Сніговська О. - Роль іноземної мови в контексті сучасних вимог до професійної підготовки фахівців із міжнародних відносин в умовах інтеграційних і глобалізаційних світових процесів (2014)
Стадник О. - Функції підручника як провідного компонента навчально-методичного забезпечення шкільного предмету (на прикладі географії) (2014)
Столяр З. - Мовна особистість студента-філолога крізь призму компетентнісної освіти (2014)
Трифонова О. - Cинергетичні особливості організації самостійної роботи студентів за інформаційно-комунікаційних технологій навчання, Садовий М. (2014)
Федоренко С. - Роль мистецтва у формуванні гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США (2014)
Федорич Х. - Дослідницька діяльність як процес самореалізації особистості (2014)
Хорольська О. - Смисложиттєві орієнтації педагога як фактор розвитку культури педагогічного спілкування (2014)
Цимбал Н. - Використання здобутків української діалектології у сучасній лінгводидактиці (2014)
Цимбрило C. - Використання країнознавчого матеріалу в іншомовній підготовці майбутніх інженерів: інтегративний підхід (2014)
Ципіна Д. - Формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів в умовах магістерської підготовки як педагогічна проблема (2014)
Чупріна О. - Проблема готовності учителів початкових класів до застосування мультимедійних засобів на уроках рідної мови (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. - Дидактичні засади формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Ярошинська О. - Ступінь розробленості проблеми створення освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у психолого-педагогічній літературі (2014)
Титул, зміст (2014)
Герасимчук М. Р. - Роль лейкоцитів та їхніх індексів в оцінці ендогенної інтоксикації при експериментальній абдомінальній патології (2014)
Бібікова В. М. - Морфологічна характеристика нейродегенеративних змін у тканинах мозку за умов повторного інтрацеребрального крововиливу в експерименті (2014)
Вастьянов Р. С. - Дослідження вираженості позних та м'язових розладів, неврологічного дефіциту в умовах експериментальної хронічної ішемії мозку, Стоянов О. М., Бакуменко І. К., Мироненко Т. В. (2014)
Годован В. В. - Модуляція генералізованої судомної активності під впливом нових координаційних сполук германію, олова та магнію, Матюшкіна М. В. (2014)
Гнатюк В. В. - Гендерні та вікові особливості вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту при десинхронозі, Кононенко Н. М. (2014)
Гузь В. А. - Вивчення орієнтовно-дослідної діяльності старих щурів методом "відкрите поле" за умов експериментального цукрового діабету (2014)
Деген А. С. - Характеристика розподілу nod-подібних рецепторів вродженого імунітету в калт щурів при ецд та після введення пентоксифіліну, Камишний О. М. (2014)
Добровольська Р. А. - Вплив різних шляхів метаболізму l-цистеїну на резистентність міокарда до ішемії-реперфузії, Гошовська Ю. В., Шиманська Т. В., Сагач В. Ф. (2014)
Жеребятьєв О. С. - Експресія транскрипційних факторів Foxp3 та RORgt при гострому ілеїті у щурів, Камишний О. М., Камишна В. А. (2014)
Корсак А. В. - Морфологічнахарактеристика мікрооточення нейроцитів рухового центру травмованого сідничого нерву за умов впливу високочастотної-електрозварювальної технології, Чайковський Ю. Б., Чухрай С. М., Ритікова Н. В., Маринський Г. С., Чернець О. В., Лопаткіна К. Г., Васильченко В. А., Сидоренко Д. Ф., Буряк Ю. З., Сердюк В. К. (2014)
Лінник О. О. - Вплив доксорубіцину на культуру ізольованих неонатальних кардіоміоцитів щурів, Древицька Т. І., Чорний С. А., Досенко В. Є., Маньковська І. М. (2014)
Михайліченко В. Ю. - Порівняльний аналіз різних видів клітинної кардіоміопластики при експериментальному інфаркті міокарда, Естрін С. І. (2014)
Муратова Т. М. - Опіатні механізми реалізації ефектів леветирацетаму на спонтанну та викликану рухову активність кіндлінгових щурів, Годован В. В., Полясний В. О. (2014)
Мельник А. В. - Вплив модуляторів обміну гідроген сульфіду на біохімічні показники та тонус аорти щурів різних вікових груп, Заічко Н. В., Паламарчук І. В. (2014)
Петелкакі О. В. - Розробка комплексної патогенетичної корекції поведінкових проявів субарахноїдальної кровотечі в експерименті (2014)
Прищепа О. О. - Вплив кортикостерону на розвиток довготривалого пентиленететразолового кіндлінга (2014)
Сілкіна Ю. В. - Додаткові провідні шляхи у серці як результат незавершеного нормального кардіогенезу (2014)
Струтинська Н. А. - Фармакологічна активація атф-залежних калієвих каналів - важливий механізм регуляції циклоспорин - чутливої мітохондріальної пори у серці щурів (2014)
Сухомлин А. А. - Корекція меланіном вільнорадикальних та протеолітичних процесів в слинних залозах щурів за умов гіпергастринемії, Непорада К. С., Берегова Т. В. (2014)
Щудрова Т. С. - Вплив органоспецифічних пептидів на протеолітичну та фібринолітичнуактивність у нирках за умов розвитку рабдоміолітичної гострої ниркової недостатності, Заморський І. І. (2014)
Бабійчук Ю. В. - Вивчення впливу неіонізуючого опромінення на поліморфізм збудника туберкульозу в системі крові біологічної моделі (2014)
Бойчук Т. М. - Динаміка змін щільності розташування та морфометричних параметрів клітин кори скроневої частки півкуль головного мозку при каротидній ішемії-реперфузії в щурів з експериментальним цукровим діабетом, Кметь Т. І. (2014)
Сатурська Г. С. - Особливості метаболізму сполучної тканини при експериментальному дифузному ішемічно - некротичному кардіосклерозі у щурів із різною стійкістю до гіпоксії, Бондаренко Ю. І. (2014)
Вернигородський С. В. - Репрограмування ядер епітеліоцитів як основа модифікації шлункового фенотипу (2014)
Голубовський І. А. - Дослідження динаміки регенераторних процесів у стінці маткових труб в експерименті (2014)
Гомон М. Л. - Шляхи досягнення адекватності перидуральної анестезії/аналгезії в експерименті, Чорнопищук Р. М. (2014)
Петрик І. О. - Моніторинг кардіопротекторних ефектів похідіного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу сполуки r-86 при модельній кардіальній ішемії за різних режимів введення (2014)
Путілін Д. А. - Особливості експресії tlr2 і tlr4 адипоцитами парапанкреатичної клітковини при експериментальному цукровому діабеті, Камишний О. М., Коновалова О. О., Камишна В. А. (2014)
Чайка Г. В. - Обґрунтування необхідності розробки нормативних морфо-функціональних показників репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків на різних етапах статевого дозрівання (2014)
Чорнокнижний С. І. - Дослідження антимікробних властивостей порошкових композицій, Назарчук О. А., Палій І. Г., Геращенко І. І., Буркот В. М., Олійник Д. П. (2014)
Андрощук О. В. - Морфологічні зміни нирок щурів при медикаментозному ураженні рифампіцином та ізоніазидом (2014)
Власенко О. В. - Показники кінцевого діастолічного і систолічного об'ємів лівого шлуночка, ударного й хвилинного об'єму серця, фракції викиду та ударного й серцевого індексів у здорових чоловіків і жінок Поділля за даними ехокардіографії, Гунас І. В., Шеремета Р. О., Рокунець І. Л. (2014)
Гара А. В. - Клінічна характеристика хлопчиків і дівчаток Поділля, хворих на еритематозно-сквамозну й ліхеноїдну форми обмеженого атопічного дерматиту (2014)
Лонський К. Л. - Морфологічні ознаки єдиної нирки у собак при експериментальному уретерогідронефрозі в умовах відновлення відтоку сечі за допомогою пластики сечоводу сечоводом (2014)
Семененко А. І. - Динаміка показників кислотно-лужної рівноваги крові щурів з гострою церебральною ішемією на фоні введення 0,9 % розчину nacl, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю., Шеремета А. В., Москальов С. О. (2014)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Частота ураження карієсом різців та іклів у соматично здорових чоловіків із різних етно-територіальних регіонів України за даними стоматологічного обстеження та конусно-променевої комп'ютерної томографії (2014)
Барінов Е. Ф. - Патогенез хронічного обструктивного пієлонефриту:реактивність тромбоцитів, Кравченко А. М., Твердохліб Т. О. (2014)
Дегтяренко Т. В. - Індивідуальні особливості стрес - імунореактивності при опіковому процесі як детермінанти адаптивних можливостей організму, Чаланова Р. І. (2014)
Запорожченко М. Б. - Роль мікроелемента цинку в патогенезі лейоміоми матки у жінок з поліморфними алелями гена колагену 2-го типу альфа 1 (col2a1 6846c/a) (2014)
Ізюмець О. І. - Клініко-рентгенологічні паралелі пологових пошкоджень верхньо-шийного відділу хребта у новонароджених, Шевчук О. В., Лайко Л. І. (2014)
Дудник В. М. - Клінічні особливості перебігу алергічної бронхіальної астми у дітей із різними рівнями контролю захворювання, Хромих К. В. (2014)
Мостовий Ю. М. - Обгрунтування застосування імуномоделюючої терапії глютамін-цистеін-гліцин динатрію у хворих на негоспітальну пневмонію з важким перебігом, Вільцанюк О. О. (2014)
Булавенко О. В. - Дослідження якості життя у жінок раннього репродуктивного віку з набряковою формою передменструального синдрому, Палапа В. В., Дзісь Н. П. (2014)
Бакуновський О. М. - Нові можливості застосування капнографії для розкриття механізмів дії інтервального гіпоксичного тренування при бронхіальній астмі, Маньковська І. М., Несвітайлова К. В., Гавенаускас Б. Л., Серебровська Т. В. (2014)
Іващенко О. С. - Гіпергомоцистеїнемія як чинник ризику розвитку тромбозу вен сітківки людини, Михайліченко В. Ю. (2014)
Бабун Д. В. - Прогностичне значення маркерів тромбоутворення в процесі діагностики тромбозу глибоких вен при переломах довгих кісток нижніх кінцівок, Жук П. М., Бойнюк А. Л. (2014)
Горай М. А. - Зміни показників вмісту статевих гормонів в організмі хворих з хронічними травматичними ураженнями слизової оболонки порожнини рота (2014)
Демчук Г. В. - Оцінка безпечності фторхінолонів при лікуванні негоспітальної пневмонії у осіб з цукровим діабетом (2014)
Дудник В. М. - Клініко-лабораторна характеристика дебюту ювенільного ревматоїдного артриту, Вижга Ю. В., Березницький О. В. (2014)
Зборовська О. О. - Клінічна характеристика дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції (2014)
Токарчук Н. І. - Лептин - як фактор розвитку ожиріння у дітей раннього віку (2014)
Хомовський В. В. - Оптимізація лікування артериальної гіпертензії вертебротерапевтичними методами (2014)
Годлевський А. І. - Предиктори розвитку ускладнень у хворих з ізольованою та поєднаною травмою органів черевної порожнини, Саволюк С. І., Клімас А. С. (2014)
Саволюк С. І. - Постдекомпресійна дисфункція печінки як проблема хірургічного лікування обтураційної жовтяниці непухлинної етіології (2014)
Король Т. Г. - Клінічні особливості перебігу пурпури Шенлейн-Геноха у дітей (2014)
Распутін В. В. - Психосоматичні розлади при ішемічній хворобі серця: сучасні погляди, особливості патогенезу та лікування, Распутіна Л. В. (2014)
Трохимович О. В. - Клініко-ехографічні особливості перебігу ранніх втрат вагітності, Бражук М. В. (2014)
Хребтій Г. І. - Комбінована гіполіпідемічна терапія у хворих на гіпертонічну хворобу та супутнім абдомінальним ожирінням (2014)
Лисунець О. В. - Роль методів інтерактивних технологій навчання у підготовці студентів факультету медичної психології з дисципліни "Педіатрія" (2014)
Зябліцев С. В. - Принципи оптимізації учбового процесу на кафедрі патофізіології Донецького національного медичного університету імені М. Горького, Єльський В. М., Крюк Ю. Я., Кривобок Г. К. Линчевська Л. П., Бондаренко Н. М., Колєснікова С. В., Антонов Є. В., Піщуліна С. В., Стрельченко Ю. І. (2014)
Бобровська О. А. - Інтеграція викладання медичної біології та фармакології при вивченні життєдіяльності малярійного плазмодія та засобів для профілактики й лікування малярій (2014)
Бойнюк А. Л. - Щодо питання про величини шийково-діафізарного кута й кута торсії, одержаних за даними вимірів на 232 стегнових кістках з музею ВНМУ ім. М.І. Пирогова кафедри анатомії людини, Жук П. М., Тихолаз В. О., Бабун Д. В. (2014)
Козловський Ю. К. - Сучасні методи навчання інтенсивної терапії (2014)
Саволюк С. І. - Принципи та технології самостійної роботи в сучасних умовах інноваційного навчально-інформаційного простору (2014)
Пилипонова В. В. - Методи профілізації викладання патофізіології на стоматологічному факультеті ВНМУ М.І. Пирогова (2014)
Майко О. В. - Досвід викладання внутрішньої медицини англомовним студентам (2014)
Очередько О. М. - Дослідження впливу програми реабілітації на тривалість перебування у спеціалізованому стаціонарі пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Галаченко О. О. (2014)
Марункевич Я. Ю. - Особливості якості життя хворих на шизофренію з супутньою соматичною патологією (2014)
Незгода О. П. - Соціальні та клінічні характеристики туберкульозного менінгіту у ВІЛ-інфікованих мешканців Вінницької області, Андрушко С. В., Назаренко Є. В., Струц С. В., Недибалюк О. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Оцінка якості життя дітей різного віку, хворих на атопічний хейліт, та їхніх родин, Стремчук М. В. (2014)
Барило О. С. - Особливості стану пародонту та гігієни порожнини рота у хворих на хронічний пародонтит на тлі хронічного тонзиліту, Склярук Н. В., Царик Н. П. (2014)
Пшук Є. Я. - Особливості сімейного ресурсу референтних родичів пацієнтів з шизофренією, Пшук Н. Г. (2014)
Смолко Д. Г. - Клінічні детермінанти негативної динаміки якості життя хворих з І та ІІ стадією хронічної ішемії головного мозку (2014)
Буздиган О. Г. - Соціально-медичні особливості чоловіків та жінок, хворих на шизофренію (2014)
Сікало Ю. К. - Соціально-медична характеристика хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Дідик Н. В. - Клінічні аспекти застосування Соталолу (2014)
Рикало Н. А. - Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у патології печінки, Береговенко Ю. М. (2014)
Маєвський О. Є. - Рак молочної залози. Сучасні методи діагностики з використанням онкомаркерів, специфічна імунотерапія (2014)
Рикало Н. А. - Сучасні погляди на патогенез гострого алкогольного гепатиту і можливості його лікування, Романенко І. В. (2014)
Бондар С. А. - До 80-річчя кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету імені м.і. пирогова, Псюк С. К. (2014)
Масік Н. П. - Слово про вчителя (2014)
Резолюція VІ пленуму наукового товариства патофізіологів України (23-25 вересня 2014 р., м. Вінниця) (2014)
Чекман І. С. - Рецензія на книгу доктора медичних наук, професора Денисюка В. І. та доцента, доктора філософії Денисюк О.В. "Етапи життя людини в медичному, філософському та релігійному розумінні". - Вінниця: ТОВ "Консоль", 2013. - 752 с., Шаторна В. Ф. (2014)
Шамраєв С. Н. - Прогнозування типів ниркових каменів у хворих на сечокам’яну хворобу, Кривобок О. Г., Сохін С. О., Ковач А. В., Сагалєвич А. І. (2014)
Пасевич С. П. - Антиоксидантний потенціал похідних 3-оксипіридину за умов хронічної гіпоксичної гіпоксії, Заморський І. І. (2014)
Дубищев А. В. - Механизм действия гуминовых кислот на выделительную функцию почек в норме и при гентамициновой нефропатии, Зайцева Е. Н., Макаренко Н. В. (2014)
Тюпка Т. І. - Вплив індолінорену на ступінь гідратації легеневої тканини при експериментальному набряку легень, Маркіна А. Ю., Кононенко Н. М., Мінаєва А. О. (2014)
Слєсарчук В. Ю. - Вплив ліофілізованого порошку м’якоті кавуна на інтенсивність процесів пероксидації у тварин з доксорубіциновою нефропатією (2014)
Філіпець Н. Д. - Порівняльний аналіз тубулопротективних впливів представників різних класів модуляторів іонних каналів за умов хронізації токсичної нефропатії, Сірман В. М., Гоженко А. І. (2014)
Корнієнко В. І. - Вплив бенфураму на функцію нирок при пригніченні діяльності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, Самура Б. А. (2014)
Крижна С. І. - Діуретична активність тіазоліламідетану (2014)
Дроговоз С. М. - Нефрология и урология с позиции Биоритмологии, Штрыголь С. Ю., Кононенко А. В. (2014)
Шаповал О. М. - Вплив супозиторіїв ректальних Простекс® на стан передміхурової залози на моделі скипидарного простатиту у щурів, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Карбовський В. Л., Шевчук І. А., Маковська Т. Є. (2014)
Товчига О. В. - Влияние экстрактов листьев аронии черноплодной aronia melanocarpa и урохолума на обмен мочевой кислоты у крыс, Штрыголь С. Ю., Самойлова В. А., Шаравара Н. А., Бездетко Н. В. (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Експериментальне обґрунтування безпечності застосування екстракту з трави люцерни посівної для профілактики та лікування білок-дефіцитних станів у чоловіків (2014)
Деримедвідь Л. В. - Нефротоксичність як прояв побічної дії ліків, Дроговоз С. М., Матвєєва Е. В., Кіреєв І. В., Вереїтинова В. П. (2014)
Койро О. О. - Экспериментальная терапия ишемической острой почечной недостаточности с использованием биологически активных веществ и препаратов сныти обыкновенной (2014)
Зайченко Г. В. - Фармакологічне обґрунтування розробки супозиторіїв, що містять сухі екстракти semenis Cucurbitae pepo, fructus Serenoa repens та radices Urticae dioicae, для лікування хронічного простатиту, Солдатова Є. О., Осташко В. Ф., Гриценко В. І. (2014)
Попов М. М. - Комплексна дія світлодіодного випромінювання та антисептиків, що містять динатрію едетат, на добові біоплівки E. coli, Маланчук С. Г., Філімонова Н. І., Мішина М. М., Коробов А. М., Ляпунов М. О. (2014)
Лебедин А. М. - Екстрагування хлоропіраміну гідрофільними розчинниками з біологічного матеріалу, Маміна О. О. (2014)
Малий В. В. - Коучинг як стиль менеджменту та управління персоналом фармацевтичної організації (2014)
Зайченко Г. В. - Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви, Степанова К. О., Сініцина О. С. (2014)
Levachkova Yu. V. - Antivirals: today and the prospects of development in Ukraine, Yarnykh T. G., Litvinova O. M. (2014)
Хохленкова Н. В. - Вивчення біофармацевтичних властивостей перев’язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба (2014)
Ярних Т. Г. - Біологічні випробування препарату Меланізол, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М. (2014)
Цубанова Н. А. - Порівняльний аналіз нефропротекторної дії спіроциклічного похідного оксиндолу за умов патологій різного генезу (2014)
Дроговоз С. М. - Хронопатологічні особливості дії карагеніну, Дмитренко С. В., Штробля А. Л., Вашкеба-Бітлер Е. М. (2014)
Кононенко А. Г. - Вивчення гепатозахисної дії водного екстракту листків кукурудзи на моделі субхронічного алкогольного ураження печінки (2014)
Юсифова Д. Ю. - Фармакологическое изучение экстракта из листьев лещины обыкновенной на модели тромбофлебита периферических сосудов уха кролика, Малоштан Л. Н., Шаталова О. М. (2014)
Мусмари М. - Исследование биологической активности новых ингибиторов JNK киназ, Загайко А. Л., Кочубей Ю. И., Галузинская Л. В., Торяник Э. Л. (2014)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення протибольової дії карбамазепіну, парацетамолу і кофеїну та їх композицій, Бачинський Р. О. (2014)
Юрченко А. І. - Порівняльна оцінка гастротоксичності похідних 4-оксо(аміно-)хіназоліну (сполук ПК-66 та ПК-199), диклофенаку та кеторолаку при їх тривалому введенні в організм, Степанюк Г. І., Альчук О. І., Коваленко С. І., Шабельник К. П. (2014)
Набока О. І. - Морфологічне дослідження можливої гепатотоксичної дії Бі-толу та корегуючого впливу екстрактів ласкавця золотистого та кураю пагорбкового у порівнянні з силібором і кверцетином, Хуарі С. З., Кошова О. Ю., Глущенко А. В. (2014)
Наконечна С. С. - Вивчення впливу густого екстракту фіалки триколірної на перебіг модельного гепатиту у щурів, Марчишин С. М. (2014)
Аксьонова І. І. - Дослідження рістстимулюючої активності похідних 1,2,4-триазолу на прикладі насіння соняшника простого, Щербина Р. О., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Аксьонов І. В. (2014)
Ковальов В. М. - Дослідження біологічно активних сполук церцису європейського, Демешко О. В., Губенко Л. А. (2014)
Прокопець В. В. - Можливість використання тест-засобів із реактивом заліза (ІІІ) хлориду для експрес-аналізу водних розчинів піридоксину гідрохлориду та метамізолу натрію аптечного виготовлення, Здорик О. А., Гура Є. О., Долібожко Н. В., Георгіянц В. А. (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2014)
Гребняк М. П. - Психічне здоров'я студентської молоді, Агаркова О. В., Нагорний І. М. (2011)
Слабкий Г. О. - Передчасна смертність чоловіків від зовнішніх причин смерті (на прикладі Південного регіону), Ященко Ю. Б., Орда О. М, Шевченко М. В. (2011)
Діденко Л. О. - Причини виникнення кризисних сільських лікарських дільниць (2011)
Поліщук М. Є. - Проблемні питання організації медичної допомоги потерпілим при поєднаній травмі, Рощін Г. Г., Близнюк М. Д., Крилюк В. О. (2011)
Шкробанець І. Д. - Удосконалення структури та підвищення ефективності реабілітаційних заходів для дітей з хронічною неврологічною патологією, Нечитайло Ю. М., Слабкий Г. О. (2011)
Пірникоза А. В. - Дослідження медико-соціального середовища сільських районів як основа для поліпшення контролю екстрених станів (на прикладі Вінницької області) (2011)
Дячук Д. Д. - Характеристика кадрового забезпечення системи охорони здоров'я України, Шпак Г. В. (2011)
Пархоменко Г. Я. - Проблеми у системі охорони здоров'я України та обґрунтування необхідності їх вирішення, Якимець В. М. (2011)
Кольцова Н. І. - Комплаентність як медико-соціальна та управлінська проблеми, Децик О. З., Федорків Н. Б., Ковальчук Р. Є. (2011)
Зозуля І. С. - Шляхи підвищення професійної майстерності медичних працівників швидкої медичної допомоги, Марков Ю. І. (2011)
Миронюк І. С. - Результати вивчення ролі трудової міграції у поширенні ВІЛ-інфекції в Закарпатті, Шатило В. Й. (2011)
Лехан В. М. - Основні засади створення вертикально інтегрованої системи індикаторів якості медичної допомоги, Ліщишина О. М., Гук А. П., Ярош Н. П, Майданник В. Г, Шпак І. В., Островерхова М. М., Морозов А. М., Степаненко А. В., Горох Є. Л., Дудіна О. О. (2011)
Ганжа В. Д. - Ефективність застосування психологічної корекції у хворих із серцево-судинною патологією, Поліщук О. Ю., Пендерецька О. М., Кнут Р. П., Кукурудзяк О. С. (2011)
Ядгарова К. Т. - Регистрация случаев младенческой смертности в Республике Узбекистан на основе международных критериев живо- и мертворождения, Умарова З. С., Кучкаров Ш. Б. (2011)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність штамів S. aureus, виділених від хірургічних хворих, які перебували у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії хірургічних стаціонарів України в 2008 р. , МарієвськийВ. Ф. (2011)
Корчинська О. О. - Перебіг вагітності та пологів у жінок з ожирінням, Волошина У. В., Цибик Т. В. (2011)
Кризина П. С. - Патоморфологічні зміни в опіковій рані, Письмена О. В. (2011)
Яворський П. В. - Ожиріння та стан статевих стероїдів у жінок з лейоміомою матки (2011)
Крячкова Л. В. - Оцінка чутливості регіональної системи охорони здоров'я на прикладі Дніпропетровської області: досвід, результати, перспективи (2011)
Піщиков В. А. Дячук Д. Д. Коломоєць М. Ю. - Перспективи впровадження профілактичних програм у роботу закладів охорони здоров'я Державного управління справами, Кравченко А. М., Мороз Г. З., Якобчук А. В. (2011)
Надута-Скринник О. К. - Зменшення потреби у стаціонарній допомозі як один із результатів впровадження інноваційних методів фінансування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики /сімейної медицини (2011)
Матвієнко І. М. - Вплив якості харчування в ранньому дитинстві на доросле життя: огляд досліджень (2011)
Некролог Віктор Тимофійович Нековаль - співчуття з приводу смерті (2011)
Barash Yu. S. - Ways to overcome the problems of intangible assets accounting of the Ukrainian enterprises, Bulhakova Yu. V., Bozhok N. O., Holovko A. P. (2014)
Бараш Ю. С. - Економічна ефективність курсування високошвидкісних поїздів в Україні, Полішко Т. В., Момот А. В. (2014)
Blyzniuk T. M. - Roles and functions of the transportation process participants and features of their relations under conditions of the industry reforming (2014)
Бобиль В. В. - Управління ризиками "хмарних" технологій в системі ризик-менеджменту банку (2014)
Гненний О. М. - До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм, Чернова Н. С. (2014)
Зеленько Ю. В. - Еколого-економічні заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля на залізничному транспорті, Мямлін С. В. (2014)
Харченко О. І. - Формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту (2014)
Myamlin S. - The modeling of economic efficiency of products carriage-building plant in conditions of dynamic pricing, Baranovskiy D. (2014)
Топоркова О. А. - Логістичне управління в системі обліку запасів, Желудович О. А. (2014)
Чаркіна Т. Ю. - Удосконалена класифікація пасажирських поїздів в Україні (2014)
Головкова Л. С. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції, Омельчак Г. В. (2014)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо визначення ефективності функціонування окремого приміського пасажирського поїзда, Сначов М. П., Матусевич О. О., Кравченко Х. В. (2014)
Lewowicki T. - Oświatologia – rozważania o tożsamości i społecznej przydatności dyscypliny naukowej (2014)
Сисоєва С. - Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології (2014)
Соколова І. - Наукові підходи до проведення компаративних досліджень в освіті (2014)
Побірченко Н. - Психолого-дослідницькі позиції в освітології (2014)
Szczurek-Boruta A. - Toz samos c i jej konstruowanie (sie) w toku uczenia sie – pytanie o funkcjonalnosc edukacji nauczycielskiej (2014)
Grabowska B. - Ksztalcenie nauczycieli w krajach unii europejskiej (2014)
Батечко Н. - Сучасна магістратура в Україні як акмесинергетична система (2014)
Suchodolska J. - Potrzeba projektowania zmian w edukacji - wokol idei podmiotowej komunikacji (2014)
Огнев’юк В. - Освітня політика як державний пріоритет (2014)
Мосьпан Н. - Напрями створення Європейського освітнього простору: нормативно-правовий аспект (2014)
Гриневич Л. - Холістичний підхід до моніторингу якості освіти (2014)
Слюсаренко О. - Стійки групи, зразкові моделі, ефективні стратегії закладів вищої освіти світового класу (2014)
Братко М. - Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття (2014)
Панченко А. - Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект (2014)
Mieszalski S. - Tozsamosc szkoly – szkola i relacje z pozaszkolna rzeczywistoscia (2014)
Купрій Т. - Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект (2014)
Urban J. - Rok waznych jubileuszy – o czym przypominaja edukacji? (2014)
Кузьменко О. - Лібералізація сучасної університетської освіти (2014)
Bednarska N. - Uczenie sie w dobie internetu (2014)
Чернуха Н. - Громадянська активність студентів: психологічна характеристика проявів розвитку, Саврасова-В’юн Т. (2014)
Juszczak K. - Is it worth to take a closer look to a problem of teachers’ burnout? (2014)
Попова Д. - Полікультурна освіта як засіб соціальної профілактики екстремізму та ксенофобії (2014)
Бородина Г. І. - Шляхи формування комунікативних умінь професійного читання у студентів інженерних спеціальностей (2014)
Гейченко К. І. - Комунікативно-функціональний підхід до мови як засіб інтенсифікації навчання російскої мови іноземців (2014)
Гончаров Г. В. - Зарубіжний досвід організації автономного навчання іноземних мов з використанням песурсних центрів (2014)
Горпенко Г. О. - Ділові ігри, рольові ігри, психодрама у викладанні іноземних мов: компаративний аналіз (2014)
Дудоладова А. В. - Проблема інтерференції у методиці та практиці викладання іноземної мови (2014)
Кобзар О. І. - Мимовілне запам’ятовування як засіб підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу на заняттях з англійської мови, Лешньова Н. О. (2014)
Левіна М. М. - Мовні засоби підвищення мотиваціїї під час навчання іноземних студентів біології на підготовчому факультеті (2014)
Окопна Я. В. - Алгоритм формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців туристичної сфери (2014)
Рощупкина О. А. - Професійно орієнтований текст як засіб навчання іноземних студентів (2014)
Старова О. О. - Використання ресурсів соціальної мережі "вконтакте" для підвищення ефективності мовної освіти (2014)
Тростинська О. М. - Проблеми заочного навчання мови іноземних студентів-нефілологів, Копилова О. В. (2014)
Ушакова Н. В. - Рівні розуміння усного повідомлення як підгрунтя формування аудитивних умінь (2014)
Фадеева О. Ю. - Проблемне навчяння на матеріалах текстів з біоетичної тематики в групах іноземних студентів-медиків на заняттяї з російської мови, Клочко Т.В. (2014)
Хейлік В. Д. - Об’єкти контролю та критерії оцінювання вмінь іноземних студентів-медиків у комбінованому мовленнєвому акті "слухання-письмо" (2014)
Шалаева В. С. - Акмеологічні аспекти самоактуалізації іноземних студентів (2014)
Швець Г. Д. - Народна легенда в навчальній текстотеці з української мови як іноземної (2014)
Шкоріна І. М. - Текстові завдання з російської мови як іноземної: теорія, практика, перспективи розвитку (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Підходи до формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Швайка М. А. - Роль народного руху України у створенні грошової системи як важливого елемента організації Української держави (2014)
Недведцкий В. М. - Роль естественных монополий в развитии экономики страны, Шулейко О. Л. (2014)
Козьмук Н. І. - Розвиток та перспективи бюджетно-податкового планування і прогнозування в Україні (2014)
Галоян Д. Р. - Сравнительный анализ показателей экономической и политической свободы стран-членов Евразийского экономического сообщества (2014)
Гафарова К. Е. - Інструменти регіональної конвергенції в Європейському союзі (2014)
Торшин Є. О. - Особливості обліку експортих операцій в Україні (2014)
Боршевський А. П. - Законодательное закрепление прав национальных меньшинств в Республике Молдова (2014)
Костаки Г. И. - Формирование правового государства как условие для эффективного противодействия пыткам (2014)
Єрмакова Г. С. - Поняття та зміст релігійного фактору у правовій доктрині (2014)
Влах И. Ф. - Роль и деятельность парламента Республики Молдова по защите конституционных прав национальних меншынств (2014)
Лотюк О. С. - Громадянське суспільство в контексті Європейської інтеграції (2014)
Юлдашев С. О. - Сутність та склад адміністративно-правового забезпечення альтернативних методів розгляду спорів (2014)
Долгий О. О. - Режим законності при застосуванні договірних норм у сфері податкової діяльності в Україні (2014)
Куцевич М. П. - Проблеми визначення меж застосування КК України у відповідальності з вимогами міжнародних актів щодо протидії легалізації(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (2014)
Синчук В. Л. - Види державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Короленко Д. Ю. - Документальне забезпечення управління проектами (2014)
Шорохова Г. М. - Правова основа інформатизації органів внутрішніх справ України (2014)
Оріщенко М. М. - Мета, завдання та принципи аудиторської діяльності (2014)
Фурман В. Г. - Історико-правовий розвиток та становлення органів Служби безпеки України (2014)
Суховолець У. А. - Державна політика у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин в системі державної політики в цілому (2014)
Авдєєнко Є. В. - Можливості використання зарубіжного досвіду правового забезпечення та організації діяльності судів в Україні (2014)
Бажанов В. О. - Поняття та особливості трансферних контрактів у цивільному праві України (2014)
Сисоєв Д. О. - Іноземний досвід криміналізації зловживання повноваженнями (2014)
Давиденко В. Л. - Роль потерпілого в механізмі злочинної поведінки (2014)
Попович М. І. - Організація інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів МВС України упротидії незаконному обігу наркотичних засобів (2014)
Антіпова О. І. - Особливості проведення допиту при розслідуванні дорожньо-транспортих пригод (2014)
Паршак С. А. - Механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження у контексті правозахисної функції держави (2014)
Щирба С. Є. - Вплив міжнародно-правових стандартів на діяльність правоохоронних органів України щодо захисту прав людини (2014)
Логвін В. С. - Частина нежитлового приміщення як предмет правочинів (2014)
Горбенко К. В. - Символи лінійної писемності Б з колекції матеріальних предметів городища Дикий Сад, Козленко Р. О. (2014)
Ласінська М. Ю. - Основні проблеми та історія досліджень археологічних пам’яток гунської доби регіону північного причорномор’я (2014)
Ивацкий В. И. - Ромейская идентичность в Крыму в ХVІІ–ХVІІІ ст. (2014)
Пекарчук В. М. - Роль традицій у розвитку самобутності етноменшин України: тенденції 1990–2000-х років (2014)
Козлов М. М. - За часів Віщого Всеслава (2014)
Зеркаль М. М. - Пам’ять про початок трагедії Першої світової війни та сьогодення (2014)
Шитюк H. H. - Немцы Юга Украины в Первой мировой войне (2014)
Делібалтова Ю. В. - Освіта на Підкарпатській Русі в 20-ті роки ХХ століття (2014)
Караульна О. М. - Теоретичні концепції націогенезу І. Лисяка-Рудницького в контексті специфіки розвитку України (2014)
Будяков О. В. - Діяльність УПЛСР (борбистів) на Півдні УСРР в контексті ліквідаційної політики більшовиків (1919–1920-ті роки) (2014)
Сліпущенко С. М. - Політика більшовицької влади щодо інженерно-технічних працівників Півдня України в другій половині 1920-х років (2014)
Кириленко В. П. - Вживання сурогатів жителями Півдня України за часів голоду 1921–1923 рр. (2014)
Маринченко А. Н. - Подготовка к ликвидация УГКЦ в 1946 г. и роль в этом процессе РПЦ (2014)
Кириленко А. О. - Соціальні зміни часів хрущовської "відлиги" (на прикладі Херсонської області) (2014)
Усенко Н. М. - Сільський життєвий простір як умова повсякдення трудящої молоді: тенденції 1990–2000-х років (2014)
Гузенко Ю. І. - Галера як основний корабель військового флоту Османської імперії кінця XVI – першої половини XVII ст.: до проблеми реконструкції (2014)
Кіш Є. Б. - Вишеградське співробітництво: історичні аспекти середньовіччя Центральної Європи (2014)
Пронь С. В. - Історія християнства в Японії (1549–1873 рр.): per impossible (2014)
Іванова Т. Ю. - Національна політика 1920-х рр. в СРСР (2014)
Пронь Т. М. - Ірак у близькосхідній політиці та дипломатії Великої Британії. Ретроспективний аналіз 1921–1956 років (2014)
Сосюкіна О. О. - Дипломатичне, наукове і культурне співробітництво Китайської Народної Республіки та України наприкінці 1940-х – 1950-ті роки (2014)
Буглай Н. М. - Основні тенденції зовнішньої політики Польщі під час перебування при владі президента О. Кваснєвського (2014)
Селіванова-Зеркаль І. О. - Сільське господарство Польщі: еволюція 2000-х років у вимірі європейської інтеграції (2014)
Мельніченко В. В. - Ядерні випробування Китаю після 1996 року (2014)
Жиряков О. Ю. - Проблема причин радянсько-німецької війни у імперському напрямі російської історіографії (2014)
Ломака О. А. - Етнічні процеси на Кіровоградщині в ІІ половині ХХ ст. (історіографія проблеми) (2014)
Крайник Р. Н. - Интернациональное воспитание в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография (2014)
Чернявська К. В. - Питання аграрної історії України кінця 1920-х – початку 1930-х років в сучасній зарубіжній історіографії (2014)
Нефьодов Д. В. - Національна течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Йончева Г. - Научный архив Болгарской Академии наук – старейшее архивное учреждение Болгарии, Ілієва Д. (2014)
Єрмілов В. С. - Губернські лікарні в земській медицині Півдня України (2014)
Гуменюк А. Ю. - Історія створення та значення першої залізниці у Криму (2014)
Пархоменко В. А. - Надання допомоги біженцям у Миколаєві в роки Першої світової війни (2014)
Вишневський С. А. - Розвиток культурного життя у Миколаєві та Генеральній окрузі в роки німецької окупації України (1941–1944 рр.) (2014)
Будзанівська Н. В. - В. І. Вернадський у колі сім’ї (Кримький період) (2014)
Рецензії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ань Ч. Ч. - Анализ и контрмеры выполнения договоров по проектам сотрудничества провинции Хэйлунцзян Китая с Россией (2014)
Алиев Т. Ш. - Важность диверсификации возможностей экономики в привлечении инвестиций в нефтяной сектор экономики Азербайджана (2014)
Васильєва О. І. - Наукові основи економічної безпеки підприємств (2014)
Жебровська О. О. - Синергетичний ефект використання системи ІМК у діяльності підприємств у міжнародному господарстві (2014)
Самойленко Є. Г. - Розвиток тіньової економіки в СРСР: причини та наслідки (2014)
Тимощик Л. П. - Власність територіальних громад як основа їх економічної самостійності (2014)
Кліпова О. І. - Комерціалізація креативних іде як один із важелів формування конкурентних переваг підприємства (2014)
Єрмакова Г. С. - Релігія як об'єднуючий фактор європейської інтеграції: історично-правовий аспек (2014)
Онищук І. І. - Моніторинг реалізації норм права та їх фінансового забезпечення (2014)
Васильченко О. П. - Рівність прав і свобод людини і громадянина в Україні незалежно від мовної ознаки (2014)
Ошовський В. І. - Принципи адміністративних процедур в діяльності Державної пенітенціарної служби України (2014)
Синчук В. Л. - Шляхи удосоналення організаційних засад контролю за діяльністю органів прокурари (2014)
Талалай Д. В. - Актуальні питання організаційно-правових засад взаємодії підрозділів Служби безпеки України з іними військовими формуваннями в особливий період (2014)
Шпенов Д. Ю. - Проблема достатності та повноти кваліфікаційно-правових вимог, що висуваються до кандидатів на на посаду суддів судів загальної юрисдикції за законодавством України (2014)
Андренко С. О. - Історико-правовий аналіз кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2014)
Васильєва Н. С. - Підстави адміністративної відповідальності за правопорушення у сільському господарстві (2014)
Шилов В. В. - Функції профілактичної діяльності органів прокуратури (2014)
Касьян А. О. - Фізичний та психічний примус як обставина, що обтяжує покарання (2014)
Філоненко Г. М. - Кримінологічне визначення терміна "Сімейно-побутова сфера" (2014)
Давиденко В. Л. - Віктимологія як галузь кримінальної науки (2014)
Усова Є. С. - Латентність злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (2014)
Танько А. В. - Погроза або насильство щодо працівників правоохоронних органів: аналіз абсолютних кількісно-якісних показників (2014)
Остапенко Л. А. - Спеціальний суб'єкт військових злочинів, Головко М. Б. (2014)
Івченко А. В. - Правове регулювання некомерційної господарської діяльності (на прикладі освітніх послуг) (2014)
Логвиненко В. В. - Актуальні питання еволюції правового регулювання букмекерської діяльності та договорів азартної гри (2014)
Матвєєва С. П. - Принципи автономності тлумачення у сфері особистих немайнових правовідносин (прво на життя, право на вільне віросповідання, право на вибори) на прикладі рішень Європейського суду з прав людини (2014)
Мягкий А. В. - Форми контролю за діяльністю виконавчого органу господарського товариства (2014)
Пелипенко О. С. - Правова характеристика корпоративних прав як предмет застави (2014)
Приходько А. В. - Теоретико-правовий аналіз існуючих альтернативних засобів врегулювання спорів у сфері міжнародного приватного права (2014)
Цюра О. В. - Правові форми реалізації сількогосподарської продукції тваринного походженя (2014)
Стратій О. В. - Угода про визнання винуватості як новела кримінального процесуального законодавста (2014)
Шляхова Н. В. - Изменение цитокинового профиля у здоровых детей и подростков на этапах полового созревания, Плехова Е. И. (2014)
Солнцева А. В. - Семейные и индивидуальные факторы риска, ассоциированные с ранним развитием детского ожирения (2014)
Коренєв М. М. - Вміст мелатоніну в підлітків зі шлунковою диспепсією, асоційованою з CagA Helicobacter pylori­інфекцією, Камарчук Л. В., Кварацхелія Т. М. (2014)
Щербак Ю. А. - Гликогеноз І типа: клиника, диагностика, принципы терапии (2014)
Зелінська Н. Б. - Діагностика та лікування діабетичного кетоацидозу в дітей (2014)
Погадаєва Н. Л. - Автоімунний поліорганний синдром 1 типу в дітей (сімейна форма), Зелінська Н. Б., Бегутова Т. М., Хорошая О. О. (2014)
Діагностика та лікування гіперпролактинемії. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (2011 р.) (2014)
Зелінська Н. Б. - Гірсутизм (2014)
Зелінська Н. Б. - Гіперандрогенія (2014)
Зелінська Н. Б. - Вроджена дисфункція надниркових залоз (ВДНЗ) у неонатальному періоді (2014)
Зелінська Н. Б. - Вроджена дисфункція надниркових залоз (ВДНЗ), що виявилася після неонатального періоду (2014)
Єрін Ю. С. - Глюкокортикоїд­індукований остеопороз (2014)
Єрін Ю. С. - Діти, хвороби та здоров’я кісток (2014)
Єрін Ю. С. - Високий кальцій у крові (гіперкальціємія) (2014)
Шевченко І. Ю. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2014)
Титул, зміст (2014)
Бровко О. - Концепт літери в постмодерному тексті (2014)
Кузьменко В. - Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим (2014)
Полтавцева Н. - Война как модель конфликта в сборнике статей Вячеслава Иванова "Родное и вселенское" (к юбилею Первой мировой войны) (2014)
Єременко О. - Синкретичність еволюції кобзарства: від історичного явища до художнього образу (2014)
Погребняк І. - Дискурс народництва в епістолярії Бориса Грінченка (2014)
Лісневська А. - Інфотейнмент та гра як складові технології створення телевізійних новин (2014)
Сніжко А. - Класичні моделі комунікації у виборчих кампаніях 2014 р. в Україні (2014)
Денисенко Т. - Аромат Арабії (лінгвістичне есе) (2014)
Васьків М. - "Чи вже не пора..." (2014)
Луцюк М. - Вавилонська поема "Про безневинного страждальця" (фрагмент): художній переклад на українську (2014)
Сінченко О. - Стефант Моравський. Про марксистську естетичну думку (2014)
Баярхуу Г. - Экономика Монголии как базис для воплощения инновационного процесса (2014)
Лиськова Л. М. - Підвищення експортного потенціалу України як передумова досягнення цілей регіональної торговельно-економічної співпраці (2014)
Єрмакова Г. С. - Особливості радянської моделі державно-церконих і правових відносин (2014)
Мацькевич М. М. - Загальносоціальні гарантії конституційних культурнихправ і свобод людини та громадянина в Україні: окремі аспекти (2014)
Левочко М. - Реформування сучасної системи освіти в Україні (2014)
Терещук О. Д. - Взаємодія органів внутрішніх справ із засобами масової інформації (2014)
Данильченко Ю. Б. - Понятие, цель и содержание оценки кадровой работы в органах прокуратуры (2014)
Потильчак О. І. - Правове регулювання забезпечення судів (2014)
Музикант К. А. - Специфікація обов'язків неповнолітніх осіб як елемент спеціального адміністративного-правового статусу даної категорії населення (2014)
Шпенов Д. Ю. - Сучасні проблеми призначення суддів Верховного Суду України на адміністративні посади (2014)
Лебідь В. І. - Стратегія розвитку донорства і трансплантології як складова державної політики(структурно-правовий аналіз), Юшкова В. В. (2014)
Курко М. Н. - Доктринальні засади наукового забезпечення діяльності органів правосуддя в Україні: системний аналіз ноозасобів, мережевоцентричних методів і грідтехнологій, Біленчук П. Д. (2014)
Жаровська І. М. - Криміногенність політико-владної сфери (2014)
Карелова Г. А. - Питання покарання як однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності в правових позиціях Конституційного Суду України (2014)
Танько А. В. - Роль криміногенної ситуації в механізмі детермінації погрози або насильства щодо працівників провоохоронного органу (2014)
Левченко А. М. - Особа злочинця, як об'єкт індивідуального запобігання негативного впливу кримінальної субкультури в установах виконання покарань (2014)
Остафійчук Г. В. - Побудова кримінально процесуальних функцій у кримінальному провадженні України (2014)
Чорнобай Е. А. - Относительно понятия и основных аспектов реабилитации, как элемента компенсации вреда в уголовном процессе (2014)
Швець В. Д. - Питання застосування способів захисту суб'єктів землекористування (2014)
Матвєєв П. С. - Шляхи правового забезпечення реалізації національної інноваційної системи України в умовах Євроінтеграційних процесів (2014)
Красюк Н. І. - Адміністративна відповідальність за службові правопорушення у сфері земельних відносин в Україні (2014)
Ємець А. А. - Окремі питання розгляду справ, пов'язаних з визнанням господарських договорів недійсними, Шатковський Я. М. (2014)
Серьогін С. Ю. - Основні випадки зловживання правом з боку учасника у юридичних особах в Україні (2014)
Логвиненко В. В. - Відмінність букмекерської діяльності від азартних ігор (2014)
Матвєєва С. П. - Прецедентнісь як фундаментальна ознака принципу автономності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод (2014)
Приходько А. В. - Теоретико-правове дослідження основоположних принципів міжнародного комерційного арбітражу (2014)
Стратій О. В. - Угода з правосуддям у законодавстві США (2014)
Михалчич В. М. - Правила уникнення міжнародного подвійного оподаткування в міжнародному податковому праві (2014)
Горовенко Н. Г. - Можливість використання поліморфних варіантів генів adrb2, nr3c1, mdr1 для персоніфікованого призначення комбінованої терапії інгаляційними кортикостероїдами та b2-агоністами пролонгованої дії у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ступницька Г. Я., Подольська С. В. (2014)
Гаврисюк В. К. - Результаты лечения больных саркоидозом органов дыхания (по материалам обследования клинически излеченных), Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л., Ячник А. И., Лещенко С. И., Беренда Е. А., Дзюблик Я. А., Литвиненко А. В., Морская Н. Д., Страфун О. В. (2014)
Довгань А. О. - Поширеність та структура соматопсихічних розладів у хворих на хозл, Константинович Т. В., Мостовой Ю. М. (2014)
Гашинова К. Ю. - Вплив клініко-анамнестичних та функціональних характеристик на частоту госпіталізацій через загострення ХОЗЛ (2014)
Зайков С. В. - Бронхообструктивний синдром і можливості його ефективної корекції, Гришило А. П., Гришило П. В. (2014)
Симонов С. С. - Современные подходы к рациональной антибиотикотерапии и профилактике инфекционных обострений бронхообструктивных заболеваний (2014)
Хроническое обструктивное заболевание легких и бронхиальная астма: новые тенденции в диагностике и лечении (2014)
Ячник А. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічна хвороба серця: паралелі і перехрестя коморбідності, Свінціцький А. С., Шупер С. В. (2014)
Ліскіна І. В. - Випадок розвитку асперґільозної пневмонії на тлі хронічного мультирезистентного фіброзно-кавернозного туберкульозу легень (клініко-анатомічне спостереження), Ніколаєва О. Д., Загаба Л. М. (2014)
Gavrysiuk V. K. - Surgical lung biopsy – a golden standard of diagnosis of idiopathic interstitial pneumonia?, Merenkova E. A., Dziublyk Ya. A., Morska N. D., Monogarova N. E. (2014)
Кужко М. М. - Аналіз впливу ефективності основного курсу хіміотерапії вперше виявленого туберкульозу легень на виникнення рецидивів захворювання, Старкова О. М., Процик Л. М., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В. (2014)
Ільїнська І. Ф. - Стан системного імунітету у хворих на деструктивний туберкульоз легень з різними рівнями гамма-інтерферону у сироватці крові, Матвієнко Ю. О., Копосова І. В., Петішкіна В. М., Фірсова А. С., Ясир С. Г. (2014)
Вольницька Х. І. - Цитокіновий профіль при хронічному обструктивному захворюванні легень і бронхіальній астмі у хворих після перенесеного туберкульозу або пневмонії (2014)
Ільюк І. А. - Клінічна ефективність лікування хворих на негоспітальну пневмонію із використанням тіотриазоліну (2014)
Manscy O. A. - Justification of composition and technology of granules with sunflower protein and plant polyextract (2014)
Khalavka M. V. - Biopharmaceutical research on the selection of base for "Glytacyd” ointment, Ruban O. A., Pulyaev D. S., Hrudko K. V. (2014)
Барсук Д. О. - Біохімічне вивчення жовчі деяких видів птахів, Стремоухов О. О., Коваленко С. М. (2014)
Рибалкін М. В. - Доцільність використання антигенів грибів Candida при лікуванні кандидамікозів, Філімонова Н. І., Стрельников Л. С. (2014)
Загайко А. Л. - Изменения активности индикаторных ферментов крови при псориазе, Галузинская Л. В., Грудько Е. В. (2014)
Мінаєва А. О. - Дослідження антирадикальних та мембраностабілізувальних властивостей наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння, Кононенко Н. М. (2014)
Давішня Н. В. - Морфологічне вивчення хондропротекторних властивостей комбінації глюкозаміну з кетопрофеном у формі крем-гелю, Зупанець І. А., Шебеко С. К. (2014)
Зеленюк В. Г. - Вплив статинів на інтенсивність ендогенної інтоксикації при гострій нирковій недостатності, Заморський І. І., Горошко О. М. (2014)
Калапко О. М. - Роль імідазолінових рецепторів I1- та І2-типів у реалізації механізму цукрознижувальної дії діакамфу гідрохлориду та метформіну, Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І., Папонов Б. В., Львов С. В. (2014)
Цивунін В. В. - Експериментальне визначення спектра протисудомної дії перспективних антиконвульсантів рослинного походження, Штриголь С. Ю., Прокопенко Ю. С., Торянік Е. Л. (2014)
Бухтіярова І. П. - Вивчення впливу антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на перебіг дексаметазонового діабету в щурів (2014)
Загайко А. Л. - Пошук інгібіторів C-JUN N-кінцевих кіназ (JNK) серед 4-N-(3-ціанофеніл)аміно- та 4-N-(4-ціанофеніл)амінозаміщених хіназолінів, Филимоненко В. П., Капустянський І. Ю., Коваленко С. М., Євсєєва Л. В. (2014)
Білай І. М. - Фармакологічні дослідження 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4H-1,2,4-триазол-3-тіолу при парацетамоловому гепатиті, Михайлюк Є. О., Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Дученко M. А. - Дослідження полісахаридів листя гледичії колючої (2014)
Зарівна Н. О. - Вивчення амінокислотного складу трави Thymus serpyllum (2014)
Фещенко Ю. І. - Частота офлоксацин- та аміноглікозид-резистентних штамів МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз, Черенько С. О., Барбова А. І., Литвиненко Н. А., Кібізова Н. І. (2014)
Мельник В. М. - Експертна оцінка організації лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз, Новожилова І. О., Матусевич В. Г. (2014)
Кужко М. М. - Хіміорезистентний туберкульоз: перспективи попередження та лікування, Гульчук Н. М., Линник М. І. (2014)
Перцева Т. О. - Інфекційні агенти актуальні для нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Братусь О. В., Штепа О. О., Хлопова О. В. (2014)
Дзюблик Я. О. - Клінічна ефективність та фармакоекономічні показники емпіричної антибіотикотерапії хворих на негоспітальну пневмонію другої клінічної групи (2014)
Фещенко Ю. І. - Застосування циклоферону та піобактеріофагу для імунокорекції у хворих на бронхіальну астму з колонізацією верхніх дихальних шляхів умовно-патогенною мікрофлорою, Ільїнська І. Ф., Турчина І. П., Курик Л. М., Матвієнко Ю. О., Копосова І. В., Петішкіна В. М. (2014)
Гуменюк М. І. - Маркери системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Ігнатьєва В. І., Матвієнко Ю. О., Ільїнська І. Ф., Харченко-Севрюкова Г. С. (2014)
Сосновський Т. Р. - Оцінка нового складу порошку для інгаляції, що містить флютиказону пропіонат (2014)
До 60-річчя від дня народження професора Юрія Михайловича Мостового (2014)
Гаврисюк В. К. - Случай семейного саркоидоза органов дыхания, Гуменюк Г. Л., Шадрина О. В., Меренкова Е. А., Страфун О. В. (2014)
Вольницька Х. І. - Бронхообструктивний синдром у осіб після перенесеного туберкульозу легень або пневмонії (2014)
Демчук Г. В. - Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії у осіб з цукровим діабетом (2014)
Герич П. Р. - Ефективність рофлуміласту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при поєднанні з ішемічною хворобою серця, Яцишин Р. І. (2014)
Асанов Э. О. - Газообмен в легких у пожилых людей с физиологическим и ускоренным старением дыхательной системы: влияние дыхательных тренировок с позитивным давлением на выдохе, Дыба И. А., Осьмак Е. Д. (2014)
Ільченко С. І. - Роль спірометричного моніторингу та визначення рівня неспецифічної бронхіальної чутливості в первинній профілактиці хозл серед підлітків (2014)
Передплата на 2015 рік (2014)
Мацюк А. Р. - До питання удосконалення адміністративного затримання особи органами внутрішніх справ (2013)
Соколенко О. Л. - Напрямки контролю за діяльністю правоохоронних органів України (2013)
Пихтін М. П. - Роль внутрішніх військ як структурного підрозділу МВС України у забезпеченні охорони прав і свобод людини під час охорони громадського порядку (2013)
Юнін О. С. - Концептуальні погляди на діяльність поліції крізь призму розвитку сучасних правових систем (2013)
Кузьменко В. В. - Онтология философско-правового учения Б. Н. Чичерина (2013)
Орлова О. О. - Підходи до класифікації правового мислення (2013)
Савіщенко В. М. - Оновлення змісту науково-методичної діяльності педагогів (2013)
Сердюк І. А. - Закон як філософська та загальнотеоретична категорія: питання взаємозв’язку і взаємозумовленості (2013)
Бортняк А. Ф. - Правосвідомість як ідеальна форма прояву правових знаків (2013)
Коломоєць Ю. О. - Особливості конституційно-правового регулювання права на страйк: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Золотухіна Л. О. - Відсторонення працівника від роботи як спосіб забезпечення інтересів сторін трудових правовідносин (2013)
Зуєв В. А. - Правові проблеми реалізації екологічного податку на продукт як складової економічного механізму у сфері поводження з відходами (на прикладі утилізації транспортних засобів) (2013)
Обушенко О. М. - Права та обов’язки працівників у сфері охорони праці (2013)
Чабаненко М. М. - Поняття принципів аграрного права (2013)
Котеньов О. Г. - До питання класифікації принципів права природокористування (2013)
Обушенко Н. М. - Норми трудового права як основа механізму реалізації права (2013)
Полякова О. Б. - Щодо співвідношення аутсорсингу з аутстафінгом, лізингом та тимчасовим підбором персоналу (2013)
Голобородько Д. В. - Міграційно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства (2013)
Кацуба Р. М. - Діяльність міліції щодо запобігання порушенням громадського порядку під час масових спортивних заходів: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2013)
Гаврилюк Р. В. - Систематизація наукових досліджень з питань безпеки дорожнього руху (2013)
Калугін Є. П. - Класифікація адміністративних деліктів у сфері безпеки дорожнього руху (2013)
Кулєба О. М. - Нормотворча діяльність ДСНС України як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України (2013)
Мироненко Є. О. - Поняття принципів адміністративного судочинства (2013)
Тищенкова І. О. - Правове регулювання відносин у сфері надання адміністративних послуг (2013)
Тюфанова Н. В. - Сучасні форми забезпечення пропаганди безпеки дорожнього руху в Україні (2013)
Ульмер М. М. - Відкриття касаційного провадження в адміністративному судочинстві: теоретико-правові проблеми (2013)
Березняк В. С. - Борьба с коррупцией в Новой Зеландии: миф или реальность? (2013)
Кириченко О. В. - Умови, які впливають на формування особи злочинця, що вчинює злочини проти громадської безпеки (2013)
Міняйло Н. Є. - Проблема поширення організованої злочинності в Україні: кримінологічний аспект (2013)
Скулиш В. Є. - Співвідношення корупційних проступків та корупційних злочинів у сфері службової діяльності (2013)
Титаренко О. О. - Проблемні питання вивчення кількісних та якісних показників злочинності в умовах реформування кримінально-процесуального законодавства (2013)
Ященко А. М. - Стадії застосування заходів кримінально-правового характеру (2013)
Гузоватий О. І. - Підстави криміналізації незаконного збагачення за кримінальним законодавством України (2013)
Кисельов І. О. - Особа злочинця, який вчинив умисне вбивство або замах на нього: кримінологічний аналіз (2013)
Козак О. В. - Про деякі проблеми визначення майнової шкоди як ознаки суспільної небезпечності злочину (2013)
Захаров В. П. - Використання ідентифікації за райдужною оболонкою та сітківкою ока в системах захисту інформації правоохоронних органів України, Зачек О. І. (2013)
Яновська О. Г. - Загальні засади надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні (2013)
Ковбаса В. М. - Проблемні питання тактики пред’явлення для впізнання в умовах протидії досудовому розслідуванню (2013)
Лисюк Ю. В. - Щодо тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом (2013)
Малярова В. О. - Тактика планування розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Подобний О. О. - Компетенція працівників оперативних підрозділів, що здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю (2013)
Рябухіна О. А. - Проблемні аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2013)
Сергєєва Д. Б. - Про питання удосконалення окремих норм нового КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Сліпченко В. І. - Заходи забезпечення кримінального провадження: особливості та проблеми застосування під час досудового розслідування (2013)
Строгий В. І. - Методологічні засади формування концепцій національної безпеки в контексті протидії тероризму, Рижов І. М. (2013)
Уваров В. Г. - Верховенство права в системі принципів оперативно-розшукової діяльності (2013)
Ховавко С. М. - Проблеми продовження строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Чаплинська Ю. А. - Особливості проведення слідчого експерименту: організаційний аспект (2013)
Бабошин А. М. - Об’єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування (2013)
Добровольська О. Г. - Проблеми інституту судового компромісу (2013)
Добровольський С. В. - Гарантії забезпечення статусу слідчого та проблеми їх реалізації (2013)
Іваниця А. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики (2013)
Кононенко Н. О. - Організація і тактика проведення пред’явлення для впізнання при розслідуванні хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масового заходу (2013)
Кучер В. О. - Окремі аспекти процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням економічних злочинів (2013)
Кушнерик Ю. А. - Щодо співвідношення функцій прокурорського нагляду та процесуального керівництва розслідуванням за новим КПК України (2013)
Лань О. Ю. - Захисник – суб’єкт доказування у кримінальному провадженні (2013)
Лускатова Т. О. - Особа жертви у криміналістичній характеристиці умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (2013)
Мартиненко Г. А. - Представницька функція прокурора в контексті євроінтеграції України (2013)
Погорецький М. М. - Поняття кримінальних процесуальних гарантій адвокатської таємниці (2013)
Поїзд В. П. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, вчинених за допомогою високих інформаційних технологій (2013)
Рижов М. Г. - Підстави здійснення оперативно-розшукових заходів та проблеми їх нормативного визначення (2013)
Сорока І. В. - Особливості проведення слідчого огляду за фактами вчинених неповнолітніми крадіжок майна громадян (2013)
Старенький О. С. - Проблемні аспекти законодавчої регламентації провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Сухорада І. О. - Оперативно-розшукове забезпечення доказування події шахрайства з фінансовими ресурсами (2013)
Ткач О. В. - Місце процесуальних гарантій у забезпеченні недоторканності приватного життя особи (2013)
Бублейник В. А. - Дотримання підстав та порядку проведення перевірок платників податків податковими органами як гарантія законності прийнятих за їх наслідками рішень (2013)
Гречишникова В. В. - Роль Податкового кодексу України у правовому забезпеченні ринкової економіки (2013)
Копєлєв І. Ю. - Поняття та роль кластерів у соціально-економічному розвитку України (2013)
Самсін І. Л. - Щодо відповідальності за невиконання податкового зобов’язання (2013)
Джарти В. В. - Юридична природа управління об’єктами державної власності: нотатки до наукової дискусії (2013)
Рецензії (2013)
Присвоєння наукових ступенів і вчених звань (2013)
Нові видання (2013)
Довідка про авторів (2013)
Солнцева А. В. - Однонуклеотидные полиморфизмы гена адипонектина и их связь с показателями адипонектинемии у детей с разными формами ожирения (2014)
Шляхова Н. В. - Вікові та статеві особливості виявів метаболічного синдрому в дітей та підлітків, Будрейко О. А. (2014)
Чайченко Т. В. - Кардіоваскулярний ризик у дітей з метаболічним синдромом: проблеми діагностики та прогнозування (2014)
Дынник В. А. - Проявления метаболического синдрома у больных с аномальными маточными кровотечениями (2014)
Багацкая Н. В. - Прогностическое значение факторов риска формирования диффузного нетоксического зоба у детей и подростков, проживающих в условиях легкого йододефицита, Плехова Е. И., Глотка Л. И., Турчина С. И. (2014)
Маменко М. Є. - Тиреоїдна патологія і захворювання шлунково­кишкового тракту в дітей: чи існує взаємозв’язок?, Бугаєнко О. О. (2014)
Бєлих Н. А. - Психомоторний розвиток дітей раннього віку в регіоні легкого йодного дефіциту (2014)
Зелінська Н. Б. - Гіперкальціємія (2014)
Зелінська Н. Б. - Гіпокальціємія (2014)
Зелінська Н. Б. - Рахіт (2014)
Єрін Ю. С. - Гіпотиреоз (2014)
Єрін Ю. С. - Автоімунний тиреоїдит (хвороба Хашимото) (2014)
Єрін Ю. С. - Післяпологовий тиреоїдит (2014)
Єрін Ю. С. - Лікування гіпотиреозу (2014)
Науковий симпозіум "Метаболічний синдром у педіатричній практиці: профілактика, критерії діагностики, особливості лікування", 24 квітня 2014 року, Харків (2014)
Бессонов И. Н. - Гиперурикемия у юношей с артериальной гипертензией и ожирением (2014)
Гладун К. В. - Особливості адипокінового профілю в дітей, хворих на ожиріння (2014)
Камарчук Л. В. - Клінічні та монофункціональні особливості CagA-асоційованої шлункової диспепсії в підлітків з ожирінням і надлишковою масою тіла, Бориско Г. О., Кашіна-Ярмак В. Л. (2014)
Кашкалда Д. А. - Активность ферментов катаболизма коллагена и эластина у подростков с артериальной гипертензией при нейроэндокринном ожирении, Плехова Е. И. (2014)
Кожокарь С. В. - Метаболические изменения у детей с артериальной гипертензией, избыточной массой тела или ожирением (2014)
Коренєв М. М. - Артеріальна гіпертензія та ожиріння в підлітків, Богмат Л. Ф., Носова О. М. (2014)
Косовцова Г. В. - Особливості фізичного і статевого розвитку в підлітків з ожирінням, Нікітіна Л. Д., Юдченко О. І. (2014)
Левенець С. О. - ІнсулІнорезистентнІсть при розладах менструальної функції в дівчаток-підлітків (2014)
Лютая Л. В. - Физиотерапевтическое лечение проявлений метаболического синдрома в педиатрической практике (2014)
Майданник В. Г. - Метаболічний синдром у дітей: сучасний алгоритм діагностики, Хайтович М. В., Прохорович Т. П., Кашпуренко Ю. Г., Місюра Л. І., Кухта Н. М. (2014)
Марушко Ю. В. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в дітей з ожирінням, Гищак Т. В. (2014)
Плехова О. І. - Метаболічний синдром у дитячому віці: невирішені та дискусійні питання (2014)
Савво І. Д. - Чинники ризику формування дисліпопротеїдемій у підлітків з артеріальною гіпертензією та ожирінням (2014)
Бех І. Д. - Колізії суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2014)
Алєксєєнко Т. Ф. - Субкультурний концепт первинної соціалізації дитини у сім’ї (2014)
Ананко Т. В. - Професійна орієнтація у системі підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів України до професійної діяльності (2014)
Андрющенко Т. К. - Дослідження ефективності формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку (2014)
Безкоровайна О. В. - Особливості реалізації технології виховання культури особистісного самоствердження старшокласників у соціально ціннісній діяльності (2014)
Бернацька О. Б. - Інноваційні технології формування взаємоповаги як сімейної цінності у старшокласників інтернатних закладів (2014)
Білавич Г. В. - Роль періодичної преси в поширенні господарсько-кооперативних знань українців (західна Україна, початок ХХ ст.) (2014)
Bilotserkivets І. P. - The potential of literature means in educating patriotism of yonger adolescents (2014)
Брилін Е. Б. - Розвиток естетичної культури майбутнього вчителя у процесі музичної творчості (2014)
Бялик О. В. - Досвід країн Євросоюзу щодо статевого виховання учнівської молоді та її підготовки до подружнього життя й відповідального батьківства (2014)
Ващенко О. М. - Формування у молодших школярів компетенцій безпеки життєдіяльності: теоретичний аспект (2014)
Вербицький О. В. - Методика дослідження вихованості міжетнічної толерантності старшокласників (2014)
Вишнівська Н. В. - Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2014)
Гарнійчук В. М. - Сформованість патріотизму старших підлітків на етапі становлення української держави: компоненти, критерії та показники (2014)
Гаряча С. А. - Учитель як провідник етичної культури в сучасному освітньому просторі (2014)
Гончарук Т. В. - Структура творчого потенціалу старшокласників (2014)
Горбенко С. С. - Основні періоди гуманізації виховного процесу засобами музичного мистецтва (ХХ – початок ХХІ століття) (2014)
Горпинюк В. П. - Соціально свідоме становлення особистості молодшого підлітка в системі "довіра – недовіра" (2014)
Гринькова Н. М. - Підвищення педагогічної компетентності батьків з питань морального виховання молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу (2014)
Грітчина А. І. - Система критеріїв і показників готовності юнаків шкіл-інтернатів до виконання ролі майбутнього сім’янина (2014)
Гуцан Л. А. - Освітній округ як інноваційна модель управління в умовах профільного навчання (2014)
Данілова А. П. - Теоретичні засади організації доброчинної проектної діяльності школярів (2014)
Докукіна О. М. - Феномен терпимості: характеристика, сутність, структура (2014)
Долгова О. В. - Формування організаційно-управлінських умінь у лідерів учнівського самоврядування: теоретичний аспект (2014)
Євтушенко Н. А. - Вікові особливості учнів початкової школи в контексті виховання міжкультурної толерантності (2014)
Жаровська О. П. - Національна самосвідомість як складова патріотичного виховання студентів педагогічних університетів (2014)
Журба К. О. - Філософсько-психологічне підґрунтя виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи (2014)
Зайцева А. В. - Організаційно-методичні основи забезпечення творчої взаємодії викладача і студентів у процесі інструментально-виконавської підготовки (2014)
Зобенько Н. А. - Практична складова підготовки соціальних педагогів у системі післядипломної освіти до превентивного виховання учнівської молоді, Ніколаєску І. О. (2014)
Зубалій М. Д. - Становлення і розвиток змісту військово-патріотичного виховання в педагогічній літературі (2014)
Ільченко А. І. - Формування ціннісного ставлення старшокласників до оздоровчої та розвивальної рухової діяльності (2014)
Ївженко Ю. В. - Молодіжні громадські організації як інститут формування соціальної активності особистості (2014)
Канішевська Л. В. - Формування цінностей сімейного життя старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2014)
Кендзьор П. І. - Толерантність як ціннісна складова полікультурної компетентності особистості школяра (2014)
Киричок В. А. - Теоретичні основи виховання моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 3-4-х класів) у позакласній діяльності (2014)
Кобзаренко Л. А. - Технологія виховання гуманістичних цінностей студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки (2014)
Колодько І. М. - Формування у підлітків готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті європейських країн (2014)
Комаровська О. А. - Художньо-естетичне виховання у позаурочний час: технологічний вимір (2014)
Корпач Н. І. - Особливості розвитку молодіжної участі у волонтерській діяльності, Олешак С. П. (2014)
Кравченко Т. В. - Сімейні цінності у контексті реалій сучасного американського суспільства (2014)
Крюкова О. І. - Музичні образи як виховні складові навчальної діяльності молодших школярів (2014)
Кучина К. О. - Становлення ціннісних орієнтацій в умовах модернізаційних змін системи освіти (2014)
Лаппо В. В. - Виховання шляхетної особистості в контексті педагогічних традицій і освітніх інновацій (2014)
Ларіна Т. В. - Освітньо-професійні концепції навчальної діяльності у технічних коледжах Німеччини (2014)
Леоненко А. В. - Запровадження спецкурсу "Патріотичне виховання молоді на традиціях національної фізичної культури" у процес фахової підготовки майбутнього вчителя (2014)
Литовченко О. В. - Соціально-педагогічний супровід соціального становлення дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах (2014)
Любич О. І. - Педагогічні засоби реалізації музейної педагогіки у позашкільних навчальних закладах (2014)
Малиношевський Р. В. - Особливості формування альтруїзму як соціально значущої якості у молоших підлітків (2014)
Маринич В. Л. - Шляхи впровадження здоров’язбережувальної компетентності у практику позашкільної освіти (2014)
Мартинець Л. А. - Робота педагогічного колективу школи над Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Маслюк К. А. - Культура особистісного самовизначення студентів: актуалізація проблеми (2014)
Матвієнко О. В. - Шляхи та умови формування гуманістичних цінностей у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Мачуська І. М. - Теоретичні аспекти культури міжособистісного спілкування старшокласників (2014)
Відомості про авторів (2014)
Солнцева А. В. - Эффективность разных видов коррекции избыточной массы тела у детей с ожирением (2014)
Будрейко О. А. - Особливості продукції судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) у дітей із цукровим діабетом 1 типу, Морозов О. В., Шляхова Н. В., Чумак С. О. (2014)
Солнцева А. В. - Оценка психологических факторов, влияющих на пищевое поведение у детей с ожирением (2014)
Громнацька Н. М. - Тиреоїдна функція як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому в дітей (2014)
Кашкалда Д. А. - Роль витамина А в функционировании щитовидной железы у подростков, Волкова Ю. В., Турчина С. И. (2014)
Фіщук О. О. - Синдром Рокитанського – Кюстнера, Біляєва К. С. (2014)
Зелінська Н. Б. - Діагностика та лікування синдрому полікістозних яєчників. Клінічні настанови Ендокринологічного товариства (2013 рік) (2014)
Зелінська Н. Б. - Поліурія (2014)
Зелінська Н. Б. - Гіпергідратація (2014)
Зелінська Н. Б. - Дегідратація (2014)
Зелінська Н. Б. - Гіпомагніємія (2014)
Єрін Ю. С. - Синдром Кушинга (2014)
Єрін Ю. С. - Попередники стероїдних гормонів, харчові добавки та здоров’я підлітків (2014)
Єрін Ю. С. - Синдром полікістозних яєчників у підлітків (2014)
Мельник В. М. - Воїн, хірург, вчений (до 100-річчя з дня народження Г. Г. Горовенка), Приходько А. М. (2014)
Фещенко Ю. И. - Диагностика и контроль гиперинфляции легких у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, Яшина Л. А., Опимах С. Г. (2014)
Гуменюк М. І. - Дослідження мінеральної щільності поперекових хребців і денситометричних показників щільності губчастої речовини альвеолярного відростка та бугра верхньої щелепи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Линник М. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2014)
Опанасенко М. С. - Діагностична цінність різних видів забору матеріалу при диференційній діагностиці внутрішньогрудної лімфаденопатії, Терешкович О. В., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Конік Б. М., Демус Р. С., Бичковський В. Б., Обремська О. К., Леванда Л. І. (2014)
Ячник В. А. - Алгоритм діагностики інфекційного загострення бронхіальної астми вірусної етіології (2014)
Крахмалова Е. О. - Динамика клинической симптоматики легочной гипертензии у пациентов с хозл и сопутствующей ибс на фоне терапии статинами, Гетман Е. А., Калашник Д. Н. (2014)
Сауссен Б. А. - Клинико-патогенетический анализ содержания мозгового натрийуретического пептида у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2014)
Дзюблик Я. О. - Застосування 13-валентної кон’югованої пневмококової вакцини для профілактики інфекцій, викликаних S. Pneumoniae, у дорослих у сучасній практиці охорони здоров’я (2014)
Актуальные вопросы лечения больных хозл и бронхиальной астмой (2014)
Литвиненко А. В. - Общие принципы системной глюкокортикостероидной терапии (2014)
Гаврисюк И. В. - Кистозная гипоплазия легких: клиническое наблюдение, Рудиченко В. М., Кушнерова М. А. (2014)
Ватанська I. Ю. - Гранулематоз вегенера: випадок ранньої діагностики, Оленицька О. С., Степаненко Т. І., Стрекозова І. П., Ватанська Ю. О. (2014)
Максименко С. Д. - Життєвий шлях особистості як базова категорія генетичної психології (2014)
Абрамов В. В. - Часова орієнтація як чинник когнітивного оцінювання важкої життєвої ситуації та вибору копінг-стратегії (2014)
Бабаян Ю. О. - Взаємозв’язок тривожності та навчальної успішності молодших школярів, Коновалюк О. О. (2014)
Бабаян Ю. О. - Формування мотиваційної сфери у молодших школярів, Матенко Ю. О. (2014)
Бабаян Ю. О. - Особливості формування самооцінки молодшого школяра, Тимченко Н. А. (2014)
Бацилєва О. В. - Психологічні аспекти підготовки соціальних працівників (2014)
Берещук О. М. - Розвиток методологічних засад психофізіологічних досліджень в Україні у другій половині ХІХ століття (2014)
Бондаренко В. В. - Психологічні умови формування готовності фахівців по роботі з персоналом до надання психологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей (2014)
Вілюжаніна Т. А. - Cоціально-політичні проблеми студентської молоді (2014)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Науково-психологічні передумови розробки й упровадження дидактичних ігор-маніпулятивів у навчальний процесс загальноосвітньої школи (2014)
Горецька О. В. - Порівняльний аналіз психологічних особливостей ідентичності підлітків 13–14 років на етапі перебігу кризи, Краєва О. А. (2014)
Гресь Л. О. - Особливості ціннісних орієнтацій особистості, що переживає кризу середини життя (2014)
Грушевський В. О. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2014)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості ставлення до сексу осіб віку ранньої дорослості (2014)
Довгань Н. Ю. - Психокорекція фізичної підготовленості студентів економічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту, Биковська Л. Б., Короп М. Ю., Копилов О. М. (2014)
Дроботун О. С. - Вплив хронічного соматичного захворювання на особистісні зміни підлітків (2014)
Євдокимова Н. О. - Теоретико-методологічні підходи до категоріального визначення поняття суб’єкта (2014)
Іванова І. Ф. - Дослідження комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей (2014)
Ковальчук О. П. - Психологічні аспекти формування аксіологічної основи професійної діяльності офіцерів-авіаторів у сучасних умовах (2014)
Крамченкова В. О. - Особливості поведінки старшокласників-курців в емоційно напружених ситуаціях (2014)
Кучманич І. М. - Вплив тренінгу на адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях, Забарчук Г. М. (2014)
Лазоренко О. В. - Обґрунтування пропозицій керівникам прикордонних підрозділів щодо організації психологічної підготовки персоналу до несення служби в прикордонних нарядах (2014)
Михальченко Н. В. - Модель патріотичної рефлексії особистості (2014)
Мороз Р. А. - Сімейні наративи як засіб організації сімейної системи та усвідомлення сімейного досвіду (2014)
Мухіна Л. М. - Проблема емоційного вигоряння співробітників кримінально-виконавчої системи (2014)
Онуфрієва Л. А. - Теоретико-методологічний аналіз мотиваційно-смислової регуляції особистісної реалізації майбутніх фахівців соціономічних професій (2014)
Панок В. Г. - Життєвий шлях особистості як категорія прикладної психології (2014)
Пілецька Л. С. - Емпіричне дослідження професійної мобільності особистості (2014)
Прасол Д. В. - Компоненти психологічної готовності менеджерів навчальних закладів до прогностичної діяльності (2014)
Сердюк Л. З. - Діагностика спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ (2014)
Тюптя О. В. - Рефлексія консультантом вирішення життєвої ситуації клієнта (2014)
Філіп’єва Т. І. - Розвиток ідей теоретичної перспективи у психологічній технології драми (англ.) (2014)
Фоменко К. І. - Атрибутивні особливості чутливості студентів до стресових ситуацій у навчальній діяльності, Кузнецов О. І. (2014)
Хомуленко Б. В. - Шляхи та засоби розвитку рольової структури особистості психолога (2014)
Худякова В. І. - Дослідження характеристик і детермінант соціальної перцепції у діяльності менеджера закладу (2014)
Царькова О. В. - Умови та особливості розвитку особистості викладача-психолога у вищій школі, Работа Т. О. (2014)
Царькова О. В. - Сексуальні девіації (рос.), Радченко С. В. (2014)
Царькова О. В. - Феномен психологічного відторгнення допомоги у батьків, які виховують дітей з особливими потребами (2014)
Чайка Н. С. - Психологічні аспекти організації занять з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (рос.), Грицієнко О. М. (2014)
Чемеринська Д. І. - Гендерний аспект самовизначення особистості керівника і особливості прийняття рішень (рос.) (2014)
Черновол-Ткаченко А. О. - Гендерні особливості особистісної ідентичності старшокласників (2014)
Чиханцова О. А. - Сформованість психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі (2014)
Чухраєва Г. В. - Психологічні особливості схильності до розвитку професійної деформації особистості (2014)
Шевченко В. В. - Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в миротворчому контингенті, Руденко А. А. (2014)
Шевчук О. С. - Психолого-педагогічні умови інтерактивного навчання, Шевчук С. П. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вступне слово академіка НАМН України, професора Ю. І. Фещенка (2014)
Мостовой Ю. М. - Цифри, що говорять і мовчать: роздуми про хозл, що базуються на статистичному аналіз (2014)
Вишнивецкий И. И. - ХОЗЛ в Украине: чего мы опасаемся? Вопросы безопасности ингаляционных средств (2014)
Перцева Т. А. - Терапия ХОЗЛ: К чему надо стремиться? (2014)
Современные подходы к профилактике и лечению обструктивных заболеваний легких (по материалам симпозиума при поддержке компании Берингер Ингельхайм) (2014)
Гаврисюк В. К. - Хроническое легочное сердце в свете положений международных руководств NICE-COPD и GOLD, Ячник А. И., Меренкова Е. А. (2014)
Моногарова Н. Е. - Выбор терапии у пациентов с высоким риском обострения ХОЗЛ (2014)
Конопкина Л. И. - Влияние комплаенса на результаты лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Гришило А. П. - Использование инновационной структуры флутиказона пропионата в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Яшина Л. А. - Доказательная база эффективности гликопирония у пациентов с ХОЗЛ (2014)
Перцева Т. А. - Сибри Бризхалер — новый М-холинолитик: тактика выбора оптимальной бронхолитической терапии пациентов с ХОЗЛ (2014)
Островський М. М. - Сибрі Бризхайлер — нові можливості та шляхи покращення контролю симптомів та загострень ХОЗЛ (2014)
Лещенко С. И. - Новые перспективы развития отечественной ингаляционной терапии (2014)
Мельник В. М. - Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в україні: аналіз офіційної звітності, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Приходько А. М., Бушура І. В. (2014)
Фещенко Ю. І. - Особливості мікробіоценозу верхніх дихальних шляхіву хворих на бронхіальну астму у фазі загострення, Турчина І. П., Курик Л. М., Миронченко С. В. (2014)
Ячник В. А. - Спектр та роль інфекційних збудників при загостренні бронхіальної астми (2014)
Панчук С. І. - Віруліцидна дія декаметоксину по відношенню до вірусних тригерів інфекційного загострення бронхіальної астми, Гуменюк М. І., Трохименко О. П., Дзюблик І. В. (2014)
Белоглазов В. А. - Эффективность рофлумиласта в терапии у больных среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой, Попенко Ю. О. (2014)
Дзюблик Я. О. - Раціональна антибіотикотерапія хворих на негоспітальну пневмонію ііі клінічної групи (2014)
Мостовой Ю. М. - Значення дисфункції скелетних м’язів у фенотипуванні хронічного обструктивного захворювання легень, Демчук А. В., Побережець В. Л. (2014)
Гаврисюк В. К. - Алгоритм диагностики саркоидоза органов дыхания, Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Процик Л. М., Рекалова Е. М. (2014)
Резолюція наради експертів з пульмонології "Cучасні підходи та нові можливості в лікуванні ХОЗЛ" (2014)
Процюк Раду Георгійович (до 75-річччя від дня народження) (2014)
Островський М. М. - Вплив базової терапії на окремі патогенетичні ланки неоколагенезу та локальний імунній захист бронхіального дерева при хронічному обструктивному захворюванні легень, Савеліхіна І. О. (2014)
Обухова Н. В. - Клиническая эффективность комплексного ингаляционного использования проурокиназы и липофлавона для коррекции дисбаланса регионарного (эндобронхиального) цитокинового гомеостаза при обострении хозл у лиц, перенесших туберкулез легких (2014)
Опанасенко М. С. - Первинна неходжкінська лімфома легень, Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Конік Б. М., Обремська О. К., Павлюк І. М. (2014)
Авторам журнальних публікацій (2014)
Фещенко Ю. І. - Госпітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (проект клінічних настанов) частина ІІ, Голубовська О. А., Гончаров К. А., Дзюблик О. Я., Дзюблик Я. О., Дмитриченко В. В., Капитан Г. Б., Клягін В. Я., Мостовий Ю. М., Мухін О. О. (2013)
Мельник В. М. - Хіміорезистентний туберкульоз: поширеність та профіль стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Приходько А. М., Бушура І. В. (2013)
Кресюн В. Й. - Фармакокінетика ізоніазиду у хворих на туберкульоз з різним генотипом ацетилювання, Філюк В. В., Антоненко П. Б., Рогач К. К., Даниленко Ю. М., Мозолевич Г. В. (2013)
Барбова А. І. - Сучасні підходи щодо проведення бактеріо- логічної ідентифікації мікобактерій, Журило О. А., Трофімова П. С., Чайка А. О., Миронченко С. В., Пустовалова А. О., Гайова Л. В. (2013)
Фещенко Ю. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні депресія та розлади сну, Яшина Л. О., Поточняк О. В. (2013)
Гаврисюк В. К. - Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в южном и северном регионах украины в 2011 году, Меренкова Е. А., Шадрина О. В., Беренда Е. А., Ячник А. И., Куц В. В., Ульченко И. Г., Хвэлось С. И. (2013)
Дзюблик О. Я. - Ефективність антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні хворих із вірусіндукованим загостренням бронхіальної астми нетяжкого перебігу, Стежка В. А., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Капітан Г. Б., Мухін О. О., Чечель Л. В. (2013)
Перцева Т. О. - Хронічне обструктивне захворювання легень: особливості прогнозування подальшого перебігу, Конопкіна Л. І., Басіна Б. О. (2013)
Мостовой Ю. М. - Роль изучения обратимости обструкции при бронхиальной астме и хроническом обструктивном заболевании легких: обзор литературы и собственные данные, Вишнивецкий И. И. (2013)
Островський М. М. - Вплив патогенетично-обґрунтованої медикаментозної терапії негоспітальної пневмонії на тлі ішемічної хвороби серця в осіб, інфікованих chlamydophila рneumoniae, на ендобронхіальні фактори неспецифічної резистентності та локальну імунну відпові, Варунків О. І. (2013)
Перцева Т. О. - Обґрунтування тривалості антибактеріальної терапії хворих на тяжкі негоспітальні пневмонії, Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Петрик Н. Н. (2013)
Резолюція V з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України (2013)
Дроздова И. В. - Подходы к анализу и прогнозированию первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхани, Мацуга О. Н., Сидорова М. Г., Панина С. С., Храмцова В. В. (2013)
Дзюблик Я. О. - Оптимізація антимікробної хіміотерапії у хворих на негоспітальну пневмонію вірусно-бактеріальної етіології, Слєсаренко О. П. (2013)
Перцева Т. А. - Використання спірометрії у оцінці стану респіраторної системи жінок з ускладненим та не ускладненим перебігом вагітності, Кіреєва Т. В., Кравченко Н. К. (2013)
Островський М. М. - Вплив базового лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ііі стадії на процеси морфологічної перебудови слизової оболонки бронхів, Савеліхіна І. О. (2013)
Ільницький Г. І. - Досвід та перспективи впровадження математичного моделювання при діагностиці туберкульозу первинного і вторинного генезу (2013)
Шило М. М. - Вікові особливості формування запальних хвороб пародонта у дітей в залежності від клінічних форм туберкульозу (2013)
Фещенко Ю. І. - Труднощі діагностики туберкульозу легень у хворих з хронічним гепатитом с на тлі противірусної терапії, Голубовська О. А., Корчинський М. Ч., Корчинська М. М. (2013)
Опанасенко М. С. - Карциноїд легені: огляд літератури і власне спостереження, Конік Б. М., Клименко В. І., Кононенко В. А., Терешкович А. В., Калениченко М. І., Бичковський В. Б., Демус Р. С., Обремська О. К., Леванда Л. І. (2013)
Сибри Бризхайлер – новый М-холинолитик в лечении ХОЗЛ (2013)
Світлій пам’яті Іванова Георгія Анатолійовича (2013)
Алиджанов С. К. - Стентирование мочеточника как этап лечения обструктивных форм туберкулеза мочевых путей (2013)
Йулдашов Ш. К. - Эффективность применения метилметакрилат- мономера при хирургическом лечении туберкулезного поражения позвоночника, Кулдошов А. Ш. (2013)
Калабуха В. А. - Результати лікування вперше діагностованого туберкульозу легень у хворих з асоціальною поведінкою, Калабуха А. В., Скворцова О. Ф., Холодняк Л. В. (2013)
Махмудова З. П. - Диагностика и клиническое течение туберкулеза костей и суставов (2013)
Мухтаров Д. З. - Причины нарушения режима на амбулаторном этапе лечения больных множественным лекарственно-устойчивым туберкулезом, Саидова Ш. М. (2013)
Мухтаров Д. З. - Метод выбора введения изониазида и тип инактивации гинк у больных полирезистентным туберкулезом легких, Куйлиев К. У., Тарасова Н. В. (2013)
Назиров П. Х. - Эпидемиологическая характеристика показателей туберкулеза внелегочной локализации в республике узбекистан за 2003–2012 годы, Мамарасулова О. У., Махмудова З. П. (2013)
Позднякова А. С. - Современные аспекты внелегочного туберкулеза в республике Беларусь, Лубневская И. В., Мерзлов М. М., Жвалевская Я. И., Хитева Е. С. (2013)
Позднякова А. С. - Диаскинтест в диагностике туберкулезной инфекции у детей Беларуси, Леви Д. Т., Хитева Е. С., Катибникова Е. И. (2013)
Попеску Г. Г. - Особливості ендемії мультирезистентного туберкульозу у румунії і ефективність національної програми профілактики, спостереження і контролю за туберкульозом, Спину В. (2013)
Сабиров Ш. Ю. - Результаты хирургического лечения туберкулеза легких и плевры, Джураев Э. Д., Рахманов Ш. А. (2013)
Сабиров Ш. Ю. - Резекции легких и пульмонэктомии при фиброзно-кавернозном туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза, Абулкасимов С. П., Иргашев А. А. (2013)
Смаилова Г. А. - Удельный вес полирезистентности у впервые выявленных больных туберкулезом легких, СагинтаеваГ. Л., Шаймуратов Ш. Ш. (2013)
Ташпулатова Ф. К. - Состояние окислительно-восстановительных и протеолитических процессов у больных туберкулезом легких, Тарасова Н. В., Белоцерковец В. Г. (2013)
Хакимов М. А. - Раннее выявления туберкулеза почки в группах риска (2013)
Тилляшайхов М. Н. - Состояние печени и почек у больных туберкулезом легких с ВИЧ-инфекцией, Хакимов М. А. (2013)
Передплата на 2014 рік (2013)
Ясній П. - Дослідження ндс силових конструктивних елементів з функціональними отворами за одновісного циклічного розтягу, Гладьо С., Сидор П., Семенець О. (2014)
Андрейків О. - Оцінювання залишкового ресурсу зварних з’єднань паропроводів з тріщинами, Сас Н. (2014)
Багно О. - Поширення хвиль у пружному шарі, що контактує з шаром в'язкої стисливої рідини (2014)
Сулим Г. - Граничноелементний аналіз анізотропного термопружного півпростору з тонкими деформівними включеннями, Пастернак Я., Томашівський М. (2014)
Ластівка І. - Моделювання та розрахунок процесу поширення вісесиметричних електропружних хвиль у тришаровій оболонці (2014)
Розрахунок швидкості росту фізично малої та довгої втомних тріщин, Герасимчук О. (2014)
Гопкало О. - Визначення опору малоцикловому навантаженню конструкційної сталі (2014)
Шевельова А. - Тріщина з частково завантаженими берегами між двома п’єзоелектричними матеріалами, Лобода В. (2014)
Дудик М. - Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщина (2014)
Лучко Й. - Механіка тривалих вібраційних переміщень позацентрово-стисненого залізобетонного стержня, Слободянюк С., Буратинський А. (2014)
Ковальчук Я. - Моделювання напружено-деформованого стану нижнього пояса будівельної зварної ферми, Шингера Н., Рибачок О. (2014)
Стухляк П. - Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитів, Добротвор І., Митник М., Яструбчак О. (2014)
Слободян З. - Вплив високомодульних силікатів на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 у водогінній воді, Маглатюк Л., Хабурський Я., Купович Р. (2014)
Ковбашин В. - Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену, Бочар І. (2014)
Мастенко В. - Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу, Татарин Б., Підгурський М., Мариненко С. (2014)
Немировський Я. - Вплив умов базування на точність деталей, оброблених деформуючим протягуванням (2014)
Попович П. - Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин, Цьонь О., Довбуш Т. (2014)
Барабаш І. - Застосування активованого композиційного в'яжучого при виробництві бетонів, Зубченко Н., Кровяков С. (2014)
Луньов С. - Методика вимірювання електричних властивостей монокристалів n-ge при високих одновісних тисках, Назарчук П., Бурбан О., Лопухович В. (2014)
Белякова І. - Дослідження електричних параметрів світлодіодних джерел світла, Медвідь В., Пісьціо В., Трембач Р. (2014)
Кут В. - Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологій, Пасічник В., Кунанець Н., Демчук А., Малиновський О., Ржеуський А. (2014)
Гнатович М. - Вплив комбінованого опромінення на рослини закритого грунту (2014)
Недашковський М. - Обчислювальні методи для оцінювання параметрів у багатофакторній регресії, Дудкін Д. (2014)
Король О. - Математична модель визначення температурного поля при відновленні деталей циліндричної форми (2014)
Пецко В. - Моделювання просторово-поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрів, Міца О. (2014)
Умови для участі в конференції (2014)
Бычков С. А. - О дифференциации комплексной проблемы создания отечественных самолетов транспортной категории: составляющая экспериментальной поддержки принятия проектных решений, Двейрин А. З. (2014)
Кондратьев А. В. - Анализ номенклатуры типовых композитных агрегатов ракет космического назначения и применяемых для них конструктивно-силовых схем, Дмитренко А. Г., Стэнилэ К. Д., Царицынский А. А. (2014)
Бетин А. В. - Погрешности вычислений в задаче оценки достоверности проектных значений центробежных моментов инерции летательных аппаратов, Бетин Д. А. (2014)
Карпов Я. С. - Механизм реализации пластической деформации при импульсной калибровке листовых деталей летательных аппаратов, Остапчук В. В. (2014)
Угримов С. В. - Расчет трехслойных пластин с композитными обшивками (2014)
Canales H. - Effect of stagnation temperature on mechanical properties of CU+AL2O3+ZN coatings produced by low pressure cold spray process, Zolfaguari M. R., Markovych S., Dolmatov A. (2014)
Пащук А. Ю. - Исследование возможности повышения маневренности летательного аппарата класса "Воздух-Воздух" с помощью выдвижного дестабилизатора, Шикула С. В. (2014)
Царицынский А. А. - Оптимизация параметров композитного каркаса солнечной батареи космического аппарата при инерционном и тепловом воздействии (2014)
Canales H. - Calculation of the critical velocity of low pressure cold sprayed materials, Litvinov A., Markovych S., Dolmatov A. (2014)
Третьяков А. С. - Влияние размера зерен материала на долговечность образцов из листа алюминиевого сплава Д16Т при регулярном нагружении, Завгородняя С. С. (2014)
Ярещенко В. Г. - Экспериментальное исследование процессов скоростного деформирования методом динамического широкополосного тензометрирования (2014)
Фещенко Ю. І. - Наукові підходи до вирішення проблем туберкульозу, Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожилова І. О. (2013)
Мельник В. М. - Стан та недоліки організації виявлення хворих на хіміорезистентний туберкульоз, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Бушура І. В. (2013)
Зильбер А. П. - Ационализм в ведении больных с дыхательной недостаточностью (2013)
Перцева Т. О. - Ретроспективний аналіз летальних випадків тяжкої негоспітальної пневмонії: "маски тяжкої пневмонії", Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О. (2013)
Шевчук В. І. - Сучасний стан та тенденції інвалідності населення працездатного віку внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми, Маленький В. П., Забур’янова В. Ю., Вернигородська М. В., Ільюк І. А. (2013)
Гаврисюк В. К. - Заболеваемость саркоидозом органов дыхания: частота новых случаев в зависимости от географической широты, Меренкова Е. А., Шадрина О. В., Беренда Е. А., Куц В. В. (2013)
Гашинова К. Ю. - Системні прояви та коморбідність у амбулаторних пацієнтів з ХОЗЛ (2013)
Бабіч М. І. - Значення відеоторакоскопії в комплексному лікуванні хворих на туберкульозний плеврит, Опанасенко М. С. (2013)
Юдина Л. В. - Современный взгляд на выбор антибиотика при инфекционном обострении ХОЗЛ (2013)
Фещенко Ю. І. - Госпітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (проект клінічних настанов) частина І, Голубовська О. А., Гончаров К. А., Дзюблик О. Я., Дзюблик Я. О., Дмитриченко В. В., Капитан Г. Б., Клягін В. Я., Мостовий Ю. М., Мухін О. О. (2013)
Кушнєрова М. О. - Зельман ваксман — видатний вчений, якому світ завдячує за відкриття стрептоміцину (2013)
Рецензія на навчальний посібник "Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку" (за ред. І. Г. Ільницького, О. П. Костик, Л. І. Білозір. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2013. – 731 с.) (2013)
Мачуський В. В. - Професійна компетентність педагога позашкільного навчального закладу (2014)
Морін О. Л. - Забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу (2014)
Мудрік В. І. - Формування мотивації молоді до військової служби у різних країнах (2014)
Нечай С. П. - Логіка формування міжособистісних партнерських стосунків старших дошкільників з однолітками в організованій спільній діяльності (2014)
Нечерда В. Б. - Толерантне ставлення як складник про соціальної поведінки особистості (2014)
Окушко Т. К. - Методика формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському об’єднанні (2014)
Олинець Т. В. - Зміст, форми і методи формування крос-культурних цінностей у виховній роботі вищих педагогічних навчальних закладів (2014)
Оспанова Я. Н. - Формирование антинаркотической устойчивости студенческой молодежи в рамках социального партнерства (2014)
Остапчук Н. О. - Діагностика рівнів сформованості готовності майбутнього вчителя до особистісного типу спілкування (2014)
Охріменко З. В. - Дослідно-експериментальна робота з формування самовимогливості старшокласників у процесі професійної орієнтації (2014)
Павицька К. М. - Сутність і структура цінностей сімейного життя старшокласників (2014)
Павлюк Г. - Технології виховання гуманістичного ідеалу дітей молодшого шкільного віку (2014)
Парфанович И. И. - Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения девочек групп риска (2014)
Пархоменко О. М. - Аспекти професійного самовизначення учнів старших класіву сфері сільськогосподарських професій в умовах освітніх округів (2014)
Пащенко О. В. - Формування екологічного світогляду підлітків в умовах дитячих природоохоронних об’єднань (2014)
Петренко М. В. - Теоретичні засади формування у старшокласників професійних ідеалів (2014)
Петрочко Ж. В. - Сутність і функціональна роль соціальної ініціативності у структурі лідерства підлітків (2014)
Попова Т. С. - Професійна перспектива старшокласників: сутність поняття (2014)
Постовий В. Г. - Ціннісна природа духовної культури виховання особистості (2014)
Приманок Л. Л. - Теоретичне осмислення сутності альтруїзму як моральної та міждисциплінарої категорії (2014)
Ратинська І. В. - Сутнісні характеристики понять "відповідальність" та "моральна відповідальність" (2014)
Роговець О. В. - Основні характеристики моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 1-2 класів) (2014)
Руденко Ю. О. - Завдання інформаційної культури та сучасні методи їх реалізації (2014)
Санковська І. М. - Інтерактивні технології формування культури екологічної поведінки учнів початкової школи (2014)
Сафронова Л. Б. - Визначення поняття "соціальний досвід": теоретичний аспект (2014)
Семенов О. С. - Творчо спрямована особистість дошкільника – запорука розвитку успішних націй (2014)
Сергієнко А. В. - Рівні сформованості музично-естетичної культури майбутніх фахівців мистецтвознавства (2014)
Сінельник І. П. - Концепт "толерантність": розмаїття змістового аспекту (2014)
Сіренко А. Є. - Формування у старших дошкільників упевненості в собі у груповій діяльності (2014)
Сойчук Р. Л. - Свобода у контексті проблеми національного самоствердження особистості: філософський аспект (2014)
Солодка А. К. - Теоретико-методичні засади формування готовності учасників педагогічного процесу до крос-культурної взаємодії (2014)
Стаднік Н. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "педагогічна культура батьків" (2014)
Сучкова Л. В. - Профілактика конфліктів як соціально-педагогічна проблема (2014)
Тарасова Т. В. - Особливості формування просоціальної поведінки учнів початкової школи (2014)
Татаринова С. О. - Проблема формування логіко-математичних понять у теорії і практиці дошкільної освіти (2014)
Тимчик М. В. - Єдність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у процесі занять хортингом (2014)
Ткачук І. І. - Зміст та педагогічні засоби формування спрямованості старшокласників на майбутній професійний успіх (2014)
Третяк О. П. - Динаміка рівнів вихованості у молодших школярів ціннісного ставлення до людини (2014)
Уйсімбаєва М. В. - Виховання соціальної активності як важлива складова становлення особистості старшокласника (2014)
Федорова М. А. - Зміст феномену "соціально-моральні цінності особистості" (тенденції виховання в історії зарубіжної педагогіки) (2014)
Флярковська О. В. - Творча самореалізація у підлітковому віці (2014)
Хусаинова Г. А. - Обеспечение процесса творческой самореализации обучающихся в современной музыкально-педагогической практике вуза (2014)
Ціпан Т. С. - Самоврядування у дитячо-юнацьких об’єднаннях як засіб громадянського виховання (2014)
Чернишова Г. Ф. - Особливості спільної роботи сім’ї та дитячого закладу оздоровлення і відпочинку (2014)
Чиренко Н. В. - Дитяче об’єднання як соціальний інститут виховання особистості (2014)
Чорна К. І. - Основні компоненти виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості (2014)
Шкільна І. М. - Виховання моральної самосвідомості старших підлітків як наукова проблема (2014)
Школяр Л. В. - Соціально-педагогічна робота у Франції: історичний екскурс (2014)
Шпичак І. П. - Психоаналітичні ідеї в контексті радянської освітньої політики першої половини ХХ століття (2014)
Штифурак В. Є. - Досвід соціально-педагогічної підтримки у роботі з дівчатками-підлітками (2014)
Щербаков А. В. - Взросление подростков и молодежи в условиях ценностного взаимодействия поколений взрослых и молодых (2014)
Яцеленко А. А. - Залучення молодших підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до суспільно корисної діяльності як умова виховання відповідальності (2014)
Яценко Л. В. - Соціальний простір сім’ї та його вплив на соціалізацію дитини (2014)
Відомості про авторів (2014)
Velichenko A. B. - Electrochemical degradation of methyl tert-butyl ether, Dmitrikova L. V., Kopteva S. D., Korshin G. V., Chuvasova N. O. (2014)
Kasian O. I. - Anodes for a trivalent chromium electroplating bath, Velichenko Y. A., Luk’yanenko T. V., Velichenko A. B. (2014)
Криштоп Ю. Г. - Дискуссионные аспекты теории гальваностатического фазообразования, Трофименко В. В. (2014)
Al-Shwaiyat M. K. E. A. - Simultaneous determination of two active components of pharmaceutical preparations by sequential injection method using heteropoly complexes, Denisenko T. A., Zaruba S. V., Vishnikin A. B., Tsiganok L. P., Andruch V., Bazel Y. R. (2014)
Чмиленко Т. С. - Статистические характеристики спектрофотометрической методики определения полигексаметиленгуанидина, ИваницаЛ. А., Чмиленко Ф. А. (2014)
Петрушина Г. О. - Спектрофотометричне визначення аскорбінової кислоти з використанням бісмутовмісного 18-молібдодифосфату, Мєх Ю. В., Циганок Л. П., Вишнікін А. Б., Підгірна Д. В. (2014)
Лавра В. М. - Микроэкстракционное отделение, концентрирование и спектрофотометрическое определение додецилсульфата натрия в виде ионного ассоциата с хинальдиновым красным (2014)
Okovytyy S. I. - Stereochemistry of the epoxidation of bicyclo |2.2.1| hept-2-ene and its 7-syn-substituted derivatives. A DFT study, Zhurakovskyi O. (2014)
Sviatenko L. K. - Theoretical study of ionization potentials of N-heterocyclic compounds (2014)
Анищенко А. А. - Взаимодействие арилглиоксалей с тиомочевинами, Штамбург В. В., Волосюк В. В., Мазепа А. В. (2014)
Гапонов А. А. - Взаимодействие 2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепи-нонов-2 с эпихлоргидрином, Тарабара И. Н. (2014)
Варлан К. Е. - Ионообменные плёночные материалы на основе олигоэпихлоргидринового эпоксида и пиперазина, Плотичкина С. А., Кузьменко А. Л. (2014)
Суровцев А. Б - Влияние природы ПАВ на реологические характеристики высоконаполненных пастообразных композиций на основе олигомерного каучука и дисперсного наполнителя, Коваленко К. И., Кузьменко Н. Я., Бондаренко С. Г. (2014)
Коваленко В. С. - Академік Л. В. Писаржевський – фундатор хімічної науки та освіти в Дніпропетровському університеті, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2014)
Fastovska T. B. - Attractor for a composite system of nonlinear wave and thermoelastic plate equations (2014)
Борисов Д. І. - Малі коливання капілярної рідини в посудині з перфорованими перегородками, Борисов І. Д. (2014)
Пославский С. Ю. - Метод расчета устойчивости нелинейных систем с запаздываниями (2014)
Гришин А. Ф. - Теоремы о представлении δ-субгармонических функций, Нгуен Ван Куинь, Поединцева И. В. (2014)
Сєрикова И. Ю. - Пошаговое решение матричной задачи Каратеодори в классе S (2014)
Розуменко О. В. - О функциональной модели ограниченного оператора (2014)
Marchenko V. A. - Stability of unconditional Schauder decompositions in Hilbert spaces (2014)
Гордевский В. Д. - Двухпотоковое распределение в газе из твердых сфер с модами типа "ускорение-уплотнение", Лемешева Н. В. (2014)
Гой Т. П. - Неелементарні функції, породжені центральними факторіальними степенями (2014)
Ревина Т. В. - Несколько подходов к определению границ изменения возмущения в задаче глобального робастного синтеза (2014)
Бачериков В. А. - 9-Анилиноакридины как противораковые препараты (2014)
Sviatenko L. K. - Molecular docking of ZSTK474 derivatives as potential PI3K-delta inhibitory agents, Tereshchenko O. V. (2014)
Tokar A. V. - The quantum-chemical investigation of N-cyclization reaction mechanism for epichlorohydrin aminolysis products (2014)
Задорожний П. В. - N-гетарил-2,2-дихлорацетамидины, Киселев В. В., Харченко А. В. (2014)
Заровна І. С. - Особливості взаємодії ізомерних 4-аміно-тетрагідротіофен-3-ол-1,1-діоксидів з деякими С-електрофільними реагентами, Токар А. В., Пальчиков В. О. (2014)
Варгалюк В. Ф. - Мікробіологічні властивості дисперсії на основі міді, отриманої катодним осадженням в присутності акрилової кислоти, Полонський В. А., Стець О. С., Стець Н. В., Щукін А. І. (2014)
Петренко Л. В. - Вплив структурних характеристик електролітичних Zn-Ni сплавів на їх електрохімічні властивості, Коробов В. І. (2014)
Сукачов В. В. - Новий метод синтезу олігомерних ацетоксиметилсилоксанів, Ващєнко Ю. М. (2014)
Нагорна О. О. - Вплив ірбесартану та ангіоліну на жирнокислотний склад ліпідів нирок при експериментальній артеріальній гіпертензії у щурів, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Брюзгіна Т. С. (2014)
Єрмоленко Т. І. - Особливості застосування буферних засобів у лікуванні сечокам’яної хвороби (2014)
Зайцева Е. Н. - Комплексное применение диуретиков и искусственной силы тяжести как новый метод стимуляции экскреторной функции почек (2014)
Зеленюк В. Г. - Зв’язок нефропротекторних та плейотропних властивостей статинів при ішемічно-реперфузивній гострій нирковій недостатності (2014)
Лапшин В. В. - Лечение пиелонефрита у детей, Давиденко В. Б., Сыровая А. О. (2014)
Литвинова Е. В. - Анализ эффективности и фармакоэкономические аспекты применения отечественных фитопрепаратов в профилактике и лечении мочекаменной болезни (2014)
Шамраєв С. Н. - Прогнозування рецидиву каменеутворення ускладненого перебігу хронічного пієлонефриту, Кривобок О. Г., Сохін С. О., Ковач А. В., Сагалєвич А. І. (2014)
Щудрова Т. С. - Вплив органоспецифічних пептидів на деякі ланки патогенезу цисплатин-індукованого ураження нирок, Заморський І. І. (2014)
Горошко О. М. - Вплив ліпіну як основи ліпосомальної форми кверцетину на функціональний стан нирок у щурів при багаторазовому введенні (2014)
Корощенко Г. А. - Возможность применения фитопрепаратов для поддержания гомеостаза организма при патологии, Гайдарова А. П., Айзман Р. И., Cуботялов М. А. (2014)
Волощук Н. І. - Вплив статі та різного рівня насиченості організму щурів статевими гормонами на функціональний стан нирок інтактних щурів (2014)
Монатко К. В. - Вплив ліофільного порошку м’якоті кавуна на стан видільної функції нирок щурів при експериментальній доксорубіциновій нефропатії, Слєсарчук В. Ю., Подплетня О. А. (2014)
Товчига О. В. - Ренальні ефекти препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у щурів із порушеннями метаболізму, спричиненими фруктозою та гідрохлорoтіазидом (2014)
Шуст Р. - Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку, Тарнавський Р. (2013)
Кріль М. - Славістична книга у Львові в кінці XVIII ст. (2013)
Сухий О. - Львівський університет на рубежі ХІХ–ХХ ст.: організація, школи, громадське життя (2013)
Голик Р. - Alma mater leopolitana: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції ХІХ–ХХ ст. (2013)
Зашкільняк Л. - Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та українсько-польські взаємини (2013)
Руда О. - Українська проблематика в дослідженнях польських науковців Львівського університету (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Качараба С. - Душпастирська опіка греко-католицької церкви над українською еміграцією у Боснії та Герцеговині (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2013)
Dębiński A. - The Role of Jan Kazimiezh University in the Process of Development of Legal Studies at the Catholic University of Lublin (1918–1939), Pyter M. (2013)
Баран З. - Ян Каспрович: учений та громадський діяч (2013)
Jagielska-Burduk A. - Działalność Bolesława Orzechowicza – mecenasa sztuki nauki we Lwowie (2013)
Матвієнко Г. - Церковна історія у Львівському університеті: загальний огляд проблеми (2013)
Кондратюк К. - Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи (2013)
Щодра О. - Проблеми середньовічної та ранньомодерної історії України в дослідженнях істориків Львівського університету наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2013)
Голубко В. - Історичне краєзнавство у Львівському університеті, Середяк А. (2013)
Качмар В. - Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України (2013)
Гудима Ю. - Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка (2013)
Осередчук М. - Діяльність архіву Львівського університету у радянський період (1939–1990 рр.) (2013)
Гілевич І. - Життєвий і науковий шлях етнолога, історика та мовознавця Василя Пастущина (1889–1958) (2013)
Вєжбєнєц В. - Мойсей Шорр і Майєр Балабан у львівському університетському середовищі кінця XIX – початку XX ст. (2013)
Крикун М. - Як писалася історія Львівського університету в радянський час (2013)
Сулим В. - Іноземні мови у Львівському університеті (2013)
Паславська А. - Асоціація українських германістів у Львові (2013)
Максимчук Б. - Zur geschichte der lwiwer germanistik: generationen und traditionslinien, Петращук Н., Сулим В. (2013)
Зорівчак Р. - Патрон Львівського університету як засновник перекладознавства в Україні (2013)
Помірко Р. - Романське мовознавство у Львівському університеті (2013)
Домбровський Р. - Класична філологія у Львівському університеті (1946–2013), Чернюх Б. (2013)
Глущенко Л. - Неоелліністика на факультеті іноземних мов: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Wiesinger P. - Joseph Schatz (1871–1950) Sprachwissenschaftler, Dialektologe und Philologe an der Universitдten Innsbruck und Lemberg (2013)
Сухий О. - Krzysztof H. Szewczak. Zarządzanie eksploatacją środkуw trwałych w przedsiębiorstwie. – Warszawa: Difin SA, 2013. – 424 s. (2013)
Мельник В. М. - Аналітичний погляд на проблему хіміорезистентного туберкульозу: нинішній стан, досягнення та деякі невирішені питання, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Линник М. І. (2012)
Тодоріко Л. Д. - Оптимізація стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Єременчук І. В., Чорноус В. О., Грозав А. М., Корпан Н. М., Демидовська С. А. (2012)
Корж О. В. - Клінічні особливості перебігу ко-інфекції туберкульоз/віл у осіб з різним ступенем імуносупресії, Павєнко О. В., Тлустова Т. В., Мірошніченко Д. С. (2012)
Ячник А. І. - Особливості морфо-функціональних змін легень у хворих на хозл тяжкого і вкрай тяжкого перебігу за даними багатозрізової комп’ютерної томографії в залежності від строків і об’єму лікування, Мусієнко Н. М., Ячник В. А., Демчук Г. С. (2012)
Литвиненко А. В. - Результаты изучения безопасности оксигенотерапии у больных интерстициальными заболеваниями легких с гипокапнией крови (2012)
Безродная А. И. - Особенности манифестации бронхиальной астмы, Ходош Э. М., Потейко П. И. (2012)
Опанасенко М. С. - Обгрунтування строків застосування плевректомії з декортикацією легені при лікуванні хронічного плевриту, Терешкович О. В., Куц В. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Сірик О. О., Обремська О. К., Леванда Л. І. (2012)
Перцева Тетяна Олексіївна (до 60-річчя з дня народження) (2012)
Юхимец В. А. - Интернет-представительству НИФП – 12-й год (2012)
Калашников Н. А. - WEB-обзор: бронхоскопия, Гончаров К. А. (2012)
Эффективность индакатерола в лечении больных ХОЗЛ (2012)
Актуальные вопросы диагностики бронхиальной астмы (2012)
Пам’яті професора Віктора Михайловича Петренка (2012)
Юдина Л. В. - Антибактериальная терапия при внебольничной пневмонии у пожилых: акценты на главном (2012)
Дзюблик Я. А. - Место некультуральных методов исследования в этиологической диагностике инфекций нижних дыхательных путей (2012)
Ласиця Т. С. - Проблема прихильності до інгаляційної терапії у пацієнтів із ХОЗЛ (2012)
Будовская Л. А. - Механизмы воспаления при сочетании бронхиальной астмы и ишемической болезни сердца (2012)
Левашов С. П. - Мобильные геофизические технологии: экспериментальное изучение возможности применения для поисков скоплений углеводородов в районах распространения сланцев в Восточной Европе, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2014)
Яценко В. А. - Применение гиперспектральных методов в геологии: состояние и перспективы, Воронов Н. Д., Гниденко В. В., Наливайчук Н. В. (2014)
Долинський І. П. - Апробація комплексу програм 3D регіонального моделювання на прикладі геологічних об’єктів Дніпровсько-Донецької западини (2014)
Пак Р. М. - Методика підвищення числової стійкості для розрахунку хвильового поля на основі матричного методу Томсона−Хаскела (2014)
Жуков М. Н. - Відновлення кондиційності баз даних для корекції моделей розподілів вмістів мікроелементів у природних водах, Клипа А. В. (2014)
Тютюник В. В. - Кластерный анализ территории Украины по основным показателям повседневного функционирования и проявления техногенной опасности, Бондарєв Н. В., Шевченко Р. И., Черногор Л. Ф., Калугин В. Д. (2014)
Давибіда Л. І. - Загальна характеристика методів гідрогеологічного моніторингу підземних вод України на прикладі Житомирської області, Тимків М. М. (2014)
Зміст журналу "Геоінформатика" за 2014 рік (2014)
Лифенко С. П. - Основні наукові положення А. О. Сапєгіна та їхнє значення для виконання програм селекції зернових культур (До 130-річчя з дня народження А.О. Сапєгіна) (2013)
Рибалка О. І. - Нові сорти зернових культур для створення продуктів здорового (функціонального) харчування, Поліщук С. С. (2013)
Литвиненко М. А. - Вплив транслокації 1AL/1RS на елементи продуктивності у популяціях F2 та ліній F4 пшениці м’якої озимої, Топал М. М. (2013)
Паламарчук А. І. - Реакція сучасних сортів пшениці твердої озимої на строки сівби та норми висіву на півдні України, Албул А. О., Козлов В. В. (2013)
Кірдогло Є. К. - Роль первинної кореневої системи у формуванні урожаю середньорослих та напівкарликових сортів ярого ячменю, Поліщук С. С. (2013)
Кірдогло Є. К. - Стійкість ярого ячменю до найбільш поширених в Україні хвороб цієї культури (2013)
Чеботар Г. О. - Порівняння ефектів Rht-генів за комплексом біологічних та агрономічних ознак пшениці в широко- і вузькорядному посівах, Чеботар С. В., Моцний І. І., Файт В. І., Сиволап Ю. М. (2013)
Колесник О. О. - Шляхи формування систем сортовивчення та контролю розсадників за молекулярними маркерами, Чеботар С. В., Сиволап Ю. М., Цевма В. М., Хохлов О. М., Литвиненко М. А. (2013)
Бєлоусов А. О. - Використання ДНК-маркерів для створення самозапилених ліній та гібридів кукурудзи, Соколов В. М., Сиволап Ю. М. (2013)
Лаврова Г. Д. - Характеристика перспективних ліній сої з підвищеним вмістом білка в умовах південного Степу України (2013)
Шаргородська К. О. - Оцінка солетолерантності проростків рису в культурі in vitro, Ігнатова С. О., Шпак Д. В. (2013)
Бродецька К. П. - Продуктивність та якісний склад насіння колекційних сортозразків люпину білого ( Lupinus albus L.) (2013)
Солоденко А. Є. - Расовий склад і стійкість ліній соняшнику до несправжньої борошнистої роси, Вареник Б. Ф., Александрова О. Є., Сиволап Ю. М. (2013)
Неплій Л. В. - Видовий склад та заходи контролю переносників ВЖКЯ на пшениці у південному Степу України, Бабаянц О. В. (2013)
Фещенко Ю. И. - Новая редакция глобальной инициативы по ХОЗЛ (2012)
Яшина Л. А. - Базисная терапия больных ХОЗЛ (2012)
Мостовой Ю. М. - Оцінка соціальних ініціатив у підвищенні ефективності лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму, Демчук Г. В., Слепченко Н. С., Распутіна Л. В., Моцюк О. М. (2012)
Моногарова Н. Е. - Лечение инфекционных обострений хронического бронхита и хронического обструктивного заболевания легких (2012)
Перцева Т. А. - Пациент с высоким риском обострений хозл: кто он и как ему помочь? (2012)
Моногарова Н. Е. - Бронхиальная астма и ХОЗЛ: единство или противоположности, Павлов Е. В., Валуцина В. М., Семендяева О. В. (2012)
Яшина Л. А. - Бета-2-агонист ультрадлительного действия индакатерол — новые возможности в лечении больных ХОЗЛ (2012)
Гаврисюк В. К. - Состояние газообмена и возможности его коррекции у больных ХОЗЛ, Пендальчук Н. В., Литвиненко А. В. (2012)
Дзюблик А. Я. - Вирус-индуцированная бронхообструкция у больных с обострением хозл: целенаправленное действие — хороший результат (2012)
Перцева Т. А. - Комплексная терапия больных ХОЗЛ — обоснованный выбор (2012)
Ячник А. И. - Донатор оксида азота в терапии больных ХОЗЛ (2012)
Рекалова Е. М. - Иммунопатогенез хронического обструктивного заболевания легких (2012)
Симонов С. С. - Антибактериальная терапия больных с обострениями хронического бронхита (2012)
Дзюблик Я. О. - Дослідження soar: моніторинг резистентності основних збудників інфекцій дихальних шляхів (2012)
Фещенко Ю. І. - Е-селектин як маркер активності запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Рекалова О. М., Панасюкова О. Р., Кадан Л. П., Чернушенко К. Ф., Петішкіна В. М., Фірсова А. С., Бегоулева Ж. Б. (2012)
Перцева Т. О. - Сурфактантний білок д та паління у хворих на ХОЗЛ та здорових осіб, Гашинова К. Ю. (2012)
Дзюблик О. Я. - Клінічна ефективність та безпека застосування вітаглутаму в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму, загострення якої асоційоване з гострою респіраторною вірусною інфекцією, Дзюблик І. В., Капітан Г. Б, Мухін О. О, Недлінська Н. М., Чечель Л. В., Сухін Р. Є., Обертинська О. В., Клягін В. Я., Ячник В. А. (2012)
Распутіна Л. В. - Особливості ендотелій-залежної вазодилатації та структурно-функціонального ремоделювання серця у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби (2012)
Мельник В. М. - Історія виникнення і розвитку хіміорезистентного туберкульозу, Приходько А. М., Ареф’єва Л. В. (2012)
Михайлова А. О. - Вплив інформаційно-освітньої роботи на зменьшення частоти дострокового припинення лікування хворими на вперше діагностований туберкульоз легень (2012)
Компанія "BAYER PHARMA AG" захистила свої виключні права на діючу речовину препарату АВЕЛОКС® у суді (2012)
Победенная Г. П. - Механизмы регуляции бронхиальной проходимости у больных бронхиальной астмой, Чумак Ю. Ю. (2012)
Авторам журнальних публікацій (2012)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. Семінар BTSF щодо міжнародних стандартів, санітарних і фітосанітарних норм (2014)
Ісаєнко В. - Вчимося попереджати АЧС (2014)
Ушкалов В. О. - Депонування мікроорганізмів як елемент права інтелектуальної власності, Мачуський О. В., Ковтун В. А., Виговська Л. М. (2014)
Сарбаш Д. В. - Рентгенографічні форми прояву одонтогенних захворювань у тварин, Синяговська К. А., Кантемир О. В. (2014)
Юрченко І. І. - Вплив внутрішньовенного лазерного опромінення на імунологічні показники крові у великої рогатої худоби за лікування запальних процесів (2014)
Якубчак О. М. - Вимоги до безпеки та якості меду, Коновалова А. В. (2014)
Потоцький М. К. - Африканська чума свиней (Pestis Africana Suum) (2014)
Стибель В. В. - Від першої кафедри ветеринарії у Східній Європі (до 230-річчя кафедри ветеринарії Львівського університету), Падура М. Ф., Кирилів Я. І. (2014)
Тимченко Л. Д. - Ювілей знаного коледжу (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Balabai R. M. - Ribological characteristics of the diamond-like carbon films covered by hydrogen or fluorine: ab initio calculations, Barilka A. G. (2014)
Chebanenko A. P. - Photoelectric properties of the structure Cr-ZnSe with schottky barrier, Stupak A. E. (2014)
Khetselius O. Yu. - Optimized perturbation theory to calculating the hyperfine line shift and broadening for heavy atoms in the buffer gas (2014)
Buyadzhi V. V. - Spectroscopy of atom and nucleus in a strong laser field: stark effect and multiphoton resonances, Glushkov A. V., lovett l. (2014)
Iatsunskyi I. R. - One and two-phonon raman scattering from nanostructured silicon, Nowaczyk G, Pavlenko M. M., Fedorenko V. V., Smyntyna V. A. (2014)
Glushkov A. V. - The green’s functions and density functional approach to vibrational structure in the photoelectron spectra of molecules: review of method (2014)
Sakun T. N. - Photoconductivity of polimeric layers with diazony salts (2014)
Vaksman Yu. F. - Photoluminescence and photoconductivity of ZnS: ti single crystals, Nitsuk Yu. A. (2014)
Svinarenko A. A. - Spectroscopy of autoionization resonances in spectra of he-like ions and alkali-earth atoms: new spectral data and chaos effect (2014)
Florko T. A. - Advanced relativistic model potential approach to calculation of radiation transition parameters in spectra of multicharged ions, Svinarenko A. A., Ignatenko A. V., Ternovsky V. B., Tkach T. B. (2014)
Prepelitsa G. P. - Nonlinear dynamics of quantum and laser systems with elements of a chaos (2014)
Ptashchenko O. O. - Effect of deep centers on the time-resolved surface current induced by ammonia molecules adsorption in GaAs p-n junctions, Ptashchenko F. O., Gilmutdinova V. R. (2014)
Velikodnaya V. V. - Quantum chemical studying the trimethine cyanine dye structure and relaxation dynamics, Kondratenko P. A., Lopatkin Yu. M., Glushkov A. V., Sakun T. N., Kovalenko O. A. (2014)
Kosenko S. I. - Calculating the radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of some transitions in pionic and kaonic nitrogen, Kuznetsova A. A., Vitavetskaya L. A., Chernyakova Yu. G., Seredenko. S. (2014)
Bak A.Yu. - Determination of band gap of semiconductor material in end product, Karakis Yu. N., Stupak A. E., Kutalova M. I., Chebanenko A. P. (2014)
Dubrovskaya Yu. V. - Atomic chemical composition effect on the beta decay probabilities for 35Cl, 241Pu, Florko T. A., Sukharev D. E. (2014)
Vikulin I. M. - Bridge sensors based on field-effect transistors, Kurmashev Sh. D., Veremyova A. V. (2014)
Glushkov A. V. - Spectroscopy of cooperative laser electron-g-nuclear processes in multiatomic molecules: OsO4, Kondratenko P. A., Lopatkin Yu. M., Buyadzhi V. V., Kvasikova A. S. (2014)
Svinarenko A. A. - Spectroscopy of rydberg atoms in a black-body radiation field: relativistic theory of excitation and ionization, Khetselius O. Yu., Buyadzhi V. V., Kvasikova A. S., Zaichko P. A. (2014)
Borschak V. A. - Modelling of rapid stage decay of signal of optical sensor based on heterostructure CdS-Cu2S, Smyntyna V. A., Brytavskyi Ie. V. (2014)
Korchevsky D. A. - Stochastic dynamics of the laser field rotational excitation for molecules, Malakhov A. V., Ignatenko A. V., Ponomarenko E. L., Shpinareva I. M. (2014)
Kondratenko P. A. - Simulation chaotic dynamics of complex systems and devices with using chaos theory, geometric attractors, and quantum neural networks, Khetselius O. Yu., Ternovsky V. B., Zaichko P. A., Duborez A. V. (2014)
Nikola L. V. - Calculation of auger-electron energies for some solids, Seredenko S. S., Bashkaryov P. G. (2014)
Serga I. N. - Relativistic theory of spectra of pionic atoms with account of the radiative corrections: hyperfine structure (2014)
Fedchuk O. P. - Atom of hydrogen and wannier-mott exciton in crossed electric and magnetic fields, Glushkov A. V., Lepikh Ya. I., Ignatenko A. V., Kvasikova A. S. (2014)
Shakhman A. N. - Relativistic theory of spectra of heavy pionic atoms with account of strong pion-nucleat interaction effects: new data for 175Lu, 205Ti, 202Pb (2014)
Pavlovich V. N. - Electromagnetic and strong interactions effects in nuclear spectroscopy of hadronic atoms, Zelentsova T. N., Sukharev D. E. (2014)
Mikhailenko V. I. - Non-linear chaotic treating vibrational motion for molecules in the multi-photon photoexcitation regime, Vaschenko V. N., Ambrosov S. V., Loboda A. V., Ponomarenko E. L. (2014)
Анділахай О. О. - Математичне моделювання динаміки процесу струминно-абразивної обробки (2014)
Брижан Т. М. - Математична модель визначення складових сили різання при механічній обробці глибоких отворів (2014)
Бричак А. А. - Применение метода конечных элементов к решению параболических задач математической физики, Ванин В. А. (2014)
Врублевский А. Н. - Модель быстродействующего электромагнитного привода для управляющего клапана системы питания теплового двигателя, Григорьев А. Л. (2014)
Григорьев А. Л. - Алгебраический метод последовательной локализации и расчёта частот свободных колебаний винтового цилиндрического стержня, Дериенко А. И. (2014)
Егоров П. А. - Идентификация нестационарных нагрузок, воздействующих на шарнирно-опёртую оболочку, подкреплённую концентрическими рёб-рами жёсткости (2014)
Козіна І. В. - Аналіз математичних моделей транспортування допоміжних вантажопотоків у вугільних шахтах (2014)
Коптовец А. Н. - Динамическая модель тормоза с контактным возбуждением фрикционных колебаний (2014)
Кутя М. М. - Общая модель расчёта показателей разработки газоконденсатного месторождения, Скрыльник К. Ю., Шевченко В. В. (2014)
Левтеров А. М. - Прогнозирование эмиссии сажи и оксидов азота в дизеле с непосредственным впрыском, Левтерова Л. И. (2014)
Мачуга О. С. - Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 3. Розрахунок рамних конструкцій (2014)
Мельник О. С. - Комп’ютерне проектування арифметичних нанопристроїв, Козаревич В. О., Пилипенко Р. І. (2014)
Назаров В. І. - Математичне моделювання перерозподілу реакцій на осях під час екстреного гальмування на дорозі з нахилом, Назаров О. І., Назаров І. О. (2014)
Николаев А. Г. - Модель зернистого композита со сферическими зёрнами, Танчик Е. А. (2014)
Плаксій Ю. А. - Підвищення точності визначення орієнтації в БІНС за рахунок спеціальної організації обчислень, Кузнєцов Ю. О. (2014)
Присяжнюк І. М. - Математичне моделювання просторових сингулярно збурених процесів конвективно-дифузійного масопереносу в двопористих багатошарових середовищах, Климюк Ю. Є., Присяжнюк О. В. (2014)
Северин В. П. - Работа системы "тяговый привод – накопитель" в режиме торможения электроподвижного состава, Оверьянова Л. В., Омельяненко О. В. (2014)
Черв’яков С. Ю. - Використання моделі вагона зі змінним кутом нахилу при вирішенні задачі оптимального керування електрорухомим складом, Любарський Б. Г. (2014)
Андрианова Н. С. - Интернет-коммуникация – реальность или симулякр? (2010)
Шевченко Н. Г. - Програмний модуль прогнозування гідродинамічних характеристик газорідинної суміші свердловини при механізованому видобутку нафти, Шудрик О. Л. (2014)
Андрухович А. А. - О виртуализации и манипуляции (2010)
Шевченко С. А. - Результаты математического моделирования переходных процессов в регуляторе давления газа, Валивахин С. А. (2014)
Апоненко И. Н. - Структура наименований персонажей в "Русских народных сказках" А. Н. Афанасьева (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського