Єрмоленко В. М. - Деякі правові проблеми органічного виробництва в Україні, Черняк Є. О. (2014)
Статівка А. М. - Правові засади сучасної аграрної реформи в Україні та роль селянина в її проведенні (2014)
Уркевич В. Ю. - Про принципи виробництва органічної сільсько¬господарської продукції в Україні (2014)
Ващишин М. Я. - Тенденції розвитку аграрного права України (2014)
Гафурова О. В. - Деякі питання удосконалення законодавства у сфері соціального розвитку села (2014)
Горіславська І. В. - До питання суб’єктного складу аграрних страхових правовідносин, Плаксій І. І. (2014)
Кудріна Ю. І. - Особливості правового забезпечення виробництва зерна в Україні (2014)
Невмержицька М. А. - Міжнародні організаційно-правові аспекти ветеринарної справи (2014)
Покальчук М. Ю. - Правове становище аграрного фонду (2014)
Кравець Н. В. - Правові аспекти органічного сільського господарства як засобу реалізації принципу екологізації аграрного виробництва (2014)
Любчич А. М. - Роль та значення процедурних норм в аграpному праві (2014)
Хорошевська О. І. - Напрями вдосконалення законодавства у сфері паювання майна колективних сільскогосподарських підприємств (2014)
Піддубний О. Ю. - Правовідносини щодо використання біологічних технологій у тваринництві (2014)
Краснова Ю. А. - Щодо визначення методів правового регулювання відносин екологічної безпеки (2014)
Петлюк Ю. С. - Моніторинг земель як структурний елемент системи моніторингу довкілля, Федосенко К. Ю. (2014)
Петлюк Ю. С. - Юридична категорія "ринок земель": сучасні підходи до інтерпретації (2014)
Гураш В. М. - Соціальне призначення трудового права України (2014)
Невмержицька М. А. - Пенсійне забезпечення державних службовців: новели правового регулювання, Ільченко А. П. (2014)
Новак Т. С. - Актуальні питання розвитку предмету трудового права України (2014)
Світличний О. П. - До питання встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності юридичних осіб за порушення прав інтелектуальної власності (2014)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за охороною праці на підприємствах, установах, організаціях агропромислового виробництва (2014)
Гулак О. В. - Місце та роль державної лісової охорони в сучасній організаційно-правовій моделі державних органів України (2014)
Гулак О. В. - Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід, Падій В. В. (2014)
Башкатова В. В. - Значення норм публічного та приватного права у захисті прав та законних інтересів особи (2014)
Гречанюк Н. В. - Роль і місце держави у становленні вільного ринку земель в Україні (2014)
Козачук О. А. - Державні органи управління в системі лісової охорони: сучасна парадигма (2014)
Любарець А. Ю. - Правові та організаційні засади скорочення чисельності держслужбовців в Україні (на прикладі мінагрополітики України) (2014)
Макаренко В. В. - До питання визначення суб’єкта адміністративного правопорушення у сфері незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності (2014)
Пашун А. В. - Адміністративно-правовий режим надрокористування: поняття та зміст (2014)
Романенко А. В. - До питання системи органів державного управління у сфері земель житлової та громадської забудови (2014)
Шевчук О. М. - Адміністративні протоколи, як засіб адміністратив¬ного примусу в діяльності державної інспекції сільського господарства України (2014)
Gaievskyi I. M. - Real estate in legalization scheme: preventive as¬pects of prevention and counteraction (2014)
Мушенок В. В. - Сучасна державна політика України щодо фінансової підтримки сільського господарства (2014)
Любич Н. П. - Законодавчо-нормативне регулювання бюджетних правовідносин (2014)
Яра О. С. - Інформація як предмет злочинів, передбачених СТ. СТ. 231, 232, 232-1, 232-2 КК України (2014)
Дуда Х. І. - Поняття комп’ютерних слідів злочину (2014)
Бабенко К. - Про чисельне розв’язування мішаної задачі Діріхле–Неймана для рівняння Лапласа у випадку тороїдальної області, Хапко Р. (2014)
Гарасим Я. - Щодо можливості відтворення граничних потенціалів за відомим розподілом осесиметричного електростатичного поля, Остудін Б. (2014)
Грицько Б. - Стаціонарна задача теплопровідності в неоднорідній області з граничними умовами трансмісійного типу, Сибіль Ю. (2014)
Бартіш М. - Трикроковий ітераційно-різницевий метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності, Огородник Н. (2014)
Сеньо П. - Арифметика лінійних функціональних інтервалів (2014)
Цегелик Г. - Апарат некласичних мінорант Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання для наближення функцій, Глебена М. (2014)
Вовк О. - Апостеріорні оцінювачі похибки серендипових квадратичних апроксимацій МСЕ для еліптичних крайових задач, Квасниця Г., Остапов О., Шинкаренко Г. (2014)
Єлейко Я. - Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин, Щербина Ю., Дмитрів С. (2014)
Жук М. - Аналітико-числовий підхід до розв’язування задачі про згин прямокутних ортотропних пластин на пружній основі, Кіндибалюк А., Щербина Н. (2014)
Кіндибалюк А. - Властивості кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції, Шинкаренко Г. (2014)
Коссак О. - Криптування з використанням еліптичної кривої, Холявка Я. (2014)
Romanuke V. - An expected value invariant by the probability distribution as a second player optimal strategy in the game with minimizing assuredly the absolute deviations (2014)
Ленько В. - Відновлення графічних образів за допомогою карт Кохонена, Караба А. (2014)
Черняхівський В. - Задачі побудови простого ланцюга графа для зв'язаних серединних умов (2014)
Анісімова Н. - Множина ефективних ітераційних інтервальних методів розв’язування систем трансцендентних рівнянь, що не потребують обертання інтервальних матриць, Сеньо П. (2014)
Бартіш В. - Трикроковий алгоритм з пам’яттю мінімізації функцій (2014)
Недашковська А. - Розв’язування задачі на власні значення з багатьма невідомими (2014)
Хазова Ю. - Динаміка стаціонарних структур в параболічної задачі з відображенням просторової змінної (2014)
Венгерський П. - Про задачу сумісного руху поверхневих і ґрунтових потоків на території водозбору (2014)
Душкін В. - Моделі розсіяння електромагнітних хвиль на імпедансних стрічках, розташованих у діелектричному шарі та на його поверхні (2014)
Кіндибалюк А. - Застосування кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції, Шинкаренко Г. (2014)
Кушнір І. - Оцінка середньої опірності організму захворюванням по областях України та прогнозна оцінка фінансового стану страхової компанії на прикладі ДМС, Єлейко Я. (2014)
Мильо О. - Сумісні наближення значень еліптичних функцій Вейєрштрасса та Якобі, Холявка Я. (2014)
Стельмащук В. - Числове моделювання динамічних задач піроелектрики, Шинкаренко Г. (2014)
Трушевський В. - Розпаралелена апроксимація еліптичних крайових задач штучною нейромережею з радіально-базисними функціями, Шинкаренко Г. (2014)
Чекурін В. - Гранично-елементні алгоритми для задач ідентифікації порожнини в циліндричному тілі за температурним полем поверхні, Сінькевич О. (2014)
Черняхівський В. - Циклічний максимальний простий ланцюг неповного графа (2014)
Титул, зміст (2014)
Бентя Ю. В. - Музична Шевченкіана в особових фондах українських композиторів (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) (2014)
Горяева Т. М. - Документы Т. Г. Шевченко в РГАЛИ, Злобина Г. Р. (2014)
Гумен Ю. Є. - Шевченкіана у документах та матеріалах Державного архіву Тернопільської області, Сулима О. Я. (2014)
Лаєвський С. Л. - Чернігівські дороги Кобзаря. Шевченківська тематика у діяльності Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (2014)
Павлова О. Ф. - Роль Т. Г. Шевченка у розвитку творчої особистості І. С. Нечуя-Левицького (2014)
Бодня О. Л. - Відображення доби Ярослава Мудрого в давньоруських літописах (2014)
Гінзбург О. П. - Процеси становлення багатопартійної системи в Україні в документах ЦК КПУ (на прикладі Народного Руху України за перебудову) (2014)
Барабаш Т. М. - Письмо і писарі листів Богдана Хмельницького до магістрату Львова 1655 року (2014)
Водотика Т. С. - Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал, Іваницький І. В. (2014)
Гаращук Т. С. - Джерела з історії дворянских депутатських зібрань України (кінця XVIII – початку ХХ ст.) (2014)
Гула В. Д. - Евакуаційні процеси на теренах УРСР у 1941 р.: радянська історіографія (2014)
Гула Р. В. - Особливості державно-церковних відносин у 1918–1929 роках, Щурко О. М. (2014)
Завальнюк К. В. - Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) (2014)
Іванюк І. А. - Регламентація діяльності монастирського бібліотекаря в Києві у XIX столітті (2014)
Карпінчук Г. В. - "Прожив життя мученика за Україну...” (2014)
Касян Л. Г. - Аудіовізуальні документи як джерело вивчення історії українського театру ХХ століття (2014)
Ліщук С. В. - Волинська духовна семінарія у 1796–1825 рр. (2014)
Магурчак А. М. - Андрій Жук у документах і матеріалах фондів ЦДАВО України (2014)
Ніколаєва Т. О. - Театральна та кінематографічна діяльність Ігоря Біра (1920–1930-і рр.) (2014)
Хромов А. В. - Станіслав Василевський – одеський поліцмейстер (1824–1831 рр.), наказний отаман Дунайського козацького війська (1836–1846 рр.) (2014)
Москальов Д. В. - Із щоденника київського історика Максима Берлинського (2014)
Пономарьов О. М. - "Сказка” запорозького розвідника часів Семирічної війни (до кримсько-прусських відносин 1762 року) (2014)
Вєдєнєєв Д. В. - Манівцями історії секретних служб (2014)
Шепелюк В. М. - Літературно-мистецьке свято в Плютах з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка і Міжнародного дня музеїв (2014)
Купрунець Т. Я. - XIV Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи "Комплектування архівів у цифровому світі ХХІ сторіччя” (2014)
Життєві сходинки Ніни Киструської (2014)
Кравець В. Г. - Кафедра геобудівництва і гірничих технологій (Нарис діяльності 1948-59 рр., 1993-2013 рр.), Ган А. Л. (2014)
Вовк О. А. - Некоторые вопросы сейсмобезопасности подземных и поверхностных сооружений при внезапных динамических проявлениях, Шевчук Н. А., Ткачук К. Н. (2014)
Кравець В. Г. - Дослідження напружено-деформованого стану приконтурного ґрунтового масиву при роликовому ущільненні, Зайченко С. В. (2014)
Ремез Н. С. - Взаємодія сейсмовибухових хвиль з шаруватим грунтовим масивом і підземним трубопроводом, Іванова І. А., Демещук В. Л. (2014)
Самедов А. М. - Термодинамічна активація підземного водного розчину і фазові перетворення, Кравець В. Г., Новохацький О. А. (2014)
Буллер М. Ф. - О стабильности эмульсионных взрывчатых составов, Вовк Т. Н., Лозовик Н. В. (2014)
Гребенюк Т. В. - Методика дослідження полів напружень навколо шпура при статико-динамічному методі видобування кам′яних блоків, Ткачук К. К., Демещук В. Г. (2014)
Закусило Р. В. - Дослідження по вибору полімерної композиції та методу виготовлення оболонок для K-труб, Романченко А. М., Закусило В. Р., Кравець В. Г. (2014)
Кравець В. Г. - Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності гірничорудних підприємств при застосуванні відкритої гірничої технології, Темченко О. А. (2014)
Пушкин С. П. - Oптимизация добычи угля в условиях сложноструктурных залежей (2014)
Фомичев В. В. - Исследование модели изменения состояния дренажного штрека в условиях надработки в шахтах Западного Донбасса, Соцков В. А. (2014)
Кулаковський Л. Я. - Формування факторного поля для експериментальних досліджень парової трубчатої сушарки торфу, Алтухов Є. І. (2014)
Шевчук С. П. - Дослідження процесу поверхневого ущільнення кріплення тунелю гнучким вібраційним робочим органом з поперечними коливаннями, Шевчук Н. А., Зайченко С. В., Городецький В. Г. (2014)
Денисюк С. П. - Розробка системи онлайн моніторингу стану силових трансформаторів, Сопель М. Ф., Пилипенко Ю. В., Притискач І. В. (2014)
Побігайло В. А. - Підвищення ефективності функціонування засобів обмеження струмів короткого замикання, Калінчик В. П., Волошко А. В. (2014)
Тишевич Б. Л. - Дослідження багатошарових нейронних мереж для ідентифікації енергетичних процесів (2014)
Алексанян А. Г. - Оцінка стану атмосферного повітря методом ліхеноіндикації, Тверда О. Я. (2014)
Колунаєв Є. В. - Забруднення водного середовища та пов’язані з ним ризики (2014)
Олевська Т. В. - Aналіз очищення шахтних вод на прикладі ВАТ "Шахти "Комсомолець Донбасу", Канар М. О. (2014)
Єрмоленко І. М. - Наукові розвідки професора М. М. Гершонова у сфері земельного законодавства (2014)
Качур В. О. - Декларація прав Вірджинії 1776 р. Та її значення для державно-правового розвитку США (2014)
Протосавіцька Л. С. - Права людини в політичних і правових поглядах М.П.Драгоманова, концепція федералізму (2014)
Єрмоленко В. М. - Підзаконні акти верховної ради України як джерело аграрного права (2014)
Статівка А. М. - Співвідношення поняття "господарська діяльність" та "виробничо-господарська діяльність" сільськогосподарських підприємств (2014)
Горіславська І. В. - Правове регулювання окремих видів аграрних страхових відносин, Терешко А. Р. (2014)
Курман Т. В. - Агросфера як основа сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2014)
Жушман В. П. - Поняття правопорушень, що виникають у сфері кредитування сільськогосподарських товаровиробників, їх ознаки, умови та причини виникнення, Шведенко П. Ю. (2014)
Чабаненко М. М. - Сільськогосподарська продукція як категорія аграрного права України (2014)
Коваленко С. М. - Правові питання підготовки робітничих кадрів для аграрного виробництва в Україні (2014)
Коломієць Я. Л. - Про поняття обмежень у здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Мельник В. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання органічного виробництва (порівняльно-правовий аспект) (2014)
Осадько А. С. - Роль договору лізингу в сільському господарстві України (2014)
Рудь Ю. М. - Вітроенергетика як напрям енергозбереження в сільському господарстві: питання правового регулювання (2014)
Сащенко І. С. - Про правове регулювання інвестицій у соціальний розвиток села як передумова сталого розвитку сільських територій (2014)
Шведенко П. Ю. - Відповідальність за порушення кредитних зобов’язань в аграрному секторі (2014)
Петлюк Ю. С. - Використання та охорона тваринного світу з найдавніших часів до кінця хv століття: історико-правова ретроспектива (2014)
Улютіна О. А. - Міжнародні правові стандарти у сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування (2014)
Гиренко І. В. - Місце та роль галузей права у системі правової охорони рослинного світу України (2014)
Дейнега М. А. - Проектування національної екологічної мережі у контексті стратегії сталого розвитку: правовий аспект, Маєвський В. А. (2014)
Краснова Ю. А. - Поняття та місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України (2014)
Краснова Ю. А. - Деякі особливості об’єктного складу екологічних правовідносин, Лаврентьєва О. В. (2014)
Святченко Л. О. - Юридична відповідальність за вчинення правопорушень у сфері забезпечення охорони, використання й відтворення водних біоресурсів (2014)
Хотько О. А. - Значение правовой интеграции при установлении подходов к сущности ограничений и обреме¬нений прав на земельные участки (2014)
Долгополов А. М. - Юридична відповідальність у галузі транспорту, Кентеш І. В. (2014)
Башкатова В. В. - Процесуальні гарантії захисту прав і законних інтересів особи (2014)
Дуда Х. І. - Судовий прецедент як джерело процесуального права України, Сабіщенко О. В. (2014)
Кулинич О. П. - До питання про визначення земельної ділянки як об’єкта цивільних та земельних прав (2014)
Новак Т. С. - До проблеми визначення поняття "працівники з сімейними обов’язками" та його застосування в законодавстві України, Рудніцька К. В. (2014)
Світличний О. П. - До питання юридичної відповідальності юридичних осіб за порушення об’єктів права інтелектуальної власності (2014)
Головій Л. В. - Адміністративно-правові аспекти акредитації у сфері вищої освіти: зарубіжний досвід (2014)
Гулак О. В. - Окремі аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України, Помянська Н. Ю. (2014)
Правдюк А. Л. - До питання систематизації норм адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства (2014)
Черкашин Д. К. - Законодавче регулювання вищої освіти в Україні (2014)
Гоцуляк Є. М. - Податкове адміністративне розслідування як стадія провадження по справах про ухилення від сплати податків (2014)
Козачук О. А. - Теоретично-правовий аналіз поняття та змісту дефініції "лісова охорона" (2014)
Марущак Ю. В. - Адміністративно-правова охорона майнових та немайнових прав власності в Україні (2014)
Процан Ю. Г. - Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів (2014)
Романенко А. В. - Окремі аспекти діяльності інституту державного контролю на землях житлової та громадської забудови (2014)
Савіцька В. В. - Елементи організаційно-правового механізму управління у сфері селекційних досягнень у рослинництві України (2014)
Фещенко І. С. - До питання про організаційно-правові засади інспектування навчальних закладів України (2014)
Гаєвський І. М. - Ризики нотаріуса при посвідченні правочинів із землею: акценти фінансового моніторингу, Гаєвська О. О. (2014)
Губанова Т. О. - До питання взаємодії органів фінансового контролю в Україні (2014)
Ковальова С. С. - До питання кримінальної відповідальності за порушення прав на породи тварин як об’єкт прав інтелектуальної власності (2014)
Ковальова С. С. - Місце прецеденту в сучасному кримінальному праві України, Плаксій І. І. (2014)
Golovko L. O. - Problems of international legal regulation of food security (2014)
Вовк О. А. - Исследование параметров движения поверхностных волн для повышения сейсмобезопасности поверхностных объектов, Шевчук Н. А. (2014)
Мейш В. Ф. - Численное решение задач о распространении цилиндрических волн в грунтовых средах периодической структуры (2014)
Бойко В. В. - О сейсмическом эффекте при обрушении высотного сооружения, Кузьменко А. А., Хлевнюк Т. В. (2014)
Диняк С. В. - Аналіз досвіду виготовлення і застосування "гранеміту" в промислових умовах (2014)
Кузьменко А. А. - О количестве фактически взрывающихся зарядов в одной группе, Чалая О. Н., Хлевнюк Д. В. (2014)
Пушкин С. П. - Оптимизация суточных объемов добычи угля по забоям в условиях сложно-структурных залежей (2014)
Соболевський Р. В. - Оптимізаційне моделювання технології видобування декоративного каменю (2014)
Ткачук К. К. - Промислова перевірка ефективності зустрічноспрямованого ініціювання зарядів (2014)
Фоменко І. О. - Дослідження технологічних параметрів процесу керування напрямком розколу блочного каменю під час використання невибухових руйнуючих сумішей, Ковтун А. І. (2014)
Фролов О. О. - Вплив межі поділу порід різної міцності на об’єм руйнування гірського масиву вибухом суміжних свердловинних зарядів (2014)
Бодюк А. В. - Геологічні об’єкти обчислення надро-фіскального доходу (2014)
Кальчук С. В. - Особливості формування поля напружень при видобуванні блочного облицювального каменю (2014)
Твердая О. Я. - Оценка трансформации энергии взрыва в разрушаемый массив разнопрочных пород зарядами взрывчатых веществ местного приготовления, Воробьев В. Д., Демещук В. Л. (2014)
Розен В. П. - Моделирование производственных процессов с целью повышения их энергоэффективности, Коновал Р. Ю. (2014)
Розен В. П. - Електропостачання віддалених об’єктів, Соловей А. И., Купцов Д. В. (2014)
Торопов А. В. - Оптимизация управления асинхронизированным вентильным двигателем шахтной подъемной установки методом Беллмана – Ляпунова, Торопова Л. В. (2014)
Торопов А. В. - Повышение уровня автоматизации шахтных водоотливных установок при питании насосов от устройств плавного пуска (2014)
Бодюк А. В. - Потреби в дослідженнях економічної геології (2014)
Володченкова Н. В. - Методика оцінювання ефективності функціонування системи управління охороною праці підприємства, Хіврич О. В., Левченко О. Г. (2014)
Гараніна О. О. - Екологічні аспекти фарбування за гетерокоагуляційним механізмом, Панасюк І. В., Романкевич О. В. (2014)
Гусєв А. М. - Охорона праці як складова концепції гідної праці, Каштанов С. Ф., Осталецький В. Б. (2014)
Зацарний В. В. - Тероризм на робочому місці (2014)
Зеркалов Д. В. - Головна проблема сталого еколого-економічного розвитку цивілізації – енергетична безпека, Демчук Г. В. (2014)
Ільчук О. С. - Індикативний аналіз рівня травматизму на виробництві, Розен В. П. (2014)
Левченко О. Г. - Дослідження впливу ультрафіолетового випромінювання на працівників під час ручного дугового зварювання, Арламов О. Ю. (2014)
Левчук К. О. - Аналіз чинників, які викликають втому, та її вплив на безпеку праці, Романюк Р. Я. (2014)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання показників оцінювання виробничого травматизму у вугільної галузi, Ткачук К. Н., Мітюк Л. О. (2014)
Третякова Л. Д. - Експериментально-розрахункова оцінка захисних властивостей матеріалів від іонізуючих випромінювань, Подобед І. М. (2014)
Содержание (2014)
Сталинский Д. В. - Улавливание и очистка неорганизованных выбросов сталеплавильных конверторов, Рыжавский А. З., Зимогляд А. В. (2014)
Баранков В. Г. - Об определении категории сложности природоохранных объектов (2014)
Мантула В. Д. - Природоохранные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу в цехах по производству окатышей ПАО "СЕВГОК", Кузнецова Л. Н., Зимогляд М. А. (2014)
Бондарева Т. И. - Реализация технологии десульфурации чугуна магнийсодержащей проволокой в условиях доменного производства, Васильев А. Б., Кушнаренко Е. В., Марчик Т. В. (2014)
Литвиненко А. В. - Модернизация систем аспирации литейных дворов доменной печи (2014)
Бойко О. В. - Новые шахтные печи конструкции ОАО "Липецкстальпроект", Мамаев А. Н., Литвинова Г. Д. (2014)
Тулуевский Ю. Н. - Топливодуговой сталеплавильный агрегат нового типа, Зинуров И. Ю. (2014)
Лавошник А. С. - Очистка отходящих газов при агломерации высокосернистых руд, Дунаев А. В., Амшарина Г. И., Фомин А. В. (2014)
Федорус Д. В. - Трубы вентури в мокрых системах газоочистки и технические решения по их совершенствованию, Семенов Д. В., Реученко А. В., Кулик В. С. (2014)
Петров Ю. Л. - Современный метод локализации вредных веществ при травлении заготовок в процессе их подготовки к горячему цинкованию, Шляхов П. В., Зинюхина А. В. (2014)
Рой І. О. - Аналіз досліджень очистки стічних вод із застосуванням магнітного поля, Пляцук Л. Д., Будьоний О. П. (2014)
Гаращенко В. І. - Дисперсно-фазовий склад забруднюючих домішок при магнітному очищенні водних систем теплових електростанцій, Скрипник І. Г., Гаращенко О. В. (2014)
Холмовой Ю. П. - Деструкция паров гексана в плазме барьерного разряда (2014)
Ботштейн В. А. - Энергосберегающие технологии приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горны доменных печей, Петров Ю. Л., Шаповалова Н. Г. (2014)
Барсукова А. В. - Определение оптимальных условий технологии переработки основного отхода титанового производства, Вакал С. В. (2014)
Ботштейн В. А. - Зависимость энергоемкости товарного проката от его сортамента, технологии выплавки и разливки стали, Литвиненко В. Г., Андреева Т. А. (2014)
Шмарин С. Л. - Содержание биоразлагаемых компонентов в составе твердых бытовых отходов в Украине, Алексеевец И. Л., Филозоф Р. С., Ремез Н. С., Денафас Г. (2014)
Гринь С. А. - Ресурсосберегающая технология применения ванадиевого катализатора в процессе производства адипиновой кислоты, Питак И. В., Кузнецов П. В. (2014)
Кобрина Н. В. - Применение беспилотных авиационных комплексов для решения экологических задач, Клочко Т. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Бошицький Ю. Л. - Перспективи розвитку Київського університету права НАН України у 2014/2015 навчальному році: десять пріоритетів (2014)
Оніщенко Н. М. - До питання про відповідальністьдержави перед громадянським суспільством, Стоєцький С. В., Сунєгін С. О. (2014)
Гладкий С. О. - Правовий менталітет як об’єкт правового самопізнання (2014)
Змерзлый Б. В. - Общие решения комитета по портовым делам и дальнейшее развитие портового дела в 1901–1913 гг. в черноморско-азовском регионе (2014)
Бедрій М. М. - Норвезьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти (2014)
Десятник В. О. - Критика методу визначень Арістотеля та сучасна юридична наука (2014)
Минькович-Слободяник О. В. - Вплив моралі на формування правової та політичної культури (2014)
Міхневич Л. В. - Здобутки правознавців волинського (кременецького) ліцею (2014)
Ситар І. М. - Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (комплексний аналіз) (2014)
Войтович Н. П. - Проблема взаємовідносин індивіда та держави у науковій спадщині Б. Кістяківського (2014)
Гриб А. М. - Примирення у дореформеному законодавстві Російської імперії та правозастовній практиці українських губерній (2014)
Куціпак О. В. - Поняття та ознаки правових актів (2014)
Москаленко Я. Л. - Місце і роль юридичної герменевтики в системі наукових знань (2014)
Урсуляк О. В. - Австрійський закон про введення суду присяжних 1869 р. : історико-правовий аналіз (2014)
Батанов О. В. - Конституційно-правові проблеми державного устрою України: теорія та практика (2014)
Георгієвський Ю. В. - Конституційно-правова природа компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2014)
Корнієнко П. С. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як спеціалізований правозахисний орган Української держави (2014)
Лотюк О. С. - До питання співвідношення громадянського суспільства і держави (2014)
Макарова З. С. - Типологія форми державного правління (2014)
Бак В. І. - Конституційно-правовий механізм взаємовідносин Президента України та Верховної Ради України (2014)
Банах С. В. - Законотворчі функції омбудсмана в зарубіжних країнах: теорія та практика (2014)
Вишневський С. Ф. - Теоретичні проблеми визначення поняття функцій органів самоорганізації населення (2014)
Карелова Г. А. - Місце та роль правових позицій Конституційного Суду України з питань кримінальної відповідальності в науці та правозастосовній практиці (2014)
Поспєлова І. М. - Роль Центральної виборчої комісії в регулюванні проведення передвиборної агітації (2014)
Товпеко Я. К. - Конституційно-правові проблеми усиновлення одностатевими парами в контексті принципу рівності прав і свобод людини і громадянина (2014)
Середа Г. П. - Окремі питання інформатизації прокурорської діяльності (2014)
Коссе Д. Д. - Правовий режим (інтеграційний та позагалузевий підхід) (2014)
Перощук З. І. - Ознаки правовідносин у сфері бюджетної системи України (2014)
Байжанов О. А. - Деякі аспекти прокурорського нагляду за видачею торгових патентів для провадження підприємницької діяльності (2014)
Баронін Д. Б. - Суд як структурний елемент судової системи (2014)
Василенко Л. П. - Історія становлення державної та правової політики в галузі захисту об'єктів довкілля від негативних факторів (2014)
Жидецька К. В. - До питання про здійснення громадського контролю припинення громадських організацій та забезпечення однотипності судової практики (2014)
Козачук О. А. - Порушення норм лісового законодавства адміністративно-правові санкції (2014)
Лещенко Р. М. - Проблеми вдосконалення фінансово-правового регулювання офшорних механізмів у законодавстві України (2014)
Нікітіна З. І. - Реєстрація суден як самостійний (особливий) вид адміністративних процедур (2014)
Поворознюк М. І. - Ознаки позовного провадження як процесуальної сфери реалізації права на захист в адміністративному суді (2014)
Таланчук І. В. - Доступність як адміністративний чинник права інвалідів на освіту (2014)
Чемерис М. С. - Актуальні питання гарантування і страхування вкладів в Україні (2014)
Бондарєва М. В. - Межі спадщини: теоретичні аспекти (2014)
Джавадов Х. А. - Некоторые аспекты определения содержания понятия "правосудие" в контексте характеристики судебной деятельности (2014)
Ізарова І. О. - Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права (2014)
Молчанов Р. Ю. - Щодо індивідуалізуючої придатності імен фізичних осіб (2014)
Петрина В. Н. - Господарські об’єднання: правові проблеми управління (2014)
Цимбалюк В. І. - Нормативно-правове забезпечення трансплантології в Україні та за кордоном: окремі аспекти, Міщук І. В. (2014)
Федорченко Н. В. - Ціна як звичайна умова договору про надання послуг (2014)
Шершун С. М. - Правові критерії оцінки впливів на стан навколишнього середовища (2014)
Гузь Є. В. - Проблеми віндикації в цивілістиці і правозастосовчій практиці (2014)
Сіроштан О. О. - Правова природа права на обов'язкову частку у спадщині (2014)
Твердохліб Ю. В. - Правове регулювання дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності у сфері арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства в Україні (2014)
Чорна Ю. В. - Світові тенденції застосування політики "нового старту" до неплатоспроможних приватних осіб (2014)
Яремова І. В. - Особливості судового рішення як підстави набуття права власності на нерухоме майно (2014)
Бошицький Ю. Л. - Оптимізація національної освіти усфері інтелектуальної власності: сучасні вимоги та основні тенденції (2014)
Ковальова М. В. - Комерціалізація технологій: американський досвід (2014)
Стовпець О. В. - Філософсько-правові аспекти сучасної концепції інтелектуальної власності (2014)
Бондаренко О. О. - Деякі сучасні проблеми цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні (2014)
Лузан А. В. - Цивільно-правова охорона винаходів: методологічні, понятійні та практичні проблеми наукового пізнання (2014)
Бусуйок Д. В. - Правове регулювання планування використання земель: зарубіжний досвід (2014)
Євстігнєєв А. С. - Правові проблеми здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням екологічної безпечності спеціального надрокористування в Україні (2014)
Кулинич О. П. - Визнання недійсним державного акта на право власності на землю як спосіб його захисту: судова практика та шляхи її вдосконалення (2014)
Рудень О. В. - Правове регулювання охоронних зобов’язань за екологічним законодавством України (2014)
Храпач С. В. - Загальна характеристика правового регулювання іпотеки космічних об’єктів в Україні та шляхи його вдосконалення (2014)
Головкін Б. М. - Поняття злочинності на ринку землі (2014)
Кваша О. О. - Зміст поняття "необхідна співучасть" у кримінальному праві України (2014)
Жук О. М. - Постпенітенціарна ресоціалізація жінок, звільнених із місць позбавлення волі (2014)
Мальський М. М. - Особливості діяльності адвоката в транснаціональному виконавчому процесі (2014)
Нерсесян А. С. - Соціальна функція адвокатури як невід’ємного елементу правосуддя вдемократичному суспільстві (2014)
Палюх Л. М. - Норми про кримінальну відповідальність за посягання на правосуддя в праві України у період Гетьманщини (2014)
Рогатюк І. В. - Кримінально-процесуальне закріплення використання поліграфа (детектора брехні) у слідчій практиці (2014)
Ткачова О. В. - Безпека персоналу установ виконання покарань як елемент режиму позбавлення волі (2014)
Бондарчук В. В. - Регламентація виправданого ризику в кримінальному законодавстві іноземних держав (2014)
Влад С. Ф. - Судово-балістична експертиза та її доказове значення для слідчого та прокурора в умовах нової редакції Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Гусак Т. П. - Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні (2014)
Єднак В. М. - Постановлення завідомо неправосудного судового рішення як суспільно небезпечне діяння у складі злочину, передбаченого ст. 375 КК України: окремі термінологічні аспекти (2014)
Карпенко І. М. - Особливості добровільної відмови при вчиненні злочину у співучасті та її вплив на кримінально-правову оцінку діянь окремих співучасників (2014)
Михайлов І. М. - Покарання за суспільно небезпечні діяння щодо незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору та їх голографічних захисних елементів: питання теорії та практики (2014)
Оберемко Ю. О. - Кримінологічний аналіз умисних вбивств, що вчиняються з корисливих мотивів (2014)
Полях В. Б. - Кримінологічне визначення поняття "рецидивна злочинність неповнолітніх, що були засуджені до позбавлення волі" (2014)
Чернов А. О. - Окремі аспекти кримінально-правової характеристики самоправних дій, передбачених ст. 356 КК України (2014)
Чорней С. В. - Щодо питання про ознаки повної осудності (2014)
Ясиновський І. Г. - Переваги і недоліки медіації при вирішенні правових конфліктів (2014)
Демченко І. С. - Практика Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці у справах, пов’язаних із медициною (2014)
Тропін З. В. - Криза універсалізму в діяльності мирних засобів вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація (2014)
Антонюк О. А. - Медіація та дипломатія (2014)
Жукорська Я. М. - Підстави припинення та призупинення дії міжнародного договору, що не передбачені Віденською конвенцією 1969 року (2014)
Пальчик М. Л. - Міжурядові комісії – елемент міжнародного інституційного механізму реалізації двосторонніх торговельних договорів України (2014)
Родіна С. О. - Угода між Організацією Об’єднаних Націй та Всесвітньою організацією охорони здоров’я 1948 р. (характер взаємодії) (2014)
Слабошпицька У. О. - Форма міжнародного заповіту в міжнародному приватному праві (2014)
Hermida del Llano Cristina - The constitutional dimension of the court of justice of Luxembourg and the Spanish Constitutional court (2014)
Савенкова В. Г. - Cтандарти європейського банківського права (2014)
Хмельова І. Є. - Визнання українського уряду: міжнародно-правовий аналіз (2014)
Шевченко А. Є. - Принцип рівності в праві: сучасний контекст (2014)
Приходько Х. В. - Наукові дослідження з проблеми політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2014)
Наукова хроніка (2014)
Редакційні повідомлення (2014)
Курко М. Н. - Забезпечення прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (2014)
Левченко К. Б. - Формування національної стратегії у сфері прав людини: методологічні та концептуальні підходи (2014)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з Президентом України в сучасних умовах (2014)
Васильченко О. П. - Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства при забезпеченні принципу рівності прав і свобод в Україні (2014)
Попова С. М. - Особливості надання соціальних послуг в Україні, Попова Л. М. (2014)
Терещук О. Д. - Особливості інформаційного забезпечення охорони громадського порядку (2014)
Горзов А. П. - Актуальні питання кадрового забезпечення в органах прокуратури України, Устименко В. В. (2014)
Фролов Ю. М. - Поняття засобів забезпечення законності і дисципліни в органах Державної фіскальної служби України (2014)
Ільков В. В. - Застосування джерел права в адміністративному судочинстві України під час розгляду окремих справ з податкових правовідносин (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правова природа служби суддів в Україні (2014)
Остапенко Т. А. - Правовий статус представників самоврядних професій як учасників адміністративного судочинства (2014)
Мошенська В. О. - Правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2014)
Винник О. В. - Юридична відповідальність штабних підрозділів ОВС (2014)
Жаровська І. М. - Криміногенні недоліки сімейно-виховної сфери (2014)
Назаров В. В. - Судовий контроль у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти, Тракало Р. І. (2014)
Чорнобай Е. А. - Отдельные аспекты компенсации вреда, причиненного уголовным правонарушением (2014)
Фрич В. І. - Проблемні питання надання міжнародної правової допомоги в кримінальних провадженнях (2014)
Філоненко Г. М. - Вплив сім'ї та найблищого оточення на жінок, які вчиняють злочини у сімейно-побутовій сфері (2014)
Кутєпов М. Ю. - Історичні етапи становлення кримінально-виконавчої політики України (2014)
Кравцова М. О. - Проблеми правового регулювання запобігання кіберзлочинності органами внутрішніх справ (2014)
Щербакова А. К. - Особенности личности преступника, совершающего бандитизм (2014)
Кравченко О. Є. - Прокурорський нагляд за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2014)
Матвєєв П. С. - Алеаторність інвестиційних договорів як характерна риса інноваційної діяльності (теоретико-правовий аналіз) (2014)
Швець В. Д. - Зміст права землекористування в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Куцевич О. П. - Віндикація земельних ділянок за законодавством України в умовах обов'язкової реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Клапатий Д. Й. - Пайовий інвестиційний фонд як правова форма реалізації інвестицій (2014)
Черненко З. С. - Порівняльний аналіз закріплення права на охорону здоров'я в конституціях країн Європейського Союзу (2014)
Черновський О. К. - Вдосконалення професійно-психологічного відбору та адаптації суддівських кадрів (2014)
Сірош М. В. - Належна реалізація принципів фінансового контролю на першій стадії контрольного процесу як передумова ефективного проведення контрольних заходів (2014)
Бурсов Р. В. - Проблеми оцінки впливу податкової системи України на технологічне оновлення підприємств (2014)
Левченко К. Б. - Рецензія на монографію І. О. Бандурки "Діти, сім'я, злочинність неповнолітніх: взаємозалежність" (2014)
Титул, зміст (2014)
Клименко Т. А. - Черкащина в роки Першої світової війни (2014)
Купченко В. П. - Київ у Першій світовій війні (за документами Державного архіву міста Києва), Серга Ж. І. (2014)
Любарська Л. В. - Збройний конфлікт світового масштабу мовою фотодокументів (2014)
Масіян Н. Б. - Буковина напередодні окупації (за документами Державного архіву Чернівецької області) (2014)
Мягкий І. М. - Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) (2014)
Рябчук І. М. - Невідомі документи про відому війну (за документами Шаповалівського волосного правління Борзенського повіту Чернігівської губернії) (2014)
Бойко Г. В. - Еволюція місцевого та регіонального самоврядування в умовах розвитку європейської демократії, Камінська Н. В. (2014)
Гула Р. В. - Трактування патріотизму в радянській системі пропаганди та політико-виховної роботи колабораціоністських військово-політичних формувань у 1943 році, Торопчин Д. Г. (2014)
Гумен Ю. Є. - Динаміка забруднення водних ресурсів Тернопільської області впродовж 1960–1990 рр : історичний аспект (2014)
Доліновський В. І. - Умови зберігання документів Земського архіву у Львові (2014)
Ковалевська О. О. - Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Т. Цявловської та С. Білоконя (2014)
Селіверстова К. Т. - Науково-методичне забезпечення експертизи цінності документів (2014)
Бичек С. М. - Документи з історії Української Гельсінської Спілки у фондах ЦДАГО України (2014)
Водотика Т. С. - Фабрична інспекція в документах ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Галатир В. В. - Місцеві органи державної влади на Правобережжі України у мемуарах (період гетьманату П. Скоропадського) (2014)
Гайворонська А. А. - Огляд літературних архівів про О. Довженка (із зібрань ЦДАМЛМ України) (2014)
Касян Л. Г. - Духовний материк на ім’я Павло Загребельний (2014)
Коваленко Р. Я. - Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) (2014)
Петришак Б. І. - Допоміжний персонал канцелярії міста Львова XIV–XVI ст. (2014)
Фіткулін О. Т. - Вибір технологій та програмних засобів для створення архівних копій веб-сайтів (2014)
Хардаєва Т. С. - Вільгельм Котарбінський у документах ЦДАМЛМ України (до 165-річчя від дня народження живописця) (2014)
Шабанова В. М. - Про слов’янський період життя поета Михайла Петренка та його батьків (2014)
Шевченко М. Ю. - Жіноцтво в окупованому Києві (за матеріалами фондів Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”), Гедз В. А. (2014)
Бажан О. В. - Видача архівних довідок: досвід роботи Архіву Президента Республіки Казахстан (2014)
Левченко Л. Л. - Видатний польський архівіст Густав Каленський та його праця "Brakowanie akt” (2014)
Антоненко В. В. - Виставка документів Національного архівного фонду "Перемога силою духу” (до 25-ї річниці Народного Руху України) (2014)
Ніколаєва Т. О. - Нові надходження із США та Бразилії (2014)
Колесник Н. А. - Круглий стіл у Миколаєві, присвячений 100-й річниці початку Першої світової війни (2014)
Калакура Я. С. - 70 років архівознавчій кафедрі Київського університету, Щербак М. Г. (2014)
Вожегова Р. А. - Наукові засади оптимізації систем ведення зрошуваного землеробства в умовах Півдня України (2011)
Димов О. М. - Регіональні проблеми землеробства Південного Степу України (2011)
Коковіхін С. В. - Вплив умов вологозабезпеченості, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин на урожайність ділянок гібридизації кукурудзи в умовах зрошення, Писаренко П. В., Присяжний Ю. І., Пілярська О. О. (2011)
Заєць С. О. - Урожай зерна і водоспоживання різних сортів сої в умовах зрошення Півдня України, Бабанін В. В., Репілевський Е. В. (2011)
Коваленко С. А. - Прикладні аспекти створення інформаційної системи прийняття технологічних рішень (Частина І. Первина організація інформаційного забезпечення), Міхеєв Є. К. (2011)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство Півдня України, Коковіхін С. В., Конащук І. О., Бояркіна Л. В., Найдьонов В. Г. (2011)
Паштецький В. С. - Спеціалізовані ріпакові сівозміни в АР Крим, Женченко К. Г. (2011)
Шелудько О. Д. - Хлібні жуки на зрошуваній пшениці, Клубук В. В., Нижеголенко В. М., Найдьонов В. Г. (2011)
Томницький А. В. - Витрати елементів живлення на формування одиниці врожаю і продуктивність кукурудзи МВС при внесенні мінеральних добрив у зрошуваній сівозміні, Філіп’єв І. Д., Гамаюнова В. В. (2011)
Мелашич А. В. - Вплив агромеліоративних заходів на зміни властивостей та режимів темно-каштанового ґрунту в умовах зрошення Півдня України, Козирєв В. В., Біднина І. О. (2011)
Дудченко В. В. - Методи обліку та контролю чисельності бур’янів на посівах рису, Дудченко Т. В. (2011)
Коваленко А. М. - Агрокліматичні умови районування розміщення озимого ріпаку в південному регіоні (2011)
Тищенко О. П. - Оптимізація режимів зрошення пшениці озимої в умовах АР Крим (2011)
Писаренко П. В. - Вплив умов вологозабезпечення та густоти стояння рослин на урожайність нових сортів сої, Суздаль О. С., Булигін Д. О., Морозов В. В. (2011)
Пілярський В. Г. - Споживання вологи рослинами буряку цукрового протягом вегетаційного періоду в умовах зрошення (2011)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні аспекти оптимізації елементів технології вирощування рису з врахуванням гідротермічних чинників, Олійник О. І., Тищенко О. П. (2011)
Писаренко П. В. - Особливості водного режиму ґрунту на посівах сої залежно від режимів зрошення, фону мінерального живлення та норми висіву, Каращук С. В. (2011)
Коваленко О. А. - Накопичення основних елементів живлення в рослинах конопель протягом вегетації залежно від удобрень (2011)
Васюта В. В. - Коефіцієнт водоспоживання цибулі ріпчастої за умов краплинного зрошення, Журавльов О. В. (2011)
Писаренко П. В. - Вплив водного режиму ґрунту, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин на урожайність пшениці озимої, Пілярський В. Г., Мішукова Л. С. (2011)
Прищепо М. М. - Адаптивні властивості та урожайність ріпаку озимого залежно від застосування природних біологічно активних речовин в умовах Південного Степу України, Влащук А. М., Шапарь Л. В., Демченко Н. В., Дядюша Л. М., Приходько М. В. (2011)
Тимошенко Г. З. - Вплив бактеріального препарату "Ризобофіт” та мікродобрива "Еколист–У” на продуктивність гороху в умовах Південного Степу України (2011)
Новохижній М. В. - Біоенергетична ефективність технології вирощування пшениці твердої ярої залежно від норм добрив та хімічного захисту в умовах Південного Степу України (2011)
Арсланова Л. Е. - Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології в умовах Степової Зони Криму, Сусський О. М. (2011)
Хасхачих М. В. - Вплив густоти стояння рослин та способу сівби на динаміку показників сухої речовини та продуктивність фотосинтезу соняшнику в післяукісних посівах (2011)
Войташенко Д. П. - Вплив зрошення та мінеральних добрив на хімічний склад рослин амаранту (2011)
Козленко Є. В. - Вплив умов формування води Інгулецької зрошувальної системи на агрономічні та екологічні показники її якості (2011)
Біднина І. О. - Ефективність доз азотного добрива при вирощуванні пшениці озимої на фоні заорювання післяжнивних решток сої, Влащук О. С. (2011)
Гальченко Н. М. - Формування високопродуктивних агрофітоценозів багаторічних трав на основі еспарцету піщаного в Південному Степу України (2011)
Лавриненко Ю. О. - Вплив фотоперіоду, температури та азотного живлення на індукцію бульбоутворення в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І., Підкопай І. І. (2011)
Орлюк А. П. - Генетичний контроль стійкості пшениці м'якої озимої до фітопатогенів в умовах Півдня України, Базалій Г. Г., Усик Л. О., Колесникова Н. Д. (2011)
Кочмарський В. С. - Нові джерела для селекції пшениці м’якої озимої на підвищення адаптивності, Гуменюк О. В., Кириленко В. В. (2011)
Голобородько С. П. - Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни на насіння в Південному Степу України, Тищенко А. В. (2011)
Шевченко С. М. - Особливості сепарування та якість насіння гібридів кукурдузи цукрової (2011)
Орлюк А. П. - Формування агрофітоценозу, урожайність та якість насіння пшениці м'якої озимої залежно від строків сівби та умов вологозабезпечення, Гончаренко О. Л. (2011)
Лавриненко Ю. О. Нетреба О. О. - Успадкування біохімічних показників гібридами кукурудзи F1 в умовах зрошення, Туровець В. М., Лашина М. В., Нижеголенко В. М. (2011)
Тищенко О. Д. - Створення і оцінка інбредних ліній люцерни в умовах зрошення (2011)
Яланський О. В. - Селекція цукрового сорго для фітоенергетики, Самойленко А. Т., Середа В. І. (2011)
Боровик В. О. - Аналіз зразків колекції сої за основними господарсько-цінними ознаками в умовах зрошення Півдня України, Клубук В. В., Баранчук В. А., Осіній М. Л., Кузьмич В. І. (2011)
Нетреба О. О. - Мінливість та прояв морфобіологічних показників гібридів кукурудзи різних груп стиглості в зрошуваних умовах Півдня України, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В., Туровець В. М., Глушко Т. В., Нижеголенко В. М. (2011)
Кобиліна Н. О. - Селекція стоколосу безостого з використанням сортів різних еколого-географічних груп, Боровик В. О., Стародубцева М. В. (2011)
Паштецький В. С. - Методологічний інструментарій економіки землекористування агросфери (2011)
Миронова Л. М. - Аналіз складу та структурИ ціни на зрошувальну воду на півдні україни, Вердиш М. В., Мельник М. А. (2011)
Грабовський П. В. - Економічна ефективність елементів технології вирощування пшениці озимої при зрошенні в умовах Південного Степу України, Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Найдьонов В. Г. (2011)
Косенко Н. П. - Економічна ефективність вирощування насіння цибулі ріпчастої в умовах Південного Степу України (2011)
Шкода О. А. - Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від доз мінеральних добрив та основного обробітку ґрунту на зрошуваних землях Півдня України (2011)
Присяжнюк М. В. - Становлення та розвиток систем землеробства в УСРР у 20-х роках ХХ століття (2011)
Євич П. П. - Науково-організаційна діяльність Миронівської селекційної станції у 1940–1960 рр. (2011)
Котовська Ю. С. - Експедиційна діяльність в освоєнні Нижньодніпровських пісків у науковій спадщини академіка АН УРСР П. С. Погребняка (2011)
Наші ювіляри (2011)
Горобчук Т. Т. - Прогнозування розмірів використання земельних ресурсів господарств по Житомирській області, Грабовецький Б. Є. (2014)
Пивовар П. В. - Переваги та недоліки методичних підходів до формування МТП сільськогосподарських підприємств (2014)
Усюк Т. В. - Методичний підхід до формування інституційної матриці розвитку суб’єктів сільського підприємництва (2014)
Cherkasov А. А. - Methodological Approaches of the Pricing іn the Raw Milk Market (2014)
Тимчак В. С. - Інтерпретація категорії "ефективність інновацій" у кормовиробництві (2014)
Віленчук О. М. - Сучасні погляди до функціонування ринку аграрного страхування на кооперативних засадах (2014)
Буднік О. М. - Впровадження основ бізнес-планування у кооперативну діяльність: практичний аспект, Козьма А. В. (2014)
Абрамова І. В. - Стан та перспективи державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Попівняк Р. Б. - До питання про історію становлення кооперативів у сільському господарстві, Шавалюк О. І., Магійович І. В. (2014)
Гуля Ю. В. - Використання ко-брендингу в сільськогосподарській кооперації (2014)
Ткачук В. І. - Тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні (2014)
Зіновчук В. В. - Розробка та імплементація стратегії міжнародного маркетингу лісогосподарського підприємства, Осіпчук А. С. (2014)
Cоловйов А. І. - Актуальні питання особливостей управління аграрними виробничими структурами (2014)
Розумей Т. М. - Пріоритети прямого іноземного інвестування в економіку регіону (2014)
Кравчук Н. І. - Інвестиційні процеси у сільськогосподарських підприємствах: моделювання та оцінка ризиків (2014)
Поліщук А. О. - Аналіз сучасних методів тарифікації оплати праці в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Дяченко О. П. - Оптимізація складу та розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств Одеської області (2014)
Захаріна О. В. - Управління якістю зерна у механізмі забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Тишковський В. В. - Організаційно-економічні аспекти відродження галузі льонарства в Україні, Ахметов І. Р. (2014)
Куровська Н. О. - Формування капіталу в процесі забезпечення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Журавська А. Р. - Теоретичні основи фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2014)
Сус Л. В. - Стан реалізації фінансової державної підтримки виробництва продукції тваринництва в Україні (2014)
Головач К. С. - Особливості кризи у сільськогосподарських підприємствах та антикризове управління (2014)
Лесь А. В. - Оцінка впливу забруднення на довкілля у контексті можливості запровадження альтернативних методів аграрного виробництва, Ращенко А. В. (2014)
Орел О. І. - Оцінка пропозиції екологічних послуг у Житомирській області (2014)
Чайкін О. В. - Екологічно сертифікована продукція: маркетингово-філософський підхід (2014)
Гільперт Н. М. - Аналіз факторів невизначеності та ризику в оцінці інвестиційного проекту із заліснення староорних земель Центрального Полісся (2014)
Бутрим О. В. - Оцінка потенціалу низьковуглецевого розвитку рослинництва України (2014)
Попова М. М. - Еколого-економічна ефективність як складова сукупної результативності агропромислового виробництва (2014)
Євтух М. Є. - Структурна модель управління конкурентоспроможністю аграрного вищого навчального закладу (2014)
Анотації (2014)
Вимоги (2014)
Новоставська А. В. - Світові тенденції розвитку тваринництва, Свістула О. В. (2009)
Буюклу Г. І. - Характеристика тварин червоної степової породи племінного заводу "Приморський", Буюклу М. І., Іовенко Л. М., Тараненко С. В. (2009)
Вороненко В. І. - Структура популяції таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби за антигенами круп крові, Назаренко В. Г. (2009)
Вороненко В. І. - Імуногенофонд типів української червоної молочної породи, Назаренко В. Г., Полупан Ю. П., Буюклу Г. І. (2009)
Вороненко В. І. - Таврійський тип південної м’ясної породи – інноваційне селекційне досягнення в зоотехнічній науці, Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Найдьонова В. О., Дубинський О. Л. (2009)
Деменська Н. М. - Вплив використання у годівлі преміксів на обмінні процеси в організмі ремонтних телиць (2009)
Жукорський О. М. - Формування м’ясної продуктивності інгуських бугайців в залежності від віку відлучення (2009)
Кобзарь Р. О. - Вплив інтенсивності росту ремонтних телиць таврійського типу української червоної молочної породи на їх продуктивність (2009)
Коваль Т. П. - Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби за показниками тривалості та ефективності її довічного використання (2009)
Макарчук Р. М. - М’ясна продуктивність бичків південного типу української червоно-рябої молочної породи при вирощуванні на м’ясо (2009)
Омельченко Л. О. - Популяційно-генетичні особливості успадкування масті у тварин південної м’ясної породи при міжвидовій гібридизації (2009)
Підпала Т. В. - Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби (2009)
Рєзнікова Н. Л. - Вплив сезону народження та першого отелення на основні селекціоновані ознаки молочних корів (2009)
Стріха Л. О. - Оцінка бичків української червоної молочної породи за екстер’єром (2009)
Фурса Н. М. - Вплив спорідненого розведення на живу масу гібридних зебувидних корів (2009)
Герасименко В. В. - Рівень мінливості асоціацій генів груп крові в популяції свиней української степової рябої породи (2009)
Герасименко В. В. - Використання імуногенетичних маркерів для прогнозування результатів міжпородного схрещування у свинарстві, Шульга Ю. І. (2009)
Горб С. В. - Вплив білково-мінеральної добавки з мідій на перебіг метаболічних процесів в організмі молодняку свиней (2009)
Дудка О. І. - Індексна оцінка племінної цінності та адаптації свиней української степової рябої породи (2009)
Івін А. М. - Оцінка кнурів-плідників пробіт-методом (2009)
Маслюк А. М. - Генетичний потенціал репродуктивних якостей свиноматок української степової білої породи у розрізі ліній та родин (2009)
Свістула М. М. - Вплив малокомпонентних комбікормів, збагачених ліпідами та ферментами, на продуктивність свиноматок і метаболізм в їх організмі, Єфремов Д. В. (2009)
Семенов В. В. - Влияние фермента "Глюколекс-F" на гематологические показатели у свиноматок, Беленко С. А. (2009)
Топчій Л. І. - Вплив сезонності на відтворювальні якості свиноматок української степової білої породи свиней (2009)
Шульга Ю. І. - Українська степова біла порода свиней в системі схрещування (2009)
Горлов О. І. - Методи визначення генетичних кореляцій селекційних ознак, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Герасименко Т. Г., Чічаєва О. Л. (2009)
Іовенко В. М. - Частотно залежна пристосованість різних генотипів мериносових овець таврійського типу, Продайвода Г. О., Поліщук В. М. (2009)
Іовенко В. М. - Генетичні особливості різних конституціональних типів овець асканійської тонкорунної породи, Сербіна В. О. (2009)
Мороз І. А. - Кількість вовнового жиру і поту у баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2009)
Польська П. І. - Створення і використання м’ясо-молочно-вовнового вівчарства в Україні (2009)
Смєнова О. В. - Порядок проведення капіталізації наукових розро¬бок на прикладі асканійської каракульської породи овець (2009)
Тараненко В. П. - Спосіб попереднього визначення конкурентоспроможності інноваційної продукції, Мусієнко В. П. (2009)
Аннотации (2009)
Resume (2009)
Єлісєєв В. С. - До питання про кількість методів правового регулювання, Земко А. М. (2014)
Єрмоленко І. М. - Історико-правові аспекти зародження та становлення ветеринарного законодавства України в x–xix ст (2014)
Качур В. О. - До визначення поняття "правосубєктність" у теорії права (2014)
Протосавіцька Л. С. - Політичні і правові погляди Клода-Адріана Гельвеція (2014)
Єрмоленко В. М. - Вплив релігійних норм на сучасне аграрне право (2014)
Горіславська І. В. - Окремі питання правового регулювання страхування сільськогосподарських тварин в Україні, Терешко А. Р. (2014)
Святченко Л. О. - Суб’єкти правовідносин у сфері рибного господарства (2014)
Святченко Л. О. - Функціонально-правові засади забезпечення права здійснення рибальства, Бабинець І. І. (2014)
Кривко М. Є. - Об’єкт правовідносин із вирощування та реалізації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками (2014)
Мельник В. О. - Ґенеза правового регулювання міжнародних відносин у сфері органічного виробництва (2014)
Менів О. І. - Про характеристику законодавства України та ЄС щодо використання ГМО при вирощуванні сільсько¬господарської продукції рослинного походження (2014)
Шовкун Ю. В. - Генезис законодавства у сфері рибництва (2014)
Гафурова О. В. - Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення: теоретико-правові аспекти, Кучів О. М. (2014)
Гафурова О. В. - Загальна характеристика міжнародного законодавства у сфері моніторингу земель, Федосенко К. Ю. (2014)
Дейнега М. А. - Правовий режим земель сільськогосподарського призначення у складі національної екологічної мережі (2014)
Петлюк Ю. С. - Правова охорона тваринного світу в добу української радянської державності (2014)
Піддубний О. Ю. - Поняття і принципи правового регулювання використання і сталого розвитку біоресурсів (2014)
Краснова Ю. А. - Деякі питання визначення джерел правового регулювання екологічної безпеки (2014)
Краснова Ю. А. - Поняття та юридичні ознаки туризму в Україні, Антонова А. В. (2014)
Улютіна О. А. - Аналіз міжнародного досвіду діяльності суб’єктів уповноважених здійснювати охорону довкілля (2014)
Шульга Є. В. - Правове розмежування понять "раціональне природокористування" та "використання природних ресурсів" на прикладі лісового фонду (2014)
Рудень О. В. - Правова природа та юридичні ознаки екологічних договірних відносин (2014)
Рудь Ю. М. - Визначення поняття "біомаса" за законодавством України (2014)
Дейнега М. А. - Перспективи систематизації законодавства України про соціальне забезпечення, Обозна С. О. (2014)
Гулак О. В. - Державна служба: поняття, сутність та місце в адміністративному праві України, Рафальський А. Р. (2014)
Куркова К. М. - Деякі питання правового регулювання підготовки фахівців та ринку праці в аграрному секторі України (2014)
Берегеля І. М. - Місце органів державної влади в здійсненні адміністративно-правового регулювання захисту тварин від жорстокого поводження (2014)
Галайдюк Л. Ю. - Порівняльна характеристика правового статусу суб’єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні та Російській Федерації (2014)
Конюх Г. В. - Основні тенденції розвитку адміністративного права (2014)
Кукоба О.О. - Окремі аспекти уточнення списків виборців у судовому порядку (2014)
Пустовіт О. Ю. - Правосуб’єктність посадових осіб органів державного управління в галузі якості та безпеки сільсько¬господарської продукції (2014)
Рябченко Ю. А. - Міжнародний досвід творення та застосування адміністративно-процесуального законодавства: порівняльний аспект (2014)
Савіцька В. В. - Суб’єкти управлінської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин (2014)
Янчук Ю. В. - Правові аспекти становлення та розвитку інформаційного суспільства за допомогою мережі інтернет (2014)
Gaievskyi I. М. - The regulatory basis for retraining and advanced training of specialists in the sphere of financial monitoring (2014)
Губанова Т. О. - До питання вини юридичної особи у податковому праві (2014)
Матвійчук А. В. - Поняття і механізми фінансового контролю у будівельній галузі (2014)
Андрушко П. П. - Судовий прецедент як одне з джерел кримінального права, Васюк М. М. (2014)
Кушнір Г. А. - Судова експертиза транспортних засобів та документів, що їх супроводжують (2014)
Duda H. I. - Inspection of the scene during the investigation of computer crimes (2014)
Долгополов А. М. - Правове регулювання міжнародних морських перевезень, Хоменко А. І. (2014)
Содержание (2014)
Ковальчук Г. И. - Экземпляры прижизненных изданий Т. Г. Шевченко в отделе старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2014)
Беляева Л. В. - "Кобзарь" Т. Г. Шевченко в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: библиографическое исследование, Войченко И. Д. (2014)
Дарибаева Г. Г. - Изучение, сохранение и популяризация творческого наследия Тараса Шевченко в Казахстане (2014)
Супронюк О. К. - Электронные ресурсы эмиграционной шевченкианы коллекции зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: состояние и перспективы обработки (2014)
Леонов В. П. - "Голландская болезнь" российской библиографии (к постановке проблемы) (2014)
Костенко Л. И. - Картина науки в библиометрических портретах ученых, Жабин А. И., Кухарчук Е. А., Симоненко Т. В. (2014)
Литвинова Л. А. - Библиометрические показатели авторефератов диссертаций как индикатор развития книговедения, библиотековедения и библиографоведения в Украине (1994–2013) (2014)
Артемьева Е. Б. - Что было, что будет… (о деятельности академических библиотек Сибирско-Дальневосточного региона), Подкорытова Н. И. (2014)
Макеева О. В. - Модели библиотек будущего с позиций теории адаптации (2014)
Дергилёва Т. В. - Традиции и новации в научно-методическом обеспечении деятельности библиотек сети СО РАН (2014)
Рыкова В. В. - Полнотекстовые ресурсы удаленного доступа как источник библиографирования (опыт ГПНТБ СО РАН) (2014)
Лисовская Н. С. - Значение межбиблиотечного абонемента в информационном обслуживании научных коллективов (по материалам исследований в Новосибирском научном центре СО РАН), Еремина А. И. (2014)
Ахремчик Р. В. - Электронные персональные указатели серии "История НАН Беларуси в лицах": от библиографических списков к полным текстам, Пинчук Т. В. (2014)
Горовая С. В. - Электронные технологии социальных сетей в контексте проблем национальной безопасности (2014)
Павлова Л. П. - Для кого библиотеки делают сайты? (Итоги анкетирования в Отделении ГПНТБ СО РАН) (2014)
Шевченко Л. Б. - Сайт библиотеки как инструмент продвижения информационных продуктов (2014)
Свирюкова В. Г. - Интерактивное обслуживание как элемент системы справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей в крупной научной библиотеке (2014)
Кулева О. В. - Личный кабинет удаленного пользователя в контексте концепции веб 2.0 (2014)
Власова С. А. - Автоматизированные системы заказа изданий в Библиотеке по естественным наукам РАН (2014)
Стришенец Н. В. - Новый международный стандарт каталогизации (2014)
Астапович Л. Л. - Формирование ключевых слов при смысловой обработке иностранных документов в ЦНБ НАН Беларуси, Гирко Е. Н. (2014)
Скарук Г. А. - Языки тематического поиска в электронных каталогах научных библиотек: тенденции, проблемы, подходы к решению (2014)
Сикорская О. Н. - Анализ тенденций комплектования фондов научной библиотеки (на примере Центральной научной библиотеки НАН Беларуси), Бовкунович М. А. (2014)
Махотина Н. В. - Обновление парадигмы формирования и использования фондов документов и изданий ограниченного распространения в централизованной библиотечной системе СО РАН, Федотова О. П. (2014)
Исакова О. Н. - Ретрофонд патентных документов: задачи и перспективы использования (2014)
Лазерко М. П. - Мониторинг удовлетворенности пользователей качеством услуг в ЦНБ НАН Беларуси, Юрик И. В. (2014)
Васильев В. И. - Биографика деятелей книжной культуры как средство актуализации знания о книге, Ермолаева М. А., Бакун Д. Н. (2014)
Алиева-Кенгерли А. И. - История создания "Шахнаме-йе Шахи" – уникального произведения книжного искусства, Эфендиев А. Ф. (2014)
Юдина И. Г. - Опыт организации мемориальных библиотек в Отделении ГПНТБ СО РАН (2014)
Павлова Л. П. - Новый формат выставочной деятельности (на примере Отделения ГПНТБ СО РАН), Курбангалеева И. В., Лакизо И. Г., Юдина И. Г. (2014)
Лютов С. Н. - Научные журналы Сибирского отделения РАН: проблемы формирования и современные тенденции, Лисовская Н. С. (2014)
Вакаренко Е. Г. - Каталоги книжных изданий Национальной академии наук Украины (2014)
Авгуль Л. А. - О книжных изданиях, подготовленных в ЦНБ НАН Беларуси (2014)
Солоиденко Г. И. - Международная деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: основные направления и приоритеты (2014)
Хренова Г. С. - Международный книгообмен как средство распространения белорусской книги за рубежом (2014)
Чикун О. Н. - Серая литература и ее использование в практике международного документообмена ЦНБ НАН Беларуси (2014)
Пойда А. И. - Современная хирургическая тактика при болезни Крона, Мельник В. М., Кучер Н. Д., Жельман В. А., Криворук М. И. (2015)
Евтушенко Д. А. - Прогнозирование и профилактика рецидива образования спаек после операции у пациентов при спаечной болезни брюшины, осложненной острой непроходимостью кишечника (2015)
Ильченко Ф. Н. - Профилактика и коррекция воспалительных осложнений при перитоните в зависимости от выраженности энтеральной недостаточности, Ляшенко Н. В., Каминский И. В., Сербул М. М., Гончарук В. А. (2015)
Милица К. Н. - Холецистэктомия как симультанное абдоминальное вмешательство в бариатрической хирургии (2015)
Пилипчук В. І. - Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого біліарною гіпертензією (2015)
Смирнова Л. М. - Алгоритм выбора тактики нутритивной поддержки пациентов при хирургических вмешательствах (2015)
Кузьменко С. О. - Особливості використання апарата cell saver в неонатальній кардіохірургії з застосуванням штучного кровообігу, Часовський К. С. (2015)
Зеленський Р. О. - Оцінка судинного русла до і після емболізації ниркової артерії з приводу раку нирки (2015)
Чернуха Л. М. - Тромботичні ускладнення тяжких форм варикозної хвороби: діагностика, хірургічне лікування з застосуванням мініінвазивних методів, Щукін С. П. (2015)
Левчак Ю. А. - Вибір оптимального діаметра артеріо–венозної фістули під час виконання тромбектомії з клубово–стегнового венозного сегмента (2015)
Ганжий В. В. - Тактика выполнения органосохраняющих операций при травме селезенки, Кравец Н. С. (2015)
Герасименко Е. П. - Применение магнита для извлечения осколков при минно–взрывных ранениях, Глебский Ю. В., Поляков О. И., Войтов В. В., Шестопалюк А. А., Кураченко И. П., Кобза Т. И. (2015)
Аветіков Д. С. - Зміни клінічних показників у пацієнтів за схильності до утворення патологічних рубців, Скрипник В. М., Проніна О. М., Ставицький С. О., Бойко І. В. (2015)
Трохимович О. В. - Патогенетичне обгрунтування безпечності хірургічного лікування при ранніх репродуктивних втратах, Бражук М. В. (2015)
Запорощенко А. Ю. - Сравнительная оценка результатов мастоидопластики при использовании различных пластических материалов, Кравченко С. В. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Нові підходи до визначення площі поверхневих функціональних та анатомічних об’єктів в анестезіології та хірургії дитячого віку, Конопліцький Д. В., Янович В. П. (2015)
Бойко В. В. - Влияние открытого КВЧ облучения брюшной полости на активность спаечного процесса при перитоните, Иванова Ю. В., Гамидов А. Н., Андреещев С. А. (2015)
Борота А. В. - Симультанные оперативные вмешательства у пациентов по поводу заболеваний толстой кишки, Кухто А. П., Борота А. А., Базиян–Кухто Н. К. (2015)
Ахундова Н. Н. - Использование современных миниинвазивных технологий в диагностике и лечении трубно–перитонеального бесплодия (2015)
Титул, зміст (2015)
Скумс А. В. - Комбинированное повреждение общего печеночного протока и ветви правой печеночной артерии, осложненное гемобилией, Литвин А. И., Кондратюк В. А., Жалко–Титаренко И. В., Скумс А. А., Стоколос А. В., Михальчевский В. П. (2015)
Офіційна хроніка. Асамблея федерації ветеринарів Європи (2015)
Кирилюк А. А. - Cпособ видеоассистированной атипичной резекции легкого, Шипулин П. П., Севергин В. Е., Тронина Е. Ю. (2015)
Вимоги до наукових статей, що подаються до журналу "Ветеринарна медицина України" (2015)
Абрамов А. В. - Відповідність установ ветеринарної медицини міжнародним стандартам (2015)
Жила М. І. - Клінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів – порядок проведення, документація, встановлення ефективності (2015)
Неволько О. М. - Роль дикого кабана в епізоотології африканської чуми свиней в Україні (2015)
Деркач С. С. - Статевий цикл у сук та особливості його класифікації (2015)
Меженська Н. А. - Щодо гармонізації системи контролю безпечності та якості кормів, кормових добавок і преміксів в Україні згідно з міжнародними та європейськими вимогами (2015)
Tkachuk S. A. - The shell quality of hen eggs-chicken of cross "Lomann brown", depending on the conditions of detention (2015)
Темний М. В. - Ефективність препарату вормкокцид за асоційованих інвазій жуйних, Сумакова Н. В., Величко В. В., Сафронов В.О. (2015)
Стибель В. В. - Від першої кафедри ветеринарії у східній Європі, Падура М. Ф., Кирилів Я. І. (2015)
Корольов А. Г. - Професор Олександр Федорович Брандт (до 170-річчя з дня народження) (2015)
Лузан М. П. - Аналіз результатів ветсанекспертизи продуктів тваринництва – об’єктивна інформація щодо епізоотичного стану в північно-східному регіоні України, Стеценко Н. В. (2015)
Вишневський О.Г. - Захворювання свиней на хламідіоз і лептоспіроз та проведення оздоровчих заходів (2015)
BioTestLab 25 лет! (2015)
Савлюк Ю. П. - Неметалічні предмети в сітці корів (2015)
Кравчук В. Ф. - Небезпека трихінельозу (2015)
Микитюк В. М. - Стратегічні напрями розвитку скотарства в Україні (2011)
Степаненко Н. І. - Концептуальні підходи до визначення сутності товарної політики аграрних підприємств (2011)
Ярмолюк О. Ф. - Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах (2011)
Кільніцька О. С. - Середній клас як фактор активізації соціально-економічного розвитку (2011)
Жерибор Л. Л. - Програмування соціально-економічного розвитку сільських територій, Судак Г. В. (2011)
Потравка Л. О. - Необхідність структурних трансформацій економіки України в умовах перехідного періоду (2011)
Муляр О. Д. - Еволюція теорії інновацій та її розвиток в аграрній сфері виробництва (2011)
Николюк О. М. - Методологічні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємств (2011)
Маслак П. В. - Критерії ефективності державного регулювання агропродовольчого сектора економіки (2011)
Пшоняк Д. І. - Методичні підходи до визначення необхідних трансформацій земельних угідь сільськогосподарського підприємства (2011)
Дереча Д. І. - Методичні аспекти оцінки економічної ефективності інновацій агросервісних підприємств (2011)
Терещук С. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності регулюючого фінансового впливу на характер економічної діяльності в сфері АПК (2011)
Ахметов І. Р. - Моделювання ефективності функціонування регіонального кластеру в льонарстві (2011)
Кащук К. М. - Теоретичні засади ідентифікації інноваційного провайдингу в аграрній сфері (2011)
Зіновчук В. В. - Роль кооперації у реалізації диверсифікаційних намірів сільськогосподарських товаровиробників, Ткачук В. І. (2011)
Кравчук І. А. - Пріоритет і перспективи управління маркетингом підприємств із різними бізнесовими можливостями (2011)
Лимар О. Ф. - Кількісна та якісна характеристика суб’єктів малого підприємництва в країнах Європейського Союзу (2011)
Коваленко О. В. - Ефективність бізнес-інформації в управлінні фермерськими господарствами (2011)
Тітова О. П. - Використання інформаційних технологій у фермерських господарствах (2011)
Беземчук О. Г. - Функціонування нових агроформувань у контексті земельних трансформацій (2011)
Кузоваткін В. О. - Ціновий моніторинг аграрного ринку у Житомирській області (2011)
Яценко О. М. - Кластеризація як стратегічний напрям формування конкурентних переваг бджільництва України (2011)
Шукалович В. Ф. - До питання формування вертикальної інтеграції в агробізнесі, Трокоз В. М. (2011)
Циганенко Г. В. - Ідентифікація ознак корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції на основі кластерного аналізу (2011)
Зіновчук В. В. - Нематеріальна складова мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств, Штерма Т. В. (2011)
Пантелеймоненко А. О. - Зарубіжний досвід кооперативних організацій сфери послуг та перспективність його використання у вітчизняній практиці (2011)
Підгородецький Д. О. - Обслуговуюча кооперація та її роль у функціонуванні господарств населення Житомирщини (2011)
Ткачук В. І. - Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств, Яремова М.І. (2011)
Єлістратова Ю. О. - Вплив існуючих умов господарювання на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2011)
Осовський О. А. - Інноваційний фактор структурних зрушень промислових підприємств Житомирської області (2011)
Данкевич В. Є. - Парадигма високотоварного виробництва в аграрному секторі (2011)
Сущенко О. В. - До питання актуальності нормативних систем на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки (2011)
Коваль А. М. - Оцінка забезпеченості трудовим потенціалом сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2011)
Гранат О. В. - Організація комунікаційної діяльності на підприємствах агропромислового комплексу (2011)
Янчевський В. Л. - Економічна сутність капіталізації підприємств та напрями її здійснення (2011)
Ширма В. В. - Стан та перспективи інноваційного розвитку рослинництва в Житомирській області (2011)
Куровська Н. О. - Адаптація світового досвіду інтеграційних зв’язків у хмелярстві (2011)
Вергун М. Г. - Ефективність використання автотранспортних засобів у підприємствах лісового господарства (2011)
Муляр Т. С. - Шляхи забезпечення пивоварної промисловості вітчизняними хмелепродуктами (2011)
Ковальова Л. М. - Аналіз факторів впливу на рівень заборгованості молоко- та м’ясопереробних підприємств (2011)
Розбіцький А. В. - Транспортний фактор при посадці картоплі (2011)
Дема Д. І. - Податкові наслідки реформування земельних відносин, Сус Ю. Ю., Трокоз В. М. (2011)
Віленчук О. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компанії (2011)
Шваб П. В. - Напрями розвитку аудиту в період післякризового відновлення економіки України (2011)
Стойко О. Я. - Державна фінансова підтримка фермерських господарств в Україні (2011)
Недільська Л. В. - Планування обсягів фінансових ресурсів та їх використання сільськогосподарськими підприємствами (2011)
Майдуда Г. С. - Лізинг як джерело відтворення основних засобів підприємства (2011)
Маліновська К. О. - Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб та його роль у формуванні бюджетів різних рівнів, Гера А. С. (2011)
Трофименко П. І. - Формування оптимальних розмірів та структури посівних площ сільськогосподарських підприємств як запорука раціонального землекористування, Трофименко Н. В., Нестерчук І. К. (2011)
Завадська Ю. С. - Теоретико-прикладні аспекти формування ринку органічної агропродовольчої продукції (2011)
Ращенко А. В. - До питання розробки механізму становлення екологічного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Анотації (2011)
Вимоги (2011)
Бабайлов В. К. - Эволюция парадигм экономики (2014)
Ревенко Д. С. - Метод визначення областей динамічної стійкості параметрів економічного зростання України (2014)
Волкова О. В. - Податковий борг в Україні: сучасні тенденції та подальші перспективи (2014)
Лантух І. В. - Економічна вітчизняна освіта наприкінці ХІХ ст. та її аксіологічний потенціал (2014)
Kotlubai V. - Аdministrative Port Fee as Means of Local Authorities Interest in The Development of the Port Infrastructure, Redina Ye., Khaiminova Iu. (2014)
Петухова В..О. - Перспективи створення та функціонування зони вільної торгівлі між США та ЭС (2014)
Пушкар Т. А. - Теоретико-методичні підходи до моніторингу зовнішньоекономічної безпеки регіону, Склярук Н. І. (2014)
Шемаєв В..М. - Управління міжнародними воєнно-економічним співробітництвом України на системних засадах (2014)
Рекун Г..П. - Оцінка впливу туристських чинників на розвиток Харківського регіону, Стаднюк Я..А. (2014)
Зелінська Г. О. - Нові підходи до організації регіонального освітнього менеджменту в контексті впливу чинників розвитку освітньої системи (2014)
Бєляєва Н. С. - Сумісна оптимізація виробничої програми та витрат на виробництво продукції підприємствами швейної промисловості (2014)
Олексенко Л. В. - Моделі інноваційного розвитку (2014)
Войтун Т. В. - Законодавче забезпечення інноваційної адаптивності підприємств машинобудування в Україні (2014)
Хвостіна І. М. - Вдосконалення організації виробництва в умовах інноваційного розвитку підприємств (2014)
Дубинська О. С. - Визначення сутності інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства, Колесов С. В. (2014)
Боярчук В. М. - Ефективність інвестицій у виробництво ріпаку та біопалива на його основі, Фтома О. В., Боярчук О. В. (2014)
Близнюк А. О. - Методичні рекомендації щодо інтеграції підрозділу управління економічною безпекою в організаційну структуру підприємства (2014)
Лейфура М. В. - Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств на сучасному етапі (2014)
Блага В. В. - Удосконалення методики оцінки фінансового стану українських підприємств, Благой В. В., Пась А. В. (2014)
Кузенко О. Л. - Аналіз складових фінансової безпеки за рівнями суб’єктів фінансових відносин (2014)
Дейнека Т. А. - Глобальний капітал як причина суперечностей світової економіки (2014)
Гольдфарб А. Г. - Оценка стоимости компании с учетом интеллектуального капитала (2014)
Кудрявцев В. М. - Механізм реалізації та забезпечення інвестиційної безпеки підприємства (2014)
Попкова К. О. - Аналіз методичного інструментарію формування інвестиційного портфеля підприємства (2014)
Попова С. П. - Фінансова підтримка фермерських господарств (2014)
Смірнова І. В. - Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду, Смірнова Н. В. (2014)
Писаревський І. М. - Управління потенціалом будівельного підприємства на основі фінансового планування, Старченко М. В. (2014)
Кібік О. М. - Відтворювальні цілі реструктуризації капіталу підприємств портової діяльності, Брагарник О. О. (2014)
Кучумова І. Ю. - Роль інтелектуального капіталу в посиленні конкурентних переваг підприємства, Юмаєва Г. О. (2014)
Александрова С. А. - Проблема соціальної відповідальності підприємств готельного господарства в сучасних умовах, Оболенцева Л. В., Ковальов П. О. (2014)
Огієнко С. О. - Формування оптимального підходу щодо управління кадрами залежно від змін на торговельному підприємстві, Бочкова К. М. (2014)
Буднік М. М. Гетманова Є. Ю. - Вдосконалення системи управління персоналом підприємства (2014)
Деділова Т. В. - Особливості реалізації трудового процесу персоналом комерційного підприємства (2014)
Жегус О. В. - Актуалізація соціальної функції ціни в умовах інфляції (2014)
Круглов В. В. - Роль мотивації в управлінні торговельним підприємством: зарубіжний досвід, Косенко П. В. (2014)
Цуканова В. Я. - Удосконалення управління кар’єрою менеджера в організації, Сіваченко І. Р. (2014)
Шевченко І. Ю. - Теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ефективності державних видатків щодо забезпечення розвитку трудового потенціалу (2014)
Горовий Д. А. - Формування та оцінка людського капіталу сучасного підприємства (2014)
Гай–Нижник П. П. - Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку (2014)
Попружна А. В. - Епітафії як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (2014)
Трубчанінов С. В. - Історико–географічні дослідження та викладання історичної географії у вищій школі Наддніпрянської України у XIX ст. (2014)
Ніколаєва Н. Б. - Вплив Кримської війни 1853–1856 рр. на події в Україні (2014)
Петренко І. Є. - Політико-дипломатичні відносини Української Народної Республіки з Туреччиною в 1918-1920 рр. (2014)
Нікітенко К. В. - Переконливий аргумент радянської влади – терор голодом на Донеччині: розплата за повстанський рух (2014)
Лук’яненко О. В. - Антизахідна істерія у карикатурах освітян УРСР повоєнного семиліття (2) (2014)
Міщенко І. В. - Умови навчання та проживання студентів Польського педагогічного інституту в Києві (30–і рр. ХХ ст.) (2014)
Магась В. О. - Боротьба за демократизацію освіти та суспільства організацій Всеросійського загальносемінарського союзу в Україні (1907–1908 рр.) (2014)
Дорошенко В. С. - Формування громадянського суспільства в українській державі (2014)
Бородай І. С. - Становлення вчення про відтворення сільськогосподарських тварин у вітчизняній зоотехнії (2014)
Корсак Р. В. - Актуальні питання українсько-чеської торговельної справи (2000-2012 рр.) (2014)
Кравець О. П. - Державно–церковні відносини в Україні у 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад (2014)
Ліннік Ю. В. - Особливості позиції українських православних церков у протестному русі (2013–2014 рр.) (2014)
Пекарчук В. М. - Проблематизація відродження і розвитку культури етноменшин у парадигмах культурно–мистецької політики України 1990–2000–х років (2014)
Махортих М. С. - Меморіалізація пам’яті про звільнення Києва від німецької окупації за доби незалежності (1991–2013) (2014)
Рішко М. М. - Професор І. В. Смирнов – організатор наукового центру з біології відтворення сільськогосподарських тварин (2014)
Мердух Ю. М. - Український гравер Іван Филипович та його "волинська спадщина" (2014)
Кривошея І. І. - Повсякденне життя шляхти Київської губернії в сучасній українській історіографії, Ярцун Ю. О. (2014)
Священко З. В. - Аграрне питання в політичній діяльності С. Ю. Вітте: сучасна російська історіографія проблеми (2014)
Вальчук О. І. - Соціальне страхування в СРСР (1922–1933 рр.): історіографічний огляд (2014)
Головіна О. В. - Історіографія російських монархічних організацій в Україні (1905 – лютий 1917 рр.): теоретико–методологічні проблеми дослідження (2014)
Черкас Т. В. - Погляди Німеччини на "Євро – 2012" в Україні (2014)
Гусейнова А. Г. - Военно-политическое сотрудничество Грузии с США и Западной Европой (2014)
Владленова І. В. - Розвиток позитивістської традиції в філософії науки (2014)
Журба М. А. - У пошуках Єдиного: лабіринти нелінійності (2014)
Жиртуева Н. С. - Основные методы просветления в мистических традициях мира и их особенности (2014)
Шедяков В. Е. - Соотношение факторов социогенеза (2014)
Сакун А. В. - Трансформація структур соціальності в умовах інформаційного світу: вектор інновації (2014)
Свириденко Д. Б. - Потенціал педагогіки трансгресії в епоху глобалізації (2014)
Ткаченко А. В. - Феномен "разрывов” исторического времени в иудейской мессианской традиции (2014)
Санакуєв М. Г. - Медіафілософія як нова галузь філософського знання (2014)
Пирверди П. - К вопросу о противоречиях между экономической эффективностью и социальной справедливостью (2014)
Попов В. Ю . - Πραγμα–res–Ding: категорія "річ" у європейській метафізиці (2014)
Савицька І. М. - Аксіологічний вимір феномену свободи як звільненої свідомості, Дигодюк І. О. (2014)
Гапеева А. С. - Негативная и позитивная оценка в процессе стереотипизации (2014)
Ємельяненко Є. О. - Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи (2014)
Гончаренко М. М. - Системний підхід у визначенні соціоприродних суперечностей (2014)
Глушко Т. П. - Економічна свідомість нації у контексті соціально–феноменологічного аналізу (2014)
Андрієнко О. В. - Ділова жінка як суспільний і економічний феномен (2014)
Бех Ю. В. - Концепція управління інтелектуальним капіталом організації (2014)
Войнов О. В. - Вплив феномена честі на формування характеру соціальних середовищ (2014)
Волковинська В. О. - Публічне і приватне у феноменологічному пошуку смислу соціальноcті (2014)
Левкулич В. В. - Категорія справедливості в античній філософській парадигмі (2014)
Марчук О. Т. - Феноменаналіз здоров’я у системі патристичних принципів досконалості Частина І. Атрибути ідеальних моделей у перспективах холістичної актуалізації (2014)
Білокопитова Н. І. - Компаративний підхід до ґендерного питання в тюркських, перських і арабських суспільствах (2014)
Прокопенко В. В. - Аристотель про взаємовідносини філософії та теології (2014)
Куцепал С. В. - Політико-правова концепція Г. Гегеля (2014)
Гончаренко О. А. - Аналітична філософія Казимира Твардовського: образ навчання (2014)
Масаев М. В. - Социализм – социальность – общество социальной защиты? (философско–исторический и политический анализ работ И. А. Ильина) (2014)
Рославіцька Х. Р. - Гуманізм національної ідеї у філософській спадщині Івана Франка (2014)
Сторожук С. В. - Національні мотиви образу Богородиці в літературній та художній спадщині Т. Шевченка (2014)
Супрун Н. Т. - Особливості розуміння поняття "доведення" в логічній концепції В. Карпова (2014)
Требін М. П. - Концепція "заколотовійни" Є. Месснера (2014)
Ханжи В. Б. - Онтологическая традиция понимания времени: Ньютони Эйнштейн (2014)
Чорна Л. В. - Розуміння ролі суспільного ідеалу в державотворенні: філософський екскурс за матеріалами творчості П. І. Новгородцева (2014)
Гришанова Е. В. - Историческая ценность юмора в аспекте современного философского исследования (2014)
Держко І. - Метафізичні функції цінностей в парадигмі соціокультурного життя (2014)
Джабраилова Ф. - О социально–философском анализе проблемы идентичности и разнообразия в межкультурных отношениях (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура та її функціональний потенціал (2014)
Заплатина О. А. - Информационно–консультативная IT–коммуникация как социальная услуга в области физической культуры и спорта, Борисов Б. А. (2014)
Казаков М. А. - К вопросу о критике гносеологических оснований современных псевдонаучных направлений в физике (2014)
Ткаченко Н. А. - Жанровое разнообразие альтернативно–исторических построений: феномен "Новой хронологии" (2014)
Кивлюк О. П. - Глобалізаційна спрямованість освітніх трансформацій (2014)
Ілляхова М. В. - Значення темпоральних образів при дослідженні процесу неперервної освіти (2014)
Бойченко М. І. - Значущість соціальної філософії як навчальної дисципліни у сучасному університеті за умов переходу до суспільства знань (2014)
Назаров М. Х. - Интернационализация высшего образования: понятие, стратегии (2014)
Ситниченко Є. Г. - Філософські аспекти аналізу мережної парадигми управління освітою (2014)
Нестеренко Є. А. - Символи як інструмент управління освітньою установою (2014)
Пашков В. В. - Філософські засади професіоналізації педагогічної діяльності (2014)
Рзаев А. Г. - Государственное управление: понятие и системность (2014)
Хонін В. М. - Спонукальні мотиви міжнародних інтеракцій. Модель "піраміди Маслоу" (2014)
Кучуран А. М. - Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади (2014)
Волошин М. О. - Концепт "медіадемократія" в інтерпретації Н. Больца (2014)
Костючков С. К. - Природа людини у контексті біополітики: етологічний і соціологічний аспекти (2014)
Спиридонова К. О. - Конструктивізм і теорія спільнот безпеки (2014)
Коломієць Л. В. - Технологічний детермінізм в системі методологічних принципів технократизму (2014)
Иохим А. Н. - Проблема "другого” и формирование коллективной идентичности в международной политике (2014)
Мамедов Р. К. - О политических и правовых аспектах агрессии (2014)
Побочий І. А. - Політичний тероризм як різновид насильницьких форм політичної боротьби (2014)
Олещук П. М. - Вплив соціальної мережі facebook на політичну мобілізацію (2014)
Нагорянський Є. А. - Дискурс як основа публічної політики в сучасних демократичних суспільствах (2014)
Абдуллаев Ф. - Геополитические аспекты международной миграции (2014)
Лікарчук Д. - Парламентський конфлікт: правляча коаліція vs.опозиція (2014)
Нагорняк Т. Л. - Конфлікт Держави і Суспільства в Україні (2014)
Валиев А. - Роль и место принципов уголовного права в дифференциации уголовной ответственности (2014)
Романюк О. І. - Створення нового військово-політичного блоку як спосіб забезпечення колективної безпеки країн, що можуть стати об’єктом агресії з боку російського імперіалізму (2014)
Абдуллаев Н. - Медиация (посредничество): международный и национальный опыт (2014)
Варбанець П. А. - Політика Анкари щодо затвердження Туреччини системоутворюючим ядром тюркського світу: надбання і прорахунки (2014)
Гуцало С. - Ліга арабських держав – між інтеграцією і сомалізацією (2014)
Кухтин М. М. - Политический портрет федерального канцлера германии Ангелы Меркель (2014)
Макогон Д. И. - Трансформация внешней политики ФРГ после окончания холодной войны (2014)
Плевако І. Г. - Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії (2014)
Гоян І. М. - Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру: історико–соціологічний аналіз (ІІ частина), Максимович О. В. (2014)
Круглий стіл "Крим депортований (до 70-річчя депортації кримськотатарського народу)" (2014)
Масаев М. В. - Модернизация в современном мире: социально–экономический и политический контексты (в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов). Рецензия на: Котолупов О. А., Хриенко П. А. Модернизация в современном мире: социально–экономический контекст. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 304 с., а также: Мирошников О. А. Государство. Идеология. Революция: Монография / О. А. Мирошников. – Ялта: РИО КГУ, 2009. – 244 с. (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів" (2014)
Х Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі" (2014)
Зіновчук В. В. - Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні (2012)
Євчук Л. А. - Основні аспекти розвитку обслуговуючої кооперації у вітчизняному аграрному бізнесі (2012)
Пантелеймоненко А. О. - Про обслуговуючі кооперативи гібридного типу для виробників і споживачів (на прикладі "Oklahoma Food Cooperative"; США) (2012)
Маслак П. В. - Особливості державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2012)
Абрамова І. В. - Фінансовий аспект державної підтримки формування та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2012)
Довженко В. А. - Формування клієнтського капіталу фермерських господарств (2012)
Суліменко Л. А. - Роль обслуговуючої кооперації в розвитку фермерських господарств, Нечипорук О. В. (2012)
Соколова А. О. - Роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у розвитку господарств населення Волинської області, Дудченко Н. В., Пахольчук К. С. (2012)
Тарасович Л. В. - Обслуговуюча кооперація як напрям зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Яремова М. І. (2012)
Горбонос Ф. В. - Засадничі підходи до створення обслуговуючого механізованого кооперативу, Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. (2012)
Пивовар П. В. - Кооперативи із сільського використання техніки як складова технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (2012)
Дема Д. І. - До питання неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Дема О. Д. (2012)
Віленчук О. М. - Еволюція становлення та розвитку некомерційного страхування в аграрній сфері (2012)
Куровська Н. О. - Кредитна кооперація в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Якімець В. В. - Ціновий аспект створення доданої вартості на кооперативних засадах (2012)
Поперечний С. І. - Формування сфери ветеринарного обслуговування на кооперативних засадах, Бабич Л. В., Сендецька С. В. (2012)
Лугова О. І. - Особливості розвитку кооперації у свинарстві (2012)
Лесік І. М. - Розвиток кооперації в овочепродуктовому підкомплексі (2012)
Малиновський А. С. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій Житомирщини, Підгородецький Д. О. (2012)
Богоявленська Ю. В. - Інноваційна компонента зайнятості молоді у сільському господарстві в процесі розбудови соціальноорієнтованої економіки, Суходольська А. С. (2012)
Беземчук О. Г. - Проблеми управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2012)
Яценко О. М. - Об’єктивні чинники та еволюційні зміни у теорії конкурентних переваг (2012)
Литвинчук І. Л. - Гіпотезування у сучасних економічних дослідженнях (2012)
Стецюк С. С. - Кластерний підхід до аналізу діяльності м’ясопереробних підприємств (2012)
Мартинюк Г. П. - Теоретичне обґрунтування етапів відродження галузі скотарства (2012)
Кузоваткін В. О. - До питання про наукове забезпечення аграрного ринку (2012)
Мороз В. О. - Тенденції опортуністичної діяльності у сучасному аграрному секторі України, Семцов В. М., Мороз І. О. (2012)
Циганенко Г. В. - Якісна оцінка механізму корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції (2012)
Поліщук А. О. - Проблеми мотивації персоналу в умовах економічної кризи в Україні (2012)
Николюк О. М. - Співконкуренція як спосіб підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2012)
Кравчук Н. І. - Агропромислова інтеграція як чинник зростання конкурентоспроможності льоновиробництва, Якобчук В. П. (2012)
Данкевич Є. М. - Інноваційна складова діяльності інтегрованих структур в галузі рослинництва (2012)
Морозов Р. В. - Концептуальні засади формування стратегії розвитку галузі рисівництва (2012)
Ізотова З. А. - Обґрунтування стратегії розвитку управління якістю зерна в АР Крим (2012)
Недільська Л. В. - Стан та шляхи удосконалення фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств (2012)
Янчевський В. Л. - Аналіз фінансових ресурсів капіталізації аграрних підприємств (2012)
Дідух Д. М. - Інновації як об’єкт обліку та аналізу (2012)
Зіновчук Н. В. - Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів в Україні, Горобець О. В. (2012)
Фурдичко О. І. - Еколого-економічне землекористування: сучасні проблеми агробізнесу, Власенко І. В. (2012)
Мельник Л. В. - Аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами економічно однорідного регіону на прикладі Рівненської та Хмельницької областей, Пашечко О. А. (2012)
Козловський С. В. - Розвиток ринку біопалива як елемент продовольчої безпеки України, Козловський А. В., Кірєєва Е. А. (2012)
Горобець О. В. - Організаційно-економічне забезпечення прецесів поводження з твердими побутовими відходами у сільській місцевості Житомирської області (2012)
Камінська М. Б. - Формування мотиваційної моделі екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Чайкін О. В. - Сертифікація як інструмент екологічного маркетингу (2012)
Леган І. М. - Освіта сільської молоді як чинник конкурентоспроможності робочої сили України (2012)
Вітер З. Д. - Роль навчальної дисципліни "Основи менеджменту" у процесі формування професійних компетенцій фахівців аграрної сфери, Вітер С. А. (2012)
Анотації (2012)
Вимоги (2012)
Ачкасов А. Є. - Формування підприємницького середовища в Україні, Петрова В. Ф., Піонтківський П. В. (2014)
Галасюк С. С. - Сучасні проблеми розвитку готельної індустрії України (2014)
Касатонова І. А. - Організаційно-економічні аспекти переведення діяльності підприємства із сфери реальної торгівлі в сферу електронної (2014)
Лыба В. А. - Информационная технология моделирования экономической устойчивостью предприятия в условиях неопределенности исходных данных (2014)
Лігоненко Л. О. - Стан та проблеми українського підприємництва за результатами суб’єктивних оцінок (2014)
Онісіфорова В. Ю. - Дослідження методів управління економічним ризиком в діяльності підприємства (2014)
Торопков В. М. - Пріоритети розвитку малого підприємництва в Україні, Сиваненко Г. П. (2014)
Федорович І. В. - Сучасні проблеми реформування газотранспортної системи України (2014)
Якімцов В. В. - Витоки синергетики як науки (2014)
Машлякевич А. О. - Проблеми розвитку системи лізингу в Україні (2014)
Стогул О. І. - Якість автомобільних пасажирських перевезень як об’єкт управління, Дмитрієв В. І. (2014)
Лисенко А. О. - Загальна характеристика механізму визначення договірної ціни на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування (2014)
Горова К. О. - Визначення поняття аутсорсингу в сучасних умовах глобалізації та віртуалізації економіки (2014)
Безпарточний М. Г. - Private Label як маркетинговий інструмент збільшення обсягів товарообігу торговельних підприємств (2014)
Навроцький О. О. - Дослідження тенденцій розвитку міжнародної торгівлі послугами в Україні (2014)
Бондарець В. В. - Формування сировинної бази молокопереробних підприємств Черкаської області (2014)
Кузьменко О. О. - Формування логістичної стратегії розвитку роздрібних торговельних мереж (2014)
Муромець Н. Є. - Проблеми логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства в ланцюзі постачань, Молчанов Д. Є. (2014)
Муромець Н. Є. - Логістичні принципи побудови організаційної структури торговельного підприємства, Черненко А. А. (2014)
Островерх С. А. - Відвідуваність матчів як показник ефективності управління брендом футбольного клубу (2014)
Павлик І. Л. - Формування конкурентного статусу підприємств торгівлі: чинники впливу (2014)
Попова Л. О. - Маркетингові дослідження споживчих переваг в сфері інтернет-реклами, Мітяєва Т. Л., Прядко О. М. (2014)
Артеменко Л. П. - Наукові підходи до стратегічної ефективності підприємства (2014)
Кирчата І. М. - Функціональна реструктуризація в загальному процесі реструктуризації підприємства (2014)
Буднік М. М. - Теоретичні підходи щодо управління стратегічними змінами на підприємстві, Тур О. Ю. (2014)
Іванченко В. О. - Основні проблеми сталого розвитку фермерських господарств України (2014)
Іваніченко О. Ф. - Роль лідерства в управлінні змінами на підприємстві (2014)
Кудрявцева О. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства (2014)
Мартинець В. В. - Концептуальні аспекти формування теорії трансакційних витрат як складової еволюційного розвитку теорії фірми (2014)
Огієнко С. О. - Формування та реалізація стратегії конкуренції для торгового підприємства, Гонтар Т. О. (2014)
Попова Л. О. - Основні параметри стратегічного управління підприємствами, Мітяєва Т. Л., Тарасов І. Ю. (2014)
Цуканова В. Я. - Підходи та моделі до управління змінами на підприємствах, Cкребець Л. С. (2014)
Запухляк І. Б. - Методичні підходи до діагностики середовища вітчизняних газотранспортних підприємств в контексті забезпечення їх подальшого розвитку (2014)
Животенко В. О. - Особливості формування системи індикаторів розвитку кризових явищ на підприємстві (2014)
Дмитрієв І. А. - Основні підходи до створення схеми класифікації змін на підприємстві, Курилова Н. М. (2014)
Kovalevskiy G. - Development of Integral Economics in Countries, Regions and Cities, Grynenko V., Krasnokutska Y. (2014)
Pristavka Ph. - Automation of data from video cameras of small and medium-sized unmanned aerial vehicles processing, Assaul A., Nichikov E., Rogatuk A. (2014)
Благая Л. В. - Математичні моделі діяльності людини-оператора в авіаційних ергатичних системах, Павлова С. В. (2014)
Євтушенко О. М. - Передача інформації в мережі авіаційного електрозв’язку (2014)
Земляна С. В. - Інформаційна технологія порівняння вмісту важких металів у відвальних шахтних породах Західного Донбасу, Яцечко Н. Є., Карпов І. А. (2014)
Удовик І. М. - Інформаційні можливості методу цифрової інтерферометрії для обробки слабоконтрастних зображень (2014)
Луценко О. П. - Інформаційна система аналізу функцій ризику розладнання в процесі фінансової торгівлі, Байбуз О. Г. (2014)
Мацуга О. М. - Інформаційна технологія робастного відновлення розподілів, Черкашина А. С. (2014)
Сидорова М. Г. - Застосування методів кластерного аналізу при дослідженні компонент вектора індукції за даними японських геомагнітних обсерваторій, Колдунова А. А. (2014)
Висторопський С. О. - Аналіз стану обчислювальних та інформаційних технологій для оцінки атмосферного забруднення, Полонська А. Є. (2014)
Тітул (2014)
Куцепал С. В. - Трансформація інституту освіти у сучасному інтелектуальному дискурсі (2014)
Горбунова Л. С. - Университетское образование: трансформативное обучение как путь к автономному мышлению (2014)
Баранівський В. Ф. - Ціннісні орієнтації студентської молоді та їх роль в консолідації українського суспільства (2014)
Бурлука О. В. - Важливість самоосвіти особистості в контексті євроінтеграції України (2014)
Кивлюк О. П. - Єдність знання і науки в контексті сучасної освіти (2014)
Груць Г. М. - Значення феномену віри у формуванні особистості студентів (2014)
Карпець Л. А. - Алгоритм навчання в сучасній освітній системі: філософський аналіз (2014)
Шаповалова О. А. - Філософські експлікації проектної культури в філософії освіти (2014)
Горшеньова А. М. - Сім’я як первинний осередок професійної орієнтації учнівської молоді (2014)
Дмитренко М. Й. - Морально-етичні орієнтири корпоративної культури (2014)
Фельдман О. Б. - Біоетичний вимір трансплантології (2014)
Сошніков А. О. - Національний виховний ідеал як педагогічний результат конструювання "української людини" (2014)
Грицай О. М. - Рефлексивність філософії як самореферентність філософських смислів (2014)
Єрахторіна О. М. - Значущість розробки проблеми особистісного самовдосконалення в ХХІ ст (2014)
Калиновський В. Б. - Наукові товариства Харкова як осередки науки і культури Слобожанщини (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Корж Г. В. - Проблема історичної компетентності у контексті філософії норм й автентичності (2014)
Філяніна Н. М. - Екологічна естетика. Осягнення екологічних криз в антропологічному вимірі (2014)
Крапівник Г. О. - Серійна природа детективу в культурі модерну (2014)
Еськов С. С. - Философско-антропологическое обоснование "памятования" об Аллахе – ذکر (zhikr) зикр (2014)
Пашов Р. І. - Бюрократія у системі суспільних відносин (2014)
Сідак Л. М. - Особливості соціалізації самоосвіти особистості, Бурлука О. В. (2014)
Харченко В. О. - Американізація та ідея Європи у досвіді конструювання нової соціальної реальності (2014)
Чернова Л. П. - Специфіка наукового знання (2014)
Vakulchyk O. M. - Assessment of the enterprise investment attractiveness, based on the determining of unsystematic risk degree, Protasova Е. V. (2014)
Петруня Ю. Є. - Митні процедури та розвиток управління постмитним аудитом в Україні, Туржанський В. А. (2014)
Sowinski C. - The analysis of customs procedures in Ukraine in the context of simplifying trade terms (2014)
Бабенко Л. В. - Методичні підходи до митно-податкового аудиту операцій з переробки сировини на митній території України, Єдинак Т. С. (2014)
Горб К. М. - Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення (2014)
Грабчук О. М. - Управління фінансовою безпекою підприємства в умовах невизначеності, Тимощенко К. С. (2014)
Мещеряков А. А. - Особливості державного податкового ризик-менеджменту в умовах економічної кризи, Панасейко С. М. (2014)
Hetman O. O. - Innovative mechanism of development the educational market and labor market in Ukraine, Shapoval V. М. (2014)
Chyrychenko Yu. V. - The international investment activities: systematic analysis of categorical apparatus, Kotko O. K. (2014)
Осецький В. Л. - Інституційні аспекти розвитку інтелектуального капіталу інноваційної економіки (2014)
Зайцев В. Є. - Моделі інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації світової економіки, Беспала Ю. І. (2014)
Маляр Д. В. - Інноваційний розвиток України в системі міжнародних рейтингів та індексів (2014)
Вакульчик О. М. - Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Книшек О. О. (2014)
Пасічник Т. О. - Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Платонов О. І. - Оцінка загроз економічній безпеці у мультимодальних перевезеннях (2014)
Романенко В. В. - Негативні фактори економічної безпеки держави у контексті податкового ризик-менеджменту (2014)
Демидюк О. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження сутності та характерних ознак сучасних економічних систем (2014)
Литвиненко Н. І. - Толерантність як елемент інституціонального середовища глобалізованого світу (2014)
Микитюк В. М. - Животноводство в Узбекистане: текущее состояние и проблемы, Халиков С. Р. (2012)
Куцмус Н. М. - Гендерний дисбаланс в сільській економіці країн, що розвиваються (2012)
Данкевич В. Є. - Стан використання орендованих земель та дотримання договірних зобов’язань інвесторами (2012)
Гринчук С. В. - Особливості діяльності агрохолдінгів та їх вплив на розвиток сільських територій (2012)
Міга В. К. - Особливості формування та використання трудового потенціалу села (2012)
Зінчук Т. О. - Аналіз методик визначення оптимальної тсавки експортного мита на насіння соняшника в контексті взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом, Романчук О. М., Усюк Т. В. (2012)
Циганенко Г. В. - Методичні підходи до формування механізму корпоративного управління (2012)
Теленчук В. С. - Методика оцінки ефективності впровадження організайних інновацій на підприємствах мясопереробної галузі (2012)
Дідух Д. М. - Система показників аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства (2012)
Тітова О. П. - Особливості та переваги використання новітніх інформаційних технологій в управлінні агрохолдингу "Укрлендфармінг" (2012)
Шукалович В. Ф. - Інтеграція і ринковий обмін: структурний підхід до визначення і формування (2012)
Довженко В. А. - Інноваційна складова розвитку фермерського підприємства (2012)
Грінчук І. О. - До питання про матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств (2012)
Данкевич Є. М. - Міжгалузева інтеграція як важлива передумова формування "Кукурудзяно-соєвого пояса" Полісся (2012)
Лапін А. В. - Інформаційне забезпечення структуроутворюючих процесів вертикальної інтеграції (2012)
Дмитренко О. М. - Управління процесами диверсифікації у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Вольська В. В. - Тенденції розвитку підприємства в аграрному виробництві (2012)
Судак Г. В. - Моніторинг підприємницького середовища в сільській місцевості Житомирської області (2012)
Ширма В. В. - Інновації як фактор розвитку аграрного сектора (2012)
Коваленко О. В. - Бізнес-інформація для сільського підприємця: інноваційний аспект (2012)
Недільська Л. В. - Управління економічним ризиком суб’єктів господарювання, Писанюк Р. В. (2012)
Кащук К. М. - Сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2012)
Лагута С. М. - Інноваційні підходи у фінансуванні діяльності агрохолдингів (2012)
Тарасович Л. В. - Оптимізація інструментів мотивації праці в сільськогосподарських кооперативах як умова їх ефективної діяльності, Яцкова А. Д. (2012)
Бакуліна О. С. - Проблеми нематеріального стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств (на матеріалах соціологічного дослідження) (2012)
Поліщук А. О. - Проблематика нормативно-правового регулювання розрахунку та встановлення оплати праці в Україні (2012)
Мазуренко О. В. - Логістичний підхід до формування економічних взаємовідносин у м’ясопродуктовому підкомплексі (2012)
Стецюк С. С. - Місце прибутку в економіці підприємств м’ясопереробної галузі та детермінанти його формування (2012)
Черкасов О. О. - Стан та тенденції розвитку ринку молоко-сировини Житомирщини (2012)
Яценко О. М. - Вплив глобалізації на тенденції розвитку вітчизняного ринку бджільництва (2012)
Пислар Г. В. - Якість продукції бджільництва: світовий досвід та вітчизняна практика (2012)
Цаль-Цалко Ю. С. - Формування ринкової вартості підприємства в системі показників бухгалтерського обліку (2012)
Мороз Ю. Ю. - Формування економічного потенціалу підприємства в системі показників бухгалтерського обліку (2012)
Стойко О. Я. - Функціонування та удосконалення кредитної інфраструктури аграрної галузі України (2012)
Булуй О. Г. - Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2012)
Поливана Л. А. - Організаційно-методичні основи побудови системи моніторингу фінансових результатів підприємства (2012)
Журавська А. Р. - Діагности фінансованого стану сільськогосподарських підприємств: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Шубенко І. А. - Франшиза в агрострахуванні та її вплив на рівень відшкодування, Сус Ю. Ю. (2012)
Луценко О. А. - Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення інституційних основ функціонування податкової системи України (2012)
Юрківський О. Й. - Інформаційні особливості забезпечення інституційних основ функціонування податкової системи України (2012)
Шигонська В. С. - Оцінка якості питного водопостачання населених пунктів сільських територій Житомирської області (2012)
Кочерга М. М. - Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів в сільському господарстві України (2012)
Орел О. І. - Екологічні послуги та їх роль у вирішенні проблем сільськогосподарських ландшафтів (2012)
Корчинська Л. Ф. - Еколого-економічні проблеми лісокористування в Житомирській області (2012)
Тарасова В. В. - Комплексна оцінка екологізації економіки та екологічності виробництва, Ковалевська І. М. (2012)
Чудовська В. А. - Державна підтримка виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Трофимчук В. О. - Організаційно-управлінська реалізація корпоративних стратегій поводження з відходами (на прикладі транснаціональної компанії Procter&Gamble (2012)
Косовець Г. М. - Організаційно-економічні засади створення сировинних зон для овочепереробних підприємств Київської області (2012)
Анотації (2012)
Вимоги (2012)
Ведмедева К. В. - Использование рецессивных генов морфологических признаков и ДНК-маркеров в семеноводстве подсолнечника, Толмачев В. В., Солоденко А. Е. (2014)
Венгер А. М. - Молекулярно-генетичний поліморфізм генів CHS2, CHS3 та CHS4 у сортів хмелю звичайного української селекції, Волкова Н. Е. (2014)
Тоцкий И. В. - Определение засухоустойчивости некоторых мутантных линий Подсолнечника Культурного, Лях В. А. (2014)
Шкопинский Е. А. - Клональное размножение Розы Эфиромасличной (Rosa L.) in Vitro, Таланкова-Середа Т. Е., Гриценко Ю. Ю., Добридень А. А., Гетьман А. А. (2014)
Ягло М. Н. - Характеристика окраски семян льна с применением современных инструментальных технологий, Поляков В. А., Лях В. А. (2014)
Домніч А. В. - Сучасний стан популяцій та особливості екологїї оленячих в умовах вільного існування у межах індустріального м. Запоріжжя (на о. Хортиця), Охріменко С. Г., Свідунович І. М. (2014)
Костюшин В. А. - Весенне-летнее население птиц Беленько-Розумовских плавней (Каховское водохранилище, Запорожская область), Черничко И. И., Бусел В. А. (2014)
Мацюра О. В. - Перспективи радарних досліджень міграційних переміщень птахів в Україні, Сіохін В. Д., Горлов П. І., Осадчій В. В. (2014)
Стецула Н. О. - Біотопні преференції мишоподібних гризунів на території національного природного парку "Сколівські Бескиди” (2014)
Таиров Э. Х. - биологические особенности промысловых рыб Малого гызылагачского залива Каспийского моря (2014)
Амжад Хамдалла Х - Содержание продуктов свободнорадикального окисления в субклеточных фракциях скелетной мышцы крыс разного возраста, Давыдов В.В. (2014)
Єщенко Ю. В. - Наднирники як ефектор стресу та їх вплив на металолігандний гомеостаз, Кучковський О. М., Бовт В. Д., Бондарюк О. А., Омельянчик В. М. (2014)
Kovalyova A. V. - The complex analysis of pulse low-frequency electric current influence on organism functional condition in trained and untrained young people in conditions of physical rest, Shkopinskii E. A., Kivenko V. V., Dyomin A. N. (2014)
Коцан І. Я. - Зміна сили скорочення ішеміїзованого M. Gastrocnemius (cap. med.) у алкоголізованих щурів під час прогресивної низькочастотної м’язової втоми, Мельничук О. А., Мотузюк О. П. (2014)
Вінічук М. М. - Накопичення радіоцезію макроміцетами лісоболотних екосистем (2014)
Вінічук М. М. - Радіоеклогічні функції арбускулярних мікоризних грибів (2014)
Коломійчук В. П. - Синтаксономія рослинності зсувних берегів Азовського моря, Мележик О. В. (2014)
Константиненко Л. А. - Оцінка інтенсивності живлення круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд (2014)
Скляр В. Г. - Онтогенетичний розвиток Дуба Звичайного в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського полісся (2014)
Терлига Н. С. - Ботаніко-географічний аналіз і частота трапляння видів деревно- чагарникової рослинності зелених насаджень Кривого Рогу, Федоровський В. Д., Юхименко Ю. С., Данильчук О. В., Данильчук Н. М., Лаптєва О.В. (2014)
Petrusha Yu.Yu. - Synthesis and toxicity of Di-Na-Salt of 2-(Pyridine-4-Iltio) Succinic acid (2014)
Krupey K. S. - Influence of heavy metals on the pigment synthesizing activity of the yeasts Rhodotorula Glutinis 1333 o., Rylsky A. F., Plotnikova K. (2014)
Мангуренко О. И. - Антибиотикорезистентность доминирующих микроорганизмов в запорожской больнице скорой помощи, Филиппова Е. Н., Егорова С. В., Лищенко Т. Н. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2014)
Лезинская Е. Я. - Влияние времени междеформационных пауз и степени разовой деформации на формирование структуры стали в процессе циклического кручения, Ковалева Л. Г., Перчаник В. В., Пинчук С. И., Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2013)
Олейник П. П. - Организация инженерной подготовки строительной площадки, Бродский В. И. (2013)
Ваганов В. Е. - Электрохимическое диспергирование углеграфитовых материалов (2013)
Курта С. Ф. - Визначення раціонального складу вантажопідйомних механізмів із застосуванням теорії ігор (2013)
Чаплыгин А. С. - Решение задач герметизации трубопроводов транспортировки и емкостей хранения жидкостей в экстремальных ситуациях (2013)
Конопляник А. Ю. - Расчет распределения температурных полей по толщине аэродромных плит с учетом влияния температурно-климатических воздействий, Семенов Е. Д. (2013)
Дячук М. В. - Імітаційне моделювання вакуумного підсилювача та ГГЦ гальмівної системи легкового автомобіля, Петренко Д. І., Димихін А. П. (2013)
Молодід О. С. - Порівняння техніко-економічних показників улаштування реставраційних штукатурок різними технологіями (2013)
Воробьев В. В. - Полидинамоморфический центр симбиотического Экополиса, Мерилова И. А. (2013)
Пестрикова А. Г. - Влияние объектов промышленного назначения на формирование архитектурно-пространственной композиции крупных городов, Бурда Е. А. (2013)
Савицький М. В. - Імпакт-фактор (ІФ) - "чинник впливовості": важливий чинник оцінки роботи науковця, Євсєєва Г. П., Дорофєєва Н. А. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського