Гончарова Л. І. - Структурно-граматичні особливості фразеологізмів, Строганова О. І. (2012)
Дем’янова Н. О. - Семантика звертань в українській та французській мовах (2012)
Дерік І. М. - Мовленнєва інтеракція у міжкультурній комунікації (на матеріалі Інтернет-повідомлень англійською та українською мовою) (2012)
Дмитрів І. І. - Релігійний символізм як засіб творення художнього світу письменниками-"логосівцями” (2012)
Долбіна К. Д. - Аналіз мотиваційної структури україномовного та російськомовного зооніміконів (2012)
Єременко Т. Є. - Лінгвістичні засоби реалізації комічного ефекту в оповіданні Д. Мікеша "How to Die”, Огреніч М. А. (2012)
Єременко Т. Є. - Щодо категорії питальності та її просодичної реалізації, Слободянюк А. А. (2012)
Жмаєва Н. С. - Акустичні характеристики алофонів англійських голосних монофтонгів англо-американських запозичень у сфері інформаційних технологій у німецькому мовленні (2012)
Иванов А. В. - Об одном типе словаря для переводчика (2012)
Иванова Р. А. - Научно-технический рекламный текст в типологии текстов (2012)
Иванова Р. А. - Функциональная нагрузка текста научно-технической рекламы, Филиппова С. Ю. (2012)
Касяненко Д. С. - До питання відтворення вихідної моделі законодавчих актів ЄС у перекладі офіційними та регіональними мовами ЄС (2012)
Корольова Т. М. - Особливості перекладу порівнянь з англійської мови на українську (на матеріалі дитячої художньої прози), Могилевський В. І., Ровенскіх Г. О. (2012)
Лисейко Л. В. - Писемні пам’ятки середньоверхньонімецького періоду розвитку німецької мови (2012)
Муратова С. В. - Категория аппозиции в современном немецком языке, Лобановская Е. В. (2012)
Михайлюк Н. П. - Становление прономинальной подсистемы в современном английском языке (2012)
Назар Р. М. - Парцеляція як засіб експресивізації репортажу (2012)
Олинчук В. В. - Применение новых методик компьютерного анализа делового англоязычного дискурса (на материале звучащей женской речи), Шкворченко Н. Н. (2012)
Пеливан О. К. - Роль просодии в актуализации вежливости/невежливости в английском конфликтном диалогическом дискурсе (2012)
Пєліна О. В. - Особливості перекладу хрононімів з англійської мови на українську (2012)
Попова А. В. - Лексические особенности оформления женского дискурса (2012)
Руденко О. В. - Аналіз варіативності підготовленого та спонтанного мовлення у телебаченні (2012)
Савченко Е. Ю. - Тема-рематическое членение высказывания: проблемы, подходы, терминология (2012)
Свинцова І. О. - Реалізація прагматичного потенціалу віршового переносу в поетичному дискурсі Дж. Байрона (2012)
Смаглій В. М. - Особливості мелодійного оформлення тексту англомовної молитви (2012)
Соколова В. В. - До проблеми перекладу українських прислів’їв на англійську мову (2012)
Стеценко Н. М. - Особенности временных и залоговых форм глагола в новостных русскоязычных текстах украинской прессы (2012)
Тєлєжкіна О. О. - Амбівалентність колороніма "чорний” у поетичних творах Дмитра Павличка (2012)
Черновалюк И. В. - Модульный подход к обучению иностранных аспирантов русскому языку как иностранному (2012)
Юхимець С. Ю. - Особливості перекладу англомовної термінології науково-технічних текстів на українську мову (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2012)
Казаков И. Н. - Ученый и поэт (К юбилею проф. Владимира Андреевича Глущенко), Маторина Н. М., Овчаренко В. Н., Орёл А. С., Спичка А. Г. (2012)
Бібік В. Б. - Фундаментальні цінності в системі внутрішнього хронотопу роману В. Підмогильного "Невеличка драма”, Вишнівський Р. Й. (2012)
Бигунова Н. А. - Содержательные и функционально-коммуникативные свойства речевого акта "комплимент” (на материале англоязычного художественного дискурса) (2012)
Бродська О. О. - Імпресіоністичні тенденції у прозі Артура Шніцлера (2012)
Бурко В. О. - Вербалізація травматичного досвіду поневолених суб’єктів у художньому постколоніальному дискурсі (2012)
Вишинський В. С. - Сцієнтизм і художній домисел у німецькій драмі кінця ХІХ - початку ХХ століть, Летнянчин П. П., Ступницька Г. І. (2012)
Гайдук С. Є. - Поняття бестіарію та його рецепція в українському літературознавстві (2012)
Демберецька М. П. - До проблеми множинної мотивації та словотвірної синонімії німецьких напівсуфіксальних прикметників (2012)
Дерік І. М. - До проблеми міжгалузевої омонімії термінів (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2012)
Жмаєва Н. С. - Мовна норма й варіативність (2012)
Кантур К. А. - Явление антропосемической эвфемии в концептуальной области "Психофизические особенности личности” (на материале английского, французского, украинского и русского языков) (2012)
Котовська Т. І. - Лінгвокультурологічна інтерпретація художніх текстів Дж. Д. Селінджера (на матеріалі роману "Ловець у житі”) (2012)
Лисейко Л. В. - Стилістичні особливості конфесійних творів середньовіччя (2012)
Мелех Г. Б. - Лексико-граматичні особливості німецького кулінарного тексту (2012)
Паращук В. Ю. - Ономасіологічний портрет лінгвокультурного типажу chav (на матеріалі британського газетного дискурсу) (2012)
Петлюченко Н. В. - Харизматична риторика публічного лідера в усному дискурсі (2012)
Пєліна О. В. - До питання з проблем класифікації власних назв у перекладознавстві (2012)
Попова А. В. - Лексико-грамматические особенности выражения модальности в китайском языке и способы ее передачи в украинском языке (2012)
Радченко О. А. - Творчий геній Ф. Шиллера у рецепції Е. Штайґера (2012)
Руденко О. В. - Специфіка термінів терміносистеми "архітектура”, Іграк К. (2012)
Рябчинська О. О. - Особливості перекладу англомовних медичних скорочень на українську мову (2012)
Снісаренко Я. С. - Полісемія лексичний одиниць у складі суспільно-політичної лексики на прикладі української та англійської мов (2012)
Стойкова Г. Г. - Мовне будівництво як репрезентант мовної політики (2012)
Форманова С. В. - Мовні особливості неформально-молодіжних угрупувань (2012)
Шевців Г. М. - Деякі аспекти термінологічної проблематики мемуарно-автобіографічного жанру (2012)
Юхимець С. Ю. - До проблеми перекладу українських топонімів на англійську мову, Левченко Ю. О. (2012)
Ярош І. Ю. - Поетика та естетика бідермаєру у новелі Едуарда Мьоріке "Моцарт на шляху до Праги” (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2012)
Авксентьева А. С. - К вопросу о понятии "языковая личность” (2013)
Александрова О. В. - До питання про особливості соціолекта молоді (2013)
Артюхова А. А. - Речевое воздействие в митинговом дискурсе (2013)
Балюк Г. С. - Особливості перекладу англійських і німецьких псевдонімів на українську мову (2013)
Безпалова Е. В. - Темпоральная организация текстов устной альтернативной проповеди (на материале английского языка) (2013)
Білецька В. С. - Лінгвістичні засоби формування іміджу України в англомовних ЗМІ (2013)
Дерік І. М. - Про роль засобів просодії у актуалізації змісту висловлення в дискурсі інтернет-повідомлень ділової тематики (на матеріалі російської та української мови) (2013)
Євдокимова І. О. - Особенности функционирования мелодического компонента интонации в реализации рекламной речевой маски (2013)
Єрьоменко Т. Є. - Евфонічні засоби в компаративних фразеологізмах (на матеріалі англійської та української мов), Лук’янченко І. О. (2013)
Жмаєва Н. С. - Причини та наслідки фонетичної інтерференції (2013)
Кантур К. А. - Явление антропосемической эвфемии в микрополе "Заболевания и болезненное состояние человека” (на материале английского, французского, украинского и русского языков) (2013)
Каракевич Р. О. - Компаративна фразеологія як лінгвальний і культурний феномен (2013)
Корнелаєва Е. В. - Влияние социального статуса говорящего на его интонационный портрет (2013)
Корольова Т. М. - Лексико-граматичні засоби актуалізації епістемічної модальності в науково-популярному дискурсі, Могілевський В. І., Сивокінь Г. В. (2013)
Кравченко Н. О. - Основні просодичні маркери текстів усних англомовних проповідей та молитов (2013)
Ладыненко А. П. - Лингвостилистические особенности вкраплений иноязычных элементов в "романе потребления” (2013)
Лисейко Л. В. - Типи мовно-комунікативних норм (2013)
Малихіна А. Ю. - Варіювання вербальних реакцій мовної агресії в українській і англійській мовах (2013)
Маторина Н. М. - Лингводидактические основы изучения ономастики в педагогическом ВУЗе (из опыта работы), Маторин Б. И. (2013)
Неклесова В. Ю. - Конотонім Ренесанс в українській, іспанській та англійській мовах (2013)
Образцова О. М. - Обов’язковість/факультативність елементів синтаксичної структури простого речення з позицій теорії семантико-когнітивного синтаксису (2013)
Образцова О. В. - Динамика распределения в тексте не-предикатно-структурированных высказываний (на материале современной англоязычной художественной прозы) (2013)
Пєліна О. В. - Поняття "реалія” в перекладознавчому аналізі (на матеріалі перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англійською мовою) (2013)
Рябчинська О. О. - Шляхи утворення сучасної англомовної медичної термінології та особливості її перекладу на українську мову (2013)
Сафьян Ю. О. - Концепт Charmer/Чарівна Людина в английской и украинской лингвокультурах (2013)
Смаглій В. М. - Особливості символізації мовних одиниць в тексті молитви (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Соколова В. В. - Особливості перекладу англійських фразеологічних одиниць, що відображують негативні емоції, на українську мову (2013)
Стойкова Г. Г. - Мовний патріотизм як складник національного патріотизму (2013)
Тектен Т. - Типологически общие процессы адаптации лексических заимствований в турецком и русском языках (2013)
Форманова С. В. - Соціолінгвістичний експеримент як спосіб визначення інвективності (2013)
Шарандаченко А. С. - Особенности длительности сонантов в речи дикторов американских средств массовой информации (2013)
Швецова В. Е. - Лингвистические характеристики авторитарного дискурса (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2013)
Баран Г. П. - Полікодовість веб-сайтів політичних партій США і Великої Британії як одна зі стратегій впливу на електорат (2013)
Brovchenko T. A. - Contrastive analysis of syllables in English and Ukrainian, Yablonskaya T. N. (2013)
Дем’янова Н. О. - Співвіднесеність компонентів функціонального і семантичного полів звертання (2013)
Дерік І. М. - Особливості відтворення мовної гри у перекладі (на матеріалі російсько- та українськомовних літературних перекладів англійських лімериків), Ірхіна Ю. В. (2013)
Дідур Ю. І. - Денотативно-номінативна класифікація ергонімів (2013)
Дубинець З. О. - Синтаксичний спосіб евфемізації в сучасній пресі (2013)
Ізотова Н. П. - Психологізація постколоніальної прози: ідіожанровий аспект (на матеріалі роману Дж. М. Кутзее "Slow Man”) (2013)
Жмаєва Н. С. - Комунікативні стратегії та тактики англійського джентльмена в конфліктному дискурсі, Корольова Т. М., Савченко Е. Ю. (2013)
Karpenko M. Y. - Diachronic semantic development of the term Onoma (2013)
Кивенко И. А. - Конверсационный анализ речевого акта благодарности (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Korolova T. M. - Sentence stress in English and Ukrainian, Alexandrova O. V., Malihina E. U. (2013)
Королeва Т. М. - Оценка качества перевода художественного текста, Логвина Я., Тектен Т. (2013)
Лисейко Л. В. - Поняття функціонального стилю та рівні його опису (2013)
Магас О. І. - Лінгвістичні засоби актуалізації емоційності в текстах англомовних казок (2013)
Мар’янко Я. Г. - "Донауковий” період зародження спеціальної лексики дизайну (2013)
Маторина Н. М. - Слова категории состояния в лингводидактическом аспекте (из опыта работы), Маторин Б. И. (2013)
Мизецкая В. Я. - Особенности репрезентации вещного мира в ХТ (2013)
Неклесова В. Ю. - Онімна лемма (2013)
Пєліна О. В. - Труднощі перекладу ідеонімів і прагматонімів міста Одеси англійською мовою (2013)
Prysyazhnyuk O. Y. - Some peculiarities of South Western regional pronunciation (2013)
Руденко О. В. - Типологія лінгвістичних засобів вираження суб’єктивної модальності (2013)
Ситникова Е. В. - Усвоение представителями русской этнолингвокультуры языковых маркеров национально-культурного сознания лингвоэкологического типа (2013)
Ситнікова О. В. - Французький дієприкметник минулого часу та його відповідники у перекладі українською мовою (на матеріалі художніх текстів) (2013)
Смаглій В. М. - Семантичний та комунікативний аспекти молитви (2013)
Ступак І. В. - Зміст лексико-семантичного класу локативних каузативних дієслів (2013)
Федотова Ю. Б. - Языковая ситуация в Великобритании (2013)
Харченко О. В. - Реалізація закону По в американському гумористичному дискурсі (2013)
Хурани Е. А. - Социально-классовые и профессиональные интонационные (мелодические) особенности речи (2013)
Шальов А. С. - Порівняльний аналіз мелодійних характеристик мовлення в українських, російських та британських телебесідах (2013)
Шкворченко Н. М. - Гендерно-ієрархічні особливості просодичного оформлення англомовного офіційно-ділового дискурсу (на прикладі комунікантів-начальників) (2013)
Юхимець С. Ю. - Проблеми автоматизованого перекладу, Корольова Т. М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2013)
До ювілея доктора філологічних наук, професора Кияка Тараса Романовича (2014)
Авксентьєва А. С. - Китайська та турецька картини світу крізь призму української та англійської лінгвокультур на матеріалі романів Перл Бак "Імператриця” та Павла Загребельного "Роксолана” (2014)
Brovchenko T. A. - Sound interchange in modern colloquial speech, Alexandrova O., Malihina A. (2014)
Буздуган O. A. - До питання про специфіку перекладу англомовних текстів запрошень на наукову конференцію українською мовою, Попова Л. Є. (2014)
Вінникова Т. С. - Теорія перехідності в системі частин мови в лінгвістичних розвідках В. В. Шигурова (2014)
Дем’янова Н. О. - Модальна функція звертань в українській та французькій мовах (2014)
Дерік І. М. - Про проблему відтворення алюзій і ремінісценцій у художньому тексті (на матеріалі перекладів романів У. Фолкнера"The Sound and the Fury” та Дж. Джойса "Ulysses”) (2014)
Емельянова Д. В. - Полисемия и синонимия термина force / сила в английском и русском языках (2014)
Ірхіна Ю. В. - Використання стилістичного прийому каламбуру в творі Л. Керолла "Аліса в країні чудес” (2014)
Каракевич Р. О. - Національно-культурний зміст ФО з позицій лінгвокультурологічного підходу (2014)
Магас О. І. - Теоретичні основи вивчення ролі емоційно забарвленого тексту в англомовних казках та особливості його перекладу українською та російською мовами (2014)
Матулевська Т. В. - Частка як засіб вираження адресованості (2014)
Moskalenko O. I. - Aviation English terminology for pilots: the usage of abbreviations and acronyms (2014)
Мулик К. О. - Характеристика англійської термінології соціально- педагогічної спрямованості (2014)
Образцова О. М. - Речення-примітив як модель композиційно-мовленнєвої форми тексту "оповідь” (2014)
Пєліна О. В. - Адекватність перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англійською мовою з використанням лінгвістичних, культурних і фонових знань перекладача (2014)
Савченко Є. Ю. - Прототипова модель просодичної структури тема- рематичного членування висловлювання (2014)
Стрига Е. В. - Лінгвокульторологічний аспект українських та англійських прислів’їв (2014)
Тодорова Н. Ю. - Фразеологічні засоби вербалізації концепту близькості об’єкта в англійській та українській лінгвокультурах (зіставний аспект) (2014)
Шалев А. С. - Временная организация телебесед (на материале украинского, русского и английского языков) (2014)
Швецова В. Є. - Комунікативні стратегії та тактики в судовому дискурсі (2014)
Юхимець С. Ю. - Проблема компресії у синхронному перекладі (2014)
Яблонська Т. М. - Перифрастичні найменування в оригінальній та перекладній повісті Джерома К. Джерома "Three Men in a Boat (to Say Nothing of the Dog)” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2014)
Александрова О. В. - Молодіжний соціолект як лінгвістичний феномен (до питання термінологічного визначення поняття) (2014)
Derik I. M. - On the Issue of the Difficulties of Artistic Translation from Typologically Distant Languages (2014)
Дерік І. М. - До питання про роль особистості перекладача у виборі стратегій перекладу художньої літератури, Белявська К. О. (2014)
Жмаева Н. С. - К вопросу о применении метода "думай вслух” (think aloud) в переводческих исследованиях (2014)
Жовніренко Я. Г. - Аналіз типологій мовних ситуацій У. Стюарта й Ч. Фергюсона в працях О. Д. Швейцера (2014)
Жук В. А. - Грамматическая омонимия английских прилагательных и наречий в диахронии (2014)
Кантур К. А. - Сравнительно-исторический метод в русской компаративистике середины ХІХ в.: Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский (2014)
Коляса О. В. - Ключові ознаки мовного абсурду (2014)
Лазаренко С. В. - Види інтертекстуальності в сучасному політичному дискурсі (на матеріалі політичних звернень), Ротар А. І. (2014)
Milova M. N. - Feminism in Literature of Great Britain (the End of the 20th — the Beginning of the 21st century) (2014)
Попова О. В. - Особливості сучасного художнього інтерпретування-перекладу англомовних фразеологізмів українською мовою (на матеріалі трагедій В. Шекспіра), Спинова Ж. М. (2014)
Присяжнюк О. Я. - Тенденции развития языковой нормы как лингвистической категории (2014)
Савченко Є. Ю. - Вплив незавершеності висловлювання на трансформацію моделі просодичної структури тема-рематичного членування висловлювання (2014)
Ступак І. В. - Семантика похідних каузативних дієслів зі значенням "каузувати бути у місці” (на матеріалі німецької та української мов) (2014)
Томчаковский А. Г. - Языковая картина мира в зеркале англоязычной поликодовой лексикографической статьи (Количественная характеристика выборки) (2014)
Форманова С. В. - Лінгвістичні аспекти образи в українській мові (2014)
Яблонська Т. М. - Особливості лінгвістичного аналізу іншомовного художнього тексту (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2014)
Титул, содержание (2009)
Файнзильберг Л. С. - Гарантированная оценка эффективности диагностических тестов на основе усиленного ROC-анализа, Жук Т. Н. (2009)
Дяченко В. А. - Сеть Кохонена с параллельным обучением, Михаль О. Ф., Руденко О. Г. (2009)
Закорчений А. В. - Пошук інформативних магнітокардіографічних параметрів за наявності двох кардіологічних хвороб, Риженко Т. М., Будник В. М., Будник М. М. (2009)
Литвин О. Н. - Численная реализация метода конечных элементов с оптимальным выбором параметров, базисных функций и координат узлов элементов, Нефедова И. В. (2009)
Атаманюк И. П. - Полиномиальный стохастический алгоритм распознавания случайной последовательности на базе аппарата канонических разложений (2009)
Суровцев И. В. - Моделирование дифференциальных хронопотенциограмм суммой нормальных распределений, Татаринов А. Э., Галимов С. К. (2009)
Мартынюк Т. Б. - Модели систолических массивов для обработки векторных данных по разностным срезам, Кожемяко А. В., Хомюк В. В. (2009)
Баркалов А. А. - Уменьшение аппаратурных затрат в устройстве управления с преобразователем адреса микрокоманды, Титаренко Л. А., Лаврик А. С. (2009)
Соловьев В. В. - Проектирование на ПЛИС компараторов большой размерности (2009)
Гриценко В. И. - Анализ прогаммных legacy-систем для определения обхектов – кандидатов в бизнес-термины, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Марьяновский В. А. - Прогаммное обеспечение UACLUSTER, Погорелый С. Д., Бойко Ю. В., Грязнов Д. Б., Ломакин А. Д. (2009)
Бибило П. Н. - Программный комплекс MICEL высокоуровневого и логического синтеза параллельных алгоритмов логичекого управления, Кардаш С. Н., Кириенко Н. А., Кочанов Д. А., Леончик П. В., Новиков Д. Я., Романов В. И., Черемисинов Д. И. (2009)
Кириченко Н. Ф. - Применение функций Ляпунова в исследовании задач классификации сигналов, Корлюк А. С. (2009)
Наши авторы (2009)
Титул, содержание (2009)
II Международная конференция по индуктивному моделированию ICIM-2008 (2009)
Шлезингер М. И. - Как формулировать задачи обучения в распознавании образов, Бондаренко А. В. (2009)
Валькман Ю. Р. - Модельно-параметрическое пространство – средство представления знаний исследователей сложных систем, Рыхальский А. Ю. (2009)
Прокопчук Ю. А. - Метод предельных обобщений для решения слабо формализованных задач (2009)
Лычак М. М. - Интервальный (множественный) анализ процессов, Евтушок В. П. (2009)
Бодянский Е. В. - Составной адаптивный вейвлон и алгоритм его обучения, Винокурова Е. А. (2009)
Литвиненко В. И. - Кластерный анализ данных на основе модифицированной иммунной сети (2009)
Тырышкин А. В. - Применение метода группового учета аргументов для построения системы управления автономным мобильным роботом, Андраханов А. А., Орлов А. А. (2009)
Ефименко С. Н. - Имитационный эксперимент как средство исследования эффективности методов моделирования по данным наблюдений, Степашко В. С. (2009)
Годыч О. В. - Динамическая сегментация изображений для учебного симулятора языка жестов, Гущин К. Н., Никольский Ю. В., Пасичник В. В., Щербина Ю. Н. (2009)
Логинов О. А. - Прогнозирование уровня грунтовых вод с применением клеточных автоматов, Сарычева Л. В. (2009)
Наши авторы (2009)
Титул, cодержание (2012)
Гриценко В. И. - Новые информационные технологии в образовании для всех: достижение высококачественного образования (2012)
Микитюк А. Н. - Проектирование системы педагогической диагностики для непрерывного образования в свете задач программы ЮНЕСКО "Информация для всех", Белоусова Л. И., Колгатин А. Г. (2012)
Артеменко В. Б. - Персональные учебные среды в дистанционном обучении, Карпа А. Г., Полотай О. И. (2012)
Мазурок Т. Л. - Информационное обеспечение системы управления индивидуализированным обучением (2012)
Титенко С. В. - Структурные основы онтологически-ориентированной системы управления информационно-учебным Web-контентом (2012)
Маклаков Г. Ю. - Методологические принципы организации виртуальных учебных сред подготовки авиационных специалистов, Гешев Д. Н. (2012)
Войченко А. П. - Разработка среды для организации совместной работы участников очных и дистанционных образовательных мероприятий (2012)
Савюк Л. А. - Методология социального конструктивизма как метод повышения уровня подготовки будущего инженера (2012)
Довбыш А. С. - Иерархический информационно-экстремальный алгоритм кластер-анализа результатов тестирования уровня знаний учащихся, Саад Дж., Петров С. А. (2012)
Глибовец Н. Н. - Разработка системы учебного тестирования на базе Google Docs API, Заболотный Р. И., Завадский И. А. (2012)
Бортновский С. В. - Сетевые динамические компьютерные тесты-тренажеры коммуникативных способностей обучающихся решению задач, Дьячук П. П., Дьячук П. П., Кузьмин Д. Н. (2012)
Лисовский И. М. - Сергей Алексеевич Лебедев – создатель первой в континентальной Европе и в Советском Союзе цифровой электронной вычислительной машины (2012)
Наши авторы (2012)
Титул, cодержание (2012)
Тимофієва Н. К. - Аргумент цільової функції в задачі клінічної діагностики, Гриценко В. І. (2012)
Авлочинская Т. В. - Экспериментальное исследование разделимости частичных булевых функций на основе решения логических уравнений, Бибило П. Н. (2012)
Павлов А. В. - О сходимости обобщенного релаксационного итерационного алгоритма метода группового учета аргументов, Кондрашова Н. В. (2012)
Тимченко Л. И. - Метод улучшения прогнозирования положения пятен лазерных пучков путем динамического туннелирования, Поплавский А. А., Кутаев Ю. Ф., Кокряцкая Н. И., Петровский Н. С. (2012)
Дубовенко М. Н. - Некоторые аспекты разработки социальных приложений, адаптированных к социальным сетям в задачах Интернет-зависимости, Белов В. М. (2012)
Дорошенко А. Е. - Алгоритмическое описание взаимодействия алгоритмов с внешними устройствами, Акуловский В. Г. (2012)
Гудыма А. В. - Совершенствование механизма расчета прогнозируемого объема доходов в Формуле распределения межбюджетных трансфертов (2012)
Хорозов О. А. - Використання реляційної СУБД щодо структурованих XML-документів (2012)
Шахбазова Ш. Н. - Имитация поведения преподавателя с применением экспертных систем в учебных комплексах (2012)
Резник С. В. - О применении теории категорий в проектировании образовательных информационных систем (2012)
Антонюк Я. М. - Анализ современных подходов к организации телекоммуникационной инфраструктуры кампусных компьютерных сетей научно-образовательного пространства академических учреждений (2012)
Стеценко И. Б. - Основные факторы формирования информационно-компьютерной грамотности (2012)
Наши авторы (2012)
Абрамчук Ф. И. - Методика расчета температур сгоревшей и несгоревшей смеси в цилиндре газового двигателя с высокоэнергетической системой зажигания, Кабанов А. Н, Муратов В. Н., Кузьменко А. П., Майстренко Г. В. (2010)
Аксёнов А. Ф. - Экспериментальная апробация гипотезы компрессионно- вакуумного механизма трения и изнашивания, Стельмах А. У., Бадир К. К. (2010)
Андрійчук О. В. - Методика експерементальних досліджень роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при повторних навантаженнях (2010)
Арефин Ю. В. - Моделирование собственных колебаний шины на основе плоской профильной модели, Ларин А. Н., Субочев А. И. (2010)
Артемов М. П. - Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин, Лебедев А. Т., Алексеев О. П., Волков В. П., Подригало М. А., Полянский А. С. (2010)
Бабич Т. О. - Дослідження показників стійкості, маневреності та керованості напівпричіпного багатоланкового автопоїзда, Стельмащук В. В., Томашевська Ю. А. (2010)
Бажинов А. В. - Повышение экономичности и экологической безопастности транспортных средств с гибридными силовыми установками, Двадненко В. Я., Сериков С. А. (2010)
Баранов В. В. - Принятие решений в задачах эксплуатации транспортных систем, Кравченко А. П., Дроздов В. А., Кравченко Е. А. (2010)
Барановський Д. М. - Вплив модифікаторів на технічні параметри дизелів (2010)
Білик С.Г. - Визначення параметрів червячної фрези для оброблення односторонніх прямолінійних шліцьових поверхонь валів, Дзюра В.О., Диня В.І. (2010)
Біліченко В. В. - Цільова комплексна програма управління інноваційним розвитком автотранспортних підприємств, Романюк С. О. (2010)
Білявський М. Л. - Теоретичні дослідження можливості забезпечення точності обробки сталевих деталей комбінованим торцевим фрезеруванням (2010)
Бодак В. І. - Дослідження зусилля стиску органо-мінеральних добрив вальцевим пристроєм, Шум Г. А. (2010)
Божидарнік В. В. - Аналіз особливостей модульної побудови деталей ремонтного виробництва, Гусев А. П., Павлова І. О. (2010)
Букетов А. В. - Дослідження впливу наповнювачів на адгезійну міцність і залишкові напруження у пластифікованих епоксикомпозитах, Стухляк П. Д., Редько О. І. (2010)
Буря О. І. - Підвищення технічного рівня пасажирського автомобільного транспорту за рахунок використання нових матеріалів, Деркач О. Д. (2010)
Вербицький В. Г. - Результати дослідження курсової стійкості руху експериментального автопоїзда, Бондаренко А. Є., Куплінов А. В., Стрільник Ю. М., Макійов М. М. (2010)
Вербицький В. Г. - Математична модель сідельного автопоїзда з керованим напівпричепом, Мойся Д. Л. (2010)
Ветрогон А. А. - Принцип обратной связи в технологии кузовного ремонта, Торлин В. Н. (2010)
Вітер Н. С. - Аналіз критеріїв оцінки ефективності процесу обслуговування споживачів при контейнерних перевезеннях (2010)
Гаврильченко О. В. - Особливості правки притирів віброрвикінчувальних верстатів з круговими траєкторіями коливань, Повидайло В. О., Захаров В. М. (2010)
Гевко Б. М - Розрахунок розмірного ланцюга удосконаленого вузла поршень-шатун з компенсаторами зносу, Гевко І. Б., Ляшук О. Л. (2010)
Герасимчук О. П. - Дослідження процесу взаємодії подільників з криволінійною робочою кромкою зі стеблами льону (2010)
Гнатов А. В. - Индукторная система из четырёх прямоугольных витков для магнитно-импульсной раздачи прямоугольных труб (2010)
Гордєєв О. Ф. - Автоматизоване прогнозування надійності з’єднань та вузлів металорізальних верстатів методом статистичних випробувань, Полінкевич Р. М. (2010)
Гордєєва Є. П. - Геометричні і архітектонічні характеристики корінфської капітелі в її історичному розвитку (2010)
Грабар І. Г. Титаренко В. Є. - Програмно-апаратний комплекс дослідження в’язкісно-температурних параметрів експлуатаційних матеріалів, Іванченко В. М., Кузьмін А. В. (2010)
Грабар І. Г. - Програмно-апаратний комплекс для аналізу роботи двигуна МЕМЗ-2457 за флуктуацією частоти обертання, Іванченко В. М., Ломакін В. О., Калінкін Д. Л., Кухарчук О. П. (2010)
Грабар І. Г. - Математична модель взаємодії одиночного колісного рушія з сипучим грунтом, Опанасюк Є. Г., Бегерський Д. Б. (2010)
Гречихин Л.И. - Современная энергетика. пути и методы развития и применения на транспорте, Куць Н.Г. (2010)
Гулієва Н. М. - Аналіз якості питної води Волинської області (2010)
Гуменюк П. О. - Апаратне забезпечення системи моніторингу автоперевезень, Лотиш В. В. (2010)
Гусєв А. П. - Технологічна підготовка ремонтного виробництва як задача вибору та синтезу рішення на основі декомпозиції складних технічних систем (2010)
Гутаревич Ю. Ф. - Комбінований метод регулювання потужності бензинових двигунів як напрям покращення паливної економічності, Сирота О. В., Карев С. В. (2010)
Денисюк В. Ю. - Експериментальне визначення обертальної сили фрикційного магнітного приводу для безцентрового внутрішнього шліфування, Михалевич В. Т. (2010)
Дзюбинська О. В. - Вибір оптимальної схеми віброабразивної обробки плоских стальних деталей, Смаль М. В. (2010)
Добровольський О. Л. - Аналіз конструкцій стендів та методів для випробування шин (2010)
Дубицький О. С. - Аналіз технічних факторів, які впливають на суму матеріального збитку внаслідок страхового випадку автомобіля (2010)
Жулай О. Ю. - Аналіз проблем впровадження систем діагностичного моніторингу дизелів (2010)
Заболотний О. В. - Розробка стаціонарного (побутового) і портативного фільтрів на основі багатошарових фільтруючих матеріалів для доочищення питної води від забруднень, Гордіян О. В., Сичук В. А. (2010)
Заболотний О. В. - Дослідження механізмів хімічного зв'язку між компонентами залізоборидних сполук (V-VIII групи легуючих компонентів), Чернієнко В. В. (2010)
Захарчук В. І. - Аналіз властивостей альтернативних палив для автотракторних дизелів, Ткачук В. В. (2010)
Захарчук О. В. - Особливості математичної моделі руху колісного трактора з газовим двигуном (2010)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкцій причепа та напівпричепа до операцій технічного обслуговування і зберігання, Деркач О. Д., Нагієва Н. О. (2010)
Калуш О. З. - Дослідження загальної електропровідності монокристалів PbI2, Фурс Т. В., Кліменко О. О. (2010)
Карпенко В. Р. - Особливості теоретичних досліджень криволінійного руху автомобіля заданою траєкторією (2010)
Картава О. Ф. - Оптимізація впливу на атмосферу міста викидів забруднюючих речовин підприємства ВАТ "ЛУАЗ", Картавий А. Г. (2010)
Кашканов А. А. - Оцінка якості автотранспортного обслуговування пасажирських перевезень в умовах нечітко визначених очікувань споживачів, Кашканова Г. Г., Стенжицька І. Є. (2010)
Кищун В. А. - Вітчизняні умови експлуатації та оцінка придатності до них легковиків зарубіжного виробництва (2010)
Клен О. М. - Вибір стратегії формування транспортно-розподільчого центру на основі дослідження вантажопотоків полтавського регіону, Барановський Д. М. (2010)
Клименко О. Д. - Реалізація статистичного апарату теорії надійності з використанням обчислювальної техніки, Селезньов Е. Л., Селезньов Д. Е. (2010)
Козачук І. С. - Визначення доцільних значень кута випередження запалювання газового двигуна, переобладнаного з дизеля, Яновський В. В. (2010)
Краснокутский В. Н. - Оптимизация рабочего процесса полуприцепного скрепера путём улучшения тягово – сцепных качеств, Миренский И. Г., Резников А. А. (2010)
Крестьянполь О. А. - Оцінка складності матеріального потоку виробів в технологічних лініях, Лащ І. В. (2010)
Крестьянполь О. А. - Аналіз алгоритмів керування мультиголовочними дозаторами, Бреднєв О. І. (2010)
Кужель В. П. - Розробка комплексної програми для вдосконалення проведення автотехнічних експертиз дтп, які сталися в темну пору доби, Кашканов В. А. (2010)
Кульбако В. П. - Дослідження залежності паливної економічності від вмісту спиртових сполук у бензині, Колобов К. С., Ричок С. О., Гора М. Д. (2010)
Куниця А. В. - Підходи до багатофакторного дослідження продуктивності роботи кар'єрних автомобілів-самоскидів, Самісько Д. М. (2010)
Ловейкін В. С. - Силовий аналіз очисної машини решітного типу, Кулик В. П. (2010)
Ляшук О. Л. - Результати експериментальних досліджень сил різання конвеєрних стрічок на смуги, Фльонц О. В. (2010)
Макаров В. А. - До питання вибору математичної моделі для дослідження курсової стійкості руху легкового автомобіля, Волохов О. С., Куплінов А. В. (2010)
Макарова Т. В. - До питання оцінки впливу транспортного потоку на суспільно-екологічні показники місцевості, що прилягає до дороги, Воловненко О. Г., Долгополов С. М. (2010)
Марчук В. І. - Вібродіагностика пошкоджень підшипників кочення при монтажі та складані енергетичних роторних вузлів, Клепацький Г. В. (2010)
Матейчик В. П. - Дослідження впливу регулювальних параметрів на паливну економічність і екологічні показники бензинового двигуна з системою нейтралізації відпрацьованих газів, Цюман М. П. (2010)
Мельничук С. В. - Експериментальне дослідження моделі підвіски на основі чотирьохланкового важільного механізму. проектування програмно-апаратного комплексу, Крутік С. В., Вітюк І. В. (2010)
Мороз С. А. - Моделювання пружної системи формоутворення мікрогеометрії поверхні при зміцнювально-вигладжувальній обробці (2010)
Мурований І. С. - Аналіз напрямків удосконалення ефективності процесів перевезень вантажів, Шелестюк О.М. (2010)
Мурований І. С. - Методи підвищення ефективності міських пасажирських перевезень, Денисюк І.І. (2010)
Наглюк И. С. - Диэлектрическая проницаемость моторных и трансмиссионных масел транспортных машин, Григоров А. Б. (2010)
Нагорний Є. В. - Аналіз критеріїв ефективності функціонування логістичних систем при доставці вантажів, Шраменко Н. Ю. (2010)
Налобіна О. О. - Аналіз моделі дискретного середовища органо-мінеральних добрив, Мартинюк В. Л. (2010)
Огневий В. О. - Визначення еталонного підприємства при моделюванні стратегій трансформації підприємств автомобільного транспорту (2010)
Окрепкий Б. - Осесиметрична температурна задача для систем двох контактуючих кругових циліндрів, Новосад І. (2010)
Павлюк В. І. - Моделювання неусталеного криволінійного руху автомобіля (2010)
Пальчевський Б. О. - Конструктивно-силові параметри конусних фрикційно-запобіжних механізмів закупорювальних патронів, Стащук І. В. (2010)
Пальчевський Б. О. - Напрями розвитку будови машин для пакування сипих речовин, Шаповал О. М. (2010)
Пальчевський Б. О. - Методика підвищення універсальності пакетоформуючого модуля при проектуванні технологічних машин, Вараніцький Т. Л. (2010)
Пальчевський Б. О. - Аналіз точності роздільно-порційного об’ємного дозування сипких матеріалів, Бондарчук Д. В. (2010)
Панайотов К. К. - Анализ парка подвижного состава СП "ТП Уголь" ОАО "Краснодонуголь" и его классификация на основе кластерного анализа (2010)
Пастух О. А. - Математичне забезпечення нечітких інформаційних систем (2010)
Петренюк В. С. - Дослідження можливості раціонального заміщення дизельного палива стиснутим природним газом при експлуатації автотранспортних засобів (2010)
Пилипенко О. М. - Розробка безступеневої механічної трансмісії без застосування змащувальних рідин, Литовченко В. В., Ткаченко Г. І. (2010)
Погорєлов М. Г. - Управління виробництвом технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів на основі пріоритетів, Ларін О. М., Субочев О. І. (2010)
Подлозный Э. Д. - К проблеме перекрытия больших водных преград (на примере перекрытия Керченского пролива) (2010)
Подригало М. А. - Метод визначення сумарної сили опору руху автомобіля за допомогою датчиків лінійних прискорень, Коробко А. І., Клец Д. М., Назарько О. О., Мостова А. М. (2010)
Приймак О. В. - Теоретичні основи термодинамічного аналізу циклів поршневих ДВЗ та їх елементів (2010)
Пташенчук В. В. - Використання переривчастих шліфувальних кругів на операціях безцентрового шліфування торцевих поверхонь кілець роликопідшипників (2010)
Пустюльга С. І. - Методика врахування вихідних умов при дискретному моделюванні кузовних панелей автомобілів двовимірними числовими послідовностями, Самостян В. Р., Клак Ю. В. (2010)
Пустюльга С. І. - Використання мультиплікації дискретно представлених кривих для побудови моделей робочих процесів двигунів, Самчук В. П., Клак Ю. В. (2010)
Савчук П. П. - Технологічні аспекти формування епоксикомпозитних систем, наповнених дисперсними частинками сполук заліза, Кашицький В. П., Будкіна О. Л., Кислюк О. П., Назаренко В. А. (2010)
Сакно О. П. - Забезпечення оптимальних умов приробки просторових поверхонь технологічними методами, Лукічов О. В. (2010)
Саньоцький А. М. - Дослідження коефіцієнта корисної дії карданної передачі з одинарними карданними шарнірами (2010)
Сахно В. П. - До визначення моменту опору повороту керуючого колісного модуля автопоїзда-контейнеровоза, Cтельмащук В. В., Марчук Р. М., Придюк В. М. (2010)
Сахно В. П. - Вплив використання альтернативних палив на техніко-економічні і екологічні показники автомобільних двигунів, Корпач О. А. (2010)
Сахно В. П. - До визначення показників маневреності автопоїзда-контейнеровоза, Кузнєцов Р. М., Онищук В. П. (2010)
Симонюк В. П. - Особливості енергоощадної роботи електромагнітної вібромашини в режимі близькому до резонансу (2010)
Сітовський О. П. - Аналіз використання різних видів палив та альтернативних джерел енергії, Деркач В. Л. (2010)
Скалига М. М. - Перспективи застосування 3D-моделювання у навчальному процесі, Булік В. Ю., Рудинець М. В. (2010)
Смирнов О. П. - Схемні рішення створення гібридної силової установки на легковому автомобілі, Двадненко В. Я., Колєсніков А. В. (2010)
Смирнов Є. В. - Управління визначенням стратегій технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті (2010)
Старченко В. Н. - Методика сравнительных расчетов тепловых процессов автомобильного дискового тормоза, Кущенко А. В., Руденко Е. Г. (2010)
Стасюк В. М. - Дослідження зміни показника політропи на протязі робочого циклу приводів із пневмомеханічними системами керування (2010)
Стельмащук В. В. - Покращення керованості та стійкості картів шляхом налаштування шасі, Придюк М. В. (2010)
Таран И. А. - Система интегральных стохастических критериев для трансмиссий транспортных средств (2010)
Терлецький Т. В. - Ергономіка і продуктивність праці на митних терміналах, Столярчук В. П. (2010)
Тернюк Н. Э. - Формирование полных информационных моделей для автоматизированной подготовки процессов ремонта автотранспортных средств, Дудукалов Ю. В. (2010)
Ткачук В. В. - Оцінка споживчих властивостей нового біопалива на основі ріпакової олії та ізопропілового спирту при використанні лужного каталізатора, Сітовський В. О. (2010)
Ткачук В. В. - Фізико-хімічні властивості ізопропілового ефіру ріпакової олії, Сітовський В. О. (2010)
Федоришин М. Г. - Нові удосконалені моделі методу скінченних елементів, Камаєва С. О. (2010)
Фендьо О. М. - Дослідження технічних характеристик струменевих захоплювальних пристроїв промислових роботів і маніпуляторів, Савків В. Б. (2010)
Цикун О. К. - Використання акустичної емісії для адаптивної системи керування процесом шліфування поверхні кочення кілець підшипників (2010)
Чалий В. Д. - Зміна стану робочої поверхні абразивного круга при безцентровому шліфуванні кілець роликопідшипників (2010)
Швабюк В. В. - Розробка схеми та конструкції пристрою для оптимального управління автомобілем Lanos 1.3 Sens З бензиновим двигуном МеМЗ (2010)
Шимчук О. П. - Обґрунтування умови переміщення сапропелю гвинтовим робочим органом із забезпеченням видалення вільної води, Пуць В. С., Грабовець В. В. (2010)
Шимчук С. П. - Порівняльна характеристика протизносних властивостей моторного масла МС-20 різних серій поставки, Селезньов Е. Л., Гандзюк М. О. (2010)
Яровий Ю. В. - Застосування принципу найменшої дії для оптимізації режимів різання (2010)
Ященко Д. М. - Визначення моменту інерції автомобіля метод крутильних коливань (2010)
Пам'яті колеги, друга, вчителя A. В. Федосова (2010)
Анотації (2010)
Панченко С. В. - Створення інформаційної мережі для забезпечення навчальної та господарської діяльності академії, Приходько С. І., Блиндюк В. С., Лістровий С. В., Мойсеєнко В. І. (2014)
Мирошник М. А. - Методы интерактивного управления ресурсами технических систем при проектировании, Салфетникова Ю. Н. (2014)
Кулагін Д.О. - Алгоритм побудови системи керування рухом моторвагонного рухомого складу (2014)
Меркулов В. С. - Формалізація моделі документообігу при плануванні навантаження-вивантаження, Бізюк І. Г. (2014)
Меркулов В. С. - Вибір методу реалізації моделі організаційного механізму розподілу ресурсів в процесі технічного нормування, Чаленко О. В., Бізюк І. Г. (2014)
Чаленко О. В. - Методи управління розподіленими базами даних, Меркулов В. С. (2014)
Плотникова З. В. - Анализ CASE средств проектирования Информационных систем (2014)
Бабаєв М. М. - Нейромережева модель пристрою оцінки ступеня іскріння тягових двигунів постійного струму, Блиндюк В. С. (2014)
Блиндюк В. С. - Дискретне моделювання електричних машин тягового рухомого складу (2014)
Порошин С. М. - Об одном способе АКТИВНОЙ коррекции местоположения кажущегося источника звука в пространстве, Усик В. В., Беликов И. С. (2014)
Іванов О. П. - Методи нечіткого і багатокомпонентного експертного аналізу характеристик складних систем в умовах ризику і невизначеності різних категорій, Скалозуб М. В. (2014)
Скалозуб В. В. - Индивидуальные интеллектуальные модели процессов эксплуатации парка технических систем железнодорожного транспорта на основе текущего состояния, Осовик В. Н. (2014)
Лазарєва Н. М. - Інтелектуалізація процесів керування гальмівними позиціями сортувальної гірки (2014)
Каткова Т. И. - Решение оптимизационной задачи распределения ресурса с нечетко заданными параметрами целевой функции (2014)
Бутько Т. В. - Формування процедури розподілу парку вантажних вагонів різних форм власності на залізничному полігоні, Шандер О. Е. (2014)
Бутько Т. В. - Удосконалення підходів щодо розвитку швидкісного і високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України, Пархоменко Л. О. (2014)
Бутько Т. В. - Пошук ефективного алгоритму для розрахунку графіку руху поїздів, Прохорченко Г. О. (2014)
Прохорченко А. В. - Дослідження властивості масштабної інваріантності системи організації поїздопотоків на залізницях України (2014)
Пецков Р. О. - Переваги використання збережених процедур в аналітичних моніторингових системах (2014)
Габчак М. К. - Аналіз технологій передачі діагностичних даних в бортових системах діагностики та контролю параметрів рухомого складу (2014)
Мирошник М. А. - Аналитический метод оценки герметичности датчиков для газового оборудования и трубопроводных систем, Котух В. Г., Капцова Н. И. (2014)
Заболотній С. В. - Дослідження ефектів квантування при поліноміальній узгодженій фільтрації, Клопотовський П. А. (2014)
Мирошник М. А. - Алгоритм моделювання нестаціонарних температурних полів при лазерній герметизації датчиків для газового устаткування і трубопровідних систем, Котух В. Г., Пахомов Ю. В. (2014)
Кулак Э. Н. - Анализ тестопригодности комбинационных схем для псевдослучайного тестирования, Ларченко Л. В. (2014)
Кулак Э. Н. - Метод анализа тестопригодности цифровых схем при генерации взвешенного псевдослучайного теста в системах встроенного самотестирования, Ларченко Л. В., Филиппенко И. В. (2014)
Кривуля Г. Ф. - Перспективы развития технических средств компьтерной технологии (2014)
Пархоменко А. А. - Анализ субэкспоненциального алгоритма SAT- задач большой размерности (2014)
Бабаєв М. М. - Конспект лекцій: сучасні проблеми, Давиденко М. Г. (2014)
Зінченко О. Є. - Підвищення якості тестування і об'єктивність оцінювання рівня знань (2014)
Лазарєв О. В. - Розробка інтерактивних демонстраційних програм з дисципліни "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", Ушаков М. В. (2014)
Трубчанінова К. А. - Впровадження у навчальний процес сучасних технолгій навчання та сучасних технічних засобів, Корольова Н. А., Ковтун І. В. (2014)
Приходько С. И - Методы помехоустойчивого кодирования в телекоммуникационных системах, Зубенко В. А., Мирошниченко М. С. (2014)
Маврина М. А. - Методы контроля, диагностики и исправления ошибок данных в компьютерных устройствах коммутационно-коммуникационного узла телекоммуникационной системы в классе вычетов (2014)
Янко А. С. - Метод сравнения двух целых чисел в классе вычетов (2014)
Стасюк О. І. - Математичні моделі компьютерного визначення місця короткого замикання в тягових мережах електропостачання залізниць, Тутик В. Л., Максимчук В. Ф. (2014)
Жуковицкий И. В. - Выбор модели представления знаний для построения базы знаний на основе АСК ВП УЗ Е, Дмитриев С. Ю. (2014)
Гуменюк А. В. - Метод збільшення об'єму ансамблів складних сигналів за рахунок застосування максимально щільної упаковки сферичних поверхонь, Лисечко В. П. (2014)
Шимків М. В. - Статистична оцінка методу моніторингу спектру на основі цифрової узгодженої фільтрації, Лисечко В. П. (2014)
Крылова В. А. - Построение адаптивной системы кодирования для каналов связи с переменными параметрами (2014)
Голуб Г. М. - Аналіз функціонування системи автоматичного збору технологічної інформації на електроенергетичних об’єктах залізниць України (2014)
Григорьянц Г. Е. - Исследование погрешности измерений кооординат GPS приемниками в реальных условиях эксплуатации (2014)
Горбенко Р. А. - Использование кодов в классе вычетов при реализации многопутевой маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях (2014)
Слюсарь І. І. - Реалізація корпоративної мультисервісної мережі на основі cloud-платформи windows azure, Корнет Я. О., Слюсарь О. І. (2014)
Слюсар В. І. - Апаратна реалізація вбудованих кмпьютерних систем на основі 3-го та 4-го поколінь pci express, Савенко Ю. А. (2014)
Слюсар В. І. - Методи блокування позасмугового прийому завад при обробці OFDM-сигналів, Карпенко Я. О., Слесарєв С. М. (2014)
Слюсар В. І. - Аналіз частотної селективності методу FBCM при обробці OFDM-сигналів, Іващенко A. В., Білизний К. В. (2014)
Єлізаренко А. О. - Особливості впровадження радіозасобів стандарту DMR на мережах технологічного радіозв’язку залізниць, Єлізаренко І. О. (2014)
Кнышев И. П. - Определение объемов сигнала и канала связи (2014)
Волков А. С. - Метод кодирования алгебраических сверточных кодов уменьшенной сложности в частотной области (2014)
Листровой С. В. - Исследование безопасности в информационно-телекоммуникационных системах, Моцный С. В. (2014)
Пахомова В. М. - Рішення задачі маршрутизації в компьютерній мережі з використанням методів "NATURAL COMPUTING" (2014)
Штомпель Н. А. - Метод неалгебраического декодирования двоичных кодов БЧХ (2014)
Індик С. В. - Оптимізація параметрів приймально – передавального модуля оптичної системи (2014)
Косолапов А. А. - Системні характеристики АСК сортувальних станцій (2014)
Курцев М. С. - Мережі GSM-R як стандарт радіозв'язку на залізничному транспорті, Трубчанінова К. А. (2014)
Гончарова Л. Л. - Організація паралельних контролерів для оптимізації та удосконалення технології процесів електропостачання (2014)
Володарский В. А. - О сравнении методов повышения надежности систем (2014)
Кустов В. Ф. - Проверка зависимостей микропроцессорной системы электрической централизациибез препятствовния поездной и маневровой работе, Каменев А. Ю., Гужва Г. В., Дворник А. П., Носов В. С. (2014)
Каменев А. Ю. - Реализация режимов ограждения составов на станции "Угольная" (2014)
Косорига Ю. А. - Оценка эффективности компьютерных систем управления маршрутами на сортировочных горках (2014)
Змій С. О. - Розроблення операторних моделей для синтезу систем автоматичного оповіщення працюючих на залізничних коліях та пасажирів про наближення рухомого складу (2014)
Змій С. О. - Інтелектуальні мікропроцесорні модулі для збору та обробки сигналів з об'єктів керування і контролю, Лапко А. О., Мороз В. П., Мороз О. В., Турчинов Р. В. (2014)
Мороз В. П. - Особливості методів розрахунку надійності інформаційно-керуючих систем, Мороз О. В., Змій С. О., Турчинов Р. В., Лапко А. О. (2014)
Сіроклин І. М. - Аналіз відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках (2014)
Бушуев С. В. - Повышение эффективности технологии обслуживания рельсовых цепей (2014)
Ананьєва О. М. - Динамічна модель каналу передачі сигналів АЛСН (2014)
Бабаєв М. М. - Нейромережева модель каналу передачі сигналів числового коду АЛСН, Сотник В. О. (2014)
Сотник В. О. - Синтез дешифратора числових кодів АЛСН (2014)
Куриленко О. Я. - Розробка імовірнісної моделі динамічних змін напруги живлення пристроїв залізничної автоматики (2014)
Богатир Ю. І. - Застосування нейромережевого програмування в системі керування стрілочним електроприводом (2014)
Давиденко М. Г. - Помехоустойчивый приём сигналов АЛС (2014)
Прилипко А. А. - Удосконалення точкового колійного датчика за рахунок застосування теорії нечітких множин (2014)
Лазарєв О. В. - Застосування теорії ризиків у залізничній автоматиці (2014)
Гребенюк В. Ю. - Адекватність функціонування моделі, що імітує процеси роботи індуктивно-дротового датчика в різних умовах (2014)
Клименко К. С. - Проблеми забезпечення функційної безпечності при широкому впроваджені мікропроцесорних систем керування рухом поїздів, Клименко Л. А., Поляков В. П. (2014)
Саяпіна І. О. - Нейромережева модель пристрою підвищення завадостійкості рейкових кіл (2014)
Черевко В. Л. - Новые информационные технологии на подвижном составе железных дорог Украины, Черевко Ю. В. (2014)
Семчук Р. В. - Системы автоматики и связи разработки и производства ООО НПП "Стальэнерго", Кукуш В. Д. (2014)
Кустов В. Ф. - Особенности реконструкции релейно - микропроцессорной централизации станции "Рудная", Каменев А. Ю. (2014)
Гужва Г. В. - Исследование показателей функциональной безопасности систем микропроцессорной централизации (2014)
Список авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Возіанов О. Ф. - До 170-річчя національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. 130 років з дня народження професора А.А. Чайки, Пасєчніков С. П., Попов В. О., Байло В. Д. (2011)
Пасечников С. П. - Мониторинг видового спектра возбудителей инфекций мочевыводящих путей и их чувствительности к антибактериальным препаратам в урологическом отделении, Сайдакова Н. А., Грицай В. С., Кузнецов В. В. (2011)
Пасєчніков С. П. - Вплив інфікованості умовно патогенними мікроорганізмами на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі, Литвиненко Р. А. (2011)
Моцна Н. О. - Динаміка активності вторинного пієлонефриту після антирефлюксних операцій з приводу міхурово-сечовідного рефлюкса у дітей, Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф., Нікуліна Г. Г. (2011)
Македонський І. О. - Профілактика ураження органів сечостатевої системи під час хірургічної корекції аноректальних вад у дітей (2011)
Потапов А. Л. - Торакальная эпидуральная аналгезия обеспечивает эффективное обезболивание и более быструю реабилитацию пациентов после операций на почке и верхней трети мочеточника (2011)
Журавчак А. З. - Лапароскопічна та відкрита пієлопластика, порівняльна характеристика, Шипелик О. В. (2011)
Люлько О. В. - Вплив експериментального варикоцеле на адгезивні властивості нервових клітин, Суварян А. Л., Ушакова Г. О. (2011)
Дяченко В. Г. - Стан діагностики раку передміхурової залози в умовах урологічного стаціонару м. Дніпродзержинська, Андреєв В. Є., Оверченко Е. С., Поліон М. Ю., Серневич М. О., Чемерис С. А. (2011)
Негрей Л. М. - Реферативна інформація про патенти України з урології за 2010-01.06.2011 рік, Єфімова Ю. А. (2011)
Титул, cодержание (2012)
Росинский В. В. - Кроссплатформенность и интероперабельность в корпоративных информационных системах на основе WEB-сервисов (2012)
Литвин О. М. - Чисельна реалізація методу лінійних інтегро-диференціальних рівнянь для рівняння нестаціонарної теплопровідності з двома просторовими змінними, Лобанова Л. С., Залужна Г. В. (2012)
Ластовченко М. М. - Метод формирования мультимедийного трафика для коллегиального управления динамикой корригируемых взаимозависимых процессов воздушного движения, Кузяк А. А. (2012)
Баркалов А. А. - Оптимизация матричной схемы микропрограммного автомата Мура, Титаренко Л. А., Хебда Е. П., Солдатов К. А. (2012)
Беклер Т. Ю. - Информационная технология тестирования цифровых электрокардиографов с встроенными алгоритмами обработки данных, Файнзильберг Л. С. (2012)
Черемисинова Л. Д. - Минимизация площади заказных СБИС на этапе топологического проектирования цифровых схем, Базилевич Р. П., Логинова И. П., Щербюк И. Ф., Базилевич Л. В. (2012)
Сальников А. А. - Масштабована грід-служба керування участю в віртуальних організаціях (2012)
Слюсар Є. А. - Автоматизованна служба реплікації файлів для організації високої доступності даних в грід-інфраструктурі (2012)
Фальфушинский В. В. - Миграция устаревших программных платформ (2012)
Манако А. Ф. - Электронные научно-образовательные пространства и перспективы их развития в контексте поддержки массовости и непрерывности, Синица Е. М. (2012)
Наши авторы (2012)
Божидарнік В. В. - Визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування біля вершин гострокінцквих включень в ізотропних пластинах, Садівський В. М. (2011)
Божидарнік В. В. - Про граничну рівновагу анізотропних пластин з тріщинами, Садівський В. М. (2011)
Божко Т. Є. - Дослідження температури різання при шліфуванні спечених пористих матеріалів (2011)
Гевко Б. М. - Уніфікаційний синтез затискних патронів, оснащених гвинтовими робочими елементами, Васильків В. В., Скиба О. П. (2011)
Гевко Р. Б. - Результати експериментальних досліджень підживлення транспортних потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера, Дзюра В. О., Романовський Р. В. (2011)
Гевко Б. М. - Динамічна модель приводу гвинтового змішувача вібраційного, Любачівський Р. О., Дячун А. Є. (2011)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів формульних інструментів для виготовлення гвинтових гофрованих заготовок, Стойко І. І., Логуш І. В, Чвартацький І. І., Драган А. П. (2011)
Герасимчук О. П. - Використання системного підходу для синтезу технологічних інновацій у льонарській галузі, Налобіна О. О., Пуць В. С. (2011)
Гордєєва Є.П. - Еволюція геометричної форми і параметрів архітектурної класичної колони (2011)
Денисюк В. Ю. - Аналіз виробничих дефектів виготовлення кілець роликопідшипників за віброакустичними характеристиками, Заблоцький В. Ю., Марчук В.І. (2011)
Дзюра В. О. - Результати експериментальних досліджень визначення зусилля дорнування напівкруглих канавок шліцьових валів, Крук В. В., Семенів І. І. (2011)
Ємченко I. В. - Дослідження напружено-деформованого стану захисного покриття, Передрій О. І. (2011)
Зайчук Н. П. - Структурний стан бандажних поличок лопаток авіаційного компресора з титанового сплаву ВТЗ-1 відновлених методом напайки, Шимчук С. П. (2011)
Зубовецька Н. Т. - Методика визначення областей застосування опор високошвидкісних роторних систем (2011)
Імбірович Н. Ю. - Структура та корозійні властивості оксидокерамічних покриттів, синтезованих на цирконієвому та титановому сплавах (2011)
Кайдик О. Л. - Надійність засобів активного контролю та її забезпечення у виробничих умовах, Михалевич В. Т. (2011)
Кайдик O. Л. - Терлецький Моделювання вихідних похибок обробки поверхні карданних підшипників для формоутворення поверхонь (2011)
Куць Н. Г. - Эрозиоционное горение топлва в камерах сгорания (2011)
Мартинюк В. Л. - Результати експериментальних досліджнь процесу садіння картоплі з одночасним порційним внесенням добрив, Налобіна О. О., Пуць В. С. (2011)
Марчук В. І. - Дослідження формування шорсткості та некруглості робочих поверхонь кілець роликопідшипників при зовнішньому врізному безцентровому шліфуванні, Чалий В. Д. (2011)
Окрепкий Б. - Задача теплопровідності для системи двох контактуючих трансверсально-ізотропних циліндричних тіл, Новосад І. (2011)
Орловская С. Г. - Динамика роста оксидных образований на окисленной поверхности молибдена, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2011)
Редько О. І. - Використання епоксикомпозитних покриттів з підвищеними антикорозійними характеристиками і зносостійкістю (2011)
Савчук П. П. - Особливості міжфазної взаємодії в полінаповнених епоксикомпозитних системах, Косторнов А. Г. (2011)
Скальський В. Р. - Деякі аспекти умов експлуатування силових елементів шасі вантажних автомобілів, Дубицький О. С. (2011)
Стасюк В. В. - Особливості просторового та багатокамерного моделювання гідросистем (2011)
Струтинський В. Б. - Теоретичні дослідження процесу віброобробки з математичним аналізом елементарної моделі коливальної системи, Пастернак Р. М., Симонюк В. П. (2011)
Сяський А. О. - Кусково-однорідна ортотропна пластинка з еліптичним розрізом за умови контактування його берегів, Шинкарчук Н. В. (2011)
Тарас Б. І. - Передача інформації у вимірювальних трактах первинного перетворення тиску в системах автоматизації, Михалевич В. Т., Денисюк В. Ю. (2011)
Ткачук А. А. - Динамічна модель процесу вигладжування з використанням одноінденторного інструменту пружної дії для обробки зовнішніх циліндричих поверхонь, Мороз С. А. (2011)
Федорчук-Мороз В. І. - Технологічні схеми екстракційного вилучення олії з насіння рослинної сировини (2011)
Анотації (2011)
Титул, cодержание (2012)
Федорук П. І. - Побудова бази знань адаптивних систем дистанційного навчання на основі фреймової та продукційної моделей представлення знань, Дутчак М. С. (2012)
Скуратовський Р. В. - Методи таймерного шифрування, Осадчий Є. О. (2012)
Литвин О. М. - Побудова розривних лінійних інтерполяційних сплайнів для наближення функцій, що мають розриви на лініях триангуляції, Першина Ю. І. (2012)
Гриценко В. И. - Некоторые аспекты динамики переходных процессов поворотного рабочего элемента, действующего без упругих и вязкоупругих сил, Родионов А. А., Перлов Е. Ф. (2012)
Баркалов А. А. - Модели устройства управления с общей памятью, ориентированные на ПЛИС, Титаренко Л. А., Лаврик А. С. (2012)
Лаврищева Е. М. - Технология электронного обучения базовым аспектам программной инженерии (2012)
Назаренко Е. В. - Сравнение архитектуры распределенных файловых систем (2012)
Храмов В. В. - Разработка и создание эффективного web-портала для моделирования широкого круга прикладных задач в гриде, Судаков А. А., Кононов М. В., Устименко В. Н. (2012)
Дубовенко М. Н. - Информационная технология анализа психологической информации из социальных сетей средствами индуктивного моделирования, Белов В. М., Булгакова А. С., Зосимов В. В., Гонтарь Т. М. (2012)
Дорошенко А. Е. - Моделирование результатов квантово-химических вычислений в системе Visual Quantum, Хаврюченко В. Д., Егоров В. И., Суслова Л. Н. (2012)
Татаринов А. Э. - Моделирование инверсионно-хронопотенциометрического процесса измерения массовой концентрации отдельно взятого тяжелого металла, Суровцев И. В., Бабак О. В. (2012)
Наши авторы (2012)
Титул, cодержание (2012)
Летичевский А. Ад. - Инсерционное моделирование (2012)
Губа А. А. - Инсерционная семантика плоских многопотоковых моделей языка UCM, Шушпанов К. И. (2012)
Годлевский А. Б. - Инсерционная семантика параллельных процедурных конструктов языка UCM (2012)
Мищенко Н. М. - Универсальная система программ обработки тематических текстов, Фелижанко О. Д., Щеголева Н. Н. (2012)
Колчин А. В. - Метод генерации тестовых сценариев в среде инсерционного моделирования, Котляров В. П., Дробинцев П. Д. (2012)
Потиенко С. В. - Организация базы знаний о переходах системы с атрибутами перечислимых типов (2012)
Кожаев В. В. - Инсерционное моделирование сценариев ролевых игр (2012)
Никитченко Н. С. - О применении композиционно-номинативных логик в инсерционном моделировании, Тимофеев В. Г. (2012)
Летичевский А. А. - Система доказательного программирования, Мороховец М. К., Песчаненко В. С. (2012)
Галковская Л. А. - Гибридный алгоритм решения задачи удовлетворения ограничений, Глибовец Н. Н., Гороховский С. С. (2012)
Коломейко В. В. - Методологические аспекты обеспечения эффективного взаимодействия программных средств и специалистов в многоуровневых человеко-машинных системах (2012)
Наши авторы (2012)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2012 году (2012)
Алфавитный именной указатель за 2012 год (2012)
Титул, содержание (2013)
Богаенко В. А. - Методика численного моделирования процесса электрокинетической очистки грунтов в неизотермических условиях (2013)
Рицар Б. Є. - Числова теоретико-множинна інтерпретація полінома Жегалкіна (2013)
Овсяк А. В. - Модифицированная алгебра алгоритмов и инструментальные средства обработки формул алгебры алгоритмов, Овсяк В. К. (2013)
Палагин А. В. - Моделирующая среда для создания и отладки систем цифровой обработки, Семотюк М. В., Чичирин Е. Н., Сосненко Е. П. (2013)
Баркалов А. А. - Реализация схемы устройства управления на FPGA, Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2013)
Головин А. Н. - Интеллектуальные видеокамеры: состояние, определение и классификация (2013)
Родионов А. А. - Расчет прочности протеза тазобедренного сустава, Перлов Е. Ф., Устенко И. В. (2013)
Пынько А. П. - Приложение логического программирования к многозначной логике с относительной истиной (2013)
Хайрова Н. Ф. - Информационная технология создания OLAP-кубов для представления многомерного пространства знаний коллекции документов, Шаронова Н. В., Борисова Н. В. (2013)
Панченко Б. Е. - Хранилища данных на реляционном каркасе (2013)
Белявин В. Ф. - Разработка методов повышения помехоустойчивости охранных систем (2013)
Наши авторы (2013)
Боржієвський А. Ц. - Ефективність черезшкірної нефролітотрипсії в лікуванні хворих на коралоподібний і великий нефролітіаз дистопованих нирок, Паюк Р. І., Шеремета Р. З., Боржієвський Ц. К. (2012)
Губарь А. О. - Характер ускладнень та їх профілактика після дистанційної ударно-хвильової літотрипсії, Довбиш М. А., Федусенко О. А., Довбиш І. М., Міщенко О. М. (2012)
Горовий В. І. - Сучасні підходи до діагностики та лікування нетримання сечі у жінок. Деякі аспекти класифікації та лікування стресового нетримання сечі у жінок (2012)
Квятковская Т. А. - Значение параметров урофлоуметрии при обследовании больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в различных возрастных группах, Квятковский Е. А., Квятковский А. Е. (2012)
Головко С. В. - Клінічна оцінка 125 операцій PV-фотоселективної вапоризації простати із середніми термінами спостереження (2012)
Серняк Ю. П. - Резекция почки при почечно-клеточном раке, Серняк П. С., Фролов А. С. (2012)
Люлько А. В. - Оценка экспрессии маркеров клеточного цикла и межклеточной адгезии у пациентов с поверхностным раком мочевого пузыря, Молчанов Р. Н., Шпонька И. С. (2012)
Серняк Ю. П. - Цистэктомия с резекцией предстательной железы и ортотопическая энтероцистопластика у больных раком мочевого пузыря: онкологические и функциональные результаты, Литвинов А. И., Слободянюк Е. Н. (2012)
Сакало А. В. - Прогностическое значение р53 и bcl-2 у больных герминогенными опухолями яичка в динамике прогрессирования заболевания и химиотерапевтического лечения, Базалицкая С. В., Бондаренко Ю. М., Мрачковский В. В., Захарцева Л. М., Недельчев В. С., Черемуха С. В. (2012)
Мельничук М. П. - Передпухлинні захворювання передміхурової залози: індивідуалізація тактики діагностики та лікування, Люлько О. О., Курик О. Г., Журавчак А. З., Каленська О. В. (2012)
Черниченко О. А. - Дистанційна променева терапія раку передміхурової залози (огляд літератури), Сакало В. С. (2012)
Дутов В. В. - Применение препарата "Пролит-септо" в комплексном лечении камней мочеточника, Попов Д. В., Румянцев А. А., Колобова Л. М., Романов Д. В., Соболевский А. Б. (2012)
Головко С. В. - Клінічний випадок: нирково-клітинний рак підковоподібної нирки, Собков Я. В., Кобірніченко А. А. (2012)
Содержание (2014)
Волков В. Э. - Информационные технологии: прошлое, настоящее, будущее (2014)
Егоров В. Б. - Наукометрия в рамках евроинтеграционных процессов Украины (2014)
Краткое описание типового технического решения оперативной блокировки электрической подстанции на базе оборудования Phoenix-Contact (2014)
Максимов М. В. - Моделирование сжигания смесей углеводородных газов, Брунеткин А. И. (2014)
Кирьязов И. Н. - Программно-технический комплекс для отладки прикладного программного обеспечения автоматизированной системы оптимизации загрузки ПТЛ сыпучими материалами, Хобин В. А. (2014)
Егоров В. Б. - Параметрическая оптимизация систем автоматического управления: новые критерии оптимальности (2014)
Цисельская Т. А. - Автоматизированное управление процессом борного регулирования в ядерных реакторах типа ВВЭР-1000, Ковтун А. В. (2014)
Водічев В. А. - Система стабілізації потужності різання металообробного верстата, Монтик П. Н., Алдаїрі А. (2014)
Никольский М. В. - Аксиальный офсет как мера устойчивости легководного ядерного реактора при суточном маневре мощностью (2014)
Муратов В. Г. - Автоматизация производства натурального уксуса (2014)
Заїка В. І. - Когнітивне моделювання поведінки динамічних технологічних процесів сокоочистки цукрового виробництва, Зігунов О. М., Кишенько В. Д. (2014)
Букарос А. Ю. - Адаптивная система управления электроприводом компрессора, Ромчук Н. О., Букарос В. Н. (2014)
Бабич С. В. - Анализ чувствительности целевой функции для управления системами теплоснабжения городских районов, Давыдов В. О. (2014)
Гурский А. А. - Контур самонастройки нейро-нечеткой системы управления холодильной установкой с центробежным компрессором, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2014)
Levinskyi M. V. - Workbench for control systems trials based on VIPA 300 controller and Advantech input/output card, Stepanov M. T. (2014)
Левченко О. В. - Обґрунтування вимог до критерію оцінки ефективності циклових систем гідроприводу (2014)
Дорофеев Ю. И. - Подавление влияния ограниченных внешних возмущений в системе управления запасами цепи поставок (2014)
Романенков Ю. А. - Матричный метод оценки уровня относительной эффективности иерархической системы бизнес-процессов в организации, Зейниев Т. Г. (2014)
Павлов А. И. - Виртуальный стенд для определения оптимального по быстродействию исполнительного устройства (2014)
Леонтьєва І. О. - Використання АВС - аналізу при плануванні виробництва продукції (2014)
Щегловський О. С. - Дослідження можливостей підвищення ефективності системи автоматичного управління температурним режимом технологічного процесу очищення води для виробництва ліків за рахунок удосконалення її структури (2014)
Медовая Е. В. - Автоматизация процесса создания учебного плана в ОНАПТ (2014)
Титул, содержание (2013)
Академик Ивахненко Алексей Григорьевич – ученый и педагог. К 100-летию со дня рождения (2013)
Степашко В. С. - Обобщенный итерационный алгоритм метода группового учета аргументов, Булгакова А. С. (2013)
Сарычев А. П. - Решение задачи дискриминантного анализа на основе метода группового учета аргументов, Сарычева Л. В. (2013)
Ревунова Е. Г. - Определение минимальной ошибки с использованием критериев выбора модели для задачи преобразования выхода линейной системы в выход системы с заданным базисом (2013)
Самойленко А. А. - Весовой критерий определения информативности аргументов в методах построения моделей с последовательной селекцией переменных (2013)
Бодянский Е. В. - Адаптивная нечеткая кластеризация данных на основе метода Густафсона–Кесселя, Колчигин Б. В., Волкова В. В., Плисс И. П. (2013)
Ланге Т. - Эффективная глубинная классификация с помощью проективного инварианта классовой принадлежности, Мослер К., Можаровский П. (2013)
Осипенко В. В. - Индуктивный алгоритм кластер-анализа в инструментарии системных информационно-аналитических исследований (2013)
Орлов А. А. - Принципы построения архитектуры программной платформы для реализации алгоритмов метода группового учета аргументов (2013)
Дывак Н. П. - Макромодель распределения влажности в листе гипсокартона в процессе его сушения на основе интервального разностного оператора, Пукас А. В., Дывак Т. Н., Манжула В. И. (2013)
Кондрашова Н. В. - Решение задачи медицинской диагностики с применением линейного дискриминантного анализа и МГУА, Павлов В. А., Павлов А. В. (2013)
Савченко Е. А. - Применение МГУА для количественного и качественного прогноза изменения состояния больного (2013)
Наши авторы (2013)
Титул, содержание (2013)
Файнзильберг Л. С. - Компьютерная электрокардиография до и после академика Н. М. Амосова (2013)
Скурихин В. И. - Управление многосвязными объектами с вырожденными и плохо обусловленными передаточными матрицами на основе метода псевдообратного оператора, Житецкий Л. С., Соловчук К. Ю. (2013)
Зак Ю. А. - Методы случайного поиска в решении задач теории расписаний (2013)
Рицар Б. Є. - Числова теоретико-множинна інтерпретація поліномів Ріда–Маллера з фіксованною та змішаною полярністю (2013)
Литвин О. Н. - Общий метод построения полиномов с некоторыми свойствами, Лобанова Л. С., Нефедова И. В. (2013)
Войтович И. Д. - Регистрация и обработка сверхслабых магнитных сигналов биологического и технического происхождения, Недайвода И. В., Примин М. А. (2013)
Королев В. Ю. - Комбинаторная модель украинского ключа-аутентификатора и считывателя, Полиновский В. В. (2013)
Вавилин И. А. - Разработка поискового робота на Erlang, Глибовец А. Н., Глибовец Н. Н. (2013)
Ефимов А. С. - Информационная технология улучшения качества самоконтроля сахарного диабета, Кифоренко С. И., Лавренюк Н. В., Ефимов Д. А., Котова А. Б. (2013)
Letichevsky A. - Satisfiability For Symbolic Verification in VRS, Letichevskiy A., Weigert T., Peschanenko V. (2013)
Николаенко С. А. - Нейросетевой подход к задаче оценки размера взноса при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2013)
Наши авторы (2013)
Сакало А. В. - Модифицированная забрюшинная лимфаденэктомия у больных с метастатическими несеминомными герминогенными опухолями яичка, Базалицкая С. В., Бондаренко Ю. Н., Мрачковский В. В., Кропельницкий В. А., Сакало В. С. (2012)
Переверзев А. С. - Новый подход к проведению интермиттирующей депривации в лечении локально распространенного и метастатического рака простаты (2012)
Яковлев П. Г. - Біопсія передміхурової залози: мультифокальна чи монофокальна?, Салій П. М., Кондратенко А. В., Кропельницький В. О., Черниченко О. А., Саввіна І. В. (2012)
Молчанов Р. Н. - Цитокиновый профиль у больных раком мочевого пузыря на фоне воздействия пробиотика А-бактерина (2012)
Люлько О. В. - Гормональні порушення при варикоцеле, Суварян А. Л. (2012)
Черненко В. В. - Фактори ризику ускладнень після окремих ендоскопічних методів видалення каменя у хворих на уретеролітіаз, Шило В. М., Сайдакова Н. О., Черненко Д. В. (2012)
Пасєчніков С. П. - Етіопатогенез гострої затримки сечовипускання, Клименко Я. М. (2012)
Кундин В. Ю. - Радиофармацевтические препараты для визуализации и оценки функционального состояния мочевыделительной системы, Поспелов С. В. (2012)
Негрей Л.М. - Про всеукраїнський конкурс "Винахід року" (2012)
Соколовський Я. І. - Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у висушуваній деревині, Дендюк В. М., Бакалець А. В., Здолбіцький А. П. (2010)
Бортник К. Я. - Аналіз оперативних даних за допомогою OLAP-кубів (2010)
Букетов А. В. - Дослідження адгезійних і реологічних властивостей пластифікованого епоксидного зв’язувача, Стухляк П. Д., Голотенко О. С. (2010)
Бурчак І. Н. - Метод перетворення топологічно регулярних трикутних сіток в шестикутні, Ройко О. Ю., Яцишина Т. А. (2010)
Гармаш О. Ю. - Планування параметрів організаційно-виробничого комплексу, призначеного для збирання врожаю томатів, на основі визначення питомих витрат на збирання, Демидюк М. А. (2010)
Гейко О. Я. - Моделювання компонент інформаційної системи обробки даних кримінально-правової статистики (2010)
Герасимчук Н. О. - Розробка алгоритму побудови анаморфічних зображень (дво- та тривимірний випадки) (2010)
Говорущенко Т. О. - Визначення необхідності повторного тестування програмного забезпечення в процесі експертизи програмного забезпечення (2010)
Головачук І. П. - Використання мультимедійних технологійдля розробки електронних навчальних ресурсів, Величко В. Л. (2010)
Голодюк Д. А. - Застосування методу голографії для тривимірного представлення віртуальної реальності: перспективи розвитку (2010)
Гончаров Ф. І. - Автоматичне керування промивкою фільтра системи безпечного водопостачання, Штепа В .М. (2010)
Грищенко В. Г. - Регулярна задача автоматизованого визначення координат плоского елемента апроксимуючої поверхні, Гуда О. В., Нікуліна В. В. (2010)
Гуменюк Л. О. - Переваги електронної системи керування двигуном та можливість її редагування, Химка Ю. В. (2010)
Гуменюк Л. О. - Обгрунтування дослідження газового двигуна, Гаращук М. В. (2010)
Дідай Б. М. - Системи теплопостачання на основі поєднання двох видів відновлюваних джерел енергії, Сацик В. О. (2010)
Дудік О. В. - Модель процесу обробки запитів системою управління Web-сайтами, Семенюк В. Я. (2010)
Заболотний О. В. - Розвиток моделі пластичності ущільнювальних порошкових середовищ з частинками сферичної форми, Сичук В. А., Гордіян О. В. (2010)
Завіша В. В. - Алгоритм чисельного розв‘язання задачі про генерацію акустичних коливань, Москальков М. М. (2010)
Заїка В. І. - Реконструкція атракторів складних систем на основі часових рядів роботи станції дефекосатурації цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2010)
Здолбіцька Н. В. - Моделювання напружено-деформованого стану плит на пружних основах методом конструкційних елементів, Делявський М. В. (2010)
Зеленський К. Х. - Математичне моделювання аеродинаміки верхових лісових пожеж, Ліщина В. О. (2010)
Зігунов О. М. - Фрактальний аналіз задачі прогнозування тенденції розвитку процесу екстрагування цукру, Кишенько В. Д. (2010)
Кабак В. В. - Особливості застосування засобів комп’ютерної графіки в процесі соціальної інтеграції інвалідів зору, Лелик Я. Р. (2010)
Кирилов М. А. - Комп’ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи, Герасимчук О. Б. (2010)
Клеха Л. В. - Застосування інноваційних технологій в навчальному процесі (2010)
Кожухівська О. А. - Застосування матриць уолша для декодування кодів Ріда-Маллєра (2010)
Коровицький А. М. - Оптимізація технології отримання стабільного плазмового розряду у вакуумній камері ВУП5М при магнетронному напиленні, Коменда Т. І., Калуш О. З., Колядинський І. М., Панасюк І. М. (2010)
Коцюба А. Ю. - Комп’ютерне меделювання контактної взаємодії жорсткого штампа складної форми та півплощини з урахуванням сил тертя, Лавренчук С. В. (2010)
Кроніковський Д. О. - Дослідження стійкості систем з ПІД- та ПІДД2Д3-регуляторами, Ладанюк А. П. (2010)
Лепкий М. І. - Педагогічні умови використання мультимедійних технологій навчання у вищих навчальних закладах, Подоляк В. М, Кошелюк В. А. (2010)
Лисенко В. П. - Вибір та аналіз параметрів, якi використовуються у системі монiторингу показникiв ефективності процесу утримання курей-несучок, Голуб Б. Л. (2010)
Лисенко В. П. - Адаптивне енергоощадне управління умовами утримання біологічних об'єктів в агропромислових спорудах з використанням прогнозування збурень та методів теорії ігор, Щербатюк В. Л. (2010)
Лотиш В. В. - Огляд систем автоматизованого моделювання надійності та безпеки ТП і АСУ ТП, Гуменюк П. О. (2010)
Лотиш В. В. - Алгоритми генерації мір розбиття при аналізі зображення методом мультифрактальної параметризації, Разкевич П. В. (2010)
Луцик А. С. - Інтеграція автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії в автоматизовану систему керування технологічним процесом (2010)
Майків І. М. - Програмно-апаратний метод реалізації контолерів послідовних інтерфейсів (2010)
Максимович О. В. - Розвязування оптимізаційних задач для форми отворів в ортотропних пластинках засобами системи MATLAB, Багнюк Н. В. (2010)
Манькут А. А. - Порівняльний аналіз сучасних методів регулювання процессами, Смолянкін О. О., Решетило О. М. (2010)
Маркіна Л. М. - Розрахунок перехідної характеристики ректифікаційної колони та підбір регулятора (2010)
Мельник А. О. - Структурна організація ланок потокових процесорів на основі пам’яті з впорядкованим доступом, Хабабсах М. Аль. (2010)
Мельник К. В. - Дослідження контактних задач для шару методами квадратичного програмування (2010)
Оксенюк Ю. А. - Wеb–Дизайн. Історія, сучасність (2010)
Олексів Н. А. - Bикористання освітніх web-порталів в процесі підготовки інженерів-педагогів (2010)
Павлюк І. В. - Дослідження рішення задач динаміки для складних механічних систем, Чигрин Т. Я. (2010)
Панасюк Н. Л. - Методика дослідження реалізації навчально-пізнавальної діяльності інженерів-педагогів технічного університету (2010)
Пастушенко В. Й. - Технічна реалізація автоматизованої інформаційно-керуючої системи на осушувально-зволожувальних системах з підґрунтовим зволоженням, Матус С. К., Пастушенко А. В. (2010)
Пастушенко В. Й. - Нейро-нечіткий регулятор для керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушувально-зволожувальних системах з підґрунтовим зволоженням, Стеценко А. М. (2010)
Пех П. А. - До питання математичного опису вхідного потоку сервера бази даних (2010)
Повстяной О. Ю. - Автоматизація технологічного процесу механічної обробки деталей за допомогою системи T-FLEX/ТехноПро (2010)
Проскурка Є. С. - Прецедентний аналіз технологічних систем цукрового виробництва з використанням топологічної граматики, Кишенько В. Д. (2010)
Решетило О. М. - Аналіз схем позиціонування штока циліндра пневмоприводу, Сомов Д. О., Федосюк Ю. І. (2010)
Роговенко А. І. - Особливості реалізації суматорів за змінним модулем на основі одновимірного каскаду конструктивних модулів в пліс різних типів, Демидюк М. А., Багнюк Н.В. (2010)
Стахів П. Г. - Метод розпаралелення задачі ідентифікації параметрів дискретних динамічних макромоделей на масивно-паралельних процессорах, Струбицька І. П. (2010)
Тарасенко В. П. - Структури для ПЛІС реалізацій детального адаптивного порівняння послідовностей символів, Тесленко О. К., Клятченко Я. М. (2010)
Тимощук В. М. - Математична модель явища кратної самосинхронізації віброзбудників (2010)
Христинець Н. А. - Моделювання технологічного процесу вібросегрегації порошкових сумішей, Рудь В. Д. (2010)
Шабас Б. Р. - Дослідження основних тенденцій очистки води (2010)
Божидарнік Віктор Володимирович (До 65-річчя від дня народження) (2010)
Анотації (2010)
Титул, содержание (2013)
Ткаченко А. Н. - Метод дельта-квантования параметров речевого сигнала с быстрым поиском ближайшего вектора в кодовой книге, Грийо Тукало О. Ф., Дзись А. В. (2013)
Krasilenko V. G. - Recognition algorithms of multilevel images of multicharacter identification objects based on nonlinear equivalent metrices and analysis of experimental data, Nikolsky A. I., Bozniak Yu. A. (2013)
Mandziy T. - Nonoptimizational approach to invariant object detection (2013)
Березский О. Н. - Информационная технология анализа и синтеза гистологических изображений в системах автоматизированной микроскопии, Мельник Г. Н. (2013)
Ткачук Р. А. - Повышение эффективности электроретинографической системы, Цуприк Г. Б., Яворский Б. И. (2013)
Федяев О. И. - Нейросетевой алгоритм дикторонезависимого распознавания фонем устной речи, Бондаренко И. Ю. (2013)
Ермоленко Т. В. - Метод текстонезависимой идентификации диктора на базе данных моделей дикторов в виде древовидной структуры, Клименко Н. С. (2013)
Крак Ю. В. - Разработка аудиовизуальной базы данных немануальных компонент жестовой речи, Тернов А. С., Кузнецов В. А. (2013)
Яценко В. В. - Система устного перевода спонтанных высказываний в рамках предметных областей, Сажок Н. Н. (2013)
Пилипенко В. В. - Построение сценариев формализованного устного диалога на примере заказа билетов на железнодорожные поезда, Биднюк С. А., Селюх Р. А., Пилипенко А. В. (2013)
Васильева Н. Б. - Эффективность реализации кросс-платформенных систем распознавания речи, Робейко В. В., Федорин Д. Я. (2013)
Юхименко А. А. - Адаптация к голосу диктора для пофонемного распознавания изолированных слов и спонтанной слитной речи украинского языка (2013)
Наши авторы (2013)
Возіанов С. О. - Загальна характеристика обстежених хворих з єдиною ниркою, Бойко А. І., Гурженко А. Ю., Когут В. В., Джуран Б. В. (2012)
Горовий В. І. - Місце залонної кольпопексії та кольпосуспензії в хірургічному лікуванні стресового нетримання сечі у жінок (2012)
Барухович В. Я. - Морфофункціональні особливості мікрогемоциркуляції шкіри статевого члена у дітей з гіпоспадією (2012)
Ухаль Е. М. - О целесообразности скринингового подхода к диагностике злокачественных опухолевых образований почек в амбулаторных условиях у пациентов группы риска, Кваша А. Н. (2012)
Молчанов Р. Н. - Влияние А-бактерина на показатели местного иммунитета у больных с поверхностным раком мочевого пузыря, Шпонька И. C., Слюсарев В. Н. (2012)
Перцева Т. О. - Вплив кардіоваскулярних факторів ризику на швидкість клубочкової фільтрації пацієнтів молодого віку з абдомінальним ожирінням, Рокутова М. К., Таджиєва Е. І. (2012)
Сакало А. В. - Лікування хворих на семіному яєчка I клінічної стадії (огляд літератури) (2012)
Стецишин Р. В. - Трансуретральная резекция немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, Переверзев А. С. (2012)
Титул, содержание (2013)
Виктор Михайлович Глушков. К 90-летию со дня рождения. (2013)
Лисецкий Ю. М. - Построение единой системной ИТ-инфраструктуры предприятия топливно-энергетичекого комплекса (2013)
Агаи А. Г. Я. - О некоторых аспектах классической задачи Штейнера, Донец Г. А. (2013)
Коломыс Е. Н. - Оценки вычислительной сложности некоторых алгоритмов аппроксимации функций рядами Фурье с заданной точностью, Луц Л. В., Людвиченко В. А., Мельникова С. С. (2013)
Руденко О. Г. - Использование нормализующей компоненты при нейросетевом сжатии изображений, Бобнев Р. В., Бессонов А. А. (2013)
Литвин О. М. - 3D-коефіцієнти Фур'є на класі диференційовних функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерфлетації, Нечуйвітер О. П. (2013)
Яковлев Ю. С. - Развитие элементной базы и соответствующих архитектурно-структурных решений для систем высокопроизводительных вычислений, Комухаев Э. И. (2013)
Акуловский В. Г. - Реализация комплексного подхода к описанию алгоритмов информационно-управляющих систем в рамках алгебраического аппарата, Дорошенко А. Е. (2013)
Панченко Б. Е. - Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов, Печенюк Д. А. (2013)
Белик В. К. - Нанокомпьютер: перспективы создания. Обзор, Климовская А. И., Журавская И. О. (2013)
Точилін В. В. - Розробка моделі проектування компонентної бази програмних засобів дослідження комп'ютерної мережі на основі інтероперабельного середовища (2013)
Татаринов А. Э. - Моделирование инверсионно-хронопотенциометрического процесса совместного измерения массовой концентрации двух тяжелых металлов, Суровцев И. В., Бабак О. В. (2013)
Шахбазова Ш. Н. - Исследование основных проблем и направлений традиционных систем образования (2013)
Наши авторы (2013)
Кундин В. Ю. - Динамическая реносцинтиграфия в урологической практике, Поспелов С. В. (2012)
Фридберг А. М. - Современные аспекты в вопросах лечения простых кист почек, Светличный Э. А. (2012)
Моісеєнко М. М. - Зміни в нирках щурів під впливом НВЧ­опромінювання різних строків (2012)
Сагалевич А. И. - Сравнительный анализ эффективности ЭУВЛ и КНЛТ в лечении нефролитиаза, Серняк Ю. П., Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Деркач И. А., Литвинов А. И. (2012)
Стусь В. П. - Оценка эффективности и безопасности препарата Уролесан в комплексном лечении пациентов с острым циститом, Антонян И. М. (2012)
Борисов К. О. - Зміни тіолового статусу хворих з інфравезикальною обструкцією за умов комплексного хірургічного лікування, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2012)
Люлько О. В. - Гормональний механізм порушення сперматогенезу при варикоцеле, Суварян А. Л. (2012)
Стусь В. П. - Генетические причины мужского бесплодия, Полион Н. Ю., Семенюк Н. Ю. (2012)
Лісовий В. М. - Оптимізація лікування комбінованої форми чоловічого безпліддя, Аркатов А. В., Кнігавко О. В., Левченко Д. А. (2012)
Книгавко А. В. - Оптимизация лечения эякуляторных расстройств у мужчин с нарушенями фертильного и секуального здоровья (2012)
Серняк Ю. П. - Наш опыт лапароскопической резекции почки, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Фролов А. С., Ерошенко И. В., Папина Е. А., Шпак С. А. (2012)
Сакало В. С. - Порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцевопоширений рак передміхурової залози, що отримують гормонотерапію, Черниченко О. А., Бондаренко Ю. М., Сакало А. В., Мрачковський В. В., Яковлев П. Г., Куранов Ю. Ю., Ковальчук Д. І. (2012)
Фридберг А. М. - Трансуретральное удаление внутриматочной спирали и вторичных камней мочевого пузыря, Светличный Э. А. (2012)
Горовий В. І. - Випадок дислокації внутрішньоматкового контрацептиву в сечовий міхур, Головченко В. П., Кобзін О. Л. (2012)
Інформаційний лист (2012)
Бабка В. М. - Рух відрізка у площині із рівними швидкостями його кінців, Пилипака Т. С. (2010)
Баховський П. Ф. - Математичне моделювання почергового пуску асинхронних моторів в одновузловій електромеханічній системі, Євсюк М. М., Лишук В. В. (2010)
Білоус Б. Д. - Критерії стійкої роботи одномаятникового вібратора при змішаному збуренні, Мандзюк М. Ф., Пістун І. П. (2010)
Білявський М. Л. - Установка для когенерації теплової та електричної енергії на базі двигуна внутрішнього згорання, Годованський Ю. З. (2010)
Бодак В. І. - Визначення об’ємів демпферних зон шнекових насосів, Булік Ю. В. (2010)
Божко Т. Є. - Дослідження температури різання при шліфуванні спечених пористих матеріалів (2010)
Бойко А. В. - Установка для розколювання горіхів, Музика М. Р. (2010)
Бойко Л. С. - Методика апроксимації кривих залежно від значення радіусу кривини у вибраних точках, Ройко О. Ю. (2010)
Букетов А. В. - Дослідження абсорбційних властивостей функціонально-градієнтних епоксидних композитів, Стухляк П. Д., Чихіра І. В., Долгов М. А. (2010)
Вербицький В. Г. - До питання про визначення характеристик поворотності легкового автомобіля, Костенко А. В., Єфименко А. М., Кулієв Р. А., Медведкова О. В., Турчина Н. А. (2010)
Герасимчук Г. А. - Результати польових випробувань комбінованого однодискового копача, Барановський В. М. (2010)
Гордєєва Є. П. - Дорійська капітель як першопочаткова геометричнаформа головної архітектурної деталі (2010)
Горохов В. М. - Влияние схемы теплого прессования на распределение конечных свойств порошковых изделий сложной формы, Михайлов О. В., Штерн М. Б., Ильющенко А. Ф. (2010)
Грудецький Р. Я. - Дросельні елементи – аналіз стану та тенденції розвитку (2010)
Гулієва Н. М. - Якість питної води в системах централізованого водопостачання міста Луцька, Рудь В. Д. (2010)
Денисюк В. Ю. - Спектральний аналіз хвилястості для оцінки віброактивності доріжок кочення кілець роликопідшипників, Заблоцький В. Ю. (2010)
Ковбаса В. П. - До визначення граничних умов при розв’язанні задачі оптимізації поверхні полиці корпуса плуга, Курка В. П. (2010)
Кресан Т. А. - Розгортки трьох проекціювальних циліндрів, що проходять через задану просторову криву (2010)
Кружилко О. Є. - Математичне моделювання показників охорони праці на підприємстві, Ткачук К. Н., Ткачук К. К., Полукаров Ю. О. (2010)
Куць Н. Г. - Условия создания открытых комплексированных энергосистем с использованием автомобиля, Гречихин Л. И. (2010)
Ларшин В. П. - Компьютерная обработка экспериментальных данных, Лищенко Н. В., Рыбалко А. П., Трифонова Е. А. (2010)
Лябук М. Н. - Рівняння електричної рівноваги безконтактного суміщеного синхронного генератора, Євсюк М. М., Бреднєва Ю. І. (2010)
Маркіна Л. М. - Дослідження системи підготування варочної суміші як технологічного об’єкту регулювання (2010)
Маркова Т. П. - Розрахунок перехідних процесів на кінцях лінії з урахуванням втрат тиску на тертя по довжині лінії, Мельник К. В., Сахнюк Н. В. (2010)
Марчук В. І. - Характеристика зміни профілю робочої ділянки при плоскому переривчастому шліфуванні торцем круга, Пташенчук В. В. (2010)
Маткова А. В. - Металеві сплави для виготовлення авіаційної техніки, Матвійчук С. М. (2010)
Мельник В. М. - Комп’ютерне моделювання дифракції рентгенівських променів в монокристалічному середовищі з тонким гладко-граничним планарним дефектом, Богачевський В. І. (2010)
Мельник І. В. - Оптико-електронна система для діагностики шкірних хвороб (2010)
Михалевич В. Т. - Управління процесами суперфінішного оброблення кілець підшипників, Денисюк В. Ю. (2010)
Михалевич В. Т. - Динамічні похибки в системах активного контролю та їх визначення в умовах експлуатації, Решетило А. Ю., Дем’янова І. В. (2010)
Мороз С. А. - Дослідження механізму формування напруженого стану поверхневого шару металу при обробці вигладжуванням, Ткачук А. А. (2010)
Наддачин В. Б. - Вплив вібрацій на температуру при переривчастому шліфуванні, Марчук В. І., Нечитайло С. М. (2010)
Налобіна О. О. - Розробка методики розрахунку показників надійності льонобралки, Герасимчук О. П., Пуць В. С. (2010)
Налобіна О. О. - Моделювання технологічного процесу очісування стебел льону, Грушецька М. Г., Селезньов Д. Е. (2010)
Панасюк С. Г. - Динамічна модель технологічного процесу подачі циліндричних заготовок в зону різання, Палюх А. Я., Ляшук О. Л. (2010)
Пилипака С. Ф. - Поверхні циліндричних ліній однакової довжини, Грищенко І. Ю. (2010)
Решетило О. М. - Структура сучасної системи збирання даних, Смолянкін О. О., Гніздюк І. В. (2010)
Сичук В. А. - Нова технологія виготовлення та особливості використання зносостійкого сопла піскоструменевої машини, Заболотний О. В. (2010)
Стасюк В. М. - Вибір раціональної системи гальмування як ефективний спосіб підвищення довговічності та безпеки експлуатації пневмомеханічних приводів (2010)
Степанчук А. М. - Отримання порошків дисперсно зміцненої міді, Богатов О. С., Шевчук М. Б., Пашковець Н. Ф. (2010)
Струтинський В. Б. - Зміцнювальна обробка деталей на токарно-накатному верстаті, Юрчишин О. Я. (2010)
Тацій Р. - Застосування методу дискретизації для визначення напружено-деформованого стану водонапірної вежі, Ушак Т. (2010)
Тимофеев Ю. В. - Технология зубофрезерования закаленных крупномодульных колес специальными червячными фрезами с минимизирующими параметрами главных режущих кромок, Клочко А. А., Шаповалов В. Ф. (2010)
Федік Л. Ю. - Аналіз колірних моделей RGB, CMY, CMYK (2010)
Федорів П. С. - Дослідження динамічних характеристик струменевих приводів лінійних переміщень (2010)
Фльонц О. В. - Динамічна модель розрізання конвеєрних стрічок на смуги, Ляшук О. Л. (2010)
Чалий В. Д. - Забезпечення якості робочих поверхонь кілець роликопідшипників при безцентровому врізному шліфуванні за допомогою синтезу оптимальних динамічних властивостей верстата (2010)
Шабайкович В. А. - Технічні підстави очищення води (2010)
Шовкомуд О. В. - Результати дослідження поперечного стиску стебел льону довгунця (2010)
Янів П. П. - Прогнозування параметрів надійності і довговічності роботи неізотермічних нафтопроводів на основі фактичних режимів транспортування нафти, Грабовський Р. С., Болонний В. Т., Ждек А. Я. (2010)
Ящук А. А. - Дослідження вороху насіння льону олійного як о’бєкта сушіння, Кірчук Р. В., Голій О. В. (2010)
Анотації (2010)
Лунячек В. Е. - Становлення та розвиток теорії управління освітою: історичний огляд за період XVIII – початок ХХ ст. (2014)
Орлов О. В. - Попередження кіберзлочинності – складова частина державної політики в Україні, Онищенко Ю. М. (2014)
Клімушин П. С. - Автоматизована система управління Збройних сил України як сучасний різновид стратегічного озброєння, Кротов В. Д. (2014)
Котуков О. А. - Генеза наукових уявлень щодо категорії "простір”: від давньої Греції до наших днів (2014)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо збереження пам'яток національного значення в умовах урбанізованого середовища (2014)
Кузнякова Т. В. - Сутність, завдання і місце інформаційно-аналітичної діяльності в сучасному державному управлінні (2014)
Червякова О. В. - Інтегрована система чинників впливу на самоорганізацію системи державного управління (2014)
Щегорцова В. М. - Нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні (2014)
Булгаков І. М. - Гірничий нагляд в урядовому механізмі на теренах України в ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Федорчук Є. Д. - Механізми державного контролю у сфері транспорту: адміністративно-правовий аспект (2014)
Чебан О. І. - Фундаментальні наукові принципи в оцінювальному дослідженні (2014)
Латинін М. А. - Теоретичні засади державної економічної політики на регіональному рівні, Пастух К. В. (2014)
Авраменко Т. П. - Реформування державного управління фінансуванням системи охорони здоров'я в Україні під час змін (2014)
Богачев Р. М. - Державна політика щодо фінансування вітчизняної галузі охорони здоров'я (2014)
Долот В. Д. - Інновації у системі фінансування лікувально-профілактичних закладів міста Києва (2014)
Карташов Є. Г. - Взаємодія органів влади, бізнесу та територіальних громад в системі публічного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем (2014)
Меляков А. В. - Практика надання державної соціальної допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, Поступна О. В. (2014)
Пивоваров К. В. - Функції контролю фінансового ринку в системі державного управління (2014)
Садковий В. П. - Механізми державної освітньої політики у сфері впровадження європейських освітніх стандартів (2014)
Сімак С. В. - Сутність та інструменти реалізації взаємодії держави й бізнесу (2014)
Горецький А. І. - Механізми інноваційного розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону (2014)
Кучерява К. Я. - Державний вплив на розвиток процесів кооперації в агропромисловому комплексі на сучасному етапі (2014)
Попова С. В. - Соціальне партнерство та аутсорсинг як напрями підвищення ефективності надання соціальних послуг в Україні (2014)
Россохатський П. М. - Механізми і заходи соціалізації підростаючого покоління та реалізації молодіжної політики (2014)
Хірамагомедов М. Г. - Напрямки вдосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні (2014)
Мілаш Л. М. - Використання комплексної оцінки потенціалу маркетингу підприємства в прийнятті управлінських рішень (2014)
Боковикова Ю. В. - Фактори розвитку населених пунктів (2014)
Гончаренко М. В. - Теоретичні засади сталого розвитку територій (2014)
Даудова Г. В. - Реалізація державної інформаційної політики на місцевому рівні (2014)
Алмашій В. В. - Транскордонне співробітництво як невід'ємна складова сталого регіонального розвитку Закарпаття (на прикладі виконавчого комітету Мукачівської міської ради) (2014)
Гриневич В. В. - Моделі адміністративно-територіального устрою в Україні: політичні реалії, експерименти та перспектива реформування (2014)
Жулінська О. С. - Особливості механізму реалізації державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування (2014)
Костіна Н. А. - Проектна діяльність органів місцевого самоврядування Полтавщини за період 2010 – 2013 рр. (2014)
Жадан О. В. - Міжнародні трудові стандарти в системі державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2014)
Волик В. С. - Управління розвитком компетентностей державних службовців в Україні (2014)
Малько Ю. С. - Розвиток людського потенціалу як складова політики сільського розвитку (2014)
Ромазанов О. С. - Структурні складові соціального статусу публічного службовця (2014)
Дегтярьова І. О. - Участь студентів в управлінні вищою освітою Польщі: уроки для України (2014)
Мирна Н. В. - Основні характеристики механізмів регіональної політики в країнах Європи (2014)
Наконечний В. В. - Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз (2014)
Ромін А. В. - Механізми вдосконалення міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України (2014)
Сергієнко М. Г. - Державна політика та загрози економічної безпеки України (2014)
Сергєєва О. Ю. - Вплив мовної стандартизації та розвитку територіальних мов на процеси державотворення у країнах Європейського Союзу (2014)
Григоренко Н. В. - Організаційно-правові засади підвищення рівня цивільної безпеки на регіональному рівні (2014)
Довгалюк І. Г. - Зарубіжний досвід упровадження меморіальної діяльності (2014)
Ель-Шаманді С. Х. - Проблеми та методи модернізації українсько-польських зовнішньоторговельних відносин (2014)
Парамонов А. О. - Оцінка ефективності територіальної організації влади: зарубіжний досвід (2014)
Паянова Л. В. - Тенденції регіоналізації в країнах ЄС як фактор модернізації державної регіональної політики України, Стрижакова А. Ю. (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Класифікація надзвичайних ситуацій: державно- управлінський підхід (2014)
Шепеленко О. Г. - Державне регулювання інноваційної діяльності в країні: досвід Тайваню (2014)
Титул, содержание (2013)
Таланчук П. М. - Автоматизована система оптимізації розподілу автомобілів по об'єктах перевезень, Забара С. С., Дехтярук М. Т. (2013)
Копп В. Я. - Интеллектуальное управление сложными системами в нештатных ситуациях на базе моделей сетей Петри, Качур С. А. (2013)
Литвин О. М. - 3D-коефіцієнти Фур'є на класі диференційовних функцій та інформаційні оператори різних типів з використанням кусково-сталої сплайн-інтерфлетації, Нечуйвітер О. П. (2013)
Паулин О. Н. - О процедуре свертки многорядных кодов (2013)
Ревунова Е. Г. - Устойчивое преобразование выхода линейной системы в выход системы с заданным базисом (2013)
Агаи А. Г. Я. - О решении классической задачи Штейнера для четырех точек, Донец Г. А. (2013)
Бибило П. Н. - Применение конвейеризации для увеличения быстродействия логических схем, Кириенко Н. А. (2013)
Баркалов А. А. - Уменьшение числа LUT-элементов в схеме автомата Мура, Титаренко Л. А., Цололо С. А., Мирошкин А. Н. (2013)
Стрельников П. В. - Оценивание надежности оборудования управляющих систем и машин в условиях малой статистики или отсутствия отказов (2013)
Letichevsky A. A. - The Non-Deterministic Strategy of Rewriting, Letichevskyi O. A., Peschanenko V. S. (2013)
Рогозинская Н. С. - Информационная технология исследования состояния здоровья населения региона, Козак Л. М. (2013)
Лисецкий Ю. М. - Корпоративные системы хранения данных. Построение (2013)
Кулаков Ю. О. - Стохастическая модель оценки параметров структурной живучести mesh-сетей в условиях воздействия разрушающих факторов, Воротников В. В. (2013)
Дорофеев Ю. И. - Прогнозирующее управление распределенными сетями поставок в условиях неопределенного спроса, Любчик Л. М., Никульченко А. А. (2013)
Наши авторы (2013)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2013 году (2013)
Алфавитный именной указатель за 2013 год (2013)
Лесовой В. Н. - SMART-пиелопластика у больных гидронефрозом, Савенков В. И. (2013)
Стусь В. П. - Сравнительный анализ адреноблокаторов для лечения ДГПЖ (2013)
Кузнецов В. В. - Состояние помощи пациентам с ДГПЖ в урологическом стационаре городской больницы (2013)
Сакало А. В. - Використання високодозової хіміотерапії в лікуванні хворих на герміногенні пухлини яєчка (огляд), Коренькова I. С. (2013)
Костев Ф. И. - Молекулярно-генетический мониторинг ранней диагностики рака предстательной железы, Бахчиев Р. В., Литовкин К. В. (2013)
Гусейнов Е. - Використання системи психологічних корекційних заходів для поліпшення результатів комплексного комбінованого лікування чоловіків із хронічними запальними захворюваннями сечостатевої системи (2013)
Лукман I. - Особливості діагностики трихомоніазу за допомогою полімеразної ланцюгової реакції та культуральних методів (2013)
Люлько А. В. - История развития урологии в Днепропетровской области, Стусь В. П. (2013)
Знаменні та ювілейні дати (2013)
Ювілеї (2013)
Некролог (2013)
Iнформація (2013)
Довбиш М. А. - Морфофункціональні зміни в нирках у потерпілих із політравмою, Волошин М. А., Підгайний Ю. Л., Довбиш I. М., Губарь А. О., Чугін С. В. (2013)
Литвинець Є. А. - Доцільність використання ендогенних простатоселективних цитомединів у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Литвинець В. Є. (2013)
Саричев Л. П. - Особливості лікувальної тактики при мегалоуретері у дорослих, Філоненко А. Ф., Саричев Я. В., Сухомлин С. А., Супруненко С. М. (2013)
Сердюк А. А. - Сравнительная оценка методов трансректальной и трансперинеальной биопсий предстательной железы в амбулаторных условиях, Тальберг П. И., Логвинов Л. А., Кузнецов Г. В., Мазина С. Е., Локтев А. В., Пульберг С. А. (2013)
Базалицька С. В. - Морфологічні аспекти ішемічних змін паренхіми нирки на фоні застосування препаратів FGF, Недєльчев В. С., Пирогов В. О., Нікітаєв С. В., Салинко Ю. О. (2013)
Стусь В. П. - Динаміка захворюваності на рак нирки у Дніпропетровській області у 2003–2012 рр., Слюсарєв В. М. (2013)
Литвинець Є. А. - Оцінка ефективності деяких препаратів при знятті приступу ниркової кольки у хворих на сечокам’яну хворобу, Антонів Р. Р., Котурбаш В. Т. (2013)
Серняк П. С. - Результаты хирургического лечения травм и стриктур мочеиспускательного канала, Шамраев С. Н., Кобец В. Г., Мельник В. В. (2013)
Иманов Дж. Т. - Оценка эффективности терапии при экскреторно-токсическом бесплодии, обусловленном инфекциями, передающимися половым путем (2013)
З’їзд Асоціації урологів України, м. Трускавець, 17-18 жовтня 2013 р. (2013)
Резолюція з’їзду Асоціації урологів України (2013)
Информация о сателлитном симпозиуме "Современные аспекты медикаментозной терапии ДГПЖ", г. Трускавец, 17 октября 2013 г. (2013)
Ухаль М. I. - Рецензія на підручник "Урологія" за редакцією професора С.П. Пасєчнікова (2013)
Возіанов С. О. - Рецензія на монографію I.I. Горпинченка і Д.З. Воробця "Механізми розвитку сексуальної дисфункції" (2013)
Академіку М.М. Амосову - 100 років (2013)
Костєв Ф. I. - Значення методів біологічного зворотного зв’язку в діагностиці функціонального стану м’язів тазового дна при консервативному лікуванні гіперактивного сечового міхура, Дехтяр Ю. М., Чайка О. М. (2014)
Люлько А. В. - Литотрипсия: различные ее виды и показания к применению, Стусь В. П., Баранник С. И., Фридберг А. М., Светличный Э. А. (2014)
Ухаль Е. М. - Диагностика и выбор тактики лечения больных с чашечковыми конкрементами почек (2014)
Стусь В. П. - Клініко-епідеміологічна характеристика сексуальних розладів безплідних чоловіків, Білецька Е. М., Онул Н. М., Поліон М. Ю. (2014)
Стусь В. П. - Биомониторинг тяжелых металлов в крови и эякуляте мужчин с идиопатическим бесплодием, Полион Н. Ю., Салькова Н. В., Губарь И. А. (2014)
Спиридоненко В. В. - Фитотерапия хронического простатита на фоне метаболического синдрома и сахарного диабета (2014)
Горпинченко И. И. - Оценка эффективности комплексной терапии при экскреторно-токсическом бесплодии, Иманов Дж. Т. (2014)
Коник М. В. - Клінічний випадок успішного лікування гострого емфізематозного пієлонефриту у хворої з цукровим діабетом, Iванченко О. А., Фрончко В. П., Федорчук О. Т., Семицький Я. В., Коник А. Я. (2014)
Лісовий В. М. - Сучасні можливості лікування тромбоемболії ниркової артеріїї, яка ускладнена гострою нирковою недостатністю, Андон’єва Н. М., Поляков М. М., Щукін Д. В. (2014)
Ежов В. В. - Рецензия на монографию доктора медицинских наук, профессора А.Г. Буявых "Фармакофизиотерапия в нефрологии, урологии, андрологии и сексологии" (2014)
Знаменнi та ювiлейнi дати (2014)
Некролог (2014)
Головко С. В. - Застосування черезкатетерної артеріальної емболізації при кровотечі з нижніх сечовидільних шляхів, Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троїцький I. Л., Кулик О. I. (2014)
Стусь В. П. - Отдаленные результаты лечения артифициальных повреждений мочеточника во время гинекологических и акушерских вмешательств, Моисеенко Н. Н., Дубовская Н. В. (2014)
Антонян I. М. - Використання клітинних технологій для корекції копулятивної поведінки тварин в експерименті, Волчік I. В., Омельченко О. А. (2014)
Григоренко В. М. - Рак передміхурової залози: поширеність патології в Україні, Бровко Н. В., Данилець Р. О., Бардін А. В. (2014)
Фридберг А. М. - Чрескожная нефроскопия: ее возможности, осложнения и способы их устранения, Светличный Э. А. (2014)
Ухаль Е. М. - Особенности проведения экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии у больных с конкрементами единственной почки и мочеточника (2014)
Шомченко С. В. - Инновации и достижения в диагностике и лечении мочекаменной болезни (обзор литературы), Украинец Е. П. (2014)
Анотації дисертаційних робіт, захищених у 2012 році. За редакцією к. мед. н. Л.М. Старцевої (2014)
Пасечников С. П. - Результаты комплексной системной профилактики послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Сайдакова Н. А., Кузнецов В. В. (2014)
Дюдюн А. Д. - Особливості гормонального статусу у чоловіків різних вікових груп і можливості їх корекції, Резніченко Н. Ю. (2014)
Гаврилюк А. М. - Антиспермальні антитіла у чоловіків з непліддям різного генезу, Чоп’як В. В., Наконечний Й. А., Камєнічна М. З., Курпіш М. З. (2014)
Стусь В. П. - Динаміка захворюваності на рак передміхурової залози в Дніпропетровській області у 2003-2013 рр., Слюсарев В. М. (2014)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при раку передміхурової залози (2014)
Перцева Н. О. - Зміни функції нирок та ліпідів крові у хворих з поганою компенсацією цукрового діабету 2 типу протягом 1 року застосування блокаторів рецепторів ангіотензину II для корекції артеріальної гіпертензії (2014)
Моисеенко Н. Н. - Влияние СВЧ-облучения различных сроков на содержание микроэлементов в почках и крови экспериментальных животных (2014)
Лісовий В. М. - Екстракорпоральна резекція аневризми середньої гілки ниркової артерії з її протезуванням аутовеною з наступною гетеротопічною трансплантацією, Поляков М. М., Андон’єва Н. М., Олянич С. О. (2014)
Анотації дисертаційних робіт, захищених у 2013 році. За редакцією к. мед. н. Л.М. Старцевої (2014)
Iнформаційні листи (2014)
Ариф Д. Г. - Народная дипломатия как действенньїй инструмент демократического развития общества (2013)
Богінич О. Л. - Право жити чи право бути народженою? (До питання про природне право дитини на життя), Львова О. Л. (2013)
Бурдоносова М. А. - Трансформація поглядів на поняття "правовий нігілізм": історичний аспект (2013)
Пильгун Н. В. - Основи становлення громадянського суспільства в Україні, Бородін Є. В., Присяжнюк І. О. (2013)
Заморська Л. І. - Нормативний зміст сучасного права (2013)
Макеєва О. М. - Правова культура та культура: співвідношення категорій (2013)
Культенко О. В. - Співвідношення волі та волевиявлення як правових явищ, Кравченко В. В. (2013)
Карманюк О. П. - Обов’язки держави в теоретичних концепціях минулого і сучасності (2013)
Осядла М. В. - Аксіологічний вимір категорії "свобода в праві" (2013)
Самандас Н. В. - Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століть (2013)
Степанченко О. С. - Доля іноземних інвестицій після перемоги лютневої демократичної революції (2013)
Панова І. Ю. - Еволюція правового становища ДЦ УНР в екзилі (2013)
Шишкін В. І. - Конституційно-висхідні гарантії реалізації права громадян України на послуговування державною мовою як складником державотворення (2013)
Куян І. А. - Суверенітет і право: проблеми співвідношення (2013)
Антонов В. О. - Проблеми формування зовнішнього безпекового середовища Української держави (2013)
Юрах В. М. - Щодо потреби перегляду мінімальних вимог до професійних рис у членів виборчих комісій (2013)
Бобокал О. М. - Актуальні питання конституційно-правового статусу іноземців в Україні (2013)
Гринюк Р. Ф. - Організаційно-правові засади створення переліку адміністративних послуг, Синкова О. М. (2013)
Апаров А. М. - Адміністративна юрисдикція в системі адміністративно-процесуальної діяльності (2013)
Бабич В. Л. - Правовий статус органів, що розглядають справи про порушення законодавства України про військовий обов’язок і військову службу (2013)
Меркулова К. О. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових відносин за участю громадських організацій (2013)
Короєд С. О. - Захист порушеного права як мета цивільного судочинства: проблемні питання забезпечення ефективності (2013)
Вахонєва Т. М. - Юридичний зміст майнових прав організацій мовлення як суб’єктів суміжних прав за законодавством України (2013)
Ольшанецька О. Б. - Значення нотаріальних дій в процесі державної реєстрації прав на нерухоме майно (2013)
Міронкін О. В. - Підстави і порядок застосування заходів захисту права спільної власності (2013)
Дерій О. О. - Мирові угоди щодо аліментних зобов’язань: актуальні питання (2013)
Борута М. В. - Форми та методи адміністративно-правової охорони авторського права (2013)
Амбарцумян К. М. - Вплив римського права на сучасний інститут віндикації у цивільному праві України (2013)
Хуторян Н. М. - Теоретичні проблеми визначення змісту пенсійних правовідносин (2013)
Чанишева Г. І. - Реалізація права на інформацію в індивідуальних трудових правовідносинах, Чанишев Р. І. (2013)
Шумило М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України (2013)
Сімутіна Я. В. - Роль юридичних фактів у механізмі правового регулювання трудових відносин (2013)
Сидоренко А. С. - Сучасні концептуальні підходи до поняття й сутності зловживання трудовими правами (2013)
Панасюк О. Т. - "А судді хто?": методологічне есе щодо трудо-правового статусу (2013)
Малиновська К. А. - Обов’язки керівника щодо безпечних і належних умов праці (2013)
Луценко О. Є. - Службові та посадові обов’язки державних службовців: щодо розмежування понять (2013)
Ласько І. М. - Рішення Європейського Суду з прав людини у сфері соціального забезпечення України (2013)
Короп О. В. - Перевірка правильності класифікації товарів під час здійснення митного контролю після завершення процедур пропуску та митного оформлення (2013)
Гайдай А. М. - Уповноважений з питань безпечного довкілля: об’єктивні та суб’єктивні передумови впровадження інституції (2013)
Аніщук В. В. - Проблеми кримінально-правової кваліфікації уявної оборони (2013)
Безносюк А. М. - Підозрюваний у кримінальному провадженні (2013)
Мозгова В. А. - Підвищення ефективності координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції (2013)
Сливич І. І. - Заочне провадження як відповідь на сучасні проблеми у сфері міжнародної правової допомоги у кримінальних справах (2013)
Шаповалова В. С. - Базисні ознаки, поняття та класифікація кримінальної вогнепальної зброї (2013)
Дробот В. О. - Модель мирової юстиції в Сполучених Штатах Америки (2013)
Євмін А. М. - Зародження інституту оскарження судових рішень у касаційному порядку (2013)
Локтіонов І. Ю. - До питання про деякі повноваження керівника органу досудового розслідування (2013)
Марич М. І. - Поняття і сутність корупції та корупційної злочинності (2013)
Перелигіна Р. В. - Проблеми протидії насильницьким злочинам, що вчиняються особами жіночої статі: зарубіжний досвід (2013)
Решнюк А. В. - Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 400 КК України (2013)
Теліус Є. І. - Формування законодавчого погляду стосовно альтернитивних засобів затримання особи в кримінальному провадженні (2013)
Філоненко Г. Г. - Тимчасовий доступ до речей і документів при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток (2013)
Отрош М. І. - Кодекс канонічного права Католицької Церкви латинського обряду (2013)
Протопопова Т. В. - Идея достоинства личности в конституционном праве Великобритании, Орлова С. В., Дробышевский Д. С. (2013)
Прусенко Г. Є. - "Патологічні" умови арбітражної угоди (2013)
Попко Є. В. - Класифікація договорів Ради Європи (2013)
Крук Ю. А. - Захист права на здоров’я відповідно до Європейської соціальної хартії (2013)
Горбатенко В. П. - Дуалізм держави й суспільства в Україні: рецидиви і основні напрями їх подолання (2013)
Вітман К. М. - Порівняльний аналіз українського та молдовського антидискримінаційних законів (2013)
Лойко Л. І. - Політико-правові проблеми запобігання ксенофобії як складової євроінтеграційної стратегії України (2013)
Співак В. М. - Україна в процесі сталого розвитку: політологічний аспект (2013)
Хома Н. М. - Зростання соціальної відповідальності бізнесу як чинник модернізації соціальної держави (2013)
Ярош О. Б. - Тенденції розвитку тендерної чутливості політичних партій у сучасному світі (2013)
Береза А. В. - Інституційні реформи у країнах Західної Європи (2013)
Ходаківський М. Д. - Політико-правові засади громадського контролю діяльності органів виконавчої влади (2013)
Матвієнко А. С. - Процеси детериторіалізації в умовах глобалізації (2013)
Ісаєва Н. К. - Організаційно-правові засади реалізації податкової політики держави (2013)
Семко В. Л. - Семантичний зміст феномена етнічності у вітчизняній етнополітології (2013)
Згурська В. Л. - Адвокаційна діяльність організацій громадянського суспільства (2013)
Баскакова Ю. В. - Правовий статус комітетів Верховної Ради України в забезпеченні діяльності законодавчого органу влади на шляху становлення парламентаризму (2013)
Гнатко М. М. - Міфологічний вимір політичних виборів (2013)
Грицяк Д. І. - Політико-правові основи протидії дискримінації в США (2013)
Коч С. В. - Методологические проблеми локально-региональньїх и приграничньїх исследований (2013)
Кукуруз О. В. - Правове забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання в Україні: проблеми і перспективи (2013)
Стоєцький С. В. - Етнокультурна консолідація: спроби концептуалізації в політології (2013)
Чижова О. М. - Визначення стратегічних цілей та інтересів українського суспільства як основний напрям політичного прагматизму (2013)
Москаленко О. П. - Компроміс та його різновиди (2013)
Ручкин А. В. - Государственньїе наградьі в современной России: опьіт социологического исследования (2013)
Богиня Т. Ю. - Перспективи законодавчого регулювання інституту лобізму в Україні (2013)
Крук Н. В. - Електронний і відкритий уряд: спільні ознаки й відмінності (2013)
Таран Т. С. - Соціальний капітал:розвиток вітчизняної наукової думки (2013)
Лучик А. О. - Аналітичні центри в умовах демократичної трансформації України (2013)
Бикова Я. А. - Етнологічний вимір у правознавстві (2013)
Бобрук А. М. - Політична мімікрія: визначення сутності в сучасному науковому дискурсі (2013)
Смолянюк В. Ф. - Парламентаризм і культура: новий погляд на проблему розвитку в Україні (2013)
Возіанов C. О. - Лапароскопічне оперативне лікування кіст нирок, Підмурняк О. О. (2014)
Стусь В. П. - Наш досвід у лікуванні стриктур сечівника, Суварян А. Л., Українець Є. П. (2014)
Резніков О. Г. - Дослідження впливу різних доз наночастинок золота на ксенографти раку передміхурової залози, Салівоник О. А., Сачинська О. В., Чайковська Л. В., Полякова Л. I., Григоренко В. М., Усатенко О. В. (2014)
Мицик Ю. О. - Застосування дифузійно-зважених зображень МРТ для діагностики світлоклітинного раку нирки різного ступеня диференціації, Борис Ю. Б., Дутка I. Ю., Комнацька I. М., Лозинський Р. М., Шатинська-Мицик I. С. (2014)
Перцева Т. О. - Оцінка різних методів розрахунку швидкості клубочкової фільтрації у осіб з абдомінальним ожирінням, Рокутова М. К. (2014)
Лесовой В. Н. - Факторы прогрессирования ишемической болезни сердца у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Гуц Е. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лесовая А. В. (2014)
Стусь В. П. - Оценка эффективности и безопасности силодозина в лечении симптомов нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Баранник К. С., Украинец Е. П., Агафонов Н. В., Краснов Н. В., Коштура В. В., Марченко Г. И., Ольховская Е. Г., Удовиченко Н. В. (2014)
Моисеенко Н. Н. - Изменение содержания марганца, меди и железа в печени, почках и крови экспериментальных животных под влиянием СВЧ-облучения различных сроков (2014)
Iнформаційні листи (2014)
Рецензія на монографію Т.О. Квятковської та Є.А. Квятковського "Гидроцеле" (2014)
Golovanova T. P. - Research methods of gender equality issues in education (2014)
Лисковацкая К. М. - Сравнительный аспект изучения русского и украинского языков в научном наследии Л. А. Булаховского (2014)
Ульянова В. С. - Перспективи використання досвіду гімназичної освіти жінок на слобожанщині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) в умовах сучасної музичної освіти педагогічних ВНЗ України (2014)
Amelina S. - Organizational and methodical aspects of the study of the technologies of glossaries creation by future translators, Tarasenko R. (2014)
Амеліна С. М. - Організаційно-методичні аспекти вивчення майбутніми перекладачами технології створення галузевих глосаріїв у процесі формування їхньої інформаційної компетентності, Тарасенко Р. О. (2014)
Андрущенко А. О. - Підсистема і комплекс вправ для формування навичок вживання дієслівних форм минулого часу при навчанні французької мови як другої іноземної (2014)
Гейченко Е. И. - Функционально – прагматическая модель практического занятия по русскому языку как иностранному (2014)
Костенко О. В. - Самостійна робота студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та її інформаційно-методичне забезпечення при вивченні іноземної мови (2014)
Маковецька Н. В. - Інтенсивне навчання як засіб реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців турістичної галузі (2014)
Одегова Н. М. - Реалізація принципу ситуативності в вивчені студентами мовних спеціальностей граматичного матеріалу англійської мови шляхом використання потенціалу казки (2014)
Приходько В. М. - Методы нейролингвистического программирования в педагогике и психологии: андрагогический аспект (2014)
Рибалка О. І. - Теоретические основы системы дифференцированных заданий во внеаудиторной работе по физической культуре студентов высших учебных заведений (2014)
Ружин К. М. - Психолінгвістичні передумови взаємопов'язаного підходу до формування рецептивних видів іншомовленнєвої діяльності (2014)
Савченко Р. А. - Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів педагогічних ВНЗ у дисципліні "Теорія та методика музичного виховання дітей” (2014)
Степанчук О. М. - Розвиток комунікативних навичок на уроках української мови учнів початкових класів (2014)
Ясак Т. М. - Науково-методичні основи використання інформаційних технологій під час вивчення української мови у вищій школі (2014)
Кузьменко Н. В. - Формування особистості інженера через форми позааудиторної виховної роботи (2014)
Рева В. П. - Эстетическое переживание в структуре музыкального восприятия (2014)
Стрілько В. В. - Українознавчий аспект змісту освіти та виховання в сучасній школі (2014)
Чумакова А. А. - Генезис емоційної культури особистості молодших школярів (2014)
Козич І. В. - Професійна мобільність викладача вищого навчального закладу: сутність та структура (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського