Левицька К. - Синтез та властивості системи YxYBa2–xCu4O8±Δ, (0.05≤х≤0.2), Войтенко Т., Неділько С. (2007)
Федорчук О. - Вплив модифікуючих добавок на фазоутвореня в розчинах неіонної ПАР ОП-7 при температурі помутніння, Дорощук В., Куліченко С. (2007)
Дорощук В. - Міцелярна екстракція талію фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння, Горбачевський А., Куліченко С., Кущевська Н. (2007)
Карманов В. - Оцінка невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини, Тараборкін Л., Слободяник М. (2007)
Костюк Т. - Низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування біомолекул, Куліченко С. (2007)
Слободяник М. - Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища в місцях переробки відходів електроніки. Частина 1. Метали, Лабунська І., Брігден К. (2007)
Амірханов О. - Синтез і структура комплексу нітрату уранілу з біс(N,N’-диетиламідо) (N’’-α-метилпірол-карбоксамід)-триамідофосфатом, Смалій Р., Шишкіна С., Овчинніков В., Слива Т., Фрицький І. (2007)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 13: Нанотехнологии (2013)
Савич Э. В. - Тайна шаровой молнии (2013)
Савич Э. В. - Четвертое состояние воды (2013)
Василів К. М. - Аналіз процесів автономного генератора з безконтактним каскадним трифазним модульованим збуджувачем за схемою в одну зірку і спільним з’єднанням фаз модулятора під час роботи на вузол асинхронних двигунів (2013)
Дегтев В. Г. - Гармонический анализ дробных обмоток (2013)
Сидорец В. Н. - Особенности расплавления электрода при дуговой сварке сталей, Жерносеков А. М., Пентегов И. В., Петриенко О. И. (2013)
Чабан В. Й. - Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при фазному короткому замиканні, Чабан О. В. (2013)
Жемеров Г. Г. - Моделирование электропривода переменного тока с каскадным многоуровневым инвертором напряжения, Тугай Д. В., Титаренко И. Г. (2013)
Аргун Щ. В. - Особенности в работе систем источника мощности – генератора многократных токовых импульсов (2013)
Баранов М. И. - Получение стандартных коммутационных апериодических импульсов высокого и сверхвысокого напряжения для натурных испытаний электроэнергетических объектов, Колиушко Г. М., Кравченко В. И. (2013)
Безпрозванних Г. В. - Вплив конструктивних та технологічних неоднорідностей на хвильовий опір коаксіальних радіочастотних кабелів, Бойко А. М., Кєссаєв О. Г. (2013)
Гнатов А. В. - Новое направление в МИОМ, связанное с притяжением тонкостенных листовых металлов. История и перспективы развития (2013)
Трунова И. С. - Исследование электромагнитных процессов в совмещенном согласующем устройстве цилиндрического типа с массивным одновитковым индуктором (2013)
Грітчина А. І. - Теоретичні аспекти формування готовності юнаків шкіл-інтернатів до виконання ролі сім’янина (2012)
Дмитренко К. А. - Сутність професійної комунікації у педагогічній освіті (2012)
Зброєва Н. Б. - Готовність педагога до інклюзивної освіти. (До постановки питання) (2012)
Коваленко Є. І. - Відповідальне ставлення до здоров’я як педагогічна проблема (2012)
Коваль В. В. - Постпенітенціарний соціальний супровід неповнолітніх (2012)
Мороз Л. М. - Основні підходи до інтерпретації креативностів зарубіжних дослідженнях (2012)
Петриченко Л. О. - Пpoблeмa якocтi ocвiти у вищиx пeдaгoгiчниx нaвчaльниx зaклaдax Укpaїни (2012)
Притуляк Л. М. - Мотивація дошкільного працівника як основа заохочення до самовдосконалення (2012)
Суєтіна О. Є. - Сучасні проблеми у підлітковому середовищі та їх вплив на вживання психоактивних речовин (2012)
Харківська А. А. - Генезис класичних функцій управління в сучасному педагогічному ВНЗ (2012)
Чаговець А. І. - Нормативно-правовий аспект проблеми заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення в Україні (2012)
Білєр О. С. - Аналіз існуючих методик навчання комп’ютерних технічних засобів навчання студентів педагогічних університетів та визначення проблеми дослідження (2012)
Голуб А. В. - Психологічний підхід дослідження усного мовлення у дітей з дизартріями (2012)
Нечерда В. Б. - Виховання толерантності у підлітків у контексті формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Толкачова А. С. - Особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів (2012)
Бабійчук Т. В. - Театральні зустрічі як ефективний засіб розвитку ключових компетентностей студентів педагогічних коледжів (2012)
Беценко Т. П. - Філологічний аналіз художнього тексту як необхідний різновид науково-навчальної діяльності у системі шкільної освіти (2012)
Божко О. П. - Реалізація принципу перспективності й наступності у виробленні текстотвірних умінь (говоріння) учнів 5–9 класів на уроках української мови (2012)
Бойко В. М. - Вивчення перехідних процесів у лексико-граматичних розрядах прикметників, Давиденко Л. Б. (2012)
Бондаренко Ю. І. - Використання біографічної схеми під час вивчення образів-персонажів у школі (2012)
Братко В. О. - Культурологічний принцип вивчення української літератури в основній школі (2012)
Бутурлим Т. І. - Прихований навчальний план програм із української літературидля старших класів загальноосвітньої школи (2012)
Вертій О. І. - Джерела та визначальні спрямування у пошуках змісту нових форм і методів роботи вчителя української літератури (2012)
Вітченко А. О. - Теоретичне обґрунтування методики монографічного вивчення літератури в науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків, Вітченко А. Ю. (2012)
Голуб Н. М. - Роль методу проектів у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови (до методики викладання у вищій школі), Проценко Л. І. (2012)
Дворецька Л. О. - Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів у процесі викладання української мови за професійним спрямуванням (2012)
Довіна М. С. - Вивчення літератури соцреалізму в старших класах профільної школи (2012)
Жила С. О. - Консультації як форма вивчення літератури у виші (2012)
Левченко Т. М. - Збагачення мовлення учнів 5–7 класів лексикою з націнально-культурним компонентом (2012)
Лілік О. О. - Прес-конференція як організаційна форма вивчення української літератури у ВНЗ (2012)
Марущак О. М. - Комунікативні завдання з української мови та літературного читання на сторінках періодичних видань для дітей молодшого шкільного віку (2012)
Міщенко О. В. - Літературознавча проблема вивчення поняття "позасюжетні елементи" на уроках української літератури в старших класах (2012)
Покатилова О. О. - Особливості вивчення творчості Ф. Стендаля на засадах культурологічного підходу (2012)
Чубань Т. В. - Вивчення дієслів недоконаного виду у вищих навчальних закладах (2012)
Чупріна О. В. - Система мультимедійних вправ на уроках української мови в 3–4 класах (2012)
Шевченко З. О. - Формування загальнокультурної компетентності учнів на факультативних заняттях в основній школі (2012)
Шуляр В. І. - Методична спадщина Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків і сучасний урок літератури (2012)
Бескорса В. М. - Актуальні проблеми професійної підготовки студентів творчих спеціальностей педагогічних ВНЗ: принципи удосконалення освітньо-професійної програми (2012)
Кочерга О. М. - Педагогічні умови формування соціальної відповідальності майбутнього вчителя (2012)
Острянко Т. С. - Модель комунікації в організаційній діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Отрошко Т. В. - Підготовка компетентних фахівців в області інформаційних технологій – соціальне замовлення, обумовлене інформатизацією сучасного суспільства (2012)
Саркісова А. В. - Модель формування спеціаліста технічної галузі (2012)
Ткаченко Л. І. - Теоретичні засади технології формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи (2012)
Фролова І. В. - Науково-дослідницька діяльність студентів – передумова випереджувального саморозвитку фахівця (2012)
Швецова Г. І. - Вплив навчального процесу на рівень підготовки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до застосування комп’ютерної графіки (2012)
Лукашова Н. І. - Непересічна постать визначного педагога і вченого-хіміка в історії розвитку кафедри хімії Гоголівського вишу (до 95-ї річниці з дня народження О. М. Барама) (2012)
Яценко В. В. - Заохочення кадрів дошкільного профілю в історії вітчизняної педагогічної думки (друга половина XIX – початок XX ст.) – ступінь дослідження проблеми (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 14: Изобретение двигателей (2013)
Савич Э. В. - Процесс образования магнитных полей планет (2013)
Байда Е. И. - Влияние магнитной проницаемости и удельного сопротивления магнитопровода бистабильных поляризованных актуаторов на время их трогания (2013)
Васьковский Ю. Н. - Диагностика комбинированных дефектов ротора асинхронного двигателя индукционным методом, Коваленко М. А. (2013)
Канов Л. Н. - Оптимизация нагрузочных режимов регулируемого асинхронного электропривода (2013)
Pantelyat M. G. - Multiphysical numerical analysis of electromagnetic devices: state-of-the-art and generalization (2013)
Шевченко В. В. - Особенности выбора электродвигателей для технологических объектов энергоблоков АЭС, Павленко Т. П. (2013)
Баранов М. И. - Усовершенствование микродипольной модели шаровой молнии и электродинамическое развитие теории этого явления (2013)
Гнатов А. В. - Управляемость процессом бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки (2013)
Доманський І. В. - Системний аналіз зовнішнього електропостачання тягових підстанцій залізниць (2013)
Сергиенко А. Н. - Аппроксимация параметров математической модели электроамортизатора, Любарский Б. Г., Сергиенко Н. Е. (2013)
Сапрыка В. А. - Прогнозирование отклонения напряжения в электрических сетях (2013)
Собчак А. П. - Применение искусственного интеллекта в мехатронных системах, Кот М. Г. (2013)
Зекцер Д. М. - К 90-летию со дня рождения (2013)
Юхимчук В. Д. - К 75-летию со дня рождения (2013)
Золотарев В. М. - Заводу "Южкабель" – семьдесят лет (2013)
Золотарев В. М. - Исследования и разработки ПАО "Завод Южкабель" по созданию отечественных образцов кабелей и проводов, соответствующих требованиям мировых стандартов, Карпушенко В. П., Антонец Ю. А., Науменко А. А. (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 15: Изобретение транспорта (2013)
Безпрозванних Г. В. - Електростатичні процеси в силових кабелях, Бойко А. М. (2013)
Беспрозванных А. В. - Критерии оценки степени старения силовых кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией, Москвитин Е. С. (2013)
Голик О. В. - Проблеми застосування економічних критеріїв при розрахунку і конструюванні високовольтних силових кабелів із пластмасовою ізоляцією (2013)
Гонтарь Ю. Г. - Влияние напряженности электрического поля на разрушение поверхностного слоя изоляционной конструкции, Лавинский Д. В. (2013)
Гурин А. Г. - Экспериментальное исследование электрической прочности провода ПЭЭИДХ-0,63, Антонец С. Ю. (2013)
Гурин А. Г. - Перспективы применения сильноточных электронных пучков для радиационной сшивки полиэтилена, Корнилов Е. А., Ложки Р. С. (2013)
Золотарьов В. М. - Динаміка нагрівання високовольтних силових кабелів із пластмасовою ізоляцією, Антонець Т. Ю. (2013)
Золотарев В. М. - Регулирование свойств композиций на основе поливинилхлорида с использованием стабилизаторов, не содержащих свинец, для изоляции кабельной продукции, Чулеева Е. В., Чулеев В. Л. (2013)
Карпушенко В. П. - Электрическая система испытаний силовых кабелей всех классов напряжений с изоляцией из сшитого полиэтилена, Золотарев В. В., Чопов Е. Ю., Бузько С. В. (2013)
Костюков И. А. - Общие вопросы обеспечения электромагнитной совместимости силовых кабельных линий, их пропускная способность и способы конструктивного исполнения экранов (2013)
Шумилов Ю. Н. - Особенности выбора наибольшего рабочего напряжения ограничителей перенапряжений для защиты изоляции электрооборудования в сетях 6-35 кВ (2013)
Щебенюк Л. А. - Перевантажувальна спроможність силових кабелів в реальних системах електроспоживання (2013)
Редколегія (2013)
Байдакова Л. І. - Проблеми підвищення якості та безпеки харчових продуктів, свіжих фруктів, Науменко С. В., Байдакова І. М. (2013)
Березовський Ю. В. - Оцінка стимулювання товарних ринків екологічно безпечної продукції через розвиток лляного сировинного комплексу (2013)
Васильева И. И. - Структурный анализ отказов телевизоров с использованием методов статистики качества (2013)
Глушкова Т. Г. - Теоретичні та експериментальні дослідження офсетного паперу зменшеної маси (2013)
Голодюк Г. І. - Комплексна оцінка якості фарбувальної композиції і покриттів на основі алкідних смол (2013)
Ємченко І. В. - Атмосферостійкі покриття для бетону на основі наповнених силіційорганічних сполук, Гивлюд М. М., Сташко Н. П. (2013)
Калашник О. В. - Товарознавче дослідження конструктора фірми Lego (2013)
Кириченко О. В. - Застосування хімічних волокон у виробництві геотекстильних матеріалів (2013)
Лисенко Н. В. - Обґрунтування вибору показників якості шкір з гідрофобною обробкою для товарознавчої оцінки, Омельченко Н. В. (2013)
Мартосенко М. Г. - Роль безформальдегідного оброблення верхнєтрикотажних бавовняних і бавовняно-котонінових полотен у формуванні їх якості, Поліщук Л. В., Семак Б. Д. (2013)
Міневич Г. Я. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних бавовняних текстильних матеріалі (2013)
Микитин О. З. - Дослідження стійкості лакофарбових захисних покриттів на деревині до дії біологічних чинників (2013)
Оксенчук О. І. - Роль завершального оброблення у формуванні спеціальних властивостей технічного текстиля (2013)
Пахолюк О. В. - Основні напрямки світлостабілізації пофарбувань платтяно-сорочкових лляних тканин, Семак Б. Д. (2013)
Передрій О. І. - Визначення похибки товарознавчої комплексної оцінки якості (2013)
Проскочило А. В. - До питання товарознавчого аналізу паковань товарів, що придбаваються та продаються аптечними закладами, Дем’яненко В. Г., Дем’яненко Д. В., Бреусова С. В. (2013)
Речун О. Ю. - Теоретичні дослідження територіальної організації роздрібної торгової мережі (2013)
Ткачук В. В. - Товарознавча оцінка бензинів, що реалізується на ринку м. Луцька (2013)
Толмачов В. С. - Експрес-оцінка показника гнучкості лляного волокна сучасними сенсорними методами, Кузьміна Т. О. (2013)
Шегинський О. В. - Дослідження експлуатаційних властивостей нових синтетичних шкір (2013)
Щербініна І. О. - Теоретичні основи формування асортименту корсетних виробів, Пугачевський Г. Ф. (2013)
Ягелюк С. В. - Визначальні показники якості льоносировини (2013)
Гавриляк М. Я. - Дослідження пробіотичної мікрофлори йогуртів, Каблаш У. (2013)
Колтунов В. А. - Ресурсний потенціал сортаменту і конкурентоспроможність осінніх плодів груші України, Гіджеліцький В. М., Мазур В. А. (2013)
Кудінова О. В. - Ідентификація барвників у складі жувального мармеладу, призначеного для дитячого споживання, Оносова І. А. (2013)
Медведкова И. И. - Особенности химического состава культивируемых грибов разных видов, как объектов для переработки (2013)
Молоканова Л. В. - Оцінка молокозгортальної активності ферментів грибного походження, Хованець І. С. (2013)
Нестеренко Н. А. - Мікробіологічні показники якості видкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць (2013)
Погребняк В. Г. - Параметри флокуляційного процесу, що забезпечують підвищення споживних властивостей та якість яблучного соку під час освітлення, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2013)
Попова Н. О. - Використання кореня селери як допоміжної сировини у розробці нового функціонального продукту, Акайомова В. І. (2013)
Притульська Н. В. - Математичне моделювання макронутрієнтного складу продуктів для нутрітивної підтримки організма при гіперметаболізмі, Антюшко Д. П., Мотузка Ю. М. (2013)
Прядко О. А. - Рoзрoблення елементів системи управління безпечністю м’яса птиці, Ткачук В. В. (2013)
Ракша-Слюсарева О. А. - Товарознавча оцінка вторинних продуктів переробки ріпаку, Круль В. О. (2013)
Сидоренко О. В. - Біологічна цінність комбінованих структуроутворювачів, Павлюченко Ю. П., Туніцька А. О. (2013)
Холодова О. Ю. - Визначення номенклатури показників якості напівкопчених ковбасних виробів з використанням зернобобової сировини нуту (2013)
Шубіна Л. Ю. - Ароматопроникність модифікованих натуральних ковбасних оболонок, Доманова О. В., Чорна Т. О. (2013)
Ярошевич Т. С. - Сучасні тенденції у формуванні якості хлібобулочних виробів, Ярошевич О. М. (2013)
Irfan Ullah - Population Growth and Environmental Degradation in Pakistan: a Causality Analysis, Mahmоod Shah. (2013)
Липов В. В. - Комплементарность институциональных блоков как инструмент анализа социально-экономических систем (2013)
Шевчук О. В. - Взаємозв’язок споживчого ринку та якості людського капіталу в економічній системі (2013)
Москаленко О. М. - Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії (2013)
Андрєєва О. Ю. - Заходи щодо підвищення результативності використання земельних ресурсів та нерухомості комунальної власності (2013)
Шандрук С. М. - Моделювання взаємодії глобальних корпорацій з економічними системами макро-, мета- та мегарівнів Південно-Східної Азії (2013)
Котова Ю. В. - Системный подход к проблеме определения взаимосвязи монетизации, капитализации и социализации национальной экономики (2013)
Ким А. А. - Институциональные аспекты формирования внешнеэкономической стратегии Украины (2013)
Дейнека Т. А. - Конкурентоспроможність у контексті суперечностей відтворювальної структури економіки країн світу, Базавлук Н. Г. (2013)
Грузіна І. А. - Проблеми інформатизації в Україні (2013)
Остапенко Н. В. - Анализ целесообразности предоставления поддержки субъектам малого предпринимательства на макроуровне (2013)
Кочарян І. С. - Оцінка розмірності системи показників навчальної потужності вищої освіти України (2013)
Мазаракі А. А. - Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку, Ведмідь Н. І. (2013)
Пушкарь А. И. - Концептуальный подход к управлению межфирменными взаимоотношениями в цепях поставок, Курбатова Ю. Л. (2013)
Ковтуненко К. В. - Основні підходи до формування інтелектуального капіталу: зміст та роль в інноваційному розвитку підприємства (2013)
Sinyugina N. - The Organization of Internal Control in a Budgetary Institution: Scientific and Methodological Aspects, Deyneko E. (2013)
Neskorodeva I. - Studying the Essence of "Enterprise Insolvency" Economic Category, Pustovgar. S. (2013)
Шевчук О. А. - Промислове підприємство як система соціально-стратифікаційних відносин коаліції власників ресурсів (2013)
Сігуа В. Т. - Використання механізму трансляції в процесі формування ефективних стратегій інноваційного розвитку підприємств (2013)
Смачило І. І. - Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства (2013)
Лутай Л. А. - Дослідження ефективності системи управління персоналом на підприємствах, Шпандарук В. О. (2013)
Царук А. Ю. - Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах (2013)
Волошан І. Г. - Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі (2013)
Кохно Д. О. - Амортизація інтелектуального капіталу (2013)
Бенін Є. Ю. - Теоретичні та експериментальні дослідження собівартості операцій металообробки (2013)
Полтавець Л. Л. - Статистичне оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на макрорівні (2013)
Материнська О. А. - Роль виробництва зернових у розвитку АПК України і формуванні продовольчої безпеки (2013)
Серпухов М. Ю. - Обґрунтування інтересів учасників торгівельних війн у міжнародній економіці (2013)
Naumik. K. - The Development of the Notion of the Content and Structure of Communication Activity Process in Economics (2013)
Климова Н. І. - Теоретичні підходи до визначення джерел виробничого інвестування вітчизняних корпорацій (2013)
Котлярова В. Г. - Визначення показників оцінки процесу управління потоками сировини на коксохімічному підприємстві (2013)
Малярець Л. М. - Математико-статистичні інструменти діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, Жуков А. В. (2013)
Адонина Л. В. - Предпосылки возникновения истории методики преподавания литературы (2013)
Варава С. В. - Специфика отбора и презентации текстового материала в профильно ориентированном учебном пособии для формирования лингвистической компетентности в русском языке у иностранцев (2013)
Дашко О. Л. - Роль художнього діалогу на заняттях зі світової літератури у вузі (2013)
Кириченко С. Н. - Психологические проблемы в семейном воспитании (по материалам литературного творчества) (2013)
Куринная А. Ф. - Синергетика как эвристический инструмент в работе над словом, Медуница А. Н., Мороко Л. В. (2013)
Легзина И. П. - Сервис Quia как средство формирования самоконтроля в письменной иноязычной речи (2013)
Мозговий В. I. - Методика соціально-правової презентації власних назв російського походження у практичному курсі української мови (2013)
Моря-Мицык Л. А. - Актуальное состояние русского языка: ориентиры для говорящих и изучающих (2013)
Островская Г. А. - Концептный подход к изучению студентами биографии зарубежного писателя (2013)
Росийчук Т. А. - Определение психологического содержания речевого развития в свете проблемы субъекта (2013)
Удовиченко Л. М. - Формування методики вивчення образів-персонажів світової літератури у вітчизняній науці (2013)
Мусатов С. О. - Вчитель у дзеркалі експектацій молодших школярів, Хомутиннікова Н. Н. (2013)
Губенко А. В. - Методы развития творческого мышления школьников как важное средство гуманизации обучения (2013)
Литовский В. Ф. - Теоретические предпосылки диалогического подхода к организации школьного обучения (2013)
Рудакова О. А. - Психологические особенности младшего школьного возраста (2013)
Ковалевская А. А. - Практика психологической коррекции страхов младших школьников (2013)
Дем’яненко А. В. - Психологічні стилі сімейного виховання підлітків в іранській та українській культурі (2013)
Давидюк Л. В. - Формирование теории учебника русского языка на страницах ежегодника "Проблемы школьного учебника" (80-е годы XX века) (2013)
Мельникова Л. В. - И. Ф. Гудзик об отборе содержания обучения русскому языку в профильных классах (2013)
Милостивая О. И. - Формирование речевой культуры у учащихся 5 классов на уроках русского языка (2013)
Храброва В. Е. - Формирование образной картины мира старшеклассников средствами художественной литературы (на примере использования категории мировосприятия "мир – единение") (2013)
Путий Т. Н. - Информационно-коммуникативная поддержка школьного языкового образования (2013)
Ярая Т. А. - Характеристика психологічного супроводу осіб з обмеженими можливостями (2013)
Зливков В. Л. - Становлення поняття "професійна ідентичність" у вітчизняній і зарубіжній психології, Лукомська С. О. (2013)
Курганська Л. О. - Лімінальні стани як етап становлення професійної ідентичності: до постановки проблеми (2013)
Завгородня О. В. - Становлення художньо обдарованої особистості: акмеологічний аспект (2013)
Кажарская О. Н. - Проблемы формирования психологической компетентности учителя в системе вузовского образования (2013)
Ковальова Н. С. - Модель професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій в естетичному вихованні (2013)
Недвига Н. I. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу студентів під час навчальної діяльності (2013)
Богиня Л. В. - Учёт будущей специальности как один из способов оптимизации обучения иностранных студентов русскому языку на начальном этапе (2013)
Балл Г. А. - К построению формальных моделей культурных процессов, Мединцев В. А. (2013)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості міфотворення як складової культурогенезу (2013)
Мельник А. О. - Презентация культурологической линии в школьных учебниках по литературе для старших классов (2013)
Пашков В. В. - Историческая память как фактор социокультурного процесса (на материале исследований истории и культуры княжества Феодоро) (2013)
Шелягова А. А. - Влияние российских образовательных реформ на становление и развитие гимназического образования в дореволюционном Крыму (2013)
Хороз А. В. - Проблема символічного параметру як розділова грань між текстовим світом утопії та антиутопії у романах Дж. Оруелла й Е. Берджесса (2013)
Бойцова Е. Е. - Вклад Одесского общества истории и древностей в организацию исламоведческих исследований в Крыму (2013)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Борисенко А. В. - Колонка головного редактора (2009)
Рубрика від "ІнСпе": Історії успішних клінік.Комфортна клініка в центрі Києва – від планування до розвитку (2009)
де Гі А. Дж. - Важливість низької об’ємної усадки та низького усадкового стресу, спричинених світловою полімеризацією композитів, Клеверлаан К. Дж., Деґранж М. (2009)
Ілик Р. Р. - Планування ортопедичного етапу лікування як основа успіху стоматологічної імплантації (2009)
Центіло В. Г. - Топографія клітковинних просторів під’язикової ділянки в прикладному відношенні до операцій шийної дисекції у хворих на рак щелепно-лицевої ділянки, Крайнікова Е. В. (2009)
Центіло В. Г. - Шляхи можливого поширення запального процесу з клітковини переднього навкологлоткового простору, Павленко М. Ю. (2009)
Манхарт Ю. - Відновлення переднього зуба за допомогою техніки естетичного нанесення шарів композиту (2009)
Герасименко Є. В. - Сучасні методи відбілювання (2009)
Нове покоління приладів у технології визначення кольору (2009)
Смоляр Н. І. - Лікування постійних зубів з незавершеним формуванням коренів. Частина 1. Апексогенез, Гринишин О. Б. (2009)
Зубачик В. М. - Досвід застосування низькоінтенсивного лазерного випромінювання для лікування запальних захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота, Сулим Ю. В. (2009)
Бандрівська Н. Н. - Індексна оцінка стану тканин пародонту в працівників цементно-гірничого виробництва (2009)
Вовк В. Ю. - Експериментальне вивчення репаративного остеогенезу кісткових дефектів, заповнених кальцій-фосфатними біоматеріалами у поєднанні зі збагаченою тромбоцитами плазмою крові, Вовк Ю. В., Дєльцова О. І. (2009)
Макєєв В. Ф. - Результати виявлення преморбідних симптомів можливих скронево-нижньощелепних розладів у молодих осіб та їх аналіз, Телішевська У. Д., Кулінченко Р. В. (2009)
Дорошенко С. І. - Морфологічні особливості тканин тимчасових зубів та резорбції їх коренів в умовах ретенції комплектних постійних зубів, Колєсова Н. А ., Кульгінський Є. А. (2009)
Професору С. Й. Кухті – 70 років (2009)
Мірчук Б. М. - Показники кісткового метаболізму та морфологічні зміни тканин пародонту у динаміці переміщення зубів під дією ортодонтичної сили в експерименті (2009)
Микиєвич Н. І. - Визначення щільності прилягання деяких фотополімерних пломбувальних матеріалів до твердих тканин зуба (2009)
Голубєва І. М. - Профілактика помилок та ускладнень при лікуванні періондонтиту постійних зубів у дітей (2009)
Варес Я. Е. - Ювілей Асоціації остеосинтезу (АО) в Давосі (Швейцарія) (2009)
Бондаренко О. В. - Використання інтерактивних форм навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Вакуленко В. М. - Ціннісні орієнтації української сім’ї(історико-педагогічний аспект) (2013)
Воронина Г. Г. - Особенности социализации социально-экономической личности в условиях экономического кризисна (2013)
Данилюк С. С. - Статистичний аналіз результатів констатувального експерименту із виявлення рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх філологів (2013)
Дзундза А. І. - Розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів якпсихолого-педагогічна проблема, Літвінова В. Ю. (2013)
Дубинецький В. В. - Аналіз змісту та структури процесу підготовки спеціалістів на сучасному етапі (2013)
Євсович Р. В. - Тезаурусний підхід до визначення поняття гуманітаризація та гуманізація вищої освітив вропейському нормативному контексті (2013)
Іслам А. В. - Систематизація дидактичних умов формування екологічної культури студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації автотранспортного профілю (2013)
Кір’ян М. М. - Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва (2013)
Клим-Климашевська А. - Осуществление основной учебной программы дошкольного воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями, Ягелова Е. (2013)
Колесник Ю. Л. - Методологічні підходи до проблеми морально-екологічного виховання студентської молоді (2013)
Легун В. Т. - Формування стандарту робітника на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Мальцева Т. Є. - Сутність категорії соціально-професійної зрілості майбутніх фахівців (2013)
Марцинішин Ю. Д. - Спадкоємність наукових поглядів С. А. Подолинського у роботах В. І. Вернадського (2013)
Малгожата Мишка - Терапевтическо-воспитательная функция литературных произведений для детей младшего школьного возраста (2013)
Пастушкова Н. А. - Розвиток фізичної культури студентів в умовах оптимізації процесу фізичного виховання на основі використання спортивно-орієнтованих технологій (2013)
Пелех Л. Р. - Академічні цінності вищої школи сучасної Польщі як відповідь на виклики та загрози сучасності (2013)
Пилипенко В. Ю. - Потенціал мультимедійних технологій у навчальному середовищі вищої школи (2013)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання учнів у школах Великої Британії (2013)
Сургай С. О. - Сучасні тенденції естетичного виховання студентів на заняттях з іноземних мов (2013)
Химченко О. М. - Внесок культури у саморозвиток майбутніх учителів (2013)
Хоменко А. О. - Науково-методичні аспекти підвищення ефективності навчльних робочіх програм з предмета "Фізичне виховання" у ВНЗ, Тимошенко В. В. (2013)
Шевченко А. М. - Гендерне виховання молодших школярів в умовах сучасної загальноосвітньої школи (2013)
Журавльова І. - Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об’єднання: нова якість роботи (2013)
Мохонько В. - Досліджуючи минуле, творимо майбутнє (2013)
Бабічева О. - Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу (2013)
Власов П. - Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем, Журавльова І. (2013)
Самохвалова О. - Впровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці (2013)
Литовченко В. - Систематизація медичної літератури в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за таблицями ББК (2013)
Швалб М. - Створення бібліографічних посібників – основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Грамма В., Глибицька С. (2013)
Донець В. - Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу (2013)
Малиновська В. - Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2013)
Евтушенко А. - Некоторые источники формирования книжного фонда библиотеки Харьковского университета в 1920–1930 гг. (2013)
Кононенко И. - Мария Сибилла Мериан и ее труды (2013)
Репринцева В. - Т. В. Калинский и его собрание рукописных копий исторических документов и книг (2013)
Боброва М. - Судьба библиотечного собрания профессора П. А. Безсонова, Каплин А. (2013)
Глибицкая С. - Неизученное наследие Григория Чирикова (2013)
Тихонов В. І. - Квантова модель відкритої інфокомунікаційної системи (2012)
Проценко М. Б. - Метод порівняльного аналізу цифрових транкінгових систем зв’язку, Рожновський М. В., Бухан Д. Ю. (2012)
Сукачев Э. А. - Расчет отношения сигнал/помеха в нисходящей линии при движении абонента в заданном направлении, Рудый Е. М., Поспелова А. А. (2012)
Орєшков В.І. - Методика проектування мережі широкосмугового доступу на базі ТМЗК, Барба І. Б. (2012)
Баляр В. Б. - Порівняльна характеристика систем цифрового наземного телевізійного мовлення у стандартах DVB-T/T2, Гофайзен О. В. (2012)
Гофайзен О. В. - Область кольорів, передаваних системами цифрового телебачення, Пилявський В. В. (2012)
Баляр В. Б. - Аналіз впливу характеристик РЧ тракту на якість функціонування трактів систем кабельного телебачення, Сіманько В. О., Гріненко С. А. (2012)
Выходец А. А. - Перспективы развития цифрового звукового радиовещания в Украине (2012)
Неграй О. В. - Аналіз методів об’єктивної оцінки якості для оцінки сигналів цифрового телебачення (2012)
Патлаєнко Н. А. - Алгоритмы быстрой трехмерной графики в телевизионных системах, Солодка В. И. (2012)
Логінов М. Є. - Дослідження цифрових систем збирання новин (2012)
Незгазинская Н. В. - Верхние границы свободного расстояния двоичных сверточных кодов (2012)
Корбан В. Х. - Функціональні можливості метеорологічного радіолокаційного поляриметра, Дегтярьова Л. М., Корбан Д. В. (2012)
Кадацкий А. Ф. - Электрические процессы импульсных преобразователей постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами понижающего типа с граничным режимом функционирования, Кочетков А. В., Швец О. В. (2012)
Востров Г. H. - Распределенные технологии в построении и управлении динамическими системами сетевых коммуникаций, Годынский М. Г., Атие А. (2012)
Михова А. И. - Упорядочение терминологии в сфере кибербезопасности системы управления телекоммуникациями (2012)
Правила подготовки и оформления рукописей (2012)
Страничка редактора (2013)
Ігорю Порфирійовичу Шлапаку 70 років! (2013)
Самсон А. А. (г. Минск - Дифференциальная диагностика желтух, Беларусь) Беларусь) (2013)
Меркулова Г. П. (Харьков - Синдром Гийена — Барре, Украина) Украина) (2013)
Сорокин Ю. Н. - Симптомы ранних клинических проявлений новообразований головного мозга, Усатов С. А., Коваленко А. П., Сорокина Н. Б. (Луганск, Украина) Украина) (2013)
Шлапак И. П. - Влияние отдельных параметров внутриартериальной инфузионной терапии на конечный результат лечения ранней фазы острого панкреатита, Дацюк А. И., Дацюк Л. В. (Винница, Украина) Украина) (2013)
Мельник В. М. - Многолетний опыт применения нефопама в анестезиологической практике ГВМКЦ "Главный военный клинический госпиталь" МО Украины, Ложкин В. В. (Киев, Украина) Украина) (2013)
Долженко М. Н. - Эффективность блокаторов ренин­ангиотензиновой системы у больных с ИБС после операции аортокоронарного шунтирования, Лучинская Ю. А., Поташев С. В., Круглова А. Ю. (Киев, Украина) Украина) (2013)
Сорокина Е. Ю. (Днепропетровск - Рациональная инфузионная терапия как компонент периоперационной интенсивной терапии у больных хирургическо го профиля, Украина) Украина) (2013)
Кабаков Б. О. (Харків - Вплив подовженої периневральної блокади стегнового нерва на кисневий метаболізм у хворих на артеріальну оклюзивну хворобу нижніх кінцівок, Україна) Україна) (2013)
Никонов В. В. - Результаты лечения острого ишемического инсульта в первые часы заболевания, Савицкая И. Б., Бутко Л. В. (Харьков, Украина) Украина) (2013)
Павлов О. О. - Досвід використання бетаметазону для лікування пацієнтів у критичному стані, Кабаков Б. О., Тимченко М. Є. (Харків, Україна) Україна) (2013)
Пасієшвілі Н. М. (Харків - Оптимізація лікування сечових інфекцій у вагітних, Україна) Україна) (2013)
Нейрометаболический подход в лечении ишемического инсульта (2013)
Трещинская М. А. - Использование атропина при структурированном лечении опиатного абстинентного синдрома, Хрыкин В. Н. (Киев, Украина) Украина) (2013)
Бєлая І. Є. - Діагностика та прогнозування перебігу гострого періоду інфаркту міокарда, Коломієць В. І., Мусаєва Е. К. (Луганськ, Україна) Україна) (2013)
Черний Т. В. (Донецк - Использование методов количественной ЭЭГ для оценки эффективности нейропротективного воздействия на нейроглиальном уровне, Украина) Украина) (2013)
Лисенко В. Й. - Періопераційний кардіомоніторинг у хворих з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях в умовах тотальної внутрішньовенної анестезії, Ляшок А. Л., Карпенко Є. О., Павлов С. Б. (Харків, Україна) Україна) (2013)
Мостовой Ю. М. - Клінічний випадок саркоми серця, Овчарук М. В., Гладких В. Ю. (Вінниця, Україна) Україна) (2013)
Черний В. И. - Сравнение клинического эффекта применения фленокса и клексана в профилактике венозного тромбоэмболизма при операциях по поводу рака щитовидной железы, Егоров А. А., Котлова Е. А., Босько И.Л. , Егорова В. В. (Донецк, Украина) Украина) (2013)
Савицкая И. Б. - Острое нарушение мозгового кровообращения у больной с гепатоцеребральной дистрофией (болезнью Коновалова — Вильсона): микст­патология или результат развития нейродегенерации?, Бутко Л. В., Ивлева В. И., Григорьев А. Ю., Одуха С. А., Гончаров Г. В. (Харьков, Украина) Украина) (2013)
Крилюк В. О. (Київ - Вплив тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини на процес транслокації облігатної мікрофлори в експерименті, Україна) Україна) (2013)
Васкес Абанто Х. Э. (Киев - Нарушение прав медиков, или Давайте все же не молчать!, Украина) Украина) (2013)
Степанов Ю. М. - Проблеми хвороб органів травлення в наукових дослідженнях. Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.36 — "гастроентерологія" на спеціалізованій вченій раді ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" та ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", Родіонова В. В., Скирда І. Ю. (2013)
Гайдар Ю. А. - Особливості стану капілярної мережі слизової оболонки шлунка у хворих з портальною гіпертензією, Ошмянська Н. Ю., Сімонова О. В. (2013)
Джанелидзе Д. Т. - Повышение эффективности лечения больных с перекрестным синдромом функциональной диспепсией и неэрозивной рефлюксной болезнью без наличия Нelicobacter рylori (2013)
Кушніренко І. В. - Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтівз гастроентерологічною патологією, Мосійчук Л. М., Крилова О. О., Бєлова Л. І., Демешкіна Л. В. (2013)
Мелащенко С. Г. - Динаміка сироваткових пепсиногенів на тлі прийому подвійних стандартних доз омепразолу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та функціональні шлункові диспепсії, Чернобровий В. М., Байол Я. О., Кізлова Н. М. (2013)
Осьодло Г. В. - Патогенетична роль оксиду азоту у формуванні різних варіантів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у військовослужбовців, Бурлака А. П., Сидоренко І. І., Потаскалова В. С. (2013)
Опарин А. Г. - Влияние сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на клиническое течение и функцию внешнего дыхания у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, Опарин А. А., Титкова А. В. (2013)
Степанов Ю. М. - Эффективность применения Велоза в лечении пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Будзак И. Я. (2013)
Воронін К. О. - Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і ефективність їх лікування (2013)
Дербак М. А. - Пізні діабетичні ускладнення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з HCV-інфекцією (2013)
Парамонова К. В. - Діагностична значущість лабораторних досліджень при захворюваннях біліарної системи, Закревська О. В., Гладун В. М., Скирда І. Ю. (2013)
Пролом Н. В. - Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на хронічний калькульозний холецистит та її віддалені результати (2013)
Самогальська О. Є. - Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки, Лазарчук Т. Б., Баб’як О. В., Вітрук І. М. (2013)
Степанов Ю. М. - Оцінка ефективності корекції запальних та фібротичних процесів у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Меланіч С. Л., Мельниченко Л. Я. (2013)
Шевченко Б. Ф. - Дифференцированный подход к органосохраняющим операциям в лечении желчнокаменной болезни, Бабий А. М. (2013)
Губергриц Н. Б. - Динамика внешнесекреторной функции поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом под влиянием терапии препаратом магния, Ярошенко Л. А. (2013)
Губергриц Н. Б. - Особенности вегетативной регуляции у больных с хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом по результатам частотного анализа вариабельности ритма сердца, Зыкова Е. С. (2013)
Дорофеев А. Э. - Эффективность и безопасность ферментных препаратов с точки зрения доказательной медицины, Тарасенко С. А. (2013)
Коваль В. Ю. - Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті, Архій Е. Й., Болдіжар О. О. (2013)
Русин В. . - Уміст вільних амінокислот сироватки крові у хворих із хронічним панкреатитом, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2013)
Будзак И. Я. - Синдром раздраженного кишечника: роль нарушений кишечной флоры и пути их коррекции (2013)
Степанов Ю. М. - Ингибиторы протонной помпы: насколько безопасно длительное применение пантопразола?, Будзак И. Я. (2013)
Ягмур В. Б. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд на патогенез, діагностику та лікування (2013)
У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років! (2013)
Лідія Яківна Мельниченко (До 75-річчя від дня народження) (2013)
I научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины "Современные технологии в диагностике и лечении гастроэнтерологических больных" (2013)
Ахонченко Д. Н. - Вимірювання резонансної частоти електричного кола, Ківа І. Л. (2013)
Демченко В. Л. - Вплив постійного електричного поля на електропровідність полімерних композиційних матеріалів, Унрод В. І., Бененко С. П. (2013)
Захарова М. В. - Методика побудови системи оцінки захищеності ІС з урахуванням інтенсивностей атак (2013)
Здоренко В. Г. - Дослідження згасання амплітуд ультразвукових хвиль при контролі тканин з різною поверхневою щільністю, Барилко С. В., Чорноморченко В. К., Защепкіна Н. М. (2013)
Кошель С. О. - Визначення швидкостей точок плоского механізму з структурними групами третього класу графічним способом, Кошель Г. В. (2013)
Лісовець С. М. - Оптимізація акустичного контроля структурно-неоднорідних полікристалічних матеріалів методами планування експериментів (2013)
Луканіна Т. Г. - Переміщення та орієнтування виробів пневматичними пристроями, Макатьора Д. А. (2013)
Румбешта В. О. - Аналіз втрати динамічної стійкості механообробки, Симута М. О., Гнатейко Н. В., Штефан Н. І. (2013)
Румбешта В. О. - Контроль якості відливок деталей прилалів, Серебрянникова К. А. (2013)
Чорноморченко В. К. - Експериментальне визначення коефіцієнта температуропровідності теплоізоляційних матеріалів, Струмінська Т. В. (2013)
Санніков В. Ю. - Оптимізація систем регулювання рівня освітлення в навчальних приміщеннях (2013)
Гаврилюк В. В. - Моделювання компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі MATLAB simulink (2013)
Воробей В. М. - Синтез N-пергалогенетилбензімідазол-2-тіонів, Майборода О. І., Куришко Г. Г., Строкань А. П., Петко К. І. (2013)
Каташинський А. С. - Вплив багатоатомних допантів на фізико-хімічні властивості поліаніліну, Лихницький К. В., Плаван В. П., Барсуков В. З. (2013)
Шаль І. С. - Створення індивідуальної плівки для оздоблення, Горбачов А. А., Охмат О. А. (2013)
Швець О. Ю. - Генезис властивостей вихідних сполук базальтових волокон (2013)
Гайдашевська О. Б. - Обгрунтування методики корекціїї постави дітей шкільного віку спеціальними засобами (2013)
Кизимчук О. П. - Геометричні моделі аукзетик матеріалів, Здоренко В. Г. (2013)
Людвіченко Т. Г. - Сучасний концепт трикотажного одягу в національному стилі, Боброва С. Ю. (2013)
Попович Н. І. - Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 1. Роль міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві, Беднарчук М. С., Доманцевич Н. І. (2013)
Чижик М. А. - Метод комплексної оцінки властивостей з’єднання деталей швейних виробів (2013)
Ву Н. З. - Замена хрома дубящими веществами растений при производстве мягкой кожи – новые возможности для кожевенной промышленности Вьетнама, Нгуен X. К. (2013)
Гаврищук Т. Б. - Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств легкої промисловості, Філіппов М. І. (2013)
Денисенко М. П. - Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України, Воронков І. В. (2013)
Зимбалевська Ю. В. - Оцінка вартості бренду підприємства легкої промисловості (2013)
Квіта Г. М. - Аналіз сучасних методів економічної кібернетики та їх реалізація в програмних засобах (2013)
Мамонтова Н. А. - Управління вартістю компаній нафтогазового сектору (2013)
Махіня А. М. - Особливості формування маркетингової стратегії на підприємствах легкої промисловості, Мурована Л. В. (2013)
Пальчук О. І. - Глобальна економічна криза. Уроки для державного регулювання (2013)
Русіна Ю. О. - Оцінка кредитної активності банківської системи: сучасні тенденції, Лучіна О. В. (2013)
Яренко А. В. - Моделювання впливу змінних ринку на структуру каналів розподілу виробничого підриємства (2013)
Ярошенко С. В. - Торгове фінансування на ринку банківських послуг України (2013)
Панасюк О. В. - Основні підходи щодо оцінки ефективності маркетингових заходів на промисловому підприємстві, Яцишина Л. К. (2013)
Шевченко О. О. - Потенціал підприємств готельного бізнесу (2013)
Ольшанська О. В. - Економічна та соціальна оцінка діяльності селянських домогосподарств (2013)
Волков В. Д. - Правовий статус мера міста: європейський досвід (2012)
Шевчук Л. Т. - Проблеми і напрямки розвитку Львова як туристичного міста (2012)
Пенькова І. В. - Стpуктуpно-динамічний аналіз доходів та витрат населення (2012)
Дедяєва Л. М. - Пріоритети сталого інноваційного розвитку національної економіки (2012)
Ягельська К. Ю. - Принципи національного економічного розвитку (2012)
Атамась П. А. - Реальные причины и философско-идеологические первопричины катастрофической глобально экономической ситуации (2012)
Солоха Д. В. - Визначення важелів формування організаційної структури управління інноваційною діяльністю промислового регіону (2012)
Школяренко О. А. - Створення та використання амортизаційних відрахувань на підприємствах вугільної промисловості, Качан І. В. (2012)
Томілін О. О. - Особливості регулювання міжгалузевих відносин у системі ціноутворення (2012)
Брюховецька Н. Ю. - Систематизація підходів до визначення соціального капіталу підприємств, Кізілова А. В. (2012)
Дзюба С. Г. - Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств, Ткач Ю. В. (2012)
Рибалко Н. В. - Організаційна структура контролю якості на автосервісних підприємствах (2012)
Нуд О. П. - Аналіз методологічних підходів до оцінки ефективності діяльності підприємств (2012)
Милявський М. Ю. - Аналіз ефективності управління машинобудівними корпораціями як об’єктами корпоративного контролю (2012)
Лисенко С. М. - Методичні підходи до аналізу фінансово-господарської діяльності та шляхи його покращення на прикладі промислового підприємства ( ВП "Шахта "Росія" ДП "Селидіввугілля"), Новицька О. В. (2012)
Квілінський О. С. - Стратегічні засади розвитку суб’єкта малого підприємництва в умовах об’єднання (2012)
Омельченко О. Ю. - Аспекти гармонізації бухгалтерського та податкового обліку в банках України (2012)
Дашкевич О. Ю. - Облік і контроль витрат плодоовочевого консервного виробництва (2012)
Берсуцький А. Я. - Формалізація стратегії управління людським капіталом у збалансованій системі показників, Каменська О. О. (2012)
Сторожев С. В. - Модель оценки эффективности стратегий снижения коррупционных потерь в условиях неопределенности (2012)
Мартинович В. Г. - Методичні підходи до оцінювання інформаційного потенціалу регіону (2012)
Жорняк Т. С. - Стратегічні ініціативи в управлінні національною освітою (2012)
Ігнатова О. А. - Удосконалення організації та методики оцінки якості вищої економічної освіти в Україні, Якушев О. В. (2012)
Седельникова Л. Г. - Використання нових інформаційних технологій в системі вищої економічної освіти як умова підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців, Чужинова О. В. (2012)
Павловська В. А. - Аналіз спрямованості інноваційних тенденцій розвитку сучасної вищої економічної освіти, Краснощок С. О. (2012)
Тітова О. Б. - Історія української культури в економічному вищому навчальному закладі: проблемний дискурс (2012)
Горшков В. П. - Подготовка современных экономистов – залог будущего процветания Украины, Горшков А. В. (2012)
Дзензерський Д. В. - Системно інтегрований підхід до управління обіговими коштами промислової корпорації (2012)
Львова Ю. Г. - Інтелектуальна власність як засадничий елемент інноваційної стратегії машинобудівних підприємств (2012)
Фоменко Г. Г. - Механізм управління витратами на соціальний захист працівників підприємств (2012)
Доломанова К. Ю. - Актуальні проблеми фінансування галузі "Культура та мистецтво" у розрізі бюджету розвитку та бюджету споживання (2012)
Богацький С. О. - Система дoведення прoдукцiї дo спoживaчiв (2012)
Чубаренко А. С. - Пути совершенствования законодательной базы в области регулирования инновационной деятельности (2012)
Щербань Р. Є. - Обґрунтування стратегії контролю фінансування еколого-економічної діяльності авіапідприємств (2012)
Андерсон Н. В. - Типология еврорегионов Украины по тсадиям и степени развития (2013)
Біньковська О. В. - Соціально-економічні аспекти державної політики в техногенно забруднених зонах (на прикладі Чорнобильскої зони) (2013)
Брошкова С. Л. - Экологизация секторов экономики как перспектива устойчивого развития Приморских территорий, Берестенникова О. М. (2013)
Булишева Д. В. - Теоретико-організаційні напрямки екологізації розвитку курортно-рекреаційних територій Азово-Чорноморського регіону (2013)
Буркинський Б. В. - Проблеми теорії та практики багатокритеріальної оцінки крупних народногосподарських проектів (2013)
Васильченко К. Г. - Систена класифікація термінологічного апарату інноваційної діяльності (2013)
Галушкина Т. П. - "Зелёная" экономика и энергоэффективность, Легкая Е. В., Березовская Ю. В. (2013)
Горняк О. В. - Права собственности в экономической структурке общества: концептуальные подходы, Шевченко М. С. (2013)
Дискіна А. А. - Економічні засади покращення інвестиційного клімату України, Седляр Л. С. (2013)
Доленко Л. Х. - Світова урбанізація та проблеми регіонального економічного розвитку, Прокоф’єва Г. С. (2013)
Запша Г. М. - Теоретичні аспекти гармонізації відносин вланості та екологізації виробництва в аграрній сфері (2013)
Золотов В. И. - Оценка влияния берегозащиты на окружающую среду Украинского Причерноморья (2013)
Крючковський В. В. - Сталість і людський розвиток у Чорноморському регіоні: проблема оцінювання сталого розвитку, Коробов В. К. (2013)
Кужанова Н. И. - Значение экологического сознания в стратегии образования для устойчивого развития (2013)
Кухарчик В. Г. - Современное состояние транспортного комплекса Одесской области (2013)
Лисюк В. М. - Цільова модель ресурсного забезпечення сталого розвитку економіки (2013)
Миколайчук М. М. - Економічні аспекти здійснення переходу до сталого розвитку Українського Причорномор’я, Миколайчук Н. С. (2013)
Нікішина Ю. І. - Ключові положення стратегії сталого розвитку Республіки Італія (2013)
Плющик І. А. - Порівняльний аналіз структури зовнішньої торгівлі Херсонської області з огляду пріоритетів економічного розвитку, Огородник Р. П. (2013)
Подмазко А. М. - Эффекты теневой экономики: сравнительный анализ разновекторных последствий (2013)
Рубель О. Є. - Розвиток економіко-інституційної бази вирішення конфліктів природокористування на прикладі лиману Куяльник (2013)
Сааджан І. А. - Екологічна безпека та "зелена економіка" у регіональному вимірі, Дейнеко А. М. (2013)
Савчук О. А. - Проблеми регіональної спеціалізації національної економіки України, Вольвач І. Ю. (2013)
Саломатина Л. Н. - Логистические центры как фактор устойчивого развития АР Крым (2013)
Светлова М. С. - Деятельность транснациональных корпораций в мировом хозяйстве, Булюк Е. В. (2013)
Січкаренко К. О. - Інноваційна інфраструктура та інтенсивність обміну технологіями в регіоні як фактор його економічного розвитку (на прикладі Україниського Причорномор’я) (2013)
Сморжанюк Т. П. - Сталий розвиток в умовах глобалізації та його складові (2013)
Степанов В. Н. - Об устойчивости и неустойчивости социо-эколого-экономического развития (контекст теории гомеостазиса), Пишенина Т. И. (2013)
Страчкова Н. В. - Глобализация как фактор структурной трансформаации Приморского региона (2013)
Терьошкіна Н. Є. - Кризові механізми та інноваційна стратегія (2013)
Уханова І. О. - Місце та роль технопарку у регіональній інноваційній системі (2013)
Федулова Л. І. - Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України (2013)
Фоменко В. А. - Оцінка передумов формування інституту земельної власності в Україні, Галушкіна Т. П. (2013)
Харічков С. К. - Змістовні акценти стратегічного бачення моделі сталого розвитку України (2013)
Хумарова Н. І - Методологічні засади регіонального моніторингу реалізації проектів спільного впровадження, Мартієнко А. І., Садченко О. В. (2013)
Шарко М. В. - Развитие интеграционных процессов и форм партнерства предприятий в Украине в современных рыночных условиях, Адвокатова Н. А. (2013)
Ягельська К. Ю. - Державна підтримка національного економічного розвитку: теорія і практика (2013)
Наконечна О. - Формування філософського світогляду як умова цілісності навчально-виховного процесу (2013)
Курилас Н. - Особливості виникнення особистісних деформацій в студентської молоді (2013)
Литвиненко С. - Формування педагогічної рефлексії у процесі професійної підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої освіти (2013)
Ткаченко Г. - Деякі аспекти гуманізації освіти в контексті глобалізації і вимог Болонського процесу (2013)
Шевчук Т. - Викладання дисципліни "Соціологія" з використанням методу опорних конспектів (2013)
Циганчук А. - Освіта та релігійне виховання студентської молоді, Циганчук Л. (2013)
Лутаєв В. - Історична свідомість студентської молоді (матеріали конкретно-соціологічних досліджень 2010-2012 років), Циганчук А. (2013)
Кочубей А. - Едукація як ефективний засіб цілісності навчально-виховного процесу в технічному ВНЗ (2013)
Кузнєцова Т. - Мотивація навчання (2013)
Євреєнко Ю. - Навчально-виховний процес в умовах глобалізації (2013)
Стахів О. - Формування учбової самостійної діяльності студентів у вищій школі (2013)
Гаєвська С. - Інтегративний характер філософського знання в контексті нової парадигми освіти (2013)
Кірічок О. - Психологічні особливості виховної роботи в ВУЗі як важливого елемента ступеневої освіти (2013)
Мельничук М. - Проблема викладання філософських дисциплін нефілософським спеціальностям (2013)
Коротун С. - Математическая теория хаоса и некоторые проблемы естественнонаучного образования школьников и студентов, Каропа Г. (2013)
Олійник Є. - Підвищення ефективності роботи психіки у творчості і навчанні, Медведюк А. (2013)
Терещук В. - Ефективні способи семантизації іншомовних лексичних одиниць в умовах віртуального навчального середовища (2013)
Райковська Г. - Геометричне моделювання – основа конструкторсько-технологічних здібностей, Головня В. (2013)
Зубілевич С. - Ступенева освіта очима студентів: результати соціологічного дослідження, Чабан Г. (2013)
Жемба А. - Комплексне використання методів активного навчання як умова ефективної підготовки студентів економічних спеціальностей (2013)
Віднічук М. - Теоретико-прикладні засади післядипломної педагогічної освіти в умовах неперервності освіти (2013)
Fałda B. - Miejsce studiów podyplomowych w systemie kształcenia ustawicznego w polsce (2013)
Тихомирова Є. - Післядипломна освіта як засіб забезпечення ступеневості підготовки кадрів (2013)
Матвеєва Н. - Післядипломна освіта учителів: реалії та перспективи (2013)
Петренко Л. - Педагогічні умови розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу (2013)
Мельник Н. - Система роботи Рівненського ОІППО з питань координації діяльності освітніх округів щодо забезпечення наступності змісту освіти (2013)
Ковбасюк Т. - Підвищення кваліфікації як складова безперервної педагогічної освіти, Лютко О. (2013)
Цимбалюк І. - Принципи формування змісту курсового навчання керівних кадрів закладів системи професійно-технічної освіти (2013)
Ковшун Н. - Забезпечення наступності освіти при вивченні проектного менеджменту, Левун О. (2013)
Ворон О. - Значення комунікативної компетентності керівників навчальних закладів у забезпеченні неперервності освіти педагогів (2013)
Овадюк О. - Аналіз андрагогічних підходів неперервного навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Косянчук Т. - Післядипломна освіта: проблеми та перспективи (2013)
Костюкова О. - Безперервність розвитку економічної культури особистості у системі освіти (2013)
Кристопчук Т. - Модернізація педагогічної освіти в Україні в контексті намірів щодо входження в Європейський освітній простір (2013)
Олійник І. - Компетентнісний підхід як основа оновлення змісту післядипломної освіти (2013)
Яцков М. - Реалізація ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти у структурі "коледж – університет", Осадча Л. (2013)
Воронцова І. - Компетентнісно-інноваційні підходи у формуванні графічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Пашечко О. - Особливості інтеграції змісту дисциплін професійного циклу при підготовці фахівців з економіки та підприємництва у структурі "коледж–університет" (2013)
Климчук В. - Теоретичні аспекти ступеневої підготовки фахівців в навчальному комплексі "коледж – університет", Кирилюк С. (2013)
Гакало О. - Ступенева підготовка фахівця еколога в системі "коледж – університет" (2013)
Комелькова О. - Наступність у професійній підготовці фахівців з напряму "Будівництво" за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник-молодший спеціаліст-бакалавр (2013)
Михасюк К. - До питання розв’язання проблеми наступності освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Антоневич Ю., Антоневич О., Єфімчук С. (2013)
Ярощук М. - Роль іноземної мови у процесі інтеграції спеціальних навчальних дисциплін в технікумі (2013)
Балдич Л. - Досвід реалізації ступеневої освіти у контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Якимчук І. (2013)
Матковська І. - Проблемні питання формування загальних та професійних компетенцій під час підготовки фахівців-юристів за ступеневою системою освіти, Шмерега С. (2013)
Мельник С. - Професійно-кваліфікаційне забезпечення та попит на вітчизняному ринку праці на кадри сфери водного господарства (2013)
Безтелесна Л. - Механізми взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів в системі безперервної освіти (2013)
Зубілевич С. - Роль професійних організацій у підготовці бухгалтерів в Україні (2013)
Гнєушев В. - Становлення нових спеціальностей на етапі переходу до економіки знань (2013)
Рябенко О. - Співробітництво роботодавців з НУВГП у напрямі підготовки фахівців-гідроенергетиків (2013)
Сурмяк Ю. - Організаційні питання розвитку партнерських відносин вищих навчальних закладів і органів внутрішніх справ у правовиховній роботі (2013)
Lushnikova N. - Мassive open online courses from ivy league universities: benefits and challenges for students and educators, Chintakayala P. K., Rodante A. (2013)
Гронтковська Г. - Про досвід роботи за альтернативними програмами післядипломної освіти за підтримки Міжнародного фонду "Відродження” (2013)
Кухар О. - Мала академія наук у системі багатоступеневої освіти в Україні (2013)
Окорський В. - Проблеми працевлаштування випускників факультету менеджменту НУВГП та шляхи планування кар’єри, Швед К. (2013)
Удич З. - Професійний розвиток учителів у системі педагогічних об’єднань США (2013)
Вознюк-Богів І. - Взаємодія освіти та фінансового сектору економіки для підвищення ефективності формування кадрового потенціалу (2013)
Будкін В. - Двадцятиріччя СНД: потенціальні можливості й несправджені надії (2012)
Флейчук М. - Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн, Андрусів Р. (2012)
Шубравська О. - Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект (2012)
Єщенко П. - Відновлення економічного зростання – пріоритет номер один у світі та в Україні, Арсеєнко А. (2012)
Синякевич І. - Національна політика в лісовому господарстві у контексті глобальних екологічних загроз (2012)
Чужиков В. - Антикризовий бюджетний менеджмент в ЄС, Бояр А. (2012)
Лопушняк Г. - Житлова політика як складова державної соціальної політики України: практика і проблеми реалізації (2012)
Чухно А. - Економічний розвиток України крізь призму глобалізаційно-інтеграційних процесів (2012)
Пам’яті академіка НАН України М. Г. Чумаченка (2012)
Хвисюк М. І. - Історія, сучасність, перспективи розвитку харківської медичної академії післядипломної освіти, Хвисюк О. М., Марченко В. Г., Більченко О. В., Карпенко В. Г., Кривобок В. І., Рогожин Б. А. (2013)
Хвисюк О. М. - Досвід проведення циклів спеціалізації за фахом "загальна практика – сімейна медицина" за очно-заочною формою навчання, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Жадан І. А., Грищенко О. В., Бодня К. І., Соболєва І. А., Сергієнко О. І. (2013)
Белоусов Ю. В. - Этапы становления харьковской школы детской гастроэнтерологии, Белоусова О. Ю., Бабаджанян Е. Н., Волошина Л. Г., Павленко Н. В., Солодовниченко И. Г., Шутова Е. В., Ганзий Е. Б., Волошин К. В., Савицкая К. В. (2013)
Пархоменко Л. К. - Школа підліткової медицини: інтерактивні методи навчання, Страшок Л. А., Завеля Э. М., Ісакова М. Ю., Глібова Т. О., Єщенко А. В. (2013)
Ждан В. М. - Актуальність упровадження інноваційних комп’ютерних технологій у післядипломній освіті, Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Кітура Є. М., Шилкіна Л. М., Волченко Г. В., Лебідь В. Г. (2013)
Павлов О. О. - Післядипломна освіта: сучасні тенденції розвитку та перспективи, Більченко В. І., Тимченко М. Є. (2013)
Лысенко В. И. - Использование технологии тайм-менеджмента в работе и жизни врача и педагога, Лысенко С. В. (2013)
Ждан В. М. - Новітні інформаційні технології як запорука успішної підготовки майбутнього лікаря, Шилкіна Л. М., Штомпель В. Ю., Бабаніна М. Ю., Іваницький І. В., Ткаченко М. В. (2013)
Щербакова В. В. - Упровадження принципів доказової медицини в практичну діяльність акушера-гінеколога, Щербаков А. Ю., Новикова О. О., Шаповал Д. М. (2013)
Овчаренко Л. С. - Використання методу ділової гри в післядипломній медичній освіті лікарів-педіатрів, Самохін І. В., Вертега А. О., Андрієнко Т. Г., Жихарева Н. В. (2013)
Савво В. М. - Опыт преподавания разделов по питанию детей раннего возраста в программе обучения врача-педиатра и семейного врача, Филонова Т. А., Сороколат Ю. В. (2013)
Георгіянц М. А. - Практичні аспекти оптимізації навчання лікарів дитячих анестезіологів та лікарів суміжних спеціальностей, Одинець І. Ю, Раскова Т. Ю., Корсунов В. А., Лисенко Л. С. (2013)
Глушко Л. В. - Аспекти професійної підготовки лікарів загальної практики — сімейної медицини на Прикарпатті, Гавриш Т. Ю., Чаплинська Н. В., Позур Н. З. (2013)
Бодня К. І. - Шляхи підвищення професійної підготовки ентомологів на післядипломному етапі, Газзаві-Рогозіна Л. В. (2013)
Клигуненко О. М. - Вибір та наукове обґрунтування змісту і методів навчання з медицини невідкладних станів у сімейних лікарів, Муризіна О. Ю., Єхалов В. В., Станін Д. М. (2013)
Гарюк О. Г. - Оптимизация обучения врачей-отоларингологов на 3D-моделях полости носа и околоносовых пазух, Меркулов А. Ю., Нечипоренко А. С. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Актуальные проблемы современной торакоабдоминальной хирургии (2013)
Демин Ю. А. - К вопросам преподавания курса офтальмологии: современные аспекты, Коваленко Ю. В., Шкиль Е. А. (2013)
Тондий Л. Д. - О самостоятельной работе врачей – слушателей циклов последипломного образования, Закревская Е. Л., Тондий О. Л. (2013)
Гончарова Е. Ю. - Структурный анализ и социально-демографическая характеристика современного контингента врачей-курсантов опорной кафедры наркологии ХМАПО (2013)
Клименко Т. М. - Викладання перинатальних інфекцій лікарям-неонатологам із різним досвідом практичної роботи за методикою проблемного інтерактивного навчання, Сандуляк Т. В., Сердцева О. А., Карапетян О. Ю. (2013)
Куроєдова В. Д. - Нові освітні технології післядипломного навчання лікарів-ортодонтів України, Галич Л. Б., Головко Н. В., Сірик В. А., Куроєдова К. Л., Чикор Т. О., Макарова О. М. (2013)
Рожко М. М. - Глибина засвоєння знань за оцінкою субтестів результатів "Крок 3. Стоматологія" на кафедрі стоматології ФПО ІФНМУ, Пелехан Л. І., Косенко С. В., Сорока О. Б., Павелко Н. М., Музиченко Н. І., Ільницька О. М., Іванова Н. С. (2013)
Самойленко А. В. - Щодо проблеми підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту "Крок 3. Стоматологія", Фастовець О. О., Орищенко В. Ю., Романюта І. А. (2013)
Сон А. С. - Підготовка лікарів-інтернів на кафедрі нейрохірургії і неврології одеського національного медичного університету, Лебідь О. П., Стоянов О. М., Добровольський В. В., Хрущ В. В. (2013)
Болотная Л. А. - Применение интерактивных методов обучения в последипломном образовании дерматовенерологов, Калашникова В. С. (2013)
Кочін І. В. - Вибір аксіологічної та етично-духовної стратегії становлення сучасної української вищої медичної освіти, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гут Т. М., Шило І. Ф., Василенко В. М., Ільїна В. М., Гайволя О. О., Трошин Д. О. (2013)
Ткач Ю. І. - Юридичні основи післядипломної підготовки медичних фахівців лабораторій (чи існують біологічні спеціальності?) (2013)
Опарин А. Г. - Лекция: новые подходы и классические принципы, Опарин А. А., Федченко Ю. Г., Лаврова Н.В., Двояшкина Ю.И., Яковенко Е.Л., Кореновский И.П., Триполка С.А., Хоменко Л.А. (2013)
Куроєдова В. Д. - Підняття ролі вітчизняної школи ортодонтів на всіх етапах післядипломного навчання лікарів-ортодонтів, Галич Л. Б., Головко Н. В., Сірик В. А., Куроєдова К. Л., Чикор Т. О., Макарова О. М. (2013)
Спузяк М. І. - Українська школа безперервної післядипломної освіти в радіології (трирічний досвід проведення курсів), Шармазанова О. П. (2013)
Александров C. Н. - Эффективность разных структур рационов при кормлении высокопродуктивных коров, Косова Т. И. (2013)
Батир Р. Ю. - Вплив кратності доїння на продуктивність корів (2013)
Бігун Ю. П. - Вплив біологічно активної добавки "Кампровіт" на продуктивність курей-несучок та якість яєць, Бігун П. П. (2013)
Борщенко В. В. - Управління випасом та економічна ефективність використання природних пасовищ на Північному Поліссі України (2013)
Євтушевський М. Н. - Технологічні основи розведення ондатри у фермерських та присадибних господарствах України, Вакуленко І. C. (2013)
Гноєвий В. І. - Цукор і крохмаль як показники нормованої годівлі лактуючих корів за легкоперетравними вуглеводами (2013)
Гноєвий І. В. - Комбіновані силоси як складові кормових сумішок для дійних корів і ремонтних телиць (2013)
Голова Н. В. - Вплив жирових добавок на біохімічні показники крові та молочну продуктивність корів, Невоструєва І. В., Вудмаска І. В. (2013)
Дібіров Р. М. - Вплив кліматичних факторів на продуктивність корів у спекотну погоду (2013)
Камиль А.-Б. М. - Оценка биологической полноценности белков молока, Прудников В. Г., Шаповалов C. О., Ионов И. А., Руденко Е. В., Русько Н. П. (2013)
Кандыба В. Н. - Обоснование основных биологических закономерностей кормо-конверсионной способности, формирования и прогнозирования мясной продуктивности крупного рогатого скота в онтогенезе и новых усовершенствованных отечественных норм кормления (2013)
Михальченко C. А. - Вітамінний склад м’якоті туш бугайців у різні періоди інтенсивного вирощування (2013)
Мысик А. Т. - Стратегия развития животноводства и кормопроизводства (2013)
Палій А. П. - Дослідження фізико-механічних властивостей дійкової гуми доїльних стаканів (2013)
Памірський А. C. - Інтенсивність росту та якість м’яса птиці за впливу електромагнітного випромінювання, Коняхін О. П. (2013)
Парієв А. О. - Зміна технологічних властивостей солом’яної підстилки в боксі (2013)
Парієв А. О. - Дослідження безприв’язно-боксового утримання корів, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2013)
Парієв А. О. - Дослідження безприв’язно-боксової технології утримання корів на підстилці з піску, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Ковязина М. Ю. (2013)
Парієв А. О. - Фізико-механічні властивості солом’яної підстилки, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Ковязина М. Ю. (2013)
Пахолків Н. І. - Вплив цинку на ріст і метаболічну активність мікроорганізмів рубця бугайців за дії плюмбуму та кадмію у дослідах in vitro, Куртяк Б. М. (2013)
Передера Ж. О. - Визначення якості свинини при застосуванні різних систем годівлі, Щербакова Н. C., Передера С. Б. (2013)
Петруша Є. З. - Виробництво продукції молочного скотарства в Україні за період 1990-2011 роки, Нагорний С. А. (2013)
Підпала Т. В. - Інтенсивність росту телиць за умов "холодного" утримання, Дровняк О. В. (2013)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці стоків до використання на комплексах по виробництву свинини (2013)
Піскун В. І. - Дослідження ефективності роботи обладнання Bauer при розділенні стоків на комплексах з виробництва свинини (2013)
Помітун І. А. - Продуктивність овець різних генотипів, одержаних на проміжному етапі створення тварин спеціалізованого м’ясного типу, Косова Н. О., Рязанов П. О., Бойко Н. В., Кравцов А. В., Жилан Г. М. (2013)
Попов В. Є. - Нова рецептура комбікорму в годівлі ремонтних телиць м’ясних порід (2013)
Сварчевська О. З. - Вплив хрому у комплексі з біологічно активними речовинами на гематологічні та імунологічні показники крові поросят (2013)
Стріха Л. О. - Оцінка якості варених ковбас, вироблених при різних способах приготування фаршу, Цхвітава О. К. (2013)
Ткачик Т. Е. - Вміст есенційних мікроелементів у генетично-модифікованій і звичайній сої та кукурудзі (2013)
Фарафонов С. Ж. - Вплив раціонів з різним вмістом обмінної енергії на продуктивні показники бугайців волинської м’ясної породи, Соколова А. О., Періг Ж. М., Процик Я. М. (2013)
Федак Н. М. - Використання продуктів переробки кави у годівлі молодняку ВРХ, Чумаченко С. П., Вовк Я. С. (2013)
Халіна Л. В. - Вплив жирового компоненту раціону на жирнокислотний склад підшкірної жирової тканини свиней (2013)
Хомин М. М. - Вплив сполук хрому і селену на біохімічні процеси в організмі корів, їх продуктивність та якість молока, Кропивка С. Й., Ковальчук І. І. (2013)
Чалая О. С. - Вплив токсичних доз кадмію та свинцю на ріст відгодівельних свиней (2013)
Шабля В. П. - Ергономічні та етологічні методи оцінки технологій приготування та роздавання кормів (2013)
Шабля В. П. - Прояв господарсько-корисних ознак та збереження якості пасовищ за різних систем випасання м’ясної худоби, Помітун І. А., Юрченко С. Г., Пастухова Т. А., Гончаренко Л. В. (2013)
Шабля В. П. - Подовжений період випасання-ефективний елемент технології вирощування молодняку м’ясних порід у зоні лісостепу, Юрченко С. Г., Пастухова Т. А. (2013)
Юхно В. М. - Використання емульгованих жирів у годівлі свиней різного віку (2013)
Назаренко Р. - Методика оцінки комерційних пропозицій потенціальних постачальників (2012)
Скрипник А. - Паритетний принцип визначення експортних квот на пшеницю, Зінчук Т. (2012)
Веклич О. - "Екологічна ціна” економічного зростання України, Шлапак М. (2012)
Панченко І. - QUO VADISTIS? Казус "українська приватизація” (2012)
Возьний К. - Індуїзм і сучасна економіка (2012)
Ущаповський Ю. - Київська економічна школа ХІХ ст. в контексті зародження інституціоналізму (2012)
Коваль О. - Щодо гарантій збереження коштів загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2012)
Катаєв О. - Резерви технічного переозброєння енергомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу Донбасу (2012)
Дем’яненко С. - Проблеми правового регулювання земельної реформи в Україні (2012)
Алексеєнко Л. - Пріоритети просторового розвитку економіки України в умовах переформатування глобального середовища (2012)
Омельчук В. - З історії русифікації шкільної освіти на Волині (2013)
Коваль В. - Історичні аспекти розвитку системи професійної підготовки робітничих кадрів в Україні у ХХ столітті (2013)
Баталія Л. - Альтернативне навчання в загальноосвітніх школах країн західнослов’янського світу (2013)
Пастовенський О. - Розподіл повноважень між управлінськими структурами в умовах розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2013)
Григораш В. - Організація науково-методичної роботи в школі (2013)
Химинець В. - Інноваційна парадигма в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Пойда С. - Виконання індивідуальних завдань на дистанційному етапі підвищення кваліфікації учителів інформатики (2013)
Сивохоп Я. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів із питань формування навичок здорового способу життя підлітків (2013)
Ворон О. - Комунікативна культура як основа професійної діяльності педагогічних працівників (2013)
Бордюк В. - Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку майбутнього документознавця (2013)
Люшин М. - Розвиток міжнародної співпраці у системі загальної середньої освіти регіону: практичний аспект (2013)
Антощук С. - Кадрове забезпечення дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Ляхоцька Л. - Концептуальні засади модернізації дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (університетський досвід) (2013)
Мазурок М. - Критерії та показники розвитку професійної компетентності педагогів у процесі підвищення їх кваліфікації (2013)
Тимощук О. - Застосування редактора Windows Movie Maker як засобу створення відеофрагментів при викладанні уроків історії, Юсюк Т. (2013)
Басараба Н. - Платформа дистанційного навчання Moodle та її використання в організації навчального процесу (2013)
Ліончук Р. - Термін "гендер" у науковому дискурсі: вітчизняний та зарубіжний підходи (2013)
Базиль Л. - Форми і методи реалізації технології формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2013)
Романишина Н. - Вивчення студентами-гуманітаріями оповідання О.Ірванця "Play the game" в аспекті проблем методики краєзнавчої роботи (2013)
Куріч М. - Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови (2013)
Черуха Н. - Особистісно зорієнтований підхід у навчанні іноземній мові у групах з неоднорідним складом студентів (2013)
Мартинюк В. - Концептуальні підходи до укладання посібників з іноземної мови професійного спрямування, Котелевська Р. (2013)
Балалаєва О. - Історико-педагогічний аналіз розвитку методики викладання латини у ВНЗ на межі ХХ-ХХІ ст. (2013)
Назарець В. - Формально-предметні форми вираженості авторської свідомості в текстах української адресованої лірики ХІХ – ХХ століть (2013)
Августюк М. - Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту (2013)
Ненько Ю. - Деякі практичні аспекти формування професійної мовленнєвої культури курсанта ВНЗ МНС України (2013)
Захарчук З. - Ефективні способи опрацювання партитури виразного читання, Ткачук О. (2013)
Акпинар Л. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання на основі спецкурсу "Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій" (2013)
Мороз О. - Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів (2013)
Лещенко Г. - Компетентнісний підхід до проведення уроків розвитку мовлення в початкових класах, Іванова Л. (2013)
Бордюк М. - Формування знань про електромагнітні властивості високомолекулярних сполук та їх систем у майбутніх учителів фізики та технології при вивченні спецкурсів, Шевчук Т., Бордюк Н. (2013)
Фурса О. - Якість професійної підготовки фахівців із дизайну як запорука успішної модернізації дизайн-освіти (2013)
Русіна Н. - Методика використання мультимедійних технологій на практичних і лабораторних заняттях із землевпорядних дисциплін (2013)
Остапчук В. - Цілісність мислення учнів при особистісно-розвивальному навчанні природничих предметів (2013)
Загородня А. - Педагогічний такт учителя у спадщині І.Синиці (2013)
Швидків Г. - Ретроспективний аналіз становлення вокальної педагогіки в Україні на прикладі Київської вокальної школи (2013)
Сверлюк Я. - Формування професійних навиків диригента оркестру як педагогічний процес (2013)
Тижбірак В. - Особливості практичної підготовки майбутнього керівника оркестрового колективу (2013)
Денисюк І. - Інтерпретація як феномен у музичному виконавстві (2013)
Пономаренко М. - Виховний потенціал вітчизняної музичної шевченкіани, Шихова Г. (2013)
Ванчицький А. - Методичні основи створення і розробки електронних ресурсів для дистанційного навчання (2013)
Васильченко Л. - Информационно-образовательное пространство и среда: от общего к частому (2013)
Косовець О. - Використання електронного підручника з інформатики в умовах інклюзивного навчання у ЗНЗ (2013)
Крутова Н. - Освітня мережа "Щоденник.ua" як інформаційне шкільне середовище в організації навчально-виховного процесу (2013)
Рябова З. - Використання інтернет-ресурсів у маркетинговому управлінні навчальним закладом (2013)
Стромило І. - Технології та методологія розробки електронних посібників (2013)
Табакова О. - Використання мультимедійних презентацій на уроках світової літератури (2013)
Старченко В. В. - Аналіз фінансового стану банків України в умовах фінансової нестабільності (2013)
Трембач Ю. С. - Особливості інформаційного забезпечення маркетингових досліджень зарубіжного ринку (2013)
Мосумова А. К. - Формування маркетингової політики підприємства на зовнішніх ринках (2013)
Волошина К. П. - Оцінка експортного потенціалу підприємства (2013)
Орлов В. В. - Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Смуглякова В. С. - Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "стратегія підприємства" (2013)
Місевра В. Г. - Обґрунтування вибору цінової стратегії підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Дем’янова Д. Ю. - Рекламне бюджетування на підприємстві в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Красніков Д. О. - Види міжнародних комерційних операцій (2013)
Імнадзе І. Н. - Маркетингові аспекти міжнародної діяльності підприємства (2013)
Мурзік Н. Ю. - Формування стратегії оновлення продукції підприємства (2013)
Ткаченко А. О. - Поняття та структура інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Довбня У. М. - Використання ресурсного та динамічного підходів для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства (2013)
Овсій К. О. - Методи оцінки ефективності реклами та оптимізації медіапланування (2013)
Хорошко В. А. - Методи фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства (2013)
Медведєв М. В. - Сутність конкурентоспроможності банку (2013)
Nikitenko G. - The Formation of Competitive Advantages of Domestic Enterprises (2013)
Миняйленко Е. А. - Роль упаковки в принятии решения покупателем, Никитченко М. В. (2013)
Барсученко А. С. - Проблема обеспечения финансовой устойчивости предприятия (2013)
Мартынова В. В. - Психологические уловки влияния на покупателей, Халимон М. В. (2013)
Плюснина Н. В. - Этапы экономического анализа и их содержание (2013)
Білик І. Ю. - Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки підприємства (2013)
Гречко Е. Н. - Сущность безопасности предприятия (2013)
Денежко К. А. - Особенности маржинального анализа (2013)
Самко М. С. - Розробка комплексної методики аналізу виробничих запасів підприємства (2013)
Зінченко А. С. - Напрями розвитку методик аналізу формування та використання матеріальних ресурсів у виробництві (2013)
Горобець О. І. - Напрями розвитку використання трудових ресурсів (2013)
Драгун К. Г. - Шляхи покращення використання основних фондів (2013)
Писарева О. А. - Теоретичні аспекти аналізу показників ліквідності (2013)
Кириченко Є. О. - Аналіз структури та динаміки активів банку (2013)
Тищенко В. Б. - Особливості організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах (2013)
Зосімова А. В. - Особливості та проблеми організації обліку грошових потоків (2013)
Вірченко М. А. - Проблеми оцінки ефективності інвестиційних проектів (2013)
Ободовська О. Ю. - Визначення соціальної та економічної цінності нової продукції (2013)
Краснікова О. С. - Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Шевчук А. Ю. - Зміст маркетингу інновацій у діяльності підприємства (2013)
Кулінова Т. М. - Визначення поняття економічної безпеки підприємства, її суті та складових (2013)
Шевчук М. В. - Удосконалення методичного забезпечення з підвищення інвестиційної привабливості інноваційно активного підприємства (2013)
Сухомлин Ю. С. - Упровадження графіка документообігу в кадровій службі (2013)
Карабаджак К. І. - Технологія проведення адаптаційного тренінгу (2013)
Бишенко К. В. - Проблеми розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах (2013)
Приходько А. М. - Механізм відбору персоналу (2013)
Сафонова Ю. С. - Планування трудової кар’єри як фактор професійного зростання персоналу (2013)
Гриневич Г. В. - Компетентнісний підхід у системі матеріального стимулювання праці (2013)
Тищенко О. О. - Чинники ефективності процесу адаптації персоналу (2013)
Д’якова Д. Д. - Особливості процесу підвищення кваліфікації на підприємствах України (2013)
Смолянінова О. В. - Методи оцінки персоналу організації (2013)
Поступна Л. М. - Сутність організації праці на підприєм (2013)
Шевченко Т. О. - Професійне навчання як ключовий елемент системи розвитку людських ресурсів підприємства (2013)
Свєтлічна С. Ю. - Роль соціальних мереж у рекрутингу персоналу (2013)
Іушина В. Д. - Підходи до сутності та структури соціально-психологічного клімату на підприємстві (2013)
Alyoshkina A. - Methodical Recommendations to Risk Analyzing Techniques (2013)
Євченко Д. А. - Процес вибору постачальника промислового підприємства (2013)
Журавель Н. О. - Використання SWOT-аналізу при визначенні відносин підприємства з постачальниками (2013)
Курило К. Ф. - Характеристика видів забезпечення логістичної діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Логвин О. О. - Поняття та сутність запасів у логістичній системі виробничого підприємства (2013)
Марченко К. Є. - Управління розробкою інноваційних проектів (2013)
Shatalov I. - Proving the Factors of Enterprise’s Innovative Activity Influence on the Investment (2013)
Погрібняк А. О. - Напрям удосконалення маркетингових досліджень на підприємстві (2013)
Оніщук Ю. Ю. - Мотивація як одна зі складових ефективного управління розвитком людських ресурсів організації (2013)
Дригваль С. А. - Організація контролю за виконанням місцевого бюджету (2013)
Петрик М. О. - Аналіз сучасних методів оцінювання діяльності персоналу на прикладі вітчизняного та закордонного досвіду (2013)
Коц А. І. - Етапи розроблення маркетингової стратегії для підприємства (2013)
Мельник С. І. - Принципи контролінгу в управлінні підприємством (2013)
Іванов І. О. - Теоретичні аспекти формування та розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства (2013)
Райська А. М. - Причини зниження ринкової капіталізації українських підприємств після проведення первинного розміщення акцій (IPO) і шляхи уникнення цього явища (2013)
Коваленко К. А. - Дослідження сутності збалансованої системи показників та її впровадження у вітчизняній практиці (2013)
Соляник Н. Ю. - Порівняльна характеристика моделей консультування (2013)
Величко А. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства (2013)
Зеленський М. В. - Перспективи використання аутсорсингу на вітчизняних підприємствах, Шляхова А. В. (2013)
Алтухов О. Г. - Теоретичні аспекти управління запасами на підприємстві (2013)
Геєць В. - Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним), Гриценко А. (2012)
Вшневський В. - Промислова політика: теоретичний аспект (2012)
Парнюк В. - Визначення поняття "доход" в економічній теорії (2012)
Сидорова А. - Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб’єктів іноземного інвестування, Анісімова Г. (2012)
Радіонов Ю. - Причини і наслідки неефективного використання міжбюджетних трансфертів (2012)
Фурдичко О. - Лісовий сектор економіки України: проблеми і перспективи розвитку, Дребот О. (2012)
Амбросов В. - Вплив системних зв’язків на організаційну структуру агроформувань (2012)
Відомий вчений, педагог, дослідник (2012)
Слухай С. - Досягнення та проблеми фінансової децентралізації в Україні (2012)
Таміліна Л. - Способи формування контрактних інститутів як фактори економічного зростання: порівняльний аналіз, Бакланова О. (2012)
Яковлєв А. - Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку, Черненко М. (2012)
Шірінян Л. - Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України, Шірінян А. (2012)
Озімковська В. - Емпіричне дослідження паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля (2012)
Васильєв О. - Прогнозування рівня безробіття в Україні (2012)
Прейгер Д. - Реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв’язків між Європою та Азією, Жаліло Я., Собкевич О., Ємельянова О. (2012)
Скрипчук П. - Економічні засади розвитку екологічних сертифікації та стандартизації (2012)
Губені Ю. - Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій, Оліщук П. (2012)
Бобров Є. - Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки (2012)
Юрчишин В. - Концептуально важливий науковий погляд на господарства населення України (2012)
Корнієнко І. - Український аграрний сектор: тенденції та альтернативи розвитку (2012)
Белякова А. Г. - Сравнительная оценка действия L-лизина эсцинат и Контрикала на кровоток и морфологию сосудов в головном мозге бодрствующих кроликов при общей вибрации (2013)
Глазков Е. О. - Дослідження процесу адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Думанский Ю. В. - Сравнительная эффективность неоадъювантной терапии в комбинированном лечении рака мочевого пузыря после открытых и трансуретральных резекций, Мальцев А. В. (2013)
Жаркова А. В. - Шляхи корекції гіпергомоцистеїнемії та дисліпідемії на фоні тривалого прийому інгібіторів протонної помпи (2013)
Задирака Д. А. - Клінічні особливості перебігу серозних i гнійних менінгітів, Рябоконь О. В. (2013)
Захарьян Е. А. - Морфологические и фенотипические маркеры дисплазии соединительной ткани у больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей (2013)
Колесник Н. С. - Качество и эффективность химиопрофилактики у детей, инфицированных микобактериями туберкулеза (2013)
Клименко А. В. - Значение онкомаркера СА 19-9 в диагностике хронического панкреатита (2013)
Клименко В. І. - Концептуальні напрямки оптимізації психіатричної допомоги населенню похилого та старечого віку, Діхтяр А. Ю. (2013)
Крайдашенко О. В. - Патогенетическое значение sCD40L у пациентов пожилого и старческого возраста со стабильной стенокардией напряжения: альтернатива С-реактивному белку, Шальмина М. А. (2013)
Парченко В. В. - Фармакобіохімічні характеристики піперидиній 2-(5-фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіоацетату, Пархоменко Л. І., Іздепський В. Й., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Сыровая А. О. - Антистрессовая активность в политропном спектре фармакологического действия лозартана (2013)
Франчук С. В. - Плазмові концентрації С-натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у жінок, які перенесли судинні події на фоні гіпертонічної хвороби, при успадкуванні різних варіантів гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу, Старжинська О. Л. (2013)
Черный В. Н. - Критерии оценки при выборе вида фиксации импланта для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Москальков А. П., Малышев В. В., Головаха М. Л. (2013)
Павличенко В. И. - Медико-биологические аспекты синантропных коллембол, Приходько А. Б., Стеблюк М. В., Емец Т. И., Малеева А. Ю. (2013)
Mосула Л. M. - Взаємозв’язок "структура – протипухлинна активність" 4-тіазолідонів з бензотіазольним фрагментом у молекулах (2013)
Зедан Ф. А. - Изучение структурно-механических свойств суппозиториев с амлодипином, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Нагорный В. В. (2013)
Иванько О. Г. - Методическое обоснование программы физической реабилитации артериальной гипертензии у студентов первых курсов медицинского университета, Михалюк Е. Л., Пидкова В. Я., Малахова С. Н., Пащенко И. В., Круть А. С., Шульга А. А., Кизима Н. В., Пацера М. В., Радутная Е. А. (2013)
Курочка В. Л. - Формування здорового способу життя у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями: наукове обґрунтування в досконалення роботи лікаря загальної практики (2013)
Александрова Е. В. - Изменения педагогических и психологических аспектов при введении информационных технологий в преподавание биохимии, Белоконь Л. Е., Иванченко Д. Г., Крисанова Н. В., Рудько Н. П., Макоед О. Б., Шкода А. С. (2013)
Биднюк Е. А. - Информационные технологии в стоматологической диспансеризации учащихся средней школы, Годлевский Л. С., Баязитов Н. Р. (2013)
Гойко О. В. - Технологія обробки й аналізу медичних даних з урахуванням їх особливостей, Мохначов С. І. (2013)
Довбыш М. А. - Психологические аспекты современных информационно-образовательных технологий для высшей школы, Волошин М. А., Сырцов В. К. (2013)
Доля В. С. - Современные информационные технологии в преподавании фармакогнозии, Мозуль В. И., Мазулин А. В., Головкин В. В., Самко А. В. (2013)
Жадько В. А. - Філософія як метод когнітивної педагогіки (2013)
Зябліцев С. В. - Інформаційні особливості лабораторної інформаційної системи "УРАН", Новосельська В. В., Чернобривцев П. А. (2013)
Иванченко Е. З. - Опыт применения современных информационных ресурсов в преподавании биофизики студентам заочной формы обучения, Денисенко О. Н., Мельникова О. З., Михина И. И., Портная Е. А., Пряхин О. Р., Сливко Э. И. (2013)
Лущик У. Б. - Обґрунтування потреби інноваційних медичних технологій у сучасних інформаційних програмних носіях на прикладі технологій діагностики та корекції серцево-судинної патології, Новицький В. В. (2013)
Нессонова М. Н. - Метод рейтингового голосования комитета алгоритмов в задачах классификации с учителем (2013)
Нечипоренко Ю. Л. - Системи підтримки електронних медичних карток (2013)
Рев’яцький І. Ю. - Передумови стандартизації електронної номенклатури лікарських засобів в Україні (2013)
Хейлик В. Д. - Интегративно-когнитивный подход к обучению иностранных студентов-медиков записи лекций по специальности (2013)
Чугунов В. В. - Пути трансформации и адаптации образовательных инструментов к современным условиям, Федорик В. М., Пиронкова О. Ф., Данилевская Н. В., Курило В. А. (2013)
Ангелова С. О. - Застосування методики "Карти свідомості" у структуризації навчального матеріалу в післядипломній та дистанційній освіті медиків (2013)
Гейченко Е. И. - Когнитивный подход в обучении языку студентов-нефилологов (2013)
Горілик Д. В. - Розробка програмного забезпечення для клініко-фармацевтичного аналізу, Левицька О. Р., Громовик Б. П. (2013)
Денисенко С. В. - Проблеми моніторингу здоров'я дітей, народжених за допомогою технологій екстракорпорального запліднення (2013)
Дудченко И. А. - Критерии эффективности в задачах медицины и здравоохранения (2013)
Жирок М. М. - Особливості емоційної взаємодії викладача і слухачів при дистанційній передачі знань, Краснов В. В. (2013)
Марценюк В. П. - Модуль реєстрації виконання студентами матрикулів практичних навичок та оцінок за ОСКІ в системі електронного контролю знань на базі СДО MOODLE, Семенець А. В. (2013)
Мінцер О. П. - Інформатизація охорони здоров'я та функціонування фармацевтичних ринків, Бабінцева Л. Ю. (2013)
Мінцер О. П. - Створення єдиної інформаційної системи охорони здоров'я та забезпечення державної політики в області статистики охорони здоров'я (2013)
Пенкин Ю. М. - Особенности преподавания дисциплины "Информационные технологии в фармации" в университете La Trobe (Австралия), Яценко Н. М. (2013)
Петров В. В. - Особливості програмних та апаратних засобів персонального медичного електронного паспорту, Крючин А. А., Горбов І. В., Денисюк М. С. (2013)
Пинькас В. Г. - Интеллектуальная поддержка проведения практических занятий в компьютерном обучении, Топоркова О. А., Кувичка И. Н., Скориков О. А. (2013)
Попов А. М. - Характеристика мультимедійних технологій як засобу розробки інтерактивного контенту для систем дистанційного навчання, Біленький О. С., Захарчук І. С. (2013)
Рубан А. М. - Система підтримки прийняття рішень при вітректомії у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією, Зольнікова А. Ю. (2013)
Рябух Н. М. - Проблемы обработки и формализации медицинских и фармацевтических данных и пути их решения, Радовинчик О. А. (2013)
Сепетий Д. П. - Обмеження дистанційного навчання: проблема інтерактивності (2013)
Таращенко Ю. Н. - Алгоритмы поиска подобных клинических случаев при доброкачественных очаговых образованиях щитовидной железы, Янчий И. Р., Болгов М. Ю. (2013)
Шупяцький І. М. - Захист персоніфікованої медичної інформації в нових умовах створення та взаємодії державних реєстрів (2013)
Патон Б. Е. - МААН: истоки, создание, деятельность (к 20-летию образования Международной ассоциации академий наук) (2013)
Грінченко В. Т. - Комп’ютери і наука, Грінченко Т. О. (2013)
Лавріщева К. М. - Розвиток ідей академіка В.М. Глушкова з питань технології програмування (2013)
Чайковський Ю. Б. - Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина ІІ. Фактори, що впливають на кількісні показники наукометричних баз), Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. (2013)
Амоша О. І. - Дорожня карта метановугільної галузі (рецензія на книгу М.О. Ілляшова, В.В. Левіта, Ю.В. Філатова "Очерки о метаноугольной отрасли") (2013)
Меркулов О. Є. - Творчий шлях металурга (до 75-річчя з дня народження академіка НАН України В.І. Большакова) (2013)
90-річчя академіка НАН України О.М. Алимова (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.С. Самойленка (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Сагача (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.О. Шульги (2013)
Наука формує наше майбутнє (лекція лауреата Нобелівської премії доктора Рьоджі Нойорі) (2013)
Бирка М. - Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін (2013)
Василенко Ю. - Модернізація післядипломної педагогічної освіти у контексті впровадження та розвитку дистанційної форми навчання (2013)
Васильченко Л. - Інформаційно-освітній простір методичної служби регіону: управлінський аспект (2013)
Вєтров І. - Веб-портал "Освіта Рівненщини" як інформаційно-комунікаційне освітнє середовище (2013)
Вольянська С. - Модель багатовекторної системи неперервної освіти педагогічних працівників на регіональному рівні (2013)
Галас А. - Підготовка методичних і педагогічних кадрів до впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти (2013)
Гладуш В. - З історії становлення методичних служб в Україні (2013)
Гулеватий А. - Модель психологічної готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інформаційного розвитку освіти (2013)
Дейнеко С. - Інноваційні підходи до надання послуг в освіті через освітні округи, Мішустіна Л., Тітарчук Н. (2013)
Дзеґа В. - Організаційно-методичне забезпечення вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників сільської школи на андрагогічних засадах (на прикладі Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Драбівського району Черкаської області) (2013)
Драч І. - Компетентність фахівця як теоретична проблема (2013)
Дрозд Т. - Консультативно-тренінговий центр "Крок" – інноваційна структура у роботі методичної служби (2013)
Єгорова В. - Фахова ключова компетентність як складова сучасних вимог до науково-педагогічних працівників (на прикладі викладачів іноземних мов) (2013)
Єремізіна Л. - Інноваційний напрямок методичної роботи з керівними кадрами освіти (2013)
Живюк І. - Вікіпедія та вчитель: готовність до взаємодії (2013)
Іванова С. - Термінологічно-понятійні проблеми у процесі інспектування діяльності вищих закладів післядипломної педагогічної освіти державною інспекцією навчальних закладів України (2013)
Кабак В. - Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічного університету до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій (2013)
Кавецький В. - Урахування соціально-професійних орієнтирів школярів у профорієнтаційній діяльності загальноосвітніх шкіл (2013)
Каратаєва М. - Розвиток інформаційно-освітнього середовища – умова підвищення професійних компетентностей педагога (2013)
Кириченко В. - Методичне забезпечення виконання міської екологічної програми (2013)
Кічула М. - Стандартизоване тестування в стандарті освіти Польщі (2013)
Коновальчук І. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Кулик О. - Управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій (2013)
Лузан Л. - Особливості управління розвитком учителів філологічних дисциплін у межах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Люшин М. - Понятійна система дослідження проблеми реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії на уроках у 6-7 класах загальноосвітніх шкіл (2013)
Махиня Т. - Зміст, форми і методи роботи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації (2013)
Мокрогуз О. - Мультимедійні засоби на уроках у масовій практиці навчання історії (2013)
Мурована Н. - До проблеми визначення структури інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Осипенко С. - Взаємодія методичних служб у рамках функціональної підсистеми "Освіта і наука України" єдиної державної системи цивільного захисту (2013)
Панасюк Н. - Емпіричне дослідження стану сформованості економічних знань майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Покроєва Л. - Формування інформативної компетентності як фактор особистісно-професійного зростання педагогів (2013)
Почуєва О. - Презентаційна діяльність сучасного навчального закладу (2013)
Приходькіна Н. - Особливості професійно-педагогічної підготовки викладача вищої школи США у системі підвищення кваліфікації (2013)
Радиш О. - Програмно-цільове управління розвитком життєтворчої особистості (2013)
Руснак Т. - Розвиток професійної компетентності вчителів фізики на курсах підвищення кваліфікації (2013)
Сенчук Ж. - Розвиток корпоративної культури як інноваційний напря діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Старєва А. - Розвиток методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця: 80-ті роки ХХ століття (2013)
Тимощук О. - Використання освітніх веб-ресурсів у підготовці вчителів технологій з охорони праці (2013)
Харченко А. - Психолого-педагогічні інноваційні технології в реалізації базового компонента дошкільної освіти (2013)
Хворостенко І. - Розвиток самоосвітньої компетентності як психолого-педагогічна проблема (2013)
Хоронжевський О. - Навчально-методичне забезпечення формування основ гігієнічної культури в процесі трудового навчання в основній школі (2013)
Чернікова Л. - Науково-методичний супровід розвитку ІТ-компетентності вчителів (2013)
Шевченко О. - Педагогічна майстерня як форма професійного розвитку молодого вчителя (2013)
Шиянюк Л. - Кейс-метод у формування комунікативної компетентності студентів технічного вишу на заняттях з української мови (2013)
Шмирук Н. - Розвиток критичного мислення педагогічних працівників засобами дискусійних форм навчання в умовах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Шуляк Н. - Дослідження ціннісного ставлення до людини у моральних вчинках старшокласників (2013)
Ягоднікова В. - Дослідження суб’єктивних чинників, що впливають на ефективність інноваційної педагогічної діяльності у вихованні (2013)
Гальчинський А. - Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми (2012)
Сіденко В. - Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи (2012)
Чаленко О. - Про невизначеність поняття "потенціал” в економічних дослідженнях (2012)
Бутенко А. - Державна підтримка підприємницького сектору України: досвід і проблеми, Сараєва І. (2012)
Смовженко Т. - Моделювання динаміки процентних ставок в умовах інфляції, Хиленко В., Андрос С. (2012)
Горчакова О. - Модель економічного простору (2012)
Попова О. - Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку (2012)
Прокіп А. - Сучасні підходи до енергозабезпечення людства в умовах формування суспільства сталого розвитку (2012)
Гош О. - Про економічну сутність понять "співробітництво” і "партнерство” (2012)
Хвесик М. - Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України, Бистряков І. (2012)
Мазур В. - Економічні аспекти стану металургії України, Тимошенко М. (2012)
Клунко Н. - Зарубіжний досвід імпортозаміщення у фармацевтичній галузі як приклад для України (2012)
Колосок В. - Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу, Верескун М., Дроботіна К. (2012)
Твердохлібова Д. - Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету (2012)
Ковтун О. - Стратегічні альтернативи для бізнесу та конкуренції в сучасній економіці (2012)
Дем’яненко С. - Стратегія адаптації аграрних підприємств України до глобальних змін клімату, Бутко В. (2012)
Мельник В. - Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15, Кощук Т. (2012)
Ільченко С. - Питання юридичного забезпечення діяльності морських портів України (2012)
Лупенко Ю. - Державне регулювання структурної трансформації в харчовій та переробній промисловості (2012)
Онегіна В. - Умови еквівалентності обміну (2012)
Калетнік Г. - Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави, Козловський С., Козловський В. (2012)
Шедяков В. - Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці (2012)
Савчук І. - Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності (2012)
Леонов Д. - Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків, Прасолов І. (2012)
Козюк В. - Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення (2012)
Бобко А. - Лісівництво і державна політика щодо користування землями лісогосподарського призначення в Україні (2012)
Грищенко А. - Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України (2012)
Голубка С. - М. Балудянський – реформатор і теоретик основних засад фінансово-економічної науки (2012)
Якубовський М. М. - Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості (2012)
Ткаченко Л. Г. - Побудова багаторівневої пенсійної системи як напрям національної пенсійної реформи (2012)
Гура Н. О. - Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація (2012)
Пустовойт О. В. - Системна нестійкість і альтернативи розвитку української економіки (2012)
Богдан Т. П. - Достатність міжнародних резервів як передумова забезпечення макрофінансової стабільності (2012)
Радіонов Ю. Д. - Основні види та суть бюджетних порушень (2012)
Михайловська О. В. - Синергетичний ефект від взаємодії стимулювання внутрішнього попиту і розвитку вітчизняного виробництва в умовах глобалізації (2012)
Шубравська О. В. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи, Ринденко Н. А. (2012)
Балакірєва О. М. - Взаємозв’язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності, Ноур А. М. (2012)
Свято ветеринарного братерства. Науково-практична конференція "Здобутки та перспективи розвитку галузі ветеринарної медицини" з нагоди Дня працівників ветеринарної медицини (2013)
Горжеєв В. М. - Комплексний підхід – запорука успіху в боротьбі з туберкульозом тварин (2013)
Зейналова Шалала Карам - Сравнительное изучение показателей сероконверсии при ньюкаслской болезни птиц, тестируемых с помощью РТГА и ELISA (2013)
Потоцький М. К. - Опісторхоз (Opisthorchosis), Тютюн А. І., Джміль В. І. (2013)
Палюх Т. А. - Застосування препарату "Мінковіт" для нормалізації мінерального обміну в організмі лактуючих норок, Цвіліховський М. І. (2013)
Омеляненко М. М. - Зміна яєчників за різного стану організму корів (2013)
Rublenko S. V. - Role of heart rate variability and endogenous pain factors at various schemes of anesthetic maintenance of abdominal operations in dogs, Rublenko M. V., Vlasenko V. M., Andriiets V. G. (2013)
Пономаренко В. М. - Лікарські рослини у ветеринарній практиці (2013)
Соколов Ю. В. - Ветеринарные нанотехнологии – реальность или экзотика? (2013)
Федорчак О. П. - Боротьба з лейкозом великої рогатої худоби в приватному секторі, Шевчук П. Ф. (2013)
Сорока Н. М. - Підготовка магістрів для ветеринарного забезпечення здоров’я екзотичних і диких тварин, Козачок В. С. (2013)
Омельчук О. В. - Славний ювілей (2013)
Білик В. В. - Неймовірний випадок із практики ветеринара (2013)
Прядко В. П. - Випадок з офтальмохірургії (2013)
Букраба Н. М. - Лікування отитів змішаної етіології у собак (2013)
Длугопольський О. В. - Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України, Івашук Ю. П. (2012)
Боголіб Т. М. - Модернізація економічного механізму діяльності університетів (2012)
Кобушко І. М. - Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку (2012)
Мельников О. С. - Економіко-математична модель оцінки доцільності проведення конкурсних торгів при здійсненні державних закупівель (2012)
Куриляк В. Є. - Вплив глобалізації на економічний розвиток України, Савельєв Є. В. (2012)
Шкодіна І. В. - Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної системи (2012)
Полуянов В. П. - Світова практика державно-приватного партнерства в інфраструктурному забезпеченні комунального господарства (2012)
Чорний Р. С. - Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу (2012)
Леоненко П. М. - Відродження традицій, Суторміна В. М. (2012)
Каменєв о. Ю. - Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті (2013)
Косолапов А. А. - Методика оценки надёжности нечётких систем с использованием различных видов размытых множеств (2013)
Косенко Є. Я. - Удосконалення реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів на залізниці, Кухлівський С. В., Бондаренко Б. М., Подзігун І. І. (2013)
Бараш Ю. С. - Формування організаційної структури за видами діяльності, Марценюк Л. В. (2013)
Golovchuk A. F. - Free-piston engine-and-hydraulic pump for railway vehicles, Prikhodko K. V. (2013)
Міщенко Т. М. - Методи аналізу стохастичних перехідних електромагнітних процесів у системах електричної тяги (2013)
Нікітенко А. В. - Кореляційно-дисперсійний метод визначення складових повної потужності в пристроях електричного транспорту, Костін М. О. (2013)
Вакуленко І. А. - Визначення механізму зношування вуглецевої сталі з мартенситною структурою (2013)
Дудкина В. В. - Адгезионная прочность никелевых и цинковых покрытий с медной основой, электроосажденных в условиях внешней стимуляции лазерным излучением (2013)
Логвінова Н. О. - Економіко-математичне обґрунтування розподілу поїздопотоків на напрямку залізничних перевезень з паралельними ходами знам’янка–одеса (2013)
Казача Ю. И. - Исследование механических свойств pb-ca-sn сплавов и лент для токоотводов герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов (VRLA), Шнуровой С. В., Иванов В. А., Дзензерский В. А., Бурылов С. В., Скосарь В. Ю. (2013)
Костриця С. А. - Оптимізація несучої конструкції планувальника баластної призми СПЗ-5/UA, Товт Б. М. (2013)
Саидова А. В. - Разработка математических моделей вагона на тележках 18-9810 и 18-9855 для исследования износов колес, Орлова А. М. (2013)
Устенко С. А. - Метод побудови просторової перехідної кривої, Діданов С. В. (2013)
Бербушенко В. П. - Про деякі аспекти вибухів у ґрунтах штучних споруд, Марущак О. В. (2013)
Щербак А. С. - Исследование свойств современных теплоизоляционных материалов (2013)
Пічурін В. В. - Теоретико-методологічні основи психологічної і психофізичної підготовки студентів у процесі фізичного виховання (2013)
Шпак О. - Проектна ідеологія формування економічних суб’єктів, Вишківська В., Примаченко Н. (2013)
Квас О. - Ідеї дитиноцентризму в українському освітньому просторі у другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Kryński А. - Edukacja a ewangelizacja w szkole XXI wieku (2013)
Łupiński S. - Etyka i kryzys w ujźciu encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est” (2013)
Микитюк О. - Формування особистості вчителя в процесі ціннісного ставлення до здоров’я, Шиян О. (2013)
Ашиток Н. - Особи з обмеженими можливостями на ринку освітніх послуг (2013)
Мадзігон В. - Дидактичні шляхи антикризової політики підприємницької діяльності (2013)
Костяк М. - Концепція регіонального розвитку індустрії здоров’я (на прикладі Херсонської області), Шмалєй С., Підвисоцький В., Редька І., Підвисоцький В. (2013)
Шиделко А. - Професійне самовизначення молодої особистості (2013)
Томашевський В. - Розвиток естетичної активності майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки (2013)
Бродська О. - Мовностилістичні особливості малої прози Артура Шніцлера (2013)
Кемінь Г. - Особливості застосування комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови молодшими школярами, Волошанська І. (2013)
Колодійчук Л. - Врахування специфіки електротехнологічних методів обробки у процесі проектування технічних дисциплін в аграрному навчальному закладі, Гайдукевич С. (2013)
Кравець Р. - Модернізація системи вищої аграрної освіти в умовах полікультуризації суспільства (2013)
Хомишак О. - Теоретичні аспекти змішаного навчання (2013)
Лучаківська І. - Українське національне життя у Холмі в міжвоєнний період, Павлів І. (2013)
Христук О. - Кар’єрний розвиток особистості як складова її професійного розвитку (2013)
Чорний Ю. - Роль діяльності Богдана Каськіва в розвитку Львівської виконавсько-педагогічної скрипкової школи (2013)
Мащакевич М. - Формування готовності до організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі як складова підготовки майбутніх менеджерів (2013)
Лямзіна Н. - Розробка веб-квесту як засобу навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого усного виступу у супроводі комп’ютерної презентації (2013)
Сніца Т. - Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності курсантів академії ДПСУ (2013)
Лужецька О. - Лінгвістичні особливості коротких оповідань Джойс Керол Оутс (на прикладі оповідання "Плями крові” ("Bloodstains”), Петришин О. (2013)
Горбатюк Л. - Теоретико-історичні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності фахівця (2013)
Секевіч Д. - Формування моральної культури майбутніх менеджерів у навчальних закладах Польщі (2013)
Савка І. - Основні принципи і закономірності економічного виховання учнівської молоді (2013)
Навроцька В. - Важливість розпізнавання модифікації звуків у зв’язному мовленні для успішного вивчення англійської мови (2013)
Назаренко О. - Використання мультимедійної презентації для формування іншомовної професійної комунікативності у студентів вищої технічної школи (2013)
Мамедова І. - Управління освітньою діяльністю в системі безперервної освіти (2013)
Перішко І. - Суть та напрями розвитку стратегії маркетингу в основних видах складових туристичної діяльності (2013)
Василиків І. - Сучасний стан інформатизації освітньої галузі (2013)
Овчар О. - Організація економічної допрофільної підготовки з математики в системі загальної середньої освіти (2013)
Майорчак Н. - Феноменологія людської брехливості: віковий ракурс (2013)
Волох О. - Значення хорового мистецтва в естетичному вихованні школярів (2013)
Петровська Т. - Методи і прийоми розвитку образного мовлення на уроках читання в 4 класі (2013)
Мнухин А. Г. - Устройство сверхбыстродействующей защиты, Брюханов А. М., Горошко И. П., Коротков В. В., Иорданов И. В., Мнухин В. А. (2012)
Иотенко Б. Н. - Безопасные условия эксплуатации гидрозащитной шахты по газовому фактору, Беляева Е. В. (2012)
Анненков Е. П. - О длине тупиковых выработок, проветриваемых гибкими вентиляционными трубами, Шевцов С. А., Иотенко Б. Н., Скрыпник А. В., Мислявцев В. Н. (2012)
Тында Г. Б. - Механизм формирования взрывоопасной среды в горных выработках в результате действия переходных процессов при общешахтном реверсировании вентиляционной струи (2012)
Дедич И. А. - Особенности метанодобываемости скважин дегазации выработанного пространства действующих очистных забоев, пробуренных с поверхности (2012)
Павлыш В. Н. - Автоматизация управления процессами воздействия на угольные пласты, Хасер Исмаил Даех, Аль-Джерди Орва (2012)
Павлыш В. Н. - Применение комплексного гидропневматического воздействия на угольный пласт для снижения газовыделения и пылеобразования, Гребенкин С. С., Стеблин В. В. (2012)
Павлыш В. Н. - Исследование процессов функционирования гидросистем механизированных крепей для повышения безопасности очистных работ на наклонных пластах, Зензеров В. И., Гребенкина А. С., Гродзинский П. Я. (2012)
Кудинов Ю. В. - Автоматическая система локализации взрывов КВПШ.1, Лепихов А. И., Новиков Р. Н. (2012)
Гутаревич В. О. - Исследование процесса взаимодействия ходового колеса с подвесным монорельсом (2012)
Федоров Е. М. - К вопросу модернизации и создания новых отечественных подъемных машин для вертикального подъема с учетом режима предохранительного торможения (2012)
Кудинов Ю. В. - совершенствование технических средств для обеспечения взрывопожаробезопасности низковольтных электрических сетей, Солёная О. Я. (2012)
Колосюк В. П. - Полезное использование реактивной энергии в импульсных системах потребителей электроэнергии, Тимченко В. И. (2012)
Стоян В. Н. - Повышение безопасности ведения работ проходческих участков путем обеспечения непрерывности проветривания тупиковых выработок угольных шахт, Колосюк В. П. (2012)
Долженков А. Ф. - Критерии оценки защитных свойств шахтерской спецобуви, Болибрух Б. В., Ленский В. Г. (2012)
Деревянский В. Ю. - Классификация условий формирования безопасной деятельности работников угольных шахт (2012)
Деревянский Ю. В. - Классификация законов и закономерностей травматизма, Сергеев В. А. (2012)
Деревянский В. Ю. - Определение трендов в динамике травматизма на угольных шахтах с использованием фигур технического анализа (2012)
Акопян Р. А. - Спрощений розрахунок подвійної рознесеної головної передачі автобуса, Дубянський О. В. (2013)
Bełch P. - Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie podkarpackim, Gazda A. (2013)
Ванкевич П. І. - Покращення конструктивних параметрів приладів контролю температури, що відтворюють траєкторії руху дослідних об’єктів, Ільків І. М., Спічак В. С., Богуцький С. М. (2013)
Вйонцек О. С. - Особливості управління знаннями на підприємствах транспортної галузі України (2013)
Вільковський Є. К. - Цифровий тахограф як засіб зменшення кількості небезпечних дорожніх ситуацій, Кельман І. І. Поляник Р. Р. (2013)
Вітрух І. П. - Методика визначення техніко-економічного рівня технічних виробів, транспортних засобів та транспортно – технологічних машин, Босий М. А., Вітрух П. І. (2013)
Wojewoda P. - Badanie częstotliwości jazdy rzeszowskich autobusów miejskich na przykładzie wybranej linii, Mądziel M. (2013)
Wojtoń M. - Adaptacja układu wtryskowego multec xm do stanowiska badawczego, Balawender K. (2013)
Горбай О. З. - Розміщення та оснащення робочого місця водія автобуса загального призначення частина 2 (2013)
Гудз Г. С. - Визначення раціональної тривалості дефектування автобусних кузовів на засадах ймовірнісно-статистичного підходу, Осташук М. М., Королевич Л. М. (2013)
Diveyev B. - Lamina elastic constants identification based on dynamic testing and refined theory, Butyter I., Pelekh J., Kernytskyy I. (2013)
Zielińska E. - Wymagania dotyczące okręgowej stacji diagnostycznej (2013)
Калиновський А. О. - Економічна модель оцінки забезпечення якості відновлення авіаційної техніки, Голомовзий В. М., Чорій М. В. (2013)
Karbowniczek D. - Analiza wskaźnika głębokości deformacji nadwozia samochodu osobowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Lejda K. (2013)
Карпенко В. Р. - Визначення керуючих дій водія в умовах маневрування легкового автомобіля малого класу, Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І. (2013)
Качмар Р. Я. - Оптимізація теплового стану автомобільного двигуна за рахунок використання термостата з електронним керуванням, Панчишин А. С. (2013)
Ковальов В. Г. - Реалізація транзитного потенціалу, як механізм забезпечення транспортної безпеки, Козак В. Р., Лакомська Н. І. (2013)
Konieczny D. - Wpływ wieku posiadacza pojazdu na wysokość stawki ubezpieczeniowej OC i AC, Mądziel M. (2013)
Копитко М. І. - Тенденції впливу тіньової економіки на рівень економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Критенко О. О. - Протидія корупції у сфері державних закупівель в транспортному комплексі в Україні, Козак В. Р., Лакомська Н. І. (2013)
Lejda K. - Fnaliza systemów bezpieczeństwa w pojazdach używanych w spedycji krajowej i międzynarodowej, Krzemiński A. (2013)
Lew K. - Technologie wykorzystywane w elektronicznym poborze opłat, Klimaszewski P. (2013)
Литвишко Л. О. - Управління товарними запасами підприємства в ринкових умовах, Кельман І. І. (2013)
Марков Б. М. - Особливості антимонопольного регулювання у галузі транспорту в Україні, Козак В. Р. Лакомська Н. І. (2013)
Пасічник А. М. - Фактори, що впливають на формування транспортно-логістичних мереж, Вітрух І. П., Кутирєв В. В. (2013)
Пасічник А. М. - Застосування супутникових та геоінформаційних технологій в системах управління перевезенням вантажів, Мороз Б. І., Кузьменко А. І. (2013)
Петренко О. К. - Травматизм на дорогах міста з підвищеним рівнем вібрації та шуму, Белявська Б. М. (2013)
Пінішко В. С. - Система тарифів України в контексті економічної кризи, Рудницька О. С. (2013)
Подолян О. І. - До питання безпеки руху на автомобільних дорогах України, Матковський Ю. А., Радковський Б. Т. (2013)
Подолян О. І. - До питання ефективного використання палива в теплових двигунах (в порядку обговорення), Матковський Ю. А. (2013)
Попович В. В. - Вплив кутів поздовжнього й поперечного нахилу осей шворнів на кінематику кермового приводу автобуса із залежною передньою підвіскою з урахуванням координат центра кульового пальця важеля поворотного кулака, Крайник Л. В. (2013)
Семерак В. М. - Математична модель розрахнку теплового стану елементів гальмівних систем з урахуванняям термочутливості коефіцієнта тертя, Косарчин В. І., Іваник Є. Г. (2013)
Сохацький А. В. - Моделювання аеродинаміки транспортного апарата з використанням осередених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є – Стокса, Вітрух І. П. (2013)
Ustrzycki A. - Wpływ przedwtrysku na zajwiska falowe w zasobnikowym układzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym, Jaworski A., Kuszewski H. (2013)
Фединець В. О. - Мінімізація складової похибки від неповноти гальмування під час вимірювання температури вихлопних газових потоків двигунів внутрішнього згоряння (2013)
Ялинський Б. В. - Соціальна інженерія в структурі автомобільного транспорту, Возняк Г. С (2013)
Jaśkiewicz M. - Ekonomiczna analiza projektu europejskiego systemu modułowego dla transportu drogowego w polsce, Olejnik K., Woźniak G. (2013)
Jaśkiewicz M. - Ekonomiczna ocena zwiększenia pracy przewozowej zespołu pojazdów w transporcie drogowym na wybranym przykładzie, Olejnik K., Woźniak G. (2013)
Майба Т. М. - Сторінки історії автомобіля (2013)
Бєлякова О. С. - Ідеї А.С. Макаренка щодо формування загальної культури безпритульних дітей (2013)
Бочарникова Т. Ф. - Формування професійної спрямованості учнів у педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2013)
Василенко Г. В. - Використання досвіду А. Макаренка з господарсько-підприємницького виховання в середніх школах України 50–60-х рр. ХХ ст (2013)
Денисенко А. О. - Деякі аспекти безпосереднього впливу наставника на виховання молоді у педагогічній спадщині А.С. Макаренка, Проценко В. Б. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського