Коробка В. М. - Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій для розвитку інноваційної сфери в Україні та світі (2014)
Костюк В. А. - Перспективи розвитку кредитних спілок на ринкуфінансових послуг України, Козир Ю. С. (2014)
Кудінова І. П. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2014)
Кудінова І. П. - Особливості менеджменту сільського зеленого туризму (2014)
Куцеконь Л. О. - Стратегія розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу (2014)
Ларіна Я. С. - Інноваційні процеси та інноваційна політика як чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК , Балацька М. О. (2014)
Локутова О. А. - Міжнародний досвід організації сільського зеленого туризму та дорадча діяльність, Васильєв В. П. (2014)
Любар Р. П. - Теоретичні аспекти сталого розвитку сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Мосіюк С. І. - Інституційні засади державного регулювання господарської діяльності, Мосіюк І. П. (2014)
Мосіюк С. І. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку села, Мосіюк І. П. (2014)
Мринська Т. С. - Формування державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку АПК, Ломінська О. О. (2014)
Наконечна К. В. - Регіональні засади розробки програм інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського виробництва з урахуванням структурних змін (2014)
Олійник О. О. - Оцінка впливу ефективності фінансово-кредитної системи на розвиток аграрного сектору економіки (2014)
Писаренко П. В. - Еколого-енергетична оцінка життєвого циклу твердих відходів на регіональному рівні , Самоілік М. С. (2014)
Рибак Л. Х. - Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні та її консультаційне забезпечення (2014)
Ротаєнко М. А. - Сучасні підходи банків до залучення коштів клієнтів (2014)
Самсоненко В. В. - Наукова складова в дорадчій освіті, Шевченко Л. Ю. (2014)
Скрипниченко В. А. - Інноваційні перспективи виробництва біопалива в Україні (2014)
Сокол Л. М. - Удосконалення управління екологічною складовою сільськогосподарського землекористування (2014)
Сокол Л. М. - "Зелений" ВВП як індикатор сталого розвитку (2014)
Стасіневич С. А. - Покращення якості цукру – інноваційний напрям підвищення якості життя населення України (2014)
Степасюк Л. М. - Якість молока в контексті європейських стандартів, Тітенко З. М. (2014)
Ткачук В. А. - Критерії та індикатори сталого розвитку сільських територій (2014)
Харченко Г. А. - Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Харченко В. В. - Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві (2014)
Чередніченко О. О. - Фінансова математика та економічні відносини, Сабіщенко О. В. (2014)
Шаманська О. І. - Сучасні методи навчання в дорадництві, Спірін А. В., Кормановський С. І., Твердохліб І. В. (2014)
Шаповал О. В. - Маркетингові інструменти виходу підприємства на нові зарубіжні ринки, Коннова Л. О., Кириченко Т. С. (2014)
Kapshtyk M. V. - The ways to ecologically balanced development of agroecosystems in the forest-steppe zone of Ukraine, Demydenko O. V. (2014)
McMonagle R. - Ukraine’s sunflowers: modern day tragedy of the commons (2014)
Жукорська Я. М. - Правове регулювання діяльності адвоката в Європейському Союзі на наднаціональному рівні (2014)
Задорожній О. В. - Особливості міжнародно-правової діяльності праукраїнських союзів племен у період до заснування Київської Русі (2014)
Змерзлый Б. В. - Проблемы введения правил 1888 г. для Керчь-Еникальских лоцманов и принятие "положения о морских лоцманах" 1890 г. (2014)
Кошарновська С. Л. - Правореалізаційні виміри соціальної функції держави (2014)
Луцький Р. П. - Позитивне право як основа правової дійсності (2014)
Ліпак Г. М. - Особисті немайнові права та обов’язки подружжя на українських землях у зводі законів Російської імперії 1832 р. (2014)
Наливайко Л. Р. - Право на доступ до публічної інформації в контексті контролю громадян за діяльністю держави, Вітвіцький С. С. (2014)
Несинова С. В. - Інституціоналізація елементів правової дійсності в теорії права (2014)
Новікова Н. А. - Поняття та еволюція інформаційної функції держави (2014)
Ніколаєнко Н. В. - Ідеї солідаризму в політико-правовій спадщині В. Винниченка (2014)
Осадча Л. М. - Загальнотеоретичне підгрунтя щодо розуміння принципів виборчого права (2014)
Постол К. А. - Державно-громадська модель управління освітою як форма правової взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави в Україні (2014)
Ситар І. М. - Діалектичний взаємозв’язок між соціологічним праворозумінням і правовим прецедентом в контексті акультурації у праві (2014)
Циверенко Г. П. - Механізми захисту прав людини в рамках ЄС, Лебідь П. Ю. (2014)
Цимбал-Семенчук І. Ю. - Механізм забезпечення адвокатської таємниці (2014)
Шеверєва В. Є. - Аналіз новел виборчого законодавства в частині передвиборної агітації із загальнонаціональних виборів (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми захисту права юридичної особи (2014)
Долинська М. С. - Загальна характеристика "нотаріальної устави" 1928 року як джерела українського нотаріального законодавства (2014)
Жорнік М. О. - Щодо формування судової практики у справах про визнання правочинів недійсними (2014)
Колосова О. О. - Органи опіки та піклування у цивільному судочинстві (2014)
Кушерець Д. В. - Особливості цивільно-правових відносин у сфері охорони та захисту майнових прав фізичних та юридичних осіб (2014)
Миколаєць В. А. - Процесуальні особливості судового розгляду цивільних справ за груповим позовом (2014)
Озель В. І. - Правове регулювання припинення шлюбу в Київській Русі (2014)
Тараненко А. О. - Договір на виготовлення протезних виробів: проблеми законодавчого врегулювання (2014)
Топоркова М. М. - Сторони договору постачання теплової енергії побутовому споживачу (2014)
Олефір А. О. - До проблеми правового забезпечення переходу на інноваційно-ринкову модель організації сфери господарювання (2014)
Петрина В. Н. - Проблемні питання правового статуту об’єднань підприємств (2014)
Потоцький М. Ю. - Місце господарсько-правового регулювання інтелектуальної власності у праві України (2014)
Пугачова Є. В. - Принципи правового регулювання Національного банку України на ринку цінних паперів України (2014)
Рябікін Д. А. - Еволюція поняття морського перевізника у праві зарубіжних держав та праві України (2014)
Таликін Є. А. - Характер суспільного конфлікту як чинник формування процесуальних правил провадження в справах про банкрутство у господарському процесі України (2014)
Заставська Л. П. - Феодальна латифундизація і становлення державного феодалізму в XVII – XIX ст. (2014)
Курська К. Є. - Доктринальні засади представництва прокурором інтересів держави у сфері охорони водних ресурсів (2014)
Лагутіна І. В. - Нестандартні форми зайнятості та особисті немайнові трудові права працівників (2014)
Литвиненко В. М. - Характеристика соціальних послуг системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (2014)
Луцький М. І. - Основи формування і практична реалізація земельного законодавства ЗУНР (2014)
Пивовар І. В. - Звільнення судді з посади за законодавством України (2014)
Полянська В. І. - Державна підтримка особистих селянських господарств в Україні на регіональному рівні (на прикладі Дніпропетровської області) (2014)
Римар І. А. - Форма трудового договору як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин (2014)
Рябченюк Ю. В. - Історія становлення й розвитку законодавства щодо охорони заповідних територій та об’єктів в Україні (2014)
Толкаченко О. В. - Особливості правовідносин у сфері охорони зелених насаджень в населених пунктах України (2014)
Губська А. В. - Прокурор як відповідач в адміністративному процесі: окремі питання оформлення повноважень представників (2014)
Дручек О. М. - Профілактика правопорушень у середовищі дитини як завдання міліції: поняття, зміст (2014)
Казачук І. В. - Поняття доказів в адміністративно-деліктному процесі (2014)
Капінус Р. Ю. - Акти глав держав як джерела адміністративного права країн романо-германської правової системи (на прикладі Італії, Німеччини, Польщі, Франції) (2014)
Колесников М. О. - Правова основа надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Кочко В. В. - Депозитарна діяльність в Україні як об’єкт адміністративно-правового захисту, Третякова В. С. (2014)
Мельник А. В. - Доцільність розмежування понять нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства (2014)
Надобко С. В. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності: сучасні концепції та підходи (2014)
Никитченко Н. В. - Суб’єкти державного контролю у господарській сфері (2014)
Трояновська Т. М. - Елементи публічно-правового спору у сфері інтелектуальної власності як предмет юрисдикції адміністративного суду (2014)
Хамходера О. П. - Адміністративно-правовий статус державних інспекцій: проблемні питання структури (2014)
Хачатуров Е. Б. - Застосування спрощених митних процедур у суднобудуванні (2014)
Шаповал Х. О. - Проблеми уніфікації юридичної термінології у сфері охорони права власності від адміністративних правопорушень (2014)
Ярошенко Ю. О. - Ліцензування суб’єктів здійснення приватної охоронної діяльності (2014)
Іванцов В. О. - Дисциплінарна відповідальність у разі порушення норм закону України "про засади запобігання і протидії корупції": зміст та умови реалізації (2014)
Коломієць П. В. - Щодо раціонального використання термінології фінансового права (2014)
Коровінська Г. І. - Деякі питання захисту прав та законних інтересів платників податків (2014)
Михайленко Д. О. - До проблеми уникнення термінологічних розбіжностей у податковому законодавстві (на прикладі оподаткування безнадійної і сумнівної заборгованостей) (2014)
Михайлов В. В. - Місцеві податки та збори як гарантія фінансової самостійності місцевої громади (2014)
Могильницький М. С. - Оподаткування грошових заощаджень громадян як канал формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Конопельський В. Я. - Про поняття та зміст міжнародних стандартів з питань диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі (2014)
Крисюк Ю. П. - Колишній засуджений як суб’єкт ресоціалізації (2014)
Незнайко С. В. - Характеристика діяння як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України (2014)
Нікітін А. О. - Інститут помилки у кримінальному праві зарубіжних країн (2014)
Орловська Н. А. - До питання про раціональне та символічне у функціях кримінального закону (2014)
Продан Т. В. - Стан жіночої насильницької злочинності в Україні (2014)
Сметаніна Н. В. - Поняття і структура "ціни" злочинності у сучасній кримінології (2014)
Цільмак О. М. - Типові помилки слідчого під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій (2014)
Козицька О. Г. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням мобільними телефонами (2014)
Крикливець Д. Є. - Поняття судового контролю на досудовому розслідуванні за кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Рогатинська Н. З. - Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи, Мудрак Р. М. (2014)
Нешик Т. С. - Фактори, що впливають на постановлення присяжними вердикту (2014)
Попович О. В. - Забезпечення виконання завдань кримінального провадження як об’єкт процесуального керівництва прокурора в сучасному кримінальному процесі (2014)
Саєнко Г. Ю. - Ухвалення судом вироку на підставі угоди (2014)
Супрунова О. В. - Поняття та елементи кримінально-процесуальних відносин (2014)
Толочко О. М. - Ефективність позовної діяльності прокурора у кримінальному провадженні: теоретичні аспекти оцінювання та вимірювання, Мала О. Р. (2014)
Форостяний А. В. - Надання слідчим суддею дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Шаркова А. М. - Проблеми забезпечення прав затриманого засобами судового контролю (2014)
Юрко С. С. - Перспективы законодательной регламентации детективной деятельности в Украине (2014)
Титул, зміст (2014)
Бояров В. І. - Криміналістична характеристика кримінально-караних проявів екстремізму (2014)
Бояров В. І. - Масові заворушення: особливості кваліфікації, Шалдирван П. В. (2014)
Вільчик Т. Б. - Адвокатура та судова влада: характер взаємовідносин (2014)
Ляшенко А. О. - Митне співробітництво України з Європейським Союзом: вплив Угоди про асоціацію (2014)
Новак Р. В. - Укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному провадженні (2014)
Плахіна І. В. - Особливості органів прокуратури в зарубіжних країнах (2014)
Рудковська М. Р. - Вказівка на суспільну небезпеку злочину в кримінальному законодавстві зарубіжних держав (2014)
Самань В. В. - Адміністративно-правове регулювання здійснення податкового контролю у сфері електронної комерції (2014)
Сосюра О. О. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів (2014)
Суворов О. М. - Поняття службових злочинів корупційної спрямованості та їх криміналістична характеристика (2014)
Фесенко Є. В. - Проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні (2014)
Фролов О. В. - Суб’єкти застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2014)
Халупенко Д. М. - Щодо сутності пізнавальної діяльності прокурора в досудовому розслідуванні (2014)
Яремко Г. З. - Система заходів кримінально-правового характеру (2014)
Шершун М. Х. - Теортеичні аспекти економіко-матиматичного моделювання витрат на збереження природно-заповідних територій, Берташ Б. М. (2014)
Герасемчук З. В. - Сутність розвитку рекреаційного потенціалу регіону та концептуальні особливості його забезпечення, Дащук Ю. Є. (2014)
Тимофєєв М. М. - Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в агросфері, Орехівський В. Д., Бєлицька О. А., Солов'янова К. В. (2014)
Артюшок К. А. - Використання системного підходу в періодизаціїпроцесів взаємодії людини і природи (2014)
Єгорова Т. М. - Агроекологічне районування територій як методологічна основа збалансованого природокористування (2014)
Патыка Н. В. - Особенности формерования метагенома и функциональной структуры микробного комплекса при внесении соломы в почву, Орлова О. В., Колодяжный А. Ю. (2014)
Тиховод А. М. - Математичне моделювання зв'язку між дозами азоту та масовою часткою клейковини в зерні пшениці (2014)
Шкабара Т. Л. - Еколого-економічні складові розвитку аграрного сектора економіки України в умовах кліматичних змін, Остапенко А. Ю. (2014)
Василенко М. Г. - Роль органо-мінеральних добрив у підвищенні продуктивності сірих лісових ґрунтів, Зосімов В. Д. (2014)
Геребенюк О. В. - Особливості інноваційної діяльності на засадах реалізації детермінант сталого розвитку (2014)
Проневич В. А. - Продуктивність та агроенергетична ефективність кормових культур у сівозміні на торфових ґрунтах (2014)
Мартинчук М. І. - Впровадження екологічного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Коніщук В. В. - Вплив антропогенного навантаження на екологічний стан лук та пасовищ лівобережного степу України, Домбровська С. С. (2014)
Патика М. В. - Біологічна активність та мікробна трансформація органічної речовини чорнозему типового за різних систем землеробства, Москалевська Ю. П. (2014)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив на розподіл фосфору за фракціями ґрунтового профілю, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2014)
Бондар Ю. О. - Чорнобильська катасфтрофа: Аналіз та преспективи подолання наслідків, Дмитренко О. В., Науменко А. С., Вальчик А. Е. (2014)
Мілютенко Т .Б. - Оптимізація поживного режиму ґрунту в агрофітоценозі кукурудзи (2014)
Мартинчук І. В. - Сучасний стан забруднення радіонуклідами лісових екосистем України (2014)
Замула Х. П. - Аналіз фінансово-економічного стану лісогосподарських підприємств з радіоактивно забрудненими територіями (2014)
Задачина С. О. - Організаційно-економічний механізм управління сталим розвитком лісоівого сектора економіки (2014)
Мартин А. Г. - Землеустрій сільських територій як передумова збереження агроландшафтів, Шевченко О. В. (2014)
Яцук І. П. - Аналіз агроекологічного стану ґрунтів Житомерської області за допомогою методики еколого-хімічної паспортизації (2014)
Лазарєва О. В. - Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування (2014)
Shcherbak V. - Land market management in Ukraine and ITS influents on ecological network formation and function, Щербак К. О., Євсюков Т. О. (2014)
Перун Н. Я. - Особливості консервації малопродуктових та деградованих земель (2014)
Матвєєв П. М. - Методичні засади визначення втрат ґрунту від вітрової ерозії (2014)
Шумигай І. В. - Комплексна екологічна оцінка вмісту важких металів у водних екоссистемах малих річок Київської області, Тогачинська О. В. (2014)
Моклячук Т. О. - Методи оцінки екологічного ризику від забруднення стійкми пестицидами (2014)
Гаваза Є. В. - Доступність органічної продукції як індикатор забезпечення населення екологічно безпечними продуктами харчування (2014)
Аврамчук Л. М. - Особливості кредитного обслуговування підприємств аграрної сфери, Зезуль І. М. (2014)
Андросович І. І. - Регіональний розвиток м’ясного скотарства, Андросович Т. Ю. (2014)
Андросович Т. Ю. - Номенклатура товарів на вітчизняному біржовому ринку (2014)
Балаж Н. Й. - Напрями розвитку господарств гірських територій Карпат (2014)
Балан О. Д. - Eкoнoмiчна eфeктивнicть виpoщування гібридів coняшнику залежно від густоти стояння рослин , Черкаська Г. О., Іоніна С. А. (2014)
Бесчасна М. В. - Особливості класифікації соціально-психологічних методів управління в сільському господарстві (2014)
Будзяк В. М. - Соціально-економічні заходи сталого несільськогосподарського землекористування, Будзяк О. С. (2014)
Бузовський Є. А. - Ринок біопалива в Україні та підвищення його ефективності (2014)
Васюта Т. М. - Оптимальна форма господарювання підприємств із органічної продукції птахівництва (2014)
Вишнівська Б. В. - Теоретичні методи мінімізації інвестиційних ризиків аграрних підприємств (2014)
Галаєва Л. В. - Методичні підходи до врахування погодних ризиків аграрних підприємств, Гопко Т. В. (2014)
Галушко В. П. - Вплив ресурсного (фінансово-кредитного) забезпечення на ефективність і пріоритетність вирощування сільськогосподарських культур, Данілочкіна О. В., Науменко В. М. (2014)
Гогуля О. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва сільськогосподарської продукції суб’єктами різних форм господарювання (2014)
Данилевська І. В. - Особливості управління в аграрних формуваннях (2014)
Даценко І. М. - Особливості інвестиційного середовища функціонування підприємств в аграрній сфері (2014)
Денисенко Л. С. - Перспективи виробництва та експорту насіння ріпаку в Україні (2014)
Дудка У. Т. - Удосконалення системи самоврядування сільськими територіями Бережанського району Тернопільської області (2014)
Євтушенко В. Д. - Основні чинники підвищення конкурентоспроможності молока на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Єрмаков О. Ю. - Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств, Лайко О. О. (2014)
Зеліско І. М. - Фінансові засади функціонування аграрних формувань України: організаційно-правовий аспект (2014)
Зоргач А. М. - Розвиток господарських формувань у сільському господарстві: управлінський аспект (2014)
Калініченко О. В. - Повторне використання теплової енергії як інструмент оптимізації енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств, Калініченко А. В., Мінькова О. Г., Сазонова Н. А., Сакало В. М., Пустовіт С. В. (2014)
Кнап Н. В. - Особисті підсобні господарства в умовах ринку (2014)
Коновал О. І. - Економіко-математична модель формування інвестиційної програми розвитку аграрних підприємств (2014)
Коробка В. М. - Інтелектуальний капітал в інноваційному розвитку підприємств (2014)
Кравченко А. С. - Портфельне інвестування на біржовому фондовому ринку України (2014)
Кравчук О. Я. - Сутність забезпечення конкурентних переваг підприємства на прикладі ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" (2014)
Кулаєць М. М. - Найважливіша складова продовольчої безпеки – кооперація на селі, Пабат В. О., Бабієнко М. Ф. (2014)
Макарчук О. Г. - Обґрунтування стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Маршалок М. С. - Формування та використання ресурсного потенціалу аграрної сфери в контексті розвитку біоекономіки (2014)
Мацибора В. І. - Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Мироненко О. І. - Україна на шляху реорганізації контролю безпечності та якості харчових продуктів (2014)
Морозюк Н. В. - Розвиток сільських територій в умовах соціально-економічних трансформацій (2014)
Наконечна К. В. - Функціонування аграрних бірж та зміни в організації збуту сільськогосподарської продукції (2014)
Нікітченко Т. О. - Системні зміни в розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Нікуліна О. В. - Розвиток українського села: проблемний аспект, Нікуліна Т. М. (2014)
Рогоза Н. А. - Оцінка ефективності функціонування інформаційної системи регіонального АПК (2014)
Самолік М. С. - Концептуальні засади індикаторного управління твердими відходами на регіональному рівні (2014)
Скрипниченко В. А. - Перерозподіл доходів та прогресивність податкової системи (2014)
Сливінська О. Б. - Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку зерновиробництва Тернопільської області (2014)
Солод Т. І. - Перспективні форми господарювання на землі (2014)
Стасіневич С. А. - Цінова ситуація на світовому ринку цукру (2014)
Суховская А. М. - К вопросу о влиянии местного самоуправления на развитие сельского хозяйства в России, Голубева А. И., Дугин А. Н., Дорохова В. И. (2014)
Ус С. І. - Трансформаційні зміни аграрної економіки та їх вплив на функціонування сільськогосподарських підприємств (2014)
Чорний Г. М. - Головний резерв розвитку різних форм господарювання на селі, Міщенко І. А., Файчук О. М. (2014)
Швиденко М. З. - Створення електронної науково-навчально-дорадчої системи (е-Екстеншн) для інформаційної підтримки сільськогосподарських виробників, населення та розвитку сільських територій України (2014)
Швиденко О. М. - Інтернет-маркетинг як інструмент сприяння екологізації сільськогосподарського виробництва (2014)
Яворська В. О. - Тенденції світового біржового ринку, Кикла Ю. А. (2014)
Яворська В. О. - Аналіз стану вітчизняного біржового аграрного ринку, Коберник Л. В. (2014)
Яворська В. О. - Хеджування цінових ризиків на ринку сільськогосподарської продукції, Почапська А. В. (2014)
Титул, зміст (2011)
Манюк М. І. - Прогнозування колекторських властивостей нижньокрейдових порід Скибової зони Карпат, Маєвський Б. Й., Ляху М. В., Хомин В. Р. (2011)
Петровський О. П. - Принципи створення просторової геогустинної моделі глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, Зейкан О. Ю., Ганженко Н. С. (2011)
Федоришин Д. Д. - Особливості кореляції продуктивних горизонтів Дніпровсько-Донецької западини у відкладах з трансгресивним характером осадонакопичення, Садівник Б. І. (2011)
Цибулько С. В. - Оптимізація вибухового паркера (2011)
Крижанівський Є. І. - Критерії підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт з опорами типу ВУ, Яким Р. С., Шмандровський Л. Є., Петрина Д. Ю. (2011)
Грудз В. Я. - Прогнозування впливу технологічних чинників на розподіл інтенсивності аварій, Наслєдніков С. В., Онацко Р. Г. (2011)
Вольченко О. І. - Темпи нагрівання та охолодження ободів металевих фрикційних елементів гальмівних пристроїв, Вольченко Д. О., Бекіш І. О., Стебелецька Н. М. (2011)
Журавльов Д. Ю. - Аналіз теплопотоків шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки, Журавльов О. Ю., Яців Т. В., Лях М. М. (2011)
Грудз В. Я. - Ідентифікація несправностей газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів, Грудз Я. В., Рудко В. В. (2011)
Науменко В. Я. - Розробка корозійностійких матеріалів для виготовлення клапанних пар "сідло – куля” до нафтових свердловинних насосів, Момот Ю. В., Івченко В. І. (2011)
Чуйко М. М. - Ємнісний метод комплексної оцінки якості пенетрантів при капілярній дефектоскопії деталей нафтогазового обладнання, Витвицька Л. А. (2011)
Паневник О. В. - Експериментальне дослідження свердловинних струминних насосів, Концур І. Ф., Лівак І. Д., Онацко Р. Г., Михайлюк В. В., Кобльовський В. І. (2011)
Тимків Д. Ф. - Удосконалення методів оптимізації режимів роботи багатониткових газотранспортних систем, Крихівський М. В., Матієшин Д. Д., Яцишин В. Д. (2011)
Грабовський Р. С. - Прогнозування безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів із врахуванням зміни параметрів експлуатаційних дефектів (2011)
Порада Я. Р. - Основні тенденції розвитку і вдосконалення внутрішньотрубних пристроїв, Гораль Л. Т. (2011)
Побережний Л. Я. - Закономірності низькотемпературної корозійної повзучості матеріалу газонафтопроводів (2011)
Демчина М. М. - Формальні методи інтерпретації даних та знань про нафтогазові об’єкти, Процюк В. Р., Шекета В. І. (2011)
Устенко А. О. - Інформаційна система нафтогазовидобувних підприємств та її підсистеми, Василик І. І. (2011)
Савчук Т. В. - Особливості розрахунку вартості власного капіталу публічних акціонерних товариств, акції яких не мають ринкової ціни (2011)
Василик О. Б. - Методичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі показників економічної діяльності нафтогазових підприємств, Сторож Б. Д. (2011)
Гораль Л. Т. - Вплив ремонтів газоперекачувальних агрегатів на основні економічні показники діяльності газотранспортних підприємств (2011)
Думенко С. С. - Моделювання процесів вертикальної міграції іонів важких металів та осадження їх на карбонатах на прикладі шлаковідвалів Бурштинської ТЕС, Крикливий Ю. В., Азроян Г. Н., Мельник О. Д., Журавель Н. В. (2011)
Мельник В. М. - Про підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту, Козак Ф. В. (2011)
Цюцяк І. І. - Досвід проведення експертизи промислової безпеки бурового устатковання, Тацакович Н. Л., Карпаш О. М. (2011)
Ткаченко Ю. Ф. - Розв’язок прямих і обернених задач електрометрії для горизонтально-шаруватих розрізів, Сеничак В. М. (2011)
Копей Б. В. - Оптимізація вибору складу мобільної вимірювальної системи, Лопатін В. В., Стефанишин О. І., Копей І. Б. (2011)
Бедзір А. О. - Вплив форми і розміру дефекту на розподіл енергії ультразвукової відбитої хвилі при контролі нафтопромислового обладнання, Лютак І. З. (2011)
Перелік статей, опублікованих у "Науковому віснику ІФНТУНГ” за 2010 р. (2011)
Гуторов О. І. - Проблеми формування збалансованої системи природокористуванні у сільському господарстві (2014)
Лакида П. І. - Особливості динаміки таксаційних показників соснових деревостанів природного походження полісся України, Терентьєв А. Ю., Алексійок І. Л. (2014)
Григорюк І. П. - Роль гістохімічних бра'єрів у розвитку бактеріальної крапчатості репродуктивних органів томата звичайного, Коломієць Ю. В., Ліханов А. Ф., Аветисян Ю. Ф. (2014)
Кіров В. І. - Кластерний підхід до розвитку рекреаційно-туристичної діяльності у межах природо-охоронних територій (2014)
Корнілова Н. А. - Створення рослинних композицій з урахуванням алелопатичної активності полину гіркого (2014)
Бабань В. П. - Будівництво водосховищ і ставів рибогосподарського призначення басейну Південного Бугу Вінницької області:історичні аспекти (2014)
Левковська Л. В. - Водогосподарсько-меліоративний комплекс в системі пропдовольчої безпеки України, Рижова К. І. (2014)
Орел О. І. - Напрями організації екологічного консалтингу в сільській місцевості (2014)
Мартинчук І. В. - Система заходів щодо алаптаціїлісових екосистем України до вимог сертифікації FSC (2014)
Мельник П. П. Терещенко В.Ф. - Еколого-економічні показники оцінки об'єкта екологічного аудиту (2014)
Василенко М. Г. - Ефективність ендофіту і гумісолу по посівах пшениці ярої на сірих лісових ґрунтах (2014)
Мартинюк І. І. - Роль екологічних чинників у підвищенні ефективності виробництва дрібних аграрних товаровиробників (2014)
Дубовий В. І. Дубовий О.В. Ткалич В.В. - Агроекологічне обґгрунтування культурозміни в ґрунтових теплицях та оранжереях (2014)
Вовкодав Г. М. - Туристично-рекреаційний потенціал Кодимського району Одеської області (2014)
Проневич В. А. - Вплив природних умов на продуктивність кормових культур на осушених торфових ґрунтах (2014)
Мартинюк О. А. - Стан та роль земель сільськогосподарського призначення Закрпаття в умовах антропогенного навантаження (2014)
Корнута Ю. П. - Агроекологічні особливості мінерального удобрення льону-довгунця (2014)
Мартин А. Г. Копайгора Б. М. - Управління землями сільськогосподарського признаяення (2014)
Ковальчук І. П. Жданюк Б. С. - Вплив землекористування на стан ґрунтового покриву мізоцького кряжу (2014)
Kovaliv O. I. - Comprehensive land management - a guarantee of sustainable nature using, Gnativ N. B. (2014)
Євсюков Т. О. - Удосконалення обліку земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстарційній системі, Опенько І. А. (2014)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік земель та інформаційне забезпечення їх оподаткування (2014)
Малащук О. С. - Ранжування землекористувань за ступенем інвестиційної привабливості (2014)
Паленичак О. В. - Формування інвестиційної привабливості екологобезпечного землекористування (2014)
Опришко Н. О. - Вплив комплексного застосування біополіциду та фосфоентерину на урожайність кореневими гинлями та продуктивність огірка, Терновий Ю. В., Пасічник Н. А. (2014)
Дубовий В. І. Табакаєва М. Г. - Вплив осаду стічних вод на продуктивність і якість зерна пшениці (2014)
Титул, зміст (2011)
Манюк М. І. - Вплив вторинних змін на колекторські властивості глибокозанурених порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, Маєвський Б. Й., Хомин В. Р., Здерка Т. В., Захарук І. Л. (2011)
Воловецький В. Б. - Боротьба з ускладненнями, що виникають в процесі експлуатаціїї нафтових свердловин Юліївського НГКР, Щирба О. М., Витязь О. Ю. (2011)
Олійник А. П. - Розробка системи оцінки аеродинамічних характеристик лопатей осьового компресора газоперекачувального агрегату (2011)
Мельников О. П. - Дослідження характеристики свердловинних струминних насосів, Паневник О. В. (2011)
Солоничний Я. В. - Напружено-деформований стан композиційних матеріалів, Вакалюк В. М., Лях Ю. М., Журавльов Д. Ю. (2011)
Коцкулич Я. С. - Вибір складу армованих тампонажних розчинів, Гриманюк В. І. (2011)
Шлапак Л. С. - Бандажування трубопроводів як один із шляхів зменшення кільцевих напружень, Лінчевський М. П., Саркісов В. О. (2011)
Мартинюк Р. Т. - Дослідження тренду втомної міцності з метою оцінки залишкового ресурсу нафтопроводу "Одеса-Броди", Твердушко Т. І. (2011)
Кузьмін О. Є. - Стан конкурентоспроможності на машинобудівних підприємствах, Чернобай Л. Є., Романко О. П. (2011)
Василик О. Б. - Критеріальний інструментарій створення та оцінювання змістовності математичних моделей власного капіталу нафтогазових підприємств, Сторож Б. Д. (2011)
Гораль Л. Т. - Проблеми і перспективи інноваційного розвитку газотранспортної системи України (2011)
Кузьменко Е. Д. - Про необхідність комплексного використання часових факторів при середньо- та довгостроковому прогнозуванні зсувних процесів, Штогрин Л. В. (2011)
Чепурна Т. Б. - Геоінформаційний аналіз впливу тектонічної будови території Карпатського регіону на просторовий розподіл селевих осередків (2011)
Куровець Я. В. - Моделювання поширення аерозолів у процесі дугового ручного зварювання при реконструкції та будівництві компресорних станцій магістральних газопроводів, Семчук Я. М., Борин В. С. (2011)
Миндюк В. Д. - Особливості деградації структури матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації та оцінка можливості її діагностування в нафтогазовому комплексі, Доценко Є. Р., Карпаш М. О. (2011)
Гусев В. А. - Ирония в художественном творчестве Вл. Соловьева, Бойко А. А. (1991)
Салтанова И. М. - Поэтический мир романа Г. П. Данилевского "Сожженная Москва” (1991)
Козлов М. В. - Эволюция художественного метода и стиля Анны Ахматовой в дореволюционном творчестве (1991)
Сербин П. К. - Функции пейзажа в лирике Анны Ахматовой (1991)
Киселева Л. А. - Поэма "Погорелыцина” в контексте образного мышления Н. А. Клюева (1991)
Калашникова О. Л. - Жанровые модификации романа в творчестве Ф. Эмина (1991)
Бабичева Ю. В. - Драматические сказки Николая Гумилева ("Дитя Аллаха” и "Дерево превращений”) (1991)
Казачук Н. В. - Из наблюдений над жанровыми особенностями стихотворного фельетона Саши Черного (1991)
Горюнова Р. М. - Жанровый поиск М. Зощенко (Повесть "Возвращенная молодость” как переходное явление в творческой эволюции писателя) (1991)
Родный О. В. - Жанры документально-художественной литературы и повесть В. Карпова "Полководец” (1991)
Ершов В. О. - Особенности поэтики документализма в политической драме Михаила Шатрова "Диктатура совести” (1991)
Мещеряков В. П. - Был ли А. С. Грибоедов членом Северного общества декабристов? (1991)
Александрова И. В. - Литературный генезис образа лжеца в "Ревизоре” Н. В. Гоголя (Н. В. Гоголь и А. А. Шаховской) (1991)
Моклица М. В. - Взаимоотношения человека и природы в творчестве В. В. Вересаева (1991)
Леденев В. Г. - Ленинская тема в поэме "Высокая болезнь” Бориса Пастернака (1991)
Радецкая М. М. - Образ М. М. Пришвина в советской поэзии (1991)
Кобелева О. Ф. - Проблема "отцов” и "детей” в современной советской литературе (уроки Тургенева) (1991)
Берестовская Д. С. - Проблема героического в военной прозе Г. Бакланова (1991)
Орехова Л. А. - Особенности воплощения военной темы в современной лирической прозе (1991)
Худолійк Л. М. - Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України (2014)
Ткаченко Н. М. - Стан, фінансове забезпечення сільського господарства та агропродовольчого виробництва в Україні (2014)
Жук В.М. - Вирішення проблем фінансової безпеки на стиках фінансової і бухгалтерської науки (2014)
Danilowska A. - Crediting of agricuiturai farms in Poland (2014)
Зеліско І. М. - Особливості управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній України (2014)
Олійник О. О. - Концептуальні підходи щодо побудови системи мікрокредитування аграрного сектору економіки (2014)
Скрипник Г. О. - Особливості кредитування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері (2014)
Богдаренко Н. В. - Механізм залучення банківських кредитів у діяльність сільськогосподарських підприємств (2014)
Охріменко І. В. - Цінова стратегія підприємства як інструмент його самофінансування (2014)
Кутейніков с. Ю. - Теоретичні аспекти інтепретації сутності кредиту та принципів кредитування сільськогосподарських підприємств (2014)
Барабаш Л. В. - Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, Власюк С. А. (2014)
Залєтов О. М. - Агрострахування як складова продовольчої безпеки (2014)
Копитіна І. В. - Страхування аграрних ризиків: недоліки та перспективи (2014)
Шолойко А. С. - Страховий ринок україни: підходи до його класифікації та періодизації (2014)
Мамчур Р. М. - Оцінка рівня оподаткування доходів страхових компаній України (2014)
Танклевська Н. С. - Фінансовий потенціал аграрних підприємств, Мірошніченко В. О. (2014)
Мрачковська Н. К. - Методика формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Титарчук І. М. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств АПК (2014)
Фурса А. В. - Проблеми фінансування забезпечення інноваційного розвитку цукробурякового виробництва (2014)
Гераймович В. Л. - Особливості забезпечення розвитку сільськогоспордарського виробництва на основі активізації інвестиційної діяльності (2014)
Краєвський В. М. - Перспективні напрями залучення капіталу – обліковий аспект (2014)
Лемішко О. О. - Функціонування капіталу підприємств України як носія чиннику ліквідності (2014)
Буряк А. В. - Фінансове планування в системі управління розвитком підприємства, Дем’яненко І. В. (2014)
Данилевська – Жугунісова О. Є. - Впровадження системи бюджетування на підприємстві (2014)
Литвиненко В. С. - Управління трансакційними витратами вертикально інтегрованих кооперацій: обліковий аспект (2014)
Жарікова О. Б. - Експертна грошова оцінка предметів іпотеки при кредитуванні в аграрному секторі еконеоміки (2014)
Голович Н. М. - Напрями зміцнення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств (2014)
Гнатківський Б. М. - Іпотечне кредитування аграрного сектору економіки України (2014)
Долженко І. І. - Розвиток бюджетної децентралізації в Україні (2014)
Березовська Л. О. - Ефективність функціонування податку на додану вартість в Україні (2014)
Лабенко О. М. - Важелі фінансового механізму у сфері природокористування (2014)
Потравка Л. О. - Вплив торгівельної лібералізації в рамках СОТ на структурні зрушення економічної системи України (2014)
Чукурна О. П. - Еволюція наукової думки щодо концепції ціноутворення (2014)
Калівошко О. М. - Сутність валютного ринку (2014)
Крупка І. - Вплив фінансового капіталу трудових мігрантів на розвиток національної економіки України (2014)
Костюк В. А. - Особливості діяльності національної депозитарної системи України, Сьомка І. С. (2014)
Олійник Л. А. - Стан і проблеми розвитку місцевих запозичень в Україні, Трусєєва М. А. (2014)
Кириченко А. В. - Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування (2014)
Маринкевич І. С. - Оцінка стану державного боргу України та його вплив на фінансову безпеку (2014)
Парій Л. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку сиру в Україні (2014)
Пономаренко Г. О. - Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства (2014)
Танклевська Н. С. - Основи залучення фінансових ресурсів аграрними підприємствами, Кальченко М. М. (2014)
Худолій Л. М. - Роль державних цільових програм в екологічній безпеці країни, Войцехівська В. В. (2014)
Петрюк М. В. - Законодавче регулювання діяльності венчурних фондів в Україні (2014)
Мірзоєва Т. В. - Розробка стратегії в контексті забезпечення економічної ефективності і діяльності підприємств, Томашевська О. А. (2014)
Титул, зміст (2011)
Крижанівський Є. І. - Корозійно-воднева деградація промислових нафтопроводів (огляд), Никифорчин Г. М., Звірко О. І. (2011)
Олійник А. П. - Mоделювання течії в’язкої рідини за умови наявності відтоку через границю області та перепаду тиску, Штаєр Л. О. (2011)
Гайдаш Л. М. - Удосконалення відомого методу розрахунку оптимальної довжини консолей балкових переходів газонафтопроводів через перешкоди (2011)
Панчук М. В. - Сучасні технології зварювання магістральних нафтогазопроводів, Шлапак Л. C., Матвієнків О. М., Козак О. Л. (2011)
Гурбанов А. Н. - Фазовое состояние газопроводной системы в промысловых условиях подготовки газа к транспорту, Сейфиев Ф. Г., Султанов Э. Ф. (2011)
Орлов О. О. - Нові джерела енергоносіїв у близькому майбутньому, Боднарчук В. С. (2011)
Трубенко О. М. - Геологопетрофізичні параметри як критерії оцінки колекторських властивостей порід-колекторів та якості покришок, Федоришин С. Д. (2011)
Пустогов В. І. - Вуглеводнева кольматація пористого середовища привибійної зони пласта, Орфанова М. М., Орфанова М. М. (2011)
Гутак О. І. - Експериментальні дослідження впливу пружних коливань на зміну фільтрації нафтоводяної суміші (2011)
Яким Р. С. - Працездатність і шляхи підвищення довговічності відкритих опор Р-К-Р тришарошкових бурових доліт (2011)
Остапович В. В. - Вплив зносу деталей пари крейцкопф — напрямні поршневого насоса двосторонньої дії на його кінематичні та силові параметри, Роп’як Л. Я., Годлевський А. Ю. (2011)
Гораль Л. Т. - Система управління якістю в магістральному транспорті газу (2011)
Разовский Ю. В. - Создание института транснациональных корпораций в сфере недропользования в Украине как экономическая необходимость в условиях процессов глобализации и интеграции, Макаркин Ю. Н., Матюха В. В., Сухина Е. Н. (2011)
Кафка С. М. - Особливості оцінки ризиків аудиту нафтогазовидобувних підприємств, Сухін Є. І. (2011)
Архипова Л. М. - Методи оцінки екологічної небезпеки природно-технічних систем у районах нафтогазовидобування (2011)
Чепурна Т. Б. - Прогностична геоінформаційна модель селенебезпеки як чинник забезпечення надійності експлуатації трубопроводів (2011)
Храбатин О. В. - Вимоги до сучасного програмного забезпечення систем моніторингу навколишнього середовища об’єктів нафтогазової галузі, Храбатин Р. І., Григорчук Г. В., Саманів Л. В. (2011)
Цих В. С. - Проблеми безконтактного виявлення та ідентифікації дефектів підземних нафтогазопроводів з поверхні землі, Яворський А. В., Ващишак С. П. (2011)
Ширмовська Н. Г. - Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів бурінняїї, Албанський І. Б., Пітух І. Р., Кулинин О. Л. (2011)
Титул, содержание (2014)
Гриценко В. И. - Семантическое распознавание информационных объектов на основе онтологического представления знаний о предметной области в задачах интеллектуального управления, Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. (2014)
Bobriakova I. L. - Mathematical Modeling of Hypometabolism Process to Identify Peculiarities of Human Organism During the Work Under Condition of Highlands (2014)
Павлов В. В. - Концепция сетецентрического управления посадкой самолетов по свободным траекториям с технологией решения конфликтных ситуаций, Волошенюк Д. А., Волков А. Е. (2014)
Файнзильберг Л. С. - Об одном подходе к персонификации диагностических решений на примере оценки сердечной деятельности (2014)
Писарчук А. А. - Концепция идентификации контролируемых ситуаций на основе самоорганизации разнородных признаков (2014)
Lopata V. A. - Spectral Analysis of Airflow Rate During Forced Expiratory Process, Popov A. A., Myasnyi I. S. (2014)
Кузьмук В. В. - Моделирование сердечной деятельности на основе сетей Петри, Еремеев Б. Н., Тараненко Е. А. (2014)
Авторы номера (2014)
Фурдичко О. І. - Нормативно-правове забезпечення рекультивації промислово порушених земель в умовах ринкової економіки, Демидов О. А. (2014)
Зіновчук Н. В. - Особливості впровадження виробництва органічної продукції в Україні, Ращенко А. В. (2014)
Мудрак О. В. - Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах бузького екокоридору, Мудраг Г. В., Кушнір С. Л. (2014)
Дегодюк Е. Г. - Вплив тривалого застосування добрив на фосфатний режим сірого лісового ґрунту, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2014)
Лакида П. І. - Праметрична структура соснових деревостанів за даними спутникових знімків надвисокого просторового розрізнення, Гілітуха Д. В. (2014)
Сахарнацька Л. І. - Раціональне використання продуктів побічного користування лісу - запорука сталого розвитку лісових екосистем (2014)
Артюшок К. А. - Основні категорії та форми прояву суспільних еколого-економічних відносин (2014)
Данкевич Є. М. - Формування галузевих пропорцій у виробничій структурі сільськогосподарських підриємств (2014)
Kravchuk О. О. - Perspective directions for the energy crops market development to produce biofuels (2014)
Кисельова Р. А. - Організаційно-економічний механізм запровадження системи еклогічного страхування ризиків водогосподарської діяльностіна меліорованих землях (2014)
Михайлюк І. І. - Роль особистих селянських господарств Закарпатської області у сфері туристичних послуг (2014)
Ліщук Н. М. - Проблеми функціонування міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем (2014)
Шкуратов О. І. - Напрями півищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Яцук І. П. - Агроекологічний стан ґрунтів Київської області, Матусевич Г. Д. (2014)
Орлюк М.І. - Вплив магнітного поля землі на урожанйність пшениці озимої в просторово-часовому вимірі, Роменець А. А., Мельник П. П. (2014)
Пінчук В. О. - Управління потоками азоту у тваринництві України в рамках концепції зеленого зростання (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення топінамбура на біологічний стан сірого лісового ґрунту західного лісостепу України, Слобода П. М. (2014)
Орел О. І. - Екологічні послуги як інструмент національної екологічної політики (2014)
Верестун Н. О. - Шляхи вдосконалення регіональної екологічної політики збалансованого розвитку агросфери східного Поділля (2014)
Ступень О. І. - Фінансизація земельно-господарських систем: зарубіжний досвід (2014)
Данкевич В. Є. - Світові тенденції розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення (2014)
Євсюков Т. О. Опенько І.А. - Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення (2014)
Паленичак О. В. - Удосконалення економічних інструментів управління сільськогосподарським землекористуванням (2014)
Власенко І. В. - Принципи функціонування екологобезпечного землекористування в сільському господарстві (2014)
Кривов'яз Є. В - Аналіз правового забезпечення здійснення земельних рентних платежів (2014)
Атаманюк О. П. - Стан і проблеми впровадження проектів землеустрою аграрних підприємств на регіональному рівні (2014)
Bordyuzha A. S. - The institute of agroecology and environmental management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (2014)
Шпак Г. М. - Концептуальні основи органічного землекористування (2014)
Ганчук М. М. - Агроекологічний стан орних земель сільськогосподарського призначення східного Поділля (2014)
Шашула Л. О. - Роль органічного землекористування в економічному забезпеченні раціонального природокористування (2014)
Бохан А. В. - Енергетичний потенціал України в аспектах екооогічної безпеки та суверенітету (2014)
Єгорова Т. М. - Геохімічні властивості ландшафтів як фактор екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення (2014)
Дмитренко О. В. - Вплив інтенсивних технологій вирощування на якість зерна пшениці озимої (2014)
Сало І. А. - Особливості забезпечення населення України якісною продукцією садівництва (2014)
Денисенко С. М. - Система управління виробництвом екобезпечної сільськогосподарської продукції (2014)
Орел С. А - Формування економічного механізму забезпечення екологічної безпеки в агровиробництві (2014)
Монарх В. В. - Оцінка екологічних ризиків забруднення пестицидами компонентів агроекосистеми (2014)
Титул, зміст (2011)
Орлов О. О. - Перспективи пошуків і розвідки покладів вуглеводневих енергоносіїв в Кросненській зоні Складчастих Карпат, Калиній Ю. А. (2011)
Мазур А. П. - Перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2011)
Коцкулич Я. С. - Розрахунок обсадних колон при складному навантаженні, Ковбасюк І. М., Марцинків О. Б., Палійчук І. І., Витвицький І. І. (2011)
Бойко В. С. - Спільна робота видобувної свердловини і нафтового покладу при режимі розчиненого газу, Міщук Б. М., Веклин Т. С. (2011)
Копей Б. В. - Прогнозування ресурсу порожнистих насосних штанг, Белей М. М. (2011)
Костишин В. С. - Bond Graph модель асинхронного двигуна з врахуванням насичення магнітопроводу та ефекту витіснення струму в роторі, Курляк П. О. (2011)
Мазур І. М. - Модель формування та використання паливно-енергетичних ресурсів України (2011)
Федорович І. В. - Інновації в системі захисту лінійної частини магістральних газопроводів та їх економічне обґрунтування (2011)
Іванченко І. М. - Резерви видобування нафти за рахунок низькодебітних свердловин у Західному регіоні України (2011)
Вітвицька О. М. - Інформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств (2011)
Гораль Л. Т. - Пріоритетні напрямки енергозбереження на підприємствах магістрального транспорту газу, Метошоп І. М., Шийко В. І. (2011)
Овецька О. В. - Організаційні засади удосконалення управління на підприємствах теплової енергетики, Хомин А. Д. (2011)
Дригулич П. Г. - Дослідження стану загазованості території Бориславського нафтового родовища, Пуків А. В. (2011)
Скиба Е. Е. - Дослідження впливу капілярного підняття підземних вод на розповсюдження нафтового забруднення в ґрунтах, Семчук Я. М. (2011)
Юрченко Д. Ю. - Визначення локальних змін фізичних та водних властивостей ґрунтів Прикарпаття на територіях об’єктів нафтогазовидобутку (2011)
Лялюк-Вітер Г. Д. - Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності” в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Семчук Я. М., Стеліга І. І., Савчук Л. Я., Чичул Х.-М. М. (2011)
Панчук М. В. - Виробництво та використання біополімерів – шлях до покращення екології довкілля, Шлапак Л. С., Курта С. А., Струмінська О. О. (2011)
Мандра В. В. - Визначення чутливості поздовжних мод ультразвукових спрямованих хвиль від зміни товщини стінки газопроводів обв’язки компресорної станції на 10%, Лютак І. З., Лютак З. П. (2011)
Чернов Б. О. - Аналіз методів оперативної оцінки видобувних запасів та прогнозування видобутку за падінням дебіту, Коваль В. І. (2011)
Гутак О. І. - Дослідження впливу пружних коливань на проби нафти та нафтонасичені насипні моделі пласта, Бажалук Я. М., Карпаш О. М., Климишин Я. Д. (2011)
Карпаш О. М. - Використання термоелектрики для перетворення сонячної та теплової енергії в електричну для умов України, Цих В. С., Яворський А. В. (2011)
Яким Р. С. - Основоположні засади вдосконалення конструкції вставного твердосплавного оснащення тришарошкових бурових доліт (2011)
Гурбанов А. Н. - Промышленные испытания монопропиленгликоля в качестве осушителя природного газа (2011)
Крижанівський Є. І. - Відновлення протикорозійного захисту підземних газонафтопроводів у сильномінералізованих грунтах, Полутренко М. С., Федорович Я. Т., Рудко В. В., Федорович І. Я. (2011)
Грудз В. Я. - Визначення кількості тепла, акумульованого грунтом навколо трубопроводу, Грудз Я. В., Дацюк А. В., Шологон В. Д. (2011)
Кучмистенко О. В. - Моделювання витікань і несанкціонованих відборів нафти з нафтопроводів на засадах FUZZY LOGIC, Зварич Г. Г., Куропась А. І. (2011)
Копей Б. В. - Використання вібродіагностики для виявлення дефектів шатунних підшипників газомотокомпресорів 10ГКН, Галій С. І., Михайликова Н. Б. (2011)
Горбійчук М. І. - Ідентифікація координатних збурень в автоматизованій системі керування процесом поглиблення нафтових і газових свердловин, Семенцов Г. Н., Сабат Н. В. (2011)
Бляут Ю. Є. - Параметрична ідентифікації помпажної характеристики відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату в режимі ON-LINE, Петеш М. О. (2011)
Семенцова А. О. - Аналіз динаміки регулювання процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами за умов дії факторів невизначеності, Ужелин Я. А., Лагойда А. І. (2011)
Чигур Л. Я. - Інформаційна модель контролю технічного стану доліт типу PDC та В-критерій прийняття рішень (2011)
Шавранський В. М. - Система контролю параметрів для запобігання виникненню ускладнень при бурінні свердловин на нафту і газ (2011)
Храбатин Р. І. - Систематизування математичних моделей систем управління у вигляді передавальних функцій, Саманів Л. В., Крихівський М. В. (2011)
Винничук А. Г. - Метрологічні дослідження перевірочної установки для побутових лічильників газ, Середюк О. Є. (2011)
Горбійчук М. І. - Визначення об’єму вибірки експериментальних даних під час контролю технічного стану об’єктів, Щупак І. B. (2011)
Гутак О. В. - Ідентифікація хаотичної поведінки нелінійних об’єктів керування, що функціонують за умов невизначеності та наявності завад, Заруба Ю. В., Долішня Ю. Б., Семенцов Г. Н. (2011)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия белого вещества червя мозжечка человека (2011)
Шиян Д. Н. - Структурная организация периартериальных нервных сплетений вилочковых артерий у плодов и новорожденных, Лупырь М. В., Лупырь В. М. (2011)
Проценко Е. С. - Анализ стромально-паренхимтозных соотношений печени плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией (2011)
Дуденко В. Г. - Особенности морфологической картины заживления острых гнойных ран при лечении с использованием лазерного излучения, Масловский С. Ю. (2011)
Елоева З. В. - Морфологические особенности гепатобилиарной зоны в формировании исходов вирусного гепатита А у детей (2011)
Карнаух Э. В. - Пирацетам: морфофункциональная антистрессовая кардиопротекция по данным электронной микроскопии (2011)
Клименко Н. А. - Морфологическая характеристика динамики воспалительно-репаративного процесса после локальной холодовой травмы в условиях острой и хронической алкогольной интоксикации, Леонтьева Л. В. (2011)
Бевзюк Д. А. - Влияние электромагнитного излучения сверхвысокой частоты и сверхнизкой интенсивности на крыс в условиях возможной трансформации фобии в агрессивное поведение при каннабиноидной зависимости (2011)
Звягінцева Т. В. - Комбіновані препарати в лікуванні бронхолегеневих захворювань у дітей, Киричок Л. Т., Єрмоленко Т. І., Стороженко К. В. (2011)
Ганзий Т. В. - Новые классы гипогликемических средств в лечении сахарного диабета 2-го типа (2011)
Грищенко В. И. - Коррекция иммунных нарушений путем применения криоконсервированной кордовой крови при развитии острого гнойного перитонита, Криворучко И. А., Гольцев К. А., Кожина О. Ю., Гольцев А. Н. (2011)
Кашпур Н. В. - Визначення антибактеріальної дії біологічно активних речовин підмаренника справжнього (Galium verum L.) (2011)
Бутов Д. О. - Оксид азоту при туберкульозі (2011)
Нагорная В. Г. - Опыт применения клопидогреля у больных хронической сердечной недостаточностью, развившейся вследствие ишемической болезни сердца на фоне сахарного диабета 2-го типа (2011)
Гаврилюк В. А. - Особенности внутрипочечной гемодинамики у больных эссенциальной артериальной гипертензией с ожирением (2011)
Кириченко М. П. - Девиационные характеристики развития гипертонической болезни у лиц молодого возраста (2011)
Веремієнко О. В. - Особливості клінічного перебігу та функціонального стану легень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у процесі лікування (2011)
Вороненко В. В. - Гігієнічна оцінка радіаційних ризиків від усіх джерел іонізуючого випромінювання в Україні, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Макєєва Н. І. - Варіабельність серцевого ритму в дітей з хронічним захворюванням нирок, Іщенко Т. Б., Мацієвська Н. К., Півненко С. М., Саяпіна А. А. (2011)
Товажнянская Е. Л. - Дисбаланс плазменно-клеточных составляющих липидного обмена у больных с неврологическими осложнениями первичного гипотиреоза (2011)
Левченко І. Л. - Гендерні особливості надсегментарної вегетативної регуляції у хворих на рецидивуючий перебіг розсіяного склерозу (2011)
Тучкина И. А. - Клинико-лабораторная характеристика воспалительных заболеваний внутренних половых органов у девушек-подростков, Тысячка Г. М. (2011)
Тучкіна І. О. - Особливості клінічного перебігу пубертатних маткових кровотеч у підлітків у залежності від характеру постгеморагічної анемії, Гиленко Ж. О. (2011)
Шишлаков Н. Н. - Эффективность хирургического метода лечения синдрома поликистозных яичников в возрастном аспекте (2011)
Хижняк А. А. - Применение клофелина во время анестезии у больных с инсулинорезистентностью на фоне сахарного диабета 2-го типа, Лантухова Н. Д., Лизогуб Н. В., Битчук Н. Д. (2011)
Курсов С. В. - Вплив інфузійної терапії різного складу на доставку і споживання кисню у хворих з ознаками абдомінального сепсису, які мали низьку стартову оцінку за шкалою АРАСНЕ-ІІ (2011)
Лісовий В. М. - Андрологічні аспекти перитонеального діалізу, Андон’єва Н. М., Аркатов А. В., Панасовський М. Л., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Лісова Г. В. (2011)
Рябоконь Є. М. - Вміст IL-8 у ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня при застосуванні гелю з гранул кверцетину, Худякова М. Б., Черепинська Ю. А. (2011)
Ярова С. П. - Особливості лікування гіперестезії дентину при захворюваннях тканин пародонта, Гензицька О. С., Заболотна І. І. (2011)
Гладка О. М. - Зміна складу мікрофлори зубного нальоту у хворих на карієс зубів при використанні препарату "Эликсир для полости рта", Рябоконь Є. М., Осолодченко Т. П. (2011)
Никонов А. Ю. - Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов во фронтальном участке адгезивными мостовидными протезами при компенсированной форме патологической стираемости, Кузнецов Р. В., Перешивайлова И. А., Холодная Е. В. (2011)
Подаваленко А. П. - Захворюваність на контрольовані аерозольні інфекції в деяких областях України в умовах медико-екологічних змін, Чумаченко Т. О., Рєзніков А. П., Тищенко В. В., Мороз В. О., Петренко О. В. (2011)
Огнєв В. А. - Медико-соціальні аспекти здорового способу життя студентів, Галічева Н. О., Сокол К. М., Усенко С. Г., Федак Н. М., Рубінський М. Д., Петрова З. П., М’якина О. В., Чумак Л. І. (2011)
Титул, зміст (2012)
Свістельник І. - Бібліографічна культура як складова інформаційної культури аспіранта ВНЗ фізкультурного профілю (2012)
Кривенцова І. В. - Аналіз фехтування як навчальної дисципліни педагогічного ВНЗ (2012)
Каніщева О. П. - Значення чергування режиму неспання і сну студентів з низькими адаптаційними можливостями органиізму, Єфіменко Н. П., Єфіменко П. Б. (2012)
Михайлова Н. Є. - Розвиток фізичних здібностей у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації (2012)
Клімакова С. М. - Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до навчання плаванню дітей в літніх оздоровчих таборах (2012)
Вовканич Л. С. - Факторний аналіз структури спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів, Дунець-Лесько А. В. (2012)
Рибак Л. І. - Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм, Рибак О. Ю. (2012)
Власов А. П. - Моделювання мотиваційних ситуацій у спорті вищих досягнень, Лукашук В. В., Сидорук В. В. (2012)
Кулинич Г. Б. - Гістохімічні та електронно-мікроскопічні зміни гепатоцитів під впливом пестициду 2,4-Д та їхньої корекції глутаргіном (2011)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия дольки Х червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Методы исследования структурной и функциональной асимметрии органов нейроэндокринной системы белых крыс (2011)
Ріга О. О. - Морфофункціональний стан надниркових залоз у новонароджених з несприятливими наслідками, Сорокіна І. В. (2011)
Потапов С. Н. - Морфологические особенности клеток Лейдига плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией, Горголь Н. И., Андреев А. В. (2011)
Ладная И. В. - Структурная организация вне- и внутриорганных нервов подподъязычных мышц шеи человека и их внутриствольное строение, Кривченко Ю. В. (2011)
Коляда Н. О. - Влияние фракционированного рентгеновского излучения на показатели иммунологической реактивности крыс на модели острого генерализованного кандидоза, Клименко Н. А. (2011)
Сіренко О. В. - Вплив складних органічних сумішей на рівень регуляторних цитокінів та показники клітинного і гуморального імунітету білих щурів (2011)
Торянік Е. Л. - Стан гормональної активності у самиць щурів на тлі артеріальної гіпертензії, Березнякова А. І. (2011)
Карнаух Э. В. - Противоишемическое кардиопротекторное действие пирацетама в условиях потенцированной эмоциональным стрессом модельной ишемии миокарда по данным электрокардиографии (2011)
Бабак О. Я. - Морфологічні зміни судинної стінки сонних артерій у хворих на хронічний гломерулонефрит, Лісова Г. В. (2011)
Чучеліна О. О. - Маркери запалення при хронічному гломерулонефриті та їхня динаміка на тлі лікування, Годлевська О. М., Самбург Я. Ю. (2011)
Серик С. А. - Растворимая форма CD14, липопротеинсодержащие иммунные комплексы и фактор некроза опухолей-α при систолической дисфункции левогожелудочка у больных ишемической болезнью сердца с сахарным диабетом 2-го типа и без негo (2011)
Кравчун П. Г. - Особенности дисфункции эндотелия при ХСН у больных пожилого и старческого возраста в зависимости от коморбидного фона, Лапшина Л. А., Титова А. Ю. (2011)
Фомич А. Н. - Ортостатические реакции частоты желудочковых сокращений и показатели кровообращения у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий, Яблучанская Т. П. (2011)
Чёрная Ю. А. - Ортостатические реакции систолического артериального давления на этапах антиаритмической терапии у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий, Яблучанский Н. И. (2011)
Волосовець О. П. - Вплив реінфекції Helicobacter pylori у дітей з досягнутою ерадикацією на клініко-морфологічні прояви хронічних гастродуоденальних захворювань, Салтанова С. Д. (2011)
Чайченко Т. В. - Реципрокні ліпідно-вуглеводні співвідношення у підлітків з різним ступенем надлишку маси тіла (2011)
Фролова Т. В. - Конституційнобіологічні фактори ризику формування дисплазії сполучної тканини у дітей, Охапкіна О. В. (2011)
Єлоєва З. В. - Наслідки холестатичних варіантів вірусного гепатиту А у дітей (2011)
Михайлов В. Б. - Характеристика непсихотических психических расстройств у лиц, перенесших инфаркт миокарда и ишемический мозговой инсульт (2011)
Бовт Ю. В. - Особенности субъективной оценки качества сна у пациентов с энцефалопатиями различного генеза, Никишкова И. Н. (2011)
Несруллаева Н. А. - Динамика клинической картины и мультимодальных вызванных потенциалов при рассеянном склерозе, Марковская Е. В., Ширалиева Р. К., Гусейнова С. К., Гнездицкий В. В., Шапкин А. С. (2011)
Данилова М. В. - Клинико-психопатологическая и патопсихологическая характеристика органического депрессивного расстройства при рассеянном склерозе (2011)
Богданова І. В. - Оцінка особливостей ліпідного спектра і білкових фракцій при хворобі Паркінсона, Соколік В. В. (2011)
Коваленко Д. П. - Актуальность трансформаций эпилептических припадков у пациентов молодого и среднего возраста, Васильева О. А., Кульгейко В. В., Ковтунов О. В., Олейник Л. В., Нестеренко Т. И., Сараева О. В., Рудавина Д. В. (2011)
Федотова И. Ф. - Ранняя диагностика поясничного спинального стеноза (2011)
Рябоконь Е. Н. - Микробная флора зубного налета с поверхности пломб, выполненных из фторсодержащих композитов и без фтора, Камина Т. В., Кирсанова А. В. (2011)
Коробчанский В. А. - Биохимические критерии донозологической и ранней диагностики вибрационной болезни под воздействием локальной вибрации, Новикова И. В., Герасименко О. И. (2011)
Чумаченко Т. О. - Моделювання епідемічного процесу вірусного гепатиту В, Коваленко О. С., Чумаченко Д. І., Макарова В. І., Акопян Я. В. (2011)
Мустафа Аль Роммахи - Фізична модель руху газокраплинних потоків сепараційними каналами та фільтруючими секціями інерційно-фільтруючих газосепараторів, Логвин А. В., Ляпощенко О. О. (2011)
Копей В. Б. - Застосування мови програмування Python для побудови баз знань з проблем надійності і довговічності штангових свердловинних насосних установок, Палійчук І. І. (2011)
Вольченко Д. О. - Поліноміальні закономірності зміни параметрів динамічної навантаженості стрічково-колодкових гальм бурових лебідок, Куриляк Я. В., Мойсишин А. В., Возний А. В. (2011)
Міронов Ю. В. - Оптимальна енергоозброєність установок для експлуатаційного та глибокого розвідувального буріння, Микитенко О. Г. (2011)
Горбійчук М. І. - Імітаційне моделювання роботи ГПА з прилеглим трубопроводом, Когутяк М. І., Василенко О. Б., Ковалів Є. О., Швець Л. І. (2011)
Грудз Я. В. - Дослідження впливу температурного режиму газопроводів на енергоефективність транспортування газу, Дрінь Н. Я., Стасюк Р. Б., Шологон В. Д., Мартинюк Р. Т. (2011)
Горбійчук М. І. - Алгоритми оптимального керування процесом компримування природного газу, Лазорів А. М., Луцюк І. І. (2011)
Ксенич А. І. - Результати експериментальних досліджень гідравлічної енерговитратності поліетиленових газопроводів низького тиску, Середюк М. Д. (2011)
Бляут Ю. Є. - Автоматична ідентифікація та антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції, Гіренко С. Г., Петеш М. О., Семенцов Г. Н. (2011)
Соломчак О. В. - Оптимізація систем електропостачання нафтогазових промислів (2011)
Кучмистенко О. В. - Контроль за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів на засадах FUZZY LOGIC, Зварич Г. Г., Семенцов Г. Н. (2011)
Сабат Н. В. - Ідентифікація і контроль координатних збурень у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин, Лагойда А. І., Гутак О. В. (2011)
Николайчук М. Я. - Методи побудови і схемотехніка вимірювальних каналів систем управління на основі інтегральних магнітних перетворювачів, Белей А. Я. (2011)
Заміховський Л. М. - Дистанційне спостереження та керування технологічними процесами на базі SIMATIC WINCC та WEB NAVIGATOR з безпосереднім візуальним контролем, Паньків Ю. В., Паньків Х. В. (2011)
Заміховський Л. М. - Аналітичні дослідження взаємного руху робочих органів вертикального валкового млина за наявності пружного та геометричного проковзування помольних валків, Скрипюк Р. Б. (2011)
Заміховський Л. М. - Аналіз методів і систем контролю та прогнозування рівня паводкових вод, Клапоущак О. І. (2011)
Стеліга І. І. - Сутність інформаційного забезпечення охорони праці в ІФНТУНГ, Семчук Я. М., Рошак Й. І., Семків Г. І., Лялюк-Вітер Г. Д., Івануляк О. М. (2011)
Титул, зміст (2012)
Заневський І. П. - Параметри моделі спортивного блочного лука з урахуванням пружності тятиви й тросів (2012)
Половніков І. - Моделювання енергетичних процесів біомеханічної системи "вершник-кінь", Виноградський Б. (2012)
Лаврін Г. - З досвіду проведення уроків фізичної культури Покиданцем Г.Г. (2012)
Кругляк О. - Побудова робочої програми курсу "Теорія і методика фізичного виховання" для спеціальності 5.01010201 "Початкова освіта", Вантух В., Рондяк Л. (2012)
Пітин М. - Переваги процесів інформатизації для галузі фізичної культури і спорту (2012)
Прийма С. Б. - Удосконалення інформаційної структури процесу технічної підготовки велосипедистів, Рибак О. Ю., Шевчук А. М. (2012)
Семенець Н. - Огляд досвіду зарубіжних шкіл бігу на середні і довгі дистанції середини ХХ століття (2012)
Vodop'yanov P. А. - About vectors of the itselfidentity of social subject in space of intersubjectivity environment, Punchenko O. P., Zelenkov A. I. (2014)
Швець Д. Є. - Управління системою вищої освіти: регуляція і дерегуляція (2014)
Utyuzh I. G. - Personalism and innovation as paradigmatic phenomena of modern culture and education (2014)
Pashkov V. V. - Modern Postgraduate Education (Unvarnished Portrait) (2014)
Нерубасская А. А. - Параллели в понимании факторов здоровья современной и древней науками (2014)
Sajtarly I. A. - Psychoanalytic studies of destructive libido in the context of modernity (2014)
Москалик Г. Ф. - Практика как критерий востребованости компетенций личности (2014)
Нікітенко В. О. - Формування політичної культури у контексті геоціннісної проблематики (2014)
Аманмырадов Н. А. - Демократия как основная черта новой философии международных отношений (2014)
Фурсін О. О. - Шляхи і напрямки підвищення ефективності управління соціально-орієнтованою економікою регіонів України (2014)
Zakharchuk O. I. - The issue of slavery in the context of historical and philosophical conception (2014)
Савченко С. В. - Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір (2014)
Sepety D. P. - The concepts of mind and matter in the context of the mind-body problem (2014)
Мельник В. В. - Буття культури як простір для самореалізації особистості: теоретико-методологічні засади (2014)
Pavlenko N. V. - Sociocultural nature of wealth phenomenon (2014)
Sidorenko S. V. - Formation of effective civil society on Ukraine on dialogue, partnership and national unity: foreign and domestic experience (2014)
Зубелевич Я. - Общая педагогика Богуслава Вольневича (2014)
Базалук О. О. - Космічна освіта: формування планетарно-космічної особистості (2014)
Білогур В. Є. - Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри (2014)
Дуднікова І. І. - Екологія людини як перспективний напрям міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання (2014)
Gorbunova L. S. - Transversal thinking in the context of intellectual strategies (2014)
Захарова С. О. - Механізм привласнення продукту дизайнерської діяльності як засіб подолання відчуження людини у сучасному соціумі (2014)
Широбокова О. О. - Взаємодія неофобії та неофілії у понятті "творчий вчинок" (2014)
Панасенко С. В. - Подієві сценарії розвитку України (2014)
Сорокіна О. С. - Механізми актуалізації інформаційного потенціалу суб’єкта в українському суспільстві (2014)
Коломоец Е. Г. - Предупреждение агрессивности в контексте современных информационных процессов (2014)
Хлебникова А. А. - Соціальна мережа як засіб розвитку соціального капіталу в умовах формування глобального інформаційно-комунікативного суспільства (2014)
Свідчення про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Чигур І. І. - Метод виявлення часткових відмов інформаційно-вимірювальних каналів в системі автоматизованого контролю технічного стану породоруйнівного інструменту (2011)
Крупка В. О. - Сучасна техніка і технології ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів, Іваник Є. Б., Марчук О. М., Федотова С. Ю. (2011)
Цих В. С. - Особливості реалізації методики контролю підземних нафтопроводів на території нафтоперекачувальних станці, Яворський А. В., Ващишак С. П. (2011)
Горбійчук М. І. - Врахування технічного стану газоперекачувального обладнання в задачі оптимального керування роботою компресорної станції, Заячук Я. І. (2011)
Крижанівський Є. І. - Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу через акваторію Каспійського моря, Дзьоба О. Г. (2011)
Федорів М. Й. - Дослідження енергетичних параметрів електротехнічного комплексу для електробуріння, Гладь І. В., Поточний А. І. (2011)
Шавранський В. М. - Основи нечіткої інтелектуальної системи підтримки прийняття рішення у процесі буріння нафтогазових свердловин в умовах ускладнень, Шавранський М. В. (2011)
Семенцов Г. Н. - Структурно-параметрична оптимізація системи автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату, Гіренко С. Г., Лагойда А. І. (2011)
Демчина М. М. - Реалізація формальних методів інтелектуального керування на основі нечітких знань про нафтогазові об'єкти, Процюк В. Р., Процюк Г. Я. (2011)
Вовк Р. Б. - Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні, Шекета В. І. (2011)
За підсумками року (інтерв’ю з президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (12 листопада 2014 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (26 листопада 2014 р.) (2015)
Засідання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень (3 грудня 2014 року) (2015)
Дирда В. І. - Створення техніки і технологій з використанням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки та збагачення мінеральної сировини (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 листопада 2014 р.) (2015)
Шипшина М. С. - Нейронні системи головного мозку, що здійснюють навігацію у ссавців, Веселовський М. С. (2015)
Кістерска Л. Д. - Інноваційна технологія виробництва біосумісних нанодезінфектантів нового покоління, Логінова О. Б., Садохін В. В., Садохін В. П. (2015)
Камінський А. О. - Комплексний підхід до проблеми діагностики технічного стану магістральних трубопроводів та усунення їх пошкоджень, Бастун В. М., Фомічов С. К., Беспалова О. І., Урусова Г. П., Богданова О. С., Мінаков С. М. (2015)
Мелашич С. В. - Чисельне розв’язання задач аеродинамічної оптимізації профілів компресорних решіток (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 р.) (2015)
Кріль Т. В. - Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Києва) (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 р.) (2015)
Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна — 2014 (презентація моніторингової доповіді) (2015)
Зодчий українського авіадвигунобудування (ювілейне засідання Загальних зборів Відділення механіки НАН України, присвячене 100-річчю від дня народження академіка НАН України В.О. Лотарєва) (2015)
Двірна Т. С. - Синантропізація флори та рослинності — актуальна проблема сучасної ботаніки (XI Міжнародна наукова конференція Synanthropization of Flora and Vegetation), Протопопова В. В., Шевера М. В. (2015)
Григорюк І. П. - Нові методи створення високопродуктивних сортів гречки (рецензія на монографію Л.К. Тараненко, О.Л. Яцишена "Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench)") (2015)
Онопрієнко В. І. - Мінералогія як сенс життя (до 100-річчя від дня народження академіка О.С. Поваренних) (2015)
Муровська А. В. - Моя найбільша любов — геологія (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. Гінтова) (2015)
Котвіцька А. А. - Півстоліття в ім’я фармацевтики (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Черних) (2015)
90-річчя академіка НАН України М.Г. Находкіна (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.С. Слободяника (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Руденка (2015)
Вихідні дані (2015)
Крупчан О. - Виконання рішень адміністративних судів: проблеми та шляхи їх вирішення, Перепелюк В. (2010)
Луцький І. - Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення, Каленюк О. (2010)
Ковальський В. - Охоронна функція права: питання історичної обумовленості (2010)
Бистрик Г. - Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення правових форм діяльності держави (2010)
Волковицька Н. - Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологійні проблеми дослідження (2010)
Дроботова Т. - Розвиток державно-правового режиму України у світлі запровадження конституційної реформи:проблеми і перспективи (2010)
Братковський А. - Правові перспективи відновлення прав депортованих за національною ознакою (2010)
Лукашева О. - Конституційно-правова природа податкового обов’язку (2010)
Луць В. - Проблеми земельного сервітуту, Лапечук П., Попович Т. (2010)
Майданик Р. - Юридичні особи публічного права в країнах континентального права (2010)
Демченко О. - Правовий режим житлового комплексу та його складових (2010)
Оверковська Т. - Особливості цивільно-правової відповідальності у сфері охорони земель від забруднення та псування (2010)
Гафурова О. - Правове регулювання забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів (2010)
Степанов Є. - Правові засади здійснення екологічної функції держави органами внутрішніх справ України (2010)
Гутаревич Н. - Реалізація правових форм інвестиційної діяльності на територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Дудка І. - Державне регулювання банківської діяльності в умовах світової фінансової кризи (2010)
Кот О. - Ухвали суду в господарському процесі (2010)
Кудрявцева В. - Конституційно-правові чинники кодифікації інвестиційного законодавства (2010)
Купцова М. - Класифікація арбітражних угод (2010)
Паніотов Є. - Транснаціональний злочин: криміналістичне поняття (2010)
Стригун Д. - Проблеми протидії контрабанді наркотичних засобів та шляхи їх розв’язання (2010)
Бабін Б. - Програмність як критерій сучасного міжнародного права (2010)
Брацук І. - Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу (2010)
Гутник В. - Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду (2010)
Бащук С. Г. - Правова активність в умовах демократичного державно-правового режиму (2014)
Губська А. В. - Прокурорське реагування на порушення законодавства у сфері виконання судових рішень (2014)
Гусейнов С. З. - Конституционно-правовой статус территории Азербайджанской Республики (2014)
Долинська М. С. - Розвиток нотаріату та нотаріального законодавства УСРР протягом 1930–1941 років (2014)
Дудченко О. С. - Правовий статус центральних органів державної влади відповідно до конституції УСРР 1919 р. (2014)
Забокрицький І. І. - Особливості конституційної природи основ права Європейського Союзу (2014)
Задорожній О. В. - Оцінка сучасного стану відносин між Україною та Російською Федерацією, Хмельова І. Є. (2014)
Кіндюк К. Б. - Основні напрямки наукової діяльності М. М. Гернета (2014)
Кравчук В. М. - Нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види (2014)
Бажанов В. О. - Договір про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права в цивільному праві України (2014)
Блінова Г. О. - Державний контроль за дотриманням законодавства про захист персональних даних (2014)
Губарєв С. В. - Охорона садиби як об’єкта права власності (2014)
Гусь А. В. - Особливості елементного складу нематеріальних активів у складі майна ДВНЗ (2014)
Дудник Д. В. - Розвиток цивільно-правового інституту відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2014)
Іванюта Н. В. - Моніторинг у господарському процесуальному праві (2014)
Пунда О. О. - Здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини (2014)
Синєгубов О. В. - Особливості здійснення особистих немайнових прав дітей, що виникають на підставі створення результатів їхньої інтелектуальної, творчої діяльності (2014)
Гиренко І. В. - Проблеми внутрішньодержавного механізму імплементації норм конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сites), у Республіці Молдова (2014)
Гущин О. О. - Адміністративно-правовий статус миротворчого контингенту та миротворчого персоналу України (2014)
Дембіцька С. Л. - Щодо Визначення з’ясування адміністративного стягнення (2014)
Кузнецова М. Ю. - Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України під час обробки персональних даних (2014)
Лавриненко О. О. - Закордонний досвід адміністративно-правового регулювання у сфері профілактики хвороб (2014)
Потіп М. М. - Щодо дієвості механізму розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Ємець Л. О. (2014)
Койчева О. С. - Конституційний статус рахункової палати України в системі органів державного фінансового контролю (2014)
Латишева В. В. - Правове забезпечення фінансування розвитку житлово-комунального господарства як складової соціальної сфери села (2014)
Авадані В. А. - Стратегії поведінки дітей щодо проявів жорстокості (2014)
Бабенко А. М. - Дослідження регіональних особливостей злочинності в роботах учених xix століття (2014)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого при відмові прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді (2014)
Карпенко І. М. - Спеціальні питання співучасті в злочині: основний кримінально-правовий зміст та обсяг (2014)
Куспись Б. А. - Мета тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення кримінального провадження (2014)
Куцкір Г. М. - Підстави та умови застосування арешту майна як способу обмеження права власності під час кримінального провадження (2014)
Міняйло Н. Є. - Пошук шляхів протидії організованій злочинності в Україні (2014)
Неділько В. Г. - Розвиток правового регулювання контрольно-наглядо вої діяльності за додержанням законів у пенітенціарній системі в XVIІ – ХІХ століттях на території сучасної України (2014)
Орловський Р. С. - Форми співучасті в кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2014)
Оробець К. М. - Законодавство про кримінальну відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: основні етапи історичного розвитку на теренах України (2014)
Теслюк І. О. - Сутність криміналістичного прогнозування (2014)
Тітко А. А. - Дотримання конституційних прав і свобод громадянина під час повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (2014)
Ткаченко А. В. - Деякі питання вивчення об’єкта злочину за статтею 392 Кримінального кодексу України (2014)
Чаплинська Ю. А. - Наукові засади організаційно-тактичного забезпечення слідчого експерименту (2014)
Золотарьова Д. М. - Правові наслідки тимчасового зайняття земельних ділянок (2014)
Качурінер В. Л. - Принципи та правові важелі екологічної політики Європейського Союзу (2014)
Ковач Д. Л. - Сутність підстав і умов виникнення права власності громадян на земельні ділянки (2014)
Любчич А. М. - Функції процедурних норм аграрного права (2014)
Михайленко Д. О. - Щодо державного контролю у сфері земельних відносин, Віхров В. В. (2014)
Федчишин Д. В. - Особливості охорони та раціонального використання земель громадської забудови (2014)
Трускавецький С. Р. - Дистанційна індикація основних ґрунтових чинників інтенсифікації зернового та олійного виробництва (2014)
Єжов В. М. - Декоративне рослинництво в Україні: перспективи структуризації та сталого розвитку, Рудник-Іващенко О. І., Шевель Л. О. (2014)
Іващенко О. О. - Перспективи і проблеми хімічного захисту, Іващенко О. О. (2014)
Хоміна В. Я. - Ефективність вирощування коріандру посівного в умовах Західного Лісостепу (2014)
Сімонов М. Р. - Порушення ліпідного обміну у молочних корів, хворих на кетоз, Гультяєва О. В., Пилипець А. З., Влізло В. В. (2014)
Руденко Є. В. - Фізико-хімічні показники бджолиного обніжжя в період пилконосногo сезону, Калініна І. Г. (2014)
Івченко Т. В. - Клітинна селекція овочевих культур на стійкість до біотичних і абіотичних чинників навколишнього середовища, Баштан Н. О., Віценя Т. І., Мірошніченко Т. М., Мозговська Г. В., Гарт О. Ю. (2014)
Жукорський О. М. - Екологічне оцінювання впливу на довкілля підприємств з виробництва свинини різних господарсько-технологічних особливостей, Никифорук О. В. (2014)
Дідора В. Г. - Біологічна активність ґрунту залежно від альтернативної системи удобрення в короткоротаційних сівозмінах, Тишковський В. В. (2014)
Купріянова Т. М. - Вплив обробки бульб і рослин картоплі біологічними препаратами на величину втрат при зберіганні (2014)
Сало І. А. - Cучасний стан і прогноз місткості ринку плодів в Україні (2014)
Лемішко О. О. - Ліквідність сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах господарювання (2014)
Вінюков О. О. - Економічна доцільність впровадження в сільськогосподарське виробництво східної частини Північного Степу елементів органічної технології вирощування ярих колосових культур, Орехівський В. Д., Бондарева О. Б., Вінюкова О. Б., Мамедова Е. І. (2014)
Олійник В. С. - Урожайність і якість зерна культур ланки короткоротаційної сівозміни залежно від удобрення та обробітку ґрунту (2014)
Гроздєв Ю. В. - Напрями активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
В. В. Медведєву — 75 (2014)
Титул, зміст (2012)
Піддубний О. Г. - Оцінка компетенцій у майбутніх вчителів вирішувати проблеми у сфері фізичного виховання, Цимбалюк Ж. О. (2012)
Школа О. М. - Використання інтерактивних технологій на заняттях з гімнастики студентів вищих навчальних закладів, Журавльова І. М. (2012)
Пристинський В. М. - Рухливо-пізнавальні педагогічні технології формування валеологічного світогляду в учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Пристинська Т. М. (2012)
Франків Є. Є. - Мотивація рухової активності школярів, Григус І. М. (2012)
Сергієнко Л. П. - Диференціальна оцінка розвитку рухових здібностей і фізичної підготовленості різних популяційних груп населення: швидкісна м’язова сила, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2012)
Прокопенко К. В. - Характеристика впливу засобів настільного тенісу на рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів (2012)
Бріскін Ю. А. - Моделювання просторових параметрів рухів спортсмена з використанням апаратно-програмного комплексу "АПК ППР-1", Корягін В. М., Голяка Р. Л., Блавт О. З. (2012)
Кучер Т. В. - Характеристика фізичного стану студентів (2012)
Титул, зміст (2012)
Бріскін Ю. - Освіченість фехтувальників з теорії обраного виду спорту та олімпізму на різних етапах багаторічної підготовки, Пітин М., Задорожна О. (2012)
Корягін В. М. - Оздоровча фізична культура в житті дорослого населення, Блавт О. З., Безгребельна О. П., Людовік Т. В. (2012)
Арламовський Р. В. - Соматотипологічні особливості соматичного здоров’я дівчат підліткового віку, Султанова І. Д., Іванишин І. М. (2012)
Андрійчук О. Я. - Фототерапія як невід’ємна складова фізичної реабілітації хворих на остеоартроз колінних суглобів, Григус І. М. (2012)
Сергієнко Л. П. - Диференціальна оцінка розвитку рухових здібностей і фізичної підготовленості різних популяційних груп населення: швидкісна м’язова сила, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2012)
Левандовська Л. Ю. - Індивідуалізація процесу фізичного виховання школярів (2012)
Осіпов В. - До питання впливу інтенсивних фізичних навантажень на менструальну функцію спортсменок (2012)
Розторгуй М. С. - Тенденції розвитку пауерліфтингу на сучасному етапі, Оліярник В. І., Башенський Ю. М. (2012)
Білько Д. І. - Потенційні можливості ранніх ембріональних клітин формувати гемопоетичні клітини в культурі тканин in vitro, Білько Н. М. (2011)
Билявская С. Б. - Гормональная активность и морфологические особенности первичной культуры клеток щитовидной железы новорожденных поросят, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2011)
Божок Г. А. - Влияние интрапортального введения донорских спленоцитов и хлорида гадолиния на выживаемость тканевых аллографтов эндокринных желез, Кирошка В. В., Тищенко Ю. О., Люпина Ю. В., Карпова Я. Д., Шарова Н. П., Легач Е. И. (2011)
Боровик В. В. - Сосудистые осложнения при трансплантации печени, Гранов Д. А., Жеребцов Ф. К., Майстренко Д. Н., Руткин И. О., Генералов М. И. (2011)
Габрієлян А. В. - Стовбурові клітини в комплексі лікування хворих з порушенною функцією скорочення міокарда, Сморжевський В. Й., Доманський Т. М., Оніщенко В. Ф. (2011)
Гольцев К. А. - Применение криоконсервированной кордовой крови в комплексной терапии острого гнойного перитонита у крыс, Криворучко И. А., Ачгибесов К. А., Сафранчук О. В., Кожина О. Ю., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2011)
Гомоляко І. В. - Морфологічна характеристика печінки донорів, Григорова І. В., Клочкова Н. Є., Донцова Л. С., Швадчин І. О. (2011)
Гомоляко І. В. - Цитометрична характеристика системи нейтрофільних гранулоцитів крові у реципієнтів ниркового трансплантата з наявністю герпетичної інфекції, Зограб’ян Р. О., Торак В. М., Донцова Л С., Самсонова Г. В. (2011)
Гомоляко І. В. - Характеристика системи нейтрофільних гранулоцитів крові у реципієнтів ниркового алотрансплантата дитячого віку, Зограб’ян Р. О., Торак В. М., Самсонова Г. В., Полушина Т. М. (2011)
Гринь В. К. - Восстановление двигательных и когнитивных функций у крыс после фокальной экспериментальной ишемии при трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, Попандопуло А. Г., Ивнев Б. Б., Радык Р. М. (2011)
Гринь В. К. - Тканевой инженеринг аортального и легочного клапанов сердца ксеногенного происхождения, Попандопуло А. Г., Петрова М. В., Мокрик И. Ю., Юдицкий Д. Л. (2011)
Гринь В. К. - Влияние клеточной трансплантации на течение хронической сердечной недостаточности у больных с ишемической болезнью сердца, Попандопуло А. Г., Эстрин С. И., Денисова Е. М., Сергиенко Н. В., Рябко А. А. (2011)
Гриценко С. Н. - Интенсивная заместительная терапия острой недостаточности почечного трансплантата, Корнеева С. П., Семенова Т. А., Корогод С. Н., Литвинов А. В., Собокарь В. А. (2011)
Денисов В. К. - Пути повышения эффективности междисциплинарного взаимодействия в трансплантологии (2011)
Денисов В. К. - Трансплантология в ХХI веке. Итоги первого десятилетия (2011)
Денисов В. К. - Пределы допустимого риска при трансплантации почек, Захаров В. В., Олещенко Н. Д., Онищенко Е. В., Сидоркин А. И., Деменкова И. И., Голубова Т. С., Ксенофонтова А. С., Захарова О. В. (2011)
Денисов В. К. - Прогнозирование исходов трансплантации почки в позднем послеоперационном периоде, Ксенофонтова А. С., Деменкова И. И. (2011)
Завгородняя Н. Г. - Основные проблемы офтальмотрансплантологии и возможные пути их решения, Исакова О. А., Луценко Н. С., Рудычева О. А. (2011)
Захаров В. В. - Ефективність нових протоколів індукційної імуносупресивної терапії після алотрансплантації трупної нирки, Варібрус С. О., Захарова О. В. (2011)
Зограб’ян Р. О. - Додіалізна трансплантація нирки від живого родинного донора: приваблива альтернатива, Закрутько О. В., Закордонець В. Ф., Харченко С. Є., Торак В. М., Бочарніков С. М., Шелест В. В. (2011)
Зограб’ян Р. О. - Попередження ішемічно-реперфузійного пошкодження ниркового алотрансплантата (2011)
Кебкало А. В. - Біохімічні зміни в плазмі крові хворих на некротичний панкреатит при трансплантації стовбурових клітин кордової крові, Салютин Р. В., Лобинцева Г. С. (2011)
Кобза І. І. - Альтернативні шляхи реконструкції "короткої" ниркової вени в трансплантаційній хірургії, Жук Р. А., Орел Ю. Г., Русин О. І., Федорів Д. Є., Любінецька Л. З., Яковлєв І. Г., Ярема Я. І. (2011)
Кобза І. І. - Успішна ендоваскулярна корекція критичного стенозу ниркової артерії з гострим пошкодженням трансплантата нирки, Жук Р. А., Русин О. І., Поваляшко П. П., Савронь Р. Б., Зубенко О. А., Бойків І. Д. (2011)
Королёв А. Э. - Поддержание стабильных интраоперационных показателей гемодинамики у пациентов с обширными резекциями печени, Костенко А. А., Мазур А. П., Дыховичная Н. Ю., Спасский С. М., Шарапов А. В. (2011)
Котенко О. Г. - 10-летний опыт трансплантации печени от живого родственного донора в Украине, Федоров Д. А., Попов А. О., Коршак А. А., Гриненко А. В., Гусев А. В. (2011)
Легач Е. И. - Сравнительный анализ структурного состояния фрагментов ткани эндокринных желез при органотипическом культивировании или гипотермическом хранении в кустодиоле и турусоле, Боднар Ю. И., Божок Г. А. (2011)
Лесовой В. Н. - Применение стромальных стволовых клеток при экспериментальном гипогонадизме, Андоньева Н. М., Антонян И. М., Ларьяновская Ю. Б., Кешишян С. А. (2011)
Лесовой В. Н. - Случай ЦМВ-инфекции у реципиентки почечного трансплантата в позднем посттрансплантационном периоде, Андоньева Н. М., Бублик В. В., Нечипоренко О. В., Лисаченко В. Л., Лященко И. Н., Кешишян С. А., Бублик А. В., Лесовая А. В., Гуц Е. А. (2011)
Лісовий М. В. - Досвід трансплантації нирки від живого родинного донора, Андон’єва Н. М., Бублик В. В., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лісова Г. В., Нечипоренко О. В. (2011)
Лісовий В. М. - Родинна трансплантація нирки у пацієнта з синдромом Альпорта, Андон’єва Н. М., Бублик В. В., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лісова Г. В., Нечипоренко О. В. (2011)
Мединец Е. А. - Анализ морфологии трансплантатов овариальной ткани после гипотермического хранения, Кирошка В. В., Тищенко Ю. О., Бондаренко Т. П. (2011)
Никоненко О. С. - Ренопротекція при трансплантації нирки, Гриценко С. М. (2011)
Никоненко А. С. - Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия при трансплантации печени, Гриценко С. Н., Собокарь В. А., Саленюк В. В., Вороной А. А. (2011)
Никоненко А. С. - Хирургическое лечение больных терминальной стадией хронической почечной недостаточности, корригируемой хроническим гемодиализом и трансплантацией почки, Завгородний С. Н., Гриценко С. Н., Поляков Н. Н., Сушко Ю. В., Пастухов О. В., Лактионов И. А., Остапенко Т. И., Кузьминова И. С. (2011)
Никоненко А. С. - Ангиохирургические аспекты трансплантации почки, Завгородний С. Н., Поляков Н. Н., Губка А. В., Пастухов О. В., Лактионов И. А., Сушко Ю. В. (2011)
Никоненко А. С. - Возможности ультразвуковой допплер-сонографии в комплексной диагностике смерти мозга, Котова Т. П., Поляков Н. Н., Писаренко И. В. (2011)
Никоненко А. С. - Влияние блокаторов АТ1-рецепторов ангиотензина II на течение хронической трансплантационной нефропатии, Остапенко Т. И., Поляков Н. Н., Кузьминова И. С. (2011)
Никоненко А. С. - Ультразвуковая допплерография в оценке функции аллотрансплантата почки, Поляков Н. Н., Гордиенко О. С. (2011)
Никоненко А. С. - Диагностика, прогнозирование и профилактика дисфункции почечного аллотрансплантата, Траилин А. В., Никоненко Т. Н., Остапенко Т. И., Поляков Н. Н. (2011)
Никоненко Т. Н. - Методологический подход к морфологическому исследованию почечных трансплантатов, Траилин А. В. (2011)
Оніщенко Є. В. - Аналіз патології нижніх дихальних шляхів у потенційних реципієнтів ниркового алотрансплантата, Захаров В. В. (2011)
Останков М. В. - Применение криоконсервированных клеток фетальной печени для иммунокоррекции состояния реципиентов с РТПХ в эксперименте, Гольцев А. Н., Дубрава Т. Г., Луценко Е. Д., Гаевская Ю. А., Димитров А. Ю., Борисов П. А., Челомбитько О. В. (2011)
Пасечникова Н. В. - Гистологическое и ультраструктурное исследование роговиц кроликов после интраламеллярной имплантации бесклеточного модуля стромы роговицы человека, Вит В. В., Думброва Н. Е., Леус Н. Ф., Коган Б. М., Молчанюк Н. И., Насинник И. О. (2011)
Пасечникова Н. В. - Применение имплантов на основе коллагена в качестве роговичного трансплантата в эксперименте, Вит В. В., Леус Н. Ф., Якименко С. Я., Бузник А. И., Коломийчук С. Г., Насинник И. О. (2011)
Пасечникова Н. В. - Эффективность клеточной терапии на модели нейротрофического кератита (кератопатии), Дрожжина Г. И., Иванова О. Н., Попандопуло А. Г., Кавелина А. С., Гайдамака Т. Б. (2011)
Пасечникова Н. В. - Современные проблемы трансплантации роговой оболочки в Украине, Дрожжина Г. И., Осташевский В. Л., Гайдамака Т. Б. (2011)
Пасечникова Н. В. - Особливості технології виготовлення і застосування кератоксеноімплантату в офтальмологічній практиці, Якименко С. А., Бігуняк В. В., Турчин М. В. (2011)
Пасечнікова Н. В. - Клініко-експериментальні результати застосування амніотичної оболонки та кріоліофілізованої рогівки свині в якості матеріалу для кератопластики, Якименко С. А., Бігуняк В. В., Турчин М. В., Бузник О. І., Насінник І. О. (2011)
Пастер І. П. - Перспективи проведення ало- і ксенотрансплантації тканин ендокринних залоз без необхідності призначення імуносупресивної терапії, Балла І. А., Коваленко А. Є., Бальон Я. Г., Марков В. В., Сологуб Н. В., Родіонова О. Я., Кузьминська Л. А., Левчук Н. І., Стаценко О. А. (2011)
Петренко А. Ю. - Трансплантация мезенхимальных стромальных клеток: перспективы и реальность, Петренко Ю. А. (2011)
Поляченко Ю. В. - Ефективність трансплантації прогеніторних клітин фетальної печінки як методу непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок, Салютін Р. В., Паляниця С. С., Мартиненко С. І., Соколов М. Ф., Шаблій В. А., Комаров М. П. (2011)
Прокопюк О. С. - Вплив імплантації кріоконсервованої хоріальної тканини на морфофункціональний стан міокарда старих щурів, Чижевський В. В., Прокопюк В. Ю. (2011)
Салютін Р. В. - Клітинна трансплантація: перспективи розвитку та практичного використання, Паляниця С. С., Борис Р. М., Комаров М. П. (2011)
Сидоренко О. С. - Получение первичной культуры клеток надпочечников новорожденных поросят, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2011)
Сукач А. Н. - Влияние фетальных нервных клеток на восстановление подвижности конечностей крыс с травматическим повреждением спинного мозга, Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко А. Ю. (2011)
Тодуров Б. М. - Хирургическoе лечение терминальной стадии сердечной недостаточности, Ковтун Г. И., Шелудько С. А., Шпачук А. О., Ревенко А. В., Михайлова А. В., Шмидт А. В., Поступальский А. Н. (2011)
Томилина Н. А. - Сравнительная эффективность базисной иммуносупрессии циклоспорином и такролимусом после трансплантации почки (анализ 3-летнего опыта), Ким И. Г., Столяревич Е. С., Федорова Н. Д. (2011)
Траилин А. В. - Оценка риска развития острой реакции отторжения почечного аллотрансплантата путем определения сывороточной концентрации IP-10, Никоненко А. С., Никоненко Т. Н., Ефименко Н. Ф., Плетень М. В. (2011)
Тумасова Е. П. - Цитологическая характеристика осадка мочи у больных с почечным аллотрансплантатом, Гомоляко И. В., Царенко Т. А., Донцова Л. С. (2011)
Черкашина Д. В. - Внесение биорегуляторов стволовых и прогениторных клеток в консервирующий раствор улучшает функциональные показатели печени для трансплантации, Сосимчик И. А., Семенченко О. А., Ткачева Е. Н., Петренко А. Ю. (2011)
Шаблій В. А. - Кріоконсервування оваріальної тканини та її використання в репродуктивній медицині (2011)
Шаблій В. А. - Характер експресії окремих поверхневих маркерів у культурі клітин пуповинної вени людини, Кучма М. Д., Кирик В. М., Онищенко Г. М., Лобинцева Г. С. (2011)
Шепитько В. И. - Новые биотехнологии в диабетологии, Бобырева Л. Е., Дворник И. Л., Капустянская А. А., Шепитько К. В., Челишвили А. Л. (2011)
Kukharchuk O. L. - The aging: theory of the body stemspaces depletion, Radchenko V. V., Gandhi B. M., Padma Priya A. B., Kukharchuk A. O., Gitte Amol P. (2011)
Ващук Ю. О. - Сутність відомчої правотворчої політики (2014)
Гавриленко О. А. - Розвідувально-підривна доктрина давньоіндійської держави Маур’їв у політико-правовому трактаті каутільї "артхашастра" (2014)
Змерзлый Б. В. - Изменение подходов в регулировании вопросов эксплуатации судов в начале ХХ века (2014)
Ксьондзик К. В. - Співвідношення норм національних правових систем та міжнародного права щодо регулювання міжнародних антропогенних відносин (2014)
Маник А. З. - Концептуальні засади соціолого-юридичного підходу до визначення сутності права (2014)
Мельничук О. С. - Місто як концепт міської правової системи (2014)
Несинова С. В. - Інтегральна правова концепція в дослідженні правових інститутів (2014)
Шонія Л. В. - Концептуальні засади ліберальної моделі правового порядку в економіці (2014)
Панчишина О. О. - Представництво прокурором інтересів дітей під час захисту їхніх майнових прав (2014)
Петрова С. М. - Роль нотаріуса в цивільному процесі України (2014)
Рибачковський К. Е. - Правова природа інституту акціонерних товариств (2014)
Романюк І. І. - Персональні дані особи як об’єкт цивільного обороту (2014)
Топоркова М. М. - Становлення та розвиток законодавства щодо постачання теплової енергії споживачу (2014)
Фролова О. В. - До питання про вимоги до ухвал суду (2014)
Чижмар К. І. - Нотаріат як інститут попереджувального правосуддя (2014)
Войцеховська І. М. - Поняття, види та класифікація підприємницького ризику (2014)
Голубенко І. І. - Міжнародно-правове регулювання інвестиційних відносин: поняття капіталу та інвестицій (2014)
Козієнко І. С. - Правові та організаційні проблеми застосування кредитних інструментів фінансового стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2014)
Марченко О. В. - До проблеми визначення поняття "реклама" (2014)
Галіцина Н. В. - Ще раз про систему соціальних прав людини (2014)
Прогонюк Л. Ю. - Розмежування понять "трудова функція" та "трудові обов’язки" за трудовим договором (2014)
Хименко О. А. - Правова природа відносин з організації та управління працею (2014)
Шабанов Р. І. - Специфіка змісту права на зайнятість у новітніх економічних та соціальних умовах (2014)
Гаврильців М. Т. - Державна природоохоронна політика України в умовах глобалізації (2014)
Камінська Н. В. - Особливості правового регулювання поводження з радіоактивними відходами на національному та міжнародному рівнях (2014)
Мартинова Н. О. - Правовий аналіз становища і значення цільових програм щодо розвитку сільських територій та причин, що перешкоджають їх ефективному застосуванню (2014)
Рибалка К. І. - Особливості приватизації земель запасу громадянами України (2014)
Савельєва О. М. - Стратегічні напрямки розвитку аграрного права України (2014)
Бєляков Р. Г. - Інформаційна безпека як об’єкт адміністративної діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (2014)
Василик Ю. Б. - Особливості розгляду справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Войнолович С. Ю. - Підвідомчі спори в місцевих адміністративних судах (2014)
Параниця С. П. - Процесуальний порядок перегляду судових рішень, Войта Я. М. (2014)
Коновейчук Х. Б. - Особливості правового регулювання порядку надання благодійної допомоги військовослужбовцям в Україні (2014)
Кукоба О. О. - Окремі аспекти судового провадження в справах, що виникають з виборчих правовідносин (2014)
Пасько О. М. - Провідні професійно важливі якості, які детермінують операціональну готовність курсантів ВНЗ системи МВС України (2014)
Патерило І. В. - Нормативні акти суб’єктів публічної адміністрації: питання теорії та практики (2014)
Петрицький А. Л. - Питання захисту персональних даних у сучасній правничій думці (2014)
Пирожкова Ю. В. - Функція адміністративного права: філософський та правовий аспекти (2014)
Резніченко В. О. - Форми дозвільної діяльності у сфері містобудування: поняття та сутність (2014)
Сопілко І. М. - Правове регулювання державної інформаійної політики у сфері електронної взаємодії (2014)
Тиліпська О. Ю. - Зміст поняття та проблеми забезпечення права на мирні зібрання в Україні в контексті адміністративного права (2014)
Соколовий В. П. - Місце прокуратури в системі органів державної влади в сучасних умовах: проблеми визначення, Тодощак О. В. (2014)
Тюн В. М. - Сутність адміністративного нагляду у сфері охорони природи (2014)
Фатхутдінов В. Г. - Суспільні відносини у сфері громадської безпеки (2014)
Хамходера О. П. - Структурно-системна характеристика державних інспекцій як центральних органів виконавчої влади (2014)
Шапошников О. К. - Досвід правового регулювання надання соціальних послуг у зарубіжних країнах (2014)
Рядінська В. О. - Еволюція принципу загальності оподаткування та його реалізація під час оподаткування доходів фізичних осіб на сучасному етапі в Україні (2014)
Федоров В. А. - Державний борг та формування фінансової політики держави (2014)
Шолкова Т. Б. - Теоретичний погляд на поняття "публічні централізовані фонди коштів місцевого самоврядування" та "публічні децентралізовані фонди коштів місцевого самоврядування" у сфері фінансового права (2014)
Ямненко Т. М. - Динаміка грошового обігу у фінансово-правовому регулюванні (2014)
Кришевич О. В. - Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Франції та Німеччини (2014)
Кулакова Н. В. - Особливості злочинів, що посягають на об’єкти культурної спадщини України (2014)
Макаров В. О. - Проблеми визначення ефективності санкцій за злочини проти моральності (2014)
Марисюк К. Б. - Найбільш знані пенітенціарії світу: "чорний дельфін" (2014)
Мельник Р. І. - Злочини проти життя та здоров’я особи: кримінологічна характеристика особи злочинця, Тупельняк І. І. (2014)
Михайлов І. М. - Предмет виготовлення, збуту та інших незаконних дій, пов’язаних зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів (2014)
Пчеліна О. В. - Криміналістична класифікація злочинів (2014)
Сіренко О. В. - Віктимологічні аспекти криміналістичної профілактики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2014)
Ус О. В. - Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз Постанов Пленуму Верховного Суду України (2014)
Чвалюк А. Н. - О недостатках в терминологии уголовного права и способах их устранения, Шершень Н. В. (2014)
Шульга А. М. - Особливості кваліфікації злочинного забруднення або псування земель (ст. 239 Кримінального кодексу України) (2014)
Корчева Т. В. - Окремі питання щодо вдосконалення процесуального порядку відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному провадженні (2014)
Котубей І. І. - Види підстав для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції (2014)
Мацола А. А. - До проблеми виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, учинених щодо журналістів (2014)
Паламар Д. С. - Розмір застави як чинник дієвості запобіжного заходу (2014)
Пєший Д. А. - Порушення закону під час досудового кримінального провадження та їхні правові наслідки (2014)
Шульга О. В. - Мета, умови та мотиви затримання уповноваженою службовою особою (2014)
Титул, Зміст (2014)
Ivanova T. S. - Anticancer substances of mushroom origin, Krupodorova T. A., Barshteyn V. Y., Artamonova A. B., Shlyakhovenko V. A. (2014)
Mints M. - Impact of combinations of EGF, TGF?, 17?-oestradiol, and inhibitors of corresponding pathways on proliferation of breast cancer cell lines, Souchelnytskyi S. (2014)
Bezdenezhnykh N. - Impact of stromal cell components of tumor microenvironment on epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells, Semesiuk N., Lykhova O., Zhylchuk V., Kudryavets Y. (2014)
Symchych T. V. - The anticancer efficiency of the xenogeneic vaccine and the indication for its use, Fedosova N. I., Karaman O. M., Yevstratieva L. M., Lisovenko H. S., Voyeykova I. M., Potebnia H. P. (2014)
Tzerkovsky D. A. - Fluorescent diagnosis and photodynamic therapy for C6 glioma in combination with antiangiogenic therapy in subcutaneous and intracranial tumor models, Osharin V. V., Istomin Y. P., Alexandrova E. N., Vozmitel M. A. (2014)
Kiselev V. I. - Preclinical antitumor activity of the diindolylmethane formulation in xenograft mouse model of prostate cancer, Drukh V. M., Muyzhnek E. L., Kuznetsov I. N., Pchelintseva O. I., Paltsev M. A. (2014)
Shevchuk O. O. - The influence of enterosorption on some haematological and biochemical indices of the normal rats after single injection of melphalan, Posokhova K. A., Sidorenko A. S., Bardakhivska K. I., Maslenny V. M., Yushko L. A., Chekhun V. F., Nikolaev V. G. (2014)
Nikolaenko-Kamyshova T. P. - The role of ?-acidic glycoprotein in formation of bleeding abnormalities in patients with myeloproliferative neoplasms (2014)
Bayraktar E. - Reduced gene expression of bikunin as a prognostic marker for renal cell carcinoma, Igci M., Erturhan S., Igci Y. Z., Karakok M., Gogebakan B., Ulasli M., Cakmak E. A., Arslan A. (2014)
Zhaleiko I. O. - Determination of the optimal chemotherapy drugs pretreatment time through cultivation of hemopoietic cells in CML-patients treated with tyrosine kinase inhibitors, Perekhrestenko T. P., Bilko D. I., Dyagil I. S., Bilko N. M. (2014)
Zuikov S. A. - Correlation of nucleotides and carbohydrates metabolism with pro-oxidant and antioxidant systems of erythrocytes depending on age in patients with colorectal cancer, Borzenko B. G., Shatova O. P., Bakurova E. M., Polunin G. E. (2014)
Bilyk O. O. - The frequency of human papilloma virus types 16, 18 in upper genital tract of women at high risk of developing ovarian cancer, Pande N. T., Pejovic T., Buchynska L. G. (2014)
Tkalia I. G. - Clinical significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumors, Vorobyova L. I., Svintsitsky V. S., Nespryadko S. V., Goncharuk I. V., Lukyanova N. Y., Chekhun V. F. (2014)
Yilmaz B. - Single dose regorafenib-induced hypertensive crisis, Kemal Y., Teker F., Kut E., Demirag G., Yucel I. (2014)
Титул, Зміст (2014)
Polishchuk L. A. - Role of the hybrid Bcr/Abl kinase in the pathogenesis of chronic myeloid leukemia lacking C-Abl and CXCR4 proteins, Telegeev G. D. (2014)
Vtorushin S. V. - The phenomenon of multi-drug resistance in the treatment of malignant tumors, Khristenko K. Y., Zavyalova M. V., Perelmuter V. M., Litviakov N. V., Denisov E. V., Dulesova A. Y., Cherdyntseva N. V. (2014)
Jain M. - Tissue eosinophilia in head and neck squamous neoplasia: an update, Kasetty S., Khan S., Jain N. K. (2014)
Shlapatska L. M. - Intrinsic defect in B-lymphoblastoid cell lines from patients with X-linked lymphoproliferative disease type 1. II. Receptor-mediated Akt/PKB and ERK1/2 activation and transcription factors expression profile, Kovalevska L. M., Gordiienko I. M., Sidorenko S. P. (2014)
Tan J.-K. - Elucidating the roles of miR-372 in cell proliferation and apoptosis of nasopharyngeal carcinoma TW01 cells, Tan E.-L., Gan S.-Y. (2014)
Zhuravel O. V. - Expression of human beta-defensins-1–4 in thyroid cancer cells and new insight on biologic activity of hBD-2 in vitro, Gerashchenko O. L., Khetsuriani M. R., Soldatkina M. A., Pogrebnoy P. V. (2014)
Chekhun S. V. - Significance of ferritin expression in formation of malignant phenotype of human breast cancer cells, Lukyanova N. Y., Shvets Y. V., Burlaka A. P., Buchynska L. G. (2014)
Tkalia I. G. - Increase of antitumor activity of cisplatin using agonist of gonadotropin-realising hormone and inhibitor of aromatase on the model of ascites ovarian tumor, Vorobyova L. I., Grabovoy A. N., Svintsitsky V. S., Tarasova T. O., Lukyanova N. Y., Todor I. N., Chekhun V. F. (2014)
Tymoshenko M. O. - The phospho-c-JUN (SER63) content in mucosa cells under experimental development of gastric cancer, Kravchenko O. O., Sokur O. V., Ostapchenko L. I. (2014)
Chekhun V. F. - Peculiarities of antioxidant system and iron metabolism in organism during development of tumor resistance to cisplatin, Lozovska Y. V., Burlaka A. P., Lukyanova N. Y., Todor I. N., Naleskina L. A. (2014)
Nesina I. P. - The study of chromosomal instability in patients with endometrial cancer, Iurchenko N. P., Nespryad’ko S. V., Buchynska L. G. (2014)
Glushchenko N. M. - Risk assessment of cancer of the female reproductive system, Nesina I. P., Iurchenko N. P., Proskurnya L. A., Buchynska L. G. (2014)
Roomi M. W. - In vitro inhibition of matrix metalloproteinases, invasion and growth of Fanconi anemia human FANCA and FANCC lymphoblasts by nutrient mixture, Bhanap B., Roomi N. W., Niedzwiecki A., Rath M. (2014)
Atighechi S. - Human papilloma virus and nasopharyngeal carcinoma: pathology, prognosis, recurrence and mortality of the disease, Ahmadpour B. M. R., Mirvakili S. A., Sheikhha M. H., Baradaranfar M. H., Dadgarnia M. H., Behniafard N. (2014)
Стребков Д. С. - Сценарии развития глобальной энергетики в контексте широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии, Харченко В. В. (2014)
Козирський В. В. - Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2014)
Коршунов Б. П. - Комплект оборудования для учета молока на фермах, Учеваткин А. И. , Марьяхин Ф. Г., Коршунов А. Б., Орлов А. А. (2014)
Жмакин И. К. - Моделирование теплопереноса в солнечном воздушном коллекторе транспирационного типа, Жмакин Л. И., Иванов Д. Г. (2014)
Козирський В. В. - Математична модель оцінювання впливу світло забезпечення на ріст і розвиток рослин у спорудах закритого грунту, Болбот І. М., Батанов Ю. О. (2014)
Клендій П. Б. - Комп’ютерне моделювання режимів роботи пневмотранспортних систем, Рамш В. Ю., Клендій Г. Я., Дудар О. Л. (2014)
Лисенко В. П. - Розробка системи автоматичного керування установкою теплової обробки дисперсних матеріалів з використанням нейронних мереж, Комарчук Д. С. (2014)
Русиняк М. О. - Алгоритм розпізнавання образів мікроклімату за допомогою штучних нейронних мереж (2014)
Горобець В. Г. - Доцільність використання роторно – пульсаційного апарата для приготування рідкого корму, Гескін Д. В. (2014)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики насосів, Савченко В. В., Шворов С. А. (2014)
Горобець В. Г. - Методика оцінки ексергетичних втрат відпрацьованих газів у випускному тракті поршневих двигунів внутрішнього згоряння, Богдан Ю. О. (2014)
Федорейко В. С. - Нейронечітка система керування вентилюванням біосировини, Луцик І. Б., Іскерський І. С. (2014)
Качурівський В. О. - Застосування алгоритму Флойда-Уоршолла при моделюванні технічного обслуговування енергетичних систем (2014)
Федюшко Ю. М. - Системи синтезу частот дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біологічних об’єктів, Сілі І. І., Марисюк А. П. (2014)
Червінський Л. С. - Стимуляція росту проростків насіння огірка за дії комбінованого оптичного випромінювання, Романенко О. І. (2014)
Лазоренко В. О. - Електро-сонячна система теплопостачання теплиць з використанням вакуумних геліоколекторів (2014)
Коробський В. В. - Експериментальні дослідження електромагнітних пускачів з новими композиційними контактними матеріалами, Савченко О. В. (2014)
Білик С. Г. - Обгрунтування принципів конвективного сушіння зерна із застосуванням НВЧ-технологій, Калиній І. В., Бунько В. Я., Марисюк А. П. (2014)
Міщенко А. В. - Аналіз теплового комфорту у приміщеннях навчального корпусу №8 НУБіП України після термомодернізаціїї будівлі, Шеліманова О. В., Антипов Є. О. (2014)
Подобайло В. Г. - Організація технічного сервісу потоково-виробничих ліній біогазових установок за результатами діагностування, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2014)
Бунько В. Я. - Обгрунтування впливу вищих гармонік на елементи систем електропостачання та якість електричної енергії (2014)
Рамш В. Ю. - Аналіз стійкості систем керування біогазових установок (2014)
Соловей І. М. - Вплив мікрохвильового опромінення посівного матеріалу на урожайність зернових культур, Соловей І. С. (2014)
Якубовская Е. С. - Модель инновационного компонента проектировочной деяльности агроинженера (2014)
Подобайло В. Г. - Специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій при формуванні змісту фахової підготовки майбутніх енергетиків сільськогосподарського виробництва, Потапенко М. В., Гайдукевич С. В., Семенова Н. П. (2014)
Клендій М. Б. - Дослідження руху матеріальної частинки по внутрішній поверхні вертикального циліндра, який здійснює обертальний і поступальний рухи (2014)
Гевко Г. Б. - Обгрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення, Клендій О. М. (2014)
Голуб Г. А. - Оцінка сировинної бази виробництва дизельного біопалива при двоступінчастому віджиманні рослинної олії, Павленко М. Ю. (2014)
Голуб Г. А. - Математичне моделювання експлуатаційних показників роботи машинно-тракторного агрегату на дизельному біопаливі, Чуба В. В. (2014)
Голуб Г. А. - Координатно-просторова оцінка інтенсивності передпосівного обробітку ґрунту, Дворник А. В. (2014)
Драган А. П. - До питання математичного моделювання формоутворення навивних заготовок (2014)
Логуш І. В. - Дослідження стійкості дискових ножів при розрізуванні еластомерів, Чвартацький І. І., Диня В. І., Грабар А. В. (2014)
Голуб Г. А. - Оцінка виходу гноївки при утриманні свиней залежно від дози підстилки, Швець Р. Л. (2014)
Логуш І. В. - Технологічне оснащення для виготовлення приводних пасів машин, Фльонц О. В., Чвартацький І. І., Грабар А. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Розвиток електрифікованих мобільних енергетичних засобів, Мельник Р. В., Тимощук Д. В., Слободян В. М. (2014)
Нікітін М. М. - Олія і гас як альтернативне паливо для тракторного дизеля, Логуш І. В., Чвартацький І. І., Фльонц І. В. (2014)
Фендьо О. М. - Переваги та недоліки використання пневматичного транспорту в сільськогосподарському виробництві (2014)
Фльонц І. В. - Попередня обробка екструдованої соломи пшениці розчином Са(ОН)2 з метою підвищення виходу біогазу, Підховна С. М., Голяш Н. М. (2014)
Василенков В. Є. - Дослідження динаміки в інформаційному наповненні позначень насосів із врахуванням міжнародних стандартів, Шуговий А. С. (2014)
Сторожук Л. О. - Розвиток технічних засобів підготовки зерна до згодовування тваринам (2014)
Калганова О. А. - Моральна культура юриста як складова юридичної професії, Гапоненко Л. В. (2013)
Орлова О. О. - Правова освіта як системотвірний фактор правового мислення (2013)
Заруба В. М. - Землевласники катеринославського повіту дворяни нечаєви (2013)
Шевченко Т. В. - Прогалини в законодавстві, способи усунення і подолання (2013)
Ніщимна С. О. - Законність у публічній фінансовій діяльності: окремі питання реалізації (2013)
Бомбергер І. - Правові ознаки поняття "спеціальна пенсія” (2013)
Степаненко Д. Ю. - Покарання за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та його застосування (2013)
Негодченко О. В. - Інформація з обмеженим доступом в процесі взаємодії суб’єктів владних повноважень та громадських об’єднань (2013)
Зозуля І. В. - Деякі особливості адміністративно-правового регулювання взаємодії судів з місцевими правоохоронними органами (2013)
Ляшук Р. М. - Забезпечення відділами прикордонної служби режиму в пунктах пропуску через державний кордон, Царенко В. І. (2013)
Макушев П. В. - Поняття та соціальна сутність державної виконавчої служби в Україні (2013)
Леонова О. В. - Система органів державного управління сферою надрокористування України: шлях розвитку за роки незалежності (2013)
Бандурка О. М. - Застосування порівняльного методу в науці кримінально-виконавчого права, Богатирьова О. І. (2013)
Богатирьов І. Г. - Теоретичні засади порівняльного кримінально-виконавчого права, Пузирьов М. С. (2013)
Хряпінський П. В. - Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності: узгодженість кримінального та кримінального процесуального кодексів України (2013)
Блажівський Є. М. - Кримінологічна характеристика методик моніторингу протидії злочинності (2013)
Ведмідський О. В. - Суспільна небезпека вчинення засудженими втеч із виправних колоній (2013)
Тарасова О. В. - Об’єкт шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (2013)
Журова І. І. - Соціально-демографічна характеристика осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання (2013)
Лисенко В. О. - Кримінологічна характеристика та запобігання корупційним проявам у державній кримінально-виконавчій службі України (2013)
Хрідочкіна А. А. - До питання про формулювання поняття "предмет злочинів проти інтелектуальної власності" (2013)
Світличний О. О. - Реалізація кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх (2013)
Тертишник В. М. - Концептуальні проблеми реформи кримінального судочинства (2013)
Тертишник О. І. - Концептуальні помилки та проблеми судово-правової реформи (2013)
Уваров В. Г. - Аудио-, видеоконтроль как новое следственное действие, предусмотренное новым УПК Украины (2013)
Черненко А. П. - Кримінально-процесуальна регламентація окремих слідчих (розшукових) дій, спрямованих на вилучення наркотичних засобів у невідкладних випадках, що потребує удосконалення, Шиян А. Г. (2013)
Гемай С. О. - Актуальні питання дефініційних норм у новому Кримінально-процесуальному кодексі України (2013)
Старостюк А. В. - Правова культура в контексті розбудови правової системи України, Кармаліта М. В. (2014)
Новікова М. М. - Понятійно-категоріальний апарат менеджменту юридичного конфлікту (2014)
Савчук С. В. - Культура вини: етика закону та етика творчості (2014)
Щербанюк О. В. - Роль конституційного суду України в забезпеченні конституційної законності: проблеми та шляхи її вирішення (2014)
Леонтьєва Л. В. - Поняття, суть та основні види підприємств в Україні (2014)
Чубенко А. Г. - Економічна безпека: теоретико-правовий аспект забезпечення (2014)
Андрущенко І. Г. - Адміністративно-правові засоби протидії правопорушенням у сфері злиття і поглинання компаній: питання теорії (2014)
Георгієвський Ю. В. - Специфіка розподілу функцій і повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в Польщі (2014)
Губерська Н. Л. - Система державного управління вищою освітою в Україні (2014)
Кондратьєв А. Ю. - Особливості провадження в справах про порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень (2014)
Маліков В. В. - Особливості застосування методів у сфері охорони громадського порядку на прикладі правоохоронної діяльності міліції (2014)
Русецький А. А. - Оскарження рішень у справах про адміністративну відповідальність юридичних осіб (2014)
Степаненко К. В. - Адміністративно-правовий статус закордонних українців (2014)
Тригубенко С. М. - Взаємодія міністерства аграрної політики та продовольства України з іншими органами виконавчої влади (2014)
Вдовічен В. А. - Фінансове право як компроміс публічного та приватного інтересу в соціумі (2014)
Карамишев Д. В. - Порядок, процес, процедура погашення податкового боргу: у чому різниця? (2014)
Коломієць П. В. - До питання вдосконалення правового регулювання податкових норм (2014)
Фокша Л. В. - Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового контролю в сучасних умовах (2014)
Носенко В. А. - Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально-виконавчих установах закритого типу. (2014)
Орловський Б. М. - Критерії правомірності захисних дій особи при дотриманні меж необхідної оборони (2014)
Петренко О. І. - Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків та причинно-наслідкового зв’язку злочинів у сфері фізичної культури та спорту (2014)
Пузирний В. Ф. - Політика у сфері виконання покарань України як складова державної політики України (2014)
Ткаченко А. В. - Деякі питання вивчення об’єкта злочину за статтею 392 КК України (2014)
Шкута О. О. - Релігія як засіб виправлення засуджених до позбавлення волі: ретроспективний аналіз (2014)
Бобечко Н. Р. - Неповнота судового розгляду як підстава для перевірки судових рішень в апеляційному порядку (2014)
Богатирьов І. Г. - Виконання слідчими ізоляторами запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно нового Кримінально-процесуального кодексу України, Тагієв С. Р. (2014)
Добровольська О. Г. - Провадження на підставі угод і компромісів у кримінальному процесі України (2014)
Загурський О. Б. - Реалізації кримінальної процесуальної політики через застосування кримінальних процесуальних норм (2014)
Курман О. В. - Тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю (2014)
Макаренко Є. І. - Чи є доказом факт затримання підозрюваного у вчиненні злочину (2014)
Рогатинська Н. З. - Проблемні аспекти стадії досудового розслідування (2014)
Сенченко Н. М. - Окремі питання апеляційного оскарження ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2014)
Тертишник В. М. - Концептуальні проблеми кримінального процесу сьогодення (2014)
Тітко І. А. - Щодо реалізації окремих інтересів учасників угоди про визнання винуватості (2014)
Толкаченко О. О. - Щодо кримінальної процесуальної компетенції судді (2014)
Уваров В. Г. - Принцип верховенства права та пропорційності в кримінальному провадженні з урахуванням правових позицій Європейського Суду з прав людини (2014)
Агаева Вафа. - История и теоретические аспекты института дипломатической защиты (2014)
Велиев Ханлар. - Роль международных организаций в совершенствовании и развитии института государственного обвинения (2014)
Ибрагимов Рауф. - Проблемы правового регулирования вопросов местного значения муниципальных образований в Азербайджанской Республике (2014)
Кулиев Ибрагим Орудж Оглу - Соотношение норм внутригосударственного и международного права в правовом регулировании рабочего времени авиационного персонала в Азербайджанской Республике, Гусейнов Агашукур Алигусейн Оглу. (2014)
Мамедзаде Самира Махир Кызы. - Усыновление детей граждан Азербайджанской Республики иностранцами или лицами без гражданства (2014)
Мусаев Хафиз. - Важные правовые аспекты борьбы с международным терроризмом (2014)
Сеидов Анвер. - Механизм уголовно-процессуального регулирования и защита прав человека (2014)
Пушкіна О. В. - Рецензія на монографію Заворотченко Т. М. "політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації" (2014)
Білан М. - Леся Українка з нами (2013)
Шаян В. - Праці про Лесю Українку (витяги) (2013)
Стельмащук Г. - Критика на критику: проблеми і завдання художньої критики у мистецькому процесі ХХІ століття (2013)
Придатко Т. - Зоя Чегусова − мистецтвознавець за покликанням (2013)
Жеплинська О. - Листи Галини Мазепи до Мирона і Галини Левицьких (з архіву Мирона Левицького у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького) (2013)
Маланчук-Рибак О. - Візуальна культура як дослідницький об’єкт (2013)
Коновалова О. - Сквот на вулиці Олегівській у Києві як осередок мистецьких практик кінця ХХ – початку ХХІ століть (2013)
Світлична О. - Варіативність у розробці плакатних серій (на прикладі театральних та кіноплакатів студентів ДНУ ім. О.Гончара) (2013)
Приймич М. - Гнат Рошкович у закарпатському професійному мистецтві (2013)
Косів Р. - Ікона на полотні "Св. Євстахій в житії" 1685 р. з церкви у с. Гринів на Львівщині: іконографія та атрибуція (2013)
Білан І. - "Дума про Петра Холодного" з архіву Юрія Магалевського (2013)
Янішевська Н. - Геометрична абстракція як спосіб заперечення/перетворення дійсності (2013)
Шумилович Б. - Кінохроніки 1945 – 1955 рр. як вияв візуальної культури радянського Львова: ідеологія і тематика (2013)
Половна-Васильєва О. - Конструктивні особливості жіночого вбрання Придніпров’я ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Янковська Д. - Впливи мусульманського Сходу на європейську моду (2013)
Бакович О. - Філософія рококо та її вплив на український іконопис другої половини XVIII ст. (2013)
Якимова О. - Іконографія ангельських чинів у стінописах першої третини ХХ ст. для храмів Східної Галичини: нові звучання традиційного образу (2013)
Єфімова А. - Сучасні художні практики в міському просторі як засіб актуалізації культурної пам’яті: західноєвропейський та український досвід (2013)
Шабаш О. - Етно-модерн у творчості Олесі Теліженко (2013)
Заколябіна Ю. - Шинуазрі та японізм в європейському костюмі ХVIІI – XX ст.: художньо-стилістичні і конструктивні особливості (2013)
Лабай М. - Художньо-образна мова садибної архітектури Львівщини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2013)
Кара-Васильєва Т. - Ганна Вінтоняк. Альбом. (Автор вступ. ст., упорядник О.Никорак. – Львів: Інститут народознавства Національної академії наук України, 2011. – 208 с. (2013)
Станкевич М. - Галина Стельмащук – ювілейний рік (2013)
Никорак О. - До народних джерел (2013)
Кравець О. - Захисти дипломних робіт факультету ІТМ’13 (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського