Маркова М. В. - Психоосвітня сімейна психотерапія в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію, Кожина А. М., Горшкова К. А. (2012)
Маркова М. В. - Соціодемографічний та клініко-епідеміологічний аспекти патоморфозу терапевтично резистентних депресій, Рахман Л. В. (2012)
Марценковський І. А. - Пренатальні, перинатальні шкідливості та генетичні фактори ризику в ґенезі розладів зі спектра аутизму (2012)
Марута Н. О. - Антропологічна політиповість та етногенетичні чинники у дослідженні механізмів неврозогенезу, Кутіков О. Є. (2012)
Марута Н. О. - Сучасні механізми неврозогенезу та їх психотерапевтична корекція, Панько Т. В., Явдак І. О., Семікіна О. Є., Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю. (2012)
Марута Н. О. - Інтерфероновий статус хворих на параноїдну шизо фре нію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при застосуванні лікопіду, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Марута Н. О. - Гендерні особливості суїцидальної поведінки у структурі депресивної патології, Сновида Л. Т., Денисенко М. М., Ніканорова Ю. В. (2012)
Михайлов Б. В. - Медико-психологическое сопровождение больных с патологией сердечно-сосудистой системы органического и функционального генеза, Кудинова Е. И. (2012)
Михайлова Е. А. - Инновационные технологии диагностики депрессивных расстройств у детей (2012)
Михайлова Е. А. - Нейропсихиатрический аспект ожирения с инсулинорезистентностью у детей и подходы к реабилитации, Мителев Д. А., Беляева Е. Э. (2012)
Міхановська Н. Г. - Роль психотерапевтичного втручання в комплексі допомоги дітям із перинатальним ураженням нервової системи (2012)
Мозговая Т. П. - Современные подходы к профилактике гиперкинетических расстройств и расстройств поведения у подростков, Мозговая С. В. (2012)
Моісеєнко Р. О. - Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в Україні на засадах доказової медицини, Хобзей М. К., Михайлов Б. В., Зінченко О. М. (2012)
Морозов П. В. - Синдром Кандинского — Клерамбо: клинические особенности и история вопроса (2012)
Недуруева Т. В. - Личность врача-психиатра в стрессогенных условиях профессиональной деятельности (2012)
Никишина В. Б. - Особенности профессиональных представлений медицинских работников (2012)
Нікішкова І. М. - Архітектоніка та патерни нічного сну у хворих на енцефалопатію різного ґенезу, Забродіна Л. П. (2012)
Новиков А. С. - Измерение переживаемой самооценки (ИПС) (2012)
Овчаренко М. О. - Підсумки проведення двоетапного психокоригуючого курсу у підлітків для підвищення їх спроможності щодо прийняття конструктивних рішень в стресовій ситуації, Сосін І. К., Радченко Т. М., Пінський Л. Л. (2012)
Пайкова Л. Н. - Клиническое и нейрофизиологическое обоснование применения некоторых немедикаментозных методов для коррекции эмоциональных и психофизиологических нарушений у лиц молодого возраста, страдающих различными формами эпилепсии, Плотников А. Г. (2012)
Пайкова Л. Н. - Психофизиологические критерии когнитивных нарушений и их коррекции у больных эпилепсией, Филимонова Н. Б., Павлович С. А. (2012)
Панченко О. А. - Социально-психологические особенности изменений личности ликвидаторов аварии на ЧАЭС, Басараб И. Ю., Пугач Е. А. (2012)
Панченко О. А. - Университетская клиника — новый этап в развитии отечественного здравоохранения, Кутько И. И. (2012)
Панченко О. А. - Применение гештальт-терапии в коррекции психосоматических расстройств, Петракова Т. В. (2012)
Панченко О. А. - Психодиагностика психофизиологических качеств водителей автомобильного транспорта, Плохих В. В., Гаража М. В. (2012)
Панченко О. А. - Психологический аспект нейрореабилитационного процесса, Садчикова Е. Г. (2012)
Панченко О. А. - Реабилитация подростков с артериальной гипертензией, Цапро Н. П., Симоненко Е. Б. (2012)
Панченко О. А. - Применение внутривенного лазерного облучения крови в комплексном лечении невротических и связанных со стрессами расстройств, Чумак Т. Э., Березовский В. Н. (2012)
Педак А. А. - Нейропсихіатрія: фізіологічна міжкульова латералізація головного мозку при шизофренії (2012)
Пиронкова О. Ф. - Социальное измерение психоического дискурса в контексте реформирования системы психиатрической помощи Украины (2012)
Піонтковська О. В. - Медико-психологічна допомога у сфері дитячої онкології:cистемність, комплексність та багаторівневість впровадження (2012)
Пітик О. М. - Вираженість психопатологічної симптоматики у хворих на первинний гіпотиреоз (2012)
Пішель В. Я. - Особливості сімейного функціонування родини хворого на шизофренію, Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. (2012)
Погорелко О. В. - Аутоагресивна поведінка у дітей підліткового віку: необхідність вирішення проблеми та напрями її розв’язання (2012)
Подлубный В. Л. - К вопросу семиотики адаптации и дезадаптации у работников промышленных предприятий (2012)
Пономарев В. И. - Результаты исследования индивидуально-психологических особенностей подростков с социальной фобией, отягощенной употреблением психоактивных веществ, Пономарева В. В. (2012)
Проскурина Т. Ю. - Клиническая и нейрогормональная характеристика депрессии у детей в возрастном аспекте (2012)
Проскурина Т. Ю. - К проблеме терапии депрессии у детей младшего школьного возраста, Михайлова Е. А., Михановская Н. Г., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2012)
Проскуріна Т. Ю. - Ризик суїцидальної поведінки у дітей та підлітків із депресією: діагностика, медико-психологічна реабілітація, профілактика, Михайлова Е. А., Матковська Т. М., Мітельов Д. А. (2012)
Пшук Н. Г. - Динаміка оцінки ресурсу сім’ї, де проживає хворий на параноїдну шизофренію, Маркова М. В., Пшук Є. Я. (2012)
Радіонова С. І. - Стан ліпопероксидації у хворих на фебрильну шизофренію при застосуванні реамберину, Рачкаускас Г. С. (2012)
Рахманов В. М. - Классификация клинических проявлений аутизма, Рахманов Р. В. (2012)
Рахманов В. М. - Наш опыт работы в проведении процессуально ориентированной психотерапии, Рахманов Р. В. (2012)
Рахманов В. М. - Значимость данных психологических исследований при медико- и психосоциальной реабилитации детей, Рахманов Р. В. (2012)
Рахманов В. М. - Особенности семейной психотерапии в практике немедикаментозной реабилитации родителей больных детей, Рахманов Р. В. (2012)
Римша С. В. - Особливості першого етапу психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію, Теклюк С. В., Лук’янович І. Л. (2012)
Риткіс І. С. - Емоційні розлади на початковому етапі формування нікотинової залежності у студентів, Табачніков С. І., Васильєва Г. Ю. (2012)
Риткіс І. С. - Прогнозування ймовірності відмови від тютюнопаління серед студентської молоді, Табачніков С. І., Васильєва Г. Ю. (2012)
Розанов В. А. - Стресс, эпигенетика и психическое здоровье (2012)
Розанов В. А. - Выявление скрытых аутодеструктивных тенденций у подростков и обоснование возможности организации школьной системы суицидальной превенции, Пилягина Г. Я., Рейтарова Т. Е., Солдатова С. А. (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клинико-психопатологической структуры органического эмоционально лабильного расстройства личности у больных с болезнью Паркинсона (2012)
Самохвалов В. П. - Распространенность полифармации в лечении острых психотических расстройств, Самохвалова О. Е., Вербенко В. А., Вербенко Г. Н. (2012)
Селюкова Т. В. - Психологические и патопсихологические последствия чрезвычайных ситуаций (2012)
Сергета І. В. - Актуальні проблеми діагностики, профілактики та корекції донозологічних зрушень у стані психічного здоров’я учнів шкільного віку і студентів, Браткова О. Ю., Мостова О. П., Панчук О. Ю., Стоян Н. В., Дунець І. Л. (2012)
Сінайко В. М. - До проблеми метаболічного синдрому у хворих на шизофренію, Коровіна Л. Д. (2012)
Сиротюк М. В. - Возможность санаторно-курортного лечения синдрома детского аутизма (2012)
Скринник О. В. - Вплив психотравмуючих ситуацій на перебіг шизоафективного розладу, Серікова О. С. (2012)
Скрипніков А. М. - Психотерапевтична корекція психічних порушень в осіб з дефектами та деформаціями зовнішнього носа, Животовська Л. В., Боднар Л. А. (2012)
Соколова Е. О. - Психопрофілактика порушення здоров'я сім'ї при гіпертензивній енцефалопатії у чоловіків (2012)
Соловьева М. А. - Основные направления профилактики стрессовых расстройств у служащих финансово-кредитных учреждений в странах Eвропейского союза (2012)
Сонник Є. Г. - Аналіз ефективності терапевтичних підходів до лікування передчасної еяколяції у чоловіків як причини порушення здоров'я сім'ї, Моргун В. В. (2012)
Сосин И. К. - Проблемы активации психофизиологических функций внимания и периферического зрительного восприятия цветовых аналогов светофора, Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю., Франчук А. Н., Гонтарь О. С., Сосина Л. И., Друзь О. В., Сквира И. М., Осипов А. А. (2012)
Спіріна І. Д. - Мультидисциплінарний підхід в організації надання психотерапевтичної та медико-психологічної допомоги хворим з психосоматичними та соматопсихічними розладами, Леонов С. Ф., Рокутов С. В., Ніколенко А.Є., Шустерман Т. Й. (2012)
Статинова Е. А. - Коррекция депрессивных нарушений у соматоневрологических больных, Селезнева С. В., Максименко О. Л., Мамедалиева С. А. (2012)
Стрельникова И. Н. - Структура депрессивных расстройств у больных эпилепсией, Полякова А. В. (2012)
Субаева К. Р. - Невротические реакции у мужчин молодого возраста, находящихся в условиях социальной изоляции, Хаустов М. Н. (2012)
Субаева К. Р. - Сравнительная характеристика аффективных нарушений адаптации среди молодых правонарушителей в исправительных колониях общих и облегченных условий содержания (2012)
Субаева К. Р. - Особенности факторов, сочетающихся с нарушениями адаптации, у молодых осужденных в исправительных колониях с облегченными условиями содержания, Брагин Р. Б. (2012)
Сухоруков В. І. - Роль ґенезу енцефалопатії у ефективності терапії диссомнічних розладів, Біневська О. М., Бовт Ю. В., Назарчук І. А., Нікішкова І. М. (2012)
Сухоруков В. І. - Особливості диссомнічних розладів у хворих на енцефалопатію різного ґенезу, Нікішкова І. М., Біневська О. М., Бовт Ю. В., Назарчук І. А. (2012)
Табачніков С. І. - Вживання наркотичних речовин, як проблема охорони психічного здоров'я підлітків: від усвідомлення проблеми до концепції допомоги, Марценковська І. І., Марценковський І. А. (2012)
Теренковский Д. И. - Разгрузочно-диетическая терапия неврозоподобных состояний у больных, перенесших черепно-мозговую травму (2012)
Товажнянская Е. Л. - Когнитивные расстройства у больных сахарным диабетом 2 типа, Безуглова И. О., Семенчук Е. В., Семенчук Е. В. (2012)
Федак Б. С. - Психосоціальний ресурс пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом с в аспекті надання медико-психологічної допомоги, Шекманов М. Г. (2012)
Харченко А. В. - Корекція функціонального стану хворих з соматоформною вегетативною дисфункцією (f 45.3) (2012)
Харченко Є. М. - Клінічні ознаки професійної дезадаптації середнього медичного персоналу, що працює із хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання, Продан М. І. (2012)
Царенко О. М. - Щодо розробки заходів психосоціальної корекції та профілактики дезадаптації психічно хворих в умовах примусового лікування (2012)
Чайка Ю. В. - Психиатрия позднего постмодерна, Химчан А. И. (2012)
Чеботарьов Є. В. - Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих на соматизовані депресивні розлади при застосуванні комбінації мелітору та поліоксидонію (2012)
Черкасова А. А. - Профилактика дефектных состояний при аутизме у детей (2012)
Чистикова Е. И. - К вопросу о психопрофилактике и психокоррекции психической дезадаптации среди лиц, работающих в условиях пожарной опасности (2012)
Чистова О. О. - Порушення сексуального здоров’я та подружньої взаємодії при генітальному ендометріозі у жінок: аналіз проблеми та шляхи вирішення (2012)
Чугунов В. В. - Истинный патоморфоз психиатрической клиники (2012)
Чугунов В. В. - Псевдообсессивный синдром в клинике шизофрении, Данилевская Н. В. (2012)
Чуприков А. П. - Спорные вопросы детского аутизма (2012)
Чуприков А. П. - Анималотерапия в детской неврологии и психиатрии, Вовченко И. В., Бураго А. С., Кушнирская Е. Е., Василевская Н. Ю. (2012)
Шарко О. М. - Модель психопатогенеза посттравматического стрессового расстройства на фоне отравления угарным газом (2012)
Шейніна Т. Л. - Погляд на реорганізацію надання психіатричної допомоги дітям з розладами психіки та поведінки в Україні (2012)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження типологічних особливостей терапевтичного альянсу в сучасному медичному закладі (2012)
Шестопалова Л. Ф. - Основні індивідуально-психологічні чинники формування терапевтичного альянсу у медичних спеціалістів, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2012)
Шуклин Д. Е. - Гормезис в адаптивных системах (2012)
Юрьев М. Н. - Шизофрения в структуре психотических и непсихотических расстройств в различные периоды работы дневного стационара, Дымшиц С. М., Двирская Э. А., Сардак С. Б., Шажко Е. Л. (2012)
Юрьева Л. Н. - Динамика суицидальной смертности среди городского и сельского населения Украины, Зинченко Е. Н., Юрьев А. Е. (2012)
Юрьева Л. Н. - Профилактика суицидального поведения у пациентов с депрессивными расстройствами в контексте доказательной медицины, Шевченко Ю. Н. (2012)
Юрьева Л. Н. - Динамика суицидальной смертности в Украине, Юрьев А. Е. (2012)
Якущенко И. А. - Психопатологические и неврологические аспекты отдаленного периода закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в боевых условиях (Афганистан), Песоцкая Е. В. (2012)
Андрух П. Г. - О значении феноменологии созависимости для организации систем психотерапии и психосоциальной реабилитации наркозависимых (2012)
Артемчук А. А. - Биохимическое обоснование подбора компонентов в фармакологическую технологию "Композит-1" при лечении алкогольной интоксикации (2012)
Артемчук А. П. - Концептуальне підґрунтя реабілітації хворих наркологічного профілю (2012)
Артемчук А. П. - Метаболічне підґрунтя трансформованих, терапевтично резистентних різновидів алкогольної залежності та розробка безпечних технологій сенсибілізуючої терапії (2012)
Бражник Л. О. - Особливості сучасних вимог до організації приватної наркологічної практики, Милашенко О. М., Чуєва К. Ю., Лизунов С. М., Шабанов В. М., Баганча О. В., Резниченко М. В., Густодим Ю. О. (2012)
Бухтіярова О. Г. - Клініко-патогенетичні аспекти та лікування залежності від тютюнопаління (2012)
Васильєва О. О. - Неврологічні та електроенцефалографічні особливості хворих на алкогольну залежність з різними формами алкоголізації (2012)
Виноград С. П. - Проблемные вопросы идентификации алкогольной зависимости в системе медицинского освидетельствования водителей (2012)
Гайдабрус А. В. - Клінічні та параклінічні особливості залежних від алкоголю військовослужбовців, звільнених у запас (2012)
Гапонов К. Д. - Комплексне лікування хворих на алкогольну залежність в умовах її сучасного патоморфозу (2012)
Гегешко В. В. - Особенности формирования и течения первичного алкогольного делирия (2012)
Задорожный В. В. - Миастеноподобный синдром у больных алкогольным делирием (2012)
Задорожный В. В. - Значение эндотелиальной дисфункции в развитии соматических осложнений у больных тяжелым алкогольным делирием, Юрченко Н. П. (2012)
Закревский А. П. - Влияние курения и употребления пива на органы ротовой полости (2012)
Закревский А. П. - Эпилептический синдром в клинике зависимости от алкоголя, Цыба И. В., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Морозов П. В., Губа Г. Б., Кукта В. В. (2012)
Закревский А. П. - Медико-социальная и психологическая оздоровительная реабилитация девушек-подростков и женщин репродуктивного возраста, регулярно употребляющих алкогольные и наркотические вещества, Митюков В. А., Цыба И. В., Кобец А. Н., Медведева Е. В., Кононенко И. Н., Рябцев А. С., Боброва Н. Г., Кучерявая В. И. (2012)
Закревский А. П. - Применение вальдоксана, лазеропунктуры, иглорефлексотерапии в комплексном лечении гипотонических состояний у больных молодого возраста в стадии ремиссии алкогольной зависимости, Цыба И. В., Кобец А. Н., Медведева Е. В., Рябцев А. С., Морозов П. В. (2012)
Закревский А. П. - Комбинированный метод лечения алкогольной зависимости (рефлексопсихотерапия), Цыба И. В., Кобец А. Н., Рябцев А. С., Медведева Е. В., Кононенко И. Н. (2012)
Закревский А. П. - Применение вальдоксана при коррекции аффективных нарушений у пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, Цыба И. В., Митюков В. А., Кобец А. Н., Боброва Н. Г., Матеева Н. Е. (2012)
Закревський О. П. - Спосіб лікування патологічного потягу до алкоголю в терапії синдрому відміни алкоголю, Циба І. В., Кобець О. М., Рябцев О. С., Міцук Д. О., Максютенко О. В., Федоренко О. О. (2012)
Кузьмінов В. Н. - Особливості зловживання спиртними напоями хворими з алкогольною залежністю перед розвитком стану відміни алкоголю з делірієм (2012)
Кузьмінов В. Н. - Динаміка психопатологічних та неврологічних порушень у хворих з алкогольною залежністю, які перенесли гостру алкогольну енцефалопатію, Шульга О. О. (2012)
Лесная Н. Н. - Комплайенс больных с алкогольной зависимостью: уровни, типы, система психокоррекции (2012)
Малыхин А. В. - Эндогенный спирт и метаболические основы развития состояния отмены алкоголя, Малыхина Н. А., Харченко А. В. (2012)
Маркозова Л. М. - Матеріальні витрати працевлаштованих та безробітних осіб з залежністю від психоактивних речовин на придбання алкоголю та тютюну (когортне дослідження) (2012)
Маркозова Л. М. - Порівняльний аналіз клінічних протоколів США та України (класифікація, діагностика проблем, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин), Бараненко О. В. (2012)
Мінко О. І. - Основні напрямки розвитку наркологічної служби України (2012)
Мінко О. О. - Комплексна діагностика залежності від опіоїдів з використанням фоноскопічних характеристик мови, що звучить (2012)
Мусієнко Г. О. - Стан і розробка медико-технологічних нормативів з надання медичної допомоги хворим із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин в Україні, Гольцова С. В. (2012)
Мусієнко Г. О. - Вивчення механізмів успадкування схильності до станів залежності від алкоголю та тютюну і механізмів її реалізації під впливом зовнішнього середовища, Шалашов В. В. (2012)
Павлова Ю. С. - Тропикамидовая зависимость (2012)
Пирогов И. Ф. - Дифференциальная диагностика психозов, обусловленных употреблением ПАВ (2012)
Пшук Н. Г. - Психологічні предиктори комунікативної активності у осіб з алкогольною залежністю, Стукан Л. В., Пшук Є. Я. (2012)
Рищенко О. О. - Розвиток формулярної системи як один із заходів попередження адиктивної залежності серед населення україни на засадах судової фармації, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Півоваров О. В. (2012)
Самойлова О. С. - Формування терапевтичних ремісій у хворих із залежністю від психоактивних речовин, Голощапов В. В., Клочок А. М. (2012)
Слюсар В. В. - Основні етапні аспекти, складові та принципи реабілітації у державному спеціалізованому наркологічному закладі, Мусієнко Г. О., Дюженко М. М., Голинкіна Є. В. (2012)
Собетов Б. Г. - Проблемы, поиски и пути решения терапии наркоманов на разных этапах пребывания в условиях пенитенциарной системы, Гасс Ю. Р., Гасс В. Б., Гасс Р. С. (2012)
Сосін І. К. - Пошук антикревінгових терапевтичних ефектів серед арсеналу немедикаментозних засобів та методів, Чуєв Ю. Ф., Романовський О. Г., Горбань А. Є., Чухрієнко К. П., Шаповалова В. О., Волков О. С., Шаповалов В. В., Гончарова О. Ю., Шаповалов В. В. (мол), Друзь О. В., Сквира І. М., Агапов Д. О. (2012)
Фітькало О. С. - Сучасні підходи до лікування залежних від алкоголю, Собетов Б. Г., Гасс Ю. Р. (2012)
Чугай С. Д. - Фармакологічна та психосоціальна стимуляція абстиненції у осіб з синдромом залежності від алкоголю (2012)
Чуев Ю. Ф. - Инновационные лазерные программы в наркологии (2012)
Чуева Е. Ю. - Особенности аффективных расстройств в клинике пивной зависимости (2012)
Шалашов В. В. - Коррекция аффективных расстройств в раннем постабстинентном периоде при комплексной терапии алкогольной зависимости, Бараненко А. В. (2012)
Шаповалов В. В. (мол.) - Судово-фармацевтичні дослідження наслідків наркозлочинності в україні: захист прав громадянина, людини, хворого і пацієнта (підозрюваного, обвинуваченого, засудженого) на засадах доказової медицини і фармації, Васіна Ю. В., Радіонова В. О., Размадзе О. Т., Хмелевський М. О. (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичні дослідження міжнародного наркобізнесу: міжнародне медичне і фармацевтичне право в країнах Європейського Союзу, Єдиний фармацевтичний простір і Митний союз країн Союзу незалежних держав та Шанхайськоїорганізації співробітництва, Шаповалова В. О., Мусоєв С. М., Лебедева Т. О., Румянцев А. І. (2012)
Лехан В. М. - Особливості епідеміології черепно-мозкової травми в Україні, Гук А. П. (2010)
Любінець О. В. - Стан та прогноз середньої очікуваної тривалості життя населення в Україні (2010)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан здоров'я населення працездатного віку в Україні (2010)
Загородній С. М. - Характеристика саморуйнівної поведінки населення України, Якимець В. М. (2010)
Клименко В. І. - Проблеми психічного здоров'я людей похилого віку, Діхтяр А. Ю., Паталах М. Ф., Василькова Ю. В. (2010)
Таралло В. Л. - Захворюваність на хвороби вуха і соскоподібного відростка та їх поширеність серед дитячого населення Чернівецької області, Яцків В. В., Pевенко Ж. А. (2010)
Слабкий Г. О. - Детермінанти безпеки пацієнтів у неонатальних відділеннях інтенсивної терапії, Ковальова О. М., Федосюк Р. М. (2010)
Лехан В. М. - Інтегральна оцінка результатів діяльності системи охорони здоров'я України, Крячкова Л. В. (2010)
Толстанов О. К. - Забезпечення міських та районних лікарень Житомирської області можливістю проведення діагностичних досліджень (2010)
Олексюк O. Б. - Стаціонарозамінні форми запобіжної госпіталізації дітей (2010)
Бойко В. Я. - Показники діяльності дитячої обласної лікарні (на прикладі Рівненської області) (2010)
Клименко В. І. - Актуальні питання організації реабілітації кардіологічних хворих у сучасних умовах, Денисенко І. М. (2010)
Шевченко М. В. - Загальні витрати на охорону здоров'я в Україні (за даними Національних рахунків охорони здоров'я) (2010)
Рудень В. В. - Теоретичні мотиви застосування інтерактивної навчальної технології "Розвиток критичного мислення через читання та письмо" як механізм удосконалення якості процесу викладання академічної дисципліни "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" (2010)
Думенко Т. М. - Наукове обґрунтування методологічних принципів створення Державного формуляру лікарських засобів в Україні, Чумак В. Т. , Морозов А. М. , Степаненко А. В., Парій В. Д., Зіменковський А. Б. (2010)
Богомаз В. М. - Впровадження клінічного аудиту в закладах охорони здоров'я (2010)
Вдовяк Л. - Процесс реформирования системы здравоохранения в Польше, Дятчик Ю., Капка Л. (2010)
Ліщишина О. М. - Вимірювання якості медичної допомоги: проблеми імплементації кращої світової практики в Україні, Горох Є. Л. (2010)
Мендрік О. - Перспективи розширення застосування Оцінки технологій охорони здоров'я (Health Technology Assessment) в Україні, Загладa О. (2010)
Грищенко О. В - Профилактика гиперергического варианта синдрома системного воспалительного ответа у пациенток с преэклампсией на фоне абдоминального родоразрешения, Лахно И. В., Ступак И. И., Корова С. В., Мащенко А. А. (2010)
Письменна О. В. - Термічні опікові рани (2010)
Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна стратегія забезпечення якості та безпеки медичної допомоги" (2010)
В Киеве завершила работу Конференция-выставка "Медицинская лаборатория & Инновации в медицине" (2010)
ДУ "Інститут отоларінгології ім. проф. Коломійченка О. С. Академії медичних наук України" - 50 років (2010)
Анатолій Родіонович Уваренко (до 75-річчя від дня народження та 60-річчя наукової діяльності) (2010)
Дудіна Олена Олександрівна (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Пам'яті друга. Лєшек Вдовяк (2010)
Михасюк І. - Глобалізована Європа й світ в неоголошеній українсько-російській війні (2014)
Вачевський М. - Реформа освіти у США та оцінювання компетентностей викладачів навчальних закладів (2014)
Ковальчук В. - Інформатизація освіти як основа модернізації фахової підготовки сучасного вчителя (2014)
Лазурчак І. - Особливості підготовки магістрів в галузях педагогічної освіти, природничих та фізико-математичних наук (2014)
Мадзігон В. - Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю з основ маркетингу (2014)
Кутняк І. - Інноваційні технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Дротенко В. - Гносеологічний простір поняття "модернізація” (2014)
Осьмак Т. - Полікультурне виховання майбутніх педагогів (2014)
Білецька Л. - Особливості використання інноваційних технологій під час вивчення математики у початковій школі, Білецький Р. (2014)
Хом’як А. - Педагогічна технологія як інтегративна модель навчально-виховного процесу (2014)
Шехавцова С. - Суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія як механізм формування суб’єктивності студента до професійно-педагогічної діяльності (2014)
Зимульдінова А. - Організація самостійної роботи молодших школярів, Філь Г. (2014)
Шаран О. - Використання завдань краєзнавчого характеру як засобу формування математичної компетентності учнів, Шаран В. (2014)
Рускуліс Л. - Урахування специфічних принципів навчання в теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя української мови (2014)
Кучик О. - Діяльність роду Гербуртів у контексті ухвал Берестейської унії на теренах Галичини XVI – XVII століття, Цебенко О. (2014)
Галацин К. - Інноваційні методи у процесі викладання англійської мови у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Янковська І. - Методика формування художнього образу в процесі образотворчої діяльності учнів початкових класів (2014)
Чупахін С. - Проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-зв’язківців (2014)
Савченко І. - Десимінація досвіду стандартизації в системі професійно-технічної освіти, Тропіна І. (2014)
Шагала Л. - Становлення ліцею в Ліґниці: контекст розвитку українського шкільництва в Польщі (2014)
Лукашенко Т. - Проблеми проектування індустріальних парків на Львівщині (2014)
Головецька Н. - Образи історичних осіб в українському політичному анекдоті ХХ століття (2014)
Даниляк Р. - Використання традицій народної педагогіки у вихованні школярів в умовах модернізації освіти (2014)
Стеблюк С. - Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації та реалізація їх в умовах коледжу (2014)
Руденька Т. - Технологія формування професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей засобами арт-педагогіки в умовах навчання у коледжі (2014)
Охріменко Л. - Використання технології розвивального навчання на уроках української мови в початкових класах (2014)
Жуковські В. - Педагогічна модель формування професійних компетентностей майбутніх маркетологів сфери послуг в галузі торгівлі (2014)
Гжещук В. - Теоретичні і практичні принципи сучасних реформ в галузі освіти у Польщі та європейської шкільної освіти (2014)
Гуріч З. - Особливості підготовки вчителів образотворчого мистецтва у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Дудник О. - Читанки для першокласників як засіб формування відповідальності (2014)
Гончарова Л. - Розвиток творчої активності людей похилого віку (2014)
Сорочан Н. - Дослідження проблематики сучасних ринкових вимог до молодих фахівців з маркетингу (2014)
Антонюк Н. - Дослідно-експериментальна робота з формування діалогічних умінь у майбутніх учителів початкової школи (2014)
Салань Н. - Підготовка майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до організації гурткової роботи у закладах освіти (2014)
Al-Janabi Aqeel Bahp Tarkhan - Effect of image enhancement on watershed segmentation, Shuvalova L. А. (2014)
Андрусевич А. А. - Отображение процесса изменения параметров РЭС на основе системологической модели, Жарикова И. В., Невлюдова В. В., Демская Н. П. (2014)
Баранова В. О. - Перспективи розвитку новітніх технологій адаптивного головного світла автомобіля, Ніконов О. Я. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Разработка автоматизированной системы выбора способа восстановления водоводов с использованием аппарата нечеткой логики, Старкова О. В., Алейникова А. И. (2014)
Дубницкий В. Ю. - Оценка чувствительности системы линейных дифференциальных уравнений, моделирующей взаимодействие цементного бетона с внешней средой, Бутенко В. О., Чернявский В. Л. (2014)
Кандырин Н. П. - Исследование фазовых шумов системы ФАПЧ со смесителем в цепи обратной связи (2014)
Костенко П. Ю. - Уменьшение аддитивного шума на цифровых изображениях с использованием технологии суррогатных данных, Василишин В. И., Слободянюк В. В. (2014)
Рубан И. В. - Применение дискретно-косинусного преобразования изображений для сегментации текстурных областей, Шитова О. В., Пухляк А. Н. (2014)
Синдеев М. В. - Анализ компьютерных систем технического зрения современных автомобилей (2014)
Статкус А. В. - Оценка эффективности оперативной классификации траектории цели, Андреев Ф. М. (2014)
Украинец Е. А. - Показатели для оценки степени реализуемости варианта проектируемого самолета-истребителя (2014)
Шелковина Е. А. - Сравнительный анализ методов цифровой модуляции в стандартах цифрового радиовещания, Лебедев О. Г. (2014)
Асеев Г. Г. - Методы интеллектуальной обработки потоков интернет-документов (2014)
Демидов Б. А. - Системно-концептуальные основы и принципы построения автоматизированных информационно-моделирующих систем обучения и программно-технических тренажных комплексов ПВО, Кучеренко Ю. Ф., Науменко М. В. (2014)
Побіженко В. В. - Комп'ютерна етика як визначний фактор інформаційної політики суспільства, Побіженко І. О., Білова Т. Г. (2014)
Ткаченко В. І. - Шляхи формалізації процесів підготовки й прийняття рішень, Смірнов Є. Б. (2014)
Гиль Н. И. - Квази-phi-функция для сегментов эллипсов, Суббота И. А. (2014)
Баранник В. В. - Кодирование межкадровых апертур для повышения оперативности доставки видеоинформационного потока в инфокоммуникациях, Акимов Р. И. (2014)
Баранник В. В. - Методологические рекомендации по совершенствованию технологии снижения интенсивности кодового представления базовых кадров, Отман Шади О. Ю., Подорожняк А. А. (2014)
Богучарский С. И. - Иерархическая агломеративная кластеризация изображений в больших базах данных, Каграманян А. Г., Машталир С. В. (2014)
Бусигін Ю. Г. - Трьохрівнева математична модель розподілу інформаційного ресурсу інформаційно-обчислювальної мережі автоматизованої системи управління військового призначення (2014)
Duravkin Ie. V. - Method of slow-attack detection, Carlsson Anders, Loktionova A. S. (2014)
Евсеева О. Ю. - Модель энергоэффективного управления ресурсами сети IP-over-DWDM, Ильяшенко Е. Н. (2014)
Евсеева О. Ю. - Многоуровневый иерархический метод комплексного управления ресурсами в гибридных сетях доставки контента, Кадер Мохаммед Б. (2014)
Краснобаев В. А. - Метод многоуровневого кодирования данных в беспроводных сенсорных сетях на основе применения кодов в классе вычетов, Горбенко Р. А. (2014)
Марченко В. А. - Побудова систем обміну мультимедійною інформацією з нерозкривним шифруванням типу "end-to-end" (2014)
Пузиренко О. Г. - Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в забезпеченні живучості інформаційно-телекомунікаційних систем, Івко С. О., Лаврут О. О. (2014)
Рубан І. В. - Обґрунтування вибору інтервалу спостереження при очікуванні повільної DoS-атаки, Лошаков Є. С., Прибильнов Д. В. (2014)
Смеляков К. С. - Анализ эффективности фильтров резкости изображений, Дроб Е. М. (2014)
Высоцкая Е. В. - Определение риска заболеваемости населения болезнями системы кровообращения в различных регионах Украины, Рак Л. И., Страшненко А. Н., Печерская А. И. (2014)
Голованова М. А. - Оценка трудоемкости работ на ранних стадиях создания программного обеспечения, Надин Е. В. (2014)
Павленко Т. Ю. - Анализ динамики финансирования проектов создания и сопровождения беспилотных летательных аппаратов (2014)
Петров Э. Г. - Координационное управление (менеджмент) процессами реализации решений, Косенко Н. В. (2014)
Семененко О. М. - Прогнозування показників номінального та реального ВВП України шляхом застосування факторних моделей (2015-2030рр.), Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Б. Ю., Кремешний О. І. (2014)
Адаменко М. І. - Оцінка екологічного ризику в шахтних регіонах комплексно-інформаційним методом, Дармофал Е. А. (2014)
Грязнова C. А. - Система воздушных потоков в метрополитенах, ее роль в предупреждении и ликвидации последствий катастроф (2014)
Дробаха Г. А. - Комплексна модель дій натовпу під час проведення масових заходів, Розанова Л. В., Лісіцин В. Е., Музичук В. А. (2014)
Микитин Г. В. - Розвиток підходів до вирішення проблеми безпеки техногенних об’єктів у сегменті водневої деградації (2014)
Рогозін А. С. - Математичний опис процесу виявлення об’єктів авіацією під час проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, Гурник А. В. (2014)
Тютюник В. В. - Нейромережеве моделювання умов життєдіяльності території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки, Бондарєв М. В., Андронов В. А., Калугін В. Д. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2014)
Книш О. Б. - Дослідження кінематики обробки корінців книжкових блоків дисковими ножами із планетарним приводом, Кравчук І. М. (2014)
Стеців Б. С. - Дослідження процесу реверсування ролика в механізмах із кінематичним замиканням, Стеців Я. Б. (2014)
Румянцев Ю. М. - Аналіз можливостей попередньої обробки поверхні пластикових матеріалів, Ясінський М. Ф., Травкін Д. О., Ясінська-Дамрі Л. М. (2014)
Репета В. Б. - Дослідження процесу формування на флексографічних відбитках УФ-лакових рельєфних зображень, Ривак П. М. (2014)
Золотухіна К. І. - Підвищення продуктивності друкування на невсотувальних матеріалах, Величко О. М., Осипова Т. Г. (2014)
Кащенко Н. О. - Тенденції у розвитку флексографічних друкарських фарб, Хохлова Р. А. (2014)
Сельменська З. М. - Закони, властивості і засоби композиції та їх застосування в газетній практиці, Комар С. М. (2014)
Голубник Т. С. - Дослідження варіантів одночасного формування монтажного спуску для різних видань, Сеньківський В. М., Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2014)
Кульчицький А. Д. - Оптичний дихроїзм МА-центрів забарвлення в кристалах SrCl2-Me+ (2014)
Коляда Р. В. - Структура і властивості визначника многочленної просторової матриці, Мельник О. М. (2014)
Щирба О. А. - Історія виникнення та розвитку літературних альманахів в Україні (середина XIX- початок XXI століття), Босак О. І. (2014)
Кулеша Н. М. - Віденські німецькомовні часописи української еміграції років Першої світової війни: інформування ширшого політичного світу про наші політичні і культурні змагання (2014)
Березенко В. В. - Перший етап активізації розвитку наукового знання про паблік рилейшнз в Україні (1991 – 1996 рр.) (2014)
Антоник О. В. - Книжкові конкурси як засіб активізації попиту на книжкову продукцію, Жолдак О. О. (2014)
Вовк Г. С. - Мерчандайзингові засоби активізації продажу книжкової продукції (2014)
Катрук М. І. - Формування споживних властивостей книги як особливого товару, Лукашов В. С. (2014)
Стасенко В. В. - Універсальне та індивідуальне в методі побудови національно ідентифікованих констант графіки Софії Караффи-Корбут (2014)
Руденко О. В. - Роздуми Яна Болоза Антонєвича: від Мікеланджела до експресіонізму (2014)
Титул, зміст (2014)
Шибанов В. В. - Взаємодія полівінілового спирту з аліфатичними амінами (2014)
Кукура Ю. А. - Дослідження друкарсько-технологічних властивостей флексографічних УФ-фарб різних виробників, Кукура В. В., Репета В. Б. (2014)
Кузнецов В. О. - Аналітичні дослідження механізму шарнірного чотириланковика із змінною довжиною веденої ланки, Коломієць А. Б., Стеців Я. Б. (2014)
Ватуляк Ю. В. - Визначення технологічно необхідного зусилля затискування книжкових блоків, що рухаються за коловою траєкторією під час їх обрізування (2014)
Козар В. Д. - Методика експериментальних досліджень обрізування книжково-журнальних блоків плоскими різальними інструментами з криволінійним профілем крайки леза (2014)
Пушак А. С. - Люмінесценція кристалічної системи CsI-BaCl2-Eu, Пушак Я. С., Вістовський В. В., Мягкота С. В., Демків Т. М., Волошиновський А. С. (2014)
Семотюк О. В. - Моделювання динаміки неоднорідних станів у тонкошарових кристалах з неспівмірною надструктурою, Карпа І. В., Свелеба С. А., Катеринчук І. М. (2014)
Березенко В. В. - Другий етап розвитку наукового знання про паблік рилейшнз в Україні (1997–2001 рр.) (2014)
Гірняк Г. З. - Напрями вдосконалення документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування у контексті розвитку сучасної системи документування в Україні (2014)
Компанович М. С. - Роль бібліотек у популяризації української пізнавальної книги 50-80-х рр. ХХ століття (2014)
Дмитрів Л. Й. - "Wydawca": 20 років на ринку польської періодики (2014)
Щирба О. А. - Особливості розвитку сучасних літературних альманахів в Україні та Росії (2014)
Зубко Н. Н. - Книжкові серії у видавничому репертуарі України: типо-видові пріоритети (2014)
Левицька О. С. - Історія видання одного бестселера: співпраця автора, літературного агента і видавця (на матеріалі роману Джона Фаулза "Колекціонер") (2014)
Голод І. В. - Проблема художньої форми в європейському мистецтвознавстві кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (історичний і методологічний аспекти) (2014)
Ваврух М. І. - Творчий досвід художників Львова другої половини 1960-х – початку 1970-х рр. у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва (2014)
Титул, зміст (2014)
Редакційна колегія (2014)
Варламов І. Д. - Модель інформаційних потоків автоматизованих систем управління, Гаценко С. С. (2014)
Гогонянц С. Ю. - Визначення запасу зенітних керованих ракет неповнодоступного угруповання зенітних ракетних військ для забезпечення ефективного відбиття удару повітряного противника (2014)
Зуйко В. В. - Визначення ймовірності зйомки точкового об’єкту при веденні детальної оптико-електронної зйомки у кадровому режимі (2014)
Каніфольський О. О. - Коефіцієнти повноти корпусу корабля перехідного режиму руху, Конотопець М. М. (2014)
Козуб А. М. - Оцінка бойових можливостей з радіоподавлення супутникового зв’язку з використанням безпілотних літальних апаратів постановки перешкод в операціях (2014)
Прібилєв Ю. Б. - Метрологічна надійність інформаційно-вимірювальних систем військового призначення (2014)
Савченко В. А. - Визначення центрів гравітації об’єктів інформаційної інфраструктури, Дзюба Т. М., Ревуцький А. В. (2014)
Салій О. Я. - Декомпозиція частотного діапазону по системам і засобам зв’язку (2014)
Сбітнєв А. І. - Методичний підхід щодо оцінювання зв’язності радіостанцій-ретрансляторів рухомої системи радіозв’язку, Бухал Д. А. (2014)
Сова О. Я. - Метод координації цільових функцій інтелектуальних систем управління вузлами тактичних мобільних радіомереж, Романюк В. А., Жук П. В., Ошурко В. М. (2014)
Ткач М. Я. - Оптимізація технологічного процесу вакуумного газотермоциклічного іонно-плазмового азотування замкових різьбових з’єднань бурильної колони (2014)
Фомін М. М. - Обґрунтування впровадження технології мультипротокольної комутації по міткам як основи транспортної мережі зв’язку, Житник І. В. (2014)
Хлапонін Ю. І. - Застосування методу сплайн-апроксимації для дослідження проблемних задач оцінки захищеності інформації (2014)
Чорнокнижний О. А. - Система показників надійності функціонування географічної інформаційної системи військового призначення (2014)
Штонда Р. М. - Аналіз методів цифрової стеганографії зображень, Процюк Ю. О., Маковецький О. М., Мальцева І. Р. (2014)
Дерев’янчук А. Й. - Загальний методичний підхід до створення навчальних комп’ютерних 3D моделей військово-технічного призначення, Москаленко Д. Р. (2014)
Цибанюк Т. І. - Використання технологій в області навчання англійської мови, Крайова О. В. (2014)
Бобильов В. Є. - Роль ментальних моделей в управлінні військами, Кононенко С. М. (2014)
Литвиненко О. І. - Аналіз сучасних підходів до вирішення проблем раннього попередження конфліктів, Литвиненко Н. І. (2014)
Присяжный В. И. - Перспективы воздушно-космической обороны современной Украины, Прибылев Ю. Б., Левенко А. С., Паук О. Л. (2014)
Вимоги оформлення статтей (2014)
Al-Janabi Aqeel Bahp Tarkhan - Computer vision system for froth flotation based on centroid (2014)
Більчук В. М. - Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи, Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. (2014)
Василишин В. И. - Комбинированная пеленгация источников шумового излучения с использованием рандомизации собственных векторов корреляционной матрицы наблюдения и метода формирования луча (2014)
Винничук А. Г. - Дослідження впливу параметрів природного газу на коефіцієнт розширення робочого середовища у звужувальних пристроях при діагностуванні побутових лічильників газу (2014)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз пристрою для вимірювання витрати двофазових потоків, Витвицький З. Я., Лаврук Х. З. (2014)
Горбенко И. Д. - Синтез систем сложных сигналов с заданными свойствами корреляционных функций для приложений многопользовательских систем с кодовым разделением абонентов, Замула А. А., Семенко Е. А. (2014)
Емельянов В. А. - Фрагментированная марковская модель эксплуатации футерованного оборудования (2014)
Кандырин Н. П. - Шумовые характеристики комбинированного формирователя сигналов на основе однокольцевой системы ФАПЧ со смесителем и цифрового синтезатора сигналов (2014)
Корниенко В. И. - Принципы построения информационной системы управления нелинейными технологическими процессами рудоподготовки, Мацюк C. М., Удовик И. М. (2014)
Кулик И. А. - Обобщенные вероятности необнаруживаемой ошибки для квазиравновесных кодов, Новгородцев А. И., Скордина Е. М., Арбузов В. В. (2014)
Мороз Н. В. - Особливості обробки інформації оцінювання якості та врожайності зерна, Столярчук П. Г. (2014)
Мусієнко М. П. - Підвищення швидкодії LDPC-декодеру на основі організації подвійного буферу вхідного повідомлення, Крайник Я. М., Куценко С. В. (2014)
Стасев Ю. В. - Функционирование помехозащищенных радиосистем управления в декаметровом диапазоне, Романенко И. А. (2014)
Харченко В. С. - Метрико-интервальные модели и инструментальные средства для оценивания готовности информационно-управляющих систем с использованием марковских процессов, Бутенко В. О., Одарущенко О. Н. (2014)
Шевченко А. Ф. - Результати порівняльного аналізу характеристик спрямованості кільцевих фазованих антенних решіток для завдань створення багатопозиційних активно-пасивних РЛС (2014)
Шувалова Л. А. - Застосування скінченних автоматів для розробки структурної моделі комп’ютерної системи управління технологічними операціями фасування, Лихограй С. М. (2014)
Ярута В. О. - Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюваннІ електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами, Білова Т. Г., Побіженко І. О. (2014)
Голуб С. В. - Відображення властивостей автора тексту в структурі багатопараметричної моделі, Константиновська О. В., Голуб М. С. (2014)
Дубницкий В. Ю. - Статистический анализ причин антисоветских настроений у перемещённых лиц по данным Гарвардского проекта, Ходырев А. И. (2014)
Янголенко О. В. - Розроблення технології збору даних веб-моніторингу в системі управління якістю ВНЗ, Чередніченко О. Ю., Яковлева О. В. (2014)
Kulynych V. S. - Functional safety analysis procedure for the design stage of the safety-related instrumentation and control systems’ processing node architecture variants, Kharybin A. V. (2014)
Мохамад Абу Таам Гани - Сравнительные исследования математических моделей технологии распространения компьютерных вирусов в информационно-телекоммуникационных сетях, Смирнов А. А., Коваленко А. В., Смирнов С. А. (2014)
Поночовный Ю. Л. - Применение дискретных законов распределения в модели доступности информационного ресурса с профилактическими мерами аудита безопасности, Харченко В. С., Межиборец Т. П., Ревенко К. А., Шуст К. А. (2014)
Баранник В. В. - Метод контроля битовой скорости при компрессии предсказанных кадров в видеопоследовательности, Двухглавов Д. Э., Харченко Н. А. (2014)
Бусигін Ю. Г. - Метод розподілу ресурсів в інформаційно-обчислювальній мережі автоматизованої системи управління, Грідіна В. В. (2014)
Карпухин А. В. - Моделирование хаотических явлений в инфокоммуникационных системах с протоколом ТСР, Грицив Д. И., Ткаченко А. А. (2014)
Коваленко А. А. - Формализация задач планирования эволюции информационной структуры компьютерной системы, образующей систему управления объектом критического применения (2014)
Криховецький Г. Я. - Метод вибору топології міжвузлового зв'язку розподіленої мережі передачі даних, Нечаусов С. М. (2014)
Обод І. І. - Просторовий метод підвищення пропускної здатності телекомунікаційних мереж, Стрельницький О. О., Буланий О. А. (2014)
Силантьев В. Е. - Этапы проектирования пользовательского интерфейса (2014)
Смеляков К. С. - Повышение резкости цифрового изображения за счет фильтрации пикселей тени объекта, Хмелевский С. И., Дроб Е. М., Водолажко О. В. (2014)
Фещенко О. А. - Відмовостійка маршрутизація в SDN (2014)
Яновский М. Э. - Оценка эффективности методов формирования покрытия адаптивных беспроводных локальных компьютерных сетей на основе обобщенного критерия оптимума (2014)
Бых А. И. - Математическая модель определения степени тяжести колоректального рака, Высоцкая Е. В., Порван А. П., Козюк А. С., Моисеенко А. С. (2014)
Величко О. Н. - Передискретизация тахограммы., Гапон О. Е. (2014)
Перова И. Г. - Оценка состояния больных с нарушением функции носового дыхания с помощью нечеткой класстеризации (2014)
Гончар И. А. - Оценка эффективности команды проекта по критерию гарантированного результата в условиях неопределенности трудозатрат, Лысенко А. И., Жебель Ю. Ю. (2014)
Иванов М. В. - Территориальный анализ геораспределенного производства в условиях оптимизации логистических потоков (2014)
Кийко С. Г. - Модели управления денежными потоками проектов предприятия, Дружинин Е. А., Гайдабрус Б. В. (2014)
Романенков Ю. А. - Прогностическое обеспечение упреждающего управления эффективностью бизнес-процессов в организации (2014)
Соуд Абдалазез Мохаммед Амен - Агентная имитационная модель процессов нефтепродуктообеспечения (2014)
Федорович О. Е. - Перечисление множества вариантов логистической сети распределительных центров сбыта продукции, Еременко Н. В. (2014)
Андронов В. А. - Особливості розробки електронної бази даних пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів для підрозділів ДСНС України, Ключка Ю. П., Лєвтєров О. А. (2014)
Букин Н. П. - Особенности распространения радиоволн стандарта IEEE 802. 11 в частотном диапазоне 2,4 Ггц в лесном массиве при ликвидации чрезвычайной ситуации, Полстянкин Р. М., Толкунов И. А. (2014)
Глухова Н. В. - Методы измерения физико-химических и энергоинформационных параметров воды, Курик М. В., Песоцкая Л. А., Кучук Н. Г. (2014)
Дядюшенко О. О. - Шляхи автоматизації класифікатора надзвичайних ситуацій, Хаткова Л. В., Заїка П. І. (2014)
Лосєв М. Ю. - Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин, Леонова Г. Р., Глазнєва М. Б. (2014)
Тютюник В. В. - Дерева класифікації території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки, Бондарєв М. В., Шевченко Р. І., Чорногор Л. Ф., Калугін В. Д. (2014)
Соколовський С. А. - Методика визначення кількості науково-педагогічних працівників по кафедрах у вищому навчальному закладі, Тробюк В. І., Горбунов А. П. (2014)
Чепурний Г. П. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку професійної компетентності майбутніх рятувальників (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Шоробура І. - Університетська географічна наука як передумова розвитку шкільної географічної освіти в Україні (2014)
Кобрій О. - Ідея гуманізації змісту педагогічних дисциплін у сучасних ВНЗ України (2014)
Kryсski А. - Niewydolnosc systemu spoіecznego jako przyczyna ubуstwa materialnego i kulturowego (2014)
Ашиток Н. - Гуманістична парадигма в умовах кризових явищ в освіті (2014)
Соколова А. - Актуалізація проблем формування дитячої хорової культури в методичних працях представників музично-педагогічної думки 20 – 80-х років ХХ ст (2014)
Uchyіa-Zroski J. - Muzyka mow dџwiкkуw i ciszy (2014)
Філоненко Л. - Музично-педагогічне мистецтво в житті і творчості Святослава Процика (До 70-річчя від дня народження), Німилович О. (2014)
Костишин Е. - Духовна криза суспільства як проблема освітнього простору (2014)
Бурчак Л. - Ефективні шляхи підготовки вчителя-дослідника у вищій школі, Бурчак С. (2014)
Зайченко Н. - Зміст соціально-педагогічної діяльності соціальних служб в Іспанії (2014)
Возна Ю. - Значення та роль практичної складової у системі соціальної освіти за рубежем (2014)
Цина В. - Моделювання процесу формування особистісно професійної зрілості майбутніх педагогів в умовах ВНЗ (2014)
Беземчук Л. - Структура підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва до професійної діяльності в умовах ВНЗ (2014)
Васильєва О. - Хорове мистецтво у гімназіях Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст (2014)
Галатир І. - Теоретичний аналіз поняття соціально-педагогічний супровід роботи з молоддю загальноосвітніх та вищих навчальних закладів інклюзивної орієнтації (2014)
Гуцал Р. - Розквіт українського національного мистецтва м. Кам’янця-Подільського в контексті історичних та культурних подій 1918 – 1920 рр (2014)
Григорович А. - Аналіз проблематики розвитку креативних здібностей у процесі позакласної роботи, Заяць О., Гладкевич М. (2014)
Душний А. - Колективне інструментальне музикування педагогічних університетів на прикладі конкурсу "Perpetuum mobile”, Боженський А. (2014)
Марлова А. - Педагогічні умови формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Ороновська Л. - Хоровий колектив: аналіз дефініцій та провідних ознак, Ороновський А. (2014)
Полюга В. - Творчий акт, музика, екзистенція – феномени особистісного буття людини (2014)
Хома О. - Педагогічна практика у системі підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Василик Дз. - Хорові твори Богдани Фільц на слова Тараса Шевченка (2014)
Славич А. - Особливості хорового письма Михайла Гайворонського (2014)
Четова Н. - Лідія Шапіро – диригент хору і педагог (2014)
Кундис Р. - Хореографічні колективи Львова як чинник вдосконалення акордеоніста-акомпаніатора (2014)
Волох О. - Духовний потенціал хорового мистецтва на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2014)
Гжещук В. - Педагогічні технології професійної підготовки менеджерів до якості виробництва в системі безперервної освіти у процесі вивчення економічних дисциплін (2014)
Жуковські В. - Напрями формування професійної підготовки маркетологів сфери послуг роздрібної та оптової торгівлі в міжнародних відносинах (2014)
Голубінка Х. - Специфіка і втілення художнього образу у диригентському мистецтві (2014)
Карась (Кметі) О. - Пріоритети учня-баяніста (акордеоніста) ДМШ з позиції репертуарної політики (друга половини ХХ ст. – сьогодення) (2014)
Місько Г. - Зразки зимово-обрядової пісенності у репертуарі хорових колективів Тернопільщини (2014)
Цмур І. - До питання формування творчої особистості майбутнього вчителя музики (2014)
Кузьо В. - Пріоритетні дослідження мистецько-педагогічних інновацій ХХІ століття, Чавва Л. (2014)
Царук С. - Учні "Варшавського періоду” Олександра Мишуги – видатні співаки та педагоги (2014)
Смалько О. - Особливості формування відповідального ставлення до батьківства в студентів університету у позааудиторній виховній роботі (2014)
Цебенко О. - Походження та генеалогія роду Гербуртів на теренах Галичини та Поділля XIV – XVII ст (2014)
Аксак Н. Г. - Анализ моделей производительности реализации нейроалгоритма, Тыхун А. Ю. (2008)
Баранник В. В. - Обоснование выбора подхода для построения технологии цифровой обработки изображений, Сидченко С. А. (2008)
Виткин Л. М. - Некоторые аспекты выбора и использования информации, Игнаткин В. У. (2008)
Воробьев Ю. С. - Влияние повреждений на вибрационные характеристики колебаний рабочего колеса, Чугай М. А. (2008)
Ирадж Эльяси Комари - Применения FME(C)A-анализа для оценки и обеспечения надежности сложных иерархических компьютерных систем (2008)
Казаков Е. Л. - Устройство определения геометрических характеристик радиолокационных целей при использовании многочастотных сигналов в системе разнесенных на местности РЛС, Васильев Д. Г. (2008)
Кожушко Я. Н. - Алгоритмы совмещения изображений в корреляционно-экстремальных системах навигации летательных аппаратов (2008)
Кононов Б. Т. - Обеспечение точности работы устройств автоматической синхронизации, Кусакин Ю. А., Малыш А. Н. (2008)
Кривенко С. С. - Оценка эффективности фильтрации изображений на основе карт локальной активности, Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2008)
Кузнєцов О. Л. - Оцінювання впливу фазових флуктуацій сигналу на зниження точності вимірювання кутових координат цілі в РЛС з фазованими антенними решітками (2008)
Кучук Г. А. - Перераспределение сетевого ресурса критического участка мультисервисной сети, Воробьев О. В., Бичков А. М. (2008)
Лосев Ю. И. - Методика определения вероятностно-временных характеристик информационных технологий с учетом специфики протоколов, Закиров З. З. (2008)
Мартинчук О. О. - Методика поляризаційно-просторової обробки сигналів та завад при повному поляризаційному зондуванні з урахуванням поляризаційних характеристик антен, Флоров О. Д., Гребенюк О. П., Волювач С. А. (2008)
Момот М. М. - Удосконалений науково-методичний апарат тактико-техніко-економічного обґрунтування обрису перспективних вертольотів армійської авіації (2008)
Олійник Ю. А. - Визначення числових характеристик сили, потужності та енергії вітру, Бородавка В. А., Логінов В. В., Дяченко Д. В. (2008)
Павленко М. А. - Підходи до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень, Бердник П. Г., Колмиков М. М., Капранов В. О. (2008)
Пантелеева И. В. - Проблемы динамической устойчивости электроэнергетических систем, Романовская Т. Н. (2008)
Порошин С. М. - Фазовый измеритель углов места для двухкоординатной РЛС, Бахвалов В. Б., Леонов И. Г. (2008)
Просов А. В. - Повышение точности оценивания координат цели при объединении результатов раздельной фильтрации параметров траектории от разнесенных РЛС (2008)
Рибачук О. І. - Методика розпізнавання джерел збурень в ближній зоні при використанні акустичної системи геофізичного моніторингу, Кирилюк В. А., Стрінада В. В., Лящук О. І., Клівець С. І. (2008)
Cаенко В. И. - Информационная технология и метод управления ресурсами информационной системы в сети с использованием концепции политик, Голубев А. С. (2008)
Сазонов А. З. - Расчет поля, рассеянного моделью стратегического бомбардировщика В-2, в апертуре антенны головки самонаведения (2008)
Сергиенко М. П. - Исследование погрешностей определения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения (2008)
Собчак А. П. - Лингвистические отношения между базой данных и базой знаниий экспертной системы эргономики интерфейса пользователя ПК, Даншина С. Ю., Фурманова Е. В., Власенко И. В. (2008)
Толстолужский Д. А. - Метод синтеза Си-программ смеси алгоритмов, Толстолужская Е. Г., Поляков Г. А. (2008)
Фоменко Д. В. - Комбинированный алгоритм обнаружения целей на фоне активных шумовых помех для РЛС с полным поляризационным зондированием пространства на двух частотах, Лукьянчук В. В., Зверев А. А. (2008)
Холодная З. Б. - Исследование алгоритмов управления приоритетной многозадачностью операционной системы Windows XP, Трусов М. А. (2008)
Чалая Л. Э. - Сравнительный анализ методов аутентификации пользователей компьютерных систем по клавиатурному почерку (2008)
Карлов Д. В. - К выбору целевой функции при первоначальном определении орбиты космического объекта по данным нескольких сеансов измерений радиолокационных средств контроля космического пространства, Ткаченко А. А. (2008)
Гадецкая С. В. - Применение дивидириального и мультигрального исчислений для определения мгновенного темпа роста немонотонных функций, Дубницкий В. Ю. (2008)
Евсеева Л. Г. - Учет погрешностей при моделировании и Решении задачи упаковки параллелепипедов, Панкратов О. В. (2008)
Yaskov G. N. - Random packing of identical spheres into a cylindrical container (2008)
Прилепский Е. Д. - Оптимальный синтез частотно-передаточной функции двузрачковой оптической системы (2008)
Ницын А. Ю. - Приложение фрактального анализа к классификации медицинских изображений, Поворознюк А. И., Ницын Д. А. (2008)
Сидоренко В. Л. - Модель ураження людини осколками при вибуху боєприпасів, Азаров С. І. (2008)
Доценко Н. В. - Программно-аппаратный комплекс автоматизации построения организационных структур, Шипулин А. И., Дидык Н. А., Чумаченко И. В. (2008)
Лысенко Д. Э. - Адаптация метода прецедентов для поддержки процесса отбора и расстановки персонала проекта (2008)
Ситников Д. Э. - Использование комбинации осцилляторов MACD и Stochastic для анализа данных финансовых рынков, Ситникова П. Э., Титов С. В., Усань А. А. (2008)
Слесаренко В. Д. - Разработка электронной библиотеки кафедры вуза, Заволодько А. (2008)
Столбов В. Ф. - Підходи по автоматизації і впровадженню інтерактивних засобів навчання, Рубан І. В., Дуденко С. В., Третяк В. Ф. (2008)
Хроніка та інформація (2008)
Реферати (Abstracts) (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Парпан В. І. - Стан ценопопуляцій Allium ursinum L. (Alliceae) у лісових фітоценозах Івано-Франківської області, Петруняк Л. Д. (2014)
Гриник Г. Г. - Особливості ходу росту модальних соснових деревостанів Подільської Височини, Громяк О. Ю. (2014)
Івченко А. І. - Стан насадження туї велетенської та зміна його таксаційних показників за чотирнадцятирічний період, Кравчук Р. М., Файда В. О. (2014)
Білоус А. М. - Розроблення моделей для оцінювання мортмаси деревної ламані осикових лісів Українського Полісся (2014)
Сопушинський І. М. - Європейський досвід ціноутворення на ринку круглих лісоматеріалів хвойних порід, Клим Н. М., Харитон І. І. (2014)
Бойко Г. О. - Видовий склад патогенної мікофлори садивного матеріалу лісових розсадників, Пузріна Н. В. (2014)
Бреус Н. Ю. - Декоративність гарноквітучих кущів ранньовесняного періоду в колекційних фондах ботанічних садів Києва (2014)
Ворон В. П. - Особливості пошкодження сосняків пожежами в Поліссі, Ткач О. М., Сидоренко С. Г. (2014)
Гелетуха А. А. - Оцінювання структури лісового фонду та господарської діяльності на рівні державного підприємства, Каганяк Ю. Й. (2014)
Лобченко Г. О. - Полезахисні лісові смуги як лісовий біоценоз (2014)
Геник Я. В. - Зміни фізико-хімічних властивостей ґрунтів лісопаркових і паркових насаджень міст внаслідок рекреаційних навантажень, Дида А. П., Марутяк С. Б. (2014)
Мудрак О. В. - Зоорізноманіття вінниччини: склад, рівні, характеристика (2014)
Гринчишин Н. М. - Фітотоксичність нафтозабруднених ґрунтів на прикладі крес-салату (Lepidium sativum L. ), Бабаджанова О. Ф., Соседко К. С. (2014)
Кречківська Г. В. - Фітотоксичність едафотопу відвалів Бориславського озокеритовидобутку, Павлишак Я. Я., Коссак Г. М. (2014)
Скробала В. М. - Фітоценологічна типологія лісів Гірського Криму (2014)
Шевченко І. В. - Стратегічна екологічна оцінка України: сучасний стан та напрями розвитку (2014)
Озарків І. М. - Фізичні закономірності мокрого вловлювання газопилових потоків, Дадак Ю. Р., Дадак Р. М. (2014)
Павлиш В. А. - Маніпуляція оптичним сигналом у фотонно-кристалічних волокнах, Невінський Д. В., Заклик Л. І., Лебідь С. Ю. (2014)
Атаманюк В. М. - Фільтраційне сушіння зерна пшениці: кінетичні закономірності, Матківська І. Я., Данилюк О. М., Середа А. С. (2014)
Гаврилів Р. І. - Чисельне моделювання впливу геометрії вхідного патрубка на гідродинамічну структуру потоку в робочій зоні прямотечійного циклону, Майструк В. В., Ковцуняк І. В., Іванів І. М. (2014)
Довгалюк В. Б. - Методика розрахунку повітророзподільника незмінних розмірів з відокремлювачами потоку, Мілейковський В. О., Клименко Г. М. (2014)
Кий А. В. - Комбіновані канатно-трелювальні системи вдосконаленої конструкції для лісозаготівлі в Україні (2014)
Мачуга О. С. - Натурні вимірювання та порівняльний аналіз параметрів гідроспоруд на малих річках у Словаччині та Польщі (2014)
Шаповал С. П. - Ефективність геліопокрівлі в механічній системі теплопостачання за впливу на неї повітряного потоку (2014)
Юрків Н. Я. - Маркетингове стратегічне управління підприємством в умовах глобалізації, Васильчак С. В., Стручок Н. М. (2014)
Лебедевич С. І. - Концепція екологізації бухгалтерського обліку в Україні (2014)
Беновська Л. Я. - Аналіз та оцінювання оборотного капіталу підприємств: регіональний вимір (2014)
Васильчак С. В. - Загрози енергетичній безпеці - загрози сталому світовому розвитку, Жидяк О. Р. (2014)
Головко А. А. - Особливості лісокористування у лісах комунальної власності та участь місцевих територіальних громад у формуванні лісової політики в країнах Європи (2014)
Дубовіч І. А. - Соціально-економічний аналіз ринку екологічного страхування в Україні, Василишин Х. Р., Куцька Ю. І. (2014)
Дребот О. І. - Еколого-економічні інструменти підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування, Дудич Л. В. (2014)
Замятіна Н. В. - Мотиваційний механізм активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції (2014)
Клепанчук О. Ю. - Організація податкового менеджменту в процесі оподаткування суб'єктів малого бізнесу (2014)
Копитко М. І. - Аналіз тріади "потенційний зловмисник - загроза - об'єкт" з позиції гарантування економічної безпеки промислових підприємств (2014)
Королович О. О. - Місце внутрішнього фінансового контролю в системі забезпечення ефективності діяльності корпоративного підприємства (2014)
Костюк І. В. - Поняття стратегії економічного розвитку країни: соціальний вимір (2014)
Коць О. О. - Ефективність використання оборотних активів українськими підприємствами, Цікайло М. А. (2014)
Кузик В. А. - Транскордонне співробітництво як фактор активізації використання локальних ресурсів прикордонних територій, Якобчук В. М. (2014)
Курницький В. І. - Стратегії стимулювання в природно-заповідних територіях (2014)
Лелик Л. І. - Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу (2014)
Лещик І. Б. - Особливості формування кластерних систем в агропромисловому комплексі регіону, Пиріг Г. І. (2014)
Мусаева Т. Т. - Особенности методов оценки эффективности систем менеджмента качества на предприятиях легкой промышленности Азербайджана (2014)
Стадник М. Є. - Оцінювання ефективності водокористування в Україні (2014)
Стричак Г. В. - Підвищення рівня прибутковості підприємства, Цюпко І. В., Дякович М. А. (2014)
Тимощук М. Р. - Фінансово-економічна складова потенціалу розвитку підприємств (2014)
Толстошеєва А. В. - Корпоративний інтерес як об'єкт безпеки кредитної діяльності банків (2014)
Турянський Ю. І. - Історичний досвід становлення системи прямого оподаткування в європейських країнах (2014)
Хома І. Б. - Недержавні пенсійні фонди як учасники інвестиційного ринку, Лопадчак М. З. (2014)
Шевченко С. Г. - Роль держави у формуванні транспортних логістичних потоків (2014)
Шевчук Я. В. - Ресурсне забезпечення та оцінювання окремих видів економічної діяльності Карпатського регіону, Ценклер Н. І. (2014)
Пирожак Є. К. - Сучасні підходи до оцінювання управлінського персоналу підприємства, Скриньковський Р. М. (2014)
Гумен О. М. - Аналіз макроструктури вентиляційних струмин з використанням сапр для параметричного моделювання, Приймак О. В., Мілейковський В. О. (2014)
Теслюк В. М. - Математичне і програмне забезпечення системи автоматизованого проектування надземних ділянок магістральних трубопроводів, Харченко Л. Є. (2014)
Артеменко О. І. - Інформаційні технології моделювання просторового розвитку туристичної інфраструктури за допомогою асинхронних клітинних автоматів, Гаць Б. М., Шевчук С. Ф. (2014)
Білецький Е. В. - Визначення профілю швидкості течії не ньютонівської рідини у перехідному режимі поблизу твердої границі (2014)
Березький О. М. - База даних цитологічних і гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин, Мельник Г. М., Дацко Т. В., Вербовий С. О. (2014)
Полстянкин Р. М. - Эффективность работы канала радиосвязи единой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (2014)
Сокіл М. Б. - Нелінійні коливання гнучких трубчастих тіл, вздовж яких рухається суцільний потік середовища (2014)
Грицюк М. Ю. - Багатокритеріальна модель задачі прийняття рішень у сфері управління природно-ресурсними конфліктами (2014)
Шевчук А. В. - Проблеми формування кадрового потенціалу наукової сфери України, Шевчук Л. Т. (2014)
Данько Т. І. - Креативна діяльність персоналу та її значення в інноваційному розвитку торговельного підприємства, Яцушко І. А. (2014)
Зайцева І. А. - Особливості викладання дисципліни "комп'ютерне проектування садово-паркових об'єктів" для студентів спеціальності "садово-паркове господарство" (2014)
Когут І. В. - Формування етапів управління лояльністю персоналу (2014)
Ostapenko B. I. - Correlation of efficiency and safety (2014)
Тесля А. І. - Інституційно-правова база формування та захисту інтелектуального капіталу (2014)
Леховицкий Д. И. - Быстродействие адаптивных обнаружителей по энергетическим и статистическим критериям, Флексер П. М., Полишко С. В. (2005)
Казаков Е. Л. - Оценка потенциальных возможностей распознавания аэродинамических целей по геометрическим характеристикам, Бзот В. Б., Музыченко А. В. (2005)
Литвинов В. В. - Эффективность систем селекции движущихся целей при введении корректирующих фильтров в тракт обработки эхо-сигналов, Климченко В. И., Малышев А. А., Очкуренко А. В. (2005)
Наконечний В. С. - Спосіб виміру радіолокаційних дальнісних портретів макетів повітряних цілей в безлунових камерах, Садовий К. В., Орєхов С. В., Крикливенко І. М. (2005)
Казаков А. Е. - Способ компенсации воздействия эффекта многолучевости в аппаратуре спутниковых радионавигационных систем, Каратеева С. М. (2005)
Стрелков А. И. - Потенциальные возможности определения частоты импульсов в акустооптическом анализаторе спектра при использовании сверхрэлеевского разрешения, Марченко В. В., Писаренок Г. Г. (2005)
Лиепинь У. Р. - Адаптация фазированной антенной решетки к техническому состоянию в условиях невозбуждения части излучателей, Головин Г. А., Свитенко Н. И. (2005)
Чинков В. Н. - Математическая модель эксплуатации средств измерительной техники, Пискачёв А. И., Герасимов С. В. (2005)
Гнатов А. В. - Математична модель електромагнітної обстановки передаючої станції на вузлу зв’язку Збройних Сил України (2005)
Рапін В. В. - Розробка математичної моделі автогенераторного відслідковуючого фільтру, Хуторненко С. В. (2005)
Богатов О. И. - Проектирование многопроцессорных вычислительных систем на базе программируемых интегральных микросхем и возможности их автоматизации, Кулявец Ю. В., Лабенко Д. П. (2005)
Баранник В. В. - Двухуровневое изофотное кодирование цветовых координат, Королёва Н. А., Гуржий П. Н. (2005)
Симонов С. И. - Метод выявления угрозы возникновения ситуации перегрузки в узле коммутации вычислительной сети перспективной АСУ (2005)
Кучеренко Ю. Ф. - Питання інтеграції національної аеронавігаційної системи до перспективної глобальної системи організації повітряного руху, Гузько О. М. (2005)
Раковская Н. Х. - Формирование контакта при сухом качении со скольжением (2005)
Гирич А. А. - Разработка модели и математическое моделирование оптоэлектронного интерфейса оптохемотронного сенсора, Жолудов Ю. Т., Замковой А. С., Рожицкий Н. Н. (2005)
Прилепский Е. Д. - Оптимизация обработки сигнала радиолокационных станций с синтезированной апертурой антенны в условиях воздействия нескомпенсированных фазовых флуктуаций (2005)
Іванов В. К. - Розрахунок двовимірної моделі дзеркальної антенної системи із затіненням кромки радіопоглинаючими екранами, Рябоконь Є. О., Сазонов А. З., Сухарєвський О. І. (2005)
Стадник А. М. - Пространственно-частотные функции корреляции волнового поля в случайно-неоднород-ных средах, Можаев А. А., Васильев А. С. (2005)
Шаляпин В. Н. - Об оценке временного запаздывания, Егорова Л. А., Левадный Ю. В. (2005)
Плаксий В. Т. - Шумовые свойства точечных термопар на основе контакта металл-полуметалл BiSb в СВЧ-диапазоне длин волн. Часть 1, Сухоручко О. Н., Корецкий А. П. (2005)
Яцевич С. Е. - Исследования лиственных и хвойных лесов радиолокационными методами (2005)
Сотников А. М. - Метод снижения радиометрической наблюдаемости наземных малоразмерных объектов, Красношапка И. В., Гаврилов А. Б. (2005)
Ермаков Г. В. - Расширенный электродинамический критерий гладкости, Воробйов Р. В. (2005)
Попеленко А. А. - Використання рангової кореляції для оцінки узгодженості групової експертизи, Бєлімов В. В., Норинчак І. В. (2005)
Дубницкий В. Ю. - Идентификация и дискриминация S-образных кривых роста (2005)
Кононов В. Б. - Алгоритм оптимального распределения разнородных средств по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания при переменных параметрах (2005)
Листровой С. В. - Решение задачи о наименьшем вершинном покрытии в произвольных графах, Сидоренко А. В., Гуль А. Ю. (2005)
Кузнецов А. А. - Несимметричные криптосистемы на алгеброгеометрических кодах (2005)
Харченко В. С. - Модель и метричная оценка качества научных работ, Тарасюк О. М., Харченко Л. Д. (2005)
Хроніка та інформація (2005)
Реферати (Abstracts) (2005)
Ничкало Н. Г. - Развитие педагогического образования в Украине: новые концептуальные подходы (2012)
Будак В. Д. - Міжкультурне середовище університету як чинник сучасних інтеграційних процесів, Пєхота О. М. (2012)
Соколова И. И. - Развитие исследований педагогического образования в государствах-участниках СНГ (2012)
Тряпицына А. Л. - Проблемы совершенствования качества педагогического образования в контексте современных вызовов (2012)
Даутова О. Б. - Новый образ педагогики как науки в свете междисциплинарного исследования (2012)
Якушкина M. C. - Формирование международных образовательных связей в условиях развития единого социокультурного пространства СНГ (2012)
Седова Н. В. - Культура, педагогическая культура, образование в подготовке специалистов (2012)
Прасол Н. О. - Індивідуалізація педагогічної підготовки майбутнього вчителя як засіб формування педагогічної майстерності (2012)
Єрмакова І. П. - Дослідницька компетентність майбутнього вчителя як складова його педагогічної майстерності (2012)
Каушан Т. М. - Організація самостійної роботи студентів на основі контекстного навчання (2012)
Манькусь І. В. - Особливості впровадження проектної технології навчання на базі програми Intel (2012)
Щербакова О. Л. - Професійно-педагогічний розвиток вчителя іноземної мови (2012)
Тішечкіна К. В. - Психолого-педагогічні аспекти диференційованого навчання на заняттях іноземної мови (2012)
Джуринський П. Б. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’я збережувальної професійної діяльності за мотиваційним компонентом (2012)
Вороненко О. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності керівника системи вищої освіти у сфері трансферу технологій (2012)
Тихонова Т. В. - Особливості організації навчання спецкурсу "Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності вчителя" в умовах післядипломної освіти (2012)
Білюк О. Г. - Розвиток педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів засобами інформаційнo-комп’ютерних технологій (2012)
Погромська Г. С. - Стратегії викладання курсу "Технології програмування" у ВНЗ (2012)
Веліховська А. Б. - Організація дослідницької діяльності учнів при викладанні предметів природничо-математичного циклу засобами Вікі-технологій (2012)
Ходякова Г. В. - Створення педагогічних засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2012)
Justina Erculj - The Association of Teacher Education in Europe: Mission and Activity (2012)
Погольша Л. В. - Модернизация педагогического образования в Республике Молдова: достижения и перспективы (2012)
Заскалєта С. Г. - Тенденції професійної підготовки в країнах Європейського Союзу (2012)
Babkova-Pylypenko P. Natalya - Reflecting and teacher mentoring as methods of increasing the level of students’ professional skills development, Prue J. Anne (2012)
Середа І. В. - Формування педагогічної майстерності майбутнього викладача засобами педагогічних технологій (2012)
Шахірєва Н. В. - Формування педагогічної майстерності майбутнього викладача засобами музейно-освітнього середовища (2012)
Тарасова С. М. - Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя засобами розвитку критичного мислення (2012)
Задоя Є. С. - Свідоме управління пізнавальною діяльністю як один із важливих компонентів педагогічної майстерності майбутнього вчителя (2012)
Адаменко О. О. - Педагогічна майстерність вчителя початкових класів у контексті гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського (2012)
Тимченко А. А. - Роль педагогічної практики у вдосконаленні педагогічної майстерності майбутнього вчителя (2012)
Ратовська С. В. - Технології кооперативного навчання як засіб удосконалення підготовки майбутніх педагогів (2012)
Казанжи І. В. - Формування естетичної культури як складової професійної майстерності майбутнього вчителя (2012)
Паршук С. М. - Умови поліпшення педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів (2012)
Матвєєва К. С. - Змістовий аспект формування навичок володіння англійським мовленням студентів економічних спеціальностей (2012)
Шарата Н. Г. - Управління виховною роботою у вищому навчальному закладі (2012)
Сулаєва Н. В. - Цільовий концепт неформальної мистецької освіти студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Художньо-педагогічна комунікація: структурний аналіз (2012)
Хайрулліна Ю. О. - Художньо-педагогічна технологія: структурно-функціональний аналіз (2012)
Петренко О. М. - Технологічні аспекти викладання музично-теоретичних дисциплін у вищому навчальному закладі (2012)
Парфентьєва І. П. - Використання інтегративного підходу при викладанні музично-виконавських дисциплін (2012)
Шевченко Ю. А. - Технологія створення цілісного музичного образу на заняттях з дисципліни "Оркестровий клас" (2012)
Стріхар О. І. - Технології розкриття художнього образу на заняттях з постановки голосу (2012)
Бєдакова С. В. - Специфіка музичного виконавства: технологічний аспект (2012)
Щербак І. В. - Технологія розкриття художнього образу музичного твору баяністом-акордеоністом (2012)
Зуб К. К. - Технологічний аспект театральної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Свірідовська Л. М. - Музична творчість виконавця: соціокультурний аспект (2012)
Попович Н. М. - Професійно значимі особистісні якості як фактор впливу на формування досвіду майбутнього вчителя музики (2012)
Титул, зміст (2014)
Мазій Н. Г. - Механізми та методи здійснення державного регулювання підприємництва (2014)
Козак П. З. - Визначення напряму професійної адаптації населення залежно від геополітичного становища країни (2014)
Черняєва А. О. - Організаційне забезпечення розвитку робітничих кадрів підприємства (2014)
Караїм Н. М. - Методичні засади реалізації пасивного та активного антикризового управління економічною безпекою машинобудівного підприємства (2014)
Черепня Г. М. - Стратегії управління ризиками машинобудівних підприємств на засадах інструментальної адаптації (2014)
Штангрет А. М. - Формування організаційного потенціалу як основа забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Кристиняк М. Б. - Методичні аспекти забезпечення економічної безпеки малих підприємств (2014)
Компанович М. С. - Особливості проблематики української наукової фантастики для дітей 50–80-х рр. ХХ ст. (2014)
Гірняк Г. З. - Електронне документування в процесі діяльності органів міського самоврядування (2014)
Грет М. Я. - Блогосфера і бібліотечні блоги в Україні (2014)
Шахбазов Я. О. - Технологічне моделювання режимів шліфування, Сторощук В. А., Грінер І. М. (2014)
Полюдов О. М. - Сучасні тенденції удосконалення засобів і пристроїв обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні, Книш О. Б. (2014)
Сельменська З. М. - Модульна сітка в дизайні періодичних видань, Комар С. М. (2014)
Дубневич М. М. - Вплив профілю CMYK-конвертування на кольороподільні характеристики цифрового тонового зображення (2014)
Маїк В. З. - Дослідження якості відтворення зображень вакуумним формуванням при виготовленні носіїв інформації для незрячих, Дудок Т. Г. (2014)
Коротка В. О. - Використання методів математичної статистики для оцінки якості відбитків трафаретного друку на оксо-біодеградуючих плівках, Базилюк К. Ф., Зацерковна Р. С. (2014)
Вакуліч Д. А. - Вплив поліграфічної фольги на експлуатаційні характеристики шрифту Брайля при формуванні його конгревним тисненням (2014)
Казьмірович Р. В. - Удосконалення методу контролю точності суміщення та позиціювання фарбовідбитків на аркушевих друкарських машинах, Казьмірович О. Р. (2014)
Луцків Н. М. - Оцінка точності дискретного відтворення растрового елемента округлої форми, Логойда М. М. (2014)
Сеньківський В. М. - Нечітка база знань і нечіткі логічні рівняння в процесі реалізації монтажних спусків, Піх І. В., Голубник Т. С. (2014)
Титул, зміст (2014)
Кульчицька Х. Б. - Корекція зображення за системою кольорів Манселла, Ковальський Б. М., Шовгенюк М. В. (2014)
Кітик І. В. - Нелінійна оптика для дослідження надмолекулярної структури полімерів, Ясінський М. Ф., Корольов А. Ю. (2014)
Влах В. В. - Автоматизований кінематичний аналіз важільних механізмів поліграфічних та пакувальних машин зі сталою довжиною ланок, Пасіка В. Р., Комаров С. М. (2014)
Хведчин Ю. Й. - Аналіз механізмів преса штанцювальних автоматів, Зелений В. В. (2014)
Стеців Я. Б. - Методика обробки результатів експериментальних досліджень самонакладу плоских напівфабрикатів, Кандяк Н. М., Коломієць А. Б. (2014)
Луцків М. М. - Дискретні передавальні функції та перехідні характеристики флексодрукарської системи послідовної структури, Сичак С. В. (2014)
Вітер М. Б. - Організація системи електронного документообігу державних органів на основі хмарних технологій, Лоїк Г. Б., Сеньківський В. М. (2014)
Петяк Ю. Ф. - Фактори інформаційної безпеки мобільних пристроїв (2014)
Пилип’юк В. В. - Динамічний діапазон і HDR у цифровій фотографії, Миклушка І. З. (2014)
Малярчук І. І. - Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, Холод З. М. (2014)
Антіпцева О. Ю. - Організаційно-управлінська діяльність підприємства в умовах мотиваційно-орієнтованої економіки (2014)
Шира Т. Б. - Зарубіжний досвід організації обліку розрахунків з покупцями (2014)
Палига Є. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності корпорацій на основі стратегії корпоративного управління, Обертан Д. В. (2014)
Гірняк О. М. - Оптимізація господарських рішень поліграфічного підприємства на основі оцінки ризиків (2014)
Босак І. П. - Франчайзинг як форма організації підприємницької діяльності (2014)
Базилюк В. Б. - Обґрунтування методичних підходів проведення інституційних змін (2014)
Безпалько І. Р. - Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід та українські реалії 102-109 (2014)
Феш М. С. - Деякі аспекти організаційної діагностики підприємства, Запорожан Л. П., Запорожан Ю. С. (2014)
Валильчак С. В. - Кредитна діяльність банків та її вплив на економічну безпеку держави, Бегей М. В. (2014)
Шляхетко В. В. - Психологічні аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємств (2014)
Новик І. В. - Проблеми забезпечення та напрями аналізу кадрової безпеки підприємства (2014)
Макарчук О. В. - Стратегічне управління економічною безпекою підприємства: теоретичні аспекти, Печора Ю. Ю. (2014)
Березенко В. В. - Теоретичні та науково-практичні розробки в сфері паблік рилейшнз (2002–2006 рр.) (2014)
Скібан О. І. - Видавнича комунікація в системі соціальних комунікацій інтернет-простору України (2014)
Дроздовська О. Р. - Журнал "Життя і Знання" та його роль у розвитку української журналістики (2014)
Огар Е. І. - Соціокомунікативний підхід у сучасних книгоорієнтованих дослідженнях (2014)
Буряк С. Ю. - Исследование временной зависимости и спектрального состава сигнала в цепи стрелочных электродвигателей переменного тока, Гаврилюк В. И., Гололобова О. А. (2014)
Марценюк Л. В. - Напрямки розвитку внутрішнього туризму в Україні (2014)
Мямлин С. В. - Совершенствование методов экономического моделирования для повышения эффективности использования инвестиций, Жижко К. В. (2014)
Новіков А. О. - Моделювання фінансово-економічної безпеки транспортних підприємств на основі факторного аналізу, Новікова М. М. (2014)
Горобченко О. М. - Методологія визначення величини параметра складності нештатної ситуації під час ведення поїзда (2014)
Аулін В. В. - Підвищення ефективності транспортного обслуговування тролейбусами на основі рівнів спожитої ними потужності, Плохов І. О., Голуб Д. В. (2014)
Afanasov A. M. - Regulation of unbalanced electromagnetic moment in mutual loading systems of electric machines of traction rolling stock and multiple unit of mainline and industrial transport (2014)
Міронов Д. В. - Удосконалення технічного обслуговування обладнання тягових мереж на основі процесного підходу (2014)
Митяев А. А. - Комплексное модифицирование вторичных силуминов, Волчок И. П., Фролов Р. А., Лоза К. Н., Гнатенко О. В., Лукинов В. В. (2014)
Нетребко В. В. - Влияние физических и тепловых процессов на структуру и свойства высокохромистого чугуна при обработке резанием (2014)
Суховая Е. В. - Разработка состава наполнителя на основе сплава FE–B–C для износостойких композиционных покрытий, Здоровец Н. А. (2014)
Шаптала М. В. - Разработка математической модели процессов тепломассообмена открытого плавательного бассейна, Шаптала Д. Е. (2014)
Gorоbets V. L. - Operation characteristics of electric trains ER1, ER2 beyond designed service life, Bondarev О. М., Skoblenko V. М. (2014)
Ловська А. О. - Визначення коефіцієнта запасу за втомною міцністю несучих конструкцій кузовів вагонів при перевезенні залізничними поромами (2014)
Myamlin S. V. - Design review of gondola car, Kebal I. U., Kolesnykov S. R. (2014)
Фомін О. В. - Аналіз доцільності застосування шестигранних порожнистих профілів як складових елементів несучих систем напіввагонів (2014)
Borshchevskiy S. V. - Scientific evidence for walls fastening technologies of working trench by the special method "slurry wall” for shallow subways’ stations, Petrenko V. D., Tiutkin O. L., Kulazhenko Ye. Yu., Kulazhenko O. M. (2014)
Тематичний покажчик (2014)
Пріоритетні напрями роботи Міністерства юстиції України та реакції на виклики сучасності (2014)
Особливості посвідчення правочинів, предметом яких є земельні ділянки (2014)
Дмитро Ворона : "Наша мета – створення зручних та доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг" (2014)
Щодо переліку документів, необхідних для реєстрації новобудов (2014)
Щодо прийняття наказу Міністерства юстиції України від 20.01.2014 р. № 114/5 "Провнесення зміни до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленогопідрозділу" (2014)
Щодо справляння державного мита та інших платежів у сфері державної реєстрації речовихправ на нерухоме майно (2014)
Законодавче врегулювання питань, що унеможливлюють виконання адміністративних стягнень (2014)
Щодо забезпечення технічної можливості проведення наради Міністра юстиції з керівниками головних управлінь юстиції засобами відеоконференцзв’язку (2014)
Щодо створення та запровадження "Системи електронної звітності нотаріусів" (2014)
Щодо організації послуг електронного цифрового підпису (2014)
Щодо складання паспортів державних нотаріальних контор (2014)
Актуальні питання соціального захисту батьків та дітей (2014)
Працевлаштування інвалідів за вітчизняним законодавством (2014)
Обчислення страхового стажу для оплати листків непрацездатності (2014)
Пенсійний контракт у системі недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Відбулося засідання постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів (2014)
Юрій Іващенко провів прийом громадян (2014)
У Мін’юсті відбулася зустріч з послами та представниками дипломатичних місій (2014)
Діяльність нотаріусів зазнала змін згідно з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів (2014)
Минулого року українці зареєстрували понад 1,5 млн земельних ділянок (2014)
Проведено "гарячу" телефонну лінію (2014)
Спрощено систему реєстрації оренди земельних паїв (2014)
У січні безоплатну правову допомогу отримали 5,5 тисяч осіб (2014)
Найбільше консультацій отримано на Харківщині, Львівщині та Миколаївщині (2014)
Збільшилась кількість тих, хто укладав шлюби і зменшилась кількість тих, хто розлучався (2014)
У Мін’юсті відбулася зустріч з Комісаром Ради Європи з прав людини (2014)
Відбулася "гаряча" телефонна лінія по захисту персональних даних (2014)
Відбулася прес-конференція Інни Ємельянової з керівниками Головного управління юстиціїв Харківській області (2014)
Проведено засідання Колегії Головного управління юстиції у Києві (2014)
Запроваджується уніфікована професія державного реєстратора (2014)
Відбулося засідання комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів (2014)
Проведено прийом громадян в офісі Урядового уповноваженого з прав людини (2014)
Мін’юст надає правову допомогу з використанням новітніх технологій (2014)
Українська делегація взяла участь у переговорах у м. Буенос-Айрес (2014)
Міністерство юстиції відкрило свою сторінку у Twitter (2014)
Призначення, вітаємо (2014)
Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (2014)
Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (2014)
Перелік платних дій з реєстрів (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції за грудень 2013 року – січень 2014 року (2014)
Головач І. В. - Використання терміна "аудит" у науковій літературі та нормативно-правових актах (2014)
Левченков О. І. - Вплив процесів глобалізації та євроінтеграції на ефективність регулювання суспільних відносин в Україні (2014)
Оніщенко Н. М. - Правовий світогляд і політика (сучасна реальність, бачення на перспективу) (2014)
Гончарук А. А. - Право довірчої власності (2014)
Нечипоренко О. І. - Упорядкування термінів-синонімів поняття "неукладений договір" (2014)
Яримович У. В. - Укладення договорів про придбання додаткових акцій під час їх приватного розміщення (2014)
Шама Н. П. - Проблеми правового регулювання спадкового договору (2014)
Дараганова Н. В. - Право на страйк та механізм реалізації визнання страйку незаконним (2014)
Кравчук О. О. - Особливості правового регулювання соціального захисту осіб із сімейними обов’язками в трудових відносинах (2014)
Беззубов Д. О. - Поняття безпеки держави як особливого суб’єкта права (юридичний аспект) (2014)
Живицька Л. І. - Нормативне забезпечення підвідомчості справ про адміністративні правопорушення та його вдосконалення (2014)
Ободовський О. В. - Про класифікацію одиничних злочинів (2014)
Остапенко О. Є. - Проведення закритого судового розгляду з метою охорони нотаріальної таємниці (2014)
Леляк Я. О. - Запобігання вчиненню злочинів у Чорнобильській зоні відчуження органами фінансового контролю (2014)
Подкопаєв С. В. - Проблеми формування сучасної концепції організації та діяльності прокуратури України (2014)
Брюханова Г. В. - Становлення системи підготовки фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні у першій половині ХХ століття (2014)
Варченко-Троценко Л. О. - Характеристика сервісів створення портфоліо викладача (2014)
Головчук С. Ю. - Філософські та педагогічні засади патріотичного виховання у творах Г. Ващенка (2014)
Гончаренко Т. О. - Використання Microsoft IT Academy для формування ІКТ компетентності студентів, Тютюнник А. В. (2014)
Грищук Ю. В. - Підліткова субкультура: психологічні та соціально-групові особливості (2014)
Дудка І. Г. - Професійна підготовка майбутніх учителів географії до позакласної роботи із школярами (2014)
Дьячкова Я. О. - Практичне використання веб-квесту як засобу формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні (2014)
Залюбівська О. Б. - Риторична культура викладача технічного університету: структурні особливості (2014)
Заяць Л. І. - Порівняльний аналіз університетської освіти в Україні та Нідерландах у контексті болонських угод (2014)
Зубехіна Т. В. - Характеристика моделі формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки (2014)
Качанюк Н. В. - Використання віртуальної стіни Padlet на практичному занятті у вищій школі (2014)
Кононенко Л. В. - Модель формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів соціальної педагогіки (2014)
Корнят В. С. - Структура діагностичних умінь соціального педагога (2014)
Котломанітова Г. О. - Соціально-педагогічний потенціал малих жанрів українського дитячого фольклору (2014)
Лавренчук Ю. М. - Гуманістичний ідеал М. І. Пирогова (2014)
Огнівчук Л. М. - Оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів на основі компетентністного підходу (2014)
Пєша І. В. - Готовність фахівців соціальної сфери до соціально-педагогічної підтримки сімей із складними життєвими обставинами, Соляник М. Г. (2014)
Романюк С. З. - Еволюція дидактичного забезпечення рідномовної освіти українців у Канаді і США (2014)
Сабліна М. А. - Можливості використання хмарних технологій в освітній та соціальній сферах (2014)
Сітцева М. В. - Соціально-психологічні аспекти організації комунікативної взаємодії у віртуальному просторі (2014)
Стеблюк С. В. - Економічна підготовка молодших спеціалістів сфери кооперації: модель та її реалізація (2014)
Чернігівська Н. С. - Готовність майбутніх вчителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: теоретико-методологічне обґрунтування (2014)
Лехан В. М. - Стратегія розвитку системи охорони здоров'я: український вимір, Слабкий Г. О., Шевченко М. В. (2010)
Гойда Н. Г. - Стан репродуктивного здоров'я населення Житомирської області та перинатальні репродуктивні втрати, Парій В. Д., Донець В.Є. (2010)
Грузєва О. В. - Поширеність куріння серед студентів вищих медичних навчальних закладів України і світу (2010)
Шкробанец И. Д. - Распространенность отдельных заболеваний в детском возрасте и продолжительность жизни населеняч, Горский П. В., Таралло В. Л. (2010)
Савицький В. Л. - Особливості етіологічної структури збудників гострих кишкових інфекцій у Збройних силах України в сучасних умовах, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2010)
Вітовська О. П. - Організаційне та ресурсне забезпечення реалізації в Україні Націонашьної стратегії боротьби із первинною глаукомою (2010)
Толстанов О. К. - Наукове обгрунтування доцільності використання методів обстеження у поліморбідних пацієнтів, Шатило В. Й., Свиридюк В.З. (2010)
Бичков В. В. - Результати соціологічного дослідження серед водіїв автотранспортних засобів (2010)
Рингач Н. О. - Національна політики у сфері охорони репродуктивного здоров'я і планування сім'ї:експертна оцінка, Моісеєнко Р.О. (2010)
Богомаз В. М. - Оцінка потреб у навчанні керівників закладів охорони здоров'я, Новічкова О. М. (2010)
Миронюк І. С. - Досвід впровадження окремих компонентів моніторингу та оцінки послуг добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію на базі кабінетів "Довіра" в Закарпатській області, Василенко В. В., Шелельо Н. Й. (2010)
Любінець О. В. - Динаміка смертності населення України від хвороб органів дихання у регіональному аспекті (2010)
Мазепа Ю. С. - Клінічні аспекти застосування ентеросорбентів, Терещенко В. П., Піщиков В. А. (2010)
Максименко В. - Технічний сервіс медичного обладнання. Нові реалії, Суздальцев О., Захарчук Н. (2010)
Корчинська О. О. Волошина У. В. - Псевдо-ТОRСН-синдром у практиці акушера-гінеколога (2010)
Ювілеї Ювілеї - Антоніна Максимівна Нагорна (до 70-річчя від дня народження і 40-річчя наукової діяльності) (2010)
Ювілеї Ювілеї - Олександр Макарович Голяченко (до 70-річчя від дня народження і 45-річчя наукової діяльності) (2010)
Contents (2014)
Gun'ko V. M. - Interfacial behavior of low- and high-molecular weight compounds vs. temperature and confinement effects, Turov V. V., Zarko V. I., Goncharuk O. V., Remez O. S., Leboda R., Skubiszewska-Zięba J. (2014)
Belyakova L. A. - Nanoporous β-cyclodextrin-containing silicas: synthesis, structure and properties, Lyashenko D. Yu., Dzyubenko L. S., Shvets O. M. (2014)
Rakitskaya T. L. - Physicochemical and catalytic properties of the solid component of welding aerosol, Ennan А. A., Truba A. S., Kiro S. A., Volkova V. Y. (2014)
Roik N. V. - Decoration of MCM 41 pore entrances with amino containing groups for рH controlled release of para aminobenzoic acid, Belyakova L. A., Dziazko M. O., Oranska O. I. (2014)
Pylypchuk Ie. V. - Biomimetic hydroxyapatite formation on titanium surface in simulated body fluids of different chemical composition, Petranovska A. L., Oranska O. I., Gorbyk P. P. (2014)
Nazarkovsky M. A. - Band-gap change and photocatalytic activity of silica/titania composites associated with incorporation of CuO and NiO, Gun’ko V. M., Wójcik G., Czech B., Sobieszek A., Skubiszewska-Zięba J., Janusz W., Skwarek E. (2014)
Galysh V. V. - Modification of cellulose and lignocellulose materials with nanoсlusters of copper ferrocyanides, Kartel M. T. (2014)
Budnyak T. M. - Chitosan immobilized on saponite surface in extraction of V(V), Mo(VI), and Cr(VI) oxoanions, Tertykh V. A., Yanovska E. S. (2014)
Oranska O. I. - Thermal analysis, phase and morphological transformations in the composites aluminosilicate nanotubes/acetates of Ni, Cu, Zn, Gornikov Yu. I., Brichka A. V., Brichka S. Ya. (2014)
Gavrylyuk O. O. - Theoretical study on laser annealing of non-stoichiometric SiOX films (2014)
Severinovskaya O. V. - Laser desorption/ionization (LDI MS) and thermoprogrammed desorption mass spectrometry (TPD MS) of europium(III) coordination compound with N-, Mischanchuk A. V., Trush V. A., Prytula A. Yu., Amirkhanov V. M., Pokrovskiy V. A. (2014)
Demianenko E. M. - Quantum chemical study on interaction of dimethyl carbonate with polydimethylsiloxane, Grebenyuk A. G., Lobanov V. V., Tertykh V. A., Protsak I. S., Bolbukh Yu. M., Kozakevych R. B. (2014)
Zheplynskyy T. B. - Surface properties of float glass after various types of heat treatment, Serkiz O. K. (2014)
Гадецкая С. В. - Определение числовых характеристик двусторонне усеченного экспоненциального и гамма-распределения, Дубницкий В. Ю. (2008)
Куандыков А. А. - Задачи ситуационного управления сложными объектами и их особенности (2008)
Приходько С. И. - Метод декодирования алгебраических сверточных кодов, Кузьменко Д. М. (2008)
Редькина Т. В. - Нелинейные уравнения в частных производных имеющие операторную структуру изоспектральной деформации, Карюк А. И., Лушникова Г. А. (2008)
Бородинов В. А. - Динамическая модель электромагнитного привода подачи малогабаритной сверлильной головки, Клименко А. Н., Косенко В. В. (2008)
Бурсала О. Л. - Бортовий алгоритм розрахунку маневру по виходу в атаку на наземну ціль у горизонтальній площині, Корнієнко А. П., Лісовець О. В., Пташнік В. М. (2008)
Владимирова М. В. - Системный подход к понятию "риск" при разработке больших программных комплексов, Махмуд Омар Махмуд Хасан (2008)
Дуденко С. В. - Способ формирования уникальных идентификаторов объектов для подсистем репликации данных в распределенных системах обработки цифровой информации, Алексеев С. В., Перепелица А. В. (2008)
Загорулько А. Н. - Интегрированная автоматизированная система управления КА (2008)
Казаков О. Є. - Урахування іоносферної складової похибки під час навігаційних визначень, Водяних А. А. (2008)
Карлов В. Д. - К вопросу об использовании антенных систем в наземных станциях спутниковой связи, Лукашук Е. В. (2008)
Карпенко В. И. - Повышение эффективности управления комплексным коэффициентом отражения многослойной структуры содержащей полупроводник в миллиметровом диапазоне длин волн, Моисеева Г. А. (2008)
Коваль И. В. - Адресный способ определения государственной принадлежности (2008)
Кононов В. Б. - Методы решения задач оптимального управления распределения состава боевых средств в конфликтных ситуациях описываемых статическими моделями (2008)
Кононов Б. Т. - Обеспечение требуемых показателей качества электрической энергии в динамических режимах работы систем бесперебойного электроснабжения, Сахно О. В. (2008)
Логвиненко Н. Ф. - Планирование эксперимента по измерениям качества дискретных каналов и обработке их результатов (2008)
Магдаліна І. В. - Один з підходів до моделювання роботи локальних обчислювальних мереж (2008)
Можаев А. А. - Метод исследования доступной полосы пропускания гетерогенной мультисервисной сети передачи данных, Любченко А. В., Богацкая О. В. (2008)
Обод И. И. - Влияние маскирующей флуктуационной помехи на ответчики систем идентификации объектов, Тюрин А. А. (2008)
Олійник Ю. А. - Вплив швидкості вітру на змінення швидкісного напору (2008)
Пантелеева И. В. - К вопросу обоснования методов исследования электромагнитных параметров полых токопроводов, Баланчук В. В. (2008)
Просов А. В. - Анализ влияния линеаризации результатов радиолокационных измерений на точность оценок вектора состояния цели (2008)
Серпухов О. В. - Спеціальне обладнання до бронетанкової техніки для розширення колійних проходів у мінно-вибухових загородженнях (2008)
Слюсар В. И. - Метод неортогональной частотной дискретной модуляции на основе преобразования Хартли с квадратурной амплитудной модуляцией частотных несущих, Васильев К. А. (2008)
Стаховский О. В. - Способ инициирования детонации в неограниченном пространстве, Корытченко К. В., Угрюмов М. Л., Скоб Ю. А. (2008)
Тарек Юсеф Бади Биштави - Выполнимые спецификации в проектировании баз данных, Жолткевич Г. Н., Соляник Ю. В. (2008)
Ткаченко В. І. - Використання теорії нечітких множин у процесі управління складними системами, Смірнов Є. Б., Тристан А. В. (2008)
Тулупов В. В. - Эффективное использование распределенной обработки данных для построения системы поддержки принятия решений (2008)
Харченко Е. В. - Анализ влияния параметров квантователя на качество цифровой обработки сигналов с расширенным спектром (2008)
Шквыря Ю. А. - Исследование алгоритмов сжатия современных графических форматов, Холодная З. Б. (2008)
Яковлев М. Ю. - Аналіз впливу стратегій повірки на метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки військового призначення, Герасимов С. В., Клівець С. І. (2008)
Голота В. И. - Экспериментальные исследования пространственно-временных характеристик излучения отрицательной короны в режиме импульсов Тричела, Карась В. И., Кадолин Б. Б., Болотов О. В., Кудин Д. В. (2008)
Сизоненко В. Л. - Физика геопатогенных зон, Коваленко Н. И. (2008)
Галайченко О. М. - Обґрунтування вибору типу квантово-розмірних структур – реагентів електрохемілюмінесцентного сенсорного пристрою (2008)
Сидоренко В. Л. - Розрахунок наслідків дії теплового випромінювання на людину при вибуху на артскладі, Азаров С. І. (2008)
Федин С. С. - Применение метода нечеткого логического вывода для управления качеством продукции в условиях неопределенности, Трищ Р. М., Зенкин А. С. (2008)
Бєлімов В. В. - Оптимальні стратегії повторення навчального матеріалу, Залкін С. В., Попеленко А. А. (2008)
Раковский Х. В. - Задача формализации процессов управления боевой подготовкой, Метешкин К. А., Павленко М. А. (2008)
Романенко І. О. - Аналіз можливих шляхів інтелектуалізації дистанційної форми навчання в контексті Болонського процесу, Рубан І. В., Калачова В. В. (2008)
Ясенова І. С. - Інформаційний ресурс системи управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Антипін Є. Б. - Ідеї трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець XIX - початок XX століття) (2014)
Білова Ю. А. - Аналіз наукових підходів до класифікації ключових компетентностей (2014)
Благова Т. О. - Ритміка у системі неперервної хореографічної освіти: історико-педагогічний аспект (2014)
Бугрій В. С. - Розвиток змісту та структури краєзначої освіти в основній та старшій школі України (1991-2010 рр.) (2014)
Варченко-Троценко Л. О. - Організація wiki-орієнтованого навчального середовища (2014)
Василевич Л. Ф. - Нечітка математична філософія (2014)
Венгловська О. А. - Внесок педагогів-практиків у розвиток дошкільного виховання Київщини (1958–1972 рр. XX ст.) (2014)
Галицька М. М. - Міжнародні молодіжні зустрічі у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Головчук С. Ю. - Виховання національної свідомості молоді в контексті європейської інтеграції України (2014)
Грабовий А. К. - Формування та розвиток технічної творчості учнів загальноосвітніх навчальних закладів (на прикладі хімії) (2014)
Грищук Ю. В. - Поняття "професійна освіта та навчання" у вітчизняному науковому просторі (2014)
Гуменюк О. М. - Формування професійної компетентності студента – майбутнього лікаря та провізора (2014)
Євтух М. Б. - Український вектор у розвитку європейської університетської освіти, Терентьєва Н. О. (2014)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Особистість директора школи як предмет наукового дискурсу (60-80-ті рр. XX ст.) (2014)
Козак Л. В. - Історико-педагогічні передумови виникнення інноваційної діяльності в освіті (2014)
Колесник І. О. - Поняття "уклад життя" як педагогічний феномен (2014)
Кузьменко О. М. - Місія та завдання дослідницьких університетів та університетів світового класу (2014)
Мосьпан Н. В. - Тенденції розвитку вищої освіти: дослідження учених Європейського Союзу (2014)
Муромець В. Г. - Формування ціннісного ставлення до психологічного здоров’я студентської молоді засобами естетотерапії (2014)
Саврасова-В’юн Т. О. - Організаційно-методичні засади розвитку громадянської активності студентів (2014)
Січкар А. Д. - Трансформація ідей діяльнісного підходу в педагогічній спадщині Елеонори Яновської (перша третина XX століття) (2014)
Степура І. С. - Характеристика програмного засобу eXeLearning для розробки електронних підручників (2014)
Тернопільська В. І. - Моральна самосвідомість старшокласника (загальна характеристика та особливості формування) (2014)
Федорова М. А. - Характеристика поняття "моральні цінності особистості" (2014)
Хомік О. М. - Експериментальна оцінка формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій (2014)
Каталзен А. І. - Роль мови в технологіях управління свідомістю людини та соціальних груп (2012)
Гуцуляк О. Б. - Малорос як тип "втікача від свободи" (2012)
Москаленко К. А. - Університет як єдиний організм: феномен політехнізму та принцип колективності в освітньому процесі (2012)
Гладій А. Л. - Філософський аспект глобального інформаційного суспільства та економіки знань (2012)
Булига І. І. - Християнство Волині перед викликами постмодерну (2012)
Бондажевська Л.С. - Правила ведення дискусії та їх порушення: прагма-діалектичний підхід (2012)
Димчак Д. М. - Законодавча заборона демонстрації релігійної символіки vs поширення релігійної символіки у моді. Філософський аналіз (2012)
Кругляк М. І. - Ціннісна навантаженість наукового пізнання як етична проблема (2012)
Санакуєв М. Г. - Інформація як системоорганізуючий фактор прогресу (2012)
Дичковська О.Я. - Християнський антропологізм Йосифа Сліпого в концепції української філософії першої половини ХХ століття (2012)
Шаповал О. П. - Перетворені форми перехідного періоду (2012)
Ганаба С. О. - Складність як концепт сучасного наукового дискурсу (2012)
Будз Г. І. - Концептуальні підходи до співвідношення чуттєвого і раціонального пізнання істини у філософії та науці античності (2012)
Остапенко Б. И. - Естественнонауные законы и антропологические аспекты техногенной модели цивилизации (2012)
Капустін О. О. - Особливості тлумачення М. О. Лосським містичного раціоналізму (2012)
Костроміна Г. М. - Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання (2012)
Айтов С. Ш. - Историческая антропология и классические отечественные концепции философии культуры (2012)
Ущаповська Г. В. - Індуктивний характер критичного мислення (2012)
Литвин Т. С. - Дискурси "іншого" та "інший" як метадискурс: контекст мультикультуралізму (2012)
Вєдєнєєва Г. І. - Філософсько-антропологічний підхід до духовно-моральному вихованню школярів (2012)
Гнатюк Я. - Теорія цивілізацій та утопічна українська політика (2012)
Вербицька О. В. - Постмодернізм як дискурсивна парадигма розуміння тілесності (2012)
Будько М. В. - NOMOS vs THESMOS: гостинність у філософії Платона (2012)
Дуденок В. И. - Проблема рациональной реконструкции гуманитарного знания (2012)
Долженко О. О. - Социокультурный аспект ментальности (2012)
Осетрова О. А. - Ж. Бодрийяр о коде, симулякре, симуляции и гиперреальности (2012)
Олещенко М. С. - Два подхода к пониманию симулякра в историко-философском дискурсе (2012)
Шамша І. В. - Теперішнє як найбуттєвіший модус часу (2012)
Яковлев А. О. - Пріоритети сучасної освіти як предмет філософської рефлексії (2012)
Семенова Г. Ю. - Концепції новоєвропейського емпіризму в трактовці Е. Гуссерля (2012)
Купцова Т. А. - Статева диференціація міфологічної свідомості слов’ян (2012)
Снітько Д. Ю. - Діалектика діяльності та бездіяльності людини у філософії К. Маркса (2012)
Запорожченко О. А. - О хронотопической природе современности как форме исторического времени (2012)
Д’яченко І. М. - Категорії "любов до життя" та "пестування життя" в трактаті Ге Хуна "Баопу-цзи"(320 р. до н.е.): теоретико-методологічний аспект осмислення феномену життя (2012)
Крикун В. Ю. - Риторична логіка Л. Валли (2012)
Кісєльова Ю. М. - Від "суб’єкта" та "суб’єктивності" до "суб’єктності": термінологічні пошуки (2012)
Женжера С. В. - Міжкультурний діалог у постнекласичному розумінні (2012)
Гачко О. - "Археологія знання": до проблеми становлення філософсько-історичних поглядів М. Фуко (2012)
Дондюк А. - Втрата тетичного – симптом чи спосіб здійснюваної редукції? (2012)
Сумченко І. В. - Філософські концепції справедливості: особливості інтерпретації (2012)
Агаєв Я. А. Т. - Гоббс о соотношении естественного и социального в человеке (2012)
Сидорова К. Л. - Витоки та розвиток донецького регіонального міфу (2012)
Гриценко В. А. - Деякі теоретичні підходи до вивчення самотності людини (2012)
Коломієць О. Г. - Формування емоційної стійкості особистості (2012)
Лугуценко Т. В. - Становлення і тенденції розвитку інформаційного суспільства в сучасному культурному просторі (2012)
Муха О. Я. - До теорії кітчу: шкіц естетичного аналізу (2012)
Мацышина И. В. - Смеховая коммуникация (2012)
Мудрак В. І. - Світоглядні орієнтири вищої освіти у контексті інформаційної культури особистості (2012)
Муратова І. А. - Культурно-історичний аспект онтогенезу пам’яті (2012)
Адаменко М. І. - Витікання рідини з резервуара під дією газу, що розширюється, у режимі "Постріл" (2005)
Бейлин М. В. - Выбор системы дальнего радиолокационного обнаружения для Вооруженных Сил Украины, Колодей О. П. (2005)
Гайдусь А. Ю. - Концептуальная модель задачи оптимизации экосистемы в ракурсе Киотского протокола (2005)
Деденок В. П. - Метод восстановления ионосферной задержки сигналов на основе комбинированного использования кодовых и фазовых GPS-измерений, Дейнеко В. Н., Флерко С. Н., Шигимага Н. В. (2005)
Звиглянич С. Н. - Обоснование модели оценивания степени поражения объектов при использовании кассетной боевой части, Литвинов Ю. С. (2005)
Кандырин Н. П. - Методика проектирования комбинированных цифро-аналоговых синтезаторов сигналов, Дзигора А. М., Шалепа О. А. (2005)
Ковальчук А. А. - Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по дальности, Сачук И. И., Сосунов А. А. (2005)
Королюк Н. О. - Наведення винищувачів на повітряні цілі як складова частина процесу бойового управління авіацією, Тимочко О. І. (2005)
Кошель А. В. - Методы оценивания параметров авиакосмической техники в процессе испытаний и штатной эксплуатации, Дяченко Д. В., Поляков А. В. (2005)
Кулагін К. К. - Систематизація та каталогізація вимірювальних задач у складних технічних системах оборонного призначення, Судаков О. Г., Феклістов А. О. (2005)
Кулявец Ю. В. - Анализ точности оценивания матрицы весовых коэффициентов в алгоритме определения координат объекта многопозиционной радиолокационной системой при избыточности информации, Богатов О. И., Лабенко Д. П., Молодцов В. А. (2005)
Кучеренко Е. И. - Об адаптивных методах динамической идентификации пользователей программных продуктов в распределенных информационных системах, Филатов В. А., Чалая Л. Э. (2005)
Кучеренко Ю. Ф. - Метод формирования начальной популяции топологий в генетическом алгоритме синтеза топологической структуры сети передачи данных, Шубин Е. В. (2005)
Лещенко С. П. - Методика расчета оптимальной траектории пролета воздушных объектов по критерию минимума вероятности обнаружения, Батуринский М. П., Свистунов Д. Ю. (2005)
Просов А. В. - Метод учета корреляционной связи сглаженных оценок прямоугольных координат цели при раздельной фильтрации параметров траектории в обзорной РЛС (2005)
Романько О. В. - Особенности применения пакета Wavelet Toolbox Для спектрального анализа сигналов (2005)
Стрелков А. И. - Исследование возможности применения фрактального алгоритма сжатия для обработки зашумленного изображения, Барсов В. И., Пшеничный Р. Ф. (2005)
Табуненко В. О. - Основні етапи методики вибору закону зміни тиску повітря у гермокабіні маневреного літака, Клімішен О. О. (2005)
Худов Г. В. - Оценка величины энергетического выигрыша при совместном поиске и обнаружении объектов в радиолокационных системах, Коновалов В. М., Кондратов А. М. (2005)
Чинков В. Н. - Адаптивный метод нахождения модуля амплитудного значения полигармонического сигнала, Крыхтин Ю. А. (2005)
Чинков В. М. - Комп’ютерний тренажер "цифровий вольтметр В7-16А", Скорін Ю. І., Філіпчук В. Є. (2005)
Чорный С. В. - Исследование влияния быстродействия компьютеров на архивирование и отображение информации на экране монитора, Азимов Н. Н., Агуреев А. П. (2005)
Ермаков Г. В. - Метод Кирхгофа-Котлера для определения временных характеристик короткоимпульсных антенн, Кондрат В. В., Калугин Д. С., Опенько П. А. (2005)
Иванов В. К. - Исследование обратного рассеяния радиоволн от малоразмерных объектов при дистанционных методах зондирования Земли, Курекин А. С., Яцевич С. Е., Можаев А. А., Гутник А. В. (2005)
Музыченко А. В. - Определение параметров подземного металлического трубопровода, Сазонов А. З., Сухаревский О. И. (2005)
Плаксий В. Т. - Шумовые свойства точечных термопар на основе контакта металл-полуметалл BiSb в СВЧ-диапазоне длин волн. Часть 2, Сухоручко О. Н., Корецкий А. П. (2005)
Сотников А. М. - Оценка влияния условий визирования на определение излучательной способности различных поверхностей и покровов, Гаврилов А. Б. (2005)
Гадецкая С. В. - Решение дифференциальных уравнений соперничества с учетом фактора Л. Н. Толстого, Дубницкий В. Ю. (2005)
Иохов А. Ю. - Криптоанализ двухкаскадной схемы аутентификации с кодами Эрмита (2005)
Кузнецов А. А. - Симметричные теоретико-кодовые схемы на альтернантных кодах (2005)
Луганский А. М. - Метатекстовые модели в интерактивных информационных системах, Машталир В. П. (2005)
Пискунов С. Н. - Алгоритм нахождения квазиоптимального плана назначения, максимизирующего целевую функцию при прямоугольных матрицах эффективности, Решетник В. М., Цапков И. Ф. (2005)
Постольный А. С. - Алгоритм построения рекурсивных сверточных кодов (2005)
Шостак А. В. - Синтез структуры псевдомедианного фильтра (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Хроніка та інформація (2005)
Самойленко Г. В. - Начальные истоки творчества Николая Гоголя (2009)
Арват Н. Н. - Женщина в повести Н. В.Гоголя "Тарас Бульба" (2009)
Николаенко А. И. - Последние встречи Гоголя и Кукольника (2009)
Карский А. А. - Памятник Н. В.Гоголю в Нежине (2009)
Сарапин В. - Жанрово-стильові особливості "Пісні на новий 1805 год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну" Івана Котляревського (2009)
Ковальчук О. Г. - Життєва філософія Кирпатого Мефістофеля (роман В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") (2009)
Хархун В. П. - "Регулювальний канон": ідеологічні та естетичні практики марксо-ленінської критики (2009)
Русаченко Н. П. - Морфологічні процеси в розвитку іменникового словотвору староукраїнської мови ХVІ–ХVІІІ ст. (2009)
Степанчук Ю. С. - Державно-політичні погляди гетьмана Данила Апостола в умовах наступу російського царату на українську автономію (2009)
Рудик О. В. - Діяльність органів міського самоврядування у справі поширення початкової освіти в Харківській губернії у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. (2009)
Дудар О. В. - Визвольні змагання 1917 року на сторінках "Черниговских губернських ведомостей" (2009)
Лейберов О. О. - Більшовицький режим на Чернігівщині у 1919 році: труднощі становлення та функціонування нової влади (2009)
Рябченко О. Л. - Студенство Радянської України 1920-х років: від образу до реальності (2009)
Ткаченко І. В. - Боротьба з соціальними та професійними хворобами в Україні у 20-х роках ХХ ст. (2009)
Оніпко Т. В. - Історичний досвід перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців споживчої кооперації в ринкових умовах непу (2009)
Дудченко О. С. - Як і чому змінювався правовий статус колегій народних комісаріатів УРСР (1938–1946 роки)? (2009)
Ігнатенко М. М. - Особливості природних умов життя в українському селі у 1990–2000-х роках (2009)
Коляструк О. А. - Повсякденність як об’єкт історичного дослідження: окремі методологічні зауваження (2009)
Телячий Ю. В. - На захисті національної культури: "Літературно-Науковий Вісник" у 1917–1919 роках (2009)
Король Л. С. - Танатос в аспекті філософсько-художньої рефлексії (2009)
Семенова М. В. - Культурна сфера в умовах ринкових відносин: проблема фінансового забезпечення (90-і роки ХХ ст.) (2009)
Даниш Л. В. - Громадсько-політична, державницька, наукова та культурницька діяльність П. Г.Тичини 1891–1967 рр. (історіографічний огляд проблеми) (2009)
Павло Петренко: Органи юстиції мають працювати оперативно та професійно (2014)
Удосконалення та модернізація органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів: результати роботи 2013 року (2014)
Іваньков І. В. - Загальна характеристика правил ООН щодо поводження з жінками-ув’язненими і заходів покарання, не пов’язаних з позбавленням волі, для жінок-порушників 2010 року (Бангкокських правил), Григоренко А. М. (2014)
Поняття трудового договору та підстави його припинення (2014)
Правовий статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2014)
У лютому первинну правову допомогу отримали понад 20 тис. осіб (2014)
Відбулася "гаряча" телефонна лінія (2014)
Введено нові правила декларування витрат (2014)
Павло Петренко провів прийом громадян (2014)
Затверджено стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги (2014)
Грузія запропонувала Міністерству юстиції допомогу в реформуванні системи адмінпослуг (2014)
Щодо проекту закону "Про відновлення довіри до судової системи України" (2014)
Щодо громадського нагляду за системою безоплатної правової допомоги (2014)
У законотворчому процесі Україні допомагатиме Рада Європи (2014)
У Міністерстві юстиції зможуть заощадити 163 мільйони гривень (2014)
Створено робочу групу з підготовки нової редакції закону "Про адвокатуру" (2014)
Завершився перший каскадний тренінг для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (2014)
Мін’юст проведе антикорупційну перевірку Держвиконавчої та Держреєстраційної служб (2014)
Пророк національного єднання (до 200-річчя Великого Кобзаря) (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів за лютий 2014 року (2014)
Блажівська О. Є. - Звід місцевих законів західних губерній як пам’ятка кодифікації цивільного законодавства на українських землях (2014)
Мельничук О. П. - Правовий статус Святої Гори Афон у контексті відносин Церкви та держави в Грецькій Республіці (2014)
Попревич В. М. - Кримінально-правова відповідальність за лісопорушення в УРСР у період панування тоталітарного режиму (1930-1953 рр.) (2014)
Сунєгін С. О. - Принцип рівності у праві в контексті ціннісних орієнтаційсуспільства: сучасні реалії та тенденції розвитку (2014)
Нестерович В. Ф. - Петиційна форма впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів у США (2014)
Кушнір І. В. - Остаточність судового рішення як суттєва ознака провадження Верховного Суду України з перегляду судових рішень на підставі рішень Європейського суду з прав людини (2014)
Нємцева А. О. - Відповідальність без вини в контексті відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (2014)
Дмитренко Ю. П. - Проблеми соціального захисту співробітників військових формувань у контексті запровадження в Україні європейських стандартів у цій сфері (2014)
Постригань Т. Л. - Захист трудових прав керівників комунальних підприємств (2014)
Настіна О. І. - Медіація як альтернативний та ефективний спосіб вирішення межових земельних спорів (2014)
Обіюх Н. М. - Особливості правового регулювання відносин у сфері використання джерел питного водопостачання в Україні (2014)
Костенко О. В. - Створення Довірчого центру Міністерства юстиції України – вікно держави у світовий простір електронного цифрового підпису (2014)
Крупчан О. Д. - Публічно-правове та приватноправове регулювання підприємництва в Україні (2014)
Тімашова В. М. - Співвідношення сил і кратологічних впливів у трикутнику "політична система – соціальна система – політичний процес" (2014)
Олійник О. В. - Методологічні аспекти адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в Україні (2014)
Демчіхіна Є. С. - До питання гуманізації ювенальної юстиції України (2014)
Шамара О. В. - Виправданий оперативний ризик в оперативно-розшуковій діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю корисливо-насильницької спрямованості, Комашко В. В., Онофрейчук А. Д. (2014)
Алексюк І. А. - Міркування із реченнями-сповіщеннями пропозиційних установок: шляхи аналізу (2012)
Гриценко В. А. - Деякі теоретичні підходи до вивчення самотності людини (2012)
Звонок А. А. - Сеть интернет и ее влияние на религиозную культуру (2012)
Левченко Л. Ю. - Гендерні ролі в структурі соціокультурного розвитку суспільства: до проблеми визначення (2012)
Олексенко Р. І. - Вплив філософії Макса Вебера на світову економічну думку (2012)
Пірог Л. А. - Актуальні форми соціального захисту дітей в напрямку опіки та піклування (2012)
Борисова Ю. В. - Кількісні та якісні аспекти вимірювання в соціальних дослідженнях (2012)
Чупрій Л. В. - Становлення національної системи освіти в умовах глобалізаційних викликів (2012)
Pantelyeyeva I. A. - Athenian innovation of public culture (historic and philosophical analysis) (2012)
Доній Н. Є. - Детермінанти авітальності в дискурсі суспільства (пост) сучасності (2012)
Шарко О. В. - Чи можливий паранесуперечливий підхід до неясності? (2012)
Скиба Е. К. - Проблема формирования гендерной идентичности (2012)
Райхерт К. В. - Язык тернарного описания как девиантная логика (по классификации С. Хаак) (2012)
Кудря І. Г. - Проблема визначення змісту господарства (2012)
Сабо Л. П. - Книга як культурний і цивілізаційний феномен (2012)
Сулятицька Т.В. - Інформаційна культура мережевого простору (2012)
Фінін Г. І. - Економічна культура як складова курикулуму військової освіти (2012)
Іванова О. А. - Культура тотальної інформаційності як система координат сучасності (2012)
Зелена А. С. - Модель виховання епохи Київської Русі (2012)
Кочнева Е. М. - Историко-философский эскурс понимания психологической активности человека в контексте проектирования как опережающего отображения и порождения будущего (2012)
Багінська М. В. - Банківська система Швейцарії 1936-2012 роки: вибір в бік нових реалій чи традицій? (2012)
Бова В. В. - Політичні антитехнології як засіб формування новітніх міфів (2012)
Шульгіна М. В. - Хантінгтон як фундатор цивілізаційної геополітики (2012)
Shveda Y. R. - I M. Duverger's "diparity law" the rosetta stone of ukrainian partology? (2012)
Шачковська Л. С. - Типологія стратегій виборчих кампаній в електоральній практиці України (2012)
Лейно Т. В. - Досвід управління образом держави у зовнішній політиці США (2012)
Ключник Р. М. - Глобальний вимір сучасних кризових процесів (2012)
Забродіна О. В. - Клієнтелістські та парантелістські відносини як неправові форми взаємин політичної та апаратної бюрократії в сучасній Україні (2012)
Сліпецька Ю. М. - Закарпаття: конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні (2012)
Сирота Н. М. - Политическая культура России в контексте общественной трансформации, Демченко А. А. (2012)
Русанова М. І. - Ідеї збереження світової гегемонії в геостратегічних концепціях Великої Британії (2012)
Рудакова Е. Н. - Образовательная политика как социокультурный феномен (2012)
Рубан А. О. - Сутність демократичної політичної освіти: соціально-філософський аспект (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського