Яковенко В. О. - Оптимізація ендоскопічної діагностики передракових захворювань слизової оболонки шлунка,  Курик О. Г. (2014)
Карабань І. М. - Хвороба Паркінсона: патогенетичні аспекти медикаментозної терапії та клінічного перебігу (2014)
Татарчук Т. Ф. - Особенности проявления климактерического синдрома у женщин с эндометриозом и возможные пути его коррекции, Захаренко Н. Ф., Маноляк И. П., Коваленко Н. В., Ковбасий В. П. (2014)
Цуркан В. Г. - До проблеми сприятливого впливу природних факторів на працездатність, Найш Н. М., Мокроусов С. Д. (2014)
Волчик И. В. - Актуальные вопросы контроля качества плазмы крови человека для фракционирования в Украине, Тихоненко Т. М., Краснопольский Ю. М., Тихоненко Н. И. (2014)
Ворсанова С. Г. - Молекулярная генетика и геномика аутизма: научно-практические аспекты, Юров Ю. Б., Демидова И. А., Юров И. Ю. (2014)
Вырва О. Е. - Оценка эффективности применения препарата Капсикам в консервативном лечении больных с дегенеративными заболеваниями позвоночника, Бурлака В. В., Шевченко И. В., Малык Р. В. (2014)
Красносельський М. В. - Визначення стабільності бупівакаїну гідрохлориду в ліпідних середовищах для пролонгованої місцевої анестезії, Костя П. Ю., Хижняк А. А., Дикий М. П., Медведєва О. П. (2014)
Волошин П. В. - Запаморочення та головокружіння в Міжнародній статистичній класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я 10-го перегляду, Міщенко Т. С., Дячук Д. Д., Трінус К. Ф. (2014)
Статинова Е. А. - Влияние серотонина на патогенез цереброваскулярных заболеваний, Омельченко Р. Я., Медведь А. Б., Аурсалиди А. О. (2014)
Маменко М. Є. - Застосування препаратів панкреатичної ліпази без ентеросолюбільної оболонки в клінічній практиці (2014)
Нові монографії (2014)
Трахтенберг И. М. - Рецензия на учебник Д. А. Базыки, Г. В. Кулинича, Н. И. Пилипенко "Радіаційна медицина" (2014)
Крилаті вислови (2014)
Бабушко С. Р. - Особливості професійного розвитку фахівців: теоретичний аспект (2014)
Гевчук Н. С. - Визначення критеріїв вихованості дітей трудових мігрантів (2014)
Глушак О. М. - Дослідження сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології (2014)
Горбенко Н. В. - Особливості формування іміджу сучасного університету (2014)
Грищук Ю. В. - Підтримка обдарованої учнівської молоді: нормативно-правовий та соціально-педагогічний аспекти (2014)
Дідик Н. М. - Розвиток особистісної зрілості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Заєць В. Г. - Змістова й організаційно-діяльнісна спрямованість елективного курсу з української мови "Лінгвістична лабораторія" (2014)
Зінченко В. В. - Соціально-ціннісні моделі філософії освіти і менеджменту виховання в інструменталізмі прагматизму і неопрагматичній концепції (2014)
Козак Л. В. - Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі (2014)
Кузьменко О. М. - Форсайт для розвитку освіти в середньостроковій і довгостроковій перспективі (2014)
Кульбашна Я. А. - Формування інтеркультурної компетентності у майбутніх стоматологів (2014)
Кучаковська Г. А. - Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів вищого навчального закладу (2014)
Мазур Н. П. - Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики (2014)
Малахова М. О. - Основні принципи організації діяльності навчального народно-інструментального ансамблю у вищому навчальному закладі (2014)
Наровлянський О. Д. - Нормативно-правове регулювання діяльності дитячих таборів (центрів) в Україні (2014)
Неведомська Є. О. - Про що розповість педагогу конституція тіла студента, Михайловська А. П. (2014)
Петрощук Н. Р. - Система підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні (кінець XIX – початок XX століття): історіографія питання (2014)
Петрунько О. В. - Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації (2014)
Сазанович Л. В. - Використання медіатехнологій у навчанні англійської мови студентів вищого медичного навчального закладу (2014)
Тригуб І. І. - Експертиза як складова професійної діяльності в галузі освіти: теоретичний аспект (2014)
Тютюнник А. В. - Використання хмарних сервісів для створення освітнього середовища викладача та студента, Гончаренко Т. О. (2014)
Базиляк Н. О. - Формування комунікативної компетенції майбутнього викладача англійської мови (2014)
Бєлікова Н. О. - Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Галицька М. М. - Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців (2014)
Грищук Ю. В. - Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Дудка І. Г. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії під час вивчення курсу "Основи ландшафтознавства" (2014)
Качур А. М. - Аналіз змісту навчально-методичного комплекту з української мови для початкової школи (1920-1941 рр.) (2014)
Когут І. В. - Визначення базисних компетенцій у структурі професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього педагога (2014)
Козак Л. В. - Педагогічна інноватика у розвитку нових напрямів освіти (2014)
Кульбашна Я. А. - Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології (2014)
Ластовка К. І. - Організація вступного іспиту до магістратури з англійської мови: лінгводидактичний аспект (2014)
Литвин Л. В. - Погляди Х. Шрадер-Брейман на освіту виховательок для дітей дошкільного віку у Німеччині (XIX ст.) (2014)
Лідека І. А. - Значення політико-виховних ідей Конфуція для розвитку освіти сучасного Китаю (2014)
Мазур Н. П. - Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи (2014)
Павлишина Н. Б. - Структура готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку (2014)
Павлюк Р. О. - Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічній науці (2014)
Побірченко Н. А. - Педагогічна підтримка працездатності людини в умовах ринкових відносин (2014)
Руденко Н. М. - Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу (2014)
Сватенков О. В. - Дослідження особливостей дозвілля студентської молоді (2014)
Степура І. С. - Використання платформи Open Conference Systems для проведення електронних конференцій на базі вищого навчального закладу (2014)
Таранник А. О. - Резолюції першого з’їзду вищих навчальних закладів України як віддзеркалення політичних змін у суспільстві на початку XX століття (2014)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ у цифрах (2014)
Олександр Кава: Залізниці слід дати можливість формувати ринкові тарифи на перевезення вантажів (2014)
Страхова О. - Реформування Укрзалізниці зрушило з місця (2014)
Звягінцев С. - 10 років роботи на благо міжнародного іміджу України (2014)
Кузнецов М. - Эффективность перевозочного процесса: ускорение, упрощение, удешевление (2014)
Дикань В. - Пріоритетність та стратегічна значущість транспортної системи для економіки України (2014)
Степанский Г. - "Магистраль-ЕВРАЗИЯ" — основа транспортнойсистемы континента (2014)
Примачев Н. - Проблемы сбалансированности отношений железной дороги и морских портов (2014)
Луханін М. - Тяга поїздів — ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці (2014)
Ситнник И. - Экологический менеджмент на железных дорогах (2014)
Юрий Макаров: Безопасность движения поездов — ключевая задача обеспечения перевозочного процесса (2014)
Найденов П. - Потенциальные возможности и реальность приватизации (2014)
Козаченко Д. - Підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом, Вернигора Р., Рустамов Р. (2014)
Василенко С. - Неологістика приміських перевезень: наземне метро (2014)
Масенко Л. - Концепт доля в поезії Т. Шевченка у зіставленні з польським los і російським судьба (2014)
Німчук В. - Четья 1489 року в контексті сучасної україністики (2014)
Труб В. - Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі України (2014)
Баган М. - Заперечення як засіб трасформації прецедентних феноменів (2014)
Ясакова Н. - Семантична типологія та мовна репрезентація неозначено-особового суб’єкта (2014)
Кушлик О. - Словотвірна парадигматика відперсональних дієслів в українській мові (2014)
Сивокозова Т. - Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII–XVIII ст. (2014)
Цуркан М. - Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія у прозі Марії Матіос (2014)
Кобченко Н. - Категорійний статус прономінативів з наголошеним префіксом ні (2014)
Півньова Л. - Мова спеціального призначення як об’єкт лінгвістичних студій (2014)
Литвиненко Я. - Типи мотивації орнітономенів у східнополіських говірках (2014)
Білоусенко П. - Підсумки і перспективи дослідження динаміки афіксальної деривації українського іменника (2014)
Гримашевич Г. - Голодомор в Україні крізь призму діалектного тексту (рецензія) (2014)
Єрмоленко С. - Лінгвошевченкіана над часом (рецензія), Пономаренко А. (2014)
Струганець Л. - Норма – невіддільна ознака літературної мови (рецензія) (2014)
Карпіловська Є. - Невтомне служіння науці (до 75-річчя від дня народження Н.Ф. Клименко) (2014)
Фурса В. - Мовна мозаїка (2014)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ в цифрах (2014)
Оксана Рейтер: "Ефективність реформ на залізничному транспорті залежить від нашого бажання щось змінювати" (2014)
Тітов О. - Юридична складова інтероперабельності залізничного транспорту України в контексті взаємин із країнами Європейського Союзу (2014)
Мямлін С. - Підвищення конкурентоспроможності залізниць за рахунок використання бімодальних технологій перевезень, Козаченко Д., Гревцов С. (2014)
Курган Н. - Повышение интероперабельности в международном железнодорожном сообщении Австрия – Словакия – Украина – Россия, Возная Е. (2014)
Василенко С. - Розробка графіків руху місцевого та регіонального поїздів згідно з принципами, положеннями та методами неологістичної концепції пасажирських перевезень (2014)
Пшінько О. - Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні, Вернигора Р., Коробйова Р. (2014)
Дикань В. - Логістичне управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств залізничного транспорту (2014)
Панченко С. - Перспективи розвитку інформаційної інфраструктури залізничного транспорту України, Приходько С., Волков О., Штомпель М. (2014)
Солдатов К. - Напрямок — теорія та практика штучних споруд, Соломка В. (2014)
Мямлін С. - Лідер інфраструктурних проектів, Пшінько П., Краснюк А., Клименко І. (2014)
Луханин Н. - Бережливое производство на железнодорожном транспорте: есть такое направление — энергосбережение (2014)
Черенков А. В. - Технологічні заходи підвищення продуктивності багаторядних сортів ячменю ярого в умовах північного Степу України, Гирка А. Д., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Бочевар О. В. (2011)
Кирпа М. Я. - Зберігання зерна –стан і перспектива розвитку в зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва зерна в Україні (2011)
Ткаліч І. Д. - Основний обробіток ґрунту під польові культури, Олексюк О. М., Ткаліч Ю. І., Кулик А. О. (2011)
Горобець А. Г. - Вологозабезпеченість та урожайність польових культур за різних систем обробітку грунту в сівозміні, Цилюрик О. І., Горбатенко А. І., Судак В. М. (2011)
Солодушко М. М. - Особливості перезимівлі та продуктивність пшениці озимої (2011)
Кочмарський В. С. - Селекція пшениці озимої на підвищену зимостійкість в умовах Лісостепу України (2011)
Лавриненко Ю. О. - Оптимізація водного режиму ґрунту в Степу України при вирощуванні сільськогосподарських культур з використанням лабораторного обладнання, Коковіхін С. В., Тищенко О. П. (2011)
Якунін О. П. - Вологозабезпеченість та врожайність гібридів кукурудзи харчової залежно від густоти стояння рослин, Губар О. В., Окселенко О. М. (2011)
Шевченко О. М. - Технологічні прийоми підвищення ефективності регулювання поживного режиму при вирощуванні кукурудзи, Приходько В. І., Шевченко С. М., Швець Н. В. (2011)
Бочевар О. В. - Використання ризогуміну при вирощуванні гороху в умовах північного Степу, Лемішко С. М., Іщенко В. А. (2011)
Мусатов А. Г. - Вплив елементів технології на ефективність вирощування гороху в умовах північного Степу правобережжя України, Іщенко В. А. (2011)
Савранчук В. В. - Економічна ефективність вирощування гречки залежно від застосування регулятора росту і мікробного препарату за різного удобрення, Семеняка І. М., Мащенко Ю. В. (2011)
Артеменко С. Ф. - Передпосівна інкрукстація насіння сої (2011)
Черенков А. В. - Продуктивність сортів пшениці озимої в Присивашші, Костиря І. В., Остапенко М. А., Желязков О. І., Остапенко С. М., Солоний П. В., Самойленко О. А. (2011)
Шевченко С. М. - Схожість насіння і формування морфобіологічних параметрів кукурудзи при мінімізації обробітку грунту (2011)
Коваленко Н. П. - Роль ланок сівозмін з різним насиченням зерновими культурами у підвищенні рівня родючості ґрунту, Дядько І. І. (2011)
Покопцева Л. А. - Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику антиоксидантним препаратом дистинол, Тодорова Л. В., Герасько Т. В., Кохан А. В. (2011)
Томашова О. Л. - Мінливість жирнокислотного складу олії озимого ріпаку залежно від умов вирощування, Томашов С. В. (2011)
Середа В. І. - Принципи добору гібридів при селекції цукрового сорго для кормовиробництва (2011)
Дзюбецький Б. В. - Вивчення господарсько-цінних ознак інбрендних ліній кукурудзи зародкових плазм Айодент, Лаукон та змішана в умовах Західного Лісостепу, Чорномиз А. М., Заплітний Я. Д. (2011)
Козелець Г. М. - Вплив припосівного внесення добрив та регуляторів росту на продуктивність коріандру в умовах північного Степу України (2011)
Середа І. І. - Особливості технології вирощування пшениці озимої по непарових попередниках в умовах північного Степу України (2011)
Костромітін В. М. - Вплив системи живлення на урожайність та якість насіння гібридів соняшнику в умовах східної частини Лісостепу України, Скидан М. С. (2011)
Юркевич Є. О. - Сівозміна – основний біологічний чинник збіль-шення врожайності зернових та олійних культур, Коваленко Н. П. (2011)
Желязков О. І. - Вплив основних елементів технології вирощування на формування продуктивності та якості зерна тритикале озимого, Педаш О. О., Бойко О. В., Прядко Ю. М. (2011)
Гень С. П. - Урожайність зерна кукурудзи залежно від систем удобрення і обробітку ґрунту (2011)
Горщар В. І. - Вплив регулятора росту альбіт на врожайність і пивоварні якості зерна ячменю ярого (2011)
Ісаєнков В. В. - Продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від густоти стояння рослин (2011)
Гусак Ю. В. - Комбінаційна здатність середньопізніх ліній кукурудзи плазми Ланкастер (С103) (2011)
Пінчук Н. І. - Пошкодженість шкідниками та ураженість хворобами кукурудзи при різних строках збирання врожаю, Деревенець К. А., Дудка М. І., Березовський С. В. (2011)
Скринник Я. Т. - Технологічні прийоми застосування комплексних рідких добрив в системі живлення рослин кукурудзи (2011)
Роменський В. Ю. - Вплив зрошення і мінерального удобрення на рівень родючості грунту при вирощувані польових культур в умовах південного Степу України (2011)
Мусатов А. Г. - Економічна та енергетична ефективність застосування мікробних препаратів при вирощуванні ячменю ярого на чорноземах звичайних, Григор’єва О. М., Григор’єва Т. М. (2011)
Желязков О. І. - Вплив технологічних прийомів вирощування на процеси формування надземної маси рослинами пшениці озимої в умовах південного Степу (2011)
Бєліков Є. І. - Синельниківській селекційно-дослідній станції – 100 років, Купріченкова Т. Г., Петрушак В. Я. (2011)
Козир В. С. - Продуктивні і забійні якості бугайців породи Санта-Гертруда в умовах степової зони України, Тюпіна Н. П. (2011)
Халак В. І. - Біологічні аспекти відтворювальної здатності свиноматок як показник їх адаптації (2011)
Зельдін В. Ф. - Оцінка м'ясної продуктивності свиней і якості їхніх туш, Шавкун Ю. Н. (2011)
Барабаш В. І. - Новий метод попередження післяродових ускладнень у корів і новонароджених телят , Сафронов В. В., Аршінова В. В. (2011)
Петренко В. І. - Зв'язок між енерго-протеїновим співвідношенням в раціонах, кондицією тіла і накопиченням білка, жиру та енергії в організмі ремонтних телиць при вирощуванні від народження до отелення (2011)
Логвіненко В. І. - Вплив імпульсного струму на організм корів (2011)
Козир В. С. - Мікроеволюційні процеси у генофондному стаді сірої української породи в умовах дослідного господарства "Поливанівка" , Попікова Т. В. (2011)
Біла О. В. - Методичні підходи до оцінки екстер’єру первісток червоної степової породи (2011)
Павленко О. О. - Технологічний компонент моделі формування комунікативної компетенції фахівців митної служби (2012)
Кухарчук П. М. - Інновації менеджменту освіти (2012)
Бабелюк О. А. - Трансформація хронотопу в постмодерністському текстотворенні: від діалогу до какофонії (2012)
Бехта І. А. - Цільові студії мовного експериментаторства в англомовній художній прозі XX ст.: ендофазне непряме мовлення (2012)
Огуй О. Д. - Лінгвістична теорія знака в епістемологічному ракурсі (2012)
Андрейчук Н. І. - Вклад різних підрозділів мовознавства у лінгвосеміотичне дослідження парламентського акта (2012)
Бехта Т. О. - Жанрові фрейми класичного детективу (2012)
Бойцан Л. Ф. - Лінгвокогнітивний аспект функціонування апозитивних конструкцій у вербалізації образного простору сучасної англомовної поезії та проблеми перекладу (2012)
Ваніна Г. В. - Дискурсивні засоби вербалізації посередника піар-комунікації у фреймовій структурі концепту PR / піар / пиар (2012)
Воронцова Н. Г. - Засоби вербалізації теперішності як складової концептуальної моделі часу в англомовному дискурсі (2012)
Гармаш О. Л. - Фрактальна структурованість концептосистеми сучасної англійської мови (2012)
Дерба С. М. - Проблеми упорядкування терміносистем, що знаходяться у стані формування (2012)
Ємець О. В. - Стилістична конвергенція у художньому тексті: прагматичний та концептуальний аспекти (2012)
Єсипенко Н. Г. - Поняттєвий елемент структури концепту "джентльменство" (2012)
Іваницька М. Л. - "Своє" та "чуже" у теорії перекладу та структурі мовної особистості перекладача (2012)
Івахненко А. О. - Передача зниженої лексики в художньому перекладі (на матеріалі книг Чака Паланіка), Дякова Т. О. (2012)
Кійко С. В. - Омофони в сучасній німецькій мові (2012)
Кійко Ю. Є. - Німецька й українська кореспонденції в інформаційному аспекті (2012)
Козяревич Л. В. - Етнічна фасцинація у контексті теорії міжкультурної комунікації (2012)
Костусяк Н. М. - Класифікаційні засади вивчення граматичних категорій (2012)
Лазаренко О. О. - Лексико-морфологічний спосіб утворення дефразеологічних дериватів у сучасній німецькій мові (2012)
Ласка І. В. - Визначення філософсько-лінгвістичних засад перекладу в працях Антуана Арно (2012)
Лелека Т. О. - Англоамериканські слова-композити в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Материнська О. В. - Імпліцитні та експліцитні засоби вираження цілого у найменуванні частини (2012)
Межов О. Г. - Квантитативні предикати в сучасній українській мові (2012)
Мерінов В. В. - Співвідношення граматичних значень і форм числа в семантичному розряді іменників "не-осіб" у сучасній українській мові (2012)
Мосейчук О. М. - Словотворче моделювання однослівних ідіом англійської мови (2012)
Ничко О. Я. - "Вищі рослини" та їх вербальні репрезентації у художньому творі (на матеріалі роману "Коханець Леді Чатерлей" Д. Г. Лоуренса), Богдан Ю. В. (2012)
Нуждак Л. В. - Вплив глобалізації на лінгвокультурологічне становлення українського іменника посттоталітарної доби (2012)
Осовська І. М. - Стратегічно-тактичні конфігурації та їхня процедурна реалізація у німецькомовному парентальному кооперативному дискурсі (2012)
Остапович О. Я. - Вербалізація концептосфери "Батьківщина" у німецькій ідіоматиці. Топос "домівки" (2012)
Пастухова С. Ю. - Структурно-семантичні характеристики термінологічних словосполучень (на матеріалі спеціальної лексики мережі Інтернет) (2012)
Петришин М. Й. - Структура лексико-семантичного поля параметричних прикметників у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) (2012)
Ребрій О. В. - Обмеження як чинник перекладацької творчості: лінгвопсихологічний аналіз (2012)
Сидельникова Л. В. - Французький алфавіт як упорядкована система символів (2012)
Сингаївська А. В. - Оригінальна метафора як засіб реалізації очуднення, Купчишина Ю. А. (2012)
Сліпецька В. Д. - Негатив у комунікації, чи маніпулятивні стратегії і тактики конфліктного спілкування: дослідницькі постулати і перспективи (2012)
Троць О. В. - Вербалізатори давньогерманського лінгвокультурного концепту доля (wyrd) (2012)
Чайка Л. В. - Вербальний конфлікт як перформативна невдача (2012)
Чобанюк М. М. - Український футуризм в інтерпретації західних україністів (2012)
Шукало І. М. - Лексичний інвентар рекламного дискурсу британських туристичних компаній: когнітивний аспект (2012)
Гладка Н. В. - Нарцисизм: художня реалізація шляху самопізнання (2012)
Балацька О. Л. - Експліцитні засоби вираження оцінки у критиці (на матеріалі англомовних наукових статей) (2012)
Бобошко Т. М. - Діалогічне мовлення як предмет лінгвістичних досліджень (2012)
Декало В. О. - Еволюція інтерпретації терміну "граматикалізація" у граматичних теоріях (2012)
Красницька К. В. - Вербально-асоціативні зв’язки макроконцепту cardinal points of the globe з елементами семантичної сфери climate (2012)
Мусієнко О. І. - Системні характеристики англомовної соціологічної терміносистеми (2012)
Романюга Н. В. - Поняття семіологічної адекватності у проекції на перекладознавчі студії (2012)
Снісаренко Я. С. - Порівняльний аналіз багатозначних слів на прикладі суспільно-політичної лексики української та англійської мов (2012)
Тхір М. Б. - Комунікативна стратегія "пропаганди cупердержави" та лінгвальні засоби її реалізації у промовах президента США Б. Обами (2012)
Чумак Н. А. - Лексична асимільованість етнореалій-галліцизмів у сучасній англійській мові на словотвірному рівні (2012)
Шумейко О. В. - Мовна реалізація концепту anger / гнів у сучасній американській прозі (2012)
Зацний Ю. А. - Рецензія на монографію О. Л. Гармаш "Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови" (2012)
Коцюба З. - Рецензія на монографію Г. В. Ходоренко "Когнітивні аспекти функціонування сучасної антропоніміки (на прикладі найменувань груп осіб)" (2012)
Пушкарьов В. В. - Аналіз механізмів, які визначають чутливість клітин раку щитоподібної залози до паклітакселю, Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Гончарук В. М., Тронько М. Д. (2013)
Захарченко Т. Ф. - Динаміка активності натуральних кілерних клітин у хворих на рак щитоподібної залози різних вікових груп після радіойодотерапії, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В., Джужа Д. О. (2013)
Михайленко О. Ю. - Гемодинаміка й судинна реактивність інтракраніальних артерій мозку у хворих на гіпотиреоз з артеріальною гіпертензією, Зубкова С. Т., Мізіна Н. П. (2013)
Мишуніна Т. М. - Чи дійсно зростання концентрації ТТГ у крові хворих із карциномою щитоподібної залози може бути наслідком підвищеної активності катепсину L? (2013)
Таращенко Ю. М. - Профілактика післяопераційного гіпопаратиреозу шляхом удосконалення оперативної техніки, Болгов М. Ю., Гуда Б. Б. (2013)
Зак К. П. - Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом/ожирением. Сообщение 1. Лейкоцитарный состав крови, иммунофенотип лимфоцитов и ультраструктура нейтрофилов, Маньковский Б. Н., Кондрацкая И. Н., Попова В. В., Саенко Я. А., Липская О. Е., Семионова Т. А., Афанасьева В. В. (2013)
Кравчун Н. А. - Об особенностях клинического течения и терапии сахарного диабета 1 типа у длительно болеющих пациентов, Гринченко Т. С., Дунаева И. П. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Эндотелиальная дисфункция в развитии диабетической кардиомиопатии у больных сахарным диабетом 1 типа, Соколова Л. К., Тронько Н. Д., Ефимов А. С. (2013)
Саєнко Я. А. - Цереброваскулярна реактивність у хворих на цукровий діабет 1 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2013)
Бобронникова Л. Р. - Факторы прогрессирования метаболических нарушений в печени у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа, Журавлёва А. К. (2013)
Соколова Л. К. - Метформин: более 50 лет достижений и открытий (2013)
Скрипник Н. В. - Особливості патогенезу та лікування діабетичної нейропатії (огляд літератури) (2013)
Урбанович А. М. - Гормони жирової тканини та їх клінічне значення (2013)
Шуляренко Л. В. - Хронічна діабетична хвороба нирок: сучасний погляд на проблему (2013)
Новини (2013)
Передплата (2013)
Резолюція Пленуму Асоціації ендокринологів України 25-26 жовтня 2012 року, м. Львів (2012)
Матеріали науково-практичної конференції "Новітні технології в діагностиці, профілактиці та лікуванні найбільш поширених ендокринних захворювань". Огляд доповідей (2012)
Тронько Н. Д. - Состояние и перспективы применения генной терапии в лечении сахарного диабета 1 типа, Ковзун Е. И. (2012)
Резников А. Г. - Экспериментальное обоснование инноваций в профилактике и лечении андрогензависимой патологии (2012)
Ефимов А. С. - Сахароснижающая терапия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и сердечно-сосудистой патологией, Соколова Л. К. (2012)
Кваченюк А. М. - Тактика ведення хворих на адренокортикальний рак, Луценко Л. А., Галузинська О. І., Супрун І. С., Кваченюк Д. А., Негрієнко К. В. (2012)
Коваленко А. Е. - Протокол диагностики и лечения узловых форм зоба у пострадавшего от радиации населения Украины, Комиссаренко И. В. (2012)
Олейник В. А. - Склеротерапия этанолом доброкачественных новообразований щитовидной железы, Матящук С. И., Найда Ю. Н., Шелковой Е. А., Марков В. В., Моторный Е. О. (2012)
Лучицький Є. В. - Сучасні погляди на віковий андрогенодефіцит у чоловіків, Лучицький В. Є. (2012)
Болгарская С. В. - Достижение ремиссии хронического остеомиелита в лечении язвенных поражений стоп при сахарном диабете (2012)
Корпачева-Зінич О. В. - Статеві та вікові особливості взаємовідносин між концентрацією ДГЕА-С та андрогенним забезпеченням організму у хворих на цукровий діабет типу 2, Корпачева Т. І. (2012)
Журавльова Л. В. - Взаємозв’язок резистину та прозапальних інтерлейкінів у хворих на метаболічну кардіоміопатію на тлі цукрового діабету 2 типу та кардіоміопатію при розладах травлення, Сокольнікова Н. В. (2012)
Марусин О. В. - Взаємозв’язок між рівнем тестостерону, індексом маси тіла та тривалістю захворювання на цукровий діабет 2 типу (2012)
Чакра А. Р. - Еволюція стратегії лікування цукрового діабету 2 типу метформіном: від монотерапії з негайним вивільненням лікарської речовини до комбінованої терапії препаратом із пролонгованим вивільненням (2012)
Некролог (2012)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ у цифрах (2014)
Орест Климпуш: "Поки не впорядкуємо питання перевезення пільговиків, на прибутковість пасажирських перевезень чекати марно" (2014)
Мямлін C. - Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління (2014)
Ситник І. - Безпека на сталевих магістралях — найва жливіший пріоритет (2014)
Страхова О. - Проблеми та перспективи пасажирського сектора (2014)
Христофор О. - Сучасні особливості функціонування та вдосконалення системи залізничних пасажирських перевезень (2014)
Мельник Т. - Теоретико-методичні аспекти оцінки якості транспортного обслуговування населення (2014)
Тодчук Д. - Современные технологии в рекламной деятельности железнодорожного транспорта (2014)
Василенко С. - Роль сегментації в неологістичній концепції пасажирських перевезень (2014)
Луханін М. - Тяга поїздів—ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці (2014)
Ткаченко О. - Гармонізація як важливий аспект упровадження інтероперабельності на залізничному транспорті, Гнатенко Д., Шелейко Т., Донченко А. (2014)
Гнатюк О. - Соціальний аудит як метод регулювання соціально-трудових відносин на залізничному транспорті України (2014)
Авдєєв С. - Василь Куницький: "Інноваційна продукція для українських залізниць" (2014)
Савлук В. - Історія, досягнення та перспективи колієвипробувальної галузевої науково-дослідної лабораторії ДНУЗТ (2014)
Курган М. - Передумови впровадження прискореного руху поїздів на напрямку Куми–Дніпропетровськ, Байдак С., Хмелевська Н. (2014)
Баранівський В. Ф. - Діяльність УПЦ Московського патріархату як загроза українському суспільству (2012)
Пінчук Є. А. - Університет як соціоосвітній феномен: ідеї та проблеми (2012)
Берегова Г. Д. - Зміна морального статусу особистості в постмодерному просторі (2012)
Д’яченко І. М. - Феномен суб'єктивної вітальності: теоретико-методологічні засади осмислення (2012)
Живоглядова І. В. - Американський менталітет: форми виявлення в просторі народження національної культури (2012)
Ковтун Н. М. - Деструктивність як складова соціальної активності індивіда і суспільства (2012)
Остащук І. Б. - Старий завіт як джерело християнських символічних топосів (2012)
Паласюк М. І. - Ідеї стоїків у перекладах Григорія Сковороди (2012)
Приятельчук А. О. - Власність і капітал: сутність, структура та основні функції (2012)
Нагіленко І. А. - Історичні традиції та їх вплив на політичну систему України (2012)
Мельничук Ю. І. - Тенденції та перспективи розвитку проповіді в Українському православ'ї (2012)
Баранівський В. В. - Соціальні нерівність, рівність та справедливість як актуальні соціально-філософські проблеми (2012)
Зражевський С. М. - Формування національної релігії українців як процес історичного діалогу двох релігійних культур (2012)
Коваль Т. В. - Страх старості: історико-філософський аспект (2012)
Сімонян К. М. - Пошта як фактор суспільного розвитку (2012)
Чорноморденко Д. І. - Критика "інформаціоналізму" в контексті визначального впливу інформатизації на екологізацію свідомості (2012)
Величко Л. П. - Предметні компетенції з хімії в підготовці фахівців із захисту рослин: місце в компетентнісній ієрархії, Заблоцька О. С. (2012)
Бойчук І. Д. - Методичні особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з хімічних дисциплін (2012)
Грибан Г. П. - Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення (2012)
Дідківська Т. В. - Логічне та історичне під час вивчення порівнянь в курсі теорії чисел, Сверчевська І. А. (2012)
Кульчицький В. Й. - Новітні технології навчання як засіб формування творчої особистості молоді інформаційного суспільства (2012)
Падалко А. М. - Основні шляхи формування навчально-пізнавальної активності майбутніх інженерів-електриків, Падалко Н. Й. (2012)
Паласюк Г. Б. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи професійної підготовки медичних сестер в Австрії (2012)
Пастовенський О. В. - Розвиток автономії шкіл як чинник посилення громадської складової в управлінні загальною середньою освітою (2012)
Поліщук Л. П. - Реорганізація системи професійної підготовки вчителів Англії в умовах формування європейського простору вищої освіти (2012)
Полубоярина І. І. - Психологічне дослідження музично-виконавської діяльності (2012)
Пономаревський C. Б. - Релігійна терпимість і міжкультурний діалог у системі ціннісних координат полікультурного суспільства та формування їх засобами освіти (на прикладі українців у Росії) (2012)
Фурса О. О. - Сучасні принципи розвитку дизайн-освіти в Україні (2012)
Шанскова Т. І. - Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід (2012)
Масляніцин В. І. - Використання елементів творчості у професійній підготовці працівників міліції (2012)
Коршунова І. В. - Особливості використання методу проектів на заняттях з іноземної мови (2012)
Пушкар Т. М. - Комунікативна філософія як методологічна основа розробки комунікативних технологій у професійній підготовці вчителів-філологів (2012)
Федорцова О. Г. - Проблемні аспекти навчання і виховання майбутнього інженера засобами вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Чупріна О. В. - Використання мультимедійних засобів навчання у початковій школі: аспекти і перспективи проблеми (2012)
Везетіу К. В. - Критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у післядипломній освіті (2012)
Гон І. М. - Напрямки виховної роботи Міністерства віросповідання і публічної освіти Польщі періоду інкорпорації західноукраїнських земель (2012)
Кривоніс М. В. - Підвищення кваліфікації вчителів Великої Британії як чинник високого професійного педагогічного рівня в країні (2012)
Особов І. П. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах креативного освітнього середовища (2012)
Певна С. В. - Становлення та еволюція теоретичних уявлень про суб'єкт (2012)
Ставцева В. Ф. - Реорганізація унітарного Університету Нової Зеландії на початку 70-х років ХХ століття (2012)
Андрушенко О. Ю. - Темпоральні адверби в системі маркування інформаційної структури давньоанглійського речення (2012)
Канова Л. П. - Модель формування іншомовної компетентності у процесі професійної підготовки військовослужбовців (2012)
Шульгун M. Е. - Навчання німецької мови студентів немовних спеціальностей з використанням ділової гри (2012)
Кхеліл О. І. - Комунікативні функції англійських умовних речень в історичній перспективі (2012)
Липка С. І. - Визначення характеру та сили парадигматичних зв’язків дієслів на позначення зухвалої, нахабної поведінки в сучасній німецькій мові (за даними лексикографічних джерел) (2012)
Дубасенюк О. А. - Світоглядні та методологічні принципи креативності в освітній системі сьогодення, Власенко О. М. (2012)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ у цифрах (2014)
Стефан Совінський: "Від зміни страховика залізничники та пасажири тільки виграють" (2014)
Андрей Амелин: "Развитие интермодальных перевозок целесообразно начать с принятия нового законодательного акта" (2014)
Хромчак І. - Концепція створення Міжнародного транспортно-логістичного центру (2014)
Дикань В. - Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера (2014)
Якименко Н. - Концептуальні основи формування та функціонування логістичної системи залізничного транспорту України (2014)
Копитко В. - Формування транспортно-логістичних систем в умовах реформування залізничної галузі (2014)
Кіш Є. - Інноваційний потенціал транскордонного співробітництва регіонів України та Угорщини (2014)
Луханін М. - Тяга поїздів—ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці (2014)
Луханін М. - Роль енергоменеджерів у прогнозуванні, розробленні та реалізації заходів Енергетичної стратегії, концепції бережливого виробництва, Мелешко М. (2014)
Авдєєв С. - Шляхи кооперації Південної магістралі (2014)
Василенко С. - Неологістична концепція пасажирських перевезень (2014)
Пинчук Е. - Условия формирования имиджа монополии: социально-психологические аспекты (2014)
Кошкина А. - Инновационная контактная сеть, испытанная скоростью (2014)
Стеклова О. - Бесконтактный кодовый трансмиттер (2014)
Арешонков В. - Науково-методичні підходи до формування інтегрованого змісту предмета "Людина і суспільство" в 90-х роках ХХ ст. (2014)
Білецька Г. - Педагогічні умови формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів (2014)
Білоус С. - Особливості організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, Іванчук Л. (2014)
Біницька К. - Особливості сучасного стану системи економічної освіти в Україні, Нікитенко Д. (2014)
Будас А. - Навчання правознавства студентів неюридичних спеціальностей як предмет наукового дослідження (2014)
Видиш М. - Соціально-педагогічна робота як дієвий механізм формування культури сучасної студентської молоді (2014)
Воротняк Л. - Метод case-study та його вплив на формування навичок міжкультурної комунікації магістрів у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Глотова І. - Використання інтерактивних методів в організації самостійної роботи студентів з української літератури (2014)
Глушок Л. - Особливості навчання іноземної мови студентів факультету мистецтв за спеціальністю "Образотворче мистецтво" в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2014)
Гуцол Л. - Значення студентського самоврядування у процесі самореалізації особистості (2014)
Дарманська І. - Аналіз змістового компонента формування управлінської компетентності майбутнього керівника навчального закладу (2014)
Завалевський Ю. - Сутність інноваційної педагогічної діяльності (2014)
Зданевич Л. - Особливості застосування різних форм роботи щодо подолання проявів дезадаптації майбутніх вихователів у ВНЗ (2014)
Зінько Р. - Класифікація методів навчання з використанням механізму почленної дизʼюнкції, Білик О., Ханас У. (2014)
Казакова Н. - Реалізація ідей Миколи Миколайовича Дарманського при організації та проведенні педагогічної практики у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2014)
Коломієць А. - Застосування інтегративного підходу в системі інженерної освіти на прикладі навчання лінійної алгебри (2014)
Лоза Т. - Діагностика рівня готовності старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Машкіна Л. - Теоретичні засади інноваційної діяльності педагога (2014)
Найда Ю. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування власного стилю викладання музики у майбутніх учителів (2014)
Новак О. - Теоретичні аспекти професійної педагогічної підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (2014)
Овсієнко Д. - Розвиток системи клубної освіти в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Огороднійчук І. - Сутність і структура поняття "правова компетентність" майбутніх інженерів (2014)
Паласюк Г. - Система вищої медсестринської освіти в Австрії (2014)
Птащук І. - Образ матері в українських народних казках (2014)
Рабійчук С. - Аналіз сучасних концепцій виховання загальнохристиянських ціннісних орієнтацій молоді як аспект професійної діяльності фахівців соціальної сфери (2014)
Рідкодубська А. - Альтруїзм як педагогічна категорія (2014)
Романюк С. - Сучасні тенденції розвитку рідномовної освіти закордонних українців (2014)
Руденька Т. - Арт-педагогічні засоби формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Савченко Р. - Методика контролю та оцінювання кооперованого навчання майбутніх вихователів та музичних керівників ДНЗ у формуванні їх музично-педагогічної компетентності (2014)
Саприкіна Л. - Експериментальне дослідження формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу (2014)
Слюзко В. - Методична модель формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури, Слюзко А. (2014)
Стремецька В. - Організація постпенітенціарного патронату в Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Сущенко Л. - Методичний інструментарій формування фахової компетентності у майбутніх педагогів у процесі позааудиторної пошуково-дослідницької діяльності (2014)
Сущенко Р. - Корекція парадигм вузівського педагогічного процесу з метою прискорення професійного зростання інженера залізничного транспорту (2014)
Флярковська О. - Вплив педагогічних умов на процес творчої самореалізації підлітків (2014)
Фроленкова Н. - Якість змісту дошкільної освіти в Україні в кінці ХХ століття: вплив соціально-економічних чинників (2014)
Цзінхен Г. - Методи психологічної підготовки майбутнього вчителя музики до концертного виступу (2014)
Шаповалова І. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення (2014)
Шацька Н. - Роль мови як складової у розвитку культури особистості (2014)
Шийка Ю. - Аналіз поняттєво-категорійного апарату білігвальної освіти (2014)
Шоробура І. - Географічна наука як передумова становлення шкільної географічної освіти в Україні, Долинська О. (2014)
Juszczak K. - Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły – teoretyczne i empiryczne eksploracje (2014)
Якубова Л. - Надання соціально-педагогічних послуг молоді в умовах Хмельницького обласного центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді (2014)
Ярошинська О. - Механізм створення ситуації професійно-особистісного розвитку майбутніх учителів початкової школи (2014)
Ясак Т. - Сучасні електронні засоби навчання української мови у вищому начальному закладі (2014)
Ящук І. - Реалізація ідей трудознавства учнів шкіл України на початку ХХ століття (2014)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ у цифрах (2014)
Віктор Остапчук: "Утворення АТ "Укрзалізниця" виправдає очікування широких верств суспільства" (2014)
Віталій Максимчук: "Правильність рішення щодо виходу Укрзалізниці на ОРЕ вже не викликає жодних сумнівів" (2014)
Джуринський С. - Перехід на ринкові відносини надає залізничникам значні переваги, Сириця О. (2014)
Кирилюк Т. - Способи підвищення ефективності електроспоживання на залізницях України (2014)
Валерій Людмирський: "Укрзалізниця має потужний потенціал із збільшення зиску від робот и як ліцензіат" (2014)
Максимець С. - Діяльність залізниць як учасників оптового ринку електроенергії України (2014)
Луханін М. - Тяга поїздів—ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці (2014)
Мелешко М. - Реалізація виробничого потенціалу — ознака бережливого виробництва (2014)
Василенко С. - Перспективи розбудови нетягового електропостачання Укрзалізниці (2014)
Бітюков С. - Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів, Сиченко В., Кузнєцов В. (2014)
Кононов Ю. - Эффективное использование железнодорожного транспорта в Европе (2014)
Ситник І. - Неруйнівний контроль рейок: стан та перспективи (2014)
Онищенко В. - Упругие рельсовые скрепления компании Vossloh (2014)
Баль-Прилипко Л. - Соя у виробництві плавлених молоковмісних продуктів, Шевченко Л., Старкова Е. (2014)
Леонова Б. - М’ясна сировина під дією молочнокислих бактерій (2014)
Очколяс Е. - БАД из ламинарии и фукуса как пищевой ингредиент, Лебская Т., Тищенко Л. (2014)
Калініна Г. - Удосконалення обробки молокосировини перед резервуванням (2014)
Кишенько І. - Термічна стабільність реструктурованих шинок, Донець О., Крижова Ю., Михайлик В. (2014)
Гребельник О. - Особливості ферментації молока кіз зааненської породи, Пірова Л. (2014)
Іванюта А. - Споживчі властивості нових структуроутворювачів з товстолобика (2014)
Рябоконь Н. - Технологія згущених молочних консервів з цукром і плодово-ягідними сиропами за планом НАССР, Осьмак Т. (2014)
Шутюк В. - Концентрація вологи і цукрів по радіальному перерізу груші під час сушіння, Шевчук О., Бессараб О., Василів В. (2014)
Савченко О. - Біологічна цінність м’якого сирного продукту, виготовленого за енергозберігаючою біотехнологією (2014)
Титул, зміст (2014)
Вітаємо професорів О. І. Тихонова, Т. Г. Ярних – лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 р. (2014)
Трохимчук В. В. - Спазмолітичні лікарські засоби для лікування жовчнокам’яної хвороби на фармацевтичному ринку України, Кирпач О. В. (2014)
Барнатович С. В. - Експертна оцінка впровадження пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби хворим на гіпертонічну хворобу на регіональному фармацевтичному ринку Луганської області (2014)
Ткаченко Н. О. - Людський капітал як об’єкт соціальної відповідальності фармацевтичної організації, Громовик Б. П. (2014)
Гала Л. О. - Розроблення стандарту належної аптечної практики щодо участі фармацевтичних працівників в охороні здоров’я населення (2014)
Борищук В. О. - Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно­економічного та державно­політичного розвитку. Повідомлення І. Дослідження періоду 1917–1930 рр., Соловйов О. С., Загорій Г. В., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Аугунас С. В., Кирпач О. В., Батталова Р. І. (2014)
Бобро С. Г. - Експериментальне вивчення антимікробної активності гелю на основі ФГПП та його комбінацій з кислотою азелаїновою та бензоїлу пероксидом, Тихонов О. І. (2014)
Рухмакова О. А. - Розроблення лабораторної технології мазі Алерголік, Ярних Т. Г. (2014)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення кислотно­основних властивостей 5­-R-­4­-R1-­1,2,4-­триазол-­3-­тіо(сульфато)ацетатних кислот (2014)
Варинський Б. О. - Застосування математичного планування експерименту для оптимізації умов ВЕРХ та ВЕРХ­МС (2014)
Щербина Р. О. - Синтез ряду іліденпохідних 4­-аміно-­3-­(морфолінометилен)-­4Н-­1,2,4-­триазол­-5-­тіолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення IV. Вивчення УФ­-спектрів варфарину натрію клатрату (2014)
Демидяк О. Л. - Дослідження вмісту амінокислот у квітках хризантеми низькорослої (Chrysanthemum xhortorum Baileyl.) (2014)
Опрошанська Т. В. - Вивчення компонентного складу летких речовин трави череди трироздільної (Bidens trіpartita L.) (2014)
Марчишин С. М. - Морфолого­анатомічний аналіз листя дудника лісового (Angelica sylvestris L.) і дягеля лікарського (Angelica archangelica L.), Потішний І. М. (2014)
Борщевський Г. І. - Застосування методів фізики поверхні у фармацевтичній розробці препарату на основі ессенціальних фосфоліпідів, Ярних Т. Г. (2014)
Радіонова В. О. - Фармацевтичне і медичне право: режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії алкогольної адикції, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Казяйчева А. О. (2014)
Содержание (2014)
Лобовкина Л. А. - Способы замещения дентина в реставрациях боковых зубов, Романов А. М. (2014)
Савичук Н. О. - Роль і місце ополіскувачів у профілактиці стоматологічних захворювань (2014)
Riter H. Ch. - Четырехлетнее исследование применения наногибридного композитного материала "N’Durance®" (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Порівняльна характеристика мікрофлори зубного нальоту контактних і вестибулярних поверхонь зубів (2014)
Колесник Т. В. - Влияние комплексной терапии на биофизические параметры ротовой жидкости и клеток буккального эпителия при лечении хронического генерализованного катарального гингивита, Деньга Э. М. (2014)
Мазур И. П. - Клиническая и микробиологическая эффективность применения местных противомикробных и антисептических препаратов при лечении заболеваний пародонта, Бакшутова Н. А., Ставская Д. М. (2014)
Мазур І. П. - Вітамін D: метаболізм, функції та важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 1, Новошицький В. Є. (2014)
Москаленко А. М. - Клініко-рентгенологічна характеристика факторів ризику виникнення захворювань тканин пародонту в підлітків (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Обоснование применения наносорбентов и органических компонентов в комплексной профилактике заболеваний пародонта, Скибицкая Е. А., Ревенок Б. А. (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка эффективности комплексного подхода к лечению гиперестезии твердых тканей зубов разной этиологии, ассоциированной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, на основании изменения кислотно-щелочного гомеостаза ротовой жидкости полости рта, Савченко Н. В., Пахомова В. А. (2014)
Тимофеев А. А. - Заболевания слизистых оболочек полости рта при гальванической патологии в стоматологии (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Эффективная гигиена полости рта – важный этап профилактики стоматологических заболеваний, Дикова И. Г., Захарова С. М., Могилевская Н. Н. (2014)
Крупей В. Я. - Стан неспецифічної резистентності порожнини рота в дітей, як мають карієс зубів і хронічний катаральний гінгівіт на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту, у динаміці лікування, Ковач І. В. (2014)
Деньга О. В. - Структурно-функциональное состояние костной ткани у детей с зубочелюстными аномалиями и сопутствующим диффузным нетоксическим зобом, Колесник К. А. (2014)
Ципан С. Б. - Аналіз стоматологічної захворюваності дітей з розладами аутистичного спектру, Василенко О. І., Якубова І. І. (2014)
Васадзе Н. - Накостные потенциометрические показатели у больных с неосложненными и осложненными формами переломов нижней челюсти при консервативном лечении (2014)
Тимофеев А. А. - Иммунокоррегирующая терапия больных с посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти, развивающимся на фоне гальваноза, Васадзе Н. (2014)
Тимофеев А. А. - Эффективность использования препарата "Гивалекс" у больных с острым и обострившимся хроническим перикоронитом, Тимофеев А. А., Ярифа М. А. (2014)
Тимофеев А. А. - Особенности клинического течения одонтогенных периоститов и морфологических изменений в окружающих тканях при гальванической патологии, Тимофеев А. А., Гичка С. Г. (2014)
Павленко А. В. - Профилактика кровотечения при операции удаления зуба у пациентов, находящихся на антикоагулянтной терапии, Токарский В. Ф., Проць Г. Б., Павленко М. А., Shterenberg А. (2014)
Павленко М. А. - Оптимизация подхода к методике установки имплантатов в бугорно-крыловидный шов, Рыбак В. А., Климентьев В. Г., Юхнов А. Е. (2014)
Готовы покорять! (2014)
Павленко М. О. - Застосування трьохвимірних технологій при протезуванні повними знімними протезами (2014)
Неспрядько В. П. - Осложнения при протезировании при помощи несъемных зубных протезов, Кирилюк В. В. (2014)
Самойленко А. В. - Сучасні підходи до формування рівня знань і вмінь студентів з розділу "Хвороби пародонту" в умовах кредитно-модульної системи, Орищенко В. Ю., Горб-Гаврильченко І. В. (2014)
Циков В. С. - Інноваційне співробітництво в галузі вирощування зерна кукурудзи, Кирпа М. Я., Черчель В. Ю. (2012)
Шевченко М. С. - Ефективність вологоспоживання кукурудзи та основні способи його регулювання, Шевченко О. М., Приходько В. І. (2012)
Лебідь Є. М. - Особливості формування структури урожаю озимої пшениці в умовах півдня України, Десятник Л. М., Федоренко І. Є., Кірчук І. С., Пішта Д. С., Кірчук Г. А. (2012)
Філіпов Г. Л. - Агрофізіологічне обгрунтування добору стрес-толерантних селекційних форм кукурудзи, Черчель В. Ю., Вишневський М. В., Максимова Л. О. (2012)
Кирпа М. Я. - Крупність насіння кукурудзи та техніко-економічне значення цієї ознаки в технологіях сепарування, Скотар С. О., Рева Л. І. (2012)
Клиша А. І. - Дослідження генів з контролювання забарвлення сім’ядолей у сорту сочевиці Петровська зеленозерна, Кулініч О. О. (2012)
Дудка М. І. - Агротехнологічні та економічні аспекти виробництва зерна кукурудзи при різних технологіях вирощування в степовій зоні України, Рибка В. С., Колінько Я. Т., Ляшенко Н. О. (2012)
Лебідь Є. М. - Особливості вирощування гороху і озимої пшениці в сівозмінах південно-західного Степу, Десятник Л. М., Федоренко І. Є., Кірчук І. С., Пішта Д. С., Кірчук Г. А. (2012)
Тимофєєв М. М. - Модель структурних інновацій біогенної системи землеробства, Голубєва Т. В., Бєлицька О. А. (2012)
Кирпа М. Я. - Якість насіння кукурудзи залежно від способів зберігання та підготовки до сівби, Пащенко Н. О., Базілєва Ю. С. (2012)
Шевченко М. С. - Фітотоксична дія страхового гербіциду стеллар в посівах кукурудзи, Ткаліч Ю. І., Шевченко О. М., Матюха В. Л., Бокун О. І. (2012)
Радченко Л. А. - Вплив погодних умов осіннього періоду на продуктивність нових сортів озимої пшениці в Криму (2012)
Дудка М. І. - Продуктивність сумісних агрофітоценозів кукурудзи з амарантом залежно від співвідношення компонентів та їх розміщення на площі при вирощуванні на зелений корм в північному Степу (2012)
Федько М. М. - Результати другого циклу рекурентного добору в популяції кукурудзи (Zea maize L.) спорідненої з геноплазмою Lancaster OH43 (2012)
Клімова О. Є. - Добір компонентів схрещування для селекції гібридів цукрової кукурудзи (2012)
Лях В. О. - Мінливість господарськоцінних ознак у льону олійного в умовах Передкарпаття, Дрозд І. Ф. (2012)
Черенков А. В. - Вплив строків сівби та мінерального живлення на формування показників якості зерна ячменю озимого, Бенда Р. В., Прядко Ю. М. (2012)
Ярчук І. І. - Вплив зимових ушкоджень на формування продуктивності ячменю озимого, Божко В. Ю., Мороз О. О. (2012)
Грицаєнко З. М. - Залежність розвитку окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери ячменю ярого від дії гербіцидів і регулятора росту рослин, Карпенко В. П. (2012)
Цилюрик О. І. - Ефективність мульчувального обробітку грунту під соняшник в північному Степу України, Судак В. М. (2012)
Деревенець К. А. - Біологічні засоби захисту насіння кукурудзи від пліснявіння (2012)
Жемела Г. П. - Агроекологічні основи прогнозування врожайності зернових культур, Маренич М. М., Шкурко В. С., Гангур В. В. (2012)
Кравець С. С. - Вплив способів сівби на урожайність кукурудзи (2012)
Гасанова І. І. - Заходи підвищення урожайності та якості зерна озимої пшениці в умовах Присивашшя, Костиря І. В., Остапенко М. А., Остапенко С. М., Бондаренко Н. С. (2012)
Желязков О. І. - Фотосинтетична діяльність рослин пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в Присивашші, Самойленко О. А., Педаш О. О., Бондаренко А. С., Бойко О. В., Романенко О. Л. (2012)
Ільєнко О. В. - Використання грунтової вологи посівами гороху вусатого морфологічного типу залежно від норм висіву насіння в умовах північного Степу України (2012)
Шевченко С. М. - Оптимізація режимів післязбиральної обробки насіння нових гібридів кукурудзи цукрової (2012)
Костиря І. В. - Урожайність та вміст цукру в різних сортозразків сорго цукрового залежно від мінерального удобрення (2012)
Савранчук В. В. - Вплив бактеріальних і біологічно активних препаратів на формування продуктивності гороху вусатого типу в північному Степу, Іщенко В. А. (2012)
Поліщук В. В. - Використання кореляційних зв'язків між окремими морфологічними і господарсько-цінними ознаками ЧС-форм цукрових буряків (2012)
Ткаліч І. Д. - Вплив способів сівби, прийомів догляду і добрив на врожайність насіння соняшнику в Степу, Ткаліч Ю. І., Кохан А. В. (2012)
Михайленко Л. П. - Вплив букарки на продуктивність промислового яблуневого саду в умовах Степу України, Маслікова К. П., Лемішко С. М., Зайцева О. С. (2012)
Ярошенко C. C. - Вплив протруйників насіння на продуктивність пшениці озимої (2012)
Березовський С. В. - Продуктивність кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків збирання (2012)
Тоцький В. М. - Водоспоживання та урожайність гібридів соняшнику (2012)
Деркач К. В. - Селекція в культурі in vitro на стійкість до хлоридного засолення генотипів кукурудзи зародкової плазми Ланкастер (2012)
Конопльова Є. Л. - Динаміка маси зерна та вмісту білкових сполук залежно від фази розвитку і тривалості перестоювання посівів пшениці озимої (2012)
Кочерга В. Я. - Експедиційні збори – основа інтродукції кормових культур до колекції Устимівської дослідної станції рослинництва (2012)
Яланський О. В. - Селекція суданської трави (2012)
Халак В. І. - Передзабійна жива маса молодняку свиней та якість свинини, Мартюшенко В. Л., Бовт Є. С. (2012)
Шкурко Т. П. - Реалізація генетичного потенціалу корів однієї лінійної належності за різних умов утримання, Іванов І. А. (2012)
Драган О. В. - Молекулярно-генетичні особливості свиней української м’ясної породи харківського типу (2012)
Чернявський С. Є. - Динаміка живої маси молодняку великої рогатої худоби під дією штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення (2012)
Зєльдін В. Ф. - Індексна методика оцінки продуктивності свиноматок (2012)
Олійник С. О. - Етологічний критерій у визначенні поняття "біологічний вид" (2012)
Логвіненко В. І. - Вплив імпульсного струму на відтворювальну функцію корів у післяродовий період (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Дзюбецький Б. В. - Застосування SNP-генотипування для оцінки генетичної спорідненості селекційного матеріалу кукурудзи, Сатарова Т. М., Черчель В. Ю., Борисова В. В. (2013)
Шевченко М. С. - Еволюція землеробства як фактор формування фітоценозів бур'янів, Шевченко О. М., Шевченко С. М., Швець Н. В. (2013)
Чумак В. С. - Сучасний стан чорно-земів та шляхи відновлення їх родючості в сівозмінах північного Степу України, Лебідь Є. М., Десятник Л. М., Федоренко І. Є. (2013)
Цилюрик О. І. - Чизельний обробіток ґрунту під ячмінь ярий в північному Степу, Горобець А. Г., Шапка В. П. (2013)
Солодушко М. М. - Продуктивність озимих та ярих зернових колосових культур в Степу України (2013)
Гирка А. Д. - Особливості сортової реакції пшениці ярої на засоби захисту рослин, Гирка Т. В., Перекіпська Т. О., Вінюков О. О. (2013)
Костиря І. В. - Вплив попередників і мінеральних добрив на урожайність та якість зерна пшениці озимої в умовах Присивашшя, Гасанова І. І., Остапенко М. А., Остапенко С. М., Бочевар О. В. (2013)
Ткаліч Ю. І. - Забур’яненість та врожайність соняш-нику при різних способах обробітку ґрунту і внесенні гербіцидів, Шевченко О. М., Матюха В. Л. (2013)
Ільєнко О. В. - Формування врожайності гороху вусатого морфологічного типу під впливом добрив та норм висіву насіння в умовах північного Степу (2013)
Кирпа М. Я. - Пофракційне сепарування та повітряно-теплове обігрівання насіння пшениці озимої, Пащенко Н. О., Скотар С. О. (2013)
Окселенко О. М. - Агроекономічна ефективність вирощування сортів і гібридів кукурудзи цукрової різних груп стиглості (2013)
Шевченко М. С. - Динаміка агрофізичних показників при мінімізації основного обробітку грунту під зернові культури, Шевченко С. М., Запорожець Л. М. (2013)
Чабан В. І. - Вміст та розподіл мікроелементів в рослинах кукурудзи в зоні Степу України, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2013)
Гирка А. Д. - Врожайність зерна нуту залежно від агротехнічних заходів вирощування в умовах північного Степу України, Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Костиря І. В., Кулик А. О. (2013)
Кравець С. С. - Оптимізація способів сівби кукурудзи в північній частині Степу (2013)
Дзюбецький Б. В. - Адаптивна здатність та екологічна стабільність тесткросів кукурудзи альтернативних геноплазм в умовах західного Лісостепу України, Федько М. М., Заплітний Я. Д. (2013)
Клімова О. Є. - Діагностика на стійкість до посухи нових ліній цукрової кукурудзи (2013)
Горщар О. А. - Основні збудники пліснявіння та їх фітотоксична дія на проростаюче насіння ячменю ярого (2013)
Коваленко Н. П. - Історичний шлях становлення соняшнику і його місце в сівозмінах України (2013)
Губар О. В. - Біоенергетична ефективність виробництва зерна кукурудзи розлусної залежно від обробітку ґрунту, рівня мінерального живлення, густоти стояння рослин (2013)
Заболотний О. І. - Вплив гербіциду трофі 90 на забур'яненість і врожайність посівів кукурудзи (2013)
Деревенець-Шевченко К. А. - Фактори розповсюдження і обмеження мікофлори зерна пшениці озимої (2013)
Гирка А. Д. - Визначення рівня екологічної пластичності сортів ячменю ярого за допомогою графічного алгоритму аналізу елементів структури врожайності, Вінюков О. О., Дмитренко П. П. (2013)
Кохан А. В. - Водоспоживання та урожайність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин, Лень О. І., Тоцький В. М., Семяшкіна А. О. (2013)
Олепір Р. В. - Вплив основного обробітку на фізичні властивості грунту при вирощуванні сої (2013)
Коваленко В. П. - Динаміка густоти стояння рослин люцерни залежно від норми висіву та сорту (2013)
Тимофєєв М. М. - Інформаційні технології в біогенній системі землеробства, Зарудняк І. М., Бєлицька О. А., Голубєва Т. В. (2013)
Гирка А. Д. - Особливості формування врожайності вівса та ячменю ярого під впливом попередників і фону мінерального живлення, Кулик І. О., Андрейченко О. Г. (2013)
Конопльова Є. Л. - Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої у період весняно-літньої вегетацїї в північному Степу України (2013)
Барановський Б. О. - Аналіз фіторізноманіття басейну річки Базавлук, Іванько І. А., Волошина Н. О., Андрусик А. В., Чегорка П. Т. (2013)
Колісник І. В. - Ефективність оцінки комбінаційної здатності та прояву трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності вики ярої, Барилко М. Г., Бохан З. М. (2013)
Кулик І. О. - Водоспоживання посівів вівса залежно від попередника та рівня мінерального живлення (2013)
Кузьминський А. В. - Стійкість гібридів кукурудзи до лускокрилих шкідників (2013)
Андрейченко О. Г. - Продуктивність плівчастого та голозерного ячменів ярих залежно від норми висіву і попередника в умовах північного Степу (2013)
Міняйло А. А. - Біорізноманіття агроландшафтів: фауністичні дослідження (2013)
Козир В. С. - Особливості використання різної сировини при виробництві біогазу, Сокрут О. В., Чернявський С. Є., Тимченко Л. О. (2013)
Волощук В. М. - Відгодівельні та м’ясні якості свиней різних селекційних стад в умовах станції контрольної відгодівлі Інституту свинарства і АПВ НААН України, Гиря В. М., Халак В. І., Малик В. І. (2013)
Козир В. С. - Особливості формування кормової поведінки у парі "корова – теля", Олійник С. О., Денисюк О. В., Чегорка П. Т. (2013)
Барабаш В. І. - Системний вплив природного стабілізуючого добору на фено- та генотипи імпортованих голштинів, Порвас Н. Г., Ситенко І. Л. (2013)
Халак В. І. - Ознаки раннього онтогенезу ремонтних свинок та їх подальша продуктивність залежно від класу розподілу свиноматок-матерів за індексом BLUP, Мартюшенко В. Л., Коваленко Т. С. (2013)
Петренко В. І. - Норми і раціони годівлі сухостійних корів та їх удосконалення, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2013)
Зєльдіна Ю. С. - Використання прийомів індексної оцінки для визначення племінної експлуатаційної цінності тварин, Ситенко І. Л. (2013)
Біла Н. В. - Порівняльна характеристика антибактеріальної активності деяких фторхінолонових препаратів, Колбасіна Т. В. (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Захаров И. И. - Экологически чистая технология репродукции азотной кислоты, Лищишина Т. П., Захарова О. И. (2014)
Корчуганова Е. Н. - Исследование выщелачивания водорастворимых примесей из технического гидроксида алюминия (2014)
Бушуєв А. С. - Кінетика і продукти окиснення 2-амінотолуену озоном у рідкій фазі (2014)
Смалій В. В. - Дослідження кислотно-основних рівноваг у водних розчинах, Захарова О. І. (2014)
Керемет М. А. - Кінетика рідиннофазної реакції озону з 4-амінотолуеном, Галстян А. Г., Лагутенко М. О. (2014)
Кулыгина З. П. - Прямое введение аминогруппы в ароматическое ядро. ІІ. Исследование реакции прямого аминирования дигидроксиантрахинонов в щелочной среде, Исак А. Д. (2014)
Степанян А. А. - Фталоцианиновые пигменты, Бернашевский Н. В., Кулыгина З. П., Исак А. Д. (2014)
Халявка Т. А. - Фотокаталитическая активность комбинированных образцов SRTIO3/TIO2 в реакциях деструкции красителей, Камышан С. В., Тарасов В. Ю. (2014)
Abdulhamid D. - Algorithm of optimal solution search for the control with model system of methanol synthesis column, Loriya M. G., Barvina N. A., Tselischev A. B., Ivanov V. G. (2014)
Ал-Хаддад А. Дж. - Взаимодействие малеинового ангидрида и олеиновой кислоты по двойным связям, Киселёва-Логинова Е. В. (2014)
Багринцев И. И. - , Ревенко С. А., Табунщиков В. Г., Карпюк Л. В. Способ сухого приготовления в химической промышленности композиции фторопласта 4 с коксом (2014)
Багринцев И. И. - Оптимизация конструкции смесителя для приготовления полименых композиций, Ревенко С. А., Табунщиков В. Г., Карпюк Л. В., Галабурда Н. И. (2014)
Гликин М. А. - Технологические аспекты ведения процесса крекинга углеводородного сырья в расплавленных средах, Мамедов Б. Б., Черноусов Е. Ю. (2014)
Домнин А. О. - Синтез углеводородов С5+ на двухкомпонентном железо-калиевом катализаторе по технологии Ancvb. Влияние режима предварительного восстановления, Гликина И. М., Гликин М. А., Шершнев С. А. (2014)
Зубцов Е. И. - Технология синтез-газа из угля в расплаве. влияние теплоносителя (2014)
Kalinina A. V. - Innovative technologies for muncipal heat power engineering as a way to economic independence, Ganja S. N., Milotskiy V. V. (2014)
Козинский Р. В. - Методика проведения процесса термокаталитической деструкции индивидуальных и смесевых углеводородов по технологии аэрозольногонанокатализа, Гликина И. М. (2014)
Кравченко І. В. - Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва адипінової кислоти шляхом фотоокиснення N2O до NO (2014)
Кудрявцев С. О. - Каталітичний крекінг вакуумного газойлю на ZRO2-SIO2 каталізаторі (лабораторний зразок А-69-1) в умовах аерозольного нанокаталізу, Філіпс Т. Ч. (2014)
Літвінов К. А. - Математичні моделі випромінювача ультразвукових рівнемірів (2014)
Ляскевич В. С. - Пиролиз дихлорэтана в условиях аэрозольного нанокатализа. схема промышленной реализации, Гликина И. М. (2014)
Мамедов Б. Б. - Переробка промислових хлорвмісних відходів, Баранова Л. А. (2014)
Ожередова М. А. - Кінетика хімічного осадження йонів никелю (II) з відпрацьованих розчинів (2014)
Пашинский В. В. - Исследование структуры и свойств макрогетерогенного композита чугун-твердый сплав, Субботина М. Г. (2014)
Поркуян О. В. - Моделювання дифузійних процесів в реакторі крекінгу аерозольним нанокаталізом, Проказа О. І., Алахмад Алмоу К. (2014)
Ревенко С. А. - К вопросу организации рециркуляции катализатора при проведении химических газофазных процессов, Архипов А. Г., Багринцев И. И., Карпюк Л. В., Галабурда Н. И. (2014)
Рубан О. В. - Системный анализ технологии поверхностно – активных веществ на основе производных акриловой кислоты, Попов Е. В., Комач Л. Д. (2014)
Рымар Т. Э. - Кинетика поризации гранулированного материала на основе жидкого стекла и минерального наполнителя, Крючкова Е. Ю. (2014)
Стенцель Й. І. - Реологічні перетворення при управлінні апаратом нейтралізації у виробництві аміачної селітри, Поркуян О. В., Проказа О. І. (2014)
Суворин А. В. - Влияние условий подготовки сырья на состав и срок эксплуатации алюмоникелевых катализаторов конверсии метана (2014)
Танцюра Э. В. - Исследования процессов осаждения основного карбоната никеля (2014)
Тараненко Г. В. - Визначення нижньої межі роботи тарілок провального типу з різними геометричними параметрами (2014)
Шаповалов О. І. - Реологічні перетворення електричного струмового сигналу в напруженість електромагнітного поля магнітострикційного хвилеводу (2014)
Шершнёв С. А. - Общий подход при анализе результатов механохимической активации в аэрозольном нанокатализе. система базовых понятий и закономерностей на примере крекинга Н-пентана (2014)
Юсибова Ю. М. - Технология ПАВ на основе производных фенола, Исак А. Д., Попов Е. В. (2014)
Бадюл О. С. - Шляхи ідентифікації інтеграції в освіті (2012)
Попович О. В. - Феномен соціокультурної адаптації в національній духовній традиції (2012)
Тофтул М. Г. - Конфуцій про справедливість, Шмат Р. П. (2012)
Яковлева О. В. - Система вищої освіти як регулятивний фактор мовної ситуації (2012)
Левчук-Хмара М. В. - Еволюція концепції природного права у давньогрецькій філософській традиції (2012)
Кузьміченко І. О. - Інкультурація особистості у процесі набуття компетентності (2012)
Качуріна Л. Є. - Нооетика як наукова галузь, її складові та історія становлення (2012)
Коваль Т. В. - Страх старості та його феноменологічні вияви (2012)
Безкоровайна О. В. - Актуальні аспекти комунікативної компетенції студентів ВНЗ, Мороз Л. В. (2012)
Каніос А. - Освітні прагнення польської молоді, залученої до міжнародної діяльності (2012)
Кузнецова О. Ю. - Стан навчання іноземних мов у вищій освіті європейських країн (2012)
Морська Л. І. - Методичні аспекти конструювання комп’ютеризованого уроку з іноземних мов (2012)
Райковська Г. О. - Мотивація в інженерно-технічній освіті (2012)
Сейко Н. А. - Проблема доброчинності в Україні на сторінках "Журналу міністерства народної освіти" (друга половина ХІХ століття) (2012)
Смагін І. І. - Проблеми реалізації інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Тарнопольський О. Б. - Навчання через роблення у викладанні іноземної мови для професійного спілкування студентам немовних спеціальностей (2012)
Чеховська-Бєлуга М. - Підвищення рівня задоволеності життям студентів – пропозиція програм втручання (2012)
Власенко О. М. - Використання інтерактивних методів навчання у сучасній вищій школі (2012)
Гагіна Н. В. - Кооперативне навчання у вищій школі (2012)
Гринченко І. Б. - Сучасні напрями впровадження інновацій в професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Дзюбишина Н. Б. - Педагогічні особливості навчання чеської мови у концепції реформування освіти Вацлава Пршигоди (2012)
Зубченко О. С. - Впровадження електронного навчання в систему вищої освіти країн-членів Європейського Союзу (2012)
Карпенко Н. М. - Шляхи забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних закладів у Швеції (2012)
Москалець О. О. - Ситуативність у навчанні іншомовного писемного мовлення (2012)
Муранова Н. П. - Вікові особливості старшокласників як чинник їх фізико-математичної підготовки до навчання у технічному університеті (2012)
Рябовол Л. Т. - Понятійний апарат шкільних курсів правознавства: загальна характеристика та особливості (2012)
Смелянська В. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов у початковій школі США (2012)
Сорока О. В. - Арт-терапія як фактор збагачення творчості вчителя початкової школи (2012)
Мулик К. О. - Реалізація педагогічних умов розвитку експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Вигівський В. Л. - Евфемізація прямого найменування яз засіб реалізації мовленнєвого впливу (на матеріалі англомовної військової лексики) (2012)
Євченко В. В. - Деякі особливості розвитку семантико-функціональних характеристик давньоанглійських претерито-презентних дієслів (2012)
Кантур К. О. - Явище евфемії в антропосемічній концептуальній сфері (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов) (2012)
Кришталюк Г. А. - Відмінності заперечної концептуалізації подій в англомовному газетному новинному й аналітичному дискурсах (2012)
Моркотун С. Б. - Лінгвістичні особливості структурного оформлення презентаційної промови (2012)
Пермінова А. В. - Поезія Кеннета Кока у перекладацькому проекті Юрія Андруховича (2012)
Пікалова А. О. - Тактики маніпулятивної стратегії в англомовному казковому дискурсі (2012)
Плоткіна М. Г. - Пролептичні конструкції як засіб підсилення теми складних речень в англійській мові (2012)
Семенюк І. С. - Вторинна номінація як структурний і функціональній елемент мови у сучасній газетній публіцистиці (2012)
Сердюк Н. Ю. - Простий дієслівний фразеологічний присудок як особливий різновид присудка англійського речення (2012)
Юган Н. Л. - Національне народне життя в прозі письменників-"етнографів" В. І. Даля та Д. В. Григоровича (2012)
Данилович О. Д. - Сполучуваність прикметників з лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі (2012)
Маштакова Н. В. - Гіпо- і гіперонімічні відношення у сфері фразеологізмів різноструктурних мов (2012)
Галан Ю. О. - Наратор як елемент наративної структури творів Джордж Еліот (2012)
Хронюк С. М. - Особливості художньої реалізації образів вчителів та навчально-виховного процесу в школі у творах І. Франка та С. Васильченка (2012)
Чемеринська І. Я. - Прагматичні особливості мовленнєвого акту подяки в англомовному художньому дискурсі (2012)
Федоненко О. В. - До питання біохімічної індикації стану промислових риб Запорізького водосховища, Ананьєва Т. В., Шарамок Т. С. (2012)
Титул, зміст (2014)
Секреты противовирусной терапии (2014)
Дедишина Л. - Науковий мейнстрім: домінування форми над змістом (2014)
"Охорона здоров’я–2014": інновації в медицині та фармації (2014)
Кашель: опасный симптом или защитная реакция? (2014)
Ювілей: до 85-річчя з дня народження Олени Владзімірської (2014)
Даем отпор стрессу! (2014)
Партнерство заради майбутнього (2014)
Примак Р. - Что мы знаем о каротиноидах? (2014)
Львова Л. - Ишемический инсульт и нейропротекторы "многовекторного действия" (2014)
Кривомаз Т. - Хранитель секрета вечной молодости (2014)
Демецкая А. - Проблема ВИЧ/СПИД: мистификация или пандемия? (2014)
Дедишина Л. - Кидайте курити, рятуйте своє життя (2014)
Демецкая А. - В борьбе за экологию: биозащита растений (2014)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гломерулонефрита, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Що за страви без лікувальної приправи? (2014)
І застуда відступить (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев на гидрофильной основе, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Пробиотики - "титул" не для всех (2014)
Дедишина Л. - Традиції у спадок (2014)
Демецкая А. - Мини-тренинг: как повысить лояльность клиентов к аптеке - аромамаркетинг (2014)
Кириленко М. - Навіщо виходити заміж? (2014)
Дедишина Л. - Правозахисник, поет і фармацевт (2014)
Кривомаз Т. - Почему мы врем? (2014)
Викс Актив Бальзам: лечимся с удовольствием (2014)
Титул, зміст (2014)
Быстро и эффективно! (2014)
Демецкая А. - Шагая в Европу: новая редакция Закона Украины "О лекарственных средствах" (2014)
Кашель и другие неприятности (2014)
Дедишина Л. - Етичні засади у фармації: навчати, виховувати, зберігати традиції (2014)
"Фармацевт Практик": майбутнє залежить від нас (2014)
В центре внимания здоровье мужчин (2014)
Мезим® всегда незаменим! (2014)
Кривомаз Т. - Где границы человеческого тела? (2014)
"Фитотека®" в Виннице (2014)
Примак Р. - Новые парадигмы классической фармакотерапии (2014)
Кривомаз Т. - Brevibacterium linens: плюсы и минусы (2014)
ЛОР-заболевания - в зоне особого внимания. Карбоцистеин в лечении заболеваний ЛОР-органов (2014)
Рыбий жир - наш ответ старости (2014)
Дедишина Л. - Об’єднані Європою (2014)
Дедишина Л. - Наукові конференції варто проводити у Львові (2014)
О симптоматической терапии ОРЗ (2014)
Демецкая А. - В тени активной субстанции: вспомогательные вещества (2014)
Если горло заболело (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление палочек методом выливания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Знання і відповідальність (2014)
В плену у цистита (2014)
Кириленко М. - Как "включить" праздничное настроение (2014)
Демецкая А. - Изобретения фармацевтов: инновации вне фармации (2014)
Флавамед - надежный помощник в борьбе с кашлем (2014)
Кривомаз Т. - Почему мы чихаем? (2014)
Женщине о женщине (2014)
Файт В. І. - Ефекти алелей гена Hg за господарсько цінними ознаками пшениці озимої в Степу України, Погребнюк О. О., Моцний І. І., Стельмах А. Ф. (2014)
Букрєєва Н. І. - SSR-маркування QTL ознаки "урожайність зерна" у кукурудзи, Бєлоусов А. О., Сиволап Ю. М. (2014)
Стельмах А. Ф. - Сучасна ТЕГОКО – точка зіткнення положень класичної генетики і "мічурінської біології" (2014)
Адамовська В. Г. - Вміст 7S и 11S глобулінов та їх взаємозв’язок з білковістю у насінні гібридних популяцій сої, Молодченкова О. О., Січкар В. І., Лаврова Г. Д., Картузова Т. В., Безкровна Л. Я. (2014)
Бушулян О. В. - Селекція нуту: результати та перспективи (2014)
Волкова Н. Е. - Молекулярні маркери для експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність у системі UPOV (2014)
Тоцький І. В. - Мікрогаметофітний добір як спосіб підвищення холодостійкості у соняшника, Лях В. О. (2014)
Хухлаєв І. І. - Урожайність сортів гороху за умов посухи, Коблай С. В., Січкар В. І. (2014)
Січкар В. І. - Урожайність та якість насіння широкоадаптивних сортів сої, Лаврова Г. Д., Ганжело О. І. (2014)
Топал М. М. - Адаптивні властивості та продуктивність сортів і ліній з пшенично-житніми транслокаціями в умовах Півдня України (2014)
Поліщук С. С. - Методологія і результати селекції ячменю харчового призначення (2014)
Поліщук С. С. - Життєздатність насіння голозерного ячменю і перспективи створення сортів продовольчого призначення, Кірдогло Є. К., Нагуляк О. І., Щербина З. В. (2014)
Мазур З. О. - Варіювання генотипів жита озимого за ознакою "висота рослин", Корнєєва М. О. (2014)
Дубчак О. В. - Особливості рекомбінування господарсько цінних ознак у кормово–цукрових гібридів буряків (2014)
Лифенко С. П. - Напрями і основні результати досліджень видатних одеських селекціонерів минулого сторіччя (2014)
Пам’яті Юрія Михайловича Сиволапа (2014)
Arshava I. - Psychological mechanisms of the effects of educational experiences on the personality development, Nosenko E. (2014)
Bunas A. M. - Factor analysis of the dynamic characteristics of the propensity to risky behavior (2014)
Nosenko D. V. - Broadening the scope of proactive coping strategies through examining their links with dispositional self-evolution resources (2014)
Opykhailo O. B. - Self-reported character strengths pertinent to gelotophobes, gelotophiles and katagelasticists (2014)
Гура О. С. - Теоретичні основи вивчення психосоматичних захворювань, спричинених розладами психосексуальної сфери особистості (2014)
Жук Н. Ю. - Можливості попередження мовної тривожності у студентів, які вивчають іноземну мову за допомогою комунікативного методу навчання (2014)
Задирайко А. О. - Зв'язок рівня перфекціонізму та копінг-поведінки медичного персоналу, Коваленко В. В. (2014)
Коваленко В. В. - Психологічні особливості прагнення до самоактуалізації чоловіка та дружини, Фоменко Ю. С. (2014)
Корнієнко В. В. - Подружні конфлікти як чинник формування психосоматичних захворювань, Алексеєнко С. Д., Алексеєнко Д. Д. (2014)
Кутєпова-Бредун В. Ю. - Специфічні особистісні властивості музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів (2014)
Носенко Е. Л. - Особистісні передумови успішності розпізнавання ситуацій введення в оману, Новицька І. В. (2014)
Носенко Е. Л. - Опитувальник "Стабільність психічного здоров'я - коротка форма": опис, адаптація, застосування, Четверик-Бурчак А. Г. (2014)
Шпилевська А. А. - Статево-рольвоа диференціація як фактор задоволеності подружжя шлюбом (2014)
Nykonenko N. V. - Review of the latest achievements in education of correctional school teachers in the EU countries (2014)
Vvedenska T. Y. - Hard and soft skills formation in training interpreters in the XXI century (2014)
Байсара Л. І. - МООСs (Масові відкриті онлайн курси) як форма доставки навчального матеріалу (2014)
Славська Я. А. - Форми еколого-естетичного виховання учнівської молоді в другій половині ХХ-на початку ХХІ століть (2014)
Фуркало В. С. - Релігійно-філософські інтерпретації образу Йова (2012)
Баранівський В. В. - Стратифікаційні зміни в країнах Заходу та їх прояв у доступі до вищої освіти (2012)
Богачевський П. С. - Концепт віртуальності в предметному полі сучасної філософії науки (2012)
Порал І. В. - Осмислення предметної орієнтації категорії "інформація" (2012)
Місечко О. Є. - Технологія "інформаційна прогалина" як актуальний засіб інтерактивного навчання іноземної мови (2012)
Нагачевська З. І. - Материнство й дитинство як педагогічні домінанти творчої спадщини громадських діячів і педагогів Західної України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2012)
Пінчук Є. А. - Методологічні основи дослідження правової культури студентів вузу за спеціальністю "Туризм" (2012)
Сейко Н. А. - Доброчинність як провідник соціалізації дітей шкільного віку в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Збагачення словника дошкільників у театрально-ігровій діяльності: педагогічні умови (2012)
Гончарук О. В. - Аспекти формування професійно-педагогічної готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів (2012)
Горбатюк О. В. - Організація самостійної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2012)
Зіноватна О. М. - Освіта магістерського рівня: європейські стандарти та українські реалії (2012)
Кірдан О. Л. - Наукова діяльність українських університетів в управлінському дискурсі (1802-1917 рр.) (2012)
Кузнєцова І. В. - Нові стратегії навчання студентів іноземним мовам в аспекті новітніх освітніх тенденцій, Кузнєцова Г. В., Кухарьонок С. С. (2012)
Ситняківська С. М. - До питання формування оптимальної системи білінгвального навчання у вищому навчальному закладі (2012)
Шліхта Г. О. - Необхідність та особливості управління якістю професійної підготовки вчителів інформатики (2012)
Бойченко К. В. - Модернізація управлінських функцій директорів шкіл у Нідерландах (2012)
Возна З. О. - Формування готовності студентів – майбутніх учителів історії та суспільствознавства до організації проектної діяльності учнів (2012)
Гапченко О. В. - Українська інтелігенція як суб'єкт творення європейського культурно-освітнього простору: з історії української педагогіки XVI-XVII ст. (2012)
Голуб Т. П. - Науково-дослідницька робота студентів як засіб подолання кризи та реалізації інтеграційних тенденцій у вищій технічній освіті (2012)
Коллегаєв М. Ю. - Діагностичний інструментарій оцінювання готовності до професійної діяльності в індустрії активного відпочинку (2012)
Свиридюк В. В. - Iнноваційні освітні технології формування комунікативної компетентності магістрів медсестринства (2012)
Бобраков С. В. - Становлення та розвиток системи професійної підготовки вчителів у Німеччині (2012)
Горбуліч І. О. - Формування здатності маркетологів до вирішення конфліктних ситуацій (2012)
Заболотна М. І. - Принципи відбору публіцистичних текстів для формування аудитивних умінь старшокласників в умовах профільного навчання (2012)
Комарницька В. А. - Психологічні компоненти готовності старшокласників до вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі (2012)
Ліпінська І. О. - Вивчення другої іноземної мови як спеціальності у вищих педагогічних навчальних закладах України (2012)
Супрун М. В. - Вимоги до професіоналізму сучасного викладача вищої школи (2012)
Терехова В. І. - Результати формувального етапу експериментальної роботи щодо досліджування рівнів сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування (2012)
Тимчук К. М. - Ретроспектива поглядів на структуру та підходи до побудови підручників з іноземних мов другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Ситникова Ю. В. - Впровадження дискусії в педагогічному експерименті з майбутніми менеджерами у процесі формування їх професійної культури (2012)
Котнюк Л. Г. - Паратекстуальне мікропіле п'єси Б. Шоу "Пігмаліон" (2012)
Маліновський Е. Ф. - Особливості функціонування простого контактного повтору у різних типах дискурсу (2012)
Мосейчук О. М. - Публіцистичний дискурс як контекст реалізації комунікативного впливу на масового адресата (2012)
Полховська М. В. - Структурні особливості ранньоновоанглійського екзистенційного речення з повнозначним дієсловом to be (2012)
Потреба Н. А. - Фразеологічні одиниці з компонентом кольору у французькій мові (2012)
Юрчук О. О. - Українські стратегії жіночої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах (2012)
Барнич І. І. - Когнітивний підхід до трактування терміна (на матеріалі фінансово-економічної сфери в німецькій та українській мовах) (2012)
Кравченко А. С. - Метод "фальшивих документів" в наративі романа Е. Л. Доктороу "Марш" (2012)
Кротенко Л. Б. - Текст крізь призму категорії зв'язності у Постмодернізмі на матеріалі реалізації лінгвістико-філософського компоненту СЛІД у дискурсі через анафоричний вид зв’язку (2012)
Куліш В. С. - Невербальні маркери поетичного мовчання (на матеріалі поетичного дискурсу корелюючих мов) (2012)
Сардак О. В. - Аналіз концепції "мовних ігор" Л. Вітгенштейна (2012)
Смирнова Л. Д. - Дискурсивні аспекти промови новообраного президента Німеччини Йоахіма Ґаука (2012)
Соболь Л. І. - Літери як наслідок взаємодії лінгвокультур різних народів: узагальнення діахронічного аналізу (2012)
Фідик В. І. - Наративні стратегії постмодерністського текстотворення (2012)
Щербина С. М. - Роль гендерного аспекту у сприйнятті концептів success<>failure (2012)
Бабчук Ю. Й. - Дослідження тембральних характеристик вигуків за допомогою сучасних комп’ютерних програм Speech Analyzer та PRAAT (2012)
Велішаєва С. Е. - Особливості просодичної реалізації радості в англійській сценічній мові (на матеріалі п’єси Лінн Хоуєс "Stage Fright") (2012)
Давидюк Ю. Б. - Універсальні категорії художнього тексту (2012)
Кірячок М. В. - Візії апокаліпсису в романі О. Ульяненка "Сталінка" (2012)
Нелін О. - Проблема становлення та розвитку ювенальної юстиції в Україні (2013)
Бистрик Г. - Механізм держави в системі сучасних теоретико-правових досліджень (2013)
Макаренков О. - Гарантування права людини на розвиток як напрям трансформації правової системи відкритого суспільства (2013)
Толстенко В. - "Форма держави" і "форма правління": проблема співвідношення понять у державно-правовій теорії (2013)
Литвинов Є. - Правові аспекти функціонування Інтернету (2013)
Крупчан О. - Адміністративно-господарські санкції в інформаційній сфері, Бурило Ю. (2013)
Савінова Н. - Поняття "дистанційна комунікація": правовий аспект, Коляденко П. (2013)
Гриняк А. - Договірні зобов’язання з виконання робіт як тип цивільно-правових зобов’язань (2013)
Біленко М. - Предмет договору будівельного підряду (2013)
Пленюк М. - Результат робіт як істотна умова договору будівельного підряду (2013)
Шереметьєва О. - Відповідність законодавства України міжнародно-правовим нормам у сфері страхування пасажирів та членів екіпажу повітряного судна (2013)
Войнаровська О. - Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Стародавньому Римі (2013)
Вознюк Н. - Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спорів (2013)
Осадько А. - Принципи правового регулювання лізингових відносин у сільському господарстві (2013)
Баганець О. - Вплив деяких правових презумпцій на предмет доказування у кримі- нальному провадженні (2013)
Жук М. - Межі судового розгляду у кримінальному судочинстві Стародавнього Риму (2013)
Новіков О. - Поняття злочинності у сфері інтелектуальної власності (2013)
Нелін О. - Правова природа нотаріального акта в новітній парадигмі українського права (2013)
Бистрик Г. - Принципи організації і функціонування механізму держави: теоретико- правові аспекти (2013)
Макаренков О. - Правовий вимір концепту "нація" як когнітивна основа трансформації права в умовах відкритого суспільства (2013)
Смокович М. - Припинення повноважень народнного депутата України: проблеми теорії та практики (2013)
Мельник А. - Доповнюючі джерела українського права (2013)
Солдатенко О. - Актуальні питання вдосконалення бюджетного законодавства України, Науменко І. (2013)
Слободян О. - Правові засади захисту прав споживачів фінансових послуг (2013)
Тилик Т. - Юридичні факти як підстави припинення житлових правовідносин (2013)
Войнаровська О. - Правове регулювання спадкових відносин між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі (2013)
Кірін Р. - Кодифікаційні проблеми гірничого законодавства (2013)
Лозицька К. - Юридична природа інвестицій в навколишнє природне середовище : ознаки та класифікація (2013)
Грек Б. - Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права, Грек Г. (2013)
Поліщук І. - Незаконне використання знака для товарів та послуг: особливості об’єктивної сторони складу злочину (ст. 229 КК України) (2013)
Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 р. № 11 (2013)
Кожина О. Ю. - Перспектива использования криоконсервированной кордовой крови для восстановления гематологических показателей при вирусной патологии на модели гриппа, Останков М. В., Останкова Л. В., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2012)
Гринь В. К. - Відновлення нормальної функції м’язів кінцівок щурів після формування хронічної ішемії при трансплантації мезенхімальних стромальних клітин, Попандопуло А. Г., Оберемко А. В., Варшавер П. Л., Родіна Н. Б. (2012)
Лаврів Л. О. - Дослідження нижньої щелепи і елементів скронево-нижньощелепного суглоба як складових ложа привушної слинної залози у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку (2012)
Гаргин В. В. - Значимость гистологических данных в диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Сакал В. В. (2012)
Кісь А. В. - Судово-медичне значення посмертної імуногістохімічної активності тканин на прикладі визначення фібронектину в травмованих м’язах і шкірі (2012)
Михановский А. А. - Результаты экспериментальных исследований воздействия сверхмалых доз лекарственных препаратов на биологические объекты, Слободянюк О. В. (2012)
Степаненко А. Ю. - Индивидуальная изменчивость формы и внешнего вида мозжечка человека (2012)
Бережная М. А. - Возрастная динамика структурной организации V слоя верхних лобных извилин головного мозга (2012)
Алексеенко Р. В. - Физиологические и информационные адаптивные системы поддержания гликемического гомеостаза (2012)
Жуков В. И. - Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на состояние мембран в токсикологическом эксперименте, Маракушин Д. И., Наконечная О. А., Стеценко С. А. (2012)
Кравчун П. Г. - Генетичні аспекти патогенезу артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет, Ольховський Д. В., Кадикова О. І. (2012)
Демиденко Г. В. - Дисфункція ендотелію як фактор розвитку інсулінорезистентності у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Власенко М. А. - Зміни функції ендотелію у хворих на хронічну хворобу нирок, поєднану з гіпертонічною хворобою, Шелест Б. О., Ковальова Ю. О., Шалімова А. С., Шелест О. М. (2012)
Масюк Л. А. - Результати моніторингу випадків звільнень засуджених від подальшого відбування покарань за станом здоров’я (2012)
Оспанова Т. С. - Порівняльна характеристика рівнів молекул адгезії E-селектин, sІCAM-1 та sVCAM-1 при діабетичній нефропатії, Заозерська Н. В. (2012)
Попова С. С. - Синдром Штейна–Левенталя в структуре эндокринопатий, сопровождающихся поликистозом яичников. Часть 1. Оценка клинических показателей, Лысенко Т. П. (2012)
Сенаторова Г. С. - Оцінка впливу неінфекційних факторів перинатального періоду на розвиток бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л. (2012)
Долгая О. В. - Использование сиднейской классификации хронических гастритов в педиатрической практике (2012)
Степанченко К. А. - Оценка динамических систем мозга у подростков с головной болью напряжения в состоянии спокойного бодрствования (2012)
Тесленко О. А. - Тесленко. Особенности вегетативной регуляции при гипертонической болезни (2012)
Сайко Д. Ю. - Этиопатогенетические особенности формирования психических расстройств у больных с болезнью паркинсона (2012)
Марута Н. О. - Гендерно зумовлена специфіка суїцидальної поведінки у хворих на депресії (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики), Сновида Л. Т. (2012)
Козько В. М. - Клініко-лабораторні показники мікробіоценозу кишечника у хворих на парентеральні гепатити, Копійченко Я. І., Сохань А. В., Анциферова Н. В., Пеньков Д. Б. (2012)
Подаваленко А. П. - Мониторинг микроорганизмов рода corynebacterium в разные периоды интенсивности эпидемического процесса дифтерии, Чумаченко Т. А., Глушкевич Т. Г., Шумакова Л. Л. (2012)
Бойко В. В. - Порушення зовнішньосекреторної та ендокринної функції підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Песоцький О. М., Кулик І. А. (2012)
Литовченко В. О. - Сучасний погляд на лікування множинних переломів стегнової кістки, Власенко Д. В., Гарячий Є. В., Власенко В. Г. (2012)
Рекова Л. П. - Современные направления улучшения качества лечения больных с острыми гнойными воспалительными процессами челюстно-лицевой области, Сторожева М. В. (2012)
Капустник В. А. - Інтенсивність вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації у хворих на професійні пилові захворювання бронхолегеневої системи, Мельник О. Г. (2012)
Капустник В. А. - Патогенетичні аспекти вібраційної і гіпертонічної хвороб (огляд літератури), Сухонос Н. К. (2012)
Завгородній І. В. - Гігієнічна оцінка джерел шуму у відділеннях інтенсивної терапії недоношених новонароджених, Сенаторова Г. С., Ріга О. О., Будянська Е. М., Семенова Н. В., Піонтковька О. В., Завгородня Н. І., Сенаторова А. В. (2012)
Ткач Ю. И. - Значение дополнительного лабораторного обследования школьников при обязательном медицинском профилактическом осмотре, Зимницкая Т. В., Ржевская О. А., Повгородняя О. И. (2012)
Коваленко Ю. В. - Отдельные аспекты преподавания цикла "офтальмология" для семейных врачей (2012)
Авраменко Л. Г. - Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка (2013)
Анісімова Н. П. - "Зелена казка" Петра Мідянки: натурфілософські мотиви лірики (2013)
Анненкова Е. С. - Любовь как свойство бытия в художественном мире И. Тургенева и И. Бунина (2013)
Бойчук А. Р. - Еволюція вітчизняної літератури для дітей (2013)
Бондар Л. О. - Переосмислення канону драматургічного персонажа у п’єсах Ярослава Верещака (2013)
Веретюк Т. В. - Образ матері у поетичній спадщині Ігоря Муратова (2013)
Віннікова Н. М. - Українські містифіковані пародисти в еміграції (2013)
Водяна П. М. - Своєрідність строфіки поезії І. Франка (2013)
Горенко І. В. - Осмислення жанрової природи оповідей рабів у літературознавчих дослідженнях США II пол. XX століття (2013)
Григоренко І. В. - Структура епістолярію Андрія Малишка (фонд Максима Рильського) (2013)
Грищенко О. В. - Крізь простори часу: до проблеми історичної пам’яті в романі "Музей покинутих секретів" О. Забужко (2013)
Гураль Г. Й. - Про один зразок колективного маскування в прозі Івана Франка (на матеріалі сатиричного оповідання "Задля празника") (2013)
Гурдуз А. І. - Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ – першого десятиліття ХХІ століть: інтрига переосмислення (2013)
Данильчук О. М. - Синтез документального і белетристичного модусів як особливість художньої манери Артура Хейлi (2013)
Доценко Н. В. - Комунікативні структури у романах Патріка Модіано (2013)
Драпак Г. Б. - Динаміка і шляхи розвитку теорій читацького відгуку у ХХ столітті (2013)
Икитян Л. Н. - Мыслительный эксперимент как провокационная форма художественного познания (2013)
Інденко Н. О. - Психоаналіз – провідний прийом постмодерністської гри в романі Т. Фіндлі "Пілігрим", Шутько О. О. (2013)
Йолкіна Л. В. - Українська поезія XVI ст. у рецепції Володимира Перетца (2013)
Карпов И. П. - "Мои утраченные годы" (А. С. Пушкин поэт революции) (2013)
Кіраль С. С. - "Найвища посада на землі – бути чесною людиною, бо це найтяжче": до історії публікації роману Р. Андріяшика "Люди зі страху" (2013)
Комаров С. А. - Фельетонистика Е. П. Петрова: тематическая палитра и жанровые доминанты (2013)
Краснощок В. В. - Літературознавчий портрет Лесі Українки в есеїстиці Євгена Маланюка (2013)
Кремінь Т. Д. - Жанрово-стильові особливості "героїчних віршів" уманського священика Івана в контексті розвитку жанру віршованої хроніки (2013)
Крупка В. П. - Полісемантичність концептів "скеля" і "камінь" у поезії Володимира Забаштанського (2013)
Куцевол О. В. - Образ жінки-стратега в романі Юрія Шовкопляса "Інженери" (2013)
Лукьяненко Д. В. - Роман "Ґудзик" Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми (2013)
Мариненко Ю. В. - Біблійні образи в українській прозі 40-х років ХХ ст. (2013)
Марчук К. А. - Літописне оповідання з погляду наратології (2013)
Меншій А. М. - Ґендерні стереотипи у творчості М. Коцюбинського та М. Івченка (2013)
Михида С. П. - В. Винниченко: динаміка становлення особистості (2013)
Настасюк Ю. С. - Сакральні домінанти в поезії Ліни Костенко (2013)
Нестелєєв М. А. - Самотність і свобода у прозі Кобо Абе (2013)
Новик О. П. - Генеза художньої образності поезії Дмитра Ознобішина (2013)
Останіна Г. Г. - Східний світ у художньому моделюванні Пантелеймона Куліша (2013)
Панова Н. Ю. - Общественные, социокультурные и литературные тенденции в Англии на рубеже XIX–XX веков (2013)
Перенчук О. З. - Детективний жанр: процес читання (2013)
Петренко Т. С. - Особливості жанрової форми роману "Замок над Водаєм" Сергія Домазара (2013)
Підопригора С. В. - Іронічний дискурс в повісті "Депеш мод" С. Жадана (2013)
Полішученко І. О. - Баладний жанр у творчості Степана Руданського і Андрія Малишка (2013)
Розмариця С. А. - Творчість Пилипа Капельгородського як історико-літературна проблема (2013)
Савич В. І. - Життєві й мистецькі обрії Романа Кухаря (Р. Володимира) (2013)
Смушак Т. В. - Фактуальність і фікціональність у світлі творчого мислення Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі автобіографічної повісті "Без коріння" та автобіографічного роману "Вино самотності") (2013)
Станчевская Т. С. - Синтез документального и художественного начал в повести Лидии Чарской "Записки институтки" (2013)
Старовойт Л. В. - Образ сучасника у творчому доробку Анатолія Малярова (2013)
Урись Т. Ю. - Національний модус у поетичному доробку Ігоря Павлюка (на матеріалі збірки "Бунт") (2013)
Фесенко Є. В. - Екфраза: специфіка визначення та особливості функціонування (2013)
Філатова О. С. - Художні експерименти В. Винниченка: конфлікт духовного й тілесного (2013)
Царук А. П. - Художнє осмислення влади речей у романі А. Мороза "Четверо на шляху" (2013)
Цепкало Т. О. - Міфологема місяця в поезіях Богдана Лепкого й Олександра (2013)
Шимчишин М. М. - Зображення урбаністичної суб’єктності в романах письменників гарлемського ренесансу (Р. Фішер "Мури єрихону", Л. Г’юз "Сміх крізь сльози", В. Термен "Чим чорніша чорниця…", К. Маккей "Додому до Гарлема") (2013)
Широкова В. В. - Поэтика имени в повести М. Кузмина "Приключения Эме Лебефа" (2013)
Юрчук О. О. - Українські письменники проти колоніалізму: крутійство (2013)
Янкова М. А. - Біблійні мотиви та національна ідея в поемі Ю. Ґудзя "Барикади на хресті": інтертекстуальне прочитання (2013)
Яровенко Т. С. - Дебютний період творчості В. Винниченка в критичній рецепції сучасників (2013)
Ярославський І. Г. - Образ героя-розповідача в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2013)
Filippyeva T. I. - The mystery of Christina Rossetti (2013)
Відомості про авторів (2013)
Dennai Benmoussa - Simulation of Tunnel Junction in Cascade Solar Cell (GaAs/Ge) Using AMPS-1D , Ben Slimane H., Helmaoui A. (2014)
Steblenko L. P. - Influence of Polymer Coatings on the Carrier Life Time in Solar Silicon Crystals, Podolyan A. O., Korotchenkov O. O., Yashchenko L. M., Naumenko S. M., Kalinichenko D. V., Kobzar Yu. L., Kurylyuk A. M., Kravchenko V. M. (2014)
Kryuchkov S. V. - Effect of High-frequency Laser Radiation on the Graphene Current-voltage Characteristic, Kukhar’ E. I., Nikitina O. S. (2014)
Shakil S. R. - Sensing Properties of Gas Sensor Based on Adsorption of NO2 with Defect, Pristine, Fe and Si-MoS2 Layer , Khan S. A. (2014)
Maity S. - Improvement of Front Side Contact by Light Induced Plating of c-Si Solar Cell, Dey S., Bhunia C.T., Sahа Н. (2014)
Lopushansky V. V. - Second- and Third-order Raman Scattering in Bulk and Glass-embedded Nanometric CdS1–xSex Crystals (2014)
Raghu P. - Influence of Electron Irradiation on Optical Properties of ZnSe Thin Films, Naveen C. S., Mrudula K., Sanjeev Ganesh, Shailaja J., Mahesh H. M. (2014)
Kochura A. V. - Synthesis and Investigation of Nanoscale Structured Magnetic Films , Marenkin S. F., Fedorchenko I. V., Abakumov P. V. (2014)
Benhaliliba M. - Effect of Metal on Characteristics of MPc Organic Diodes, Ocak Y.S., Benouis C.E. (2014)
Prakash R. Somani - Volatile Organic Compounds are Ghosts for Organic Solar Cells, Savita P. Somani, Masayoshi Umeno (2014)
Beresnev V. M. - Tribotechnical Properties of the Coatings (Ti-Zr-Nb)N , Grankin S. S., Novikov S. Yu., Nyemchenko U. S., Sobol O. V., Turbin P. V. (2014)
Murashеv V. N. - Peculiarities of Betavoltaic Battery Based on Si, Mordkovich V. N., Legotin S. A., Rabinovich O. I., Krasnov A. A. (2014)
Sobol O. V. - Using a Bias Potential in a Constant and Pulse Modes for Structural Engineering Vacuum Arc Nanocrystalline Coatings of Zirconium Nitride, Andreev A. A., Stolbovoy V. A., Gorban’ V. F., Pinchuk N. V., Meylekhov A. A. (2014)
Kalinkevich O. V. - Formation of Nanocrystalline Hydroxyapatite in Presence of Some Aminoacids, Danilchenko S. N., Kalinkevich A. N., Kuznetsov V. N., Lü J. J., Shang J., Yang S. R. (2014)
Samanta P. K. - Chemical Synthesis and Optical Properties of ZnO Nanoparticles, Saha A., Kamilya T. (2014)
Postolnyi B. O. - Study of Elemental and Structural Phase Composition of Multilayer Nanostructured TiN/MoN Coatings, Their Physical and Mechanical Properties , Konarski P., Komarov F. F., Sobol O. V., Kyrychenko O. V., Shevchuk D. S. (2014)
Однодворець Л. В. - Розмірний ефект в температурній залежності питомого опору металевих плівок (2014)
Погребняк А. Д. - Мультифрактальное исследование микрогеометрии поверхности (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N нитридных покрытий, Борисюк В. Н., Багдасарян А. А., Максакова О. В., Смирнова Е. В. (2014)
Курилюк В. В. - Модифікація зонної структури деформованих квантових дротів InP, Коротченков О. О., Подолян А. О. (2014)
Салій Я. П. - Топологічні особливості парофазних наноструктур SnTe на поліаміді, Чав’як І. І., Биліна І. С., Фреїк Д. М. (2014)
Харченко Н. А. - Фізико-хімічні умови процесу модифікування поверхні сталей ванадієм, вуглецем та азотом, Хижняк В. Г., Говорун Т. П., Дегула А. І. (2014)
Оленич І. Б. - Електричні і фотоелектричні властивості поруватого кремнію, модифікованого наночастинками кобальту (2014)
Латышев В. М. - Получение и некоторые особенности окисления наносистем Zn, Корнющенко А. С., Перекрестов В. И. (2014)
Лень Т. А. - Електроопір та магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок, Овсієнко І. В., Мацуй Л. Ю., Тугай А. В. (2014)
Долгов А. С. - Краевые столкновения медленных атомов с двумерной гексагональной структурой, Чередниченко М. С. (2014)
Миненков А. А. - Определение твердофазной растворимости компонентов в плёночной системе Ag-Ge , Богатыренко С. И., Крышталь А. П. (2014)
Кіріченко М. В. - Моделювання вихідних параметрів кремнієвих фотоперетворювачів з базовими кристалами і-типу (2014)
Баужа А. С. - Влияние спин-орбитального взаимодействия на магнито-оптические спектры InSb квантовых точек (2014)
Krivtsov V. V. - Electretic State and Radiative Absorption of Polyvinylchloride Metal Nanocomposites, Malinovsky Ye. V. (2014)
Клочко Н. П. - Управление морфологией и свойствами наноструктур оксида цинка, изготавливаемых методом импульсного электрохимического осаждения , Хрипунов Г. С., Мягченко Ю. А., Мельничук Е. Е., Копач В. Р., Клепикова Е. С., Любов В. Н., Копач А. В. (2014)
Рачій Б. І. - Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні властивості , Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Ващинський В. М., Лісовський Р. П., Мандзюк В. І. (2014)
Кондрюк Д. В. - Температурні зміни енергії електрона в наноплівках AlxGa1 – xAs / GaAs / AlxGa1 – xAs різноїтовщини та складу бар’єрного матеріалу, Крамар В. М. (2014)
Адамів В. Т. - Формуванні і оптичні властивості наночастинок Ag в тетраборатних склах CaB4O7-Ag2O і CaB4O7-Gd2O3-Ag2O, Бурак Я. В., Гамерник Р. В., Дутка Р. М., Теслюк І. М. (2014)
Суходуб Л. Б. - Наночастинки хітозану, модифіковані іонами металів (2014)
Доброжан О. А. - Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонкоплівкових сонячних елементах на основні гетеропереходів n-ZnS(n-CdS) / p-CdTe із струмознімальними контактами ITO та ZnO, Опанасюк А. С., Гриненко В. В. (2014)
Вьюнник В. И. - Плащ невидимости с использованием несингулярной координатной трансформации, Звягинцев А. А. (2014)
Хачатрян А. Г. - Обобщение модели "удлиняемое-неудлиняемое мертвое время" на случай произвольной фазы регистрации импульсов, Бугай А. Н. (2014)
Ковалюк З. Д. - Дослідження електричних властивостей InSe інтеркальованого кобальтом, Шевчик В. В., Боледзюк В. Б., Нетяга В. В. (2014)
Кузнецов В. М. - Структурні та субструктурні особливості апатит-біополімерних композитів: порівняння даних рентгенівської дифракції та просвічуючої електронної мікроскопії з електронною дифракцією, Суходуб Л. Б., Суходуб Л. Ф. (2014)
Мочалов А. А. - Исследования температурных характеристик твердого тела на микроуровне с помощью метода структурных единиц, Гайша А. А., Евфимко К. Д. (2014)
Барабаш М. Ю. - Квантовые свойства блоховской точки − наноразмерного солитона в ферромагнетиках (2014)
Кругляк Ю. А. - Спинтроника в концепции "снизу-вверх", Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2014)
Дяденчук А. Ф. - Низькорозмірні структури GaN, Кідалов В. В. (2014)
Точилін С. Д. - Особливості спектральної інтенсивності розсіяного світла поблизу точки фазового переходу в кристалах ніобата барію-натрію (2014)
Будзуляк І. М. - Процеси накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі лазерно-опроміненого композиту TiO2/C , Ільницький Р. В., Морушко О. В., Рачій Б. І., Хемій О. М., Шийко Л. О., Яблонь Л. С. (2014)
Демиденко М. Г. - Магніторезистивні та магнітоопричні властивості фрагментів спін-вентильних структур на основі впорядкованих масивів наночастинок Fe3O4 , Костюк Д. М., Проценко С. І., Шумакова Н. І. (2014)
Козак А. О. - Структурні, механічні і оптичні властивості плазмохімічних Si-C-N плівок , Іващенко В. І., Порада О. К., Іващенко Л. А., Томіла Т. В. (2014)
Крупчан О. - Інституціонально-правові засади функціонування Митного союзу та Єдиного економічного простору (2013)
Пушкіна О. - Права жінок за міжнародним правом та українським законодавством (2013)
Скрипнюк В. - Діяльність політичних партій в контексті правового забезпечення принципу поділу влади (2013)
Нелін О. - Історико-правовий аналіз інституту нотаріату України та країн — членів СНД (2013)
Сопілко І. - Особливості тлумачення окремих термінів інформаційного права (2013)
Теплюк М. - Ефективність дії закону та умови її забезпечення: окремі питання теорії (2013)
Чорнобук В. - Незалежність судової влади як складова верховенства права: фінансово-правові аспекти (2013)
Радейко Р. - Право як формалізоване явище (2013)
Яковлєв А. - Cтруктурна організація і діяльність парламенту: актуальні проблеми конституційного процесу в Україні (2013)
Миронюк Р. - Процесуальні особливості перегляду справ про адміністративні правопорушення на підставі рішень міжнародних судових установ (2013)
Степаненко В. - Правові аспекти визначення функцій та структури Державного земельного банку (2013)
Махінчук В. - Форми захисту прав суб’єктів підприємницьких відносин (2013)
Марценко Н. - Межі здійснення права спільної власності на житло (2013)
Салміна Я. - Правовий статус суб’єктів правовідносин у сфері використання природних ресурсів континентального шельфу за законодавством України (2013)
Татьков В. - Роль судової практики у забезпеченні застосування положень Цивільного та Господарського кодексів України (2013)
Примак В. - Пам’яті академіка Ігоря Побірченка (2013)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2013 році (2013)
Мацько В. П. - Концептуальне прочитання двосвіття в неоромантичній прозі української діаспори ХХ століття (2009)
Хомич В. І. - Транспонування прийменниково-відмінкових форм "praen + Ngen" з вихідною семою вираження місця, неподалік якого знаходиться предмет, у нетиповій позиції, зокрема атрибута, Кисла О. М. (2009)
Блануца А. В. - Актовые книги земских и городских судов как источники для изучения правовой и социальной истории Великого княжества Литовского и речи Посполитой ХVІ –ХVІІ вв. (2009)
Кухарук О. В. - Комплектування української козачої дивізії в війну 1812–1814 рр. (2009)
Шевченко Н. О. - М. О. Максимович і М. П. Погодін: до історії взаємин двох учених (2009)
Луняк Є. М. - Таємний український емісар у Парижі в 1847 р. (до 200-ліття з дня народження кирило-мефодіївця Миколи Івановича Савича) (2009)
Нікітін Ю. О. - До проблеми ефективності в роботі органів міського самоврядування у ІІ половині ХІХ ст. (на прикладі м. Суми) (2009)
Шевченко В. М. - Проблеми еволюції українського земельного ринку 80–90-х рр. ХІХ ст. (2009)
Сидорович О. С. - Проблеми споживчої кооперації Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у світлі постанов кооперативних з’їздів і нарад (2009)
Кочергін І. О. - Кому служив українець М. В. Родзянко? (2009)
Труш О. М. - Наукова діяльність Володимира Піскорського за кордоном (2009)
Тимченко Р. В. - Симон Петлюра і Євген Петрушевич в умовах об’єднання українських армій (липень–листопад 1919 року): крок до співпраці чи остаточного розпаду? (2009)
Моціяка П. П. - Людина зі зброєю в храмі науки: хроніка протистояння (Історико-філологічний інститут князя безбородька в 1917–1920 рр.) (2009)
Еткіна І. І. - До причин трагедії під Крутами. Селянський рух у Чернігівській губернії в жовтні 1917 – січні 1918 рр. (2009)
Горох М. В. - Управлінська вертикаль та кадрова політика Торгсину (на прикладі Чернігівської обласної контори) (2009)
Товстоляк Н. М. - Качанівський некрополь (2009)
Савочка А. М. - Благодійність у Таврійській губернії: пошук громадської злагоди чи спроба вирішення приватних питань? (2009)
Кириченко В. Г. - Невідомі сторінки в історії філософсько-педагогічниї думки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2009)
Каліновський В. - Часопис "Таврические епархиальные ведомости": засіб офіційної пропаганди чи важливе краєзнавче джерело? (2009)
Блакитний М. М. - Діяльність православних товариств Чернігівської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часописів "Черниговские епархиальные известия" та "Вера и жизнь") (2009)
Аскерова Л. С. - Безпритульність та жебрацтво у Чернігові у ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Дмитренко Н. М. - До питання керівництва Укрголовнаукою місцевими музеями (20-ті роки ХХ ст.) (2009)
Острянко А. М. - М. Бережков: штрихи до біографії (2009)
Булига І. І. - Релігія і політика: практика взаємодії у сучасній Україні (2012)
Найчук А. В. - Трансформація суспільних відносин в епоху модерну (2012)
Препотенська М. П. - Мегаполіс як особливий тип буття міста. Екзистенціальний аспект (2012)
Стовпець О. В. - Соціально-філософські аспекти розвитку інформаційних технологій в контексті проблем інформаційної цензури та захисту інтелектуальної власності (2012)
Шадюк Т. А. - Екзистенційно-онтологічні підстави ідеї людської стражденності у творчості С. Франка і М. Бердяєва (2012)
Дупак В. Г. - Метафізика віртуальної реальності: аналіз філософських концепцій (2012)
Кохан Ю. В. - Гендер у сучасному українському суспільстві: світоглядні аспекти державницького підходу (2012)
Сабадуха О. В. - Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи Просвітництва та Нового часу (2012)
Лобода С. М. - Періодизація становлення й розвитку української педагогічної преси ХХ століття як віддзеркалення проблеми педагогічної творчості вчителя (2012)
Семенець С. П. - Концепція розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики: результати досліджень (2012)
Смагін І. І. - Нормативний та педагогічний зміст поняття "науково-методична робота" в системі загальної середньої освіти (2012)
Бузінська Я. М. - Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі (2012)
Войналович Л. П. - Зміст професійної підготовки вчителів у педтехнікумах для національних меншин в Україні у 20-х роках ХХ століття (2012)
Журба О. В. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на уроках етики (2012)
Захарчук Н. В. - Шляхи удосконалення комунікативної складової змісту навчальних програм і підручників для майбутніх екологів (2012)
Карплюк С. О. - Розробка електронних засобів навчання як спосіб інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики, Франовський А. Ц. (2012)
Коваль П. М. - Специфіка різних видів мистецтв та їх використання у професійній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Купчик Р. М. - Інформаційні технології у підготовці майбутніх дизайнерів у контексті сучасних освітніх тенденцій, Прусак Ю. В. (2012)
Левченко О. О. - Психолого-педагогічна практика відпрацювання методик діагностування фасилітативного стилю у педагогічній взаємодії молодих викладачів дисциплін соціально-психологічного циклу (2012)
Литньова Т. В. - Трансформація цілей навчання іноземної мови в Україні в контексті європейських освітніх тенденцій, Разінкіна О. В. (2012)
Малинівська Л. І. - Оволодіння студентами системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності при надзвичайних ситуаціях (2012)
Олійник Ю. І. - ІКТ-компетентність як засіб розвитку творчої особистості (2012)
Папіжук В. О. - Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції та Україні на початку ХХІ століття (2012)
Піддубна О. М. - Значення начерків в художньо-творчій діяльності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2012)
Прусак В. Ф. - Підготовка викладача до здійснення наскрізної екологічної освіти майбутніх дизайнерів (2012)
Самаріна С. І. - Проблема методів формування дисципліни учнів у шкільній освіті: історико-педагогічний контекст (2012)
Сидорчук Н. Г. - Середньовічний університет: мистецтво педагогічної дії (2012)
Сторожук А. І. - Автентична лірика Східного Поділля як засіб формування національного самоусвідомлення майбутніх учителів, Мороз М. О. (2012)
Байда М. В. - Експериментальна перевірка методики підготовки майбутніх учителів-філологів до реалізації кооперативного навчання (2012)
Гаращук К. В. - Характеристика поняття "освітня реформа" у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (2012)
Дєнічєва О. І. - Можливості запровадження австрійського досвіду реформування гуманітарної освіти в Україні (2012)
Зимовець О. А. - Інтегровані спецкурси з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2012)
Лук’янчук С. Ф. - Полікультурне виховання учнів в українській школі: сучасний стан (2012)
Гончарук Т. В. - Виховання екологічної культури старшокласників через активізацію їх творчого потенціалу в процесі практичної діяльності в довкіллі (2012)
Дітківська С. І. - Розвиток іншомовної освіти у жіночих середніх навчальних закладах у Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Жуковський Є. І. - Фізичне виховання у Стародавньому Сході та в Античності (2012)
Коваленко В. О. - Комплексний підхід до організації позааудиторної діяльності (2012)
Коник О. Г. - Проблема організації методичної роботи в психологічній та педагогічній науці (2012)
Курило Т. В. - Прогностичне значення ідей гуманізації освіти 60-х років ХХ століття для сучасної педагогічної науки і освіти (2012)
Мосіюк О. О. - Модель інноваційного процесу педагога (2012)
Москалюк А. М. - Вплив предметів художньо-естетичного циклу на емоційно-естетичний розвиток молодших школярів (2012)
Сорочинська О. А. - Організація позакласної еколого-натуралістичної роботи учнів основної школи (2012)
Гончарук В. В. - Історико-філософські погляди народів на проблему розвитку освіти (2012)
Щеглов А. Ю. - Науково-дослідна робота курсантів в освітньому просторі вищого військового навчального закладу (2012)
Анісімова А. О. - Виявлення проявів інтерференції при навчанні професійно орієнтованого перекладу (на матеріалі німецької, англійської та української мов) (2012)
Дягілєва Ж. А. - Лінгвокультурологічний аспект дослідження словотвірного потенціалу лексем із значенням Freundschaft в німецькій мові (2012)
Кантур К. О. - Аналіз мовних механізмів антропосемічної евфемізації (2012)
Кратасюк Л. М. - Функціонально-змістові типи мовлення як виразник текстової категорії інформативності (2012)
Глущук-Олея Г. І. - Семантичні групи відіменникових каузативних дієслів (на матеріалі іспанської мови) (2012)
Надточій Ю. М. - Англо-американізми в політичних текстах сучасної німецької мови (2012)
Скібіцька О. В. - Прагматичні ідіоми в англомовних електронних туристичних текстах та передача їх засобами української мови (2012)
Тихоновська Г. С. - Визначення поняття "гендер" та гендерні дослідження у сучасній лінгвістиці (2012)
Стахмич Ю. С. - Адекватність та еквівалентність перекладу в контексті комп’ютерної лінгвістики (2012)
Дуденко В. Г. - Распределение объемов экскреторных секторов в четырехсекторной почке человека при различных вариантах ее кровоснабжения, Кондрусик Н. Ю., Ткаченко О. Н. (2012)
Лєрмонтов О. О. - Методика виявлення анатомічних структур надниркових залоз людини (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського