Чернявський С. Є. - Динаміка живої маси молодняку великої рогатої худоби під дією штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення (2012)
Зєльдін В. Ф. - Індексна методика оцінки продуктивності свиноматок (2012)
Олійник С. О. - Етологічний критерій у визначенні поняття "біологічний вид" (2012)
Логвіненко В. І. - Вплив імпульсного струму на відтворювальну функцію корів у післяродовий період (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Дзюбецький Б. В. - Застосування SNP-генотипування для оцінки генетичної спорідненості селекційного матеріалу кукурудзи, Сатарова Т. М., Черчель В. Ю., Борисова В. В. (2013)
Шевченко М. С. - Еволюція землеробства як фактор формування фітоценозів бур'янів, Шевченко О. М., Шевченко С. М., Швець Н. В. (2013)
Чумак В. С. - Сучасний стан чорно-земів та шляхи відновлення їх родючості в сівозмінах північного Степу України, Лебідь Є. М., Десятник Л. М., Федоренко І. Є. (2013)
Цилюрик О. І. - Чизельний обробіток ґрунту під ячмінь ярий в північному Степу, Горобець А. Г., Шапка В. П. (2013)
Солодушко М. М. - Продуктивність озимих та ярих зернових колосових культур в Степу України (2013)
Гирка А. Д. - Особливості сортової реакції пшениці ярої на засоби захисту рослин, Гирка Т. В., Перекіпська Т. О., Вінюков О. О. (2013)
Костиря І. В. - Вплив попередників і мінеральних добрив на урожайність та якість зерна пшениці озимої в умовах Присивашшя, Гасанова І. І., Остапенко М. А., Остапенко С. М., Бочевар О. В. (2013)
Ткаліч Ю. І. - Забур’яненість та врожайність соняш-нику при різних способах обробітку ґрунту і внесенні гербіцидів, Шевченко О. М., Матюха В. Л. (2013)
Ільєнко О. В. - Формування врожайності гороху вусатого морфологічного типу під впливом добрив та норм висіву насіння в умовах північного Степу (2013)
Кирпа М. Я. - Пофракційне сепарування та повітряно-теплове обігрівання насіння пшениці озимої, Пащенко Н. О., Скотар С. О. (2013)
Окселенко О. М. - Агроекономічна ефективність вирощування сортів і гібридів кукурудзи цукрової різних груп стиглості (2013)
Шевченко М. С. - Динаміка агрофізичних показників при мінімізації основного обробітку грунту під зернові культури, Шевченко С. М., Запорожець Л. М. (2013)
Чабан В. І. - Вміст та розподіл мікроелементів в рослинах кукурудзи в зоні Степу України, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2013)
Гирка А. Д. - Врожайність зерна нуту залежно від агротехнічних заходів вирощування в умовах північного Степу України, Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Костиря І. В., Кулик А. О. (2013)
Кравець С. С. - Оптимізація способів сівби кукурудзи в північній частині Степу (2013)
Дзюбецький Б. В. - Адаптивна здатність та екологічна стабільність тесткросів кукурудзи альтернативних геноплазм в умовах західного Лісостепу України, Федько М. М., Заплітний Я. Д. (2013)
Клімова О. Є. - Діагностика на стійкість до посухи нових ліній цукрової кукурудзи (2013)
Горщар О. А. - Основні збудники пліснявіння та їх фітотоксична дія на проростаюче насіння ячменю ярого (2013)
Коваленко Н. П. - Історичний шлях становлення соняшнику і його місце в сівозмінах України (2013)
Губар О. В. - Біоенергетична ефективність виробництва зерна кукурудзи розлусної залежно від обробітку ґрунту, рівня мінерального живлення, густоти стояння рослин (2013)
Заболотний О. І. - Вплив гербіциду трофі 90 на забур'яненість і врожайність посівів кукурудзи (2013)
Деревенець-Шевченко К. А. - Фактори розповсюдження і обмеження мікофлори зерна пшениці озимої (2013)
Гирка А. Д. - Визначення рівня екологічної пластичності сортів ячменю ярого за допомогою графічного алгоритму аналізу елементів структури врожайності, Вінюков О. О., Дмитренко П. П. (2013)
Кохан А. В. - Водоспоживання та урожайність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин, Лень О. І., Тоцький В. М., Семяшкіна А. О. (2013)
Олепір Р. В. - Вплив основного обробітку на фізичні властивості грунту при вирощуванні сої (2013)
Коваленко В. П. - Динаміка густоти стояння рослин люцерни залежно від норми висіву та сорту (2013)
Тимофєєв М. М. - Інформаційні технології в біогенній системі землеробства, Зарудняк І. М., Бєлицька О. А., Голубєва Т. В. (2013)
Гирка А. Д. - Особливості формування врожайності вівса та ячменю ярого під впливом попередників і фону мінерального живлення, Кулик І. О., Андрейченко О. Г. (2013)
Конопльова Є. Л. - Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої у період весняно-літньої вегетацїї в північному Степу України (2013)
Барановський Б. О. - Аналіз фіторізноманіття басейну річки Базавлук, Іванько І. А., Волошина Н. О., Андрусик А. В., Чегорка П. Т. (2013)
Колісник І. В. - Ефективність оцінки комбінаційної здатності та прояву трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності вики ярої, Барилко М. Г., Бохан З. М. (2013)
Кулик І. О. - Водоспоживання посівів вівса залежно від попередника та рівня мінерального живлення (2013)
Кузьминський А. В. - Стійкість гібридів кукурудзи до лускокрилих шкідників (2013)
Андрейченко О. Г. - Продуктивність плівчастого та голозерного ячменів ярих залежно від норми висіву і попередника в умовах північного Степу (2013)
Міняйло А. А. - Біорізноманіття агроландшафтів: фауністичні дослідження (2013)
Козир В. С. - Особливості використання різної сировини при виробництві біогазу, Сокрут О. В., Чернявський С. Є., Тимченко Л. О. (2013)
Волощук В. М. - Відгодівельні та м’ясні якості свиней різних селекційних стад в умовах станції контрольної відгодівлі Інституту свинарства і АПВ НААН України, Гиря В. М., Халак В. І., Малик В. І. (2013)
Козир В. С. - Особливості формування кормової поведінки у парі "корова – теля", Олійник С. О., Денисюк О. В., Чегорка П. Т. (2013)
Барабаш В. І. - Системний вплив природного стабілізуючого добору на фено- та генотипи імпортованих голштинів, Порвас Н. Г., Ситенко І. Л. (2013)
Халак В. І. - Ознаки раннього онтогенезу ремонтних свинок та їх подальша продуктивність залежно від класу розподілу свиноматок-матерів за індексом BLUP, Мартюшенко В. Л., Коваленко Т. С. (2013)
Петренко В. І. - Норми і раціони годівлі сухостійних корів та їх удосконалення, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2013)
Зєльдіна Ю. С. - Використання прийомів індексної оцінки для визначення племінної експлуатаційної цінності тварин, Ситенко І. Л. (2013)
Біла Н. В. - Порівняльна характеристика антибактеріальної активності деяких фторхінолонових препаратів, Колбасіна Т. В. (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Захаров И. И. - Экологически чистая технология репродукции азотной кислоты, Лищишина Т. П., Захарова О. И. (2014)
Корчуганова Е. Н. - Исследование выщелачивания водорастворимых примесей из технического гидроксида алюминия (2014)
Бушуєв А. С. - Кінетика і продукти окиснення 2-амінотолуену озоном у рідкій фазі (2014)
Смалій В. В. - Дослідження кислотно-основних рівноваг у водних розчинах, Захарова О. І. (2014)
Керемет М. А. - Кінетика рідиннофазної реакції озону з 4-амінотолуеном, Галстян А. Г., Лагутенко М. О. (2014)
Кулыгина З. П. - Прямое введение аминогруппы в ароматическое ядро. ІІ. Исследование реакции прямого аминирования дигидроксиантрахинонов в щелочной среде, Исак А. Д. (2014)
Степанян А. А. - Фталоцианиновые пигменты, Бернашевский Н. В., Кулыгина З. П., Исак А. Д. (2014)
Халявка Т. А. - Фотокаталитическая активность комбинированных образцов SRTIO3/TIO2 в реакциях деструкции красителей, Камышан С. В., Тарасов В. Ю. (2014)
Abdulhamid D. - Algorithm of optimal solution search for the control with model system of methanol synthesis column, Loriya M. G., Barvina N. A., Tselischev A. B., Ivanov V. G. (2014)
Ал-Хаддад А. Дж. - Взаимодействие малеинового ангидрида и олеиновой кислоты по двойным связям, Киселёва-Логинова Е. В. (2014)
Багринцев И. И. - , Ревенко С. А., Табунщиков В. Г., Карпюк Л. В. Способ сухого приготовления в химической промышленности композиции фторопласта 4 с коксом (2014)
Багринцев И. И. - Оптимизация конструкции смесителя для приготовления полименых композиций, Ревенко С. А., Табунщиков В. Г., Карпюк Л. В., Галабурда Н. И. (2014)
Гликин М. А. - Технологические аспекты ведения процесса крекинга углеводородного сырья в расплавленных средах, Мамедов Б. Б., Черноусов Е. Ю. (2014)
Домнин А. О. - Синтез углеводородов С5+ на двухкомпонентном железо-калиевом катализаторе по технологии Ancvb. Влияние режима предварительного восстановления, Гликина И. М., Гликин М. А., Шершнев С. А. (2014)
Зубцов Е. И. - Технология синтез-газа из угля в расплаве. влияние теплоносителя (2014)
Kalinina A. V. - Innovative technologies for muncipal heat power engineering as a way to economic independence, Ganja S. N., Milotskiy V. V. (2014)
Козинский Р. В. - Методика проведения процесса термокаталитической деструкции индивидуальных и смесевых углеводородов по технологии аэрозольногонанокатализа, Гликина И. М. (2014)
Кравченко І. В. - Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва адипінової кислоти шляхом фотоокиснення N2O до NO (2014)
Кудрявцев С. О. - Каталітичний крекінг вакуумного газойлю на ZRO2-SIO2 каталізаторі (лабораторний зразок А-69-1) в умовах аерозольного нанокаталізу, Філіпс Т. Ч. (2014)
Літвінов К. А. - Математичні моделі випромінювача ультразвукових рівнемірів (2014)
Ляскевич В. С. - Пиролиз дихлорэтана в условиях аэрозольного нанокатализа. схема промышленной реализации, Гликина И. М. (2014)
Мамедов Б. Б. - Переробка промислових хлорвмісних відходів, Баранова Л. А. (2014)
Ожередова М. А. - Кінетика хімічного осадження йонів никелю (II) з відпрацьованих розчинів (2014)
Пашинский В. В. - Исследование структуры и свойств макрогетерогенного композита чугун-твердый сплав, Субботина М. Г. (2014)
Поркуян О. В. - Моделювання дифузійних процесів в реакторі крекінгу аерозольним нанокаталізом, Проказа О. І., Алахмад Алмоу К. (2014)
Ревенко С. А. - К вопросу организации рециркуляции катализатора при проведении химических газофазных процессов, Архипов А. Г., Багринцев И. И., Карпюк Л. В., Галабурда Н. И. (2014)
Рубан О. В. - Системный анализ технологии поверхностно – активных веществ на основе производных акриловой кислоты, Попов Е. В., Комач Л. Д. (2014)
Рымар Т. Э. - Кинетика поризации гранулированного материала на основе жидкого стекла и минерального наполнителя, Крючкова Е. Ю. (2014)
Стенцель Й. І. - Реологічні перетворення при управлінні апаратом нейтралізації у виробництві аміачної селітри, Поркуян О. В., Проказа О. І. (2014)
Суворин А. В. - Влияние условий подготовки сырья на состав и срок эксплуатации алюмоникелевых катализаторов конверсии метана (2014)
Танцюра Э. В. - Исследования процессов осаждения основного карбоната никеля (2014)
Тараненко Г. В. - Визначення нижньої межі роботи тарілок провального типу з різними геометричними параметрами (2014)
Шаповалов О. І. - Реологічні перетворення електричного струмового сигналу в напруженість електромагнітного поля магнітострикційного хвилеводу (2014)
Шершнёв С. А. - Общий подход при анализе результатов механохимической активации в аэрозольном нанокатализе. система базовых понятий и закономерностей на примере крекинга Н-пентана (2014)
Юсибова Ю. М. - Технология ПАВ на основе производных фенола, Исак А. Д., Попов Е. В. (2014)
Бадюл О. С. - Шляхи ідентифікації інтеграції в освіті (2012)
Попович О. В. - Феномен соціокультурної адаптації в національній духовній традиції (2012)
Тофтул М. Г. - Конфуцій про справедливість, Шмат Р. П. (2012)
Яковлева О. В. - Система вищої освіти як регулятивний фактор мовної ситуації (2012)
Левчук-Хмара М. В. - Еволюція концепції природного права у давньогрецькій філософській традиції (2012)
Кузьміченко І. О. - Інкультурація особистості у процесі набуття компетентності (2012)
Качуріна Л. Є. - Нооетика як наукова галузь, її складові та історія становлення (2012)
Коваль Т. В. - Страх старості та його феноменологічні вияви (2012)
Безкоровайна О. В. - Актуальні аспекти комунікативної компетенції студентів ВНЗ, Мороз Л. В. (2012)
Каніос А. - Освітні прагнення польської молоді, залученої до міжнародної діяльності (2012)
Кузнецова О. Ю. - Стан навчання іноземних мов у вищій освіті європейських країн (2012)
Морська Л. І. - Методичні аспекти конструювання комп’ютеризованого уроку з іноземних мов (2012)
Райковська Г. О. - Мотивація в інженерно-технічній освіті (2012)
Сейко Н. А. - Проблема доброчинності в Україні на сторінках "Журналу міністерства народної освіти" (друга половина ХІХ століття) (2012)
Смагін І. І. - Проблеми реалізації інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Тарнопольський О. Б. - Навчання через роблення у викладанні іноземної мови для професійного спілкування студентам немовних спеціальностей (2012)
Чеховська-Бєлуга М. - Підвищення рівня задоволеності життям студентів – пропозиція програм втручання (2012)
Власенко О. М. - Використання інтерактивних методів навчання у сучасній вищій школі (2012)
Гагіна Н. В. - Кооперативне навчання у вищій школі (2012)
Гринченко І. Б. - Сучасні напрями впровадження інновацій в професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Дзюбишина Н. Б. - Педагогічні особливості навчання чеської мови у концепції реформування освіти Вацлава Пршигоди (2012)
Зубченко О. С. - Впровадження електронного навчання в систему вищої освіти країн-членів Європейського Союзу (2012)
Карпенко Н. М. - Шляхи забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних закладів у Швеції (2012)
Москалець О. О. - Ситуативність у навчанні іншомовного писемного мовлення (2012)
Муранова Н. П. - Вікові особливості старшокласників як чинник їх фізико-математичної підготовки до навчання у технічному університеті (2012)
Рябовол Л. Т. - Понятійний апарат шкільних курсів правознавства: загальна характеристика та особливості (2012)
Смелянська В. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов у початковій школі США (2012)
Сорока О. В. - Арт-терапія як фактор збагачення творчості вчителя початкової школи (2012)
Мулик К. О. - Реалізація педагогічних умов розвитку експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Вигівський В. Л. - Евфемізація прямого найменування яз засіб реалізації мовленнєвого впливу (на матеріалі англомовної військової лексики) (2012)
Євченко В. В. - Деякі особливості розвитку семантико-функціональних характеристик давньоанглійських претерито-презентних дієслів (2012)
Кантур К. О. - Явище евфемії в антропосемічній концептуальній сфері (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов) (2012)
Кришталюк Г. А. - Відмінності заперечної концептуалізації подій в англомовному газетному новинному й аналітичному дискурсах (2012)
Моркотун С. Б. - Лінгвістичні особливості структурного оформлення презентаційної промови (2012)
Пермінова А. В. - Поезія Кеннета Кока у перекладацькому проекті Юрія Андруховича (2012)
Пікалова А. О. - Тактики маніпулятивної стратегії в англомовному казковому дискурсі (2012)
Плоткіна М. Г. - Пролептичні конструкції як засіб підсилення теми складних речень в англійській мові (2012)
Семенюк І. С. - Вторинна номінація як структурний і функціональній елемент мови у сучасній газетній публіцистиці (2012)
Сердюк Н. Ю. - Простий дієслівний фразеологічний присудок як особливий різновид присудка англійського речення (2012)
Юган Н. Л. - Національне народне життя в прозі письменників-"етнографів" В. І. Даля та Д. В. Григоровича (2012)
Данилович О. Д. - Сполучуваність прикметників з лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі (2012)
Маштакова Н. В. - Гіпо- і гіперонімічні відношення у сфері фразеологізмів різноструктурних мов (2012)
Галан Ю. О. - Наратор як елемент наративної структури творів Джордж Еліот (2012)
Хронюк С. М. - Особливості художньої реалізації образів вчителів та навчально-виховного процесу в школі у творах І. Франка та С. Васильченка (2012)
Чемеринська І. Я. - Прагматичні особливості мовленнєвого акту подяки в англомовному художньому дискурсі (2012)
Федоненко О. В. - До питання біохімічної індикації стану промислових риб Запорізького водосховища, Ананьєва Т. В., Шарамок Т. С. (2012)
Титул, зміст (2014)
Секреты противовирусной терапии (2014)
Дедишина Л. - Науковий мейнстрім: домінування форми над змістом (2014)
"Охорона здоров’я–2014": інновації в медицині та фармації (2014)
Кашель: опасный симптом или защитная реакция? (2014)
Ювілей: до 85-річчя з дня народження Олени Владзімірської (2014)
Даем отпор стрессу! (2014)
Партнерство заради майбутнього (2014)
Примак Р. - Что мы знаем о каротиноидах? (2014)
Львова Л. - Ишемический инсульт и нейропротекторы "многовекторного действия" (2014)
Кривомаз Т. - Хранитель секрета вечной молодости (2014)
Демецкая А. - Проблема ВИЧ/СПИД: мистификация или пандемия? (2014)
Дедишина Л. - Кидайте курити, рятуйте своє життя (2014)
Демецкая А. - В борьбе за экологию: биозащита растений (2014)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гломерулонефрита, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Що за страви без лікувальної приправи? (2014)
І застуда відступить (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев на гидрофильной основе, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Пробиотики - "титул" не для всех (2014)
Дедишина Л. - Традиції у спадок (2014)
Демецкая А. - Мини-тренинг: как повысить лояльность клиентов к аптеке - аромамаркетинг (2014)
Кириленко М. - Навіщо виходити заміж? (2014)
Дедишина Л. - Правозахисник, поет і фармацевт (2014)
Кривомаз Т. - Почему мы врем? (2014)
Викс Актив Бальзам: лечимся с удовольствием (2014)
Титул, зміст (2014)
Быстро и эффективно! (2014)
Демецкая А. - Шагая в Европу: новая редакция Закона Украины "О лекарственных средствах" (2014)
Кашель и другие неприятности (2014)
Дедишина Л. - Етичні засади у фармації: навчати, виховувати, зберігати традиції (2014)
"Фармацевт Практик": майбутнє залежить від нас (2014)
В центре внимания здоровье мужчин (2014)
Мезим® всегда незаменим! (2014)
Кривомаз Т. - Где границы человеческого тела? (2014)
"Фитотека®" в Виннице (2014)
Примак Р. - Новые парадигмы классической фармакотерапии (2014)
Кривомаз Т. - Brevibacterium linens: плюсы и минусы (2014)
ЛОР-заболевания - в зоне особого внимания. Карбоцистеин в лечении заболеваний ЛОР-органов (2014)
Рыбий жир - наш ответ старости (2014)
Дедишина Л. - Об’єднані Європою (2014)
Дедишина Л. - Наукові конференції варто проводити у Львові (2014)
О симптоматической терапии ОРЗ (2014)
Демецкая А. - В тени активной субстанции: вспомогательные вещества (2014)
Если горло заболело (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление палочек методом выливания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Знання і відповідальність (2014)
В плену у цистита (2014)
Кириленко М. - Как "включить" праздничное настроение (2014)
Демецкая А. - Изобретения фармацевтов: инновации вне фармации (2014)
Флавамед - надежный помощник в борьбе с кашлем (2014)
Кривомаз Т. - Почему мы чихаем? (2014)
Женщине о женщине (2014)
Файт В. І. - Ефекти алелей гена Hg за господарсько цінними ознаками пшениці озимої в Степу України, Погребнюк О. О., Моцний І. І., Стельмах А. Ф. (2014)
Букрєєва Н. І. - SSR-маркування QTL ознаки "урожайність зерна" у кукурудзи, Бєлоусов А. О., Сиволап Ю. М. (2014)
Стельмах А. Ф. - Сучасна ТЕГОКО – точка зіткнення положень класичної генетики і "мічурінської біології" (2014)
Адамовська В. Г. - Вміст 7S и 11S глобулінов та їх взаємозв’язок з білковістю у насінні гібридних популяцій сої, Молодченкова О. О., Січкар В. І., Лаврова Г. Д., Картузова Т. В., Безкровна Л. Я. (2014)
Бушулян О. В. - Селекція нуту: результати та перспективи (2014)
Волкова Н. Е. - Молекулярні маркери для експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність у системі UPOV (2014)
Тоцький І. В. - Мікрогаметофітний добір як спосіб підвищення холодостійкості у соняшника, Лях В. О. (2014)
Хухлаєв І. І. - Урожайність сортів гороху за умов посухи, Коблай С. В., Січкар В. І. (2014)
Січкар В. І. - Урожайність та якість насіння широкоадаптивних сортів сої, Лаврова Г. Д., Ганжело О. І. (2014)
Топал М. М. - Адаптивні властивості та продуктивність сортів і ліній з пшенично-житніми транслокаціями в умовах Півдня України (2014)
Поліщук С. С. - Методологія і результати селекції ячменю харчового призначення (2014)
Поліщук С. С. - Життєздатність насіння голозерного ячменю і перспективи створення сортів продовольчого призначення, Кірдогло Є. К., Нагуляк О. І., Щербина З. В. (2014)
Мазур З. О. - Варіювання генотипів жита озимого за ознакою "висота рослин", Корнєєва М. О. (2014)
Дубчак О. В. - Особливості рекомбінування господарсько цінних ознак у кормово–цукрових гібридів буряків (2014)
Лифенко С. П. - Напрями і основні результати досліджень видатних одеських селекціонерів минулого сторіччя (2014)
Пам’яті Юрія Михайловича Сиволапа (2014)
Arshava I. - Psychological mechanisms of the effects of educational experiences on the personality development, Nosenko E. (2014)
Bunas A. M. - Factor analysis of the dynamic characteristics of the propensity to risky behavior (2014)
Nosenko D. V. - Broadening the scope of proactive coping strategies through examining their links with dispositional self-evolution resources (2014)
Opykhailo O. B. - Self-reported character strengths pertinent to gelotophobes, gelotophiles and katagelasticists (2014)
Гура О. С. - Теоретичні основи вивчення психосоматичних захворювань, спричинених розладами психосексуальної сфери особистості (2014)
Жук Н. Ю. - Можливості попередження мовної тривожності у студентів, які вивчають іноземну мову за допомогою комунікативного методу навчання (2014)
Задирайко А. О. - Зв'язок рівня перфекціонізму та копінг-поведінки медичного персоналу, Коваленко В. В. (2014)
Коваленко В. В. - Психологічні особливості прагнення до самоактуалізації чоловіка та дружини, Фоменко Ю. С. (2014)
Корнієнко В. В. - Подружні конфлікти як чинник формування психосоматичних захворювань, Алексеєнко С. Д., Алексеєнко Д. Д. (2014)
Кутєпова-Бредун В. Ю. - Специфічні особистісні властивості музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів (2014)
Носенко Е. Л. - Особистісні передумови успішності розпізнавання ситуацій введення в оману, Новицька І. В. (2014)
Носенко Е. Л. - Опитувальник "Стабільність психічного здоров'я - коротка форма": опис, адаптація, застосування, Четверик-Бурчак А. Г. (2014)
Шпилевська А. А. - Статево-рольвоа диференціація як фактор задоволеності подружжя шлюбом (2014)
Nykonenko N. V. - Review of the latest achievements in education of correctional school teachers in the EU countries (2014)
Vvedenska T. Y. - Hard and soft skills formation in training interpreters in the XXI century (2014)
Байсара Л. І. - МООСs (Масові відкриті онлайн курси) як форма доставки навчального матеріалу (2014)
Славська Я. А. - Форми еколого-естетичного виховання учнівської молоді в другій половині ХХ-на початку ХХІ століть (2014)
Фуркало В. С. - Релігійно-філософські інтерпретації образу Йова (2012)
Баранівський В. В. - Стратифікаційні зміни в країнах Заходу та їх прояв у доступі до вищої освіти (2012)
Богачевський П. С. - Концепт віртуальності в предметному полі сучасної філософії науки (2012)
Порал І. В. - Осмислення предметної орієнтації категорії "інформація" (2012)
Місечко О. Є. - Технологія "інформаційна прогалина" як актуальний засіб інтерактивного навчання іноземної мови (2012)
Нагачевська З. І. - Материнство й дитинство як педагогічні домінанти творчої спадщини громадських діячів і педагогів Західної України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2012)
Пінчук Є. А. - Методологічні основи дослідження правової культури студентів вузу за спеціальністю "Туризм" (2012)
Сейко Н. А. - Доброчинність як провідник соціалізації дітей шкільного віку в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Збагачення словника дошкільників у театрально-ігровій діяльності: педагогічні умови (2012)
Гончарук О. В. - Аспекти формування професійно-педагогічної готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів (2012)
Горбатюк О. В. - Організація самостійної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2012)
Зіноватна О. М. - Освіта магістерського рівня: європейські стандарти та українські реалії (2012)
Кірдан О. Л. - Наукова діяльність українських університетів в управлінському дискурсі (1802-1917 рр.) (2012)
Кузнєцова І. В. - Нові стратегії навчання студентів іноземним мовам в аспекті новітніх освітніх тенденцій, Кузнєцова Г. В., Кухарьонок С. С. (2012)
Ситняківська С. М. - До питання формування оптимальної системи білінгвального навчання у вищому навчальному закладі (2012)
Шліхта Г. О. - Необхідність та особливості управління якістю професійної підготовки вчителів інформатики (2012)
Бойченко К. В. - Модернізація управлінських функцій директорів шкіл у Нідерландах (2012)
Возна З. О. - Формування готовності студентів – майбутніх учителів історії та суспільствознавства до організації проектної діяльності учнів (2012)
Гапченко О. В. - Українська інтелігенція як суб'єкт творення європейського культурно-освітнього простору: з історії української педагогіки XVI-XVII ст. (2012)
Голуб Т. П. - Науково-дослідницька робота студентів як засіб подолання кризи та реалізації інтеграційних тенденцій у вищій технічній освіті (2012)
Коллегаєв М. Ю. - Діагностичний інструментарій оцінювання готовності до професійної діяльності в індустрії активного відпочинку (2012)
Свиридюк В. В. - Iнноваційні освітні технології формування комунікативної компетентності магістрів медсестринства (2012)
Бобраков С. В. - Становлення та розвиток системи професійної підготовки вчителів у Німеччині (2012)
Горбуліч І. О. - Формування здатності маркетологів до вирішення конфліктних ситуацій (2012)
Заболотна М. І. - Принципи відбору публіцистичних текстів для формування аудитивних умінь старшокласників в умовах профільного навчання (2012)
Комарницька В. А. - Психологічні компоненти готовності старшокласників до вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі (2012)
Ліпінська І. О. - Вивчення другої іноземної мови як спеціальності у вищих педагогічних навчальних закладах України (2012)
Супрун М. В. - Вимоги до професіоналізму сучасного викладача вищої школи (2012)
Терехова В. І. - Результати формувального етапу експериментальної роботи щодо досліджування рівнів сформованості готовності майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування (2012)
Тимчук К. М. - Ретроспектива поглядів на структуру та підходи до побудови підручників з іноземних мов другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Ситникова Ю. В. - Впровадження дискусії в педагогічному експерименті з майбутніми менеджерами у процесі формування їх професійної культури (2012)
Котнюк Л. Г. - Паратекстуальне мікропіле п'єси Б. Шоу "Пігмаліон" (2012)
Маліновський Е. Ф. - Особливості функціонування простого контактного повтору у різних типах дискурсу (2012)
Мосейчук О. М. - Публіцистичний дискурс як контекст реалізації комунікативного впливу на масового адресата (2012)
Полховська М. В. - Структурні особливості ранньоновоанглійського екзистенційного речення з повнозначним дієсловом to be (2012)
Потреба Н. А. - Фразеологічні одиниці з компонентом кольору у французькій мові (2012)
Юрчук О. О. - Українські стратегії жіночої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах (2012)
Барнич І. І. - Когнітивний підхід до трактування терміна (на матеріалі фінансово-економічної сфери в німецькій та українській мовах) (2012)
Кравченко А. С. - Метод "фальшивих документів" в наративі романа Е. Л. Доктороу "Марш" (2012)
Кротенко Л. Б. - Текст крізь призму категорії зв'язності у Постмодернізмі на матеріалі реалізації лінгвістико-філософського компоненту СЛІД у дискурсі через анафоричний вид зв’язку (2012)
Куліш В. С. - Невербальні маркери поетичного мовчання (на матеріалі поетичного дискурсу корелюючих мов) (2012)
Сардак О. В. - Аналіз концепції "мовних ігор" Л. Вітгенштейна (2012)
Смирнова Л. Д. - Дискурсивні аспекти промови новообраного президента Німеччини Йоахіма Ґаука (2012)
Соболь Л. І. - Літери як наслідок взаємодії лінгвокультур різних народів: узагальнення діахронічного аналізу (2012)
Фідик В. І. - Наративні стратегії постмодерністського текстотворення (2012)
Щербина С. М. - Роль гендерного аспекту у сприйнятті концептів success<>failure (2012)
Бабчук Ю. Й. - Дослідження тембральних характеристик вигуків за допомогою сучасних комп’ютерних програм Speech Analyzer та PRAAT (2012)
Велішаєва С. Е. - Особливості просодичної реалізації радості в англійській сценічній мові (на матеріалі п’єси Лінн Хоуєс "Stage Fright") (2012)
Давидюк Ю. Б. - Універсальні категорії художнього тексту (2012)
Кірячок М. В. - Візії апокаліпсису в романі О. Ульяненка "Сталінка" (2012)
Нелін О. - Проблема становлення та розвитку ювенальної юстиції в Україні (2013)
Бистрик Г. - Механізм держави в системі сучасних теоретико-правових досліджень (2013)
Макаренков О. - Гарантування права людини на розвиток як напрям трансформації правової системи відкритого суспільства (2013)
Толстенко В. - "Форма держави" і "форма правління": проблема співвідношення понять у державно-правовій теорії (2013)
Литвинов Є. - Правові аспекти функціонування Інтернету (2013)
Крупчан О. - Адміністративно-господарські санкції в інформаційній сфері, Бурило Ю. (2013)
Савінова Н. - Поняття "дистанційна комунікація": правовий аспект, Коляденко П. (2013)
Гриняк А. - Договірні зобов’язання з виконання робіт як тип цивільно-правових зобов’язань (2013)
Біленко М. - Предмет договору будівельного підряду (2013)
Пленюк М. - Результат робіт як істотна умова договору будівельного підряду (2013)
Шереметьєва О. - Відповідність законодавства України міжнародно-правовим нормам у сфері страхування пасажирів та членів екіпажу повітряного судна (2013)
Войнаровська О. - Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Стародавньому Римі (2013)
Вознюк Н. - Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спорів (2013)
Осадько А. - Принципи правового регулювання лізингових відносин у сільському господарстві (2013)
Баганець О. - Вплив деяких правових презумпцій на предмет доказування у кримі- нальному провадженні (2013)
Жук М. - Межі судового розгляду у кримінальному судочинстві Стародавнього Риму (2013)
Новіков О. - Поняття злочинності у сфері інтелектуальної власності (2013)
Нелін О. - Правова природа нотаріального акта в новітній парадигмі українського права (2013)
Бистрик Г. - Принципи організації і функціонування механізму держави: теоретико- правові аспекти (2013)
Макаренков О. - Правовий вимір концепту "нація" як когнітивна основа трансформації права в умовах відкритого суспільства (2013)
Смокович М. - Припинення повноважень народнного депутата України: проблеми теорії та практики (2013)
Мельник А. - Доповнюючі джерела українського права (2013)
Солдатенко О. - Актуальні питання вдосконалення бюджетного законодавства України, Науменко І. (2013)
Слободян О. - Правові засади захисту прав споживачів фінансових послуг (2013)
Тилик Т. - Юридичні факти як підстави припинення житлових правовідносин (2013)
Войнаровська О. - Правове регулювання спадкових відносин між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі (2013)
Кірін Р. - Кодифікаційні проблеми гірничого законодавства (2013)
Лозицька К. - Юридична природа інвестицій в навколишнє природне середовище : ознаки та класифікація (2013)
Грек Б. - Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права, Грек Г. (2013)
Поліщук І. - Незаконне використання знака для товарів та послуг: особливості об’єктивної сторони складу злочину (ст. 229 КК України) (2013)
Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 р. № 11 (2013)
Кожина О. Ю. - Перспектива использования криоконсервированной кордовой крови для восстановления гематологических показателей при вирусной патологии на модели гриппа, Останков М. В., Останкова Л. В., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2012)
Гринь В. К. - Відновлення нормальної функції м’язів кінцівок щурів після формування хронічної ішемії при трансплантації мезенхімальних стромальних клітин, Попандопуло А. Г., Оберемко А. В., Варшавер П. Л., Родіна Н. Б. (2012)
Лаврів Л. О. - Дослідження нижньої щелепи і елементів скронево-нижньощелепного суглоба як складових ложа привушної слинної залози у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку (2012)
Гаргин В. В. - Значимость гистологических данных в диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Сакал В. В. (2012)
Кісь А. В. - Судово-медичне значення посмертної імуногістохімічної активності тканин на прикладі визначення фібронектину в травмованих м’язах і шкірі (2012)
Михановский А. А. - Результаты экспериментальных исследований воздействия сверхмалых доз лекарственных препаратов на биологические объекты, Слободянюк О. В. (2012)
Степаненко А. Ю. - Индивидуальная изменчивость формы и внешнего вида мозжечка человека (2012)
Бережная М. А. - Возрастная динамика структурной организации V слоя верхних лобных извилин головного мозга (2012)
Алексеенко Р. В. - Физиологические и информационные адаптивные системы поддержания гликемического гомеостаза (2012)
Жуков В. И. - Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на состояние мембран в токсикологическом эксперименте, Маракушин Д. И., Наконечная О. А., Стеценко С. А. (2012)
Кравчун П. Г. - Генетичні аспекти патогенезу артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет, Ольховський Д. В., Кадикова О. І. (2012)
Демиденко Г. В. - Дисфункція ендотелію як фактор розвитку інсулінорезистентності у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Власенко М. А. - Зміни функції ендотелію у хворих на хронічну хворобу нирок, поєднану з гіпертонічною хворобою, Шелест Б. О., Ковальова Ю. О., Шалімова А. С., Шелест О. М. (2012)
Масюк Л. А. - Результати моніторингу випадків звільнень засуджених від подальшого відбування покарань за станом здоров’я (2012)
Оспанова Т. С. - Порівняльна характеристика рівнів молекул адгезії E-селектин, sІCAM-1 та sVCAM-1 при діабетичній нефропатії, Заозерська Н. В. (2012)
Попова С. С. - Синдром Штейна–Левенталя в структуре эндокринопатий, сопровождающихся поликистозом яичников. Часть 1. Оценка клинических показателей, Лысенко Т. П. (2012)
Сенаторова Г. С. - Оцінка впливу неінфекційних факторів перинатального періоду на розвиток бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л. (2012)
Долгая О. В. - Использование сиднейской классификации хронических гастритов в педиатрической практике (2012)
Степанченко К. А. - Оценка динамических систем мозга у подростков с головной болью напряжения в состоянии спокойного бодрствования (2012)
Тесленко О. А. - Тесленко. Особенности вегетативной регуляции при гипертонической болезни (2012)
Сайко Д. Ю. - Этиопатогенетические особенности формирования психических расстройств у больных с болезнью паркинсона (2012)
Марута Н. О. - Гендерно зумовлена специфіка суїцидальної поведінки у хворих на депресії (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики), Сновида Л. Т. (2012)
Козько В. М. - Клініко-лабораторні показники мікробіоценозу кишечника у хворих на парентеральні гепатити, Копійченко Я. І., Сохань А. В., Анциферова Н. В., Пеньков Д. Б. (2012)
Подаваленко А. П. - Мониторинг микроорганизмов рода corynebacterium в разные периоды интенсивности эпидемического процесса дифтерии, Чумаченко Т. А., Глушкевич Т. Г., Шумакова Л. Л. (2012)
Бойко В. В. - Порушення зовнішньосекреторної та ендокринної функції підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Песоцький О. М., Кулик І. А. (2012)
Литовченко В. О. - Сучасний погляд на лікування множинних переломів стегнової кістки, Власенко Д. В., Гарячий Є. В., Власенко В. Г. (2012)
Рекова Л. П. - Современные направления улучшения качества лечения больных с острыми гнойными воспалительными процессами челюстно-лицевой области, Сторожева М. В. (2012)
Капустник В. А. - Інтенсивність вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації у хворих на професійні пилові захворювання бронхолегеневої системи, Мельник О. Г. (2012)
Капустник В. А. - Патогенетичні аспекти вібраційної і гіпертонічної хвороб (огляд літератури), Сухонос Н. К. (2012)
Завгородній І. В. - Гігієнічна оцінка джерел шуму у відділеннях інтенсивної терапії недоношених новонароджених, Сенаторова Г. С., Ріга О. О., Будянська Е. М., Семенова Н. В., Піонтковька О. В., Завгородня Н. І., Сенаторова А. В. (2012)
Ткач Ю. И. - Значение дополнительного лабораторного обследования школьников при обязательном медицинском профилактическом осмотре, Зимницкая Т. В., Ржевская О. А., Повгородняя О. И. (2012)
Коваленко Ю. В. - Отдельные аспекты преподавания цикла "офтальмология" для семейных врачей (2012)
Авраменко Л. Г. - Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка (2013)
Анісімова Н. П. - "Зелена казка" Петра Мідянки: натурфілософські мотиви лірики (2013)
Анненкова Е. С. - Любовь как свойство бытия в художественном мире И. Тургенева и И. Бунина (2013)
Бойчук А. Р. - Еволюція вітчизняної літератури для дітей (2013)
Бондар Л. О. - Переосмислення канону драматургічного персонажа у п’єсах Ярослава Верещака (2013)
Веретюк Т. В. - Образ матері у поетичній спадщині Ігоря Муратова (2013)
Віннікова Н. М. - Українські містифіковані пародисти в еміграції (2013)
Водяна П. М. - Своєрідність строфіки поезії І. Франка (2013)
Горенко І. В. - Осмислення жанрової природи оповідей рабів у літературознавчих дослідженнях США II пол. XX століття (2013)
Григоренко І. В. - Структура епістолярію Андрія Малишка (фонд Максима Рильського) (2013)
Грищенко О. В. - Крізь простори часу: до проблеми історичної пам’яті в романі "Музей покинутих секретів" О. Забужко (2013)
Гураль Г. Й. - Про один зразок колективного маскування в прозі Івана Франка (на матеріалі сатиричного оповідання "Задля празника") (2013)
Гурдуз А. І. - Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ – першого десятиліття ХХІ століть: інтрига переосмислення (2013)
Данильчук О. М. - Синтез документального і белетристичного модусів як особливість художньої манери Артура Хейлi (2013)
Доценко Н. В. - Комунікативні структури у романах Патріка Модіано (2013)
Драпак Г. Б. - Динаміка і шляхи розвитку теорій читацького відгуку у ХХ столітті (2013)
Икитян Л. Н. - Мыслительный эксперимент как провокационная форма художественного познания (2013)
Інденко Н. О. - Психоаналіз – провідний прийом постмодерністської гри в романі Т. Фіндлі "Пілігрим", Шутько О. О. (2013)
Йолкіна Л. В. - Українська поезія XVI ст. у рецепції Володимира Перетца (2013)
Карпов И. П. - "Мои утраченные годы" (А. С. Пушкин поэт революции) (2013)
Кіраль С. С. - "Найвища посада на землі – бути чесною людиною, бо це найтяжче": до історії публікації роману Р. Андріяшика "Люди зі страху" (2013)
Комаров С. А. - Фельетонистика Е. П. Петрова: тематическая палитра и жанровые доминанты (2013)
Краснощок В. В. - Літературознавчий портрет Лесі Українки в есеїстиці Євгена Маланюка (2013)
Кремінь Т. Д. - Жанрово-стильові особливості "героїчних віршів" уманського священика Івана в контексті розвитку жанру віршованої хроніки (2013)
Крупка В. П. - Полісемантичність концептів "скеля" і "камінь" у поезії Володимира Забаштанського (2013)
Куцевол О. В. - Образ жінки-стратега в романі Юрія Шовкопляса "Інженери" (2013)
Лукьяненко Д. В. - Роман "Ґудзик" Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми (2013)
Мариненко Ю. В. - Біблійні образи в українській прозі 40-х років ХХ ст. (2013)
Марчук К. А. - Літописне оповідання з погляду наратології (2013)
Меншій А. М. - Ґендерні стереотипи у творчості М. Коцюбинського та М. Івченка (2013)
Михида С. П. - В. Винниченко: динаміка становлення особистості (2013)
Настасюк Ю. С. - Сакральні домінанти в поезії Ліни Костенко (2013)
Нестелєєв М. А. - Самотність і свобода у прозі Кобо Абе (2013)
Новик О. П. - Генеза художньої образності поезії Дмитра Ознобішина (2013)
Останіна Г. Г. - Східний світ у художньому моделюванні Пантелеймона Куліша (2013)
Панова Н. Ю. - Общественные, социокультурные и литературные тенденции в Англии на рубеже XIX–XX веков (2013)
Перенчук О. З. - Детективний жанр: процес читання (2013)
Петренко Т. С. - Особливості жанрової форми роману "Замок над Водаєм" Сергія Домазара (2013)
Підопригора С. В. - Іронічний дискурс в повісті "Депеш мод" С. Жадана (2013)
Полішученко І. О. - Баладний жанр у творчості Степана Руданського і Андрія Малишка (2013)
Розмариця С. А. - Творчість Пилипа Капельгородського як історико-літературна проблема (2013)
Савич В. І. - Життєві й мистецькі обрії Романа Кухаря (Р. Володимира) (2013)
Смушак Т. В. - Фактуальність і фікціональність у світлі творчого мислення Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі автобіографічної повісті "Без коріння" та автобіографічного роману "Вино самотності") (2013)
Станчевская Т. С. - Синтез документального и художественного начал в повести Лидии Чарской "Записки институтки" (2013)
Старовойт Л. В. - Образ сучасника у творчому доробку Анатолія Малярова (2013)
Урись Т. Ю. - Національний модус у поетичному доробку Ігоря Павлюка (на матеріалі збірки "Бунт") (2013)
Фесенко Є. В. - Екфраза: специфіка визначення та особливості функціонування (2013)
Філатова О. С. - Художні експерименти В. Винниченка: конфлікт духовного й тілесного (2013)
Царук А. П. - Художнє осмислення влади речей у романі А. Мороза "Четверо на шляху" (2013)
Цепкало Т. О. - Міфологема місяця в поезіях Богдана Лепкого й Олександра (2013)
Шимчишин М. М. - Зображення урбаністичної суб’єктності в романах письменників гарлемського ренесансу (Р. Фішер "Мури єрихону", Л. Г’юз "Сміх крізь сльози", В. Термен "Чим чорніша чорниця…", К. Маккей "Додому до Гарлема") (2013)
Широкова В. В. - Поэтика имени в повести М. Кузмина "Приключения Эме Лебефа" (2013)
Юрчук О. О. - Українські письменники проти колоніалізму: крутійство (2013)
Янкова М. А. - Біблійні мотиви та національна ідея в поемі Ю. Ґудзя "Барикади на хресті": інтертекстуальне прочитання (2013)
Яровенко Т. С. - Дебютний період творчості В. Винниченка в критичній рецепції сучасників (2013)
Ярославський І. Г. - Образ героя-розповідача в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2013)
Filippyeva T. I. - The mystery of Christina Rossetti (2013)
Відомості про авторів (2013)
Dennai Benmoussa - Simulation of Tunnel Junction in Cascade Solar Cell (GaAs/Ge) Using AMPS-1D , Ben Slimane H., Helmaoui A. (2014)
Steblenko L. P. - Influence of Polymer Coatings on the Carrier Life Time in Solar Silicon Crystals, Podolyan A. O., Korotchenkov O. O., Yashchenko L. M., Naumenko S. M., Kalinichenko D. V., Kobzar Yu. L., Kurylyuk A. M., Kravchenko V. M. (2014)
Kryuchkov S. V. - Effect of High-frequency Laser Radiation on the Graphene Current-voltage Characteristic, Kukhar’ E. I., Nikitina O. S. (2014)
Shakil S. R. - Sensing Properties of Gas Sensor Based on Adsorption of NO2 with Defect, Pristine, Fe and Si-MoS2 Layer , Khan S. A. (2014)
Maity S. - Improvement of Front Side Contact by Light Induced Plating of c-Si Solar Cell, Dey S., Bhunia C.T., Sahа Н. (2014)
Lopushansky V. V. - Second- and Third-order Raman Scattering in Bulk and Glass-embedded Nanometric CdS1–xSex Crystals (2014)
Raghu P. - Influence of Electron Irradiation on Optical Properties of ZnSe Thin Films, Naveen C. S., Mrudula K., Sanjeev Ganesh, Shailaja J., Mahesh H. M. (2014)
Kochura A. V. - Synthesis and Investigation of Nanoscale Structured Magnetic Films , Marenkin S. F., Fedorchenko I. V., Abakumov P. V. (2014)
Benhaliliba M. - Effect of Metal on Characteristics of MPc Organic Diodes, Ocak Y.S., Benouis C.E. (2014)
Prakash R. Somani - Volatile Organic Compounds are Ghosts for Organic Solar Cells, Savita P. Somani, Masayoshi Umeno (2014)
Beresnev V. M. - Tribotechnical Properties of the Coatings (Ti-Zr-Nb)N , Grankin S. S., Novikov S. Yu., Nyemchenko U. S., Sobol O. V., Turbin P. V. (2014)
Murashеv V. N. - Peculiarities of Betavoltaic Battery Based on Si, Mordkovich V. N., Legotin S. A., Rabinovich O. I., Krasnov A. A. (2014)
Sobol O. V. - Using a Bias Potential in a Constant and Pulse Modes for Structural Engineering Vacuum Arc Nanocrystalline Coatings of Zirconium Nitride, Andreev A. A., Stolbovoy V. A., Gorban’ V. F., Pinchuk N. V., Meylekhov A. A. (2014)
Kalinkevich O. V. - Formation of Nanocrystalline Hydroxyapatite in Presence of Some Aminoacids, Danilchenko S. N., Kalinkevich A. N., Kuznetsov V. N., Lü J. J., Shang J., Yang S. R. (2014)
Samanta P. K. - Chemical Synthesis and Optical Properties of ZnO Nanoparticles, Saha A., Kamilya T. (2014)
Postolnyi B. O. - Study of Elemental and Structural Phase Composition of Multilayer Nanostructured TiN/MoN Coatings, Their Physical and Mechanical Properties , Konarski P., Komarov F. F., Sobol O. V., Kyrychenko O. V., Shevchuk D. S. (2014)
Однодворець Л. В. - Розмірний ефект в температурній залежності питомого опору металевих плівок (2014)
Погребняк А. Д. - Мультифрактальное исследование микрогеометрии поверхности (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N нитридных покрытий, Борисюк В. Н., Багдасарян А. А., Максакова О. В., Смирнова Е. В. (2014)
Курилюк В. В. - Модифікація зонної структури деформованих квантових дротів InP, Коротченков О. О., Подолян А. О. (2014)
Салій Я. П. - Топологічні особливості парофазних наноструктур SnTe на поліаміді, Чав’як І. І., Биліна І. С., Фреїк Д. М. (2014)
Харченко Н. А. - Фізико-хімічні умови процесу модифікування поверхні сталей ванадієм, вуглецем та азотом, Хижняк В. Г., Говорун Т. П., Дегула А. І. (2014)
Оленич І. Б. - Електричні і фотоелектричні властивості поруватого кремнію, модифікованого наночастинками кобальту (2014)
Латышев В. М. - Получение и некоторые особенности окисления наносистем Zn, Корнющенко А. С., Перекрестов В. И. (2014)
Лень Т. А. - Електроопір та магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок, Овсієнко І. В., Мацуй Л. Ю., Тугай А. В. (2014)
Долгов А. С. - Краевые столкновения медленных атомов с двумерной гексагональной структурой, Чередниченко М. С. (2014)
Миненков А. А. - Определение твердофазной растворимости компонентов в плёночной системе Ag-Ge , Богатыренко С. И., Крышталь А. П. (2014)
Кіріченко М. В. - Моделювання вихідних параметрів кремнієвих фотоперетворювачів з базовими кристалами і-типу (2014)
Баужа А. С. - Влияние спин-орбитального взаимодействия на магнито-оптические спектры InSb квантовых точек (2014)
Krivtsov V. V. - Electretic State and Radiative Absorption of Polyvinylchloride Metal Nanocomposites, Malinovsky Ye. V. (2014)
Клочко Н. П. - Управление морфологией и свойствами наноструктур оксида цинка, изготавливаемых методом импульсного электрохимического осаждения , Хрипунов Г. С., Мягченко Ю. А., Мельничук Е. Е., Копач В. Р., Клепикова Е. С., Любов В. Н., Копач А. В. (2014)
Рачій Б. І. - Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні властивості , Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Ващинський В. М., Лісовський Р. П., Мандзюк В. І. (2014)
Кондрюк Д. В. - Температурні зміни енергії електрона в наноплівках AlxGa1 – xAs / GaAs / AlxGa1 – xAs різноїтовщини та складу бар’єрного матеріалу, Крамар В. М. (2014)
Адамів В. Т. - Формуванні і оптичні властивості наночастинок Ag в тетраборатних склах CaB4O7-Ag2O і CaB4O7-Gd2O3-Ag2O, Бурак Я. В., Гамерник Р. В., Дутка Р. М., Теслюк І. М. (2014)
Суходуб Л. Б. - Наночастинки хітозану, модифіковані іонами металів (2014)
Доброжан О. А. - Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонкоплівкових сонячних елементах на основні гетеропереходів n-ZnS(n-CdS) / p-CdTe із струмознімальними контактами ITO та ZnO, Опанасюк А. С., Гриненко В. В. (2014)
Вьюнник В. И. - Плащ невидимости с использованием несингулярной координатной трансформации, Звягинцев А. А. (2014)
Хачатрян А. Г. - Обобщение модели "удлиняемое-неудлиняемое мертвое время" на случай произвольной фазы регистрации импульсов, Бугай А. Н. (2014)
Ковалюк З. Д. - Дослідження електричних властивостей InSe інтеркальованого кобальтом, Шевчик В. В., Боледзюк В. Б., Нетяга В. В. (2014)
Кузнецов В. М. - Структурні та субструктурні особливості апатит-біополімерних композитів: порівняння даних рентгенівської дифракції та просвічуючої електронної мікроскопії з електронною дифракцією, Суходуб Л. Б., Суходуб Л. Ф. (2014)
Мочалов А. А. - Исследования температурных характеристик твердого тела на микроуровне с помощью метода структурных единиц, Гайша А. А., Евфимко К. Д. (2014)
Барабаш М. Ю. - Квантовые свойства блоховской точки − наноразмерного солитона в ферромагнетиках (2014)
Кругляк Ю. А. - Спинтроника в концепции "снизу-вверх", Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2014)
Дяденчук А. Ф. - Низькорозмірні структури GaN, Кідалов В. В. (2014)
Точилін С. Д. - Особливості спектральної інтенсивності розсіяного світла поблизу точки фазового переходу в кристалах ніобата барію-натрію (2014)
Будзуляк І. М. - Процеси накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі лазерно-опроміненого композиту TiO2/C , Ільницький Р. В., Морушко О. В., Рачій Б. І., Хемій О. М., Шийко Л. О., Яблонь Л. С. (2014)
Демиденко М. Г. - Магніторезистивні та магнітоопричні властивості фрагментів спін-вентильних структур на основі впорядкованих масивів наночастинок Fe3O4 , Костюк Д. М., Проценко С. І., Шумакова Н. І. (2014)
Козак А. О. - Структурні, механічні і оптичні властивості плазмохімічних Si-C-N плівок , Іващенко В. І., Порада О. К., Іващенко Л. А., Томіла Т. В. (2014)
Крупчан О. - Інституціонально-правові засади функціонування Митного союзу та Єдиного економічного простору (2013)
Пушкіна О. - Права жінок за міжнародним правом та українським законодавством (2013)
Скрипнюк В. - Діяльність політичних партій в контексті правового забезпечення принципу поділу влади (2013)
Нелін О. - Історико-правовий аналіз інституту нотаріату України та країн — членів СНД (2013)
Сопілко І. - Особливості тлумачення окремих термінів інформаційного права (2013)
Теплюк М. - Ефективність дії закону та умови її забезпечення: окремі питання теорії (2013)
Чорнобук В. - Незалежність судової влади як складова верховенства права: фінансово-правові аспекти (2013)
Радейко Р. - Право як формалізоване явище (2013)
Яковлєв А. - Cтруктурна організація і діяльність парламенту: актуальні проблеми конституційного процесу в Україні (2013)
Миронюк Р. - Процесуальні особливості перегляду справ про адміністративні правопорушення на підставі рішень міжнародних судових установ (2013)
Степаненко В. - Правові аспекти визначення функцій та структури Державного земельного банку (2013)
Махінчук В. - Форми захисту прав суб’єктів підприємницьких відносин (2013)
Марценко Н. - Межі здійснення права спільної власності на житло (2013)
Салміна Я. - Правовий статус суб’єктів правовідносин у сфері використання природних ресурсів континентального шельфу за законодавством України (2013)
Татьков В. - Роль судової практики у забезпеченні застосування положень Цивільного та Господарського кодексів України (2013)
Примак В. - Пам’яті академіка Ігоря Побірченка (2013)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2013 році (2013)
Мацько В. П. - Концептуальне прочитання двосвіття в неоромантичній прозі української діаспори ХХ століття (2009)
Хомич В. І. - Транспонування прийменниково-відмінкових форм "praen + Ngen" з вихідною семою вираження місця, неподалік якого знаходиться предмет, у нетиповій позиції, зокрема атрибута, Кисла О. М. (2009)
Блануца А. В. - Актовые книги земских и городских судов как источники для изучения правовой и социальной истории Великого княжества Литовского и речи Посполитой ХVІ –ХVІІ вв. (2009)
Кухарук О. В. - Комплектування української козачої дивізії в війну 1812–1814 рр. (2009)
Шевченко Н. О. - М. О. Максимович і М. П. Погодін: до історії взаємин двох учених (2009)
Луняк Є. М. - Таємний український емісар у Парижі в 1847 р. (до 200-ліття з дня народження кирило-мефодіївця Миколи Івановича Савича) (2009)
Нікітін Ю. О. - До проблеми ефективності в роботі органів міського самоврядування у ІІ половині ХІХ ст. (на прикладі м. Суми) (2009)
Шевченко В. М. - Проблеми еволюції українського земельного ринку 80–90-х рр. ХІХ ст. (2009)
Сидорович О. С. - Проблеми споживчої кооперації Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у світлі постанов кооперативних з’їздів і нарад (2009)
Кочергін І. О. - Кому служив українець М. В. Родзянко? (2009)
Труш О. М. - Наукова діяльність Володимира Піскорського за кордоном (2009)
Тимченко Р. В. - Симон Петлюра і Євген Петрушевич в умовах об’єднання українських армій (липень–листопад 1919 року): крок до співпраці чи остаточного розпаду? (2009)
Моціяка П. П. - Людина зі зброєю в храмі науки: хроніка протистояння (Історико-філологічний інститут князя безбородька в 1917–1920 рр.) (2009)
Еткіна І. І. - До причин трагедії під Крутами. Селянський рух у Чернігівській губернії в жовтні 1917 – січні 1918 рр. (2009)
Горох М. В. - Управлінська вертикаль та кадрова політика Торгсину (на прикладі Чернігівської обласної контори) (2009)
Товстоляк Н. М. - Качанівський некрополь (2009)
Савочка А. М. - Благодійність у Таврійській губернії: пошук громадської злагоди чи спроба вирішення приватних питань? (2009)
Кириченко В. Г. - Невідомі сторінки в історії філософсько-педагогічниї думки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2009)
Каліновський В. - Часопис "Таврические епархиальные ведомости": засіб офіційної пропаганди чи важливе краєзнавче джерело? (2009)
Блакитний М. М. - Діяльність православних товариств Чернігівської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часописів "Черниговские епархиальные известия" та "Вера и жизнь") (2009)
Аскерова Л. С. - Безпритульність та жебрацтво у Чернігові у ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Дмитренко Н. М. - До питання керівництва Укрголовнаукою місцевими музеями (20-ті роки ХХ ст.) (2009)
Острянко А. М. - М. Бережков: штрихи до біографії (2009)
Арапова О. - Аналіз динаміки світових і вітчизняних тенденцій розвитку ринку факторингових послуг, Бостанжі Т. (2014)
Арапова О. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності металургійних підприємств України, Горбатова Д. (2014)
Арапова О. - Застосування компетенцій управлінського персоналу як засобу постійного та безперервного навчання персоналу, Сітор М. (2014)
Арапова О. - Роль формування та управління кадровим потенціалом у підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Щелкунова А. (2014)
Берднікова М. - Проблеми вибору методу калькулювання на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Білявський В. - Інноваційна діяльність підприємства, як фактор урегулювання платіжного балансу країни, Руденко В. (2014)
Буліна О. - Банківські послуги на кредитному ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Вакуленко О. - Інвестиційний клімат банківської системи україни та шляхи його покращення, Волохов Д., Швагірева В. (2014)
Демуc А. - Оцінка ефективності використання залучених прямих іноземних інвестицій в Одеський регіон (2014)
Долгова А. - Удосконалення управління зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві (2014)
Живора Г. - Угода про асоціацію з ЄС: економічні наслідки для України (2014)
Кулаковская Т. - Обзор рынка комбикормов в Украине, Швец Б. (2014)
Литвин М. - Теоретичні засади фінансування сталого розвитку в країнах Європейського Союзу, Буримський Д. (2014)
Мадані М. - Експертна оцінка заокруглення щетини зубних щіток, Степанова Л. (2014)
Марковська Т. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку (2014)
Носовець О. - Проблеми порівняння дебіторської заборгованості за даними фінансових звітів підприємств в умовах застосування різних стандартів обліку та звітності (2014)
Пономаренко О. - Трансатлантичне партнерство між ЄС та США: очікуваний вплив на економіку країн-учасників (2014)
Свистун Т. - Сучасний стан та проблеми функціонування підприємств харчування в закладах освіти, Тремба Ю. (2014)
Тостановская А. - Прогнозирование объемов продаж телекоммуникационных услугс учетом сезонных колебаний, Лапин А. (2014)
Ухлічєва І. - Професія "пожвавлення", Дьяченко Д. (2014)
Швагірева В. - Маркетинговий метод підвищення конкурентоспроможності підприємства, Донець А., Неумоіна К. (2014)
Яблонська Н. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку пивного ринку України, Малацковська О. (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Булига І. І. - Релігія і політика: практика взаємодії у сучасній Україні (2012)
Найчук А. В. - Трансформація суспільних відносин в епоху модерну (2012)
Препотенська М. П. - Мегаполіс як особливий тип буття міста. Екзистенціальний аспект (2012)
Стовпець О. В. - Соціально-філософські аспекти розвитку інформаційних технологій в контексті проблем інформаційної цензури та захисту інтелектуальної власності (2012)
Шадюк Т. А. - Екзистенційно-онтологічні підстави ідеї людської стражденності у творчості С. Франка і М. Бердяєва (2012)
Дупак В. Г. - Метафізика віртуальної реальності: аналіз філософських концепцій (2012)
Кохан Ю. В. - Гендер у сучасному українському суспільстві: світоглядні аспекти державницького підходу (2012)
Сабадуха О. В. - Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи Просвітництва та Нового часу (2012)
Лобода С. М. - Періодизація становлення й розвитку української педагогічної преси ХХ століття як віддзеркалення проблеми педагогічної творчості вчителя (2012)
Семенець С. П. - Концепція розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики: результати досліджень (2012)
Смагін І. І. - Нормативний та педагогічний зміст поняття "науково-методична робота" в системі загальної середньої освіти (2012)
Бузінська Я. М. - Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі (2012)
Войналович Л. П. - Зміст професійної підготовки вчителів у педтехнікумах для національних меншин в Україні у 20-х роках ХХ століття (2012)
Журба О. В. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на уроках етики (2012)
Захарчук Н. В. - Шляхи удосконалення комунікативної складової змісту навчальних програм і підручників для майбутніх екологів (2012)
Карплюк С. О. - Розробка електронних засобів навчання як спосіб інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики, Франовський А. Ц. (2012)
Коваль П. М. - Специфіка різних видів мистецтв та їх використання у професійній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Купчик Р. М. - Інформаційні технології у підготовці майбутніх дизайнерів у контексті сучасних освітніх тенденцій, Прусак Ю. В. (2012)
Левченко О. О. - Психолого-педагогічна практика відпрацювання методик діагностування фасилітативного стилю у педагогічній взаємодії молодих викладачів дисциплін соціально-психологічного циклу (2012)
Литньова Т. В. - Трансформація цілей навчання іноземної мови в Україні в контексті європейських освітніх тенденцій, Разінкіна О. В. (2012)
Малинівська Л. І. - Оволодіння студентами системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності при надзвичайних ситуаціях (2012)
Олійник Ю. І. - ІКТ-компетентність як засіб розвитку творчої особистості (2012)
Папіжук В. О. - Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції та Україні на початку ХХІ століття (2012)
Піддубна О. М. - Значення начерків в художньо-творчій діяльності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2012)
Прусак В. Ф. - Підготовка викладача до здійснення наскрізної екологічної освіти майбутніх дизайнерів (2012)
Самаріна С. І. - Проблема методів формування дисципліни учнів у шкільній освіті: історико-педагогічний контекст (2012)
Сидорчук Н. Г. - Середньовічний університет: мистецтво педагогічної дії (2012)
Сторожук А. І. - Автентична лірика Східного Поділля як засіб формування національного самоусвідомлення майбутніх учителів, Мороз М. О. (2012)
Байда М. В. - Експериментальна перевірка методики підготовки майбутніх учителів-філологів до реалізації кооперативного навчання (2012)
Гаращук К. В. - Характеристика поняття "освітня реформа" у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (2012)
Дєнічєва О. І. - Можливості запровадження австрійського досвіду реформування гуманітарної освіти в Україні (2012)
Зимовець О. А. - Інтегровані спецкурси з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2012)
Лук’янчук С. Ф. - Полікультурне виховання учнів в українській школі: сучасний стан (2012)
Гончарук Т. В. - Виховання екологічної культури старшокласників через активізацію їх творчого потенціалу в процесі практичної діяльності в довкіллі (2012)
Дітківська С. І. - Розвиток іншомовної освіти у жіночих середніх навчальних закладах у Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Жуковський Є. І. - Фізичне виховання у Стародавньому Сході та в Античності (2012)
Коваленко В. О. - Комплексний підхід до організації позааудиторної діяльності (2012)
Коник О. Г. - Проблема організації методичної роботи в психологічній та педагогічній науці (2012)
Курило Т. В. - Прогностичне значення ідей гуманізації освіти 60-х років ХХ століття для сучасної педагогічної науки і освіти (2012)
Мосіюк О. О. - Модель інноваційного процесу педагога (2012)
Москалюк А. М. - Вплив предметів художньо-естетичного циклу на емоційно-естетичний розвиток молодших школярів (2012)
Сорочинська О. А. - Організація позакласної еколого-натуралістичної роботи учнів основної школи (2012)
Гончарук В. В. - Історико-філософські погляди народів на проблему розвитку освіти (2012)
Щеглов А. Ю. - Науково-дослідна робота курсантів в освітньому просторі вищого військового навчального закладу (2012)
Анісімова А. О. - Виявлення проявів інтерференції при навчанні професійно орієнтованого перекладу (на матеріалі німецької, англійської та української мов) (2012)
Дягілєва Ж. А. - Лінгвокультурологічний аспект дослідження словотвірного потенціалу лексем із значенням Freundschaft в німецькій мові (2012)
Кантур К. О. - Аналіз мовних механізмів антропосемічної евфемізації (2012)
Кратасюк Л. М. - Функціонально-змістові типи мовлення як виразник текстової категорії інформативності (2012)
Глущук-Олея Г. І. - Семантичні групи відіменникових каузативних дієслів (на матеріалі іспанської мови) (2012)
Надточій Ю. М. - Англо-американізми в політичних текстах сучасної німецької мови (2012)
Скібіцька О. В. - Прагматичні ідіоми в англомовних електронних туристичних текстах та передача їх засобами української мови (2012)
Тихоновська Г. С. - Визначення поняття "гендер" та гендерні дослідження у сучасній лінгвістиці (2012)
Стахмич Ю. С. - Адекватність та еквівалентність перекладу в контексті комп’ютерної лінгвістики (2012)
Арапова О. - Державне стимулювання експорту українських підприємств, Песчанська В., Смородінова А. (2014)
Арапова О. - Зовнішні ризики як частина зовнішньоекономічної діяльності та способи управління ними, Шелкунова А., Донець А. (2014)
Арестов С. - Основні підходи до формування і розвитку понятійно-категоріального апарату екологічних інвестицій. Екологічні послуги як об’єкт інвестування., Полищук Т. (2014)
Артамонова Н. - Удосконалення процесу діагностування фінансової нестабільності суб’єктів господарювання, Череп В. (2014)
Артамонова Н. - Транспортно-логістична кластеризація як фактор забезпечення інноваційного розвитку регіонів Yкраїни, Чернат А. (2014)
Беркгаут В. - Методи підвищення ефективності друкованої реклами при просуванні освітніх послуг (2014)
Бровкова Е. - Автоматизація складської діяльності підприємства, Беспрозваний М. (2014)
Бровкова Е. - Ефективна логістична система управління запасами, Невдах С., Беспрозваний М. (2014)
Допіра І. - Транспортний комплекс як важлива складова економіки України, Корнєва Л. (2014)
Єпіфанова І. - Нематеріальні активи виробничих підприємств країни як важлива і необхідна складова основного капіталу, Малікова О. (2014)
Лапін О. - Особливості впровадження технологічних інновацій на промисловому підприємстві, Марчук Н. (2014)
Літвінов О. - Енергоємність ВВП та шляхи підвищення енергоефективності економіки України, Холостенко В. (2014)
Петіна Г. - Кластерний підхід до розвитку туристичної діяльності Oдеського регіону (2014)
Поповенко Н. - Підвищення ефективності транспортних послуг на основі застосування транспортної логістики, Івахнюк Л. (2014)
Поповенко Н. - Підвищення конкурентоспроможності борошномельних підприємств, Пономар Ю. (2014)
Cвірідова С. - Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств, Горелкіна Е. (2014)
Cтальніченко Н. - Оцінка стану виробництва та перспективи формування асортименту скляного посуду (2014)
Тюхтя О. - Проблеми управління та інформаційно-аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості в умовах дефіциту фінансових ресурсів (2014)
Василенко О. - Ринок лакофарбових матеріалів в Україні і його характеристика, Каражія Е. (2014)
Денисюк Т. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства, Сілічєва Н. (2014)
Заболотна Н. - Економічне обгрунтування розширення сфери діяльності підприємств в умовах зростання конкуренції (на прикладі тов "телекарт–прилад"), Уманець Т. (2014)
Танасогло В. - Теоретические основы формирования ценовой политики предприятия, Колодинский С. (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Дуденко В. Г. - Распределение объемов экскреторных секторов в четырехсекторной почке человека при различных вариантах ее кровоснабжения, Кондрусик Н. Ю., Ткаченко О. Н. (2012)
Лєрмонтов О. О. - Методика виявлення анатомічних структур надниркових залоз людини (2012)
Халилова Н. Г. - Количественные параметры фронтальной проекции лица юношей-нигерийцев (2012)
Гаврилюк А. О. - Гістологічна й імуногістохімічна характеристика вірусобумовленого цитолізу, імуноцитарної інфільтрації та імуноклітинної деструкції печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит В, С і В+С (2012)
Штанюк Є. А. - Чутливість до антибіотиків основних аерофільних збудників гнійно-запальних захворювань, виділених в неінфекційній клініці, Остапенко О. М., Мінухін В. В. (2012)
Ковалёва А. А. - Сравнительная оценка методов окраски микобактерий и перспектива усовершенствования микроскопической диагностики туберкулеза (2012)
Поляченко Ю. В. - Вплив трансплантації донорських нативних і кріоконсервованих мезенхімальних мультипотентних стовбурових клітин на перебіг репаративно-деструктивних процесів у жирових трансплантатах, Запольська К. М., Кучук О. В., Кирик В. М., Цупиков О. М., Клименко П. П., Салютін Р. В., Онищенко Г. М., Шаблій В. А. (2012)
Сокол В. К. - Анализ особенностей причин смертности населения Харьковской области за период 2006–2009 годов, Богатырёва Р, В. В., Сокол К. М. (2012)
Белал С. А. С. - Воспроизводимость биологической обратной связи у здоровых добровольцев в алгоритме метрономизированного дыхания под контролем параметров вариабельности сердечного ритма, Кулик А. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2012)
Резуненко Ю. К. - Мышечный метаболизм у молодых лиц с артериальной гипертензией, Истомин А. Г., Кириченко М. П., Латогуз С. И., Масло В. И. (2012)
Бутикова Е. А. - Фармакодинамические эффекты гипотензивного действия периндоприла на суточный ритм артериальногo давления у больных артериальной гипертензией (2012)
Распутіна Л. В. - Особливості структурно-геометричного ремоделювання лівого шлуночка у хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби (2012)
Сокольнікова Н. В. - Взаємозв’язок рівня інтерлейкіну-1β й інтерлейкіну-6, показників вуглеводного і ліпідного обмінів і діастолічної функції міокарда у хвори на цукровий діабет 2-го типу (2012)
Сенаторова Г. С. - Толерантність до фізичного навантаження дітей з різним ступенем надлишку маси тіла, Чайченко Т. В., Мацієвська Н. К., Бужинська Н. Р. (2012)
Сенаторова Г. С. - Особливості функціонального стану нирок у дітей із цукровим діабетом у Харківській області, Муратова К. Г. (2012)
Коржинський Ю. С. - Порівняльна оцінка перебігу ранньої неонатальної адаптації у недоношених новонароджених з ризиком внутрішньошлуночкових крововиливів при пізньому і ранньому перетисканні пуповини, Чуйко М. М., Данков О, В. В. (2012)
Криворотько Д. М. - Клінічне значення рівнів метаболітів оксиду азоту в конденсаті повітря видиху новонароджених з пневмонією (2012)
Шкурупій Д. А. - Медикаментозна агресія як чинник поліорганної недостатності у новонароджених (2012)
Кожина А. М. - Опыт организации реабилитации психически больных лиц с ограниченной способностью к интеграции в сообщество в странах ближнего и дальнего зарубежья, Богатырёва Р. В., Гуменюк Л. Н. (2012)
Першина Ю. В. - Факторы, повлиявшие на исходы инсультов (2012)
Подушка И. И. - Суточный профиль артериального давления у больных острым ишемическим инсультом в зависимости от полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента (2012)
Погорєлов В. В. - Патогенетичні взаємозв’язки метаболічних розладів, вільнорадикального окиснення та цитокінового профілю у розвитку дискогенної радикулоішемії, Жуков В. І., Марченко О. Є. (2012)
Куфтеріна Н. С. - Роль нейропластичності головного мозку в патогенезі легкої черепно-мозкової травми (2012)
Козько В. М. - Використання сучасних статистичних технологiй для прогнозування наслiдкiв гострого гепатиту В, Винокурова О. М., Меркулова Н. Ф., Соломенник Г. О., Могиленець О. І., Загороднєва О. В., Заблоцька С. І. (2012)
Козько В. М. - Неінвазивна система "Гепафiбродетект" у визначенні фіброзу печінки хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І., Сохань А. В. (2012)
Ткаченко С. О. - Особливості реакції інтерлейкінів крові при ешерихіозі у дітей,інфікованих Helicobacter pylori (2012)
Кучеренко Е. О. - Особенности иммунного ответа детей, больных хламидийными пневмониями, Зимина М. С. (2012)
Жидецкий В. В. - Профилактика и хирургическое лечение послеоперационных эвентраций (2012)
Сусла О. Б. - Особливості структурно-функціональних змін серця у хворих із клапанним кальцинозом на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок (2012)
Волкова Ю. В. - Клініко-патогенетичні аспекти травматичної хвороби у геронтологічних хворих (2012)
Савельева Н. Н. - Роль стоматологической патологии в формировании галитоза у больных с лямблиозной инвазией (2012)
Соколова И. И. - Состояние гигиены полости рта у выпускников стоматологического факультета и факторы ее мотивации, Кобченко Н. В. (2012)
Костюк І. Ф. - Роль ендотеліну-1 та фібронектину в розвитку легеневого фіброзу при силікозі ливарників, Нагорна О. П. (2012)
Завгородній І. В. - Клініко-гігієнічні паралелі в алгоритмі виходжування недоношених новонароджених, Сенаторова Г. С., Ріга О. О., Будянська Е. М., Семенова Н. В., Піонтковська О, В. В., Завгородня Н. І., Сенаторова А. В., Агафонова Н. І. (2012)
Мельник О. Г. - Оцінка ступеня ендогенної інтоксикації при професійних пилових захворюваннях бронхолегеневої системи за допомогою біохемілюмінесцентного методу (2012)
Капустник В. А. - Система высшего медицинского образования в Германии, Bоckelmann Irina, Завгородний И. В., Chegrynets О. (2012)
Борейко В. І. - Науково-освітянське забезпечення економічного розвитку села (2014)
Шевчук О. М. - Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах, Созанський Л. Й., Татарин Н. Б. (2014)
Мейта В. І. - Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності (2014)
Козак Л. В. - Забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заході державних стратегічних програм розвитку АПК в Україні (2014)
Ногінова Н. М. - Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети (2014)
Шевченко О. О. - Теоретичні аспекти формування категорії "соціальна мотивація" в умовах соціально орієнтованої економіки (2014)
Зелінська Г. О. - Формування освітнього менеджменту у контексті розвитку освітніх систем Карпатського регіону (2014)
Слава С. С. - Структурна парадигма збалансованості інструментів підтримки економічного розвитку регіону, Гапак Н. М. (2014)
Янишин Я. С. - Вплив виробничих витрат на експортну спроможність галузі птахівництва в Україні, Нагорнюк О. П. (2014)
Баранник Л. Б. - Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема сучасності (2014)
Береславська О. І. - Золотовалютні резерви України: джерела поповнення та ефективність управління (2014)
Гороховець Ю. А. - Теоретичні основи структурування АПК регіону (2014)
Дем’янчук О. І. - Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку (2014)
Іванчук Н. В. - Економічна сутність соціальних податків (2014)
Корнєва І. В. - Теоретична концепція побудови механізму монетарного регулювання (2014)
Онишко С. В. - Гнучкість фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки, Лактіонова О. А. (2014)
Роменська К. М. - Критерії ефективного використання коштів місцевих бюджетів України (2014)
Сословський В. Г. - Зв’язок між комплексним фінансовим аналізом і превентивною діагностикою фінансової безпеки підприємства, Коломієць Р. О. (2014)
Топішко Н. П. - Система соціального захисту населення як соціальний, економічний та політичний стабілізатор розвитку суспільства (2014)
Федорович І. М. - Прогнозна оцінка та аналіз витрат на обслуговування державного боргу України (2014)
Чкан І. О. - Безготівкові розрахунки – сучасний спосіб оплати (2014)
Іонін Є. Є. - Аналітичне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання, Беспалова А. Г. (2014)
Харчук Ю. Ю. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду (2014)
Нежива М. О. - Інформаційна основа для проведення аудиту ефективності формування фінансових резервів (2014)
Грицюк П. М. - Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України, Мулярчук О. В. (2014)
Хохлов В. Ю. - Оцінка ризику для розподілів з "великими хвостами" (2014)
Богомаз С. Л. - Сопровождение процесса социально-психологической адаптации у детей с синдромом задержки внутриутробного роста и развития плода, Ковалевская Т. Н. (2014)
Девликамова О. О. - Психологические особенности мотивов религиозности личности (2014)
Егорченко С. П. - Лудомания: история формирования и современные аспекты (2014)
Закревский В. Э. - Планирование жизни как социально-педагогический феномен (2014)
Запорожченко Н. В. - Кинезиологическая коррекция последствий негативных эмоций, Лисецкая Е. Я., Лисецкий М. А. (2014)
Косьянова О. Ю. - Сучасні тенденції і перспективи використання поліграфної методики в психологіч-них дослідженнях (2014)
Садова М. А. - Особливості морально-правової відповідальності викладачів вищої школи (2014)
Саннікова О. П. - Континуально-ієрархічна модель емоційності (2014)
Сінєльнікова Т. В. - Психологічні особливості підлітків – активних користувачів соціальних мереж (2014)
Токарева Н. М. - Теоретичний аналіз проблеми моделювання особистісних конструктів у парадигмі когнітивно-соціальної персонології (2014)
Харцій О. М. - Творчий компонент в діяльності менеджера (2014)
Шамне А. В. - Теоретико-методологічний аналіз сучасних постнекласичних тенденцій у дослідженні категорії та феномену розвитку у психології (2014)
Білецька Г. А. - Загальнонаукові компетенції у структурі професійної компетентності фахівця-еколога (2014)
Беседа Н. А. - Роль і місце здоров’язбережувальних технологій в оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів сучасної загальноосвітньої школи, Бабич Н. Л. (2014)
Бойченко О. В. - Сутність поняття "підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін" на сучасному етапі (2014)
Варварецька Г. А. - Результати педагогічного експерименту з формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річково-го транспорту (2014)
Калашник Л. С. - Соціальне сирітство як невизнана проблема сучасної педагогічної науки в КНР (2014)
Кічук Н. В. - Виховання толерантної особистості в полікультурному середовищі (2014)
Койчева Т. І. - Роль педагогічного університету у розвитку сучасного суспільства (2014)
Нагорна Н. В. - Стимулювання суб’єктної позиції майбутнього психолога щодо набуття педагогічної компететності (2014)
Нестеренко В. В. - Підготовленість студентів заочної форми навчання до самостійної навчальної діяльності (2014)
Осипова Т. Ю. - Проблема вироблення професійної позиції майбутнього вчителя як наставника (2014)
Сахарова В. В. - Залучення іноземних студентів до створення полікультурного середовища (2014)
Стрижаков А. О. - Дитина в етнопедагогічних поглядах наталі заглади (2014)
Тодорцева Ю. В. - Основні напрямки роботи соціального педагога з обдарованими дітьми (2014)
Шарошкіна Т. А. - Погляди К. М. Вентцеля на цілісність виховання особистості (2014)
Житарюк І. В. - Методичні особливості викладання теми "тригонометричні функції" у старшій школі (2014)
Корнещук В. В. - Методика в професійній освіті (2014)
Романюк О. С. - Аналіз методів навчання сучасного англомовного розмовного мовлення в сучасній педагогічній теорії та практиці (2014)
Огороднійчук І. А. - Активні методи навчання правового змісту при підготовці майбутніх інженерів (2014)
Наші автори (2014)
Павлова Е. Ю. - Визуальные практики в логике дифференциации производства - потребления - наслаждения культуры премодерна (2014)
Савицька І. М. - Формування національної ідентичності через призму історичної пам'яті (2014)
Супрун А. Г. - Проблема самоіндетифікації українців у контексті їх філософської традиції (2014)
Зарубицький К. Є. - "Спогади про майбутнє" або вічність – як єдність часу (2014)
Беличенко А. В. - Генезис философии цвета в контексте натурализации философии сознания (2014)
Гейко С. М. - Поняття "іронії" у сучасній філософії (2014)
Матвієнко І. С. - Еволюція гуманістично-філософських орієнтацій томізму та філософії Ж. Марітена (2014)
Кичкирук Т. В. - Становлення особистості в інтерпретації нелінійної концепції мислення (2014)
Демиденко Я. С. - Український авангардизм 1910–30-х рокув як історико-філософський феномен (2014)
Лук'янець В. С. - NBICS-технологічна цивілізація: обрії майтутнього (2014)
Кисельов Н. Н. - Гуманітарія та науки про природу: тенденції взаємодії (2014)
Кравченко О. М. - Космофізика – нова методологія дослідження (2014)
Верменко А. Ю. - Гуманітарні та антропологічні проблеми розвитку і застосування сучасних інформаційних технологій, Гудіна Н.М. (2014)
Горбатюк Т. В. - Формування нової парадигми світоосягнення в сучасні фундаментальній науці (2014)
Самарський А. Ю. - Роль GRID-Комп’ютінгу у розвитку сучасної науки (2014)
Генсіцький Ю. Д. - Від транзисторів до мемристорів: антропосферні ризики (2014)
Жуленков О. В. - Історичні витоки сучасного методологічного дискурсу про інтегральний підхід (2014)
Гардашук Т. В. - Екоосвіта та освітнє середовище: місія університету, Мовчан Я. І. (2014)
Сподін Л. А. - Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні (2014)
Мудрак В. І. - Філософсько-освітні підходи до реалізації фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як співвідношення "особистість – інформація – знання" (2014)
Данилова Т. В. - Філософсько-освітні концепції кінця ХІХ - початку ХХ століття (2014)
Bulgakova O. - Text Information Ontological Analysis in the Computer Simulation Systems (2014)
Kondrashova N. - Naive Bayesian Classifiers for Purposes of Medical Differential Diagnostics, Pavlov V. (2014)
Osypenko V. - Consulting Support of Logistic Technologies of Grain Transportation Based on Inductive Technology of SIAR, Kozupytsya S. (2014)
Pavlov А. - Parallel Relaxational Iterative Algorithm of GMDH (2014)
Zosimov V. V. - Prospects for Applying the Concept of the Semantic Web Analysis for Existing sites (2014)
Волощук Р. В. - Нелінійна нормалізація статистичних показників для задачі побудови інтегральних індексів, Степашко В. С. (2014)
Дивак М. П. - Інтервальне представлення динаміки анаеробного мікробіологічного бродіння, Гураль І. В. (2014)
Дивак М. П. - Метод інтервального аналізу енергетичного спектру інформаційного сигналу для задачі ідентифікації зворотного гортанного нерва, Падлецька Н. І. (2014)
Єфіменко С. М. - Комбінаторний алгоритм МГУА з послідовним ускладненням структур моделей на основі рекурентно-паралельних обчислень (2014)
Коваленко Р. Ю. - Аналіз методів управління якістю води для зрошення при промивках русла р. Інгулець дніпровською водою, Ковальчук П. I. (2014)
Ковальчук В. П. - Особливості методології системного управління водним режимом територій для захисту від підтоплення (2014)
Колотий А. В. - Прогнозирование урожайности озимой пшеницы по различным спутниковым данным (2014)
Піднебесна Г. А. - Онтологічний підхід до конструювання інтерфейсу користувача в системах індуктивного моделювання (2014)
Савченко Є. А. - Застосування індуктивного підходу для моделювання процесу охолодження виливка за експериментальними даними, Кравченко О. В. (2014)
Сарычев А. П. - Моделирование в классе систем регрессионных уравнений со случайными коэффициентами на основе метода группового учета аргументов (2014)
Скакун С. В. - Класифікація сільськогосподарських посівів з використанням часових рядів супутникових даних, Шелестов А. Ю., Яйлимов Б. Я., Остапенко В. А., Лавренюк М. С., Вікулов А. В. (2014)
Яйлимов Б. Я. - Метод классификации на основе слияния данных для анализа ущерба от засухи (2014)
Автори випуску (2014)
Варій М. Й. - Психологічні механізми чи псі-програми? (2011)
Белей М. Д. - Духовність особистості в контексті найбільш важливих психологічних умов та засобів її формування (2011)
Борисюк О. М. - Емоційно-вольові особливості конформних осіб (2011)
Козирєв М. П. - Мотив у психологічній структурі злочину (2011)
Кравець Н. М. - Аналіз основних напрямів вивчення довіри як соціально-психологічного феномена (2011)
Мицько В. М. - Специфіка дистанційного психологічного консультування в мережі Інтернет (2011)
Куций О. А. - Домінуючі соціально-психологічні чинники професійної деформації у працівників ОВС (2011)
Макота Т. В. - Особливості долаючої поведінки військовослужбовців із високим рівнем емоційного вигорання (2011)
Сікорська Л. Б. - Зміст комунікативної компетентності працівників ОВС та її розвиток (2011)
Галян І. М. - Вияв захисних механізмів особистості у саморегуляції поведінки майбутніми педагогами (2011)
Терлецька Ю. М. - Психічна депривація науково-педагогічних працівників (2011)
Доскач С. С. - Аналіз психологічних передумов становлення внутрішньої позиції дорослого у підлітків (2011)
Жигайло Н. І. - Психологічне моделювання процесу духовного становлення особистості в юнацькому віці (2011)
Макаренко С. С. - Психологічні чинники залучення молоді до кримінальної субкультури (2011)
Проскурняк О. І. - Соціально-психологічні детермінанти формування комунікативної компетентності учнів зі зниженим розумовим розвитком (2011)
Golota Bozena - Terroryzm a bezpieczenstwo panstwa (2011)
Szafranski Jerzy - Wspolpraca policji Polski z milicja Ukrainy podczas Mistrzostw Europy Uefa "Euro 2012" (2011)
Лекарь С. І. - Економічна безпека України: поняття та сутність термінології (2012)
Тринько Р. І. - Моральні аспекти антикризового управління (2012)
Бабець І. Г. - Удосконалення методики оцінки економічної безпеки на регіональному рівні (2012)
Захаров О. І. - Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2012)
Франчук В. І. - Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки комерційного банку, Мельник С. І. (2012)
Цікановська Н. А. - До питання про визначення сутності поняття "фінансова безпека недержавних пенсійних фондів" (2012)
Михаліцька Н. Я. - Фінансова безпека підприємств та її індикатори (2012)
Горалько О. В. - Антикризове управління банківською діяльністю в контексті фінансової безпеки (2012)
Наконечна Н. В. - Ризики та загрози фінансовій безпеці України (2012)
Мартинів В. В. - Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємств, Караїм М. М. (2012)
Гула Л. Ф. - Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняються організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку (2012)
Ревак І. О. - Попередження економічної злочинності як невід’ємна складова ефективної роботи працівників органів внутрішніх справ, Охримович М. М. (2012)
Нагачевський С. В. - Організація державної закупівлі товарів, робіт й послуг як механізм використання бюджетних коштів (2012)
Сандул В. А. - Злочини у сфері інтелектуальної власності – основний чинник економічної загрози споживчому ринкові України (2012)
Кавун С. В. - Математическая формализация критериального метода выявления инсайдеров, Сорбат И. В. (2012)
Музика Т. П. - Теоретико-методичні аспекти ефективної системи економічної безпеки агропідприємницької діяльності (2012)
Хомин О. Й. - Особливості забезпечення продовольчо-демографічної безпеки України (2012)
Бомба М. Я. - Безпека і якість продуктів харчування як важлива складова національної безпеки України, Івашків Л. Я. (2012)
Томаневич Л. М. - Якість життя населення як фактор національної безпеки держави (2012)
Галица И. А. - Интеллектуальные антиэлиты как угроза экономической безопасности (2012)
Грищук А. М. - Інновації в управлінні діяльністю підприємства (2012)
Андрейчук У. В. - Необхідність державного регулювання інвестицій в Україні (2012)
Сидоренко О. О. - Аналіз і проблеми формування дохідної частини зведеного бюджету Харківської області (2012)
Лозовицький Д. С. - Інформаційні ресурси підприємства як новий фактор виробництва ХХІ століття (2012)
Цюпко І. В. - Інформаційна складова вітчизняних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки країни, Стричак Г. В. (2012)
Любенко А. М. - Актуальність впровадження зарубіжного досвіду при реформуванні системи державного фінансового контролю України (2012)
Мартинюк О. А. - Інноваційні технології в управлінні економічною безпекою банку (2012)
Гарасимів Т. З. - Девіантна поведінка в сфері економіки як одна із форм соціального відхилення (2012)
Коваліско Н. В. - Специфіка соціально-професійної структури сучасного українського суспільства (2012)
Гапій І. Б. - Функціональна структура неорганізованого сектора торгівлі (2012)
Бринза І. В. - Співвідношення між показниками екзистанційних ресурсів та переживанням самотності в юнацькому віці, Бедан В. Б. (2013)
Гузенко В.А. - Психологічна діагностика для соціальних працівників: роль, місце, проблеми та специфіка викладання, Тодорцева Ю. В. (2013)
Дегірменджі Е. В. - Емоційно-комунікативний метод інтенсивного навчання іноземної мови студентів: результати апробації (2013)
Духнич О. Е. - Психологические особенности сохранности и ретрансляции идентичности крымских татар в АР Крым (2013)
Крамар Е. С. - Психологические особенности личности родителя ребенка с расстройствами аутиче-ского спектра (2013)
Чернявская Т. П. - Личностные особенности собственников и несобственников бизнеса: гендерный аспект (2013)
Ямницький О. В. - Категорія "цінності" у психологічному вимірі (2013)
Яцюк М. В. - Психологічні фактори готовності майбутніх вчителів трудового навчання до здійснення особистісно-орієнтованого навчання учнів (2013)
Богданова І. М. - Особистісна змобілізованість майбутнього вчителя як умова його підготовки до ус-пішної професійної діяльності (2013)
Меліхова І.О. - Проблема мотиваційної готовності дітей 6-ти років до навчання у школі, Фатник О.П. (2013)
Приходько Т. П. - Теоретичні основи дослідження формування готовності економістів до професійної діяльності у вищому навчальному закладі (2013)
Регейло І. Ю. - Використання мультимедійних презентацій на уроках мистецьких дисциплін (2013)
Стрига Е. В. - Використання метода сase-study у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей (2013)
Бабич Н. Л. - Організація та зміст практичної підготовки бакалаврів напряму "Здоров’я людини" (2013)
Бачинська Н. В. - Історія та загальна характеристика черлідингу (2013)
Башавець Н. А. - Теорія та методика фізичного виховання студентів у сучасних умовах розвитку суспільства (2013)
Бєсєда В. В. - Підвищення фізичної підготовленості дітей дошкільного віку при диференційованому використанні "масажної гімнастики" (2013)
Блавт О. З. - Методологічні основи тестування координаційних здібностей у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2013)
Бойко О. О. - Побудова педагогічної інтегральної технології формування рухових навичок у майбут-ніх учителів фізичної культури на заняттях зі спортивних ігор (2013)
Бондаренко В. В. - Фактори формування здорового способу життя студентів, Квак О. В. (2013)
Боровая В. А. - Педагогический подход к формированию оптимального технического выполнения основного соревновательного упражнения, Дронова В. М., Врублевский Е. П. (2013)
Буцька Л. В. - Особливості змін показників імунітету та серцево-судинної системи при довготривалій адаптації (2013)
Ващук Л. М. - Мотиваційно-ціннісні орієнтації старшокласників до фізичної культури (2013)
Гальчанський В. М. - Оцінка фізичної підготовки та стану серцево-судинної системи студентів молодших курсів ВНЗ, Перелигіна О. О., Севериновська О. В., Кофан І. М. (2013)
Ганчар А. И. - Мониторинг результатов достижений выступления сильнейших команд пловцов-призеров на I-XI Олимпийских играх с 1896-1936 гг. (I этап) (2013)
Глущенко М. М. - Фізична підготовленість дітей із ураженнями ЦНС при використанні дихальних вправ на тлі масажної гімнастики, Бєсєда В. В., Романчук О. П. (2013)
Гузій О. В. - Вплив фізичної реабілітації на фізичний розвиток і функціональний стан опорно-рухового апарату в дітей 9-12 років з хворобою Шеєрмана – Мау, Жарська Н. В. (2013)
Гуртова Т. В. - Використання занять оздоровчою аеробікою у фізичному вихованні студенток ВНЗ, хворих на ожиріння (2013)
Дегтяренко Т. В. - Комплексне психофізіологічне обстеження дітей з наслідками пери-натального ураження мозку, Ковиліна В. Г. (2013)
Долинський Б. Т. - Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здо-ров’язбережувальної діяльності з учнями молодших класів (2013)
Запорожченко Н. В. - Кинезиологическая коррекция висцеральных проявлений стресса и гиподинамии у студентов, Лисецкая Е. Я., Лисецкий М. А. (2013)
Ігнатенко С. О. - Фізичне виховання старших підлітків у процесі ігрової діяльності (2013)
Киприч С. В. - Формирование системы контроля спортсменов-единоборцев на этапе непо-средственной подготовки к соревнованиям, Донец А. В. (2013)
Коломийцева О. Э. - Исследование потребностно-мотивационной сферы личности студента юридического университета в контексте физического воспитания, Баламутова Н. М. (2013)
Кондратьева Е. Н. - Телесно-ориентированная дыхательная полярно-маятниковая гимнастика "Кобе" как адекватный метод оптимизации ресурсного психофизического состояния организма (2013)
Короленко К. В. - Інноваційні програми фітнес-аеробіка та їх вплив на фізичний розвиток студенток ЗНУ, Смірнова Н. І., Циганок О. В. (2013)
Корягин В. М. - Структура и содержание технической и физической подготовки баскетболистов (2013)
Лапшина Г. Г. - Обґрунтування змісту і методики організації самостійних занять – одного із засобів професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів, Дмитрів Р. Л. (2013)
Латышев С. В. - Анализ выступлений сборных команд по олимпийским видам борьбы за годы независимости Украины, Латышев Н. В., Кудрявцев П. А., Тупеев Ю. В. (2013)
Лисаевич Е. П. - Анализ оценки мотивационных аспектов занятий физической культурой в студенческой среде, Назаренко И. А., Мартинович С. В. (2013)
Лутовинов Ю. А. - Сравнение показателей тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных квалифицированных тяжелоатлетов, Олешко В. Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В. (2013)
Лутовинов Ю. А. - Особенности построения тренировоч-ных программ юных квалифицированных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий, Олешко В.Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В. (2013)
Михалюк Е. Л. - Опыт проведения профилактического медицинского осмотра студентов в Запорожском государственном медицинском университете, Малахова С. Н. (2013)
Михалюк Е. Л. - Зависимость вариабельности сердечного ритма, цен-тральной гемодинамики и физической работоспособности от квалификации футболистов, Малахова С. Н., Левченко Л. И. (2013)
Мятыга Е. Н. - Комплексная физическая реабилитация женщин среднего возраста при ревматоидном артрите плечевого сустава на свободном двигательном режиме, Таможанская А. В. (2013)
Оленица В. В. - Особенности психологической подготовки спортсменов – пауэрлифтеров, Фролова О. А. (2013)
Осипенко Е. В. - Модель автоматизированного педагогического контроля физического состояния и состояния ПМЦС физической культуры учащихся учреждений общего среднего образования, Старченко В. Н. (2013)
Петренко Г. В. - Сучасні технології у здоров’яорієнтованому фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку (2013)
Петрухнов А. Д. - Физическая реабилитация спортсменок при хроническом бронхите в период реконвалесценции (2013)
Пешкова О. В. - Динамика показателей функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы при пневмонии у детей среднего школьного возраста в связи с назначением средств физической реабилитации (2013)
Пісарук В. В. - Статеві відмінності фізичного розвитку кваліфікованих спортсменів (на прикладі каратe), Романчук О. П., Воронюк С. С. (2013)
Подгорна В. В. - Комплексний підхід до проблеми шкільної успішності дітей з порушеннями функції зовнішнього дихання з урахуванням рівня розвитку психічних функцій (2013)
Потапова О. В. - Теоретичний аспект проблеми корекції девіантної поведінки у дітей (2013)
Пристинський В. М. - Феномен культури здоров’я в аксіологічному дискурсі сучасної освіти, Пристинська Т. М., Осіпцов А. В. (2013)
Псеунок А. А. - Оценка здоровья по уровню физического развития и состоянию сердечно-сосудистой системы (2013)
Романчук О. П. - Вегетативні критерії фізичної працездатності (2013)
Романчук О. П. - Паттерн спонтанного дихання та розвиток фізичних якостей учнів початкової школи, Подгорна В. В. (2013)
Свиридов В. Н. - Педагогический контроль при подготовке юных ватерполистов (2013)
Семенів Б. С. - Забезпечення довготривалого ефекту підвищення працездатності студентів спеціальностей "Харчові технології" (2013)
Смоляр И. И. - Роль здорового образа жизни в снижении уровня стресса у студентов в процессе обу-чения в вузе (2013)
Стадник В. В. - Визначення спортивних уподобань для позаакадемічних занять студентів Національ-ного університету "Львівська політехніка" (2013)
Тищенко В. О. - Мотивація самореалізації в спорті (2013)
Цветкова Е. А. - Применение современных методов исследований в образовательном процессе, Кадолич Ж. В., Евтухова Л. А., Арастович Т. В. (2013)
Чорна Т. В. - Формування культури здоров'я школярів у сфері дозвілля (2013)
Чустрак А. П. - Фізична підготовленість гімнастів 5-6 років, Левков А. О. (2013)
Шейко Л. В. - Улучшение психофизического состояния мужчин 50–60 лет посредством преодоления оздоровительной дистанции способом плавания брасс (2013)
Щуров В. А. - Скорость кровотока по средней мозговой артерии как индикатор функционального состояния организма, Кучин Р. В. (2013)
Язвинская Е. С. - Возможности интегративных телесно-ориентированных психотехнологий в психо-коррекционной работе с профессиональными спортсменами (2013)
Резюме (2013)
Наші автори (2013)
Башнянин Г. І. - Лібералізація економічних систем у контексті економічної безпеки, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Бомба М. Я. - Екологічний стан водних ресурсів і шляхи вирішення прісноводної безпеки (2012)
Васильчак С. В. - Оцінка розвитку аграрної сфери в системі економічної безпеки держави, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2012)
Висоцька І. Б. - Проблеми забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи України (2012)
Вінічук М. В. - Бідність в Україні: проблеми оцінки та методи подолання (2012)
Галайко Н. В. - Значення державних та регіональних цільових програм для зміцнення національної безпеки держави (2012)
Дубняк М. О. - Взаємодія держави з транснаціональними корпораціями в умовах глобальної економічної кризи (2012)
Кіржецький Ю. І. - Ефективне державно-приватне партнерство при реалізації програм соціальної спрямованості як запорука економічної безпеки України (2012)
Кордюк Н. І. - Економічна безпека України в умовах глобалізації (2012)
Куценко М. А. - Вплив надзвичайних ситуацій на економічну безпеку України (2012)
Любенко А. М. - Використання зарубіжного досвіду при реформуванні системи державного фінансового контролю України (2012)
Михаліцька Н. Я. - Еколого-економічна безпека як складова системи національної безпеки (2012)
Наконечна Н. В. - Підходи до оцінки рівня тінізації економіки України, Возняк І. В. (2012)
Піцур Я. С. - Використання світового досвіду державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу як напряму забезпечення продовольчої безпеки України, Сенишин О. С. (2012)
Прокіп А. В. - Оцінювання рівня енергоресурсної залежності країни (2012)
Свінцов О. М. - Знання як вагомий економічний ресурс постіндустріального суспільства та чинник посилення економічної безпеки держави, Башнянин Г. І., Панчишин Т. В. (2012)
Томаневич Л. М. - Економічна безпека держави: системно-правові аспекти дослідження (2012)
Тринько Р. І. - Щодо питання безпеки страхових компаній в Україні, Жабинець О. Й. (2012)
Хомин О. Й. - Регулювання зайнятості в умовах модернізації національної економіки (2012)
Юрків Н. Я. - Формування економічної безпеки держави: значення та особливості (2012)
Яремко Л. А. - Базові концепції (моделі) економічної ролі держави (2012)
Бабець І. Г. - Виробничо-технологічні загрози економічній безпеці регіону в умовах інтеррегіонального співробітництва (2012)
Гончарук Я. А. - Регіональні аспекти іллегалізації внутрішньої торгівлі, Флейчук М. І. (2012)
Горалько О. В. - Фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної безпеки (2012)
Горбан І. М. - Діагностика рівня економічної безпеки комерційних банків України, Мельник С. І., Лисий Ю. В. (2012)
Григор’єва Я. В. - Фінансове забезпечення туристичної галузі: стан та проблеми (2012)
Гула Л. Ф. - Особливості виявлення і припинення злочинів, пов’язаних з протидією законній господарській діяльності (2012)
Живко З. Б. - Оцінка взаємозв’язку економічної безпеки та зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону (на прикладі Волинської області), Засадко В. В. (2012)
Захаров О. І. - Стратегія економічної безпеки підприємства (2012)
Копитко М. І. - Наслідки впливу корупції на діяльність вітчизняних підприємств автотранспортної галузі (2012)
Марченко О. М. - Необхідність поліпшення економічної безпеки сільських домогосподарств, Оробчук М. Г. (2012)
Мойсеєнко І. П. - Синергетичні принципи управління інтелектуальним капіталом (2012)
Нагачевський С. В. - Економіко-правова характеристика сфери державних закупівель товарів, робіт і послуг (2012)
Пригунов П. Я. - Охоронна діяльність як специфічний інструмент фізичного захисту активів у системі економічної безпеки вітчизняних підприємств, Франчук В. І., Карпова К. В. (2012)
Пушак Я. Я. - Удосконалення використання бюджетного потенціалу регіону, Руда О. І. (2012)
Ревак І. О. - Методичні підходи до оцінювання наукової діяльності в Україні (2012)
Сорока Р. С. - Аналітична оцінка фінансування видатків місцевих бюджетів (2012)
Сосновська О. П. - Теоретичні засади формування зовнішньоекономічного потенціалу прикордонного регіону (2012)
Стадник М. Є. - Основні методичні засади екологічного страхування агровиробництва, Тринько Р. І. (2012)
Таукешева Т. Д. - Практичні засади формування місцевих бюджетів: програмно-цільовий метод, Даудова Г. В. (2012)
Федик О. В. - Інфраструктурне забезпечення розвитку особистих підсобних господарств Львівщини (2012)
Черепущак В. В. - Діяльність підрозділів ОВС щодо забезпечення економічної безпеки від злочинних посягань (2012)
Варій М. Й. - Рівні людської психіки в енергетичній концепції (2011)
Карпенко Н. А. - Механізми міжособистісного сприймання (2011)
Карп’юк Ю. Я. - Релігійна віра як важливий чинник розвитку і утвердження гуманістичних духовно-моральних цінностей (2011)
Кузьо Л. І. - Зміст поняття "часова перспектива" як предмет психологічного аналізу (2011)
Орищин Л. C. - Вплив змін та непевності сучасного суспільства на особистісні особливості людей: психологічний аспект (2011)
Ралько І. М. - Сутність та соціально-психологічні функції особистісної свободи (2011)
Савка І. М. - Кумулятивний фізіологічний афект як пом’якшуюча провину обставина (2011)
Куций О. А. - Домінуючі соціально-психологічні чинники професійної деформації у працівників ОВС (2011)
Лозинський О. М. - Соціально-психологічні передумови посадових правопорушень (2011)
Матійків І. М. - Емоційна компетентність фахівця професій типу "людина–людина": результати теоретичного дослідження (2011)
Сікорська Л. Б. - Особливості формування здорового соціально-психологічного клімату в підрозділах Державної служби охорони, Легендзевич Г. Я. (2011)
Яцків О. С. - Передумови виникнення психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції (2011)
Брочковська Ю. Б. - Буллінг як соціально-психологічна проблема, Стельмах С. С. (2011)
Гуменюк Л. Й. - Соціально-психологічні диспозиції ксенофобії у молодіжному середовищі (2011)
Марцинишин Дз. І. - Психологічні особливості підлітків, що належать до категорії "діти вулиці" (2011)
Оверченко А. І. - Змістові характеристики правосвідомості підлітків (2011)
Поліщук В. М. - Комбінований ситуативний симптомокомплекс переживань ненормативних криз у підлітків та юнаків (2011)
Сидорчик Ю. Р. - Особистісні особливості юнацтва з високим рівнем конфліктності у взаєминах зі своїми батьками, Белей М. Д. (2011)
Галян І. М. - Стильові особливості вияву саморегуляції діяльності у майбутніх педагогів (2011)
Ковальчук З. Я. - Організація педагогічного спілкування як керованого процесу особистісного розвитку учня (2011)
Мачинська Н. І. - Психологічна культура як складник професіоналізму викладача, Лагутін В. Б. (2011)
Терлецька Ю. М. - Психологічні особливості управління науково-педагогічними працівниками навчальною діяльністю студентів (2011)
Чаплак Я. В. - Формування готовності психолога-консультанта до професійної діяльності (2011)
Golota Bozena - Negocjacje jako sposob rozwiazywania konfliktow (2011)
Szafranski Jerzy - Umiejetnosci niezbedne do prowadzenia negocjacji (2011)
Асєєва Ю. О. - Характеристика складових професійних установок працівників кримінальної міліції (2013)
Бетина А. О. - Социальное пространство как условие развития социальной компетентности дошкольника (2013)
Москалюк Е. В. - К вопросу формирования культуры мышления будущих политологов (2013)
Пасько О. М. - Готовність як підґрунтя компетентності майбутніх працівників ОВС (2013)
Чернявская Т. П. - Оценивание руководителей бизнес-организаций (2013)
Язвинская Е.С. - Интегративные телесно-ориентированные психотехнологии как психодиагностический инструментарий (2013)
Васильева Л. И. - Лингвострановедческий аспект в преподавании официального языка в приднестровском университете (2013)
Кисельова О. І. - Проблема вимірювання знань в системі педагогічної методології (2013)
Корх М. В. - Роль предмета "черчение" в профессиональном обучении (2013)
Кулакова Т.Б. - Интеграция учебной и внеучебной деятельности в профессиональном воспитании студентов (2013)
Очеретна К. С. - Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку (2013)
Сидорук О. Ю. - Формирование интерактивной компетентности у будущих преподавателей иностранного языка (2013)
Стрига Е. В. - Ролі викладача вищого навчального закладу (2013)
Загороднова В. Ф. - Курсова робота з методики навчання української мови як засіб формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови та літератури (2013)
Кузьма-Качур М.І. - Аналіз організаційно-методичної системи підготовки студентів педагогічних фа-культетів до краєзнавчої роботи в початковій школі (2013)
Кучерук О. А. - Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти (2013)
Литовченко О. В. - К вопросу о развитии моторики заикающихся детей старшего дошкольного возраста (2013)
Пільова С. Г. - Оздоровча спрямованість у фізичному вихованні студенток ВНЗ (2013)
Романюк О. С. - Процес оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його лексичних особливостей (2013)
Резюме (2013)
Наші автори (2013)
Андрушко Л. М. - Орнітоморфні уявлення про душу у східних слов’ян (на прикладі орнаментальних мотивів українських народних рушників кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Басюк О. Б. - Теоретична модель функціонування я-образу на межі стосунку я – значущий інший (2012)
Борисюк О. М. - Використання основних підходів до вивчення психології лідерства в сучасному управлінні (2012)
Варій М. Й. - Психоенергетичне підґрунтя виникнення і функціонування свідомості людини (2012)
Гуменюк Л. Й. - Вплив сімейного благополуччя на організаційну поведінку керівника, Горін Н. О. (2012)
Карпенко В. В. - Вплив установок на розв’язання юридичних задач (2012)
Макота Т. В. - Метапрограми у психологічній практиці (2012)
Собуцька Л. І. - Професійна роль як одна з головних соціально-психологічних ролей особистості (2012)
Сурмяк Ю. Р. - Морально-психологічні аспекти формування духовних компетентностей студентської молоді, Кудрик Л. Г. (2012)
Большакова А. М. - Особистісна реалізованість і ставлення студентів до себе у професійній сфері (2012)
Василець Н. М. - Довіра як підґрунтя толерантності у психолого-педагогічній взаємодії (2012)
Галян О. І. - Мотиваційно-ціннісний компонент професійного вибору майбутніх психологів на етапі оптації, Галян І. М. (2012)
Калька Н. М. - Професійна індиферентність педагога в контексті професійних деструкцій (2012)
Мачинська Н. І. - Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі, Марчук А. В. (2012)
Карпенко Н. А. - Емоційне вигорання керівних працівників ОВС, Баранюк Н. І. (2012)
Козирєв М. П. - Мотивація в психологічній структурі злочину (2012)
Приходько І. І. - Моделювання психологічної безпеки особистості фахівця екстремального виду діяльності з використанням психосемантичного методу (2012)
Туринська О. Є. - Комунікативна компетентність правоохоронців як умова їх ефективної професійної діяльності (2012)
Тринько Р. І. - Науковим дослідженням надійне методологічне забезпечення (2011)
Прошак Г. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку людського капіталу як чинник економічної безпеки України (2011)
Стадник М. В. - Науково-методичні засади забезпечення економічної безпеки регіону на основі розвитку його агропродовольчої сфери, Пушак Я. Я. (2011)
Бабець І. Г. - Системний підхід у дослідженні співробітництва регіонів України та країн ЄС як чинника економічної безпеки (2011)
Ананьєв О. М. - Методологічний підхід до визначення фінансової рівноваги як складової економічної безпеки торговельного підприємства, Мізюк Б. М. (2011)
Гнилицька Л. В. - Аналіз методологічних підходів до оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання (2011)
Дражниця С. А. - Використання методу нечіткої логіки у визначенні конкурентних можливостей підприємства (2011)
Користін О. Є. - Податки в економічній системі держави, Потернак Ю. П. (2011)
Магас Н. В. - Теоретичні основи дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання в умовах техноглобалізму (2011)
Василиця О. Б. - Вплив іноземного капіталу на економічну безпеку посттрансформаційних країн: приклад України (2011)
Аніловська Г. Я. - Оцінка розвитку підприємств молочної галузі промисловості з позиції забезпечення фінансової безпеки, Баворовська О. Б. (2011)
Драбовський А. Г. - Особливості становлення світової системи кредитної кооперації та перспективи застосування міжнародного досвіду в трансформаційній економіці України (2011)
Григор’єва Я. В. - Проблемні аспекти розвитку туризму в Україні (2011)
Гарасимів Т. З. - Економічна злочинність як органічна складова буття соціуму (2011)
Радіца О. А. - Корупція як форма загрози економічній безпеці держави (2011)
Керницький І. С. - Економіко-кримінологічна характеристика корупції, Копитко М. І., Розлуцький Н. О. (2011)
Гула Л. Ф. - Окремі питання щодо виявлення причин та умов, що сприяють учиненню злочинів організованими злочинними групами у сфері економіки (2011)
Сороківська Н. М. - Структуризація інвестиційного ризику страхової корпорації у розрізі зовнішніх фінансових ризиків (2011)
Наконечна Н. В. - Напрями застосування фінансового контролінгу в контексті детінізації економіки України (2011)
Проскуріна Н. М. - Фіктивне банкрутство як загроза економічній безпеці підприємства, Домашенко Ю. В. (2011)
Іванов О. В. - Механізми мінімізації тіньових фінансових потоків, зумовлених використанням трансфертних цін у зовнішній торгівлі (2011)
Зубок М. І. - Протидія шахрайству в системі економічної безпеки банку, Яременко С. М. (2011)
Мойсеєнко І. П. - Особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки банку, Мартинюк О. А. (2011)
Яструбецька Л. С. - Фінансова компетентність як чинник фінансової безпеки суб’єктів господарювання, Яструбецький В. О., Підхомний О. М. (2011)
Марушко Н. С. - Концептуальна модель системи фінансової безпеки підприємства, Баворовська О. Б. (2011)
Ткаченко Н. В. - Страхування як механізм убезпечення від ризиків у системі іпотечного кредитування (2011)
Бурда І. Я. - Моніторинг кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі: методичні засади та результати апробації (2011)
Ящук В. І. - Механізм забезпечення економічної безпеки роздрібних підприємств корпоративних мереж, Сватюк О. Р. (2011)
Живко З. Б. - Особливості управління корпоративною безпекою: проблеми та шляхи розвитку, Бомба М. О., Босак Х. З. (2011)
Андрейчук У. В. - Формування механізму управління економічною безпекою вітчизняних підприємств в умовах сучасного розвитку (2011)
Васильчак С. В. - Механізм забезпечення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання, Жидяк О. Р., Стручок Н. М. (2011)
Музика Т. П. - Економічна безпека агропідприємницьких структур у системі національної економічної безпеки та механізми її реалізації (2011)
Проскура В. Ф. - Формування засад забезпечення економічної безпеки на рівні держави, регіону, підприємства, Жуков С. А. (2011)
Губарєва І. О. - Механізм державного регулювання протидії корупції у системі забезпечення економічної безпеки України, Бернацький П. Й. (2011)
Франчук В. І. - Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств, Захаров О. І. (2011)
Васильчак С. В. - Захист комерційної таємниці в Україні, Ганич І. М. (2011)
Горалько О. В. - Фінансова безпека банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави (2011)
Хомів О. В. - Державне регулювання економічної безпеки роздрібних торговельних підприємств (2011)
Прокіп А. В. - Формоутворювальні рівні національної енергетичної безпеки (2011)
Хомин О. Й. - Кримінально-демографічна безпека держави (2011)
Томаневич Л. М. - Соціально-економічна безпека в умовах глобалізації (2011)
Гапій І. Б. - Вплив майнового регулювання на діяльність та безпеку суб’єктів неорганізованого сектора торгівлі (2011)
Рудий Т. В. - Управління безпекою в інформаційних системах МВС, Кулешик Я. Ф., Ганич І. М., Бичинюк І. В. (2011)
Гершуненко Ю. О. - Виробничо-експортний потенціал у системі зміцнення економічної безпеки країни (2011)
Єгорова О. О. - Державна допомога технопаркам у контексті забезпечення національних інтересів України (2011)
Манзюк О. О. - Вплив діяльності офшорних юрисдикцій на соціально-економічний розвиток глобальної економіки (2011)
Козырь В. - Животноводство Украины: что мешает отрасли быть эффективной (2014)
Волощук В. - Відгодівельна здатність свиней залежно від технології утримання, Коваль Ю. (2014)
Єфіменко М. - Перспективи розвитку української чорно-рябої молочної породи, Подоба Б., Батушка Р. (2014)
Чумаченко І. - Цінність бугаїв-голштинів за поліморфізмом локусу капа-казеїну (k – Cn), Найденко К., Кокопець Л., Журавель М. (2014)
Племенная работа в козоводстве (2014)
Банковська І. - Вплив різних способів утримання свиней на якість туш, Волощук В. (2014)
Федорків О. - Прогнозування гострого післяродового ендометриту корів у ранній післяотельний період (2014)
Білопольська Т. - Структурні зміни в окремих органах за дикроцеліозу великої рогатої худоби, Сорокіна Н. (2014)
Телятніков А. - Комп’ютерно – томографічні дослідження у профілактиці захворювань кісток собак (2014)
Горбатюк О. - Профілактичний засіб проти некробактеріозу та сальмонельозу тварин, Жовнір О. (2014)
Слободянюк Н. - Годівля та продуктивні якості курчат-бройлерів (2014)
Титул, зміст (2012)
В царстве ароматов (2012)
Дедишина Л. - Багаті також хворіють (2012)
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь… (2012)
Дедишина Л. - Нова реформа - старі проблеми (2012)
Соціально відповідальний бізнес. Виграють усі (2012)
Брязгунова О. - Наймаємо на роботу: який договір обрати? (2012)
Если мальчик мамин плачет - Эспумизан! (2012)
Цены на лекарства повысятся? (2012)
Демецкая А. - Коварная гемикрания (2012)
В аптечку, в сумку и в чемодан - Имигран! (2012)
Сезон депрессий (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського