Ким М. - Средний класс в постсоветском обществе: социально-экономические критерии, структура, условия формирования, Ким А. (2013)
Нелін О. - Історико-правовий аналіз спадкового права України та країн континентальної Європи, Великої Британії і США (2013)
Волинець В. - Правове забезпечення державної підтримки науки, освіти і культури в Україні (2013)
Поляков С. - Етапи реформування законодавства України про Збройні Сили (2013)
Хаялі Р. - Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спецпоселень (1944–1948 рр.) (2013)
Пушкіна О. - Правове регулювання внесення змін до Конституції України (2013)
Нікольська О. - Конституційне право на мирні зібрання: проблеми реалізації, Кіріна І. (2013)
Спасенко В. - Сутність та ознаки інституту державної реєстрації: адміністративно-правовий аспект (2013)
Чернадчук Т. - Забезпечення інформаційної безпеки як один із напрямів банківської діяльності (2013)
Калініченко Г. - Податковий вексель: особливості застосування при сплаті акцизного податку (2013)
Карнаух Т. - Доктрина "підняття корпоративної вуалі": сутність та перспективи застосування в Україні (2013)
Єфіменко Л. - Особливості правової природи нотаріальних дій (2013)
Резнік Г. - Поняття та особливості здійснення права дитини на особисте життя (2013)
Банк Р. - Безпека підприємницької діяльності як завдання центральних органів виконавчої влади України (2013)
Кулинич П. - Проблема посилення правової охорони сільськогосподарських земель України: теоретичний аспект (2013)
Рахнянська Т. - Зміст правової категорії "землі капітального будівництва" (2013)
Охріменко І. - Порівняльний аналіз окремих прогресивних положень кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства України, Охріменко С. (2013)
Гальцова О. - Повага до прав і свобод людини як принцип кримінально-виконавчого законодавства (2013)
Титул, содержание (2014)
Печеник Н. В. - Эффективность выравнивания тарифов электрической нагрузки энергосистемы как составляющая управления режимом электропотребления промышленного предприятия, Самойлик А. В., Курбака Г. В. (2014)
Бугай В. С. - Оценка влияния конструктивных параметров геотермальной циркуляционной системы теплоснабжения на электрическую мощность нагнетательного насоса (2014)
Левченко С. А. - Прогнозування витрат електричної енергії в залежності від об’ємів виготовленої продукції (2014)
Погосов А. Ю. - Теоретические основы инженерного конструирования бустерных фрикционно-вихревых турбин приводов насосов аварийной подпитки для АЭС, Деревянко О. В. (2014)
Павловский С. В. - Система утилизации теплоты уходящих газов котельных агрегатов (2014)
Куликова Н. В. - Оптимизация конструктивных параметров теплоутилизаторов котельной установки с учётом термодинамического критерия (2014)
Редько А. Ф. - Комбинированные системы теплоснабжения с возобновляемыми источниками тепла, Тарадай А. М., Чернокрылюк В. В., Есин Е. С. (2014)
Колєсніченко А. С. - Дослідження умов формування правової основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Клитной В. В. - Способы контроля динамических характеристик строительных конструкций (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-серпень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов (2014)
Колєшня Л. - Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю, Пасічник В. (2011)
Бабенко А. - Дослідження вартісних показників продуктивності праці у Дніпропетровському регіоні, Бондаревська К. (2011)
Чужиков В. - Соціальні потоки у глобальному економічному середовищі: освітній аспект, Нужненко К. (2011)
Вітер В. - Перспективи подолання бідності та зростання добробуту населення України (2011)
Дейч М. - Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов'язків та соціальної відповідальності (2011)
Дрозач М. - Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку (2011)
Додонов О. - Обгрунтування категорії "сфера праці" (2011)
Ніколайчук М. - Проблеми оцінки людського капіталу в системі реалізації конкурентної політики (2011)
Нелін О. - Співвідношення сімейних поділів майна і спадкування в українській селянській родині ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Волинець В. - Охорона прав і свобод людини і громадянина як функція сучасної демократичної держави (2013)
Хаялі Р. - Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримських татар (1954—1956 рр.) (2013)
Фурман К. - Верховенство права в адміністративному судочинстві України (2013)
Чернадчук О. - Відповідальність за порушення бюджетного законодавства: стан та перспективи (2013)
Сумцов А. - Аналіз законодавчих новацій України у сфері оподаткування операцій з цінними паперами (2013)
Вахонєва Т. - Договори про передачу суміжних прав (2013)
Махінчук В. - Передумови та основні напрями формування вітчизняного законодавства про медіацію в підприємницьких спорах (2013)
Опришко Д. - Корпорація як різновид договірних об’єднань підприємств (2013)
Безух О. - Правила економічної конкуренції (2013)
Король В. - Загальні засади прогнозування як правової форми державного регулювання економіки в україні та росії: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Кисельова О. - Недійсність трудового договору, Семенова А. (2013)
Ніжніченко О. - Поняття та склад еколого-стимуляційних правовідносин (2013)
Віскунов В. - Проблеми вдосконалення ознак складу злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (2013)
Черновський О. - Юридико-психологічна характеристика судового провадження в суді першої інстанції (2013)
Охріменко С. - Особливості підготовчої роботи слідчого перед призначенням судово-психологічної експертизи в кримінальному провадженні, Лузанова Г. (2013)
Крупчан О. - Слово про вчителя і друга (2013)
Примак В. - Третейський розгляд: проблемні аспекти (2013)
Сторінка головного редактора (2014)
Гладун З. - Скарга пацієнта: правові підстави і порядок розгляду (2014)
Кашинцева О. - Права людини і права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації на засадах сучасного наукового етосу (2014)
Коробцова Н. - Заклади охорони здоров'я як учасники відносин із захисту персональних даних (2014)
Пашков В. - Трансплантація органів померлої людини: господарсько-правова регламентація (2014)
Романовський Г. - Правове регулювання біомедичних технологій у Російській Федерації, Романовска О. (2014)
Флоря В. - Попередження і розкриття лікарських злочинівза допомогою відеокамер та інтернету (2014)
Про чергування медичного працівника (2014)
Про порядок обчислення стаже при виході на пенсію за вислогою років (2014)
Рекомендація СМ/Rec(2010) 5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності" (2014)
Справа "Мехмет Шентюрк та Бекір Шентюрк проти Турецької Республіки" (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції розвитку системи фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я (18.09.2013 № 776-р) (2014)
Наказ Міністерства охорони здоров'я України Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги (06.08.2013 № 693) (2014)
З юридичної практики (2014)
Права та обов'язки людини у сфері охорони здоров'я (2014)
Лекція професора Наталії Бутусової. Про активні методи вивчення медичного права у вищому навчальному закладі (2014)
Майданик Роман Андрійович (2014)
Афоризми (2014)
Анотації (2014)
ІV Європейська конференція з права охорони здоров'я (9-11 жовтня 2013 р., Коїмбра, Португалія) (2014)
Белладжійська конференція з питань захисту медичних працівників, пацієнтів і закладів охорони здоров'я у період насильства (19-21 листопада 2013 р., Белладжо, Італія) (2014)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2014)
Грішнова О. - Нові підходи до мотивації праці з урахуванням системи життєвих цінностей молоді, Костенко Т. (2011)
Цимбалюк С. - Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних процедур і грейдування (2011)
Бурлуцька С. - Квантифікація балансового зв'язку між фінансовим результатом і надтарифною частиною фонду оплати праці (2011)
Дорош О. - Гендерна рівність у контексті концепції гідної праці: стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Дюканова О. - Скорочення промислових викидів CO2 і його вплив на зайнятість населення в Україні (2011)
Моторна І. - Персонал як основний ресурс нової економіки - економіки знань (2011)
Баранник Л. - Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні (2011)
Франчук Ф. - Економічні переваги використання кадрового аутсорсингу при нагромадженні людського капіталу аграрних підприємств (2011)
Волинець В. - Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави (2013)
Андреєв Д. - Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації (2013)
Пушкіна О. - Особисті права людини в конституційному законодавстві України (2013)
Смокович М. - Вищий адміністративний суд України як суд першої інстанції: проблеми та перспективи (2013)
Солдатенко О. - Конституційний обов’язок громадян щодо сплати податків в Україні та Російській Федерації, Сігарьова Н. (2013)
Галянтич М. - Проблеми нормативного визначення житлових відносин (2013)
Кочин В. - Правова сутність юридичної особи (2013)
Миронова Г. - Право лікаря на відмову від здійснення законного аборту з міркувань совісті (2013)
Первомайський О. - Засади участі держави Україна в договірних відносинах: цивільно- правовий аспект (2013)
Гаврилюк В. - Підстави універсального правонаступництва юридичних осіб за законодавством України (2013)
Наріжний С. - Сутність неустойки в договорах про передання майна у тимчасове користування (2013)
Солтис Н. - Дефекти форми договору банківського вкладу (2013)
Короленко В. - Апеляційне оскарження ухвал, постановлених у провадженні за нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві (2013)
Воловик О. - Поєднання права і економічного змісту в господарських відносинах (2013)
Таликін Є. - Функції та процесуальна форма розгляду справ про банкрутство господарським судом (2013)
Грек Б. - Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права, Грек Г. (2013)
Калмиков Д. - Перспективи вдосконалення кримінального законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження (2013)
Мішина Н. - Рецензія на монографію О. В. Совгирі "Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку" (2013)
Дієсперов В. - Зайнятість населення в сільському районі (2013)
Герасимов О. - Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та персаективи розвитку, Рубченко Ю. (2013)
Перелигін М. - Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектора: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2013)
Печенюк А. - Науково-педагогічний потенціал вищої освіти України: тенденції формування та ефективності використання (2013)
Шурпа С. - Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал (2013)
Мосійчук Т. - Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку (2013)
Бондарчук К. - Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) (2013)
Гаврюшенко Г. - Зарубіжний досвід розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості серед людей з інвалідністю (2013)
Петрова І. - Стратегічне управління людськими ресурсами (2013)
Гоцуляк Ю. - Законопроект "Про освіту обдарованих дітей": на шляху до диференційованої освіти (2014)
Аніщенко Н. - Культурологічне значення формування музичного сприйняття у підготовці майбутнього вчителя (2014)
Піонтковський-Вихватень Б. - Моральні принципи освіти обдарованих дітей у ХХ столітті (2014)
Киричук В. - Вплив активності особистості на розвиток обдарованості, Прашко О. (2014)
Смотрін В. - Проектування формування готовності обдарованих старшокласників до вибору професії, Андросович К. (2014)
Марченко С. - Эстетическое формирование личности на примере художественно-творческой одаренности (2014)
Смалиус Л. - Підготовка психологів до роботи з обдарованою особистістю (2014)
Флярковська О. - Творча самореалізація підлітків у процесі позакласної виховної роботи (2014)
Якубовська М. - Культурологічна підготовка як один із засобів формування творчої індивідуальності майбутнього фахівця (2014)
Галкін С. - Розвиток обдарованої дитини в умовах інформаційного суспільства, Юрченко Т. (2014)
Поліхун Н. - Критерії визначення готовності учня до самостійного дослідницького пошуку, Постова К. (2014)
Шевчук С. - Розвиток інтелектуальної обдарованості вихованців як один з пріоритетних напрямів діяльності позашкільних навчальних закладів екологічного профілю (2014)
Вінник Н. - Емпіричне дослідження досвідної складової особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників: взаємозв’язок шкільної успішності та інтелекту (2014)
Микитин О. - Умови психолого-педагогічного супроводу розвитку творчих якостей особистості старшокласника (2014)
Давоян Є. - Обдарованість і аутизм: контент-аналіз дослідженості проблеми (2014)
Якимова І. - Методика моніторингу інтелектуальних особливостей дитини як засіб діагностики для виявлення інтелектуальної обдарованості старшокласників, Павлова А., Перцев М. (2014)
Кузьменко В. - Вікові особливості розвитку естетичної обдарованості дітей старшого дошкільного віку, Грицишина Т., Савенок Л. (2014)
Подшивайлов Ф. - Особливості мотиваційної сфери особистості інтелектуально обдарованих старшокласників (2014)
Вікторія Т. - Онтогенез етичного становлення особистості (2014)
Волинець В. - Податково-фінансова функція української держави і проблеми її правового забезпечення (2013)
Кампо В. - Система джерел права в актах органу конституційної юстиції: проблеми теорії, Гринюк Р., Устименко В. (2013)
Яковлєв А. - Розвиток виборчої системи як складова сучасного конституційного процесу в Україні (2013)
Смокович М. - Проблеми вирішення у судовому порядку спорів, пов’язаних із всеукраїнським референдумом, Галайчук В., Кальченко С. (2013)
Луць В. - Зловживання місцевими державними адміністраціями повноваженнями щодо регулювання відносин права власності на земельні ділянки в Україні, Лапечук П., Попович Т. (2013)
Нелін О. - Генезис та розвиток інституту відумерлості спадщини в Україні (2013)
Гриняк А. - Елементи належного виконання договорів підряду (2013)
Жилінкова О. - Уявна ліцензія як форма реалізації прав інтелектуальної власності – досвід США та питання можливості застосування в Україні (2013)
Гриценко Г. - Зобов’язання з обов’язковою множинністю осіб та зобов’язання, в яких вона неможлива (2013)
Кісанов Д. - Рецепція інституту речових прав за французьким Цивільним кодексом у ЦК України (2013)
Тюхтій Н. - Репродуктивні особисті немайнові права фізичних осіб (2013)
Татулич І. - Співвідношення понять "судове рішення" та "судовий наказ" в цивільному процесі (2013)
Чічкань М. - Соціальний захист жертв політичних репресій: загальноправовий аспект (2013)
Омельченко А. - Адміністративно-правові проблеми законодавчого закріплення засад зовнішньоекономічної політики України (2013)
Безух О. - Особливості правового статусу суб’єктів відносин у сфері економічної конкуренції (2013)
Таликін Є. - Властивості господарської процесуальної форми (2013)
Капустинський В. - Особливості функціонального призначення судових органів у період становлення буржуазних держав (на прикладі Англії та Франції) (2013)
Хмелевський Д. - Підвищення ефективності прокурорського нагляду за дотриманням законів органами досудового розслідування (2013)
Петрова І. - Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні (2013)
Шишпанова Н. - Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій (2013)
Жерибор Л. - Ринок праці сільських територій: регіональний аспект (2013)
Безтелесна Л. - Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України, Юрчик Г. (2013)
Терюханова І. - Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів: шлях до нових стандартів освіти осіб з інвалідністю, Стульпінас Н. (2013)
Гургула О. - Міграційна ситуація у Закарпатській області в умовах соціально-економічної трансформації економіки України (2013)
Горбачова І. - Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації (2013)
Олійник О. - Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах (2013)
Колот А. - Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії (2011)
Ільїч Л. - Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи (2011)
Клименко А. - Соціальна складова реформування фінансової системи в частині Податкового кодексу України (2011)
Мельник Б. - Наукова організація та оплата праці у промисловому птахівництві (2011)
Пазюк О. - Вплив трудової міграції на стан функціонування ринку праці України, Біденко Т. (2011)
Рудь Н. - Концептуальні основи кадрового забезпечення інноваційних процесів у регіонах (2011)
Кір'ян Т. - Проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі, Шаповал М. (2013)
Калинина Л. - Социальный эффект усовершенствования бизнес-среды национальной экономики (2013)
Астахова О. - Маркетинг на ринку праці: аспекти питання (2013)
Бойченко Е. - Науково-методичне забезпечення діагностики відтворення трудових ресурсів на фазі їх формування (на прикладі Донецької області) (2013)
Пазюк О. - Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку праці в шахтарських мономістах, Біденко Т., Дубок Т. (2013)
Мельничук Д. - Революційні зміни на зламі тисячоліть: аналіз факторів, які вплинули на перегляд ролі людини у світі соціально-трудових відносин (2013)
Ярошенко Г. - Проблеми формування доходів населення від трудової діяльності, Ярошенко М. (2013)
Кир'янова О. - Особистісні детермінанти професійної адаптації (2013)
Дрозач М. - Проблеми якості персоналу: можливості розвитку компетенцій на робочому місці (2013)
Грішнова О. - Особливості оплати праці на підприємствах-монополістах, Березюк К. (2013)
Цимбалюк С. - Дослідження природи та практики надання соціальних пакетів найманим працівникам (2013)
Бадовська І. - Класифікація вихідних параметрів системи соціальних пільг у вимірі суперечностей соціальної політики та бюджетних можливостей держави (2013)
Гук Л. - Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах (2013)
Махсма М. - Масштаби і тенденції сільського безробіття в Україні (2013)
Добренко О. - Економічні категорії професійного ринку праці (2013)
Герасимова Н. - Світова та вітчизняна практика впровадження паліативної допомоги на дому особам похилого віку (2013)
Гоцуляк Ю. - Механізм ідентифікації обдарованих дітей у системі середньої освіти: організаційний та правовий аспект (2014)
Кошіль В. - Використання соціальних технологій в управлінні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ сфери захисту дітей та молоді (2014)
Піонтковський-Вихватень Б. - Дидактична сутність змісту середньої освіти з обдарованими учнями України у складі СРСР (2014)
Косенчук О. - Підвищення психологічної компетентності фахівців промислових підприємств: психологічний вектор (2014)
Мацько Н. - Удосконалення процедур експертизи навчальної літератури як необхідна умова підвищення якості освіти (2014)
Федорова Н. - Поєднання знань, умінь та навичок як умова досягнення життєвих успіхів особистістю, Дроботенко М. (2014)
Брусєнцева О. - Особливості підготовки майбутніх економістів з питань теорії організацій (2014)
Грицишина Т. - Виховання естетичного ставлення дошкільників до навколишньої природи засобами краєзнавчо-туристичної діяльності в умовах педагогічної взаємодії (2014)
Аніщенко Н. - Ієрархічна система установок як детермінант музичного сприйняття майбутнього вчителя, Підгаєвська С. (2014)
Стадник С. - Педагогічна система формування творчої ініціативи учня у процесі вивчення українського писанкового розпису (2014)
Руденко С. - Життєва активність та її вплив на стан психолого-фізичного розвитку дітей шкільного віку (2014)
Харківська А. - Типологія культур у процесі формування організаційної культури педагогічного колективу у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Дарійчук С. - Проблеми фізичного виховання підростаючого покоління на сторінках друкованих засобів масової інформації Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Ситник О. - Візуальна комунікація в системі композиційно-графічного моделювання інформаційних порталів (2014)
Білавич Г. - Система безперервної сільськогосподарської освіти в Прикарпатті (кінець XIX – початок ХХ століття) (2014)
Тумак Ю. - Форми та методи фізичного виховання дітей і молоді у фізкультурно-спортивних товариствах Буковини (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Савчук Р. - Проблема мотивации и успеха в православии на примере миссионерских трудов просветителя Японии (2014)
Шимановський М. - Стрейджери – субкультура здорового способу життя (2014)
Ілляхова М. - Андрагогічні принципи підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми (2014)
Твердовська О. - Розвиток творчої особистості в контексті сучасної освіти (2014)
Наші автори (2014)
Колот А. - Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів (2013)
Вітвицький В. - Аспекти теорії вимірювання продуктивності живої та минулої праці у сільському господарстві (2013)
Садова У. - Людський розвиток у світлі нових підходів до вимірювання якості трудового життя, Гринькевич О., Телішевська Ю. (2013)
Дроздова Л. - Методичний підхід щодо інтегральної оцінки якості трудового життя (2013)
Костакова Л. - Витрати на утримання персоналу та їх зв'язок з природними чинниками діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів, Костакова А. (2013)
Сливка О. - Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку (2013)
Нелін О. - Роль інституту нотаріату в становленні ювенальної юстиції в Україні (2013)
Крупнова Л. - Обов’язковість виконання судових рішень як принцип правової держави (2013)
Крупчан О. - Формування компетенції місцевих органів публічної влади шляхом делегування повноважень (2013)
Іванищук А. - Адміністративна процедура призначення на посаду судді вперше (2013)
Коверзнев В. - Дихотомія права як критерій визначення юрисдикції адміністративного суду (2013)
Смокович М. - Право на звернення до суду у виборчому спорі (2013)
Омельченко А. - Застосування принципів європейського договірного права в комерційній практиці в Україні (2013)
Примак В. - Суб’єкти правовідносин з відшкодування моральної шкоди (2013)
Богдан І. - Умови праці як елемент трудо-правового забезпечення творчості (2013)
Безух О. - Обмеження конкуренції органами державної влади і місцевого самоврядування (2013)
Бурило Ю. - Господарсько-правові аспекти створення суспільного телерадіомовлення в Україні (2013)
Опришко Д. - Науковий парк або корпорація "науковий парк" — підходи та пропозиції (2013)
Кулинич П. - Правове регулювання оренди сільськогосподарських земель на засадах публічно-приватного партнерства: шляхи вдосконалення (2013)
Олійник А. - Запобігання зловживанню цивільними процесуальними правами: питання теорії та практики (2013)
Вільгушинський М. - Участь громадськості у здійсненні правосуддя судами загальної юрисдикції (2013)
Кулик О. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини в Україні: сучасні тенденції (2013)
Хомич В. І. - Трактування поняття синтаксеми у наукових дослідженнях (2009)
Фесенко Т. М. - Полісемантизм сполучних засобів у поетиці Олени Шульги (2009)
Оніщенко О. В. - Жіночі батальйони у 1917 р.: міф революції чи реалії воєнної доби? (2009)
Москаленко В. Г. - Формування основ загального виборчого права в УРСР: політико-правовий аспект (20–30-ї рр. ХХ ст.) (2009)
Гомоляко А. О. - З історії археологічних досліджень В. Ю. Данилевича на Слобожанщині (2009)
Мошик І. В. - Становлення в регіональній вищій школі Чернігівщини нових організаційних форм та методів навчання як засобу формування нового інтелігента у 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Чуткий А. І. - Невідомий ректор: реконструкція біографії О. О. Карпеки (2009)
Кондрашов В. Ф. - Історіографія життя та наукової спадщини А. Г. Єршова (2009)
Іванцова Н. І. - Закордонний досвід у створенні системи освіти дорослих в Україні у 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Мельничук О. А. - Страхування тимчасової непрацездатності в Україні у 1930-х рр. (2009)
Ломакин Д. А. - Павел Наумович Надинский: типичный представитель партийной номенклатуры или ученый-краевед? (2009)
Печеніна Н. А. - Лібералізація українського суспільства в 1953 – на поч. 60-х рр. ХХ ст. (2009)
Лущай В. І. - Діяльність І. Надя та його роль у подіях жовтня– листопада 1956 р. в Угорщині (2009)
Гай-Нижник П. П. - Остання з Гетьманського Роду – Олена Отт-Скоропадська (2009)
Кожухар О. І. - Українська політична еліта в період постсоціалістичної трансформації, Кожухар В. І. (2009)
Моціяка П. П. - І. П. Козловський – директор Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1916–1918) (2009)
Бонь О. І. - Д. П. Гордєєв та діяльність харківської секції науково-дослідної кафедри мистецтвознавства ВУАН (2009)
Даниш Л. В. - Невідомі аспекти громадсько-політичної діяльності П. Тичини та їх вплив на формування молодих українських митців ХХ ст. (2009)
Демченко Т. П. - "Європа" чи "Просвіта": чи суперечить просвітянська ідея європейському вибору України? (2009)
Тевікова О. В. - Стан бібліотечних закладів Полтавщини в період десталінізації (1953–1964) (2009)
Лавріненко Л. І. - Особливості становлення та розвитку медичного краєзнавства як частина історико-культурного надбання Чернігівщини (1918–2006) (2009)
Лаас Н. - Культурні практики українського радянського соціуму часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду: дослідження проблеми в англо-американській історіографії (2009)
Мицик Л. М. - Чи готова українська вища школа забезпечити європейську якість освіти? (2009)
Григоров О. В. - Оцінка зменшення витрат енергії при застосуванні частотно-регульованого приводу, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М. (2014)
Коноплев А. В. - Некоторые проблемы монтажа и последующей эксплуатации причальных контейнерных перегружателей, Стариков М. А., Губский С. А., Стариков А. В., Сокольников А. М. (2014)
Mihăilescu S. - About malfunction of the belt conveyors roller, Praporgescu G. (2014)
Ракша С. В. - Застосування частотних діаграм для вивчення динаміки приводів підвісних канатних доріг, Горячев Ю. К., Куроп’ятник О. С. (2014)
Бойко А. А. - Анализ возможности экономии энергии потребляемой лифтовыми лебедками при применении тиристорных преобразователей напряжения (2014)
Настасенко В. А. - Основные технологии производства гиперболоидных червяков и их классификация, Проценко В. А. (2014)
Семенюк В. Ф. - Оптимизация массы противовеса лифтовых подъемных механизмов по критерию минимума потребляемой энергии, Бойко А. А. (2014)
Немчук А. О. - Обобщённый математический подход к решению задач оптимизации перегрузочных процессов, Витюк Н. В., Яхник Д. П. (2014)
Чаюн І. М. - Вплив міжелементного тертя в канаті на його деформований стан і жорсткісні характеристики при розтяганні та крученні, Чаюн М. І., Непомнящий О. В. (2014)
Парунакян В. Э. - Разработка метода логистического управления работой технологической линии по приёму массового сырья в условиях динамики входящего поездопотока, Рыбалкин А. Н., Сизова Е. И. (2014)
Семенюк В. Ф. - Комплексный метод анализа энергоэффективности лебедок пассажирских лифтов с применением энергетических диаграмм, Бойко А. А. (2014)
Суглобов В. В. - Разработка конструкции и технических условий на противоугонные рельсовые захваты, Сытник Н. П., Сагиров Ю. Г., Ляхов Е. В., Нефедов И. А. (2014)
Бойко А. А. - Особенности анализа динамических режимов работы лифтовых лебедок традиционной конструкции с тиристорным управлением (2014)
Матвіїв Б. Т. - Особливості навантаження нарізевого з’єднання підвищеного самогальмування (2014)
Попель О. Е. - К вопросу снижения энергопотребления винтовыми электродомкратами типа ДТ-40, Олещук О. В. (2014)
Семенюк В. Ф. - Определение динамических нагрузок, действующих при наезде мостового крана на пружинно-шариковое буферное устройство, Лингур В. Н. (2014)
Нелін О. - Медіація як один із альтернативних способів вирішення нотаріальних конфліктів (2013)
Кривицький Ю. - Верховенство права як принцип діяльності міліції: перспективи закріплення та реалізації в умовах реформування МВС України (2013)
Полянський Т. - Природно-правові критерії оцінки дотримання заборони зловживання правом: їх зміст та взаємодія (2013)
Смокович М. - Право на свободу мирних зібрань: реалії та перспективи в Україні (2013)
Маляренко С. - Відповідальність приватного нотаріуса за архів та документи (2013)
Толстенко В. - Форма держави і засоби її конституційно-правового закріплення (2013)
Крупчан О. - Загальна характеристика змісту компетенції органів виконавчої влади (2013)
Махінчук В. - Деякі теоретичні проблеми судочинства у підприємницьких спорах (2013)
Ромащенко І. - Співвідношення термінів "охорона" та "захист": теоретичний та практичний цивільно-правові аспекти (2013)
Литвиненко В. - Підстави надання соціальних послуг (2013)
Онищенко І. - Розвиток законодавства у сфері екологічного інформування на території України (з давніх часів до 1991 р.) (2013)
Омельченко А. - Правовий статус Торгово-промислової палати України як суб’єкта недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2013)
Яновська О. - Загальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні (2013)
Баганець О. - Доказування причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення (2013)
Вільгушинський М. - Принципи взаємодії судів загальної юрисдикції з громадськістю (2013)
Баль-Прилипко Л. - Оцінка споживчих властивостей харчових продуктів, Сокирко О. (2014)
Маевская Т. - Промывка рыбных белковых масс: какой раствор эффективнее, Виннов А. (2014)
Голембовська Н. - Харчова цінність коропа і товстолобика осіннього вилову, Лебська Т. (2014)
Грек О. - Математичне моделювання показників альбуміно-рослинних сумішей після розморожування, Оноприйчук О., Тимчук А. (2014)
Рябоконь Н. - Вплив вуглеводного складу на вміст вільної та капілярної вологи у згущених молочних консервах, Осьмак Т. (2014)
Розовая слизь или мясо будущего? (2014)
Лозова Т. - Вплив нетрадиційної сировини на збереження нових вафель із жировими начинками (2014)
Оболкіна В. - Здобне печиво з використанням борошна з пророщених зерен вівса та пшениці, Ємельянова Н., Скрипко А. (2014)
Аветисян Ю. - Створення томатів, стійких до бактеріальних хвороб, шляхом клітинної селекції, Коломієць Ю., Григорюк І. (2014)
Тарадайко А. - Порівняння амінокислотного складу молока та кумису, Зламанюк Л. (2014)
Даниленко С. - Функціональна добавка БК-П для поросят (2014)
Не покупайте "раненые" овощи (2014)
Нелін О. - Роль інституту нотаріату в реалізації права на обов’язкову частку у спадщині (2013)
Толстенко В. - Поняття форми держави як предмет дослідження сучасної теорії держави і права (2013)
Полянський Т. - Позитивістсько-правові критерії оцінки дотримання заборони зло- вживання правом (2013)
Крупчан О. - Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права (2013)
Смокович М. - Відповідач у виборчому спорі: статус та проблеми визначення (2013)
Колодій І. - Підходи до класифікації банківської інформації (2013)
Гриняк А. - Відшкодування моральної шкоди за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань (2013)
Кочин В. - Аналіз правочиноздатності у системі елементів цивільної правосуб’єктності юридичної особи (2013)
Микита І. - Юридична особа як сторона договору довічного утримання (2013)
Басовська А. - Права підрядника та кореспондуючі їм обов’язки замовника за договором побутового підряду (2013)
Пашутіна В. - Основні підходи до розуміння сутності зловживання корпоративними правами (2013)
Солдатенко О. - Правові засади регулювання економіки України на сучасному етапі (2013)
Гиренко І. - Принципи правової охорони рослинного світу (2013)
Баганець О. - Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (2013)
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 р. № 10 "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів" (2013)
Сторінка головного редактора (2014)
Безрукова О. В. - К вопросу о педофилии в современном российском обществе, Живодрова Н. А. (2014)
Бучківська В. Л. - Незаконне проведення аборту: кримінально-правова кваліфікація та судова практика (2014)
Дейнега О. О. - До питання про призначення поняття, ознак ринку лікарських засобів і конкуренції на ньому (2014)
Exter A. - Судовий захист права на охорону здоров'я (2014)
Рогальський І. О. - Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій, Калинюк Н. М. (2014)
Про правовий режим інформації, яка міститься в Акті перевірки додержання закладом охорони здоров'я Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (2014)
Справа "V. C. проти Словаччини" (2014)
Резолюція Всесвітньої організації охорони здоров'я "Зміцнення системи надання паліативної допомоги як компонента комплексного лікування протягом усього життя" (2014)
Заключні зауваги Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав щодо шостого періодичного звіту України (витяг) (2014)
Наказ Міністерства охорони здоров'я Про організацію виконання закону України "Про доступ до публічної інформації" у Міністерстві охорони здоров'я (06.05.2014 р. №299) (2014)
З юридичної практики (2014)
Зразки правових документів (2014)
Відеоматеріал у навчальному процесі як ефективний інтерактивний методичний засіб (2014)
Берна Арда (2014)
Афоризми (2014)
Анотації (2014)
Міжнародна конференція "Доступ до охорони здоров'я: у пошуках правових шляхів" (28-29 квітня 2014 р., Рига, Латвія) (2014)
Літня школа з медичного права (28 липня - 1 серпня 2014 р., Загреб, Хорватія) (2014)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2014)
Бацевич Ф. - Семантика і прагматика пауз хезитації в поетичних творах Т. Шевченка (2014)
Сюта Г. - Лінгвокогнітивні механізми цитації в сучасному поетичному тексті (2014)
Сукаленко Т. - Лінгвокультурний типаж "козак": історія та сучасність (2014)
Кононенко В. - Ключові висловлення як текстотвірні знаки художнього дискурсу (2014)
Старко В. - Корпусні дані в дослідженні українських колоративів (2014)
Лаврінець О. - Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній науковій мові: синонімія та паралелізм функціонування (2014)
Коваль Л. - Предикатна основа головного дієслівного компонента безособових речень в українській мові (2014)
Колібаба Л. - Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч (2014)
Краснопольська Н. - Загальні рекомендації щодо унормування української термінології менеджменту (2014)
Педченко С. - Учений із широким дослідницьким діапазоном (до 55-річчя від дня народження професора Миколи Івановича Степаненка), Галаур С. (2014)
Вокальчук Г. - Кафедра української мови Рівненського державного гуманітарного університету – осередок вітчизняної мовознавчої науки (1963 – 2013 роки), Кузьмич О., Степанова О. (2014)
Романюк Ю. - Інформаційно-пошукові системи в сучасному слов’янському мовознавстві (2014)
Сікора Г. - І міждисциплінарні гуманітарні читання (2014)
Колоїз Ж. - Міжнародна наукова конференція "Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри" (2014)
Кислюк Л. - Пряшівські традиції вивчення української мови - (Jarmila Kredátusová. Konzekutívne tlmočenie 1. (pre ukrajinistov). – Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove. – Prešov, 2012. – 139 s.) (2014)
Горголюк Н. - У світлі актуальних проблем слов’янського мовознавства (Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego/ red. nauk. Elena Koriakowcewa, Janina Gardzińska. – Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. – 275 s.) (2014)
Мойсієнко В. - Новий посібник з історії української літературної мови (Ніка О.І. Історія української літературної мови : (2014)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджених Науковою радою "Українська мова" НАН України в 2013 році (2014)
Кульбабська О. - Ніна Василівна Гуйванюк (18 листопада 1949 – 24 вересня 2013) (2014)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Єрмоленко С. - Філософія мови Тараса Шевченка (2014)
Клименко Н. - Фразеологізми — визначники часу: паралелі та відмінності в українській і новогрецькій мовах (2014)
Брус М. - Фемінітиви-грецизми в історії української мови (2014)
Матвіяс І. - Регіональні риси в мові творів Павла Грабовського (2014)
Марфіна Ж. - Етнолінгвокультурний зміст українських паремій компонентом ‘спорідненість ’ (2014)
Ріпей М. - Редакторська правка науково-технічного тексту (2014)
Лозова Н. - Особливості морфологічного термінотворення назв суб’єктів культурної діяльності в когнітосфері українського законодавства (2014)
Інна Шматко - Полісемія в українській бджільницькій термінології (2014)
Коваль Л. - Міжрівневі співвідношення предикативних форм на -но, -то у функції головного компонента безособового речення (2014)
Гінзбург М. - Про гендерні особливості займенникових іменників кожний, усякий, жодний (2014)
Голобородько K. - У невпинному русі (до 90-річчя від дня народження С.І. Дорошенка), Олексенко О. (2014)
Кобиринка Г. - Пленум Наукової ради "Українська мова” "Українська діалектна лексикографія на тлі лексикологічних та лінгвогеографічних студій" (29 листопада 2013 року, Київ), Яценко Н. (2014)
Ковтун А. - ІІ Міжнародна наукова конференція "Українська мова і сфера сакрального" (10–11 жовтня 2013 року, Чернівці), Скаб М. (2014)
Торчинський М. - XV Всеукраїнська ономастична конференція (2014)
Прядко І. - Всеукраїнська наукова конференція "Лексикографічний досвід Б.Д. Грінченка на загальнослов’янському тлі" (до 150-річчя від дня народження Б.Д. Грінченка, м. Київ, 9 грудня 2013 року), Самойлова І. (2014)
Соколова С. - Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики, Бибик С. (2014)
Карпіловська Є. - Здзислав Штибер в історії світової славістики (Zdzisław Stieber (1903-1980). Materiały i wspomnienia / Pod red. Doroty K. Rembiszewskiej. — Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy; Instytut Slawistyky Polskiej Akademii Nauk, 2013. — 296 s.) (2014)
Гнатюк І. - Нове слово в українській авторській фразеографії (Фразеологізми у творах Богдана Лепкого. Словник. Гол. ред. Панцьо С.Є. — Тернопіль: Джура, 2010. — 220 с.) (2014)
Віктор Антонович Чабаненко (12.09.1937 — 09.02.2014) (2014)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2014)
Колібаба Л. - Мовна мозаїка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Баль-Прилипко Л. - Порівняння водопровідної води та активованих водних середовищ за фізико-хімічними і показниками безпечності, Леонова Б. (2014)
Осьмак Т. - Морозиво щербет з фруктозою та підвищеним вітамінним і мінеральним складом, Рябоконь Н. (2014)
Лебская Т. - Пищевая и биологическая ценность овощей для рыбных паст функционального назначения, Менчинская А. (2014)
Чепелюк О. - Моделювання процесу приготування повітряно-водяних сумішей для зволоження таблеткових мас, Шпак М., Сухенко Ю., Сухенко В. (2014)
Грушецький Р. - Особливості висушування високомолекулярного інуліну (2014)
Оболкина В. - Підвищення харчової цінності цукерок доданням виноградних вичавок, Калиновська Т., Крапивницька І. (2014)
Даниленко С. - Яловичини буде більше, якщо корми телят з функціональною добавкою (2014)
Аветисян Ю. - Молекулярна діагностика бактеріальних хвороб рослин томатів (Lycopersicon esculentum Mill.), Коломієць Ю., Григорюк І. (2014)
Никонець В. - Використання фруктів у маринадах для м'ясних напівфабрикатів, Штонда О. (2014)
Прісс О. - Збереженість томатів за різних погодних умов, Жукова В. (2014)
Промысловая рыба по-новому (2014)
Лещенко А. М. - Детермінанти формування релігійних почуттів (2012)
Лісовський П. М. - Філософська інтерпретація творчості як імператив соціокультурного осмислення духовного капіталу особистості (2012)
Поліщук О. С. - Система цінностей у лімітрофному суспільстві (2012)
Семиколенов В. М. - Вплив наукових супертехнологій на мораль і духовні цінності культури (2012)
Мельничук Ю. І. - Дуалістична сутність проповідницького слова (2012)
Нагіленко І. А. - Питання історичних типів гармонії у східних слов’ян (2012)
Заблоцька О. С. - Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми "Основи хімічного аналізу" у студентів-екологів (2012)
Климова К. Я. - Використання інформаційно-дослідницьких і творчих проектів з української мови у процесі навчання майбутніх учителів-нефілологів (2012)
Смагін І. І. - Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі: реальність чи перспектива? (2012)
Вірковський А. П. - Проблема критеріїв виявлення обдарованості особистості в навчальних закладах (2012)
Вознюк О. В. - Синергетично-кібернетичний підхід до управління освітньою системою регіону (2012)
Гагіна Н. В. - Міжособистісний аспект педагогічного діалогу в підготовці майбутніх менеджерів до конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту (2012)
Єрмакова С. С. - Порівняльна ефективність традиційної та експериментальної технології реалізації моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ (2012)
Захарчук Н. В. - Роль та значення одягу у процесі міжкультурної комунікації (2012)
Козак Т. М. - Урахування засад фундаменталізації при викладанні методики навчання інформатики у вищій педагогічній школі (2012)
Кульчицький В. Й. - Роль національного виховання у формуванні особистості громадянина (2012)
Курило Н. О. - Психофізіологічний та соціально-психологічний портрет сучасного шестирічного учня (2012)
Кучерук О. А. - Цілі створення й використання системи методів навчання української мови в основній школі (2012)
Овчаров С. М. - Проблема співвідношення інтелекту та креативності особистості (2012)
Пастовенський О. В. - Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах зростання різноманітності освітніх систем (2012)
Сахневич І. Д. - Науково-теоретичне підґрунтя проблеми формування громадянського самовизначення учнівської молоді (2012)
Сахній М. П. - Сім’я як духовний та моральний центр виховання дитини у філософсько-педагогічній концепції Івана Павла ІІ (2012)
Ситняківська С. М. - Історико-педагогічна ретроспектива проблеми становлення білінгвальної освіти у вищих навчальних закладах України (2012)
Смагіна Т. М. - Теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісного уроку (2012)
Сутула В. О. - Особливості комплексного підходу до процесу виховання особистісної фізичної культури у дітей та молоді, Булгаков О. І., Мельничук Д. Р. (2012)
Постолюк Г. І. - Соціально-педагогічна робота з жінками у соціальних центрах матері та дитини (2012)
Андрійчук О. І. - Підходи до тестового оцінювання історичної компетентності учнів (2012)
Андрійчук Н. М. - Основні принципи загальноосвітньої та професійної підготовки вчителя в учительських семінаріях України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Коломієць Л. І. - Підготовка вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання в контексті сучасних парадигм освіти (2012)
Мельник К. О. - Педагогічні умови реалізації інноваційних педагогічних технологій у загальноосвітній школі (2012)
Осаульчик О. Б. - Критерії, показники та рівні сформованості творчого потенціалу студентів (2012)
Калінська А. В. - Технологія підготовки старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва (2012)
Карюченко Д. М. - Сучасний стан підготовки майбутніх учителів до організації дозвілля старшокласників у формі гри (2012)
Вірченко Т. І. - Драматургія "двотисячників" у літературознавчому вимірі (2012)
Євченко О. В. - Засоби інтелектуалізації у повісті Дж. Фаулза "Вежа з чорного дерева" (2012)
Козлов Р. А. - Художній час і простір у видовій специфіці драматургії (2012)
Коляда О. В. - "Людина зникає в епоху голоцену (на матеріалі повісті М. Фріша "Людина з’являється в епоху голоцену")" (2012)
Крехно Т. І. - Мотивація запозичень та особливості функціонування полонізмів у новітній українській мові (на матеріалі сучасного україномовного телевізійного простору) (2012)
Нестелєєв М. А. - Жанрова своєрідність п’єси М. Фріша "Санта Крус", Фіненко Л. Л. (2012)
Яценко С. А. - Запозичені елементи в лексико-семантичній групі назв приправ та спецій у пам’ятках староукраїнської мови (2012)
Богатирьова Є. В. - Прагматичний потенціал синтаксичних стилістичних засобів у дискурсі англомовних політичних дебатів (2012)
Тименко Т. Г. - Драматична поема та епічна драма: спроба літературно-психологічного аналізу (2012)
Бучко А. В. - Орієнтальні мотиви книги Ельзи Ласкер-Шюлер "Ночі Тіно з Багдаду" (2012)
Ожарівська С. П. - Образ як категорія художнього тексту (2012)
Федоренко Л. О. - "Бідерман і палії" М. Фріша в контексті "Lehrstück" Б. Брехта (2012)
Клименко Т. Є. - Образно-художній смисл архетипної символіки (2012)
Криловець Н. В. - Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко (2012)
Грішин А. В. - Від "моделі котролю якості професійної підготовки" до "забезпечення якості професійної підготовки" майбутніх фахівців у вищому технічному навчальному закладі (2012)
Білоус П. В. - Бароко й українська література (2012)
Вступне слово (2013)
Шемаєва Г. - Упровадження інновацій бібліотеками України та їхтрансфер (2013)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Інформаційна діяльність як приорітетний напрям функціонування бібліотечно-інформаційної сфери у ХХІ ст. (2013)
Василенко О. - Бібліотечно-інформаційна діяльність: гармонізація статистики (2013)
Петрова Л. - Удосконалення системи підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців як чинник підвищення ефективності діяльності бібліотек країни (2013)
Стрішенець Н. - Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства (2013)
Бодак О. - Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Солоіденко Г. - Електронні інформаційні ресурси бібліотек НДУ НАН України: проблеми інтеграції (2013)
Самохіна Н. - Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек, Пелюховська І., Матвієнко І. (2013)
Полякова О. - Аналіз комплектування періодичними виданнями фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Клочок Т., Білько Є. (2013)
Малолєтова Н. - Сучасні підходи до міжнародного книгообміну у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Сокур О., Лямець А., Яновська В., Ятченко А., Красій Р. (2013)
Сербін О. - Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів, Галицька С. (2013)
Орєшина Н. - Систематичний каталог НБУВ: інноваційість змісту в традиційності виконання (2013)
Антоненко І. - Ефективність організації інформації про біблографічний ресурс у каталогізаційному аспекті (2013)
Голубєв Ю. - Автоматизована технологія формування інформаційного масиву найменування організації для авторитетних записів (2013)
Багрій І. - "Таблиця мовних типових поділів" як складова частина рубрикатора НБУВ (2013)
Коваль Т. - Удосконалення комплексного бібліотечного обслуговування користувачів НБУВ засобами АБІС "ІРБІС64", Туровська Л. (2013)
Каліберда Н. - Ефективність роботи онлайн-сервісу "Віртуальна довідка" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Корнілова Є. (2013)
Коновал Л. - Функціональні можливості САБ "ІРБІС64" у дослідженні інформаційних потреб користувачів бібліотеки (2013)
Беліна Л. - Розвиток обслуговування користувачів наукової бібліотеки в умовах інформаційного суспільства, Власенко Н. (2013)
Поліщук Р. - Сучасний стан обслуговування віддаленого користувача в наукових бібліотеках (2013)
Іванова М. - Розвиток дистантногообслуговування користувачів та формування юридичних електронних інформаційних ресурсів у Національній юридичній бібліотеці НБУВ (2013)
Чупріна В. - Модернізація служби МБА за допомогою засобів електронної доставки документів, Кухалашвілі Г., Серьогіна Т. (2013)
Чабан І. - Досвід упровадження системи "ІРБІС64" на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Клочок А. - Створення порталу наукової біблотеки: структура, національні вимоги та сучасні веб-технології (2013)
Данильченко Т. - Стан та перспективи розвитку організаційно-нормативного забезпечення бібліотечних веб-сайтів (2013)
Ісаєнко О. - Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою (2013)
Посмєтна О. - Сучасні показники економічної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки (2013)
Голембовська Н. - Розвиток ринку рибних продуктів в Україні, Лебська Т. (2014)
Цена на хлеб, или чьими интересами пожертвует государство (2014)
Китай начал в Украине политику "продовольственного колониализма" (2014)
Леонова Б. - Мікрофлора бактеріальних препаратів (2014)
Очколяс О. - Вершкове масло з покращеним мiнеральним складом, Лебська Т., Тищенко Л. (2014)
Савченко О. - Оcновні принципи створення біотехнології м’якого сирного продукту (2014)
Котляр О. - Жировий напівфабрикат для піноподібної десертної продукції, Горальчук А., Гринченко О. (2014)
Осокіна Н. - Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи, Костецька К. (2014)
Іванюта А. - Структурно-механічні властивості бульонів (2014)
Лебськая Т. - Технологическая характеристика карася, обитающего в водоёмах Украины, Ротко М. (2014)
Архіпова Г. - Екологічне маркування – запорука якості продуктів дитячого харчування, Нестерова Л. (2014)
Рада може спростити ввезення в Україну продукції з ГМО (2014)
Полевая Л. - Отныне стандарты качества продуктов питания – только европейские (2014)
Реформу медицини фактично розпочала війна (2014)
Гоженко А. И. - Современное состояние развития теории болезни (дискуссионные заметки) (2014)
Белокриницкий В. С. - Причины болезней, пути профилактики в реформировании системы охраны общественного здоровья (2014)
Трахтенберг І. М. - Обґрунтування доцільності створення і впровадження нормативно-методичної бази оцінки безпеки лікарських нанопрепаратів в Україні, Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Свінціцький А. С. - Професор Анатолій Петрович Пелещук: корифей вітчизняної терапевтичної науки і практики (2014)
Бойко В. В. - Владимир Терентьевич Зайцев. Полет сквозь время,  Тарабан И. А.,  Виленский Ю. Г. (2014)
Boyko V. V. - Dr Vladimir Terentievich Zaytsev. Flying through Time, Taraban I. A., Vilensky Yu. G. (2014)
Харченко Н. В. - Нерешенные проблемы здорового питания (2014)
Яковенко В. О. - Оптимізація ендоскопічної діагностики передракових захворювань слизової оболонки шлунка,  Курик О. Г. (2014)
Карабань І. М. - Хвороба Паркінсона: патогенетичні аспекти медикаментозної терапії та клінічного перебігу (2014)
Татарчук Т. Ф. - Особенности проявления климактерического синдрома у женщин с эндометриозом и возможные пути его коррекции, Захаренко Н. Ф., Маноляк И. П., Коваленко Н. В., Ковбасий В. П. (2014)
Цуркан В. Г. - До проблеми сприятливого впливу природних факторів на працездатність, Найш Н. М., Мокроусов С. Д. (2014)
Волчик И. В. - Актуальные вопросы контроля качества плазмы крови человека для фракционирования в Украине, Тихоненко Т. М., Краснопольский Ю. М., Тихоненко Н. И. (2014)
Ворсанова С. Г. - Молекулярная генетика и геномика аутизма: научно-практические аспекты, Юров Ю. Б., Демидова И. А., Юров И. Ю. (2014)
Вырва О. Е. - Оценка эффективности применения препарата Капсикам в консервативном лечении больных с дегенеративными заболеваниями позвоночника, Бурлака В. В., Шевченко И. В., Малык Р. В. (2014)
Красносельський М. В. - Визначення стабільності бупівакаїну гідрохлориду в ліпідних середовищах для пролонгованої місцевої анестезії, Костя П. Ю., Хижняк А. А., Дикий М. П., Медведєва О. П. (2014)
Волошин П. В. - Запаморочення та головокружіння в Міжнародній статистичній класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я 10-го перегляду, Міщенко Т. С., Дячук Д. Д., Трінус К. Ф. (2014)
Статинова Е. А. - Влияние серотонина на патогенез цереброваскулярных заболеваний, Омельченко Р. Я., Медведь А. Б., Аурсалиди А. О. (2014)
Маменко М. Є. - Застосування препаратів панкреатичної ліпази без ентеросолюбільної оболонки в клінічній практиці (2014)
Нові монографії (2014)
Трахтенберг И. М. - Рецензия на учебник Д. А. Базыки, Г. В. Кулинича, Н. И. Пилипенко "Радіаційна медицина" (2014)
Крилаті вислови (2014)
Бабушко С. Р. - Особливості професійного розвитку фахівців: теоретичний аспект (2014)
Гевчук Н. С. - Визначення критеріїв вихованості дітей трудових мігрантів (2014)
Глушак О. М. - Дослідження сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології (2014)
Горбенко Н. В. - Особливості формування іміджу сучасного університету (2014)
Грищук Ю. В. - Підтримка обдарованої учнівської молоді: нормативно-правовий та соціально-педагогічний аспекти (2014)
Дідик Н. М. - Розвиток особистісної зрілості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Заєць В. Г. - Змістова й організаційно-діяльнісна спрямованість елективного курсу з української мови "Лінгвістична лабораторія" (2014)
Зінченко В. В. - Соціально-ціннісні моделі філософії освіти і менеджменту виховання в інструменталізмі прагматизму і неопрагматичній концепції (2014)
Козак Л. В. - Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі (2014)
Кузьменко О. М. - Форсайт для розвитку освіти в середньостроковій і довгостроковій перспективі (2014)
Кульбашна Я. А. - Формування інтеркультурної компетентності у майбутніх стоматологів (2014)
Кучаковська Г. А. - Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів вищого навчального закладу (2014)
Мазур Н. П. - Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики (2014)
Малахова М. О. - Основні принципи організації діяльності навчального народно-інструментального ансамблю у вищому навчальному закладі (2014)
Наровлянський О. Д. - Нормативно-правове регулювання діяльності дитячих таборів (центрів) в Україні (2014)
Неведомська Є. О. - Про що розповість педагогу конституція тіла студента, Михайловська А. П. (2014)
Петрощук Н. Р. - Система підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні (кінець XIX – початок XX століття): історіографія питання (2014)
Петрунько О. В. - Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації (2014)
Сазанович Л. В. - Використання медіатехнологій у навчанні англійської мови студентів вищого медичного навчального закладу (2014)
Тригуб І. І. - Експертиза як складова професійної діяльності в галузі освіти: теоретичний аспект (2014)
Тютюнник А. В. - Використання хмарних сервісів для створення освітнього середовища викладача та студента, Гончаренко Т. О. (2014)
Базиляк Н. О. - Формування комунікативної компетенції майбутнього викладача англійської мови (2014)
Бєлікова Н. О. - Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Галицька М. М. - Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців (2014)
Грищук Ю. В. - Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Дудка І. Г. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії під час вивчення курсу "Основи ландшафтознавства" (2014)
Качур А. М. - Аналіз змісту навчально-методичного комплекту з української мови для початкової школи (1920-1941 рр.) (2014)
Когут І. В. - Визначення базисних компетенцій у структурі професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього педагога (2014)
Козак Л. В. - Педагогічна інноватика у розвитку нових напрямів освіти (2014)
Кульбашна Я. А. - Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології (2014)
Ластовка К. І. - Організація вступного іспиту до магістратури з англійської мови: лінгводидактичний аспект (2014)
Литвин Л. В. - Погляди Х. Шрадер-Брейман на освіту виховательок для дітей дошкільного віку у Німеччині (XIX ст.) (2014)
Лідека І. А. - Значення політико-виховних ідей Конфуція для розвитку освіти сучасного Китаю (2014)
Мазур Н. П. - Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи (2014)
Павлишина Н. Б. - Структура готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку (2014)
Павлюк Р. О. - Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічній науці (2014)
Побірченко Н. А. - Педагогічна підтримка працездатності людини в умовах ринкових відносин (2014)
Руденко Н. М. - Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу (2014)
Сватенков О. В. - Дослідження особливостей дозвілля студентської молоді (2014)
Степура І. С. - Використання платформи Open Conference Systems для проведення електронних конференцій на базі вищого навчального закладу (2014)
Таранник А. О. - Резолюції першого з’їзду вищих навчальних закладів України як віддзеркалення політичних змін у суспільстві на початку XX століття (2014)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ у цифрах (2014)
Олександр Кава: Залізниці слід дати можливість формувати ринкові тарифи на перевезення вантажів (2014)
Страхова О. - Реформування Укрзалізниці зрушило з місця (2014)
Звягінцев С. - 10 років роботи на благо міжнародного іміджу України (2014)
Кузнецов М. - Эффективность перевозочного процесса: ускорение, упрощение, удешевление (2014)
Дикань В. - Пріоритетність та стратегічна значущість транспортної системи для економіки України (2014)
Степанский Г. - "Магистраль-ЕВРАЗИЯ" — основа транспортнойсистемы континента (2014)
Примачев Н. - Проблемы сбалансированности отношений железной дороги и морских портов (2014)
Луханін М. - Тяга поїздів — ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці (2014)
Ситнник И. - Экологический менеджмент на железных дорогах (2014)
Юрий Макаров: Безопасность движения поездов — ключевая задача обеспечения перевозочного процесса (2014)
Найденов П. - Потенциальные возможности и реальность приватизации (2014)
Козаченко Д. - Підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом, Вернигора Р., Рустамов Р. (2014)
Василенко С. - Неологістика приміських перевезень: наземне метро (2014)
Масенко Л. - Концепт доля в поезії Т. Шевченка у зіставленні з польським los і російським судьба (2014)
Німчук В. - Четья 1489 року в контексті сучасної україністики (2014)
Труб В. - Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі України (2014)
Баган М. - Заперечення як засіб трасформації прецедентних феноменів (2014)
Ясакова Н. - Семантична типологія та мовна репрезентація неозначено-особового суб’єкта (2014)
Кушлик О. - Словотвірна парадигматика відперсональних дієслів в українській мові (2014)
Сивокозова Т. - Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII–XVIII ст. (2014)
Цуркан М. - Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія у прозі Марії Матіос (2014)
Кобченко Н. - Категорійний статус прономінативів з наголошеним префіксом ні (2014)
Півньова Л. - Мова спеціального призначення як об’єкт лінгвістичних студій (2014)
Литвиненко Я. - Типи мотивації орнітономенів у східнополіських говірках (2014)
Білоусенко П. - Підсумки і перспективи дослідження динаміки афіксальної деривації українського іменника (2014)
Гримашевич Г. - Голодомор в Україні крізь призму діалектного тексту (рецензія) (2014)
Єрмоленко С. - Лінгвошевченкіана над часом (рецензія), Пономаренко А. (2014)
Струганець Л. - Норма – невіддільна ознака літературної мови (рецензія) (2014)
Карпіловська Є. - Невтомне служіння науці (до 75-річчя від дня народження Н.Ф. Клименко) (2014)
Фурса В. - Мовна мозаїка (2014)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ в цифрах (2014)
Оксана Рейтер: "Ефективність реформ на залізничному транспорті залежить від нашого бажання щось змінювати" (2014)
Тітов О. - Юридична складова інтероперабельності залізничного транспорту України в контексті взаємин із країнами Європейського Союзу (2014)
Мямлін С. - Підвищення конкурентоспроможності залізниць за рахунок використання бімодальних технологій перевезень, Козаченко Д., Гревцов С. (2014)
Курган Н. - Повышение интероперабельности в международном железнодорожном сообщении Австрия – Словакия – Украина – Россия, Возная Е. (2014)
Василенко С. - Розробка графіків руху місцевого та регіонального поїздів згідно з принципами, положеннями та методами неологістичної концепції пасажирських перевезень (2014)
Пшінько О. - Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні, Вернигора Р., Коробйова Р. (2014)
Дикань В. - Логістичне управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств залізничного транспорту (2014)
Панченко С. - Перспективи розвитку інформаційної інфраструктури залізничного транспорту України, Приходько С., Волков О., Штомпель М. (2014)
Солдатов К. - Напрямок — теорія та практика штучних споруд, Соломка В. (2014)
Мямлін С. - Лідер інфраструктурних проектів, Пшінько П., Краснюк А., Клименко І. (2014)
Луханин Н. - Бережливое производство на железнодорожном транспорте: есть такое направление — энергосбережение (2014)
Черенков А. В. - Технологічні заходи підвищення продуктивності багаторядних сортів ячменю ярого в умовах північного Степу України, Гирка А. Д., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Бочевар О. В. (2011)
Кирпа М. Я. - Зберігання зерна –стан і перспектива розвитку в зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва зерна в Україні (2011)
Ткаліч І. Д. - Основний обробіток ґрунту під польові культури, Олексюк О. М., Ткаліч Ю. І., Кулик А. О. (2011)
Горобець А. Г. - Вологозабезпеченість та урожайність польових культур за різних систем обробітку грунту в сівозміні, Цилюрик О. І., Горбатенко А. І., Судак В. М. (2011)
Солодушко М. М. - Особливості перезимівлі та продуктивність пшениці озимої (2011)
Кочмарський В. С. - Селекція пшениці озимої на підвищену зимостійкість в умовах Лісостепу України (2011)
Лавриненко Ю. О. - Оптимізація водного режиму ґрунту в Степу України при вирощуванні сільськогосподарських культур з використанням лабораторного обладнання, Коковіхін С. В., Тищенко О. П. (2011)
Якунін О. П. - Вологозабезпеченість та врожайність гібридів кукурудзи харчової залежно від густоти стояння рослин, Губар О. В., Окселенко О. М. (2011)
Шевченко О. М. - Технологічні прийоми підвищення ефективності регулювання поживного режиму при вирощуванні кукурудзи, Приходько В. І., Шевченко С. М., Швець Н. В. (2011)
Бочевар О. В. - Використання ризогуміну при вирощуванні гороху в умовах північного Степу, Лемішко С. М., Іщенко В. А. (2011)
Мусатов А. Г. - Вплив елементів технології на ефективність вирощування гороху в умовах північного Степу правобережжя України, Іщенко В. А. (2011)
Савранчук В. В. - Економічна ефективність вирощування гречки залежно від застосування регулятора росту і мікробного препарату за різного удобрення, Семеняка І. М., Мащенко Ю. В. (2011)
Артеменко С. Ф. - Передпосівна інкрукстація насіння сої (2011)
Черенков А. В. - Продуктивність сортів пшениці озимої в Присивашші, Костиря І. В., Остапенко М. А., Желязков О. І., Остапенко С. М., Солоний П. В., Самойленко О. А. (2011)
Шевченко С. М. - Схожість насіння і формування морфобіологічних параметрів кукурудзи при мінімізації обробітку грунту (2011)
Коваленко Н. П. - Роль ланок сівозмін з різним насиченням зерновими культурами у підвищенні рівня родючості ґрунту, Дядько І. І. (2011)
Покопцева Л. А. - Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику антиоксидантним препаратом дистинол, Тодорова Л. В., Герасько Т. В., Кохан А. В. (2011)
Томашова О. Л. - Мінливість жирнокислотного складу олії озимого ріпаку залежно від умов вирощування, Томашов С. В. (2011)
Середа В. І. - Принципи добору гібридів при селекції цукрового сорго для кормовиробництва (2011)
Дзюбецький Б. В. - Вивчення господарсько-цінних ознак інбрендних ліній кукурудзи зародкових плазм Айодент, Лаукон та змішана в умовах Західного Лісостепу, Чорномиз А. М., Заплітний Я. Д. (2011)
Козелець Г. М. - Вплив припосівного внесення добрив та регуляторів росту на продуктивність коріандру в умовах північного Степу України (2011)
Середа І. І. - Особливості технології вирощування пшениці озимої по непарових попередниках в умовах північного Степу України (2011)
Костромітін В. М. - Вплив системи живлення на урожайність та якість насіння гібридів соняшнику в умовах східної частини Лісостепу України, Скидан М. С. (2011)
Юркевич Є. О. - Сівозміна – основний біологічний чинник збіль-шення врожайності зернових та олійних культур, Коваленко Н. П. (2011)
Желязков О. І. - Вплив основних елементів технології вирощування на формування продуктивності та якості зерна тритикале озимого, Педаш О. О., Бойко О. В., Прядко Ю. М. (2011)
Гень С. П. - Урожайність зерна кукурудзи залежно від систем удобрення і обробітку ґрунту (2011)
Горщар В. І. - Вплив регулятора росту альбіт на врожайність і пивоварні якості зерна ячменю ярого (2011)
Ісаєнков В. В. - Продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від густоти стояння рослин (2011)
Гусак Ю. В. - Комбінаційна здатність середньопізніх ліній кукурудзи плазми Ланкастер (С103) (2011)
Пінчук Н. І. - Пошкодженість шкідниками та ураженість хворобами кукурудзи при різних строках збирання врожаю, Деревенець К. А., Дудка М. І., Березовський С. В. (2011)
Скринник Я. Т. - Технологічні прийоми застосування комплексних рідких добрив в системі живлення рослин кукурудзи (2011)
Роменський В. Ю. - Вплив зрошення і мінерального удобрення на рівень родючості грунту при вирощувані польових культур в умовах південного Степу України (2011)
Мусатов А. Г. - Економічна та енергетична ефективність застосування мікробних препаратів при вирощуванні ячменю ярого на чорноземах звичайних, Григор’єва О. М., Григор’єва Т. М. (2011)
Желязков О. І. - Вплив технологічних прийомів вирощування на процеси формування надземної маси рослинами пшениці озимої в умовах південного Степу (2011)
Бєліков Є. І. - Синельниківській селекційно-дослідній станції – 100 років, Купріченкова Т. Г., Петрушак В. Я. (2011)
Козир В. С. - Продуктивні і забійні якості бугайців породи Санта-Гертруда в умовах степової зони України, Тюпіна Н. П. (2011)
Халак В. І. - Біологічні аспекти відтворювальної здатності свиноматок як показник їх адаптації (2011)
Зельдін В. Ф. - Оцінка м'ясної продуктивності свиней і якості їхніх туш, Шавкун Ю. Н. (2011)
Барабаш В. І. - Новий метод попередження післяродових ускладнень у корів і новонароджених телят , Сафронов В. В., Аршінова В. В. (2011)
Петренко В. І. - Зв'язок між енерго-протеїновим співвідношенням в раціонах, кондицією тіла і накопиченням білка, жиру та енергії в організмі ремонтних телиць при вирощуванні від народження до отелення (2011)
Логвіненко В. І. - Вплив імпульсного струму на організм корів (2011)
Козир В. С. - Мікроеволюційні процеси у генофондному стаді сірої української породи в умовах дослідного господарства "Поливанівка" , Попікова Т. В. (2011)
Біла О. В. - Методичні підходи до оцінки екстер’єру первісток червоної степової породи (2011)
Павленко О. О. - Технологічний компонент моделі формування комунікативної компетенції фахівців митної служби (2012)
Кухарчук П. М. - Інновації менеджменту освіти (2012)
Бабелюк О. А. - Трансформація хронотопу в постмодерністському текстотворенні: від діалогу до какофонії (2012)
Бехта І. А. - Цільові студії мовного експериментаторства в англомовній художній прозі XX ст.: ендофазне непряме мовлення (2012)
Огуй О. Д. - Лінгвістична теорія знака в епістемологічному ракурсі (2012)
Андрейчук Н. І. - Вклад різних підрозділів мовознавства у лінгвосеміотичне дослідження парламентського акта (2012)
Бехта Т. О. - Жанрові фрейми класичного детективу (2012)
Бойцан Л. Ф. - Лінгвокогнітивний аспект функціонування апозитивних конструкцій у вербалізації образного простору сучасної англомовної поезії та проблеми перекладу (2012)
Ваніна Г. В. - Дискурсивні засоби вербалізації посередника піар-комунікації у фреймовій структурі концепту PR / піар / пиар (2012)
Воронцова Н. Г. - Засоби вербалізації теперішності як складової концептуальної моделі часу в англомовному дискурсі (2012)
Гармаш О. Л. - Фрактальна структурованість концептосистеми сучасної англійської мови (2012)
Дерба С. М. - Проблеми упорядкування терміносистем, що знаходяться у стані формування (2012)
Ємець О. В. - Стилістична конвергенція у художньому тексті: прагматичний та концептуальний аспекти (2012)
Єсипенко Н. Г. - Поняттєвий елемент структури концепту "джентльменство" (2012)
Іваницька М. Л. - "Своє" та "чуже" у теорії перекладу та структурі мовної особистості перекладача (2012)
Івахненко А. О. - Передача зниженої лексики в художньому перекладі (на матеріалі книг Чака Паланіка), Дякова Т. О. (2012)
Кійко С. В. - Омофони в сучасній німецькій мові (2012)
Кійко Ю. Є. - Німецька й українська кореспонденції в інформаційному аспекті (2012)
Козяревич Л. В. - Етнічна фасцинація у контексті теорії міжкультурної комунікації (2012)
Костусяк Н. М. - Класифікаційні засади вивчення граматичних категорій (2012)
Лазаренко О. О. - Лексико-морфологічний спосіб утворення дефразеологічних дериватів у сучасній німецькій мові (2012)
Ласка І. В. - Визначення філософсько-лінгвістичних засад перекладу в працях Антуана Арно (2012)
Лелека Т. О. - Англоамериканські слова-композити в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Материнська О. В. - Імпліцитні та експліцитні засоби вираження цілого у найменуванні частини (2012)
Межов О. Г. - Квантитативні предикати в сучасній українській мові (2012)
Мерінов В. В. - Співвідношення граматичних значень і форм числа в семантичному розряді іменників "не-осіб" у сучасній українській мові (2012)
Мосейчук О. М. - Словотворче моделювання однослівних ідіом англійської мови (2012)
Ничко О. Я. - "Вищі рослини" та їх вербальні репрезентації у художньому творі (на матеріалі роману "Коханець Леді Чатерлей" Д. Г. Лоуренса), Богдан Ю. В. (2012)
Нуждак Л. В. - Вплив глобалізації на лінгвокультурологічне становлення українського іменника посттоталітарної доби (2012)
Осовська І. М. - Стратегічно-тактичні конфігурації та їхня процедурна реалізація у німецькомовному парентальному кооперативному дискурсі (2012)
Остапович О. Я. - Вербалізація концептосфери "Батьківщина" у німецькій ідіоматиці. Топос "домівки" (2012)
Пастухова С. Ю. - Структурно-семантичні характеристики термінологічних словосполучень (на матеріалі спеціальної лексики мережі Інтернет) (2012)
Петришин М. Й. - Структура лексико-семантичного поля параметричних прикметників у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) (2012)
Ребрій О. В. - Обмеження як чинник перекладацької творчості: лінгвопсихологічний аналіз (2012)
Сидельникова Л. В. - Французький алфавіт як упорядкована система символів (2012)
Сингаївська А. В. - Оригінальна метафора як засіб реалізації очуднення, Купчишина Ю. А. (2012)
Сліпецька В. Д. - Негатив у комунікації, чи маніпулятивні стратегії і тактики конфліктного спілкування: дослідницькі постулати і перспективи (2012)
Троць О. В. - Вербалізатори давньогерманського лінгвокультурного концепту доля (wyrd) (2012)
Чайка Л. В. - Вербальний конфлікт як перформативна невдача (2012)
Чобанюк М. М. - Український футуризм в інтерпретації західних україністів (2012)
Шукало І. М. - Лексичний інвентар рекламного дискурсу британських туристичних компаній: когнітивний аспект (2012)
Гладка Н. В. - Нарцисизм: художня реалізація шляху самопізнання (2012)
Балацька О. Л. - Експліцитні засоби вираження оцінки у критиці (на матеріалі англомовних наукових статей) (2012)
Бобошко Т. М. - Діалогічне мовлення як предмет лінгвістичних досліджень (2012)
Декало В. О. - Еволюція інтерпретації терміну "граматикалізація" у граматичних теоріях (2012)
Красницька К. В. - Вербально-асоціативні зв’язки макроконцепту cardinal points of the globe з елементами семантичної сфери climate (2012)
Мусієнко О. І. - Системні характеристики англомовної соціологічної терміносистеми (2012)
Романюга Н. В. - Поняття семіологічної адекватності у проекції на перекладознавчі студії (2012)
Снісаренко Я. С. - Порівняльний аналіз багатозначних слів на прикладі суспільно-політичної лексики української та англійської мов (2012)
Тхір М. Б. - Комунікативна стратегія "пропаганди cупердержави" та лінгвальні засоби її реалізації у промовах президента США Б. Обами (2012)
Чумак Н. А. - Лексична асимільованість етнореалій-галліцизмів у сучасній англійській мові на словотвірному рівні (2012)
Шумейко О. В. - Мовна реалізація концепту anger / гнів у сучасній американській прозі (2012)
Зацний Ю. А. - Рецензія на монографію О. Л. Гармаш "Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови" (2012)
Коцюба З. - Рецензія на монографію Г. В. Ходоренко "Когнітивні аспекти функціонування сучасної антропоніміки (на прикладі найменувань груп осіб)" (2012)
Пушкарьов В. В. - Аналіз механізмів, які визначають чутливість клітин раку щитоподібної залози до паклітакселю, Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Гончарук В. М., Тронько М. Д. (2013)
Захарченко Т. Ф. - Динаміка активності натуральних кілерних клітин у хворих на рак щитоподібної залози різних вікових груп після радіойодотерапії, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В., Джужа Д. О. (2013)
Михайленко О. Ю. - Гемодинаміка й судинна реактивність інтракраніальних артерій мозку у хворих на гіпотиреоз з артеріальною гіпертензією, Зубкова С. Т., Мізіна Н. П. (2013)
Мишуніна Т. М. - Чи дійсно зростання концентрації ТТГ у крові хворих із карциномою щитоподібної залози може бути наслідком підвищеної активності катепсину L? (2013)
Таращенко Ю. М. - Профілактика післяопераційного гіпопаратиреозу шляхом удосконалення оперативної техніки, Болгов М. Ю., Гуда Б. Б. (2013)
Зак К. П. - Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом/ожирением. Сообщение 1. Лейкоцитарный состав крови, иммунофенотип лимфоцитов и ультраструктура нейтрофилов, Маньковский Б. Н., Кондрацкая И. Н., Попова В. В., Саенко Я. А., Липская О. Е., Семионова Т. А., Афанасьева В. В. (2013)
Кравчун Н. А. - Об особенностях клинического течения и терапии сахарного диабета 1 типа у длительно болеющих пациентов, Гринченко Т. С., Дунаева И. П. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Эндотелиальная дисфункция в развитии диабетической кардиомиопатии у больных сахарным диабетом 1 типа, Соколова Л. К., Тронько Н. Д., Ефимов А. С. (2013)
Саєнко Я. А. - Цереброваскулярна реактивність у хворих на цукровий діабет 1 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2013)
Бобронникова Л. Р. - Факторы прогрессирования метаболических нарушений в печени у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа, Журавлёва А. К. (2013)
Соколова Л. К. - Метформин: более 50 лет достижений и открытий (2013)
Скрипник Н. В. - Особливості патогенезу та лікування діабетичної нейропатії (огляд літератури) (2013)
Урбанович А. М. - Гормони жирової тканини та їх клінічне значення (2013)
Шуляренко Л. В. - Хронічна діабетична хвороба нирок: сучасний погляд на проблему (2013)
Новини (2013)
Передплата (2013)
Резолюція Пленуму Асоціації ендокринологів України 25-26 жовтня 2012 року, м. Львів (2012)
Матеріали науково-практичної конференції "Новітні технології в діагностиці, профілактиці та лікуванні найбільш поширених ендокринних захворювань". Огляд доповідей (2012)
Тронько Н. Д. - Состояние и перспективы применения генной терапии в лечении сахарного диабета 1 типа, Ковзун Е. И. (2012)
Резников А. Г. - Экспериментальное обоснование инноваций в профилактике и лечении андрогензависимой патологии (2012)
Ефимов А. С. - Сахароснижающая терапия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и сердечно-сосудистой патологией, Соколова Л. К. (2012)
Кваченюк А. М. - Тактика ведення хворих на адренокортикальний рак, Луценко Л. А., Галузинська О. І., Супрун І. С., Кваченюк Д. А., Негрієнко К. В. (2012)
Коваленко А. Е. - Протокол диагностики и лечения узловых форм зоба у пострадавшего от радиации населения Украины, Комиссаренко И. В. (2012)
Олейник В. А. - Склеротерапия этанолом доброкачественных новообразований щитовидной железы, Матящук С. И., Найда Ю. Н., Шелковой Е. А., Марков В. В., Моторный Е. О. (2012)
Лучицький Є. В. - Сучасні погляди на віковий андрогенодефіцит у чоловіків, Лучицький В. Є. (2012)
Болгарская С. В. - Достижение ремиссии хронического остеомиелита в лечении язвенных поражений стоп при сахарном диабете (2012)
Корпачева-Зінич О. В. - Статеві та вікові особливості взаємовідносин між концентрацією ДГЕА-С та андрогенним забезпеченням організму у хворих на цукровий діабет типу 2, Корпачева Т. І. (2012)
Журавльова Л. В. - Взаємозв’язок резистину та прозапальних інтерлейкінів у хворих на метаболічну кардіоміопатію на тлі цукрового діабету 2 типу та кардіоміопатію при розладах травлення, Сокольнікова Н. В. (2012)
Марусин О. В. - Взаємозв’язок між рівнем тестостерону, індексом маси тіла та тривалістю захворювання на цукровий діабет 2 типу (2012)
Чакра А. Р. - Еволюція стратегії лікування цукрового діабету 2 типу метформіном: від монотерапії з негайним вивільненням лікарської речовини до комбінованої терапії препаратом із пролонгованим вивільненням (2012)
Некролог (2012)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ у цифрах (2014)
Орест Климпуш: "Поки не впорядкуємо питання перевезення пільговиків, на прибутковість пасажирських перевезень чекати марно" (2014)
Мямлін C. - Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління (2014)
Ситник І. - Безпека на сталевих магістралях — найва жливіший пріоритет (2014)
Страхова О. - Проблеми та перспективи пасажирського сектора (2014)
Христофор О. - Сучасні особливості функціонування та вдосконалення системи залізничних пасажирських перевезень (2014)
Мельник Т. - Теоретико-методичні аспекти оцінки якості транспортного обслуговування населення (2014)
Тодчук Д. - Современные технологии в рекламной деятельности железнодорожного транспорта (2014)
Василенко С. - Роль сегментації в неологістичній концепції пасажирських перевезень (2014)
Луханін М. - Тяга поїздів—ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці (2014)
Ткаченко О. - Гармонізація як важливий аспект упровадження інтероперабельності на залізничному транспорті, Гнатенко Д., Шелейко Т., Донченко А. (2014)
Гнатюк О. - Соціальний аудит як метод регулювання соціально-трудових відносин на залізничному транспорті України (2014)
Авдєєв С. - Василь Куницький: "Інноваційна продукція для українських залізниць" (2014)
Савлук В. - Історія, досягнення та перспективи колієвипробувальної галузевої науково-дослідної лабораторії ДНУЗТ (2014)
Курган М. - Передумови впровадження прискореного руху поїздів на напрямку Куми–Дніпропетровськ, Байдак С., Хмелевська Н. (2014)
Баранівський В. Ф. - Діяльність УПЦ Московського патріархату як загроза українському суспільству (2012)
Пінчук Є. А. - Університет як соціоосвітній феномен: ідеї та проблеми (2012)
Берегова Г. Д. - Зміна морального статусу особистості в постмодерному просторі (2012)
Д’яченко І. М. - Феномен суб'єктивної вітальності: теоретико-методологічні засади осмислення (2012)
Живоглядова І. В. - Американський менталітет: форми виявлення в просторі народження національної культури (2012)
Ковтун Н. М. - Деструктивність як складова соціальної активності індивіда і суспільства (2012)
Остащук І. Б. - Старий завіт як джерело християнських символічних топосів (2012)
Паласюк М. І. - Ідеї стоїків у перекладах Григорія Сковороди (2012)
Приятельчук А. О. - Власність і капітал: сутність, структура та основні функції (2012)
Нагіленко І. А. - Історичні традиції та їх вплив на політичну систему України (2012)
Мельничук Ю. І. - Тенденції та перспективи розвитку проповіді в Українському православ'ї (2012)
Баранівський В. В. - Соціальні нерівність, рівність та справедливість як актуальні соціально-філософські проблеми (2012)
Зражевський С. М. - Формування національної релігії українців як процес історичного діалогу двох релігійних культур (2012)
Коваль Т. В. - Страх старості: історико-філософський аспект (2012)
Сімонян К. М. - Пошта як фактор суспільного розвитку (2012)
Чорноморденко Д. І. - Критика "інформаціоналізму" в контексті визначального впливу інформатизації на екологізацію свідомості (2012)
Величко Л. П. - Предметні компетенції з хімії в підготовці фахівців із захисту рослин: місце в компетентнісній ієрархії, Заблоцька О. С. (2012)
Бойчук І. Д. - Методичні особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з хімічних дисциплін (2012)
Грибан Г. П. - Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення (2012)
Дідківська Т. В. - Логічне та історичне під час вивчення порівнянь в курсі теорії чисел, Сверчевська І. А. (2012)
Кульчицький В. Й. - Новітні технології навчання як засіб формування творчої особистості молоді інформаційного суспільства (2012)
Падалко А. М. - Основні шляхи формування навчально-пізнавальної активності майбутніх інженерів-електриків, Падалко Н. Й. (2012)
Паласюк Г. Б. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи професійної підготовки медичних сестер в Австрії (2012)
Пастовенський О. В. - Розвиток автономії шкіл як чинник посилення громадської складової в управлінні загальною середньою освітою (2012)
Поліщук Л. П. - Реорганізація системи професійної підготовки вчителів Англії в умовах формування європейського простору вищої освіти (2012)
Полубоярина І. І. - Психологічне дослідження музично-виконавської діяльності (2012)
Пономаревський C. Б. - Релігійна терпимість і міжкультурний діалог у системі ціннісних координат полікультурного суспільства та формування їх засобами освіти (на прикладі українців у Росії) (2012)
Фурса О. О. - Сучасні принципи розвитку дизайн-освіти в Україні (2012)
Шанскова Т. І. - Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід (2012)
Масляніцин В. І. - Використання елементів творчості у професійній підготовці працівників міліції (2012)
Коршунова І. В. - Особливості використання методу проектів на заняттях з іноземної мови (2012)
Пушкар Т. М. - Комунікативна філософія як методологічна основа розробки комунікативних технологій у професійній підготовці вчителів-філологів (2012)
Федорцова О. Г. - Проблемні аспекти навчання і виховання майбутнього інженера засобами вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Чупріна О. В. - Використання мультимедійних засобів навчання у початковій школі: аспекти і перспективи проблеми (2012)
Везетіу К. В. - Критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у післядипломній освіті (2012)
Гон І. М. - Напрямки виховної роботи Міністерства віросповідання і публічної освіти Польщі періоду інкорпорації західноукраїнських земель (2012)
Кривоніс М. В. - Підвищення кваліфікації вчителів Великої Британії як чинник високого професійного педагогічного рівня в країні (2012)
Особов І. П. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах креативного освітнього середовища (2012)
Певна С. В. - Становлення та еволюція теоретичних уявлень про суб'єкт (2012)
Ставцева В. Ф. - Реорганізація унітарного Університету Нової Зеландії на початку 70-х років ХХ століття (2012)
Андрушенко О. Ю. - Темпоральні адверби в системі маркування інформаційної структури давньоанглійського речення (2012)
Канова Л. П. - Модель формування іншомовної компетентності у процесі професійної підготовки військовослужбовців (2012)
Шульгун M. Е. - Навчання німецької мови студентів немовних спеціальностей з використанням ділової гри (2012)
Кхеліл О. І. - Комунікативні функції англійських умовних речень в історичній перспективі (2012)
Липка С. І. - Визначення характеру та сили парадигматичних зв’язків дієслів на позначення зухвалої, нахабної поведінки в сучасній німецькій мові (за даними лексикографічних джерел) (2012)
Дубасенюк О. А. - Світоглядні та методологічні принципи креативності в освітній системі сьогодення, Власенко О. М. (2012)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ у цифрах (2014)
Стефан Совінський: "Від зміни страховика залізничники та пасажири тільки виграють" (2014)
Андрей Амелин: "Развитие интермодальных перевозок целесообразно начать с принятия нового законодательного акта" (2014)
Хромчак І. - Концепція створення Міжнародного транспортно-логістичного центру (2014)
Дикань В. - Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера (2014)
Якименко Н. - Концептуальні основи формування та функціонування логістичної системи залізничного транспорту України (2014)
Копитко В. - Формування транспортно-логістичних систем в умовах реформування залізничної галузі (2014)
Кіш Є. - Інноваційний потенціал транскордонного співробітництва регіонів України та Угорщини (2014)
Луханін М. - Тяга поїздів—ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці (2014)
Луханін М. - Роль енергоменеджерів у прогнозуванні, розробленні та реалізації заходів Енергетичної стратегії, концепції бережливого виробництва, Мелешко М. (2014)
Авдєєв С. - Шляхи кооперації Південної магістралі (2014)
Василенко С. - Неологістична концепція пасажирських перевезень (2014)
Пинчук Е. - Условия формирования имиджа монополии: социально-психологические аспекты (2014)
Кошкина А. - Инновационная контактная сеть, испытанная скоростью (2014)
Стеклова О. - Бесконтактный кодовый трансмиттер (2014)
Арешонков В. - Науково-методичні підходи до формування інтегрованого змісту предмета "Людина і суспільство" в 90-х роках ХХ ст. (2014)
Білецька Г. - Педагогічні умови формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів (2014)
Білоус С. - Особливості організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, Іванчук Л. (2014)
Біницька К. - Особливості сучасного стану системи економічної освіти в Україні, Нікитенко Д. (2014)
Будас А. - Навчання правознавства студентів неюридичних спеціальностей як предмет наукового дослідження (2014)
Видиш М. - Соціально-педагогічна робота як дієвий механізм формування культури сучасної студентської молоді (2014)
Воротняк Л. - Метод case-study та його вплив на формування навичок міжкультурної комунікації магістрів у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Глотова І. - Використання інтерактивних методів в організації самостійної роботи студентів з української літератури (2014)
Глушок Л. - Особливості навчання іноземної мови студентів факультету мистецтв за спеціальністю "Образотворче мистецтво" в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2014)
Гуцол Л. - Значення студентського самоврядування у процесі самореалізації особистості (2014)
Дарманська І. - Аналіз змістового компонента формування управлінської компетентності майбутнього керівника навчального закладу (2014)
Завалевський Ю. - Сутність інноваційної педагогічної діяльності (2014)
Зданевич Л. - Особливості застосування різних форм роботи щодо подолання проявів дезадаптації майбутніх вихователів у ВНЗ (2014)
Зінько Р. - Класифікація методів навчання з використанням механізму почленної дизʼюнкції, Білик О., Ханас У. (2014)
Казакова Н. - Реалізація ідей Миколи Миколайовича Дарманського при організації та проведенні педагогічної практики у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2014)
Коломієць А. - Застосування інтегративного підходу в системі інженерної освіти на прикладі навчання лінійної алгебри (2014)
Лоза Т. - Діагностика рівня готовності старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Машкіна Л. - Теоретичні засади інноваційної діяльності педагога (2014)
Найда Ю. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування власного стилю викладання музики у майбутніх учителів (2014)
Новак О. - Теоретичні аспекти професійної педагогічної підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (2014)
Овсієнко Д. - Розвиток системи клубної освіти в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Огороднійчук І. - Сутність і структура поняття "правова компетентність" майбутніх інженерів (2014)
Паласюк Г. - Система вищої медсестринської освіти в Австрії (2014)
Птащук І. - Образ матері в українських народних казках (2014)
Рабійчук С. - Аналіз сучасних концепцій виховання загальнохристиянських ціннісних орієнтацій молоді як аспект професійної діяльності фахівців соціальної сфери (2014)
Рідкодубська А. - Альтруїзм як педагогічна категорія (2014)
Романюк С. - Сучасні тенденції розвитку рідномовної освіти закордонних українців (2014)
Руденька Т. - Арт-педагогічні засоби формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Савченко Р. - Методика контролю та оцінювання кооперованого навчання майбутніх вихователів та музичних керівників ДНЗ у формуванні їх музично-педагогічної компетентності (2014)
Саприкіна Л. - Експериментальне дослідження формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу (2014)
Слюзко В. - Методична модель формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури, Слюзко А. (2014)
Стремецька В. - Організація постпенітенціарного патронату в Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Сущенко Л. - Методичний інструментарій формування фахової компетентності у майбутніх педагогів у процесі позааудиторної пошуково-дослідницької діяльності (2014)
Сущенко Р. - Корекція парадигм вузівського педагогічного процесу з метою прискорення професійного зростання інженера залізничного транспорту (2014)
Флярковська О. - Вплив педагогічних умов на процес творчої самореалізації підлітків (2014)
Фроленкова Н. - Якість змісту дошкільної освіти в Україні в кінці ХХ століття: вплив соціально-економічних чинників (2014)
Цзінхен Г. - Методи психологічної підготовки майбутнього вчителя музики до концертного виступу (2014)
Шаповалова І. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення (2014)
Шацька Н. - Роль мови як складової у розвитку культури особистості (2014)
Шийка Ю. - Аналіз поняттєво-категорійного апарату білігвальної освіти (2014)
Шоробура І. - Географічна наука як передумова становлення шкільної географічної освіти в Україні, Долинська О. (2014)
Juszczak K. - Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły – teoretyczne i empiryczne eksploracje (2014)
Якубова Л. - Надання соціально-педагогічних послуг молоді в умовах Хмельницького обласного центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді (2014)
Ярошинська О. - Механізм створення ситуації професійно-особистісного розвитку майбутніх учителів початкової школи (2014)
Ясак Т. - Сучасні електронні засоби навчання української мови у вищому начальному закладі (2014)
Ящук І. - Реалізація ідей трудознавства учнів шкіл України на початку ХХ століття (2014)
Титул, зміст (2014)
Панорама (2014)
УЗ у цифрах (2014)
Віктор Остапчук: "Утворення АТ "Укрзалізниця" виправдає очікування широких верств суспільства" (2014)
Віталій Максимчук: "Правильність рішення щодо виходу Укрзалізниці на ОРЕ вже не викликає жодних сумнівів" (2014)
Джуринський С. - Перехід на ринкові відносини надає залізничникам значні переваги, Сириця О. (2014)
Кирилюк Т. - Способи підвищення ефективності електроспоживання на залізницях України (2014)
Валерій Людмирський: "Укрзалізниця має потужний потенціал із збільшення зиску від робот и як ліцензіат" (2014)
Максимець С. - Діяльність залізниць як учасників оптового ринку електроенергії України (2014)
Луханін М. - Тяга поїздів—ресурсозберігаючі традиції та інновації бережливого виробництва на Одеській залізниці (2014)
Мелешко М. - Реалізація виробничого потенціалу — ознака бережливого виробництва (2014)
Василенко С. - Перспективи розбудови нетягового електропостачання Укрзалізниці (2014)
Бітюков С. - Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів, Сиченко В., Кузнєцов В. (2014)
Кононов Ю. - Эффективное использование железнодорожного транспорта в Европе (2014)
Ситник І. - Неруйнівний контроль рейок: стан та перспективи (2014)
Онищенко В. - Упругие рельсовые скрепления компании Vossloh (2014)
Баль-Прилипко Л. - Соя у виробництві плавлених молоковмісних продуктів, Шевченко Л., Старкова Е. (2014)
Леонова Б. - М’ясна сировина під дією молочнокислих бактерій (2014)
Очколяс Е. - БАД из ламинарии и фукуса как пищевой ингредиент, Лебская Т., Тищенко Л. (2014)
Калініна Г. - Удосконалення обробки молокосировини перед резервуванням (2014)
Кишенько І. - Термічна стабільність реструктурованих шинок, Донець О., Крижова Ю., Михайлик В. (2014)
Гребельник О. - Особливості ферментації молока кіз зааненської породи, Пірова Л. (2014)
Іванюта А. - Споживчі властивості нових структуроутворювачів з товстолобика (2014)
Рябоконь Н. - Технологія згущених молочних консервів з цукром і плодово-ягідними сиропами за планом НАССР, Осьмак Т. (2014)
Шутюк В. - Концентрація вологи і цукрів по радіальному перерізу груші під час сушіння, Шевчук О., Бессараб О., Василів В. (2014)
Савченко О. - Біологічна цінність м’якого сирного продукту, виготовленого за енергозберігаючою біотехнологією (2014)
Титул, зміст (2014)
Вітаємо професорів О. І. Тихонова, Т. Г. Ярних – лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 р. (2014)
Трохимчук В. В. - Спазмолітичні лікарські засоби для лікування жовчнокам’яної хвороби на фармацевтичному ринку України, Кирпач О. В. (2014)
Барнатович С. В. - Експертна оцінка впровадження пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби хворим на гіпертонічну хворобу на регіональному фармацевтичному ринку Луганської області (2014)
Ткаченко Н. О. - Людський капітал як об’єкт соціальної відповідальності фармацевтичної організації, Громовик Б. П. (2014)
Гала Л. О. - Розроблення стандарту належної аптечної практики щодо участі фармацевтичних працівників в охороні здоров’я населення (2014)
Борищук В. О. - Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно­економічного та державно­політичного розвитку. Повідомлення І. Дослідження періоду 1917–1930 рр., Соловйов О. С., Загорій Г. В., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Аугунас С. В., Кирпач О. В., Батталова Р. І. (2014)
Бобро С. Г. - Експериментальне вивчення антимікробної активності гелю на основі ФГПП та його комбінацій з кислотою азелаїновою та бензоїлу пероксидом, Тихонов О. І. (2014)
Рухмакова О. А. - Розроблення лабораторної технології мазі Алерголік, Ярних Т. Г. (2014)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення кислотно­основних властивостей 5­-R-­4­-R1-­1,2,4-­триазол-­3-­тіо(сульфато)ацетатних кислот (2014)
Варинський Б. О. - Застосування математичного планування експерименту для оптимізації умов ВЕРХ та ВЕРХ­МС (2014)
Щербина Р. О. - Синтез ряду іліденпохідних 4­-аміно-­3-­(морфолінометилен)-­4Н-­1,2,4-­триазол­-5-­тіолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення IV. Вивчення УФ­-спектрів варфарину натрію клатрату (2014)
Демидяк О. Л. - Дослідження вмісту амінокислот у квітках хризантеми низькорослої (Chrysanthemum xhortorum Baileyl.) (2014)
Опрошанська Т. В. - Вивчення компонентного складу летких речовин трави череди трироздільної (Bidens trіpartita L.) (2014)
Марчишин С. М. - Морфолого­анатомічний аналіз листя дудника лісового (Angelica sylvestris L.) і дягеля лікарського (Angelica archangelica L.), Потішний І. М. (2014)
Борщевський Г. І. - Застосування методів фізики поверхні у фармацевтичній розробці препарату на основі ессенціальних фосфоліпідів, Ярних Т. Г. (2014)
Радіонова В. О. - Фармацевтичне і медичне право: режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії алкогольної адикції, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Казяйчева А. О. (2014)
Содержание (2014)
Лобовкина Л. А. - Способы замещения дентина в реставрациях боковых зубов, Романов А. М. (2014)
Савичук Н. О. - Роль і місце ополіскувачів у профілактиці стоматологічних захворювань (2014)
Riter H. Ch. - Четырехлетнее исследование применения наногибридного композитного материала "N’Durance®" (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Порівняльна характеристика мікрофлори зубного нальоту контактних і вестибулярних поверхонь зубів (2014)
Колесник Т. В. - Влияние комплексной терапии на биофизические параметры ротовой жидкости и клеток буккального эпителия при лечении хронического генерализованного катарального гингивита, Деньга Э. М. (2014)
Мазур И. П. - Клиническая и микробиологическая эффективность применения местных противомикробных и антисептических препаратов при лечении заболеваний пародонта, Бакшутова Н. А., Ставская Д. М. (2014)
Мазур І. П. - Вітамін D: метаболізм, функції та важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 1, Новошицький В. Є. (2014)
Москаленко А. М. - Клініко-рентгенологічна характеристика факторів ризику виникнення захворювань тканин пародонту в підлітків (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Обоснование применения наносорбентов и органических компонентов в комплексной профилактике заболеваний пародонта, Скибицкая Е. А., Ревенок Б. А. (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка эффективности комплексного подхода к лечению гиперестезии твердых тканей зубов разной этиологии, ассоциированной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, на основании изменения кислотно-щелочного гомеостаза ротовой жидкости полости рта, Савченко Н. В., Пахомова В. А. (2014)
Тимофеев А. А. - Заболевания слизистых оболочек полости рта при гальванической патологии в стоматологии (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Эффективная гигиена полости рта – важный этап профилактики стоматологических заболеваний, Дикова И. Г., Захарова С. М., Могилевская Н. Н. (2014)
Крупей В. Я. - Стан неспецифічної резистентності порожнини рота в дітей, як мають карієс зубів і хронічний катаральний гінгівіт на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту, у динаміці лікування, Ковач І. В. (2014)
Деньга О. В. - Структурно-функциональное состояние костной ткани у детей с зубочелюстными аномалиями и сопутствующим диффузным нетоксическим зобом, Колесник К. А. (2014)
Ципан С. Б. - Аналіз стоматологічної захворюваності дітей з розладами аутистичного спектру, Василенко О. І., Якубова І. І. (2014)
Васадзе Н. - Накостные потенциометрические показатели у больных с неосложненными и осложненными формами переломов нижней челюсти при консервативном лечении (2014)
Тимофеев А. А. - Иммунокоррегирующая терапия больных с посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти, развивающимся на фоне гальваноза, Васадзе Н. (2014)
Тимофеев А. А. - Эффективность использования препарата "Гивалекс" у больных с острым и обострившимся хроническим перикоронитом, Тимофеев А. А., Ярифа М. А. (2014)
Тимофеев А. А. - Особенности клинического течения одонтогенных периоститов и морфологических изменений в окружающих тканях при гальванической патологии, Тимофеев А. А., Гичка С. Г. (2014)
Павленко А. В. - Профилактика кровотечения при операции удаления зуба у пациентов, находящихся на антикоагулянтной терапии, Токарский В. Ф., Проць Г. Б., Павленко М. А., Shterenberg А. (2014)
Павленко М. А. - Оптимизация подхода к методике установки имплантатов в бугорно-крыловидный шов, Рыбак В. А., Климентьев В. Г., Юхнов А. Е. (2014)
Готовы покорять! (2014)
Павленко М. О. - Застосування трьохвимірних технологій при протезуванні повними знімними протезами (2014)
Неспрядько В. П. - Осложнения при протезировании при помощи несъемных зубных протезов, Кирилюк В. В. (2014)
Самойленко А. В. - Сучасні підходи до формування рівня знань і вмінь студентів з розділу "Хвороби пародонту" в умовах кредитно-модульної системи, Орищенко В. Ю., Горб-Гаврильченко І. В. (2014)
Циков В. С. - Інноваційне співробітництво в галузі вирощування зерна кукурудзи, Кирпа М. Я., Черчель В. Ю. (2012)
Шевченко М. С. - Ефективність вологоспоживання кукурудзи та основні способи його регулювання, Шевченко О. М., Приходько В. І. (2012)
Лебідь Є. М. - Особливості формування структури урожаю озимої пшениці в умовах півдня України, Десятник Л. М., Федоренко І. Є., Кірчук І. С., Пішта Д. С., Кірчук Г. А. (2012)
Філіпов Г. Л. - Агрофізіологічне обгрунтування добору стрес-толерантних селекційних форм кукурудзи, Черчель В. Ю., Вишневський М. В., Максимова Л. О. (2012)
Кирпа М. Я. - Крупність насіння кукурудзи та техніко-економічне значення цієї ознаки в технологіях сепарування, Скотар С. О., Рева Л. І. (2012)
Клиша А. І. - Дослідження генів з контролювання забарвлення сім’ядолей у сорту сочевиці Петровська зеленозерна, Кулініч О. О. (2012)
Дудка М. І. - Агротехнологічні та економічні аспекти виробництва зерна кукурудзи при різних технологіях вирощування в степовій зоні України, Рибка В. С., Колінько Я. Т., Ляшенко Н. О. (2012)
Лебідь Є. М. - Особливості вирощування гороху і озимої пшениці в сівозмінах південно-західного Степу, Десятник Л. М., Федоренко І. Є., Кірчук І. С., Пішта Д. С., Кірчук Г. А. (2012)
Тимофєєв М. М. - Модель структурних інновацій біогенної системи землеробства, Голубєва Т. В., Бєлицька О. А. (2012)
Кирпа М. Я. - Якість насіння кукурудзи залежно від способів зберігання та підготовки до сівби, Пащенко Н. О., Базілєва Ю. С. (2012)
Шевченко М. С. - Фітотоксична дія страхового гербіциду стеллар в посівах кукурудзи, Ткаліч Ю. І., Шевченко О. М., Матюха В. Л., Бокун О. І. (2012)
Радченко Л. А. - Вплив погодних умов осіннього періоду на продуктивність нових сортів озимої пшениці в Криму (2012)
Дудка М. І. - Продуктивність сумісних агрофітоценозів кукурудзи з амарантом залежно від співвідношення компонентів та їх розміщення на площі при вирощуванні на зелений корм в північному Степу (2012)
Федько М. М. - Результати другого циклу рекурентного добору в популяції кукурудзи (Zea maize L.) спорідненої з геноплазмою Lancaster OH43 (2012)
Клімова О. Є. - Добір компонентів схрещування для селекції гібридів цукрової кукурудзи (2012)
Лях В. О. - Мінливість господарськоцінних ознак у льону олійного в умовах Передкарпаття, Дрозд І. Ф. (2012)
Черенков А. В. - Вплив строків сівби та мінерального живлення на формування показників якості зерна ячменю озимого, Бенда Р. В., Прядко Ю. М. (2012)
Ярчук І. І. - Вплив зимових ушкоджень на формування продуктивності ячменю озимого, Божко В. Ю., Мороз О. О. (2012)
Грицаєнко З. М. - Залежність розвитку окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери ячменю ярого від дії гербіцидів і регулятора росту рослин, Карпенко В. П. (2012)
Цилюрик О. І. - Ефективність мульчувального обробітку грунту під соняшник в північному Степу України, Судак В. М. (2012)
Деревенець К. А. - Біологічні засоби захисту насіння кукурудзи від пліснявіння (2012)
Жемела Г. П. - Агроекологічні основи прогнозування врожайності зернових культур, Маренич М. М., Шкурко В. С., Гангур В. В. (2012)
Кравець С. С. - Вплив способів сівби на урожайність кукурудзи (2012)
Гасанова І. І. - Заходи підвищення урожайності та якості зерна озимої пшениці в умовах Присивашшя, Костиря І. В., Остапенко М. А., Остапенко С. М., Бондаренко Н. С. (2012)
Желязков О. І. - Фотосинтетична діяльність рослин пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в Присивашші, Самойленко О. А., Педаш О. О., Бондаренко А. С., Бойко О. В., Романенко О. Л. (2012)
Ільєнко О. В. - Використання грунтової вологи посівами гороху вусатого морфологічного типу залежно від норм висіву насіння в умовах північного Степу України (2012)
Шевченко С. М. - Оптимізація режимів післязбиральної обробки насіння нових гібридів кукурудзи цукрової (2012)
Костиря І. В. - Урожайність та вміст цукру в різних сортозразків сорго цукрового залежно від мінерального удобрення (2012)
Савранчук В. В. - Вплив бактеріальних і біологічно активних препаратів на формування продуктивності гороху вусатого типу в північному Степу, Іщенко В. А. (2012)
Поліщук В. В. - Використання кореляційних зв'язків між окремими морфологічними і господарсько-цінними ознаками ЧС-форм цукрових буряків (2012)
Ткаліч І. Д. - Вплив способів сівби, прийомів догляду і добрив на врожайність насіння соняшнику в Степу, Ткаліч Ю. І., Кохан А. В. (2012)
Михайленко Л. П. - Вплив букарки на продуктивність промислового яблуневого саду в умовах Степу України, Маслікова К. П., Лемішко С. М., Зайцева О. С. (2012)
Ярошенко C. C. - Вплив протруйників насіння на продуктивність пшениці озимої (2012)
Березовський С. В. - Продуктивність кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків збирання (2012)
Тоцький В. М. - Водоспоживання та урожайність гібридів соняшнику (2012)
Деркач К. В. - Селекція в культурі in vitro на стійкість до хлоридного засолення генотипів кукурудзи зародкової плазми Ланкастер (2012)
Конопльова Є. Л. - Динаміка маси зерна та вмісту білкових сполук залежно від фази розвитку і тривалості перестоювання посівів пшениці озимої (2012)
Кочерга В. Я. - Експедиційні збори – основа інтродукції кормових культур до колекції Устимівської дослідної станції рослинництва (2012)
Яланський О. В. - Селекція суданської трави (2012)
Халак В. І. - Передзабійна жива маса молодняку свиней та якість свинини, Мартюшенко В. Л., Бовт Є. С. (2012)
Шкурко Т. П. - Реалізація генетичного потенціалу корів однієї лінійної належності за різних умов утримання, Іванов І. А. (2012)
Драган О. В. - Молекулярно-генетичні особливості свиней української м’ясної породи харківського типу (2012)
Чернявський С. Є. - Динаміка живої маси молодняку великої рогатої худоби під дією штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення (2012)
Зєльдін В. Ф. - Індексна методика оцінки продуктивності свиноматок (2012)
Олійник С. О. - Етологічний критерій у визначенні поняття "біологічний вид" (2012)
Логвіненко В. І. - Вплив імпульсного струму на відтворювальну функцію корів у післяродовий період (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Дзюбецький Б. В. - Застосування SNP-генотипування для оцінки генетичної спорідненості селекційного матеріалу кукурудзи, Сатарова Т. М., Черчель В. Ю., Борисова В. В. (2013)
Шевченко М. С. - Еволюція землеробства як фактор формування фітоценозів бур'янів, Шевченко О. М., Шевченко С. М., Швець Н. В. (2013)
Чумак В. С. - Сучасний стан чорно-земів та шляхи відновлення їх родючості в сівозмінах північного Степу України, Лебідь Є. М., Десятник Л. М., Федоренко І. Є. (2013)
Цилюрик О. І. - Чизельний обробіток ґрунту під ячмінь ярий в північному Степу, Горобець А. Г., Шапка В. П. (2013)
Солодушко М. М. - Продуктивність озимих та ярих зернових колосових культур в Степу України (2013)
Гирка А. Д. - Особливості сортової реакції пшениці ярої на засоби захисту рослин, Гирка Т. В., Перекіпська Т. О., Вінюков О. О. (2013)
Костиря І. В. - Вплив попередників і мінеральних добрив на урожайність та якість зерна пшениці озимої в умовах Присивашшя, Гасанова І. І., Остапенко М. А., Остапенко С. М., Бочевар О. В. (2013)
Ткаліч Ю. І. - Забур’яненість та врожайність соняш-нику при різних способах обробітку ґрунту і внесенні гербіцидів, Шевченко О. М., Матюха В. Л. (2013)
Ільєнко О. В. - Формування врожайності гороху вусатого морфологічного типу під впливом добрив та норм висіву насіння в умовах північного Степу (2013)
Кирпа М. Я. - Пофракційне сепарування та повітряно-теплове обігрівання насіння пшениці озимої, Пащенко Н. О., Скотар С. О. (2013)
Окселенко О. М. - Агроекономічна ефективність вирощування сортів і гібридів кукурудзи цукрової різних груп стиглості (2013)
Шевченко М. С. - Динаміка агрофізичних показників при мінімізації основного обробітку грунту під зернові культури, Шевченко С. М., Запорожець Л. М. (2013)
Чабан В. І. - Вміст та розподіл мікроелементів в рослинах кукурудзи в зоні Степу України, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2013)
Гирка А. Д. - Врожайність зерна нуту залежно від агротехнічних заходів вирощування в умовах північного Степу України, Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Костиря І. В., Кулик А. О. (2013)
Кравець С. С. - Оптимізація способів сівби кукурудзи в північній частині Степу (2013)
Дзюбецький Б. В. - Адаптивна здатність та екологічна стабільність тесткросів кукурудзи альтернативних геноплазм в умовах західного Лісостепу України, Федько М. М., Заплітний Я. Д. (2013)
Клімова О. Є. - Діагностика на стійкість до посухи нових ліній цукрової кукурудзи (2013)
Горщар О. А. - Основні збудники пліснявіння та їх фітотоксична дія на проростаюче насіння ячменю ярого (2013)
Коваленко Н. П. - Історичний шлях становлення соняшнику і його місце в сівозмінах України (2013)
Губар О. В. - Біоенергетична ефективність виробництва зерна кукурудзи розлусної залежно від обробітку ґрунту, рівня мінерального живлення, густоти стояння рослин (2013)
Заболотний О. І. - Вплив гербіциду трофі 90 на забур'яненість і врожайність посівів кукурудзи (2013)
Деревенець-Шевченко К. А. - Фактори розповсюдження і обмеження мікофлори зерна пшениці озимої (2013)
Гирка А. Д. - Визначення рівня екологічної пластичності сортів ячменю ярого за допомогою графічного алгоритму аналізу елементів структури врожайності, Вінюков О. О., Дмитренко П. П. (2013)
Кохан А. В. - Водоспоживання та урожайність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин, Лень О. І., Тоцький В. М., Семяшкіна А. О. (2013)
Олепір Р. В. - Вплив основного обробітку на фізичні властивості грунту при вирощуванні сої (2013)
Коваленко В. П. - Динаміка густоти стояння рослин люцерни залежно від норми висіву та сорту (2013)
Тимофєєв М. М. - Інформаційні технології в біогенній системі землеробства, Зарудняк І. М., Бєлицька О. А., Голубєва Т. В. (2013)
Гирка А. Д. - Особливості формування врожайності вівса та ячменю ярого під впливом попередників і фону мінерального живлення, Кулик І. О., Андрейченко О. Г. (2013)
Конопльова Є. Л. - Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої у період весняно-літньої вегетацїї в північному Степу України (2013)
Барановський Б. О. - Аналіз фіторізноманіття басейну річки Базавлук, Іванько І. А., Волошина Н. О., Андрусик А. В., Чегорка П. Т. (2013)
Колісник І. В. - Ефективність оцінки комбінаційної здатності та прояву трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності вики ярої, Барилко М. Г., Бохан З. М. (2013)
Кулик І. О. - Водоспоживання посівів вівса залежно від попередника та рівня мінерального живлення (2013)
Кузьминський А. В. - Стійкість гібридів кукурудзи до лускокрилих шкідників (2013)
Андрейченко О. Г. - Продуктивність плівчастого та голозерного ячменів ярих залежно від норми висіву і попередника в умовах північного Степу (2013)
Міняйло А. А. - Біорізноманіття агроландшафтів: фауністичні дослідження (2013)
Козир В. С. - Особливості використання різної сировини при виробництві біогазу, Сокрут О. В., Чернявський С. Є., Тимченко Л. О. (2013)
Волощук В. М. - Відгодівельні та м’ясні якості свиней різних селекційних стад в умовах станції контрольної відгодівлі Інституту свинарства і АПВ НААН України, Гиря В. М., Халак В. І., Малик В. І. (2013)
Козир В. С. - Особливості формування кормової поведінки у парі "корова – теля", Олійник С. О., Денисюк О. В., Чегорка П. Т. (2013)
Барабаш В. І. - Системний вплив природного стабілізуючого добору на фено- та генотипи імпортованих голштинів, Порвас Н. Г., Ситенко І. Л. (2013)
Халак В. І. - Ознаки раннього онтогенезу ремонтних свинок та їх подальша продуктивність залежно від класу розподілу свиноматок-матерів за індексом BLUP, Мартюшенко В. Л., Коваленко Т. С. (2013)
Петренко В. І. - Норми і раціони годівлі сухостійних корів та їх удосконалення, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2013)
Зєльдіна Ю. С. - Використання прийомів індексної оцінки для визначення племінної експлуатаційної цінності тварин, Ситенко І. Л. (2013)
Біла Н. В. - Порівняльна характеристика антибактеріальної активності деяких фторхінолонових препаратів, Колбасіна Т. В. (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Захаров И. И. - Экологически чистая технология репродукции азотной кислоты, Лищишина Т. П., Захарова О. И. (2014)
Корчуганова Е. Н. - Исследование выщелачивания водорастворимых примесей из технического гидроксида алюминия (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського