Костенюк Л. В. - Катастрофічні паводки в басейні Верхнього Пруту (2009)
Фесюк В. О. - Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан, Полянський С. В. (2009)
Чиж О. П. - Порівняльна характеристика лісових антропогенних ландшафтів Волинського і Подільського полісь (2009)
Канський В. С. - Узлісся лісових антропогенних ландшафтів Поділля (2009)
Дутчак С. В. - Ще один погляд на "туристику" як наукову систему (2009)
Канська В. В. - Антропогенні ґрунтово-біотичні заповідні об’єкти Поділля (2009)
Некос А. Н. - Проблеми визначення фонового вмісту мікроелементів у овочах та фруктах географічних регіонів України (2009)
Варивода Є. О. - Аналіз ефективності функціонування мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Зміївського, Балаклійського та Ізюмського районів Харківської області (2009)
Букевич Н. Ю. - Концептуальні підходи до створення національних природних парків (2009)
Шульга В. П. - Екотуристичний потенціал урбанізованих територій (на прикладі Сумського району), Шевченко Г. Є. (2009)
Горбатова Л. В. - Упередження екологічних ризиків при використанні земель в агроландшафтах (2009)
Суматохіна І. М. - Сучасний розвиток еколого-геоморфологічних досліджень міських утворень і регіонів (2009)
Хаєцький Г. С. - Екологічні проблеми використання природних ресурсів річки Південний Буг (2009)
Ямборак Р. С. - Застосування альтернативних методологій для оцінювання гідрохімічної якості прісноводних систем (2009)
Смаль В. В. - Високотехнологічна промисловість Європейського Cоюзу: особливості розміщення та розвитку (2009)
Пилипенко І. О. - Систематика периферій у суспільній географії (2009)
Литовченко І. В. - Оцінка рівня здоров’я населення в суспільно-екологічних дослідженнях (на прикладі Полтавської області) (2009)
Мальчикова Д. С. - Геопланування сільської місцевості: особливості, проблеми, обмеження (2009)
Машкова О. В. - Закономірності просторової диференціації сільського життєвого середовища Херсонської області (2009)
Воловик В. М. - Аналіз концепцій культурного ландшафту в американській та європейській географії (2009)
Кокус В. В. - Географо-краєзнавчі дослідження в працях вчених Кам’янець-Подільської науково-дослідної кафедри природи, сільського господарства та культури Поділля в 20-х роках ХХ ст. (2009)
Маца К. А. - Кругообороты и их роль в преобразовании систем земной природы (2009)
Денисик Г. - Лариса Іванівна Воропай – теоретик і регіоналіст в історичній географії (до ювілею від дня народження) (2009)
Гудзевич А. - Творчий шлях географа і ландшафтознавця (до 60-річчя професора Г. І. Денисика) (2009)
Кіяшко А. В. - Використання методу mind-mapping для визначення поняття "стимулювання праці" (2014)
Зайцева О. О. - Передумови впровадження аутплейсменту персоналу (2014)
Ковалевська Ю. В. - Аналіз напрямів удосконалення податкового контролю в Україні (2014)
Колесник М. О. - Понятійно-категорійний апарат аудиту персоналу (2014)
Лисюк Н. А. - Нормативно-правове забезпечення звільнення працівників в Україні (2014)
Разінькова А. О. - Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва (2014)
Cкрипниченко Р. О. - Сучасний стан системи управління знаннями на підприємствах (2014)
Титиевская М. А. - Перспективы развития рынка труда Украины в аспекте образования (2014)
Топорова Л. Ю. - Електронні комунікації як фундаментальні процеси управління організацією (2014)
Тріфонова О. К. - Еволюція теорії оподаткування в Україні та зарубіжних країнах (2014)
Чеканова Д. В. - Удосконалення системи гарантування вкладів України на прикладі досвіду країн ЄС (2014)
Чіковані Н. Г. - Організація податкового аудиту на підприємстві (2014)
Шевчук А. В. - Удосконалення нормування управлінської праці на вітчизняних підприємствах (2014)
Шпрінер Т. В. - Вплив тіньової економіки на ринок праці (2014)
Андрєєва А. С. - Особливості бухгалтерського обліку реєстраторів власників іменних цінних паперів в Україні (2014)
Афанасієвська Т. В. - Організація обліку та контролю розрахунків з оплати праці (2014)
Дулембова К. О. - Автоматизація обліку виробничих запасів (2014)
Котенко М. С. - Визначення ролі депозитної політики як інструмента підвищення стійкості та надійної економіки (2014)
Лісна М. О. - Організація первинного обліку основних засобів (2014)
Пальоха Т. М. - Облік кредитних операцій як складова діяльності банківських установ (2014)
Півень Я. В. - Класифікація та сутність дебіторської заборгованості в Україні (2014)
Пуголовкіна М. О. - Сутність виробничих витрат та їх облік на підприємстві (2014)
Сторонкина М. С. - Организация обучения персонала на предприятии (2014)
Юрків Д. І. - Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві (2014)
Чернорук Ю. А. - Несовершенство регулирования бюджетных возмещений как фактор, сдерживающий инвесторов (2014)
Ваховська А. С. - Застосування таксономічного аналізу для оцінки структури капіталу підприємства (2014)
Гриців Є. В. - Визначення економічної сутності капіталу підприємства та його функцій (2014)
Кібкало А. О. - Прогнозування власного капіталу підприємства на основі застосування методу екстраполяції (2014)
Кондратенко А. О. - Особливості проведення діагностики кризового стану підприємства (2014)
Чернега І. І. - Прибуток на підприємстві та фактори, що на нього впливають (2014)
Смолякова С. С. - Формування депозитної політики банку (2014)
Водолазський О. Ю. - Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Кириченко Ю. О. - Особливості використання сучасних методів для мінімізації ризику ліквідності банку (2014)
Кравець Н. А. - Тенденції розвитку ринку добровільного страхування наземного транспорту в Україні (2014)
Малючков М. А. - Технологія надання послуг фізичним особам із автотранспортного страхування в Україні (2014)
Шилькова А. О. - Теоретичні підходи до сутності поняття "Інтернет-банкінг" (2014)
Варвянская В. П. - Теневой сектор экономики Украины и пути ее детенизации (2014)
Жумаев Э. - Влияние современных интеграционных процессов на развитие экономики Украины (2014)
Лазарєв М. В. - Розвиток туристичної галузі в Україні: реалії та перспективи (2014)
Потябiн М. Ю. - Динаміка купівельної спроможності українського споживача (2014)
Стерина Е. В. - Оценивание эффективности инвестиционных проектов (2014)
Фальченко О. Є. - Проблеми зловживання монопольним становищем на ринку (2014)
Шевцов И. В. - Особенности колебания курса гривны в Украине (2014)
Абрамкіна В. В. - Значення та роль зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств для України (2014)
Апаріна Д. В. - Становлення та роль інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Боброва А. Є. - Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні та за кордоном (2014)
Губарева Є. В. - Статистичний аналіз машинобудування України (2014)
Дерека О. В. - Аналітичне забезпечення оцінки інвестицій в Україну (2014)
Злидень А. С. - Питання формування статистичного забезпечення діяльності аграрних підприємств (2014)
Коломоєць М. О. - Аналіз диференціації регіонального розвитку за валовою доданою вартістю (2014)
Кулик A. В. - Зaгaльні тенденції рoзвитку ринку aвтoмoбілів тa aвтoтoвaрів Укрaїни (2014)
Лисенко О. В. - Статистичний аналіз дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці в Україні (2014)
Молодець Я. О. - Теоретичні основи формування статистичної оцінки економічної активності населення України (2014)
Проскурніна А. А. - Статистичний аналіз чисельності та структури населення країни (2014)
Скороденко Я. В. - Аналітичний огляд прибутків фінансового сектору України (2014)
Штагер О. О. - Проблема стабільності на валютному ринку України (2014)
Ярмош В. В. - Фінансова нестабільність як індикатор кризових явищ в економіці (2014)
Журавкін М. І. - Статистичний аналіз послуг транспорту України (2014)
Малик Я. Й. - Аграрна політика радянської влади в Україні в 1919 – 1920 рр. (2014)
Лопушняк Г. С. - Вища освіта України: проблеми та перспективи розвитку, Рибчанська Х. В. (2014)
Стадник М. М. - Становлення публічної політики в Україні (2014)
Нєма О. С. - Особливості правового регулювання закупівель у суспільному секторі Європейського Союзу (2014)
Олефіренко О. В. - Основні напрямки забезпечення ефективності державного екологічного управління в Україні (2014)
Бурмістрова В. А. - Особливості сучасних трансформацій міжконфесійних та державно-церковних відносин (2014)
Корнат Л. Я. - Формування концептуальних засад управління етнокультурною різноманітністю в Україні (2014)
Бегей І. П. - Використання сучасних теоретичних підходів до удосконалення державного управління в контексті трансформації соціальної структури українського суспільства (2014)
Роман В. Ф. - Поняття, переваги та характеристики децентралізації влади (2014)
Гук О. І. - Тарас Шевченко – аксіологічний вимір процесів українського державотворення (2014)
Береза О. І. - Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування (2014)
Кравченко М. В. - Інновації державної політики у сфері соціального захисту населення України (2014)
Чернов С. І. - Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні, Гайдученко C. О. (2014)
Гурковський В. І. - Організаційно-правові засади забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в контексті дослідження функціонування традиційних і конвергентних медіа (2014)
Матвіїшин Є. Г. - Умови реалізації державно-приватного партнерства в Україні, Фабрика Ю. М. (2014)
Серант А. Й. - Інформаційні технології та корпоративне управління, Огірко І. В. (2014)
Михайлишин Л. Р. - Державний службовець як суб’єкт навчального процесу (2014)
Хаварівська Г. С. - Удосконалення процесу формування правової культури в діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні (2014)
Федорчак О. В. - Оцінювання процесу реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону на основі методу освоєного обсягу (2014)
Мазій Н. Г. - Пріоритетні напрямки державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва (2014)
Бєльська Т. В. - Конфлікт і консенсус як способи вирішення соціальних протиріч (2014)
Ромін А. В. - Державні механізми управління маркетинговою діяльністю вищих навчальних закладів (2014)
Акімов О. О. - Правове забезпечення фінансового контролю органами державного управління (2014)
Савостенко Т. О. - Реалізація конституційних засад децентралізації державного управління шляхом досягнення фінансової автономії територій України, Матвеєва О. Ю. (2014)
Садковий В. П. - Формування інноваційних механізмів державної освітньої політики впровадження новітніх освітніх стандартів (2014)
Турянський Ю. І. - Податкова політика як каталізатор інтересів держави та суспільства (2014)
Казюк Я. М. - Модель державного управління бюджетною системою та міжбюджетними відносинами в Україні (2014)
Россохатський П. М. - Механізми формування сучасної державної молодіжної політики в Україні (2014)
Гарбариніна В. Ю. - Застосування державно-приватного партнерства для активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні (2014)
Мусаєва І. А. - Роль місцевих фінансових органів у сучасних умовах, Пушко-Цибуляк Є. М. (2014)
Булгаков І. М. - Принципи державного управління забезпеченням промислової безпеки та охорони праці (2014)
Олійник С. Р. - Проблема визначення стилю діяльності органів публічної влади (2014)
Філіпова Н. В. - Механізми державного управління соціальним захистом трудових мігрантів (2014)
Федорчак Х. Ю. - Механізми реалізації державної політики запобігання та протидії корупції на регіональному рівні (2014)
Базарко І. М. - Напрями покращення державного регулювання земельних відносин (2014)
Жмінка С. П. - Галузеві стандарти вищої освіти з підготовки магістрів державного управління на компетентнісній основі (2014)
Мазур Т. В. - Принципи бюджетного процесу у контексті інтеграції України до Європейського Союзу (2014)
Дяченко Н. П. - Вплив прогнозної інформації на формування управлінських рішень (2014)
Держановська С. Л. - Сутність політичного лідерства: аналіз праць сучасних українських науковців (2014)
Свистович М. Б. - Аналіз стратегічного процесу соціально-економічного розвитку України через призму теоретичних засад різних шкіл стратегічного планування (2014)
Голуб В. Л. - Чинники взаємовідносин державного управління та волонтерського руху (2014)
Заболотна Н. М. - Молодіжні організації в системі інститутів громадянського суспільства України (2014)
Гнатенко А. І. - Напрями вдосконалення системи державного стратегічного планування на регіональному рівні в Україні (2014)
Сисоєва С. І. - Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні (2014)
Коломієць Є. В. - Аналіз світової практики використання "фабрик думок” в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної влади (2014)
Мунько А. Ю. - Удосконалення системи формування та розподілу державного фонду регіонального розвитку на основі досвіду ЄС (2014)
Корнієвський С. В. - Адаптація досвіду трансформаційних змін в економіках постсоціалістичних країн (2014)
Козлова Л. В. - Модель п’ятисуб’єктного управління в органах місцевого самоврядування: проблеми взаємодії (2014)
Голинська Х. О. - Гендерний мейнстріминг в управлінні містом: досвід Відня (2014)
Николаїшин Б. Н. - Застосування механізмів прямого народовладдя як необхідна умова стабільних відносин між органами публічної влади і територіальними громадами (2014)
Зубач Л. Л. - Роль муніципальних послуг в умовах трансформації державного управління в епоху глобалізації (2014)
Ундір В. О. - Упровадження механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян у вирішенні питань соціально-економічного розвитку регіону (2014)
Неліпа Д. В. - Професійне навчання державних службовців як чинник забезпечення ефективності державного управління (2014)
Карпа М. І. - Функціональний підхід до поняття посади державної служби (2014)
Гурієвська В. М. - Самоаналіз як складова управлінської компетентності державних службовців (2014)
Щербак Н. В. - Розвиток корпоративної культури та впровадження стандартів публічної етики як складовий елемент модернізації служби в органах місцевого самоврядування (2014)
Носов О. Ю. - Формування процентних ставок грошового ринку в механізмі державного грошово-кредитного регулювання (2014)
Коваль Л. М. - Стан та перспективи аграрного ринку робочої сили в Україні (2014)
Акімова Л. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку страхового ринку в Україні (2014)
Жидяк О. Р. - Основні важелі аграрної політики держави у регулюванні розвитку агросфери, Петриняк А. Я. (2014)
Клепанчук О. Ю. - Вплив законодавства на розвиток малого бізнесу (2014)
Клименко С. П. - Оцінювання тіньової економіки в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Стрілець Є. М. - Рейтингове оцінювання ефективності діяльності страхових компаній (2014)
Слєпак С. В. - Державне регулювання діяльності суб’єктів кінематографії в Україні (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2014)
Гура Л. М. - О некоторых проблемах и перспективах интеграции высшего образования Севастополя в образовательное пространство Российской Федерации (2014)
Зубанова С. Г. - Позитивные и негативные стороны реформирования в системе высшего профессионального образования России в контексте принятия нового Закона об образовании (2014)
Козлакова Г. А. - Развитие учебных заведений университетского типа (на примере вузов Украины и России с общим историческим наследием), Коваленко О. Н. (2014)
Тяллева И. А. - Образовательная среда вуза как средство актуализации стремления студента-филолога к саморазвитию и повышению квалификации (2014)
Губенко А. В. - О механизмах функционирования смыслов в творческом мышлении (2014)
Гуцол С. Ю. - Потенциал мифологического сюжета в нарративном самопроектировании личности (2014)
Завгородня О. В. - Поведінкові стратегії у їхньому взаємозв’язку із психологічним здоров’ям людини (2014)
Моря Л. А. - Мыслительные установки исследователя в ходе лингвостилистического анализа текста (2014)
Бовть О. Б. - О необходимости внедрения виктимологического компонента профессиональной подготовки специалистов социально-психолого-педагогического профиля (2014)
Кузнецова Н. В. - Инновационные методы обучения в вузе (2014)
Мусатов С. О. - Особливості професійного самовизначення педагогів дошкільних навчальних закладів, Хомутиннікова Н. Н. (2014)
Паршина В. В. - Инклюзивность вуза как условие успешной социализации студентов с особыми потребностями (2014)
Бенедик И. В. - Детерминанты жизненного пути в юношеском возрасте (2014)
Кондрашихина О. А. - Страхи студентов в период социальных изменений (2014)
Росийчук Т. А. - Культурно-историческая эволюция детства в свете возникновения и развития познавательного отношения к миру и себе (2014)
Тарасенко Н. В. - Анализ детерминант виктимного поведения студентов (2014)
Бойцова Е. Е. - Севастопольский дом-музей Л.Н. Толстого: страницы истории, Онучина М. В. (2014)
Адонина Л. В. - Методологические основы истории методики преподавания литературы (2014)
Величко Н. В. - Методические материалы к визуальному словарю языка А.П. Чехова (2014)
Литинская Е. П. - Жанр элегии в лирике В.А. Жуковского (2014)
Авдеева И. Н. - Воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения: опыт севастопольских учителей-словесников, Адонина Л. В. (2014)
Макаренко Л. В. - Психологічний аспект аналізу малої прози Григора Тютюнника на уроках літератури, Карабашева Л. Р. (2014)
Ощепков А. Р. - Особенности славянского и европейского национального характера в "Письме о Киеве" О. де Бальзака: материалы к изучению новой школьной образовательной дисциплины "Россия в мире" (2014)
Храброва В. Е. - Внеклассная работа по литературе как способ реализации технологии формирования образной картины мира школьников (2014)
Мозговой В. И. - Объективность языковой истории как решающий фактор социальной стабильности (уроки политического кризиса на Юго-Востоке Украины) (2014)
Водолазская Е. В. - Введение налога Тобина в Украине (2014)
Лысюк Н. А. - Аутплейсмент как инструмент управления высвобождением персонала на предприятии (2014)
Журавлева А. С. - Материальное стимулирование работников как один из факторов повышения эффективности труда (2014)
Думчикова А. В. - Сутність поняття "якість життя" (2014)
Гомон М. В. - Спрощена система оподаткування малого підприємництва (2014)
Морозова Н. А. - Особливості оподаткування прибутку підприємств України (2014)
Найденко А. М. - Особливості обслуговування великих платників податків (2014)
Бурдіна Н. О. - Планування трудової кар'єри жінки на основі державних програм демографії (2014)
Минько К. О. - Оцінка сучасного стану якості трудового життя працівників (2014)
Захарова А. В. - Значення розвитку персоналу в системі управління (2014)
Пятак В. В. - Міжособистісні конфлікти в організаціях (2014)
Кіяшко А. В. - Зарубіжний досвід стимулювання праці (2014)
Бахмут О. С. - Напрями вдосконалення податкового менеджменту в Україні (2014)
Баденіна О. О. - Значення процесу адаптації для ефективного управління персоналом (2014)
Городницька В. С. - Державне регулювання валютних операцій в Україні (2014)
Писаренко Ю. О. - Сутність поняття "корпоративна культура" (2014)
Торопигіна М. В. - Корпоративна культура та її взаємозв'язок з інноваціями (2014)
Корнєва К. В. - Аналіз, оцінка та тенденції розвитку людського капіталу в Україні (2014)
Бoндaренкo М. В. - Aнтимoнoпoльне зaкoнoдaвствo у різних крaїнaх світу (2014)
Логвинчук К. В. - Безробіття в Україні та напрями його подолання (2014)
Худайбердыева Г. Д. - Особенности функционирования современного рынка труда Туркменистана (2014)
Режепов Б. - Теоретические основы процесса стратегического планирования на предприятии (2014)
Аннагылыжов М. - Экономические функции государства в условиях системных преобразований экономики (2014)
Керимов А. - Социально-экономическая сущность инвестиционного проекта (2014)
Сапаров А. - Теоретические основы структурного построения банковской системы Украины (2014)
Макарова А. М. - Сучасний стан ринку страхування України, Макарова В. М. (2014)
Велиев С. - Теоретические основы формирования механизма управления капиталом промышленного предприятия (2014)
Наров А. - Инновационный потенциал и его роль в развитии национальной экономики (2014)
Януш М. С. - Особливості розробки стратегії формування конкурентних переваг на прикладі ТОВ "Мобіліс Аутсорсинг" (2014)
Кириченко О. О. - АВС-аналіз постачальників ТОВ "Стальконструкція" (2014)
Фьоклін Д. А. - Світовий досвід щодо підвищення ефективності управління логістичною діяльністю підприємств (2014)
Романова А. О. - Шляхи зниження витрат торговельного підприємства (2014)
Судін В. Д. - Удосконалення логістичної системи підприємства (2014)
Иванова Е. О. - Нормативно-правовое обеспечение процесса развития персонала государственной службы в Украине (2014)
Робота О. І. - Особливості організації та планування інноваційної діяльності на підприємстві (2014)
Клименко О. В. - Стратегії оновлення продукції підприємств (2014)
Євлахов І. В. - Види інноваційних стратегій підприємства (2014)
Сімакова В. С. - Аналіз інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Сулейманов Р. Д. - Управление инновационной деятельностью предприятия (2014)
Раимбаев У. М. - Организация контроля на предприятии (2014)
Текаев М. Т. - Оценка персонала в инновационной деятельности (2014)
Ткачук О. О. - Оптимізація інвестиційних ресурсів (2014)
Баталічева Т. Є. - Аналіз методів кількісної оцінки ризиків (2014)
Кравець Є. В. - Оцінювання успіху консалтингової діяльності (2014)
Рева В. О. - Планування витрат на інноваційні розробки (2014)
Юр'єв Є. В. - Західний досвід інвестиційної діяльності страхових компаній (2014)
Момоток М. М. - Організація складського господарства на сучасному етапі (2014)
Літвінов М. С. - Управління логістичними процесами на підприємстві (2014)
Дудін Є. А. - Удосконалення транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства (2014)
Резніченко Ю. Ю. - Роль і структура морських портів України (2014)
Джуга М. М. - Логістичний процес на складі: основні проблеми ефективності складування (2014)
Боденчук О. В. - Теоретичні аспекти логістичної діяльності підприємства (2014)
Осетинський О. Е. - Удосконалення складських процесів підприємства (2014)
Богдан М. О. - Взаємодія підрозділу логістики з іншими підрозділами підприємства (2014)
Радін В. Г. - Організація логістичного процесу на складі (2014)
Лазурко О. В. - Заходи щодо вдосконалення складської діяльності підприємства (2014)
Лісіцин Д. К. - Визначення поняття збутової діяльності підприємства (2014)
Давидов А. Р. - Удосконалення управління матеріальними потоками на підприємствах (2014)
Коптюх Ю. О. - Сутність поняття "логістична система" та принципи управління затратами в логістичних системах (2014)
Севрюк В. О. - Напрями оптимізації управління транспортними та складськими процесами на підприємстві (2014)
Кайда Я. Ю. - Організація відвантаження та доставки продукції (2014)
Вступне слово головного редактора до першого випуску Вісника "Юридичні науки” (2014)
Ортинський В. - Новітні методи дослідження адміністративно-правових явищ (2014)
Дитюк В. - Особливості організації управління органами внутрішніх справ на транспорті (2014)
Лесько Н. - Причини та умови виникнення адміністративних правопорушень серед дітей (2014)
Остапенко О. - Деякі питання класифікації учасників адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення, що вчинені у галузі використання природних ресурсів України (2014)
Скочиляс-Павлів О. - Адміністративно-правова характеристика видів корупційних діянь у сфері освіти (2014)
Дембіцька С. - Кадрове забезпечення органів державної влади в Україні (2014)
Сірант М. - Вплив глобалізаційних процесів на формування потоків трудової міграції (2014)
Єсімов С. - Особливості предмета правової інформатики (2014)
Захаров В. - Інформаційне забезпечення підрозділів ДСБЕЗ щодо протидії злочинам у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2014)
Кость С. - Правовий газетний дискурс: ознаки, функції, підвиди (2014)
Токарська А. - Герменевтико-комунікативні концепти тлумачення правових текстів у ЗМІ і ЗМК, Кость С. (2014)
Гарасимів О. - Відповідальність та безвідповідальність: соціально-правова парадигма (2014)
Гарасимів Т. - Девіантна правосвідомість: синергетичний вимір (2014)
Настасяк І. - Соціальні детермінанти правового впливу (2014)
Романова А. - Ціннісно-правові властивості особи (2014)
Сливка С. - Філософські принципи у праві (2014)
Чорнобай О. - Феноменологічний зміст функцій фольклорного права (2014)
Шевців М. - Філософсько-правове розуміння категорії інтуїції філософами ХVІІ століття (2014)
Ярмол Л. - Захист свободи вираження поглядів Європейським Судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти) (2014)
Жаровська І. - Субстанція національного у правовій природі державної влади (2014)
Ряшко В. - Нігілізм як антипод правової культури та деформації правосвідомості, Ряшко О. (2014)
Попадинець Г. - Правова культура як важливий елемент правової системи України (2014)
Ковальчук О. - Питання вибору виборчої системи в Україні (2014)
Макарчук В. - Процеси радянізації Південної Бессарабії (1940–1946 рр. ) у документах державного архіву Одеської області у м. Ізмаїл: наукова розвідка, Шибко Є. (2014)
Терлюк І. - Формування і розвиток у вітчизняній політико-правовій думці концепції України як Малоросії (до витоків російських імперських ідеологем) (2014)
Цебенко С. - Сучасні православні уявлення про право людини на шлюб та сім’ю у світлі міжнародних стандартів (2014)
Гавриленко О. - Організаційно-правові засади функціонування фінансового апарату генуезьких колоній у Криму (за матеріалами Статуту 1449 р. ) (2014)
Дутко А. - Функціональна характеристика юридичних конструкцій (2014)
Литвинов О. - Функціональний аналіз запобігання злочинам (2014)
Богатирьов І. - Вплив історико-правових явищ на процес виконання і відбування покарань в Україні, Журова І. (2014)
Гривняк Л. - Вплив міжнародного чинника на скасування смертної кари в Україні (2014)
Гумін О. - Інтегративна функція кримінології в системі наук про людину (2014)
Когутич І. - "Елітарність” у характеристиці злочинів (2014)
Паньонко І. - Суб’єкт злочину в законодавстві Київської Русі (2014)
Якимова С. - Детермінація злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2014)
Кравчук В. - Відкликання Голови виконавчого органу товариства (2014)
Бліхар М. - Правова природа договорів, які опосередковують здійснення іноземних інвестицій (2014)
Долинська М. - Порівняльний аналіз інституту спадкування за законодавством Київської Русі та незалежної України (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань (2014)
90 років філологічному підрозділу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (2008)
Александрова В. В. - Креативна система навчання англійської мови (2008)
Андрианова Н. С. - Жанры Интернет-коммуникации: о некоторых подходах (2008)
Багрова Н. М. - Использование видеоматериалов на занятиях по иностранному языку, Борисевич И. П. (2008)
Байрак В. Г. - Соотношение типов синтаксических связей, синтаксических отношений и средств связи в современном русском языке (2008)
Белозор О. С. - Этимология прилагательного чистый в контексте проблем диахронной семантики (2008)
Бердник Л. В. - Внутренняя форма отглагольного наименования деятеля и метонимия (2008)
Богачева М. В. - Специфика гендерной дифференциации языковых средств (2008)
Богданова С. А. - Лингвотеоретические основы изучения суточного круга времени в современной русистике (2008)
Бондаренко Л. И. - Совет в системе жанров современных СМИ: некоторые жанровые и языковые особенности (2008)
Васюкова Н. В. - Реклама vs пропаганда воинской службы: когнитивно-прагматическая составляющая понятий в историческом аспекте (2008)
Воробйова С. С. - Особливості складних і складнопохідних слів у сучасній англійській мові (2008)
Golodov A. - Einige entwicklungstendenzen in der deutschen umgangssprache (2008)
Григорик И. А. - Философские основы понимания категории собирательности (2008)
Датченко Ю. В. - Мовні компоненти мариністичних та степових образів у творах Миколи Чернявського (2008)
Дорофеев Ю. В. - Инновационные процессы в семантической структуре языковых единиц (2008)
Дук П. О. - Метафора та порівняння як засоби гумору (2008)
Дука Л. И. - Функции вводных слов в семантике предложения-высказывания (2008)
Дьяконов Г. П. - Концепты барочных языковых обществ (2008)
Дяговец И. И. - Семантическая типология русских придаточных предложений амплификативного строения (2008)
Евраева С. В. - Концептуальное выражение оппозиции "праведное – греховное" в русской наивной картине мира (2008)
Ким Л. А. - Вопрос о грамматической идентификации терминов типа брутто-вес и вес брутто в научной литературе (2008)
Козлова О. Е. - Проблемы дифференциации омонимичных аффиксов в процессе изучения русского языка как иностранного (2008)
Коновалова О. В. - Змішана мотивація англійських ентомонімів (2008)
Конопелькина Е. А. - Основные подходы к пониманию категории деятеля в современной лингвистике (2008)
Kügel W. - Orden oder Gesellschaft? (2008)
Лук’янюк Ю. М. - Семантычныя змены агульналітаратурнай лексікі як спосаб утварэння тэрмінаў беларускай мовы (2008)
Ляпичева Е. Л. - О сущности и свойствах лингвистического поля в условиях смены научной парадигмы (2008)
Майборода Н. Г. - Опис природи у художніх творах Д. І. Яворницького як компонент етнолінгвістичної картини світу (2008)
Мамрак А. В. - Множество словообразовательных системных отношений и технология их визуализации в электронном словаре-тезаурусе, Ищук П. А. (2008)
Маньковська Т. О. - Діяльність українських вчених у галузі лінгвоукраїністики на сторінках "Історії слов’янської філології" Ватрослава Ягича (2008)
Маркина М. Г. - Адекватность как переводческая проблема (функциональный подход) (2008)
Меньшиков И. И. - Лингвистические фигуры манипуляции сознанием в системах официального общения (2008)
Мозовая И. Н. - Об информативности иноязычного слова в контексте рекламного сообщения (2008)
Муляр І. В. - Лексико-тематичні парадигми найменувань меблів житлового приміщення в українській мові (2008)
Нашиванько О. В. - Термины косметика и косметология: проблема определения (2008)
Ніконова В. Г. - Поетико-когнітивний аналіз драматичного тексту: художній концепт (2008)
Олещенко Ю. Р. - Основные когнитивно-ономасиологические модели суффиксальных терминов материаловедения (2008)
Острецова И. В. - Возможности применения аппарата лексических функций для изучения описательных предикатов специальной сферы коммуникации (2008)
Панченко Е. И. - Особенности функционирования фразеологизмов в современных текстах (2008)
Пожидаева И. В. - Электронный пиар-текст (возможные подходы к определению понятия) (2008)
Половинко Е. А. - Вопросно-ответные высказывания с противоречащими интенциями (на материале произведений Сергея Довлатова) (2008)
Полякова Т. А. - Иноязычные заимствования в русской терминологии маркетинга (2008)
Попова І. С. - Синтаксична одиниця як складник предмета синтаксису (2008)
Пристайко Т. С. - Семантико-прагматическая актуализация прилагательного правильный в современном русском языке (2008)
Рисіч Ю. Й. - Польська мова в контексті новітніх наукових і навчально-методичних розробок (2008)
Семешко Н. М. - Деякі аспекти специфіки алюзії в сонетах Е. Спенсера (2008)
Соколова И. Г. - Анафорические повторы и их стилистическая нагрузка в поэтической речи М. Волошина (2008)
Туманова А. Б. - Образные сравнения как показатели национального менталитета (2008)
Турута И. И. - Собственные имена как маркеры национальной ментальности (на примере паремий русского и украинского языков) (2008)
Шпітько І. М. - Проблеми ад’єктонімії та історія її вивчення в словацькому мовознавстві (2008)
Щеглова Т. Е. - Когнитивно-ономасиологические модели терминологических словосочетаний со сложным адъективом (2008)
Рецензия на монографию Л. П. Попко "Неологизация в языке как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности" (2008)
Матвіїшина Ж. М. - Палеогеографічні умови в окремі теплі етапи плейстоцену за даними палеопедологічного дослідження розрізу біля с. Стрижавка, Дорошкевич С. П. (2010)
Ситник О. І. - Регіональні особливості весняного періоду на території Черкаської області (2010)
Олексійчук Т. В. - Мінеральні форми азоту у підземних водах басейну р. Прут в межах Чернівецької області, Соловей Т. В. (2010)
Гаськевич В. Г. - Ґрунти НПП "Гуцульщина": географія, властивості, екологічне і науково-пізнавальне значення, Бойко Г. І., Єфімчук Н. М., Прокопів П. Я., Трофимчук А. М. (2010)
Костенюк Л. В. - Стік наносів в басейні Верхнього Пруту (2010)
Настюк М. Г. - Формування та проходження катастрофічних паводків на р. Білий Черемош (2010)
Кисельов Ю. О. - Досвід проведення геософічного районування України (2010)
Кулаков В. В. - Гуманістично-ландшафтознавче бачення півдня Миколаївщини. Історико-культурологічний аспект (2010)
Низькошапка Р. В. - Поняття "містечкові ландшафти" та їх місце в структурі селитебних ландшафтів (2010)
Кізюн А. Г. - Типологія міжрічкових сільських ландшафтів Поділля (2010)
Явкін В. Г. - Антропогенні фактори трансформації кривої виснаження гідрографа паводку, Мельник А. А. (2010)
Задорожня Г. М. - Просторово-часовий аналіз похідних процесів та явищ гірничопромислових ландшафтів Кривбасу (2010)
Вальчук-Оркуша О. М. - Несприятливі процеси в дорожніх ландшафтах Поділля (2010)
Дєдов О. О. - Лучно-пасовищний ландшафт: поняття, етимологія та наукове визначення (2010)
Лаврик О. Д. - Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафтів річищ та заплав річок Побужжя (2010)
Шмагельська М. О. - Регіональні особливості оптимізації небажаних мікроосередкових процесів (2010)
Бак Г. Д. - Антропогенний вплив м. Монастириська на зміну якісного стану води в річці Коропець, Олексійчук Т. В. (2010)
Придеткевич С. С. - Методичні підходи в дослідженні орнітоценозів антропогенних ландшафтів (2010)
Байдіков І. А. - Розвиток природоохоронної справи в Україні як передумова створення її національної екомережі (2010)
Паранько І. С. - Місце охорони геологічного середовища в професійно-освітніх напрямах підготовки фахівців (2010)
Страшевська Л. В. - Геологічні пам'ятки (геосайти) нижнього палеозою Дністерського каньйону. Гораївське відслонення (2010)
Суматохіна І. М. - Аналіз сучасного міжнародного досвіду еколого-геоморфологічних досліджень міст (2010)
Дабіжук Т. М. - Аналіз джерел забруднення сполуками важких металів продуктів харчування в Україні, Денисик Г. І. (2010)
Смаль В. В. - Деіндустріалізація Європи: причини та наслідки (2010)
Смирнов І. Г. - Інтегрована логістика АПК та її транспортна складова – суспільно-географічний аспект (2010)
Кучинська І. М. - Динаміка, територіальний розподіл та інтенсивність інвестиційної діяльності в аграрній сфері України (2010)
Соколова О. І. - Створення багатогалузевого лікувально-оздоровчого виробничого комплексу в екологічно чистому регіоні як напрям раціонального використання території (2010)
Мезенцев К. В. - Структура населення Хмельницької області як чинник функціонування та розвитку регіонального ринку праці, Сайчук В. С. (2010)
Думітраш Д. Г. - Аналіз демографічної ситуації в прикордонному Сучавському повіті Єврорегіону "Верхній Прут” (2010)
Петрик Н. А. - Етнічний туризм: зміст, особливості та форми, Олексійчук Т. В. (2010)
Кокус В. В. - Роль науково-краєзнавчих товариств України у розвитку регіональних геоботанічних досліджень в 20-х роках ХХ століття (2010)
Кушнір Л. М. - Історико-географічні особливості заселення території Полтавщини, Шевчук С. М. (2010)
Троценко О. В. - Проблеми застосування історичних картографічних джерел в історико-географічних дослідженнях регіонального рівня (на прикладі сучасної Дніпропетровської області) (2010)
Квасневська О. О. - З історії розвитку антропогенної топоніміки Поділля (2010)
Жовнір С. - Визначний теоретик, практик, педагог (До 70-річчя від дня народження Олександра Топчієва), Жовнір Л. (2010)
Біткіне Є. Г. - Організація обліку дебіторської заборгованості на ПАТ "Ш/У "Покровське" (2014)
Дончук Т. А. - Використання в обліку кредитних операцій банку принципів нарахування та відповідності (2014)
Колісник В. Ю. - Проблемні аспекти оцінки балансових статей в умовах переходу національної системи обліку і звітності на МСФЗ (2014)
Євдокімова В. В. - Класифікація нематеріальних активів (2014)
Андрєєва Є. Д. - Формування облікової політики та шляхи її вдосконалення (2014)
Ніколюкіна К. Є. - Стимулювання інноваційної активності підприємств та оподаткування інноваційної діяльності (2014)
Афанасієвська Т. В. - Особливості складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Зима М. О. - Науковий підхід до організації обліку за центрами відповідальності (2014)
Ярмішко С. В. - Проблеми організації обліку оплати праці та принципи її вдосконалення на підприємстві (2014)
Лук'янчикова К. Ю. - Особливості бюджетування суб'єктів малого підприємництва (2014)
Чуприна В. Ю. - Проблеми обліку дебіторської заборгованості (2014)
Шляхтич Т. В. - Особливості організації обліку туристичної діяльності (2014)
Целуйко К. Ю. - Особливості організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві (2014)
Тищенко В. Б. - Рекламна діяльність: облік та оподаткування (2014)
Кудякова С. С. - Бухгалтерський облік у будівництві (2014)
Алєксєєнко О. С. - Управління і контроль за депозитними операціями в комерційному банку (2014)
Буряк О. О. - Особливості нарахування амортизації основних засобів (2014)
Березка Т. С. - Окремі аспекти внутрішнього контролю в органах державної казначейської служби України та шляхи його вдосконалення (2014)
Васильєва К. Г. - Організація обліку виробничих запасів з використанням автоматизованих інформаційних технологій (2014)
Бусяк В. А. - Превышение служебных полномочий государственной налоговой службы (2014)
Єрмакова Ю. В. - Створення банківських резервів під кредитні операції (2014)
Гринчук А. Л. - Особливості складання фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами в Україні (2014)
Киба К. В. - Важливість вибору облікової політики підприємствами малого бізнесу (2014)
Ковальова О. А. - Об'єкти обліку майнового страхування на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Кириченко Є. О. - Організація обліку основних засобів на підприємстві (2014)
Лихоманова Є. В. - Особливості організації обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лазарєва А. С. - Особливості організації обліку фінансових результатів на торговельних підприємствах (2014)
Лісна М. О. - Проблеми в процесі переходу вітчизняних підприємств до складання фінансової звітності згідно з МСФЗ (2014)
Ліснича Т. В. - Сутність облікової політики та основні проблеми в процесі формування її на підприємствах України (2014)
Луганський А. Е. - Організація обліку з оплати праці робітників на підприємстві (2014)
Мажуліна М. О. - Облікова політика як основа для діяльності підприємства (2014)
Муренец И. Г. - Включение налогообложения в процессы планирования и управления субъектами хозяйствования (2014)
Овсійчук О. В. - Удосконалення організації обліку виробничих запасів (2014)
Пересічанська А. С. - Деякі напрями вдосконалення положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (2014)
Різник І. В. - Розмежування термінів "витрати" та "затрати" для потреб господарювання (2014)
Самойленко А. В. - Облік кредитних операцій у комерційних банках (2014)
Склярова І. С. - Особливості обліку депозитних операцій комерційного банку (2014)
Сотникова Г. І. - Аналіз фінансового стану та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України (2014)
Сукачова М. М. - Особливості обліку й оподаткування доходів і витрат, пов'язаних із безкоштовною рекламною роздачею товарів (2014)
Тєлєгіна А. В. - Особливості побудови системи обліку витрат виробництва на підприємствах молочної промисловості (2014)
Ткаченко К. П. - Вибір методу аналізу звіту про фінансовий стан (баланс) бюджетних установ задля виявлення резервів підвищення ефективності діяльності (2014)
Хворостовська М. В. - Проблеми відображення фінансових результатів діяльності підприємства в обліку та звітності (2014)
Юрків Д. І. - Удосконалення документального оформлення обліку основних засобів (2014)
Бережная Ю. А. - Особенности формирования бренда предприятия в условиях российского рынка (2014)
Герасимов О. К. - Процедура проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві (2014)
Коряк М. С. - Мотивація персоналу на підприємстві (2014)
Лісковська А. О. - Удосконалення системи адміністрування інвестиційної діяльності підприємства (2014)
Манжай Д. П. - Удосконалення організаційної структури підприємства в умовах ринкової економіки (2014)
Петрова К. В. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Сорокин А. В. - Управление затратами предприятия (2014)
Фам Тхань Хуень - Управління якістю як фактором конкурентоспроможності продукції (2014)
Шинкаренко А. Д. - Особливості збуту продукції в сучасних умовах (2014)
Буряк В. С. - Напрями вдосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем (2014)
Калачіді М. М. - Структурно-функціональне моделювання процесу управління дохідністю банку (2014)
Бондар А. В. - Удосконалення систем управління банківськими ризиками (2014)
Батиров Д. - Разработка технического плана предприятия (2014)
Бахбидов Б. Г. - Связь стратегического планирования с бизнес-планированием (2014)
Дурдымырадов Г. Г. - Организация оценки труда персонала строительной организации (2014)
Жолудєв О. С. - Фази впровадження ощадливого будівництва за дослідженнями інституту будівельної індустрії (2014)
Курса Р. В. - Організація збутової діяльності (2014)
Кібець М. М. - Удосконалення організаційної структури будівельного підприємства (2014)
Омельченко М. О. - Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту (2014)
Польшина І. М. - Система показників КРІ та мотивація персоналу: нерозривно пов'язані поняття (2014)
Польщенко М. Ф. - Особливості розвитку логістики в Україні (2014)
Стовбун А. В. - Ефективність прийняття управлінських рішень (2014)
Чекиров Б. И. - Методы организации трудовых процессов на строительном предприятии (2014)
Зайцева Д. В. - Особливості організації збутової діяльності для підприємств хіміко-фармацевтичної галузі (2014)
Петренко М. С. - Корпоративна соціальна відповідальність як невід'ємна складова сучасного бізнесу (2014)
Чеканова В. В. - Організація обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах України (2014)
Легка Л. М. - Основні проблеми розвитку системи підвищення кваліфікації в органах державної влади та місцевого самоврядування (2014)
Баранов А. Л. - Тарифна політика в системі управління вартістю страхової компанії (2014)
Гладченко Л. П. - Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства (2014)
Дегтярьова Н. В. - Інноваційні біржові продукти залучення капіталу, Ройко І. М. (2014)
Кондратюк С. Я. - Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні (2014)
Лупенко Ю. О. - Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки, Фещенко В. В. (2014)
Пислиця А. В. - Теоретичні засади адміністрування акцизів (2014)
Поліщук Є. А. - Характеристика інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ (2014)
Примостка Л. О. - Державний капітал у банківській системі України (2014)
Радзієвська В. М. - Інфраструктурне забезпечення функціонування ринку цінних паперів з урахуванням складності системи (2014)
Самородов Б. В. - Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності, Гойхман М. І. (2014)
Суторміна А. М. - Еволюція системи валютного регулювання та контролю в Україні (2014)
Безверхий К. В. - Екологічний податок з побічної продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств у вигляді добрив (2014)
Бочуля Т. В. - Філософський підхід у бухгалтерському обліку в системі інформаційного забезпечення бізнесу (2014)
Кощинець М. І. - Порядок складання і подання розрахунків до бюджетних запитів і затвердження бюджету у судовій владі (2014)
Лелявська Л. В. - Облік витрат та управління в організаціях водного господарства (2014)
Осмятченко В. О. - Моделювання затрат в умовах сталого розвитку торговельних підприємств (2014)
Парасій-Вергуненко І. М. - Аналіз стійкого розвитку економічних систем: теоретико-методологічні аспекти (2014)
Свірко С. В. - Організація управлінського обліку в бюджетних установах: етап постановки та його складові (2014)
Суков Г. С. - Організація управлінського обліку на великих промислових підприємствах: первинні позиції (2014)
Щербакова Н. А. - Роль аудиту у підвищенні ефективності податкового адміністрування в Україні, Кротова О. Г. (2014)
Бакатова І. О. - Формування маркетингової стратегії промислових підприємств України на основі диверсифікації збутових каналів (2014)
Векліч З. В. - Оцінювання ефективності державного впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємств (2014)
Коровяковская А. В. - Факторинговые операции коммерческих банков (2014)
Макєєва К. Ю. - Аутсорсинг як механізм підвищення ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (2014)
Харченко Д. В. - Інфляція в Україні та її безпечний рівень (2014)
Коротя Ю. С. - Зміни у фінансовій звітності у процесі переходу до Міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Барсученко А. С. - Теоретичні основи аудиту кредитних операцій комерційних банків, Зінченко А. С. (2014)
Березка Т. С. - Казначейське обслуговування місцевих бюджетів в Україні: переваги та недоліки (2014)
Біленко А. О. - Стан державного контролю в Україні (2014)
Бистро В. В. - Ревізія основних засобів на підприємстві (2014)
Вдовиченко А. С. - Проблемы проведения госзакупок и применение электронных торговых площадок (2014)
Валєжна М. С. - Особливості аудиту ефективності діяльності банку (2014)
Гайдай Н. М. - Особливості організації внутрішнього аудиту кредитного портфеля комерційного банку (2014)
Галущак А. В. - Развитие системы государственного аудита в Украине (2014)
Гамзаєва Е. М. - Особливості аудиту фінансових результатів (2014)
Деменкова А. Е. - Сутність та значення аудиту в сучасних умовах господарювання (2014)
Дограшвілі М. Б. - Шляхи підвищення ефективності фінансового контролю в державних програмах (2014)
Євко Н. О. - Взаємодія експерта-бухгалтера та правоохоронних органів під час розслідування економічних злочинів (2014)
Єрмоленко В. А. - Сутність дефініції "судово-економічна експертиза" (2014)
Катков К. С. - Державний аудит в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Киба К. В. - Теоретико-методологічні аспекти аудиту фінансової звітності підприємства (2014)
Киян Т. С. - Особливості судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства (2014)
Ковальчук О. О. - Судово-економічна експертиза: теоретичний аспект (2014)
Колесник А. Є. - Сутність та значення ревізії в сучасних умовах господарювання (2014)
Колпак В. В. - Теоретичні засади судово-економічної експертизи (2014)
Крута Л. С. - Удосконалення методичного забезпечення аудиту заробітної плати, Хомюк А. В. (2014)
Копилова Т. С. - Удосконалення нормативно-правової бази здійснення судово-економічної експертизи (2014)
Курило А. В. - Процес отримання сертифіката аудитора: дискусійні питання та напрями їх вирішення (2014)
Магидова В. П. - Ревизия государственного учреждения в условиях использования компьютерных технологий (2014)
Матвєєва А. С. - Контроль витрат на оплату праці на підприємстві (2014)
Мельник Е. В. - Проблемы становления аудита в Украине и пути их решения, Панафидина М. Э. (2014)
Монаршенко І. М. - Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (2014)
Нікітіна Г. Ю. - Проблемні питання нарахування амортизації основних засобів (2014)
Пересічанська А. С. - Теоретичні аспекти аудиту основних засобів (2014)
Погрібняк Д. С. - Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах (2014)
П'яткіна Е. В. - Автоматизація застосування моделей прогнозування ймовірності банкрутства у ході аудиту оборотних активів підприємства (2014)
Ревенко Ю. В. - Організація ревізії виконання кошторису на утримання бюджетної установи (2014)
Скотаренко Є. С. - Теоретичні засади здійснення судово-економічної експертизи (2014)
Соломашенко І. М. - Сутність аудиту кредитних операцій банку (2014)
Терехина Д. И. - Ревизия в условиях использования компьютерных технологий (2014)
Усатий А. В. - Актуальні проблеми аудиторської діяльності в Україні та можливі шляхи їх вирішення (2014)
Федорищева О. А. - Особливості державного аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (2014)
Фоменко К. Ю. - Ревізія податкових платежів (2014)
Хричікова М. О. - Особливості аудиту основних засобів на підприємстві (2014)
Шамрай Ю. О. - Особливості аналізу зарубіжного досвіду одержання аудиторських доказів та його цінність для аудиторів в Україні (2014)
Шевченко М. С. - Ревізія запасів на підприємстві (2014)
Шевченко О. А. - Методичні аспекти аудиту фінансових результатів та шляхи його вдосконалення, Короткова А. В. (2014)
Шмарівоз С. Г. - Особливості технології аудиту запасів (2014)
Байрачна А. В. - Неологізми як один із головних факторів розвитку української мови (2014)
Бойко О. М. - Лінгвістичні засоби комізму в українському побуті та літературі (2014)
Брагіна К. Ю. - Національна термінологія в умовах глобалізації (2014)
Воропай С. В. - Мовлення сучасної молоді – дзеркало соціальної культури (2014)
Грошова Т. В. - Професійне мовлення як один із складників формування особистості економіста (2014)
Грузіна І. В. - Комунікативна компетентність у професійній діяльності (2014)
Дугінова І. О. - Про засоби активізації розумової діяльності адресата в рекламному тексті (2014)
Єнь Л. Ю. - Стилістичні особливості функціонування омонімів в українській мові (2014)
Зіміна А. В. - Явище синонімії у термінологічній лексиці (2014)
Король О. С. - Степовий говір південно-східного наріччя української мови (2014)
Кузнецов В. С. - Сучасні тенденції розвитку українського офіційно-ділового мовлення (2014)
Лихольот Т. О. - Міжкультурна і кроскультурна комунікація (2014)
Літвінова А. А. - Терміни іншомовного походження у мовленні економічних та юридичних спеціальностей (2014)
Рєпіна М. О. - Проблема популяризації української мови серед молоді (2014)
Рєпіна Ю. О. - Англіцизм у субмові сучасної української молоді (2014)
Рубан В. В. - Особливості функціонування паронімів у професійному мовленні економіста (2014)
Сабліна А. С. - Особливості студентського сленгу (2014)
Сименко Ю. О. - Проблема двомовності в сучасній Україні в соціокультурному аспекті (2014)
Сирадоєва А. О. - Лексичні новоутворення, семантичні переосмислення, запозичення як основа інноваційних явищ в українській мові (2014)
Софеніна П. С. - Явище фразеологічної паронімії в українській мові (2014)
Стешкіна Н. В. - Жаргонізми в мові української преси (2014)
Харланова А. Є. - Запозичення з англійської мови в сучасній українській економічній термінології (2014)
Шевченко Ю. І. - Фонетична, лексична, лексико-фразеологічна й синтаксична інтерференції в сучасній українській мові (2014)
Шустова Ю. С. - Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму (2014)
Титаренко В. М. - Державна стратегія розвитку індустрії туризму України (2014)
Аллабердыев С. Г. - Анализ экономического развития Туркменистана (2014)
Льон А. В. - Облік та оцінювання трансакційних витрат на підприємствах України (2014)
Оралов Б. П. - Монетарна політика держави в умовах реформування національної економіки (2014)
Гуменюк Т. - "Друга реальність" сучасної культури та її виміри. Погляд на вік ХХ з початку ХХІ століття (2014)
Рожок О. - Синтез мистецтв у просторі сучасної художньої культури (2014)
Лисенко Л. - Питання лінгвоконструювання в лінгвокультурології. Комунікативна та когнітивна місія мови в культурологічному дослідженні (2014)
Протопопова О. - Проблеми художньої інтерпретаціїї в посткультурі (2014)
Савицька Н. - Декілька рефлексій з приводу психологічного віку композитора (2014)
Касьянова О. - Підготовка режисера-хореографа в реаліях сьогодення (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Професійні здібності та загальна обдарованість як сегменти автопоезної системи – актор мюзиклу (2014)
Тимченко-Быхун И. - Диалог музыкального и вербального текстов смоленской фортепианной тетралогии М.И. Глинки "Привет Отчизне" и его художественно-биографические смыслы (2014)
Бодіна-Дячок В. - Авторські присвяти М. І. Глінки в умовах культурного побуту першої половини XIX століття (2014)
Лозова А. - Колискова пісня як символ трагічного у творчості М. П. Мусоргського (2014)
Соломонова О. - "Байка" І. Стравінського як проекція скомороського синерезису (2014)
Василенко О. - Творчість М. Колачевського у просторі української культури ХІХ сторіччя (2014)
Марценківська О. - Загальні тенденції музичного романтизму та їх прояв у фортепіанній творчості Б. Лятошинського (2014)
Жаркова В. - Жанр придворного балета как уникальный феномен в истории французской культуры XVII века (2014)
Луковская С. - Ранние вокальные миниатюры Клода Дебюсси в свете главных новаций французских поэтов-символистов (2014)
Климова Н. - Первая картина оперы Клода Дебюсси "Пеллеас и Мелизанда" как ключ к пониманию концепции оперы (2014)
Лоева М. - Система ба инь в музыкальной культуре Китая (2014)
Павко А. - Значення соціальних та гуманітарних наук у формуванні методологічної культури мислення викладачів і студентів у вищих навчальних закладах культурно-мистецького спрямування, Курило Л. (2014)
Рябов И. - Понятие "исполнительский тезаурус" как отображение духовных и профессиональных качеств артиста (2014)
Алоэ М. - Некоторые аспекты изучения фортепианной этюдности (2014)
Хуторская А. - Исполнительская партитура как метод реконструкции и анализа интерпретации в вокальной музыке (2014)
Тучинская Т. - Пространство звука в современной украинской электронной музыке: звуковые ландшафты (2014)
Лебедева Н. - Мотивы творческой судьбы Мишеля Петруччиани: "соединить музыку с жизнью в духовном измерении" (2014)
Кондратенко І. - Михайло Литвиненко: штрихи до портрету регента митрополичого хору (2014)
Мендришора І. - Образ байронівського Манфреда в музиці Шумана та Чайковського (2014)
Єськова М. - Образ І. Мазепи в поемах В. Гюго та Ф. Ліста (2014)
Синяк Л. - Мелодрама Е. Гріга "Бергліот": композиційно-драматургічні вектори дослідження (2014)
Ракочі В. - Solі другої частини скрипкового концерта Й. Брамса (2014)
Галаджун М. - Модифікація образу П’єро у циклічних вокальних творах А. Шонбрега та О. Козаренка (2014)
Лозова А. - Проблема класифікації жанру колискової пісні у російській музиці (2014)
Овдійчук А. - "Серенада" О. П. Бородіна в аспекті еволюції жанру (2014)
Мироненко-Михейшина О. - Особенности тактового структурирования музыкальной ткани в концерте для виолончели с оркестром В. Лютославского (2014)
Купина Д. - О предпосылках и методах межкультурной коммуникации в "Grande Batalha" В. Самохвалова (2014)
Харитонова Д. - Символічна аура камерно-інструментальної творчості В. Косенко (на прикладі Сонати для віолончелі та фортепіано оп. 10) (2014)
Безродня Є. - Втілення образу дзвонів в творчості українських композиторів (2014)
Пахомова Є. - Втілення традицій містеріальної драми в оперному театрі ХХ–ХХІ століть (на прикладі хорової опери Лесі Дичко "Різдвяне дійство") (2014)
Титаренко В. - "Камерна симфонія" Олега Киви на текст Т. Шевченка в світлі ідеї покаяння (2014)
Постоловская Н. - Элегия "Пора, мой друг, пора" А. Пушкина в прочтении Е. Станковича (Камерная симфония №4 "Памяти поэта", IV часть) (2014)
Зипа Е. - Заголовочный комплекс струнного трио Ю. Гомельской "Гербарий…музыка воспоминаний…" как функционально-стилевой индикатор (2014)
Павелко Е. - М. И. Глинка в Варшаве (1848–1851 гг.): неизвестные страницы польской периодики и новые факты творческой биографии композитора (2014)
Ибраимова Э. - "Сирены" Р. М. Глиэра в контексте русской музыкальной маринистики (2014)
Шепеленко Н. - Оратория "Потерянный рай" А. Рубинштейна как отражение западноевропейской традиции (2014)
Куркова И. - Проблема коммуникации творческих личностей на примере взаимоотношений Сергея Рахманинова и Владимира Горовица (2014)
Герасимова А. - С. Рахманинов в поисках балетного сюжета: тема с вариациями (2014)
Жданько И. - "И зачем это вас только понесло за границу?" (об особенностях творческих миграций С. В. Рахманинова) (2014)
Манокина А. - Особенности прочтения поэзии О. Мандельштама в камерной кантате Е. Фирсовой "Лесные прогулки" (2014)
Чубак А. - Музикознавчі рецепції творчої зрілості композитора (2014)
Андрієвська Т. - Ісаак Беркович – педагог та композитор (2014)
Павлина М. - Творчість як складова суспільного прояву митця-діяча другої половини ХІХ ст. (на прикладі отця Остапа Нижанківського) (2014)
Шемчук В. - Внесок Е. П. Скрипчинської у методичну та педагогічну справу українського хорового мистецтва, зокрема Київської хорової школи (2014)
Данканич Г. - Основні елементи методики викладання вокалу Андрія Задора через призму його власного педагогічного досвіду (2014)
Лемех Л. - Виконавські рецепції модусу ліричного (фортепіанний цикл "Любов" Василя Барвінського в інтерпретації Марії Крушельницької) (2014)
Савайтан О. - Макс Регер. Шесть интермеццо: спектр традиций и предвосхищений, исполнительский аспект (2014)
Фішер Т. - Неопалима шевченкіана: відзначення шевченкових днів у Галичині під гнітом фашистської окупації в дзеркалі тогочасної щоденної преси (2014)
Комлікова А. - Особливості втілення патріотичної тематики у рок-опері Ю. Дерського "Розп’ята юність" (2014)
Содержание (2011)
Гусак В. Г. - О марочной структуре и технологических свойствах углей, импортируемых в Украину для коксования, Дроздник И. Д. (2011)
Медянцев С. А. - Совершенствование технологической схемы подготовки угольной шихты к коксованию на ОАО "Ясиновский КХЗ", Полуэктов И. Е. Дудяк В. Н., Казаков В. В. Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Бессчастный Ю. В. (2011)
Дроздник И. Д - Опыт получения кокса улучшенного качества на базе угля шахты "Красноармейская Западная №1" в условиях ОАО "Алчевсккокс", Шульга И. В., Ладыжинский В. М., Гордиенко А. И., Долгарев Г. В. Данилов А. Б., Вердибоженко Г. С., Рудавин А. И. (2011)
Пиш'єв С. В. - Вплив температури на процес оксидаційного знесірчування бурого вугілля, Гунька В. М., Братичак М. М., Гриценко Ю. Б. (2011)
Власов Г. А. - О теплопереносе в камере коксования Сообщение 1: Модель теплопереноса, Барский В. Д., Рудницкий А. Г. (2011)
Старовойт А. Г. - Процесс коксообразования в условиях сжигания летучих продуктов над угольной загрузкой, Пинчук С. И., Малый Е. И., Старовойт М. А. (2011)
Сытник А. В. - Давление распирания при коксовании бинарных смесей углей насыпным методом, Кузниченко В. М., Шульга И. В. (2011)
Фидчунов А. Л. - Динамика образования различных видов оксидов азота в отопительной системе коксовой батареи, Гринь А. П. (2011)
Стефаник Ю. В. - Технологія підземної газифікації некондиційних вугільних пластів водяною парою та оксидом кальцію, Брик Д. В., Тенюк Т. О. (2011)
Скрипченко Н. П. - Эмульгируемость каменноугольного поглотительного масла водой в процессах конечного охлаждения коксового газа, Ковалев Е. Т., Банников Л. П., Мирошниченко Д. В., Карчакова В. В., Григорьева В. Д. (2011)
Скрипченко Н. П. - Некоторые особенности термохимических превращений малопиро-лизованных смол при формировании пека, Банников Л. П., Чешко Ф. Ф., Шустиков В. И., Прохач Э. Е. (2011)
Крутько І. Г. - Визначення характеристик кам’яновугільних водних емульсій високотемпературного піролізу вугільної шихти, Пульникова Ю. В. (2011)
Поздравляем (2011)
Памятка для авторов (2011)
Содержание (2010)
Данилов А. Б. - Оптимизация технологических параметров подготовки угольной шихты в условиях ОАО "Алчевсккокс, Вердибоженко Г. С., Соловьев М. А., Карпо А. А., Трубников С. И. Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Ладыжинский В. М., Сербин О. Н., Сытник А. В. (2010)
Макітра Р. Г. - Дія кислотних реагентів на вугілля, Брик Д. В., Кальмук С. Д. (2010)
Зеленский О. И. - Получение углеродных наноструктур из углей и продуктов коксования, Шмалько В. М., Богатыренко С. И. (2010)
Брик Д. В. - Газифікація некондиційного вугілля Львівсько-волинського басейну , Стефаник Ю. В. (2010)
Кузниченко В. М. - Процесс развития максимального давления распирания при коксовании углей. Сообщение второе. Пластометрические исследования, Сытник А. В. (2010)
Старовойт А. Г. - Сопоставительная оценка методов спекаемости с точки зрения их чувствительности к свойствам окисленных углей, Коверя А. С., Вадешкин И. С., Панченко Е. А. (2010)
Соснова Е. Б. - Прогнозирование показателя толщины пластического слоя углей зарубежных месторождений по показателю дилатации и оценка влияния уровня зольности углей на их теплоту сгорания, Полторацкая Е. А., Балаева Я. С. (2010)
Фидчунов А. Л. - К вопросу о ресурсе образования топливных оксидов азота при обогреве коксовых печей, Шульга И. В., Банников Л. П. (2010)
Белошапка И. В. - Двухступенчатая вакуум-карбонатная сероочистка коксового газа на предприятии ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Сикан И. И., Зоря С. И., Мукина Н. В., Грабко В. В., Ковалев Е. Т., Банников Л. П. (2010)
Чешко Ф. Ф. - Влияние масштабного фактора на термохимические превращения компонентов каменноугольной смолы (2010)
Клешня Г. Г. - Технология производства электродных пеков на основе смол низкой степени пиролиза, Скрипченко Н. П., Чешко Ф. Ф., Питюлин И. Н. (2010)
Чешко Ф. Ф. - Аспекты использования химически-активных добавок при переработке каменноугольной смолы и продуктов на ее основе, Банников Л. П., Рудкевич М. И. (2010)
Борисенко А. Л. - Периодичность контроля содержания полициклических ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны коксохимических предприятий Украины (2010)
Мартынова А. Ю. - Определение содержания пиридина в толуоле, Гапотченко Н. П., Белянцева Л. А. (2010)
Поздравляем (2010)
Помним (2010)
Дяблова К. - Эволюция песнопений праздника Преображения в православной литургической традиции (2014)
Мазуренко А. - Акустичні та психоакустичні дослідження в системі звуковисотного аналізу етномузики (2014)
Палазова С. - Информационное поле народно-песенных традиций болгар-переселенцев Украины (2014)
Скворцова Н. - Специфічні форми ритуального голосіння у творчості сучасних українських композиторів (на прикладі "Заклинання дощу" Галини Овчаренко та "Похоронів мух" Віталія Вишинського) (2014)
Рыбалка Л. - Финал-медитация в циклических симфониях ХХ века (на примере Пятнадцатой симфонии Д. Шостаковича) (2014)
Ващенко Е. - Жанровые и смысловые аналогии в ансамблях для септета Альфреда Шнитке (2014)
Стрильчук Е. - Неоклассицистские черты поздних произведений Оливье Мессиана ("Улыбка", "Концерт для четырех солистов") (2014)
Приходько О. - Особливості композиторської роботи зі словесним текстом в циклі "Nonsense madrigals", або Д. Лігеті в країні слів (2014)
Шурдак М. - Інтегративні явища технік композиції (на прикладі "Тріо для скрипки, валторни і фортепіано" Д. Лігеті) (2014)
Стоянова А. - Жанровое моделирование современного композиторского творчества (на материале одесского фестиваля "2 дня и 2 ночи новой музыки") (2014)
Репин Ю. - Фестивали "Open Air": проблемы современного решения оперного спектакля (2014)
Усова А. - Киномузыка как объект музыковедения: к проблеме определения аналитических подходов (2014)
Моцар О. - Театр абсурду в оперному мистецтві (на прикладі опери О. Щетинського "Бестіарій") (2014)
Гусева А. - О музыкальности, известной и неизвестной (2014)
Хуан Ц. - Темпоритмическое взаимодействие концертмейстера и вокалиста в процессе исполнения камерной музыки (2014)
Ткаченко Є. - Ранній протестантський мотет (2014)
Воронина М. - "Жертвоприношение Авраама" М.-А. Шарпантье как пример ораториального жанра "historia" (2014)
Соловей Х. - Втілення образів страшного суду в музиці різних часів ("Dies Irae" в реквіємах В.А. Моцарта, Дж. Верді, А. Шнітке) (2014)
Павленко А. - "Мисливська симфонія" Франсуа-Жозефа Госсека: традиції і новації (2014)
Молибога А. - Особливості буффонного стилю в опері Дж. Россіні "Італійка в Алжирі" (2014)
Богданова Л. - Творческое становление Рихарда Вагнера. Опера "Свадьба" (2014)
Богданова І. - "Едмея" Альфредо Каталані у фокусі художнього часу італійської романтичної опери (2014)
Нечепуренко В. - О специфике взаимодействия вербального и музыкального в вокальном творчестве Г. Форе (2014)
Марушко А. - "Оркестровые диалоги" Мориса Равеля как интертекстуальный феномен (2014)
Романец М. - Формы функционирования автоцитаты (на примере произведений Мориса Равеля) (2014)
Менделенко Д. - Камерно-инструментальная соната в творчестве Ф. Пуленка: особенности трактовки жанра и жанровые истоки (2014)
Когут Т. - Франсіс Пуленк: "Laudes de Saint Antoine de Padoue": особливості прочитання молитовних текстів (2014)
Колотиленко Н. - Камерно-вокальное творчество Р. Штрауса: начало пути (на примерах вокальных циклов "Лепестки Лотоса" и "Простые напевы") (2014)
Криштофович В. - Фантастика в опері Б. Бріттена "Сон літньої ночі" (2014)
Геди А. - О некоторых особенностях венгерского национального стиля в творчестве Белы Бартока (2014)
Содержание (2011)
Смоляренко Л. И. - Коксохимическое производство ПАО "АМКР": вчера, сегодня, завтра, Сикан И. И. (2011)
Белошапка И. В. - Влияние качества угольных концентратов на их насыпную плотность, Сикан И. И., Василенко Б. Я., Мукина Н. В., Селин С. С., Кобзарь О. А. Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Иванова Е. В. Десна Н. А. (2011)
Мукина Н. В. - Прогноз выхода химических продуктов коксования по данным элементного анализа исходных углей, Жадан С. П., Черноусова Е. П., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Головко М. Б. Десна Н. А. (2011)
Сикан И. И. - Пути модернизации закрытого склада угля на коксохимическом производстве ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Селин С. С., Василенко Б. Я., Мукина Н. В., Бойко С. В. (2011)
Шарамок А. Г. - Новые технические решения при реконструкции коксовых батарей №№ 3, 4 коксохимического производства ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Дрозд В. И., Лавский В. Ф., Мукина Н. В. (2011)
Белошапка И. В. - Пути улучшения качества каменноугольной смолы КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"на трикантерной центрифуге фирмы "ФЛОТТВЕГ", Клемин И. А., Мукина Н. В., Жадан С. П. (2011)
Клемин И. А. - Метод утилизации отработанного раствора цеха сероочистки на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог, Мукина Н. В., Жадан С. П., Мохнатая И. В. (2011)
Клемин И. А. - Применение реагентов PUROTECH для стабилизационной обработки оборотной воды на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог, Каспрук М. В., Мельников А. А., Мукина Н. В. Господинов И. П., Ерастова Л. Г. (2011)
Клемин И. А. - Объединение воздушников емкостей в общий коллектор – одно из направлений по улучшению экологической ситуации на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мукина Н. В., Жадан С. П., Мохнатая И. В. (2011)
Власов Г. А. - О теплопереносе в камере коксования. Сообщение 2: Анализ модели теплопереноса., Барский В. Д., Рудницкий А. Г. (2011)
Макітра Р. Г. - Дія органічних розчинників на вугілля, Брик Д. В., Кальмук С. Д. (2011)
Старовойт А. Г. - Исследование модификации слабоспекающихся углей в процессе термоокислительного коксования, Пинчук С. И., Малый Е. И., Старовойт М. А. (2011)
Герезняк В. - Перспективы развития рынка для польского кокса, Ярно М., Варжеха А. (2011)
Поздравляем (2011)
Памятка для авторов (2011)
Коваленко П. І. - Розвиток меліорації та водного господарства України за світовими тенденціями (2009)
Ромащенко М. І. - Управління хімічним складом вод Дніпра, Михайлов Ю. О., Сташук В. А., Лютницький С. М., Кордюм А. Б., Чернокозинський А. В. (2009)
Сніговий В. С. - Ресурсоощадний режим мікрозрошення яблуні в умовах Південного Степу України, Козлова Л. В. (2009)
Власова О. В. - Оцінка стану посівів сільськогосподарських культур за температурними даними (2009)
Даниленко Ю. Ю. - Дослідження агроландшафтів зрошуваних територій за даними дистанційного зондування земної поверхні (2009)
Балихіна Г. А. - Моделювання основних підходів до платного водокористування при заборі води з каналів комплексного призначення (2009)
Шахмалиева С. - Капельное орошение маслин в условиях Апшерона Азербайджанской Республики (2009)
Бабіцька О. А. - Вплив атмосферних опадів на рівень ґрунтових вод у зоні зрошуваного землеробства на фоні дренажу (2009)
Яцик М. В. - Ресурсоощадна технологія водорегулювання на меліорованих землях у зоні надлишкового зволоження, Скрипник О. В., Ворошнова Л. М., Воропай Г. В., Мозоль Н. В. (2009)
Козак В. С. - Особливості формування сучасного меліоративного стану на осушувальних землях Львівської області, Козак М. І., Козловський Б. І. (2009)
Чалий Б. І. - Технічні засоби управління процесами водорегулювання на осушувально- зволожуваних системах, Яцик М. В., Дробот О. В. (2009)
Натальчук А. М. - Збереження родючості осушуваних ґрунтів у сучасних умовах (2009)
Шевченко А. М. - Обґрунтування захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод з використанням картографічних моделей (2009)
Савчук Д. П. - Моніторинг водних стихій у Прикарпатському регіоні, Бабіцька О. А., Гнатюк Р. М. (2009)
Ковальчук В. П. - Аналіз принципів та методів розв’язування обернених задач фільтрації в системах захисту меліорованих територій від підтоплення (2009)
Федотов М. М. - Оцінка розвитку процесів на меліорованих осушуваних і прилеглих до них територіях на основі геоінформаційних систем (2009)
Хомік Н. В. - Засади інтегрованого управління водними ресурсами на території Шацького національного природного парку (2009)
Слюта В. Б. - Оцінка трансформації умов підтоплення і затоплення меліорованих геосистем Північного Лісостепу на прикладі басейну р. Удай (2009)
Гринь Ю. І. - Визначення продуктивності сучасних дощувальних машин, Бабіцький В. В., Удовенко В. В., Рева О. А., Вельбік А. Г. (2009)
Яковенко Ю. П. - Математичне моделювання і дослідження роботи інфільтраційних басейнів (2009)
Василюк А. В. - Математичне моделювання роботи біореакторів з волокнистим завантаженням у системах водопостачання (2009)
Петроченко В. І. - Методика комплексного порівняльного аналізу варіантів меліорації перезволожених земель (2009)
Бохон І. М. - Технологія відновлення напірних і всмоктувальних колекторів насосних станцій (2009)
Литвиненко П. Є. - Електрометричні методи визначення місць фільтраційних втрат на гідротехнічних спорудах меліоративних систем, Коваленко О. В. (2009)
Коваленко О. В. - Модифікована пінобетонна суміш для відновлення трубопроводів, Дехтяр О. О., Левченко А. І. (2009)
Коваленко О. В. - Аналіз впливу рецептури на властивості епоксиуретан-бітумного герметика, Брюзгіна Н. Д. (2009)
Коваленко О. В. - Дослідження технологічних та фізико-механічних властивостей стирол-ізоціанатних просочувальних композицій, Вітковський Ю. А. (2009)
Жовтоног О. І. - Використання імітаційної гідрологічної моделі SWAT для вирішення завдань управління водними і земельними ресурсами на сільськогосподарських територіях, Хоффманн М. В., Болькіна О. П., Михайленко С. О. (2009)
Просунко В. М. - Методика прогнозування температури повітря і кількості опадів, Космік Н. М. (2009)
Сайдак Р. В. - Вплив агрометеорологічних та агротехнічних чинників на рівень і сталість продуктивності сільськогосподарських культур у зоні Південного Степу (2009)
Вергунов В. А. - Передумови зародження, становлення й розвику науково-освітньої меліораційної справи на українських землях (2009)
Содержание (2011)
Ярошевський C. Л. - Українське вугілля як основа для ресурсозберігаючої технології металургійного виробництва, Філатов Ю. В. Ємченко А. В Старовойт А. Г., Шульга І. В., Кузнєцов О. М., Гусак В. Г., Кауфман С. І., Коломійченко О. І. (2011)
Білецький В. С. - Аналіз сил зчеплення вугільних зерен при селективній масляній агрегації вугільних шламів, Сергєєв П. В. (2011)
Дроздник И. Д. - Влияние окисленности на флотационные свойства углей, Топоркова Н. И., Сербин О. Н., Иванова Е. В., Десна Н. А., Кауфман С. И., Скрипченко Н. П., Пастернак А. А., Дудко В. В. (2011)
Дроздник І. Д. - Стандартизування сучасних методів визначення якості вугільної сировини для коксування, Мірошниченко Д. В., Головко М. Б., Іванова О. В., Десна Н. А. (2011)
Кузниченко В. М. - Влияние пыли УСТК и УБВК на трамбуемость шихты (2011)
Кузниченко В. М. - Давление распирания трамбованных бинарных угольных смесей, Сытник А. В., Шульга И. В. (2011)
Жилина М. В. - Процесс карбонизации при получении активированного угля: сырьевая база, влияющие факторы (Oбзор), Карножицкий П. В. (2011)
Романюк О. І. - Використання відходів полімерів сумісно з вугіллям для одержання синтетичних рідких палив, Макітра Р. Г., Мідяна Г. Г., Брик Д. В. (2011)
Пиш'єв С. В. - Вплив тривалості на процес оксидаційного знесірчування кам’яного вугілля з середнім ступенем метаморфізму, Присяжний Ю. В., Михайлів О. М. (2011)
Банников Л. П. - Выбор поглотителя ароматических углеводородов для доочистки коксового газа, Комисова В. И., Соловьев М. А., Шустиков В. И. (2011)
Банников Л. П. - Причины образования отходов процесса очистки коксового газа раствором моноэтаноламина (Обзор). Сообщение 1. Нерастворимые загрязнители, загрязнители от пополняющей воды, продукты окислительной деградации раствора, Костенко А. В. (2011)
Поздравляем (2011)
Дисертації (2011)
Памятка для авторов (2011)
Алефиренко Н. Ф. - Неофразеологизация в светекогнитивно-дискурсивного подхода (2009)
Белозор О. С. - Культурологический компонент в структуре концепта чистый в русском языке (2009)
Билан Н. И. - Перевод на английский язык фреквенталий русского и украинского языков (2009)
Білоконенко Л. А. - Конфліктогенний потенціал крилатих виразівросійської та української мов (2009)
Бичок О. І. - Проблема порядку слів у мові законодавства України (2009)
Бондарчук М. Н. - Концепт "профессия" и способы его презентации в языке (на базе лексики авиационной сферы деятельности), Колчанова А. В. (2009)
Валявская Е. В. - Эргонимы как составная часть лингвистическойаттракции в романах Джоан Ролинг о Гарри Поттере (2009)
Васюкова Н. В. - Лингвокогнитивная организация рекламы воинской службы (2009)
Ворова Т. П. - Стилевые принципы дилогии Вс. Соловьева (2009)
Выхрыстюк М. С. - Российский документ в научно-культурном пространстве (2009)
Голодов А. Г. - Лексические и грамматические инновации в немецком языке (на материале разговорного варианта немецкого языка) (2009)
Гульчин М. Б. - Визуальные определители слуховых впечатлений в русской художественной речи (2009)
Дубова О. А. - Перспективи структурно-типологичних змін української і російської мов (2009)
Дук П. О. - Текстемний аналіз гумористичних віршів (2009)
Дьяконов Г. П. - Ранние стадии формирования нормативных концептов немецкого языка (2009)
Дьячок Н. В. - Об особенностях омонимии номинатем типа "словосочетание + универб" (2009)
Зайцева В. В. - Метонімічні перенесення в структурі газетного заголовка (2009)
Карат О. В. - Діахронічні універсалії та проблеми методології їх дослідження (2009)
Компанцева Л. Ф. - Когнитивные трансакции в словообразовательной системе интернета: компрессивное словообразование и экспансия иноязычных основ (2009)
Кравцова Ю. В. - Метафорическое моделирование мира в поэзии и прозе А. Ахматовой (2009)
Крайняк О. Н. - Сужение, расширение значения слов и эллипс в немецком языке (2009)
Крыжан В. С. - Ещё раз о принципах организации лексических дериватов (2009)
Ляпичева Е. Л. - Ассоциативнй эксперимент как метод выявления новой информации, формирующей концепт "животное" (2009)
Майборода Н. Г. - Д. І. Яворницький про питання функціонування й розвитку української мови (2009)
Майструк Т. С. - Номінативна функція англізмів різних семантичних груп у текстах наукового стилю (2009)
Манякина Т. И. - К оформлению косвенной речи в разговорном немецком языке. Кондиционалис I (2009)
Марченко О. Ю. - Дистрибуція фонем у різноструктурних мовах (лінгвоісторіографічний аспект) (2009)
Медведева У. Ю. - Новые сочетания окказионального характера: особенности структуры и семантики (2009)
Меньшиков И. И. - Обучающие графические модели речевых цепей (2009)
Мозовая И. Н. - Теоретические предпосылки исследования заимствованной лексики в языке рекламы (2009)
Нелюба А. М. - Черезкрокове словотворення й інноваційні явища в українській мові (на зразках суфіксальних дериватів) (2009)
Нечитайло І. М. - Словенські архаїчні діалектизми (семантико-словотвірний аспект) (2009)
Панченко Е. И. - Софтверизация в современной филологии (2009)
Пивоварчик Т. А. - Речевые формулы с именем Бога в повседневной коммуникации (2009)
Пожидаева И. В. - Лексико-грамматические инновации сквозь призму гипертекстуальности (на матералах блогов) (2009)
Попко Л. П. - О некоторых способах неологизации фразеологизмов (2009)
Попова І. С. - Деривати від словосполучень у сучасній українській мові (2009)
Пристайко Т. С. - О некоторых терминологических проблемах современной неологии (2009)
Rutkowska M. - Derywacja jako podstawowy sposób bogacenia słownictwa w slangu uczniowskim (2009)
Савченко А. Л. - Реальні лінгвістичні інновації у віртуальному світі (2009)
Сереброва С. Б. - Грамматический аспект использования прецедентных феноменов в региональном медиадискурсе (2009)
Станкевич О. И. - Текст финансового отчета и его разновидности (2009)
Стасюк Т. В. - Термінологія сфери інноваційних технологій (2009)
Степаненко О. К. - Словотвірна парадигма першого ступеня похідності кореня-соматизму ног- в українській мові (2009)
Тарасенко И. Т. - Функционально-семантические особенности концепта "любовь" в поэзии А. Ахматовой (2009)
Терещенко С. С. - Широке значення як особливий тип неосемем (семантичних неологізмів) (2009)
Теркулов В. И. - Параметры описания моделей универбализации (2009)
Тютюнник В. Ю. - Некоторые особенности лингвистических проблем терминологии в свете мировых интеграционных процессов (2009)
Умрихіна Л. В. - Становлення вчення про речення з модальним значенням оптатива (2009)
Фильцова М. С. - О возможных механизмах возникновения обязательной сочетаемости русского инфинитива (2009)
Хабарова Н. А. - Воздейственность лексических единиц в информационном дискурсе (2009)
Хруцкая Н. В. - Морфологическая подсистема современного русского языка в динамике (2009)
Чернова А. В. - Концепт як лінгвокогнітивний феномен: форма втілення, типологія, дефініційні моделі (2009)
Щеглова Т. Е. - Лексико-грамматические особенности адъективов-чистых сложений в составе терминологических словосочетаний (на материале подъязыка строительства) (2009)
Юрченко О. В. - Поетичні концепти "СТЕП" і "ДНІПРО" в ідіостилі Віктора Чабаненка (2009)
До 90-річчя з дня народження О. М. Шиловського (2009)
До 60-річчя з дня народження Л. П. Столярової (2009)
Ромащенко М. І. - Передмова (2011)
Коваленко П. І. - Актуальні проблеми використання водних ресурсів і меліорованих земель на сучасному етапі (2011)
Ромащенко М. І. - Концепція водної стратегії України, Михайлов Ю. О. (2011)
Шатковський А. П. - Закономірності формування режиму краплинного зрошення просапних культур, Черевичний Ю. О., Чабанов А. С. (2011)
Вожегова Р. А. - Оптимізація режимів зрошення пшениці озимої з використанням показників сумарного випаровування в умовах АР Крим, Тищенко О. П., Коковіхін С. В. (2011)
Усатий С. В. - Випробування технічних засобів мікрозрошення, Кунєдінова Р. А. (2011)
Тетьоркіна О. Є. - Режими краплинного зрошування і продуктивність молодих виноградників, Павелківська О. Є. (2011)
Серебреннікова Т. І. - Про методику проведення лабораторних та польових досліджень роботоздатності та експлуатаційних характеристик краплинних водовипусків (2011)
Ковальчук В. П. - Метод оптимізації системного управління розвитком зрошуваних територій (2011)
Яцик М. В. - Особливості обґрунтування та застосування меліоративних систем, адаптованих до умов мікрорельєфу, Скринник О. В., Воронай Г. В. (2011)
Тишенко О. І. - Використання поверхневих і підземних водних ресурсів для зволоження осушуваних земель, Нагалюк С. І. (2011)
Чалий Б. І. - Технологія регулювання водного режиму осушуваних земель з використанням дренажного стоку, Дробот О. В. (2011)
Контюк Р. М. - Вплив нерівномірності рельєфу на будівництво та реконструкцію осушувальних систем, Будз М. Д., Рокочинський А. М. (2011)
Коломієць С. С. - Сучасні аспекти екологічних проблем осушуваних земель та шляхи їхнього розв’язання, Ясенчук Т. О. (2011)
Цвєтова О. В. - Моніторинг природних вод у зоні можливого впливу кар’єру "Хотиславський", Федотов М. Н., Тураєва О. В., Демида І. А. (2011)
Сидоренко О. О. - Флора заплав рр. Трубіж та Ірпінь, її систематичний та біоморфологічний аналіз (2011)
Войтович І. В. - Визначення площ еродованих земель у межах річкового басейну, Шевченко А. М., Власова О. В., Топольнік Т. І. (2011)
Слюта В. Б. - Характеристика западинного рельєфу басейну р. Удай, його особливості та класифікація (2011)
Шевчук С. А. - Оцінка та прогнозуванні підтоплення території на основі нейронних мереж у задачах моніторингу (2011)
Ясенчук Т. О. - Оцінка антропогенного навантаження на басейн р. Ірпінь у сучасних умовах землекористування (2011)
Ромащенко М. І. - Удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами України за басейновим принципом, Михайлов Ю. О., Лютницький С. М., Дантенко Ю. Ю. (2011)
Хомупецька Т. П. - Знезалізнення підземних вод на установках з волокнисто-пінополістироль- ними фільтрами, Хоружий П. Д., Рубан О. В. (2011)
Ковальчук П. І. - Метод оптимізації ризиків водопостачальників у системі ціноутворення, Балихіна Г. А. (2011)
Хомутецька Т. П. - Методика розрахунку автоматизованих систем подачі води із шахтних колодязів (2011)
Мацелюк Є. М. - Про вибір споруд водопццотовки на групових системах водопостачання з поверхневих природних джерел (2011)
Чарний Д. В. - Обґрунтування доцільності застосування біологічних систем очищення підземних вод (2011)
Матяш Т. В. - Платне водокористування при зрошенні — важливий елемент ефективного інтегрованого управління (2011)
Моісеєва О. Ю. - Аналіз водовідведення у поверхневі водні об’єкти підприємств-забруднювачів та їхніх абонентів (2011)
Дунаєва Є. А. - Моделювання та оцінка динаміки притоку до Сімферопольського водосховища (2011)
Демчук О. С. - Інформаційно-аналітична система оцінювання екологічного стану басейнів малих річок (2011)
Чернишевська Л. Ю. - Натурні дослідження протиерозійної ефективності гідротехнічних споруд, Шевчук Я. В., Ворошнов С. М., Ігнатова О. С., Міхоноша Т. І. (2011)
Козицький О. М. - Методичні основи оцінки характеру та інтенсивності руслових деформацій (2011)
Петроченко В. І. - Основні напрями вдосконалення робочих органів меліоративних розпушувачів, Гринько П. В., Музика О. П. (2011)
Бабіцький В. В. - Дослідження короткоструминних дощувальних насадок колової дії, Гамрецький І. А., Мавлютдінов О. О., Антонюк А. В. (2011)
Коваленко О. В. - Полімерцементний фібробетон — новий композиційний матеріал для ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд (2011)
Дехтяр О. О. - Сучасні технології підвищення експлуатаційної надійності водогосподарських споруд, Литвиненко П. Є., Коваленко О. В., Брюзгіна Н. Д. (2011)
Петроченко В. І. - Розрахунок міцності сталевих зрошувальних трубопроводів при їхній санації безтраншейним способом, Ковтунович І. В. (2011)
Тараріко Ю. О. - Оптимізація використання агроресурсів на базі агротехнічного досліду (2011)
Сайдак Р. В. - Вплив гідротермічних умов та систем удобрення на продуктивність озимої пшениці в зоні Полісся (2011)
Козаченко О. А. - Економічні аспекти організації зрошення на Півдні України (2011)
Амичба Д. П. - Описание концептов "подвиг", "вера", "любовь" в русской, украинской и абхазской фразеологии (2009)
Ахтырская Ю. - Выражение культуротворческой формы "красное" в русском языковом сознании (на материале пословици поговорок) (2009)
Богачева М. В. - Специфика композиционного, логического и синтаксического оформления аргументативного текста (2009)
Бурлакова О. Н. - Экранизация литературного произведения как креолизованный текст (2009)
Горлачева В. В. - Квазиколоративы в современном русскоязычном рекламном дискурсе (2009)
Демешко І. М. - Ономасіологічний механізм і морфонологічні трансформації віддієслівних новотворів в українській мові (2009)
Заваруева И. И. - Отражение системности лексики в электронныхсловарях разных типов (2009)
Зюзькіна Г. М. - Морфонологічні особливості словотворення дериватів німецького походження в українській мові (2009)
Касумова М. Ю. - Компьютерный дискурс как полиаспектная разновидность речи (2009)
Климова Ю. Ю. - Концепт "событие" как доминанта лексико-семантической группы одноструктурных единиц – композитов (2009)
Лавриненко О. В. - становление понятийно-методологического аппарата науки о жаргонах (2009)
Лелека Т. О. - Процеси семантичної асиміляції запозичень з англійської мови в українській та російській (2009)
Литвак С. Я. - Нові явища в граматичній будові англійської мовиХХ століття (2009)
Мамрак А. В. - Функция как системообразующий фактор и ее преломление в словообразовании (2009)
Мордань В. И. - Метаязыковые проблемы вербально-иконической коммуникации (2009)
Олещенко Ю. Р. - Концептуально-дискурсивный анализ фрейма "Кристаллическое строение металлов" (2009)
Павлова О. І. - Гіпонімія в музичній терміносистемі англійської, французької, російської та української мов (2009)
Плотникова Л. И. - Словотворчество в живой разговорной речи (коммуникативно-когнитивный аспект) (2009)
Рибалка Н. С. - Мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців (асоціативно-термінальний різновид) (2009)
Саплин Ю. Ю. - Реализация инновационного потенциала социокультурной группы в языке (на примере языка русских стиляг) (2009)
Скрипник Н. І. - Народно-мовна символіка у творенні концептосфери "мораль" (2009)
Таран А. А. - Варіантні номінації у сучасній українській мові (2009)
Труфанова Н. В. - Функционирование и адаптация жаргонных инноваций в современном дискурсе в контексте теории патогенного текста (2009)
Халіман О. В. - Граматична метафоризація як механізм творенняоцінних значень (2009)
Хейлик Т. А. - СМС как новая форма речевой коммуникации (2009)
Шумейко О. А. - Оцінна лексика як засіб творення комічного в сучасній українській поезії (2009)
Ярошенко Н. О. - Антропоніми та логіноніми: наслідки міжвидової трансонімізації (2009)
Миколюк С. М. - Ефективність механізму управлінської діяльності у сфері соціального влаштування дітей у регіоні (2014)
Плескач В. Ю. - Дослідження динаміки інтегрального показника безробіття із застосуванням дисперсійного аналізу і Т-методу множинних порівнянь (2014)
Венгерська Н. С. - Експортний потенціал харчової промисловості України, Калантарова А. Р. (2014)
Грицаєнко М. І. - Кадрове забезпечення аграрної науки України (2014)
Тищенко М. Р. - Удосконалення процесів забезпечення житлового будівництва в Україні (2014)
Базавлук Н. Г. - Визначальні чинники конкурентоспроможності національної економіки: сучасний контекст аналізу (2014)
Воліков В. В. - Удосконалення трансферу технологій у вищих навчальних закладах (2014)
Васильчук І. П. - Корпорація суспільної вигоди (Benefit Corporation) як нова організаційно-правова форма соціально відповідального підприємництва (2014)
Іванова О. Ю. - Теоретико-методичне забезпечення вдосконалення системи податково-бюджетних відносин (2014)
Чмутова І. М. - Адаптація системи фінансового менеджменту банку до циклічності його розвитку (2014)
Ястремская О. А. - Международный туризм: анализ, тенденции, менеджмент (2014)
Науменкова С. В. - Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності, Цицик К. Ю. (2014)
Сибірцев В. В. - Організація інформаційно-інституціональної підтримки державного регулювання розвитку ринку праці (2014)
Гонтарева І. В. - Умови формування та властивості системної ефективності діяльності підприємства (2014)
Янчева Л. М. - Оптимізація інформаційно-аналітичної системи підприємства на базі I-інжинірингу, Бочуля Т. В. (2014)
Березовський К. М. - Консолідація маркетингової інформації в управлінні інтегрованими корпоративними логістичними системами, Пилипенко Д. Р. (2014)
Шимко А. В. - Організаційне забезпечення застосування маркетингових технологій на торговельних підприємствах (2014)
Полоус О. В. - Формування концептуальних засад розвитку трудового потенціалу аеропорту (2014)
Labunska S. - Methodological Approaches to the Evaluation and Analysis of the Impact of Interrelated Factors on the Business Innovation Capacity (2014)
Кіпа Д. В. - Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства (2014)
Ястремська О. М. - Інвестиції: сучасне розуміння та класифікація, Яблонська-Агу Н. Л. (2014)
Щербак А. М. - Особливості інформаційного управління та інформаційних процесів на промисловому підприємстві (2014)
Пушкар О. І. - Метод оцінювання цінності міжфірмових відносин у ланцюгах поставок на основі інструментарію теорії нечітких множин, Курбатова Ю. Л. (2014)
Чернов В. Г. - Підхід до розробки подієвих сценаріїв на основі нечіткого моделювання, Дорохов О. В. (2014)
Білоус Л. В. - Назви на позначення болота у говорах Вінниччини (2009)
Блюмина О. В. - Универбализационные композиты – обозначения действий в русском языке (2009)
Булава Н. Ю. - Непродуктивні поліфункціональні суфікси у складі українського прізвищевого антропонімікону Північної Донеччини (2009)
Горбань А. Д. - Стилистический контекст, Карманова Е. И. (2009)
Датченко Ю. В. - До питання про лінгвістичну спадщину Петра Бузука (2009)
Дорофеев Ю. В. - Вариантные формы языка (2009)
Зимовець Г. В. - Структурно-семантичні особливості ергонімів України (2009)
Инякина Ю. В. - Проблема лексикографической интерпретации омонимии в толковых словарях (2009)
Ким Л. А. - Вопрос об аналитических прилагательных в современной русистике (2009)
Конопелькина Е. А. - Типы наименований лиц в экономико-правовой сфере русского языка (2009)
Коротеева Л. Ф. - Языковая и стилистическая ситуация в Англии второй половины ХVІІ века, Горбань А. Д. (2009)
Липина-Березкина В. И. - Из истории переводов стихотворения Байрона "Солнце бессонных": стилистико-компаративный аспект (2009)
Литвиненко Н. П. - Комунікативні стратегії і тактики у медичному дискурсі (2009)
Мейзерська І. В. - Складені одиниці у прийменниковій системі сучасної української мови та їх відображення у тлумачній лексикографії (2009)
Нашиванько О. В. - Категория "процедура" и средства ее выраженияв терминологии косметологической медицины (2009)
Острецова И. В. - Дискурсивные свойства описательных предикатовв учебно-научных текстах (2009)
Павликівська Н. М. - Псевдоніми й інші різновиди антропонімів (2009)
Рахматуллина Э. А. - Функционирование союза "и" в поэзии Ю. Кузнецова (2009)
Савченко Л. В. - Макроетноконцепт "традиція" у фразеосистемі української мови: лінгвокультурологічний аспект (2009)
Семиколенова Е. И. - "Кратность" как тип отношений между глаголами в видовой паре (2009)
Соболева Г. В. - Сфера экономики как фрагмент специальной и художественной картин мира (2009)
Титаренко Е. Я. - Выражение временной локализованности ситуаций в русском языке (2009)
Устенко Н. В. - Фразеологічна система як структурний елемент мовної особистості (на прикладі мови роману "Записки Кирпатого Мефістофеля" та автоперекладу В. Винниченка) (2009)
Шарманова Н. М. - Концепт доля як засіб лінгвалізації буття (2009)
Шепель Ю. А. - Семантика словообразовательного ряда и словообразовательное (лингвистическое) поле (2009)
Щетинникова О. А. - Заимствование как способ пополнения спортивной лексики (2009)
Ященко Т. А. - Лингвокогнитологический подход к исследованию индивидуально-стилистических неологизмов (2009)
Содержание (2012)
Гусак В. Г. - Получение кокса улучшенного качества в условиях межбассейновой сырьевой базы ПАО "Запорожкокс", Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Торяник Э. И., Мирошниченко Д. В., Рубчевский В. Н., Чернышов Ю. А., Овчинникова С. А., Подлубный А. В. (2012)
Старовойт А. Г. - Влияние различных способов термической подготовки углей и угольных шихт на качество кокса. Сообщение 1. Экспериментальная часть, Малый Е. И., Чемеринский М. С. (2012)
Гордиенко А. И. - Перспективы глубокой переработки углей Украины газификацией с получением продуктов высокой добавленной стоимости, Долгарев Г. В. (2012)
Голубев А. В. - Особенности термонапряженного состояния кокса при сухом тушении и его влияние на качество продукции, Збыковский Е. И., Шульга И. В. (2012)
Слободской С. А. - Совершенствование процесса производства электродного термоантрацита. Сообщение 1. Влияние режима нагрева исходного сырья на свойства термоантрацита (2012)
Мукина Н. В. - Влияние гранулометрического состава твердой дисперсной фазы каменноугольной смолы на эффективность ее выделения в центрифуге непрерывного действия, Банников Л. П., Чешко Ф. Ф., Ачкасова Г. Г. (2012)
Банников Л. П. - Причины образования отходов процесса очистки коксового газа раствором моноэтаноламина (Обзор). Сообщение 2. Влияние компонентов коксового газа, Костенко А. В. (2012)
Борисенко А. Л. - Опыт термохимической переработки отходов пиролитическим методом, Авилова Н. И., Близнюкова М. И., Малахова Т. Я. (2012)
Пиш’єв С. В. - Застосування побічних продуктів оксидаційного знесірчування вугілля, що використовується в енергетиці, Гунька В. М., Присяжний Ю. В. (2012)
Старовойт А. Г. - Исследование температурных интервалов взаимодействия рудной и угольной составляющих, Сорокин Е. Л., Кабак Т. А. (2012)
Мартынова А. Ю. - Разработка и применение стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, Белянцева Л. А., Комисова В. И., Ларина А. И. (2012)
Поздравляем (2012)
Перечень статей, опубликованных в 2008-2011 годах (2012)
Памятка для авторов (2012)
Антонюк О. О. - Збереження белігеративних ландшафтів як природно-історичної спадщини Поділля (2010)
Божук Т. І. - Релігійні об’єкти в культурному ландшафті та їх використання для потреб туризму (на прикладі міста Львова) (2010)
Бондарець Д. С. - Територіальний розподіл рекреаційних ландшафтів Запорізької області (2010)
Война І. М. - Висотна диференціація та різноманіття белігеративних ландшафтів Вінницької області, Мудрак Г. В. (2010)
Воловик В. М. - Концепція культурного ландшафту в руській географії (2010)
Гавриленко О. П. - Геоекологічний підхід до організації території культурного ландшафту з водогосподарською спадщиною (2010)
Гавришок Б. Б. - Географічні особливості розвитку бджільництва як галузі природокористування Подільських Товтр і прилеглих територій (2010)
Гамалій І. П. - Водяні "млини" як об’єкти збереження природної, культурної та історичної спадщини (на прикладі басейну ріки Рось) (2010)
Гладкий О. В. - Географія і втрачена єдність (2010)
Глибовець В. Л. - Методи суспільно-географічного дослідження столичного міста для потреб туризму (2010)
Головчак В. Ф. - Перспективи перетворення деградаційних і екологічно загрозливих територіальних систем Калуш-Голинського родовища калійних солей на культурні ландшафти (2010)
Горб К. М. - Картографування елементів історичної митної та торгівельної інфраструктури як об’єктів спадщини, Дук Н. М. (2010)
Гудзевич А. В. - Культурфітоценози: проблеми функціонування та оптимізації (2010)
Джаман М. О. - Естетичні якості території Полтавської області як один із факторів розвитку туристично-рекреаційної діяльності, Павленко Т. М. (2010)
Казаков В. Л. - Критерії часової ідентифікації об’єктів індустріальної спадщини (на прикладі Кривбасу) (2010)
Канська В. В. - Конструктивно-географічний аналіз антропогенних історико-археологічних заповідних об’єктів Поділля (2010)
Ковальчук І. П. - Меліоровані геокомплекси як категорія окультурених ландшафтних систем, Ліщук Н. М. (2010)
Ковальчук І. П. - Актуальні питання пізнання і конструювання культурних (окультурених) ландшафтів (2010)
Ковальчук І. П. - Чинники і наслідки окультурення річково-басейнової системи Гнилий Ріг, Павловська Т. С. (2010)
Койнова І. Б. - Об’єкти природно-заповідного фонду як складова частина природної спадщини міста Львова (2010)
Кокус В. В. - Дослідження історико-культурної спадщини в працях вчених науково-краєзнавчих товариств Поділля в 20-х - 30-х роках ХХ століття (2010)
Купач Т. Г. - Топонімія як мовний образ території України (2010)
Лаврик О. Д. - Річкові ландшафти Південного Бугу як перспективна основа формування культурних ландшафтів (2010)
Лучка Р. В. - Випасні антропогенні модифікації як підклас культурних ландшафтів субальпійських територій Українських Карпат (2010)
Мельничук А. Л. - Ойконімічне районування Подільського суспільно-географічного району, Гнатюк О. М. (2010)
Міщенко О. В. - Комплексна оцінка екотуристського потенціалу Шацького національного природного парку (2010)
Молодецкий А. Е. - Фортифікаційні та палацово-паркові культурні ландшафти як кандидати до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, Васильєва Л. Д., Навроцька К. С., Пташник А. О. (2010)
Москалюк К. Л. - Гірничодобувне природокористування у межах Подільських Товтр, Брусак В. П. (2010)
Новицька С. Р. - Перспектива створення регіонального ландшафтного парку "Збаразькі Товтри” (2010)
Рудько Г. І. - Досвід збереження гірничопромислових ландшафтів як об’єктів індустріальної спадщини в світі та Україні, Суматохіна І. М. (2010)
Савчук Л. Я. - Теоретична та методологічна база екологічних та конструктивно-нозогеографічних досліджень (2010)
Суматохіна І. М. - Індустріальна спадщина в екстремальному туризмі, Павленко О. В. (2010)
Сушик Л. - Культурні ландшафти на теренах природних національних парків (2010)
Танасюк М. В. - Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Прут-Дністерського межиріччя (в межах Чернівецької області), Ходан Г. Д. (2010)
Троценко О. В. - Втрачена сакральна спадщина міста Дніпропетровська: облік та історико-географічний аналіз (2010)
Холковська Т. Ю. - Матеріали "Словника географічного королівства Польського та інших країв слов’янських" як важливе джерело пізнання Подільського краю (2010)
Холявчук Д. І. - Антропогенне перетворення ландшафтів долини Середнього Дністра як передумова розвитку рекреації (2010)
Чаплінський П. - Проблематика етнокультурного ландшафту Гуцульщини: риси, поділ, збереження, Кібич А. Д. (2010)
Яковенко Н. В. - Агротуризм как направление сохранения первозданности сельского ландшафта и историко-культурного наследия местного населения, Шилов Ю. М. (2010)
Байдиков К. А. - Исторические этапы антропогенного освоения ландшафтов Запорожской области (2010)
Білик Г. С. - Стан звалищ твердих побутових відходів у Львівській області (2010)
Дмитрук Ю. М. - Елементний склад урбоґрунтів селитебних ландшафтів (на прикладі м. Чернівці) (2010)
Задорожня Г. М. - Прикладні напрями досліджень похідних процесів та явищ в ландшафтах зон техногенезу (2010)
Канський В. С. - Сучасна структура лісових антропогенних ландшафтів Поділля (2010)
Шмагельська М. О. - Несприятливі мікроосередкові процеси у сільськогосподарських ландшафтах Подільського Побужжя (2010)
Титул, зміст (2014)
Спазм, температура, боль — малышей не беспокой! (2014)
Дедишина Л. - Фармаконагляд як повноцінна складова системи охорони здоров’я (2014)
Михаил Пасечник: "Главное обеспечить спокойствие на фармрынке" (2014)
XV Ювілейний конкурс професіоналів фармацевтичної галузі України "Панацея – 2014" (2014)
Промоция лекарственных средств (2014)
Физическая активность — залог здоровья и долголетия (2014)
Демецкая А. - Невидимые помощники: радиоактивные изотопы (2014)
Если горло заболело (2014)
Демецкая А. - В здоровом теле здоровый дух: кардиотренинг (2014)
Кривомаз Т. - Страсти по Lactobacillus acidophilus (2014)
Встретим ОРВИ во всеоружии! (2014)
В фокусе: традиционные осенние проблемы (2014)
Чи можна зупинити епідемію серцево-судинних катастроф? (2014)
Кривомаз Т. - Зачем нужен сон? (2014)
Приметы сезона (2014)
Дедишина Л. - Шануй старих — молоді тебе пошанують (2014)
Славний ювілей кафедри (2014)
Дыхательные пути: уязвимое место. Выбираем муколитическое средство (2014)
Graduate Recruitment: особенности реализации проекта (2014)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гиповитаминозов, Редькин Р. (2014)
В холодный сезон во всеоружии (2014)
Рослинний дует проти кашлю (2014)
Дедишина Л. - Швидка аптечна допомога (2014)
Чего не хотят женщины (2014)
Примак Р. - В поисках антидотов (2014)
Кириленко М. - Особливості роботи з вимушеними переселенцями (2014)
Рыбий жир — наш ответ старости (2014)
Кривомаз Т. - Почему люди икают? (2014)
Демецкая А. - Для здоровых и долгих лет — Альпиния церумбет (2014)
Обед с Эрмиталем: аспекты здорового пищеварения (2014)
Денисик Г. І. - "Золота середина" у природничо-географічних дослідженнях (2011)
Кульбіда М. І. - Прогноз змін клімату України на початку ХХІ століття, Барабаш М. Б., Єлістратова Л. О. (2011)
Белінська Л. С. - Культурологічно-ландшафтознавча сутність поняття "культурний ландшафт", Кукурудза С. І. (2011)
Коржик В. П. - Ландшафтознавчий аналіз історичних подій на Глибоччині (2011)
Кравцова І. В. - Особливості ландшафтної структури Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2011)
Ситник О. І. - Рекреаційний потенціал природних та історико-культурних ресурсів Гайворонсько-Бершадського рекреаційного району, Дериземля Н. О. (2011)
Рутинський М. Й. - Історико-географічні чинники розвитку Буркута – найдавнішого гірського курорту Галичини (2011)
Бугрий О. В. - Оценка аттрактивности памятных футбольных объектов в городах ЕВРО – 2012 (Украина) (2011)
Смирнов І. Г. - Турецький досвід із застосування системи гостинності "Все включене" в туризмі та можливості його використання в Україні (логістичний аспект) (2011)
Савчук І. Г. - Значення експорту у розвитку залізорудної промисловості України (2011)
Cломінська Л. С. - Управління збалансованим природокористуванням: Україна в європейській перспективі (2011)
Дудник І. М - Методичні особливості дослідження регіональних авіатранспортних систем, Борисюк О. А. (2011)
Паранько І. С. - Про необхідність впорядкування геологічної складової шкільної географічної освіти, Ярков С. В., Бурман Л. В. (2011)
До 70-річчя від дня народження Б. П. Яценка (2011)
До 65-річчя від дня народження І. Г. Смирнова (2011)
Кравцова І. В. - Класифікація садово-паркових ландшафтів (2012)
Война І. М. - Створення екомережі Вінницької області з урахуванням висотної диференціації та ландшафтного різноманіття, Хаєцький Г. С. (2012)
Дєдов О. В. - Еколого-ландшафтне землеробство як панацея деградації ґрунтів Вінницької області, Кирилюк Л. М., Дєдов О. О. (2012)
Яцентюк Ю. В. - Загрози біотичному та ландшафтному різноманіттю Вінницької області, Ворона Є. І. (2012)
Вальчук-Оркуша О. М. - Залізнодорожні ландшафти: екологічні проблеми та їх оптимізація (2012)
Денисик Б. Г. - Варіанти дослідження та реконструкції меж в антропогенних мікрогеоекотонах (2012)
Гладкий О. В. - Сучасні вітчизняні концепції регіональної економіки (2012)
Гуцуляк В. М. - До питання вартісної оцінки земель урбанізованих територій (на прикладі м. Чернівці), Наконечний К. П., Думітраш Д. Г. (2012)
Гуцуляк В. М. - Розвиток туризму в Сучавській частині Єврорегіону "Верхній Прут", Думітраш Д. Г. (2012)
Бірюкова Н. В. - Основні напрямки розвитку та удосконалення територіальної організації м’ясної промисловості Вінницької області (2012)
Тютюнник Ю. Г. - Цукроварні – промислові ландшафти і пам’ятки містобудування України (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського