Єрусова Г. О. - Цінності відповідальності, волі у виховній системі А. Макаренка (2013)
Ільїна В. М. - Втілення педагогічних ідей А.С. Макаренка в діяльності виховних закладів на прикладі Люботинського навчально-виховного комплексу – дошкільного навчального закладу загальноосвітньої школи-інтернату I–III ступенів, Грубіч Д. Ю. (2013)
Кабусь Н. Д. - Система перспективних ліній як засіб управління діяльністю в педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2013)
Коробченко А. А. - Особливості підготовки вчителів земських шкіл до викладання природознавства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Леонтьєва І. М. - Формування пізнавального інтересу у вихованців до економічних знань у педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2013)
Матвієнко П. В. - А.С. Макаренко та Дж. Дьюї: два вияви демократичного освітнього проекту (2013)
Польшина Ю. Ю. - Вивчення досвіду ефективної організації трудової діяльності у комуні імені Ф.Е. Дзержинського (2013)
Порохня Л. А. - Педагогічна спадщина А. Макаренка: метод "вибуху” як засіб розв’язання міжособистісних конфліктних ситуацій в учнівському середовищі (2013)
Прикотенко Т. А. - Актуальність поглядів А.С. Макаренка на виховання дитини у сучасній родині (2013)
Стадник О. Г. - Внесок Є. Зябловського у підготовку підручників після освітньої реформи 1804 р (2013)
Сущенко А. В. - Висвітлення еволюції поглядів на олюднення вчительської діяльності у вітчизняній педагогічній спадщині (2013)
Трощій Н. П. - Виховання безпеки життєдіяльності в організації трудової діяльності вихованців у педагогічній теорії А.С. Макаренка (2013)
Черевань І. І. - Організація профорієнтації вихованців у спадщині А. Макаренка (2013)
Шаргун Т. О. - Гуманізація професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Шеплякова І. О. - Категорія "обов’язок” у педагогічній теорії виховання А.С. Макаренка (2013)
Шуть М. М. - Загальнолюдські та християнські цінності в системі виховання А.С. Макаренка (2013)
Аносов І. П. - Антропологічний підхід до процесу виховання як фактор гармонійного розвитку особистості, Елькін М. В. (2013)
Бондаренко В. В. - Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців робочих спеціальностей в умовах реального виробництва, Каслін М. Д, Рак Л. М. (2013)
Винник В. Д. - Сутність життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Вітренко А. В. - Основні компоненти лінгвокраїнознавчої компетенції (2013)
Вовк О. І. - Навчання мови майбутніх філологів: когнітивний підхід (2013)
Гапонова О. Ю. - Розвиток інформаційно-комунікаційних умінь учителів початкової школи в системі післядипломної освіти (2013)
Глазкова І. Я. - Експериментальне дослідження рівня обізнаності суб’єктів навчального процесу про педагогічні бар’єри (2013)
Дельцова І. О. - Особистісно орієнтовані технології формування комунікативної культури майбутніх перекладачів (2013)
Добродуб Є. З. - Порівняльний аналіз моторної щільності проведення тренувальних занять майбутніми фахівцями з фізичного виховання та спорту (2013)
Дударчук Г. І. - Проектне навчання як засіб оптимальної підготовки фахівців лісової галузі (2013)
Зарицька А. А. - Акмепсихологічні механізми та чинники професійної самореалізації майбутнього вчителя музики (2013)
Зеленська О. П. - Проблеми сучасної освіти в Україні та її культурологічна складова (2013)
Касьянова О. М. - Теоретичне узагальнення сутності експертизи як педагогічного феномену (2013)
Квас О. В. - Сакральний образ дитини в українській мистецькій традиції (2013)
Коваленко В. О. - Логістична парадигма у контексті сучасних освітніх стратегій (2013)
Коваленко Д. В. - Проблема визначення й характеристики сучасних освітніх правовідносин (2013)
Ковальчук В. І. - Організаційно-нормативні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Кожушко С. П. - До питання про принципи формування культури професійної взаємодії майбутніх фахівців комерційної діяльності (2013)
Корж О. Ю. - Самоактуалізація майбутніх медиків та її формування в процесі самостійної навчальної діяльності (2013)
Костіна В. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування духовно-моральних цінностей дезадаптованих дітей (2013)
Крамаренко А. М. - Професійно-гуманний та особистісно-діяльнісний підходи до процесу формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи (2013)
Куринная А. Ф. - Проблема работы над словом в теории и практике обучения русскому языку (2013)
Курінна С. М. - Роль дитячого будинку при вирішенні соціальних проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Левицька Л. А. - Розвиток полікультурної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (2013)
Мальцев А. Ю. - Формування конфліктологічної компетенції майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Мармаза О. І. - Ефективне лідерство як інструмент стратегічного управління (2013)
Нечипоренко В. В. - Життєтворчі технології в системі освіти Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (2013)
Орел-Халік Ю. В. - Професійний діалог засобами мовної підготовки майбутніх медичних працівників (2013)
Перепадя Д. О. - Становлення теорії обдарованості дітей у Китаї (2013)
Перетяга Л. Е. - Анализ развития научной мысли и методик по постановке голоса (2013)
Продайко М. Ю. - Ділова гра як гуманістичний аспект професійної освіти (2013)
Проценко О. С. - Коуч-технології у формуванні життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Разумовська Н. Р. - Специфіка професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Руденко І. А. - Сутність неперервного процесу навчання як основи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2013)
Семененко І. Є. - Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема (2013)
Скірко Р. Л. - Розвиток соціальної компетентності практичних психологів у процесі професійної підготовки (2013)
Сошенко С. М. - Роль колективних стосунків в організації освітньої діяльності довузівської підготовки (2013)
Статьєв С. І. - Особливості виконання танцювальних рухів глухими дітьми 6–10 років на заняттях музично-ритмічного виховання (2013)
Сущенко Л. О. - Організація науково-дослідної роботи майбутніх педагогів з діагностики утруднень і перешкод на шляху до професіоналізму (2013)
Торбунова Н. В. - Розвиток реформаторської педагогіки як інтернаціонального педагогічного руху (2013)
Трегуб С. Є. - Комунікативні ознаки культури мовлення майбутніх фармацевтів (2013)
Хаустова О. В. - Професійно-творчий розвиток вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти: цілісний підхід (2013)
Хорунжа Л. А. - Завдання як один із компонентів активного методу навчання (2013)
Шадріна А. В. - Сутність та види особистісного потенціалу майбутнього вчителя (2013)
Шумілова І. Ф. - До питання вивчення історії педагогічного краєзнавства (2013)
Айзенбарт М. М. - Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників крізь призму ігрової діяльності (2013)
Гніда Т. Б. - Творче використання ідей видатного педагога А.С. Макаренка в сучасних умовах у роботі з важковиховуваними учнями молодшого шкільного віку (2013)
Зданевич Л. В. - Діагностика мовних здібностей комунікативно дезадаптованих учнів-шестиліток, які навчаються в умовах полілінґвізму (2013)
Кохан Л. В. - Особливості використання структурно-логічних схем у навчально-пізнавальній діяльності старшокласників (2013)
Кульчицька Я. - Особливості роботи з обдарованими дітьми у школах Канади (2013)
Логвінова Є. В. - Формування готовності школярів до безпечної життєдіяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Маланюк Н. М. - Роль і місце комп’ютера на уроках математики в сучасному ліцеї (2013)
Приходько В. М. - Модель системи моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Рассказова О. І. - Класний колектив як осередок соціальної взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання (2013)
Ричкова Л. В. - Реалізація засад педагогічної теорії виховання А.С. Макаренка у виховній роботі сучасної школи (2013)
Романова І. А. - Подолання жорстокого поводження з дітьми в шкільному середовищі (2013)
Сушенцев О. Є. - Теоретичні аспекти моделювання процесу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання (2013)
Темченко О. В. - Розвиток професіоналізму вчителя в умовах інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Білостоцька О. В. - Семінар як форма навчально-дослідної роботи студентів (2013)
Гура Т. В. - Дидактичні засади освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів в умовах НТУ "ХПІ” (2013)
Данилюк С. С. - Мовна та мовленнєва компетенції як складники комунікативної компетенції в межах моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Дяченко М. Д. - Концептуальні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх журналістів як передумови формування професіоналізму (2013)
Ігнатюк О. А. - Особливості випереджальної професійної підготовки магістрантів спеціальності "адміністративний менеджмент”, Воробйова Є. В. (2013)
Ісаєва О. С. - Формування культури толерантності студентів як пріоритет вищої медичної освіти (2013)
Охмаль А. Кр - Формування установки студентів на активне професійне самовдосконалення (2013)
Макар Л. М. - Розвиток освітнього середовища у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Северинюк В. М. - Українські прислів’я як чинник формування професійної самосвідомості магістрантів (2013)
Тюріна В. О. - Використання дидактичних ігор на заняттях з української мови в процесі підготовки майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту, Мариківська Г. А. (2013)
Чжефу С. - Сутність, принципи, технології педагогічної підтримки іноземних студентів до навчання в українському ВНЗ (2013)
Боднарюк Ю. В. - Концепт як складова частина концептосфери у мовній картині світу (2013)
Воробйова О. П. - Художній текст: у пошуках метаметоду інтерпретації (2013)
Глухова Л. О. - Структура концепту "освітній менеджмент" у сучасній англійській мові (2013)
Колісниченко Т. В. - Семантична cполучуваність дієслів-конверсивів у фінансовому дискурсі (2013)
Косьянова О. Г. - Мова політики та політичний дискурс як взаємозалежні категорії (2013)
Кошевая И. Г. - К вопросу о различиях заголовочного комплекса, заголовка и названия (2013)
Лисенко Н. О. - Афоризми та авторські засоби їхньої будови (2013)
Лосєва І. В. - Мовні ігри в політичній полеміці (2013)
Марковська А. В. - Семантичні особливості фразеологізмів у різних варіантах англійської мови (лінгвокогнітивний аспект) (2013)
Маслова Т. Б. - Типологія наукового дискурсу в сучасній мовознавчій парадигмі (2013)
Приходько А. М. - Концептологія дискурсу: апелювання концепту до дискурсів (2013)
Сазанович Л. В. - Методологія формального аналізу фольклорного тексту (2013)
Саламатіна О. О. - Комунікативно-прагматичний аспект стилістичних засобів публіцистичного інтерв’ю в сучасній англійській мові (2013)
Свиридова Л. К. - Эмоционально-психологический фактор в категории тождества (2013)
Suima I. P. - Compounding of adjectives in English and Russian (2013)
Анісімова А. І. - Концепція "Lifelong Learning" в навчанні іноземних мов (2013)
Aksyutina T. V. - The pragmatics of speech acts of request in efl teaching (2013)
Беспалова Н. В. - Обучение профессиональным презентациям студентов неязыковых специальностей (2013)
Bilova A. G. - Some aspects of drama in teaching English as a Foreign Language (2013)
Волкова Г. К. - Развитие иноязычной коммуникативной компетенции у студентов медицинских специальностей посредством информационных и коммуникативных технологий (2013)
Kiyashko S. V. - Online speaking: practice and implications for the development of monologue skills (2013)
Литовченко Н. А. - Інтерактивні методи навчання англійської мови (2013)
Лук’яненко С. Ф. - Підхід до викладання англійської мови як другої іноземної на факультетах іноземних мов (2013)
Lypska І. І. - Economics in English: conceptual structure of course book for Masters, Myasoid G. I. (2013)
Lukianenko L. N. - Listening problems and their effective solutions in the efl classroom (2013)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об особенностях изучения второго иностранного языка в контексте евроинтеграции (2013)
Serdechny Yu. V. - Dealing with speech errors: recasts or explicit correction? (2013)
Гончаренко Э. П. - О переводческой деятельности Владимира Набокова (2013)
Орєхова О. І. - Перекладознавчий аналіз українського та російського перекладів психологічного кінотрилера "Піджак" ("The Jacket") (2013)
Панченко О. І. - Переклад творів Чарльза Діккенса як зразок перекладацької майстерності (2013)
Перетокіна В. Ф. - Англійський молодіжний сленг та його переклад (2013)
Станкевич О. І. - Пряме перенесення в сучасній перекладацькій практиці (2013)
Тютюнник В. Ю. - Актуальность "нетрадиционных уроков" английского языка как инновационных форм обучения в неязыковых вузах, Кодрашева О. В., Ильева Е. А. (2013)
Черноватий Л. М. - Багатозначність поняття "еквівалентність" як перекладацька проблема в текстах із перекладознавства, Ушко В. С. (2013)
Безродних І. Г. - Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття (2013)
Bezrukov A. V. - Some similarities between Baroque аnd metaphysical poetry (2013)
Вечканова Е. Ю. - Концепция слова в поэме Д. Мильтона "Потерянный рай". Кто дает имена вещам? (2013)
Волкова М. Ю. - Особливості втілення казкових мотивів у новелі В. Ірвінга "Легенда про Розу Альгамбри" (2013)
Гайдар В. П. - Своєрідність алюзії як стилістичного засобу в поетичному тексті (на прикладі віршів Ш. Хіні) (2013)
Галуцких И. А. - Негативные чувства и эмоции в контексте художественной телесности: концептуальный анализ (на материале малой художественной прозы английского модернизма) (2013)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Автобіографізм у ліриці Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (ґендерний аспект) (2013)
Ермоленко О. В. - "Трёхтактная" имиджевая модель героя в романе Гора Видала "Линкольн" (2013)
Кий Н. М. - Сучасна лінгвоцентрична поезія. Основні напрями художніх пошуків (2013)
Кириченко Д. А. - "In-yer-face theatre" как направление в современной британской драматургии (2013)
Кирпита Т. В. - "Глечик золота" Джеймса Стівенса: філософська казка про Ірландію (2013)
Липина В. И. - Новые подходы к изучению азиато-американской литературы: транскультурный аспект (2013)
Мельниченко Т. В. - Г. Рид об английской литературной традиции (2013)
Миронова Т. Ю. - Поэзия П. Малдуна 70-х – начала 90-х годов ХХ ст. в оценке зарубежной критики (2013)
Потницева Т. Н. - Поэтика юмористического рассказа Э. По (2013)
Русакова А. В. - Специфіка репрезентації жіночих образів в авантюрних романах (на матеріалі творів С. Шелдона) (2013)
Тетерина Л. М. - Антропонимы в современной британской поэзии (2013)
Тупахіна О. В. - "Омана передзнання": наративні конвенції вікторианської літератури в романі Сари Уотерс "Affinity" (2013)
Yashkina V. V. - Ted Hughes and his poetic will to live (2013)
Інформація (2013)
Шийка О. - Синтез нових заміщених 3-(5-арил-1,3,4-оксадіазол-2-іл)-2-амінотіофенів реакцією Ґевальда, Походило Н., Обушак М. (2013)
Бригас А. - Потрійний зв’язок у реакції доміно Кневенагеля–гетеро-Дільса–Альдера, Остап’юк Ю., Матійчук В. (2013)
Мандзюк Л. - Циклізація 2-(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-піразоліл)-4-хлор-фенолів з ароматичними альдегідами, Остап’юк Ю., Василишин Р., Боднарчук О., Мартяк Р., Обушак М. (2013)
Савка Р. - Синтез нових 1,2,3-триазоліл-5-іліденових комплексів арґентуму (І), Походило Н., Обушак М. (2013)
Дзіковська М. - Взаємодія коричного альдегіду з солями арендіазонію і оксидом сульфуру (IV), Гордійчук З., Біла Є. (2013)
Горак Ю. - Трикомпонентні циклізації з використанням 5-арил-2-фуранкарбальдегідів, Лесюк О., Гомза Ю., Козлов Н., Жихарко Ю., Макcимович І., Качмарик В., Роговик М., Мотовильський О., Литвин Р. (2013)
Фролов Д. - Арилювання метилпропаргілату, Матійчук В. (2013)
Бациц C. - Синтез 3-арил-2-бром-2-хлорпропіонітрилів, Остап’юк Ю. (2013)
Лесюк О. - Аліламіди 3-(5-арил-2-фурил)пропенових кислот, Карп’як В., Литвин Р. (2013)
Скробала В. - Синтез та протипухлинна активність 2-(5-арил-2-фурил)вініл-хінолін-4-карбонових кислот, Матійчук В. (2013)
Біла Є. - Арилсульфонілювання 3-(4-диметиламінофеніл)-1-фенілпропенону, Дзіковська М., Кулеба Х. (2013)
Мацюк Н. - Композити на основі поліаніліну й оксиду цинку, Дутка В., Ковальчук Є., Перевізник О. (2013)
Корень Я. - Електрокаталітична активність композита поліанілін–золотов реакції окиснення глюкози, Ковальчук Є. (2013)
Ковальчук Є. - Каталітична активність композиту поліанілін–нанорозмірні частинки паладію в електроокисненні метанолу, Семенюк Ю., Перевізник О., Ходак Ю., Бабей П. (2013)
Остапович Б. - Інтеркаляційні процеси у ході синтезу композитів поліанілін–ксерогель оксиду ванадію (V), Бужанська М., Слотвінський А. (2013)
Крупак А. - Поліанілінові нанокомпозитні електроди для суперконденсатора, Ковалишин Я., Ковальчук Є., Гніздюх Ю. (2013)
Остапович Б. - Ензимний синтез композита поліанілін/TiO2, Глюдз Н. (2013)
Яцишин М. - Модифікація поверхні поліетилентерефталатного субстрату поліаніліном у водних розчинах сульфатної кислоти, Кунько А., Заставська Г., Думанчук Н. (2013)
Конопельник O. - Електростатичне пошарове нанесення функціональних наноплівок полі-3,4-етилендіокситіофену, Аксіментьєва O., Опайнич І., Польовий Д. (2013)
Решетняк О. - Особливості електрохімічної співполімеризації люмінолу та аніліну у водно-n,n-диметилформамідному середовищі, Крупак А., Кухар М., Павлюк В. (2013)
Горбенко Ю. - Структура і фізико-хімічні властивості полі-орто-анізидину, легованого ферум (III) хлоридом, Аксіментьєва О. (2013)
Дутка В. - Електронні властивості та будова аралкільних пероксидів та гідропероксидів, Щодрий В., Грицеляк Т., Ковальський Я. (2013)
Бойчишин Л. - Вольтамперометричне дослідження електрохімічної активності аморфного сплаву Fe80Si6B14 у лужному середовищі (2013)
Киця А. - Кінетика зародження нової фази в реакції відновлення йонів срібла гідразином, Гринда Ю., Базиляк Л., Медведевських Ю. (2013)
Дутка В. - Будова та електронні властивості молекул меркаптоанілінів та їхніх срібних солей, Самсонова І., Давиденко Н. (2013)
Герцик О. - Електрохімічна оцінка реакційної здатності поверхневих шарів аморфних сплавів Fe84–хNb2B14РЗЕх, Бойчишин Л., Ковбуз М., Котур Б. (2013)
Бурка О. - Міжмолекулярна взаємодія лауретсульфату натрію з бензетоній хлоридом у водних розчинах, Яремко З., Федушинська Л., Солтис М. (2013)
Закордонський В. - Міжмолекулярна асоціація та поверхнева активність бензетоній хлориду за наявності неорганічних солей, Сачко Н., Думас М. (2013)
Яремко З. - Вплив агрегативної стійкості суспензій на просторову структуру їхніх осадів, Мороз І., Петришин Р. (2013)
Давиденко Н. - Глюкозний біосенсор на композитній платформі поліанілін–срібло, Ковалишин Я., Остапович Б. (2013)
Вітаємо з ювілеєм Ковбуз Мирославу Олексіївну (2013)
Пам’яті Євгена Ковальчука (2013)
Широкова Е. Н. - Нивелирование сопротивлений изменениям на предприятиях железнодорожного транспорта в условиях проведения реформ (2013)
Боднар Б. Є. - Діагностування тягових електродвигунів за нерівномірністю обертання якоря, Очкасов О. Б., Черняєв Д. В., Шевченко Я.І. (2013)
Козаченко Д. Н. - Математическая модель для оценки технико-технологических показателей работы железнодорожных станций (2013)
Забарило Д. А. - Особенности расчета силового трансформатора повышенной частоты (2013)
Вакуленко І. О. - Перспектива використання атермічних технологій пом’якшення металу елементів рухомого складу, Пройдак С. В., Грищенко М. М. (2013)
Куліченко А. Я. - Оцінка якісних показників контактування поверхневих шарів трибологічної cистеми "колесо–рейка", Кузін М. О., Вакуленко І. O. (2013)
Лютова О. В. - Повышение литейных свойств вторичных алюминиевых сплавов (2013)
Полішко С. О. - Вплив модифікування на характеристики маловуглецевої сталі Ст1кп та колісної КП-Т, Кушнір М. А., Татарко Ю. В., Санін А. Ф. (2013)
Татарко Ю. В - Використання комплексних модифікаторів для підвищення якості сталі R7, Кушнір М. А., Маркова І. А., Івченко Т. І. (2013)
Блохин Е. П. - Об эквивалентности критериев безопасности от схода колеса с рельсов при использовании направляющей либо боковой силы, Коротенко М. Л., Клименко И. В. (2013)
Грачёв О. В. - Анализ влияния изменения параметров спрямления весовых функций распределения по граничной плотности и зольности на устойчивость модели описания фракционного состава угля (2013)
Данченко А. Л. - Автоматизация информационной поддержки принятия решений по совершенствованию качества электронных образовательных ресурсов (2013)
Пахомова В. М. - Методика побудови раціональної структури мережі підприємства за допомогою імітаційних моделей (2013)
Письменский А. В. - Синтез оптимального цифрового регулятора дозирования флокулянта (2013)
Myamlin S. V. - Evaluation of longitudinal loading of tank trains during motion in longitudinal changes of gradient, Romanyuk Ya. N. (2013)
Балинська. М. О. - Ідентифікація сільськогосподарських культур шляхом формування їх часового спектрального образу, Третьяков О. С. (2013)
Волковая О. О. - Застосування ГІС при розробці стратегії розвитку вітроенергетики на рівні адміністративного району (2013)
Ефременко П. Е. - Современные программно-аппаратные GNSS-средства для создания и актуализации локальных ГИС-проектов, Шевченко М. В., Горб А. И. (2013)
Костріков С. В. - Геоінформаційний підхід до розподіленого гідрологічного моделювання, Сегіда К. Ю. (2013)
Курач Т. М. - Експертний аналіз ієрархій властивостей карт, Олійник Р. В. (2013)
Малышева Н. В. - Создание интерактивных карт и электронного атласа для информационной поддержки управления лесным хозяйством России, Золина Т. А., Владимирова Н. А., Райченко Н. Э. (2013)
Пересадько В.А. - Проектування картографічної бази даних для створення регіональної еколого-природоохоронної ГІС (2013)
Самофалова О. М. - Разработка методики дистанционного изучения длительности самозарастания карьерно-отвальных комплексов на основе классификации изображений космических снимков (2013)
Светличный А. А. - Пространственное геоинформационное моделирование и прогноз водной эрозии почв (2013)
Свідзінська Д. В. - Відкриті ГІС для фізико-географічних досліджень та освіти: досвід впровадження SAGA (2013)
Сінна О. І. - ГІС-аналіз антропогенної перетвореності ландшафтів Зміївського району Харківської області (2013)
Соколовська А. В. - Дослідження антропогенних змін екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій з використанням системних методів, Томченко О. В. (2013)
Ткаченко В. П. - Інструментальні засоби створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом, Губа М. І.. Овраменко В. Д., Зелений О. П. (2013)
Ткачук С.М. - Перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій (2013)
Холодкова А. В. - Оценивание площади затопления населенных пунктов реки Северский Донец (2013)
Kostrikov S. - Towards the environmental geography concept, Segida K. (2013)
Stepanenko A. - Ecological crisis in Ukraine and its socio-economic impact (2013)
Li W. - Between Asian and America: geopolitics, globalization, and international migration, Yu W. (2013)
Süli-Zakar I. - Cross-border relationships in Europe, Lenkey G. (2013)
Смаль В. - Рівень терціаризації економіки країн та регіонів Євросоюзу (2013)
Яворська В. - Деформації статево-вікової структури населення та їх наслідки – демографічні хвилі у регіональних геодемографічних процесах (2013)
Заставецька Л. - Основні риси трансформації районних систем розселення в сучасних умовах (2013)
Niemets L. - Peculiarities of countryside educational complex in Donetsk region, Segida K., Yakovleva Yu. (2013)
Mezentsev K. - Spatial aspects of Kirovograd regional labor market functioning, Mezentseva N., Mostova I. (2013)
Rechlowicz M. - Depopulation in the Upper-Silesian basin (Poland) and the Donetsk basin (Ukraine), Tkocz M. (2013)
Acma B. - New paths towards sustainable rural development: lessons from Southeastern Anatolia region development plan in Turkey (2013)
Kornus O. - Theoretical and methodological approaches to the study of customer service geography (2013)
Kornus A. - Economical-geographical information on topographical plans of XVIII-XIX century (2013)
Tyshkovets V. - Land administration systems as important component of geographical infrastructure, Opara V. (2013)
Чугунова Н. - Города как аттракторы развития и пространственной организации территории региона. Белгородская область РФ (2013)
Ліхван В. - Визначення спеціалізації сільського господарства Харківської області, Добровольська Н., Кандиба Ю. (2013)
Крайнюков О. - Вплив забруднення питної води на стан здоров’я населення Харківської області (2013)
Правила оформлення та подання статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Бігун І. - Взаємодія компонентів у системах Gd, Tb–Fe–In, Демчина М., Дзевенко М., Белан Б., Маняко М., Тиванчук Ю., Каличак Я. (2013)
Гвоздецький В. - Фазові рівноваги в системах Ce,Yb–Fe–Ge–Sb при 500 ºС. Кристалографічні параметри сполук СеFe2Ge2 та СеFe0,52Ge2, Герман Н., Гладишевський Р. (2013)
Левицький В. - Система Dy–Co–C при 800 °С, Костецька А., Бабіжецький В., Котур Б., Серкіз Р. (2013)
Ломницька Я. - Уточнення взаємодії компонентів у системі Mo–Mn–P, Боса О. (2013)
Федина M. - Дослідження взаємодії компонентів уздовж квазібінарного перерізу LaCu2-LaSi2, Федорчук A., Федина Л. (2013)
Воротняк В. - Квазібінарний переріз GdGe2–HoGe2 при 870 К, Шпирка З., Герман Н. (2013)
Хмель Н. - Розчинність Mn у бінарній сполуці Тi2Сo при 1 070 К, Дмитрів Г. (2013)
Домінюк Н. - Розчинність р-елементів третьої і четвертої груп у сполуці Gd2Cu2In, Ничипорук Г., Муць І., Пьоттген Р., Заремба В. (2013)
Стельмахович Б. - Граничні склади твердих розчинів алюмінію в бінарних сполуках системи Er–Zn (2013)
Бабіжецький В. - Борокарбіди рідкісноземельних металів з бор-карбоновими групами ВС3: кристалічна структура Tb5B2C6 (2013)
Сенчук О. - YNi4Si – Нова похідна структурного типу CaCu5, Демченко Г., Демченко П., Гладишевський П. (2013)
Жак О. - Кристалічна структура нового фосфіду Y3Pd20P6, Пастерніцька В., Маланяк Х. (2013)
Зелінський А. - Синтез та кристалічна структура сполук UMn1,43Ga0,57 ТА U2Fe3Ga, Федорчук А., Зелінська О. (2013)
Коник М. - Кристалічна та електронна структура і магнітні властивості сполуки YMn0,30Ge2, Ромака Л., Кульматицька Н. (2013)
Маняко М. - Кристалічна структура сполуки Hf6CoAl2 (2013)
Токайчук І. - Кристалічна структура тернарної сполуки Ta5GaSn3, Токайчук Я., Гладишевський Р. (2013)
Стецьків А. - Кристалічна та електронна структура Tm(Ni,Li)0.34Sn2, Павлюк В. (2013)
Ромака В. В. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi1-xRhxSn. І. Кристалічна і електронна структури, Стадник Ю., Ромака Л., Рогль П., Крайовський В., Герман Н. (2013)
Стадник Ю. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi1-xRhxSn. II. Електрокінетичні та магнітні характеристики, Ромака В. А., Крайовський В., Ромака В. В., Горинь А., Стародуб П. (2013)
Ромака Л. - Електротранспортні властивості сполук R3Cu4Sn4 (R = Ce, Nd, Sm, Gd, Dy), Ромака В., Кужель Б., Стадник Ю. (2013)
Зінчук В. - Хемілюмінесцентний метод визначення кобальту у природних водах (2013)
Василечко В. - Концентрування нікелю з використанням закарпатського клиноптилоліту, Грищук Г., Кедрук Т., КаличакТ. КаличакТ. (2013)
Ридчук М. - Спектрофотометричне визначення осмію у платиновмісних мідно-нікелевих сульфідних рудах, Коркуна О., Врублевська Т., Костюк І. (2013)
Харчук Р. - Вольтамперометричне визначення іридію та рутенію в сульфідних мідно-нікелевих рудах, Тимошук О. (2013)
Федишин О. - Потенціометрична детекція сигналу в системі пероксимоносульфатна кислота–фероїн–Fe (III), Тимошук С. (2013)
Грітченко О. - Вольтамперометрія 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму, Тимошук О., Ридчук П., Семенишин Д. (2013)
Тупис А. - Екстракційно-фотометричне визначення кобальту з використанням 1-(5-бензил-2-тіазоліл)-азо-2-нафтолу, Тимошук О. (2013)
Совин О. - Програма "SpectroCalc-Complex” для розрахунку констант стійкості комплексних сполук на підставі спектрофотометричних даних, Пацай І. (2013)
Лозинська Л. - Програмна модернізація спектрофотометра ULAB-108UV, Пацай І. (2013)
Пам’яті професора Євгена Івановича Гладишевського (2013)
Баранова І. В. - Досвід використання сучасних мультимедійних технологій при підготовці військових фахівців, Дерев'янчук А. Й., Олійник Л. В., Пушкарьов Ю. І. (2011)
Бобильов В. Є. - Імітаційне моделювання: проблеми та перспетиви застосування для підготовки офіцерських кадрів у Національному університеті оборони України , Заїка Л. А. (2011)
Beligan D. - Particularities of advanced distributed learning system in "Carol I" National Defence University, Roceanu I., Barbieru D. (2011)
Кононенко С. Н. - Відеоігри як ефективний інструмент системи імітаційного моделювання військового призначення, Лук'яненко С. В. (2011)
Ленков С. В. - Аналіз існуючих показників ефективності тренажерних систем для фахівців підрозділів постійної готовності, Шворов С. А., Гунченко Ю. О. (2011)
Ананьїн В. О - Леція з гуманітарних дисциплін в умовах Болонського процесу у військових навчальних закладах, Волошина Н. М., Дзюба М. Т. (2011)
Заруба О. Г. - Військова освіта: світові тренди та українські реалії (2011)
Манойло А. В. - Технология реализации программы социальной адаптации военнослужащих (2011)
Мостова І. М. - Визначення рівня сформованості комунікативних умінь при проведенні тренінгів з їх формування (2011)
Петрик В. М. - "Інформаційна безпека держави" як новітня навчальна дисципліна: особливості викладання та навчально-методичного забезпечення (2011)
Козубцов І. М. - Філософський аспект освітньої системи підготовки наукових керівників, Штаненко С. С. (2011)
Шедяков В. Є. - Забезпечення наукового рівня методології отримання освіти військовослужбовцем як умова якості його безперервного навчання (2011)
Компанцева Л. Ф. - Ефективна комунікація — новий тренд інститутів сектору безпеки (2011)
Михайлова О. Г. - Відтворення міжнародного досвіду комунікативних стратегій контактів правоохоронців з пересічними громадянами в інформаційних мережах, Спільник Т. М. (2011)
Пелепейченко Л. М. - Комунікація в діяльності силових структур як фактор протидії агресії в інформаційному просторі, Конаржевська В. І. (2011)
Павлов Я. В. - Комунікативні моделі запобігання та усунення міжкультурних конфліктів в діяльності сил охорони правопорядку (2011)
Потеряхин А. Л. - Понятие "имидж" в современных коммуникативно-психологических исследованиях (2011)
Холод О. М. - Формування теорій комунікаційних технологій (2011)
Бойко О. Д. - Діагностування ознак, характеру та спрямування соціально-політичного маніпулювання як основа психологічного захисту (2011)
Брижко В. М. - Роль інформаційного права у розвитку правової системи України (2011)
Касперський І. П. - Правові режими захисту персональних даних в Україні (2011)
Онищук М. І. - Проблеми безпеки в теорії міжнародних відносин: порівняльний аналіз основних напрямів, Турченко Ю. В., Зарицька А. І. (2011)
Андреєв Б. М. - Оцінка надійності та витрат при використанні резервних ділянок в інформаційно-телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Штаненко С. С., Бурба О. І. (2011)
Бойко І. А. - Сучасні проблеми інформаційного забезпечення процесів управління тактичної ланки Збройних Сил України, Матов О. Я., Колачов С. П., Недайбіда Ю. П., Шугалій О. О. (2011)
Вишнівський В. В. - Обґрунтування частотного енергетичного методу контролю технічного стану цифрових пристроїв об'єктів РЕЗО, Ніколайчук М. Г. (2011)
Інфімовський С. Ю. - Знімання в еталонному латеральному районі та аналіз структури похибок обсервацій в супутниковому навігаційному полі морської поверхні (2011)
Козаков Ю. І. - Удосконалена методика оцінки точності визначення величин метеорологічних елементів при метеорологічному забезпеченні бойового застосування ракетних військ і артилерії, Майстренко О. В. (2011)
Литвиненко О. І. - Застосування розмітки графа через функцію належності для визначення раціонального маршруту руху військової техніки, Сбітнєв А. І. (2011)
Popov А. - Advanced electroniv counter-counter-measures technologies under extreme interference environment (2011)
Рябцев В. В. - Методика оцінки воєнно-політичної обстановки в державі, Бучик С. С., Соболенко С. О. (2011)
Слюсар В. И. - Метод коррекции неидентичности поляризационных каналов приема сигналов, Масесов Н. А., Волошко С. В., Слюсар И. И., Зинченко А. А. (2011)
Солонніков В. Г. - Синтез систем технічного контролю масштабних об'єктів: від концепції до автоматизації, Купрієнко Д. А. (2011)
Телятников А. О. - Использование моделирования и визуализации при проектировании беспроводных сенсорних сетей, Кононов Ю. Н., Кудр Л. (2011)
Більдер М. А. - Вплив альтернативних джерел енергії на естетичні відмінності транспортних засобів (2012)
Божко М. С. - Особенности формирования женского нательного белья на протяжении веков, Мироненко В. П. (2012)
Борисенко Д. В. - Современные методы формообразования в дизайне одежды медицинских работников, Мироненко В. П. (2012)
Ганоцька О. В. - Значення семіотики у сучасному дизайні пакування (2012)
Георгієва О. С. - Худoжньo-графiчна прoпoзицiя втілення національних ознак в сучасних житлових приміщеннях (2012)
Дударець В. М. - Фактори формування середовища ландшафтного дизайну (на прикладі Замкової гори в м. Київ ) (2012)
Жернокльова Л. К. - Роль веб-сайту у формуванні образу сучасного закладу мистецтва (2012)
Каримова Ф. А. - Исторические аспекты и особенности формирования одежды женщин-мусульманок, Мироненко В. П. (2012)
Кіщук Н. - Кушнірські вироби на Покутті і Західному Поділлі: конструктивно-технологічний аспект (2012)
Коваль Л. М. - Психофізіологічний вплив світло-кольорового середовища інтер’єру на життєдіяльність людини (2012)
Курінна А. І. - Архітектурно-планувальні характеристики екстер’єрів і інтер’єрів в дизайнерському проектуванні готелів (2012)
Макогін Г. В. - Український народний одяг в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. (2012)
Мироненко В. П. - История возникновения ювелирных изделий, Саджая К. В. (2012)
Пригодін М. Д. - Феномен проектної культури дизайну і впровадження його в навчальних закладах освіти від дитячого садочку до вузу, Грищенко Т. М. (2012)
Юрова Т. М. - Вплив національних традицій на уніформу українських військових формацій у ХХ-ХХІ ст. (2012)
Яковець І. О. - Меблі-трансформер: передумови виникнення та механізми трансформації, Чугай Н. М. (2012)
Абікулова М. І. - Прядіння і ткацтво Нижнього Подніпров’я у фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею (III – тисячоліття до н.е. – IV століття н.е.), Ржевська Ю. О., Прохорова І. А., Чепелюк О. В. (2012)
Бабій Н. - Опришківська церква у селі Нижній Вербіж (1756-1808) в контексті барокової культури краю (2012)
Береговська Х. - Вплив основоположного-богословського вчення на усвідомлення й тематику сакрального мистецтва С. Гординського (2012)
Бірюльов Ю. О. - Пізній романтизм, веристичні та необарокові тенденції у скульптурах Юліана Марковського (2012)
Гошовський Р. - Нехрамові ікони – духовне осереддя профанного простору (2012)
Золотухин Ю. В. - Графические особенности системы водяных знаков (2012)
Михайлова Р. Д. - Образний зміст князівських печаток з Волині та Галичини (2012)
Откидач В. М. - Художня творчість: становлення та компоненти (2012)
Підгурний І. С. - Впровадження фотографічного доробку М. Грейма у реґіонознавство та пам’яткоохоронну справу (2012)
Полтавець-Гуйда О. В. - Становлення жанру історичної картини в Україні (кінець XIX- поч. XX ст.) в контексті розвитку європейського живопису (2012)
Северин В. Д. - Становлення виставкового дизайну як феномена культури (2012)
Середа Н. - Пам’ятник Богданові Хмельницькому у Чигирині (до історії створення) (2012)
Черній Л. А. - Генеза українського малярства XIX - початку XX століття на тлі загально-мистецьких тенденцій доби (2012)
Балабан О. - Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти (2012)
Гладких А. В. - Імпровізація як засіб творчого розвитку студентів музичних закладів (2012)
Лошков Ю. І. - Домрове виконавство в Україні (друга половина ХХ ст.) (2012)
Мамбетова Г. - Полифонические приёмы в Симфонии № 2 "AVDET" (Возвращение) Эльвиры Эмир (2012)
Осипенко В. В. - Авторська концепція хорового концерту Є. Станковича "Господи, Владико наш" (2012)
Метлушко В. А. - Роль Карла Бермана в становлении кларнетового искусства (2012)
Рябуха Н. А. - Звукообраз как философско-эстетическая категория в музыке (2012)
Чуркіна В. Г. - Ментальні цінності в системі етновиховання кобзарів та лірників Слобожанщини (2012)
Шейко А. О. - Відлуння Ренесансу (2012)
Щепакін В. М. - Віденський піаніст Рудольф Фельдау в музичному житті Одеси ІІ половини ХІХ століття (за матеріалами періодичних видань) (2012)
Максименко С.Д. - Екзистенціально-генетичні витоки існування особистості (2012)
Чепеліва Н.В. - Розуміння та інтерпретація соціокультурного досвіду у контексті постнекласичної методологічної парадигми (2012)
Шевченко Н.Ф. - Професійна свідомість психолога: методологічний та прикладний аспекти (2012)
Карамушка Л.М. - Організаційний розвиток освітніх організацій: труднощі, ресурси, психологічні чинники та умови (2012)
Іщук О.В. - Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу (2012)
Поплавська А.П. - Дослідження конфліктної поведінки керівників підприємства (2012)
Ткалич М.Г. - Соціально-психологічні особливості гендерної взаємодії в організації (2012)
Губа Н.О. - Теоретичний аналіз соціально-психологічних факторів виникнення самотності (2012)
Калюжна Є.М. - Формула страху: обгрунтування і концептуалізація, Вовна А.М. (2012)
Кандиба М.О. - Психологічний аналіз причин жіночої самотності (2012)
Малина О.Г. - Динаміка становлення стилю життя особистості (2012)
Співак Л. М. - Специфіка змісту та структури національної самосвідомості особистості у психологічній науці (2012)
Сошина Ю. М. - Ціннісно-смислові настанови в структурі ціннісно-смислової сфери особистості (2012)
Шевчук З. М. - Життєві цінності особистості як передумова розвитку духовного потенціалу в юнацькому віці (2012)
Долинська Л. В. - Саморегулятивні механізми особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя (2012)
Бабич С. С. - Дослідження трансформаційних змін у смисловій сфері фахівців на початковому етапі професіоналізації (2012)
Грандт В. В. - Копінг-ресурси як чинник професійного здоров'я представників екстрених служб: вектори психологічної ефективності збереження професійної надійності (2012)
Іванова Л. С. - Специфіка готовності першокурсників до адаптації у вищій школі (2012)
Мосол Н. О. - Психологічні аспекти професійного самовизначення старшокласників (2012)
Овсяннікова В. В. - Особливості синдрому професійного вигорання у викладачів вищого навчального закладу (2012)
Паскевська Ю. А. - Аналіз мовлення як засобу професійної діяльності практичного психолога (2012)
Пономаренко О. В. - Стратегії психозахисної поведінки педагогів з різними рівнями емоційного вигорання (2012)
Зеленська Л. Д. - Унормування правил внутрішнього розпорядку як напрям діяльності вчених рад університетів України (історико-педагогічний аспект) (2013)
Зінченко К. В. - Навчання дітей танцям у стародавній Греції (2013)
Кін О. М. - Роль ідеалів у формуванні громадської свідомості студентської молоді 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Коробченко А. А. - Питання шкільної природничої освіти на перших з’їздах природознавців у Києві (2013)
Лупаренко С. Є. - Розвиток підходів до дитини та дитинства в зарубіжній педагогіці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Лятуринська С. Е. - Впровадження елективної системи у вищу освіту сполучених штатів Америки президентом Гарварду Ч.В. Еліотом (1869–1909) (2013)
Москальова Я. Ю. - Розвиток проблеми педагогічного проектування в історії античної педагогічної думки (2013)
Овчарова О. М. - Взаємозв’язок морального та трудового виховання учнівської молоді (досвід 50–80-х рр. ХХ ст.) (2013)
Осьмук Н. Г. - Вивчення прогресивного досвіду в галузі освіти: вітчизняні досягнення 20–30-х рр. XX ст. (2013)
Свічкар В. Р. - Питання формування активної громадської позиції студентської молоді України 20-х рр. XX ст. (2013)
Сущенко А. В. - Витоки гуманістичних ідей у фундаментальних дослідженнях психологів ХХ ст. (2013)
Твердохліб Т. С. - Науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як історико-педагогічна проблема (2013)
Хворост А. - Воскресная школа Куряжской воспитательной колонии им. А.С. Макаренко: задачи и проблемы, перспективы развития (2013)
Акуленко К. Ю. - Визначення компонентів, критеріїв та показників готовності до професійної діяльності майбутніх економістів (2013)
Артеменко О. В. - Методологічні підходи до формування готовності студентів ВНЗ до науково-дослідної діяльності (2013)
Башкір О. І. - Інтуїція як складова педагогічної імпровізації (2013)
Борисенко В. М. - Основні напрями формування емоційної культури майбутнього викладача (2013)
Вискребенцева М. В. - Професійна підготовка молоді в країнах далекого зарубіжжя: Німеччина, Сша, Японія, Велика Британія (2013)
Вовк О. І. - Схема як спосіб ментального репрезентування навчальної інформації (2013)
Глазкова І. Я. - Дидактичні прийоми запобігання емоційним бар’єрам у навчальному процесі (2013)
Горицька О. В. - Організація роботи "Школи передового економічного досвіду” з навчанням прийомів психічної саморегуляції як педагогічна умова формування професійної адаптивності майбутнього економіста (2013)
Данилюк С. С. - Дискурсивна, стратегічна, соціальна та соціокультурна компетенції як складники комунікативної компетенції в межах моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Дельцова І. О. - Проектні технології як інструмент формування комунікативної культури майбутніх перекладачів (2013)
Дяченко М. Д. - Активізація творчих здібностей як чинник розвитку творчого потенціалу майбутніх журналістів: теоретичний аспект (2013)
Елькін М. В. - Роль інновацій в управлінні підготовкою менеджера освітнього закладу (2013)
Зданевич Л. В. - Бліц-гра як форма проведення практичного заняття з майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів (2013)
Зеленська О. М. - Можливості гуманітарних дисциплін у формуванні полікультурної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів (2013)
Кабанська О. С. - Уміння педагогічного прогнозування як необхідна складова особистості викладача англійської мови (2013)
Касьянова О. М. - Регіональний і системний підходи як методологічна основа розвитку загальної середньої освіти (2013)
Кожушко С. П. - Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутніх фахівців до професійної взаємодії (2013)
Корж О. Ю. - Гра як активний метод формування професійно значущих якостей майбутніх медиків (2013)
Крамаренко А. М. - Концептуальна модель формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи (2013)
Листопад О. В. - Тенденції розвитку інформаційної освіти в умовах переходу до інноваційної моделі (2013)
Локарєва Г. В. - Проблема формування у майбутніх журналістів культури професійного спілкування як ознаки комунікативної компетентності (2013)
Макар Л. М. - Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі (2013)
Моргунова Н. С. - Використання гри як засобу активізації мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів (2013)
Мушкет К. О. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до роботи у водному середовищі (2013)
Ніжевська Т. В. - Окремі аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів артпедагогіки в майбутній професійній діяльності (2013)
Облєс І. І. - Соціально-педагогічна підтримка реалізації життєвого потенціалу людей третього віку (2013)
Пальшкова І. О. - Формування та становлення професійної ідентичності майбутнього вчителя як одна з проблем сучасної освіти в Україні (2013)
Парфьонов М. П. - Підготовка студентів – майбутніх учителів до науково-дослідної діяльності (2013)
Перетяга Л. Є. - Критерії та показники сформованості голосової культури в майбутніх учителів (2013)
Підлубна О. М. - Професійне спілкування в діяльності майбутніх пілотів (2013)
Погромська Г. І. - Підготовка до роботи з обдарованими учнями як необхідна складова професійної компетентності майбутніх учителів у Польщі (2013)
Продайко М. Ю. - Компонентно-структурний аналіз феномену "культура логічного мислення” майбутніх техніків-електриків (2013)
Проценко О. С. - Підприємницькі уміння як складник життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Пустолякова Л. М. - Ефективність фізичного виховання студентів медичного вищого навчального закладу та її критерії, Лозиченко М. В., Болгар М. А. (2013)
Резван О. - Рефлексія особистих ресурсів випускника автомобільно-дорожньої галузі в процесі пошуку роботи (2013)
Рибалко Л. М. - Еколого-еволюційний підхід до навчання природничих дисциплін: розкриття сутності та природи вихідних понять (2013)
Русинка І. І. - Трансформація поведінки особистості (2013)
Самсонова О. О. - Акмеологічний підхід у теорії та практиці післядипломної педагогічної освіти (2013)
Синявська А. М. - Використання Інтернету при викладанні англійської мови (2013)
Сошенко С. М. - Мотивація студентів щодо професійного самовизначення (2013)
Старостіна О. В. - Становлення професійної майстерності фахівця: психопедагогічний аспект (2013)
Статьєв С. І. - Показники сформованості танцювальних рухів глухих дітей молодшого шкільного віку (2013)
Сущенко Л. О. - Вплив науково-дослідної роботи на формування аналітичних умінь майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій (2013)
Сущенко Т. І. - Сутність поняття "ціннісна визначеність особистості” в сучасному соціумі та педагогіці (2013)
Танько Є. В. - Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів як основа підготовки майбутніх фахівців (2013)
Ткаченко К. Ю. - Суть поняття "підготовка вихованців до життя” в концепції А. Макаренка (2013)
Тюріна В. О. - Рольові і ділові ігри як засіб підготовки майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту до професійної діяльності, Мариківська Г. А. (2013)
Ульянова В. С. - Дитячий театр ляльок як провідна лінія позакласної роботи у ЗНЗ (2013)
Шадріна А. В. - Роль загальноправових навчальних дисциплін у формуванні креативного потенціалу майбутнього вчителя (2013)
Шумілова І. Ф. - Підготовка майбутнього вчителя загальноосвітнього навчального закладу до педагогічно-краєзнавчої діяльності як актуальна педагогічна проблема (2013)
Юткало С. Ю. - Передумови становлення поняття "авторитет учителя" (2013)
Ярушак М. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження процесу виховання дитини в українській родині (2013)
Вайновська М. К. - Внутрішньошкільне управління професійним зростанням учителя загальноосвітнього закладу (2013)
Дермельова К. О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до соціалізації молодших школярів (2013)
Кирпа А. В. - Полікультурне виховання особистості як один з пріоритетних напрямів роботи євроклубів при загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Кохан Л. В. - Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності старшокласників (2013)
Кравченко І. В. - Етичні знання як основа формування моральних учинків підлітків у процесі позакласної роботи сучасної школи (2013)
Куринная А. Ф. - К вопросу работы над словом в школьном курсе русского языка (5–9 классы) (2013)
Логвінова Є. В. - Соціально-педагогічна діяльність з формування готовності школярів до безпечної життєдіяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Лукашова Н. І. - Еволюція методичних підходів до вивчення періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва у шкільному курсі хімії (2013)
Маланюк Н. М. - Математичні творчі здібності як одна з якостей учнів ліцею (2013)
Нечипоренко В. В. - Організація моніторингу рівня сформованості життєвої компетентності учнів навчально-реабілітаційного центру (2013)
Приходько В. М. - Суб’єкти моніторингу й оцінювання якості загальної середньої освіти (2013)
Романова І. А. - Освітнє середовище як чинник розвитку культури інтелектуальної діяльності молодшого школяра (2013)
Супруненко А. Г. - Громадянське виховання школярів на уроках історії в загальноосвітній школі (2013)
Амеліна С. М. - Особливості методів професійної підготовки майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Божко Н. М. - Міжкультурна компетентність та успішність навчального процесу у ВНЗ (2013)
Бондаренко Л. М. - Особливості вивчення країнознавства іноземними студентами підготовчих факультетів у вищих навчальних закладах України, Рижков М. М. (2013)
Войтова І. Ю. - Специфіка магістерської підготовки в педагогічному ВНЗ (2013)
Гусак О. Г. - Реалізація професійно-орієнтованих технологій у навчальному процесі вищого педагогічного навчального закладу (2013)
Іваненко Т. В. - Особливості впливу спортивних ігор на розвиток особистості студенток університету (2013)
Кісенко О. О. - Педагогічні умови формування психологічної культури майбутніх соціальних працівників у фаховій підготовці у ВНЗ (2013)
Коваленко В. О. - Синергетична природа логістичного методу концептуалізації професіональної підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури (2013)
Ковальчук В. І. - Нормативні засади формування та розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ (2013)
Майський Г. Ю. - Суть педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів (2013)
Мармаза О. І. - Формування та реалізація програми розвитку навчального закладу (2013)
Разумовська Н. Р. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі (2013)
Резнік С. М. - Сучасні тенденції використання викладачами активних методів навчання у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Сицька А. В. - Підготовка майбутніх фахівців у вищих аграрних навчальних закладах до експертно-контрольної діяльності, Рідей Н. М., Кліх Л. В. (2013)
Скірко Р. Л. - Формування соціального досвіду майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладу (2013)
Черепєхіна О. А. - Концепція життєвих сил людини як методологічна основа формування професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ (2013)
Чжефу С. - Адаптація іноземних студентів до навчання у вищих закладах України (2013)
Бурба О. І. - Методика визначення структури інформаційної бази автоматизованих систем управління військами (2011)
Волошко С. В. - Ефективність функціонування системи зв’язку і автоматизації та її вплив на ефективність управління військами (силами), Масесов М. О. (2011)
Даник Ю. Г. - Імітаційна модель орбітального інформаційного комплексу космічної системи дистанційного зондування землі, Білобородов О. О. (2011)
Драглюк О. В. - Системний підхід до вибору обчислювальних засобів для складних систем спеціального призначення, Кісельов І. М. (2011)
Кобзєв В. В. - Планування вибіркових випробувань на надійність виробів одноразового застосування за критерієм максимуму середнього приросту кількості інформації (2011)
Козубцов І. М. - Вибір перспективного напрямку підвищення надійності військової декаметрової радіолінії (2011)
Лєнков С. В. - Діагностична модель радіокомпонента для електромагнітного методу діагностування у складі радіоелектронного пристрою, Шкуліпа П. А., Карпенко О. В. (2011)
Мєшков І. Н. - Обробка цифрових сигналів на фоні завад з неповною апріорною інформацією, Колачов С. П., Мусієнко В. А., Малишкін В. В. (2011)
Мурасов Р. К. - Удосконалення методу оптимальної сумісної лінійної фільтрації і екстраполяції задачі прогнозу, який повністю враховує властивості реального випадкового процесу (2011)
Обідін Д. М. - Проблема забезпечення функціональної стійкості інтелектуальної системи автоматичного управління літальним апаратом (2011)
Опенько П. В. - Математична модель процесу зміни технічного стану зразків зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом (2011)
Биченков В. В. - Місце методів прогнозування у військовій справі. Прогнозування при організації управління військами (2011)
Рябцев В. В. - Перспективи використання технологій мультимедіа у дистанційному навчанні військових фахівців (2011)
Хатян О. А. - Інформаційно-комунікативна модель суспільної комунікації як основа дослідження соціально-економічних явищ (2011)
Ляшенко І. О. - Критерії безпеки комп'ютерних систем міністерства оборони США ("Помаранчева книга”) (2011)
Манойло А. В. - Модели информационно-психологического управления современными конфликтами в условиях модернизации системы международных отношений (2011)
Петрик В. М. - Зміна переконання за допомогою нейролінгвістичного програмування, Черненко О. Є. (2011)
Шедяков В. Є. - Використання країною діапазону можливостей інформаційної сфери при створенні умов нового модерну (2011)
Голубенко А.Л. - Информационное противодействие в компьютерных сетях, Петров А.С., Хорошко В.А. (2013)
Білощицький А.О. - Створення моделі розширення всесвіту проектів в управлінні освітніми установами, Лізунов П.П. (2013)
Болдарев А.Г. - Исследование процесса запуска приложений в среде операционной системы windows, Александер М. (2013)
Букреев В.В. - К расчету функции преобразования магнитной системы датчика металлодетектора, Безкоровайный В.С., Яковенко В.В. (2013)
Петров А.С. - Моделирование защиты узлов сети на основе систем и сетей массового обслуживания, Вельченко С.А. (2013)
Высочина О.С. - Разработка и исследование имитационной модели распределенной информационной системы управления комплексом "NESTOR" (2013)
Зоріна Т.І. - Системи виявлення і запобігання атак в комп’ютерних мережах (2013)
Іванченко І.С. - Методика приведення розкладу транзакції до еквівалентної послідовної форми (2013)
Йона О.О. - Світові тенденції боротьби з кіберзлочинністю, Казакова Н.Ф. (2013)
Карпінець В. В. - Забезпечення захисту векторних зображень від атак спрямованих на видалення цифрових водяних знаків, Яремчук Ю.Є. (2013)
Карпінський М.П. - Методи геометричного моделювання бездротових сенсорних мереж для аналізу сили сигналів інформаційних вузлів, Чиж В.М., Балабан С.М., Яремчук Т.О. (2013)
Касьянов Ю.І. - Стабільність кольорового режиму в підводних системах відеоспостереження, Гавриш А.В. (2013)
Коміссар Д. О. - Хмарні технології безпеки, Луппол Є. Ю. (2013)
Корольов М.В. - Проблематика дослідження питань інформаційної безпеки у державному управлінні, Скопа О.О. (2013)
Корчинский В.В. - Метод повышения скрытности передачи таймерными сигналами в системах связи с кодовым разделением каналов (2013)
Яцишин С.П. - Пожежні сповіщувачі з газонаповненими чутливими елементами, Кравець І.П. (2013)
Ленков С.В. - Моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники, Пашков С.А., Браун В.О., Селюков А.В., Цыцарев В.Н. (2013)
Липовский В.Г. - Модели отказов в современных информационных сетях и авиационных системах связи, Чирков Д.В. (2013)
Зеленцова Ж.Ю. - Уязвимости конвергентной инфраструктуры и практические подходы к их устранению, Луговой А.В. (2013)
Марченко Д. Н. - Моделирование структурообразования связующих композиций для изготовления литейных стержней и форм, Свинороев Ю. А., Гутько Ю. И., Бер Р. (2013)
Петров О.С. - Застосування імітаційного моделювання для оцінки живучості комп'ютерної мережі, Мінін А.В. (2013)
Плотников А. Д. - О существовании односторонних функций (2013)
Митрохін С.О. - Розробка алгоритму побудови прямозубої циліндричної зубчастої передачі та його реалізація за допомогою бібліотеки OpenGL (2013)
Павлов І.М. - Поняття класифікатору і топосів у підоб’єктах множин систем захисту інформації (2013)
Палий С.В. - Использование метода поиска "идеального собеседника" в информационно-организационной среде подготовки иностранцев (2013)
Петришин Л.Б. - Фибоначчи-подобный метод кодирования сообщений и полибоначчи способ перехода к двоичному исчислению (2013)
Петров А.А. - Модель выбора оптимального состава системы защиты информации в компьютерных сетях (2013)
Казакова Н. Ф. - Міжнародна регламентація правового регулювання та стандартизації аудиту інформаційної безпеки, Плешко Е. А., Айвазова К. Б. (2013)
Превисокова Н.В. - Аналіз ефективності методу кодування на основі перетворення в базисі функцій Ґалуа (2013)
Рудов О.П. - Інформаційний захист системи 1С Підприємство, Романченко Т.П., Скріпкіна А.С. (2013)
Скопа О.О. - Показники якості та життєві цикли захищених інформаційно-вимірювальних систем, Волков С.Л., Грабовський О.В. (2013)
Темников В.А. - Контроль доступа авиадиспетчеров к информационным ресурсам по голосу, Конфорович И.В., Петейчук А.В. (2013)
Турти М.В. - Процедура формування нечітких еталонів на основі попарних порівнянь (2013)
Фразе-Фразенко О.О. - Багатоагентний метод виділення інформативних ознак зображень у системах доступу (2013)
Хорошко В.А. - Особенности защиты информации в сетях связи, Хохлачева Ю.Е. (2013)
Цепков Г.В. - Методы сжатия данных для быстрых корреляционно-спектральных преобразований (2013)
Чебанюк О.В. - Методика розпізнавання рукописного тексту на основі аналізу векторів руху за допомогою сенсорних пристроїв, Долотов Д.А. (2013)
Чертов О.Р. - Застосування методів Data Mining для автоматичного формування рекомендацій, Александрова М.В. (2013)
Чупринка В.І. - Автоматизоване проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття, Мурженко В.С., Пінчук А.В. (2013)
Шумейко А.А. - Применение дискретного преобразования Хартли к сжатию изображений, Шумейко К.А. (2013)
Воронкова В. Г. - Філософія американської школи державного управління: еволюція розвитку та основні характеристики, Кірєєва О. М. (2013)
Краснокутський О. В. - Генезис проблеми формування ідеології державотворення та стан розробки у період Новітнього часу (2013)
Головко Л. В. - Философия риска (2013)
Яковлева О. В. - Мовне середовище у контексті процесів трансформації та глобалізації (2013)
Мельник В. В. - Становлення і розвиток полікультурного суспільства в умовах євроінтеграції (2013)
Яценко К. А. - Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз (2013)
Тубіна М. А. - Теоретико-методологічні засади інноваційної сфери регіону (2013)
Михайлова М. О. - Етнокультурний Ренесанс vs глобальна культура: сучасний вимір (2013)
Богуславська О. Г. - Пізнання сутності людини в умовах соціальних змін (2013)
Білогур В. Є. - Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна (2013)
Козубцов І. М. - Роль структурних компонентів автореферату на дисертацію PhD у формуванні квінтесенції знань в динамічній науковій картині світу знань (2013)
Волков О. Г. - Інтуїтивістська етика Дж.Мура як передумова філософії освіти Р.Пітерса, Пєшев О. О. (2013)
Сидоренко С. В. - Розвиток громадянського суспільства в історії соціально-філоcофської думки: умови виникнення, сутність, структура (2013)
Аксьонова В. І. - Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору (2013)
Корнієнко Т. А. - Дизайн міста як головний концепт соціально-філософського дискурсу (2013)
Куцепал С. В. - Світ Ж.Дельоза: різома, сенс, нонсенс (2013)
Гречаник М. І. - Особливості взаємозв’язку продукції ЗМІ та системи цінностей підлітка (2013)
Добродум О. В. - Фактор мультимедийности в религиозных и политических отношениях (Украина-Америка) (2013)
Осипенко Л. О. - Комунікативний процес як цілісна соціокультурна система: соціально-філософський аналіз (2013)
Воропаєва В. Г. - Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття (2013)
Нікітенко В. О. - Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку: соціально-філософський вимір (2013)
Мудрак В. І. - Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення "особистість-інформація" (2013)
Семерак М. М. - Термоміцність залізобетонних конструкцій за умов пожежі, Домінік А. М., Субота А. В., Байтала В. М. (2012)
Ольховий І. М. - Про напружений стан та міцність товстостінних циліндричних резервуарів при дії газового тиску і нагрівання, Ліщинська Х. І. (2012)
Тацій Р. М. - Визначення теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті з дискретно-неперервним розподілом джерел тепла, Кусій М. І., Пазен О. Ю. (2012)
Березовский А. И. - Сравнительный анализ состава продуктов горения и их токсичности эпоксидных и эпоксиуретановых полимерных вибропоглощающих огнезащитных составов, Маладыка И. Г., Попов Ю. В., Саенко Н. В. (2012)
Попович В. В. - Ієрархічний метод класифікації пожежної та аварійно-рятувальної техніки для гасіння лісових пожеж в Україні (2012)
Башинський О. І. - Процеси гідратації механоактивованих композиційних в′яжучих в умовах високих температур, Пелешко М. З., Кузиляк В. Й. (2012)
Гивлюд М. М. - Підвищення ефективності вогнезахисту будівельних конструкцій з алюмінієвих сплавів покриттями на основі наповненого поліметилфенілсилоксану, Гуцуляк Ю. В., Вовк С. Я., Корнійчук В. В. (2012)
Петренко А. М. - Моделювання форми кривої, що набуває рятувальна мотузка, Кавецький Л. А. (2012)
Цапко Ю. В. - Підвищення рівня безпеки експлуатації об’єктів зберігання боєприпасів, Баланюк В. М. (2012)
Попович В. В. - Вплив продуктів горіння полігонів твердих побутових відходів на організм людини та біоту, Кучерявий В. П. (2012)
Перетятко Б. М. - Методи та способи вогнезахисту будівельних елементів з деревини, Лоїк В. Б. (2012)
Щербина О. М. - Моніторинг продуктів піролізу та згоряння полімерних матеріалів: виявлення формальдегіду методом газорідинної хроматографії, Бедзай А. О., Михалічко Б. М. (2012)
Болібрух Б. В. - Розробка комплексного захисту особового складу пожежно-рятувальних підрозділів від дії небезпечних факторів пожежі, Штайн Б. В., Кошеленко В. В., Дубасюк В. С. (2012)
Баланюк В. М. - Теоретичне обгрунтування вибору компонентів аерозольно-порошкових вогнегасних засобів, Лавренюк О. І., Марусяк Ю. М. (2012)
Шелюх Ю. Є. - Шляхи та можливості вдосконалення форм і методів протипожежної пропаганди серед населення, Шелюх О. М. (2012)
Лин А. С. - Удосконалення обладнання та методики полігонних випробувань для оцінювання термозахисних властивостей захисного одягу пожежників, Мичко А. А., Клим’юк М. М., Івахов А. В. (2012)
Ємельяненко С. О. - Оцінка пожежного ризику у житлових будинках з електротехнічних причин, Рудик Ю. І., Кузик А. Д. (2012)
Процюк Б. В. - Дослідження нестаціонарного температурного поля в багатошаровій плоскій конструкції, Семерак М. М., Веселівський Р. Б., Синюта В. М. (2012)
Баланюк В. М. - Нові підходи подачі тонко-розпиленої води з поверхнево-активними речовинами та сумішами хімічних сполук, Лущ В. І., Наливайко М. А. (2012)
Ольховий І. М. - Оцінка міцності опор рятувального пристрою при їх розміщенні на різних рівнях, Дзюба Л. Ф., Меньшикова О. В., Гузаревич О. М. (2012)
Гринчишин Н. М. - Вплив процесів горіння твердих побутових відходів на екологічний стан грунту (2012)
Бабаджанова О. Ф. - Чинники пожежної небезпеки породних відвалів вугледобування, Сукач Ю. Г., Cукач Р. Ю. (2012)
Гудим В. І. - Аналіз мікроструктури мідних кабельно-провідникових виробів електричних мереж, які перебували у середовищі пожежі, Карбонічек М., Назаровець О. Б. (2012)
Гуліда Е. М. - Прогнозування виникнення пожеж в житловому секторі на підставі аналізу техногенного ризику, Башинський О. І., Мовчан І. О. (2012)
Гащук П. М. - Пріоритети режимів роботи двигуна та насосної системи пожежного автомобіля, Сичевський М. І. (2012)
Улинець Е. М. - Аналіз якості дотримання ліцензійних умов та характерних їх порушень у сфері робіт і надання послуг протипожежного призначення, Міллер О. В., Харчук А. І., Шелюх Ю.Є. (2012)
Смотр О. О. - Моделювання контурів лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2012)
Боднар Г. Й. - Розробка автономного джерела живлення для протипожежних систем внутрішнього водопостачання, Шаповалов О. В. (2012)
Агєєв В. Г. - Підвищення стійкості кріплення прорізних труб при зведенні вибухостійких перемичок (2012)
Швець Є. Я. - Формування концепції безперервної освіти "новому століттю-нову освіту" в умовах інтеграції у загальноєвропейський простір, Швець Д. Є. (2013)
Воронкова В. Г. - Теоретичні і праксеологічні засади формування концепції менеджменту проектів як ефективного ресурсу ринкової економіки (2013)
Білогур В. Є. - Спорт як знаково-символічна і комунікативна система в контексті соціогуманітарного дискурсу (2013)
Осипенко Л. О. - Формування концепції гуманітарного менеджменту як інноваційного типу діяльності постіндустріальної епохи (2013)
Швець Л. М. - Комерційна і соціальна реклама: порівняльний аналіз (2013)
Бегаль О. М. - Сутність соціальної роботи: теоретико-методологічні принципи дослідження (2013)
Невмержицька М. В. - Конкурентоздатність людини: природні і соціальні наслідки (2013)
Леощенко Д. І. - Філософсько-логічна суперечливість процесів сучасної транснаціоналізації світової економіки, Куреда Н. М. (2013)
Фатхутдінова О. В. - Правова освіта як чинник організаційної культури українців (2013)
Нікітенко В. О - Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу: антропологічні виміри (2013)
Сидоренко С. В. - Політичне протистояння стратегії "зміцнення громадянського суспільства" в країнах Африки (2013)
Путров С. Ю. - Здоров’я у контексті предметного самовизначення філософії (2013)
Корнієнко Т. А. - Формування взаємовідносин "людина-дизайн-місто" як умови гуманістичної самореалізації особистості та реалізації її родової сутності в умовах постіндустріального суспільства (2013)
Аксьонова В. І. - Криза соціокультурної ідентичності особистості як наслідок соціокультурної дезінтеграції суспільства: соціально-філософський аналіз (2013)
Шниптєва А. Ю. - Гуманітарний розвиток держави як головний концепт наукового дослідження: теоретико-методологічні виміри (2013)
Левада С. В. - Просторово-часові модальності соціальної події (2013)
Рижова І. С. - Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічного способу самореалізації особистості і вільного освоєння світу (2013)
Рєзанова Н. О. - Cоціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень (2013)
Товарниченко В. О. - Громадянське суспільство. Середній клас чи влада маргіналів? (2013)
Воропаєва В. Г. - Теоретико-методологічні засади розвитку ціннісних орієнтацій сучасної молоді в умовах трансформації сучасного суспільства (2013)
Рябека О. Г - Інтереси планетарної спільноти як чинник формування світової держави (2013)
Рожков А. О. - Динаміка формування піґментних речовин у листках рослин пшениці твердої ярої за дії різних варіантів ценотичної напруги між рослинами в посівах, Пузік В. К. (2013)
Рідей Н. М. - Природно-ресурсний потенціал агроекосистем: аналіз понятійно-категоріального апарату, обґрунтування сучасних трактувань, Горбатенко А. А., Кучеренко Ю. А., Пашутіна О. М. (2013)
Клименко М. О. - Гідроекологічний моніторинг водних екосистем з огляду на сучасні європейські напрями у природоохоронній діяльності, Клименко О. М., Петрук А. М. (2013)
Тищенко В. Н. - Идентификация сортов и селекционных линий пшеницы озимой по сбалансированности количественных признаков с использованием кластерного анализа, Панченко П. М., Чернышева О. П. (2013)
Жемела Г. П. - Фотосинтетична продуктивність посівів пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та біопрепаратів, Шевніков Д. М. (2013)
Шевніков М. Я. - Урожайність та якість насіння сої залежно від строків сівби і використання біопрепаратів, Кулібаба М. Ю. (2013)
Глущенко Л. Д. - Біопродуктивність чорнозему типового залежно від дії та післядії добрив на ґумусний стан у агроценозах, Гангур В. В. (2013)
Тригуб О. В. - Взаємозв'язок елементів архітектоніки рослини з урожайними характеристиками у сортозразків гречки звичайної (Fagopyrum Esculentum Moench.), Ляшенко В. В. (2013)
Філоненко С. В. - Формування зернової продуктивності кукурудзи за різних способів основного обробітку ґрунту (2013)
Харченко Ю. В. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи, Харченко Л. Я. (2013)
Гапріндашвілі Н. А. - Зміна антиокислювального комплексу в плодах груші (2013)
Дорошкевич Н. В. - Використання електрофорезу для додаткової оцінки нових ізолятів гриба Pleurotus Ostreatus (jacq.: fr.) Kummer (2013)
Герман М. М. - Вплив протруйників на посівні якості насіння та врожайність зерна пшениці м’якої озимої, Міщенко О. В. (2013)
Шокало Н. С. - Формування урожайності рицини в умовах перехідної південної частини Полтавської області (2013)
Коваль В. В. - Сучасний стан забезпеченості ґрунтів Полтавської області ґумусом (органічною речовиною), Наталочка В. О., Ткаченко С. К., Міненко О. В. (2013)
Глущенко Л. Д. - Ефективність застосування водорозчинних добрив під основні сільськогосподарські культури за умов зміни клімату, Олепір Р. В., Лень О. І., Вакуленко В. М., Котвіцький Б. Б. (2013)
Баган А. В. - Вплив сортових властивостей на посівні якості насіння пшениці озимої (2013)
Чайка Т. О. - Екологічні наслідки традиційного сільського господарства (2013)
Примаков О. А. - Системний підхід у дослідженні технологічного процесу збирання льону-довгунця (2013)
Гончарова І. І. - Відтворні та фізіологічні показники телиць м’ясних порід в умовах степової зони України (2013)
Небилиця М. С. - Оцінка свиней blup методом у племінних господарствах Черкаської області (2013)
Коцюмбас Г. І. - Динаміка структурних змін грудних м’язів курей-бройлерів на ранніх термінах після забою, Щебентовська О. М., П’ятничко О. М., Коляда Х. О. (2013)
Тішин О. Л. - Гістоструктурна характеристика печінки білих щурів за введення препарату Е-селен у комплексі з клозавермом-А, Коцюмбас Г. І. (2013)
Лукьянова Г. А. - Влияние акарицидных препаратов растительного происхождения на клеточный состав гемолимфы пчёл, Перебийнис А. В. (2013)
Лісова Н. Е. - Імунофізіологічні показники телят за впливу антимікробного препарату цефінель, П’ятничко О. М., Максимович О. А., Бассараб В. П., Михалусь Г. М. (2013)
Панікар І. І. - Біохімічні особливості формування поросят першої доби життя (2013)
Кравченко С. О. - Метод перфузії сечового міхура в ультразвуковій діагностиці уролітіазу свійських котів (2013)
Руденко А. А. - Аналіз виживання, визначення предикторів кардіальної смерті, прогнозування летальності в собак, хворих на комбіновану мітрально-трикуспідальну недостатність (2013)
Жила М. І. - Вплив пробіотичного препарату пробіон на гематологічні та окремі імунологічні показники курчат-бройлерів, Михалюк О. В., Бассараб В. П., Максимович О. А. (2013)
Антіпов А. А. - Ефективність верміку 1 % ін’єкційного розчину за кишкових нематодозів свиней, Пономар С. І., Гончаренко В. П., Міськова Ю. О., Коваль А. Ю. (2013)
Кириловський С. М. - Гістологічна характеристика міжклітинних компонентів сосочкового шару дерми шкіри телиць різних порід у постнатальному онтогенезі (2013)
Кузьменко О. Б. - Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України (2013)
Шупик І. І. - Підвищення працездатного віку для жінок як один із важелів впливу на макроекономічну ситуацію в Україні (2013)
Тягунова Н. М. - Інтернет-торгівля: сутність та особливості, Гудзенко М. Ю. (2013)
Терещенко І. О. - Формування стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності молочного скотарства (2013)
Дмитриков В. П. - Технологія переробки відпрацьованих свинцево-кадмієвих гальванічних елементів. Повідомлення 2. Технологічна схема переробки, Падалка В. В., Проценко О. В., Коломєєц В. І. (2013)
Лихвенко С. П. - Аналіз роботи орного агрегату з трактором МТЗ-80 із диференціальним і блокованим міжколісним приводом, Харак Р. М. (2013)
Скареднов Д. Ю. - Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’язової та жирової тканини свиней за умов використання білкових соєвих кормів (2013)
Леськів Х. Я. - Способи корекції біохімічних змін в організмі тварин за умов розвитку хронічного нітратно-нітритного токсикозу (2013)
Семерунчик А. Д. - Зміни вмісту глюкози в сироватці крові корів упродовж вагітності та в післяродовий період (2013)
Гончаренко О. М. - Перспективи використання треоніну в годівлі племінних курей вітчизняної селекції (2013)
Бабич А. О. - Хвала рукам, що пахнуть хлібом (до 80-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України Григорія Пимоновича Жемели), Писаренко В. М., Шевніков М. Я. (2013)
Аранчій В. І. - Коли душа виходить з берегів… (до 75-річчя кандидата сільськогосподарських наук, професора Володимира Сергійовича Тендітника), Поліщук А. А. (2013)
Аранчій В. І. - Гордість вітчизняної ветеринарії (доктору ветеринарних наук, професору Віталію Йосиповичу Іздепському – 70 років), Киричко Б. П., Кулинич С. М. (2013)
Аnnotation (2013)
Петруха С. В. - Економіка харчової промисловості України: "перша хвиля” світової фінансово-економічної рецесії, Петруха Н. М. (2013)
Немченко В. В. - Продовольча безпека: макро- та мікроекономічний аспекти, Немченко Г. В. (2013)
Потьомкін Л. М. - Наукові і практичні підходи до підвищення ефективності функціонування харчових підприємств (2013)
Бєляєва О. Л. - Організаційний розвиток як метод керованих змін у готельному бізнесі, Калугіна В. О. (2013)
Козак К. Б. - Удосконалення роботи служби персоналу на підприємстві, Рубан Ю. О. (2013)
Рябова Н. В. - Управління системою фінансових ризиків у сучасних умовах (2013)
Маслій Н. Д. - Аналіз характеру і впливу ринкових факторів на стан конкурентоздатного середовища сільськогосподарських підприємств Одеського регіону, Зборщик Д. П. (2013)
Антонюк П. О. - Аналіз впливу державного регулювання на ринок олійножирової продукції в Україні, Лисюк В. М., Антонюк О. П. (2013)
Нікішина О. В. - Інтегрований зерновий ринок України у структурі національної економіки: категоріальний аналіз і місія (2013)
Янковий О.Г. - Оцінка інвестиційних проектів на підприємствах харчової промисловості України, Мельник Н. В., Янковий В. О. (2013)
Найда А. В. - Особливості управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва у сучасних умовах господарювання (2013)
Нездоймінов С. Г. - Реалізація регіональної інвестиційної стратегії в індустрії гостинності та туризму (2013)
Миронюк Т. І. - Інвестиційна діяльність підприємств Одеського регіону (2013)
Ковтуненко К. В. - Роль учасників інноваційної діяльності в процесі використання інноваційних розробок (2013)
Євтушевська О. О. - Особливості інноваційного процесу підприємств малого бізнесу (2013)
Варчук О. А. - Проблеми формування фінансової звітності банків України згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності, Андрусяк А. В. (2013)
Биченков В. В. - Розроблення алгоритму синтезу поліному n-го ступеня залежності цільової функції від одного аргументу, Поплінський О. В., Зінченко Ю. М. (2012)
Гащук М. П. - Аналіз результатів досліджень щодо формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону (2012)
Гнатюк О. І. - Методи прив’язки навігаційних систем транспортних засобів до електронних карт місцевості (2012)
Гогонянц С. Ю. - Обґрунтування потрібних дальностей обстрілу засобів повітряного нападу зенітним ракетним підрозділом для вирішення завдань управління вогнем, Паталаха В. Г. (2012)
Живицький М. Г. - Методика визначення ймовірності маршрутної навігації із забезпеченням заданого рівня безпеки польотів (2012)
Журавель В. Г. - Рекомендації і алгоритм щодо процесу своєчасного попередження та оцінки можливості виникнення прикордонного збройного конфлікту, Хруст Д. В. (2012)
Зінченко А. О. - Рекомендації щодо побудови мережі широкосмугового бездротового доступу тактичної ланки управління на основі технології MIMO (2012)
Козубцов І. М. - Сезонний прогноз тренду оптимальних робочих частот декаметрового діапазону методами технічного аналізу, Криховецький Г. Я. (2012)
Кравченко Ю. В. - Рекомендації щодо зниження впливу інформаційної зброї на розподілену інформаційну систему органу військового управління в сучасних умовах інформаційного протиборства, Дерій Р. Г. (2012)
Недайбида Ю. П. - Выбор оптимального управления в сложных информационно-управляющих системах военного назначения, Хлапонин Ю. И., Котова Ю. В. (2012)
Обідін Д. М. - Формалізація властивості функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літального апарату (2012)
Опенько П. В. - Обоснование применения метода группового учета аргументов для прогнозирования долговечности радиоэлектронных средств зенитных ракетных комплексов при реализации стратегии технической эксплуатации и ремонта по состоянию, Кобзев В. В, Фоменко Д. В. (2012)
Ромащенко Р. А. - Методика стиску даних (2012)
Станович О. В . - Визначення перспективних напрямків розвитку систем КХ радіозв’язку та обґрунтування необхідності їх урахування в процесі розвитку радіозасобів вітчизняного виробництва, Міщенко А. Г., Легкобит В. С., Кисиленко П. П. (2012)
Аніпко О. Б. - Бібліометричний аналіз як основний метод форсайт-технологій для військової авіації України, Бусяк Ю. М., Котов О. Б., Вовк О. В. (2012)
Дерев’янчук А. Й. - Підхід до створення програмних засобів для вивчення військово-технічних дисциплін, Чопа Д. А., Олійник Л. В. (2012)
Каштелян С. О. - Основні напрями вдосконалення системи забезпечення національної безпеки України у прикордонній сфері (2012)
Лаврінчук О. В. - Концепція використання ERP-систем для управління ресурсами у військовій сфері, Денисюк М. Я., Попков Б. О. (2012)
Ляшенко І. О. - Європейські критерії безпеки інформаційних технологій (2012)
Манойло А. В. - Цветные революции в Северной Африке и современные технологии психологического управления конфликтами (2012)
Тарасов В. М. - Система показників ефективності побудови геоінформаційної системи Збройних Сил України, Чорнокнижний О. А. (2012)
Кульчицький І. М. - Автоматизація оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі Болонського процесу, Магеровська Т. В., Сеник В. В. (2012)
Аркатов Д. Б. - Моделювання інформаційного обміну даними у системі координації руху залізничного транспорту (2012)
Лесів М. Ю. - Просторове моделювання процесів емісії парникових газів: генерування тепло- та електроенергії у південній Польщі, Карась Р. М., Топилко П. І. , Сорочич М. П. (2012)
Сташевський З. П. - Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання, Лозинський О. І. , Бурак Н. Є. (2012)
Квашук В. П. - Офісне управління регіональними портфелями проектів з урахуванням синергетики природно-техногенної небезпеки, Рак Ю. П. (2012)
Гащук П. М. - Модельні засоби тлумачення особливих властивостей пневматичного колеса транспортного засобу (2012)
Домбровський З. І. - Напрями удосконалення управління проектами енергоефективності (2012)
Зачко О. Б. - Системні підходи до управління інфраструктурними проектами в Україні (2012)
Івануса А. І. - Моделі проектів управління людськими потоками безпечної евакуації із спортивно-видовищних споруд, Рак Ю. П. (2012)
Кононенко І. В. - Розробка та застосування програмного забезпечення для багатокритеріальної оптимізації змісту проекту, Колісник М. Е. (2012)
Крап Н. П. - Методологічні основи управління проектами туристичних потоків, Юзевич В. М. (2012)
Полотай О. І. - Особливості управління проектом надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах України (на прикладі Львівської комерційної академії), Лозинський Ю. Р. (2012)
Придатко О. В. - Моделювання процесу практичної підготовки фахівців оперативно-рятувальної служби при проектно-орієнтованому управлінні (2012)
Сидорчук О. В. - Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів ВНЗ МНС України засобами мас-медіа, Бондаренко В.В. (2012)
Стародуб Ю. П. - Проект енергетичної безпеки України на основі власних геотермальних ресурсів, Карпенко В. М., Стасенко В. М., Никорюк М. С., Карпенко О. В. (2012)
Винявська Г. Ф. - Кондиціювання природних підземних вод стосовно іонів флюору кальцію гідроксидом (2012)
Власій О. О. - Математичне моделювання процесу теплопровідності у багатошаровому порожнистому циліндрі, Дячун Т. В., Стасюк М. Ф. (2012)
Гащук П. М. - Проектно-орієнтоване управління формуванням компонувальних схем міжміських автобусів малого (середнього) розмірного класу, Войтків С. В. (2012)
Ємельяненко С. О. - Пожежні ризики у житлових будинках міста Львова на прикладі Личаківського району (2012)
Кирилів Я. Б. - Аналіз пожежної безпеки машинних залів атомних електростанцій, Білик С. І., Хлевной О. В. (2012)
Мовчан І. О. - Визначення ризику евакуації людей із будівель та споруд у випадку пожежі з урахуванням її критичного часу, Гуліда Е. М. (2012)
Сидоров О. В. - Дослідження впливу чинників деіонізації на концентрацію легких аероіонів у приміщеннях (2012)
Щербина О. М. - Ідентифікація небезпек, пов’язаних з отруєнням людського організму алкоголем та його сурогатами методами хроматографії, Бедзай А. О., Михалічко Б. М. (2012)
Бевза А. Г. - Оцінка ризику загрози здоров’ю населення від забруднення навколишнього середовища радіонуклідами (2012)
Епринцев С. А. - Экологическая безопасность урбанизированных территорий в условиях интенсивного антропогенного прессинга (2012)
Максименко Н. В. - Ландшафтно-екологічне планування, як втілення екологічного імперативу, Клєщ А. А. (2012)
Рак Т. Є. - Методичні аспекти проведення польової навчальної практики з ландшафтної екології, Карабин В. В. (2012)
Стойко С. М. - Антропогенні зміни в українських лісах карпат та вегетаційні ступенні як екосистемні моделі ренатуралізації трансформованих фітоценозів (2012)
Токаревський В. В. - Очищення технологічних розчинів дезактивації грунтів, Петрова М. А. , Кріп І. М. (2012)
Хром’як У. В. - Вторинне використання відходів полістирольних матеріалів, Борщишин І. Д. (2012)
Шелюх Ю. Є. - Сучасні методи очищення повітря від промислових видів пилу (2012)
Karpenko Z. - Psychological peculiarities of valuable self-determination of junior pupils (2012)
Гасюк М. - Вплив фактору сімейного стану на суб’єктно-ціннісні особливості самоактуалізації жіноцтва (2012)
Голован В. - Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів у крос-культурному вимірі (2012)
Гончаровська Г. - Проблема становлення особистості студентів – практичних психологів у процесі формування їх готовності до майбутньої діяльності з дітьми дошкільного віку (2012)
Гуляс І. - Розвиток перфекціоністських настанов у процесі професійної підготовки майбутніх практичних психологів (2012)
Житарюк В. - Аксіопсихологічні передумови розвитку моральності молодших школярів (2012)
Карпенко Є. - Суб’єктно-ціннісні особливості процесу самоактуалізації особистості (2012)
Климишин О. - Християнсько-психологічні основи розвитку духовності особистості (2012)
Когутяк Н. - Аксіопсихологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи (2012)
Кормило О. - Емоційно-ціннісні чинники оптимізації учіння молодших школярів (2012)
Мицько В. - Психодинамічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів (2012)
Міхіна І. - Терапевтична метафора як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників у процесії їх аксіокорекції (2012)
Назарук Н. - Каузально-телеологічний формат профілактики "професійного вигорання" вчителя (2012)
Паркулаб О. - Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні та його аксіологічні акценти (2012)
Радчук Г. - Психологічні засади професійного аксіогенезу особистості (2012)
Романкова Л. - Моделювання конфліктних ситуацій як засіб аксіокорекції міжособистісних стосунків у педагогічному колективі (2012)
Сімак А. - Аксіопсихологічна детермінація копінг-поведінки підлітків-акцентуантів (2012)
Сіткар В. - Вплив субкультури на соціальне виховання особистості (2012)
Сметаняк В. - Психологічні особливості ціннісного самовизначення особистості у ранній юності (2012)
Черенщикова Д. - Аксіокорекція педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах засобами позитивної психотерапії (2012)
Донченко О. - Вступ до "Архетипового менеджменту" (2012)
Мойсеєнко Л. - Психологія розуміння як наскрізного процесу творчого математичного мислення (2012)
Литвин-Кіндратюк С. - Психологічні конфігурації новітньої та традиційної естетики повсякденності (2012)
Андрусенко С. І. - Процесна модель діяльності вищого навчального закладу з прийому студентів, Бугайчук О. С. (2012)
Березняцький В. В. - Формування оптимальної інфраструктури обслуговування та ремонту автомобілів у регіоні (2012)
Воркут Т. А. - Методичні основи формування стратегічного портфеля проектів систем преревезень в організаціях термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом, Білоног О. Є. (2012)
Ворона А. В. - Аналіз конструкцій гібридних автомобілів (2012)
Галак І. І. - Інформаційно-методологічні засоби оцінки адекватності відтворення ситуаційного стану (2012)
Говорун А. Г. - Розрахунок відношення теплоємностей робочого тіла при використанні сумішей бензину і біоетанолу, Мержиєвська Л. П., Щербатюк В. Б. (2012)
Грисюк Ю. С. - Формування робочих груп та визначення компетентності експертів в процесах управління проектами і программами, Лабута А. В. (2012)
Гужевська Л. А. - Дослідження основних моделей життєвого циклу підприємства, Чехівська Ю. І. (2012)
Гульчак О. Д. - Визначення оптимального розміру замовлення товарів, що постійно псуються, Коцюк М. О. (2012)
Гутаревич Ю. Ф. - Уточнена модель руху вантажного автомобіля з дизелем в режимах їздового циклу при роботі на дизельному та біодизельному паливах, Корпач А. О., Левківський О. О. (2012)
Данчук В. Д. - Синергетична корпоративна інформаційна система управління проектами та программами, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження параметрів мастильної дії олив із різним якісним станом в умовах нестаціонарного режиму тертя (частина ІІ), Мнацаканов Р. Г., Білякович О. М., Богайська К. В. (2012)
Дмитриченко А. М. - Інформаційне забезпечення в регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків, Цимбал Н. М. (2012)
Зубрецкая Н. А. - Оценка качества электронных изделий по обобщенному показателю с использованием программного модуля, Барилко С. В., Поликарпов А. А., Федин С. С. (2012)
Канін О. П. - Аналіз вартості життєвого циклу автомобільних доріг, Діденко В. В. (2012)
Канін О. П. - Сутність та призначення інформаційно-аналітичних систем управління дорожнім господарством України, Харченко А. М. (2012)
Канін О. П. - Модель обгрунтування ремонтів в проектах експлуатації автомобільних доріг з урахуванням невизначеності, Шпиг А. Ю. (2012)
Карпенко О. А. - Дослідження переваг логістичного підходу при організації систем матеріально-технічного забезпечення підприємств, Ковальчук С. О., Єфімова Є. О. (2012)
Клименко І. С. - Природні монополії та державне регулювання природних монополій (2012)
Кунда Н. Т. - Сучасні засоби управління проектами, Крамарчук Н. М. (2012)
Кунда Н. Т. - Застосування методу експертних оцінок для визначення якості надання транспортних послуг, Лебідь В. В. (2012)
Лабута А. В. - Застосування програмно-цільового підходу при організації систем управління программами (2012)
Лановий О. Т. - Удосконалення методів управління транспортною системою регіону "Автомобільні дороги державного та місцевого значення – національні та міжнародні транспортні потоки" (2012)
Левківський О. П. - Оцінка проектів децентралізованого авторемонтного виробництва, Конопенко О. В. (2012)
Луцик А. П. - Моделювання електричних кіл у підмодулі SimPowerSystems в середовищі Matlab/Simulink (2012)
Марков О. Д. - Планування виробничої програми станції технічного обслуговування автомобілів, Веретельнікова Н. В., Вельбовець Є. А., Низьковолосов В. В. (2012)
Марков О. Д. - Автосервіс – проблеми персоналу, Веретельнікова Н. В., Вінарчук І. В., Грищенко В. Н. (2012)
Марков О. Д. - Методи визначення потужності автосервісу дилерського центру, Веретельнікова Н. В., Грищенко В. М., Низьковолосов В. В., Вельбовець Є. А. (2012)
Макарчук О. В. - Причинно-наслідкові зв’язки між проектами у програмах збирання зернових культур (2012)
Марчук О. В. - Напруженно-деформований стан нескінченної циліндричної оболонки з ортотропними шарами, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В. (2012)
Марчук Р. М. - Визначення вертикальних навантажень на колеса автопоїзда, Онищук В. П., Придюк В. М. (2012)
Матейчик В. П. - До створення методики управління ризиками в системі "транспортний потік – дорога", Смешек М., Хрутьба В. О., Зюзін В. І. (2012)
Нахайчук О. В. - Розвиток принципів та методів дослідження процесів холодного пластичного деформування, Посвятенко Е. К. (2012)
Піцик М. Г. - Вдосконалення конкурсної методики оцінки перевізників при виборі автобусів на маршрут (2012)
Посвятенко Е. К. - Холодне пластичне деформування як метод прискорення азотування, Алєксєєв В. В. (2012)
Прокудін Г. С. - Задача розподілу ресурсів між напрямками діяльності підприємства: постановка, розв’язання, значення для оптимізації прийняття рішень, Четверухіна О. Б. (2012)
Сахно В. П. - Математична модель для визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля при використанні двигунів різної потужності, Корпач О. А. (2012)
Сахно В. П. - Експерементальне дослідження стійкості автопоїзда-контейнеровоза, Марчук Р. М., Онищук В. П., Придюк В. М. (2012)
Сидорчук О. В. - Системно-чинниковий підхід управління технологічним ризиком у програмах сівби озимих культур, Луб П. М., Українець А. В., Івасюк А. П. (2012)
Сирота В. І. - Управління динамікою автопоїзда в режимі гальмування з АБС, Рачковський Л. В. (2012)
Скібчик В. І. - Концептуальна модель конфігурації проекту зернового току (2012)
Тамаргазін О. А. - Уроки історії становлення авіаційної галузі в Японії, Ліннік І. І., Ліннік О. П. (2012)
Татусь В. В. - Агрегативна імітаційна модель оцінки ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2012)
Тімков О. М. - Визначення потужності агрегату для рекуперації кінетичної енергії та мінімальної швидкості з якої доцільно починати рекупераційне гальмування для гібридного автомобіля в залежності від їздового циклу , Іванов О. С. (2012)
Тіхонов В. І. - Тензорний аналіз потоків у відкритій логістичній системі, Мельниченко О. І., Радкевич С. Д. (2012)
Тригуба А. М. - Системно-чинникові засади профілювання місії інтегрованих програм аграрного виробництва (2012)
Файчук М. І. - До питання теоретичного визначення показників стійкості та керованості автопоїздів з наближеними вісями причепа та перекосом мостів (2012)
Фіненко В. В. - Деталі та складальні одиниці з алюмінієвих сплавів двигунів внутрішнього згоряння як об’єкти виробництва та ремонту (2012)
Хабутдінов А. Р. - Домінантні і ризико-регулятивні алгоритми управління автомобілем (2012)
Хабутдінов Р. А. - Новаційно-технологічна методологія системної та ресурсозберігаючої експлуатації автомобіля (2012)
Хаврук В. О. - Основні аспекти якості ланцюга постачання (2012)
Хмельов І. В. - Маркетинговий аналіз магістральних автопоїздів за енергетичним критерієм (2012)
Хрутьба В. О. - STEP-аналіз умов реалізації проекту впровадження логістичних систем поводження з відходами регіону, Картавий А. Г. (2012)
Цегольник П. А. - Ідеологічні функції та завдання системи освіти: сьогодення та майбуття (2012)
Чечет А. М. - Проблеми та перспективи розвитку транспортних коридорів України (2012)
Алькема В. Г. - Ринок суб’єктів логістичної діяльності в системі національної економічної безпеки (2012)
Антоненко Н. В. - Проблеми узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток після прийняття ПКУ, Чумак К. О. (2012)
Бідняк М. Н. - Визначення організаційно-управлінського рівня на підприємстві, Бідняк Д. М., Мороз О. В. (2012)
Бойко В. В. - Роль економічної діагностики в обґрунтуванні управлінських рішень, Парфентьєва О. Г. (2012)
Бойко Н. В. - Проблеми аудиту в Україні: автоматизація аудиторських перевірок, Євтушенко О. Г. (2012)
Бондар Н. М. - Організаційно-економічний механізм партнерських взаємодій держави і приватного бізнесу у транспортній галузі (2012)
Боровик Н. А. - Місце системи управління професійними ризиками у сфері корпоративної соціальної відповідальності, Дзюба О. М. (2012)
Боровик Н. А. - Зарубіжний досвід ухилення від оподаткування, Гуцалюк О. І. (2012)
Боровик Н. А. - Оцінка якості та ефективності пасажирських перевезень в сучасних ринкових умовах, Сив’юк Т. С. (2012)
Волинець Л. М. - Особливості управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу (2012)
Гайдай Г. Г. - Модель розробки інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств (2012)
Главацький П. В. - Визначення та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень (2012)
Горобінська І. В. - Вплив підвищення ефективності діяльності транспортного сектору на розвиток національної економіки (2012)
Грисюк Ю. С. - Системне моделювання стану та процесів функціонування підприємств транспортної інфраструктури, Григоренко Р. В., Третиниченко Ю. О. (2012)
Данчук М. В. - Оцінка адаптивного потенціалу підприємства, що функціонує в умовах нелінійної динаміки підприємницького середовища (2012)
Дегтярьова О. М. - Проблемні аспекти системи валютного регулювання й валютного контролю, Позняк Н. В. (2012)
Дорохов О. B. - Розвиток імітаційної моделі обслуговування в аптечному закладі (2012)
Дорошкевич Д. B. - Інструменти реалізації потенціалу робітників при впровадженні Lean виробництва (2012)
Дулеба Н. В. - Еволюція грошей як наслідок розвитку торгівлі у країнах світу, Безрук Ю. І. (2012)
Єфіменко Н. А. - Впровадження інтегрованих інформаційних технологій в управлінський процес машинобудівних підприємств на основі принципу CALS-технологій, Рябікова Г. В. (2012)
Жулин О. В. - Управління державним боргом з метою максимізації суспільного добробуту (2012)
Заруцька О. І. - Формування і вдосконалення інфраструктури туризму (2012)
Заплітна Т. В. - Оцінка інвестиційних ризиків проектів, Амеліна Н. К., Тарануха О. М. (2012)
Компанець К. А. - Проблеми розвитку туристичної індустрії України, Іванчук С. І. (2012)
Левіщенко О. С. - Проблеми оцінки ефективності управлінського консалтингу (2012)
Левковець Н. П. - Складові економічної безпеки автотранспортних підприємств (2012)
Макарова Т. В. - Про економічну вартість транспортного потоку автомобілів (2012)
Назаренко Я. Я. - Сутність виникнення ризиків аудиторської діяльності (2012)
Оксюта Н. С. - Концепція реформування системи пільг на пасажирські перевезення автомобільним транспортом в Україні (2012)
Рева О. М. - Пріоритети інвесторів на множині чинників, що впливають на прийняття рішень, Амірсеідова Л. М. (2012)
Ружицький А. В. - Схема функціонування механізму підвищення рівня економічної безпеки підприємства (2012)
Сніжко І. С. - Формування фінансових ресурсів підприємства для їх використання в інноваційній діяльності (2012)
Сопоцько О. Ю. - Застосування системного аналізу при управлінні логістичними системами в ланцюгах постачання продуктів харчування повсякденного попиту (2012)
Теслюк Н. П. - Організація контролю за грошовими коштами та їх еквівалентами, інтегрованого в систему управлінського обліку (2012)
Троцюк Т. С. - Заходи щодо управління фінансовою стійкістю АТП як відкритих систем (2012)
Турпак Т. Г. - Особливості та аналіз функціонування ринку цінних паперів України (2012)
Федорук О. В. - Методичні підходи до діагностики імовірності банкрутства підприємств з використанням нечіткої когнітивної моделі (2012)
Хмелевський М. О. - Середній клас як індикатор розвитку, економіки і характеру політичної системи (2012)
Хмелевський М. О. - Характеристики кризи та ознаки кризового стану автотранспортного підприємства, Іванишен К. В. (2012)
Хоменко І. О. - Транспортні кластери: особливості формування та перспективи розвитку (2012)
Цюман Є. С. - Інвестування з застосуванням механізму державно-приватного партнерства (2012)
Чеснакова Л. С. - Концептуальна модель раннього попередження та реагування на кризові явища в діяльності підприємства, Гарбар К. В. (2012)
Чеснакова Л. С. - Формування концептуального механізму управління дебіторською заборгованістю, Нижник О. О. (2012)
Медведська В. В. - Відповідальність перевізника за договором перевезення вантажу повітряним транспортом (2012)
Хримли И. А. - Мораль и право в современном измерении (2012)
Щербатюк Н. В. - Сфера телекомунікацій як об’єкт адміністративно-правової охорони, Бондар А. В., Чичирко С. В. (2012)
Чуєв О. Ф. - Співвідношення транспортної та транспортно-експедиторської діяльностей: нормативно-правовий та логістичний аспекти, Чуєва М. О., Грисюк Ю. С. (2012)
Котенко О. Г. - Хирургическое лечение хилярной холангиокарциномы с инвазией в воротную вену, Попов А. О., Коршак А. А., Гриненко А. В., Гусев А. В., Федоров Д. А., Григорян М. С. (2013)
Бойко В. В. - Метастатический колоректальный рак печени. Особенности диагностики и хирургической техники, Тищенко А. М., Скорый Д. И., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Мангов А. В., Кульпина Е. А., Волченко И. В. (2013)
Серегин А. А. - Рентгеноэндоваскулярная химиоэмболизация печеночной артерии при очаговых поражениях печени, Зайцев А. И., Шарабрин Е. Г., Рыхтик П. И., Чичканова А. С., Шкалова Л. В., Загайнов В. Е. (2013)
Герич И. Д. - Лапароскопические атипичные резекциипри доброкачественных опухолевых образованиях печени, Бойко Н. И., Гавриш И. Я., Кравчук И. В., Попик М. П., Шаваров Ю. И. (2013)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение удвоения печени, Баринов Э. Ф., Баринова Н. Е., Зубов А. Д., Чирков Ю. Э., Лукашевич Г. М., Момот Н. В., Станиславская Э. Н. (2013)
Ничитайло М. Е. - Мини-инвазивная хирургия доброкачественной обструкции дистального отдела общего желчного протока, Огородник П. В., Дейниченко А. Г. (2013)
Котив Б. Н. - Хирургическое лечение неопухолевой механической желтухи, Дзидзава И. И., Смородский А. В., Слободяник А. В., Федун О. В. (2013)
Карпов О. Э. - Первый опыт выполнения внутрипросветной холедоходуоденостомии под контролем эндоскопической ультрасонографии, Ветшев П. С., Маады А. С., Алексеев К. И., Осипов А. С., Бруслик С. В. (2013)
Воробей А. В. - Использование высокоэнергетического лазера в гепатопанкреатобилиарной хирургии, Шулейко А. Ч., Гришин И. Н., Орловский Ю. Н., Ильюшонок В. В., Александров С. В., Бутра Ю. В., Лагодич Н. А. (2013)
Дронов А. И. - Применение саморасправляющихся металлических стентов при бластоматозной билиарной обструкции, Насташенко И. Л., Скомаровский А. А., Земсков С. В., Задорожная К. О., Негря Э. В., Насташенко А. И. (2013)
Грубник В. В. - Тактика лечения больных с бессимптомным холедохолитиазом, Ткаченко А. И., Ильяшенко В. В., Евсиков Б. В., Воротынцева К. О. (2013)
Кондратенко П. Г. - Мини-инвазивные технологии у пациентов с острым блоком терминального отдела холедоха, Стукало А. А. (2013)
Матвийчук Б. О. - Комплексная профилактика острого панкреатита после рентгенэндоскопических транспапиллярных вмешательств, Кушнирук А. И., Клецко И. Я., Сало В. М., Тумак И. Я. (2013)
Нишневич Е. В. - Информативность интраоперационной холангиографии у больных острым холециститом, Столин А. В., Шелепов И. В., Прудков М. И. (2013)
Тамм Т. И. - Диагностика и хирургическая коррекция синдрома Мириззи, Белов С. Г., Бардюк А. Я., Крамаренко К. А., Мамонтов И. Н., Хамам А., Непомнящий В. В., Яворская Т. П. (2013)
Степанова Ю. А. - Редкие кистозные образования поджелудочной железы: дифференциальная лучевая диагностика, Кармазановский Г. Г., Кубышкин В. А., Щеголев А. И. (2013)
Копчак В. М. - Хирургическое лечение кистозных опухолей поджелудочной железы, Копчак К. В., Хомяк И. В., Дувалко А. В., Андроник С. В., Перерва Л. А. (2013)
Назыров Ф. Г. - Сравнительный анализ результатов использования различных видов панкреатодигестивного анастомоза при радикальной операции у больных с периампулярными опухолями, Девятов А. В., Акбаров М. М. (2013)
Запорожченко Б. С. - Сравнительная оценка панкреатодигестивных анастомозов при панкреатодуоденальной резекции, Качанов В. Н., Бородаев И. Е., Горбунов А. А., Зубков О. Б., Муравьев П. Т. (2013)
Конькова М. В. - Ультразвуковая диагностика и диапевтика острого панкреатита, Смирнов Н. Л., Юдин А. А. (2013)
Русин В. И. - Панкреатогенный выпот в брюшной полости — индикатор тяжести острого панкреатита, Филип С. С., Болдижар П. А., Румянцев К. Е. (2013)
Андрющенко Д. В. - Малоинвазивные интервенционные технологии в оценке тяжести клинического течения острого некротического панкреатита , Когут Л. Н., Андрющенко В. П. (2013)
Дронов А. И. - Особенности патогенетического подхода к лечению острого некротического панкреатита, Ковальская И. А., Уваров В. Ю., Горлач А. И. (2013)
Кондратенко П. Г. - Хирургическая тактика при остром некротическом панкреатите, Конькова М. В., Васильев А. А., Епифанцев А. А., Джансыз И. Н., Ширшов И. В., Юдин А. А. (2013)
Тамм Т. И. - Морфологическое обоснование лечения постнекротических кист поджелудочной железы, Даценко Б. М., Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Мамонтов И. Н., Захарчук А. П., Яворская Т. П. (2013)
Ярешко В. Г. - Резекционные и дренирующие операции в лечении хронического панкреатита и его осложнений, Михеев Ю. А. (2013)
Сипливый В. А. - Морфометрическое исследование гемомикроциркуляторного русла кишечника при остром перитоните, Гринченко С. В., Горголь Н. И., Доценко В. В., Евтушенко А. В. (2013)
Вишневский В. А. - Пострезекционная печеночная недостаточность: современные проблемы определения, эпидемиологии, патогенеза, оценки факторов риска, профилактики и лечения, Коваленко Ю. А., Андрейцева О. И., Икрамов Р. З., Ефанов М. Г., Назаренко Н. А., Тупикин К. А. (2013)
Полищук Л. О. - Артериальная химиотерапия метастазов колоректального рака в печени: технические аспекты и онкологическая целесообразность, Скипенко О. Г. (2013)
Загагов С. О. - Профилактическая и завершающая тотальная панкреатэктомия в хирургии поджелудочной железы. Обзор литературы, Ахтанин Е. А., Кригер А. Г., Вишневский В. А. (2013)
Ветшев П. С. - Эхинококкоз: современное состояние проблемы, Мусаев Г. Х., Бруслик С. В. (2013)
Пархисенко Ю. А. - Механическая желтуха: современные взгляды на проблему диагностики и хирургического лечения, Жданов А. И., Пархисенко В. Ю., Калашник Р. С. (2013)
Брижаченко Н. С. - Інтерактивні засоби формування інтер’єрного простору. Створення проекцій на площині (2012)
Брижинська М. С. - Херб Любалін – відомий графічний дизайнер Америки другої половини ХХ століття (2012)
Квитка О. Л. - Символ в графическом дизайне (2012)
Лясковська О. О. - Фрактальні структури в творах мистецтва:гра математичних форм та творчої уяви (2012)
Малік Т. В. - Культура дизайну етно семіотичних країн (2012)
Мироненко В. П. - Что к лицу мусульманке на сегодняшний день?, Каримова Ф. А. (2012)
Паславська Л. О. - Орнаментально-композиційна система декорування українських керамічних мисок кінця ХIХ – ХХ ст. (2012)
Саджая К. В. - Современные ювелирные изделия для свадьбы, Мироненко В. П. (2012)
Сухорукова Л. А. - Анімаційні музичні ролики як засіб формування екологічної свідомості (2012)
Фурса О. - Педагогічне проектування і моделювання систем професійної підготовки майбутніх дизайнерів (2012)
Шандренко О. М. - Основні принципи створення графічної презентації модного бренду (2012)
Юрченко І. А. - Роль психології візуального сприймання в дизайні візуальної ідентифікації, інтер’єру та обладнання торгівельних мереж, Волошин В. В. (2012)
Береговська Х. - Іконознавець та іконописець: Володимир Залозецький та Святослав Гординський в дискурсі неовізантинізму (2012)
Боса І. - Історія худжньо-виставкової справи в єлисаветграді за матеріалами місцевої преси кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Верховодова Я. А. - Горизонты творчества заслуженного Художника Украины Григория Ивановича Батия (2012)
Гаврош О. - Сигнітивні методи жанрового живопису Володимира Микити (2012)
Гудак В. А. - Роль основ об’ємно-просторових композицій в формуванні пластичного мислення митця (2012)
Дяків О. В. - Система творення яворівських майстрів ткацтва (2012)
Евтушенко С. В. - "Тезис Заборовского" (идентификация персонажей) (2012)
Кравченко О. Я. - Портрет шляхтича Карла Готфріда Моріца Вутгінау (середини XVIII ст.) пензля невідомого автора з збірки ьвівського історичного музею (2012)
Литовко Т. Ю. - Твори мистецтва Сходу в колекціях Імператорського Харківського університету. До питання реконструкції східної колекції Харкова (2012)
Лозова Л. Я. - Християнізація авангарду: шлях Володимира Стерлігова (2012)
Тарасенко А. - Идеальное и обыденное в графике Одессы последней трети ХХ века (2012)
Шевчук В. Г. - Ритмические ценности в картине мира украинского авангарда (2012)
Шитов С. И. - Трансформация эстетического сознания в эпоху модернизма (2012)
Бесшапошникова Т. В. - Розвиток емоційності школярів засобами музичного мистецтва, Школьнік С. Я. (2012)
Говорухина Н. О. - "Четыре песни миньон" Х. Вольфа на стихи из "Вильгельма Мейстера" И. Гете (опыт исполнительского анализа) (2012)
Гумарова Э. С. - Принципы претворения поэзии в музыке и их значение для вокальной интерпретации (на примере русской романсовой лирики) (2012)
Дьяченко В. В. - Теорія фонокомпозиції як мистецька технологія (2012)
Жерздев А. В. - Гитарные транскрипции вокально-фортепианных произведений в аспекте проблемы композиторско-исполнительского переинтонирования (на примере ""6 Schubert’sche Lieder" fur die guitar ubertragen" Й.К. Мерца) (2012)
Калашник М. П. - Профессионально-творческий тезаурус композитора (2012)
Кириленко Я. А. - Хоровой концерт В. Зубицкого "Гори мої": неофольклорная модель претворения жанра (2012)
Крипак О. Л. - Второй концерт для фортепиано с оркестром А.Караманова: претворение принципов конфликтной драматургии (2012)
Курінна Г. В. - Специфіка ігрових програм на сучасному телебаченні (2012)
Мамбетова Г. - Некоторые исследования структурной организации ладов в крымскотатарской народной и профессиональной музыке (2012)
Халитова М. - Отображение духовного мира личности в творческом процессе (2012)
Шаповал О. В. - Вплив комп’ютерних технологій на нові жанрово-тематичні утворення в кінематографі (2012)
Шишкіна О. А. - Формування інтонаційної культури мислення у виконавців народного напряму (2012)
Щепакін В. М. - Західноєвропейські народні музиканти на теренах України В ХІХ – на початку ХХ століть (2012)
Клевцов В. П. - О системных свойствах компьютерных 3d-моделей в дизайне. Часть 2. Состав и структура моделей (2012)
Лопухова С. О. - Колір і художньо-естетичний образ в дизайні (2012)
Олексієнко А. М. - Успадкування народних мотивів у сучасному ландшафтному дизайні (на прикладі курсових проектів спеціалізації "Інтер’єр і обладнання" ХДАДМ), Мироненко Н. Г. (2012)
Осколіп О. В. - Суть мистецько-етнографічного феномену ярмарків Гуцульщини (2012)
Подлевских М. Б. - Влияние "экодизайна" на формирование образа современных "этно" интерьеров предприятий общественного питания (2012)
Сергеєва Н. В. - Постіндустріальні тенденції індустріального дизайну (2012)
Топал А. С. - Цифровая живопись, Лысенко А. В. (2012)
Волік К. С. - Реставрація живописного твору Є. Г. Волошинова: практичні рекомендації (2012)
Гілязова Н. М. - Місце і значення художніх вітражів у сучасних житлових інтер’єрах Івано-Франківщини (2012)
Голембовська Л. С. - Особливості живопису натюрморту на факультеті декоративно-прикладного мистецтва та факультеті дизайну (2012)
Евтушенко С. В. - "Тезис Заборовского" (идентификация персонажей): имена (2012)
Жердзіцький В. Є. - Техніка станкового живопису (2012)
Золотухина А. Ю. - Восточные традиции в творчестве крымского художника?керамиста Февзи Сейтхалилова (2012)
Золотухина Н. А. - Мировосприятие художника В. Голынского (2012)
Каспарі О. П. - Відображення образів природи у тематичній картині 1950 – 1980-х рр. На матеріалі творів художників Луганщини (2012)
Корнєв А. Ю. - Поєдинок в Київській Русі: традиції та героїка (2012)
Лубенский В. И. - Живопись: в поисках "полутона" (2012)
Мазур В. П. - Празниковий чин іконостасу Успенської церкви, м. Львова (1616-1638 рр.). Його ґенеза на тлі розвитку високого іконостасу (2012)
Соценко Н. Ф. - Экфрасис в рассказе М. Павича "Дамаскин" (2012)
Форухи Манджили Фатеме - Традиции книжной иллюстрации в Иране: постановка проблемы (2012)
Хорунжа Г. - Християнські символи в орнаментальному оздобленні архітектурних пам’яток Львова XVI – XVII ст. (2012)
Чепелюк Е. В. - Реалии времени и творческая позиция художника Курнакова Г. В. (2012)
Шитов С. И. - Проблема оценки художественного произведения (2012)
Юрчишин Г. - Пам’ятки дерев’яного зодчества Гуцульщини. До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя, Стеф’юк Р. (2012)
Балабан О. - Ринкові засади організації роботи в галузі театру, кіно та телебачення (2012)
Бєлявіна Н. Д. - Особливості формування концертності в сакральній музиці римських храмів XVII ст. (2012)
Даюк Ж. Ю. - Роль випускників Крем’янецького закладу (1805-1832рр.) в культурно-освітньому розвитку Волинської губернії (2012)
Мамбетова Г. - Функционирование тематизма в творчестве современных крымскотатарских композиторов (на примере Симфонии для камерного оркестра Мерзие Халитовой) (2012)
Опанасюк О. - Культурологічний вимір сучасної музики (2012)
Поликарпова Н. В. - Вокально-сценическая интерпретация в моноопере и ее специфика на примере монооперы В. Губаренко "Письма любви" (2012)
Польшин В. М. - Принципи узагальнення засобів вираження в хореографії (2012)
Рябуха Н. О. - Звукообраз фортепіано у камерно-інструментальній творчості В. Сильвестрова (2012)
Светличная О. А. - Ритм в стихотворной драматургии (2012)
Ткаченко В. Н. - Композиторско-исполнительский стиль как ведущая тенденция гитарного творчества (2012)
Ульянова В. С. - Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах дозвілля (2012)
Халитова М. - Конкурс молодых композиторов "Маэстро" как фактор раскрытия творческого потенциала (2012)
Чілікіна Н. О. - Особливості існування театру танця в Україні (2012)
Чуркіна В. Г. - Трансформація семіосфери культури в умовах глобальної комунікації (2012)
Щепакін В. М. - Приватні музичні навчальні заклади Одеси кінця ХІХ?– початку ХХ?ст.: західноєвропейські традиції та впливи (I?частина) (2012)
Щербіна І. В. - Народні родинні традиції, як прояв самоідентичності та засіб духовного самозбереження етносу(на прикладі сучасної весільної обрядовості українців) (2012)
Самойленко І. - Використання модифікованих крохмалів при виробництві виробів піноподібної структури, Пушка О., Корецька І. (2013)
Яценко В. - Перебіг основних процесів з білковими збагачувачами в умовах підвищенного тиску, Арсеньєва Л., Іванов С. (2013)
Борисенко Д. - Новый ржаной хлеб "Украинская рапсодия". Каков он?, Пащенко В., Супонев Е. (2013)
Пресс-служба редакции - Дрожжи и закваска. Что о них известно, а что нет? (2013)
Чайка И. - История применения дрожжей в пекарном деле (2013)
Лисенко В. - Определяем кислотность хлеба (2013)
Пресс-служба редакции - Закваска и солод. Как их производят в мире (2013)
Наливайко Н. - Помол низкосортного зерна пшеницы. Исправляем качество муки (2013)
Купцова Ю. - Обогащение ржано-пшеничного хлеба СО2 - экстрактом розмарина (2013)
Шматченко И. - Цельнозерновой хлеб - наиболее натуральный мучной продукт (2013)
Пресс-служба редакции - Маленькие хитрости удачного замеса теста и выпекание хлеба (2013)
Семченко В. - Выпекаем хлеба: простой пшеничный, улучшенный и национальный (2013)
Шевченко С. - В нашей стране на человека производится меньше хлеба, чем в блокадном Ленинграде? (2013)
Пресс-служба редакции - Вся правда о холестерине (2013)
Пресс-служба редакции - Пряников сейчас стало много, но ассортимент их значительно сузился. В чем причина? (2013)
Нещерет П. - Итальянцы сумели убедить почти весь мир в своем превосходстве по части приготовления пиццы (2013)
Семак Т. - Название некоторых сортов хлеба подчеркивает местные особенности (2013)
Пресс-служба редакции - Макаронные изделия вовсе не являются "нездоровой" пищей (2013)
Алькема В.Г. - Використання механізму контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств (2011)
Бідняк М.Н. - Формалізована модель оцінки економічної ефективності проектів розвитку виробництва (2011)
Воркут Т.А. - Методичні основи ідентифікації стратегічно-орієнтованих проектів в підприємствах, які здійснюють доставку вантажів з використанням термінальної технології, Білоног О.Є., Пеньківська К.С. (2011)
Галак І.І. - Оцінка ефективності заходів по забезпеченню безпеки перевезень на АТП (2011)
Говорун А.Г. - Результати розрахунку на математичній моделі викидів шкідливих речовин автомобіля з дизелем в режимах їздових циклів при роботі на штатному та біодизельному паливах, Павловський М.В. (2011)
Говорун А.Г. - Особливості математичної моделі процесу згорання при роботі двигуна на суміші бензину та біоетанолу, Щербатюк В.Б. (2011)
Голяк О.Л. - Дослідження відновлення деталей автомобілів роздачею з локальним нагріванням за рахунок сил тертя, Сопоцько Ю.О., Дементєєв О. В. (2011)
Гужевська Л.А. - Митна логістика: сьогодення та перспективи (2011)
Гульчак О.Д. - Дослідження характеристик транспортного процесу маршрутних таксомоторних перевезень (2011)
Гусєв О.В. - Математична модель пересування погляду водія при зборі ним зорової інформації, Гусєва Н.О. (2011)
Данчук В.Д. - Електротехнічна модель розподілу транспортних потоків у вулично-дорожній мережі міста, Кривенко В.І., Олійник Р.В., Тарабан С.М. (2011)
Данчук В.Д. - Індивідуалізація навчального процесу в квазіінтелектуальних системах управління навчанням, Лемешко Т.А. (2011)
Данчук В.Д. - Практика застосування методики розробки адаптивних навчальних курсів, Лемешко Ю.С. (2011)
Дмитриченко М.Ф. - Дослідження параметрів мастильної дії олив із різним якісним станом в умовах нестаціонарного режиму тертя (частина I), Мнацаканов Р.Г., Білякович О.М., Богайська К.В. (2011)
Дорошенко Ю.М. - Історія розвитку виробництва і застосування неорганічних в’яжучих матеріалів, Дорошенко О.Ю., Чиженко Н.П. (2011)
Журавська Т.О. - Управління часом в системі управління проектами (2011)
Зенкін А.С. - Особливості процесу прийняття рішень в системі менеджменту якості підприємства, Годік В.О., Іванов П.В. (2011)
ЗяхорІ.В. ЗяхорІ.В. - Виготовлення валів роторів турбокомпресорів автомобільних двигунів з використанням зварювання тертям (2011)
Ігнатенко Д.О. - Ситуаційний підхід до аналізу функціонування транспортного комплексу (2011)
Ігнатенко О.С - Глобальна логістика у регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків України, Дмитриченко А.М. (2011)
Ігнатенко О.С. - Визначення стратегії розвитку інфраструктури транспортного комплексу регіону, Цимбал Н.М. (2011)
Канін О.П. - Проектування річної програми робіт в системі управління проектами експлуатації автомобільних доріг, Харченко А.М. (2011)
Карпенко О.А. - Основи формування кластерів у логістичних системах в ланцюгах постачань (2011)
Колосовський О.М. - Вибір моделі життєвого циклу проекту утилізації звалищного газу та виробництво біопалива з твердих побутових відходів (2011)
Кононюк Ю.В. - Універсальність моделі інформаційного забезпечення для контролю якості та гарантії якості даних (2011)
Костенко С.С. - Аналіз логістичних витрат підприємства (2011)
Коцюк О.Я. - Дослідження діяльності вантажних митних комплексів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, Лужанська Н.О. (2011)
Кунда Н.Т. - Аналіз співвідношень між неперервними законами розподілу випадкових величин, Кочура О.Є. (2011)
Куницька О.М. - Дослідження принципів транспортної міської логістики (2011)
Лабута А.В. - Реорганізація підприємств пасажирського транспорту шляхом їх укрупнення (2011)
Лебідь В.В. - Застосування теорії важливості критеріїв для оцінки МТК (2011)
Лущай Ю.В. - Логістичне управління системою пасажирського сервісу автотранспортних підприємств (2011)
Марков О .Д. - Клієнтоорієнтованість – основа якості автосервісу, Веретельнікова Н. В. (2011)
Марков О. Д - Криза автосервісу та її причини, Веретельнікова Н. В., Пенський О. О. (2011)
Марков О. Д. - Сервіс як головна передумова забезпечення якості розширеного продукту, Веретельнікова Н. В., Ямцун П. Д, Васькевич О. В. (2011)
Матейчик В.П - Застосування логістичних підходів в системі поводження з відходами транспортного підприємства, Смешек М., Хрутьба В. О. (2011)
Мельниченко О.І. - Моделювання впливу задач логістичного сервісу на кінцевий результат функціонування логістичних систем, Бубела А.В. (2011)
Мельниченко О.І. - Розробка стратегій використання виробничо-технологічного потенціалу підрозділів колійного господарства метрополітену, Кульбовський І.І. (2011)
Олійник Р.В. - Екологічна індексація регіональної транспортно-дорожньої мережі, Ковальова О.В. (2011)
Прокудін Г.С. - Підвищення ефективності управління перевезеннями легкових автомобілів, Дудник О.С. (2011)
Прокудін Г.С. - Розв'язання багатоетапних транспортних задач, Прокудін О.Г., Печенко С.М. (2011)
Процик О.П. - Перспективи розвитку транспортної системи України при участі у розбудові МТК, Сілантьєва Ю.О. (2011)
Сахно В.П. - До питання про розробку математичної моделі легкового автомобіля з урахуванням крену, Вербицький В.Г., Костенко А.В., Волохов О.С., Ященко Д.М. (2011)
Сахно В.П. - Покращення курсової стійкості руху автомобіля з використанням системи ESP, Лотиш В.В., Гуменюк П.О. (2011)
Сидорчук О.В. - Системні засади визначення місії Державних цільових програм, Босак В.В., Сидорчук О.О. (2011)
Сидорчук О.В. - Управління змістом і часом виконання робіт у проектах сівби сої, Макарчук О.В., Івасюк І.П. (2011)
Сидорчук О.В. - Класифікація подій та робіт у проектах механізованого хімічного захисту рослин обприскуванням, Тригуба А.М., Шолудько П.В. (2011)
Сирота О.В. - До визначення індикаторних показників бензинового двигуна (2011)
Тарасенко О.М. - Комплексне удосконалення приміських автобусних перевезень, Гуща О.О. (2011)
Тімков О.М. - Аналіз послідовної схеми гібридного автомобіля (2011)
Тригуба А.М. - Класифікація та особливості реалізації інтегрованих проектів аграрного виробництва (2011)
Філатов А.С.. - Формування та діяльність проектної команди в інноваційному процесі (2011)
Хабутдінов А.Р. - Ризико-регулятивне водіння як процедурний чинник безпеки та енергоефективності автомобільного руху (2011)
Хабутдінов Р.А. - Кількісна оцінка машинних процедур транспортних технологій автобусних перевезень, Піцик М.Г., Ткаченко С.П. (2011)
Хабутдінов Р.А. - Композиційне формування технологічних проектів перевезень, Хмельов І.В. (2011)
Чехівська Ю.І. - Прояви синергетичних властивостей розвитку відкритих систем ( модель " хаос – порядок " ), Вишневецький В.В., Тимченко О.П. (2011)
Чечет А.М. - Дослідження функціонування логістичних систем в сучасних ринкових умовах (2011)
Шраменко Н.Ю. - Формування ресурсозберігаючої технології функціонування вантажних терміналів на основі логістичних принципів, Процик О.П. (2011)
Язвінська О.М. - Організаційно-правові засади захисту прав споживачів під час надання послуг з пасажирського автомобільного перевезення (2011)
Ященко Д.М. - До визначення моментів, що діють на керуючий колісний модуль автомобіля (2011)
Мельниченко О.І. - Дорожньо-транспортні пригоди в м. Києві та їх наслідки, Грисюк Ю.С., Гаранський О.В., Чечет А.М. (2011)
Грисюк Ю.С. - Функції та методи управління пасажирськими перевезеннями, Лабута А.В. (2011)
Антоненко Н.В. - Облік спільної господарської діяльності суб’єктів без створення юридичної особи в Україні, Євтушенко О.Г. (2011)
Базилюк А.В. - Особливості формування та функціонування транспортних кластерів як систем, Хоменко І.О. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського