Приступа Л. Н. - Зв’язок маркерів запалення, ліпідного профілю та поліморфізму ε2/ε3/ε4 гена аполіпопротеїну E з ефективністю ліпідознижувального лікування у хворих на ішемічну хворобу серця, Псарьова О. В. (2014)
Зербино Д. Д. - Почему остается неизвестной этиология артериосклероза и атеросклероза? "Логика мышления" и "нерешенные проблемы" (2014)
Медведь В. И. - Знакомство с Легендой (2014)
Пам’яті Микити Борисовича Маньківського (2014)
Офіційна інформація (2014)
Беляева Н. В. - Частота генетических мутаций и полиморфизм генов метаболизма этанола при хроническом алкогольном панкреатите (2014)
Ошмянська Н. Ю. - Сучасні морфологічні методи аналізу прогресування фіброзу при хронічному гепатиті, асоційованому з вірусом С, Аржанова Г. Ю., Галенко О. П. (2014)
Чирва О. В. - Стратегія комплексної корекції клінічних виявів функціональної диспепсії на тлі нейроциркуляторної дистонії в осіб молодого віку (2014)
Фадеенко Г. Д. - Ранние признаки атеросклероза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени, Соломенцева Т. А., Довганюк И. Э., Сытник К. А. (2014)
Бабак О. Я. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. От теории к практике (2014)
Губергриц Н. Б. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и бронхиальная астма: курица или яйцо?, Фоменко П. Г., Клочков А. Е., Беляева Н. В. (2014)
Дорофеев А. Э. - Новые возможности оценки эффективности терапии у больных неспецифическим язвенным колитом, Кирьян Е. А. (2014)
Ткач С. М. - Эффективность антифлатулентов в улучшении визуализации органов брюшной полости и малого таза (2014)
Звягинцева Т. Д. - Хронические заболевания печени: фокус на поликомпозиционные растительные гепатопротекторы­антиоксиданты, Чернобай А. И. (2014)
Колесникова Е. В. - Химиопрофилактика колоректального рака: акцент на урсодезоксихолевую кислоту (2014)
Данильченко Л. П. - Репарант "Доктовит" в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни ІІ степени, сопровождающейся эрозивным гастродуоденитом, ассоциированным с Helicobacter pylori, Токаренко И. И. (2014)
Журавлёва Л. В. - Применение урсодезоксихолевой кислоты в комплексной терапии метаболического синдрома, Кривоносова Е. М. (2014)
Палій І. Г. - Клінічне обґрунтування доцільності індивідуального підходу до підбору фармакологічних препаратів у пацієнтів з патологією шлунково­кишкового тракту, Ксенчин О.О. (2014)
Губергриц Н. Б. - "Роковая цепочка" и адеметионин, Фоменко П. Г., Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В., Агибалов А. Н. (2014)
Головна мета компанії "Данон" — нести здоров’я через продукти (2014)
Вовченко М. Н. - Практические рекомендации Всемирной организации гастроэнтерологов по борьбе с распространенными симптомами заболеваний желудочно­кишечного тракта. Глобальный взгляд на изжогу, запоры, вздутие живота и абдоминальную боль/дискомфорт (2013) (2014)
Одеса зібрала 400 лікарів на День здорового харчування (2014)
Харченко Н. В. - Європейська Україна неможлива без контролю за якістю продуктів (2014)
Оніщенко Н. М. - Гендерна рівність: крок до розвитку чи моральна криза сучасного суспільства?, Львова О. Л. (2013)
Плавич В. П. - Феномен нормотворчості та його співвідношення із суміжними категоріями: правотворчість, законотворчість, правотворчий та законотворчий процеси (2013)
Бурдоносова М. А. - Взаємозв’язок правового нігілізму та правового iдеалізму як форм деформації правової свідомості (2013)
Іщук С. І. - Економічні засади громадянського суспільства в Україні: теоретичний аспект (2013)
Хірсін А. В. - Функціональний підхід до обґрунтування права (2013)
Дупай Я. М. - Доступність законодавства – передумова правової поінформованості суспільства (2013)
Клімовський С. С. - Порівняльно-правове дослідження понять "приватність" та "особисте життя" (2013)
Стрілець О. М. - Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання (2013)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Способи захисту прав монастирів на земельні ділянки на Лівобережній Україні у XVII–XVIII ст. (2013)
Павлусів Н. М. - Правова реальність Австро-Угорщини як об’єкт відображення в українській літературі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Тішаков М. П. - Організаційно-правова діяльність органів Державної автомобільної інспекції у 1943–1953 рр. : історіографічні проблеми дослідження (2013)
Крамар С. І. - Історіографія проблеми правового становища вірменської громади міста Кам’янець на Поділлі (XV–XVIII ст. ) (2013)
Скрипнюк В. М. - Методологія компаративного аналізу в сучасних конституційно-правових дослідженнях (2013)
Рудик П. А. - Суб’єкти внесення змін до Конституції України (2013)
Гаєва Н. П. - Закон України "Про громадські об'єднання": деякі актуальні проблеми (2013)
Антонов В. О. - Методологія дослідження принципів системи забезпечення національної безпеки України (2013)
Юрах В. М. - Про перспективу кодифікації законодавства стосовно фінансування виборчого процесу (2013)
Галус О. О. - Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя (2013)
Куненко І. С. - Визначення конституційного процесу як правового явища (2013)
Львова Є. О. - Розвиток правових механізмів забезпечення і захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах глобалізації (2013)
Суржинський М. І. - Правове регулювання набуття громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) (2013)
Коршун В. Ф. - Зміст принципів адміністративно-територіального устрою (2013)
Кравченко Н. В. - Становлення інституту вітчизняного омбудсмана з прав інвалідів: імплементація міжнародно-правових принципів (2013)
Коновейчук Х. Б. - Конституційно-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері благодійної діяльності в Україні (2013)
Аблякімова Е. Е. - Реалізація права на доступ до публічної інформації в законодавстві Європейського Союзу (2013)
Мосьондз С. О. - Орієнтири ефективного публічного адміністрування науки в Україні (2013)
Теличко М. В. - Нормативно-правове забезпечення процедури державної реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно в Україні (2013)
Стадник М. П. - Правові проблеми захисту колективних прав та інтересів найманих працівників (2013)
Килимник І. І. - Правова характеристика сучасних заходів захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, Харитонов О. В. (2013)
Короєд С. О. - Теоретико-методологічні підходи до визначення ефективності цивільного судочинства (2013)
Харченко О. С. - Правові аспекти призначення дитині кількох опікунів чи піклувальників (2013)
Касумова А. Б. - Право на медичну допомогу осіб, які обмежені в свободІ пересування, в рішеннях Європейського суду з прав людини (2013)
Білан О. П. - Моральні засади суспільства як категорія обмеження договірної свободи (2013)
Зайцев А. Ю. - Актуальні проблеми захисту права власності та інших речових прав на житло (2013)
Комар Є. Г. - Наукові засади визначення поняття "капітальне будівництво" у господарському законодавстві України (2013)
Кочина О. С. - Поняття та юридична природа моральної шкоди у цивільному праві України (2013)
Опанасенко О. В. - Способи захисту права орендодавця на повернення орендованого майна після припинення договору оренди: проблеми правозастосування (2013)
Стратійчук В. В. - Правове регулювання іпотеки землі в Україні (2013)
Стародуб Д. М. - Правовий статус податкової декларації: порівняльний аспект (2013)
Зуєв В. А. - Правові проблеми забезпечення державно-приватного партнерства в сфері поводження з відходами (2013)
Нагребельний А. В. - Особливості правового режиму земель водоохоронних зон та прибережних захисних смуг як об’єктів державно-приватного партнерства (2013)
Кваша О. О. - Організація та провокація масових заворушень: окремі кримінально-правові та кримінологічні аспекти, Гусак Т. П. (2013)
Ахтирська Н. М. - Поняття обшуку за законодавством України та США (2013)
Культенко О. В. - Умови та чинники доведення до самогубства в Україні (2013)
Берднік І. В. - Історичний аспект міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю у сфері правосуддя (2013)
Мартіросян А. Г. - Виникнення та історична еволюція пенітенціарних систем світу як соціальних інституцій перевиховання і ресоціалізації, Мартіросян Л. А. (2013)
Шаповалова В. С. - Системно-структурний статус зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики (2013)
Бондаренко О. М. - Зарубіжний досвід застосування деяких запобіжних заходів (2013)
Возьянов Д. К. - Примирення винного з потерпілим в інституті звільнення від кримінальної відповідальності: проблеми теорії (2013)
Галій М. С. - Розвиток ідей А. С. Макаренка в теорії перевиховання неповнолітніх правопорушників в установах відкритого типу (2013)
Пушкар О. А. - Актуальні питання змішаної форми вини у злочинах, пов’язаних з порушеннями спеціальних правил (2013)
Черниченко Л. М. - Повторність і рецидив злочинів як обставини, що обтяжують покарання (2013)
Антипенко В. Ф. - Наукова школа: взаємовплив концепцій міжнародної кримінології і кримінальної відповідальності держави (2013)
Отрош М. І. - Завдання і компетенція папських рад як особливих відомств Римської курії (2013)
Пядишев В. Г. - Вдосконалення взаємодії цивільної поліції ООН із гуманітарними організаціями в зонах локальних збройних конфліктів: міжнародно-правові та організаційні аспекти (2013)
Третьякова В. Г. - Міжнародно-правові аспекти профілактики та забезпечення психічного здоров’я людства як глобальної біоетичної проблеми (2013)
Бондар К. П. - Правова природа арбітражно-правового режиму міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (2013)
Малишева М. Х. - Адаптація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу як форма систематизації (2013)
Кресіна І. О. - Держава і громадянське суспільство: проблеми взаємодії (2013)
Іжа М. М. - Переосмислення ролі відстаючих регіонів у регіональній політиці держави (2013)
Піляєв І. С. - Методологічні підходи до аналізу соціально-політичної модернізації на пострадянському просторі (2013)
Співак В. М. - Профспілки: проблеми трансформаційних змін в умовах глобалізації (2013)
Федорчак Т. П. - Комуністична партія Чехії і Моравії в політичному житті держав (2013)
Ярош О. Б. - Інституційна модель впровадження гендерної політики на місцевому рівні в Україні (2013)
Береза А. В. - Реформа регіонального управління у Данії (2013)
Вітман К. М. - Консолідація як політичний феномен: актуальність для України (2013)
Головчук О. В. - Створення системи суспільного мовлення та громадських телерадіоорганізацій в Україні (2013)
Докаш О. Ю. - Реактивна політична поведінка в умовах утвердження сталінського тоталітарного політичного режиму (на прикладі активності населення Західної України у виборах 1939–1940 рр. ) (2013)
Згурська В. Л. - Наукові підходи до ролі громадянського суспільства в ході демократизації (2013)
Матвієнко А. С. - Вплив ідеологічних підходів до розуміння держави на її територіальну організацію (2013)
Мироненко П. В. - Параметри для визначення форми державного правління як дослідницька проблема (2013)
Чижова О. М. - Напрями та механізми дії прагматизму згідно з конфліктно-консенсусною парадигмою регулювання суспільно-політичних відносин (2013)
Панасюк С. А. - Захист територіальних кордонів місцевих співтовариств: реалії та перспективи імплементації принципу Європейської хартії місцевого самоврядування в законодавство України (2013)
Сотник А. Л. - Місце правової політології серед інших гуманітарних дисциплін (2013)
Харечко І. З. - Електронні консультації як ефективний засіб участі громадян у прийнятті політичних рішень (2013)
Чебаник В. І. - Розвиток комунікацій політичних партій з виборцями в контексті формування регіональної політики (2006–2012 рр. ) (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) (2013)
Шматко І. В. - Соціальна ідеологія Карла Мангейма в політологічному дискурсі (2013)
Юськів М. В. - Політична модернізація у країнах пострадянського простору (2013)
Іваніна Т. Ю. - Ґендерне бюджетування як інструмент ґендерної політики (2013)
Варинський В. О. - Концепція соціального капіталу П’єра Бурдьє (2013)
Москаленко О. П. - Досягнення рівноваги інтересів у політиці за допомогою компромісів (2013)
Родик Г. Ю. - Структурно-змістовна форма поняття "менеджмент етнополітичного конфлікту" (2013)
Фортельний І. П. - Трансформаційні процеси на пострадянському просторі: особливості перехідного періоду (2013)
Гнатко М. М. - Політичний процес як міфовтілення (2013)
Семенченко Ф. Г. - Реформування політичної системи та розбудова громадянського суспільства як об’єктивно необхідні умови ціннісного виміру політичної діяльності (2013)
Нагребельний В. П. - Адміністративно-правові засади державної безпеки України (2013)
Мурашин О. Г. - Актуальні дослідження права людини на освіту (2013)
V З’їзд гастроентерологів України (18—19 вересня 2014 р., Київ) (2014)
Джанелидзе Д. Т. - Повышение эффективности диагностики и лечения больных с разными вариантами неэрозивной рефлюксной болезни, сочетанной с функциональной диспепсией (2014)
Корендович І. В. - Застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну в комплексній терапії функціональної диспепсії, Свінціцький А. С., Ревенок К. М. (2014)
Куглер Т. Е. - Современные подходы к диагностике функциональной диспепсии (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Критерії прогнозування перебігу та розвитку ускладнень гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з різним трофологічним статусом, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Бондар Т. М. (2014)
Чернега Н. Ф. - Особенности экспрессии фактора некроза опухоли α и фактора роста гепатоцитов у детей с герпесвирусным поражением печени, Шадрин В. О. (2014)
Данилаш М. М. - Результати комплексного відновного лікування із застосуванням мінеральної води "Лужанська №7" хворих на хронічний некалькульозний холецистит, Ганинець П. П., Сарканич О. В., Макара Ю. В. (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Динаміка показників стану дихальних м’язів та функції зовнішнього дихання у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі антирефлюксної терапії лансопразолом, Станіславчук М. А. (2014)
Яковенко В. А. - Первый в Украине опыт эндоскопической туннельной подслизистой диссекции гигантской липомы кардиального отдела пищевода (2014)
Терсіна О. Д. - Оцінка структурних змін магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки як печінковій маніфестації метаболічного синдрому й надлишковій масі тіла в осіб середнього та похилого віку, Бульда В. І. (2014)
Авраменко А. А. - Влияние длительного психоэмоционального стресса на функциональное состояние париетальных клеток слизистой оболочки желудка (синдром "усталости париетальных клеток") (2014)
Мазур Л. П. - Клініко-­лабораторні вияви та механізми прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу (2014)
Шеховцова Ю. А. - Особенности клинических проявлений хронического панкреатита у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ожирением (2014)
Звягинцева Т. Д. - Синдром раздраженного кишечника: акцент на воспалительную природу заболевания и принципы современной терапии, Гриднева С. В. (2014)
Голубовська О. А. - Перебіг хронічного гепатиту С на тлі метаболічних чинників ризику як складових метаболічного синдрому та сучасні підходи до його корекції, Кулєш О. В. (2014)
Чернявский В. В. - Рациональное ведение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и перспективы излечения (2014)
Ткач C. М. - XXVII Международная рабочая встреча Европейской группы по изучению Helicobacter pylori (12—13 сентября 2014 г., Рим), Левченко А. Р. (2014)
Куринная Е. Г. - Пробиотики, пребиотики и кишечная микрофлора: современный взгляд (2014)
Абабілова Н. М. - Відтворення реалій як перекладознавча проблема (2014)
Андрієнко Т. П. - Переклад як когнітивно-комунікативна діяльність (2014)
Ariupina K. V. - Author’s and translator’s idiostyles: anthropocentric approach in translation studies, Kydriavzeva N. S. (2014)
Бекіш М. М. - Переклад професійно-орієнтованої термінології у контексті міжкультурної комунікації, Петришен О. Г. (2014)
Білоус Н. В. - Перекладність німецькомовних теологічних текстів у популярно-теологічному дискурсі (2014)
Борзих О. О. - Роль перекладу у процесі міжкультурного спілкування, Гук І. С. (2014)
Возненко Н. В. - Специфіка відтворення засобів комічного при німецько-українському перекладі художніх текстів (на матеріалі оповідання Ф. Геріга "Рандеву з Богом”) (2014)
Вороніна К. В. - Реалізація асоціативного потенціалу лексичного нонсенсу під час його перекладу (2014)
Вострецова В. О. - Алюзії в аудіовізуальному перекладі (2014)
Гонта І. А. - Особливості перекладу англійських композит-бахуврихи українською мовою (2014)
Гордієнко М. Ю. - Відтворення лексико-стилістичних особливостей роману "На західному фронті без змін” у перекладах українською та російською мовами (2014)
Гудманян А. Г. - Переклад жаргонізмів сленгу і пейоративної лексики художніх фільмів США, Плетенецька Ю. М. (2014)
Єгорова О. І. - Перекладацькі стратегії у світлі інтернаціона¬лізації реклами, Бикова О. Д. (2014)
Ємець О. В. - Засоби прагматичної стилістики і проблеми перекладу (2014)
Здражко А. Є. - Історична динаміка підходів до перекладу казки Р. Кіплінга "Кіт, що гуляв сам по собі” та їх розвиток в основі стратегії у ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Касяненко Д. С. - Переклад та організація роботи перекладачів в ЄС (2014)
Каушанська Л. В. - Врахування значень словотворчих елементів при перекладі науково-технічної літератури (2014)
Кіщенко Ю. В. - Переклад заголовків текстів масової комунікації з формально близькими мовними компонентами (2014)
Лєпухова Н. І. - Особливості перекладу реалій казкового тексту (2014)
Лисенко Г. Л. - Функціонування фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом у німецькій мові, Чепурна З. В. (2014)
Линтвар О. М. - Відтворення засобів стилістичного синтаксису у романі В. Теккерея "Ярмарок суєти” (2014)
Лощенова І. Ф. - Перекладацькі трансформації як ефективний засіб досягнення адекватності перекладу, Нікішина В. В. (2014)
Мазур О. В. - Образність перекладів філософської та інтимної лірики Анатолія Онишка в контексті оригінальної творчості (2014)
Макухіна С. В. - Переклад як засіб міжкультурної комунікації (2014)
Моісєєва Н. О. - Особливості перекладу неологізмів у текстах німецькомовного політичного дискурсу (2014)
Муратова В. Ф. - Феномен ідіолекту та проблема його перекладу (2014)
Науменко А. М. - Концептуальний переклад як поняття і як термін (2014)
Науменко О. В. - Етнокультурний концепт кольору як проблема перекладу (2014)
Павлюк А. Б. - Особливості перекладу власних назв з англійської мови українською у романі Чарльза Діккенса "Посмертні записки Піквікського клубу” (2014)
Поворознюк Р. В. - Етноспецифічні особливості перекладу медичних телесеріалів (2014)
Радзієвська О. В. - Синонімічний ряд англійської мови: класифікація та проблеми перекладу (2014)
Радчук В. Д. - Навіщо перекладачеві теорія? (2014)
Свиридов О. Ф. - Неологізми з галузі медицини у романі Вільяма Гібсона "Нейромант”: перекладацький аспект (2014)
Станика І. В. - Відтворення лексичних особливостей протоколів засідань Бундестагу (2014)
Khromova V. S. - Peculiarities of Foreign Scientific and Technical Literature Translation, Mayornikov D. I. (2014)
Шум О. В. - Особливості ідіостилю A.-Г. Горбач при відтворенні власних назв німецькою мовою (на матеріалі німецькомовного перекладу повісті В. Шевчука "Місяцева зозулька із ластів’ячого гнізда”) (2014)
Бондаренко О. М. - Практичні методи та система вправ для формування перекладацької компетенції у студентів-перекладачів, Коротяєва І. Б. (2014)
Бранецька М. С. - Ділова гра як метод формування професійної компетентності студентів під час вивчення іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Бронетко І. А. - Методика формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл (2014)
Гончарова-Ильина Т. А. - Применение отдельных технологий нейролингвистического программирования как один из способов интенсификации обучения иностранным языкам в неязыковом вузе (2014)
Добровольська Л. С. - Формування лексичної компетенції на старшому ступені навчання з використанням відеопрезентації (2014)
Залеская Ю. А. - Внеаудиторная самостоятельная работа студентов технического вуза в процессе обучения иностранным языкам (2014)
Іванцова О. П. - Особливості застосування відеоматеріалів при викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах, Малярчук Т. Ю. (2014)
Івашкевич Л. С. - Англо-американізація німецької мови та підготовка перекладачів (2014)
Karpenkova N. - Preparing for Test of Writing English: Writing Process and its Main Stages (2014)
Кондакова В. П. - Використання Інтернет-технології "блог” у навчанні іноземній мові у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Межуєва І. Ю. - Проектні завдання як один з методів навчання та формування іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Минаева И. Р. - Информационные технологии в образовании: Веб-квест (2014)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції (2014)
Приходько О. О. - Формування лексичної компетенції у майбутніх інженерів-програмістів у немовному ВНЗ (2014)
Сав’юк А. М. - Вивчення суфіксальної та префіксальної системи англійської мови як важливого когнітивного аспекту під час підготовки філологів у вищих навчальних закладах (2014)
Статкевич Е. К. - Важность формирования профессионально-направленной лексической компетенции у студентов технических вузов (2014)
Тоцька Н. Л. - Переклад як засіб розвитку професійного мовлення (2014)
Фоменко Н. С. - Обучение межкультурной компетенции в курсе Business English (2014)
Шапочка К. А. - Особливості організації процесу формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців-перекладачів морського флоту, Бондур Ю. В. (2014)
Якушенко И. А. - Особенности обучения чтению студентов старших курсов в техническом вузе (2014)
Здражко А. Є. - Епічне полотно українського перекладознавства ХХ сторіччя, Мазур О. В. (2014)
Наші автори (2014)
Огнєва О. В. - Взаємозв’язок між адипокінами та їх вплив на функціональний стан печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки, цукровим діабетом 2 типу та при їх поєднанні (2014)
Іжа Г. М. - Методи альтернативного лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С, Калініченко М. В. (2014)
Бузницкая Е. В. - Современные возможности неинвазивной диагностики фиброза при жировой болезни печени у детей и подростков с ожирением (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Рівень мелатоніну у хворих на ізольовану ГЕРХ та хворих на ГЕРХ у поєднанні з ішемічною хворобою серця та його зв’язок з клініко­морфологічними особливостями патології, Ізмайлова О. В. (2014)
Терсіна О. Д. - Вікові та гендерні відмінності у структурі магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та надлишковій масі тіла, Бульда В. І. (2014)
Гаврилюк Н. С. - Клінічне значення кристалізації слини у хворих з кислотозалежними захворюваннями, Кіндрат А. В., Цимбаліста І. В. (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Динаміка показників стану скелетних м’язів та якості життя хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі антирефлюксної терапії лансопразолом, Станіславчук М. А. (2014)
Безпалько Л. Ю. - Вплив пренатального стресу та висококалорійного харчування на функціональну активність білої і бурої жирової тканини та печінки у постнатальний період (експериментальне дослідження), Гаврилюк О. М., Заячківська О. С. (2014)
Ничитайло М. Е. - Роль поджелудочной железы в развитии нарушений гастродуоденальной моторики у больных с хроническим билиарным панкреатитом и постхолецистэктомическим синдромом, Кожара С. П., Харлановская Е. П. (2014)
Харченко Н. В. - Синдром раздраженного кишечника: механизмы развития и пути коррекции, Опанасюк Н. Д. (2014)
Степанов Ю. М. - Антигелікобактерна ефективність препаратів вісмуту трикалію дицитрату, Птушкіна Д. О., Косинська С. В. (2014)
Губергриц Н. Б. - Кто виноват в том, что ферментные препараты не всегда достаточно эффективны: врач, пациент или поджелудочная железа?, Лукашевич Г. М. (2014)
De Ruigh A. - "Гавискон® Двойного действия" в форме суспензии (альгинатно­антацидный комплекс) более эффективен, чем антацид, для контроля экспозиции кислого постпрандиального рефлюксата в пищеводе пациентов с ГЭРБ: двойное слепое перекрестное исследование, Roman S., Chen J., Pandolfino J. E., Kahrilas P. J. (2014)
Журавлёва Л. В. - Опыт применения пробиотиков при неалкогольной жировой болезни печени, Лахно О. В., Цивенко О. И. (2014)
Щербинина М. Б. - "Урсофальк" в терапии и профилактике желчнокаменной болезни (2014)
Зак М. Ю. - Особенности течения и выбор терапии хронического гастрита при приеме селективных НПВП по поводу остеоартроза, Пасиешвили Л. М., Кныш М. Ю. (2014)
Борисенко М. І. - Ефективність поєднаної імуномодуляції в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту в дітей (2014)
Колеснікова О. В. - Інфекція Helicobacter pylori — лише гастроентерологічна проблема?, Козирєва Т. Є. (2014)
Ткач С. М. - Современные подходы к лечению НПВП­энтеропатий, Балабанцева А. П. (2014)
Черемисин Н. М. - Развитие воздушных линий 110-750 кВ в рамках концепции SMART GRID, Черкашина В. В., Буславец О. А. (2014)
Холод А. В. - Повышение эффективности цифровых подстанций за счет интеграции информационных потоков (2014)
Ганус О. І. - Дослідження моделі нелінійної індуктивності трансформатора напруги як чинника, що впливає на виникнення ферорезонансних процесів, Старков К. О. (2014)
Романченко В. І. - Економічний ефект застосування оптимального параметричного ряду перерізу проводів повітряних ліній (2014)
Попадченко С. А. - Ефективність електропостачання споживачів в умовах Smart Grid (2014)
Савченко О. А. - Дослідження режиму плавлення ожеледі на групі взаємозв’язаних ПЛ 6-10 кВ шляхом імітаційного моделювання (2014)
Баженов В. М. - Швидке вимкнення пошкоджень в розподільних мережах (2014)
Наугольнова С. Б. - Роль PLC в технологии Smart Grid (2014)
Мірошник О. В. - Вибір оптимальних стратегій пошуку пошкоджень в розподільних лініях 6-10 кВ з використанням методів теорії ігор (2014)
Пазій В. Г. - Підвищення ефективності пристроїв контролю адресності місць коротких замикань в електричних розподільних мережах 6-10 кВ на базі PLC технологій (2014)
Остапчук О. В. - Micro Grid – локальні енергетичні системи, Харсун К. В. (2014)
Лежнюк П. Д. - Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами енергіїз використанням Smart Grid технологій, Кулик В. В., Ковальчук О. A., Котилко І. В. (2014)
Постолатий В. М. - Проблемы совместной работы электроэнергетических систем Молдовы, Украины и Румынии, Быкова Е. В. (2014)
Лисиченко Р. М. - Дослідження впливу характеристик елементів діапазонних збудників інверторів напруги перетворювачів частоти на їх спектральні характеристики (2014)
Дудніков С. М. - Обґрунтування методики взаємодії елементів системи інтелектуальних мереж (SMARTGRID) з альтернативними джерелами (2014)
Шевченко С. Ю. - Дослідження високочастотних складових електромагнітних полів, що виникають на ізоляції повітряних ліній, Довгалюк О. М., Піротті О. Є., Єрмоленко Б. Ф. (2014)
Васильченко В. І. - Інформаційна безпека АСУТП енергооб’єктів, Гриб О. Г., Лелека О. В., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С. (2014)
Гриб О. Г. - Детерміноване визначення часткової участі постачальників і споживачів у відповідальності за порушення якості електричної енергії: досягнення та напрямки досліджень, Сендерович Г. А., Щербакова П. Г. (2014)
Тугай Ю. І. - Дослідження ферорезонансних процесів при паралельній роботі трансформаторів напруги, Бесараб О. Б., Мельничук В. А. (2014)
Гуревич В. И. - "Помилкові спрацьовування" і "зайві спрацьовування" у релейного захисту, Савченко П. И. (2014)
Ivan Volosyak - Ssvep-based bremen-bci interface – boosting information transfer rates (2014)
Хандола Ю. М. - Зниження витрат електричної енергії при дозуванні кормових сумішей, Середа А. І., Середин М. Ю. (2014)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на дифузію молекул кисню через клітинну мембрану, Синявський О. Ю. (2014)
Куценко Ю. М. - Дослідження аеродинамічних характеристик вентиляторів, Чебанов А. Б., Вужицький А. В. (2014)
Вовк О. Ю. - Вплив зниження напруги живлячої мережі на теплове зношення ізоляції асинхронного електродвигуна, Квітка С. О., Квітка О. С. (2014)
Назаренко І. П. - Дослідження енергетичних показників електродних систем електросепараторів (2014)
Квітка С. О. - Пристрій контролю функціонального стану та захисту групи асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2014)
Цибух А. В. - Методи визначення оптичних властивостей біотканин, Скрипка Л. С. (2014)
Гриб О. Г. - Експериментальне порівняння методів вимірювання рівня гармонійних складових сигналу напруги промислової мережі Красноградського району Харківської області, Жданов Р. В., Гапон Д. А. (2014)
Подобайло В. Г. - Підвищення енергоефективності біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2014)
Постнікова М. В. - Дослідження електропривода централізованої повітряної системи зерноочисних агрегатів (2014)
Куценко Ю. М. - Вибір та обґрунтування режиму роботи молоткової дробарки А1-ДМ2Р-55 (2014)
Уваров О. В. - Комп'ютерне тестування і аналіз його результатів за допомогою системи MyTestX, Савченко П. І. (2014)
Савеленко І. В. - Підвищення точності векторного керування синхронним двигуном з постійними магнітами, Плєшков П. Г. (2014)
Хандола О. Ю. - Определение биотропных параметров электромагнитного излучения для повышения продуктивности коконов тутового шелкопряда (2014)
Маляренко В. А. - Перевод котельных в режим когенерации путем внедрения турбин малой мощности, Темнохуд И. А., Сенецкий А.В., Петров А. Ю. (2014)
Сорокін М. С. - Використання математичного моделювання як засобу аналізу та діагностики режимів робити електродвигунів, Вітренко М. М. (2014)
Стьопін Ю. О. - Планування експериментальних досліджень теплових режимів роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг, Попова І. О., Пєрова Н. П. (2014)
Богатирьов Ю. О. - Вплив фізичних властивостей феромагнітних тіл на розподіл магнітного поля пристроїв виявлення, Гулевський В. Б. (2014)
Щербак І. Є. - Моделювання режимів роботи споживачів-регуляторів в міських розподільних мережах (2014)
Беляев В. К. - Особенности методов определения параметров изоляции в системах контроля трансформаторов тока под рабочим напряжением, Паненко Е. Н. (2014)
Давиденко В. А. - Функції енергетичного моніторингу складних виробничих систем та їх завдання дляпідвищення рівня енергоефективності, Давиденко Л. В., Коменда Н. В., Ярмольська Н. В. (2014)
Луцак Я. М. - Установка для дослідження дії спектру оптичного випромінюванняна тепличні рослини, Червінський Л. С. (2014)
Червінський Л. С. - Підвищення ефективності спалювання пропан-бутанової суміші і природного газу при електроактивації молекул-реагентів реакції горіння, Ковалишин Б. М. (2014)
Романенко О. І. - Режими оптичноїстимуляції схожості насіння огірка, Червінський Л. С. (2014)
Книжка Т. С. - Фотометричні основи вдосконалення кільцевого опромінювача (2014)
Рамш В. Ю. - Оптимізація робочого циклу біореакторів періодичної дії (2014)
Сотнік О. В. - Аналіз ефективності основних методів діагностування асинхронних двигунів сільськогосподарських підприємств (2014)
Гузенко В. В. - Аналіз пристроїв для переробки кормосумішей грубих кормів та оцінка їх використання в однофазній мережі при векторно-алгоритмічній комутації (2014)
Середин М. Ю. - Розробка системи керування швидкісним режимом сушіння в технологічному комплексі виготовлення твердого біопалива (2014)
Грицюк І. В. - Застосування гібридних фільтрів в схемах статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності (2014)
Потапский П. В. - Производственные испытания по дезинфекции шерстиэлектромагнитнымизлучением, Михайлова Л. Н. (2014)
Черепнев И. А. - Возможности тороидальных антенн для повышения эффективности терапевтического воздействия миллиметрового излучения, Ляшенко Г. А. (2014)
Потапский П. В. - Производственные результаты повышения иммуноглобулинов в молозиве новотельных коров импульсным излучением, Михайлова Л. Н. Торчук М. В. (2014)
Думанский А. В. - Производственные результаты внутриутробного лечения эндометрита животных КРС электромагнитным излучением (2014)
Косулина Н. Г. - Анализ кварцевых генераторов с учетом их нелинейных свойств, Черенков А. Д., Янукович Г. И. (2014)
Черепнев И. А. - Электромагнитные поля как фактор, провоцирующий инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных, Полянова Н. В., Грязнова С. А. (2014)
Борохов И. В. - Анализ стабильности частоты цифрового синтезатора (2014)
Чёрная М. А. - Определение биотропных параметров электромагнитного излучения для предпосевной обработки семян подсолнуха с целью повышения урожайности (2014)
Мунтян В. О. - Аналіз методів дослідження оптичних характеристик біооб’єктів без попередньої візуалізації, Лисенко О. В., Адамова С. В. (2014)
Сапрыка А. В. - Методы выбора частоты КВЧ-облучения животных для микроволновой терапии, Артюшенко А. В., Ляшенко Г. А. (2014)
Сапрыка А. В. - Статистическая обработка результатов наблюдения отклика биологических объектов на действие электромагнитного поля, Кравченко П. А., Мороз С. О. (2014)
Мороз С. О. - Использование озона для повышения урожайности и сроков хранения сельскохозяйственных культур (2014)
Кунденко Н. П. - Применеие акустических технологий в процессе воспроизводства животных, Кунденко А. Н. (2014)
Алькеми В. Г. - Операційна система продукції як чинник економічної безпеки виробничого підприємства (2011)
Бай С. І. - Соціальна функція підприємства, Римар І. А. (2011)
Баланюк І. Ф. - Аудит маркетингової діяльності на підприємстві, Шеленко Д. І., Копчак Ю. С. (2011)
Батенко Л. П. - Сучасні підходи до розвитку операційних систем сервісних компаній (2011)
Бечко П. К. - Оцінка стану забезпечення оборотними засобами суб’єктів зберігання зерна Черкаської області, Деркач Т. А. (2011)
Білик Р. Р. - Динаміка рівнів ризику виникнення аварій або нещасних випадків на підприємствах Чернівецької області, Боднарук О. О., Ткаченко І. В. (2011)
Василюк М. М. - Особливості проведення аудиту матеріальних витрат і застосування експертних систем, Григорів О. О., Василюк В. В. (2011)
Гречаник Н. Ю. - Маркетингова оцінка ринку дитячого харчування в контексті Програми "Виробництво дитячого харчування з екологічно чистого коров’ячого молока в спеціальній сировинній зоні Рогатинського району” (2011)
Григорів О. О. - Бюджетування в управлінні фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів (2011)
Загорняк В. Б. - Про економічні витрати, пов’язані із забезпеченням промислової безпеки праці, Івануса А. В. (2011)
Іванова Н. С. - Сучасні принципи забезпечення ефективної системи економічної безпеки підприємства (2011)
Калашнікова Є. Д. - Напрями реформування системи соціального захисту в умовах трансформаційних перетворень, Креховецька Л. Г. (2011)
Кондур О. С. - Роль маркетингу в реструктуризації підприємств, Марчук Л. В. (2011)
Корсакова О. С. - Визначення економіко-правової сутності й інституційної структури промислово-фінансової групи (2011)
Костюк В. А. - Удосконалення системи управління корпоративним бізнесом банку (2011)
Кривицька О. Р. - Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід і сучасне бачення (2011)
Мартиненко В. П. - Функції санації промислових підприємств (2011)
Нагайчук В. В. - Управління якістю прибутку підприємства (2011)
Орлова В. В. - Формування організаційно-економічного забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства (2011)
Педченко Н. С. - Аналіз сутнісних підходів до розкриття категорії "потенціал підприємства” та їх упорядкування (2011)
Перевозова І. В. - Достовірність інформації про необоротні активи, які утримуються для продажу, у контексті детінізації господарської діяльності підприємств України, Янчишин А. С., Шишковський С. В. (2011)
Пилипів Н. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України, П’ятничук І. Д. (2011)
Реверчук О. С. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у системі економічної безпеки розвитку банківництва України (2011)
Савчук Т. В. - Теоретичні підходи до з’ясування економічного змісту категорій "вартість” і "ціна” (2011)
Самойленко Г. І. - "Ефективність” і "продуктивність” праці: відмінності, проблеми оцінки, удосконалення механізму управління (2011)
Синиця С. М. - Теоретико-методологічні основи моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств, Гринів Л. В., Гринів Н. В. (2011)
Сметанко О. В. - Інформаційно-технологічні інновації внутрішнього аудиту в системі стратегічного планування і управління акціонерними товариствами (2011)
Станьковська І. М. - Дослідження параметрів конкурентоспроможності потенціалу підприємства, Кінаш І. П. (2011)
Cтрук Н. С. - Децентралізація повноважень фінансового управління загальноосвітніми школами як нагальна потреба в сучасних умовах господарювання, Курець В. С. (2011)
Сус Т. Й. - Перспективи розвитку екологічного тваринництва в Карпатському макрорегіоні (2011)
Ткач О. В. - Моделі валютно-фінансових кризових явищ (2011)
Ткачук І. Г. - Концептуальні підходи до фінансово-економічного механізму функціонування кластера дитячого молочного харчування, Кропельницька С. О. (2011)
Шекета Є. Ю. - Маржинальний підхід в організації управлінського обліку (2011)
Шкромида В. В. - Методичні засади моніторингу фінансового потенціалу підприємства, Шкромида Н. Я. (2011)
Шматько Н. М. - Сучасні методи управління гнучкістю підприємства (2011)
Шмиголь Н. М. - Контроль та оцінка потенціалу загальної фінансової стратегії підприємства (2011)
Бабій І. В. - Особливості формування типів і форм реструктуризації промислових підприємств (2011)
Бєлікова Н. В. - Проблеми безпечного функціонування соціальних систем у регіонах України (2011)
Витрищук К. О. - Cучасні тенденції регіональної політики розвитку житлово-комунального господарства України в контексті досвіду Польщі та балтійських держав (2011)
Деркач М. І. - Проблеми диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах глобальної фінансової кризи (2011)
Забедюк М. С. - Передумови формування стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону (2011)
Качуріна Н. М. - Методологічне забезпечення аналізу й оцінки промислового потенціалу регіону (2011)
Михайлина Д. Г. - Сучасні тенденції транснаціоналізації української економіки (2011)
Непран А. В. - Структурні зрушення в промисловості та їх вплив на динаміку показників капіталомісткості продукції, Тимченко І. Є., Чорна Т. І. (2011)
Пирог О. В. - Технологічний розвиток промисловості України (2011)
Пілько А. Д. - Сучасні тенденції розвитку моделей маркетингових комунікацій, Лукан О. М. (2011)
Приймак В. І. - Нейронні мережі в управлінні ринком праці, Скорупка Д. (2011)
Сафонова В. Є. - Вища освіта як виробник освітнього ресурсу в системі суспільного блага (2011)
Федулова Л. І. - Розбудова системи трансферу технологій – важлива умова впровадження кластерної моделі розвитку економіки України (2011)
Фрунза С. А. - Проблеми бюджетного фінансування соціального захисту населення в кіровоградській області (2011)
Шульгіна О. В. - Вплив антикризової структурної політики на регіональний розвиток в Україні (2011)
Бидик А. Г. - Основні умови використання інструментів митного регулювання в практичній діяльності митних органів (2011)
Бойчук Р. М. - Погашення податкового боргу в контексті Податкового кодексу України, Васильченко С. М. (2011)
Вахновська Н. А. - Реформування податкової системи України в контексті вдосконалення податкового законодавства (2011)
Кміть В. М. - Роль податкового регулювання в системі державного податкового менеджменту України, Івах Г. В. (2011)
Кміть В. М. - Роль держави у формуванні податкового механізму фінансового оздоровлення підприємств, Соломаха А. Я. (2011)
Колісніченко К. В. - Основні характеристики податкових ризиків (2011)
Кулик П. Л. - Ефективність адміністрування ПДВ в Україні (2011)
Кульчицька Н. Є. - Проблеми митного регулювання операцій з давальницькою сировиною (2011)
Мацьків В. В. - Сучасні тенденції податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2011)
Мельник О. П. - Практика функціонування податкової системи та напрями її реформування в Україні (2011)
Римар О. Г. - Податкове регулювання в системі антикризових заходів держави (2011)
Тимченко О. М. - Методологічні підходи неокласичної школи в дослідженні податкового боргу (2011)
Ткачик Л. П. - Особливості здійснення податкового аналізу на підприємстві (2011)
Царенко О. В. - Формування інституціональних регуляторів податкового адміністрування в регіоні (2011)
Шаварина М. П. - Пенсійне страхування в контексті соціальних ризиків, Шаманська Н. В. (2011)
Якимова Л. П. - Моделювання сценаріїв розвитку солідарної системи пенсійного забезпечення України (2011)
Дем’янишин В. Г. - Концептуальні засади бюджетного прогнозування в Україні (2011)
Клівіденко Л. М. - Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення, Якимчук Л. В. (2011)
Кохан І. В. - Бюджетний механізм як суспільно-економічна категорія (2011)
Мацола М. М. - Державна соціальна політика: зарубіжний і національний виміри (2011)
Мигович Т. М. - Аналіз структури видатків місцевих бюджетів (2011)
Плець І. І. - Теоретичні аспекти дослідження формування державного боргу (2011)
Ткачук І. Г. - Перспективне бюджетне планування в контексті розвитку самоврядування (2011)
Хмарук Ю. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "система доходів Державного бюджету України” (2011)
Цюпа О. П. - Аналіз надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів Івано-Франківської області (2011)
Заєць А. П. - Щодо легітимності діючої сьогодні влади в Україні, Буроменський М. В. (2014)
Україна продовжує стратегічний курс на зближення з Європою (2014)
Бортничук М. С. - Здійснення правової експертизи нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України (2014)
Посол Мадіна Джарбусинова "Наші проекти на допомогу Україні виконувати зобов’язання в рамках ОБСЄ" (2014)
Щодо веб-сайту Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (2014)
Щодо забезпечення доступу нотаріусів та державних виконавців до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів, Державного реєстру іпотек (2014)
Щодо роботи спільної робочої групи з числа представників Державної виконавчої служби України та державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (2014)
Литвиненко Л. Ю. - Метричні книги як джерело дослідження родоводів (2014)
Про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси на позачергових виборах Президента України (2014)
Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим (2014)
Порядок звернення із заявою до Європейського суду з прав людини (2014)
Щодо анексії Криму (2014)
Уряд США сприятиме реалізації антикорупційних ініціатив в Україні (2014)
Оприлюднено звіт по боротьбі з корупцією (2014)
В Укрдержреєстрі відбувся круглий стіл (2014)
Україна подала декларацію про визнання юрисдикції МКС (2014)
Уряд опублікує звіт Європейської комісії з протидії катувань про порушення прав ув’язнених та створить спеціальну комісію (2014)
У законодавстві, що регулює надання інформації, відбулися зміни (2014)
Щодо безвізового режиму з ЄС (2014)
Спрощено порядок проведення державної реєстрації права власності на будинки (2014)
Вітаємо (2014)
Призначення (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у березні – квітні 2014 року (2014)
Петрів М. Й. - Роль "Часописі правничої" у становленні української юридичної періодики кінця XIX – початку XX століття (2014)
Рабінович П. М. - Конституційне забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: можливості ефективізації (2014)
Посикалюк О. О. - Статика та динаміка права комерційного використання ознак індивідуальності: порівняльно-правовий аспект (2014)
Самбір О. Є. - Суброгація прав кредитора майновому поручителю (2014)
Малолітнева В. К. - Роль договору про функціонування ЄС у правовому регулюванні відносин у сфері державних закупівель (2014)
Суббот А. І. - Розвиток та сучасність поняття банкрутства, Суббот А. А. (2014)
Мушенок В. В. - Фінансове правопорушення та відповідальність за його вчинення в системі державної фінансової політики України (2014)
Тубелець О. С. - Судова статистика як складова інформаційного забезпечення реалізації кримінально-правової політики України (2014)
Андрушко П. П. - Науковий висновок фахівця у кримінальному провадженні: юридична природа і правове значення (2014)
Подкопаєв С. В. - Основні положення міжнародних документів про роль прокуратури поза кримінальною сферою (2014)
Виговський О. І. - Питання колізійного регулювання застави майна в міжнародному обігу (2014)
Келестин М. В. - Міжнародні товарні угоди у сфері натурального каучуку (2014)
Тимошенко В. І. - Особливості концепції громадянського суспільства в політико-правовій думці України кінця XIX – початку XX століття (2014)
Тищенко Л. Н. - Исследование внутрислоевого движения частиц зерновых смесей, Пивень М. В., Бредихин В. В. (2014)
Богомолов О. В. - Досвід співпраці викладачів різних кафедр університету при викладанні окремих курсів студентам-магістрам спеціальності "обладнання переробних і харчових виробництв", Мегель Ю. Є., Денисенко С. А., Чалий І. В. (2014)
Машкін М. І. - Bплив концентрату сироваткових білків на властивості згустку при виробництві низькокалорійних сирів, Могутова В. Ф., Воліна О. А., Богомолов О. В., Токолов Ю. І., Денисенко С. А. (2014)
Богомолов А. В. - Oпределение прочности зерна пшеницы при ударе и выбор кинематического режима работы нории, Белостоцкий В. А., Лукьянов И. М. (2014)
Ольшанский В. П. - O резонансных колебаниях механизмов линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Завгородній О. І. - Просторовий удар сферичного тіла об перешкоду, Сіняєва О. В. (2014)
Бурлака В. В. - Про коливання механізмів з позиційним сухим тертям, Малець О. М., Ольшанський В. П. (2014)
Гурський П. В. - Дослідження енерговитратності технологічного процесу помелу зерна, Токолов Ю. І., Іваненко С. Г., Домніч М. І. (2014)
Ляшенко С. А. - Повышение производительности и улучшение условий труда в диффузионном отделении сахарного завода (2014)
Шерстюк В. С. - Переносний трубний пристрій активного вентилювання зерна з загальною вентиляторною установкою, Рідний Р. В., Присяжна Л. П., Рідна К. Р. (2014)
Сичов А. І. - Використання пакету прикладних програм для розрахунків міцності оболонкових елементів обладнання переробних та харчових виробництв, Сичова Т. О. (2014)
Слипченко М. В. - Подбор вентилятора к виброцентробежным сепараторам с веерно-кольцевым конусно-каскадным пневмосепарирующим устройством (2014)
Карнадуд Р. В. - Экспериментальное исследование работы плоского вибрационного решета с решетчастыми сегрегаторами (2014)
Безпалько В. В. - Bплив екологічно безпечних способів передпосівної обробки насіння на урожайність і якість зерна пшениці озимої (2014)
Харченко С. А. - K решению уравнений динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по структурному трехмерному виброрешету (2014)
Харченко С. А. - K построению математической модели поля скоростей несущей фазы в рабочей зоне прямоточного циклона, Гаек Е. А. (2014)
Солошенко О. В. - Урожайність і якість зерна озимої пшениці в залежності від основних факторів, Харченко С. О., Кочетова С. І., Безпалько В. В. (2014)
Борщ Ю. П. - Mоделирование динамики расслоенной зерновой смеси в вертикальном канале пневмосепарирующих устройств зерновых сепараторов (2014)
Фесенко А. М. - Построение линейной регрессионной модели многокорпусной выпарной установки сахарного производства (2014)
Дейниченко Г. В. - Підбір та розробка нового обладнання для виробництва пектинових концентратів, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2014)
Малежик І. Ф. - Дослідження процесу сушіння морквяних вичавок при одержанні сухої каротиновмісної добавки, Бессараб О. С., Бандуренко Г. М., Левківська Т. М. (2014)
Корнієнко Л. В. - Дослідження процесу ультрафільтраціїї післяспиртової зернової барди, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2014)
Люлька О. М. - Утворення профілей бурякової стружки різної форми – переваги та недоліки кожного з них, Мирончук В. Г. (2014)
Мерзляк Д. В. - Mоделювання процесу вивантаження солодової дробини з комбінованого варильного агрегату, Удодов С. О., Марцинкевич Л. В. (2014)
Дмитренко І. М. - Чисельне дослідження гідродинаміки утфеля в циркуляційній трубі вакуум-апарата періодичної дії, Погорілий Т. М. (2014)
Котов Б. І. - Математична модель динамічних режимів електротермічної установки для обробки зерноматеріалів імпульсними потоками інфрачервоного випромінювання, Кіфяк В. В., Калініченко Р. А. (2014)
Гридякін В. А. - До створення розмотувальника рулонів конопель (2014)
Гридякін В. О. - До створення перевертувача стрічок довгостебельних культур (2014)
Синявська А. І. - Дослідження схеми технологічної блоку сепаруючого вібровідцентрового сепаратора типу БЦС (2014)
Заплетніков І. М. - Варіаційні моделі екологічних характеристик машини для збивання харчових продуктів, Пільненнко А. К. (2014)
Поперечный А. Н. - Tеоретические предпосылки ик-нагрева плодовых косточек, Жданов И. В., Миронова Н. А. (2014)
Поперечный А. Н. - Гидродинамика псевдоожиженого слоя растительного сырья, Курьянов К. В. (2014)
Фалько А. Л. - Виброцентробежная сепарация на конических ситах с малым углом конусности (2014)
Шаніна О. М. - Oбгрунтування процесу сушіння макаронних виробів з білковими добавками та ферментом трансглютаміназа, Звєрєв В. О., Теймурова А. Т. (2014)
Шаніна О. М. - Дослідження впливу трансглютамінази та білкових добавок на вологоутримувальну здатність безглютенового борошняного тіста, Лобачова Н. Л. (2014)
Шаніна О. М. - Поліпшення якості виробів з дріжджівого тіста поліпшуючими добавками, Гавриш Т. В. (2014)
Гурський П. В. - Дослідження впливу рецептурних компонентів на температуру теплової обробки пасти закусочної, Перцевий Ф. В., Бідюк Д. О., Обозна М. В. (2014)
Фоміна І. М. - Bизначення оптимальних режимів пророщування зерна пшениці для зернових пластівців підвищеної харчової цінності, Ізмайлова О. О. (2014)
Бідюк Д. О. - Дослідження впливу вмісту рослинного наповнювача емульсійного типу на структурно-механічні показники продукту сирного кисломолочного, Гурський П. В., Обозна М. В., Перцевой Ф. В. (2014)
Бідюк Д. О. - Дослідження впливу екструзії на деякі функціональні та технологічні властивості продуктів переробки зернової сировини, Шакула О. О., Коваленко А. В. (2014)
Боровикова Н. А. - Магнитная обработка воды в пищевой промышленности, Фефелов А. А., Попова В. Н., Григоренко С. А. (2014)
Обозна М. В. - Oбгрунтування терміну зберігання сирного продукту з рослинними добавками в замороженому стані, Перцевой Ф. В., Бідюк Д. О., Гурський П. В. (2014)
Шаповаленко О. І. - Eкструзійна обробка ячменю з нетрадиційними компонентами, Євтушенко О. О., Улянич І. Ф. (2014)
Задорожня О. С. - Bплив технологічних факторів та терміну зберігання на ступінь збереження ?-каротину в пісочному печиві, Гавриш А. В., Доценко В. Ф. (2014)
Немирич А. В. - Pеологические свойства блинчикового теста с овощными порошками, Гавриш А. В., Ищенко Т. И., Евлаш В. В., Тарасенко Т. А. (2014)
Камбулова Ю. В. - Bивчення можливості створення комплексів пектину і альгінату натрію для стабілізації структури білкового крему, Соколовська І. О., Семененко О. (2014)
Стрілець І. П. - Bплив модифікованих крохмалів на клейковинний комплекс тіста, Корецька І. П. (2014)
Терлецька О. М. - Tехнологія східних солодощів з використанням "легких" гречаних зерен, Павлюченко О. С., Фурманова Ю. П. (2014)
Ковтун А. В. - Удосконалення технології виробництва м’ясних виробів з ядром насіння соняшника, Коваль О. А., Галінська О. С. (2014)
Шаніна О. М. - Bплив трансглютамінази на газоутворювальну та газоутримувальну здатність рисового тіста, Алексенко В. О. (2014)
Антончук О. М. - Правописна компетенція як лінгводидактична проблема (2011)
Вовк І. Р. - Роль навчання письма англійською мовою студентів економічних спеціальностей, Федак С. А. (2011)
Гандзілевська Г. Б. - Можливості застосування психодрами у навчальному процесі ВНЗ під час вивчення іноземної мови, Ширяєва Т. М. (2011)
Глущук А. В. - Формування мовленнєвої культури у студентів медичних коледжів (2011)
Грищук М. М. - Теоретико-методологічні засади системної сімейної психотерапії (2011)
Жигайло Н. І. - Генетико-психологічний погляд на особистість академіка С. Д. Максименка (2011)
Засєкін А. А. - Психологічні особливості впровадження тренінгової програми для Інтернет-залежних студентів (2011)
Засєкіна Л. В. - Темпоральний підхід до дослідження пенсійної зрілості особистості у період геронтогенези (2011)
Зубенко І. Р. - Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції (2011)
Зубенко Т. А. - Теоретична модель прийняття управлінських рішень у контексті управлінської діяльності менеджера (2011)
Каламаж Р. В. - Маніпулятивний аспект виборчих технологій (2011)
Карпенко О. Є. - Маловідомі факти з біографії Германа Гмайнера (1919 – 1986) (2011)
Ковальчук І. В. - Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної культури особистості в процесі навчання іноземних мов (2011)
Король Л. Д. - Феномен толерантності в сучасній психологічній парадигмі (2011)
Кравець Н. П. - Вплив психо-соматичного стану здоров’я розумово відсталих дітей на їхню увагу, Шорохова В. (2011)
Крижановська З. Ю. - Самореалізація особистості в шлюбно-сімейних відносинах (2011)
Левченко О. О. - Педагогічна фасилітація як феномен формування фасилітативного стилю педагогічної взаємодії майбутніх викладачів (2011)
Матласевич О. В. - Психолого-герменевтичний аналіз твору Г. Смотрицького "Ключ царства небесного”, Каламаж Р. В. (2011)
Мілінчук В. І. - Внутрішня картина здоров’я та її вплив на мовленнєву реабілітацію пацієнтів після інсульту (2011)
Назарець Л. М. - Аналіз мотивації студентів у сучасних умовах навчання (2011)
Омельчук С. А. - Особливості засвоєння морфологічних норм української мови в основній школі: лінгвістичний і лінгводидактичний аспекти (2011)
Онищук В. І. - Роль самостійної роботи студента – духовика у формуванні професійних навичок (2011)
Пентилюк І. C. - Мовний етикет та його роль у вихованні підлітків (2011)
Плиска Ю. С. - Порівняльна модель культурної поведінки вчителів України та Польщі (2011)
Прокопенко А. В. - Психолого-педагогічні детермінанти формування психологічної готовності психологів до професійної діяльності (2011)
Ставицький О. О. - Інтолерантність як основний прояв гандикапізму (2011)
Столяр З. В. - Формування мовленнєвих умінь і навичок у студентів-філологів: психологічний аспект (2011)
Тригуб Г. В. - Організація емпіричного дослідження іншомовного мовлення ліворуких дітей (2011)
Шугай М. А. - Особливості прояву основних властивостей ментальності та життєві орієнтації українців (2011)
Шурин О. І. - До питання формування творчої особистості майбутніх учителів (2011)
Юрченко В. М. - Психологічне консультування особистості: традиційний та християнський підходи, Бадражан А. Г. (2011)
Шарапа Г. Ф. - Феномен неповноцінності: історико-філософська рефлексія (2011)
Удич З. І. - Педагогічні умови та принципи підготовки наставників старшокласників у самовихованні (2011)
Lubina E. - E-learningowe środowisko edukacyjne jako narzędzie przygotowujące studentów do nowoczesnego modelu pracy zawodowej – telepracy (2011)
Jurewicz M. - Społeczno-kulturowe wyzwania współczesnej edukacji. Diagnoza, perspektywy, potrzeby (2011)
Pawluk-Skrzypek A. - Child’s physical activity as the condition of being successful in learning, Witek A. (2011)
Делюкін П. Д. - Стратегія розвитку ринку конкурентоспроможного зерна (2014)
Батуріна Д. М. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища нафтопереробних підприємств із використанням методики PEST-аналізу (2014)
Брисіна М. О. - Побудова стратегічної карти управління кредитними ризиками (2014)
Борисенко С. С. - Формування фінансової стратегії торгівельної галузі за допомогою методу SWOT-аналізу (2014)
Адоніна О. Є. - Стратегічний аналіз хімічної промисловості України (2014)
Гончарова Ю. С. - Формування фінансової стратегії підприємства молокопереробної промисловості на основі використання матричного підходу (2014)
Гелашвілі Г. Г. - Система стратегічного управління кредитним ризиком банку (2014)
Гнилицька А. А. - Формування антикризової фінансової стратегії підприємства (2014)
Грачова О. О. - Напрями підвищення ефективності функціонування металургійних підприємств на прикладі ПАТ "Артемівський завод з обробки кольорових металів" (2014)
Євенко І. Ю. - Стратегічна карта як інструмент процесу управління фінансовими ресурсами банку (2014)
Громико К. К. - Стратегічний аналіз у системі управління фінансовою стійкістю ПАТ "Укрсоцбанк" (2014)
Кордиш О. Р. - PEST-аналіз макросередовища підприємств машинобудівної галузі України (2014)
Кравченко Д. С. - Формування політики розвитку на основі аналізу позиції підприємства у матриці фінансових стратегій (2014)
Ле Хонг Фионг. - Визначення конкурентоспроможності ПАТ "Нововодолазький молокозавод" (2014)
Нгуєн Нгок Ань. - Стратегічна карта як інструмент управління фінансовою стійкістю підприємств скляної промисловості (2014)
Пиріг Г. В. - SWOT-аналіз харчової промисловості України (2014)
Онимченко Т. І. - Стратегія управління оборотним капіталом підприємства (2014)
Дранченко К. В. - Формування фінансової стратегії ДП "ХМЗ "ФЕД" із використанням матричного підходу (2014)
Єрмакова К. В. - Стратегічний аналіз торгівельної галузі України (2014)
Ковтун А. В. - Методичний підхід до визначення стратегічної позиції підприємства транспортної галузі (2014)
Мельничук Т. А. - Стратегічне управління кредитними ризиками банку (2014)
Муха А. Г. - Стратегічний аналіз авіаційно-ремонтних підприємств із використанням методики SWOT-аналізу (2014)
Підкопаєва Д. П. - Формування стратегічного портфеля шляхом побудови матриці Бостонської консультативної групи (2014)
Попова Я. С. - Побудова стратегічної карти підприємства на основі використання концепції ЗСП (2014)
Родоманова А. С. - Адаптація концепції стратегічного управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах (2014)
Розгон А. О. - Побудова стратегічної карти реалізації цілей підприємства (2014)
Сараєва О. К. - Удосконалення процесу формування стратегії забезпечення фінансової безпеки банку (2014)
Сахновська О. М. - Стратегічне управління витратами підприємства (2014)
Селюкова М. О. - Місце та роль місії в процесі управління організацією (2014)
Ситник М. Ю. - PEST-аналіз як інструмент розробки фінансової стратегії підприємств м'ясопереробної галузі (2014)
Тенчуріна О. Е. - Оцінка чинників впливу на стан будівельної галузі України за допомогою PEST-аналізу (2014)
Та Тху Чанг. - Застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінні прибутковістю підприємства (2014)
Тимко О. С. - Формування фінансової стратегії електротехнічного підприємства на засадах матриць Франшона – Романе (2014)
Шульгін А. В. - Стратегічний аналіз діяльності підприємств машинобудівної галузі (2014)
Доленко Ю. В. - Концепція комплексного підходу до стратегічного управління банківським капіталом (2014)
Sedlovskyi I. - Investment Activities in the Ukrainian Banking System (2014)
Боднар Е. В. - Психология маркетинга (2014)
Бухаліна Ю. Ю. - Методи оцінки кредитного ризику комерційного банку (2014)
Вінокурова О. О. - Забезпечення захисту інформації на підприємстві (2014)
Ермоленко Е. А. - Проблемы обеспечения информационной безопасности банковских учреждений (2014)
Єскіна К. А. - Фінансова безпека суб'єкта господарювання: фактори впливу та ризики (2014)
Кохан В. В. - Система фінансово-економічної безпеки підприємства (2014)
Лазарєва А. С. - Розробка аналітичного забезпечення фінансової сфери діяльності підприємства фармацевтичної промисловості (2014)
Марунич А. В. - Захист інформації як основна складова економічної безпеки підприємства (2014)
Попович Е. В. - Особенности конкурентной разведки в банках и других финансово-кредитных учреждениях (2014)
Фоменко К. Ю. - Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Шевченко М. С. - Етапи економічного аналізу та їх характеристика (2014)
Яріш П. М. - Кадрова безпека підприємства: загрози та шляхи зниження їх впливу (2014)
Анікєєва А. В. - Контроль формування і використання кошторису бюджетної установи (2014)
Деменкова А. Е. - Основні проблеми нарахування амортизації основних засобів в обліку (2014)
Кривенко А. І. - Особливості антикризового управління на малих та середніх підприємствах (2014)
Лысякова А. О. - Особенности планирования на предприятиях строительной отрасли (2014)
Собчук А. С. - Використання сучасних інформаційних технологій в організації обліку й аналізу розрахунків з оплати праці (2014)
Соханева Я. О. - Особенности налогообложения физических лиц в развитых европейских странах (2014)
Сучкова К. М. - Особливості документування операцій на будівельних підприємствах та шляхи його поліпшення (2014)
Ткаченко І. В. - Організація та контроль дебіторської заборгованості (2014)
Халваши І. Т. - Удосконалення внутрішнього контролю поточних зобов'язань на підприємстві (2014)
Юрченко І. С. - Теоретичні підходи до визначення та оцінювання ліквідності підприємства (2014)
Голубовська О. А. - Клінічні форми туберкульозу у хворих на ВІЛ­інфекцію, Ніколаєва О. Д., Климанська Л. А., Юрченко О. В., Федоренко С. В. (2014)
Фещенко Ю. І. - Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз, Черенько С. О., Матвєєва О. В., Яйченя В. П., Логвіна І. О. (2014)
Герич П. Р. - Потенційні можливості комбінації рофлуміласту і кверцетину в лікуванні загострення ХОЗЛ за поєднання з ІХС, Яцишин Р. І. (2014)
Черенько С. О. - Контингенти хворих з групи високого ризику щодо мультирезистентного туберкульозу Rif+ за результатами обстеження хворих за допомогою GeneXpert MTB/RIF, Варицька А. О., Барбова А. І., Трофимова П. С. (2014)
Бугаєнко Н. С. - Епідеміологічні особливості поширення ВІЛ­інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків у Києві, Сергеєва Т. А. (2014)
Ільницький І. Г. - Характер ендоскопічних виявів ураження слизової оболонки бронхіального дерева при туберкульозі органів дихання, Костик О. П., Вольницька Х. І., Білозір Л. І. (2014)
Ніколаєва О. Д. - Клініко­рентгенологічна характеристика хворих із повторними випадками лікування туберкульозу, Марцинюк Т. М. (2014)
Жадан В. М. - Рівень ендогенної інтоксикації за умов експериментального легеневого набряку, Коржов В. І., Касьян Н. А. (2014)
Шальмін О. С. - Чинники ризику прогресування та критерії оцінки перебігу ВІЛ/СНІД­асоційованого туберкульозу легень, Ясінський Р. М., Растворов О. А., Мірошниченко Д. В. (2014)
Єрмакова Л. Г. - Стан гігієни порожнини рота і тканин пародонта у хворих на туберкульоз легень (2014)
Коржов В. І. - Стан оксидантно­антиоксидантної системи крові щурів в умовах експериментального легеневого набряку, Жадан В. М., Лоза Т. В., Касьян Н. А. (2014)
Курганская В. А. - Вакцинопрофилактика ВИЧ­инфекции: fata morgana или близкая реальность?, Дьяченко А. Г., Мирошниченко Е. Н. (2014)
Гуменюк Г. Л. - Методы визуализации саркоидоза органов дыхания (2014)
Дьяченко А. Г. - Причини смерті ВІЛ­інфікованих на тлі антиретровірусної терапії: зміна парадигми, Грабовий С. Л., Панченко О. П., Панасенко Л. М. (2014)
Лепшина С. М. - Использование веб­платформы Мoodle для дистанционного обучения на кафедре фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ, Тищенко Е. В., Миндрул М. А., Обухова Н. В., Дерюга С. В. (2014)
Петренко В. И. - Герман Рафаилович Рубинштейн и первый в Украине детский противотуберкулезный санаторий. К 100­летию со дня основания, Виницкий Л. Л., Виленский Ю. Г. (2014)
Бабошин А. М. - Нагляд прокурора у формі процесуального керівництва за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування при проведенні слідчих (розшукових) дій (2014)
Білоцерківська Н. Г. - Реформування вищої освіти в Україні: правові аспекти (2014)
Біцай А. В. - Професійна відповідальність адвоката-медіатора: поняття, особливості та загальна характеристика (2014)
Бочков П. В. - К вопросу о систематизации негосударственных некоммерческих организаций (2014)
Ведернікова Г. О. - Вплив мікросередовища на сприйняття неповнолітнім кримінальної субкультури (2014)
Верещінська І. В. - Пояснення сторін або допит як свідків: окремі проблеми нормативного регулювання цивільного судочинства (2014)
Винник О. В. - Повноваження штабних підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Вишновецька С. В. - Колізійно-правові аспекти захисту прав споживачів за законодавством Європейського Союзу, Кметик Х. В. (2014)
Власенко С. И. - Новые функции милиции – основа организационных изменений (по материалам 1920–1925 гг.) (2014)
Войтанович О. Й. - Особливості правового виховання громадян України в сучасних умовах (2014)
Волинець В. В. - Сучасний стан правового регулювання відносин з організації та управління працею в Україні (2014)
Гаращук І. В. - Контрольна функція постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування (2014)
Глинська Н. В. - Фактичні засоби обґрунтування кримінальних процесуальних рішень: окремі аспекти (2014)
Головачова А. С. - Поняття та ознаки страхової посередницької діяльності: науково-теоретичні проблеми визначення (2014)
Голуб М. В. - Взаємодія органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби під час проведення масових заходів (2014)
Гриценко В. Г. - Завдання правоохоронної системи України (2014)
Гришко Л. М. - Проблеми реалізації права на свободу віросповідання в монархіях Арабського Сходу (2014)
Грудницька С. М. - Проблеми розвитку законодавства України про громадські організації: господарсько-правовий аналіз, Руцинська Т. П. (2014)
Грудницький В. М. - Удосконалення законодавства щодо поняття та видів зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2014)
Губерська Н. Л. - Адміністративна процедура державного контролю у сфері вищої освіти (2014)
Дамірчиєв М. І. - "Бюджетне регулювання" та "бюджетна діяльність" : співвідношення та узгодження понять (2014)
Данічева К. П. - Функції Кабінету Міністрів України як провідні напрямки діяльності (2014)
Дзюба Ю. П. - Суспільна небезпечність злочинів та соціальна обумовленість кримінально-правової заборони (2014)
Жовтан П. В. - Співвідношення документування та забезпечення доказування в діяльності оперативних підрозділів, Сухорада І. О. (2014)
Захарова О. С. - Процесуальні строки як гарантія своєчасного розгляду цивільної справи (2014)
Зозуля І. В. - Підготовка кадрів для МВС України: проблеми реформування відомчої освіти за Коаліційною угодою (2014)
Зозуля О. І. - Конституційно-правові гарантії єдності судової практики в Україні (2014)
Іншин М. І. - Оціночні поняття у трудовому праві: сучасний стан та шляхи удосконалення (2014)
Каптар Г. Г. - Пенсійне забезпечення за віком в умовах пенсійної реформи: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Клочко А. М. - Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: порядок та основні елементи (2014)
Коршакова О. М. - Самозахист як спосіб здійснення захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг (2014)
Криворучко А. В. - Мероприятия Великобритании по децентрализации управления Британской Индией в 1870–1900 годах (2014)
Курбанов Б. Б. - Сутність та значення захисту суб’єктивних трудових прав суддів (2014)
Кутоманов Д. Є. - Притягнення до майнової відповідальності працівників як один із видів примусового методу забезпечення дисципліни праці: проблеми та напрямки вдосконалення (2014)
Лань О. Ю. - Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2014)
Малюга Р. В. - Експертизи як засоби доказування в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2014)
Набруско М. С. - Значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для розслідування злочинів цього виду (2014)
Онупрієнко А. М. - Принципи централізації та децентралізації в територіальній організації влади (2014)
Орел Ю. В. - Історичний метод та проблеми періодизації законодавства про кримінально-правову охорону нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України (2014)
Павліченко В. М. - Сучасний стан законодавства у сфері праці державних службовців в Україні (2014)
Патинко Ю. О. - Правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу (2014)
Переверзєва Л. О. - Вдосконалення правового статусу дочірніх підприємств в Україні (2014)
Перепелиця М. М. - Підготовка працівників оперативних підрозділів МВС України до професійної комунікативної діяльності (2014)
Пешкова А. С. - Характеристика сучасного законодавства, що регулює діяльність із здійснення купівлі-продажу з використанням засобів телекомунікації (2014)
Плугатар Т. А. - Особливості діяльності щодо підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України, Попова О. О. (2014)
Пономарьов Д. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання додаткової трудової діяльності (2014)
Потильчак О. І. - Національні моделі судового управління (2014)
Проневич О. С. - Прокурорська деонтологія як науково-дидактичний концепт про імперативи належної поведінки працівників прокуратури: до постановки проблеми (2014)
Пуль С. І. - Особливості зміни предмету позову у цивільному судочинстві (2014)
Пушняк О. В. - Темпоральна дія положень загального характеру актів судових органів (2014)
Сергієнко В. В. - Правове регулювання діяльності ОСББ при наданні житлово-комунальних послуг (2014)
Силенко Н. М. - Специфіка становлення трудових правовідносин з інвалідами в сучасних умовах (2014)
Сіваш О. М. - Ідея суверенітету в моделях українського державотворення (початок ХХ ст.) (2014)
Сухачов О. О. - Поняття конспірації в діяльності оперативних підрозділів (2014)
Тарасенко К. В. - Права людини при примусовому отриманні зразків для експертизи, Сокиран М. Ф. (2014)
Теремецкий В. И. - Гражданско-правовая защита рентных правоотношений (2014)
Тітов Є. Б. - Міжнародно-правові механізми боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження у Європі (2014)
Ткаченко Ю. В. - Конституційні засади регулювання права власності в Україні (2014)
Чижмарь Ю. В. - Правова природа національного трудового права (2014)
Чумак В. В. - Організаційне та правове забезпечення функціонування поліції Латвійської Республіки (2014)
Шевченко Л. О. - Особливості віктимності неповнолітніх, Оберемко Ю. О. (2014)
Шершун С. М. - Види оціночної діяльності в галузі охорони довкілля та їх правова класифікація (2014)
Шпенов Д. Ю. - Поняття суддівського самоврядування як однієї з основних форм управління службою суддів в Україні (2014)
Александровська В. М. - Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології (2012)
Балецька Л. М. - Формування атрибуції успіху студента в контексті відповідальності (2012)
Бандура Ю. Б. - Професійна компетентність викладача іноземної мови вищих військових навчальних закладів як об’єкт психолого-педагогічного аналізу (2012)
Білюк С. П. - Роль зацікавленості та рухливих ігор у формуванні первинних навичок техніки тенісу та відчуття м’яча у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Бобришева Н. М. - Використання Інтернет-ресурсів у формуванні комунікативної компетенції студентів морських спеціальностей (2012)
Будас А. П. - Лекційне заняття у системі правової підготовки студентів економічних спеціальностей (2012)
Василенко Т. П. - Проблематичність визначення структури англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі (2012)
Вербець В. В. - Соціально-педагогічний моніторинг якості освіти: проблеми та перспективи (2012)
Войцеховська О. В. - Особливості роботи з корекції когнітивного розвитку молодших школярів (2012)
Волошина В. О. - Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив вивчення проблематики (2012)
Волошинська Л. В. - Ставлення до здоров’я студентів з різними захисними механізмами особистості (2012)
Галичанська А. В. - Особливості готовності підлітків та близьких дорослих до поведінки у конфлікті: стратегії й тактики у міжпоколінному порівнянні (2012)
Гандзілевська Г. Б. - Застосування психодраматичних прийомів для оптимізації дитячої обдарованості (2012)
Гапонова В. М - Вимоги до викладача ВНЗ у процесі підготовки майбутніх перекладачів-прикордонників до професійної діяльності, Берестецька Н. В. (2012)
Глухова О. Г. - Проблема ідеального образу в сучасній методології наукового пізнання (2012)
Гордєєва О. - Психолого-педагогічні чинники навчальної взаємодії балетмейстера й учня (2012)
Гудима Ю. П. - Пам’ятки для формування у майбутніх учителів англійської мови навчально-стратегічної компетентності в діалогічному мовленні (2012)
Давидов П. Г. - Креативний стиль мислення в структурі когнітивного розвитку особистості (2012)
Євдокімова О. О. - Вплив програми психологічної підтримки на показники особистісно-професійного розвитку курсантів університету ОВС (2012)
Зеленська В. Ю. - Проблема психічного захисту в психології (2012)
Клевець Л. Н. - Адаптаційні фактори в ґенезі психосоматичних розладів (методологічний аспект дослідження) (2012)
Климишин О. І. - Християнсько-орієнтована герменевтика як метод пізнання і конструювання духовного досвіду особистості (2012)
Ковальчук І. В. - Спілкування як один з основних чинників становлення іншомовної комунікативної культури особистості (2012)
Колтунович Т. А. - Перфекціонізм як чинник професійного вигорання вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Корнівська М. М. - Комплекс методик для дослідження політичної свідомості студентської молоді (2012)
Костюченко О. М. - Використання гіпнозу та НЛП у рекламі (2012)
Кулеша Н. П. - Психологічна адаптації студентів i курсу навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Майстренко Т. М. - Особливості надання ціннісної підтримки студентам залежно від рівня ціннісної регуляції навчальної діяльності (2012)
Матласевич О. В. - Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значущих проблем (2012)
Matczak Е. - Jaka powinna być dobra szkoła? Оczekiwania rodziców uczniów szkół podstawowych, Kozłowski W. (2012)
Міхневич Г. О. - Мусульманські школи в системі полікультурної освіти франції (2012)
Мрака Н. М. - Розвиток творчої уяви студентської молоді в особистісно-мотиваційному аспекті (2012)
Назаренко Н. С. - Формування комунікативної компетенції майбутніх перекладачів-прикордонників засобами навчально-мовленнєвих ситуацій (2012)
Несин Ю. М. - Лінгвометодичні характеристики англомовних військових брифінгів (2012)
Огороднік І. С. - Проблема релігійного досвіду у сучасній психології (2012)
Плиска Ю. С. - Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі (2012)
Продан О. О. - Теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень поняття "структури самопізнання особистості" (2012)
Радчук В. М. - Компоненти психологічної готовності до шлюбно-сімейних стосунків (2012)
Радчук В. М. - Епістемологія сімейної системи в рамках концептуальних засад синергетичної та нелінійної динаміки, Сімак А. А. (2012)
Ревуцька С. А. - Духовно-моральне виховання в школах Німеччини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Севастьянов В. В. - Міжнародні освітні проекти в Україні в умовах євроінтеграції вищої освіти (2012)
Сімак А. А. - Аналіз дисоціації аксіопсихологічного профілю в акцентуйованих підлітків у контексті внутрішнього конфлікту та вакууму (2012)
Смеричевський Е. Ф. - Проблема особистості в історії сучасної психології (2012)
Сморочинська О. О. - Соціокультурний аспект фахової підготовки майбутніх судноводіїв (2012)
Сніца Т. Є. - Умови підвищення мотивації курсантів вищого військового навчального закладу до вивчення англійської мови, Тимошенко Т. О. (2012)
Ставицький О. О. - Концептуальні основи та принципи побудови корекційної тренінгової програми подолання гандикапності та комплексу гандикапу (2012)
Стихун Н. В. - Принципи удосконалення професійної майстерності вчителя у взаємозв’язку з театральною педагогікою (2012)
Твердоступ-Бельчікова А. В. - Структура образу "я-професіонал” у психології (2012)
Тимощук О. В. - Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків (2012)
Тичина І. М. - Факторно-семантична реконструкція стратегій особистісного самоздійснення у процесі зміни професії: стратегія "змагання" (2012)
Токарська А. С. - Концепція укладання навчального посібника із правової міжкультурної комунікації (до Євро-2012) (2012)
Тригуб Г. В. - Мотиви і потреби мовленнєвого розвитку молодших школярів як чинник оволодіння іноземною мовою (2012)
Фофанова Л. В. - Освіта в контексті соціально-психологічних проблем молоді (2012)
Хацаюк Н. С. - Критерії ефективності науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в "школах майбутнього" (2012)
Хміляр О. Ф. - Символічна мова руки та поведінкові тенденції людини (2012)
Цип’ящук М. Б. - Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність (2012)
Титул, зміст (2013)
Великий Ю. - Інноваційний розвиток машинобудування України в контексті становлення постіндустріального суспільства, Юрін Є. (2013)
Галкін А. - Синергетичний ефект при транспортному обслуговуванні сумісних вантажів (2013)
Доскочинська Л. - Сучасні фактори впливу на ціну золота (2013)
Колосок В. - Аналіз впливу трансфертного ціноутворення підприємств гірничо-металургійних холдингів на надходження до Державного бюджету України, Угровата Ю. (2013)
Коняхіна Т. - Теоретичні аспекти вирішення економічних проблем природокористування: еволюція наукових поглядів (2013)
Кравчук Н. - Геостратегічне позиціонування України в умовах дивергенції глобального розвитку (2013)
Крещенко О. - Методологічні засади концепції категорійного менеджменту (2013)
Кужелєв М. - Формування механізму забезпечення фінансової безпеки корпорації (2013)
Ляшов Д. - Управління ефективністю використання персоналу підприємства (2013)
Папп В. - Іноземне інвестування як чинник формування економічної системи інноваційного типу, Бошота Н. (2013)
Пилипенко О. - Методологічні підходи до формування системи управління конкурентними перевагами підприємства, Муртазіна Н. (2013)
Полуянов В. - Аналіз динаміки ефективності використання основних фондів в економіці України, Чернова А. (2013)
Сапицька І. - Реструктуризація вугільних шахт: теорія та практика (2013)
Сущенко О. - GR-управління як складова сучасного фінансового менеджменту в корпораціях (2013)
Трофименко Г. - Методика оцінки економічних показників діяльності медичних установ України (2013)
Харченко В. - Ділова активність як складова системи управління розвитком промислового підприємства (2013)
Чекушина Ю. - Генетичні основи та зміст категорії "інтелектуальна праця" (2013)
Чечель А. - Екологічна складова вирівнювання дисбалансу розвитку промислових регіонів (2013)
Шабаліна Л. - Формування позитивного іміджу України як засіб підвищення її інвестиційної привабливості, Кіскіна Н. (2013)
Шабельникова Є. - Стан та перспективи розвитку інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах (2013)
Шамборовський Г. - Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки (2013)
Алієва Е. - Аероклуби СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни: на матеріалах Донбасу (2013)
Білий Д. - "Світла Кубань". Формування уявлення про Північний Кавказ як простір релігійної свободи в ХVІІ - ХVІІІ ст. (2013)
Горб Є. - Діяльність єврейських політичних партій на території Польщі протягом 1918-1926 рр. (2013)
Демеха І. - Історичні аспекти формування мережі державних музеїв на Прикарпатті (2013)
Левик Б. - Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів (2013)
Жмундуляк Д. - Чернівецьке українське письменництво як культурний феномен (2013)
Мозговий Л. - Ісихастські витоки антропомістичних ідей вітчизняної філософської традиції (2013)
Семенюк І. - Специфіка соціокультурного механізму відтворення південнокорейської соціальності (2013)
Слуцька Ю. - Від божественного до мирського: традиції та інновації в радянських ритуалах (2013)
Титул, зміст (2014)
Кіпень В. - Травмована свідомість як наслідок і фактор нестабільності (дослідження масових настроїв Донецька) (2014)
Меліхов А. - Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання (2014)
Мрихіна О. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення трансферу технологій в Україні (2014)
Ортіна Г. - Моделювання розвитку реального сектора економіки як елемент державної антикризової стратегії (2014)
Підгірний В. - Парадигмальні основи теорії стимулювання суспільного розвитку (2014)
Подмешальська Ю. - Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат, Дунда А. (2014)
Сатмурзаєв А. - Підходи до розробки кошторисного (бюджетного) контролю: методичний аспект (2014)
Тусупова Л. - Субсидіарна модель державного регулювання соціальної сфери: можливість її використання в Казахстані, Гречко Т. (2014)
Фесенко І. - Проблеми управління кредитним ризиком банку на мікрорівні і пошук шляхів їх подолання (2014)
Ходякова О. - Аналіз сучасного стану промисловості в Україні (2014)
Баликін І. - Національний склад репресованих у Донбасі в 1941-1982 рр. (2014)
Демуз І. - Наукові товариства України кінця ХІХ - початку ХХ ст. у розрізі сучасних наукознавчих студій (2014)
Коваленко Н. - Розвиток науки про сівозміни в системах землеробства України в контексті діяльності наукової школи Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук (2014)
Куцька О. - Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної Армії на території Румунії (друга половина 1944 - початок 1945 років) (2014)
Левик Б. - Геополітика нових незалежних держав Центральної Азії в пострадянський період (2014)
Медовкіна Л. - Церковна політика Речі Посполитої в роки чотирирічного сейму (1788-1791) у висвітленні Василя Біднова (2014)
Міхеєва О. - "Спецоїдство" та "спецоманія": радянська влада та інженерно-технічні фахівці Донбасу на початку 1920-х рр. (2014)
Музичин І. - Українські землі Австро-Угорщини в зовнішньополітичній програмі Російської імперії в роки Першої світової війни: джерелознавчий аспект (2014)
Стасюк І. - Cтруктура греко-католицьких жіночих громад Cтаниславівської єпархії (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) (2014)
Тарасов С. - Гетьман І. Брюховецький у російській дореволюційній історіографії (2014)
Хоруженко Х. - Cтан здоров'я студентів в УСРР у 1920-і роки (2014)
Агаркова Г. - Художнє аматорство як культуротворчий феномен: особливості історичної динаміки (2014)
Алієва О. - Між "своїм" та "чужим" - концепція міжкультурної взаємодії Бернхарда Вальденфельса (2014)
Дубініна В. - Концептуалізація традиції викладання риторики в умовах постіндустріального суспільства (на прикладі США) (2014)
Карівець І. - Метаметодологічні особливості метатеорії повсякдення (2014)
Карпенко А. - Гайдеґґер і Адорно: пролегомени до реконструкції діалогу, якого не було (2014)
Ковнєров О. - Cпіввідношення моралі і права з точки зору безумовного Добра у філософії Вол. Соловйова (2014)
Колєснік О. - Філософсько-освітня методологія дослідження мережевої парадигми управління освітою (2014)
Коновал В. - Семіоз у формуванні життєсвіту (2014)
Морозов А. - "Інший" як центральна проблема етики Емануеля Левінаса (2014)
Рєзніков С. - Взаємозв'язок духовності та самоактуалізації особистості в освіті (2014)
Степанов В. - Історичний та екзистенційний виміри містичного тексту: герменевтика твору Мехтільди Магдебурзької "Струменіюче світло божества", Бородін А. (2014)
Туренко О. - Августинова версія універсалізації поняття миру як принципу гармонізації іманентного і трансцендентного (2014)
Александрова М. М. - Система страхування сільськогосподарських культур в Україні (2011)
Благодир Я. Я. - Теоретичні підходи до визначення сутності кредитного ризику лізингових компаній (2011)
Бугель Ю. В. - Використання кредитних деривативів як перспективний спосіб управління кредитним портфелем банку (2011)
Внукова Н. М. - Особливості формування транскордонних банківських кластерів (2011)
Гаркуша Ю. О. - Домінуюча роль банків на фінансовому ринку України (2011)
Головіна Я. С. - Структура власності та формування корпоративного контролю в українських банках (2011)
Дуда Б. Ю. - Категорійно-понятійний апарат у дослідженні державного регулювання валютного ринку (2011)
Жмурко Н. В. - Актуальні проблеми валютно-курсової політики України в умовах фінансової кризи (2011)
Киш Л. М. - Аналіз фондового ринку України на сучасному етапі, Федорук Д. Л. (2011)
Кобичева О. С. - Банківське проектне паралельне фінансування та особливості механізму його організації (2011)
Корецька Н. І. - Модель розвитку регіонального банку (2011)
Левандівський О. Т. - Банківське кредитування у відтворенні природних ресурсів (2011)
Михайлів Г. В. - Місце й роль корпоративних облігацій на фінансовому ринку України (2011)
Непочатенко О. О. - Кредитні бюро як ланка інформаційного забезпечення банківського механізму кредитування (2011)
Ніколаєва А. М. - Розвиток брокерської та дилерської діяльності на фондовому ринку України (2011)
Новак О. С. - Перспективи впровадження механізму сек’юритизації активів для недержавних пенсійних фондів (2011)
Олійник І. В. - Проблеми функціонування ринку корпоративних облігацій України в умовах загострення фінансової кризи (2011)
Перконос П. П. - Ринок спільного інвестування як сфера діяльності фінансових посередників (2011)
Петрішина Т. О. - Моделювання процесу страхування майна вітчизняних підприємств (2011)
Пилипів М. І. - Інструменти забезпечення стабільного функціонування банківської системи України (2011)
Полчанов А. Ю. - Фінансова стійкість страхової компанії як об’єкт стратегічного управління (2011)
Рубаха М. В. - Методи мобілізації фінансових ресурсів суб’єктами господарювання на фінансовому ринку України (2011)
Супрун А. А. - Система раннього попередження фінансової кризи в страхових компаніях (2011)
Супрун Н. В. - Нові підходи до управління капіталом страхових компаній (2011)
Тарануха І. Ю. - Реструктуризація заборгованості як метод управління проблемними кредитами (2011)
Фисун І. В. Ярова Г. М. - Перестрахування як ознака забезпечення фінансової стійкості страховиків (2011)
Ярошенко А. С. - Світовий досвід державного антимонопольного регулювання банківської діяльності в контексті забезпечення банківської конкуренції (2011)
Давиденко Н. М. - Особливості формування корпоративної культури на підприємствах АПК України (2011)
Каблак М. І. - Оцінка стану внутрішнього інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2011)
Кузьменко С. В. - Моделі оцінки ефективності програмно-цільового управління в аграрних підприємствах, Передерій Н. О. (2011)
Нестерчук Ю. О. - Стратегічне управління інтеграційними процесами в АПК (2011)
Павлова Г. Є. - Документальне оформлення та облік виробництва продукції тваринництва, Васільєва Л. М., Бондарчук Н. В. (2011)
Чернецька О. В. - Методичні підходи до визначення ефективності витрат сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку (2011)
Якубів В. М. - Оцінка тенденцій економічного розвитку сільськогосподарських підприємств і господарств населення (2011)
Анненкова О. В. - Нормативно-правове забезпечення науково-технічного й інноваційного розвитку країн світу, Пономаренко Є. В. (2011)
Дзяд О. В. - Інфраструктура інноваційного розвитку в економіці знань: теоретичні засади визначення (2011)
Дмитришин М. В. - Інноваційні підходи до формування організаційно-фінансового механізму вищого навчального закладу (2011)
Довгалюк В. В. - Венчурне інвестування як інструмент фінансування розвитку регіону (2011)
Дробот Н. М. - Принципи управління ефективністю інвестицій в інновації на підприємстві (2011)
Зянько В. В. - Роль інноваційного підприємництва в розвитку економіки України (2011)
Лещук В. П. - Фінансово-промислові групи в реалізації інвестиційних проектів (2011)
Лижник Ю. Б. - Принципи формування та оцінки інвестиційно-інноваційного портфеля підприємства (2011)
Олійник А. Д. - Науково-технічний та інноваційний потенціал України й Харківської області, Красноносова О. М. (2011)
Олійничук В. М. - Напрями формування ефективного механізму мотивації іннова­ційної діяльності (2011)
Пепа Т. В. - Стратегічний вектор організації інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні (методологічний аспект) (2011)
Ратушняк О. Г. - Аналіз і формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності на підприємствах, Хоменко Н. О. (2011)
Рум’янцева Г. І. - Особливості оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіоні (2011)
Фесенко Н. В. - Методичні засади оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості підприємства в сучасних умовах (2011)
Циганець В. В. - Мале інноваційне підприємництво в системі розширеного відтворення (2011)
Червінська Л. П. - Стимулювання інноваційної діяльності персоналу (2011)
Шахова Т. В. - Актуальні питання фінансового інвестування в корпоративний сектор економіки (2011)
Шарапова І. С. - Стратегічне планування організаційно-управлінських інновацій у системі обліку затрат і калькулювання собівартості грязелікування (2011)
Щур Р. І. - Перспективи розвитку інвестиційних процесів у регіоні (2011)
Титул, зміст (2014)
Алексєєв С. - Особливості формування національного фондового ринку України в 1991-2005 рр.: історичний аспект (2014)
Баркалова І. - Теоретичні виміри розвитку "європейської ідеї": "Європа концентричних кіл" та "Європа змінної геометрії" (2014)
Горішна Н. - Більшовицький експеримент суспільної модернізації - політика "українізації" сільського й міського соціуму (2014)
Гусак Р. - Греко-католицька і православна церква в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр.) (2014)
Забудкова О. - Документи з історії промислових синдикатів початку ХХ ст. у фондах Державного архіву Луганської області (2014)
Клєр І. - Діяльність Київської громади початку 60-х рр. ХІХ ст. Проблема в українській історіографії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. (2014)
Клиніна Т. - "Палестинське питання" в англо-американських відносинах (1945-1948 роки) (2014)
Кормильцева Ю. - Роль і місце сучасних українських профспілок у регулюванні колективно-договірних відносин (2014)
Левик Б. - Чорноморський флот Російської Федерації в російсько-українських відносинах (пострадянський період) (2014)
Моісєєнко Л. - Релігійні права дітей на території України та Росії через призму законодавства (кінець ХІХ-ХХ ст.) (2014)
Сидоров К. - Утворення та діяльність машинно-тракторних станцій у Радянському Союзі (2014)
Шалашна Н. - Уявлення про державу та її відносини із церквою в українському православ'ї козацької доби (2014)
Басаурі Зюзіна А. М. - Жінки в рабинаті: американський досвід (2014)
Білецький В. - Соціально-філософські погляди Джонатана Свіфта (на прикладі "Казки бочки") (2014)
Карівець І. - Фундаментальна онтологія Мартіна Гайдеґґера: справжність і повсякденні практики (2014)
Кочергін В. - Рецепція ісламу в Російській православній церкві в 1990 - 2010-х рр. (2014)
Краснокутський О. - Особливість прояву взаємозв'язку політичної та правової свідомості в античну добу (2014)
Пасько Я. - Пострадянська модель пам'яті: зіткнення дискурсів (2014)
Туренко О. - Земна місія церкви та її право на примус у доктрині св. Августина (2014)
Янковський С. - Теоретично-аксіологічний аспект конструктивізму: соціально-культурна спільнота України між символічним та природним виміром (2014)
Гуменюк В. - Економічні передумови становлення ринку санаторно-курортних послуг в Україні (2014)
Нефьодова Ю. - Оцінка структури та динаміки підприємств легкої промисловості України (2014)
Усатенко О. - Управління виробничою поведінкою персоналу промислового підприємства, Грошелева О. (2014)
Шаповаленко Д. - Житлово-комунальне господарство в контексті загальної теорії інституційних трансформацій (2014)
Титул, содержание (2014)
Бегун В. В. - Метод решения проблемы расчета техногенных рисков, Вахнин С. А. (2014)
Кубицкий В. И. - Метод непосредственного умножения элементов конечного поля GF(2m) с использованием логических функций, Жуков И. А. (2014)
Палагин А. В. - Методологические основы разработки лингвистического процессора для обработки лингвистических корпусов текстов сверхбольших объемов. ІІ, Петренко Н. Г. (2014)
Ходаковский Н. И. - Моделирование процессов запоминания в нейронных и синаптических сетях естественного интеллекта, Кузьменко Б. В. (2014)
Левыкин В. М. - Метод построения информационной технологии диагностики состояния сложного технологического процесса, Шевченко И. В. (2014)
Лаврищева Е. М. - От компьютерных технологий к нанотехнологиям (2014)
Соловйов С. О. - Розробка комп'ютерного модуля для оцінки і прогнозування економічної ефективності стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини, Гальчинський Л. Ю., Собков А. В., Дзюблик І. В. (2014)
Ли В. - Алгоритм управления потоком в аэродинамической трубе, Зинченко С. В., Зинченко В. П., Муха И. П., Кулиев Э. Э. (2014)
Кургаев А. Ф. - Анализ доминирующих моделей представления и использования знаний, Григорьев С. Н. (2014)
Пономаренко Л. А. - Минимизация вычислительных затрат при доступе к данным в распределенных экономических системах поддержки принятия решений, Филатов В. А., Танянский С. С. (2014)
Любич А. А. - Антикризисное управление банком: моделирование привлечения денежных средств для поддержания его ликвидности, Волошин И. В., Ткачук В. А. (2014)
Войтер А. П. - Media Access Control - уровень сверхширокополосных импульсных радиосетей (2014)
Наши авторы (2014)
Титул, содержание (2014)
Кошкина Н. В. - Стеганоанализ изображений в формате jpeg на базе атаки контрольным внедрением (2014)
Забара С. С. - Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем перевозки грузов, Дехтярук Н. Т. (2014)
Ходаковский Н. И. - Математическая модель диагностики состояния здоровья человека с использованием биосистем, Кузьменко Б. В. (2014)
Сальников Н. Н. - О построении конечномерных математических моделей для двумерных процессов магнитной гидродинамики с использованием метода Петрова–Галеркина, Сирик С. В., Белошапкин В. К. (2014)
Богаенко В. А. - Анализ численного моделирования динамики грунтового массива при неустановившейся напорной фильтрации, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2014)
Ревунова Е. Г. - Исследование метода решения дискретных некорректных задач на основе случайного проецирования (2014)
Нагірна А. М. - Розв'язування оптимизаційної задачі з дробово-лінійною цільовою функцією на комбінаторній конфігурації розміщень (2014)
Цололо С. А. - Реализация автомата Мура в базисе гибридных FPGA (2014)
Глибовец А. Н. - Решение задачи распределенного индексирования в оперативной памяти на базе модели актеров с использованием фреймворка Akka (2014)
Лисецкий Ю. М. - Каналы связи как средство интеграции территориально распределенных структур (2014)
Бодянский Е. В. - Информационная технология кластеризации данных в условиях короткой обучающей выборки на основе ассоциативной вероятностной нейро-фаззи системы, Винокурова Е. А., Пелешко Д. Д. (2014)
Костенко О. П. - Розробка концептуальної моделі кібернетичного маркетингу на підприємстві, Костенко Т. І., Білоцерківська О. Ю. (2014)
Полиновский В. В. - Исследование методов интеллектуального стеганографического сокрытия данных в изображениях до и после их изменения, Королев В. Ю., Малкина В. М., Огурцов М. И., Герасименко В. А. (2014)
Наши авторы (2014)
Дмитренко С. В. - Патоморфологічний аналіз ефективності застосування ступінчастої схеми лікування іхтіозу з використанням кретиноїдів (2014)
Степаненко Р. Л. - До питання морфогенезу шкірних елементів висипу при псоріазі, Гичка С. Г. (2014)
Денисенко О. І. - Особливості комплексного лікування хворих на вульгарні вугри на тлі коморбідної інфекції, викликаної вірусами простого герпесу I та II типів (друге повідомлення), Волошина Н. О., Москалюк В. Д. (2014)
Литинська Т. О. - Зміни мікробіоти кишечника у хворих на псоріаз та інфекційну екзему: сучасні методи дослідження та корекції (2014)
Романенко К. В. - Ендотеліальна функція судин у хворих на системну склеродермію (2014)
Баркалова Е. Л. - Аналіз викликаних потенціалів головного мозку при ураженні нервової системи блідою трепонемою (2014)
Наумова Л. О. - Вугрова хвороба в жінок молодого репродуктивного віку: алгоритми діагностики, Степаненко В. І. (2014)
Федорич П. В. - Кількісне визначення мікрофлори, асоційованої з бактеріальним вагінозом, у сечостатевій системі чоловіків (2014)
Рахматов А. Б. - Актуальные проблемы кожного лейшманиоза, Абидова З. М., Бойназаров Н. Б., Извекова О. В., Нурматов У. Б., Исраилов Х. Т. (2014)
Проценко Т. В. - Системные изотретиноины: терапия выбора при тяжелых формах акне, Проценко О. А. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Опыт применения топических антимикотиков, Маштакова И. А., Олейник И. А., Безрученко И. А., Чеховская А. С. (2014)
Павлий В. В. - Опыт применения "Акнетина" у больных угревой болезнью, Осипенко Т. С. (2014)
Болотная Л. А. - Терапевтическая коррекция эндогенной интоксикации у больных хроническими воспалительными дерматозами (2014)
Бездетко Н. В. - Крем "Онабет" в лечении микоза стоп: клинико­фармацевтические аспекты (2014)
Юрчик Я. Н. - Современные возможности топической терапии хронического иммунокомпетентного воспаления кожи (2014)
Проценко Т. В. - Влияние косметических средств "Апивита" на состояние волос и кожи волосистой части головы у пациентов с различными формами алопеции, Проценко О. А., Гончаренко К. В., Черновол А. С. (2014)
Проценко Т. В. - Оптимизация наружной терапии хронических дерматозов топическими кортикостероидами, Проценко О. А. (2014)
Ткач В. Є. - Диференційований підхід до лікування оніхомікозів антимікотичними препаратами, Вівчаренко О. С., Процак Х. М., Грицюк С. І., Кухта О. П. (2014)
Поліщук Д. С. - Ефективність застосування системної антимікотичної терапії у поєднанні із зовнішнім лікуванням поширених форм маласезіозу шкіри, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2014)
Рощенюк Л. В. - Дерматозы у больных с хронической почечной недостаточностью в условиях применения методов диализной заместительной почечной терапии, Владыка А. С., Воронцов В. М., Ткачук А. Т., Краснощок А. А., Пархоменко А. В., Поперечный И. И. (2014)
Степаненко В. І. - Сергій Петрович Томашевський — видатний український вчений­дерматовенеролог та громадський діяч, Недобой П. М., Недобой Б. П. (2014)
Короленко В. В. - Дерматовенерологічні аспекти діяльності Мальтійського суверенного військового ордену, Колійник К. Ю. (2014)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Короленко В. В. (2014)
Пам'яті Григорія Олексійовича Клочка (2014)
Титул, содержание (2014)
Памяти академика Владимира Ильича Скурихина (2014)
Ермакова И. И. - Модель терморегуляции человека для оценки холодового стресса, Николаенко А. Ю., Солопчук Ю. Н. (2014)
Павлов В. В. - Сетецентрическая система управления и контроля передачи информационных данных в моделях удаленного управления воздушными кораблями, Волков А. Е., Волошенюк Д. А. (2014)
Ходаковский Н. И. - Построение модели состояния здоровья человека на основе работы иммунной системы, Кузьменко Б. В. (2014)
Колісниченко Р. А. - Побудова сервісно-ресурсної моделі ІТ-сервисів авіаційного тренажера (2014)
Глибовец А. Н. - Программный модуль автоматизированного построения тезаурусов в формате RDF из украиноязычных текстов формата pdf, Решетнев И. В. (2014)
Левикін В. М. - Розробка моделі та алгоритму реализації передпроектного аналізу, Костенко О. П. (2014)
Самойленко А. А. - Конструирование системы информационной поддержки управленческих решений (2014)
Конюшенко О. В. - Побудова інтерактивного електронного навчального посібника в системі управління контентом E107, Івченко Д. О. (2014)
Стеценко І. В. - Дослідження дискретно-подійных систем з використанням технології Петрі-об'єктного моделювання (2014)
Глущенко И. А. - Математическая постановка комплекса задач развития региональной энергетики, Тимашова Л. А. (2014)
Наши авторы (2014)
Титул, cодержание (2014)
Ревунова Е. Г. - Критерий выбора модели для решения дискретных некорректных задач на основе сингулярного разложения, Тищук А. В. (2014)
Русанов В. А. - Об адаптивной настройке параметров источника электромагнитного излучения на геостационарной орбите, Данеев Р. А. (2014)
Гладкий А. В. - Моделирование переноса загрязнений в атмосфере с использованием параллельных вычислений, Богаенко В. А. (2014)
Ефименко С. Н. - Основы рекуррентно-параллельных вычислений в комбинаторном алгоритме CОМВІ МГУА, Степашко В. С. (2014)
Бибило П. Н. - Оценка энергопотребления комбинационных КМОП-схем на основе логического моделирования с учетом временных задержек элементов, Соловьев А. Л. (2014)
Глибовець А. М. - Програмна система побудови індексу для реалізації ранжування наукових документів, Кравченко М. В. (2014)
Галян Е. Б. - Специализированный программный модуль технологии восстановления речи; архитектура и фукциональное взаимодействие его компонентов (2014)
Begun V. V. - On Method Concept for Safety Culture Assessment with Application of Inductive Learning Algorithms, Lytvynov V. V., Begun S. V. (2014)
Tutova O. V. - Сonceptual Fundamentals of Assessment of a Human Development Level (2014)
Павлов В. В. - Применение самовосстанавливающихся систем управления в обеспечении безопасности управляемого полета, Комар Н. Н. (2014)
Кунашев Д. І. - Пошук та стандартизація чисельних методів оцінки мікроскопічних зображень субстрат-залежних клітинних систем in vitro, Соловйов С. О., Трохименко О. П. (2014)
Наши авторы (2014)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2014 году (2014)
Алфавитный именной указатель за 2014 год (2014)
Степаненко Р. Л. - Новітні дані з пато­ і морфогенезу псоріазу, Гичка С. Г. (2014)
Дмитренко С. В. - Показники клітинного циклу клітин шкіри у хворих на іхтіоз (2014)
Дашко М. О. - Показники системного імунітету та фагоцитозу у хворих на піодермії з різним ступенем змін біоценозу товстої кишки, Денисенко О. І. (2014)
Романенко К. В. - Адсорбційно­реологічні властивості крові у хворих на системну склеродермію (2014)
Наумова Л. О. - Синдром гіперандрогенії у жінок з вугровою хворобою: алгоритми діагностики, Степаненко В. І. (2014)
Радіонов Д. В. - Особливості взаємовідносин мікст­інфекції: сифілісу та гепатитів В і С (2014)
Ткач В. Є. - Досвід лікування оніхомікозів антимікотичними препаратами, Куцик Р. В., Кухта О. П., Сабір О. А. (2014)
Макарчук А. О. - Маласезіоз шкіри як ускладнювальний фактор в естетичній медицині (2014)
Рощенюк Л. В. - Профілактика ускладнень, зумовлених побічною дією кортикостероїдної терапії, у хворих на пухирчатку, Владика А. С., Міненко С. В., Варжаїнова Т. Н., Воронцов В. М. (2014)
Калюжна Л. Д. - Досвід використання антибактеріальної топічної терапії при акне, Петренко А. В. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение гонореи и неспецифических инфекций мочевыводящих путей цефиксимом (обзор литературы и собственные исследования), Пиньковская Л. И. (2014)
Проценко Т. В. - Стартовая наружная терапия осложненных форм дерматозов, Проценко О. А. (2014)
Андрашко Ю. В. - Оптимальна комбінація емолієнта й фототерапії при псоріазі, Чечерська Т. І. (2014)
Калюжна Л. Д. - Топічна фіксована комбінація в лікуванні алергодерматозів з бактеріальним та мікотичним ускладненням (2014)
Красько М. П. - Вульгарні акне: сучасні погляди на лікування, Резніченко Н. Ю., Пантюшенко Л. І., Левченко О. А. (2014)
Проценко О. А. - Розацеа: этиология, патогенез, клиническая картина и лечение (лекция для врачей) (2014)
Поліщук Д. С. - Орфанні захворювання в дерматології, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Курс косметології та естетичної медицини в післядипломній освіті дерматовенерологів (2014)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2014)
Александров А. В. - Методика обобщения нечеткой признаковой информации для распознавания воздушных объектов (2005)
Белова Н. В. - Функционально ориентированный перестраиваемый процессорный модуль, Лобода В. Г., Петросов Д. А. (2005)
Богатов О. И. - Теоретические и прикладные аспекты оптимального обмена данными в мультипроцессорных вычислительных системах, Литвинов Ю. С., Стопченко Г. И., Богатов В. О. (2005)
Ботов М. Ф. - Вирішення задачі вибору раціонального бойового cкладу угруповання зенітних ракетних військ (2005)
Войтович С. А. - Метод совместного объединения координатной и признаковой информации в системах обработки радиолокационной информации, Шило С. Г., Сисков А. В., Бердник П. Г., Бесчасный А. Н. (2005)
Воронин В. В. - Метод решения задачи отбора целей для уничтожения многоканальным зенитным ракетным комплексом в условиях воздушного налета высокой интенсивности, Залевский Г. С., Скорик А. Б., Зубрицкий Г. Н. (2005)
Герасимов С. В. - Метод определения коэффициентов зависимости контролируемых параметров на основе атрибутированного бинарного дерева, Слупский П. С., Феклистов А. А., Чуйков Д. В. (2005)
Илюшко В. М. - Выбор и обоснование показателей для оценки отказоустойчивости систем обработки информации реального времени, функционирующих в модулярной арифметике, Мохамед Джасим Мохамед. (2005)
Малеева О. В. - Оптимизация структур транспортного обслуживания в распределенных технологических комплексах, Западня К. О. (2005)
Мельниченко А. Е. - Анализ методов корректировки межповерочных интервалов средств измерительной техники (2005)
Панченко А. М. - Метод визначення максимальних кидків струму в трансформаторі при виникненні короткого замикання в фіксовані моменти часу (2005)
Петров Э. Г. - Проектирование информационно-аналитической системы совокупного планирования проекта, Котов А. С. (2005)
Прокопенко Т. Ф. - Корпоративное управление потоковыми процессами производства на основе интеллектуальных распределенных систем (2005)
Рублёв В. И. - Оценка эффективности форсажно-выходных устройств турбореактивных двигателей (2005)
Тарасюк О. М. - Анализ и профилирование классификационных схем требований к программному обеспечению, Белый Ю. А. (2005)
Флоров А. Д. - Потенциальные возможности обнаружения воздушных целей в синхронной сети систем первичной радиолокации с телевизионным подсветом, Обод И. И., Гаврентюк О. В., Коваль И. В. (2005)
Харитонов О. Л. - Про визначення методологічного підходу до обґрунтування раціонального бойового та чисельного складу повітряних сил мирного часу при ресурсних обмеженнях у сучасних умовах (2005)
Шевцова О. А. - Улучшение антикоррозионных свойств агрегатов и узлов военной техники электроосаждением эпоксидуретановых водных систем, Жадан Т. А., Войтенкова Т. В., Гайнутдинов А. В. (2005)
Явтушенко А. М. - Дослідження балістико-навігаційного забезпечення управління перспективними національними космічними апаратами, Ставицкий С. Д., Богомья В. І., Коваль І. М. (2005)
Бзот В. Б. - Определение геометрии поверхности радиолокационного объекта в окрестности "блестящей" точки, Музыченко А. В., Сухаревский О. И. (2005)
Доля Г. Н. - Влияние соотношения полезного и помехового сигналов на выходе лидара на определение фрактальной размерности, Пащенко Р. Э., Дзебань В. П. (2005)
Олейник В. И. - Некоторые вопросы отражения лазерного излучения от шероховатых металлических поверхностей, Шмаров В. Н. (2005)
Прилепский Е. Д. - Цифровое регуляризированное восстановление радиоизображений (2005)
Фатеев А. С. - Исследование квазинепрерывных режимов СВЧ генераторов для РЛС с электрическим обзором пространства (2005)
Гнатов А. В. - Математична модель корисних сигналів та завад на комплексі технічних засобів (2005)
Дубницкий В. Ю. - Определение параметрической чувствительности оценки состояния сложной физико-химической системы, взаимодействующей с внешней средой, Чернявский В. Л. (2005)
Кузнецов А. А. - Симметричные криптосистемы с использованием модифицированных эллиптических кодов, Евсеев С. П., Родионов С. В., Житник В. Е., Кужель И. Е. (2005)
Литвин О. М. - Про один новий метод наближеного розв’язання задачі управління звичайним лінійним диференціальним рівнянням, Чаусова Г. А. (2005)
Пастухов М. В. - Підвищення завадо-стійкості радіоканалів телекомунікаційних систем управління і зв‘язку, Остроумов Б. В., Лебедєва І. А. (2005)
Сидоренко А. Н. - Оценка степени влияния размера комиссионных выплат за трансакцию и размера капитала на метод управления портфелем ценных бумаг (2005)
Стасєв Ю. В. - Метод блокового покриття атрактору при використанні фрактальних методів стиску, Бридня Є. О., Любченко Н. Ю. (2005)
Адаменко Н. И. - Результаты испытаний установки мгновенного пожаротушения, работающей в режиме "выстрел", Федюк И. Б., Пернай А. Г. (2005)
Харченко В. С. - Метод определения поправочных коэффициентов для интенсивностей отказов элементов систем с учетом параметров импульсных экстремальных воздействий, Мухаметов З. Г. (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Титул, зміст (2015)
Геєць В. М. - Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання (2015)
Єщенко П. С. - Як подолати системні витрати неоліберального реформування економіки (2015)
Тарасевич В. М. - Економічна соціодинаміка у філософському просторі економіко-теоретичного знання (2015)
Колосок В. М. - Методичний підхід до розрахунку ринкового індексу конкурентоспроможності металургійної продукції інтегрованих підприємств, Трусова Я. С. (2015)
Бутенко А. І. - Посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності української економіки, Сараєва І. М. (2015)
Дребот О. І. - Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу, Бобко А. М. (2015)
Пам’яті академіка НАН України Ю. М. Пахомова (1928–2014) (2015)
Тіщенко Л. М. - Концепції програми енергозбереження на підприємствах АПК Харківської області, Мороз О. М., Лисиченко М. Л. (2014)
Давиденко Л. В. - Формування сукупності показників рівня енергоефективності об’єктів системи теплопостачання (2014)
Трунова І. М. - Фізіологічні показники тварин у розрахунку теплового балансу приміщення (2014)
Cенецький О. В. - Реалізація когенераційного паротурбінного циклу на низько киплячому робочому тілі для сільгосппідприємства (2014)
Середа А. І. - Застосування у насосних установках дроселюючих елементів, Хандола Ю. М. (2014)
Доценко С. І. - Формування факторноїмоделі діяльності з забезпечення раціонального використання енергоресурсів (2014)
Мірошник О. В. - Оцінка збитків від недовідпуску електроенергії в сільських електромережах (2014)
Кажыкен М. - Роль машиностроения Казахстана в росте благосостояния населения (2014)
Куценко Ю. М. - Визначення ефективності енергетичного обладнання потокової технологічної лінії виробництва яблуневого соку (2014)
Сотнік О. В. - Методологічні основи підвищення ефективності сільськогосподарського виробничого електроспоживання (2014)
Жарков В. Я. - Сонячний модуль для присадибної СЕС (2014)
Діордієв В. Т. - Застосування сучасних інформаційних технологій для оцінки морфометричних ознак зернового матеріалу, Кашкарьов А. О. (2014)
Кошкін Д. Л. - Математична модель мікроклімату теплиці для комп’ютеризованої системи керування врожайністю (2014)
Krivtsov V. V. - Comparative analysis of optimal maintenance policies under general repair with underlying weibull distributions, Yevkin A. Yu. (2014)
Лисенко В. П. - Програмно-апаратне забезпечення системи фітомоніторингу в теплиці, Болбот І. М., Лендєл Т. І., Чернов І. І. (2014)
Луцик І. Б. - Моделювання системи керування біотеплогенератором з використанням адаптивних fuzzy-регуляторів (2014)
Штепа В. М. - Обгрунтування архітектури системи управління комплексними методами очистки стічних вод промислових об’єктів (2014)
Тимчук С. А. - Методика формирования нечеткой прогнозной регрессионной модели электропотребления, Катюха И. А. (2014)
Осадчий С. І. - Моделювання системи автоматичного керування сушінням в зерносушарці з киплячим шаром каскадного типу в пакеті Simulink, Федотова М. О. (2014)
Мірошник О. О. - Комп'ютерне моделювання нейронної мережі для розпізнавання вейвлет-образів (2014)
Малиновський М. Л. - Процедура трансляції табличного опису цифрових пристроїв у програми на мовах опису апаратури, Коніщева А. П. (2014)
Рожков С. П. - Використання вдосконаленої моделі коливань автомобіля для побудови і аналізу АЧХ (2014)
Рожков П. П. - Комп’ютерний аналіз вертикальних коливань автотранспортного засобу спеціального призначення, Рожкова С. Е. (2014)
Кошовий М.Д. - Волоконно–оптичний датчик тиску, Рожнова Т.Г., Рожнова В.О., Ситник В.В. (2014)
Загуменная Е. В. - Быстродействующее вычислительное средство обработки данных на основе применения непозиционных кодовых структур (2014)
Гриценко С. Д. - Особливості технічної реалізації релейного захисту на базі ПЛІС-контроллера паралельної дії, Механчук В. О. (2014)
Фендьо О. М. - Безконтактні струменеві пристрої для автоматизації транспортно-завантажувальних робіт (2014)
Фурман І. О. - Огляд можливостей "розумного будинку" для покращання побутових умов та зменшення витрат на утримання домогосподарств, Старовєров Р. М., Мельський Д. О. (2014)
Мельниченко Н. Н. - Тарировка датчика угловых скоростей, Вихрова Л. Г. Осадчий С. И. (2014)
Прокопенко Т. О - Комп’ютерно-інтегрована система автоматизації мікроклімату в теплиці з використанням нейромереж, Мірошніченко М. С., Зубенко В. О. (2014)
Піскарьов О. М. - Імітаційне моделювання технологічного процесу культивації грунту (2014)
Фурман І. О. - Переваги табличної мови циклограм для програмування засобів логічного керування, Аллашев О. Ю. (2014)
Яновская О. В - Модели надежности компонентов облачного дата-центра, Харченко В. С. (2014)
Яновский М. Э - Модели готовности беспроводных локальных компьютерных сетей со стационарными и мобильными точками доступа, Харченко В. С. (2014)
Кунденко Н. П. - Пути развития и внедрения энергосберегающих технологий, Мольский С. М., Торбиевская И. В. (2014)
Кунденко Н. П. - Выбор источников КВЧ излучения при измерении диэлектрических параметров биологических объектов, Сапрыка А. В. (2014)
Бархатов А. Н. - Использование энергии оптического излучения на животноводческих фермах, Боцман В. В., Долгий И. И. (2014)
Романченко М. А. - Розробка, дослідження і застосування електротеплоакумулювальних технологій в тваринництві (2014)
Романченко М. А. - Теоретичні дослідження впливу параметрів опромінювальної ультрафіолетової установки на біооб’єкти в бджільництві, Дабровська П., Цехмейстер О. С. (2014)
Ковальчук І. М. - Використання установки змінного опромінення для вирощування томатів у спорудах захищеного грунту, Румянцев О. О., Бородінов Ю. М., Кокоша М. В. (2014)
Румянцев О. О. - Енергозбереження в ультрафіолетових опромінювальних установках, Шинкаренко І. М., Шинкаренко М. О. (2014)
Борохов И. В. - Повышения эффективности электрических фильтров для очистки воздуха (2014)
Потапский П. В. - Определение биотропных параметров электромагнитного излучения для дезинфекции шерсти, Михайлова Л. Н. (2014)
Федюшко Ю. М. - Дії НВЧ-випромінювання низької інтенсивності на біологічні об'єкти, Федюшко М. П. (2014)
До ювілею Володимира Федоровича Петербургського (2014)
Притула В. П. - Реконструктивно­-пластичні втручання при кістах жовчних шляхів у дітей (2014)
Рибальченко В. Ф. - Синдром Пайра в дітей: проблеми та можливі шляхи вирішення, Русак П. С., Белей Р. П., Вишпінський І. М., Урін О. М., Заремба В. Р., Брагінська С. А., Колташ Б. В. (2014)
Мишалов В. Г. - Морфологическая структура спаек париетальной брюшины и серозных оболочек органов брюшной полости у пациентов со спаечной болезнью после перенесенного перитонита, Бондарев Р. В., Бык П. Л., Пакрышень С. В., Динец А. В. (2014)
Вишпінський І. М. - Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння в дітей різного віку (2014)
Данилов А. А. - Лечение сгибательных контрактур коленных суставов у детей с церебральным параличом, Балицкая Ю. Л., Моця М. А. (2014)
Бондарев Р. В. - Применение адаптированных бактериофагов в комплексном лечении больных деструктивным холециститом с сопутствующей сердечной недостаточностью ишемического генеза, Иванцок В. М., Мишалов В. Г. (2014)
Гук Ю. М. - Блокувальний інтрамедулярний остеосинтез у лікуванні і профілактиці патологічних переломів та осьових деформацій кісток нижньої кінцівки в дітей із фіброзною дисплазією, Олійник Ю. В., Зима А. М., Марциняк С. М., Чеверда А. І. (2014)
Дворакевич А. О. - Малоінвазивні методи хірургічного лікування пахвинних гриж, Переяслов А. А. (2014)
Головкевич В. В. - Диференційна тактика лікування нерефлексивного мегауретера в дітей молодшого віку, Петербургський В. Ф., Каліщук О. А., Мигаль Л. Я., Нікуліна Г. Г., Сербіна І. Є., Калініна Н. А., Гуйван Г. І. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського