Філоненко Г. Г. - Тимчасовий доступ до речей і документів при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток (2013)
Отрош М. І. - Кодекс канонічного права Католицької Церкви латинського обряду (2013)
Протопопова Т. В. - Идея достоинства личности в конституционном праве Великобритании, Орлова С. В., Дробышевский Д. С. (2013)
Прусенко Г. Є. - "Патологічні" умови арбітражної угоди (2013)
Попко Є. В. - Класифікація договорів Ради Європи (2013)
Крук Ю. А. - Захист права на здоров’я відповідно до Європейської соціальної хартії (2013)
Горбатенко В. П. - Дуалізм держави й суспільства в Україні: рецидиви і основні напрями їх подолання (2013)
Вітман К. М. - Порівняльний аналіз українського та молдовського антидискримінаційних законів (2013)
Лойко Л. І. - Політико-правові проблеми запобігання ксенофобії як складової євроінтеграційної стратегії України (2013)
Співак В. М. - Україна в процесі сталого розвитку: політологічний аспект (2013)
Хома Н. М. - Зростання соціальної відповідальності бізнесу як чинник модернізації соціальної держави (2013)
Ярош О. Б. - Тенденції розвитку тендерної чутливості політичних партій у сучасному світі (2013)
Береза А. В. - Інституційні реформи у країнах Західної Європи (2013)
Ходаківський М. Д. - Політико-правові засади громадського контролю діяльності органів виконавчої влади (2013)
Матвієнко А. С. - Процеси детериторіалізації в умовах глобалізації (2013)
Ісаєва Н. К. - Організаційно-правові засади реалізації податкової політики держави (2013)
Семко В. Л. - Семантичний зміст феномена етнічності у вітчизняній етнополітології (2013)
Згурська В. Л. - Адвокаційна діяльність організацій громадянського суспільства (2013)
Баскакова Ю. В. - Правовий статус комітетів Верховної Ради України в забезпеченні діяльності законодавчого органу влади на шляху становлення парламентаризму (2013)
Гнатко М. М. - Міфологічний вимір політичних виборів (2013)
Грицяк Д. І. - Політико-правові основи протидії дискримінації в США (2013)
Коч С. В. - Методологические проблеми локально-региональньїх и приграничньїх исследований (2013)
Кукуруз О. В. - Правове забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання в Україні: проблеми і перспективи (2013)
Стоєцький С. В. - Етнокультурна консолідація: спроби концептуалізації в політології (2013)
Чижова О. М. - Визначення стратегічних цілей та інтересів українського суспільства як основний напрям політичного прагматизму (2013)
Москаленко О. П. - Компроміс та його різновиди (2013)
Ручкин А. В. - Государственньїе наградьі в современной России: опьіт социологического исследования (2013)
Богиня Т. Ю. - Перспективи законодавчого регулювання інституту лобізму в Україні (2013)
Крук Н. В. - Електронний і відкритий уряд: спільні ознаки й відмінності (2013)
Таран Т. С. - Соціальний капітал:розвиток вітчизняної наукової думки (2013)
Лучик А. О. - Аналітичні центри в умовах демократичної трансформації України (2013)
Бикова Я. А. - Етнологічний вимір у правознавстві (2013)
Бобрук А. М. - Політична мімікрія: визначення сутності в сучасному науковому дискурсі (2013)
Смолянюк В. Ф. - Парламентаризм і культура: новий погляд на проблему розвитку в Україні (2013)
Возіанов C. О. - Лапароскопічне оперативне лікування кіст нирок, Підмурняк О. О. (2014)
Стусь В. П. - Наш досвід у лікуванні стриктур сечівника, Суварян А. Л., Українець Є. П. (2014)
Резніков О. Г. - Дослідження впливу різних доз наночастинок золота на ксенографти раку передміхурової залози, Салівоник О. А., Сачинська О. В., Чайковська Л. В., Полякова Л. I., Григоренко В. М., Усатенко О. В. (2014)
Мицик Ю. О. - Застосування дифузійно-зважених зображень МРТ для діагностики світлоклітинного раку нирки різного ступеня диференціації, Борис Ю. Б., Дутка I. Ю., Комнацька I. М., Лозинський Р. М., Шатинська-Мицик I. С. (2014)
Перцева Т. О. - Оцінка різних методів розрахунку швидкості клубочкової фільтрації у осіб з абдомінальним ожирінням, Рокутова М. К. (2014)
Лесовой В. Н. - Факторы прогрессирования ишемической болезни сердца у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Гуц Е. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лесовая А. В. (2014)
Стусь В. П. - Оценка эффективности и безопасности силодозина в лечении симптомов нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Баранник К. С., Украинец Е. П., Агафонов Н. В., Краснов Н. В., Коштура В. В., Марченко Г. И., Ольховская Е. Г., Удовиченко Н. В. (2014)
Моисеенко Н. Н. - Изменение содержания марганца, меди и железа в печени, почках и крови экспериментальных животных под влиянием СВЧ-облучения различных сроков (2014)
Iнформаційні листи (2014)
Рецензія на монографію Т.О. Квятковської та Є.А. Квятковського "Гидроцеле" (2014)
Golovanova T. P. - Research methods of gender equality issues in education (2014)
Лисковацкая К. М. - Сравнительный аспект изучения русского и украинского языков в научном наследии Л. А. Булаховского (2014)
Ульянова В. С. - Перспективи використання досвіду гімназичної освіти жінок на слобожанщині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) в умовах сучасної музичної освіти педагогічних ВНЗ України (2014)
Amelina S. - Organizational and methodical aspects of the study of the technologies of glossaries creation by future translators, Tarasenko R. (2014)
Амеліна С. М. - Організаційно-методичні аспекти вивчення майбутніми перекладачами технології створення галузевих глосаріїв у процесі формування їхньої інформаційної компетентності, Тарасенко Р. О. (2014)
Андрущенко А. О. - Підсистема і комплекс вправ для формування навичок вживання дієслівних форм минулого часу при навчанні французької мови як другої іноземної (2014)
Гейченко Е. И. - Функционально – прагматическая модель практического занятия по русскому языку как иностранному (2014)
Костенко О. В. - Самостійна робота студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та її інформаційно-методичне забезпечення при вивченні іноземної мови (2014)
Маковецька Н. В. - Інтенсивне навчання як засіб реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців турістичної галузі (2014)
Одегова Н. М. - Реалізація принципу ситуативності в вивчені студентами мовних спеціальностей граматичного матеріалу англійської мови шляхом використання потенціалу казки (2014)
Приходько В. М. - Методы нейролингвистического программирования в педагогике и психологии: андрагогический аспект (2014)
Рибалка О. І. - Теоретические основы системы дифференцированных заданий во внеаудиторной работе по физической культуре студентов высших учебных заведений (2014)
Ружин К. М. - Психолінгвістичні передумови взаємопов'язаного підходу до формування рецептивних видів іншомовленнєвої діяльності (2014)
Савченко Р. А. - Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів педагогічних ВНЗ у дисципліні "Теорія та методика музичного виховання дітей” (2014)
Степанчук О. М. - Розвиток комунікативних навичок на уроках української мови учнів початкових класів (2014)
Ясак Т. М. - Науково-методичні основи використання інформаційних технологій під час вивчення української мови у вищій школі (2014)
Кузьменко Н. В. - Формування особистості інженера через форми позааудиторної виховної роботи (2014)
Рева В. П. - Эстетическое переживание в структуре музыкального восприятия (2014)
Стрілько В. В. - Українознавчий аспект змісту освіти та виховання в сучасній школі (2014)
Чумакова А. А. - Генезис емоційної культури особистості молодших школярів (2014)
Козич І. В. - Професійна мобільність викладача вищого навчального закладу: сутність та структура (2014)
Лещенко О. П. - Гуманітарна освіта у вищому технічному навчальному закладі: сучасний стан проблеми в теорії і практиці педагогічної освіти (2014)
Малихіна В. М. - Теоретичний аналіз моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі (2014)
Малыхина Я. А. - Теоретический анализ критериев эффективности управления взаимодействием вузов с внешней средой (2014)
Овсяннікова В. В. - Особливості процесу адаптації студентів - першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Волярська О. С. - Технологія професійної підготовки зареєстрованих безробітних в умовах підприємств, організацій, установ (2014)
Гиркa І. В. - Сучасні методологічні підходи в підготовці майбутніх вчителів інформатики до профорієнтаційної діяльності зі старшокласниками (2014)
Губа Н. О. - Особливості готовності майбутніх вчителів до професійно-педагогічної взаємодії з учнями (2014)
Гусєва О. С. - Соціокультурна компетентність як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя фізики (2014)
Кара С. І. - Структура змістово-операційного компонента професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Кокнова Т. А. - Роль самостійної роботи під час підготовки майбутніх перекладачів-філологів (2014)
Локарєва Г. В. - Театральна педагогіка в професійній підготовці: педагогічна дія, драматизація, педагогічна майстерність (2014)
Притуляк Л. М. - Аналіз теоретичних аспектів проблеми готовності дошкільних працівників до самовдосконалення (2014)
Зінов’єва Є. С. - Аналіз критеріїв результативності управління якістю освітнього процесу в школах у контексті предметів художньо-естетичного циклу (2014)
Петриченко Л. О. - Тeopeтичнi зacaди упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi (2014)
Харківська А. А. - Особливості управління організаційною культурою вищого навчального закладу (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2014)
Бабак О. А. - Аналітичний огляд модернізації й інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн світу (2014)
Кошельна В. М. - Інноваційні підходи та інструментарій управління ресурсно-іміджевим потенціалом будівельної організації (2014)
Кучеренко С. Ю. - Ринок вищої освіти України: економічний аспект (2014)
Петраш О. П. - Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки ефективності інвестиційного проекту девелопера (2014)
Шимченко Л. А. - Економіка України: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Юринець З. В. - Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок, Юринець Р. В. (2014)
Костик Є. П. - Особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки (2014)
Абазіна О. А. - Умови та закономірності формування економічного механізму енергозбереження в авіатранспортних підприємствах України (2014)
Єрмакова О. В. - Сучасний стан та проблеми реалізації інвестиційно-будівельних проектів провідних будівельних холдингів (2014)
Іщенко Т. М. - Базові елементи концепції та моделі державно-приватного партнерства в реалізації інвестиційно-будівельних проектів: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу (2014)
Калюга Є. В. - Нормативно-правове забезпечення надходження, вибуття та нарахування амортизації нематеріальних активів (2014)
Капустіна М. К. - Науково-методичні підходи до вибору предикторів при розробці бюджетно-календарних моделей управління будівництвом (в контексті економічного розвитку підприємства) (2014)
Костенко С. В. - Проблеми та перспективи запровадження компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів в проектах реставрації та реконструкції (2014)
Лисецький А. С. - Аграрний ринок: соціально-економічна динаміка, Паламарчук О. М. (2014)
Лисяк Л. В. - Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції та перспективи, Качула С. В. (2014)
Марчук Ю. Л. - Проблеми та перспективи оновлення процедур оцінки конкурентоспроможності організацій-виконавців будівельних проектів в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів (2014)
Михальська В. В. - Облік витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва: управлінський аспект (2014)
Ріжок І. М. - Структурні та процесні особливості підходів попередження банкрутства підприємств – виконавців будівельно-інвестиційних проектів (2014)
Самусь Г. І. - Принципи ринкових перетворень аграрного сектора економіки України (2014)
Фесун А. С. - Диверсифікація інструментарію формування інвестиційних ресурсів в контексті активізації діяльності будівельних підприємств (2014)
Шпаков А. В. - Елементи резонансно-компенсаційного управління конкурентноспроможністю будівельних організацій (2014)
Щербина О. В. - Аналіз собівартості в системі управління витратами на борошномельних підприємствах (2014)
Яременко Л. М. - Фінансова звітність – важливе джерело інформації для прийняття управлінських рішень (2014)
Дадашова П. А. - Напрями взаємоузгодження монетарної та фіскальної політики для досягнення макроекономічної стабільності (2014)
Коваль С. П. - Огляд міжнародного досвіду регулювання сфери послуг з посередництва у працевлаштуванні (2014)
Коробкіна Н. Г. - Теоретичні підходи до визначення доходу як економічної категорії та об’єкта оподаткування (2014)
Піцик М. А. - Біоенергетика як новий стимул розвитку АПК та забезпечення енергетичної безпеки регіонів Українського Полісся (2014)
Фарина О. І. - Моделювання монетарного сектору України методами системної динаміки (2014)
Чабан Г. В. - Аналіз рівня заробітної плати в Україні (2014)
Маркіна І. А. - Правове забезпечення використання методів антикризового державного регулювання туристичної галузі в Україні на регіональному рівні, Черниш І. В. (2014)
Бусарєв В. В. - Трансформація підходів до бюджетування підприємств: від ресурсно-функціонального до процесно- орієнтовного (2014)
Бучковська Я. Г. - Практика фінансування дошкільних навчальних закладів з місцевих бюджетів (2014)
Горбатенко О. А. - Методи підвищення ефективності управління фінансами акціонерних товариств з державною часткою в Україні (2014)
Гусаревич Н. В. - Державний бюджет в умовах трансформації економіки (2014)
Дерев’янко С. І. - Особливість та необхідність застосування контролю в банках (2014)
Диба Л. М. - Активізація банківського кредитування малого і середнього бізнесу в системі заходів по подоланню фінансово-економічної кризи (2014)
Карамушка Л. І. - Місцевий бюджет як фінансова основа розвитку територіальних громад (2014)
Козарезенко Л. В. - Інституціональне забезпечення функціонування системи соціальних послуг як передумови розвитку людського потенціалу в Україні, Лопатинська Л. А. (2014)
Корнієнко Н. М. - Перспективне бюджетне планування у системі економічного розвитку (2014)
Леваєва Л. Ю. - Факторинг в Україні: cтан та перспективи розвитку (2014)
Маркуц Ю. І. - Формування методичних підходів до забезпечення моніторингу і діагностики доходів і видатків бюджету міста у системі міжбюджетних відносин (2014)
Молоткіна В. К. - Цінова політика як засіб стимуляції споживачів видавничої продукції в Україні 1920-х рр. (2014)
Ротова Т. А. - Особливості інфраструктури ринку послуг медичного страхування, Зайчук С. В. (2014)
Свищук А. С. - Зарубіжний досвід податкового регулювання економіки (2014)
Смірнова О. М. - Європейській досвід оцінювання ефективності внутрішнього аудиту у системі державного контролю (2014)
Стадник М. В. - Інституційний механізм та організаційна структура фіскального відомства: зарубіжний досвід (2014)
Чугунов О. І. - Бюджети місцевого самоврядування як інструмент соціально-економічного розвитку територій (2014)
Гладкий С. О. - Правове самопізнання як предмет комплексного дослідження: концептуальні аспекти (2014)
Львова О. Л. - Інтегративна теорія права як баланс протилежних ідей (2014)
Міма І. В. - Окремі питання категоріального закріплення християнсько-правових традицій у праві (2014)
Зінченко О. В. - Юридичні конструкції як засіб регулятивного впливу на право (2014)
Минькович-Слободяник О. В. - Правова і політична культура як невід’ємні складові громадянського суспільства (2014)
Сапарова А. О. - Некласичні інтерпретації підходу правових трансплантантів (2014)
Бурлуцький О. В. - Аналіз генезису історико-правових аспектів розвитку законодавства, пов’язаного з науковими відкриттями в Україні (2014)
Комар Е. Г. - Особливості розвитку вітчизняної господарсько-правової системи регулювання будівельної діяльності у радянський період (2014)
Попревич В. М. - Особливості кримінальної відповідальності за лісопорушення у період 1955–1990 рр. (2014)
Бойко В. В. - Державно-правове регулювання виробництва та збуту алкогольних напоїв в європейських державах доби феодалізму (2014)
Проскуров М. В. - Набувальна давність на українських землях та в Російській імперії (2014)
Худояр Л. В. - Становлення принципу рівності у міському праві Правобережної і Лівобережної України козацько-гетьманської доби (2014)
Антонов В. О. - Місце та роль загальних (діалектико-матеріалістичних) принципів у системі забезпечення національної безпеки (2014)
Борисова К. С. - Право на житло в системі конституційних прав людини і громадянина (2014)
Лісовська Ю. П. - Адміністративно-правові засоби захисту інформаційної безпеки в сфері комерційної реклами (2014)
Співак М. В. - Теоретико-правові питання державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров’я (2014)
Левчук С. М. - Адміністративні послуги органів доходів і зборів у податковій сфері: поняття та ознаки (2014)
Кулініч О. О. - Відповідність змісту художнього твору моральним засадам суспільства як умова правомірності його розповсюдження (2014)
Короєд С. О. - Заочний розгляд в цивільному судочинстві: питання ефективності (2014)
Таликін Є. А. - Система процесуальних форм перегляду судових актів у господарському судочинстві: загальні засади розбудови (2014)
Касумова А. Б. - Окремі аспекти відшкодування моральної шкоди пацієнтам (2014)
Білан О. П. - Інтереси держави і суспільства у цивільному законодавстві України (2014)
Устименко Т. П. - Спадкування права на земельну ділянку в Україні (2014)
Венедіктов С. В. - Щодо сучасного стану реформування трудового законодавства в Україні (2014)
Спiцина Г. О. - Щодо колективно-договірного регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія (2014)
Орлова Н. Г. - Щодо важливості письмової форми трудових договорів з моряками (2014)
Черкасов О. В. - До питання правовідносин юридичної відповідальності у трудовому праві (2014)
Павловський А. Б. - Сучасний стан організації фінансового контролю у сфері державних закупівель (2014)
Барбашова Н. В. - Проблема екологічної модернізації підприємств в Україні: правовий аспект (2014)
Гиренко І. В. - Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України (2014)
Муравська М. Л. - Значення та зміст права на створення штучних водних об’єктів (2014)
Гайдаржи Х. А. - Розвиток науково-правової думки про сільськогосподарську переробну кооперацію в незалежній Україні (2014)
Шпарик Н. Я. - Види міжнародно-правових актів як джерел екологічного права України (2014)
Ландіна А. В. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, Аскеров Д. М. (2014)
Письменний Д. П. - Сучасні проблеми збирання доказів у професійній діяльності слідчого (2014)
Луценко Ю. В. - Дійове каяття як підстава2 для звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України, Микитчик О. В. (2014)
Жук О. М. - Ресоціалізація та її роль у соціальній адаптації жінок, звільнених з місць позбавлення волі (2014)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх відповідно до закону "Про неповнолітніх правопорушників" Ісламської Республіки Афганістан (2014)
Хабло О. Ю. - Тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні (2014)
Терещук А. О. - Поняття та особливості корисливо-насильницькоїзлочинності в Україні (2014)
Северінова О. Б. - Дослідження проблем міжнародно-правового захисту прав національних меншин в українській науці до 1914 р. (2014)
Отрош М. І. - Міжнародно-правовий вимір джерел церковного права на заході після розділення церков (2014)
Отрош В. М. - Особливості міжнародної правосуб’єктності Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти (2014)
Коваль Д. О. - Механізми контролю за виконанням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (2014)
Храпач С. В. - До питання щодо правового змісту поняття космічного об’єкта (2014)
Вітман К. М. - Особливості політики консолідації в Україні (2014)
Береза А. В. - Білі книги адміністративних реформ у Великій Британії (2014)
Хмелько І. С. - Парламентська інституціоналізація: погляд західної політичної науки, Перегуда Є. В. (2014)
Співак В. М. - Політика держави в процесі формування і розвитку людського капіталу в Україні (2014)
Отрешко В. С. - Стратегічні орієнтири розбудови сучасної української держави (2014)
Тімашова В. М. - Структура та функції політичної сфери: регулятивні та управлінські аспекти (2014)
Чижова О. М. - Єдність раціонального та ірраціонального в прагматичній політиці (2014)
Явір В. А. - Расизм і дискримінація у спорті: міжнародно-правовий досвід протидії (2014)
Асланов С. А. - Особливості дестабілізації етнополітичної ситуації в Україні: заборона ідеологій (2014)
Кукуруз О. В. - Політика і право в сфері релігії: сучасні тенденції в Україні (2014)
Місержи С. Д. - Особливості викладання політології у вищих медичних навчальних закладах України (2014)
Костиря І. О. - Стратегічний курс китайської дипломатії: "м’яка сила" та комплексна потужність, Дікарєв О. І. (2014)
Згурська В. Л. - Громадянин як співвиробник публічних послуг у політиці участі (2014)
Макаренко Л. П. - Значення комунікації в процесі демократичних перетворень політичної системи (2014)
Москаленко О. П. - Засоби досягнення компромісних рішень в Україні (2014)
Хайтам Н. Р. - Арабо-мусульманський світ в іспанських мас-медіа: політична інтерпретація (2014)
Варинський В. О. - Мережева (он-лайнова) комунікація як джерело формування соціального капіталу (2014)
Притуленко В. В. - Про розвиток неоінституціоналізму в контексті дослідження політичних інститутів (2014)
Донченко К. А. - Про реформування моделі територіальної організації влади (в контексті ініціатив міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ) (2014)
Матвієнко А. С. - Вплив політичних партій на територіальні реформи у Європі (2014)
Софінська І. Д. - Громадянство у зв’язку з інвестицією: конституційно-правовий аналіз (2014)
Кацин М. Ю. - Політико-правові Концепції європейської економічної міждержавної інтеграції (1919–1932 рр. ) (2014)
Каспрук-Варивода І. Я. - Відносини держав Веймарського трикутника та України в контексті розширення Європейського Союзу на Схід (2014)
Олійник О. Б. - Міжнародно-правові засади регулювання глобальних біоетичних проблем (2014)
Баранов Г. Л. - Концепція побудови національної радіонавігаційної системи підвищеної функціональної стійкості для забезпечення ефективності та безпеки транспортної галузі, Бєляєвський Л. С., Топольськов Є. О. (2009)
Сердюк А. А. - Моделі і алгоритми автоматизованого контролю графіку руху автотранспорту при перевезенні особливо цінних і небезпечних вантажів (2009)
Ленков C. B. - Программное обеспечение методики определения оптимальных параметров системы технического обслуживания сложного восстанавливаемого объекта телекоммуникационной техники, Боряк К. Ф., Салимов P. M., Цыцарев В. H. (2009)
Перегудов Д. О. - Аналіз особливостей застосування та класифікація метедів прогнозування у сфері розвитку мереж та телекомунікаційних технологій, Сєлюков О. В., Крихта В. В., Краснік A. A. (2009)
Егоров Ф. И. - Алгоритм нахождения оптимальной конфгурации сети с заданым числом абонентов, Пархуць Л. Т., Хорошко В. А. (2009)
Зайцев Г. Ф. - Комбинированный стабилизатор напряжения с разомкнутой связью по току нагрузки, Булгач В. Л., Каргаполов Ю. В. (2009)
Попов A. A. - Пропускная способность канала передачи информации в пространстве сигналов, построенном на обобщенной булевой алгебре с мерой (2009)
Прокопенко І. Г. - Синтез квазіоптимальної оцінки частоти гармонічного сигналу із сталою складовою, Омельчук I. П. (2009)
Андреев A. B. - Вопросы анализа динамических объектов, представленных временными рядами, Андреев В. И. (2009)
Волков С. Э. - Состояние развития генераторов миллиметрового диапазона длин волн, Сундучков И. К., Сундучков К. С. (2009)
Гниденко O. H. - Исследование устойчивости сверхширополосных радиотехнических систем от средств обнаружения, Смирнов Ю. A. (2009)
Гостев В. И. - Определение управляющих воздействий на выходе нечеткого регулятора при идентичных треугольных функциях принадлежности с увеличенным наклоном и тремя термами, Неволько В. А., Кащук В. И. (2009)
Богуш В. М. - Модель безпеки систем управління корпоративною інформацією на базі контролю виконання коду платформи .NET Security Framework, Спасітєлєва С. О. (2009)
Білявський М. Л. - До питання сучасних досліджень в області технологічного забезпечення якості оброблення плоских поверхонь (2009)
Бодак В. І. - Аналіз багатоваріантної структури конструкцій забірних частин сапропеледобувних механізмів (2009)
Бодак В. І. - Аналіз руху сапропелю в шнековому насосі (2009)
Божидарнік В. В. - Про макромеханічний підхід для дослідження напружено-деформованого стану волокнистих композитів з жорсткими прямолінійними включеннями, Садівський В. М. (2009)
Бурлаков М. В. - Про шляхи впровадження нової інформаційної технології автоматизації управління дискретними процесами, Павленко В. І. (2009)
Ваврук Є. - Метод оцінки ефективності проектування відмовостійких систем опрацювання сигналів, Грицик І. (2009)
Валецький Б. П. - Розрахунок параметрів механізму стягування пакета (2009)
Гінайло П. І. - Задача про оптимальне параметричне збудження осцилятора, Оніщук В. О. (2009)
Гордеева Є. П. - До питання про обґрунтування геометричних параметрів архітектурних ордерів, Величко В. Л. (2009)
Гордєєв О. Ф. - Розробка типової структури модульної математичної моделі елементів гідростатичного підшипника, Полінкевич Р. М. (2009)
Григор'єва Н. С. - Моделювання процесів модульного складання мережами Петрі (2009)
Гришанова І. А. - Безконтактний ультразвуковий метод вимірювання витрат (2009)
Дмитріюк М. В. - Формування структури шарів тертя при спрацюванні високоміцного мідистого чавуну (2009)
Дударєв І. М. - Дослідження процесу вивантаження матеріалу з сушарки, Кокалюк Л. Ю. (2009)
Дутчак Б. І. - Воздействие внешней периодической силы на параметрические колебания системы (2009)
Жигареви Ч. О. - Застосування мови онтології для вирішення проблеми неоднорідності мов представлення знань (2009)
Заболотний О. В. - Дослідження механізмів хімічного зв'язку між компонентами залізоборидних сполук (I-IV групи легуючих компонентів), Чернієнко В. В. (2009)
Зайчук Н. П. - Дослідження структури та властивостей азотованого шару сталі 15Х16КЗН2МВФАБ-Ш (2009)
Зеленський К. Х. - Ітераційний метод розв’язання нелінійних крайових задач (2009)
Зінченко А. Н. - Оптимальная фильтрация в задачах контроля качества текстильных материалов (2009)
Ілляш Ю. - Класифікація методів ущільнення (2009)
Каун Ю. В. - Постановка задач комутації в мережах, Максимович Я. В. (2009)
Кирилів Я. Б. - Енергетично-силові параметри вібраційно-відцентрового зміцнення (2009)
Кищун В. А. - Сучасний стан та перспективи автосервісу в Україні, Корольчук Ю. С. (2009)
Клапків М. Д. - Зносотривкість плазмоелектролітних оксидокерамічних покриттів на сплавах ИМВ 2 та ВТ-8, Імбірович Н. Ю., Посувайло В. М., Остап’юк С. І. (2009)
Клевцов В. М. - Структура поверхні волокон з гірських порід, Чувашов Ю. М., Ященко О. М., Божко В. І. (2009)
Ковбаса В. П. - Визначення динамічних параметрів доочисника при взаємодії з коренеплодом, Ліннік А. Ю. (2009)
Крестьянполь О. А. - Принципи формування гнучких систем машин пакувального виробництва (2009)
Крестьянполь Ю. А. - Аналіз і визначення основних операцій транспортно-накопичувальних процесів (2009)
Куць Н. Г. - Дослідження підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації (2009)
Литвин О. В. - Вплив характеристик технологічної системи токарного верстата на обробку нежорстких деталей (2009)
Ліщина В. О. - Математичне моделювання процесів розповсюдження лісових пожеж (2009)
Ловейкін В. С. - Вплив радіуса кривошипів на енергетичні показники роботи зерноочисної машини, Кулик В. П. (2009)
Лотиш В. В. - Реалізація алгоритму хошена–копельмана для моделювання перколяционних процесів (2009)
Максимович О. В. - Напружений стан біля жорстких включень із заокругленими кутовими точками в анізотропних пластинках (2009)
Маркова Т. П. - Розрахунок наближених чисельних значень параметрів настройки лінійних неперервних регуляторів (2009)
Маткова А. В. - Особливості брикетування алюмінієвої стружки, Дмитріюк М. В., Чорнобай А. Г. (2009)
Мельничук М. Д. - Вплив пластичної деформації на термо-Е.Р.С та стабільність термоелектродних матеріалів хромель, залізо, константан (2009)
Міщенко Л. В. - Екологічна оцінка стану та якості підземних вод приміської зони івано-франківська (2009)
Нагорный Ю. І. - Разработка структуры нечеткой системы управления производством для адаптации к ситуациям принятия многокритериальных решений (2009)
Налобіна О. О. - Швейне обладнання. аналіз розвитку та перспективи ринку, Бевза Г. Т., Бедь Ю. М., Лащ Н. В., Лощиніна О. І. (2009)
Нечипоренко О.Ю. - Класифікація числових послідовностей (2009)
Огурцов М. І. - Персоналізація web-сервісів для забезпечення доступності у навчанні (2009)
Павлова І. О. - Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення міських пасажирських перевезень (2009)
Павлюк І. - Рішення задач динаміки для складних механічних систем, Крестьянполь Ю. (2009)
Пальчевський Б. О. - Застосування методу віток і меж для оптимізації структури технологічних машин, Шаповал О. М. (2009)
Пальчевський Б. О. - Принципи побудови фасувально-пакувальних машин (2009)
Пасаман Б. Ф. - Розрахунок за методом кінцевих елементів рами роторного картоплекопача, Вржещ М. В., Гунько Ю. Л. (2009)
Петренко М. В. - Недоліки деталізації зображень, викликані звуженим динамічним діапазоном реєструючих пристроїв, та їх усунення (2009)
Повстяна Ю. С. - Огляд основних методів отримання порошків з кераміки (2009)
Подоляк В. М. - Вплив пружної деформації на характер поведінки кривих просторового розподілу інтенсивності рентгенівських променів при дифракції по брегу в тонких кристалах, Мельник В. М. (2009)
Подрезов Ю. Н. - Новая методика оценки механических свойств интерметаллидных покрытий, Коржова Н. П., Ярматов И. Т., Оликер В. Е., Вербило Д. Г., Легкая Т. Н., Мельник В. Х. (2009)
Поліновський В. В. - Концепція побудови уніфікованого програмно-апаратного комплексу автоматизації процесу створення та накопичення лекційних матеріалів, Герасименко В. А. (2009)
Прунько І. Б. - Структура і залишкові напруження в поверхневому шарі сталі 40х після електроіскрового оброблення електродами зі сплавів Т15К6 та ВК8, Богатчук Ю. І., Студент М. М. (2009)
Пустюльга С. І. - Формування дискретної моделі дуги кола статико-геометричним методом в полярній системі координат, Самчук В. П. (2009)
Ротар О. С. - Проблеми та переваги роботи в локальній та глобальній мережах з використанням віддаленого управління комп’ютерами при роботі з дистанційним навчанням (2009)
Ротко С. В. - Розрахунок транстропних плит методом інтегральних перетворень ганкеля, Шваб’юк В. В., Ротко В. Щ. (2009)
Рудь В. Д. - Пружні властивості та несуча здатність оболонок високого тиску, Сомов Д. О., Кузьмін В. О. (2009)
Рудь В. Д. - Аналіз напружено-деформованого стану виробів при тривісному формуванні (Повідомлення 1), Гальчук Т. Н., Самчук Л. М. (2009)
Савчук П. П. - Теоретичні засади створення епоксидних композитів з керованими функціональними властивостями (2009)
Сахно В. П. - До визначення показників маневреності триланкових автопоїздів, Онищук В. П., Придюк В. М. (2009)
Сітовський О. П. - Програмно-апаратний комплекс для дослідження показників транспортного засобу під час руху, Захарчук О. В., Гаращук О. В., Сітовський В. О. (2009)
Скальський В. Р. - Визначення статичної тріщиностійкості скловолоконних композитів методомакустичної емісії, Матвіїв Ю. Я., Плахтій Р. М., Великий П. П. (2009)
Стельмах А. У. - Экспериментальное исследование компрессионно-вакуумного механизма трения (2009)
Стельмащук В. В. - Вплив типу та складу причіпних ланок на показники маневреності триланкового автопоїзда, Придюк В. М. (2009)
Ткачук Ю.М. - Проблеми теплоенергетики України: аналіз причин пошкоджень елементів парових турбін, Студент О.З. (2009)
Фартушок І. М. - Експрес-оцінка впливу корозійних дефектів на експлуатаційні можливості нафтопроводу, Касій О. Т., Грабовська Н. Р. (2009)
Фурс Т. В. - Механізми кристалізації та методика вимірювання електропровідності кристалів PbI2 (2009)
Чувашов Ю. М. - Про деякі властивості розплавів та стекол основних магматичних гірських порід базальтоподібного складу, Ященко О. М., Трофімова Т. П., Дідук І. І., Рибалка Є. О., Кошеленко Н. І., Божко В. І. (2009)
Шейченко В.О. - Обґрунтування аналітичної моделі процесу підбирання-обертання льону (2009)
Шемет В. Я. - Дослідження системи Cu–Ta–S (2009)
Шимчук С. П. - Утворення вторинних структур в трибосистемах з різними режимами роботи (2009)
Яковлєв Г. - Блоковий метод вирішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь (2009)
Яцишина Т. А. - Новітні засоби комп'ютерного моделювання, Поліщук І. М. (2009)
Пальчевському Богдану Олексійовичу (2009)
Анотації (2009)
Рижов О. А. - Методологічні аспекти застосування автоматизованих навчальних систем у вищих медичних навчальних закладах в умовах кредитно-модульної системи, Чайковський Ю. Б., Іванькова Н. А. (2009)
Марценюк В. П. - Системний аналіз результатів впровадження інноваційних технологій навчання з метою забезпечення якісної підготовки лікарів, Стаханська О. О. (2009)
Усенко Л. І. - Інформаційне моделювання процесів забезпечення якості медичної допомоги. Деякі нетрадиційні підходи, Тахере Г. (2009)
Кальниш В. В. - Підходи до комп’ютерного моделювання емоційних станів при здійсненні операторської діяльності, Швець А. В., Буцик А. Л. (2009)
Злепко С. М. - Типологія захисних механізмів психічної адаптації та схильність до психічних розладів, Сєргєєва В. В., Коваль Л. Г., Азархов О. Ю. (2009)
Гойко О. В. - Сучасні технології обробки й аналізу медичних даних (2009)
Краснов В. В. - Принципи цілеутворення при побудові моделі медичних дій (2009)
Шевченко В. Л. - Грубі моделі розвитку в медицині, Шевченко А. В. (2009)
Мохначов С. І. - Інформаційні аспекти створення системи моніторингу стану навколишнього середовища (2009)
Апанасенко Г. Л. - Индивидуальное здоровье: теория и практика управления, информационные аспекты (2009)
Марценюк В. П. - SIR-моделювання епідемії гострих респіраторних захворювань, Цяпа Н. В. (2009)
Пономаренко Л. М. - Інформатизація процесів аналізу фармацевтичних досліджень, Давтян Л. Л., Бабінцева Л. Ю. (2009)
Шкоба Я. В. - Дистанційне навчання в оториноларингології, Абизов Р. А., Самойленко С. С. (2009)
Рижов О. А. - Структурно-функціональна модель педагогічної системи кафедри медичного навчального закладу із застосуванням автоматизованої навчальної системи, Васілакін В. В. (2009)
Злепко С. М. - Метод передачі медичної інформації та її збереження в базі даних, Прудіус П. Г., Сєргєєва В. В., Тимчик С. В. (2009)
Волошин С. О. - Аналіз технологій створення медичних інформаційних систем (продовження, початок у попередньому номері) (2009)
Вакуленко Д. В. - Експертна система діагностики стану пацієнта із використанням підходів традиційної китайської медицини (Концепція "У-СІН”), Сугоняк І. І. (2009)
Титул, зміст (2014)
Лобода О. М. - Корекція резистентної артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок I-ІІІ стадій (2014)
Степанова Н. М. - Антиоксидантні ефекти нуклеїнату натрію у хворих на хронічну хворобу нирок I-II стадій: неускладнений пієлонефрит, Король Л. В., Мигаль Л. Я., Романенко О. А. (2014)
Дудар І. О. - Корекція анемії сахаратом заліза у пацієнтів з ххн v д стадії, які лікуються гемодіалізом, Шіфріс І. М., Гончар Ю. І., Савчук В. М., Лобода О. М., Красюк Е. К., Алексєєвава Н. Г. (2014)
Безрук В. В. - Сучасні етіологічні та гендерні особливості мікробного спектру сечі підлітків з інфекцією сечової системи, Безрук Т. О., Бліндер О. В. (2014)
Візір В. А. - Вплив кандесартану на показники добового артеріального тиску у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на програмному гемодіалізі, Овська О. Г., Садомов А. С. (2014)
Камінський В. Я. - Асоціації антигенів груп крові систем ав0 і резус із розвитком хронічної хвороби нирок: гломерулонефриту, Ковальчук Л.Є. (2014)
Колесник М. - Гіпероксалурія та показники мукозального імунітету хворих на хронічну хворобу нирок І-ІІ ст.: пієлонефрит, Сташевська Н., Степанова Н., Дріянська В., Руденко А., Кругліков В., Корніліна О. (2014)
Крайдашенко О. В. - Біомаркери пошкодження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу, Долінна М. O. (2014)
Лавренчук О. В. - Особливості продукції секреторного лейкопротеазного інгібітора (slpi) у дітей, хворих на гострий або хронічний пієлонефрит, Порошина Т. В., Багдасарова І. В., Гайсенюк Ф. З., Драннік Г. М. (2014)
Руденко А. - Стан імунітету сечовивідних шляхів у хворих на гострий пієлонефрит та цистит, Корніліна О., Мітченко М., Пасєчніков С. (2014)
Топчій І. І. - Вплив кріоекстракту плаценти людини на структурно-функціональний стан нирок щурів з гострою або хронічною нирковою недостатністю, Кондаков І. І., Кірієнко О. М. (2014)
Інформація до читачів (2014)
Бойко Я. А. - Виконання екологічних проектів – реальний шлях залучення учнів до практичної природоохоронної діяльності (2013)
Васильєва О. В. - Критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності молодших школярів (2013)
Єсьман І. В. - Модель чуттєвої комунікації як окремий напрям у системі виховання батьків (2013)
Кушнір Ю. В. - Ставлення старшокласників до процесу навчання у школі: регіональний аспект проблеми (2013)
Моїсеєв С. О. - Колектив як провідний засіб морального розвитку дітей в оздоровчих таборах України (2013)
Чубук Р. В. - Розвиток гендерної освіти та педагогіки (2013)
Ярошенко О. Г. - Профільне навчання як один із ключових напрямків модернізації системи освіти України, Юзбашева Г. С. (2013)
Бабкова О. О. - Оцінювальна діяльність як фактор впливу на якість шкільної природничої освіти (2013)
Колесник К. В. - Культурологічний матеріал у підручниках з новогрецької мови для 5-6 класів (2013)
Левадна Т. В. - Реалізація дивергентного підходу при розв’язуванні творчих задач, Солдатська Н. В. (2013)
Лисицький В. М. - Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних здібностей учнів (2013)
Сафонова І. Я. - Психолого-педагогічна сутність предметної компетентності (2013)
Везиров Т. Г. - Информационная образовательная среда как средство развития профессиональной компетентности преподавателя педвуза (2013)
Kondratska L. A. - Еpistemic strategy of reforming of professional education: soteriological discourse (2013)
Пономаренко Г. О. - Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку студентів вищих навчальних закладів (2013)
Саєнко Н. В. - Формування готовності студентів до самопроектування особистісно-професійного розвитку (2013)
Дубровіна І. В. - Вимоги до індивідуальності педагога в контексті самоосвіти (2013)
Клясен Н. Л. - Діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах реалізації національної стратегії розвитку освіти в Україні (2013)
Кулалаєва Н. В. - Педагогічні підходи до формування культури безпеки професійної діяльності у студентів ВНЗ (2013)
Матросова И. Г. - Проблемы подготовки будущих специалистов полиграфического профиля в условиях информационного общества (2013)
Норкіна О. В. - Післядипломна освіта як дієвий чинник розвитку дослідницької компетентності сучасного педагога (2013)
Подліняєва О. О. - Освітні можливості мережі Інтернет для викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (2013)
Romenskiy O. V. - Сommunication in professional activity of seafarers (2013)
Сопівник І. В. - Про необхідність підвищення педагогічної кваліфікації наставників академічних груп в аграрних і природоохоронних ВНЗ (2013)
Стрілець С. І. - Підготовка вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2013)
Терентьєва Н. О. - Людський розвиток: концепт цілей тисячоліття у контексті університетської освіти (2013)
Філончук З. В. - Підготовка вчителів географії до професійної діяльності в умовах профільної школи (2013)
Шевченко О. А. - Професійна адаптація молодого вчителя: теоретичні основи дослідження (2013)
Андрощук І. М. - Управління мотивацією професійного розвитку педагога в умовах регіональної системи післядипломної педагогічної освіти (2013)
Білик Н. І. - Педагогічне проектування регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації вчителів (2013)
Білянін Г. І. - Концептуальні засади дослідження проблеми розвитку функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (2013)
Василенко Ю. М. - Модель моніторингу якості дистанційного начання слухачів курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Зелюк В. В. - Стратегія розвитку системи післядипломної педагогічної освіти Полтавської області (2013)
Косик В. М. - Новітні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні (2013)
Кучерявий А. О. - Технологічна модель управління змістом самостійної роботи майбутніх юристів (2013)
Лавренчук А. О. - Модернізація післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір (2013)
Оліфіра Л. М. - Особливості програми розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації засобами тренінгів (2013)
Пасечнікова Л. П. - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування організаційної культури школи (2013)
Якухно І. І. - Сучасна парадигма та концепції інноваційного розвитку післядипломної освіти педагогічних працівників (2013)
Войцях Т. В. - Розвиток захисної компетенції соціального педагога у системі післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Дзюбинська Х. А. - Реалізація ідей опікунської педагогіки у діяльності Люблінського благодійного товариства (2013)
Зайченко Н. І. - Організація соціально-педагогічного захисту дітей-сиріт в Іспанії (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2013)
Пантюк М. П. - Аксіологічні основи професіограми вчителя як суб’єкта виховання (історичний аспект) (2013)
Біла Л. І. - Зміст навчальних програм педагогічних курсів Полтавської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Єршова Л. М. - Конфлікт виховних ідеалів у листах інтелектуальної еліти України ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Жорова І. Я. - Професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти України у 80-х роках ХХ століття (2013)
Лозинська С. В. - Вітчизняні педагоги-дошкільники про роль і місце трудового виховання в розвитку дитини (історичний аспект) (2013)
Мегем О. М. - Еволюція навчально-методичного забезпечення шкільної біологічної освіти в Україні (1959-1966 рр.) (2013)
Примакова В. В. - Підготовка вчителів початкових класів до реалізації освітніх реформ в Україні (60-70 роки ХХ століття) (2013)
Чередник О. В. - Передумови становлення нової колізії освіти в навчально-пізнавальній діяльності студентів другої половини ХХ століття (2013)
Відомості про авторів (2013)
Авдєєв Ю. С. - Факторинг як інструмент прискорення фінансування (2014)
Алібекова К. В. - Інвестиційна привабливість підприємства (2014)
Александрова В. В. - Удосконалення управління мотивацією персоналу на підприємстві ПАТ "Червоний Жовтень" (2014)
Бабаев М. М. - Интенсивность процессов технологической модернизации в республике Туркменистан (2014)
Байдіков О. О. - Управління прибутком підприємства (2014)
Баканов І. В. - Роль збутової діяльності для промислового підприємства (2014)
Болюра О. В. - Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства (2014)
Власенко Ю. А. - Значення трудового потенціалу для підприємства (2014)
Гаврилов П. Ю. - Управління розробкою та реалізацією проектів у державному підприємстві "УКРДІПРОВАЖМАШ" (2014)
Досяк Т. С. - Особливості фінансування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (2014)
Дудкевич К. І. - Удосконалення організації комунікативної політики на підприємстві (2014)
Єрьоменко Н. Ю. - Конкурентні переваги підприємства (2014)
Засуха Д. Ю. - Трудовий потенціал промислового підприємства (2014)
Киркач А. І. - Класифікація джерел обліково-аналітичної інформації (2014)
Клочко К. І. - Організація системи управління персоналом підрозділу підприємства в умовах вимушеної неповної зайнятості (2014)
Корда І. В. - Особливості кризи у взаємозв'язку із життєвим циклом підприємства, товару та конкурентних переваг (2014)
Коса Т. А. - Особливості впровадження корпоративного пенсійного фонду як важливої складової мотиваційного механізму підприємства (2014)
Котляр-Іваницька А. С. - Особливості трудової діяльності робітників і службовців як основа диференційованого підходу до оплати їх праці (2014)
Коцко О. І. - Маркетингова діяльність в умовах сучасного ринку (2014)
Куля О. Г. - Проблеми фінансового аналізу підприємства (2014)
Литвиненко М. В. - Аналіз сутності поняття "цінова політика" (2014)
Львовська М. М. - Роль маркетингових досліджень у діяльності підприємства (2014)
Мензарєва І. О. - Організація оплати праці на підприємстві (2014)
Сергієнко Г. С. - Мотивація персоналу підприємства (2014)
Міщирікова А. К. - Стратегічне планування на підприємстві (2014)
Половка К. О. - Маркетингові дослідження: їх характеристика та необхідність (2014)
Мироненко Ю. О. - Сутність адміністративного управління підприємством та його актуальність у сучасних умовах (2014)
Олійник А. А. - Дослідження сутності поняття "маркетингова стратегія підприємства" (2014)
Осикова А. М. - Інноваційний маркетинг як засіб ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Перський К. Є. - Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія (2014)
Сивокоз О. А. - Грейдинг посад як інструмент підвищення мотивації персоналу на підприємстві (2014)
Страшкова А. К. - Особливості маркетингових комунікацій у санаторно-курортній сфері (2014)
Тарасов Є. В. - Організація виробництва нової продукції на ПАТ "Харківський інструментальний завод" (2014)
Шевченко К. О. - Проблеми управління системою маркетинга на промислових підприємствах (2014)
Тіщенко Я. В. - Теоретичні основи визначення категорії "планування" (2014)
Чубай К. М. - Управління асoртиментнoю пoлітикoю підприємства (2014)
Ягодка Д. В. - Фінансова стійкість як характеристика ефективного функціонування підприємства (2014)
Харченко Д. В. - Международная трудовая миграция (2014)
Дудник Я. М. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища банківської системи із використанням методики PEST-аналізу (2014)
Кубишкіна О. В. - Стратегічне управління проблемними підприємствами інструментальної галузі (2014)
Сауляк Д. В. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища машинобудівних підприємств із використанням методики PEST-аналізу (2014)
Тітова А. І. - Стратегічний аналіз у системі управління депозитними операціями банку (2014)
Хворост В. О. - Фінансова стратегія як необхідний фактор успіху підприємства в умовах нестабільної економіки (2014)
Чугаєва А. В. - Побудова стратегічної карти управління фінансовою стійкістю банку (2014)
Балицька К. Е. - Державне регулювання страхової діяльності в Україні (2014)
Васильченко Д. Р. - Фінансовий лізинг як інструмент посилення інвестування підприємств (2014)
Воронович К. О. - Структура бюджетної системи України (2014)
Грицюк І. В. - Джерела формування спеціального фонду місцевих бюджетів (2014)
Місецька С. А. - Вторинний ринок цінних паперів в Україні (2014)
Орлов І. О. - Валютні ризики та методи їх хеджування (2014)
Селезньова Є. С. - Розвиток страхового ринку України (2014)
Пастухова А. О. - Фінансовий ринок України: сутність, структура, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Пашкова К. В. - Проблеми майнового страхування в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Дунець М. І. - Емісія внутрішніх державних запозичень в Україні (2014)
Ефімова Г. Г. - Державна підтримка комерціалізації інтелектуальної власності в Україні (2014)
Комишан А. І. - Фінансове право як нормативне забезпечення фінансової політики (2014)
Кудас К. І. - Шляхи підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів в Україні (2014)
Світайлова А. І. - Аналіз факторів розвитку страхового ринку України (2014)
Харечко Ю. А. - Дослідження проблем організації і реалізації бюджетного процесу в Україні (2014)
Хоменко В. А. - Структура бюджетної системи України (2014)
Цилінська Я. В. - Aнaліз співробітництвa Укрaїни з МВФ (2014)
Вощана В. Д. - Аналіз факторів розвитку ринку державних цінних паперів в Україні (2014)
Beletskiy A. - Stalin's Blunder of the Soviet Domination of Europe (2014)
Gizzatullina M. - The Nazi Germany and Soviet Propaganda Posters in the Period of the Beginning of the Second World War (1939 – 1941) (2014)
Myroshnychenko V. - The Role of Land-Lease in the Great Patriotic War: the Economic Aspects (2014)
Гладкий С. О. - Структура самосвідомості у контексті правового самопізнання (2014)
Ситар І. М. - Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації) (2014)
Минькович-Слободяник О. В. - Роль засобів масової інформації у формуванні правової і політичної культури (2014)
Галецька Н. Б. - Національна імплементація угоди про асоціацію між ЄС і Україною: деякі теоретичні аспекти (2014)
Толкачова Г. В. - Міжнародно-правові гарантії захисту прав і свобод дитини та їх імплементація у національне законодавство (2014)
Діптан І. І. - "Договори і постанови…" 5(16) квітня 1710 року: амбівалентність осмислення (2014)
Омельченко Н. Л. - Парламентське право: щодо постановки проблеми формування та розвитку в Україні (2014)
Волкотруб Л. В. - Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних сил України (2014)
Крутько А. Л. - Зародження та розвиток народної законодавчої ініціативи (2014)
Неліна Н. В. - Механізм реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу: теоретичний аспект (2014)
Олефір В. І. - Щодо питання нечинності, припинення та скасування адміністративних договорів, Короєд С. О. (2014)
Селезньова О. М. - Онтологічно-теоретичні засади науки інформаційного права (2014)
Фролов О. С. - Зміст та обсяг концепту "суб’єкт адміністративного правопорушення", Васильєв І. В. (2014)
Чернов М. М. - Адміністративні правопорушення банків у сфері обігу цінних паперів (2014)
Лисенко М. О. - Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності органів виконавчої влади (2014)
Лоюк І. А. - Становлення адміністративно-правового регулювання процедур створення банків в Україні (2014)
Бабаскін А. Ю. - Проблеми звернення стягнення на предмет іпотеки в порядку позасудового врегулювання (2014)
Ізарова І. О. - Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки (2014)
Борцевич П. В. - Проблеми укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (2014)
Федорченко Н. В. - До питання про предмет договору про надання послуг (2014)
Борденюк В. В. - Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад (2014)
Кузнець О. М. - Деякі аспекти забезпечення позову в контексті можливого зловживання правами (2014)
Спіцина Г. О. - Теоретичні підходи до систематизації законодавства про працю України в умовах ринкової економіки (2014)
Коваленко А. А. - Принципи права та банківська діяльність (2014)
Кузнєцова С. В. - Національне законодавство України щодо охорони клімату і перспективи його вдосконалення (2014)
Ахтирська Н. М. - Створення і діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи (2014)
Вознюк А. А. - Змова як обов’язкова кримінально-правова ознака злочинних об’днань (2014)
Турлова Ю. А. - Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної дефініції (2014)
Культенко О. В. - Про необхідність законодавчого схвалення концепції проведення молекулярно-генетичної експертизи в Україні (2014)
Пєчук І. С. - Особливості суб’єктивної сторони порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в Україні (ст. 286 КК України) (2014)
Салманов А. Ф. - Головні пріоритети зовнішньої політики Азербайджану постсоціалістичної доби (2014)
Сапарова А. О. - Кодифікація як форма існування загальноєвропейського права: перспективи критичного осмислення (2014)
Протопопова Т. В. - Категорія достоинства Короля в Конституции Дании, Орлова С. В., Дробышевский Д. С. (2014)
Соснін О. В. - Міжнародна інформаційна безпека як актуальна проблема сучасності, Грушова Г. В. (2014)
Ходаківський М. Д. - Протидія дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні (2014)
Згурська В. Л. - Інституціоналізація як необхідний елемент розвитку суспільних рухів (2014)
Асланов С. А. - Етнічний конфлікт як чинник етнополітичної нестабільності (на прикладі гібридної війни в Україні) (2014)
Слободян О. Т. - Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права (2014)
Курас А. І. - До питання про наукове визначення поняття "безпека" (2014)
Мироненко В. П. - Комплексний підхід до типологізації парламентських коаліцій (2014)
Далявська Т. П. - Невизнані держави в контексті державотворчих процесів та міжнародного визнання (2014)
Камінник І. С. - Популізм в системі надання соціальних послуг: підходи, що гальмують реформи (2014)
Логущенко І. М. - Політологічне тлумачення інституту соціальної відповідальності (2014)
У пошуках компаративних засад юридичної науки (2014)
Філософське осмислення порівняльного правознавства (2014)
Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra (2014)
Маліцький Б. А. - П’ятдесятирічне президентство Б. Є. Патона в Академії наук України — достойна відповідь на виклики науки,техніки і часу, Храмов Ю. О., Корнієнко О. М. (2012)
Новиков М. В. - Цілеспрямовані фундаментальні наукові роботи з ініціативи президента НАН України академіка Б. Є. Патона (2012)
Мех О. А. - Науково-технологічний аналіз розвитку підприємництва м.Києва (2012)
Сенченко В. В. - Система інформаційно-аналітичної підтримки управлінської діяльності органів місцевої влади (2012)
Рибачук В. П. - Методологічні проблеми застосування наукометричного аналізу при прогнозуванні напрямів науково-технологічного прогресу (2012)
Корецький А. І. - Відображення визначених законом пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у публікаціях українських учених (2012)
Лобанова Л. С. - Интернационализация подготовки научных кадров в развитых европейских странах: проблемы и уроки (2012)
Литвинко А. С. - Досвід проведення щорічних молодіжних конференцій з історії науки і техніки, Пономаренко Л. П. (2012)
Гончарова Т. В. - Особенности промышленной и научно-технологической эволюции Республики Корея (2012)
Глебова А. Н. - Теоретический аспект исследования проблемы единства научного знания в трудах А. И. Кухтенко (2012)
Колтачихіна О. Ю. - Еволюція моделей ієрархічної будови Всесвіту (2012)
Гороховатська О. Я. - Історія Відділення інформатики НАН України (1988-2011), Жабін С. О. (2012)
Оноприенко В. И. - К. П. Флоренский – последний ученик В. И. Вернадского (2012)
В. І.Терехов (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Красовская О. В. - Конференция, посвященная 80-летию Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (ИИЕТ РАН) (2012)
Кавуненко Л. Ф. - Добровские чтения - ежегодная конференция по науковедению и истории науки (2012)
Чепіль М. М. - Патріотизм як цінність у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2014)
Домніцак В. В. - Секційна робота I street workout як сучасні елементи позааудиторної роботи з фізичного виховання в системі професійної підготовки курсантської молоді (2014)
Кащук М. Г. - Суспільно-історичне та психолого-педагогічне підґрунтя проблеми правового виховання старшокласників (2014)
Моїсеєв С. О. - Концептуальні засади підготовки старшокласників до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з фізичної культури і спорту, Мельничук Ю. В. (2014)
Савченко М. С. - Сутність поняття "ґeндeрний пiдхід в освіті" (2014)
Сліпіч Ю. В. - Виставка дитячого мистецтва як освітньо-культурний простір виховання щасливої особистості (2014)
Александров Е. П. - Учебный текст: педагогический аспект (2014)
Шмалєй С. В. - Логічно-опорні схеми як ефективна технологія навчання шкільному профільному курсу "Екологія", Щербина Т. І. (2014)
Бак В. Ф. - Методична система формування біоетичних знань учнів у процесі профільного навчання біології (2014)
Коростіль Л. А. - Моделювання як засіб унаочнення хімічної складової курсу "Природознавство", 5 клас, Каленик І. І. (2014)
Мартинович О. Б. - Єнський план як "вихідна форма" удосконалення сучасної освіти в школах німецькомовних країн (2014)
Сафонова І. Я. - Визначення структури предметної компетентності старшокласників у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу (2014)
Філончук З. В. - Формування естетично-ціннісного ставлення до світу в процесі вивчення шкільної географії (2014)
Борисов В. В. - Ґендерні особливості поведінки вчителів технологій в уявленнях молоді, Бобилева Я. В. (2014)
Василюк А. В. - Концептуальні підходи до підготовки майбутніх учителів (2014)
Жерноклєєв І. В. - Основи сучасного розвитку вищої педагогічної освіти в Королівстві Норвегія (2014)
Іванченко Є. А. - Динаміка результатів діагностики рівнів сформованості готовності майбутнього економіста до запобігання і розв’язання конфліктів у професійній діяльності під час функціонування системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів (2014)
Серёжникова Р. К. - Ноосферная педагогика как инновационная технология субъективизации студентов в образовательном пространстве высшей школы (2014)
Бедевельська М. В. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу: результати експерименту (2014)
Бопко І. З. - Основні тенденції підготовки до наукової діяльності майбутніх магістрів у вищому навчальному закладі (2014)
Гуменюк С. В. - Характеристика та особливості педагогічного мислення (2014)
Дзюба П. М. - Інформаційні технології в системі підготовки персоналу прикордонного відомства з питань забезпечення безпеки життєдіяльності (2014)
Диченко Т. В. - Проблеми адаптації іноземних слухачів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів (2014)
Дьоміна В. М. - Технології викладання прикладних дисциплін у підготовці фахівця-аграрія (2014)
Кан Ю. Б. - Підвищення рухової активності студентів ВНЗ у процесі занять карате-до (2014)
Кукушкіна Л. А. - Сучасні вимоги до підготовки фахівців інженерного профілю в Україні та Німеччині в контексті інтеграції (2014)
Кулалаєва Н. В. - Опанування культури безпеки як умова актуалізації професійної самоорганізації студентів (2014)
Ліпшиць Л. В. - Використання методу анкетування для дослідження соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв (2014)
Навроцька М. М. - Самопрезентація як засіб розвитку професійного іміджу педагога (2014)
Окіпняк Д. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців з гуманітарного розмінування: результати дослідження (2014)
Паніотова Д. Ю. - Аналіз стану сформованості загальнокультурної компетентності майбутніх інженерів у сучасній вищій школі (2014)
Пантюк Т. І. - Становлення педагога-вихователя як освітня детермінанта підготовки дитини до школи (2014)
Romenskiy A. V. - Interaction with automated technical means as an integral part of professional-communicative competence of a seaman (2014)
Стеценко Н. М. - Теоретичні підходи до інтерпретації сутності культурологічної компетентності, Чикалова Т. Г. (2014)
Терентьєва Н. О. - Критично-інноваційний потенціал університетської освіти як результат євроінтеграційних процесів (2014)
Драч І. І. - Зміст та технології компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою магістрантів педагогіки вищої школи (2014)
Сергеєва Л. М. - Праксіологічні засади управління розвитком професійно-технічного навчального закладу (2014)
Дереш В. С. - В. Сухомлинський про вплив сім’ї та школи на процес соціалізації дитини (50-70-ті роки ХХ століття) (2014)
Султанова Н. В. - Теоретичні засади становлення і розвитку реабілітаційної педагогіки (2014)
Завгородняя Т. К. - Проблемы педагогики в творческом наследии Марка Теплинского (2014)
Антонець М. Я. - Зміст диференціації виробничого навчання для хлопців-старшокласників за професіями і спеціальностями в школах Української РСР (1958-80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Гончар М. В. - Аналіз архівних матеріалів з історії розвитку нижчої професійної освіти на Півдні України другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя (2014)
Жорова І. Я. - Тенденції розвитку професіоналізму вчителів природничих дисциплін в системі післядипломної освіти України (друга половина ХХ століття) (2014)
Карпенко О. Є. - Аксіологічний вимір педагогічної спадщини Я. Корчака в контексті української педагогіки (2014)
Кохановська О. В. - Діяльність жіночих громадських організацій у напрямку природничо-математичної освіти дівчат ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Пахолок Р. І. - Упровадження теоретико-практичних напрацювань західноукраїнських чоловічих навчальних закладів кінця XVIII – першої третини XX ст. у сучасну освітньо-виховну практику (2014)
Примакова В. В. - Вплив гуманістичної спадщини В. Сухомлинського на професійний розвиток учителів початкових класів (2014)
Savjuk A. M. - Studying the educational and pedagogical activities of women’s NGOs in the south of Ukraine in the second half of ХІХ – the first quarter of ХХ century by university students (2014)
Стражнікова І. В. - Еволюція розвитку професійної освіти західного регіону України (історіографічний аспект) (2014)
Шаргун Т. О. - Професійна підготовка майбутніх залізничників: педагогічні аспекти класифікації історичних джерел (2014)
Відомості про авторів (2014)
Александров Е. П. - Педагогическое взаимодейстие как интенциональный диалог (2014)
Граматюк О. В. - Генеза поняття "здібності" (2014)
Вечерок Т. В. - Критерії та показники сформованості моральних цінностей учнів старших класів (2014)
Єсьман І. В. - Педагогічна освіта батьків як складова науки про сімейне виховання (2014)
Осадець М. М. - Виховання сучасного підростаючого покоління: аспекти використання засобів народної фізичної культури (2014)
Білецька І. О. - Полікультурні тенденції сучасної вітчизняної іншомовної освіти (2014)
Сафонова І. Я. - Ключові й предметно-математичні компетентності старшокласників (2014)
Мироненко І. В. - Загальнобіологічні поняття як складова шкільного курсу біології (2014)
Філончук З. В. - Формування економічних компетенцій учнів основної школи у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін (2014)
Zhernoklieiev I. V. - The features of the methodical training of prospective technology teachers on the basis of secondary educational institution (2014)
Завгородня Т. К. - Проблема ступеневої підготовки у ВНЗ у контексті болонського процесу і можливості її розв’язання в Україні (2014)
Мешко Г. М. - Курс "Вступ до педагогічної професії" в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Сергеєва Л. М. - Сучасні тенденції розвитку професійної освіти в контексті європейської інтеграції (2014)
Шоробура І. М. - Підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах Хмельниччини (2014)
Вінник М. О. - Використання комп’ютерних засобів комунікації в підготовці майбутніх інженерів-програмістів, Лазаренко Ю. С., Корж Ю. В., Тарасіч Ю. Г. (2014)
Відоменко Д. Д. - Проблема класифікації інформаційних систем управління видавництвом у процесі підготовки фахівців з видавничої справи та редагування (2014)
Грибок Н. М. - Досвід упровадження інтерактивних форм і методів навчання студентів спеціальної медичної групи (2014)
Дягилева О. С. - Науково-дослідна робота курсантів як важлива складова науково-дослідницького середовища ВНЗ морського профілю (2014)
Жорова І. Я. - Формування професійних цінностей майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема (2014)
Звєрєва Н. Л. - Проблема педагогічної комунікативної компетентності вчителя початкових класів: аналіз актуальних досліджень (2014)
Знамеровська Н. П. - Формування професійних компетенцій курсантів морської академії в процесі графічної підготовки, Васильченко Г. Ю., Казанчан А. К. (2014)
Корчевський Д. О. - Світоглядно-філософські засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерної графіки та дизайну (2014)
Кулалаєва Н. В. - Комплексний аналіз насичення типової програми нормативної навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2014)
Матросова И. Г. - Тенденции культуросообразного развития высшего технического образования в переходный период (2014)
Міщенко О. А. - Формування англомовної писемної компетенції майбутнього вчителя в контексті професійної підготовки (2014)
Навроцька М. М. - Імідж педагога як психолого-педагогічна проблема (2014)
Паніотова Д. Ю. - Моделювання системи формування загальнокультурної компетентності майбутніх інженерів (2014)
Пащенко О. В. - Створення та розвиток інклюзивного навчального середовища у професійно-технічних навчальних закладах (2014)
Перець О. Б. - Структура та сутнісні ознаки готовності учителів природничо-математичних дисциплін до педагогічного проектування з використанням інформаційних технологій, Туркот Т. І. (2014)
Примакова В. В. - Методична служба як структурна складова системи післядипломної педагогічної освіти в Україні середини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Проценко У. М. - Фахівець з фізичної культури: сутнісні характеристики (2014)
Сопівник Л. Й. - Про необхідність формування екологічної культури студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (2014)
Сорочан Н. Ю. - Програма дослідження стану практичного застосування інтерактивних технологій навчання у фаховій підготовці маркетологів (2014)
Терентьєва Н. О. - Векторність у розвитку університетської освіти (2014)
Чумак Л. В. - Генезис формування складових професійної майстерності вчителя: перша половина імпліцитного періоду еволюції педагогічної професії (2014)
Шиянюк Л. В. - Методичне забезпечення формування українськомовної комунікативної компетентності студентів технічного вишу І-ІІ рівнів акредитації на основі навчальних текстів (2014)
Артюхіна М. В. - Управління навчальним закладом на принципах холістичного маркетингу (2014)
Ковальська Н. М. - Неперервна професійна освіта: управлінський аспект, Саух О. М. (2014)
Устинова Н. В. - Державно-громадське управління освітою: поклик ХХІ століття (2014)
Щербяк Ю. А. - Опікунська діяльність греко-католицької церкви кінця ХІХ ст. – 1939 рр. (2014)
Бабич В. І. - Особливості застосування методичного прийому "дешефрувальник" у практиці підготовки майбутніх педагогів до підвищення рівня соціального здоров’я підлітків (2014)
Дереш В. С. - Вплив соціальних інститутів на посилення виховної функції сім’ї (60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічна складова ювенальної юстиції Іспанії (2014)
Логвиновська Т. А. - Інтеграція виховних зусиль ВНЗ як педагогічного й соціального середовища − важлива умова виховання соціальної спрямованості молоді (2014)
Олефір Ю. А. - Інтерактивні методи навчання як складова підготовки компетентних фахівців соціальної педагогіки (2014)
Калініченко Н. А. - Історіографія дослідження педагогічної діяльності Івана Ткаченка (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Кохановська О. В. - Особливості становлення вищої природничо-математичної освіти дівчат в Україні ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Решетова І. А. - Функції вчених рад в освітньому просторі вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів (1958-1990 рр.) (2014)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання учнівської молоді у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2014)
Шайнер Г. І. - Головні напрямки кооперативно-просвітньої діяльності РСУК у міжвоєнний період, Матюшко Л. І. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Григоренко В. Г. - Структура особистісного портфоліо соціально-педагогічного розвитку учнів загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Воробьёва А. В. - Психолого-педагогические предпосылки формирования риторических умений учащихся основной школы (2014)
Нечерда В. Б. - Виховання щасливої особистості старшого підлітка в контексті формування просоціальної поведінки учнів (2014)
Ніколаєнко В. В. - Особливості формування вторинної мовної особистості іноземних студентів (2014)
Соломаха С. О. - Становлення світоглядних уявлень людини в культурі (2014)
Kozlovska І. М. - Possibilities of using of integration approach: pedagogical support of students, Kozlovsky Y. М., Bilyk О. S. (2014)
Бургун І. В. - Навчально-пізнавальна компетентність як елемент щасливої особистості, Штуца О. В. (2014)
Сафонова І. Я. - Обґрунтування дидактичних умов формування математичної компетентності у старшокласників (2014)
Стребна О. В. - Формування особистості засобами навчального предмета "Я у світі" (2014)
Філончук З. В. - Соціально-економічні показники у змісті оновленого шкільного курсу географії (2014)
Андрієвський Б. М. - Методологічні засади формування дослідницьких компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2014)
Zhernoklieiev I. V. - Realization of democratic approaches in tecnology teachers training in Nordic countries (methodical aspect) (2014)
Кузьменко В. В. - Управління людськими ресурсами як невід’ємна складова професійно-комунікативної компетентності майбутніх моряків, Роменський О. В. (2014)
Мешко Г. М. - Модель системи підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я (2014)
Нестеренко В. В. - Індивідуалізація освітнього процесу як педагогічна умова підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання (2014)
Сергеєва Л. М. - Напрямки розвитку педагогічного колективу професійного навчального закладу (2014)
Слюсаренко Н. В. - Післядипломна освіта як середовище розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2014)
Чайка В. М. - Формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (2014)
Бабишена М. І. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін (2014)
Бобришева Н. М. - Модель формування готовності майбутніх морських офіцерів до професійної діяльності в полікультурному середовищі (2014)
Бондаренко В. І. - Педагогічні шляхи та умови формування професійного іміджу майбутнього вчителя технологій в умовах модернізації вищої освіти (2014)
Будянський Д. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів засобами естетично-орієнтованої риторики (2014)
Волкова Л. Й. - Формування фасилятивності – інтегративної професійно-особистісної якості у майбутніх вчителів засобами педагогічного тренінгу (2014)
Вострікова В. В. - Навчальна онлайн-платформа як засіб самоосвітньої діяльності вчителя іноземної мови (2014)
Гирич З. И. - Фонетико-ритмико-интонационные ошибки в речи иностранных тюркоязычных студентов нефилологических вузов (2014)
Марецька Л. П. - Результати контрольного експерименту щодо розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті (2014)
Мозговий В. Л. - Сутність системоутворювальних понять "операція" і "функція" режисури педагогічної дії (2014)
Несін Ю. М. - Акмеологічний та синергетичний аспекти професійного вдосконалення вчителів французької мови (2014)
Подліняєва О. О. - Експериментальна перевірка ефективності розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів історії та суспільствознавства в системі післядипломної освіти (2014)
Примакова В. В. - Акмеологічний підхід до професійного розвитку вчителів початкових класів у післядипломній освіті (2014)
Смолінська О. Є. - Феноменологічно-герменевтичний дослідницький підхід до вивчення культурно-освітнього простору педагогічних університетів (2014)
Сотська Г. І. - Естетичний досвід особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: теоретичний аспект (2014)
Фролова О. О. - Результативність упровадження моделі формування соціокультурної компетенції майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах (2014)
Хрупало М. М. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу в умовах реформування Збройних Сил (2014)
Худенко О. М. - Організаційно-педагогічні умови розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти (2014)
Черкашина Т. В. - Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в контексті професійного самовдосконалення (2014)
Чумак Л. В. - Формування складових професійної майстерності вчителя-словесника у другій третині імпліцитного періоду еволюції педагогічної професії (2014)
Янкович І. І. - Підготовка майбутнього вчителя до виховання щасливої дитини в загальноосвітніх навчальних закладах Польщі (2014)
Назаренко Л. М. - Вплив креативності на ефективність управління навчальним закладом (2014)
Тунік Є. Ю. - Характеристика джерельної бази дослідження розвитку вітчизняної теорії методів управління загальноосвітнім навчальним закладом (2014)
Степура Ю. Г. - Соціально-педагогічний потенціал засобів естетотерапії у підготовці майбутніх педагогів початкової школи (2014)
Султанова Н. В. - Методологічні аспекти соціальної інтеграції дітей-інвалідів (2014)
Вовк М. П. - Культурно-історичний контекст розвитку професійного досвіду педагогів-фольклористів у класичних університетах України (1910 – 1940-ті рр.) (2014)
Данилова О. І. - Періодизація розвитку системи професійно-технічної освіти в наукових дослідженнях (2014)
Жорова І. Я. - Питання періодизації розвитку післядипломної освіти в історико-педагогічних дослідженнях (2014)
Кохановська О. В. - Вплив урядової політики на розвиток природничо-математичної освіти дівчат в Україні у ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Лимаренко Л. І. - Діяльність студентського театру у вимірах часу: історико-педагогічний аспект (2014)
Славська Я. А. - Форми і методи еколого-естетичного виховання учнівської молоді Донбасу у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2014)
Khodorivska K. V. - Тhe influence of the Nordic and Baltic countries on the development of craft education in Ukraine in the XIX-XXth century (2014)
Черпак Ю. В. - Підготовка професійних кадрів у галузі фізичного виховання кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кондрацька Л. А. - Етнічна самоідентифікація молодшого школяра: можливості пісенного фольклору (2014)
Мусієнко В. С. - Трактування поняття "патріотизм" у літературних джерелах (2014)
Савченко М. С. - Реалiзацiя гендерного пiдходу у навчально-виховному процесі дошкiльного навчального закладу: сучасний погляд на виховання (2014)
Желанова В. В. - Педагогічний інструментарій технології контекстного навчання (2014)
Приходько М. І. - Педагогічна інновація й ініціатива – найважливіший ресурс розвитку сучасної школи (2014)
Юрженко В. В. - Реалізація природовідповідного принципу синергетичної міждисциплінарної теорії в освітніх системах: на прикладі освітньої галузі "Технологія" (2014)
Гричаник Н. І. - Аналіз художнього твору як педагогічна проблема (2014)
Сафонова І. Я. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування математичних компетентностей учнів (2014)
Зеленська О. П. - Використання комп’ютерних технологій для навчання іноземної мови як складової культурологічної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС України (2014)
Zhernoklieiev I. V. - Тhe democratic basis of the future technology teachers training in european nordic countries (2014)
Микитенко Н. О. - Ієрархічна структура іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю (2014)
Серёжникова Р. К. - Становление субъектности педагога в образовательном пространстве как фактор профессиональной самоактуализации (2014)
Шоробура І. М. - Підготовка сучасного педагога до реалізації змісту шкільної географічної освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Антоненко О. В. - Підготовка вчителів іноземних мов у Чеській республіці у світлі реформування вищої освіти Європи (2014)
Бовдир О. С. - Розвиток комунікативної культури майбутніх юристів як основа професіоналізму (2014)
Ворник М. М. - Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті наукових підходів (2014)
Гирич З. И. - Коммуникативная компетенция при обучении русскому языку иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля (2014)
Гончаренко Л. А. - Підготовка вчителів історії до використання на уроках наративного аналізу (2014)
Гурба В. Т. - Вокально-педагогічна робота викладача як фактор становлення майбутніх педагогів-вокалістів (2014)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя (2014)
Кохановська О. В. - Психолого-педагогічні аспекти адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності (2014)
Литвиненко І. Ю. - Види роботи з навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей (2014)
Марецька Л. П. - Моделювання процесу розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті (2014)
Мельничук Т. Ф. - Концепція формування творчої особистості студентів у системі культурно-просвітницької діяльності університетів природоохоронного профілю (2014)
Моїсеєв С. О. - Самопрезентація особистості як психолого-педагогічний феномен (2014)
Нємцева Н. С. - Вплив підсвідомого та безсвідомого на процес професійного становлення майбутнього інженера (2014)
Одайник С. Ф. - Моніторинг фахової діяльності педагога як основа планування його професійного розвитку (2014)
Олейник Т. А. - Личностно-профессиональное становление будущих учителей в условиях компетентностного подхода (2014)
Олендр Т. М. - Факультативний курс англійської мови у контексті підвищення професійних комунікативних навичок студентів-істориків (2014)
Покроєва Л. Д. - Розвиток професійної майстерності викладачів закладу післядипломної педагогічної освіти, Дрожжина Т. В. (2014)
Ребенок В. М. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій під час професійної підготовки майбутніх учителів у ВНЗ (2014)
Роменський О. В. - Формування комунікативної компетентності маубутніх моряків у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням (2014)
Сізов В. В. - Психолого-педагогічні проблеми розвитку студента вищого навчального закладу музичного спрямування (до постановки проблеми) (2014)
Фруктова Я. С. - До проблеми проектування змісту професійної підготовки майбутніх вчителів біології: теоретико-методологічний та практичний аспекти (2014)
Приходько В. М. - Концептуальні основи моніторингу якості виховної діяльності: управлінсько-педагогічний аспект (2014)
Бабко Т. М. - Особливості управлінської діяльності загальноосвітнього навчального закладу сільської місцевості в умовах мережевої взаємодії (2014)
Козлов Д. О. - Науково-методичне забезпечення процесу формування управлінської компетентності магістрів педагогіки вищої школи (2014)
Устинова Н. В. - Особливості переходу традиційних освітніх закладів на інноваційні форми навчання (2014)
Ястребова В. Я. - Управління взаємодією закладів освіти сільської місцевості із зовнішнім середовищем (2014)
Волошина Т. А. - Організація ефективного процесу впровадження інклюзивної освіти через створення системи маркетинго-моніторингових досліджень, Лапшина І. С., Лупінович С. М., Лупінович К. С. (2014)
Султанова Н. В. - Освітня інтеграція дітей з обмеженими можливостями як соціально-педагогічна проблема (2014)
Коляда Н. М. - Підготовка та підвищення кваліфікації організаторів дитячого руху в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) (2014)
Кузьменко В. В. - Організаційні засади розвитку професіоналізму вчителів природничих дисциплін в системі післядипломної освіти України періоду державної незалежності, Жорова І. Я. (2014)
Кузьменко В. В. - Життєвий шлях та наукові здобутки професора В. К. Сидоренка, Слюсаренко Н. В. (2014)
Данилова О. І. - Особливості реорганізації професійно-технічних навчальних закладів Херсонщини у світлі освітньої реформи 1984 року (2014)
Ісаченко В. П. - Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) (2014)
Кульчицький В. Й. - Фактори розвитку соціально-педагогічних особливостей патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття (2014)
Нагрибельний Я. А. - Формування особистості засобом навчання у морських закладах Півдня Херсонщини (кін. ХІХ ст.) (2014)
Терентьєва Н. О. - Інтеграція університетської освіти та економіки в умовах другої академічної революції (загальний огляд) (2014)
Чайка О. М. - Розвиток творчої самостійності майбутнього фахівця: філософський аспект (2014)
Христенко О. М. - Духовне виховання в просвітницькій діяльності українських емігрантських жіночих організацій (перша третина ХХ століття) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2014)
Академик Н. М. Амосов. К 100-летию со дня рождения (2014)
Тимофієва Н. К. - Моделювання та розв’язання прикладних задач комбінаторної оптимізації, які виникають в інтелектуальних георозподілених динамічних системах, Гриценко В. І. (2014)
Блохин Л. Н. - Модернизированная оптимальная фильтрация детерминированных данных в бортовой измерительной системе, Ермолаева О. В., Прокофьева И. Ю. (2014)
Литвин О. Н. - Интерстрипация функций двух переменных на системе пересекающихся полос, Матвеева С. Ю. (2014)
Сирик С. В. - Выбор весовых функций в методе Петрова–Галеркина для интегрирования линейных одномерных уравнений конвекции–диффузии, Сальников Н. Н., Белошапкин В. К. (2014)
Белик В. К. - Синтез сумматора нанокомпьютера на основе резонансных электромеханических элементов, Боюн В. П., Климовская А. И., Палагин А. В. (2014)
Великодный С. С. - Проблема реинжиниринга видов обеспечения систем автоматизированного проектирования (2014)
Евланов М. В. - Информационная технология ускоренной разработки информационных систем, Керносов М. А., Керносова М. Э. (2014)
Кулаков Ю. А. - Энергоэффективная иерархическая маршрутизация в самоорганизующихся динамических сетях, Воротников В. В. (2014)
Мухин В. Е. - Механизм интеллектуальных агентов для системы автоматизации управления бизнес-процессами, Стешин В. В., Иванова А. Н. (2014)
Гречанинов В. Ф. - Анализ влияния организационных факторов на безопасность, Бегун В. В., Литвинов В. В. (2014)
Наши авторы (2014)
Патон Б. Є. - Доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 12 квітня 2012 р. "Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2011 році та основні напрями її подальшої роботи" (2012)
Маліцький Б. А. - Лист Голові Верховної Ради України В. М. Литвину директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України Б. А. Маліцького (2012)
Путин В. В. - Выступление Президента России В. В. Путина на Общем собрании Российской академии наук 22 мая 2012 г. (2012)
Шедяков В. Є. - Продуктивний потенціал застосування концепції інтелектуального капіталу: особливості, можливості та обмеження в українських умовах (2012)
Головатюк В. М. - Інвестиційна привабливість інноваційної сфери в контексті світового економічного розвитку (2012)
Жилінська О. І. - Економічні аспекти міжнародної мобільності наукових кадрів (2012)
Грачев О. О. - Про діяльність НАН України в галузі збереження навколишнього середовища та сталого розвитку України в роки незалежності (історичний аспект), Етоков В. І., Етокова В. І., Кухтенко Т. О. (2012)
Бессалова Т. В. - Сотрудничество научных учреждений НАН Украины и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: опыт взаимодействия в области информатики, Еременко Л. И. (2012)
Мех О. А. - Теоретико-методичні аспекти оцінки змісту та рівня мотивації держави у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності (2012)
Глебова А. Н. - Практический аспект исследования проблемы единства научного знания в трудах А.И.Кухтенко (2012)
Гриффен Л. А. - Общественные формы знания (2012)
Жабін С. О. - Передісторія та етапи становлення інформатики в Україні (2012)
Колтачихіна Ол. Ю. - Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації, передачі та відтворення інформації (світовий контекст) (2012)
Деркач В. П. - В. М. Глушков: государственный подход к делу (2012)
Н. В. Новиков (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Кошетар У. П. - Міжнародна науково-теоретична конференція "Антропологічні та соціокультурні виміри глобалізованого світу", Шоріна Т. Г. (2012)
Оноприенко В. И. - Сетевой подход в историографии науки.Рецензия на книгу: Колесник І. І. Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 596 с. (2012)
Титул, содержание (2014)
Александр Иванович Кухтенко (1914–1994 гг.). К 100-летию со дня рождения (2014)
Духновская К. К. - Матрица взаимосвязи терминов во множестве информационных ресурсов для метода опорных векторов (2014)
Татаринов А. Э. - Оценка качества моделирования скрытого фрагмента дифференциального графика хронопотенциограммы инверсии тяжелых металлов в жидкой пробе полярографа, Галимов С. К., Суровцев И. В., Бабак О. В. (2014)
Кокряцкая Н. И. - Методологические аспекты формирования параллельно-иерархической сети для быстрой обработки динамических изображений (2014)
Тарануха В. Ю. - Метод згладжування n-грамної моделі для розпізнавання мовлення, заснованої на класах, з використанням граматичної та лексичної інформації (2014)
Левыкин В. М. - Модель специализированной системы поддержки принятия решений для коррекции процесса выращивания монокристаллов, Шевченко И. В. (2014)
Великодный С. С. - Методологические основы реинжиниринга систем автоматизированного проектирования (2014)
Палагин А. В. - Методологические основы разработки лингвистического процессора для обработки лингвистических корпусов текстов сверхбольших объемов. І, Петренко Н. Г. (2014)
Жуков И. А. - Один из подходов к уменьшению аппаратурных затрат в цифровых интегрирующих структурах, Ковалев Н. А. (2014)
Зак Ю. А. - Построение оптимальных расписаний программных движений промышленных роботов (2014)
Козловская В. А. - Информационный профиль психического статуса здоровья, Котова А. Б. (2014)
Файнзильберг Л. С. - Оценка эффективности применения информационной технологии ФАЗАГРАФ® по данным независимых исследований (2014)
Наши авторы (2014)
Малицкий Б. А. - Современная наука и новые задачи науковедения (2013)
Мех О. А. - Cоціалізація науки і технологій: окремі аспекти проблеми державної мотивації (2013)
Попович О. С. - До питання про ефективність податкових пільг у спеціальних економічних зонах, Редько К. Ю. (2013)
Грига В. Ю. - Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект, Вашуленко О. С. (2013)
Грачев О. О. - Аналіз трансформаційних процесів у фінансовому забезпеченні НАН України, Етоков В. І. (2013)
Булкін І. О. - До питання про необхідність впровадження стратегічного планування наукової та науково-технічної діяльності в Україні (2013)
Ащеулова Н. А. - Сеть как форма организации академического сообщества: российский контекст, Душина С. А., Ломовицкая В. М. (2013)
Єршов Ю. В. - Когнітивна комп’ютерна графіка для аналізу узгодженості експертних оцінок, Пасько С. П., Пасько В. П. (2013)
Аксенов Г. П. - Академия наук и научный институт в идеях и деятельности В. И. Вернадского (к 150-летию со дня рождения ученого) (2013)
Оноприенко В. И. - Академик Анатолий Петрович Александров (к 110-летию со дня рождения) (2013)
Романець О. В. - Наукова школа С.Г. Навашина в галузі цитогенетики (2013)
Кілочицька Т. В. - Формування та розвиток загальної теорії стійкості (середина XVIII ст. — 30-і рр. ХХ ст.) (2013)
Гордієнко М. Л. - Аспіранти академіка М. М. Боголюбова в Київському університеті, Самойленко В. Г. (2013)
Оноприенко В. И. - Международная научная конференция "В. И. Вернадский — историк науки", Романова О. С. (2013)
Пилипенко О. П. - Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 150-річчю від дня народження академіка В. І. Вернадського (2013)
Оноприенко В. И. - Исторические аспекты общества знания на Западе и в СССР. Рецензия на книгу: Осипов Г. В., Кара-Мурза С. Г. Общество знания: История модернизации на Западе и в СССР. — М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. — 368 с. (2013)
Оноприенко М. В. - Социологический анализ концепций техники и технологии. Рецензия на книгу: Розин В. М. Техника и социальность. Философские различения и концепции. — М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. — 304 с.155-156 (2013)
Патон Б. Є. - Виступ Президента НАН України академіка Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 р. "Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи (2013)
Гриньов Б. В. - Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні (основні положення доповіді на сесії Загальних зборів НАН України) (2013)
Литвиненко Л. Н. - О возможностях и препятствиях прикладного использования достижений науки на примере Радиоастрономического института НАН Украины (основные положения доклада на сессии Общего собрания НАН Украины) (2013)
Булкін І. О. - Перешкоди науково-технічному розвитку України з точки зору питання щодо формування системи його пріоритетів (2013)
Грачев О. А. - Сравнительная характеристика документопотоков в биологических журналах НАН Украины в 1991-2011 гг., Хоревин В. И. (2013)
Рибачук В. П. - Методологічні проблеми оцінювання продуктивності наукової діяльності (2013)
Лобанова Л. С. - Нормативно-правова база організації підготовки та атестації наукових кадрів в Україні: сучасний стан і шлях модернізації в контексті створення Єдиного європейського освітнього та наукового простору (2013)
Храмов Ю. А. - Отделу истории науки и техники Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины — 50 (краткий исторический очерк), Хорошева С. А. (2013)
Гармасар В. Г. - Липський Володимир Іполитович (до 150-річчя від дня народження) (2013)
Томазов В. В. - Генеалогія В. І. Вернадського: походження та родинні зв’язки (2013)
Ісаєва О. І. - А. С. Бориневич: невідомі сторінки життя вченого (2013)
Владимир Евгеньевич Фортов – новый президент РАН (2013)
О реформировании Российской академии наук (2013)
Корецький А. І. - Розвиток наукознавчих досліджень під впливом засобів комунікацій веб-середовища (2013)
Лебеда Т. Б. - Особливості розвитку дослідно-виробничої бази НАН України (2000 – 2012 рр.) (2013)
Жерновий Д. В. - Теоретичні аспекти дослідження інновацій у сфері послуг (2013)
Зінченко Н. С. - Тематичні пріоритети України в дослідженнях Сьомої Рамкової програми Європейського Союзу (2013)
Пода Т. А. - Всеукраїнський круглий стіл "Антропологічний та соціокультурний виміри глобалізованого світу" (2013)
Литвинко А. С. - Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки "Пріоритети української науки" (2013)
Кавуненко Л. П. - Международный симпозиум "Отношение общества и государства к науке в условиях современных экономических кризисов: тенденции, модели, поиск путей улучшения взаимодействия" (2013)
Головащенко Л. Р. - Об очередном заседании Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук (2013)
Рекомендации Международного симпозиума "Отношение общества и государства к науке в условиях современных экономических кризисов: тенденции, модели, поиск путей улучшения взаимодействия", Киев, 2-5 июня 2013 г. (2013)
Ю. О. Храмов (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Онопрієнко В. І. - Просторові координати історичної реальності. Рецензія на книгу: Верменич Я. В. Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації / Наук. ред. В. А. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 284 с., Черевичний Г. С. (2013)
Коломицева І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранній період після імплантації кардіостимуляторів, Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І. (2014)
Пасічнюк І. П. - Порівняльний аналіз фізичного розвитку учнів 1—11 класів Львова і районів Львівської області на підставі дослідження індексу маси тіла, Няньковський С. Л. (2014)
Іващук С. І. - Клітинна реактивність і рівень адаптаційного напруження у хворих на гострий панкреатит (2014)
Ківенко Л. М. - Результати інструментального дослідження серцево­судинної системи у підлітків, Кравченко Л. Г., Прохорова С. В., Кравченко В. Б., Стоєва Т. В., Велічко В. І., Папінко Р. М. (2014)
Ковальський П. П. - Аналіз механізмів транспорту натрію та калію в еритроцитах хворих на стенокардію шляхом кінетичного дослідження Na+/K+/Cl–­котранспорту, Ковальська Т. М., Нагірний Т. М., Одинак Л. В. (2014)
Гапонов І. В. - Дивертикулярна хвороба товстої кишки як причина товстокишкових кровотеч, Ярошенко К. О. (2014)
Вервега Б. М. - До питання етіології гострого біліарного панкреатиту (2014)
Довбак Г. Ю. - Вплив гіполіпідемічного лікування на систему гемостазу у хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутнім субклінічним атеросклерозом, Тернущак Т. М., Семаль М. М., Данюк Л. Д., Тернущак О. М., Нікуліна О. П. (2014)
Соболь В. О. - Лікування хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням: акцент на корекцію порушень дофамінергічної системи, Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О. (2014)
Перова В. П. - Вплив соматотипу та компонентного складу тіла на інтенсивність больового синдрому у пацієнтів із загостренням хронічної дорсалгії (2014)
Цвях А. І. - Основні механізми травматизму при полісистемному та поліорганному ураженні залежно від віку та статі (2014)
Гомон М. Л. - Оптимізація блокади плечового сплетення як методики анестезії/аналгезії, Хіміч С. Д. (2014)
Голод Л. В. - Ефективність застосування антигомотоксичної терапії в комплексному лікуванні хвороб тканин пародонта, Принда Ю. М., Голод О. В. (2014)
Люлько О. М. - Обґрунтування нового формату роботи медичної служби цивільного захисту притрасової лікарні під час надання медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації воєнного походження (2014)
Оноприенко В. И. - Гарант научной истины и жизненной правды. К 95-летию академика Бориса Евгеньевича Патона (2013)
Академик Борис Евгеньевич Патон: "Впереди должен стоять интерес к работе, а не интерес набить карманы монетой!" Интервью директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН члена-корреспондента РАН Ю. М. Батурина с президентом НАН Украины, директором Института электросварки НАН Украины, академиком НАН и РАН Б. Е. Патоном 3 декабря 2012 г. (2013)
Гриневич Л. М. - Законодавча підтримка науки та інновацій в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Єгоров І. Ю. - Державні науково-технічні програми України в контексті міжнародної науково-технологічної співпраці: аналіз деяких нормативно-правових аспектів, Кавуненко Л. П., Гончарова Т. В., Велентейчик Т. М. (2013)
Романенко В. А. - Електронна промисловість України: історія, сучасність, перспективи (2013)
Rybachyk V. - Classification of Individual Age-Phase Dynamics Profiles of Researchers’ Scientific Activity, Quist G. (2013)
Канцер В. - Критическая масса в докторантуре: между европейской политикой и местными проблемами, Кучуряну Г., Холбан И., Минчунэ В. (2013)
Буторіна В. Б. - Міжнародне співробітництво України у фармацевтичній галузі (2013)
Глушкова В. В. - Академик Виктор Михайлович Глушков и главное дело его жизни (к 90-летию со дня рождения), Жабин С. А. (2013)
Савчук В. С. - В. С. Будник та його науково-конструкторська школа (2013)
Корниенко А. Н. - Академик А. Ю. Ишлинский (к 100-летию со дня рождения) (2013)
Колтачихіна Ол. Ю. - Історія досліджень оптичного запису інформації в Україні (друга половина ХХ ст.) (2013)
Пилипенко О. П. - Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України та інші заходи, присвячені 90-річчю від дня народження академіка В. М. Глушкова, Жабін С. О. (2013)
Пилипенко О. П. - Київська лекція Ріоджі Нойорі (до 75-річчя нобелівського лауреата) (2013)
Виденина Н. Г. - VI Международная Антарктическая конференция "Интернационализация исследований в Антарктике – путь к духовному единству человечества", Киев, 15–17 мая 2013 г. (2013)
Денисюк В. А. - XVIII международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики" (2013)
Грачев О. А. - Заседание Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук (2013)
Пилипенко А. П. - "Страна знаний" – "Країна знань" (2013)
Храмов Ю. О. - Національній академії наук України – 95 (2013)
Витязь П. А. - Участие белорусских ученых в деятельности МААН, Щербин В. К. (2013)
Маліцький Б. А. - Визначення загроз національній безпеці України, що походять від стану науково-технологічної сфери. Ч.1 (2013)
Яковлєв А. І. - Методичні засади вибору пріоритетних напрямів інноваційного розвитку в Україні (2013)
Исакова Н. Б. - Экологические вызовы инновационной экономики (2013)
Лаврищева Е. М. - Развитие идей академика В.М. Глушкова по технологии компьютеров, систем и программ (2013)
Лобунець Л. Г. - Результати моніторингу досліджень установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (2013)
Батурин Ю. М. - Причины конфликтности в отношениях науки и власти и поражение Российской академии наук в 2013 году (2013)
Чехун В. О. - Деякі особливості та тенденції розвитку системи патентного захисту винаходів у США, Красовська О. В., Грига В. Ю. (2013)
Гороховатська О. Я. - Академік М.М. Амосов і розвиток ідей його школи в галузі біологічної та медичної кібернетики (2013)
Соловьев В. П. - Николай Михайлович Амосов. Фрагменты воспоминаний о событиях прошедших лет (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Г. А. Гамов: від астрофізики до космології (2013)
Пилипенко А. П. - Расширенное заседание Ученого совета Центра им. Г.М. Доброва НАН Украины по теме "Реформа Российской академии наук: уроки для Украины", 2 декабря 2013 г. (2013)
Жабін С. О. - Міжнародний науковий конгрес "Інформаційне суспільство в Україні" (2013)
Грачев О. А. - Второй этап очередного заседания Научного совета по науковедению при МААН (2013)
Гармасар В. Г. - Відзначення 100-річчя з дня народження М.М. Амосова (2013)
Аксёнов Г. П. - Международный коллоквиум "Вернадский: наука европейская или планетарная?" (2013)
Оноприенко В. И. - Визит профессора Владимира Луговски (2013)
Оноприенко В. И. - Уникальное историко-научное исследование. Рецензия на книгу: Иностранные члены Российской академии наук XVIII—XXI вв.: Геология и горные науки / И. Г. Малахова, З. А. Бессуднова, Г. П. Хомизури, Е. Л. Минина; |отв. ред. И. Г. Малахова|; Гос. геол. музей им. В. И. Вернадского Отделения наук о Земле РАН. — М.: ГЦ РАН, 2012. — 504 с. (2013)
Дудукіна С. О. - Якість життя пацієнтів з інтракраніальними аневризматичними крововиливами після оперативного втручання, Григорук О. П., Михайлова О. П., Голота П. П. (2014)
Мамчич В. І. - Діагностичні можливості та особливості лікування мікрокарцином з різним ризиком екстраорганної інвазії, Рейті А. О. (2014)
Іващук С. І. - Реактивна відповідь полімофноядерних нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові хворих на гострий панкреатит залежно від ґенезу (2014)
Мехедко В. В. - Комплексна профілактика післяопераційних ускладнень у разі повторного кесаревого розтину (2014)
Матолич У. Д. - Рівень секреторного імуноглобуліну А у хворих з флегмонами щелепно­лицевої ділянки (2014)
Панов В. М. - Результати клінічної апробації доступу для поперекової симпатичної блокади (2014)
Мумджі З. Ф. - Клініко­епідеміологічна характеристика професійних захворювань та умов праці у працівників транспортного машинобудування АР Крим, Пилипенко Н. О., Захаров О. Г., Ніколенко Є. Я. (2014)
Зеленський Р. О. - Допплерографічні показники потоку крові у хворих на нирково­клітинний рак (2014)
Цвях А. І. - Обставини та механізми травмування ключиці у разі полісистемних пошкоджень (2014)
Шмагой В. Л. - Місце ударно­хвильової терапії в післяопераційній реабілітації пацієнтів з розладами репаративного остеогенезу після переломів кісток гомілки, Родак Р. Г., Карась В. В. (2014)
Семен Х. О. - Сучасні підходи до лікування легеневої артеріальної гіпертензії: акцент на початковому комбінованому лікуванні та корекції дисфункції правого шлуночка (2014)
Дорофєєв А. Е. - Диференціальна діагностика синдрому інфільтративної тіні в легенях: у фокусі — негоспітальна пневмонія, Пархоменко Т. А., Чуков А. Б., Хорунжа В. С. (2014)
Фартушна О. Є. - Профілактика професійних захворювань опорно­рухового апарату: сучасний погляд, Басанець А. В. (2014)
Люлько О. М. - Оптимізація проведення медичної експертизи щодо осіб водійських професій (2014)
Касьянова А. Ю. - Сучасна психокардіологія: стан та перспективи розвитку у сфері дитячої кардіохірургії, Маркова М. В. (2014)
Філатова О. А. - Психологічні аспекти самотності, Мартиненко С. А. (2014)
Божук О. А. - Психоемоційний стан вагітних в аспекті їх медико-психологічного супроводу (2014)
Веньовцева Н. Ю. - Медико-психологічний супровід підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування (2014)
Рахман Л. В. - Взаємозв'язок алекситимії з клініко-психопатологічною структурою терапевтично резистентних депресій (2014)
Зайцева Л. В. - Особенности эмоциональной сферы женщин с депрессивными расстройствами различного генеза и ее влияние на степень адаптации супругов (2014)
Подлубный В. Л. - Характеристика факторов психогенеза расстройств личности и поведения у работников промышленных предприятий (2014)
Бессмертный А. В. - Мнестологический подход к психосоциальным интервенциям больных параноидной шизофренией на этапе катамнеза (2014)
Чорная Т. С. - Клинико-психопатологическая и патопсихологическая характеристика больных с тревожными расстройствами (2014)
Сукачева О. Н. - Аддиктивный статус бывших военнослужащих с различными вариантами адаптационного расстройства (2014)
Зинченко Е. Н. - Дифференциальные патопсихологические отличия пациентов с непсихотическими расстройствами, проживающих в сельской местности (2014)
Усков О. А. - Інтрапсихічні патерни підлітків з атопічним дерматитом (2014)
Чугунов В. В. - Метапарадигмальная модель сентенционно-семантической интервенции в сфере компетенции психотерапии, Заседа Ю. И., Городокин А. Д. (2014)
Вовк В. И. - Значение психодиагностики личностных особенностей пациентов для разработки психокоррекционных мероприятий (2014)
Федак Б. С. - Психотерапевтическая коррекция нарушений психической сферы у больных, перенесших острые соматические состояния (2014)
Криворотько Я. В. - Психотерапевтическая коррекция соматических осложнений беременности (2014)
Григорян А. З. - Система психотерапії хворих на полінаркоманію із афективними порушеннями (2014)
Пономарев В. И. - Диагностика кроссполовых акцентуаций полоролевого поведения у женщин, зависимых от алкоголя, с расстройствами полоролевого поведения нетранссексуального типа, Архипенко Е. П. (2014)
Бенаи Х. А. - О совершенствовании типологии квартир и отдельных элементов квартиры (2014)
Бенаи Х. А. - Инновационные подходы по реконструкции объектов типовой застройки, Радионов Т. В. (2014)
Бенаи Х. А. - Особенности развития архітектурно-планировочной организации инновационных центров, Кривенко Е. А. (2014)
Борисова М. О. - Эколого-экономическая и эстетическая целесообразность архитектурного преобразования и формирования основных приемов архитектурно-пространственной организации прибрежных рекреационных территорий Азовского моря, Рябова О. В. (2014)
Губанов А. В. - Типовое проектирование промышленных зданий в Украине в кон. XIX – нач. ХХ вв. (на примере казённых винных складов), Борознов С. А. (2014)
Емельянова О. И. - Виртуальная архитектура – новая модель цифрового формообразования, Гавриленко Т. В. (2014)
Емельянова О. И. - Аркология – современная градостроительная концепция архитектуры, Мироненко Н. И. (2014)
Кузнецова М. В. - Рекультивация заброшенных территорий промышленных предприятий под парки, Тынянских В. В. (2014)
Липуга Р. Н. - Определение основных этапов стилистических направлений православной храмовой архитектуры юго-востока Украины (2014)
Лобов И. М. - Градостроительные аспекты в организации кратковременного отдыха населения в структуре ландшафтно-рекреационных зон Донецко-Макеевской агломерации, Клименко И. М. (2014)
Прищенко А. Н. - Лабораторные теплотехнические испытания верхнего cтыка окна с кирпичной стеной (2014)
Проляка Т. О. - Архітектура об’єктів громадського транспорту в контексті психофізіологічного та соціологічного аспектів діяльності міського суб’єкта в середовищі сучасного міста (2014)
Проляка Т. О. - Динаміка світових тенденцій архітектури на прикладі Всесвітніх виставок, Фетісова К. Ю. (2014)
Светличная О. С. - Ревалоризация исторической застройки в условиях комплексной реконструкции города, Радионов Т. В. (2014)
Точёная С. Г. - К проблеме выявления архитектурно-исторической ценности объекта на примере здания гостиницы поселка Юзовка "Гранд-отель" (2014)
Трофимова А. Н. - Aктуальность разработки принципов архитектурно-планировочной организации комплексов экстремальных видов спорта на нарушенных территориях Донецкого региона, Рябова О. В. (2014)
Чукова О. В. - Исторический опыт проектирования зрелищных зданий зального типа (2014)
Шамраевский В. В. - Оформление въездов в города Донбасса (2014)
Шолух Н. В. - Многоквартирные жилые дома для слепых в центрально-городском районе г. Макеевки как значимая часть её культурно-исторической среды, Черныш М. А., Каток М. Н. (2014)
Білоус Ю. О. - Особливості формування експозиційного середовища мистецьких центрів в контексті системного аналізу (2014)
Вотинов М. А. - Основные направления гуманизации промышленных объектов в городской среде (2014)
Живицa В. В. - Проблема охраны историко-археологического заповедника Калос Лимен (2014)
Івченко Є. О. - Роль колористичного вирішення архітектурного середовища об’єктів рекреації в психологічній реабілітації людини (2014)
Мироненко В. П. - Аспекты формирования технопарка как многофункционального комплекса, Поливанова М. В. (2014)
Мироненко В. П. - Анализ современных тенденций и подходов к проблеме проектирования динамической архитектуры, Цурикова Е. А. (2014)
Нагаева З. С. - К вопросу о градостроительных этапах развития г. Симферополь, Чаленко Т. О. (2014)
Нагаева З. С. - Опыт, проблемы, перспективы архитектурно-художественного образования, Шалошвили Н. Г. (2014)
Ніколаєнко В. А. - Фактори, які впливають на архітектурно-просторову організацію об’єктів з функціями спортивного призначення, Петрук Ю. О. (2014)
Ніколаєнко В. А. - Принципи архітектурно-планувальної організації громадських будинків і споруд в умовах складного рельєфу (на прикладі кар’єрів), Руденко М. О. (2014)
Селимова С. С. - Формирование понятия "ландшафтный урбанизм" в градостроительстве (2014)
Синельцев Ю. П. - Как учесть экологическую ситуацию? (2014)
Fetisov Oleg - General suggestions and recommendations on the adaptive reuse of industrial architecture for new sustainable social functions (2014)
Патон Б. Є. - Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2013 році та заходи з реалізації концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки. Виступ президента НАН України академіка Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року (2014)
Гриневич Л. М. - Щодо системи фінансування науки України. Виступ голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки на сесії Загальних зборів НАН України (2014)
Малицкий Б. А. - Взгляд науковеда на проблемы научно-технического развития и роль науки в жизни страны в современных условиях. Выступление директора Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины на Парламентских слушаниях 12 июля 2014 г. (2014)
Блажевич Н. А. - Идеи Г. М. Доброва об организации науки (2014)
Живага О. В. - Погляди Г. М. Доброва на організацію академічної науки в Україні (2014)
Вашуленко О. С. - Молоді науковці НАН України: стан та перспективи (2014)
Жерновий Д. В. - Структурний аналіз інноваційної діяльності підприємств України (2014)
Кваша Т. К. - Зелене зростання як модель інноваційного розвитку з урахуванням екологічних викликів, Паладченко О. Ф. (2014)
Слонимский А. А. - Минская школа науковедения: этапы становления. К 75-летию со дня рождения Г. А. Несветайлова, Карелина В. А. (2014)
Малицкий Б. А. - Проблемы модернизации системы подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации в контексте развития человеческого капитала, Лобанова Л. С. (2014)
Горбулин В. П. - Основные периоды и этапы развития ракетно-космической техники Украины. Ч.2. Создание боевых стратегических баллистических ракет и ракетных комплексов (1957–1990), Колтачихина О. Ю., Храмов Ю. А. (2014)
Корнієнко О. М. - Внесок Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона в ракетобудування, у виробництво ракетних конструкцій з алюмінієвих сплавів (2014)
Будзика Г. А. - Історія створення та діяльності Наукового комітету з антарктичних досліджень (до 20-річчя прийняття України до SCAR) (2014)
Леонов А. В. - Виртуальная история науки и техники (2014)
Оноприенко В. И. - Траектория творческой личности К 65-летию члена-корреспондента РАН Юрия Михайловича Батурина (2014)
Костенко А. А. - Академик В. П. Шестопалов. Научные достижения и ученики, Масалов С. А., Мележик П. Н. (2014)
Пода Т. А. - Всеукраїнський круглий стіл "Антропологічний та соціокультурний виміри глобалізованого світу" (2014)
Жабін С. О. - VIII Всеукраїнський фестиваль науки (2014)
Шевченко М. М. - Парламентські слухання "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави" (2014)
75-річчя професора В. І. Онопрієнка (2014)
Оноприенко М. В. - Технократия и бюрократия: дилемма современного мира. Рецензия на книгу: Кокошин А. А. Технократия, технократы и неотехнократы. – М.: Едиториал URSS, 2012. – 208 с. (2014)
Титул, зміст (2013)
Дейч М. - Модернізація суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (2013)
Ібрагімов Е. - Стратегічне планування на підприємствах кондитерської промисловості: інноваційно-інтелектуальний аспект (2013)
Ковбатюк М. - Удосконалення класифікації факторів впливу мікрорівня на діяльність підприємств водного транспорту, Шкляр В. (2013)
Криленко В. - Формування доктрини економічної безпеки України (2013)
Кужелєв М. - Нормативно-правове забезпечення системи корпоративного контролю в Україні (2013)
Мамаєва Г. - Концептуальні положення управління стійким розвитком торговельного підприємства (2013)
Мєшкова Н. - Удосконалення управління діловою активністю промислового підприємства (2013)
Негрич О. - Удосконалення мотиваційного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Нефьодова Ю. - Комплекс заходiв для розвитку легкої промисловості України, Оліфірова Ю. (2013)
Папаіка О. - Оцінка корисності вкладників від депозитних операцій, Панасенко Г. (2013)
Стахів Ю. - Внесок українських учених у дослідження проблематики державного боргу (2013)
Шамборовський Г. - Трансформація цивілізаційних цінностей українців в умовах регіоналізації світової економіки (2013)
Якимчук С. - Екологічне страхування: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2013)
Алфьоров М. - Місце міграцій у розвитку населення міст України в 1950 - на поч. 1960-х рр. (2013)
Білий Д. - Черкеси Північного Кавказу як геополітичний фактор ХVІ - ХVІІ ст., Анцирєва М. (2013)
Вепрів Р. - Соціально-культурний комплекс прикарпатського села у другій половині ХХ століття (2013)
Гнип І. - Галицька преса міжвоєнної доби про сприяння греко-католицької церкви українській культурі (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Гозуватенко С. - Генерал Михайло Омелянович-Павленко - організатор та теоретик Українського вільного козацтва (2013)
Касьянова М. - Особливості трудової міграції населення України (1991-2011 рр.), Ширма О. (2013)
Саманцов О. - Споживчі товариства Брянського металургійного заводу на межі XIX-XX ст.: (структурна характеристика торговельної діяльності), Саманцова О. (2013)
Скородумов Д. - Розвиток юридичної освіти в класичних університетах України в 1991-2002 рр. (2013)
Яковенко Ю. - Партійно-державні діячі СРСР про іноземні концесії (1920-ті роки) (2013)
Жмундуляк Д. - Міф "університетського міста" як чинник культурного іміджу Чернівців (2013)
Луцишин А. - Мовна проблематика в сучасній філософії: прагматичний аспект (2013)
Мозговий Л. - Антропомістична лінія в історії вітчизняної філософії (2013)
Павлюченко К. Л. - Общее и местное действие таурина на функциональное состояние мембранных структур сетчатки при стрептозотоциновом диабете, Сорокина Е. В. (2014)
Бортникова А. К. - Влияние коррекции гликемии на восстановление утилизации глюкозы тканями мозга у алкогользависимых крыс , Панова Т. И. (2014)
Романенко К. В. - Порівняльний аналіз клінчних особливостей та імунного статусу хворих на різні форми обмеженої склеродермії (2014)
Дубинина В. Г. - Прогностическое значение мутаций генов mlh 1, msh2 и cas 20q13 в определении платиночувствительности рака яичников , Рыбин А. И., Кузнецова О. В. (2014)
Хурані І. Ф. - Економічний ефект використання зварювання біологічних тканин в хірургічному лікуванні хворих на рак грудної залози, Дмитренко К. О. (2014)
Осокина О. И. - Нейропсихологическое исследование динамики когнитивного функционирования в процессе реабилитации больных с начальными стадиями шизофрении (2014)
Ласачко С.А. - Особенности менструальной функции пациенток с дисгормональными заболеваниями молочных желез и репродуктивными потерями в анамнезе (2014)
Баркалова Э. Л. - Сравнительная характеристика микробиоценоза влагалища здоровых женщин репродуктивного возраста и при колонизации ureaplasma spp, Хамуди И. (2014)
Кустов Д. Ю. - Вплив фізіотерапії багатоголчатими різнометалевими аплікаторами на поведінку щурів з моделлю гіпотиреоза, Кокіна І. В., Сівенкова О. В. (2014)
Бондарь В. Г. - Химиотерапия второй линии у больных распространенным раком желудка, Гасми М. М. (2014)
Бевзенко Т. Б. - Частота развития хронического гломерулонефрита в зависимости от факторов окружатощеи среды (2014)
Христиченко М О. - Вплив буспірону гідрохлориду на якість життя пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу і наявністю тривожно-депресивних розладів (2014)
Єщенко Є. В. - Динаміка параметрів варіабельності серцевого ритму пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю під впливом навчання їх самоконтролю та самодопомозі (2014)
Налетов А. В. - Состояние микрофлоры кишечника у детей с хронической гастродуоденальнои патологиеи (2014)
Игнатенко Е. Г. - Эффективность иммунодепрессивной терапии больных системной краснои волчанкои в зависим9сти от адсорбционно-реологических своиств крови , Синяченко П. О., Гюльмамедова М. Ф. (2014)
Лукашенко Л. В. - Вязкоэластичные свойства сыворотки крови при артритах, Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Яковленко А. Ю. (2014)
Щукіна 0. В. - Сучасні неінвазивні засоби візуалізації стану міокарда та коронарних артеріи у хворих на ішемічну кардіоміопатію, Воробйов А. С., Танасічукї В. С., Багрій Е. А. (2014)
Ярова С. П. - Спосіб використання збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні генералізованого пародонтиту II-III ступеню тяжкості , Попандопулод А. Г., Брашкін А. П., Буше В. В. (2014)
Беро М. Л. - Личностно-ориентированная модель медико-психологической и социальнои реабилитации пациентов, с непсихотическими психическими расстроиствами , Сорока В. В., Сорока Е. Г. (2014)
Макеев Г. Г. - Потребность населения в съемном протезировании на частном примере , Макеев Г.А., Вильчик А. А. (2014)
Бессмертный А. А. - Поддерживающее лечение после дентальной имплантации, Яров Ю. Ю. (2014)
Черний Т. В. - Нейрофизиологическая трактовка ээг-феноменологии в оценке функциональных нарушений при тяжелых повреждениях головного мозга (2014)
Хурані І. Ф. - Проблеми викладання онкології у вищих навчальних медичних закладах україни (2014)
Гребняк М. П. - Оптимізація навчання з профілактичної медицини, Щудрої С. А., Мікрюкова Н. Г., Грищенко І. І., Ніколаєнко В. В., Сімакопуло В. О. (2014)
Романенко Т. А. - Особенности применения интерактивных методов обучения в процессе изучения эпидемиологии (2014)
Колесникова А. Г. - Развитие вербальной функции как неотъемлимый элемент в методике обучения врача, Ильина Е. А., Колоколова Е. В. (2014)
К 70­летию Юрия Николаевича Соколова (2014)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ 2012—2013 гг. (2014)
Руденко Ю. В. - Рекомендации Европейского общества кардиологов 2013 года по ведению пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца. Часть ІІІ, Стременюк О. Т., Ковалёва И. С. (2014)
Захарова В. П. - Новые аспекты строения миокарда желудочков сердца, Трембовецкая Е. М., Савчук Т. В., Бацак Б. В., Руденко К. В., Руденко Е. В. (2014)
Колесник М. Ю. - Виявлення ознак підвищення тиску наповнення лівого шлуночка за допомогою стрес­ехокардіографії з дозованим фізичним навантаженням у чоловіків із неускладненою артеріальною гіпертензією (2014)
Акопян Г. Р. - Показники обміну гомоцистеїну як один із критеріїв серцево­судинного ризику у хворих на ішемічну хворобу серця, Назарько І. М., Андрєєв Є. В. (2014)
Сова С. Г. - Некоронарогенная кардиомиопатия у рабочих вибро­шумовых профессий, Лебедева Е. О. (2014)
Амосова К. М. - Оптимізація контролю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію 3­го ступеня в амбулаторній практиці лікаря­кардіолога за допомогою уніфікованого покрокового алгоритму лікування, Руденко Ю. В., Рокита О. І., Кацитадзе І. Ю. (2014)
Алтуніна Н. В. - Зміни параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану із цукровим діабетом 2 типу (2014)
Литвинова Н. Ю. - Роль дуплексной флоуметрии в оценке состояния тканей нижней конечности у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей, Черняк В. А., Панчук О. В., Плюта И. И. (2014)
Кутовой А. Б. - L­Аргинин в комплексной терапии хронической ишемии нижних конечностей при атеросклерозе, Люлько И. В., Амро Аммар, Кисилевский Д. А. (2014)
Березин А. Е. - Потенциальная диагностическая и прогностическая роль микро­РНК как биологических маркеров возникновения и прогрессирования сердечной недостаточности, Кремзер А. А. (2014)
Коноплёва Л. Ф. - Хроническая правожелудочковая сердечная недостаточность: дифференцированный подход к лечению (2014)
Рудіченко В. М. - Pідкісна васкулярна пухлина різної локалізації — епітеліоїдна гемангіоендотеліома (2014)
Кузык Ю. И. - Патологические деформации внутренних сонных артерий у детей: этиология, патогенез, клинические и патоморфологические изменения, подходы к лечению (2014)
Паничкин Ю. В. - История развития эндоваскулярных методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов в Украине (2014)
Оголошення (2014)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів із тромбоемболією легеневої артерії. Частина І, Макуха Ю. П. (2014)
Амосова К. М. - Уніфікований покроковий алгоритм лікування артеріальної гіпертензії та програма підвищення прихильності до лікування пацієнтів із цукровим діабетом у амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2014)
Літвінова Н. Ю. - Ускладнення високих ампутацій у хворих із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок: ретроспективне дослідження, Черняк В. А., Стрєпетова О. В., Кєфєлі­Яновська О. І., Плюта І. І. (2014)
Жарінов О. Й. - Симптоми та клінічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою фібриляцією передсердь, Залізна Ю. І., Міхалєв К. О. (2014)
Фуркало С. Н. - Биорезорбируемые коронарные стенты: особенности применения и собственные результаты (2014)
Лебедєва Є. О. - Феномен звивистості коронарних артерій у розвитку клінічних виявів ішемічної хвороби серця, Плиска О. І., Груша М. М. (2014)
Березин А. Е. - Взаимосвязь инсулинорезистентности с состоянием глобальной контрактильности и релаксационной способности левого желудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Кремзер А. А., Самура Т. А., Малиновский Я. В., Олешко С. В. (2014)
Самура Б. Б. - Уровень циркулирующего VE­кадгерина как предиктор сердечно­сосудистых событий у пациентов c хронической лимфоцитарной лейкемией в стадии ремиссии (2014)
Кравчук Б. Б. - Підвищення ефективності ресинхронізаційної терапії шляхом радіочастотної абляції шлуночкової екстрасистолії, Малярчук Р. Г., Парацій О. З., Сичик М. М. (2014)
Демиденко Г. В. - Взаємозв’язки параметрів ремоделювання міокарда лівого шлуночка з біомаркерами васкуляризації тканин у хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Березин А. Е. - Точность и предсказующая ценность новой шкалы оценки риска наступления неблагоприятного исхода, основанной на измерении уровня циркулирующих биомаркеров, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського