Козирєв М. П. - Соціально-психологічні аспекти ідентичності підлітка (2012)
Левшунова К. В. - Здоров’язберігаючі технології як чинник психічного благополуччя дошкільника (2012)
Лялюк Г. М. - Особливості формування ціннісних орієнтацій депривованих підлітків (2012)
Малинович Л. М. - Адаптація студентів-випускників до професійної діяльності (2012)
Миколайчук М. І. - Психологічні методи подолання депресивних розладів у студентської молоді: ефективність стратегій сімейної психотерапії (2012)
Островська К. О. - Вплив навчання літніх людей в Університеті третього віку на соціально-психологічні особливості їх адаптивності, Дідковська Л. І. (2012)
Рудь Г. В. - Особливості впливу гендерних відмінностей на процес формування життєвих перспектив юнацтва в період трансформації суспільства (2012)
Теслик Н. М. - Особистісні властивості курсантів-правознавців у процесі формування ставлення до права (2012)
Угрин О. Г. - Аналіз компонентів психологічної готовності курсантів ОВС до професійної самореалізації (2012)
Шлімакова І. І. - Вплив соціометричного статусу на екологічну свідомість молоді, Білоус Р. М. (2012)
Галян О. І. - Тенденції соціоморального розвитку особистості (2012)
Гарькавець С. О. - Аксіологічний вимір антисоціальної активності особистості в умовах суспільних перетворень (2012)
Горбаль І. С. - Відчуття суб’єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров’я особистості (2012)
Дудар О. В. - Методичне забезпечення вивчення міжособистісної перцепції особистості (2012)
Климишин О. І. - Духовність як онтична властивість людини (2012)
Кубриченко Т. В. - Ідентичність особистості у гендерному вимірі (2012)
Кузьо О. Б. - Розуміння особливостей психодинаміки антисоціальної особистості (2012)
Луканюк Х. В. - Герменевтика поняття "духовне зростання" в контексті досліджень самоактуалізації особистості (2012)
Макаренко С. С. - Національна ідентичність як складова формування Я-концепції особистості (2012)
Мединська Ю. Я. - Рівень емоційного інтелекту як детермінанта психологічної безпеки особистості (2012)
Мирончак К. В. - Психологічний вплив страху смерті на особистість (2012)
Поясок Т. Б. - Відображення підсвідомих проявів психіки особистості у процесі зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, Сошенко С. М. (2012)
Хомич Г. О. - Внутрішні конфлікти особистості та їх подолання у період соціально-політичної кризи (2012)
Яковенко С. І. - Трансформаційні зміни особистості в умовах ВНЗ (порівняльний аналіз відмінностей між курсантами та студен-тами), Ятчук М. С. (2012)
Бородій Д. І. - Довіра як необхідна психологічна умова педагогічної взаємодії в стосунках "учитель-учень" (2012)
Гетьманчук М. П. - Методологічні аспекти вивчення особливостей формування національної ідентичності у вищих навчальних закладах МВС України (2012)
Дуб В. Г. - Навчально-професійна мотивація майбутніх педагогів як складова їх професійного становлення, Галян І. М. (2012)
Ковальчук З. Я. - Оптимізація як категорія в психолого-педагогічній теорії (2012)
Назарук Н. В. - Професійний потенціал учителя як засіб самореалізації у педагогічній діяльності (2012)
Харченко А. С. - Психологічна безпека особистості викладача вишу (2012)
Бардин Н. М. - Комунікативна компетентність працівників ОВС як компонент психологічного впливу на громадян (2012)
Гимер Н. О. - Формування професійної комунікативної компетенції (2012)
Cковронська І. Ю. - Етнічні та психологічні особливості двомовної преси США та Канади (2012)
Токарська А. С. - Толерантність комунікації як фактор психологічної безпеки (2012)
Туринська О. Є. - Психологічні особливості професійного спілкування працівників правоохоронних органів (2012)
Войтенко А. М. - Преподаватели высшей школы: психофизиологические проблемы (2012)
Ахмет Али Айдын - Методика исследования концепта "любовь" в русской и турецкой картинах мира (на материале произведений И. А. Бунина и Я. К. Беятлы) (2014)
Алексеева Т. Б. - Управление инновациями в образовании: возможности культурологического подхода, Писарева С. А. (2014)
Балакірєва В. А. - З історії розвитку трудового навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку та форм організації цього процесу (2014)
Батракова И. С. - Особенности образования взрослых в современном университете: организационно-педагогический аспект (2014)
Біла О. О. - Професійна підготовка майбутніх соціономістів сфери до створення безпечних умов соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі (2014)
Білгородська О. Є . - Формальна композиція в системі художньої освіти майбутніх архітекторів (2014)
Боксгорн В. В. - Роль соціально-педагогічної перцепції у фаховій підготовці майбутніх соціономів педагогічних університетів (2014)
Васенко О. В. - Хмарні технології у підвищенні якості управління навчальним процесом (2014)
Вітрук О. А. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя технологій в умовах професійної підготовки (2014)
Галактионова Т. Г. - Читательская компетентность как фактор активизации информационных связей в системе управления педагогическим процессом, Зайцева Е. В. (2014)
Георгієв В. М. - Мотиваційний компонент у структурі професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ (2014)
Гладкая И. В. - Информационная поддержка студентов в системе управления образовательной деятельности в рамках педагогической олимпиады (2014)
Глубокова Е. Н. - Основные образовательные программы в вузе как механизм управления знаниями (2014)
Гуменюк Т. Б. - Системний підхід як складова освітньої інноватики, Корець М. С. (2014)
Горщенко Ю. А. - Формування оцінно-естетичних суджень у майбутніх учителів початкової школи в навчальному процесі вищої школи (2014)
Гущак Ж. М. - Концептуальна модель технологічного процесу формування безпекознавчої компетентності студентів (2014)
Демір М. І. - Рефлексія як компонент формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики (2014)
Ерсьозоглу І. - Інформаційно-аналітична діяльність менеджерів освіти шкільного рівня (2014)
Заплатинський В. М. - Аналіз підготовки школярів та студентів з питань безпеки, здоров’я та цивільного захисту в Україні та її зміни у зв’язку з виникненням військових загроз (2014)
Карпова С. М. - Індивідуалізація навчання у практиці художньої підготовки майбутніх архітекторів (2014)
Кінєшева А. Ю. - Використання інформаційних технологій у формуванні прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти (2014)
Коваленко І. В. - Реалізація інноваційної випереджаючої освіти у системі підготовки вчителів технологій (2014)
Козлова А. Г. - Управление подготовкой студентов магистратуры на основе принципа обогащающего обучения (2014)
Кузьменко Ю. О. - Особливості підготовки державних службовців до аналітичної діяльності (2014)
Курач М. С. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі художньо-проектної діяльності (2014)
Литовченко О. В. - Управление развитием регулятивних универсальных учебных действий школьников (2014)
Москальов М. В. - Дослідження стану тривожності молодих педагогів при входженні в освітню організацію (2014)
Назаров О. А. - Проблемні питання порядку проведення атестації судових експертів-психологів відповідно до чинного законодавства України (2014)
Омельченко Л. М. - Внутрішня мотивація педагогічної діяльності: сутність та чинники (2014)
Омельчук О. В. - Характеристика розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання художньої обробки матеріалів (2014)
Оршанський Л. В. - Структурно-функціональна модель фахового навчання майбутніх учителів технологій у галузі художньої обробки деревини, Цісарук В. Ю. (2014)
Пак І. О. - Формування естетичної і художньої культури школярів засобами хореографічного мистецтва (2014)
Парфенюк В. О. - Самовдосконалення особистості як психолого-педагогічна проблема (2014)
Перепелиця О. В. - Художньо-творча виставка як підсумок творчої діяльності колективу (2014)
Петухова Т. А. - Професійна компетентність майбутніх фахівців з технологій у системі управління педагогічним процесом (2014)
Полещук Л. В. - Компетентнісний підхід у формуванні професійно значущих якостей менеджерів освіти (2014)
Полозенко О. В. - Педагогічні умови формування психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності (2014)
Постоян Т. Г. - Навчальна дисципліна "Управління впровадженням інновацій в галузі освіти" як засіб формування професійної компетентності майбутніх керівників закладів освіти (2014)
Ревякина Е. Г. - Безопасность как один из факторов образовательной среды, влияющий на формирование личностного здоровья студентов (2014)
Скоромна М. В. - Результати аналізу стану проблеми формування культури почуттів особистості (2014)
Йылдыз Текин - Вопросы освещения темы национальной культуры в учебниках турецкого языка (2014)
Черненко Н. М. - Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти (2014)
Чжан Лей - Витоки усвідомлення піаністами пізнавальної ініціативи як навчальної категорії в українській філософії (2014)
Шаматажи С. В. - Рекомендації з оцінювання та прогнозування педагогічної діяльності (2014)
Шехавцова С. О. - Особливості стимулювання студентів до набуття суб’єктного досвіду в ході педагогічної практики (2014)
Ящук О. В. - Структура професійної культури медичного фахівця молодшої кваліфікації (2014)
Наші автори (2014)
Близнюк Ю. Н. - Самоассоциация и гидратация флавин-мононуклеотида в растворах и пленках, Глибицкий Д. М., Семёнов М. А., Шестопалова А. В., Малеев В. Я. (2014)
Glibitskiy G. M. - Scale invariant fractal textures of serum albumin and Na-DNA films from solutions with metal halides (2014)
Анікєєва М. О. - Вплив одно- та двовалентних катіонів на адгезію Streptococcus thermophilus на еритроцитах людини, Коваленко І. Ф., Коваленко С. Є., Гордієнко О. І. (2014)
Бено Ю. - Аналіз впливу постійного магнітного поля середньої напруженості на схожість насіння та ростові процеси дурману звичайного, Дика М., Скварко К. (2014)
Духопельников Е. В. - Моделирование кривых теплопоглощения тройных систем лиганд-конкурент-ДНК (2014)
Губерський Л. - Вітальне слово Ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2014)
Семенюк Г. - Вітальне слово Директора Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (2014)
Бігун О. - Християнський месіанізм: Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство (2014)
Вільна Я. - Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті "Капитанша" (2014)
Генералюк Л. - Шевченківські образи-концепти: вербально-іконічна єдність (2014)
Гуляк А. - "Щит та лук - його правда": образно-стильова поліфонія "Давидових псалмів" Тараса Шевченка, Науменко Н. (2014)
Данильченко О. - Архетипи героя та антигероя у творчості Тараса Шевченка (2014)
Заярна І. - Літературний контекст XVIII ст. у творчості Тараса Шевченка (2014)
Іщенко Є. - Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка (2014)
Калинчук А. - До характеристики поезії Т. Шевченка періоду "Трьох літ": балада "У неділю не гуляла" (2014)
Левицький В. - Образ Беатріче Портінар у творчості Тараса Шевченка (2014)
Усатенко Г. - Тарас Шевченко: віднайдені ідентичності (2014)
Пахаренко В. - Апофатична метода в ідіостилі Тараса Шевченка (2014)
Шкрабалюк А. - Свобода як християнська вартість у творчості Тараса Шевченка (2014)
Яковина О. - "Чи то недоля та неволя...": реальність "духовної ночі" у тексті Тараса Шевченка (2014)
Черненко О. - Студії Тараса Шевченка над українськими думами (2014)
Янковська Ж. - Модус "національного буття" та "генетично-чуттєвий" фольклоризм поеми Т. Шевченка "Наймичка" (2014)
Сліпушко О. - Героїчний чин у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" (2014)
Яременко В. - "Во дні фельдфебеля-царя..." Ремінісценції з нової історії у творі Тараса Шевченка "Юродивий" (2014)
Бикова Т. - Шевченківська концептосфера води у творчості поетів "Молодої Музи": особливості інтерпретації (2014)
Боронь О. - Інтертекстуальна референція на роман М. Загоскіна "Юрій Милославський" у повісті Т. Шевченка "Княгиня" (2014)
Випасняк Г. - Сучасне шевченкознавство: деканонізація чи апокриф? (2014)
Гнатюк М. - Поетична шевченкіана Володимира Самійленка (2014)
Задорожна Л. - Кореляти засад поезії Т. Шевченка і світосприйняття А. Шопенгауера (2014)
Задорожна С. - "Розумно-праведні душі": Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров (2014)
Злотник-Шагіна О. - Феномен Тарасаша Шевченка у літературно-критичній рецепції І. Франка (2014)
Жванія Л. - Істина як філософська категорія у вторчомі доробку Тарса Шевченка і Лесі Українки (2014)
Кисла О. - Творча спадщина Т. Шевченка в літературно-критичній рецепції М. Костомарова (2014)
Наєнко М. - Т. Шевченко і художній образ М. Гоголя (2014)
Федунь М. - Образ і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуаристиці періоду визвольних змагань нації (перша половина ХХ століття) (2014)
Гнатюк Л. - Тарас Шевченко і староукраїнська книжна традиція (2014)
Астаф'єв О. - Творчість тараса Шевчнка й Адама Міцкевича як феноменологічний діалог культур (2014)
Зарицька Т. - Штрихи до портретів шевченкознавців в англомовному світі (2014)
Зимомря М. - Рецепція контексту: сутність перекладу та інтерпретації Шевченкової поезії німецькою мовою, Зимомря І. (2014)
Кияк Т. - Переклади поезії Тараса Шевченка німецькою мовою (2014)
Кім Сук Вон - Шевченкознавство в Республіці Корея, Ковальчук Ю. (2014)
Кломієць Л. - Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу (2014)
Мегела І. - "Заповіт" Т. Шевченка угорською мовою (2014)
Тьопенко Ю. - Тарас Шевченко в англомовному культурному ареалі: крізь "парадокси рецепції" до дилем інтерпретації (2014)
Хоменко О. - Українські географічні реалії у перекладах Тараса Шевченка японською мовою: від інтерпретації до засвоєння (2014)
Карпінчук Г. - Шевченкознавець-новатор М. Новицький (2014)
Лебідь-Гребенюк Є. - "Шевченківський збірник" (1924) і річники "шевченко та його доба" (1925, 1926): з історії рецепції творчості та образу поета (2014)
Лущій С. - Шевченкіана М. Ткача, О. Шарварка та Я. Яроша (2014)
Чуйко Т. - До проблеми інтерпретації образу Тараса Шевченка у мистецтвознавстві ХХ ст.(на прикладі живопису і графіки) (2014)
Гриневич В. - Глухів у житті й творчості Тараса Шевченка (2014)
Соколюк Ю. - "Моя рідна, небачена і щиро любима мати" (Т. Шевченко й А. Лазаревська (2014)
Артеменко Б. О. - Вплив морфофункціонального розвитку та нейродинамічних і психо-фізіологічних функцій на якість ігрової діяльності волейболістів різного ігрового амплуа, Глазирін І. Д. (2014)
Ахметзянова Л. Р. - Особенности адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, Али Е. Ю. (2014)
Бабенкова Е. А. - Адаптационные возможности дошкольников, Федоровская О. М. (2014)
Борщенко В. В. - Упровадження педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх учителів початкової ланки освіти (2014)
Босенко А. И. - Динамика физической работоспособности девушек-спортсменок на протяжении овариально-менструального цикла, Орлик Н. А., Клименко Е. В., Страшко С. В., Дышель Г. А. (2014)
Буховець Б. О. - Бобат-терапія в корекції психо-моторного розвитку дітей з органічним ураженням ЦНС (2014)
Воскобойнікова Г. Л. - Концепція комплексної оцінки адаптаційних можливостей у формуванні і збереженні індивідуального здоров’я людини (2014)
Головченко О. І. - Оцінка мотивації та самостійності до занять фізичної культури студентів вищого навчального закладу, Востоцька І. Ф., Осипова І. Л. (2014)
Горовой В. А. - Взаимосвязь познавательно-проектировочного компонента физической рекреации, объема двигательной активности и физической подготовленности студентов (2014)
Джуринський П. Б. - Формування зацікавленості до занять оздоровчим фізичним вихованням школярів молодшої школи (2014)
Долинський Б. Т. - Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів, Писаренко Г. С., Бондар С. В., Славов Д. Д. (2014)
Евтухова Л. А. - Оценка параметров свода стопы школьников в норме и при различных режимах нагрузки, Тютрюмова Д. В., Босенко А. И. (2014)
Єжова О. О. - Нормативно-правові засади студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України, Васильченко Я. А. (2014)
Еремина И. Д. - Проблемы адаптации студенчества к новым культурным реалиям в зеркале социологических методов (2014)
Жáра Г. І. - Проектування спеціальної підготовки до надання невідкладної допомоги в екстремальних видах спорту, Білоус В. В. (2014)
Заікіна Г.Л. - Особливості морфо-функціональних показників школярів 8-9 років навчально-виховного комплексу, Соіна Л.М. (2014)
Запорожець О. П. - Психофізіологічні прояви адаптації організму гімнастів молодшого шкільного віку до фізичних навантажень (2014)
Калиниченко І. О. - Фізіолого-гігієнічне обґрунтування індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні дітей шкільного віку (2014)
Колокольцев М. М. - Эффективность вариативного компонента физического воспитания школьников с включением в него упражнений из национальных видов спорта (2014)
Коляда Н. В. - Особливості сформованості психологічного здоров’я студентів під час навчання в інституті фізичної культури (2014)
Коробейніков Г. В. - Вегетативна регуляція ритму серця у спортсменів з різним рівнем сенсомоторного реагування, Коробейнікова Л. Г., Ричок Т. М., Міщенко В. С., Дудник О. К. (2014)
Латіна Г. О. - Вікова динаміка адаптаційно-резервних можливостей організму учнів в процесі впровадження здоров’язберігаючих технологій (2014)
Лизогуб В. С. - Нейрофізіологічне та вегетативне забезпечення переробки слухової інформації в осіб з різним рівнем функціональної рухливості нервових процесів, Юхименко Л. І., Хоменко С. М., Кожемяко Т. В. (2014)
Лизогуб В. С. - Підготовленість футболістів 13-14 років з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Пустовалов В. О., Супрунович В. О., Коваль Ю. В. (2014)
Міненок А. О. - Дослідження актуальних питань розвитку творчих здібностей молодших школярів в педагогічній діяльності учителя початкової школи (2014)
Мірошниченко О. А. - Психологічні чинники адаптації особистості до екстремальних умов життєдіяльності (2014)
Михалюк Є. Л. - Вплив дозованих фізичних тренувань, проведених під контролем моніторів пульсу, на функціональний стан студентів з первинною артеріальною гіпертензією, Малахова С. М. (2014)
Моисеенко Е. В. - Особенности адаптации человека к условиям Антарктики (2014)
Осипенко Е. В. - Формирование физического здоровья у учащихся и ступени образования посредством применения инновационной методики комплексной дыхательной гимнастики (2014)
Осипенко Е. В. - Особенности проведения спортивного часа в учреждениях общего среднего образования гомельского региона, Севдалев С. В. (2014)
Петренко Ю. О. - Особливості фізичного розвитку студентів у процесі навчання, Меньших О. Е. (2014)
Плахтій П. Д. - Особливості змін білкового метаболізму і морфологічної картини крові в організмі лабораторних тварин під впливом трутневого гомогенату і фізичних тренувань (2014)
Подрігало Л. В. - Дослідження рухливості суглобів ніг у хлопчиків-таєквондистів з різним терміном занять, Ровна О. О. (2014)
Подрігало Л. В. - Визначення функціонального стану колінних суглобів студентів, що займаються футболом та виявлення групи ризику виникнення патологічних станів колінного суглобу, Пашкевич С. А., Галічева К. С. (2014)
Приймаков А. А. - Динамика биологического возраста студентов специальной медицинской группы в годичном цикле физического воспитания, Присяжнюк С. И., Омельчук Е. В. (2014)
Скиба О. О. - Фізіолого-гігієнічна оцінка впливу ранньої спортивної спеціалізації на показники функціонального стану організму юних спортсменів, Дяченко Ю. Л. (2014)
Скидан А. А. - Методика индивидуализированной коррекции телосложения студенток, занимающихся шейпингом, Севдалев С. В., Врублевский Е. П. (2014)
Твердохліб М. М. - Адаптація дітей до навчальної діяльності в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах, Дяченко С. В. (2014)
Тодоров П. І. - Розвиток "вибухової" сили у дівчат 13-14 років на заняттях із вільної боротьби (2014)
Циганівська О. І. - Самосвідомість як психологічний інструмент мотивації потреби у достатній руховій активності в умовах вищого навчального закладу (2014)
Шлык Н. И. - Вариабельность сердечного ритма у исследуемых 16-21 года с учетом индивидуального типа вегетативной регуляции (2014)
Шмалєй С. В. - Розвиток валеологічної компетентності старшокласників в умовах оздоровчого середовища гімназії, Щербина Т.І., Малюк Н.Г. (2014)
Шуба В. В. - Організація навчально-тренувального процесу параолімпійців при урахуванні психолого-педагогічних умов (2014)
Шуба Л. В. - Рухливі ігри, як розвиток рухових якостей у школярів початкової школи (2014)
Наші автори (2014)
Куць О. М. - Етнополітичній аспект голодомору 1932–1933 років в Україні (2008)
Кіндратенко А. М. - Організатори геноциду українців у 1918-1936 рр. (2008)
Майстренко В. С. - Антиукраїнський терор після декларованої "українізації”: чому?, Корнєв О. В. (2008)
Танцюра В. І. - Голодомор 1932-1933 років в Україні: трагедії та пам’ять, Олешко Н. П. (2008)
Однороженко О. А. - Родова геральдика Волинської землі в другій половині XIV – першій половині XV ст. (2008)
Шарібжанова Г. О. - Контроль за якістю університетської освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (формування професорсько-викладацького складу Харківського університету), Куліш С. М. (2008)
Наумов С. О. - Від розмежування до об’єднання (про деякі тенденції в українському русі Наддніпрянщині початку ХХ ст.) (2008)
Чорний Д. М. - Приріст населення міст України кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2008)
Потоцький В. П. - Переслідування сектантів-містиків на Слобожанщині в умовах свободи віросповідання ( 1909–1917 рр.) (2008)
Паньків М. М. - Російська імперія в польській історіографічній традиції: основні етапи та напрямки досліджень (2008)
Хорошев О. М. - Особливості зародження молодіжних національно-комуністичних організацій у кінці громадянської війни в Радянській Україні (2008)
Шарібжанов Р. В. - Населення міста Харкова в 20-30-ті роки ХХ ст. (2008)
Жмака В. М. - Міста Лівобережної України в 20–х роках ХХ ст.: кількість, статус (варіанти визначення) (2008)
Терещенко Ю. В. - Інститут делегаток як організаційна основа радянського жіночого руху в Україні в 1920-х – на початку 1930-х рр. (2008)
Кутья О. А. - Організаційне забезпечення державної правової політики щодо неповнолітніх в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття (2008)
Рудь А. А. - Динаміка торговельної мережі та обігів торгівлі споживчої кооперації Харківщини в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи 1925 року (2008)
Єремєєв П. В. - Взаємини старообрядництва та радянської влади на Харківщині в 20-30-х рр. ХХ ст. (2008)
Калініченко Г. В. - Організація земельних громад на Харківщині (1922–1930 рр.) (2008)
Мартиненко В. Л. - Політика німецької військової адміністрації щодо "фольксдойче" на окупованих східних теренах України (1941–1943 рр.) (2008)
Марасіна Г. В. - Жінка у виробництві в період "застою” (проблема кваліфікації) (2008)
Грінченко Г. Г. - Проведення та аналіз автобіографічного наративного інтерв’ю: метод Фріца Шутце (2008)
Бортник Л. А. - Етнографічні розвідки Івана Франка (2008)
Гаврющенко Д. О. - Садибні комплекси Харківщини другої половини XVIII – початку XIX. – композиційні прийоми і стилістичні особливості (2008)
Петровський В. В. - Історична пам’ять як чинник політичної мобілізації в Україні, Семененко В. І., Мірошниченко В. Ю. (2008)
Радченко Л. О. - Німецький слід в Україні (2008)
Серьогіна Н. С. - Від виборів до виборів: зміни українського політичного ландшафту (2008)
Заморський Є. Ю. - Перспективи співробітництва України з НАТО (2008)
Ісаєв Т. О. - Монастирська колонізація Ізюмського слобідського козацького полку (2008)
Склокін В. В. - Господарська діяльність військових обивателів Слобідської України (60–90-ті рр. XVIII ст.) (2008)
Яцина О. А. - Україна й українці в історичній конструкції М. Устрялова (на прикладі "Нарисів російської історії") (2008)
Потоцький В. П. - Духовні скопці у Харківській губернії (1870–1880 рр.) (2008)
Шарібжанова Г. О. - Професорсько-викладацький корпус Харківського університету наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Куліш С. М. (2008)
Павлова Т. Г. - Вищі жіночі курси сільського господарства та лісівництва в Харкові (1917–1919 рр.) (2008)
Казанков Р. Ю. - Проблема формування чорноморського геополітичного простору в першій половині ХХ ст.: український варіант (2008)
Хорошев О. М. - Організаційні принципи діяльності Української Комуністичної Робітничої Юнацької спілки у період переходу країни до непу (2008)
Жмака В. М. - Промисловість міста Ізюм у період нової економічної політики (2008)
Калініченко В. В. - Висвітлення земельної громади українського доколгоспного села в історіографії (2008)
Олянич В. В. - Зернове господарство в УСРР у 20-х роках ХХ ст. (2008)
Рудь А. А. - Питома вага кооперативної торгівлі Харківської округи у 1928–1929 рр. (2008)
Чугуй Т. О. - Функціонування товариств "Просвіта" на території рейхскомісаріату "Україна" та прифронтової військової зони у 1941–1943 роках: порівняльний аспект (2008)
Мартиненко В. Л. - Депортації німецького населення на початку радянсько-німецької війни з території України (за матеріалами Запорізької, Донецької та Луганської областей) (2008)
Грінченко Г. Г. - "Раскинулись рельсы далеко…": фольклор примусових робітників нацистської Німеччини у публікаціях радянської доби (2008)
Голікова О. М. - Продаж техніки МТС колгоспам: до історії ухвалення рішення (2008)
Бортник Л. А. - Традиційна побутова культура в контексті українсько-польських відносин (ХІХ ст.), Добрунова Л. Е. (2008)
Полякова Ю. Ю. - Іван Андрійович Устинов – історик, бібліограф, театральний критик (2008)
Маліков В. В. - Наймання пастуха на Слобожанщині у ІІ половині ХІХ – на початку ХХІ століть (2008)
Чорний Д. М. - Місто і село на Слобідській Україні (кінець XVIII – початок ХХІ ст.) (2008)
Танцюра В. І. - Політична історія України як наука: стан і перспективи її розвитку, Пересада О. В. (2008)
Ісаєв Т. О. - Зброя козаків Ізюмського слобідського полку в XVII - на початку XVIII ст. (2009)
Потоцький В. П. - Православно-місіонерська історіографія релігійного сектанства Харківської губернії (2009)
Чорний Д. М. - Ремісники Харкова і Чернігова на початку ХХ ст.: порівняльна характеристика суспільної верстви (2009)
Хорошев О. М. - Проблеми організаційної діяльності Комуністичної юнацької спілки в роки громадянської війни (2009)
Жмака В. М. - Чисельність населення у містах Лівобережжя у 20-х роках ХХ ст. (2009)
Калініченко В. В. - Сільська громада та її трансформація в земельну громаду в Наддніпрянській Україні (1917-1922 рр.) (2009)
Олянич В. В. - Джерела грошових прибутків селянських господарств в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Грінченко Г. Г. - Примусова праця в нацистській Німеччині в усних історіях колишніх дітей-остарбайтерів (2009)
Кислюк В. В. - Україна: національно-культурна пам'ять (2009)
Полякова Ю. Ю. - Харківський сезон Костянтина Мараджанова (1906-1907) (2009)
Єремєєва К. А. - Розповсюдження політичних анекдотів на українську тематику (1917-1991 рр.) (2009)
Бортник Л. А. - Роль і місце української народно-поетичної творчості в процесі міжслов'янського культурного єднання (кін. XVIII - XIX ст.) (2009)
Казанков Р. Ю. - "Чорноморська орієнтація" на сторінках української емігрантської періодики (1950-1970-ті рр.) (2009)
Лутаєва Т. В. - Історія міжкультурної взаємодії українців з арабо-мусульманським світом (2009)
Создание больницы "ОХМАТДЕТ" — основная цель жизни Т. П. Новиковой (2014)
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 — 25 років! (2014)
Іван Семенович Сміян — 85 років! (2014)
Імуностимулятор зі статусом: Афлубін — "Вибір року — 2013" (2014)
Бережний В. В. - Синдром раптової дитячої смерті: епідеміологія, фактори та механізми розвитку, профілактика, Герман О. Б. (2014)
Проблема антибиотикорезистентности и возможности фитотерапии в лечении респираторных инфекций у детей (2014)
Индрио Ф. - Применение пробиотика, содержащего L. Reuteri с целью профилактики приступов кишечной колики, регургитации и функционального запора: рандомизированное клиническое исследование, Мауро А. Ди, Риетццо Д., Чиварди Э., Интини К., Корвалья Л., Баллардини Э., Бишелья М., Чинкуетти М., Браззодуро Э., Веккио А. Дель, Тафури С., Франкавилла Р. (2014)
Сороколат Ю. В. - Стан здоров'я дітей, народжених при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури) (2014)
Волоха А. П. - Серозні менінгіти у дітей (2014)
Бережной В. В. - Случай прогрессирующей оссифицирующей гетероплазии (РОН) у ребенка 1 года 3 месяцев, Кожара Ю. А., Михнушева О. С., Стрельцова С. В., Егорова Л. Н. (2014)
Бережной В. В. - Использование антипиретиков у детей с поствакцинальными реакциями, Козачук В. Г. (2014)
Марушко Є. Ю. - Діагностика змін опорно-рухового аппарату у дітей, хворих на гемофілію, за допомогою ультразвукового дослідження, Чередниченко Н. М. (2014)
Омельченко Л. И. - Современные подходы к лечению артралгий у детей с гипермобильным cиндромом, Муквич Е. Н., Дудка И. В. (2014)
Стеценко Т. И. - Миотоническая дистрофия. Современное представление и собственное наблюдение (2014)
Усачова О. В. - Алгоритм ведення інфікованих цитомегаловірусом дітей раннього віку: клініко-патогенетичне обгрунтування (2014)
Буряк В. Н. - Патогенетические и симптоматические аспекты терапевтических подходов при остром рините у детей (2014)
Гляделова Н. П. - Противокашлевые препараты в управлении кашлем у детей (2014)
Боярська Л. М. - Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних інфекцій у дітей раннього віку, інфікованих цитомегаловірусом, Усачова О. В., Герасімчук Т. С., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Сліпко В. О., Турлюн В. А. (2014)
Тяжка О. В. - Особливості реалізації алергічної схильності в алергічне захворювання, Левадна Л. О., Пилипенко І. Ф. (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хворобою Крона (2014)
Нагорная Н. В. - Абдоминальный болевой синдром у детей с лактазной недостаточностью, Бордюгова Е. В., Дубовая А. В., Дудчак А. П. (2014)
Родіонов В. П. - Вплив кисломолочної продукції на мікробіоценоз та місцевий імунітет кишечника у дітей раннього віку: результати дослідження, Матвієнко І. М., Квашніна Л. В., Кравченко О. М. (2014)
Шадрин О. Г. - К вопросу формирования эубиоза кишечника при искусственном вскармливании детей грудного возраста, Мисник В. П., Пономарева И. Г., Клименко Л. А. (2014)
Єрохіна О. І. - Стан вегетативного гомеостазу та серцево-судинної системи в дітей із дифузним нетоксичним зобом, Буднік Т. В., Гейвах Л. О. (2014)
Кравчук Б. О. - Особливості клініки та завчасної діагностики доброякісних утворів межистіння у дітей, Сокур П. П. (2014)
Эммануэль Л. - Применение навыков наблюдения за младенцами в работе с детьми до пяти лет (2014)
Шумна Т. Є. - Використання інформаційних технологій для навчання студентів в рамках проекту TEMPUS (2014)
Застосування алергену туберкульозного рекомбінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей (методичний посібник) (2014)
Маленькие спортсмены в большом спорте: достижения и здоровье (2014)
Содержание (2009)
Войтенко Б. И. - Запорожскому коксохимическому заводу – 75 лет (2009)
Чернышов Ю. А. - Использование петрографических характеристик и новых комплексных показателей для оценки свойств углей и межбассейновых шихт ОАО "Запорожкокс", Овчинникова С. А., Подлубный А. В. Кафтан Ю. С., Бидоленко Н. Б. (2009)
Журавский А. А. - Автоматизированная система учёта приема, складирования и расхода угольных концентратов, поступающих на коксование ОАО "Запорожкокс", Торяник Э. И., Беликов Д. В., Мирошниченко Д. В., Подлубный А. В., Рубчевский В. Н., Чернышов Ю. А., Ермак Ю. В. (2009)
Торяник Э. И. - Автоматизированная оценка равномерности работы углеподготовительного цеха ОАО "Запорожкокс", Журавский А. А., Подлубный А. В., Рубчевский В. Н., Чернышов Ю. А., Ермак Ю. В. (2009)
Рубчевский В. Н. - Реконструкция дозировочного отделения углеподготовительного цеха ОАО "Запорожкокс", Чернышов Ю. А., Овчинникова С. А., Подлубный А. В., Ермак Ю. В., Васильев Ю. С., Торяник Э. И., Журавский А. А., Беликов Д. В. (2009)
Войтенко Б. И. - Совершенствование схемы подготовки угольной шихты на ОАО "Запорожкокс", Чернышов Ю. А., Ермак Ю. В., Подлубный А. В., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Ладыжинский В. М., Бессчастный Ю. В. (2009)
Рубчевский В. Н. - Автоматизированная система прогноза выхода основных продуктов коксования и расчёта норм расхода сырья и материалов, Чернышов Ю. А., Ткалич Г. Н., Шабельникова Г.В., Журавский А. А, Шульга И. В., Торяник Э. И., Беликов Д. В. (2009)
Былков В. Г. - Разработка вариантов совершенствования технологической схемы первичного охлаждения коксового газа, Белонощенко В. П., Ковалев Е. Т., Питюлин И. Н. (2009)
Ткалич Г. М. - Исследование и разработка технологии очистки регенерированной кислоты путем регенерации водным раствором сульфата аммония, Овчинникова С. А., Ковалева Н. И. (2009)
Скрипченко Н. П. - Гидродинамика процесса термоокисления пека в кубах-реакторах, Клешня Г. Г., Чернышов Ю. А, Волох В. М., Питюлин И. Н., Чешко Ф. Ф. (2009)
Скрипченко Н. П. - Давление как фактор интенсификации процесса получения каменноугольного электродного пека, Клешня Г. Г., Рубчевский В. Н., Чернышов Ю. А., Чешко Ф. Ф., Питюлин И. Н. (2009)
Чернышов Ю. А. - Способ производства электродных масс для самообжигающихся электродов рудовосстановительных електропечей, Старовойт А. Г., Малый Е. И. (2009)
Войтенко Б. И. - Анализ энерго- и ресурсопотребления на предприятии и разработка рекомендаций по внедрению энергосберегающих технологий, Рубчевский В. Н., Шарагин В. С., Шульга И. В., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Кныш К. Е. (2009)
Овчинникова С. А. - Применение статистического контроля процессов (SPC) и его инструментов к оценке процесса плавления серной пасты, Супрун В. В. (2009)
Борисенко А. Л. - Комплексные решения экологических проблем на ОАО "Запорожкокс", Малыш А. С., Ткалич Г. М., Новик С. В. (2009)
Лобов А. А. - Оценка выбросов парниковых газов ОАО "Запорожкокс", Чамара О. А. Борисенко А. Л., Малыш А. С. (2009)
Шарагин B. C. - Интегрированная система учета энергоресурсов ОАО "Запорожкокс", Бойко А. А., Рассалъский А. Н., Андреев В. В., Довгополая А. В., Логачев Д. В., Петренко В. Н. (2009)
Войтенко Б. И. - Перспектива развития энергетического сектора ОАО "Запорожкокс", Шарагин В. С. (2009)
Овчинникова С. А. - Разработка, внедрение и сертификация систем управления на ОАО "Запорожкокс" (2009)
Дворник В. В. - Модернизация оборудования и внедрение новых технологий на железнодорожном транспорте предприятия, Антонов А. А., Федоша В. И. (2009)
Соловьев Е. А. - Комплекс автоматизированных систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения ОАО "Запорожкокс", Эйдельштейн Л. Я., Севастьянов А. Н., Кацило С. С., Чернышов Ю.А., Омельницкий В. А., Фирюлин И. А. (2009)
Шарагин B. C. - Организация производства сжатого воздуха в условиях коксохимического предприятия, Бойко А. А. (2009)
Обушний М. - Слово до читача (2009)
Авер’янова Н. - Система художніх образів українського мистецтва як чинник формування національного образу світу (2009)
Безручко О. - Національні особливості виховання кінорежисерів в українській школі кінопедагогіки (2009)
Бичко А. - Філософсько-правові аспекти українського світобачення (2009)
Бойко С. - Український образ світу як підґрунтя для формування національної самосвідомості (2009)
Волков О. - Протестний дискурс у творчості Лесі Українки (2009)
Воропаєва Т. - Образ світу, картина світу, світогляд, ідентичність в предметному полі українознавства: теоретико-методологічні засади (2009)
Головай І. - Художній образ українського народу на прикладі компаративного аналізу поезій М. Старицького, П. Куліша та І. Франка (2009)
Денисюк С. - Національна самобутність українського письменства у літературознавчій концепції Юрія Шереха (Шевельова) (2009)
Дунай П. - Поезія як тонометр духа: Микола Горбаль "Деталі піщаного годинника" (2009)
Ємець Т. - Методологічне значення для українознавства феноменологічного підходу (2009)
Жадько К. - Особистісні якості викладача вищих навчальних закладів України (ментальна характеристика) (2009)
Кагамлик С. - Концепції світобачення українських ієрархів та настоятелів ранньомодерного часу (2009)
Кобченко К. - Українознавчі дисципліни в університетській освіті Києва на поч. ХХ ст. (2009)
Kotowіcz-Borowy I. - Tradycje rodzinne alternatywą dla alienacji we współczesnym świecie (na przykładzie rodów drobnoszlacheckich) (2009)
Красовський Я. - Становлення самосвідомості українського селянина пореформеної доби на Поділлі (2009)
Лисенко-Єржиківська Н. - Поетична візійність Юзефа Чеховича, Євгена Маланюка та Олега Ольжича (2009)
Литвинська С. - Архетипи української родини в драматургії Олекси Коломійця (2009)
Марценюк Р. - З одіссеї доктора Михайла Качалуби – образ життєвого шляху Українця на чужині (2009)
Матвєєв В. - Актуальність проблеми самореалізації особистості та особливості українського менталітету, Матвєєва Т. (2009)
Матющенко А. - Національний театр як унікальний художньо-філософський образ світу (Творчий тандем Курбас-Куліш у другій половині 1920-х р. ХХ ст.) (2009)
Музичко О. - Національний світогляд професора І. А. Линниченка (1857–1926): між українським та російським образом світу (2009)
Окса М. - Відродження козацьких традицій серед учнівської молоді (2009)
Плешко М. - Ідеологія солідаризму та її відображення в програмних документах політичних партій України (2009)
Скляр В. - Вплив етнічних процесів радянської доби на етномовну самоідентифікацію українців у сучасній Україні (2009)
Скрипаль Г. - Феномен мислителів Київського кола (2009)
Талько Т. - Рефлексивно-антропологічні засади дослідження українського образу світу (2009)
Фощан Я. - Образ людини в антропософії Георгія Кониського (2009)
Ціпко А. - Образна особливість української психо-космогонійної побудови (2009)
Щербак Н. - Формування українського образу світу в політичних дискусіях інтелігенції початку ХХ ст. (2009)
Щербак Н. - Український образ світу очима цензорів Російської імперії початку ХХ ст. (2009)
Янковська Ж. - Відображення національного образу світу в україномовній прозі П. Куліша: хронологічний аспект (2009)
Афанасьєва Л. - Геокультурний простір як середовище міжетнічної взаємодії народів Запорізького Приазов’я, Букрєєва І. (2009)
Власова О. - Проблема ґендерної нерівності в контексті розвитку українського етнічного образу світу (2009)
Власова Т. - Проблема суб’єкта і ґендерної ідентичності у сучасній українській картині світу (2009)
Грабовська І. - Колоніальна та постколоніальна модель світу: українська реальність (2009)
Даренська В. - Антропологічні та світоглядні виміри української народної медицини (2009)
Зайцев М. - Стражденність як характерна риса світу буття української людини(за творами Т. (2009)
Зінченко А. - Дерев’яна церковна архітектура ХVII–XVIII ст. в обширах українського світу (2009)
Ковтун Л. - Міфологічні та колористичні виміри образів світу в моделюванні М. Гоголя (2009)
Конча С. - Християнство в Києві часів Олега (2009)
Костюк Н. - Проблема маскулінності у культурному просторі сучасної України (2009)
Купцова Т. - Архетипи чоловічого та жіночого в етнічному образі світу в епоху київської державності (2009)
Ланчевська А. - Ґендерна ідентичність в контексті сучасного українського образу світу (2009)
Лобнеp Н. - Уявлення про бідність в картині світу молоді України, Австрії та Сальвадору: порівняльний соціологічний аналіз (2009)
Мостяєв О. - Ключові геополітичні образи України (2009)
Орлов А. - Толерантнісний вимір соціокультурного простору Запорізького Приазов’я (2009)
Пантілеєнко К. - Пошуки ґендерної суб’єктивації в контексті українського етнічного образу світу (2009)
Панченко В. - Економічна складова образу України в уявленні ідеологів ОУН (2009)
Петришина Л. - Український образ світу в культурно-просвітницькій діяльності жінок України на початку ХХ ст. (2009)
Пустова Т. - Проблеми соціальної справедливості в етнічному образі світу (2009)
Сидун І. - Сприйняття образу США українським суспільством південного регіону Російської імперії ХІХ ст. (2009)
Сорочук Л. - Народна іграшка в етнічній картині світу (2009)
Федорченко І. - Образ світу і національний характер українців: точки перетину (2009)
Шептицька Т. - Український "макро-" і "мікросвіт" у художньо-словесному вимірі (2009)
Якубова Т. - Історичні впливи турецько-татарського прикордоння на формування ментальності польської шляхти та українського козацтва (XVI– XVII ст.) (2009)
Божук Л. - Українознавча освіта в зарубіжжі як чинник формування українського національного простору (2009)
Борисова Ю. - Формування іміджу України електронними та пресовими періодичними виданнями Польщі (за публікаціями вересня – листопада 2007 р.) (2009)
Гордієнко М. - Еволюція національної держави в умовах нового світопорядку (2009)
Грабовський С. - Образ "ефективної України" в концепції Богдана Гаврилишина (2009)
Давиденко В. - Траєкторії трансформації українського образу світу в умовах викликів глобалізації (2009)
Крилова Н. - Імідж українських політиків: соціально-психологічні аспекти (2009)
Кухній Л. - Національні ознаки менеджменту та український менеджмент (2009)
Мусієнко І. - Формування та трансформації іміджу України у німецькому мовному просторі Європи: історична ретроспектива (2009)
Обушний М. - Проблеми формування зовнішньополітичного іміджу сучасної України (2009)
Піскун В. - Невтрачений образ України: українські політичні емігранти у відстоюванні й поширенні українського у світі (2009)
Пасько І. - Українська інтелектуальна еміграція: національний і глобальний контекст (2009)
Петрикова В. - Національний образ інформаційного простору в сучасному глобалізаційному світоустрoї (2009)
Рева Л. - Літературно-біографічні видання кінця ХХ – початку ХХІ століття як джерельний ресурс формування іміджу України (2009)
Хеленюк А. - Роль Українського Iсторичного Товариства та його президента Л. Винара в створенні позитивного образу України у світі (2009)
Чернецов Є. - Структурні й типологічні особливості політичної культури студентської молоді та імідж України (2009)
Грінченко Г. Г. - Усні історії: методи аналізу та варіативність публікацій результатів дослідження (2010)
Альков В. А. - Повсякденне життя мешканців великих міст Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: пострадянська історіографія питання (1991-2010 рр.) (2010)
Казанков Р. Ю. - Концепт "регіон" у сучасній російській та українській історіографії (2010)
Бортник Л. А. - До історії університетських статутів 1804-1884 рр. (2010)
Павлова Т. Г. - Єдиний університетський простір Російської імперії (на прикладі взаємодії Харківського та С.-Петербурзького університетів) (2010)
Чорний Д. М. - Законодавча і виконавча влади в Конституції УНР: проблеми оцінки документа (2010)
Калініченко В. В. - Механізми функціонування та структура громадського управління в доколгоспному селі Наддніпрянської України (1917-1930 рр.) (2010)
Олянич В. В. - Оренда і найм: соціально-економічні форми селянського підприємництва в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Латишева О. В. - Мазлах С. М. (1878-1937) – реформатор системи державного страхування в УСРР (2010)
Удовенко Л. О. - Національно-культурна специфіка формування "світу" літературних героїв Василя Стефаника (2010)
Мариняк Р. С. - Перспективи становлення театру Лесі Українки на вітчизняній сцені (прогнозування Ю. Шевельова 1943 р. і сьогодення) (2010)
Звагельський В. Б. - Про забуту середньовічну дорогу з Посейм’я у Подонцов’я (2010)
Ісаєв Т.О. - Цареборисів: від заснування до утворення Ізюмського слобідського полку (2010)
Арзуманова Т. В. - Зміни в розвитку етномовних процесів у Харківській губернії (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Заярна Д. О. - Дворяни Іловайські: на шляху становлення підприємництва у пореформеному Донбасі (2010)
Устименко О. М. - Харківське училище для незрячих дітей (1886-1917 рр.) (2010)
Обченко О. М. - Особливості розвитку державного шкільництва у Змієві та Зміївському повіті в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Онацький М. Ю. - Національний склад приватних підприємців Харківщини за даними Всесоюзного перепису населення 1926 р. (2010)
Бадєєва Л. І. - Танкове конструкторське бюро № 183 у Харкові (20-30-ті рр. ХХ ст.), Бадєєв В. О. (2010)
Білостоцький М. О. - Справа "КР" та ідеологічні кампанії у Харкові (1947 р.) (2010)
Лупіка Т. О. - Сільське господарство Харківщини на тлі Голодомору 1946-1947 рр. (2010)
Пархоменко М. В. - Стародавні пам’ятки житлових будинків на території сучасної України (на прикладі візантійського Херсона) (2011)
Чугуй Т. О. - Роль і значення діяльності перших Ростиславовичів у розвитку державотворчих процесів у Галицькому князівстві (2011)
Ісаєв Т. О. - Московська сторожова служба на території Південної Слобожанщини в XVI ст. (2011)
Маслов М. П. - Кустарна металообробка як важлива складова соціально-економічного розвитку України у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. (2011)
Домановська М. Є. - Василь Карлович Надлер (1840-1894) як візантиніст (2011)
Чорний Д. М. - Перший Всеросійський з’їзд представників міст з питань поліпшення міських фінансів про виділення міст в самостійні земські одиниці: обговорення концепції та програми дій (2011)
Калініченко В. В. - Оренда землі в українському селі в роки НЕПУ (1921-1929 рр.) (2011)
Олянич В. В. - Створення та діяльність кооперативів кустарів-підприємців в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Домановський А. М. - Проблеми візантиністики у дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2007-2009 рр. (2011)
Удовенко Л. О. - Значення та роль антропонімів у мові творів красного письменства (на матеріалі історичного роману Павла Загребельного "Диво") (2011)
Альков В. А. - У боротьбі за відвідувача: становлення прийомів комерційної діяльності в закладах дозвілля м. Харкова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Полякова Ю. Ю. - Гастролі єврейської трупи Фішзона у Харкові на початку ХХ століття (2011)
Подгорна О. Б. - Фінансово-економічне становище монастирів Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Соколовська Ю. В. - Ольгинський притулок у Харкові в кінці ХІХ – на початку ХХ століть (2011)
Логовський І. М. - Діяльність земських органів влади Харківської губернії з впровадження та розвитку на селі земського взаємного страхування від вогню (друга половина ХІХ ст.) (2011)
Устименко О. М. - Харківська радянська школа-інтернат для незрячих дітей у міжвоєнний період (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Протасова І. - Питання про статус кримськотатарського народу: міжнародні норми про "корінні народи" та дискусії в сучасній українській історіографії (2011)
Чугуй Т. О. - Роль і значення діяльності останніх Ростиславовичів у розвитку державотворчих процесів у Галицькому князівстві (2012)
Потоцький В. П. - "Чорна смуга арештів": репресивні заходи щодо релігійних дисидентів на Харківщині (1890-ті рр.) (2012)
Чорний Д. М. - Вовчанська міська дума на початку ХХ ст.: складнощі становлення самоврядування (2012)
Соколовська Ю. В. - Допомога дітям у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть на Слобожанщині: історіографія проблеми (2012)
Калініченко В. В. - Будова земельної громади Наддніпрянської України (1917–1930 рр.) (2012)
Скубій І. В. - Проблеми становлення державної роздрібної торгівлі в Харкові в роки непу (2012)
Устименко О. М. - Харківська радянська школа-інтернат для незрячих дітей у другій половині ХХ ст. (50-80-ті роки) (2012)
Зіньковський С. О. - Український миротворчий контингент у Республіці Ірак (2012)
Аксьонова Н. В. - Етнографія українців у виданнях Воронезького, Курського та Харківського губернських статистичних комітетів (2012)
Удовенко Л. О. - Дозвілля харківців наприкінці XIX– на початку XX століття (2012)
Полякова Ю. Ю. - Діяльність Харківського державного єврейського театру в Одесі (1927–1928) (2012)
Онищук О. О. - Відродження релігійного життя на Луганщині в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Маліков В. В. - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів’ях та приказках (2012)
Склокіна І. Є. - Політика пам’яті про нацистську окупацію в радянських музеях (приклад Харківського державного історичного музею, 1943-1953 рр.) (2012)
Удовенко Л. О. - Авторське створення топонімічного простору в художньо-історичному творі (на матеріалі роману Павла Загребельного "Диво") (2012)
Домановський А. М. - Проблеми візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009-2011 рр., Домановська М. Є. (2012)
Роменський О. О. - Візантія і Русь в українському вимірі (2012)
Пархоменко М. В. - Візантія стає ближчою, або що під мантією у "Василевса"?, Хричов С. О., Шуліченко А. Д. (2012)
Чугуй Т. О. - Висвітлення в історіографії питання належності земель пониззя Дністра і Дунаю до Галицького князівства (2013)
Домановська М. Є. - Візантиністика в творчості і планах О. Білецького (до 130 річниці від дня народження) (2013)
Демуз І. О. - Науково-технічні товариства України кінця ХІХ - початку ХХ ст.: історіографія дореволюційного періоду (2013)
Бегей І. О. - Добромильська реформа: передумови та наслідки (2013)
Робак І. Ю. - Специфіка організації боротьби з алкоголізмом і перші кроки радянської влади з його подолання в столичному Харкові 1920-х - поч. 1930-х рр., Демочко Г. Л. (2013)
Барабаш Ю. В. - Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. (2013)
Устименко О. М. - Харківська неповна середня школа-інтернат № 71 імені В. Г. Короленка для сліпих дітей у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) (2013)
Свириденко В. О. - Образ "турецького ярма" у болгарському гранднаративі доби соціалізму (2013)
Аксьонова Н. В. - Харківське історико-філологічне товариство як організатор польових етнографічних досліджень Слобожанщини, Скирда І. М. (2013)
Арзуманова Т. В. - Культурна самобутність та міжкультурний діалог українців і росіян Харківської губернії у ХІХ ст. (2013)
Бортник Л. А. - Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення її історичної пам'яті, Павлова Т. Г. (2013)
Танцюра В. І. - Політична історія України: огляд сучасних публікацій, Пересада В. О. (2013)
Курушина М. А. - Прийом мовної гри в номінації товарів (2013)
Мариняк Р. С. - Історіософська парадигма в європейській та вітчизняній літературі 1960-х років (2013)
Танцюра В. І. - Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела, Пересада О. О. (2013)
Чугуй Т. О. - Трансформація політичних процесів у Волинському князівстві упродовж ХІ–ХІІ століть (2013)
Проць Н. В. - Походження та еволюція дворянського стану на Слобожанщині (друга половина XVII - кінець XVIII ст.) (2013)
Альков В. А. - Трансформація харківського клубного дозвілля в умовах модернізаційних перетворень другої половини ХІХ –початку ХХ ст. (2013)
Логовський І. М. - Робота місцевих органів влади та земств Харківської губернії щодо запобігання та припинення епідемій віспи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Чорний Д. М. - 100-річчя Вітчизняної війни 1812 року: загальнонародне свято чи пропагандистська кампанія (особливості урочистостей по містах Лівобережної України) (2013)
Арзуманова Т. В. - Історична пам’ять як фактор збереження етнічної та етнорелігійної ідентичності (на прикладі общини старообрядців Харкова) (2013)
Кравченко О. В. - Земські сирітські будинки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Потоцький В. П. - Хлистівські громади Аккерманського та Хотинського повітів Бессарабської губернії (1840–1914 рр.) (2013)
Чернуха О. В. - Стан злочинності на Харківщині в період нової економічної політики (2013)
Полякова Ю. Ю. - Музично-театральне життя Харкова під час німецько-фашистської окупації (за матеріалами Державного архіву Харківської області) (2013)
Демочко Г. Л. - Аналіз підготовки наукових кадрів у Харківському медичному інституті у 1970-х – на початку 1980-х рр. (2013)
Мариняк Р. С. - "Маруся Чурай" Л. Костенко в контексті інтерпретацій легенди про піснетворку-отруйницю (2013)
Удовенко Л. О. - Особливості художньої прози Михайла Грушевського (2013)
Курушина М. А. - Семантичні опозиції в українському ономастиконі (2013)
Удовенко Л. О. - Терміни-епоніми в українській валеологічній термінології (2013)
Шапаренко О. В. - Гносеологічні аспекти вивчення іноземних мов (2013)
Танцюра В. І. - Військово-стратегічне значення Слобідської України у XIV – першій половині XVII ст., Пересада О. О. (2014)
Бегей О. І. - До історії Буківського монастиря святого Йосафата отців василіян (2014)
Голікова О. М. - Варшавське Лісівниче училище та його роль у становленні факультету лісового господарства Харківського НАУ імені В. В. Докучаєва (2014)
Проць Н. В. - Дворяни Харківської губернії: історія нагородження та відзначення чинами (1830–1899 рр.) (2014)
Domanovska M. Y. - M. S. Drinov on Rus' and Byzantium as Enemies of Bulgaria in the Tenth Century (2014)
Павлова Т. Г. - Харківське товариство взаємодопомоги трудящих жінок (1902–1919 рр.) (2014)
Khoroshev O. M. - Origin of Students’ Sector Within Ukrainian Youth Movement in 1917 (2014)
Свириденко В. О. - Болгарське Відродження як "місце пам’яті" (2014)
Бортник Л. А. - Український театр у період окупації: форми організації, репертуар (1941–1944 рр.) (2014)
Чорний Д. М. - Патріотизм, пожертвування, пильність: суспільні настрої в Харківській губернії (друга половина 1914 – перша половина 1915 рр.) (2014)
Zaharchenko E. Yu. - "We Pour, Because of This He Drinks": Deviant Behaviour of the Parish Clergy in the 19th Century (on the Material of Kharkiv Diocese) (2014)
Дмитрюк В. В. - Весільна фотографія як етнографічне джерело: на прикладі сімейних фотоальбомів мешканців Одеської області (2014)
Мариняк Р. С. - Відомі жінки в історіософській ліриці Л. Костенко (2014)
Бортник Л. А. - Рецензія на монографію: Павлова Т. Г. Негосударственная высшая школа Харькова в начале ХХ века: Монография. – Харьков: "Издательство Сага", 2012. – 408 с. (2014)
Колгатін О. Г. - Педагогічне тестування у комп’ютерно орієнтованій системі педагогічної діагностики (2011)
Морзе Н. В. - Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень, Кузьмінська О. Г. (2011)
Манжула А. М. - Дидактические аспекты использования MS Power Point, Распопов В. Б. (2011)
Триус Ю. В. - Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ, Стеценко І. В., Герасименко І. В., Гриценко В. Г. (2011)
Кравцова Л. В. - Проектирование, разработка и использование мультимедийных обучающих систем дисциплин морского профиля (2011)
Кузьміна Н. М. - Компетентнісний підхід до навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки, Струтинська О. В. (2011)
Сейдаметова З. Н. - Практическое применение мультимедийных технологий в преподавании дисциплин компьютерной направленности для инженеров-педагогов швейного профиля (2011)
Середа Х. В. - Мережа партнерство в навчанні для освітян України (2011)
Соколова Л. Е. - Досвід використання технологіії "Хмарних обчислень" в мережевих продуктах для шкільної освіти, Олевський В. И., Олевська Ю. Б. (2011)
Царенко В. О. - Вебінар як технологія навчального співробітництва учнів і вчителів середніх шкіл (2011)
Кобозева А. А. - Активизация творческой работы студентов старших курсов, Скакун Л. В. (2011)
Носова О. В. - Конкурентоспроможність підготовки фахівців вищими навчальними закладами відповідно до вимог ринку праці, Маковоз О. С. (2011)
Сейдаметова З. С. - Облачные сервисы в образовании, Сейтвелиева С. Н. (2011)
Спиваковский А. В. - Онтология организации вычислительного эксперимента в задачах поиска и сортировки, Осипова Н. В. (2011)
Андрійчук А. Б. - Розробка інформаційного середовища для учнів як засіб підвищення інформатичної компетентності викладача фізики, Шарко В. Д. (2011)
Гончаренко Т. Л. - Інформаційна підтримка курсу "Проектування навчальних середовищ з фізики", Шарко В. Д. (2011)
Грабчак Д. В. - Застосування інформаційних технологій – необхідна умова переходу школи на профільне навчання, Шарко В. Д. (2011)
Солодовник А. О. - Інформаційний супровід дистанційного курсу "Теорія розв’язування винахідницьких задач", Шарко В. Д. (2011)
Скрипка К. І. - Структуризація сфер використання педагогічних програмних засобів для галузевої системи добровільної сертифікації, Сухіх А. С. (2011)
Коробова І. В. - Формування інформаційно-методичної компетентності майбутнього учителя фізики (2011)
Kruglik V. - Information System of Software Distribution (2011)
Осадчий В. В. - Система сайтів факультетів як складова єдиного освітнього простору вищого навчального закладу (2011)
Якусевич Ю. Г. - Модель прогнозування дійовості студентів ВНЗ, Герганов Л. Д. (2011)
Биков В. Ю. - Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ (2011)
Yordzhev K. - On Some Entertaining Applications Of The Concept Of Set In Computer Science Course, Kostadinova H. (2011)
Кобозєва А. А. - Особливості викладання математичного аналізу для студентів напряму підготовки – інформатика (2011)
Федоров А. В. - Комп’ютерна гра "Перший мільйон" як елемент навчального середовища "Атомна фізика", Шарко В. Д. (2011)
Шарко В. Д. - Використання інформаційних технологій у процесі формування екологічної компетентності учнів на уроках фізики, Куриленко Н. В. (2011)
Вейцбліт О. Й. - Метод кратного перерахунку для диференціальних рівнянь (2011)
Головін М. Б. - Автоматизація навчання програмуванню в контексті конструювання ієрархічних програмних структур, Сомик О. І. (2011)
Гудирева О. - Впровадження ІКТ при викладанні математики у морському вузі (2011)
Зайцева Т. В. - Шляхи впровадження в шкільну практику проектної діяльності (2011)
Кінаш І. А. - Інформаційні технології в економічній освіті (2011)
Кобець В. М. - Дослідження засобами пакету символьних перетворень Maple нелінійної функції попиту і рівноважних показників ланцюгів поставок при інформаційній асиметрії (2011)
Кравцов Г. М. - Структура системы управления качеством электронных ресурсов обучения университета (2011)
Козловский Е. О. - Виртуальная лаборатория в структуре системы дистанционного обучения, Кравцов Г. М. (2011)
Меджитова Л. М. - Мультимедийные интерактивные средства в преподавании программирования, Фазылова Р. Т., Аблялимова Э. И. (2011)
Семакова Т. - Інформаційно-навчальне середовище з фізики як засіб формування самоосвітніх умінь студентів технічних коледжів (2011)
Сінько Ю. І. - Гуманізація і гуманітаризація математичної освіти та роль математичної логіки в цих процесах (2011)
Шаров С. В. - Забезпечення самостійної роботи студентів зі шкільного курсу української літератури з методикою її викладання засобами електронного підручника (2011)
Шишкіна М. - Перспективні технології розвитку систем електронного навчання (2011)
Шишко Л. С. - Вивчення алгебри у 7-9 класах з використанням програмного засобу "бібліотека електронних наочностей”, Черненко І. Є. (2011)
Alferov E. - The Code Editor In The Architectural And Technical Design Strategy Of The Interacting Components Of The Program Demonstration Environment While Conducting Computational Experiments (2011)
Lavrik A. - Peculiarities Of Creating Programming Environment With Universal SUpport Of Interpreters Of Programming Languages Subsets (2011)
Maksimovich M. B. - Aspects Of Effective User Interface Design Of Demonstration Environment Components (2011)
Sagan R. - Comparing Searching And Sorting Algorithms Efficiency In Implementing Computational Experiment In Programming Environment (2011)
Алексейчук И. В. - Архитектурные особенности среды визуализации алгоритмов (2011)
Волошинов С. А. - Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища (2011)
Гнєдкова О. А. - Методические рекомендации по использованию интернет-сервисов в системе дистанционного обучения "Херсонский виртуальный университет", Лякутин В. В. (2011)
Денисенко С. М. - Про значення зовнішньої форми подання навчальної інформації засобами мультимедіа в інноваційних освітніх ресурсах (2011)
Джежуль Т. С. - Застосування можливостей програми Microsoft Excel як засобу підготовки майбутніх судноводіїв з математики у вищих морських навчальних закладах. (2011)
Доброштан О. - Використання мультимедійного інтерактивного пристрою epresenter у викладанні математики (2011)
Дубовик М. О. - Обчислювальний експеримент та його графічне моделювання (2011)
Левадна Т. В. - Роль інформаційно-комунікаційного середовища у розвитку дивергентного мислення майбутніх учителів математики (2011)
Литвинова С. Г. - Віртуальний клас для організації індивідуального навчання учнів (2011)
Сейдаметова З. Н. - Компетентностно-деятельностный подход как педагогическое условие формирования информационной компетентности инженеров-педагогов (2011)
Сидоренко-Николашина Е. Л. - Методические основы обучения высшей математике с помощью электронного учебника (2011)
Spivakovsky A. - Functionality Of The KSU Feedback 3.0, Berezovsky D., Tityenok S. (2012)
Zaporozhchenko Y. - The Modern Trends Of Development Of Standardization Of The Requirements To Educational Ict Tools (2012)
Кравцов Г. М. - Моделирование системы управления качеством электронных ресурсов обучения: интегрированный и дифференцированный подходы (2012)
Кухаренко В. М. - Про систему дистанційного навчання у відкритому дистанційному курсі (2012)
Samchinska Y. - Management Of Companies’ Business Processes In A Context Of Information Technology (2012)
Sinko Yu. I. - Intersubject Connections Of Course Of Mathematical Logic And Other Mathematical Courses At Preparation Of Future Teacher Of Mathematics (2012)
Khizhnyak I. - The Training Of Future Primary-School Teachers For Application Of Information Communication Technologies At The Language Lessons (2012)
Shyshkina M. - Problems Of Ict-Based Tools Estimation In The Context Of Information Society Formation (2012)
Шишко Л. С. - Досвід впровадження в навчальний процес комп’ютерних систем для формування активної математичної діяльності учня, Черненко І. Є. (2012)
Weissblut A. - Non-Hamiltonian Quantum Mechanics And The Numerical Researches Of The Attractor Of A Dynamical System (2012)
Blynov I. O. - Propagation-Based Constraint Solver In Ims (2012)
Гнедкова О. А. - Методологические и программные особенности использования социальных сервисов в системах дистанционного обучения, Лякутин В. В. (2012)
Когут У. П. - Класифікація та критерії вибору програмних засобів для фундаменталізації підготовки бакалаврів інформатики з інформатичних дисциплін (2012)
Пуляєв С. В. - Вимоги до систем візуалізації алгоритмів (2012)
Відомості про авторів (2012)
Содержание (2009)
Рудыка В. И. - Годы творчества, годы созидания Гипрококсу – 80 (2009)
Кривонос В. В. - Алчевскому коксохимическому заводу – 80 лет (2009)
Соловьев М. А. - Составление угольных шихт по показателям спекаемости и спекающей способности, Шмалько В. М. (2009)
Соловьев М. А. - Влияние различных факторов на спекаемость и спекающую способность углей разной степени метаморфизма, Шмалько В. М. (2009)
Ковалев Е. Т. - Теория и практика производства доменного кокса высокого качества из трамбованных шихт пониженной спекаемости, Васильев Ю. С., Кузниченко В. М., Кривонос В. В., Данилов А. Б., Соловьев М. А. (2009)
Макітра Р. Г. - Застосування рівнянь лінійності вільних енергій для узагальнення даних з процесів набрякання та екстракції вугілля в органічних розчинниках, Брик Д. В. (2009)
Мирошниченко Д. В. - Использование петрографических характеристик углей для прогноза выхода основных продуктов коксования, Кафтан Ю. С., Дроздник И. Д., Бидоленко Н. Б., Головко М. Б., Прибавкина Е. Б., Григорьева В. Д. (2009)
Шмалько В. М. - Образование углеродных наноструктур при коксовании углей, Зеленский О. И., Толмачев Н. В., Шульга И. В. (2009)
Рудыка В. И. - Технические разработки Гипрококса для строительства новых и реконструкции существующих коксовых батарей на современном этапе, Зингерман Ю. Е., Каменюка В. Б., Суренский О. Н., Коськова Г. Э., Деревич В. В., Гущин В. А. (2009)
Власов Г. А. - Укрупненная лабораторная установка для исследования динамики процесса коксования, Барский В. Д., Рудницкий А. Г. (2009)
Старовойт А. Г. - Исследование влияния микроволновых воздействий на выход основных продуктов коксования из газовых углей, Малый Е. И., Чемеринский М. С. (2009)
Рыщенко А. И. - Факторы, влияющие на формирование свойств доменного кокса (обзор), Шульга И. В. (2009)
Данилов А. Б. - Реконструкция цеха улавливания на основе современных решений – приоритетное направление развития ОАО "Алчевсккокс", Хачатрян Р. А., Ковалев Е. Т., Банников Л. П. (2009)
Федак С. П. - Конечное охлаждение коксового газа с применением различного оборудования, Казак Л. А., Сырова Л. Ф., Моралина Н. Ф., Ли В. М., Романов В. Н. (2009)
Шовкун В. Е. - Цех сероочистки ОАО "Алчевсккокс": технические возможности и перспектива, Ковалев Е. Т., Банников Л. П. (2009)
Грабко В. В. - Особенности проектирования двухступенчатой очистки коксового газа от сероводорода вакуум-карбонатным методом, Ярмошик А. Ф., Ли В. М., Зоря С. И. (2009)
Михальская Л. Л. - Определение состава и энергетических характеристик коксового и конверторного газов с целью их утилизации, Прохач Э. Е. (2009)
Слободськой С. О. - Визначення перспективних способів очищення стічних вод коксохімічного виробництва, Сінкевич І. В., Тульський Г. Г., Шульга К. І. (2009)
Трембач Т. Ф. - Снижение пылевых выбросов на объектах коксовой батареи № 10-бис ОАО "Алчевсккокс", Ланина Е. Н., Соловьев М. А. (2009)
Грабко В. В. - Современные тепломассообменные устройства для газовых аппаратов, Ли В. М., Шевченко Т. А., Соловьев М. А. (2009)
Борисенко А. Л. - Исследование состава и физико-химических свойств нетехнологических отходов коксохимического производства, Авилова Н. И., Близнюкова М. И., Малахова Т. Я. (2009)
Ульяницкий И. С. - Охрана окружающей среды на ОАО "Алчевсккокс", Жученко В. А. (2009)
Гураль В. В. - Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента профессиональной безопасности, охраны здоровья и окружающей среды (EHS MS) на ОАО "Алчевсккокс", Данилов А. Б. (2009)
Памятка для авторов (2009)
Поздравляем (2009)
Іваницький О. І. - Інформаційно-комунікаційне середовище як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя фізики (2012)
Колгатін О. Г. - Базові моделі в комп’ютерно орієнтованій системі педагогічної діагностики (2012)
Співаковський О. В. - Функції та структура університету як складного механізму, який обслуговує освітні інтереси, Алфьорова Л. М., Алфьоров Є. А. (2012)
Тимофєєв В. І. - Досвід використання засобів віртуалізації майкрософт в ІТ середовищі ВНЗ, Галаган В. Г., Тимошин Ю. А., Юрченко О. В., Ярченко В. П. (2012)
Шарко В. Д. - Підготовка вчителя фізики до формування пізнавальної самостійності учнів засобами інформаційних технологій, Солодовник А. О. (2012)
Yordzhev K. - Some Combinatorial Problems On Binary Matrices In Programming Courses (2012)
Білецька Г. А. - Використання віртуальних лабораторних робіт у підготовці фахівців-екологів (2012)
Гавриленко О. М. - Навчання інформаційно-комунікаційним технологіям студентів педагогічних ВНЗ (2012)
Козловский Е. О. - Объектная модель структуры программного обеспечения виртуальной лаборатории в системе Херсонский виртуальный университет, Кравцов Г. М. (2012)
Круглик В. С. - Концепція організації інформаційної системи технічної підтримки, Плечій О. О. (2012)
Kuzmich V. I. - Software Tool For Calculating The Volume Of The Tetrahedron On The Lengths Of Its Edges, Kuzmich Y. V. (2012)
Олефіренко Н. В. - Вимоги до електронних дидактичних ресурсів для початкової школи (2012)
Самчинська Я. Б. - Інтеграція економічних компетенцій та комп’ютерної грамотності при виконанні студентами проекту "Створення бізнес-плану в текстовому процесорі Microsoft Word" (2012)
Khizhnyak I. - The Training Of Future Primary-School Teachers For Application Of Information Communication Technologies At The Language Lessons (2012)
Якусевич Ю. Г. - Математична модель інтегрального критерію конкурентного потенціалу ВНЗ водного транспорту, Герганов Л. Д. (2012)
Азадова Е. В. - Застосування ІКТ у методичній системі навчання "дискретної математики" для формування інформаційних компетентностей (2012)
Воронкін О. С. - Організація дистанційного навчання з фізики – позашкільна підготовка обдарованої молоді до дослідницької роботи (2012)
Головня О. С. - Систематизація технологій віртуалізації (2012)
Гончаренко Т. Л. - Інформаційні технології як засіб підвищення ефективності діяльності вчителя фізики з проектування навчального процесу (2012)
Грабчак Д. В. - Освітній web-квест як нова інтернет-технологія навчання елективних курсів з фізики (2012)
Дем’яненко В. Б. - Мережні електронні площадки як засіб формування інформаційної системи навчального призначення для учнів Малої академії наук України (2012)
Доброштан О. О. - Теоретичні та практичні аспекти упровадження комбінованого навчання вищої математики у вищих морських навчальних закладах (2012)
Косова Е. А. - Компоненты адаптивной среды обучения для уроков с компьютерной поддержкой (2012)
Коткова В. В. - Змістовий, методичний та технологічний супровід формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2012)
Малицька І. Д. - Напрямки розвитку сучасних систем освіти європейських країн (2012)
Пліш І. В. - Практика застосування ІКТ в управлінні якістю освіти в гімназії приватної форми власності (2012)
Сейдаметова З. Н. - Структура информационной компетентности будущих инженеров-педагогов швейного профиля (2012)
Сергєєв О. Ю. - Створення галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового та навчального призначення (2012)
Сокол И. В. - Современные спутниковые системы навигации как средство формирования информационной компетентности будущих судоводителей (2012)
Солодовник А. О. - Mind-mapping як інструмент організації самостійної роботи курсантів з фізики (2012)
Шиненко М. А. - Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід), Сороко Н. В. (2012)
Щур Н. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі неперервної педагогічної освіти США (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бондаренко А. І. - Мовостиль художнього тексту крізь призму "ігрових" теорій (2008)
Бережняк В. М. - З історії східнополіських топонімів (2008)
Якубіна Ю. В. - Гуманітарні засади Гімназії вищих наук як визначальний фактор формування "ніжинської літературної школи" (2008)
Чоботько А. В. - В. Розанов о природе религиозности Н. Гоголя (2008)
Анненкова Е. С. - Еще раз к вопросу о западничестве И. С. Тургенева в аспекте Пушкинской речи писателя (2008)
Крикун Л. С. - "Сонячна машина" В. Винниченка: стратегії досягнення досконалості як норми буття (2008)
Михальчук Н. І. - Естетизоване життя як провокація: музичний проект буття проти принципу реальності ("Раб краси" В. Винниченка) (2008)
Хархун В. П. - Міфічний світ тоталітаризму (збірки М. Рильського 30-х років) (2008)
Лось О. В. - Роль інтертексту в романі С’юзен Ворнер "Широкий, широкий світ" (2008)
Кириленко С. О. - Проблема походження Русі в радянській історичній науці в умовах ідеологічних кампаній 40-х – поч. 50-х pp. XX ст. (2008)
Овдієнко П. П. - Центральна Рада та проблема "українізації" Півдня в 1917 р., Страшко Є. М. (2008)
Нагорна Н. М. - Форми та методи діяльності КП(б)У з організації жіночого пролетаріату у 20-х роках ХХ ст. (2008)
Ткаченко І. В. - Висвітлення проблеми охорони здоров’я в УСРР у 1920-х рр. у радянській та сучасній вітчизняній історіографії (2008)
Ткаченко В. В. - У лещатах тоталітарного тиску: наукові кадри України у 20–30-ті роки ХХ ст. (2008)
Давиденко Ю. М. - Діяльність підпільних військових організацій на теренах "приєднаних земель" у початковий період окупації Польщі (1939–1941 рр.) (2008)
Коваленко О. М. - Українсько-польські відносини: проблема повернення та збереження культурних і культових цінностей (2008)
Самойленко Г. В. - Гоголівська тематика у репертуарі трупи М. Кропивницького гастрольної поїздки 1897 р. до Петербурга (2008)
Моціяка П. П. - "Жив, як навчав". М. О. Лавровський – директор-фундатор Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1875–1882 рр.) (2008)
Труш О. М. - Громадська діяльність В. Піскорського (2008)
Баранкова Н. О. - "Чорна пляма" у житті професора М. В. Рево: арешт і покарання у справі Київського осередку "української контреволюційної організації лікарів-бактеріологів" (2008)
Ковальчук О. М. - Григорій Ващенко: портрет на тлі епохи (2008)
Дмитренко Н. М. - "Фронт ідеологічного шкідництва" – місцеві музеї Північного Лівобережжя (30-ті роки ХХ ст.) (2008)
Семенова М. В. - Мережа закладів культури Чернігівщини: проблема функціонування (90-ті рр. ХХ ст.) (2008)
Антонюк Т. - Імідж України у світовому просторі: політичні аспекти (2010)
Гордієнко М. - Перверзії демократії в процесі розбудови української державності (2010)
Грабовський С. - Україна й проблема глобальних викликів сьогодення (2010)
Ергемлідзе М. - Самоідентифікація національних меншин в умовах глобалізації (2010)
Зубчик О. - Політична трансформація українського суспільства в контексті сучасного політичного часу (2010)
Квилинкова Е. - К вопросу о взаимодействии национальных культур в условиях глобализации (2010)
Кушерець Т. - Українська нація-держава в умовах зростання культурної багатоманітності (2010)
Лєсєв І. - Громадські організації та деякі аспекти державотворення в сучасній Україні: проблеми, прогнози, перспективи (2010)
Лосєв І. - ХХІ ст.: новітня бездержавність українців (2010)
Медвідь Ф. - Українська національна ідея як державотворча детермінанта: питання теорії та історії, Медвідь А. (2010)
Мостяєв О. - Фактори геополітичного розвитку України (2010)
Павлова Т. - Сучасна українська державність й філософсько-правові погляди Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (2010)
Пустова Т. - Принципи моралі у глобальній геополітиці та сучасний соціокультурний простір України (2010)
Розумний М. - Національне будівництво: критика досвіду (2010)
Саган Г. - Місце "української ідеї" у становленні дипломатичної служби УНР у Королівстві сербів, хорватів і словенців (2010)
Семчук Н. - Етичний вимір глобалізації: український досвід (2010)
Сугоняко О. - Пошук путі (2010)
Талько Т. - Філософське людинознавство у контексті євроінтеграційних прагнень України (2010)
Цюрупа М. - Українська воєнно-гуманітарна спадщина у контексті культурних відмінностей Сходу і Заходу (2010)
Червінський В. - Народна доброчинність в історії Київського університету, Червінський С. (2010)
Чирков О. - Національна безпека України крізь призму сучасних тенденцій розвитку етнічної будови української нації (2010)
Шевель Т. - Політичні символи України (2010)
Басараб М. - Історичні передумови зародження етнічного сепаратизму: український контекст (2010)
Божук Л. - Українська освіта за рубежем: способи себепредставлення та ширення українського у світі (2010)
Бойко С. - Проблема етнозбереження і консолідації українського суспільства (2010)
Воропаєва Т. - Українськість як системний чинник колективної ідентифікації (2010)
Гальчак Б. - Лемки в стосунку до Української Повстанської Армії (2010)
Залізняк Л. - Про давньоруську народність та її прибічників в Україні (2010)
Іваненко О. - Фольклористична діяльність Чернігівської "Громади" в національному відродженні України у другій половині ХІХ ст. (2010)
Конча С. - Руси-луд‘ана з праці аль-Мас‘уді: етногеографічна інтерпретація (2010)
Котельницький Н. - Дворянський маєток І. І. Петрункевича: питання історії та економіко-господарчої структури (2010)
Лєбєдєва О. - Проблема утворення українського етносу в українознавчих дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ століть (2010)
Мороз В. - Кобзарство в контексті історії України козацької доби (2010)
Музичко О. - Участь одеських істориків в українському національному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Обушний М. - Громадські об’єднання далекосхідної української діаспори Росії у збереженні національної ідентичності (2010)
Олійник О. - Запровадження радянської моделі охорони здоров’я у західноукраїнському селі (1945–1951 рр.) (2010)
Петрикова В. - Інформаційна культура М. Грушевського в національній соціокультурній творчості (2010)
Піскун В. - Теоретичне осмислення українськості: особистісне і спільнотне (2010)
Притулик Н. - До міфологеми образу собаки в українців (із використанням матеріалів етнографічних експедицій, проведених на Чернігівському Поліссі та Буковині) (2010)
Русанов Ю. - Внесок чернігівського дворянства у розвиток етнокультури на Чернігівщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Сегеда С. - Трипілля в етнокультурній історії України (2010)
Скляр В. - Українці в етнічному складі міського населення: за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр. (2010)
Шостак М. - Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених (2010)
Якубова Т. - Історія Північного Причорномор’я в історико-культурних фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (2010)
Авер’янова Н. - Микола Гоголь: системне бачення культуротворчих процесів у добу націєтворення (2010)
Антоненко О. - Творча діяльність ансамблю пісні і танцю "Запорожці" як фактор збереження та популяризації традицій козацької культури (2010)
Безручко О. - Київський державний інститут кінематографії: забута сторінка вищої художньої кіноосвіти в Україні (2010)
Головай І. - Українська нація у потрактуванні Івана Франка (2010)
Даниліна О. - Рецепція образу гетьмана Івана Мазепи в "Крилогії вічної гордії" Олега Гончаренка (2010)
Денисюк С. - Здобутки і втрати української літератури у науковій концепції Юрія Шевельова (Шереха) (2010)
Дунай П. - Апологія культури від Андрія Ніковського (2010)
Ігнатова Л. - Українці-холмщаки в контексті становлення сучасної музичної культури Волині (2010)
Кондратюк А. - Національний варіант барокового стилю в монументальних ансамблях київської школи першої XVIII ст. (2010)
Некрасова А. - Українська реальність як жанротворчий аспект прози Леоніда Кононовича (2010)
Пічахчі Н. - Мова творів П. Загребельного як стильовий і націєтворчий чинник (2010)
Рева Л. - Многогрань М. Гоголя очима духовного проповідника України Олеся Гончара (2010)
Солод Ю. - Майбутнє, яке пройшло (візії масового суспільства в українському футуризмі) (2010)
Тетерина-Блохин Д. - Неоромантизм Лесі Українки на тлі західноєвропейської літератури (2010)
Ціпко А. - Українці в історичному досвіді себевироблення, себевираження, себеконтролю (2010)
Шептицька Т. - Особа vs влада (досвід українського письменства 1920-х – 1930-х) (2010)
Щербінін Н. - Вплив літературних творів та публікацій Івана Наумовича на формування української нації у Східній Галичині другої половини ХІХ ст. (2010)
Янковська Ж. - Кобзарство як національно-культурний феномен: відображення в літературі ХІХ ст. (2010)
Власова Т. - "Локальні наративи" постмодернізму і проблеми становлення духовності сучасного українського суспільства (2010)
Герчанівська П. - Українська релігійна культура (2010)
Горенко Л. - Малоросія – Україна: проблеми культурної самоідентифікації (2010)
Довбищенко М. - Вплив релігійних рухів на розвиток національної свідомості православного та уніатського нобілітету Волині кінця XVI – першої половини XVII ст. (українознавчий аспект) (2010)
Ємець Т. - Вплив української ідентичності Володимира Антоновича на його життєвий шлях (2010)
Кагамлик С. - Концепції України–Русі в творах київських церковних діячів ранньомодерного часу (2010)
Калач В. - Релігія як системний чинник національного розвитку українців (2010)
Ковтун Л. - Колористична семантизація традиційного українського весілля (2010)
Купцова Т. - Експлікація архетипів колективного несвідомого українського народу в творчості Г. (2010)
Мохір Л. - Діяльність Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у вивченні Київщини та Чернігівщини (2010)
Плешко М. - Ідеї народоправства в контексті українського державотворення (2010)
Савич К. - Метаморфози роз’єднаності як визначальної ментальної риси українців (2010)
Сорочук Л. - Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців (2010)
Ткаченко С. - Етномовна ідентичність студентської та учнівської молоді Харкова на початку XXI ст. (2010)
Федорченко І. - Українськість і національний характер: співвідношення понять (2010)
Фігурний Ю. - Нищення українськості в сучасних засобах масової культури на прикладі кінофільму В. Бортка "Тарас Бульба" (2010)
Фощан Я. - "Історія русів" – окремі зауваги до концепції і авторства твору (2010)
Церковняк-Городецька О. - "Первісне громадянство…" – український науковий часопис європейського рівня (2010)
Яременко C. - Етнокультурне забарвлення україномовного газетного дискурсу початку ХХ ст. (2010)
Бородина С. - Женское образование в крестьянской среде ХІХ ст. (2010)
Вакулик І. - Типові моделі поведінки особистості в українському студентському середовищі (2010)
Власова О. - Основні підходи щодо вирішення проблем ґендерної рівності в сучасній Україні (2010)
Волков О. - Критика партикулярної етики дискурсу імперського суб’єкта (2010)
Грабовська І. - Українська "жінка-лицар" між життям та інтелектуальною традицією (2010)
Жадько К. - Про поєднання національних і загальнолюдських споконвічних цінностей у філософії українського буття (2010)
Кобченко К. - Софія Щеглова: сторінки наукової біографії (2010)
Кравченко В. - Система детермінант агресивних проявів особистості шульги (лівші) в українському суспільстві (2010)
Крилова Н. - Звукосмислові та інтенціональні особливості комунікативних повідомлень українських політиків (2010)
Лобнер Н. - Политические стратегии благотворительных негосударственных организаций в борьбе с беспризорностью в Украине, Зубарев М. (2010)
Машкова І. - Ціннісні орієнтації студентів-економістів в умовах ціннісно-нормативної кризи (2010)
Пантілеєнко К. - Жінки як суб’єкт фемінізму і ґендерна політика в Україні (2010)
Скиба Е. - Постмодерністські концепції стилю життя масової культури: сучасний український контекст (2010)
Скрипаль Г. - Проблема свободи у творчості мислителів Київського кола філософії (2010)
Стребкова Ю. - Вплив ідеології сексизму на деформацію образу здорової жінки в українському сьогоденні (2010)
Цуркан М. - Основні чинники розвитку та накопичення конфліктного потенціалу у сучасному українському суспільстві (2010)
Гудзь В. - Помилка влади чи геноцид: визначення характеру голоду 1932–1933 рр. в УРСР у сучасній історіографії, Гудзь В. (2010)
Євсєєва Т. - Голод-геноцид 1932–1933 років в Україні як чинник трансформації культурно-історичного феномена українства (2010)
Кот С. - Історико-правові питання державного визнання учасників українського національно-визвольного руху в контексті національного відродження України (2010)
Лісовий В. - Український дисидентський рух (2010)
Сверстюк Є. - Криза є нагадуванням (2010)
Нор В. Ю. - Особливості взаємодії неалельних кандидатних генів QTL у мікропопуляціях свиней великої білої та миргородської порід, Метлицька О. І. (2014)
Березовський О. В. - Оцінка поліморфізму гена тиреоглобуліну в різних порід великої рогатої худоби молочного та м’ясного напряму продуктивності, Добрянська М. Л. (2014)
Малишева О. О. - Ідентифікація алельних варіантів мікросателітної ДНК у генетичній структурі популяції бестера (Acipenser nikoljukinii), Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Супрун І. О. - Оцінка філогенетичних зв’язків у тваринництві (2014)
Бочков В. М. - Формування гетерогенних популяцій білого і строкатого товстолобиків ДП рибгоспу "Галицький", Нагорнюк Т. А., Тарасюк С. І., Борисенко Н. О. (2014)
Белая Е. В. - Оценка фенотипического эффекта полиморфных вариантов гена каппа-казеина на молочную продуктивность у крупного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы, Михайлова М. Е. (2014)
Михайлова М. Е. - Выявление полиморфизма гена пролактинового рецептора (PRLR-ALuI), маркера плодовитости свиней с использованием HRM-анализа, Романишко Е. Л. (2014)
Саєнко А. М. - Оцінка можливості проведення маркерної селекції за використання показників популяційно-генетичної мінливості, Балацький В. М. (2014)
Мельник О. В. - Генетичний аналіз деяких порід коней за мікросателітними локусами ДНК, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2014)
Чокан Т. В. - Генетична структура окремих популяцій гірськокарпатських овець, Тарасюк С. І. (2014)
Сидоренко О. В. - Характеристика генетичного матеріалу плідників великої рогатої худоби, який зберігається у банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ НААН (2014)
Коштура О. С. - Генетична зумовленість серцево-судинних захворювань у собак, Костенко С. О. (2014)
Хмельничий Л. М. - Оцінка потомства ліній та бугаїв-плідників голштинської породи канадської селекції за ознаками довічної продуктивності, Вечорка В. В. (2014)
Лебедько Е. Я. - Модельные молочные коровы идеального типа (2014)
Щербань Т. В. - Особливості лінійного росту товарного молодняку свиней (2014)
Почукалін А. Є. - Структурні формування української чорно-рябої молочної породи та її характеристика за господарсько-корисними ознаками, Прийма С. В., Резнікова Ю. М. (2014)
Фесенко О. Г. - Шляхи реалізації генетичного потенціалу свиней червоної білопоясої породи (2014)
Гришина Л. П. - Оцінка ремонтного молодняку свиней за власною продуктивністю з використанням методу індексної селекції, Бородай В. П., Акнєвський Ю. П. (2014)
Любинський О. І. - Селекційно-генетичні особливості вдосконалення буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи (2014)
Ставецька Р. В. - Особливості формування групи ремонтного молодняку в стадах молочної худоби (2014)
Сахацький М. І. - Ефективність застосування методології завчасної оцінки страусів за несучістю, Осадча Ю. В. (2014)
Вечорка В. В. - Порівняльна характеристика корів-первісток українських червоно- та чорно-рябої молочних порід за будовою тіла (2014)
Гончаренко И. В. - Джерсейская порода скота в молочной индустрии США, Винничук Д. Т. (2014)
Сахацький М. І. - Виробництво м’яса бройлерів у світі: обсяги, технології, стан та перспективи, Абдуллаєва Е. С. (2014)
Кругляк Т. О. - Генеалогічна спорідненість бугаїв голштинської породи в лініях (2014)
Шевчук Т. В. - Альтернативний метод оцінки плідників хутрових звірів, Кирилів Я. І., Повозніков М. Г. (2014)
Чумаченко І. П. - Поліморфізм бугаїв голштинської породи, яких використовують в Україні, за геном капа-казеїну та їх племінна цінність, Найденко К. А., Коропець Л. А., Журавель М. П. (2014)
Каратєєва О. І. - Ефективність тривалості господарського використання корів голштинської породи, Безбабна А. В. (2014)
Сметана О. Ю. - Опис лактаційної динаміки голштинських корів із використанням моделей П. Вуда і Прасад-Синха (2014)
Войтенко С. Л. - Ризики втрати місцевих вітчизняних порід свиней та великої рогатої худоби, Вишневський Л. В. (2014)
Носевич Д. К. - Сукупна молочність із розрахунку на один день життя – як критерій добору корів української м’ясної породи (2014)
Носевич Д. К. - Схрещування симентальської худоби із шаролезькою та кіанською породами. Частина I: Ріст помісних телиць і корів, Гаврись Л. В. (2014)
Носевич Д. К. - Схрещування симентальської худоби із шаролезькою та кіанською породами. Частина II: Продуктивність корів, Гаврись Л. В. (2014)
Чумаченко І. П. - Молочна продуктивність і відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів за локусом капа-казеїну, Коропець Л. А., Антонюк Т. А., Себа М. В., Журавель М. П. (2014)
Сусол Р. Л. - Продуктивні характеристики свиней великої білої породи одеської популяції залежно від частки крові за зарубіжними генотипами (2014)
Стрижак Т. А. - Оцінка відтворювальних якостей кнурів породи ландрас за двома послідовними поколіннями, Мартинюк І. М., Мірошнікова О. С., Кролівець Г. П., Скляр Л. А. (2014)
Адамчук Л. О. - Перспективи селекції бджіл для промислового виробництва перги (2014)
Вертійчук А. І. - Різноманітність показників курячих яєць для селекції, Глєбова Ю. А. (2014)
Гиль М. І. - Особливості екстер’єру корів голштинської породи залежно від типу формування організму, Галушко І. А. (2014)
Ставецька Р. В. - Господарське використання та причини вибуття корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування з голштинською породою, Клопенко Н. І. (2014)
Шкурко Т. П. - Особливості ембріонального розвитку телят-ембріотрансплантантів голштинської породи, Іванов О. І. (2014)
Степневська Я. В. - Вплив вітамінів групи Р на схожість та морфологічні характеристики проростків кукурудзи, Селітреннікова А. Р., Сметанін В. Т. (2014)
Засуха Ю. В. - Ефективність використання вологих мішанок-комбікормів при відгодівлі свиней, Грищенко С. М., Грищенко Н. П. (2014)
Нарижный А. Г. - Оптимизация воспроизводительной функции хряков при введении в рацион фосфолипидного концентрата, Крейндлина Н. И., Джамалдинов А. Ч., Анисимов А. Г., Засуха Ю. В., Грищенко С. Н. (2014)
Каменська І. С. - Вплив генетичних аномалій на відтворювальну здатність бугаїв-плідників голштинської породи чорно-рябої та червоно-рябої масті (2014)
Остаповець Л. І. - Комплексний підхід до визначення генетико-репродуктивного потенціалу кнурів із застосуванням цитогенетичних та біотехнологічних методів, Стародуб Л. Ф. (2014)
Лесняк Ю. І. - Загальна характеристика еякуляту та ефективні способи забору сперми японського перепела (Coturnix Japonica). (англ. мовою), Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мельничук М. Д. (2014)
Вовкогон А. Г. - Вплив різних джерел та доз йоду на нарощування біомаси гібрида червоних каліфорнійських черв’яків, Мерзлов С. В. (2014)
Уманець Д. П. - Продуктивність ремонтного молодняку кролів за згодовування повнораціонних комбікормів із різним рівнем кальцію та фосфору, Уманець Р. М. (2014)
Трохименко В. З. - Біотехнологічний спосіб поліпшення відтворювальної здатності корів (2014)
Грунтковський М. С. - Концентрація гормонів у крові телиць за введення нейротропно-метаболічних препаратів, Шеремета В. І., Кудлай І. М. (2014)
Мельник В. О. - Видові особливості сперматогенезу та спермопродукція самців (2014)
Кравченко О. О. - Сперматогенез та спермопродукція кнурів-плідників різних порід (2014)
Пилипчук О. С. - Спосіб стимуляції заплідненості свиноматок, Шеремета В. І. (2014)
Штапенко О. В. Гевкан І. І. - Вплив органічних сполук мікроелементів у формі комплексного ліпосомального препарату на показники оксидативного стресу та антиоксидантного статусу кролиць, Матюха І. О., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я., Федорова С. В., Розгоні І. І., Дзень Є. О. (2014)
Мельниченко Ю. О. - Вплив нових пробіотичних штамів бактерій на продукцію інтерферону, Маляр Д. Д., Лазаренко Л. М., Мокрозуб В. В., Демченко О. А., Бабенко Л. П., Співак М. Я. (2014)
Лівінський А. І. - Сучасні питання відтворення молочного стада (2014)
Шаран М. М. - Якісні показники сперми баранів за використання відновленого глутатіону та бса у складі середовища для кріоконсервації, Гримак Х. М. (2014)
Коновалов В. С. - Колесник Николай Никитович – лидер генетизации зоотехнии в Украине (2014)
Винничук Д. Т. - Н.Н. Колесник – выдающийся украинский генетик-животновод и педагог, Гончаренко И. В. (2014)
Костенко С. О. - Колесник М. М. – засновник школи генетики в Українській сільськогосподарській академії (2014)
Обушний М. - Українознавці Київського університету у розвитку вітчизняної соціогуманітаристики (2010)
Піскун В. - Суспільна єдність і досвід формування авторитетів у культурно-історичному поступі українців (2010)
Ціпко А. - Фольклор – світогляд: аксіологічні орієнтири українського культуротворення (2010)
Шептицька Т. - Громада як соціокультурне явище в українській словесності (2010)
Грабовська І. - Специфіка філософсько-світоглядного аналізу трансформаційних процесів українського соціуму (2010)
Ємець Т. - Становлення українознавства як вияв процесу націєтворення (2010)
Мостяєв О. - Процеси трансформації та модернізація соціуму: світовий контекст та українські особливості (2010)
Воропаєва Т. - Дослідження фундаментальних і прикладних проблем українознавства крізь призму етнічних, націєтворчих та соціокультурних процесів (2010)
Авер’янова Н. - Виховні функції образотворчого мистецтва на тлі культурно-історичного досвіду українства (2010)
Кагамлик C. - Духовний світ української православної церковної еліти ранньомодерного часу: теоретико-методологічні та джерелознавчі аспекти дослідження (2010)
Ковтун Л. - Уявлення про золотий центр у релігійному світогляді українського народу (2010)
Конча С. - Билини київського циклу: загальне і конкретне у наповненні терміну (2010)
Довбищенко М. - Біля витоків політичного українства: роль польської шляхти у формуванні українського світу та української ідеї в кінці XVI – XVIII cт. (2010)
Кобченко К. - Історія середньої медичної освіти в контексті суспільних процесів в Україні в середині ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Київської земської фельдшерсько-акушерської школи при Кирилівській лікарні) (2010)
Божук Л. - Освітні аспекти в українському зарубіжжі: концептуальні підходи та практика втілення (2010)
Сорочук Л. - Фольклорно-обрядова традиція в культурному просторі українців (2010)
Ціпко А. - Форми українознавства у ХІХ–ХХІ ст.: від українських студій до українології (2010)
Самойленко Г. В. - Віктор Забіла у колі українських та російських культурних діячів ХІХ ст. (2009)
Бондар М. П. - Поетична творчість В. Забіли у розвитку української літератури першої половини – середини ХІХ ст. (2009)
Нахлік Є. К. - Суб’єктна організація та образний лад поезії Віктора Забіли (2009)
Моціяка О. М. - Своєрідність культу страждання в поезії Віктора Забіли (2009)
Капленко О. М. - Образ долі у поезії Віктора Забіли (2009)
Сидоренко Т.О. - Естетика поетичного простору в творчості В. Забіли (постбарокова ретроспекція) (2009)
Кайдаш А. М. - Ідіостиль Віктора Забіли в контексті міфологічної площини українського романтизму (2009)
Пащенко В. М. - Стилістичний потенціал поетичного слова В. М. Забіли (2009)
Якубіна Ю. В. - Віктор Забіла і Гімназія вищих наук (2009)
Москаленко М. А. - Постать Віктора Забіли в історико-краєзнавчому контексті Борзнянщини (2009)
Забарний О. В. - Вивчення творчості Віктора Забіли у школі (2009)
Самойленко Г. В. - Архівні джерела та стародруки про творчу спадщину В. Забіли (2009)
Куліш П. - Віктор Забіла (некролог) (2009)
Куліш П. - Із збірки "Хуторна поезія" (2009)
Петров М. И. - В. Н. Забелла (2009)
Комаров М. - К биографии В. Н. Забелы (2009)
Комаров М. - Неизданное стихотворение В. Н. Забелы (2009)
Комар М. - Ненадруковані байки В. М. Забіли (2009)
Лукич В. - В. Забіла і єго жартобливе "посланіє" до Шевченка (2009)
Наталка Полтавка. - Роман Віктора Забіли (з оповідань моєї матері) (2009)
Грінченко Б. - Споминки про Віктора Михайловича Забілу (до 25-річчя з дня смерті). 1895 р. (2009)
Рассказы старожилов о поэме В. Забелы (2009)
Франко І. - Поезії Віктора Забіли (2009)
Франко І. - До біографії та характеристики В. Забіли (2009)
Гнатюк В. - До біографії В. Забіли (2009)
Мировець В. - Життя і твори Віктора Забіли (2009)
Лященко А. - Т. Г. Шевченко і В. М. Забіла (2009)
Кирилюк Є. - Невідома збірка творів Віктора Забіли (2009)
Андрієвський Б. М. - Проектно-модульна діяльність студентів у системі формування їх професійно-дослідницьких компетентностей (2013)
Белецкий А. Я. - Конвейерный аналог матричного протокола Диффи-Хеллмана, Белецкий А. А. (2013)
Іваненко П. А. - Засоби створення систем автоматичного настроювання для ефективного виконання прикладних паралельних програм, Дорошенко А. Ю. (2013)
Спірін О. М. - Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті", Яцишин А. В. (2013)
Шарко В. Д. - Підготовка вчителя до розвитку пізнавальної активності учнів засобами віртуального фізичного експерименту як методична проблема (2013)
Богачков Ю. М. - Методика застосування вебінар орієнтованих платформ у навчальному процесі з інформатики старшої школи, Царенко В. О. (2013)
Derkach T. M. - Chemistry Teaching By Means Of Ict-Based Resources With The Regard For Preferred Learning Styles Of University Students (2013)
Дюлічева Ю. Ю. - Упровадження хмарних технологій в освіту: проблеми та перспективи (2013)
Коткова В. В. - Діагностика рівнів інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2013)
Кравцов Г. М. - Роль стандартів в управлінні якістю електронних освітніх ресурсів (2013)
Kruglyk V. S. - Requirements To Student And Teacher Information System (2013)
Пермінова Л. А. - Організація самостійної роботи студентів-магістрантів засобами телекомунікаційних навчальних проектів (2013)
Русанов С. А. - Система NOTALYZER и перспективы ее применения в педагогической практике, Иванов С. С., Янушкевич О. И. (2013)
Федонюк М. А. - Особливості тематичного наповнення курсу "Інформаційні технології" для студентів екологічних спеціальностей (2013)
Вакульчик О. О. - Використання Smart Board як інтерактивного засобу під час організації уроків англійської мови у 10 класі, Саган О. В. (2013)
Іванова С. М. - Проблема розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників (2013)
Котяк В. В. - Оцінка якості веб-орієнтованих систем тестування навчальних досягнень (2013)
Михед П. В. - Проблеми українського гоголезнавства: попередні підсумки й найближчі перспективи (2008)
Платонова Н. А. - Реализация концепции соприсутствия времен в творчестве Н. В. Гоголя (к вопросу пространственно-временной организации фантастической повести І-й пол. ХІХ века) (2008)
Нещерет Е. И. - Психология невербальной речи как средства интерпретации художественного образа в литературном произведении (на примере повестей Н. В. Гоголя) (2008)
Погоржельская В. В. - О природе лада в творчестве Н. В. Гоголя (2008)
Ляхова Ж. - Епістолярій Миколи Гоголя як художнє саморозкриття особистості в дослідженнях П.Куліша (2008)
Бараненкова Н. А. - Про театральну природу ранніх творів М. В. Гоголя (2008)
Павельева А. К. - Своеобразие женских образов в сборнике Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2008)
Дереза Л. В. - Трансформація народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя (2008)
Вінтонів Т. М. - Поетонімосфера повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба" (2008)
Филенко О. Н. - Хронотоп Миргорода Н. В. Гоголя (2008)
Алексеев П. П. - Эволюция жанра в "Мертвых душах" Н. В. Гоголя (2008)
Сирота Ю. О. - Проблема впливу творчості М. В. Гоголя на російськомовну прозу Є. П. Гребінки (2008)
Гринченко Н. А. - Н. В. Гоголь в художественной рецепции А. Ф. Писемского (2008)
Бабенко О. А. - "Ревизор" Н. В. Гоголя в эстетике и драматургии В. В. Набокова (2008)
Лушник Л. С. - Картины П. А. Федотова на уроках по изучению творчества Н. В. Гоголя (2008)
Самойленко Г. В. - Твори М. Гоголя в репертуарі Миколи Садовського (2008)
Кравченко С. І. - Микола Гоголь у польськомовній публіцистиці Євгена Маланюка (2008)
Литвиненко С. - Поема В. Базилевського "Після карнавалу" як діалог поета з М. Гоголем (2008)
Царева В. П. - "Записки сумасшедшего" и тексты безумцев ІІ-й пол. ХХ века (2008)
Краснобаева О. Д. - Рецепция Гоголя в немецком гоголеведении (2008)
Шпильова Н. В. - Флюїдність у романі Р. Бротігана "У кавуновому цукрі" та в повісті М. Гоголя "Сорочинська ярмарка" (2008)
Зубарєв М. - Вітальне слово спонсора: Ґендерна політика держави повинна ґрунтуватися на науковій основі (2010)
Молодиченко В. - Проблеми ґендерної освіти у вищій школі України (обговорюючи Закон "Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту") (2010)
Обушний М. - Вітальне слово: Українознавство у ґендерному вимірі: здобутки та перспективи (2010)
Афанасьєва Л. - Від упорядників: Ґендерна освіта - шлях до рівності, Грабовська І. (2010)
Авер’янова Н. - Становлення цілісної особистості в контексті ґендерного виховання (2010)
Афанасьєва Л. - Ґендерна специфіка взаємин ромів України та проблеми втілення ґендерних освітніх проектів в їхньому середовищі, Грабовська І. (2010)
Букрєєва І. - Ґендерна диференціація етнічної ідентичності та національної дистанції у полікультурному середовищі, Орлов А. (2010)
Видра Д. - Вопросы гендерного  мейнстриминга в Австрии с особым вниманием к ситуации женщин-мигранток (2010)
Вихор С. - Ґендерний аналіз освітніх документів для середньої школи (2010)
Власова О. - Деякі аспекти відношення до ґендерної рівності в системі вищої освіти України (2010)
Власова Т. - Дихотомия "разум/эмоции" и проблема образования женщин в западноевропейской философии, Костюк Н. (2010)
Волков А. - Дискурс женщины: от Сартра к Кристевой (2010)
Воропаєва Т. - Ґендерний вимір політичної культури української молоді (2010)
Говорун Т. - Ґендерні аспекти економічної соціалізації (2010)
Грабовська І. - Українська сім’я як чинник утвердження ідей ґендерної рівності в сучасному суспільстві (2010)
Дороніна Т. - Російський варіант гендерної освіти: корисний досвід і неминучі прорахунки (2010)
Елькін М. - Роль жінок-просвітительок в історії педагогічної думки України, Головкова М., Коробченко А. (2010)
Жирська Г. - Ґендерна експертиза шкільних підручників з біології (2010)
Іванова І. - Впровадження ґендерних аспектів діяльності в практику соціальної роботи проектів зменшення шкоди для жінок-споживачів ін’єкційних наркотиків на прикладі вивчення досвіду міжнародного проекту "Здорове покоління Одеси" (2010)
Ісаєва Т. - Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху, як центр інтерактивної ґендерної освіти та виховання (2010)
Кізь О. - Школа ґендерної рівності: впровадження ґендерної компоненти у навчально-виховний процес ВНЗ (2010)
Кікінежді О. - Ґендер у освітній парадигмі вищої школи: досвід та перспективи (2010)
Кобченко К. - Емансипація по-радянськи: жінки в фізичній культурі та спорті в СССР у 1920-1930 рр. (2010)
Кравець В. - Ґендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді (2010)
Купцова Т. - Концепт фемінінності в творчості Володимира Винниченка в контексті дослідження проблем ґендерної рівності (2010)
Лобнер Н. М. - Воспитание в целях сексуальной эксплуатации: тема-табу в ґендерных исследованиях (2010)
Лушпай Л. - Буллінг як соціально-педегогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії) (2010)
Михайлюк О. - Зміни в соціальному становищі жінки-селянки Наддніпрянської України в умовах модернізаційних перетворень кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Мітяй З. - Ґендерна проблематика у сучасній жіночій прозі (2010)
Молодиченко В. - Особливості соціальних уявлень молоді щодо сімейно-шлюбних відносин: ґендерний аналіз (2010)
Мостяєв О. - Гомофобія як психологічна і соціальна проблема (2010)
Окса М. - Національні ґендерні цінності як основи виховання студенток (2010)
Петришина Л. - Ґендерна освіта у вищій школі: до проблеми впровадження і викладання (2010)
Плахотнік О. - Шкільні "ґендерні уроки” як дзеркало української ґендерної політики (2010)
Сіткар В. - Ґендер і спорт: теоретичні основи, експериментальні дослідження (2010)
Стребкова Ю. - Альтернативи фемінізму в освітньому просторі або про закономірність соціальної кризи в Україні (2010)
Талько Т. - Світоглядно-філософське та методологічне підґрунтя формування навчальних програм курсів з основ ґендерної рівності (2010)
Троян В. - Ґендерна освіта у підготовці наукової молоді (з досвіду роботи ГО "Жінки в науці”), Таран Н. (2010)
Гуржій А. М. - Проблеми наступності навчання інформаційних технологій у школі й вищому педагогічному навчальному закладі, Карташова Л. А. (2013)
Bykov V. - Innovative Models of Education and Training of Skilled Personnel for High Tech Industries in Ukraine, Shyshkina M. (2013)
Гуржій А. М. - Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів, Лапінський В. В. (2013)
Гуржій А. М. - Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи, Овчарук О. В. (2013)
Еремеев В. С. - Статистическая обработка педагогического эксперимента в случае неизвестной функции распределения, Кузьминов В. В. (2013)
Кудін А. П. - Мультимедійний навчально-методичний комплекс з вивчення теоретичної механіки, Кархут В. Я. (2013)
Мазурок Т. Л. - Використання інтелектуальних технологій для автоматизації управління навчанням (2013)
Сейдаметова З. С. - Обучение облачным технологиям инженеров-программистов, Сейдаметов Г. С. (2013)
Spivakovsky A. - The problem of architecture design in a context of partially known requirements of complex web based application "KSU feedback", Tityenok S., Berezovsky D., Storozhuk Ya., Litvinenko A., Klymenko N. (2013)
Шерман М. І. - Навчальна дисципліна "Електронний документообіг та захист інформації" як складова системи формування комп’ютерно-інформаційної компетентності магістрів державної служби (2013)
Бахмат Н. В. - Застосування хмарних технологій у процесі вивчення циклу професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2013)
Брянцева Г. В. - Проектування візуальної складової слайдів для навчальних комп'ютерних презентацій (2013)
Воропай Н. А. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Задорожна Н. Т. - Інформаційна система менеджменту наукових досліджень в НАПН України, Петрушко В. А., Тукало С. М. (2013)
Запорожченко Ю. Г. - Використання засобів ІКТ для підвищення якості інклюзивної освіти (2013)
Зеленяк О. П. - Стереометрія з комп’ютером? (2013)
Кільченко А. В. - Побудова концептуальної моделі інформаційної системи "Наукові дослідження" НАПН України (2013)
Кобець В. М. - Формування фахових економічних компетенцій студентів засобами практично-орієнтованого інтерактивного навчання (2013)
Круглик В. С. - Семантичні електронні підручники та особливості їх впровадження (2013)
Литвинова С. Г. - Критерії оцінювання локальних електронних освітніх ресурсів (2013)
Пліш І. В. - Хмарні технології як один із складників ІТ-середовища школи (2013)
Регейло І. Ю. - Міжпредметні зв’язки у навчанні інформатики і синергізм педагогічних впливів (2013)
Сальник І. В. - Використання інформаційно – комунікаційних технологій у навчанні фізики студентів нефізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ (2013)
Самчинська Я. Б. - Просування й розповсюдження педагогічного програмного забезпечення на ринку України, Вінник М. О. (2013)
Співаковська Є. О. - Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами англійської мови (2013)
Тихонова Т. В. - Конструювання змісту інформаційно-технологічної дисципліни у системі вищої педагогічної освіти (2013)
Алфьорова Л. М. - Стратегічна інформаційна система побудови зворотного зв’язку у вищому навчальному закладі (2013)
Дем’яненко В. Б. - Онтологічні аспекти побудови е-сценарію супроводу процесу наукових досліджень учнів Малої академії Наук України, Кальной С. П., Стрижак О. Є. (2013)
Дідух Л. І. - Формування готовності до професійного спілкування майбутніх рятувальників державної служби з надзвичайних ситуацій (2013)
Козловский Е. О. - Ресурс обучения "Wiki-документ" в системе "Херсонский виртуальный университет", Кравцов Г. М. (2013)
Кушнир Н. А. - Принципы создания современного курса для студентов педагогических специальностей: Личностно-ориентированный подход, Манжула А. М., Валько Н. В. (2013)
Малицька І. Д. - Віртуальні спільноти як інноваційні освітні середовища в системах освіти зарубіжних країн (2013)
Потієнко В. О. - Характеристика критеріїв сформованості художньо-графічної культури старшокласників (2013)
Ракович Г. М. - Психолого-педагогічні аспекти застосування комп‘ютерного моделювання у навчальному процесі з планування і аналізу експерименту (2013)
Татауров В. П. - Моделі організації навчання основам інформатики у початковій школі та засоби їх реалізації (2013)
Шелудько В. С. - Методика організації навчального процесу майбутніх магістрів педагогічної освіти на прикладі вивчення дисципліни "Інформаційні технології в науці та освіті" (2013)
Шишкіна М. П. - Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у сучасному високотехнологічному середовищі, Когут У. П. (2013)
Гурак Р. В. - Юридична освіта в Сполучених Штатах Америки (2015)
Зубарева А. Є. - Співробітництво України з комітетом Організації Об’єднаних Націй із прав людини (2015)
Каткова Т. Г. - Особливості правової системи КНР (2015)
Міма І. В. - Вплив глобалізаційних процесів на трансформацію релігійно-правових традицій у правовій системі (2015)
Петришина М. О. - Становлення та розвиток інституту правового моніторингу в Україні: проблеми та перспективи, Сасова А. Б. (2015)
Подковенко Т. О. - Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки (2015)
Проць О. Є. - Поняття та види деформованої правосвідомості: дискусійні питання (2015)
Сірош Д. М. - Принципи фінансування безоплатної правової допомоги в Україні (2015)
Слободяник Т. М. - Підстави, форми їх реалізації та санкції конституційно-правової відповідальності представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Хаустова М. Г. - Ідеологічна складова правової системи в умовах її модернізації (2015)
Зайцев А. Ю. - Особливості здійснення повноважень власника житла (2015)
Минюк О. Ю. - Проблеми правового регулювання форвардних та ф’ючерсних угод як видів біржових угод, Іващенко В. В. (2015)
Калаур І. Р. - Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання (2015)
Коломієць Я. Л. - Про правове регулювання ліцензування окремих видів виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2015)
Олюха В. Г. - Капітальне будівництво як господарсько-правова категорія (2015)
Черкач В. Б. - Особливості кваліфікації договірних відносин із придбання примірників комп’ютерного програмного забезпечення (2015)
Атаманчук Н. І. - Щодо застосування фінансових санкцій за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні (2015)
Кисельова О. І. - Становлення та тенденції розвитку соціального страхування в Україні, Андрійченко Н. С. (2015)
Лук’янчиков О. М. - Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю при зміні та розірванні трудового договору за проектом Трудового кодексу України (2015)
Рустамзаде А. Х. - О некоторых вопросах дисциплинарного производства в отношении судей в Республике Азербайджан (2015)
Савич О. С. - Перспективи імплементації Конвенції МОП 2006 р. Україною, Ошмаріна Л. С. (2015)
Андрущенко І. Г. - Адміністративно-правові методи публічного регулювання злиття і поглинання фінансових установ (2015)
Бондаренко Д. С. - Класифікаційний розподіл контролю у сфері державно-приватного партнерства (2015)
Волік В. В. - Аналіз органів управління суб’єктів у галузі міського транспорту (2015)
Губерська Н. Л. - Державне регулювання вищої освіти в умовах демократизації публічних відносин в Україні (2015)
Кондратенко В. М. - Реалізація принципів гласності та відкритості на окремих стадіях адміністративного судочинства (2015)
Красюк Н. І. - Правові засади управління у сфері земельних відносин в Україні (2015)
Лазарєв В. В. - Основні етапи становлення і розвитку процедур з питань громадянства (2015)
Пивовар Ю. І. - Внутрішній аудит у Державній авіаційній службі України: організаційно-правові проблеми функціонування та шляхи їх вирішення (2015)
Селезньова О. М. - Метод науки інформаційного права (2015)
Бунін Є. О. - Втручання як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 376 КК України (2015)
Григор’єва М. Є. - Кримінально-правові наслідки звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (2015)
Дзюба А. Ю. - Кримінально-правові наслідки вчинення протиправного діяння неповнолітніми за кримінальним законодавством ФРН (2015)
Дяків Б. З. - Портретування у методології кримінологічного дослідження особистості студента вищого навчального закладу, який учиняє насильницькі злочини проти життя та здоров’я особи (2015)
Єгорова Ю. В. - Медіація як вид умовного звільнення неповнолітнього від покарання та його відбування (2015)
Кулакова Н. В. - Генезис міжнародного законодавства щодо охорони об’єктів культурної спадщини (2015)
Лісняк С. Г. - Кримінологічна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи (2015)
Максимів І. І. - Психологічна характеристика об’єктивних причин втягнення дитини у жебрацтво (2015)
Назимко Є. С. - Загальні положення кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством Республіки Ірландія (2015)
Павликівський В. І. - Кримінальна відповідальність за дифамацію (європейський досвід) (2015)
Степаненко О. В. - Доцільність як принцип кримінального права (2015)
Сапін О. В. - Проблеми процесуального статусу адвоката в кримінальному провадженні: вітчизняний та зарубіжний досвід, Вишневська О. Ю. (2015)
Захарченко О. В. - Деякі аспекти заочного судового провадження у кримінальному процесі Україні (2015)
Попов Г. В. - Додержання прав неповнолітніх при застосуванні до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Тайлієва Х. Р. - Використання доказів у рішеннях суду під час здійснення підготовчого провадження у першій інстанції (2015)
Тімченко І. С. - Огляд місця події під час розслідування умисного випуску на ринок України небезпечної продукції (2015)
Топчій В. В. - Передумови взаємодії слідчого й оперативного працівника органів внутрішніх справ у розкритті та розслідуванні злочинів (2015)
Четвертак Д. Ю. - Криміналістична характеристика типових способів вчинення приховування злочинів (2015)
Колгатин А. Г. - Педагогическая диагностика при организации самостоятельной работы студентов средствами дистанционного обучения, Колгатина Л. С. (2013)
Крюков С. В. - Имитационное моделирование процессов управления персоналом высшей школы (2013)
Львов М. С. - Про організацію контролю знань як зворотного зв’язку в системах комп’ютерної математики навчального призначення, Шишко Л. С., Черненко І. Є. (2013)
Manako A. - Technological solutions for collaborative work within the lifelong learning, Voychenko O. (2013)
Раков С. А. - Алгоритм корректировки тестовых баллов на основе анализа сложности заданий, Мазорчук М. С., Бондаренко Е. О. (2013)
Gavrilova L. - "Ukrainian Sacred Music” Electronic studu guide: content, Structure, Use Recommendations at a Pedagogical Higher Education Institution (2013)
Денисенко В. В. - Теоретико-методичні засади використання інформаційних технологій підготовки майбутніх учителів початкової школи (2013)
Zaytseva T. V. - ‘Cloud Computing’ Integration into the Training Process of Higher School, Arkhipova T. L. (2013)
Запорожченко Ю. Г. - Використання засобів ІКТ у дистанційному навчанні учнів з функціональними обмеженнями (2013)
Кравцов Г. М. - Дослідження впливу якості електронних освітніх ресурсів на якість освітніх послуг з використанням дистанційних технологій навчання, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2013)
Круглик В. С. - Концепція програмного забезпечення підтримки вивчення мов та технологій програмування (2013)
Кухаренко В. М. - Методи роботи куратора змісту (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського