Шкірчак С. І. - Громадянське суспільство і державна влада в ідеології українського націонал-комунізму (2012)
Далекорей М. І. - Фінансово-економічна діяльність православної церкви (2012)
Федорова К. О. - Евдемоністичний парадокс: політико-філософський аналіз кризи (2012)
Азарова В. - Прецедентное имя в научном освещении (2010)
Загнітко А. - Класифікаційні типології концептів (2010)
Кононенко В. - Концептосфера в етнолінгвістичному аспекті (2010)
Коч Н. - Семантическое развитие концептообразующих номинаций в диахроническом аспекте (репрезентативность категории "гады" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира) (2010)
Михальченко М. - Внутрішньотекстова градація оцінки (2010)
Поповић Љ. В. - Украјинско-српска контрастивна језичка истраживања, Јармак В. (И.) (2010)
Путіліна О. - Джерела постання відмінкової граматики (V ст. до н.е. – поч. ХХ ст. н.е.) (2010)
Taukchi O. - Conceptual Schemes of Place and Time in American Linguistics (2010)
Каратаєва А. - Український вокатив у текстовій структурі історичного роману "Диво" Павла Загребельного (2010)
Левакіна Т. - Мікрогрупи далекої периферії прийменників соціативності української мови (2010)
Наконечна-Роганіна Л. - Про співвідношення лінгвістичного та фізичного часу (2010)
Александрова В. - Когнітивно-комунікативні властивості еліптичного речення сучасної англійської мови, Приходько А. (2010)
Алманова О. - Проблема визначення поняття "питанння" на логіко-семантичному, граматичному та комунікативному рівнях (2010)
Балко М. - Особливості побудови структурних схем словосполучень сучасної української мови (2010)
Мудрак Я. - Емотивні фактивні предикати в семантичній структурі висловлювання (2010)
Оленяк М. - Структурні особливості уточнювальних конструкцій (на матеріалі англійської та польської мов) (2010)
Голі-Оглу Т. - Дублетність наукових термінів в українській і російській мовах: функціональний аспект (2010)
Євпак А. - Тематичні групи вторинних номінатів українських лексем кінь та комонь (2010)
Євтушина Т. - Фразеологізми як репрезентанти ментальної діяльності людини у мовній картині світу Марії Матіос (2010)
Жижома О. - Лінгвістична природа прислівникової оказіональної номінації (2010)
Забашта Р. - Современные подходы к созданию словарей-минимумов, составленных на семантических основаниях (2010)
Замощина Н. - Семантика похiдних iменникiв iз локативним значенням у турецькiй мовi (2010)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Семантико-граматична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови, Усенко О. (2010)
Лутава С. - Локуси на позначення медіального простору в сучасній українській мові (2010)
Мартинів О. - Асоціативно-термінальна мотивація фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з компонентом на позначення звучання (2010)
Олійник С. - Структурно-семантичні особливості оцінних фразеологічних одиниць в українській мові (2010)
Осіпчук Г. - Семантичний рівень кореферентних засобів у творах Марії Матіос (2010)
Присяжнюк О. - Структурні ознаки неологічних фразеологізмів (2010)
Стремедловська С. - Семантична структура складних іменників з метафоричним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Ткачук О. - Питомі неологізми у хорватській мові (на матеріалі мови засобів масової інформації 90 х років ХХ – початку ХХІ століття) (2010)
Астафьева М. - Комбинаторный аспект и словообразовательная продуктивность китайских заимствований в американском варианте английского языка (2010)
Беркещук І. - Чинники словотворчої поведінки назв знарядь праці у сучасній українській мові (2010)
Лапшина О. - Сложные имена существительные со значением подобия: структура и семантика (2010)
Андрущенко В. - Функційні вияви когезійної зв’язності як змістово-семантичної категорії художньотекстової структури (на матеріалі роману Дж. Лондона "Мартін Іден") (2010)
Богатирьова Є. - Політичні дебати як тип аргументативного політичного дискурсу (2010)
Волянська Ю. - Типологічні різновиди повтору в сучасній лінгвістичній думці (2010)
Гнатюк Л. - Прагматичні й функціонально-комунікативні особливості іронії як засобу міжособистісного спілкування (2010)
Дорофеев Ю. - Функциональная обусловленность модифицированных форм и значений языковых единиц в тексте (2010)
Пасько Г. - Мовленнєвий жанр загадки: стилістичний аспект (на матеріалі англійської мови) (2010)
Пушкар О. - Займенник як чинник евфемізмів у сучасних політичних рекламних текстах (2010)
Рогожкин О. - Філософський дискурс риторики (2010)
Сальнікова (Куценко) В. - Закономірності градуювання аксіологічних значень сучасного українського політичного дискурсу (2010)
Шведова М. - Образні стереотипи сприйняття часу в ідіостилі О. Забужко (на матеріалі збірки вибраних поезій "Друга спроба") (2010)
Загнітко Н. - Назви страв з вареного тіста в донецьких говірках (2010)
Клименко Н. - Назви одягу для ніг у східностепових українських говірках (2010)
Николів І. - Сленг та суміжні з ним поняття з погляду хорватських та українських лінгвістів (2010)
Юсікова О. - Питання історичного розвитку українських дифтонгічних вокалів та його місце в українській діалектній фонології (2010)
Лісова Л. - Прізвища Горохівщини, похідні від назв тварин (2010)
Воевудский Д. - Квантитативные показатели многозначности в нидерландском, немецком и английском словарях , Кретов А., Селезнев Г. (2010)
Данилюк І. - Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем: регулярні вирази в MS WORD 2010 (2010)
Дикарева С. - Язык права в Интернет-коммуникации: когнитивные и прагматические измерения, Чернявская О. (2010)
Долбилова Е. - Парадигматическая стратификация каталанской лексики и аксиологемы каталанской ментальности, Кретов А. (2010)
Кретов А. - Квантитативная характеристика славянской фразеологии, Меркулова И., Суворова Ю. (2010)
Ситар Г. - Дистанційні уроки з дисципліни "Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)": принципи створення та структура, Сахарук І. (2010)
Чейлитко Н. - Моделювання синтаксичної структури українського речення в термінах орієнтованого графа (2010)
Hertsovska-Vaynahiy N. - Success as a Result and Important Component in Foreign Language Teaching (2010)
Білих О. - Форми аориста у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVІ – XVII ст.: особливості творення та значення (2010)
Купченко Е. - Семантическая многоплановость лексемы оумъ в агіографическом тексте (на материале древнерусского перевода "Жития Андрея Юродивого") (2010)
Тома Н. - Мовні особливості казання Петра Могили "Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка" (2010)
Пилипенко Є. - Відображення системи консонантизму середньонаддніпрянського діалекту у ранніх повістях Івана Нечуя-Левицького (2010)
Рудківський О. - Позиційно-комбінаторне варіювання німецьких приголосних у сильній та слабкій позиціях (2010)
Гаев Т. - Група за украјински језик и књижевност Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду (2010)
Загнітко А. - Дієслівна перехідність у контрастивному аспекті. Рец. на книгу: Ивановић Милена. Прелазност у украјинском језику: функционални аспект / Милена Ивановић. – Београд: Задужбина Адрејевић, 2007 (Београд: Тодра плюс). – 120 с. (2010)
Загнітко А. - Інтеграційні процеси динаміки мовно-українського простору. Рец. на книгу: Ґрещук Василь. Студії з українського мовознавства: Вибрані праці. − Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 520 с., Шевчук О. (2010)
Загнітко А. - Українська література крізь призму багатоликого сьогодення. Рец. на книгу: Поповиħ Људмила. Фокусна перспектива украjинске књижевности. – Београд: Универзитет у Београду, 2007. – 253 с. (2010)
Поповић Љ. - Рец. на книгу: Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 378 с. (2010)
Обушний М. - Українство в дослідженнях українознавців Київського університету (2011)
Бойко С. - Роль сучасного педагога в етно- та культурозбереженні української спільноти (2011)
Вернудіна І. - Мова як феномен естетичної свідомості й національної ідентичності українського народу (2011)
Газізова О. - Становлення і розвиток центрів українознавства в умовах поліетнічного середовища Криму кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Головай І. - Українська мова як визначальний чинник українського націотворення у доробку І. (2011)
Даренська В. - Культурно-історичні етапи самоусвідомлення української національної ідентичности (2011)
Іваницька С. - Мовна проблема в концепціях української ліберально-демократичної партійної еліти (1905–1908 роки) (2011)
Марченко Н. - Рідна мова як один із головних чинників збереження української спільноти (2011)
Навчук Г. - Мова – ознака національної самобутності, Ткач А. (2011)
Савойська С. - Українська мова як культурозберігальний і націєтворчий фактор (2011)
Скляр В. - Відмінності в етномовній структурі населення обласних центрів та сільського населення півдня та сходу України (2011)
Усатенко Т. - Етнонаціональна ідентичність: українознавчий контекст (2011)
Фєсік О. - Національне виховання шкільної молоді як чинник етнокультурного збереження української спільноти (2011)
Шептицька Т. - Держава у творенні та реформуванні українського культурного простору (2011)
Абизова Л. - Традиціоналізм українського суспільства: збереження національної ідентичності чи консервування минулого? (2011)
Бойко Т. - Страх формування національної ідентичності (2011)
Вакулик І. - Концепти "гармонія" і "щастя" та їх трансформації в українському соціумі (2011)
Герчанівська П. - Українська народна релігійна культура: актуальні проблеми і шляхи їх розв’язання (2011)
Ємець Т. - Інтегративність конкретно-історичного підходу в українознавчих дослідженнях (2011)
Калач В. - Релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій (2011)
Кудря І. - Політекономічний аналіз трансформаційних процесів українського суспільства (2011)
Кушерець Т. - Деякі методологічні зауваження щодо української історіософії (2011)
Лазарович Н. - Етнонаціонально-духовні домінанти як основа буттєвої вкоріненості українського народу (2011)
Микольченко В. - Європейський контекст та особливості українського філософського дискурсу героїзму (2011)
Мовчан Т. - Політичні відносини в сучасному українському суспільстві: культурно-етичний аспект (2011)
Мостяєв О. - Модернізація політичної системи України та розвиток громадянського суспільства у новітню перехідну епоху (2011)
Павлишин О. - Теоретико-методологічні проблеми реформування правової системи України: семіотичний аспект (2011)
Брижицька С. - Сприйняття "новою" інтелігенцією постаті Тараса Шевченка наприкінці 20-х років ХХ ст. (2011)
Валявко І. - Спроба реконструкції життєсвіту людини через текст: постать Дмитра Чижевського у спогадах сучасників та архівних матеріалах (2011)
Возна Т. - Формування національної самосвідомості у працях острозьких книжників (2011)
Капель Ф. - Сучасне покликання університету (2011)
Мусієнко І. - Українознавство в німецькомовних історичних студіях ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Печеранський І. - Київська духовно-академічна філософія – вияв інтелектуально-культурного простору України XIX – початку XX століття (2011)
Піскун В. - Формування культурного простору сучасної України: взаємодія українського і запозиченого (2011)
Ситник О. - В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності (2011)
Стряпко А. - Пошуки національної ідеї та тожсамості українською творчою інтелігенцією (2011)
Цупренко З. - Життєздатність суспільства: стан та шляхи розробки проблеми (український контекст) (2011)
Боднарчук Ю. - Особливості розміщення на Тернопільщині українців, депортованих з території Польщі (1944–1946) (2011)
Довбищенко М. - Ченці – боніфратрії та поширення гуманістичних ідей на українських землях в першій половині XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства) (2011)
Кагамлик С. - Освітній рівень та духовно- інтелектуальне становлення української православної церковної еліти XVII–XVIII ст. (2011)
Кобченко К. - Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Кульчицький Р. - Діяльність Івана Макуха в Загально-Українській культурній раді (2011)
Мохір Л. - Оцінка праці О. Кістяківського "Программа для собирания юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву" громадськістю Чернігівської губернії (2011)
Проданюк Ф. - Національно-культурна політика гетьмана П. Скоропадського (2011)
Тверитникова О. - Визначальні тенденції розвитку вищої електротехнічної освіти в Україні (перша половина ХХ ст.) (2011)
Ткаченко С. - Чисельність та розподіл іноземних студентів у вищій школі Харкова за країнами походження на початку XXI ст. (2011)
Авер’янова Н. - Живописний кабінет Університету Св. Володимира (2011)
Безручко О. - "Роз’яничарення" Ю. Г. Іллєнка у творчості та кінопедагогіці (2011)
Даниліна О. - Буття українця в художньому світі Євгена Положія (2011)
Завадська В. - Роль слова у етновиховній системі українців (2011)
Зінченко А. - Національна архітектурна спадщина України як соціокультурне явище: проблема історичного контекстування (2011)
Касян Л. - Відображення інтелектуально-культурного простору 60–70-х років ХХ ст. (2011)
Ковтун Л. - Колористичний концепт топоніму "Червона Русь" (2011)
Конча С. - "Іоакимів літопис" – давня повість про християнизацію Русі (2011)
Музичко О. - Одеська українська театральна студія та інститут імені М. Кропивницького (1919–1924 роки) (2011)
Ожоган Л. - Парадокси творчого діалогу О. Кобилянської із філософією Ф. Ніцше (2011)
Сорочук Л. - Міфологічний простір в етнокультурі українців (2011)
Трегубенко В. - Київські церковні музичні осередки у XVII–XVIII ст. (2011)
Ціпко А. - Світотворче підґрунтя у формуванні та існуванні української спільноти на тлі загального досвіду застосування спільнотного (2011)
Чебанюк О. - Український народний календар як культурний текст (2011)
Щербатюк О. - Мистецтво як комунікація в досвіді української культури ранньомодерної доби (2011)
Антонюк Т. - Забезпечення якості освітніх послуг в контексті формування нової моделі освіти (2011)
Воропаєва Т. - Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій (2011)
Гордієнко М. - Реконструкція консервативних ідей як механізм відтворення нації (2011)
Литвиненко О. - Проблема інформаційної безпеки у контексті сучасного українознавства (2011)
Машкова І. - Соціокультурне середовище вищого навчального закладу: становлення ціннісних орієнтацій українського студентства (2011)
Роздайбіда Л. - Етнонаціональні процеси у формуванні державної політики України (2011)
Сироватко Н. - Неформальна молодь як специфічний культурний феномен (2011)
Туренко В. - Процес глобалізації та українська ідентифікація: постановка проблеми (2011)
Цуркан М. - Типологізація застосування насильницьких методів у суспільних процесах сучасної України (2011)
Божук Л. - Науково-освітні аспекти соціокультурної взаємодії українського зарубіжжя зі світовим співтовариством (2011)
Боряк Т. - Архівна україніка як продукт діяльності української еміграції: два десятиліття досліджень (1990–2010) (2011)
Воротняк Т. - Канадський україномовний часопис "Слово істини" як важливий, актуальний чинник об’єднання українців у діаспорі (2011)
Ключковська І. - Новітня українська еміграція як джерело знань про Україну на європейському просторі (2011)
Корнійчук Л. - Роль Аркадія Жуковського у налагодженні культурних зв’язків України та Франції (2011)
Луняк Є. - "Ніжинці" у Франції у ХVІІІ–ХХ ст. (2011)
Нагірний М. - Русини й українці Хорватії під владою Сербської Країни (2011)
Саган Г. - Громадська та культурна діяльність українців в Боснії і Герцеговині у 50–70-ті роки ХХ століття (2011)
Янковська Ж. - Специфіка українських народознавчих досліджень по розробці народного календаря представниками діаспори у ХХ столітті (К. Сосенко, С. Килимник, О. Воропай) (2011)
Власова Т. - Сучасні теорії ґендеру і проблеми ґендерної паритетності в Україні (2011)
Грабовська І. - Постколоніальний дискурс та проблема ґендерної толерантності транзитивного українського суспільства (2011)
Іщенко Н. - Філософські моделі "міфології" і "здорового глузду" як ґендерна проблема українського суспільства (2011)
Ковальчук І. - Ґендерні стереотипи як перешкода на шляху досягнення ґендерного паритету в українському суспільстві (2011)
Пантілеєнко К. - Вплив біологічного есенціалізму на формування ґендерної ідентичності в сучасному українському суспільстві (2011)
Подліняєва О. - Ґендерні трансформації в Україні: реалії та перспективи (2011)
Стребкова Ю. - Соціокультурний контекст інфантосексуалізму (на прикладі сучасних українських ЗМІ) (2011)
Авер’янова Н. - Мистецька еліта: українські жінки-художниці в Парижі (2011)
Бугай Н. - Українська письменниця Віра Смерека - патріотка, громадська діячка (1923-2010 рр.) (2011)
Глоба Н. - Фольклорно-етнографічний нарис Олександра Боровиковського "Женская доля по малороссийским песням" (2011)
Ємець Т. - Олена Пчілка - видатна діячка українського руху другої половини ХІХ - початку ХХ століть (2011)
Кагамлик С. - Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. (2011)
Ковтун Л. - Міфологема софійності в культурі Київської Русі (2011)
Корнійчук М. - Жіноча молитва за Шевченка (2011)
Кравець В. - Становище української жінки та жіночої освіти в період з ХІ по ХVІІ століття (2011)
Ліщук-Торчинська Т. - Бачення подій української історії в жіночих автобіографічних наративах початку ХХІ ст. (2011)
Пономаренко О. - Роль жінки у вітчизняному соціокультурному просторі: ретроспективний огляд (2011)
Сорочук Л. - Вода як "жіночий" символ родючості (2011)
Тетерина-Блохин Д. - Романтичне возвеличення жінки в українській і західноєвропейській літературі. Паралелі: Т.Шевченко і західноєвропейські письменники (2011)
Шептицька Т. - Українські жінки у вигнанні: соціальна адаптація та творча самореалізація письменниць міжвоєнної доби (2011)
Щербак Н. - Проблеми освіти та виховання в політичних дискусіях початку ХХ ст., Щербак Н. (2011)
Буряк Л. - Жінка в українському соціумі: історичні студії другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст. (2011)
Власова Т. - Гендер та влада в сучасному політичному дискурсі України (2011)
Вороніна М. - 8 Березня та більшовики в 1917-1924 рр. (геортологічне дослідження) (2011)
Воропаєва Т. - Видатні жінки України: специфіка суб'єктної активності (2011)
Гавришко М. - Вплив "ґендерної політики" у Третьому Райху на український феміністичний дискурс в Галичині 1930-х рр. (2011)
Грабовська І. - Жінка в соціокультурному просторі сучасної України (2011)
Кікінежді О. - Ідеї рівності статей в українській педагогічній спадщині (2011)
Кісь О. - Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору (2011)
Кобченко К. - Два жіночі образи української літератури: від ґендерного до символічного тлумачення (Мавка Лесі Українки та Маруся Чурай Ліни Костенко) (2011)
Колієва І. - Фемінінність в українському суспільстві: аналіз тенденцій (2011)
Лабур О. - Femina soveticа in publico: три документа про конфліктні практики суспільної активності жінок в Україні 1920-1930 рр. (2011)
Левченко К. - Чи готова Українська держава до захисту прав жінок? (2011)
Москалець В. - Роль косметичних практик у формуванні образу "нової жінки" в 1920-х роках у Галичині (2011)
Нагорна Н. - Соціальні виміри політики більшовиків щодо емансипації жінок у 1920-х роках (на матеріалах компартійних відділів для роботи серед робітниць і селянок УСРР) (2011)
Осетрова О. - Вплив психоаналітичних досліджень на розвиток жіночих та ґендерних студій в Україні (2011)
Пісна Ю. - Феномен жіночого суїциду як заперечення ролі жінки-берегині (2011)
Роздайбіда Л. - До питання адаптації депривірованої етнічної спільноти до українського соціуму (2011)
Стребкова Ю. - Про деякі соціальні наслідки ґендерно диференційованої соціалізації (2011)
Стяжкіна О. - "Ми жили": жіночі історії окупації Східної України: підходи і робочі гіпотези до аналізу (2011)
Талько Т. - Деякі аспекти містико-релігійної обдарованості українського жіноцтва в культурно-історичній ретроспективі (2011)
Таран Л. - "Бути самій собі ціллю". Автобіографізм у творчості сучасних жінок-авторів (2011)
Чернова Ю. - Філософсько-світоглядні засади формування ідеї "нової жінки" у творчості Ольги Кобилянської (2011)
Титул, зміст (2012)
Интересные факты о пищеварительном тракте (2012)
Разрушая стереотипы ферментотерапии, или Практические рекомендации по рациональному выбору ферментного препарата (2012)
Дедишина Л. - Пакуєте валізи на Мальдіви? Подбайте про профілактику (2012)
Медичний форум у Львові (2012)
Перспективний шлях розвитку для українських компаній (2012)
Молоді фармацевти - в Європарламенті (2012)
Синичкина Л. - Разработка и вывод препарата на рынок: особенности и тенденции в Украине (2012)
Кривомаз Т. - Форум — арена столкновений мнений и появления новых решений (2012)
Малишевская Н. - Еще раз о рекламе лекарственных средств (2012)
Львова Л. - На рубеже веков. Часть 1 (2012)
В нужное время и в нужном месте (2012)
Советы косметолога: проблемная кожа (2012)
Демецкая А. - Боль в мышцах и суставах (2012)
Ринит - не всегда простуда (2012)
Новини (2012)
Дедишина Л. - Дім з ангелом (2012)
Львова Л. - Раннее вмешательство (2012)
Весенние сюрпризы (2012)
Липовецкая О. - Будь здоров, конкурент! (2012)
Пищеварительная система под защитой (2012)
Иберогаст — желудок в обиду не даст! (2012)
Как "тушить" огонь изжоги? (2012)
Кривомаз Т. - TAS уполномочен заботиться о здоровье (2012)
Дедишина Л. - Дорогою здоров’я (2012)
Победители акции (2012)
Коварная молочница (2012)
Примак Р. - Удивительная судьба ученика аптекаря (2012)
Курочка Д. - Почему провизор не врач (2012)
Демецкая А. - Владислав Козловский: "В фармации, как и в конкуре, нужно постоянно оттачивать мастерство" (2012)
Дежурная аптека Эколла обязательно поможет! (2012)
Кириленко М. - Выбираем профессию или судьбу? (2012)
Демецкая А. - Homo ridens: человек, который смеется (2012)
Весна-лето 2012: веселые котята и галстук-бабочка (2012)
Сур’я Намаскар - назустріч сонцю (2012)
Демецкая А. - Любимец диетологов (2012)
Демецкая А. - Правда и вымысел о Нибиру (2012)
Забашта Р. - К проблеме определения границ номинативных сущностей (2011)
Іванишин Н. - Ознаки імпліцитності як мовної категорії (2011)
Космеда Т. - "Граматика оцінки" як актуальна проблема сучасного мовознавства, Халіман О. (2011)
Луценко Н. - Этимологические версии (IV) (2011)
Наконечна-Роганіна Л. - Синтез семантики часу і простору в українській мові (2011)
Путіліна О. - Джерела постання відмінкової граматики (від поч ХХ ст. і до сьогодні) (2011)
Рогожкин А. - Риторика как наука о мыслительно-речевой деятельности. Софисты (2011)
Сидоренко Е. - Языковой смысл "признак предмета" и ономасиологические средства его выражения (2011)
Теркулов В. - Номінатема: значення та зміст, концепт та варіант (2011)
Тукова Т. - Роль синтагматики в выявлении типологической эволюции грамматической системы современного русского языка (2011)
Філатова О. - Реальна одиниця породження і сприймання мовлення, її граматичні та змістовні ознаки і функції (2011)
Бук С. - Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози) (2011)
Воробець О. - Темпоральна предикація прийменниково-субстантивного комплексу (2011)
Габай А. - Значеннєва диференціація українських логічних прийменників (2011)
Глібчук Н. - Партикуляція – один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів (2011)
Голоцукова Ю. - Результатив як граничний вияв дії (2011)
Даскалюк О. - Імперативність та категорія модальності (2011)
Добосевич У. - Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови (2011)
Дорофеев Ю. - Когнитивный подход к выделению частей речи (2011)
Дроботенко В. - Категорія особи і категорія персональності: специфіка функційно-структурної ієрархії (2011)
Загнітко А. - Частки в системі службових частин мови: типологійний і лексикографічний вияви (2011)
Калько М. - Особливості комплексної аспектуальної діагностики релятивів на тлі аспектуальної полікатегорійності (2011)
Конюшкевич М. - Новации в области белорусского предлога (системное, окказиональное, авторское) (2011)
Lachur Cz. - Niektóre uwagi o kształtowaniu się przyimkowego systemu przestrzennego w językach słowiańskich (2011)
Мерінов В. - Експлікація граматичних форм числа у іменниках – власних назвах (2011)
Шабі С. - Номени неконкретизованої квантитативності у структурі лексико-семантичного поля кількості української казки (2011)
Щепка О. - Репрезентація відношень суперіорності / інферіорності мовними формаціями компаративної семантики (2011)
Балко М. - До питання про основні ознаки словосполучення (2011)
Боговик О. - Семантико-синтаксична категорія валентності предикатів знання в англійській, українській та російській мовах (2011)
Вітрук Н. - Різновиди односкладних речень репрезентації у сучасній українській літературній мові (2011)
Войцехівська Н. - Про одну модель речень фразеологізованої будови зі значенням згоди (2011)
Донец А. - Бахуврихи русского языка в ономасиологическом освещении (2011)
Кобченко Н. - Реалізація адресатності в синтаксемах синкретичної семантики (2011)
Колібаба Л. - Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану (2011)
Костусяк Н. - Семантико-синтаксична валентність числівників (2011)
Марчук О. - Структурно-типологічні параметри сполучникових порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос "Солодка Даруся" (2011)
Мельник Ю. - Принципи та параметри дослідження складнопідрядного речення у світлі генеративної граматики (2011)
Наливайко Ю. - Синкретизм та омонімія: диференційні параметри (2011)
Островська Л. - Реалізація місцевим відмінком атрибутивних відношень (2011)
Павлович О. - Типологійні вияви конгрегаційно-системних відношень у структурі ряду (2011)
Семенюк О. - Засоби вираження причинової ситуації у реченнях із предикативами емоційного стану (2011)
Ситар Г. - Синтаксичні фразеологізми, побудовані за моделлю Чим не N1, в українській мові (2011)
Сопачова В. - Аналітичні предикативні синтаксеми зі значенням зміни стану у двоскладних та односкладних реченнях української мови (2011)
Чернишова І. - Синтаксичні характеристики негативного індексально-оцінного комлексу другої особи у англомовному тексті Біблії (2011)
Чикут В. - Різновиди синтаксичних конструкцій у поезії П. Скунця (2011)
Шитик Л. - Синкретизм конструкцій із чужою мовою (2011)
Бабакова О. - Особливості метафоризації дієслівних зооморфних акустем (2011)
Баланаева О. - Юридическая терминология: восстановление смысловых основ (2011)
Важеніна О. - Еліпсис як репрезентант комплексу індивідуально-авторських видозмін фразеологізмів структурно-семантичного типу (на матеріалі мови химерного роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця"), Бардукова Г. (2011)
Гапонова Л. - Поняттєва основа терміна, термінології у криміналістиці (2011)
Герасименко И. - Смысловое содержание русских колоративов с производной цветовой номинацией (2011)
Голоднова Є. - Десемантизація елемента ‘собака’ / ‘Hund’ як компонента сталих народних порівнянь і фразеологізмів української та німецької мов (2011)
Іваницька Н. - Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-створення (об’єкта)" в українській та англійській мовах (2011)
Калько В. - Мотиваційна ознака "колір" у найменуваннях лікарських рослин української мови (2011)
Кизима Т. - Взаємодія концептів Світове Дерево і Людина в поетичній мові Оксани Забужко (2011)
Колоколова А. - Знання про культуру в номенах України (на матеріалі української публіцистики) (2011)
Кожушко І. - Про специфіку вживання терміна "концептосфера" в сучасній когнітивній лінгвістиці (2011)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови (2011)
Крашеніннікова Т. - Фразеологічні сполуки з компонентами на позначення частин тіла людини (на матеріалі українських літературних казок ХІХ ст.) (2011)
Онищенко І. - Лексичні одиниці у структурі функціонально-семантичного поля оцінки сучасної української мови (2011)
Петришин М. - Концептуальний простір прикметників dolicos і makros (на матеріалі гомерівського епосу) (2011)
Сизонов Д. - Функціонально-стильові параметри медичної термінології (2011)
Стоянова І. - Концептуальна метафора як засіб вербалізації концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) (2011)
Таукчi О. - Про необхідність детального вивчення взаємодії слів (2011)
Цьмух О. - Поняття "концепт" у сучасному лінгвістичному дискурсі (2011)
Вісин В. В. - Виникнення та розвиток споживчої кооперації у Волинській губернії в другій половині ХІХ ст, Вісина Т. М. (2015)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження та розвинення економічної сутності терміну "інновація", Донець А. С., Щелкунова А. В. (2015)
Барський Ю. М. - Фінансове стимулювання сталого розвитку лісового господарства регіонів України, Поліщук В. Г. (2015)
Рябенко Г. М. - Сучасний стан ринку агрострахування в України, Бузник О. В. (2015)
Волинчук Ю. В. - Глобальні виміри сталого розвитку (2015)
Манзюк О. О. - Світовий досвід мінімізації негативної ролі офшорних юрисдикцій на економіку (2015)
Вахович І. М. - Механізми подолання регіональної диференціації рівня життя населення України, Пушкарчук І. М. (2015)
Ворвинець Б. М. - Програмно-цільовий підхід до розв’язання проблем на регіональному ринку праці (2015)
Зелінська Г. О. - Методологічні підходи до дослідження регіонального освітнього менеджменту (2015)
Карлін М. І. - Розширення фіскальних можливостей регіонів України як чинник стабілізації соціально-економічної ситуації в умовах глобальної фінансовоїтурбулентності (2015)
Крюкова І. О. - Стратегічні імперативи розвитку зеленого туризму у Південному регіоні України (2015)
Пушак Я. Я. - Структурно-інституційні зміни в економіці регіону: аналіз та напрями коригування, Максимчук М. В. (2015)
Салівончик О. М. - Соціальний розвиток регіонів держави, Оксенюк К. І. (2015)
Скупський Р. М. - Марикультура Чорного моря - концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру (2015)
Кобзар О. М. - Економічні механізми екологічної політики: порівняльний аналіз України і Боснії та Герцеговини (2015)
Пушкарчук І. М. - Інвестиційні інструменти стимулювання екологічного розвитку регіону (2015)
Баришевська І. В. - Управління доходами сільськогосподарських підприємств та напрями їх вдосконалення, Зайченко Н. В., Гріщенко І. В. (2015)
Живко З. Б. - Значення і роль контррозвідки в сучасних умовах ведення бізнесу (2015)
Кроніковський Д. О. - Оптимізація розподілу ресурсів згідно системи контролінгу (2015)
Кулик Ю. М. - Інноваційні стратегії розвитку логістичної діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Лозовський О. М. - Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні, Шарчук С. І. (2015)
Мороз В. М. - Єдність та протиріччя змісту категорій "ефективність" та "результативність" у межах теорії та практики функціонування соціально-економічної системи (2015)
Рябенко Г. М. - Інституціональний підхід щодо формування оборотних активів сільськогосподарських підприємств, Лисай Н. П. (2015)
Сакун Л. М. - Важливість впровадження системи менеджменту якості у вищих навчальних закладах, Дринь О. Я. (2015)
Селезньова О. О. - Особливості маркетингової діяльності будівельних підприємств в умовах сучасного ринку (2015)
Сіренко Н. М. - Роль інновацій у забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку України, Голота І. М. (2015)
Сіренко Н. М. - Механізм управління фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств, Мінаєва А. С. (2015)
Сумець О. М. - Системна модель середовища функціонування підприємств олійно-жирової галузі як основа організації їх логістичної діяльності (2015)
Турило А. А. - Удосконалення теоретико-методичних засад відносно системності і цілеполягання в процесах дослідження і оцінки ефективності діяльності підприємства (2015)
Бурковська А. В. - Овердрафт як вид кредитування сільськогосподарських підприємств, Куракова К. В. (2015)
Волковець Т. В. - Наукові підходи до визначення складових елементів податкового механізму (2015)
Dorosh V. - Сonceptual approaches to the classification of the range of problems connected with the interbudgetary relations regulation, Koretsky N. (2015)
Забедюк М. С. - Особливості формування та функціонування фінансових систем зарубіжних країн (2015)
Karpukhno I. A. - Fanalysis of the core of mortgageiscal regulation and its specificity in the transformation of the economic institutions (2015)
Марачевська А. В. - Аналіз основних систем іпотечного кредитування (2015)
Олійник В. М. - Тестування гіпотези "ризик-дохідність" при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії, Роєнко В. В. (2015)
Полінкевич О. М. - Складові моніторингу видатків місцевих бюджетів, Дужук Л. В. (2015)
Цицик К. Ю. - Ефективність пруденційного банківського нагляду в Україні (2015)
Чиж Н. М. - Капіталізація вітчизняних комерційних банків та її перспективи, Дзямулич М. І., Урбан О. А. (2015)
Якимів А. М. - Цифровий банкінг: необхідність територіальної організації (2015)
Баришевська І. В. - Особливості формування та обліку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств, Висоцька Ю. В. (2015)
Бенько М. М. - Інформаційні технології як фактор інтеграції внутрішнього і зовнішнього аудиту, Сопко В. В. (2015)
Потриваєва Н. В. - Значення дебіторської заборгованості як складової фінансових активів, Боєнко М. В. (2015)
Садовська І. Б. - Облікове забезпечення в системі стратегічного управління трудовим потенціалом аграрних підприємств (2015)
Штимер Л. Т. - Облікова система установ державного сектору економіки: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Кіріченко О. В. - Сучасна інтерпретація поняття "мотивація" (2015)
Кужель В. В. - Соціальна політика та соціальні інвестиції підприємств агропродовольчої сфери (2015)
Скриль В. В. - Ефективне використання мотиваційного механізму в ситемі управління персоналом на підприємстві, Галайда Т. О. (2015)
Титул, зміст (2011)
Чабанович Л. Б. - Підвищення енергоефективності використання природного газу у процесі модернізації газотурбінних установок компресорних станцій, Скляренко О. М., Чабанович А. Р. (2011)
Грудз В. Я. - Свердловинне устаткування для виробки запасів вуглеводнів і методика його розрахунку, Наслєдніков С. В. (2011)
Вольченко О. І. - Теплонавантаженість обода гальмівного шківа бурової лебідки при роботі індукторного гальма (Частина перша), Вольченко Д. О., Журавльов Д. Ю., Кашуба М. В. (2011)
Яким Р. С. - Підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт з опорами типу АУ, Петрина Ю. Д. (2011)
Маєвський Б. Й. - Ємнісно-фільтраційні властивості глибокозалягаючих палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та особливості їх нафтогазоносності, Ярема А. В., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2011)
Петровський О. П. - Особливості будови соляних штоків центральної частини Дніпровсько-Донецької западини за даними просторового інтегрального геолого-геофізичного моделюванняї, Ганженко Н. С., Зейкан О. Ю. (2011)
Петрина Ю. Д. - Теоретичні основи технологічного забезпечення довговічності відповідальних деталей обладнання нафтогазової промисловості, Яким Р. С., Квас М. І. (2011)
Вольченко Д. О. - Нанотрибологічні процеси в парах тертя гальмівних пристроїв (Частина друга), Вольченко М. О., Бекіш І. О., Куриляк Я. В., Поляков П. А., Стебелецька Н. М. (2011)
Кунцяк Я. В. - Експериментальні та промислові дослідження і прогнозування стійкості стовбурів горизонтальних свердловин у нестійких породах, Кунцяк Р. Я. (2011)
Олійник А. П. - Bикористання явища резонансу для комплектування колони насосних штанг, Копей Б. В., Зінченко Ю. С., Копей В. Б. (2011)
Побережний Л. Я. - Кінетика деформації та електродного потенціалу сталі трубопроводу за низькочастотного навантаження у морській воді (2011)
Мартинюк Р. Т. - Визначення характеристик циклічної тріщиностійкості трубної сталі та її зварного з’єднання (2011)
Грудз В. Я. - Оцінка технічного стану елементів газоперекачувального агрегату компресорної станції магістрального газопроводу, Грудз Я. В., Рудко В. В. (2011)
Чернов Б. О. - Підвищення експлуатаційних характеристик обсадних колон шляхом удосконалення конструкцій різьбових з’єднань, Чернов В. Б., Чернова М. Є., Яцишин В. Д. (2011)
Феношин М. І. - Застосування сучасних засобів і методів визначення просторових координат об’єктів підвищеної небезпеки, Рузіна І. М., Савченко Г. М., Петрова Г. В., Білоус Д. В. (2011)
Оринчак М. І. - Окислений крохмально-карбоксильний реагент, Бейзик О. С., Оринчак М. М. (2011)
Стефанишин О. І. - Визначення допустимих вібрацій редукторів верстатів-гойдалок (2011)
Яворський А. В. - Підходи до виявлення витоків газу з лінійної частини магістральних газопроводів у зонах геодинамічного ризику, Карпаш О. М., Рибіцький І. В. (2011)
Тимків Д. Ф. - Розробляння математичної моделі нестаціонарних експлуатаційних режимів роботи магістральних нафтопроводів, Мельниченко Ю. Г., Андрусяк А. В. (2011)
Ахмедов И. З. - Оценка эффективности форсированного отбора жидкости на основе системного анализа, Тагиева С. Э., Гурбанов А. Н. (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Перелік статей, опублікованих у всеукраїнському науково-технічному журналі "Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ” у 2010 році (2011)
Патенти, отримані працівниками ІФНТУНГ у 2010 році (2011)
Обушний М. - Міграційні процеси у державній політиці сучасної України (2012)
Селещук Г. - Відповідь Церкви на виклики міграції (2012)
Збрана Д. - Україна на карті Європи (2012)
Кушерець Т. - Міграційні потоки як новий свiтовий актор у контексті теорії гібридизації (2012)
Марков І. - Сучасні міграції у соціодинаміці глобалізованого суспільства: теоретичні аспекти проблеми (2012)
Мостяєв О. - Міграції в геополітичному процесі в історії України (2012)
Музичко О. - Цивілізаційне самовизначення українства в інтерпретації історика М. Є. Слабченка (2012)
Скляр В. - Вплив міграційних процесів на зміни етнічного складу населення України (середина XX – початок XXI ст.) (2012)
Шокало О. - "Четверта хвиля" і національні пріоритети України (2012)
Воропаєва Т. - Трансформація національної ідентичності громадян України та українських мігрантів в контексті цивілізаційного поступу України (1991–2011 рр.) (2012)
Газізова О. - Українська мова як фактор збереження національної ідентичності підростаючого покоління зарубіжних українців (2012)
Гальчак Б. - Лемківській баланс XX ст. (2012)
Годованська О. - Мовна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів (2012)
Калач В. - Специфіка релігійної ідентичності українських трудових мігрантів (2012)
Лаврова-Рейнфельд І. - Самовизначення трансграничного світу: міграція, полікультурність та комунікативна ідентичність українців (2012)
Переломова О. - Роль художнього дискурсу у формуванні і збереженні української ідентичності (2012)
Росул Т. - Формування етнокультурної ідентичності українців в умовах глобалізації (2012)
Снєжкова І. - Трансформація поглядів і уявлень молоді про еліту і владу Росії та України (2012)
Сушинська І. - Збереження національної ідентичності українців у бразильській діаспорі (2012)
Терещенко А. - Українська молодь в українських суботніх школах Португалії: етнічні, соціальні, освітні ідентичності та репрезентації (2012)
Федорченко І. - Особливості національного характеру та ідентичності українських трудових мігрантів (2012)
Біленчук П. - Національна безпека України і державна міграційна політика у контексті цивілізаційної трансформації світу, Стеценко Ю. (2012)
Вербовий М. - Засади й перспективи міграційної політики ЄС та України (2012)
Ковтун Л. - Політико-правовий аспект діяльності Союзу українок Австралії ім. Святої княгині Ольги (2012)
Кондратюк Г. - Переселение евреев в Крым в условиях политики коренизации (20-е годы XX века) (2012)
Малиновська О. - Повернення українців в Україну як стратегічне завдання міграційної політики держави (2012)
Олійник М. - Українство у процесах глобалізації: можливості, тенденції, перспективи (2012)
Олійник С. - Роль громадських організацій у легальному працевлаштуванні трудових мігрантів у сучасному світі (2012)
Пархоменко Н. - Міграційна політика Республіки Польща: досвід формування та можливості його використання Україною (2012)
Скригонюк М. - Міграційні процеси – особлива форма плебсологічного (філософсько-правового) праксису (2012)
Кизима С. - Українські мігранти: проблема пошуку комунікативних технологій (2012)
Косенко Д. - Цивілізаційний вплив на раціоналізацію політичної сфери в теорії комунікативної дії Ю. Габермаса (2012)
Литвиненко О. - Проблема інформаційної безпеки в контексті міграційних процесів (2012)
Одинець С. - Українські мігрантські онлайн-ресурси в країнах Західної Європи у просторі комунікування українців (2012)
Переломов А. - Моделі використання Інтернету в процесі міжкультурної адаптації українців зарубіжжя (2012)
Бондаренко М. - Особливості психологічної підтримки родин мігрантів (2012)
Кагамлик С. - Українські церковно-просвітницькі осередки в Росії другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. (2012)
Поцулко О. - Ідея національної церкви у розвитку української духовності (2012)
Талько Т. - Етнорелігійний ренесанс в Україні і проблема помісності християнської Церкви (2012)
Авер’янова Н. - Творчість українських митців в умовах еміграції (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) (2012)
Бойко С. - Особливості українознавчого спрямування навчально-виховного процесу в освітніх осередках українського зарубіжжя (2012)
Гевко Г. - Діяльність культурної асоціації "Диво-писанка" в Італії (2012)
Гуцько О. - Українські суботні школи у Португалії, Гуцько О. (2012)
Давидов П. - Болонський процес та проблеми міграції (2012)
Дружинець М. - Відродження українства в Придністровській молдавській республіці: історія та реалії (2012)
Кобченко К. - Міграція з України з освітньою метою: історичний та сучасний досвід (2012)
Сорочук Л. - Фольклорна традиція в українському зарубіжжі: форми збереження та культуропредставлення (2012)
Ціпко А. - Досвід українського словесно-культурного самоозначення та самовираження (2012)
Шептицька Т. - Культурницькі стратегії української еміграції: вияви, здобутки, проблеми (2012)
Василик І. - Парламентська діяльність української політичної фракції у Державній Раді Австро-Угорщини (2012)
Гнатюк Я. - "Дух капіталізму" і "привид комунізму" на сцені української історії (2012)
Грабовська І. - Українська діаспорна інтелiгенція як предмет філософсько-світоглядного аналізу (на прикладі життєдіяльності Олени Теліги) (2012)
Гуцуляк О. - Своєрідність філософії українського солярного космізму (2012)
Ємець Т. - Інституювання еміграційного українського руху в ХХ ст. (2012)
Конча С. - Міграції індоєвропейців у висвітленні лінгвістичної палеонтології (на прикладі назви лосося) (2012)
Кугай В. - Данило Скоропадський у таборі "Зомме-Казерне" в м. (2012)
Отрошко Л. - Теоретико-методологічні засади дослідження сакральної символіки в українознавстві (2012)
Приятельчук А. - Поняття "робота", "праця" та "матеріальне виробництво" (2012)
Стамбол І. - Ретроспективний погляд на українські поселення-"клини" в сучасній Росії (2012)
Фігурний Ю. - Міграції запорозьких козаків у першій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. (2012)
Чирков О. - Вплив міграційних процесів на становлення української нації (2012)
Обушний М. - В. Й. Борисенко. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. – 2-е вид., доопрацьоване. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 161 с., Телегуз І. (2012)
Шептицька Т. - Києву. Справжньому і вічному (Киев: конспект 1970-х / Станислав Цалик. – К.: Сидоренко В. Б., 2012. – 384 с.; іл.) (2012)
Титул, зміст (2010)
Назаренко І. І. - Огляд сучасної вантажопідйомної техніки, Свідерський А. Т., Заліско І. І., Коваленко С. А., Кравчук Ю. І., Шепетько В. А., Кобижський М. Г. (2010)
Орищенко С. В. - Програмна реалізація розрахунку поетапного руху матеріалу на грохоті (2010)
Назаренко І. І. - Особливості українського ринку будівельної опалубки, Баранов Ю. О., Орищенко С. В., Мозговий М. В. (2010)
Левченко Л. О. - Моделювання розповсюдження авіаційного шуму поблизу аеропортів та його впливу на оточуюче середовище, Глива В. А., Євтушок О. Я. (2010)
Цюцюра С. В. - Розробка структури даних на основі класифікаційних ознак причин аварій у водопровідних мережах, Свинар С. О., Теренчук С. А. (2010)
Цимбал С. Й. - Лабораторні дослідження зони ущільнення грунту навколо вдавлюваних паль, Малишев О. В. (2010)
Пиляєв Р. С. - Методика дослідження та обробки інформації для оцінки надійності роботи кранів (2010)
Алейнікова О. В. - Управлінський аспект стійкого розвитку самоорганізованої бізнес-системи (2014)
Архипова Л. М. - Стратегія сталого розвитку туризму Карпатського регіону (2014)
Атаманчук Ю. М. - Інвестиційна привабливість підприємств агросфери (2014)
Безуглий І. В. - Фактори інноваційного розвитку рекреаційно-туристичної сфери (2014)
Бєлова А. І. - Чинники генерування ознак конкурентоспроможності промисловості в регіонах та забезпечення результативності функціонування, Алимов С. О. (2014)
Богашко О. Л. - Функціональна роль освіти в економіці знань (2014)
Ботвіна Н. О. - Формування моделі ключових компетенцій викладача ВНЗ, Бєляєва Е. Л., Підгурська Г. М. (2014)
Боцян Т. В. - Використання стандартів зі складання та оприлюднення нефінансової звітності: досвід українських підприємств (2014)
Васільєва Л. М. - Історичні етапи розвитку бухгалтерського обліку, Бондарчук Н. В. (2014)
Вдовенко Н. М. - Аграрний сектор економіки у контексті дії нормативно-правових методів регулювання (2014)
Величкін В. О. - Причини світової економічної кризи, Щирий Г. Л. (2014)
Волкова М. В. - Методичний підхід до оцінки організаційного забезпечення управління витратами на підприємствах міського господарства (2014)
Волошин Р. В. - Теоретичні засади кластеризації аграрного сектору економіки (2014)
Галасюк К. А. - Сучасний стан та діяльність готельних підприємств Одеського регіону (2014)
Галасюк С. С. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного господарства Одеської області (2014)
Гнаткович О. Д. - Напрями модернізації економіки у контексті її інноваційного розвитку, Смолінський В. Б. (2014)
Гончарова В. А. - О перспективе формирования экономики знаний в Украине (2014)
Горбунова А. І. - Переваги та недоліки просування послуг та укладання договорів страхування здоров`я через канал "BANCASSURANCE" в Україні (2014)
Горячева К. О. - Стратегія сталого розвитку промисловості (2014)
Гуріна Н. Д. - Вибір стратегії участі підприємства у виставкових заходах, Кирилко Н. М. (2014)
Гусак Ю. В. - Методичний підхід до оцінки рівня використання організаційно-ресурсного потенціалу машинобудівними підприємствами (2014)
Давиденко В. М. - Економічна сутність та еволюція розвитку інтегрованих агроформувань в аграрному секторі (2014)
Давиденко Н. М. - Вплив фондового ринку на детермінанти функціонування аграрних формувань України (2014)
Дядюк М. А. - Економічна оцінка повноти використання ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, Клеймьонова В. В. (2014)
Євенко Т. І. - Заходи запобігання фінансової кризи банківських установ (2014)
Карпенко Ю. М. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємств фармацевтичної галузі (2014)
Карпюк О. А. - Проблеми оцінки якості освітніх послуг в системі освітнього менеджменту (2014)
Климчук М. М. - Перспективи формування агробіоенергетичного альянсу в сучасних формаціях розвитку підприємств альтернативної енергетики, Климчук С. С. (2014)
Колодійчук В. А. - Ідентифікація логістичних витрат у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2014)
Коржилов Л. І. - Туристична галузь України в умовах сталого розвитку (2014)
Корнієнко О. М. - Сучасний стан міжнародного туризму в Україні в умовах глобалізації (2014)
Кравченко М. В. - Розвиток економічної ефективності бджільництва в ринкових умовах (2014)
Кукліна Т. С. - Система управління пансіонатом "Запоріжсталь", Гурова Д. Д. (2014)
Кукліна Т. С. - Сучасний стан розвитку туризму в Україні, Зайцева В. М. (2014)
Лавров Р. В. - Застосування фінансових інноваційних технологій банками: досвід та перспективи (2014)
Лазарєва О. В. - Методологічні підходи формування механізму інноваційного управління сільськогосподарським землекористуванням (2014)
Макарова В. В. - Міжнародна допомога розвитку: ефективність реалізації (2014)
Мархонос С. М. - Діагностика трансформації готельного господарства м. Києва, Турло Н. П. (2014)
Махмудов Х. З. - Формування і вдосконалення правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні, Михайлова О. С., Махмудов Р. Х. (2014)
Молодченко Д. Г. - Оцінка інноваційно-інвестиційного забезпечення будівельних організацій Харківського регіону (2014)
Мохонько Г. А. - Роль проектно-орієнтованого підходу в забезпеченні стійкого розвитку підприємств нафтопереробної промисловості, Панченко Т. А. (2014)
Нагайчук В. В. - Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в національну економіку (2014)
Нагула Р. О. - Формування та управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств в сучасних умовах (2014)
Панова К. І. - Потенціал зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України (2014)
Петрицька О. С. - Організаційні аспекти контролю розрахунків з оплати праці в бюджетних установах (2014)
Писарева І. В. - Дослідження чинників впливу на формування стратегії розвитку туристських ресурсів (2014)
Поколодна М. М. - Використання інноваційних форм навчання в сфері сільського зеленого туризму (2014)
Рибальченко К. О. - Розробка концептуальних засад реалізації державної регуляторної політики у рибогосподарській діяльності (2014)
Caвицькa O. М. - До питання необхідності удосконалення системи управління витратами на промислових підприємствах України в контексті розвитку контролінгу, Зaрeчнa К. C. (2014)
Савицька Н. Л. - Освіта і господарський розвиток: теоретико-методологічне осмислення базових категорій (2014)
Сегеда І. В. - Аутсорсинг у готельному господарстві (2014)
Ступчук С. М. - Методичні аспекти викладання економіки у вищих навчальних закладах: зарубіжний досвід (2014)
Тарадай В. Н. - Аналіз розвитку промисловості Харківського регіону (2014)
Томаля Т. С. - Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі, Щипанова Я. І. (2014)
Федоренко Д. С. - Формування визначення поняття "Бренд" в сучасних умовах розвитку міжнародної економіки (2014)
Харчишина О. В. - Corporate social responsibility of smes (2014)
Цибульський В. О. - Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень (2014)
Черниш І. В. - Протиріччя державного фінансування туристичної галузі в Україні: регіональний аспект (2014)
Шепелєва С. В. - Еволюція теоретичних поглядів на формування попиту на гроші в аграрному секторі економіки (2014)
Алимов О. М. - Інваріантність стратегічного управління реструктуризацією підприємств (рецензія на монографію Бєлової А. І. Система стратегічного управління реструктуризацією підприємства: цілі, проблеми та перспективи: Монографія |Текст| / А. І. Бєлова. - Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, 2014. – 294 с.) (2014)
Титул, зміст (2011)
Крижанівський Є. І. - Корозійно-воднева деградація та протикорозійний захист резервуарів зберігання нафти, Никифорчин Г. М., Звірко О. І. (2011)
Панчук М. В. - Особливості зварювання неповоротних стиків технологічних трубопроводів, Шлапак Л. С., Філіпчук О. О., Талабко Ю. І. (2011)
Вольченко О. І. - Теплонавантаженість обода гальмівного шківа бурової лебідки при роботі індукторного гальма (частина друга) 26-32, Вольченко Д. О., Журавльов Д. Ю., Кашуба М. В. (2011)
Кустов В. В. - Технологія і установка для комплексного зміцнення замків бурильних труб (2011)
Гойсан І. М. - Аналіз впливу структурних перетворень матеріалу бурильних труб на їх втомну довговічність (2011)
Козак Л. Ю. - Використання механіки руйнування для оцінки циклічної тріщиностійкості трубних сталей, Панчук В. Г., Козак О. Л. (2011)
Стухляк П. Д. - Фізико-механічні властивості епоксикомпозитів, оброблених змінним магнітним полем низької частоти, Карташов В. В. (2011)
Ващишак С. П. - Аналіз ризиків безпечної експлуатації інженерних споруд значної довжини та підходи до їх оцінки, Райтер П. М., Яворський А. В. (2011)
Лівак І. Д. - Моделювання кавітації в клапанному вузлі бурового насоса, Крупчин В. В., Лівак В. І., Муж М. П., Михайлюк В. В. (2011)
Пітулей Л. Д. - Аналіз контактної взаємодії зубків бурового інструменту з вибоєм (2011)
Осадца В. О. - Методика оцінки втомного пошкодження елементів бурильної колони під час спуско-піднімальних операцій (2011)
Остапович В. В. - Електрохімічні дослідження захисної дії та роботоздатності гальванічних покриттів, Роп’як Л. Я. (2011)
Оринчак М. І. - Силікатно-калієвий буровий розчин, Микитчак О. В., Оринчак М. М., Бейзик О. С. (2011)
Зоценко М. Л. - Дослідження дії неіоногенної поверхнево-активної речовини CMF-240 як деемульгатора та інгібітора асфальтосмолопарафінових відкладів, Бідношея М. О., Юрін С. О., Пархоменко І. В. (2011)
Воловецький В. Б. - Покращення підготовки газу на УКПГ-1 Юліївського НГКР шляхом вдосконалення сепараційного обладнання, Щирба О. М., Витязь О. Ю. (2011)
Кропивницька В. Б. - Дослідження алгоритмів диспетчеризації в комп'ютерних системах, Клим Б. В., Романчук А. Г., Слабінога М. O. (2011)
Яким Р. С. - Контактна витривалість цементованих поверхонь опор Р-К-Р тришарошкових бурових доліт (2011)
Вязніцев Ю. В. - Можливості використання підземних вод гідросфери, ліквідованих свердловин для локалізації та гасіння лісових пожеж в гірській місцевості, Хтема М. В. (2011)
Ханбутаева Н. А. - Постановка и решение задачи оптимального управления технологическим процессом первичной переработки нефти, Меликов Э. А. (2011)
Гурбанов А. Н. - Повышение эффективности карадагского подземного газохранилища, Искендеров Э. Х. (2011)
Дмитренко В. І. - Вплив газового конденсату на процеси корозійного руйнування підземного свердловинного обладнання, Зезекало І. Г. (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Бойчук М. - Параметризація поняття оказіоналізм (2011)
Брітікова К. - Аксіологічна семантика словотвірних засобів у текстах сучасного українського політикуму (на матеріалі прізвищ), Сальнікова В. (2011)
Брус М. - Словотвірна термінологічна база фемінітивної підсистеми української мови (2011)
Волинець Г. - Функціонування нульсуфіксальних іменників у межах лексико-словотвірного мікрополя назв продуктів харчування (2011)
Докашенко М. - Ономасіологічний клас складних найменувань з конструктом "man" (2011)
Думчак І. - Суфіксальна універбація в текстах сучасної періодики (2011)
Дьячок Н. - Модели модификации номинатем типа "словосочетание + универб" (2011)
Зеніна А. - Типи складних слів у сучасній банківській термінології (2011)
Карпець Л. - Словотвірне номінування осіб у спортивному жарґоні, Нелюба А. (2011)
Козленко Т. - Семантичні функції інтерфіксів у структурі українських прикметників на -с'к-(ий) (2011)
Коца Р. - З історії поняття "префікс" (2011)
Максимець О. - Функціонально-семантична дистрибуція транспозиційних формантів у новій українській мові (2011)
Меркулова О. - Іменники з конфіксом по-…-j(a) в українській мові (2011)
Нелюба А. - Прихована економія в словотвірній системі української мови (найзагальніші зауваги) (2011)
Пена Л. - Питання словотвору у "Граматиці української (руської) мови" С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера (2011)
Подєнєжна Т. - Роль метафори і метонімії у створенні композитів на позначення людини за фізичною ознакою в англійській, німецькій, українській і російській мовах (2011)
Пославська Н. - Дериваційний потенціал дієслів із семантикою "бити кого-небудь, завдавати фізичних травм" (2011)
Сіроштан Т. - Історія лексико-словотвірних типів n. loci на -ак (-як) у новій українській мові к. ХVІІ – п. ХХІ ст. (2011)
Стародуб К. - Репрезентанти аналітизму на морфемно-дериваційному рівні та критерії їх виокремлення (2011)
Старченко Я. - Сучасна жарґонологія й словотвірні інновації в жарґонах української мови (до постановки питання) (2011)
Таран А. - Конкуренти та псевдоконкуренти в сучасній українській мовній практиці (2011)
Тютенко О. - Категорійний і денотатний компоненти значення в семантичній структурі суфікса (2011)
Андрейченко О. - Артефактна метафора в сучасному політичному дискурсі: когнітивний аспект (2011)
Андрейчук Н. - Жанровий простір англійського інституційного дискурсу кінця ХV – початку ХVІІ століття (2011)
Андрущенко В. - Інформативно-комунікативна площина вияву категорійної зв’язності у внутрішній художньотекстовій структурі (2011)
Білозуб А. - Інтертекстуальність у художньому постмодерному дискурсі (2011)
Важеніна О. - Бурлескно-травестійні традиції І. П. Котляревського в мові химерної прози Є. П. Гуцала (2011)
Венгринюк М. - Типологія внутрішнього адресата у прозовому тексті (2011)
Гнатюк Л. - Прагматичні й функціонально-комунікативні особливості імплікатури іронії (2011)
Головіна В. - Вербалізація категорії простору у поетичному дискурсі Ю. Андруховича (2011)
Доценко О. - Особливості реалізації опозиції "свої" та "чужі" в процесуальному законодавстві (2011)
Карпенко Н. - Штрихи до окреслення мовленнєвого портрету П. Загребельного з огляду на особливості комунікативної компетеції письменника (2011)
Кицак Г. - Характерні риси наукового дискурсу (2011)
Коваленко Є. - Семантико-синтаксична організація українських рекламних текстів косметики та побутової хімії (2011)
Криворученко С. - Системність дискурсної модальної семантики прозового твору (2011)
Кульбіда Н. - До питання про функції синтаксичних конструкцій у науково-експериментальній статті (2011)
Леймонченко Г. - Паравербальні й невербальні особливості комунікації, представлені в художньому тексті (2011)
Мараховська Н. - Лінгвістичний вимір політичної комунікації (2011)
Маркина М. - Грамматические особенности неисходных текстов (на материале текстов-пересказов) (2011)
Михальченко М. - Іронія як реалізатор оцінки в художньому тексті (2011)
Пасько Г. - Мовленнєвий жанр загадки в дискурсивній площині: особливості функціонування (2011)
Пономарьова Л. - Судова полеміка: мовленнєві прийоми, правила, помилки (2011)
Ріжко Р. - Оказіоналізми як домінанта поетичної мови кінця ХХ – початку ХХІ століття: функціональний аспект (2011)
Сахарук І. - Типологія прецедентних феноменів у сучасному українському дискурсі (2011)
Слобода Н. - Синтаксис метафоричних конструкцій у поезії шістдесятників (2011)
Терещенко Л. - Емотивні домінати суб’єкта мовлення у дискурсі неправди (2011)
Щепка О. - Типологія компаративних фразеологічних одиниць в українській і російській мовах: порівняльний аспект (2011)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика у романі Володимира Гжицького "Опришки" (2011)
Пожидаєва Н. - Англійська лінгва франка як мова спілкування в європейському адміністративному дискурсі (2011)
Антонюк О. - Репрезентація концепту "чоловік" у прізвиськовій номінації (на матеріалі антропонімії Донеччини) (2011)
Вебер Н. - Суфікс -івк(а) в мікроойконімії Івано-Франківщини (2011)
Шкіцька І. - Власне ім’я як засіб підвищення значимості співрозмовника (2011)
Волошиновська І. - Ефективність авторської та тематичної атрибуції текстів науково-технічного спрямування (2011)
Данилюк І. - Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем: приклади використання регулярних виразів (2011)
Заваруева И. - Словарная статья как особое лексикографическое построение (на примере электронных словарей) (2011)
Карпіловська Є. - Граматика мови і корпус (2011)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови, Усенко О. (2011)
Лонська Л. - Дистрибутивно-статистичне дослідження дієслова стояти в ідіостилі І. С. Нечуя-Левицького (2011)
Петренко І. - Актуальні напрями еколiнгвiстичних досліджень (2011)
Путіліна О. - Теоретичний і прикладний аспекти синтаксису: типологія співвідношення (2011)
Ситар Г. - Теоретичні основи Словника синтаксичних фразеологізмів: структура словникової статті (2011)
Філіпповська О. - Сучасна фразеологія: персоналії (структура словникової статті) (2011)
Загнітко А. - Сучасний мовний ландшафт російських кольоропозначень. Рецензія на монографію: Герасименко И. А. Семантика русских цветообозначений : монография / И. А. Герасименко. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2010. – 440 с. (2011)
Загнітко А. - Новітні виміри лінгвістичної прагматики. Рецензія на монографію: Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: (монографія) / Бацевич Ф. С. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с., Гнатюк Л., Михальченко М. (2011)
Загнітко А. - Висловлення і речення у слов’янських мовах. Рецензія на збірник наукових праць: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 7. Opis, konfrontacja, przeklad / Pod redakcją Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 321 s., Волянська Ю. (2011)
Загнітко А. - Соціолінгвістика у сучасному мовному просторі. Рецензія на книги: Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 432 с.; Мацюк Г. П. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 212 с., Кудрейко І. (2011)
Титул, зміст (2011)
Орлов О. О. - Геологічні особливості розвідки і розробки покладів вугільного газу (2011)
Трубенко О. М. - Виділення порід-колекторів підвищеної електропровідності за даними ГДС (на прикладі неогенових відкладів Гуцулівського газового родовища), Федоришин С. Д., Федорів В. В. (2011)
Вольченко Д. А. - Тормозные устройства с охлаждением типа "тепловая труба" (2011)
Крижанівський Є. І. - Оцінка експлуатаційної надійності нафтогазопроводів за наявності локальних дефектів зварних з'єднань, Тараєвський О. С. (2011)
Бомба А. Я. - Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта, Сінчук А. М., Ярощак С. В. (2011)
Чернова М. Є. - Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин, Кунцяк Я. В. (2011)
Цідило І. В. - Осьові коливання ротора на шарикопідшипникових опорах, Левчук К. Г. (2011)
Дорошенко Я. В. - Дослідження впливу руху поршня на надійність балкового переходу, прокладеного за схемою пружновикривленого трубопроводу, Дорошенко Ю. І. (2011)
Мамедов Т. М. - Исследование влияния фракционного состава глины-наночастицы на коэффициент вытеснения нефти из пористой среды, Махмудов Г. Т., Гурбанов А. Н. (2011)
Штаєр Л. О. - Oцінка впливу характеристик рідини та параметрів потоку на результати моделювання течії в’язкої рідини з відтоком через границю області (2011)
Возна Н. Я. - Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона, Николайчук Я. М., Ширмовська Н. Г. (2011)
Грудз В. Я. - Математичне моделювання фільтрації газу в ґрунті внаслідок виникнення малих витоків у газопроводі, Грудз Я. В., Фейчук В. В., Дрінь Н. Я., Стасюк Р. Б. (2011)
Дейнега Р. О. - Експериментальна оцінка підсилюючої здатності зварних муфт пошкоджених труб магістрального нафтопроводу, Артим В. І., Івасів О. В., Василюк В. М., Яновський С. Р., Басараб Р. М. (2011)
Палійчук І. І. - Формування герметизуючої здатності вузла ущільнення муфтових з’єднань обсадних труб типу ОТТГ (2011)
Кондрат О. Р. - Експериментальні дослідження процесів очищення привибійних зон газоконденсатних свердловин від сконденсованих вуглеводнів, Кондрат Р. М., Климишин Я. Д. (2011)
Чернов Б. О. - Дослідження геологічних і експлуатаційних характеристик Битків-Бабчинського родовища та застосування сучасних методів інтенсифікації, Западнюк М. М., Чернова М. Є., Ільків І. М. (2011)
Оринчак М. І. - Паливно-бітумна ванна, Різничук А. І., Оринчак М. М., Бейзик О. С. (2011)
Піляшенко-Новохатний А. І. - Обґрунтування вибору потенціалу катодного захисту в умовах підземної мікробної корозії (2011)
Крижанівський Є. І. - Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно-полімерній основі, Полутренко М. С., Федорович Я. Т. (2011)
Борис Йосипович Маєвський. До 70-річчя від дня народження (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Титул, зміст (2011)
Онищенко В. О. - Застосування газогідратних технологій в нафтогазовій галузі, Клименко В. В. (2011)
Білоус О. І. - Пристрій аварійного захисту водного середовища від забруднення нафтою, Танцура Г. І. (2011)
Угриновський А. В. - Класифікація плунжерів та особливості їх вибору для установки плунжерного піднімача, Мороз Л. Б., Криськів І. В. (2011)
Джала Р. М. - Контроль протикорозійного захисту підземних трубопроводів безконтактним методом, Вербенець Б. Я., Винник О. Й., Мельник М. І., Савула Р. С. (2011)
Райтер П. М. - Моніторинг корозійно-ерозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі визначення структури та фазового складу багатофазного потоку свердловин (2011)
Федоришин Д. Д. - Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони, Морошан Р. П., Пятковська І. О. (2011)
Старостін В. А. - Індивідуальне моделювання електропровідності газонасичених порід-колекторів складної будови, Коваль Я. М. (2011)
Каракозов А. А. - О влиянии конструктивных параметров алмазной однослойной коронки на показатели разрушения породы на забое, Попова М. С., Богданов Р. К., Закора А. П. (2011)
Тирлич В. В. - Дослідження напружено-деформованого стану в бурильній трубі, що містить тріщину, Даляк Т. М., Витязь О. Ю., Перепічка В. В. (2011)
Куровець Я. В. - Моделювання поширення аерозолів в процесі ручного зварювання при ремонті та будівництві лінійної частини магістральних трубопроводів у польових умовах, Семчук Я. M. (2011)
Гриманюк В. І. - Підбір рецептури седиментаційно стійких тампонажних розчинів (2011)
Мандра А. А. - Визначення величини модуля Юнга сталей магістральних газопроводів моделюванням методом скінченних елементів поширення ультразвукових мод Лемба, Лютак І. З., Лютак З. П. (2011)
Копей Б. В. - Дослідження міцнісних влаcтивостей зварних з’єднань труб, оброблених гратознімачем, Венгринюк Т. П., Мурад Бетайєб (2011)
Шологон В. Д. - Кінетика теплового стану потоків природного газу в трубопроводі (2011)
Давиденко О. М. - Обґрунтування впливу промивальної рідини, обробленої електричним струмом, на фізико-механічні властивості гірських порід у процесі буріння свердловин, Поліщук П. П. (2011)
Палійчук І. І. - Підвищення герметичності та ремонтнопридатності різьбових з’єднань обсадних і насосно-компресорних труб металізаційним покриттям, Копей В. Б., Марцинків О. Б. (2011)
Смілянська О. Ю. - Створення умов протитечійного руху фаз на тарілчастих масообмінно-сепараційних контактних пристроях, Артюхов А. Є., Ляпощенко О. О. (2011)
Цюпа Р. В. - Розроблення заходів запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань у нафтогазовій галузі, Хантя Н. М., Кривенко Г. М., Семчук Я. М., Лялюк-Вітер Г. Д. (2011)
Бакулін Є. М. - Змащувальні добавки та їх вплив на функціональні властивості бурових рідин, Драганчук О. Т., Процишин В. Т. (2011)
Роман Семенович Яремійчук. До 75-річчя від дня народження (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Сычев О. С. - Приверженность к длительной антикоагулянтной терапии и ее контроль у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, оценка взаимосвязи данных показателей с немыми инфарктами головного мозга, Бородай А. А., Бородай Э. С., Гетьман Т. В., Федькив С. В., Рыбак А. Ю. (2014)
Жарінов О. Й. - Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердь після операції аортокоронарного шунтування при 6-місячному спостереженні, Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Куцин О. О. - Коморбідний перебіг ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу в мешканців різних висотних регіонів Закарпаття (2014)
Давид Л. А. - Влияние впервые выявленных нарушений углеводного обмена на прогноз у больных с острым инфарктом миокарда (2014)
Ащеулова Т. В. - Гендерні відмінності активності інтерлейкінів у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2-го типу, Ковальова О. М., Сайєд М. А., Абдель Нур А. Н. (2014)
Бабляк С. Д. - Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією (2014)
Корчинський В. С. - Стан нейрогуморальної регуляції у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю при лікуванні радоновими ваннами (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей ротационного движения стенок левого желудочка у больных гипертрофической кардиомиопатией с помощью векторэхокардиографии (2014)
Горбась І. М. - Шляхи корекції показників ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з метаболічними порушеннями, Кваша О. О., Смирнова І. П., Осипенко С. Б. (2014)
Тыць С. Н. - Региональная система организации и оказания экстренной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Луганской области, Гуков А. Г., Пархомчук Д. П., Перцова Ю. Г. (2014)
Зінченко Ю. В. - Небезпечні побічні ефекти аміодарону: "аміодаронова легеня", Страфун О. В., Кубан Г. В. (2014)
Лутай М. И. - Кальциноз венечных артерий, аорты, клапанов сердца и ишемическая болезнь сердца: пато физиология, взаимосвязь, прогноз, стратификация риска. Часть 1. Патогенез и маркеры отложения кальция в стенке сосуда, Голикова И. П. (2014)
Бобришев К. А. - Клінічна значущість сольової чутливості артеріального тиску: встановлені факти та невирішені питання, Коломієць В. В., Тюріна С. М., Василенко В. В., Варламов О. М. (2014)
Guttmann O. P. - Альманах-2014: кардіоміопатії, Mohiddin S. A., Elliott P. M. (2014)
Буковинському державному медичному університету – 70 років (2014)
Європейський конгрес кардіологів – 2014 (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Назаренко І. І. - Перспективні конструкції автобетонозмішувачів, Клименко М. О., Чичур А. І., Сахно С. В. (2011)
Цимбал С. Й. - Характер взаємодії квадратної і таврової палі з глинистим грунтом, Малишев О. В. (2011)
Руденко В. В. - Застосування модульно-блочного принципу при проектуванні сміттєпереробного заводу, Зигун А. Ю. (2011)
Кузьо І. В. - Реалізація двочастотних коливань вібраційних систем з однотактним електромагнітним приводом, Гурський В. М., Ланець О. В. (2011)
Горда О. В. - Особенности визуализации дефектов строительных машин, оборудования и сооружений на основе изображений оптического диапазона (2011)
Банахевич Р. Ю. - Досвід діагностичного обстеження вантового переходу МГ Івацевичі – Долина ІІ н. через ріку Дністер, Крупка В. О., Марчук О. М. (2011)
Діктерук М. Г. - Планування згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних, Човнюк Ю. В. (2011)
Вітюк М. В. - Метод аналізу параметрів систем автоматизації приводів перевантажувачів на основі мір схожості, Матоліков Д. П., Немчук О. О. (2011)
Клапченко В. І. - Корпускулярно-кінетична модель флуктуацій фізичного вакууму, Пономаренко С. М. (2011)
Воропаєва Т. - Українство в цивілізаційному ракурсі (2012)
Залізняк Л. - Україна серед цивілізацій Європи (2012)
Ліщук-Торчинська Т. - Полемічні питання реконструкції минулого в українських історичних наративах (2012)
Мостяєв О. - Визначення місця українства у світовому цивілізаційному процесі (2012)
Обушний М. - Партійна система країн Європейського Союзу в цивілізаційному поступі українства (2012)
Пархоменко Н. - Медіа-відображення візово-міграційних проблем: євроінтеграційний контекст (2012)
Розумний М. - Політика ідентичності та її реалізація в умовах національного суверенітету (2012)
Саган Г. - Українознавство як складова славістичної науки в Югославії у другій половині ХХ ст. (2012)
Сегеда С. - Українські еліти вчора і сьогодні (2012)
Усатенко Т. - Українознавство в контексті гуманітаристики (2012)
Богатирьова Н. - Сучасна Україна: взаємозв’язок релігії й права (2012)
Газізова О. - Формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в контексті глобалізації (2012)
Калач В. - Релігійність українців у цивiлiзаційному ракурсі (2012)
Конотоп Л. - Глобалізаційні процеси і релiгійність в Україні (2012)
Кудин О. - Філософсько-релігієзнавчі аспекти ісламу в Україні (2012)
Литвиненко О. - Національний інформаційний простір: проблеми і перспективи (2012)
Марченко Н. - Суспільство і процес маніпулювання: історичний аспект (2012)
Мусієнко І. - Гуманітарні аспекти євроінтеграції Польщі: досвід для України (на матеріалах польського щоквартальника "Studia Europejskie") (2012)
Сніжко В. - Філософія природи в науковому українознавстві (2012)
Стрєлкова Ю. - Православ’я в ідейній спадщині слов’янофілів (2012)
Сцібан О. - Філософські засади екофільного природокористування (2012)
Тверитникова О. - Науково-технічна еліта Харківського політехнічного інституту в цивілізаційному поступі українства (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.), Мельник Т. (2012)
Чабанов В. - Особливості цивілізаційного самовизначення українців в умовах глобалізації (2012)
Янковська Ж. - Реформування освітньої галузі в Україні на тлі глобалізації: Національний університет "Острозька академія" як навчальний заклад нового типу – історія і сучасність (2012)
Брацкі А. - Українське мовне питання чи питання української мови – соціо-психокультурний аспект (2012)
Гутник М. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" у науково-освітньому просторі Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Дадівєріна Н. - Церква і економіка в сучасній Україні (2012)
Захожай З. - Українська культура в контексті європейських цінностей (2012)
Конча С. - До питання про державність у Середньому Подніпров’ї перед початком Києво-руської доби (2012)
Мовчан Т. - Формування політичної етики в контексті політичної культури в Україні (2012)
Ожеховський М. - "Східне Партнерство": євроiінтеграційні перспективи України (2012)
Пілецький Є. - Православна аскеза: українська традиція (2012)
Роздайбіда Л. - Досвід реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в Україні (на прикладі Чернігівської області) (2012)
Сич М. - Ніжинське вільнодумство ХІХ ст. у контексті європейської цивілізації (2012)
Федорченко І. - Національний характер українців у цивілізаційному контексті (2012)
Целік Т. - Україна у цивілізаційному полі Захід – Схід (2012)
Цюняк О. - Природознавчі товариства Харкова в популяризації наукових знань у другій половині XIX ст. (2012)
Чирков О. - Витоки та еволюція українського народу (від найдавніших часів до XIV ст.) (2012)
Щербатюк О. - Українське бароко в європейському контексті: особливості механізмів культурної комунікації (2012)
Авер’янова Н. - Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства (2012)
Антоненко М. - Світоглядні та екзистенційні аспекти архаїчних форм суспільної самосвідомості на прикладі анімізму, тотемізму, фетишизму (2012)
Безручко О. - С. О. Гіляров: вчений, мистецтвознавець, кінопедагог (2012)
Гармата Г. - Парадигма образу романтичного героя у романі Василя Наріжного "Гаркуша" (2012)
Гордієнко М. - Еманація консерватизму в національно-культурному просторі України (2012)
Давиденко Ю. - Особливості національно-конфесійної структури населення України за даними перепису 1897 р. (на прикладі Чернігівської губернії) (2012)
Давидов П. - Цивілізаційний потенціал української освіти в контексті Болонського процесу (2012)
Денисюк С. - Проблеми розвитку української культури у дослідженнях Ю. Шевельова (Ю. Шерехa) (2012)
Добровольський Д. - З досвіду впровадження української мови у вищій школі України в добу "українізації" (2012)
Киричок О. - Етичні чесноти та політичні максими у "Слові о полку Ігоревім" (2012)
Ковтун Л. - Концепт "Білого світу" у колористичних уявленнях українців (2012)
Лавренчук І. - Маєткові комплекси України: особливості формування та розвитку (2012)
Машаровська С. - Політичні маніпулятивні технології у працях зарубіжних вчених (2012)
Машкова І. - Культурологічна парадигма розвитку економічної університетської освіти в Україні (2012)
Ожоган Л. - Філософія Ж.-М. Гюйо у просторі творчих експериментів Володимира Винниченка-прозаїка (2012)
Павлишин О. - Українська політико-правова міфологія в контексті семіотичного аналізу феноменів вітчизняної популярної культури (2012)
Скляр В. - Особливості територіального розміщення україномовного населення в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Сорочук Л. - Українська фольклорна традиція в цивілізаційному контексті: сучасне потрактування (2012)
Ткаченко С. - Українці в етнічному складі населення Харкова на рубежі ХХ – ХХІ ст. (2012)
Трегубенко Т. - Здобутки українського музичного мистецтва в містах Російської держави (на матеріалах другої половини XVII–XVIII ст.) (2012)
Чебанюк О. - Календарні хрононіми в українській традиційній культурі та фольклорі (2012)
Юсікова О. - Особливості акцентування номiнативних одиниць у діалектному тексті (на матеріалі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області) (2012)
Антонюк Т. - Особливості розвитку вищої освіти в Україні в 1920-х – 1930-х роках ХХ ст. (2012)
Біленчук П. - Ядерна безпека України в сучасній цивіліології (2012)
Воронянський О. - Національна еліта сучасної України: проблема визначення (2012)
Довбищенко М. - "Богогласник" як відображення духовного та релігійного життя українців Правобережної України та Волині другої половини XVIII ст. (2012)
Ємець Т. - Цивілізаційний вибір України ХІХ ст.: між асиміляцією та націєтворенням (2012)
Кагамлик С. - Інтелектуальний потенціал української церковної еліти ранньомодерного часу за свідченнями сучасників (2012)
Кушерець Т. - Чи існує альтернатива "нелiберальній" демократії? (2012)
Лісовський П. - Концептуальні підходи до розробки української національної ідеї (2012)
Медушівський В. - Відеокліпи в телевiзійному просторі України (2012)
Петруньок Б. - Політико-правові аспекти визначення статусу кримсько-татарської меншини (2012)
Савойська С. - Причини виникнення та сутність мовно-політичних конфліктів: теоретичні засади осмислення (2012)
Степанюк Ю. - Проблема здоров’я людини в Україні (філософсько-релігієзнавчий аналіз) (2012)
Стефаненко Н. - Цивілізаційний поступ і ментальність українців (2012)
Чуйко В. - Українська філософія як зустріч з об’єктивною дійсністю (2012)
Швед З. - Філософсько-антропологічний підхід у дослідженнях феномена свободи у вітчизняному релігієзнавстві (2012)
Бойко С. - Громадські об’єднання закордонного українства у збереженні української ідентичності (2012)
Боряк Т. - Типологія архівної україніки (2012)
Корбуш Ю. - Українські діаспорні мислителі: проблема духовності (2012)
Литвин А. - Внесок української діаспори Карелії у збереження національної ідентичності (2012)
Луняк Є. - Вивчення життя та наукової спадщини Михайла Грушевського українськими істориками у Франції (2012)
Ткач О. - Загальне, особливе та одиничне у формуванні національної свідомості латиноамериканців, Ткач А. (2012)
Шептицька Т. - Візія цивілізації як соціокультурного утворення в інтелектуальному доробку української діаспори (2012)
Афанасьєва Л. - Ґендерні родинні ролі у етносоціологічному вимірі (2012)
Грабовська І. - Феміністська теорія та практика, жіночі студії і ґендеристика як складові цивiлізаційного поступу України (2012)
Кобченко К. - Ґендерні зміни в українському суспільстві в сер. (2012)
Левченко К. - Ґендерна дискримінація як показник "недомодернізації" українського суспільства (2012)
Орлов А. - Динаміка образу маскулінності та фемінності у полікультурному середовищі (досвід соціологічного дослідження) (2012)
Поцулко О. - Ґендерна політика Європейського Союзу в Україні (2012)
Стребкова Ю. - Расова, етнічна та міжґендерна ворожнеча у контексті інтерсекційної дискримінації (2012)
Борисенко В. - М. І. Обушний. Ядути: село і люди. – К.: Вид-во "Техніка", 2011. (2012)
Титул, зміст (2011)
Банахевич Р. Ю. - Фактори та причини виникнення гідратних утворень в порожнинах труб при магістральному транспорті газу, Крупка В. О., Лук’яненко В. П. (2011)
Берник І. М. - Основні засади проектування машин і обладнання переробних виробництв (2011)
Сівко В. Й. - Теоретичні основи руйнування середовищ в умовах напружено-деформованого стану (2011)
Свиридюк Д. Я. - Аналіз та оцінка конструктивно – технологічних параметрів бетонозмішувачів (2011)
Діктерук М. Г. - Mоделювання процесу сушіння сипких будівельних матеріалів при використанні комбінованих теплогенераторів, Човнюк Ю. В., Чмель Ю. О. (2011)
Терновий В. І. - Дослідження складу реставраційної цем’янкової штукатурки, Молодід О. С., Гуцуляк Р. Б. (2011)
Федосова О. В. - Квазілійне моделювання техно-економетричних залежностей економічної безпеки будівельних підприємств київщини, Молодід О. О. (2011)
Гришин В. А. - Статический расчет склонов, Снисаренко В. И., Гришин А. В. (2011)
Клапченко В. І. - Ймовірнісна інтерпретація механічного руху, Тесля Ю. М. (2011)
Стегній Б. Т. - Біобезпека та біозахист: світовий досвід, проблеми в Україні та шляхи їх вирішення, Куцан О. Т., Герілович А. П., Головко А. М., Рубленко М. В., Бісюк І. Ю. (2010)
Bonjour P. - Animal mortality: a multipurpose source of information the French experience, Gauffier A., Perrin J. B. (2010)
Sharpe D. - Implementation of laboratory management systems to address biosafety and biosecurity compliance in BSL-3 facilities (2010)
Knutsson R. - Anibiothreat: bio-preparedness measures concerning prevention, detection and response to animal bio-terrorism threats, Elbers A., Goodwin S., Rasmusson B., Westerdahl K., Fach P., Lufstrom C., Farsang A., Rеdstrm P., Appel B. (2010)
Knutsson R. - Laboratory response network Sweden – LRN: its future applications concerning biosecurity and biosafety in veterinary medicine, Lorentzon P., Holmdahl L., Myren S., Danielsson C., Granelli K. (2010)
Roffey R. - Bioterrorism and proliferation concerns (2010)
Белоконов И. И. - Современные проблемы биобезопасности и биозащиты при сибирской язве, Стегний Б. Т. (2010)
Бельчихина А. В. - Оценка риска заноса африканской чумы свиней на территорию Владимирской области: качественный метод, Лядский М. М., Дудников С. А., Караулов А. К. (2010)
Головко В. А. - Проблемы генетической безопастности в животноводстве, Хохлов А. М., Барановский Д. И. (2010)
Иванов А. В. - Актуальные проблемы биологической безопасности, Чернов А. Н., Иванов А. А. (2010)
Рахманов А. М. - Профилактическая вакцинация животных — важнейший элемент стратегии противодействия биологическим угрозам в ветеринарии, Белик Е. В., Борисов В. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Заходи біобезпеки щодо блютангу в Україні, Білокінь В. С., Стеценко В. І., Кучерявенко Р. О., Пилипенко Г. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Біотехнології рекомбінантних ДНК при виготовленні імунобіологічних препаратів для ветеринарної та гуманної медицини, контроль їх якості та аспекти біобезпеки, Герілович А. П, Герілович І. О., Вовк С. І., Унковська О. М., Данкович Н. О. (2010)
Стегній Б. Т. - Науково-методичне забезпечення моніторингу, прогнозування та реагування щодо емерджентних інфекцій тварин, Головко В. О., Бузун А. І., Герілович А. П. (2010)
Ушкалов В. О. - Шляхи вирішення проблеми безпеки застосування вакцин проти інфекційних хвороб тварин, Акименко Л. І., Проценко О. В. (2010)
Федорова В. А. - Основные направления и принципы совершенствования мероприятий по биобезопасности на современном этапе, Ласкавый В. Н. (2010)
Kuźmak J. - Current issues of infection with retroviruses of cattle, Rola M., Materniak M. (2010)
Niedbalski W. - FMD – modern laboratory diagnosis as a way of providing bio-security, Kęsy A., Fitzner A., Paprocka G. (2010)
Pogranichniy R. - Novel methods of detection of torque teno virus (TTV) in commercial wean-to-finish populations concurrently infected with PRRSV, PCV2 and influenza virus, Prickett J., Main R., Clark A., Zimmerman J. (2010)
Абрамова Л. Ю. - Изучение вирулентных свойств изолятов вируса гриппа A/H5N1, выделенных в Российской Федерации в 2005 году, Чвала И. А, Андриясов А. В., Пчелкина И. П., Манин Т. Б., Мудрак Н. С., Ирза В. Н., Борисов А. В., Дрыгин В. В., Старов С. К. (2010)
Бісюк І. Ю. - Антигенні та імуногенні властивості інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "АвіФлуВак-ІЕКВМ" у лабораторних та виробничих умовах, Стегній Б. Т., Музика Д. В. (2010)
Болотін В. І. - Розробка дуплексної ПЛР для виявлення контамінації біологічних препаратів мікоплазмами та збудником вірусної діареї ВРХ (2010)
Болотин В. И. - Оптимизация параметров амплификации кДНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней, Горайчук И. В., Герилович А. П. (2010)
Бузун А. І. - Удосконалення Diva-супроводу інактивованої вакцини проти хвороби Ауєскі зі штаму "18В-УНДІЕВ", Дзюба В. М. (2010)
Бузун А. І. - Доклінічні випробування лабораторних серій вакцини проти цирковірусної інфекції свиней 2-го типу, Стегній Б. Т., Вовк С. І., Коровін І. В., Заремба О. В., Головко В. О., Северин Р. В. (2010)
Гайдей О. С. - Моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі в рибогосподарствах України, Дерябін О. М., Головко А. М. (2010)
Головко М. А. - Виявлення вірусу сказу за допомогою "гніздового" варіанту зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції (2010)
Данілова І. С. - Вивчення біологічних взаємовідносин між вірусом інфекційного ринотрахеїту та хламідіями на перещеплюваних культурах клітин, Чечоткіна Н. П., Павленко М. П. (2010)
Драгуть С. С. - Реакція непрямої гемаглютинації для діагностики Ньюкаслської хвороби, Стегній Б. Т., Стегній А. Б. (2010)
Заремба О. В. - Несприятливі чинники вакцинопрофілактики хвороби Марека, Стегній Б. Т., Ткаченко С. В. (2010)
Красочко П. А. - Профилактическая и экономическая эффективность применения инактивированной вакцины против вирусной диареи, клебсиеллеза ротавирусной и протейной инфекций телят, Ломако Ю. В., Борисовец Д. С. (2010)
Кучерявенко В. В. - Специфічна профілактика вірусних пневмоентеритів великої рогатої худоби – запорука отримання біологічно безпечної продукції тваринництва (2010)
Малакєєв А. С. - Профілактика інфекційного ринотрахеїту за допомогою безпечної вакцини шляхом внутрішньошкірної імунізації, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. М. (2010)
Матковская С. Г. - Восстановление биологических свойств вируса диареи крупного рогатого скота, штамм КМИЭВ-7, из лиофилизированного состояния (2010)
Музика Д. В. - Біологічні, молекулярно-генетичні та морфологічні властивості нового епізоотичного штаму вірусу ньюкаслської хвороби НХ/курка/Івано-Франківськ/58/2007, Стегній А. Б., Герілович А. П., Стегній М. Ю., Рула О. М., Зандарян С. Ю. (2010)
Рудова Н. Г. - Сучасні методи індикації та ідентифікації цирковірусу свиней ІІ типу (2010)
Рудь Ю. П. - Експериментальне інфікування прісноводних видів риб іридовірусом комара, Бучацький Л. П. (2010)
Саргсян Х. В. - Проблемы раннего выявления и отслеживания африканской чумы свиней в Республике Армения, Григорян Г. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Випробування та апробація тест-системи "Набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії", Ткаченко С. В., Музика Д. В., Борсук А. М. (2010)
Стегний М. Ю. - Значение нарушений ультраструктурной целостности вирусов в механизме их криоповреждений (2010)
Юрко П. С. - Специфічна профілактика вірусного ентериту гусей, Білецька Г. В., Безрукава І. Ю., Грибкова Н. П., Стегній Б. Т. (2010)
Bobos S. F. - Coliform cow mastitis, control and treatment measures, Radinovic M. Z., Pajic M. J. (2010)
Білушко В. В. - Біобезпека та якість сухого очищеного туберкуліну (ППД) для ссавців (2010)
Гужвинська С. О. - Удосконалення технології ліофілізації виробничих штамів молочнокислих бактерій (2010)
Завгородний А. И. - Этиологическая структура сальмонеллезов в АР Крым, Гадзевич Д. В., Белявцева Е. А., Ионкина И. Б., Гадзевич О. В. (2010)
Кольчик О. В. - Вивчення ростових властивостей модифікованого поживного середовища при культивуванні ентеробактерій, Прохорятова О. В. (2010)
Кушнір І. М. - Визначення антимікробної дії мазевих основ (2010)
Мамадалиев С. М. - Алгоритм действий специалистов в системе ветеринарии Казахстана в различных ситуациях возникновения особо опасной инфекции, Орынбаев М. Б., Савинков А. Ф., Белоусов В. Ю., Рыстаева Р. А., Керимбаев А. А. (2010)
Мамадулаев Г. Х. - Результаты изучения специфической активности нового противотуберкулезного препарата, Нуриддинова Н. (2010)
Мельник М. В. - Протимікробна активність стирилових барвників на основі похідних оксотетрагідроакридинів, Яремчук Д. О., Волянський А. Ю., Кучма І. Ю., Мартіросян І. О., Маланчук С. Г., Вальчук С. І., Мізін В. В., Балута І. М., Черняєва Т. А. (2010)
Низамов Р. Н. - Изучение антиаллергенной активности продуктов метаболизма бифидобактерий, Конюхов Г. В., Шарифуллина Д. Т., Нефедова Р. В., Рахматуллина Г. И., Вагин К. Н. (2010)
Обуховська О. В. - Вивчення резервів життєздатності мікоплазм за умов зберігання їх у замороженому стані (2010)
Обуховська О. В. - Відбір перспективних виробничих культур стафілококів для виготовлення лікувально-профілактичних препаратів проти стафілококових піодермій собак, Келеберда М. І., Обуховський Ю. М., Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Кузнєцов Є. П. (2010)
Орлов С. М. - Вивчення інгібуючого впливу бета-лактамів на мікроорганізми та мікоплазми великої рогатої худоби при застосуванні середовищ для транспортування біологічного матеріалу, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2010)
Ощепков В. Г. - Ускоренная диагностика туберкулеза животных, Таллер Л. А., Секин Е. Ю., Вассимирская Т. А., Слепченко А. Д. (2010)
Палій А. П. - Бактерицидна дія новітніх дезінфектантів на Mycobacterium fortuitum (2010)
Романько М. Є. - Мембрана клітин Escherichia як системний біомаркер оцінювання біосумісності та безпеки наноматеріалів, Бойко В. С., Матюша Л. В., Ушкалов В. О. (2010)
Рыженко В. П. - Бациллярная гемоглобинурия – опасная эмерджентная инфекция (2010)
Скрипник В. Г. - Визначення антилізоцимної активності штамів сальмонел та ешерихій, виділених від тварин, птиці, кормів тваринного походження,харчової продукції та об’єктів довкілля, Марчук О. О., Яненко В. М., Яненко У. М., Терещенко С. М, Риженко В. П., Мілько Л. С., Міськевич С. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Порівняльна оцінка росту польових ізолятів мікоплазм на поживних середовищах, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2010)
Шамилова Т. А. - Применение пробиотика "Энтероспорин" при микотоксикозах, Матросова Л. Е., Тремасов М. Я., Иванов А. А. (2010)
Pogranichniy R. - Transmission of bovine viral diarrhea virus type 1A from experimentally infected white-tailed deer (Odocoileus virginianus) to calves, Negrón M., Alstine W. V., Hilton W. M., Lévy M., Raizman E. (2010)
Апатенко В. М. - Диагностика и предиктивность паразитоценозов, Стегний Б. Т. (2010)
Бусол В. О. - Епізоотичний процес емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби з точки зору теорії саморегуляції паразитарних систем, Бойко П. К. (2010)
Галатюк О. Є. - Епізоотична ситуація і профілактика заразних хвороб коней в Україні, Бегас В. Л., Каньовський А. І. (2010)
Горбатенко С. К. - Викорінення лейкозу великої рогатої худоби як важливий елемент біобезпеки (2010)
Завгородний А. И. - Паратуберкулез сельскохозяйственных животных, Позмогова С. А., Головко В. А. (2010)
Завірюха Г. А. - Вплив вакцини "Лейкозав" на елімінацію вірусу лейкозу в щеплених РІД-позитивних корів, Завірюха А. І. (2010)
Іванченко І. М. - Вивчення етіологічної структури лептоспірозу тварин лісостепової зони України як стратегія протидії біологічній загрозі, Гонтарь А. М. (2010)
Келеберда М. І. - Особливості епізоотології парвовірусної інфекції собак і чуми м’ясоїдних в умовах мегаполісу м. Харкова та біологічні властивості виділених ізолятів їх збудників, Кузнєцов Є. П., Олешко А. О. (2010)
Клестова З. С. - Боротьба з вірусними інфекціями тварин – складова стратегії протидії біологічним загрозам, Зоз О. С. (2010)
Обуховська О. В. - Результати епізоотологічного моніторингу щодо мікоплазма галлісептікум-інфекції та бактеріальних хвороб сільськогосподарської птиці на території України, Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Крюкова Н. В., Герасева О. І., Гриненко О. В. (2010)
Сікачина В. І. - Узагальнені результати епізоотологічного моніторингу в птахівництві Дніпропетровщини за період з 2006 по 2009 роки, Плис В. М., Колбасіна Т. В., Сікачина С. Ф. (2010)
Ушкалов В. О. - Епізоотична ситуація щодо сибірки тварин в Україні за 1979-2009 роки, Мачуський О. В. (2010)
Шиков О. Т. - Моніторинг диких кабанів України відносно антитіл до вірусу класичної чуми свиней за 2001-2008 роки, Ситюк М. П., Муштук І. Ю. (2010)
Белецкая А. В. - Иммуногенетический анализ кур различной генеалогии при изучении их чувствительности к болезни Марека, Подстрешный А. П., Грибкова Н. П., Ракова А. А., Подстрешная И. А. (2010)
Вафин И. Ф. - Влияние сочетанного воздействия диоксина и кадмия хлорида на естественную резистентность животных, Папуниди К. Х., Новиков В. А. (2010)
Волкова М. А. - Иммунногенность мукозальных вакцин против ньюкаслской болезни, Рунина И. А., Ирза А. В., Чвала И. А., Фролов С. В., Долгов Д. Л., Чубукова Е. И., Борисов В. В., Мудрак Н. С., Дрыгин В. В. (2010)
Гусев А. А. - Изучение поствакцинального иммунитета у цыплят, иммунизированных против гриппа, Минчук Ю. Н. (2010)
Гусев А. А. - Влияние различных адъювантов на физические и иммунобиологические свойства инактивированной вакцины против болезни Ауески, Чаплыго К. Э. (2010)
Аймалетдинов А. М. - Гистологические исследования органов при отравлении карбофосом и лечении овец антидотом АЛ-5, Асланов Р. М., Губеева Е. Г. (2010)
Балим Ю. П. - Ефективність застосування препаратів селену поросятам при дорощуванні та відгодівлі (2010)
Болдырев Д. А. - Мониторинг содержания тяжелых металлов в органах и тканях рыб экосистем Каламитского залива Черного моря (2010)
Валиев А. Р. - Поиск иммуномодуляторов в качестве средств профилактики микотоксикозов, Валиуллин Л. Р., Семенов Э. И., Степанов В. И., Тремасов М. Я. (2010)
Власенко С. А. - Асоційований перебіг акушерських хвороб та гнійно-некротичних уражень кінцівок у корів (2010)
Влізло В. В. - Показники мінерального обміну у корів, хворих на кетоз, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2010)
Гадзевич О. В. - Патологоанатомические изменения у кур-несушек при остром течении сальмонеллезов (2010)
Громов И. Н. - Структурные изменения в паренхиматозных органах кур при использовании противовирусных вакцин и натрия тиосульфата, Прудников В. С., Клименкова И. В., Герман С. П. (2010)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі високопродуктивних корів північно-східної геохімічної зони України (2010)
Дунаєв Ю. К. - Вплив доінкубаційної обробки яєць дезінфікуючими засобами на біохімічні показники крові та імунну резистентність організму качок в онтогенезі (2010)
Иванов А. В. - Содержание токсикантов в органах и качество мяса при сочетанном воздействии на животных тяжелых металлов и применении сорбентов, Софронова C. А., Папуниди Э. К. (2010)
Иванов Е. Н. - Изучение биологического метода обезвреживания кормов от микотоксинов, Еремеев И. М., Тремасов М. Я. (2010)
Кадиков И. Р. - Лечебная эффективность бентонита с димефосфоном при сочетанном отравлении кроликов диоксином и Т-2 токсином, Тремасов М. Я. (2010)
Красочко П. А. - Состояние обменных процессов у крупного рогатого скота с различным уровнем кормовой базы, Кучинский М. П., Усов С. М., Новожилова И. В. (2010)
Овчаренко С. В. - Оксидативный стресс и формирование защитных реакций организма животных на уровне мембран эукариотических клеток, Ковалёва А. А., Кучма И. Ю., Лахман С. М., Волянский А. Ю., Волков А. А. (2010)
Павленко М. П. - Передімплантаційна санація ендометрія корів препаратом "Утеросан" – шлях до підвищення ефективності штучного осіменіння, Чечьоткіна Н. П., Павленко Л. М., Явніков Н. В., Макеєв В. Ф., Олійник О. В. (2010)
Рубленко М. В. - Патогенетична роль гемостазу, диференціально-діагностичне та прогностичне значення його показників за неоплазій у тварин (2010)
Рубленко М. В. - Вплив прокоагулянтних факторів тромбоцитів на загоєння гнійних ран у собак за використання дезагрегантів, Матвієнко С. Г. (2010)
Серяков И. С. - Влияние бесклеточного пробиотического препарата "Бацинил" на показатели качества мяса цыплят-бройлеров, Дуктов А. П., Красочко П. А. (2010)
Силакова А. Е. - Антибактериальный препарат "Трисульфан": оценка безвредности и эффективности, Матросова Л. Е., Титова В. Ю., Иванов А. В. (2010)
Смертина Е. Ю. - Экспериментальное обоснование применения аппаратной физиотерапии для профилактики заболеваний, вызываемых условно-патогенной микрофлорой, Павлов А. В., Петляковский А. В., Юшков Ю. Г. (2010)
Стегній Б. Т. - Вплив вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на гістоморфологічний стан внутрішніх органів курей, Шутченко П. О., Музика Д. В., Стегній А. Б., Головко В. О. (2010)
Сулейманов С. М. - Влияние гепатотропных витаминных препаратов на качество и биологическую ценность мяса свиней, Слободяник В. С. (2010)
Шабунин С. В. - Сочетанное действие приоритетных экотоксикантов на заболеваемость животных (2010)
Шутченко П. О. - Вивчення гістоморфологічного стану внутрішніх органів курчат за експериментального інфікування вірусом низькопатогенного грипу птиці (2010)
Юськів Л. Л. - Вміст 25-гідроксивітаміну D3 та показників мінерального обміну в крові молодняку великої рогатої худоби при парентеральному введенні холекальциферолу, Влізло В. В. (2010)
Lalošević V. - Prevalence of Neospora caninum antibodies in cattle, Obradović N., Laloševic D., Prašović S., Bobos S., Radinović M. (2010)
Богач М. В. - Природно-вогнищеві гельмінтози водоплавної птиці в господарствах Одеської області (2010)
Веселий В. А. - Природна саморегуляція поширення збудників гельмінтозів у навколишньому середовищі (2010)
Каралян З. А. - Коинкубация фасциолы с вирусом полиомиелита, Рамазян Н. В., Восканян Г. Е., Каралова Е. М. (2010)
Катохин А. В. - Перспективы использования молекулярно-генетических методов исследований в диагностике описторхидозных инвазий, Брусенцов И. И., Мордвинов В. А., Евтушенко А. В., Солодянкин А. С., Ромашов Б. В. (2010)
Катюха С. М. - Контроль чисельності кровосисних двокрилих комах як захід у системі біобезпеки при отриманні тваринницької продукції, Жигалюк С. В. (2010)
Килипко Л. В. - Лабораторно-клінічне випробування експериментальної РНІФ-тест-системи для виявлення анаплазмозного антигену, Тимченко О. М. (2010)
Кудрявченко О. П. - Розробка тест-системи для детекції Toxoplasma gondii методом ПЛР і моніторинг розповсюдження збудника токсоплазмозу серед домашніх кішок і собак у м. Києві (2010)
Луценко Л. І. - Випробування дезінфектантів для знезараження інвазійних елементів гельмінтів у довкіллі, Веселий В. А., Сумакова Н. В. (2010)
Машкей А. Н. - Комнатная муха (Musca domestica) как возможный механический переносчик герпес- и пести вирусов, Чечеткина Н. П., Мищенко А. А. (2010)
Мищенко А. А. - Распространение и локализация куриного клеща (Dermanyssus gallinae) и средство борьбы с ним, Машкей А. Н., Пономаренко О. В., Коломацкий А. П. (2010)
Міщенко О. О. - Кровосисні членистоногі, як вектори переносу збудників трансмісивних хвороб тварин та людей, Машкей А. М., Пономаренко О. В., Коломацький О. П., Герилович А. П., Татаринова С. Н. (2010)
Пономаренко О. В. - Розробка нового лікувального засобу для боротьби з акарозами дрібних свійських тварин (2010)
Сумакова Н. В. - Методи вивчення життєздатності яєць аскарідат після впливу на них дезінфектантів (2010)
Темний М. В. - Розвиток, виживання яєць і личинок стронгілят травного каналу жуйних тварин (2010)
Юлдашов Н. Э. - Современное состояние, новые методы и средства борьбы с гельминтозами сельскохозяйственных животных в Узбекистане (2010)
Adegoke Adegoke - Snails as meat source: epidemiological and nutritional perspectives, Anthony A., Adebayo-Tayo Adebayo-Tayo, Bukola C., Inyang Inyang, Comfort U., Aiyegoro Aiyegoro, Olayinka A. and Komolafe, Amos O. (2010)
Ahmed L. Mawgood Abdel - Development of real time and triplex PCR for the detection of adulteration in meat products, Gassem Mustafa A., El-Nemr Waleed, Atef Ahmed (2010)
Байбакова Ю. П. - Санитарно-микологическая оценка качества кормов, Хусаинов И. Т., Крючкова М. А., Тремасов М. Я., Ахметов Ф. Г. (2010)
Байбакова Ю. П. - Санитарно-микологическая оценка качества кормов, Хусаинов И. Т., Крючкова М. А., Тремасов М. Я., Ахметов Ф. Г. (2010)
Егоров В. И. - Изучение сочетанного действия Т-2 токсина и дециса на организм овец, Галяутдинова Г. Г., Иванов А. В. (2010)
Кузина М. В. - Влияние качества пастеризации на микробиологические показатели молочных продуктов, Тремасов М. Я., Габдраупова Х. С., Иванов А. А. (2010)
Куцан О. Т. - Біобезпечність продукції птахівництва щодо наявності залишків антибіотиків, Пащук Ю. Г. (2010)
Маланьев А. В. - Разработка средств защиты животных от отравлений парами аммиака, Асланов Р. М., Губеева Е. Г. (2010)
Маланьева А. Г. - Изучение адсорбционных свойств сорбентов в отношении синтетических пиретроидов, Иванов А. В., Асланов Р. М., Егоров В. И., Мохтарова С. Л. (2010)
Малинін О. О. - Вивчення бактерицидної та фунгіцидної дій фізико-хімічних способів знезараження зерна, штучно контамінованого тест-культурами, Бреславець В. О., Стегній Б. Т., Драгуть С. С., Обуховська О. В., Ярошенко М. О. (2010)
Мельниченко О. М. - Підвищення біобезпеки та якості виробництва металовмісних препаратів для тваринництва, Бітюцький В. С., Кузьменко П. І., Бітюцька Н. В., Маляр Д. Д., Мороз Л. В. (2010)
Мишина Н. Н. - Коррекция патоморфологических показателей животных при сочетанном Т-2 и афлатоксикозе энтеросорбентом на основе пищевых волокон, Губеева Е. Г., Семенов Э. И., Тремасов М. Я. (2010)
Низамов Р. Н. - Использование веществ микробного происхождения для повышения радиорезистентности животных, Конюхов Г. В., Шарифуллина Д. Т., Нефедова Р. В., Вагин К. Н., Рахматуллина Г. И. (2010)
Папуниди К. Х. - Применение природных сорбентов при отравлении животных ртути дихлоридом, Новиков В. А., Шарафутдинова Д. Р. (2010)
Рибалко В. П. - Управління якістю свинини в умовах її виробництва, Гетя А. А. (2010)
Риженко В. В. - Перфрінгіози і безпека продуктів харчування, Риженко В. П., Риженко Г. Ф., Мазигула Т. М. (2010)
Савинков А. Ф. - Контроль качества продовольствия и кормов с использованием иммуноферментного анализа, Орынбаев М. Б., Рыстаева Р. А., Белоусов В. Ю., Керимбаев А. А. (2010)
Самуйленко А. Я. - Оптимизация биоценозов активного ила очистных сооружений животноводческих комплексов для снижения антропогенной нагрузки на водные экосистемы, Денисов А. А., Еремец В. И., Пухова Н. М. (2010)
Самуйленко А. Я. - Конструкторско-технологические решения обеззараживания и утилизации материалов, инфицированных высокопатогенными микроорганизмами, термическим методом, Еремец В. И., Раевский А. А., Денисов А. А., Гринь С. А., Чичилеишвили Г. Д. (2010)
Сапко С. А. - Дослідження зразків корму для тварин щодо вмісту генетично-модифікованих складників, Куцан О. Т., Герілович А. П., Герілович І. О. (2010)
Семёнов Э. И. - Применение адсорбентов – эффективный подход для профилактики микотоксикозов, Тремасов М. Я., Иванов А. А. (2010)
Танасева С. А. - Изучение адсорбционной активности фитоугля к афлатоксину В1, Папуниди К. Х., Садыкова В. Н., Семенов Э. И. (2010)
Тремасова А. М. - Фармако-токсикологическая оценка шунгита, Матросова Л. Е. (2010)
Улько Л. Г. - Вплив захворювань корів, викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, на склад і якість молока, Фотіна Т. І. (2010)
Дьяконов Л. П. - Современные методы видовой идентификации клеточных линий используемых для производства биопрепаратов и диагностики заболеваний животных, Кулешов К. В., Гальнбек Т. В., Киселева Д. Р., Подчерняева Р. Я., Гринкевич О. М. (2010)
Низамов Р. Н. - Иммуноферментная тест-система на основе микробного антигена-радитоксина для серодиагностики ОЛБ, Нефедова Р. В., Шарифуллина Д. Т., Рахматуллина Г. И., Вагин К. Н. (2010)
Плис В. М. - Режими приготування антигену антитільного еритроцитарного для діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації, Колбасіна Т. В., Стегній Б. Т. (2010)
Самуйленко А. Я. - Актуальные аспекты формирования, гармонизации и совершенствования многопрофильных биологических производств, научное обеспечение инновационными биотехнологиями многопрофильных и создание региональных предприятий биологической промышленности, Еремец В. И., Раевский А. А., Гринь С. А., Ломакина Т. А., Беро И. Л., Бондарева Н. А., Авдеева Т. А., Пухова Н. М. (2010)
Самуйленко А. Я. - Актуализация нормативных и информационно-справочных документов по вопросам обеспечения биобезопасности и качества лекарственных средств для животных, Еремец В. И., Токарик Э. Ф., Неминущая Л. А., Скотникова Т. А., Еремец Н. К., Люлькова Л. С., Бобровская И. В., Еремец О. В. (2010)
Семеренська Є. І. - Методика отримання діагностичного препарату поліклональних протианаплазмозних імуноглобулінів, Тимченко О. М. (2010)
Солодянкин А. С. - Разработка экспресс-метода экстракции ДНК из материала растительного происхождения для генетического анализа в ПЦР, Сапко С. А., Герилович А. П. (2010)
Стегній Б. Т. - Одержання антигену для контролювання аденовірусної інфекції курей першого серотипу на основі ІФА, Антонов В. С., Руденко О. П., Коваленко Л. В., Михайлова С. А., Ткаченко С. В., Усова Л. П., Семенченко О. Ю. (2010)
Стегний Б. Т. - Изучение кинетики инактивации P. multocida при использовании димера этиленимина и формальдегида, Сосницкий А. И. (2010)
Ушкалов В. О. - Методичні підходи обґрунтування біобезпечності наночастинок металів у складі пробіотичних препаратів, Виговська Л. М., Рєзніченко Л. С., Романько М. Є., Грузіна Т. Г. (2010)
Волянська Н. П. - Iсторiя та сучасний стан розробки засобiв активної iмунізацiї проти псевдомонозiв в гуманній та ветеринарній медицині (2010)
Хорощенко М. В. - Вивчення ротавірусної інфекції та протеозу великої рогатої худоби в історичному аспекті (2010)
Stubberfield E. - Bio-safety and bio-security involved in working with brucella species at the veterinary laboratory agency, Great Britain, Brew S., Perrett L., Stack J. (2010)
Stack J. - Biosecurity & biosafety at the veterinary laboratories agency, UK (2010)
Титул, зміст (2012)
Сівко В. Й. - Оцінка впливу робочого середовища на режими коливань вібраційних машин, Кузьмінець М. П. (2012)
Терновий В. І. - Зарубіжний досвід висотного будівництва, Масельський С. О. (2012)
Саленко Ю. С. - Теоретические исследования одновального вибрационного бетоносмесителя принудительного действия (2012)
Клименко М. О. - Розвиток конструкцій автобетонозмішувачів, Чичур А. І., Сахно С. В., Шаляпіна Т. С. (2012)
Дьомін Ю. М. - Динаміка руху робочого органу установки для нанесення поліуретанових покриттів на магістральні трубопроводи (2012)
Єременко Б. М. - Застосування методів неруйнівного контролю до визначення технічного стану об’єктів будівництва (2012)
Назаренко І. І. - Методи та умови експлуатації автомобільних коліс, Корнійчук Б. В. (2012)
Голубничий А. В. - Бетонні суміші для логістичного центру збудованого за іноземні інвестиції, Голубничий Г. А. (2012)
Паньків Х. В. - Оцінка рівнів шкідливих факторів виробничого середовища об’єктів теплопостачання, Потапенко Г. Д., Теренчук С. А., Євтєєва Л. І. (2012)
Соротюк Т. І. - Дослідження видів з'єднання конструктивних елементів каркасних будівель (2012)
Орищенко С. В. - Дослідження ефективності процесу сортування вібраційного грохота (2012)
Купрієнко О. С. - Розробка класифікації спеціалізованих САПР для об’єктів будівництва промислового призначення (2012)
Рыбалко И. Ф. - Мобильный комплекс для исследования динамики процессов преобразований энергий в трансмиссии транспортного средства (2012)
Пенчук В. А. - Особенности технологических процессов в гравитационных смесителях со струнным интенсификатором, Лукьянец В. Б., Мирончик Н. А. (2012)
Стегній Б. Т. - Аналіз ризиків транскордонного заносу збудника АЧС, Герілович А. П., Бузун А. І., Бісюк І. Ю. (2014)
Larska M. - Schmallenberg virus (SBV) infections in ruminants in Poland (2014)
Niemczuk K. - Diagnostic methods for detection of Q fever in ruminants, Szymańska-Czerwińska M. (2014)
Podgórska K. - Impact of co-infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus on duration of porcine circovirus type 2 viremia in field conditions, Kus K., Szymanek K., Stępniewska K., Jabłoński A., Stadejek T. (2014)
Завгородний А. И. - Воспроизведение паратуберкулеза у экспериментально инфицированных М. avium subsp. Paratuberculosis (МАР) лабораторных животных, Позмогова С. А., Гирка М. А., Шутченко П. А., Медведь Е. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Дослідження диких птахів центрального Причорномор’я щодо наявності антитіл до ортоміксовірусів і параміксовірусу 1 серотипу, Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Ткаченко С. В., Майорова К. Ф., Кошелєв В. В., Колесник О. В., Харитх Абдулла А. (2014)
Герілович А. П. - Розробка та апробація системи моніторингу для виявлення контамінації біологічних об’єктів сальмонелами, Глєбова К. В., Ареф’єв В. Л. (2014)
Спиридонов В. Г. - Використання ПЛР у реальному часі для ідентифікації збудників транскордонних вірусних інфекцій тварин, Іщенко Л. М., Мельничук С. Д. (2014)
Стегній М. Ю. - Біобезпечні технології кріоконсервування та збереження вірусів і вірусовмісного матеріалу в умовах кріобанку ННЦ "ІЕКВМ" (2014)
Кучерявенко Р. О. - Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби для внутрішньошкірного застосування, Кучерявенко В. В., Малакєєв А. С., Годовський О. В. (2014)
Мандигра Ю. М. - Бактерицидна ефективність "Епідезу" щодо мікроорганізмів, які утворюють біоплівку (2014)
Обуховська О. В. - Вивчення ефективності застосування різних серологічних реакцій для діагностики бруцельозу собак, Близнецов О. Г., Марченко Н. В., Обуховський Ю. М. (2014)
Білецька Г. В. - Ентерити молодняку гусей вірусної етіології, Юрко П. С., Музика Н. М., Ракова Г. А., Кулібаба Р. О. (2014)
Данілова І. С. - Вивчення імуногенних властивостей хламідійного інактивованого препарату в лабораторних умовах (2014)
Зон Г. А. - Модифікований метод визначення бактерицидних властивостей дезінфікуючих засобів, Ващик Є. В. (2014)
Головко А. Н. - Подходы к программе по биобезопасности и предупреждению биорисков в Украине (2014)
Музика В. П. - Оцінка небезпеки розвитку антибіотикорезистентності як складова аналізу ризику для людини (2014)
Романишина Ю. Р. - Виявлення Chlamydia avium у синантропних голубів України, Скрипник В. Г., Скрипник А. В. (2014)
Ісаков М. М. - Аспекти діагностики та профілактики хламідіозів тварин (Огляд літератури) (2014)
Палій А. П. - Туберкулоцидні властивості дезінфектантів закордонного та вітчизняного виробництва, Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Мандигра Ю. М. (2014)
Котляр О. В. - Вивчення патогенних і сенсибілізуючих властивостей атипових мікобактерій виділених від великої рогатої худоби (2014)
Гадзевич Д. В. - Етіологічне значення ентерококів та їх біологічні властивості у розвитку інфекційних захворювань великої рогатої худоби, Дунаєв Ю. К., Гадзевич О. В. (2014)
Глєбова К. В. - Моніторинг сальмонельозу дикої птиці півдня України, Бобровицька І. А., Майборода О. В. (2014)
Стегній Б. Т. - Визначення природи реакцій на туберкулін у великої рогатої худоби, Завгородній А. І., Калашник М. В. (2014)
Степаняк І. В. - Ензоотичний енцефаломієліт чорно-бурих лисиць, Мандигра М. С., Сачук Р. М., Воловик Г. П. (2014)
Boboš Stanko F. - Effect of lactation stage and bacteriological findings on Ig G concentration in milk serum of cows, Galfi Annamaria L., Radinović Miodrag Z., Pajić Marija J., Mašić Zoran S. (2014)
Гаркуша И. В. - Влияние условий содержания на резистентность телят, Головко В. А., Черный Н. В. (2014)
Головко В. О. - Корекція імунного стану свиней за використанням антистресових препаратів, Туряниця В. А., Чорний М. В., Хомутовська С. О. (2014)
Обуховська О. В. - Вивчення імуногенних властивостей вакцин проти респіраторного мікоплазмозу птиці (2014)
Стегній Б. Т. - Антигенні властивості вакцини для профілактики ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей та синдрому зниження несучості, Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Ткаченко С. В., Кошелєв В. В., Колесник О. С., Харітх Абдулла А. (2014)
Чорний М. В. - Вплив штучної аеронізації на резистентність поросят підсисного періоду, Туряниця В. А. (2014)
Похил С. І. - Роль патоморфологічної діагностики органів лімфоїдної системи у профілактиці бабезіозної інфекції (експериментальне дослідження), Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А., Ліповецька Н. П., Погорелов І. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Вплив вірусу низькопатогенного грипу птиці на гістоморфологічний стан внутрішніх органів курчат за експериментального інфікування, Красніков Г. А., Шутченко П. О., Музика Д. В., Медвідь К. О. (2014)
Бойко В. С. - Зміни концентрації метаболітів оксиду азоту в сироватці крові вакцинованих курчат після інфікування патогенним штамом вірусу хвороби Марека, Матюша Л. В., Солодянкін О. С. (2014)
Голембіовська С. Л. - Внесення каротинвмісної біомаси стрептоміцетів у раціон яйценосних курей, Дворник Т. В., Лавренчук В. Я., Мацелюх Б. П. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст ліпідів і важких металів у тканинах організму карпатських бджіл різних породних типів в умовах Закарпаття, Федорук Р. С., Храбко М. І., Романів Л. І. (2014)
Мохммад Сара Салим - Влияние пробиотика "Лактимет" на морфологические и биохимические показатели крови лактирующих коз (2014)
Руденко О. П. - Вплив комплексного нанометалоглобулінового препарату на гемопоез і білоксинтезуючу функцію печінки щурів, Михайлова С. А., Коваленко Л. В., Бойко В. С., Матюша Л. В., Попова О. М., Долецький С. П. (2014)
Богач М. В. - Морфологічний і біохімічний склад крові за експериментальної ізоспорозно-балантидіозної інвазії свиней, Пономар С. І., Мельниченко А. Ю. (2014)
Богач М. В. - Регуляція біологічного ритму райєтинозу птиці, Степанова Н. О. (2014)
Десятникова О. В. - Вивчення ефективності органічних кислот для регуляції чисельності популяції кліща Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000) у сім’ях бджіл Apis mellifera L. (2014)
Катюха С. М. - Ефективність інсектоакарициду "Ектосан-плюс" щодо переносників збудників емерджентних інфекцій тварин (2014)
Машкей А. М. - Поширення збудників ектопаразитарних захворювань сільськогосподарської та свійської птиці в лісостеповій зоні України та АР Крим, Сумакова Н. В., Сіренко О. С., Пазущан Т. С. (2014)
Нагорна Л. В. - Ситуація щодо ектопаразитозів свійської птиці у господарствах лісостепової зони України (2014)
Неволько О. М. - Спарганоз диких свиней, Литвиненко О. П. (2014)
Приходько Ю. О. - Іксодові кліщі, як переносники збудника лайм бореліозу, Нікіфорова О. В., Пономар С. І. (2014)
Стоянов Л. А. - Наиболее распространённые гельминтозы террариумных рептилий в Украине, профилактика и лечение (2014)
Темний М. В. - Вормкокцид за змішаних кишкових інвазій овець (2014)
Григор'єв О. Я. - Дискретна динамічна модель біомеханіки руху черепах, що зазнали впливу авітамінозу (2014)
Григорьев А. Я. - Дискретные модели динамических систем, определяющих стабильность гидробиоценозов, Жолткевич Г. Н., Носов К. В., Гамуля Ю. Г., Беспалов Ю. Г., Высоцкая Е. В., Печерская А. И. (2014)
Євтушенко А. В. - Гостра токсичність діфлюбензурону для риб та його вплив на деякі показники крові, Коваленко Л. В., Євтушенко І. Д., Кротовська Ю. М. (2014)
Петров Р. В. - Дослідження безпечності та якості тушок коропа уражених Aeromonas hydrophila при дії зовнішніх факторів зберігання та кулінарної обробки (2014)
Фотіна Г. А. - Визначення cередньосмертельних доз антибактеріального препарату "Бровасептол концентрат" для лабораторних тварин (2014)
Шевцова Г. М. - Оцінка токсико-біологічної дії генетично модифікованої сої лінії Mon 89788 на організм курей за біохімічними маркерами, Герілович І. О., Романько М. Є., Оробченко О. Л., Доценко Р. В., Долецький С. П. (2014)
Стегній М. Ю. - Цитогенетичні характеристики сублінії перещеплюваної культури клітин FLK 50/100 під впливом наночасток аргентуму та цинку, Магац Д. Ю., Юрченко О. М. (2014)
Бреславець В. О. - Щодо розробки та автоматизації методів біоконтролю в інкубації, Стегній О. О. (2014)
Волков А. М. - Відбір дерматоміцетів за ступенем вірулентності для створення імунобіологічних препаратів (2014)
Гриневич О. Й. - Дослідження впливу препарату Zg-2011 на імунну систему овець за морфологічними показниками органів імунного захисту, Красніков Г. А., Горбатенко С. К., Шутченко П .О., Медвідь К. О., Шаповалова О. В., Зданєвич П. П., Корнєйков О. М. (2014)
Гужвинська С. О. - Відбір молочнокислих бактерій для виготовлення пробіотичних препаратів (2014)
Завгородний А. И. - Сравнительное изучение ростовых характеристик синтетических питательных сред для выращивания M. avium Subsp. Paratuberculosis (МАР), Позмогова С. А., Палий А. П., Гончарова Н. В. (2014)
Клестова З. С. - Підбір чутливих біологічних моделей до вірусу діареї великої рогатої худоби in vitro та їх оптимізація для проведення первинного тестування противірусних властивостей хімічних речовин, Дремух Ю. Ю. (2014)
Кучерявенко В. В. - Вивчення властивостей комбінованої інактивованої вірус-бактеріальної вакцини проти інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, парагрипу-3 та пастерельозу великої рогатої худоби на лабораторних тваринах, Кучерявенко Р. О., Шутченко П. О., Гадзевич О. В., Медвідь К. О. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Сучасне і майбутнє використання клітинних технологій у вітчизняній ветеринарній медицині (2014)
Мазуркевич А. Й. - Дослідження каріотипу мезенхімальних стовбурових клітин пупкового канатику лошат під час культивування in vitro, Малюк М. О., Стародуб Л. Ф., Копилов К. В. (2014)
Павленко М. П. - Нові підходи щодо використання національної Харківської технології асептичного отримання, кріоконсервування і використання сперми бугаїв-плідників, Стегній Б. Т., Павленко Л. М., Данілова І. С., Болотін В. І., Павленко В. М., Павленко Б. М. (2014)
Плис В. М. - Розробка та апробація в Україні "Набору для діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації (РНГА)", Колбасіна Т. В., Стегній Б. Т., Обуховська О. В., Ушкалов В. О., Блоцька О. Ф., Виговська Л. М., Короленко Л. С., Вовк С. І. (2014)
Стегній Б. Т. - Визначення нешкідливості дослідних зразків трьохвалентної вакцини проти хвороби Марека, Стегній М. Ю., Состін Д. Д., Зайцев Д. С. (2014)
Шаповалова О. В. - Осадження антигенів вірусу лейкозу великої рогатої худоби у двофазній системі водорозчинних полімерів, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., М’ягких Н. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського