Зуєв Р. - Щодо механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини (2011)
Старинський М. - Визначення поняття "валютні правовідносини" (2011)
Банасевич Ірина. - Розподіл ризиків за договором будівельного підряду (2011)
Кузьмич О. - Проблеми правового регулювання договору дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи (2011)
Покачалова А. - Визначення застосовного права до забезпечувальних правочинів в міжнародному приватному праві (2011)
Полюхович В. - Особливості правового змісту інститутів спільного інвестування (2011)
Хортюк О. - Реалізація права на пред’явлення позову в цивільних справах про захист ділової репутації юридичної особи (2011)
Старчук О. - Класифікація принципів трудового права України (2011)
Вівчаренко О. - Об’єктний склад інституту правової охорони в земельному праві України (2011)
Григор’єва Т. - Деякі питання щодо правового стимулювання збереження й захисту водних живих ресурсів (2011)
Решетник Л. - Окремі теоретичні питання щодо диференціації шкоди, заподіяної порушенням права громадян на екологічну безпеку (2011)
Журик Ю. - Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України (2011)
Омельченко А. - Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні на рівні місцевого самоврядування (2011)
Мазур О. - Права особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: історичний аналіз (2011)
Сергєєва Д. - Використання матеріалів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу для організаційно-тактичного забезпечення слідчих дій (2011)
Федоренко В. - Нове наукове дослідження теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (2011)
Біляєва С. О. - Стан вивчення археологічних джерел тюркологічних досліджень в Україні (2014)
Бубенок О. Б. - Следы исчезнувших торков Северного Причерноморья (2014)
Ганиева Э. С. - Крымскотатарские грамматики 20–40 гг. XX века как источник формирования современной лингвистической терминологии (2014)
Godzińska M. - Cem evi – rewriting tradition (2014)
Калинина Т. М. - Места обитания тюрок по представлениям средневековых арабо-персидских писателей (2014)
Кропотова Н. В. - Джонки и меджума в тюркской культуре: литература или фольклор (2014)
Мамутова З. А. - Рукописные книги XIII–XV веков по изучению основ ислама в фондах КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник” (2014)
Мустафазаде Т. Т. - Вопрос о проливах на Лозаннской конференции и позиция советской делегации (2014)
Сеитмеметова С. А. - Коллекция арабоязычной и тюркоязычной литературы религиозной тематики в личной библиотеке Исмаила Гаспринского (2014)
Сейдаметова Н. С. - Проблемы морфемики и словообразования в лингвистических трудах Бекира Чобан-заде (2014)
Stanek K. - The meaning of halk in Turkish language and culture (2014)
Мазепова О. В. - Метафорична концептуалізація емоцій у перській мові (на прикладі концепту страх ) (2014)
Рибалкін С. В. - Сучасна марокканська арабомовна поезія: становлення та еволюція (2014)
Цолін Д. В. - Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки. (Частина І) (2014)
Богомолов О. В. - Кримськотатарська представницька демократія: самоорганізована громада і діалог із владою (2014)
Shestopalets D. - The secularization of Islam: towards a comprehensive analysis (2014)
"Путешествие патриарха Макария Антиохийского”. Перевод Тауфика Кезмы / науч. ред., предисл. и коммент. Ю. И. Петровой (2014)
Зуб Н. М. - XVІІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Київ, 16–18 жовтня 2013 р. ), Мусійчук В. А. (2014)
Рибалкін В. С. - Перша загальноарабська науково-інформаційна база даних (2014)
Боковня В. М. - КДБ УРСР в 1957 – 1964 рр.: структура, завдання, права (2013)
Булавіна С. Є. - Історико-правові засади діяльності культурно-освітніх товариств за збереження національної самобутності на Волині 1921-1939 рр. (2013)
Гулиев А. Д. - Проблемы и перспективы демократизации системы (2013)
Ємельянова К. Ю. - Розвиток правових основ міжнародної співпраці прикордонних військ України (2013)
Завгородній В. А. - Конституційний обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття: стан наукових досліджень, Пшенична Г. Є. (2013)
Киндюк Б. В. - Історико-правова характеристика закону "Про ліси в УНР" (2013)
Лесько І. Б. - Особливості функціонування інституту власності на західноукраїнських землях після встановлення радянського режиму на початку Другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1940 рр.) (2013)
Ли Жень Инь - XVIII съезд коммунистической партии китая и проблемы развития внешней политики КНР (2013)
Ли Жень Инь - Вклад КНР в развитие нефтегазовых отношений с россией и центральноазиатскими государствами в новых условиях (новые инициативы председателя КНР Си Цзиньпина) (2013)
Лісний Д. В. - Переваги викладацької та наукової діяльності для кар’єри практикуючого юриста (2013)
Луцький А. І. - Правова ідеологія як складова державницької ідеології (2013)
Маїк І. С. - Порядок і хаос – фактори впливу на самоорганізований розвиток правової системи суспільства (2013)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові засади об’єкта впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2013)
Скрябін О. М. - Про відомості, які вносяться до єдиного реєстру адвокатів України (2013)
Ткаченко Ю. В. - Принцип конституційної законності (2013)
Шаповал В. Д. - Конституційно-правові підстави відповідальності представницьких органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування (2013)
Якусик Д. В. - Поняття та суть "квазізаконів" в сучасних світових системах права (2013)
Бакалінська О. О. - Теоретичні засади застосування категорії добросовісності в конкурентному праві України (2013)
Біцай А. В. - Моделі медіації у світі та перспективи для України (2013)
Бобуйок І. А. - Договір поруки в римському приватному праві (2013)
Кулик Д. О. - Розрахунковий чек як предмет договору застави (2013)
Курило М. П. - Щодо уніфікації підстав порушень норм процесуального права (2013)
Лічман Л. Г. - Вдосконалення правозастосовчого механізму в сучасному цивільному процесі України (судове рішення) (2013)
Салимов Э. Т. - Субъекты права на защиту чести и достоинства (2013)
Фадєєв А. В. - Правова природа договору аутсорсінгу (2013)
Ясечко С. В. - Правочини з інформацією (2013)
Лук’янчиков О. М. - Дисциплінарна відповідальність чи дисциплінарний вплив? (2013)
Мигаль С. М. - Наслідки здійснення права на страйк у прецедентному праві ЄКСП (2013)
Турко І. І. - До питання про правове розуміння юридичних фактів як підстав виникнення трудових правовідносин (2013)
Антипенко Д. О. - Організаційно-правові засади забезпечення прав і свобод селян за допомогою інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості (2013)
Артеменко І. А. - Громадські об’єднання як учасники судового адміністративного процесу: права та обов’язки (2013)
Бевзенко В. М. - Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості (2013)
Бєлікова М. І. - Адміністративне оскарження актів органів виконавчої влади (2013)
Білик В. О. - Компетенція працівників підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Боднарчук О. Г. - Корупційно-небезпечна поведінка в діяльності публічних службовців (2013)
Борко А. Л. - Особливості дисциплінарної відповідальності суддів в Україні (2013)
Волік В. В. - До питання визначення компетенції суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом (2013)
Гармаш Е. В. - Трансграничное сотрудничество Украины (2013)
Городецька І. А. - Система адміністративно-правових повноважень спеціальних підрозділів (інспекцій), що здійснюють державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу України (2013)
Гулиев А. Д. - Государственный терроризм: государство само не участвует в терроризме, но финансирует террористические группировки, Дудчак В. И. (2013)
Даниленко А. П. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект (2013)
Зозуля О. І. - Особливості організації та діяльності адміністрації президента Республіки Білорусь (2013)
Клюєв О. М. - Сутність та місце профілактичних заходів у правоохоронної діяльності (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття та види принципів діяльності митних органів (2013)
Торяник В. М. - Деякі проблемні питання реалізації державної політики України у сфері контролю за рекламною діяльністю, Піхун Н. А. (2013)
Шаптала C. М. - Щодо вдосконалення державно-правового забезпечення економічної безпеки України в умовах реформування суспільства (2013)
Аксюков С. М. - Правове регулювання адміністративно-правового статусу уповноваженого центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів у Податковому кодексі України (2013)
Березовська С. В. - Контрольні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері їх фінансової діяльності (2013)
Богданюк І. В. - Мета та завдання функціонування Державної фінансової інспекції України (2013)
Голуб Г. М. - Окремі питання фінансово-правової відповідальності у податковій сфері (2013)
Данієлян С. А. - Трансформація правового регулювання спеціальних податкових режимів в Україні (2013)
Кисильова К. В. - Правове регулювання часових критеріїв виконання обов’язку із сплати податків та зборів (2013)
Ларіна О. В. - "Бюджетне відшкодування" та "податковий вексель" як конструкції узгодження обов’язку щодо податку на додану вартість: позиція судових органів (2013)
Острівна Л. В. - Напрями вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності в Україні (2013)
Якубовський Р. В. - Правові аспекти видів бюджетного фінансування навчальних закладів (2013)
Берднік І. В. - Профілактика суїцидів серед працівників органів внутрішніх справ (2013)
Васильєв А. А. - Примусові заходи у виді "хімічної кастрації" як новела кримінального законодавства, Пироженко О. С. (2013)
Грищенко О. П. - Співвідношення та відмежування кримінально-правової фікції і помилки (2013)
Губанова Е. В. - Политическая криминология: интеграция двух наук (2013)
Даньшин М. В. - Міжнаукові зв’язки криміналістики з кримінально-виконавчим правом (2013)
Ларченко М.О. - Кримінологічний аналіз впливу соціальних умов на злочинність в царській Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Маслій І. В. - До питання про визначення поняття та структури злочинності у фінансово-економічній сфері як елемент її кримінологічної характеристики (2013)
Ткачова О. В. - Галузеві засади змін кримінально-виконавчого законодавства у питаннях залучення засуджених до суспільно-корисної праці (2013)
Ященко А. М. - Поняття застосування заходів кримінально-правового характеру (2013)
Бєліков Ю. М. - Запобігання злочинності у діяльності недержавних охоронних організацій та значення кримінологічної характеристики злочинів для забезпечення цієї діяльності (2013)
Ващук О. П. - Прийоми верифікації даних при проведенні слідчих (розшукових) дій (2013)
Леляк О. О. - Угоди в кримінальному процесі держав континентального права (2013)
Макаренко Є. І. - Щодо мети затримання підозрюваного у вчиненні злочину (2013)
Одинцова І. М. - Оскарження рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні стороною захисту (2013)
Асатрян Г. С. - Талантливый востоковед из Луганска (2013)
Маркарян С. А. - Сочинение Халифы ал-Усфури "Тарих” в переводе В. М. Бейлиса и его значение для изучения арабо-хазарских войн (2013)
Саидов З. А. - Об одном из адресатов Мас‘уда ибн Намдара (2013)
Сбродов О. О. - Перспективи дослідження архіву В. М. Бейліса (2013)
Бубенок О. Б. - Календарный цикл в погребально-поминальной обрядности древних тюрок (2013)
Кузьминов П. А. - Д. С. Кодзоков: общественный деятель, чиновник и реформатор (2013)
Мавріна О. С. - Бейський рід Мансур (Мансурських) у Криму в ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Пилипчук Я. В. - Дашт-і Кипчак на перехресті торгових шляхів (2013)
Соегов М. - Туркменский полк, расформированный в 1917 году в Киеве. (В связи со столетием начала Первой мировой войны) (2013)
Хаутала Р. - Католические миссионеры в империи монголов (XIII–XIV вв. ) (2013)
Зуб Н. М. - Київські освітяни та російське просвітництво на Кавказі в ХІХ ст. (2013)
Рябченко Н. П. - Востоковедная тематика на страницах журнала "Россия и АТР” (2013)
Урсу Д. П. - Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині ХІХ–ХХ століттях, Музичко О. Є. (2013)
Сівков І. В. - Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) (2013)
Трубіцина О. С. - Мовні засоби реалізації сугестії в китаємовній масовій комунікації (на прикладі інтерв’ю Ху Цзіньтао іноземним ЗМІ) (2013)
Вертієнко Г. В. - Ритуальний сон у контексті скіфського щорічного свята (2013)
Дрига І. М. - Конфесійна термінологія в караманлійських текстах (2013)
Капранов С. В. - Генезис сакрального простору в міфології сінто (2013)
Кіктенко В. О. - Конфуціанство та/або комунізм: перспективи політичного розвитку Китаю (2013)
Dinh Quang Hai. - The real situation of worker’s cultural and mental life in export processing and industrial zones in Vietnamese and Taiwanese companies in Binh Duong provinces in present-day Vietnam (2013)
Nguyen Quang Thuan - Clean development mechanism (CDM) and legal framework in Vietnam, Tran Thi Thu Huyen. (2013)
Габелко О. Л. - Російсько-український науковий симпозіум "Еллінізм: географічні кордони, хронологічні рамки, сутнісний зміст” (Москва, РДГУ, 21–22 грудня 2012 р. ), Зелінський А. Л. (2013)
Капранов С. В. - Міжнародний семінар "Святі місця: космологічна сила і проблеми довкілля” (Аллахабад, Індія, 5–7 лютого 2013 р. ) (2013)
Нємченко І. В. - Х читання пам’яті Петра Йосиповича Каришковського (Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 11–12 березня 2013 р. ) (2013)
Саїдов З. А. - Міжнародна наукова конференція, присвячена 90-річчю від дня народження доктора історичних наук, професора Вольфа Мендельовича Бейліса (1923–2001) (2013)
Бубенок О. Б. - Світлої пам’яті Валерія Анатолійовича Бушакова, Хамрай О. О. (2013)
Дубровін В. О. - Вплив механічних втрат зерна за молотильно-сепаруючим пристроєм комбайнів на їх продуктивність, Демко О. А., Демко А. А., Надточій О. В., Якимів Р. Я. (2014)
Голуб Г. А. - Моделювання гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем, Кухарець С. М. (2014)
Ловейкін В. С. - Метод синтезу fuzzy-регуляторів, Ромасевич Ю. О. (2014)
Гербер Ю. Б. - Ефективність переробки молока в умовах підприємства виробника молочної сировини, Голуб Г. А., Гаврилов О. В. (2014)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крану за динамічним критерієм, Шевчук О. Г. (2014)
Поліщук В. М. - Собівартість насіння олійних культур для переробки в біодизель (2014)
Ловейкін В. С. - Дослідження динаміки руху молотильного барабана зернозбирального комбайна, Сачик А. П. (2014)
Денисенко М. І. - Термодинамічні процеси тертя та зношування конструкційних матеріалів (2014)
Голуб Г. А. - Математична модель гідрореактивної лопатевої мішалки для виробництва дизельного біопалива, Павленко М. Ю. (2014)
Зубко В. М. - Аналіз особливостей техніко-технологічного забезпечення вирощування озимої пшениці (2014)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху щелеп гідрозахвата за динамічним критерієм, Лимар П. В. (2014)
Семеновський О. Є. - Вдосконалення математичних моделей розробки комплексно-легованих сталей із заданими властивостями (2014)
Поліщук О. В. - Особливості очищення біодизеля (2014)
Броварець О. О. - Модель реалізації прогностично-компенсаційної технології змінних норм внесення технологічного матеріалу (2014)
Мірошник В. О. - Оптимізація ефективності системи керування з використанням узагальненої функції бажаності Харрінгтона, Дудник А. О. (2014)
Давиденко М. О. - Міцність і деформативність елементів, армованих мікрокристалічною і базальтовою фіброю (2014)
Семеновський О. Є. - Стендові випробування шестерень зі сталей 12ХН3А та 15ХГНБТЧ (2014)
Большаков В. Н. - Правове регулювання інженерного моніторингу при дослідженні інтелектуальної власності в АПК, Роговський І. Л., Дубровіна О. В. (2014)
Мельник В. І. - Особливості корпусних деталей та відновлення їх працездатності, Карабиньош С. С., Харьковський І. С. (2014)
Макаревич С. С. - Результати експериментальних досліджень автономного електромеханічного комплексу із компенсованим асинхронним генератором, Чуєнко Р. М. (2014)
Ліннік А. Ю. - Розробка пристрою для очистки гички коренеплодів цукрових буряків, Курка В. П. (2014)
Бойко А. І. - Аналіз конструктивних рішень решіт зернодробарок, направлених на підвищення їх довговічності, Новицький А. В., Морозовська З. А. (2014)
Курка В. П. - Пристрій для динамометрування ґрунтообробних робочих органів (2014)
Большаков В. Н. - Правове забезпечення проведення моніторингу надійності сільськогосподарської техніки, Новицький А. В., Тарасенко С. Є. (2014)
Карабиньош С. С. - Технічний стан деталей типу "ексцентрик” та їх відновлення, Харьковський І. С., Єрошенко В. О. (2014)
Гудова А. В. - Результати експериментальних досліджень скребкового конвеєра для транспортування сільськогосподарських вантажів, Ткаченко О. Ю. (2014)
Хмельовський В. С. - Обґрунтування встановлення робочих органів багатофункціонального змішувача-роздавача (2014)
Сєра К. М. - Енергетичний аналіз роботи малооб'ємного обприскувача на виноградниках (2014)
Войналович О. В. - Класифікація технічних засобів захисту в конструкції мобільної сільськогосподарської техніки, Голод В. П. (2014)
Ловейкін В. С. - Дослідження реологічних властивостей кормосумішей під впливом вібраційних полів, Човнюк Ю. В., Гудова А. В. (2014)
Банний О. О. - Експериментальна установка для проведення лабораторних досліджень точності виконання процесу дозування насіння, Попик П. С. (2014)
Фришев С. Г. - Аналіз пропускної здатності транспортно-технологічного комплексу з безбункерними комбайнами (2014)
Кухарець С. М. - Обгрунтування основних параметрів котлів із верхнім горінням (2014)
Роговський І. Л. - Випробування кабіни МЕЗ за умови оглядовості з робочого місця оператора, Любарець Б. С. (2014)
Semenovsky O. Ye. - Estimating criteria of parts warping during heat treatment (2014)
Аніскевич Л. В. - Управління системами високоточного дозування технологічних матеріалів (2014)
Онищенко В. Б. - Апарат для локального внесення біологічно активних добрив, Теслюк В. В., Морозов О. С., Барановський В. М. (2014)
Фришев С. Г. - Обґрунтування параметрів збирально-транспортного комплексу для цукрових буряків (2014)
Гридякін В. О. - Теоретичне обґрунтування до створення переверстувача стрічок конопель (2014)
Драгнєв С. В. - Обґрунтування системи заготівлі і постачання соломи для енергетичних потреб, Мороз А. І., Мельничук П. В. (2014)
Давиденко О. О. - Експериментальні дослідження залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів круглого перерізу при дії поперечних сил (2014)
Шкарівський Г. В. - Загальна конструкція і напрями вдосконалення енергозасобів класичного компонування (2014)
Гнатюк О. А. - Оцінення ризику травмування трактористів-машиністів під час технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки, Покутний О. О., Білько Т. О. (2014)
Панфілова М. В. - Обгрунтування параметрів МЕЗ з охорони праці (2014)
Дробуш І. В. - Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням (2013)
Дунас О. І. - Аналіз феномена свободи у творчій спадщині античних філософів (2013)
Заворотченко Т. М. - Проблеми конституційно-правових категорій охорони і захисту в політичному праві обирати і бути обраним (2013)
Ілин Л. М. - Впровадження австрійської системи права у Галичині та забезпечення національно-політичних прав українців (2013)
Кармаліта М. В. - Право як спосіб відображення об’єктивних потреб суспільства (2013)
Кириленко І. С. - Суб’єкти локальної нормотворчості в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки (2013)
Корунчак Л. А. - Формування правового звичаю: історично-синергетичний погляд (2013)
Махніцький О. І. - Конституційно-правові принципи судової влади в Україні (2013)
Мотринець С. І. - Механізми реалізації норм парламентського регламенту (2013)
Радейко Р. І. - Теоретико-правові аспекти вирішення проблеми формалізації права (2013)
Сошникова Ю. О. - Правовий статус органів та посадових осіб місцевого самоврядування: український та європейський вимір (2013)
Стукаленко В. А. - Становлення інституту відповідальності за порушення виборчого процесу у окремі періоди існування державності на теренах України (2013)
Гончарова А. В. - Порівняльний аналіз історії виникнення та сучасних норм спадкового права України та Німеччини, Заїка Н. Ю. (2013)
Доценко О. М. - Спростування недостовірної інформації як спосіб захисту права фізичної особи на особисте життя (2013)
Дрішлюк А. І. - До проблеми допоміжних (формально не закріплених) джерел цивільного права України (2013)
Жила О. В. - Особливості регресної вимоги, що виникає у зв’язку із виконанням солідарних зобов’язань (2013)
Іваненко О. В. - Ефективність цивільного судочинства: окремі питання (2013)
Кацюба К. В. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як вид непідприємницьких товариств (2013)
Кожевникова В. О. - Підходи до класифікації фізичних осіб, суб’єктів сімейних правовідносин (2013)
Короєд С. О. - Судові помилки як перешкода ефективності цивільного судочинства (2013)
Кулініч О. О. - Припинення публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів як спосіб захисту цивільних прав та інтересів (2013)
Сліпченко С. О. - Місце об’єктів особистих немайнових правовідносин у системі об’єктів цивільного права (2013)
Софронкова Н. О. - Житло як особливий предмет іпотеки (2013)
Стрибко Т. І. - Загальнотеоретичне визначення договору: поняття та сутність (2013)
Триньова Я. О. - Закон України "про заборону репродуктивного клонування людини": постатейний аналіз (2013)
Харченко З. Ю. - Примирення винного з потерпілим за участі третьої нейтральної сторони – медіатора (2013)
Дубинський О. Ю. - Спори, які виникають з приводу укладання та виконання договорів: проблеми розмежування адміністративної та господарської юрисдикції (2013)
Князєв В. С. - Організаційно-правові аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи їх вирішення (2013)
Коротич Є. О. - Особливості правового статусу суб’єктів господарювання, що виробляють та здійснюють торгівлю медичними виробами (2013)
Кузьменко Т. С. - Категорія бренду з точки зору права та маркетингу (2013)
Поєдинок В. В. - Інвестиційна діяльність як вид господарської діяльності (2013)
Шухатян Х. О. - До питання захисту інтересів відповідача при реалізації заходів забезпечення позову у господарському процесі (2013)
Єделєв Р. С. - Вплив доповідей комітету експертів із застосування конвенцій і рекомендацій МОП на реформування трудового права України (2013)
Запара С. І. - Принципи позасудового захисту права на працю (2013)
Кириченко Т. М. - Удосконалення національного трудового законодавства за допомогою механізму імплементації міжнародних трудових стандартів (2013)
Старчук О. В. - Принципи трудового права згідно проекту Трудового кодексу України (2013)
Стоколоса М. В. - До питання про поняття та види заходів захисту у трудовому праві (2013)
Тищенко О. В. - Проблеми реалізації рішень адміністративних судів з питань соціального захисту громадян в Україні (2013)
Факас І. Б. - Пенсійне забезпечення по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання в умовах проведення в Україні пенсійної реформи (2013)
Шапенко Л. О. - Реалізація права на соціальний захист працівників цивільної авіації: реалії та перспективи (2013)
Піддубна Д. С. - Правовий аналіз функцій суб’єктів, що забезпечують виконання Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (2013)
Чопко Х. І. - Еколого-правові заходи зі збереження видової та популяційної чисельності диких тварин (2013)
Чхало Л. О. - Правове регулювання конярства як правовий субінститут аграрного права (2013)
Жидецька В. В. - Питання удосконалення нормотворчої діяльності Міністерств України (2013)
Жидецька К. В. - Проблеми застосування принципу законності у вирішенні спорів зі стягнення (повернення) пенсії в Україні (2013)
Зубатенко А. В. - Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в системі заходів адміністративно-правового примусу (2013)
Каблов Д. С. - Визначення основних прав та обов’язків членів громадських формувань (2013)
Кочко В. В. - Теоретичні проблеми адміністративно-правової відповідальності на фондовому ринку (2013)
Олійник І. Л. - Теоретико-правовий огляд понятійно-категоріального апарату "державний службовець", "посадова особа", "керівник" (2013)
Олюха В. Г. - Окремі аспекти державного регулювання капітального будівництва в Росії та Білорусі (2013)
Парпан Т. В. - Сучасний стан правового регулювання пожежної безпеки в Україні (2013)
Поклонська О. Ю. - Заходи попередження зловживань в органах виконавчої влади в Україні (2013)
Поляков С. Ю. - Елементи забезпечення законності у внутрішніх військах міністерства внутрішніх справ України (2013)
Прокопенко Т. А. - Теоретичні аспекти правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2013)
Рекун В. А. - Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на виконання художніх творів (2013)
Сатановська М. А. - Деякі пропозиції щодо інституційної спроможності органів державної влади до впровадження державно-приватного партнерства (2013)
Селецький О. В. - Оцінювання професійної діяльності дипломатичних працівників як один з елементів проходження дипломатичної служби (2013)
Сопілко І. М. - Поняття ідентичності та його операціоналізація у інформаційній політиці (2013)
Усікова О. В. - Форми та методи адміністративно-правового управління у сфері трудових відносин (2013)
Фуглевич К. А. - Правовий статус центрів надання адміністративних послуг (2013)
Кривенко Д. В. - Щодо категорії вини при кваліфікації дій юридичної особи-платника податків як суб’єкта адміністративної відповідальності (2013)
Розум О. М. - Інформаційне забезпечення моніторингу податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп (2013)
Соловйова Ю. О. - Методи здійснення податкового контролю, Бударіна О. В. (2013)
Хохуляк В. В. - Європейська фінансово-правова думка кінця ХІХ – початку ХХ ст.: формування вчення про фінансове право (2013)
Чайка В. В. - Сучасні підходи правового регулювання податкової сфери (2013)
Чорноус А. Г. - Визначення межі між податковою оптимізацією та ухиленням від сплати податків (2013)
Шульга Т. М. - Правове регулювання екологічного податку в Україні (2013)
Ковальчук В. П. - Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність як об’єкт кримінологічного дослідження (2013)
Кондратов Д. Ю. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 163 КК України (2013)
Налуцишин В. В. - Визначення ознак об’єктивної сторони хуліганства (2013)
Орловська Н. А. - Актуальні питання системи покарань у контексті побудови санкцій норм особливої частини КК України (2013)
Самойлова О. М. - Запобігання злочинності неповнолітніх за участю громадськості (2013)
Сийплокі М. В. - Удосконалення покарання за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (2013)
Слободзян А.П. - Дослідження проблем детермінант службового підроблення (2013)
Тимощук Ю. С. - Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" (2013)
Фіалка М. І. - До проблеми визначення суб’єкта складу злочину, передбаченого ст. 358 КК України (2013)
Чеботарьова Г. В. - Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності (2013)
Заболотний І. І. - Судовий контроль та прокурорський нагляд у механізмі забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні (2013)
Зайцев А. С. - Проблеми правового статусу деяких моделей сигнальних (стартових) пістолетів виробництва Туреччини та особливості їх криміналістичного дослідження (2013)
Комісарчук Р. В. - Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні фактів незаконної приватизації (2013)
Овчаренко О. М. - Проблеми протидії насильству та незаконному поводженню в органах кримінальної юстиції України (2013)
Письменний Д. П. - Функції обвинувачення та захисту за новим КПК України (2013)
Рибалка О. В. - Представницво і захист адвокатом інтересів потерпілого в кримінальному провадженні (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми розмежування тактичних операцій та тактичних комбінацій у криміналістиці (2013)
Юркова Г. В. - Провадження з примирення сторін у кримінально-процесуальному праві України: порівняльний аналіз (2013)
Коруц У. З. - Теоретичні аспекти регулювання права на справедливий судовий розгляд у національному праві та в практиці Європейського суду з прав людини (2013)
Милославская Л. С. - Влияние внешнего вида судьи на признание его авторитета (2013)
Пташник І. Р. - The challenges to the principle of distinction posed by non-international armed conflicts (2013)
Рабінович М. Л. - Міжнародні та регіональні стандарти захисту прав людини у контексті діяльності транснаціональних корпорацій (2013)
Столярський О. В. - Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю після розпаду СРСР (2013)
Філатов В. В. - Імплементація міжнародних норм як основний засіб удосконалення національного законодавства (2013)
Блюм Я. Б. - Система використання біоресурсів у технологіях отримання біопалив, Циганков С. П., Григорюк І. П., Дубровін В. О., Калетнік Г. М., Рахметов Д. Б. (2014)
Jevich P. - Technical standard for rapeseed oils as fuel, Dubrovyn V. O. (2014)
Дубровін В. О. - Підвищення ефективності виробництва біогазу за рахунок використання стічних вод виноробних підприємств, Поліщук В. М., Лободко М. М., Крусір Г. В., Соколова І. Ф. (2014)
Ловейкін В. С. - Аналіз оптимальних режимів руху гідрозахвата для колод, Лимар П. В. (2014)
Dubrovyn V. O. - Perspectives of nonpilot flying devices in organical farming usage, Myronenko V. G. (2014)
Гридякін В. О. - Про згин жорстко заробленого прутка, Ковбаса В. П., Матюшенко Л. М. (2014)
Дубровін В. О. - Результати лабораторних досліджень з висіву насіння, що забезпечує стабілізацію водно-повітряного режиму в кореневому шарі ґрунту, Шведик М. С. (2014)
Новицький А. В. - Розв’язання основної матриці математичної моделі надійності функціонування складної технічної системи "людина - машина" (2014)
Дубровін В. О. - Дослідження глибини заробки рослинних залишків двох’ярусними плугами, Тищенко С. С., Мороз А. І. (2014)
Банний О. О. - Методика досліджень надійності виконання технологічного процесу висіву пневмомеханічним висівним апаратом з дублюючим дозатором, Попик П. С. (2014)
Ловейкін В. С. - Уточнена модель динаміки руху молотильного барабана зернозбирального комбайна, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2014)
Давиденко М. О. - Визначення міцності сталефібробетонних труб з врахуванням пружно-пластичної роботи розтягнутої зони (2014)
Семеновський О. Є. - Підвищення якості сталі за рахунок оптимізації вмісту РЗМ (2014)
Давиденко М. О. - Розрахунок міцності фібробетонних елементів кільцевого перерізу нормального до поздовжньої осі за деформаційним методом (2014)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання вібраційного транспортування кормосумішей, Човнюк Ю. В., Гудова А. В. (2014)
Большаков В. Н. - Основні методи пошуку та отримання інформації для проведення моніторингу в АПК України, Броварець О. О. (2014)
Новицький А. В. - Моніторинг тенденцій розвитку системи технічного обслуговування і ремонту лісогосподарської техніки (2014)
Ловейкін В. С. - Вплив зміни режиму різання біологічного матеріалу на якість обробленої поверхні, Рибалко В. М. (2014)
Роговський Л. Л. - Формування методології до елементної бази сільськогосподарських машин (2014)
Тітова Л. Л. - Методичні положення потреби в мобільних засобах техобслуговування лісових МЕЗ, Роговський І. Л. (2014)
Панфілова М. В. - Стійкість сільськогосподарських МЕЗ за параметрами охорони праці (2014)
Карабиньош С. С. - Результати вивчення можливостей реалізації способів неруйнівного контролю при їх виборі (2014)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз руху крана-штабелера з урахуванням механічної характеристики двигуна, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2014)
Поліщук О. В. - Дослідження впливу частоти обертання валу мішалки на лужність дизельного біопалива при його очищенні (2014)
Ovchar R. F. - Terms of solutions of weakly perturbedlinear boundary problems (if k=-2) (2014)
Бистрий О. М. - Кількісні показники для оцінки експлуатаційно-технологічної безвідмовності зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2014)
Потапова С. Є. - Обладнання для напування тварин (2014)
Пришляк В. М. - Теоретичні дослідження пневмовтрат трьохтрубного концентричного тепло утилізатора, Яропуд В. М., Ковязін О. С., Алієв Е. Б. (2014)
Бойко А. І. - Зношування поверхні решета під дією зернового матеріалу, Новицький А. В., Морозовська З. А. (2014)
Банний О. О. - Результати впливу резервного дозатора на точність висіву просапних технічних культур пневмомеханічним апаратом (2014)
Нездвецька І. В. - Визначення впливу конструкційних параметрів сушарки на технологічні показники процесу сушіння цикорію кореневого (2014)
Дерев’янко Д. А. - Формалізація деформації і травмування зернівки, поверхню якої надано еліпсоїдом обертання (2014)
Роговський І. Л. - Стохастичність забезпечення працездатності сільськогосподарських машин (2014)
Тітова Л. Л. - Коефіцієнт готовності лісових МЕЗ (2014)
Матухно Н. В. - Техніко-економічні показники застосування вдосконалених механізмів приводу висівних апаратів посівних машин (2014)
Довжик М. Я. - Корегування показань манометра при вимірюванні тиску в ґрунті пневматичними пресіометрами, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2014)
Овчар Р. Ф. - Слабозбурена лінійна крайова задача для систем з імпульсною дією (2014)
Фришев С. Г. - Визначення складу збирально-транспортного комплексу із застосуванням автомобільних напівпричепів самоскидів (2014)
Від редакційної колегії (2013)
Бойко А. - Виховні ідеали та педагогічні настанови В. О. Сухомлинського, Степаненко М. (2013)
Федій О. - Естетотерапевтичний дискурс ідеї людиноцентризму в сучасному освітньому просторі (2013)
Лутфуллін В. - Структурування навчального матеріалу як головний чинник усунення навчальних перевантажень (2013)
Семеновська Л. - Процес реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття) (2013)
Цина А. - Охорона праці в галузі професійної освіти майбутніх учителів засобами педагогічних технологій (2013)
Щербяк Ю. - Особливості підготовки фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" у Тернопільському національному економічному університеті (2013)
Чирва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні (2013)
Погребняк В. - Методичні засади формування полікультурного виховного середовища вищого навчального закладу у педагогічному досвіді США (2013)
Кузьменко Г. - Розвиток пізнавальної мотивації на лекціях із фізики (2013)
Нізовцев А. - Організаційно-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх інженерів, Беленьков М. (2013)
Тимощук Г. - Дидактичні аспекти вивчення економічних дисциплін (2013)
Боярчук Н. - Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів (2013)
Дем'яненко Н. - "Громадівський соціалізм" М. П. Драгоманова: витоки,сутність,еволюція змісту (2013)
Год Б. - Місце освіти в суспільно-політичному русі США 20-40-х років XIX століття (2013)
Ільченко О. - Роль жінок у благодійній діяльності чоловіків в освіті України XVII-70-х рр. XVIII ст. (2013)
Фазан В. - Просвітницько-педагогічна діяльність Києво-Печерських ченців на українських землях у XVIII ст. (2013)
Хоменко А. - Проблема професійної компетентності вчителя у творчості видатних педагогів Полтавщини, Заливча Т. (2013)
Фарбак Т. - Науково-викладацька діяльність М. Лавровського у вищих навчальних закладах України (1852-1882) (2013)
Гончарук А. - Педагогічний професіоналізм учителя у творчій спадщині О. Г. Мороза (2013)
Мокляк В. - Особливості нормативно-правового регулювання студентського самоврядування (XIX-поч. XX ст.) (2013)
Іноземцев В. - М. І. Пирогов: провідна роль професіоналізму вчителя у здійсненні заохочень і покарань учнів (2013)
Касютін Ю. - Фактори соціалізації особистості у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва (2013)
Савченко О. - Про чинники оптимізації (рецензія на монографію А. М. Бойко "Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання") (2013)
Тищенко Т. - Конкурс студентських наукових робіт імені А. С. Макаренка у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, Цина В. (2013)
Наші автори (2013)
Хомяков В. - Формування людського капіталу: результати і тенденції (2014)
Журба І. - Сучасні аспекти розвитку Kазахстану в системі світового господарства за умов новітніх глобалізаційних процесів (2014)
Лобов С. - Резерви прискорення бізнес-процесів внаслідок використання автоматизованих інформаційних систем, Нусінов В. (2014)
Макара О. - Формування резерву за оптимального розподілу наявних фінансових ресурсів (2014)
Ткаченко Н. - Системний підхід до реалізації страхових продуктів, Рябоконь Н. (2014)
Задорожний І. - Проектування результативних систем управління, Шигимага А., Задорожний С. (2014)
Вяткіна Т. - Сучасний інструментарій розроблення стратегії як засіб реалізації стратегічного управління підприємством (2014)
Демиденко В. - Особливості формування та використання ресурсного елементу потенціалу підприємства, Веретільник Л. (2014)
Корнієнко І. - Стратегія диверсифікації як спосіб підвищення конкурентної діяльності підприємства, Ільченко Н. (2014)
Кудріна О. - Діалектика формування та реалізації стратегії розвитку промислового потенціалу регіону (2014)
Лащак В. - Видатково-бюджетний механізм впливу на споживчі ціни в Україні, Козуб Ю. (2014)
Матюх С. - Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх послуг (2014)
Юринець З. - Структурно-функціональні характеристики формування інноваційної економіки (2014)
Ковальчук Я. - Шляхи активізації інноваційної діяльності в регіоні (2014)
Федоренко О. - Заходи щодо формування цільового потенціалу машинобудівних підприємств на засадах кластерної концепції (2014)
Момот Л. - Факторинг та перспективи його розвитку в Україні (2014)
Бабух І. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення міст як системна проблема (2014)
Єльнікова Ю. - Науково-методичні засади розвитку державного регулювання ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Камінська І. - Бюджет витрат на персонал через призму мотиваційних профілів (2014)
Мальцева В. - Формування вимог до методичного інструментарію оцінки якості страхових послуг (2014)
Наденко І. - Формування напрямів соціально-економічного розвитку регіону в сучасних умовах (2014)
Петринка В. - Аспекти енергозбереження у формуванні планів інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Сагарьова Д. - Передумови розвитку постмитного контролю в Україні (2014)
Черних О. - Оцінка конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємства (2014)
Мережаный П. Г. - Повышение сопротивления генератора тока, Павлов Л. Н. (2014)
Волошин А. А. - Исследование частотных характеристик перестраиваемой микрополосковой антенной структуры пропускания, Руда Н. А., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2014)
Borisova A. - Analysis of Metal-dielectric Nanocomposite Coatings with Ferromagnetic Inclusions for Electromagnetic Protection of Electronic Devices, Machulyansky A., Yakimenko Y. (2014)
Didenko Y. V. - Temperature Dependences of Losses in High Frequency Dielectrics, Poplavko Y. M., Tatarchuk D. D. (2014)
Кузьмичёв А. И. - Плазменные системы высокого давления с микроструктурированными электродами. Часть 2. Конструкции микроструктурированных элетродных систем для генерации нетермической неравновесной плазмы при атмосферном давлении, Чаплинский Р. Ю. (2014)
Trubin A. A. - Scattering of the optical pulses on multiple micro-resonator band-stop filters (2014)
Дидковский В. С. - Передаточная функция улитки внутреннего уха человека. Часть 1, Лунева С. А., Калинин С. С. (2014)
Найда С. А. - Підбір імплантатів для заміни слухових кісточок людини на основі моделі зв’язаних контурів, Богданова Н. В., Ковальова О. В. (2014)
Дерепа А. В. - Свойства плоской, вертикально ориентированной антенной решетки в присутствии абсолютно жесткой сферы, лежащей на границе разделения сред "вода — воздух" (2014)
Шарапов В. М. - Методика расчета передаточных характеристик пьезокерамического преобразователя в режиме излучения ультразвуковых волн. Часть 1. Расчет коэффициента электромеханического преобразования лучателя, Петрищев О. Н., Романюк М. И., Сотула Ж. В. (2014)
Короненко А. М. - Метод ефективного динамічного розподілення каналів між голосовими викликами та даними (2014)
Кулаков Ю. О. - Метод оптимізації ярусно-паралельної форми подання задачі для реконфігурованих обчислювальних систем, Клименко І. А. (2014)
Можаев А. А. - Усовершенствование математической модели защищенной информационно-телекоммуникационной системы с использованием теории чувствительности, Семенов С. Г., Казимирова В. В., Можаев М. А. (2014)
Любимова Н. А. - Анализ эффектов спектральной нестационарности в процессах загрязнения воздушной среды (2014)
Information for authors (2014)
Титул, зміст (2008)
Холод Б. І. - Трансформація змісту і функцій наукових шкіл в умовах інтернаціоналізації наукової діяльності (2008)
Задоя А. О. - Структурні зміни зовнішньоторговельної діяльності України та валютний курс, Галась О. І., Круцяк Д. Б. (2008)
Дядько Є. А. - Ґенеза соціалізації економіки (2008)
Ландовська Л. П. - Роль заощаджень та інвестицій у ринковій економіці (2008)
Скоробогатов А. В. - Трансакційні складові функціонування фірми у ринковому середовищі (2008)
Ткаченко В. А. - Моделювання рішень при створенні системи економічної безпеки на підприємстві, Судакова О. І. (2008)
Грекова В. А. - Розробка критерію ефективності використання та оновлення основних фондів (2008)
Крамаренко Г. О. - Удосконалення фінансово-економічного механізму господарства пасажирських перевезень залізничного транспорту України на основі економіко-математичного моделювання, Скалозуб В. В., Вишнякова І. М. (2008)
Дробязко С. И. - Применение элементов системы бюджетирования в управлении затратами (2008)
Липова Е. Ю. - Инвестиционная политика Украины как элемент социально-экономической политики государства (2008)
Болгар Т. Р. - Мониторинг уровня финансовой безопасности банков - необходимое условие экономической безопасности страны (2008)
Бершадская И. Н. - Управление капиталовложениями в условиях лимитирования финансовых ресурсов (2008)
Рогунова С. М. - Організаційні засади створення системи внутрішнього фінансового контролю і аудиту в бюджетній сфері на регіональному рівні (2008)
Вареник В. Н. - Теоретические подходы к определению категории "денежные потоки" (2008)
Павлова В. А. - Інтернет і сучасні кабінетні дослідження в системі інформаційного забезпечення, Мячин В. Г., Жукова А. Г. (2008)
Поповиченко И. В. - Система мотивации менеджеров по продажам, Терник Е. А. (2008)
Македон В. В. - Сутність та особливості сучасних корпоративних злиттів і поглинань (2008)
Богдан О. І. - Проблеми використання когнітивних методів у стратегічному управлінні, Арістаров Є. М. (2008)
Кириченко В. В. - Дослідження уявлень персоналу про організацію (2008)
Меллер А. С. - Ошибки материальной мотивации (2008)
Пикалов В. Л. - Управление знаниями как важнейший элемент интеграционной системы управления торговым предприятием (2008)
Холод Е. Г. - Современные инструменты анализа сложных экономических систем, Ризун Н. О. (2008)
Пушкар О. І. - Ефективність інвестиційного процесу в регіонах та шляхи її підвищення (2008)
Юдина Е. И. - Инновационное развитие региона - фактор ресурсосбережения и форма экономического роста (2008)
Костромський М. В. - Державна інвестиційна політика та її вплив на еокномічний розвиток України (2008)
Чорная О. Е. - Тенденции и прогнозы развития мировой экономики, оценка региональных аспектов (2008)
Яковлєва Н. Г. - Іноземний інноваційний капітал в економіці України (2008)
Левшаков С. Ф. - Оценка влияния денежных потоков трудовых мигрантов на экономику стран мира (2008)
Момот В. Є. - Методологія сумісного використання case-study та англомовного занурення у викладанні економічних та менеджерських дисциплін, Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П., Жевага В. А. (2008)
Полторак В. А. - Социологические исследования социальной и образовательной эффективности внедрения болонской конвенции в вузе (2008)
Макарова Н. С. - Самостійна робота студента - важлива складова сучасного навчального процесу (2008)
Павлов К. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2014)
Гривківська О. - Переваги застосування інформаційних систем в управлінні підприємствами громадського харчування, Даніалі Фарзам. (2014)
Тополевська О. - Ринкові потреби та динаміка споживання м’ясо-молочних продуктів на регіональних ринках України та світу (2014)
Клюс Ю. - Характеристика методів управління інноваціями в корпорації (2014)
Волинець В. - Новий сценарій фінансового аналізу діяльності підприємств для аналітичної інформаційної системи "Audit Expert", Гордополова Н., Гордополов В. (2014)
Уманська В. - Стан амортизаційної політики в Україні, Кузьменко О. (2014)
Клопов І. - Концептуальні положення моделювання діяльності комерційного банку на основі імітаційного підходу, Олександров Д. (2014)
Сотула О. - Соціальний аудит як важлива складова економічного розвитку держави, Юсіф Н. (2014)
Фатенок-Ткачук А. - Причинно-наслідковий механізм кредитування діяльності підприємства, Харчук М. (2014)
Ізмайлов Я. - Облік надходження фінансових інвестицій за міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Чебан Ю. - Особливості обліку і контролю адміністративних витрат: теоретичні аспекти і напрями удосконалення (2014)
Сирцева С. - Класифікація витрат на інноваційну діяльність в бухгалтерському обліку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Даценко Г. - Стан та проблемні аспекти державного фінансового контролю за сплатою податку на прибуток в Україні, Левченко І. (2014)
Сисюк С. - Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування, Бенько І. (2014)
Басюк Т. - Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Височан О. - Екзогенно обумовлені види витрат на створення туристичного продукту в умовах економічної інтеграції (2014)
Керанчук Т. - Особливості та напрями державного регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Власенко Т. - Оптимізація виробничої програми підприємств галузі птахівництва (2014)
Семененко О. - Організаційна культура підприємства в системі управління змінами (2014)
Коломицева О. - Формування методики оцінювання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств, Васюк Н. (2014)
Боняк В. О. - Методи конституційно-правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів України: поняття, система (2012)
Ведєрніков Ю. А. - Законодавча дефініція у правовому регулюванні (2012)
Завгородній В. А. - Вибори до парламенту України: пошук оптимальної виборчої системи, Азаров А. Д. (2012)
Корнієнко М. В. - Співвідношення права ЄС та європейського права (2012)
Носенко О. В. - Конституційно-правовий статус і нормотворча діяльність ради міністрів Автономної Республіки Крим (2012)
Христова Ю. В. - Актуальні питання застосування в Україні міжнародних договорів щодо відповідальності за окремі групові злочини (2012)
Грабильнікова О. А. - Історичні етапи становлення і розвитку інституту виборців в Україні (2012)
Зейналов М. Г. - Взаимодействие местных органов исполнительной власти и муниципалитетов в обеспечении прав и свобод граждан (2012)
Зуєв Р. І. - Співвідношення правничих категорій "забезпечення", "охорона" і "захист" у діяльності міліції громадської безпеки щодо прав і свобод людини (2012)
Ситник Ю. М. - Державні органи в системі забезпечення конституційного права громадян України на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Сьох К. Я. - Зміст конституційного права громадян України на службу в органах місцевого самоврядування (2012)
Томаш Л. В. - Співвідношення громадянського суспільства і держави (2012)
Kулиев И. О. - Международное воздушное право как отрасль международного права, Халилов З. З. (2012)
Мустафаева А. И. - Формирование национального законодательства Азербайджанской Республики о биоэтике и международная конвенционная практика (2012)
Рустамзаде А. Х. - Анализ судопроизводства, связанный с индивидуальными жалобами в конституционном суде Азербайджанской Республики (2012)
Барахтян Н. В. - Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання (2012)
Жернаков М. В. - Економічний аналіз податкового права: розвиток і сучасність (2012)
Золотухіна Л. О. - Трудовий договір і трудова угода: співвідношення понять (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Фінансово-правові проблеми відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів публічної влади (2012)
Теремецький В. О. - Електронна податкова звітність: міжнародний досвід та проблеми впровадження в Україні (2012)
Чабаненко М. М. - До питання про систему та особливості галузевих принципів аграрного права (2012)
Бойчук Т. В. - Принципи організації систем гарантування заощаджень та можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні (2012)
Уралова Ю. П. - Щодо умов виконання договорів медичного страхування через організацію асистанс (2012)
Шкилєва Н. В. - Правовий режим нерухомості на межі бюджетного та податкового регулювання (2012)
Эйвазова С. А. - Сотрудничество в сфере взаимной защиты и поощрения инвестиций между Европейским Союзом и Азербайджаном (2012)
Мінка Т. П. - Онтологічна характеристика правового режиму (2012)
Миронюк Р. В. - Поняття та сутність адміністративного процесуального права: сучасні підходи до розуміння (2012)
Олійник О. В. - Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Стрельченко О. Г. - Специфіка проступку як складової частини адміністративного делікту (2012)
Бєлік В. О. - Корупція в Україні: стан і проблеми (2012)
Орєхов О. І. - Перегляд справ про адміністративні правопорушення: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2012)
Терентьєва О. К. - Адміністративна відповідальність у сфері адміністрування плати за землю в Україні (2012)
Чуприна Г. В. - Загальноправові принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування адміністративними судами при розгляді справ з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства (2012)
Байда А. О. - Проблеми кримінальної відповідальності за незаконну фармацевтичну діяльність (2012)
Блага А. Б. - Вторинна профілактика насильства в сім'ї (2012)
Богатирьова О. І. - Європейські правила пробації та передумови їх застосування в Україні (2012)
Дячкін О. П. - Зловживання службовими повноваженнями: суспільна небезпечність і кримінальна відповідальність (2012)
Кириченко О. В. - Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони (2012)
Олійничук Р. П. - Еволюція та сучасний зміст поняття "громадський порядок" у теорії кримінального права (2012)
Шевченко О. А. - Запобігання злочинам як один із приоритетних напрямів протидії злочинності (2012)
Іваненко Ю. Л. - Бродяжництво як маргінальне соціально негативне явище у суспільстві (2012)
Овчарик Н. О. - Особа корисливого злочинця у системі емпіричного дослідження викрадень чужого майна з автомобілів (2012)
Попович О. В. - Роль кримінальної субкультури в ґенезі рецидивної злочинності (2012)
Стасенко В. І. - До питання про визначення поняття вуличної злочинності (2012)
Терещук С. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України (проблеми застосування та вдосконалення заохочувальної норми) (2012)
Шаблиста О. О. - Витоки та сучасний стан кримінально-правової охорони державної таємниці (2012)
Тертишник В. М. - Суд присяжних: суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України, Солнишкіна Н. С. (2012)
Уваров В. Г. - Проблеми підстав затримання та взяття підозрюваного під варту в контексті європейських стандартів (2012)
Єфімов М. М. - Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства (2012)
Пашазаде М. А. - Некоторые суждения о понятии процессуальной формы в уголовном судопроизводстве (2012)
Риб’янець С. А. - Проблемні питання допиту неповнолітніх підозрюваних за злочинами кваліфікованими у відповідності до ст. 259 КК України (2012)
Неженець Е. В. - Основнi тенденцii розвитку традицiйних засобiв навчання iноземнiй мовi студентiв юридичних спецiальностей та використання нових iнформаційно-комунiкативних технологiй (2012)
Скрябін О. М. - Місце навчальної дисципліни "Психологія адвокатської діяльності" у процесі професійно-психологічної підготовки студентів юридичних факультетів (2012)
Титул, зміст (2014)
Оскольський В. В. - Кластеризація - вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України (2014)
Ніколаєв Є. Б. - Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів (2014)
Гуменюк В. В. - Економічна природа курортної ренти та її фінансовий потенціал (2014)
Мазур В. Л. - Проблеми регулювання ринку брухту чорних металів в Україні, Тимошенко М. В., Мазур С. В. (2014)
Шкарлет С. М. - Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України (2014)
Луніна І. О. - Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ (2014)
Булана О. О. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки впливу державної підтримки підприємств на національну економіку (2014)
ІХ Пленум Спілки економістів України та Міжнародна науково-практична конференція (2014)
Колот А. - Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових досліджень (2011)
Петрова І. - Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності (2011)
Сергієнко О. - Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування (2011)
Федірко Н. - Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України, Федірко О. (2011)
Карпенко В. - Зайнятість сільського населення України як умова ефективного відтворення кадрового потенціалу аграрного сектора (2011)
Тимошек Т. - Потреба галузей економіки у кваліфікованих кадрах і пропозиція освітніх послуг: структурні невідповідності (2011)
Боков О. - Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України як передумова підвищення рівня життя населення (2011)
Титул, зміст (2014)
Геєць В. М. - Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України (2014)
Шаров О. М. - Вихід з кризи: уроки "плану Маршалла" та перспективи для України (2014)
Соловйова Н. І. - Інтеграційні процеси державного прогнозування: постіндустріальна детермінація (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Міжрегіональний рух товарів і послуг як новітній індикатор економічної безпеки регіонів України, Дронь Є. В. (2014)
Мортіков В. В. - Концепція споживчого надлишку та економічна політика (2014)
Ковальський М. Р. - Державне управління землями рекреаційного призначення (2014)
Волохова І. С. - Місцеве оподаткування: реалізація загальних принципів (2014)
Левицька С. О. - Про відтворення ресурсного потенціалу України в контексті її інтеграції в ЄС, Скрипчук П. М. (2014)
Зміст журналу "Економіка України" за 2014 рік (2014)
Титул, содержание (2014)
Оскольский В. В. - Кластеризация - весомый фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины (2014)
Николаев Е. Б. - Адаптация украинских научных экономических журналов к современным международным академическим стандартам (2014)
Гуменюк В. В. - Экономическая природа курортной ренты и ее финансовый потенциал (2014)
Мазур В. Л. - Проблемы регулирования рынка лома черных металлов в Украине, Тимошенко М. В., Мазур С. В. (2014)
Шкарлет С. Н. - Информационная экономика как основа социально-экономической регенерации Украины (2014)
Лунина И. А. - Бюджетная децентрализация: цели и направления реформ (2014)
Буланая А. А. - Теоретико-методологические подходы к оценке влияния государственной поддержки предприятий на национальную экономику (2014)
ІХ Пленум Союза экономистов Украины и Международная научно-практическая конференция (2014)
Яценко В. - Активізація інноваційної підприємницької діяльності в Україні (2013)
Новодворська В. - Організація облікового процесу: теоретико-методологічний аспект, Любар О. (2013)
Кулик В. - Нормативно-правове забезпечення облікової політики та суб’єкти її формування (2013)
Майданевич П. - Учет процесса реализации продукции (2013)
Яцунська О. - Деякі проблемні питання обліку основних засобів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (2013)
Фірко Н. - Економічна сутність прибутку та його місце в системі бухгалтерського обліку, Канак Й. (2013)
Козаченко А. - Етапи та послідовність здійснення внутрішньогосподарського контролю невиробничих витрат (2013)
Куцинська М. - Аудит інноваційної діяльності: організаційний, технологічний та економічний аспекти (2013)
Шерстюк О. - Оцінювання подальших подій в аудиті фінансової звітності (2013)
Торопова І. - Облік витрат на обслуговування і управління виробництвом та їх розподіл на підприємствах рибної промисловості (2013)
Назарова К. - Сучасні тенденції, причини та наслідки еволюції стандартів внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Гасюк Л. - Управління підприємством: системний підхід (2013)
Ротанов Г. - Удосконалення інформаційного забезпечення промислового підприємства (2013)
Сидорук І. - Застосування проектного підходу для підвищення ефективності програмно-цільового методу управління регіональним розвитком малого підприємництва (2013)
Машталяр Г. - Формування облікової політики підприємства (2013)
Майстер Л. - Оцінка рівня конкурентоспроможності персоналу підприємств галузі машинобудування Вінниччини (2013)
Терловая В. - Теоретические и практические вопросы учета автомобильных шин на предприятии (2013)
Кундеус О. - Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах, Галещук С. (2013)
Чаплінська А. - Оцінка товарних запасів та їх оборотності на підприємствах роздрібної торгівлі, Бабчук Г. (2013)
Бурак І. - Класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості на торговельних підприємствах (2013)
Басюк Т. - Моніторингова система як інструмент контролю за інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості (2013)
Овсюк Н. - Методологічні засади формування резерву майбутніх відпусток працівникам (2013)
Тимофієва Г. - Інноваційна складова конкурентних переваг аграрних підприємств на світовому аграрному ринку (2013)
Шарапа О. - Державне регулювання розвитку виробничо-збутової діяльності аграрного сектора економіки (2013)
Фостолович В. - Механізм впровадження екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах в умовах Вінницької області, Штурма Х. (2013)
Кошельник В. - Собівартість продукції як чинник підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств, Пазинич О. (2013)
Устік Т. - Проблеми і перспективи регулювання обсягів виробництва та якості молочної продукції, Помаз О. (2013)
Дубініна М. - Інституційне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва, Мачильська Л. (2013)
Ємчук Л. - Концепція управління машинобудівним підприємством в імперативах розвитку інформаційних систем (2013)
Лучкова М. - Закономірності галузевого розвитку машинобудівних підприємств України (2013)
Горячих М. - Роль статистических методов в измерении взаимосвязи между социально-экономическими явлениями (2013)
Голик М. - Інформаційне забезпечення при здійсненні оцінки фінансового стану позичальників банками України (2013)
Стрижиченко Н. - Транскордонне співробітництво: сутність та форми (2013)
Коробка С. - Сучасні тенденції та стратегії розвитку туризму в сільській місцевості (2013)
Височан О. С. - Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності операторської функції ціноутворення на туристичному ринку, Височан О. О. (2013)
Ксьонжик І. - Системна характеристика показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Cieslik R. - Total accruals as a measure of earnings quality: some evidence from Ukraine, Kostiak R. (2013)
Піньковська Г. - Культурне середовище України: фактори та тенденції формування (2013)
Джур О. - Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі (2013)
Гушко С. - Модель управління ризиками і внутрішній аудит (2013)
Приварникова І. - Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні, Ковальова А. (2013)
Бобровська В. - Напрями вдосконалення системи обліку основних засобів (2013)
Велиев А. Г. - Некоторые пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственных земель Азербайджана (2013)
Каменський А. - Напрями державної інноваційної програми сталого розвитку АПК (2013)
Гончаров В. - Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств, Гончаренко М. (2013)
Горова К. - Історичний розвиток аутсорсингу (2013)
Горовий Д. - Прояви синергетичного та анергетичного ефекту при формуванні віртуального капіталу підприємства шляхом угод злиття та поглинання (2013)
Могилова А. - Концепція EVA як основа оцінки та управління вартістю підприємства (2013)
Лахтіонова Л. - Типи ліквідності підприємств у зовнішньому та внутрішньому фінансовому аналізі на основі відносних її показників (2013)
Погорелова Е. - Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации инновационных проектов, Баланенко Е. (2013)
Юрій С. - Державний борг України: реалії сьогодення (2013)
Титул, содержание (2014)
Геец В. М. - Институциональная обусловленность инновационных процессов в промышленном развитии Украины (2014)
Шаров А. Н. - Выход из кризиса: уроки "плана Маршалла" и перспективы для Украины (2014)
Соловьева Н. И. - Интеграционные процессы государственного прогнозирования: постиндустриальная детерминация (2014)
Харазишвили Ю. М. - Межрегиональное движение товаров и услуг как новейший индикатор экономической безопасности регионов Украины, Дронь Е. В. (2014)
Мортиков В. В. - Концепция потребительского излишка и экономическая политика (2014)
Ковальский М. Р. - Государственное управление землями рекреационного назначения (2014)
Волохова И. С. - Местное налогообложение: реализация общих принципов (2014)
Левицкая С. А. - О воспроизводстве ресурсного потенциала Украины в контексте ее интеграции в ЕС, Скрипчук П. М. (2014)
Содержание журнала "Экономика Украины" за 2014 год (2014)
Алєксєєва Г. М. - Інноваційні підходи до використання комп’ютерної графіки в процесі підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2014)
Алтухова Г. Н. - Педагогические условия подготовки студентов к организации межкультурного взаимодействия школьников (2014)
Бабенко Л. В. - Проблема соціалізації особистості в педагогіці національно-культурного виховання (2014)
Богданова М. М. - Ґенеза феномену цінностей і специфіка основних аксіологічних ідей (2014)
Буянов П. Г. - Неперервна професійна освіта у світовій педагогічній думці (2014)
Вертипорох Д. Я. - Теоретичні основи предметної підготовки майбутніх учителів технології за профілем "Автосправа” (2014)
Вєлкова О. В. - Формування культури професійної взаємодії майбутнього менеджера засобами тренінгу (2014)
Вєнцева Н. О. - Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917-1920 рр. (2014)
Гриценко А. П. - Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії (2014)
Герасимчук Т. В. - Сучасний стан інформатизації освіти як засада для підготовки компетентного фахівця (2014)
Гриджук О. Є. - Специфіка навчальних текстів для викладання фахової термінології студентам вищих навчальних закладів лісотехнічного профілю (2014)
Гуренко О. І. - Стан сформованості полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів: результати констатувального експерименту (2014)
Давиденко Г. В. - Моделі та форми впровадження інклюзивної освіти в рамках педагогічної інноватики (2014)
Дольме М. М. - Дистанційне навчання: переваги та недоліки (2014)
Єфименко Ю. О. - Комп’ютерний лабораторний практикум з цифрової техніки (2014)
Зайцева Л. І. - Формування практичних умінь студентів під час вивчення фахових дисциплін (2014)
Засименко В. В. - Teaching filling up professional logistic documentation in English (2014)
Канюк Г. И. - Универсальная структурно-функциональная модель обучения основам энерго- и ресурсосбережения будущих инженеров-педагогов, Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф., Омельченко Л. Н. (2014)
Кітова О. А. - Підготовка молоді до майбутньої трудової діяльності в педагогічних поглядах Д. Тхоржевського (2014)
Коваленко Д. В. - Особливості професійно-правової підготовки майбутнього фахівця у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі (2014)
Козинець О. В. - Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушеннями слуху в працях Р. Г. Краєвського (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Концептуальна модель організації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах кар’єро зорієнтованого підходу (2014)
Коростелін М. О. - Технологія формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження конфліктів у професійній діяльності (2014)
Кудінов М. В. - Формування готовності до автоматизованого проектування інформаційних систем у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Куценко С. В. - Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2014)
Лаврентьєва Н. В. - Зміст професійної підготовки вчителя музики в контексті формування методичного мислення (2014)
Лебідь О. В. - Стратегічне управління в системі освіти (2014)
Лісіна Л. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрантів до проектування технологій навчання (2014)
Лук’янчиков М. І. - Проблема проектування навчальної діяльності майбутнім учителем у процесі фахової підготовки (2014)
Лук’янчикова О. О. - Наукові підходи до проблеми управління навчальною діяльністю (2014)
Любченко О. В. - Конфліктологічні уміння майбутніх економістів та їх формування засобами діалогічно-дискусійних технологій (2014)
Малихін А. О. - Стан методичної підготовки вчителів технологій (трудового навчання) у вищих педагогічних навчальних закладах України (2014)
Малихін В. А. - Компетентність у галузі безпеки інформаційних систем як складова фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Місько Н. В. - Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст) (2014)
Наход С. А. - Інтерактивні технології у формуванні прогностичних умінь майбутніх фахівців (2014)
Немченко С. Г. - Порівняльна характеристика традиційного та рефлексивного управління (2014)
Онищенко С. В. - Конструкторсько-технологічна компетентність як компонент професійної компетентності майбутніх учителів технології (2014)
Панова С. О. - Дослідження рівня сформованості фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеології (2014)
Подопригора Н. В. - Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики (2014)
Піскурська Г. В. - Модель сучасного менеджера зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Савицький А. М. - Нейропсихологічні та нейрофізіологічні аспекти навчання дітей з синдромом Дауна (2014)
Сиващенко С. І. - Освітнє середовище формування культури праці в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки (2014)
Сичікова Я. О. - Історія фізичних досліджень у викладанні фізики педагогічних вишів (2014)
Смагулова Н. О. - Дуалістична сутність інженерно-педагогічної освіти (2014)
Соловій У. В. - Формування комунікативної компетенції студента-іноземця у процесі вивчення української мови (2014)
Турчин Т. М. - Методична модель модернізації початкової музичної освіти в Україні (2014)
Хоменко В. Г. - Зміст дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Чернєга О. А. - Формування критичного мислення студентів засобами евристичної технології навчання (2014)
Шиліна Г. А. - Дидактичні основи дистанційного навчання в допрофільних класах середньої школи (2014)
Школа І. В. - Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2014)
Ярошинська О. О. - Принципи проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Хомяков В. - Формування людського капіталу: результати і тенденції (2014)
Язлюк Б. - Методика оцінювання рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрішньорегіональних територій (2014)
Абумуфрех М. - Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки (2014)
Шпильова В. - Теоретична концептуалізація економічної безпеки, Білик В. (2014)
Гривкiвська С. - Фінансові інструменти державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах (2014)
Бєлік В. - Розвиток методичного забезпечення управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Горяна І. - Удосконалення формування цінової політики комерційного банку (2014)
Шведа Н. - Тенденції сучасного розвитку машинобудування України (2014)
Попова Ю. - Сучасні тенденції розвитку ринку юридичних послуг в Україні: регіональний аспект (2014)
Dnistryans'kyy М. - Characteristics and trends of cultural tourism in Transcarpathia, Bergkhauer О., Fodor D. (2014)
Анохіна К. - Поняттєво-термінологічна база дослідження нематеріальних активів у системі підприємницької діяльності (2014)
Stezhko N. - Liberalization of the world trade of agricultural products as a factor of sufficient food safety (2014)
Опаленко А. - Моделювання структури діяльності підприємства з урахуванням стратегічних цілей його розвитку (2014)
Шульга В. - Управління трудовими ресурсами в умовах інформаційного суспільства (2014)
Мокрицька А. - Інституціональний механізм управління фінансами охорони здоров’я: аналіз повноважень та перспективи реформування (2014)
Гусак Ю. - Логістична складова організаційно-ресурсного забезпечення підприємств машинобудівного комплексу (2014)
Авксентьєв М. - Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти (2014)
Оболенцева Л. - Теоретичні аспекти інноваційного типу розвитку промислового комплексу регіону, Луганська Є. (2014)
Михайленко О. - Визначення підходів до трактування сутності сталого розвитку (2014)
Сурменелян О. - Стратегічні напрями адаптивного управління ресурсозбереженням у промисловому регіоні (2014)
Турило А. - Розвиток теорії ефективності – об’єктивний і закономірний процес пізнання і управління суспільним виробництвом (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Дейнека И. Г. - Автоматизированная линия производства карамели с переслойными начинками, Риполь-Сарагоси Т. Л., Бушкова Г. Б. (2015)
Чорна Ю. О. - Визначення кінетичних параметрів для процесу вирощування хлібопекарських дріжджів, Трегуб В. Г. (2015)
Луцька Н. М. - Дослідження впливу вагових матриць на робастну стійкість оптимальної системи керування (2015)
Даниленко С. Г. - Зберігання культур молочнокислих мікроорганізмів (2015)
Берегова Х. А. - Вплив екзогенних попередників на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii IMB B-7405 на промислових відходах (2015)
Савенко І. В. - Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у сільському господарстві і медицині (2015)
Пирог Т. П. - Синтез екзополісахариду етаполану на соняшниковій олії залежно від якості інокуляту, Олефіренко Ю. Ю. (2015)
Репіч Т. А. - Сучасна споживча упаковка: проблеми підвищення логістичної ефективності (2015)
Білан Ю. В. - Державна політика у сфері зайнятості населення, Байдецький П. Г. (2015)
Сердюк Т. М. - Стратегічний набір управління закупівлями сировини молокопереробними підприємствами (2015)
Grabowska M. - Role of immigrants on Polish labour market (2015)
Минко Л. М. - Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства (2015)
Микитенко А. М. - Формування системи управління власним капіталом підприємства (2015)
Мостенська Т. Л. - Суспільне здоров’я як об’єкт економічних досліджень, Кундєєва Г. О. (2015)
Коткова Н. С. - Тенденції розвитку виробництва і використання біоетанолу в Європейському Союзі (2015)
Мостенська Т. Г. - Продовольча безпека на рівні домогосподарств (2015)
Ялпачик О. В. - Моделювання процесів у робочій камері пальцевої зернової дробарки, Самойчук К. О., Буденко С. Ф. (2015)
Гапонюк І. І. - До уточнення моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи (2015)
Криворотько В. М. - Особливості моделювання газорідинних систем (2015)
Зав’ялов В. Л. - Математичне моделювання масообміну при віброекстрагуванні із рослинної сировини в умовах комбінованої дії механічних коливань різної частоти, Деканський В. Є., Лобок О. П., Мисюра Т. Г. (2015)
Бржезицький В. О. - Апроксимація вольт-амперної характеристики обмежувачів перенапруг нелінійних, Маслюченко І. М., Троценко Є. О., Крисенко Д. С. (2015)
Присяжнюк Н. І. - Економічна доцільність використання геліосистем на базі готелю (на прикладі ПАТ "Прем’єр Палац", м. Київ), Лазоренко Н. П. (2015)
Носенко Т. Т. - Вплив технологічних параметрів на втрати білків під час їх ізоелектричного осадження з екстрактів (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження комплексоутворюючих властивостей грибних порошків стосовно іонів Pb2+, Cd2+ і Hg2+, Бутенко О. М. (2015)
Манк В. В. - Сучасні напрямки покращення біологічної цінності спредів, Шеманська Є. І., Вінніченко І. М., Левчук І. В. (2015)
Роїк М. В. - Виробництво і використання стевії (Stevіa rebaudіana Bertonі) у світі, Кузнєцова І. В., Захаревич В. Б. (2015)
Солодко Л. М. - Оцінка впливу механоактивування на підвищення біодоступності компонентів протеїновмісних напівфабрикатів, Сімахіна Г. О. (2015)
Орлюк Ю. Т. - Дослідження ліполізу в сирі, що визріває за участі двох видів плісняви, Степанищев М. І. (2015)
Кошова В. М. - Дослідження впливу різних рас дріжджів на зброджування пивного сусла і якість готового пива, Решетняк Л. Р., Куц А. М. (2015)
Іщенко В. М. - Визначення ємності сорбенту за іммобілізованою фосформолібденовою гетерополікислотою методом полуменевої атомно-абсорбційної спетроскопії, Іщенко М. В. (2015)
Болотін О. В. - Електроаналітичні реакції при виділенні і визначенні суми основ алкалоїдів чистотілу великого (Chelidonium majus L.), Ткач В. І., Івчук В. В., Подобій О. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Редколегія вітає всіх авторів і читачів журналу "Молодь і ринок” з Радісними Великодними Святами! (2014)
Квас О. - Педагогічні умови гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Вовк Л. (2014)
Шпак О. - Проектування особистісно орієнтованих форм проведення занять, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Ашиток Н. - Мовна соціалізація дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інформаційного суспільства (2014)
Іваночко Г. - Самопідготовка учнів у навчальному процесі, Грабинська Л., Сенкевич Д. (2014)
Ромащенко І. - Зміст та функції науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей (2014)
Кобрій О. - Проектування змісту педагогічних дисциплін навчальною літературою у сучасних вищих навчальних закладах України (2014)
Гуманкова О. - Реалізація міжпредметних зв’язків у контексті підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні (2014)
Григор’єва Т. - Управління процесом мотивації навчання дорослих іноземним мовам (2014)
Ожубко Г. - Дослідження структури професійної діяльності менеджера (теоретичний аспект) (2014)
Грибок Н. - Застосування інтерактивних методів навчання в процесі теоретичної підготовки з фізичного виховання у контексті підвищення рівня культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи (2014)
Баранська Л. - Сакральні концепти "Армагедон” і "Вавилон” у повісті Марії Матіос "Армагедон уже відбувся…”, Стецик М. (2014)
Возна Ю. - Соціалізованість особистості як результат інтерналізації соціальних та театральних ролей засобами сценічного мистецтва (2014)
Мельник Л. - Дивосвіт рідної мови у творчості Є. Маланюка (2014)
Левицька Л. - Інноваційні технології у процесі професійної підготовки вчителів іноземної мови (2014)
Галів М. - Об’єктивність як проблема історико-педагогічного наративу (2014)
Synowiec А. - Problem zaniechania inwestycji na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarуw i usіug (2014)
Базілевська Л. - Розвиток професійної рефлексії майбутнього психолога у контексті становлення його професіогенезу (2014)
Щурик Б. - Модест Менцинський – один з найвидатніших тенорів світу (2014)
Гайдукевич С. - Особливості застосування ігрових методів у навчанні майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва, Колодійчук Л., Потапенко М. (2014)
Журавльова Н. - Самостійна робота як одна з основних умов професійної підготовки майбутніх вчителів музики, Каленик І. (2014)
Смирнова О. - Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Микитка І. - Сучасні підходи до процесу викладання іноземної мови професійного спрямування (2014)
Кекош М. - Сакральний аспект раннього романтизму в Німеччині (2014)
Сухраменда Є. - Вивчення особливостей формування ціннісних орієнтацій сучасного старшокласника у гендерному аспекті (2014)
Фрайт М. - Нейрохронаксична теорія Р. Юссона: теорія і практика її застосування у сучасній вокальній педагогіці (2014)
Гжещук В. - Напрями формування професійної компетенції майбутніх менеджерів в процесі вивчення маркетингу (2014)
Жуковські В. - Місце і роль оптової торгівлі на основі маркетингу (2014)
Чех А. - Європейські стратегії модернізації загальної освіти та реформування освітньої системи в Україні (2014)
Явір Л. - Флоролексеми-символи мікрополя "Квіти” в поетичних текстах Івана Франка (2014)
Сливка Л. - Рецепція та інтерпретація українського класичного письменництва у метадискурсі Ю. Бачі (2014)
Цзиюньбо В. - Роль англіцизмів у зміні аксіологічної картини світу сучасних носіїв російської мови (2014)
Янісів Ю. - Поняття та завдання "Інноваційного розвитку освіти” (2014)
Гарага В. - Концептуальні основи педагогічної герменевтики (2014)
Комар Л. - Особливості англійських фразеологізмів у сигніфікативно-денотативній сфері (2014)
Левкович У. - Види готелів та їх рівень комфорту надання послуг маркетологами для туристів в ринкових умовах (2014)
Великдень (2014)
Бубенок О. Б. - Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси (2014)
Зуб Н. М. - "Турецькопіддані” в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) (2014)
Мавріна О. С. - Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст. ) (2014)
Монгуш М. В. - Христианство в Туве: история и современное состояние (2014)
Осипенко М. С. - Чотири згадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. (2014)
Отрощенко І. В. - Тувинська сангха у ХХ столітті: модернізаційні процеси (2014)
Пилипчук Я. В. - Династія та клан Шаруканідів: герої літописів та "Слова про полк Ігорів” (2014)
Туранли Ф. Ґ. - Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами (2014)
Лямець А. М. - Історичний аспект у формуванні фондів бібліотек Близького Сходу (2014)
Bogomolov А. - Got a problem – destroy it! A frame-semantic analysis of the proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Еgyptian revolutionary discourse (2014)
Цолін Д. В. - Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки (Частина ІІ) (2014)
Кіктенко В. О. - "Політичне конфуціанство” Цзян Ціна як відмова від західної моделі розвитку (2014)
Машевський О. П. - Рецензія на: Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзники – суперники. – Київ: Поліграфія плюс, 2014. – 396 с. (2014)
Отрощенко І. В. - Тува ХХ–ХХІ століть очима мандрівників і вчених. Рецензія на: Монгуш М. В. Тува век спустя после Каррутерса и Менхен-Хельфена. – Осака: Национальный Музей Этнологии, 2010. – 212 c. (2014)
Zavhorodniy Yu. - Indological meeting at Jawaharlal Nehru University (2014)
Тарасенко М. О. - Міжнародний круглий стіл "Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура” (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, м. Київ, 9 грудня 2013 р. ), Зелінський А. Л. (2014)
Філь Ю. С. - Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів (2014)
Араджионі М. А. - Пам’яті В. Ю. Ганкевича. Некролог, Золотарьов Д. Ю. (2014)
Алексієвець Л. - З надією (2014)
Кравець В. - Актуальні проблеми та завдання вищої школи у світлі нового Закону України "Про вищу освіту” (2014)
Терещук Г. - Освітній процес у ТНПУ ім. В. Гнатюка: стан, проблеми та модернізація у контексті нового Закону України "Про вищу освіту” (2014)
Алексієвець М. - Наука у системі реформування вищої школи в контексті Закону України "Про вищу освіту”, Алексієвець Л. (2014)
Ткаченко В. - "Гибридная война”: истоки и политические последствия, Дорошенко Н. (2014)
Макар Ю. - Громадські організації переселенців з Польщі та їх нащадків в Україні, Макар В. (2014)
Секо Я. - Слов’янський вимір Великої війни 1914–1918 рр. (2014)
Ніколаєнко О. - Благодійницька діяльність польських жінок Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Місько В. - Самоорганізація українських селян Східної Галичини (1918–1939 рр.) (2014)
Левченко А. - Козацький чинник у розвитку етнокультурних засад українського буття XVI–XVIII ст. (2014)
Кліш А. - Фракція "Слов’янський християнсько-народний союз” у Державній Раді (1897–1900 рр.) (2014)
Калакура Я. - Шлях до Європи як цивілізаційний вибір України, Юрій М. (2014)
Чорна Н. - Українсько-польські міждержавні відносини кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: інтерпретації українських дослідників (2014)
Ореховський В. - Міжнародна діяльність Російського товариства Червоного Хреста в останній третині ХІХ ст. (2014)
Ільчук І. - Особливості формування договірно-правової бази двостороннього співробітництва між Україною та Польщею (2014)
Троян С. - Колоніальна діяльність німецьких мандрівників, купців і місіонерів у 40–80-х роках ХІХ століття (2014)
Безаров О. - Проблема ідентичності російських євреїв у суспільно-політичному дискурсі Російської імперії напередодні Великих реформ (2014)
Дацків І. - Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2014)
Валіон О. - Інвестиційна політика Республіки Білорусь у 1990-х – початку 2000-х рр. (2014)
Wawryniuk A. - Konflikty zbrojne i ich wpływ na ekonomię oraz demografię wybranych państw (2014)
Федорів І. - Наукова спадщина Івана Лисяка-Рудницького у контексті славістичного дискурсу англо-американської історіографії (2014)
Стрельбицька С. - Микола Ганкевич – галицький соціал-демократичний та профспілковий діяч (2014)
Гірна Н. - Іван Кревецький – історик, бібліотекар, книгознавець (2014)
Алексієвець М. - Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації, Алексієвець Л., Юрій М. (2014)
Киридон А. - Студії пам’яті в Україні: основні тенденції становлення (2014)
Ковальчук Т. - Самостійність монетарної політики НБУ – особливий загальнодержавний актуалітет (2014)
Зашкільняк Л. - Виклики ХХІ століття й сучасна українська історіографія (2014)
Райківський І. - Сучасні погляди на проблему утвердження ідеї української національної єдності в підавстрійській Галичині: історіографічний аспект (2014)
Киданюк А. - Дослідження соціально-економічних та культурних процесів у західноукраїнському селі упродовж 1944–1950 рр. в сучасній українській історіографії (2014)
Юрчак М. - Розвиток відносин Європейського Союзу з Україною: зарубіжна історіографія проблеми (2014)
Костюк Л. - Новорічно-йорданська обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Лазарович М. - До питання про предметне поле етнополітики як наукової дисципліни (2014)
Лещенко О. - Політика ЮНЕСКО в освітній сфері (2014)
Дацків Л. - Діяльність Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни в контексті розвитку вітчизняної біотехнологічної науки (2014)
Віднянський С. - Історіографічні оцінки українсько-польських відносин, Алексієвець М. (2014)
Валіон О. - Перша світова війна в історичній пам’яті людства. Матеріали круглого столу (м. Тернопіль, 24 вересня 2014 р.) (2014)
Алексієвець Л. - Кожен твір як відкриття Світу, і зустріч як пізнання Себе (2014)
Алексієвець Л. - Фотоджерела 2014-го в Україні (2014)
Із книги: Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. – Т 1. – Колективна монографія / Відп. ред. В. А. Смолій; керівник авт. колективу Я. В. Верменич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 378 с. (2014)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів! (2014)
Лободіна З. - Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні (2014)
Сидор І. - Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання (2014)
Гнип Н. - Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками (2014)
Дудар Т. - Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу (2014)
Гораль Л. - Візії вітчизняної кластеризації: сутнісно-аналітичний аспект (2014)
Кармелюк Г. - Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України, Пласконь С., Кармелюк Х. (2014)
Пронкіна Л. - Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій, Марченко О. (2014)
Жуков С. - Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України, Дюгованець О. (2014)
Коваленко С. - Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу (2014)
Олексів І. - Аналізування факторів та моделей реалізації організаційних змін у системі управління підприємством, Лісович Т. (2014)
Гайда Т. - Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств (2014)
Попіна С. - Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс, Мартинюк О., Сенів Г. (2014)
Просянчук В. - Дослідження показників інтенсивності праці в морському порті (2014)
Кушніренко Д. - Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва (2014)
Лаврова О. - Поняття та склад звітності страхових компаній (2014)
Родіонова Л. - Інституціональна економічна теорія: базові концепції та сучасний стан інституціонального знання (2014)
Козюк В. - Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки, Шиманська О. (2014)
Савчук Н. - Вплив сучасних глобальних викликів на організацію бюджетної системи (2014)
Лісовенко В. - Бюджетування в системі охорони здоров’я, Корнацька Р. (2014)
Наші автори (2014)
Annotation (2014)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2014)
Титул, содержание (2014)
Пачколін Ю. Е. - Дослідження електричного поля у дуговій сталеплавильній печі з метою визначення критеріїв для оптимізації енергоспоживання, Бондаренко О. О., Левченко С. А. (2014)
Канюк Г. І. - Прецизійні системи автоматичного регулювання, Близниченко О. М., Мезеря А. Ю., Мельников В. Є., Бабенко І. А. (2014)
Шубенко А. Л. - Влияние крупнодисперсной влаги на рабочие процессы влажнопаровых ступеней турбин, Голощапов В. Н., Стрельников И. С., Решитько И. В. (2014)
Теліженко О. М. - Методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів з енергозбереження, Вакуленко І. А., Мирошниченко Ю. О. (2014)
Шрам А. А. - Исследование параметров плазменного потока установки для ионно-плазменной модификации стекла (2014)
Отчет по результатам проведения VII Международной специализированной выставки "Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014" (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-вересень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
Братута Эдуард Георгиевич (2014)
К сведению авторов (2014)
Батенко Г. В. - Розв’язання територіального питання для єврейського народу (2011)
Зорницький А. В. - Іронічна переінтерпретація лексичного значення гебраїзмів як словотворча тенденція їдиш (2011)
Кульчинський О. Б. - Дервіза: проблеми дослідження (2011)
Луценко Є. В. - Безсполучниковий зв’язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови (2011)
Мавріна О. С. - Щодо процедури розгляду документів татарської знаті в Таврійському Дворянському Депутатському Зібранні (2011)
Машевський О. П. - Причини та передумови Дарданелльської операції (2011)
Мініахметова Е. Х. - Семантична класифікація турецьких фразеологізмів зі значенням манери мовлення (2011)
Момрик А. П. - Єзиди України (невідома діаспора) (2011)
Отрощенко І. В. - Панмонгольський рух: погляд на межі століть (2011)
Радівілов Д. А. - Халіфат ‘Алі в Сірі ібадита Халіда б. Кахтана (2011)
Разумихина Н. Н. - Принцип национального суверенитета в первой конституции Турции (1921 г. ) (2011)
Романова Е. А. - Египетская коллекция основателя Одесского городского музея И. П. Бларамберга (2011)
Тарасенко Н. А. - Виньетка со "львами горизонта” 17-й главы Книги Мертвых на росписи фиванских гробниц в Новом царстве (2011)
Тімкова Т. М. - Семантична класифікація лексики на позначення атмосферних явищ у тюркських мовах (2011)
Туров И. В. - Учение хасидов о богочеловеческом единстве (2011)
Чернишевська Л. В. - Особливості вірування в божество-дракона в японській народній релігії (2011)
Юзвяк І. П. - Лексико-тематичні групи в автобіографії Халікарнаса Баликчиси "Блакитне заслання” (2011)
Ястреблянська М. В. - Наголос в українській та китайській мовах: основні характеристики (2011)
Титул, зміст (2008)
Холод Б. І. - Підсумки та перспективи першого міжнародного нобелівського економічного форуму, Задоя А. О., Момот В. Є. (2008)
Тараненко І. В. - Методологія системного дослідження конкурентоспроможності (2008)
Кузьмінов С. В. - Некласичне ціноутворення на ринку праці (2008)
Пилипенко Г. М. - Методологічні передумови формування інституціональної теорії (2008)
Ткаченко В. А. - Оцінка об'єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування, Матієнко В. М. (2008)
Єрмошкіна О. В. - Модель стратегічного управління фінансовими потоками промислових підприємств (2008)
Богдан О. І. - Венчурне фінансування внутрішньофірмового підприємництва, Сідненко М. В. (2008)
Павлова В. А. - Методологічні основи обґрунтування конкурентоорієнтованої стратегії підприємств, Рижкова Г. А. (2008)
Ляшко Д. Ю. - Теоретичний огляд інформаційного та комунікативного середовищ функціонування підприємств (2008)
Демяненко В. В. - Моделювання інжинірингу ІТ-систем з елементами віртуалізації компонентів, Агутін М. М. (2008)
Холод Б. И. - Концептуальные аспекты построения и функционирования социально-экономического механизма управления, Кононенко Г. Н., Ластенко А. В. (2008)
Сардак С. Е. - Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання (2008)
Гончар Л. А. - Стратегія підвищення ефективності комерційної логістики (2008)
Довгаль О. А. - Міжнародний технологічний поділ праці як синергетичний ефект глобалізації, Довгаль Г. В. (2008)
Колодізєв О. М. - Інвестиційна активність України як основа залучення суверенних інвесторів для фінансування широкомасштабних інноваційних проектів (2008)
Галась О. І. - Вплив світової фінансової кризи на інвестиційні потоки в Україну (2008)
Паршина Е. А. - Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности инновационной продукции в условиях интеграции Украины в мировую экономику (2008)
Мельник Т. М. - Національні економічні інтереси: проблеми реалізації (2008)
Круцяк Д. Б. - Світова економічна криза та її вплив на валютне регулювання в Україні (2008)
Li D. - The study on the RCA and complementarity of the trade between china and EU (2008)
Содержание (2014)
Горшков С. А. - Уточненная методика расчета дальности действия импульсных РЛС на фоне маскирующих помех, Оргиш П. И., Буйлов Е. Н., Фильчук Ю. С. (2014)
Shkvarko Yu. V. - A competitive descriptive regularization MVDR beamforming approach for feature enhanced array radar imaging, Espadas V. E., Castro D. E. (2014)
Залевский Г. С. - Радиолокационные дальностные портреты крылатых ракет в различных диапазонах длин волн, Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Леховицкий Д. И. - Влияние неортогональности и различия коэффициентов усиления квадратурных подканалов на эффективность пространственной обработки, Рачков Д. С., Семеняка А. В., Атаманский Д. В. (2014)
Калюжный Н. М. - Синтез алгоритма адаптивной обработки ансамбля сигналов в условиях априорной неопределенности их вида и параметров, Колесник В. И. (2014)
Василишин В. И. - Предварительная обработка сигналов с использованием метода SSA в задачах спектрального анализа (2014)
Чурюмов Г. И. - Математическое моделирование перестройки частоты в магнетроне с двумя выводами энергии (метод эквивалентных схем), Экезли А. И., Басрави К. М., Исаева Е. Б. (2014)
Владов С. И. - Применение метода электрической аналогии при исследовании процесса кровообращения в магистральных сосудах головного мозга при наличии симптомов кровоизлияния в мозг, Аврунин О. Г., Мосьпан В. А., Юрко А. А. (2014)
Дробахин О. О. - Исследование возможности применения связанных биконических резонаторов для определения параметров диэлектрических материалов, Салтыков Д. Ю. (2014)
Галстян С. Г. - Медицинские аспекты воздействия электромагнитного излучения на биологические системы и объекты: от математического моделирования к эксперименту, Перова И. Г., Чурюмов Г. И. (2014)
Татьянко Д. Н. - Влияние условий проведения измерений на поляризационную зависимость трап-детекторов, Мачехин Ю. П., Лукин К. А. (2014)
Жила С. С. - Оптимальная оценка яркостной температуры внутреннего шума и коэффициента усиления приемника в одноканальных СВЧ радиометрах (2014)
Мальцев В. П. - Применение комбинации радиолокационных и контактных измерений для вычисления скорости и пробуксовки сельскохозяйственных машин (2014)
Монаков А. А. - Обнаружение пространственно-протяженной цели в моноимпульсном суммарно-разностном пеленгаторе (2014)
Памяти Журавлева Анатолия Константиновича (1937–2014) (2014)
Виходные данные (2014)
Безус Р. - Напрямки підвищення ефективності виробництва органічної продукції (2014)
Воловик Д. - Теоретичні засади оптимізаційного моделювання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Демчук Н. - Стратегічне планування та організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності харчових підприємств (2014)
Дзюблюк О. - Антикризові заходи монетарної політики ФРС США: національні особливості і глобальні перспективи (2014)
Добровольська О. - Кооперативна та банківська системи кредитування на сучасному етапі розвитку економіки (2014)
Дудкіна О. - Планування території: аспекти забезпечення збалансованого розвитку регіонів (2014)
Здреник В. - Сутність фінансових інвестицій як об’єкта обліку: проблеми та шляхи їх розв’язання (2014)
Литвин Н. - Проблемні аспекти бухгалтерського обліку кредитних операцій банків (2014)
Максимова С. - Розвиток дорадництва аграрної сфери економіки (2014)
Малахова О. - Організація проектного фінансування в Україні: проблеми теорії і практики (2014)
Маслій В. - Оцінка стійкості процесу іноземного інвестування за видами економічної діяльності (2014)
Ніпіаліді-Іщик О. - Влада і бізнес: ефективні методи регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності (2014)
Павленко О. - Страхування ризиків у зерновому елеваторному господарстві в умовах сталого розвитку (2014)
Пазізіна С. - Гармонізація українських стандартів якості з європейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу, Пазізіна К. (2014)
Паранюк Я. - Система ризиків інноваційної діяльності підприємства (2014)
Приходько І. - Трансакційні витрати як інноваційний об’єкт обліку і контролю, Павлова Г., Васюта М. (2014)
Савчук Л. - Реалізація стратегії оптимізації системи оподаткування бізнесу в Україні: реалії та перспективи (2014)
Сороківська З. - Характерні риси і проблеми розвитку мікрокредитування в Україні (2014)
Спяк Г. - Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації, Сас Б. (2014)
Ткаченко О. - Оздоровлення неплатоспроможних аграрних підприємств: джерела та етапи (2014)
Ткачук В. - Банківська система як інструмент реалізації соціальних функцій грошей (2014)
Фасолько Т. - Моделювання динаміки державного боргу в руслі інтенсифікації економічного зростання (2014)
Чайковський Я. - Напрямки вдосконалення методики аналізу кредитоспроможності боржника-юридичної особи (2014)
Шушпанов Д. - Трактування здоров’я населення: соціально-економічний контекст (2014)
Гомотюк О. - Тарас Шевченко, історична наука та завдання національно-державного відродження (2014)
Дацків І. - Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради (2014)
Деревінський В. - Економічні аспекти діяльності В. Чорновола у 1990-х роках (2014)
Лазарович М. - Українські Січові Стрільці у фронтових умовах другої половини 1914 – початку 1915 року, Лазарович Н. (2014)
Макар Ю. - Двічі позбавлені історичної батьківщини, або гірка доля холмсько-підляських українців, Макар В. (2014)
Недошитко І. - Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 роки): джерелознавчий аспект проблеми (2014)
Щербяк Ю. - Просвітительська діяльність митрополита Андрея Шептицького (2014)
Куц Г. - Пріоритетність ідеї змін у сучасному політичному дискурсі: темпоральний аспект (2014)
Лазарович М. - До питання про методологію наукового аналізу державної етнополітики (2014)
Монолатій І. - Освіта як коригувальний фактор міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в імперську добу (2014)
Недбай В. - Нові можливості та виклики впливу ЗМІ на політичне життя в інформаційну епоху (2014)
Польовий М. - Джерела сучасного політичного тероризму в демократичних країнах (2014)
Рудакевич О. - Формування національної політичної культури в контексті цінностей Європейського Союзу (2014)
Томахів В. - Трансформація політичного режиму в незалежній Україні: загальні тенденції, особливості дефініцій (2014)
Скорейко Г. - Літопис трагедії холмсько-підляських українців (2014)
Про авторів (2014)
Гончарова Н. О. - Учнівська молодь Подунав’я в діяльності політичних партій на початку ХХ ст. (2008)
Дізанова А. В. - Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) (2008)
Мельникова Л. С. - Історіографія слов’янської колонізації Подунав’я (2008)
Тичина А. К. - Соціальна справедливість – запорука стабільності і розвитку (2008)
Церковна В. Г. - Адміністративно-політичне управління землями Бессарабії (1812-1828 рр.) (2008)
Циганенко Л. Ф. - Дворянські роди Бессарабії: історичний аспект (2008)
Орлан М. І. - Польськомовні видання кінця ХVIII – початку ХХ ст. у фондах наукової бібліотеки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2008)
Перзеке А. Б. - Формирование антиутопической жанровой структуры в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2008)
Перзеке М. Ю. - Образ "иного царства" в фольклорной и литературной сказке первой половины ХIХ века (2008)
Райбедюк Г. Б. - Постать О. Пушкіна крізь призму естетичної концепції київських неокласиків (2008)
Раковская Н. М. - Модель мира в славянофильской критической рефлексии ХIХ в. (2008)
Рева Л. В. - "Русские" произведения Юрия Яновского (2008)
Савоськина Т. А. - Поэтика сценического эпизода в третьей главе "Евгения Онегина" (2008)
Соколова А. В. - Метафізичний код творчості Євгена Пашковського: авторська інтерпретація апокаліптичних візій (2008)
Соколянский М. Г. - Уникальное периодическое издание (к 50-летию журнала "Zagadnienia Rodzajów Literackich") (2008)
Сподарец Н. В. - Мотив как коррелят отношений автор – текст – читатель (2008)
Телеуця В. В. - Символіка печі та домашнього вогнища в українському і болгарському фольклорі (2008)
Томчук О. Ф. - Російська література в художньому та науковому осмисленні київських неокласиків (2008)
Трофименко А. В. - Категория художественной памяти в философской ретроспективе (2008)
Фесенко Ю. П. - Единый сценарий драматургии русских революций 1917 и 1991-1993 годов (2008)
Фомичев С. А. - Исторический источник "Слова о полку Игореве" (2008)
Фоміна Л. Г. - Символічний образ саду в міфопоетичній парадигмі Миколи Вінграновського (2008)
Хархун В. П. - Поетика драми Олександра Корнійчука "Платон Кречет": соцреалістична проекція (2008)
Хуберт М. А. - Д. Мережковский об основных принципах субъективной критики (2008)
Цуркан І. М. - Минувшина українського народу в драматургічній спадщині Михайла Старицького (2008)
Чепелик О. А. - Ідеал краси в поезії О. Олеся та французьких символістів (2008)
Чумаченко О. Ю. - Наративні стратегії й авторські інтенції в емігрантських романах Володимира Винниченка (2008)
Шарняи Ч. - Символика воды в повестях В. Распутина "Прощание с Матёрой" и "Живи и помни" (2008)
Шевчук Т. С. - Коловорот як принцип композиції "Ляменту" (2008)
Шемякин А. Л. - В поисках прототипов. Раевские в сочинениях Льва Толстого (2008)
Хомяков В. І. - Формування стратегії зростання національної економіки (2009)
Жиляєва Н. М. - Вплив світової кризи на економіку України та напрями відновлення зростання (2009)
Хомяков В. І. - Структурні зміни в економіці України, Кошеленко С .В. (2009)
Олефіренко В. В. - Особливості регулювання міжнародного ринку послуг (2009)
Почтовюк А. Б. - Членство в Европейском союзе: опыт Чехии и его значение для Украины, Пана Л. (2009)
Гринкевич С. С. - Формування та розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграції, Тюріна О. Г. (2009)
Коломицева О. В. - Напрями подальшої трансформації національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2009)
Єрмоленко В. А. - Україна в деяких геополітичних контекстах XX ст. (2009)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Комплексна модель людини у контексті використання цивілізаційного підходу в економіці (2009)
Березюк-Рибак І. Р. - Стратегія забезпечення технологічної конкурентоспроможності України у контексті приєднання її до глобального високотехнологічного простору (2009)
Задувайло Л. М. - Застосування динамічного моделювання при аналізі конкурентоспроможності національної економіки (2009)
Клімова О. І. - Структурні зміни в економіці: основні поняття та види (2009)
Коваленко Н. С. - Макроекономічні аспекти розвитку ринку праці України в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Соломко А. С. - Державна цільова програма відновлення риболовецького флоту України як важливий елемент розвитку українського суднобудування (2009)
Пустовіт М. В. - Вплив інтернаціоналізації людських ресурсів країни на конкурентоспроможність вітчизняного трудового потенціалу (2009)
Басова О. С. - Науково-технологічна складова щодо розвитку підприємства (2009)
Горбань В. Б. - Тенденції розвитку мотиваційного потенціалу в умовах інноваційної активності машинобудівних підприємств (2009)
Побережна М. П. - Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації (2009)
Семенькова А. В. - Сучасний стан та тенденції соціально-економічного розвитку підприємств трубної промисловості України, Козенков Д. Є. (2009)
Крепак А. С. - Вплив інновацій на рекламний продукт підприємств сфери зовнішньої реклами (2009)
Скорнякова Ю. Б. - Ставка дисконтування як важливий елемент оцінки ефективності інвестиційних проектів (2009)
Мошенець Р. О. - Моніторинг реалізації інвестиційного проекту машинобудівного підприємства на постприватизаційному етапі (2009)
Музиченко А. С. - Суть, значення та специфіка інвестицій в АПК, Резнік Н. П. (2009)
Сафонова В. Є. - Сучасна система вищої освіти в умовах конкуренції (2009)
Балджи М. Д. - Стратегічні напрямки впровадження інновацій на підприємст-вах харчової промисловості, Музика В. С. (2009)
Ковальчук К. Ф. - Оценка результативности управленческого персонала как фактор повышения уровня стабильности функционирования промышленного предприятия, Фриман И. М., Фриман Е. М. (2009)
Шатохін О. Г. - Вербальний аналіз ухвалення неструктурованих рішень (2009)
П’янкова О. В. - Основні етапи становлення та розвитку брендінгу у світі (2009)
Кудлаєнко С. В. - Аналіз передумов виникнення кризових явищ на підприємствах машинобудівної галузі Хмельниччини (2009)
Мірошниченко О. В. - Оподаткування прибутку підприємств у системі економічної безпеки України (2009)
Батенко Л. П. - Бюджетування як технологія економічного управління підприємством (2009)
Задорожний І. С. - Проектування систем менеджменту з використанням елементів емоційного інтелекту, Задорожний В. І., Старовойтенко Н. В. (2009)
Шигимага А. Ф. - Оцінка ризиків в управлінні обіговим капіталом з використанням тесту Чоу, Кириченко Ю. А. (2009)
Хомяков В. І. - Оцінка резервів цільового потенціалу підприємств з виробництва будівельних матеріалів, Ковальчук Я. О. (2009)
Бокоч В. М. - Інвестування сфери послуг: теоретико-прагматичні підходи (2009)
Сімченко Н. О. - Інструментарій оцінки базових компетенцій управлінського персоналу організації (2009)
Свида І. В. - Франчайзинг як форма організації бізнесу (2009)
Грінько І. М. - Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами (2009)
Архипенко С. В. - Виявлення економічних циклів господарства Дніпропетровської області на основі аналізу її валового регіонального продукту. Математична побудова циклу за ВРП (2009)
Ващук О. В. - Особливості формування інфраструктури аграрного ринку регіонального рівня (2009)
Романова Т. В. - Теоретико-методологічні засади оцінки інвестиційного потенціалу регіонів (2009)
Сукач О. М. - Принципи класифікації бюджетних програм місцевого рівня (2009)
Цепенюк Н. М. - Формування будівельних кластерів в межах регіону (2009)
Ліба Н. С. - Аналіз інноваційної системи регіону (2009)
Кирилів М. В. - Стратегічні пріоритети удосконалення системи фінансової безпеки підприємництва регіону (2009)
Альдикенова С. М. - Трансформування функції кордонів у прикордонних територіях, Голіков А. П., Гончаренко Н. І., Ханова О. В. (2009)
Колесніков В. П. - Проблеми розробки теоретичних засад та методичних положень щодо економічної оцінки трудового потенціалу території, Федулова С. О. (2009)
Кулініч І. О. - Особливості системних змін в регіоні: соціологічний аналіз (2009)
Хомяков В. І. - Менеджмент електронних відходів. Закордонний досвід, Коробченко Н. М. (2009)
Абдурахманова З. - Розвиток галузей національної економіки (промисловості) у системі світогосподарських зв’язків (2014)
Алієв А. - Концептуальні основи розроблення механізмів управління інноваційних технопарків, Шахвердієва Р., Аббасова В. (2014)
Артеменко О. - Моделі людської поведінки і класифікація економічних агентів у контексті економічної безпеки держави (2014)
Волков С. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток регіону, Чулкова В. (2014)
Дорохов В. - Класифікація порушників як етап менеджменту репутаційних ризиків унаслідок інцидентів інформаційної безпеки (2014)
Єлєсіна М. - Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання ДПП для модернізації виробництва в Тамбовській області, Магомадов М. (2014)
Єременко А. - Сучасні тенденції розвитку сфери послуг і фактори, що впливають на її формування: регіональний аспект (2014)
Кириленко А. - Моделювання оцінки ефективності діяльності банку (2014)
Козирєв В. - Вплив фінансових конгломератів на розвиток міжнародних фінансових центрів (2014)
Лазарович М. - Російська національна меншина України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір (2014)
Левшук А. - Удосконалення оподаткування малого бізнесу з метою легалізації та виведення з тіні його господарської діяльності (2014)
Ліповка А. - Реалізація функцій управління людськими ресурсами в проектній роботі, Закірова А. (2014)
Литвиненко Е. - Методика та організація контролю нефінансових активів бюджетних установ (2014)
Магурчак Т. - Аудит державних фінансів (2014)
Мартиненко О. - Сутність правових основ лізингових операцій в Україні, Малахова А., Шнурко А. (2014)
Маховка В. - Сільський (зелений) туризм як напрям розвитку сільських територій у Полтавській області (2014)
Микитюк М. - Корпоративне екологічне управління як складова загальної системи корпоративного управління організаціями (2014)
Морунов В. - Вплив податкового контролю як складової системи внутрішнього контролю на економічну безпеку організації (2014)
Павлюк Т. - Організація та управління експортною діяльністю на машинобудівному підприємстві (2014)
Петрушка О. - Модернізація системи бюджетного інвестування в умовах поглиблення ринкових трансформацій, Баніт Ю. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського