Алєксеенко І. Г. - Політико-правове значення судової влади в сучасних формах правління (2011)
Гороховський Л. І. - Позитивний імідж як інструмент управління розвитком регіону (2011)
Клюй А. І. - Місце національної ідеї в патріотичному вихованні молоді (2011)
Міхненко Л. В. - Політичні партії як об'єкт електорального вибору пенсіонерів: регіональний аспект (2011)
Міхейченко М. А. - Політичний вплив профспілок на трансформацію трудового законодавства і Європейському Союзі (2011)
Пашков В. В. - Основні напрями розвитку професіоналізму освітян у системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Пащенко В. І. - Фактори трансформації політичного насилля таа легітимності його застосування, Кравченко В. Ю. (2011)
Рибалка Г. Г. - Правове регулювання соціального партнерства: позиції політичних сил в сучасній Україні (2011)
Сергєєв В. С. - Мережний вимір громадянського суспільства (2011)
Сливенко В. А. - Державна політика у сфері національної безпеки: проблеми боротьби з міжнародною злочинністю (2011)
Ставченко С. В. - Концепції кризи та хаосу в контексті політичного управління (2011)
Торяник В. М. - Споживання політики у контексті партійно-ідеологічної ідентифікації виборців (2011)
Третяк О. А. - Держава, громадськість та публічна сфера: шляхи розбудови демократичної взаємодії, Пилипенко О. В. (2011)
Прохорова В. В. - Методичний підхід щодо оцінки складових конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування, Проценко В. М. (2014)
Ареф’єв С. О. - Підхід до обґрунтування індикаторів ефективності управління ресурсно-технологічною реструктуризацією аеропортів (2014)
Тофанюк О. В. - Удосконалення бюджетного фінансування навчальних закладів по регіонах України шляхом визначення їх оптимальної кількості (2014)
Камнева А. В. - Внедрение системы менеджмента качества на предприятиях, Гейст Е. В. (2014)
Ус Ю. В. - Структура механізму фінансово-інвестиційної діяльності підприємств авіабудування (2014)
Чобіток В. І. - Концепція управління економічною стійкістю підприємств (2014)
Антіпцева О. Ю. - Мотиваційно-орієнтоване управління фінансовим розвитком підприємства: теоретичний аспект (2014)
Якименко О. В. - Напрями інноваційної політики розвитку підприємств будівельного комплексу України (2014)
Азарченкова М. К. - Технологія антикризового управління у будівництві (2014)
Лук’янов В. І. - Стратегічні напрями розвитку житлово-комунального господарства регіону (2014)
Черепня Г. М. - Аналітична політика управління ризиками на машинобудівних підприємствах (2014)
Черняєва А. О. - Визначення рівня формування та розвитку робітничих кадрів регіону (2014)
Лук’янченкова В. Є. - Форми та методи стимулювання інноваційної діяльності будівельних підприємств харківського регіону (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Окороков В. Б. - Измененное состояние мифа и сознания в диахронической концепции К. Леви-Строса (2011)
Бузский М. П. - Национальная самобытность и рыночный рационализм (2011)
Осетрова О. О. - А. Коні про феномен суїциду правознавчий та філософський аспекти (2011)
Аврахова Л. В. - М. М. Бахтин о роли диалогизма (2011)
Анацька Н. В. - Рубежі формування екологічної освіти як філософського знання (2011)
Андруцька Я. В. - Феномен духовної порожнечі як прояв деградації особистості у творах М. В. Гоголя (2011)
Афнасьєва Л. В. - Освітній простір та етичні компоненти його формування, Букрєєва І. В. (2011)
Башкеева Е. Н. - Концепция ментальности как результат междисциплинарного синтеза (2011)
Бейлін М. В. - Сучасні технології і техноетика (2011)
Більовський О. А. - Соціально-філософські та філософсько-освітні аспекти становлення суб'єкту історичної творчості (2011)
Борисова Т. В. - Повернення до традицій як спосіб подолання кризового стану у вітчизняній системі освіти (2011)
Ганаба С. О. - Дидактичний потенціал мережної освіти (2011)
Герман Ю. О. - Феномен "деліберативної політики" у системі поглядів Ю. Габермаса (2011)
Глущенко І. С. - Індивідуальне, психологічне, національне та націоналістичне в філософії Дмитра Донцова (2011)
Голубчикова Н. М. - Ratio и диалог в античности как истоки коммуникативного разума (2011)
Гриценко В. А. - Феномени відчуження та самотності сучасної людини (2011)
Гунченко В. Ю. - Діалог соціально-прийнятого та ірраціонального відповідно до концепції М. Фуко (2011)
Данканіч Р. І. - Антична міфологія як першоджерело становлення метафізики людини Ніцше (2011)
Дзюбенко М. А. - Этика ненасилия в условиях гуманистического восприятия мира (2011)
Дьяковська Г. О. - Соціальна пам'ять як засіб самоідентифікації спільнот (2011)
Емельянова Ю. П. - Основные методологические подходы к исследованию социокультурных систем регионов (2011)
Еременко Ю. В. - Безобразное в зеркале европейской эстетики: две основные традиции (2011)
Заєць О. М. - Мислення як філософія життя (2011)
Зайцева М. В. - Проблема свободы в философии Э. Фромма (2011)
Закревский В. Э. - Экзистенциальный гуманизм А. Камю, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера (2011)
Иванченко Д. А. - Интерпретация истории философии Джоном Дьюи (2011)
Калтишев С. В. - Проблема аналізу естетики Фрідріха Ніцше (2011)
Карпець Л. А. - Освіта як соціокультурна детермінанта поведінки людини (2011)
Киселиця С. В. - Сподівання і сповідання у контексті віри (2011)
Ковальчук А. В. - Дисциплинарный статус и образование (2011)
Ковнєров О. Є. - Проблема управління суспільством в античній філософії (2011)
Ковнеров А. А. - Проблема справедливости: персоналии и взгляды философов от античности до современности (2011)
Колиева И. А. - Об интерпретации категории сексуальности (2011)
Кримчак Л. Ю. - Особенности адаптации учеников-сирот к обучению в профессионально-технических учебных заведениях (2011)
Кришевская Л. И. - Сьюзен Лангер о символе как основе познания (2011)
Кузьменко Е. В. - Философская рефлексия принципов дидактики В. В. Розанова (2011)
Кулик А. В. - Философское исследование феномена плацебо (2011)
Куцик К. М. - Гуманістика і технознавство: новий вимір буття (2011)
Лебедь А. Е. - Проблема истины: существует ли она? (2011)
Лисоколенко Т. В. - Ірраціональне пізнання у творчості Івана Вишенського (2011)
Мазур Л. І. - "Турбота про себе" як парадигма філософської освіти (2011)
Марійко С. В. - Соціальні інтеракції homovirtualis (2011)
Мешков И. М. - Проблема структуры ценностных ориентаций в работах Н. Гартмана (2011)
Микулинская О. С. - Куррикулум как социально-правовая норма с точки зрения философии образования (2011)
Мірошниченко А. А. - Філософські підвалини синергетики освіти (2011)
Янкович О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації педагогічної діагностики з використанням інформаційних технологій (2014)
Акуленко І. - Актуальні тенденції та впливи в теорії та практиці професійної підготовки майбутнього вчителя математики (2014)
Федурко М. - Ономастичний компонент у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи, Котович В. (2014)
Луцик Д. - Україна в контексті Європейського освітнього простору, місце українського народу у цьому просторі (2014)
Ярова О. - Національна політика та виклики в початковій математичній освіті країн Європейського союзу (2014)
Вознюк О. - Формування професійної культури майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної освіти (2014)
Дем’яненко О. - Багатомовна професійна освіта як форма ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови (2014)
Стахів Л. - Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи, Стахів В., Волошин С. (2014)
Садова І. - Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки сучасного вчителя в умовах модернізації кредитно-модульної системи навчання (2014)
Грод І. - Мотивація використання дослідницьких стандартних програм в навчальному процесі, Карабін О. (2014)
Шаран О. - Використання електронних освітніх ресурсів як засобу формування пізнавального інтересу молодших школярів, Жук Н. (2014)
Ромащенко І. - Основні фактори формування творчої особистості фахівця (2014)
Майєр Н. - Особливості формування методичної самостійності майбутніх викладачів французької мови (2014)
Блажевич Ю. - Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при використанні інформаційно-довідкових матеріалів місцевого церковного образотворчого мистецтва (2014)
Сидор М. - Культові придорожні об’єкти в контексті матеріалів курсу "Історія українського мистецтва” (2014)
Середа І. - Аналіз навчального заняття як метод контролю за рівнем сформованості здоров’язбережувальної компетентності студентів відділення "Початкова освіта” в процесі фізичного виховання (2014)
Проць М. - Театрально-ігрова діяльність дошкільнят як вид художньо-мовленнєвої діяльності, Скалич Л. (2014)
Луців С. - Риторична майстерність майбутнього вчителя початкових класів через призму історико-педагогічного досвіду (2014)
Зимульдінова А. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань, Філь Г., Кутняк І. (2014)
Жигайло О. - Методична компетентність як інтегральна характеристика фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей молодших школярів (2014)
Дробчак Я. - Використання на заняттях трудового навчання елементів інтерактивних технологій (2014)
Шубак Г. - Специфіка організації процесу навчання в сільських малокомплектних школах різних типів і структур (2014)
Ясеницька Ж. - Сучасні технології художньо-творчого розвитку учнів, Савчин Г. (2014)
Лівшун О. - Дієвість акмеологічної технології у процесі формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва (2014)
Хищенко О. - Історія використання проектної діяльності у практиці роботи школи (2014)
Андрєєва О. - Формування позитивного професійного іміджу майбутнього вчителя на основі педагогічної системи В. О. Сухомлинського (2014)
Пагута Л. - Особистісний вимір системи освіти в умовах її модернізації (2014)
Янкович І. - Проблеми підготовки вчителів у вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (2014)
Савшак Т. - Методика навчання історії рідного краю в українських школах Галичини в австрійський період (2014)
Чеховская О. - Коммуникативно-деятельностный подход к обучению гуманитарных дисциплин (2014)
Жуковські В. - Експериментальний процес ефективного формування професійних компетентностей майбутніх маркетологів в галузі оптової та роздрібної торгівлі (2014)
Гжещук В. - Теоретичні і практичні принципи менеджменту та його основні функції у виробничій сфері (2014)
Левкович У. - Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послуг туристичної діяльності (2014)
Ювілеї (2014)
Авраменко А. А. - Механизмы формирования противоязвенных эффектов при резекции желудка по поводу язвенной болезни (2014)
Власик Л. І. - Оцінка токсичної дії срібних нанодекаедрів за даними люмінесцентної мікроскопії, Андрійчук Н. Й., Давиденко І. С. (2014)
Волошина Н. О. - Цитокіновий профіль крові в динаміці лікування у хворих на вугри вульгарні на тлі інфекції вірусів простого герпесу І та ІІ типів, Денисенко О. І. (2014)
Гайструк Н. А. - Стан комплексу "мати-плацента-плід" при багатоплідній вагітності (2014)
Галюк Н. М. - Індекс Cа score в діагностиці ішемічного варіанта фібриляції передсердь (2014)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз зв'язку T2255C поліморфізму гена вітамін К-епоксидоредуктази з гострим коронарним синдромом в осіб із нормальним і підвищеним артеріальним тиском (2014)
Герман Л. В. - Диференційний підхід до лікування плацентарної дисфункції у вагітних із невиношуванням, Каліновська І. В. (2014)
Гнідь Р. М. - Комплексне лікування хронічного катарального гінгівіту в хворих, які проживають у регіоні забрудненому сіркою (2014)
Гуменна А. В. - Токсичність ряду гетероциклічних фосфонієвих сполук iз піримідиновим циклом (2014)
Іващук С. І. - Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит, залежно від статі (2014)
Karatieieva S. Yu. - Influence of ozone therapy on fibrinolysis, proteolysis indices in blood of experimental rats with pyoinflammatory processes against the diabetes background, Lobanova T. O., Golovachuk O. K. (2014)
Котюжинская С. Г. - Патогенетические особенности состояния липидтранспортной системы больных атеросклерозом при физической нагрузке, Гоженко А. И., Свирский А. А. (2014)
Крук Т. В. - Мутації білка р53 в крові у хворих на рак молочної залози та їх найближчих родичок, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2014)
Лабенская И. Б. - Эффективность использования антигомотоксической терапии при комплексном лечении ИБС на фоне неалкогольного стеатогепатита, Михайлова Т. И., Лабенский Д. В. (2014)
Ліскіна І. В. - Частота виявлення і особливості локалізації мікобактерій туберкульозу в фазу прогресування фіброзно-кавернозного туберкульозу легень при застосуванні методики гістобактеріоскопії, Загаба Л. М., Кузовкова С. Д., Мельник О. О. (2014)
Лопушняк Л. Я. - Морфогенез і становлення топографії окремих структур ділянки шиї в передплодовому періоді онтогенезу людини, Макар Б. Г., Бамбуляк А. В. (2014)
Mishalov V. D. - Up-to-date optic methods of investigation in diagnostics of myocardial ischemic processes, Kozlov S. V., Irkin I. V., Gavryliuk A. O., Fedotova I. A. (2014)
Морар І. К. - Роль внутрішньочеревної гіпертензії у розвитку печінково-ниркової дисфункції за гострого деструктивного панкреатиту в експерименті, Бодяка В. Ю., Андреєва Л. С., Шульгіна В. В., Делей В. Д. (2014)
Пентелейчук Н. П. - Мoрфологія сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця дітей грудного віку в нормі (2014)
Петрук Д. В. - Роль пункційних методик у діагностиці та лікуванні закритих травм підшлункової залози, Підмурняк О. О., Шевчук В. І. (2014)
Плегуца І. М. - Стан клітинної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу (2014)
Сарафинюк Л. А. - Особливості ультраструктурної організації нормально розташованих сухожилкових струн мітрального клапана серця людини, Малик Ю. Ю. (2014)
Семененко С. Б. - Особливості впливу гіперфункції епіфіза на іонорегулювальну функцію нирок, Тимофійчук І. Р. (2014)
Семчишин М. Г. - Черепно-мозкова травма та хімічні елементи – йод і хром в сироватці крові хворих, Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2014)
Sorokman T. V. - Influence of allelic variants of polymorphic genes of interleukins, nitric oxide induced synthase and their receptors in the course of helicobacter-associated peptic ulcer disease in children, Sokolnyk S. V., Andriychuk D. R. (2014)
Склярова В. О. - Особливості мікробіоценозу піхви в жінок iз первинним непліддям та паразитарним ураженням (2014)
Ступницька Г. Я. - Нові можливості сучасних спірографічних показників у діагностиці бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Думан Я. Д. (2014)
Сухова Л. Л. - Активность альдегиддегидрогеназы в сердце крыс пубертатного возраста и особенности ее модуляции при стрессе, Волкова Ю. В., Давыдов В. В. (2014)
Томків З. В. - Особливості екзокринної функції підшлункової залози в дітей із гастродуоденальною патологією, залежно від наявності в організмі Helicobacter Pylori, Коржинський Ю. С., Кость А. С. (2014)
Федів О. І. - Диференційоване лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет типу 2, залежно від гаплотипів генів глутатіон S-трансферази класів M1 та T1, Коханюк Ю. В., Сидорчук Л. П. (2014)
Хара М. Р. - Перекисне окиснення ліпідів в міокарді при розвитку некротичного процесу на тлі мелатоніну та різної активності гонад, Кучирка Л. І. (2014)
Ходан А. Г. - Ультразвукова характеристика внутрішніх статевих органів та особливості їх гемодинаміки на момент гемостазу у дівчаток iз пубертатними матковими кровотечами (2014)
Чарнош С. М. - Інтенсивність використання холіну для синтезу парасимпатичного медіатора в гіпотиреоїдному серці (2014)
Швець І. Є. - Динаміка метаболічних змін у тканинах пародонта експериментальних тварин, Бандрівський Ю. Л. (2014)
Рикало Н. А. - Сучасні погляди на механізми репаративної регенерації тканини печінки при гострому та хронічному ушкодженні (2014)
Чернюх О. Г. - Ще раз до питання про гемолізи про гемолітичну хворобу новонароджених, Мислицький В. Ф. (2014)
Авраменко А. А. - Случай быстрого формирования язвы луковицы двенадцатиперстной кишки у больного после перелома костей голени (2014)
Ляшук Р. П. - Коморбідність цукрового діабету і бічного аміотрофічного склерозу, Бойко І. В., Ілюшина А. А. (2014)
Ходоровський Г. І. - Становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи навчально-методичної роботи кафедри фізіології Буковинського державного медичного університету, Ткачук С. С., Швець В. І., Тимофійчук І. Р., Ясінська О. В., Семененко С. Б. (2014)
Вчителі незабутні (2014)
Ювілеї (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Грішнова О. - Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні (2010)
Коцюба О. - Мінімальні соціально та економічно обгрунтовані розміри пенсійних внесків на користь потенційних учасників обов'язкової професійної пенсійної системи в Україні, Резнікова Ю. (2010)
Куліков Г. - Заробітна плата в системі основних макроекономічних показників у кризовий період (2010)
Костишина Т. - Стратегічні пріоритети формування конкурентоспроможної оплати праці (2010)
Вітер В. - До проблеми моніторингових оцінювань рівня життя населення України (2010)
Тарнавська Н. - Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг (2010)
Бобиль В. - Розвиток сучасної банківської системи України (2010)
Акіліна О. - "Економіка праці та соціально-трудові відносини", Ільїч Л. (2010)
Професору Бабенку А. Г. - 70 років (2010)
Ждан В. М. - Життєвий та творчий шлях професора Бромберг Е.Д., Шепітько В. І., Чайковський Ю. Б., Єрьоміна Н. Ф. (2014)
Аветіков Д. С. - Цитологічне обгрунтування доцільності застосування нанокапсул фосфатидилхоліну в комплексному лікуванні одонтогенних флегмон дна порожнини рота, Єрошенко Г. А., Ву В’єт Куонг, Лепський В. В. (2014)
Агалар С. А. - Oпределение пациентом качества жизни при хроническом среднем отите (2014)
Баринов Э. Ф. - Механизмы повышения функциональной активности тромбоцитов при хронической ишемии мозга, Мамедалиева С., Баринова М. Э., Твердохлеб Т. А. (2014)
Беликова М. В. - Изменения содержания катехоламинов, показателей пол и антиоксидантной системы в плазме крови при старении, Зиневич Я. В., Луценко А. В., Краснова С. П., Пастухова В. А. (2014)
Гунас І. В. - Амплітудні й швидкісні показники руху мітрального й аортального клапанів серця та швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда лівого шлуночка у здорових чоловіків і жінок поділля, Шеремета Р. О., Піліпонова В. В., Рокунець І. Л. (2014)
Маєвський О. Є. - Особливості об’єму і площі поздовжнього перерізу щитоподібної залози у здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку, Гненна В. О. (2014)
Маєвський О. Є. - Oбхватні розміри тіла у здорових та хворих на вугрову хворобу юнаків та дівчат поділля, Макарчук І. М. (2014)
Панченко М. С. - Кардіоваскулярний ризик та невротичні розлади з затяжним перебігом у осіб молодого віку (2014)
Прокопенко С. В. - Вікові та статеві особливості сонографічних параметрів печінки у чоловіків і жінок поділля, Мельник М. П. (2014)
Станіславчук Л. М. - Зв'язок стенозуючого ларинготрахеїту і рецидивуючого стенозуючого ларинготрахеїту у дітей з погодними умовами, Попенко Н. А. (2014)
Черкасова Л. А. - Oсобливості ехометричних параметрів яєчників у різні фази менструального циклу дівчат із різними соматотипами (2014)
Школьнік Е. Я. - Oбхватні розміри тіла у здорових та хворих на гострий гнійний гайморит юнаків і чоловіків (2014)
Абдул-Огли Л. В. - Паралелі в розвитку серця та ранньої плаценти людини (2014)
Бекесевич А. М. - Морфометричний аналіз ангіоархітектоніки кори мозочка за умов впливу опіоїду (2014)
Белецкая Э. Н. - Гистоморфологическое состояние плаценты и особенности плацентогенеза под воздействием хлорида цинка у экспериментальных животных, Онул Н. М., Шаторная В. Ф., Кононова И. И., Демура Е. В. (2014)
Борисенко В. Б. - Механическая желтуха: патоморфологическая характеристика печени в эксперименте, Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2014)
Вільхова І. В. - Зміни структури ниркового тільця на різних термінах хронічного опіоїдного впливу (2014)
Вовк О. Ю. - Особенности взаимоотношений костей свода черепа с твердой оболочкой головного мозга у взрослых людей, Икрамов В. Б., Шмаргалёв А. А. (2014)
Галинский А. А. - Морфологические изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у крыс при дисбалансе оксида азота, Ошмянская Н. Ю., Макарчук В. А., Севереновская Е. В., Руденко А. И. (2014)
Дубінін С. І. - Структурна організація стінки жовчного міхура сірої гуски, Рябушко О. Б., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О. (2014)
Кіптенко Л. І. - Морфологічні зміни нирок щурів в умовах клітинної дегідратації на фоні постравматичної регенерації великогомілкової кістки, Васько Л. В., Гортинська О. М., Бумейстер В. І., Масленко А. О. (2014)
Ковальчук В. В. - Математичне моделювання показників кардіоінтервалографії в здорових дівчат з гіпокінетичним типом гемодинаміки (2014)
Костиленко Ю. П. - Форма и микроскопическое строение коренных зубов собаки, Саркисян Е. Г. (2014)
Корнієнко В. В. - Особливості регенеративних процесів в опіковій рані тварин молодого віку при використанні хітозанових плівок (2014)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на хромосомні аберації білих щурів на тлі дії піридоксину (2014)
Макарова О. І. - Особливості ультраструктурних змін в респіраторному відділі легень щурів у віддалений період після термічної травми за умов її корекції колоїдно-гіперосмолярним інфузійним розчином HAES-lx-5%, Чайковський Ю. Б. (2014)
Михальський С. А. - Морфологічні зміни в сенсомоторній корі та гіппокампі щурів різного віку після черепно-мозкової травми і геннотерапевтичної корекції, Савіцька Д. В., Білошицький В. В., Квітницька-Рижова Т. Ю. (2014)
Небесна З. М. - Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, Волков К. С., Котик А. О. (2014)
Очеретнюк А. О. - Показники клітинного циклу клітин легеневої тканини щурів після опікового ураження шкіри, Прокопенко С. В., Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А. (2014)
Нефьодов О. О. - Вплив знеболюючих засобів на дослідно-орієнтовану функцію цнс у щурів за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу (2014)
Покотило П. Б. - Імуногістохімічне дослідження передсердь білого щура під дією опіоїдів (2014)
Правоторова А. С. - Методология маркирования дендритных клеток в слизистой толстой кишки при экспериментальном язвенном колите, Силкина Ю. В. (2014)
Syrtsov V. - Glycosaminoglicans distribution in the rats’ major salivary glands during early postnatal period after antenatal antigen action, Maslova I. (2014)
Степаненко А. Ю. - Строение некоторых глубоких участков белого вещества червя мозжечка человека (2014)
Татарко С. В. - Содержание маркерных цитокинов Th1- И Th2-лимфоцитов в периферической крови при остром и хроническом воспалении (2014)
Топка Е. Г. - Морфологічні особливості яєчок та над’яєчок щурів після дії електромагнітного поля високої напруги низької частоти, Шарапова О. М. (2014)
Холодкова О. Л. - Експериментальне дослідження ефективності терапії токсичного гепатиту збагаченою тромбоцитами плазмою, Горчаг Д. М., Перепелюк М. М., Топорова О. К., Тірон О. І. (2014)
Чайковський Ю. Б. - Особливості структурної організації спинномозкових вузлів за умов одностороннього пошкодження сідничого нерва та гіпотиреозу, Раскалєй Т. Я., Cтеченко Л. О., Раскалєй В. Б., Чухрай С. М. (2014)
Черкасов В. Г. - Структурные особенности адаптации и компенсации нарушенных функций внутренних органов при инфузионной терапии ожоговой болезни, Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2014)
Шаторна В. Ф. - Комбінуючий вплив важких металів на ембріогенез щура в експерименті, Гарець В. І., Кононова І. І., Степанов С. В., Діхно Н. I. (2014)
Шепітько К. В. - Характеристика морфометричних параметрів стінки клубової кишки при одноразовому введенні кріоконсервованої плаценти та асептичному запаленнi (2014)
Шерстюк С. А. - Иммуногистохимические особенности аденогипофиза мертворожденных от вич-инфицированных матерей (2014)
Крамар С. Б. - Гістологічні та гістохімічні зміни ушкодженої ділянки шкіри в динаміці після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Котик А. А. (2014)
Вернигородський С. В. - Актуальні питання патоморфологічного вивчення гастропатій, що індуковані нестероїдними протизапальними засобами (2014)
Шиян С. П. - Назальний поліпоз (2014)
Зайцев А. В. - О методологии научной деятельности в стоматологии, Ваценко А. В., Николишин А. К., Выженко Е. Е. (2014)
Коваленко І. М. - Вивчення структури мотиваційної сфери студентів медичного університету, Осипенко І. П. (2014)
Міськів В. А. - Значення комп'ютерного тестування в оцінюванні знань студентів-іноземців при вивченні анатомії людини у вищих медичних вузах (2014)
Помогайбо В. М. - Про вивчення теми "Походження та еволюція людини" у навчальних закладах, Петрушов А. В. (2014)
Попадинець О. Г. - Ефективність міжпредметної інтеграції при вивченні анатомії людини (2014)
Попадинець О. Г. - Консультація – активна форма вивчення анатомії людини (2014)
Тарасенко Я. А. - Теоретичні передумови до вивчення периферичної нервової системи: черепні нерви (2014)
Бойко В. В. - Тактика "damage control" у пострадавших при тяжелой сочетанной травме органов брюшной полости, Замятин П. Н., Пеев С. Б., Наконечный Е. В., Мирошниченко Ю. И. (2014)
Яцишин І. В. - Профілактика та лікування післяопераційних ускладнень при виконанні абдомінопластики (2014)
Лігоненко О. В. - Рання ентеральна терапія у комплексі лікування хворих з приводу гострої непрохідності тонкої кишки, Дігтяр І. І., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Стороженко О. В., Лігоненко О. О. (2014)
Ляшенко Н. В. - Особенности энтеросорбции через назоинтестинальный зонд с использованием сорбента диосмектит (2014)
Борота А. В. - Способ мукозэктомии культи прямой кишки в реконструктивной хирургии язвенного колита, Полунин Г. Е., Борота А. А. (2014)
Ратчик В. М. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих з приводу ускладнених форм хронічного панкреатиту, Орловський Д. В., Макарчук В. А., Землянський Д. Є., Орловський В. В. (2014)
Литвак С. О. - Локальна фібринолітична терапія у комплексі хірургічного лікування артеріальної аневризми головного мозку у гострому періоді геморагічного інсульту, Єлейнік М. В. (2014)
Самарський І. М. - Метаболічна підтримка при хірургічному лікуванні хворих з приводу стенотичного ураження сонних артерій, Абраменко В. М., Міхеєнко С. Б. (2014)
Воробйова Г. М. - Антитіла до Hsp60 у новонароджених, яким під час операції з приводу критичної вродженої вади серця переливали аутологічну пуповинну кров, у ранньому та віддаленому післяопераційному періоді, Ткаченко Я. В., Яковенко Л. Ф., Жовнір В. А., Сидорик Л. Л., Ємець І. М. (2014)
Аксенова И. А. - Атеросклероз восходящей части аорты как фактор риска возникновения неврологических осложнений при хирургическом лечении ишемической болезни сердца, Сакалов В. В., Кнышов Г. В., Тодуров Б. М. (2014)
Питык А. И. - Осложнения эндоваскулярных вмешательств у больных при критической ишемии тканей нижних конечностей (2014)
Сипливий В. О. - Імунний статус пацієнтів після спленектомії з приводу травматичного ушкодження селезінки у віддалені строки та вибір препаратів для його корекції, Андреєщев С. А., Акименко А. В., Доценко В. В., Євтушенко О. В. (2014)
Герасименко С. І. - Ортопедичне лікування ураження плечового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Бабко А. М., Полулях М. В., Гужевський І. В., Герасименко А. С. (2014)
Иванова Ю. В. - Оценка жизнеспособности кишки на модели странгуляционной непроходимости тонкого кишечника на основании определения диэлектрических параметров, Бойко В. В., Криворучко И. А., Мушенко Е. В., Иванов В. К., Стадник А. М., Андреещев С. А. (2014)
Галич С. П. - Дослідження простої та складної преламінації васкуляризованих клаптів в експерименті, Огородник Я. П., Гиндич О. А., Дубович Т. О., Костенко А. А. (2014)
Белочкина И. В. - Исследование адгезивных свойств полипропиленовых сетчатых протезов "Эспера”, Сандомирский Б. П., Фурманов Ю. А., Cавицкая И. М. (2014)
Кравченко С. В. - Замещение биоактивного керамического материала "Синтекость" новообразованной костью в эксперименте, Запорощенко А. Ю., Савицкая И. М. (2014)
Військово–медична доктрина України (проект) (2014)
Милиця К. М. - Можливості хірургічної корекції метаболічного синдрому як коморбідного фактора при акушерсько–гінекологічних захворюваннях (2014)
Бартош А. М. - Спостереження перфорації виразки шлунка в гігантській грижі стравохідного отвору діафрагми, Арсенюк В. В., Гринів О. В., Васильянов Д. С., Войтенко І. І., Смотров М. І. (2014)
Черный В. В. - Лечение гастроинтестинальной стромальной опухоли тощей кишки, Гулько О. Н., Симонов О. М. (2014)
Арсенюк В. В. - Імовірність виникнення спайкового процесу в черевній порожнині при перитоніті залежно від використання сануючого препарату, Бартош А. М., Васильянов Д. С., Войтенко І. І., Гринів О. В., Смотров М. І. (2014)
ХIV щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю "Xірургія поранень. Невідкладна та планова хірургія, застосування електрозварювання живих тканин. Інновації в хірургії ран, з'єднань та синдрому діабетичної стопи" (2014)
Дроздова Л. - Шляхи подолання абсолютної бідності в Україні (2010)
Кудінова А. - Культурний капітал: соціально-економічний аналіз (2010)
Зайцев Ю. - Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства, Верба Д. (2010)
Маслєннікова В. - Нові підходи державної політики до забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері праці (2010)
Сливка О. - Основні елементи регіонального соціально-економічного механізму людського розвитку (2010)
Гугул О. - Управління професійною підготовкою персоналу корпорації (2010)
Варецька О. - Сегментація персоналу: стратегічний вибір (2010)
Хромов М. - Європейський досвід удосконалення розвитку людського капіталу на базі управління освітою і професійною підготовкою персоналу (2010)
Професору Колоту А. М. - 60 років (2010)
Петрова І. - "Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди", Шпильова Т., Сисоліна Н. (2010)
Волосюк В. К. - Оптимальный обнаружитель шумовых сигналов (2014)
Вотяков О. И. - Потенциальная точность определения координат источника радиоизлучений в системе радиомониторинга (2014)
Федоренко Н. И. - Статистический подход к формализации нейросетевого распознавания урофлоурограмм заболеваний в урологии, Стецишин Р. В., Антонян И. М., Добролежа С. П., Харченко В. С. (2014)
Баранник В. В. - Технологическая концепция обработки базовых кадров для снижения интенсивности кодового представления, Отман Шади О. Ю., Иванченко И. О. (2014)
Баранник В. В. - Технология неравновесного позиционного кодирования для функционального преобразования чисел со встроенной информации, Рябуха Ю. Н., Бекиров А. Э. (2014)
Martinez Bastida J. P. - A learning platform for developers of fault-tolerant systems based on the signal-parametric approach, Chukhray А. G., Gavrilenko E. V. (2014)
Чегринцев В. Ф. - Метод оценки эффективности использования утилизационных теплообменников, Дымо Б. В., Радченко А. Н. (2014)
Чепіженко В. І. - Аналіз методів математичного моделювання супутнього сліду повітряних cуден, Лукіянчук Р. Е. (2014)
Голуб Е. Ю. - Применение тестового подхода для обеспечения инвариантности диэлькометрических влагомеров к сорту вещества, Заболотный А. В., Кошевой Н. Д. (2014)
Гуляєв К. Д. - Організація системи резервного копіювання інформації на базі телекомунікаційної технології ЕХ (2014)
Калиниченко И. В. - Методика комплексной многокритериальной оптимизации параметров работы судовой парогенерирующей теплонасосной установки, Андреев А. А. (2014)
Тулякова Н. О. - Алгоритмы мириадной фильтрации, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2014)
Васильева И. К. - Вероятностная модель многоканальных негауссовых данных на базе многомерного варианта усеченного нормального распределения (2014)
Бабич М. Ю. - Разработка подсистемы управления почтовыми терминалами, Лещенко А. Б. (2014)
Гайтан О. М. - Елементи технології реалізації автоматизованого адаптивного контролю знань студентів в комп’ютерних системах навчання (2014)
Пономаренко Н. Н. - Метод анонимного управления авторскими правами с нулевой передачей знаний на базе шифрования с открытым ключом, Степаненко А. Н. (2014)
Кожемякин Р. А. - Эффективность применения вариационно-стабилизирующих преобразований для изображений в случае присутствия сложных помех (2014)
Суббота А. М. - Внедрение элементов самонастройки как один из возможных путей рационального проектирования систем автоматического управления, Симонов В. Ф., Кулиш М. В. (2014)
Земляченко А. Н. - Сжатие спектрограмм с потерями (2014)
Мазорчук М. С. - Обоснование выбора методов измерения надежности педагогических тестов, Соколова Е. О., Добряк В. С., Сухобрус А. А. (2014)
Москаленко В. В. - Інформаційно-екстремальний метод ідентифікації типу мережевого трафіка, Рижова А. С. (2014)
Кийко С. Г. - Система поддержки принятия решений при управлении денежными потоками проектов предприятия (2014)
Романенков Ю. А. - Оптимизационный механизм выбора стратегий повышения конкурентоспособности организации, Вартанян В. М., Зейниев Т. Г. (2014)
Еременко Н. В. - Многофазное моделирование сложных распределенных логистических систем (2014)
Попов В. А. - Моделирование бизнес-процесса управления финансовыми ресурсами банковского учреждения, Елизева А. В., Чунгульбаева А. Т., Олексенко А. И. (2014)
Федорович О. Е. - Анализ и минимизация узких мест в логистике управления жизненным циклом сложной техники, Иванов М. В., Лещенко Ю. А. (2014)
Белоконь Ю. А. - Выбор рационального уровня декомпозиции объекта при утилизации сложной техники (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2014)
Редакційна сторінка (2014)
Кот Н. М. - Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1940–1941 роки) (2014)
Карюк Н. В. - Формування професійно-трудової компетентності в умовах профільної старшої школи (2014)
Кліш П. А. - Комунікативний акт як структурна одиниця спілкування, Хом’як А. П. (2014)
Луцюк А. М. - Неперервна освіта сільського вчителя як складова післядипломної (2014)
Приймачук Л. О. - Функції моніторингу як механізму опосередкованого та безпосереднього впливу на якість освіти у школі (2014)
Верчук С. С. - Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Журавлюк В. М. - Аспекти інноваційної діяльності РМК в умовах неперервної освіти педагогів (2014)
Свиридюк Т. В. - Розвиток комунікативної компетентності старшокласників засобами міжкультурної компетентності, Ведищева О. В., Данилюк Т. Ю. (2014)
Григор’єва Н. В. - Шляхи реалізації компетентнісного підходу до навчання географії (2014)
Дикий О. Ю. - Предмет "Захист Вітчизни" в умовах сьогодення (2014)
Давидюк Г. М. - Ігрова діяльність на заняттях з хімії (2014)
Оксенюк І. Л. - Упровадження очно-дистанційної форми навчання в освітню діяльність інституту (2014)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LI Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2014)
Подшивалкіна Л. П. - Моніторинг якості роботи з обдарованими учнями як чинник мотивації професійного розвитку педагогів (2014)
Друкачук Ю. О. - Особливості організації та проведення олімпіад з інформатики за допомогою системи онлайн-тестування Ejudge (2014)
Борецька Н. О. - Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Оголошення. План роботи (2014)
Чуріна А. Є. - Навчаймося, не гаймо часу (2014)
Сьомкіна Н. Б. - Ми у весняному лісі (2014)
Бондарук Л. М. - Із досвіду роботи в проекті "Уроки з підприємницьким тлом", Яковенко Я. В. (2014)
Матискін В. Л. - Форматування символів тексту в НТМL. Заголовки (2014)
Кащенюк М. Р. - Метанол, етанол: будова молекул, властивості, Трофімук М. Б. (2014)
Крук Т. Є. - Почуття й емоції. Вияви почуттів. Способи висловлювання почуттів. Співпереживання і співчуття (2014)
Волох Л. В. - Мультимедійний супровід занять груп раннього розвитку дитини у позашкіллі (2014)
Аляев Г. Е. - Философия высшего образования Сергея Гессена (2011)
Базалук О. А. - Стратегическая цель философии образования (2011)
Белоусова В. В. - Нетрадиционная связь литературы и философии в творчестве Н. Гоголя (2011)
Бережна С. В. - Сучасний стан та перспективи порівняльного методу в гуманітарній освіті: компаративний аналіз (2011)
Братаніч Б. В. - Здоров'я як цінність людини та складова культури: філософсько-освітні аспекти, Хоменко Ю. С. (2011)
Бузский М. П. - Инновационая направленность образования как проблема философии (2011)
Бунакова И. В. - Этическо-религиозное образование как основа формирования духовно-моральных ценностей (2011)
Вершина В. А. - Разум и вера в философии концепции И. Киреевского (2011)
Вікторов В. Г. - Предмет, завдання і основні тенденції розвитку сучасної вищої освіти України, Приходько В. В. (2011)
Власова Т. И. - Власть и "частная жизнь" женщин в современной науке и культуре (2011)
Водянникова И. В. - Идея университета (2011)
Газнюк Л. М. - Медичні наративні практики в біоетиці, Семенова Ю. А. (2011)
Ганаба С. О. - Дидактичний потенціал мережної освіти (2011)
Глазунов С. В. - Сім'я як соціально-природний інститут: тенденції та причини трансформаційних процесів (2011)
Глотов Б. Б. - Трансформація ціннісних орієнтацій українського народу в умовах глобалізації, Павлун Ю. І. (2011)
Глущенко С. І. - Філософія європейської цівілізаційності в доктрині Д. Донцова (2011)
Гоян І. М. - Філософсько-педагогічний проект Пауля Наторпа (2011)
Голубович И. В. - "Гуманитарная экспертиза" в контексте преподавания философско-антропологических дисциплин (2011)
Грабовська І. М. - Гендерна антропологія в структурі філософського знання: освітній та науковий виміри (2011)
Гур В. Г. - Гуманістична значимість комп'ютерно-освітніх технологій в реабілітації людей з особливими потребами (2011)
Довбня В. М. - Пам'ять як основа теоретичної діяльності та база формування національно-духовного світу (2011)
Евтушенко Р. А. - Семиотический проект современного трансцендентализма в смысловом пространстве неевклидовой рефлективности, Пронякин В. И. (2011)
Закревский В. Э. - Постмодернизм и глобализация (2011)
Залужна А. Є. - Моральні та естетичні цінності в некласичних моделях феноменологічної аксіології (2011)
Камарали А. В. - Образование и информационная цивилизация (2011)
Ковнєров О. Є. - Філософські основи управління суспільством в філософії нового часу та просвітництва (2011)
Колісник О. В. - Філософські виміри самоідентифікації людини (2011)
Кузьменко В. В. - Математический структурализм как научный подход ХХ столетия и возможность его трансляции в дидактических процессах (2011)
Кулик О. В. - Хаос и страх (2011)
Куцепал С. В. - Освіта в інформаційному суспільстві: діалектика традицій та інновацій (2011)
Левченко В. Л. - Тематизация трансцендентного в философии Николая Бердяева (2011)
Луценко Е. Н. - Тема любви в религиозно-философской литературе средневековья (2011)
Максюта М. Є. - До антропологічних вимірів трансформацій освіти постмодерну (2011)
Марченко О. В. - Концептуальні основи полісуб'єктної взаємодії у просторі освіти (2011)
Мирошников О. А. - Стиль почтовой открытки и латинского диалога (о некоторых особенностях работ Ж. Деррида) (2011)
Мозговий Л. І. - Антропомістичні аспекти метафізики Дао (2011)
Муза Д. Е. - Некоторые соображения к экспликации глобальной стратегии образования в агоне современных цивилизаций (2011)
Мысык И. Г. - Специфика философствования в аспекте образования (2011)
Окороков В. Б. - Ален Бадью: европейский путь к истине (2011)
Осетрова О. О. - Ж. Бодріяр: зникнення соціального у постісторії (2011)
Палагута В. И. - Проблема наблюдателя социальной реальности: возможно ли имманентное наблюдение при создании микроуровневой социальной теории? (2011)
Петрук Н. К. - Парадигма комунікативної філософії й етичні аспекти сучасної освіти (2011)
Прокопенко Л. Л. - Європейський освітній простір і Україна: досвід взаємодії (2011)
Романенко М. І. - Філософія освіти як галузь знання (2011)
Семенюк Н. В. - Формування екологічної свідомості та екофілософського мислення в системі екологічної освіти (2011)
Семушкин А. В. - Ценностное измерение в системе образовательной парадигмы (2011)
Скиба Э. К. - Взаимодействие философского и феминистского дискурсов (2011)
Сторіжко Л. В. - Ціннісне значення нових методологічних підходів до проблем пізнання в теорії А. Маслоу (2011)
Талько Т. М. - Концептуально-методологічні засади навчального курсу "Філософська антропологія" (2011)
Титар О. В. - Філософія освіти на Слобожанщині (в Харківському регіоні) (2011)
Титаренко С. А. - Основной концепт Николая Бердяева в бердяеведческой традиции, Чекер Н. В. (2011)
Токовенко О. С. - Еволюційна міждисциплінарна програма дослідження когнітивних систем (2011)
Утюж И. Г. - Интерпретация социокультурного и цивилизационного смыслов образования (2011)
Хміль В. В. - Феноменологія статі (2011)
Худенко А. В. - Диалог как конституция университета (опыт метафизического исследования сущности университета) (2011)
Чемшит А. А. - Одиночество как вариация личностного существования в философии Ж.-П. Сартра, Миронов А. В. (2011)
Кашникова И. В. - Коммуникативные практики этнонациональных меньшинств и феномен билингвизма, Чернова Л. Е. (2011)
Шабанова Ю. О. - Сучасна університетська освіта: етико-компетентнісний вимір (2011)
Шевцов С. В. - Роль и место пафоса в структуре сказания (2011)
Шубин В. И. - Антропоцентризм как мировоззренческий принцип: истоки, сущность и социокультурные последствия (2011)
Щириця Т. В. - Соціальна етика: теорія і практика (2011)
Андрійчук В. М. - Oсобливості змін поздовжніх параметрів юнаків-студентів в умовах навчального процесу (2014)
Архипенко Е. П. - Xарактеристика сексуальной ориентации у женщин, зависимых от алкоголя с признаками расстройства полоролевого поведения нетранссексуального типа (2014)
Борисенко А. В. - До питання щодо генетичної складової в ураженні зубів карієсом різної інтенсивності, Шінкарук-Диковицька М. М. (2014)
Височанський О. В. - Kореляції показників реовазограми стегна з антропометричними показниками у здорових міських підлітків екто-мезоморфного соматотипу (2014)
Гунас И. В. - Відмінності комп’ютерно-томографічних розмірів поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах у здорових юнаків різних соматотипів, Пінчук С. В., Лежнева Е. В. (2014)
Дорофеев А. Э. - Hекоторые генетические предикторы развития патологии кишечника, Кирьян Е. А. (2014)
Дорофеева А. А. - Tочечная мутация генов TOLL–подобных рецепторов (TLR3 и TLR4) и синдром избыточного бактериаль-ного роста (2014)
Запорожченко М. Б. - Патогенетичне обгрунтування терапії лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (2014)
Клименко В. А. - Особенности современного течения реактивных артритов у детей, Савво В. М., Яновская Е. А. (2014)
Карлова О. О. - Розпізнавання етіологічного чинника в "образі" токсемії при експозиції свинцем, Шейман Б. С., Яворовський О. П. (2014)
Муравльова О. В. - Аутоімунний тиреоїдит та його вузлові форми в структурі сучасної клінічної тиреопатології (2014)
Петренко О. В. - Вивчення структури геному V.cholerae non O1, виділених від хворих на гострі кишкові інфекції в Україні, Хайтович О. Б., Підченко Н. Н., Ільїчов Ю. О. (2014)
Притула В. П. - Спосіб евакуації вмісту кісти печінки великих розмірів (2014)
Сткляніна Л. В. - Расові відмінності краніометричних параметрів у сучасних підлітків, Майстренко О. М., Павленко О. В., Герасименко О. А. (2014)
Ступницька Г. Я. - Pоль адипокінів у патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень залежно від нутрітивного статусу (2014)
Федоров С. В. - Kорекція ендогенної інтоксикації при серцевій недостатності (2014)
Фуштей І. М. - Oсобливості ремоделювання серця у хворих на ІХС у поєднанні з гіпертонічною хворобою та персистуючою формою фібриляції передсердь, Сідь Є. В., Соловйов О. В. (2014)
Шепєлєв А. Є. - Порівняльна характеристика соматометричних та морфо-психофізіологичних параметрів тіла у юнаків сумського регіону, Індик П. М., Токар В. (2014)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка якості знімних конструкцій зубних протезів на етапах їх клінічної експлуатації (2014)
Апт О. А. - Особливості формування Т-залежних зон селезінки після внутрішньоутробної дії антигенів (2014)
Багмут И. Ю. - Подострое воздействие олигоэфиров на показатели нуклеинового и белкового обмена в печени экспериментальных животных (2014)
Бандурка Н. М. - Eкспериментальне вивчення антиаритмічної ефективності лікарських засобів в умовах глікозидної інтоксикації (2014)
Волошин М. А. - Bплив внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину на показники маси внутрішніх органів щурів у постнатальному періоді, Абросімов Ю. Ю., Захарцова Л. Б. (2014)
Гаврилов В. А. - Pост и формообразование нижней челюсти у белых крыс различного возраста после 60-дневного воздействия паров эпихлоргидрина, Лузин В. И. (2014)
Галунко Г. М. - Eлектронно-мікроскопічні зміни слизової оболонки тонкої кишки щурів в пізні стадії опікової хвороби, Гаврилюк А. О. (2014)
Глодан О. Я. - Гісто- та ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах рентгенівського опромінення (2014)
Григорьева Е. А. - Особенности реактивности субхондральной кости крыс в раннем постнатальном периоде после введения гидрокортизона беременным, Монина Е. В. (2014)
Грицуляк Б. В. - Характер цитологічних змін в травмованому яєчку, Грицуляк В. Б., Івасюк І. Й., Спаська А. М., Лісова Т. А. (2014)
Джума К. А. - Ультраструктура мезентеріальних лімфатичних вузлів та селезінки у щурів при допечінковій формі портальної гіпертензії, Стеченко Л. О., Притула В. П., Чухрай С. М., Трофимова І. М. (2014)
Дронов С. М. - Oцінка впливу засобів з ноотропної активністю на орієнтовно-дослідницьку активність у щурів з тривалою гіперглікемією, Жилюк В. І. (2014)
Єлінська А. М. - NO- та NF-κB –залежні механізми порушення білоксинтезуючої функції слинних залоз щурів за умов експериментального метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2014)
Жураківська О. Я. - Bікові особливості морфологічних змін дрібноклітинних ядер гіпоталамуса на 14 добу розвитку стрептозотоцинового діабету (2014)
Зінько А. В. - Bплив опіоїду на ультраструктуру променистого вінця кінцевого мозку в експерименті, Матешук-Вацеба Л. Р. (2014)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Cтруктурные изменения миокарда при моделиро-вании кардиомиопатии и ее коррекции с помощью стволовых клеток у животных разного возраста, Клименко П. П., Хаблак Г. В., Парамонова Г. И., Кирик В. М. (2014)
Квятковская Т. А. - Aдаптивные особенности строения фиброзных оболочек некоторых органов по данным сканирующей электронной микроскопии, Квятковский Е. А., Федоринчик Т. В. (2014)
Ключко С. С. - Pоль судинного компоненту у формуванні лімфоїдної тканини шлунка щурів у ранньому постнатальному періоді після внутрішньоутробного ведення антигену, Євтушенко В. М. (2014)
Кононенко А. Г. - Bивчення впливу плодів свіжих фейхоа на рівень тиреоїдних гормонів у щурів, Кравченко В. М., Орлова В. О., Щербак О. А. (2014)
Кузьменко Ю. Ю. - Жиро-кислотный состав ткани почки у экспериментальных животных с врождённым гипотиреозом (2014)
Кушнарева Е. А. - Регенерация эндокриноцитов при трансплантации семенника (2014)
Кущ О. Г. - Лектини в імуноморфології (2014)
Кущ О. Г. - Особливості анатомії та клітинний склад паренхіми медіастинального лімфовузла у нормі та після внутрішньоплідного введення спліт-вакцини, Васильчук Н. Г. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Гистологическое строение диафиза плечевой кости у белых крыс после двухмесячного употребления натрия бензоата (2014)
Муратова Т. Н. - Особенности электрографических изменений у крыс с абсансной эпилепсией под влиянием леветирацетама и никотинамида (2014)
Нефьодова О. О. - Модифікуюча дія цитрату срібла на вплив ацетату свинцю в експерименті (2014)
Опришко В. І. - Зміна внутрішньоцентральних взаємовідносин між структурами мозку на тлі введення ламотриджину з анальгетиками, Носівець Д. С. (2014)
Островская С. С. - Bлияния тяжелых металлов и радиации на кроветворение у крыс, Шаторная В. Ф., Бельская Ю. А. (2014)
Потоцька О. І. - Xарактеристика імунологічної реактивності слизової оболонки гортані людини в пренатальному періоді онтогенезу (2014)
Рикало Н. А. - Oсобливості плоїдності ядерної днк гепатоцитів у щурів різного віку за умов хронічного токсичного гепатиту, Полінкевич С. Г. (2014)
Романюк А. М. - Oрганометричні показники та макроскопічний стан головного мозку щурів за умов довготривалого впливу на організм сульфатів міді, цинку та заліза, Гринцова Н. Б. (2014)
Светлицкий А. А. - Cпособ изготовления препаратов трубчатых и паренхиматозных органов в вакууме (2014)
Конча С. - Місце України у світовому цивілізаційному процесі: підходи до побудови наукової парадигми (2014)
Скоробогатов А. Н. - Bозрастные особенности роста и формообразования костей у белых крыс после после воздействия паров толуола, Лузин В. И. (2014)
Воропаєва Т. - Передісторія та початок цивілізаційного розвитку людності на теренах України (2014)
Таврог М. Л. - Гистологические и гистохимические особенности эпителия червеобразного отростка человека в поздний пренатальный период онтогенеза человека, Сырцов В. К., Зидражко Г. А., Алиева Е. Г., Сидорова И. В. (2014)
Мостяєв О. - Європейська цивілізація та місце у ній України (2014)
Холодкова О. Л. - Mакро- та мікроскопічні зміни у сім′яних пухирцях лабораторних тварин, спричинені системним перегріванням організму, Кравчук О. М. (2014)
Грабовська І. - Філософсько-світоглядне наповнення категорії "українство" (2014)
Христян Г. Є. - Швидкість формування резистентності мікроорганізмів до хітозану, Суходуб Л. Б., Щербак О. М., Шульга Н. М., Казмірчук В. В. (2014)
Кагамлик С. - Книжкові зібрання українських православних ієрархів ранньомодерного часу в європейському культурному контексті (2014)
Щербань Н. Г. - Cостояние иммунобиологической реактивности животных в условиях длительного субтоксического воздействия лапроксидов, Резуненко Ю. К., Кучерявченко М. А., Николаева О. В. (2014)
Кобченко К. - Україна в Російській імперії xviii ст. у вимірі інтелектуальної історії (2014)
Шкумат М. С. - Bплив IGF-1 на загоєння ран шкіри при старінні у мишей лінії FVB з трансгеном K14SIGF1, Леонов Ю. І., Пішель І. М. (2014)
Ємець Т. - Постання модерної нації у ХІХ столітті у контексті цивілізаційного вибору українства (2014)
Юлдашев А. Ю. - Mорфологические особености формирования слизистой оболочки фундального отдела желудка крыс в постнатальном онтогенезе, Юлдашева С. З., Рахматова М. Х., Нишанова А. А., Таринова М. В. (2014)
Moklak J. - Walka o uniwersytet ukraiński we Lwowie – kontekst włoski i południowosłowiański (1908–1914) (2014)
Єрошенко Г. А. - Оптимізація способів формування клінічного мислення студентів-стоматологів шляхом розуміння прикладного значення дисципліни "гістологія, цитологія, ембріологія", Гасюк Н. В. (2014)
Довбищенко М. - Проблеми утвердження української державності на Слобожанщині в період національно-визвольної революції (2014)
Попадинець О. Г. - Складові об’єктивного аналізу результатів вивчення анатомії людини (2014)
Шептицька Т. - Національне письменство у процесах деколонізації українства (2014)
Сирцов В. К. - Pоль куратора в профілактиці та корекції проявів ксенофобії серед студентів вищих медичних навчальних закладів, Макєєва Л. В., Алієва О. Г., Сидорова І. В., Федосєєва О. В. (2014)
Авер'янова Н. - Мистецька еліта України: Алла Горська в когорті шістдесятників (2014)
Федосєєва О. В. - Інноваційні методологічні аспекти організації аудиторної роботи студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології здму в контексті кредитно-модульної системи освіти (2014)
Василик І. - Феномен Тараса Шевченка у творчій долі шестидесятників, Крупник Л. (2014)
Чугін С. В. - Oсобливості адаптації іноземних студентів до навчання у ЗДМУ (2014)
Сорочук Л. - Соціокультурне життя української діаспори як чинник збереження національної культури у Західному світі (2014)
Чайка Г. В. - Клінічне значення розробки індивідуальних нормативних показників організму людини в сучасній медицині (2014)
Ковтун Л. - Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі (2014)
Литвиненко О. - Діяльність Укрінформу в міжнародних організаціях у контексті інформаційної безпеки України (2014)
Пархоменко Н. - Особливості інтелектуальної міграції з України в добу Незалежності (2014)
Петруньок Б. - Проблема інтерпретації історії кримських татар у контексті самоідентифікації кримськотатарського народу (2014)
Содержание (2014)
Кореньков О. В. - Комп’ютерно-томографічна оцінка загоєння дефекту довгої кістки у щурів після імплантації в його порожнину остеопластичного матеріалу на основі β-трикальційфосфату (2014)
Головаха М. Л. - Экспериментальная оценка общетоксического действия имплантатов из сплава на основе магния, Беленичев И. Ф., Жерновая Г. А., Черный В. Н., Яцун Е. В. (2014)
Малишкіна С. В. - Вплив імпульсного ультразвуку на перебіг остеорепарації в ділянці імплантації титанових зразків (експериментальне дослідження), Маколінець В. І., Нікольченко О. А., Вишнякова І. В., Гращенкова Т. М. (2014)
Філіпенко В. А. - Регенерація кісткової тканини за умов імплантації сапфіру з титановим покриттям, Батура І. О., Андрєєв А. А., Марущак О. П. (2014)
Малышкина С. В. - Структурная перестройка костной ткани в условиях заполнения костных полостей синтетическим углеродным биоматериалом, Лу Чжоу, Дедух Н. В. (2014)
Леонтьєва Ф. С. - Біохімічні показники сироватки крові та тканин міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта кролів після денуклеації, Туляков В. О., Левшин О. А. (2014)
Тяжелов А. А. - Определение величины импрессионного дефекта головки плечевой кости (дефект Hill-Sachs), Бицадзе М. З. (2014)
Проценко Г. О. - Характеристика суглобового синдрому за умов псоріатичної артропатії, можливості різних методів візуалізації, Качур В. В. (2014)
Панченко Л. М. - Роль визначення клоногенної активності стромальних стовбурових клітин кісткового мозку у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки, Ніршберг О. Є. (2014)
Тяжелов О. А. - Обґрунтування та аналіз геометричних параметрів статограм для оцінювання стану опорно-рухової системи людини, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Ярьомін C. Ю. (2014)
Красноперов С. Н. - Результаты хирургического лечения пациентов со свежими повреждениями связочного аппарата латерального отдела голеностопного сустава, Головаха М. Л. (2014)
Шевченко О. Г. - Стан і структура інвалідності внаслідок патології хребта серед дитячого населення, Голубєва І. В., Корольков О. І. (2014)
Петренко Д. Є. - Функція зовнішнього дихання у хворих на ідіопатичний сколіоз до та після вентрального і заднього коригувального спондилодезу (2014)
Радченко В. О. - Моделювання фіксації хребців з використанням транспедикулярних конструкцій на поперековому відділі хребта щурів, Скіданов А. Г., Іванов Г. В., Ашукіна Н. О., Левицький П. Б. (2014)
Барыш А. Е. - Методика бисегментарного переднего межтелового цервикосподилодеза динамическими гибридными пластинами, Козырев С. А. (2014)
Страфун С. С. - Відновлення в пацієнтів з ішемічною контрактурою функції кисті шляхом транспозиції м’язів передпліччя, Долгополов О. В. (2014)
Седых А. Н. - Лечебная тактика при полидактилии кисти у детей, Пащенко Ю. В., Пионтковская О. В. (2014)
Филиппенко В. А. - Оценка адекватности профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов после больших ортопедических операций в Украине (исследование ENOVA), Подгайская О. А. (2014)
Михальченко О. М. - Нормальна анатомія плечового суглоба через призму магнітно-резонансної томографії, Євсєєнко В. Г., Зазірний І. М. (2014)
Олейник А. Е. - Корригирующие остеотомии проксимального отдела бедренной кости с позиции последующего эндопротезирования (взгляд на проблему) (2014)
Лидия Дмитриевна Горидова (2014)
Вырва О. Е. - Международное открытое клиническое исследование XAMOS — оценка эффективности применения ривароксабана в профилактике венозной тромбоэмболии (обзор литературы) (2014)
Sagalovsky S. - The cell and molecular biology of bone fracture repair: role of the transforming growth factor-ß1 in activation reparative osteogenesis (review), Schonert M. (2014)
Корж Н. А. - Форум экспертов по ступенчатой терапии остеоартроза (2014)
Радченко В. А. - XІI Международный симпозиум "Малоинвазивная и инструментальная хирургия позвоночника", Голубева И. В., Бенгус Л. М., Мальцева В. Е., Погорелая А. В. (2014)
Волинець В. - Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні (2012)
Нелін О. - Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історично-правовий аспект) (2012)
Приходько Х. - До визначення історичних і змістовно-пізнавальних коренів формалізації конституційного процесу (2012)
Комарницький В. - Надання адміністративних послуг як критерій оцінки роботи органів внутрішніх справ (2012)
Смокович М. - Судовий контроль за виборами народних депутатів України (2012)
Ротар Д. - Правове регулювання порядку мобілізації фінансових ресурсів до спеціальних фондів коштів бюджетних установ (2012)
Берестова І. - Проблеми оскаржень ухвал суду першої інстанції про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду (2012)
Гриняк А. - Типові та примірні договори як джерела правового регулювання підрядних договірних відносин (2012)
Єгоричева О. - Споживач як учасник споживчих правовідносин за законодавством України (2012)
Козловська Л. - Визнання права власності на спадкове майно за рішенням суду в юридичному складі підстав спадкування (2012)
Примак В. - Системні вади законодавства про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг (2012)
Станіславський В. - Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств (2012)
Токунова А. - Повідомлення про відступлення права вимоги в договорі міжнародного факторингу (2012)
Плутицька К. - Спеціально-кримінологічне запобігання примушуванню до вступу в статевий зв'язок (2012)
Кукіна З. - Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Європейському Союзі (2012)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.11.2011 р. № 01-06/1642/2011 "Про доповнення Інфор Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (2012)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.02.2012 р. № 01-06/224/2012 "Про доповнення Інфор Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (2012)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17.05.2012 р. № 01-06/658/2012 "Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (2012)
Содержание (2014)
Соколовский Ю. Б. - О применении ветровых энергетических установок, Лимонов Л. Г., Соколовский А. Ю. (2014)
Смотров Е. А. - Рекуператор электропривода лифта, Субботин В. В. (2014)
Дочвири Дж. Н. - Система управления двухдвигательным электроприводом с регулированием возбуждений двигателей и автоматическим распределением нагрузки, Берадзе Н. Дж. (2014)
Lebedev V. - Bldc Electric-Drive in the Mechanism of Pulse Feed of Electrode Wire, Rymsha V., Lendel I. (2014)
Прокуда В. Н. - Синтез вероятностных моделей контроля энергоэффективности магистрального конвейерного транспорта угольных шахт (2014)
Вишневский Л. В. - Улучшение динамических характеристик системы регулирования напряжения синхронного генератора, Веретенник А. М., Тумольский А.П. (2014)
Бобечко Ю. О. - Eкспериментальне дослідження нейроестиматора для керування вентильним реактивним двигуном (2014)
Пуйло Г. В. - Оптимальный проектный синтез трансформаторов с комбинацией обмоток из различных проводниковых материалов, Насыпаная Е. П. (2014)
Межуєв В. І. - Cтворення OWL-DL онтологій розподілених паралельних програмних систем, Бодненко Т. В. (2014)
Сугак А. С. - Эволюционная сетевая модель тестирования распределенных информационных систем, Мартынюк А. Н. (2014)
Защелкин К. В. - Информационная технология внедрения самовосстанавливающих цифровых водяных знаков в LUT-ориентированные контейнеры, Иванова Е. Н. (2014)
Вавіленкова А. І. - Алгоритм побудови логіко-лінгвістичної моделі текстового документу (2014)
Асланов А. М. - Исследование интеллектуального подхода в маршрутизации компьютерных сетей, Солодовник М. С. (2014)
Синегуб Н. И. - Режимы работы микропроцессоров звездообразной структуры, Крисилов В. А. (2014)
Polozhaenko S. A. - Representation of Mathematical Models of Nonlinear Unilateral Technological Processes in the form of Variational Ine-qualities and Optimization Method for Numerical Implementation, Babiychuk O. B. (2014)
Антощук С. Г. - Информационная технология локализации текстовых областей на сложном фоне, Николенко А. А., Тьен Т. К. Нгуен (2014)
Skatkov A. V. - А Dynamic Classification Model for Se-cure Access Control in Business-Critical Systems, Mashchenko E. N., Shevchenko V. I. (2014)
Арсирий Е. А. - Система поддержки принятия решений по повышению эффективности гидроаэродинамических процессов в действующем энергетическом оборудовании, Антощук С. Г., Трофимов Б. Ф. (2014)
Шевандо И. В. - Особенности художественного времени в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" (2009)
Красавіна В. В. - Мовний образ українського козацтва в історичній повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" (2009)
Дмитриев Е. А. - Тема апостасии в повести Н. В. Гоголя "Вий" (2009)
Зарудня І. О. - Витоки народно-фольклорних традицій і слов’янської міфології "Вечорів на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя (2009)
Комисаренко А. Н. - Звук в раннем творчестве Н. В. Гоголя (2009)
Хай М. Й. - Герменевтика гоголезнавчих студій: етноорганологічний аспект (2009)
Куркина С. П. - Особенности украинского национального костюма в изображении Н. В. Гоголя, Кривоносова М. А. (2009)
Логвіненко Н. М. - Фольклорна фантастика у творах Миколи Гоголя (2009)
Любецкая В. В. - Эстетическое прозрение и художественное ясновидение стиля Н. В. Гоголя (2009)
Глинка Е. В. - Семантика проявления/непроявления признака звучания в произведениях Н. В. Гоголя (2009)
Єрмоленко С. І. - Мовна картина світу М. Гоголя та її сучасне "бачення" (2009)
Митяй З. О. - Екзистенція людського буття в мовній картині повісті М. Гоголя "Шинель" (2009)
Коркішко В. О. - Символіка дороги в творчій спадщині М. В. Гоголя (2009)
Журавльова Н. М. - Українська етикетна лексика та фразеологія як засіб вираження ввічливості в творах Миколи Гоголя (2009)
Бурдина Е. А. - ЛСГ "Внешность" как способ создания образа в творчестве Н. В. Гоголя (2009)
Юрченко Т. Г. - Лексичний фонд українських мовних одиниць у творчості Миколи Гоголя (2009)
Самойленко Г. В. - Новонайденный список второго тома "Мертвых душ" Гоголя (2009)
Хомчак Е. Г. - Организация нарратива в поэме "Мертвые души" Н. В. Гоголя (2009)
Шилина С. А. - Репрезентация концепта "душа" в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" (2009)
Стародубец С. Н. - О некоторых стилистических особенностях литературно-критических статей Н. В. Гоголя, Неронская Е. К. (2009)
Фісак І. В. - Християнські мотиви у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя (2009)
Платонова Н. А. - Роль "мыслей о географии" в формировании концепции художественного пространства Н. В. Гоголя (2009)
Кіщак І. Т. - Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави, Корнєва Н. О. , Новіков О. Є. (2014)
Вишневська О. М. - Напрями і складові еколого-орієнтованого розвитку економіки країни (2014)
Гавриш В. І. - Особливості визначення ставки дисконтуваня інвестиційних проектів з виробництва енергетичних ресурсів (2014)
Потриваєва Н. В. - Аудит як засіб попередження банкрутства (2014)
Самойлік М. С. - Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки (2014)
Бабич М. М. - Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні (2014)
Біліченко О. С. - Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі (2014)
Малюк С. О. - Асортиментні стратегії у комплексній системі маркетингу підприємства (2014)
Костирко А. Г. - Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави (2014)
Ткаченко Т. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрних підприємств (2014)
Харчук Л. В. - Методичні підходи до оцінки біоенергетичного потенціалу соломи (2014)
Федорчук Є. М. - Оцінка енергетичного потенціалу біоенергетичних культур в Херсонській області (2014)
Кухта К. О. - Формування системи маркетингу на підприємствах зернопродуктового підкомплексу (2014)
Данильченко Р. В. - Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку (2014)
Лопушняк В. І. - Зміна фосфорного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення (2014)
Щербаков В. Я. - Проблеми інтенсифікації виробництва кормового буряка в Україні, Стан Д. С. (2014)
Байбєрова С. С. - Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА (2014)
Cемен О. Т. - Динаміка основних елементів живлення в грунті при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах півдня України (2014)
Денисюк О. В. - Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої (2014)
Яремич Н. В. - Перспектива використання препарату "е-селен" для покращення відтворювальної здатності самок норок скандинавської селекції (2014)
Фоменко А. М. - Стенд фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК, Шарейко Д. Ю., Білюк І. С. (2014)
Воробьёв Л. П. - Типы опорных подшипников с газовой смазкой, используемых в роторных машинах, Бабенко Д. В., Иванов Г. А., Воробьёва Н. Л. (2014)
Кошкін Д. Л. - Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки (2014)
Волинець В. - Правові основи забезпечення політичної функції сучасної демократичної держави (2012)
Макаренков О. - Співвідношення генетичного і структурно-функціонального методів у дослідженні напрямів трансформації права відкритого суспільства (2012)
Нелін О. - Нотаріат і квазінотаріат в Україні: окремі дискусійні питання (2012)
Стеценко С. - Державна мовна політика країн Прибалтики та Ірландії (порівняльно-правовий аспект), Клименко Л. (2012)
Бондарева К. - Правова інституціоналізація демократичних політичних режимів (2012)
Великоречанін П. - Транснаціоналізація інституту громадянства та особливі випадки полігромадянства (2012)
Смокович М. - Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення (2012)
Гриняк А. - Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов’язань (2012)
Кострюков С. - Правовий статус пасажира при перевезенні міським електричним транспортом (2012)
Первомайський О. - Цивільно-правова відповідальність держави Україна: конституційні засади (2012)
Примак В. - Принцип добросовісності у контексті забезпечення верховенства права у відносинах цивільно-правової відповідальності (2012)
Рудик В. - Понятійний апарат в системі соціальних виплат (2012)
Деревянко Б. - Правове регулювання надання послуг з підвищення кваліфікації та надання освіти дистанційно (2012)
Грек Б. - Декриміналізація діянь як один із видів гуманізації кримінальної відповідальності: сутність та підстави (2012)
Юрчишин В. - Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні (2012)
Яра О. - До питання систематизації злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності (2012)
Коротун О. - Чи потрібен дисціплінарний суд в справах професійних суддів України? (2012)
Кравченко В. - Рецензія на монографію Х. В. Приходько "Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти" (2012)
Тихонова Т. М. - Оцiнка iнсулiнпродукуючої функцiї пiдшлункової залози та визначення маркерiв iнсулiнорезистентностi у хворих на повiльно прогресуючий автоiмунний дiабет дорослих (2014)
Кравчун Н. А. - Различия в массе тела лиц с эндокринной патологией — пациентов консультативного поликлинического учреждения, Мисюра Е. В., Балюк М. А., Казаков А. В., Зубко М. И. (2014)
Шалiмова А. С. - Ефективнiсть комплексної терапiї з використанням альфа-лiпоєвої кислоти у пацiєнтiв з гiпертонiчною хворобою i цукровим дiабетом 2 типу в залежностi вiд генетичного полiморфiзму PPAR-гама 2 (2014)
Перцева Н. О. - Лiпiдемiчний профiль i функцiя нирок у хворих iз компенсацiєю цукрового дiабету 2 типу за умов корекцiї артерiальної гiпертонiї блокаторами рецепторiв ангiотензину II (2014)
Хабрат Б. В. - Клiнiчна оцiнка ефективностi iндомiролу у жiнок, якi страждають на зовнiшнiй генiтальний ендометрiоз (2014)
Сергiєнко Л. Ю. - Надлишкове споживання фруктози — причина поглиблення перинатально сформованої лептинорезистентностi та розвитку ожирiння в молодому вiцi (2014)
Красова Н. С. - Ефект потенцiйного iнгiбiтора 11-бета-гiдроксистероїддегiдрогенази 1 типу на функцiонально-метаболiчнi показники у щурiв з експериментальним цукровим дiабетом 2 типу, Гладких О. I., Лiпсон В. В., Лещенко Ж. А., Тижненко Т. В., Опалейко Ю. А., Зубатюк Т. О., Свидло I. М., Яременко Ф. Г., Полторак В. В. (2014)
Бречка Н. М. - Ультраструктура клеток семенников крыс, подвергнутых токсическому воздействию цитостатика, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Бондаренко В. А., Малова Н. Г. (2014)
Караченцев Ю. И. - Фиксированные комбинации сахароснижающих препаратов в терапии сахарного диабета 2 типа: от теории к практике, Казаков А. В., Романова И. П., Чернявская И. В., Кравчун Н. А. (2014)
Хижняк О. О. - Формування хронiчних ускладнень цукрового дiабету 1 типу залежно вiд особливостей перебiгу захворювання (огляд лiтератури та власнi спостереження), Тихонова Т. М., Барабаш Н. Є. (2014)
"Ендокринна патологiя у вiковому аспектi". 12-та науково-практична конференцiя з мiжнародною участю (27–28 листопада 2014 року, м. Харкiв) (2014)
38-й Конгресс европейской тиреоидной ассоциации. (6–10 сентября 2014 года. г. Сантьяго де Компостела, Испания) (2014)
Бречко О. В. - Ризикологія подолання конфлікту інтересів в оподаткуванні (2014)
Ваніна Д. А. - Ризик-менеджмент як основа ефективного функціонування страхової організації (2014)
Гупаловська М. Б. - Сучасні реалії та перспективи державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2014)
Карапетян О. М. - Особливості функціонування ринку внутрішніх боргових зобов’язань України, Лубкей Н. П. (2014)
Маринчак Л. Р. - Макроекономічні передумови депозитної діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі розвитку банківської системи (2014)
Спасів Н. Я. - Детермінанти та екстерналії кризових процесів національної економіки (2014)
Танклевська Н. С. - Побудова фінансової стратегії та її значення у конкурентному ринковому середовищі, Пащенко О. В. (2014)
Міщенко Т. М. - Облік витрат виробництва м'ясопродукції за центрами витрат (2014)
Шестерняк М. М. - Особливості контролю спільної діяльності у будівництві (2014)
Черкасова С. О. - Особливості формування та реалізації механізму управління процесом обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Боднар О. В. - Функціонування ринку зерна України в умовах волатильності світових цін (2014)
Давиденко В. М. - Теоретичні основи розвитку інтеграційних процесів у сільському господарстві (2014)
Торосян Г. А. - Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2014)
Стельмащук А. М. - Формування машинно-технологічних кооперативів в сільському господарстві (2014)
Стежко Н. В. - Проблеми виробництва основних видів сільськогосподарської продукції як основи формування продовольчого фонду (2014)
Васильківський Д. М. - Визначення елементів діагностики етапів життєвого циклу підприємства як факторів підвищення економічного потенціалу (2014)
Комар Н. Г. - Реструктуризaція як інструмент aнтикризового фінaнсового упрaвління підприємством (2014)
Озерська Г. В. - Розбудова мережі міжнародних транспортно-логістичних центрів в умовах інтеграції до світової транспортної системи (2014)
Синчак В. П. - Цінова складова у фінансовому забезпеченні молокопереробних підприємств, Самарічева Т. А. (2014)
Арзамасова О. В. - Побудова нової економіки: проблеми формування кадрового потенціалу України (2014)
Буян І. В. - Дослідження процесу різностороннього становлення людини для розв’язання проблеми задоволення потреб членів суспільства (2014)
Вербицька Г. Л. - Кількісне аналізування ризиків зовнішньоекономічної діяльності, Пшик-Ковальська О. О. (2014)
Желюк Т. Л. - Досягнення макроекономічної стабілізації в умовах глобалізації і лібералізації світової економіки (2014)
Мокрицька А. Б. - Фінансове забезпечення охорони здоров’я України: теоретична концептуалізація та проблеми організації (2014)
Ревун К. І. - Дисбаланси сектору не фінансових корпорацій національної економіки: проблематика діагностики та нівелювання (2014)
Щурик М. В. - Охорона та збереження лісогосподарських земель на засадах сталого розвитку, Бандерич В. Б. (2014)
Ягольницький О. А. - Оцінка ефективності створення транскордонних кластерів, Саранчук С. В. (2014)
Бойчук А. А. - Використання ієрархічної часової пам’яті в економіці, Лигун С. О. (2014)
Станкевич І. В. - Переваги та недоліки застосування уніфікованої мови uml під час моделювання бізнес-процесів складних організацій, Тігарєва В. А. (2014)
Фасолько Т. М. - Моделі взаємозв’язку державного боргу та дефіцитів бюджету і платіжного балансу (2014)
Праворська Н. І. - Особливості використання microsoft excel при розв’язуванні задач економічних спеціальностей (2014)
Ковальський В. - Функції права: ціннісний та сутнісний виміри (2012)
Черниш В. - До питання про реформування органів нотаріату в Україні, Нелін О. (2012)
Волинець В. - Соціальна функція держави і соціальна політика: правові проблеми реалізації (2012)
Бондарева К. - Правовий вимір інституціоналізації транзитивних політичних режимів (2012)
Маланій О. - Правове регулювання укладення та припинення трудових договорів на території Східної Галичини у міжвоєнний період (1918–1939 рр.) (2012)
Колодій І. - До питання організації функціонування системи інформаційної безпеки банківських структур (2012)
Бакалінська О. - Особливості застосування понять добросовісності, розумності та справедливості в цивільному праві (2012)
Гриняк А. - Порука та гарантія як способи забезпечення виконання підрядних договорів (2012)
Микитин В. - Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності (2012)
Алієва-Барановська В. - Осучаснення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (2012)
Кузьменко М. - Місце господарсько-правової відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції (2012)
Яра О. - Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Городовенко В. - Засади побудови судової системи України (2012)
Таликін Є. - Ознаки господарської процесуальної форми як судової форми захисту прав та інтересів (2012)
Хотинська-Нор О. - Роль та значення роз’яснень пленуму суду касаційної інстанції в контексті реформування судової системи України (2012)
Лисенко О. А. - Підсумки міжнародного геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво”, 7–13 вересня 2014 р., м. Одеса, Україна (2014)
Гошовский С. В. - Анализ изменений температуры соляного раствора в процессе извлечения теплоты из верхних слоев земли, Зурьян А. В. (2014)
Голуб П. С. - Аналіз геолого-геофізичних досліджень з метою збільшення запасів вуглеводнів, Солодкий В. М., Гожа А. Л. (2014)
Климович Я. Я. - Досягнення ПАТ "НАК "Надра України” в питанні оцінки перспектив нетрадиційних покладів вуглеводнів у східному нафтогазоносному регіоні України, Голуб П. С. (2014)
Голуб П. С. - Досвід І проблеми виконання робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування, Булищенко О. М., Біліменко В. А., Шморг Я. С. (2014)
Костенко М. М. - Металогенічні особливості та перспективи рудоносності інтрузивних ультрамафіт-мафітових утворень волинського мегаблока Українського щита (2014)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічні комплекси – основа стратиграфічної схеми докембрію Українського щита. Стаття 1. Методологічні аспекти створення загальної стратиграфічної схеми докембрію Українського щита, Паранько І. С. (2014)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічні комплекси – основа стратиграфічної схеми докембрію Українського щита. Стаття 2. Структурно-речовинні особливості та співвідношення стратиграфічних комплексів Українського щита, Паранько І. С. (2014)
Калашник А. А. - Новые возможности технологии прогноза и поиска уран-полиметалльных промышленных месторождений на базе концепции первичного астеносферного концентрирования рудных компонентов (2014)
Костенко О. М. - Геохімічні особливості метаморфічних утворень Новоград-Волинської товщі (2014)
Зинчук Н. Н. - Образование и свойства брусита в кимберлитах, Зинчук М. Н. (2014)
Самчук А. І. - Хіміко-аналітичні особливості визначення рідкісноземельних елементів методом мас-спектрометрії в базит-ультрабазитах, Сукач В. В., Огар Т. В., Вовк К. В. (2014)
Касіянчук Д. В. - Cтатистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку селів (2014)
Зюльцле О. В. - Особливості геологічної будови північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків, Зюльцле В. В. (2014)
Михалюк А. В. - Оценка вкладов физической и химической составляющих в эффективность взрыво-химической обработки призабойной зоны пласта, Войтенко Ю. И. (2014)
Лебідь В. П. - Про альтернативу нетрадиційним ресурсам у східному нафтогазоносному регіоні (2014)
Люта Н. Г. - Моніторинг і наукове супроводження створення та функціонування геологічних пам’яток (2014)
Пилипчук О. М. - Щодо створення першого в Україні геопарку на базі національного природного парку "Сколівські бескиди”, Ващенко В. О., Турчинов І. І. (2014)
Вітаємо з ювілеєм Миколу Петровича Щербака (2014)
Вітаємо з ювілеєм Анатолія Семеновича Войновського (2014)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2014 рік (2014)
Волинець В. - Проблеми правового забезпечення інформаційної функції держави у сучасній Україні (2012)
Бондарева К. - Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах (2012)
Ільницька Н. - Сутність державного регулювання діяльності юридичних осіб приватного права (2012)
Ченкова Н. - Сутність принципу рівності перед законом і судом в адміністративному процесі (2012)
Шемігон Т. - Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності (2012)
Венедіктова І. - Захист інтересів у правовідносинах щодо здійснення особистих немайнових прав (2012)
Гриняк А. - Поняття правопорушень у сфері договірних підрядних відносин (2012)
Міловська Н. - Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму (оренди) (2012)
Воловик О. - Економічний аналіз права: потенціал та проблеми використання у правових дослідженнях (2012)
Кикоть О. - Стадії реалізації договірної господарсько-правової відповідальності (2012)
Станіславський В. - Правове регулювання діяльності аграрної біржі із забезпечення продовольчої безпеки (2012)
Дроздюк Т. - Сутність та інфраструктура ринку земель в Україні (2012)
Яра О. - Вплив норм міжнародного права на стан кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (2012)
Набруско М. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми (2012)
Топорецька З. - Призначення судових експертиз при розслідуванні незаконного зайняття гральним бізнесом (2012)
Смокович М. - Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль (2012)
Орлюк О. - Рецензія на монографію В. І. Полюховича "Державне регулювання фондового ринку: господарсько-правовий механізм" (2012)
Арабаджі О. - Федір Конюхов – визначний мандрівник і велична людина (2014)
Балановський Я. - Воля індивіда як соціальне явище (постановка проблеми) (2014)
Власова Т. - Личность в контексте нарративов культуры постмодерна (2014)
Грабовський С. - Феномен антропосфери у потрактуванні Володимира Шинкарука (2014)
Кагамлик С. - Архієрей з козацького роду Сильвестр Кулябка (2014)
Макешина Ю. - Личность и феномен материнства в феминистском дискурсе постмодерна (2014)
Мартинюк А. - Постать академіка Анатолія Авдієвського і обрії української музичної культури сьогодення (2014)
Метельова Т. - Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції (2014)
Мідько А. - Діяльність В. В. Тарновського-молодшого: історіографія проблеми (2014)
Назарук Ю. - Громадсько-політична діяльність О.С.Йолтуховського періоду Першої світової війни (2014)
Онофрійчук О. - Інтелектуальна еліта – провідник нації на шляху до суспільства знань (2014)
Цюрупа М. - Горесний гуманізм Тараса Шевченка у контексті вчень великих гуманістів людства (2014)
Шкода Н. - Діяльність українського жіноцтва в галузі освіти в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. (2014)
Щербак Н. - Петро Валуєв: слід в історії (2014)
Александрова Г. - Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи, Александров Д. (2014)
Афанасьєва Л. - Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності в контексті гармонізації українського освітнього простору, Глєбова Н. (2014)
Бубнов Ю. - Самореализация белорусской женщины в сфере общественного производства (2014)
Будько М. - Освітні рецепції ідеї людяності: моральні засади інклюзії (2014)
Букрєєва І. - Особливості міжетнічної толерантності учнівської молоді в умовах полікультурного міста (на прикладі загальноосвітніх шкіл Мелітополя), Орлов А. (2014)
Гордієнко Н. - Засвоєння соціальних норм школярами з особливими потребами у виховному просторі навчально-реабілітаційного центру (2014)
Гусев Л. - Проблема воспитания личности в современном образовании (2014)
Катаєв С. - Соціальна мораль мешканців Мелітополя (2014)
Кобченко К. - Євромайдан як акт європейського вибору українців (2014)
Макаревич А. - Система суспільного виховання в Османській імперії (2014)
Молодиченко В. - Гуманітаризація освіти та її вплив на гуманітарну культуру особистості (2014)
Нечипоренко В. - Розбудова виховної системи навчально-реабілітаційного центру на засадах компетентнісно спрямованої освіти (2014)
Позднякова О. - Виховання творчої особистості в умовах дитячого реабілітаційного театру (2014)
Цимбал Т. - Самореалізація людини як "турбота про себе" у практиці буттєвісного вкорінення (2014)
Шелупахіна К. - Естетичне виховання як засіб підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя в університеті, Шелупахіна Т. (2014)
Глинська Л. - Вітчизняна освіта як прояв соціокультурних розбіжностей, Денисов І. (2014)
Власова О. - Гендерна ідентичність в онтології постмодерну: есенціалізм VS., Костюк Н. (2014)
Грабовська І. - Перспективи гендеризації сучасного українського соціуму (2014)
Краснодемська І. - Еволюція поняття свободи в гуманітарній науці (2014)
Мартинюк Т. - Професіоналізація регіональної музичної освіти в українському культурному універсумі ХХ століття (2014)
Митяй З. - Взаємодія мови і соціуму, Юрченко Т. (2014)
Семікін М. - Культуротвірна місія української вищої школи в контекстах постнекласичних інтенцій сучасної філософії освіти (2014)
Ситник О. - Перспективи розвитку дослідницьких центрів в українських університетах у контексті Закону "Про вищу освіту" 2014 року (2014)
Талько Т. - Фемінне в інтерпретаціях українського релігійного нью-ейджу (2014)
Хвіст В. - Впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний процес (2014)
Чик А. - Колективна пам’ять як чинник формування цивілізаційної ідентичності громадян України (2014)
Авер’янова Н. - Образотворчість Євромайдану як вияв національної гідності українців (2014)
Антонюк Т. - Законодавче забезпечення міжнародної діяльності у сфері вищої освіти України (2014)
Бурцева Т. - Історико-педагогічні контексти вивчення болгарських просвітницьких традицій в українському Північному Приазов`ї (2014)
Волович О. - Реанімація Новоросії як прояв імперського синдрому Кремля (2014)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний розвиток українства: теоретико-методологічні засади дослідження (2014)
Гай-Нижник П. - Українознавство як чинник концепту "м’яка сила" і системи національної безпеки (2014)
Ґудзь В. - Дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття (2014)
Іванова Т. - Визвольна боротьба болгар проти турецького панування у ХV – ХVІ ст. (2014)
Колієва І. - "Нестабільність" ґендерного суб’єкту як ключовий концепт сексуальності у філософії постмодернізму (2014)
Маринченко Г. - Загальний стан єврейських громад України в повоєнний період (2014)
Марченко Н. - Дух буття українського народу у науковій спадщині П.Чубинського (2014)
Мельник О. - Проблеми висвітлення голодомору 1932-1933 років на Півдні України (2014)
Мостяєв О. - Сучасні цивілізаційні виклики українству (2014)
Окса М. - Феномен свободи в українській філософії (2014)
Попенко Я. - Українсько-турецькі міждержавні взаємини впродовж 1914-1920-х рр.: історіографічний огляд (2014)
Пушкин И. - Государственно-правовое регулирование межнациональных отношений в Республике Беларусь (2014)
Сергєєв А. - Характер національного державотворення в Україні кінця 1980-х – початку 1990-х рр.: регіональний аспект (2014)
Хрустальова М. - Вплив війни на соціальний інститут сім'ї в Україні (2014)
Юдин В. - Политика современного Белорусского государства в отношении религии и церкви: путь от сепаративной к интегративной модели (2014)
Цимбалюк С. - Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування (2011)
Мельник В. - Еволюція поглядів на працю і природу трудових доходів (2011)
Бондарчук К. - Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення (2011)
Петрова І. - Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації (2011)
Швець І. - Компетентність управлінського персоналу: формування, розвиток та ефективність використання, Позднякова С. (2011)
Горященко Ю. - Проблеми розвитку соціальної сфери економічних районів України (2011)
Олійник О. - Передумови розвитку соціального діалогу щодо регулювання ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2011)
Балтачеєва Н. - "Теорія та практика формування і реалізації соціальної політики в Україні" (2011)
Перелік матеріалів, опублікованих у 2010 р. (2011)
Бабич Н. - Сакралізація мовної практики як спосіб морального оздоровлення суспільства (2013)
Каленич В. - "Мовне питання" на сторінках регіональної преси (2013)
Горбик Р. - Мовна ситуація на сторінках української розважальної преси другої половини 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Жук О. - Індуктивні та дедуктивні моделі телевізійних текстів як форми соціальної комунікації (2013)
Шевченко Л. - Полісемія мовна і полісемія мистецька (2013)
Савченко А. - Явище омонімії в термінології комп’ютерної галузі (2013)
Сальваторе Дель Ґаудіо - Італізми в українськомовних ЗМІ Італії (2013)
Навальна М. - Функціонування іменників жіночої статі в мові інтернет-видання "Українська правда" на початку ХХІ ст. (2013)
Мариненко І. - Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами (2013)
Гінзбург М. - Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів (2013)
Мудра І. - Мова як засіб маркетингу в пресі (2013)
Циховська Е. - Американські pulp-журнали: історія виникнення та причини популярності (2013)
Патро-Куцаб М. - Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському) (2013)
Косинська Ю. - Максим Рильський як редактор перекладу (2013)
Фронощук М. - Мовний аспект діяльності українських видавництв релігійної літератури (2013)
Нагорняк М. - Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми "Ваша свобода" української служби радіо "Свобода") (2013)
Михайлюта О. - Елементи розважальності в журналі "Український тиждень" (2013)
Волинець Г. - Абревіатури в мові сучасної української преси (2013)
Балаклицький М. - Книжкова рецензія як показник культури читання (на матеріалі протестантських ЗМІ України) (2013)
Філіп Г. - Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів (2013)
Клименко Н. - Жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах української періодики (2013)
Сазонова Ю. - Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр") (2013)
Іщенко О. - Швидкий темп мовлення в телевізійному футбольному дискурсі (на матеріалі репортажів матчів УЄФА Євро–2012) (2013)
Бикова О. - Комунікативні особливості вставлених конструкцій у мові сучасного пресового репортажу (2013)
Федоренко О. - Потенціал невербальних засобів у творенні іміджу телеведучого (2013)
Ломоносова К. - Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді (2013)
Філоненко Д. - Науково-популярна періодика в Україні в умовах білінгвізму (2013)
Мочарська Л. - Розслідувальна публіцистика в Україні: становлення, мовностилістичні особливості (2013)
Огін З. - Жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень" в умовах інформаційного суспільства (на прикладі контенту видань за 2012 р.) (2013)
Лучик Ю. - Маніпулятивне використання міжнародно-правової лексики та фразеології в матеріалах засобів масової інформації (2013)
Хархан І. - Мистецька термінологія в текстах друкованих ЗМІ (на прикладі журналу "ART-Ukraine") (2013)
Юшко В. - Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ (2013)
Івашина А. - Поетично-публіцистична роль дієслів говоріння в поетичних творах Ліни Костенко (2013)
Ренська Г. - Редакційна політика українських телеканалів: мовленнєвий аспект (на прикладі каналів "Інтер", "СТБ", "1+1", "Перший національний" та "Новий канал") (2013)
Покрищук В. - Проблеми гендерної зайнятості населення на ринку праці України, Коваль С. (2011)
Пономарьова О. - Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці, Біденко Т. (2011)
Верховод І. - Структурні зрушення зайнятості населення України в контексті соціалізації сфери праці (2011)
Бурлуцький С. - Аналіз формування споживчих витрат домогосподарств під впливом соціальних надходжень (2011)
Чалапко Л. - Аналіз демографічної ситуації в Україні в контексті пенсійної реформи та визначення соціального навантаження, Кульков Ю. (2011)
Червінська Л. - Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій, Червінська Т. (2011)
Герасимов О. - Аналіз сучасного стану колективно-договірного регулювання в Україні (2011)
Колот А. - Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади (2011)
Новак І. - Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця (2011)
Махсма М. - Інвестиції і зайнятість в аграрному секторі (2011)
Поляк Н. - Удосконалення системи соціального забезпечення населення в Україні (2011)
Лукович В. - Щодо можливих шляхів впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні (2011)
Мортіков В. - Незворотні рішення та витрати в соціально-трудовій сфері (2011)
Терюханова І. - Держава, роботодавці, особи з інвалідністю – шляхи співпраці, Стульпінас Н., Терещук О. (2011)
Волинець В. - Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні (2012)
Макаренков О. - Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід (2012)
Скоморовський В. - Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР (2012)
Балко О. - Принципи правового регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі (2012)
Нікольська О. - Конкретизація норм Конституції України як необхідна передумова їх застосування (2012)
Смокович М. - Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів (2012)
Венедіктова І. - Реалізація і захист інтересів осіб у репродуктивних правовідносинах (2012)
Гриняк А. - Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди в підрядних зобов’язаннях (2012)
Кузьмич О. - Становлення та розвиток конструкції договору на користь третьої особи в законодавстві України (2012)
Махінчук В. - "Підприємництво" та "комерція" за законодавством України (2012)
Рассомахіна О. - Технічні засоби захисту об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі інтернет: питання правового регулювання (2012)
Цірат Г. - Попередні обов’язкові умови (conditions precedent) за договорами лізингу повітряних суден (2012)
Шимон С. - Загальні та спеціальні принципи обороту майнових прав у зобов’язаннях (2012)
Алексашина Ю. - Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин (2012)
Губар О. - Класифікація зловживання цивільними правами за законодавством України (2012)
Ільків О. - Правовий режим житла як об’єкта нерухомості (2012)
Хортюк О. - Сутність правової охорони ділової репутації юридичної особи (2012)
Грекова М. - Поняття та зміст міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці (2012)
Панасюк О. - Сумнівний (симулятивний) професійний стан працівника: поняття та правові ознаки (2012)
Литвиненко В. - Співвідношення соціальних послуг і пільг у системі соціального захисту населення (2012)
Юрчишин В. - Співвідношення прокурорського нагляду і судового контролю у досудовому розслідуванні за новим КПК України (2012)
Кононенко В. - Мова в етнокультурному вимірі (2014)
Зязюн І. - Психо-педагогіка учительської дії (2014)
Вітаємо з нагородою (2014)
Науково-педагогічна співпраця з американськими колегами (2014)
Budnyk O. - The contemporary folklore revival in the mountain schools of the Ukrainian Carpathians: experience and assessment, Blyznyuk T. (2014)
Завгородня Т. - Знання про гірське середовище Карпат як умова формування культури здоров’я молодших школярів (2014)
Бойчук Т. - Поширення порушень постави у саґітальній площині серед учнів старшого шкільного віку Карпатського регіону, Войчишин Л. (2014)
Березовська Л. - Соціально-педагогічні умови формування здорового способу життя на основі здоров’язбережувальних технологій в умовах гірської школи (2014)
Будник О. - Педагогіка здоров’язбереження в сучасній початковій школі (2014)
Височан Л. - Роль учителя початкових класів у розвитку здоров’язберігаючої педагогіки (2014)
Воробель А. - Порівняльний аналіз захворюваності на залізо-дефіцитну анемію (ЗДА) серед учнів гірських шкіл Карпат за 2005-2007 роки (2014)
Галущак І. - Механізми реалізації конкурентоспроможності Карпатського регіону (2014)
Сливка Л. - Організація здоров’язберігаючого середовища молодшого школяра: теоретичні й практичні аспекти (2014)
Грицуляк Б. - Дитячий травматизм у гірських і рівнинних районах Івано-Франківської області, Грицуляк В., Халло О. (2014)
Драчук М. - Взаємодія традиційних та інноваційних підходів у підготовці фармацевтів до професійної діяльності за умов Карпатського регіону (2014)
Зозуляк-Случик Р. - Взаємовплив здоров’я і професійного вибору на успішну соціалізацію особистості (2014)
Івасюк І. - Стан захворюваності на дифузний зоб в учнів шкіл м. Яремче Івано-Франківської області, Случик І. (2014)
Кондур О. - Роль туристичної галузі в сталому розвитку Карпатського регіону: соціальний, освітній та економічний аспекти, Копчак Ю., Копчак Л. (2014)
Микитин Л. - Зміст програми корекції фізичного розвитку учнів з надмірною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2014)
Марусинець М. - Технології формування рефлексивної діяльності вчителя (2014)
Вацлав Т. - Підготовка випускників гірських шкіл до участі в органах студентського самоврядування вищих навчальних закладів (2014)
Врадій К. - Інформаційні потреби студентів спеціальності "Початкова освіта", їх сутність і зміст (2014)
Горщенко Ю. - Формування оцінно-естетичних суджень майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема (2014)
Дудник О. - Виховні можливості казки в історичному розвитку (2014)
Ковальчук В. - Роль самовиховання в удосконаленні педагогічної майстерності вчителя гірської школи (2014)
Коханко О. - Стан готовності майбутніх учителів початкової школи до організації роботи групи продовженого дня, Якуб В. (2014)
Мацьонг Й. - Викладач початкової освіти в ролі творця-мислителя ліберального виховання (2014)
Мельник О. - Основи гуманізації навчально-виховного процесу в підготовці майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Моканюк Ю. - Соціалізація особистості в сільських та гірських умовах у контексті професійної освіти (2014)
Нич О. - Іван Гончаренко про умови доброго сімейного виховання дітей в українській діаспорі США (2014)
Оліяр М. - Специфіка комунікативної особистості вчителя початкових класів (2014)
Попович О. - Психологічний базис підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до організації конструктивної діяльності дітей (2014)
Савченко Л. - Результати впровадження структурно-функціональної моделі педагогічного діагностування якості підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності (2014)
Саєнко Т. - Методологічні основи екологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2014)
Стас Т. - Структурні компоненти емоційної культури вчителя початкової школи (2014)
Stelmasiak I. - Mountain activity in the aspect of personalism and slow pedagogy (2014)
Zięba A. - Dom dziecka specyficzną formą opieki zastępczej i wychowania (2014)
Яблонська Т. - Педагогічні знання як основа професійного становлення майбутніх учителів-філологів (2014)
Вовк М. - Розвиток музично-інструментального виконавства учнів молодшого шкільного віку (2014)
Жаровська А. - Особливості формування комунікативної компетентності молодшого школяра в умовах гірської школи (2014)
Заредінова Е. - Використання можливостей ландшафтно-естетичного потенціалу Кримського регіону в екологічному вихованні молодших школярів, Зіядінова Р. (2014)
Івасишин І. - Музично-виконавська діяльність як засіб творчого розвитку особистості (2014)
Kucharska B. - Folklor i jego rola w rozwoju osobowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kuna E., Miterka E. (2014)
Наконечна Л. - Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи в умовах діалектного середовища (2014)
Никорак Н. - Особливості естетичної діяльності молодших школярів в умовах гірського середовища Українських Карпат (2014)
Стефінів Л. - Збагачення словника учнів молодшого шкільного віку лексикою гуцульських ремесел (2014)
Фічора І. - Народне образотворче та декоративно-прикладне мистецтво як засіб естетичного виховання і розвитку молодших школярів (2014)
Zięba B. - Przemoc wewnątrzrodzinna jako problem społeczny i przedmiot pracy socjalnej, Paluch M. (2014)
Ambrozy M. - Attempt of the description of the interconnection between the subjects of Philosophy and Informatics on the Secondary school, Gabonayová E. (2014)
Пальшкова І. - Особливості неперервної освіти в Україні (2014)
Андрущенко А. - Модель організації занять з формування граматичної компетентності майбутніх філологів з французької мови як другої іноземної (2014)
Балакірєва В. - Методика формування готовності майбутнього вчителя до організації самостійної навчальної роботи молодших школярів у закладах інтернатного типу (2014)
Ворощук О. - Інклюзивне навчання в загальноосвітній сільській школі (2014)
Деренько В. - Педагогічна діяльність Іллі Киріяка в Канаді (2014)
Mačaj P. - Zakúšanie toho, čo je za slovami u Mauricea Blanchota (2014)
Пуховська М. - "Не працює, не робить, а вигідно живе" – стереотип єврея у католицькому вихованні ІІ Речі Посполитої (2014)
Рис І. - Богдан Заклинський про формування громадянської позиції учнів засобами шкільної географії (2014)
Rochovská I. - Ergoterapia rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia prostredníctvom tradičných ľudových remesiel (2014)
Савченко К. - Надання освітнього простору вільного вибору форм і методів моделювання педагогічних ситуацій на заняттях з педагогічних дисциплін (2014)
Саф’янюк З. - Історико-педагогічні аспекти діяльності реальних гімназій у Підкарпатській Русі (2014)
Цюняк О. - Особливості родинного виховання в умовах села гірської місцевості (2014)
Червінська І. - Соціокультурна складова модернізації підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності, Никорак Я. (2014)
Червінська І. - Міжнародний проект – в дії! (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2014)
Захарова Л. В - Вивчення природничо-математичних дисциплін в технології особистісно-орієнтованого навчання з використаннням ІКТ (2014)
Леонтьєва І. М. - Формування професійного інтересу учнів до економічних знань в умовах профільного навчання в школах України (2014)
Ющенко Н. П. - Стимулювання науково-дослідної роботи учнів: психолого-педагогічний аспект (2014)
Бандура Ю. Б. - Використання інтернет-ресурсів для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ (2014)
Глазкова І. Я. - Обгрунтування компетентності учителя-філолога у запобіганні й подоланні педагогічних бар'єрів на засадах бар'єрної педагогіки (2014)
Дейниченко В. Г. - Мета і зміст підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2014)
Жерновникова О. А. - Реалізація комплексу професійно-педагогічних функцій при підготовці студентів-математики (2014)
Ільєнко О. Л. - Сучасні світові тенденції професійної підготовки майбутнього конкурентноспроможного фахівця (2014)
Кабанська О. С. - Науково-методичне забезпечення формування прогностичних умінь у майбутніх учителів (2014)
Масич В. В. - Методичні аспекти формування продуктивно-творчих умінь студентів у процесі вивчення фізики в інженерно-педагогічних ВНЗ (2014)
Масич С. Ю. - Методологічні підходи як підгрунття становлення системи підготовки викладача вищого навчального закладу (2014)
Перетяга Л. Є. - Формування у студентів педагогічного навчального закладу ціннісного ставлення до голосу як перший етап в роботі по формуванню голосової культури (2014)
Соколова А. В. - Навчально-методичне забезпечення як складова диригентсько-хорової підготовки вчителів музичного мистецтва (2014)
Торгашова А. В. - Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання у вищій освіті України (2014)
Хатунцева С. М. - Проблема формування готовності майбутнього вчителя до самовиховання у процесі індивідуалізації професійної підготовки (2014)
Шарапова О. В. - Педагогічні умови організації самостійної навчальної діяльності іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів (2014)
Васильєва С. О. - Статус зарубіжних вчителів: аналіз і перспективи (2014)
Діденко І. О. - Особливості діяльності педагогічних з'їздів у 1884-1899 роки (2014)
Довженко Т. О. - Становлення і розвиток ідеї підготовки майбутніх учителів до організації педагогічної просіти батьків (2014)
Золотухіна С. Т. - Виховуюче навчання в період українського Відродження (2014)
Квасецька Я. А. - Нормативно-правова база і організаційні засади функціонування фахових навчальних закладів з підготовки вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Лупаренко С. Є. - Позашкільна освітньо-виховна діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) (2014)
Мороз М. М. - Досвід підготовки скрипалів у діяльності Л. Ауера (2014)
Наугольникова О. М. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки в Україні на основі аналізу досвіду США (2014)
Ткачов С. І. - Досвід громадянського виховання дітей і молоді в діяльності українських Громад (1859-1880 рр.) (2014)
Черевань І. І. - Форми, методи профорієнтації старшокласників у загальноосітніх навчальних закладах України ХХІ ст. (2014)
Цибульник Ю. О. - Студентська преса: від витоків до сьогодення (2014)
Деменко О. І. - Ресурсне забезпечення розвитку простору міста через реалізацію міських проектів "Обдарована молодь", "Я - харківянин" та "Учнівське самоврядування" (2014)
Іонова О. М. - Управління процесами здоров'язбереження школярів вальдорфської школи, Гресь О. В. (2014)
Чорновол-Ткаченко А. О. - Сімейні детермінанти інтерперсональної поведінки старшокласників (2014)
Хорунжа Л. А. - Комп'ютерна підтримка як засіб інформаційно-комунікативної технології навчання (2014)
Крамченкова В. О. - Міжообистісний конфлікт при тютюнопалінні в сім'ї (2014)
Лукянова Ю. С. - Формування сприятливого психологічного клімату як здоров'язбергаюча освітня технологія (2014)
Відомості про авторів (2014)
Зайцев Ю. - Субстантивістська школа, або політична економія Карла Поланьї, та її місце у пізнанні природи сучасних чинників економічного розвитку (2011)
Кір'ян В. - Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні (2011)
Заюков І. - Оцінка втрат трудового потенціалу України через передчасну смертність внаслідок зовнішніх причин (2011)
Дроздова Л. - Методологічні засади дослідження якості життя працюючого населення (2011)
Клименко А. - Соціальна складова реформування фінансової системи в частині змін до Бюджетного кодексу України (2011)
Корнієнко О. - Аналіз витрат і результатів використання керівників на різних рівнях управління (2011)
Юрлова Н. - Проблема активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу (2011)
Розвадовський В. І. - Поняття та місце конституційної відповідальності в системі юридичної відповідальності (2014)
Кутовий О. В. - Актуальне питання щодо проблеми проведення люстрації в Україні в умовах розбудови правової держави (2014)
Мірошниченко В. Р. - Актуальне питання територіальної цілісності України в умовах розбудови правової держави (2014)
Терещук О. Д. - Питання ефективності охорони громадського порядку (2014)
Данильченко Ю. Б. - Робота з персоналом в органах прокуратуры Украины как обьект нучного анализу (2014)
Попова С. М. - Повноваження органів Державної фіскальної служби України щодо збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (2014)
Зливко С. В. - Теоретичні аспекти визначення адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності (2014)
Шпенов Д. Ю. - Суб'єктивні права та юридичні обов'язки суддів як носіїв судової влади в Україні (2014)
Мошенська В. О. - Історико-правовий аналіз розвитку та становлення підрозділів міліції особливого призначення в Україні (2014)
Юшкова В. В. - Детермінанти вчинення адміністративних проступків у сфері донорства та трансплантології (2014)
Карпенко М. М. - Проблеми адміністративно-правового закріплення повноважень органів Служби безпеки України (2014)
Колєснік Т. Є. - Правова характеристика соціально-економічних гарантій незалежності прокуратури України (2014)
Пузирний В. Ф. - Адміністративні процесуальні та процедурні норми у правовому регулюванні діяльності установ виконання покарань (2014)
Перепелиця М. М. - Інститут конфіденційного співробітництва у ФРН, Шендрик А. В. (2014)
Жаровська І. М. - Криміногенні недоліки сімейно-виховної сфери (2014)
Гацелюк В. О. - Цілі та засоби встановлення кримінальної відповідальності за вандалізм у світлі досвіду іноземного законодавця (на матеріалі окремого законопроекту) (2014)
Грозов А. П. - Особливості роботи з резервом кадрів на заміщення керівних посад в органах прокуратури (теоретичний та практичний аспек) (2014)
Корнієнко Є. В. - Покарання за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (2014)
Левченко А. М. - Поняття та криміногенні ознаки груп негативної спрямованості, які підтримують кримінальну субкультуру в установах виконання покарань (2014)
Осадча О. С. - Окремі аспекти процесуальної діяльності прокурора при застосуванні запобіжних заходів (2014)
Чорнобай Є. А. - Порядок компенсацій шкоди, заподіяної незаконними діями слідчого та прокурора (2014)
Швець В. Д. - Повноваження державних органів влади у галузі земельних відносин (2014)
Матвєєв П. С. - Інвестиційний договір як складова інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку України (2014)
Гладкова Ю. Г. - Проблеми співвідношення вітчизняного законодавчого регулювання інвестиційної діяльності із системою права СОТ (2014)
Губський О. В. - Характеристика об'єктів цивільних правовідносин донорства органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин (2014)
Павленко Т. А. - Особливості захисту права інтелектуальної власності в сучасній Україні (2014)
Приходько А. В. - Теоретико-правове дослідження основоположних принципів міжнародного комерційного арбітражу (2014)
Матвєєва С. П. - Прецедентність як фундаментальна ознака принципу автономності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод (2014)
Логвиненко В. В. - Відмінність букмекерської діяльності від азартних ігор (2014)
Самсін Р. І. - Твори мистецтва, на які поширюється право слідування (2014)
Огренчук Г. О. - Добровільність та конфіденційність як основоположні принципи медіації (2014)
Стоянов А. Д. - Правове регулювання речових прав на нерухоме майно членів сім'ї в історичній ретроспективі (2014)
Шпитко М. М. - Про доцільність розвитку та вдосконалення аудиту як форми державного фінансового контролю України (2014)
Стратій О. В. - Європейський досвід інституту "медіації" у кримінальних провадженнях (2014)
Нелін О. - Теоретичні і практичні аспекти співвідношення права і закону в діяльності нотаріату в Україні (2012)
Гураленко Н. - Деякі аспекти проблематики антиномій права (2012)
Скрипнюк О. - Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві: питання теорії і практики (2012)
Боняк В. - Конституційно-правові основи взаємодії органів прокуратури України з суб'єктами громадянського суспільства (2012)
Смокович М. - Юрисдикція адміністративних судів: проблеми визначення спорів щодо їх пов’язаності з виборчим процесом (2012)
Климюк О. - Контроль Президента України за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Майданик Р. - Загальна характеристика судового прецеденту в праві України (2012)
Гриняк А. - Одностороння відмова від виконання обов’язків за договором підряду як наслідок порушення підрядних зобов’язань (2012)
Рассомахіна О. - Характеристика технічних засобів захисту об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (2012)
Шимон С. - Сутність принципів добросовісності та співробітництва сторін договору в зобов’язаннях з відчуження майнових прав (2012)
Алексашина Ю. - Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин (2012)
Резнік Г. - Право дітей з обмеженими можливостями здоров’я на освіту (2012)
Кишко-Єрлі О. - Правове регулювання економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель (2012)
Кондратьєва К. - Юридичне поняття та особливості екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського виробництва (2012)
Орендарець О. - Науково-правничі школи та їх роль у розвитку науки екологічного права України (2012)
Салміна Я. - Науково-теоретичні та законодавчі засади поняття континентального шельфу (2012)
Дузінкевич Т. - Система повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції (2012)
Ковальов І. - Захист прав та законних інтересів кредиторів при перетворенні акціонерних товариств (2012)
Тавлуй О. - Суб'єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України (2012)
Моца А. - Інтеграція як особлива форма міжнародного співробітництва держав (2012)
Майданик Р. - Рецензія на монографію А. Б. Гриняка "Особливості правового регулювання відносин за договорами підряду" (2012)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2012 році (2012)
Котик Т. - Імпорт ковбасних виробів скоротився майже на 30% (2014)
В Украине меняются правила маркировки биопродукции (2014)
Баль–Прилипко Л. - Эффективность катализа образования изопептидных связей препаратами трансглутаминазы, Виннов А., Леонова Б., Гармаш А., Александров Р. (2014)
Муштрук М. - Відходи харчових і переробних виробництв АПК – джерело біопалива, Сухенко Ю., Сухенко В. (2014)
Шугай М. - Технічно шкідлива й умовно патогенна мікрофлора натуральних сирів, Нікітчук І. (2014)
Виннов А. - Торможение ферментативного гидролиза белковых веществ в субстратах из черноморской атерины (2014)
Лебская Т. - Влияние органических кислот на структурно-механические показатели и РН мяса карпа, Голембовская Н. (2014)
Даниленко С. - Вплив преміксів на розвиток штамів молочнокислих та біфідобактерій (2014)
Пивоваров Є. - Закономірності формування томатних соусів залежно від складу інкапсулянта, Нагорний О., Неклеса О. (2014)
Осьмак Т. - Соєвмісний білковий компонент – перспективний інгредієнт замороженого десерту, Рябоконь Н. (2014)
Як харчова промисловість підробляє продукти (2014)
Васечко Л. - Обмеження прав людини в умовах глобалізації: проблеми теорії і практики (2013)
Волинець В. - Функція гарантування національної безпеки в контексті державно-правового розвитку сучасної України (2013)
Черниш В. - Нотаріат як наука та навчальна дисципліна (2013)
Мацелюх І. - Правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права (2013)
Неліна Н. - Проблеми визначення конституційно-правового статусу українського народу (2013)
Лютіков П. - Предмет адміністративного права: аналіз адміністративно-правової доктрини 40—80 років ХХ ст. (2013)
Вдовічен В. - Валютне право як інститут фінансового права, Вдовічена Л. (2013)
Хохуляк В. - Вчення про фінансове право в системі європейської фінансової науки ХІХ ст. (2013)
Майданик Р. - Англійський судовий прецедент як джерело права (2013)
Нелін О. - Еволюція норм спадкового права в процесі становлення і розвитку правової системи України (2013)
Єгоричева О. - Правові наслідки продажу товарів неналежної якості за споживчим законодавством (2013)
Каптар Г. - Об’єктивна зумовленість класифікації пенсійного страхування в Україні (2013)
Поєдинок В. - Проблеми захисту легітимних очікувань інвесторів (2013)
Пристай Т. - Господарсько-правові засоби захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в чинному законодавстві (2013)
Кірін Р. - Поняття геологічного права України (2013)
Новіков В. - Подолання надмірної нерівності - пріоритет соціальної політики (2013)
Мальований М. - Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні (2013)
Кір'ян В. - Заробітна плата як об'єкт державної макроекономічної політики (2013)
Мала С. - Щодо вартості робочої сили в сільському господарстві (2013)
Швець І. - Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах, Коваленко Т. (2013)
Зайцев В. - Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві (2013)
Боков О. - Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу (2013)
Колот А. - Наука про працю - теоретико-методологічне оновлення (2013)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі в 2012 р. (2013)
Vasylkovs’ka K. - Characterization of peripherally based cells of the pneumatic-mechanical seeding machine of accurate sowing for tilled crops, Vasylkovs’kyy O., Leschenko S., Petrenko D. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Вплив травмування на міцність насіння зернових культур (2014)
Думенко К. М. - Фактори, що впливають на оптимальні параметри роботи машини транспортерного типу для подрібнення насінника гарбуза, Думенко І. В., Павлюченко І. С., Нагерняк Д. С., Свірень М. О. (2014)
Кісільов Р. В. - Дослідження процесу приготування кормових сумішей для ВРХ комбінованим змішувачем, Лузан П. Г., Мачок Ю. В., Нестеренко О. В. (2014)
Алієв Е. Б. - Результати дослідження процесу валяння грубої овечої вовни в повстяний пласт, Лиходід В. В., Забудченко В. М., Івлєв В. В. (2014)
Кулешков Ю. В. - Исследование закономерностей изменения геометрических параметров зубчатого зацепления шестеренного насоса, Черновол М. И., Руденко Т. В., Красота М. В., Магопець С. О., Кулешкова К. Ю. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського