Сардарян К. - Метафора у структурі поетичного тексту І. В. Жиленко (2014)
Солдатова Л. - Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття "мова" в греко-латинській мовознавчий традиції (доба ранньої античності VІІІ ст. до н. е. – II ст. до н. е.) (2014)
Жарікова Ю. - Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах (2014)
Кіреєнко К. - Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь (2014)
Любімова О. - Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття (2014)
Онищук М. - Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності в англійській та українській мовах (2014)
Служинська Л. - Засоби вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій мові за допомогою артикля (2014)
Pysmenna Y. - The Image of a "Wise Man" in the East Slavonic and British Linguo-Cultural Areas (2014)
Усанова О. - Систематизація спеціальної термінології у педагогічній практиці акордеоніста / баяніста (на прикладі створення словника музичних термінів), Балабуєв І. (2014)
Доскоч І. - Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору (2014)
Лужецька О. - Відапелятивні мікротопоніми Південно-Західного Опілля, утворені лексико-семантичним способом (2014)
Кравець М. - Дослідження семантики ірреального: текстовий вимір (2014)
Фоміна А. - Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов (2014)
Бобошко Т. - Функціональний аспект оцінних реактивних висловлень (2014)
Зайцева О. - Ремарка "фамільярне" у словниках української мови (2014)
Кирилова В. - Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби) (2014)
Михайлець В. - Філософські виміри проблеми розуміння та інтерпретації (2014)
Олешко Ю. - Дейксис староукраїнської проповіді XVII століття (2014)
Рижкіна А. - Концепт СІМ’Я в китайській, англійській та украінській мовних картинах світу (2014)
Черненко Н. - Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов (2014)
Моллаахмаді Дехагі А. - Основи теорії та практики перекладу перськомовної прози російською мовою (2014)
Пироговська Є. В. - Типологія держав за їхньою могутністю, Якушик В. М. (2014)
Гомза І. А. - Мультисеторальна класифікація авторитарних режимів (2014)
Косюк Т. П. - Актуальні аспекти тлумачення та реалізації принципу самовизначення народів (2014)
Демя'янчук О. П. - Зміни розподілу політичної влади в Україні після весни-2014 (2014)
Семигіна Т. В. - Групи інтересів в політиці: приклади охорони здоров'я (2014)
Сидорчук О. В. - Назад у майбутнє: чи вирішить Конституція-2004 проблему надмірної президентської влади? (2014)
Струк Л. М. - Історія і механізми збалансування репрезентації гендерів: від маскулінізації влади до рівного посередництва (2014)
Гнатюк М. М. - Міжнародний актор та політична суб'єктність у дискурсі реалістського і ліберального підходів (2014)
Кияниця Л. Л. - Зовнішня політика Туреччини в контексті "Арабської весни": від ізольованої держави до претендента на регіональну гегемонію (2014)
Макаренко А. І. - Символічне насильство як інструмент російської політики в Чечні (2014)
Грицяк І. А. - Європейський Союз у глобальному врядуванні. Рецензія на монографію: Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб’єктності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин / М. М. Гнатюк. – Житомир : Рута, 2013. – 316 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бацевич Ф. С. - Ченнелінг-тексти: спроба типології та прагматичного аналізу (2014)
Колегаєва І. М. - Що нам показує картина світу: людський чинник ономасіологічних процесів (2014)
Монахова Т. В. - Азірівка як соціолінгвістичний феномен (2014)
Матузкова О. П. - Ідентичність як структура (2014)
Підкуймуха Л. М. - Лексика міського побуту в мовленні міжфоєнного Львова (2014)
Демська О. М. - Лексика і лексикологія, або про лексикологію як університетську дисципліну (2014)
Христіанінова Р. О. - Лінгвістичний статус безсполучникових складних утворень (2014)
Ясакова Н. Ю. - Кваліфікація граматичних значень особи в іменнику: традиція та сучасні погляди (2014)
Кадочнікова О. П. - Синтаксичний статус речень зі взаємозалежними частинами (2014)
Кобченко Н. В. - Стилістичні функції речень з прономінативно-інфінітивним комплексом у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2014)
Кальченко Т. Ю. - Національно-прецендентні феномени в поетичних текстах В. Герасим'юка: вербалізація елементів національної когнітивної бази (2014)
Гуменюк Т. І. - Запозичення та їхні типи в сучасній українські телівізійній фаховій мові (2014)
Зернецький П. В. - Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів, Рябоконь Г. Л. (2014)
Трач Н. С. - Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань "Український тиждень" та "Gazeta Wyborcza") (2014)
Ожоган А. В. - Дієслівні предикати зі значенням травмування в німецькій та українській мовах, Ожоган В. М. (2014)
Finogina T. - Reflective teaching as a means of overcoming difficulties of the communicative approach (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андренко С. О. - Структура кадрового складу органів внутрішніх справ України: проблеми класифікації (2014)
Андрушко П. П. - Питання призначення покарання на підставі угод (про примирення та визнання винуватості), Васюк М. М. (2014)
Бойко Д. Д. - Провадження в справах про адміністративні порушення правил експлуатації транспортних засобів (2014)
Борець М. В. - Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України (2014)
Бортняк В. А. - Державний фінансовий контроль: система, принципи та особливості структурної ієрархії (2014)
Бруслик О. Ю. - Виникнення та склад палати лордів Британського парламенту (2014)
Бурбика М. М. - Деякі питання історії виникнення і становлення виробничих сільськогосподарських кооперативів в Україні і Російській Федерації та їх правове положення в сучасних умовах, Горевий В. І. (2014)
Гаєвська Ю. С. - Конституційно-правові засади права власності у системі засад конституційного ладу (2014)
Галан В. О. - Дискримінація за расовою ознакою: від апології рабства до міжнародно-правового злочину (2014)
Гладій С. В. - Удосконалення суспільного контролю за професійною якістю суддів (2014)
Гладкий С. О. - Правовий нігілізм як об’єкт правового самопізнання (2014)
Говорун Д. М. - Особливості реалізації засади публічності під час судового розгляду у суді апеляційної інстанції (2014)
Грабовська О. О. - Специфіка дії принципу безпосередності в доказуванні у цивільних справах (2014)
Гуліда О. М. - Сторони у справах, що виникають зі спорів про право власності (2014)
Давиденко В. Л. - Генеза кримінологічного вчення про жертву (2014)
Дахова І. І. - Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії та практики (2014)
Євміна І. Л. - Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавством: проблема узгодження термінології (2014)
Захарченко О. В. - Історичний розвиток підсудності у кримінальному судочинстві України (2014)
Каранікола О. П. - Кількісно-якісна характеристика умисних вбивств заручника або викраденої людини в Україні (2014)
Касьян А. О. - Загальна характеристика примусу як обов’язкової ознаки суспільно небезпечного діяння (2014)
Кахнич В. С. - Загальнотеоретичні аспекти співвідношення та взаємодії національного права України з правом Європейського Союзу (2014)
Корчака В. М. - Правова природа поняття "народ" (2014)
Костенко М. В. - Психологічні характеристики організованих злочинних груп (2014)
Крикушенко О. Г. - Поняття та основний зміст сучасної субкультури засуджених у місцях позбавлення волі (2014)
Курепина Е. Ю. - Ответственность за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции (2014)
Курко С. М. - Поняття та ознаки прокурорської діяльності в Україні (2014)
Левченко А. М. - Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі (2014)
Лемішко Ю. Ю. - Деякі аспекти законодавчої класифікації обставин, які обтяжують покарання (2014)
Лісогорова К. М. - Основні риси трудового законодавства в УРСР в період десталінізації (середина 1950 – середина 1960-х рр.) (2014)
Логвиненко М. І. - Суддівська винагорода в контексті судової реформи, Юрковський Ю. О. (2014)
Лозовий А. І. - Поділ спільного нерухомого майна та виділ частки із нерухомості, що перебуває у спільній частковій власності (2014)
Мамницький В. Ю. - Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві (2014)
Маркова О. О. - Щодо можливості використовувати договір в процедурі примирення сторін для врегулювання конфліктів та спорів: порівняльний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу (2014)
Матюхіна Н. П. - Державна служба України на шляху реформування: проблеми кадрового забезпечення (2014)
Мацькевич М. М. - Поняття гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Михайлова Ю. О. - Вплив інтерактивних технологій навчання на якість підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України (2014)
Міліціанов Р. В. - Процесуальна активність суду як гарантія конституційної засади змагальності сторін (2014)
Мірошниченко О. А. - Практичні питання застосування Закону України "Про захист прав споживачів" (2014)
Молчанов Р. Ю. - Щодо якості імені особи за законодавством України (2014)
Мороз М. В. - Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно (2014)
Мукомела І. В. - Ідея інформаційного суспільства в концептуальних розробках Й. Масуди (2014)
Назар Ю. С. - Оскарження в адміністративному суді розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами (2014)
Овакімян М. А. - Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України (2014)
Огороднікова І. І. - Щодо методичних підходів оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування, Трубіна М. В. (2014)
Перепелиця М. М. - Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє (2014)
Перощук З. І. - Бюджетна система України як фінансово-правовий інститут забезпечення функцій держави та органів місцевого самоврядування (2014)
Петреченко С. А. - Актуальні аспекти укладення та розірвання шлюбного договору в Україні: історія та сучасність (2014)
Петрова І. А. - Фактори, що формують ділові якості жінки-керівника силових структур (2014)
Проневич О. С. - Національна рада прокуратури Польщі як орган професійного самоврядування: соціально-правова природа та напрями діяльності (2014)
Радчук О. П. - Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень (2014)
Романюк І. І. - Методика дослідження фінансової безпеки як категорії фінансового права (2014)
Россильна О. В. - Поняття, ознаки, види господарського процесуального представництва (2014)
Русанова В. Б. - Деякі аспекти реалізації права на оскарження в суді постанов у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Ситар І. М. - Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації) (2014)
Сіваш О. М. - Зародження ідеї суверенітету: історичні передумови (2014)
Скуратович І. М. - Значення підготовчого етапу у прийнятті судової реформи 1864 р. (2014)
Сліпченко С. О. - Ім’я фізичної особи та його місце в системі об’єктів цивільного права (2014)
Спєсівцев Д. С. - Вплив іпотеки на цивільну оборотоздатність нерухомого майна (2014)
Стеценко Н. С. - Органи виконання судових рішень у кінці XVIII ст. – 60-х роках ХІХ ст. в українських губерніях (2014)
Стецюк Н. В. - Ідеї соборності в українській політико-правовій думці (спроба системного аналізу) (2014)
Тихонова Д. С. - Особливості юридичної відповідальності посадових осіб державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг (2014)
Тітов Є. Б. - Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження (2014)
Трегубец Н. А. - Правовые средства в законодательстве о защите экономической конкуренции (2014)
Усатий Г. О. - Конфліктні кримінально-правові відносини (2014)
Фролов Ю. М. - Класифікація адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній (2014)
Хоменко О. В. - Принцип поділу державної влади в юридичній науці та практиці США (2014)
Чалий Ю. І. - Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх: окремі проблемні аспекти (2014)
Чепік-Трегубенко О. С. - Теоретико-правові проблеми становлення відкритого суспільства в Україні в умовах глобалізації (2014)
Шендрик В. В. - Суспільно-правові засади обмеження конституційних прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності, Шендрик А. В. (2014)
Шилов В. В. - Щодо сутності об’єкта та предмета профілактичної діяльності органів прокуратури (2014)
Шишкін А. О. - Питання організації оперативного обслуговування підрозділами ДСБЕЗ лінії боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою, Вінцук В. В. (2014)
Шолкова Т. Б. - Публічні централізовані бюджетні цільові фонди місцевого самоврядування України, правовий статус (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правовий механізм обрання чи призначення суддів до спеціалізованих судів України (2014)
Шулатова І. С. - Поняття і сутність Державної фіскальної служби України (2014)
Яценко С. С. - Змістовне наповнення права на питну воду (2014)
Гриценко В. Г. - Принципи правоохоронної системи (2014)
Іншин М. І. - Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки (2014)
Кагляк І. І. - Інформаційне забезпечення слідчої діяльності (2014)
Колєснік Т. В. - Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних заходів (2014)
Кутоманов Д. Є. - Проблеми правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці (2014)
Слово до науковця (2014)
Олійник Б. В. - Столітній ювілей професора Лева Аркадійовича Калужніна, Сущанський В. І. (2014)
Вавдіюк Д. О. - Абелеві двопороджені самоподібні групи (2014)
Дрінь Я. М. - Задачі Коші для рівномірно параболічних систем псевдодиференціальних рівнянь (2014)
Дяченко С. М. - Напівгрупи Рісса нажд циклічною групою четвертого порядку скінченного зображувального типу (2014)
Кашпіровський О. І. - Класи єдиності та локальні наближення розв'язків нескінченних несиметричних систем різницевих рівнянь, Лебідь В. О. (2014)
Михалевич В. М. - До побудови закономірності статистично нестійкої послідовності елементів скінченної множини (2014)
Морозов Д. І. - Рекурсивний критерій спряженості автоморфізмів у FAut T2 (2014)
Pyliavska Pyliavska - On p-groups of nilpotency class 3 where all proper subgroups have nilpotency clas les than 3, Naichuk M. (2014)
Федорова М. В. - Вільні добутки скінченних груп, задані скінченними автоматами (2014)
Чорней Р. К. - Оптимізаційна еколого-економічна модель з урахуванням технологічних аварій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Коротич О. І. - Термочутливі гідрогелі з інкорпорованими вуглецевими нанотрубками, Слюсар Ю. С., Гончарук А. І., Коновалова В. В., Самченко Ю. М. (2014)
Колесник І. С. - Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів, Ворон О. О., Білько Д. І., Антонюк Н. Г., Бурбак А. Ф. (2014)
Бупбак А. Ф. - Мембранна дистиляція в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод (2014)
Повторова Н. В. - Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембарн уф-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів, Вакулюк П. В., Юхименко Н. М., Бупбак А. Ф. (2014)
Момот Л. М. - Виготовлення гідрофобних мембарн на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих уф-опроміненням, та дослідження їх властивостей, Михальонок Я. С., Вретік Л. О., Ніколаєва О. А., Бурбак А. Ф. (2014)
Вакуляк П. В. - Отримання флуоровмісних мембран для очистки шахтних вод методом мембранної дистиляції, Петрук В. В., Філатова Д. М., Сергійчук І. А., Бурбан А. Ф. (2014)
Леоненко Є. В. - Фізико-хімічні закономірності взаємодії пар-барвників і формування гібридних міцел, Тельбіз Г. М., Гребенніков В. Н., Ординський В. В. (2014)
Воробець В. С. - Методи синтезу та електрокаталітичні властивості електродів на основі нанодисперсного ТЮ2, Алонцева В. В., Колбасов Г. Я. (2014)
Будзінська В. Л. - Суперпоглинальні органо-неорганічні композити, що містять природний полісахарид (2014)
Воробець В. С. - Електрокаталітичні властивості електродів на основі B-C-N плівок при електровідновленні кисню (2014)
Шкавро З. М. - Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення, Антонюк Н. Г. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова, або деякі підсумки виконання наукової теми "Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика (2014)
Собуцький М. А. - Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII-XVIII ст. (2014)
Danchenko M. - The aspect of rococo in the history of relativity of time and truth (2014)
Бібік О. М. - Релігійна складова японського естетичного світосприйняття (2014)
Король Д. О. - Полівалентність образу Сатурна в свідомості ранньомодерного часу (2014)
Джулай Ю. В. - В. Хогарт та Г. К. Ліхтенберг в історії Плюшкіна (2014)
Гамалія К. М. - Людина, гігієна та цивілізація в творах І. П. Скворцова (2014)
Готун І. А. - Керамічний комплекс поселення Ходосівка-Рославське як показних духовної культури мешканців, Гунь М. О. (2014)
Пустовалов С. Ж. - Археологічні дослідження напівземлянки шляхти та прилеглої до неї території на острові Байда (2014)
Довжик О. К. - Сексологізація Обрі Бердслея в Англії кінця ХІХ ст. (2014)
Петрова О. М. - Соціальний та художній зміст проекту "Жлобарт" (2014)
Погрібна А. І. - Виховання почуттів у добу "відлиги": шкільні кіноповісті про перше кохання (2014)
Оленєв О. А. - Образ цифрової сучасності та його критика: випадок соціальних медіа (2014)
Сарапіна Є. В. - Структура української колективної ідентичності через аналіз співвідношення спадку та історичного середовища (2014)
Павліченко Н. В. - Незвичні виставкові проекти Києва початку ХХ ст. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ободовський О. Г. - Теоретичне та прикладне руслознавство в Київському університеті: стан і перспективи наукового та освітнього розвитку (2010)
Бойко В. М. - Використання геоінформаційних технологій в оперативній гідрометеорології, Кульбіда М. І., Адаменко Т. І. (2010)
Дубняк С. С. - Методологічні основи еколого-гідроморфологічного аналізу екосистем великих рівнинних водосховищ (2010)
Лук’янець О. І. - Питання моделювання та прогнозування в гідрології (2010)
Приймаченко Н. В. - Узагальнення параметрів математичної моделі формування дощового стоку на прикладі малих водозборів басейну Дністра (2010)
Шевчук Ю. Ф. - Моделювання процесів формування якості питної води в місті Чернівці, Шевчук А. Ю. (2010)
Лобода Н. С. - Закономірності коливань річного стоку річок України при змінах клімату на початку ХХІ сторіччя (2010)
Ромась М. І. - Вплив атомних електростанцій на водогосподарський стан басейнів річок, Чунарьов О. В., Шевчук І. О., Сукач Л. В. (2010)
Kovalchuk I. - Modelling of dike relocation scenarios for flood risk mitigation in the upper Dnister valley, Quast J., Ehlert V., Mykhnovych A., Steidl J., Fritsche S. (2010)
Ющенко Ю. С. - Аналіз гранулометричного складу руслоформуючих наносів Верхнього Пруту, Кирилюк А. О., Опеченик В. М. (2010)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу мінливості Півнично-Атлантичного та Скандинавського коливань на гідрометеорологічні характеристики України, Коробчинська А. О. (2010)
Чорноморець Ю. О. - Внутрішньорічний розподіл окремих елементів водного балансу річок басейну Десни (в межах України) та їх багаторічні коливання, Гребінь В. В. (2010)
Горбачова Л. О. - Просторове узагальнення норм річного стоку води (2010)
Мельник С. В. - Динаміка періодичних складових багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик, виявлених на основі методу "гусениця"-SSA, Лобода Н. С. (2010)
Василенко Є. В. - Зміна термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Прип’яті(в межах України) в сучасний період, Гребінь В. В. (2010)
Москаленко С. О. - Гідрометеорологічні умови та багаторічні характеристики дощових паводків на річках Правобережжя Прип’яті (2010)
Керечан Д. М. - Переваги та недоліки найбільш типових видів берегоукріплювальних споруд, що використовуються на малих та середніх річках Закарпатської області (2010)
Осадчий В. І. - Особливості розподілу і трансформації хімічних речовин в умовах підігрітих вод (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС), Мостова Н. М., Осадча Н. М., Чернишова Л. О. (2010)
Курило С. М. - Оцінка трансформації хімічного складу води річки Десна, Хільчевський В. К. (2010)
Лобода Н. С. - Оцінка хімічного складу води р. Південний Буг на протязі 1996-2006 рр., Романенко В. П. (2010)
Ухань О. О. - Закономірності формування хімічного складу поверхневих вод басейну Сіверського Донця, Осадчий В. І. (2010)
Бєлов В. В. - Сучасний гідроекологічний стан гирлово-плавневої системи річки Дністер та перспективи його поліпшення, Гриб О. М., Килимник О. М. (2010)
Клименко М. О. - Екогеохімічний стан донних відкладів р. Устя, Залеський І. І. (2010)
Колодеєв Є. І. - Методи обчислення іонного стоку гірських та рівнинних річок і перспективи їх подальшого розвитку, Гриб О. М., Захарова М. В., Яров Я. С. (2010)
Осадча Н. М. - Вертикальний розподіл гумусових речовин у донних відкладах дніпровських водосховищ, Білецька С. В. (2010)
Осадча Н. М. - Особливості виносу гумусових речовин з поверхні водозбору, Білецька С. В., Саливон-Пєскова В. Я., Литвин М. Ю. (2010)
Винарчук О. О. - Умови формування хімічного складу води та вивченість гідрохімічного режиму річок Лівобережного Лісостепу, Хільчевський В. К. (2010)
Притула Л. М. - Особливості формування хімічного складу поверхневих вод басейну р. Десни у 2000–2007 роках (2010)
Зуб Л. М. - Споруди берегоукріплення дніпровських водоймищ як резервати біотичного різноманіття гідробіонтів (2010)
Зуб Л. М. - Особливості трансформації заростей вищої водної рослинності заплавних водойм р. Прип’ять у зоні відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі оз. Глибоке) (2010)
Вовченко М. М. - Трансформація структури біогеографічних комплексів гідробіонтів лиманів Північного Приазов’я як результат посилення антропогенного впливу, Зуб Л. М., Васильківська О. Б. (2010)
Бєлоусова Н. В. - Сучасні проблеми водокористування в Луганській області (2010)
Данильченко О. С. - Гідролого-географічна структура водних ресурсів Сумської області (2010)
Дідич І. Б. - Трансформаційні процеси у річкових системах басейну Сяну (2010)
Зеленська Л. І. - Рекреаційне використання гідрологічного та гідроекологічного потенціалу території Дніпропетровської області (2010)
Кирилюк О. В. - Оцінка перетвореності малих річкових басейнів як крок до визначення антропогенних змін гідроморфологічних умов (2010)
Васильківська О. Б. - Сучасний гідробіологічний стан басейнів малих річок Дніпровсько-Дністровського межиріччя (2010)
Діденко Г. В. - Стан та перспективи вивчення водного стоку на мережі спостережень Гідрометслужби України, Самойленко Н. А. (2010)
Мольчак Я. О. - Теоретико-методологічні аспекти конструктивно-географічної оцінки гідрохімічного режиму річок, Фесюк В. О., Мисковець І. Я. (2010)
Тимченко З. В. - Расчёт модуля стока рек северного макросклона Крымских гор с малыми расходами карстовых источников при отсутствии гидрометрических наблюдений (2010)
Ющенко Ю. С. - Дослідження закономірностей руслоформування річок Передкарпаття, Паланичко О. В. (2010)
Цайтц Єрмінінгельд Стефанович (2010)
Ромась Микола Іванович (2010)
Содержание (2012)
Фесенко Г. В. - Вплив кліматичних і топографічних чинників на поширення лелеки чорного (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) в Україні, Калюжна М. О., Хоменко С. В. (2012)
Кивганов Д. А. - Новые данные о распространении хохлатого баклана (Phalacrocorax aristotelis (L., 1761)) в Украине, Корзюков А. И., Форманюк О. А., Яковлев М. В. (2012)
Чаплигіна А. Б. - Особливості гніздування мухоловки сірої (Muscicapa striata Pallas.) в рекреаційній зоні НПП "Гомільшанські ліси" (Харьківська область), Савинська Н. О. (2012)
Гавриленко В. С. - Особенности фенологии, динамики численности и характер пребывания журавлей в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", Листопадский М. А., Мезинов А. С. (2012)
Дядичева Е. А. - Результаты мониторинга весенней миграции птиц древесно-кустарникового комплекса на полуострове Тарханкут (Западный Крым) в 2008-2009 И 2011 гг., Максалон Л. (2012)
Кирикова Т. А. - Значение лиманов и лагун Азово-Черноморского региона для реализации миграционной стратегии тундровых куликов (2012)
Ликова І. О. - Зміни жирнокислотного складу ліпідів у тканинах різних органів куликів у передміграційний період (2012)
Полуда А. М. - Особенности пространственно-временного распределения грачей (Corvus frugilegus), связанных с территорией Украины, Цуканова С. В. (2012)
Струс Ю. М. - Миграция куликов рр. Calidris и Limicola на западе Украины (2012)
Цвелых А. Н. - Миграции сорокопутов в Горном Крыму, Аппак Б. А. (2012)
Андрющенко Ю. А. - О зимовке птиц на юге Крыма в экстремальных условиях зимы 2011/2012 гг., Бескаравайный М. М., Костин С. Ю., Попенко В. М., Прокопенко С. П. (2012)
Домашевский С. В. - Видовой состав и численность хищных птиц долины р.Здвиж (Житомирская и Киевская области), Костюшин В. А., Письменный К. А. (2012)
Лохман Ю. В. - О расширении гнездового ареала чегравы (Hydroprogne caspia) в Восточном Приазовье, Лохман А. О. (2012)
Олейник Д. С. - Современное состояние хищных птиц бассейна реки Берестовая (2012)
Прокопенко С. П. - О гнездовании рыжепоясничной ласточки (Hirunda daurica) в Крыму, Бескаравайный М. М., Кучеренко В. Н. (2012)
Панченко П. С. - Тусклая зарничка (Phylloscopus humei Brooks) - новый таксон фауны Украины, Форманюк О. А., Кивганов Д. А., Гайдаш А. М. (2012)
Яковлев М. В. - Трясогузка желтолобая (Motacilla lutea Gm.) – новый вид для орнитофауны Украины, Корзюков А. И., Радьков Д. В. (2012)
Piwowarski J. - refleksja o ponadkulturowym charakterze misji wyższej szkoły bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego (2013)
Янковська Л. А. - антикризове управління персоналом в умовах організаційних змін (2013)
Гарасимів Т. З. - девіантна свідомість: смислозмістовна сутність (2013)
Сопільник Р. Л. - судочинство крізь призму євроінтеграційної парадигми (2013)
Жига І. П. - продовольча безпрека в контексті економічної складової національної безпеки держави (2013)
Камінський М. І. - "неоконсервативна революція” рональда рейгана (2013)
Хариш М. С. - недержавні громадські організації як складова частина суб'єктів адміністративного права україни (2013)
Курочка М. І. - європейський досвід адміністративного затримання, доставлення та приводу та можливості його використання (2013)
Семчук Ю. І. - статус прокуратури в євроінтеграційній парадигмі (2013)
Лозинська С. І. - поняття духовності крізь призму морально-ціннісних орієнтацій особи (2013)
Настрадін В. П. - актуальні питання розвитку безперервної професійної освіти співробітників правоохоронних органів спеціального призначення (2013)
Новіков В. В. - до питання про освітню діяльність церкви і релігійних організацій (2013)
Далюк Н. Я. - методологічні підходи до розробки і реалізації програми реструктуризації підприємства сфери послуг (2013)
Чемерис В. А. - проектний підхід розвитку сільських територій на регіональному рівні: порівняльний аналіз досвіду україни та польщі (2013)
Кравчук В. М. - "фіктивна" юридична особа (2013)
Остапенко Л. О. - співставлення видів юридичної відповідальності за правопорушення в галузі охорони праці: матеріальний аспект (2013)
Дзюдзь М. С. - шляхи удосконалення адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних інтересів громадян у установах державної пенітенціарної служби україни (2013)
Дитюк В. З. - теоретичні питання провадження у справах про адміністративні правопорушення, що здійснюється органами внутрішніх справ на транспорті (2013)
Єсімов С. С. - шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання в сфері інформаційної безпеки (2013)
Миронюк О. І. - теоретико-правовий аналіз механізму реформування системи права (2013)
Ковалів М. В. - основні завдання та функції органів прокуратури україни (2013)
Пробко І. Б. - поняття та класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації (2013)
Семендяй М. М. - теоретично – правові проблеми визначення політичної корупції, Григор’єв В. І. (2013)
Григор’єв В. І. - інформаційні загрози в державному управлінні (2013)
Соха С. І. - об’єднання громадян як суб’єкти протидії адміністративним правопорушенням у сфері громадського порядку (2013)
Гринчишин І. М. - теоретичне підґрунтя розвитку пенсійного страхування як складової соціального захисту (2013)
Мельник В. - юридична практика теофіла окуневського (2013)
Захаров В. П. - використання біометричних технологій в системах захисту інформації правоохоронних органів україни, Зачек О. І. (2013)
Ковальчук В. П. - проникнення та протидія злочинним організаціям (2013)
Ніколенко Л. М. - співвідношення мети та завдань касаційного провадження у господарському судочинстві (2013)
Заставна С. Л. - про строки і терміни в національному праві україни (2013)
Ситник Н. С. - стимулювання інвестиційно-інноваційної модернізації сфери товарного обігу (2013)
Римарчук Р. М. - теоретико-правові основи застосування запобіжних заходів за кримінальним-процесуальним законодавством 2012 року (2013)
Телефанко Б. М. - тлумачення режиму виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк, Бахмат І. В. (2013)
Азаров Ю. Ю. - нормативно-правове забезпечення підвищення ефективності забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Петрик І. В. - перспективи підвищення інвестиційної привабливост і економіки україни в сучасних умовах (2013)
Галаз Р. І. - макрорівневі загрози кадровій безпеці підприємства (2013)
Микитюк М. А. - аспекти законодавчого регулювання обігу спеціальних асобів (2013)
Кісіль Р-В. В. - системний аналіз механізму запобігання та протидії корупції у спеціалізованому законодавстві україни (2013)
Гула Н. Л. - теоретико-правова характеристика сфери цільових спеціалізованих державних фондів (2013)
Сідоров В. М. - особливості дотриманя законності, прав і свобод людини при заведенні оперативно-розшукових справ (2013)
Фальшовник Д. В. - оперативно-розшукове дослідження рейдерства, як різновиду протидії законній господарській діяльнсті (2013)
Мельникович В. М. - професіоналізація державних службовців (2013)
Степанюк Н. А. - ефективність застосування принципів фінансового менеджменту в управлінні підприємством (2013)
Романюк І. І. - юридична відповідальність за правопорушення у галузі фінансового права як умова зміцнення фінансової безпеки держави (2013)
Кошман Л. А. - рeaлiзaцiя eкoлoгiчнoї пoлiтики дeржaви: фiлoсoфськo-свiтoгляднi кoнцeпти (2013)
Дуда С. М. - структура романо-германської правової сім’ї (2013)
Стойка М. С. - формування справедливості в діяльності органів внутрішніх справ (морально-етичні цінності) (2013)
Гарасим Л. С. - сучасні концепції вдосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг (2013)
Шевців М. Б. - позитивістсько-правові концептуальні засади інтуїтивної культури юриста (2013)
Качур Р. П. - особливості розподілу функцій між судом присяжних і професійними суддями (2013)
Чистоклетов Л. Г. - обґрунтування доцільності запровадження концепції адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб'єктів господарювання в україні (2013)
Тертична Е. В. - місце та роль органів судової влади в механізмі "стримування і противаг" у системі розподілу влади україни (2013)
Каблак П. І. - судова влада та громадськість:проблеми вироблення взаємодії (2013)
Семчук Ж. В. - перспективи застосування розширеної теорії мотивації а. маслоу у світлі євроінтеграційних тенденцій, Кошовий Б-П. О., Скриньковський Р. М. (2013)
Марцинкевич А. М. - методика професійно-психологічного відбору кандидатів на посади суддів (2013)
Заяць Р. Я. - поняття та співвідношення неосудності з іншими поняттями (2013)
Sopilnyk L. I. - international legal protection of information rights in court (2013)
Зюбаненко С. В. - система суб’єктів контролю у сфері надання охоронних послуг (2013)
Заяць О. Є. - перспективи розвитку права громадян на отримання інформації від органів державної влади в сучасних умовах державотворення (2013)
Семчук Ж. В. - аналіз соціальної структури та показники оцінки результатів розвитку підприємства (2013)
Олєйніков Д. О. - особливості суб’єктивної сторони співучасті у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки україни (2013)
Назаренко Д. О. - протидія проституції як фоновому для злочинності явищу (2013)
Герасименко О. В. - правове регулювання відносин в сфері інформації у рамках вітчизняної правової науки (2013)
Маргіта Н. О. - концепція регулювання інвестиційної діяльності в контексті нерівномірності інвестиційного простору, Кузяк В. В., Хтей Н. І. (2013)
Решота В. В. - організація адвокатського самоврядування в україні (2013)
Бабошин А. М. - сутністьта функціональнаструктура кримінально-процесуальної діяльності прокурора (2013)
Жовтан П. В. - щодо визначення поняття доказу у кримінальному процесі (2013)
Малюга Р. В. - доказування в кримінальному процесі: проблеми визначення структурних елементів (2013)
Сергєєва Д. Б. - визначення строків провадження негласних слідчих (розшукових) дійза новим кпк україни:проблемні аспекти (2013)
Бараш Є. Ю. - пенітенціарна реформа як складова стратегії гуманітарного розвитку україни (2013)
Фролов Ю. М. - ліцензування діяльності вищих навчальних закладів україни як адміністративна процедура (2013)
Черв Я. - надання публічної інформації політичними партіями в польщі-досвід для україни, Каспрук І. І. (2013)
Fihun N. V. - дослідження сучасного стану та перспектив розвитку міжнародних перевезень вантажів в україні, Vynnytskyi А. А., Kuzjak V. V. (2013)
Максимов В. І. - науково-практичні елементи закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2013)
Savina N. B. - logistics system of the country as an integrated economic structure, They N. I., Voznyak H. S. (2013)
Гронський С. В. - сутність взаємодії державної прикордонної служби україни з правоохоронними органами інших держав (2013)
Сватко Ю. І. - Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" (2014)
Саковська О. Ю. - Principium individuationis у Св. Томи Аквінського (2014)
Кольцов М. О. - Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона (2014)
Козловський В. П. - Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій (2014)
Лютий Т. В. - "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі (2014)
Самчук В. А. - Прагматична спрямованість історико-філософської концепції Дж. Міда (2014)
Запорожцева Л. Є. - Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології (2014)
Головащенко С. І. - Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії ХІХ - початку ХХ ст. : джерелознавчий аспект дослідження (2014)
Кузьміна С. Л. - Індивідуальність як категорія філософії виховання у київській духовно-академічній традиції ХІХ ст. (2014)
Пастушенко Л. А. - Вихованець Київської Духовної Академії Микола Стеллецький: сторінками біографії та творчості (2014)
Відомості про авторів (2014)
Оршанський Л. - Проблеми, пріоритетні напрями та завдання вітчизняної професійної освіти (2014)
Пономаренко Т. - Використання інтерактивного навчання у процесі формування управлінської культури керівників дошкільної освіти (2014)
Вовк Н. - Особливості вивчення процесу виготовлення весільного вишитого рушника в навчальному курсі "домознавство", Лихолат О. (2014)
Бурдун В. - Організація самостійної роботи студентів внз в процесі їх професійної підготовки (2014)
Лихолат О. - Екологізація світогляду майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін спеціалізації "основи домашнього господарювання" (2014)
Малихін А. - Теоретичні аспекти проблеми змісту методичних знань та вмінь майбутнього вчителя технологій (2014)
Гусак Н. - Модернізація підготовки майбутніх учителів трудового навчання за допомогою проектної технології навчання (2014)
Пристинський В. - Стандарты критического мышления в формировании валеологического мировоззрения студентов высших учебных заведений (2014)
Макарова Л. - Диференціація навчання в контексті особистісно-орієнтованої парадигми (2014)
Манько В. - Формування конструкторських умінь студентів у процесі вивчення графічних дисциплін (2014)
Василенко М. - Формування професіоналізму майбутнього педагога у світлі вимог галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2014)
Ткаченко Т. - Перспективи використання художніх творів при навчанні іноземних мов студентів неспеціальних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, Хілько Л. (2014)
Стешенко Б. - Сутність формування організаційної культури майбутнього педагога (2014)
Чорнусь С. - Формування інженерної компетенції спеціаліста в умовах реформування освіти (2014)
Хілько Л. - До проблеми навчання аудіюванню студентів немовного вузу, Ткаченко Т. (2014)
Стешенко В. - Становлення та розвиток проектно-технологічної освіти в Україні, Бєлікова М. (2014)
Цибулько Г. - Суть та особливість філософсько-педагогічних поглядів представлених у працях російських учених наприкінці XX – початку XXI сторіччя, Будаговська О. (2014)
Кітова О. - Продуктивна педагогіка у "прогресивній освіті" Д. Дьюї (2014)
Цибулько Л. - Гуго Гаудіг – "архітектор школи свободи" Німеччини, Новолаєва А. (2014)
Чепіга І. - Історична сформованість проблеми громадянської соціалізації у вихованні старших підлітків, Караїмчук І. (2014)
Сидоренко В. - Трудове навчання в загальноосвітній школі як основа формування технологічної культури учнів, Стешенко В. (2014)
Цина А. - Шляхи вирішення проблем сучасного трудового навчання учнів основної школи (2014)
Алфімов Д. - Теоретико-методологічні основи виховання лідерських якостей школярів (2014)
Сипченко В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, Бурчак С., Прокопенко Ю. (2014)
Омельчук О. - Профільна технологічна підготовка як чинник розвитку творчої особистості школяра (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Андрушків Б. - Про організаційно-правові проблеми державного управління національною економікою в умовах перед’європейської адаптації законодавства України, Погайдак О. Б., Митник У. (2014)
Бокій О. - Аналіз фінансового механізму хлібопекарської галузі України (2014)
Бухта В. - Проблеми інвестиційно-інноваційної привабливості промислових підприємств України у конкурентному середовищі (2014)
Грінченко Р. - Трансформація підприємств агропромислового комплексу України (2014)
Кулик В. М. - Інноваційний вектор розвитку економіки: регіональний аспект, Руда О., Кравчук В. В. (2014)
Рудич О. - Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки (2014)
Тютюнник Г. - Основи розвитку національного ринку органічного землеробства в Україні (2014)
Апостолюк О. - Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг (2014)
Haida T. - Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems (2014)
Зарічна О. - Стратегія і планування інноваційної діяльності підприємств сфери туризму (2014)
Іванов Є. - Індекси обмеження торгівлі як інструмент аналізу зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Капітан В. - Модернізація системи державного регулювання зайнятості населення з позицій економічної безпеки (2014)
Копитко М. - Використання методів антисипативного управління як спосіб удосконалення процесу функціонування системи гарантування економічної безпеки промислових підприємств (2014)
Левицький В. - Формування ефективної системи управління стратегічним потенціалом підприємств, Сидяга Б. (2014)
Рубан В. - Аналіз підходів компонування етапів перебування підприємства в кризі та принципів антикризового управління (2014)
Свідерська А. - Поняття та класифікація ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2014)
Бриндзя З. - Визначення та застосування звичайної ціни в призмі податкового законодавства, Кіляр О., Бриндзя А. (2014)
Манжос С. - Рефінансування як інструмент підтримання ліквідності банківських установ України (2014)
Павликівська О. - Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект (2014)
Саченко С. - Застосування інструментів семантичного вебу при створенні баз знань у системі обліку (2014)
Чимшит С. - Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості, Грабовський І. (2014)
Борисова Т. М. - Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України (2014)
Ковальчук Л. - Дослідження нецінових факторів впливу на споживчий попит (2014)
Мулярчук В. - Особливості маркетингової стратегії диверсифікації для підприємств побутового сервісу й торгівлі в сільській місцевості, Мулярчук Л. (2014)
Фроленко О. - Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Андрусік К. Ю. - Фінансове забезпечення розвитку медичної сфери: проблеми та шляхи вирішення, Вахович І. М. (2014)
Бляхарчук М. О. - Облікова потітика в інфораційній системі підприємства (2014)
Вахович І. М. - Інвестиційні інструменти стимулювання розвитку депресивних регіонів, Ропотан І. В., Чапюк О. П. (2014)
Вахновська Н. А. - Склад податкової системи України в умовах інтеграційних процесів (2014)
Гаркуша С. А. - Уніфікація обліку до вимог підприємства в умовах автоматизації (2014)
Голячук Н. В. - Хмарні обчислення: завтрашній день бізнесу, Голячук С. Є., Рихлюк В. С. (2014)
Гончаренко Л. В. - Роль фінансової системи у забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2014)
Дзямулич М. І. - Забезпечення ліквідності банків в кризових умовах, Чиж Н. М. (2014)
Дорош В. Ю. - Досвід США у вирівнюванні вертикальних фіскальних дисбалансів (2014)
Зеленко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги, Горбатюк О. О. (2014)
Іщук Л. І. - Інноваційний потенціал ВНЗ як важливий фактор розвитку економіки України, Іщук І. М. (2014)
Кондіус І. С. - Методика прогнозування рівня загальної ефективності банку (2014)
Корецька Н. І. - Порівняльна оцінка процесу концентрації ринку банківських послуг Російської Федерації, України, Республік Білорусь та Казахстан (2014)
Матвійчук Л. Ю. - Особливості використання фінансових ресурсів льонопереробних підприємств, Федорусь Ю. В., Федорусь Л. А. (2014)
Мельник К. П. - Економічна сутність оперативного контролю: концептуальний підхід (2014)
Мостовенко Н. А. - Функціональне призначення фінансової системи, Коробчук Т. І. (2014)
Нагірська К. Є. - Виправлення помилок у фінансовій звітності: проблеми нормативно-методичного забезпечення, Рибковська Л. О. (2014)
Ніколаєва А. М. - Забезпечення економічних інтересів учасників на ринку цінних паперів (2014)
Нужна О. А. - Новітні технології оцінки кредитоспроможності аграрних підприємств, Урбан О. А. (2014)
Печенко О. О. - Методичні засади оцінювання ефективності інвестиційної політики банку (2014)
Пиріг С. О. - Дослідження ринку електронної комерції в Україні (2014)
Писаренко Т. М. - Вплив стратегії розвитку підприємства на побудову управлінського обліку (2014)
Полінкевич О. М. - Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства, Коноваленко П. В. (2014)
Полінкевич О. М. - Вплив державного боргу на розвиток економіки України, Линь М. М. (2014)
Потьомкіна О. В. - Контролінг кредитної політики банку у забезпеченні його фінансової стабільності (2014)
Рак Н. Є. - Дослідження доцільності оптимізації обігу монет дрібних номіналів в Україні, Пасевич О. В. (2014)
Різник Н. С. - Стратегії протидії втечі капіталу з національної економіки (2014)
Романова О. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат на навчання (2014)
Садовська І. Б. - Класифікація екологічних витрат для цілей управлінського обліку (2014)
Сидоренко Р. В. - Визначення сутності податку на додану вартість та перспективи його розвитку (2014)
Сторонянська І. З. - Концептуальні засади управління фінансами регіону (2014)
Талах Т. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства (2014)
Ткаченко Н. В. - Формування потужного клієнтського капіталу як результат стабільності договорів страхування життя (2014)
Ткачук І. М. - Страхування професійної відповідальності бухгалтера (2014)
Тлучкевич Н. В. - Економічний зміст соціальної відповідальності, Нечипорук В. В. (2014)
Торяник Ж. І. - Фінансовий омбудсмен як альтернативний спосіб позасудового врегулювання спорів: світовий досвід (2014)
Чепурда Л. М. - Фінансове забезпечення еколого-економічної безпеки використання природно-заповідних туристичних територій, Матвійчук Л. Ю. (2014)
Черевата Р. Ю. - Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств методом кореляційно-регресійного аналізу (2014)
Чудовець В. В. - Оцінка та облік інвестиційної нерухомості в Україні: проблеми практичної реалізації (2014)
Шульц С. Л. - Інвестиційні процеси в регіонах України: проблеми структурної асиметрії, Максимчук М. В. (2014)
Алишева Н. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємства, Швець Д.О., Швець М.О. (2014)
Андрющенко О. Б. - Напрями підвищення ефективності транспортної сфери в Україні (2014)
Банчук-Петросова Е. В. - Приоритетные направления военной кадровой политики в процессе реализации военной политики СССР (2014)
Бурих Ю. В. - Методичні підходи до визначення поняття "еколого-економічна система": літературний огляд, Марова С. Ф. (2014)
Ватковська М. Г. - Досвід Сінгапуру щодо впровадження електронного урядування у сфері освіти (2014)
Гречко О. С. - Соціальні групи: дефініція, взаємодія (2014)
Гречко Т. К. - Керівник проектів у галузі державного управління: професійний стандарт, Хаджирадєва С.К. (2014)
Ємельянова О. М. - Особливості розвитку регіонів України в період стагнації (2014)
Калініна Я. В. - Формування механізму активізації розвитку інноваційного потенціалу національної економіки (2014)
Карагодін О. В. - Підвищення ефективності державно-управлінської діяльності, за умови використання різноманітних форм комунікативного впливу (2014)
Кизима В. В. - Функціональна діяльність з надання адміністративних послуг в податкових органах України: нормативний аспект (2014)
Кірєєва О. Б. - Сутність поняття "соціальні ресурси" (2014)
Коваленко Т. Ю. - Інформаційне забезпечення надання соціальних послуг населенню в Україні (2014)
Козаченко Т. П. - Екологічна безпека як передумова сталого соціально-економічного розвитку України (2014)
Крушельницька Т. А. - Стратегічні підходи до реформування системи державного управління України в умовах економічної невизначеності (2014)
Лагно В. Т. - Розвиток міжрегіонального співробітництва України та країн ЄС (2014)
Лисенко В. В. - Роль територіальних громад в управлінні соціальною інфраструктурою в сільській місцевості (2014)
Михайленко О. В. - Цінність сім’ї в українському суспільстві як основний соціальний пріоритет держави (2014)
Найдюк С. В. - Щодо попередження та виявлення корупційних схем з використанням інформаційного митного контролю на основі сучасних інформаційних технологій (2014)
Пилипенко І. Л. - Міжнародний досвід управління місцевим самоврядуванням через самоорганізацію населення, Шишкіна Ю. С. (2014)
Пономаренко О. В. - Мультикультурний захист інтелектуальної власності в проектному аналізі (2014)
Савенко К. С. - Тенденції інноваційного розвитку України. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств (2014)
Сап'яна О. М. - Аналіз форми та змісту національних проектів України (2014)
Сенчук Ю. В. - Ефективне державне управління: державотворення та регіональна влада (2014)
Стародубцев С. Є. - Інноваційний регіональний розвиток: сучасні теорії (2014)
Хаджирадєва С. К. - Сучасні підходи до навчання управлінців публічної сфери, Ніколаєв В. О. (2014)
Бабанін В. Є. - Модернізація управління муніціпальною школою на засадах неперервності (2014)
Бодряга В. В. - Інформаційне забезпечення управліняя освітою в місцевому самоврядуванні (2014)
Бурховецька Г. В. - Децентралізація управління шкільною освітою (2014)
Бурцева Л. В. - Проектно-орієнтоване управління підвищенням кваліфікації педпрацівників в місцевому самоврядуванні (2014)
Бєлая М. А. - Управління формуванням єдиного інформаційно-освітнього середовища місцевого навчального закладу (2014)
Гамаюнов В. Г. - Управління освітніми закладами та процесами у сучасному місцевому самоврядуванні і/або освітній менеджмент (2014)
Глива Р. М. - Інклюзивне навчання як фактор демократичного перетворення муніціпальної освіти (2014)
Денисенко Т. В. - Акмеологічний вектор управлінської діяльності в муніціпальної освіті (2014)
Клещукова І. Є. - Шляхи реалізації проекту "Управління розвитком навчального закладу" (2014)
Лобурець А. В. - Ринкова трансформація освітньої діяльності в районі міста (2014)
Персток Т. М. - Дистанційна освіта: модернізація шкільної освіти органами місцевого самоврядування, Метеджи О. Ж. (2014)
Распорська Л. О. - Модернізація управління освітою у районі міста (2014)
Cавченко В. Л. - Формування компетентності зі стратегічного та проектного менеджменту у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Статуєва С. С. - Управління муніціпальним навчальним закладом в умовах профільної освіти (2014)
Харченко Є. О. - Нова етика управлінської діяльності менеджера освіти (2014)
Хомутова Т. А. - Адаптивне управління у розвитку державно-громадського управління муніціпальними навчальними закладами (2014)
Чертакова І. А. - Реалізація районной програми "Обдаровані діти" освітнім закладом (2014)
Теремко В. І. - Українська книга: випробування часом і політикою (2014)
Андрійчук М. Т. - Вітчизняні мас-медіа та формування національної пам'яті українського народу (2014)
Близнюк А. С. - Сучасне книговидання Житомирщини: стан, проблеми, перспективи (2014)
Бондар Ю. В. - Книга: комунікаційний вимір (2014)
Клічак В. Й. - Типологічна характеристика літератури видавничого центру "Просвіта" першого десятиліття ХХ ст. (2014)
Огар Е. І. - Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) (2014)
Пономаренко Л. Г. - Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту, Бессараб А. О. (2014)
Серажим К. С. - Культура читання в Україні (2014)
Тишкевич К. І. - Бібліотека для юнацтва - видавець. Видавнича діяльність бібліотек для юнацтва як відображення бібліотечної практики (2014)
Шевченко Т. М. - Особливості просування корпоративного видання (2014)
Шпак В. І. - Видавнича сфера України: чинники становлення (2014)
Копецька О. Ю. - Артбук як різновид нішевих видань (2014)
Хмельовська О. Ю. - Особливості підготовки до Декади Української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. (2014)
Водолазька С. А. - Технологічні інновації як мотиватор радикальних змін у видавничій галузі (2014)
Женченко М. І. - Організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах мультиплатформного медіавиробництва (2014)
Левчук О. М. - Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації (2014)
Остроух В. І. - Специфіка роботи редактора під час створення навчальних електронних картографічних посібників (2014)
Руденко І. С. - Цифрові картографічні продукти в сучасному інформаційному медіасередовищі, Кічкірук І. П., Прокопьєва В. О. (2014)
Буяло А. П. - Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції (2014)
Владімірська Р. Л. - Цільова аудиторія електронних видань: закордонний досвід (2014)
Кузьмук І. В. - Самвидав як перспективний напрям для традиційного книговидання (2014)
Безверха Т. М. - Проблеми художньо-технічного редагування під час створення книжкових видань у регіональних видавничо-поліграфічних підприємствах України (2014)
Вернигора Н. М. - До проблеми дискурсу текстів для дитячого сприйняття (2014)
Гриднєва Л. М. - Логічні помилки в дипломних роботах редакторів (2014)
Давидова Л. В. - Робота редактора та коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах (2014)
Кремпова Л. О. - Вплив міждисциплінарних зв'язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників (2014)
Миколаєнко Н. М. - Компетентнісні профілі майбутнього редактора (2014)
Партико З. В. - Галузеві норми редагування поетичних творів, Бевзюк С. В. (2014)
Полковенко Т. В. - Фактична основа та стилістичні особливості наукових і науково-популярних текстів: практика редагування (2014)
Gladyshevskii R. - Editorial, Miliyanchuk K. (2010)
Dremlyuzhenko S.G. - Investigation of CdSb surfaces after different processing methods (2010)
Sosovska S. M. - The quasi-ternary CdSe–Ga2Se3–Bi2Se3 system, Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2010)
Abrishamkar M. - Synthesis of borosilicate MFI type zeolite using different aging techniques, Azizi S. N., Kazemian H. (2010)
Marushko L. P. - The reciprocal system CuGaS2+CuInSe2CuGaSe2+CuInS2, Romanyuk Y. E., Piskach L. V., Parasyuk O. V., Olekseyuk I. D., Volkov S. V., Pekhnyo V. I. (2010)
Krachan T. - Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds of the La–Ag–Ga system in the region up to 50.0 at.% of La, Stelmakhovych B. (2010)
Фреїк Д. - Кристалохімічні моделі точкових дефектів у сполуках системи Pb–Cr–Te, Туровська Л., Межиловська Л., Бойчук В. (2010)
Pukas S. - New compounds RNiAl3 (R = Gd, Tb, Dy), Matselko O., Gladyshevskii R. (2010)
Савчук А. - Електрохімічна поведінка іридію та рутенію в низькотемпературних розплавлених електролітах, Туманова Н., Малишев В. (2010)
Typilo I. - Refinement of the crystal structure of potassium octacyanomolybdate(IV) dihydrate, Sereda O., Stoeckli-Evans H., Gladyshevskii R., Semenyshyn D. (2010)
Kozak R. - Quaternary phases with Fe2P-type structure in R-Ag-Al-Ge systems (R = Pr, Sm), Zaharko O., Cervellino A., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2010)
Максименко С. Д. - Генетико-моделюючий метод дослідження особистості (2014)
Бабаян Ю. О. - Особливості психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах, Грішман Л. О. (2014)
Бабаян Ю. О. - Структура рефлексивної компетентності викладача вищої школи, Нор К. Ф. (2014)
Бондар К. В. - Аналіз філософсько-психологічних підходів до визначення поняття "тілесності" (2014)
Бригадир М. Б. - Психологічне проектування при формуванні психологічної готовності студентів до професійної діяльності (2014)
Ващенко І. В. - Соціально-психологічна діяльність з підлітками "групи ризику", Кондрацька Л. В. (2014)
Гончарова Л. А. - Дослідження психологічних чинників творчої активності людей похилого віку (2014)
Дроботун О. С. - Емоційно-ціннісне ставлення підлітків до особистісного здоров’я (2014)
Євдокимова Н. О. - Тенденції формування суб’єктності майбутніх правників у вищому навчальному закладі (2014)
Євдокимова Н. О. - Моделювання розвитку професійно важливих якостей майбутнього психолога у сфері тренінгових технологій, Партенадзе О. В., Біда А. М. (2014)
Задіранова Г. В. - Теоретико-методологічні підстави концепції формування антиципації професійного майбутнього педагога (2014)
Зливков В. Л. - Термінологічні аспекти використання поняття "автентичність" у сучасній психологічній науці (2014)
Кашекова О. П. - Вплив вікових особливостей на формування мотивації успіху молоді (2014)
Корнюх А. О. - Порівняння домінуючих установок жінок-українок, що перебувають у міжнаціональному та мононаціональному шлюбах (2014)
Кочкурова О. В. - Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога (2014)
Кулікова А. О. - Гендерні особливості трансформації "Я" – образу у структурі "Я – концепції" (2014)
Кучманич І. М. - Взаємозв’язок зрілості особистості з усвідомленістю факту батьківства, Сіра К. Ю. (2014)
Лановенко І. І. - Соціально-психологічні підґрунтя проектування юридичної освіти у сучасних умовах реформування вищої школи (2014)
Литвиненко І. С. - Особливості сучасної професійної підготовки психологічних кадрів до роботи у закладах освіти (2014)
Лукомська С. О. - Поняття "ідентичність" й "автентичність" у сучасній зарубіжній психології (2014)
Льовочкіна А. М. - Моделювання розвитку екологічної культури студентської молоді (2014)
Максименко К. С. - Особистісно зорієнтована психотерапія Санкт-Петербузької (Ленінградської) психотерапевтичної школи (рос.) (2014)
Манілов І. Ф. - Словесне психотерапевтичне навіювання: можливості вдосконалення (рос.) (2014)
Матвієнко О. В. - Самовизначення молоді у виборі пріоритетів життєвого шляху (рос.) (2014)
Михальченко H. В. - Патріотична рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку (2014)
Мороз Р. А. - Емпіричне дослідження формування "образу Я" у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Мул С. А. - Формування психологічної готовності офіцерів до прикордонної діяльності (2014)
Невідома Я. Г. - Особливості впливу культури на економічну поведінку людей (2014)
Онуфрієва Л. А. - Теоретичний аналіз проблеми становлення самосвідомості майбутніх спеціалістів соціономічних професій (рос.) (2014)
Партенадзе О. В. - Тренінгова технологія у діяльності психологічної служби вищого навчального закладу (рос.) (2014)
Руда Н. Л. - Інтерес до політики у молоді з потенціалом політичного лідерства (2014)
Сафін О. Д. - Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взаємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди, Кузьменко Ю. В. (2014)
Сивогракова З. А. - Аналіз методологічних підходів щодо психолого-педагогічного сприяння розвитку компетентності майбутнього фахівця (2014)
Соловйов О. М. - Гендерні особливості уявлень про самоактуалізацію особистості (2014)
Терещенко А. М. - Оптимізм, песимізм і здоров’я особистості (2014)
Турбан В. В. - Філософія життя й екзистенціалізм (2014)
Хміляр О. Ф. - Психологічна структура кодування, передачі і декодування повідомлень у системі "людина-людина" (2014)
Хомуленко Б. В. - Характеристика рольових профілів особистості психолога (2014)
Худякова В. І. - Механізми соціальної перцепції у професійній інтеракції керівників закладів освіти (2014)
Царькова О. В. - Почуття провини як глибинний психологічний компонент у батьків дітей з психофізіологічними вадами (2014)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності фахівців атомної енергетики (2014)
Швалб Ю. М. - Логіко-психологічний аналіз розвитку категорії діяльності (рос.) (2014)
Шевченко В. В. - Синдром емоційного вигоряння працівників освіти, Моспаненко І. П. (2014)
Шевченко К. О. - Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя (2014)
Шевчук О. С. - Соціальна відповідальність як складова професійної підготовки майбутнього психолога, Шевчук С. П. (2014)
Шилова Н. І. - Формування спрямованості особистості до поставлених цілей (на матеріалі туристичної діяльності) (2014)
Яланська С. П. - Випереджальний розвиток навчально-пізнавальних інтересів учнів як вирішальна умова успішного навчання, Лутфуллін В. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Contributors (2014)
Вакуленко М. О. - 100-річний ювілей (1999)
Грицик М. С. - Від багатонасінних сортів-популяцій до однонасінних гібридів на стерильній основі (1999)
Перетятько В. Г. - Видатний селекціонер (1999)
Андреєва Л. С. - Селекція тераплоїдних форм, Грицик M. С. (1999)
Перетятько B. Г. - Життя, віддане науці (1999)
Гізбуллін Н. Г. - Розвиток досліджень з насінництва цукрових буряків на Верхняцькій дослідно-селекційній станції, Кириченко І. Г., Тарасюк В. К. (1999)
Ільєвич C. В. - Видатний вчений і організатор сортоводно-насінницької справи (1999)
Волошин B. М. - Селекція озимого жита (1999)
Бердичевська Г. О. - Результати і перспективи селекції вівса (1999)
Бердичевська Г. О. - Ім'я, варте пошани, Довгун О. І. (1999)
Лисенко Л. В. - Насінництво зернових культур (1999)
Мартинович M. М. - Сортова агротехніка цукрових буряків, Радзивіл В. X., Васильченко М. А. (1999)
Костенко C. С. - Продуктивність сівозмін залежно від чергування культур і внесення добрив (1999)
Вакуленко М. О. - Вирощування цукрових буряків по спрощеній технології, Мартинович M. М., Радзивіл В. X., Коротич П. П. (1999)
Шкаредний І. С. - Енергетична ефективність сівозмін (1999)
Колібабчук Т. В. - Продуктивність цукрових буряків і вміст рухомих сполук фосфору в чорноземі опідзоленому в центральній частині Лісостепу України залежно від внесення добрив (1999)
Мартинович М. М. - Вплив 50-річного систематичного застосування органічних та мінеральних добрив у зерно-буряковій сівозміні на винесення поживних речовин сільськогосподарськими культурами, Мартинович Л. І. (1999)
Колібабчук Т. В. - Вплив хлормістких калійних добрив на процеси перетворення азоту добрив у грунті і їх дія на продуктивність цукрових буряків, Myсіч В. I., Радзивіл В. X., Козленко І. А. (1999)
Мартинович М. М. - Вирощування цукрових буряків розсадним способом, Радзивіл В. X., Вакуленко П. І., Вакуленко М. О., Коротич П. П., Cayx С. Б. (1999)
Коротич П. П. - Розвиток наукових досліджень з захисту рослин, Жук М. П., Митник 0. І. (1999)
Вакуленко М. О. - Хвороби цукрових буряків та заходи, що обмежують їх розвиток, Шендрик Р. Я., Коротич П. П. (1999)
Коротич П. П. - Розробка заходів боротьби із буряковою крихіткою (1999)
Шендрик Р. Я. - Вплив обробки насіння на розвиток хвороб коре-невої системи цукрових буряків, Коротич П. П., Прокопчук В. Б. (1999)
Реферати (1999)
Роїк М. В. - Взаємозв'язок між стійкістю до ризоманії та іншими хворобами цукрових буряків, Манько О. А. (2000)
Адаменко Д. М. - Характеристика і методи створення багатонасінних запилювачів на Верхняцькій дослідно-селекційній станції (2000)
Дубчак О. В. - Передумова переходу в селекції цукрових буряків на лінійну основу (2000)
Корнєєва М. О. - Генні взаємодії та їх вплив на гетерозис у цукрових буряків, Власюк І. В., Ермантраут Е. Р. (2000)
Видрик В. Н. Beta cicla var. Purpurescens - як донор цінних ознак та чіткий маркер у селекційних програмах - (2000)
Костенко О. І. - Оцінка гібридів на стійкість до гнилизни коренеплодів (2000)
Нурмухаммедов А. К. - Удосконалення методів оцінки стійкості селекційних матеріалів цукрових буряків до хвороб коренеплодів (2000)
Сливченко О. А. - Продуктивність генетично модифікованих фосфінотрицин-толерантних цукрових буряків (2000)
Рибак Д. А. - Життєздатність насіння однонасінних кормових буряків та шляхи її селекційного покращання, Мірошниченко В. О., Монке Г. Ю., Крамар О. О. (2000)
Коваль Т. М. - Селекційна оцінка зразків озимої м'якої пшениці на покращання технологічних якостей зерна при віддаленій гібридизації, Моцний І. І. (2000)
Єгорова Т. В. - Фенотипічні кореляції вівса (2000)
Овсяннікова Н. С. - Використання мексиканських популяцій у селекції самозапилених ліній кукурудзи, Гур'єва І. А. (2000)
Тараненко Л. К. - Рівень кросбридингу самосумісних ліній гречки, Яцишен О. Л., Смолка О. О. (2000)
Кузь В. В. - Оцінка ефективності схрещування гороху (2000)
Савіна О. І. - Стратегія розробки підходів у селекції тютюну сортотипу Соболчський, Чопик В. К. (2000)
Кляченко О. Л. - Фізіолого-біохімічні ознаки в селекції цукрових буряків (2000)
Йозефова Л. - Вміст хлорофілу в листках цукрових буряків, Пулкрабек Й., Фамєра O., Шроллер Й., Штепанек П. (2000)
Манько О. А. - Вплив нафтилоцтової кислоти (нок) на коренеутворення у рослин цукрових буряків у культурі in vitro, Небиков М. В. (2000)
Бевз M. M. - Різноякісність насіння цукрових буряків і її значення (2000)
Єщенко О. В. - Засміченість насінників при комплексному застосуванні ґрунтового і посходових гербіцидів (2000)
Марченко С. І. - Вплив величини оболонки на посівні якості дражованого насіння цукрових буряків, Доронін В. А. (2000)
Сологуб Ю. М. - Вплив метеофакторів на якість і вихід маточних коренеплодів цукрових буряків (2000)
Тарабрін О. Є. - Сумісна сівба при безвисадковому способі вирощування насіння цукрових буряків (2000)
Юхновський О. І. - Прийоми формування високопродуктивних насінників цукрових буряків (2000)
Файдюк В. В. - Ефективність різних моделей технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків (2000)
Курило В. Л. - Період дозрівання насіння цукрових буряків і сила зв'язку його із стеблами (2000)
Саблук В. Т. - Ефективність фунгіцидів проти коренеїду, Кісліцина Н. В. (2000)
Грищенко О. М. - Вплив захисних композицій для обробки насіння цукрових буряків на мікробний ценоз і токсичність грунту (2000)
Калатур К. А. - Розвиток коренеїду у зв'язку з ураженням проростків цукрових буряків буряковою нематодою Heterodera schachtii Schmidt та пошкодженням буряковою крихіткою Atomaria linearis Steph (2000)
Лісовий М. П. - Динаміка розвитку септоріозу озимої пшениці та добір стійких ліній, Суська В. Я., Кириленко В. В. (2000)
Лінчевський А. А. - Стійкість ячменю до збудника борошнистої роси у зв'язку із завданнями селекції, Дубініна Л. О., Гаврилюк Т. К. (2000)
Федоренко В. П. - Динаміка чисельності шкідливих сисних комах та ентомофагів, Саблук С. В. (2000)
Каражбей Г. М. - Біоекологія чорного бурякового довгоносика в умовах Степу України, Пісня І. В. (2000)
Полішвайко М. Ю. - Сезонна динаміка чисельності бурякових блішок в умовах Центрального Лісостепу України, Федоренко В. П. (2000)
Макух Я. П. - Бур'яни у зерно-бурякових сівозмінах Лісостепу, Землін М. І., Марушак О. В. (2000)
Матковська Ж. Л. - Мінімалізація обробітку грунту, Горобець Н. А. (2000)
Вербицький В. В. - Який спосіб ефективніший (2000)
Кравець І. С. - Винос азоту культурами польової сівозміни залежно від рівня застосування добрив, Господаренко Г. М. (2000)
Прокопчук І. В. - Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на кислотність чорнозему опідзоленого, Господаренко Г. М. (2000)
Колібабчук Т. В. - Особливості впливу типу сівозміни та різних доз мінеральних добрив на продуктивність цукрових буряків (2000)
Зиков П. Ю. - Дослідження роботи садильних апаратів, Ганженко О. М., Саганов М. І. (2000)
Гументнк М. Я. - Агрофізичні властивості цикорію коренеплідного як основа для обгрунтування технологічних процесів механізації його виробництва і параметрів робочих органів для їх здійснення (2000)
Ганженко О. М. - Дослідження способів підготовки грунту перед садінням маточних коренеплодів, Зиков П. Ю. (2000)
Бондар B. C. - Вплив селекції та насінництва цукрових буряків на функціонування бурякоцукрового підкомплексу України, Задворний А. С. (2000)
Фурса А. В. - Методика визначення витрат на виробництво цукрових буряків (2000)
Кісіль А. О. - Шляхи ефективного розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні (2000)
Печенюк А. В. - Проблеми ринкових перетворень у бурякоцукровому підкомплексі АПК України (2000)
Gladyshevskii R. - Editorial (2010)
Giannini E. - Crystal chemistry, superconductivity and magnetism in iron chalcogenides, Viennois R., Černý R., Hanfland M. (2010)
Bardyn O. - Magnetic properties of Tm2Fe17-xSix alloys, Belan B., Gladyshevskii R., Pietraszko A., Suski W., Wochowski K., Gorzelniak R., Gilewski A., Mydlarz T. (2010)
Zinchenko V. F. - Influence of Ln2S3 (Ln – Gd, Dy) dopant on the crystal structure and optical properties of zinc sulfide, Chivireva N. O., Kocherba G. I., Markiv V. Ya., Belyavina N. M. (2010)
Kuzhel B. - Contribution of unstable valence states of europium to the electronic transport properties of EuPd2-xSi2+x, Belan B., Kuzhel V., Stets’ I., Serkiz R. (2010)
Belous A. G. - Synthesis, structure and properties of lithium-ion conducting lanthanum niobates with defect perovskite structure, Gavrilenko O. N., Kobilyanskaya S. D., V’yunov O. I., Trachevskii V. V., Bohnke O. (2010)
Mel’nikova T. I. - Structure and morphology peculiarities of Bi24(Si,M)2O40 (M = Mn, V) with sillenite structure, Kuz’micheva G. M., Rybakov V. B., Bolotina N. B., Cousson A., Dubovsky A. B. (2010)
Murashova E. V. - Intermetallics La11Ru2Al6 and Ce11Ru2Al6 with a new structure type, Tursina A. I., Kurenbaeva Zh. M., Noël H., Seropegin Y. D. (2010)
Sidey V. I. - X-ray Rietveld structure refinement and bond-valence analysis of Cs2TeI6, Zubaka O. V., Stercho I. P., Peresh E. Yu. (2010)
Szajek A. - Electronic and magnetic properties of U-(Mo, W, V)-(Si, Ge) compounds crystallizing with U2Mo3Si4-type structure (2010)
V’yunov O. I. - PTCR effect of solid solutions based on the (1-x)BaTiO3–xNa0.5Bi0.5TiO3 system, Plutenko T. O., Belous A. G., Bilous’ko A. V. (2010)
Jemmali M. - Crystal structures and magnetic properties of the RFe1-xGe2 (R = Gd, Er) compounds, Walha S., Noël H., Ben Hassen R. (2010)
Dreval’ L. A. - Thermodynamic assessment of the Cu–Fe–Cr phase diagram, Turchanin M. A., Abdulov A. R., Bondar A. A. (2010)
Harbachova A. N. - Surface microstructure and optical properties of PbTe films on semiconductor and dielectric substrates, Malashkevich G. E., Freik D. M., Nykyruy R. I., Shevchenko G. P. (2010)
Tursina A. - Synthesis, crystal structure and magnetic properties of the new ternary indide SmPd2In4, Nesterenko S., Seropegin Y., Noël H., Kaczorowski D. (2010)
Kazakov S. M. - A-site substitution in Fe1.1Te: synthesis, structure and properties, Belikov V. V., Sadakov A. V., Omelyanovskii O. E. (2010)
Moroz M. V. - Phase relations along the Ag8GeS6–, Demchenko P. Yu., Akselrud L. G., Mykolaychuk O. G., Gladyshevskii R. E. (2010)
Riabov A. B. - "Post-hydrogenation” structural transformations from KHg2- to Fe2P-type in R(Cu,Ni)2 hydrides (R = Ce, Pr, Nd), Denys R. V., Černý R., Zavaliy I. Yu. (2010)
Oshchapovsky I. - Tb13ZnSn13: A novel intergrowth structure type, Pavlyuk V., Fässler T. F., HLUKHYY V. (2010)
Myakush O. - Preparation and crystal structure of new perovskite-type cobaltites R1-xR'xCoO3, Berezovets V., Senyshyn A., Vasylechko L. (2010)
Volkov S. V. - Synthesis and crystal structure of Os4S11SeCl8, Gladyshevskii R. E., Demchenko P. Yu., Yanko O. G., Akselrud L. G., Kharkova L. B., Fokina Z. A. (2010)
Martyushev N. - Parameters of the dendritic structure of copper alloys (2010)
Slyvka Yu. - Copper(I) complexes with 5-(allylthio)-1H-tetrazoles: synthesis and crystal structure of, Pokhodylo N., Savka R., Mazej Z., Goreshnik E., Mys’kiv M. (2010)
Mika T. - Phase equlibria in the, Kotur B. (2010)
Demchyna M. - Crystal structure of DyAg~3In3, Belan B., Manyako M., Akselrud L., Cervellino A., Hlukhyy V., Kalychak Ya. (2010)
Author index. Volume 3 (2010) (2010)
Гордевський В. Д. - Взаємодія смерчових течій у випадку моделі шорсткуватих куль, Гукалов О. О. (2013)
Гладіліна Р. І. - О модификации теорем прямого метода для импульсных систем (2013)
Душкин В. Д. - Квадратурные формулы для вычисления интегралов от кусочно-непрерывных функций (2013)
Чуйко С. М. - Про регуляризацію періодичної крайової задачі за допомогою імпульсного впливу, Чуйко О. В., Білущенко А. В. (2013)
Гришин А. Ф. - Коеффициенты Фурьє борелевских мер на окружности, Поединцева И. В. (2013)
Скорик В. А. - Построение множества программных управлений, решающих задачу управляемости для некоторого класса линейных неавтономных неоднородных систем (2013)
Voloshinovskii A. - Editorial (2011)
Galiy P. V. - Scanning tunneling spectroscopy of In4Se3 layered semiconductor crystals, Nenchuk T. M., Dveriy O. R., Ciszewski A., Mazur P., Zuber S., Buzhuk Ya. M. (2011)
Tomaszewska A. - Influence of a high electric field on the interaction of hydrogen with small palladium clusters: DFT studies, Stępień Z., Białek B. (2011)
Filipecki J. - Positron annihilation study of the free volume changes in bifocal contact lenses, Korzekwa P., Filipecka K., Hyla M., Korzekwa D., Golis E., Korzekwa W. (2011)
Golis E. - Investigation of the structure of gallium oxide glasses by means of positron lifetime measurements, Filipecki J., Reben M., Wasylak J. (2011)
Górecki C. - The kinetics of phase transitions in bismuth-modified selenide glasses AsxSe100-x-yBiy as studied by differential thermal analysis and exoelectron emission, Górecki T. (2011)
Kachan S. I. - Various configurations of F-H pairs in CaF2 crystals, Obukhova E. E., Stepanov S. A., Chinkov E. P., Shtan’ko V. F. (2011)
Kania S. - Activation of thin layers of two aromatic hydrocarbons, Kuliński J. (2011)
Śliwińska-Wyrzychowska A. - The effect of heavy metal pollution and presence of Lycopodium annotinum on soil enzyme activity, Nadgórska-Socha A. (2011)
Stadnyk V. - Birefringence of mechanically clamped TGS crystals with L valine admixture, Romanyuk M., Kiryk Yu., Brezvin R. (2011)
Szczęśniak R. - Superconductivity in the presence of a pseudogap induced by local charge density waves, Szczęśniak D. (2011)
Tovstyuk C. - Thermodynamic functions of an electron gas in strongly anisotropic crystals for different models of electron spectrum (2011)
Galiy P. V. - Anisotropy of the electron spectra of the cleavage surface (100) of layered In4Se3 crystals, Nenchuk T. M., Dveriy O. R., Losovyj Ya. B. (2011)
Shevchuk V. N. - Nano- and micro-size V2O5 structures, Usatenko Yu. N., Demchenko P. Yu., Antonyak O. T., Serkiz R. Ya. (2011)
Shevchuk V.N. - Influence of thermal prehistory on the electrical properties of tungstate crystals, Kayun I.V. (2011)
Kostyk L. - Preparation and luminescence properties of Gd3Ga5O12 nanocrystalline garnet, Luchechko A., Varvarenko S., Pavlyk B., Tsvetkova O. (2011)
Kostrzewa M. - Investigation of foamed polystyrene by positron annihilation lifetime spectroscopy, Ingram A., Wacke S. (2011)
Mudry S. I. - Structural changes and mechanical properties of amorphous metallic ribbons Fe–(Ni, Co, Mn)–Mo–Si–B irradiated by powerful nanosecond laser pulses, Nykyruy Yu. S. (2011)
Romaka L. - New binary compounds in the Lu–Ni system, Romaka V., Stadnyk Yu. (2011)
Kozma A. A. - Phase relations in the Tl2SnSe3–Tl4SnSe4–TlBiSe2 quasiternary system, Barchiy I. E., Peresh E. Yu. (2011)
Mabrouk E. M. - Inhibition of aluminum corrosion in acid solution by mono- and bis-azo naphthylamine dyes. Part 1, Shokry H., Abu Al-Naja K. M. (2011)
Koterlyn M. - Collapse of the f-band in CeNi with intermediate valence of Ce, Morokhivskii B., Yasnitskii R. (2011)
Pustovoychenko M. - Synthesis and crystal structure of LaNi5In and Sm2Ni2-xIn (x = 0.20), Pavlyuk V., Kalychak Ya. (2011)
Mykhalichko O. - Structure peculiarities of the new ternary gallide Tm14Cu46Ga5, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2011)
Monastyrsky G. - Structure and composition of titanium spark erosion powder obtained in liquid nitrogen, Ochin P., Wang G. Y., Kolomytsev V., Koval Yu., Tinkov V., Shcherba A., Zaharchenko S. (2011)
Vallinath G. V. S. - Sensitive derivative spectrophotometric determination of gold(III) using 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde isonicotinoyl hydrazone (DMHBIH) in presence of micellar medium, Chandrasekhar K. B., Devanna N. (2011)
Myakush O. - Influence of doping elements (Cu and Fe) on the crystal structure and electrical resistivity of YNi3 and Y0.95Ni2, Babizhetskyy V., Myronenko P., Michor H., Bauer E., Kotur B. (2011)
Фреїк Д. - Точкові дефекти і зарядовий стан домішок у легованих рідкісноземельними металами кристалах плюмбум телуриду PbTe:Ln, Туровська Л., Бойчук В. (2011)
Voznyak I. - Hf3Ga1.97(2)Sn1.03(2), a ternary derivative of the ThIn type, Tokaychuk Ya., Hlukhyy V., Fässler T.F., Gladyshevskii R. (2011)
Барсук С. Л. - Принципи, підходи та прийоми навчання діалогічного мовлення студентів технічних спеціальностей (2014)
Бондаренко В. В. - Критерії професійної придатності викладача мови навчання для іноземних студентів, Бондаренко Л. Н. (2014)
Volkova A. G. - Foreign students’ communication competence development in the framework of intercultural communication (2014)
Daver M. V. - Strategic dimensions of russian language listening training in the chinese audience (2014)
Иванова Т. А. - Некоторые аспекты сопоставительного анализа простого предложения в русском и туркменском языках, Винниченко С. Д., Акмирадова С. (2014)
Котова А. В. - Прищеплення навичок науково-дослідної роботи студентам немовних факультетів на заняттях з англійської мови, Савченко Н. М. (2014)
Пономарьова О. І. - Використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови професійного спрямування, Ковальова А. В. (2014)
Тростинська О. М. - Проблеми підготовки майбутніх викладачів української мови як іноземної, Кожушко І. А. (2014)
Ушакова Н. І. - Когнітивні основи формування комунікативної компетентності іноземних студентів у підручнику з мови навчання (2014)
Чень Чунься - О теоретических основах методики формирования лингвокультурной компетентности китайских студентов-филологов (2014)
Чеп’якова І. Ю. - Методика організації контролю якості засвоєння похідних дієслів давньогрецької мови (2014)
Шалаєва В. С. - Про сучасний стан вивчення аксіологічного компоненту мовної компетенції іноземних студентів (2014)
Шовкова Т. А. - Навчання перекладу граматичних засобів вираження суб’єктивної модальності у німецькій мові (2014)
Shcherbina V. V. - Role-playing exercises as a method of teaching communicative skills (2014)
Від редакційної колегії (2011)
Кравченко Л. - Соціально зорієнтований маркетинг як чинник культурологічної переорієнтації національної системи освіти (2011)
Кушніренко О. - Методичні аспекти включення безрезервних технік розпису тканин до уроків образотворчого мистецтва (2011)
Лисенко Ю. - Роль музичного виховання в культурному розвитку молоді (2011)
Стиркіна Ю. - Збагачення змістового компоненту навчання іноземної мови автентичними (літературними та фольклорними) матеріалами (2011)
Євланова О. - Роль закладів соціальної реабілітації у вихованні підлітків із делінкветною поведінкою (2011)
Іщенко В. - Особистісно орієнтовані педагогічні технології у сучасному освітньому процесі (2011)
Вашак О. - Реалізація принципу природовідповідності в екологічному вихованні дошкільників (2011)
Бурсова С. - Адаптація дитини до умов дошкільного навчального закладу як психолого-педагогічна проблема (2011)
Хомич Л. - Використання досвіду Макаренка А. у проектуванні напрямів організації куратором виховного впливу на студентську молодь (2011)
Федій О. - Естетотерапія у парадигмальному просторі базових освітніх моделей (2011)
Карапузова Н. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до творчого використання ергономічних знань, Зімниця Є. (2011)
Хоменко П. - Міжпредметні зв’язки дисциплін медико-біологічного циклу в системі професійної підготовки фахівців фізичної культури (2011)
Свєртнєв О. - Експериментальне впровадження моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в знз (2011)
Яковлев В. - Досвід підготовки вчителя музики у зарубіжній професійній педагогічній освіті (2011)
Карапузова І. - Функції викладача в умовах педагогічної підтримки студентів (2011)
Бичкова Л. - Дефініції феномена колористичної культури (2011)
Литовченко Л. - Специфіка ораторської майстерності в соціально-педагогічній роботі (2011)
Друганова О. - Типологізація вітчизняних приватних шкіл відповідно до особистості і професійних здібностей їх власника (кінець XVIII – початок XX ст. ) (2011)
Шпак В. - Реалізація ідей трудового виховання в діяльності сільсько-господарських шкіл-інтернатів україни (40-80-ті роки хх ст. ) (2011)
Гнізділова О. - Наукова школа академіка Прокопенка І. Ф. як форма активізації інноваційної діяльності науково-педагогічних кадрів (2011)
Семеновська Л. - Реалізація ідеї політехнізму засобом організації продуктивної праці учнів (друга половина XX століття) (2011)
Ільченко О. - Ґенеза понять "благодійність" та "благодійна діяльність",їх співвідношення, взаємозв’язок і взаємозумовленість (2011)
Фабро І. - Ідеї реабілітаційної педагогіки у спадщині Сухомлинського В. О. (2011)
Фазан В. - Вивчення педагогіки у вищих навчальних духовних закладах України (поч. XIX – 20-ті роки XX ст. ) (2011)
Клевака Л. - Діяльність жіночих церковнопарафіяльних шкіл та єпархіальних жіночих училищ Полтавської губернії (друга половина XIX –початок XX ст. ) (2011)
Наші автори (2011)
Руденко С. Б. - Про поняття "пам’яткознавство" та "пам’яткознавчі дисципліни" (2014)
Гнера В. А. - Аналіз використання дистанційно пілотованих літаючих апаратів у археологічних дослідженнях (2014)
Звіряка А. І. - До питання виявлення, дослідження, збереження та використання ландшафтних об’єктів культурної спадщини (2014)
Кушлик О. М. - Художні ансамблі Стамбульського і Бахчисарайського палаців: досвід порівняльного аналізу (2014)
Бондар О. М. - "Солдатська слобода" в Чернігові: втрачена пам’ятка містобудування ХVIІ–XVIIІ ст. (2014)
Ванжула О. М. - Ремонтні роботи 1818–1820 років у чернігівському Спасо-Преображенському соборі за проектом губернського архітектора Антона Карташевського (2014)
Абрамова І. В. - "Загородные дома" київських митрополитів у 1786 – середині XIX ст., Нетудихаткін І. А. (2014)
Рудика Н. М. - Металошукачі та археологія (2014)
Охріменко Г. В. - Межановицька культура на Західній Волині, Скляренко Н. В. (2014)
Качало С. І. - Прикордонна роль давньоруських пам’яток в басейні Сіверського Дінця (2014)
Осадчий О. Є. - Городища округи Путивля першої половини XVII ст. (2014)
Ивакина Л. Г. - Исследования и консервация древней кладки Золотых ворот в Киеве (1945–2011 гг.), Ластовская О. Л. (2014)
Кожушко Б. М. - Музейна справа в Україні: стан і перспективи, Титова О. М. (2014)
Куценко С. Ю. - Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України (2014)
Принь М. О. - До історії музейної справи в Сталінській окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Марченко І. Я. - Вивчення впливу освітлення на художні експонати в музеях у 40–70-х роках ХХ ст. (до історії питання) (2014)
Якубець А. І. - Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури як об’єкт радянської сатири: на основі публікацій журналу "Перець" (1956–1985 роки) (2014)
Костенко А. В. - Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею як відкрите фондосховище (2014)
Палієнко С. В. - І. Г. Шовкопляс і конкретно-історичний підхід О.М. Рогачова (2014)
Кепін Д. В. - Внесок О. С. Гущина у вивчення первісного мистецтва (2014)
Kuzmishev A. G. - E. R. von Stern: philologist, historian, archaeologist (2014)
Старенький О. І. - Пам’яткоохоронці і краєзнавці батько і син Степан та Сергій Дложевські (2014)
Школьна О. В. - Пам’яті славетного майстра українського фарфору, Народного художника України Івана Михайловича Віцька (2014)
Тригуб О. О. - Ремонти будинку Колегіуму в Чернігові наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2014)
Принь О. В. - Охорона пам’яток культурної спадщини в діяльності Конотопського окружного музею кінця 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Катаргіна Т. І. - Зарубіжні бібліотеки як пам’ятки української історико-культурної спадщини (2014)
Абрамова І. В. - Малюнки Тараса Шевченка та Михайла Сажина в контексті вивчення пам’яток Софії Київської (2014)
Тютюнник Ю. Г. - Пам’ятки містобудування в індустріальній спадщині (на прикладі цукрозаводів України) (2014)
Калашник Є. С. - Міста й містечка Полтавського козацького полку у пам’яткознавчих студіях (середина ХІХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Сенченко Н. М. - Окремі аспекти вивчення культових пам’яток України (2014)
Ластовський В. В. - Пам’яткознавство як наука і керівництво до дії (2014)
Автори збірки (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів збірки (2014)
Байрак Г. Р. - Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки (2014)
Богомолов В. В. - Державна інформаційна система "Ліси України" — основа інформатизації лісової галузі України, Полупан А. В., Кочнева Т. А., Алексєєва Л. В., Остапчик О. В., Борисенко О. І. (2014)
Буторина С. А. - Исследование и картографирование тепловой структуры Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы, Грищенко М. Ю. (2014)
Васильев О. Д. - Использование глобальных навигационных спутниковых систем и ГИС-технологий в подготовке студентов-географов, Барышников Д. С., Репина А. С., Сучилин А. А. (2014)
Гаврюшин О. В. - Способи представлення динаміки адміністративно-територіального поділу в ГІС (2014)
Газетов Е. И. - Использование ГИС для обработки батиметрии морского шельфа о. Змеиный (2014)
Гаман Н. О. - Розробка та обґрунтування логістичної карти для цілей вантажних автоперевезень на прикладі Львівської області (2014)
Клименко В. Г. - Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом, Олійник А. В. (2014)
Косарєв М. В. - Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем, Ясенев С. О. (2014)
Костріков С. В. - Програмне забезпечення ГІС для LiDAR-технології дистанційного зондування в цілях аналізу урбогеосистем, Кулаков Д. Л., Сегіда К. Ю. (2014)
Кравченко О. І. - Геоінформаційний моніторинг промислової урбосистеми, заснований на результатах біоіндикації розвитку рослин роду Populus, Негалюк А. В., Непошивайленко Н. О., Карпенко О. О. (2014)
Курач Т. М. - Оцінка ступеня вираженості абстрактності/конкретності на геозображеннях (2014)
Лобанов Г. В. - Использование ГИС в морфологическом анализе пойменно-русловых комплексов, Зверева А. Ю., Коханько М. В., Новикова М. А., Полякова А. В., Тришкин Б. В. (2014)
Малышева Н. В. - Картографический сервис для визуализации данных государственного лесного реестра России, Золина Т. А., Владимирова Н. А. (2014)
Михайлов В. А. - Анализ континентальности климата Крымского полуострова с помощью ГИС (2014)
Мкртчян О. С. - Геоінформаційне моделювання кліматичних полів (2014)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природих пожеж на основі геоінформаційних технологій (2014)
Светличный А. А. - Геоинформационное моделирование водной эрозии почв, Пяткова А. В. (2014)
Свідзінська Д. В. - Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу (2014)
Сергєєва Н. П. - Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях, Сеньків М. І. (2014)
Сорокіна Л. Ю. - Геоінформаційне картографування ландшафтів України, Зарудна Р. Ф., Голубцов О. Г. (2014)
Ткачук С. М. - ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці (2014)
Andryushchenko E. O. - Using statistical data analysis to implement normative monetary land valuation of settlements, Manakova N. G. (2014)
Balynska М. О. - Using GIS for the еvaluation of the crop residues energy potential (2014)
Gryshchenko N. V. - Spatial relationship between environmental impact and welfare of population in Ukrainian regions, Tretyakov O. S. (2014)
Volkovaia О. О. - Geoinformational support of wind power development at the local level, Tretyakov О. S. (2014)
Титул, содержание (2014)
Лысенко Е. А. - Управление сетью бизнес-процессов на промышленных предприятиях (2014)
Джадан І. М. - Підходи до трактування сутності міжнародної стратегії маркетингу промислового підприємства (2014)
Кобець В. М. - Розробка еволюційно стабільних стратегій фірм на ринку (2014)
Данчак Л. І. - Форми інвестиційного забезпечення формування житлового фонду (2014)
Кузьмін О. Є. - Інструментарій забезпечення полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2014)
Шилкіна К. О. - Оцінка ефективності діяльності підприємств туристичного кластеру (2014)
Поповиченко И. В. - Оценка риска инвестиционного решения в системе "сроки — затраты" (на примере строительства) (2014)
Котова С. С. - Перспективи розвитку бухгалтерського обліку видатків бюджетних установ (2014)
Зайцева О. І. - Розробка стратегічних сценаріїв самоорганізації підприємств в ринковому середовищі (2014)
Титаренко І. В. - Удосконалення фінансової підсистеми в загальній системі управління підприємством (2014)
Левыкин В. М. - Разработка математической модели сроков выполнения проекта мини-гостиницы, повышающей ее конкурентоспособность, Дэвон В. В. (2014)
Самойленко К. В. - Необхідність використання інформаційної логістики в контексті забезпечення корисності туристичного продукту (2014)
Харевич А. С. - Дослідження чинників формування кредитного потенціалу банківської системи України в умовах доларизації (2014)
Abstract and References (2014)
Nikolaev A. G. - On the distribution of stresses in circular infinite cylinder with cylindrical cavities, Tanchik E. A. (2014)
Dushkin V. D. - The Justification of Numerical Solution of Boundary Integral Equations of Wave Scattering Problems on Impedance Lattice (2014)
Скорик В. А. - Построение множеств инерционныхуправлений, решающих задачи синтеза и стабилизации для некоторого класса линейных неавтономных неоднородных систем (2014)
Макаров А. А. - Многоточечная краевая задача для псевдодифференциальных уравнений в полислое, Левкин Д. А. (2014)
Бебия М. О. - Стабилизация систем со степенной нелинейностью (2014)
Чуйко С. М. - О решении матричных уравнений Ляпунова (2014)
Новиков Борис Владимирович (некролог) (2014)
Акименко О. Ю. - Реформування податкової системи України, Гаймановська Н., Сокіл Ю. (2011)
Андрос С. В. - Моделювання кредитно-інвестиційної стратегії банків з позиції фінансової стійкості (2011)
Арутюнян С. В. - Перспективи розвитку франчайзингу на підприємствах харчової промисловості (2011)
Бабин І. М. - Класифікація витрат підприємств сфери послуг – як основа ефективного управління ними (2011)
Бачинський В. І. - Системи таргет-костінг та кайзден-костінг та особливості їх застосування на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу, Кузьмінська К. І. (2011)
Бернадзіковська Л. О. - Оцінка економічних проблем сталого розвитку сільських територій регіону та шляхи їх подолання (2011)
Божидарнік Н. В. - Державне валютне регулювання в умовах кризи, Пех Т. І. (2011)
Божидарнік Н. В. - Особливості валютного контролю в Україні (2011)
Божидарнік Т. В. - Інвестування, як необхідна умова розвитку АПК Волині, Гасуха Л. О. (2011)
Бортнікова О. О. - Актуальні проблеми оперативного обліку в сільському господарстві (2011)
Власенко І. М. - Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу молочної галузі України (2011)
Герасимчук З. В. - Методика оцінки ефективності територіальної організації ринку готельних послуг в регіоні, Сидорук С. В. (2011)
Голик М. В. - Правові колізії у законодавчому забезпечені кредитної діяльності, Сопко В. В. (2011)
Головацька С. І. - Облігації у будівництві: інвестиційно-обліковий аспект (2011)
Гурська О. М. - Проблема узгодження податкового менеджменту економічних суб’єктів України (2011)
Джаман М. О. - Теоретико-практичні засади формування регіональної системи забезпечення економічної безпеки малого бізнесу, Гончаров Г. О. (2011)
Динько І. М. - Фінансовий результат у системі управлінського обліку (2011)
Доліновська О. Я. - Суперечливий характер впливу державного зовнішнього боргу на розвиток національної економіки (2011)
Дуганець Н. В. - Обліково-інформаційне забезпечення бурякоцукрового виробництва (2011)
Дячук В. І. - Основні підходи до автоматизації обліку на підприємстві, їх проблеми та вплив на працю облікового персоналу (2011)
Жук В. М. - Теоретико-методологічні засади обліку та контролю підтримки сільського розвитку (2011)
Жураковська І. В. - Оцінка інтелектуального капіталу в обліку: протиріччя теорії і практики (2011)
Зеленко С. В. - Проблеми організації облікового процесу в сільськогосподарських виробничих кооперативах Волинської області (2011)
Івасів І. Б. - Місце і роль відкритості та прозорості у банківській діяльності (2011)
Іващук С. П. - Експортний потенціал як ключовий фактор сучасної інтеграційної стратегії України (2011)
Ігнатенко Т. В. - Використання трансфертних цін у внутрішніх операціях підприємства (2011)
Калабухова С. В. - Визначення соціально-економічної сутності підприємницької діяльності як об’єкта аналітичного забезпечення (2011)
Кальченко Л. А. - Послуга готельного бізнесу: термінологічне визначення та характеристика (2011)
Кацевич В. К. - Основні засоби: характеристика та класифікація (2011)
Клименко Д. О. - Зародження бухгалтерії та формування бухгалтерського обліку як науки (2011)
Колпакова Н. С. - Управління ризиками реформування агро формувань (2011)
Король В. В. - Оцінка та облік гички цукрових буряків (2011)
Котляревська Н. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення обліку лісових ресурсів (2011)
Кравчук О. О. - Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва біопалива в Україні (2011)
Кривоконь О. С. - Щодо аналізу кредитоспроможності підприємств (2011)
Кучеркова С. О. - Вдосконалення аналітичного обліку кредиторської заборгованості (2011)
Левицька О. О. - Вплив облікової політики на відображення в обліку та звітності фінансових результатів діяльності підприємства (2011)
Мартинюк Н. Ю. - Відображення витрат на якість в обліковій системі будівельного підприємства (2011)
Міняйло В. П. - Система інформаційного забезпечення аналізу закупівель за державні кошти (2011)
Мошенський С. З. - Економічна сутність та функціональна специфіка глобального ринку деривативів (2011)
Нагірська К. Є. - Конвергенція управлінської та фінансової звітності в умовах глобалізації економіки (2011)
Нужна О. А. - Узагальнення підходів до трактування оборотних активів (2011)
Олендій О. Т. - Науковий генезис та проблеми реалізації державного фінансового аудиту бюджетних програм (2011)
Петрук О. М. - Глобалізація як передумова трансформації контрольних функцій держави, Виговська Н. Г. (2011)
Писаренко Т. М. - Переваги і недоліки системи обліку і калькулювання за змінними витратами (2011)
Плаксієнко В. Я. - Продовольча безпека зернопереробної промисловості, Кухта К. О. (2011)
Приступа К. П. - Вдосконалення організаційного забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві (2011)
Пронько Л. М. - Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки, Березок С. В. (2011)
Пташник А. М. - Сучасний стан сфери товарного обігу (2011)
Свідерській Д. Є. - Методологічні особливості аудиту фінансової звітності (2011)
Святохо Н. В. - Аналіз джерел відшкодування витрат на природоохоронну діяльність промислових підприємств (2011)
Скрипник М. І. - Позамовний та попроцесний методи калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки (2011)
Сук П. Л. - Організація обліку праці та її оплати (2011)
Сулима О. Й. - Алгоритм протидії впливу загроз діяльності промислового підприємства (2011)
Талах Т. А. - Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємств хлібопекарської промисловості (2011)
Ткаченко С. А. - Щодо необхідності створення адекватного вимогам ринку бюджетного забезпечення інноваційного розвитку підприємств (2011)
Ткачук І. М. - Аналітична робота підприємств галузі дорожнього господарства (2011)
Тлучкевич Н. В. - Організація аналітичної роботи на підприємстві: управлінський аспект (2011)
Томілова Н. О. - Основні аспекти процесу прийняття управлінських рішень щодо виробництва продукції кормових культур (2011)
Туварчієва Г. А. - Фактори конкурентоспроможності виробництва продукції вівчарства (2011)
Харинович Д. О. - Методика контролю діяльності торговельних підприємств у контексті глобалізації економіки (2011)
Царенко Н. В. - Класифікація витрат на корпоративну культуру промислового підприємства (2011)
Черкасова А. В. - Проблеми бухгалтерського і податкового обліку валютних операцій (2011)
Чудовець В. В. - Проблеми уніфікації та забезпечення якості фінансової звітності (2011)
Шкабура М. О. - Історичний аспект облікової політики (2011)
Штимер Л. Т. - Теоретичні аспекти економічної сутності категорії "потенціал матеріальних ресурсів підприємства" (2011)
Шумська В. Б. - Методика аналізу маркетингу відносин на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Ячменьова В. М. - Контроль як підсистема сучасного менеджменту підприємства, Клевець М. І. (2011)
Аврамов К. В. - Численный анализ нелинейных нормальных форм вынужденных крутильных колебаний механических систем с кусочно-линейными упругими характеристиками, Успенский Б. В. (2014)
Бабич Д. В. - Неоднозначность критических нагрузок при циклическом сжатии прямоугольных пластин из повреждающихся материалов, Дородных Т. И. (2014)
Белова О. В. - Экспериментальное исследование влияния повреждений контура квадратного отверстия на прочность цилиндрической оболочки при осевом растяжении, Дзюба А. П. (2014)
Ганкевич В. Ф. - О повышении износостойкости колес локомотивного транспорта, Титов А. А., Якубович Л. А., Киба В. Я. (2014)
Гарт Е. Л. - Комп’ютерне моделювання поведінки пологої оболонки з круговими отворами при розтягу, Василевський К. О. (2014)
Гребенюк С. М. - Визначення напружено-деформованого стану гумової труби на основі уточненої моментної схеми скінченного елемента, Бова А. А. (2014)
Гриневич А. А. - Аналітичне дослідження електродованої тріщини в п’єзоелектричному біматериалі, Книш П. Ю., Лобода В. В. (2014)
Данишевский В. В. - Распространение упругих плоских волн в волокнисто-армированном композитном материале, Кушнеров Е. А. (2014)
Дисковский А. А. - Оптимальное проектирование функционально-градиентно гофрированных стержней при продольной деформации для гофра с шаговой градиентностью, Пасечник И. В., Хорошманенко П. Г. (2014)
Кирия Р. В. - О сопротивлении движению вязкоупругой нагруженной ленты по роликоопорам ленточного конвейера (2014)
Клименко А. А. - Нелинейные нормальные формы колебаний в неидеальной системе с маятниковым гасителем колебаний, Михлин Ю. В. (2014)
Мейш В. Ф. - К расчету вынужденных колебаний продольно-поперечно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения при нестационарных нагрузках, Кепенач Н. П. (2014)
Мейш В. Ф. - Чисельне моделювання динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при дії розподіленого імпульсного навантаження, Мейш Ю. А., Мельник В. М. (2014)
Михайлуца Е. Н. - Стационарная деформация конструкции вида пластина –составной слой с упругой связью, Егармина Л. Н., Яковлева С. А. (2014)
Ободан Н. И. - Экспериментально-теоретическое исследование продольно сжатых цилиндрических оболочек с областью расслоения, Прокопало Е. Ф., Громов В. А. (2014)
Погребной О. В. - Определение оси костно-мозгового канала трубчатых костей по данным мультиспиральной компьютерной томографии (2014)
Попович В. С. - Математичне моделювання та визначення термопружного стану тонкої смуги за складного теплообміну, Янішевський В. В. (2014)
Селиванов Ю. М. - К исследованию затухающих колебаний оболочек с использованием комбинированных голографических интерферограмм (2014)
Шевченко Ю. Н. - Численные методы в нестационарных задачах теории термопластичности, Стеблянко П. А., Петров А. Д. (2014)
Шумельчик К. І. - Зв’язана задача взаємодії пружно-пластичного тіла та рідини високого тиску, Кузьменко В. І. (2014)
Onischenko I. S. - Numerical integration of the equations of the theory of creep, which takes into account the microstrains, Chernyakov Yu. A., Shneider V. P. (2014)
До 95-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Моссаковського (2014)
Вимоги до рукопису, що направляється до збірника наукових праць "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій" (2014)
Остання сторінка (2014)
Невлюдов И. Ш. - Разработка параметрической модели акселерометра на основе микроэлектроеханических систем, Евсеев В. В., Бортникова В. О., Замирец Я. О. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Формирование ограничений на выполнение основных команд промышленного робота, Милютина С. С., Функендорф А. А., Демская Н. П. (2014)
Мирошник М. А. - Верификация алгоритмов для многозондового микроволнового мультиметра, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б., Замирец О. Н. (2014)
Филипенко А. И. - Моделирование распространения электромагнитных волн в двумерном фотонно-кристаллическом волноводе, Донсков А. Н. (2014)
Андрусевич А. А. - Индукционный датчик для систем автоматизации измерения давления газообразных веществ, Рожнова Т. Г., Аллахверанов Р. Ю., Гончаров С. А. (2014)
Мосьпан Д. В. - Датчик давления с автоматическим самоконтролем работоспособности и самокалибровкой, Рожнова Т. Г., Аллахверанов Р. Ю., Гончаров С. А. (2014)
Бронніков А. І. - Інтелектуальні засоби в системі керування виробничим агентом, Цимбал О. М., Фомовський Ф. В. (2014)
Мосьпан Д. В. - Синтез метода идентификации видеоизображения интерференционной полосы поверхности подложек, Стародубцев Н. Г., Резниченко А. Г., Демская Н. П. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Особенности проектирования компонентов микроэлектромеханических систем, Палагин В. А., Богдан Ю. И. (2014)
Жарикова И. В. - Системологический подход при исследовании параметров РЭС, Невлюдова В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Белкин Л. М. - Анализ событий 2013−2014 гг. в Украине: юридический и социологический аспекты, Юринец Ю. Л. (2014)
Бондар В. С. - Використання класифікацій пристроїв зниження рівня звуку пострілу для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань судових експертиз (2014)
Вусатий Д. Ю. - Система правового регулювання договірних відносин роздрібної купівлі-продажу товарів (2014)
Гук О. Г. - Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів в умовах євроінтеграції: постановка проблеми (2014)
Комарницкая О. - Обеспечение законности при проникновении в жилище или другое владение лица без постановления следственного судьи и разрешения владельца для проведения обыска или осмотра, Яновская А., Прядко В. (2014)
Луцик А. М. - Внутрішньоорганізаційні адміністративні процедури як елемент функціонування Державної фіскальної служби України (2014)
Маломуж С. І. - Напрями удосконалення поняття малозначного діяння (2014)
Овчаренко А. С. - Виконання покарань за Єдиним кодексом військової юстиції США (2014)
Осінська О. М. - Історико-правові аспекти розвитку інституту потерпілого у кримінальному процесі України (2014)
Севрук В. Г. - Понятие и уголовно-правовая характеристика "этнической преступности" в Украине (2014)
Середа Т. М. - Порядок денний асоціації Україна – Європейський Союз: імплементація основоположних засад в конституційне законодавство України (2014)
Хилюк С. В. - Lex stricta як складова принципу законності у кримінальному праві в інтерпретації Європейського суду з прав людини (2014)
Штефан А. - Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судових рішень щодо цих порушень як спосіб захисту авторського права (2014)
Пілецька Л. - Маргінальність у контексті проблеми соціальної мобільності особистості (2011)
Борисюк А. - Міжособистісне спілкування та особистий клієнтський досвід як чинники становлення професійної ідентичності лікаря-психолога (2011)
Блинова О. - Емпіричне дослідження соціально-психологічної адаптації трудових мігрантів України в інокультурному середовищі (2011)
Гоян І. - Психологізм філософії Девіда Юма (2011)
Пампуха Л. - Гендерні особливості сприйняття лідера в студентській групі (2011)
Дойчик М. - Специфіка розуміння ідеї гідності в українському ренесансному гуманізмі (2011)
Остащук І. - Полісемантичність християнської символіки простору (2011)
Крисюк Г. - Студентська група як чинник формування нормативних стандартів поведінки (2011)
Федоришин Г. - Місце пенітенціарної психології в системі наукового знання (2011)
Пілецький В. - Вплив соціально-психологічних чинників на професійну кар’єру жінки-керівника в освітніх організаціях (2011)
Климишин О. - Тайна Євхаристії як ініціація духовного зростання особистості, Климишин І. (2011)
Лютак О. - Психологічні особливості переживання втрати в осиротілій сім’ї (2011)
Вітюк Н. - Конфліктність як умова самореалізації особистості (2011)
Чуйко О. - Аналіз мотиваційних чинників професійної мобільності фахівця (на матеріалах емпіричного дослідження) (2011)
Яремчук В. - Стан розробки проблеми пізньої старості в умовах сучасної психології (2011)
Остащук М. - Еволюція екологічного мислення в теоретичних засадах Живої Етики (2011)
Чаплак Я. - Роль критичного мислення у творчих пошуках "внутрішнього камертона душі" особистості (2011)
Шарапова Т. - Проблема розвитку дитини дошкільного віку та її статусного положення в групі однолітків (2011)
Лосієвська О. - Соціально-психологічні фактори, що впливають на емоційну складову та поведінку людини в построзлучному стані (2011)
Белей М. - Ціннісно-мотиваційні особливості професійного становлення в умовах сучасного ВНЗ (2011)
Провоторова Н. - Соціально-психологічні особливості управління конфліктами в педагогічному колективі (2011)
Мотрук Р. - Проблема професійного самовизначення особистості в психолого-педагогічній науці (2011)
Вихідні дані (2011)
Полякова И. А. - Морфологические и биологические особенности Linum hirsutum L., Лях В. А. (2014)
Зеленська К. Ю. - Оцінка життєздатності пилку гірчиці в умовах підвищених температур, Войтович О. М. (2014)
Левчук А. Н. - Анатомо-морфологические особенности андроцея и гинецея у длинно- и короткостолбчиковых форм цветков гетеростильных видов рода Linum L., Коркишко О. В., Вальчук Т. С., Лях В. А. (2014)
Левчук А. Н. - Сравнительная характеристика строения пластидного аппарата клеток мезофилла листьев разных видов рода Linum L., Максимчук А. А., Лях В. А. (2014)
Корж О. П. - Використання дубу звичайного у біоіндикаційних дослідженнях стану атмосферного повітря, Коростовець А. Г. (2014)
Амінов Р. Ф. - Вплив біологічно активних речовин медичної п'явки на імунологічну реактивність нейтрофілів і лімфоцитів крові людини у культурі (2014)
Бовт В. Д. - Вплив іммобілізації щурів та хом’ячків на рівень магнію в гранулоцитах крові, Дяченко С. В. (2014)
Бовт В. Д. - Вплив забруднення атмосферного повітря на цинкметаболізуючі клітини людини і тварин, Єщенко Ю. В., Ремига Т. В. (2014)
Бовт В. Д. - Особливості репродуктивної функції у жінок різного віку, Стариченко Ю. В. (2014)
Разкевич С. A. - Особливості фізіологічних показників у хворих з ураженням судин нижніх кінцівок (2014)
Рильский О. Ф. - Залежність мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини від типу харчування, Гончарова Н. І. (2014)
Сокол А. П. - Функціональні особливості центрального кровообігу у спортсменів, які займаються різними видами спорту, Усова О. В., Гриневич О. П. (2014)
Шевчук Т. Я. - Стан показників зовнішнього дихання у жінок, які працюють за комп'ютером, Апончук Л. С., Корчук О. І. (2014)
Арутюнян С. - Перспективи розвитку страхового ринку України у контексті євроінтеграційних процесів, Ітигіна О. (2014)
Васильев А. - Динамический анализ безубіточности инвестиционного проекта, Тупко О. (2014)
Дишловий І. - Вплив коефіціенту локалізації на ефективність розвитку туристичної галузі Криму, Прохорова О. (2014)
Коваленко Л. - Вплив розмірів та структури капіталу на фінансові результати діяльності підприємств хлібопекарської галузі (2014)
Коцюрубенко Г. - Залучення заощаджень домогосподарств України до фінансового ринку: сучасні реалії (2014)
Кучеренко О. - Управління оборотними активами промислових підприємств із застосуванням фінансових моделей (2014)
Мостенець О. - Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіонуl (2014)
Нездоймінов С. - Роль морських портів України у розвитку круїзної індустрії, Огородникова Н. (2014)
Радова О. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативних формувань (2014)
Ропотан І. - Прогнозування регіональної конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку в Україні (2014)
Хомутенко В. - Передумови та необхідність проведення державного аудиту на етапі планування бюджетних програм, Хомутенко А. (2014)
Гаврюк А. - Питання безпеки та роль Румунії у Чорноморському регіоні (2014)
Дымова Е. - Проявление гендерных стереотипов в публичной сфере: современный аспект (2014)
Маслов Ю. - Роль громадянського суспільства у формуванні нової системи влади в країнах центральної та східної Європи (2014)
Мельничук І. - Концепт "пострадянський простір" у сучасному політологічному дискурсі (2014)
Митко А. - Інформаційні проекти транскордонного співробітництва України та Угорщини у рамках Карпатського єврорегіону (2014)
Музиченко Г. - Культурно-релігійні детермінанти політичних процесів в Україні: історія та сучасність (2014)
Музиченко Н. - Особливості розвитку України в умовах глобалізації (2014)
Палагнюк В. - Місце молоді в українському законодавстві (2014)
Федорчак Т. - Парламентські вибори в Чеській республіці 2010 року (2014)
Наші автори (2014)
Від редакційної колегії (2011)
Бойко А. - Тьютор – якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії (2011)
Кравченко Л. - Компетентнісно-концентричний підхід до підготовки менеджера загальноосвітнього навчального закладу (2011)
Пусепліна Н. - Музейний комплекс університету – центр музейно-педагогічної діяльності регіону (2011)
Нізовцев А. - Професійні завдання у дослідницькому методі навчання (2011)
Москалик Г. - Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів (2011)
Фазан В. - Духовні цінності в системі сучасного виховання (2011)
Дем’яненко Н. - Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX – початку XXI ст. (2011)
Нечепоренко Л. - Формування ноосферного світосприйняття в контексті індивідуалізації педагогічної взаємодії у вищій школі (2011)
Гончар О. - Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України (2011)
Смікал В. - Культурологічний розвиток магістранта − майбутнього викладача (2011)
Карапузова Н. - Використання музеїв у процесі підготовки майбутніх учителів з методики викладання математики, Павленко Ю. (2011)
Мірошніченко В. - Системний підхід у патріотичному вихованні майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Овчаров С. - Актуальні проблеми професійної підготовки учителів інформатики (2011)
Колодій О. - Виховання патріотичних цінностей у майбутніх фахівців-аграрників (2011)
Кравченко А. - Особливості комунікативної взаємодії курсантів на етапі первинної професійної підготовки (2011)
Метьолкіна О. - Експериментальна перевірка ефективності англомовної компетенції в діалогічному мовленні студентів-митників (2011)
Год Б. - Ігри у вихованні дітей і молоді стародавньої Греції, Охріменко Н. (2011)
Семеновська Л. - Розвиток ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті (1984-1990 рр. ) (2011)
Цебрій І. - Аналіз ідей ранньохристиянських педагогів (Боеція, Кассіодора,Григорія, Ісидора, Алкуїна, Беду, Егберта) в дослідженнях другої пол. ХX− початку XXI ст. (2011)
Островська К. - Національне виховання в мистецькій діяльності Авраменка В. (2011)
Філіппович В. - Недільні школи у просвітницькій діяльності громади Полтави (2011)
Бойко А. - Положення про науково-дослідний інститут педагогічної Україністики (2011)
Ільченко О. - Із всеукраїнської наукової конференції "тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання" (2011)
Наші автори (2011)
Vlasov S. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of 5-methyl-6-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-phenylthieno(2,3-d)pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones, Osolodchenko T. P., Kovalenko S. M., Chernykh V. P. (2014)
Grozav A. M. - Synthesis and evaluation of the antioxidant activity of ((1-aryl-4-chloro-1H-imidazole-5-yl)methyl)thio)alkane carboxylic acids, Palamar A. O., Chornous V. O., Yaremiy I. M., Vovk M. V. (2014)
Bubenchikova V. M. - Caffeic and rosmarinic acids in thyme species, Popova N. V., Starchak Yu. A. (2014)
Kryvanych O. V. - Development of the method for quantitative determination of phenylephrine hydrochloride in the combined drops, Bevz N. Yu., Georgiyants V. A. (2014)
Musienko S. G. - The quantitative content of the main groups of biologically active substances in the bay laurel raw material, Kyslychenko V. S. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського