Чорний В. - Диверсифікація соматичної будови студентів першого року навчання факультету фізичного виховання Прешовського й Жешувського університетів, Дрозд с., Новосад-Сержант Є., Чая Р., Дрозд М., Чорнота Б., Мицкан Б. М., Мицкан Т. С. (2014)
Олійник Ю. О. - Антидопінгова освіта в системі підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні й Росії, Мицкан Б. М., Солдатенков П. М. (2014)
Шандригось Г. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури за оцінкою студентів-випускників ВНЗ України, Мицкан Б. М. (2014)
Олійник Ю. О. - Екологічні проблеми сучасного олімпійського руху та їхнє відображення в системі олімпійської освіти студентів, Лісовський Б. П. (2014)
Франків Є. Є. - Оцінка на уроці фізичної культури як мотиваційно-стимулюючий фактор для дітей середнього шкільного віку (2014)
Кашуба В. О. - До питання використання інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання, Демчук С. П. (2014)
Коробейнікова Л. Г. - Взаємозв’язок між рівнем прояву стресостійкості та когнітивними функціями в спортивних танцях, Стовба А., Щіпенко А., Мицкан Т. С. (2014)
Герасимчук А. Ю. - Динаміка розумової працездатності дітей у перший рік навчання в основній школі (2014)
Мицкан В. М. - Формування психофізичних якостей керівника туристичної групи, Мицкан Т. С. (2014)
Майструк В. В. - Показники фізичного стану й нейродинамічних властивостей у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Блавт О. З. - Аналітичний аналіз метрологічної достеменності тестового контролю здібності до диференціювання параметрів рухів студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2014)
Антонець В. В. - Взаємозв’язок показників швидкісносилової підготовки з результатом у стрибках у висоту з розбігу способом "фосбері-флоп”, Антонець В. Д., Лебедюк В. І. (2014)
Банах В. І. - Удосконалення техніки відштовхування в стрибках на лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки, Бережанський О. О., Казмірук А. В. (2014)
Мицкан Б. М. - Реабілітація хворих ревматоїдним артритом. Сучасний стан проблеми, Остап’як З. М. (2014)
Іваночко В. В. - Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями, Грибовська І. Б., Музика Ф. В. (2014)
Голод Н. Р. - Вплив порушень функціонального стану вегетативної нервової системи на рівень фізичної підготовленості студенток спеціальної медичної групи (2014)
Заставна О. М. - Сучасний стан проблеми реабілітації слабочуючих дітей в Україні, Аравіцька М. Г. (2014)
Ротар О. В. - Фізичний розвиток і рухові дисфункції у дітей старшого шкільного віку з вадами зору, Білоус І. В., Грицуляк Б. В. (2014)
Галаманжук Л. Л. - Відставлений ефект урахування рухової асиметрії дівчаток під час фізичної активності в дошкільному навчальному закладі, Єдинак Г. А. (2014)
Новосад-Сержант Є. - Вивчення прояву порушень постави в першокурсників факультету фізичного виховання Прешовського університету, Чорний В., Дрозд С., Чорнота Б., Чая Р., Дрозд М., Мицкан Б. М. (2014)
Новак В. Л. - Стан та перспективи розвитку гематологіїт в Україні (2014)
Andreeva S. V. - Variant translocations t(9;22)(q34;q11) or additionalchromosomal abnormalities at diafnosis of myeloid leukemia, Korets K. V, Ruzhinskaya E. E. (2014)
Барілка В. А. - Секреція фактора некрозу пухлин(TNF),трансформуючого фактора БЕТА 1 (TGF ?1) та природна уитотоксичність у хворих на злоякісні лімфоми з ураження селезінки, Матлан В. Л., Євстахевич Ю. Л, Євстахевич І. Й, Логінський Є. В. (2014)
Bebeshko V. G. - The relationship between amino acid composition of bone marrow stromal fibroblasts and myelogram data in different phases of children acutelymphoblastic leukemia, Bruslova K. M., Volodyna T. T., Panchenko L. M., Lashenko L. A., Tsvetkova N. M., Gonchar L. O. (2014)
Бездєнєжних Н. О. - Модифікація в пухлинних клітинах антигенних характеристик,асоційованих з епітеліально-мезенхімальним транзитом, під впливом деяких цитокінів та протипухлинних препаратів, Лихова О. О., Семесюк Н. І., Кудрявець Ю. Й. (2014)
Бойко О. І. - Прогнозування перебігу мієлодиспластичного синдрому:традиційні та нові фактори (2014)
Вороняк М. І. - Проблеми проведення полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) та шляхи їх розв’язання, Кокоруз М. В., Тераз С. С. (2014)
Гордієнко А. І. - Порівняльна характеристика гуморальної імунної вдповіді на ліпополісахариди ентеробактерій у хворих з захворюваннями системи крові, Гордієнко А. І., Третяк Н. М. (2014)
Гордієнко А. І. - Гликопротеин PGP-170 – предиктор ответа на терапию у больных острой миелоидной лейкемией, Горяінова Н. В., Кубарова В. О., Третяк Н. М. (2014)
Гордієнко А. І. - Роль імунорегуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів в прогресуванні хронічної мієломоноцитарної лейкемії, Кубарова В. О., Стародуб Г. С., Третяк Н. М., Горяінова Н. В. (2014)
Євстахевич Ю. Л. - Клінічна ефективність та віддалені результати спленектомії при хронічній лімфоцитарній лейкемії, Євстахевич І. Й., Виговська О. Я., Рехтман Г. Б., Логінський В. Є. (2014)
Зотова О. В. - Цитогенетичні фактори прогнозу при гострих лімфобластних лейкеміях, Лук’янова А. С., Вальчук М. О., Лебедь Г. Б., Логінський В. Є. (2014)
Котлярчук К. Б. - Сучасні підходи до проблеми вагітності при хронічній мієлоїдній лейкемії (2014)
Красівська В. В. - Визначення вмісту фактора зсідання крові VIII (ІХ)у концентратах препаратів для лікування хворих на гемофілію А та В, Семеняка В. І., Стасишин О. В. (2014)
Лановенко І. І. - Залізодефіцит пригнічує активність оксиду азоту (2014)
Лановенко І. І. - Експериментальне моделювання апластичної анемії (2014)
Лановенко І. І. - Кисневотранспортна функція крові у хворих на гемофілію в стабільний період, Авер’янов Є. В., Ющенко П. В., Семеняка В. І. (2014)
Лихова О. О. - Дослідження змін деяких біологічних та цитогенетичних характеристик пухлинних клітин після трансдукції їх геном інтерферону-БЕТА в складі бакуловірусного фактора, Семесюк Н. І., Бездєнєжних Н. О., Ковальова О. А., Строковська Л. І., Воронцова А. Л., Кудрявець Ю. Й. (2014)
Лозинський Р. Ю. - Поліплоїдія та інші хромосомні аномалії стимульованих IN VITRO клітин периферичної крові при ідіопатичному мієлофіброзі (2014)
Лукавецький Л. М. - Сучасні підходи до профілактики інвазивних мікозів у гематології, Жуковець В. Є., Сімонова М. І., Зозуля Т. О., Везденко Л. О., Примак С. В. (2014)
Лук’янова А. С. - Хромосомні зміни у Ph-негативних клітинах хворих на ХМЛ при лікуванні іматинібом та нілотинібом (2014)
Liubich L. D. - Comparatve study of rat neural cells supernatant and immunomodulatory preparations influence on the peripheral blood mononuclear cells of patients with brain gliomas in vitro (2014)
Масляк З. В. - Особливості перебігу множинної мієломи у хворих з цитогенетичними аномаліями в умовах сучасної терапії, Цяпка О. М., Лещук О. В., Лукавецький Л. М., Дзісь І. Є., Гриців М. С., Даниш О. Й., Лук’янова А. С. (2014)
Мироненко Г. А. - Вміст олігопептидів середньої молекулярної маси як показник метаболічної інтоксикації при автоімунній гемолітичній анемії (2014)
Misharina Z. A. - Defining the role of gene deletion TP 53 in the diagnosis and prognosis of chronical lymphoprolipherative neoplasms using the methodof fluorescence in situ hibridization, Sitko V. V., Kurchenko A. I., Кravchenko S. M., Коstyukova N. I., Bebeshko V. G. (2014)
Ніколаєнко-Камишова Т. П. - О роли фибринокетина в развитии сосудистых осложнений у больных с хроническими миелопролиферативными неоплазиями (2014)
Пеленьо Н. В. - Волосистоклітинна лейкемія – варіант (діагностика, лікування), Виговська Я. І., Масляк З. В., Євстахевич Ю. Л., Логінський В. Є. (2014)
Перехрестенко Т. П. - Аналіз ефективності лікування інгібіторами тирозинкінази хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, які отримували попереднє лікування мієлосаном (2014)
Рибальська А. П. - Предиктори інфекційно-запальних ускладнень у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Мельник О. А., Немировська Л. М., Скачкова Н. К., Федоровська О. О. (2014)
Сидорович Э. К. - Динамика содержания Т-лимфоцитов у пациентов в остром периоде инфаркта мозга в зависимости от исхода заболевания, Гончарова Н. В., Лихачев С. А., Шабалина Ю. С. (2014)
Стасишин О. В. - Аналіз розподілу алельних варіантів генів HLA-DRB1,HLA-DQA1,HLA-DQB1 у хворих на гемофілію А, Терпиляк О. І., Красівська В. В., Макух Г.В. (2014)
Третяк Н. М. - Якість життя людини: сутність поняття, Басова О. В., Горяінова Н. В., Коваль А. І., Аношина М. Ю., Мнишенко В. М., Яговдик М. В. (2014)
Шляхтиченко Т. Ю. - Функціональний стан цитокінової ланки імунітету хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2014)
Шороп Є. В. - Морфометрична характеристика тромбоцитів у хворих мієлопроліферативні неоплазії (2014)
Юрчишак І. М. - Аналіз роботи консультативної поліклініки за 2011–2013 роки, Примак С. В., Войціцький Ю. В., Іваник С. Л. (2014)
Тимченко А. С. - Розробки і впровадження результатів наукової діяльності інституту за напрямом "Трансфузіологія", Настенко О. П., Загоруйко Н. Л. (2014)
Вергун Л. Ю. - Новий молдекулярно-генетичний маркер крові в діагностиці гемотрансмісивних інфекцій (2014)
Вороняк М. І. - Використання методу електрофорезу для контролю якості препаратів з донорської крові людини, Мосінг Н. Ф., Потьомкіна Г. О., Паробецька І. М. (2014)
Калиниченко Т. О. - Захист еритроцитів пуповинної крові людини при наднизькій температурі, Аношина М. Ю., Глухенька Г. Т. (2014)
Кондрацький Я. Б. - Токсикологічна характеристика нового колоїдного-гіперсмолярного інфузійного розчину (2014)
Любич В. В. - Особливості мікробіологічних досліджень під час випробувань гемотрансфузійних препаратів на стерильність (2014)
Любчак В. В. - Менеджмент донорства як шлях раціонального використання ресурсів і складова управління якістю та забезпеченням інфекційної безпеки, Тимченко А.С. (2014)
Новак В. Л. - Використання синергічного ефекту вірусінактивуючих агентів у сучасних технологіях одержання факторів згортання крові та фібринолізу, Вороняк М. І., Даниш Т. В., Дульцева Н. А., Мадич С. Є., Орлова Л. В., Шурко Н. О. (2014)
Павлюк Р. П. - Антигени й антитіла системи КІДД:фізіологічне та клінічне значення (2014)
Перехрестенко П. М. - Донороздатність населення України, Назарчук Л. В., Буркова І. С., Самусь В. М. (2014)
Петров А. К. - Застосування екстракорпоральної детоксикації в комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи (2014)
Сергутіна С. Ю. - Визначення титрів антиеритроцитарних антитілу препаратах імуноглобуліну для внутрішньовенного введення, Тимченко А. С. (2014)
Старіков А. В. - Порівняльна характеристика впливу розчинів реологічно-мікроциркуляторної дії на систему гемостазу, Баронська Л. В., Петров А. К. (2014)
Старіков А. В. - Досвід інтенсивної терапії гемолітичної анемії, Баронська Л. В., Семеняка В. І., Петров А. К. (2014)
Терещук Т. О. - Вміст основних класів імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові донорів антименінгококової плазми (2014)
Шурко Н. О. - Дослідження впливу вірусінактивуючих агентів на активність факторів згортання крові, Вороняк М. І., Даниш Т. В., Дульцева Н. А., Мадич С. Є. (2014)
Вихідні дані (2014)
Бортнік А. М. - Вирощування вівса в умовах радіоактивного забруднення західного Полісся (2014)
Голодна А. В. - Урожайність та якість зерна люпину вузьколистого і вівса голозерного за сумісного вирощування, Павленко В. Ю., Ремез Г. Г. (2014)
Зуза В. С. - Ефективність гербіцидів різного характеру дії залежно від рівня забур’яненост, Гутянський Р. А. (2014)
Кирилюк В. П. - Продуктивність гречки залежно від систем основного обробітку ґрунту та удобрення, Бєлоцька Л. В. (2014)
Кнігніцька Л. П. - Продуктивність пшениці м’якої дворучки зимоярка в умовах Прикарпаття (2014)
Огурцов Є. М. - Продуктивність фотосинтезу сої залежно від погодних умов і технологічних прийомів вирощування в східній частині Лівобережного Лісостепу України, Белінський Ю. В. (2014)
Попов С. І. - Формування якості зерна пшениці озимої залежно від системи удобрення за різних погодних умов, Фурсова Г. К., Авраменко С. В., Леонов О. Ю. (2014)
Rozhkov A. O. - Crop productivity of Spring barley variety monomakh under the influence of different seeding rates and foliar additional fertilizing, Chernobay S. V. (2014)
Скидан В. О. - Реакція сортів рису на елементи технології вирощування в умовах рисових систем, Скидан М. С. (2014)
Буряк Ю. І. - Розробка способів підвищення насіннєвої продуктивності зернових колосових культур та соняшнику в лабораторії насінництва та насіннєзнавства ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН, Огурцов Ю. Є., Чернобаб О. В., Клименко І. І. (2014)
Горова Т. К. - Особливості формування фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної, Сайко О. Ю., Черкасова В. К. (2014)
Козаченко М. Р. - Сорти ячменю ярого для сучасного сільськогосподарського виробництва, Васько Н. І., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Зимогляд О. В., Шевченко Г. С. (2014)
Корнієнко С. І. - Статистичні показники формування фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної в адаптивній селекції, Горова Т. К., Сайко О. Ю. (2014)
Коханюк Н. В. - Оцінка сортозразків сої на основі кореляції кількісних ознак та індексів (2014)
Леонова Н. М. - Залежність показників господарсько корисних ознак гібридів кондитерського соняшнику від густоти стояння рослин, Кириченко В. В., Сивенко В. І., Кузьмишена Н. В. (2014)
Макляк К. М. - Особливості мінливості жирнокислотного складу олії гібридів соняшнику залежно від температури повітря, Вареник Б. Ф., Кутіщева Н. М. (2014)
Олепір Р. В. - Вплив елементів технології вирощування на розвиток симбіотичного апарату сої, Запорожець Л. М. (2014)
Посилаєва О. О. - Скринінг світової колекції сої за стійкістю до спеки та посухи і виділення джерел для селекції, Кириченко В. В., Рябуха С. С. (2014)
Сатаров О. З. - Добір високостійких гібридів соняшнику до гербіциду Євролайтінг за елементами структури урожаю, Кириченко В. В. (2014)
Сивенко В. І. - Інноваційні розробки з селекції соняшнику, Кириченко В. В., Коломацька В. П., Сивенко О. А., Андрієнко В. В. (2014)
Тарасюк С. І. - Triticosecale Wittmack ex. A. Camus: значення,стан у часі на прикладі євразійського простору (2014)
Шпак Д. В. - Визначення джерел та донорів цінних господарських ознак для селекції рису, Петкевич З. З., Шпак Т. М., Паламарчук Д. П. (2014)
Вінюков О. О. - Ефективнисть застосування мінерального мікродобрива сизам при вирощуванні сільськогосподарських культур, Коробова О. М., Пархомюк К. М., Моргунова Л. Я., Прокопенко Л. А. (2014)
Кузьменко Н. В. - Передпосівна обробка насіння пшениці м‘якої озимої (Trіticum aestivum l.) в захисті від кореневих гнилей, Литвинов А. Є., Фурсова Г. К. (2014)
Роман Б. В. - Зміни реакції ґрунтового розчину між IX (2006-2010 рр.) та Х (2011-2013 рр.) турами агрохімічного обстеження ґрунтів в Харківській області, Десенко В. Г., Жадан Б. І. (2014)
Трускавецький С. Р. - Контроль стану систем контурно-меліоративної організації території в Харківській області за допомогою космічної зйомки, Вяткін К. В., Шерстюк О. І. (2014)
Євтушевський М. Н. - Аналіз фактора популяції вовка (Canis lupus) в мисливському господарстві "Ізбицьке" Харківської області, Пієв С. М. (2014)
Ляшенко А. О. - Вплив термінів зберігання сперми бугаїв рідкісних і локальних порід на морфологічні і морфометричні показники (2014)
Голік О. В. - Нові сорти пшениці ярої селекції інституту рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН, Звягінцева А. М. (2014)
До уваги авторів (2014)
Рябчун В. К. - Шляхи збагачення Національного генбанку рослин України, Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л., Бондаренко В. М., Музафарова В. А., Холод С. М., Холод С. Г., Курдін О. О. (2014)
Кір’ян В. М. - Збір зразків генофонду рослин у південних і центральних степових районах України, Глущенко Л. А., Богуславський Р. Л. (2014)
Рябчун В. К. - Ознакова колекція тритикале ярого за ознаками відмінності, Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є., Клименко І. В. (2014)
Кузьмишина Н. В. - Оцінка нових колекційних зразків кукурудзи за біохімічними показниками зерна, Рябчун В. К., Вакуленко С. М., Ільченко Н. К., Головчанська І. О., Тертишна Н. В., Акулова М. А. (2014)
Безугла О. М. - Наукові основи формування ознакової колекції квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.), Кобизєва Л. Н. (2014)
Харченко Ю. В. - Study collection potato varieties for resistance to viral diseases, Бондус Р. О., Таран О. П., Міщенко Л. Т., Карелов А. В. (2014)
Маренюк О. Б. - Оцінка колекційних зразків ячменю ярого на алюмостійкість, Бугайов В. Д. (2014)
Боровська І. Ю. - Визначення джерел стійкості кукурудзи до шкідливих організмів, Петренкова В. П., Чернобай Л. М., Чугаєв С. В. (2014)
Горенський В. М. - Джерела насіннєвої продуктивності колекційних зразків люцерни за умов підвищеної кислотності ґрунту, Бугайов В. Д. (2014)
Задорожна О. А. - Особливості довготривалого зберігання насіння зразків генофонду жита, Шиянова Т. П., Герасимов М. В. (2014)
Рябчун В. К. - Норман Борлоуг – агроном, лауреат Нобелівської премії миру (2014)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2014)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2014)
Наукові конференції (2014)
Задорожна О. А. - Нарада в м.Тапіозеле, Угорщина, Кір’ян В. М. (2014)
Кір’ян В. М. - П’ята нарада робочої групи по зернобобових культурах Європейської кооперативної програми з генетичних ресурсів рослин (2014)
Правила для авторів (2014)
Фадєєнко Г. Д. - МАЛА – легенда медицини XX століття (до 95-річчя з дня народження академіка Любов Трохимівни Малої), Милославський Д. К., Грідасова Л. М., Бенько О. Г., Кулешова О. М., Кужель У. М. Академік Л. Т. (2014)
Боярська Л. М. - Актуальні проблеми формування здоров’я дітей, народжених недоношеними. Літературний огляд. Частина 1, Веліканова Т. В., Подліанова О. І. (2014)
Довгаль Г. В. - Структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи за умов свинцевої інтоксикації, Шевченко І. В. (2014)
Мачоган В. Р. - Мікрофлора порожнини рота та її роль у патогенезі генералізованого пародонти ту (2014)
Григ Н. І. - Хвороба Ебола: що необхідно знати лікарю-стоматологу, Коленко Ю. Г. (2014)
Дикий О. М. - Гіпокаліємія (2014)
Довгаль Г. В. - Навчально-методичні заходи, що сприяють підготовці студентів до ліцензійного тестування "Крок" – 1, Супонько Ю. В., Довгаль М. А., Снісар О. С. (2014)
Абдиримова А. Д. - Взаимосвязь интенсивности выявления элементов воспаления и этиологических агентов воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин, Туйчиева Г. В., Матризаева Г. Д. (2014)
Беньковська Л. К. - Характер неспецифічних реакцій при серологічній діагностиці гепатиту с у зіставленні з дослідженнями гормонального стану, Сергеєва Т. А. (2014)
Борисенко В. Б. - Микробиологическая характеристика гемокультуры при механической желтухе, остром холангите и билиарном сепсисе (2014)
Вашкеба-Бітлер Е. М. - Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту з листя хріну звичайного в умовах парацетамолового гепатиту (2014)
Гасми Мохамед Мехди - Химиотерапия второй линии у больных распространенным раком желудка (2014)
Горбач О. І. - Поєднання вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину – ефективний метод в боротьбі з пухлинною імуносупресією, Храновська Н. М., Скачкова О. В., Сидор Р. І., Позур В. К. (2014)
Дендеберя С. Г. - Визначення переважних груп ризику ураження на ВІЛ/СНІД серед населення м. Кременчук, Гаврилюк В. Г., Вінніков А. І. (2014)
Коваленко Е. Ю. - Особенности гепатотоксичности лекарственных средств: акцент на безопасность назначения (часть 2) (2014)
Комнацький Б. Ю. - Вміст глюкози і глікованого гемоглобіну в крові та калію, натрію і загального білку в ротовій рідині стоматологічних хворих із поєднаним цукровим діабетом, Кулигіна В. М. (2014)
Кравчун П. П. - Патогенетичне значення порушень вуглеводного обміну у прогресуванні хронічної серцевої недостатності у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2 типу та ожирінням (2014)
Кравчун П. Г. - Динаміка копептину у хворих з гострим інфарктом міокарда залежно від ступеня ожиріння, Єрмак О. С., Риндіна Н. Г., Литвиненко О. Ю. (2014)
Курташ О. О. - Ранні та віддалені результати після колостомії, як першого етапу хірургічного лікування дітей з аноректальними вадами розвитку (2014)
Латогуз С. И. - Влияние карведилола на дисфункцию эндо­телия при нарушениях сердечного ритма у больных ишемической болезнью серда (ИБС) и сахарным диабетом II типа (СД II), Кириченко М. П., Реусов В. В. (2014)
Мумджи З. Ф. - Структурні зміни серця при хронічних обструктивних захворюваннях легень професійного ґенезу, Ніколенко Є. Я., Захаров О. Г. (2014)
Нефьодов О. О. - Оцінка знеболюючого потенціалу неопіоїдних анальгетиків за умов експериментального алергічного енцефаломієліту (2014)
Николенко М. И. - Особенности динамики биохимических маркеров 1 и 2 триместров при беременностях после вспомогательных репродуктивных технологий, Грабарь В. В., Арбузова С. Б., Телитченко А. Г. (2014)
Панченко М. С. - Синдромологічна структура соматогенного астенічного симптомокомплексу у пацієнтів підвищеного кардіоваскулярного ризику (2014)
Перцева Н. О. - Структура кореляційних зв’язків між показниками ендотеліальної дисфункції і судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з поганою компенсацією гіперглікемії після лікування артеріальної гіпертонії блокаторами рецепторів ангіотензину (2014)
Поготова Г. А. - Вплив метаболітотропних засобів синтетичного і природного походження на осмотичну резистентність мембран еритроцитів в крові щурів при дихлоретановому гепатиті (2014)
Посохова К. А. - Ефективність препаратів кверцетину при експериментальному цукровому діабеті типу 1, Стечишин І. П. (2014)
Притула В. П. - Варіанти відкритого хірургічного втручання при кістах печінки різної етіології у дітей (2014)
Розуменко В. Д. - Якість життя пацієнтів похилого віку хворих на гліобластоми півкуль великого мозку, Яворський О. А., Бабієнко В. В. (2014)
Сафонова И. Н. - Возможности эхографического исследования плода, плаценты и амниотической жидкости в диагностике реализации внутриутробного инфицирования (2014)
Сатурська Г. С. - Антиоксидантний захист міокарда щурів з різною вродженою стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу, Бондаренко Ю. І., Чарнош С. М. (2014)
Сорока І. О. - Оксидативний стрес та фактор антиоксидного захисту в умовах хронічного ендотоксикозу (2014)
Степанова О. В. - Печінкові ферменти як маркери порушення чутливості до інсуліну та кардіоваскулярного ризику у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Ярмиш Н. В., Грозна Л. М., Зелена І. І., Сьомова О. В. (2014)
Танцура Л. М. - Роль хронічних герпесвірусних інфекцій в ґенезі затримки психомовного розвитку у дітей, Сало С. В., Третьяков Д. В., Пилипець О. Ю., Лук’янцева О. Ю. (2014)
Терещук Т. О. - Визначення титру антименінгококових антитіл у донороздатного специфічно неімунізованого населення Житомирської області (2014)
Хара М. Р. - Половые отличия реакции миокардиальных холинорецепторов при повреждении сердца адреналином на фоне мела тонина, Шкумбатюк Е. В. (2014)
Хижняк А. А. - Інтенсивна інтраопераційна терапія хворих на рак грудної залози: стан окисної модифікації білків плазми як індикатор ефективності антиоксидантної протекції, Красносельський М. В., Шульга М. В. (2014)
Шевчук С. В. - Тромбоцитопенія – як маркер ураження серцево-судинної системи у хворих на системний червоний вовчак (2014)
Барыш А. Е. - Мультисегментарное математическое моделирование шейных позвоночных двигательных сегментов, Козырев С. А., Яресько А. В. (2014)
Голік В. П. - Порівняльна оцінка протиконтамінаційної ефективності відбиткового матеріалу та розмірної точності конструкцій зубних протезів, Янішен І. В., Філатов І. В., Філатов М. І. (2014)
Литвиненко О. А. - Адгезивні властивості мікрофлори, виділеної з кишківника у осіб з ожирінням (2014)
Мироненко Л. Г. - Биологические свойства музейных штаммов микроорганизмов рода Enterococcus, Перетятко Е. Г. (2014)
Михайліченко І. В - Дослідження умовно-патогенних мікроорганізмів – чинників дисбіозу урогенітального тракту та їх здатність до біоплівкоутворення, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2014)
Білаш С. М. - Лектинова активність вуглеводних детермінант структурних компонентів воротарного відділу шлунку при гострому експериментальному гастриті та введенні кріоконсервованої плаценти (2014)
Біляєва О. О. - Ультраструктурне обґрунтування ефек­тивності застосування раннього ентерального харчування у післяопераційному періоді при гострій кишковій непрохідності в експерименті , Іванченко Р. В. (2014)
Іванченко М. В. - Комп’ютерний тривимірний аналіз ультраструктурних перебудов та реакцій мітохондрій скоротливих кардіоміоцитів щурів за умов хронічної пренатальної гіпоксії (2014)
Каминский Р. Ф. - Морфофункциональные изменения кардиомоцитов крыс при хронической ртутной экспозиции (2014)
Крамар С. Б. - Гістологічні та гістохімічні зміни ушкодженої ділянки шкіри в динаміці після експериментальної термічної травми, Волков К. С. (2014)
Онул Н. М. - Особливості структурної перебудови фетоплацентарного бар’єру при впливі сполук свинцю (2014)
Шкляр А. С. - Частота дисгармонійного компонентного складу маси та динаміка змін міцністі тілобудови людини у онтогенетичному періоді підліткового віку (2014)
Марковский В. Д. - Морфофункциональные изменения в системе мать-плацента-плод при плацентарной дисфункции, Куприянова Л. С., Ткачев А. Э., Несмиян Н. В. (2014)
Нефьодова О. О. - Модифікуюча дія цитрату срібла на кардіо­токсичність ацетату свинцю в експерименті (2014)
Побережник Г. А. - Причины возникновения послеоперационных осложнений у пациентов с одонтогенным гайморитом (2014)
Проценко Е. С. - Маркер пролиферативной активности Ki-67 печени плодов и новорожденных от матерей с осложненной беременностью, Ремнёва Н. А., Шерстюк С. А., Сорокина И. В. (2014)
Савченко І. М. - Аналіз впливу поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 на розвиток лейоміоми матки у жінок із різними факторами її ризику, Гарбузова В. Ю. (2014)
Яковцова И. И. - Морфологические аспекты сравнения повреждающего действия электрохирургического и радиоволнового методов на ткани маточной трубы крыс при экспериментальном моделировании спаечной болезни, Козуб Н. И., Олейник А. Е., Рыженко Ю. В., Данилюк С. В. (2014)
Лехан В. М. - Медико-соціальне обґрунтування, розробка та впровадження інтегрованої системи організації перинатальної допомоги, Гінзбург В. Г. (2014)
Цанько І. І. - Удосконалена система організації вторинної профілактики гіпертонічної хвороби, Кондратюк Н. Ю. (2014)
Шапаренко І. Є. - Екологічний аналіз рідкісних видів рослин зональних екосистем на території басейну р. Ворскла (2014)
Дроздовська С. Б. - Комплексний аналіз поліморфізмів генів ангіотензинперетворюючого ферменту і α-актиніну 3 при визначення схильності до розвитку фізичних якостей (2014)
Неханевич О. Б. - Результати скринінгу спортсменів з малими аномаліями розвитку серця (2014)
Аветіков Д. С. - Профілактика розвитку запальних контрактур жувальних м’язів, Локес К. П., Ставицький С. О. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Видовий склад анаеробної мікрофлори ясенних борозен та пародонтальних кишень у хворих з запально-деструктивними захворюваннями тканин пародонта на фоні патології органів шлунково-кишкового тракту, Швець І. Є. (2014)
Боднарук Ю. Б. - Особливості мікрокристалізації слини при хронічному катаральному гінгівіті у дітей з дитячим церебральним паралічем (2014)
Варес Я. Е. - Планування операції атипового видалення горизонтально ретенованих нижніх третіх молярів з допомогою комп’ютерної програми, Кияк С. В. (2014)
Видойник О. Я. - ЧАСТОТА УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ТА СТУПІНЬ АКТИВНОСТІ КАРІОЗНОГО ПРОЦЕСУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, Авдєєв О. В. (2014)
Григорова А. О. - Інтенсивність ураження карієсом та узагальнені індекси потреби у лікуванні пародонту на етапах імобілізації при пошкодженнях щелепно-лицевої ділянки (2014)
Демьяненко С. А. - Характеристика гемодинамических нарушений на стоматологическом приёме в зависимости от качества жизни пациентов (2014)
Зубачик О. В. - Специфичность проявления гиперчувствительности при разных дефектах зуба (2014)
Митченок О. В. - Особливості клінічних змін власне жувальних м’язів при заміщенні дефектів дуговими протезами (2014)
Морозова М. Н. - Шкалы оценки тяжести состояния пациентов с одонтогенными флегмонами (2014)
Назаренко З. Ю. - Клініко-морфологічне обґрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту у хворих без супутньої патології (2014)
Петрушанко Т. О. - Тактика місцевого лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит І-ІІ ступенів тяжкості Local, Скрипников П. М., Литовченко І. Ю., Коломієць С. В. (2014)
Пинда М. Я. - Показники систем гомеостазу порожнини рота у 6-річних дітей з високою інтенсивністю карієсу зубів, Якимець М. М., Карнківська Г. Б. (2014)
Слинько Ю. О. - Особливості біохімічних показників ротової рідини дітей, які народилися від матерів з недостатнім рівнем рухової активності під час вагітності, Назарян Р. С., Соколова І. І., Абрамова Л. П. (2014)
Смоляр Н. І. - Ураженість карієсом зубів у дітей 6-9 років з різним психоемоційним станом, Стадник У. О., Лисак Т. Ю., Дмишко Х. А. (2014)
Солонько Г. М. - Алельний поліморфізм локусу с. 2166 Т>C гена Stathmin у дітей, яким проводилось стоматологічне лікування під загальним знеболенням, Смоляр Н. І., Тиркус М. Я., Макух Г. В. (2014)
Стремчук М. В. - Оцінка якості життя дітей, хворих на атопічний хейліт, та їх родин в процесі комплексного лікування (2014)
Ткаченко П. И. - Диагностические и лечебные мероприятия при гемангиомах челюстно-лицевой локализации у детей, Белоконь С. А., Доленко О. Б., Белоконь Н. П. (2014)
Воронов В. Т. - Судебно-медицинская оценка посттравматических базальных субарахноидальных кровоизлияний (системно-причинный анализ), Рощин Г. Г., Слонецкий Б. И., Кебкало А. Б. (2014)
Івасенко О. М. - Судово-медична та клінічна оцінка двомоментого розриву селезінки, Плетенецька А. О., Слонецький Б. І., Кебкало А. Б. (2014)
Плетенецька А. О. - Результати аналізу комісійних судово-медичних експертиз Закарпатського обласного бюро СМЕ за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, Боднар С. С., Берч А. С., Івасенко О. М., Куцик Є. М. (2014)
Редька І. В. - Варіабельність серцевого ритму при вроджених зорових дисфункціях (2014)
Станишевская Т. И. - Влияние уровня циркулирующего трийодтиронина на функциональные параметры мышечного сокращения (исследование in situ) (2014)
Zahnitko A. - Typology of Functionality in the Syntax: Tiered Dimensions and Regularities of the Analysis (2014)
Klymenko O. - Explicit and Implicit Ways of Resource Encoding in English Physical Activity Verbs (2014)
Бобошко Т. - Вербальна реалізація маніпулятивного потенціалу оцінних реактивних висловлень (2014)
Масицька Т. - Функційний вияв формально-синтаксичної залежності в структурі простого речення (2014)
Мельник І. - Ступені відприслівникової дієслівної аналітичної синтаксичної транспозиції (2014)
Vzhesch Ya. - Syntactical Organisation of the News Texts Headlines in Electronic Versions of British and Australian Newspapers (2014)
Kotvytska V. - Zum Englischen Spracheinfluss und Deutschen Sprachwandel (2014)
Putilina O. - Typology of Syntactic and Sociolinguistic Changes in Present-day English Language (in Comparison with the Ukrainian one): Reasons and Consequences (2014)
Denisova I. - Nonce Words in Fantasy Genre: Lexicoraphic Aspect (2014)
Ілик О. - Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві (2014)
Рiddubna N. - Linguistic Image of a Clergyman in Ukrainian Paremiis (2014)
Prasol O. - Polonisms in "Galician-Russian Folk Bywords” by Ivan Franko (2014)
Andrushenko V. - Syntactical-Stylistic Devices as Emotive-Expressive Cohesive Factors of the Belles-Lettres Style Text Structure Organization (2014)
Antonenko Ju. - Conceptualization of Genre of Review in Scientific Discourse: Genre-Based Approach (2014)
Антонова М. - Перелічення в економічному дискурсі: синтаксичний аспект (2014)
Kharchenko O. - The Tactics of Lies in American Comic Discourse (2014)
Кітаєва Т. - Комунікативні стратегії і тактики мовленнєвої поведінки адресанта (2014)
Krasnobayeva-Chorna Zh. - Discourse and Concept: Ragularity and Correlation (2014)
Osipova T. - Metalanguage of Non-Verbal Communication: "Verbalization of Non-Verbalics" as a Means of Language Code Realization (2014)
Pasko H. - The Role of the Background Knowledge in the Speech Genre of Riddle Decoding (2014)
Sazonova Ya. - Pragmatic Function of Semantics of Motion in Creation of Atmosphere of Horror in "Dreamcatcher" by S. King (2014)
Sivova T. - Color Chronotope in the Novel "The Romantics" by K.G. Paustovsky (2014)
Тесленко О. - Смс-переписка как жанр "естественной" письменной речи (2014)
Ємельяненко Г. - Синкретичне функціонування різних типів ірреально-модальних форм як реалізаторів лінгвокреативності (2014)
Юшковец И. - Стратегия преемственности власти в политическом дискурсе (2014)
Гаращенко Л. - Складені терміни з компонентами-епонімами в науково-технічній термінології (2014)
Клименко Н. - Назви способів носіння одягу та відповідних процесів і дій у східностепових говірках Донеччини (2014)
Lazebna O. - Österreichisches Deutsch: Eine Autonome Eigenständige Sprache (Österreichisch) oder eine Regionale "Akustisch-Exotische" Abart des Deutschländischen Deutsch? (2014)
Mitnitska G. - Toponymics in the Poetic Picture of World by Volodymyr Sosyura (2014)
Miкiнa O. - Про шляхи формування методики семасіологічних студій (2014)
Космеда Т. - Збагачення української лінгвістичної термінологічної лексикографії. Рец. на словник : Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни (Текст) / Анатолій Панасович Загнітко : у 4 т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. (2014)
Lachur Cz. - Semantyczno-słowotwórcza kategoria aktionsarten w językach słowiańskich. Рец. на кн. : Бранко Тошович. Способи дієслівної дії в сербській, хорватській і боснійській мовах (Текст) / Бранко Тошович. – Катовіце : Вид-во Слов’янського університету, 2009. – 119 с. (2014)
Степаненко М. - Речення і текст у тема-рематичному представленні. Рец. на монографію : Вінтонів, М.О. Актуальне членування речення і тексту : формальні та функційні вияви (Текст) : монографія : (відп. ред. А. П. Загнітко) / М. О. Вінтонів. – Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2013. – 327 с. (2014)
Загнітко А. - Слову відданий душею: штрихи до наукового і творчого портрету Йозефа Андерша (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Petrychenko V. F. - Space Technologies in Agri-Environmental Monitoring System, Tarariko O. H., Syrotenko O. V. (2014)
Laktionova T. M. - Particle Size Distribution as a Basic Characteristic for Pedotransfer Prediction of Permanent Wilting Point, Nakisko S. G. (2014)
Liashenko M. I. - Bitter Substances in the Hop Lupulin, Protsenko L. V., Rudyk R. I., Svirchevska O. V. (2014)
Dobrianska M. L. - Genetic Structure’s Investigation of the Ukrainian Population of the Polish Red Breed Cattle by Quantitative Trait Loci, Jaschuk T. S., Dzhus P. P., Kopylova K. V., Zhukorskyi O. M., Kopylov K. V. (2014)
Zhukorskiy O. M. - Changes in the Population Density of Pathogenic Microorganisms in Response to the Allelopathic Effect of Thypha Latifolia, Gulay O. V., Gulay V. V., Tkachuk N. P. (2014)
Stegniy B. T. - Molecular Epidemiology Issues of BVDV Infection in the Eastern Ukraine, Gerilovych A. P., Vilcek S., Peterhans E., Kucheriavenko R. O., Stegniy M. Yu., Goraichuk I. V., Bolotin V. I., Solodiankin O. S. (2014)
Yuskiv L. L. - Vitamin D Provision in High-Yield Dairy Cows During the Winter Housing Period, Vlizlo V. V. (2014)
Mykhalska L. М. - Nitrogen-Affected Florasulam and Pinoxaden Metabolism in Winter Wheat, Omelchuk S. T., Schwartau V. V. (2014)
Vlasov V. V. - Development Мodel of Winemaking Regions in Ukraine, Belous I. V., Dzhaburiya L. V., Bulayeva Yu. Yu. (2014)
Mandygra M. S. - Some Aspects of the Polyhexamethyleneguanidine Salts Effect on Cell Cultures, Lysytsia A. V. (2014)
Gerilovych A. P. - Comparative Study of Highly Pathogenic Avian Influenza Strains Isolated in Ukraine in 2005 and 2008, Stegniy B. T., Stegniy A. B., Stegniy M. Yu., Smietanka K., Minta Z. (2014)
Gudkov I. M. - Comparative Efficiency of Countermeasures in Agriculture at the Radionuclide-Contaminated Territories (2014)
Боровська І. Ю. - Створення ліній соняшнику з груповою стійкістю до хвороб (2014)
Дзюбецький Б. В. - Комбінаційна здатність сімей S3 – S5, отриманих на базі подвійних сестринських гібридів кукурудзи генетичної плазми Айодент, Бондар Т. М. (2014)
Китайова С. С. - Використання маркерних систем в селекції високогетерозисних гібридів кукурудзи, Кириченко В. В., Чернобай Л. М. (2014)
Кобизєва Л. Н. - Формування бази родоводів сортів сої в НЦГРРУ та її практичне значення (2014)
Лифенко С. П. - Інтрогресії в геном пшениці м'якої від різних донорів – проблемний, але перспективний напрям селекції, Нарган Т. П., Наконечний М. Ю. (2014)
Luchna I. S. - New source material for Winter Wheat breeding for resistance to diseases (2014)
Наумов О. Г. - Селекція waxy - ячменю, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Солонечний П. М., Важеніна О. Є. (2014)
Сокол Т. В. - Нові джерела стійкості гороху до шкідливих організмів в умовах східної частини Лісостепу України (2014)
Стариченко В. М. - Оцінка адаптивної здатності та стабільності сортів і ліній в селекції пшениці озимої, Голик Л. М., Ткачова Н. А., Литус М. В. (2014)
Четверик О. О. - Комбінаційна здатність сортів пшениці м’якої озимої, Звягін А. Ф., Козаченко М. Р. (2014)
Бабушкіна Т. В. - Генетичний контроль стійкості у пшениці м’якої ярої до збудника борошнистої роси (Blumeria graminis DC.) (2014)
Безугла О. М. - Генетична колекція гороху (Pisum sativum L.), Кобизєва Л. Н., Василенко А. О., Безуглий І. М. (2014)
Булавка Н. В. - Застосування та вдосконалення способів добору морозостійкого селекційного матеріалу озимої м'якої пшениці у гібридних популяціях, Фоманюк В. А., Кириленко В. В., Юрченко Т. В., Харченко А. В. (2014)
Леонов О. Ю. - Технологічні та хлібопекарські властивості зразків пшениці м’якої ярої залежно від походження (2014)
Лісова Ю. А. - Характеристика голозерних зразків вівса за врожайністю та адаптивністю, Царик З. О., Дацько А. О. (2014)
Посилаєва О. О. - Вплив дефіциту вологи і підвищених температур на накопичення білка в насінні сучасних сортів сої, Кириченко В. В., Шелякіна Т. А. (2014)
Riabchun N. I. - Adaptability of winter cereals and their varieties to abiotic winter factors, Chetverik A. N. (2014)
Штефан О. О. - Адаптивні особливості зразків жита озимого за продуктивністю та її елементами, Єгоров Д. К. (2014)
Буряк Ю. І. - Посівні якості насіння соняшнику залежно від впливу регуляторів росту рослин та протруйників, Огурцов Ю. Є., Чернобаб О. В., Клименко І. І. (2014)
Кирпа М. Я. - Особливості вологовіддачі та формування схожості насіння гібридів кукурудзи при дозріванні за посушливих умов Степу України, Стюрко М. О. (2014)
Рябуха С. С. - Урожайність та біохімічні якості насіння селекційного матеріалу сої, Чернишенко П. В., Посилаєва О. О., Серикова Л. Г. (2014)
Солонечний П. М. - Стабільність елементів продуктивності сортів ячменю ярого в екологічному випробуванні, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Дмитренко П. П., Коваленко О. Л. (2014)
Шоферістов Є. П. - Стійкість гібридів нектарина та персика з мигдалем звичайним до збудника кучерявості листків, Цюпка С. Ю., Іващенко Ю. О. (2014)
До уваги авторів (2014)
Важеніна О. Є. - Екологічна стабільність сортів ячменю ярого за елементами продуктивності та створення на цій основі цінного вихідного матеріалу (2014)
Гудзенко В. М. - Оцінка селекційних ліній ячменю озимого за продуктивністю та адаптивністю в умовах Лісостепу України (2014)
Кирильчук А. М. - Оцінка генофонду тритикале озимого для створення сортів Поліського екотипу (2014)
Кобизєва Л. Н. - Різноманіття колекційного матеріалу гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці за рівнем біологічної урожайності (2014)
Козаченко М. Р. - Нові форми ячменю ярого, створені методом гібридизації, Васько Н. І., Солонечний П. М., Наумов О. Г. (2014)
Коник Г. С. - Кореляція між ознаками продуктивності різних за походженням форм багаторічних трав родини тонконогих (Poaceae Barng.), Байструк-Глодан Л. З., Хом’як М. М., Іванців Р. Є. (2014)
Kosev V. I. - Inheritance type of the leaves and productivity indeferent genotypes of pea (Pisum sativum L.) (2014)
Корнієнко С. І. - Статистична характеристика тривалості фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної в селекції на адаптивність, Горова Т. К., Сайко О. Ю. (2014)
Коханюк Н. В. - Оцінка зразків сої на основі кореляції кількісних ознак та індексів (2014)
Маренюк О. Б. - Пластичність та стабільність кількісних ознак колекційних зразків ячменю ярого в умовах підвищеної кислотності грунтів (2014)
Січкар В. І. - Селекційна цінність колекційних зразків при створенні високопродуктивних сортів сої (2014)
Солонечний П. М. - GGЕ biplot аналіз взаємодії генотип-середовище сортів ячменю ярого, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Дмитренко П. П., Коваленко О. Л. (2014)
Кириленко В. В. - Успадкування підвищеного вмісту білка гібридами першого покоління пшениці м’якої озимої (Triticum аеstivum L.), Гуменюк О. В. (2014)
Клімова О. Є. - Диференціація рекомбінантних ліній цукрової кукурудзи за параметрами комбінаційної здатності (2014)
Глухова Н. А. - Проблеми розмноження гібридів F1 ріпаку та шляхи їх вирішення, Деребізова О. Ю., Садовой О. О., Олійник О. О., Штефан О. О. (2014)
Кирпа М. Я. - Термостійкість та схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від режимів їх сушіння, Стюрко М. О. (2014)
Кушнір М. В. - Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на урожайність та якість насіння сучасних сортів сої (2014)
Бєлєніхіна А. В. - Сортовивчення проса посівного за агроекологічною стабільністю і пластичністю, Костромітін В. М. (2014)
Jin Xiaomei - Case studies of super yield in the soybean variety Tszhun Khuan 35, Wang Lan (2014)
Пальчук Н. С. - Продуктивність різних сортів пшениці озимої залежно від умов вирощування в північному Степу України (2014)
Попов С. І. - Формування врожайності зерна інтенсивних сортів озимих колосових культур після попередників соняшник та соя, Фурсова Г. К., Авраменко С. В. (2014)
Скидан В. О. - Реакція сортів рису на строк сівби в умовах Степу України, Скидан М. С., Сучкова В. М. (2014)
Сухова Г. І. - Вплив строків сівби на ріст, розвиток та формування врожаю сочевиці в умовах східної частини Лісостепу України (2014)
Черчель В. Ю. - Овес – стан та ефективність виробництва, нові сорти і можливості, Федоренко Е. М., Алдошин А. В., Солодушко В. П., Ляшенко Н. О. (2014)
Вергунов В. А. - Діяльність професора Б. К. Єнкена (1873–1943) в контексті становлення й розвитку селекційної та дослідної справи на Харківщині (2014)
До уваги авторів (2014)
Shchepanska Х. - From the Archetype Original Image to the Functional Language Image (Based on the Verbal Image of Heart in the Ukrainian Poetic Discourse of the XIXth Century) (2014)
Ясакова Н. - Теоретичні засади вивчення мовної репрезентації семантики персональності (2014)
Putilina O. - Typology of Morphological Changes in Present-Day English: Verbal Processes (2014)
Teslenko N. - Referential Semantics of the Demonstrative Pronoun цей as a Component of the Nominal Group (2014)
Важеніна О. - Концептуальні виміри фразеологічної одиниці (2014)
Vinogradova E. - The Grammaticalization Paths (New Prepositions in Russian Language) (2014)
Голтвеницька М. - Складнопідрядні речення з підрядним відповідності в сучасній українській прозі: структурно-граматичний і функціонально-семантичний аспекти (2014)
Криницька О. - Реалізація комунікативних стратегій на синтаксичному рівні мови (на матеріалі української модерної драми початку ХХ століття) (2014)
Островська Л. - Вираження темпоральної семантики атрибутивними конструкціями (2014)
Загнітко А. - Система компонентів мовленнєвого акту: функційно-структурні вияви, Левічева О. (2014)
Каратаєва А. - Партикуляційна система української та англійської мов: особливості співвіднесенності (2014)
Orlenko O. - Conceptualization of Spatial Relations: over vs. над, через (2014)
Palytsya H. - Verbalization of the Concept "Teaching" in Ukrainian, Russian and German (2014)
Vinogradova E. - Facing the Prepositions (Prepositional Units in the Russian, Bulgarian and Ukrainian Languages), Sytar H., Chekalina V. (2014)
Євтушенко О. - До питання про проблему аспектуальної системи іспанської мови у порівнянні з українською (2014)
Deyneka V. - Customs Term as Unit of Ukrainian Sectoral Terminology System (2014)
Кірлаш М. - Принципи віднесення реєстрових одиниць тлумачного словника до складу лексики на позначення понять металургійної галузі (2014)
Protsenko I. - Léxico sacral (determinación de la noción). Clasificacón del léxico sacral (2014)
Guseva A. - Ways of Presentation Linguistic Identity in the Virtual Discourse (2014)
Karpenko N. - The Military Language as a Means of Verbalisation of the Concept WOMAN (2014)
Михальченко М. - Текстова оцінна градація: суб’єктивний і об’єктивний компоненти (2014)
Пирлік Н. - "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу (2014)
Sakharuk I. - Text and Discursive Categories of Modern Ukrainian Internet-Media in the Paradigm of Postmodernism (2014)
Sytenko O. - Problem of Adequate Translation of Contracts (2014)
Ємельяненко Г. - Лінгвокреативний потенціал периферійних компонентів функціонально-семантичного поля ірреальної модальності (2014)
Юшковец И. - Индивидуальные вербальные характеристики языковой личности канцлеров ФРГ (2014)
Gerasymenko I. - The Semantic Meaning of the Lexeme Rose (Розовый): Linguoculturological Aspect (on the Basis of Russian Phraseology, The Folklore Language and the Language of Fiction) (2014)
Гнатюк Л. - Лінгвокультурні прагматичні й функційно-комунікативні особливості комунікативного акту мовчання в українськомовному, польськомовному, англомовному просторах (2014)
Slipetska V. - Cursings as Behaviour Speech Formulas that Verbalize Negative Emotions and States (2014)
Vetrova E. - Subjects of Wishes in Speech Etiquette of Ukrainians and Lezgins: Universal and Ethnocultural (2014)
Карлова Т. - Номінативний статус дієслова з позицій когнітивної ономасіології (симбіоз лексичних та синтаксичних концептів) (2014)
Danyliuk I. - Color Map of Taras Shevchenko’s "Kobzar” with Mathematica (2014)
Бєссонова О. - Master Class in Translation: Opening Up New Vistas. Review of the monograph : Bednárová-Gibová K. "Non-Literary and Literary Text in Translation”. – Filozofická fakulta Prešovskej universzity. – Prešov, 2012. – 100 pp. – ISBN 978-80-555-0612-8 (2014)
Кремзикова С. - Міжособистісне спілкування у міжкультурному просторі. Рецензія на монографію : Гнатюк, Л.Я. Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії : (монографія) / Л. Я. Гнатюк. – Донецьк : Вид-во "Ноулідж", 2013.– 336 с. (2014)
Lachur Cz. - Konfrontatywny opis czasowników słowiańskich. Рец. на кн. : Бранко Тошович. Трансакціонал російської і сербської / хорватської / бошняцької мов (Текст) / Бранко Тошович. – Катовіце : Вид-во Слов’янського університету, 2009. – 263 с. (2014)
Рагаўцоў В. - Сучасны лінгвістычны тэзаўрус. Рэцэнзія на кнігу: Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4 т. Т. 1 / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 402 с. ; Т. 2. – 350 с. ; Т. 3. – 426 с. ; Т. 4. – 388 с. (2014)
Сенів М. - Іспансько-українські типологічні дослідження. Рец. на монографію : Проценко, І. Ю. Лексика на позначення людини за віком в іспанській та українській мовах (структурно-семантична характеристика) (монографія) (Текст) / І. Ю. Проценко (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – Т. 10). – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 212 с. (2014)
Всеволодова М. - Категория квантитативности в славянских язиках (доклад на "Грамматических чтениях – VII" (Донецк, 5.02.2013)) (2014)
Zahnitko A. - Innovations in Present-Day Ukrainian and English Languages. Presentation of : Putilina, Oksana. Innovations in Present-day Ukrainian and English Languages (Morphology. Syntax. Sociolinguistics). Book 2 (Text) / Oksana Putilina : Educational Supply for Students of Higher Educational Institutions / Ed. by Anatoliy Zahnitko. – Donetsk : Donetsk National University, 2012. – 306 pp. (2014)
Загнітко А. - Наукове реферування : міжнародний стандарт. Презентація книги : Путіліна О.Л. Реферування : теорія і практика в сучасних англійській та українській мовах (Текст) / О. Л. Путіліна : Навчальний посібник із курсу "Реферування : теорія і практика в сучасних англійській та українській мовах" для студентів вищих навчальних закладів / За ред. А.П. Загнітка. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 93 с. (2014)
Загнітко А. - Сучасна прийменникова граматика. Рец. на кн. : Всеволодова, М.В., Кукушкина, О.В., Поликарпов, А.А. Русские предлоги и средства предложного типа. Материалы к функционально-грамматическому описанию реального употребления. Кн. 1: Введение в объективную грамматику и лексикографию русских предложных единиц (Текст) / Под общ. ред. М. В. Всеволодовой. – М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. – 304 с., Кущ Н. (2014)
Загнітко А. - Гра в аксіологічному просторі мови. Рецензія на монографію : Космеда, Т.А., Халіман, О.В. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматичні ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) (Текст) / Тетяна Анатоліївна Космеда, Оксана В. Халіман. – Дрогобич : Коло, 2013. – 228 с., Михальченко М. (2014)
Zahnitko A. - Reciprocal Constructions: Global Dimension. Review of : Reciprocal constructions (Text) / Edited by Vladimir P. Nedjalkov / With the assistance of Emma Š. Geniušiené and Zlatka Guentchéva / Foreword by Bernard Comrie. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2007. – xxiii, 2219 pp. – 5 vols. (Typological Studies in Language (TSL), 71)., Putilina O. (2014)
Title (2014)
Content (2014)
Pylypenko L. A. - Phylogenetic Affinities of the Globodera pallida Inferred From the mtDNA cyt-b Gene Polymorphism, Blok V., Phillips M. (2014)
Medvedev V. V. - Pedotransfer Modeling In Precision Agriculture (2014)
Ivashchenko O. O. - Mechanical Factors of Influence on Biological Efficiency of Solanum Nigrum L., Ivashchenko O. O. (2014)
Kopylov K. V. - Use of the Molecular-Genetic Markers in the Selection Process of the Ukrainian Animal Husbandry, Kopylova K. V., Shelov A. V., Berezovsky O. V. (2014)
Batsmanova L. M. - Formation of Nonspecific Resistance in Winter Wheat Plants by the Hydrogen Peroxide Treatment, Musienko M. M. (2014)
Zhukorskyi O. M. - Emissions of Air Pollutants From the Livestock Production in Ukraine, Moklyachuk L. I., Nykiforuk O. V. (2014)
Rudnyk-Ivashchenko O. I. - Features of Inheritance to Individual Traits of Millet (Panicum mileaceum L.) (2014)
Bulgakov V. M. - Computing Model for Vibratory Digging-Out of Sugar Beet Roots, Adamchuk. V., Kaletnyk H. N. (2014)
Demydenko A. V. - Climatic Change Impact on the Grain Crops’ Yielding Capacity at Various Soil Cultivation Ways within Crop-Sugar Beet Rotation Agrocenoses in the Left-Bank Ukraine’s Forest-Steppe, Velychko V. A. (2014)
Prister B. S. - Lessons From Chornobyl For the Veterinary. Domestic Animals Protection Measures and Radiation-Affected Livestock Treatment (2014)
Титул, содержание (2014)
Кушнірецька І. І. - Визначення структури і змісту вхідних інформаційних ресурсів для роботи Мешап-системи, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2014)
Осідач А. О. - Розроблення архітектури системи корпоративного документообігу (2014)
Очеретна В. В. - Аналіз інтегрованої логістичної системи на прикладі роботи транспортно-експедиторської компанії (2014)
Харчевская И. В. - Анализ конкурентной среды экспедиторских компаний в секторе контейнерных перевозок, Онищенко С. П. (2014)
Кунгурцев А. Б. - Разработка алгоритма работы обучаемого с моделью выявления требований к программному продукту, Калинина С. А. (2014)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование логистических систем промышленных предприятий с учетом скидок, Несторенко А. В. (2014)
Павленко О. В. - Оцінка доцільності роботи транспортно-логістичного центру на ринку транспортних послуг, Потаман Н. В., Калініченко О. П., Гонтаренко Ю. О. (2014)
Сливницин В. Р. - Планирование и организация проекта нейтрализации химически активных затонувших объектов (2014)
Киктев Н. А. - Разработка алгоритма исследования возможности усиления противоаварийной устойчивости узлов ленточных конвейеров (2014)
Ковалева Е. А. - Разработка комплекса интерактивных тестов по математике в Adobe Captivate (2014)
Филиппенко И. В. - Выбор и обоснование критериев оценки эффективности беспроводной информационной системы (2014)
Верёвкин Л. Л. - Разработка микроконтроллерного анализатора ретинальной остроты зрения (2014)
Топалов В. В. - Модификация алгоритма Bi-SOVA для декодирования Турбокодов произведения (2014)
Євсеєва Л. Г. - Засоби побудови математичних моделей оптимізаційних задач розміщення в інтервальних просторах (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Добровольська О. Г. - Практична реалізація методів з оптимізації потокорозподілу у водопровідних мережах, Українець М. О. (2014)
Попик Н. В. - Онтологічний підхід та нечітке моделювання для опису об’єктів житлового середовища (2014)
Бойко Г. В. - Можливість утворення звуковою хвилею низькочастотного резонансу в поплавковому гіроскопі (2014)
Шибецький В. Ю. - Корекція похибки гіроскопа в експлуатаційних умовах об’ємною нелінійністю поплавкового підвісу (2014)
Івасів В. М. - Аналіз причин руйнування елементів бурильної колони, Гриджук Я. С., Юрич Л. Р. (2014)
Зубарев С. Г. - Совершенствование системы подачи угольного комбайна путем прогнозирования нагрузки (2014)
Сердюк О. Ю. - Комплексная оценка компьютерного тестирования (2014)
Прокопенко Т. О. - Класифікація невизначеностей в управлінні організаціно-технологічними об’єктами (2014)
Козловський В. В. - Алгоритм аналізу та управління комплексною безпекою на основі когнітивного моделювання, Міщенко А. В., Сніжко В. В. (2014)
Зарубенко О. О. - Побудова алгоритму аналізу рукописного тексту (2014)
Фешанич Л. І. - Експериментальна оцінка статистичних характеристик вібрації передньої опори нагнітача газоперекачувального агрегату (2014)
Столярчук В. Н. - Стратегическое планирование развития гостинично ресторанного бизнеса (2014)
Смірнова А. С. - Використання методів системного аналізу в розробці моделі користувача інформаційних мереж (2014)
Лагойда А. І. - Застосування багатопараметричних регуляторів для керування газоперекачувальним агрегатом (2014)
Савеленко Г. В. - Обоснование структуры экстремального регулятора по производительности автоматизированного процесса электроэрозионной обработки, Ермолаев Ю. А. (2014)
Хлапонін Ю. І. - Управління інформаційною безпекою на основі інтелектуальних технологій (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Завгородня Н. І. - Дослідження структури відновленого сульфіду цинку із відпрацьованих катодолюмінофорів (2014)
Казимиренко Ю. А. - Формирование конструкций плавучих композитных сооружений для перевозки и хранения радиоактивных грузов (2014)
Сергеева О. В. - Исследование процесса поджига газового разряда в системе газ — жидкость (2014)
Загорулько А. Н. - Разработка вертикальной цилиндрической ИК-сушилки (2014)
Олексюк М. П. - Вибір способу ліквідації флюїдопроявлень, Васько І. С., Юрич А. Р. (2014)
Барбаш В. А. - Одержання солом’яної целюлози у системі ізобутанолу — гідразину — КОН, Ященко О. В. (2014)
Демишок Т. І. - Розробка синтетичного електроізоляційного паперу, Антоненко Л. П. (2014)
Джус А. П. - Проблеми впровадження технології транспортування стиснутого природного газу морськими акваторіями, Волинський Д. А. (2014)
Дорошенко О. І. - Про економічний еквівалент реактивної потужності систем електропостачання (2014)
Мисак С. Й. - Розробка алгоритму та програми розрахунку продуктивності пилосистем котлів ТП-92 (2014)
Книш Б. П. - Метод контролю кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу та засіб для його реалізації (2014)
Чайковська Є. Є. - Розробка комплексного методу інтелектуального управління у складі когенераційної системи (2014)
Юрасова О. Г. - Дослідження екологічних показників роботи котла ТПП-210А при різних системах пилоподачі (2014)
Волянский Р. С. - Статические характеристики электромеханических систем со скользящими режимами второго порядка (2014)
Романова Т. І. - Оцінка ефективності застосування симетруючих пристроїв в системах освітлення будівель (2014)
Abstract and References (2014)
Аніщенко О. - Скарбниця педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (на прикладі наукової організації праці у школі) (2014)
Батліна Л. - Погляди сучасних педагогів щодо сенсорного виховання в початковій школі (2014)
Віндюк А. - Використання проблемних методів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи (2014)
Гуренко О. - Методологічні підходи до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів (2014)
Гуров С. - Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей у період до XVІІІ ст. (2014)
Канарова О. - Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічних дослідженнях (2014)
Малуш К. - Використання прогресивних ідей досвіду країн Європейського союзу для розвитку ступеневої педагогічної освіти в Україні (2014)
Мачинська Н. - Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи (2014)
Москальова Л. - Християнська етика у процесі становлення системи духовно-морального виховання молоді на теренах Північного Приазов’я (2014)
Наливайко І. - Театр у початковій школі: історія розвитку (2014)
Потапюк Л. - Роль педагогічно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань у духовно-моральному вихованні молоді (2014)
Рашидов С. - Вплив цінностей громадянського суспільства на формування ціннісної свідомості студентської молоді (2014)
Сватьєв А. - Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти у країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону (2014)
Скриль О. - Роль учителя у вихованні в молоді основоположних принципів християнської етики у другій половині ХХ століття (2014)
Солоненко А. - Праксеологічна культура студента педагогічного університету: теоретичні засади (2014)
Столяренко О. - Компонентний аналіз процесу формування у школярів ціннісного ставлення до людини (2014)
Стручаєва Т - Музейная педагогика в образовательном пространстве школы и вуза России и Украины, Молодиченко В., Олексенко Т. (2014)
Фунтикова О. - Эталонные системы сенсорного воспитания учеников начальной школы: теоретический аспект истории педагогики (2014)
Шкільова Г. - Духовна культура студента як педагогічна категорія (2014)
Гузь В. - Модернізація дидактичної системи формування екологічної культури учнів у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу, Гузь Н. (2014)
Довгань О. - Сучасна інноваційна практика професійної мистецької освіти: можливості переходу на епістемологічні засади (2014)
Житнік Т. - Механізм формування художньо-творчої самоактивності у старших дошкільників засобами живопису (2014)
Лаппо В. - Виховання духовних цінностей студентської молоді засобами національної культури (2014)
Литвинова С. - Семантичний диференціал як метод наукового дослідження хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ (2014)
Логвіна-Бик Т. - Підручник із біології як основа формування цілісних знань школярів (2014)
Маковецька Н. - Професійна компетентність викладачів як умова ефективного впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму (2014)
Мелаш В. - Екологізація системи освіти майбутніх фахівців, Гнатів О., Варениченко А. (2014)
Меркулова Н. - Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів менеджменту освіти у вищих навчальних закладах (2014)
Омельяненко Г. - Дослідницька компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту (2014)
Семеніхіна О. - Інструменти контролю в ІГС "Математичний конструктор", Друшляк М. (2014)
Тарасенко Т. - Методологічний і методичний аспекти підготовки творчої особистості вчителя-філолога (2014)
Фефілова Т. - Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя (2014)
Царькова О. - Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції, Работа Т., Гончарова Ю. (2014)
Шандиба О. - Обоснование общего подхода к оптимизации системы непрерывного инновационного инженерного образования (2014)
Шевченко Ю. - Гармонізація естетичної культури майбутніх учителів початкових класів (2014)
Шишкіна М. - Тенденції розвитку і стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення на базі хмарних обчислень (2014)
Вахняк Н. - Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами казки, Божко А. (2014)
Вахняк Н. - Формування у дошкільників екологічної компетентності щодо світу птахів, Чуксіна Р. (2014)
Войтович І. - Галузеві стандарти підготовки майбутніх учителів інформатики (2014)
Грицай Н. - Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі (2014)
Дубяга С. - Професійна спрямованість учителя на формування духовно-моральних цінностей молодших школярів (2014)
Єрмоленко С. - Специфіка методики навчання української мови як іноземної (2014)
Журавльова Л. - Педагогічні умови формування англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку, Овсяннікова Г. (2014)
Захаріна Є. - Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (2014)
Коваль О. - Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури (2014)
Кошелєв О. - Принципи і підходи до гармонізації екологічної підготовки майбутніх педагогів, Кошелєв В., Ніколенко О., Писанець О. (2014)
Кубанов Р. - Вимоги до професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей та їх реалізація в освітньому процесі вищого навчального закладу (2014)
Мамон О. - Тенденції розвитку електронної освіти та ефективність упровадження E-LEARNING у традиційну освіту (2014)
Тітова О. - Навчання студентів-механіків професійної іншомовної лексики (2014)
Шевчук О. - До проблеми понятійного апарату методу case-study (2014)
Щепова Д. - Місце соціально-гуманітарних дисциплін у системі аграрної освіти (2014)
Дущенко О. - Особливості використання Інтернет-технологій в освіті (2014)
Кучина К. - Удосконалення сучасної освітньої політики в Україні як умова функціонування системи освіти (2014)
Літвінова-Головань О. - Аналіз підготовки фахівців із дозвільної анімації у сучасних вищих навчальних закладах України, Безкоровайна Л. (2014)
Мельник О. - Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи (2014)
Муртазієв Е. - Культурологічний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів математичної освіти (2014)
Наход С. - Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання (2014)
Сивцева О. - Педагогические условия формирования англоязычной коммуникативной компетенции студентов-медиков (2014)
Абдулгазис Д. У. - Предпосылки к использованию энергоемких эндотермических присадок к масляным СОТС в виде наноглинистых минералов, Умеров Э. Д., Абдулгазис У. А. (2014)
Бабенко А. Е. - Определение динамических характеристик лабораторной центрифуги с учетом ее конструктивных особенностей, Лавренко Я. И. (2014)
Батыгин Ю. В. - Анализ возможности направленной деформации листового металла в индукторных системах с притягивающим экраном, Чаплыгин Е. А., Фалалеев А. П., Огрызков С. В., Шимченко А. В. (2014)
Бєляєва А. Ю. - Вдосконалення гідродинамічного підшипника зубошліфувального напівавтомату (2014)
Братан С. М. - Разработка алгоритмов управления операцией круглого шлифования, учитывающих коррекции цикла за период стойкости инструмента, Ярошенко А. А., Столяров Н. Н. (2014)
Владецкая Е. О. - Разработка формирующего фильтра, моделирующего динамику морского волнения плавучей ремонтной мастерской (2014)
Водолазская Н. В. - Контроль процесса затяжки резьбовых соединений с использованием ударного резьбозавертывающего инструмента, Водолазская Е. Г., Искрицкий В. М. (2014)
Горбатюк С. М. - Устройство для механического упрочнения поверхности прокатных валков, Кочанов А. В., Зарапин А. Ю. (2014)
Горбатюк С. М. - Оптимизация процессов напыления меди и хрома методом термического испарения в вакууме, Морозова И. Г., Пашков А. Н. (2014)
Гусев В. В. - Теоретическое исследование механизма взаимодействия свободного абразива со связкой алмазного шлифовального круга при управлении состоянием его рабочей поверхности, Медведев А. Л. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Расчетные оценки и использование электрической эрозии в формировании рельефа обработанной поверхности при алмазно-искровом шлифовании (2014)
Джемилов Э. Ш. - Исследование влияния СОТС на механические колебания при концевом цилиндрическом фрезеровании, Бекиров Э. Л. (2014)
Дудюк В. О. - Передування відмов елементів гідроабразивного обладнання на основі аналітичних моделей параметричної та функціональної надійності (2014)
Зверев И. А. - Комплексное моделирование при проектировании шпиндельных узлов на опорах качения, Данильченко Ю. М. (2014)
Зобнин А. Д. - Инжиниринг оборудования линии рудоподготовки на горно-обогатительном комбинате месторождении Мурунтау, Морозова И. Г., Наумова М. Г. (2014)
Лебедь В. Т. - Реинжиниринг крупногабаритных составных изделий на основе групповых технологических процессов разборки – сборки, Шелковой А. Н. (2014)
Новиков Ф. В. - Условия уменьшения высотных параметров шероховатости поверхности, Шкурупий В. Г. (2014)
Новоселов Ю. К. - Размерный анализ процессов прототипирования, Яглицкая А. С. (2014)
Носенко В. А. - Определение проходного и непроходного размера ширины зёрен в пробах при рассеве шлифовального порошка 54CF60 на контрольных ситах, Александров А. А. (2014)
Овчинников А. В. - Исследование возможности ремонта высоконагруженных деталей из титановых сплавов, Фалалеев А. П., Мешков В. В., Сикавин Г. Н. (2014)
Петраков Ю. В. - Визначення умов закріплення заготовки при розточуванні отворів (2014)
Ревенко Д. В. - Влияние режимов комбинированного шлифования на параметры качества поверхностного слоя в наплавленных покрытиях (2014)
Резинкина Г. П. - Особенности термической обработки штамповых сталей и сталей для литья под давлением на предприятиях Крыма, Гордеева Э. С. (2014)
Сазонов С. Е. - Динамическая модель взаимодействия шлифовального круга с заготовкой при круглом врезном наружном шлифовании (2014)
Саленко А. Ф. - Перспективы использование регенерированного твердого сплава для производства буровых долот, Федотьев А. Н., Федотьев Н. А. (2014)
Сидоров Д. Е. - Анализ математических моделей абразивно-алмазной обработки материалов для синтеза САУ ТП чистового шлифования (2014)
Стреляная Ю. О. - Построение динамического звена моделирующего динамику отклонений формы заготовки при чистовом точении на тяжелых токарных станках, Ярошенко А. А. (2014)
Струтинский В. Б. - Механизм формирования волнистой поверхности при термофрикционной обработке деталей, Покинтелица Н. И. (2014)
Струтинський С. В. - Мехатронні системи приводів у вигляді деформованих просторових структур, призначені для маніпулювання об’єктами в замкнених об’ємах типу трубопроводу (2014)
Титков В. А. - Повышение эффективности работы шлифовального круга за счет создания "бегущей волны" на его рабочей поверхности (2014)
Федотьєва Л. П. - Моделювання поведінки пружної системи шліфувальної бабки при зміні жорсткості опор (2014)
Шевченко С. В. - Оценка нагрузочной способности червячных передач с локализованным контактом, Мазнев Е. А. (2014)
Шиляев С. А. - Технология и устройство ротационного ленточного охватывающего шлифования бунтовой проволоки малого диаметра, Федоров В. Б. (2014)
Здобутки кафедри психології Полтавського педагогічного університету у психозойську еру людства (2014)
Москаленко В. В. - Соціальні ідеали як виявлення творчої сутності свідомості особистості (2014)
Тітов І. Г. - До обґрунтування структурно-генетичного принципу у постнекласичній психології експериментальні та прикладні дослідження (2014)
Седих К. В. - Бінауральна стимуляція як додатковий психотерапевтичний метод, Львов О. О. (2014)
Перетятько Л. Г. - Білінгвізм в умовах загальнооcвітнього навчання (2014)
Хоменко Є. Г. - Особливості використання наративного аналізу для дослідження взаємодії (2014)
Шелюг O. A. - Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний,психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій (2014)
Кучеренко Є. В. - Гіпнотерапія у світлі особпстісно-орієнтованої психотерапії: від медичної до психологічної парадигми (2014)
Мирошник О. Г. - Шляхи розвитку рефлексивності у професійній підготовці педагога (2014)
Ніна Федорівна Тализіна (2014)
Болтівець С. І. - Психологія вчинку людського самоздійснення Роменця В. (2014)
Карамушка Л. М. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Психологія дорослості з основами геронтопсихології" (2014)
Зінченко Володимир Петрович - світла пам’ять інженерному психологові душі (2014)
Пост реліз круглий стіл "Психологія майдану: наслідки і перспективи" (14 березня 2014 року, м. Київ) (2014)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2014)
Ключковський Ю. Б. - Виборчий процес: процедурний аспект (2014)
Панкевич І. М. - Реалізація активного виборчого права в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Новак О. М. - Виборчі системи на місцевих виборах у Європі: досвід регіональних держав (2014)
Подорожна Т. С. - Взаємозв’язок конституційного права з іншими галузями публічного права (2014)
Георгієвський Ю. В. - Поняття та класифікація принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2014)
Стефанчук М. М. - Актуальні питання адміністративної відповідальності неповнолітніх (2014)
Зьолка В. Л. - Стан та напрямки удосконалення соціально-правового захисту персоналу Державної прикордонної служби України та членів їх сімей: адміністративно-правовий аспект (2014)
Шатковська Д. М. - Запобігання соціально небезпечним захворюванням: проблеми підвищення дієвості законодавства (2014)
Шевчук Н. В. - Організаційно-правові засади побудови належної системи організації медичної допомоги на рівні регіонів України (2014)
Баклан О. В. - Деякі теоретично-правові питання щодо регулювання трансфертного ціноутворення (2014)
Гаєвський І. М. - Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв’язків (2014)
Тітко І. А. - Забезпечення інтересів окремих учасників відновного правосуддя (2014)
Камінська Н. В. - Тенденції розвитку міжнародної правосуб’єктності: теоретичний аналіз (2014)
Макаренко О. Ю. - Проблемні аспекти визначення та реалізації міжнародної екологічної відповідальності (2014)
Mendzhul M. - The concept of equality and the elaboration of justifications in direct tax cases in EC tax law, Navrotskyy V. (2014)
Іншин М. І. - Щодо підвищення професійної кваліфікації працівників державної служби (2014)
Костюк В. Л. - Громадський контроль за дотриманням трудового законодавства: науково-правовий аспект (2014)
Шумило М. М. - Правовідносини в пенсійному забезпеченні: функціональний аспект (2014)
Яцкевич І. І. - Поняття та ознаки юридичних гарантій у трудовому праві України (2014)
Рум’янцев В. О. - Окремі питання незалежності та інстанційності судової системи за судовою реформою 1864 року (до 150-річчя судової реформи 1864 р.), Середа О. В. (2014)
Андрусишин Б. І. - Права і свободи людини в просторі культурної та політико-правової традиції, Огірко Р. С. (2014)
Стеценко В. Ю. - Обов'язкове медичне страхування: поєднання публічного та приватного права (2014)
Шевченко А. Є. - Державно-правова ідеологія російської Конституційно-демократичної партії ("Партії народної волі"), Сорокін Р. О. (2014)
Севрюков Д. Г. - Розвиток європейської соціальної держави за умов тоталітаризму (2014)
Лотюк О. С. - Інституціоналізація як метод наукового пізнання громадянського суспільства (2014)
Ситар І. М. - Джерела права в контексті акультурації (2014)
Герасимчук Н. В. - Міжнародно-правові питання формування і розширення функцій міжнародних інституцій (2014)
Досінчук К. Ф. - Гарантії забезпечення діяльності нотаріату в Україні (2014)
Панчишина О. О. - Особливості кадрового забезпечення діяльності прокуратури із захисту майнових прав дітей (2014)
Поліщук П. В. - Основні детермінанти формування правосвідомості в сучасних умовах суспільного буття (2014)
Роїк М. В. - Генетичний контроль і фенотипова вираженість ознаки самосумісності-самонесумісності у цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2003)
Шевченко I. Л. - Підходи до інформатизації селекційних досліджень (2003)
Чередничок О. І. - Покращання біологічної якості насіння цукрових буряків в селекційному процесі на основі доборів за цитологічними та цитоембріологічними тестами (2003)
Вакуленко П. І. - Продуктивність різних за походженням ЧС ліній і їх простих гібридів (2003)
Власюк М. В. - Вплив інбридингу на морфобіологічні і господарські ознаки інбредних ліній цукрових буряків (2003)
Сливченко О. А. - Наслідки переносу генів з культурних форм буряків у їх дикі родичі в Україні, Bartsch D. (2003)
Фалатюк Л. B. - Масовий добір у популяціях запилювачів уладівської генплазми і його значення в комбінаційній селекції цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2003)
Дубчак О. В. - Створення ЧС матеріалів на основі ектоплазми (2003)
Кляченко O. Л. - Прогнозування гетерозису за фізіолого-біохімічними ознаками в селекції цукрових буряків, Шевченко І. Л. (2003)
Манько A. Є. - Підвищення комбінаційної здатності тетраплоїдних популяцій цукрових буряків за врожайністю і цукристістю коренеплодів в процесі 2-х циклів рекурентного добору, Труш С. Г., Небиков М. В., Татарчук В. М. (2003)
Яковець B. А. - Результати і перспективи селекції цукрових буряків на стійкість до борошнистої роси (2003)
Фоменко Н. Р. - Особливості розвитку жіночого гаметофіту у рослин апоміктичних гамма-ліній Beta vulgaris L. (2003)
Федулова Т. П. - Використання білкових маркерів для вирішення прикладних задач селекції цукрових буряків, Мітін С. Н. (2003)
Небиков М. В. - Відбір посухостійких біотипів цукрових буряків в умовах культури in vitro за допомогою осмотично активних речовин (2003)
Журавльова H. В. - Успадкування висоти рослин в гібридних поколіннях географічно віддалених форм озимої пшениці, Чугункова Т. В. (2003)
Калій I. Г. - Вдосконалення методів створення високопродуктивних гібридів кормових та цукрових буряків (2003)
Гонтаренко С. М. - Підвищення продуктивності цукрових буряків при використанні для обробки насіння регуляторів росту, що містять комплекс амінокислот, Гізбуллін Н. Г. (2003)
Юхновський О. І. - Біологічні особливості та продуктивність компонентів схрещування ЧС гібридів залежно від умов їх вирощування (2003)
Файдюк В. В. - Врожайність і якість гібридного насіння залежно від технології його вирощування (2003)
Борисов Д. В. - Пилкоутворююча здатність біологічних форм цукрових буряків (2003)
Дубчак О. В. - Якість насіння фертильних і стерильних форм цукрових буряків залежно від фази цвітіння насінників (2003)
Касян Н. Ю. - Збереженість безвисадкових насінників залежно від способів сівби та метеофакторів (2003)
Моргун А. В. - Строки сівби і якість маточних коренеплодів цукрових буряків, Шевченко Ж. П., Моргун I. A. (2003)
Мотрук І. Н. - Вплив агротехнічних прийомів на якість і вихід маточних коренеплодів кормових буряків (2003)
Сологуб Ю. М. - Складові виходу садивних коренеплодів (2003)
Ковнєв І. І. - Густота насінників при пересадному способі вирощування насіння цукрових буряків (2003)
Гаврилюк О. Д. - Вплив синтетичних регуляторів росту на схожість насіння цукрових буряків, Дубровна О. В., Лялько І. І., Журавльова Н. В. (2003)
Корнієнко С. І. - Удосконалення технології передсадильного обробітку ґрунту при вирощуванні насінників цукрових буряків (2003)
Маслоїд A. П. - Ефективність інокуляції насіння цукрових буряків бактеріальними препаратами (2003)
Марченко C. І. - Вивчення можливості використання вітчизняних мікродобрив та визначення їх оптимальної дози в дражувальній та інкрустаційній сумішах при обробці насіння цукрових буряків (2003)
Умрихін Н. Л. - Вплив фонів живлення та строків збирання на продуктивність ЧС гібридів (2003)
Саблук B. Т. - Формування агроценозу і продуктивність цукрових буряків при інкрустації насіння інсектицидами, Грищенко О. М. (2003)
Ненич П. Б. - Математична модель росту цукрових буряків 204-209 (2003)
Дубовий В. І. - Енергозберігаюча технологія вирощування насіння буряків в умовах фітотронно-тепличного комплексу за однорічним циклом, Глеваський I. В., Боковий В. І., Дубовий О. І., Кардаш М. В. (2003)
Завгородній В. М. - Агротехнічні прийоми збільшення урожайності стевії в умовах лісостепу України (2003)
Савіна 0. I. - Технологічний фактор підвищення потенціалу сортів тютюну, Чопик В. К. (2003)
Буряк I. I. - Особливості росту і продуктивність насінників цукрових буряків при позакореневому живленні, Заришняк А. С. (2003)
Мазур Г. М. - Вплив системи удобрення цукрових буряків у сівозміні на їх продуктивність і винос елементів живлення (2003)
Чередничок А. І. - Вплив застосування нового калійного добрива "Калімаг-30" на основні показників росту та розвитку цукрових буряків (2003)
Якусик М. М. - Дія фосфорних добрив різного ступеня розчинності на розвиток кореневої системи та продуктивність цукрових буряків (2003)
Цвей Я. П. - Вплив довготривалого застосування добрив на вміст важких металів у чорноземі вилугуваному (2003)
Шам I. В. - Потенційні запаси насіння бур'янів у ґрунті в умовах східного Лісостепу України (2003)
Сторчоус І. М. - Гербіциди на озимій пшениці в Степу України, Шевчук О. В. (2003)
Сторожик Л. I. - Композиції інсектицидів та ефективність їх дії проти основних шкідників сходів цукрових буряків (2003)
Каражбей Г. М. - Видовий склад шкідників сходів цукрових буряків в умовах степу України (2003)
Кісліцина H. В. - Тривалість захисної дії фунгіцидів та їх композицій проти коренеїда цукрових буряків (2003)
Дем'янюк М. М. - Особливості етології звичайного бурякового довгоносика за сучасних умов (2003)
Григор'єв B. М. - Ефективність дії інсектицидів та їх композицій проти бурякової нематоди (2003)
Нурмухаммедов А. К. - Використання штамів спороутворюючих бактерій роду Bacillus для боротьби з коренеїдом цукрових буряків, Рой А. О., Кістень О. Г. (2003)
Фальчук О. М. - Полісахаридні еліситори як стимулятори імунітету у буряків, Чугункова Т. В., Губанова Н. Я., Розумна Л. Ф. (2003)
Мельничук М. Д. - Діагностика вірусних інфекцій цукрових буряків у агроценозах України, Смирнова С. О., Качура Е. В., Смирнова Г. В. (2003)
Веріжнікова I. В. - Фенологія капустянки звичайної (2003)
Ганженко О. М. - Стохастична модель роботи садильного апарата висадкосадильної машини (2003)
Гументик М. Я. - Особливості цикорію кореневого і агротехніка його вирощування (2003)
Дяченко C. В. - Ефективність заходів з підвищення продуктивності цукрових буряків (2003)
Гореленко В. І. - Ефективність різних форм інтеграційних процесів у бурякоцукровому виробництві (2003)
Печенюк А. В. - Становлення ринкових відносин у буряківництві України: проблеми та перспективи (2003)
Гапоненко Г. Д. - Ефективність безвисадкового способу вирощування насіння цукрових буряків (2003)
Зорін І. Л. - Спеціалізація - основний фактор підвищення ефективності насінництва (2003)
Бебешко Я. А. - Економічна ефективність виробництва стевії (2003)
Босенко Н. П. - Суспільно-політичний устрій Київської Русі (історіографічний нарис) (2014)
Леп’явко С. А. - Перед Хотинською війною (1617–1620) (2014)
Ярошенко М. О. - Політичні та соціально-економічні передумови української національно-визвольної війни в середині ХVII ст. (2014)
Лесик Л. В. - Стан пожежної безпеки в місті Ніжині у ХVІІІ ст. (2014)
Казіміров Д. В. - Населення міста Мени за матеріалами Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр. (2014)
Самойленко О. Г. - Формування кадрового складу професійних істориків у вищих навчальних закладах України в першій половині – середині ХІХ ст. (2014)
Дятлов В. О. - Іноземна діаспора в конфліктах влади і суспільства Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Регіональний аспект., Шебуренкова Т. В. (2014)
Демуз І. О. - Церковно-археологічні товариства і установи України ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія (2014)
Крупенко О. В. - Промислове підприємництво на Лівобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Історіографічні засади дослідження (2014)
Лейберов О. О. - "Око й ухо народнє" – організація та діяльність комісій Конгресу Трудового Народу України (2014)
Конончук І. М. - Доля поляків України та Ніжинщини 1920–30-х рр. (2014)
Тарапон О. А. - Житлово-комунальне забезпечення міських мешканців України 1920–1930-х рр. (2014)
Шаповаленко Є. Ю. - Повсякденність селянства Чернігівщини в умовах німецької окупації 1941–1943 рр.: заборони й покарання (2014)
Маршицька В. В. - Примусові робітники з Київщини у системі економічної експлуатації Третього Рейху (1942–1945 рр.), Болтаєвський І. Ю. (2014)
Mytsyk L. M. - Stalinist Regime from the British Perspective: English Parliamentarians’ Reflections on the Visit to the USSR in 1945 (2014)
Сидорович О. С. - Проблеми розвитку сільських споживчих товариств України в 1940–1980-х рр. (2014)
Лавріненко Л. І. - Проблематика охорони здоров’я сільського населення Чернігівщини в 1960–1980-ті рр. (2014)
Висовень О. І. - Боротьба радянського тоталітарного режиму з Євангельськими християнами-баптистами України (60–70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Бардашевська Ю. І. - Міський ринок повсякденних товарів на території Криму в умовах соціально-економічних перетворень Перебудови (1985–1991 рр.) (2014)
Бабка В. Л. - Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації (2014)
Потій Н. М. - Особливості діяльності земських установ Чернігівської губернії у сфері початкової освіти у 80-х рр. ХІХ ст. (2014)
Самойленко Г. В. - Будівництво та архітектура Чернігівщини у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Мідько А. С. - Тарновський-молодший – громадський діяч і благодійник чернігівської землі (2014)
Кароєва Т. Р. - Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Михайленко Г. М. - Становлення О. Лотоцького як інтелектуала-гуманітарія (2014)
Конта Р. М. - Сучасний стан та перспективи історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.) (2014)
Моціяка П. П. - Шевченківський ювілей 1914 р. в Інституті князя Безбородька (2014)
Прудько В. О. - Освіта Ніжинщини в період Української Держави П. Скоропадського (2014)
Іванцова Н. І. - Створення вечірніх робітничих університетів в УСРР у 1920-ті рр. (2014)
Литовченко О. Л. - Фото- та кіносправа на Чернігівщині у 20–30-ті рр. XX ст. (2014)
Двірна К. П. - Педагогічна освіта в м. Ніжині у перші повоєнні роки: за матеріалами звітів Ніжинського педінституту та Ніжинського учительського інституту (1945–1948 рр.) (2014)
Кузьменко Ю. В. - Повсякденне життя студентів УРСР у роки перебудови, Семененко Л. М. (2014)
Bakhanova S. - Lighting the Y. Pilsudsky’s activity at the end of the 20–30th years of the XX century in school history textbooks (2014)
Артюх М. С. - Структурна реорганізація районного відділу освіти в Україні на початку ХХІ ст. (2014)
Gordienko Y. F. - Bringing up successful people in the universities of the USA (2014)
Наші автори (2014)
Подання (2014)
Роїк М. В. - Методи створення вихідного матеріалу зернових, зернобобових і круп'яних культур, Кулик Л. А., Петриченко С. М. (2004)
Яшовський І. В. - Особливості успадкування та генетичного зчеплення ознак величини і забарвлення зернівки проса, а також стійкості до окремих рас сажки, Рудник О. І. (2004)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Результати використання чорнобильських радіомутантів озимої пшениці як джерел цінних властивостей при гібридизації (2004)
Власенко В. А. - Результативність поєднання комбінаційної та мутаційної мінливості в селекції озимої пшениці, Хоменко С. О., Маринка С. М. (2004)
Шелепов В. В. - Результати застосування штучних інфекційних фонів в селекції озимої пшениці на групову стійкість, Кириленко В. В., Суська В. Я., Басанець Г. С., Харченко М. В. (2004)
Матвієць В. Г. - Результати селекційної роботи з озимою пшеницею на Веселоподільській дослідно-селекційній станції, Мошенко М. М., Шудря П. П. (2004)
Коваль Н. М. - Селекція м'якої ярої пшениці на скоростиглість,продуктивність і високу якість зерна в північному Лісостепу України, Вітвіцький М. А., Коваль Л. І. (2004)
Коваль Н. М. - Селекція озимого жита на стійкість до ураження хворобами в північному Лісостепу України (2004)
Алексеева Е. С. - Направления и перспективы селекции гречихи (2004)
Роїк М. В. - Селекція гречки на якість, Литвинюк В. В. (2004)
Кузь В. В. - Використання еколого-генетичної моделі кількісних ознак продуктивності для оцінки сортозразків гороху (2004)
Сидорчук B. I. - Селекція ярої вики на зернову продуктивність у вико-вівсяній суміші, Синьогуб С. В. (2004)
Журавльова Н. В. - Зимостійкість, скоростиглість та стійкість до борошнистої роси колекційних сортозразків озимої пшениці в умовах правобережного Лісостепу України, Харченко М. В. (2004)
Леонов О. Ю. - Елементи продуктивності колекційних зразків озимої м'якої пшениці у зв'язку з їх походженням, Стрельцова І. Б. (2004)
Посылаева Г. А. - Создание исходного материала зернобобовых культур для селекции на комплексную устойчивость к болезням и вредителям (2004)
Розвадовська Е. А. - Використання генетичного матеріалу колекції для створення конкурентоспроможних сортів гороху (2004)
Безуглая О. Н. - Влияние абиотических факторов на формирование урожайности фасоли, Ижик Н. К. (2004)
Кобизєва Л. Н. - Поліморфізм генофонду колекції сої НЦГРРУ за господарсько-цінними ознаками (2004)
Григоращенко Л. В. - Изучение сортообразцов проса по хозяйственно-ценним признакам (2004)
Сидорчук В. І. - Створення банку вихідних форм ярої вики та особливості їх вивчення, Синьогуб С. В., Гагін А. О. (2004)
Гур'єва І. А. - Використання в гетерозисній селекції інформаційної системи "Банк даних - Генетичні ресурси кукурудзи", Кузьмишина Н. В. (2004)
Ключковський Ю. Б. - Виборчий процес: процедурний аспект (2014)
Васильченко О. П. - Рівність прав і свобод людини громадянина в Україні незалежно від релігійних переконань (2014)
Богашева Н. В. - Значення виборчого законодавства для правової інституціалізації політичних партій в Україні (2014)
Лотюк О. С. - Модернізація громадянського суспільства у посткомуністичній Європі (2014)
Мацюк А. А. - Проблеми формування парламентської коаліції депутатських фракцій у світлі конституційних положень і вимог Основного Закону держави (2014)
Баклан О. В. - Інновації, підприємництво, людський капітал та правоздатність органів державного управління з питань інновацій (2014)
Оксьом І. Г. - Форми і методи державного управління в соціальній сфері: організаційно-правовий аспект (2014)
Бондаренко Д. С. - Характеристика адміністративно-процедурного регулювання у сфері державно-приватного партнерства (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правовий механізм звільнення суддів з посади в Україні (2014)
Шатковська Д. М. - Принцип адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях (2014)
Чернадчук Т. О. - Щодо визначення поняття валютних правовідносин (2014)
Гаєвський І. М. - Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання (2014)
Storgaard A. - Criminal justice and the penalty system in Denmark – a short introduction (2014)
Сокальська О. В. - Історичний розвиток гарантій особистої недоторканності на етапі досудового слідства: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Пацкан В. В. - Міжпарламентські організації та їх роль в забезпеченні прав та свобод людини та громадянина (2014)
Ошовський В. І. - Адмініістративні процедури крізь призму модернізації державної кримінально-виконавчої політики України (2014)
Каблак П. І. - Судді як користувачі соціальних мереж в Інтернеті: правові та етичні аспекти (2014)
Пчеліна О. В. - Окремі аспекти використання спеціальних знань у галузі інформаційних і комп’ютерних технологій під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Іншин М. І. - Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення (2014)
Семенова А. В. - Юридична природа права на охорону здоров’я (2014)
Черноус С. М. - Використання прийому юридичної фікції в нормах про укладення трудового договору (2014)
Міщук М. О. - Cутність і значення правовідносин соціального партнерства у трудовому праві (2014)
Гапон О. - Зарубіжний досвід правового регулювання часу відпочинку працівників (2014)
Рєзніченко В. - Поняття та сутність нестандартних форм зайнятості працівників в Україні (2014)
Лемак В. В. - Державний режим як теоретико-правова категорія (поняття, критерії для видової класифікації), Попович Т. П. (2014)
Аракелян М. Р. - Методологічний потенціал історичного підходу в дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури (2014)
Скригонюк М. І. - Плебсологічна філософсько-правова оцінка конституційної та інших видів юридичної відповідальності української держави перед людиною за свою діяльність (2014)
Бурдоносова М. А. - Розвиток національної правової свідомості як необхідна умова подолання політико-правової кризи в Україні (2014)
Настасяк І. Ю. - Основи типологізації сучасних правових систем світу (2014)
Черних Є. М. - Проблеми понятійних ознак суб’єктивного права (2014)
Юськів Н. В. - Види прав неповнолітніх: теоретико-правовий пошук (2014)
Молчанов Р. Ю. - Деякі властивості імені як об’єкта цивільних прав (2014)
Мельниченко А. О. - Історичний генезис розвитку правового регулювання заохочень працівників прокуратури (2014)
Рябошапченко А. А. - Австрійський досвід інтеграції до Європейського Союзу в економічній сфері як приклад для України та економічне співробітництво між Україною та Австрійською Республікою: правові питання (2014)
Нечипорук Ю. М. - Співвідношення адміністративної та цивільно-правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері України (2014)
Полякова Ю. О. - Політико-правова еволюція місця й ролі органів забезпечення діяльності Президента України в механізмі держави (2014)
Червінська Н. В. - Підвищення правової культури суб’єктів законотворчого процесу та вдосконалення їхньої професійної підготовки, як необхідна умова ефективності законодавства (2014)
Прокопчук К. М. - Започаткування інституціональних форм економічного співробітництва України та Республіки Польща (2014)
Супрун М. О. - Внесок академіка В. М. Синьова та його наукової школи в розвиток загальної психолого-педагогічної науки та пенітенціарної теорії і практики (до 75-річчя із дня народження) (2014)
Камінська Т. М. - Медичне страхування в Україні в контексті розвитку системи соціального страхування, Нечипорук Л. В. (2014)
Вовк І. А. - Економічна поведінка і правове регулювання (на прикладі інституту інтелектуальної власності) (2014)
Губін К. Г. - Перетворення інтелектуального капіталу фірми на головне джерело конкурентних переваг в українській системі формування доходів (2014)
Набатова О. О. - Постіндустріальна трансформація відносин власності (2014)
Овсієнко О. В. - Держава як джерело нерівності у реалізації соціально-економічних прав в Україні (2014)
Чуприна О. О. - Джерела та обсяги інвестицій в інтелектуальний капітал підприємств України (2014)
Українська Л. О. - Дослідження щільності та характеру взаємозв’язку між макроекономічними показниками і показниками монетарної політики, Крюкова О. М., Бєлова О. А. (2014)
Українська Л. О. - Оцінка екологічної складової сталого розвитку та еколого-економічного рахівництва в Україні, Крюкова О. М., Корнєєва Г. Ю. (2014)
Квитка Э. Е. - Либерализм и протекционизм в международном движении капитала как составляющая инвестиционной политики государства (2014)
Возна В. О. - Господарська компетенція органів місцевого самоврядування: удосконалення правового забезпечення (2014)
Денисов А. І. - Ринок технологій: правові аспекти забезпечення інтересів технологічної безпеки (2014)
Заїченко Л. І. - Спортивний клуб у системі координат організаційно-правових форм господарських організацій (2014)
Кудрявцева В. В. - Структура інвестиційного ринку як матриця господарсько-правового регулювання (2014)
Сергєєва Н. С. - Спеціальний режим господарювання в умовах надзвичайного стану: удосконалення механізму правового регулювання (2014)
Стадник К. О. - Проблеми правового забезпечення холдингових відносин у сфері господарювання (2014)
Шимко А. Р. - Публічні інтереси у сфері ліцензування господарських операцій із металобрухтом (2014)
Лученко Д. В. - Верховенство права у практиці страсбурзького суду в аспекті проблем судового оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень (2014)
Шевченко Є. В. - До питання про предмет кримінального права (2014)
Шульга М. Г. - Митне законодавство України і міжнародні митні стандарти (2014)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "вісник національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого”. Серія: економічна теорія та право" (2014)
Вихідні дані (2014)
Фаренюк Г. Г. - Стратегія розвитку Державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на 2014 – 2018 р. (2014)
Тарасюк В. Г. - Шляхи впровадження інноваційних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і технологій в Україні, Мірошник Т. П. (2014)
Немчинов Ю. І. - Дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій, Поклонський В. Г., Коник Х. З., Расюк Р. В., Фесенко О. А. (2014)
Червінський Я. Й. - Дослідження технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах, Петраков О. О., Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Титаренко В. А., Шумінський В. Д., Степанчук С. В., Дворник А. М., Домбровський Я. І. (2014)
Шеховцов И. В. - Работа многослойных балок при действии статической нагрузки, Петраш С. В., Овсак И. И. (2014)
Куркін М. П. - Визначення параметрів залишкового експлуатаційного ресурсу будівель перших масових серій, Розенфельд М. С., Любченко І. Г., Шинкіна О. С. (2014)
Шейніч Л. О. - Технології виготовлення залізобетонних конструкцій (2014)
Хавкин А. К. - Практические и теоретические вопросы мониторинга зданий и сооружений, Калюх Ю. И. (2014)
Жарко Л. О. - Дослідження матеріалів, виробів і конструкцій будівель та споруд (2014)
Глуховський В. П. - Практичний досвід неруйнівних випробувань будівельних конструкцій (на англійській мові) (2014)
Івлєва Н. П. - Комерціалізація науково-технічної діяльності - основний напрям економічних досліджень у будівництві (2014)
- (2014)
- (2014)
Васильєва І. М. - Стан обміну біогенних моноамінів і процесів їх окислювального дезамінування у хворих на гастро канцерогенез, Шевченко О. О., Вінник Ю. О., Жуков В. І., Ткаченко А. С. (2014)
Васильчишин Я. М. - Удосконалена технологія ендопротезування кульшового суглоба (2014)
Герман А. О. - Інтерлейкін-6 при вперше діагностованому туберкульозі легень із різною чутливістю до хіміопрепаратів залежно від показників тиреоїдного гомеостазу (2014)
Головачук О. К. - Ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних групи ризику з геніальними інфекціями (2014)
Горбач Т. В. - Уровень интоксикации организма и эластичность сосудов новорожденных крысят – потомков крыс, подвергавшихся действию табачного дыма, Юнусов В. Ю., Мартынова С. Н. (2014)
Дудко О. Г. - Методика оцінки результатів полімерного остеосинтезу (2014)
Задирака Д. А. - Клінічно-патогенетична роль стану прооксидантно-антиоксидантної регуляції у хворих на гнійні менінгіти в динаміці захворювання, Рябоконь О. В. (2014)
Зелінська Н. В. - Клінічні особливості аденокарциноми шийки матки, Пересунько О. П. (2014)
Іванчук П. Р. - Моделювання експертних систем при вивченні гендерного розподілу антропометричних показників, Іванчук М. А., Амеліна Т. М. (2014)
Іващук С. І. - Імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит залежно від ґенезу (2014)
Каратєєва С. Ю. - Застосування озонотерапії з індивідуальним підбором дози при гнійних процесах у хворих на цукровий діабет (2014)
Кобрин О. П. - Оцінка стану місцевого імунітету та рівня ендогенної інтоксикації у хворих на генералізований пародонти із супутньою хламідійною інфекцією (2014)
Ковальчук П. Є. - Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах селенодефіциту, Тулюлюк С. В., Козлов С. В. (2014)
Ковтуненко О. В. - Аналіз рівня експресії матриксних металопротеїназ 2 та 9 імуноцитохімічним методом діагностики у хворих на рак гортані з реґіонарними метастазами, Тимчук С. М., Шпортько Б. В. (2014)
Колесник М. Ю. - Вплив інсулінорезистентності на структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка у чоловіків із неускладненою артеріальною гіпертензією (2014)
Koloskova O. K. - Indicators of the bronchial lability and hyperreactivity in children with bronchial asthma and exercise induced bronchoconstriction, Shahova O. O., Bogutska N. K. (2014)
Костюченко Л. В. - Рання діагностика тяжких комбінованих імунодефіцитів (2014)
Крук Т. В. - Мутації генів глутатіон-s-трансферази у хворих на рак молочної залози та їх близьких родичів у Чернівецькій області, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2014)
Максимів О. О. - Ефективність застосування кварцетину як терапії супроводу при протезуванні повними знімними протезами у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Митченок О. В. - Клінічні приклади заміщення дефектів зубного ряду з урахуванням оклюзійних змін (2014)
Наріжна А. В. - Цитокіновий статус і матриксна металопротеїназа-9 у пацієнтів із кардіоренальним синдромом на тлі хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2-го типу, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2014)
Оринчак Л. Б. - Особливості перебігу розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття залежно від деяких соціальних факторів ризику цього захворювання (2014)
Оринчак М. А. - Особливості несприятливих гемостатичних чинників перебігу фібриляції передсердь у хворих із метаболічним синдромом залежно від віку, Василечко М. М. (2014)
Пахаренко Л. В. - Соціальні передумови розвитку передменструального синдрому (2014)
Петрик І. О. - Вплив фармакопрофілактичного застосування похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксіндолу (сполука R-86) на розвиток кардіоцеребральної дисфункції при модельному внутрішньомозковому крововиливі, Браверман Л. Б., Ходаківський О. А., Рокунець І. Л. (2014)
Підмурняк О. О. - Тотальна нефректомія за ендовідеохірургічною методикою з трансперитонеальним доступом (2014)
Плегуца І. М. - Зміни гуморальної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу, Сидорчук Р. І. (2014)
Поворознюк В. В. - Порівняльний аналіз вмісту вітаміну D у населення різних клімато-географічних зон Карпатського регіону, Паньків І. В. (2014)
Prysyazhnyuk V. P. - Age-dependent peculiarities of echocardiographic parameters of the heart in patients with nonalcoholic fatty liver disease (2014)
Радченко О. М. - Лептинемія та показники варіабельності ритму серця і прогноз у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Бек Н. С., Потапов В. І. (2014)
Салютін Р. В. - Ультраструктура ендотеліоцитів капілярів м’язової тканини у хворих на хронічну ішемію кінцівок після трансплантації прогеніторних клітин фетальної печінки, Паляниця С. С., Буслович О. В., Боголепов В. М. (2014)
Семененко А. І. - Гемодинаміка при ішемії-реперфузії головного мозку у щурів при застосуванні деяких інфузійних розчинів, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю. (2014)
Семененко С. Б. - Особливості циркадіанних перебудов кислотнорегулювальної функції нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози (2014)
Семчишин М. Г. - Вміст заліза в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Задорожна Б. В. (2014)
Слободян О. М. - Синтопічні особливості внутрішніх жіночих статевих органів і прямої кишки в другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Проняєв Д. В., Вітенок О. Я. (2014)
Соколенко А. А. - Зміни секреторної активності адипоцитів та вмісту ліпідів під впливом лікування хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння. Роль поліморфізму генів, Сидорчук Л. П., Соколенко М. О. (2014)
Сохор Н. Р. - Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю., Мусієнко А. М. (2014)
Струк В. І. - Результати електронно-мікроскопічного дослідження структурних особливостей дентину зубів людини у віковому аспекті (2014)
Тащук В. К. - Окремі аспекти лікування стабільної стенокардії: оцінка ризику розвитку ускладнень при поєднаному перебігу з ХОЗЛ, Амеліна Т. М., Полянська О. С., Гулага О. І. (2014)
Ходан А. Г. - Корекція порушень агрегатного стану крові у дівчаток із матковими кровотечами пубертатного віку (2014)
Khukhlina O. S. - The influence of factors of the hemostasis, fibrinolysis and proteilysis systems upon the development and progressing of somatoform vegetative dysfunction and essential hypertension in patients with chronic acalculous cholecystitis, Antoniv A. A., Voytkevich Y. I. (2014)
Хухліна О. С. - Порівняння ефективності плазмаферезу та комплексної протиоксидантної терапії у хворих із поєднаним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень, Урсул О. О., Смандич В. С. (2014)
Цинтар Т. П. - Протеолітична та фібринолітична активність плазми крові при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Зборовська Н. В. - Аналіз факторів виникнення природжених вад розвитку у родинах із випадками непліддя в анамнезі, Лук’яненко Н. С. (2014)
Урсол Г. М. - Приватний сектор системи охорони здоров’я України – активний резерв підвищення доступності та якості надання медичної допомоги: досвід Кіровоградської області, Скрипник О. А., Василенко О. М. (2014)
Шищук В. Д. - Стан травматизму в Сумській області (2014)
Федів В. І. - Дослідження процесу синтезу, властивостей і напрямків використання наночастинок та наноструктур на основі напівровідників АIIBVI (2014)
Білецький С. В. - Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу, хронічне обструктивне захворювання легень та особливості їх поєднаного перебігу (огляд літератури), Бойко В. В., Сумарюк М. П. (2014)
Заремба Є. Х. - Маркери запалення та функції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця (огляд літератури), Смалюх О. В. (2014)
Коваленко С. В. - Вплив персисту вального запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень на стан слизових бар’єрів бронхів і кишечнику (огляд літератури) (2014)
Максимчук Н. О. - Проблеми моніторингу ендотоксикозу септичного генезу (огляд літератури), Коновчук В. М. (2014)
Паляниця С. С. - Патофізіологічні аспекти трансплантації кишечнику (огляд літератури), Панченко Л. А., Буслович О. В., Давидова Т. І., Соколов М. Ф. (2014)
Попадинець О. Г. - Клапани серця людини: розвиток, макро- та мікроскопічна будова, особливості кровопостачання (огляд літератури), Саган О. В., Дубина Н. М. (2014)
Пурденко Т. Й. - Проблема когнітивних розладів у неврологічній практиці (огляд літератури) (2014)
Романишин Я. - Сучасні аспекти вакцинації дітей із ревматичними захворюваннями (огляд літератури), Костюченко Л., Бойко Я. (2014)
Ватаманюк М. М. - Клініко-антропометричний аналіз анатомо-фізіологічного стану у пацієнтів геріартричного віку з повною втратою зубів, Бєліков О. Б. (2014)
Мішалов В. Д. - Діагностика гострого ішемічного пошкодження міокарда – актуальна проблема судової медицини, Козлов С. В., Іркін І. В., Гаврилюк А. О., Федотова І. А. (2014)
Патрабой В. В. - Протимікробні засоби в продуктах харчування – нова загроза формуванню антибіотикорезистентності мікроорганізмів, Ротар Д. В. (2014)
Шаплавський М. В. - Дослідження біофізичних механізмів мікроциркуляції крові та розробка її фізичних методів аналізу в контексті електромагнетизму, Бойчук Т. М., Гуцул О. В., Буждиган В. В., Григоришин П. М., Зав’янський Л. Ю., Микитюк О. Ю., Слободян В. З., Шинкура Л. М. (2014)
Шкварковський І. В. - Поєднане використання ультразвукової кавітації та вакуумної терапії у комплексному лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів, Антонюк Т. В. (2014)
Роговик Н. В. - Випадок гострого гангренозного апендициту, ускладненого флегмонозним оментитом у дитини з міковісцидозом, Захарусь М. Б., Бобер Л. Й., Цюпка Б. В., Гижа Б. І., Гижа Л. Ю. (2014)
Сегедій Л. І. - Успішне лікування безпліддя при синдромі Сваєра у двох сестер (2014)
Ступницька Г. Я. - Оцінка ефективності реабілітаційних програм у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за модифікованим індексом BODE на підставі власних клінічних спостережень (2014)
Волощук Н. І. - Індивідуальна робота в студентському науковому гуртку кафедри фармакології як фактор формування професійної компетенції, Денисюк О. М. (2014)
Михайловська Н. С. - Шляхи удосконалення організації навчального процесу з дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини" за кредитно-модульною системою для студентів, які навчаються за спеціальністю "Стоматологія", Шальміна М. О., Моргунцова С. А., Грицай Г. В. (2014)
Перепелиця О. О. - Проблеми підготовки провізорів з курсу органічної хімії до ЛІІ "Крок 1. Фармація", Грозав А. М. (2014)
Романишин С. С. - Проблема формування комунікативної культури студентів в аспекті медичної деонтології (2014)
Sydorchuk L. P. - University educational-practical centres of the primary medical care – a step to the improvement of the family doctors training, Biletskyi S. V., Petrynych O. A., Ivashchuk S. I., Kazantseva T. V., Mel’nychuk L. V., Nykyfor L. V., Sokolenko A. A., Flyundra I. G. (2014)
Медичні internet-вісті. Частина IV. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2014)
Мацапура В. - Пушкин на Украинской сцене в конце ХІХ - начале ХХ века:нео публикованные переводы и инсценировки произведений поэта (2014)
Кобзар О. - Хто він, барон Мюнхаузен (2014)
Курьянов С. - Смерть на фоне курортного Крыма, или об особенностях Крымского текста в творчестве М. П. Арцыбашева (2014)
Зуєнко М. - Від раю до пекла як традиційний бароковий мотив ("Втрачений рай" Дж. Мільтона, "Мертві душі" М. Гоголя (2014)
Семенец О. - Орфические мистерии в романе Бернара Вербера "Танатованты" (2014)
Ятищук О. - Використання етнографічних матеріалів у творчості Гоголя М. (2014)
Іконнікова М. - "Фауст" Ґете як претекст роману Є. Замятіна "Ми" (2014)
Адамович А. - Художньо-естетичне осмислення національного характеру в поезіях Гончаренка О. (за збіркою "Астрофізми вічної гончарні" (2014)
Ніколенко К. - Концепт "Туга" в збірці Гейне Г. "Книга пісень" (цикли "Страждання юності" й "Ліричне інтермецо") (2014)
Винник Т. - Ліричний сюжет в ідилії (2014)
Роспопа Т. - Студії про Лесю Українку на сторінках журналу "Життя і революція" (2014)
Данилюк С. - Комунікативні стратегії і тактики створення англомовних електронних текстів інтернет-чатів (2014)
Ніколашина Т. - Редуплікати у структурі Шевченкової поезії, Сологуб Л. (2014)
Браїлко Ю. - "І в небесах я бачу Бога і боже слово на землі".Семантико-стилістичні функції християнської лексики в поезії Івана Світличного (2014)
Антонова В. - Антрополингвистические аспекты терминологии железнодорожного транспорта (на материале русских и английских терминов) (2014)
Лісна М. - Лінгвальний статус культурологічних безеквівалентів у контексті перекладної лексикографії (2014)
Горіздра О. - Вторинні терміни - юкстапозити в лексиці біологічної галузі (2014)
Дейна Л. - До проблеми класифікації оцінних значень (2014)
Наші автори (2014)
Високоповажані автори! (2014)
Вихідні дані (2014)
Виноградов И. - Преподобный Серафим Саровский и Н. Гоголь (2013)
Воропаев В. - Н. Гоголь и его окружение. Материалы к биобиблиографическому словарю (2013)
Кобзар О. - Міфопоетичний аналіз художнього твору (2013)
Зуєнко М. - Міфопоетичний час і простір в англійській бароковій літературі (2013)
Конєва Т. - Ідея природного людського прагнення до щастя і світла у повісті В. Г. Короленка "Сліпий музикант" (2013)
Мацапура Л. - Поэтика готической новеллы в творчестве М. Н. Загоскина (2013)
Люлька В. - Структура и типология художественных образов в романе А. С. Пушкина " Евгений Онегин" (2013)
Ткаченко К. - Особенности восприятия художественного события (на материале "Капитанской дочки" А. С. Пушкина) (2013)
Волошко А. - Религиозная составляющая сказок В. А. Жуковского: функциональный аспект (2013)
Палий Е. - Тема войны в лирике В. Брюсова 1900-х годов (сборник "Венок" (2013)
Школа І. - Візія Лондона в романі "Місіс Делловей" В. Вулф (2013)
Українець Л. - Конотація як лінгвістична категорія: загальна характеристика та проблеми інтерпретації (2013)
Галунова Н. - Реакції-повтори та переклади стимулу в асоціативних полях україномовних респондентів та україно-російських білінгвів 4-5 років (2013)
Тагільцева Я. - Термінологічна омонімія в номінаціях овочів та фруктів сучасної англійської мови (2013)
Петрушова Н. - Поняття пресупозиції та її типологія у прагмалінгвістиці (2013)
Халчанська О. - Мовні засоби ефективності переконання під час спілкування (2013)
Зінченко Г. - Функціонування релятивних маркерів у складі аппозитивних конструкцій із підрядним означальним реченням в англійській мові XII-XVII століть (2013)
Рубчак О. - Аудитивний аналіз англомовних радіо- і телеінтерв'ю аудиторами - носіями мови (2013)
Степаненко М. - Прислівники сучасної української мови в системному семантичному, формально-і семантико-синтаксичному представленні (2013)
Наші автори (2013)
Високоповажані автори! (2013)
Титул, зміст (2014)
Мельник Н. - Нормативно-правове забезпечення діяльності освітнього округу (2014)
Ворон О. - Методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Гуменюк В. - Сучасні концептуальні підходи до роботи з керівниками ЗНЗ у системі післядипломної освіти (2014)
Бухальська С. - Тренінг як групова форма розвитку ціннісно-мотиваційного компонента педагогічної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Шацька Н. - Реалізація умови поглиблення інформаційно-комунікативної компетентності педагога для розвитку україномовної культури вчителя в інститутах післядипломної освіти (2014)
Орловська Т. - Інноваційні форми роботи методиста з бібліотечними працівниками (2014)
Бандура Р. - Концепція релігійності в духовному розвитку особистості інваліда та її роль у соціальній роботі, Терновий Я. (2014)
Яценюк Л. - Формування компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу щодо навчання дітей із порушенням інтелектуальної сфери в системі інклюзивної освіти (2014)
Абрамович Т. - Імідж як презентаційна складова професійного становлення соціального педагога (2014)
Полицяк Н. - Стратегії розвитку та навчання академічно обдарованих учнів в умовах загальноосвітньої школи (2014)
Соловій У. - Вивчення української мови як іноземної у ВНЗ нефілологічного профілю: комплексний підхід (2014)
Тадеєва М. - Лінгвопсихологічні особливості вивчення іноземних мов у школах німецькомовних країн, Купчик Л. (2014)
Троцюк В. - Інтернет як творчий ресурс розвитку студентів та викладачів на заняттях з іноземної мови, Метка І. (2014)
Гуріна А. - Білінгвізм як спосіб інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум (2014)
Господинчик Т. - Використання аудіовізуальних матеріалів як засобу створення іншомовного середовища на уроках іноземної мови (2014)
Андраш Т. - Упровадження новітніх освітніх технологій на уроках англійської мови для школярів середньої ланки за підручником OXFOR DHEROES (2014)
Михасюк Т. - Психолого-педагогічні основи мовленнєвого розвитку молодших школярів засобами народознавства (2014)
Шутяк В. - Досліди та спостереження на уроках трудового навчання в початкових класах (2014)
Савка І. - Концептуальні засади інтеграції знань та вмінь майбутніх фахівців міжнародного права (2014)
Бирка М. - Концепції неперервної освіти вчителів природничо-математичних дисциплін у європейських країнах (2014)
Белешко Д. - Метод доведення від супротивного. Теоретичні основи. Практика (2014)
Бордюк М. - Алгоритм формування знань про отримання полімерних нанокомпозитів у майбутніх учителів технологій при вивченні курсу "Технологія виробництва конструкційних матеріалів", Бордюк Н., Шевчук Т. (2014)
Васильченко Л. - Умови підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти (2014)
Глінчук Ю. - Негативні виробничі чинники сучасного загальноосвітнього шкільного середовища (2014)
Цикалов В. - Деякі питання щодо викладання дисципліни "Основи охорони праці" для хімічних спеціальностей при огляді типових програм (2014)
Русіна Н. - Протиерозійна організація території: інновації навчальної програми, Люльчик В., Петрова О., Кийко Н. (2014)
Борейко В. - Екологічні загрози для нинішнього покоління та шляхи їх подолання (2014)
Онищук Н. - Сутність естетичного та соціокультурного осмислення феномену музичного мистецтва естради, Сметана О. (2014)
Вербицький В. - Провідні ідеї педагогіки А. С. Макаренка в сучасній системі виховання (2014)
Давидюк Н. - Теоретико-методичні засади формування колективу вихованців позашкільного навчального закладу в контексті творчої спадщини А. С. Макаренка (2014)
Карпенчук С. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка: гуманістичні контексти (2014)
Цимбалюк І. - Сутність гуманістичних цінностей і орієнтирів розвитку особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2014)
Гатрич І. - Музична обдарованість школярів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Заєць С. - Теоретичні засади діяльності соціального гувернера в умовах сім’ї (2014)
Костащук О. - Виховання професійної честі і тенденції її розвитку в дослідженнях педагогів (2014)
Кучина К. - Вітчизняні освітні концепції кінця ХХ - початку ХХІ ст. як стратегічні орієнтири модернізації системи освіти (2014)
Луцик Г. - Теоретичні засади соціально-педагогічного супроводу девіантних підлітків (2014)
Михайлова Л. - Роль естетичних ціннісних орієнтацій у життєвому смисловизначенні підлітка: психолого-педагогічний аспект (2014)
Нікула Н. - Особливості розвитку методичної культури вчителя у процесі професійної підготовки (2014)
Олійник О. - Особливості формування навичок самообслуговування у молодших школярів на уроках трудового навчання (2014)
Осадець М. - Психологічна підготовка особистості в спорті (2014)
Полухтович Т. - Розвиток вищої освіти в контексті глобалізаційних тенденцій (2014)
Сизоненко І. - Соціально-педагогічна робота щодо формування правових знань підлітків у процесі правової соціалізації (2014)
Чорней І. - Психологічні аспекти розвитку мотивації молодшого школяра у навчальному процесі (2014)
Tyshchenko О. - An evolving reservoir neo-fuzzy network for time series prediction, Pliss I. (2014)
Osypenko V. - About some design principles of information-retrieval system and processing of electronic documents in internet, Shvorov A. (2014)
Pelech Y. - Marking speech signal based on factor holder smoothness and fast fourier transform, Peleshko D. (2014)
Batyuk A. - Methodological principles of electronic information resources of branch, Viter M., Sendzyuk M. (2014)
Кунанець Н. - Електронні бібліотеки: обслуговування осіб з особливими потребами, Малиновський О. (2014)
Бомба А. - Побудова дифузійноподібної моделі інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу, Назарук М., Пасічник В. (2014)
Огородник І. - Концепція управління якістю міського середовища великого міста, Огородник Т. (2014)
Скринникова Г. - Модель процесу адаптації людино-машинних систем до користувачів (2014)
Назаркевич М. - Аналіз сучасних методів та видів графічного захисту друкованих документів, Троян О. (2014)
Petsko V. - Optimal parameters of four-layer optical structures when the light is incident at an angle, Mitsa A., Geche F., Kotsovsky V., Batyuk A. (2014)
Павлюк О. - Прогнозування ймовірності роботи та відмови за заданої умови готовності симетричних ієрархічних систем, галужених до 4-го рівня, за допомогою штучних нейронних мереж (2014)
Обельовська К. - Маршрутизація пакетів з врахуванням пропускних здатностей каналів та кількості проміжних вузлів, Роман В., Ліскевич О. (2014)
Bodyanskiy Ye. - Self-organizing map and its learning in the fuzzy clustering-classification tasks, Vynokurova O., Mulesa P., Slipchenko O. (2014)
Басюк Т. - Проектування системи автоматизації процесу Seo-оптимізації (2014)
Гожий О. - Підхід до оцінювання ризиків у задачах планування, Кобилінський І., Лугінець Д. (2014)
Берко А. - Теоретико-множинна модель систем електронної контент-комерції, Висоцька В., Чирун Л. (2014)
Сєдушев О. - Форми нечіткостей у базах даних та знань, Буров Є. (2014)
Kozhukhivska O. - Model based decision support system for forecasting financial processes, Bidyuk P., Kozhukhivskyi А. (2014)
Lytvynenko V. - Hybrid swarm negative selection algorithm for dna-microarray data classification (2014)
Ковальчук А. - Кубічні і лінійні фрактали з елементами алгоритму RSA в шифруванні і дешифруванні зображень, Цмоць І., Ступень М. (2014)
Marusenkova T. - Analytic solution for the problem of in-situ calibrating magnetometric 3D-probes based on non-orthogonally placed hall devices (2014)
Журавчак Л. - Розпізнавання провідних та висоомних включень у кусково-однорідному півпросторі при математичному моделюванні усталених коливань електромагнітного поля, Федоришин Ю. (2014)
Хома А. - Метод реконструкції поверхні з інтерферограми білого світла на основі перетворення Гільберта (2014)
Ilnytskyi Ja. - Computer simulations of a stochastic model for the non-immune disease spread, Holovatch Yu., Kozitsky Yu., Ilnytskyi H. (2014)
Пелещишин А. - Формування моделі каталогу генераторів інформаційного образу ВНЗ, Корж Р. (2014)
Лотиш Л. - Математичні та програмні аспекти моделювання вікової структури розвитку двовидового лісу (2014)
Гнатчук Є. - Дослідження методів формування вимог до експертних систем технічного діагностування (2014)
Юрчик Г. - Структурно-алгоритмічний метод автокалібрування термоелектричних вимірювальних каналів температури в умовах їх експлуатації (2014)
Bogucharskiy S. - On matrix modification of clarans clustering method in large video surveillance databases, Mashtalir V. (2014)
Висоцька В. - Побудова та функціонування систем електронної контент-комерції, Чирун Л. (2014)
Морозов Ю. - Інтернет-портал геофізичного моніторингу, Назаревич Р., Назаревич А., Струк Є., Мархивка В. (2014)
Базилевич Р. - Дослідження та аналіз алгоритмів острівкування енергетичних мереж, Андрієнко В. (2014)
Копитчук М. - Визначення нечітких ситуацій впливу навколишнього середовища на когнітивний стан особи, що приймає рішення в ергатичних системах, Передерій В. (2014)
Lytvynenko V. - Synthesis of rbf-network for prediction of secondary protein structure (2014)
Строкань О. - Комп’ютерна система аналізу аероіонного розподілення на похилій площині (2014)
Вавіленкова А. - Застосування формальних алгоритмів у структурній лінгвістиці (2014)
Тимчак М. - Компонентний метод опрацювання електрогастросигналу, Дозорський В., Шадріна Г. (2014)
Базилевич Р. - Розв'язування задачі комівояжера великих розмірностей методом спільних ребер, Кутельмах Р., Томчук А. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Ranskiy A. - Direct Synthesis of Cuprum(II) Complex Compounds Based on Thioamide Ligands, Didenko N. (2014)
Godavarthi P. - Electrical and Electrochemical Properties of Li|Ni0.5 Co0.25 Mn0.25|O2 Cathode Material, Pitcheri R., Bommireddy P., Kapu S., Obili M. (2014)
Savchenko I. - Synthesis and Electrooptical Properties of Side-Chain Polymethacrylates and Polycomplexes Containing Azobenzene Moieties with Different Length Spacers (2014)
Nadtoka O. - The Influence of Chemical Structure of Chromophore on Polymerization of Methacrylic Azomonomers, Syromyatnikov V. (2014)
Makeieva L. - Synthesis of Bioactive Folate-Ferrocene Conjugate, Gladyr I., Rozhnova R., Galatenko N. (2014)
Gnativ Z. - Study of Aromatic and Terpenic Hydrocarbons Catalytic Cooligomerization Regularities, Nykulyshyn I., Rypka A., Voronchak T., Pikh Z. (2014)
Suberlyak O. - Effect of the Low-molecular Additives Nature on the Adhesive Properties of Based on Polyvinylpirolidone Compositions, Bratychak M., Zemke V., Chopyk N. (2014)
Medvid O. - Impact of Microwave Energy and Leuconate Hardener on the Adhesive Joint Strength, Kozar O., Oliynykova V. (2014)
Costa A. - Scanning Electron Microscopic Characterization of Iron-Gall Inks from Different Tannin Sources – Applications for Cultural Heritage, Correa F., Sant’Anna G., Carvalho Sh., Santos F., Lutterbach M. (2014)
Vitenko T. - Mechanism and Kinetic Regularities of Inactivating Effects of Cavitation on Microorganisms, Gashchyn O. (2014)
Bansode S. - Comparative Studies on Physico-Chemical Properties of Indium Sulfide Films Deposited under Different Deposition Conditions by Chemical Bath Deposition, Kapadnis R., Wagh V., Kale S., Pathan Ha. (2014)
Formela M. - Compatibilization of Polymeric Composition Filled with Ground Tire Rubber – Short Review, Haponiuk J., Jasinska-Walc L., Formela K. (2014)
Semeshko O. - The Influence of Electrical Discharge Nonlinear Bulk Cavitation on the Structural and Chemical Changes in Water during the Wool Fiber Bleaching, Saribekova J., Asaulyuk T., Myasnikov S. (2014)
Artus M. - Kinetics of Langbeinite Conversion into Schenite in the Presence of Mirabilite, Sylvine and Water, Kostiv I. (2014)
Sobol Kh. - Analysis of Structure Formation Peculiarities during Hydration of Oil-Well Cement with Zeolitic Tuff and Metakaolin Additives, Blikharskyy Z., Petrovska N., Terlyha V. (2014)
Prysiazhnyi Yu. - Desulphurization and Usage of Medium-Metamorphized Black Coal. 2. Desulphurized Coal Used as an Additive for the Production of Special Types of Coke , Pyshyev S., Kochubey V., Miroshnichenko D. (2014)
Starovoit A. - Mechanism of Gas-Coal Thermal Preparation in Electromagnetic Field, Chemerinskii M., Malyi E. (2014)
Sklabinskyy V. - Hydrodynamics Modeling of Gas Separator Inertial and Filter Elements for Natural Gas Fine Cleaning, Liaposhchenko O., Logvyn A., Al-Rammahi M. (2014)
Kalymon Ya. - Professor Victor Yavorsky – 45 Years Head of the Department, Kunty O., Znak Z. (2014)
Brostow W. - Report from POLYCHAR 22 (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Бойко А. - Концептуальні положення Пирогова М. І. про заохочення і покарання дітей, Іноземцев В. (2014)
Тищенко Т. - Освітні ідеї Тараса Григоровича Шевченка (2014)
Хоменко А. - Парадигма виховання як базовий методологічний конструкт педагогічної науки (2014)
Ляхоцька Л. - Дистанційне навчання як педагогічна технологія непереривної освіти (2014)
Pogrebnyak V. - Education of democratic citizenship in Canada (2014)
Ващенко Н. - Моральне та патріотичне виховання у науково-педагогічній школі Олександра Мишуги (2014)
Romanko I. - The theoretical principles and specifics of pedagogical dialogue at educational process at british educational establishments (2014)
Гриньова Я. - Формування правової держави засобами викладання правових дисциплін (2014)
Малашевська І. - Гедоністичний принцип музичного навчання дошкільників і молодших школярів із використання музикотерапії (2014)
Хоменко П. - Концептуальні основи природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури (2014)
Пусепліна Н. - Реалізація проектної діяльності в освітньо-виховній роботі музеїв вищих навчальних закладів (2014)
Цина В. - Психолого-педагогічні основи формування особистісно-професійної зрілості майбутніх педагогів (2014)
Кравченко І. - Індивідуальна і групова форми організації навчання студентів вищого закладу освіти (2014)
Мокляк В. - Автономія як форма академічної свободи вищого навчального закладу (2014)
Яремко Г. - Моделі професійного розвитку Австралійських учителів (2014)
Смольнікова О. - Категорія автономного навчання у предметному полі педагогіки вищої школи (2014)
Кравченко А. - Урахування типологій особистості у процесі виховання курсантів військового навчального закладу (2014)
Лазуткіна Ю. - Граматичний аспект вивчення іноземної мови (2014)
Зімакова Л. - Професійна підготовка майбутніх магістрів дошкільної освіти до викладання лінгводидактичних дисциплін (2014)
Карапузова Н. - Результати моніторингу мотивації навчальної діяльності студентів на підготовчому етапі екзаменаційного контролю (2014)
Бегека Д. - Складники підготовки майбутніх магістрів іноземної філології (2014)
Олійник Л. - Дослідження розвитку спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління (2014)
Согоконь О. - Педагогічний уплив лікувальної фізичної культури на студентську молодь (2014)
Shkola I. - Technology of project activity for english language teaching of university students (2014)
Ясак Т. - Динамічне унаочнення на лекційних заняттях із української мови у вищій школі (2014)
Бойко А. - Генеза вищої жіночої освіти в Україні:Київський фребелівський педагогічний інститут (1907-1920рр.), Дем'яненко Н. (2014)
Лутфуллін В. - Боротьба послідовників Штурма Й. і Коменського Я. А. в історії шкільної освіти (2014)
Семеновська Л. - Особливості розвитку ідеї політехнізму у вітчизняній педагогічній теорії (1937-1952рр) (2014)
Цебрій І. - Виховання у стародавній бактрiї: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми (2014)
Ilchenko O. - Charity activity in Ukraine: Halshka Ostrozka and Halska Gulevychivna at the beginning of epoch of national education (2014)
Фазан В. - Педагогічна просвіта у вищих духовних навчальних закладах при лаврах України (ХІХ поч.ХХ ст.) (2014)
Василига Н. - Провідні напрями педагогічно-просвітницької діяльності Крамаренка В. К. (2014)
Водяник С. - Творча спадщина Тітова Ф. І. у руслі розвитку християнсько-педагогічного вчення (2014)
Даниско О. - Ідеї та досвід формування здорового способу життя у відчизняній педагогічній думці (2014)
Коноваленко Ю. - Тенденції відходу від політичного і пропагандистського висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в українській педагогічній періодиці перебудовного періоду (1985-1991рр.) (2014)
Ільченко О. - Науковий круглий стіл "Творчості Григорія Ващенка - стяг державотворчої педагогічної думки"(до 100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
Наші автори (2014)
Виноградов Н. А. - Управление псевдосервисами в защищенных информационных системах на основе теории конфликта, Данилина Г. В., Домарев Д. В., Милокум Я. В. (2014)
Розоринов Г. Н. - Тонкопленочные магнитные головки нового поколения для дисковых цифровых накопителей, Махджубиан Масуд (2014)
Матичин И. И. - О вычислении матричной обобщенной функции Миттаг-Леффлера, Онищенко В. В. (2014)
Почерняев В. Н. - Управление мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией, Повхлеб В. С. (2014)
Хорошко В. А. - Жизнестойкость систем защиты информационного пространства, Браиловский Н. Н. (2014)
Одинцов Н. Н. - Анализ нерегулярных направляющих систем, Лесовой И. П., Багачук Д. Г., Савицкая Н. М. (2014)
Chang Shu - Adaptive control traffic rate by multivariable regulating token shaper (2014)
Максимов В. В. - Аналіз верхньої межі кількості вузлів-ретрансляторів у протоколі OLSR, Панасюк М. С. (2014)
Кустов А. И. - Построение изолиний для определения зон и областей строительства 3G и 4G сетей (2014)
Скулиш М. А. - Метод складання розкладу залучення ресурсів для високонавантажених інформаційних систем (2014)
Романюк А. В. - Комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система для оперативного моніторингу обладнання телекомунікаційних мереж (2014)
Волосюк Ю. В. - Методи класифікації текстових документів в задачах Text Mining (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського