Залужна А. Є. - Морально-естетичні параметри життєвого світу людини (2011)
Карнаух Б. П. - Прагнення до винятковості як внутрішньо-особистісний конфлікт (2011)
Немчинов І. Г. - Заснування московського патріархату в ідеологічному контексті доби (досвід історичної деконструкції) (2011)
Жиртуєва Н. С. - Неоіндуїзм та містичне вчення Шрі Рамани Махарши (2011)
Ямчук П. М. - Українська християнсько-гуманістична філософія як форма опору теорії та практиці радикального постпросвітництва (2011)
Войнаровська Л. І. - Релігійно-ціннісний аналіз підприємницько-ринкової діяльності: історико-філософський контекст (2011)
Машталер А. А. - Ідентичність як проблема освітніх практик: концептуальний аналіз (2011)
Сакун А. В. - Суб’єкт освіти в умовах "суспільства ризиків": контекст раціональності (2011)
Марченко О. В. - Освітній простір епохи тоталітаризму: ознаки і закономірності розвитку (2011)
Шенгерій Л. М. - Хиба vs не-істина: раціональний аналіз парадоксів (2011)
Пономарьов Ю. Ю. - Огляд матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Реалії та ілюзії свободи: філософський аналіз сучасності" (2011)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2011)
Боделан В. Р. - Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства (2014)
Коваленко Т. Ю. - Аналіз наукових концепцій у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні (2014)
Квітка С. А. - Вплив циклічних процесів на виникнення і подолання кризових ситуацій у розвитку суспільства та держави (2014)
Балін В. А. - Основні напрями адаптації державного регулювання допуску до ринку автотранспортних послуг в Україні до стандартів Європейського Союзу (2014)
Зарицька І. П. - Зарубіжна практика запровадження конвенціональної комунікативної стратегії при реалізації функцій державного управління (2014)
Капуловський А.В. - Забезпечення безпеки особистості як дієвий механізм реагування на загрози національній безпеці (2014)
Найдюк С. В. - Інтернет-сервіс сплати податків та зборів як елемент електронного уряду України (2014)
Романенко Є. О. - Оптимізація державної інформаційної політики України в умовах сучасних модернізаційних процесів (2014)
Cальнікова О. Ф. - Пропозиції щодо організаційної структури системи державного управління військово-технічною політикою України (2014)
Ярова І. В. - Модель механізму антикризового управління в адміністративно-територіальному утворенні, Шаров Ю. П. (2014)
Копильцов В. М. - Управління професійним навчанням посадових осіб місцевого самоврядування (досвід Франції) (2014)
Єдинак Я. Б. - Удосконалення законодавчого забезпечення діяльності органів самоорганізації населення (2014)
Корнієвський С. В. - Погляд молодих учених на проблеми та перспективи функціональної децентралізації в Україні (2014)
Рудік О. М. - Інституційне забезпечення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Батанов О. В. - Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування: проблеми законодавчого регулювання, Кравченко В. В., Приходько Х. В. (2014)
Квітка С. А. - Вплив глобалізації на взаємодію бізнесу та держави в Україні (2014)
Бородін Є. І. - Європейські структури та програми з питань молоді, Хожило І. І. (2014)
Гаджиева Ч. Ш. - Сценарии геоэкономического развития азербайджанской республики (2014)
Івасенко С. М. - Удосконалення організаційного забезпечення запобігання та протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України (2014)
Cальнікова О. Ф. - Тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу провідних країн світу, Ситник Г. П. (2014)
Твердохліб О. С. - Вплив громадських організацій на формування та реалізацію державної інформаційної політики (2014)
Коцовська О. С. - Механізм фінансового забезпечення освіти: правові засади розподілу владних повноважень (2014)
Лутчак В. Ф. - Регіональна політика розвитку економічного транскордонного співробітництва: напрями покращення (2014)
Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Друга міжнародна наукова відео­-конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації" (2014)
Петрушов В. М. - Парадигма європейського адогматизму у концептуальних обрисах трансгресії розуму (2011)
Ямчук П. М. - "Щоденник" Володимира Короленка й універсальна гуманітарна проблема осмислення філософсько-буттєвих реалій доби радикального постпросвітництва (2011)
Салій А. В. - Метафізика віри: аналіз поглядів Шестова Л. та Розанова В. (2011)
Башенко І. В. - Християнський універсалізм Бердяєва М. О. (2011)
Шендрик А. П. - Мірчук І. про поширення ідей Вольфа Х. в Україні та репрезентанта його вчення Петра Лодія (2011)
Шинкарюк Ю. М. - Дві версії атомізму (2011)
Киричок О.Б. - Елементи політично-філософських уявлень у "Слові о полку Ігоревім" (2011)
Немчинов І. Г. - Уключення України до "общерусского контекста" у ХVII ст. як прелюдія "русского мира" (2011)
Шаповал В. М. - Філософські аспекти екологічних проблем сучасності (2011)
Усанова Л. А. - Віртуальність як риса сучасності (2011)
Марасюк С. С. - Вплив іноетнічного чинника на державотворчі процеси в Україні (2011)
Кравченко П. А. - Про тривалість та тривогу людського існування (деякі зауваження щодо екзистенціальної антропології Кіркеґора С.), Карівець І. В. (2011)
Гужва О. П. - Античність як тип культури (2011)
Машталер А. А. - Дуалізм "життєвого світу" людини (філософсько-антропологічний контекст) (2011)
Жиртуєва Н. С. - Теорія самоактуалізації Маслоу А. Г. в контексті тантричного вчення про просвітлення (2011)
Норманська Ю. В. - Християнство і гуманізм: пошук універсальних чеснот (2011)
Дудченко В. С. - Синергія філософії і релігії як еон високої духовності (2011)
Шенгерій Л. М. - Порівняльний аналіз моделей пізнавальних процесів (2011)
Хоменко І. М. - Особливості експлікації поняття "раціональність" у економічній царині (2011)
Ільїн В. - У пошуках невтрачених смислів. Рецензія на: Кавалеров Н. А., Іванов Н. В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди: (2011)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2011)
Кагановська Т. Є. - Система зв’язків з громадськістю в державній службі: правовий аспект (2013)
Слинько Д. В. - Становлення вітчизняного процесуального права: теоретико-правововий аспект (2013)
Воронова И. В. - Актуализация роли взаимодействия норм права и нравственности в гражданском обществе, Шепелев В. И. (2013)
Хаустова М. Г. - Верховенство права – як основоположний принцип правової системи України в умовах модернізації (2013)
Ємельяненко К. С. - Теоретичні аспекти визначення ефективності правового регулювання (2013)
Россіхін В. В. - Ґенеза та правове регулювання пенітенціарної політики в перші роки після встановлення радянської влади в Україні (2013)
Передерій О. С. - Історико-правові аспекти формування поліції європейських держав (загальнотеоретичний огляд на прикладі Франції, Німеччини, Польщі), Григоренко Є. І. (2013)
Абашнік В. О. - Питання демократії у філософії права Ганса Кельзена (2013)
Андреєв Д. В. - Правовий порядок як різновид соціального простору (2013)
Георгіца А. З. - Становлення та розвиток конституційно-правового статусу суддів у державах Східної Європи та Україні (до початку ХХ ст.), Чебан В. І. (2013)
Воронов М. М. - Двопалатний парламент: досвід зарубіжних країн та ідеї запровадження в Україні, Зубенко Г. В. (2013)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів та право на справедливий суд: вирішення конфлікту в практиці Верховного Суду США (2013)
Ткаченко Є. В. - Контроль за владою в умовах демократичного суспільства (2013)
Новак О. М. - Конституційна політична культура в умовах становлення в Україні демократичної правової державності (2013)
Григоренко Я. О. - Деякі проблеми реалізації прав громадян України, що проживають в Автономній Республіці Крим (2013)
Гришина Н. В. - Особливості процедури реалізації адміністративної відповідальності (2013)
Россіхіна Г.В. - Щодо питання про особливості та класифікацію актів застосування фінансово-правових норм (2013)
Магда С. О. - До питання про поняття та ознаки адміністративного договору (2013)
Ростовська К. В. - Проблемні питання класифікації адміністративно-правових режимів (2013)
Соловйова О. М. - Принципи надання адміністративних послуг (2013)
Полякова О. С. - Особливості механізму правового регулювання поведінки військовослужбовців (2013)
Сьоміна В. А. - Окремі питання участі суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві (звернення суб’єкта владних повноважень шляхом внесення подання) (2013)
Федчишин С.А. - Розвиток наукових поглядів на теоретичні засади управління закордонними справами (2013)
Коваленко Л. П. - Рішення місцевих рад у системі джерел інформаційного права (2013)
Пушай В. І. - Теоретико-прикладні проблеми сингулярного та процесуального правонаступництва (2013)
Розгон О. В. - Актуальні питання встановлення сервітуту в заповіті (2013)
Отраднова О. О. - Виконання як підстава припинення деліктного зобов’язання (2013)
Сергієнко В. В. - Деякі питання правового регулювання відносин щодо надання послуг мобільного зв’язку (2013)
Жилінкова О. В. - Особливості ліцензування в авторському праві США та України: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Савченко В. О. - Особливості змісту договору про надання медичних послуг (2013)
Коршакова О. М. - Місце принципу свободи в договорах надання житлово-комунальних послуг (2013)
Венедіктов С. В. - Щодо забезпечення зайнятості громадян в умовах ринкової економіки (2013)
Демченко О. В. - Інститут дистанційної праці в Україні: сутність та основи забезпечення (2013)
Свічкарьова Я. В. - Співвідношення телероботи та надомної праці (2013)
Яковлєв О. А. - Проблемі питання трудового права у Законі України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (2013)
Єрофєєнко Л. В. - Виникнення трудових відносин з працівником залізничного транспорту на підставі трудового договору (контракту) (2013)
Ваганова І. М. - Юридична природа й різновиди запобіжних заходів у трудовому праві (2013)
Білоус О О. - Особливості правового регулювання праці науково-педагогічних працівників (2013)
Давиденко М. Л. - Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері, Герасимов О. В. (2013)
Храмцов О. М. - Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння (національний та міжнародний аспекти) (2013)
Лантинов Я. А. - О методологии исследования места и роли уголовного права в обеспечении развития гражданского общества в Украине (2013)
Слінько Д. С. - Теоретичні положення закону про кримінальну відповідальність (2013)
Зайцев О. В. - Неосудність у кримінальному законодавстві зарубіжних країн, Маслова О. О. (2013)
Полянський Є. Ю. - Концепція суворої (абсолютної) кримінальної відповідальності та реалізація принципу об’єктивного ставлення у вину в кримінально-правовій доктрині США (2013)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація майна як захід кримінально-правового впливу (2013)
Дроздов О. М. - До проблеми провадження у Верховному Суді України у кримінальному процесі (2013)
Васильєв С. В. - Поняття та складові системи джерел цивільного процесуального права України (2013)
Рожнов О. В. - Залишення скарги без руху: спірні питання судової практики (2013)
Коваленко Т. С. - Сутність та функції судових витрат у господарському процесі (2013)
Даньшин М. В. - Криміналістична наука: проблема забезпечення потреб практики (2013)
Книженко С. О. - Особливості допиту в режимі відеоконференції під час досудового розслідування, Деменко Т. В. (2013)
Олішевський О. В. - Обставини, що підлягають установленню при розслідуванні неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків (2013)
Блажівський Є. М. - Удосконалення правоохоронної системи в контексті нових кримінальних загроз (2013)
Казанчук І. Д. - Генезис природоохоронної діяльності міліції України: організаційно-правові аспекти реалізації у сучасних умовах (2013)
Гудзь Т. І. - Досвід організації та діяльності місцевої міліції (муніципальної поліції) в Україні (2013)
Сыроед Т. Л. - Правовые основания обжалования и пересмотра приговора международными органами уголовной юрисдикции (2013)
Калмикова О. С. - Розвиток міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з ксенофобією та расизмом (2013)
Ким Е. В. - Психология общения в юридической деятельности (2013)
Черкашина М. К. - Проблеми законодавчого визначення забруднення вод в Україні та Європі: порівняльний аналіз, Виставна Ю. Ю. (2013)
Руколайніна І. Є. - Сучасний стан та шляхи розвитку матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів системи МВС України (2013)
Снісаренко К. С. - Проституція і ВІЛ/СНІД: головні взаємозв’язки (2013)
Меланчук А. В. - Особливості дисциплінарної відповідальності адвокатів у Російській Імперії й сучасній Україні (порівняльний аналіз) (2013)
Бершов Г. Є. - Характеристика форм та змісту вини при вчиненні втручання в діяльність судових органів (ст. 376 Кримінального кодексу України) (2013)
Бурмака Є. А. - Реформування судової системи в Україні як необхідна умова для подальшого сприйняття принципу верховенства права (2013)
Дворник С. І. - Щодо ролі державного нагляду та контролю в сучасному трудовому праві України (2013)
Жирнова К. О. - Зміст, форма, порядок укладання та виконання договору про надання рекламних послуг – цивільно-правовий аспект (2013)
Казарян К. А. - Інститут шлюбного договору в англосаксонській та континентальній правових сім’ях (2013)
Карпенко О. І. - До питання послуги як цивільно-правової категорії (2013)
Клочко В. О. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки України (2013)
Костенко В. - До питання визначення поняття "плати за землю" (2013)
Малихіна А. О. - До проблеми визначення правового статусу керівника апарату суду (2013)
Рахнянська Т. О. - Правовий режим земель капітального будівництва: поняття та особливості (2013)
Удод А. М. - Кримінально-правова характеристика потерпілого від погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 Кримінального кодексу України) (2013)
Устименко О. А. - Особливості набуття права власності на бездоглядну домашню тварину (2013)
Рецензія на монографію "Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації" кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" С. В. Васильєва (2013)
Слабкий Г. А. - Вопросы оценки деятельности стационаров в интерпретации ВОЗ, Пархоменко Г. Я. (2011)
Ситенко О. Р. - Про стан виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" у 2010 році, Аксенова В. І., Смірнова Т. М. (2011)
Прилипко В. А. - Соціально-психологічний стан населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях, у віддалений період Чорнобильської катастрофи, Петриченко О. О., Озерова Ю. Ю. (2011)
Гойда Н. Г. - Регіональні особливості захворюваності населення Рівненської області на деякі інфекційні хвороби, Харитонюк Р. О. (2011)
Агарков В. И. - Общие закономерности частоты возникновения болезней, связанных с расстройством психики и поведения, у населения современного Донбасса, Євтушенко Е. И. (2011)
Матяш М. Н. - Клинико-эпидемиологическая характеристика последствий черепно-мозговой травмы у лиц, проживающих в условиях радиоэкологической катастрофы (2011)
Гук А. П. - Клініко-епідеміологічні характеристики черепно-мозкової травми в Україні за 1999-2008 роки (2011)
Рудень В. В. - Епідеміологічний аналіз захворюваності жінок України на злоякісні новоутворення молочної залози у 2000-2008 роках, Москв'як-Лесняк Д. Є. (2011)
Мойсеєва Г. В. - Економічна ефективність вакцинації проти кору, Задорожна В. І., Подаваленко А. П., Новик Л. В. (2011)
Чепелевська Л. А. - Новітні регіональні тенденції смертності населення України, Орда О. М (2011)
Москаленко В. Ф. - Відзначення в Україні Всесвітнього дня здоров'я 2011 року під гаслом "Якщо сьогодні не вжити заходів - завтра ми залишимося без ліків", Грузєва Т. С. (2011)
Гойда Н. Г. - Використання даних спеціального соціологічного дослідження як інструмента впливу на формування і збереження репродуктивного здоров'я, Бісярин О. Ю. (2011)
Дячук Д. Д. - Організаційно-функціональна модель надання екстреної догоспітальної медичної допомоги пацієнтам кардіологічного профілю, Сімак І. М. (2011)
Марков Ю. І. - Організація невідкладної допомоги при екзогенних інтоксикаціях на ранньому госпітальному етапі (2011)
Олексюк O. Б. - Вивчення чинників, пов'язаних із ризиком госпіталізації дітей, які страждають на бронхіальну астму (2011)
Бухановська Т. М. - Функціонально-організаційна модель збереження та поліпшення здоров'я школярів великого промислового міста, Мальцева Л. О., Якимець В. М. (2011)
Савчук О. В. - Оцінка кадрового потенціалу дитячої стоматологічної служби м. Києва, Голубчиков М. В. (2011)
Голубчиков М. В. - Досвід навчально-методичної роботи кафедри медичної статистики національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (до 10-ї річниці кафедри), Орлова Н. М, Тонковид О. Б., Лазаренко Л. П. (2011)
Шпак Г. В. - Аналіз забезпечення галузі охорони здоров'я лікарями, Волинкін І. І. (2011)
Шевченко М. В. - Пропозиції щодо удосконалення системи фінансування охорони здоров'я України, Лехан В. М., Слабкий Г. О. (2011)
Миронюк І. С. - Визначення оціночної чисельності представників уразливої групи (жінок секс-бізнесу) щодо інфікування ВІЛ у Закарпатській області, Шатило В. Й., Гуцол І. Я., Брич В. В. (2011)
Агаев А. А. - Суммарная оценка доминантных социально-поведенческих факторов риска формирования артериальной гипертонии (2011)
Кризина Н. П. - Реформування галузі охорони здоров'я України на рівні вторинної медичної допомоги, Збітнєва С. В. (2011)
Матюха Л. Ф. - Характеристика нормативно-правового забезпечення, яке сприяє розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини (2011)
Савостьянова С. Л. - Соціалізація здоров'я як напрям реалізації державної політики щодо поліпшення громадського здоров'я (2011)
Надута-Скринник О. К. - Рівень звернень пацієнтів до лікарів-спеціалістів у м. Комсомольську Полтавської області та ступінь виконання сімейними лікарями "ролі фільтру" (2011)
Лазоришинець В. В. - Антибіотикорезистентність клінічних штамів Pseudomonas Aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2010 році, Салманов А. Г., Марієвський В. Ф., Хобзей М. К. (2011)
Каменецький М. С. - Рентгенологічна діагностика змін у легенях при системних захворюваннях сполучної тканини, Первак М. Б., Оборнєв О. Л. (2011)
Дудар І. О - Нові можливості ренопротекції, Шiфрiс I. М. (2011)
Пост-релиз. ІІ Конференция выставка "Медицинская лабаратория" (2011)
Хижняк Микола Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Кагановська Т. Є. - Окремі зауваження щодо вдосконалення та розвитку сучасної вищої юридичної освіти в Україні, Смульська А. В. (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Глава держави в умовах республіки як глава виконавчої влади (2013)
Абашнік В. О. - Філософсько-правова проблематика робіт Г. Кельзена (2013)
Хаустова М. Г. - Генезис досліджень глобалізації та її впливу на правову сферу (2013)
Воронова І. В. - Природне право як юридичний критерій соціальної справедливості (2013)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретична характеристика функцій процесуального права (2013)
Жук Н. А. - Трансформация отношений между постсоциалистическим государством и обществом: некоторые проблемы переходного периода (2013)
Передерій О. С. - Особливості правового статусу громадських рад при органах державної виконавчої влади в Україні (теоретико-правова характеристика), Григоренко Є. І. (2013)
Пономарёва О. П. - Принцип равенства в системе структуры правового статуса лиц с ограниченными возможностями (2013)
Воронцова А. В. - Правовий прогрес у контексті вдосконалення юридичної техніки (порівняльно-правовий вимір) (2013)
Кушніренко О. Г. - Свобода слова як конституційна цінність (2013)
Щербанюк О. В. - Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії (2013)
Дягілєв О. В. - Актуальні проблеми нормативного регулювання лобістських відносин в Україні (2013)
Марцеляк С. М. - Поняття та риси засад виборів народних депутатів України (2013)
Казанчук І. Д. - Належне інформаційне забезпечення – дієвий чинник у покращенні адміністративно-правової охорони навколишнього середовища в Україні (2013)
Поляков С. Ю. - Формування сектору безпеки та оборони у державотворчій практиці України (2013)
Шульга Т. М. - Land taxation problems in Ukraine (2013)
Стаценко А. В. - Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно в Україні (2013)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на соціальне забезпечення та інші соціальні права людини в міжнародних правових актах (2013)
Бурлаков С. Ю. - Предмет і метод правового регулювання відносин інтелектуальної власності (2013)
Бредіхіна В. Л. - Щодо визначення юридичних ознак континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України як об’єктів екологічного права (2013)
Єрмолаєва Т. В. - Про деякі проблемні питання визначення відходів (2013)
Шеховцов В. В. - Договір як підстава виникнення, зміни та припинення права власності на об’єкти тваринного світу (2013)
Зінченко В. В. - Банківські метали як предмет договору банківського вкладу (депозиту) (2013)
Трубников В. М. - Принцип справедливості в системі принципів кримінального права України (2013)
Храмцов О. М. - Особлива жорстокість та її ознаки (психологічний, кримінологічний та кримінально-правовий аспект) (2013)
Орловський Р. С. - До проблеми одностороннього та двостороннього суб’єктивного зв’язку між співучасниками злочину (2013)
Канібер Ю. М. - Потерпілий як ознака складу злочину (2013)
Слінько Д. С. - Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти прав людини на життя, недоторканність особистості в трьох державах: США, Туркменістані, Азербайджані, Акмiрадова С. А. (2013)
Ященко А. М. - Призначення узгодженого покарання у випадку укладення угоди про примирення (2013)
Шиндель Ю. І. - Суспільно небезпечні наслідки в структурі зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (Ст. 365-2 Кримінального кодексу України) (2013)
Блага А. Б. - Основні кількісно-якісні показники насильства в сім’ї: кримінологічний аналіз (2013)
Даньшин М. В. - Предмет криміналістики: концептуальні підходи та дискусійні погляди (2013)
Марушев А. Д. - Особливості організації і тактики взаємодії слідчого з ревізором (2013)
Сыроед Т. Л. - Международно-правовые аспекты прекращения практики детских браков (2013)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми (2013)
Руденко М. В. - Спеціалізовані прокуратури як складова прокурорської системи України, Мельник О. В. (2013)
Руколайніна І. Є. - Особливості формування правової культури правоохоронців в навчальних закладах системи МВС України (2013)
Дашковська О. Р. - Сучасні тенденції забезпечення права людини на здоров’я, Лавриненко О. О. (2013)
Дзеньдзюра С. М. - Окремий погляд на процесуальні джерела доказів (порівняльний аспект), Кадикало О. І. (2013)
Усеінова Г. С. - Трудові правовідносини "власник-працівник": деякі аспекти (2013)
Слінько Д. С. - Кримінальне право України та Туркменістану (порівняльний аналіз), Йолдашова М. О. (2013)
Бойко В. Б. - Конституційне право працівників на судовий захист своїх трудових прав (2013)
Гайдаржи Х. А. - Щодо етапів створення сільськогосподарських переробних кооперативів та їх правова регламентація (2013)
Коломієць С. В. - До питання щодо визначення та класифікації зброї як знаряддя вчинення злочинів (2013)
Нескоромна О. - О. Інститут служби вищих державних службовців: зарубіжний досвід (2013)
Павшук К. О. - Про значення інституту виборів для становлення демократичної держави в сучасних умовах (2013)
Сидоренко В. В. - Відмежування самовільного зайняття земельної ділянки від інших порушень земельного законодавства (2013)
Стасенко В. І. - Основні кримінологічні ознаки особи злочинця і потерпілого від вуличних злочинів (2013)
Тарасова І. В. - Особливості перекладу як об’єкту авторського права (2013)
Червенко А. Г. - Форми захисту земельних прав (2013)
Шаганенко В. П. - Основні підходи щодо побудови системи права (2013)
Матеріали за результатами Міжнародного симпозіуму з захисту прав дитини "Немає дітей – є люди", присвяченого пам’яті Януша Корчака (2013)
Ярос П. Я. - Захист прав дитини – вклад Польщі. Міжнародна та польська перспектива (Частини 1-2) (2013)
Жванко Л. - Володимир Короленко і опіка дітей в українській державі Павла Скоропадського 1918 р. (2013)
Кравченко Е. В. - Опека над сиротами в Российской империи в ХІХ – начале ХХ вв. (2013)
Червяцова А. О. - Право на життя – право бути народженим (питання правового регулювання штучного переривання вагітності за українським законодавством) (2013)
Розгон О. В. - Защита интересов детей, лишенных родительской опеки в Украине (2013)
Костюченко М. І. - Прийняття управлінського рішення як загальна функція управління (2013)
Титул, зміст (2014)
Бондаренко С. М. - Заваллівський рудопрояв калій-урвнової формації: мінералогія, геохімія, час формування, Карли З. В., Степанюк Л. М., Сьомка В. О., Донський М. О., Сьомка Л. В. (2014)
Степанюк Л. М. - Геохронологія Ватутінського уранового родовища (Інгульський мегаблок Українського щита), Бондаренко С. М., Іванов Б. Н., Довбуш Т. І., Курило С. І., Сьомка В. О., Шестопалова О. Є. (2014)
Пономаренко О. М. - Особливості розподілу рідкісноземельних елементів у базит-ультрабазитах Середньопридніпровського мегаблоку Українського Щита, Сукач В. В., Самчук А. І., Красюк О. П., Огар Т. В., Коваленко О. О. (2014)
Кравченко Г. Л. - Метаморфизированные ультрабазиты, базиты и магнетитовые кварциты Орловской магнитной аномалии (Западное Приазовье) (2014)
Великанов Ю. Ф. - Минерализация молибдена в породах Кривбасса, Великанова О. Ю. (2014)
Жовинський Е. Я. - Прогнозування виявлення проявів золота в корах вивітрювання за вторинними сольовими ореолами розсіяння в межах Брусилівської шовної зони, Павлюк В. М., Крюченко Н. О., Жук О. А., Кухар М. В., Слободенюк Т. М., Жук О. М., Дмитренко К. Е. (2014)
Матвеев А. В. - Влияние зон разрывных нарушений на концентрацию радона в почвенном воздухе на территории Беларуси, Автушко М. И., Карабанов А. К., Нечипоренко Л. А., Плюснин С. М. (2014)
Самчук А. І. - Селен та його асоціації з важкими металами в об’єктах довкілля України, Попенко Е. С., Вовк К. В., Огар Т. В. (2014)
Моисеев А. Ю. - Комплекесы микроэлементов в природных минеральных водах (2014)
Вовк К. В. - Важкі метали у поверхневих відкладах Київського мегаполісу, Самчук А. І., Попенко Е. С., Огар Т. В., Манічев В. Й. (2014)
Наші автори (2014)
Цикл "круглих столів" Міністерства юстиції України – приклад відкритого спілкування з громадськістю (2013)
Федоренко В. Л. - Запровадження окремих міжнародних стандартів виборчого права в контексті модернізації Конституції України (2013)
Третя річниця Державної пенітенціарної служби України: здобутки та перспективи (2013)
Бурдальова І. В. - Особливості нотаріального посвідчення довіреності (2013)
Захандревич О. М. - Нотаріус – спеціальний суб’єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (2013)
Продіус К. В. - Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав (2013)
Оксана Юхта: "Правова освіта громадян – пріоритет Міністерства юстиції України" (2013)
Як оформити документи про освіту для їх дії за кордоном (2013)
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства на території України (2013)
Підписання договору про співпрацю Мін’юстом та асоціацією адвокатів (2013)
Україна виграла ряд справ у Європейському суді (2013)
Українська делегація відвідала Мінськ з робочим візитом (2013)
Щодо послуг електронного цифрового підпису (2013)
З’явився альтернативний механізм інформування про затриманих осіб (2013)
Мін’юстом проведено "гарячу" телефонну лінію (2013)
Олена Лукаш провела прийом громадян (2013)
Центри з надання безоплатної вторинної допомоги працюють цілодобово (2013)
Зустріч Максима Райка з представником ЄС в Україні (2013)
Олена Лукаш зустрілася з Генеральним Секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом (2013)
На засіданні ГРЕКО українську делегацію очолив Дмитро Ворона (2013)
Відбулася робоча нарада Максима Райка з директорами НДІСЕ (2013)
Зустріч Інни Ємельянової з керівником групи експертів ОБСЄ/БДІПЛ Джонатаном Стоунстрітом (2013)
Олена Лукаш зустрілася зі студентами київських вишів (2013)
Призначення, вітаємо (2013)
Перелік наказів за листопад 2013 року (2013)
Захарченко П. П. - Правовий статус Редакційних комісій Головного комітету із селянських справ (середина XIX ст.) (2013)
Мамичев О. Ю. - Еволюція державної влади у сучасних політико-правових проектах (2013)
Оніщенко Н. М. - Права і свободи дитини в умовах конвергенції правових систем: українські реалії та перспективи їх удосконалення, Сунєгін С. О. (2013)
Теплюк М. О. - Правотворчість як діяльність, пов’язана з правом (2013)
Корнієнко П. С. - Особливості правозахисної діяльності Верховної Ради України (2013)
Кравчук В. М. - Загальні засади конституційної правосуб’єктності суддів в Україні (2013)
Гузь Є. В. - Майнові відносини та їх характерні ознаки (2013)
Курило М. П. - Докази та доказування в судових процесах різних галузей процесуального права: можливості уніфікації (2013)
Петлюк Ю. С. - Правові засади здійснення екологічного моніторингу (2013)
Ліщук Б. В. - Нормативно-правове забезпечення тактико-спеціальної підготовки працівників органів внутрішніх справ України: проблеми і шляхи їх розв’язання (2013)
Сибірцева Є. Ю. - Шляхи вдосконалення діяльності органів прокуратури із захисту прав громадян та інтересів держави в адміністративному судочинстві України в умовах реформування (2013)
Мушенок В. В. - Про вплив соціально-спрямованої фінансової політики України на розвиток сільськогосподарського товаровиробництва (2013)
Роговенко Д. С. - Актуальні питання гарантування страхових виплат за договорами страхування життя (2013)
Давиденко В. Л. - Сучасний стан злочинності проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (2013)
Карпінська Н. В. - Особливості правового статусу неповнолітніх осіб жіночої статі, засуджених до позбавлення волі: міжнародні стандарти (2013)
Расчотнов Є. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку інституту зупинення досудового розслідування (2013)
Остапенко В. І. - Окремі питання оптимізації моделі професійної підготовки прокурорів в Україні (2013)
Наукові статті, опубліковані у 2013 році (2013)
Мелешко В. - Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники (2011)
Зуєнко М. - Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або Шлях нових паломників" (1869) Марка Твена (2011)
Витряк И. - Русскоязычная проза Г. Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации,проблемы рецепции (2011)
Чередник Л. - Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" (2011)
Тагільцева Я. - Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака (2011)
Чеботарева А. - Поэтический мир в цикле "Армения" О. Мандельштама (2011)
Воробьева С. - Тема революции в поэзии Николая Клюева (2011)
Конєва Т. - Концепт "абсурд" у п’єсі Е. Йонеско "Носороги", Тарасова Н. (2011)
Степаненко М. - Просторове значення "бокова статична локалізація" і його зв’язок із формально-граматичною та семантико-синтаксичною структурою речення (2011)
Алефіренко Л. - Семантичні і словотвірні властивості ад’єктивних однокореневих паронімів сучасної англійської мови (2011)
Левченко К. - Лексико-семантичні угруповання англіцизмів у сленговій системі української мови (2011)
Станіславська Л. - Семантичні типи та морфолого-синтаксичні варіанти обов’язкових темпоральних синтаксем (2011)
Шаповал К. - Аналітизм у системі відіменних локативних прийменників із семантикою глибина (2011)
Педченко С. - Семантико-синтаксична специфіка модальної поведінки заперечного маркера не (2011)
Алманова О. - Функціональні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювання-інтерогатива як заголовка мас-медійного тексту (2011)
Дедухно А. - Функціональні та структурно-семантичні особливості комісивів (на прикладі мовленнєвих актів обіцянки, клятви, присяги) (2011)
Корнєва Л. - Мовна репрезентація невербальної поведінки героїв художнього твору та її роль у тексті (2011)
Баландіна Н. - Штрихи до лінгвоперсонології академіка В. М. Русанівського (до 80-річчя від дня народження) (2011)
Стороха Б. - Міфічне в його пригадуванні (Кобзар О. І. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу : Монографія. – Полтава : РВЦ ПУЕТ, 2011. – 332 с.) (2011)
Янковська Л. А. - Деякі актуальні питання проектування організаційних структур управління (2011)
Маслак О.І. - Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Квятковська Л.А. (2011)
Захарчин Р. М. - Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти на інноваційній основі (2011)
Горбач О. Н. - Економіка в сучасних зовнішньополітичних процесах (2011)
Семчук Ж. В. - Параметри якості продукції та їх вплив на результативність підприємства (2011)
Любомудрова Н. П. - Концептуальні засади формування систем мотивації управлінського персоналу промислових підприємств (2011)
Пинда Ю. В. - Розвиток промисловості будівельних матеріалів у контексті загальнонаціональних пріоритетів соціально-економічного розвитку (2011)
Шургот Б. Й. - Теоретичні підходи до організації виробництва молока в сучасних умовах України, Сенів Р. В. (2011)
Михалюк Н. І. - Визначення економічної ефективності за критеріями та показниками, Михалюк Л. М., Цюра І. О. (2011)
Смутчак З. В. - Соціально-трудові відносини: принципи гармонізації (2011)
Пинда Р. В. - Забезпечення розвитку регіональних структур будівельної сфери (2011)
Почтарук І. С. - Методичні підходи до оцінки галузевої конкурентоспроможності (2011)
Гальперина С. А. - Оценка тенденций развития рынка труда в АР Крым в контексте формирования трудового потенциала региона (2011)
Литвиненко К. О. - Комерційна нерухомість як інтегрована категорія ринку (2011)
Козак М. Р. - Напрями підвищення конкурентоспроможності промислових систем виробництва будівельних матеріалів регіону (2011)
Стародубцева Т. Л. - Відповідальність в сфері господарської та підприємницької діяльності (2011)
Гарнік К. Ю. - Житлово-комунальні послуги – зміст і види (2011)
Довба М. О. - Аутсорсинг на ринку логістичних послуг: перспективи в Україні, Русановська О. А., Трофимчук Н. Ю. (2011)
Смочко В. Ю. - Забезпечення конкурентоспроможності регіону з позицій сталого розвитку (2011)
Кузьминчук Н. В. - Інтегральний індикатор розвитку людського потенціалу: побудова та використання у соціально-економічному управлінні регіоном, Зима О. Г. (2011)
Шульга М. О. - Застосування методів оперативного контролінгу в системі управління підприємством (2011)
Сопільник Л. І. - До питання про адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху (2011)
Сопільник Р. Л. - Єдиний державний реєстр судових рішень (2011)
Kania J. - Rozwój Lokalny I Przedsiębiorczość Wopinii Władz Samorządowych Małopolski (2011)
Гмурковська Н. Г. - Адміністративно-територіальна реформа Польщі - досвід для України, Каспрук I. I. (2011)
Новіков В. В. - Деякі аспекти правового виховання молоді, Гачак-Величко Л. А. (2011)
Шерман О. М. - Роль суспільних інститутів у боротьбі з гендерним насильством: польський досвід, Каспрук І. І. (2011)
Ковалів М. В. - Взаємодія підрозділів воєнізованої охорони з органами внутрішніх справ на залізничному транспорті (2011)
Новіков В. В. - Основні напрями правового регулювання у сфері інформаційної безпеки, Захарчук Я. В. (2011)
Комова М. В. - Правове регулювання відтворення фактів і документів у ЗМК (2011)
Квак В. В. - Поняття "публічно-правовий спір" та "адміністративно-правовий спір" в законодавчій термінології (2011)
Камінський М. І. - Сучасна держава в умовах світової глобалізації (2011)
Василів С. С. - До поняття підвідомчості справ про адміністративні правопорушення (2011)
Бондаренко В. А. - Види адміністративно-правових норм (2011)
Нор У. М. - Юридична характеристика адміністративних проступків у сфері забезпечення безпеки громадян на залізничному транспорті України (2011)
Отчак Н. Я. - Генезис становлення інституту виконавчого провадження у доктрині адміністративного права (2011)
Сеник П. Р. - Адміністративний примус як різновид захисту учасників виборів і референдумів в Україні (2011)
Зільник Н. М. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності в галузі стандартизації, сертифікації, метрології та якості продукції (2011)
Дзявроник О. Б. - Про адміністративно – правове регулювання взаємовідносин держави та церкви (релігійних організацій, конфесій) (2011)
Сенишин У. І. - Досвід зарубіжних країн в здійсненні правового регулювання контролю знань в системі вищої освіти (2011)
Бобко У. П. - Розвиток форм юридичного забезпечення колективних договорів (2011)
Падалка А. М. - Загальні положення взаємодії слідчого на стадії досудового розслідування (2011)
Слінько С. В. - Теоретичні проблеми процесуальної форми у кримінальному процесі (2011)
Слінько Т. М. - Проблеми правового регулювання статусу ЗМІ щодо висвітлення діяльності органів публічної влади в контексті європейської інтеграції (2011)
Плукар В. В. - Організація роботи слідчого й оперативного працівника на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинюваних організованими групами (2011)
Колодійчук А. В. - Методологічний підхід до обґрунтування інноваційної моделі розвитку промисловості (2011)
Важинський Ф. А. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу сільських територій Карпатського регіону, Гаврилко П. П., Галелюк М. М. (2011)
Сержанов В. В. - Методологічні засади оцінки результативності виробничої діяльності підприємства, Молнар О. С., Галаз Р. І. (2011)
Яковинець А. І. - Теорія та практика реформування слідчого інституту (2011)
Богатюк І. Г. - Адміністративно-правовий механізм державного регулювання використання земель оздоровчо-лікувального призначення (2011)
Захарова О. В. - Особливості проведення огляду вилученої комп'ютерної техніки під час розслідування комп'ютерних злочинів (2011)
Кісіль З. Р. - До питання про поняття та сутність адміністративної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України (2011)
Люльчак З. С. - Особливості становлення та еволюція використання інформаційних соціальних мереж на засадах концепції маркетингу, Ліпенцев А. А., Галущак Ю. І. (2011)
Паньонко І. М. - Склад злочину за Руською Правдою, Коваль В. А. (2011)
Чистоклетов Л. Г. - Інформаційна безпека підприємства – як складова економічної безпеки: сучасні реалії та загрози (2011)
Волошин В. С. - Оцінка ризику в прийнятті управлінських рішень машинобудівних підприємств (2011)
Дейнега О. В. - Регіональні аспекти оцінювання конкурентоздатності туристичних організацій, Дейнега І. О. (2011)
Сандул В. А. - Гносеологічно-правова характеристика інтелектуальної власності (2011)
Хитра О. Л. - Взаємодія оперативних підрозділів та слідства у протидії наркозлочинам, вчинюваних із залученням неповнолітніх (2011)
Цильова І. П. - Ринкові механізми державного регулювання ринку землі в Україні (2011)
Дриль О. І. - Транспортний сектор у формуванні ефективної логістичної діяльності (2011)
Леонова С. В. - Людський потенціал в структурі економічного потенціалу промислового підприємства (2011)
Сибаль О. - До питання про місце "зайняття спортом" у системі обставин, що виключають злочинність діяння (2011)
Рекуненко Т. О. - Поняття управління інформаційними ресурсами органів ДПС України (2011)
Мельник М. В. - Митний контроль та митне оформлення при застосуванні митних режимів (2011)
Шульгач Н. М. - Правове закріплення принципу незалежності суддів (2011)
Мірінович У. А. - Система принципів, що забезпечують права особи під час здійснення правосуддя в новому Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (2011)
Долинська М. С. - Деякі правові аспекти видачі нотаріусами свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку в спадщині (2011)
Заяць Р. Я. - Крайня необхідність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність (2011)
Шамрай В. О. - Юридична відповідальність за порушення валютного законодавства у системі міжнародних розрахунків, Понамарчук О. М. (2011)
Крижановський А. С. - Адміністративно-правові засади діяльності патрульної служби міліції з охорони громадського порядку (2011)
Канюка В. Є. - Обставини, що підлягають доказуванню у незакінчених злочинах (2011)
Струс В. М. - Адміністративно-правове забезпечення взаємодії підрозділів ДАІ МВС України з іншими суб’єктами системи управління безпекою дорожнього руху (2011)
Назар Ю. С. - Склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 164-12 КУПАП "Порушення бюджетного законодавства" (2011)
Самарай Л. В. - Поняття та зміст агресії (2011)
Гедьо А. С. - Особливості детермінації злочинів, вчинених неповнолітніми з особливою жорстокістю (2011)
Йосипів Ю. Р. - Психологічна готовність дільничного інспектора міліції щодо профілактики насильства в сім’ї: теоретико-прикладний аспект (2011)
Шевчук Т. І. - До проблеми латентності насильницьких злочинів у сільській місцевості (2011)
Березовська І. Р. - Концептуальні засади вдосконалення адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки держави (2011)
Півень А. В. - Особливості детермінації вуличної злочинності неповнолітніх (2011)
Римарчук Г. С. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання права інтелектуальної власності (2011)
Джужа А. О. - Рання профілактика девіантної поведінки неповнолітніх (2011)
Гнатюк С. С. - Дисциплінарне провадження в адміністративно-деліктному процесі (2011)
Смоляк О. Є. - Особливості реалізації пріоритетних напрямів державної інформаційної політики у сфері забезпечення доступу громадян до публічної інформації (2011)
Суховій М. М. - Особливості добору кандидатів на посаду судді за законодавством окремих зарубіжних країнах (2011)
Марцинкевич А. М. - Вимоги до кандидата на посаду судді: зарубіжний досвід (2011)
Красовська А. В. - Підготовче провадження в адміністративних справах про припинення юридичних осіб за позовами органів державної податкової служби (2011)
Візняк Ю. Я. - Підходи до формування зайнятості у прикордонному адміністративному районі Львівської області (2011)
Іващук Н. Л. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку газової промисловості, Лопушанський О. В., Іващук О. В. (2011)
Фортуна Т. Я. - Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів за законодавством України та Польщі (2011)
Агошкова Т. А. - Приближение алгебраическими многочленами в метрических пространствах Lψ (2013)
Бабенко В. Ф. - Об оптимальном восстановлении n-линейных функционалов по линейной информации, Гунько М. С., Руденко А. А. (2013)
Бабенко В. Ф. - Неравенства разных метрик типа Бернштейна для сплайнов, заданных на действительной оси, Зонтов В. А. (2013)
Бабенко В. Ф. - Неравенства типа Харди-Литтлвуда-Полиа для операторов в гильбертовом пространстве, Крячко Н. А. (2013)
Бабенко В. Ф. - Неравенства типа Джексона для рельефной и полиномиальной аппроксимации гармонических функций, Левченко Д. А. (2013)
Бабенко В. Ф. - Интерполяция отображений со значениями в полулинейном пространстве, Полищук М. В. (2013)
Бойцун Л. Г. - Абсолютная суммируемость методом Вороного интегралов Фурье с множителями (2013)
Вакарчук С. Б. - О неравенствах типа Колмогорова для аналитических в единичном бикруге функций, Вакарчук М. Б. (2013)
Величко Т. В. - Неперiодичнi групи, скiнченно породженi пiгрупи яких або переставнi або слабко пронормальнi (2013)
Гончаров С. В. - О продолжении функций, интегрируемых с весом на (-1; 1) и удовлетворяющих условию типа Липшица (2013)
Grin K. O. - On characterization of the hypercenters of fuzzy groups (2013)
Загорулько Ю. С. - Условия единственности элемента наилучшего несимметричного L1-приближения для непрерывных вектор-функций с ограничениями на коэффициенты, Ткаченко М. Е., Трактинская В. Н. (2013)
Карнаух Є. В. - Двогранична задача для процесу Коу (2013)
Котова О. В. - О приближении непрерывных периодических функций полиномами Стечкина (2013)
Кофанов В. А. - Об аналоге одной проблемы Эрдёша для непериодических сплайнов на действительной оси (2013)
Моторний В. П. - Властивостi деяких модулiв неперервностi iнтегрованих функцiй, Сєдунова В. В. (2013)
Пасько А. М. - Поточковi оцiнки одностороннiх наближень одного класу сингулярних iнтегралiв, Колесник О. О. (2013)
Пелешенко Б. И. - Абсолютная сходимость интегралов Фурье и классы Липшица, определяемые с помощью разностей дробного порядка, Семиренко Т. Н. (2013)
Чупордя В. А. - Про деякi властивостi операцiї добутку фаззi-груп, Марковська А. С. (2013)
Новікова М. - Полтавські сюжети Григорія Кочура (2011)
Кушнірова Т. - Особливості жанру роману Мережковського Д. С. "Антихрист (Петр и Алексей)" (2011)
Тарасова Н. - "Жодна робота не чинить ганьби,лиш неробство ганебне"(Гесіод."Роботи і дні". Володимир Мономах. "Поучения"), Конєва Т. (2011)
Чеботарёва А. - Особенности историзма в цикле Осипа Мендельштама "Московские стихи" (2011)
Люлька В. - Формы и функции парадии в романе Пушкина А. С. "Евгений Онегин" (2011)
Орлова О. - Образ читача в структурі художнього твору (2011)
Волощук Ю. - "Розчарований,втомлений,самотній...": автобіографічна та психобіографічна основа образу старого лося в оповіданні "Лось" В. Гжицького (2011)
Уланек М. - Метафоры света и звука в "стихотворениях Юрия Живаго" (2011)
Павельева А. - Художественное время в цикле Гоголя Н. В. "Вечера на хуторе близ Диканьки" и народный календарь (2011)
Любецкая В. - Особенности художественного стиля Гоголя Н. В. (2011)
Тыминская И. - Традиции и новаторство Хельге Крога в пьесе "Мы великие" (2011)
Мелащенко М. - Черты импрессионизма в ранней лирике Пастернака Б. (2011)
Дмитренко Н. - Принципи метафоризації образу в поезії Єсеніна С. (2011)
Ясакова Н. - Третя особа у структурі категорії персональності (2011)
Шкіцька І. - Категорії кількості та інтенсивності в тактиці підвищення значущості співрозмовника (2011)
Шишліна О. - Поняття словотвірного концепта (2011)
Тур О. - Структурна специфіка ініціальних абревіатур сучасної Української мови (2011)
Ніколашина Т. - "Життя зі смертю не закінчується…"(Рецензія на книгу: Втеча заради життя (Текст) : науково-художнє видання /(упорядн. Безобразова Л. Л. – Полтава : ТОВ "Фірма "Техсервіс",2010. – 366 с.)) (2011)
Наші автори (2011)
Високоповажані автори! (2011)
Вихідні дані (2011)
Шевченко А. И. - Эпидемиология неходжкинских лимфом в XX и в начале XXI века, Сидоренко А. М., Крохмальная Е. Р. (2014)
Малахова С. М. - Сучасний погляд на проблему артеріальної гіпертензії у підлітків (2014)
Сміян С. І. - Генералізований пародонтит і ревматоїдний артрит: імунологічні аспекти взаємообтяження, Мазур І. П., Білозецький І. І. (2014)
Перцева Н. О. - Кореляції між клініко-лабораторними і морфологічними параметрами ендотеліальної дисфункції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертонією на тлі поганої компенсації глікемії (2014)
Завгородняя Н. Г. - Результаты комплексного лечения диабетической ретинопатии, Михальчик С. В. (2014)
Кисельов С. М. - Особливості змін гемостазу під впливом різних режимів антиагрегантної терапії хворих на Q-інфаркт міокарда (2014)
Родинський О. Г. - Зміни мікроелементного складу головного мозку в умовах експериментальної міокардіальної дисфункції, Козлова Ю. В. (2014)
Куприянова Л. С. - Морфологические особенности строения маточных труб плодов от матерей с физиологической беременностью (2014)
Бібікова В. М. - Зміни неврологічних функцій щурів при моделюванні геморагічного інсульту (2014)
Клименко В. Н. - Сравнительная оценка и технические аспекты панкреатодигестивных анастомозов при выполнении паренхимосохраняющих операций у больных хроническим панкреатитом с протоковой гипертензией, Клименко А. В., Стешенко А. А. (2014)
Туманский В. А. - Сравнительная оценка экспрессии ростовых рецепторов семейства ErbB, Кі-67 и Е-кадгерина клетками протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, Евсеев А. В. (2014)
Хмара О. В. - Імуногістохімічні особливості деяких складових сполучної тканини нирок при мезангіокапілярному гломерулонефриті і типу та дифузному вовчаковому гломерулонефриті, Дядик О. О. (2014)
Нерянова Ю. Н. - Эффективность рациональной психотерапии в комплексном лечении больных в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта (2014)
Шевченко Т. М. - Характеристика чутливості до антибіотиків та фагів штамів стафілококів, що виділені з репродуктивного тракту мишей, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2014)
Ільченко С. І. - Клініко-мікробіологічні особливості перебігу муковісцидозу у дітей великого промислового міста (2014)
Maslova I. N. - PNA - and SBA-positive lymphocytes content in the major salivary glands’ structures during early postnatal period after intrauterine antigenic action (2014)
Шаповал О. С. - Состояние клеточного и гуморального звеньев иммунной системы у женщин репродуктивного возраста с новообразованиями яичников, Воронцова Л. Л. (2014)
Тітова Ю. П. - Патоморфологічна характеристика впливу пінного склерозанту на венозну стінку при варикозній хворобі (2014)
Вотєва В. Є. - Імуногістохімічні особливості розподілу молекул міжклітинної адгезії в доброякісних та злоякісних менінгіомах головного мозку, Тертишний С. І. (2014)
Туманский В. А. - Гиперпластические полипы желудка: иммуногисто-химическая характеристика пролиферации и апоптоза, Христенко Т. А. (2014)
Каджоян А. В. - Аналіз перебігу недрібноклітинного раку легені III-IV стадій при застосуванні високодозової антиестрогенної терапії в комплексному хіміопроменевому лікуванні хворих (2014)
Резніченко Н. Ю. - Корекція змін стану шкіри та гомеостазу організму у чоловіків, які працюють, із застосуванням курсів вітамінотерапії (2014)
Баранова Е. В. - Сравнительная характеристика методов определения маркера воспаления матриксной металлопротеиназы-9, Абрамов А. В., Дарий В. И. (2014)
Профессор Н. А. Левкова – педагог, организатор, ученый (2014)
Мельничук Н. Ю. - Проблема співвіднесення ціннісних засад адвокатури та громадянського суспільства в контексті проблематики верховенства права, Янковська Л. А. (2012)
Сопільник Р. Л. - Характеристика і зміст основних засад судочинства України, Мармаш В. Я. (2012)
Ортинський В. Л. - Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах використання спеціальної техніки, Хараберюш І. Ф. (2012)
Заяць Р. Я. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності (2012)
Мірінович У. А. - Поняття та ознаки судової влади (2012)
Шульгач Н. М. - Поняття та зміст правового статусу судді (2012)
Мусієвський В. Є. - Правотворчість судової влади: перспективи впровадження в Україні (2012)
Галаз Л. В. - Методичні підходи щодо формування системи показників оцінювання трудового потенціалу працівника підприємства, Галаз Р. І. (2012)
Гарнік К. Ю. - Правове регулювання стандартів забезпечення населення України житлово-комунальними послугами (2012)
Гладун Ю. Я. - Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки громадян в Швеції (2012)
Глинський Н. Ю. - Вплив процесів глобалізації на національний та міжнародний ринки праці, Гірна О. Б. (2012)
Ткаліч І. О. - Зарубіжний досвід правового статусу недержавних пенсійних фондів (2012)
Паламарчук І. В. - Інвестиційна діяльність: тенденції розвитку та напрями активізації (2012)
Ненько С. С. - Поняття адміністративного правопорушення у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою (2012)
Іващук Н. Л. - Роль підземних сховищ газу для підтримки стабільності функціонування газової промисловості в країні, Лопушанський О. В., Іващук О. В. (2012)
Iwaszczuk N. - Дослідження характерних рис та способів оцінювання різних видів опціонів з умовною премією, Pusz R., Zima P. (2012)
Кісіль З. Р. - Проблеми правового забезпечення соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України (2012)
Костюк О. С. - Застосування інновацій в логістичній діяльності, Мулярчик М. Б., Крикавська І. В. (2012)
Кузьминчук Н. В. - Оцінка результативності бюджетних програм (2012)
Маляренко А. В. - Про етику суддів та відповідальність за її порушення (2012)
Марцинкевич А. М. - Порядок добору кандидатів на посаду судді (2012)
Микитюк М. А. - Основні аспекти інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні (2012)
Мельничук Н. Ю. - Адвокатура України в онтологічному вимірі, Кошовий Б. О. (2012)
Шерман О. М. - Процесуально-правове становище представника в провадженні цивільних справ в суді першої інстанції, Алексєєнко М. А. (2012)
Семчук Ю. І. - Правові засади забезпечення якості інформаційних технологій у сфері екології, Юзевич В. М. (2012)
Скиба Я. Д. - Особливості адміністративно-правового режиму службової інформації: порівняльний аналіз (2012)
Смочко В. Ю. - Конкурентний економічний розвиток регіону як причина і наслідок підвищення якості життя (2012)
Мельничук Н. Ю. - Екологічний ринок та його особливості у міжнародному співробітництві, Черторижський В. М. (2012)
Сорока С. О. - Окремі аспекти доказування при розслідуванні контрабанди наркотичних засобів (2012)
Колодійчук А. В. - Новітні теорії інноваційного розвитку промисловості (2012)
Юзевич В. М. - Організаційні основи відроджувальних процесів у сільському господарстві Карпатського регіону, Важинський Ф. А., Мартинюк А. В. (2012)
Сопільник Л. І. - Роль суб`єктивних причин і факторів у детермінації адміністративних проступків у сфері дорожнього руху (2012)
Сорока М. В. - Роль Інтернет-маркетингу в управлінні репутацією вищої школи, Рудий М. Б. (2012)
Горбонос Ф. В. - Поняття та умови заочного провадження справ у судах, Іващук Н. Л. (2012)
Леонова С. В. - Діагностика компетентності персоналу на основі використання принципів теорії розпізнавання образів (2012)
Миколишин М. М. - Емісія боргових цінних паперів банками України як чинник активації внутрішнього ринку залучення капіталу (2012)
Патора Р. - Стратегія диференції у розвитку ринку кур’єрських послуг, Карпій О. П. (2012)
Суховій М. - Особливості та ознаки інституту судової влади: дискусійні аспекти визначення (2012)
Хтей Н. І. - Перспективи ринку логістичного аутсорсингу в Україні, Крикавський В. Є., Ткачук М. В. (2012)
Черкес Р. Б. - Макроекономічні аспекти подолання низької економічної активності підприємств (2012)
Чистоклетов Л. Г. - Системний підхід у забезпеченні безпеки діяльності суб’єктів господарювання (2012)
Шерман О. М. - Виявлення та оцінка стратегії конкурентів підприємства, Алекєєнко М. А. (2012)
Шикула О. П. - Управлінська діяльність та виклики організаційної культури сучасності, Мицак Б. Ф. (2012)
Якимишин Л. Я. - Інтегроване використання модифікованих інструментів 5S в удосконаленні процесного управління (2012)
Юськів Н. В. - Легітимність державної влади: етимологічні та семантичні виміри (2012)
Піцикевич В. В. - Зміст поняття "ліцензія" та його однозначність (2012)
Микитенко Н. О. - Сучасний стан професійної підготовки соціальних працівників в Україні (2012)
Гмурковська Н. Г. - Реформування системи розробки, функціонування та виконання регіональних програм, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку, Каспрук I. I., Софій О. З. (2012)
Новіков В. В. - До питання про поняття і ознаки релігійних в Україні (2012)
Гунчак Н. В. - Концептуальні засади державного регулювання процесів інтелектуалізації національного господарства (2012)
Кащук М. - Право народу на історію: законодавча база і державна політика (2012)
Кушнір Ю. Б. - Необхідність виділення персональних фінансів в окремий об’єкт дослідження, Буяк Р. Р. (2012)
Гарасим П. С. - Характеристика особи потерпілого та особи злочинця, Зюбаненко С. В. (2012)
Васильків Ф. Ф. - Повноваження органів внутрішніх справ у районі проведення антитерористичної операції (2012)
Мойсей Л. О. - Участь адвоката у наданні правової допомоги або основні ознаки порушення права на захист (2012)
Іваха В. О. - Сутність та значення правової категорії "державна кадрова політика" (2012)
Петецький І. - Кадрове забезпечення ланцюга поставок промислової продукції, Іщук С. О. (2012)
Содержание (2014)
Kolesnyk M. Yu. - Speckle tracking echocardiography in hypertensive males with glucose metabolism disorders (2014)
Перцева Н. О. - Взаємозв’язок гіперглікемії з ендотеліальною функцією, функцією нирок, ліпідемічним профілем і морфологічними змінами формених елементів крові у хворих із недостатньою компенсацією цукрового діабету 2 типу з артеріальною гіпертензією (2014)
Зупанец И. А. - Особенности назначения антигипертензивной терапии у больных с сахарным диабетом 2 типа: теория и практика, Рудык Ю. С., Герасименко Е. В., Ильченко Е. Д. (2014)
Vizir V. A. - Arterial hypertension, cardiovascular remodeling and plasma level of osteopontin in patients with end-stage kidney disease on hemodialysis, Ovska O. G., Sadomov A. S. (2014)
Підгайний Ю. Л. - Динаміка біохімічних показників сироватки крові при травматичних пошкодженнях нирок (2014)
Сиволап В. Д. - Рівень галектину-3 та ST2 при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу залежно від функціонального стану нирок, Лашкул Д. А. (2014)
Федоров С. В. - Рівні фібронектину у плазмі крові хворих із синдромом серцевої недостатності ішемічного генезу (2014)
Кисельов С. М. - Зміни міжклітинного матриксу під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболізису (2014)
Самура Б. Б. - Значимость циркулирующего галектина-3 в прогнозировании кардиоваскулярных событий у пациентов с хронической лимфоцитарной лейкемией в ремиссии, Колесник Ю. М., Сыволап В. В. (2014)
Hерянова Ю. Н. - Диагностическое значение детекции сывороточного уровня маркеров повреждения мозговой ткани в первые сутки мозгового ишемического инсульта (2014)
Медведкова С. А. - Особенности течения раннего восстановительного периода мозгового ишемического полушарного инсульта на фоне комплексных реабилитационных мероприятий (2014)
Тяглый С. В. - Эндоваскулярные методы в лечении и профилактике цереброваскулярной патологии (2014)
Чугунов В. В. - Особенности внутреннего отношения к болезни среди контингента пациентов, страдающих аффективными расстройствами в структуре аддикций, Григорян А. З., Городокин А. Д. (2014)
Кузнецова М. А. - Стан серцево-судинної системи у пацієнтів молодого віку з пролапсом мітрального клапана (2014)
Муратова Т. Н. - Влияние леветирацетама и диазепама на пенициллин-индуцированную очаговую эпилептическую активность (2014)
Кресюн Н. В. - Вплив лікування із застосуванням дельталіцину на клінічні функціональні та морфологічні прояви діабетичної ретинопатії (2014)
Завгородняя Н. Г. - Применение коротких каротиноидов для антиоксидантной терапии у больных с диабетической ретинопатией, Михальчик С. В. (2014)
Tsybulskaya T. E. - Influence of orthokeratology lenses on the state of accommodative function in children with myopia (2014)
Євсєєв А. В. - Особливості імунофенотипу протокової аденокарциноми підшлункової залози (2014)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст тиреотропіну, тироксину та мелатоніну в сироватці крові щурів (2014)
Куля О. О. - Цитомегаловірусна інфекція як предиктор патології плода, новонароджених та дітей раннього віку (2014)
Kucheryavyi Yu. N. - Synthesis and diuretic activity of 2-(5-(phenoxymethyl)-4-r1-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acids and their salts, Kaplaushenko A. G., Pruhlo E. S. (2014)
Воронкова О. С. - Чутливість плівкоутворюючих штамів стафілококів, котрі виділені з дихальних шляхів, до лікувальних препаратів бактеріофагів, Сірокваша О. А., Шевченко Т. М., Вінніков А. І., Кудрявцева В. Є. (2014)
Ніколенко О. - Байрон – Пушкін – Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) (2011)
Гусева E. - Путевые очерки Короленко В. (2011)
Кушнірова Т. - Особливості жанру романів Ільфа І. та Петрова Є. "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" (2011)
Мелешко В. - Художньо-змістові глибини роману "Вічний Іван" Міняйла В., Мелешко Н. (2011)
Чеботарьова А. - Образ Криму в художній свідомості А. Міцкевича та Мандельштама О., Решта В. (2011)
Конєва Т. - Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт", Тарасова Н. (2011)
Фісак І. - Образ автора й образ головного героя у "Вибраних місцях із листування з друзями" Гоголя М. В. (2011)
Воробьева С. - Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева (2011)
Мелащенко М. - Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя – жизнь" (2011)
Алиева Н. - Художественное время в трилогии Джона Голсуорси "Сага о Форсайтах" (2011)
Сабитова А. - Социальные проблемы в литературе романтизма (Г. Бичер-Стоу и Дж. Джаббарлы) (2011)
Тагиева Н. - Проблематика и поэтика новеллистики Шервуда Андерсона (2011)
Педченко С. - До проблеми класифікації модальних партикул (2011)
Гаджиева А. - К изучению интонационной характеристики предикативности (на материале немецкого и азербайджанского языков) (2011)
Сухачова Н. - Концепт менеджмент як основний складник англомовної терміносистеми менеджменту (2011)
Бабаева Г. - Структурно-семантические модели компаративных фразеологизмов в английском языке (2011)
Зейналов С. - Категория падежа в учебниках по азербайджанскому и турецкому языкам (2011)
Гурбанова С. - Структурно-синтаксические особенности глаголов со значением желания в современном английском языке (2011)
Рахно М. - Кельтська ономастика Кримської Готії (2011)
Степаненко М. - Глибинні аспекти речення (Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / Кульбабська О. В. – Чернівці :Чернівецький національний університет, 2011. – 672 с.) (2011)
Ніколенко О. - Новий крок у компаративістиці (Свербілова Т. Г. Такі близькі,такі далекі… (Жанрові моделі української та російської драми в аспекті порівняльної поетики) : монографія / Т. Г. Свербілова ;(наук. ред. Д. С. Наливайко). – Черкаси : ТОВ "Маклаут", 2011. – 566 с.)) (2011)
Сарапин В. - "Рідні люди і рідна земля…" (Відзначення 95-річчя із дня народження Леоніда Бразова у Полтаві)) (2011)
Наші автори (2011)
Високоповажані автори! (2011)
Вихідні дані (2011)
Янковська Л. А. - Освітньо-фаховий потенціал та проблеми, пов’язані з бідністю населення, Мицак Б. Ф. (2012)
Сопільник Л. І. - Поняття і характеристика профілактики правопорушень у сфері дорожнього руху (2012)
Іваха В. О. - Функції адміністративно-правового регулювання державної кадрової політики України (2012)
Микитенко Н. О. - Практичний компонент професійної підготовки соціальних працівників в університетах Канади (2012)
Глинський Н. Ю. - Формування комплексумаркетингу малих міст львівської агломерації (2012)
Czapka M. - Адміністративно-правовий обов’язок у харчовому законодавстві, Jochymczyk A. (2012)
Живко З. Б. - Підходи до тлумачення понять "підприємництво" та "підприємницька діяльність" через призму функцій економічної системи (2012)
Живко М. О. - Концептуальні засади реформування діяльності органів внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи (2012)
Приндак Є. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності щодо розкриття злочинів, пов'язаних із ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (2012)
Заяць Р. Я. - Система обставин, що виключають адміністративну відповідальність (2012)
Ковалюк О. М. - Аналіз сучасного стану та особливості розвитку харчової промисловості України, Косинська О. В. (2012)
Сопільник Р. Л. - Поняття сторони в судочинстві (2012)
Красовська А. В. - Юрисдикція спорів про припинення юридичних осіб за позовами суб’єктів владних повноважень (2012)
Леонова С. В. - Основні аспекти впровадження концепції "розумної організації” на промисловому підприємстві, Шевців Л. Ю. (2012)
Камінський М. - Державно-правові проблеми реформування Європейського Союзу на початку ХХI ст. (2012)
Маляренко А. В. - Дисциплінарне правопорушення судді: його юридичний склад (2012)
Марцинкевич А. М. - Концептуальний підхід до розробки методики професійно-психологічного відбору кандидатів на посади суддів в Україні (2012)
Суховій М. М. - Принципи інституалізації судової влади (2012)
Мірінович У. А. - Сутність та зміст принципу рівності перед законом та судом (2012)
Мусієвський В. Є. - Аналіз загальнотеоретичних підходів обґрунтування судової практики як особливого виду джерела права (2012)
Павленко Е. Б. - До питання про правову природу податку на землю як різновиду прямих податків (2012)
Савіна Н. Б. - SWOT – аналіз в управлінні портфелем бізнесу логістичної нерухомості (2012)
Скоробогатова Т. М. - Ризики в сервісній логістиці: класифікація, сутність, специфіка прояву у сфері туризму (2012)
Кузьмін С. А. - До питання удосконалення кримінального законодавства та термінологічного апарату щодо відповідальності учасників організованих груп при ексцесі, Азаров М. Ю. (2012)
Галаз Р. І. - Конфлікт інтересів як загроза кадровій безпеці підприємства (2012)
Візняк Ю. Я. - Регулювання зайнятості населення у прикордонному адміністративному районі (на прикладі прикордонних районів Львівської області) (2012)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про правову природу відносин, що виникають у процесі реалізації функції адміністративних послуг (2012)
Колодійчук А. В. - Кластерне забезпечення інноваційного розвитку промислового комплексу (2012)
Кравцова К. М. - Пріоритети реформування адміністративно-правового регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України (2012)
Логін В. В. - Основні напрями підвищення конкурентної позиції України, Лазур М. П., Павник М. А. (2012)
Крикавський Є. В. - Інформаційні системи та технології у логістичній діяльності як напрям оптимізації енерговитрат енергопостачального підприємства, Люльчак З. С., Карпій О. П. (2012)
Савіна Н. Б. - Інформаційно-аналітичні центри у створенні і розвитку логістичних систем (2012)
Новіков В. В. - Історико-правові засади формування правового статусу церкви і релігійних організацій в Україні (2012)
Смочко В. Ю. - Методологічні парадигми забезпечення конкурентоспроможності регіону якісними факторами (2012)
Сорокач О. Л. - Початковий етап розслідування вбивств пов’язаний з виявленням невпізнаного трупа (2012)
Тарасевич О. В. - Господарські повноваження органів місцевого самоврядування як передумова партнерства влади і бізнесу (2012)
Чеберяк П. П. - Використання криміналістичних знань у доказуванні за кримінальними провадженнями про економічні злочини (2012)
Кучинська О. П. - Деякі питання забезпечення прав свідків у кримінальному процесі України (2012)
Маркова О. О. - Повноваження органів внутрішніх справ в договірних відносинах (2012)
Похильченко О. А. - Логістика в структурі кластера, Петецький І. (2012)
Струс В. М. - Правові та організаційні форми взаємодії підрозділів ДАІ МВС України і військової інспекції безпеки дорожнього руху (2012)
Чистоклєтов Л. Г. - Особливості державної політики у сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2012)
Хитра І. Я. - Взаємодія органів державної влади у адміністративно-правовому забезпеченні діяльності банків в Україні (2012)
Шевчук А. В. - Еволюція регіональних освітніх систем в контексті суспільних змін (2012)
Шульгач Н. М. - Проблемні питання вдосконалення принципу недоторканності суддів (2012)
Шургот Б. Й. - Аналіз впливу середовища на процес управління підприємством, Семчук Ж. В. (2012)
Шургот Б. Й. - Вартість підприємства і її роль при управлінні виробничо-господарською діяльністю (2012)
Джамалов И. Д. - Проблемы разрешения конфликтных ситуаций в досудебном уголовном производстве (2012)
Бобко У. П. - Про ефективність захисту трудових, соціально – економічних прав та інтересів засуджених – працівників підприємств пенітенціарної системи України (2012)
Iwaszczuk N. - Исследование влияния процентного риска на финансовые результаты эмитента корпоративных облигаций на примере предприятий нефтегазовой промышленности, Zima P., Иващук А. В. (2012)
Иващук Н. Л. - Преимущества и недостатки использования природного газа в народном хозяйстве, Завербный А. С., Иващук А. В. (2012)
Мартьянова Т. С. - Чинники і межі розсуду суб’єктів правозастосовної діяльності (2012)
Микитюк М. А. - Глобалізація та її вплив на виникнення і розповсюдження тероризму (2012)
Григор’єв В. І. - Управління державної охорони України в системі національної безпеки (2012)
Скупейко В. В. - Сучасні тенденції та ефективність інвестування в основний капітал сільськогосподарських підприємств (2012)
Гарасим П. С. - Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування на початковому етапі, Зюбаненко С. В. (2012)
Васильків Ф. Ф. - Адміністративно-попереджувальні заходи, які застосовуються ДАІ під час надзвичайних ситуацій (2012)
Хитра О. Л. - Удосконалення адміністративно-правової охорони службової інформації органів державної влади, Скиба Я. Д. (2012)
Алексєєнко М. А. - Поняття і основні ознаки судової влади, Янковська Л. А., Мармаш В. Я. (2012)
Юзевич В. М. - Судова влада в Україні. суд і правосуддя, Микитенко Н. О. (2012)
Галелюк М. М. - Реструктуризація підприємств як інструмент антикризового управління, Погоріляк О. О., Мартинюк А. В. (2012)
Середа В. В. - Співвідношення понять "процес" і "процедура" у вітчизняному адміністративному законодавстві: теоретичний аспект (2012)
Плешкановська А. - Вибір пріоритетного напрямку реконструктивної діяльності як задача управління міським розвитком (2014)
Тімохін В. - Проблеми і принципи реконструкції сучасного міського середовища (2014)
Шебек Н. - Принципи гармонічного розвитку архітектурного середовища як основа містобудівних реконструктивних заходів (2014)
Панченко Т. - Опыт модернизации индустриальной жилой застройки в поселениях Германии (2014)
Куцевич В. - Оновлення історичного середовища на основі реконструкції (2014)
Кушниренко М. - Историзм как предпосылка гуманизации градостроительной деятельности (2014)
Писковский Ю. - Город. Что день грядущий... (2014)
Броневицкий С. - Стратегічні завдання реструктуризації будівельного комплексу для забезпечення реалізації нового генерального плану м. Києва (2014)
Посацький Б. - Процеси реконструкції у центральній частині Львова (на зламі ХХ – ХХІ ст.) (2014)
Ричков П. - Немирів на Поділлі: маловідомий урбаністичний експерименту доби просвітництва (2014)
Мазур Т. - Формування системи пішохідних просторів як метод вдосконалення урбаністичного середовища історичного центру великого міста (на прикладі міста Львова), Король Є. (2014)
Ладигіна І. - Можливі напрямки Стратегічної реконструкції центральної частини малого міста (на прикладі м. Куп’янська Харківської області) (2014)
Коротун І. - Методика визначення меж історичного ареалу на прикладі міста Вижниця, Довганюк А. (2014)
Петришин Г. - Реорганізація постпромислових територій в контексті генерального плану Львова до 2025 року, Ганець С. (2014)
Русанова І. - Архітектурно-містобудівні засади ревіталізації історичного району Підзамче у Львові, Сеньковська Я. (2014)
Дідик В. - Об’єкти оборонної архітектури в контексті реконструкції міста, Максим’юк Т. (2014)
Дюжев С. - Актуальні питання удосконалення методичних засобів реконструктивних трансформацій міського ландшафту (2014)
Ковальська Г. - Територіальні освітні округи – один з ефективних напрямів модернізації шкільної мережі (2014)
Третяк Ю. - Реконструкція і реновація пенітенціарних комплексів у аспекті їх просторово-часової організації (2014)
Анотації (2014)
Андрушенко В. В. - Эндокриноциты фундального отдела желудка у старых крыс (2013)
Бисюк А. В. - Морфофункциональные изменения щитовидной железы крыс при систематическом воздействии гипергравитации, Мороз Г. А., Филоненко Т. Г. (2013)
Волошина І. С. - Застосування методу геометричної морфометрії у дослідженні сім’яних пухирців статевозрілих щурів (2013)
Глушак А. А. - Мезіодистальні розміри зубів у хлопчиків та дівчаток з ортогнатичним прикусом в залежності від форми голови та типу обличчя (2013)
Гунас І. В. - Морфометричні комп’ютерно-томографічні параметри поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах у практично здорових юнаків і дівчат Поділля, Пінчук С. В., Шаюк А. В. (2013)
Довгаль Г. В. - Морфологічні та молекулярно-біологічні особливості пренатального розвитку печінки щурів (2013)
Казаков В. Е. - Морфологические и клинические соотношения в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (2013)
Калашніков А. В. - Моделювання біомеханічної поведінки пластини з кутовою стабільністю гвинтів при надвиросткових переломах стегнової кістки, Тяжелов О. А., Лазаренко Ю. В. (2013)
Лавріненко Д. О. - Ультраструктура лактотропоцитів та гонадотропоцитів щурів за умов фармакологічної корекції постопераційного гіпотиреозу, Стеченко Л. О., Костів В. Р., Бабаскін Ю. І. (2013)
Маметова О. Б. - Влияние паравертебральной миорелаксации в водной среде на регуляцию работы сердца у спортсменов, Мороз Г. А. (2013)
Маркевич В. Ф. - Морфологічний та морфометричний аналіз реакції тканин на імплантацію різних видів шовного матеріалу, Хуторянський М. О., Вільцанюк О. О. (2013)
Назарова Д. І. - Морфологічні особливості будови серця зайця (2013)
Коротун В. А. - Рост костей скелета при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного цинком, Лузин В. И. (2013)
Парницька О. І. - Морфологічні зміни циліарних клітин у жінок із гіперпластичними процесами ендометрія, Задорожна Т. Д., Подольський Вл. В., Арчакова Т. М., Коваль О. Ю. (2013)
Пастух В. В. - Эффективность геля "Нолтрекс" в профилактике спаек сухожилия (экспериментальное исследование) (2013)
Пастухова В. А. - Морфофункциональные особенности костей скелета крыс под влиянием экзогенного инсулина, Скрябина Е. Н. (2013)
Пошелок Д. М. - Морфологічні зміни в остеоцитах компактної кістки щурів після дії змодельованої гіпотермії, Малишкіна С. В., Бенгус Л. М. (2013)
Смирнов С. Н. - Структурные изменения слизистой оболочки и подслизистой прослойки желудка крыс, возникающие под воздействием эпихлоргидрина, Кувенёва М. Л., Смирнов А. С., Россомахина О. М. (2013)
Тюренков А. А. - Вклад физической нагрузки в формирование параметров сомы у подростков Донбасского региона (2013)
Шевчук Ю. Г. - Особливості поперечних і передньозадніх розмірів тіла та товщини шкірно-жирових складок у хворих на епілепсію юнаків і дівчат (2013)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки дванадцатипалої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів, Чайковський Ю. Б. (2013)
Шимкус Т. С. - Морфогенез лёгких крыс под воздействием систематических поперечно-направленных гравитационных перегрузок на фоне применения физического метода защиты (2013)
Гунас І. В. - Структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при опіковій хворобі за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії гіперосмолярних розчинів, Кондрацький Б. О., Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Ковальчук О. І. (2013)
Лузин В. И. - Органометрия мозжечка белых крыс после интоксикации пищевым красителем тартразином, Савенко Л. Д., Чурилин О. О. (2013)
Лузин В. И. - Гистологические и морфометрические особенности надпочечных желез крыс при имплантации в большеберцовые кости биогенного гидроксилапатита, Морозов В. Н., Коржова И. В., Волков В. В., Болгов В. М. (2013)
Лукьянцева Г. В. - Влияние нанесения дефекта большеберцовой кости на прочность плечевой кости у белых крыс после 60-дневного введения натрия бензоата (2013)
Рыкова Ю. А. - Влияние эпихлоргидрина и толуола на организм (2013)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті, Катинська І. В. (2014)
Дубняк С. С. - Засади історико-генетичного та структурно-функціонального аналізу біотопічної структури великих водосховищ (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Ефективність територіально-загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України (2014)
Удовенко О. І. - Оцінка кліматичних характеристик екстремальних дощових паводків iз використанням методів статистичного даунскелінга, Ківва С. Л., Ковалець І. В. (2014)
Тимченко В. М. - Сменяемость воды в водоемах Киева, Дараган С. В. (2014)
Олійник В. С. - Критерії оцінки гідрологічної ролі лісів Карпат (2014)
Бойко В. М. - Короткострокове прогнозування характеристик льодового режиму водних об’єктів України за фізико-статистичною моделлю ICE_1_5, Петренко Л. В., Щербак А. В. (2014)
Медведєва Ю. С. - Методика розрахунку складових водного балансу озера Китай (2014)
Шерстюк Н. П. - Аналіз впливу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату на хімічний склад води та перебіг гідрохімічних процесів у водних об’єктах (2014)
Скоблей М. П. - Важкі метали у воді річки Тиси: вміст, форми знаходження та особливості міграції (за результатами моніторингових досліджень), Линник П. М. (2014)
Доленко С. О. - Гідрогеохімічний аналіз вод природних підземних джерел на території м. Києва, Баламут В. І., Демченко В. Я., Бичковська О. М. (2014)
Кічук Н. С. - Розрахункові характеристики дощових опадів на Півдні України (2014)
Пясецька С. І. - Особливості просторово-часового розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ та СГЯ по окремих метеорологічних станціях України протягом 1991-2000 та 2001-2010 рр. (2014)
Пам’яті Соколова Віктора Володимировича (2014)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2014)
Галаченко О. О. - Аналіз обсягу діагностичних та лікувальних заходів, які надаються пацієнтам госпіталізованим з приводу гострого інфаркту міокарда, на основі когорти пролікованих у Вінницькому кардіологічному відділенні протягом 2006-2013 років (2014)
Гандурська-Павленко О. П. - Міжнародний досвід впровадження системи менеджменту якості освіти (2014)
Родич О. Ю. - Методичні основи процесу прогнозування кількості народжених дітей з малою масою тіла, Гутор Т. Г. (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз просторових кореляцій ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань, обумовлених природним середовищем, на території Житомирської області, Очередько О. М. (2014)
Колібаба О. А. - Економічна ефективність лазерної вапоризації кіст придатків яєчок на амбулаторному етапі, Романюк Ю. А., Шостак І. М. (2014)
Сошинський С. О. - Результати пілотного опитування населення щодо причин виникнення стресу та поведінки в стресовій ситуації, Шевченко М. В., Ященко Ю. Б., Грицик О.Й. (2014)
Цанько І. І. - Удосконалена система організації вторинної профілактики гіпертонічної хвороби (2014)
Бабенко І. В. - Диференційований підхід до використання м'яких стимуляцій у поганих та нормальних відповідачів, Однокоз Т. М. (2014)
Бенюк В. О. - Прогнозування перебігу гестозу в сучасних умовах, Майданник І. В. (2014)
Бельська І. В. - Особливості психо-емоційних порушень у жінок із вертеброгенними больовими синдромами попереково-крижової локалізації, Головченко Ю. І., Клименко О. В., ПоздняковМ. М., Маняк Б. Т. (2014)
Бодань С. М. - Пато-эндо-саногенетическая системная реакция на легкую механическую травму у человека, Коровин А. Е., Дергунов А. В., Шанин Ю. Н. (2014)
Зазирный И. М. - Импинджмент голеностопного сустава: этиология, методики лечения, результати, перспективи: обзор литературы, Ковальчук В. Н., Семенив И. П., Лябах А. П. (2014)
Каленська О. В. - Морфологічна діагностика колоректальних неоплазій, Курик О. Г., Каленська Л. В. (2014)
Удатова Т. В. - Обґрунтування впровадження внутрішньо-тканинної променевої терапії раку передміхурової залози в практичну діяльність всеукраїнського центру радіохірургії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Курило Г. О., Підлубна Т. Г. (2014)
Бенюк В. О. - Патогенетичні підходи в диференційованому лікуванні хворих репродуктивного вікуз гіперпластичними процесами ендометрія, Винярський Я. М., Каленська О. В., Гончаренко В. М., Наустина Л. С. (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Олена Лукаш: Тільки мирні збори захищаються правом на мирні зібрання (2014)
Ключові пріоритети та результати роботи Міністерства за 2013 рік (2014)
Виконавче провадження: як захистити свої права? (2014)
Як забезпечити повернення (стягнення) коштів у виконавчому провадженні? (2014)
Здійснення контролю у виконавчому провадженні (2014)
Відбулася нарада з питань запобігання і протидії корупції (2014)
Вводяться нові правила реєстрації прав на нерухоме майно (2014)
Представлено проект Стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі (2014)
Презентовано новий журнал "Судова експертиза" (2014)
Зміни в системі сертифікації ключів (2014)
У Міністерстві юстиції відбувся прийом громадян (2014)
Річниця Конвенції про передачу засуджених осіб (2014)
Послуги електронного цифрового підпису надаються безоплатно (2014)
Спрощено процедуру реєстрації друкованих ЗМІ (2014)
Забезпечено оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (2014)
Олену Лукаш введено до складу Національного антикорупційного комітету (2014)
Минулоріч в Україні найчастіше реєстрували товариства з обмеженою відповідальністю (2014)
Надання первинної правової допомоги сільському населенню (2014)
У минулому році було проведено близько 68 тисяч експертиз (2014)
Відбулася відеоконференція з керівниками головних управлінь юстиції (2014)
Призначення, вітаємо (2014)
Перелік наказів за листопад-грудень 2013 року (2014)
Андрусяк І. П. - Співвідношення ґендерної рівності та жіночих прав (2014)
Дзейко Ж. О. - Назва та преамбула закону як елементи його структури (2014)
Михайлюк О. А. - Переосмислення конституційно-правового статусу Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції, Михайлюк Г. О. (2014)
Стрєльцова О. В. - Способи впливу права Європейського Союзу на конституціоналізацію правової системи України (2014)
Нємцева А. О. - Підстави звільнення від безвинної відповідальності в цивільному праві (2014)
Михальнюк О. В. - Договірне регулювання особистих немайнових відносин у сімейній сфері (2014)
Духневич А. В. - Нормативно-правове регулювання забезпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ (2014)
Алфьоров С. М. - Громадський контроль в умовах формування громадянського суспільства, Вітвіцький С. С. (2014)
Крупчан О. Д. - Організаційно-правова основа державного управління (2014)
Суббот А. І. - Шляхи покращання правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах, Костенко В. М. (2014)
Тімашов В. О. - Формування та встановлення сучасної концепції прав і свобод людини та громадянина (2014)
Олєйнічук О. М. - Суб’єкт складу злочину, передбаченого статтею 175 Кримінального кодексу України (2014)
Безрядін О. В. - Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Паришкура В. В. - Теоретичні та практичні особливості відповідальності судді у зв’язку з порушенням правил етичної поведінки (2014)
Демченко І. С. - М’яке право в регламентації прав людини у сфері охорони здоров’я (2014)
Райко М. С. - Методологічні аспекти міжнародно-правового регулювання фінансових ринків (2014)
Title (2009)
Contents (2009)
Gladyshevskii R. - Editorial (2009)
Williams A. F. - Large coordination complexes: synthesis, characterisation and properties (2009)
Glukh O. S. - Crystal structure of the Tl4GeSe4 ternary compound, Sabov M. Yu., Barchij I. E., Pavlyuk V. V., Marciniak B. (2009)
Malakhovska T. O. - Crystal structure of the Tl4PbSe3 ternary compound, Sabov M. Yu., Peresh E. Yu., Pavlyuk V., Marciniak B. (2009)
Gorelenko Yu. - Crystal structure, electron structure and physical properties of RM5Si3 compounds, R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu; M = Ni, Co, Matviishyn R., Shcherba I., Pavlyuk V., Serkiz R. (2009)
Typilo I. - Crystal structure of the complex K4|W2(CN)10O3|∙4H2O, Sereda O., Stoeckli-Evans H., Semenyshyn D., Gladyshevskii R. (2009)
Kapush D. - An investigation of the Al-rich region of the Al-Cu-Ir phase diagram, Grushko B., Pavlyuchkov D., Velikanova T. Ya. (2009)
Goncharuk N. A. - Pre-edge XANES structure of Mn in (Ga,Mn)As from the first principles, Kučera J., Smrčka L. (2009)
Solokha P. - Crystal chemical peculiarities of rare earth (R) rich magnesium intermetallic compounds in R–T–Mg (T = transition element) systems, De Negri S., Pavlyuk V., Saccone A. (2009)
Olekseyuk I. D. - Glass formation and optical properties of the glasses in the Ag2S–HgS–GeS2 system, Kogut Yu. M., Yurchenko O. M., Parasyuk O. V., Volkov S. V., Pekhnyo V. I. (2009)
Sosovska S. M. - Phase diagram of the CdGa2Se4–Sb2Se3 system and single crystal growth of CdGa2Se4, Yurchenko O. M., Romanyuk Y. E., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2009)
Zavaliy I. Yu. - Hydrogenation of Ti4-xZrxFe2Oy alloys and crystal structure analysis of their deuterides, Denys R. V., Koval’chuck I. V., Riabov A. В., Delaplane R. G. (2009)
Romaka L. - Peculiarities of the interaction of the components in the Gd–Cu–Sn ternary system at 670 K and 770 K, Romaka V. V., Hlil E. K., Fruchart D. (2009)
Lutsyshyn Yu. - Crystal structure of the compound Tb0. 67Pt2Al5, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2009)
Fartushna Yu. V. - Contribution to the investigation of the Ti–Dy–Sn system, Kotko A. V., Bulanova M. V. (2009)
Rydchuk M. V. - Spectrophotometric methods for osmium determination using organic reagents: application to intermetallides, Mykhalyna G. M., Bonishko O. S., Dobryanska O. P., Vrublevska T. Ya. (2009)
Герцик О. - Оптимізація одержання олігопероксидних плівок на поверхні аморфних металевих сплавів Fe-(Ме)-Si-B, Ковбуз М., Єзерська О., Беднарська Л., Хім’як Я. (2009)
Козер В. Р. - Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Cu2S-In2S3-CdS, Парасюк О. В. (2009)
Аkselrud L. G. - Description of concentration polytypism in Cd1-xCuxIn2Se4 by commensurately modulated structures, Ivashchenko I. А., Zmiy О. F., Olekseyuk I. D., Stepien-Damm J. (2009)
Shcherban O. - Crystal structure of the compound Pr4Ge7, Savysyuk I., Semuso N., Gladyshevskii R., Cenzual K. (2009)
Максименко С. Д. - Механізми розвитку особистості (2014)
Алексєєва Т. В. - Відповідальність як компонента часової перспективи життєвих планів майбутнього фахівця (2014)
Алєксєєва Ю. А. - Психологічний аналіз семантичного простору концепту "віра" (2014)
Брецко І. І. - Порівняльна характеристика особливостей психоемоційного вигорання підлітків зі школи-інтернату та загальноосвітньої школи: результати факторного аналізу (2014)
Булах І. С. - Значущість цілісної психологічної теорії в консультуванні (2014)
Wyczawski Bronisław - Cechy osobowości pracownika w efektywnym funkcjonowaniu (2014)
Гончаренко Н. В. - Результати дослідження психологічних чинників особливості збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів (2014)
Гончарова Л. А. - Внутрішні психологічні чинники розвитку творчої активності особистості людей похилого віку (2014)
Данчук Ю. П. - Теоретичні та експериментальні підходи до вивчення психічної регуляції (2014)
Дідик Н. М. - Вивчення проблеми формування здорового способу життя серед молоді (2014)
Дідух М. М. - Стан розвитку компонентів конструктивної копінг-поведінки у працівників органів внутрішніх справ (2014)
Дмитренко О. Ю. - Корекційна програма тренінгової форми: "Гендерна ідентичність як чинник психологічного благополуччя студентської молоді" (2014)
Дробот О. В. - Професійна установка як структурна складова професійної свідомості (2014)
Дроздова Ю. В. - Порівняльний аналіз результатів апробації комплексної психологічної програми регуляції самовизначення особистості (2014)
Єгорова О. Б. - Прояв девіантної поведінки студентів-психологів із вираженою функціональною асиметрією головного мозку, Кизим Г. С., Ільїнська Н. І. (2014)
Єременко Т. Б. - Особливості фрустраційної толерантності в юнацькому віці (2014)
Заржицкая О. А. - Возможности оценки социального влияния на представление о теле у девушек в юношеском возрасте (2014)
Zięba Beata A. - Edukacja w zapobieganiu zjawisku bezdomności dzieci i dorosłych (Education in the prevention of homelessness of children and adults) (2014)
Коваль І. В. - Сучасний стан проблеми навчання іноземної мови студентів вищого технічного навчального закладу: психологічний аспект (2014)
Коган О. В. - Психолого-педагогічне забезпечення формування здорового способу життя у старшокласників із вадами інтелекту, Рудзевич І. Л. (2014)
Колесникова В. І. - Особенности чувствующих типов личности в парадигме аналитической психологии К.Г.Юнга, Круглова В. В. (2014)
Колісник Л. О. - Проблема діагностики емоційного інтелекту (2014)
Кочубей О. С. - Особливості становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів (2014)
Кравчук C. Л. - Психологічні особливості емоційної лабільності та емоційної стійкості особистості юнацького віку (2014)
Кулакова Л. М. - Почуття власної гідності як конструкт самосвідомості особистості (2014)
Кулаков Р. С. - Психологічні особливості становлення готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання (2014)
Куриця А. І. - Психолого-педагогічні умови розвитку лідерських якостей студентів, Куриця Д. І. (2014)
Кушніренко К. О. - Аналіз результатів дослідження емоційно-вольової та мотиваційної сфер спеціалістів банківської сфери (2014)
Левшунова К. В. - Емпірична модель дослідження рухової активності дитини дошкільного віку як чинника її психічного благополуччя (2014)
Максименко К. С. - Проблема каузации в понимании психологических детерминант психических нарушений, связанных с болезненными состояниями организма (2014)
Malikowski Radosław - Ogólne orientacje wartościujące młodzieży akademickiej i ich hierarchizacja (na przykładzie zbiorowości studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego) (2014)
Матяш І. М. - Розвиток чуйності майбутнього вчителя методами активного соціально-психологічного навчання (2014)
Михайлюк І. В. - Феномен діалогу: теоретичний аналіз традиційних і сучасних тенденцій дослідження (2014)
Немеш О. М. - Вплив спілкування в соціальних мережах на розвиток особистості підлітка (2014)
Onufriieva L. A. - Professional self-appraisal at the professional formation of future socionomic specialists’ personality (2014)
Підбуцька Н. В. - Особливості креативності майбутнього інженера як складової його професіоналізму (2014)
Поздишев С. О. - Психологічний аналіз професіограми офіцера оперативно-тактичної підготовки до управлінської діяльності (2014)
Сімко А. В. - Особливості проведення фізичної реабілітації з дітьми, які мають порушення в інтелектуальній сфері (2014)
Сімко Р. Т. - Особливості формування спроможності суб’єктів до прояву психомоторики в екстремальних умовах (2014)
Тимофієнко Н. В. - Формування професійного спілкування у майбутніх сурдопедагогів (2014)
Толков О. С. - Психологічні аспекти емоційної спрямованості студентів ВНЗ (2014)
Федько О. О. - Діагностика креативного мислення майбутніх фахівців економічного профілю (2014)
Філенко І. О. - Образ світу, ідентичність та особливості адаптації особистості в контексті її професійного становлення (2014)
Філоненко М. М. - Моделювання як традуктивна процедура дослідження психології особистісного становлення майбутнього лікаря (2014)
Фоменко К. І. - Трансгресивне "Я" у структурі самосвідомості особистості (2014)
Фролова О. В. - Інтент-аналіз як засіб дослідження модальнісних особливостей конструкту організаційної ідентичності (2014)
Хомуленко Т. Б. - Педагогічна рефлективність як детермінанта розвитку метапам’яті викладача вищої школи, Доцевич Т. І. (2014)
Цихоня В. С. - Принципи та напрями психологічної корекції дисфункційних уявлень про сексуальні стосунки у жінок з істероїдним розладом особистості (2014)
Чеканська О. А. - Особливості соціально-перцептивного аспекту образу "Я" користувачів соціальних мереж (2014)
Чемеринська Д. І. - Теоретико-методологічні основи самоствердження особистості керівника у вітчизняній та зарубіжній психології (2014)
Шевченко Н. Ф. - Особливості функціонування професійної свідомості психолога в процесі психотерапії (2014)
Шинкарюк В. А. - Психологічні особливості формування моторно-силових навичок старшокласників на заняттях з фізичної культури (2014)
Відомості про авторів (2014)
Про збірник (2014)
Янковська Л. - Рівень освіти в умовах глобалізації (2013)
Сопільник Л. І. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, Сопільник Р. Л. (2013)
Сопільник Р. Л. - Знання, здібності, властивості та види поведінки кандидатів на посаду судді (2013)
Семчук Ю. - Прокуратура крізь призму євроінтеграційних процесів (2013)
Семчук Ж. - Кадрова політика як основа організаційної культури, Шургот Б. (2013)
Бражнік Ю. Ю. - Функції кримінального процесу (2013)
Бобко У. П. - Про ефективність захисту трудових, соціально – економічних прав та інтересів засуджених – працівників підприємств пенітенціарної системи України (2013)
Довбуш Р. В. - Макроекономічний аспект роздрібного товарообігу та його зв’язок із чисельністю населення, Тимошевська Л. Д., Легка Л. В. (2013)
Камінський М. І. - Неоконсервативні реформи кабінету Маргарет Тетчер (кінець 70-х – 80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Квак В. В. - Публічно-правові земельні спори: поняття та історичний досвід вирішення (2013)
Коваленко Н. О. - Технологічні особливості побудови бізнес-плану фінансової санації авіаційного підприємства (2013)
Федіна Н. В. - Сучасні погляди на розуміння справедливості та її концепції: загально-теоретичний підхід (2013)
Новіков В. В. - До питання про благодійну діяльність релігійних організацій (2013)
Павленчик Н. Ф. - Ризики на ринку сільськогосподарської продукції зумовлені зміною структури виробництва (2013)
Руданецька О. С. - Принципи та методи реалізації правової політики в державі (2013)
Трут Д. В. - Регресні зобов’язання як наслідок припинення солідарної множинності осіб (2013)
Чапка М. - Трудова відповідальність працівників, зайнятих на керівних посадах в органах територіального самоврядування (окремі питання), Йохимчик А. (2013)
Уваров В. Г. - Недоторканість особи у кримінальному процесі (2013)
Барабаш О. В. - Характеристика системи забезпечення громадської безпеки при надзвичайних ситуаціях (2013)
Чеберяк П. П. - Завдання судових експертиз при розкритті й розслідуванні злочинів, вчинених в економічній сфері України (2013)
Остапенко В. - Сутність та роль публічно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку (2013)
Граб М. І. - Діалогічний характер взаємодії доказової математики і доказового раціонального права у діяльності юриста (2013)
Iwaszczuk N. - Опыт использования альтернативных источников энергии в разных странах и регионах, Kulczycka J., Завербный А. С. (2013)
Литовченко П. В. - Ресурси та ресурсний потенціал комунального господарства (2013)
Ніколенко Л. М. - Співвідношення мети та завдань касаційного провадження у господарському судочинстві (2013)
Czerw J. - Wybory Organów Gminy Na Podstawie Przepisówpolskiego Kodeksu Wyborczego – Wybrane Zagadnienia (2013)
Безуглий Л. А. - Кримінологічна характеристика осіб та угруповань, які займаються незаконним відтворенням та розповсюдженням комп'ютерних програм і баз даних (2013)
Чобаль Л. Ю. - Особливості розвитку транспортного комплексу України: тенденції та перспективи (2013)
Проник О. Ю. - Методи і форми взаємодії міліції з державними органами та громадськими організаціями з проблем протидії ксенофобії в Україні (2013)
Пинда Р. В. - Cтан будівельного ринку України: регіональні особливості (2013)
Юзевич В. М. - Аналіз заробітної плати робітників видобувних підприємств в умовах нестабільної економіки з урахуванням інфляції, Стащук Н. М. (2013)
Завальна І. І. - Принцип "єдиного вікна" та його застосування в процедурі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні (2013)
Березовська І. Р. - Суб’єкти у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2013)
Бучківська В. Л. - Свободи особи та її недоторканості під час кримінального провадження: новий кримінально-процесуальний закон з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини (2013)
Галаз Л. В. - Методологічні аспекти інтеграції організацій на синергетичних засадах, Процак К. В. (2013)
Гумін О. М. - Процесуальне значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному провадженні (2013)
Дембіцька С. Л. - Адміністративний примус в системі заходів державного впливу (2013)
Єсімов С. С. - Телекомунікаційне право як одна з частин інформаційного права (2013)
Забзалюк О. В. - Ідеї федералізму середини ХІХ – початку ХХ ст. в Галичині (2013)
Качур Р. П. - Ретроспективний огляд становлення суду присяжних в Україні (2013)
Керевич О. В. - Провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим законодавством, Климчук М. П. (2013)
Кісіль З. Р. - До питання територіальної побудови системи судів загальної юрисдикції (2013)
Ковалів М. В. - Місце Конституційного суду України у системі судових органів (2013)
Коваль Ю. Є. - Спосіб вчинення крадіжок у пасажирів залізничного транспорту (2013)
Лесько І. Б. - Історіографія та джерельна база дослідження права власності на Західній Україні в роки Другої світової війни (2013)
Лопушанський О. В. - Учасники адміністративного судочинства в Україні, Іващук Н. Л. (2013)
Микитюк М. А. - Теорія доказів оперативно-розшукового забезпечення розслідування терористичного акту (2013)
Максимова Л. О. - Структура кримінального процесу (2013)
Мезенцева Н. Б. - Правові засади протидії загрозам інформаційній безпеці та розвитку інформаційного законодавства (2013)
Микитенко Н. О. - Досвід соціальної роботи з групами і громадами у Канаді (2013)
Мусієвський В. Є. - Місце і роль Верховного суду України у забезпеченні єдності судової практики (2013)
Ярема О. Г. - Підрозділи державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України як суб’єкт охорони громадського порядку на залізничному транспорті (2013)
Остапенко Л. О. - Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства України про працю та про охорону праці (2013)
Півeнь A. В. - Стан і тенденції вуличної насильницької злочинності в Україні (2013)
Крамар Р. І. - Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинених у сфері паливно-енергетичних ресурсів (2013)
Русановська О. А. - Контролінг як інноваційне рішення в розвитку теорії менеджменту (2013)
Коміссарчук Ю. А. - Прийняття процесуальних рішень як засіб позитивної реалізації засади презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, Ряшко О. В. (2013)
Скупейко В. В. - Економічні чинники формування інвестицій в аграрному секторі економіки (2013)
Слінько Д. С. - Теоретичні питання методики викладання правових дисциплін (2013)
Сорокач О. В. - Щодо становлення та розвитку теорії і практики встановлення особи невпізнаних трупів (2013)
Стойка М. С. - Формування справедливості в діяльності органів внутрішніх справ (морально-етичні цінності) (2013)
Кошман Л. А. - Eкoлoгiчнa функцiя дeржaви як фoрмa рeaлiзaцiї eкoлoгiчнoї пoлiтики в сучaсних умoвaх: філософсько-правовий вимір (2013)
Лозинська С. І. - Вплив глобалізаційних процесів на стан духовності в Україні у трансформаційний період (2013)
Пиць В. М. - Міжнародний екологічний правопорядок (2013)
Гарасимів Т. З. - Індивідуальне та колективне в феномені девіантної поведінки (2013)
Важинський Ф. А. - Ресурсний потенціал сільських територій, Галелюк М. М. (2013)
Величко Р. Б. - Поняття та ознаки правового статусу юридичної особи за законодавством України (2013)
Індус К. П. - Формування і використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування (2013)
Ковач М. Й. - Діагностика і моніторинг в антикризовому управлінні банківською системою, Погоріляк О. О. (2013)
Колодійчук А. В. - Теоретичні аспекти дослідження трансферу інновацій (2013)
Лалакулич М. Ю. - Сутність і концептуальні засади формування економічного потенціалу в системі бухгалтерського обліку підприємства (2013)
Потинський М. Л. - Основи формування системи управління потенціалом підприємства (2013)
Візняк Ю. Я. - Особливості ефективної торгово-економічної транскордонної взаємодії, Черторижський В. М. (2013)
Ситар І. М. - Природа порівняльного правознавства (2013)
Теличко М. В. - Досвід державної реєстрації прав власності на нерухоме майно у Російській Федерації (2013)
Тертична Е. В. - Актуальні питання визначення місця судової влади у концепції розподілу влади на основі аналізу зарубіжного досвіду (2013)
Толокольніков С. В. - Проблеми нормативного регулювання правонаступництва юридичних осіб у кримінальному процесі України (2013)
Філоненко Т. М. - Щодо ознак та характеристики прокурорської вимоги як адміністративно-правового заходу примусу (2013)
Хитра О. Л. - Визначення причин та умов, які сприяють вчиненню наркозлочинів із залученням неповнолітніх, Хитра І. Я. (2013)
Чистоклетов Л. Г. - Теоретичне обґрунтування передумов розвитку недержавної правоохоронної діяльності в сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки функціонування господарюючих суб’єктів (2013)
Сандул В. А. - Гносеологічно-правова характеристика інтелектуальної власності (2013)
Галаз Р. І. - Еволюція поняття "кадрова безпека підприємства” (2013)
Czerw J. - Informacja Publiczna w Polsce –Wybrane Zagadnienia Jako Doświadczenie dla Ukrainy, Gmurkowska N., Kaspruk I. (2013)
Харук К. Б. - Управління ризиками інноваційної діяльності оптових сільськогосподарських ринків (2013)
Паньонко І. М. - Особливості спеціальної дисциплінарної відповідальності за трудовим правом України (2013)
Охотницька Н. В. - Система повітових судів на українських землях за Литовським статутом 1566 р. (2013)
Папікян А. Л. - Органи виховної роботи Збройних сил України: формування, становлення та розвиток (1991-1998 рр.), Томюк І. М. (2013)
Піцикевич В. В. - Електронний документообіг між органами ліцензування та суб’єктами господарювання у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2013)
Гарасим Л. С. - Основні етапи становлення наукової думки у сфері вдосконалення системи управління персоналом підприємств (2013)
Азаров Ю. Ю. - Законодавче забезпечення підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів на забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Курочка М. І. - Поняття та організаційні засади здійснення приводу (2013)
Зюбаненко С. В. - Поняття та значення контролю у сфері надання охоронних послуг (2013)
Дейнега О. В. - Чинники формування пропозиції продукції на ринку птахівництва в Україні, Марценюк В. В. (2013)
Плашовецький О. А. - Поняття віку особи та його диференціація в кримінальному праві (2013)
Манжос С. Б. - Дослідження основних елементів розвитку кризи у банку (2013)
Фалович В. А. - Логістична концепція реструктуризації промислового підприємства (2013)
Роженко Д. В. - Поняття та сутність письмового провадження (2013)
Андрєєва О. Б. - Спеціалізований державний контроль за діяльністю суб’єктів у галузі зв’язку (2013)
Настрадін В. П. - Актуальні питання розвитку безперервної професійної освіти співробітників правоохоронних органів спеціального призначення (2013)
Роїк М. В. - Комбінаційна здатність ліній - компонентів ЧС-гібридів цукрових буряків, Корнєєва М. О., Власюк І. В. (2000)
Перетятько В. Г. - Причина нестабільності сортів і гібридів цукрових буряків за ознакою "однонасінність" (2000)
Власюк І. В. - Генетико-статистичні параметри мінливості маси коренеплоду і цукристості селекційних матеріалів цукрових буряків, Корнєєва М. О., Ермантраут Е. Р. (2000)
Перетятько B. Г. - Успадкування кількості плодів у супліддях Beta vulgaris L. (2000)
Баб'яж І. А. - Вплив багаторазового самозапилення на пилкоутворюючу здатність цукрових буряків (2000)
Білогородська-Череднічок C. П. - Акумуляція елементів апоміксису у цукрових буряків, Ярмолюк Г. І., Перфільєва Л. П. (2000)
Куянов В. В. - Порівняльна оцінка технологічної якості цукрових буряків сортів іноземної та вітчизняної селекції, Князєв В. О., Томіленко О. Г., Шелудько B. І., Калініченко Н. І., Швецов Л. А., Желнарчук Н. М., Барштейн Л. А., Мацевецька H. М. (2000)
Орлов C. Д. - Підтримка і поліпшення лінійних матеріалів запилювачів O типу, ЧС, 2 х MM - компонентів гібридів цукрових буряків на ЦЧС основі (2000)
Джигирис Л. А. - Рекурентний добір - перспективний метод створення нових вихідних матеріалів в селекції цукрових буряків, Сіленко Я. В. (2000)
Кулик Л. А. - Досягнення селекції зернових та зернобобових культур на дослідно-селекційних станціях Інституту цукрових буряків (2000)
Балан В. М. - Результати досліджень з вдосконалення елементів технології вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом (2000)
Садовий І. П. - Вплив весняного і літнього строків сівби маточних буряків на вихід садивних коренеплодів, Байдачний М. П. (2000)
Балан В. М. - Вплив агротехнічних факторів на урожайність і якість гібридного насіння цукрових буряків, Осадчук В. Д. (2000)
Небиков М. В. - Вплив метеорологічних умов і сортоіндивідуальних особливостей насінників на якісні показники насіння, Манько О. А. (2000)
Тарабрін О. Є. - Агрокліматичні умови зимівлі безвисадкових насінників цукрових буряків в Криму, Корнійчук А. В. (2000)
Доронін В. А. - Дражування бурякового насіння (2000)
Доронін В. А. - Продуктивність цукрових буряків залежно від складу дражувальної оболонки, Бусол М. В., Огієць М. С., Будовський М. Д., Бідуля К. Г., Дігтяр Н. Г. (2000)
Соколов В. І. - Оптимальні сходи і їх збереженість при вирощуванні насіння цукрових буряків безвисадковим способом (2000)
Редько В. І. - Розмноження та збереження селекційних матеріалів цукрових буряків in Vitro, Недяк Т. М., Дубін О. В., Ніколаєнко Г. П. (2000)
Кляченко В. І. - Фотосинтетичні показники як основа продукційного процесу рослин цукрових буряків, Кляченко О. Л. (2000)
Редько В. І. - Калусогенез і сомаклональна мінливість у цукрових буряків, Недяк Т. М., Драгунова O. K., Дубін О. В. (2000)
Борисюк В. О. - Деякі біологічні особливості насіння цикорію кореневого, Маковецький K. А. (2000)
Борисюк В. О. - Взаємозв'язок між масою коренеплодів цикорію кореневого і вмістом у них інуліну, Маковецький К. А., Ткач О. В. (2000)
Бондар В. С. - Деякі питання розвитку ринкових структур в цукро-буряковому виробництві, Задворний A. С. (2000)
Бондар B. С. - До питання формування ринку насіння цукрових буряків України, Бурляй Г. П. (2000)
Пиркін В. І. - Ефективність технології виробництва цукрових буряків, Пастух Ю. А., Шутенко О. М., Москаленко В. П., Кисіль О. А., Кравченко О. А. (2000)
Пиркін В. І. - Формування раціональних організаційно-економічних форм господарювання у бурякосіючих господарствах, Шутенко О. М., Жадан А. І. (2000)
Фурса А. В. - Шляхи подолання кризи у бурякоцукровому підкомплексі через удосконалення ринкового механізму в Україні (2000)
Ермантраут Е. Р. - Математичні методи аналізу інтерпретації результатів наукових досліджень, Шевченко І. Л., Ненич П. Б., Федишин О. Й. (2000)
Дегодюк Е. Г. - Методологічні підходи до ведення тривалого польового досліду з добривами в землеробстві України (2007)
Котвицький Б. Б. - Метод встановлення прямої дії мінеральних добрив в стаціонарних польових дослідах (2007)
Манько Ю. П. - Методика оцінки адекватності явищ і технологій у землеробстві (2007)
Юркевич Є. О. - Методика і програма встановлення ефективності різноротаційних сівозмін південного Степу України (2007)
Бойко П. І. - Методика програмування, закладання і ведення багатофакторних стаціонарних польових дослідів у землеробстві, Коваленко Н. П., Дишловий В. А., Шаповал I. C. (2007)
Кравченко В. А. - Методика застосування регуляторів росту рослин в умовах закритого ґрунту, Гаврись І. Л. (2007)
Барсукова В. Е. - Эффективный способ определения R-каротина в плодах томата, Горовая Т. К., Яровой Г. И., Терёхина Л. А. (2007)
Улянич О. І. - Порівняльна оцінка методів визначення площі листка салату посівного, Кецкало В. В. (2007)
Ганженко О. М. - Планування експериментів у сільськогосподарських дослідженнях (2007)
Шемякін M. В. - Особливості визначення вологозабезпечення інтенсивних яблуневих садів зрошуваних крапельним способом (2007)
Фурса А. В. - Методика визначення збитків від забруднення сільськогосподарських угідь (2007)
Левицький О. Б. - Використання методу опитування при визначенні ефективності вирощування винограду в особистих господарствах Закарпатської області (2007)
Бублик М. О. - Аналіз основних напрямків удосконалення методології наукового процесу у садівництві (2007)
Гізбуллін Н. Г. - Удосконалення методики проведення польових досліджень (2007)
Іващенко О. О. - Методологія сучасних досліджень в рослинництві (2007)
Гораш О. С. - Нові підходи до методики визначення оптимальної норми висіву в технології вирощування пивоварного ячменю (2007)
Костенко О. I. - Удосконалення методики оцінки гнилей коренеплодів у період вегетації (2007)
Рябовол Л. О. - Методи отримання калюсної тканини Cichorium intybus L. в культурі in vitro (2007)
Яковець В. А. - Метод комплексного добору селекційних матеріалів цукрових буряків на стійкість до гнилей коренеплодів, Литвинюк В. В., Яковець Г. В. (2007)
Яковець B. А. - Розробка і вдосконалення методу ранньої діагностики стійкості до гнилей (2007)
Савіна О. І. - Щодо методики оцінки селекційного матеріалу на стійкість проти стовбуру тютюну (licopersicum virus), Худан Л. I. (2007)
Макрушина Е. М. - Биологическое обоснование нового принципа отбора семян (2007)
Рудник O. I. - Оцінка сортів на охороноздатність за новою методикою (2007)
Макрушин Н. М. - Екологічні основи насінництва овочевих рослин, Макрушина Є. М., Маласай В. М. (2007)
Федорощак Й. М. - Розробка і вдосконалення методики індивідуального поляриметричного добору цукрових буряків на ранніх етапах онтогенезу, Литвинюк В. В., Федорощак Л. Г. (2007)
Гапоненко Г. Д. - Особливості методики визначення економічної ефективності виробництва насіння цукрових буряків, Пиркін В. І., Гореленко В. І. (2007)
Корнєєва М. О. - Добір селекційних матеріалів для гетерозисної селекції за комплексом господарсько-цінних ознак, Ермантраут Е. Р. (2007)
Корнєєва М. О. - Застосування адитивно-домінантної моделі для оцінки ліній цукрових буряків, Ермантраут Е. Р., Власюк М. В. (2007)
Каленська C. М. - Травмованість насіння: методи визначення та шляхи запобігання, Новицька Н. В., Стрихар А. Є. (2007)
Слободяник Г. Я. - Сортовипробування перспективних сортів і гібридів холодку лікарського в умовах України (2007)
Доронін В. А. - Ґрунтовий контроль, як метод оцінки якості насіння цукрових буряків, Бусол М. В., Марченко С. І. (2007)
Кравченко В. А. - Методичні підходи до оцінок ознак помідора в закритому ґрунті (2007)
Корма О. М. - Методичний підхід щодо визначення фітосанітарного ризику соснової деревинної нематоди (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer5 1934; Nikle5 1970) в Україні, Сігарьова Д. Д. (2007)
Саблук В. Т. - Методи визначення ефективності дії інсектицидів проти основних шкідників цукрових буряків, Грищенко О. М., Сторожик Л. І. (2007)
Сігарьова Д. Д. - Удосконалення методів відбору ґрунтових проб для виявлення вогнищ глободерозу картоплі, Галаган Т. О., Рудник О. І., Жиліна Т. М., Горященко М. В., Свинар О. П. (2007)
Саблук В. Т. - Методи визначення чисельності бурякової нематоди Heterodera sehachtii Schmidt, Григор'єв В. М., Калатур К. А. (2007)
Тимчук В. М. - Застосування графічного моделювання в рамках моніторингу потенціалу регіонального зернового ринку на прикладі Харківської області, Сало О. С. (2007)
Коломацька В. П. - Системний аналіз і комп'ютеризація в селекції рослин (2007)
Коваленко Н. П. - Oптимізація структури посівних площ і спеціалізованих сівозмін методом економіко-математичного моделювання (2007)
Лісовий М. В. - Інформаційна база даних довгострокового стаціонарного досліду з добривами, Кулькова О. В., Бурикіна С. І., Гайваненко О. М. (2007)
Присяжнюк О. І. - Особливості використання статистичного аналізу в с ільськогосподарських досл і дженнях (2007)
Шевченко I. Л. - Інформаційна система супроводження селекційного процесу INTESEL 1.0 (2007)
Улянич О. І. - Використання новітніх методів досліджень в овочівництві, Ковтунюк З. І., Кецкало В. В., Улянич К. Ф., Рогова О. В. (2007)
Красніченко О. Л. - Малогабаритна техніка для польових досліджень, Токаренко В. І. (2007)
Токаренко В. І. - Механізація сівби при виконанні селекційно-насінницьких робіт, Бондаренко Ю. С., Магаляс М. П. (2007)
Бондаренко Ю. С. - Механізація процесу обмолоту рослин при проведенні селекційних робіт, Брагінець B. C., Магаляс Н. П. (2007)
Магаляс М. П. - Післязбиральна обробка насінницького матеріалу в селекції і насінництві, Макаліш A. M., Токаренко В. І. (2007)
Горобей В. П. - Стендові дослідження автоматизації управління висівом насіння котушковими апаратами, Тарімов О. С., Красніченко О. Л., Мироненко Г. М. (2007)
Беспалов I. М. - Лабораторні кліматичні комплекси для дослідів з біологічними об'єктами (2007)
Бабука Т. Я. - Моделювання енергетичних станів напружених гетероструктур на основі β-InSe/In4Se3, Глухов К. Є. (2014)
Бокотей О. В. - Дослідження симетрії коливного спектру кристалів Hg3Te2Cl2, Бокотей О. О., Небола І. І. (2014)
Мар’ян М. І. - Вплив розупорядкування на структуру некристалічних матеріалів та синергетичні ефекти, Юркович Н. В. (2014)
Біганич В. Ю. - Вплив гідростатичного тиску на діелектричні властивості сегнетиелектрика CuInP2(Se0,5S0,5)6, Куриця І. Ю., Герзанич Е.І. (2014)
Біланич Р. М. - Анізотропія пружних властивостей твердих розчинів (PbуSn1-y)2P2S6, Когутич А. А., Євич Р. М., Перечинський С. І. (2014)
Бендак А. В. - Особливості композиційного розу порядкування в кристалах твердих розчинів Cu7(Ge1-xSix)S5I, Ямковий О. О., Біланчук В. В., Студеняк І. П. (2014)
Цигика В. В. - Отримання і властивості стекол (GeS2)X(AsSBr)1-X, Росола І. Й. (2014)
Студеняк І. П. - Фазові переходи в нанорозмірних суперіонних провідниках Cu6PS5I, Бендак А. В., Лучинець М., Maйор M. M., Ільковіч С., Райфферс M., Тімко M. (2014)
Кузьма В. В. - Фотоіндуковані зміни мікротвердості аморфних тонких плівок системи Ge-As-Se, Біланич В. С., Flachbart K., Lofaj F., Csach K., Різак В. М. (2014)
Шуста О. В. - Фазова p,T-діаграма кристалів CuIn1+δP2S6, Сливка О. Г., Шуста В. С. (2014)
Медулич М. М. - Особливості діелектричної поведінки при фазовому переході в шаруватих сегнетоелектриках CuInP2S(Se)6, Майор М. М., Когутич А. А., Мотря С. Ф. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського