Ломей Я. І. - Повна обтурація стравоходу стороннім тілом, Ломей Ю. Я. (2014)
До відома наших авторів (2014)
Боярська Л. М. - Актуальні проблеми формування здоров’я дітей, народжених недоношеними. Літературний огляд. Частина 2, Веліканова Т. В. (2015)
Неспрядько В. П. - Вплив часткової втрати зубів та незнімних зубних протезів на органи і тканини порожнини рота, Кирилюк В. В. (2015)
Поготова Г. А. - Гепатотропні засоби: органопротекторна дія (огляд літератури), Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Чекман І. С. (2015)
Прихідько Р. А. - Сучасний погляд на дослідження toll-подібних рецепторів у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією, Шейко В. Д., Ситнік Д. А. (2015)
Треумова С. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з метаболічним синдромом, Петров Є. Є., Боряк В. П. (2015)
Козакевич В. К. - Раціональні підхіди до харчування дітей раннього віку, Зюзіна Л. С., Мизгіна Т. І., Фастовець М. М. (2015)
Плетенецька А. О. - Ретроспективний аналіз питань, пов’язаних із правовою відповідальністю лікарів у зв’язку з їх професійною діяльністю (2015)
Юдіна К. Є. - Дослідження протягом ХХ століття процесів травлення в шлунку свиней, Соколенко В. М. (2015)
Горчакова Н. О. - Інтеграція фармакології з медичною та біологічною хімією, Савченко Н. В., Шумейко О. В. (2015)
Григ Н. І. - Використання прогресивних педагогічних технологій з метою оптимізації формування професійної компетентності лікаря, Шекера О. О. (2015)
Дівнич Т. Я. - Дистанційна форма навчання у вищому навчальному закладі як одна із технологій організації навчального процесу (2015)
Ждан В. М. - Досвід впровадження новітніх інформаційних технологій в післядипломній підготовці сімейних лікарів в Українській медичній стоматологічній академії, Шилкіна Л. М., Штомпель В. Ю., Іваницький І. В., Мартинюк Д. І. (2015)
Горенская О. В. - Влияние аллельного состояния локуса white на некоторые показатели приспособленности у Drosophila melanogaster, Костенко В. В., Воробьева Л. И., Таглина О. В. (2015)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на кількість лейкоцитів, еритроцитів та концентрацію гемоглобіну у крові білих щурів за дії піридоксину (2015)
Пшиченко В. В. - Структурно-функціональні особливості шишкоподібної залози щурів в умовах гострого стресу (2015)
Багацкая Н. В. - Определение иммунореактивности организма детей и подростков, больных ювенильным ревматоидным артритом, Медзяновская Е. В. (2015)
Березняков А. В. - Дослідження антибактеріальних властивостей мазі "Глітацид" при спільному використанні з консервантами (2015)
Боярська Л. М. - Особливості імунних реакцій дітей, яких вигодовують матері-курці, Герасімчук Т. С., Котлова Ю. В. (2015)
Буркова І. С. - Діагностична значимість неоптеринового тесту у донорів крові та плазми (2015)
Васильева И. Г. - Изучение противоопухолевого действия экстрактов высших грибов в культуре клеток глиальных опухолей, Главацкий А. Я., Макаренко А. Н., Шуба И. Н. (2015)
Васильєва І. М. - Cтан окислювальної модифікації білків сироватки крові у хворих на рак шлунка та їх прогностичне значення, Шевченко О. О., Красносельський М. В., Жуков В. І., Богдан Ю. А. (2015)
Венцківська І. Б. - Роль поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногену 1 в ґенезі невиношування вагітності, Прощенко О. М., Загородня О. С. (2015)
Гайко Г. В. - Клінічна характеристика постраждалих та місце ушкоджень скелету в загальній структурі смертності внаслідок ДТП, Деркач Р. В., Калашніков А. В., Тимочук В. В., Літун Ю. М. (2015)
Грабар В. В. - Алгоритми преконцепційного і пренатального моніторингу в родинах з порушеннями репродуктивної функції , Арбузова С. Б., Феськов О. М., Ніколенко М. І., Телітченко А. Г. (2015)
Губина-Вакулик Г. И. - Результаты анкетирования молодых людей – потомков курящих родителей, Юнусов В. Ю., Юнусова Е. Н. (2015)
Есамуратов А. І. - Порівняльна характеристика структури скроневої кістки у здорових і хворих на хронічні гнійні середні отити, Алімухамедова М. Р. (2015)
Кияк Ю. Г. - Фібриляція передсердь у хворих з дилатаційними кардіоміопатіями, Юзич І. А. (2015)
Книшов Г . В. - Сучасні методи діагностики ішемії міокарда у хворих зі звивистістю коронарних артерій, Лебедєва Є. О., Трембовецька О. М., Білинський Є. О., Груша М. М. (2015)
Латогуз С. И. - Особенности развития эндотелиальной дисфункции при нарушениях сердечного ритма у больных ХНЗЛ и способы ее коррекции с использованием Этмозина и АУФОК (2015)
Марабян Р. В. - Характеристика макро-/мікроелементного складу волосся у дітей з паралітичними синдромами (2015)
Мархонь Н. О. - Порівняльний аналіз експериментальних підходів у відтворенні метаболічного синдрому, Мамчур В. Й., Жилюк В. І., Лєвих А. Е. (2015)
Панченко М. С. - Синдромологічна структура гострих невротичних розладів у пацієнтів підвищеного кардіоваскулярного ризику (2015)
Перцева Н. О. - Структурні основи ушкодження тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією (2015)
Проценко О. С. - Вплив залізодефіцитної анемії, прееклампсії та цукрового діабету матері на імунну відповідь печінки плодів і новонароджених (2015)
Сычев Р. А. - Эндотелий-опосредованные факторы формирования нефропатии при артериальной гипертензии (2015)
Тарасенко О. М. - Реабілітація хворих після ускладнених хребетно-спинномозкових травм, Канюка Є. В., Резунов Е. В. (2015)
Траверсе Г. М. - Клінічні особливості гострих респіраторних захворювань у дітей на тлі інфікування, Цвіренко С. М., Жук Л. А., Зюзіна Л. С., Фастовець М. М. (2015)
Шадрін О. Г - Стан жирно-кислотного спектру крові у дітей із захворюванням печінки та його зв’язок з показниками цитокінового статусу, Чернега Н. Ф., Марушко Р. В., Брюзгіна Т. С. (2015)
Шалімова А. С. - Внесок поліморфізму гена TCF7l2 у розвиток цукрового діабету 2 типу (2015)
Ісабаєв Д. К. - Двохетапне лікування прикусу, що знижується (2015)
Торяник І. І. - Алгоритм отримання аутологічних мезенхімальних клітин у експерименті, Колесник В. В. (2015)
Юрчук Т. А. - Использование FRET-метода для оценки взаимодействия липидных капель и митохондрий в клетках коры надпочечников крыс при инкубации в гипертоническом растворе хлорида натрия, Бондаренко Т. П. (2015)
Гаврищук Ю. М. - Особливості структурних змін в корі головного мозку щурів при звуженні черевного відділу аорти (2015)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу буккального епітелію осіб молодого віку хворих на генералізований пародонти (2015)
Лаврів Л. П. - Морфогенез привушної залози у передплодовому періоді пренатального онтогенезу людини, Олійник І. Ю. (2015)
Романюк Т. І. - Ультраструктурні особливості репаративних змін у рогівці кролів після її опіків лугом та корекції екстрактом кріоліофілізованої шкіри свині (2015)
Тимчук Т. М. - Будова та функції фільтраційного бар’єру нирок щурів різного віку (2015)
Ліскіна І. В. - Розподіл макрофагів у легеневій тканині при туберкульомах легень з різною активністю специфічного запалення за результатами імуногістохімічного дослідження, Мельник О. О. (2015)
Замазий Т. Н. - Сероэпидемическая характеристика токсокарозной инвазии в Харьковской области (2015)
Черная С. И. - Особенности заболеваемости студентов I-II курсов медицинского и немедицинского вузов, связанные с выбором профессиональной деятельности, Макаренко А. Н., Сивакова Л. А. (2015)
Коробейнікова Л. Г. - Передстартові реакції нейродинамічних функцій у елітних спортсменів в умовах екстремальної спортивної діяльності (2015)
Манін М. В. - Комплексне застосування засобів фізичної реабілітації при лікуванні хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта, Неханевич О. Б., Смирнова О. Л., Іванова Л. Г., Богомол А. І. (2015)
Аветіков Д. С. - Особливості профілактики виникнення постін’єкційних контрактур нижньої щелепи, Локес К. П., Ставицький С. О., Яценко І. В. (2015)
Боднарук Н. І. - Гігієна порожнини рота у дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового апарату (2015)
Видойник О. Я. - Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми, Авдєєв О. В., Стаханська О. О. (2015)
Губанова Д. В. - Анализ состояния оккюзии и зубных рядов как факторов этиопатогенеза ретенции клыков верхней челюсти, Чижевский И. В., Губанова О. И. (2015)
Ільницька О. М. - Результативність використання пектинових речовин у хворих на цукровий діабет 2-го типу у комплексному лікуванні та профілактиці захворювань тканин пародонта (2015)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження психологічних особливостей пацієнтів, що потребують анестезіологічного забезпечення лікування карієсу зубів та пульпіту, Мунтян О. В. (2015)
Лучинська Ю. І. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з основними стоматологічними захворюваннями та дисметаболічною нефропатією, Остапко О. І., Лучинський В. М. (2015)
Макєєв В. Ф. - Морфологічні зміни у зубощелепному комплексі при втраті одного першого моляра у підлітків 13-17 років (Частина 1), Мартінек Г. Б., Крупник А. -С. А. (2015)
Прохно О. І. - Особливості проведення санації порожнини рота у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення Частина ІІ: Лікування ускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення (2015)
Удод О. А. - Лабораторне дослідження втрат інтенсивності світлового потоку світлодіодних фотополімеризаторів у компомері та склоіономерному цементі, Гаджиева І. М., Мороз Г. Б. (2015)
Содержание (2014)
Карманоу В. - Спорт и театр в древнем мире в рамках культа,идеологии и политики города-государства (2014)
Байк М. - Координационные способности как основной компонент подготовленности спортсменов высокого класса в игровых видах спорта (на примере бильярда и тенниса), Полищук Л., Нагорная В. (2014)
Латышев С. - Индивидуализация подготовки борцов (2014)
Олешко В. - Биомеханическая характеристика технико-тактических действий квалифицированных тяжелоатлетов в соревновательных упражнениях c учетом моделирования их компонентов (2014)
Ахметов И. - Анализ гемоглобиновой массы для оценки эффективности гипоксической тренировки (2014)
Дьяченко А. - Функциональное обеспечение специальной выносливости в циклических видах спорта (на материале академической гребли), Лысенко Е., Виноградов В. (2014)
Смоленский А. - Основные направления развития спортивной кардиологии, Михайлова А. (2014)
Гаврилова Е. - Биологически активные добавки в системе фармакологической поддержки тренировочного процесса хоккеистов высокой квалификации, Гунина Л. (2014)
Воронова В. - Динамика эмоциональных состояний футболистов на разных этапах многолетней спортивной подготовки, Шутова С. (2014)
Нижниковски Т. - Управление узловыми элементами фазовой структуры спортивных упражнений (на материале соскока двойное сальто назад согнувшись с параллельных брусьев), Садовски Е., Болобан В., Масталеж А., Вишниовски В., Добровольский Э., Бегайло М., Град Р. (2014)
Столяров В. - Ценности современного олимпийского движения: идеалы и реалии (2014)
Идеалы и ценности олимпизма, проблемы и перспективы современного олимпийского движения (2014)
Добрынская Н. - Специальные упражнения в легкоатлетическом многоборье (2014)
Титул, зміст (2014)
Мигущенко Р. П. - Статистическая оптимизация модели вибродиагностики по минимуму среднего риска (2014)
Маєвський С. М. - Когерентний метод вимірювання швидкості поверхневих ультразвукових коливань (2014)
Протасов А. Г. - Моделювання задач теплового неруйнівного контролю з використанням комп'ютерних технологій (2014)
Карпусь В. В. - Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии, синхронизированными внешними силами (2014)
Заміховський Л. М. Павлик В. В. - Дослідження вібраційного стану осьового компресора ГПА ГТК-25і фірми "Нуово Піньйоне" (2014)
Кісіль І. С. - Метрологічний аналіз методик визначення поверхневого натягу рідин методом максимального тиску у бульбашці, Кучірка Ю. М. (2014)
Кісіль І. С. - Метрологічний аналіз результатів вимірювання поверхневого натягу рідин приладом, що реалізує удосконалений метод розгорнутого меніска, Барна О. Б. (2014)
Матіко Ф. Д. - Визначення кількості природного газу у ділянках газопроводів складної конфігурації (2014)
Малісевич В. В. - Метрологічний аналіз визначення коефіцієнта тепловіддачі термочутливого парціального витратоміра при оцінці теплоти згоряння природного газу, Середюк О. Є. (2014)
Бас О. А. - Метрологічний аналіз вузла приводу поршневих розділювачів у витратовимірювальних поршневих установках, Петришин І. С., Присяжнюк Т. І. (2014)
Костик І. В. - Дослідження динамічних характеристик пневматичних ліній вимірювальних перетворювачів тиску, Матіко Ф. Д. (2014)
Горбійчук М. І. - Розпаралелений алгоритм синтезу емпіричних моделей оптимальної складності, Медведчук В. М., Пашковський Б. В. (2014)
Любимова Н. А. - Оптимизация контрольно-предупредительных границ интервалов по минимуму средней частоты выбросов контролируемого воздушного загрязнения (2014)
Банахевич Р. Ю. - Розрахунок об’єму скупчень нетехнологічної рідини в порожнині діючого газопроводу, Яворський А. В., Карпаш М. О. (2014)
Інформація (2014)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації вжурналі "Методи та прилади контролюякості” (2014)
Барінов Е. Ф. - Прояви індивідуального реактивності тромбоцитів після літотрипсії, Кравченко А. М. (2014)
Бибик Е. Ю. - Влияние хронического воздействия ионизирующего излучения на морфогенез тимуса и красного костного мозга в эксперименте, Мелещенко А. В., Ткаченко Е. В., Литвинова В. Ю. (2014)
Горяникова И. Н. - Морфофункциональная характеристика селезенки потомства крыс, употреблявших тартразин во время беременности и вскармливания (2014)
Дроздовська С. Б. - Ультразвукове дослідження серця спортсменів, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах легкої атлетики з різними генотипами за i/d поліморфізмом гену ангіотензинперетворюючого ферменту, Пастухова В. А. (2014)
Ковальцова М. В. - Цитокины, макро- и микроэлементы при стресс-индуцированном нарушении морфофункционального состояния поджелудочной железы у беременных крыс и их потомства (2014)
Разумний Р. В. - Показники мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки (2014)
Якимів Н. Я. - Ультраструктурна характеристика структур райдужно-рогівкового кута очного яблука щурів на 7,14, 21, 28 добу опіоїдного впливу (2014)
Волошин В. Н. - Анализ некоторых морфометрических параметров затылочной кости человека (2014)
Shabnam Suprava Das - Waist-to-hip ratio and body fat percentage: Indian teenagers vs. Africans (contemporary anthropometric review), Devangan Vaman, Stklanina Lubov (2014)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників цитокінового профілю крові у хворих на рецидивуючу бешиху в ході медичної реабілітації при застосуванні лікопіду (2014)
Кuvenyova М. L. - Changes of number rats` epithelial cells in gastric pits and into fundal gastric glands proper, arising up under action of echinacea purple extract (2014)
Мельник І. В. - Імітаційно-комп’ютерне моделювання та обґрунтування диференційованого підходу до остеосинтезу при переломах латерального виростка великогомілкової кістки, Лазарєв І. А., Бруско А. Т., Самохін А. В. (2014)
Москаленко Ю. В. - Розвиток та становлення структурно-функціонального гомеостазу сім’яників у ранньому постнатальному онтогенезі в умовах впливу сполук важких металів та корекції L-карнітином (2014)
Никонов А. Ю. - Морфологическое исследование слизистой оболочки десны при непереносимости металлических ортопедических конструкций, Омельченко О. А., Ковальчук Д. О., Дюдина И. Л. (2014)
Очеретнюк А. О. - Біохімічні маркери фіброгенезу та пошкодження легеневої тканини у щурів з опіковою травмою шкіри і на тлі застосування інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%, Мельник А. В. (2014)
Плотнікова Л. М. - Морфологічні зміни фібробластоподібних клітин людини під впливом сірководню, Березовський В. Я. (2014)
Пляскова Ю. С. - Влияние концентрации марганца на морфофункциональное состояние проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в неё гидроксилапатита, насыщенного марганцем в различных концентрациях, Северина-Смирнова А. С. (2014)
Пошелок Д. М. - Влияние холодового воздействия на температуру тела крыс молодого и предстарческого возраста, Малышкина С. В., Никольченко О. А., Вельяминова В. В. (2014)
Решетнікова О. С. - Морфологічна структура тканини яєчника після різних засобів хірургічного втручання, Сімрок В. В., Телешова О. В., Сімрок-Старчева Д. В. (2014)
Романюк А. М. - Порушення ростових процесів у зубощелепній системі під впливом солей важких металів, Коробчанська А. Б., Кузенко Є. В., Терещенко А. О. (2014)
Романюк А. М. - Морфогенез передміхурової залози щурів у віковому аспекті, Шкрьоба А. О. (2014)
Северина-Смирнова А. С. - Особенности гистоморфометрии резца нижней челюсти белых крыс, подвергавшихся имплантации блока ОК-015 и применению "Биомина МК", Пляскова Ю. С. (2014)
Стигар М. В. - Соматотипологічний паттерн хворих на ревматоїдний артрит та осіб контрольної групи (2014)
Syrtsov V. K. - Dynamic of the lymphoid formations’ distribution of the rats’ major salivary glands after antenatal antigen action, Maslova І. N. (2014)
Вадзюк С. Н. - Особливості часових і амплітудних показників реовазограми стегна у практично здорових юнаків і дівчат різних соматотипів, Гунас І. В., Цвинтарний А. В. (2014)
Гара А. В. - Особливості соматотипологічних параметрів у хлопчиків і дівчаток Поділля хворих на атопічний дерматит (2014)
Фищенко Я. В. - Применение эпидурального адгезиолизиса и кинезотерапии в лечении и профилактике рецидива грыж межпозвонковых дисков, Кравчук Л. Д. (2014)
Абсеттарова А. И. - Морфофункциональные изменения костного мозга крыс при экспериментальном лучевом поражении и его коррекции ксеногенной цереброспинальной жидкостью (2014)
Беляева Е. А. - Экспериментальное моделирование применения ксеногенной спинномозговой жидкости в качестве протекторного средства при лучевом поражении поднижнечелюстной слюнной железы, Кривенцов М. А. (2014)
Гаврилов В. А. - Возрастные особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного воздействия паров толуола и применения тиотриазолина либо настойки эхинацеи пурпурной, Лузин В. И. (2014)
Кащенко С. А. - Органометрческие и морфометрические изменения в щитовидной железе при экспериментальной иммуносупрессии, Гончарова М. В. (2014)
Лузин В. И. - Гистоморфометрия коры мозжечка интактных крыс половозрелого возраста, Чурилин О. О., Чернов А. Т. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Особенности роста костей скелета у белых крыс после двухмесячного употребления натрия бензоата и возможности его коррекции (2014)
Скоробогатов А. Н. - Ультраструктура и фазовый состав биоминерала тазовой кости у белых крыс различного возраста после после 60-дневного воздействия паров толуола и возможности их коррекции (2014)
Бибик Е. Ю. - Обзор наиболее часто встречающихся экзогенных и эндогенных факторов, вызывающих повреждение почек, Алиева А. А., Ткаченко Е. В. (2014)
Ткач Г. Ф. - Морфологічні зміни скелетної мускулатури за умов впливу зовнішніх факторів, Тимошенко О. О. (2014)
Божко О. І. - Діяльність Ґабрієла Айвазовського в контексті суспільних процесів середини ХІХ ст. (2012)
Бубенок О. Б. - Потомки сарматов в степях Восточной Европы (VI–XIV вв.) (2012)
Габиббейли И. А. - Этапы формирования идеала азербайджанства и современность (2012)
Зелінський А. Л. - Обожнення Птолемея І родосцями: співвідношення заслуг і винагороди (2012)
Кочубей Ю. М. - Араб і арабіст Тауфік Кезма (1882–1958) (2012)
Марков Д. Є. - Створення загальнонепальської держави: політичний і соціальний аспект (XVI – 2-га пол. XVIII ст.) (2012)
Пилипчук Я. В. - Суспільний лад та державна організація кипчаків ІХ–ХІІІ ст. (2012)
Пономарев А. М. - Агрессия Крымского ханства против черкесов-темиргойцев в 1761–1762 годах (2012)
Хайрединова Э. А. - Реконструкция женского костюма крымских готов V–VII вв. (2012)
Зуб Н. М. - До історії створення однієї книги: життя і творчість О.О. Лебедєва (1886–1930) (2012)
Бушаков В. А. - Етноніми тунгуси, евени та евенки (до семантичної типології етнонімів) (2012)
Охріменко М. А. - Ідіоетнічна специфіка перських і українських фразеологізмів фразеосемантичного субполя (2012)
Vertienko H. - Thanatological myth in Ancient Egypt and Ancient Iranian world: some parallels (2012)
Рубель В. А. - Дракон Ямато-но орочі: відтворення "первісної” зовнішності (2012)
Тарасенко Н. А. - Об одном солярном мотиве в древнеегипетском искусстве Нового царства (2012)
Богомолов А. В. - Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму, Данилов С. И., Семиволос И. Н. (2012)
Василюк О. Д. - Нове ґрунтовне дослідження про видатного сходознавця. Рец. на кн.: Непомнящий А.А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения / А.А. Непомнящий; НАН Украины, УТОПИК, Центр памятниковедения. – К.: Стилос, 2012. – 464 с. – (Серия: Биобиблиография крымоведения; Вып. 15) (2012)
Рибалкін В. С. - Діаріуш Павла Алепського у міжнародному проекті. (Relations entre les peuples de l’Europe Orientale et les chrétiens arabes au XVIIe siècle. Macaire III Ibn al-Za‘īm et Paul d’Alep. Actes du Ier Colloque international le 16 septembre 2011, Bucarest. Textes réunis et presentés par Ioana Feodorov. Institut de’Études Sud-Est Européennes de l’Académie Roumaine, Bucarest, Editura Academiei Române, 2012. – 193 p.) (2012)
Марков Д. Є. - Непал. Дві древні столиці королівства – Бхактапур і Патан. Подорожні нариси (2012)
Валерію Сергійовичу Рибалкіну 60 (2012)
Юрію Миколайовичу Кочубею 80 (2012)
Брадов В. В. - Функціональні особливості менеджменту інформаційного виробництва (2014)
Карпиленко В. А. - Використання наративів у когнітивних структурах новин (2014)
Соколова К. О. - Феномен нечитання як чинник виникнення стереотипів у медіагалузі (на прикладі творчості маркіза де Сада) (2014)
Баран Е. О. - Особливості сучасної мультиплікації для дітей (2014)
Бурлаков О. В. - Інформаційні пріоритети територіальної громади міста Маріуполя (2014)
Самойленко О. Ю. - Сучасні інструменти побудови комунікацій медіапідприємством (2014)
Безчотнікова С. В. - Крос-медійний наратив як РR-технологія (2014)
Грицюта Н. М. - Новітні аспекти наукового вивчення етики реклами: ХХІ ст. (2014)
Бабак М. П. - Аналіз політичного медійного контенту Російської Федерації (на прикладі виборів Президента РФ) (2014)
Кулініч О. О. - Симетрична модель PR як сучасний суспільний міф (2014)
Брітченко Г. І. - Інтегровані маркетингові комунікації у розвитку туристичних підприємств, Мацука В. М. (2014)
Курбан О. В. - Технології та методи оцінки ефективності роботи в соціальних мережах (за матеріалами комплексного SMM-аудиту Київського міського центру зайнятості) (2014)
Чекалюк В. В. - Взаємозалежність формування іміджу держави та її лідера (2014)
Нетреба М. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як складник ефективних PR-комунікацій (2014)
Тараненко О. В. - Зміни в іміджі Донецька у регіональних ЗМІ: порівняльний аспект 2012 та 2014 рр. (2014)
Сухаревська Г. В. - Роль PR-інструментарію у просуванні брендів класу "люкс" (2014)
Мельникова О. С. - Інформаційні завдання підрозділів із громадських зв’язків у часи перебудови в Радянській Україні (2014)
Попова В. В. - Медіазасоби формування іміджу професійних спеціалізацій ВНЗ як напрям діяльності освітнього закладу (2014)
Рибак А. І. - Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних методів (2014)
Березенко В. В. - Історичний аспект розвитку наукового знання про PR (2014)
Іванов В. Ф. - Медіакомпетентність та медіаграмотність як основні компетентності сучасного педагога, Іванова Т. В. (2014)
Білан Н. І. - Інформаційне суспільство в сучасному науковому просторі (2014)
Шальман Т. М. - Поточні дебати в соціології журналістики за книгою Брайана МакНейра "Новини і журналістика Об’єднаного Королівства" (2014)
Рудницька Г. В. - Виклики суспільним відносинам в умовах глобалізації (2014)
Мирошниченко Ю. П. - Вплив сучасних технологічних засобів на еволюцію культурних уподобань людства (2014)
Лалак О. А. - Соціально-комунікативні стратегії збереження національної ідентичності представниками закордонного українства (2014)
Лакида П. І. - Аналіз та інтерпретація карти високого просторового розрізнення лісових екосистем Полісся України, Миронюк В. В., Гілітуха Д. В. (2014)
Лопушняк В. І. - Динаміка вмісту рухомих форм важких металів у дерново-підзолистому ґрунті Прикарпаття за внесення осаду стічних вод під вербу енергетичну, Грицуляк Г. М. (2014)
Яроцька О. В. - Вплив функціонування водогосподарських систеї на розвиток національної економіки (2014)
Власенко І. В. - Формування механізму природоохоронної діяльності у сфері аграрного природокористування (2014)
Дубовий О. В. - Агрохімічні особливості ґрунту при вирощуванні пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (2014)
Мішенін Є. В. - Концептуальні принципи та механізми організаційно-інноваційного розвитку кластерних структур у сфері поводження з відходами, Ярова І. Є., Мішеніна Н. В., Мішеніна Г. А. (2014)
Жук О. П. - Еколого-економічне обґрунтування розміщення основних товарних сільськогосподарських культур на орних землях Київської області, Тимошин Д. О. (2014)
Думич І. І. - Теоретико-методичні основи планування аграрного виробництва з урахуванням природних ризиків (2014)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення екологічного податку (2014)
Климчук О. В. - Формування енергозберігаючої політики: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2014)
Моклячук Т. О. - Методологія еколого-економічного оцінювання ремедіації забруднених ґрунтів (2014)
Третяк В. М. - Проблеми удосконалення змісту і порядку ведення кадастру природно-заповідного фонду, Юрченко А. Д., Лобунько Ю. В. (2014)
Шашула Л. О. - Інституціональне забезпечення функціонування ландшафтно-екологічних комплексів, Музика Н. М. (2014)
Швець О. Г. - Відновлення техногенно порушених земель у контексті збереження агроресурсного потенціалу (2014)
Касюхнич В. В. - Зарубіжний досвід формування системи управління землями лісогосподарського призначення (2014)
Заячківська Б. Б - Особливості еколого-економічного районування закарстованих територій Придністровського Покуття (2014)
Гнатів Н. Б. - Соціально-економічні та агроекологічні проблеми сільських територій (2014)
Бабань В. П. - Особливості гідрологічного режиму водосховищ рибогосподарського призначення басейну Південного Бугу Вінницької області, Гамалій І. П. (2014)
Матушевич Н. П. - Ефективність використання деревних ресурсів галузі лісівництва в сучасних умовах господарювання (2014)
Третяк А. М. - Підтипи рекреаційного землекористування за характером використання природних рекреаційних ресурсів, Гребенник Г. В. (2014)
Лицур І. М. - Проблеми соціальної трансформації сільськогосподарського землекористування, Грещук Г. І., Гребенюк О. В. (2014)
Третяк Н. А. - Формування системи управління земельними ресурсами та землекористуванням як економічно функції власності на землю (2014)
Кривов’яз Є. В. - Удосконалення методики визначення шкоди, спричиненої нецільовим використанням земель (2014)
Миргород М. М. - Роль земельної інформаційної системи в управлінні земельними ресурсами (2014)
Кошель А. О. - Еколого-економічні передумови масової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні (2014)
Люшин В. Г. - Вдосконалення інституціонального забезпечення системи охорони сільськогосподарських земель (2014)
Aleknavivius П. - Development of land relations in Kazakhstan, Atesheva Е. (2014)
Боцула О. І. - Використання земель лісогосподарського призначення: проблеми оцінювання (2014)
Богатирчук-Кривко С. К. - Формування системи відтворення земельних ресурсів у сільському господарстві (2014)
Крижанівський А. Б. - Реакція фотосинтетичного апарату яблуні а хімічний та біологічний інсектициди, Шерстобоєва О. В. (2014)
Dutov O. - Biological elements agricultural technologies of growing crops in radioactively contaminated areas, Dubchak S. (2014)
Моклячук Л. І. - Аналіз балансу поживних речовин у ґрунтах земель сільськогосподарського призначення зон Полісся та Лісостепу, Яцук І. П., Матусевич Г. Д., Ліщук А. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Глуховський В. Ю. - Особливості створення систем оцінки геометричних параметрів дефектів методом тепловізійного контролю, Троїцький В. О. (2014)
Славков В. М. - Використання цифрового фотоапарату при активному тепловому контролі металів, Давиденко О. П. (2014)
Бабак С. В. - Сенсори систем діагностування на основі магнітострикційного ефекту, Богачев І. В. (2014)
Клепач М. М. - Використання технологій штучних нейронних мереж для визначення октанового числа автомобільного бензину (2014)
Райтер П. М. - Аналіз технологій та експериментальних установок поточного діагностування структури і складу потоків свердловин з метою підвищення нафтовіддачі пласта, Кім А. П., Цих В. С. (2014)
Білинський Й. Й. - Визначення кількісного вмісту компонентів парової фази скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2014)
Витвицька Л. А. - Прилад для вимірювання поверхневого натягу рідин на основі методу витягування кільця, Барна О. Б., Кісіль І. С, Кучірка Ю. М. (2014)
Біліщук В. Б. - Методика аналізу цифрових зображень для визначення координат точок контуру фіксованої обертової краплі в міжфазній тензіометрії, Костів Б. В., Боднар Р. Т. (2014)
Коробко І. В. - Приладовий комплекс вимірювання витрати та кількості природного газу на підгрунті різних фізичних методів вимірювання, Драчук О. О., Коваленко В. А. (2014)
Малісевич В. В. - Експериментальні дослідження термо-анемометричного витратоміра при обліку природного газу за його енергетичною цінністю, Середюк О. Є. (2014)
Винничук А. Г. - Експериментальні дослідження впливу виду робочого середовища на коефіцієнт витрати торцевих звужувальних пристроїв (2014)
Порєв Г. В. - Інформаційна технологія контролю перегріву рідкої фази у процесі зонної плавки кремнію (2014)
Горбійчук М. І. - Комп‘ютерна система контролю доступу з використанням авторизації за голосом, Соловій Р. Р. (2014)
Бабак В. П. - Система контролю якості горіння повітряно-паливної суміші в котлоагрегатах малої та середньої потужності, Запорожець А. О. (2014)
Кучерук В. Ю. - Підвищення достовірності ідентифікації тварин у інформаційно-вимірювальних системах контролю зоотехнічних параметрів, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Джала Р. М. - Математична модель для оцінювання ресурсу трубопроводу з корозійною тріщиною при навантаженні внутрішнім тиском, Савула С. Ф., Юзевич В. М. (2014)
Банахевич Ю. В. - Технологія ремонту опорних вузлів надземних ділянок трубопроводів великого діаметру, Драгілєв А. В., Кичма А. О. (2014)
Николайчук М. Я. - Організація і дослідження елементів комунікаційного середовища WEB-орієнтованих систем управління розподіленими технологічними об’єктами (2014)
Роботи, які захищені у 2014 р. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальностями: 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.11.13 – прилади і методи контролюта визначення складу речовин, 05.13.07 – автоматизація процесів керування (2014)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації вжурналі "Методи та прилади контролюякості” (2014)
Матвеева Л. В. - Начало научного византоведения (XVII - первая половина XIX в.) (2011)
Кіктенко В. О. - Інтелектуальні і соціальні основи китайської науки в концепції Дьорка Бодде (2011)
Кочубей Ю. М. - Л.У. Биковський (1895-1992) і його внесок в українське сходознавство (2011)
Лямець А. М. - Огляд діяльності Александрійської бібліотеки та основні тенденції її комплектування (2011)
Туранли Ф. Ґ. - "Східне питання": причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії (2011)
Бабенко Р. В. - Бойові дії монгольських військ на території Південно-Західної Русі в 1240-1241 рр. (2011)
Бубенок О. Б. - К вопросу о распространении христианства среди хазар (2011)
Зелінський А. Л. - Прийняття Птолемеем І царського титулу: проблема датування (2011)
Пилипчук Я. В. - Кипчаки на кордонах Візантійської імперії (кінець XI - початок XIII ст.) (2011)
Боднар С. Н. - Традиции и новации в методике преподавания арабского языка (2011)
Кірносова Н. А. - Етапи розвитку граматології в Китаї: від династії Хань до сучасності (2011)
Кобелянська О. І. - Особливість і універсальність японського вокального звукосимволізму (на матеріалі японської та європейської поезії) (2011)
Сік К. Д. - Проблеми корейської мови в контексті існування двох держав (2011)
Муссійчук В. А. - Практична транскрипція в'єтнамських власних назв українською мовою: приголосні фонеми (2011)
Соегов М. - Великий Кобзарь среди туркмен (взгляд через призму выполненных ранее работ) (2011)
Селиванова О. О. - Мовні засоби сугестивного впливу в українських перекладах японських хайку (2011)
Шекера Я. В. - Даоська метафора порожнечі та її репрезентація в китайській поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) (2011)
Рибалкін B. C. - Коран: найдавніші сури ("есхатологічні") (2011)
Шестопалец Д. В. - Проблема секуляризации ислама в контексте социологических теорий: предварительный анализ (2011)
Яценко Б. Л. - Трансформація фінансово-банківської системи Японії на початку XXI ст. (2011)
Підвойний В. М. - Дрига Ірина. Pontika: Тюркологічні студії (2011)
Отрощенко В. В. - Е. Н. Черних. Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур, Отрощенко І. В. (2011)
Список сходознавчих праць Костянтина Миколайовича Тищенка (До 70-річчя від дня народження) (2011)
Титул, зміст (2012)
Интересные факты о кровообращени (2012)
Дедишина Л. - Дихати на повні груди (2012)
Корпоративна соціальна відповідальність. Фармацевтичний бізнес (2012)
До стандартизації фармдопомоги - через протоколи провізора (2012)
Отдых без проблем (2012)
Дедишина Л. - Червоний Хрест Закарпаття (2012)
Юридические аспекты ведения фармацевтического бизнеса (2012)
Современные медицинские знания — каждому врачу (2012)
Кривомаз Т. - Призрак прибыльности аптечного бизнеса (2012)
Львова Л. - На рубеже веков. Часть 2 (2012)
Дедишина Л. - А+В=? (2012)
Командный пункт под угрозой: хроническое нарушение мозгового кровообращения (2012)
Примак Р. - Дорога в будущее: от нуклеотида к лекарству (2012)
Цистит. Это обманчивое тепло (2012)
Фитониринг+инновации=Канефрон® Н. Оптимальное решение проблем инфекций мочевого пузыря и почек (2012)
Забот полон рот (2012)
Холисал — то, что доктор прописал! (2012)
Новини (2012)
Кривомаз Т. - Зачем люди занимаются сексом? (2012)
Демецкая А. - Советы окулиста (2012)
Практические рекомендации по выбору препарата для лечения кандидозного вульвовагинита (2012)
Эксперт свободного дыхания — Називин® Сенситив (2012)
Демецкая А. - Факторы образа жизни: курение (2012)
Дедишина Л. - Тромбопрофілактика: попереду - антикоагулянти (2012)
Внутриклеточные интервенты (2012)
Кривомаз Т. - Вся правда об адреналине (2012)
Дедишина Л. - Як ви яхту назвете… (2012)
Новини (2012)
Дедишина Л. - Пам’ятати минуле (2012)
Кириленко М. - Экзамен - испытание для детей или для родителей? (2012)
Дедишина Л. - Фахово про фармацію і фармацевтів (2012)
Дедишина Л. - Медицина і філуменія (2012)
Демецкая А. - Волшебная диета Мадлен Жестан (2012)
Демецкая А. - Жизнь под луной (2012)
Примак Р. - Крабы открывают свои тайны (2012)
Мастер-класс: террариум (2012)
Титул, зміст (2012)
Сорцеф для рациональной антибиотоикотерапии (2012)
Интересные факты о слухе (2012)
Дедишина Л. - Живі ліки рятують життя (2012)
В помощь первостольнику: как грамотно рекомендовать Креон® (2012)
Дедишина Л. - Ваша правда, клієнте! (2012)
Меморандум порозуміння (2012)
Кривомаз Т. - Все ли комильфо с рекламой лекарственных средств? (2012)
Соціальна відповідальність бізнесу - виклик часу (2012)
Украине — европейские стандарты (2012)
Примак Р. - О чем сигнализируют клетки (2012)
Хилак и Хилак форте: антибиотикотерапия без последствий (2012)
Кривомаз Т. - В поисках счастья (2012)
Кривомаз Т. - Коварные микоплазмы (2012)
Львова Л. - Внимание - дефицит йода! (2012)
Травна недостатність: нюанси терапії (2012)
Дедишина Л. - Майбутнє - за натуральною медициною (2012)
Сокровище морских глубин (2012)
Вершительницам истории, властительницам дум - женским ногам - посвящается! (2012)
Эскузан: здоровые вены, красивые ноги (2012)
Опорно-двигательная система под тройной защитой (2012)
Примак Р. - Зупинимо подальше забруднення водоймищ України! (2012)
"Бионорика": с заботой о вашем здоровье (2012)
Курочка Д. - Этические аспекты клинических испытаний. Будем жить! (2012)
Демецкая А. - Презерватив: флирт со смертью? (2012)
Дедишина Л. - Фітотерапія в косметології (2012)
З любов’ю, "Сарепта" (2012)
Оголошені переможці конкурсу торгових марок "Фаворити Успіху – 2011" (2012)
Закоханому всяка праця легка (2012)
Кириленко М. - Готовимся к публичным выступлениям (2012)
Дедишина Л. - Боржник своєї професії (2012)
Демецкая А. - Дисморфомания: совершенству нет предела (2012)
Вкусно и полезно: средиземноморская диета (2012)
Демецкая А. - В свете светодиодов (2012)
Фармацевти відпочивають (2012)
Правила удачного отпуска (2012)
Создатели миров (2012)
Титул, зміст (2014)
Мороз О. В. - До питання методології дослідження сучасних ринків, Несен Л. М., Філатова Л. С. (2014)
Далевська Н. М. - Напрями функціональної трансформації суб’єктів міжнародних відносин за умов глобалізації світової економіки (2014)
Губа М. О. - Місце митної безпеки держави серед основних складових її забезпечення (2014)
Кононенко Я. В. - Економічна ефективність ЗЕД харківського косметичного кластера (2014)
Кирилюк А. О. - Державне регулювання монополізованих ринків України (2014)
Хаустова В. Є. - Промислова політика: її сутність та значення, Ялдін І. В. (2014)
Бєлікова Н. В. - Проблеми формування системи державної підтримки розвитку регіонів у країнах ЄС, Омаров Ш. А. О. (2014)
Пашкевич М. С. - Вплив парадигми когнітивістики на формування регіональної політики: якісний аналіз досліджень вчених України та РФ, Чуріканова О. Ю. (2014)
Кутідзе Л. С. - Визначення стратегічних домінант ефективного використання експортного потенціалу регіону (2014)
Писаревський І. М. - Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід), Войтенко К. К. (2014)
Байцим В. Ф. - Напрямки та джерела інвестування в сталий енергетичний розвиток міст з точки зору показників соціально-економічного розвитку міських територій та підвищення рівня якості життя (2014)
Solntsev S. O. - Features of Functioning of Innovative Development of Enterprises within the Frame of Technology Park, Gnitetskyi I. V. (2014)
Волощук Л. О. - Інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та проблеми аналітичного забезпечення в умовах індикативного управління (2014)
Пилипенко Б. Г. - Формування моделі державної підтримки розвитку венчурного підприємництва в Україні (2014)
Копішинська К. О. - Дорожня карта як інструмент визначення стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2014)
Вовчак О. Д. - Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні, Надієвець Л. М. (2014)
Підхомний О. М. - Критерії ідентифікації фінансових пірамід і моделювання їх функціонування (2014)
Федорчак О. Є. - Ретроспективне економічне оцінювання механізмів залучення інвестицій на підприємство (2014)
Пустовгар С. А. - Визначення компліментарних і деструктивних факторів зовнішнього середовища та оцінка їх впливу на ризик фінансової неплатоспроможності металургійних підприємств в Україні (2014)
Білик І. В. - Дослідження динаміки зайнятості та рівня заробітної плати в аграрному секторі економіки України (2014)
Погріщук Г. Б. - Агроекологічний розвиток у системі ефективного функціонування національного господарського комплексу на інноваційній основі (2014)
Бабенко В. О. - Концепція економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Мороз О. В. - Опис моделі галузевого впливу на стан ринку, Воловодюк С. С. (2014)
Палант О. Ю. - Огляд методів обстеження пасажиропотоків (2014)
Гринкевич С. С. - Обґрунтування концептуальних підходів до структуризації трудового потенціалу торговельного підприємства, Гураль Н. Р. (2014)
Мігус І. П. - П’ятирівневий нагляд за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві, Андрієнко В. М. (2014)
Димніч О. В. - Сучасний стан системи пенсійного забезпечення громадян України (2014)
Бережна Ю. В. - Концепція державного регулювання сфери охорони здоров’я в Україні (2014)
Шуміло О. С. - Динаміка сучасного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні (2014)
Чепурда Л. М. - Еволюція поняття "послуга" в аспекті сучасних тенденцій розвитку невиробничої сфери обслуговування (2014)
Сумець О. М. - Методичний аспект визначення загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства (2014)
Краснокутська Н. С. - Аналіз чутливості ефективності діяльності підприємства до змін рівня використання його ресурсного потенціалу, Круглова О. А., Михайлова Л. А. (2014)
Ареф’єв С. О. - Дослідження механізму досягнення цілей реструктуризації аеропортів (2014)
Цибулько Д. І. - Формування системоутворюючих показників оцінки ефективності технічного переозброєння промислових підприємств, Фартушняк О. В. (2014)
Котлярова В. Г. - Дослідження впливу галузевих особливостей коксохімічного підприємства на формування вимог до управління матеріальними потоками (2014)
Косарева І. П. - Визначення сутності поняття стратегії фінансово-векторного розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах, Невдачина О. І. (2014)
Дріга О. П. - Сек’юритизація: аналіз поняття та сутності в контексті бухгалтерського обліку (2014)
Михальська В. В. - Методика обліку забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва (2014)
Biliar A. I. - Suitability of Financial Reporting of Agricultural Enterprises for Property Management Requirements (2014)
Макурін А. А. - Проблеми облікового забезпечення господарських операцій в контексті євроінтеграції України (2014)
Дмитришин Л. І. - Розробка механізму формування стратегій управління банківською системою України, Благун І. І. (2014)
Шаблиста Л. М. - Концентрація власного капіталу підприємств як необхідна передумова фінансового забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки (2014)
Vatamaniuk O. S. - Large Taxpayers: the Nature of Economic Activity and the Prospects for Development (2014)
Скок Є. М. - Особливості формування вартості міжбанківських кредитів в Україні, Шоломицький Ю. В. (2014)
Маслова А. Ю. - Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління діяльністю банку, Мусієнко О. М., Мягкий Р. Г. (2014)
Тимошенко І. В. - Процес демутуалізації товариств взаємного страхування та страхових кооперативів на міжнародних ринках страхових послуг (2014)
Юхименко Т. В. - Принципи та критерії інноваційного розвитку банківського сектора економіки (2014)
Воротинцев М. М. - Аналіз динаміки та актуальності наукових досліджень у сфері оцінки ризику кредитування фінансових установ (2014)
Dankanich O. M. - Financial Support in Terms of Regionalization of Higher Education (2014)
Касич А. О. - Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств (2014)
Морщенок Т. С. - Теоретичні аспекти управління бізнес-процесами в контексті реалізації стратегії розвитку підприємства (2014)
Саричев Д. О. - Оцінювання зрілості та збалансованості розвитку процесів управління проектами на вітчизняних підприємствах (2014)
Цапенко В. Ю. - Економічна поведінка підприємств як основа для прийняття управлінських рішень (2014)
Матющенко С. С. - Интеллектуальный капитал в современных экономических условиях: значение, структура, учет и оценка (2014)
Лебединська О. С. - Особливості технології проведення аудиту персоналу на підприємстві (2014)
Паласюк Б. М. - Вплив стратегій дистрибуції продукції фармацевтичної промисловості на логістику (2014)
Третьяк О. П. - Роль менеджменту персоналу у формуванні та використанні трудового потенціалу медичних закладів (2014)
Солнцева Н. В. - Особливості використання людського фактора у формуванні стратегічного потенціалу підприємства, Швець Є. В., Бойко К. О. (2014)
Коновалова С. О. - Інструменти електронного маркетингу в системі просування освітніх послуг (2014)
Борисенко О. Є. - Удосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії., Елькаді М., Онуфрієнко Н. Л. (2014)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Вороненко Ю. В. - Оцінювання потреби у фахівцях в охороні здоров’я та їх підготовки в системі післядипломної освіти (Друге повідомлення), Мінцер О. П. (2014)
Мінцер О. П. - Щодо межі доцільності використання поняття "тригерні взаємодії" у біології та медицині. Перше повідомлення – постановка проблеми, Ігрунова К. М. (2014)
Панченко О. А. - Застосування апаратно-програмних комплексів в реабілітації хворих з вертеброгеними захворюваннями, Радченко С. М., Антонов В. Г., Зарубайко А. В. (2014)
Стрижак А. Е. - Применение методов онтологического моделирования для формирования образовательных стандартов (2014)
Бабінцева Л. Ю. - Кількісні характеристики комплементарності єдиної інформаційної системи охорони здоров’я та інформаційної системи управління обігом лікарських засобів (2014)
Семенець А. В. - Про підходи до розробки сучасних програмних додатків в медичній освіті, Марценюк В. П. (2014)
Джундубаєва С. О. - Логіка прийняття рішень в оцінюванні ефективності медичного страхування – принципи порівняльного аналізу (2014)
Голяновський О. В. - Логіка міждисциплінарного підходу до своєчасної діагностики та лікування кровотеч в акушерстві та гінекології: побудова задачної онтології, Сінєнко Н. В., Вернер О. М. (2014)
Згуровський М. З. - Інформаційно-облікова система спостереження за хворими на муковісцидоз, Горовенко Н. Г., Стецюк В. З., Савицький А. Й., Гладуш Ю. І., Іванова Т. П., Луговський Ю. О. (2014)
Пономаренко М. С. - Порівняльний аналіз рекламованої і не рекламованої аналогічної продукції у телеефірі України на прикладі дротаверолу та но-шпи. Заходи нормативно-деліктного права та впливу на недобросовісну телерекламу ліків, Соловйов О. С., Кирпач О. В. (2014)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Інформаційна оцінка та корекція забезпечення оптимальної розумової працездатності людини в умовах впливу вікової інволюції, Горго Ю. П. (2014)
Краснов В. В. - Організація мережевого навчання в медицині, Жирок М. М. (2014)
Марценюк В. П. - Ефективність інформаційної системи самозапису пацієнтів на прийом до лікаря з метою протидії зловживанням в наданні медичних послуг, Рогальський І. О. (2014)
Попов А. М. - Ефективність виконання комп’ютерно-генерованих вправ із предмета "Інформаційні технології в фармації" на основі когнітивних прототипів (2014)
Вакуленко Д. В. - Застосування інформаційних технологій морфологічного аналізу осцилограми для визначення функціональних резервів серцево-судинної системи, Вакуленко Л. О. (2014)
Яременко Н. В. - Інформаційні технології в забезпеченні захисту прав пацієнтів під час телемедичних консультацій (2014)
Берека О. М. - Кафедрі електропривода та електротехнологій – 80 років, Червінський Л. С., Синявський О. Ю., Сторожук Л. О. (2014)
Козирський В. В. - Оптимізація геометричних параметрів кільцевого ротора безконтактного дугостаторного індукторного вітроелектричного генератора, Трегуб М. І. (2014)
Долинский А. А. - Моделирование гидродинамики многокомпонентных сред, Драганов Б. Х. (2014)
Халатов А. А. - Теплогенератор малої потужності для спалювання низькосортних палив, Коваленко Г. В., Шіхабутінова О. В. (2014)
Коршунов Б. П. - Энергоосберегающие теплохолодильные системы на животноводческих фермах, Учеваткин А. И., Марьяхин Ф. Г., Коршунов А. Б. (2014)
Жмакин И. К. - Экспериментальное исследование теплообмена в солнечном воздушном коллекторе транспирационного типа, Жмакин Л. И., Иванов Д. Г. (2014)
Харченко В. В. - Повышение эффективности энергетических установок на базе тепловых фотоэлектрических модулей, Никитин Б. А., Беленов А. Т., Тихонов П. В. (2014)
Нестеренков П. А. - Когенерационая концентраторная установка солнечного теплоэлектроснабжения, Нестеренков А. Г., Нестеренкова Л. А., Лаптев В. Н., Харченко В. В. (2014)
Юдаев И. В. - Электрообработка фуражного зерна с целью улучшения его кормовой ценности, Гамага В. В., Грачев С. Е., Соколова Н. А. (2014)
Свентицкий И. И. - Феноменальные явления, закон выживания: их учет в энергетике и технологиях, Королев В. А., Жмакин И. К., Свентицкий А. Г. (2014)
Харченко В. В. - Напряжение холостого хода солнечного элемента как критерий оценки уровня его освещенности, Гусаров В. А., Никитин Б. А. (2014)
Дубровин А. В. - Статистические основы оценки средней по стаду живой массы животного или птицы при случайном выборочном взвешивании произвольной особи, Гусев В. А. (2014)
Майоров В. А. - Исследование оптико-энергетических параметров приемников излучения планарного типа в составе солнечных модулей с параболоцилиндрическими концентраторами, Трушевский В. Н., Лукашик Л. Н. (2014)
Фиалко Н. М. - Особенности течения и смесеобразования в микрофакельных цилиндрических горелочных устройствах различной мощности, Прокопов В. Г., Майсон Н. В., Шеренковский Ю. В., Иваненко Г. В., Абдулин М. З., Ольховская Н. Н., Швецова Л. А., Дончак М. И., Бутовский Л. С. (2014)
Шеренковский Ю. В. - Влияние шага между газовыми струями на характеристики течения в стабилизаторных горелочных устройствах, Фиалко Н. М., Иваненко Г. В., Ольховская Н. Н., Милко Е. И., Озеров А. А., Кутняк О. Н., Новицкий В. С., Швецова Л. А., Дончак М. И. (2014)
Фиалко Н. М. - Структура течения в микрофакельных горелках с эшелонированными решетками стабилизаторов пламени, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Алешко С. А., Иваненко Г. В., Абдулин М. З., Кутняк О. Н., Озеров А. А., Бутовский Л. С. (2014)
Берека О. М. - Дослідження впливу діелектричної електродної системи на частоту часткових розрядів у камері обробки рідини, Ілюхін Д. Ю. (2014)
Драганов Б. Х. - Моделирование биоэволюции методом неравновесной термодинамики (2014)
Козирський В. В. - Дослідження структури робочої поверхні серійних контактів, Радько І. П. (2014)
Кунденко Н. П. - Определение параметров низкоинтенсивных акустических колебаний в процессе криоконсервации, Кунденко А. Н. (2014)
Савченко В. В. - Визначення ефекту магнітної обробки насіння сільськогосподарських культур, Синявський О. Ю. (2014)
Червінський Л. С. - Теоретичне обгрунтування принципів керування енергетичною дією оптичного випромінювання на тваринний організм (2014)
Горобець В. Г. - Спряжений теплообмін вертикальних поверхонь з плоскопаралельним неперервним оребренням в умовах природної конвекції (2014)
Драганов Б. Х. - Анализ эффективности аккумуляторов гелиоустановок (2014)
Лисенко В. П. - За допомогою ймовірнісних автоматів та стимулюючого навчання, Болбот І. М., Чернов І. І. (2014)
Драганов Б. Х. - Анализ процесса теплообмена в пористых средах, Мищенко А. В., Шелиманова Е. В. (2014)
Лисенко В. П. - Прогноз та оцінка доцільності застосування різних видів джерел енергії на тепличних комплексах, Решетюк В. М., Штепа В. М., Дудник А. О., Лендєл Т. І., Чернов І. І. (2014)
Берека О. М. - Установка для знешкодження комах-шкідників зерна у сильному електричному полі, Науменко О. В. (2014)
Кондратенко І. П. - Вибір раціональних геометричних і режимних параметрів циліндричного індуктора із завантаженням у вигляді пучка феромагнітних труб, Березюк А. О. (2014)
Васюхін М. І. - Модуль підтримки прийняття рішень для автоматизованої системи управління в рослинництві та перспективи використання в системі електронного дорадництва, Ткаченко О. М., Іваник Ю. Ю. (2014)
Щепотьєв О. І. - Інструментальна достовірність результатів допускового контролю, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2014)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики ковшових транспортерів, Савченко В. В. (2014)
Дудник А. О. - Синтез та дослідження математичних моделей витрат енергоресурсів на опалення теплиць у зимовий період (2014)
Бойко В. В. - Малоенергозатратні джерела світла на основі новітніх люмінесціюючих органічних молекул, Гуменюк Я. О., Кудря В. Ю. (2014)
Посудін Ю. І. - Вплив зневоднення на показники індукції флуоресценції хлорофілу у листках салату (lactuсa sativa l.) , Годлевська О. О., Залоїло І. А. (2014)
Книжка Т. С. - Дослідження процесу обробки рідких середовищ оптичним випромінюванням, Червінський Л. С. (2014)
Чуєнко Р. М. - Дослідження електромагнітної сумісності компенсованого асинхронного двигуна із мережею живлення (2014)
Скрипник А. М. - Врахування коефіцієнтів трансформації в елементах матриці провідностей при моделюванні режимів електричних мереж енергосистеми, Петренко А. В., Кожан Д. П. (2014)
Шеліманова О. В. - Екологічні бар’єри використання біомаси для вироблення теплоти, Колієнко В. А. (2014)
Гай О. В. - Підхід із визначення показників надійності системи електропостачання з використанням методу імітаційного моделювання, Стахнюк С. В. (2014)
Штепа В. М. - Оцінка енергетичних характеристик процесів очищення стічних вод агропромислових підприємств електротехнічними комплексами (2014)
Чуєнко Р. М. - Визначення параметрів схеми заміщення компенсованого асинхронного двигуна, Кривошей О. А. (2014)
Скрипник А. М. - Прогнозування електричного навантаження підстанцій 110(35)/10 кВ за ретроспективними добовими погодинними графіками споживання електроенергії, Гай О. В., Костюк В. А. (2014)
Рамш В. Ю. - Вплив несиметрії напруг на технологічні та енергетичні характеристики скребкових транспортерів (2014)
Левчук А. П. - Обгрунтування енергоефективного способу живлення елетротехнологічних систем очищення водних розчинів (2014)
Панталієнко Л. А. - Оптимізація дискретних систем за наявності обмежень на функції чутливості, Гнучій Ю. Б. (2014)
Дюженкова О. Ю. - Конструктивна характеристика класів функцій, що визначаються d-модулем гладкості (2014)
Гнучій Ю. Б. - Еквівалентність функцій, заданих на колі, Криворот Т. Г. (2014)
Martyniuk L. - Analysis solar water-heating systems on the basis of evacuated tube collectors, Kozyrsky V. (2014)
Борисенко А. В. - Влияние оральных аппликаций силикагеля, содержащего наночастицы золота или серебра, на степень дисбиоза десны крыс после воздействия липополисахарида, Ткач О. Б., Левицкий А. П. (2013)
Томилина Т. В. - Антидисбиотическое действие квертулина на десну крыс с экспериментальным иммунодефицитом, Макаренко О. А., Селиванская И. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2013)
Лук’янчук В. Д. - Порівняльний аналіз кінетики вільнорадикальних реакцій у щурів на моделі пародонтиту при застосуванні ацетил цистеїну, Гордійчук Д. О., Кравець Д. С. (2013)
Колесник Т. В. - Экспериментальное обоснование применения комплексной противовоспалительной терапии при ле-чении заболеваний тканей пародонта (2013)
Дегтярёва Л. А. - Анализ интенсивности течения хронического верхушечного периодонтита с использованием инте-грального показателя – комплексного апикального индекса (2013)
Чепурова Н. И. - Уровень секреторного иммуноглобулина А в слюне больных периодонтитом в зависимости от степени орального дисбиоза и способа лечения, Беленова Е. И., Сафонова А. В., Макаренко О. А. (2013)
Дурягіна Л. Х. - Ефективність комплексної терапії і профілактики захворювань па-родонта у віддалені терміни спостереження за даними психологічного обстеження пацієнтів, Косенко К. М., Вeрбeнкo В. A. (2013)
Галкина О. П. - Уровень маркеров костного метаболизма у подростков с генерализованным пародонтитом, на фоне деформаций позвоночника (2013)
Деньга О. В. - Клинико-лабораторное обоснование эффективности разработанного комплексного метода профилактики и лечения осложнений химиотерапии в полости рта у больных ра-ком молочной железы, Шумилина Е. С. (2013)
Варжапетян С. Д. - Использование различных рентгенологических методов исследо-вания в диагностике верхнечелюстного синусита, Гулюк А. Г., Фаренюк О. А. (2013)
Бабкина Т. М. - Оптимизация лучевой диагностики одонтогенного гайморита, Демидова Е. А. (2013)
Ярова C. П. - Качественный и количественный состав микрофлоры гаймо-ровых пазух при одонтогенном гайморите, Яценко Е. А., Яценко И. И. (2013)
Богатиренко М. В. - Порівняльна характеристика різних способів ізоляції контактуючого середовища від акрилату холодного твердіння на стадіях полімеризації (2013)
Глазунов О. А. - Окклюзионная плоскость прикусного валика и оценка метода ее формирования по Н.И. Ларину, Рабовил М. И., Глазунов А. О. (2013)
Деньга А. Э. - Биохимические параметры ротовой жидкости у детей с начальным кариесом зубов в процессе комплексного ортодонтического лечения, Макаренко О. А. (2013)
Суслова О. В. - Оценка эффективности комплексного метода лечения скученности зубов (2013)
Панахов Н. А. - Кариес зубов у подростков республики Азербайджан с зубочелюстными аномалиями (2013)
Безвушко Е. В. - Взаємозв’язок між фізичним розвитком і зубощелепними аномаліями у дітей, які проживають на забрудненій території, Чухрай Н. Л., Ахмад Хатем Джасер (2013)
Гевкалюк Н. О. - Ураження слизової порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей, хворих на бронхіальну астму, Видойник О. Я. (2013)
Соколова И. И. - Влияние типа школьного обучения на возрастные изменения биохимических пара-метров слюны у детей, Волченко Н. В. (2013)
Бабкина Т. М. - Современные подходы к диагностике травм челюстно-лицевой области, Демидова Е. А. (2013)
Чижевский И. В. - Мониторинг кариеса зубов у детей в сельской местности Донецкого региона, Кириенко М. Д., Гризодуб С. П. (2013)
Иванов В. С. - Стоматологическая заболеваемость у детей дошкольного и младшего школьного возраста города Одессы (часть 2) (2013)
Потапчук А. М. - Застосування скелетної опори на мініімплантати при лікуванні зубощелепних аномалій (огляд літератури), Рівіс О. Ю. (2013)
Михайло Іванович Рабовіл (до 70 річчя від дня народження) (2013)
Памяти Крыкляса Генриха Геннадиевича (2013)
Памяти Мухиной Анастасии Денисовны (2013)
Правила підготовки статей до науково-практичного журналу "Вісник стоматології (2013)
Стеченко Д. М. - Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України, Безуглий І. В. (2014)
Коваленко Л. О. - Проблеми та перспективи розвитку хлібопекарської промисловості, Міхєєнко Т. В. (2014)
Aliqoriev O. F. - Monetary policy under inflation targeting: lessons from industrial and emerging countries, Khamidov K. S. (2014)
Зайцева О. І. - Інформаційні потреби туристичних підприємств в умовах ринкової самоорганізації, Самойленко К. В. (2014)
Басенко К. О. - Пріоритетні напрямки удосконалення інвестиційної політики в будівельній галузі в контексті соціально-економічного розвитку України (2014)
Гордуновський О. М. - Прогресивні організаційно-інституціональні форми економічного розвитку регіонів (2014)
Алєшугіна Н. О. - Можливості розвитку гастрономічного туризму в Чернігівській області, Коваль П. Ф. (2014)
Дубина М. В. - Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні, Пілевич Д. С. (2014)
Савченко В. Ф. - Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України (2014)
Ладонько Л. С. - Світоглядно-методологічне обґрунтування конститутивно-ключових чинників формування, нарощення та повного освоєння інноваційного потенціалу (2014)
Тропіна В. Б. - Фінансове забезпечення транскордонного співробітництва в Україні (2014)
Вахович І. М. - Теоретико-методичні аспекти логістичного управління матеріальними потоками підприємств, Волинчук Ю. В., Пушкарчук І. М. (2014)
Гарафонова О. І. - Контролінг: концептуальні підходи та механізм здійснення змін в управлінні діяльністю вітчизняних підприємств (2014)
Клименко О. М. - Удосконалення управління витратами в бюджетних установах шляхом впровадження управлінського обліку, Полякова О. В. (2014)
Онишко С. В. - Управління фінансовими активами як інструмент забезпечення ефективності фінансового ринку (2014)
Абакуменко О. В. - Злиття та поглинання на світовому фінансовому ринку, Бистров Р. О. (2014)
Демченко М. Ю. - Золото – важлива складова міжнародних резервів (2014)
Маргасова В. Г. - Дефініції поняття "фінансовий контролінг”, Катрушенко К. М. (2014)
Лавров К. Є. - Шляхи удосконалення фінансової політики України в напрямку нарощення обсягів інвестиційних ресурсів (2014)
Чеховський Д. Б. - Систематизація ризиків гарантування банківських вкладів (2014)
Лысенко Н. Р. - Традиции былинного эпоса в поэме В. Маяковского "Хорошо!” (1987)
Ситникова Е. Я. - Проблема автора в литературном процессе 30-х годов XX в. и роман А. Малышкина "Люди из захолустья” (1987)
Назарок М. А. - Изображение народа в исторических романах С. Сергеева-Ценского периода Великой Отечественной войны (1987)
Пахарева К. М. - К творческой истории поэмы А. Твардовского "Дом у дороги” (1987)
Ковалюк Л. А. - Роль героических обстоятельств в романе А. Чаковского "Блокада” как средства характеристики героев (1987)
Зоболева-Гинда Е. Н. - Основные тенденции развития русской советской прозаической миниатюры (1987)
Добренко Е. А. - Сюжет как "внутреннее движение” в поздней прозе Ю. Трифонова (1987)
Гончаренко Н. Б. - Современная "пьеса для двоих” и жанровые особенности драматургии А. Чехова (1987)
Губарев И. М. - Тема писателя и творческого процесса в эстетических воззрениях Н. Гоголя 40-х годов XIX в. (1987)
Слюсарь А. А. - О жанровых особенностях "Записок сумасшедшего” Н. Гоголя (1987)
Цивкач О. М. - Н. В. Гоголь в борьбе за журнальную трибуну (статья "О "Современнике”) (1987)
Сутягина А. А. - "Особенный человек” и проблема революции в прозе Н. Чернышевского начала 60-х годов (1987)
Трофимов И. В. - Русский народный характер в лирике Н. Некрасова (1987)
Фатеев С. П. - Природа и человек в прозе С. Аксакова и И. Тургенева (1987)
Шеховцова Т. А. - О специфике воплощения романного начала в повести А. Чехова "Дуэль” (1987)
Московкина И. Я. - Образы-символы в рассказах и повестях Л. Андреева (1987)
Вороновская С. В. - М. Максимович-критик (1987)
Лавренов В. А. - Новое о переводах стихотворения Христо Ботева "К моей первой любви” (1987)
Спивак И. А. - "Слово о полку Игореве” в советской поэзии (библиографические разыскания) (1987)
Городецька Г. І. - Між "тут" і "там": маргіналізація українських трудових мігрантів (2014)
Пасісниченко А. В. - Особливості концептуалізації європейської ідентичності в контексті взаємовідносин "старої" та "нової" Європи (2014)
Петрушина Т. О. - Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні, Толстих Н. В. (2014)
Пивоварова Н. П. - Релігійність як один із факторів формування світоглядно-ціннісних позицій сучасних українців (2014)
Рахманов О. А. - Освітні характеристики топ-менеджерів великого бізнесу в Україні (2014)
Середа Ю. В. - Роль соціального капіталу в модернізації українського суспільства (2014)
Ангелко І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні (2014)
Левін Р. Я. - Освітня нерівність як бар'єр висхідної мобільності (2014)
Поліщук І. О. - Посткомуністичний транзит України і Росії: політико-культурний аспект, Лур'є В. К. (2014)
Бондар Т. В. - Навчальний заклад як осередок формування здорового способу життя молоді, що навчається (за результатами міжнародного проекту "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді (HBSC)" (2014)
Резнік О. С. - Тематика кандидатських і докторських дисертацій по соціології в Україні (1990-2013) (2014)
Остроухова А. С. - Про підсумки ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Якубинська наукова сесія", Гужва О. О. (2014)
Суший О. В. - V Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю "Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики", 13 червня 2014 р., м. Київ, Україна, Бєльська Т. В., Тертичний О. В. (2014)
Тітар І. О. - Наукова спадщина як орієнтир у сьогоденні (нотатки з науково-практичної конференції) (2014)
VІІІ Львівський соціологічний форум "Сучасний український соціум: доцентрові та відцентрові тенденції” (2014)
Харківські соціологічні читання (запрошення до участі) (2014)
Автори номера (2014)
Обрусна С. Ю. - Формування корпусу суддів за судовою реформою 1864 року (2012)
Сворак С. Д. - Ідеї народовладдя у державницькій концепції Симона Петлюри (2012)
Круглова О. О. - Конституційні засади формування соціальної політики в Україні (2012)
Макушев П. В. - Щодо якості реалізації компетенції органами державної влади та місцевого самоврядування, Потіп М. М. (2012)
Полховська І. К. - Поняття і принципи конституційно-правового статусу особи в Україні (2012)
Христова Ю. В. - Взаємодія омбудсмена з недержавними правозахисними організаціями та юридичними вузами: зарубіжний досвід, Кеню Ю. В. (2012)
Андрюшко І. Я. - Правове мислення в центрі професійної юридичної діяльності (2012)
Васін Є. Ю. - Гарантії законності в правозастосовчій діяльності (2012)
Лазаренко Л. А. - Забезпечення кабінетом міністрів України конституційного права громадян України на звернення (2012)
Маніліч О. В. - Місце релігійних норм у правовій системі держави (2012)
Лукашев О. А. - Критерії класифікації фінансово-правових інститутів (2012)
Самсін І. Л. - Природа податкового зобов’язання (2012)
Грищук В. Л. - До проблеми визначення системи контролюючих органів: фінансово-правовий аспект (2012)
Єна Р. О. - До питання про визначення системи податкових органів відповідно до Податкового кодексу України (2012)
Піцикевич В. В. - Доцільність використання терміна "ліцензована діяльність" у правовій системі України (2012)
Романов С. А. - Сільськогосподарська дорадча служба як суб’єкт господарювання (2012)
Соколов О. А. - Особливості нормативної підстави адміністративної відповідальності за порушення бюджетного законодавства (2012)
Царук О. В. - Історична еволюція зобов’язальних правовідносин (2012)
Мінка Т. П. - Поняття та зміст адміністративно-правового режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства (2012)
Доненко В. В. - Щодо системи публічного адміністрування безпеки дорожнього руху (2012)
Комісаров О. Г. - Концептуальні засади інформатизації безпеки переміщення особи (2012)
Чернишова Т. В. - Правові режими інформації за законодавством України (2012)
Чистяков П. М. - Проблемні питання діяльності чергової служби органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку (2012)
Жмурко О. В. - Держава як суб’єкт правовідносин у сфері загальнообов’язкового державного медичного страхування (2012)
Недодатко О. С. - Правові основи діяльності громадських організацій щодо здійснення громадського контролю у сфері запобігання корупції в Україні (2012)
Поєдинок Я. А. - Доказування у проваджені про визнання іноземного громадянина (ОБГ) біженцем або особою, що потребує додаткового та тимчасового захисту (2012)
Рамазанова У. В. - Сутність понять "громадське об'єднання" та "громадська організація" (2012)
Савка А. Ю. - Міліція як суб’єкт застосування заходів примусу в адміністративному розслідуванні (2012)
Сівков С. В. - Публічне адміністрування соціальної сфери міністерством соціальної політики України (2012)
Сидоренко К. О. - Перспективи розвитку регулювання волонтерської діяльності в Україні (2012)
Шкварко Т. В. - Парламентський контроль як складова цивільного контролю за правоохоронною діяльністю міліції України (2012)
Назимко Є. С. - Доцільність внесення змін та доповнень до кримінального законодавства в контексті реформування кримінального судочинства в Україні, Меживой О. В. (2012)
Потомська Н. А. - Нормативно-правове регулювання профілактики злочинів органами прокуратури та шляхи його вдосконалення (2012)
Самофалов О. Л. - Моніторинг засуджених, які вчинили злочини після звільнення з місць позбавлення волі, Царюк С. В. (2012)
Берлянд К. І. - Кримінально-правова протидія хуліганству в Україні: історичний досвід (2012)
Бондарчук В. В. - Юридичні ознаки об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 205 КК України потребують сучасного кримінально-правового визначення (2012)
Гужва О. І. - Нормативно-правове забезпечення отримання жінками, які народили дитину в умовах позбавлення волі, соціальної допомоги: теорія та практика (2012)
Ємельянов М. В. - Кваліфікуючі ознаки складів злочинів, що передбачають відповідальність за шахрайство (2012)
Журова І. І. - Правове регулювання звільнення від відбування покарання (2012)
Перепелиця Г. Б. - Періодизація історичних етапів формування поняття "службова особа" у вітчизняному праві (2012)
Джамалов И. Д. - Тактический прием и допустимость доказательства (2012)
Чаплинська Ю. А. - Організаційне забезпечення проведення допиту (2012)
Безрукава А. Ф. - Підстави обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (2012)
Логінова Н. М. - Поняття правового виховання майбутніх магістрів з правознавства при підготовці до викладацької діяльності (2012)
Бабенко В. М. - Минуле і майбуття в єдності життя (до проблеми сутності історичних типів світогляду) (2013)
Богуславська В. Г. - Розвиток національної культури в сучасному суспільстві, Свиренко Ж. С. (2013)
Бобровський А. С. - Соціальна політика радянської держави у другій половині 1940-х – середині 1960-х років та її реалізація в Донбасі: загальна історіографія проблеми (2013)
Вицько А. Н. - Значение физической культуры в будущей профессиональной деятельности бакалавров и специалистов, Филатова Л. Н. (2013)
Волошенко В. О. - Рецепція друкованого слова неписьменними селянами у свідченнях сучасників – авторів матеріалів "Кіевской старины" (1882–1906 рр.) (2013)
Дмитриченко В. С. - Клуб любителей бега как одна из форм организации самостоятельных занятий студентов, Белохвостов А. Н., Белохвостова Т. А. (2013)
Загоруйко Т. И. - Личностные качества преподавателя иностранного языка и его роль в подготовке специалиста, Курочкина О. Ф., Капинус Е. Л., Кабак Ю. В., Панфилова Е. И., Шульгина Т. В. (2013)
Лебедев А. Н. - Основы технологии дистанционного обучения, Постоенко В. А., Федосеева Т. В. (2013)
Міклашевич Н. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-будівельного профілю за дистанційною формою навчання, Депутатова Л. В., Саркісова І. Г., Суворова С. В. (2013)
Намакштанська І. Є. - Функціонування структур допустової семантики в науково-навчальних текстах архітектурної тематики, Лапиніна Н. М., Атанова Г. Ю. (2013)
Намакштанская И. Е. - Первооснова символических значений сада в произведениях В. С. Высоцкого, Романова Е. В. (2013)
Новикова Ю. М. - Національно-культурні конотації сучасних українських прізвищ (2013)
Петров О. О. - Театральне життя Донеччини у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2013)
Попов В. И. - Организация учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию в вузе в современных общественно-экономических условиях, Попов М. И., Жеванов В. В. (2013)
Романенко-Бурлуцкий Я. Л. - Проблема конца света в эсхатологической перспективе современной цивилизации - философский анализ (2013)
Рубек И. В. - Роль генетики и генеалогического метода в составлении программ по физической реабилитации (2013)
Северилова П. В. - Концепт "душа" в антропологічних уявленнях Давньої Русі (2013)
Синенко Д. С. - Современное олимпийское движение, Зарипов А. Н. (2013)
Стасенко С. О. - Ідеї наукової раціональності, демократичного республіканізму і християнства у ранньому періоді творчості Г. Гегеля (2013)
Тарханова Н. О. - Глобалізація світового господарства та її вплив на економічний розвиток України (2013)
Тимошко Г. В. - Особенности профессиональных интересов и склонностей студентов-старшекурсников в техническом вузе (2013)
Яковлева Е. А. - Смыслотворчество школьников в учебном классе музея жертв фашизма (2013)
Якубенко Б. Є. - Екологічна оцінка флори відновлюваної лучної рослинності Лісостепу України на прикладі Київської області, Ярмоленко А. К., Тертишний А. П., Чурілов А. М. (2014)
Блінкова О. І. - Аналіз консортивних зв'язків як біоіндикація стану трансформованих лісів на межі Київського Полісся та Київської височинної області, Іваненко О. М. (2014)
Горшкова Л. М. - Інтродукція південних сортів і сортозразків конопель у країни Європи, Богданова А. С. (2014)
Лещенко О. Ю. - Роль глутатіон-залежної системи в адаптації сортів рослин Lolium Perenne L. вітчизняної селекції (2014)
Шаванова К. Є. - Експресна оцінка стійкості гіркокаштанів звичайного і червоного проти комплексу чинників довкілля за допомогою методу індукції флуоресценції хлорофілу, Таран М. В., Стародуб М. Ф., Марченко О. А. (2014)
Заяць О. Ю. - РРоль фізичних і епігенетичних факторів у калюсоутворенні in vitro Potentilla Recta L. Subsp. Laciniosa (Waldst. Et Kit .Ex Nestler) Nyman, Митрофанова І. В. (2014)
Меженський В. М. - Таксономічний склад колекції нетрадиційних плодових та декоративних культур у НУБіП України (2014)
Анішин Л. А. - Утилізація вуглекислого газу за умов вирощування зернових культур з використанням біостимуляторів росту, Грицаєнко З. М., Пономаренко С. П., Григорюк І. П., Серга О. І. (2014)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка аеротехногенного забруднення довкілля у дніпропетровському індустріальному регіоні, Бенселгуб А. М., Шупранова Л. В., Хлопова В. М. (2014)
Таргоня В. С. - Використання низькопотенційної теплової енергії біотермічної ферментації сільськогосподарських органічних відходів, Лісовий М. М. (2014)
Стародуб М. Ф. - Показники індукцій флуоресценції хлорофілу у рослин Lupinus Luteus, вражених карбонатним хлорозом за обробки колоїдними розчинами Zn та Fe, Сонько Р. В., Лопатько К. Г., Трач В. В. (2014)
Таран М. В. - Цитостатична дія харчових ароматизаторів на меристеми коренів Allium Cepa l., Ліханов А. Ф., Шаванова К. Є., Стародуб М. Ф. (2014)
Кравченко О. О. - Оцінка впливу наноаквацитратів цинку та міді на динаміку росту молоді риб Cyprinus Carpio l., Максін В. І., Злацький І. А. (2014)
Стародуб М. Ф. - Наноструктурований кремній як ефективний трансдюсер для створення імунобіосенсорів, Слишик Н. Ф., Шаванова К. Є., Мельниченко М. М., Жердєв А. В., Дзантієв Б. Б. (2014)
Огороднійчук Ю. О. - Імунний біосенсор на основі іонселективних польових транзисторів для експресного визначення Salmonella Typhimurium, Стародуб М. Ф. (2014)
Саблук В. Т. - Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин для обмеження розвитку бактеріальних хвороб цукрових буряків, Дворак К. П., Суслик Л. О., Буценко Л. М. (2014)
Бойко О. А. - Створення біопрепаратів на основі біохімічних компонентів різних видів базидіоміцетів та вищих рослин, Весельський С. П., Григорюк І. П., Мельничук М. Д. (2014)
Кошевський І. І. - Вплив інокуляції сої біологічними препаратами на розвиток грибних хвороб, Ляска С. І. (2014)
Коломієць Ю. В. - Етіологія бактеріальних хвороб томата (Lycopersicon Esculentum Mill.) у господарствах Дніпропетровської області, Аветисян Ю. Ф. (2014)
Пилипчук Т. І. - Вивчення впливу цитокініну БАП на ріст та розвиток експлантів деяких сортів садової групи мініатюрних троянд в умовах in vitro, Митрофанова І. В. (2014)
Бородай В. В. - Антагоністична активність бактерій групи PGPB проти збудників хвороб Solanum Tuberosum L., Сафронова С. Е. (2014)
Дерменко О. П. - Особливості розвитку збудника борошнистої роси на різних за стійкістю сортах пшениці озимої (2014)
Антіпов І. О. - ПЛР діагностика віруса жовтої мозаїки квасолі (2014)
Світла пам'ять (2014)
Михасюк І. - Регуляція і дерегуляція національної економіки в екстремальних умовах, Чаус В. (2014)
Ашиток Н. - Соціалізація дітей з особливими потребами в контексті підготовки соціальних педагогів (2014)
Мартинюк Т. - Наукове осмислення феномену хорової школи Анатолія Авдієвського (2014)
Шпак О. - Професійно-педагогічна підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів як наукова проблема, Романова Г., Примаченко Н. (2014)
Пономаревський С. - Тарас Шевченко у контексті українського просвітництва початку ХХ століття в імперській Росії (2014)
Дмитрів І. - Тема війни у творчості письменників-"логосівців” (2014)
Зварич І. - Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду (2014)
Ромащенко І. - Система науково-дослідницької діяльності випускної кафедри в процесі підготовки фахівця (2014)
Ромашенко В. - Віртуальний дискурс як засіб формування інформаційно-комунікації студентів ОКР "Магістр”, майбутніх вчителів (2014)
Жигаль З. - Ментальні основи української співучості, Ковбасюк А. (2014)
Попова Т. - Особливості використання контролю на уроках виробничого навчання з професії "Кравець” у Слов’янському професійному художньому ліцеї, Павлій О. (2014)
Лукашеня З. - Консалтингова функція сучасного університету (2014)
Ткач Л. - Проектування полікультурного компонента змісту педагогічної освіти (2014)
Хом’як А. - Підготовка сучасного школяра до іншомовного спілкування в контексті викликів часу (2014)
Матійчин І. - Актуалізація духовнопісенної творчості як вияв суспільно-історичної свідомості українців Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2014)
Гнатів З. - Образно-символічна та інформаційна наповненість українських народних пісень (на прикладі "Гей, пливе кача по тисині”), Сможаник О. (2014)
Хоменко С. - Інноваційні технології в підготовці інженера-педагога економічного профілю (2014)
Бриндіков Ю. - Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою як можливість їх реінтеграції у соціум (2014)
Кривильова О. - Проектування як чинник удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ (2014)
Страхарчук В. - Взаємозалежність успішного працевлаштування випускників та поглиблення інтеграційних зв’язків ВНЗ з потенційними роботодавцями, Страхарчук А. (2014)
Голік О. - Особливості самостійної роботи магістрантів (2014)
Немченко С. - Визначення поняття "рефлексія” (2014)
Vasil Tsybulko - Factors of youth readiness for family life (2014)
Турянський П. - Розвиток інтелектуальних здібностей – важливий засіб формування гуманістичних якостей майбутніх педагогів, Добуш Ю. (2014)
Швачка Л. - Технологія проблемного навчання в розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури (2014)
Теодорович С. - Багатогранність музичного мистецтва і його вплив на фізичний і душевний стан людини, Ковбасюк М. (2014)
Чернявський Б. - Сутність та особливості використання комп’ютерних технологій навчання у художній освіті (2014)
Кондрашова О. - Подготовка к обучению проблемы проектирования учебной деятельности (2014)
Рудницьких О. - Тренінгові технології в освіті (2014)
Яструб О. - Особливості формування культури міжособистісної взаємодії у майбутніх учителів початкових класів у позааудиторній роботі (2014)
Бажан С. - Фактори, що вливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів в умовах навчально-науково-виробничого комплексу (2014)
Список змістів 2014 року (2014)
Титул, зміст (2012)
Интересные факты о глазах (2012)
Дедишина Л. - Захворювання органів травлення: галактоземія (2012)
Соціальна відповідальність бізнесу - виклик часу (2012)
10 років на варті професіоналізму (2012)
Онищенко В. - Реклама по-украински: формальный запрет или подконтрольный процесс? (2012)
Новини (2012)
Дедишина Л. - За 50 років - 4 тисячі фармацевтів (2012)
Поддержка организма во время терапии антибиотиками (2012)
Львова Л. - Живущие в собственном мире (2012)
"Поляна Квасова" проти бронхіальної астми (2012)
Кривомаз Т. - Митохондрия - государство в государстве (2012)
Львова Л. - Функциональная патология с благоприятным прогнозом (2012)
Бетадине® — ответ вагинальным инфекциям (2012)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: женское здоровье (2012)
Кривомаз Т. - Слово в защиту холестерина (2012)
Аллергия на хорошую жизнь (2012)
Клиент с аллергическим ринитом — "хитрый" клиент (2012)
Новини (2012)
Ибупрофен: первые 50 лет (2012)
Актуальная тема: солнечный ожог (2012)
Аргосульфан — целебная сила серебра против ожогов (2012)
Шмагин А. - Антибактериальная терапия: тактика, стратегия, ошибки (2012)
При диарее — Смекта (2012)
Ткаченко Т. - Война за гладкую кожу: сводки с передовой (2012)
Дедишина Л. - І навчитися, і заробити (2012)
Кривомаз Т. - Аптечные традиции Бердянска (2012)
Кривомаз Т. - По зову сердца (2012)
Демецкая А. - Диета для лета (2012)
Примак Р. - Главное - не переперчить! (2012)
Дедишина Л. - Однією лівою (2012)
Дедишина Л. - "Для старания о всеобщем здравии граждан" (2012)
Кириленко М. - Четвероногие друзья в нашем доме и нашей душе (2012)
Дедишина Л. - Українська Мацеста (2012)
Раз, два, три, четыре, пять - я зову тебя играть! (2012)
Рустамзаде А. Х. - Основные принципы понятия справедливого конституционного разбирательства в Азербайджанской Республике (2012)
Свиридюк Н. П. - Щодо формування напрямів реалізації економічної функції держави у сучасному суспільстві (2012)
Янковська Г. В. - Термінологічний аналіз різновидів мов (на матеріалі Закону України "Про засади державної мовної політики") (2012)
Корнієнко А. А. - Принцип невідворотності юридичної відповідальності: структурно-функціональний аналіз (2012)
Томма Р. П. - Вплив корупції на діяльність Державної податкової служби України та заходи щодо її подолання, Варивода В. І. (2012)
Браславський Р. Г. - Про правову природу процедур обліку об’єктів та платників податків (2012)
Бугаєць К. І. - Оцінка ризиків з відмивання коштів у діяльності підрозділів фінансової розвідки (2012)
Ворон Р. О. - Особливості здійснення господарської діяльності на фармацевтичному ринку (2012)
Дабіжук В. І. - Щодо теоретичних засад дослідження організаційно-правового механізму забезпечення економічної безпеки експортної діяльності підприємства (2012)
Желеф Г. Б. - Публічне адміністрування холдингових компаній: проблеми теорії й практики (2012)
Клочко В. М. - Особливості кримінально-правової охорони ринку цінних паперів в країнах Європи (2012)
Липко О. Ю. - До питання про податок як обов’язковий платіж (2012)
Лихошерст Л. М. - Особливості запобігання та протидії корупції в органах Державної податкової служби України (2012)
Мораренко І. В. - Адміністративно-правове забезпечення державного примусу в системі фінансового моніторингу (2012)
Острівна Л. В. - Щодо сутності механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу (2012)
Сорвачов О. В. - Обмеження, припинення і скасування майнових прав інтелектуальної власності на промислові зразки (2012)
Братков С. І. - Організаційно-правові засади діяльності ветеринарної міліції в умовах реформування системи МВС України, Горбунова О. Ю. (2012)
Надієнко О. І. - Реформування суб’єктів державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Соколенко О. Л. - Перспективи розвитку системи та діяльності правоохоронних органів (2012)
Степаненко К. В. - Поняття публічного адміністрування у сфері зовнішньої трудової міграції (2012)
Бабанін С. В. - Діяння як ознака порушення чинних на транспорті правил (2012)
Сингаївська І. В. - Спеціальний суб’єкт злочинів – батьки та особи, що їх замінюють: питання термінологічної уніфікації (2012)
Шаблистий В. В. - Історико-правові аспекти філософської концепції безпеки людини (2012)
Посполітак А. І. - Щодо об’єкта корупційних злочинів в органах внутрішніх справ (2012)
Алейніков Г. І. - Деякі проблеми зміни обвинувачення в стадії судового розгляду (2012)
Велиев Х. Р. - Роль и задачи прокурора в установлении объективной истины по уголовному делу (2012)
Гринюк В. О. - Гарантії забезпечення незалежності суду у кримінальному процесі (2012)
Дирдін М. Є. - Тактика повторного допиту (2012)
Керевич О. В. - Інститут негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК (2012)
Климчук М. П. - Особливості здійснення перевірки за фактом пошкодження або руйнування об’єктів трубопровідного транспорту (2012)
Сірко Б. П. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні розкриття майна пасажирів на залізничному транспорті (2012)
Тарасюк І. В. - Проблеми ризику в професійній діяльності оперативних працівників ОВС (2012)
Уваров В. Г. - Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю (2012)
Антощук А. О. - Типові слідчі ситуації та версії на початковому етапі розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини (2012)
Будков В. С. - Типові порушення закону, що виявляються під час здійснення нагляду у сфері розшуку безвісно відсутніх осіб (2012)
Михайлова Н. В. - Захист прав і законних інтересів потерпілого за новим КПК України (2012)
Одинцова І. М. - Право на захист на досудовому розслідуванні за новим КПК України (2012)
Цюприк І. В. - Окремі питання щодо особи винного та мотивів вчинення злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2012)
Щербаков М. В. - Типові слідчі помилки при розслідуванні вбивств (2012)
Демчак І. М. - Формування соціально-економічного середовища трансформування ОСГ у суб’єкти підприємницької діяльності (2014)
Карасьова Н. А. - Світовий агропродовольчий ринок: глобальні та макроекономічні тенденції (2014)
Стойко О. Я. - Стан і перспективи лізингу в аграрній галузі України (2014)
Віленчук О. М. - Інтерпретація ролі страхових продуктів у системі забезпечення функціонування ринку аграрного страхуванняо (2014)
Куденко О. В. - Критичний аналіз методів та підходів до сегментування ринку (2014)
Місінькевич О. П. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області (2014)
Груздєв В. Ю. - Теоретичні підходи формування паритетних взаємовідносин в агропромисловому комплексі, Підгорний А. В. (2014)
Кудлай С. І. - Проблеми та перспективи розвитку фермерських господарств у Волинській області, Остромухова А. Ф. (2014)
Мягкий І. М. - Класифікація операційних процесів у тваринництві (2014)
Сус Ю. Ю. - Окремі методологічні аспекти необхідності відродження галузі тваринництва (2014)
Хорольська І. А. - Аналіз ефективності виробництва молока в Миколаївській області, Завєрюха Л. О. (2014)
Петриченко І. І. - Стратегічні альтернативи розвитку ринку кормів України (2014)
Митченок О. О. - Основні напрями використання олійних культур у біоенергетичній галузі, Чехова І. В., Чехов С. А. (2014)
Яценко О. М. - Міжнародна торгівля плодово-овочевою продукцією в умовах динамізації конкурентного середовища, Тіміна І. Ю. (2014)
Кравченко Ю. О. - Аналіз стану та перспективи вирощування сільськогосподарських культур у Тернопільській області (2014)
Артімонова І. В. - Концептуальні підходи до дослідження системи продовольчої безпеки (2014)
Підгорний В. М. - Ретроспективний аналіз діяльності системи ветсанзаводів України, Гамота Я. П., Красноженюк І. А. (2014)
Куровська Н. О. - Теоретико-методологічні засади формування капіталу сільськогосподарських підприємств (2014)
Лимар О. Ф. - Регуляторна політика щодо оподаткування малого і середнього бізнесу: оцінка та напрями удосконалення (2014)
Кучеров О. П. - Типологізація сільських населених пунктів України з використанням аналітичної інформаційної системи "Село”, Савицька О. П., Гордієвич О. А. (2014)
Плотнікова М. Ф. - Багатофункціональний підхід в управлінні сільським розвитком в умовах глобалізації (2014)
Завалевська В. О. - Методи удосконалення бази знань показників в автоматизованій інформаційній системі "Село”, Сущенко О. В. (2014)
Щербак Е. А. - Дослідження рівня споживання та витрат населення на продукти харчування в Запорізькій області: регіональний аспект (2014)
Колесніченко І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку земельно-ресурсного потенціалу Київської області (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2012)
Фитотерапия сегодня: ЧАО "Лектравы" (2012)
Интересные факты о памяти (2012)
Підсумки Щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі "Панацея - 2012" (2012)
Дедишина Л. - Об’єднані фармацією (2012)
Цукровий діабет: головне — самоконтроль! (2012)
В зоне особого внимания: Трудовой кодекс Украины (2012)
Онищенко В. - Отсутствие национальной лекарственной политики - путь в никуда (2012)
Антибиотикотерапия: эффект новой лекарственной формы (2012)
Парновський Б. Л. - Оцінка медичних технологій і формулярної системи, Заліська О. М., Витрикуш Л. І., Козій Л. Д. (2012)
Кривомаз Т. - КСВ - майбутнє фармацевтичного бізнесу України (2012)
Новини (2012)
Примак Р. - Новая парадигма современной медицины (2012)
Nota bene: лечим кашель с Амбробене (2012)
Львова Л. - На пути к персонализированной медицине (2012)
Боль в горле. Устранить и симптом, и причину — миссия выполнима! (2012)
У природы нет плохой погоды, если… (2012)
Примак Р. - Ліки для хворих екосистем (2012)
Стоматит. Гингивит. Пародонтит (2012)
Мельник И. - Как избежать аварии? (2012)
Курочка Д. - Нюансы медицинской статистики (2012)
Хилак/Хилак форте: помощь организму при антибиотикотерапии (2012)
Дедишина Л. - Вакцинація проти небезпеки (2012)
Стресс: замаскированная опасность (2012)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: лямблиоз (2012)
Примак Р. - Дилемма, которую легко решить (2012)
Первый раз в первый класс (2012)
Двойная сила Гепабене (2012)
Особенности сухого кашля (2012)
Грибное царство (2012)
И на солнце бывают пятна (2012)
Нежная забота о женском здоровье (2012)
Довбня С. - Про "листи щастя" та "чорну мітку" (2012)
Кривомаз Т. - Разрешите представить - Helicobacter pilory (2012)
Дедишина Л. - Завжди перші (2012)
Энтузиасты с улицы Энтузиастов (2012)
Дедишина Л. - Від аптеки Роше до аптеки Валяшка (2012)
Демецкая А. - Забытая история: гравидан (2012)
Кириленко М. - Неравный брак (2012)
Страничка диетолога: яблочная диета (2012)
Дедишина Л. - Гайда за здоров’ям! (2012)
Демецкая А. - Несладкая Dolce vita (2012)
Медицина у фалеристиці (2012)
Примак Р. - Эта коварная капустница (2012)
Кочерган М. П. - О. А. Колесников як граматист (2008)
Зарудняк О. А. - Проблема граматичного аналітизму в наукових працях професора О. А. Колесникова (2008)
Гончарова Н. О. - Київські студенти в жовтневі дні 1905 року (2008)
Дроздов В. В. - Російсько-румунські відносини у 1875-1878 рр. на сторінках російської періодики (2008)
Михайлуца М. І. - Позиція церков Бессарабії щодо румунізації (кінець 1930-х – червень 1940 р. ) (2008)
Мінаєв А. В. - Ідеологія молодіжного протесту в країнах Західної Європи та США (друга половина 60-х рр. ХХ ст. ) (2008)
Чорна Л. В. - Ідейно-політичні спрямування у діяльності Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства (2008)
Голуб Н. Б. - Ефективні методи і засоби навчання риторики майбутніх учителів (2008)
Ivankova N. V. - Virtual community as means of student engagement with online courses (2008)
Топтигіна Н. М. - Самостійна робота студентів з іноземної мови в кредитно-модульній системі (2008)
Шевніна Л. Є. - Комплекс вправ для формування мовної компетенції студентів-менеджерів спеціальності "Туризм" (2008)
Буткова Г. В. - Соматизми в українській соціокультурній парадигмі перших десятиріч ХІХ ст. (2008)
Глущук С. В. - Образы обитателей водного мира и пресмыкающихся как основа сравнения (2008)
Даракчи М. И. - Интертекстуальный анализ пространственно-временной организации повести А. Куприна "Суламифь" (2008)
Делюсто М. С. - Займенникова парадигматика діалектного тексту (2008)
Дзиковская Л. Н. - "Письмо" М. Волошина: к осмыслению категории памяти (2008)
Калоянов А. - Михаил Бъчваров – български поет от Бесарабия (2008)
Кискин А. Н. - Концептуальный характер "японской сказки" в романе В. Пелевина "Чапаев и Пустота" (2008)
Козуб Г. Н. - Вербальные формулы язычества в "Слове о полку Игореве", Тюнин А. П. (2008)
Колесник В. А. - Пересказ в болгарских переселенческих говорах (2008)
Колесников А. О. - Семантика і парадигматика лексико-граматичних розрядів іменників (2008)
Колесникова Л. В. - К вопросу о характере значения в когнитивной лингвистике (2008)
Кольцун Н. М. - Имена собственные как деятельностные стереотипы в романе В. Пелевина "Священная книга оборотня", Черезова Г. А. (2008)
Конєва Т. М. - Оспівування подружньої вірності в давньоруській "Повісті про Петра та Февронію", Тарасова Н. І. (2008)
Лавриненко С. Т. - Вербалізація концепту гостинність у мультилінгвальному середовищі Подунав'я, Якубовська Є. С. (2008)
Лебеденко Н. П. - Интертекстуальность в рассказах И. Бунина (2008)
Любимова С. А. - Появление концепта flapper в американской языковой картине мира (2008)
Нікульшина Т. М. - Оцінний компонент концептів spirit / дух в англійській та українській мовних картинах світу (2008)
Оркина Л. Н. - Функционально-семантическое поле обусловленности в современном русском языке (2008)
Райбедюк Г. Б. - Інтертекстуальне прочитання поезії Василя Стуса (2008)
Савоськина Т. А. - "Европейский" обед Онегина в предметном пространстве пушкинского романа (2008)
Старовойтова Х. В. - Концептуальні механізми актуалізації архетипу матері в сучасній французькій драмі (2008)
Стародєдова О. Л. - Конотативне значення фразеологічних одиниць як об'єкт лінгвістичних досліджень (2008)
Степанов Е. Н. - Фразеология города как лингвокультурное пространство (2008)
Стеріополо О. І. - Стратегії, тактики та категорії спілкування (2008)
Телеуця В. В. - Земна символіка у фольклорі Подунав'я (2008)
Томчук О. Ф. - Міф у літературознавчому вимірі (2008)
Топчій Л. М. - Синтаксичні засоби експресивності в мові ЗМІ (2008)
Тукова Т. В. - Унификация и специализация субстантивных словоформ современного русского языка (2008)
Фоміна Л. Г. - Міфологемна мотивація метафор у поезії М. Вінграновського (2008)
Циганок І. Б. - Колоративи з національно-культурним компонентом у споріднених / неспоріднених мовах (2008)
Шевчук Т. С. - Творчість Г. Сковороди в науковому дискурсі ХІХ – ХХ ст. (2008)
Шишкова А. Д. - Метафізичні універсалії як об'єкт літературознавчих досліджень (2008)
Ярмоленко Г. Г. - Сопоставительный анализ контекстно-вариативного членения оригинала и перевода художественного прозаического текста (2008)
Кічук Н. В. - Педагогічні основи вивчення студентами своєрідності процесу наукової творчості (рецензія на наукове видання "Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти" за загальною редакцією С. О. Сисоєвої) (2008)
Букетов А. В. - Дослідження впливу наповнювачів на індекс трекінгостійкості модифікованих високочастотним електромагнітним імпульсним полем епоксидних композитів, Скирденко В. О., Румянцев Д. В. (2014)
Вісин О. О. - Вимоги безпеки при різанні металів (2014)
Воробей Ю. В. - Дослідження зношування твердосплавного ріжучого інструменту, Редько Р. Г., Редько О. І. (2014)
Герасимчук Г. А. - Розробка пристрою для викопування коренеплоді, Барановський В. М. (2014)
Городецька Т. Б. - Інноваційний потенціал промислових підприємств та напрями підвищення результативності його використання, Бровкова О. Г. (2014)
Грицюк І. В. - Удосконалення алгоритму роботи регулятора конденсаторних установок (2014)
Гуда О. В. - Рівняння згину пластин, пошкоджених горизонтальними тріщинами (2014)
Гула О. І. - Структура та порівняльний аналіз гібридних рекуперативних приводів міських автобусів (2014)
Дацюк Л. М. - Аналіз переміщення стебла з вивідного рівчака в затискний транспортер льонокомбайна, Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2014)
Епифанцева Т. А. - Влияние соотношения размеров частиц компонентов гетерогенной смеси на структуру и физико-механические свойства неспеченных прессовок (2014)
Крадінова Т. А. - Умови інтегрування диференціальних рівнянь 3-го порядку зі змінними коефіцієнтами (2014)
Кузін М. О. - Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкнутої циліндричної оболонки з внутрішньою поперечною тріщиною довільної конфігурації, Николишин Т. М., Фещук Ю. П., Зайчук Н. П. (2014)
Кукицяк О. І. - Високошвидкісне шліфування – високопродуктивний метод обробки металів різанням, Редько Р. Г. (2014)
Кундля Н. І. - Пристрій для виявлення поломок ріжучого інструменту, Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т. (2014)
Лебедев В. Г. - Закономерности нагрева и охлаждения поверхностного слоя детали температурой шлифования, Клименко Н. Н. (2014)
Марчук О. В. - Фазові рівноваги у системі PbS – Pr2S3 – SnS2 за температури 770 K, Гулай Л. Д., Шемет В. Я. (2014)
Маткова А. В. - Дослідження причин утворення та розвитку термовтомних тріщин лопаток авіадвигуна, Матвійчук С. М. (2014)
Мікуліч О. А. - Напружений стан нескінченної пластинки з двома колінеарними розрізами за дії осциюючих сил (2014)
Мороз І. А. - Оцінка впливу редиспергування порошків на термічний розклад карбонатів металів (2014)
Мороз С. А. - Дослідження впливу параметрів динамічної безцентрово-шліфувальної системи на формування хвилястості робочих поверхонь роликопідшипників (2014)
Новоселецький Б. В. - Особливості технології обробки деталей типу тіл обертання на гнучких автоматичних лініях, Редько Р. Г., Редько О. І. (2014)
Окрепкий Б. С. - Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту, Неміш В. М. (2014)
Перепічка В. В. - Гнучке одностороннє покриття на півнескінченній пластині з наскрізною внутрішньою тріщиною (2014)
Петрина Д. Ю. - Вплив тривалої експлуатації на в’язкість сталей резервуарів і нафтогазопроводів (2014)
Петрина Ю. Д. Шуляр Б. Р. - Конструктивна в’язкість зварних з'єднань нафто- і газопроводів (2014)
Рудь Н. Т. - Формування ціни на продукти інноваційної діяльності, Романець Т. В. (2014)
Савош І. В. - Спецiальне оснащення для одношпиндельних токарно-револьверних автоматiв, Редько Р. Г., Повстяной О. Ю. (2014)
Садова О. Л. - Особливості виникнення явища самоорганізації в поверхневих шарах епоксикомпозитних матеріалів при фрикційній взаємодії (2014)
Самчук Л. М. - Аналіз металографічного дослідження для системи Ti-C-ШХ15 отриманої методом СВС (2014)
Сапронов О. О. - Підвищення антикорозійних характеристик деталей суднових енергетичних установок за рахунок використання епоксикомпозитних покриттів (2014)
Сиротюк А. М. - Оцінювання працездатності та ризику руйнування дефектного трубопроводу теплоенергетичного устаткування, Барна Р. А., Білий О. Л. (2014)
Скальський В. Р. - Розподіл концентрації водню у стінці ректора під час його експлуатації та охолодження, Добровольська Л. Н., Рудавський Д. В., Ярема Р. Я. (2014)
Стасюк В. М. - Забезпечення надійності та безпеки приводів із пневмомеханічними системами керування на етапі проектування (2014)
Стасюк В. М. - Теплообмін приводів із пневмомеханічним керуванням: вплив на динаміку та безпеку експлуатації (2014)
Федорчук-Мороз В. І. - Вимоги безпеки при електрохімічній оборобці металів (2014)
Яковенко Р. В. - Получение карбидостали импульсной горячей деформацией, Маслюк В. А., Толочин А. И., Лаптев А. В., Грипачевский А. Н. (2014)
Ясній О. П. - Оцінка коефіцієнтів інтенсивності напружень в півеліптичних тріщинах колектора пароперегрівача ТЕС, Пиндус Ю. І., Ясній В. П. (2014)
Бандура І. О. - Математичні моделі керування несиметрією напруг у вузлах мереж енергопостачальних компаній (2014)
Романюк М. В. - Розробка пристрою для періодичного контролю ізоляції окремих полюсів двопровідної мережі постійного струму (2014)
Гнатовський М. М. - Застосування міжнародного гуманітарного права органами міжамериканської системи захисту прав людини (2012)
Пустовіт Ж. М. - Становлення і розвиток функцій Верховної Ради України (2012)
Каглянчук І. В. - Пріоритети формування судової системи України в період незалежності (2012)
Маніліч О. В. - Співвідношення права та релігії як специфічних чинників соціально-нормативного регулювання суспільних відносин (2012)
Маслова Н. Г. - Поняття, генеза та соціально-правова природа академічної свободи (2012)
Потіп М. М. - Щодо сутності компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2012)
Сафаров А. Т. - Международно-правовые проблемы использования международных рек: использование рек Кура и Аракс в несудоходных целях и вопросы экологической безопасности (2012)
Пєтров Є. В. - Антимонопольне регулювання як адміністративний механізм участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах (2012)
Бутко П. С. - Окремі аспекти припинення податкового обов'язку фізичних осіб за чинним законодавством (2012)
Дабіжук В. І. - Щодо адміністративно-правового забезпечення експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні (2012)
Желеф Г. Б. - Правові засади публічного адміністрування холдингових компаній в Україні (2012)
Лазюк С. В. - Судовий збір як різновид державного мита (2012)
Липко О. Ю. - Правова регламентація порядку визначення елементів податку (2012)
Павленко Е. Б. - До питання про правову природу податку на землю як різновиду прямих податків (2012)
Петен Я. Л. - Щодо судової практики розгляду спорів, які виникають при виконанні господарських договорів у сфері житлово-комунального господарства України (2012)
Смичок Є. М. - Досудовий порядок вирішення податкових спорів (2012)
Фоміна Г. В. - Правовий статус юридичних осіб – платників податків (2012)
Чинчин М. Ф. - Платники податків і зборів як учасники податкових спорів (2012)
Мельник Р. С. - Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації (2012)
Армаш Н. О. - Державні політичні діячі як різновид публічних службовців: підходи до визначення понять (2012)
Грянка Г. В. - Правові засади адміністративної відповідальності за порушення митних правил (2012)
Белінський Ю. Є. - Органи внутрішніх справ України як суб’єкт реалізації дозвільної системи (2012)
Орєхов О. І. - Принципи перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення (2012)
Сімонян Н. А. - Особливості органів прокуратури як об’єкта цивільного контролю (2012)
Фурман І. Г. - Завдання служби безпеки України у сфері запобіганню тероризму (2012)
Щербіна А. О. - Правове регулювання використання персональних даних правоохоронними органами (2012)
Ударцов Ю. В. - Особливості класифікації державних службовців органів прокуратури (2012)
Бабанін С. В. - Об’єкт порушення чинних на транспорті правил (2012)
Пузирьов М. С. - Реалізація принципу гуманізму виконання і відбування покарання в умовах ізоляції засуджених, Лисенко М. І. (2012)
Шаблистий В. В. - Історична безпека людини: вчора, сьогодні завтра (2012)
Школа С. М. - Кримінальна відповідальність: загальна характеристика та форми реалізації (2012)
Бабенко В. М. - Окремі питання об’єктивної сторони умисного вбивства, вчиненого у співучасті (2012)
Бакай М. І. - Характеристика суб’єктів корупційних злочинів за міжнародними антикорупційними конвенціями (2012)
Богатирьов А. І. - Окремі питання професійної мотивації персоналу пенітенціарних установ середнього рівня безпеки до виконання своїх службових обовязків (2012)
Гладкова Є. Ю. - Особа злочинця, що вчиняє насильницькі злочини проти працівників ОВС (2012)
Ємельянов М. В. - Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії шахрайству (2012)
Іваненко Ю. Л. - Механізм поведінки осіб, які займаються бродяжництвом при вчиненні злочину: взаємовідносини жертви та злочинця (2012)
Некрасов О. О. - Історико-правовий аналіз законодавства про кримінальну відповідальність за втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (дореволюційний період) (2012)
Полтава К. О. - Специфіка детермінації автотранспортної злочинності (2012)
Боровинський С. Б. - Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 264 КК України (2012)
Погорецький М. А. - Міжнародно-правовий досвід у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, Черниш Р. Ф. (2012)
Гринюк В. О. - Змагальність сторін як передумова незалежності суду (2012)
Сухачов О. О. - Способи вчинення злочинів у сфері банківського кредитування, Сухарада І. О. (2012)
Черниш Р. Ф. - Діяльність міжнародних організацій щодо припинення незаконного обігу наркотичних засобів та її нормативно-правове забезпечення (2012)
Бідняк Г. С. - Проблемні питання підготовки матеріалів до почеркознавчого дослідження (2012)
Офіційні документи (2010)
Тревого І. - XV Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2010” – сучасні наукові розробки та перспективи розвитку геодезичних, картографічних і кадастрових робіт, Савчук С., Бурштинська Х., Глотов В. (2010)
Тревого І. - Підписання Угоди про співпрацю між Українським товариством геодезії та картографії та Польським товариством геодезистів, Задорожний В. (2010)
Савчук С. - Досвід міжнародної співпраці щодо обміну GNSS-даними на прикладі мережі активних референцних станцій UA-EUPOS/ZAKPOS (2010)
Тревого І. - ХХХVІІ з’їзд Товариства геодезистів Польщі, Іванчук О., Задорожний В. (2010)
Тревого І. - Сучасна техніка і технології у геодезичних і кадастрових роботах у Німеччині, Задорожний В., Баландюк А., Ванчура Р. (2010)
Марченко О. - Оцінка точності визначення тензора компонент швидкостей деформацій., Третяк К., Серант О. (2010)
Мороз О. - Застосування електронних тахеометрів для визначення форми поверхні кочення опорних роликів обертової печі, Шевченко Г., Приступа О., Шевченко Т. (2010)
Двуліт П. - Про один зі способів розв’язування гіперболічної засічки у геодезичних координатах, Денисов О. (2010)
Максимчук В. - Магнітне схилення та інші компоненти геомагнітного поля на території західної частини України для епохи 2007 року, Городиський Ю., Накалов Є., Трегубенко В. (2010)
Марченко Д. - Побудова матриці аномалій Буге для території Карпатського регіону, Максимчук В., Шимків Л. (2010)
Черняга П. - Переваги та недоліки різних систем координат та геодезичних проекцій під час ведення земельного кадастру, Кубах С. (2010)
Терещук О. - До питання про опрацювання часових рядів довготривалих безперервних GNSS-спостережень (2010)
Бурак К. - Побудова замкнутих полігонів у нівелірних мережах з використанням орієнтованого графа, Гринішак М. (2010)
Петлюк І. - Визначення вертикальної рефракції застосуванням рухомого відбивача, Шевченко Т. (2010)
Staňková H. - Issues of intersystem transformations in the Czech Republic (2010)
Звягіна М. - Визначення на водомірних постах достовірних рівнів води у Балтійській 1977 р. системі висот для наукових цілей та морегосподарських потреб, Костецька Я. (2010)
Karsznia K. - Zastosowania geodezji zintegrowanej w monitoringu strukturalnym i zarzadzaniu jakoscia (2010)
Савчук C. - Використання технології віртуальних референцних станцій для координатного забезпечення геодезичних та кадастрових робіт, Гошовський Р. (2010)
Задемленюк А. - Аналіз GNSS-обладнання для роботи в RTK-режимі (2010)
Янків-Вітковська Л. - Дослідження динаміки змін координат геодезичних пунктів для прогнозування закономірностей їхнього механічного переміщення (2010)
Mąkolski K. - Badania przemieszczeń bloków skalnych masywu szczelińca wielkiego w górach stołowych, Kaczałek M., Bońka M., Pieńkosz K., Romanyszyn I., Danylewska M., Dronova A., Yaryna N. (2010)
Шульц Р. - Розроблення проекту створення інженерно-геодезичної мережі за допомогою супутникових спостережень, Кучеренко О., Медведський Ю. (2010)
Дишлик А. - Комплексний геотехнічний моніторинг як основа збереження пам’яток архітектури, Марков С., Кожан Е. (2010)
Барладін О. - Підготовка даних ДЗЗ для використання у мультимедійних картографічних виданнях, Миколенко Л. (2010)
Глотов В. - Спосіб визначення фокусної віддалі цифрових неметричних знімальних камер, Пащетник О. (2010)
Глотов В. - Оптико-електронні документи. Терміни та визначення, Макаревич В., Тревого І. (2010)
Четверіков Б. - Встановлення історичних меж урочища Бабин Яр на основі архівних картографічних матеріалів (2010)
Мельничук О. - Сучасні проблеми землеустрою та способи їх вирішення, Черняга П. (2010)
Перович Л. - Земельні відносини в контексті міграційних процесів, Винарчик Л. (2010)
Панас Р. - Технологія формування і рекультивації відвалів розкривних порід на території Передкарпатського сірконосного басейну, Маланчук М. (2010)
Губар Ю. - Застосування багатокритеріального підходу в експертній грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення, Ткачик О., Ярина Н. (2010)
Лудчак О. - Теоретичні засади моделювання процесів використання земельних ресурсів (2010)
Федоруца О. - Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення на основі агроландшафтних районів Чернівецької області (2010)
Рябчій В. А. - Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості, Рябчій В. В., Янкін О. (2010)
Матіщук А. - Паспортизація автомобільних доріг (2010)
Перович Л. - Геодезичне забезпечення кадастрових робіт земель лісогосподарського призначення, Хавар Ю., Перович І., Сай В. (2010)
Нестеренко О. - Чи становить топографо-геодезична, геоінформаційна і картографічна продукція загрозу для безпеки життєдіяльності навколишнього світу? (2010)
Шевчук В. - Визначення передавальних характеристик знімальної системи супутника Landsat 7, Бурштинська Х., Садовська О. (2010)
Дишлик О. - 100 років Міжнародному товариству фотограмметрії та дистанційного зондування, Дишлик Ю. (2010)
А. Т. Дульцеву – 75 років (2010)
П. Д. Двуліту – 70 років (2010)
Пам’яті Іллі Степановича Коропецького (2010)
Ткач О. Б. - Влияние гелей с наночастицами золота или серебра на степень дисбиоза слизистой оболочки щеки крыс после воздействия липополисахарида (2013)
Томилина Т. В. - Антиоксидантно-прооксидантная система десны крыс, получавших линкомицин, Шнайдер С. А., Макаренко О. А. (2013)
Левицкий А. П. - Сравнительная кариеспрофилактичекая активность нитратов и фторидов, Деньга О. В., Макаренко О. А., Собитняк В. В., Кнава О. Э., Мозговая Н. В. (2013)
Балега М. И. - Экспериментальное исследование лечебно-профилактической эффективности комплекса полифенолов винограда, Макаренко О. А. (2013)
Біла Н. Ф. - Сучасний підхід до лікування хронічного періодонтиту зубів верхньої щелепи, які межують з верхньощелепним синусом, Бабов Є. Д. (2013)
Желдакова А. Д. - Функціональний стан судин пародонту та системи гемодинаміки у хворих на генералізований пародонтит (2013)
Фесенко В. І. - Корекція дисбіозу порожнини рота у осіб, які проживають в умовах промислового регіону, Степанова С. В., Семенов К. А. (2013)
Чепель Л. І. - Використання лікувальної композиції з гіалуроновою кислотою для лікування пародонтиту, Барвінченко В. М., Туров В. В., Угнівенко А. П., Береза Б. М. (2013)
Мащенко И. С. - Лечение и профилактика воспалительных осложнений при оперативных вмешательствах на пародонте у больных сахарным диабетом 2 типа, Гударьян А. А., Шандыба С. И. (2013)
Мащенко И. С. - Причины устойчивости основных пародонтальных возбудителей к антибактериальной терапии у больных с быстропрогрессирующим генерализованным пародонтитом, Гударьян А. А., Дорогина А. С. (2013)
Безруков С. Г. - Экспериментально-клиническая оценка эффективности применения внутрикожного армированного шва в хирургической стоматологии, Хоменко Е. В. (2013)
Безруков С. Г. - Сравнительная характеристика результатов лечения атером лица с применением различных хирургических подходов, Григорьева Т. С. (2013)
Борисенко А. В. - Зміни мікрофлори порожнини рота на етапах імплантації, Столяр В. Г. (2013)
Варжапетян С. Д. - Состояние местного биоценоза гайморовых пазух при различных формах хронического одонтогенного (ятрогенного) гайморита, Гулюк А. Г., Хромагина Л. Н., Баранник Н. Г. (2013)
Гулюк А. Г. - Изменение активности биохимических маркеров воспаления ротовой жидкости при болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и их коррекция с помощью ингибиторов циклооксигиназы – 2, Коган Л. Б., Селиванская И. А., Жук Д. Д., Кононенко А. Е., Антипа В. И. (2013)
Яров Ю. Ю. - Обоснование схем поддерживающего лечения после дентальной имплантации (2013)
Маланчук В. А. - Применение биорезорбируемых полимерных биоактивного действия минипластин для остеосинтеза при переломах скулового комплекса, Астапенко Е. А. (2013)
Нагорний І. М. - Роль теплового потоку поверхні тіла людини в моніторингу гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Овчарук А. С., Свестун Р. С., Бодяка В. Ю. (2013)
Романенко И. Г. - Изучение уровня маркеров воспаления ротовой жидкости у больных хроническим панкреатитом, Левицкий А. П., Лавровская Я. А. (2013)
Семенов Е. И. - Распространенность и структура дефектов зубных рядов у лиц молодого возраста г. Ивано-Франковска, Лабунец В. А., Сенников О. Н., Диева Т. В. (2013)
Макєєв В. Ф. - Вивчення ступеня з’єднання прескераміки, що використовується для відтворення міжзубного контактного пункту, з різними композитними матеріалами, Готра З. Ю., Лещук Л. С. (2013)
Угляр І. М. - Аналіз результатів клінічно-інструментальних досліджень оклюзійних порушень у пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів, Вовк В. Ю., Вовк Ю. В. (2013)
Атмажов И. Д. - Применение лечебно-профилактического минерального комплекса при зубном протезировании больных с хроническими заболеваниями слюнных желез (2013)
Труфанова В. П. - Профілактика карієсу в дітей, що проживають в зоні ендемі-чного флюорозу, з використанням лікувально – профілактичного комплексу, Шешукова О. В., Макаренко О. А. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського