Светлых В. П. - Выбор критериев оценивания результативности и эффективности системы менеджмента качества эксплуатирующей организации, Маловик К. Н. (2008)
Циделко В. Д. - Курс дистанционного обучения "Неопределенность результата измерения" с использованием мобильных технологий, Яремчук Н. А., Галёвская М. В., Бабин В. В. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Арчебасова Н. А. - Институционализация массового образования в Российськой империи (2013)
Гилюн А. В. - Социальное самочувствие студентов ДНУ в зеркале социологии (2013)
Стеценко А. І. Квасова А. А. - Современный учитель в системе противоречий (2013)
Дондюк А. М. - Інтенційність у просторі раціо: проблема феноменологічного аналізу (2013)
Олексенко Р. І. - Філософія проблем моралі в підприємницькій діяльності (2013)
Плахта С. Л. - Імпресіонізм у мистецтві Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: світоглядно - естетичний аналіз (2013)
Хомелева Р. А. - Образ власти в русском науиональном сознании (опыт реконструктивного анализа) (2013)
Швець О. М. - Методологический индивидуализм Джона Уоткинса и проблемы современного историописания (2013)
Чернишов В. В. - Антропологічне вчення Г. Сковороди (2013)
Халафова К. Р. - Проблема человеческих ресурсов в истории социально-философской мысли (2013)
Тройно-Фунтусова Н. В. - Два понимания личности и возможности свободы в философии всеединства (2013)
Тиха О. В. - Контамінація: теоретичний рух від позитивізму до неопозитивізму (2013)
Сумченко І. В. - Інтерпретація феномену "справедливість" в індійській релігійно-філософській традиції (2013)
Смульський Є. В. - Концепти метагенетики та расової свідомості як елементи неязичницької ідеології (2013)
Северинчук Б. М. Северинчук А. М. - Характер словесного реконструювання людини та світу (2013)
Афанасьєв О. І. - Репрезентативная и конституирующая функции наратива в гуманитарном знании (2013)
Більовський О. А. - Соціальні ризики постіндустріального суспільства як основа історичних трансформацій (2013)
Будько М. В. - Гостинність як основа морального ідеалу патріархів (2013)
Бузский М. П. - Украинская государственность, общество и пространство управления (2013)
Вощенко В. Ю. - Футурологічний потенціал цивілізаційної концепції А. Тойнбі (2013)
Данилова Т. В. - По тропинке, ведущей на Восток: несколько слов про японские ценностные ориентации (2013)
Доній Н. Є. - Концепт "вітальність" в історичній проекції (2013)
Левченко А. В. - Парадигмальні виміри самоорганізації в філософській та науковій думці (2013)
Лисоколенко Т. В. - Про прагматику мови у текстах Л. Вітгенштейна (2013)
Логвиненко В. І. - Соціально-філософський аналіз поняття "самореалізація" (2013)
М’ясникова Н. О. - Відповідальність як основний елемент автентичного життя людини (2013)
Могилева С. В. - Спорт как предельная антропологическая практика: горизонт размыкания человека в спортивной агонии (2013)
Мороз О. В. - Антропологічно-гуманістична сутність поглядів церковних діячів волині кінця ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Поспелова О. В. - Что может дать философия сознания политической философии? (2013)
Похилько А. Д. - Типы автономии в философско-антропологическом аспекте (2013)
Райхерт К. В. - Л. фон Берталанфи и параметрическая общая теория систем А. И. Уемова (2013)
Романюк О. В. - Гуманітарна освіта періоду протоетапу в епонімах (2013)
Осадча Л. В. - Приватність і публічність як два регістри людської колективності (2013)
Остапенко Б. И. - Синергетика человека и общества: авангардный потенциал (2013)
Погребной В. В. - Свято в бутті людини (2013)
Попов В. В. - Логические и методологические аспекты постнеклассической концепции истины в системе интервальной теории времени (2013)
Jacyk І. - Transformacja monarchicznej formy rzady w historii Ukrainy: proba analizy filozoficznej (2013)
Бишевець О. В. - Тактичні прийоми актуалізації ідеальних слідів злочину (2014)
Ваганова І. М. - Заходи запобігання розкрадання майна роботодавця (2014)
Гайдук О. Г. - Застосування силіконових відтискних мас "Stomaflex solid" та "Zetaplus" для отримання зліпків з об’ємних слідів, Гонгало С. Й. (2014)
Глинська Н. В. - Своєчасність кримінальних процесуальних рішень (2014)
Євков А. М. - Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах (2014)
Коломоєць О. В. - Методологічні та історичні засади дослідження митної функції сучасної держави (2014)
Костюк В. Л. - Конвенція ООН про права інвалідів у контексті подальшого розвитку національного законодавства: науково-правовий аспект (2014)
Курта Є. О. - Укладання компромісу як умова вирішення завдань кримінального провадження, Фролов О. В. (2014)
Лемик Р. Я. - Практика застосування спеціальних знань в цивільному процесі в країнах ЄС (на прикладі Німеччини, Франції та Великобританії) (2014)
Лепетюк О. В. - Введення в дію договорів України про уникнення подвійного оподаткування з державами-членами ЄС (2014)
Лук’янчиков Є. Д. - Визначення та система негласних слідчих (розшукових) дій, Лук’янчиков Б. Є. (2014)
Орлеан А. М. - Людина як вища соціальна цінність та філософсько-правова категорія в контексті її захисту від експлуатації (2014)
Попелюшко В. О. - Слідчий суддя у кримінальному провадженні (2014)
Сенюк О. В. - Історичні етапи формування та розвитку військової підготовки студентів у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України (2014)
Старенький О. С. - Щодо визначення поняття меж доказування в кримінальному провадженні (2014)
Філіп’єв А. О. - Загальний огляд цивільних процесуальних норм Регламенту Ради ЄС № 4/2009 від 18 грудня 2008 р. про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню, визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах пов’язаних із аліментними зобов’язаннями (2014)
Яворська О. C. - Правовий статус суб’єктів спільного інвестування (2014)
Топузов О. М. - Дидактична прогностика в контексті теоретико-методичного забезпечення створення сучасного підручника (2014)
Achiri I. - The role of a textbook in the realization of the pupil’s individual trajectory (2014)
Балалаєва О. Ю. - Аналіз сутності поняття "електронний навчальний словник" (2014)
Барановська О. В. - Гуманістична парадигма фундаменталізації навчання у змісті сучасних підручників (2014)
Басюк Л. Б. - Підручник з української літератури як засіб формування ґендерної культури підлітків (2014)
Бєлошицький О. О. - Соціально-педагогічні проблеми профорієнтації учнівської молоді (2014)
Бійчук Г. Л. - Дидактичні можливості використання мультимедійного підручника "Українська література. 5 клас" в основній школі (2014)
Бондар Л. С. - Теоретичні основи та диференційований підхід до побудови підручників для початкової школи в УРСР (40–80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Бурда М. І. - Компетентнісна орієнтація змісту шкільних підручників з математики (2014)
Варава В. Ю. - Застосування європейських критеріїв оцінювання якості у створенні українських шкільних підручників, Гораш К. В. (2014)
Варзацька Л. О. - Підручник як засіб досягнення цілей компетентнісного навчання української мови (початкові класи) (2014)
Васьківська Г. О. - Конструювання змісту навчального посібника "Людинознавство" як засобу формування системи знань про людину в учнів старшої школи (2014)
Васьківський М. В. - Ціннісно орієнтований підхід до професійного самовизначення старшокласників як умова реалізації профільної спрямованості змісту сучасного підручника (2014)
Гільберг Т. Г. - Сучасний підручник "Природознавство" для початкової школи: питання структури та організації змісту, Сак Т. В. (2014)
Holovko M. V. - The input of the institute of pedagogy in the development of the homeland textbook on physics (2014)
Гончарова Н. О. - Аналіз констатувального експерименту щодо оптимізації навчального процесу на уроках географії (2014)
Гривко А. В. - Психологічні особливості формування в учнів 5–6 класів комунікативних умінь засобами мови підручників з математики (2014)
Гринюк О. С. - Реалізація міжпредметних зв’язків засобами шкільного підручника біології (2014)
Гуз К. Ж. - Вплив ступеня абстракції навчального матеріалу підручника на формування інтелекту учнів (2014)
Гупан Н. М. - Диференціація у змісті шкільних підручників з історії (40–50-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Доротюк В. І. - Вимоги до підручників для профільної школи. профорієнтаційна складова (2014)
Засєкіна Т. М. - Підручник з фізики як засіб формування предметної компетентності учнів (2014)
Захарчук Н. В. - Фундаменталізація екологічних знань старшокласників засобами підручника з екології (2014)
Ільченко О. Г. - Підручники природничого циклу як складова дослідницького навчального середовища (2014)
Ісаєва Г. М. - Підручник географії як засіб формування умінь проектної діяльності учнів (2014)
Калініна Л. М. - Державні та громадські фактори та проблеми управління загальноосвітнім навчальним закладом у змісті підручника для керівника школи (2014)
Карташова Л. А. - Електронний підручник як засіб комп’ютерного забезпечення діагностики освітніх результатів (2014)
Кизенко В. І. - Формування способів комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови засобами підручника, Трубачова Д. В. (2014)
Коваленко В. С. - Підручник з хімії як складова системи підручників з природничо-наукової освіти, Ляшенко А. Х. (2014)
Коваль В. С. - Особливості створення та використання електронних підручників з фізики (2014)
Ковчин Н. А. - Психологічні основи формування цілісної наукової географічної картини світу в учнів основної школи в сучасних умовах (2014)
Кодлюк Я. П. - Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи (2014)
Козленко О. Г. - Співвідношення теоретичного й ілюстративного матеріалу в підручниках біолоігї (2014)
Копосов П. Г. - Активізація пізнавальної діяльності учнів засобом ігрових завдань у підручниках української мови для 2 класу (2014)
Коршевнюк Т. В. - Підручник природознавства як засіб пропедевтичної підготовки п’ятикласників до навчання біології (2014)
Кравчук О. П. - Якісні задачі в змісті шкільних підручників як засіб реалізації міжпредметних зв’язків, Хмара Т. М. (2014)
Красовський О. С. - Педагогічний дизайн електронного підручника та принципи його реалізації (2014)
Криловець М. Г. - Реалізація екологічного виховання в сучасних підручниках географії (2014)
Кришмарел В. Ю. - До питання про ілюстрації в шкільних підручниках: особливості предметів духовно-морального спрямування (2014)
Крячко І. П. - Підручник як основа інформаційно-навчального середовища шкільної астрономії (2014)
Лапінський В. В. - Нові підходи до подання навчального матеріалу в підручнику з інформатики, Регейло І. Ю. (2014)
Левшин М. М. - Відображення тренінгу в системі навчально-методичного забезпечення вищого навчального закладу, Тітаренко Н. Ю. (2014)
Малієнко Ю. Б. - Виховні аспекти змісту підручників "Історія середніх віків" (2014)
Мартинюк Т. С. - Діяльнісний підхід як технологія опрацювання статей підручника (2014)
Масол Л. М. - Підручники з інтегрованих курсів "Мистецтво" та "Художня культура" в контексті цілісної моделі мистецької освіти (2014)
Матяш Н. Ю. - Зарубіжний досвід систематизації знань про людину в підручниках з біології для основної школи (2014)
Мацейків Т. І. - Реалізація принципу виховуючого навчання в підручнику з історії України (9 клас) (2014)
Мацько Н. Д.ДО - Концепції шкільного підручника з математики (2014)
Мачача Т. С. - Реалізація творчого потенціалу учнів основної школи у процесі трудового навчання (2014)
Мелешко В. В. - Рівнева диференціація в реалізації змісту освіти засобами підручника в сільській нечисленній початковій школі (2014)
Мороз І. В. - Особливості другого покоління українських шкільних підручників всесвітньої історії (1996-2001 роки) (2014)
Moroz P. V. - Methodological aspects of the selection of the illustrative material for the school textbook of ancient history (2014)
Надтока В. О. - Формування системи гідрологічних понять у шкільних фізико-географічних курсах (2014)
Надтока О. Ф. - Краєзнавча складова підручників з географії для основної школи як засіб розвитку їх змістового компонента та методичного апарату (2014)
Непорожня Л. В. - Комплексна педагогічна діагностика як основа формування ключових компетентностей учнів основної школи засобами підручника з фізики (2014)
Новченкова К. Д. - Багатофункціональність сучасного підручника (2014)
Онаць О. М. - Теоретико-методичні основи стратегії управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя в контексті тематики підручника для керівника закладу (2014)
Павлюченко Л. С. - Проблеми використання підручників у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики до проведення контрольно-оцінювальної діяльності (2014)
Петрук О. М. - Концептуальні та методичні засади побудови підручників української мови для ЗНЗ з мовами навчання національних меншин (2014)
Пишко О. Л. - Діяльнісний компонент змісту шкільного підручника з правознавства для 9-го класу (2014)
Подопригора Н. В. - Розробка навчальних посібників з теоретичної фізики для педагогічних університетів на засадах компетентнісного підходу (2014)
Полонська Т. К. - Конструювання змісту іншомовного елективного курсу та його реалізація в навчальному посібнику для учнів профільної школи (2014)
Пометун О. І. - Проектування шкільного підручника: вимоги і проблеми, Гупан Н. М. (2014)
Попович Л. М. - Системна науково-методична робота з проблеми ефективного використання підручника з української мови (2014)
Приходько А. С. - Особливості відбору і структурування змісту шкільних підручників для курсів за вибором (на прикладі підручника "Етика сімейного життя. 9 клас)" (2014)
Пузіков Д. О. - Дидактичні засади розроблення електронного посібника з оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Редько В. Г. - Зміст підручника з іноземної мови як засіб діагностики розвитку іншомовної особистості школяра (2014)
Ремех Т. О. - Реалізація міжпредметних зв’зків у шкільних підручниках із правознавства (2014)
Рибалко Л. М. - Концептуальні основи формування структури та змісту підручників з біології для основної школи на засадах еколого-еволюційного підходу (2014)
Рогоза В. В. - Використання електронних мультимедійних підручників для реалізації навчально-виховного процесу в профільній школі, Кохан О. В. (2014)
Самойленко Н. І. - Особливості структури і змісту підручників з інформатики для 5-го класу основної школи, Семко Л. П. (2014)
Симакова Л. А. - Реализация культурологического подхода при изучении художественного произведения в интегрированных учебниках по литературе для основной школы (2014)
Ситник Д. В. - До проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів в системі компетентісного навчання (2014)
Ситник О. В. - Медіадизайн як інноваційний розвиток проектування (2014)
Скавронський П. С. - Комплексне поєднання змісту географічних карт та змісту підручника з економічної та соціальної географії України – основа для формування в учнів картознавчої компетенції (2014)
Сліпухіна І. А. - Лабораторні роботи з курсу загальної фізики з використанням флеш-зошитів як засіб розвитку ключових компетенцій майбутніх інженерів (2014)
Слободянюк Л. В. - Використання електронних підручників для контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів з фізики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2014)
Смагін І. І. - Дидактичний та методичний критерії якісного підручника з історії для старшокласників (2014)
Снегирева В. В. - Концептуальные основы разработки биографических статей в учебниках по интегрированному курсу "Литература (русская и мировая)" с позиций культурологического подхода (2014)
Соколовська Т. П. - Принципи формування змісту електронних засобів навчального призначення (2014)
Сократова Л. Г. - Сучасний навчально-методичний комплекс із китайської мови для 1-го класу (2014)
Тарара А. М. - Дидактичні особливості створення сучасного підручника з технологій, Терещук Б. М. (2014)
Тименко В. М. - Робочий зошит як компонент навчально-методичного комплекту вивчення української літератури (2014)
Топузова А. В. - Роль українського географічного товариства в оновленні змісту загальної середньої освіти (2014)
Трубавіна І. М. - Інтенсифікація навчання студентів у ВНЗ як основа вимог до оновлення підручників, Рижкова А. Ю. (2014)
Трубачева С. Е. - Розвиток загальнонавчальних компетентностей учнів засобами проектної технології у форматі шкільного підручника (2014)
Турянська О. Ф. - Класифікація методів особистісно орієнтованого навчання як теоретико-методична засада визначення видів навчальних текстів (2014)
Туташинський В. І. - Формування змісту трудового навчання в основній школі на основі проектної технології (2014)
Ушакова Н. І. - Лінгвометодична реалізація аксіологічного аспекту підручника з російської мови для іноземних студентів (2014)
Файфер Н. В. - Іноземні фахові повнотекстові ресурси у державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Дроншкевич О. В. (2014)
Федій О. А. - Демографічні поняття в системі профільної географічної освіти (2014)
Хмара Т. М. - До питання дидактичних функцій електронного підручника, Задорожня Т. М. (2014)
Хорошковська О. Н. - Текстоцентричний підхід і його реалізація в підручниках з української мови для 3–4 класів ЗНЗ з мовами навчання національних меншин України (2014)
Чорноус О. В. - Реалізація принципу наочності навчання в електронних підручниках (2014)
Шевченко З. О. - До проблеми нових підходів щодо створення підручників та навчальних посібників з літературних факультативів (2014)
Шевченко С. М. - Розвиток шкіл з російською мовою навчання у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (50-60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Шевчук Л. М. - Самостійна робота над текстом у навчальних посібниках для 3 класу (2014)
Шелехова Г. Т. - Реалізація компетентнісного підходу в підручнику української мови для 5 класу, Новосьолова В. І., Ярмолюк А. В. (2014)
Яценко В. С. - Проблеми конструювання підручників географії основної школи (2014)
Терюханова І. - Удосконалення діяльності регіональної служби зайнятості щодо працевлаштування інвалідів, Стульпінас Н., Терещук О. (2009)
Бессараб В. - Особливості нарахування роботодавцями Одеської області зарплати найманим працівникам, Грушко Л. (2009)
Студінський В. - Питання соціальної справедливості у контексті соціальної політики (2009)
Мортіков В. - Проблема реалізації трудових угод, Моклякова А. (2009)
Баюра Д. - Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління (2009)
Шаповал М. - Балансовий метод як засіб подолання фінансово-економічної кризи в Україні (2009)
Бобиль В. - Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи (2009)
Брич В. - Соціально-економічна структура населення Тернопільської області як чинник зовнішньої трудової міграції, Шушпанов П. (2009)
Длугош О. - Досвід реформування закордонних служб зайнятості з метою підвищення задоволення клієнтів і забезпечення якості надання послуг, Дмитрієв-Заруденко В. (2009)
Білик О. - Основні напрями збереження і розвитку національного капіталу за рахунок активізації трудової мобільності (2009)
Міжнародна конференція "Регіональні аспекти людського та соціального розвитку" (2009)
Міжнародний семінар "Ринок праці: можливості та виклики" (2009)
Колот А. М. - "Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)", Куліков Г. Т., Поплавська О. М. (2009)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі у 2008 р. (2009)
Осипов А. О. - Антропологическая природа символизма и феномен духовности в творчестве о. П. Флоренского (2013)
Блоха Я. Є. - Особливості тлумачення В. Г. Короленком категорій "щастя", "мораль", "добро" та "зло" (2013)
Муха О. Я. - Багатошаровість контексту естетичного об’єкта у естетичній теорії (2013)
Левченко Л. Ю. - Жінка як об’єкт гендерних досліджень: філософсько-соціологічні аспекти, Бова В. В. (2013)
Мудрак В. І. - Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти (2013)
Ганаба С. О. - "Освіта в Русі": методологічний потенціал концепції складності (2013)
Савицька І. М. - Свобода як можливість для са- мовизначення свідомості (2013)
Петінова О. Б. - Неолібералізм в контексті соціально-філософського осмислення (на прикладі фрайбурзької, англійської, паризької шкіл та лібертаріанства) (2013)
Дубчак Л. М. - Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля (2013)
Корчагин Р. С. - Телекомуникационные сети и трансформация социальнойї реальности (2013)
Вонсович С. Г. - Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів (2013)
Кравченко В. Ю. - Політичне насилля: теоретичні уявлення і підходи (2013)
Вишньов В. М. - Вплив доктринальних підходів Індії та Пакистану до застосування ядерної зброї на формування системи регіонального ядерного стримування (2013)
Седляр Ю. О. - Геополітичне середовище як фактор імплементації міжнародного режиму санкцій (2013)
Адигьозалов Т. А. - Економічна площина форму- вання азербайджансько-українського партнерства (2013)
Буравкова А. Г. - Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів США у Східній Азії після Другої світової війни (2013)
Волобуєва Ю. Ю. - Ризики у сучасних політичних процесах (2013)
Онопко О. В. - Політична міфологія як канал формування європейської ідентичності в Україні (2013)
Руденко А. Ф. - Політичний та партійний маркетинг: сутність, школи, категоріальний апарат (2013)
Куценко Є. В. - Основні наукові підходи зарубіжних вчених до визначення поняття "виборчі технології" (2013)
Подвірна Н. С. - Політична, управлінська культура як фактори прийняття владних рішень в Україні (2013)
Щолокова Г. В. - "Порядок денний ЄС ": до проблеми визначення змісту поняття (2013)
Джилавян А. С. - Европейский кластер в неоосманськой доктрине: двойная идентичность или сбалансированная внешняя политика? (2013)
Владиченко Л. Д. - Польський досвід повернення колишньої власності релігійним організаціям (2013)
Єльнікова М. М. - Політика формування міжетнічної толерантності в українському суспільстві (2013)
Гречко К. А. - Проблеми глобального громадянського суспільства в розрізі комунікативної та мережевої парадигм (2013)
Гнип О. - Розвиток альтернативної енергетики ФРН в контексті російсько-німецьких відносин в енергетичній сфері (2013)
Вонсович С. Г. - Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект (2013)
Левчук П. - Соцієтальні сенси гармонізації локального простору (2013)
Микитчук Н. М. - Співробітництво України з країнами Центральної Азії в сфері культури: особливості та перспективи (2013)
Ткаченко В. І. - Метод поліваріантного аналізу і альтернативного вибору стратегії поведінки військ на етапі завчасної підготовки до бойових дій (2008)
Ткаченко М. Д. - Мобільні дії загальновійськових з'єднань, частин, підрозділів в сучасних умовах (2008)
Тристан А. В. - Метод зниження рівня невизначеності при плануванні та веденні бойових дій угрупованнями Повітряних Сил (2008)
Avdiyenko L. - Modular optimization-memory based artificial neural network, Bodyanskiy Ye. (2008)
Барышев И. В. - Смещение и искажение отметок от движущихся целей на выходе оптимального фильтра РСА, Кравец А. Л., Кравец Л. Г., Кравец С. Л. (2008)
Бескоровайный В. В. - Модификация метода направленного перебора для оптимизации топологии систем с радиально-узловыми структурами, Соболева Е. В. (2008)
Бобыр Е. И. - Метод аналитической оценки эффективности процесса реализации комплексного алгоритма ЭВМ АСУ, Скоромнюк М. А., Борщ Е. В. (2008)
Болюбаш О. О. - Моделювання процесів маршрутизації в мультисервісних мережах, Двухглавов Д. Е., Завизиступ Ю. Ю., Жилін В. А. (2008)
Бутенко О. С. - Анализ возможности прогнозирования распространения аномалий по данным космического мониторинга (2008)
Быков В. Н. - Моделирование процесса навигации высокоскоростных летательных аппаратов по малоразмерным наземным объектам (2008)
Гаврилов А. Б. - Визначення складу та основних характеристик комплексу технічних засобів метрологічного забезпечення апаратури споживачів супутникових радіонавігаційних систем, яка використовується в інтересах Збройних Сил України (2008)
Греков В. Ф. - Возможность конденсации паров углеводородов из паро-воздушных смесей компрессорными установками, Пьянков А. А., Кузнецов А. В., Яловой Н. И. (2008)
Деденок В. П. - Анализ погрешностей определения дальности до наземного источника радиоизлучений, связанных с принятой моделью распределения электронной концентрации ионосферы, Ткаченко А. А., Власик С. Н. (2008)
Івасюк О. О. - Особливості організації радіозв’язку у стільникових мережах, побудованих на основі технології CDMA (2008)
Коваленко С. В. - Математическая модель планирования ремонтов функционально обособленной системы энергоблока при его работе на мощности, Куценко А. С., Зевин Л. И. (2008)
Кривенко C. И. - Метод построения компрессированной формы изображений в телекоммуникационных системах, Красноруцкий А. А. (2008)
Ланецкий Б. Н. - Комплексная методика контроля и оценки показателей надежности радиоэлектронных комплексов для решения задач продления назначенных сроков службы (ресурсов)., Лукьянчук В. В., Кобзев В. В. (2008)
Лемешко О. В. - Модель динамічного балансування мережних ресурсів у телекомунікаційній мережі, Євсєєва О. Ю., Симоненко Д. В. (2008)
Леонов И. Г. - Связь структуры и свойств многочастотных пространственно-временных сигналов с параметрами модуляции и характеристиками активной ФАР, Седышев Ю. Н., Седышев П. Ю., Тютюнник В. А., Шевченко А. Ф. (2008)
Ломоносов С. Е. - Метод повышения помехоустойчивости приемных устройств радиосистем на основе учёта влияния ионосферных эффектов, Онищенко Е. И., Котов А. П., Ларионов А. Н. (2008)
Лосев Ю. И. - Эффективность применения метода многоэтапного кодирования полным и перфорированным помехоустойчивым кодом, Закиров З. З., Закирова В. В. (2008)
Метешкин К. А. - Совершенствование возможностей ГИС на основе применения нечетких множеств, Патракеев И. М., Евдокимов А. А. (2008)
Олейник Ю. А. - Уравнение вероятностей случайной скорости ветра, Прокопов А. В., Разживин В. В. (2008)
Поночовный Ю. Л. - Оценка надежности информационных систем с учетом изменения параметров программных средств (2008)
Просов А. В. - Анализ влияния ошибок линеаризации результатов радиолокационных измерений на достоверность отождествления данных от разнесенных радиолокационных станций (2008)
Рубан И. В. - Кратномасштабная сегментация изображений, Смеляков К. С., Смелякова А. С. (2008)
Скорик А. Б. - Проблемные вопросы изучения принципов построения зенитных управляемых ракет и стрельбы ЗУР, Ольховиков С. В., Кирилюк А. С. (2008)
Стрeлков А. И. - О влиянии алгоритма сжатия JPEG-2000 на статистические характеристики изображения, Кальной С. Е., Стрeлкова Т. А., Соломко Е. А. (2008)
Тітов І. В. - Основні тенденції розвитку систем радіозв’язку армій провідних країн світу, Воронов Д. M., Батурін О. В. (2008)
Удовенко С. Г. - Модульная система адаптивного управления стохастическими процессами, Перепелица В. И. (2008)
Фтемов Ю. О. - Визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки, Яковлев М. Ю. (2008)
Хмелевский С. И. - Выбор диапазона волн активных каналов многопозиционного активно-пассивного радиолокационного комплекса и порядка информационного взаимодействия с каналами пассивной радиолокации (2008)
Шевченко В. В. - Повышение мощности гидрогенераторов при модернизации без изменения их габаритных размеров, Омельченко Л. Н., Назаров В. А. (2008)
Баранник В. В. - Комбинаторная модель трансформант двумерного преобразования Уолша, Яковенко А. В. (2008)
Варшавьяк Г. Б. - Оценка близости многомерной классификации, выполненной экспертными методами, Ходырев А. И. (2008)
Кузнецов А. А. - Разработка метода и алгоритмов синтеза больших ансамблей недвоичных дискретных сигналов на основе обобщенных перестановочных преобразований, Носик А. М., Смирнов А. А., Носик А. М., Качур Л. Н. (2008)
Омельченко А. И. - Статистическая математическая модель поляризационных векторов рассеяния обратного отражения от подстилающей поверхности для сантиметрового диапазона радиоволн (2008)
Старець Г. О. - Про деякі сплайни, пов’язані з атомарними функціями, Сидоренко І. І. (2008)
Жадан Т. А. - Проблемы и методы анализа пестицидов, Шевцова О. А., Гайнутдинов А. В. (2008)
Лановой А. Ф. - Об одном подходе к построению прогнозирующих моделей временных рядов показателей преступности (2008)
Неронов А. А. - Прогноз сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации аварийных разливов углеводородного сырья (2008)
Чумаченко И. В. - Модель согласованного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по совершенствованию потребительских свойств продукции в условиях неполной информированности, Витюк В. А., Лисенко А. А. (2008)
Шостак И. В. - Количественное оценивание характеристик типовых блоков принятия решений в составе интегрированной экспертной системы (2008)
Радванская Л. Н. - Алгоритм построения компьютеризированной адаптивной системы тестирования знаний обучаемых, Чепурная Ю. В. (2008)
Хроніка та інформація (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Реутов Е. В. - Детерминанты доверия административно-политическому руководству (2013)
Батюк Д. А. - Политичний імідж України в ЗМІ зарубіжних країн, Кисленко Р. В. (2013)
Денисова А. Ю. - Чорний PR. Український досвід на прикладі парламентських виборів 2012 (2013)
Батюк Д. А. - Типологія гібридних політичних режимів, Кисленко Р. В. (2013)
Борисенко C. C. - Исследование мнения жителей Днепропетровской области о качестве, доступности медицинской помощи и перспективах ее реформирования (2013)
Абасов Ф. Р. - ИКТ как политический фактор в развитии экономики (2013)
Арабаджи Ю. И. - ЕврАзЭС: перспективы развития сотрудничества независимых государств (2013)
Везирова Л. А. - Роль СМИ в международных политических процессах (2013)
Вінничук О. В. - Ризик vs невизначеність: політологічний аспект (2013)
Вонсович С. Г. - Політична криза як фактор транзиту (2013)
Голубчук В. С. - Реформування системи соціальних стандартів та гарантій на основі західноєвропейського досвіду (2013)
Голуб'як Н. Р. - Cутність та науковий фундамент регіональної політики (2013)
Гришин О. Е. - Блогосфера как инструмент современной политики: активность и культура молодежи (2013)
Дементьева В. В. - Становление христианской церковной организации как важнейшего политического института Киевской Руси, Кваша А. П. (2013)
Дорош Л. - Україна та ЄС: суперечності та виклики співробітництва, Хім М. (2013)
Дубовик Н. А. - Ліберальна демократія в історичной ретроспективі українського суспільства та сучасні реалії (2013)
Жеребятнікова І. В. - Проблеми трансформації рівня политичної культури в сучасному українському соціумі (2013)
Житнікова Т. О. - Особливості політичного маніпулювання в Україні (2013)
Залужна А. Є. - "Істина-Добро-Красота" в контексті античної калокагатійності та ареопагітичних "імен-реалій" (2013)
Золотухіна В. В. - Сутність релігійного фанатизму (2013)
Hengl M. - Comparison of the Branches of Handwriting Analysis (2014)
Horvath O. - The Hungarian Method of Scent Identification Line-up (2014)
Sivado M. - Drug Strategy in Hungary, Europe and the USA (2014)
Балацька О. Р. - Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: нормативні передумови реалізації (2014)
Басай О. В. - Спадкування авторських прав (2014)
Богів Я. С. - Місцеве самоврядування як одна із форм реалізації принципу народного суверенітету (2014)
Бонтлаб В. В. - Принципи цивільного процесуального права у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект (2014)
Василина Н. В. - Нотаріальна діяльність як публічна служба: правова природа та особливості (2014)
Виноградова A. I. - Висунення версій при розслідуванні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 247 KK України (2014)
Голуб І. Г. - Дотримання прав людини при затриманні жінок у кримінальному процесі (2014)
Грібов М. Л. - Оперативно-розшукова характеристика розбоїв, що вчиняються організованими злочинними формуваннями (2014)
Дробко Е. В. - Формування правового механізму державного управління у сфері взаємодії Збройних Сил України та церкви (релігійних організацій) щодо реалізації свободи совісті та віросповідання (2014)
Дробуш І. В. - Укрупнення територіальних громад як необхідна умова реалізації соціальної функції місцевого самоврядування (2014)
Калініченко В. В. - Окремі проблеми організаційного забезпечення функціонування Вищого господарського суду України (2014)
Катаєва Е. В. - Теоретичні засади розвитку професійної компетентності суддів адміністративних судів (2014)
Ковальчук С. О. - Способи збирання речових доказів стороною обвинувачення (2014)
Костюк В. Л. - Конституційне право на працю у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект (2014)
Крижова О. Г. - Впровадження принципу верховенства права в правозастосовну діяльність: концептуальні аспекти (2014)
Мартинюк Р. С. - Актуальні проблеми реалізації конституційно-правового статусу Президента України (2014)
Мельник В. П. - Законодавчі засади правового регулювання реабілітації інвалідів: сучасний стан та напрями удосконалення (2014)
Микулець В. Ю. - Інформаційно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: суть та значення (2014)
Оверчук С. В. - Розвиток ювенальної юстиції в Україні в контексті реалізації принципу спеціалізації судів (2014)
Панасюк С. В. - Проблеми та перспективи удосконалення конституційного права на соціальний захист (2014)
Письменний Д. П. - Кримінальне процесуальне законодавство України: окремі питання правозастосування та викладання (2014)
Погорецький М. А. - Поняття кримінально-процесуальних гарантій (2014)
Попелюшко В. О. - Судовий арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН (2014)
Пчеліна О. В. - Використання спеціальних знань у галузі економіки під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Сиза Н. П. - Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України (2014)
Торош С. О. - Правові механізми врегулювання міжнаціональних конфліктів: поняття та феномен (2014)
Фоминых С. Ф. - Малиновский И. А. под огнем критики российских консерваторов, Некрылов С. А., Афанасенков В. О. (2014)
Хмара М. В. - Неповна зайнятість як соціально-правова категорія (2014)
Цимбалюк В. І. - Правова природа спеціальної конфіскації (2014)
Швидкова О. В. - Обшук як спосіб збирання доказів (2014)
Яцкевич І. І. - Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці (2014)
Ємельянов В. П. - Актуальне науково-практичне дослідження процесуальних та криміналістичних засад початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою. Рецензія, Цуцкірідзе М. С. (2014)
Изгарская А. А. - Судьбы российских периферий в контексте геополитической теории и миросистемного подхода: история и современность (2013)
Кедик В. - Медіа-вплив телебачення на процес політичної соціалізації української студентської молоді: теоретико-інтегративний аспект (2013)
Кулакова Т. А. - Публичная политика: ценности, институты и эффективность управления в политических сетях (2013)
Кушнір М. М. - Категорія "меншина" як об’єкт наукового аналізу в ліберальній думці XIX ст. (2013)
Лавренов Д. А. - Концептуальні підходи дослідження політичного лобізму (2013)
Лендьел М. О. - Роль партій у "неполітичній" місцевій політиці Чеської Республіки (2013)
Лопата М. О. - Коаліційні уряди Словаччини: чинники формування та оцінка стабільності (2013)
Лященко І. А. - Співвідношення української політики з автентичною грою політичною (2013)
Магда Є. - Провідні вектори енергетичної дипломатії Російської Федерації (2013)
Мамонтова Е. В. - Імідж органу публічної влади як об’єкт наукового дослідження та соціальний феномен (2013)
Миняева Д. Д. - Опыт законодательного регулирования трансграничной лоббистской деятельности природоохранных НКО США и Канади для России (2013)
Молчанов К. А. - Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера (2013)
Новик А. О. - Іміджеві стратегії у президентських виборчих кампаніях в Україні (2013)
Оруджева В. М. - Основные направления обеспечения продовольственной безопасности страны в переходной период (2013)
Бойчук І. В. - Роль діалогової моделі масової комунікації у формуванні політичної свідомості громадян (2013)
Осадчук І. Ю. - Конституційні референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД (2013)
Панарін А. С. - Фактори формування політичної стабільності (2013)
Пашина Н. П. - Функціональний аналіз політичної ідентичності у сучасному суспільстві (2013)
Посредников Д. В. - Формирование политической субъектности православных религиозных организацый в Украине (2013)
Рудакова Е. Н. - Влияние политических, духовных и экономических процессов на тенденции современной образовательной политики (2013)
Русанова М. І. - Формування британської концепції lebensraum – "життєвого простору імперії" на рубежі XIX – XX ст. (2013)
Рябінін Є. В. - Типи та причини прояву сепаратизму: теоретичний аспект (2013)
Цвяткова Т. І. - Базові цінності як детермінанта існування національної держави (2013)
Чебаник В. І. - Вплив обласних осередків політичних партій Буковини та Закарпаття на суспільно-політичне життя регіонів (2002-2012 рр.) (2013)
Ченских Н. А. - Ключевые проблемы российско-американских отношений в сфере энергетики, Ярыгин Г. О. (2013)
Червінка І. М. - Перспективи врегулювання курдського питання в контексті інтеграції Туреччини до ЄС (2013)
Черкашин К. В. - Особенности поведения избирателей Украины и Донецькой области на парламентских выборах-2012 (2013)
Четверікова Л. О. - Проблема взаємодії ідеології та політики на рубежі ХХ–ХХІ ст. (2013)
Чорноус А. В. - Специфіка реалізації політичного міфу під час виборів (2013)
Чуловська Х. В. - Еволюція сучасних теорій демократії: політичний досвід США (2013)
Артеменко Т. Ю. - Homo aestheticus - новый субъект эстетики и политики (2013)
Бучин М. А. - Індекс демократичних виборів (2013)
Тупиця О. Л. - Профспілки і громадянське суспільство: виклики політизації (2013)
Горбатюк Т. В. - Роль мережі Інтернет в розвитку глобалізованого суспільства (2013)
Кучик О. С. - Євроатлантичний та європейський вимір "Веймарського Трикутника" у зовнішній політиці Республіки Польща, Москалик А. С. (2013)
Тиха О. В. - Контамінація: теоретичний рух від позитивізму до неопозитивізму (2013)
Похилько А. Д. - Типы автономии в философско-антропологическом аспекте (2013)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія як чинник розвитку сучасних політичних партій (2013)
Долгов В. И. - Эллиптические кривые в криптографии (2008)
Баранник В. В. - Оценка информативности двоичных массивов на основе комбинаторного подхода, Хаханова А. В. (2008)
Бойко О. Д. - Напрямки досліджень систем регулювання тиску повітря в шинах колісних транспортних засобів, Кузьо І. В., Зінько Р. В., Лозовий І. С. (2008)
Брусенцев В. О. - Інформаційний моніторинг динамічного середовища розподіленої мультиагентної системи (2008)
Віткін Л. М. - Комп’ютерне коригування міжперевірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за критерієм мінімуму витрат, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А. (2008)
Гейко Г. В. - О применении системы ФАПЧ в вихревых потокоизмерителях, Червонный С. И. (2008)
Горелышев С. А. - Анализ стационарной передаточной функции слоистой среды (2008)
Гуржий П. М. - Оценка степени сжатия и времени обработки изображений в телекоммуникационных системах, Королёва Н. А. (2008)
Дуравкин Е. В. - Оценка эффективности распределенных информационных систем, Амер Таксин Каламех Абу Джассар (2008)
Дюбко Г. Ф. - Интеллектуальные методы поддержки автоматизированной разработки программного обеспечения, Лещинская Е. Л. (2008)
Иванец М. Г. - Анализ возможностей, состояния и перспектив развития малоразмерных воздушных средств наблюдения, разведки и наведения, Литовченко Д. М., Воинов В. В., Ермаков Г. В. (2008)
Карлов В. Д. - Свойства морского тропосферного волновода как элемента радиоканала, Мисайлов В. Л., Петрушенко Н. Н. (2008)
Карлов В. Д. - Метод быстрого расчета амплитудно-фазового распределения активных фар, формирующего диаграммы направленности с провалами в заданных направлениях, Окунев О. А., Головин Г. А. (2008)
Кононов Б. Т. - Управление процессом распределения активных нагрузок при параллельной работе генераторов в энергосистеме, Щека В. Н., Поздов Ю. М. (2008)
Кораблёв Н. М. - Формализация нечеткой экспертной информации при оценивании качественных признаков в балльных шкалах (2008)
Кравцов М. Н. - Анализ эффективности применения существующих технологий синтеза программного обеспечения (2008)
Кучук Г. А. - Конвергенція різнорідного трафіка в інформаційно-телекомунікаційних мережах, Паржин Ю. В., Сидоренко І. І. (2008)
Макеев В. И. - Исследование влияния параметров работы реактивного двигателя на дальность и кучность стрельбы реактивных снарядов, Грабчак В. И., Трофименко П. Е., Пушкарев Ю. И. (2008)
Манко Г. И. - Использование информационных характеристик для оценки неопределенности измерений, Шевчук Н. С. (2008)
Носик А. М. - Исследование корреляционных свойств недвоичных дискретных сигналов, Носик А. М., Качур Л. Н., Сай В. Н. (2008)
Омельченко А. И. - Анализ дальности обнаружения маловысотных малоскоростных целей на фоне подстилающей поверхности при использовании метода полного поляризационного зондирования пространства, Довбня А. В., Свистунов Д. Ю. (2008)
Омельченко А. В. - Синтез сигналов с компактным спектром на основе сплайн-функций, Астраханцев А. А., Шкловец А. В. (2008)
Раковський Х. А. - Підхід до автоматизації процесів управління підготовкою військ Повітряних Сил, Метешкін К. О., Павленко М. А. (2008)
Рысованый А. Н. - Анализ эффективности методик построения нелинейного генератора псевдослучайных последовательностей с использованием блока сложения по модулю 3, Гоготов В. В. (2008)
Стасев Ю. В. - Рекуррентное кодирование массивов данных апертурно-координатного представления изображений, Кривенко C. И. (2008)
Стрелков А. И. - Имитационное моделирование алгоритма обнаружения изображения быстродвижущихся объектов известной формы в ТВ кадрах в условиях слабой освещенности, Стрелкова Т. А., Кац Е. Н. (2008)
Стрелков А. И. - Имитационное моделирование метода разрешения изображений близко расположенных объектов, не равноценных по яркости, Стрелкова Т. А., Панасенко Д. П. (2008)
Супрун Т. C. - Компараторная идентификация линейных систем с интегральными ядрами (2008)
Толок И. В. - Анализ диагностирования технического состояния автомобильной техники (2008)
Тоцкий А. В. - Частотно-временной анализ многочастотных нестационарных сигналов с использованием метода параметрического биспектрального оценивания (2008)
Фтемов Ю. О. - Визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки, Яковлев М. Ю. (2008)
Красовская И. Г. - Сценарий создания экспертной системы для предварительной экспресс-диагностики клеток крови (2008)
Наливайко А. Ю. - Методика картографічного аналізу взаємозв’язку між екологічними показниками та рівнем захворюваності населення (2008)
Адаутов А. Ю. - О противодействии международному терроризму на Государственной границе Республики Казахстан, Серватюк В. Н. (2008)
Каратаев Р. Г. - Угрозы национальной безопасности Республики Казахстан в пограничной сфере (2008)
Клименко О. А. - Обеспечение надежности жизнедеятельности системы "человек-техника" в условиях чрезвычайных ситуаций, Александрова Н. А., Сафронова О. А. (2008)
Баулин С. А. - Модель оценки эффективности проектов и программ государственного уровня (2008)
Дорохов О. В. - Порівняння роботи дистриб’юторів за м’якими оцінками складових логістичного обслуговування клієнтів, Дорохова Л. П. (2008)
Дубницкий В. Ю. - Построение кривых роста заработной платы в Украине, Ходырев А. И. (2008)
Украинец А. Г. - Структура и стереотипы UML-профиля для моделирования бизнеса (2008)
Бакуменко Б. В. - Досвід використання технології візуалізації навчання в системі курсів підвищення кваліфікації офіцерського складу РТВ ПС ЗСУ, Невмержицький І. М., Гризо А. А., Купрій В. М. (2008)
Бондаренко М. А. - Програмне забезпечення класу "Учбова група" для оцінки якості знань за кредитно-модульною системою навчання, Жилін В. А. (2008)
Козлов В. Є. - Позамашинна інформаційна база системи кадрового забезпечення вищого навчального закладу МВС України, Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2008)
Хроніка та інформація (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Литвин М. - Зарубіжне українознавство: здобутки та перспективи дослідження (2013)
Ільницький М. - Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драма самоідентифікації (2013)
Середа О. - Перші публічні декламації поезій Тараса Шевченка та шевченківські "вечерниці” в Галичині (2013)
Голик Р. - Голос душі: українські молитовники й стереотипи релігійної культури в Галичині (2013)
Ільницький Д. - Культурна картографія життєвого світуБогдана Ігоря Антонича: дитинство (2013)
Борчук С. - Участь Юрія Іванова-Меженка в підготовці "Української Радянської Енциклопедії” 1957–1965 років (2013)
Головко О. - "Червенські гради” в політичному житті слов’ян Центральної та Східної Європи (IX – перша третина XI століття) (2013)
Войтович Л. - Угорська політика галицьких князів часів Данила Романовича і Лева Даниловича (1205–1301) (2013)
Книш Я. - Монети Галицько-Волинської держави (2013)
Зазуляк Ю. - Кримінальне судочинство та міжстанові відносини в Руському воєводстві XV століття (2013)
Гуль О. - Владна еліта Львова в кінці XV – на початку XVI століття (2013)
Татьяніна Ю. - Барокові панегірики Атанасію Шептицькому в контексті релігійної культури першої половини XVIII століття: автори і контексти створення (2013)
Паславський І. - Невідомий документ про становище Львівського Успенського братства в 70-х роках ХVІІІ століття (2013)
Райківський І. - Участь наддніпрянських діячів у виданні української преси в Галичині в 1860-х роках (2013)
Білий Д. - Галичина і Кубань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Створення спільного національно-культурного простору (2013)
Пашук В. - Історичні відомості в перших виданнях "Просвіти” (2013)
Руда О. - Методика навчання історії в народних школах Галичини (1867–1918) (2013)
Яковлєв Ю. - Микола Ковалевський і РУРП у Галичині (1890–1897) (2013)
Королько А. - Межі Покуття в історико-краєзнавчих та етнографічних дослідженнях XIX – початку XXI століття (2013)
Чорновол І. - Дискурс колонізації, теорія фронтиру та історіографія України (2013)
Колб Н. - Суспільно-політична діяльність греко-католицького парафіяльного духовенства в Галичині у 90-х роках ХІХ століття (2013)
Кісь Н. - Ставлення Католицької Церкви до поширення соціалістичних ідей в галичині на початку XX століття: революція соціальної доктрини церкви (2013)
Мартинюк О. - "Настрій виборців спокійний, шкідливої діяльності не виявлено”: вибори в IV Державну думу на матеріалах жандармських та адміністративних звітів Київського генерал-губернаторства (2013)
Бахановіч Н. - Ідэйна-мастацкія пошукі Ежы Жулаўскага ў асяроддзі галіцыйскай інтэлігенцыі (2013)
Лиса М. - Діяльність товариства "Взаїмна поміч галицьких і буковинських вчителів” у контексті культурно-освітнього життя Галичини (1905–1914) (2013)
Патер І. - Галичани в Союзі визволення України (2013)
Шульгата Н. - Співпраця Андрія Жука з галицькими та наддніпрянськими політемігрантськими інституціями (2013)
Синенький В. - Іван Карпинець у визвольних змаганнях українців (1914–1923) (2013)
Панфілова Т. - Структури українського громадянського суспільства Східної Галичини на прикінцевому етапі Першої світової війни (2013)
Орлевич І. - Повернення Ставропігійського музею до Львова в контексті протистояння русофілів та українофілів (2013)
Котов С. - Відновлення діяльності українського спортивного товариства "Сокіл-батько” в Галичині на початку 1920-х років (2013)
Соляр І. - "Інтеграція” галицьких українців до Польської держави (1920–1939). (Рецензія на монографію К. К. Федевича "Галицькі українці у Польщі. 1920–1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920–1930-ті рр.)”. – Київ: Основа 2009. – 280 с.) (2013)
Малець О. - Діяльність Української радикальної партії – Української соціалістично-радикальної партії в робітничому соціалістичному інтернаціоналі (2013)
Зуляк І. - "Просвіта” і радянофільський рух у Східній Галичині міжвоєнного періоду (2013)
Безсмертний А. - Громадсько-політична діяльність львівських купців у 1920–1930-х роках XX століття (2013)
Зайцев О. - Концепція інтегрального націоналізму в історіографії українського націоналістичного руху міжвоєнної доби (2013)
Зуляк М. - Націоналізм і його бачення Антоном Крушельницьким (2013)
Мосійчук Т. - Боротьба УНДО з утраквізацією освіти в Галичині (2013)
Пасіцька О. - Культурно-освітня діяльність українських робітничих організацій Галичини в 1920–1930-х роках (2013)
Горбачик О. - Історія Галичини в наукових розвідках Матвія Стахіва (2013)
Мисак Н. - Українська інтелігенція в Галичині наприкінці XIX – на початку XX століття: до питання взаємовідносин із владою (2013)
Піх О. - Українсько-польські наукові відносини в міжвоєнний період (2013)
Стасюк О. - Облаштування підпільних друкарень ОУН (2013)
Сумко А. - Цэнзура як інстытут рэгулявання кнігавыдавецкай дзейнасцю БССР (1920–30-я гг.) (2013)
Труба Р. - Омелян Терлецький і боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського (2013)
Малець Н. - Утвердження комуністичної влади на Закарпатті (1945–1950) (2013)
Нестайко М. - Громадсько-політична активність мистецтвознавців Львова (середина 1960-х – середина 1980-х років) (2013)
Ґеник М. - Українсько-польське примирення в політичній думці Івана Лисяка-Рудницького (2013)
Лапан Т. - Соціологічні центри радянського періоду у Львові (2013)
Кривошей Д. - Власть и культура Беларуси: трансформация модели взаимодействия в новейшее время (1991–2010) (2013)
Шумилович Б. - Відмовляючись від соціалізму: альтернативні простори Львова 1970–2000-х років (2013)
Жерноклеєв О. - Терціарії в підпіллі: мирянські організації УГКЦ на Прикарпатті в 70–80-х роках ХХ століття (2013)
Ігнатенко О. - Львівська мисткиня Стефанія Шабатура: сучасний погляд на кримінальну справу 1972 року (2013)
Субботін В. - Передумови легалізації Греко-Католицької Церкви в УРСР на зламі 80–90-х років XX століття (2013)
Луцький О. - Інститут суспільних наук АН УРСР у другій половині 80-х – на початку 90-х років ХХ століття: пошуки нових орієнтирів (2013)
Сімків О. - Діяльність Української Гельсінської спілки в царині формування історичної пам’яті (1988−1990) (2013)
Батюк Т. - Святкування ювілеїв Львівської академічної гімназії в діаспорі у другій половині XX століття (2013)
Муравський О. - Виборча кампанія 1990 року до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади: особливості Західноукраїнського регіону (2013)
Апальков М. - Військова призовна кампанія 1990–1991 років на Львівщині в контексті діяльності Львівської обласної ради першого демократичного скликання (2013)
Курас А. - Національна безпека України: зовнішньополітичний аспект (2013)
Баранник В. В. - Нумерация связных двоичных структур в двумерном полиадическом пространстве, Слободянюк А. В. (2008)
Барсов В. И. - Методы сжатия табличных цифровых данных в модулярной арифметике (2008)
Бархударян М. В. - Аналіз математичного апарату визначення якості функціонування суміщених радіотехнічних систем в умовах впливу загальних неузгоджень (2008)
Батуринський М. П. - Оптимізація просторового розміщення на місцевості обзорної РЛС як елементу системи радіолокаційної розвідки, Свистунов Д. Ю. (2008)
Белевщук Я. О. - Методи розрахунку характеристик розсіяння антен наземних засобів протиповітряної оборони в сантиметровому діапазоні (2008)
Бескоровайный В. В. - Эвристическая процедура для методов оптимизации топологии систем с радиально-узловыми структурами, Соболева Е. В. (2008)
Бодянский Е. В. - Непозиционное кодирование в задачах нейросетевого прогнозирования временных рядов, Удовенко О. С. (2008)
Віткін Л. М. - Комп’ютерний синтез та дослідження імітаційних моделей експлуатації ЗВТ, пристосованих до реальних умов застосування, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А. (2008)
Войтов В. А. - Методика оценки остаточного ресурса главного редуктора транспортно-боевого вертолета, Чернявский В. Н. (2008)
Жилин Е. И. - Обнаружение изображений космических объектов в системах распределенной обработки результатов астрофизических исследований (2008)
Кандрачук И. В. - Расчет звукового поля, формируемого системой цилиндрических пьезокерамических преобразователей и экрана (2008)
Катков К. А. - Способ определения координат потребителя спутниковой радионавигационной системы при использовании трех навигационных космических аппаратов и псевдоспутника в центре Земли, Колезнев И. А., Петров Н. Г. (2008)
Качур Л. Н. - Синтез недвоичных дискретных сигналов с улучшенными свойствами и оценка их параметров (2008)
Кашаев И. А. - Аспекты реализации имитационного тренажера штурмана самолета АН-26Ш, Смык С. И., Пугачёв Р. В., Петров В. Н. (2008)
Кучук Г. А. - Асимптотический анализ очередей высокоскоростных телекоммуникационных сетей, Можаев А. А., Коваленко А. А. (2008)
Логвиненко М. Ф. - Моделювання дії джерел завад в дискретних бінарних каналах зв’язку, Під'ячий Г. Ю., Світличний В. А. (2008)
Лукин В. В. - Визуальное качество зашумленных оптических изображений при их сжатии с потерями, Пономаренко Н. Н., Зряхов М. С., Кривенко С. С. (2008)
Минервин Н. Н. - Влияние флуктуаций фронта помеховой волны на эффективность ее подавления корреляционным компенсатором в радиотехнических системах приморского базирования, Карлов В. Д., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В., Луковский О. Я. (2008)
Орлов С. В. - Метод расчета нестационарного температурного поля сферического обтекателя антенны перспективных сверхзвуковых летательных аппаратов (2008)
Полениця П. В. - Рекомендації щодо удосконалення управління артилерією загальновійськової частини в умовах оборони морського узбережжя під час застосування противником РЕП, Трофименко П. Є., Коплик І. В., Сорокоумов Г. В. (2008)
Пантелеева И. В. - К вопросу о необходимости использования автоматического повторного включения элементов электрических сетей, Немченко Н. П. (2008)
Полянский А. С. - Динамическая нагруженность силовой передачи тяговой гусеничной машины при трогании с места, Хворост А. Г. (2008)
Приходько С. И. - Метод блокового частотного декодирования сверточных кодов, Штомпель Н. А., Бушримас А. В. (2008)
Репнікова Н. Б. - Синтез цифрових систем управління з ПnД-регуляторами, Федулова В. Ю., Богодьорова Т. Я. (2008)
Ругаль А. І. - Автоматизація ремонту батарей складеної конструкції з використанням комп'ютерних систем символьної математики, Жилін В. А. (2008)
Семенов С. Г. - Дослідження особливостей та методів захисту інформаційних комп’ютерних мереж від СПАМ, Гриньов Д. В., Малишев О. А. (2008)
Смирнов А. А. - Анализ и сравнительное исследование перспективных направлений развития цифровых телекоммуникационных систем и сетей, Босько В. В., Мелешко Е. В. (2008)
Тімочко О. І. - Визначення параметрів, що впливають на вибір метода наведення винищувача на повітряну ціль, Королюк Н. О., Науменко М. В., Бакуменко Б. В. (2008)
Харченко В. С. - Модель информационно-технического состояния компьютерной системы, Одарущенко О. Н. (2008)
Антоненко Н. С. - Методы и устройства защиты радиотехнических систем от мощных электромагнитных излучений, Сачук И. И. (2008)
Антощенков В. Н. - Математическое моделирование разгона сельскохозяйственного агрегата с активными рабочими органами, Шевченко И. А. (2008)
Маковейчук О. М. - Методи математичної морфології, Худов Г. В. (2008)
Паржин Ю. В. - О фундаментальном свойстве невыразимости репрезентативных формальных систем (2008)
Андрощук О. С. - Підтримка прийняття рішень з управління органами охорони державного кордону на основі правил (2008)
Киселёва Я. Г. - Методология и инструментальные средства создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений в приложении к задачам предупреждения и ликвидации лесных пожаров (2008)
Кустов М. В. - Исследование огнетушащей эффективности эмульсий на основе воды с добавками электролитов, Калугин В. Д. (2008)
Вишняк В. Ю. - Структурный анализ агротехнологий в растениеводстве, Лебедев С. А. (2008)
Дорохов А. В. - Нечетко-множественное моделирование при принятии логистических решений на фармацевтическом рынке (2008)
Дубницький В. Ю. - Визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни, Самородов Б. В. (2008)
Котов А. С. - Метод анализа комплексного плана научно-технического проекта, Косенко В. В., Завизиступ Ю. Ю. (2008)
Лисенко Д. Э. - Методы многокритериального оценивания при принятии решений по управлению социальными объектами, Пономаренко В. П., Лисенко Э. В. (2008)
Краснобаев В. А. - Метод экспресс-диагностки оценки тяжести состояния пострадавших с тупыми травмами поджелудочной железы, Нессонова М. Н. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Ляска В. - Між Прагою, Києвом та Ґнєзно. Zeriuane/zuireani "географа баварського”: до проблеми етнопотестарних структур Волині у ранньому Середньовіччі (2014)
Вілкул Т. - "В лѣто 6360. Поча ся прозывати руская земля”. Початковi статтi повісті временних літ та новгородського літопису (2014)
Шаповалов Г. - "…Прийшов Святослав у пороги…” (2014)
Забашта Р. - Фресковий образ святого Онуфрія великого в Софії Київській: історико-іконографічний вимір (2014)
Мусин А. - Анна Киевская: между историографией и историей (2014)
Чугаєва І. - Давньоруський Любеч на сторінках літописів (2014)
Савицький В. - Нагрудні мініатюрні хрести та підвіски з хрестами Княжої Доби у збірці Любомльського краєзнавчого музею (2014)
Скочиляс І. - Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій Княжої Доби. Спроба реконструкції за "рукописом Кишки” та сфраґістичними пам’ятками (2014)
Федунків З. - Городище Княжої Доби Чернелиця ІV: результати попередніх досліджень, Поліщук Л., Нагірний В. (2014)
Терський С. - Топографія храмів Княжої Пересопниці (2014)
Пилипчук Я. - Історичні фантоми на берегах Меотиди та Понту (ХІІ–ХІІІ століття) (2014)
Бойко В. - Бойові та похідні порядки галицького і волинського військ у XIII–XIV століттях (2014)
Стасюк А. - Участь Ордену францисканців у переговорах Романовичів з папством у 40-х роках ХІІІ століття (2014)
Александрович В. - Два стилі найстарших ікон Перемишля (2014)
Бубенок О. - Коли і хто заснував місто Черкаси? (2014)
Паршин І. - Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття? (2014)
Івашко Р. - Становлення Римо-католицької єпископської та митрополичої катедр у королівстві Русі в середині XIV – на початку XV століття (2014)
Sperka J. - Panowie z zubrzy. Z dziejów szlachty ruskiej pochodzenia śląskiego w XV wieku (2014)
Гупало В. - Історія дослідження городища літописного Звенигорода і його околиць у ХІХ столітті (2014)
Войтович Л. - Спірні питання Галицько-Волинської історії: відкриття дискусії (2014)
Папа І. - "Переуявлення” Старокиївської держави (2014)
Петегирич В. - Цінний каталог знахідок з археологічних досліджень літописного Червена. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy / Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog / Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra / Червень – град між Сходом і Заходом . Каталог виставки. – Tomaszów Lubelski; Leipzig; Lublin; Rzeszów, 2012. – 449 s. + 43 tabl. (2014)
Щодра О. - Руський елемент в угорському королівстві до кінця XIV століття. Волощук М. "Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / Відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 496 с. (2014)
Горда-Цибко О. - Пам’ятки Княжої Доби на археологічно-бібліографічній виставці Ставропігійського інституту у Львові 1888–1889 років (2014)
Ковальчук Є. - Мистецтво княжої Волині на сторінках нового видання "Історії українського мистецтва” (2014)
Анотації (2014)
Абызова Л. В. - Власть и общественное сознание: манипулятивные возможности демократии (2014)
Айтов С. Ш. - Когнітивна парадигма синергетики та пізнавальні підходи історичної антропології (2014)
Андреева О. Н. - Онтологические основания культуры в контексте трансцендентального коституирования бытия (2014)
Андруцька Я. В. - Страх як екзистенційна основа філософських поглядів мислителів епохи Київської Русі (2014)
Афанасьєв О. І. - Пояснення в гуманітаристиці: суб’єктивність, наративність, науковість (2014)
Басич Ю. М. - Сучасний танець та місце традиційної танцювальної символіки в українській хореографії (2014)
Боревой М. Б. - Критические размышления об украинском гуманитарном образовании в условиях глобализации (2014)
Борисова Ю. В. - Привилегии в системе социального неравенства: этико-философский и правовой аспекты (2014)
Бугайов В. І. - Сучасні символи в контексті ноосферної концепціїї "минуле - теперішнє - майбутнє" В.Вернадського (2014)
Волинець О. О. - Антропологічні засади соціальної доктрини католицизму (2014)
Гладій А. Л. - Філософія впливу кіберпростору на психологічні властивості сучасних суспільств (2014)
Доній Н. Є. - Самотність як територія ризику суспільного життя людини (2014)
Дрогунов С. В. - Истина в эволюционной эпистемологии: триединий подход к проблеме анализа и интерпретации (2014)
Дубініна В. А. - Філософська концептуалізація систем освіти Китаю (2014)
Журба М. А. - Віртуальна реальність релігії (2014)
Ібрагімов М. М. - Філософсько-світоглядна парадигма в подоланні кризи у теорії фізичної культури і спорту (2014)
Карпова С. Г. - Кризисное мышление российской религиозной философии конца XIX – начала ХХ века (2014)
Кобетяк А. Р. - Трансформація конфесійної структури українського суспільства та ризики міжцерковних конфліктів (2014)
Левченко А. В. - Закони діалектики в контексті синергетичної парадигми розвитку (2014)
Личковах В. А. - Софіологія Сергія Кримського на тлі української філософії етнокультури (2014)
Макогонова В. В. - Про роль літератури в історії російської філософії (досвід рефлексії вітчизняних мислителів першої половини ХХ сторіччя) (2014)
Малахова О. М. - Цінності культури в умовах глобалізації (2014)
Мацышина И. В. - Меланхолия как контроль над эмоциями (2014)
Мелещук А. А. - Відмінності в синтезі західницьких та слов’янофільських ідей в історіософії Ф.Достоєвського та Вол.Соловйова (2014)
Окороков В. Б. - Дискурсивные игры богов и антропологические формы именования (2014)
Осетрова О. О. - Н. А. Бердяев: экзистенциально-психоаналитический аспект исследования феномена самоубийства (2014)
Писная Ю. В. - Смысл жизни и самоубийство: кореляция понятий в российськой философской мысли XIX – первой половины XX веков (2014)
Райхерт К. В. - Чарльз Вильям Моррис и прагматика логики (2014)
Рославіцька Х. Р. - Духовність як основа гуманістичного ідеалу у творчості Лесі Українки (2014)
Русул О. В. - Свобода самореалізації в умовах інформаційного суспільства (2014)
Тимо О. С. - Відношення до Іншого у філософії Е.Левінаса: паралелі з духовною традицією іудаїзму (2014)
Філяніна Н. М. - Пізнання та цінування природи в контексті екологічної та антропологічної кризи (2014)
Чечельницкий А. В. - Проблема рациональности в современном обществе (2014)
Шаталович А. М. - Переосмысления католической концепции брака в контексте аджорнаменто (2014)
Більовський О. А. - Національна безпека як предмет соціально-філософського аналізу (2014)
Джилавян А. С. - Внутриполитические эфекты реализации неоосманской внешней политики Турции (2014)
Докаш О. Ю. - Кадрова політика формування органів влади та управління західних областей УРСР на завершальному етапі Другої Світової війни в контексті ефективності політичного функціонування сталінського тоталітарного режиму (2014)
Іщенко І. В. - Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічні складова (2014)
Ключник Р. М. - Локальное измерение политических кризисов (2014)
Козачук О. О. - Політика США щодо індіанців у 20-ті - 60-ті рр. ХХ ст. (2014)
Кондратенко О. Ю. - Цілі та засоби забезпечення російського "м’якого впливу" на євразійському просторі (2014)
Конон Н. Є. - Особливості функціонування неурядових організацій України (на матеріалах дослідження Творчого центру Каунтерпарт) (2014)
Кузеванов В. М. - Политологические проблемы трагической взаимосвязи духовной культуры и украинского революционного марксизма (2014)
Осадчук І. Ю. - Політична культура суспільства як чинник президенціалізації напівпрезидентських систем правління у Білорусі (1996-2013) та Казахстані (1995-2013) (2014)
Пилипенко О. В. - Громадські рухи як чинник динамізації суспільних трансформацій (2014)
Пуйо Г. І. - "Європа-фортеця" як різновид європейської імміграційної політики (2014)
Сенкевич Г. А. - Соблюдение политической корректности как один из способов проявления толерантности (2014)
Толочко О. В. - Многопартийность: сущность, предпосылки возникновения и функциональная специфика (2014)
Третяк О. А. - Партійно-ідеологічні засади публічної сфери політики: відстоювання позицій чи монологічне навіювання? (2014)
Ворчакова І. Є. - Регіональний лобізм як один з демократичних інститутів політичної системи США (2014)
Закіров М. Б. - П. Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри (2014)
Полянська В. Ю. - Політична практика в Латинській Америці крізь призму політико-естетичного підходу (2014)
Борисова В. О. - Мультиплікатори розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Величко О. Н. - Проблемные вопросы целостности терминологических подсистем международного словаря по метрологии, Гордиенко Т. Б. (2009)
Дойников А. С. - Презентация РМГ 91 – 2009 "ГСИ. (2009)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений: эволюция нормативной базы и основных подходов, Водотыка С. В. (2009)
Малецкая О. Е. - Разработка методологических основ оценивания неопределенности измерений при калибровке средств измерительной техники, Москаленко М. В., Олейник А. Е., Прокопов А. В. (2009)
Варша З. Л. - Функция сдвинутого косинуса – альтернатива нормальному распределению, Корчински Е. М. (2009)
Дорожовець М. М. - Проблеми практичного опрацювання результатів спостережень при їх взаємній кореляції (2009)
Захаров И. П. - Особенности оценивания неопределенности измерения при выражении входных величин в децибелах, Шевченко Н. С. (2009)
Игнаткин В. У. - Оценивание неопределенности при выборе оптимального количества измерений и класса точности средств измерительной техники, Виткин Л. М., Литвиненко В. А., Белый О. И. (2009)
Коцюба А. М. - Парадокс з аномально високим значенням коефіцієнту кореляції під час розрахунку сумарної стандартної невизначеності (2009)
Кошевая Л. А. - Неопределенность результатов испытаний. (2009)
Мельник С. И. - Теоретико-информационный подход к анализу измерительных данных и оценке их неопределенности (2009)
Novikov V. V. - Some considerations about validity of a Monte-Carlo method for evaluating measurement uncertainty, Timoshenko Yu. A. (2009)
Сергиенко М. П. - Неопределенности динамических характеристик при их взаимном пересчете (2009)
Яремчук Н. А. - Анализ методов оценивания неопределенности косвенного измерения при нелинейности модельного уравнения, Галёвская М. В. (2009)
Доброва В. Е. - Валидация методики изучения влияния дестабилизирующих факторов на модели костного мозга крыс, Должикова Е. В., Колесник Е. С., Степанова Е. А. (2009)
Иванен Р. И. - Оценка расширенной неопределенности результатов межлабораторного эксперимента по методу спектрального анализа никеля по ГОСТ 6012 (2009)
Латипов В. Б. - Оценивание неопределенности результатов измерения теплопроводности влажных текстильных материалов, Хакимов О. Ш. (2009)
Maksimov I. - pH traceability system in Japan, Ohata M., Hioki A., Chiba K. (2009)
Полищук А. А. - Применение основных способов оценки неопределенности измерений в практике химической лаборатории, Мозолевская Т. Н., Полищук К. А. (2009)
Пономарев Ю. В. - Неопределенность измерения основных параметров нестационарного газового потока в измерительном трубопроводе газоизмерительной станции, Назаренко Ю. В., Борисенко В. П. (2009)
Азаров А. В. - Метод статистического моделирования при изучении влияния расширенной неопределенности на риски заказчика и изготовителя метрической резьбы, Войчишен А. Л., Корсун В. И., Пацера С. Т. (2009)
Безрук В. М. - Совместное обнаружение, пеленгование и распознавание радиоизлучений с учетом неопределенности измерений параметров сигналов, Чеботов А. В. (2009)
Кадацкая О. И. - Исследование неопределенности измерения однократных временных интервалов метода пакетного совпадения (2009)
Мельник С. И. - Оценка предельной разрешающей способности в микроволновой сканирующей микроскопии, Слипченко Н. И. (2009)
Жарко Ю. Г. - Оценивание неопределенности измерений при определении уровня радиоэлектрических помех, вызываемых системами зажигания автотранспортных средств, Захаров И. П., Слипченко Е. Н., Сорока Е. П. (2009)
Зиньковский В. Н. - Оценивание неопределенности измерения мультиметра на базе цифровой обработки сигналов, Крюков М. А., Руженцев И. В., Сакало С. Н. (2009)
Князев В. В. - Анализ составляющих бюджета неопределенности результатов метрологической аттестации эталона РЭМП (2009)
Руженцев И. В. - Уменьшение неопределенности измерений параметров СВЧ-сигналов, Козлов Ю. В., Копоть М. Н. (2009)
Стадник Б. І. - Термоелектричні перетворювачі., Яцишин С. П. (2009)
Surdu M. N. - Peculiarities of the uncertainty determination for vector quantities reproduction and transfer, Lameko А. L., Akhmadov S. A., Surdu D. M. (2009)
Туз Ю. М. - Похибки та невизначеність еталону одиниці електричної напруги від 0,001 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц, Добролюбова М. В., Артюхова Ю. В. (2009)
Belousov V. I. - Necessity and feasibility of inter-universitiesknowledge generation base for research and education in general and fundamental physics, Degtyarev I. I., Ezhela V. V., Zenin O. V., Kiyanov Yu. V., Larin V. N., Lugovsky K. S., Lugovsky S. B., Tikhonin F. F., Tkachenko N. P. (2009)
Пашкевич І. Д. - Впровадження оцінювання невизначеності вимірювань в метрологічних та вимірювальних лабораторіях Збройних Сил України, Шевкун С. М. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Болгов Н. - К истории средневекового Боспора (2013)
Диба Ю. - Літописні свідчення про заснування міста Володимира наприкінці Х століття: Володимир на Лузі чи Владімір на Клязьмі? (2013)
Гаврилишин М. - Київський слід у біографії англійського принца Едварда вигнанця (2013)
Волощук М. - Iobagio zubuzlaus de villa checher castri de ung, онуки боярина Судислава та проблема етнічної ідентифікації населення східних комітатів Угорщини в ХІ–ХІІІ століттях (2013)
Могаричев Ю. - О "Крымской Хазарии” в XI–XII веках (2013)
Миська Р. - Звенигород на Дністрі: історіографічний міф чи літописне місто (2013)
Селицкий А. - Фрески святых князей-мучеников в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (2013)
Баран О. - Мешканці міських осередків у системі управління Галицько-Волинської держави (2013)
Adamovyč V. - Rus v českych kronikach 13–14 storočia (2013)
Ляска В. - Districtus podhorayensis: до проблеми територіальної організації Галицько-Волинського порубіжжя у XIII–XIV століттях (2013)
Jusupović A. - Bojar czy książę? "Uzurpacje” Wołodysława kormiliczicza w narracji kroniki Halickowołyńskiej (2013)
Войтович Л. - Відносини галицько-волинських князів з Литвою (2013)
Паславський І. - Римська політика князя Данила Романовича в 30-х роках ХІІІ століття (2013)
Buko A. - Rezydencja książęca na "Wysokiej Gorce” w Chełmie w świetle wynikow badań archeologicznych z lat 2010–2012, Dzieńkowski T., Gołub S. (2013)
Майоров О. - Коли й вiд кого князь Данило Романович відібрав Дорогичин? (2013)
Грущинський Я. - Тевтонсько-польська війна 20–40-х років ХІV століття і королівство Русі (2013)
Гардi Д. - Кілька нових зауважень до походу угорського палатина Віллерма Другета "in ruteniam” навесні 1340 року (2013)
Білялов С. - Хаджі-герай – перший кримський хан (2013)
Лисейко Я. - Міграція руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття (2013)
Папа І. - Проблеми Княжої Доби на сторінках журналу "Rossica Antiqua” (2013)
Лісін Д. - Українська та зарубіжна історіографія про вплив вікінгів на розвиток ранньої державності у сусідніх народів на прикладі ірландського суспільства (2013)
Терський C. - Історико-археологічне вивчення літописної пересипниці (2013)
Гордієнко Д. - "Слово о полку Ігоревім” на сторінках часопису "Сіверянський Літопис” (1995–2012) (2013)
Александрович В. - Не зовсім звичайна монографія "незвичайного князя” Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич, володар, воїн, дипломат: У 2 т. – Біла Церква, 2011. – Т. 1–2 (2013)
Войтович Л. - Портрет князя Володислава Опольського на повний зріст. Sperka J. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401). – Krakow, 2013. – 508 s. (2013)
Анотації (2013)
Лепіх Я. І. - Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Стан і перспективи, Литовченко В. Г., Сминтина В. А. (2014)
Ткач М. В. - Роль двофотонних електронних переходів у роботі квантових лазерів, Сеті Ю. О., Бойко І. В., Паньків М. В. (2014)
Гордиенко Ю. Е. - Основы высоколокальной СВЧ сенсорики, Бондаренко И. Н., Лепих Я. И., Проказа А. М. (2014)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: роль електростатики й контактів у концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2014)
Препелиця Г. П. - Хаотична динаміка нелінійних процесів в атомних і молекулярних системах в електромагнітному полі і напівпровідникових та волоконно-лазерних пристроях: нові підходи, одноманітність і краса хаосу, Глушков О. В., Лепiх Я. I., Буяджі В. В., Терновський В. Б., Заїчко П. О. (2014)
Литвиненко В. Я. - Квантова ефективність, оптичні і рекомбінаційні втрати в тонкоплівкових сонячних елементах на основі Cu(In,Ga)Se2, Косяченко Л. А., Маслянчук О. Л. (2014)
Микитюк Т. І. - Оптимізація оптичних характеристик тандемного сонячного елемента CdMgTe/Cu(In,Ga)Se2, Косяченко Л. А., Mathew X., Фодчук І. М., Кульчинський В. В., Маслянчук О. Л. (2014)
Дудченко О. Є. - Біосенсори для визначення деяких найпоширеніших вуглеводів, Пєшкова В. М., Солдаткін О. О., Дзядевич С. В. (2014)
Борщак В. А. - Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-CuxS, Сминтина В. А., Бритавський Є. В. (2014)
Маркіна О. М. - Термографічне дослідження телевізійної відеокамери з ПЗЗ-матрицею, Дунаєвський В. І., Маслов В. П., Качур Н. В. (2014)
Персоналії. До 80-ліття Стахіри Йосипа Михайловича (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Зданевич Л. - Використання кейс-стаді як інтерактивного методу взаємодії в процесі підготовки майбутніх вихователів (2014)
Войтович І. - Використання синергетичного підходу у навчанні майбутніх учителів інформатики (2014)
Оршанський Л. - Проблеми, пріоритетні напрями та завдання вітчизняної професійної освіти (2014)
Хоменко В. - Дослідження загальнонаукових підходів до побудови моделей змісту навчання в ракурсі розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Савченко М. - Модель гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку (2014)
Онофрійчук Л. - Ретроспектива проблеми підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2014)
Бартків О. - Суб’єктність педагога: теоретичний аналіз проблеми, Дурманенко Є. (2014)
Терещук Д. - Стратегії ведення переговорів як необхідна складова змісту навчання міжкультурної компетентності студентів європейського вишу (2014)
Кошелєв О. - Проведення ділових ігор при вивченні курсу "Основи наукових досліджень” (2014)
Лучкевич В. - Розвиток франкомовної граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей, Паньків У. (2014)
Карапузова Н. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи з математики (2014)
Павленко Л. - Методика розв’язання прикладних задач з використанням комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних (2014)
Скрипченко І. - Використання тренажерів, що імітують скальний рельєф для підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту на практичних заняттях з дисципліни "Туризм” (2014)
Сеньків С. - Закономірності сполучуваності п’ятьох приголосних фонем в інтервокальній позиції (2014)
Чернєга О. - Модель формування професійної компетентності бакалавра-викладача практичного навчання в галузі економіки у вищому навчальному закладі (2014)
Жигірь В. - Напрями удосконалення професійної підготовки менеджера освіти у ВНЗ (2014)
Зайченко Н. - Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю у країнах Латинської Америки: соціальні виклики, особливості розвитку (2014)
Левицька Л. - Домашнє читання як складовий компонент навчання іноземної мови в середній школі (2014)
Смалиус Л. - Інноваційні освітні технології у фаховій підготовці майбутніх психологів (2014)
Красильникова Г. - Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах (2014)
Грушева А. - Результати діагностики рівнів значущості управлінської компетентності у майбутній професійній діяльності економістів (2014)
Скварок О. - Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання у вищій школі як шлях до формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя (2014)
Кізин І. - Використання концептуальних положень та ідей Едварда Жарського у сучасній педагогічній практиці (2014)
Швачка Л. - Умови розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Мисик О. - Педагогічна практика як чинник формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2014)
Бобак О. - Засади сімейного виховання дошкільників в Україні у ІІ-й половині ХХ ст (2014)
Михаць Р. - Музично-сценічна творчість Михайла Вербицького (до 200-от літнього ювілею композитора), Михаць М. (2014)
Редчук Р. - Сучасний погляд на проблему формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Матвійчук Л. - Теоретичні підходи до проблеми фахової підготовки засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Курилович А. - До питання дослідження екологічного виховання молодших школярів (друга половина XX ст. ) (2014)
Суділовська М. - Освітня діяльність Дмитра Чижевського: празький період (2014)
Марко М. - Теоретичні засади формування математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування освіти (2014)
Омельчук О. - Використання методу творчих проектів у профільному навчанні старшокласників художнього оброблення матеріалів (2014)
Немченко С. - Особливості підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління (2014)
Кугай Н. - До питання про методологічну компетентність майбутнього вчителя математики (2014)
Колесник І. - Теоретико-методологічні аспекти педагогічної системи А. С. Макаренка (2014)
Гончарова С. - Вивчення теми "Наближені методи розв’язання рівнянь і нерівностей” на факультативних заняттях з математики в школі, Конопля В. (2014)
Кошелєв П. - Структура особистості управлінської організованості керівників ЗНЗ (2014)
Стасєв Ю. В. - Метод визначення та усунення похибок у системах космічного зв'язку та управління (2009)
Пєвцов Г. В. - Теоретичні основи побудови автоматичної багатопозиційної радіолокаційної системи виявлення – функціонального ураження радіоелектронних засобів аеродинамічних цілей, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Резніченко А. І. (2009)
Баранник В. В. - Метод сборки изображений на основе структурного двоичного декодирования архитектурных кодовых конструкций, Слободянюк А. В. (2009)
Барсов В. И. - Метод обнаружения и исправления ошибок в модулярной арифметике (2009)
Батуринський М. П. - Оцінювання якості виявлення та супроводження засобами активної радіолокації аеродинамічних об’єктів з урахуванням особливостей їх конструкції та параметрів польоту, Свистунов Д. Ю. (2009)
Гнатюк Д. В. - Использование шейдеров в 3D программировании при создании собственных алгоритмов визуальных эффектов, Холодная З. Б. (2009)
Голян Н. В. - Программные средства автоматизированного проектирования пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов, Шабанов-Кушнаренко Ю. П. (2009)
Гризо А. А. - Аналіз стану й перспектив розвитку засобів вогневого ураження РЛС РТВ, Невмержицький І. М., Купрій В. М., Пантус П. В. (2009)
Иванов В. К. - Мобильный комплекс для исследования радиолокационных характеристик полей сельскохозяйственных культур, Марыкивский О. Е., Силин А. О. (2009)
Казаков Е. Л. - Анализ целесообразности использования ложных целей для прорыва противоракетной обороны противника оперативно-тактическими ракетами, Казаков А. Е. (2009)
Кандрачук И. В. - Взаимодействие плоской акустической волны с антенными решетками с экранами (2009)
Каракулов А. Н. - Фрактальное сжатие изображений в градациях серого с использованием модифицированного генетического алгоритма, Удовенко С. Г. (2009)
Карлов В. Д. - Влияние числа элементов в антенной решетке на изменения коэффициентов отражения в СВЧ трактах взаимными связями излучателей, Петрушенко Н. Н., Свитенко Н. И. (2009)
Кононов В. Б. - Аналіз методів оцінювання економічної ефективності стандартизації, Коваль О. В. (2009)
Краснобаев В. А. - Основы методики повышения эффективности использования ресурсов цифровых сетей передачи данных интегрированного обслуживания, Савченко С. В. (2009)
Кузнецов А. А. - Вероятностная модель синтеза нелинейных узлов замен блочных симметричных криптографических средств защиты информации, Московченко И. В. (2009)
Кучук Г. А. - Обзор подходов к выбору временных шкал при проведении анализа очередей, Можаєв О. О., Коваленко А. А. (2009)
Макеев В. И. - Метод расчета характеристик рассеивания неуправляемых вращающихся и оперенных реактивных снарядов, Грабчак В. И., Трофименко П. Е., Пушкарев Ю. И. (2009)
Малышенко Ю. И. - Функция распределения дождевых капель по размерам для миллиметрового и терагерцового диапазонов радиоволн, Роенко А. Н. (2009)
Олейник Ю. А. - Влияние силы ветра на отклонение ракеты от точки цели, Кожушко Я. Н., Балабуха А. С. (2009)
Ольховиков С. В. - Определение параметров химических источников тока частотным методом (2009)
Пантєлєєва Н. М. - Порівняльний аналіз складності реалізації методу додавання на основі взаємної компенсації переносів, Рудницький В. М., Бєсєдіна С. В. (2009)
Пантєлєєва І. В. - До питання дослідження методів оцінки параметрів електричних сигналів електроенергетичних об’єктів, Сотніков О. А. (2009)
Певнев В. Я. - Анализ протоколов многоадресной аутентификации без обеспечения неотрекаемости, Торяник В. В., Торяник Е. В., Халимов Г. З. (2009)
Поляков В. П. - Информационная технология компрессирования цветоразностных изображений на основе выявления апертур, Калашник Д. Н. (2009)
Репнікова Н. Б. - Застосування пакета MatLab для побудови моделей та дослідження оптимальних по швидкодії систем управління, Сідорова Т. М., Архипенко В. О., Петрухно О. В. (2009)
Рубан И. В. - Методологические основы идентификации модели для решения задачи сегментации изображений в переменных условиях получения данных, Смеляков К. С., Науменко Н. И. (2009)
Сиора А. А. - Концепция создания системы обработки информации и управления объектами критического применения на основе использования модулярной системы счисления, Харченко В. С., Краснобаев В. А. (2009)
Супрун Т. C. - Компараторная идентификация динамических линейных систем, описываемых семействами предикатов (2009)
Тарасюк О. М. - Анализ избыточности протоколов стека TCP/IP, Горбенко А. В., Газал М. С. (2009)
Ясинский Ю. А. - Разработка системы мониторинга низковольтных асинхронных электродвигателей, Левандовский М. В., Минко А. Н. (2009)
Голованова М. А. - Информационная технология определения границ эффективности вариантов технологических процессов в условиях неопределенности исходных данных (2009)
Груздо И. В. - Повышение качества программного проекта за счет управления рисками (2009)
Тупкало С. В. - Язык процессного бизнес-моделирования ЯМТ(TML), Тупкало В. Н. (2009)
Віткін Л. М. - Розроблення ефективної методики створення адаптивних навчальних курсів в рамках освітньої корпоративної інтегрованої системи управління, Лемешко Т. А. (2009)
Сеченко М. Ю. - Автоматизація проектування документообігу учбового процесу, Голян В. В., Калиниченко О. В. (2009)
Сидоренко І. І. - Практична спрямованість на заняттях з вищої математики як засіб розвитку пізнавальної активності курсантів (2009)
Бондаренко А. О. - Метод створення тонкоплівочного термокомпенсаційного тензоперетворювача, Коновченко О. О. (2009)
Важинская А. А. - Структура измерений в интегральных сетях массового обслуживания (2009)
Гаценко А. С. - Аналіз аналогових генераторів синусоїдних сигналів, Ніколенко О. М. (2009)
Лисечко В. П. - Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3х3, Шевцов Є. П. (2009)
Макогон О. А. - Нові інформаційні технології у розвитку систем зв’язку, Зверєв С. М. (2009)
Олійник А. С. - Метод вимірювання частоти з проміжним перетворенням напруга-частота, Юрченко В. М. (2009)
Рыгина В. Е. - Разработка рекомендаций по формированию цветового окружения военнослужащих для снижения их психологического напряжения (2009)
Сейтасанов С. Е. - Аналіз електромагнітних перешкод вимірювальних приладів, Романюк Д. І. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Більчук В. М. - Методичні підходи забезпечення переваги в операції при прийнятті рішення на її управління в умовах визначенності та невизначеності (2009)
Баранов В. Л. - Методика синтезу ШІМ-управління виконавчим двигуном силового слідкувального приводу, Молодецький Б. В. (2009)
Брежнев Е. В. - Метод прогнозирования оценки риска с использованием нечеткого вывода, Адаменко А. А. (2009)
Вовк А. И. - Метод анализа сигналов на выходае канала фазового детектирования когерентно-импульсной РЛС на фазовой плоскости с использованием сигнатур метрического порядка, при распознавании типа движущихся целей, Фатеев А. С., Пащенко Р. Э. (2009)
Войтович С. А. - Формалізований опис знань про процес відбору джерел вогневих засобів Повітряних Сил, Литвиненко М. І., Павленко М. А. (2009)
Гороховатский В. А. - Исследование мер структурного соответствия компонентных объектов (2009)
Дуденко С. В. - Алгоритм быстрого преобразования Фурье Гуда-Томаса в конечных полях для усеченного вектора, Алексеев С. В., Добровольский В. В. (2009)
Журавський Ю. В. - Оцінювання ефективності радіоподавлення систем радіозв’язку в умовах невизначеності координат приймачів (2009)
Звиглянич С. Н. - Оценка качества телекоммуникационной сети, Изюмский Н. П., Шокин М. Г. (2009)
Иванец М. Г. - Метод определения пространственно-временных характеристик облучателя короткоимпульсной зеркальной антенны, Иванец Г. В., Литовченко Д. М., Власик С. Н. (2009)
Карлов В. Д. - Возможности применения непараметрических методов обнаружения маневра цели, Петрушенко Н. Н., Челпанов А. В. (2009)
Ковкін В. В. - Розпізнавання повітряних об'єктів в системах підтримки прийняття рішень (2009)
Ломоносов С. Е. - Анализ критерия оценки точности сопровождения группировки разведывательных космических аппаратов при малопунктной системе измерительных средств контроля космического пространства (2009)
Мартинчук О. О. - Методика вибору поляризаційного режиму роботи радіолокаційного засобу розвідки повітряного простору в залежності від сигнально-завадової обстановки, Флоров О. Д., Гребенюк О. П. (2009)
Обод И. И. - Синтез квазиоптимального обнаружителя трасс воздушных объектов запросными системами наблюдения единой информационной сети, Заволодько А. Э. (2009)
Пащенко Р. Е. - Аналіз рухомих іоносферних збурень, які викликані стартом ракети-носія, з використанням показника Херста, Карлов Д. В., Медвецький С. В. (2009)
Пономаренко Н. Н. - Быстрая кластеризация в многомерном пространстве для задач поиска подобия (2009)
Прасол И. В. - Особенности проектирования цифровых слуховых аппаратов на основе речевых процессоров, Нечипоренко А. С. (2009)
Радванская Л. Н. - Метод ситуационного управления в адаптивной компьютеризированной системе тестирования обучаемых, Лещенко И. Е., Чепурная Ю. В. (2009)
Репнікова Н. Б. - Алгоритм синтезу самоналагоджувальних систем управління з моделлю, Писаренко А. В., Лобода О. В., Хомій А. М. (2009)
Сапига Н. Н. - Снижение потерь электроэнергии в энергосистеме путём замены нерегулируемых компенсирующих устройств на регулируемые, Буданов П. Ф., Захарова Т. Н. (2009)
Свистунов Д. Ю. - Способи цифрового запису та відтворення радіолокаційних сигналів оглядових радіолокаторів старого парку (2009)
Серая О. В. - Анализ немарковской системы обслуживания с отказами (2009)
Дубницкий В. Ю. - Нелинейное оценивание параметров производственной функции Кобба-Дугласа, Савченко А. А. (2009)
Криводубский О. А. - Прогнозирование процессов биосорбции серебра, Новаковская А. О. (2009)
Палагін В. В. - Адаптація методу максимізації полінома для оцінки параметрів випадкових величин за статистично залежною вибіркою, Івченко О. В. (2009)
Рудницький В. М. - Синтез математичних моделей пристроїв декодування інформації для криптографічних систем, Бабнко В. Г. (2009)
Адаменко М. І. - Теоретичні основи та методи забезпечення своєчасного виявлення надзвичайної ситуації шляхом підбору систем спостереження та сповіщення за критерієм максимальної безвідмовності (2009)
Говаленков С. В. - Применение взрывного способа для борьбы с лесными пожарами, Дубинин Д. П. (2009)
Каратаев Р. Г. - Цели и задачи системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан в пограничной сфере (2009)
Овчаренко М. И. - Комплексный мониторинг окружающей среды Андрияшевского газоконденсатного месторождения НГДУ ”Полтаванефтегаз”, Кулишова И. В. (2009)
Віткін Л. М. - Якість, як головний фактор подолання кризи, Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2009)
Дорохов О. В. - Визначення параметрів імітаційної моделі обслуговування покупців в аптечному закладі, Удовиченко І. К., Дорохова Л. П. (2009)
Котов А. С. - Метод прогнозирования изменений в графике работ научно-технического проекта (2009)
Титарчук А. О. - Системний підхід при створенні концептуальної моделі технологічної машини-автомата, Махинько М. В. (2009)
Чалый С. Ф. - Реорганизация бизнес-процессов при управлении социально-экономическими объектами с учетом неопределенности исходной информации, Пономаренко В. П. (2009)
Чумаченко И. В. - Формализация принципа осуществимости цели в приложении к задаче согласованного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, Витюк В. А., Лысенко А. А. (2009)
Хроніка та інформація (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Приймак В. - Гнучкість національного та регіональних ринків праці України, Ковалевич Н. (2009)
Папієв М. - Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні (2009)
Кір'ян Т. - Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи, Куліков Ю. (2009)
Баранова Н. - Удосконалення соціальних стандартів у системі соціального забезпечення, Поляк Н. (2009)
Мандибура В. - "Людський капітал": об'єктивна економічна реальність чи ідеологема? (2009)
Кушніренко В. - Капіталізація землі та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України (2009)
Бондарчук К. - Основні напрями соціального захисту населення в умовах підвищення цін на споживчі товари та послуги (2009)
Воронін О. - Вклад найманих працівників у результати діяльності підприємства, Пастух О. (2009)
Новікова О. Ф. - "Людський потенціал: механізми збереження та розвитку", Амоша О. І., Антонюк В. П. (2009)
Суков Г. С. - "Управление развитием персонала на машиностроительном заводе. Теория и практика", Тупик И. Я. (2009)
Василенко В. - Кластерний аналіз забезпечення соціальними трансфертами споживчого бюджету домогосподарств, Бурлуцький С. (2009)
Кухтик Т. - Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи, Ашиткова Я. (2009)
Червінська Л. - Розвиток системи матеріального стимулювання сільськогосподарської праці, Мала С. (2009)
Грішнова О. - Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв'язок з іншими формами капіталу, Полив'яна Н. (2009)
Костишина Т. - Моніторинг мотиваційного механізму на підприємствах споживчої кооперації України (2009)
Корчевна О. - Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: комплексний підхід, Кир'янова О. (2009)
Петрова Т. - Стан та проблеми регулювання зовнішніх трудових міграцій в Україні (2009)
Терець В. - Тенденції депопуляції в Україні, її регіональні особливості та соціально-економічні наслідки (2009)
Тумакова С. - "Государственное регулирование национального рынка рабочей силы: институциональные предпосылки и направления развития" (2009)
Петрушина Т. - "Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен" (2009)
Асланова Р. - Модель совместного сосуществования цивилизаций: компаративный подход к практике Востока и Запада (2014)
Баранівський В. Ф. - Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем (2014)
Бех Ю. В. - Діалектика в оцінюванні персоналу організації, Гордієнко О. О. (2014)
Бець С. М. - Філософсько-антропологічний аналіз функцій моди (2014)
Бучин А. П. - Положение человека в потребительском обществе (2014)
Волинець О. О. - Католицька церква про війну, мир і загальне благо (2014)
Дмитренко К. С. - Комунікативна раціональність і контекстуальність аргументації (2014)
Дондюк А. М. - Феноменологична редукція – когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека (2014)
Захарчук О. Ф. - Капитализм в современном обществе, Ярош О. М. (2014)
Захарчук О. Ф. - Містичне і наукове в неоплатонічній концепції Ніколи Кузанського, Ярош О. М. (2014)
Ибрагимов М. М. - Спорт как манифестация "телесного образа мира" (2014)
Калуга В. Ф. - Розум як інструмент пізнання та впорядкування дійсності: його властивості (2014)
Каргаполова Є. В. - Социокультурный потенциал современного российского региона: опыт теоретического и эмпирического исследования (2014)
Кобзар І. М. - Роль метафори у створенні образів сучасного інформаційного суспільства (2014)
Крапівник Г. О. - Злочин і злочинець у культурних рефлексіях детективного жанру (2014)
Красіков М. С. - Пiдходи до визначення поняття інформаційного суспільства (2014)
Лисенко О. В. - Вселенське православ’я та його український вимір (2014)
Матвієнко І. С. - Соціально-філософська концепція Еріха Фромма (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал страху в посмодерністську епоху (2014)
Мовчан М. М. - Страх в онтологічному вимірі (2014)
Мудрак В. І. - Особистість в світі інформації: філософсько- соціальний аспект розвитку вищої освіти (2014)
Пасічник О. С. - Релігійна антропологія як навчальна дисципліна на пострадянському просторі (2014)
Пашковский О. С. - Формы проявления антикультового движения (2014)
Райхерт К. В. - Социология логики: понятия и эпистемологические рамки (2014)
Роєнко В. О. - Форми і сфери прояву соціальних стереотипів в умовах кіберпростору та поза його межами (2014)
Ромадикіна В. С. - Конфлікт як соціально- психологічний феномен: спроба философського осмислення його сутності (2014)
Сердюк О. О. - Соціально-філософська рефлексія феномену споживання (2014)
Соболєвський П. А. - Принцип кооперації і імплікатури спілкування як основні поняття інференційної прагматики Пола Грайса (2014)
Соколовський О. Л. - Християнська наука: суспільно-духовні витоки, особливості віровчення (2014)
Соломаха І. Г. - Віра як об’єкт філософського дискурсу (2014)
Теліженко Л. В. - Перспективи подолання антропологічної кризи: постнекласичний підхід (2014)
Титар О. В. - Концепт "глобалізація" у контексті національних і регіональних культур: Слобожанщина в глобалізованому світі (2014)
Туренко О. С. - Соціальне вчення св. Августина – вартості земного порозуміння й шляхи до ідеальної спільності (2014)
Ходус О. В. - Приватность как самостоятельная проблема и предмет научного аналіза (2014)
Чаплыгин А. К. - Колыба новой духовности или "Бермудский триугольник"?, Сук Е. Е. (2014)
Янковський С. В. - Соціально-культурні універсалії, цінності та соціокультурні світи сучасності у контексті проблеми синтезу мистецтв як феномена постмодерної культури (2014)
Асланов Е. - Хронополитический подход к процессам полмтической модернизации как новый метод анализа (2014)
Білоконь О. С. - "М’яка сила" Китаю як інструмент формування нового міжнародного порядку (2014)
Білокопитова Н. І. - Соціально-політичні паралелі тюркського та перського суспільства (2014)
Блажиєвська Р.-М. О. - Проблема Гібралтару в іспано-британських відносинах та шляхи її врегулювання (2014)
Васильченко О. М. - Війна як засіб формування ідентичності (2014)
Віннічук О. В. - Інституційний дизайн лобізму в умовах демократії (2014)
Вовк С. О. - Політичні наслідки громадянських війн: проблеми класифікації (2014)
Грушецький Б. П. - Болгарська діаспора у зовнішній політиці Республіки Болгарія (1992- 2013 рр.) (2014)
Даценко В. С. - Принципи лібералізму і проблема націотворення у політичній філософії І.П. Лисяка-Рудницького (2014)
Дзюба Р. М. - Термінологічна невизначенність практики плейсбрендингу в політичному вимірі (2014)
Емінов Р. Д. - Основні риси сучасної стратегічної політики США на пострадянському просторі: геополітичний аспект (2014)
Жувака И. А. - Институционализация международного сотрудничества в рамках геополитического проекта циркумполярной цивилизации (2014)
Заславська О. О. - Політичний ритуал як механізм втілення політичної міфотворчості (2014)
Кавилін О. А. - Політична участь як об’єкт політико-правового дослідження (2014)
Кіянка І. Б. - Латиноамериканський популізм: випадок аргентинського "перонізму" (2014)
Козак Т. М. - Теорія лінгвістичного імперіалізму як рекція на глобальне поширення англійської мови (2014)
Козьма В. В. - Добробут нації -- кючовий елемент сталого розвитку (2014)
Кондратенко О. Ю. - Геополітичний статус сучасної Росії: політико-економічний аспект (2014)
Королевська А. В. - Політична толерантність в Україні у відносинах системи "суспільство-влада" (2014)
Косяк О. Я. - Метафорична казка як елемент політичного міфу у структурі символізації політичного простору (2014)
Ланюк Є. Ю. - Естетика політичних теорії західноєвропейського Середньовіччя (2014)
Лендьел Р. - Громадянське суспільство в Україні: етнополітичний аспект (2014)
Лікарчук Д. С. - Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів (2014)
Лопата М. - Особливості когабітації президента та коаліційних урядів у прем’єр-президентських системах країн Вишеградської четвірки (2014)
Машура Х. А. - Суверенітет у конституціях держав-членів Європейського Союзу (2014)
Пуйо Г. І. - Етапи формування спільної міграційної політики країн-членів ЄС (2014)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія як чинник розвитку сучасних політичних партій (2014)
Семчишин С. І. - Феміністський аналіз ролі держави та суверенітету в міжнародних відносинах (2014)
Сокур О. В. - Взаємовідносини Україна - ЄС: у пошуках ідеальної моделі співпраці (2014)
Тіт О. Г. - Локальні політичні партії в Україні (2014)
Цирфа Ю. А. - Роль культурної складової зовнішньополітичної ідентичності держави в процесі формування модерної системи міжнародних відносин (2014)
Цурканова И. А. - Демократический политический процесс как фактор структурных изменений в системе исполнительной власти в современной Украине (2014)
Щолокова Г. В. - Глобалізаційний дискурс: основні риси (2014)
Ханстантинов В. О. - Належне врядування як умова формування культури толерантності (2014)
Бабенко А. В. - Прогнозирующе-диагностирующая рекуррентная нейро-фаззи сеть в задаче контроля потребления электроэнергии, Бодянский Е. В., Попов С. В., Слипченко Е. В. (2009)
Белевщук Я. О. - Застосування ідеально відбиваючих панелей і радіопоглинаючих покриттів для зниження радіолокаційної помітності наземної техніки (2009)
Белоконь Е. Н. - Вопросы применения взаимнообратных соединений резисторов, Науменко А. М. (2009)
Буданов П. Ф. - Разработка модуля программного обеспечения в автоматизированных системах контроля и учёта электроэнергии для решения задач энергосбережения, Лучков В. С., Шалыгин Д. Н., Есина Т. В., Вольпов Е. И. (2009)
Егорова О. Ю. - Анализ работы газоразрядных ламп с пускорегулирующими аппаратами разных типов, Кушнарёва Ю. Н. (2009)
Залужний Р. М. - Методологія вибору системи зв’язку для забезпечення доставки корегуючої навігаційної інформації споживачам, Пермяков О. Ю., Лаврінчук О. В. (2009)
Кадигроб С. В. - Организация технического обслуживания многоэлементной системы с учетом динамики приоритетов, Серая О. В. (2009)
Карлов В. Д. - Анализ свойств оценок ошибок фазовращателей при диагностике малоэлементных фазированных антенных решеток, Окунев О. А., Петрушенко Н. Н., Свитенко Н. И. (2009)
Катунін А. М. - Основні напрямки створення лазерних бойових систем, Сидоренко Р. Г., Авчінніков Є. О. (2009)
Коняхин Г. Ф. - Некоторые вопросы разработки автогенераторов хаотических колебаний радиодиапазона, Клевец С. И., Верещагин В. Л., Лутай С. Н. (2009)
Курський Ю. С. - Моделювання акустичних ефектів у динамічних умовах (2009)
Манко Г. И. - Методы оценки информационной неопределенности средств измерений, Шевчук Н. С., Минакова Н. А., Лещенко Е. В. (2009)
Минухин С. В. - Подходы к организации планирования распределением ресурсов в GRID-системах (2009)
Миронов В. А. - Экспериментальные исследования распределения числа выбросов радиолокационного сигнала отраженного от морской поверхности (2009)
Олейник Ю. А. - Отклонение ракеты от плоскости стрельбы под воздействием силы ветра, Кожушко Я. Н., Орлов С. В. (2009)
Орленко В. М. - О простейших компонентах обратного вторичного излучения движущихся объектов, Потелещенко П. В., Ширман Я. Д. (2009)
Пенкин Ю. М. - Моделирование излучения фрактального сигнала тонким линейным вибратором, Белогорцева Л. Ю., Холодов В. И. (2009)
Печенин В. В. - Потенциальная точность цифровой обработки фазовых измерений, маскируемых аддитивным нормальным шумом, Сарамолки А. Р. (2009)
Печкін А. М. - Оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями (2009)
Пустовойтов П. Е. - Формирование самоподобного случайного процесса с заданными свойствами, Ящук Н. И. (2009)
Раковская Н. Х. - Об устойчивости агрегата промышленного транспорта при деформируемости рельса вместе с основанием рельсового полотна (2009)
Рассомахин С. Г. - Синтез элементарных сигналов при использовании времяимпульсной модуляции в каналах с ограниченной полосой частот (2009)
Рудницький В. М. - Модель уніфікованого пристрою криптографічного перетворення інформації, Бабенко В. Г. (2009)
Саух В. М. - Освітні портали і проблеми інформаційного взаємообміну у формі метаописів, Велікжанін Г. В. (2009)
Сорока Л. С. - Вероятностная модель формирования нелинейных узлов замен для симметричных криптографических средств защиты информации, Кузнецов А. А., Московченко И. В., Исаев С. А. (2009)
Торба А. А. - Методы статистической обработки случайных сигналов (2009)
Тоцкий А. В. - Частотно-временной анализ нестационарных многочастотных сигналов (2009)
Ясинский Ю. А. - Разработка структурно-следственной схемы диагностических параметров подшипников электрических машин, Левандовский М. В., Минко А. Н. (2009)
Білощицький А. О. - Інформаційна технологія планування обсягів навчальної роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредитації, Білощицька С. В. (2009)
Волк М. А. - Структура программного комплекса имитационного моделирования элементов GRID -систем для научных исследований (2009)
Заволодько А. Э. - Прогнозирование результатов футбольных матчей на основе нечеткого многокритериального анализа, Рыщенко М. И. (2009)
Фролов М. Ю. - Обзор и анализ основных систем автоматизации документооборота (2009)
Лебедєв А. Т. - Математична модель руху комбінованого посівного агрегату у складі трактора ХТЗ-150К-09 та сівалки прямої сівби АПП-6 при впливі оператора на рульове керування, Антощенков Р. В. (2009)
Садовий К. В. - Статистична математична модель динамічних модуляційних характеристик з урахуванням кіл керування частотами кварцового генератора (2009)
Кораблёв Н. М. - Дифференциальная диагностика аллергодерматозов с использованием адаптивной модели нечеткого вывода, Сорокина И. В., Макогон А. Э. (2009)
Мінка С. В. - Екологічний захист територій шляхом використання золошлаків ТЕС у технології виробництва залізобетону, Єршова Н. М. (2009)
Рудницький В. М. - Математичне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду при проведенні збору інформації по пожежі, Шостак І. В., Дядюшенко О. О. (2009)
Віткін Л. М. - Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України, Лапач С. М., Хімічева Г. І. (2009)
Поморцева Е. Е. - Разработка бизнес-плана с использованием специализированного программного обеспечения (2009)
Толкунова Ю. Н. - Экспертная система поиска аналога для мультипроекта создания сложной техники, Дружинин Е. А. (2009)
Тупкало С. В. - Методика композиции системы бизнес-процессов предприятия на основе принципа сбалансированности бизнес-метрик управления (2009)
Коваль А. В. - Анализ информационно-расчётной системы сбора и отображения технологической информации о продукции военного назначения (2009)
Городецкая Е. С. - Анализ экологического мониторинга в Украине (2009)
Немченко І. В. - Аналіз основних типів волоконно-оптичних датчиків, Ольшевський І. П. (2009)
Кусняк О. В. - Проблеми застосування інтелектуальних датчиків температури, Науменко А. М. (2009)
Чехута С. О. - Аналіз оперативного методу вимірювання параметрів гармонічного сигналу, Богомолов В. А. (2009)
Пантелеева И. В. - Определение метода измерения электрических и магнитных параметров цилиндрических токопроводящих деталей, Калмыков А. П. (2009)
Калашян А. А. - Анализ методов защиты информации в системах беспроводной связи стандарта 802. 11 (2009)
Габузян Х. М. - Аналіз систем економічної безпеки на підприємствах (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Почтовий М. М. - Стадії, критерії ефективності, форми та функції правової політики держави: співвідношення понять у загальній теорії держави і права (2014)
Lotyuk O. - the relation between civil society and the state in European Union, Turkey and Ukraine (2014)
Галущенко Г. В. - Роль судів вищої інстанції щодо застосування іноземного права (2014)
Матвійчук А. О. - Відшкодування шкоди, завданої порушенням особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище: проблемні питання (2014)
Буцько О. В. - Витоки, історія кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (2014)
Волкова Т. І. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст.249 КК України (2014)
Звоненко О. О. - Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (2014)
Мельниченко В. Л. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України (2014)
Ольховенко О. І. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2014)
Орлов Ю. В. - Соціально-правова обумовленість злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2014)
Савенкова Т. Г. - Предмет злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2014)
Ілляшенко О. В. - Стан та тенденції незаконної торгівлі органами та тканинами людини в Україні (2014)
Самодін А. В. - Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих (2014)
Симчук А. С. - Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року (2014)
Потильчак О. І. - Добір та підготовка суддів: аналіз міжнародно-правових актів зарубіжного та відчизняного законодавства (2014)
Рапаєва М. В. - Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії (2014)
Сервецький І. В. - Екстремологія нова галузь юридичної науки: історичний аспект (2014)
Лунячек В. Е. - Розвиток теорії управління освітою в Україні і світі в новітній період (після 1991 р.) (2014)
Гайдученко С. О. - Інституалізація організаційної культури в публічному управлінні (2014)
Котуков О. А. - Феномен глобалізації та його вплив на сучасне державне управління (2014)
Червякова О. В. - Зміна принципів і пріоритетів державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Статівка Н. В. - Подолання дисбалансу на молодіжному ринку праці методами державного регулювання, Батюк А. А. (2014)
Андреєв С. О. - Ключові чинники деструктивного впливу на стабільність єдиної державної системи цивільного захисту (2014)
Гончаренко М. В. - Сутність фінансового механізму реалізації стратегії сталого розвитку території (2014)
Кравченко С. Г. - Державний архітектурно-будівельний контроль як засіб державної політики розвитку урбанізованих територій (2014)
Олефіренко О. В. - Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні (2014)
Колєнов О. М. - Напрямки вдосконалення механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні (2014)
Горецький А. І. - Формування державних механізмів розвитку рекреаційної сфери (2014)
Костенко В. О. - Актуалізація процесу вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України (2014)
Коваленко Н. В. - Державно-приватне партнерство як елемент інституціоналізації сучасного ринку нерухомості (2014)
Бєлова Л. О. - Реформування системи управління освітою за умови децентралізації місцевого самоврядування (2014)
Наконечний В. В. - Місто як об’єкт державного управління: теоретичний аспект (2014)
Козаченко Ю. П. - Місцеві фінанси як важливий ресурс місцевого самоврядування: теоретичний підхід (2014)
Кутьков В. П. - Формування програми соціально-економічного розвитку регіону на принципах маркетингу (2014)
Парамонов А. О. - Проблеми теорії та методології територіальної організації влади в Україні (2014)
Дрешпак В. М. - Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні, Титаренко О. М. (2014)
Даудова Г. В. - Соціальний контроль над діяльністю органів влади: політико-управлінський аспект (2014)
Стрельцов В. Ю. - Еволюція підходів до управління інтеграційними процесами (2014)
Васильєв О. С. - Реалізація державної політики у сфері формування представницьких органів влади в дисертаційних дослідженнях сучасних українських науковців (2014)
Гриневич В. В. - Інститут президентства та органи місцевого самоврядування в Україні: досвід і перспективи взаємодії (2014)
Коновалов Л. С. - Стандарти аудиту як складова механізму державного аудиту ефективності публічних коштів (2014)
Лазько О. М. - Проблеми етнополітики у класичних теоріях та в сучасних етнополітичних концепціях (2014)
Маленко Г. Ю. - Еволюція нормативно-правової бази в галузі забезпечення екологічної безпеки в Україні (2014)
Олефіренко С. В. - Особливості діяльності Державної реєстраційної служби України на сучасному етапі (2014)
Салієнко О. О. - Форми взаємодії законодавчої та виконавчої влад в України (2014)
Дорошенко В. С. - Економіка держави та фактори забезпечення її конкурентоспроможності (2014)
Орлов О. В. - Державна політика підготовки кадрів з попередження кіберзлочинності в Україні, Онищенко Ю. М. (2014)
Золотарьов В. Ф. - Зарубіжний досвід організаційного та кадрового забезпечення органів влади (2014)
Кузнецова М. В. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя модернізації державної служби України: зарубіжний досвід (2014)
Толкованов В. В. - Роль міжнародних організацій у забезпеченні доброго врядування і сталого розвитку в контексті розгортання процесів глобалізації та інтеграції (2014)
Криштанович М. Ф. - Державне регулювання нормативно-правових засад діяльності ОВС в сфері забезпечення національної безпеки України (2014)
Мирна Н. В. - Місце та роль транскордонного співробітництва в регіональному розвитку та інтеграційних процесах, Мирошниченко Т. В. (2014)
Хашиєва Л. В. - Множинна ідентичність: реалії глобалізованого суспільства (2014)
Хірамагомедов М. Г. - Напрямки трансформації механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в умовах інтеграційних процесів (2014)
Жадан О. В. - Пріоритетні напрямки державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2014)
Меляков А. В. - Деліберативна політика: теорія та практика застосування у вирішенні завдань гуманітарного розвитку (2014)
Афанасьєва Ю. В. - Чинники дисфункції сучасної української сім’ї як об’єкта державної демографічної політики (2014)
Лопатченко І. М. - Генезис системи соціальної підтримки дітей-сиріт у контексті сучасної соціальної політики Української держави (2014)
Россохатський П. М. - Основні напрями державного управління у сфері соціального захисту молоді (2014)
Титул, содержание (2003)
Москаленко В. В. - Информационная поддержка процесса выбора политики ценообразования коммерческого, Гнесь О. А. (2003)
Ротштайн А. - Прогнозирование результатов футбольных матчей с помощью нечетких моделей с генетической и нейронной настройками, Познер М., Ракитянская А. (2003)
Сергеев А. А. - Cовременные аппаратные и программные средства АСУ ТП (2003)
Лопатин В. В. - Проектирование системы экспресс диагностики динамического состояния системы "подъемный сосуд жесткая армировка", Копей Б. В. (2003)
Говоров Ф. П. - Оптимизация режимов систем электроснабжения городов, Говоров В. Ф., Верещук Б. М. (2003)
Замирец Н. В. - Конструкторско технологическая концепция механизма образования лазерного сварного соединения в узлах герметизации радиоэлектронных модулей для изделий космической и специальной техники, Котух В. Г., Цымбал А. М., Нестерцова С. А. (2003)
Замирец Н. В. - Результаты экспериментальных исследований технологических режимов герметизации корпусов датчиков из алюминиевых сплавов электронно лучевой сваркой, Котух В. Г., Нестерцова С. А. (2003)
Данилейко Н. И. - ОАО "Кременчугский завод дорожных машин". Пятидесятилетний опыт разработки и производства прогрессивного оборудования и систем управления для приготовления асфальтобетонных смесей (2003)
Tempus. Руководство для участия в программе (2003)
Лехан В. М. - Пілотний проект "Реформа медичного обслуговування": цілі та кроки реалізації, Гінзбург В. Г., Слабкий Г. О., Хобзей М. К., Крячкова Л. В., Шевченко М. В. (2010)
Пінчук І. Я. - Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання допомоги населенню похилого віку з вадами психічного здоров'я (2010)
Орлова Н. М. - Деякі територіальні особливості структурних перетворень в охороні здоров'я України, Корецький В. Л. (2010)
Гойда Н. Г. - Стан ресурсного забезпечення перинатальної допомоги в Житомирській області та шляхи його поліпшення, Парій В. Д., Донець В. Є. (2010)
Любінець О. В. - Втрачений життєвий потенціал населення України у 2008 році (2010)
Слабкий Г. О. - Характеристика загальних закономірностей здоров'я населення України, Пархоменко Г. Я., Кризина Н. П. (2010)
Гук А. П. - Закономірності смертності від травм голови та черепно-мозкових травм в Україні (2010)
Красовський К. С. - Вплив економічної кризи та зменшення споживання алкоголю на скорочення рівня смертності населення України у 2009 році (2010)
Хомич Л. С. - Вживання алкоголю під час вагітності: поширеність та можливі наслідки, Андрєєва Т.І., Салюк Т. О. (2010)
Дріянська В. Є. - Особливості цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну хворобу нирок IV-V ст. у додіалізному та діалізному періодах, Петрина О. П., Дудар І. О., Зограб'ян Р. О., Савченко В. С., Баран В. Е, Гончар Ю. І., Порошина Т. В., Драннік Г. М. (2010)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан та регіональні особливості мережі лікувальних закладів первинного рівня системи МОЗ України (аналіз динаміки за 2005-2009 рр.) (2010)
Олексюк O. Б. - Профіль запобіжної госпіталізації дітей з бронхіальною астмою (2010)
Ситенко О. Р. - Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації": результати виконання в 2009 році, Аксенова В.І., Смирнова Т.М. (2010)
Марков Ю. І. - Організація питання ведення летальних випадків на ранньому госпітальному етапі (2010)
Толстанов О. К. - Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики / сімейної медицини та перспективи поліпшення (2010)
Збитнева С. В. - Деякі показники ресурсного забезпечення та діяльності офтальмологічної служби України (2010)
Шкробанець І. Д. - Застосування методів наукового аналізу при прийнятті управлінських рішень (2010)
Бичков В. В. - Наукове обґрунтування організації екстреної медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах в умовах великого міста (2010)
Рингач Н. О. - Використання даних соціологічних досліджень з проблеми ВІЛ/СНІД для потреб державного управління (2010)
Якобчук А. В. - Можливості адаптації нормативної бази, що регулює надання дерматовенерологічної допомоги населенню України, до умов багатопрофільного лікувального закладу, Мацідонська І. В., Паппа І. В., Дріянська В. В. (2010)
Лехан В. М. - Аналіз задоволеності медичного персоналу якістю медичного обслуговування в акушерських стаціонарах, Гінзбург В. Г. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського