Гавловський В. Д. - Інтелектуальні інформаційні технології в боротьбі з організованою злочинністю (2014)
Гіда О. Ф. - Загальні тенденції формування деструктивних впливів у сучасному інформаційному просторі України (2014)
Горова С. В. - Кіберпрофесіонали і кіберзлочинність (2014)
Жевелєва І. С. - Залучення державного сектору безпеки до процесу захисту інформації суб’єктів господарювання у контексті забезпечення національної безпеки України (2014)
Шапочка С. В. - Стосовно деяких аспектів запобігання шахрайству, що вчиняється організованими злочинними групами з використанням комп’ютерних мереж (2014)
Шеломенцев В. П. - Основні проблеми побудови системи кібернетичної безпеки України (2014)
Бабошин А. М. - Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування (2014)
Малюга Р. В. - Слідчі (розшукові) дії як засоби доказування у кримінальному провадженні про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2014)
Мацола А. А. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2014)
Мельник В. І. - Проблема реалізації прав територіальних громад щодо організації охорони громадського порядку в аспекті боротьби з організованою злочинністю (2014)
Весельський В. К. - Актуальне наукове дослідження проблем використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні, Чорноус Ю. М. (2014)
Серьогіна С. Г. - Організатор юридичної науки і освіти, видатний вчений-правознавець та громадський діяч – Василь Якович Тацій (2014)
Величко В. О. - Децентралізація влади: міжнародний досвід (2014)
Байрачна Л. К. - Легітимність державної влади: історіографія питання (2014)
Пономарьова Г. П. - Досвід застосування пропорційної виборчої системи на виборах народних депутатів України 2006 р. (2014)
Прийма С. В. - Поняття принципу в аспекті співвідношення з суміжними категоріями (2014)
Богачова Л. Л. - Вплив права Ради Європи на національну правову систему України (2014)
Окладна М. Г. - Державно-правовий розвиток України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Сало В. І., Якименко Х. С. (2014)
Cахань О. М. - Соціальна девіантність в українському суспільстві як результат деструктивної політики влади (2014)
Яковюк І. В. - Концепція "імперського федералізму" та її роль у модернізації Британської імперії (2014)
Ємець І. О. - Україна в системі міжнародних договорів про правову допомогу в цивільних справах (2014)
Лученко Д. В. - Механізм оскарження в адміністративно-правових відносинах: погляд крізь призму прецедентів Страсбурзького суду (2014)
Івчук Ю. Ю. - До питання визначення поняття "охорона праці" за трудовим правом України (2014)
Каліновський А. В. - Особливості організації державного контролю у сфері місцевого самоврядування в зарубіжних країнах (2014)
Вихідні дані (2014)
Буйнов Ю. В. - К вопросу об этногенезе племен бондарихинской культуры (2009)
Мызгин К. В. - Хронология и периодизация поступлений римских монет к населению украинской лесостепи и Молдовы во второй четверти I тысячелетия н.э. (2009)
Хоружая М. В. - "Рогатые” пряжки в знаковой системе салтовского населения бассейна Северского Донца (2009)
Акимов А. Б. - О положении рабов в римской Дакии (2009)
Каріков С. А. - Євангелічний рух і утвердження Реформації в Померанії (2009)
Пастушенко А. О. - О функции игры в жизни пиратов Западной Атлантики XVI - XVIII вв. (2009)
Филиппов А. М. - Гегемонизм и антиспартанская симмахия в Греции в 395 – 386 гг. до н. э. (2009)
Янко А. Л. - Раби в Етрурії у VIII-III ст. до н.е. (2009)
Арзуманова Т. В. - Створення та діяльність російських національних територіально-адміністративних одиниць на Харківщині в другій половині 1920-х років (2009)
Балабай Я. В. - Умови угод земельної оренди в УСРР у період непу (2009)
Дацків І. - Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917- квітень 1918 рр.) (2009)
Журавльов Д. В. - Шотландські наймані вояки в Україні XVI–XVII ст. (до питання про ранні україно-шотландські зв’язки) (2009)
Кочарян С. Г. - Армянские религиозные общины Харькова (1900-1917) в контексте истории армянской церкви в Украине (2009)
Куліков В. О. - Концентрація обробної промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст., Шубін Ю. В. (2009)
Посохова Л. Ю. - Православні колегіуми України XVII-XVIII ст. у контексті трансформації європейської університетської традиції (2009)
Ришкова А. О. - До історії створення Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР (2009)
Волосник Ю. П. - Ліквідація радянської нової буржуазії:соціально-психологічні аспекти (2009)
Дейнеко С. Н. - Взаимодействие Таможенной службы с Министерством внутренних дел Российской империи конец ХIХ – начало ХХ в. (2009)
Демянчук Ю. А. - Проблема объединения денежных систем и введения единой валюты Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства (2009)
Іванов С. Ю. - Міграція сільського населення до Харкова (1943-1959 рр.) (2009)
Ёлкин А. И. - Деятельность Д. В. Философова в среде русской эмиграции в Польше (1920 – 1940 гг.) (2009)
Селевич Ю. Л. - Реформування духовної консисторії в Російській імперії другої половини XIX – поч. XX ст. (2009)
Фалько С. А. - Политическая разведка Министерства иностранных дел Российской империи на Дальнем Востоке конца XIX – начала XX в. (2009)
Чернявский Л. С. - СВАГ, советские профсоюзы и проблема единства Германии (1945-1949 гг.) (2009)
Чувпило О. О. - Егалітаристські течії в партії Індійський національний конгрес (1885 – 1947 рр.) (2009)
Голубкин Ю. А. - "Magnificat" в переводе и истолковании Мартина Лютера (2009)
Жуков С. М. - Життя та діяльність земських учителів: історіографія проблеми (друга половина ХІХ − початок ХХІ століття) (2009)
Лиман С. И. - Виктор Иванович Григорович как византинист: херсонско-одесский период его научно-педагогической деятельности (1864–1876), Сорочан С. Б. (2009)
Григорьева М. В. - Студенчество Харьковского университета первой половины ХІХ в.: трансфер и адаптация европейской университетской традиции (2009)
Иващенко В. Ю. - Профессора-иностранцы и местная среда в Харькове в начале ХІХ в.: взаимодействие и восприятие (2009)
Рябченко О. Л. - На роздоріжжях долі: від офіцера Добровольчої армії до студента радянського ВНЗ (спроби інтеграції Олександра Шатілова врадянське суспільство у 1920-ті рр.) (2009)
Шпорт Г. М. - Університетський етнографічний музей (1905 – 1919 рр.): історія створення, структура, діяльність (2009)
Дивногорцев А. Л. - Книга о старейшей университетской библиотеке Украины (2009)
Посохов С. І. - Університети: з минулого у майбутнє (2009)
Куліков В. О. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті за 2008 р., Єремєєв П. В. (2009)
Хроніка подій на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2008 р. (2009)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2009)
Кафедра нової та новітньої історії (2009)
Кафедра історії України (2009)
Кафедра історії Росії (2009)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2009)
Музей археології та етнографії Слобідської України ХНУ імені В.Н. Каразіна (2009)
Музей історії університету (2009)
Список скорочень (2009)
Відомості про авторів (2009)
Савченко В. - Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства, Верба Д. (2010)
Гулевич О. - Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій (2010)
Маршавін Ю. - Генеза ринку праці України (2010)
Шевчук В. - Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили (2010)
Петрова Т. - Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців (2010)
Бідак В. - Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці (2010)
Бауліна Т. - Технологія формування інтелектуального капіталу національного господарства на засадах реалізації інтегрованої концепції його ідентифікації (2010)
Гвоздик Н. - Організаційно-економічний механізм формування та використання людського капіталу на підприємствах системи споживчої кооперації Полтавського регіону (2010)
Петрова І. - "Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування", Близнюк В., Куліков Г. та ін. (2010)
Бондарчук К. - Заробітна плата в контексті соціально-економічного захисту найманих працівників (2010)
Баланда Д. - Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті інформатизації економіки (2010)
Балтачеєва Н. - Сучасні проблеми формування соціальної політики на підприємствах Донецької області (2010)
Новак І. - Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання (2010)
Вітер В. - Прожитковий мінімум у системі вимірів рівня життя населення України (2010)
Левицька О. - Сутність, генезис та еволюція поняття "людські ресурси": системно-концептуальний підхід (2010)
Чужиков В. - Транспортна політика ЄС: соціальний аспект (2010)
Міжнародна конференція "Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка" (2010)
Колот А - Економіка праці та соціально-трудові відносини, Грішнова О., Герасименко О. та ін. (2010)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі у 2009 р. (2010)
Довбенко Т. В. - Окремі проблеми здорового способу життя учнівської та студентської молоді (2012)
Завгородня Т. К. - Ідеї взаємозв'язку духовного та фізичного розвитку особистості в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2012)
Ярий Р. О. - Зміни морфофункціональних властивостей дітей молодшого шкільного віку під впливом занять футболом, Мицкан Б. М., Чорний В. (2012)
Гоншовський В. М. - Технологія індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі, Скавронський О. (2012)
Юрчишин Ю. В. - Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості під час фізичного виховання (2012)
Слюсарчук В. В. - Програмування занять із покращення фізичного стану дітей 8-10 років під час фізичного виховання, Прозар М. В. (2012)
Єдинак Г. А. - Стан та деякі теоретичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної рухової активності оздоровчого спрямування, Мицкан Б. М., Завацька Л. (2012)
Грецький О. - Вплив самоконтролю на формування мотивації юних спортсменів до виконання індивідуальних домашніх завдань (2012)
Дутчак М. В. - Актуалізація проблеми підготовки та реалізації програм спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення, Пасічняк Л. В. (2012)
Беляк Ю. І. - Обгрунтування нових підходів програмування оздоровчих занять для жінок зрілого віку, Опришко Н. О. (2012)
Скавронський О. П. - Диференціація фізичної підготовки учнів військового ліцею на основі соматотипів, Гоншовський В. М. (2012)
Хоменко І. М. - Фахово-термінологічна компетентність майбутніх фахівців із фізичної культури (2012)
Мисів В. М. - Організація диференційованого підходу до учнів у системі фізичного виховання в школі (2012)
Прозар М. В. - Педагогічні умови покращення фізичного стану учнів 4-5 класів засобами спортивних ігор (2012)
Рихлюк С. П. - Морфофункціональні показники спортивної обдарованості юних гімнастів на етапі попередньої базової підготовки (2012)
Пітин М. П. - Ігровий метод у теоретичній підготовці стрільців з лука на етапі початкової підготовки (2012)
Базілевський А. Г. - Вплив рівня розвитку спеціальних рухових здібностей на ефективність ігрової діяльності баскетболістів 10-13 років, Глазирін І. Д. (2012)
Макарова Е. В. - Визначення ефективних засобів і методів фізичної реабілітації для студентів з різними формами паралічів (2012)
Балацька Л. В. - Особливості розвитку моторики дітей з різною руховою асиметрією між 3 і 6 роками, Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. (2012)
Бичук О. І. - Профілактика порушень склепінь стопи в молодших школярів засобамии фізичного виховання, Валькевич О. В., Мицкан Т. С. (2012)
Альошина А. І. - Технолгія профілактики плоскостопості дітей старшого дошкільного віку засобами фізичної культури, Бичук І. О. (2012)
Білоус І. В. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до коректувально-педагогічної діяльності (2012)
Римик Р. - Валеологічна освіта у системі спортивно-оздоровчої роботи зі студентами ВНЗ, Маланюк Л. Б., Партан Р. М. (2013)
Лісовський Б. П. - Рівень культури здоров’я інструктора з фізичної культури дошкільного закладу освіти, Ткачівська І. М., Ковальчук Л. В. (2013)
Дмитрів Р. В. - З історії розвитку прикарпатського хокею (2013)
Попель С. Л. - Вплив фізичного навантаження середньої аеробної потужності на гістоультраструктуру скелетних м’язів після гіпокінезії, Мицкан Б. М., Чорний В. (2013)
Фурман Ю. М. - Вплив комплексного застосування методики "ендогенно-гіпоксичного дихання” та фізичних навантажень на вентиляційну функцію легенів юних плавців, Грузевич І. В. (2013)
Денисенко І. О. - Динаміка змін показників серцево-судинної системи юнаків 18–19 років під впливом занять спортивно-оздоровчим туризмом, Маліков М. В. (2013)
Гриньків М. Я. - Морфологічні особливості спортсменів, що займаються рукопашем гопаком, Куцериб Т. М., Вовканич Л. С., Музика Ф. В., Крась С. І. (2013)
Лещак О. М. - Морфофункціональна характеристика молодших школярів з вадами зору, Данків А. Б. Островський П. (2013)
Клюс О. А. - Характеристика морфофункціональних показників і фізичної підготовленості учнів других класів на етапах навчального року (2013)
Фурман Ю. М. - Дослідження ефективності комплексного застосування фізичних навантажень і гіперкапнічної гіпоксії в системі підготовки діа-футболістів, Поляк В. А. (2013)
Ванюк О. І. - Вплив відновлювальних заходів антиоксидантної спрямованості на стан серцево-судинної системи волейболісток високої кваліфікації, Богдановська Н. В., Маліков М. В. (2013)
Соколова О. В. - Дослідження впливу занять у туристсько-краєзнавчому гуртку на показники фізичного стану дітей молодшого шкільного віку (2013)
Іванська О. В. - Вплив занять аквааеробікою на функціональні резерви серцево-судинної системи студенток (2013)
Панасюк І. В. - Формування організаційно-діяльних умінь вчителя фізичної культури до проведення тренінгів у школі, Шлапаченко О. А. (2013)
Хохлова Л. А. - Підвищення ефективності виконання освітніх та виховних завдань у "школах сприяння здоров’ю”, Мицкан Б. М., Лапковський Е. Й. (2013)
Огнистий А. В. - Формування професійно-прикладних знань і умінь з фізичного виховання у майбутніх учителів (2013)
Василюк В. М. - Вплив фізичної культури на соціалізацію особистості (2013)
Мазур В. А. - Формування мотивації учнів спеціальної медичної групи до рухової активності як складова вдосконалення їхнього фізичного виховання (2013)
Надкерничний Т. М. - Шляхи реалізації принципу свідомості та активності під час фізичного виховання студентів (2013)
Демчук С. П. - Шляхи формування мотивації населення до cпортивно-оздоровчої діяльності (2013)
Жирак Л. М. - Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на психоемоціний стан дітей з вадами слуху, Випасняк І. П. (2013)
Бублик С. А. - Вплив експериментальної програми з легкої атлетики на розвиток психофізіологічних якостей школярів 2–4 класів (2013)
Грецький О. - Особливості формування та підтримки мотивації до занять спортом (2013)
Левицька О. М. - Диференційований підхід до корекції психофізичного стану студентів спеціальних медичних груп як проблема галузі фізичного виховання і спорту, Єдинак Г. А. (2013)
Петренко І. І. - Роль сучасних технологій у фізичному вихованні студентів, Петренко В. І., Засік Г. Б. (2013)
Файчак Р. І. - Фізична підготовленість студенток різних спеціальностей (2013)
Панчук А. П. - Сутнісна характеристика понять туристсько-краєзнавчої діяльності як фактору виховання особистості (2013)
Онутчак В. В. - Пропедевтична практика в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, Презлята Г. В., Ткачівська І. М. (2013)
Федорюк О. В. - Рухова активність жінок-викладачів вищих навчальних закладів третього періоду зрілого віку (2013)
Фединяк Н. В. - Вплив рухової активності на інволюційні процеси організму людини (2013)
Артеменко Б. О. - Вплив координаційних здібностей гравців на виконання технічних прийомів волейболу, Глазирін І. Д. (2013)
Пітин М. П. - Теоретична підготовка в системі багаторічного тренування спортсменів-волейболістів (2013)
Мицкан Б. М. - Оцінка ефективності заходів щодо профілактики спортивного травматизму у студентів, Лапковський Е. Й., Пилипчик І. В. (2013)
Ванюк Д. В. - Ефективність нових підходів у плануванні фізичних навантажень для волейболісток високої кваліфікації у змагальному періоді, Богдановська Н. В., Маліков М. В. (2013)
Прозар М. В. - Характеристика функціональних особливостей організму волейболістів 12–15 років та рівень їх технічної майстерності під час виконання нападаючого удару (2013)
Шацьких В. - Динаміка психофізіологічних станів борців греко-римського стилю високої кваліфікації в умовах поточного контролю (2013)
Желєзний О. Д. - Механотерапія при фізичній реабілітації спортсменів ігрових видів спорту з наслідками травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М. (2013)
Тягур Т. Р. - Зародження та розвиток гідрокінезотерапії (2013)
Аннушак О. В. - Аналіз передумов виникнення сколіотичних деформацій хребта у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Омельяненко І. О. - Про доцільність використання різних методів організації учнів на уроках фізичної культури (2013)
Майструк В. В. - Комплексна оцінка фізичного стану молодших школярів (2013)
Міронов Є. В. - Профілактична спрямованість професійної діяльності фахівців сестринської справи, Міронова Л. М., Римик Р. В. (2013)
Завійська Х. Ю. - Рівень екологічної компетентності студентів факультетів фізичного виховання і спорту (2010)
Зубаль М. В. - Здоров’я школярів як змістово-реалізаційна проблема системи фізичного виховання в школі (2010)
Луцький Я. В. - Діяльність спортивно-пожежного товариства "Сокіл” до Першої світової війни, Луцький В. Я. (2010)
Мицкан В. М. - Історія розвитку спортивного туризму в Україні, Жирак Л. М. (2010)
Попель С. Л. - Взаємовідношення плантографічних та антро-пометричних показників студентів 17–19 років, Гамарник А. М. (2010)
Лещак О. М. - Зміни морфофункціонального статусу молодших школярів під впливом оздоровчо-рекреаційних заходів в умовах літнього табору (2010)
Бельмега С. М. - Науково-теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної творчості (2010)
Презлята Г. В. - Формування педагогічної майстерності вчителя фізичної культури, Випасняк І. П., Ковальчук Г. А. (2010)
Бублик С. А. - Аналіз психомоторних здібностей молодших школярів (2010)
Ковальчук Л. В. - Морфофункціональні характеристики і показники фізичного розвитку дітей різного віку й рівня здоров’я, Файчак Р. І. (2010)
Маланюк Л. Б. - Характеристика показників фізичного стану та фізичної підготовленості чоловіків 18–25 років з різним рівнем рухової активності (2010)
Ярий Р. О. - Вплив занять футболом на оптимізацію рухової активності і розвиток фізичних здібностей у молодших школярів, Сарабай В. В., Клименко А. І. (2010)
Сидорченко К. М. - Типологічно обумовлені особливості зміни фізичних якостей учнів-підлітків у процесі фізичного виховання (2010)
Олійник Ю. О. - Стан олімпійської освіти серед студентів України та Польщі (2010)
Гостіщев В. М. - Факторний аналіз необхідних професійних здібностей фахівця зі східних єдиноборств, Пономарьов В. О. (2010)
Бойчук Р. І. - Взаємозв’язок показників координаційних здібностей та рівня технічної підготовленості юних волейболісток 10–12 років (2010)
Галан Я. П. - Сучасна система оцінки загальної і спеціальної підготовленості спортсменів-орієнтувальників (2010)
Бріскін Ю. А. - Спорт інвалідів – у світі та освіті (2010)
Дутчак М. В. - Спорт для всіх і здоровий спосіб життя (2010)
Голубєва М. Г. - Сучасні погляди на вакуумну рефлексотерапію як метод реабілітації хворих з патологією внутрішніх органів (2010)
Данків А. Б. - Особливості фізичного розвитку дітей з порушеннями зору (2010)
Лисак В. П. - Алгоритм дій керівників органів управління щодо структурної перебудови системи медичної допомоги на регіональному рівні (2010)
Поліщук М. Є. - Структура поєднаної черепно-мозкової травми у відділенні політравми міської клінічної лікарні №17 м. Києва, Макаров А. В., Панферов С. О. (2010)
Ременник О. І. - Ризики виникнення раку бронхів та легень серед працівників, експонованих канцерогенними речовинами на робочому місці (2010)
Мойсеєва Г. В. - Вакцинопрофілактика та післявакцинальний імунітет проти кору у підлітків, Задорожна В. І., Васильєва В. А., Новик Л. В. , Павленко К. В., Маричев І. Л. (2010)
Гриневич О. Й. - Особливості грипу та гострих респіраторних інфекцій в Україні у 2009-2010 рр., Маркович І. Г. (2010)
Чепелевська Л. А. - Медико-соціальні особливості смертності населення України (2010)
Слабкий Г. О. - Фактори ризику передчасної смерті чоловіків працездатного віку від хвороб органів кровообігу (на прикладі Південного регіону), Ященко Ю. Б., Орда О. М., Шевченко М. В, Карамзіна Л. А. (2010)
Лехан В. М. - Задоволеність організаторів охорони здоров'я організацією діяльності акушерських стаціонарів (результати соціологічного дослідження), Гінзбург В. Г. (2010)
Медведовська Н. В. - Оцінка залежності динаміки стану здоров'я дорослого населення від мережі та кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я України (2010)
Орлова Н. М. - До проблеми забезпечення доступності медичної допомоги, Корецький В. Л. (2010)
Марков Ю. І. - Організація невідкладної медичної допомоги при травмах і раптових захворюваннях (на думку медичних працівників) (2010)
Бліхар В. Є. - Формуляр лікарських засобів як медико-технологічний документ державного рівня (2010)
Бодак В. М. - Методичні підходи до маркетингових досліджень ринку лікарських засобів органами виконавчої влади у сфері охорони здоров'я (2010)
Лехан В. М. - Вплив запровадження системи менеджменту якості згідно зі стандартами серії ISO на якість медичних втручань у стаціонарі, Павленко М. В. (2010)
Ліщишина О. М. - Етапи розробки індикаторів якості медичної допомоги, Степаненко А. В., Горох Є. Л. (2010)
Коваленко О. О. - Міжнародні стандарти та українська клінічна лабораторна медицина, Толстанов О. К. (2010)
Осташко В. Г. - Розвиток телемедичних технологій у світлі процесу інформатизації галузі охорони здоров'я України, Коваленко О. С., Слабкий Г. О., Голубчиков М. В. (2010)
Зюков О. Л. - Аналіз задоволеності медичних сестер професійною діяльністю у лікувально-профілактичних закладах різного профілю, Мішуренко О. В. (2010)
Шевченко М. В. - Ставлення медичних працівників до проведення структурних реформ в охороні здоров'я та запровадження медичного страхування (за даними соціологічного опитування), Заглада О. О., Карамзіна Л. А. (2010)
Ціборовський О. М. - Центри первинної медико-санітарної допомоги як місцеві органи управління розвитком сімейної медицини (2010)
Гончарук О. М. - Клініка та діагностика гіпертензивних крововиливів у задню черепну яму (2010)
Кризина П. С. - Нанодисперсні феромагнетичні порошки в місцевому лікуванні ран (експериментальне дослідження), Письменна О. В. (2010)
Рудень В. В. - Фінансування професійної діяльності лікаря у різні історичні епохи розвитку суспільств світу (огляд літератури), Мудра М. М. (2010)
Корчинська О. О. - Сучасний погляд на проблему вагінальних пологів у жінок з рубцем на матці (огляд літератури), Волошина У. В., Греба Н. М. (2010)
Пархоменко Г. Я. - Ожидания граждан от общественного здравоохранения (аналитический обзор литературы), Якимець В. Н. (2010)
Таралло В. Л. - Популяційні характеристики динаміки здоров'я хворих на хронічні захворювання системи кровообігу в сільській місцевості, Горський П. В., Бідучак А. С., Грицюк М. І. (2010)
Свиридюк В. З. - Від Волинської школи фельдшерів до Житомирського інституту медсестринства, Копетчук В. А., Гордійчук С. В., Горай О. В., Махновська І. Р. (2010)
Рудень В. В. - Кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з дня заснування - 70 років, Гутор Т. Г. (2010)
Радиш Я. Ф. - Енциклопедія вітчизняної соціальної медицини (рецензія на монографію О. М. Ціборовського "На варті здоров'я: Історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров'я в Україні") (2010)
Чепелевська Л. А. - Проблеми демографічної кризи в Україні: регіональний аспект, Рудницький О .П., Дзюба О. М. (2014)
Красовський К. С. - Аналіз феномену різкого зростання тривалості життя в місті Києві у 2008-2011 роках, Стойка О. О. (2014)
Третьякова О. С. - Гематологическая патология детского населения АР Крым: основные медико-частотные характеристики, Сухарева И. А., Василенко С. А., Усаченко В. П. (2014)
Повч З. В. - Регіональні та гендерні особливості поширеності глаукоми як інформаційне підґрунтя розробки регіональних профілактичних програм і технологій (2014)
Клименюк В. П. - Когортний аналіз трендів інвалідизації внаслідок інсультів за ієрархічною АРС-мікст-моделлю (2014)
Слабкий Г. О. - Вплив забезпеченості медичним обладнанням на рівень летальності у відділеннях інтенсивної терапії, Картавцев Р. Л. (2014)
Жаховський В. О. - Медичне забезпечення Збройних Сил України: актуальні питання удосконалення з огляду на тенденції розвитку системи охорони здоров'я України, Булах О. Ю., Лівінський В. Г., Кудренко М. В. (2014)
Савчук О. В. - Аналіз стану стоматологічної допомоги дорослому населенню в місті Києві (2014)
Жилка Н. Я. - Сучасні підходи до профілактики раку шийки, Зайкова Т. В. (2014)
Москв'як-Лесняк Д. Є. - Про доцільність управління факторами ризику на рівні лікаря загальної практики / сімейного лікаря щодо попередження виникнення / подальшого розвитку раку молочної залози (С50) серед осіб жіночої статі в Україні (за результатами експертної оцінки), Рудень В. В. (2014)
Шишацька Н. Ф. - Характеристика оптимізованої моделі забезпечення прав пацієнтів у системі охорони здоров'я України (2014)
Кудря А. В. - Деякі проблеми в дотриманні права сімейного лікаря на ефективну професійну діяльність (огляд наукової літератури), Жилка Н. Я. (2014)
Kachur O. Yu. - Modern approaches to reforming health service system in Ukraine, Slabky G .O. (2014)
Кочін І. В. - Логістика як сучасна парадигма оптимізації організації ресурсного забезпечення Державної служби медицини катастроф України при наданні екстреної медичної допомоги, Гайволя О. О., Хандога Е. В., Протас С. В., Ланкмілєр Т. В., Сидоренко П. І., Акулова О. М., Трошин Д. О., Шило І. Ф. (2014)
Бучинський Л. Я. - Концептуальні підходи до організації амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню в умовах реформування галузі охорони здоров'я (2014)
Ціборовський О. М. - Теоретико-методологічні засади державного управління сферою охорони здоров'я, Дзюба О. М. (2014)
Презлята Г. В. - Історична ретроспектива становлення понять "здоров’я”, "здоровий спосіб життя” людини, Лісовський Б. П., Дума З. В., Плугатор І. Б. (2012)
Вовк М. В. - Цілі та принципи валеологічного виховання майбутніх фахівців у галузі медицини, Остафійчук Я. Ф. (2012)
Завгородня Т. К. - Організація оздоровчо-спортивної роботи з учнівською молоддю на західноукраїнських землях (1920–1930 рр.) (2012)
Маланюк Л. Б. - Фізична підготовленість чоловіків: емпіричний аспект (2012)
Дмитрів Р. В. - Єврочемпіонати з футболу: історичний нарис (2012)
Татарчук І. П. - ародження та функціонування ветеранського спортивного руху в Україні, Презлята Г. В. З (2012)
Лещак О. М. - Реакція буккального епітелію на стандартне фізичне навантаження в дітей 8–10 років, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі, Попель С. Л. (2012)
Файчак Р. І. - Вплив фізичного навантаження на вегетативну регуляцію серцевого ритму в ліцеїстів в умовах екзаменаційного стресу, Остап’як З. М. (2012)
Мицкан Б. М. - Вплив соматичного здоров’я на варіабельність серцевого ритму у фазі впрацювання під час фізичного навантаження, Мойсеєнко М. І., Лісовський Б. П., Лісовський Р. П. (2012)
Вихованець С. В. - Модель соматоскопічної оцінки постави, Попель С. Л., Грицуляк Б. В. (2012)
Шанковський А. З. - Сучасні тенденції в підготовці майбутніх фахівців фізичної культури, Випасняк І. П., Завгородня Т. К. (2012)
Коробейніков Г. В. - Стресостійкість в умовах сприйняття та переробки інформації в спортсменів різного віку, Коробейникова Л. Г., Орлюк В. В., Заповітряна О., Курилюк С. І. (2012)
Коцкович О. І. - Теоретико-методологічний аналіз синдрому емоційного вигорання в жінок та його профілактика засобами фізичного виховання, Курилюк С. І., Москалець В. П. (2012)
Головко О. Ф. - Інформативність методів оцінки стресостійкості організму студентів (2012)
Гоголь М. В. - Психофізичні концепти схильності до занять музикою в дітей, Москалець В. П. (2012)
Грецький О. - Особливості психологічних якостей та мотиваційних типів спортсменів циклічних видів спорту на різних етапах підготовки, Мицкан Б. М. (2012)
Кушнерчук І. І. - Танцювальні вправи як засіб активізації фізичного розвитку п’ятикласників, Шиян Б. М., Вовк М. В. (2012)
Супрунович В. О. - Факторна структура тактичного мислення футболістів 16–20 років, Глазирін І. Д., Мицкан Б. М. (2012)
Мицкан В. М. - Психолого-педагогічні аспекти туристсько-краєзнавчої роботи, Леник Ю. (2012)
Майко О. В. - Використання дихальних вправ на заняттях фізичною культурою дітей підліткового віку, Фотуйма О. Я., Лісовський Б. П., Гоголь М. В. (2012)
Білик О. Л. - Передумови становлення і розвиток пляжного гандболу, Пітин М. П. (2012)
Яців Я. М. - Роль важкої атлетики у формуванні культури здоров’я підлітків, Чепіль М. В. (2012)
Соронович І. М. - Компоненти витривалості в структурі функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів, Пілевська В., Дяченко А. Ю., Фотуйма О. Я. (2012)
Аравіцька М. Г. - Соціально-психологічний моніторинг ставлення різних груп суспільства до осіб з особливими потребами, Петрів І. М. (2012)
Омельяненко І. О. - Методика розвитку психомоторики слабочуючих школярів на уроках фізичної культури, Оліяр М. Б. (2012)
Марченко О. К. - Сучасні погляди на вертебральний больовий синдром та принципи його реабілітації, Баннікова Р. О., Андруська О. А., Дешевий Є. Г., Грицуляк Б. В. (2012)
Іващенко С. М. - Вплив індивідуальних програм професійно-прикладної фізичної підготовки на показники переключення уваги студентів, Гузов В. В., Випасняк І. П. (2012)
Хананаєв Л. І. - Від Миколи Озоліна до Сергія Бубки (до 105-ї річниці від дня народження М.Г.Озоліна), Загоруйко А. А., Якимечко О. Д., Хананаєв Ю. І. (2012)
Колот А. - Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути і технології соціального розвитку (2010)
Зінкевич Н. - Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи (2010)
Лагутін В. - Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці (2010)
Звонар В. - Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні (2010)
Куліков Ю - Мотиваційний механізм захисту зайнятого населення у системі ринкових відносин в Україні, Сташевська О. (2010)
Малиновська О. - Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2010)
Щерба Г. - Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка (2010)
Борецька Н. - Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах, Созінов О. (2010)
Козирський В. В. - Нарис про факультет енергетики і автоматики на- ціонального університету біоресурсів і природокористування України, Радько І. П. (2012)
Драганов Б. Х. - До питання про методи статистичної фізики в термодинаміці, Морозюк Т. В., Пекулеа М. (2012)
Козирський В. В. - Рекомендації щодо вибору потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах сільських регіонів, Гай О. В., Бодунов В. М. (2012)
Іноземцев Г. Б. - Підвищення надійності і працездатності електротехнологічних установок у рослинництві, Окушко О. В., Нанавов А. С. (2012)
Драганов Б. Х. - Відновлювані джерела енергії в водневій енергетиці (2012)
Козирський В. В. - Керування потоками реактивної потужності в мере- жах з розподіленою генерацією, Гай О. В., Мовенко Є. Ю. (2012)
Василенко В. В. - Метод визначення та оцінки глибини проплавлення контакт-деталей комутаційних апаратів (2012)
Лисенко В. П. - Економічне обґрунтування впровадження робототехнічних систем у тепличні господарства, Болбот І. М., Чернов І. І. (2012)
Червінський Л. С. - Науково-технічні проблеми застосування оптич- ного випромінювання в сільськогосподарському виробництві, Книжка Т. С. (2012)
Горобець В. Г. - Теплообмін вертикальних поверхонь з похилим дискретним оребренням в умовах природної конвекції (2012)
Радько І. П. - Використання екологічно-безпечних і ерозієстійких композиційних контактних матеріалів для відновлення контакт-деталей комутаційних апаратів (2012)
Драганов Б. Х. - Аналіз окремих характеристик ентропії, Чепурна Н. В. (2012)
Синявський О. Ю. - Втрати енергії в електроприводах з ударним навантаженням при відхиленні напруги і частоти струму, Савченко В. В. (2012)
Ткаченко О. М. - Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень у галузі рослинництва (2012)
Федорейко В. С. - Система керування процесом виробництва дво- компонентного твердого біопалива, Чорний В. З., Рутило М. І., Іскерський І. С. (2012)
Голодний І. М. - Аналіз спектрального складу вихідної напруги перетворювача з широтно-імпульсним керуванням, Санченко О. В. (2012)
Квицинський А. О. - Впровадження перспективних системних споживачів-регуляторів добового графіка навантаження ОЕС України, Марценюк А. П., Денисевич К. Б., Шеліманова О. В. (2012)
Брагіда М. В. - Векторний аналіз схем зварювального трансфор- матора на тороїдних магнітопроводах, Тримпол Я. О. (2012)
Коробський В. В. - Спеціальні дослідження робочих поверхонь контактів електромагнітних пускачів ПМЛ-1100 (2012)
Мрачковський А. М. - Дослідження закономірностей електричної ерозії дослідних зразків контакт – деталей на основі срібла і міді (2012)
Лопатько К. Г. - Фізичне моделювання процесу утворення наночастинок металів при електроіскровій обробці (2012)
Василенков В. Є. - Ресурсозберігаюча технологія при калориметричних дослідженнях (2012)
Голуб Б. Л. - Автоматизована система контролю технологічних процесів у промисловому пташнику, Ряба О. І., Пугач В. В., Славний М. І. (2012)
Ободович А. Н. - Удосконалення технології приготування рідких комбікормів для сільськогосподарських тварин із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), Лимар А. Ю., Сидоренко В. В., Миронець І. Н., Бачинський О. С. (2012)
Коршунов Б. П. - Енергозберігаюче холодильне обладнання для охолодження молока на фермах з використанням природного холоду та льдоакумуляторів, Учеваткін О. І., Мар’яхін Ф. Г., Коршунов О. Б. (2012)
Дубровін О. В. - Точне керування рівнем та об’ємним дозуванням рідких і напіврідких сумішей зі змінним якісним складом у тваринництві (2012)
Дубровін О. В. - Перспективна ресурсозберігаюча технологія власного виробництва економічного комбікорму в господарствах, Харатян Г. А, Гусєв В. А., Голубєв А. В. (2012)
Овчаров С. В. - Зношення ізоляції силового електрообладнання в умовах агропромислового комплексу (2012)
Ковалишин Б. М. - Вплив поляризації молекул-реагентів реакції горіння на енергоефективність паливних установок (2012)
Козирський В. В. - Зниження пожежо-вибухонебезпечності в авто- номній системі електроживлення з використанням генераторного газу, Жильцов А. В., Яржемський А. Л. (2012)
Герасименко В. П. - Експериментальне дослідження струму витоку в мережах 0.38 КВ у тваринницьких приміщеннях, Майбородіна Н. В. (2012)
Іноземцев Г. Б. - Активація та стимуляція росту овочевих культур шляхом нанесення живильних розчинів електростатичним методом, Ващишин С. Д. (2012)
Червінський Л. С. - Результати пошукових досліджень комбінованого опромінювання насіння, Романенко О. І. (2012)
Щепотьєв О. І. - Методи рішення багатокритеріальних задач оптимізації, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2012)
Горобець В. Г. - Визначення енергозатрат у роторно-пульсаційному апараті, Гескін Д. В. (2012)
Горобець В. Г. - Розробка конструкції та моделювання теплообмінних процесів у сезонному акумуляторі теплоти, Антипов Є. О. (2012)
Кондратенко І. П. - Застосування електричних теплогенераторів індукційного типу в замкнених системах опалення, Березюк А. О. (2012)
Гнучій Ю. Б. - Дослідження диференціальних рівнянь та систем, коефіціенти яких збурені випадковими процесами, Ковтун І. І. (2012)
Нещадим О. М. - Фундаментальний розв’язок інтегро-диференціаль- ного рівняння динаміки в’язкопружного середовища, яке характеризується моделлю Работнова, Гнучій Ю. Б. (2012)
Остафійчук Я. Ф. - Валеологічна компонента навчальних програм у медичних закладах освіти, Презлята Г. В., Мицкан Б. М. (2011)
Бріскін Ю. А. - Спадкоємність давньогрецьких олімпійських ідей у сучасному суспільстві, Пітин М. П., Задорожна О., Мицкан Б. М. (2011)
Луцький В. Я. - Туристично-краєзнавча робота в молодіжних спортивно-пожежних товариствах у міжвоєнний період (2011)
Маланюк Л. Б. - Кореляційні зв’язки показників кардіореспіраторної системи з фізичною працездатністю студентів залежно від спортивної спеціалізації, Римик Р. В. (2011)
Попель С. Л. - Цитологічні ефекти фізичного навантаження в студентів з різним рівнем тренованості, Случик В. М., Файчак Р. І., Остафійчук Я. Ф., Лісовський Б. П. (2011)
Поташнюк І. В. - Рейтинг категорії "здоров’я” в системі ціннісних орієнтації студентів, Лотюк Ю. Г., Кубович О. В., Мицкан Б. М., Випасняк І. П. (2011)
Пірус О. А. - Ефективність інтерактивних методів навчання під час викладання дисципліни "Теорія і методика легкої атлетики” у спеціальних закладах освіти І–ІІ рівня акредитації (2011)
Клюс О. А. - Психофізичний стан дітей молодшого шкільного віку як педагогічна проблема, Єдинак Г. А., Коцан І. Я., Галаманжук Л. Л. (2011)
Ібрагімов М. М. - Філософія спорту в концепті української світоглядно-кордоцентричної традиції (2011)
Шикеринець В. В. - Організаційно-правові засади державного регулювання професійної підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму (2011)
Філюк С. М. - Використання природних туристських ресурсів Івано-Франківської області в рекреаційному туризмі (2011)
Беляк Ю. І. - Ідеологічна і технологічна складові оздоровчого фітнесу (2011)
Тлучакова О. - Функціональний і фізичний стан жінок 60–74 років, Кондрач Р., Юнгер Р., Олійник Ю. О., Мицкан Б. М. (2011)
Базілевський А. - Вікові особливості формування тактичного мислення юних баскетболістів під час виконання захисних дій (2011)
Лучко О. О. - Травматизм у спортивних єдиноборствах, Альнікіна О. (2011)
Єдинак Г. А. - Ефективність експериментального змісту рухової діяльності учнів із церебральним паралічем у процесі фізичного виховання в спеціальних професійно-освітніх навчальних закладах, Мицкан Б. М., Остафійчук Я. (2011)
Білоус І. В. - Моторний розвиток дітей молодшого шкільного віку із церебральними паралічами (2011)
Вихованець С. В. - Порушення постави в підлітків із вадами зору й слуху (2011)
Жарська Н. В. - Обґрунтування рівнів реагування й відновлення серцево-судинної та вегетативної нервової систем у процесі фізичної реабілітації осіб з ішемічною хворобою серця (2011)
Лещак О. М. - Вплив рекреаційно-оздоровчих заходів в умовах літнього дитячого закладу на морфофункціональний стан дітей 8–10 років, Випасняк І. П., Лісовський Б. П. (2011)
Хананаєв Л. - Віктор Чукарін (до 90-річчя від дня народження), Шумелда О. Є., Таран Л. К., Тодер Ю. Ю. (2011)
Остафійчук Я. Ф. - Формування валеологічних компетенцій студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання, Презлята Г. В., Островський П., Мицкан Б. М. (2014)
Мицкан Т. С. - Характеристика здоров’язбережувальних технологій у дошкільному навчальному закладі (2014)
Кемінь О. О. - Cкаутська система всебічного розвитку, як засіб формування негативного ставлення до шкідливих звичок (2014)
Хохлова Л. А. - Організаційно-педагогічні умови удосконалення процесу формування здорового способу життя у школярів (2014)
Заборняк С. - Матеріально-фінансові ресурси гімнастичного товариства "Сокіл” в Станіславівському окрузі (1884–1914), Круль П., Мицкан Б. М. (2014)
Орлевіч-Мушял М. - Туризм на території східної Галичини в добу автономії (1867–1914 рр.), Олійник Ю. О., Мицкан Б. М. (2014)
Попель С. Л. - Соматометрична характеристика юнаків Прикарпаття, Дума З., Баскевич О. (2014)
Чорний В. - Диверсифікація показників індексу маси тіла серед студентів першого року навчання Прешовського і Жешувського університетів, Дрозд С., Новосад-Сержант Є., Чая Р., Дрозд М., Чорнота Б., Мицкан Б. М., Мицкан Т. С. (2014)
Фединяк Н. В. - Вплив плавання і стретчингу на біологічний вік людини, Мицкан Б. М., Островський П. (2014)
Лещак О. М. - Характеристика рівня соматичного здоров’я та фізичної працездатності у школярів 8–10-річного віку (2014)
Тягур Р. С. - Вимоги, які ставляться до сучасного менеджера у сфері фізичного виховання і спорту (2014)
Озарук В. В. - Сучасні уявлення про рухову активність людини, Презлята Г. В., Курилюк С. І. (2014)
Федорюк О. В. - Рекреаційна активність та психофізичний стан викладачів вищих навчальних закладів віком 55–65 років, Попель С. Л. (2014)
Яців Я. М. - Аналіз сучасних поглядів на визначення ефективності впливу фізичних навантажень на організм студентів, Лапковський Е. Й. (2014)
Аравіцька М. Г. - Особливості викладання фітнес-йоги та йоготерапії у професійній підготовці фахівців з фізичної культури та валеології (2014)
Синиця А. В. - Культура професійного спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання: емпіричний концепт (2014)
Мицкан Б. М. - Професійно-прикладна фізична підготовка у технічних закладах освіти, Римик Р., Маланюк Л. Б. (2014)
Синиця А. - Аналіз ефективності заходів щодо зменшення частоти травм під час занять футболом у студентів (2014)
Ковальчук Л. В. - Особливості становлення нових видів спортивної діяльності серед молоді, Ткачівська І. М., Лісовський Б. П., Чорний В. (2014)
Марченко О. К. - Сучасні погляди на проблему "болю в спині”, перспективи корекції порушень функціонального стану хребта, Дешевий Є., Куценко В., Мицкан Б. М. (2014)
Галаманжук Л. Л. - Відставлений ефект урахування рухової асиметрії хлопчиків під час фізичної активності у дошкільному навчальному закладі, Єдинак Г. А. (2014)
Котелевський В. І. - Зміни показників якості життя у студентської молоді з вертебральною патологією, Копитіна Я. М. (2014)
Демчук С.П. - Основні підходи до корекції постави дітей 10–11 років основної і спеціальної медичних груп, Випасняк І. П. (2014)
Перета В. С. - Вихідний рівень соматичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів педагогічних спеціальностей (2014)
Цинарський В. - Еволюція бойових мистецтв: зміни і етапи розвитку, Мицкан Б. М. (2014)
Вінтоняк О. В. - Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку у науково-практичній парадигмі (2014)
Кожина А. М. - Подготовка врачей-психиатров в Украине (проблемы, пути решения), Коростий В. И., Черкасова A.O. (2014)
Марута Н. О. - Клініко-психопатологічні закономірності формування суїцидальної поведінки у хворих на біполярні афективні розлади, Тахташова Д. Р., Панько Т. В. (2014)
Мищенко Т. С. - Клинико-патогенетические особенности развития различных форм деменции, Здесенко И. В. (2014)
Гриб В. А. - Есенційний тремор. Oгляд літератури і власні дослідження (2014)
Посохов М. Ф. - Класифікації прозопалгій в історичному аспекті (Огляд літератури) (2014)
Dyachenko L. I. - The prevalence of epilepsy in Ukraine, Serhienko O. V., Stepanova I. V., Petrychenko O. O., Kravchenko N. G., Ofitserova Yu. V. (2014)
Kutikov O. Ye. - The role of a physical anthropological factor in epidemiology of Wilson’s disease, Voloshyn-Gaponov I. K. (2014)
Litovchenko T. A. - The dynamics of hemodynamic indexes in patients with consequences of mild traumatic brain injury, Lebedynets V. V., Iakubenko Iu. V., Novikova A. A. (2014)
Мищенко В. Н. - Болезнь мелких сосудов мозга (нейрорадиологические и биохимические маркеры), Соколик В. В. (2014)
Mialovytska O. - Features of сlinic-haemodynamic indexes for patients with the different forms of migraine, Didkova Ju. (2014)
Салєєва А. Д. - Розширення можливостей відновлення рухових функцій у дітей зі спастичними формами ДЦП, Чернишова І. М., Варешнюк О. В., Пономарьова Г. В., Федяй О. О., Ковальова С. В. (2014)
Сухоруков В. В. - Архитектоника особенностей организации ночного сна по данным полисомнографических показателей у больных рассеянным склерозом (2014)
Akymenko O. O. - Differential diagnostics of schizophrenia and acute stress reaction in patients with suicidal behavior, Linskiy I. V. (2014)
Веньовцева Н. Ю. - Адаптаційний ресурс як провідний показник вибору стратегій та оцінки ефективності медико-психологічного супроводу підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування (2014)
Герасименко Л. А. - Клинико-психопатологические особенности и мотивационная сфера у женщин с соматоформной вегетативной дисфункцией (2014)
Касьянова А. Ю. - Віддалений психоневрологічний розвиток дітей після хірургічної корекції транспозиції магістральних судин, асоційований з hif-1α та s100β в крові, Жовнір В. А., Маркова М. В., Воробйова А. М., Ємець І. М. (2014)
Лукьянцева О. Ю. - Гендерные психологические особенности детей с неврозоподобным энурезом, Привалова Н. Н. (2014)
Маркова М. В. - Динаміка нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в процесі лікування, Рахман Л. В., Плевачук О. Ю. (2014)
Merlich S. V. - Model of medical and psychological support of ostomypatient at the stage of outpatient treatment (2014)
Mykhaylov B. V. - The foundation of psychotherapy system of somatic patients with non-psychotic mental disorders, Fedak B. S. (2014)
Назарчук O. A. - Специфика клинической структуры депрессий, коморбидных с расстройствами личности (2014)
Полякова А. В. - Эмоциональные расстройства у больных эпилепсией как мультидисциплинарная проблема (2014)
Поясник І. М. - Депресивний синдром у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Пшук Н. Г. - Система психокорекції і психопрофілактики професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю, Камінська А. О. (2014)
Сазонов С. О. - Вітчизняні особливості н. а. диференціальної діагностики шизоафективного розладу при різних його типах (Друге повідомлення), Байбарак Байбарак, Серікова О. С. (2014)
Семікіна О. Є. - Психофізіологічні особливості пацієнтів з невротичними розладами з урахуванням антропологічних типів, Каленська Г. Ю., Кутіков О. Є., Канурний І. І., Канцедал Т. В. (2014)
Сосін І. К. - Вплив озонотерапії на процеси вільнорадикального окислення при лікуванні алкогольного абстинентного синдрому, Страшок О. О. (2014)
Усков О. А. - Особливості стану психоемоційної сфери підлітків з атопічним дерматитом, Маркова М. В. (2014)
Шевченко Ю. М. - Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на хронічний панкреатит (2014)
Явдак І. О. - Клініко-психопатологічні фактори формування резистентності при тривожно-фобічних розладах (2014)
Yatsyna A. T. - Gender aspects of depressive disorders formation in men (2014)
Бурчинский С. Г. - Фармакотерапия атипичными нейролептиками: критерий безопасности (2014)
Статинова Е. А. - Коррекция когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией головного мозга, Мамедалиева С. А., Селезнева С. В. (2014)
Зильберблат Г. М. - Организация реабилитационного процесса в коммунальном учреждении Kиевского областного совета "областное психиатрически-наркологическое медицинское объединение", Иващенко В. К., Тимен М. Е., Иващенко Иващенко (2014)
Куприянова И. Е. - Дистанционное консультирование (телепсихиатрия) как технология реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, Дашиева Б. А., Карауш И. С. (2014)
Шаповалов В. В. - Організаційно-правові підходи до вирішення проблем замісної підтримувальної терапії в умовах реформування сфери охорони здоров'я в Україні на засадах фармацевтичного права, Сосін І. К. (2014)
План дій Всесвітньої Психіатричної Асоціації на 2014—2017 рр. (2014)
Шульга О. Д. - Школа молодих неврологів волині: від світового досвіду — до світових стандартів, Пелехова О. Л., Кальбус О. І., Гребенюк Г. В., Сидор Н. Д., Паламарчук Ю. О., Іващик О. М., Шульга Л. А. (2014)
Збойна Б. - Суб’єктивна оцінка відчуття якості життя осіб старшого віку, які знаходяться під довготривалою опікою в опікунсько-лікувальних закладах Польщі, Заборняк С., Пацьян А. (2009)
Фотуйма О. Я. - Івано-Франківщина легкоатлетична: історичний нарис, Крижанівська О. (2009)
Ковальчук Л. В. - Фізична підготовленість і резерви кардіореспіраторної системи студентів Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, Попель С. Л. (2009)
Корсак О. М. - Вплив занять тхеквондо-ВТФ на фізичний стан школярів (2009)
Лісовський Б. П. - Порівняльна характеристика соматичного здоров’я юнаків різних спортивних спеціалізацій, Довгань Ю. (2009)
Султанова І. Д. - Вікові особливості функціонального стану організму школярів, Іванишин І. М., Лісовський Б. П., Арламовський Р., Дурунда Т. (2009)
Мицкан Б. М. - Технологія наукової творчості у фізичній культурі, Ободинський К., Фотуйма О. Я. (2009)
Курилюк С. І. - Особливості організації психологічного тренінгу дзюдоїстів на початковому етапі їх спортивної підготовки, Фотуйма О. Я. (2009)
Коробейніков Г. - Особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації у змагальний період, Радченко Ю. (2009)
Климюк О. - Функціональний стан кардіореспіраторної та м’язової систем дітей і підлітків у процесі фізичного виховання (2009)
Шепетюк С. - Аналіз природних ресурсів Гуцульщини з метою використання в туризмі (2009)
Шюкурова О. - Швидкісно-силова підготовка в бігу на короткі дистанції (2009)
Маланюк Т. З. - Туристсько-краєзнавча робота в школах та позашкільних закладах Прикарпаття (2009)
Файчак Р. - Диференційоване фізичне виховання ліцеїстів з урахуванням типологічних особливостей нервової системи, Попель С. Л. (2009)
Скавронський О. - Структура і взаємозв’язки зміни показників фізичної підготовленості юнаків різних соматотипів на етапах навчання у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (2009)
Овчарук І. - Порівняльна характеристика підходів до оцінювання фізичної підготовленості у Збройних силах України (2009)
Мочернюк В. Б. - Моделі фізичної та технічної підготовленості важкоатлетів вищої кваліфікації (2009)
Долгінцев В. - Основи фізичної реабілітації дітей в умовах школи міста Запоріжжя, Койгушська Г. (2009)
Данків А. Б. - Вплив танцювальних вправ на фізичну підготовленість і морфо-функціональний стан дітей із вадами зору, Попель С. Л. (2009)
Григус І. А. - Вплив фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи хворих на легку персистуючу бронхіальну астму (2009)
Ільків О. - Роль інформаційної культури у професійній підготовці фахівців фізичного виховання і спорту, Матвіїв В. (2009)
Линець М. - Моделювання фізичної підготовленості у спортивному орієнтуванні, Хіменес Х., Войтович І. (2009)
Калуський З. В. - Витрати бюджету добового часу студентами факультету фізичного виховання і спорту, Тягур Р. С. (2009)
Вацеба О. - Kultura fizyczna ludnosci ukrainskiey (1868 - 1939) - як відображення унікальності спортивно-гімнастичного руху в Галичині початку ХХ століття (2009)
Лобас М. Г. - Село та його виробнича сфера: історико-економічний аналіз, Шолудченко С. В. (2013)
Духницький Б. В. - Тенденції споживання харчових продуктів в Україні (2013)
Голик С. І. - Актуальні питання розвитку інфраструктури ринку зерна в Україні (2013)
Гнатенко О. А. - Інформаційне забезпечення визначення конкурентоспроможності страхової послуги у ринковому середовищі (2013)
Петриченко О. А. - Імперативи розвитку аграрної сфери економіки в умовах технологічних змін (2013)
Лисак М. А. - Індикатори оцінювання стану продовольчої безпеки та повноцінного харчування населення (2013)
Кундєєва Г. О. - М’ясна промисловість у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки (2013)
Шарий Г. І. - Шляхи протидії тіньовому обороту земель в Україні (2013)
Науменко І. В. - Державне регулювання технічного оновлення аграрних підприємств (2013)
Балян А. В. - Проблеми інноваційної діяльності в аграрній сфері та шляхи її розв’язання (2013)
Россоха В. В. - Шляхи забезпечення інноваційно-технологічного розвитку, Соколов Д. О. (2013)
Гончарук Т. В. - Формування механізму інноваційного забезпечення виробництва біопалива: теоретико-методичний аспект (2013)
Лановська Г. І. - Інтегральна оцінка інноваційної політики підприємства (2013)
Левченко Ю. Г. - Інвестиційна діяльність в Україні та пріоритетні напрями посилення державної інвестиційної політики, Іщенко Т. Д. (2013)
Проскура К. П. - Оцінка ефективності адміністрування податкового боргу (2013)
Кушніренко О. А. - Облік та оподаткування земель сільськогосподарського призначення: концептуальний підхід (2013)
Машкова Т. В. - Бухгалтерський облік якісних параметрів земель сільськогосподарського призначення (2013)
Томчук В. В. - Удосконалення форми первинних документів з обліку грошових коштів (2013)
Фесенко О. О. - Інституціональна трансформація компенсаційного механізму в рибному господарстві України, Купінець Л. Є. (2013)
Новойтенко І. В. - Теоретико-методичні засади розвитку інтелектуальної складової трудового потенціалу підприємства (2013)
Гончарук І. В. - Аспекти сутності й оцінки ефективності аграрної підприємницької діяльності (2013)
Дуда В. П. - Реструктуризаційний потенціал підприємства (2013)
Аннотации/Resume (2013)
Презлята Г. В. - Гендерні погляди сім’ї на проблему формування здорового способу життя (2011)
Марченко О. - Доцільність підготовки фахівців з фізичної реабілітації на сучасному етапі, Лукасевіч І. (2011)
Табачик-Бейстер І. - Рятівництво на воді в Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Мицкан Б. М. (2011)
Галан Я. - Спортивне орієнтування: історичний нарис, Зубрицький Б. (2011)
Попель С. Л. - Антропометричні показники та їх кореляційні взаємозв’язки з плантографічними даними при різних формах стопи в студентів-чоловіків 19–20 років, Вихованець С. (2011)
Арламовський Р. - Сучасні підходи до фізичного виховання школярів з різним рівнем фізичного стану (2011)
Бельмега С. - Педагогічна творчість у професійній діяльності вчителя фізичної культури (2011)
Косевич Ю. - Європейський спорт і спіритуалізм, Мицкан Б. М. (2011)
Завацька Л. - Олімпійська освіта в програмі педагогічної практики, Сотник Ж., Винокурова Л., Ільків О. (2011)
Соя М. М. - Теоретико-методичне обґрунтування розвитку соціальної активності підлітків засобами фізичної культури, Презлята Г. В., Човган Р. (2011)
Шпільчак А. Я. - Особливості професійної діяльності вчителя фізичної культури в умовах модульного навчання, Випасняк І. П. (2011)
Коробєйніков Г. В. - Характеристика фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 1–5 років, Козіна Ж., Лахно О. (2011)
Олійник Ю. О. - Олімпійська освіта майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту (2011)
Луцький В. Я. - Гірськолижні курорти як елемент туристичного комплексу Українських Карпат (2011)
Антонець В. В. - Кінематичні показники розбігу в жінок під час стрибка у висоту, Антонець В. Д. (2011)
Пожар І. - Діяльність міжнародних організацій у контексті розвитку спорту для всіх (2011)
Єдинак Г. А. - Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей із церебральним паралічем у фізичному вихованні, Мицкан Б. М., Галаманжук Л. (2011)
Чернієнко О. - Ефективність комплексного застосування засобів фізичного виховання й апітерапії для розвитку рухових здібностей у дівчат 16–17 років, Григус І. (2011)
Нагорна О. - Розвиток загальної моторики дітей раннього віку із синдромом розладу рухових функцій (2011)
Михайлова Н. - Необхідність розвитку рівноваги в дітей із вродженою клишоногістю, Григус І. (2011)
Андрійчук О. - Застосування фотонних матриць для зниження больового відчуття у хворих на остеоартроз (2011)
Білоус І. В. - Психосоматичні аспекти біологічного дозрівання дітей молодшого шкільного віку в нормі та при аномальному розвитку (2011)
Погребняк О. - Педагогічна корекція моральної поведінки студентської молоді засобами фізичного виховання, Шумська С. (2011)
Залознова Ю. - Економетричний аналіз реалізації основних функцій заробітної плати на вугільному підприємстві (2010)
Астахова О. - Перспективи розвитку професійної освіти в Україні (2010)
Накалюжна І. - Новітні тенденції народжуваності у міських поселеннях України (2010)
Терець В. - Природний рух населення й депопуляція в Україні на тлі європейської демографічної ситуації (2010)
Бауліна Т. - Прогнозування змін економічних чинників розвитку інтелектуального потенціалу реального сектора української економіки (2010)
Брич В. - Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення, Шушпанов П. (2010)
Кошулько О. - Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу: національний аспект, Маказан Є. (2010)
Терюханова І. - Комплексна реабілітація інвалідів - важлива умова їх конкурентоспроможності на ринку праці, Стульпінас Н. (2010)
Яровий І. - Оптимізація механізму управління соціально-трудовими відносинами в цивільній авіації України (2010)
Наумова О. - Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства (2010)
Бондарчук І. - Правоосвітня діяльність та подолання корупції – першочергові завдання Міністерства юстиції України (2014)
Сторожук Д. - Ми маємо зробити систему примусового виконання рішень максимально дієвою, відкритою та доступною для кожного (2014)
Практичні аспекти застосування судами України Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року (Конвенція СНД) (2014)
Деякі питання виконання рішень про стягнення аліментних платежів (2014)
Питання захисту жертв, постраждалих від торгівлі людьми (2014)
Скорочено час на проставлення апостиля у Міністерстві юстиції (2014)
США підтримує Україну у застосуванні санкцій до осіб, які підтримують і фінансують тероризм (2014)
Більшість судових експертів підтвердили свою кваліфікацію (2014)
Щодо реформування судової системи (2014)
Мін’юст провів перший електронний іспит на право займатися нотаріальною діяльністю (2014)
Обговорено питання набуття членства України в Міжнародному кримінальному суді (2014)
Щодо захисту прав вимушено переміщених осіб (2014)
У Мін’юсті обговорили реформування державної служби (2014)
Опубліковано закон про люстрацію (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2014 року (2014)
Увага! Змінено контакти органів ДВС України у Луганській і Донецькій областях (2014)
Оніщенко Н. М. - Право і мораль як соціальні регулятори в контексті розвитку громадянського суспільства: сучасні реалії, Стоєцький С. В., Сунєгін С. О. (2014)
Павленко В. В. - Еволюція виборчого процесу за доби Української революції 1917-1921 років (2014)
Корнієнко П. С. - Правозахисна діяльність органів публічної влади України в сфері забезпечення надання безоплатної правової допомоги (2014)
Камінська Н. В. - Ключові напрями вдосконалення законодавства України у сфері місцевого самоврядування (2014)
Опанасюк Н. А. - Поняття туристичної діяльності: практико-правові аспекти визначення (2014)
Фурса С. Я. - Актуальні питання тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який ухиляється від виконання рішення: теорія і практика, Фурса Є. І. (2014)
Юринець Ю. Л. - Адміністративно-правовий статус рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи у правозастосовній практиці України (2014)
Ільницький О. В. - Реформування визначення сфери державних закупівель за законодавством України (2014)
Юрченко О. М. - Розвиток правової системи розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності в Україні, Скулиш Є. Д., Шамара О. В. (2014)
Ахтирська Н. М. - Судовий контроль за екстрадиційним процесом: підстави для тимчасового та екстрадиційного арешту (2014)
Онофрейчук А. Д. - Організаційно-правові основи контрольованої поставки на сучасному етапі (2014)
Назаров І. В. - Сучасна структура та напрями реформування судової системи Польщі (2014)
Сурженко М. О. - Службові права та обов’язки прокурора району (2014)
Виговський О. І. - Договори між акціонерами в міжнародному приватному праві (2014)
Волощук О. Т. - Особливості відповідальності глав держав у міжнародному праві (2014)
Варварук Н. О. - Методика оцінки рівня сформованості особистісної компетентності до здорового способу життя, Презлята Г. В. (2010)
Плугатор І. Б. - Стан валеологізації життєдіяльності студентської молоді (2010)
Мочернюк В. Б. - Українська важка атлетика доби незалежності (2010)
Луцький Я. В. - Виникнення спортивних і туристичних товариств у Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2010)
Римик Р. В. - Вікові зміни морфофункціональних показників учнів школи-інтернату (2010)
Арламовський Р. В. - Фізичний стан школярів на сучасному етапі розвитку суспільства, Султанова І. Д. (2010)
Скавронський О. - Аналіз результатів реалізації диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, Єдинак Г. А., Мицкан Б. М. (2010)
Тимошенко О. - Використання методу моделювання в навчальному процесі студентської молоді на заняттях із фізичного виховання (2010)
Іванишин І. М. - До проблеми використання методів математичної статистики в наукових дослідженнях із фізичної культури (2010)
Карпінська Т. - Ефективність профілактики агресивної поведінки дошкільників засобами рухової ігрової діяльності (2010)
Потапчук С. - Психолого-педагогічні критерії відбору для занять єдиноборствами (2010)
Бичук І. - Рівень фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку (2010)
Мицкан В. М. - Активні види туризму у вихованні дітей та молоді (2010)
Гоншовський В. - Факторна структура зміни фізичної підготовленості майбутніх рятувальників на етапах навчання у вищому військовому навчальному закладі (2010)
Жирак Л. М. - Активний туризм для неповносправних осіб у Польщі (2010)
Мицкан Б. М. - Вплив соціально-природних умов на фізичний розвиток дівчат 11–14 років, Дмитрів Р. В. (2010)
Луцький В. Я. - Активний туризм в Українських Карпатах (2010)
Бойчук Р. - Технологія планування тренувальних навантажень координаційної спрямованості в юних волейболісток на етапі початкової підготовки (2010)
Мальона С. Б. - Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності, Мицкан Б. М., Шутак І. Д. (2010)
Григус І. - Методологічні особливості фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму, Мицкан Б. М., Дума З. В. (2010)
Цешковський С. - Вплив фізичної реабілітації на рухливість у суглобах верхніх кінцівок жінок після операції мастектомії, Пшедновск К., Пшедновск К., Мицкан Б. М. (2010)
Голубєва М. Г. - Обґрунтування доцільності розробки реабілітаційної програми з використанням вправ йоги та пілатесу для жінок другого зрілого віку в період менопаузи, Кундис І. (2010)
Випасняк І. П. - Зміна показників розумової працездатності школярів із вадами слуху, Попель С. Л. (2010)
Прозар М. - Характеристика організаційно-методичних положень навчання п’ятикласників спортивним іграм (2010)
Березкіна О. - Теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка методики формування системи теоретичних знань валеологічного характеру в молодших школярів на уроках фізичної культури, Біліченко О. (2010)
Титул, зміст (2012)
Зіменковський А. - Друзі чи вороги?, Федущак А., Павлів О. (2012)
Магия Магвита (2012)
Дедишина Л. - Дистанційна освіта в Америці (2012)
МОЗ підсумовує свою роботу (2012)
Солютаб - новое слово в лечении респираторных инфекций (2012)
Коли очікувати нову економічну кризу (2012)
Молодь об’єднується (2012)
Українці звикли до самолікування (2012)
Львова Л. - Новый поворот (2012)
Примак Р. - Сон — дело серьезное! (2012)
Примак Р. - Предупредить возможные последствия (2012)
Кривомаз Т. - Внимание, цитохромы! (2012)
Демецкая А. - Проделки Бахуса: похмелье (2012)
Дедишина Л. - Профілактична медицина: скоріше мертва, ніж жива? (2012)
Дедишина Л. - Метаболізм: як схуднути правильно? (2012)
Если болят суставы (2012)
Новини (2012)
Зупанец И. - Дефицит кальция и остеопороз: две стороны одной медали, Безуглая Н. (2012)
Дедишина Л. - Фармацевтична профілактика та фармацевтична діагностика. Практичні аспекти (2012)
Дедишина Л. - Європейський вибір (2012)
Если у вас "лягушки в горле" (2012)
Лидер на рынке фитопрепаратов (2012)
Демецька О. - Традиції якісних ліків (2012)
Брязгунова О. - Резюме - перший крок до омріяної посади (2012)
Особливості догляду за сухою шкірою (2012)
Фармацевт Практик: 100 открытий (2012)
Дудник М. - Помочь ближнему (2012)
Дедишина Л. - Зустрінь схід сонця у Східниці (2012)
Демецкая А. - Сделай паузу, или Все - на разгрузку (2012)
Кривомаз Т. - Секреты долгожителей (2012)
Кириленко М. - Посмотрим мыльную оперу (2012)
Газ любви (2012)
Барінов Е. Ф. - Індивідуальна реактивність тромбоцитів у пацієнтів після літотрипсії, Кравченко А. М., Твердохліб Т. О., Баликіна А. О. (2014)
Білаш С. М. - Актуальність діагностики туберкульозу на сучасному етапі, Ільченко В. І., Вородюхіна А. К., Халімон Л. М. (2014)
Волошина Д. Н. - Інформативність психопатологічних симптомів у хворих з наслідками черепно-мозкових травм (2014)
Вородюхіна А. К. - Інформованість населення про туберкульоз та ВІЛ/СНІД - один із засобів профілактики, Ярешко А. Г., Бойко М. Г., Гарань О. В. (2014)
Годован В. В. - Ефективність противірусної терапії хворих на хронічний гепатит с залежно від генетичних поліморфізмів CYP2E1, Остапчук К. В. (2014)
Гончарова О. А. - Атеросклероз сонных артерий у больных сахарным диабетом 2 типа при нормальной массе тела, Парцхаладзе В. И., Абдуллаев Р. Я., Ильина И. М. (2014)
Жабо Т. М. - Динамика инвалидности вследствие онкозаболеваний трудоспособного населения (2014)
Іваницький І. В. - Діагностичне значення ультразвукового дослідження колінного суглобу у пацієнтів із припухлістю підколінної ямки, Пономаренко С. О. (2014)
Ковальов О. П. - Десятилітній досвід хірургічного лікування зобу, Кравців М. І., Люлька О. М., Ляховський В. І., Дудченко М. О., Нємченко І. І. (2014)
Кулик Н. М. - Новые технологии физической реабилитации больных анкилозирующим спондилоартритом, Бобрик Ю. В., Мороз Г. А. (2014)
Купчак О. І. - Аналіз мікробного складу кореневого каналу у осіб з хронічним апікальним періодонтитом і запальними захворюваннями пародонта (2014)
Лихачев В. К. - Исследование структуры эндометрия как обязательный компонент прегравидарной подготовки у женщин с различными формами гиперандрогении, Семенюк Л. Н., Тарановская Е. А. (2014)
Личковська О. Л. - Вплив комплексного лікування із використанням фотодинамотерапії на стан тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит, Мельничук Г. М. (2014)
Матлай О. І. - Вивчення зв'язку деяких антропометричних даних з С677Т поліморфізмом гена N5,N10- метілентетрагідро-фолатредуктази у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом (2014)
Микитюк М. Р. - Роль лептина в патогенезе кардиальных осложнений у больных акромегалией, Хижняк О. О. (2014)
Мироненко М. О. - Досвід використання гіпербаричної оксигенації в лікуванні діабетичної енцефалопатії (2014)
Мироненко Т. В. - Роль состояния неспецифических структур головного мозга при определении степени компенсации регуляции вегетативных функций, Стасюк С. Г., Корниенко К. В. (2014)
Панькевич А. І. - Порівняння ефективності тунельної та відкритої методик вестибулопластики, Колісник І. А., Гоголь А. М. (2014)
Скрипнікова Т. П. - Гальваноз, його прояви в порожнині рота, особливості обстеження хворих, принципи лікування та профілактики, Хавалкіна Л. М., Іленко Н. М. (2014)
Сухіна І. С. - Частота проявів стоматотоксичності при проведенні циклу поліхіміотерапії у хворих на рак молочної залози, Соколова І. І., Ланько Л. Г. (2014)
Ткаченко П. І. - Комплексне лікування загострення хронічного паренхіматозного паротиту у дітей, Лохматова Н. М., Коротич Н. М. (2014)
Таряник К. А. - Динаміка лікування спастичності у пацієнтів із рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом (2014)
Шапаєва О. С. - Вплив уроку фізичної культури на базі плавального басейну на тижневу динаміку розумової працездатності молодших школярів, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Дема О. В. (2014)
Білаш С. М. - Особливості лектиноспецифічності структурних компонентів кардіальної частини шлунку після введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення (2014)
Боднар Г. Б. - Ультраструктурні зміни товстої кишки при хронічному запорі у дітей зумовленому доліхосигмою, Волков К. С. (2014)
Бойко М. Г. - Гістотопографічні особливості плоскоклітинного раку легень з ороговінням периферичної локалізації на тлі рубця, Бойко Д. М., Филенко Б. М. (2014)
Гевка О. І. - Патоморфогенез експериментальної паклітаксел-індукованої периферійної нейропатії (2014)
Гоженко А. И. - Особенности течения экспериментального перитонита у крыс при промывании брюшной полости, Васильев А. А., Насибуллин Б. А. (2014)
Грицуляк Б. В. - Гісто-та ультаструктурні зміни в яєчку щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією, Грицуляк В. Б., Пастух М. Б., Долинко Н. П. (2014)
Дёмин Ю. А. - Изучение распределения криоконсервированных мезенхи-мальных стромальных клеток меченых флуоресцентным красителем в деструктивно измененной роговице кролика, Пивненко А. В., Дёмина М. Ю., Скоробогатова Н. Г., Петренко Ю. А. (2014)
Исмоилов С. Р. - Нарушение нормальной микрофлоры кишечника крыс на фоне пищевой анафилаксии и их коррекция, Каримова Д. Ш., Ахмедова Н. М., Ибадуллаев Б. (2014)
Жураківська О. Я. - Морфофункціональні зміни дугоподібного ядра гіпоталамуса на ранніх стадіях розвитку стрептозотоцинового діабету (2014)
Козак Д. В. - Електронномікроскопічний стан печінки при експериментальній політравмі, Волков К. С. (2014)
Козирєв А. В. - Вплив вітамінів на підвищення фізичної працездатності веслярів-академістів в умовах тренувальної діяльності, Цебржинський О. І. (2014)
Кресюн Н. В. - Гистологические изменения сетчатой оболочки глаза при экспериментальном сахарном диабете в условиях применения дельта сон-индуцирующего пептида (2014)
Кущ О. Г. - Вплив пренатальної антигенної стимуляції на структуру медіастинального лімфатичного вузла плоду, Васильчук Н. Г. (2014)
Ляшенко Л. І. - Роль NO-синтаз у механізмах порушень вільнорадикальних процесів у тканинах пародонта і слинних залоз щурів за умов експериментального метаболічного синдрому, Єлінська А. М., Талаш В. В., Костенко В. О. (2014)
Міськів В. А. - Структурна перебудова панкреатичних острівців щурів на 14 добу експериментального цукрового діабету (2014)
Палій Г. К. - Дослідження протимікробних властивостей засобу з декаметоксином, Назарчук О. А., Палій Д. В., Буркот В. М., Кравчук П. О. (2014)
Покотило П. Б. - Ультрамікроскопічне дослідження мітохондріального апарату кардіоміоцитів інтактних щурів (2014)
Рихлік С. В. - Гендерні особливості гістоархітектонікі вентральної групи ядер таламуса людини (2014)
Рябушко О. Б. - Морфологічні особливості стінки жовчного міхура травоїдних риб (2014)
Савчук Р. М. - Стан гемомікроциркуляторного русла легень в умовах промислового забруднення атмосфери (2014)
Свинцицкая Н. Л. - Исследование кровеносного русла интактного желудка человека с помощью инъекционно-коррозионного метода (2014)
Слободян О. М. - Фетальна органометрична характеристика анатомічних частин зігнутої форми підшлункової залози, Юзько Р. В. (2014)
Сілкіна Ю. В. - Особливості формування атріовентрикулярної частини провідної системи серця людини, Єрошенко Г. А. (2014)
Торянік Е. Л. - Морфометричні показники плаценти при NNLA-гестозі у вагітних щурів (2014)
Улановська-Циба Н. А. - Особливості будови стінки жовчного міхура людини у віковому аспекті (2014)
Харапонова О. Б. - Стан міокарда передсердь щурів на тлі дії нейролептичних препаратів за умов експериментального психозу, Альнасер Ейад, Дроздов О. Л., Сілкіна Ю. В. (2014)
Харченко О. В. - Порівняльна характеристика результатів генотипування епітелію слизової оболонки шлунка (2014)
Чайковский Ю. Б. - Сравнительная характеристика клеточного цикла и фрагментации ДНК клеток легких крыс после ожоговой травмы кожи, Макарова О. И., Черешнюк И. Л., Лысенко Д. А. (2014)
Якимів Н. Я. - Ультраструктурна характеристика структур райдужно-рогів-кового кута очного яблука щурів після опіоїдного впливу (2014)
Власенко Н. О. - Руднянський лісовий масив зеленої зони міста Полтави (еколого-біологічні та типологічні особливості) (2014)
Орлова Л. Д. - Порівняльний аналіз врожайності лучних фітоценозів лівобережного лісостепу України (2014)
Грицюк М. І. - Порівняльна характеристика експериментальних моделей цукрового діабету, Бойчук Т. М., Петришен О. І. (2014)
Шепітько В. І. - Нові можливості комп’ютерної томографії в антропометричних дослідженнях черепа (2014)
Баринов Э. Ф. - Роль мультимедийной обучающей системы в реализации учебного процесса на кафедрах гистологии, цитологии и эмбриологии высших медицинских учебных заведений Украины, Волков К. С., Геращенко С. Б., Кащенко С. А., Луцик А. Д., Масловский С. Ю., Чайковский Ю. Б., Шепитько В. И., Ерошенко Г. А. (2014)
Волосовець Т. М. - Ліцензійні інтегровані іспити як невід’ємна складова оцінки компетентності лікаря-стоматолога на післядипломному етапі, Булах І. Є., Мруга М. Р. (2014)
Гасюк Н. В. - Роль психологічної складової у формуванні професійної свідомості майбутніх лікарів-стоматологів, Іваницький І. О., Мошель Т. М., Попович І. Ю. (2014)
Талаш В. В. - Шляхи упровадження елементів європейської моделі освіти для оптимізації викладання акушерства та гінекології у вищих медичних навчальних закладах України (2014)
Шерстюк О. О. - Епонімічні назви внутрішніх органів, Гринь В. Г., Білаш В. П., Северин Ю. М., Каценко А. Л. (2014)
Шепітько В. І. - Сучасна освітня діяльність кафедри гістології, цитології та ембріології в умовах європейського вибору та реформування вищої медичної освіти (2014)
Професор Луцик Олександр Дмитрович (2014)
Оформлення речових прав на земельні ділянки (2014)
Договір оренди земельної ділянки пов’язує між собою орендаря і власника, надаючи можливість їм на взаємовигідних умовах використовувати землю (2014)
Онищенко Г. - "Державним службовцем має бути людина, яка вірить в ту справу, яку робить" (2014)
Розмежування трудових і цивільно-правових договорів (2014)
Послуги відділів ДРАЦС для громадян із окупованих територій (2014)
Дії держреєстратора в особливих випадках (2014)
Порядок використання земельної ділянки у випадку спадкування права оренди такої земельної ділянки (2014)
Державна реєстрація прав власності за договорами купівлі-продажу нерухомого майна з розстроченням або відстроченням платежу (2014)
Інформація щодо чинності та застосування антикорупційного законодавства (2014)
Мін’юст запустив відкритий реєстр люстрованих чиновників (2014)
Зміни в системі безоплатної правової допомоги (2014)
Обговорено ефективність реформ судової системи в рамках Східного Партнерства (2014)
Мін’юст працює над проектом Національної стратегії у сфері прав людини (2014)
Щодо боротьби з корупцією (2014)
Відбулося засідання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (2014)
В Україні розпочато другий етап очищення влади (2014)
Мін’юст продовжує активно приймати громадян (2014)
Відбулася зустріч із місією Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у вересні – жовтні 2014 року (2014)
Оголошення (2014)
Цимбалюк В. І. - Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правового забезпечення медіації (2014)
Задорожня Г. В. - Генеза конституційно-правового статусу глави держави на території України (2014)
Лотюк О. С. - Інститут громадянського суспільства: доктринальний аналіз здобутків вітчизняних та зарубіжних учених (2014)
Майстер І. П. - Методи визначення розміру компенсації моральної шкоди (2014)
Слободянюк С. О. - Основоположні засади (принципи) інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Дорошенко Є. М. - Адміністративно-правові засади забезпечення права громадян на звернення (2014)
Галай А. О. - Удосконалення правових основ діяльності непідприємницьких громадських організацій в Україні (2014)
Шолкова Т. Б. - Фінансово-правова відповідальність в сфері функціонування публічних фондів органів місцевого самоврядування, як особливий вид юридичної відповідальності (2014)
Суббот А. А. - Сучасний стан правового регулювання та правозастосування у сфері неплатоспроможності боржника (2014)
Грібов М. Л. - Законність діяльності оперативних підрозділів під час виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Обушенко О. М. - Правові засади міжнародного співробітництва у кримінальній процесуальній та оперативно-розшуковій діяльності в сучасних умовах (2014)
Грачова В. В. - Проблема вироблення універсального правового визначення міжнародного тероризму на сучасному етапі (2014)
Антоненко П. Б. - Сучасний стан медикаментозної резистентності збудника туберкульозу та можливості її генотипичного визначення, Кресюн В. Й., Філюк В. В., Антоненко К. О., Стокич В. Г., Коротич Н. Я. (2014)
Безкоровайна І. М. - Залежність патологічних змін очного дна від типу цукрового діабету, Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Добрянська В. О. (2014)
Вадзюк С. Н. - Особливості зв’язків реовазографічних індексів і показників тонусу артерій стегна з антропометричними й соматотипологічними параметрами здорових міських юнаків і дівчат Поділля, Гунас І. В., Цвинтарний А. В. (2014)
Васильєва І. М. - Особливості структурно-метаболічного стану сполучної тканини у хворих на рак шлунка, Шевченко О. О., Вінник Ю. О., Жуков В. І., Поліщук Т. В. (2014)
Вахненко А. В. - Сучасний підхід до лікування негоспітальної пневмонії, ускладненої ексудативним плевритом, Моісєєва Н. В. (2014)
Громова А. М. - Роль інфекцій, що передаються статевим шляхом в розвитку гіперплазії ендомерія, Афанасьєва О. Є., Громова О. Л., Мартиненко В. Б., Нестеренко Л. А. (2014)
Громова А. М. - Клінічна ефективність застосування антиадгезивних засобів під час хірургічного лікування тубоовариального безпліддя, Нестеренко Л. А., Мартиненко В. Б., Кетова О. М., Талаш В. В. (2014)
Гунас І. В. - Моделювання за допомогою дискримінантного аналізу можливості захворювання хлопчиків і дівчаток Поділля на атопічний дерматит в залежності від особливостей будови й розмірів тіла, Гара А. В. (2014)
Ємченко Я. О. - Залежність клініко-лабораторних показників від рівня системного запалення у хворих псоріатичною хворобою, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2014)
Запорожан В. Н. - Комплексне лікування залізодефіцитної анемії вагітних на тлі дисфункції плаценти, Анчева И. А. (2014)
Запорожченко М. Б. - Частота та критерії ступеня виразності недиференційованої дисплазії сполучної тканини при лейоміомі матки у жінок репродуктивного віку (2014)
Ільїна-Стогнієнко В. Ю. - Вдосконалення комплексного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності у хворих із порушенням функції печінки (2014)
Капустник В. А. - Маркери запалення у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією і ожирінням, Шелест Б. О., Ковальова Ю. О., Шелест О. М. (2014)
Касимов Э. М. - Вторичная офтальмогипертензия и глаукома после интравитреальной инъекции триамцинолона ацетонида, Агаева Ф. А., Керимов М. И. (2014)
Каськова Л. Ф. - Характеристика ураженості карієсом перших постійних молярів залежно від їх одонтогліфіки у дітей м. Полтави, Солошенко Ю. І., Амосова Л. І., Бережна О. Е., Хміль О. В. (2014)
Клименко В. А. - Особенности современного течения реактивных артритов у детей, Савво В. М., Яновская Е. А. (2014)
Лихачев В. К. - Неинвазивная диагностика состояния эндометрия в контроле качества прегравидарной подготовки у женщин, Семенюк Л. Н., Тарановская Е. А. (2014)
Маслак Г. С. - Вплив протипухлинної терапiї антиметаболiтами на експонування N-глiканiв на мембранах лiмфоцитiв при лейкозах (2014)
Панченко М. С. - Частота та характер гострих невротичних розладів в групах пацієнтів з різним рівнем кардіоваскулярного ризику (2014)
Парцхаладзе В. И. - Сахарный диабет с клиническим фенотипом 2 типа у лиц с нормальной массой тела, Гончарова О. А., Ильина И. М. (2014)
Петрушанко Т. О. - Застосування вакуум-терапії в комплексному лікуванні періодонтитів та генералізованого пародонтиту, Котелевська Н. В., Литовченко І. Ю., Ніколішин А. К. (2014)
Петрушанко Т. О. - Вплив наукових розробок співробітників кафедри терапевтичної стоматології на показники лікувальної роботи, Литовченко І. Ю., Ніколішин А. К., Котелевська Н. В., Сідаш Ю. В. (2014)
Подольський О. В. - Рівень стресорного напруження та оцінка якості життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Стеблюк В. В. (2014)
Сисоєнко Н. В. - Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей середнього шкільного віку, Свєтлова О. Д. (2014)
Ткаченко І. М. - Особливості взаємозвязку клініко-лабораторних показників ротової порожнини у пацієнтів, які не мають патології твердих тканин зубів (2014)
Шкурупій Д. А. - Клінічна характеристика недеполяризуючих міорелаксантів як компоненту загальної анестезії при тривалих планових оперативних втручаннях, Похилько В. І. (2014)
Васько Л. В. - Морфологічні зміни селезінки щурів в умовах клітинної дегідратації на фоні посттравматичної регенерації великогомілкової кістки, Кіптенко Л. І., Гортинська О. М., Приходько О. О. (2014)
Гасюк Н. В. - Гістологічна характеристика ясен за умов ураження симптоматичним гінгівітом при пародонтиті (2014)
Глодан О. Я. - Вплив затискання кровоносних судин сім’яного кантика на сперматогенез (2014)
Гринцова Н. Б. - Перебіг морфологічних змін у селезінці статевозрілих щурів за умов адаптаційно-реадаптаційних змін у кістковій системі та клітинної дегідратації організма (2014)
Литвинова О. М. - Аспекти фармакологічного дослідження нового похідного оксамінової кислоти, Литвинов В. С. (2014)
Коваленко І. М. - Вивчення впливу антисептичних супозиторіїв на адгезію мікроорганізмів (2014)
Костюк С. С. - Лейкоцитарна формула крові кролів, опромінених гама-променями на тлі дії вітаміну В6 (2014)
Луценко Р. В. - Вивчення ролі холінергічного компоненту в антидепресивній дії похідного 2-оксоіндоліну, Сидоренко А. Г., Дев’яткіна Т. О., Колісник С. В. (2014)
Москвичёв Е. П. - Влияние иммунотропных препаратов на активность мембранных ферментов лимфоцитов в условиях курсового введения доксорубицина, Рожковский Я. В. (2014)
Олещук О. М. - Вплив аміногуанідину на показники системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки (2014)
Поета О. М. - Оcобливості імунотропної активності знеболюючих засобів при вторинному імунодефіциті в експерименті, Коваленко О. Ю., Колесниченко Г. Г. (2014)
Покотило П. Б. - Зміни мітохондріального апарату кардіоміоцитів щурів на ранніх термінах хронічної опіоїдної інтоксикації (2014)
Попадинець О. Г. - Дистрофічно-деструктивні процеси у передміхуровій залозі на третю добу після дії холоду (2014)
Романюк А. М. - Структурні зміни судинного русла кори головного мозку щурів за умов дії на організм сульфатів міді, цинку та заліза, Гринцова Н. Б., Романюк С. А., Козік Е. В. (2014)
Сырма Е. И. - Ультраструктурные изменения кожи при введении наночастиц серебра, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Ульянов В. А., Скобеева В. М. (2014)
Ульянова Н. А. - Влияние хронического стресса на течение экспериментальной депривационной миопии, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2014)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки клубової кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів (2014)
Доцюк Л. Г. - Центральні та інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок (2014)
Пелипенко Л. Б. - Сучасні погляди на етіопатогенез запальних захворювань підшлункової залози, Єрошенко Г. А. (2014)
Пікуль К. В. - Стрептококова інфекція у дітей на сучасному етапі (2014)
Бєляева О. М. - Професійно-педагогічна діяльність викладачів вищих медичних навчальних закладів у контексті системного підходу (2014)
Бублій Т. Д. - Цілеспрямованість як запорука успіху в організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології, Сідаш Ю. В. (2014)
Рыхлик С. В. - Особенности преподавания возрастной морфологии ЦНС в курсе гистологии, цитологии и эмбриологии (2014)
Севостьянова Н. І. - Системні проблеми національного законодавства України у світлі практики Європейського суду з прав людини (2014)
Панасюк В. В. - Модель антикорупційної поведінки у відносинах з судами (2014)
Орєхова Т. В. - Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів як засіб доступу громадян до правової інформації (2014)
Марта Івашків: "Європейський суд з прав людини жодним чином не скасовує рішень національних судів" (2014)
Організації роботодавців та їх об’єднання (2014)
Відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я працівника (2014)
Заохочення працівників (2014)
Особливості виконання нотаріусом функцій державного реєстратора під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном (2014)
Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та їх процесуальний порядок (2014)
Особливості тимчасового доступу до нотаріальних документів та їх вилучення (2014)
Про Всеукраїнський тиждень права 2014 (2014)
Рекомендації круглого столу на тему: "Новітні стратегії реформування державної служби в Україні в умовах європейської інтеграції" (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2014 року (2014)
Юхта О. Г. - Теоретико-правовий аналіз концептуального поняття "правовий статус дитини" (2014)
Волощук О. Т. - Поняття та сутність конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади (2014)
Нестерович В. Ф. - Типологія впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблема критеріїв (2014)
Пономарьов А. С. - Значення та правова природа шлюбного договору (2014)
Федорченко Н. В. - Поняття та ознаки договору про надання послуг (2014)
Бєлкін Л. М. - Правові аспекти антитерористичної операції на Донбасі (2014)
Махиніч Ю. С. - Генеза правових актів в системі трансфертного ціноутворення: закономірності європейського та вітчизняного регулювання (2014)
Головкін О. В. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією, Бурова В. В. (2014)
Перепелиця М. М. - Оперативно-розшукова протидія бандитизму, Шендрик В. В. (2014)
Ахтирська Н. М. - Європейські стандарти щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (2014)
Нестор Н. В. - Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії (2014)
Філіппов А. В. - Множинність міжнародно-правових режимів відповідальності авіаперевізника за загибель або тілесне ушкодження пасажира (2014)
Фурса Є. Є. - Актуальні питання забезпечення доказів консулом (на прикладі нотаріальних проваджень щодо спадкування) (2014)
Федоренко В. Л. - Проблемні питання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні (2014)
Наукові статті, опубліковані у 2014 році (2014)
Arshava I. - Validating a computer-based technique for assessing stability to failure stress, Nosenko E. (2013)
Афоніна О. І. - Емоційна зрілість особистості: практичні проблеми психологічної діагностики (2013)
Баркова Д. Ю. - Особливості прояву емоційної сфери особистості у формуванні міжособистісних стосунків у юнацькому віці, Нудель В. О. (2013)
Баркова Д. Ю. - Специфіка психологічного здоров'я підлітків загальноосвітніх шкіл та інтернатних закладів, Перевертайло М. О. (2013)
Батраченко І. Г. - Психосемантична діагностика життєвої антиципації, Блавацька І. Є. (2013)
Богач О. В. - Особливості вікової специфіки ситуацій морального вибору в період ранньої юності (2013)
Буняк Н. А. - Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці (2013)
Волков Д. С. - Провідні особистісні риси службовців правоохоронних органів, Сердюк С. М. (2013)
Железнякова Ю. В. - Самотність у підлітковому віці як соціально-психологічна проблема (2013)
Зарицька В. В. - Ознаки наявності емоційного інтелекту у особистості (2013)
Знанецька О. М. - Психологічні особивості розвитку синдрому емоційного вигорання у медичних працівників (2013)
Корнієнко В. В. - Інтернет-залежність як чинник порушення міжособистісного спілкування, Ніканорова Ю. В., Кулешова Т. В. (2013)
Носенко Е. Л. - Особистісні фактори успішності розпізнавання усних повідомлень з прихованими мисленнєвими образами, Новицька І. В. (2013)
Носенко Е. Л. - Психологічний механізм впливу позитивних цінностей педагога на суб'єктивне благополуччя учнів, Труляєв Р. О. (2013)
Остапук О. В. - Теоретичні аспекти вивчення проблеми страху (2013)
Петрусенко О. І. - Детермінанти синдрому "професійного вигорання" у педагогічних працівників в аспекті психологічного здоров'я, Алексеєнко С. Д. (2013)
Репкіна Н. В. - Харківська психологічна школа й система розвивального навчання школярів (2013)
Сокур А. В. - Особистісні особливості здатності до пробачення у осіб юнацького віку, Грисенко Н. В. (2013)
Тіхонова М. І. - Адаптаційні порушення емоційної сфери першокласників (2013)
Турчина Л. О. - Організація науково-практичної діяльності з надання психолого-педагогічної допомоги в процесі орієнтування старшокласників до вибору професії (2013)
Четверик-Бурчак А. Г. - Ієрархія особистісних чинників успішності життєдіяльності людини (2013)
Мортіков В. - Проблеми вибору та альтернативних оцінок на ринку праці (2010)
Шевченко Л. - Доступність вищої освіти в системі національних економічних інтересів України (2010)
Мельник С. - Законодавчо-нормативне забезпечення державної соціальної політики щодо інвалідів, Гаврюшенко Г. (2010)
Полякова С. - Реінтеграція осіб похилоговіку в суспільство: проблеми та перспективи для України (2010)
Міщук Г. - Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах, Олійник О. (2010)
Слюсар Л. - Демографічні витоки та наслідки проблеми соціального сирітства в сучасній Україні (2010)
Кобеля З. - Показники оцінки трудової мотивації, Білик Р. (2010)
Кузьменко В. - Захист доходів найманих працівників у період фінансової кризи: досвід Німеччини (2010)
Конюхова І. І. - Аналіз світового ринку використання самоприклеювальних етикеток, Курницька М. В. (2013)
Петрик П. Б. - Вплив аромополіграфії на ефективність реклами товарів (2013)
Piłczyńska K. - Printing electronics using ink-jet technique, Jakucewicz S. (2013)
Воржева О. В. - Вибір широкоформатного принтера (2013)
Назар І. М. - Систематизація показників якості газетних та журнальних відбитків рулонного офсетного друку (2013)
Гавенко С. Ф. - Аналітичні дослідження основних етапів життєвого циклу паковань, Савченко О. М. (2013)
Запоточний В. Й. - Нанотехнології та перспективи їх застосування у друкарсько-пакувальній галузі, Лотошинська Н. Д. (2013)
Проць О. І. - Системний аналіз технології виготовлення металевої тари і паковання (2013)
Слободяник В. Г. - Визначення фізико-хімічних показників гетерофазного проявника фотополімерних флексографічних друкарських форм, Шибанов В. В. (2013)
Коротка В. О. - Дослідження структури біодеградуючих плівкових матеріалів для виготовлення паковань методом газової хроматографії, Зацерковна Р. С. (2013)
Маїк В. З. - Аналіз технологій нанесення рельєфно-крапкових зображень для незрячих, Дудок Т. Г., Харів М. С. (2013)
Кілко І. Р. - Вплив мікрогеометрії паперових носіїв інформації на якість формування рельєфно-крапкових елементів шрифту Брайля при задруковуванні на оригінальних принтерах, Онищенко Т. І. (2013)
Дурняк Б. В. - Способи розширення семантичних параметрів для текстових моделей, Коростіль О. Ю.-Ю. (2013)
Дурняк Б. В. - Основні методи прогнозування подій різних типів, Кляп М. М. (2013)
Пікневич С. Я. - Багаторівнева модель процесу нанесення на етикетку тактильних шрифтів та знаків трафаретними УФ-лаками, Репета В. Б., Сеньківський В. М. (2013)
Казьмірович Р. В. - Вибір закону розподілу похибок суміщення фарб на аркушевих друкарських машинах за точнісними закономірностями технологічного процесу, Казьмірович О. Р. (2013)
Пілат О. Ю. - Оцінювання якості веб-сторінок (2013)
Якубовська М. С. - Архетип творчості Ольги Чемерис як парадигма людського буття — архетип формування мовленнєвої компетенції студентів технічних університетів (2013)
Гавриш Б. М. - Аналіз методів контролю якості додрукарської підготовки видань (2014)
Логойда М. М. - Визначення і побудова характеристики дискретного растрового перетворення для квадратного елемента (2014)
Маїк В. З. - Аналіз впливу технологічних факторів на якість рельєфних зображень на відбитках трафаретного друку, Харів М. С. (2014)
Овдієнко А. Я. - Про внутрішні напруження фотополімерних форм, Ривак П. М., Шаблій І. В. (2014)
Петрик П. Б. - УФ-спектроскопічні дослідження інтенсивності запахів ароматизованих фрагментів друкованих зображень у рекламних журналах (2014)
Коротка В. О. - Дослідження адгезійних властивостей оксо-біорозкладальних плівок при отриманні відбитків трафаретного друку, Зацерковна Р. С. (2014)
Лабецька М. Т. - Аналітичний огляд технологій тривимірного друкування (2014)
Гавенко С. Ф. - Дослідження процесу отримання зображення на металі лазерним маркуванням, Жидецький В. Ц., Проць О. І. (2014)
Бернацек В. В. - Дослідження тоновідтворення в системі "кольоропроба–відбиток", Лабецька М. Т., Шаблій І. В. (2014)
Кілко І. Р. - Опис програми роботи модернізованого принтера шрифту Брайля (2014)
Босак І. П. - Економічно-правові аспекти управління якістю книжкової продукції, Гавенко І. М. (2014)
Мартинюк М. С. - Техніко-економічний аналіз виготовлення інтегральної палітурки (2014)
Гунько С. М. - Шевченко і видавнича справа (з нагоди 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка), Академік Т. Г. (2014)
Микитишин В. О. - Концепція виникнення українського друкарства за Іваном Огієнком (2014)
Якубовська М. С. - Художньо-естетичний світогляд у структурі професійно-педагогічної компетентності (на творах світлої пам’яті М. В. Старовойта) (2014)
Берест І. Р. - Зародження, розвиток та діяльність перших професійних спілок на землях України, Босак О. І. (2014)
Зачепа А. М. - Проблеми військово-релігійної взаємодії і необхідність їх вирішення під час війни (2014)
Коляса О. Я. - До питання визначення поняття "політичні цінності" (2014)
Ривак П. М. - Оцінювання якості друкованих відбитків з використанням "функції бажаності" для формалізації комплексного показника конкурентоспроможності друкарні, Шаблій І. В., Репета В. Б., Рибка Р. В. (2014)
Воржева О. В. - Методи моделювання технологічних процесів (2014)
Менжинська Н. В. - Параметризація простору станів системи термотрансферного друку (2014)
Рибка Р. В. - Дослідження впливу підкладки-основи на якість зображення трафаретного друку УФ-фарбами, Ривак П. М. (2014)
Кадиляк М. С. - Визначення оптичної густини відбитків флексографічного друку на полімерних плівках та ламінованому папері, Іванчишин Г. М., Снігур Н. С. (2014)
Петрик П. Б. - Дослідження впливу топографії поверхні паперу на якість офсетних аромовідбитків (2014)
Котмальова О. Г. - Аналіз сучасних методів визначення інтенсивності ароматів (2014)
Кулік Л. Й. - Дослідження якості палітурних матеріалів з полінілхлоридними покриттями (2014)
Конюхов О. Д. - Аналітичні та маркетингові дослідження сувенірного пакування (м. Львів) (2014)
Гавенко С. Ф. - Технологічні особливості маркування етикеток товарів, Лабецька М. Т., Савченко О. М. (2014)
Проць О. І. - Аналіз технологічних особливостей лазерного маркування на металевих поверхнях (2014)
Кілко І. Р. - Удосконалена конструкція принтера для створення рельєфно-крапкового зображення шрифту Брайля, Онищенко Т. І. (2014)
Румянцев Ю. М. - Кінетика набрякання гумотканинних офсетних полотен при довготривалому контакті з розчинниками друкарських фарб, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2014)
Цуца Н. М. - Екологічний ризик (2014)
Дацько М. В. - Правові аспекти укладення та розірвання договорів споживчого кредитування (2014)
Савчук Г. М. - Співвідношення професій референта, секретаря-референта та помічника керівника на основі типових посадових інструкцій (2014)
Гошко О. В. - Універсальність та унікальність людини (2014)
Скобельський Ю. В. - Культурні чинники ґенези соціальної ідентичності (2014)
Якубовська М. С. - Архетип поетичних текстів Романа Петріва як спосіб діалогу зі світом та засіб формування комунікативної компетентності студентів технічних університетів (2014)
Гула Р. В. - "Українське питання" у редакційній політиці газети "Киевлянин" у 1905-1912 роках (2014)
Виздрик В. С. - Українсько-польські протиріччя в контексті суспільно-політичних взаємин на початку 20-х років ХХ століття у Східній Галичині (2014)
Каша М. Є. - З історії вивчення давніх оборонних укріплень Галичини та Волині у ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Скрипник А. Ю. - Російські війська на Волині наприкінці ХVІІІ - на початку ХIХ ст.: завдання та функції (2014)
Терський С. В. - Військово-історичні аспекти формування території Галицько-Волинської держави (2014)
Аннєнков І. О. - Реорганізація засад управління діяльністю Харківського електромеханічного заводу в роки Першоїсвітової війни (2014)
Барановська Н. М. - Вплив Першої світової війни на зростання української національної свідомості та революційні процеси в Україні (1917-1918 рр.) (2014)
Бураков Ю. В. - Відображення історії проведення бойової операції "Луцький прорив 1916 р." у спогадах Олексія Брусилова (2014)
Дем'янюк О. Й. - Бойові дії військ Південно-Західного фронту на Ковельському напрямку влітку 1916 р. (2014)
Зінкевич Р. Д. - Український військовий рух в умовах загострення політичної конфронтації у Росії восени 1917 року (2014)
Татарчук В. В. - Авіаційний аспект діяльності Київського політехнічного інституту в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) (2014)
Фурман І. І. - Мінні постановки німецько-турецького флоту на Чорному морі під час Першої світової війни (2014)
Гулай В. В. - Воєнно-політична складова легітимації сталінського тоталітарного режиму в Західній Україні 1939 р. та Закарпатській Україні 1944 р.: деякі історичні уроки до характеру й значення "виборів" на окупованих терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" територіях України (2014)
Івахів О. С. - Питання воєнного мистецтва у Львівсько-Сандомирській наступальній операції 1944 р., Федоренко В. В. (2014)
Печенюк І. С. - Форми і способи партизанської боротьби на тилових комунікаціях противника (1942-1944 рр.), Ткаченко С. М. (2014)
Чірікалов О. С. - Евакуація німецько-румунських військ (сил) із Криму (квітень-травень 1944 року) (2014)
Кравчук О. М. - Діяльність Т. Г. Масарика у червні 1914 - січні 1915 рр.: підготовка і початок чехословацької закордонної визвольної акції (2014)
Питльована Л. Ю. - Історія британського часопису "Панч" (1841-2002): феномен популярності (2014)
Харук А. І. - Літаки "Вуазен": розвиток, виробництво та застосування в Україні (2014)
Франц М. - Операція "Абстеншн" - невдала спроба оволодіння островом Кастельроссо у 1941 р. (2014)
Карпов В. В. - Бойове значення військової символіки у війську Київської Русі та Великого князівства Литовського (2014)
Ткачук П. П. - Фундоментальні дослідження воєнної історії Волині (2014)
Волошин В. С. - Из истории бумажных денег и их влияние на мировую экономику, Бабенко А. В. (2013)
Белопольський М. Г. - Система екологічного маркетингу промислових підприємств, Толпежнікова Т. Г. (2013)
Пузанов І. І. - Реалізація стратегії стимулювання експорту у світовій практиці (2013)
Giziene V. - Human resource development in the Nordic and Baltic state audit institutions, Raceliene L., Zalgiryte L. (2013)
Giguashvili G. - The Role of the Green Revolution in Overcoming Global Problem of Hunger, Naochashvili B. (2013)
Головень О. В. - Моделі оцінки рівня економічного розвитку підприємств молочної галузі України, Клопов І. О. (2013)
Симанавичене Ж. - Исследование взаимосвязи макроэкономической среды Литвы и туризма, Симанавичюс А., Вилке Р. (2013)
Stankeviciene J. - The analysis of changes in competitiveness and fiscal policy of Lithuania and Ukraine in the context of cyclical development of the economy, Sineviciene L., Koshelenko V. (2013)
Анисимова О. Н. - Использование контроллинга для корректировки финансовой составляющей в рамках стратегического управления предприятием (2013)
Кравченко В. О. - Соціально-економічні наслідки глобалізації для світової та української економіки, Гудаков О. К. (2013)
Ковальов А. В. - Теоретичні основи бренду, брендингу та ребрендингу, Шиян А. О. (2013)
Volkov V. - The organizational-economic problems of Cold Logistics development, Goroshkova L. (2013)
Гладчук К. М. - Теоретичні основи функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (2013)
Гринько Т. В. - Інноваційний розвиток: характерні риси та проблеми, Кошевий М. М. (2013)
Саричев В. І. - Оцінка людського розвитку в умовах формування соціо-еколого-економічних систем, Єлісєєва Г. Ю. (2013)
Гільорме Т. В. - Формування оціночної системи розвитку робочої сили персоналу підприємства (2013)
Гончаров В. М. - Управління маркетинговим потенціалом на переробних підприємствах в умовах ринкової економіки, Бистрова Т. С. (2013)
Жаворонков В. О. - Економічний аналіз сучасних теорій інституціоналізму (2013)
Ковальов А. В. - Інноваційні кластери промисловості України. Проблеми та шляхи їх рішення (2013)
Корінєв В. Л. - Вибір ефективної цінової стратегії підприємства, що займається переробкою риби та морепродуктів, Корман І. І. (2013)
Кравченко Е. С. - Сущность и логико-семантический анализ категории "развитие" (2013)
Ровенська В. В. - Сучасні підходи до оцінки трудового потенціалу промислового підприємства (2013)
Падучак Б. М. - Деякі аспекти істотних умов договорів про трансфер технологій (2013)
Дорожко Г. К. - К вопросу о совершенствовании охраны прав рационализаторской деятельности, Балашов И. А., Бондаренко О. О. (2013)
Стойка В. С. - Розвиток та функціонування кооперативних банків: зарубіжний досвід (2013)
Воротинцев В. А. - Моделі управління ресурсами інноваційних проектів сфери житлово-комунального господарства (2013)
Тарабан К. С. - Теоретичні основи побудови логістичної інфраструктури промислового підприємства (2013)
Власенко Є. Ю. - Вдосконалення процесу управління золотовалютними резервами України (2013)
Горбунова А. В. - Аналіз сучасного стану оборотних активів підприємств житлово-комунальної галузі (2013)
Горохова Т. В. - Використання теорії нечіткої логіки при формуванні і оцінці структури соціально-відповідальних вкладень промислових підприємств (2013)
Тюпа Д. І. - Методи врегулювання боргових зобов’язань в світовому господарстві (2013)
Янчук М. Б. - Дорожні карти як метод державного регулювання розвитку авіабудівних підприємств України (2013)
Гончар В. В. - Особливості обґрунтування напрямків підвищення соціальної відповідальності та ефективної діяльності великих металургійних підприємств на етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспільства (2013)
Калінін О. В. - Операційний менеджмент якості на підприємствах в межах реалізації його інноваційного розвитку (2013)
Мацкевич Ю. І. - Технологія – як критерій ступеню розвиненості країни (2013)
Меліхов А. А. - Стратегічна спрямованість конкурентного розвитку підприємства (2013)
Булахова Е. И. - К вопросу о понятии "экономическая система" и ее классификации (2013)
Щолокова Е. М. - Нейромаркетинг как инновационный подход изучения спроса и инструмент создания бренда, Киниченко Е. В. (2013)
Коюда В. О. - Визначальні фактори розвитку економіки знань на регіональному рівні, Костіна О. М. (2013)
Чирва О. Г. - Наукові основи і концептуальні положення становлення конкурентного середовища у регіональних соціально-економічних системах держави (2013)
Мнацаканян В. Г. - Аналитический обзор различных способов добычи газовых источников энергии в Украине, Рязанцев Г. Б. (2013)
Толпежніков Р. О. - Сутність та методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства (2013)
Капранова Л. Г. - Стан зовнішньої заборгованості України та шляхи її вирішення (2013)
Іксарова Н. О. - Проблеми подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні (2013)
Головня Ю. І. - Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки в регіоні (2013)
Колосок В. М. - Розвиток системи управління конкурентоспроможністю металургійної продукції інтегрованих підприємств, Трусова Я. С. (2013)
Гасько А. М. - Дослідження інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу (2013)
Лепьохіна І. О. - Розробка методичного підходу до оцінки взаємодії між колективом бригади і центром управління персоналу при формуванні стратегії підприємств машинобудування запорізького регіону (2013)
Череп О. Г. - Фактори, що впливають на зміни в структурі конкурентних сил промислових підприємств при формуванні конкурентних стратегій (2013)
Стежко Н. В. - Домінантні чинники впливу людського розвитку на інноваційні процеси., Білоусова А. О. (2013)
Погайдак О. Б. - Соціогуманітарні шляхи удосконалення показників оцінки якості обслуговування ((інноваційні аспекти) (2013)
Приходько Д. О. - Оцінка іміджу брендів автомобілебудівних підприємств України за методом семантичного диференціалу (2013)
Воробйова І. С. - Оцінка виробничого травматизму як напрямок підвищення ефективності управління персоналом (2013)
Череп А. В. - Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, Коротаєва О. В. (2013)
Кобзєва К. В. - Формування експортного потенціалу промислового підприємства (2013)
Гусєва О. Ю. - Взаємозвязок функцій наукової теорії і елементів концепції управління стратегічними змінами на підприємствах (2013)
Корнєєв М. В. - Напрями розвитку фінансової політики окремих суб’єктів фінансової сфери (2013)
Македон В. В. - Дослідження проблем розвитку національного фондового ринку, Тульських І. Л. (2013)
Хаджинов И. В. - Финансово-экономическая нестабильность и её влияние на экономики стран мира (2013)
Полуянов В. П. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства України, Головчанська М. А. (2013)
Ciburene J. - The cost of recession: the evaluation approach, Orekhova T. (2013)
Наші автори (2013)
Фурдичко О. І. - Сучасні теоретичні підходи до оцінювання природних ресурсів, Артюшок К. А. (2013)
Дребот О. І. - Методологічні основи інституціонального забезпечення збалансованого розвитку лісового сектора економіки, Задачина С. О. (2013)
Городиська І. М. - Екологічні ризики забруднення сільськогосопдарської продукції непридатними пестицидами, Слободенюк О. А., Баранов Ю. С., Монарх В. В., Моклячук Т. О., Білоус А. О. (2013)
Терещенко В. Ф. - Екологічний аудит і підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2013)
Гаращенко Т. В. - Еколого-економічна оцінка впливу агроландшафтної організації території на ефективність сільськогосподарського виробництва (2013)
Цимбалюк М. А. - Світовий досвід планування аграрного виробництва з урахуванням екологічних факторів (2013)
Горобеця О. В. - Роль сільського населення у вирішенні проблем поводження з твердими побутовими відходами (2013)
Кічігіна О. О. - Ретроспективний аналіз посівних площ конюшини на території України (2013)
Бабікова К. О. - Сучасний стан і тенденції розвитку агротуризму в Івано-франківській області (2013)
Демидов О. А. - Еколого-економічний аналіз динаміки площ промислово порушених, відпрацьованих та рекультивованих земель в Україні (2013)
Євсюков Т. О. - Багатофакторна класифікація особливо цінних земель: нормативні та науково-методичні передумови (2013)
Глінчук Р. М. - Теоретико-методичні основи оцінки потенціалу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Головіна О. Л. - Еколого-економічний аналіз використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Шкуратов О. І. - Сутність органічного сільського господарства:концептуальний підхід (2013)
Данкевич В. Є. - Особливості розвитку органічного землеробства в умовах українського полісся (2013)
Чудовська В. А. - Напрями підвищення еколого-економічної ефективності виробництва органічної сільськогосподарської продукції (2013)
Кипоренко В. В. - Формування системи державної підтримки органічного землеробства в Україні (2013)
Данкевич Є. М. - Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції:екологічний аспект (2013)
Дорошкевич Н. В. - Оцінювання дії імпульсного магнітного поля на розвиток міцелію Pleurotus Ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer (2013)
Власенко І. В. - Формування сталого аграрного природокористування в контексті продовольчої безпеки України (2013)
Титул, зміст (2012)
Защитник мозга Оксибрал (2012)
Хто захистить права пацієнта? (2012)
Новини (2012)
Що готує фармринку нинішній рік? (2012)
Частка української продукції зростає (2012)
У пошуках шляхів промоції Rx-препаратів (2012)
На службе у природы (2012)
Львова Л. - Опасный возраст (2012)
Шестерых одним ударом (2012)
"Мезим - шлунку добре з ним!" (2012)
Здолати рак гуртом (2012)
Дедишина Л. - Якісна освіта — добра робота (2012)
Биоарон С: расти здоровым! (2012)
Дедишина Л. - Дистанційно чи традиційно? (2012)
Дедишина Л. - Лікувальний озокерит (2012)
Гармония сна, или немного о биоритмах (2012)
Омник ОКАС: современное лечение ДГПЖ (2012)
Примак Р. - Сон - дело серьезное! (2012)
Новини (2012)
Победа над болью и воспалением (2012)
Дедишина Л. - Фармацевтична профілактика та фармацевтична діагностика. Сім правил безпеки (2012)
Зупанець І. - Печія: фармацевтична опіка пацієнтів, Пропіснова В. (2012)
Чем лечить текущий нос (2012)
Нет шансов у ринита (2012)
Демецкая А. - Наука - медицине и фармации: трансгенный шелкопряд (2012)
Дедишина Л. - Аптечне виготовлення - під опіку місцевої влади (2012)
Практические рекомендации по выбору препарата для лечения неосложненных респираторных инфекций (2012)
Кальций - ионы здоровья (2012)
В зоне особого внимания: Acne vulgaris (2012)
Кириленко М. - Жить в гармонии с возрастом (2012)
Дедишина Л. - Усвідомлення виконаного обов’язку - найвище щастя (2012)
Головная боль? Не терпеть, а побеждать! (2012)
Демецкая А. - Мария Цива-Кравец: "Я люблю свою профессию" (2012)
Если губы "простудились"… (2012)
Гороскоп (2012)
Демецкая А. - В стремлении к совершенству: нанокосметика (2012)
Тиск нормалізує йога (2012)
Демецкая А. - Гречневая диета: дешево и быстро (2012)
Косюта М. - Окремі аспекти діяльності прокурора поза сферою кримінальної юстиції (за новим Законом України "Про прокуратуру"), Наулік Н. (2014)
Шевченко Я. - Правова природа і підстави застосування примусових заходів виховного характеру (2014)
Стефанчук М. - Проблеми застосування нового законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді (2014)
Губська А. - Діяльність прокурора щодо захисту інтересів громадян та держави у сфері транспорту шляхом застосування представницьких повноважень (2014)
Томіленко П. - Особливості представництва прокурором інтересів стягувача у виконавчому провадженні (2014)
Настасяк І. - Типологізація чи класифікація сучасних правових систем світу? (2014)
Барандич С. - Загальнотеоретичні аспекти реалізації права (2014)
Котляренко О. - Пріоритетні напрями удосконалення конституційно-правових засад діяльності Збройних Сил України (2014)
Кагановська Т. - Проблеми забезпечення транспарентності діяльності системи державного управління України (2014)
Ярмиш Н. - Співвідношення привласнення та розтрати майна як ознак злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України (2014)
Мезенцева І. - Визначення предмета корупційних злочинів (2014)
Загиней З. - Аналіз кримінально-правових понять та його вплив на тлумачення і правозастосування, Рябенко М. (2014)
Арманов М. - Звільнення від кримінальної відповідальності при примушуванні до виконання цивільно-правових зобов’язань (2014)
Притула А. - Кримінальна відповідальність осіб за порушення права на захист (2014)
Бортун М. - Особливості затримання особи без ухвали слідчого судді (2014)
Лисенкова К. - Рівність процесуальних можливостей сторін як елемент принципу змагальності у досудовому кримінальному провадженні (2014)
Козачук О. - Особливості сучасного реформування військових прокуратур в Україні (2014)
Одуденко В. - Етапи розвитку організаційно-правових основ діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав дітей (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Мозговий Л. І. - Філософський зміст даоської містичної практики досягнення безсмертя (2011)
Мищенко А. В. - Экзегетичний метод Августина Аврелия: переход от слова к знаку (2011)
Некрасов С. А. - Самоствердження як цінність спортивного туризму (2011)
Павлов Д. Н. - Социокультурное измерение науки: генетико-исторический аспект (2011)
Павлова Т. С. - Форми неправа у філософії Гегеля (2011)
Пархоменко О. В. - Развитие коммуникативной культуры личности в образовательном процессе (2011)
Петинова О. Б. - Гендерная проблематика лидерства в семье: философско-экономический аспект, Орел А. Д. (2011)
Пиголенко Л. В. - Самоактуалізація особистості як ключова потреба людини (2011)
Пірог Л. А. - Стратегії опанування людиною склдних життєвих ситуацій (2011)
Писная Ю. В. - Н. А. Бердяев о феномене самоубийства (2011)
Пономаренко О. В. - Феномен дива у "Києво-печерському патерику" (2011)
Попад'їна Т. С. - Проблема правової освіти в філософії І. О. Ільїна (2011)
Попов В. Ю. - Виклик постмодерну: нова історико-філософська методологія? (2011)
Правдіна М. О. - Освітні фактори формування ідентичності (2011)
Раинская Р. С. - Йога Махариши Патанджали: историко-культурный, духовно-практический и метафизический аспекты (2011)
Рагозина Т. Э. - "Родословная" культуры в палитре редукционизма: редукционизм versus историзм (2011)
Савонова А. И. - Дьявол как хаос и дьявол как абсолют зла в творчестве Н. Бердяева (2011)
Скиба Э. К. - Амбивалентность постмодернизма в философии Лиотара (2011)
Совсун І. - Новий порядок денний для університетської освіти: виклики та загрози болонського процесу (2011)
Соколова О. В. - "Любофф" та інші симулякри лобові в епоху постмодерну (2011)
Шаповал А. П. - Влияние экономического кризиса на теории постиндустриализма и постмодернизма (2011)
Швидун Л. Т. - Деякі аспекти реформування методологічних основ системи освіти на моніторинговій основі (2011)
Шевченко М. Ю. - Філософія мови в постмодерністських концепціях (М. Фуко та простір дискурсу) (2011)
Шерстюк Н. В. - Концепції жіночої суб'єктивності: постмодерний контекст (2011)
Щербак В. М. - Теоретичні концепції управління інноваційним розвитком національних господарств: практичний аспект застосування (2011)
Щудро Н. В. - Особенности возникновения и развития древнеиндийской философии (2011)
Грица Ю. І. - Соціально-філософські пріоритети ідеї права (2011)
Токовенко О. С. - Глобальна еволюція та онтологія політичного процесу (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського