Паславський І. - Римська політика князя Данила Романовича в 30-х роках ХІІІ століття (2013)
Buko A. - Rezydencja książęca na "Wysokiej Gorce” w Chełmie w świetle wynikow badań archeologicznych z lat 2010–2012, Dzieńkowski T., Gołub S. (2013)
Майоров О. - Коли й вiд кого князь Данило Романович відібрав Дорогичин? (2013)
Грущинський Я. - Тевтонсько-польська війна 20–40-х років ХІV століття і королівство Русі (2013)
Гардi Д. - Кілька нових зауважень до походу угорського палатина Віллерма Другета "in ruteniam” навесні 1340 року (2013)
Білялов С. - Хаджі-герай – перший кримський хан (2013)
Лисейко Я. - Міграція руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття (2013)
Папа І. - Проблеми Княжої Доби на сторінках журналу "Rossica Antiqua” (2013)
Лісін Д. - Українська та зарубіжна історіографія про вплив вікінгів на розвиток ранньої державності у сусідніх народів на прикладі ірландського суспільства (2013)
Терський C. - Історико-археологічне вивчення літописної пересипниці (2013)
Гордієнко Д. - "Слово о полку Ігоревім” на сторінках часопису "Сіверянський Літопис” (1995–2012) (2013)
Александрович В. - Не зовсім звичайна монографія "незвичайного князя” Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич, володар, воїн, дипломат: У 2 т. – Біла Церква, 2011. – Т. 1–2 (2013)
Войтович Л. - Портрет князя Володислава Опольського на повний зріст. Sperka J. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401). – Krakow, 2013. – 508 s. (2013)
Анотації (2013)
Лепіх Я. І. - Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Стан і перспективи, Литовченко В. Г., Сминтина В. А. (2014)
Ткач М. В. - Роль двофотонних електронних переходів у роботі квантових лазерів, Сеті Ю. О., Бойко І. В., Паньків М. В. (2014)
Гордиенко Ю. Е. - Основы высоколокальной СВЧ сенсорики, Бондаренко И. Н., Лепих Я. И., Проказа А. М. (2014)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: роль електростатики й контактів у концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2014)
Препелиця Г. П. - Хаотична динаміка нелінійних процесів в атомних і молекулярних системах в електромагнітному полі і напівпровідникових та волоконно-лазерних пристроях: нові підходи, одноманітність і краса хаосу, Глушков О. В., Лепiх Я. I., Буяджі В. В., Терновський В. Б., Заїчко П. О. (2014)
Литвиненко В. Я. - Квантова ефективність, оптичні і рекомбінаційні втрати в тонкоплівкових сонячних елементах на основі Cu(In,Ga)Se2, Косяченко Л. А., Маслянчук О. Л. (2014)
Микитюк Т. І. - Оптимізація оптичних характеристик тандемного сонячного елемента CdMgTe/Cu(In,Ga)Se2, Косяченко Л. А., Mathew X., Фодчук І. М., Кульчинський В. В., Маслянчук О. Л. (2014)
Дудченко О. Є. - Біосенсори для визначення деяких найпоширеніших вуглеводів, Пєшкова В. М., Солдаткін О. О., Дзядевич С. В. (2014)
Борщак В. А. - Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-CuxS, Сминтина В. А., Бритавський Є. В. (2014)
Маркіна О. М. - Термографічне дослідження телевізійної відеокамери з ПЗЗ-матрицею, Дунаєвський В. І., Маслов В. П., Качур Н. В. (2014)
Персоналії. До 80-ліття Стахіри Йосипа Михайловича (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Зданевич Л. - Використання кейс-стаді як інтерактивного методу взаємодії в процесі підготовки майбутніх вихователів (2014)
Войтович І. - Використання синергетичного підходу у навчанні майбутніх учителів інформатики (2014)
Оршанський Л. - Проблеми, пріоритетні напрями та завдання вітчизняної професійної освіти (2014)
Хоменко В. - Дослідження загальнонаукових підходів до побудови моделей змісту навчання в ракурсі розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Савченко М. - Модель гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку (2014)
Онофрійчук Л. - Ретроспектива проблеми підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2014)
Бартків О. - Суб’єктність педагога: теоретичний аналіз проблеми, Дурманенко Є. (2014)
Терещук Д. - Стратегії ведення переговорів як необхідна складова змісту навчання міжкультурної компетентності студентів європейського вишу (2014)
Кошелєв О. - Проведення ділових ігор при вивченні курсу "Основи наукових досліджень” (2014)
Лучкевич В. - Розвиток франкомовної граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей, Паньків У. (2014)
Карапузова Н. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи з математики (2014)
Павленко Л. - Методика розв’язання прикладних задач з використанням комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних (2014)
Скрипченко І. - Використання тренажерів, що імітують скальний рельєф для підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту на практичних заняттях з дисципліни "Туризм” (2014)
Сеньків С. - Закономірності сполучуваності п’ятьох приголосних фонем в інтервокальній позиції (2014)
Чернєга О. - Модель формування професійної компетентності бакалавра-викладача практичного навчання в галузі економіки у вищому навчальному закладі (2014)
Жигірь В. - Напрями удосконалення професійної підготовки менеджера освіти у ВНЗ (2014)
Зайченко Н. - Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю у країнах Латинської Америки: соціальні виклики, особливості розвитку (2014)
Левицька Л. - Домашнє читання як складовий компонент навчання іноземної мови в середній школі (2014)
Смалиус Л. - Інноваційні освітні технології у фаховій підготовці майбутніх психологів (2014)
Красильникова Г. - Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах (2014)
Грушева А. - Результати діагностики рівнів значущості управлінської компетентності у майбутній професійній діяльності економістів (2014)
Скварок О. - Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання у вищій школі як шлях до формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя (2014)
Кізин І. - Використання концептуальних положень та ідей Едварда Жарського у сучасній педагогічній практиці (2014)
Швачка Л. - Умови розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Мисик О. - Педагогічна практика як чинник формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2014)
Бобак О. - Засади сімейного виховання дошкільників в Україні у ІІ-й половині ХХ ст (2014)
Михаць Р. - Музично-сценічна творчість Михайла Вербицького (до 200-от літнього ювілею композитора), Михаць М. (2014)
Редчук Р. - Сучасний погляд на проблему формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Матвійчук Л. - Теоретичні підходи до проблеми фахової підготовки засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Курилович А. - До питання дослідження екологічного виховання молодших школярів (друга половина XX ст. ) (2014)
Суділовська М. - Освітня діяльність Дмитра Чижевського: празький період (2014)
Марко М. - Теоретичні засади формування математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування освіти (2014)
Омельчук О. - Використання методу творчих проектів у профільному навчанні старшокласників художнього оброблення матеріалів (2014)
Немченко С. - Особливості підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління (2014)
Кугай Н. - До питання про методологічну компетентність майбутнього вчителя математики (2014)
Колесник І. - Теоретико-методологічні аспекти педагогічної системи А. С. Макаренка (2014)
Гончарова С. - Вивчення теми "Наближені методи розв’язання рівнянь і нерівностей” на факультативних заняттях з математики в школі, Конопля В. (2014)
Кошелєв П. - Структура особистості управлінської організованості керівників ЗНЗ (2014)
Стасєв Ю. В. - Метод визначення та усунення похибок у системах космічного зв'язку та управління (2009)
Пєвцов Г. В. - Теоретичні основи побудови автоматичної багатопозиційної радіолокаційної системи виявлення – функціонального ураження радіоелектронних засобів аеродинамічних цілей, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Резніченко А. І. (2009)
Баранник В. В. - Метод сборки изображений на основе структурного двоичного декодирования архитектурных кодовых конструкций, Слободянюк А. В. (2009)
Барсов В. И. - Метод обнаружения и исправления ошибок в модулярной арифметике (2009)
Батуринський М. П. - Оцінювання якості виявлення та супроводження засобами активної радіолокації аеродинамічних об’єктів з урахуванням особливостей їх конструкції та параметрів польоту, Свистунов Д. Ю. (2009)
Гнатюк Д. В. - Использование шейдеров в 3D программировании при создании собственных алгоритмов визуальных эффектов, Холодная З. Б. (2009)
Голян Н. В. - Программные средства автоматизированного проектирования пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов, Шабанов-Кушнаренко Ю. П. (2009)
Гризо А. А. - Аналіз стану й перспектив розвитку засобів вогневого ураження РЛС РТВ, Невмержицький І. М., Купрій В. М., Пантус П. В. (2009)
Иванов В. К. - Мобильный комплекс для исследования радиолокационных характеристик полей сельскохозяйственных культур, Марыкивский О. Е., Силин А. О. (2009)
Казаков Е. Л. - Анализ целесообразности использования ложных целей для прорыва противоракетной обороны противника оперативно-тактическими ракетами, Казаков А. Е. (2009)
Кандрачук И. В. - Взаимодействие плоской акустической волны с антенными решетками с экранами (2009)
Каракулов А. Н. - Фрактальное сжатие изображений в градациях серого с использованием модифицированного генетического алгоритма, Удовенко С. Г. (2009)
Карлов В. Д. - Влияние числа элементов в антенной решетке на изменения коэффициентов отражения в СВЧ трактах взаимными связями излучателей, Петрушенко Н. Н., Свитенко Н. И. (2009)
Кононов В. Б. - Аналіз методів оцінювання економічної ефективності стандартизації, Коваль О. В. (2009)
Краснобаев В. А. - Основы методики повышения эффективности использования ресурсов цифровых сетей передачи данных интегрированного обслуживания, Савченко С. В. (2009)
Кузнецов А. А. - Вероятностная модель синтеза нелинейных узлов замен блочных симметричных криптографических средств защиты информации, Московченко И. В. (2009)
Кучук Г. А. - Обзор подходов к выбору временных шкал при проведении анализа очередей, Можаєв О. О., Коваленко А. А. (2009)
Макеев В. И. - Метод расчета характеристик рассеивания неуправляемых вращающихся и оперенных реактивных снарядов, Грабчак В. И., Трофименко П. Е., Пушкарев Ю. И. (2009)
Малышенко Ю. И. - Функция распределения дождевых капель по размерам для миллиметрового и терагерцового диапазонов радиоволн, Роенко А. Н. (2009)
Олейник Ю. А. - Влияние силы ветра на отклонение ракеты от точки цели, Кожушко Я. Н., Балабуха А. С. (2009)
Ольховиков С. В. - Определение параметров химических источников тока частотным методом (2009)
Пантєлєєва Н. М. - Порівняльний аналіз складності реалізації методу додавання на основі взаємної компенсації переносів, Рудницький В. М., Бєсєдіна С. В. (2009)
Пантєлєєва І. В. - До питання дослідження методів оцінки параметрів електричних сигналів електроенергетичних об’єктів, Сотніков О. А. (2009)
Певнев В. Я. - Анализ протоколов многоадресной аутентификации без обеспечения неотрекаемости, Торяник В. В., Торяник Е. В., Халимов Г. З. (2009)
Поляков В. П. - Информационная технология компрессирования цветоразностных изображений на основе выявления апертур, Калашник Д. Н. (2009)
Репнікова Н. Б. - Застосування пакета MatLab для побудови моделей та дослідження оптимальних по швидкодії систем управління, Сідорова Т. М., Архипенко В. О., Петрухно О. В. (2009)
Рубан И. В. - Методологические основы идентификации модели для решения задачи сегментации изображений в переменных условиях получения данных, Смеляков К. С., Науменко Н. И. (2009)
Сиора А. А. - Концепция создания системы обработки информации и управления объектами критического применения на основе использования модулярной системы счисления, Харченко В. С., Краснобаев В. А. (2009)
Супрун Т. C. - Компараторная идентификация динамических линейных систем, описываемых семействами предикатов (2009)
Тарасюк О. М. - Анализ избыточности протоколов стека TCP/IP, Горбенко А. В., Газал М. С. (2009)
Ясинский Ю. А. - Разработка системы мониторинга низковольтных асинхронных электродвигателей, Левандовский М. В., Минко А. Н. (2009)
Голованова М. А. - Информационная технология определения границ эффективности вариантов технологических процессов в условиях неопределенности исходных данных (2009)
Груздо И. В. - Повышение качества программного проекта за счет управления рисками (2009)
Тупкало С. В. - Язык процессного бизнес-моделирования ЯМТ(TML), Тупкало В. Н. (2009)
Віткін Л. М. - Розроблення ефективної методики створення адаптивних навчальних курсів в рамках освітньої корпоративної інтегрованої системи управління, Лемешко Т. А. (2009)
Сеченко М. Ю. - Автоматизація проектування документообігу учбового процесу, Голян В. В., Калиниченко О. В. (2009)
Сидоренко І. І. - Практична спрямованість на заняттях з вищої математики як засіб розвитку пізнавальної активності курсантів (2009)
Бондаренко А. О. - Метод створення тонкоплівочного термокомпенсаційного тензоперетворювача, Коновченко О. О. (2009)
Важинская А. А. - Структура измерений в интегральных сетях массового обслуживания (2009)
Гаценко А. С. - Аналіз аналогових генераторів синусоїдних сигналів, Ніколенко О. М. (2009)
Лисечко В. П. - Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3х3, Шевцов Є. П. (2009)
Макогон О. А. - Нові інформаційні технології у розвитку систем зв’язку, Зверєв С. М. (2009)
Олійник А. С. - Метод вимірювання частоти з проміжним перетворенням напруга-частота, Юрченко В. М. (2009)
Рыгина В. Е. - Разработка рекомендаций по формированию цветового окружения военнослужащих для снижения их психологического напряжения (2009)
Сейтасанов С. Е. - Аналіз електромагнітних перешкод вимірювальних приладів, Романюк Д. І. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Більчук В. М. - Методичні підходи забезпечення переваги в операції при прийнятті рішення на її управління в умовах визначенності та невизначеності (2009)
Баранов В. Л. - Методика синтезу ШІМ-управління виконавчим двигуном силового слідкувального приводу, Молодецький Б. В. (2009)
Брежнев Е. В. - Метод прогнозирования оценки риска с использованием нечеткого вывода, Адаменко А. А. (2009)
Вовк А. И. - Метод анализа сигналов на выходае канала фазового детектирования когерентно-импульсной РЛС на фазовой плоскости с использованием сигнатур метрического порядка, при распознавании типа движущихся целей, Фатеев А. С., Пащенко Р. Э. (2009)
Войтович С. А. - Формалізований опис знань про процес відбору джерел вогневих засобів Повітряних Сил, Литвиненко М. І., Павленко М. А. (2009)
Гороховатский В. А. - Исследование мер структурного соответствия компонентных объектов (2009)
Дуденко С. В. - Алгоритм быстрого преобразования Фурье Гуда-Томаса в конечных полях для усеченного вектора, Алексеев С. В., Добровольский В. В. (2009)
Журавський Ю. В. - Оцінювання ефективності радіоподавлення систем радіозв’язку в умовах невизначеності координат приймачів (2009)
Звиглянич С. Н. - Оценка качества телекоммуникационной сети, Изюмский Н. П., Шокин М. Г. (2009)
Иванец М. Г. - Метод определения пространственно-временных характеристик облучателя короткоимпульсной зеркальной антенны, Иванец Г. В., Литовченко Д. М., Власик С. Н. (2009)
Карлов В. Д. - Возможности применения непараметрических методов обнаружения маневра цели, Петрушенко Н. Н., Челпанов А. В. (2009)
Ковкін В. В. - Розпізнавання повітряних об'єктів в системах підтримки прийняття рішень (2009)
Ломоносов С. Е. - Анализ критерия оценки точности сопровождения группировки разведывательных космических аппаратов при малопунктной системе измерительных средств контроля космического пространства (2009)
Мартинчук О. О. - Методика вибору поляризаційного режиму роботи радіолокаційного засобу розвідки повітряного простору в залежності від сигнально-завадової обстановки, Флоров О. Д., Гребенюк О. П. (2009)
Обод И. И. - Синтез квазиоптимального обнаружителя трасс воздушных объектов запросными системами наблюдения единой информационной сети, Заволодько А. Э. (2009)
Пащенко Р. Е. - Аналіз рухомих іоносферних збурень, які викликані стартом ракети-носія, з використанням показника Херста, Карлов Д. В., Медвецький С. В. (2009)
Пономаренко Н. Н. - Быстрая кластеризация в многомерном пространстве для задач поиска подобия (2009)
Прасол И. В. - Особенности проектирования цифровых слуховых аппаратов на основе речевых процессоров, Нечипоренко А. С. (2009)
Радванская Л. Н. - Метод ситуационного управления в адаптивной компьютеризированной системе тестирования обучаемых, Лещенко И. Е., Чепурная Ю. В. (2009)
Репнікова Н. Б. - Алгоритм синтезу самоналагоджувальних систем управління з моделлю, Писаренко А. В., Лобода О. В., Хомій А. М. (2009)
Сапига Н. Н. - Снижение потерь электроэнергии в энергосистеме путём замены нерегулируемых компенсирующих устройств на регулируемые, Буданов П. Ф., Захарова Т. Н. (2009)
Свистунов Д. Ю. - Способи цифрового запису та відтворення радіолокаційних сигналів оглядових радіолокаторів старого парку (2009)
Серая О. В. - Анализ немарковской системы обслуживания с отказами (2009)
Дубницкий В. Ю. - Нелинейное оценивание параметров производственной функции Кобба-Дугласа, Савченко А. А. (2009)
Криводубский О. А. - Прогнозирование процессов биосорбции серебра, Новаковская А. О. (2009)
Палагін В. В. - Адаптація методу максимізації полінома для оцінки параметрів випадкових величин за статистично залежною вибіркою, Івченко О. В. (2009)
Рудницький В. М. - Синтез математичних моделей пристроїв декодування інформації для криптографічних систем, Бабнко В. Г. (2009)
Адаменко М. І. - Теоретичні основи та методи забезпечення своєчасного виявлення надзвичайної ситуації шляхом підбору систем спостереження та сповіщення за критерієм максимальної безвідмовності (2009)
Говаленков С. В. - Применение взрывного способа для борьбы с лесными пожарами, Дубинин Д. П. (2009)
Каратаев Р. Г. - Цели и задачи системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан в пограничной сфере (2009)
Овчаренко М. И. - Комплексный мониторинг окружающей среды Андрияшевского газоконденсатного месторождения НГДУ ”Полтаванефтегаз”, Кулишова И. В. (2009)
Віткін Л. М. - Якість, як головний фактор подолання кризи, Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2009)
Дорохов О. В. - Визначення параметрів імітаційної моделі обслуговування покупців в аптечному закладі, Удовиченко І. К., Дорохова Л. П. (2009)
Котов А. С. - Метод прогнозирования изменений в графике работ научно-технического проекта (2009)
Титарчук А. О. - Системний підхід при створенні концептуальної моделі технологічної машини-автомата, Махинько М. В. (2009)
Чалый С. Ф. - Реорганизация бизнес-процессов при управлении социально-экономическими объектами с учетом неопределенности исходной информации, Пономаренко В. П. (2009)
Чумаченко И. В. - Формализация принципа осуществимости цели в приложении к задаче согласованного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, Витюк В. А., Лысенко А. А. (2009)
Хроніка та інформація (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Приймак В. - Гнучкість національного та регіональних ринків праці України, Ковалевич Н. (2009)
Папієв М. - Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні (2009)
Кір'ян Т. - Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи, Куліков Ю. (2009)
Баранова Н. - Удосконалення соціальних стандартів у системі соціального забезпечення, Поляк Н. (2009)
Мандибура В. - "Людський капітал": об'єктивна економічна реальність чи ідеологема? (2009)
Кушніренко В. - Капіталізація землі та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України (2009)
Бондарчук К. - Основні напрями соціального захисту населення в умовах підвищення цін на споживчі товари та послуги (2009)
Воронін О. - Вклад найманих працівників у результати діяльності підприємства, Пастух О. (2009)
Новікова О. Ф. - "Людський потенціал: механізми збереження та розвитку", Амоша О. І., Антонюк В. П. (2009)
Суков Г. С. - "Управление развитием персонала на машиностроительном заводе. Теория и практика", Тупик И. Я. (2009)
Василенко В. - Кластерний аналіз забезпечення соціальними трансфертами споживчого бюджету домогосподарств, Бурлуцький С. (2009)
Кухтик Т. - Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи, Ашиткова Я. (2009)
Червінська Л. - Розвиток системи матеріального стимулювання сільськогосподарської праці, Мала С. (2009)
Грішнова О. - Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв'язок з іншими формами капіталу, Полив'яна Н. (2009)
Костишина Т. - Моніторинг мотиваційного механізму на підприємствах споживчої кооперації України (2009)
Корчевна О. - Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: комплексний підхід, Кир'янова О. (2009)
Петрова Т. - Стан та проблеми регулювання зовнішніх трудових міграцій в Україні (2009)
Терець В. - Тенденції депопуляції в Україні, її регіональні особливості та соціально-економічні наслідки (2009)
Тумакова С. - "Государственное регулирование национального рынка рабочей силы: институциональные предпосылки и направления развития" (2009)
Петрушина Т. - "Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен" (2009)
Асланова Р. - Модель совместного сосуществования цивилизаций: компаративный подход к практике Востока и Запада (2014)
Баранівський В. Ф. - Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем (2014)
Бех Ю. В. - Діалектика в оцінюванні персоналу організації, Гордієнко О. О. (2014)
Бець С. М. - Філософсько-антропологічний аналіз функцій моди (2014)
Бучин А. П. - Положение человека в потребительском обществе (2014)
Волинець О. О. - Католицька церква про війну, мир і загальне благо (2014)
Дмитренко К. С. - Комунікативна раціональність і контекстуальність аргументації (2014)
Дондюк А. М. - Феноменологична редукція – когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека (2014)
Захарчук О. Ф. - Капитализм в современном обществе, Ярош О. М. (2014)
Захарчук О. Ф. - Містичне і наукове в неоплатонічній концепції Ніколи Кузанського, Ярош О. М. (2014)
Ибрагимов М. М. - Спорт как манифестация "телесного образа мира" (2014)
Калуга В. Ф. - Розум як інструмент пізнання та впорядкування дійсності: його властивості (2014)
Каргаполова Є. В. - Социокультурный потенциал современного российского региона: опыт теоретического и эмпирического исследования (2014)
Кобзар І. М. - Роль метафори у створенні образів сучасного інформаційного суспільства (2014)
Крапівник Г. О. - Злочин і злочинець у культурних рефлексіях детективного жанру (2014)
Красіков М. С. - Пiдходи до визначення поняття інформаційного суспільства (2014)
Лисенко О. В. - Вселенське православ’я та його український вимір (2014)
Матвієнко І. С. - Соціально-філософська концепція Еріха Фромма (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал страху в посмодерністську епоху (2014)
Мовчан М. М. - Страх в онтологічному вимірі (2014)
Мудрак В. І. - Особистість в світі інформації: філософсько- соціальний аспект розвитку вищої освіти (2014)
Пасічник О. С. - Релігійна антропологія як навчальна дисципліна на пострадянському просторі (2014)
Пашковский О. С. - Формы проявления антикультового движения (2014)
Райхерт К. В. - Социология логики: понятия и эпистемологические рамки (2014)
Роєнко В. О. - Форми і сфери прояву соціальних стереотипів в умовах кіберпростору та поза його межами (2014)
Ромадикіна В. С. - Конфлікт як соціально- психологічний феномен: спроба философського осмислення його сутності (2014)
Сердюк О. О. - Соціально-філософська рефлексія феномену споживання (2014)
Соболєвський П. А. - Принцип кооперації і імплікатури спілкування як основні поняття інференційної прагматики Пола Грайса (2014)
Соколовський О. Л. - Християнська наука: суспільно-духовні витоки, особливості віровчення (2014)
Соломаха І. Г. - Віра як об’єкт філософського дискурсу (2014)
Теліженко Л. В. - Перспективи подолання антропологічної кризи: постнекласичний підхід (2014)
Титар О. В. - Концепт "глобалізація" у контексті національних і регіональних культур: Слобожанщина в глобалізованому світі (2014)
Туренко О. С. - Соціальне вчення св. Августина – вартості земного порозуміння й шляхи до ідеальної спільності (2014)
Ходус О. В. - Приватность как самостоятельная проблема и предмет научного аналіза (2014)
Чаплыгин А. К. - Колыба новой духовности или "Бермудский триугольник"?, Сук Е. Е. (2014)
Янковський С. В. - Соціально-культурні універсалії, цінності та соціокультурні світи сучасності у контексті проблеми синтезу мистецтв як феномена постмодерної культури (2014)
Асланов Е. - Хронополитический подход к процессам полмтической модернизации как новый метод анализа (2014)
Білоконь О. С. - "М’яка сила" Китаю як інструмент формування нового міжнародного порядку (2014)
Білокопитова Н. І. - Соціально-політичні паралелі тюркського та перського суспільства (2014)
Блажиєвська Р.-М. О. - Проблема Гібралтару в іспано-британських відносинах та шляхи її врегулювання (2014)
Васильченко О. М. - Війна як засіб формування ідентичності (2014)
Віннічук О. В. - Інституційний дизайн лобізму в умовах демократії (2014)
Вовк С. О. - Політичні наслідки громадянських війн: проблеми класифікації (2014)
Грушецький Б. П. - Болгарська діаспора у зовнішній політиці Республіки Болгарія (1992- 2013 рр.) (2014)
Даценко В. С. - Принципи лібералізму і проблема націотворення у політичній філософії І.П. Лисяка-Рудницького (2014)
Дзюба Р. М. - Термінологічна невизначенність практики плейсбрендингу в політичному вимірі (2014)
Емінов Р. Д. - Основні риси сучасної стратегічної політики США на пострадянському просторі: геополітичний аспект (2014)
Жувака И. А. - Институционализация международного сотрудничества в рамках геополитического проекта циркумполярной цивилизации (2014)
Заславська О. О. - Політичний ритуал як механізм втілення політичної міфотворчості (2014)
Кавилін О. А. - Політична участь як об’єкт політико-правового дослідження (2014)
Кіянка І. Б. - Латиноамериканський популізм: випадок аргентинського "перонізму" (2014)
Козак Т. М. - Теорія лінгвістичного імперіалізму як рекція на глобальне поширення англійської мови (2014)
Козьма В. В. - Добробут нації -- кючовий елемент сталого розвитку (2014)
Кондратенко О. Ю. - Геополітичний статус сучасної Росії: політико-економічний аспект (2014)
Королевська А. В. - Політична толерантність в Україні у відносинах системи "суспільство-влада" (2014)
Косяк О. Я. - Метафорична казка як елемент політичного міфу у структурі символізації політичного простору (2014)
Ланюк Є. Ю. - Естетика політичних теорії західноєвропейського Середньовіччя (2014)
Лендьел Р. - Громадянське суспільство в Україні: етнополітичний аспект (2014)
Лікарчук Д. С. - Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів (2014)
Лопата М. - Особливості когабітації президента та коаліційних урядів у прем’єр-президентських системах країн Вишеградської четвірки (2014)
Машура Х. А. - Суверенітет у конституціях держав-членів Європейського Союзу (2014)
Пуйо Г. І. - Етапи формування спільної міграційної політики країн-членів ЄС (2014)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія як чинник розвитку сучасних політичних партій (2014)
Семчишин С. І. - Феміністський аналіз ролі держави та суверенітету в міжнародних відносинах (2014)
Сокур О. В. - Взаємовідносини Україна - ЄС: у пошуках ідеальної моделі співпраці (2014)
Тіт О. Г. - Локальні політичні партії в Україні (2014)
Цирфа Ю. А. - Роль культурної складової зовнішньополітичної ідентичності держави в процесі формування модерної системи міжнародних відносин (2014)
Цурканова И. А. - Демократический политический процесс как фактор структурных изменений в системе исполнительной власти в современной Украине (2014)
Щолокова Г. В. - Глобалізаційний дискурс: основні риси (2014)
Ханстантинов В. О. - Належне врядування як умова формування культури толерантності (2014)
Бабенко А. В. - Прогнозирующе-диагностирующая рекуррентная нейро-фаззи сеть в задаче контроля потребления электроэнергии, Бодянский Е. В., Попов С. В., Слипченко Е. В. (2009)
Белевщук Я. О. - Застосування ідеально відбиваючих панелей і радіопоглинаючих покриттів для зниження радіолокаційної помітності наземної техніки (2009)
Белоконь Е. Н. - Вопросы применения взаимнообратных соединений резисторов, Науменко А. М. (2009)
Буданов П. Ф. - Разработка модуля программного обеспечения в автоматизированных системах контроля и учёта электроэнергии для решения задач энергосбережения, Лучков В. С., Шалыгин Д. Н., Есина Т. В., Вольпов Е. И. (2009)
Егорова О. Ю. - Анализ работы газоразрядных ламп с пускорегулирующими аппаратами разных типов, Кушнарёва Ю. Н. (2009)
Залужний Р. М. - Методологія вибору системи зв’язку для забезпечення доставки корегуючої навігаційної інформації споживачам, Пермяков О. Ю., Лаврінчук О. В. (2009)
Кадигроб С. В. - Организация технического обслуживания многоэлементной системы с учетом динамики приоритетов, Серая О. В. (2009)
Карлов В. Д. - Анализ свойств оценок ошибок фазовращателей при диагностике малоэлементных фазированных антенных решеток, Окунев О. А., Петрушенко Н. Н., Свитенко Н. И. (2009)
Катунін А. М. - Основні напрямки створення лазерних бойових систем, Сидоренко Р. Г., Авчінніков Є. О. (2009)
Коняхин Г. Ф. - Некоторые вопросы разработки автогенераторов хаотических колебаний радиодиапазона, Клевец С. И., Верещагин В. Л., Лутай С. Н. (2009)
Курський Ю. С. - Моделювання акустичних ефектів у динамічних умовах (2009)
Манко Г. И. - Методы оценки информационной неопределенности средств измерений, Шевчук Н. С., Минакова Н. А., Лещенко Е. В. (2009)
Минухин С. В. - Подходы к организации планирования распределением ресурсов в GRID-системах (2009)
Миронов В. А. - Экспериментальные исследования распределения числа выбросов радиолокационного сигнала отраженного от морской поверхности (2009)
Олейник Ю. А. - Отклонение ракеты от плоскости стрельбы под воздействием силы ветра, Кожушко Я. Н., Орлов С. В. (2009)
Орленко В. М. - О простейших компонентах обратного вторичного излучения движущихся объектов, Потелещенко П. В., Ширман Я. Д. (2009)
Пенкин Ю. М. - Моделирование излучения фрактального сигнала тонким линейным вибратором, Белогорцева Л. Ю., Холодов В. И. (2009)
Печенин В. В. - Потенциальная точность цифровой обработки фазовых измерений, маскируемых аддитивным нормальным шумом, Сарамолки А. Р. (2009)
Печкін А. М. - Оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями (2009)
Пустовойтов П. Е. - Формирование самоподобного случайного процесса с заданными свойствами, Ящук Н. И. (2009)
Раковская Н. Х. - Об устойчивости агрегата промышленного транспорта при деформируемости рельса вместе с основанием рельсового полотна (2009)
Рассомахин С. Г. - Синтез элементарных сигналов при использовании времяимпульсной модуляции в каналах с ограниченной полосой частот (2009)
Рудницький В. М. - Модель уніфікованого пристрою криптографічного перетворення інформації, Бабенко В. Г. (2009)
Саух В. М. - Освітні портали і проблеми інформаційного взаємообміну у формі метаописів, Велікжанін Г. В. (2009)
Сорока Л. С. - Вероятностная модель формирования нелинейных узлов замен для симметричных криптографических средств защиты информации, Кузнецов А. А., Московченко И. В., Исаев С. А. (2009)
Торба А. А. - Методы статистической обработки случайных сигналов (2009)
Тоцкий А. В. - Частотно-временной анализ нестационарных многочастотных сигналов (2009)
Ясинский Ю. А. - Разработка структурно-следственной схемы диагностических параметров подшипников электрических машин, Левандовский М. В., Минко А. Н. (2009)
Білощицький А. О. - Інформаційна технологія планування обсягів навчальної роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредитації, Білощицька С. В. (2009)
Волк М. А. - Структура программного комплекса имитационного моделирования элементов GRID -систем для научных исследований (2009)
Заволодько А. Э. - Прогнозирование результатов футбольных матчей на основе нечеткого многокритериального анализа, Рыщенко М. И. (2009)
Фролов М. Ю. - Обзор и анализ основных систем автоматизации документооборота (2009)
Лебедєв А. Т. - Математична модель руху комбінованого посівного агрегату у складі трактора ХТЗ-150К-09 та сівалки прямої сівби АПП-6 при впливі оператора на рульове керування, Антощенков Р. В. (2009)
Садовий К. В. - Статистична математична модель динамічних модуляційних характеристик з урахуванням кіл керування частотами кварцового генератора (2009)
Кораблёв Н. М. - Дифференциальная диагностика аллергодерматозов с использованием адаптивной модели нечеткого вывода, Сорокина И. В., Макогон А. Э. (2009)
Мінка С. В. - Екологічний захист територій шляхом використання золошлаків ТЕС у технології виробництва залізобетону, Єршова Н. М. (2009)
Рудницький В. М. - Математичне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду при проведенні збору інформації по пожежі, Шостак І. В., Дядюшенко О. О. (2009)
Віткін Л. М. - Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України, Лапач С. М., Хімічева Г. І. (2009)
Поморцева Е. Е. - Разработка бизнес-плана с использованием специализированного программного обеспечения (2009)
Толкунова Ю. Н. - Экспертная система поиска аналога для мультипроекта создания сложной техники, Дружинин Е. А. (2009)
Тупкало С. В. - Методика композиции системы бизнес-процессов предприятия на основе принципа сбалансированности бизнес-метрик управления (2009)
Коваль А. В. - Анализ информационно-расчётной системы сбора и отображения технологической информации о продукции военного назначения (2009)
Городецкая Е. С. - Анализ экологического мониторинга в Украине (2009)
Немченко І. В. - Аналіз основних типів волоконно-оптичних датчиків, Ольшевський І. П. (2009)
Кусняк О. В. - Проблеми застосування інтелектуальних датчиків температури, Науменко А. М. (2009)
Чехута С. О. - Аналіз оперативного методу вимірювання параметрів гармонічного сигналу, Богомолов В. А. (2009)
Пантелеева И. В. - Определение метода измерения электрических и магнитных параметров цилиндрических токопроводящих деталей, Калмыков А. П. (2009)
Калашян А. А. - Анализ методов защиты информации в системах беспроводной связи стандарта 802. 11 (2009)
Габузян Х. М. - Аналіз систем економічної безпеки на підприємствах (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Почтовий М. М. - Стадії, критерії ефективності, форми та функції правової політики держави: співвідношення понять у загальній теорії держави і права (2014)
Lotyuk O. - the relation between civil society and the state in European Union, Turkey and Ukraine (2014)
Галущенко Г. В. - Роль судів вищої інстанції щодо застосування іноземного права (2014)
Матвійчук А. О. - Відшкодування шкоди, завданої порушенням особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище: проблемні питання (2014)
Буцько О. В. - Витоки, історія кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (2014)
Волкова Т. І. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст.249 КК України (2014)
Звоненко О. О. - Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (2014)
Мельниченко В. Л. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України (2014)
Ольховенко О. І. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2014)
Орлов Ю. В. - Соціально-правова обумовленість злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2014)
Савенкова Т. Г. - Предмет злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2014)
Ілляшенко О. В. - Стан та тенденції незаконної торгівлі органами та тканинами людини в Україні (2014)
Самодін А. В. - Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих (2014)
Симчук А. С. - Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року (2014)
Потильчак О. І. - Добір та підготовка суддів: аналіз міжнародно-правових актів зарубіжного та відчизняного законодавства (2014)
Рапаєва М. В. - Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії (2014)
Сервецький І. В. - Екстремологія нова галузь юридичної науки: історичний аспект (2014)
Лунячек В. Е. - Розвиток теорії управління освітою в Україні і світі в новітній період (після 1991 р.) (2014)
Гайдученко С. О. - Інституалізація організаційної культури в публічному управлінні (2014)
Котуков О. А. - Феномен глобалізації та його вплив на сучасне державне управління (2014)
Червякова О. В. - Зміна принципів і пріоритетів державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Статівка Н. В. - Подолання дисбалансу на молодіжному ринку праці методами державного регулювання, Батюк А. А. (2014)
Андреєв С. О. - Ключові чинники деструктивного впливу на стабільність єдиної державної системи цивільного захисту (2014)
Гончаренко М. В. - Сутність фінансового механізму реалізації стратегії сталого розвитку території (2014)
Кравченко С. Г. - Державний архітектурно-будівельний контроль як засіб державної політики розвитку урбанізованих територій (2014)
Олефіренко О. В. - Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні (2014)
Колєнов О. М. - Напрямки вдосконалення механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні (2014)
Горецький А. І. - Формування державних механізмів розвитку рекреаційної сфери (2014)
Костенко В. О. - Актуалізація процесу вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України (2014)
Коваленко Н. В. - Державно-приватне партнерство як елемент інституціоналізації сучасного ринку нерухомості (2014)
Бєлова Л. О. - Реформування системи управління освітою за умови децентралізації місцевого самоврядування (2014)
Наконечний В. В. - Місто як об’єкт державного управління: теоретичний аспект (2014)
Козаченко Ю. П. - Місцеві фінанси як важливий ресурс місцевого самоврядування: теоретичний підхід (2014)
Кутьков В. П. - Формування програми соціально-економічного розвитку регіону на принципах маркетингу (2014)
Парамонов А. О. - Проблеми теорії та методології територіальної організації влади в Україні (2014)
Дрешпак В. М. - Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні, Титаренко О. М. (2014)
Даудова Г. В. - Соціальний контроль над діяльністю органів влади: політико-управлінський аспект (2014)
Стрельцов В. Ю. - Еволюція підходів до управління інтеграційними процесами (2014)
Васильєв О. С. - Реалізація державної політики у сфері формування представницьких органів влади в дисертаційних дослідженнях сучасних українських науковців (2014)
Гриневич В. В. - Інститут президентства та органи місцевого самоврядування в Україні: досвід і перспективи взаємодії (2014)
Коновалов Л. С. - Стандарти аудиту як складова механізму державного аудиту ефективності публічних коштів (2014)
Лазько О. М. - Проблеми етнополітики у класичних теоріях та в сучасних етнополітичних концепціях (2014)
Маленко Г. Ю. - Еволюція нормативно-правової бази в галузі забезпечення екологічної безпеки в Україні (2014)
Олефіренко С. В. - Особливості діяльності Державної реєстраційної служби України на сучасному етапі (2014)
Салієнко О. О. - Форми взаємодії законодавчої та виконавчої влад в України (2014)
Дорошенко В. С. - Економіка держави та фактори забезпечення її конкурентоспроможності (2014)
Орлов О. В. - Державна політика підготовки кадрів з попередження кіберзлочинності в Україні, Онищенко Ю. М. (2014)
Золотарьов В. Ф. - Зарубіжний досвід організаційного та кадрового забезпечення органів влади (2014)
Кузнецова М. В. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя модернізації державної служби України: зарубіжний досвід (2014)
Толкованов В. В. - Роль міжнародних організацій у забезпеченні доброго врядування і сталого розвитку в контексті розгортання процесів глобалізації та інтеграції (2014)
Криштанович М. Ф. - Державне регулювання нормативно-правових засад діяльності ОВС в сфері забезпечення національної безпеки України (2014)
Мирна Н. В. - Місце та роль транскордонного співробітництва в регіональному розвитку та інтеграційних процесах, Мирошниченко Т. В. (2014)
Хашиєва Л. В. - Множинна ідентичність: реалії глобалізованого суспільства (2014)
Хірамагомедов М. Г. - Напрямки трансформації механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в умовах інтеграційних процесів (2014)
Жадан О. В. - Пріоритетні напрямки державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2014)
Меляков А. В. - Деліберативна політика: теорія та практика застосування у вирішенні завдань гуманітарного розвитку (2014)
Афанасьєва Ю. В. - Чинники дисфункції сучасної української сім’ї як об’єкта державної демографічної політики (2014)
Лопатченко І. М. - Генезис системи соціальної підтримки дітей-сиріт у контексті сучасної соціальної політики Української держави (2014)
Россохатський П. М. - Основні напрями державного управління у сфері соціального захисту молоді (2014)
Титул, содержание (2003)
Москаленко В. В. - Информационная поддержка процесса выбора политики ценообразования коммерческого, Гнесь О. А. (2003)
Ротштайн А. - Прогнозирование результатов футбольных матчей с помощью нечетких моделей с генетической и нейронной настройками, Познер М., Ракитянская А. (2003)
Сергеев А. А. - Cовременные аппаратные и программные средства АСУ ТП (2003)
Лопатин В. В. - Проектирование системы экспресс диагностики динамического состояния системы "подъемный сосуд жесткая армировка", Копей Б. В. (2003)
Говоров Ф. П. - Оптимизация режимов систем электроснабжения городов, Говоров В. Ф., Верещук Б. М. (2003)
Замирец Н. В. - Конструкторско технологическая концепция механизма образования лазерного сварного соединения в узлах герметизации радиоэлектронных модулей для изделий космической и специальной техники, Котух В. Г., Цымбал А. М., Нестерцова С. А. (2003)
Замирец Н. В. - Результаты экспериментальных исследований технологических режимов герметизации корпусов датчиков из алюминиевых сплавов электронно лучевой сваркой, Котух В. Г., Нестерцова С. А. (2003)
Данилейко Н. И. - ОАО "Кременчугский завод дорожных машин". Пятидесятилетний опыт разработки и производства прогрессивного оборудования и систем управления для приготовления асфальтобетонных смесей (2003)
Tempus. Руководство для участия в программе (2003)
Лехан В. М. - Пілотний проект "Реформа медичного обслуговування": цілі та кроки реалізації, Гінзбург В. Г., Слабкий Г. О., Хобзей М. К., Крячкова Л. В., Шевченко М. В. (2010)
Пінчук І. Я. - Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання допомоги населенню похилого віку з вадами психічного здоров'я (2010)
Орлова Н. М. - Деякі територіальні особливості структурних перетворень в охороні здоров'я України, Корецький В. Л. (2010)
Гойда Н. Г. - Стан ресурсного забезпечення перинатальної допомоги в Житомирській області та шляхи його поліпшення, Парій В. Д., Донець В. Є. (2010)
Любінець О. В. - Втрачений життєвий потенціал населення України у 2008 році (2010)
Слабкий Г. О. - Характеристика загальних закономірностей здоров'я населення України, Пархоменко Г. Я., Кризина Н. П. (2010)
Гук А. П. - Закономірності смертності від травм голови та черепно-мозкових травм в Україні (2010)
Красовський К. С. - Вплив економічної кризи та зменшення споживання алкоголю на скорочення рівня смертності населення України у 2009 році (2010)
Хомич Л. С. - Вживання алкоголю під час вагітності: поширеність та можливі наслідки, Андрєєва Т.І., Салюк Т. О. (2010)
Дріянська В. Є. - Особливості цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну хворобу нирок IV-V ст. у додіалізному та діалізному періодах, Петрина О. П., Дудар І. О., Зограб'ян Р. О., Савченко В. С., Баран В. Е, Гончар Ю. І., Порошина Т. В., Драннік Г. М. (2010)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан та регіональні особливості мережі лікувальних закладів первинного рівня системи МОЗ України (аналіз динаміки за 2005-2009 рр.) (2010)
Олексюк O. Б. - Профіль запобіжної госпіталізації дітей з бронхіальною астмою (2010)
Ситенко О. Р. - Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації": результати виконання в 2009 році, Аксенова В.І., Смирнова Т.М. (2010)
Марков Ю. І. - Організація питання ведення летальних випадків на ранньому госпітальному етапі (2010)
Толстанов О. К. - Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики / сімейної медицини та перспективи поліпшення (2010)
Збитнева С. В. - Деякі показники ресурсного забезпечення та діяльності офтальмологічної служби України (2010)
Шкробанець І. Д. - Застосування методів наукового аналізу при прийнятті управлінських рішень (2010)
Бичков В. В. - Наукове обґрунтування організації екстреної медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах в умовах великого міста (2010)
Рингач Н. О. - Використання даних соціологічних досліджень з проблеми ВІЛ/СНІД для потреб державного управління (2010)
Якобчук А. В. - Можливості адаптації нормативної бази, що регулює надання дерматовенерологічної допомоги населенню України, до умов багатопрофільного лікувального закладу, Мацідонська І. В., Паппа І. В., Дріянська В. В. (2010)
Лехан В. М. - Аналіз задоволеності медичного персоналу якістю медичного обслуговування в акушерських стаціонарах, Гінзбург В. Г. (2010)
Павленко М. В. - Порівняльний аналіз якості та адекватності лікувально-діагностичного процесу хворих хірургічного профілю в стаціонарах з різними методами фінансування (2010)
Зейналов Б. Р. - Инфекционные осложнения в многопрофильном хирургическом стационаре: эпидемиологический диагноз и мероприятия по контролю (2010)
Компанієць О. А. - Інформативні індикатори та вирішальні правила для визначення функціонального стану пілотів за показниками постурометрії (2010)
Корчинська О. О. - Плацентарна дисфункція при багатоплідній вагітності, Волошина У. В., Теличко Л. В. (2010)
Олійник І. В. - Методологія розробки прогностичної моделі з метою оцінки індивідуального ризику виникнення мозкового інсульту (2010)
Рибалко С. Л. - Современное состояние проблемы гриппа А H1N12009, Краснобаев Е. А., Жеребцова Э. Н., Васильева В. Л., Гриневич А. И. (2010)
Саміт з розвитку інфраструктури охорони здоров'я Російської Федерації, України та країн СНД 2010 - Фінансування та інвестування в лікарняні проекти та розвиток медичної техніки (2010)
Международный форум индустрии здравоохранения (2010)
Безногих В. С. - Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством США та України (2013)
Гега П. Т. - Щодо стану запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні (2013)
Горбачевський В. Я. - Взаємодія правоохоронних органів у запобіганні транснаціональній організованій злочинності в Україні, Топчій В. В. (2013)
Евланова О. А. - К вопросу о территориальных особенностях преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации, Коимшиди Г. Ф., Чирков Д. К. (2013)
Жаровська Г. П. - Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика (2013)
Жевелєва І. С. - Сприяння органами СБ України суб’єктам господарювання у збереженні інформації з обмеженим доступом як важлива складова створення конкурентоспроможної соціально-орієнтованої економіки (2013)
Кислий А. М. - Умови правомірності спонукання в ході оперативної розробки учасників організованих злочинних угруповань, Кузьмін С. А. (2013)
Копан О. В. - Науково-аналітичне забезпечення стратегічного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю (2013)
Марчук М. П. - До питання протидії фіктивному підприємництву в Україні (2013)
Мельник О. О. - Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) (2013)
Прокопенко Н. М. - До питання про соціальний захист працівників ОВС в контексті проблематики боротьби з організованою злочинністю, Волинець В. В. (2013)
Розвадовський Б. Л. - Координація діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордоном з протидії нелегальній міграції, Вавринчук М. П. (2013)
Савін В. М. - Теоретичні та практичні аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах, Азаров М. Ю. (2013)
Юрченко О. М. - Попередження шахрайства у сфері інвестування будівництва житла (2013)
Опак К. М. - До питання протидії корупції в судовій системі України (2013)
Суворов О. М. - Взаємодія підрозділів "К" СБ України з органами досудового розслідування у протидії злочинам корупційної спрямованості (2013)
Бобрицький Л. В. - Практичні аспекти застосування кримінального процесуального законодавства України щодо установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (2013)
Буткевич С. А. - Досвід Грузії щодо запобігання легалізації незаконних доходів (2013)
Вознюк А. А. - Відповідальність за бандитизм за кримінальним законодавством України та інших держав (2013)
Глушков В. О. - Проблеми кодифікації оперативно-розшукового законодавства України (2013)
Ленко М. О. - Спосіб вчинення терористичних актів за допомогою саморобного вибухового пристрою як елемент криміналістичної характеристики злочину (2013)
Малярова В. О. - Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Назаренко С. П. - До питання застосування окремих новацій кримінального процесуального законодавства у протидії організованій злочинності (2013)
Погорецький М. А. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі досудового розслідування зайняття гральним бізнесом, Топорецька З. М. (2013)
Рогозін С. М. - Методи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності (2013)
Сергєєва Д. Б. - Належність доказів за новим КПК України (2013)
Ткаченко В. В. - Норми кримінального закону, що передбачають відповідальність спеціальних суб’єктів за злочини проти правосуддя, у контексті їх застосування до іноземців та осіб без громадянства, Кузьмін С. А. (2013)
Шепетько С. А. - Протидія транснаціональній організованій злочинності: пропозиції до законодавства (2013)
Гавловський В. Д. - До питання глобального незаконного збору персональних даних з використанням мережі Інтернет, Шапочка С. В. (2013)
Гіда О. Ф. - Соціальні мережі як засіб деструктивних впливів через інформаційний простір (2013)
Горова С. В. - Проблеми організації електронних інформаційних ресурсів як фактор організації національної інформаційної безпеки (2013)
Пустовіт В. А. Сивухін В. С. - Проблеми забезпечення конституційних прав людини і громадянина в умовах протидії організованій кіберзлочинності (2013)
Шеломенцев В. П. - Місце та роль МВС України у національній системі кібернетичної безпеки (2013)
Дідюк І. Л. - Особливості обґрунтування підстав та умов обрання домашнього арешту (2013)
Жовтан П. В. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні хабарництва (2013)
Сало О. М. - Використання негласних слідчих розшукових дій в кримінальному процесі (2013)
Стрелков А. И. - Анализ влияния времени накопления оптических сигналов на динамический диапазон акустооптического анализатора спектра радиосигналов, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Карнаух В. В., Лытюга А. П. (2009)
Артеменко А. М. - Проблеми уніфікації класифікації повітряних об’єктів для забезпечення міждержавного обміну інформацією про повітряну обстановку (2009)
Баранник В. В. - Информационная технология декомпрессии изображений, Гулак Н. К., Юдин А. К. (2009)
Белевщук Я. О. - Зниження радіолокаційної помітності радіолокатору підсвіту та наведення 30н6 за рахунок зміни положення його окремих елементів, Ткачук К. І., Шкіренко О. О. (2009)
Бобков Р. В. - Поисковая система Web Indexer, Коновалов Е. А. (2009)
Бодянский Е. В. - Адаптивный фильтр-предиктор многомерных существенно нестационарных временных рядов, Романюк О. А., Удовенко О. С. (2009)
Варша З. Л. - Выбор наилучшей оценки измеряемой величины на примере трапециевидных распределений, Галёвская М. В. (2009)
Висоцький О. В. - Методика визначення показників освоєння радіочастотного спектру України, Макаров С. А., Поляков В. В. (2009)
Дейнеко В. М. - Разработка метода оценки погрешности многолучевости распространения сигналов радиотехнических систем спутниковой навигации GPS/Глонасс (2009)
Дмитриенко В. Д. - Синтез оптимальных законов управления тяговым электроприводом методами дифференциальной геометрии и принципа максимума, Заковоротный А. Ю. (2009)
Карлов В. Д. - Потенциальная точность измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего, Корняков С. А., Карлов Д. В. (2009)
Карлов В. Д. - Моделирование характеристик направленности выпуклой антенной решетки, Окунев О. А., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В. (2009)
Карпухин А. В. - Математическое моделирование хаотических явлений в высокоскоростных сетевых информационных системах с протоколом TCP (2009)
Кириченко Л. O. - Сравнительный анализ генерации псевдослучайных чисел в современных технологиях беспроводной передачи данных, Цехмистро Р. И., Круг О. Я., Стороженко А. В. (2009)
Коняхин Г. Ф. - Необратимые изменения и фазовые переходы при воздействия лазерного излучения на твердые тела, Мельничук О. И., Сотников А. М. (2009)
Кораблёв Н. М. - Кластеризация данных на основе искусственных иммунных систем, Фомичёв А. А. (2009)
Красовская Э. Т. - Влияние степени компенсации реактивной мощности линий электропередачи на длительные перенапряжения в сети, Буданов П. Ф. (2009)
Кучер Д. Б. - Особенности генерирования мощных электромагнитных помех спиральным взрывомагнитным генератором, Тараненко С. В., Харланов А. И., Бусяк Ю. М. (2009)
Лазоренко Д. И. - Объединение многомерных циклов при проектировании встроенных систем со сниженным энергопотреблением (2009)
Ланецкий Б. Н. - Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем, Лукьянчук В. В. (2009)
Палагин В. В. - Моментный критерий качества проверки статистических гипотез для обработки сигналов на фоне коррелированных негауссовских помех (2009)
Прібилєв Ю. Б. - Аналіз можливості діагностування прецизійних мікропроцесорних мультіметрів на основі апарату нечіткої логіки, Чорний М. В., Шинкарьов В. В. (2009)
Пятикоп Е. Е. - Пакет прикладных программ обработки изображения текста на основе нечетких когнитивных моделей (2009)
Раковская Н. Х. - Расчет и анализ силовых элементов безбалансирных многоосных грузовых тележек как составных частей агрегатов промышленного транспорта (2009)
Рудницький В. М. - Побудова обернених функцій для систем захисту інформації, Жиляєв Д. А. (2009)
Рудницький В. М. - Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв за рахунок суміщеного виконання операцій в структурно-блокових кодах, Федотова-Півень І. М. (2009)
Сидоров В. В. - Анализ переходных характеристик по частоте управляемого автогенератора на биполярном транзисторе (2009)
Ситников Д. Э. - Нахождение минимизированных наборов признаков для описания дискретных объектов в базах данных, Романенко О. А., Титова Е. В. (2009)
Усачов О. М. - Узагальнена методика виявлення несправностей в об'єктах автоматизованого управління спеціального призначення, Руденко В. М., Дробот О. А. (2009)
Хисматулин В. Ш. - Оценка устойчивости сопровождения по дальности и угловым координатам сверхманевренных летательных аппаратов многоканальной РЛС, Зубрицкий Г. Н., Ставицкий О. Н., Ковальчук А. А. (2009)
Чирикалов А. С. - Некоторые пути повышения эффективности применения технических средств диагностирования корабельных артиллерийских установок с учетом анализа практического опыта их эксплуатации и ремонта (2009)
Литвинов А. О. - О разработке фрагмента информационной системы для отдела обработки обращений (2009)
Романенко І. О. - Дослідження впливу інформаційного забезпечення заходів підготовки на рівень підготовленості об’єктів навчання, Рубан І. В., Дуденко С. В., Алексєєв С. В. (2009)
Шевченко О. Ю. - Онтологічна система менеджменту національними освітніми та науковими ресурсами, Климова М. В. (2009)
Голубничий Д. Ю. - Метод решения задачи целочисленного линейного программирования с булевыми переменными на основе рангового подхода, Огурцов В. В., Третьяк В. Ф. (2009)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование зенитных управляемых ракет., Кирилюк А. С., Галицкий О. Ф. (2009)
Чуб И. А. - Линейная аппроксимация условий размещения неориентированных геометрических объектов, Новожилова М. В. (2009)
Ницын Д. А. - Байесовская процедура проверки гипотез на основе анализа их апостериорных вероятностей (2009)
Сосимова И. А. - Теоретическое определение параметров электромагнитных полей для стимуляции метаболических процессов в эмбрионах животных (2009)
Шамраева Е. О. - Компьютерные модели черепных имплантатов, Шамраев А. А. (2009)
Дядюшенко О. О. - Алгоритмічне та програмне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду МНС України, Тіторенко І. С., Міненко О. В. (2009)
Шевченко В. В. - Анализ и разработка мероприятий по уменьшению аварийности электронагревателей (2009)
Віткін Л. М. - Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці, Хімічева Г. І., Лапач С. М. (2009)
Dorokhov О. V. - Fuzzy model of the pharmaceutical enterprise’s business safety and the results of it’s computer realization, Zolotaryova I. O., Dorokhova L. P. (2009)
Шевченко О. Ю. - Оценка полноты и достоверности информационного обеспечения технологической подготовки производства, Котов А. С., Лысенко Д. Э. (2009)
Долгов Ю. А. - Модели прибыли банка, Колоскова Н. В. (2009)
Хроніка та інформація (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Махсма М. - Безробітна сільська молодь - резерв покриття дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці (2009)
Анішина Н. - Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах, Тимошек Т., Верба Д., Москаленко М. (2009)
Цимбалюк С. - Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні (2009)
Кір'ян Т. - Професійне навчання кадрів на виробництві: проблеми фінансово-економічного забезпечення, Дрозач М. (2009)
Гашков С. - Методичні підходи до здійснення контролю фінансового забезпечення соціальної політики держави (2009)
Спасенко Ю. - Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової заробітної плати і тіньових доходів (2009)
Кузнецова Н. - Освіта, наука і виробництво як ключові компоненти механізму формування людських ресурсів інноваційного типу (2009)
Бурлай Т. - Реструктуризація зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС у процесі їх економічної конвергенції (2009)
Савченко В. - "Розвиток персоналу" (2009)
Костишина Т. - "Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики" (2009)
Гоменюк А. М. - Взаємодія оперативних підрозділів зі слідчими при фіксації злочинів, що пов’язані із заняттям гральним бізнесом (2014)
Дуда В. Я. - Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою (2014)
Жаровська Г. П. - Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні (2014)
Керевич О. В. - Тактика діяльності захисника у правовідносинах зі слідчим при розслідуванні злочинів, учинених організованою злочинною групою (2014)
Князєв С. В. - Виявлення та перевірка оперативної інформації при протидії злочинам, що вчиняються на ринку житла (2014)
Козаченко О. І. - Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності, Федосов Е. В. (2014)
Невзоров І. Л. - Актуальні проблеми подолання нелегальної трансплантології в контексті боротьби з організованою злочинністю, Азаров М. Ю. (2014)
Нескоромний Д. А. - Здійснення прокурорського нагляду при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Орел Ю. С. - Актуальні проблеми боротьби з торгівлею людьми в Україні (2014)
Кінащук Л. Л. - Перспективи взаємодії підрозділів ДСБЕЗ та аудиторів (аудиторських фірм) з метою недопущення ними корупції (2014)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади здійснення фінансового контролю та протидії корупції у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки (2014)
Скулиш В. Є. - Проблема теоретико-методологічного співвідношення антикорупційного та кримінального законодавства (2014)
Трофименко Р. В. - Шляхи підвищення ефективності антикорупційних заходів, Шептуховський С. Є. (2014)
Бобрицький Л. В. - Роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави (2014)
Вознюк А. А. - Трансформація співучасті: поняття та форми (2014)
Волинець В. В. - Система боротьби з організованою злочинністю у США (досвід організації та функціонування) (2014)
Довнич О. М. - Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії (2014)
Кислий А. М. - До питання про зміст понять "організована група” та "злочинна організація” у теоретико-правовому аспекті, Кузьмін С. А. (2014)
Марчук М. П. - Соціально-правові передумови виникнення та поширення фіктивного підприємництва в Україні (2014)
Мельник О. О. - Стан протидії фіктивному підприємництву в Україні, Опак К. М. (2014)
Назаренко С. П. - До питання протидії нелегальній міграції в Україні, Савін В. М. (2014)
Нєбитов А. А. - Кримінальна відповідальність за створення або утримання місць розпусти і звідництво: актуальні проблеми теорії та практики (2014)
Пустовіт В. А. - Міжнародний досвід протидії фіктивному підприємництву, Марчук М. П. (2014)
Скулиш Є. Д. - Щодо визначення поняття злочину, Нежурбіда С. І. (2014)
Чубенко А. Г. - Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через офшорні юрисдикції: фінансово-правовий аспект (2014)
Шепетько С. А. - Економічні чинники організованої злочинності, Мельник В. І. (2014)
Юрченко О. М. - Застосування кримінально-процесуальних норм при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними групами (соціологічна характеристика) (2014)
Гавловський В. Д. - До питання протидії використанню шкідливого програмного забезпечення (2014)
Гіда О. Ф. - Щодо стану національної безпеки України в інформаційній сфері (2014)
Горова С. В. - Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах (2014)
Жевелєва І. С. - Зарубіжний досвід взаємодії правоохоронних органів із суб’єктами господарювання у процесі захисту інформації з обмеженим доступом (2014)
Шапочка С. В. - До питання запобігання окремим видам шахрайства, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет (2014)
Шепетько С. А. - Форми вчинення транснаціональними злочинними організаціями окремих злочинів за допомогою використання мережі Інтернет (2014)
Бондаренко О. С. - Предмет "корупційних злочинів” (2014)
Дідюк І. Л. - Застосування електронних засобів контролю: порівняльний аналіз (2014)
Матохнюк Д. Б. - Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні безпеки суддів (2014)
Профессор Геннадий Ефремович Заиков. Шестьдесят лет в науке (2014)
Бондарев Б. В. - Способ получения уравнений для вероятности неразорения страховой компании на бесконечном интервале времени, Болдырева В. О. (2014)
Золотая А. В. - Оценка скорости сходимости в обратной задаче Коши для параболического уравнения c сингулярными коэффициентами (2014)
Ключник І. Г. - Інтегрування системи диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних (2014)
Alexandrova О. V. - Group classification of the linear stochastic differential Ito equation (2014)
Абрамова О. П. - Комплексное поле деформации фрактального эллиптического параболоида в многослойной наносистеме с переменными параметрами, Абрамов С. В. (2014)
Бондаренко Н. С. - Исследование температурного поля в изотропной пластине с теплопроницаемым разрезом на базе обобщённой теории (2014)
Моисеенко И. А. - Подмножества критических частот нормальных волн в ортотропном призматическом волноводе равностороннего треугольного сечения, Сторожев В. И., Чернов М. Н. (2014)
Подчасов Н. П. - Нестационарные колебания ортотропной цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью, расположенной в жестком цилиндре, при гармоническом финитном возмущении скорости потока (2014)
Фильштинский Л. А. - Фундаментальные решения краевой задачи магнитоупругости для полуплоскости (2014)
Шпак В. А. - Спектр нормальных волн в лежащем на жестком основании анизотропном слое со свободной верхней гранью (2014)
Данилов В. В. - Спектральное уплотнение-разуплотнение потоков данных технических систем защиты информации, Ченская В. А. (2014)
Сторожев С. В. - Алгоритм двухпараметрической аппроксимации нормального частотного распределения нечетким интервалом (2014)
Абрамов В. С. - Перестройка стохастического состояния поля деформации в модельной многослойной наносистеме (2014)
Гусева Ю. И. - Влияние дефектного слоя на коэффициент отражение спиновых волн от полубесконечного магнонного кристалла, Похил Л. С., Кучко А. Н. (2014)
Метлов Л. С. - Неравновесная эволюционная термодинамика с учетом накопленной пластической деформации (2014)
Александров В. Д. - Кластерная структура бинарного расплава выше и ниже температуры плавления и ее влияние на формирование кристаллов с эвтектикой, Покинтелица Е. А., Соболев А. Ю. (2014)
Баранова О. В. - Влияние структуры межфазного катализатора на скорость реакции аминолиза 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина в двухфазной системе жидкость/жидкость, Дорошкевич В. С., Шендрик А. Н. (2014)
Белый А. В. - Определение первичных критериев оценки антирадикальной активности гидрохинона методом полярографии, Белая Н. И., Симонова Е. Н. (2014)
Игнатов А. В. - Влияние замещения свинца кальцием на электрофизические свойства двойного ванадата натрия свинца Pb5Na2(VO4)6, Жегайло А. О., Уточкин Д. М., Колесникова К. И. (2014)
Одарюк В. В. - Антирадикальная способность фенольных антиоксидантов по отношению к катион-радикалу 2,2'-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты), Одарюк И. Д., Каниболоцкая Л. В., Шендрик А. Н. (2014)
Пойманова Е. Ю. - Состояние изополивольфрамат-анионов в водно-ацетонитрильной среде, Розанцев Г. М., Белоусова Е. Е., Чунтук Е. С. (2014)
Стецик В. В. - Согласованная классификация по электролитической силе соединений разных классов и растворимости (2014)
Туровський М. А. - ЯМР 1Н исследование комплексообразования гидропероксида 1,1,3-триметил-3-(4-метилфенил)бутила с бромидом тетрапропиламмония, Берестнєва Ю. В., Ракша О. В., Зубрицький М. Ю. (2014)
Чебышев К. А. - Синтез и электропроводность Nd5-xYbxMo3O16, Коротина Д. В., Пасечник Л. В., Арданова Л. И. (2014)
Стрельников И. И. - Связь потенциала акклиматизации видов рода Ficus L. с пластичностью анатомического строения листовых пластинок (2014)
Сычев П. А. - Ядерный статус базидиоспор в суточных споровых отпечатках некоторых съедобных грибов, Ткаченко Н. П. (2014)
Тоцкий И. В. - Гаметофитный отбор на жаростойкость у подсолнечника культурного, Лях В. А. (2014)
Safonov A. I. - Indicative role of plants in the system of city management in an industrial region (2014)
Правила для авторів (2014)
Содержание (2014)
Гайдачук В. Е. - Анализ степени и характера изменения терморазмеростабильности структуры полимерного композита после ее карбонизации, Кондратьев А. В., Харченко М. Е. (2014)
Мельников М. С. - Сокращение длительности технологической подготовки производства деталей авиационного трубопровода путем автоматизации принятия рациональных технологических решений, Зайцев В. Е. (2014)
Сысоев Ю. А. - Особенности конденсации капельной фазы вакуумно-дугового разряда на этапе ионной очистки (2014)
Кислицын А. П. - Исследования композиционного материала на основе Ba0,5Sr0,5Hfo3 с вольфрамом. Часть 2. Структура и состав поверхности, Таран А. А., Комозынский П. А., Орданьян С. С., Абашин С. Л. (2014)
Николаев А. Г. - Анализ напряженного состояния в окрестности двух сферических включений в упругом пространстве, Танчик Е. А. (2014)
Иванов П. И. - Основной этап процесса наполнения парашютов больших площадей (2014)
Ткаченко Д. А. - Ортонормированный в энергетическом пространстве бигармонического оператора базис в прямоугольнике при однородных главных краевых условиях по границе (2014)
Тимошенко В. И. - О влиянии массового состава неравновесной воздушно-водородной струи на интенсификацию процесса горения в спутном сверхзвуковом потоке воздуха, Дешко А. Е. (2014)
Агеєв С. Є. - Експериментальне дослідження руху водяної плівки в повітряному потоці (2014)
Крашаница Ю. А. - Интегральное представление решения задачи обтекания системы телесных профилей ограниченным потоком вязкой среды, Пен Юе (2014)
Сафонов В. А. - Экспериментальное исследование свободнопоршневого термообратимого двигателя, Кузнецов П. Н., Белецкий И. Л. (2014)
Гуро Ю. М. - Обоснование выбора привода для флюгерного насоса (2014)
Радченко А. Н. - Методология обработки данных мониторинга топливной эффективности газового двигателя с системой оборотного охлаждения газовоздушной смеси, Коновалов А. В. (2014)
Радченко Н. И. - Ступенчатое кондиционирование воздуха на входе рекуперативных ГТД утилизацией теплоты выпускных газов, Кантор С. А., Эл Герби Рамзи (2014)
Елизева А. В. - Информационная технология логистического управления закупками в условиях развития авиационного предприятия (2014)
Малеева О. В. - Модели и метод формирования комплекса работ при утилизации авиационной техники, Белоконь Ю. А. (2014)
Жургунова Д. Д. - Научно-исследовательская группа В. Г. Кононенко. Становление и историко-хронологическая эволюция (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Єдинак Г. А. - Соматотип і фізичне здоров’я підлітків, Мисів В. М. (2013)
Презлята Г. В. - Педагогічна підтримка школярів у формуванні здорового способу життя, Лісовський Б. П., Остап’як З. м. (2013)
Павлова Ю. О. - Якість та спосіб життя майбутніх працівників аварійно-рятувальних служб, Виноградський Б. А., Ковальчук А. М. (2013)
Франків Є. Є. - Мотивація рухової активності як запорука здорового способу життя учнів середнього шкільного віку (2013)
Земська Н. О. - Студентська молодь: соматичне здоров’я і фізичний розвиток (2013)
Чопик Р. В. - Формування фізичної культури школяра засобами етнопедагогіки, Демчук С., Нікольська Н. (2013)
Довбенко Т. В. - Проблеми методології формування здорового способу життя (2013)
Кемінь О. О. - Традиції формування здорового способу життя в Пласті (2013)
Гуменюк Г. М. - Організація туристсько-краєзнавчої роботи з молоддю в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Ткачівська І. М., Рут Є. (2013)
Дмитрів Р. В. - Аналіз виступів національних збірних команд України на чемпіонатах світу з командних видів спорту, Лісовський Б. П. (2013)
Агаджанян М. О. - Особливості реакції кардіореспіраторної системи спортсменів-плавців на дію гіпоксії у різні сезони року, Полатайко Ю. О. (2013)
Глазирін І. Д. - Особливості біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді чоловічої статі, визначеного за формуванням постійної зубної формули (2013)
Фурман Ю. М. - Характеристика функціонального стану студентів спеціальної медичної групи, які хворіють на бронхіальну астму, Онищук В. (2013)
Полатайко Ю. О. - Максимальні фізичні навантаження та їх вплив на реактивність кардіореспіраторної системи у спортсменів, Радиш І. В., Труш Н. В. (2013)
Попель С. Л. - Взаємозв’язок функціональних порушень постави і фізичної підготовленості підлітків з порушеннями слуху (2013)
Гаврилова Н. В. - Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 15–16 років шляхом застосування в тренувальному процесі методики "ендогенно-гіпоксичного дихання”, Фурман Ю. М. (2013)
Арламовський Р. В. - Корекція фізичного стану дівчат-підлітків різних соматотипів засобами фізичного виховання, Султанова І. Д., Іванишин І. М. (2013)
Богуславська В. Ю. - Статеві особливості розвитку функціональних резервів кардіореспіраторної системи веслувальників на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Кондак Н. М. - Взаємозв’язок рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості волейболісток 13–14 років (2013)
Усова О. В. - Вплив порушень постави на функціональний стан школярів (2013)
Вихованець С. В. - Характеристика плантографічних показників у дітей старшого шкільного віку (2013)
Фединяк Н. В. - Антиейджингові властивості плавання (2013)
Кубай Г. - Посилення мотивації студентів медичних коледжів до рухової активності оздоровчої спрямованості як проблема методики фізичного виховання, Єдинак В. А. (2013)
Дьоміна О. В. - Формування програмно-нормативних основ розвитку спортивного фехтування в Україні, Бусол В. А. (2013)
Тягур Р. С. - Особливості управлінської праці у сфері фізичного виховання і спорту (2013)
Омельяненко В. Г. - Шляхи оптимізації програми професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2013)
Мальона С. Б. - Педагогічна система управління розвитком спорту для всіх (2013)
Синиця А. В. - Оцінка сформованості професійних характеристик та культури спілкування майбутніх фахівців із фізичного виховання і спорту (2013)
Труш Н. В. - Навчально-ігрове середовище та його роль у формуванні емоційно-вольових якостей школярів на уроках фізичної культури (2013)
Маланюк Т. З. - Підготовка педагогів до використання туристсько-краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні учнів основної школи (2013)
Марчук С. А. - Нормативно-правова база забезпечення фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Коробейніков Г. В. - Вікові особливості стресостійкості елітних спортсменів, Коробейнікова Л. Г., Дакал Н. А., Дудник О. К. (2013)
Маслова О. В. - Оцінка рівня тривожності суддів у баскетболі, Гопей М. М. (2013)
Герасимчук А. Ю. - Особливості психофізичного стану учнів початкової школи (2013)
Харченко-Баранецька Л. Л. - Оцінка психологічної сумісності веслувальників академічних екіпажів (2013)
Юрчишин Ю. В. - Ефективність формування мотивації студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості на сучасному етапі реалізації фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Скиба С. А. (2013)
Бублик С. А. - Педагогічні умови реалізації програми розвитку психофізичних якостей молодших школярів засобами легкої атлетики (2013)
Гоголь М. В. - Взаємозв’язок показників розвитку психомоторики та музичних якостей в учнів музичних шкіл (2013)
Пітин м. П. - Оцінка ефективності експериментальної програми теоретичної підготовки юних стрільців з лука на початковому етапі тренування, Бріскін Ю. А., Можаровський Ю. А. (2013)
Єрмаков с. С. - Проблеми та перспективи досліджень рухової активності осіб середнього та старшого віку, Чеслицка М., Пилевска В., Шарк-Ецкардт М., Кривенцова І. В. (2013)
Луцький В. Я. - Оцінка розвитку туристько-краєзнавчої діяльності серед школярів Прикарпаття, Соя М. М. (2013)
Новосьолов О. В. - Тенденції розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності на Прикарпатті, Курилюк С. І. (2013)
Галан Я. П. - Спортивне орієнтування в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту, Випасняк І. П. (2013)
Слюсарчук В. В. - Сформованість та складові інтересу школярів до занять фізичними вправами, Ястремський О. О. (2013)
П’ятничук Г. О. - Динаміка прояву швидкісно-силових здібностей студентів упродовж тижневого навчального циклу (2013)
Лапковський Е. Й. - Сучасні вимоги до фізичної підготовки тенісистів, Яців Я. М., Сарабай В. В. (2013)
Мочернюк В. Б. - Порівняльна характеристика соматометричних моделей спортсменів високої кваліфікації, Мартин В. Д. (2013)
П’ятничук Д. В. - Вплив природної гіпоксії на адаптаційні реакції організму спортсменів (2013)
Рихлюк С. П. - Оцінка функціональних показників гімнастів на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Єднак В. Д. - Застосування медико-біологічних засобів відновлення працездатності легкоатлетів високої кваліфікації, Білявська С. В. (2013)
Аравіцька М. Г. - Психосоматичні енергетичні практики в системі відновлення здоров’я реабілітолога, Бойчук Т. В. (2013)
Кріль І. М. - Використання засобів бадмінтону у системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху: перспективи досліджень, Пітин М. П., Ціж Л. М. (2013)
Коломієць Т. В. - Характеристика морфофункціонального стану біоланок нижніх кінцівок у спортсменів з травмою передньої хрестоподібної зв’язки (2013)
Федорюк О. В. - Синдром хронічної втоми і базовий відпочинок людей похилого віку (2013)
Сапрун С. Т. - Ставлення учнів початкової школи до фізичної культури та олімпійської освіти (2013)
Яцків В. С. - Ціннісні орієнтації студентів до фізичної культури і спорту (2013)
Паржин Ю. В. - Модель презентативной подсистемы формальной системы интеллектуального типа (2009)
Батурин О. В. - Особенности применения параллельного обзора пространства в радиолокационных системах тактического назначения (2009)
Боженко В. И. - Параллельная цифровая обработка динамического теплового изображения (2009)
Володарский Е. Т. - Определение показателей промежуточной прецизионности при лабораторных испытаниях, Кошевая Л. А. (2009)
Гавриленко С. Ю. - Метод расширения диапазона разрешений на файлы хостовой операционной системы, использующиеся в гостевых операционных системах, Иванов В. Г., Шульга М. П. (2009)
Гризо А. А. - Активний захист оглядових радіолокаційних станцій від протирадіолокаційних ракет, Ковкін В. В. (2009)
Гринев Д. В. - Цветоразностная модель представления цвета в задачах сжатия изображений (2009)
Гришанова І. Ю. - Розвиток технологій інформаційного пошуку та аналіз їх застосування в Semantic Web, Щербак С. С. (2009)
Ермаков Г. В. - Оценка энергетических и пространственных характеристик сверхширокополосной РТС для постановки заградительных помех, Власик С. Н. (2009)
Карпухин А. В. - Особенности реализации протокола TCP в современных компьютерных сетях (2009)
Кононов Б. Т. - Автоматизация процесса проверки правильности включения счетчика активной электрической энергии, Михайленко А. С., Сахно А. В. (2009)
Корнієнко Л. Г. - Поляризаційні характеристики антен з випадковими джерелами (2009)
Кулагін К. К. - Особливості стандартизації та уніфікації військової техніки в сучасних умовах її розробки і виробництва (2009)
Лаврут А. А. - Возможность реализации динамического изменения режима функционирования системы спутниковой связи при помощи использования тензорного анализа (2009)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование оптимальных стратегий технического обслуживания и ремонта сложных технических систем, Лук’янчук В. В., Фоменко Д. В. (2009)
Литвиненко О. М. - Особливості застосування послідовних алгоритмів контролю при нормальному законі розподілу похибки вимірювального каналу (2009)
Ломоносов С. Е. - Разработка метода оценки вероятности нахождения корабля в заданной полосе движения, Колежнюк И. В., Клименко А. Н. (2009)
Минервин Н. Н. - Предельные возможности ослабления внешней помехи при оптимальной пространственной обработке принимаемых реализаций полезного сигнала и помехи, подвергшихся случайному воздействию среды распространения, Карлов Д. В., Мисайлов В. Л., Лукашук Е. В. (2009)
Орлов С. В. - Результаты расчета нестационарного температурного поля различных форм обтекателей антенны перспективных сверхзвуковых летательных аппаратов (2009)
Павленко М. А. - Моделирование деятельности оператора с использованием CASE-технологий при разработке перспективных средств автоматизации (2009)
Пащенко Р. Э. - Влияние отношения сигнал/помеха на форму фазового портрета (2009)
Прилепский Е. Д. - Максимизация коэффициента концентрации мощности излучения линейной антенны с плоской диаграммой направленности (2009)
Райтер П. М. - Особливості метрологічного аналізу системи безсепараційного контролю структури та вимірювання витрати фаз газорідинного потоку свердловини, Витвицька Л. А. (2009)
Скаковська А. М. - Метод адаптивного розпізнавання електронно-оптичних зображень, Радивоненко О. С. (2009)
Смеляков К. С. - Построение модели цифрового изображения для решения задач сегментации (2009)
Сорока Л. С. - Моделирование базового дерева решений для распределенного поиска в инфокоммуникационных сетях, Косенко В. В. (2009)
Супрун Т. C. - Применение компараторной идентификации для разработки мультимедийного тира (2009)
Федин С. С. - Прогнозирование вероятностных характеристик усталостного разрушения авиационных конструкций в условиях ограниченного объема информации, Зубрецкая Н. А. (2009)
Чорний М. В. - Метрологічне дослідження вимірювального каналу для контролю густини рідких середовищ (2009)
Шамаева Ю. Ю. - Нейросетевой метод распознавания концептов эмоций, Подорожняк А. А. (2009)
Шершнєв М. А. - Обґрунтування пропозицій щодо створення зенітної ракетної системи великої дальності з використанням дальнього безпілотного перехоплювача, Наливайко Ю. В., Воронін В. В., Генов Б. А. (2009)
Білощицька С. В. - Теоретико-множинне представлення інформаційного базису технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів ВНЗ III-IV рівня акредитації, Білощицький А. О. (2009)
Верещак И. А. - Разработка метода семантического описания проектных работ и подбора подходящих исполнителей (2009)
Віткін Л. М. - Методика оптимізації контрольованих параметрів якості продукції у процесі метрологічної експертизи технічної документації, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А., Білий О. І. (2009)
Войтенко С. С. - Використання комп’ютерних засобів вимірювання при підготовці фахівців-метрологів, Герасимов С. В. (2009)
Гущина М. О. - Принцип неопределенности в современных научных исследованиях, Шишкевич Е. В. (2009)
Деревянко А. С. - Применение средств интеллектуальной обработки данных в патентно-конъюнктурных исследованиях, Сомхиева О. С. (2009)
Евланов М. В. - Формализованное описание информационной модели бизнес-процесса, Корнеева Е. В. (2009)
Романенко І. О. - Підхід щодо адаптивного планування підготовки військ (сил) (2009)
Феклістов А. О. - Метод формування інтегрованих понятійних компонентів в інформаційних системах органів військового управління, Лупандін В. А., Мегельбей Г. В. (2009)
Краснобаев В. А. - Математическая модель оценки подвижности микробиологических объектов, Черенков А. Д. (2009)
Львов М. С. - Метод морфізмів реалізації алгебраїчних обчислень в математичних системах навчального призначення (2009)
Кочина М. Л. - Информационная технология для оценки функционального состояния оператора зрительного профиля, Сайковская Л. Ф. (2009)
Красовская И. Г. - Метод формирования групп риска для применения скрининг-технологии анемий (2009)
Кучук Н. Г. - Принципы построения системы обработки кирлианографической информации, Левенец А. С., Анохин Р. А. (2009)
Литвиненко Н. А. - Металлическая спираль с фиксирующими и блокирующим элементами для эмболизации сосуда (2009)
Мишина Е. А. - Оценивание неопределенности количественных результатов клинико-диагностических исследований (2009)
Сомова А. А. - Разработка структуры биотехнической системы анализа результатов предимплантационных исследований, Поворознюк А. И. (2009)
Штик С. В. - Електрогастрографія в діагностиці виразкової хвороби, Криворотько І. В., Булага В. В., Пєєв С. Б. (2009)
Каракуркчі Д. А. - Вирішення інформаційних задач та топогеодезичне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з використанням баз даних MS ACCESS, Статінов О. В., Балаклеїнко М. В. (2009)
Киселева Я. Г. - Задачи принятия решений и моделирования процессов управления, связанных с чрезвычайными ситуациями, Дядюшенко А. А. (2009)
Золотарьова І. О. - Досвід кафедри інформаційних систем ХНЕУ з підготовки фахівців з інформаційних технологій, Дорохов О. В., Щербаков О. В. (2009)
Козлов В. Є. - Модель подання оцінних функцій викладача, Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2009)
Хороших Д. М. - Методика кількісної оцінки надійності програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Титул, содержание (2014)
Бибичков И. Е. - Оптимизация быстродействия онтологических баз знаний, построенных на основе "Virtuoso", Сокол В. В., Шевченко А. Ю. (2014)
Оробинская Е. А. - Применение масштабных лингвистических ресурсов для расширения онтологии предметной области (на примере области "радиационная безопасность"), Шаронова Н. В., Дорошенко А. Ю., Шоша Ж-Ю. (2014)
Левыкин В. М. - Модель жизненного цикла проекта конкурентоспособной мини-гостиницы, Дэвон В. В. (2014)
Удовик И. М. - Информационная технология обработки слабоконтрастных изображений в пространстве элипсометрических параметров Стокса (2014)
Нгуєн Гуі Кіонг - Принципи побудови комп’ютерних систем дистанційного тренування на основі аналізу відеопотоку, Болтьонков В. О., Малявін Д. В. (2014)
Полякова М. В. - Разработка преобразования с обобщенными гребенчатыми масштабными и вейвлет-функциями для сегментации изображений, Крылов В. Н., Ищенко А. В. (2014)
Боровская Т. Н. - Модели оптимального инновационного развития производственных систем, Колесник И. С., Северилов В. А., Северилов П. В. (2014)
Белоброва Е. В. - Автоматическое управление тепломассообменными процессами с подвижными распределенными регулирующими воздействиями, Шейкус А. Р., Корсун В. И. (2014)
Лазько І. В. - Формування системи управління якістю в проектах з використанням гнучких модулів (2014)
Lutsenko I. - Deployed model of extremal system operation for solving optimal management problems (2014)
Усов А. В. - Робастные методы управления термомеханическими процессами при механической обработке деталей, Богданова Е. Н. (2014)
Abstract and References (2014)
Дієсперов В. - Затрати праці в господарствах населення (2009)
Павлов О. - Постіндустріальна модель зайнятості сільського населення України (2009)
Ткаченко Л. - Резерви збільшення доходів пенсійної системи України (2009)
Матросов В. - Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на підприємствах-монополістах і дочірніх підприємствах ТНК, розташованих в Україні, Будьонна Л. (2009)
Думанська В. - Освіта в системі інститутів людського розвитку (2009)
Кошулько О. - Ефективність інвестицій у людський капітал на вітчизняних підприємствах, Гуриненко І. (2009)
Майданік І. - Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співрпаці (2009)
Юрчишин І. - Дослідження регіональних аспектів соціально-економічного розвитку України (2009)
Пасєка А. - Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка (2009)
Якуба К. - "Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України" (2009)
Содержание (2014)
Зайцев В. Е. - Исследование влияния основных параметров резания на величину шероховатости поверхности Ra при торцевом фрезеровании алюминиевого сплава 6082 Т6, Скрипка Е. А., Гнатенко О. В. (2014)
Кошевой Н. Д. - Исследование и оптимизация технологического процесса термообработки деталей из высокоуглеродистых сталей, Чистикова З. Э. (2014)
Сикульский В. Т. - Исследование процесса формообразования ребристых панелей двойной кривизны со сложной внутренней гравюрой, Дьяченко Ю. В., Хитрых Е. Е., Воронько И. А. (2014)
Дьяченко А. Ю. - Анализ методов аэродинамического расчета несущего винта вертолета, Кривцов В. С., Тимченко А. М. (2014)
Мехоношин Ю. Г. - Обоснование необходимости разработки, выбор концепции и проблемные вопросы проектирования воздушно-космической парашютной системы, Чижухин В. Н., Иванов П. И., Иванов Р. П. (2014)
Лебедь В. Г. - Математическая модель нелинейной аэродинамики несущего винта для задач моделирования динамики полета на вертолетных тренажерах, Калкаманов С. А. (2014)
Николаев А. Г. - Упругое пространство с четырьмя сфероидальными включениями под действием внешней нагрузки, Танчик Е. А. (2014)
Радченко А. Н. - Оценка потенциала охлаждения воздуха на входе газотурбинных установок трансформацией теплоты отработанных газов в теплоиспользующих холодильных машинах, Кантор С. А. (2014)
Сафонов В. А. - Термомеханический двигатель с линейным генератором, работающий по циклу Стирлинга, Белецкий И. Л., Кузнецов П. Н. (2014)
Барышева Е. С. - Исследование течения в осецентробежном компрессоре авиационного двигателя, Демин А. Е., Дрынов О. Н. (2014)
Кулик А. С. - Направления научно-исследовательских и изобретательских работ на кафедре систем управления летательными аппаратами, Чухрай А. Г., Бандура И. Н. (2014)
Кулик А. С. - Принципы использования лабораторного фонда кафедры систем управления летательными аппаратами в учебном процессе и научных исследованиях, Дергачев К. Ю. (2014)
Джулгаков В. Г. - Малогабаритные автономные беспилотные комплексы кафедры систем управления летательными аппаратами, Жежера И. В., Фирсов С. Н. (2014)
Кулик А. С. - Разработка компьютерных обучающих программ на кафедре систем управления летательными аппаратами, Гавриленко Е. В. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Матвєєва О. Л. - Можливість застосування силових полів для інтенсифікації біодеградації нафтопродуктів, Алієва О. Р. (2014)
Вітряк О. П. - Технологічні аспекти використання пряно-ароматичної сировини у технології напоїв (2014)
Бондарець Ю. В. - Проблема забрудненості водних об’єктів нафтопродуктами та шляхи її вирішення, Матвєєва О. Л., Безверха Д. А. (2014)
Garkava K. G. - Adaptation and immunity (2014)
Малиновська І. М. - Стабільність мікробних угрупувань сірого лісового ґрунту за різних агротехнічних заходів, Ястремська Л. С. (2014)
Попович В. В. - Екологічні особливості формування фітомеліоративного вкриття на Луцькому сміттєзвалищі у ранній весняний період (2014)
Васильєва Т. В. - Отримання ефективного бактеріального препарату на основі чистих культур, що ізольовані з відходів енергетики та вугільної промисловості, Блайда І. А., Васильєва Н. Ю., Мітяєва Н. П. (2014)
Джандиери Г. В. - Разработка инновационной технологии биоэкстракции марганца из ферросплавных шлаков и шламов с получением новых продуктов, Сахвадзе Д. В., Рапава А. В., Цирекидзе Т. Як. (2014)
Незберицька І. М. - Вміст фікобіліпротеїнів у біомасі синьозеленої водорості Phormidium autumnale f. uncinata за умов зміни температури культивування, Курейшевич А. В., Васильченко О. А., Миненко А. Б. (2014)
Беденко О. О. - Вплив фізичних методів обробки на активність протеолітичних ферментів A. oryzae, Косоголова Л. О., Решетняк Л. Р., Лошицький П. П. (2014)
Юзвенко Ю. В. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на функціональну активність фагоцитів, Яременко Л. М. (2014)
Поштаренко А. В. - Пригнічення росту та активності культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae за допомогою надвисокочастотного електромагнітного випромінювання (2014)
Приймак В. - Деформація рівноважних цін на ринках праці та капіталу (2009)
Шевченко Л. - Контракт про найм працівника: теоретико-інституціональний аналіз (2009)
Лузан Ю. - Сучасний соціально-трудовий потенціал села: проблеми та шляхи їх вирішення (2009)
Брич В. - Методологічні засади розвитку коучингу в Україні, Нагара М. (2009)
Мельник С. - Про престижність шахтарської праці очима шахтарів, Матросов В. (2009)
Мацола М. - Розширення можливостей людського розвитку сільського населення Карпатського регіону (2009)
Якобінчук В. - Вплив трудової міграції на сільське безробіття на Київщині (2009)
Ворона М. - Надання рівних можливостей жінкам та чоловікам у сфері праці (2009)
Ломанов І. - Деякі питання пошуку нових методологічних основ гнучкого матеріального стимулювання державних службовців, Кузьменко В. (2009)
Довжук Б. - Професійні орієнтири випускників вищих навчальних закладів м. Тернополя (2009)
Титул, зміст (2014)
Барабаш В. А. - Проблеми становлення розвитку документознавчої освіти і науки в Україні в інтерпретаціях сучасних вітчизняних учених (2014)
Бондур Т. О. - Історія розвитку екології як природничої науки в ХІХ–ХХ ст. (2014)
Вальчик В. Е. - Значення великомасштабних обстежень ґрунтів України у 1957–1961 рр. для розвитку вітчизняного агрономічного ґрунтознавства (2014)
Веденеев Д. В. - Инспиратор церковных расколов 1920-х – начала 1930-х гг. в Украине (страницы биографии Сергея Карина-Даниленко) (2014)
Демченко Т. Ф. - Видатні мостобудівники ХІХ ст.: Д. І. Журавський та С. В. Кербедз як основоположники дерев’яного і металевого мостобудування (2014)
Зленко В. А. - Аналіз динаміки виробництва та експорту зернових культур і картоплі в Україні (2014)
Костенко А. І. Професор В. Г. - Гриневецький (1871–1919) : штрихи до портрету (2014)
Літвінов О. П. - Наукові доробки вчених та їх упровадження в променевих способах зварювання в УРСР (друга половина ХХ ст.) (2014)
Нижник С. В. - Уманський період наукової та організаційної діяльності В.Ф. Пересипкіна (1946–1952) (2014)
Орлик С. В. - Проблеми фіскальної політики в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у науковій спадщині В. В. Крутікова, Годунова Л. В. (2014)
Рижук С. М. - Харківська школа як осередок формування видатного економіста, нобелівського лауреата Саймона (Семена) Кузнеця (2014)
Сільченко І. В. - Науково-організаційна та педагогічна діяльність вченого-генетика В. П. Зосимовича, Лісневич Л. О. (2014)
Стрелко О. Г. - Історія формування та розвиток горловин залізничних станцій (2014)
Уткін О. І. - К. А. Мацієвич – український вчений і громадсько-політичний діяч (2014)
Щебетюк Н. Б. - Суспільно-політичні та економічні передумови створення Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (2014)
Смірнов О. А. - |Рецензія на кн.| Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття : монографія / Р. Я. Ріжняк ; |за заг. ред. В. М. Орлика|. – Кіровоград : КОД, 2014. – 436 с. (2014)
Від редколегії (2012)
Зайцев Ю. - Еволюція української національної ідеї (XIX–XX ст.) (2012)
Стасюк О. - Національно-державна платформа українського визвольного руху середини ХХ століття (2012)
Зайцев О. - Ідеологія і політична стратегія ОУН до 1939 року (2012)
Кучерук О. - Проблема підготовки до збройної боротьби за державну незалежність України в ідейно-програмних засадах Організації українських націоналістів доби Євгена Коновальця (2012)
Гаврилів І. - Воєнна доктрина ОУН напередодні та на початку Другої світової війни (2012)
Гавришко М. - Місце Великої Британії у політичних планах Організації Українських Націоналістів у 1930-тi роки (2012)
Гурецький М. - Соціально-економічне становище України напередодні німецько-радянської війни (2012)
Кондратюк К. - Українські національні збройні формування у 1941–1944 роках (2012)
Стародубець Г. - Суб’єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору (2012)
Боляновський А. - Національний рух опору і відступ Вермахту з українських земель (літо–осінь 1944 р.) (2012)
Вєдєнєєв Д. - Післявоєнна еволюція стратегії, тактики, організаційно-функціональної побудови озброєного руху опору під проводом ОУН(б) в Західній Україні (2012)
Лисенко О. - Непомічений ювілей: роздуми навздогін 70-й річниці УПА (2012)
Голик Р. - Радянська влада та український визвольний рух у Галичині в контексті ідеологічних стереотипів (2012)
Музичко О. - ОУН у боротьбі за історичну пам’ять українців: етапи, напрямки та особливості діяльності (1930-ті – 1950-ті роки) (2012)
Samborski M. - O co walczyła UPA w okresie powojennym na terenach dzisiejszej Polski. Fakty, mity i oczekiwania (2012)
Хахула Л. - Образ Української повстанської армії в сучасних польських дискусіях щодо волинської трагедії 1943 року (2012)
Ярмоленко М. - Друга світова війна як конфлікт історичної пам’яті (2012)
Ковалевич Т. - Формування радянською пропагандою негативного образу українського націоналіста (2012)
Луньо Є. - Повстанська епічна традиція і сучасний процес державотворення (2012)
Гривул Т. - Чисельність підпільної мережі ОУН на території УРСР в 1940–1941 роках (2012)
Забілий Р. - Створення УПА в 1942 р.: від теорії до практики (2012)
Титаренко Д. - "Просвіта” в період нацистської окупації як чинник громадського життя на сході України (зона військової адміністрації) (2012)
Пилипів І. - Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944) (2012)
Литвин М. - Фінансово-господарська діяльність ОУН і УПА (2012)
Волянюк С. - Розбудова та діяльність ВО "Лисоня” у 1944 році (2012)
Мороз В. - Діяльність сотні "Сіроманці” у Львівській воєнній окрузі "Буг” (весна–осінь 1944 р.) (2012)
Ільницький В. - Кадровий склад крайового проводу ОУН Карпатського краю (1945–1954) (2012)
Романюк М. - Створення та діяльність Золочівської округи ОУН (1937–1941) (2012)
Марчук І. - Кременецька військова операція Внутрішніх військ НКВС 21–27 квітня 1944 року (2012)
Ремарчук Т. - Збройна боротьба радянських регулярних військ проти відділів УПА та підпілля ОУН(б) у Львівській області (1944–1950) (2012)
Онишко Л. - Життя посвячене боротьбі: суспільно-політичний портрет Галини Дидик (2012)
Посівнич М. - Полковник Михайло Колодзінський: воєнний теоретик і практик ОУН (2012)
Сова А. - Обставини загибелі шефа Головного військового штабу Української повстанської армії Дмитра Грицая (2012)
Сіромський Р. - Діяльність керівника Городоцького районного проводу ОУН Михайла Шевчука ("Юрка”) крізь призму архівних документів (2012)
Ханас В. - Василь Николяк ("Клен”) – провідник ОУН Дрогобиччини (2012)
Манзуренко В. - Лицарі Бронзового хреста заслуги (2012)
Сухий О. - Український визвольний рух періоду Другої світової війни та післявоєнного часу в сучасній національній історіографії (2012)
Футала В. - Український праворадикальний рух міжвоєнної доби ХХ століття в історичній біографістиці (2012)
Примаченко Я. - Північноамериканська історіографія українського національно-визвольного руху як чинник впливу на морально-правову оцінку боротьби ОУН-УПА (2012)
Грицьків Р. - Українська повстанська армія: польська історіографія проблеми (2012)
Каліщук О. - Сучасна історіографія українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни (2012)
Пусько І. - Висвітлення українсько-польського протистояння 1938–1944 років на Волині на матеріалах усної історії (2012)
Русначенко А. - Важливе джерело до становища рейдуючих відділів УПА і ОУН (2012)
Ільїн О. - Український визвольний рух в донесеннях польського агента "Гураля” (2012)
Стасюк О. - Міжнародна наукова конференція "Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи” (до 70-річчя створення Української повстанської армії). – Львів, 27–28 вересня 2012 року (2012)
Зашкільняк Л. - Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (1941–1951 рр.). Збірник документів і матеріалів / (2012)
Патер І. - Ігор Гаврилів. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність. Монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 472 с. (2012)
Литвин М. - Стасюк О. Й. Підпільні друкарні ОУН (1941–1953 рр.) / О. Стасюк / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2011. – 295 с., іл. (2012)
Інформація про авторів (2012)
Лісогор Л. - Напрями мінімізації соціальних шоків у сфері праці України (2009)
Колот А. - Соціальна згуртованість як доктрина забезпечення стійкості розвитку суспільства в умовах глобальних викликів (2009)
Колєшня Л. - Інтеграція людей з інвалідністю у сфері праці: перспективи і напрями, Пасічник В. (2009)
Куліков Ю. - Методологічний підхід до формування механізму захисту економічно активного населення (2009)
Шаповал М. - Можливість застосування балансового методу для макроекономічного управління прогнозом розвитку економіки (2009)
Мортіков В. - Гнучкість підприємства в соціально-трудових відносинах (2009)
Мельник С. - Досвід Російської Федерації щодо реформування системи надання соціальних послуг у додатковому лікарському забезпеченні, Крютченко В. (2009)
Лук'яненко Д. - "Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір", Поручник А., Колот А. та ін. (2009)
Данюк В. - "Організація праці. Навчальний посібник", Тельнов А., Решміділова С. (2009)
Арват Н. М. - Троичность повести Н. В. Гоголя "Невский проспект" (2009)
Банзерук О. В. - Особливості творчої манери та мовностилістичні засоби пісенності в ліриці Віктора Забіли (2009)
Щербина С. В. - Розміщення ремісничих цехів на території Чернігово-Сіверщини у ХVІІ–ХVІІІ ст. (2009)
Пилипенко В. М. - Українська шляхта про оборону південно-східного кордону на початку ХVІІ ст. (до Хотинської війни) (2009)
Гапоненко Д. І. - Ніжинський Ветхоріздвяний Георгіївський монастир (ХVІІ – початок ХVІІІ ст.) (2009)
Мельник Л. М. - Історія України у видавничій діяльності О. Бодянського (1808–1877) (2009)
Коваленко О. Б. - "Записка о времени основания или учреждения губернских и поветовых городов Черниговской губернии" (1829 р.) як пам’ятка регіональної історіографії (2009)
Коваленко О. О. - Г. Милорадович і часопис "Черниговский листок" (2009)
Тоцька Ж. В. - Краєзнавча діяльність Чернігівського губернського статистичного комітету (дореформений період) (2009)
Рахно О. Я. - Земська реформа 1864 р. і запровадження земського самоврядування у Ніжинському повіті Чернігівської губернії (2009)
Слобожаніна Н. П. - "Черниговская газета" (1877–1878 рр.) як джерело з регіональної історії (2009)
Коростильов Т. В. - Європа очима професора І. Г. Турцевича (2009)
Гордієнко Д. С. - Професор Петро Люперсольський – місце та роль в історичній науці (2009)
Самойленко О. Г. - Методологічні та історіографічні сентенції історика Вітольда Новодворського (2009)
Іванюк О. Л. - Етнічний склад міського населення Чернігівської губернії наприкінці ХІХ ст. за матеріалами опублікованих статистичних документів Російської імперії (2009)
Каплін Д. С. - Західна історіографія проблеми військового полону на території українських земель у контексті (2009)
Котюк В. О. - Політична еліта України в період революції 1917–1921 рр.: міжнаціональний вимір (2009)
Михайленко Г. М. - Історик в еміграції: наукові студії О. Лотоцького у Варшаві (2009)
Прядко І. М. - Промислова політика радянського уряду на Україні в роки непу: історіографія питання (2009)
Непотенко І. В. - Розвиток комунального господарства Чернігова у 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Білецька С. П. - Голодомор 1932–1933 рр. в Україні як прояв антиукраїнської політики радянської влади, Чернега П.М. (2009)
Кузьменко Ю. В. - Номенклатура – привілейований клас українського радянського суспільства (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.) (2009)
Даниш Л. В. - Роль П. Тичини в суспільному житті та культурному розвитку України (2009)
Ткаченко В. В. - Трагічна доля видатного мовознавця В. М. Ганцова (1892–1979) та його внесок у розвиток української філології (2009)
Баранкова Н. О. - Чи можна вважати професора М. В. Рево засновником центру мікробіологічних досліджень у м.Чернігові? (2009)
Міщук С. М. - Колекція рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музею ім. О. Н. Поля на початку ХХ ст.: формування, опис та дослідження (2009)
Дудка Р. А. - Духовне життя сучасного Ніжина: відродження чи криза? (2009)
Семенова М. В. - Нормативно-правова база в сфері культури: проблема практичної реалізації (2009)
Грабарь В. В. - Анеуплоидия в сперматозоидах у инфертильных мужчин, Феськов А. М., Стефанович А. В., Жилкова Е. С. (2014)
Григор'єва К. В. - Динаміка морфологічних та морфометричних змін органів імунної системи під впливом флудинату в порівнянні з 5-фторурацилом (2014)
Дронов С. Н. - Ультраструктура седалищного нерва крыс с моделированной стрептозотоцин-индуцированной невропатией в условиях применения препаратов α-липоевой кислоты (2014)
Євсєєв А. В. - Особливості процесів проліферації і апоптозу в інвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози (2014)
Ковтуненко О. В. - Особливості морфологічних варіантів плоскоклітинного раку верхньощелепної пазухи: імуногістохімічна характеристика, Бакаєв А. А., Шпонька І. С., Пославська О. В. (2014)
Кравченко С. В. - Сравнительная оценка биологических свойств костного биоимплантата Тутопласт® и биоактивного керамического материала "Синтекость" при имплантации в среднее ухо в эксперименте, Запорощенко А. Ю., Савицкая И. М. (2014)
Молчанов Р. Н. - Иммуногистохимическая оценка рака мочевого пузыря, протекающего на фоне хронического воспаления, Шпонька И. С. (2014)
Мостовой С. О. - Структурная организация бедренных костей лабораторных белых крыс при применении препаратов аминофосфонатной и аминобифосфонатной групп, Остапенко О. В., Кутя С. А., Демчук Н. И. (2014)
Туманский В. А. - Гепатоцеллюлярный рак: иммуногистохимическая характеристика апоптоза и пролиферативной активности клеток, Зубко М. Д. (2014)
Федонюк Л. Я. - Структурна організація нормально розташованих сухожилкових струн мітрального клапана серця людини, Малик Ю. Ю. (2014)
Федонюк Л. Я. - Світлооптична та ультрамікроскопічна будова клапанів серця людини в нормі, Семенюк Т. О., Боднар Є. Р. (2014)
Шерстюк С. А. - Морфофункциональные изменения аденогипофиза ребенка на фоне ВИЧ-инфекции матери (2014)
Яковець О. О. - Судинно-тканинні відношення в стінці лівого передсердя плодів людини (2014)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2014)
Форма раскрытия потенциального конфликта интересов (2014)
Презентація - Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 880 с. : ил. (2014)
Колот А. - Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері (2009)
Савченко В. - Формування та розвиток національної системи кваліфікацій, Кузнецова О., Паршина Н., Дрозач М. (2009)
Мельничук Д. - Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України (2009)
Нечипорук А. - Інституціональне середовище нормування праці у рослинництві (2009)
Брінцева О. - Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом (2009)
Бауліна Т. - Аналіз наслідків політики інтелектуалізації соціально-економічного розвитку держави (2009)
Терещенко О. - Аналіз антикризових заходів у різних країнах світу (за матеріалами МОП) (2009)
Стефанишин О. - "Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки" (2009)
Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи підвищення економічного, інноваційно-інвестиційного та соціально- трудового потенціалу України за умов розвитку інтеграційних процесів" (2009)
Brumnik R. - Core of the digital underground, Vršec M., Podbregar I. (2009)
Vršec M. - Approach's to estimate vulnerability and threats of information critical infrastructure, Brumnik R., Vršec M. (2009)
Kuznetsova L. A. - Medical images verification, Iakovenko A. A. (2009)
Громико І. О. - Визначення середовища поширення інформації та технічних каналів витоку (2009)
Домарев Д. В. - Применение полумарковских процессов в разработке и описании состояния систем защиты информации (2009)
Емельянов С. Л. - Контроль качества помех в современных системах акустической и виброакустической маскировки (2009)
Мартынова О. П. - Повышение информационной безопасности компьютерных сетей методами многокритериальной и многопутевой маршрутизации, Засядько А. А., Баранов В. Л. (2009)
Максименко Г. А. - Метод обнаружения аномалий потоков данных в сетях (2009)
Певнев В. Я. - Способ определения внутренних дефектов в стенах помещений, Борзов М. П. (2009)
Пилипенко А. И. - Консалтинг в области информационной безопасности платежных систем, Пилипенко С. В. (2009)
Приходько В. М. - Потенциально опасные объекты – как фактор дестабилизации (2009)
Скопа О. О. - Аналіз розвитку сучасних напрямів інформаційної безпеки автоматизованих систем, Казакова Н. Ф. (2009)
Безверхая Г. С. - Анализ перспективы развития поточного шифрования (2009)
Білик Н. М. - Аналіз моделей первинних датчиків псевдовипадкових чисел, Скопа О. О. (2009)
Долгов В. И. - Ускорение криптографических преобразований на гиперэллиптических кривых третьего рода над малым полем, Неласая А. В., Дорожкин А. Н. (2009)
Краснобаев В. А. - Метод быстрой реализации криптографических преобразований на основе поразрядной табличной реализации, Кошман С. А. (2009)
Манжай О. В. - Проблемні питання захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, Коваль В. П., Онищенко Ю. М. (2009)
Певнев В. Я. - Протоколы многоадресной аутентификации с обеспечением неотрекаемости допускающие потерю пакетов, Торяник В. В., Торяник Е. В., Халимов Г. З. (2009)
Приходько С. Б. - Використання сонограм для оцінки захисту мовної інформації на основі стохастичних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами, Пухалевич А. В. (2009)
Невойт Я. В. - Модель потенциально-опасной группы для предупреждения утечки информации, Мазуренко Л. Н., Хорошко В. А., Чередниченко В. С. (2009)
Сумцов Д. В. - Общий показатель эффективности передачи данных в компьютерной сети, Томашевский Б. П., Носик А. М. (2009)
Тискина Е. О. - Выбор критерия для оптимизации технической системы защиты информации, Хорошко В. А. (2009)
Берко А. Ю. - Семантична інтеграція неповних та неточних даних, Висоцька В. А. (2009)
Грищук Р. В. - Р-моделювання процесів нападу на інформацію при нестаціонарній природі потоків захисних дій та інформаційних атак (2009)
Маракова І. І. - Удосконалення точності гравітаційного методу оцінки трафіку Інтернет-мережі, Потапов М. В. (2009)
Ивохин Е. В. - Создание механизмов репликации на основе сторонних приложений, Юштин К. Э., Архипов В. С. (2009)
Громико І. О. - Інформаційна безпека України, Саханчук Т. І. (2009)
Живко З. Б. - Інформаційні загрози: суть і проблеми, Живко М. О. (2009)
Кір’ян О. І. - Особливості забезпечення безпеки економічної інформації при впровадженні на підприємстві бізнес-інжинірингу (2009)
Лосєв М. Ю. - Фільтрація пакетів в брандмауерах і вибір стратегії маршрутизації (2009)
Кір’ян О. І. - Перевірка персоналу як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства, Кір’ян І. С. (2009)
Рыбина Т. А. - Безопасность web-серверов, Белодед Н. И. (2009)
Федорченко В. Н. - Модель угроз безопасности, Берлизева О. А. (2009)
Чередниченко В. Б. - Електронний цифровий підпис у правовому полі України (2009)
Шевцов Э. Э. - Защита flash-накопителей от вредоносного программного обеспечения, Белодед Н. И. (2009)
Белецкий А. Я. - Блочный криптоалгоритм с динамическим управлением параметрами шифрования, Белецкий А. А. (2009)
Белецкий А. Я. - Синхронный алгоритм поточного шифрования цифровой информации, Белецкий А. А. (2009)
Борисенко О. А. - Захист даних на базі факторіальних чисел, Горячев О. Є. (2009)
Доренський О. П. - Принципи побудови моделі загроз безпеці інформації інформаційно-телекомунікаційної системи, Мєлєшко Є. С. (2009)
Чевардин В. Е. - Методы защиты информации в компьютерных системах перспективные пути их развития, Прокопенко В. Г. (2009)
Калашник Д. Н. - Модель оценки информативности апертурного представления цветоразностных изображений (2009)
Кулик И. А. - Защита информации на основе биномиальных чисел, Борисенко А. А., Костель С. В. (2009)
Кравець П. О. - Безпека мультиагентних програмних систем, Сегеда О. М. (2009)
Краснобаев В. А. - Быстрая реализация криптографических преобразований на эллиптических кривых, Кошман С. А. (2009)
Кузнецов А. А. - Разработка метода синтеза больших ансамблей недвоичных дискретных сигналов на основе сечения циклических орбит группового кода, Носик А. М., Сай В. Н. (2009)
Кузнецов О. О. - Метод формування псевдовипадкових чисел із застосуванням перетворень у групі точок еліптичних кривих, Рябуха Ю. М., Корольов Р. В. (2009)
Купрейчик И. В. - Защита информации в базах данных, Степанов В. П. (2009)
Мельник А. П. - Динамічні схеми захисту інформації на кодах Ріда-Соломона, Грабчак В. І. (2009)
Московченко И. В. - Математическая модель и вычислительный метод построения нелинейных узлов замен для повышения эффективности симметричных криптографических средств защиты информации (2009)
Приходько C. И. - Итерационное декодирование блочных помехоустойчивых кодов с мягким входом и мягким выходом, Жученко А. С., Пархоменко Д. А. (2009)
Пасько И. В. - Аппаратная реализация алгоритмов помехоустойчивого кодирования алгеброгеометрическими кодами на пространственных кривых (2009)
Сергиенко Р. В. - Исследование криптографических свойств некоторых шифрующих подстановочных преобразований (2009)
Слободянюк А. В. - Кодирование в непозиционном пространстве архитектуры рельефа изображения (2009)
Гриньов Д. В. - Визначення оптимальних шляхів руху в інформаційно-розрахунковій системі логістики, Двухглавов Д. Е., Батуринський М. П. (2009)
Опанасюк О. О. - Практика реалізації системи електронної комерції в фінансових структурах Європи (2009)
Савельев М. П. - Сравнительный анализ методов речевого синтеза. разработка гибридного алгоритма синтеза, Карпов О. Н. (2009)
Ушакова І. О. - Визначення функціональних вимог до системи на основі розкадровувань (2009)
Юхно И. А. - Применение технологий Oracle data mining при анализе Интернет-контента, Юхно А. И. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Содержание (2000)
Онищенко А. С. - Доминирующая тенденция развития информационной сферы (2000)
Леонов В. П. - Библиотековедение как фундаментальная наука (2000)
Березкина Н. Ю. - Основные направления научной работы в Центральной научной библиотеке Hациональной академии наук Беларуси (2000)
Романюк М. H. - Hаучные достижения и творческие искания коллектива Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника HАH Украины (2000)
Павлуша Т. П. - Библиотековедческие аспекты информатизации библиотек Украины (2000)
Дубровина Л. А. - Рукописная книга как исторический и библиографический источник: проблемы анализа формы и содержания в процессе создания структуры данных для электронного каталога (2000)
Садыхова Т. Д. - Hаучно-исследовательская работа ЦHБ Академии наук Азербайджана (2000)
Горовой В. Н. - "СІАЗ” как элемент информационной структуры новой Украины (2000)
Елепов Б. С. - Формирование и использование информационно-библиотечных ресурсов в обеспечении науки (на примере СО РАH), Цукерблат Д. М. (2000)
Кембаев Б. А. - Информационное обеспечение науки в Казахстане, Смирнова Н. Г. (2000)
Коцере В. Я. - Информационные ресурсы Латвийской академической библиотеки: Проблемы создания и использования (2000)
Сорока М. Б. - Украинская модель системы реферирования научной литературы (2000)
Смаглова Н. И. - Интеграция как необходимое условие оптимального развития библиотечно-информационных ресурсов НАН Украины (2000)
Колпакова H. В. - Корпоративное комплектование и формы его реализации (2000)
Беляева И. М. - Проблемы обеспечения сохранности фондов в библиотеках Российской академии наук (2000)
Черняева А. И. - Сохранность письменного и печатного наследия - неотъемлемая часть деятельности библиотек (2000)
Колпакова H. В. - Роль перемещения фондов в библиотечном строительстве (2000)
Омельченко Н. М. - Технологические аспекты сохранности бумажного носителя информации, Затока Л. П. (2000)
Каленов Н. Е. - Развитие электронных ресурсов в системе БЕН РАН (2000)
Костенко Л. И. - Электронная научная библиотека НБУВ, Чекмарев А. А. (2000)
Кудратова Д. К. - О состоянии и проблемах автоматизации Фундаментальной библиотеки Академии наук Республики Узбекистан (2000)
Красильникова И. Ю. - Проблемы межбиблиотечного абонемента при использовании компьютерных технологий (2000)
Ситник С. М. - Использование информации на электронных носителях в справочно-информационной работе ЦНБ НАН Беларуси (2000)
Пименов Е. Н. - Принципы разработки тезауруса по проблемам сохранности документов, Левашова Л. Г., Захаров В. П. (2000)
Омельчук В. Е. - Национальная библиография Украины (2000)
Садыхова Т. Д. - К вопросу об эффективности использования библиографических указателей, изданных ЦНБ Академии наук Азербайджана, Ахмедова Ч. Н. (2000)
Иванчикова Э. И. - Казахстан на страницах Туркестанского сборника, Кайшигарина К. К., Вдовухина Т. В. (2000)
Список сокращений (2000)
Авторы выпуска (2000)
Выходные данные (2000)
Грібов М. Л. - Технічні засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Пугач С. М. (2014)
Козаченко О. І. - Оперативно-технічні засоби: проблеми застосування та шляхи їх вирішення, Перепелиця М. М. (2014)
Матвієнко А. А. - Здійснення оперативно-розшукового провадження при вчиненні злочину організованою злочинною групою (2014)
Мировська А. В. - Концептуальні положення використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва (2014)
Нескоромний Д. А. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій працівниками СБ України при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами (2014)
Повстяний О. В. - Проблеми використання поліграфа у боротьбі з організованою злочинністю підрозділами СБ України (теоретичний аспект) (2014)
Скулиш Є.Д. - Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу екстремістів у сучасних умовах, Ірха Ю. Б. (2014)
Шепетько С. А. - Окремі тенденції проявів організованої злочинності (2014)
Гега П. Т. - Реалії протидії корупції в Україні (2014)
Дралюк І. М. - Корупція як загроза національним інтересам у внутрішній та зовнішній сферах діяльності об’єктів національної безпеки України (2014)
Жовтан П. В. - Предмет доказування у кримінальному провадженні про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Опак К. М. - До питання інституційного вдосконалення протидії корупції в Україні: міжнародний досвід (2014)
Титко А. В. - Напрями удосконалення законодавства у сфері адміністративної відповідальності за окремі корупційні діяння (2014)
Трофименко Р. В. - Щодо реформування антикорупційної складової правоохоронного сегменту механізму держави (2014)
Юрченко О. М. - Національне антикорупційне бюро України: перспективи діяльності (2014)
Венедіктов А. А. - Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному процесі (2014)
Вознюк А. А. - Додаткові види співучасників у теорії українського кримінального права (2014)
Гаєвський І. М. - Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу (2014)
Горбачевський В. Я. - Порядок і підстави застосування оперативно-розшукових заходів для розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів (2014)
Грібов М. Л. - Учасники організованих злочинних формувань, що спеціалізуються на вчиненні розбоїв, як суб’єкти візуального спостереження під час досудового розслідування (2014)
Данченко Л. І. - Деякі аспекти протидії фіктивному підприємництву в сфері державних закупівель (2014)
Довнич О. М. - Легітимація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання (2014)
Керевич О. В. - Особливості проведення окремих невідкладних негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Копан О. В. - Радикалізація організованої злочинності – організоване насилля (2014)
Кузьмін С. А. - До питання про теоретико-правовий аспект удосконалення положень кримінального закону щодо відповідальності за злочини, вчинені організованими групами (2014)
Кулакова Н. В. - Особливості злочинів у сфері охорони культурної спадщини, що вчиняються організованими злочинними групами (2014)
Марчук М. П. - Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Мельник О. О. - Основні способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (2014)
Нєбитов А. А. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (2014)
Орел Ю. С. - Тероризм як форма організованої злочинності (2014)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади забезпечення техногенної безпеки в умовах зростання терористичної загрози (2014)
Погорецький М. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення, Сергєєва Д. Б. (2014)
Пустовіт В. А. - Організаційно-правові основи діяльності Цивільної Гвардії Іспанії (2014)
Хотенець П. В. - Правові та організаційні аспекти діяльності кримінальної поліції ФРН, Невзоров І. Л. (2014)
Чубенко А. Г. - Законодавчі новації національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (2014)
Юринець Ю. Л. - Актуальні питання запобігання крадіжкам архівних документів у контексті європейських практик (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського