Кулакова Т.Б. - Интеграция учебной и внеучебной деятельности в профессиональном воспитании студентов (2013)
Очеретна К. С. - Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку (2013)
Сидорук О. Ю. - Формирование интерактивной компетентности у будущих преподавателей иностранного языка (2013)
Стрига Е. В. - Ролі викладача вищого навчального закладу (2013)
Загороднова В. Ф. - Курсова робота з методики навчання української мови як засіб формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови та літератури (2013)
Кузьма-Качур М.І. - Аналіз організаційно-методичної системи підготовки студентів педагогічних фа-культетів до краєзнавчої роботи в початковій школі (2013)
Кучерук О. А. - Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти (2013)
Литовченко О. В. - К вопросу о развитии моторики заикающихся детей старшего дошкольного возраста (2013)
Пільова С. Г. - Оздоровча спрямованість у фізичному вихованні студенток ВНЗ (2013)
Романюк О. С. - Процес оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його лексичних особливостей (2013)
Резюме (2013)
Наші автори (2013)
Андрушко Л. М. - Орнітоморфні уявлення про душу у східних слов’ян (на прикладі орнаментальних мотивів українських народних рушників кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Басюк О. Б. - Теоретична модель функціонування я-образу на межі стосунку я – значущий інший (2012)
Борисюк О. М. - Використання основних підходів до вивчення психології лідерства в сучасному управлінні (2012)
Варій М. Й. - Психоенергетичне підґрунтя виникнення і функціонування свідомості людини (2012)
Гуменюк Л. Й. - Вплив сімейного благополуччя на організаційну поведінку керівника, Горін Н. О. (2012)
Карпенко В. В. - Вплив установок на розв’язання юридичних задач (2012)
Макота Т. В. - Метапрограми у психологічній практиці (2012)
Собуцька Л. І. - Професійна роль як одна з головних соціально-психологічних ролей особистості (2012)
Сурмяк Ю. Р. - Морально-психологічні аспекти формування духовних компетентностей студентської молоді, Кудрик Л. Г. (2012)
Большакова А. М. - Особистісна реалізованість і ставлення студентів до себе у професійній сфері (2012)
Василець Н. М. - Довіра як підґрунтя толерантності у психолого-педагогічній взаємодії (2012)
Галян О. І. - Мотиваційно-ціннісний компонент професійного вибору майбутніх психологів на етапі оптації, Галян І. М. (2012)
Калька Н. М. - Професійна індиферентність педагога в контексті професійних деструкцій (2012)
Мачинська Н. І. - Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі, Марчук А. В. (2012)
Карпенко Н. А. - Емоційне вигорання керівних працівників ОВС, Баранюк Н. І. (2012)
Козирєв М. П. - Мотивація в психологічній структурі злочину (2012)
Приходько І. І. - Моделювання психологічної безпеки особистості фахівця екстремального виду діяльності з використанням психосемантичного методу (2012)
Туринська О. Є. - Комунікативна компетентність правоохоронців як умова їх ефективної професійної діяльності (2012)
Тринько Р. І. - Науковим дослідженням надійне методологічне забезпечення (2011)
Прошак Г. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку людського капіталу як чинник економічної безпеки України (2011)
Стадник М. В. - Науково-методичні засади забезпечення економічної безпеки регіону на основі розвитку його агропродовольчої сфери, Пушак Я. Я. (2011)
Бабець І. Г. - Системний підхід у дослідженні співробітництва регіонів України та країн ЄС як чинника економічної безпеки (2011)
Ананьєв О. М. - Методологічний підхід до визначення фінансової рівноваги як складової економічної безпеки торговельного підприємства, Мізюк Б. М. (2011)
Гнилицька Л. В. - Аналіз методологічних підходів до оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання (2011)
Дражниця С. А. - Використання методу нечіткої логіки у визначенні конкурентних можливостей підприємства (2011)
Користін О. Є. - Податки в економічній системі держави, Потернак Ю. П. (2011)
Магас Н. В. - Теоретичні основи дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання в умовах техноглобалізму (2011)
Василиця О. Б. - Вплив іноземного капіталу на економічну безпеку посттрансформаційних країн: приклад України (2011)
Аніловська Г. Я. - Оцінка розвитку підприємств молочної галузі промисловості з позиції забезпечення фінансової безпеки, Баворовська О. Б. (2011)
Драбовський А. Г. - Особливості становлення світової системи кредитної кооперації та перспективи застосування міжнародного досвіду в трансформаційній економіці України (2011)
Григор’єва Я. В. - Проблемні аспекти розвитку туризму в Україні (2011)
Гарасимів Т. З. - Економічна злочинність як органічна складова буття соціуму (2011)
Радіца О. А. - Корупція як форма загрози економічній безпеці держави (2011)
Керницький І. С. - Економіко-кримінологічна характеристика корупції, Копитко М. І., Розлуцький Н. О. (2011)
Гула Л. Ф. - Окремі питання щодо виявлення причин та умов, що сприяють учиненню злочинів організованими злочинними групами у сфері економіки (2011)
Сороківська Н. М. - Структуризація інвестиційного ризику страхової корпорації у розрізі зовнішніх фінансових ризиків (2011)
Наконечна Н. В. - Напрями застосування фінансового контролінгу в контексті детінізації економіки України (2011)
Проскуріна Н. М. - Фіктивне банкрутство як загроза економічній безпеці підприємства, Домашенко Ю. В. (2011)
Іванов О. В. - Механізми мінімізації тіньових фінансових потоків, зумовлених використанням трансфертних цін у зовнішній торгівлі (2011)
Зубок М. І. - Протидія шахрайству в системі економічної безпеки банку, Яременко С. М. (2011)
Мойсеєнко І. П. - Особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки банку, Мартинюк О. А. (2011)
Яструбецька Л. С. - Фінансова компетентність як чинник фінансової безпеки суб’єктів господарювання, Яструбецький В. О., Підхомний О. М. (2011)
Марушко Н. С. - Концептуальна модель системи фінансової безпеки підприємства, Баворовська О. Б. (2011)
Ткаченко Н. В. - Страхування як механізм убезпечення від ризиків у системі іпотечного кредитування (2011)
Бурда І. Я. - Моніторинг кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі: методичні засади та результати апробації (2011)
Ящук В. І. - Механізм забезпечення економічної безпеки роздрібних підприємств корпоративних мереж, Сватюк О. Р. (2011)
Живко З. Б. - Особливості управління корпоративною безпекою: проблеми та шляхи розвитку, Бомба М. О., Босак Х. З. (2011)
Андрейчук У. В. - Формування механізму управління економічною безпекою вітчизняних підприємств в умовах сучасного розвитку (2011)
Васильчак С. В. - Механізм забезпечення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання, Жидяк О. Р., Стручок Н. М. (2011)
Музика Т. П. - Економічна безпека агропідприємницьких структур у системі національної економічної безпеки та механізми її реалізації (2011)
Проскура В. Ф. - Формування засад забезпечення економічної безпеки на рівні держави, регіону, підприємства, Жуков С. А. (2011)
Губарєва І. О. - Механізм державного регулювання протидії корупції у системі забезпечення економічної безпеки України, Бернацький П. Й. (2011)
Франчук В. І. - Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств, Захаров О. І. (2011)
Васильчак С. В. - Захист комерційної таємниці в Україні, Ганич І. М. (2011)
Горалько О. В. - Фінансова безпека банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави (2011)
Хомів О. В. - Державне регулювання економічної безпеки роздрібних торговельних підприємств (2011)
Прокіп А. В. - Формоутворювальні рівні національної енергетичної безпеки (2011)
Хомин О. Й. - Кримінально-демографічна безпека держави (2011)
Томаневич Л. М. - Соціально-економічна безпека в умовах глобалізації (2011)
Гапій І. Б. - Вплив майнового регулювання на діяльність та безпеку суб’єктів неорганізованого сектора торгівлі (2011)
Рудий Т. В. - Управління безпекою в інформаційних системах МВС, Кулешик Я. Ф., Ганич І. М., Бичинюк І. В. (2011)
Гершуненко Ю. О. - Виробничо-експортний потенціал у системі зміцнення економічної безпеки країни (2011)
Єгорова О. О. - Державна допомога технопаркам у контексті забезпечення національних інтересів України (2011)
Манзюк О. О. - Вплив діяльності офшорних юрисдикцій на соціально-економічний розвиток глобальної економіки (2011)
Козырь В. - Животноводство Украины: что мешает отрасли быть эффективной (2014)
Волощук В. - Відгодівельна здатність свиней залежно від технології утримання, Коваль Ю. (2014)
Єфіменко М. - Перспективи розвитку української чорно-рябої молочної породи, Подоба Б., Батушка Р. (2014)
Чумаченко І. - Цінність бугаїв-голштинів за поліморфізмом локусу капа-казеїну (k – Cn), Найденко К., Кокопець Л., Журавель М. (2014)
Племенная работа в козоводстве (2014)
Банковська І. - Вплив різних способів утримання свиней на якість туш, Волощук В. (2014)
Федорків О. - Прогнозування гострого післяродового ендометриту корів у ранній післяотельний період (2014)
Білопольська Т. - Структурні зміни в окремих органах за дикроцеліозу великої рогатої худоби, Сорокіна Н. (2014)
Телятніков А. - Комп’ютерно – томографічні дослідження у профілактиці захворювань кісток собак (2014)
Горбатюк О. - Профілактичний засіб проти некробактеріозу та сальмонельозу тварин, Жовнір О. (2014)
Слободянюк Н. - Годівля та продуктивні якості курчат-бройлерів (2014)
Титул, зміст (2012)
В царстве ароматов (2012)
Дедишина Л. - Багаті також хворіють (2012)
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь… (2012)
Дедишина Л. - Нова реформа - старі проблеми (2012)
Соціально відповідальний бізнес. Виграють усі (2012)
Брязгунова О. - Наймаємо на роботу: який договір обрати? (2012)
Если мальчик мамин плачет - Эспумизан! (2012)
Цены на лекарства повысятся? (2012)
Демецкая А. - Коварная гемикрания (2012)
В аптечку, в сумку и в чемодан - Имигран! (2012)
Сезон депрессий (2012)
ПМС - мифы и реальность (2012)
Эксклюзивное чудо для женщин (2012)
Губская Е.Ю. - Выбор муколитика в комбинированном лечении заболеваний органов дыхания (2012)
Львова Л. - Продукты специального назначения (2012)
Новости (2012)
Зупанец И. - Запор: "мягкое" решение проблемы, Безуглая М. (2012)
Достойный ответ простуде (2012)
Скажи простуде "нет!" (2012)
Крючкова О.Н. - Возможные причины развития системных гемодинамических эффектов при использовании генерического тамсулозина (2012)
Безжалостный интервент (2012)
Вратизолин: дадим отпор врагу (2012)
Примак Р. - Побочное действие лекарств - во благо? (2012)
Внимание: боль в горле (2012)
Кривомаз Т. - Как нам жить без антиоксидантов? (2012)
Дедишина Л. - "Пульс": у ритмі великого міста (2012)
Кириленко М. - Так сколько же вам лет? (2012)
Дедишина Л. - Детки в клетке (2012)
Дедишина Л. - По три ночі без сну! (2012)
Дедишина Л. - І вогонь, і вода (2012)
Кривомаз Т. - Можно ли измерить любовь? (2012)
Демецкая А. - Диета для принцессы (2012)
Тиск нормалізує йога (2012)
Підпала Т. - Інтенсивна відгодівля бугайців молочних порід, Гребенюк Н. (2014)
Повод М. - Вирощування поросят упродовж року (2014)
Бойко О. - Cпадкова зумовленість відтворювальної здатності бугаїв-плідників, Кузебний С. (2014)
Федорович В. - Товарні характеристики молочних та корів комбінованого напряму продуктивності, Бабік Н., Федорович Є. (2014)
Ліщук С. - Особливості українських чорно- та червоно-рябої молочних порід Поділля (2014)
Сусол Р. - Взаємозв’язок великоплідності та продуктивності свиней породи п’єтрен французької селекції "ADN" (2014)
Гладій М. - Генеалогічна структура сучасних порід свиней України (продовження), Войтенко С., Вишневський Л. (2014)
Кривда М. - Оптимізація оцінки мікробного складу статевої системи самиць, Галатюк О., Солодка Л. (2014)
Коляда С. - Травна система страусенят під дією гуміліду, Степченко Л. (2014)
Мельничук В. - Морфометрична харектеристика яєць трихурисів свиней (2014)
Мазуркевич А. - Мезенхіальні стовбурові клітини пупкового канатика лошат на ранніх пасажах культивування in vitro, Малюк М., Бездєнєжних Н., Стародуб Л. (2014)
Василик Л. Є. - Концептуальність як метод інтелектуального аналізу публіцистичних текстів (2013)
Теремко В. І. - Предметні виміри видавничої інноватики (2013)
Комова М. В. - Концепції системної трансформації медіа (2013)
Іщук Н. М. - Споживачі мережевих мас-медій: методика вивчення типів (2013)
Бутиріна М. В. - Медіапсихологічний підхід до моделювання контенту (2013)
Водолазька С. А. - Інновації у видавничому бізнесі як об’єкт наукової рецепції (2013)
Курчина Т. О. - Технології формування громадської думки через ЗМІ (2013)
Шендеровський К. С. - Передумови інституціалізації медіакомунікації у сфері вирішення соціальних проблем (2013)
Різун В. В. - Медіакомунікації: до визначення понять, Цимбаленко Є. С. (2013)
Зражевська Н. І. - Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі (2013)
Городенко Л. М. - Поняття "масова свідомість": принципи формування і демасифікації (2013)
Трачук Т. А. - Мислитель і час (Володимир Здоровега. Громадянська позиція і творчість) (2013)
Косюк О. М. - Індивідуальний фактор у потрактуванні масової комунікації (2013)
Дженжебір О. М. - Поняття "медіасередовище" у сучасній науці про соціальні комунікації (2013)
Вернигора Н. М. - Українські дослідники періодики та книговидання для дітей (2013)
Хоменко І. А. - Функціональність громадського телевізійного та радіомовлення з позицій концепції соціального гомеостазу Норберта Вінера, Фоменко В. І. (2013)
Степанов Ю. М. - До 50-річного ювілею наукової установи ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України" (2014)
Коваленко А. Н. - Содержание метаболитов NO в желудочном соке больных хроническим рефлюкс-гастритом (2014)
Дмитрієва С. М. - Функціональний стан шлунка та імунологічна резистентність у дітей перших місяців життя (2014)
Мосійчук Л. Л. - Психологічна дезадаптація пацієнтів з ГЕРХ: огляд та власні дослідження, Демешкіна Л. В., Кушніренко І. В., Зав’ялова І. Ю. (2014)
Rudenko A. I. - The role of bile acids in morphological changes оf gastric mucosa in rats, Mosiychuk L. M., Oshmyanska N. Y. (2014)
Свінціцький А . С. - Клінічний перебіг і морфологічні особливості хронічного гастриту в пацієнтів із найбільш поширеною гастроентерологічною патологією, Соловйова Г. А., Курик О. Г., Долгая Н. Є. Корендович І. В. (2014)
Господарський І. Я. - Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С при супутньому автоімунному синдромі, Волинець К. В., Грушко В. В. (2014)
Діденко В. І. - Морфофункціональні зміни печінки щурів з експериментальним гепатитом в умовах дисбалансу оксиду азоту, Кленіна І. А. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Терапевтические возможности Холопланта в лечении дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии, Гаманенко Я. К. (2014)
Степанов Ю. М. - Ефективність комбінованого гепатопротектора Форслів у лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки, Бреславець Ю. С., Зав’ялова І. Ю., Косинська С. В., Ягмур В. Б., Заіченко Н. Г., Гладун В. М., Попок Д. В., Плещенко М. Л., Меланич С. Л., Мосинцева О. В., Слаква І. І., Бородина Л. В., Полешко В. Ю. (2014)
Чернявский В. В. - Гепатологические аспекты метаболического синдрома и возможности патогенетического лечения, Сизенко А. К. (2014)
Русин В. І. - Роль дисфункції ендотелію у формуванні хронічного панкреатиту у хворих після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Ратчик В. М. - Тактика и хирургическое лечение механической желтухи различной этиологии, Пролом Н. В., Орловский Д. В., Буренко А. Н. (2014)
Oshmyanska N. Y. - Death and regeneration of the pancreatic islets in relation to the development of fibrosis in patients with chronic pancreatitis (2014)
Коваль В. Ю. - Роль антитіл до еластази, циркулюючих автоантитіл до антигенів глутаматдекарбоксилази та острівцевих клітин при хронічному панкреатиті (2014)
Дорофеев А. Э. - Особенности абдоминального болевого синдрома у пациентов с функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника и методы его коррекции, Рассохина О. А., Кирьян Е. А., Деркач И. А., Бутова А. Ю. (2014)
Абатуров О. Є. - Значення фекального кальпротектину при ротавірусній інфекції в дітей раннього віку, Степанова Ю. Ю. (2014)
Бойко Т. Й. - Показники ферокінетики та регуляція метаболізму заліза у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, Єгорова С. Ю., Паранько Г. С., Сорочан О. В., Кленіна І. А., Петішко О. П. (2014)
Решетілов Ю. І. - Актуальні питання діагностики та корекції лактазної недостатності в дітей та дорослих, Редько І. І., Проценко Н. М., Кузнецова Л. П., Васильченко О. Ю., Богослав Т. В. (2014)
Савустьяненко А. В. - Возможность замены внутривенной формы омепразола на пероральную у пациентов с язвенным кровотечением (2014)
Степанов Ю. М. - Особливості застосування урсодезоксихолевої кислоти при широкому спектрі патології гепатобіліарного тракту та інших органів та систем, Косинська С. В. (2014)
Степанов Ю.М. - Стеатоз печени и стеатогепатит — неизбежность смешанного генеза (2014)
Цимбаленко Є. С. - Нові й універсалізовані ознаки медіакомунікацій (2014)
Грабська А. В. - Міжнародний конкурс інтернет-активізму "The Bobs" від "Deutsche Welle" як інструмент розповсюдження свободи слова за допомогою нових медій (2014)
Чекалюк В. В. - Туризм як чинник формування державного іміджу (2014)
Шальман Т. М. - Критерії і принципи соціальної відповідальності сучасного комерційного телебачення (2014)
Ятчук О. М. - Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні (2014)
Карпиленко В. А. - Особливості структурування телевізійних тематичних новин (на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко) (2014)
Іванов В. Ф. - Моніторинг провідних каналів українського телебачення (уроки президентських виборів 2012 р.) (2014)
Грицюта Н. М. - Історіографія вивчення етики реклами у ХХ ст. (2014)
Кулініч О. О. - PR та міф: зіставлення понять і функцій (2014)
Вежель Л. М. - Сучасна концепція прес-релізу як PR-тексту (2014)
Щегельська Ю. П. - Рекламна та PR-діяльність м. Львова в Україні та за її межами (2014)
Курбан О. В. - Бренд у системі сучасних соціальних комунікацій (2014)
Цуканова Г. О. - Інтерактивна соціальна реклама у міському середовищі (2014)
Шафаренко Ю. М. - До питання методології проведення досліджень у паблік рилейшнз (2014)
Городенко Л. М. - Комунікативні парадигми розвитку мережевих соціальних спільнот (2014)
Брахман Г. О. - Розбудова суспільства знань в Україні: принципи інновацій в освітній і науковій сферах, Долюк В. В. (2014)
Якушев О. В. - Комунікаційні механізми психотехнік (2014)
Баран Е. О. - Роль образу в медіасоціалізації: особливості та специфіка використання в рекламі для дітей (2014)
Сіріньок-Долгарьова К. Г. - Теоретичні підвалини медіаглобалізації як новітньої тенденції розвитку сучасного суспільства знань (2014)
Рябічев В. Л. - Практика роботи з соціальними медіа (на прикладі газети Aftonbladet, Швеція), Литвиненко В. В., Нестеряк Ю. М. (2014)
Мірошниченко Ю. П. - Екранне мистецтво як спосіб маніпулювання культурними пріоритетами людини (2014)
Мазанько М. - Забійні якості свиней, вирощених за різних умов утримання, Вовк В. (2014)
Пелехатий М. - Оцінка молочної продуктивності корів за екстер'єром, Кочук-Ященко О. (2014)
Гладій М. - Генеалогічна структура та продуктивність вирощеного молодняку сучасних порід свиней України, Войтенко С., Вишневський Л. (2014)
Лесь С. - Безприв’язне утримання голштинських корів та їх продуктивність, Костенко В. (2014)
Осіпенко М. - Зимостійкість цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління, Бех В., Олексієнко О., Третякова Т. (2014)
Черненко О. - Вплив генотипів за генами GH і РIT-1 на молочну продуктивність голштинських корів, Губаренко Н. (2014)
Юськів Л. - Динаміка вмісту ліпідів і білка в крові телят у постнатальний період за введення холекальциферолу коровам (2014)
Бойко О. - Оцінка статевої активності бугаїв-плідників за якісними показниками сперми (2014)
Уховський В. - Лейкоцитограма кролів за внутрішньом’язового введення інактивованої полівалентної вакцини проти лептоспірозу ВРХ, Розумнюк А., Недосєков В. (2014)
Кінаш О. - Біохімічні показники крові при аспергильозі та мукормікозі птиці (2014)
Ортинський В. Л. - Удосконалення державної політики у сфері інформаційних технологій у контексті діяльності органів виконавчої влади (2014)
Ковальчук О. Б. - Проблемні питання, які можуть бути вирішені лише за допомогою внесення змін до Конституції України (2014)
Лесько Н. В. - Правова природа адміністративної відповідальності неповнолітніх (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Поняття суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві України (2014)
Єсімов С. С. - Деякі аспекти контролю віртуального простору в Україні (2014)
Єсімов С. С. - Окремі аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у транспортній сфері, Висоцька Х. А. (2014)
Ковалів М. В. - Роль та місце керівника в управлінні органами виконавчої влади (2014)
Гулак Л. С. - Сутнісні характеристики місцевого самоврядування (2014)
Барабаш О. О. - Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України (2014)
Дутко А. О. - Розірвання шлюбу за законодавством України (2014)
Сливка С. С. - Проблеми реалізації онтологічно-правових догматів (2014)
Жаровська І. М. - Оновлення методологічного підходу до державно-владних явищ у межах теоретичного правознавства (2014)
Кельман М. С. - Гносеологія юридичної методології (2014)
Ярмол Л. В. - Теоретико-правові аспекти юридичного механізму забезпечення свободи вираження поглядів журналістами (2014)
Радейко Р. І. - Особливості формалізації права як стадії правотворчого процесу (2014)
Юськів Н. В. - Правові проблеми державотворення у сучасних українських трансформаційних реаліях (2014)
Чорнобай О. Л. - Методологія вивчення та освоєння комунікативної культури (2014)
Ряшко О. В. - Проблеми війни і миру у "філософії права” Г. В. Ф. Геґеля, Ряшко В. І. (2014)
Шпак Ю. А. - Стадії нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект (2014)
Терлюк І. Я. - Політико-правові проекти козацького середовища XVIII ст. щодо недопущення свавілля у політичному житті (до витоків українського конституціоналізму) (2014)
Шай Р. Я. - Правопорядок і законність як ознаки правової держави (2014)
Долинська М. С. - До питання рецепції візантійських норм як передумови зародження нотаріального законодавства України (2014)
Жукровська Н. Б. - Право особи на відшкодування майнової шкоди в Українській РСР: історико-правовий аспект (2014)
Назарія С. - Румунська інтервенція в Бессарабії (1918 р.) та інтерпретація цих подій в історіографії та мемуарах румунських діячів (2014)
Онищук І. І. - Правовий моніторинг із залученням громадських об’єднань та наукових інституцій (2014)
Папікян А. Л. - Формування системи соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних сил України (2014)
Поліковський М. Ф. - До витоків формування теорії поліцейської держави, Петречко З. І. (2014)
Шаган В. О. - Принципи нормотворчості органів місцевого самоврядування (2014)
Ситар І. М. - Акультурація у праві (теоретичні, культурологічні та антропологічні аспекти) (2014)
Марисюк К. Б. - Найзнаніші пенітенціарії світу: Халден Фенгсель (Норвегія) (2014)
Канцір В. С. - Наукознавча інтерпретація тероризму як деструктивного системно-соціального явища (2014)
Захаров В. П. - Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект (2014)
Гумін О. М. - Історико-правовий аспект дослідження проблеми кримінальної насильницької поведінки особи (2014)
Паньонко І. М. - Причини та заходи щодо реформування правоохоронних органів України (2014)
Кушпіт В. П. - Кримінально-правова характеристика підкупу особи, яка надає публічні послуги (2014)
Сорока С. О. - Особливості виявлення та проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування контрабанди наркотичних засобів (2014)
Якимова С. В. - Типологія особистості злочинця, який вчиняє викрадення у пасажирів на об’єктах залізничного транспорту (2014)
Баїк О. І. - Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз (2014)
Бараняк В. М. - Проблеми підготовки судових експертів у вищих навчальних закладах України (2014)
Титул, зміст (2014)
Kaidashev I. P. - IKK-IKB-NF-KB gene manipulations and polymorphisms in relation to susceptibility to different diseases (2014)
Дзюблик Я. О. - Ретроспективний аналіз захворюваності на грип та пневмонії в окремих регіонах України та сінергізму між ними, Соловйов С. О. (2014)
Настрога Т. В. - Особливості клінічних проявів та терапії ішемічної хвороби серця із супутнім ХОЗЛ (2014)
Сакевич В. Д. - Особливості імунного статусухворих на алергічний риніт у залежності від поліморфізму генів TLR 2,4 та галектину-10, Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2014)
Станіславчук Л. М. - Поширеність стенозуючоголаринготрахеїту у дітей м. Вінниці, вікові та гендерні особливості (2014)
Шинкевич В. І. - Хронічний пародонтит як фактор ризику інших запальних захворювань людини (2014)
Багмут И. Ю. - Влияние в подостром опыте олигоэфирциклокарбоната на обмен моноаминов и активность процесов дезаминирования в субтоксических дозах (2014)
Шлыкова О. А. - Влияние метформина на липидный обмен и хроническое воспаление в тканях печени мышей при диете с высоким содержанием фруктозы, Микитюк М. В., Боброва Н. А., Измайлова О. В., Мамонтова Т. В., Баранова А. Ф., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2014)
Лавренко А. В. - Результаты 3-месячноголечения метформином пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ишемической болезнью сердца, Расин М. С., Савченко Л. Г., Мамонтова Т. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2014)
Лагун І. І. - Вибір мальохвильових базових функцій для опрацювання одновимірних сигналів, Наконечний А. Й. (2014)
Авраменко О. В. - Оцінювання непевності результатів вимірювань під час контролю відносного видовження та границі текучості при розриві виробів із пластмаси, Дорожовець М. М., Попович І. В. (2014)
Ковела І. М. - Синтез систем з ПІД-регулятором та об’єктом другого порядку з двома різними сталими часу і запізненням, Іванюк О. О. (2014)
Дзелендзяк У. Ю. - Система автоматизованого розпізнавання рухів, Самотий В. В. (2014)
Антонів У. С. - Оцінювання динамічних властивостей логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, Мичуда З. Р., Мичуда Л. З. (2014)
Мороз Л. В. - Обчислювач обернено пропорційної функції на число-імпульсному квадраторі, Лужецька Н. М., Горпенюк А. Я. (2014)
Кочан Р. В. - Комбінований метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП, Кочан О. В., Клим Г. І., Гоц Н. Є. (2014)
Наконечний А. Й. - Використання індексу структурної подібності та м’якого порогування для знаходження коефіцієнтів інтерполяційного фільтра з адаптивним кодуванням, Верес З. Є. (2014)
Тишик І. Я. - Підвищення точності часової локалізації імпульсних сигналів зондування, Совин Я. Р. (2014)
Павельчак А. Г. - Програмна модель даних для забезпечення роботи автомобільного LIN-протоколу, Яцук Ю. В. (2014)
Партика А. І. - Дослідження впливу параметрів вібруючої поверхні на значення відхилення відбитого лазерного променя (2014)
Мотринчук О. В. - Метод Кано як один з інструментів оцінки ступеня задоволеності споживача (2014)
Степаняк М. В. - Розширення діапазону вимірювання початкової температури з використанням кристалооптичних термоперетворювачів, Степаняк М. М. (2014)
Сопрунюк П. М. - Машинозчитувані технології для захисту від підробки, Каріоті М. А. (2014)
Андреева И. В. - Диаметр артерий, участвующих в кровоснабжении верхней челюсти, Воликов В. В. (2014)
Бабич Л. В. - Особливості кореляцій комп’ютерно-томографічних розмірів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули з антропо-соматотипологічними параметрами тіла здорових юнаків і дівчат (2014)
Вильчевская Е. В. - Гетерогенность экспрессии антигенов на В-лимфобластных клетках, Михайличенко В. Ю., Конашенкова В. В., Лобкина Н. В. (2014)
Вільхова І. В. - Морфологічні зміни ниркового тільця при дво-, чотири- та шестититижневому впливі налбуфіну (експериментальне дослідження) (2014)
Волошина І. С. - Ультраструктура сім’яників і передміхурової залози статевозрілих щурів після інгаляційного впливу на організм епіхлоргідрину (2014)
Герасимюк І. Є. - Морфометрична характеристика перебудови кровоносного русла головного мозку у щурів під впливом експериментального стенозу каудального відділу черевної аорти, Гаврищук Ю. М. (2014)
Гумінський Ю. Й. - Порівняльна характеристика річних змін обхватних параметрів у курсантів, учнів та студентів на другому році навчання, Андрійчук В. М. (2014)
Гунас І. В. - Перебіг опікової хвороби та структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи за умов застосування внутрішньовенної інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів, Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Ковальчук О. І. (2014)
Дєдух Н. В. - Репаративная регенерация костного дефекта, заполненного "войлокообразным" углеродным биоматериалом, Лу Чжоу, Малышкина С. В. (2014)
Довгаль Г. В. - Морфологічні зміни в розвитку печінки щурів при впливі ацетату свинцю та за умов корекції в пренатальному періоді (2014)
Волошин В. М. - Гістологічні перетворення тимусу білих лабораторних щурів, які на тлі інгаляційного впливу толуолу отримували тіотриазолін (2014)
Дрель В. Ф. - Гістоструктура печінки на 30 добу після щоденного фізичного навантаження на тлі токсичного гепатиту, Виноградов О. А. (2014)
Іваниця А. О. - Кореляції часових і амплітудних показників реовазограми гомілки з антропо-соматотипологічними параметрами у здорових юнаків і дівчат Поділля (2014)
Йолтухівський М. В. - Взаємозв’язки показників кардіоінтервалографії з антропо-соматотипологічними параметрами у здорових жінок Поділля різних соматотипів, Іщенко Г. О. (2014)
Кащенко С. А. - Ультрамикроскопические изменения паращитовидных желез крыс после коррекции циклофосфаниндуцированной иммуносупрессии имунофаном, Ерохина В. В. (2014)
Козлов Ю. В. - Прогениторные клетки периферической крови препятствуют процессам ремоделирования миокарда левого желудочка при ишемической кардиомиопатии (2014)
Левицька У. С. - Динаміка показників мінерального складу кісткової тканини осіб різних вікових груп Прикарпатського регіону (2014)
Мурадова А. Дж. - Тепловое состояние организма работниц шелкомотальной фабрики (2014)
Пастух В. В. - Эффективность геля "Сингиал" в восстановлении сухожилий (2014)
Побєл Е. А. - Мінеральна щільність кісткової тканини у жінок з переломом в анамнезі, Дєдух Н. В., Мальцева В. Є. (2014)
Виноградов А. А. - Анатомическая изменчивость бифуркации сонной артерии в зависимости от формы черепа, Провизион Ю. А. (2014)
Рудюк Л. А. - Врождённый порок сердца как, фактор диспропорций в развитии фетоплацентарного комплекса, Решетникова О. С. (2014)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы лёгких крыс репродуктивного возраста под ингаляционным воздействием на организм эпихлоргидрина (2014)
Стрюков Д. А. - Влияние телегамматерапии на гистоструктуру печени при локальном ее облучении, Виноградов А. А. (2014)
Челпанова І. В. - Взаємозв'язок прооксидантно-антиоксидантного статусу та деструктивних змін у легенях при експериментальній пневмонії (2014)
Шевчук Ю. Г. - Відмінності кефалометричних, соматотипологічних і показників компонентного складу маси тіла між здоровими та хворими на епілепсію юнаками та дівчатами Поділля (2014)
Яровая Э. А. - Динамика изменений эпителия бронхов и структуры легочной ткани крыс после хронического воздействия пищевых добавок (2014)
Дедух Н. В. - Моделирование и ремоделирование кости, Пошелок Д. М., Малышкина С. В. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Электрокардиографические характеристики деятельности сердца спортсменок высокой квалификации (2014)
Морозова О. М. - Мікроскопічна будова пейєрових бляшок тонкої кишки інтактних щурів різних порід (2014)
Панько О. М. - Роль системи згортання, фібринолізу, цитокінів у розвитку діабетичної ретинопатії, Панько І. В. (2014)
Асєєва Ю. О. - Сформованість підвидів професійних установок у майбутніх фахівців кримінальної міліції (2014)
Дудкіна К. А. - Психологічні механізми впливу мультиплікації на емоційну сферу особистості дитини (2014)
Єгорченко С. П. - Социально-психологические характеристики жен пациентов с алкогольной зависи-мостью (2014)
Закревский В. Э. - Гуманизация трудовой деятельности профессионала (2014)
Косьянова О. Ю. - Про специфіку категоріального апарату при поліграфному дослідженні особистості (2014)
Лісовенко А. Ф. - Впевненість у собі осіб з різною схильністю до заздрості (2014)
Меленчук Н. І. - Особливості емоційного інтелекту у осіб, схильних і не схильних до авантюрності (2014)
Пономарюк Л. П. - Специфіка професійної відповідальності молодших медичних спеціалістів (2014)
Саннікова О. П. - Співвідношення показників конфліктності та агресивності, Ульянова Т. Ю. (2014)
Цильмак А. Н. - Педантизм как интегральная психологическая характеристика следователя (2014)
Азаров І. С. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх офіцерів збройних сил України (2014)
Білгородська О. Є. - Компоненти формування художньо-графічних умінь і навичок дітей 6-7-річного віку у процесі образотворчої діяльності (2014)
Бойченко О. В. - Загальна характеристика професійної підготовки та готовності студентів фізико-математичних дисциплін до застосування інтерактивних методів навчання (2014)
Буздуган О. А. - Наступність дошкільного навчального закладу та школи у сімейному вихованні (2014)
Головска І. Г. - Упровадження стратегій критичного мислення на уроках англійської мови, Талабішка І. Р. (2014)
Горошкін І. О. - Міждисциплінарна інтеграція як педагогічна умова формування мовної особистості майбутніх перекладачів (2014)
Кудрявцева О. А. - Організація самостійної роботи студентів при підготовці індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни "основи наукових досліджень" (2014)
Малік М. В. - Специфіка діяльності загальноосвітнього навчального закладу інклюзивного типу (2014)
Павлова В. В. - Із досвіду організації науково-дослідницької діяльності майбутніх магістрів (2014)
Пилипюк Т. В. - Забезпечення творчої самореалізації майбутніх учителів засобами КТД (2014)
Сладких І. А. - Розвинутий емоційний інтелект студентів-іноземців як умова готовності до навчання (2014)
Шкільова Г. М. - Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у викладанні галузі "математика" (2014)
Яблонська Т. М. - Моделювання як основний метод вивчення ресурсів підвищення якості підготовки майбутніх учителів іноземних мов у системі університетської освіти (2014)
Якимчук Н. В. - Відбір та організація навчального матеріалу для формування англомовної грама-тичної компетентності майбутніх філологів засобами інтерактивного навчання (2014)
Наші автори (2014)
Кудін А. П. - Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова (2014)
Слободянюк С. М. - Інтелектуальні освітні системи – запорука інноваційного розвитку університету (2014)
Березко О. Л. - Система інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій Львівської політехніки, Ткаченко В. С. (2014)
Мосоров В. Я. - Нові інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями, Панський Т. І. (2014)
Тмєнова Н. - Алгоритм компонентного аналізу формульних виразів для систем електронного тестування знань, Сусь Б. (2014)
Анохін В. М. - Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate, Ковальова К. О. (2014)
Слюсарчук Ю. М - Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики , Угрин Л. Є, Джавала Л. Л. (2014)
Гатальська Н. В. - Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Moodle (2014)
Стефанович Т. О. - Використання програмних продуктів Аutodesk у навчальному процесі (2014)
Джавала Л. Л. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі на прикладі веб-аплікації для дисципліни "Дискретна математика” (2014)
Кухарська Н. П. - Оcобливості навчальної дисципліни "Інформатика” (2014)
Левченко О. М. - Методика масового імпортування питань із відповіддю так/ні у ВНС Львівської політехніки (2014)
Кричковська А. М. - Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури, Паращин Ж. П., Швед О. В., Губицька І. І., Болібрух Л. Д., Новіков В. П. (2014)
Чайківська Р. Т. - Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни, Чайківський Т. В. (2014)
Жежнич П. І. - Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів, Завалій Т. І., Яковина В. С., Сердюк П. (2014)
Товстюк З. М. - Новітня розломно-блокова тектоніка Дніпровсько-Донкцької западини, Єфіменко Т. А., Титаренко О. В., Головащук О. П., Лазаренко І. В. (2014)
Станкевич С. А. - Аналіз фенологічного розвитку лісових рослинних угруповань Західного Полісся та Українських Карпат на основі інформаційних продуктів EOS/MODIS, Козлова А. О., Матвієнко О. В. (2014)
Лялько В. І. - Дослідження проблем посушливості на території України з використанням наземної та супутникової інформації, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2014)
Ліщенко Л. П. - Дослідження зсувних процесів на території м. Києва в режимі дистанційного моніторингу, Пазинич Н. В., Теременко О. М. (2014)
Крылова А. Б. - Мониторинг формирования и развития "теплового острова" города Киева (2014)
Лялько В. І. - Комплексування дистанційних і гідрогеологічних даних для оцінки ризику утворення гідравліко-фільтраційного звязку між геоструктурами у процесі видобутку сланцевого газу, Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. (2014)
Гебрин Л. В. - Обгрунтування технічних параметрів фукціонування космічних апаратів в задачах моніторингу земельних ресурсів (2014)
Ваколюк М. В. - Фінальна регіональна конференція "Спільні дії країн Східного партнерства в адаптації до кліматичних змін" (2014)
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАн України - місту Києву (2014)
Научный Центр аэрокосмических исследований Земли ИГН НАН Украины - городу Киеву (2014)
Правила та рекомендації для авторів (2014)
Правила и рекомендации для авторов (2014)
Баламутова Н. М. - Мотивационные приоритеты к оздоровительной тренировке по плаванию для женщин, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах (2014)
Барановская Д. И. - Методические подходы к применению тренажеров для формирования технико-стереотипных действий при ударах по мячу в футболе (2014)
Башавець Н. А. - Проблеми підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (2014)
Бєсєда В. В. - Особливості рухового статусу дітей дошкільного віку категорії "практично здорові" (2014)
Босенко А. І. - Оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання у вищих навчальних за-кладах за допомогою показників велоергометричного тестування, Самокиш І. І. (2014)
Буховец Б. О. - Применение современных методик в коррекции сенсомоторного развития у детей с органическими поражениями ЦНС (2014)
Віндюк П. А. - Формування мотивації у підлітків з церебральним паралічем у процесі фізичної реабілітації (2014)
Гетта О. І. - Фізичний стан жінок середнього віку, які регулярно займаються фітнесом, Бондаренко О. В. (2014)
Диденко М. В. - Диспансеризация спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике (2014)
Ермолаева Я. С. - Взаимосвязь уровня мотивационной сферы танцоров с эмоциональной устойчивостью как критерия эффективности соревновательной деятельности в спортивных танцах (2014)
Єфіменко П. Б. - Диференційований підхід до навчання студентів в умовах різнорівневої підготовки фахівців фізичної культури під час вивчення дисципліни "масаж" (2014)
Жалій Р. В. - Організаційно-педагогічні характеристики процесу формування валеологічної компетентності студентів технічних університетів (2014)
Іванов І. В. - Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи у студенток 1-4 курсів спеціалізації "фітнес", Рубан Л. А., Бурмакіна М. О. (2014)
Ігнатенко С. О. - Виховання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи (2014)
Ігнатенко С. О. - Шляхи вдосконалення викладання теорії і методики фізичного виховання (2014)
Кара С. І. - Cамосвідомість як підґрунтя рефлекcивності та важливий показник професіоналізму майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Качан О. А. - Використання планшетного комп’ютера на уроках фізичної культури як чинник соціалізації учнівської молоді, Пристинський В. М. (2014)
Козак А. В. - Розвиток перцептивних вмінь у майбутніх учителів з фізичної культури, Толкунова І. В. (2014)
Козерук Ю. В. - Організаційно-методичні і практичні рекомендації проведення позаурочних оздоровчих занять фізичними вправами, Новопашен С. С. (2014)
Ленишин В. А. - Анкетування провідних тренерів з питань вдосконалення системи спеціальної фізичної підготовки у групових вправах художньої гімнастики, Сосіна В. Ю. (2014)
Лутовинов Ю. А. - Содержание тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, Олешко В. Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В., Мартын В. Д. (2014)
Люгайло С. С. - Практическое обоснование концепции физической реабилитации юных спортсменов с соматической патологией (2014)
Людовік Т. В. - Сучасні підходи до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю (2014)
Мелешков В. А. - Применение различных методик лечебного массажа при подагре (2014)
Михута И. Ю. - Алгоритм применения метода сопряженного воздействия в процессе координационной тренировки на этапе начальной профессионально-прикладной физической подготовки (2014)
Норейко С. Б. - Фізична реабілітація при переломі стегнової кістки, Зенченков І. П., Федоришин Р. П., Савельєв М. В. (2014)
Окунь Д. О. - Особливості морфологічних показників веслірів-слаломістів високої кваліфікації (2014)
Оніщук Л. М. - Спортивно-оздоровчий, дитячий та молодіжний туризм. Регіональний аспект (2014)
Петренко Г. В. - Застосування комп’ютерних технологій у здоров’я орієнтованому фізичному вихованні дітей дошкільного віку (2014)
Пешкова О. В. - Лечебная физическая культура в комплексной физической реабилитации при ги-потонической болезни в условиях поликлиники (2014)
Подгорна В. В. - Встановлення напрямків та ефективності корекційно-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі за даними саногенетичного моніторингу (2014)
Согоконь О. А. - Мотиваційно-цільова спрямованість студентської молоді до активних занять фізичним вихованням і спортом (2014)
Статьєв С. І. - Загальна характеристика основних складових танцювальних рухів глухих дітей 6-10 років та критерії їх сформованості (2014)
Токарєва С. В. - Направлення та умови активізації корекційно-оздоровчої роботи в початкових класах ЗОШ (2014)
Томашевский Н. И. - О методике преподавания дисциплин физической реабилитации больных, Гришун Ю. А., Федоришин Р. П., Якушонок Н. В. (2014)
Третьяк А. Н. - Проблемы обеспечения качества высшего образования в Украине (2014)
Тютрюмова Д. В. - Оценка параметров свода стопы учащейся молодежи в процессе многолетней тренировки, Евтухова Л. А., Коняхин М. В., Босенко А. И. (2014)
Чеховська Л. Я. - Дискретність проблем у системі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп внз, хворих на ожиріння, Гуртова Т. В., Кавчак М. В. (2014)
Шаповал Є. Ю. - Дослідження ефективності формування рухових навичок дівчат 11 – 14 років в сучасному міні-футболі (2014)
Шейко Л. В. - О дифференциации занятий в группах оздоровительного плавания для лиц в возрасте 50–60 лет (2014)
Наші автори (2014)
Решетніков Ю. Є. - Актуальні питання реалізації державної етнонаціональної політики України, Різникова Я. О. (2014)
Дутчак Г. О. - Особливості розвитку державно-владних відносин України і Франції: теоретико-історичний аспект (2014)
Гурієвська В. М. - Психологічний аналіз впливу минулого на розвиток системи державного управління (2014)
Астапова Н. Л. - Оптимізація управління людськими ресурсами на сучасному етапі суспільного розвитку (2014)
Корнієнко С. К. - Сутність та пріоритетні напрями реформування державної політики у сфері соціального захисту дітей з інвалідністю на сучасному етапі, Петроє О. М. (2014)
Дубич К. В. - Державне управління соціальними послугами: термінологічний аналіз (2014)
Лаврухін В. В. - Соціальний захист населення: понятійно-категорійний аналіз (2014)
Дакал А. В. - Пріоритети та реалії державної політики України щодо захисту прав дітей у галузі освіти (2014)
Ящук Л. П. - Сучасне розуміння соціального сирітства та значення територіальної громади як фактору соціалізації (2014)
Ігнатенко О. П. - Формування державної політики у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Акімова Л. М. - Вплив державного управління на розвиток інтеграції України до світового фінансового простору, Рибак І. П. (2014)
Лещенко В. В. - Права людини на життя та охорону здоров’я – методологічна основа державного управління здоровоохоронною сферою: вступ до проблеми, Радиш Я. Ф. (2014)
Супрун М. О. - Самовиховання особистості майбутнього фахівця в галузі державного управління (теоретико-практичний аспект) (2014)
Линдюк О. А. - Гендерні підходи у сфері пенсійного забезпечення державних службовців (2014)
Литвинова Л. В. - Комунікативна компетентність державних службовців: соціально-психологічний аспект (2014)
Хорошенюк О. В. - Моделі організації публічної служби: порівняльний аналіз та пропозиції для України (2014)
Дудар В. І. - Шляхи підвищення ефективності делегування повноважень місцевими органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади в Україні (2014)
Івженко І. Б. - Методологія управління за результатами діяльності як інструмент організації роботи органів місцевого самоврядування (2014)
Федорів Т. В. - Проблеми комунікації виконавчої влади із суспільством (2014)
Береза О. Д. - Корупція у сфері державного управління як стримуючий фактор соціально-економічних реформ (2014)
Акімов О. О. - Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні (2014)
Новіков О. В. - Окремі аспекти реформування правового забезпечення протидії корупції у сфері державного управління України (2014)
Ващук Ю. С. - Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері внутрішнього фінансового контролю України (2014)
Титул, Зміст (2014)
Фещенко Ю. І. - Порушення ритму серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та синдром обструктивного апное-гіпопное сну, Назаренко К. В. (2014)
Яшина Л. О. - Можливості оцінки вентиляційної функції легень та газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у клінічній практиці, Опімах С. Г. (2014)
Клименко В. А. - Психопатии как коморбидные состояния бронхиальной астмы, Сивопляс-Романова А. С. (2014)
Гуменюк М. І. - Особливості харчових звичок, тютюнокуріння та фізичної активності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із порушеннями мінерального обміну, Яшина Л. О., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2014)
Речкіна О. О. - Помилки використання дозованих аерозольних інгаляторів при бронхіальній астмі у дітей, Дорошенкова А. С. (2014)
Еременко Г. В. - Эффективность комплексного подхода к лечению пищевой аллергии (2014)
Ступницька Г. Я. - Ефективність застосування модифікованої методики небулайзерної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Федів О. І., Шевчук В. В. (2014)
Чечель Л. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень:значення інфекційного агента у виникненні загострення процесу (2014)
Опанасенко М. С. - Можливості хірургічного лікування патології органів дихання у хворих із коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень, Леванда Л. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Кшановський О. Е., Демус Р. С., Климець Є. В., Обремська О. К., Борисова В. І., Купчак І. М. (2014)
Линник М. І. - Особливості комп’ютерної томографії у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Гуменюк Г. Л. (2014)
Антіпкін Ю. Г. - Бронхіальна астма, поєднана з алергічним ринітом, у дітей: місце антигістамінних препаратів у лікуванні, Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Наконєчна А. А., Матвєєва С. Ю., Пустовалова О. І. (2014)
Приступа Л. Н. - Ефективність застосування небулайзерної терапії у лікуванні загострень бронхіальної астми, Гуйва Т. О., Кмита В. В. (2014)
Дитятковская Е. М. - Современные подходы к патогенетическому лечению хронической крапивницы, Родкина И. А., Грибанова Л. В., Евтушенко М. А., Бендецкая Ю. В. (2014)
Ринит и бронхиальная астма: связанные заболевания, связанное лечение (2014)
Бронхиальная астма и ХОЗЛ: современный взгляд на сочетанную патологию (2014)
Содержание (2009)
Бежин В. И. - 50 лет в проектировании капитальных ремонтов и реконструкции коксохимических предприятий, Дариенко Е. В. (2009)
Пиш'єв С. В. - Дослідження процесу знесірчування вугілля середнього ступеня метаморфізму, Гунька В. М., Шевчук Х. В., Братичак М. М., Присяжний Ю. В. (2009)
Рыщенко А. И. - Влияние свойств углей на реакционную способность и послереакционную прочность кокса, Ковалев Е. Т., Шульга И. В., Мирошниченко Д. В., Шмалько В. М. (2009)
Соснова Е. Б. - Практика использования метода определения выхода летучих веществ из углей и кокса в заводских и исследовательских лабораторіях, Кушниренко Т. В., Иванова Е. В. (2009)
Брик Д. В. - Умови стаціонарності процесу горіння у пористому середовищі, Стефаник Ю. В. (2009)
Мирошниченко Д. В. - О взаимосвязи показателей CRI и CSR кокса с величиной действительной плотности золы шихты, Мартынова А. Ю., Головко М. Б. (2009)
Кузниченко В. М. Сытник А. В. - Процесс развития максимального давления распирания при коксовании углей (2009)
Тамко В. А. - Улучшение качества доменного кокса с помощью спецреагентов, Золотарев И. В., Збыковский Е. И., Шендрик Т. Г., Швец И. И., Саранчук В. И (2009)
Голубев А. В. - Разработка устройства для распределения потоков кокса и газа в камере сухого тушения кокса, Гребенюк А. Ф. (2009)
Белошапка И. В. - Опыт освоения и эксплуатации закрытого цикла конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Зоря С. И., Мукина Н. В., Иванык М. А. Ковалев Е. Т., Банников Л. П. (2009)
Борисенко А. Л. - Термическое обезвреживание в коксовых печах отходов коксохимических предприятий (2009)
Андриенко Е. Ю. - Метод огневого обесфеноливания сточных вод коксохимических заводов, Бастеев А. В., Кравченко О. В., Карножицкий П. В., Тарасенко Л. В., Камел Юссеф (2009)
Дроздник И. Д. - Топливные пеллеты и брикеты: ресурсы, нормативная база, Мирошниченко Д. В., Борискина Н. И., Балаева Я. С. (2009)
Тамаркина Ю. В. - Формирование нанопористой структуры углеродных материалов, образующихся при химической активации бурого угля, Бован Л. А., Хабарова Т. В., Кучеренко В. А., Цыба Н. Н. (2009)
Старовойт А. Г. - Степень метаморфизма можно ли ускорить процесс углефикации? (2009)
Памятка для авторов (2009)
Поздравляем (2009)
Нові патенти (2009)
Басманова Н. И. - Развитие компетенций будущих психологов, Журавлева Л. П. (2014)
Батраченко І. Г. - Пермакультура особистісного зростання, Плошинська А. А. (2014)
Весельська А. Л. - Гендерний аналіз лідерства: теоретичний аналіз (2014)
Голентовська О. С. - Огляд зарубіжних та вітчизняних підходів до проблеми командо творення (2014)
Дем’янчук О. Г. - Психосемантичне дослідження поняття "дитина-інвалід" у студентів ВНЗ (2014)
Загурська І. С. - Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації (2014)
Литвинчук А. І. - Структура екологічної самосвідомості особистості (2014)
Максименко С. Д. - Психологія особистості: змістовні ознаки (2014)
Марчук К. А. - Релігійна картина світу "середньовічного українця" (2014)
Мойсієнко Я. В. - Ставлення до смерті як предмет психологічного дослідження (2014)
Ревякіна О. Г. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми особистісного зростання (2014)
Романова М. К. - Розвиток екологічної свідомості в онтогенезі як чинник особистісного зростання (2014)
Савиченко О. М. - Рефлексія розвитку спортивних здібностей юнаків у ситуаціях самопорівняння та соціального порівняння (2014)
Титаренко Т. М. - Особистісне зростання у межах постнекласичної раціональності (2014)
Тищенко І. А. - Поняття самореалізації жінок зрілого віку в професійній діяльності (2014)
Фальковська Л. М. - Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій (2014)
Фурман А. В. - Теоретична модель гри як учинення (2014)
Шпак М. М. - Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту (2014)
Андросович К. А. - Аналіз результативності програми соціальної адаптації (2014)
Бутузова Л. П. - Особистісний профіль усвідомлюваної саморегуляції поведінки майбутніх педагогів, Сидоренко Н. І. (2014)
Гавриловська К. П. - Гендерні відмінності у прагненні до особистісного зростання, Климчук П. С. (2014)
Дмитрієва С. М. - Психологічні особливості творчих здібностей старшокласників (2014)
Дубравська Н. М. - Відповідальність як риса особистості конкурентноспроможного на ринку освітніх послуг фахівця, Фриз І. В. (2014)
Журавльова Л. П. - Емпатія та особистісне зростання в акмеогенезі (2014)
Камінська О. В. - Чинники інтернет-залежності сучасної молоді (2014)
Кириченко В. В. - Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства (2014)
Коломієць Т. В. - Емпатія та мотиви міжособистісної взаємодії (2014)
Король Л. М. - Психологічні чинники впливу ЗМІ на формування особистості сучасної молоді, Максимець С. М. (2014)
Котлова Л. О. - Формування конфліктологічної компетентності студентів як чинника їх особистісного розвитку (2014)
Литвиненко С. А. - Практика супервізії як засіб формування рефлексивної компетентності майбутніх психологів, Ямницький В. М. (2014)
Лісіна Л. О. - Технологія формування культури професійного мислення майбутніх вчителів (2014)
Майстренко Т. М. - Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2014)
Портницька Н. Ф. - До проблеми ефективності програм розвитку творчих здібностей дошкільників: результати апробації (2014)
Сенкевич В. Г. - Емпатійність у структурі реагування молоді на небезпеку щодо ураження ВІЛ (2014)
Стахова О. О. - Педагогічна спрямованість як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Тичина І. М. - Особливості повторного професійного вибору випускників вишів залежно від рівня саморегуляції особистості (2014)
Антонян-Шевчук Б. Л. - Студентська сім’я як об’єкт соціально-педагогічного аналізу (2014)
Біляченко Г. П. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до співпраці з недержавними організаціями в межах компетентнісного підходу (2014)
Журавська О. В. - Психологічний аналіз професійної дезадаптації у діяльності медичних спеціалістів, що працюють з хворими на туберкульоз (2014)
Кирильчук І. В. - Порівняльний аналіз ціннісної сфери школярів при переході з початкових до середніх класів (2014)
Котловий С. А. - Соціально-педагогічні умови формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею (2014)
Літяга І. В. - Соціальний захист населення україни: соціально-педагогічний контекст, Ситняківська С. М. (2014)
Мазяр О. В. - Особливості ситуативної саморегуляції творчо обдарованої особистості (2014)
Матюшенко Н. В. - Практико-орієнтована підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю засобами продуктивних технологій (2014)
Мачушник О. Л. - Інтерес до професії як чинник пізнавальної активності майбутніх психологів (2014)
Никончук Н. О. - Вплив соціального оточення на розвиток здібностей молодших школярів (2014)
Палько І. М. - Центр міжкультурної толерантності як інноваційний ресурс щодо формування громадянської культури у студентів (2014)
Рейдало В. С. - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів української літератури (2014)
Наші автори (2014)
Дідух Я. П. - Стратегія розвитку геоботаніки в Україні (2014)
Дубина Д. В. - Синтаксономія галофітної рослинності Приморського сектора Кілійського гирла Дунаю, Дзюба Т. П., Вакаренко Л. П. (2014)
Коршиков І. І. - Онтогенетична та віталітетна структури популяцій Juniperus excelsa (Cupressaceae) у Гірському Криму як критерії їхньої життєздатності, Ніколаєва О. В. (2014)
Казарінова Г. О. - Сингенетичні зміни вищої водної рослинності долини р. Сіверський Донець (2014)
Цимбалюк З. М. - Еволюційно-паліноморфологічний аналіз деяких триб родини Plantaginaceae, Мосякін С. Л. (2014)
Павленко-Баришева В. С. - Ультраструктура поверхні плодів видів роду Hieracium флори Криму (2014)
Звягінцева К. О. - Систематична структура урбанофлори Харкова (2014)
Коваленко О. А. - Аналіз флори Національного природного парку "Пирятинський" (2014)
Парнікоза І. Ю. - Комплексна оцінка стану популяцій степових багаторічників України на прикладі Iris pumila, Бублик О. М., Андрєєв І. О., Спірідонова К. В., Голембевська Й., Кубяк М., Кучинська А., Мистковська K., Оленджицька Н., Урасінська Б. (2014)
Федорончук М. М. - Типіфікація таксонів родини Poaceae, описаних із території України: рід Poa, Губарь Л. М., Футорна О. А. (2014)
Остапко В. М. - Типові зразки таксонів, що зберігаються в Гербарії Донецького ботанічного саду НАН України (DNZ), Бойко Г. В., Мулєнкова О. Г. (2014)
Тихоненко Ю. Я. - Іржасті гриби Національного природного парку "Гуцульщина", Гелюта В. П. (2014)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 4. Рід Coprinus (секція Veliformes) (2014)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Дунайського біосферного заповідника НАН України, Попова О. М. (2014)
Макаренко Я. М. - Рідкісні для України види родів Lepiota та Macrolepiota (Agaricales) із басейну р. Псел (2014)
Смірнов О. Є. - Морфофізіологічні показники Fagopyrum esculentum в умовах алюмокислого стресу, Косян А. М., Косик О. І., Таран Н. Ю. (2014)
Мельник В. І. - Saxifraga granulata (Saxifragaceae) в Україні, Баранський О. Р., Володимирець В. О., Логвиненко І. П., Гурман С. В. (2014)
Перегрим М. М. - Ключові ботанічні території, що представляють рідкісні та зникаючі типи середовищ існування Вірменії, Коломійчук В. П. Асатрян А., Файвуш Г. (2014)
Пам’яті видатного міколога Асі Сергіївни Бухало (29.10.1932–05.08.2014) (2014)
Айвазян Л. Ю. - Взаємозв’язок переживання самотності та психологічної безпеки особистості (2012)
Баранюк Н. І. - Соціально-психологічні засади поширення кризового стану в Україні як загроза суспільній безпеці (2012)
Білозерська С. І. - Соціальна стратифікація як передумова виникнення конфлікту (2012)
Ващенко І. В. - Феномен національної безпеки у сучасному розумінні (2012)
Гайворонюк Н. В. - Українська ідентичність як онтологічна основа національної безпеки (соціально-психологічний аспект) (2012)
Галецька І. І. - Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки (2012)
Зубрицька-Макота І. В. - Моральна свідомість як морально-психологічний компонент складової системи національної безпеки (2012)
Кісіль З. Р. - Протидія корупційним деліктам в органах внутрішніх справ України як субструктурний елемент системи державної безпеки (2012)
Ковалів М. В. - Психологічні засади професійного ризику в діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Коваліско Н. В. - Cоціальне самопочуття та відчуття власної безпеки в оцінках громадян України (2012)
Лефтеров В. О. - Проблеми професійної конфліктології працівників органів внутрішніх справ у контексті забезпечення національної безпеки (2012)
Лихачов С. В. - Інформаційно-психологічна безпека як складова національної безпеки України (2012)
Медведєв В. С. - Організована злочинна діяльність як загроза національній безпеці України (2012)
Мороз Л. І. - Мінімізація правового нігілізму як умова національної безпеки держави (2012)
Поляков І. О. - Особливості вияву людського фактора в контексті психологічної безпеки особистості (2012)
Ракша Н. С. - Адміністративний примус у системі забезпечення права громадян на освіту як запорука національної безпеки України, Червоненко Г. О. (2012)
Савчин М. В. - Психічне та особистісне здоров’я громадян як чинник національної безпеки (2012)
Семенів Н. М. - Психологічні особливості етнокультурної неоднорідності українського суспільства в контексті національної безпеки (2012)
Сибірна Р. І. - Нейролінгвістичне програмування у загрозах національній безпеці, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2012)
Сурмяк Ю. Р. - Психологічні аспекти формування культури здоров’я особистості як складової національної безпеки, Кудрик Л. Г. (2012)
Федоришин Г. М. - Ресоціалізуюче середовище і психологічна безпека неповнолітніх за-суджених (2012)
Чистоклетов Л. Г. - Інформаційно-психологічні впливи як невід’ємна складова парадигми інформаційної безпеки, Шишко В. Й. (2012)
Щавінський Ю. В. - Вплив розвитку інформаційних технологій на інформаційну безпеку держави: психологічний аспект, Щавінська І. Ю. (2012)
Юрчинська Г. К. - Психологічна культура на автотранспортних шляхах як одна із умов безпеки держави в період подолання економічної кризи (2012)
Борисюк О. М. - Особливості професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ (2012)
Венцик О. В. - Фрустрованість і креативність у контексті діяльності працівників ОВС (2012)
Волошина О. В. - Проблеми управління органами внутрішніх справ: психолого-педагогічний аналіз (2012)
Галустян О. А. - Сутність та особливості негативного психологічного впливу на слідчого з боку допитуваних (2012)
Гурковський М. П. - Юридичний зміст службової деліктоздатності посадової особи органів внутрішніх справ України як фактор протидії корупційним правопорушенням (2012)
Єсімов С. С. - Психологічні особливості вияву управлінських навичок у старших інспекторів патрульної служби у службовій діяльності (2012)
Іванова О. В. - Психологічні аспекти професійної самосвідомості працівників міліції (2012)
Калаянов Д. П. - Соціальні та психологічні чинники професіоналізації працівників органів внутрішніх справ (2012)
Калаянова О. Д. - Отримання інформаційної складової про злочин із об’єктів експертного дослідження методом кореляції свідомості суб’єктів: проблемні питання (2012)
Кузьмін Є. Л. - Методика прогресивної релаксації в службовій діяльності офіцера-психолога внутрішніх військ МВС України (2012)
Наугольник Л. Б. - Тривожність у міжособистісних відносинах працівників міліції (2012)
Оніщенко Н. В. - Основні заходи в межах надання екстреної психологічної допомоги родичам загиблих унаслідок надзвичайних ситуацій (2012)
Приходько І. І. - Розробка психодіагностичного інструментарію визначення психологічної безпеки особистості фахівців екстремальних видів діяльності (2012)
Федорі Ю. С. - Теоретичний аналіз соціально-психологічної реадаптації осіб, які перебували в екстремальній ситуації (2012)
Цільмак О. М. - Психологічна структура слідчої діяльності (2012)
Шелухіна О. М. - Психотренінгові технології розвитку психологічної стійкості працівників транспортної міліції (2012)
Шульженко Д. І. - Етичні норми поведінки з аутичними людьми для правозахисників (2012)
Блажівський М. І. - Психологічні особливості професійної діяльності персоналу установи виконання покарань (2012)
Данилова С. В. - Психологічні особливості сприйняття надзвичайних ситуацій як основа ефективності діяльності гірничорятувальників (2012)
Жигайло Н. І. - Роль керівника у формуванні соціально-психологічного клімату в колективі (2012)
Ковальчук А. Л. - Психологічні ризики трудової міграції (2012)
Колосович О. С. - Психологічні особливості виникнення та функціонування лідерства у професійній сфері (2012)
Криворотько Г. С. - Психологічна характеристика особливих умов діяльності моряків далекого плавання (2012)
Крикля К. П. - Психологічні особливості професійного становлення майбутнього психолога в умовах сучасного суспільства (2012)
Куций О. А. - Ефективність застосування видів психологічного впливу в професійній діяльності керівника (2012)
Макота Т. В. - Використання метапрограм у роботі з кадрами (2012)
Матійків І. М. - Роль конфліктологічної компетентності керівника у створенні безпечних психологічних умов праці у педагогічному колективі (2012)
Мащак С. О. - Професійне вигорання особистості як соціально-психологічна проблема (2012)
Мищишин М. М. - Психічний образ як мотиваційний чинник і його значення для державного управління (2012)
Назар Ю. О. - Психологічні підходи до концептуалізації феномена "професійна успішність" (2012)
Попова М. І. - Теоретична модель когнітивного стилю як чинника професійної компетентності (2012)
Руденко С. І. - Динаміка формування професійної свідомості фахівця (2012)
Булка А. П. - Профессиональное здоровье военных специалистов, Климов А. С. (2012)
Милојевић С. - Стваралачка иницијатива и активност старешина полиције у Републици Србији, Јанковић М. А. (2012)
Содержание (2014)
Снитко С. А. - Проектирование сборочных чертежей основного инструмента деформации и дополнительной оснастки пресса для выгибки и калибровки железнодорожных колес, Яковченко А. В., Ивлева Н. И. (2014)
Каргин Б. С. - Анализ деформированного состояния при протяжке на оправке, Котова Е. С. (2014)
Сынков Ю. С. - Прямая экструзия магниевой стружки с применением многоканальных матриц (2014)
Бейгельзимер Я. Е. - Физическое моделирование процесса винтовой экструзии через матрицы круглого сечения, Гусар Ю. В., Иванцова Е. А., Прилепо Д. В. (2014)
Рябичева Л. А. - Структура и свойства порошковых материалов после равноканального углового прессования, Дядичев А. В. (2014)
Николенко Р. С. - Применение пакета DEFORM 3D для анализа вариантов штамповки поковок типа "пластина с отростком", Кухарь В. В. (2014)
Боровик П. В. - Метод построения кривых текучести материала при моделировании процесса холодного разделения на ножницах (2014)
Алиева Л. И. - Определение энергосиловых параметров комбинированного выдавливания стержневых деталей с фланцем, Гончарук К. В., Быкова Л. В. (2014)
Липчанский А. А. - Анализ напряжённо деформированного состояния при горячей листовой штамповке днищ, Каргин Б. С. (2014)
Каргин Б. С. - Исследование эффективности технологических смазок, Каргин С. Б., Бурлуцкий А. С. (2014)
Коваленко В. М. - Особенности управления пластическим формоизменением при осадке цилиндрических образцов с комбинированным нагружением (2014)
Баглюк Г. А. - Влияние горячей штамповки на структуру и свойства порошкового интерметаллида Fe3Al, Толочин А. И., Толочина А. В., Курихин В. С., Яковенко Р. В. (2014)
Korobko T. B. - Determination of double shear resistance of metal considering the temperature and rate of thin sheet cold rolling, Prisyazhnyj A. G., Svyatoj N. A., Korenko M. G. (2014)
Усатюк Д. А. - Получение и исследование свойств порошковой алюминиевой бронзы методом горячей штамповки, Никитин Ю. Н. (2014)
Рей М. Р. - Метод энергетического расчета при адиабатических процессах в цилиндре штамповочного молота (2014)
Абдулганиев М. А. - Коэффициенты трения в главном исполнительном механизме кривошипного пресса, Рей Р. И. (2014)
Бондаренко Т. Н. - Электронное строение титаната кальция CaTiO3 – основы многих промышленно важных материалов, Илькив А. В. (2014)
Рябичева Л. А. - Влияние фазового состава на физико-механические свойства порошковых материалов на основе меди, Мамонова А. А., Негрей Ю. А. (2014)
Karaguiozova Z. K. - Electroless nickel composite coatings with nanodiamond additives (2014)
Присяжнюк П. М. - Влияние количества марганца в связке на структуру карбидосталей на основе карбида ниобия (2014)
Жижкина Н. А. - Исследование материалов для рабочего слоя листопрокатных валков (2014)
Алімов В. І. - Локальне зміцнення ланцюгів гірничошахтних конвеєрів, Штихно А. П. (2014)
Алимов В. И. - Наследственное влияние холодной деформации волочением на кинетические особенности аустенитизации эвтектоидной стали для проволоки высокой прочности, Пушкина О. В., Жук А. Н. (2014)
Бережная Е. В. - Электроконтактное упрочнение слоя, нанесенного газотермическим напылением, Грибков Э. П. (2014)
Гулієва Н. М. - Технологія застосування глинистих мінералів для очищення стічних вод (2014)
Дубасов В. М. - Влияние температуры деформации на структуру и свойства штамповых сталей, Могильная Е. П. (2014)
Требования к оформлению статей (2014)
Самодурова В. В. - Геополитический изгой: жизнь и смерть И. И. Дусинского (1879-1919) (2013)
Сербин О. О. - Первая документная классификация на украинском языке: исторический обзор и анализ структуры (2013)
Заболотна Д. В. - Одеські художники-нонконформісти 1960-70-х рр., Савченко В. В. (2013)
Музичко О. Є. - Три маловідомі рецензії на ювілейні видання з історії Одеського державного університету імені І. І. Мечникова: автори, тексти, контексти (2013)
Бережок Е. В. - Туристические путеводители конца XVIII-XIX вв. (по материалам строгановского фонда Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова) (2013)
Ляшенко О. Л. - Маєток Грабовських Луково – Великопольський культурний осередок (2013)
Боєва А. Р. - Наукова бібліотека університету: погляд крізь призму світового рейтингу Webometrics (2013)
Бачинська О. А. - Образ України та українців в середньовічній та ранньомодерній Європі (2013)
Інформація для авторів (2013)
Андрєєва І. А. - Технології підготовки керівного складу організацій екстремального профілю до якісного управління персоналом (2014)
Атаманчук Н. М. - Психологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти (2014)
Варіна Г. Б. - Генезис дослідження емоційно-вольового компонента професійної стійкості майбутнього практичного психолога (2014)
Вашак О. О. - Принцип природовідповідності як визначальна засада у вихованні особистості (2014)
Гончарова Н. О. - Проектування кар’єри як детермінанти професійної підготовки майбутніх учителів (2014)
Грицук О. В. - Емоційні стани студентів як метакогнітивне утворення (2014)
Гузь Н. В. - Особливості ставлення молодших школярів до навчання, Гузь В. В. (2014)
Денисов І. Г. - Передумови формування асоціальної поведінки підлітків (2014)
Дзюба Т. М. - Професійне здоров’я в системі ціннісних орієнтацій професіонала (2014)
Дучимінська Т. І. - Психолого-педагогічні умови подолання особистісної безпорадності у навчальній діяльності студентів (2014)
Іваненко А. С. - Стан роботи з підготовки розумово відсталих учнів до майбутнього сімейного життя в практиці допоміжної школи та в сім'ї (2014)
Калюжна Ю. І. - Особливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів, Яновська Т. А. (2014)
Кобильнік Л. М. - Діалектика та динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів у процесі професійної підготовки, Каткова Т. А. (2014)
Лавріненко В. А. - Вплив міжособистісної взаємодії на формування ціннісно-смислової свідомості підлітків-неформалів (2014)
Мартинюк А. Г. - Емпіричне дослідження процесу особистісного становлення майбутнього практичного психолога засобами гештальт-терапії, Варіна Г. Б. (2014)
Метельська Н. Й. - Особливості формування професійної самосвідомості майбутніх педагогічних працівників (2014)
Мирошнеченко А. В. - Гендерні особливості самоставлення підлітків (2014)
Напрєєнкова Т. О. - Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога, Прокоф’єва О. О. (2014)
Санников А. И. - Риск и локус контроля как личностные детерминанты принятия решений (2014)
Саннікова А. О. - Сценічні бар'єри: психодіагностичний інструментарій (2014)
Сінєльнікова Т. В. - Дослідження тривожності у молодих жінок, що переживають кризу самовизначення (2014)
Falko N. M. - Life strategy as component in construction of personality’s living space (2014)
Фалько Н. М. - Роль психологічного супроводу як компонента діяльності практичного психолога у допрофільній підготовці учнів, Пижик Д. І. (2014)
Харченко А. С. - Психологічні особливості почуття любові як основи духовності майбутніх педагогічних працівників (2014)
Царькова О. В. - Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я студентської молоді (2014)
Чебикін О. Я. - До проблеми психологічної експертизи художньої літератури для учнів молодших класів, Мошковська О. О. (2014)
Шевченко С. В. - Концептуальные аспекты изучения проблемы умственной работоспособности личности (2014)
Юдіна Н. О. - Дослідження особливостей полімотивації студентів (2014)
Яланська С. П. - Розвиток творчого потенціалу студента в умовах вищого навчального закладу (2014)
Яремчук С. В. - Роль "кейс"-методу в розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога, Семікін М. О. (2014)
Барнич О. В. - Формування морально-творчого компонента особистості учня молодшого шкільного віку (на матеріалі художньої спадщини М. Коцюбинського) (2014)
Білецька Г. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики природничо-наукової підготовки майбутніх екологів (2014)
Бойко Г. М. - Акмео-аксіологічні підходи в системі підготовки спортсменів високої кваліфікації в спорті інвалідів (2014)
Горщенко Ю. А. - Формування оцінно-естетичних суджень майбутніх вчителів початкової школи в умовах підготовки у ВНЗ (2014)
Денищич Т. А. - Загальнодидактичні принципи формування термінологічної компетентності студентів (2014)
Житарюк І. В. - Міжпредметні зв’язки алгебри і тригонометрії (2014)
Корх М. В. - Формирование активной творческой личности на занятиях инженерной графики (2014)
Красник В. С. - Формирование профессионально обусловленных деструкций у сотрудников уголовно-исполнительной системы (на примере сотрудников службы безопасности) (2014)
Сакалюк О. О. - Організація ефективної комунікації в сучасних закладах освіти (2014)
Стас Т. В. - Модель формування емоційної культури майбутніх учителів засобами образотворчого мистецтва у процесі професійно-педагогічної підготовки (2014)
Черненко Н. М. - Ризик-менеджмент в контексті сучасних наукових досліджень (2014)
Черняк С. Г. - Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХІХ століття (2014)
Чжоу Цун - Дослідницькі уміння в контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Наші автори (2014)
Вакуліч Т. М. - Співзалежність жінок у сім’ї як психологічна проблема (2012)
Василькевич Я. З. - Креативно-інноваційне суспільство: соціокультурні наслідки та конкурентоздатність держави (2012)
Данилевич Л. А. - Проблема соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації, Діхтяренко С. Ю. (2012)
Заболотна Н. М. - Інтелект і конкуренція в сучасному світі (2012)
Лозинський О. М. - Психологічні чинники політичної корупції у підходах структуралізму (2012)
Орищин Л. C. - Психологічні особливості прийняття рішень у ситуації ризику (2012)
Ребуха Л. З. - Національний характер як формовияв національної ідеї, Миськів О. В. (2012)
Савка І. М. - Настанова як чинник кумулятивного фізіологічного афекту (2012)
Сав’юк О. В. - Проблема ксенофобії та расизму в Україні: соціально-правовий аспект (2012)
Терлецька Л. Г. - Соціально-психологічні особливості взаємодії адвоката та інших учасників юридичного конфлікту (2012)
Турецька Х. І. - Психологічні чинники Інтернет-залежності (2012)
Христук О. Л. - Проблема алкогольної адикції у сучасній вітчизняній психології (2012)
Ях Г. Є. - Психологічне благополуччя осіб хворих на цукровий діабет (2012)
Балюта В. В. - Проблема політичної участі молоді в сучасній українській політиці (2012)
Гуменюк Л. Й. - Екстремістські настрої молоді, соціальні та психологічні особливості їх формування і прояву (2012)
Долженков О. Ф. - Протидія наркотизму дітей шляхом удосконалення законодавства та професійної освіти, Резніков С. Д. (2012)
Жидецький Ю. Ц. - Домінуючі психолого-педагогічні чинники адаптації студентів перших курсів до навчання у вищій школі, Ткач О. П. (2012)
Калька Н. М. - Соціально-психологічні детермінанти адиктивної поведінки курсантів і шляхи її профілактики (2012)
Квас О. В. - Реалізація дитиноцентричних ідей у сучасному українському вихованні (2012)
Кікінежді О. М. - Соціальне конструювання гендеру в молодіжному середовищі: неотрадиціоналізм чи егалітаризм? (2012)
Козирєв М. П. - Соціально-психологічні аспекти ідентичності підлітка (2012)
Левшунова К. В. - Здоров’язберігаючі технології як чинник психічного благополуччя дошкільника (2012)
Лялюк Г. М. - Особливості формування ціннісних орієнтацій депривованих підлітків (2012)
Малинович Л. М. - Адаптація студентів-випускників до професійної діяльності (2012)
Миколайчук М. І. - Психологічні методи подолання депресивних розладів у студентської молоді: ефективність стратегій сімейної психотерапії (2012)
Островська К. О. - Вплив навчання літніх людей в Університеті третього віку на соціально-психологічні особливості їх адаптивності, Дідковська Л. І. (2012)
Рудь Г. В. - Особливості впливу гендерних відмінностей на процес формування життєвих перспектив юнацтва в період трансформації суспільства (2012)
Теслик Н. М. - Особистісні властивості курсантів-правознавців у процесі формування ставлення до права (2012)
Угрин О. Г. - Аналіз компонентів психологічної готовності курсантів ОВС до професійної самореалізації (2012)
Шлімакова І. І. - Вплив соціометричного статусу на екологічну свідомість молоді, Білоус Р. М. (2012)
Галян О. І. - Тенденції соціоморального розвитку особистості (2012)
Гарькавець С. О. - Аксіологічний вимір антисоціальної активності особистості в умовах суспільних перетворень (2012)
Горбаль І. С. - Відчуття суб’єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров’я особистості (2012)
Дудар О. В. - Методичне забезпечення вивчення міжособистісної перцепції особистості (2012)
Климишин О. І. - Духовність як онтична властивість людини (2012)
Кубриченко Т. В. - Ідентичність особистості у гендерному вимірі (2012)
Кузьо О. Б. - Розуміння особливостей психодинаміки антисоціальної особистості (2012)
Луканюк Х. В. - Герменевтика поняття "духовне зростання" в контексті досліджень самоактуалізації особистості (2012)
Макаренко С. С. - Національна ідентичність як складова формування Я-концепції особистості (2012)
Мединська Ю. Я. - Рівень емоційного інтелекту як детермінанта психологічної безпеки особистості (2012)
Мирончак К. В. - Психологічний вплив страху смерті на особистість (2012)
Поясок Т. Б. - Відображення підсвідомих проявів психіки особистості у процесі зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, Сошенко С. М. (2012)
Хомич Г. О. - Внутрішні конфлікти особистості та їх подолання у період соціально-політичної кризи (2012)
Яковенко С. І. - Трансформаційні зміни особистості в умовах ВНЗ (порівняльний аналіз відмінностей між курсантами та студен-тами), Ятчук М. С. (2012)
Бородій Д. І. - Довіра як необхідна психологічна умова педагогічної взаємодії в стосунках "учитель-учень" (2012)
Гетьманчук М. П. - Методологічні аспекти вивчення особливостей формування національної ідентичності у вищих навчальних закладах МВС України (2012)
Дуб В. Г. - Навчально-професійна мотивація майбутніх педагогів як складова їх професійного становлення, Галян І. М. (2012)
Ковальчук З. Я. - Оптимізація як категорія в психолого-педагогічній теорії (2012)
Назарук Н. В. - Професійний потенціал учителя як засіб самореалізації у педагогічній діяльності (2012)
Харченко А. С. - Психологічна безпека особистості викладача вишу (2012)
Бардин Н. М. - Комунікативна компетентність працівників ОВС як компонент психологічного впливу на громадян (2012)
Гимер Н. О. - Формування професійної комунікативної компетенції (2012)
Cковронська І. Ю. - Етнічні та психологічні особливості двомовної преси США та Канади (2012)
Токарська А. С. - Толерантність комунікації як фактор психологічної безпеки (2012)
Туринська О. Є. - Психологічні особливості професійного спілкування працівників правоохоронних органів (2012)
Войтенко А. М. - Преподаватели высшей школы: психофизиологические проблемы (2012)
Ахмет Али Айдын - Методика исследования концепта "любовь" в русской и турецкой картинах мира (на материале произведений И. А. Бунина и Я. К. Беятлы) (2014)
Алексеева Т. Б. - Управление инновациями в образовании: возможности культурологического подхода, Писарева С. А. (2014)
Балакірєва В. А. - З історії розвитку трудового навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку та форм організації цього процесу (2014)
Батракова И. С. - Особенности образования взрослых в современном университете: организационно-педагогический аспект (2014)
Біла О. О. - Професійна підготовка майбутніх соціономістів сфери до створення безпечних умов соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі (2014)
Білгородська О. Є . - Формальна композиція в системі художньої освіти майбутніх архітекторів (2014)
Боксгорн В. В. - Роль соціально-педагогічної перцепції у фаховій підготовці майбутніх соціономів педагогічних університетів (2014)
Васенко О. В. - Хмарні технології у підвищенні якості управління навчальним процесом (2014)
Вітрук О. А. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя технологій в умовах професійної підготовки (2014)
Галактионова Т. Г. - Читательская компетентность как фактор активизации информационных связей в системе управления педагогическим процессом, Зайцева Е. В. (2014)
Георгієв В. М. - Мотиваційний компонент у структурі професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ (2014)
Гладкая И. В. - Информационная поддержка студентов в системе управления образовательной деятельности в рамках педагогической олимпиады (2014)
Глубокова Е. Н. - Основные образовательные программы в вузе как механизм управления знаниями (2014)
Гуменюк Т. Б. - Системний підхід як складова освітньої інноватики, Корець М. С. (2014)
Горщенко Ю. А. - Формування оцінно-естетичних суджень у майбутніх учителів початкової школи в навчальному процесі вищої школи (2014)
Гущак Ж. М. - Концептуальна модель технологічного процесу формування безпекознавчої компетентності студентів (2014)
Демір М. І. - Рефлексія як компонент формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики (2014)
Ерсьозоглу І. - Інформаційно-аналітична діяльність менеджерів освіти шкільного рівня (2014)
Заплатинський В. М. - Аналіз підготовки школярів та студентів з питань безпеки, здоров’я та цивільного захисту в Україні та її зміни у зв’язку з виникненням військових загроз (2014)
Карпова С. М. - Індивідуалізація навчання у практиці художньої підготовки майбутніх архітекторів (2014)
Кінєшева А. Ю. - Використання інформаційних технологій у формуванні прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти (2014)
Коваленко І. В. - Реалізація інноваційної випереджаючої освіти у системі підготовки вчителів технологій (2014)
Козлова А. Г. - Управление подготовкой студентов магистратуры на основе принципа обогащающего обучения (2014)
Кузьменко Ю. О. - Особливості підготовки державних службовців до аналітичної діяльності (2014)
Курач М. С. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі художньо-проектної діяльності (2014)
Литовченко О. В. - Управление развитием регулятивних универсальных учебных действий школьников (2014)
Москальов М. В. - Дослідження стану тривожності молодих педагогів при входженні в освітню організацію (2014)
Назаров О. А. - Проблемні питання порядку проведення атестації судових експертів-психологів відповідно до чинного законодавства України (2014)
Омельченко Л. М. - Внутрішня мотивація педагогічної діяльності: сутність та чинники (2014)
Омельчук О. В. - Характеристика розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання художньої обробки матеріалів (2014)
Оршанський Л. В. - Структурно-функціональна модель фахового навчання майбутніх учителів технологій у галузі художньої обробки деревини, Цісарук В. Ю. (2014)
Пак І. О. - Формування естетичної і художньої культури школярів засобами хореографічного мистецтва (2014)
Парфенюк В. О. - Самовдосконалення особистості як психолого-педагогічна проблема (2014)
Перепелиця О. В. - Художньо-творча виставка як підсумок творчої діяльності колективу (2014)
Петухова Т. А. - Професійна компетентність майбутніх фахівців з технологій у системі управління педагогічним процесом (2014)
Полещук Л. В. - Компетентнісний підхід у формуванні професійно значущих якостей менеджерів освіти (2014)
Полозенко О. В. - Педагогічні умови формування психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності (2014)
Постоян Т. Г. - Навчальна дисципліна "Управління впровадженням інновацій в галузі освіти" як засіб формування професійної компетентності майбутніх керівників закладів освіти (2014)
Ревякина Е. Г. - Безопасность как один из факторов образовательной среды, влияющий на формирование личностного здоровья студентов (2014)
Скоромна М. В. - Результати аналізу стану проблеми формування культури почуттів особистості (2014)
Йылдыз Текин - Вопросы освещения темы национальной культуры в учебниках турецкого языка (2014)
Черненко Н. М. - Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти (2014)
Чжан Лей - Витоки усвідомлення піаністами пізнавальної ініціативи як навчальної категорії в українській філософії (2014)
Шаматажи С. В. - Рекомендації з оцінювання та прогнозування педагогічної діяльності (2014)
Шехавцова С. О. - Особливості стимулювання студентів до набуття суб’єктного досвіду в ході педагогічної практики (2014)
Ящук О. В. - Структура професійної культури медичного фахівця молодшої кваліфікації (2014)
Наші автори (2014)
Близнюк Ю. Н. - Самоассоциация и гидратация флавин-мононуклеотида в растворах и пленках, Глибицкий Д. М., Семёнов М. А., Шестопалова А. В., Малеев В. Я. (2014)
Glibitskiy G. M. - Scale invariant fractal textures of serum albumin and Na-DNA films from solutions with metal halides (2014)
Анікєєва М. О. - Вплив одно- та двовалентних катіонів на адгезію Streptococcus thermophilus на еритроцитах людини, Коваленко І. Ф., Коваленко С. Є., Гордієнко О. І. (2014)
Бено Ю. - Аналіз впливу постійного магнітного поля середньої напруженості на схожість насіння та ростові процеси дурману звичайного, Дика М., Скварко К. (2014)
Духопельников Е. В. - Моделирование кривых теплопоглощения тройных систем лиганд-конкурент-ДНК (2014)
Губерський Л. - Вітальне слово Ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2014)
Семенюк Г. - Вітальне слово Директора Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (2014)
Бігун О. - Християнський месіанізм: Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство (2014)
Вільна Я. - Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті "Капитанша" (2014)
Генералюк Л. - Шевченківські образи-концепти: вербально-іконічна єдність (2014)
Гуляк А. - "Щит та лук - його правда": образно-стильова поліфонія "Давидових псалмів" Тараса Шевченка, Науменко Н. (2014)
Данильченко О. - Архетипи героя та антигероя у творчості Тараса Шевченка (2014)
Заярна І. - Літературний контекст XVIII ст. у творчості Тараса Шевченка (2014)
Іщенко Є. - Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка (2014)
Калинчук А. - До характеристики поезії Т. Шевченка періоду "Трьох літ": балада "У неділю не гуляла" (2014)
Левицький В. - Образ Беатріче Портінар у творчості Тараса Шевченка (2014)
Усатенко Г. - Тарас Шевченко: віднайдені ідентичності (2014)
Пахаренко В. - Апофатична метода в ідіостилі Тараса Шевченка (2014)
Шкрабалюк А. - Свобода як християнська вартість у творчості Тараса Шевченка (2014)
Яковина О. - "Чи то недоля та неволя...": реальність "духовної ночі" у тексті Тараса Шевченка (2014)
Черненко О. - Студії Тараса Шевченка над українськими думами (2014)
Янковська Ж. - Модус "національного буття" та "генетично-чуттєвий" фольклоризм поеми Т. Шевченка "Наймичка" (2014)
Сліпушко О. - Героїчний чин у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" (2014)
Яременко В. - "Во дні фельдфебеля-царя..." Ремінісценції з нової історії у творі Тараса Шевченка "Юродивий" (2014)
Бикова Т. - Шевченківська концептосфера води у творчості поетів "Молодої Музи": особливості інтерпретації (2014)
Боронь О. - Інтертекстуальна референція на роман М. Загоскіна "Юрій Милославський" у повісті Т. Шевченка "Княгиня" (2014)
Випасняк Г. - Сучасне шевченкознавство: деканонізація чи апокриф? (2014)
Гнатюк М. - Поетична шевченкіана Володимира Самійленка (2014)
Задорожна Л. - Кореляти засад поезії Т. Шевченка і світосприйняття А. Шопенгауера (2014)
Задорожна С. - "Розумно-праведні душі": Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров (2014)
Злотник-Шагіна О. - Феномен Тарасаша Шевченка у літературно-критичній рецепції І. Франка (2014)
Жванія Л. - Істина як філософська категорія у вторчомі доробку Тарса Шевченка і Лесі Українки (2014)
Кисла О. - Творча спадщина Т. Шевченка в літературно-критичній рецепції М. Костомарова (2014)
Наєнко М. - Т. Шевченко і художній образ М. Гоголя (2014)
Федунь М. - Образ і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуаристиці періоду визвольних змагань нації (перша половина ХХ століття) (2014)
Гнатюк Л. - Тарас Шевченко і староукраїнська книжна традиція (2014)
Астаф'єв О. - Творчість тараса Шевчнка й Адама Міцкевича як феноменологічний діалог культур (2014)
Зарицька Т. - Штрихи до портретів шевченкознавців в англомовному світі (2014)
Зимомря М. - Рецепція контексту: сутність перекладу та інтерпретації Шевченкової поезії німецькою мовою, Зимомря І. (2014)
Кияк Т. - Переклади поезії Тараса Шевченка німецькою мовою (2014)
Кім Сук Вон - Шевченкознавство в Республіці Корея, Ковальчук Ю. (2014)
Кломієць Л. - Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу (2014)
Мегела І. - "Заповіт" Т. Шевченка угорською мовою (2014)
Тьопенко Ю. - Тарас Шевченко в англомовному культурному ареалі: крізь "парадокси рецепції" до дилем інтерпретації (2014)
Хоменко О. - Українські географічні реалії у перекладах Тараса Шевченка японською мовою: від інтерпретації до засвоєння (2014)
Карпінчук Г. - Шевченкознавець-новатор М. Новицький (2014)
Лебідь-Гребенюк Є. - "Шевченківський збірник" (1924) і річники "шевченко та його доба" (1925, 1926): з історії рецепції творчості та образу поета (2014)
Лущій С. - Шевченкіана М. Ткача, О. Шарварка та Я. Яроша (2014)
Чуйко Т. - До проблеми інтерпретації образу Тараса Шевченка у мистецтвознавстві ХХ ст.(на прикладі живопису і графіки) (2014)
Гриневич В. - Глухів у житті й творчості Тараса Шевченка (2014)
Соколюк Ю. - "Моя рідна, небачена і щиро любима мати" (Т. Шевченко й А. Лазаревська (2014)
Артеменко Б. О. - Вплив морфофункціонального розвитку та нейродинамічних і психо-фізіологічних функцій на якість ігрової діяльності волейболістів різного ігрового амплуа, Глазирін І. Д. (2014)
Ахметзянова Л. Р. - Особенности адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, Али Е. Ю. (2014)
Бабенкова Е. А. - Адаптационные возможности дошкольников, Федоровская О. М. (2014)
Борщенко В. В. - Упровадження педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх учителів початкової ланки освіти (2014)
Босенко А. И. - Динамика физической работоспособности девушек-спортсменок на протяжении овариально-менструального цикла, Орлик Н. А., Клименко Е. В., Страшко С. В., Дышель Г. А. (2014)
Буховець Б. О. - Бобат-терапія в корекції психо-моторного розвитку дітей з органічним ураженням ЦНС (2014)
Воскобойнікова Г. Л. - Концепція комплексної оцінки адаптаційних можливостей у формуванні і збереженні індивідуального здоров’я людини (2014)
Головченко О. І. - Оцінка мотивації та самостійності до занять фізичної культури студентів вищого навчального закладу, Востоцька І. Ф., Осипова І. Л. (2014)
Горовой В. А. - Взаимосвязь познавательно-проектировочного компонента физической рекреации, объема двигательной активности и физической подготовленности студентов (2014)
Джуринський П. Б. - Формування зацікавленості до занять оздоровчим фізичним вихованням школярів молодшої школи (2014)
Долинський Б. Т. - Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів, Писаренко Г. С., Бондар С. В., Славов Д. Д. (2014)
Евтухова Л. А. - Оценка параметров свода стопы школьников в норме и при различных режимах нагрузки, Тютрюмова Д. В., Босенко А. И. (2014)
Єжова О. О. - Нормативно-правові засади студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України, Васильченко Я. А. (2014)
Еремина И. Д. - Проблемы адаптации студенчества к новым культурным реалиям в зеркале социологических методов (2014)
Жáра Г. І. - Проектування спеціальної підготовки до надання невідкладної допомоги в екстремальних видах спорту, Білоус В. В. (2014)
Заікіна Г.Л. - Особливості морфо-функціональних показників школярів 8-9 років навчально-виховного комплексу, Соіна Л.М. (2014)
Запорожець О. П. - Психофізіологічні прояви адаптації організму гімнастів молодшого шкільного віку до фізичних навантажень (2014)
Калиниченко І. О. - Фізіолого-гігієнічне обґрунтування індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні дітей шкільного віку (2014)
Колокольцев М. М. - Эффективность вариативного компонента физического воспитания школьников с включением в него упражнений из национальных видов спорта (2014)
Коляда Н. В. - Особливості сформованості психологічного здоров’я студентів під час навчання в інституті фізичної культури (2014)
Коробейніков Г. В. - Вегетативна регуляція ритму серця у спортсменів з різним рівнем сенсомоторного реагування, Коробейнікова Л. Г., Ричок Т. М., Міщенко В. С., Дудник О. К. (2014)
Латіна Г. О. - Вікова динаміка адаптаційно-резервних можливостей організму учнів в процесі впровадження здоров’язберігаючих технологій (2014)
Лизогуб В. С. - Нейрофізіологічне та вегетативне забезпечення переробки слухової інформації в осіб з різним рівнем функціональної рухливості нервових процесів, Юхименко Л. І., Хоменко С. М., Кожемяко Т. В. (2014)
Лизогуб В. С. - Підготовленість футболістів 13-14 років з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Пустовалов В. О., Супрунович В. О., Коваль Ю. В. (2014)
Міненок А. О. - Дослідження актуальних питань розвитку творчих здібностей молодших школярів в педагогічній діяльності учителя початкової школи (2014)
Мірошниченко О. А. - Психологічні чинники адаптації особистості до екстремальних умов життєдіяльності (2014)
Михалюк Є. Л. - Вплив дозованих фізичних тренувань, проведених під контролем моніторів пульсу, на функціональний стан студентів з первинною артеріальною гіпертензією, Малахова С. М. (2014)
Моисеенко Е. В. - Особенности адаптации человека к условиям Антарктики (2014)
Осипенко Е. В. - Формирование физического здоровья у учащихся и ступени образования посредством применения инновационной методики комплексной дыхательной гимнастики (2014)
Осипенко Е. В. - Особенности проведения спортивного часа в учреждениях общего среднего образования гомельского региона, Севдалев С. В. (2014)
Петренко Ю. О. - Особливості фізичного розвитку студентів у процесі навчання, Меньших О. Е. (2014)
Плахтій П. Д. - Особливості змін білкового метаболізму і морфологічної картини крові в організмі лабораторних тварин під впливом трутневого гомогенату і фізичних тренувань (2014)
Подрігало Л. В. - Дослідження рухливості суглобів ніг у хлопчиків-таєквондистів з різним терміном занять, Ровна О. О. (2014)
Подрігало Л. В. - Визначення функціонального стану колінних суглобів студентів, що займаються футболом та виявлення групи ризику виникнення патологічних станів колінного суглобу, Пашкевич С. А., Галічева К. С. (2014)
Приймаков А. А. - Динамика биологического возраста студентов специальной медицинской группы в годичном цикле физического воспитания, Присяжнюк С. И., Омельчук Е. В. (2014)
Скиба О. О. - Фізіолого-гігієнічна оцінка впливу ранньої спортивної спеціалізації на показники функціонального стану організму юних спортсменів, Дяченко Ю. Л. (2014)
Скидан А. А. - Методика индивидуализированной коррекции телосложения студенток, занимающихся шейпингом, Севдалев С. В., Врублевский Е. П. (2014)
Твердохліб М. М. - Адаптація дітей до навчальної діяльності в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах, Дяченко С. В. (2014)
Тодоров П. І. - Розвиток "вибухової" сили у дівчат 13-14 років на заняттях із вільної боротьби (2014)
Циганівська О. І. - Самосвідомість як психологічний інструмент мотивації потреби у достатній руховій активності в умовах вищого навчального закладу (2014)
Шлык Н. И. - Вариабельность сердечного ритма у исследуемых 16-21 года с учетом индивидуального типа вегетативной регуляции (2014)
Шмалєй С. В. - Розвиток валеологічної компетентності старшокласників в умовах оздоровчого середовища гімназії, Щербина Т.І., Малюк Н.Г. (2014)
Шуба В. В. - Організація навчально-тренувального процесу параолімпійців при урахуванні психолого-педагогічних умов (2014)
Шуба Л. В. - Рухливі ігри, як розвиток рухових якостей у школярів початкової школи (2014)
Наші автори (2014)
Куць О. М. - Етнополітичній аспект голодомору 1932–1933 років в Україні (2008)
Кіндратенко А. М. - Організатори геноциду українців у 1918-1936 рр. (2008)
Майстренко В. С. - Антиукраїнський терор після декларованої "українізації”: чому?, Корнєв О. В. (2008)
Танцюра В. І. - Голодомор 1932-1933 років в Україні: трагедії та пам’ять, Олешко Н. П. (2008)
Однороженко О. А. - Родова геральдика Волинської землі в другій половині XIV – першій половині XV ст. (2008)
Шарібжанова Г. О. - Контроль за якістю університетської освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (формування професорсько-викладацького складу Харківського університету), Куліш С. М. (2008)
Наумов С. О. - Від розмежування до об’єднання (про деякі тенденції в українському русі Наддніпрянщині початку ХХ ст.) (2008)
Чорний Д. М. - Приріст населення міст України кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2008)
Потоцький В. П. - Переслідування сектантів-містиків на Слобожанщині в умовах свободи віросповідання ( 1909–1917 рр.) (2008)
Паньків М. М. - Російська імперія в польській історіографічній традиції: основні етапи та напрямки досліджень (2008)
Хорошев О. М. - Особливості зародження молодіжних національно-комуністичних організацій у кінці громадянської війни в Радянській Україні (2008)
Шарібжанов Р. В. - Населення міста Харкова в 20-30-ті роки ХХ ст. (2008)
Жмака В. М. - Міста Лівобережної України в 20–х роках ХХ ст.: кількість, статус (варіанти визначення) (2008)
Терещенко Ю. В. - Інститут делегаток як організаційна основа радянського жіночого руху в Україні в 1920-х – на початку 1930-х рр. (2008)
Кутья О. А. - Організаційне забезпечення державної правової політики щодо неповнолітніх в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття (2008)
Рудь А. А. - Динаміка торговельної мережі та обігів торгівлі споживчої кооперації Харківщини в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи 1925 року (2008)
Єремєєв П. В. - Взаємини старообрядництва та радянської влади на Харківщині в 20-30-х рр. ХХ ст. (2008)
Калініченко Г. В. - Організація земельних громад на Харківщині (1922–1930 рр.) (2008)
Мартиненко В. Л. - Політика німецької військової адміністрації щодо "фольксдойче" на окупованих східних теренах України (1941–1943 рр.) (2008)
Марасіна Г. В. - Жінка у виробництві в період "застою” (проблема кваліфікації) (2008)
Грінченко Г. Г. - Проведення та аналіз автобіографічного наративного інтерв’ю: метод Фріца Шутце (2008)
Бортник Л. А. - Етнографічні розвідки Івана Франка (2008)
Гаврющенко Д. О. - Садибні комплекси Харківщини другої половини XVIII – початку XIX. – композиційні прийоми і стилістичні особливості (2008)
Петровський В. В. - Історична пам’ять як чинник політичної мобілізації в Україні, Семененко В. І., Мірошниченко В. Ю. (2008)
Радченко Л. О. - Німецький слід в Україні (2008)
Серьогіна Н. С. - Від виборів до виборів: зміни українського політичного ландшафту (2008)
Заморський Є. Ю. - Перспективи співробітництва України з НАТО (2008)
Ісаєв Т. О. - Монастирська колонізація Ізюмського слобідського козацького полку (2008)
Склокін В. В. - Господарська діяльність військових обивателів Слобідської України (60–90-ті рр. XVIII ст.) (2008)
Яцина О. А. - Україна й українці в історичній конструкції М. Устрялова (на прикладі "Нарисів російської історії") (2008)
Потоцький В. П. - Духовні скопці у Харківській губернії (1870–1880 рр.) (2008)
Шарібжанова Г. О. - Професорсько-викладацький корпус Харківського університету наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Куліш С. М. (2008)
Павлова Т. Г. - Вищі жіночі курси сільського господарства та лісівництва в Харкові (1917–1919 рр.) (2008)
Казанков Р. Ю. - Проблема формування чорноморського геополітичного простору в першій половині ХХ ст.: український варіант (2008)
Хорошев О. М. - Організаційні принципи діяльності Української Комуністичної Робітничої Юнацької спілки у період переходу країни до непу (2008)
Жмака В. М. - Промисловість міста Ізюм у період нової економічної політики (2008)
Калініченко В. В. - Висвітлення земельної громади українського доколгоспного села в історіографії (2008)
Олянич В. В. - Зернове господарство в УСРР у 20-х роках ХХ ст. (2008)
Рудь А. А. - Питома вага кооперативної торгівлі Харківської округи у 1928–1929 рр. (2008)
Чугуй Т. О. - Функціонування товариств "Просвіта" на території рейхскомісаріату "Україна" та прифронтової військової зони у 1941–1943 роках: порівняльний аспект (2008)
Мартиненко В. Л. - Депортації німецького населення на початку радянсько-німецької війни з території України (за матеріалами Запорізької, Донецької та Луганської областей) (2008)
Грінченко Г. Г. - "Раскинулись рельсы далеко…": фольклор примусових робітників нацистської Німеччини у публікаціях радянської доби (2008)
Голікова О. М. - Продаж техніки МТС колгоспам: до історії ухвалення рішення (2008)
Бортник Л. А. - Традиційна побутова культура в контексті українсько-польських відносин (ХІХ ст.), Добрунова Л. Е. (2008)
Полякова Ю. Ю. - Іван Андрійович Устинов – історик, бібліограф, театральний критик (2008)
Маліков В. В. - Наймання пастуха на Слобожанщині у ІІ половині ХІХ – на початку ХХІ століть (2008)
Чорний Д. М. - Місто і село на Слобідській Україні (кінець XVIII – початок ХХІ ст.) (2008)
Танцюра В. І. - Політична історія України як наука: стан і перспективи її розвитку, Пересада О. В. (2008)
Ісаєв Т. О. - Зброя козаків Ізюмського слобідського полку в XVII - на початку XVIII ст. (2009)
Потоцький В. П. - Православно-місіонерська історіографія релігійного сектанства Харківської губернії (2009)
Чорний Д. М. - Ремісники Харкова і Чернігова на початку ХХ ст.: порівняльна характеристика суспільної верстви (2009)
Хорошев О. М. - Проблеми організаційної діяльності Комуністичної юнацької спілки в роки громадянської війни (2009)
Жмака В. М. - Чисельність населення у містах Лівобережжя у 20-х роках ХХ ст. (2009)
Калініченко В. В. - Сільська громада та її трансформація в земельну громаду в Наддніпрянській Україні (1917-1922 рр.) (2009)
Олянич В. В. - Джерела грошових прибутків селянських господарств в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Грінченко Г. Г. - Примусова праця в нацистській Німеччині в усних історіях колишніх дітей-остарбайтерів (2009)
Кислюк В. В. - Україна: національно-культурна пам'ять (2009)
Полякова Ю. Ю. - Харківський сезон Костянтина Мараджанова (1906-1907) (2009)
Єремєєва К. А. - Розповсюдження політичних анекдотів на українську тематику (1917-1991 рр.) (2009)
Бортник Л. А. - Роль і місце української народно-поетичної творчості в процесі міжслов'янського культурного єднання (кін. XVIII - XIX ст.) (2009)
Казанков Р. Ю. - "Чорноморська орієнтація" на сторінках української емігрантської періодики (1950-1970-ті рр.) (2009)
Лутаєва Т. В. - Історія міжкультурної взаємодії українців з арабо-мусульманським світом (2009)
Создание больницы "ОХМАТДЕТ" — основная цель жизни Т. П. Новиковой (2014)
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 — 25 років! (2014)
Іван Семенович Сміян — 85 років! (2014)
Імуностимулятор зі статусом: Афлубін — "Вибір року — 2013" (2014)
Бережний В. В. - Синдром раптової дитячої смерті: епідеміологія, фактори та механізми розвитку, профілактика, Герман О. Б. (2014)
Проблема антибиотикорезистентности и возможности фитотерапии в лечении респираторных инфекций у детей (2014)
Индрио Ф. - Применение пробиотика, содержащего L. Reuteri с целью профилактики приступов кишечной колики, регургитации и функционального запора: рандомизированное клиническое исследование, Мауро А. Ди, Риетццо Д., Чиварди Э., Интини К., Корвалья Л., Баллардини Э., Бишелья М., Чинкуетти М., Браззодуро Э., Веккио А. Дель, Тафури С., Франкавилла Р. (2014)
Сороколат Ю. В. - Стан здоров'я дітей, народжених при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури) (2014)
Волоха А. П. - Серозні менінгіти у дітей (2014)
Бережной В. В. - Случай прогрессирующей оссифицирующей гетероплазии (РОН) у ребенка 1 года 3 месяцев, Кожара Ю. А., Михнушева О. С., Стрельцова С. В., Егорова Л. Н. (2014)
Бережной В. В. - Использование антипиретиков у детей с поствакцинальными реакциями, Козачук В. Г. (2014)
Марушко Є. Ю. - Діагностика змін опорно-рухового аппарату у дітей, хворих на гемофілію, за допомогою ультразвукового дослідження, Чередниченко Н. М. (2014)
Омельченко Л. И. - Современные подходы к лечению артралгий у детей с гипермобильным cиндромом, Муквич Е. Н., Дудка И. В. (2014)
Стеценко Т. И. - Миотоническая дистрофия. Современное представление и собственное наблюдение (2014)
Усачова О. В. - Алгоритм ведення інфікованих цитомегаловірусом дітей раннього віку: клініко-патогенетичне обгрунтування (2014)
Буряк В. Н. - Патогенетические и симптоматические аспекты терапевтических подходов при остром рините у детей (2014)
Гляделова Н. П. - Противокашлевые препараты в управлении кашлем у детей (2014)
Боярська Л. М. - Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних інфекцій у дітей раннього віку, інфікованих цитомегаловірусом, Усачова О. В., Герасімчук Т. С., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Сліпко В. О., Турлюн В. А. (2014)
Тяжка О. В. - Особливості реалізації алергічної схильності в алергічне захворювання, Левадна Л. О., Пилипенко І. Ф. (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хворобою Крона (2014)
Нагорная Н. В. - Абдоминальный болевой синдром у детей с лактазной недостаточностью, Бордюгова Е. В., Дубовая А. В., Дудчак А. П. (2014)
Родіонов В. П. - Вплив кисломолочної продукції на мікробіоценоз та місцевий імунітет кишечника у дітей раннього віку: результати дослідження, Матвієнко І. М., Квашніна Л. В., Кравченко О. М. (2014)
Шадрин О. Г. - К вопросу формирования эубиоза кишечника при искусственном вскармливании детей грудного возраста, Мисник В. П., Пономарева И. Г., Клименко Л. А. (2014)
Єрохіна О. І. - Стан вегетативного гомеостазу та серцево-судинної системи в дітей із дифузним нетоксичним зобом, Буднік Т. В., Гейвах Л. О. (2014)
Кравчук Б. О. - Особливості клініки та завчасної діагностики доброякісних утворів межистіння у дітей, Сокур П. П. (2014)
Эммануэль Л. - Применение навыков наблюдения за младенцами в работе с детьми до пяти лет (2014)
Шумна Т. Є. - Використання інформаційних технологій для навчання студентів в рамках проекту TEMPUS (2014)
Застосування алергену туберкульозного рекомбінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей (методичний посібник) (2014)
Маленькие спортсмены в большом спорте: достижения и здоровье (2014)
Содержание (2009)
Войтенко Б. И. - Запорожскому коксохимическому заводу – 75 лет (2009)
Чернышов Ю. А. - Использование петрографических характеристик и новых комплексных показателей для оценки свойств углей и межбассейновых шихт ОАО "Запорожкокс", Овчинникова С. А., Подлубный А. В. Кафтан Ю. С., Бидоленко Н. Б. (2009)
Журавский А. А. - Автоматизированная система учёта приема, складирования и расхода угольных концентратов, поступающих на коксование ОАО "Запорожкокс", Торяник Э. И., Беликов Д. В., Мирошниченко Д. В., Подлубный А. В., Рубчевский В. Н., Чернышов Ю. А., Ермак Ю. В. (2009)
Торяник Э. И. - Автоматизированная оценка равномерности работы углеподготовительного цеха ОАО "Запорожкокс", Журавский А. А., Подлубный А. В., Рубчевский В. Н., Чернышов Ю. А., Ермак Ю. В. (2009)
Рубчевский В. Н. - Реконструкция дозировочного отделения углеподготовительного цеха ОАО "Запорожкокс", Чернышов Ю. А., Овчинникова С. А., Подлубный А. В., Ермак Ю. В., Васильев Ю. С., Торяник Э. И., Журавский А. А., Беликов Д. В. (2009)
Войтенко Б. И. - Совершенствование схемы подготовки угольной шихты на ОАО "Запорожкокс", Чернышов Ю. А., Ермак Ю. В., Подлубный А. В., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Ладыжинский В. М., Бессчастный Ю. В. (2009)
Рубчевский В. Н. - Автоматизированная система прогноза выхода основных продуктов коксования и расчёта норм расхода сырья и материалов, Чернышов Ю. А., Ткалич Г. Н., Шабельникова Г.В., Журавский А. А, Шульга И. В., Торяник Э. И., Беликов Д. В. (2009)
Былков В. Г. - Разработка вариантов совершенствования технологической схемы первичного охлаждения коксового газа, Белонощенко В. П., Ковалев Е. Т., Питюлин И. Н. (2009)
Ткалич Г. М. - Исследование и разработка технологии очистки регенерированной кислоты путем регенерации водным раствором сульфата аммония, Овчинникова С. А., Ковалева Н. И. (2009)
Скрипченко Н. П. - Гидродинамика процесса термоокисления пека в кубах-реакторах, Клешня Г. Г., Чернышов Ю. А, Волох В. М., Питюлин И. Н., Чешко Ф. Ф. (2009)
Скрипченко Н. П. - Давление как фактор интенсификации процесса получения каменноугольного электродного пека, Клешня Г. Г., Рубчевский В. Н., Чернышов Ю. А., Чешко Ф. Ф., Питюлин И. Н. (2009)
Чернышов Ю. А. - Способ производства электродных масс для самообжигающихся электродов рудовосстановительных електропечей, Старовойт А. Г., Малый Е. И. (2009)
Войтенко Б. И. - Анализ энерго- и ресурсопотребления на предприятии и разработка рекомендаций по внедрению энергосберегающих технологий, Рубчевский В. Н., Шарагин В. С., Шульга И. В., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Кныш К. Е. (2009)
Овчинникова С. А. - Применение статистического контроля процессов (SPC) и его инструментов к оценке процесса плавления серной пасты, Супрун В. В. (2009)
Борисенко А. Л. - Комплексные решения экологических проблем на ОАО "Запорожкокс", Малыш А. С., Ткалич Г. М., Новик С. В. (2009)
Лобов А. А. - Оценка выбросов парниковых газов ОАО "Запорожкокс", Чамара О. А. Борисенко А. Л., Малыш А. С. (2009)
Шарагин B. C. - Интегрированная система учета энергоресурсов ОАО "Запорожкокс", Бойко А. А., Рассалъский А. Н., Андреев В. В., Довгополая А. В., Логачев Д. В., Петренко В. Н. (2009)
Войтенко Б. И. - Перспектива развития энергетического сектора ОАО "Запорожкокс", Шарагин В. С. (2009)
Овчинникова С. А. - Разработка, внедрение и сертификация систем управления на ОАО "Запорожкокс" (2009)
Дворник В. В. - Модернизация оборудования и внедрение новых технологий на железнодорожном транспорте предприятия, Антонов А. А., Федоша В. И. (2009)
Соловьев Е. А. - Комплекс автоматизированных систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения ОАО "Запорожкокс", Эйдельштейн Л. Я., Севастьянов А. Н., Кацило С. С., Чернышов Ю.А., Омельницкий В. А., Фирюлин И. А. (2009)
Шарагин B. C. - Организация производства сжатого воздуха в условиях коксохимического предприятия, Бойко А. А. (2009)
Обушний М. - Слово до читача (2009)
Авер’янова Н. - Система художніх образів українського мистецтва як чинник формування національного образу світу (2009)
Безручко О. - Національні особливості виховання кінорежисерів в українській школі кінопедагогіки (2009)
Бичко А. - Філософсько-правові аспекти українського світобачення (2009)
Бойко С. - Український образ світу як підґрунтя для формування національної самосвідомості (2009)
Волков О. - Протестний дискурс у творчості Лесі Українки (2009)
Воропаєва Т. - Образ світу, картина світу, світогляд, ідентичність в предметному полі українознавства: теоретико-методологічні засади (2009)
Головай І. - Художній образ українського народу на прикладі компаративного аналізу поезій М. Старицького, П. Куліша та І. Франка (2009)
Денисюк С. - Національна самобутність українського письменства у літературознавчій концепції Юрія Шереха (Шевельова) (2009)
Дунай П. - Поезія як тонометр духа: Микола Горбаль "Деталі піщаного годинника" (2009)
Ємець Т. - Методологічне значення для українознавства феноменологічного підходу (2009)
Жадько К. - Особистісні якості викладача вищих навчальних закладів України (ментальна характеристика) (2009)
Кагамлик С. - Концепції світобачення українських ієрархів та настоятелів ранньомодерного часу (2009)
Кобченко К. - Українознавчі дисципліни в університетській освіті Києва на поч. ХХ ст. (2009)
Kotowіcz-Borowy I. - Tradycje rodzinne alternatywą dla alienacji we współczesnym świecie (na przykładzie rodów drobnoszlacheckich) (2009)
Красовський Я. - Становлення самосвідомості українського селянина пореформеної доби на Поділлі (2009)
Лисенко-Єржиківська Н. - Поетична візійність Юзефа Чеховича, Євгена Маланюка та Олега Ольжича (2009)
Литвинська С. - Архетипи української родини в драматургії Олекси Коломійця (2009)
Марценюк Р. - З одіссеї доктора Михайла Качалуби – образ життєвого шляху Українця на чужині (2009)
Матвєєв В. - Актуальність проблеми самореалізації особистості та особливості українського менталітету, Матвєєва Т. (2009)
Матющенко А. - Національний театр як унікальний художньо-філософський образ світу (Творчий тандем Курбас-Куліш у другій половині 1920-х р. ХХ ст.) (2009)
Музичко О. - Національний світогляд професора І. А. Линниченка (1857–1926): між українським та російським образом світу (2009)
Окса М. - Відродження козацьких традицій серед учнівської молоді (2009)
Плешко М. - Ідеологія солідаризму та її відображення в програмних документах політичних партій України (2009)
Скляр В. - Вплив етнічних процесів радянської доби на етномовну самоідентифікацію українців у сучасній Україні (2009)
Скрипаль Г. - Феномен мислителів Київського кола (2009)
Талько Т. - Рефлексивно-антропологічні засади дослідження українського образу світу (2009)
Фощан Я. - Образ людини в антропософії Георгія Кониського (2009)
Ціпко А. - Образна особливість української психо-космогонійної побудови (2009)
Щербак Н. - Формування українського образу світу в політичних дискусіях інтелігенції початку ХХ ст. (2009)
Щербак Н. - Український образ світу очима цензорів Російської імперії початку ХХ ст. (2009)
Янковська Ж. - Відображення національного образу світу в україномовній прозі П. Куліша: хронологічний аспект (2009)
Афанасьєва Л. - Геокультурний простір як середовище міжетнічної взаємодії народів Запорізького Приазов’я, Букрєєва І. (2009)
Власова О. - Проблема ґендерної нерівності в контексті розвитку українського етнічного образу світу (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського