Халилова Н. Г. - Количественные параметры фронтальной проекции лица юношей-нигерийцев (2012)
Гаврилюк А. О. - Гістологічна й імуногістохімічна характеристика вірусобумовленого цитолізу, імуноцитарної інфільтрації та імуноклітинної деструкції печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит В, С і В+С (2012)
Штанюк Є. А. - Чутливість до антибіотиків основних аерофільних збудників гнійно-запальних захворювань, виділених в неінфекційній клініці, Остапенко О. М., Мінухін В. В. (2012)
Ковалёва А. А. - Сравнительная оценка методов окраски микобактерий и перспектива усовершенствования микроскопической диагностики туберкулеза (2012)
Поляченко Ю. В. - Вплив трансплантації донорських нативних і кріоконсервованих мезенхімальних мультипотентних стовбурових клітин на перебіг репаративно-деструктивних процесів у жирових трансплантатах, Запольська К. М., Кучук О. В., Кирик В. М., Цупиков О. М., Клименко П. П., Салютін Р. В., Онищенко Г. М., Шаблій В. А. (2012)
Сокол В. К. - Анализ особенностей причин смертности населения Харьковской области за период 2006–2009 годов, Богатырёва Р, В. В., Сокол К. М. (2012)
Белал С. А. С. - Воспроизводимость биологической обратной связи у здоровых добровольцев в алгоритме метрономизированного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма, Кулик А. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2012)
Резуненко Ю. К. - Мышечный метаболизм у молодых лиц с артериальной гипертензией, Истомин А. Г., Кириченко М. П., Латогуз С. И., Масло В. И. (2012)
Бутикова Е. А. - Фармакодинамические эффекты гипотензивного действия периндоприла на суточный ритм артериальногo давления у больных артериальной гипертензией (2012)
Распутіна Л. В. - Особливості структурно-геометричного ремоделювання лівого шлуночка у хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби (2012)
Сокольнікова Н. В. - Взаємозв’язок рівня інтерлейкіну-1β й інтерлейкіну-6, показників вуглеводного і ліпідного обмінів і діастолічної функції міокарда у хвори на цукровий діабет 2-го типу (2012)
Сенаторова Г. С. - Толерантність до фізичного навантаження дітей з різним ступенем надлишку маси тіла, Чайченко Т. В., Мацієвська Н. К., Бужинська Н. Р. (2012)
Сенаторова Г. С. - Особливості функціонального стану нирок у дітей із цукровим діабетом у Харківській області, Муратова К. Г. (2012)
Коржинський Ю. С. - Порівняльна оцінка перебігу ранньої неонатальної адаптації у недоношених новонароджених з ризиком внутрішньошлуночкових крововиливів при пізньому і ранньому перетисканні пуповини, Чуйко М. М., Данков О, В. В. (2012)
Криворотько Д. М. - Клінічне значення рівнів метаболітів оксиду азоту в конденсаті повітря видиху новонароджених з пневмонією (2012)
Шкурупій Д. А. - Медикаментозна агресія як чинник поліорганної недостатності у новонароджених (2012)
Кожина А. М. - Опыт организации реабилитации психически больных лиц с ограниченной способностью к интеграции в сообщество в странах ближнего и дальнего зарубежья, Богатырёва Р. В., Гуменюк Л. Н. (2012)
Першина Ю. В. - Факторы, повлиявшие на исходы инсультов (2012)
Подушка И. И. - Суточный профиль артериального давления у больных острым ишемическим инсультом в зависимости от полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента (2012)
Погорєлов В. В. - Патогенетичні взаємозв’язки метаболічних розладів, вільнорадикального окиснення та цитокінового профілю у розвитку дискогенної радикулоішемії, Жуков В. І., Марченко О. Є. (2012)
Куфтеріна Н. С. - Роль нейропластичності головного мозку в патогенезі легкої черепно-мозкової травми (2012)
Козько В. М. - Використання сучасних статистичних технологiй для прогнозування наслiдкiв гострого гепатиту В, Винокурова О. М., Меркулова Н. Ф., Соломенник Г. О., Могиленець О. І., Загороднєва О. В., Заблоцька С. І. (2012)
Козько В. М. - Неінвазивна система "Гепафiбродетект" у визначенні фіброзу печінки хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І., Сохань А. В. (2012)
Ткаченко С. О. - Особливості реакції інтерлейкінів крові при ешерихіозі у дітей,інфікованих Helicobacter pylori (2012)
Кучеренко Е. О. - Особенности иммунного ответа детей, больных хламидийными пневмониями, Зимина М. С. (2012)
Жидецкий В. В. - Профилактика и хирургическое лечение послеоперационных эвентраций (2012)
Сусла О. Б. - Особливості структурно-функціональних змін серця у хворих із клапанним кальцинозом на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок (2012)
Волкова Ю. В. - Клініко-патогенетичні аспекти травматичної хвороби у геронтологічних хворих (2012)
Савельева Н. Н. - Роль стоматологической патологии в формировании галитоза у больных с лямблиозной инвазией (2012)
Соколова И. И. - Состояние гигиены полости рта у выпускников стоматологического факультета и факторы ее мотивации, Кобченко Н. В. (2012)
Костюк І. Ф. - Роль ендотеліну-1 та фібронектину в розвитку легеневого фіброзу при силікозі ливарників, Нагорна О. П. (2012)
Завгородній І. В. - Клініко-гігієнічні паралелі в алгоритмі виходжування недоношених новонароджених, Сенаторова Г. С., Ріга О. О., Будянська Е. М., Семенова Н. В., Піонтковська О, В. В., Завгородня Н. І., Сенаторова А. В., Агафонова Н. І. (2012)
Мельник О. Г. - Оцінка ступеня ендогенної інтоксикації при професійних пилових захворюваннях бронхолегеневої системи за допомогою біохемілюмінесцентного методу (2012)
Капустник В. А. - Система высшего медицинского образования в Германии, Bоckelmann Irina, Завгородний И. В., Chegrynets О. (2012)
Борейко В. І. - Науково-освітянське забезпечення економічного розвитку села (2014)
Шевчук О. М. - Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах, Созанський Л. Й., Татарин Н. Б. (2014)
Мейта В. І. - Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності (2014)
Козак Л. В. - Забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заході державних стратегічних програм розвитку АПК в Україні (2014)
Ногінова Н. М. - Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети (2014)
Шевченко О. О. - Теоретичні аспекти формування категорії "соціальна мотивація" в умовах соціально орієнтованої економіки (2014)
Зелінська Г. О. - Формування освітнього менеджменту у контексті розвитку освітніх систем Карпатського регіону (2014)
Слава С. С. - Структурна парадигма збалансованості інструментів підтримки економічного розвитку регіону, Гапак Н. М. (2014)
Янишин Я. С. - Вплив виробничих витрат на експортну спроможність галузі птахівництва в Україні, Нагорнюк О. П. (2014)
Баранник Л. Б. - Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема сучасності (2014)
Береславська О. І. - Золотовалютні резерви України: джерела поповнення та ефективність управління (2014)
Гороховець Ю. А. - Теоретичні основи структурування АПК регіону (2014)
Дем’янчук О. І. - Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку (2014)
Іванчук Н. В. - Економічна сутність соціальних податків (2014)
Корнєва І. В. - Теоретична концепція побудови механізму монетарного регулювання (2014)
Онишко С. В. - Гнучкість фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки, Лактіонова О. А. (2014)
Роменська К. М. - Критерії ефективного використання коштів місцевих бюджетів України (2014)
Сословський В. Г. - Зв’язок між комплексним фінансовим аналізом і превентивною діагностикою фінансової безпеки підприємства, Коломієць Р. О. (2014)
Топішко Н. П. - Система соціального захисту населення як соціальний, економічний та політичний стабілізатор розвитку суспільства (2014)
Федорович І. М. - Прогнозна оцінка та аналіз витрат на обслуговування державного боргу України (2014)
Чкан І. О. - Безготівкові розрахунки – сучасний спосіб оплати (2014)
Іонін Є. Є. - Аналітичне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання, Беспалова А. Г. (2014)
Харчук Ю. Ю. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду (2014)
Нежива М. О. - Інформаційна основа для проведення аудиту ефективності формування фінансових резервів (2014)
Грицюк П. М. - Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України, Мулярчук О. В. (2014)
Хохлов В. Ю. - Оцінка ризику для розподілів з "великими хвостами" (2014)
Богомаз С. Л. - Сопровождение процесса социально-психологической адаптации у детей с синдромом задержки внутриутробного роста и развития плода, Ковалевская Т. Н. (2014)
Девликамова О. О. - Психологические особенности мотивов религиозности личности (2014)
Егорченко С. П. - Лудомания: история формирования и современные аспекты (2014)
Закревский В. Э. - Планирование жизни как социально-педагогический феномен (2014)
Запорожченко Н. В. - Кинезиологическая коррекция последствий негативных эмоций, Лисецкая Е. Я., Лисецкий М. А. (2014)
Косьянова О. Ю. - Сучасні тенденції і перспективи використання поліграфної методики в психологіч-них дослідженнях (2014)
Садова М. А. - Особливості морально-правової відповідальності викладачів вищої школи (2014)
Саннікова О. П. - Континуально-ієрархічна модель емоційності (2014)
Сінєльнікова Т. В. - Психологічні особливості підлітків – активних користувачів соціальних мереж (2014)
Токарева Н. М. - Теоретичний аналіз проблеми моделювання особистісних конструктів у парадигмі когнітивно-соціальної персонології (2014)
Харцій О. М. - Творчий компонент в діяльності менеджера (2014)
Шамне А. В. - Теоретико-методологічний аналіз сучасних постнекласичних тенденцій у дослідженні категорії та феномену розвитку у психології (2014)
Білецька Г. А. - Загальнонаукові компетенції у структурі професійної компетентності фахівця-еколога (2014)
Беседа Н. А. - Роль і місце здоров’язбережувальних технологій в оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів сучасної загальноосвітньої школи, Бабич Н. Л. (2014)
Бойченко О. В. - Сутність поняття "підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін" на сучасному етапі (2014)
Варварецька Г. А. - Результати педагогічного експерименту з формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річково-го транспорту (2014)
Калашник Л. С. - Соціальне сирітство як невизнана проблема сучасної педагогічної науки в КНР (2014)
Кічук Н. В. - Виховання толерантної особистості в полікультурному середовищі (2014)
Койчева Т. І. - Роль педагогічного університету у розвитку сучасного суспільства (2014)
Нагорна Н. В. - Стимулювання суб’єктної позиції майбутнього психолога щодо набуття педагогічної компететності (2014)
Нестеренко В. В. - Підготовленість студентів заочної форми навчання до самостійної навчальної діяльності (2014)
Осипова Т. Ю. - Проблема вироблення професійної позиції майбутнього вчителя як наставника (2014)
Сахарова В. В. - Залучення іноземних студентів до створення полікультурного середовища (2014)
Стрижаков А. О. - Дитина в етнопедагогічних поглядах наталі заглади (2014)
Тодорцева Ю. В. - Основні напрямки роботи соціального педагога з обдарованими дітьми (2014)
Шарошкіна Т. А. - Погляди К. М. Вентцеля на цілісність виховання особистості (2014)
Житарюк І. В. - Методичні особливості викладання теми "тригонометричні функції" у старшій школі (2014)
Корнещук В. В. - Методика в професійній освіті (2014)
Романюк О. С. - Аналіз методів навчання сучасного англомовного розмовного мовлення в сучасній педагогічній теорії та практиці (2014)
Огороднійчук І. А. - Активні методи навчання правового змісту при підготовці майбутніх інженерів (2014)
Наші автори (2014)
Павлова Е. Ю. - Визуальные практики в логике дифференциации производства - потребления - наслаждения культуры премодерна (2014)
Савицька І. М. - Формування національної ідентичності через призму історичної пам'яті (2014)
Супрун А. Г. - Проблема самоіндетифікації українців у контексті їх філософської традиції (2014)
Зарубицький К. Є. - "Спогади про майбутнє" або вічність – як єдність часу (2014)
Беличенко А. В. - Генезис философии цвета в контексте натурализации философии сознания (2014)
Гейко С. М. - Поняття "іронії" у сучасній філософії (2014)
Матвієнко І. С. - Еволюція гуманістично-філософських орієнтацій томізму та філософії Ж. Марітена (2014)
Кичкирук Т. В. - Становлення особистості в інтерпретації нелінійної концепції мислення (2014)
Демиденко Я. С. - Український авангардизм 1910–30-х рокув як історико-філософський феномен (2014)
Лук'янець В. С. - NBICS-технологічна цивілізація: обрії майтутнього (2014)
Кисельов Н. Н. - Гуманітарія та науки про природу: тенденції взаємодії (2014)
Кравченко О. М. - Космофізика – нова методологія дослідження (2014)
Верменко А. Ю. - Гуманітарні та антропологічні проблеми розвитку і застосування сучасних інформаційних технологій, Гудіна Н.М. (2014)
Горбатюк Т. В. - Формування нової парадигми світоосягнення в сучасні фундаментальній науці (2014)
Самарський А. Ю. - Роль GRID-Комп’ютінгу у розвитку сучасної науки (2014)
Генсіцький Ю. Д. - Від транзисторів до мемристорів: антропосферні ризики (2014)
Жуленков О. В. - Історичні витоки сучасного методологічного дискурсу про інтегральний підхід (2014)
Гардашук Т. В. - Екоосвіта та освітнє середовище: місія університету, Мовчан Я. І. (2014)
Сподін Л. А. - Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні (2014)
Мудрак В. І. - Філософсько-освітні підходи до реалізації фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як співвідношення "особистість – інформація – знання" (2014)
Данилова Т. В. - Філософсько-освітні концепції кінця ХІХ - початку ХХ століття (2014)
Варій М. Й. - Психологічні механізми чи псі-програми? (2011)
Белей М. Д. - Духовність особистості в контексті найбільш важливих психологічних умов та засобів її формування (2011)
Борисюк О. М. - Емоційно-вольові особливості конформних осіб (2011)
Козирєв М. П. - Мотив у психологічній структурі злочину (2011)
Кравець Н. М. - Аналіз основних напрямів вивчення довіри як соціально-психологічного феномена (2011)
Мицько В. М. - Специфіка дистанційного психологічного консультування в мережі Інтернет (2011)
Куций О. А. - Домінуючі соціально-психологічні чинники професійної деформації у працівників ОВС (2011)
Макота Т. В. - Особливості долаючої поведінки військовослужбовців із високим рівнем емоційного вигорання (2011)
Сікорська Л. Б. - Зміст комунікативної компетентності працівників ОВС та її розвиток (2011)
Галян І. М. - Вияв захисних механізмів особистості у саморегуляції поведінки майбутніми педагогами (2011)
Терлецька Ю. М. - Психічна депривація науково-педагогічних працівників (2011)
Доскач С. С. - Аналіз психологічних передумов становлення внутрішньої позиції дорослого у підлітків (2011)
Жигайло Н. І. - Психологічне моделювання процесу духовного становлення особистості в юнацькому віці (2011)
Макаренко С. С. - Психологічні чинники залучення молоді до кримінальної субкультури (2011)
Проскурняк О. І. - Соціально-психологічні детермінанти формування комунікативної компетентності учнів зі зниженим розумовим розвитком (2011)
Golota Bozena - Terroryzm a bezpieczenstwo panstwa (2011)
Szafranski Jerzy - Wspolpraca policji Polski z milicja Ukrainy podczas Mistrzostw Europy Uefa "Euro 2012" (2011)
Лекарь С. І. - Економічна безпека України: поняття та сутність термінології (2012)
Тринько Р. І. - Моральні аспекти антикризового управління (2012)
Бабець І. Г. - Удосконалення методики оцінки економічної безпеки на регіональному рівні (2012)
Захаров О. І. - Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2012)
Франчук В. І. - Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки комерційного банку, Мельник С. І. (2012)
Цікановська Н. А. - До питання про визначення сутності поняття "фінансова безпека недержавних пенсійних фондів" (2012)
Михаліцька Н. Я. - Фінансова безпека підприємств та її індикатори (2012)
Горалько О. В. - Антикризове управління банківською діяльністю в контексті фінансової безпеки (2012)
Наконечна Н. В. - Ризики та загрози фінансовій безпеці України (2012)
Мартинів В. В. - Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємств, Караїм М. М. (2012)
Гула Л. Ф. - Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняються організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку (2012)
Ревак І. О. - Попередження економічної злочинності як невід’ємна складова ефективної роботи працівників органів внутрішніх справ, Охримович М. М. (2012)
Нагачевський С. В. - Організація державної закупівлі товарів, робіт й послуг як механізм використання бюджетних коштів (2012)
Сандул В. А. - Злочини у сфері інтелектуальної власності – основний чинник економічної загрози споживчому ринкові України (2012)
Кавун С. В. - Математическая формализация критериального метода выявления инсайдеров, Сорбат И. В. (2012)
Музика Т. П. - Теоретико-методичні аспекти ефективної системи економічної безпеки агропідприємницької діяльності (2012)
Хомин О. Й. - Особливості забезпечення продовольчо-демографічної безпеки України (2012)
Бомба М. Я. - Безпека і якість продуктів харчування як важлива складова національної безпеки України, Івашків Л. Я. (2012)
Томаневич Л. М. - Якість життя населення як фактор національної безпеки держави (2012)
Галица И. А. - Интеллектуальные антиэлиты как угроза экономической безопасности (2012)
Грищук А. М. - Інновації в управлінні діяльністю підприємства (2012)
Андрейчук У. В. - Необхідність державного регулювання інвестицій в Україні (2012)
Сидоренко О. О. - Аналіз і проблеми формування дохідної частини зведеного бюджету Харківської області (2012)
Лозовицький Д. С. - Інформаційні ресурси підприємства як новий фактор виробництва ХХІ століття (2012)
Цюпко І. В. - Інформаційна складова вітчизняних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки країни, Стричак Г. В. (2012)
Любенко А. М. - Актуальність впровадження зарубіжного досвіду при реформуванні системи державного фінансового контролю України (2012)
Мартинюк О. А. - Інноваційні технології в управлінні економічною безпекою банку (2012)
Гарасимів Т. З. - Девіантна поведінка в сфері економіки як одна із форм соціального відхилення (2012)
Коваліско Н. В. - Специфіка соціально-професійної структури сучасного українського суспільства (2012)
Гапій І. Б. - Функціональна структура неорганізованого сектора торгівлі (2012)
Бринза І. В. - Співвідношення між показниками екзистанційних ресурсів та переживанням самотності в юнацькому віці, Бедан В. Б. (2013)
Гузенко В.А. - Психологічна діагностика для соціальних працівників: роль, місце, проблеми та специфіка викладання, Тодорцева Ю. В. (2013)
Дегірменджі Е. В. - Емоційно-комунікативний метод інтенсивного навчання іноземної мови студентів: результати апробації (2013)
Духнич О. Е. - Психологические особенности сохранности и ретрансляции идентичности крымских татар в АР Крым (2013)
Крамар Е. С. - Психологические особенности личности родителя ребенка с расстройствами аутиче-ского спектра (2013)
Чернявская Т. П. - Личностные особенности собственников и несобственников бизнеса: гендерный аспект (2013)
Ямницький О. В. - Категорія "цінності" у психологічному вимірі (2013)
Яцюк М. В. - Психологічні фактори готовності майбутніх вчителів трудового навчання до здійснення особистісно-орієнтованого навчання учнів (2013)
Богданова І. М. - Особистісна змобілізованість майбутнього вчителя як умова його підготовки до ус-пішної професійної діяльності (2013)
Меліхова І.О. - Проблема мотиваційної готовності дітей 6-ти років до навчання у школі, Фатник О.П. (2013)
Приходько Т. П. - Теоретичні основи дослідження формування готовності економістів до професійної діяльності у вищому навчальному закладі (2013)
Регейло І. Ю. - Використання мультимедійних презентацій на уроках мистецьких дисциплін (2013)
Стрига Е. В. - Використання метода сase-study у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей (2013)
Бабич Н. Л. - Організація та зміст практичної підготовки бакалаврів напряму "Здоров’я людини" (2013)
Бачинська Н. В. - Історія та загальна характеристика черлідингу (2013)
Башавець Н. А. - Теорія та методика фізичного виховання студентів у сучасних умовах розвитку суспільства (2013)
Бєсєда В. В. - Підвищення фізичної підготовленості дітей дошкільного віку при диференційованому використанні "масажної гімнастики" (2013)
Блавт О. З. - Методологічні основи тестування координаційних здібностей у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2013)
Бойко О. О. - Побудова педагогічної інтегральної технології формування рухових навичок у майбут-ніх учителів фізичної культури на заняттях зі спортивних ігор (2013)
Бондаренко В. В. - Фактори формування здорового способу життя студентів, Квак О. В. (2013)
Боровая В. А. - Педагогический подход к формированию оптимального технического выполнения основного соревновательного упражнения, Дронова В. М., Врублевский Е. П. (2013)
Буцька Л. В. - Особливості змін показників імунітету та серцево-судинної системи при довготривалій адаптації (2013)
Ващук Л. М. - Мотиваційно-ціннісні орієнтації старшокласників до фізичної культури (2013)
Гальчанський В. М. - Оцінка фізичної підготовки та стану серцево-судинної системи студентів молодших курсів ВНЗ, Перелигіна О. О., Севериновська О. В., Кофан І. М. (2013)
Ганчар А. И. - Мониторинг результатов достижений выступления сильнейших команд пловцов-призеров на I-XI Олимпийских играх с 1896-1936 гг. (I этап) (2013)
Глущенко М. М. - Фізична підготовленість дітей із ураженнями ЦНС при використанні дихальних вправ на тлі масажної гімнастики, Бєсєда В. В., Романчук О. П. (2013)
Гузій О. В. - Вплив фізичної реабілітації на фізичний розвиток і функціональний стан опорно-рухового апарату в дітей 9-12 років з хворобою Шеєрмана – Мау, Жарська Н. В. (2013)
Гуртова Т. В. - Використання занять оздоровчою аеробікою у фізичному вихованні студенток ВНЗ, хворих на ожиріння (2013)
Дегтяренко Т. В. - Комплексне психофізіологічне обстеження дітей з наслідками пери-натального ураження мозку, Ковиліна В. Г. (2013)
Долинський Б. Т. - Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здо-ров’язбережувальної діяльності з учнями молодших класів (2013)
Запорожченко Н. В. - Кинезиологическая коррекция висцеральных проявлений стресса и гиподинамии у студентов, Лисецкая Е. Я., Лисецкий М. А. (2013)
Ігнатенко С. О. - Фізичне виховання старших підлітків у процесі ігрової діяльності (2013)
Киприч С. В. - Формирование системы контроля спортсменов-единоборцев на этапе непо-средственной подготовки к соревнованиям, Донец А. В. (2013)
Коломийцева О. Э. - Исследование потребностно-мотивационной сферы личности студента юридического университета в контексте физического воспитания, Баламутова Н. М. (2013)
Кондратьева Е. Н. - Телесно-ориентированная дыхательная полярно-маятниковая гимнастика "Кобе" как адекватный метод оптимизации ресурсного психофизического состояния организма (2013)
Короленко К. В. - Інноваційні програми фітнес-аеробіка та їх вплив на фізичний розвиток студенток ЗНУ, Смірнова Н. І., Циганок О. В. (2013)
Корягин В. М. - Структура и содержание технической и физической подготовки баскетболистов (2013)
Лапшина Г. Г. - Обґрунтування змісту і методики організації самостійних занять – одного із засобів професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів, Дмитрів Р. Л. (2013)
Латышев С. В. - Анализ выступлений сборных команд по олимпийским видам борьбы за годы независимости Украины, Латышев Н. В., Кудрявцев П. А., Тупеев Ю. В. (2013)
Лисаевич Е. П. - Анализ оценки мотивационных аспектов занятий физической культурой в студенческой среде, Назаренко И. А., Мартинович С. В. (2013)
Лутовинов Ю. А. - Сравнение показателей тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных квалифицированных тяжелоатлетов, Олешко В. Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В. (2013)
Лутовинов Ю. А. - Особенности построения тренировоч-ных программ юных квалифицированных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий, Олешко В.Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В. (2013)
Михалюк Е. Л. - Опыт проведения профилактического медицинского осмотра студентов в Запорожском государственном медицинском университете, Малахова С. Н. (2013)
Михалюк Е. Л. - Зависимость вариабельности сердечного ритма, цен-тральной гемодинамики и физической работоспособности от квалификации футболистов, Малахова С. Н., Левченко Л. И. (2013)
Мятыга Е. Н. - Комплексная физическая реабилитация женщин среднего возраста при ревматоидном артрите плечевого сустава на свободном двигательном режиме, Таможанская А. В. (2013)
Оленица В. В. - Особенности психологической подготовки спортсменов – пауэрлифтеров, Фролова О. А. (2013)
Осипенко Е. В. - Модель автоматизированного педагогического контроля физического состояния и состояния ПМЦС физической культуры учащихся учреждений общего среднего образования, Старченко В. Н. (2013)
Петренко Г. В. - Сучасні технології у здоров’яорієнтованому фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку (2013)
Петрухнов А. Д. - Физическая реабилитация спортсменок при хроническом бронхите в период реконвалесценции (2013)
Пешкова О. В. - Динамика показателей функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы при пневмонии у детей среднего школьного возраста в связи с назначением средств физической реабилитации (2013)
Пісарук В. В. - Статеві відмінності фізичного розвитку кваліфікованих спортсменів (на прикладі каратe), Романчук О. П., Воронюк С. С. (2013)
Подгорна В. В. - Комплексний підхід до проблеми шкільної успішності дітей з порушеннями функції зовнішнього дихання з урахуванням рівня розвитку психічних функцій (2013)
Потапова О. В. - Теоретичний аспект проблеми корекції девіантної поведінки у дітей (2013)
Пристинський В. М. - Феномен культури здоров’я в аксіологічному дискурсі сучасної освіти, Пристинська Т. М., Осіпцов А. В. (2013)
Псеунок А. А. - Оценка здоровья по уровню физического развития и состоянию сердечно-сосудистой системы (2013)
Романчук О. П. - Вегетативні критерії фізичної працездатності (2013)
Романчук О. П. - Паттерн спонтанного дихання та розвиток фізичних якостей учнів початкової школи, Подгорна В. В. (2013)
Свиридов В. Н. - Педагогический контроль при подготовке юных ватерполистов (2013)
Семенів Б. С. - Забезпечення довготривалого ефекту підвищення працездатності студентів спеціальностей "Харчові технології" (2013)
Смоляр И. И. - Роль здорового образа жизни в снижении уровня стресса у студентов в процессе обу-чения в вузе (2013)
Стадник В. В. - Визначення спортивних уподобань для позаакадемічних занять студентів Національ-ного університету "Львівська політехніка" (2013)
Тищенко В. О. - Мотивація самореалізації в спорті (2013)
Цветкова Е. А. - Применение современных методов исследований в образовательном процессе, Кадолич Ж. В., Евтухова Л. А., Арастович Т. В. (2013)
Чорна Т. В. - Формування культури здоров'я школярів у сфері дозвілля (2013)
Чустрак А. П. - Фізична підготовленість гімнастів 5-6 років, Левков А. О. (2013)
Шейко Л. В. - Улучшение психофизического состояния мужчин 50–60 лет посредством преодоления оздоровительной дистанции способом плавания брасс (2013)
Щуров В. А. - Скорость кровотока по средней мозговой артерии как индикатор функционального состояния организма, Кучин Р. В. (2013)
Язвинская Е. С. - Возможности интегративных телесно-ориентированных психотехнологий в психо-коррекционной работе с профессиональными спортсменами (2013)
Резюме (2013)
Наші автори (2013)
Башнянин Г. І. - Лібералізація економічних систем у контексті економічної безпеки, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Бомба М. Я. - Екологічний стан водних ресурсів і шляхи вирішення прісноводної безпеки (2012)
Васильчак С. В. - Оцінка розвитку аграрної сфери в системі економічної безпеки держави, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2012)
Висоцька І. Б. - Проблеми забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи України (2012)
Вінічук М. В. - Бідність в Україні: проблеми оцінки та методи подолання (2012)
Галайко Н. В. - Значення державних та регіональних цільових програм для зміцнення національної безпеки держави (2012)
Дубняк М. О. - Взаємодія держави з транснаціональними корпораціями в умовах глобальної економічної кризи (2012)
Кіржецький Ю. І. - Ефективне державно-приватне партнерство при реалізації програм соціальної спрямованості як запорука економічної безпеки України (2012)
Кордюк Н. І. - Економічна безпека України в умовах глобалізації (2012)
Куценко М. А. - Вплив надзвичайних ситуацій на економічну безпеку України (2012)
Любенко А. М. - Використання зарубіжного досвіду при реформуванні системи державного фінансового контролю України (2012)
Михаліцька Н. Я. - Еколого-економічна безпека як складова системи національної безпеки (2012)
Наконечна Н. В. - Підходи до оцінки рівня тінізації економіки України, Возняк І. В. (2012)
Піцур Я. С. - Використання світового досвіду державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу як напряму забезпечення продовольчої безпеки України, Сенишин О. С. (2012)
Прокіп А. В. - Оцінювання рівня енергоресурсної залежності країни (2012)
Свінцов О. М. - Знання як вагомий економічний ресурс постіндустріального суспільства та чинник посилення економічної безпеки держави, Башнянин Г. І., Панчишин Т. В. (2012)
Томаневич Л. М. - Економічна безпека держави: системно-правові аспекти дослідження (2012)
Тринько Р. І. - Щодо питання безпеки страхових компаній в Україні, Жабинець О. Й. (2012)
Хомин О. Й. - Регулювання зайнятості в умовах модернізації національної економіки (2012)
Юрків Н. Я. - Формування економічної безпеки держави: значення та особливості (2012)
Яремко Л. А. - Базові концепції (моделі) економічної ролі держави (2012)
Бабець І. Г. - Виробничо-технологічні загрози економічній безпеці регіону в умовах інтеррегіонального співробітництва (2012)
Гончарук Я. А. - Регіональні аспекти іллегалізації внутрішньої торгівлі, Флейчук М. І. (2012)
Горалько О. В. - Фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної безпеки (2012)
Горбан І. М. - Діагностика рівня економічної безпеки комерційних банків України, Мельник С. І., Лисий Ю. В. (2012)
Григор’єва Я. В. - Фінансове забезпечення туристичної галузі: стан та проблеми (2012)
Гула Л. Ф. - Особливості виявлення і припинення злочинів, пов’язаних з протидією законній господарській діяльності (2012)
Живко З. Б. - Оцінка взаємозв’язку економічної безпеки та зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону (на прикладі Волинської області), Засадко В. В. (2012)
Захаров О. І. - Стратегія економічної безпеки підприємства (2012)
Копитко М. І. - Наслідки впливу корупції на діяльність вітчизняних підприємств автотранспортної галузі (2012)
Марченко О. М. - Необхідність поліпшення економічної безпеки сільських домогосподарств, Оробчук М. Г. (2012)
Мойсеєнко І. П. - Синергетичні принципи управління інтелектуальним капіталом (2012)
Нагачевський С. В. - Економіко-правова характеристика сфери державних закупівель товарів, робіт і послуг (2012)
Пригунов П. Я. - Охоронна діяльність як специфічний інструмент фізичного захисту активів у системі економічної безпеки вітчизняних підприємств, Франчук В. І., Карпова К. В. (2012)
Пушак Я. Я. - Удосконалення використання бюджетного потенціалу регіону, Руда О. І. (2012)
Ревак І. О. - Методичні підходи до оцінювання наукової діяльності в Україні (2012)
Сорока Р. С. - Аналітична оцінка фінансування видатків місцевих бюджетів (2012)
Сосновська О. П. - Теоретичні засади формування зовнішньоекономічного потенціалу прикордонного регіону (2012)
Стадник М. Є. - Основні методичні засади екологічного страхування агровиробництва, Тринько Р. І. (2012)
Таукешева Т. Д. - Практичні засади формування місцевих бюджетів: програмно-цільовий метод, Даудова Г. В. (2012)
Федик О. В. - Інфраструктурне забезпечення розвитку особистих підсобних господарств Львівщини (2012)
Черепущак В. В. - Діяльність підрозділів ОВС щодо забезпечення економічної безпеки від злочинних посягань (2012)
Варій М. Й. - Рівні людської психіки в енергетичній концепції (2011)
Карпенко Н. А. - Механізми міжособистісного сприймання (2011)
Карп’юк Ю. Я. - Релігійна віра як важливий чинник розвитку і утвердження гуманістичних духовно-моральних цінностей (2011)
Кузьо Л. І. - Зміст поняття "часова перспектива" як предмет психологічного аналізу (2011)
Орищин Л. C. - Вплив змін та непевності сучасного суспільства на особистісні особливості людей: психологічний аспект (2011)
Ралько І. М. - Сутність та соціально-психологічні функції особистісної свободи (2011)
Савка І. М. - Кумулятивний фізіологічний афект як пом’якшуюча провину обставина (2011)
Куций О. А. - Домінуючі соціально-психологічні чинники професійної деформації у працівників ОВС (2011)
Лозинський О. М. - Соціально-психологічні передумови посадових правопорушень (2011)
Матійків І. М. - Емоційна компетентність фахівця професій типу "людина–людина": результати теоретичного дослідження (2011)
Сікорська Л. Б. - Особливості формування здорового соціально-психологічного клімату в підрозділах Державної служби охорони, Легендзевич Г. Я. (2011)
Яцків О. С. - Передумови виникнення психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції (2011)
Брочковська Ю. Б. - Буллінг як соціально-психологічна проблема, Стельмах С. С. (2011)
Гуменюк Л. Й. - Соціально-психологічні диспозиції ксенофобії у молодіжному середовищі (2011)
Марцинишин Дз. І. - Психологічні особливості підлітків, що належать до категорії "діти вулиці" (2011)
Оверченко А. І. - Змістові характеристики правосвідомості підлітків (2011)
Поліщук В. М. - Комбінований ситуативний симптомокомплекс переживань ненормативних криз у підлітків та юнаків (2011)
Сидорчик Ю. Р. - Особистісні особливості юнацтва з високим рівнем конфліктності у взаєминах зі своїми батьками, Белей М. Д. (2011)
Галян І. М. - Стильові особливості вияву саморегуляції діяльності у майбутніх педагогів (2011)
Ковальчук З. Я. - Організація педагогічного спілкування як керованого процесу особистісного розвитку учня (2011)
Мачинська Н. І. - Психологічна культура як складник професіоналізму викладача, Лагутін В. Б. (2011)
Терлецька Ю. М. - Психологічні особливості управління науково-педагогічними працівниками навчальною діяльністю студентів (2011)
Чаплак Я. В. - Формування готовності психолога-консультанта до професійної діяльності (2011)
Golota Bozena - Negocjacje jako sposob rozwiazywania konfliktow (2011)
Szafranski Jerzy - Umiejetnosci niezbedne do prowadzenia negocjacji (2011)
Асєєва Ю. О. - Характеристика складових професійних установок працівників кримінальної міліції (2013)
Бетина А. О. - Социальное пространство как условие развития социальной компетентности дошкольника (2013)
Москалюк Е. В. - К вопросу формирования культуры мышления будущих политологов (2013)
Пасько О. М. - Готовність як підґрунтя компетентності майбутніх працівників ОВС (2013)
Чернявская Т. П. - Оценивание руководителей бизнес-организаций (2013)
Язвинская Е.С. - Интегративные телесно-ориентированные психотехнологии как психодиагностический инструментарий (2013)
Васильева Л. И. - Лингвострановедческий аспект в преподавании официального языка в приднестровском университете (2013)
Кисельова О. І. - Проблема вимірювання знань в системі педагогічної методології (2013)
Корх М. В. - Роль предмета "черчение" в профессиональном обучении (2013)
Кулакова Т.Б. - Интеграция учебной и внеучебной деятельности в профессиональном воспитании студентов (2013)
Очеретна К. С. - Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку (2013)
Сидорук О. Ю. - Формирование интерактивной компетентности у будущих преподавателей иностранного языка (2013)
Стрига Е. В. - Ролі викладача вищого навчального закладу (2013)
Загороднова В. Ф. - Курсова робота з методики навчання української мови як засіб формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови та літератури (2013)
Кузьма-Качур М.І. - Аналіз організаційно-методичної системи підготовки студентів педагогічних фа-культетів до краєзнавчої роботи в початковій школі (2013)
Кучерук О. А. - Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти (2013)
Литовченко О. В. - К вопросу о развитии моторики заикающихся детей старшего дошкольного возраста (2013)
Пільова С. Г. - Оздоровча спрямованість у фізичному вихованні студенток ВНЗ (2013)
Романюк О. С. - Процес оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його лексичних особливостей (2013)
Резюме (2013)
Наші автори (2013)
Андрушко Л. М. - Орнітоморфні уявлення про душу у східних слов’ян (на прикладі орнаментальних мотивів українських народних рушників кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Басюк О. Б. - Теоретична модель функціонування я-образу на межі стосунку я – значущий інший (2012)
Борисюк О. М. - Використання основних підходів до вивчення психології лідерства в сучасному управлінні (2012)
Варій М. Й. - Психоенергетичне підґрунтя виникнення і функціонування свідомості людини (2012)
Гуменюк Л. Й. - Вплив сімейного благополуччя на організаційну поведінку керівника, Горін Н. О. (2012)
Карпенко В. В. - Вплив установок на розв’язання юридичних задач (2012)
Макота Т. В. - Метапрограми у психологічній практиці (2012)
Собуцька Л. І. - Професійна роль як одна з головних соціально-психологічних ролей особистості (2012)
Сурмяк Ю. Р. - Морально-психологічні аспекти формування духовних компетентностей студентської молоді, Кудрик Л. Г. (2012)
Большакова А. М. - Особистісна реалізованість і ставлення студентів до себе у професійній сфері (2012)
Василець Н. М. - Довіра як підґрунтя толерантності у психолого-педагогічній взаємодії (2012)
Галян О. І. - Мотиваційно-ціннісний компонент професійного вибору майбутніх психологів на етапі оптації, Галян І. М. (2012)
Калька Н. М. - Професійна індиферентність педагога в контексті професійних деструкцій (2012)
Мачинська Н. І. - Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі, Марчук А. В. (2012)
Карпенко Н. А. - Емоційне вигорання керівних працівників ОВС, Баранюк Н. І. (2012)
Козирєв М. П. - Мотивація в психологічній структурі злочину (2012)
Приходько І. І. - Моделювання психологічної безпеки особистості фахівця екстремального виду діяльності з використанням психосемантичного методу (2012)
Туринська О. Є. - Комунікативна компетентність правоохоронців як умова їх ефективної професійної діяльності (2012)
Тринько Р. І. - Науковим дослідженням надійне методологічне забезпечення (2011)
Прошак Г. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку людського капіталу як чинник економічної безпеки України (2011)
Стадник М. В. - Науково-методичні засади забезпечення економічної безпеки регіону на основі розвитку його агропродовольчої сфери, Пушак Я. Я. (2011)
Бабець І. Г. - Системний підхід у дослідженні співробітництва регіонів України та країн ЄС як чинника економічної безпеки (2011)
Ананьєв О. М. - Методологічний підхід до визначення фінансової рівноваги як складової економічної безпеки торговельного підприємства, Мізюк Б. М. (2011)
Гнилицька Л. В. - Аналіз методологічних підходів до оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання (2011)
Дражниця С. А. - Використання методу нечіткої логіки у визначенні конкурентних можливостей підприємства (2011)
Користін О. Є. - Податки в економічній системі держави, Потернак Ю. П. (2011)
Магас Н. В. - Теоретичні основи дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання в умовах техноглобалізму (2011)
Василиця О. Б. - Вплив іноземного капіталу на економічну безпеку посттрансформаційних країн: приклад України (2011)
Аніловська Г. Я. - Оцінка розвитку підприємств молочної галузі промисловості з позиції забезпечення фінансової безпеки, Баворовська О. Б. (2011)
Драбовський А. Г. - Особливості становлення світової системи кредитної кооперації та перспективи застосування міжнародного досвіду в трансформаційній економіці України (2011)
Григор’єва Я. В. - Проблемні аспекти розвитку туризму в Україні (2011)
Гарасимів Т. З. - Економічна злочинність як органічна складова буття соціуму (2011)
Радіца О. А. - Корупція як форма загрози економічній безпеці держави (2011)
Керницький І. С. - Економіко-кримінологічна характеристика корупції, Копитко М. І., Розлуцький Н. О. (2011)
Гула Л. Ф. - Окремі питання щодо виявлення причин та умов, що сприяють учиненню злочинів організованими злочинними групами у сфері економіки (2011)
Сороківська Н. М. - Структуризація інвестиційного ризику страхової корпорації у розрізі зовнішніх фінансових ризиків (2011)
Наконечна Н. В. - Напрями застосування фінансового контролінгу в контексті детінізації економіки України (2011)
Проскуріна Н. М. - Фіктивне банкрутство як загроза економічній безпеці підприємства, Домашенко Ю. В. (2011)
Іванов О. В. - Механізми мінімізації тіньових фінансових потоків, зумовлених використанням трансфертних цін у зовнішній торгівлі (2011)
Зубок М. І. - Протидія шахрайству в системі економічної безпеки банку, Яременко С. М. (2011)
Мойсеєнко І. П. - Особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки банку, Мартинюк О. А. (2011)
Яструбецька Л. С. - Фінансова компетентність як чинник фінансової безпеки суб’єктів господарювання, Яструбецький В. О., Підхомний О. М. (2011)
Марушко Н. С. - Концептуальна модель системи фінансової безпеки підприємства, Баворовська О. Б. (2011)
Ткаченко Н. В. - Страхування як механізм убезпечення від ризиків у системі іпотечного кредитування (2011)
Бурда І. Я. - Моніторинг кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі: методичні засади та результати апробації (2011)
Ящук В. І. - Механізм забезпечення економічної безпеки роздрібних підприємств корпоративних мереж, Сватюк О. Р. (2011)
Живко З. Б. - Особливості управління корпоративною безпекою: проблеми та шляхи розвитку, Бомба М. О., Босак Х. З. (2011)
Андрейчук У. В. - Формування механізму управління економічною безпекою вітчизняних підприємств в умовах сучасного розвитку (2011)
Васильчак С. В. - Механізм забезпечення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання, Жидяк О. Р., Стручок Н. М. (2011)
Музика Т. П. - Економічна безпека агропідприємницьких структур у системі національної економічної безпеки та механізми її реалізації (2011)
Проскура В. Ф. - Формування засад забезпечення економічної безпеки на рівні держави, регіону, підприємства, Жуков С. А. (2011)
Губарєва І. О. - Механізм державного регулювання протидії корупції у системі забезпечення економічної безпеки України, Бернацький П. Й. (2011)
Франчук В. І. - Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств, Захаров О. І. (2011)
Васильчак С. В. - Захист комерційної таємниці в Україні, Ганич І. М. (2011)
Горалько О. В. - Фінансова безпека банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави (2011)
Хомів О. В. - Державне регулювання економічної безпеки роздрібних торговельних підприємств (2011)
Прокіп А. В. - Формоутворювальні рівні національної енергетичної безпеки (2011)
Хомин О. Й. - Кримінально-демографічна безпека держави (2011)
Томаневич Л. М. - Соціально-економічна безпека в умовах глобалізації (2011)
Гапій І. Б. - Вплив майнового регулювання на діяльність та безпеку суб’єктів неорганізованого сектора торгівлі (2011)
Рудий Т. В. - Управління безпекою в інформаційних системах МВС, Кулешик Я. Ф., Ганич І. М., Бичинюк І. В. (2011)
Гершуненко Ю. О. - Виробничо-експортний потенціал у системі зміцнення економічної безпеки країни (2011)
Єгорова О. О. - Державна допомога технопаркам у контексті забезпечення національних інтересів України (2011)
Манзюк О. О. - Вплив діяльності офшорних юрисдикцій на соціально-економічний розвиток глобальної економіки (2011)
Козырь В. - Животноводство Украины: что мешает отрасли быть эффективной (2014)
Волощук В. - Відгодівельна здатність свиней залежно від технології утримання, Коваль Ю. (2014)
Єфіменко М. - Перспективи розвитку української чорно-рябої молочної породи, Подоба Б., Батушка Р. (2014)
Чумаченко І. - Цінність бугаїв-голштинів за поліморфізмом локусу капа-казеїну (k – Cn), Найденко К., Кокопець Л., Журавель М. (2014)
Племенная работа в козоводстве (2014)
Банковська І. - Вплив різних способів утримання свиней на якість туш, Волощук В. (2014)
Федорків О. - Прогнозування гострого післяродового ендометриту корів у ранній післяотельний період (2014)
Білопольська Т. - Структурні зміни в окремих органах за дикроцеліозу великої рогатої худоби, Сорокіна Н. (2014)
Телятніков А. - Комп’ютерно – томографічні дослідження у профілактиці захворювань кісток собак (2014)
Горбатюк О. - Профілактичний засіб проти некробактеріозу та сальмонельозу тварин, Жовнір О. (2014)
Слободянюк Н. - Годівля та продуктивні якості курчат-бройлерів (2014)
Титул, зміст (2012)
В царстве ароматов (2012)
Дедишина Л. - Багаті також хворіють (2012)
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь… (2012)
Дедишина Л. - Нова реформа - старі проблеми (2012)
Соціально відповідальний бізнес. Виграють усі (2012)
Брязгунова О. - Наймаємо на роботу: який договір обрати? (2012)
Если мальчик мамин плачет - Эспумизан! (2012)
Цены на лекарства повысятся? (2012)
Демецкая А. - Коварная гемикрания (2012)
В аптечку, в сумку и в чемодан - Имигран! (2012)
Сезон депрессий (2012)
ПМС - мифы и реальность (2012)
Эксклюзивное чудо для женщин (2012)
Губская Е.Ю. - Выбор муколитика в комбинированном лечении заболеваний органов дыхания (2012)
Львова Л. - Продукты специального назначения (2012)
Новости (2012)
Зупанец И. - Запор: "мягкое" решение проблемы, Безуглая М. (2012)
Достойный ответ простуде (2012)
Скажи простуде "нет!" (2012)
Крючкова О.Н. - Возможные причины развития системных гемодинамических эффектов при использовании генерического тамсулозина (2012)
Безжалостный интервент (2012)
Вратизолин: дадим отпор врагу (2012)
Примак Р. - Побочное действие лекарств - во благо? (2012)
Внимание: боль в горле (2012)
Кривомаз Т. - Как нам жить без антиоксидантов? (2012)
Дедишина Л. - "Пульс": у ритмі великого міста (2012)
Кириленко М. - Так сколько же вам лет? (2012)
Дедишина Л. - Детки в клетке (2012)
Дедишина Л. - По три ночі без сну! (2012)
Дедишина Л. - І вогонь, і вода (2012)
Кривомаз Т. - Можно ли измерить любовь? (2012)
Демецкая А. - Диета для принцессы (2012)
Тиск нормалізує йога (2012)
Василик Л. Є. - Концептуальність як метод інтелектуального аналізу публіцистичних текстів (2013)
Теремко В. І. - Предметні виміри видавничої інноватики (2013)
Комова М. В. - Концепції системної трансформації медіа (2013)
Іщук Н. М. - Споживачі мережевих мас-медій: методика вивчення типів (2013)
Бутиріна М. В. - Медіапсихологічний підхід до моделювання контенту (2013)
Водолазька С. А. - Інновації у видавничому бізнесі як об’єкт наукової рецепції (2013)
Курчина Т. О. - Технології формування громадської думки через ЗМІ (2013)
Шендеровський К. С. - Передумови інституціалізації медіакомунікації у сфері вирішення соціальних проблем (2013)
Різун В. В. - Медіакомунікації: до визначення понять, Цимбаленко Є. С. (2013)
Зражевська Н. І. - Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі (2013)
Городенко Л. М. - Поняття "масова свідомість": принципи формування і демасифікації (2013)
Трачук Т. А. - Мислитель і час (Володимир Здоровега. Громадянська позиція і творчість) (2013)
Косюк О. М. - Індивідуальний фактор у потрактуванні масової комунікації (2013)
Дженжебір О. М. - Поняття "медіасередовище" у сучасній науці про соціальні комунікації (2013)
Вернигора Н. М. - Українські дослідники періодики та книговидання для дітей (2013)
Хоменко І. А. - Функціональність громадського телевізійного та радіомовлення з позицій концепції соціального гомеостазу Норберта Вінера, Фоменко В. І. (2013)
Степанов Ю. М. - До 50-річного ювілею наукової установи ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України" (2014)
Коваленко А. Н. - Содержание метаболитов NO в желудочном соке больных хроническим рефлюкс-гастритом (2014)
Дмитрієва С. М. - Функціональний стан шлунка та імунологічна резистентність у дітей перших місяців життя (2014)
Мосійчук Л. Л. - Психологічна дезадаптація пацієнтів з ГЕРХ: огляд та власні дослідження, Демешкіна Л. В., Кушніренко І. В., Зав’ялова І. Ю. (2014)
Rudenko A. I. - The role of bile acids in morphological changes оf gastric mucosa in rats, Mosiychuk L. M., Oshmyanska N. Y. (2014)
Свінціцький А . С. - Клінічний перебіг і морфологічні особливості хронічного гастриту в пацієнтів із найбільш поширеною гастроентерологічною патологією, Соловйова Г. А., Курик О. Г., Долгая Н. Є. Корендович І. В. (2014)
Господарський І. Я. - Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С при супутньому автоімунному синдромі, Волинець К. В., Грушко В. В. (2014)
Діденко В. І. - Морфофункціональні зміни печінки щурів з експериментальним гепатитом в умовах дисбалансу оксиду азоту, Кленіна І. А. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Терапевтические возможности Холопланта в лечении дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии, Гаманенко Я. К. (2014)
Степанов Ю. М. - Ефективність комбінованого гепатопротектора Форслів у лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки, Бреславець Ю. С., Зав’ялова І. Ю., Косинська С. В., Ягмур В. Б., Заіченко Н. Г., Гладун В. М., Попок Д. В., Плещенко М. Л., Меланич С. Л., Мосинцева О. В., Слаква І. І., Бородина Л. В., Полешко В. Ю. (2014)
Чернявский В. В. - Гепатологические аспекты метаболического синдрома и возможности патогенетического лечения, Сизенко А. К. (2014)
Русин В. І. - Роль дисфункції ендотелію у формуванні хронічного панкреатиту у хворих після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Ратчик В. М. - Тактика и хирургическое лечение механической желтухи различной этиологии, Пролом Н. В., Орловский Д. В., Буренко А. Н. (2014)
Oshmyanska N. Y. - Death and regeneration of the pancreatic islets in relation to the development of fibrosis in patients with chronic pancreatitis (2014)
Коваль В. Ю. - Роль антитіл до еластази, циркулюючих автоантитіл до антигенів глутаматдекарбоксилази та острівцевих клітин при хронічному панкреатиті (2014)
Дорофеев А. Э. - Особенности абдоминального болевого синдрома у пациентов с функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника и методы его коррекции, Рассохина О. А., Кирьян Е. А., Деркач И. А., Бутова А. Ю. (2014)
Абатуров О. Є. - Значення фекального кальпротектину при ротавірусній інфекції в дітей раннього віку, Степанова Ю. Ю. (2014)
Бойко Т. Й. - Показники ферокінетики та регуляція метаболізму заліза у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, Єгорова С. Ю., Паранько Г. С., Сорочан О. В., Кленіна І. А., Петішко О. П. (2014)
Решетілов Ю. І. - Актуальні питання діагностики та корекції лактазної недостатності в дітей та дорослих, Редько І. І., Проценко Н. М., Кузнецова Л. П., Васильченко О. Ю., Богослав Т. В. (2014)
Савустьяненко А. В. - Возможность замены внутривенной формы омепразола на пероральную у пациентов с язвенным кровотечением (2014)
Степанов Ю. М. - Особливості застосування урсодезоксихолевої кислоти при широкому спектрі патології гепатобіліарного тракту та інших органів та систем, Косинська С. В. (2014)
Степанов Ю.М. - Стеатоз печени и стеатогепатит — неизбежность смешанного генеза (2014)
Цимбаленко Є. С. - Нові й універсалізовані ознаки медіакомунікацій (2014)
Грабська А. В. - Міжнародний конкурс інтернет-активізму "The Bobs" від "Deutsche Welle" як інструмент розповсюдження свободи слова за допомогою нових медій (2014)
Чекалюк В. В. - Туризм як чинник формування державного іміджу (2014)
Шальман Т. М. - Критерії і принципи соціальної відповідальності сучасного комерційного телебачення (2014)
Ятчук О. М. - Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні (2014)
Карпиленко В. А. - Особливості структурування телевізійних тематичних новин (на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко) (2014)
Іванов В. Ф. - Моніторинг провідних каналів українського телебачення (уроки президентських виборів 2012 р.) (2014)
Грицюта Н. М. - Історіографія вивчення етики реклами у ХХ ст. (2014)
Кулініч О. О. - PR та міф: зіставлення понять і функцій (2014)
Вежель Л. М. - Сучасна концепція прес-релізу як PR-тексту (2014)
Щегельська Ю. П. - Рекламна та PR-діяльність м. Львова в Україні та за її межами (2014)
Курбан О. В. - Бренд у системі сучасних соціальних комунікацій (2014)
Цуканова Г. О. - Інтерактивна соціальна реклама у міському середовищі (2014)
Шафаренко Ю. М. - До питання методології проведення досліджень у паблік рилейшнз (2014)
Городенко Л. М. - Комунікативні парадигми розвитку мережевих соціальних спільнот (2014)
Брахман Г. О. - Розбудова суспільства знань в Україні: принципи інновацій в освітній і науковій сферах, Долюк В. В. (2014)
Якушев О. В. - Комунікаційні механізми психотехнік (2014)
Баран Е. О. - Роль образу в медіасоціалізації: особливості та специфіка використання в рекламі для дітей (2014)
Сіріньок-Долгарьова К. Г. - Теоретичні підвалини медіаглобалізації як новітньої тенденції розвитку сучасного суспільства знань (2014)
Рябічев В. Л. - Практика роботи з соціальними медіа (на прикладі газети Aftonbladet, Швеція), Литвиненко В. В., Нестеряк Ю. М. (2014)
Мірошниченко Ю. П. - Екранне мистецтво як спосіб маніпулювання культурними пріоритетами людини (2014)
Мазанько М. - Забійні якості свиней, вирощених за різних умов утримання, Вовк В. (2014)
Пелехатий М. - Оцінка молочної продуктивності корів за екстер'єром, Кочук-Ященко О. (2014)
Гладій М. - Генеалогічна структура та продуктивність вирощеного молодняку сучасних порід свиней України, Войтенко С., Вишневський Л. (2014)
Лесь С. - Безприв’язне утримання голштинських корів та їх продуктивність, Костенко В. (2014)
Осіпенко М. - Зимостійкість цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління, Бех В., Олексієнко О., Третякова Т. (2014)
Черненко О. - Вплив генотипів за генами GH і РIT-1 на молочну продуктивність голштинських корів, Губаренко Н. (2014)
Юськів Л. - Динаміка вмісту ліпідів і білка в крові телят у постнатальний період за введення холекальциферолу коровам (2014)
Бойко О. - Оцінка статевої активності бугаїв-плідників за якісними показниками сперми (2014)
Уховський В. - Лейкоцитограма кролів за внутрішньом’язового введення інактивованої полівалентної вакцини проти лептоспірозу ВРХ, Розумнюк А., Недосєков В. (2014)
Кінаш О. - Біохімічні показники крові при аспергильозі та мукормікозі птиці (2014)
Титул, зміст (2014)
Kaidashev I. P. - IKK-IKB-NF-KB gene manipulations and polymorphisms in relation to susceptibility to different diseases (2014)
Дзюблик Я. О. - Ретроспективний аналіз захворюваності на грип та пневмонії в окремих регіонах України та сінергізму між ними, Соловйов С. О. (2014)
Настрога Т. В. - Особливості клінічних проявів та терапії ішемічної хвороби серця із супутнім ХОЗЛ (2014)
Сакевич В. Д. - Особливості імунного статусухворих на алергічний риніт у залежності від поліморфізму генів TLR 2,4 та галектину-10, Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2014)
Станіславчук Л. М. - Поширеність стенозуючоголаринготрахеїту у дітей м. Вінниці, вікові та гендерні особливості (2014)
Шинкевич В. І. - Хронічний пародонтит як фактор ризику інших запальних захворювань людини (2014)
Багмут И. Ю. - Влияние в подостром опыте олигоэфирциклокарбоната на обмен моноаминов и активность процесов дезаминирования в субтоксических дозах (2014)
Шлыкова О. А. - Влияние метформина на липидный обмен и хроническое воспаление в тканях печени мышей при диете с высоким содержанием фруктозы, Микитюк М. В., Боброва Н. А., Измайлова О. В., Мамонтова Т. В., Баранова А. Ф., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2014)
Лавренко А. В. - Результаты 3-месячноголечения метформином пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ишемической болезнью сердца, Расин М. С., Савченко Л. Г., Мамонтова Т. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2014)
Лагун І. І. - Вибір мальохвильових базових функцій для опрацювання одновимірних сигналів, Наконечний А. Й. (2014)
Авраменко О. В. - Оцінювання непевності результатів вимірювань під час контролю відносного видовження та границі текучості при розриві виробів із пластмаси, Дорожовець М. М., Попович І. В. (2014)
Ковела І. М. - Синтез систем з ПІД-регулятором та об’єктом другого порядку з двома різними сталими часу і запізненням, Іванюк О. О. (2014)
Дзелендзяк У. Ю. - Система автоматизованого розпізнавання рухів, Самотий В. В. (2014)
Антонів У. С. - Оцінювання динамічних властивостей логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, Мичуда З. Р., Мичуда Л. З. (2014)
Мороз Л. В. - Обчислювач обернено пропорційної функції на число-імпульсному квадраторі, Лужецька Н. М., Горпенюк А. Я. (2014)
Кочан Р. В. - Комбінований метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП, Кочан О. В., Клим Г. І., Гоц Н. Є. (2014)
Наконечний А. Й. - Використання індексу структурної подібності та м’якого порогування для знаходження коефіцієнтів інтерполяційного фільтра з адаптивним кодуванням, Верес З. Є. (2014)
Тишик І. Я. - Підвищення точності часової локалізації імпульсних сигналів зондування, Совин Я. Р. (2014)
Павельчак А. Г. - Програмна модель даних для забезпечення роботи автомобільного LIN-протоколу, Яцук Ю. В. (2014)
Партика А. І. - Дослідження впливу параметрів вібруючої поверхні на значення відхилення відбитого лазерного променя (2014)
Мотринчук О. В. - Метод Кано як один з інструментів оцінки ступеня задоволеності споживача (2014)
Степаняк М. В. - Розширення діапазону вимірювання початкової температури з використанням кристалооптичних термоперетворювачів, Степаняк М. М. (2014)
Сопрунюк П. М. - Машинозчитувані технології для захисту від підробки, Каріоті М. А. (2014)
Андреева И. В. - Диаметр артерий, участвующих в кровоснабжении верхней челюсти, Воликов В. В. (2014)
Бабич Л. В. - Особливості кореляцій комп’ютерно-томографічних розмірів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули з антропо-соматотипологічними параметрами тіла здорових юнаків і дівчат (2014)
Вильчевская Е. В. - Гетерогенность экспрессии антигенов на В-лимфобластных клетках, Михайличенко В. Ю., Конашенкова В. В., Лобкина Н. В. (2014)
Вільхова І. В. - Морфологічні зміни ниркового тільця при дво-, чотири- та шестититижневому впливі налбуфіну (експериментальне дослідження) (2014)
Волошина І. С. - Ультраструктура сім’яників і передміхурової залози статевозрілих щурів після інгаляційного впливу на організм епіхлоргідрину (2014)
Герасимюк І. Є. - Морфометрична характеристика перебудови кровоносного русла головного мозку у щурів під впливом експериментального стенозу каудального відділу черевної аорти, Гаврищук Ю. М. (2014)
Гумінський Ю. Й. - Порівняльна характеристика річних змін обхватних параметрів у курсантів, учнів та студентів на другому році навчання, Андрійчук В. М. (2014)
Гунас І. В. - Перебіг опікової хвороби та структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи за умов застосування внутрішньовенної інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів, Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Ковальчук О. І. (2014)
Дєдух Н. В. - Репаративная регенерация костного дефекта, заполненного "войлокообразным" углеродным биоматериалом, Лу Чжоу, Малышкина С. В. (2014)
Довгаль Г. В. - Морфологічні зміни в розвитку печінки щурів при впливі ацетату свинцю та за умов корекції в пренатальному періоді (2014)
Волошин В. М. - Гістологічні перетворення тимусу білих лабораторних щурів, які на тлі інгаляційного впливу толуолу отримували тіотриазолін (2014)
Дрель В. Ф. - Гістоструктура печінки на 30 добу після щоденного фізичного навантаження на тлі токсичного гепатиту, Виноградов О. А. (2014)
Іваниця А. О. - Кореляції часових і амплітудних показників реовазограми гомілки з антропо-соматотипологічними параметрами у здорових юнаків і дівчат Поділля (2014)
Йолтухівський М. В. - Взаємозв’язки показників кардіоінтервалографії з антропо-соматотипологічними параметрами у здорових жінок Поділля різних соматотипів, Іщенко Г. О. (2014)
Кащенко С. А. - Ультрамикроскопические изменения паращитовидных желез крыс после коррекции циклофосфаниндуцированной иммуносупрессии имунофаном, Ерохина В. В. (2014)
Козлов Ю. В. - Прогениторные клетки периферической крови препятствуют процессам ремоделирования миокарда левого желудочка при ишемической кардиомиопатии (2014)
Левицька У. С. - Динаміка показників мінерального складу кісткової тканини осіб різних вікових груп Прикарпатського регіону (2014)
Мурадова А. Дж. - Тепловое состояние организма работниц шелкомотальной фабрики (2014)
Пастух В. В. - Эффективность геля "Сингиал" в восстановлении сухожилий (2014)
Побєл Е. А. - Мінеральна щільність кісткової тканини у жінок з переломом в анамнезі, Дєдух Н. В., Мальцева В. Є. (2014)
Виноградов А. А. - Анатомическая изменчивость бифуркации сонной артерии в зависимости от формы черепа, Провизион Ю. А. (2014)
Рудюк Л. А. - Врождённый порок сердца как, фактор диспропорций в развитии фетоплацентарного комплекса, Решетникова О. С. (2014)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы лёгких крыс репродуктивного возраста под ингаляционным воздействием на организм эпихлоргидрина (2014)
Стрюков Д. А. - Влияние телегамматерапии на гистоструктуру печени при локальном ее облучении, Виноградов А. А. (2014)
Челпанова І. В. - Взаємозв'язок прооксидантно-антиоксидантного статусу та деструктивних змін у легенях при експериментальній пневмонії (2014)
Шевчук Ю. Г. - Відмінності кефалометричних, соматотипологічних і показників компонентного складу маси тіла між здоровими та хворими на епілепсію юнаками та дівчатами Поділля (2014)
Яровая Э. А. - Динамика изменений эпителия бронхов и структуры легочной ткани крыс после хронического воздействия пищевых добавок (2014)
Дедух Н. В. - Моделирование и ремоделирование кости, Пошелок Д. М., Малышкина С. В. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Электрокардиографические характеристики деятельности сердца спортсменок высокой квалификации (2014)
Морозова О. М. - Мікроскопічна будова пейєрових бляшок тонкої кишки інтактних щурів різних порід (2014)
Панько О. М. - Роль системи згортання, фібринолізу, цитокінів у розвитку діабетичної ретинопатії, Панько І. В. (2014)
Асєєва Ю. О. - Сформованість підвидів професійних установок у майбутніх фахівців кримінальної міліції (2014)
Дудкіна К. А. - Психологічні механізми впливу мультиплікації на емоційну сферу особистості дитини (2014)
Єгорченко С. П. - Социально-психологические характеристики жен пациентов с алкогольной зависи-мостью (2014)
Закревский В. Э. - Гуманизация трудовой деятельности профессионала (2014)
Косьянова О. Ю. - Про специфіку категоріального апарату при поліграфному дослідженні особистості (2014)
Лісовенко А. Ф. - Впевненість у собі осіб з різною схильністю до заздрості (2014)
Меленчук Н. І. - Особливості емоційного інтелекту у осіб, схильних і не схильних до авантюрності (2014)
Пономарюк Л. П. - Специфіка професійної відповідальності молодших медичних спеціалістів (2014)
Саннікова О. П. - Співвідношення показників конфліктності та агресивності, Ульянова Т. Ю. (2014)
Цильмак А. Н. - Педантизм как интегральная психологическая характеристика следователя (2014)
Азаров І. С. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх офіцерів збройних сил України (2014)
Білгородська О. Є. - Компоненти формування художньо-графічних умінь і навичок дітей 6-7-річного віку у процесі образотворчої діяльності (2014)
Бойченко О. В. - Загальна характеристика професійної підготовки та готовності студентів фізико-математичних дисциплін до застосування інтерактивних методів навчання (2014)
Буздуган О. А. - Наступність дошкільного навчального закладу та школи у сімейному вихованні (2014)
Головска І. Г. - Упровадження стратегій критичного мислення на уроках англійської мови, Талабішка І. Р. (2014)
Горошкін І. О. - Міждисциплінарна інтеграція як педагогічна умова формування мовної особистості майбутніх перекладачів (2014)
Кудрявцева О. А. - Організація самостійної роботи студентів при підготовці індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни "основи наукових досліджень" (2014)
Малік М. В. - Специфіка діяльності загальноосвітнього навчального закладу інклюзивного типу (2014)
Павлова В. В. - Із досвіду організації науково-дослідницької діяльності майбутніх магістрів (2014)
Пилипюк Т. В. - Забезпечення творчої самореалізації майбутніх учителів засобами КТД (2014)
Сладких І. А. - Розвинутий емоційний інтелект студентів-іноземців як умова готовності до навчання (2014)
Шкільова Г. М. - Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у викладанні галузі "математика" (2014)
Яблонська Т. М. - Моделювання як основний метод вивчення ресурсів підвищення якості підготовки майбутніх учителів іноземних мов у системі університетської освіти (2014)
Якимчук Н. В. - Відбір та організація навчального матеріалу для формування англомовної грама-тичної компетентності майбутніх філологів засобами інтерактивного навчання (2014)
Наші автори (2014)
Кудін А. П. - Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова (2014)
Слободянюк С. М. - Інтелектуальні освітні системи – запорука інноваційного розвитку університету (2014)
Березко О. Л. - Система інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій Львівської політехніки, Ткаченко В. С. (2014)
Мосоров В. Я. - Нові інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями, Панський Т. І. (2014)
Тмєнова Н. - Алгоритм компонентного аналізу формульних виразів для систем електронного тестування знань, Сусь Б. (2014)
Анохін В. М. - Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate, Ковальова К. О. (2014)
Слюсарчук Ю. М - Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики , Угрин Л. Є, Джавала Л. Л. (2014)
Гатальська Н. В. - Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Moodle (2014)
Стефанович Т. О. - Використання програмних продуктів Аutodesk у навчальному процесі (2014)
Джавала Л. Л. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі на прикладі веб-аплікації для дисципліни "Дискретна математика” (2014)
Кухарська Н. П. - Оcобливості навчальної дисципліни "Інформатика” (2014)
Левченко О. М. - Методика масового імпортування питань із відповіддю так/ні у ВНС Львівської політехніки (2014)
Кричковська А. М. - Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури, Паращин Ж. П., Швед О. В., Губицька І. І., Болібрух Л. Д., Новіков В. П. (2014)
Чайківська Р. Т. - Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни, Чайківський Т. В. (2014)
Жежнич П. І. - Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів, Завалій Т. І., Яковина В. С., Сердюк П. (2014)
Товстюк З. М. - Новітня розломно-блокова тектоніка Дніпровсько-Донкцької западини, Єфіменко Т. А., Титаренко О. В., Головащук О. П., Лазаренко І. В. (2014)
Станкевич С. А. - Аналіз фенологічного розвитку лісових рослинних угруповань Західного Полісся та Українських Карпат на основі інформаційних продуктів EOS/MODIS, Козлова А. О., Матвієнко О. В. (2014)
Лялько В. І. - Дослідження проблем посушливості на території України з використанням наземної та супутникової інформації, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2014)
Ліщенко Л. П. - Дослідження зсувних процесів на території м. Києва в режимі дистанційного моніторингу, Пазинич Н. В., Теременко О. М. (2014)
Крылова А. Б. - Мониторинг формирования и развития "теплового острова" города Киева (2014)
Лялько В. І. - Комплексування дистанційних і гідрогеологічних даних для оцінки ризику утворення гідравліко-фільтраційного звязку між геоструктурами у процесі видобутку сланцевого газу, Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. (2014)
Гебрин Л. В. - Обгрунтування технічних параметрів фукціонування космічних апаратів в задачах моніторингу земельних ресурсів (2014)
Ваколюк М. В. - Фінальна регіональна конференція "Спільні дії країн Східного партнерства в адаптації до кліматичних змін" (2014)
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАн України - місту Києву (2014)
Научный Центр аэрокосмических исследований Земли ИГН НАН Украины - городу Киеву (2014)
Правила та рекомендації для авторів (2014)
Правила и рекомендации для авторов (2014)
Баламутова Н. М. - Мотивационные приоритеты к оздоровительной тренировке по плаванию для женщин, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах (2014)
Барановская Д. И. - Методические подходы к применению тренажеров для формирования технико-стереотипных действий при ударах по мячу в футболе (2014)
Башавець Н. А. - Проблеми підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (2014)
Бєсєда В. В. - Особливості рухового статусу дітей дошкільного віку категорії "практично здорові" (2014)
Босенко А. І. - Оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання у вищих навчальних за-кладах за допомогою показників велоергометричного тестування, Самокиш І. І. (2014)
Буховец Б. О. - Применение современных методик в коррекции сенсомоторного развития у детей с органическими поражениями ЦНС (2014)
Віндюк П. А. - Формування мотивації у підлітків з церебральним паралічем у процесі фізичної реабілітації (2014)
Гетта О. І. - Фізичний стан жінок середнього віку, які регулярно займаються фітнесом, Бондаренко О. В. (2014)
Диденко М. В. - Диспансеризация спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике (2014)
Ермолаева Я. С. - Взаимосвязь уровня мотивационной сферы танцоров с эмоциональной устойчивостью как критерия эффективности соревновательной деятельности в спортивных танцах (2014)
Єфіменко П. Б. - Диференційований підхід до навчання студентів в умовах різнорівневої підготовки фахівців фізичної культури під час вивчення дисципліни "масаж" (2014)
Жалій Р. В. - Організаційно-педагогічні характеристики процесу формування валеологічної компетентності студентів технічних університетів (2014)
Іванов І. В. - Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи у студенток 1-4 курсів спеціалізації "фітнес", Рубан Л. А., Бурмакіна М. О. (2014)
Ігнатенко С. О. - Виховання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи (2014)
Ігнатенко С. О. - Шляхи вдосконалення викладання теорії і методики фізичного виховання (2014)
Кара С. І. - Cамосвідомість як підґрунтя рефлекcивності та важливий показник професіоналізму майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Качан О. А. - Використання планшетного комп’ютера на уроках фізичної культури як чинник соціалізації учнівської молоді, Пристинський В. М. (2014)
Козак А. В. - Розвиток перцептивних вмінь у майбутніх учителів з фізичної культури, Толкунова І. В. (2014)
Козерук Ю. В. - Організаційно-методичні і практичні рекомендації проведення позаурочних оздоровчих занять фізичними вправами, Новопашен С. С. (2014)
Ленишин В. А. - Анкетування провідних тренерів з питань вдосконалення системи спеціальної фізичної підготовки у групових вправах художньої гімнастики, Сосіна В. Ю. (2014)
Лутовинов Ю. А. - Содержание тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, Олешко В. Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В., Мартын В. Д. (2014)
Люгайло С. С. - Практическое обоснование концепции физической реабилитации юных спортсменов с соматической патологией (2014)
Людовік Т. В. - Сучасні підходи до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю (2014)
Мелешков В. А. - Применение различных методик лечебного массажа при подагре (2014)
Михута И. Ю. - Алгоритм применения метода сопряженного воздействия в процессе координационной тренировки на этапе начальной профессионально-прикладной физической подготовки (2014)
Норейко С. Б. - Фізична реабілітація при переломі стегнової кістки, Зенченков І. П., Федоришин Р. П., Савельєв М. В. (2014)
Окунь Д. О. - Особливості морфологічних показників веслірів-слаломістів високої кваліфікації (2014)
Оніщук Л. М. - Спортивно-оздоровчий, дитячий та молодіжний туризм. Регіональний аспект (2014)
Петренко Г. В. - Застосування комп’ютерних технологій у здоров’я орієнтованому фізичному вихованні дітей дошкільного віку (2014)
Пешкова О. В. - Лечебная физическая культура в комплексной физической реабилитации при ги-потонической болезни в условиях поликлиники (2014)
Подгорна В. В. - Встановлення напрямків та ефективності корекційно-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі за даними саногенетичного моніторингу (2014)
Согоконь О. А. - Мотиваційно-цільова спрямованість студентської молоді до активних занять фізичним вихованням і спортом (2014)
Статьєв С. І. - Загальна характеристика основних складових танцювальних рухів глухих дітей 6-10 років та критерії їх сформованості (2014)
Токарєва С. В. - Направлення та умови активізації корекційно-оздоровчої роботи в початкових класах ЗОШ (2014)
Томашевский Н. И. - О методике преподавания дисциплин физической реабилитации больных, Гришун Ю. А., Федоришин Р. П., Якушонок Н. В. (2014)
Третьяк А. Н. - Проблемы обеспечения качества высшего образования в Украине (2014)
Тютрюмова Д. В. - Оценка параметров свода стопы учащейся молодежи в процессе многолетней тренировки, Евтухова Л. А., Коняхин М. В., Босенко А. И. (2014)
Чеховська Л. Я. - Дискретність проблем у системі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп внз, хворих на ожиріння, Гуртова Т. В., Кавчак М. В. (2014)
Шаповал Є. Ю. - Дослідження ефективності формування рухових навичок дівчат 11 – 14 років в сучасному міні-футболі (2014)
Шейко Л. В. - О дифференциации занятий в группах оздоровительного плавания для лиц в возрасте 50–60 лет (2014)
Наші автори (2014)
Решетніков Ю. Є. - Актуальні питання реалізації державної етнонаціональної політики України, Різникова Я. О. (2014)
Дутчак Г. О. - Особливості розвитку державно-владних відносин України і Франції: теоретико-історичний аспект (2014)
Гурієвська В. М. - Психологічний аналіз впливу минулого на розвиток системи державного управління (2014)
Астапова Н. Л. - Оптимізація управління людськими ресурсами на сучасному етапі суспільного розвитку (2014)
Корнієнко С. К. - Сутність та пріоритетні напрями реформування державної політики у сфері соціального захисту дітей з інвалідністю на сучасному етапі, Петроє О. М. (2014)
Дубич К. В. - Державне управління соціальними послугами: термінологічний аналіз (2014)
Лаврухін В. В. - Соціальний захист населення: понятійно-категорійний аналіз (2014)
Дакал А. В. - Пріоритети та реалії державної політики України щодо захисту прав дітей у галузі освіти (2014)
Ящук Л. П. - Сучасне розуміння соціального сирітства та значення територіальної громади як фактору соціалізації (2014)
Ігнатенко О. П. - Формування державної політики у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Акімова Л. М. - Вплив державного управління на розвиток інтеграції України до світового фінансового простору, Рибак І. П. (2014)
Лещенко В. В. - Права людини на життя та охорону здоров’я – методологічна основа державного управління здоровоохоронною сферою: вступ до проблеми, Радиш Я. Ф. (2014)
Супрун М. О. - Самовиховання особистості майбутнього фахівця в галузі державного управління (теоретико-практичний аспект) (2014)
Линдюк О. А. - Гендерні підходи у сфері пенсійного забезпечення державних службовців (2014)
Литвинова Л. В. - Комунікативна компетентність державних службовців: соціально-психологічний аспект (2014)
Хорошенюк О. В. - Моделі організації публічної служби: порівняльний аналіз та пропозиції для України (2014)
Дудар В. І. - Шляхи підвищення ефективності делегування повноважень місцевими органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади в Україні (2014)
Івженко І. Б. - Методологія управління за результатами діяльності як інструмент організації роботи органів місцевого самоврядування (2014)
Федорів Т. В. - Проблеми комунікації виконавчої влади із суспільством (2014)
Береза О. Д. - Корупція у сфері державного управління як стримуючий фактор соціально-економічних реформ (2014)
Акімов О. О. - Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні (2014)
Новіков О. В. - Окремі аспекти реформування правового забезпечення протидії корупції у сфері державного управління України (2014)
Ващук Ю. С. - Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері внутрішнього фінансового контролю України (2014)
Титул, Зміст (2014)
Фещенко Ю. І. - Порушення ритму серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та синдром обструктивного апное-гіпопное сну, Назаренко К. В. (2014)
Яшина Л. О. - Можливості оцінки вентиляційної функції легень та газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у клінічній практиці, Опімах С. Г. (2014)
Клименко В. А. - Психопатии как коморбидные состояния бронхиальной астмы, Сивопляс-Романова А. С. (2014)
Гуменюк М. І. - Особливості харчових звичок, тютюнокуріння та фізичної активності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із порушеннями мінерального обміну, Яшина Л. О., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2014)
Речкіна О. О. - Помилки використання дозованих аерозольних інгаляторів при бронхіальній астмі у дітей, Дорошенкова А. С. (2014)
Еременко Г. В. - Эффективность комплексного подхода к лечению пищевой аллергии (2014)
Ступницька Г. Я. - Ефективність застосування модифікованої методики небулайзерної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Федів О. І., Шевчук В. В. (2014)
Чечель Л. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень:значення інфекційного агента у виникненні загострення процесу (2014)
Опанасенко М. С. - Можливості хірургічного лікування патології органів дихання у хворих із коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень, Леванда Л. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Кшановський О. Е., Демус Р. С., Климець Є. В., Обремська О. К., Борисова В. І., Купчак І. М. (2014)
Линник М. І. - Особливості комп’ютерної томографії у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Гуменюк Г. Л. (2014)
Антіпкін Ю. Г. - Бронхіальна астма, поєднана з алергічним ринітом, у дітей: місце антигістамінних препаратів у лікуванні, Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Наконєчна А. А., Матвєєва С. Ю., Пустовалова О. І. (2014)
Приступа Л. Н. - Ефективність застосування небулайзерної терапії у лікуванні загострень бронхіальної астми, Гуйва Т. О., Кмита В. В. (2014)
Дитятковская Е. М. - Современные подходы к патогенетическому лечению хронической крапивницы, Родкина И. А., Грибанова Л. В., Евтушенко М. А., Бендецкая Ю. В. (2014)
Ринит и бронхиальная астма: связанные заболевания, связанное лечение (2014)
Бронхиальная астма и ХОЗЛ: современный взгляд на сочетанную патологию (2014)
Содержание (2009)
Бежин В. И. - 50 лет в проектировании капитальных ремонтов и реконструкции коксохимических предприятий, Дариенко Е. В. (2009)
Пиш'єв С. В. - Дослідження процесу знесірчування вугілля середнього ступеня метаморфізму, Гунька В. М., Шевчук Х. В., Братичак М. М., Присяжний Ю. В. (2009)
Рыщенко А. И. - Влияние свойств углей на реакционную способность и послереакционную прочность кокса, Ковалев Е. Т., Шульга И. В., Мирошниченко Д. В., Шмалько В. М. (2009)
Соснова Е. Б. - Практика использования метода определения выхода летучих веществ из углей и кокса в заводских и исследовательских лабораторіях, Кушниренко Т. В., Иванова Е. В. (2009)
Брик Д. В. - Умови стаціонарності процесу горіння у пористому середовищі, Стефаник Ю. В. (2009)
Мирошниченко Д. В. - О взаимосвязи показателей CRI и CSR кокса с величиной действительной плотности золы шихты, Мартынова А. Ю., Головко М. Б. (2009)
Кузниченко В. М. Сытник А. В. - Процесс развития максимального давления распирания при коксовании углей (2009)
Тамко В. А. - Улучшение качества доменного кокса с помощью спецреагентов, Золотарев И. В., Збыковский Е. И., Шендрик Т. Г., Швец И. И., Саранчук В. И (2009)
Голубев А. В. - Разработка устройства для распределения потоков кокса и газа в камере сухого тушения кокса, Гребенюк А. Ф. (2009)
Белошапка И. В. - Опыт освоения и эксплуатации закрытого цикла конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Зоря С. И., Мукина Н. В., Иванык М. А. Ковалев Е. Т., Банников Л. П. (2009)
Борисенко А. Л. - Термическое обезвреживание в коксовых печах отходов коксохимических предприятий (2009)
Андриенко Е. Ю. - Метод огневого обесфеноливания сточных вод коксохимических заводов, Бастеев А. В., Кравченко О. В., Карножицкий П. В., Тарасенко Л. В., Камел Юссеф (2009)
Дроздник И. Д. - Топливные пеллеты и брикеты: ресурсы, нормативная база, Мирошниченко Д. В., Борискина Н. И., Балаева Я. С. (2009)
Тамаркина Ю. В. - Формирование нанопористой структуры углеродных материалов, образующихся при химической активации бурого угля, Бован Л. А., Хабарова Т. В., Кучеренко В. А., Цыба Н. Н. (2009)
Старовойт А. Г. - Степень метаморфизма можно ли ускорить процесс углефикации? (2009)
Памятка для авторов (2009)
Поздравляем (2009)
Нові патенти (2009)
Басманова Н. И. - Развитие компетенций будущих психологов, Журавлева Л. П. (2014)
Батраченко І. Г. - Пермакультура особистісного зростання, Плошинська А. А. (2014)
Весельська А. Л. - Гендерний аналіз лідерства: теоретичний аналіз (2014)
Голентовська О. С. - Огляд зарубіжних та вітчизняних підходів до проблеми командо творення (2014)
Дем’янчук О. Г. - Психосемантичне дослідження поняття "дитина-інвалід" у студентів ВНЗ (2014)
Загурська І. С. - Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації (2014)
Литвинчук А. І. - Структура екологічної самосвідомості особистості (2014)
Максименко С. Д. - Психологія особистості: змістовні ознаки (2014)
Марчук К. А. - Релігійна картина світу "середньовічного українця" (2014)
Мойсієнко Я. В. - Ставлення до смерті як предмет психологічного дослідження (2014)
Ревякіна О. Г. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми особистісного зростання (2014)
Романова М. К. - Розвиток екологічної свідомості в онтогенезі як чинник особистісного зростання (2014)
Савиченко О. М. - Рефлексія розвитку спортивних здібностей юнаків у ситуаціях самопорівняння та соціального порівняння (2014)
Титаренко Т. М. - Особистісне зростання у межах постнекласичної раціональності (2014)
Тищенко І. А. - Поняття самореалізації жінок зрілого віку в професійній діяльності (2014)
Фальковська Л. М. - Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій (2014)
Фурман А. В. - Теоретична модель гри як учинення (2014)
Шпак М. М. - Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту (2014)
Андросович К. А. - Аналіз результативності програми соціальної адаптації (2014)
Бутузова Л. П. - Особистісний профіль усвідомлюваної саморегуляції поведінки майбутніх педагогів, Сидоренко Н. І. (2014)
Гавриловська К. П. - Гендерні відмінності у прагненні до особистісного зростання, Климчук П. С. (2014)
Дмитрієва С. М. - Психологічні особливості творчих здібностей старшокласників (2014)
Дубравська Н. М. - Відповідальність як риса особистості конкурентноспроможного на ринку освітніх послуг фахівця, Фриз І. В. (2014)
Журавльова Л. П. - Емпатія та особистісне зростання в акмеогенезі (2014)
Камінська О. В. - Чинники інтернет-залежності сучасної молоді (2014)
Кириченко В. В. - Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства (2014)
Коломієць Т. В. - Емпатія та мотиви міжособистісної взаємодії (2014)
Король Л. М. - Психологічні чинники впливу ЗМІ на формування особистості сучасної молоді, Максимець С. М. (2014)
Котлова Л. О. - Формування конфліктологічної компетентності студентів як чинника їх особистісного розвитку (2014)
Литвиненко С. А. - Практика супервізії як засіб формування рефлексивної компетентності майбутніх психологів, Ямницький В. М. (2014)
Лісіна Л. О. - Технологія формування культури професійного мислення майбутніх вчителів (2014)
Майстренко Т. М. - Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2014)
Портницька Н. Ф. - До проблеми ефективності програм розвитку творчих здібностей дошкільників: результати апробації (2014)
Сенкевич В. Г. - Емпатійність у структурі реагування молоді на небезпеку щодо ураження ВІЛ (2014)
Стахова О. О. - Педагогічна спрямованість як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Тичина І. М. - Особливості повторного професійного вибору випускників вишів залежно від рівня саморегуляції особистості (2014)
Антонян-Шевчук Б. Л. - Студентська сім’я як об’єкт соціально-педагогічного аналізу (2014)
Біляченко Г. П. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до співпраці з недержавними організаціями в межах компетентнісного підходу (2014)
Журавська О. В. - Психологічний аналіз професійної дезадаптації у діяльності медичних спеціалістів, що працюють з хворими на туберкульоз (2014)
Кирильчук І. В. - Порівняльний аналіз ціннісної сфери школярів при переході з початкових до середніх класів (2014)
Котловий С. А. - Соціально-педагогічні умови формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею (2014)
Літяга І. В. - Соціальний захист населення україни: соціально-педагогічний контекст, Ситняківська С. М. (2014)
Мазяр О. В. - Особливості ситуативної саморегуляції творчо обдарованої особистості (2014)
Матюшенко Н. В. - Практико-орієнтована підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю засобами продуктивних технологій (2014)
Мачушник О. Л. - Інтерес до професії як чинник пізнавальної активності майбутніх психологів (2014)
Никончук Н. О. - Вплив соціального оточення на розвиток здібностей молодших школярів (2014)
Палько І. М. - Центр міжкультурної толерантності як інноваційний ресурс щодо формування громадянської культури у студентів (2014)
Рейдало В. С. - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів української літератури (2014)
Наші автори (2014)
Дідух Я. П. - Стратегія розвитку геоботаніки в Україні (2014)
Дубина Д. В. - Синтаксономія галофітної рослинності Приморського сектора Кілійського гирла Дунаю, Дзюба Т. П., Вакаренко Л. П. (2014)
Коршиков І. І. - Онтогенетична та віталітетна структури популяцій Juniperus excelsa (Cupressaceae) у Гірському Криму як критерії їхньої життєздатності, Ніколаєва О. В. (2014)
Казарінова Г. О. - Сингенетичні зміни вищої водної рослинності долини р. Сіверський Донець (2014)
Цимбалюк З. М. - Еволюційно-паліноморфологічний аналіз деяких триб родини Plantaginaceae, Мосякін С. Л. (2014)
Павленко-Баришева В. С. - Ультраструктура поверхні плодів видів роду Hieracium флори Криму (2014)
Звягінцева К. О. - Систематична структура урбанофлори Харкова (2014)
Коваленко О. А. - Аналіз флори Національного природного парку "Пирятинський" (2014)
Парнікоза І. Ю. - Комплексна оцінка стану популяцій степових багаторічників України на прикладі Iris pumila, Бублик О. М., Андрєєв І. О., Спірідонова К. В., Голембевська Й., Кубяк М., Кучинська А., Мистковська K., Оленджицька Н., Урасінська Б. (2014)
Федорончук М. М. - Типіфікація таксонів родини Poaceae, описаних із території України: рід Poa, Губарь Л. М., Футорна О. А. (2014)
Остапко В. М. - Типові зразки таксонів, що зберігаються в Гербарії Донецького ботанічного саду НАН України (DNZ), Бойко Г. В., Мулєнкова О. Г. (2014)
Тихоненко Ю. Я. - Іржасті гриби Національного природного парку "Гуцульщина", Гелюта В. П. (2014)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 4. Рід Coprinus (секція Veliformes) (2014)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Дунайського біосферного заповідника НАН України, Попова О. М. (2014)
Макаренко Я. М. - Рідкісні для України види родів Lepiota та Macrolepiota (Agaricales) із басейну р. Псел (2014)
Смірнов О. Є. - Морфофізіологічні показники Fagopyrum esculentum в умовах алюмокислого стресу, Косян А. М., Косик О. І., Таран Н. Ю. (2014)
Мельник В. І. - Saxifraga granulata (Saxifragaceae) в Україні, Баранський О. Р., Володимирець В. О., Логвиненко І. П., Гурман С. В. (2014)
Перегрим М. М. - Ключові ботанічні території, що представляють рідкісні та зникаючі типи середовищ існування Вірменії, Коломійчук В. П. (2014)
Пам’яті видатного міколога Асі Сергіївни Бухало (29.10.1932–05.08.2014) (2014)
Айвазян Л. Ю. - Взаємозв’язок переживання самотності та психологічної безпеки особистості (2012)
Баранюк Н. І. - Соціально-психологічні засади поширення кризового стану в Україні як загроза суспільній безпеці (2012)
Білозерська С. І. - Соціальна стратифікація як передумова виникнення конфлікту (2012)
Ващенко І. В. - Феномен національної безпеки у сучасному розумінні (2012)
Гайворонюк Н. В. - Українська ідентичність як онтологічна основа національної безпеки (соціально-психологічний аспект) (2012)
Галецька І. І. - Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки (2012)
Зубрицька-Макота І. В. - Моральна свідомість як морально-психологічний компонент складової системи національної безпеки (2012)
Кісіль З. Р. - Протидія корупційним деліктам в органах внутрішніх справ України як субструктурний елемент системи державної безпеки (2012)
Ковалів М. В. - Психологічні засади професійного ризику в діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Коваліско Н. В. - Cоціальне самопочуття та відчуття власної безпеки в оцінках громадян України (2012)
Лефтеров В. О. - Проблеми професійної конфліктології працівників органів внутрішніх справ у контексті забезпечення національної безпеки (2012)
Лихачов С. В. - Інформаційно-психологічна безпека як складова національної безпеки України (2012)
Медведєв В. С. - Організована злочинна діяльність як загроза національній безпеці України (2012)
Мороз Л. І. - Мінімізація правового нігілізму як умова національної безпеки держави (2012)
Поляков І. О. - Особливості вияву людського фактора в контексті психологічної безпеки особистості (2012)
Ракша Н. С. - Адміністративний примус у системі забезпечення права громадян на освіту як запорука національної безпеки України, Червоненко Г. О. (2012)
Савчин М. В. - Психічне та особистісне здоров’я громадян як чинник національної безпеки (2012)
Семенів Н. М. - Психологічні особливості етнокультурної неоднорідності українського суспільства в контексті національної безпеки (2012)
Сибірна Р. І. - Нейролінгвістичне програмування у загрозах національній безпеці, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2012)
Сурмяк Ю. Р. - Психологічні аспекти формування культури здоров’я особистості як складової національної безпеки, Кудрик Л. Г. (2012)
Федоришин Г. М. - Ресоціалізуюче середовище і психологічна безпека неповнолітніх за-суджених (2012)
Чистоклетов Л. Г. - Інформаційно-психологічні впливи як невід’ємна складова парадигми інформаційної безпеки, Шишко В. Й. (2012)
Щавінський Ю. В. - Вплив розвитку інформаційних технологій на інформаційну безпеку держави: психологічний аспект, Щавінська І. Ю. (2012)
Юрчинська Г. К. - Психологічна культура на автотранспортних шляхах як одна із умов безпеки держави в період подолання економічної кризи (2012)
Борисюк О. М. - Особливості професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ (2012)
Венцик О. В. - Фрустрованість і креативність у контексті діяльності працівників ОВС (2012)
Волошина О. В. - Проблеми управління органами внутрішніх справ: психолого-педагогічний аналіз (2012)
Галустян О. А. - Сутність та особливості негативного психологічного впливу на слідчого з боку допитуваних (2012)
Гурковський М. П. - Юридичний зміст службової деліктоздатності посадової особи органів внутрішніх справ України як фактор протидії корупційним правопорушенням (2012)
Єсімов С. С. - Психологічні особливості вияву управлінських навичок у старших інспекторів патрульної служби у службовій діяльності (2012)
Іванова О. В. - Психологічні аспекти професійної самосвідомості працівників міліції (2012)
Калаянов Д. П. - Соціальні та психологічні чинники професіоналізації працівників органів внутрішніх справ (2012)
Калаянова О. Д. - Отримання інформаційної складової про злочин із об’єктів експертного дослідження методом кореляції свідомості суб’єктів: проблемні питання (2012)
Кузьмін Є. Л. - Методика прогресивної релаксації в службовій діяльності офіцера-психолога внутрішніх військ МВС України (2012)
Наугольник Л. Б. - Тривожність у міжособистісних відносинах працівників міліції (2012)
Оніщенко Н. В. - Основні заходи в межах надання екстреної психологічної допомоги родичам загиблих унаслідок надзвичайних ситуацій (2012)
Приходько І. І. - Розробка психодіагностичного інструментарію визначення психологічної безпеки особистості фахівців екстремальних видів діяльності (2012)
Федорі Ю. С. - Теоретичний аналіз соціально-психологічної реадаптації осіб, які перебували в екстремальній ситуації (2012)
Цільмак О. М. - Психологічна структура слідчої діяльності (2012)
Шелухіна О. М. - Психотренінгові технології розвитку психологічної стійкості працівників транспортної міліції (2012)
Шульженко Д. І. - Етичні норми поведінки з аутичними людьми для правозахисників (2012)
Блажівський М. І. - Психологічні особливості професійної діяльності персоналу установи виконання покарань (2012)
Данилова С. В. - Психологічні особливості сприйняття надзвичайних ситуацій як основа ефективності діяльності гірничорятувальників (2012)
Жигайло Н. І. - Роль керівника у формуванні соціально-психологічного клімату в колективі (2012)
Ковальчук А. Л. - Психологічні ризики трудової міграції (2012)
Колосович О. С. - Психологічні особливості виникнення та функціонування лідерства у професійній сфері (2012)
Криворотько Г. С. - Психологічна характеристика особливих умов діяльності моряків далекого плавання (2012)
Крикля К. П. - Психологічні особливості професійного становлення майбутнього психолога в умовах сучасного суспільства (2012)
Куций О. А. - Ефективність застосування видів психологічного впливу в професійній діяльності керівника (2012)
Макота Т. В. - Використання метапрограм у роботі з кадрами (2012)
Матійків І. М. - Роль конфліктологічної компетентності керівника у створенні безпечних психологічних умов праці у педагогічному колективі (2012)
Мащак С. О. - Професійне вигорання особистості як соціально-психологічна проблема (2012)
Мищишин М. М. - Психічний образ як мотиваційний чинник і його значення для державного управління (2012)
Назар Ю. О. - Психологічні підходи до концептуалізації феномена "професійна успішність" (2012)
Попова М. І. - Теоретична модель когнітивного стилю як чинника професійної компетентності (2012)
Руденко С. І. - Динаміка формування професійної свідомості фахівця (2012)
Булка А. П. - Профессиональное здоровье военных специалистов, Климов А. С. (2012)
Милојевић С. - Стваралачка иницијатива и активност старешина полиције у Републици Србији, Јанковић М. А. (2012)
Содержание (2014)
Снитко С. А. - Проектирование сборочных чертежей основного инструмента деформации и дополнительной оснастки пресса для выгибки и калибровки железнодорожных колес, Яковченко А. В., Ивлева Н. И. (2014)
Каргин Б. С. - Анализ деформированного состояния при протяжке на оправке, Котова Е. С. (2014)
Сынков Ю. С. - Прямая экструзия магниевой стружки с применением многоканальных матриц (2014)
Бейгельзимер Я. Е. - Физическое моделирование процесса винтовой экструзии через матрицы круглого сечения, Гусар Ю. В., Иванцова Е. А., Прилепо Д. В. (2014)
Рябичева Л. А. - Структура и свойства порошковых материалов после равноканального углового прессования, Дядичев А. В. (2014)
Николенко Р. С. - Применение пакета DEFORM 3D для анализа вариантов штамповки поковок типа "пластина с отростком", Кухарь В. В. (2014)
Боровик П. В. - Метод построения кривых текучести материала при моделировании процесса холодного разделения на ножницах (2014)
Алиева Л. И. - Определение энергосиловых параметров комбинированного выдавливания стержневых деталей с фланцем, Гончарук К. В., Быкова Л. В. (2014)
Липчанский А. А. - Анализ напряжённо деформированного состояния при горячей листовой штамповке днищ, Каргин Б. С. (2014)
Каргин Б. С. - Исследование эффективности технологических смазок, Каргин С. Б., Бурлуцкий А. С. (2014)
Коваленко В. М. - Особенности управления пластическим формоизменением при осадке цилиндрических образцов с комбинированным нагружением (2014)
Баглюк Г. А. - Влияние горячей штамповки на структуру и свойства порошкового интерметаллида Fe3Al, Толочин А. И., Толочина А. В., Курихин В. С., Яковенко Р. В. (2014)
Korobko T. B. - Determination of double shear resistance of metal considering the temperature and rate of thin sheet cold rolling, Prisyazhnyj A. G., Svyatoj N. A., Korenko M. G. (2014)
Усатюк Д. А. - Получение и исследование свойств порошковой алюминиевой бронзы методом горячей штамповки, Никитин Ю. Н. (2014)
Рей М. Р. - Метод энергетического расчета при адиабатических процессах в цилиндре штамповочного молота (2014)
Абдулганиев М. А. - Коэффициенты трения в главном исполнительном механизме кривошипного пресса, Рей Р. И. (2014)
Бондаренко Т. Н. - Электронное строение титаната кальция CaTiO3 – основы многих промышленно важных материалов, Илькив А. В. (2014)
Рябичева Л. А. - Влияние фазового состава на физико-механические свойства порошковых материалов на основе меди, Мамонова А. А., Негрей Ю. А. (2014)
Karaguiozova Z. K. - Electroless nickel composite coatings with nanodiamond additives (2014)
Присяжнюк П. М. - Влияние количества марганца в связке на структуру карбидосталей на основе карбида ниобия (2014)
Жижкина Н. А. - Исследование материалов для рабочего слоя листопрокатных валков (2014)
Алімов В. І. - Локальне зміцнення ланцюгів гірничошахтних конвеєрів, Штихно А. П. (2014)
Алимов В. И. - Наследственное влияние холодной деформации волочением на кинетические особенности аустенитизации эвтектоидной стали для проволоки высокой прочности, Пушкина О. В., Жук А. Н. (2014)
Бережная Е. В. - Электроконтактное упрочнение слоя, нанесенного газотермическим напылением, Грибков Э. П. (2014)
Гулієва Н. М. - Технологія застосування глинистих мінералів для очищення стічних вод (2014)
Дубасов В. М. - Влияние температуры деформации на структуру и свойства штамповых сталей, Могильная Е. П. (2014)
Требования к оформлению статей (2014)
Андрєєва І. А. - Технології підготовки керівного складу організацій екстремального профілю до якісного управління персоналом (2014)
Атаманчук Н. М. - Психологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти (2014)
Варіна Г. Б. - Генезис дослідження емоційно-вольового компонента професійної стійкості майбутнього практичного психолога (2014)
Вашак О. О. - Принцип природовідповідності як визначальна засада у вихованні особистості (2014)
Гончарова Н. О. - Проектування кар’єри як детермінанти професійної підготовки майбутніх учителів (2014)
Грицук О. В. - Емоційні стани студентів як метакогнітивне утворення (2014)
Гузь Н. В. - Особливості ставлення молодших школярів до навчання, Гузь В. В. (2014)
Денисов І. Г. - Передумови формування асоціальної поведінки підлітків (2014)
Дзюба Т. М. - Професійне здоров’я в системі ціннісних орієнтацій професіонала (2014)
Дучимінська Т. І. - Психолого-педагогічні умови подолання особистісної безпорадності у навчальній діяльності студентів (2014)
Іваненко А. С. - Стан роботи з підготовки розумово відсталих учнів до майбутнього сімейного життя в практиці допоміжної школи та в сім'ї (2014)
Калюжна Ю. І. - Особливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів, Яновська Т. А. (2014)
Кобильнік Л. М. - Діалектика та динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів у процесі професійної підготовки, Каткова Т. А. (2014)
Лавріненко В. А. - Вплив міжособистісної взаємодії на формування ціннісно-смислової свідомості підлітків-неформалів (2014)
Мартинюк А. Г. - Емпіричне дослідження процесу особистісного становлення майбутнього практичного психолога засобами гештальт-терапії, Варіна Г. Б. (2014)
Метельська Н. Й. - Особливості формування професійної самосвідомості майбутніх педагогічних працівників (2014)
Мирошнеченко А. В. - Гендерні особливості самоставлення підлітків (2014)
Напрєєнкова Т. О. - Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога, Прокоф’єва О. О. (2014)
Санников А. И. - Риск и локус контроля как личностные детерминанты принятия решений (2014)
Саннікова А. О. - Сценічні бар'єри: психодіагностичний інструментарій (2014)
Сінєльнікова Т. В. - Дослідження тривожності у молодих жінок, що переживають кризу самовизначення (2014)
Falko N. M. - Life strategy as component in construction of personality’s living space (2014)
Фалько Н. М. - Роль психологічного супроводу як компонента діяльності практичного психолога у допрофільній підготовці учнів, Пижик Д. І. (2014)
Харченко А. С. - Психологічні особливості почуття любові як основи духовності майбутніх педагогічних працівників (2014)
Царькова О. В. - Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я студентської молоді (2014)
Чебикін О. Я. - До проблеми психологічної експертизи художньої літератури для учнів молодших класів, Мошковська О. О. (2014)
Шевченко С. В. - Концептуальные аспекты изучения проблемы умственной работоспособности личности (2014)
Юдіна Н. О. - Дослідження особливостей полімотивації студентів (2014)
Яланська С. П. - Розвиток творчого потенціалу студента в умовах вищого навчального закладу (2014)
Яремчук С. В. - Роль "кейс"-методу в розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога, Семікін М. О. (2014)
Барнич О. В. - Формування морально-творчого компонента особистості учня молодшого шкільного віку (на матеріалі художньої спадщини М. Коцюбинського) (2014)
Білецька Г. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики природничо-наукової підготовки майбутніх екологів (2014)
Бойко Г. М. - Акмео-аксіологічні підходи в системі підготовки спортсменів високої кваліфікації в спорті інвалідів (2014)
Горщенко Ю. А. - Формування оцінно-естетичних суджень майбутніх вчителів початкової школи в умовах підготовки у ВНЗ (2014)
Денищич Т. А. - Загальнодидактичні принципи формування термінологічної компетентності студентів (2014)
Житарюк І. В. - Міжпредметні зв’язки алгебри і тригонометрії (2014)
Корх М. В. - Формирование активной творческой личности на занятиях инженерной графики (2014)
Красник В. С. - Формирование профессионально обусловленных деструкций у сотрудников уголовно-исполнительной системы (на примере сотрудников службы безопасности) (2014)
Сакалюк О. О. - Організація ефективної комунікації в сучасних закладах освіти (2014)
Стас Т. В. - Модель формування емоційної культури майбутніх учителів засобами образотворчого мистецтва у процесі професійно-педагогічної підготовки (2014)
Черненко Н. М. - Ризик-менеджмент в контексті сучасних наукових досліджень (2014)
Черняк С. Г. - Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХІХ століття (2014)
Чжоу Цун - Дослідницькі уміння в контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Наші автори (2014)
Вакуліч Т. М. - Співзалежність жінок у сім’ї як психологічна проблема (2012)
Василькевич Я. З. - Креативно-інноваційне суспільство: соціокультурні наслідки та конкурентоздатність держави (2012)
Данилевич Л. А. - Проблема соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації, Діхтяренко С. Ю. (2012)
Заболотна Н. М. - Інтелект і конкуренція в сучасному світі (2012)
Лозинський О. М. - Психологічні чинники політичної корупції у підходах структуралізму (2012)
Орищин Л. C. - Психологічні особливості прийняття рішень у ситуації ризику (2012)
Ребуха Л. З. - Національний характер як формовияв національної ідеї, Миськів О. В. (2012)
Савка І. М. - Настанова як чинник кумулятивного фізіологічного афекту (2012)
Сав’юк О. В. - Проблема ксенофобії та расизму в Україні: соціально-правовий аспект (2012)
Терлецька Л. Г. - Соціально-психологічні особливості взаємодії адвоката та інших учасників юридичного конфлікту (2012)
Турецька Х. І. - Психологічні чинники Інтернет-залежності (2012)
Христук О. Л. - Проблема алкогольної адикції у сучасній вітчизняній психології (2012)
Ях Г. Є. - Психологічне благополуччя осіб хворих на цукровий діабет (2012)
Балюта В. В. - Проблема політичної участі молоді в сучасній українській політиці (2012)
Гуменюк Л. Й. - Екстремістські настрої молоді, соціальні та психологічні особливості їх формування і прояву (2012)
Долженков О. Ф. - Протидія наркотизму дітей шляхом удосконалення законодавства та професійної освіти, Резніков С. Д. (2012)
Жидецький Ю. Ц. - Домінуючі психолого-педагогічні чинники адаптації студентів перших курсів до навчання у вищій школі, Ткач О. П. (2012)
Калька Н. М. - Соціально-психологічні детермінанти адиктивної поведінки курсантів і шляхи її профілактики (2012)
Квас О. В. - Реалізація дитиноцентричних ідей у сучасному українському вихованні (2012)
Кікінежді О. М. - Соціальне конструювання гендеру в молодіжному середовищі: неотрадиціоналізм чи егалітаризм? (2012)
Козирєв М. П. - Соціально-психологічні аспекти ідентичності підлітка (2012)
Левшунова К. В. - Здоров’язберігаючі технології як чинник психічного благополуччя дошкільника (2012)
Лялюк Г. М. - Особливості формування ціннісних орієнтацій депривованих підлітків (2012)
Малинович Л. М. - Адаптація студентів-випускників до професійної діяльності (2012)
Миколайчук М. І. - Психологічні методи подолання депресивних розладів у студентської молоді: ефективність стратегій сімейної психотерапії (2012)
Островська К. О. - Вплив навчання літніх людей в Університеті третього віку на соціально-психологічні особливості їх адаптивності, Дідковська Л. І. (2012)
Рудь Г. В. - Особливості впливу гендерних відмінностей на процес формування життєвих перспектив юнацтва в період трансформації суспільства (2012)
Теслик Н. М. - Особистісні властивості курсантів-правознавців у процесі формування ставлення до права (2012)
Угрин О. Г. - Аналіз компонентів психологічної готовності курсантів ОВС до професійної самореалізації (2012)
Шлімакова І. І. - Вплив соціометричного статусу на екологічну свідомість молоді, Білоус Р. М. (2012)
Галян О. І. - Тенденції соціоморального розвитку особистості (2012)
Гарькавець С. О. - Аксіологічний вимір антисоціальної активності особистості в умовах суспільних перетворень (2012)
Горбаль І. С. - Відчуття суб’єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров’я особистості (2012)
Дудар О. В. - Методичне забезпечення вивчення міжособистісної перцепції особистості (2012)
Климишин О. І. - Духовність як онтична властивість людини (2012)
Кубриченко Т. В. - Ідентичність особистості у гендерному вимірі (2012)
Кузьо О. Б. - Розуміння особливостей психодинаміки антисоціальної особистості (2012)
Луканюк Х. В. - Герменевтика поняття "духовне зростання" в контексті досліджень самоактуалізації особистості (2012)
Макаренко С. С. - Національна ідентичність як складова формування Я-концепції особистості (2012)
Мединська Ю. Я. - Рівень емоційного інтелекту як детермінанта психологічної безпеки особистості (2012)
Мирончак К. В. - Психологічний вплив страху смерті на особистість (2012)
Поясок Т. Б. - Відображення підсвідомих проявів психіки особистості у процесі зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, Сошенко С. М. (2012)
Хомич Г. О. - Внутрішні конфлікти особистості та їх подолання у період соціально-політичної кризи (2012)
Яковенко С. І. - Трансформаційні зміни особистості в умовах ВНЗ (порівняльний аналіз відмінностей між курсантами та студен-тами), Ятчук М. С. (2012)
Бородій Д. І. - Довіра як необхідна психологічна умова педагогічної взаємодії в стосунках "учитель-учень" (2012)
Гетьманчук М. П. - Методологічні аспекти вивчення особливостей формування національної ідентичності у вищих навчальних закладах МВС України (2012)
Дуб В. Г. - Навчально-професійна мотивація майбутніх педагогів як складова їх професійного становлення, Галян І. М. (2012)
Ковальчук З. Я. - Оптимізація як категорія в психолого-педагогічній теорії (2012)
Назарук Н. В. - Професійний потенціал учителя як засіб самореалізації у педагогічній діяльності (2012)
Харченко А. С. - Психологічна безпека особистості викладача вишу (2012)
Бардин Н. М. - Комунікативна компетентність працівників ОВС як компонент психологічного впливу на громадян (2012)
Гимер Н. О. - Формування професійної комунікативної компетенції (2012)
Cковронська І. Ю. - Етнічні та психологічні особливості двомовної преси США та Канади (2012)
Токарська А. С. - Толерантність комунікації як фактор психологічної безпеки (2012)
Туринська О. Є. - Психологічні особливості професійного спілкування працівників правоохоронних органів (2012)
Войтенко А. М. - Преподаватели высшей школы: психофизиологические проблемы (2012)
Ахмет Али Айдын - Методика исследования концепта "любовь" в русской и турецкой картинах мира (на материале произведений И. А. Бунина и Я. К. Беятлы) (2014)
Алексеева Т. Б. - Управление инновациями в образовании: возможности культурологического подхода, Писарева С. А. (2014)
Балакірєва В. А. - З історії розвитку трудового навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку та форм організації цього процесу (2014)
Батракова И. С. - Особенности образования взрослых в современном университете: организационно-педагогический аспект (2014)
Біла О. О. - Професійна підготовка майбутніх соціономістів сфери до створення безпечних умов соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі (2014)
Білгородська О. Є . - Формальна композиція в системі художньої освіти майбутніх архітекторів (2014)
Боксгорн В. В. - Роль соціально-педагогічної перцепції у фаховій підготовці майбутніх соціономів педагогічних університетів (2014)
Васенко О. В. - Хмарні технології у підвищенні якості управління навчальним процесом (2014)
Вітрук О. А. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя технологій в умовах професійної підготовки (2014)
Галактионова Т. Г. - Читательская компетентность как фактор активизации информационных связей в системе управления педагогическим процессом, Зайцева Е. В. (2014)
Георгієв В. М. - Мотиваційний компонент у структурі професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ (2014)
Гладкая И. В. - Информационная поддержка студентов в системе управления образовательной деятельности в рамках педагогической олимпиады (2014)
Глубокова Е. Н. - Основные образовательные программы в вузе как механизм управления знаниями (2014)
Гуменюк Т. Б. - Системний підхід як складова освітньої інноватики, Корець М. С. (2014)
Горщенко Ю. А. - Формування оцінно-естетичних суджень у майбутніх учителів початкової школи в навчальному процесі вищої школи (2014)
Гущак Ж. М. - Концептуальна модель технологічного процесу формування безпекознавчої компетентності студентів (2014)
Демір М. І. - Рефлексія як компонент формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики (2014)
Ерсьозоглу І. - Інформаційно-аналітична діяльність менеджерів освіти шкільного рівня (2014)
Заплатинський В. М. - Аналіз підготовки школярів та студентів з питань безпеки, здоров’я та цивільного захисту в Україні та її зміни у зв’язку з виникненням військових загроз (2014)
Карпова С. М. - Індивідуалізація навчання у практиці художньої підготовки майбутніх архітекторів (2014)
Кінєшева А. Ю. - Використання інформаційних технологій у формуванні прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти (2014)
Коваленко І. В. - Реалізація інноваційної випереджаючої освіти у системі підготовки вчителів технологій (2014)
Козлова А. Г. - Управление подготовкой студентов магистратуры на основе принципа обогащающего обучения (2014)
Кузьменко Ю. О. - Особливості підготовки державних службовців до аналітичної діяльності (2014)
Курач М. С. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі художньо-проектної діяльності (2014)
Литовченко О. В. - Управление развитием регулятивних универсальных учебных действий школьников (2014)
Москальов М. В. - Дослідження стану тривожності молодих педагогів при входженні в освітню організацію (2014)
Назаров О. А. - Проблемні питання порядку проведення атестації судових експертів-психологів відповідно до чинного законодавства України (2014)
Омельченко Л. М. - Внутрішня мотивація педагогічної діяльності: сутність та чинники (2014)
Омельчук О. В. - Характеристика розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання художньої обробки матеріалів (2014)
Оршанський Л. В. - Структурно-функціональна модель фахового навчання майбутніх учителів технологій у галузі художньої обробки деревини, Цісарук В. Ю. (2014)
Пак І. О. - Формування естетичної і художньої культури школярів засобами хореографічного мистецтва (2014)
Парфенюк В. О. - Самовдосконалення особистості як психолого-педагогічна проблема (2014)
Перепелиця О. В. - Художньо-творча виставка як підсумок творчої діяльності колективу (2014)
Петухова Т. А. - Професійна компетентність майбутніх фахівців з технологій у системі управління педагогічним процесом (2014)
Полещук Л. В. - Компетентнісний підхід у формуванні професійно значущих якостей менеджерів освіти (2014)
Полозенко О. В. - Педагогічні умови формування психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності (2014)
Постоян Т. Г. - Навчальна дисципліна "Управління впровадженням інновацій в галузі освіти" як засіб формування професійної компетентності майбутніх керівників закладів освіти (2014)
Ревякина Е. Г. - Безопасность как один из факторов образовательной среды, влияющий на формирование личностного здоровья студентов (2014)
Скоромна М. В. - Результати аналізу стану проблеми формування культури почуттів особистості (2014)
Йылдыз Текин - Вопросы освещения темы национальной культуры в учебниках турецкого языка (2014)
Черненко Н. М. - Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти (2014)
Чжан Лей - Витоки усвідомлення піаністами пізнавальної ініціативи як навчальної категорії в українській філософії (2014)
Шаматажи С. В. - Рекомендації з оцінювання та прогнозування педагогічної діяльності (2014)
Шехавцова С. О. - Особливості стимулювання студентів до набуття суб’єктного досвіду в ході педагогічної практики (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського