Брус М. - Словотвірна термінологічна база фемінітивної підсистеми української мови (2011)
Волинець Г. - Функціонування нульсуфіксальних іменників у межах лексико-словотвірного мікрополя назв продуктів харчування (2011)
Докашенко М. - Ономасіологічний клас складних найменувань з конструктом "man" (2011)
Думчак І. - Суфіксальна універбація в текстах сучасної періодики (2011)
Дьячок Н. - Модели модификации номинатем типа "словосочетание + универб" (2011)
Зеніна А. - Типи складних слів у сучасній банківській термінології (2011)
Карпець Л. - Словотвірне номінування осіб у спортивному жарґоні, Нелюба А. (2011)
Козленко Т. - Семантичні функції інтерфіксів у структурі українських прикметників на -с'к-(ий) (2011)
Коца Р. - З історії поняття "префікс" (2011)
Максимець О. - Функціонально-семантична дистрибуція транспозиційних формантів у новій українській мові (2011)
Меркулова О. - Іменники з конфіксом по-…-j(a) в українській мові (2011)
Нелюба А. - Прихована економія в словотвірній системі української мови (найзагальніші зауваги) (2011)
Пена Л. - Питання словотвору у "Граматиці української (руської) мови" С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера (2011)
Подєнєжна Т. - Роль метафори і метонімії у створенні композитів на позначення людини за фізичною ознакою в англійській, німецькій, українській і російській мовах (2011)
Пославська Н. - Дериваційний потенціал дієслів із семантикою "бити кого-небудь, завдавати фізичних травм" (2011)
Сіроштан Т. - Історія лексико-словотвірних типів n. loci на -ак (-як) у новій українській мові к. ХVІІ – п. ХХІ ст. (2011)
Стародуб К. - Репрезентанти аналітизму на морфемно-дериваційному рівні та критерії їх виокремлення (2011)
Старченко Я. - Сучасна жарґонологія й словотвірні інновації в жарґонах української мови (до постановки питання) (2011)
Таран А. - Конкуренти та псевдоконкуренти в сучасній українській мовній практиці (2011)
Тютенко О. - Категорійний і денотатний компоненти значення в семантичній структурі суфікса (2011)
Андрейченко О. - Артефактна метафора в сучасному політичному дискурсі: когнітивний аспект (2011)
Андрейчук Н. - Жанровий простір англійського інституційного дискурсу кінця ХV – початку ХVІІ століття (2011)
Андрущенко В. - Інформативно-комунікативна площина вияву категорійної зв’язності у внутрішній художньотекстовій структурі (2011)
Білозуб А. - Інтертекстуальність у художньому постмодерному дискурсі (2011)
Важеніна О. - Бурлескно-травестійні традиції І. П. Котляревського в мові химерної прози Є. П. Гуцала (2011)
Венгринюк М. - Типологія внутрішнього адресата у прозовому тексті (2011)
Гнатюк Л. - Прагматичні й функціонально-комунікативні особливості імплікатури іронії (2011)
Головіна В. - Вербалізація категорії простору у поетичному дискурсі Ю. Андруховича (2011)
Доценко О. - Особливості реалізації опозиції "свої" та "чужі" в процесуальному законодавстві (2011)
Карпенко Н. - Штрихи до окреслення мовленнєвого портрету П. Загребельного з огляду на особливості комунікативної компетеції письменника (2011)
Кицак Г. - Характерні риси наукового дискурсу (2011)
Коваленко Є. - Семантико-синтаксична організація українських рекламних текстів косметики та побутової хімії (2011)
Криворученко С. - Системність дискурсної модальної семантики прозового твору (2011)
Кульбіда Н. - До питання про функції синтаксичних конструкцій у науково-експериментальній статті (2011)
Леймонченко Г. - Паравербальні й невербальні особливості комунікації, представлені в художньому тексті (2011)
Мараховська Н. - Лінгвістичний вимір політичної комунікації (2011)
Маркина М. - Грамматические особенности неисходных текстов (на материале текстов-пересказов) (2011)
Михальченко М. - Іронія як реалізатор оцінки в художньому тексті (2011)
Пасько Г. - Мовленнєвий жанр загадки в дискурсивній площині: особливості функціонування (2011)
Пономарьова Л. - Судова полеміка: мовленнєві прийоми, правила, помилки (2011)
Ріжко Р. - Оказіоналізми як домінанта поетичної мови кінця ХХ – початку ХХІ століття: функціональний аспект (2011)
Сахарук І. - Типологія прецедентних феноменів у сучасному українському дискурсі (2011)
Слобода Н. - Синтаксис метафоричних конструкцій у поезії шістдесятників (2011)
Терещенко Л. - Емотивні домінати суб’єкта мовлення у дискурсі неправди (2011)
Щепка О. - Типологія компаративних фразеологічних одиниць в українській і російській мовах: порівняльний аспект (2011)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика у романі Володимира Гжицького "Опришки" (2011)
Пожидаєва Н. - Англійська лінгва франка як мова спілкування в європейському адміністративному дискурсі (2011)
Антонюк О. - Репрезентація концепту "чоловік" у прізвиськовій номінації (на матеріалі антропонімії Донеччини) (2011)
Вебер Н. - Суфікс -івк(а) в мікроойконімії Івано-Франківщини (2011)
Шкіцька І. - Власне ім’я як засіб підвищення значимості співрозмовника (2011)
Волошиновська І. - Ефективність авторської та тематичної атрибуції текстів науково-технічного спрямування (2011)
Данилюк І. - Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем: приклади використання регулярних виразів (2011)
Заваруева И. - Словарная статья как особое лексикографическое построение (на примере электронных словарей) (2011)
Карпіловська Є. - Граматика мови і корпус (2011)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови, Усенко О. (2011)
Лонська Л. - Дистрибутивно-статистичне дослідження дієслова стояти в ідіостилі І. С. Нечуя-Левицького (2011)
Петренко І. - Актуальні напрями еколiнгвiстичних досліджень (2011)
Путіліна О. - Теоретичний і прикладний аспекти синтаксису: типологія співвідношення (2011)
Ситар Г. - Теоретичні основи Словника синтаксичних фразеологізмів: структура словникової статті (2011)
Філіпповська О. - Сучасна фразеологія: персоналії (структура словникової статті) (2011)
Загнітко А. - Сучасний мовний ландшафт російських кольоропозначень. Рецензія на монографію: Герасименко И. А. Семантика русских цветообозначений : монография / И. А. Герасименко. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2010. – 440 с. (2011)
Загнітко А. - Новітні виміри лінгвістичної прагматики. Рецензія на монографію: Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: (монографія) / Бацевич Ф. С. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с., Гнатюк Л., Михальченко М. (2011)
Загнітко А. - Висловлення і речення у слов’янських мовах. Рецензія на збірник наукових праць: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 7. Opis, konfrontacja, przeklad / Pod redakcją Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 321 s., Волянська Ю. (2011)
Загнітко А. - Соціолінгвістика у сучасному мовному просторі. Рецензія на книги: Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 432 с.; Мацюк Г. П. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 212 с., Кудрейко І. (2011)
Титул, зміст (2011)
Орлов О. О. - Геологічні особливості розвідки і розробки покладів вугільного газу (2011)
Трубенко О. М. - Виділення порід-колекторів підвищеної електропровідності за даними ГДС (на прикладі неогенових відкладів Гуцулівського газового родовища), Федоришин С. Д., Федорів В. В. (2011)
Вольченко Д. А. - Тормозные устройства с охлаждением типа "тепловая труба" (2011)
Крижанівський Є. І. - Оцінка експлуатаційної надійності нафтогазопроводів за наявності локальних дефектів зварних з'єднань, Тараєвський О. С. (2011)
Бомба А. Я. - Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта, Сінчук А. М., Ярощак С. В. (2011)
Чернова М. Є. - Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин, Кунцяк Я. В. (2011)
Цідило І. В. - Осьові коливання ротора на шарикопідшипникових опорах, Левчук К. Г. (2011)
Дорошенко Я. В. - Дослідження впливу руху поршня на надійність балкового переходу, прокладеного за схемою пружновикривленого трубопроводу, Дорошенко Ю. І. (2011)
Мамедов Т. М. - Исследование влияния фракционного состава глины-наночастицы на коэффициент вытеснения нефти из пористой среды, Махмудов Г. Т., Гурбанов А. Н. (2011)
Штаєр Л. О. - Oцінка впливу характеристик рідини та параметрів потоку на результати моделювання течії в’язкої рідини з відтоком через границю області (2011)
Возна Н. Я. - Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона, Николайчук Я. М., Ширмовська Н. Г. (2011)
Грудз В. Я. - Математичне моделювання фільтрації газу в ґрунті внаслідок виникнення малих витоків у газопроводі, Грудз Я. В., Фейчук В. В., Дрінь Н. Я., Стасюк Р. Б. (2011)
Дейнега Р. О. - Експериментальна оцінка підсилюючої здатності зварних муфт пошкоджених труб магістрального нафтопроводу, Артим В. І., Івасів О. В., Василюк В. М., Яновський С. Р., Басараб Р. М. (2011)
Палійчук І. І. - Формування герметизуючої здатності вузла ущільнення муфтових з’єднань обсадних труб типу ОТТГ (2011)
Кондрат О. Р. - Експериментальні дослідження процесів очищення привибійних зон газоконденсатних свердловин від сконденсованих вуглеводнів, Кондрат Р. М., Климишин Я. Д. (2011)
Чернов Б. О. - Дослідження геологічних і експлуатаційних характеристик Битків-Бабчинського родовища та застосування сучасних методів інтенсифікації, Западнюк М. М., Чернова М. Є., Ільків І. М. (2011)
Оринчак М. І. - Паливно-бітумна ванна, Різничук А. І., Оринчак М. М., Бейзик О. С. (2011)
Піляшенко-Новохатний А. І. - Обґрунтування вибору потенціалу катодного захисту в умовах підземної мікробної корозії (2011)
Крижанівський Є. І. - Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно-полімерній основі, Полутренко М. С., Федорович Я. Т. (2011)
Борис Йосипович Маєвський. До 70-річчя від дня народження (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Титул, зміст (2011)
Онищенко В. О. - Застосування газогідратних технологій в нафтогазовій галузі, Клименко В. В. (2011)
Білоус О. І. - Пристрій аварійного захисту водного середовища від забруднення нафтою, Танцура Г. І. (2011)
Угриновський А. В. - Класифікація плунжерів та особливості їх вибору для установки плунжерного піднімача, Мороз Л. Б., Криськів І. В. (2011)
Джала Р. М. - Контроль протикорозійного захисту підземних трубопроводів безконтактним методом, Вербенець Б. Я., Винник О. Й., Мельник М. І., Савула Р. С. (2011)
Райтер П. М. - Моніторинг корозійно-ерозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі визначення структури та фазового складу багатофазного потоку свердловин (2011)
Федоришин Д. Д. - Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони, Морошан Р. П., Пятковська І. О. (2011)
Старостін В. А. - Індивідуальне моделювання електропровідності газонасичених порід-колекторів складної будови, Коваль Я. М. (2011)
Каракозов А. А. - О влиянии конструктивных параметров алмазной однослойной коронки на показатели разрушения породы на забое, Попова М. С., Богданов Р. К., Закора А. П. (2011)
Тирлич В. В. - Дослідження напружено-деформованого стану в бурильній трубі, що містить тріщину, Даляк Т. М., Витязь О. Ю., Перепічка В. В. (2011)
Куровець Я. В. - Моделювання поширення аерозолів в процесі ручного зварювання при ремонті та будівництві лінійної частини магістральних трубопроводів у польових умовах, Семчук Я. M. (2011)
Гриманюк В. І. - Підбір рецептури седиментаційно стійких тампонажних розчинів (2011)
Мандра А. А. - Визначення величини модуля Юнга сталей магістральних газопроводів моделюванням методом скінченних елементів поширення ультразвукових мод Лемба, Лютак І. З., Лютак З. П. (2011)
Копей Б. В. - Дослідження міцнісних влаcтивостей зварних з’єднань труб, оброблених гратознімачем, Венгринюк Т. П., Мурад Бетайєб (2011)
Шологон В. Д. - Кінетика теплового стану потоків природного газу в трубопроводі (2011)
Давиденко О. М. - Обґрунтування впливу промивальної рідини, обробленої електричним струмом, на фізико-механічні властивості гірських порід у процесі буріння свердловин, Поліщук П. П. (2011)
Палійчук І. І. - Підвищення герметичності та ремонтнопридатності різьбових з’єднань обсадних і насосно-компресорних труб металізаційним покриттям, Копей В. Б., Марцинків О. Б. (2011)
Смілянська О. Ю. - Створення умов протитечійного руху фаз на тарілчастих масообмінно-сепараційних контактних пристроях, Артюхов А. Є., Ляпощенко О. О. (2011)
Цюпа Р. В. - Розроблення заходів запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань у нафтогазовій галузі, Хантя Н. М., Кривенко Г. М., Семчук Я. М., Лялюк-Вітер Г. Д. (2011)
Бакулін Є. М. - Змащувальні добавки та їх вплив на функціональні властивості бурових рідин, Драганчук О. Т., Процишин В. Т. (2011)
Роман Семенович Яремійчук. До 75-річчя від дня народження (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Сычев О. С. - Приверженность к длительной антикоагулянтной терапии и ее контроль у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, оценка взаимосвязи данных показателей с немыми инфарктами головного мозга, Бородай А. А., Бородай Э. С., Гетьман Т. В., Федькив С. В., Рыбак А. Ю. (2014)
Жарінов О. Й. - Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердь після операції аортокоронарного шунтування при 6-місячному спостереженні, Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Куцин О. О. - Коморбідний перебіг ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу в мешканців різних висотних регіонів Закарпаття (2014)
Давид Л. А. - Влияние впервые выявленных нарушений углеводного обмена на прогноз у больных с острым инфарктом миокарда (2014)
Ащеулова Т. В. - Гендерні відмінності активності інтерлейкінів у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2-го типу, Ковальова О. М., Сайєд М. А., Абдель Нур А. Н. (2014)
Бабляк С. Д. - Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією (2014)
Корчинський В. С. - Стан нейрогуморальної регуляції у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю при лікуванні радоновими ваннами (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей ротационного движения стенок левого желудочка у больных гипертрофической кардиомиопатией с помощью векторэхокардиографии (2014)
Горбась І. М. - Шляхи корекції показників ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з метаболічними порушеннями, Кваша О. О., Смирнова І. П., Осипенко С. Б. (2014)
Тыць С. Н. - Региональная система организации и оказания экстренной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Луганской области, Гуков А. Г., Пархомчук Д. П., Перцова Ю. Г. (2014)
Зінченко Ю. В. - Небезпечні побічні ефекти аміодарону: "аміодаронова легеня", Страфун О. В., Кубан Г. В. (2014)
Лутай М. И. - Кальциноз венечных артерий, аорты, клапанов сердца и ишемическая болезнь сердца: пато физиология, взаимосвязь, прогноз, стратификация риска. Часть 1. Патогенез и маркеры отложения кальция в стенке сосуда, Голикова И. П. (2014)
Бобришев К. А. - Клінічна значущість сольової чутливості артеріального тиску: встановлені факти та невирішені питання, Коломієць В. В., Тюріна С. М., Василенко В. В., Варламов О. М. (2014)
Guttmann O. P. - Альманах-2014: кардіоміопатії, Mohiddin S. A., Elliott P. M. (2014)
Буковинському державному медичному університету – 70 років (2014)
Європейський конгрес кардіологів – 2014 (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Назаренко І. І. - Перспективні конструкції автобетонозмішувачів, Клименко М. О., Чичур А. І., Сахно С. В. (2011)
Цимбал С. Й. - Характер взаємодії квадратної і таврової палі з глинистим грунтом, Малишев О. В. (2011)
Руденко В. В. - Застосування модульно-блочного принципу при проектуванні сміттєпереробного заводу, Зигун А. Ю. (2011)
Кузьо І. В. - Реалізація двочастотних коливань вібраційних систем з однотактним електромагнітним приводом, Гурський В. М., Ланець О. В. (2011)
Горда О. В. - Особенности визуализации дефектов строительных машин, оборудования и сооружений на основе изображений оптического диапазона (2011)
Банахевич Р. Ю. - Досвід діагностичного обстеження вантового переходу МГ Івацевичі – Долина ІІ н. через ріку Дністер, Крупка В. О., Марчук О. М. (2011)
Діктерук М. Г. - Планування згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних, Човнюк Ю. В. (2011)
Вітюк М. В. - Метод аналізу параметрів систем автоматизації приводів перевантажувачів на основі мір схожості, Матоліков Д. П., Немчук О. О. (2011)
Клапченко В. І. - Корпускулярно-кінетична модель флуктуацій фізичного вакууму, Пономаренко С. М. (2011)
Воропаєва Т. - Українство в цивілізаційному ракурсі (2012)
Залізняк Л. - Україна серед цивілізацій Європи (2012)
Ліщук-Торчинська Т. - Полемічні питання реконструкції минулого в українських історичних наративах (2012)
Мостяєв О. - Визначення місця українства у світовому цивілізаційному процесі (2012)
Обушний М. - Партійна система країн Європейського Союзу в цивілізаційному поступі українства (2012)
Пархоменко Н. - Медіа-відображення візово-міграційних проблем: євроінтеграційний контекст (2012)
Розумний М. - Політика ідентичності та її реалізація в умовах національного суверенітету (2012)
Саган Г. - Українознавство як складова славістичної науки в Югославії у другій половині ХХ ст. (2012)
Сегеда С. - Українські еліти вчора і сьогодні (2012)
Усатенко Т. - Українознавство в контексті гуманітаристики (2012)
Богатирьова Н. - Сучасна Україна: взаємозв’язок релігії й права (2012)
Газізова О. - Формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в контексті глобалізації (2012)
Калач В. - Релігійність українців у цивiлiзаційному ракурсі (2012)
Конотоп Л. - Глобалізаційні процеси і релiгійність в Україні (2012)
Кудин О. - Філософсько-релігієзнавчі аспекти ісламу в Україні (2012)
Литвиненко О. - Національний інформаційний простір: проблеми і перспективи (2012)
Марченко Н. - Суспільство і процес маніпулювання: історичний аспект (2012)
Мусієнко І. - Гуманітарні аспекти євроінтеграції Польщі: досвід для України (на матеріалах польського щоквартальника "Studia Europejskie") (2012)
Сніжко В. - Філософія природи в науковому українознавстві (2012)
Стрєлкова Ю. - Православ’я в ідейній спадщині слов’янофілів (2012)
Сцібан О. - Філософські засади екофільного природокористування (2012)
Тверитникова О. - Науково-технічна еліта Харківського політехнічного інституту в цивілізаційному поступі українства (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.), Мельник Т. (2012)
Чабанов В. - Особливості цивілізаційного самовизначення українців в умовах глобалізації (2012)
Янковська Ж. - Реформування освітньої галузі в Україні на тлі глобалізації: Національний університет "Острозька академія" як навчальний заклад нового типу – історія і сучасність (2012)
Брацкі А. - Українське мовне питання чи питання української мови – соціо-психокультурний аспект (2012)
Гутник М. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" у науково-освітньому просторі Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Дадівєріна Н. - Церква і економіка в сучасній Україні (2012)
Захожай З. - Українська культура в контексті європейських цінностей (2012)
Конча С. - До питання про державність у Середньому Подніпров’ї перед початком Києво-руської доби (2012)
Мовчан Т. - Формування політичної етики в контексті політичної культури в Україні (2012)
Ожеховський М. - "Східне Партнерство": євроiінтеграційні перспективи України (2012)
Пілецький Є. - Православна аскеза: українська традиція (2012)
Роздайбіда Л. - Досвід реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в Україні (на прикладі Чернігівської області) (2012)
Сич М. - Ніжинське вільнодумство ХІХ ст. у контексті європейської цивілізації (2012)
Федорченко І. - Національний характер українців у цивілізаційному контексті (2012)
Целік Т. - Україна у цивілізаційному полі Захід – Схід (2012)
Цюняк О. - Природознавчі товариства Харкова в популяризації наукових знань у другій половині XIX ст. (2012)
Чирков О. - Витоки та еволюція українського народу (від найдавніших часів до XIV ст.) (2012)
Щербатюк О. - Українське бароко в європейському контексті: особливості механізмів культурної комунікації (2012)
Авер’янова Н. - Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства (2012)
Антоненко М. - Світоглядні та екзистенційні аспекти архаїчних форм суспільної самосвідомості на прикладі анімізму, тотемізму, фетишизму (2012)
Безручко О. - С. О. Гіляров: вчений, мистецтвознавець, кінопедагог (2012)
Гармата Г. - Парадигма образу романтичного героя у романі Василя Наріжного "Гаркуша" (2012)
Гордієнко М. - Еманація консерватизму в національно-культурному просторі України (2012)
Давиденко Ю. - Особливості національно-конфесійної структури населення України за даними перепису 1897 р. (на прикладі Чернігівської губернії) (2012)
Давидов П. - Цивілізаційний потенціал української освіти в контексті Болонського процесу (2012)
Денисюк С. - Проблеми розвитку української культури у дослідженнях Ю. Шевельова (Ю. Шерехa) (2012)
Добровольський Д. - З досвіду впровадження української мови у вищій школі України в добу "українізації" (2012)
Киричок О. - Етичні чесноти та політичні максими у "Слові о полку Ігоревім" (2012)
Ковтун Л. - Концепт "Білого світу" у колористичних уявленнях українців (2012)
Лавренчук І. - Маєткові комплекси України: особливості формування та розвитку (2012)
Машаровська С. - Політичні маніпулятивні технології у працях зарубіжних вчених (2012)
Машкова І. - Культурологічна парадигма розвитку економічної університетської освіти в Україні (2012)
Ожоган Л. - Філософія Ж.-М. Гюйо у просторі творчих експериментів Володимира Винниченка-прозаїка (2012)
Павлишин О. - Українська політико-правова міфологія в контексті семіотичного аналізу феноменів вітчизняної популярної культури (2012)
Скляр В. - Особливості територіального розміщення україномовного населення в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Сорочук Л. - Українська фольклорна традиція в цивілізаційному контексті: сучасне потрактування (2012)
Ткаченко С. - Українці в етнічному складі населення Харкова на рубежі ХХ – ХХІ ст. (2012)
Трегубенко Т. - Здобутки українського музичного мистецтва в містах Російської держави (на матеріалах другої половини XVII–XVIII ст.) (2012)
Чебанюк О. - Календарні хрононіми в українській традиційній культурі та фольклорі (2012)
Юсікова О. - Особливості акцентування номiнативних одиниць у діалектному тексті (на матеріалі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області) (2012)
Антонюк Т. - Особливості розвитку вищої освіти в Україні в 1920-х – 1930-х роках ХХ ст. (2012)
Біленчук П. - Ядерна безпека України в сучасній цивіліології (2012)
Воронянський О. - Національна еліта сучасної України: проблема визначення (2012)
Довбищенко М. - "Богогласник" як відображення духовного та релігійного життя українців Правобережної України та Волині другої половини XVIII ст. (2012)
Ємець Т. - Цивілізаційний вибір України ХІХ ст.: між асиміляцією та націєтворенням (2012)
Кагамлик С. - Інтелектуальний потенціал української церковної еліти ранньомодерного часу за свідченнями сучасників (2012)
Кушерець Т. - Чи існує альтернатива "нелiберальній" демократії? (2012)
Лісовський П. - Концептуальні підходи до розробки української національної ідеї (2012)
Медушівський В. - Відеокліпи в телевiзійному просторі України (2012)
Петруньок Б. - Політико-правові аспекти визначення статусу кримсько-татарської меншини (2012)
Савойська С. - Причини виникнення та сутність мовно-політичних конфліктів: теоретичні засади осмислення (2012)
Степанюк Ю. - Проблема здоров’я людини в Україні (філософсько-релігієзнавчий аналіз) (2012)
Стефаненко Н. - Цивілізаційний поступ і ментальність українців (2012)
Чуйко В. - Українська філософія як зустріч з об’єктивною дійсністю (2012)
Швед З. - Філософсько-антропологічний підхід у дослідженнях феномена свободи у вітчизняному релігієзнавстві (2012)
Бойко С. - Громадські об’єднання закордонного українства у збереженні української ідентичності (2012)
Боряк Т. - Типологія архівної україніки (2012)
Корбуш Ю. - Українські діаспорні мислителі: проблема духовності (2012)
Литвин А. - Внесок української діаспори Карелії у збереження національної ідентичності (2012)
Луняк Є. - Вивчення життя та наукової спадщини Михайла Грушевського українськими істориками у Франції (2012)
Ткач О. - Загальне, особливе та одиничне у формуванні національної свідомості латиноамериканців, Ткач А. (2012)
Шептицька Т. - Візія цивілізації як соціокультурного утворення в інтелектуальному доробку української діаспори (2012)
Афанасьєва Л. - Ґендерні родинні ролі у етносоціологічному вимірі (2012)
Грабовська І. - Феміністська теорія та практика, жіночі студії і ґендеристика як складові цивiлізаційного поступу України (2012)
Кобченко К. - Ґендерні зміни в українському суспільстві в сер. (2012)
Левченко К. - Ґендерна дискримінація як показник "недомодернізації" українського суспільства (2012)
Орлов А. - Динаміка образу маскулінності та фемінності у полікультурному середовищі (досвід соціологічного дослідження) (2012)
Поцулко О. - Ґендерна політика Європейського Союзу в Україні (2012)
Стребкова Ю. - Расова, етнічна та міжґендерна ворожнеча у контексті інтерсекційної дискримінації (2012)
Борисенко В. - М. І. Обушний. Ядути: село і люди. – К.: Вид-во "Техніка", 2011. (2012)
Титул, зміст (2011)
Банахевич Р. Ю. - Фактори та причини виникнення гідратних утворень в порожнинах труб при магістральному транспорті газу, Крупка В. О., Лук’яненко В. П. (2011)
Берник І. М. - Основні засади проектування машин і обладнання переробних виробництв (2011)
Сівко В. Й. - Теоретичні основи руйнування середовищ в умовах напружено-деформованого стану (2011)
Свиридюк Д. Я. - Аналіз та оцінка конструктивно – технологічних параметрів бетонозмішувачів (2011)
Діктерук М. Г. - Mоделювання процесу сушіння сипких будівельних матеріалів при використанні комбінованих теплогенераторів, Човнюк Ю. В., Чмель Ю. О. (2011)
Терновий В. І. - Дослідження складу реставраційної цем’янкової штукатурки, Молодід О. С., Гуцуляк Р. Б. (2011)
Федосова О. В. - Квазілійне моделювання техно-економетричних залежностей економічної безпеки будівельних підприємств київщини, Молодід О. О. (2011)
Гришин В. А. - Статический расчет склонов, Снисаренко В. И., Гришин А. В. (2011)
Клапченко В. І. - Ймовірнісна інтерпретація механічного руху, Тесля Ю. М. (2011)
Стегній Б. Т. - Біобезпека та біозахист: світовий досвід, проблеми в Україні та шляхи їх вирішення, Куцан О. Т., Герілович А. П., Головко А. М., Рубленко М. В., Бісюк І. Ю. (2010)
Bonjour P. - Animal mortality: a multipurpose source of information the French experience, Gauffier A., Perrin J. B. (2010)
Sharpe D. - Implementation of laboratory management systems to address biosafety and biosecurity compliance in BSL-3 facilities (2010)
Knutsson R. - Anibiothreat: bio-preparedness measures concerning prevention, detection and response to animal bio-terrorism threats, Elbers A., Goodwin S., Rasmusson B., Westerdahl K., Fach P., Lufstrom C., Farsang A., Rеdstrm P., Appel B. (2010)
Knutsson R. - Laboratory response network Sweden – LRN: its future applications concerning biosecurity and biosafety in veterinary medicine, Lorentzon P., Holmdahl L., Myren S., Danielsson C., Granelli K. (2010)
Roffey R. - Bioterrorism and proliferation concerns (2010)
Белоконов И. И. - Современные проблемы биобезопасности и биозащиты при сибирской язве, Стегний Б. Т. (2010)
Бельчихина А. В. - Оценка риска заноса африканской чумы свиней на территорию Владимирской области: качественный метод, Лядский М. М., Дудников С. А., Караулов А. К. (2010)
Головко В. А. - Проблемы генетической безопастности в животноводстве, Хохлов А. М., Барановский Д. И. (2010)
Иванов А. В. - Актуальные проблемы биологической безопасности, Чернов А. Н., Иванов А. А. (2010)
Рахманов А. М. - Профилактическая вакцинация животных — важнейший элемент стратегии противодействия биологическим угрозам в ветеринарии, Белик Е. В., Борисов В. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Заходи біобезпеки щодо блютангу в Україні, Білокінь В. С., Стеценко В. І., Кучерявенко Р. О., Пилипенко Г. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Біотехнології рекомбінантних ДНК при виготовленні імунобіологічних препаратів для ветеринарної та гуманної медицини, контроль їх якості та аспекти біобезпеки, Герілович А. П, Герілович І. О., Вовк С. І., Унковська О. М., Данкович Н. О. (2010)
Стегній Б. Т. - Науково-методичне забезпечення моніторингу, прогнозування та реагування щодо емерджентних інфекцій тварин, Головко В. О., Бузун А. І., Герілович А. П. (2010)
Ушкалов В. О. - Шляхи вирішення проблеми безпеки застосування вакцин проти інфекційних хвороб тварин, Акименко Л. І., Проценко О. В. (2010)
Федорова В. А. - Основные направления и принципы совершенствования мероприятий по биобезопасности на современном этапе, Ласкавый В. Н. (2010)
Kuźmak J. - Current issues of infection with retroviruses of cattle, Rola M., Materniak M. (2010)
Niedbalski W. - FMD – modern laboratory diagnosis as a way of providing bio-security, Kęsy A., Fitzner A., Paprocka G. (2010)
Pogranichniy R. - Novel methods of detection of torque teno virus (TTV) in commercial wean-to-finish populations concurrently infected with PRRSV, PCV2 and influenza virus, Prickett J., Main R., Clark A., Zimmerman J. (2010)
Абрамова Л. Ю. - Изучение вирулентных свойств изолятов вируса гриппа A/H5N1, выделенных в Российской Федерации в 2005 году, Чвала И. А, Андриясов А. В., Пчелкина И. П., Манин Т. Б., Мудрак Н. С., Ирза В. Н., Борисов А. В., Дрыгин В. В., Старов С. К. (2010)
Бісюк І. Ю. - Антигенні та імуногенні властивості інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "АвіФлуВак-ІЕКВМ" у лабораторних та виробничих умовах, Стегній Б. Т., Музика Д. В. (2010)
Болотін В. І. - Розробка дуплексної ПЛР для виявлення контамінації біологічних препаратів мікоплазмами та збудником вірусної діареї ВРХ (2010)
Болотин В. И. - Оптимизация параметров амплификации кДНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней, Горайчук И. В., Герилович А. П. (2010)
Бузун А. І. - Удосконалення Diva-супроводу інактивованої вакцини проти хвороби Ауєскі зі штаму "18В-УНДІЕВ", Дзюба В. М. (2010)
Бузун А. І. - Доклінічні випробування лабораторних серій вакцини проти цирковірусної інфекції свиней 2-го типу, Стегній Б. Т., Вовк С. І., Коровін І. В., Заремба О. В., Головко В. О., Северин Р. В. (2010)
Гайдей О. С. - Моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі в рибогосподарствах України, Дерябін О. М., Головко А. М. (2010)
Головко М. А. - Виявлення вірусу сказу за допомогою "гніздового" варіанту зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції (2010)
Данілова І. С. - Вивчення біологічних взаємовідносин між вірусом інфекційного ринотрахеїту та хламідіями на перещеплюваних культурах клітин, Чечоткіна Н. П., Павленко М. П. (2010)
Драгуть С. С. - Реакція непрямої гемаглютинації для діагностики Ньюкаслської хвороби, Стегній Б. Т., Стегній А. Б. (2010)
Заремба О. В. - Несприятливі чинники вакцинопрофілактики хвороби Марека, Стегній Б. Т., Ткаченко С. В. (2010)
Красочко П. А. - Профилактическая и экономическая эффективность применения инактивированной вакцины против вирусной диареи, клебсиеллеза ротавирусной и протейной инфекций телят, Ломако Ю. В., Борисовец Д. С. (2010)
Кучерявенко В. В. - Специфічна профілактика вірусних пневмоентеритів великої рогатої худоби – запорука отримання біологічно безпечної продукції тваринництва (2010)
Малакєєв А. С. - Профілактика інфекційного ринотрахеїту за допомогою безпечної вакцини шляхом внутрішньошкірної імунізації, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. М. (2010)
Матковская С. Г. - Восстановление биологических свойств вируса диареи крупного рогатого скота, штамм КМИЭВ-7, из лиофилизированного состояния (2010)
Музика Д. В. - Біологічні, молекулярно-генетичні та морфологічні властивості нового епізоотичного штаму вірусу ньюкаслської хвороби НХ/курка/Івано-Франківськ/58/2007, Стегній А. Б., Герілович А. П., Стегній М. Ю., Рула О. М., Зандарян С. Ю. (2010)
Рудова Н. Г. - Сучасні методи індикації та ідентифікації цирковірусу свиней ІІ типу (2010)
Рудь Ю. П. - Експериментальне інфікування прісноводних видів риб іридовірусом комара, Бучацький Л. П. (2010)
Саргсян Х. В. - Проблемы раннего выявления и отслеживания африканской чумы свиней в Республике Армения, Григорян Г. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Випробування та апробація тест-системи "Набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії", Ткаченко С. В., Музика Д. В., Борсук А. М. (2010)
Стегний М. Ю. - Значение нарушений ультраструктурной целостности вирусов в механизме их криоповреждений (2010)
Юрко П. С. - Специфічна профілактика вірусного ентериту гусей, Білецька Г. В., Безрукава І. Ю., Грибкова Н. П., Стегній Б. Т. (2010)
Bobos S. F. - Coliform cow mastitis, control and treatment measures, Radinovic M. Z., Pajic M. J. (2010)
Білушко В. В. - Біобезпека та якість сухого очищеного туберкуліну (ППД) для ссавців (2010)
Гужвинська С. О. - Удосконалення технології ліофілізації виробничих штамів молочнокислих бактерій (2010)
Завгородний А. И. - Этиологическая структура сальмонеллезов в АР Крым, Гадзевич Д. В., Белявцева Е. А., Ионкина И. Б., Гадзевич О. В. (2010)
Кольчик О. В. - Вивчення ростових властивостей модифікованого поживного середовища при культивуванні ентеробактерій, Прохорятова О. В. (2010)
Кушнір І. М. - Визначення антимікробної дії мазевих основ (2010)
Мамадалиев С. М. - Алгоритм действий специалистов в системе ветеринарии Казахстана в различных ситуациях возникновения особо опасной инфекции, Орынбаев М. Б., Савинков А. Ф., Белоусов В. Ю., Рыстаева Р. А., Керимбаев А. А. (2010)
Мамадулаев Г. Х. - Результаты изучения специфической активности нового противотуберкулезного препарата, Нуриддинова Н. (2010)
Мельник М. В. - Протимікробна активність стирилових барвників на основі похідних оксотетрагідроакридинів, Яремчук Д. О., Волянський А. Ю., Кучма І. Ю., Мартіросян І. О., Маланчук С. Г., Вальчук С. І., Мізін В. В., Балута І. М., Черняєва Т. А. (2010)
Низамов Р. Н. - Изучение антиаллергенной активности продуктов метаболизма бифидобактерий, Конюхов Г. В., Шарифуллина Д. Т., Нефедова Р. В., Рахматуллина Г. И., Вагин К. Н. (2010)
Обуховська О. В. - Вивчення резервів життєздатності мікоплазм за умов зберігання їх у замороженому стані (2010)
Обуховська О. В. - Відбір перспективних виробничих культур стафілококів для виготовлення лікувально-профілактичних препаратів проти стафілококових піодермій собак, Келеберда М. І., Обуховський Ю. М., Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Кузнєцов Є. П. (2010)
Орлов С. М. - Вивчення інгібуючого впливу бета-лактамів на мікроорганізми та мікоплазми великої рогатої худоби при застосуванні середовищ для транспортування біологічного матеріалу, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2010)
Ощепков В. Г. - Ускоренная диагностика туберкулеза животных, Таллер Л. А., Секин Е. Ю., Вассимирская Т. А., Слепченко А. Д. (2010)
Палій А. П. - Бактерицидна дія новітніх дезінфектантів на Mycobacterium fortuitum (2010)
Романько М. Є. - Мембрана клітин Escherichia як системний біомаркер оцінювання біосумісності та безпеки наноматеріалів, Бойко В. С., Матюша Л. В., Ушкалов В. О. (2010)
Рыженко В. П. - Бациллярная гемоглобинурия – опасная эмерджентная инфекция (2010)
Скрипник В. Г. - Визначення антилізоцимної активності штамів сальмонел та ешерихій, виділених від тварин, птиці, кормів тваринного походження,харчової продукції та об’єктів довкілля, Марчук О. О., Яненко В. М., Яненко У. М., Терещенко С. М, Риженко В. П., Мілько Л. С., Міськевич С. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Порівняльна оцінка росту польових ізолятів мікоплазм на поживних середовищах, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2010)
Шамилова Т. А. - Применение пробиотика "Энтероспорин" при микотоксикозах, Матросова Л. Е., Тремасов М. Я., Иванов А. А. (2010)
Pogranichniy R. - Transmission of bovine viral diarrhea virus type 1A from experimentally infected white-tailed deer (Odocoileus virginianus) to calves, Negrón M., Alstine W. V., Hilton W. M., Lévy M., Raizman E. (2010)
Апатенко В. М. - Диагностика и предиктивность паразитоценозов, Стегний Б. Т. (2010)
Бусол В. О. - Епізоотичний процес емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби з точки зору теорії саморегуляції паразитарних систем, Бойко П. К. (2010)
Галатюк О. Є. - Епізоотична ситуація і профілактика заразних хвороб коней в Україні, Бегас В. Л., Каньовський А. І. (2010)
Горбатенко С. К. - Викорінення лейкозу великої рогатої худоби як важливий елемент біобезпеки (2010)
Завгородний А. И. - Паратуберкулез сельскохозяйственных животных, Позмогова С. А., Головко В. А. (2010)
Завірюха Г. А. - Вплив вакцини "Лейкозав" на елімінацію вірусу лейкозу в щеплених РІД-позитивних корів, Завірюха А. І. (2010)
Іванченко І. М. - Вивчення етіологічної структури лептоспірозу тварин лісостепової зони України як стратегія протидії біологічній загрозі, Гонтарь А. М. (2010)
Келеберда М. І. - Особливості епізоотології парвовірусної інфекції собак і чуми м’ясоїдних в умовах мегаполісу м. Харкова та біологічні властивості виділених ізолятів їх збудників, Кузнєцов Є. П., Олешко А. О. (2010)
Клестова З. С. - Боротьба з вірусними інфекціями тварин – складова стратегії протидії біологічним загрозам, Зоз О. С. (2010)
Обуховська О. В. - Результати епізоотологічного моніторингу щодо мікоплазма галлісептікум-інфекції та бактеріальних хвороб сільськогосподарської птиці на території України, Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Крюкова Н. В., Герасева О. І., Гриненко О. В. (2010)
Сікачина В. І. - Узагальнені результати епізоотологічного моніторингу в птахівництві Дніпропетровщини за період з 2006 по 2009 роки, Плис В. М., Колбасіна Т. В., Сікачина С. Ф. (2010)
Ушкалов В. О. - Епізоотична ситуація щодо сибірки тварин в Україні за 1979-2009 роки, Мачуський О. В. (2010)
Шиков О. Т. - Моніторинг диких кабанів України відносно антитіл до вірусу класичної чуми свиней за 2001-2008 роки, Ситюк М. П., Муштук І. Ю. (2010)
Белецкая А. В. - Иммуногенетический анализ кур различной генеалогии при изучении их чувствительности к болезни Марека, Подстрешный А. П., Грибкова Н. П., Ракова А. А., Подстрешная И. А. (2010)
Вафин И. Ф. - Влияние сочетанного воздействия диоксина и кадмия хлорида на естественную резистентность животных, Папуниди К. Х., Новиков В. А. (2010)
Волкова М. А. - Иммунногенность мукозальных вакцин против ньюкаслской болезни, Рунина И. А., Ирза А. В., Чвала И. А., Фролов С. В., Долгов Д. Л., Чубукова Е. И., Борисов В. В., Мудрак Н. С., Дрыгин В. В. (2010)
Гусев А. А. - Изучение поствакцинального иммунитета у цыплят, иммунизированных против гриппа, Минчук Ю. Н. (2010)
Гусев А. А. - Влияние различных адъювантов на физические и иммунобиологические свойства инактивированной вакцины против болезни Ауески, Чаплыго К. Э. (2010)
Аймалетдинов А. М. - Гистологические исследования органов при отравлении карбофосом и лечении овец антидотом АЛ-5, Асланов Р. М., Губеева Е. Г. (2010)
Балим Ю. П. - Ефективність застосування препаратів селену поросятам при дорощуванні та відгодівлі (2010)
Болдырев Д. А. - Мониторинг содержания тяжелых металлов в органах и тканях рыб экосистем Каламитского залива Черного моря (2010)
Валиев А. Р. - Поиск иммуномодуляторов в качестве средств профилактики микотоксикозов, Валиуллин Л. Р., Семенов Э. И., Степанов В. И., Тремасов М. Я. (2010)
Власенко С. А. - Асоційований перебіг акушерських хвороб та гнійно-некротичних уражень кінцівок у корів (2010)
Влізло В. В. - Показники мінерального обміну у корів, хворих на кетоз, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2010)
Гадзевич О. В. - Патологоанатомические изменения у кур-несушек при остром течении сальмонеллезов (2010)
Громов И. Н. - Структурные изменения в паренхиматозных органах кур при использовании противовирусных вакцин и натрия тиосульфата, Прудников В. С., Клименкова И. В., Герман С. П. (2010)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі високопродуктивних корів північно-східної геохімічної зони України (2010)
Дунаєв Ю. К. - Вплив доінкубаційної обробки яєць дезінфікуючими засобами на біохімічні показники крові та імунну резистентність організму качок в онтогенезі (2010)
Иванов А. В. - Содержание токсикантов в органах и качество мяса при сочетанном воздействии на животных тяжелых металлов и применении сорбентов, Софронова C. А., Папуниди Э. К. (2010)
Иванов Е. Н. - Изучение биологического метода обезвреживания кормов от микотоксинов, Еремеев И. М., Тремасов М. Я. (2010)
Кадиков И. Р. - Лечебная эффективность бентонита с димефосфоном при сочетанном отравлении кроликов диоксином и Т-2 токсином, Тремасов М. Я. (2010)
Красочко П. А. - Состояние обменных процессов у крупного рогатого скота с различным уровнем кормовой базы, Кучинский М. П., Усов С. М., Новожилова И. В. (2010)
Овчаренко С. В. - Оксидативный стресс и формирование защитных реакций организма животных на уровне мембран эукариотических клеток, Ковалёва А. А., Кучма И. Ю., Лахман С. М., Волянский А. Ю., Волков А. А. (2010)
Павленко М. П. - Передімплантаційна санація ендометрія корів препаратом "Утеросан" – шлях до підвищення ефективності штучного осіменіння, Чечьоткіна Н. П., Павленко Л. М., Явніков Н. В., Макеєв В. Ф., Олійник О. В. (2010)
Рубленко М. В. - Патогенетична роль гемостазу, диференціально-діагностичне та прогностичне значення його показників за неоплазій у тварин (2010)
Рубленко М. В. - Вплив прокоагулянтних факторів тромбоцитів на загоєння гнійних ран у собак за використання дезагрегантів, Матвієнко С. Г. (2010)
Серяков И. С. - Влияние бесклеточного пробиотического препарата "Бацинил" на показатели качества мяса цыплят-бройлеров, Дуктов А. П., Красочко П. А. (2010)
Силакова А. Е. - Антибактериальный препарат "Трисульфан": оценка безвредности и эффективности, Матросова Л. Е., Титова В. Ю., Иванов А. В. (2010)
Смертина Е. Ю. - Экспериментальное обоснование применения аппаратной физиотерапии для профилактики заболеваний, вызываемых условно-патогенной микрофлорой, Павлов А. В., Петляковский А. В., Юшков Ю. Г. (2010)
Стегній Б. Т. - Вплив вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на гістоморфологічний стан внутрішніх органів курей, Шутченко П. О., Музика Д. В., Стегній А. Б., Головко В. О. (2010)
Сулейманов С. М. - Влияние гепатотропных витаминных препаратов на качество и биологическую ценность мяса свиней, Слободяник В. С. (2010)
Шабунин С. В. - Сочетанное действие приоритетных экотоксикантов на заболеваемость животных (2010)
Шутченко П. О. - Вивчення гістоморфологічного стану внутрішніх органів курчат за експериментального інфікування вірусом низькопатогенного грипу птиці (2010)
Юськів Л. Л. - Вміст 25-гідроксивітаміну D3 та показників мінерального обміну в крові молодняку великої рогатої худоби при парентеральному введенні холекальциферолу, Влізло В. В. (2010)
Lalošević V. - Prevalence of Neospora caninum antibodies in cattle, Obradović N., Laloševic D., Prašović S., Bobos S., Radinović M. (2010)
Богач М. В. - Природно-вогнищеві гельмінтози водоплавної птиці в господарствах Одеської області (2010)
Веселий В. А. - Природна саморегуляція поширення збудників гельмінтозів у навколишньому середовищі (2010)
Каралян З. А. - Коинкубация фасциолы с вирусом полиомиелита, Рамазян Н. В., Восканян Г. Е., Каралова Е. М. (2010)
Катохин А. В. - Перспективы использования молекулярно-генетических методов исследований в диагностике описторхидозных инвазий, Брусенцов И. И., Мордвинов В. А., Евтушенко А. В., Солодянкин А. С., Ромашов Б. В. (2010)
Катюха С. М. - Контроль чисельності кровосисних двокрилих комах як захід у системі біобезпеки при отриманні тваринницької продукції, Жигалюк С. В. (2010)
Килипко Л. В. - Лабораторно-клінічне випробування експериментальної РНІФ-тест-системи для виявлення анаплазмозного антигену, Тимченко О. М. (2010)
Кудрявченко О. П. - Розробка тест-системи для детекції Toxoplasma gondii методом ПЛР і моніторинг розповсюдження збудника токсоплазмозу серед домашніх кішок і собак у м. Києві (2010)
Луценко Л. І. - Випробування дезінфектантів для знезараження інвазійних елементів гельмінтів у довкіллі, Веселий В. А., Сумакова Н. В. (2010)
Машкей А. Н. - Комнатная муха (Musca domestica) как возможный механический переносчик герпес- и пести вирусов, Чечеткина Н. П., Мищенко А. А. (2010)
Мищенко А. А. - Распространение и локализация куриного клеща (Dermanyssus gallinae) и средство борьбы с ним, Машкей А. Н., Пономаренко О. В., Коломацкий А. П. (2010)
Міщенко О. О. - Кровосисні членистоногі, як вектори переносу збудників трансмісивних хвороб тварин та людей, Машкей А. М., Пономаренко О. В., Коломацький О. П., Герилович А. П., Татаринова С. Н. (2010)
Пономаренко О. В. - Розробка нового лікувального засобу для боротьби з акарозами дрібних свійських тварин (2010)
Сумакова Н. В. - Методи вивчення життєздатності яєць аскарідат після впливу на них дезінфектантів (2010)
Темний М. В. - Розвиток, виживання яєць і личинок стронгілят травного каналу жуйних тварин (2010)
Юлдашов Н. Э. - Современное состояние, новые методы и средства борьбы с гельминтозами сельскохозяйственных животных в Узбекистане (2010)
Adegoke Adegoke - Snails as meat source: epidemiological and nutritional perspectives, Anthony A., Adebayo-Tayo Adebayo-Tayo, Bukola C., Inyang Inyang, Comfort U., Aiyegoro Aiyegoro, Olayinka A. and Komolafe, Amos O. (2010)
Ahmed L. Mawgood Abdel - Development of real time and triplex PCR for the detection of adulteration in meat products, Gassem Mustafa A., El-Nemr Waleed, Atef Ahmed (2010)
Байбакова Ю. П. - Санитарно-микологическая оценка качества кормов, Хусаинов И. Т., Крючкова М. А., Тремасов М. Я., Ахметов Ф. Г. (2010)
Байбакова Ю. П. - Санитарно-микологическая оценка качества кормов, Хусаинов И. Т., Крючкова М. А., Тремасов М. Я., Ахметов Ф. Г. (2010)
Егоров В. И. - Изучение сочетанного действия Т-2 токсина и дециса на организм овец, Галяутдинова Г. Г., Иванов А. В. (2010)
Кузина М. В. - Влияние качества пастеризации на микробиологические показатели молочных продуктов, Тремасов М. Я., Габдраупова Х. С., Иванов А. А. (2010)
Куцан О. Т. - Біобезпечність продукції птахівництва щодо наявності залишків антибіотиків, Пащук Ю. Г. (2010)
Маланьев А. В. - Разработка средств защиты животных от отравлений парами аммиака, Асланов Р. М., Губеева Е. Г. (2010)
Маланьева А. Г. - Изучение адсорбционных свойств сорбентов в отношении синтетических пиретроидов, Иванов А. В., Асланов Р. М., Егоров В. И., Мохтарова С. Л. (2010)
Малинін О. О. - Вивчення бактерицидної та фунгіцидної дій фізико-хімічних способів знезараження зерна, штучно контамінованого тест-культурами, Бреславець В. О., Стегній Б. Т., Драгуть С. С., Обуховська О. В., Ярошенко М. О. (2010)
Мельниченко О. М. - Підвищення біобезпеки та якості виробництва металовмісних препаратів для тваринництва, Бітюцький В. С., Кузьменко П. І., Бітюцька Н. В., Маляр Д. Д., Мороз Л. В. (2010)
Мишина Н. Н. - Коррекция патоморфологических показателей животных при сочетанном Т-2 и афлатоксикозе энтеросорбентом на основе пищевых волокон, Губеева Е. Г., Семенов Э. И., Тремасов М. Я. (2010)
Низамов Р. Н. - Использование веществ микробного происхождения для повышения радиорезистентности животных, Конюхов Г. В., Шарифуллина Д. Т., Нефедова Р. В., Вагин К. Н., Рахматуллина Г. И. (2010)
Папуниди К. Х. - Применение природных сорбентов при отравлении животных ртути дихлоридом, Новиков В. А., Шарафутдинова Д. Р. (2010)
Рибалко В. П. - Управління якістю свинини в умовах її виробництва, Гетя А. А. (2010)
Риженко В. В. - Перфрінгіози і безпека продуктів харчування, Риженко В. П., Риженко Г. Ф., Мазигула Т. М. (2010)
Савинков А. Ф. - Контроль качества продовольствия и кормов с использованием иммуноферментного анализа, Орынбаев М. Б., Рыстаева Р. А., Белоусов В. Ю., Керимбаев А. А. (2010)
Самуйленко А. Я. - Оптимизация биоценозов активного ила очистных сооружений животноводческих комплексов для снижения антропогенной нагрузки на водные экосистемы, Денисов А. А., Еремец В. И., Пухова Н. М. (2010)
Самуйленко А. Я. - Конструкторско-технологические решения обеззараживания и утилизации материалов, инфицированных высокопатогенными микроорганизмами, термическим методом, Еремец В. И., Раевский А. А., Денисов А. А., Гринь С. А., Чичилеишвили Г. Д. (2010)
Сапко С. А. - Дослідження зразків корму для тварин щодо вмісту генетично-модифікованих складників, Куцан О. Т., Герілович А. П., Герілович І. О. (2010)
Семёнов Э. И. - Применение адсорбентов – эффективный подход для профилактики микотоксикозов, Тремасов М. Я., Иванов А. А. (2010)
Танасева С. А. - Изучение адсорбционной активности фитоугля к афлатоксину В1, Папуниди К. Х., Садыкова В. Н., Семенов Э. И. (2010)
Тремасова А. М. - Фармако-токсикологическая оценка шунгита, Матросова Л. Е. (2010)
Улько Л. Г. - Вплив захворювань корів, викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, на склад і якість молока, Фотіна Т. І. (2010)
Дьяконов Л. П. - Современные методы видовой идентификации клеточных линий используемых для производства биопрепаратов и диагностики заболеваний животных, Кулешов К. В., Гальнбек Т. В., Киселева Д. Р., Подчерняева Р. Я., Гринкевич О. М. (2010)
Низамов Р. Н. - Иммуноферментная тест-система на основе микробного антигена-радитоксина для серодиагностики ОЛБ, Нефедова Р. В., Шарифуллина Д. Т., Рахматуллина Г. И., Вагин К. Н. (2010)
Плис В. М. - Режими приготування антигену антитільного еритроцитарного для діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації, Колбасіна Т. В., Стегній Б. Т. (2010)
Самуйленко А. Я. - Актуальные аспекты формирования, гармонизации и совершенствования многопрофильных биологических производств, научное обеспечение инновационными биотехнологиями многопрофильных и создание региональных предприятий биологической промышленности, Еремец В. И., Раевский А. А., Гринь С. А., Ломакина Т. А., Беро И. Л., Бондарева Н. А., Авдеева Т. А., Пухова Н. М. (2010)
Самуйленко А. Я. - Актуализация нормативных и информационно-справочных документов по вопросам обеспечения биобезопасности и качества лекарственных средств для животных, Еремец В. И., Токарик Э. Ф., Неминущая Л. А., Скотникова Т. А., Еремец Н. К., Люлькова Л. С., Бобровская И. В., Еремец О. В. (2010)
Семеренська Є. І. - Методика отримання діагностичного препарату поліклональних протианаплазмозних імуноглобулінів, Тимченко О. М. (2010)
Солодянкин А. С. - Разработка экспресс-метода экстракции ДНК из материала растительного происхождения для генетического анализа в ПЦР, Сапко С. А., Герилович А. П. (2010)
Стегній Б. Т. - Одержання антигену для контролювання аденовірусної інфекції курей першого серотипу на основі ІФА, Антонов В. С., Руденко О. П., Коваленко Л. В., Михайлова С. А., Ткаченко С. В., Усова Л. П., Семенченко О. Ю. (2010)
Стегний Б. Т. - Изучение кинетики инактивации P. multocida при использовании димера этиленимина и формальдегида, Сосницкий А. И. (2010)
Ушкалов В. О. - Методичні підходи обґрунтування біобезпечності наночастинок металів у складі пробіотичних препаратів, Виговська Л. М., Рєзніченко Л. С., Романько М. Є., Грузіна Т. Г. (2010)
Волянська Н. П. - Iсторiя та сучасний стан розробки засобiв активної iмунізацiї проти псевдомонозiв в гуманній та ветеринарній медицині (2010)
Хорощенко М. В. - Вивчення ротавірусної інфекції та протеозу великої рогатої худоби в історичному аспекті (2010)
Stubberfield E. - Bio-safety and bio-security involved in working with brucella species at the veterinary laboratory agency, Great Britain, Brew S., Perrett L., Stack J. (2010)
Stack J. - Biosecurity & biosafety at the veterinary laboratories agency, UK (2010)
Титул, зміст (2012)
Сівко В. Й. - Оцінка впливу робочого середовища на режими коливань вібраційних машин, Кузьмінець М. П. (2012)
Терновий В. І. - Зарубіжний досвід висотного будівництва, Масельський С. О. (2012)
Саленко Ю. С. - Теоретические исследования одновального вибрационного бетоносмесителя принудительного действия (2012)
Клименко М. О. - Розвиток конструкцій автобетонозмішувачів, Чичур А. І., Сахно С. В., Шаляпіна Т. С. (2012)
Дьомін Ю. М. - Динаміка руху робочого органу установки для нанесення поліуретанових покриттів на магістральні трубопроводи (2012)
Єременко Б. М. - Застосування методів неруйнівного контролю до визначення технічного стану об’єктів будівництва (2012)
Назаренко І. І. - Методи та умови експлуатації автомобільних коліс, Корнійчук Б. В. (2012)
Голубничий А. В. - Бетонні суміші для логістичного центру збудованого за іноземні інвестиції, Голубничий Г. А. (2012)
Паньків Х. В. - Оцінка рівнів шкідливих факторів виробничого середовища об’єктів теплопостачання, Потапенко Г. Д., Теренчук С. А., Євтєєва Л. І. (2012)
Соротюк Т. І. - Дослідження видів з'єднання конструктивних елементів каркасних будівель (2012)
Орищенко С. В. - Дослідження ефективності процесу сортування вібраційного грохота (2012)
Купрієнко О. С. - Розробка класифікації спеціалізованих САПР для об’єктів будівництва промислового призначення (2012)
Рыбалко И. Ф. - Мобильный комплекс для исследования динамики процессов преобразований энергий в трансмиссии транспортного средства (2012)
Пенчук В. А. - Особенности технологических процессов в гравитационных смесителях со струнным интенсификатором, Лукьянец В. Б., Мирончик Н. А. (2012)
Стегній Б. Т. - Аналіз ризиків транскордонного заносу збудника АЧС, Герілович А. П., Бузун А. І., Бісюк І. Ю. (2014)
Larska M. - Schmallenberg virus (SBV) infections in ruminants in Poland (2014)
Niemczuk K. - Diagnostic methods for detection of Q fever in ruminants, Szymańska-Czerwińska M. (2014)
Podgórska K. - Impact of co-infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus on duration of porcine circovirus type 2 viremia in field conditions, Kus K., Szymanek K., Stępniewska K., Jabłoński A., Stadejek T. (2014)
Завгородний А. И. - Воспроизведение паратуберкулеза у экспериментально инфицированных М. avium subsp. Paratuberculosis (МАР) лабораторных животных, Позмогова С. А., Гирка М. А., Шутченко П. А., Медведь Е. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Дослідження диких птахів центрального Причорномор’я щодо наявності антитіл до ортоміксовірусів і параміксовірусу 1 серотипу, Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Ткаченко С. В., Майорова К. Ф., Кошелєв В. В., Колесник О. В., Харитх Абдулла А. (2014)
Герілович А. П. - Розробка та апробація системи моніторингу для виявлення контамінації біологічних об’єктів сальмонелами, Глєбова К. В., Ареф’єв В. Л. (2014)
Спиридонов В. Г. - Використання ПЛР у реальному часі для ідентифікації збудників транскордонних вірусних інфекцій тварин, Іщенко Л. М., Мельничук С. Д. (2014)
Стегній М. Ю. - Біобезпечні технології кріоконсервування та збереження вірусів і вірусовмісного матеріалу в умовах кріобанку ННЦ "ІЕКВМ" (2014)
Кучерявенко Р. О. - Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби для внутрішньошкірного застосування, Кучерявенко В. В., Малакєєв А. С., Годовський О. В. (2014)
Мандигра Ю. М. - Бактерицидна ефективність "Епідезу" щодо мікроорганізмів, які утворюють біоплівку (2014)
Обуховська О. В. - Вивчення ефективності застосування різних серологічних реакцій для діагностики бруцельозу собак, Близнецов О. Г., Марченко Н. В., Обуховський Ю. М. (2014)
Білецька Г. В. - Ентерити молодняку гусей вірусної етіології, Юрко П. С., Музика Н. М., Ракова Г. А., Кулібаба Р. О. (2014)
Данілова І. С. - Вивчення імуногенних властивостей хламідійного інактивованого препарату в лабораторних умовах (2014)
Зон Г. А. - Модифікований метод визначення бактерицидних властивостей дезінфікуючих засобів, Ващик Є. В. (2014)
Головко А. Н. - Подходы к программе по биобезопасности и предупреждению биорисков в Украине (2014)
Музика В. П. - Оцінка небезпеки розвитку антибіотикорезистентності як складова аналізу ризику для людини (2014)
Романишина Ю. Р. - Виявлення Chlamydia avium у синантропних голубів України, Скрипник В. Г., Скрипник А. В. (2014)
Ісаков М. М. - Аспекти діагностики та профілактики хламідіозів тварин (Огляд літератури) (2014)
Палій А. П. - Туберкулоцидні властивості дезінфектантів закордонного та вітчизняного виробництва, Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Мандигра Ю. М. (2014)
Котляр О. В. - Вивчення патогенних і сенсибілізуючих властивостей атипових мікобактерій виділених від великої рогатої худоби (2014)
Гадзевич Д. В. - Етіологічне значення ентерококів та їх біологічні властивості у розвитку інфекційних захворювань великої рогатої худоби, Дунаєв Ю. К., Гадзевич О. В. (2014)
Глєбова К. В. - Моніторинг сальмонельозу дикої птиці півдня України, Бобровицька І. А., Майборода О. В. (2014)
Стегній Б. Т. - Визначення природи реакцій на туберкулін у великої рогатої худоби, Завгородній А. І., Калашник М. В. (2014)
Степаняк І. В. - Ензоотичний енцефаломієліт чорно-бурих лисиць, Мандигра М. С., Сачук Р. М., Воловик Г. П. (2014)
Boboš Stanko F. - Effect of lactation stage and bacteriological findings on Ig G concentration in milk serum of cows, Galfi Annamaria L., Radinović Miodrag Z., Pajić Marija J., Mašić Zoran S. (2014)
Гаркуша И. В. - Влияние условий содержания на резистентность телят, Головко В. А., Черный Н. В. (2014)
Головко В. О. - Корекція імунного стану свиней за використанням антистресових препаратів, Туряниця В. А., Чорний М. В., Хомутовська С. О. (2014)
Обуховська О. В. - Вивчення імуногенних властивостей вакцин проти респіраторного мікоплазмозу птиці (2014)
Стегній Б. Т. - Антигенні властивості вакцини для профілактики ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей та синдрому зниження несучості, Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Ткаченко С. В., Кошелєв В. В., Колесник О. С., Харітх Абдулла А. (2014)
Чорний М. В. - Вплив штучної аеронізації на резистентність поросят підсисного періоду, Туряниця В. А. (2014)
Похил С. І. - Роль патоморфологічної діагностики органів лімфоїдної системи у профілактиці бабезіозної інфекції (експериментальне дослідження), Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А., Ліповецька Н. П., Погорелов І. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Вплив вірусу низькопатогенного грипу птиці на гістоморфологічний стан внутрішніх органів курчат за експериментального інфікування, Красніков Г. А., Шутченко П. О., Музика Д. В., Медвідь К. О. (2014)
Бойко В. С. - Зміни концентрації метаболітів оксиду азоту в сироватці крові вакцинованих курчат після інфікування патогенним штамом вірусу хвороби Марека, Матюша Л. В., Солодянкін О. С. (2014)
Голембіовська С. Л. - Внесення каротинвмісної біомаси стрептоміцетів у раціон яйценосних курей, Дворник Т. В., Лавренчук В. Я., Мацелюх Б. П. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст ліпідів і важких металів у тканинах організму карпатських бджіл різних породних типів в умовах Закарпаття, Федорук Р. С., Храбко М. І., Романів Л. І. (2014)
Мохммад Сара Салим - Влияние пробиотика "Лактимет" на морфологические и биохимические показатели крови лактирующих коз (2014)
Руденко О. П. - Вплив комплексного нанометалоглобулінового препарату на гемопоез і білоксинтезуючу функцію печінки щурів, Михайлова С. А., Коваленко Л. В., Бойко В. С., Матюша Л. В., Попова О. М., Долецький С. П. (2014)
Богач М. В. - Морфологічний і біохімічний склад крові за експериментальної ізоспорозно-балантидіозної інвазії свиней, Пономар С. І., Мельниченко А. Ю. (2014)
Богач М. В. - Регуляція біологічного ритму райєтинозу птиці, Степанова Н. О. (2014)
Десятникова О. В. - Вивчення ефективності органічних кислот для регуляції чисельності популяції кліща Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000) у сім’ях бджіл Apis mellifera L. (2014)
Катюха С. М. - Ефективність інсектоакарициду "Ектосан-плюс" щодо переносників збудників емерджентних інфекцій тварин (2014)
Машкей А. М. - Поширення збудників ектопаразитарних захворювань сільськогосподарської та свійської птиці в лісостеповій зоні України та АР Крим, Сумакова Н. В., Сіренко О. С., Пазущан Т. С. (2014)
Нагорна Л. В. - Ситуація щодо ектопаразитозів свійської птиці у господарствах лісостепової зони України (2014)
Неволько О. М. - Спарганоз диких свиней, Литвиненко О. П. (2014)
Приходько Ю. О. - Іксодові кліщі, як переносники збудника лайм бореліозу, Нікіфорова О. В., Пономар С. І. (2014)
Стоянов Л. А. - Наиболее распространённые гельминтозы террариумных рептилий в Украине, профилактика и лечение (2014)
Темний М. В. - Вормкокцид за змішаних кишкових інвазій овець (2014)
Григор'єв О. Я. - Дискретна динамічна модель біомеханіки руху черепах, що зазнали впливу авітамінозу (2014)
Григорьев А. Я. - Дискретные модели динамических систем, определяющих стабильность гидробиоценозов, Жолткевич Г. Н., Носов К. В., Гамуля Ю. Г., Беспалов Ю. Г., Высоцкая Е. В., Печерская А. И. (2014)
Євтушенко А. В. - Гостра токсичність діфлюбензурону для риб та його вплив на деякі показники крові, Коваленко Л. В., Євтушенко І. Д., Кротовська Ю. М. (2014)
Петров Р. В. - Дослідження безпечності та якості тушок коропа уражених Aeromonas hydrophila при дії зовнішніх факторів зберігання та кулінарної обробки (2014)
Фотіна Г. А. - Визначення cередньосмертельних доз антибактеріального препарату "Бровасептол концентрат" для лабораторних тварин (2014)
Шевцова Г. М. - Оцінка токсико-біологічної дії генетично модифікованої сої лінії Mon 89788 на організм курей за біохімічними маркерами, Герілович І. О., Романько М. Є., Оробченко О. Л., Доценко Р. В., Долецький С. П. (2014)
Стегній М. Ю. - Цитогенетичні характеристики сублінії перещеплюваної культури клітин FLK 50/100 під впливом наночасток аргентуму та цинку, Магац Д. Ю., Юрченко О. М. (2014)
Бреславець В. О. - Щодо розробки та автоматизації методів біоконтролю в інкубації, Стегній О. О. (2014)
Волков А. М. - Відбір дерматоміцетів за ступенем вірулентності для створення імунобіологічних препаратів (2014)
Гриневич О. Й. - Дослідження впливу препарату Zg-2011 на імунну систему овець за морфологічними показниками органів імунного захисту, Красніков Г. А., Горбатенко С. К., Шутченко П .О., Медвідь К. О., Шаповалова О. В., Зданєвич П. П., Корнєйков О. М. (2014)
Гужвинська С. О. - Відбір молочнокислих бактерій для виготовлення пробіотичних препаратів (2014)
Завгородний А. И. - Сравнительное изучение ростовых характеристик синтетических питательных сред для выращивания M. avium Subsp. Paratuberculosis (МАР), Позмогова С. А., Палий А. П., Гончарова Н. В. (2014)
Клестова З. С. - Підбір чутливих біологічних моделей до вірусу діареї великої рогатої худоби in vitro та їх оптимізація для проведення первинного тестування противірусних властивостей хімічних речовин, Дремух Ю. Ю. (2014)
Кучерявенко В. В. - Вивчення властивостей комбінованої інактивованої вірус-бактеріальної вакцини проти інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, парагрипу-3 та пастерельозу великої рогатої худоби на лабораторних тваринах, Кучерявенко Р. О., Шутченко П. О., Гадзевич О. В., Медвідь К. О. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Сучасне і майбутнє використання клітинних технологій у вітчизняній ветеринарній медицині (2014)
Мазуркевич А. Й. - Дослідження каріотипу мезенхімальних стовбурових клітин пупкового канатику лошат під час культивування in vitro, Малюк М. О., Стародуб Л. Ф., Копилов К. В. (2014)
Павленко М. П. - Нові підходи щодо використання національної Харківської технології асептичного отримання, кріоконсервування і використання сперми бугаїв-плідників, Стегній Б. Т., Павленко Л. М., Данілова І. С., Болотін В. І., Павленко В. М., Павленко Б. М. (2014)
Плис В. М. - Розробка та апробація в Україні "Набору для діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації (РНГА)", Колбасіна Т. В., Стегній Б. Т., Обуховська О. В., Ушкалов В. О., Блоцька О. Ф., Виговська Л. М., Короленко Л. С., Вовк С. І. (2014)
Стегній Б. Т. - Визначення нешкідливості дослідних зразків трьохвалентної вакцини проти хвороби Марека, Стегній М. Ю., Состін Д. Д., Зайцев Д. С. (2014)
Шаповалова О. В. - Осадження антигенів вірусу лейкозу великої рогатої худоби у двофазній системі водорозчинних полімерів, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., М’ягких Н. В. (2014)
Завірюха А. І. - Сучасні розробки засобів профілактики та лікування особливо небезпечних хвороб спільних для людей і тварин, Завірюха Г. А., Синицин В. А. (2014)
Скляров П. М. - Удосконалення способу підвищення життєздатності новонароджених ягнят та козенят і профілактики патологічних родів у овець та кіз (2014)
Титул, зміст (2013)
Батлук В. А. - Вирішення питання очистки повітря від цементного пилу, Параняк Н. М., Гречка І. П. (2013)
Емельянова И. А. - Использование торкрет-сопел с кольцевым воздушным насадком при выполнении торкрет-работ способом мокрого торкретирования, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2013)
Шаповал М. В. - Вивчення впливу конструктивних елементів робочої камери розчинонасоса на об’ємний ккд (2013)
Библюк Н. І. - Особливості проектування дорожно-будівельної та лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом, Мачуга О. С., Бойко М. М. (2013)
Абрашкевич Ю. Д. - Машина для очищення поверхонь полімерно-абразивними щітками, Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. (2013)
Рязанов А. Н. - Энергосберегающая технология получения извести из доломита, Винниченко В. И. (2013)
Басараб В. А. - Використання вимірювальної апаратури для дослідження фізичних процесів системи "машина-середовище” (2013)
Гарнець С. В. - Можливості приладів дистанційного зондування із супутників для вирішення завдань моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Козак О. В. - Порівняльний аналіз розрахунку перерізів згинальних елементів за поперечною силою (2013)
Пенчук В. А. - Особенности грузовысотных характеристик железнодорожных кранов используемых в специфических условиях, Пенчук В. В., Еременко Г. Б. (2013)
Рыбалко И. Ф. - Комп’ютерне моделювання та аналіз системи "транспортний засіб-дорога" (2013)
Косминський І. В. - Методика розрахунку дії поздовжніх зсувів в бетонній суміші, які виникають від вимушуючих сил привантажувача (2013)
Голубничий А. В. - Гідратація в’яжучих з рідким склом, шлаками металічного марганцю і речовинами з двовалентним залізом (2013)
Пенчук В. А. - Влияние условий эксплуатации пескоразбрасывателя на процессы распределения противогололедных материалов, Клен А. Н., Диденко А. В. (2013)
Тонкачеєв Г. М. - Улаштування робочих швів при бетонуванні пілонів каркасних монолітних будівель у ковзній опалубці, Соловей Д. А., Шарапа С. П. (2013)
Ємельянова І. А. Блажко В. В. Фоменко Д. С. - Технологічний комплект малогабаритного обладнання для приготування сухих будівельних сумішей з використанням двухроторного турбулентного змішувача (2013)
Назаренко І. І. - Забезпечення надійності віброущільнюючих машин при проектуванні, конструюванні, виготовлені та експлуатації, Делембовський М. М. (2013)
Мартинюк І. Ю. - Oцінка властивостей зміни характеристик бетонної суміші на ефективність її ущільнення (2013)
Гулиев Ариф Джамиль Оглу - Институт президентства в системе публичной власти (2014)
Котушенко А. М. - Поняття "джерело права" в романо-германській та англо-американській правовій традиції: теоретико-правовий аспект (2014)
Черніков О. О. - Правовий нігілізм: поняття, структура та форми прояву (2014)
Греков Є. А. - Розвиток права інтелектуальної власності в медичній сфері в аспекті реалізації права особи на доступність лікарських засобів, Грекова М. М. (2014)
Жила О. В. - Особливості окремих випадків виникнення регресних зобов’язань (2014)
Левківський Б. К. - Обрання належного способу захисту під час поновлення батьківських прав (2014)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове регулювання форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2014)
Озернюк Г. В. - Виникнення страхових правовідносин в Україні (2014)
Саракуца М. О. - Деякі аспекти реалізації політичних прав громадян Європейського Союзу (2014)
Шаповал В. Д. - Конституційно-правовий делікт як підстава для настання конституційно-правової відповідальності в органах місцевого самоврядування (2014)
Денисяк Н. М. - Особливості розвитку українського нотаріату в сучасних умовах (2014)
Крушельницька Г. Л. - Особливості відповідальності за шкоду, завдану тваринами (2014)
Кампі О. Ю. - Проблемні аспекти правового забезпечення діяльності компаній з управління активами інституційних інвесторів (2014)
Пугачова Є. В. - Розвиток функціонування ринку цінних паперів в Україні (2014)
Вісьтак М. Я. - Двосторонні міждержавні договори України та їх значення для правового регулювання трудових відносин (2014)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Переведення працівників на іншу роботу: багатозначність поняття (2014)
Пасічніченко С. В. - Благодійність як соціальний феномен та основа формування соціальної допомоги (2014)
Загоруйко О. Ф. - Особливості правового регулювання права на відпочинок в Німеччині (2014)
Анпілогов О. В. - Підзвітність структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: шляхи забезпечення стандартів (2014)
Колесніченко В. В. - Сутність та риси адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності (2014)
Марчук В. І. - Адміністративний договір як одна із форм управлінської діяльності (2014)
Гаджиєва Ш. Н. - Кодифікація вітчизняного адміністративного законодавства: поняття, особливості, основні етапи (2014)
Кондратьєв А. Ю. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання державної статистики в Україні (2014)
Коробкін В. В. - Щодо визначення поняття енергопостачання: нормативно-правовий аспект (2014)
Олійник В. І. - Суб’єкти правового регулювання галузі рослинного світу України (2014)
Русакова І. Г. - Деякі проблемні аспекти адміністративно-правового статусу вищої ради юстиції (2014)
Чорна О. В. - Основні напрями удосконалення законодавства України з питань митної справи у процесі гармонізації до міжнародних вимог та стандартів (2014)
Балобанова Д. О. - Загальнофілософська категорія "розвиток" у характеристиці сучасного кримінального права (2014)
Бусол О. Ю. - Чинники поширення корупції як засобу організованої злочинності в Україні (1992-2014 роки) (2014)
Ігнатов О. М. - Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють зґвалтування (2014)
Томма Р. П. - Характеристика фактів одержання неправомірної вигоди державними службовцями, Варивода В. І. (2014)
Чорний Р. Л. - Проблеми визначення поняття державної діяльності в Законі України про кримінальну відповідальність (2014)
Ярмоленко Ю. В. - Сучасні технології побудови фінансових пірамід (2014)
Ященко А. М. - Застосування примусових заходів виховного характеру: теоретичний аспект (2014)
Бухтиярова Е. С. - Духовность и уголовно-правовая политика: точки соприкосновения (2014)
Зенова М. В. - Межі згоди (прохання) потерпілого за кримінальним правом України та Сполучених Штатів Америки (2014)
Соломко Ю. Ю. - Окремі проблеми попередження злочинності мігрантів (2014)
Лисенко В. О. - Кримінологічна характеристики та запобігання корупційним проявам у Державній кримінально-виконавчій службі України (2014)
Некрасов О. О. - Окремі питання застосування критеріїв і показників диференціації та індивідуалізації виконання покарання при запобіганні втечам із виправних колоній (2014)
Новіков О. В. - Міжнародний досвід боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності (2014)
Шевчук В. М. - Теоретичні засади формування тактичних операцій у криміналістиці (2014)
Дуфенюк О. М. - Актуалізація гуманістичних цінностей у ході кримінального провадження (2014)
Макаренко Є. І. - Домашній арешт: поняття, мета, підстави і порядок застосування (2014)
Мирошниченко Ю. М. - Суд як суб’єкт криміналістичної тактики (2014)
Назимко Є. С. - Кримінально-процесуальна регламентація провадження на підставі угоди про визнання винуватості щодо викриття та розслідування латентних злочинів, Рябуха А. В. (2014)
Чаплинська Ю. А. - Проблемні питання слідчого експерименту (2014)
Одинцова І. М. - Діяльність сторони захисту при збиранні, дослідженні та перевірці доказів в умовах судового слідства (2014)
Панько Н. А. - Доказове значення висновку експерта: практичний аспект (2014)
Мамедов Мурад Акиф Оглы - К вопросу соотношения международных и внутригосударственных правовых норм в сфере уголовного процесса (2014)
Шикаров Хікмет Мазі Огли - Право на захист від безробіття в Азербайджанському законодавстві (2014)
Титул, зміст (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження рівня надійності засобів механізації в умовах їх реального використання, Шаляпіна Т. С. (2013)
Батлук В. А. - Математична модель процесу очищення запиленого потоку в пиловловлювачі нової конструкції, Романцов Е. В., Мірус О. Л. (2013)
Емельянова И. А. - Некоторые особенности рассчета бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия, Анищенко А. И. (2013)
Голубничий В. А. - Cучасні суперпластифікатори для монолітного бетону будівель і споруд, Голубничий Г. А. (2013)
Черненко К. В. - Впровадження і перспективи розвитку методів піднімання великорозмірних блоків покриттів вантажопідйомними крокуючими модулями (2013)
Мусійко В. Д. - Визначення силового навантаження робочого обладнання машини для підкопування ґрунту під трубопроводом, Вощак Ю. В. (2013)
Басараб В. А. - Дослідження динаміки електромагнітної ударно-вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей (2013)
Коваль А. Б. - Визначення моменту опору розвороту гусеничної універсальної землерийної машини (2013)
Косминський І. В. - Перспективи використання водня, як палива для транспортних засобів (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження динамічних параметрів вібраційної щокової дробарки, Міщук Є. О. (2013)
Ємельянова І. А. - Технологічні комплекти обладнання для приготування фібробетонних сумішей, Шевченко В. Ю., Коротков Ю. Ю. (2013)
Запривода А. В. - Дослідження основних характеристик процесу формування горизонтальних поверхонь вібраційним робочим органом, Ручинський М. М. (2013)
Лесько В. І. - Моделі надійності гідроприводів будівельних машин (2013)
Жигилій С. М. - Вплив на загальну динамічну дію механічного відцентрового збуджувача коливань параметрів його дебалансу, Пісковий С. С. (2013)
Клапченко В. І. - Про матеріальність гравітаційного поля, принцип Маха та темну матерію (2013)
Содержание (2014)
Нефёдов Л. И. - Выбор проекта ремонта автомагистрали на основе прецедентов с учетом рисков, Ильге И. Г. (2014)
Нефедов Л. И. - Модели выбора организационной структуры программы в электронном офисе, Петренко Ю. А., Корсун М. Д. (2014)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора технического обеспечения офиса с учётом нечёткой информации, Петренко Ю. А., Кононыхин А. С. (2014)
Петренко Ю. А. - Системна концепція синтезу системи офісів з управління програмами (2014)
Нефёдов Л. И. - Обобщенная модель параметрического синтеза системы мониторинга качества добычи газа, Шевченко М. В. (2014)
Нефёдов Л. И. - Оценка и подбор персонала в системе менеджмента качества в условиях нечёткой информации, Беспалый В. А. (2014)
Мирошник М. А. - Усовершенствование итерационных алгоритмов многозондового микроволнового мультимера, Зайченко О. Б. (2014)
Порошин С. М. - Влияние интенсивностной стереофонии на локализацию кажущегося источника звука, Беликов И. С. (2014)
Усик В. В. - Акустический расчет стадиона "Металлист", Модянова И. И. (2014)
Усик В. В. - Разработка аппаратно-программного комплекса для измерения объективных параметров акустики помещения, Зубченко Д. С. (2014)
Плугіна Т. В. - Задача інтелектуалізації сучасних будівельно-дорожніх машин, Стоцький В. О. (2014)
Біньковська А. Б. - Математична модель автогрейдера з виконавчим органом, Скотаренко М. Д. (2014)
Маркозов Д. О. - Модель побудови автоматизованої системи охоронної сигналізації, Охрименко Д. В. (2014)
Маркозов Д. О. - Математична модель визначення сповіщувачів протипожежної сигналізації, Калашніков Д. Ю. (2014)
Гурко А. Г. - Моделирование динамики объемного гидропривода (2014)
Філь Н. Ю. - Розробка функціональної моделі процесу прийняття рішень при управлінні ремонтом електротехнічного обладнання, Маковецька Н. А. (2014)
Fil’ N. - Information technology and model of rational distribution of specialists for vacant positions, Fedorova I. (2014)
Великодний С. С. - Методи реінжинірингу програмних систем (2014)
Королева Я. Ю. - Синтез матричных умножителей с встроенной схемой самотестирования (2014)
Плотникова З. В. - Модель информационной подсистемы для учета заказов клиентов автосервиса с использованием языка UML, Платонова А. Д. (2014)
Левтеров А. А. - Системы моделирования алгоритмов поведения и движения автономных мобильных роботов, Нечитайло Ю. А. (2014)
Фастовець О. Г. - Кінематичне моделювання робочого обладнання крано-маніпуляторної установки (2014)
Дубовая М. В. - Разработка математической модели движения тележки мостового крана с грузом (2014)
Базилюк Х. - Висвітлення підходів до визначення сутності категорії "ефективність", Єпіфанова І. (2014)
Баранова В. - Проблеми пенсійної реформи в Україні (2014)
Борисова Л. - Складові процесу антикризового управління підприємствами телекомунікаційної сфери (2014)
Брятко А. - Причини світової фінансово-економічної кризи та реакція трансатлантичних гравців на неї (2014)
Васильев А. - Уровни доходности проекта и запасы его инвестиционной безубыточности и приемлемости, Васильева Н., Тупко Н. (2014)
Давиденко Н. - Система заходів підвищення фінансової безпеки в аграрному бізнесі (2014)
Костюченко Н. - Грошово-кредитна політика ЄЦБ та її вплив на рівень зайнятості в країнах вишеградської групи (Угорщини, Польщі, Словаччини та Чехії) (2014)
Криштопа І. - Стратегічний облік грошових потоків промислового підприємства в умовах провесно-орієнтованого управління (2014)
Літвінов О. - Визначення рівня економічної безпеки підприємства аналітико-графічним методом, Літвінова В. (2014)
Масленніков Є. - Облікове забезпечення кредиторської заборгованості суб’єктів господарювання, Какічева Л. (2014)
Михайлюк О. - Економічний, інфраструктурний і екологічний потенціали для розвитку круїзного туризму в Одеській області (2014)
Плетос С. - Основні підходи до формування організаційно-економічного механізму кправління екологічно орієнтованими інвестиційними проектами (2014)
Роженко О. - Обгрунтування складових економічної безпеки торговельного підприємства (2014)
Сіташ Т. - Медичне страхування та фінансове забезпечення охорони здоров'я: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Солярчук Н. - Обґрунтування програми розвитку фрілансової діяльності в Україні (2014)
Білецька Ю. - Способи врегулювання національних політичних конфліктів (2014)
Дмитрашко С. - Праворадикальні тоталітарні рухи І-ї половини ХХ століття: італійський фашизм і німецький націонал-соціалізм (2014)
Недбай В. - Соціальна специфіка віртуальних мережевих співтовариств (2014)
Савойська С. - Проросійський сепаратизм як феномен мовної політики в Україні (2014)
Язвинський Є. - Шляхи підвищення конверсії в галузі E-COMMERCE для вітчизняних підприємств (2014)
Наші автори (2014)
Гураленко Н. A. - Антиномічні концепти як джерело пізнання права (2014)
Джолос С. В. - Проблема неефективності демократії (2014)
Дунас О. І. - Транcцендентально-філософське осмислення свободи в європейській філософській думці (2014)
Заворотченко Т. М. - Процес глобалізації в контексті розвитку основних засад громадянського суспільства (2014)
Кістяник В. І. - Правова аргументація в діяльності Конституційного Суду України (2014)
Коцюба Р. О. - Конституційні засади забезпечення права на належне управління в контексті безпеки використання ядерної енергії в Україні (2014)
Мельник Н. В. - Еволюція самоорганізації народу в Україні (2014)
Місінкевич Л. Л. - Державна політика радянської влади щодо реабілітації кримськотатарського населення в період перебудови (2014)
Подорожна Т. С. - Конституційні проблеми, що супроводжують розвиток сучасної правової системи України (2014)
Савелова Ю. М. - Юридична клініка як засіб підвищення рівня практичної підготовки юристів у вищих навчальних закладах (2014)
Чудик Н. О. - Норми статуту територіальної громади та їх видова характеристика (2014)
Стефанчук М. О. - Цивільно-правова охорона та захист прав на комерційне (фірмове) найменування, Давид Л. Л. (2014)
Кучер Т. М. - Стратегія і тактика доведення: юридико-психологічні аспекти (2014)
Решетник Є. М. - Умови та момент виникнення права на захист суб’єктивного сімейного інтересу (2014)
Самойлов М. О. - Характерні риси реєстрації речових прав на нерухоме майно в державах Європейського Союзу (2014)
Дудко О. С. - До питання визначення поняття товарних складів як зберігачів товарів (2014)
Смола С. В. - Засоби реалізації принципу процесуальної економії під час судового розгляду господарських спорів (2014)
Шевердіна О. В. - Розвиток інвестиційного потенціалу України: правовий аспект (2014)
Гладка Н. М. - Сутність соціальних відносин та особливості їх правового регулювання (2014)
Новіков Д. О. - Правове регулювання щорічних відпусток у Туркменістані (2014)
Приміч Д. В. - Принципи ведення колективних переговорів з укладання колективних договорів, угод (2014)
Світенок М. І. - Правове регулювання діяльності державної інспекції України з питань праці по нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю (2014)
Заставська Л. П. - Зросійщення права земельної власності в період втрати державності українських земель у складі Російської імперії (2014)
Кобецька Н. Р. - Договори у відносинах користування мисливськими угіддями (2014)
Макаренко О. Ю. - До питання надр як юридичного поняття, ресурсів надр як об’єкта користування надрами (2014)
Савельєва О. М. - До питання про перспективи розвитку аграрного права України в умовах забезпечення сталого розвитку аграрного сектору (2014)
Введенська В. В. - Адміністративно-правовий механізм притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (2014)
Градовий В. Б. - Судове рішення в адміністративному судочинстві в провадженні за винятковими обставинами (2014)
Гудков Д. В. - Конфлікт інтересів та шляхи його врегулювання в національному законодавстві (2014)
Ігонін Р. В. - Місце вищої ради юстиції у системі поділу державної влади України (адміністративно-правовий вимір) (2014)
Капінус Р. Ю. - Розпорядження президента України як джерела адміністративного права (2014)
Ковбель М. М. - Сутність інституту перегляду судових рішень в адміністративному процесі (2014)
Колесніченко В. В. - Система принципів адміністративно-процесуальних форм захисту права інтелектуальної власності та місце у ній загальних принципів (2014)
Медведєв О. В. - Напрямки реформування правоохоронних органів (2014)
Микульця І. І. - Напрями удосконалення правового регулювання діяльності органів юстиції України регіонального рівня: деякі питання сьогодення (2014)
Олендер І. Я. - Функції суду в державному механізмі (2014)
Пипяк М. І. - Питання щодо визначення предмету юрисдикційної діяльності адміністративних судів (2014)
Приполова Л. І. - Щодо питання про роль органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно- територіального устрою: вітчизняний та зарубіжний досвід, Приполов І. І. (2014)
Рижкова Є. Ю. - Правові аспекти регламентації контролю якості надання медичних послуг (2014)
Саєнко С. І. - Методи наукової рефлексії – засоби пізнання норм адміністративного права (2014)
Сайко Л. Ю. - Реформування Державної виконавчої служби України, Дахно В. М. (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України (2014)
Білик П. П. - Організаційно-правові аспекти статусу національного банку України (2014)
Гарбінська-Руденко А. В. - Правова характеристика завдань та принципів валютного контролю як теоретичних основ для його здійснення (2014)
Кравець М. О. - Кваліфікація порушень митних правил: процесуальний аспект (2014)
Куслій В. О. - Податкове правопорушення: поняття, ознаки, умови і причини його виникнення (2014)
Музика-Стефанчук О. А. - Європейське підґрунтя основних засад оподаткування, Поляничко А. О. (2014)
Солошкіна І. В. - Вдосконалення системи державних органів, які здійснюють регулювання ринків фінансових послуг (2014)
Шерстюк С. В. - Правова характеристика створення та функціонування ради Національного банку України (2014)
Бойко О. Ю. - Поняття судимості та її наслідки (2014)
Євдокімова О. В. - Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості (2014)
Заєць І. С. - Детермінанти злочинного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні (2014)
Каменський Д. В. - Повідомлення про корпоративний злочин у США: результат матеріального заохочення чи правосвідомої поведінки? (2014)
Козак О. С. - Відшкодування шкоди, завданої злочином, як підстава звільнення від кримінальної відповідальності (2014)
Кузнецов В. В. - Окремі питання визначення кримінально-правової охорони (2014)
Ларченко М. О. - Дослідження та прогнозування злочинності за допомогою методу часових рядів (2014)
Мнишенко Є. С. - Концептуальні питання ефективності кримінально-правової політики у сфері права на отримання освіти: ланцюг послідовностей (2014)
Наумчук Н. В. - Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) (2014)
Нікітін А. О. - Загальноправові наслідки судимості: проблемні аспекти (2014)
Плугатир М. В. - Кримінальна відповідальність за несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах (2014)
Пономарьова Т. І. - Психологічне ставлення потерпілого до загрози виробами, конструктивно схожими зі зброєю: кримінально-правова оцінка (2014)
Попов Г. В. - Напрями попередження злочинності неповнолітніх органами прокуратури (2014)
Сорока О. О. - Деякі питання застосування практики ЄСПЛ (кримінально-правовий аспект) (2014)
Човган В. О. - Підходи до правообмежень засуджених, що обумовлені ізоляцією (2014)
Яловенко-Трущенкова В. В. - Примирення винного з потерпілим: процесуальні основи реалізації кримінально-правових норм (2014)
Боковня В. М. - Органи попереднього слідства у 1953-1964 рр. (2014)
Рогатинська Н. З. - Слідчий суддя: постановка та дослідження проблеми в Україні (2014)
Чернець М. Г. - Особливості розслідування злочинів проти економічної безпеки держави за нормами КПК України 2012 р. (2014)
Шевчук М. І. - Межі активності суду: теоретичний і практичний аспекти (2014)
Асірян С. Р. - Статус ради ООН з прав людини у системі Організації Об’єднаних Націй (2014)
Ковальська В. В. - Проблеми координації міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності (2014)
Ніщимна С. О. - Міжнародні акти, що визначають принципи публічного фінансового контролю (2014)
Пазюк А. В. - Міжнародно-правовий режим кіберпростору в мирний час (2014)
Толстенко Ю. О. - Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: заборона катувань (2014)
Безуглий М. Д. - Актуальні проблеми біобезпеки та біозахисту щодо розробки та виробництва імунобіологічних препаратів для ветеринарної медицини, Стегній Б. Т., Бісюк І. Ю., Рубленко М. В. (2011)
Thacker E. - Brucellosis Mellitensis: diagnosis, surveillance and control (2011)
Белянин С. А - Экспериментальное воспроизведение африканской чумы свиней у европейских диких свиней, Васильев А. П., Колбасов Д. В., Балышев В. М., Лыска В. М., Калантаенко Ю. Ф., Жуков А. Н., Зубаирова С. Н., Саввин А. В., Черных О. Ю. (2011)
Бреславець В. О. - Вимоги щодо технологічного процесу санації інкубаторію, Стегній Б. Т., Стегній М. Ю., Ничик С. А., Драгуть С. С., Бузун А. І., Дунаєв Ю. К., Стець В. В. (2011)
Бузун А. І. - Модифіковані інфекційні агенти (М-агенти) свиней та емердженція інфекційних хвороб у свинарстві (2011)
Горжеев В. М. - Совместные действия ветеринарных служб стран СНГ по профилактике и борьбе с ящуром животных, Рахманов А. М. (2011)
Григорян Г. В. - Региональный подход к контролю зоонозных и зооантропонозных болезней как составляющая концепции обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Закавказья, Чумбуридзе К. T. (2011)
Завгородній А. І. - Удосконалення методичних підходів щодо визначення бактерицидних властивостей нових деззасобів, Палій А. П., Пономаренко Г. В., Ничик С. А. (2011)
Истомина М. А. - Эффективность метода контрастной иммунофлюоресценции при индикации антигена вируса бешенства в отпечатках роговицы глаза, Клюкина В. И. (2011)
Каралова Е. М. - Изменения клеточного состава периферической крови и костного мозга на терминальной стадии развития африканской чумы свиней, Арзуманян Г. А., Восканян Г. Е., Cаркисян Х. В., Захарян О. С., Аброян Л. О., Аветисян А. С., Акопян Л. А., Каралян З. А. (2011)
Маркосян Т. А. - Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Армении за 2007-2010 гг., Саркисян X. В., Григорян Г. В., Элбакян А. Л. (2011)
Скотникова Т. А. - Лабораторный рабочий эталонный материал в обеспечении и контроле качества вирусвакцины против ньюкаслской болезни, Неминущая Л. А., Токарик Э. Ф., Самуйленко А. Я., Еремец В. И. (2011)
Стегній Б. Т. - До проблем ентомологічного моніторингу блютангу, Філатов С. В., Кучерявенко Р. О., Рубленко М. В. (2011)
Винярська А. В. - Вивчення мутагенної активності секреторно-екскреторних виділень Parascaris Equorum у тесті Еймса з використанням тест-штамів Salmonella Typhimurium, Стибель В. В., Куцан О. Т. (2011)
Влізло В. В. - Новий клас імунотропних та ад’ювантних препаратів для профілактики захворювань у тварин, Віщур О. І. (2011)
Герілович А. П. - Розробка олігонуклеотидних систем для виявлення сальмонел у біологічних об’єктах, Ареф’єв В. Л., Вовк С. І. (2011)
Горайчук І. В. - Застосування методу полімеразної ланцюгової реакції в системі контролювання вірусної та мікоплазменної контамінації об’єктів ветеринарного нагляду, Болотін В. І., Герілович А. П., Коровін І. В. (2011)
Гордієнко О. І. - Оптимізація параметрів стадії досушування процесу ліофілізації E. coli 0-55 при використанні модифікованих захисних середовищ, Постоєнко В. О., Кравецький Л. Й., Салганська О. О. (2011)
Денисов А. А. - Моделирование роста активного ила в аэротенке идеального смешения, Кадысева А. А., Ганяев А. М., Чичиелишвили Г. Д., Бондырев Д. Е., Калистратов И. М., Махров С. В., Скребнев Ю. В. (2011)
Денисов А. А. - Применение псевдоожиженного слоя для повышения качества очистки сточных вод в аэротенке, Кадысева А. А., Ганяев А. М., Чичиелишвили Г. Д., Бондырев Д. Е., Калистратов И. М., Махров С. В., Скребнев Ю. В. (2011)
Елаткин Н. П. - Конструирование и использование рекомбинантной плазмиды PGEMT4B в качестве положительного контроля в диагностических тест-системах для выявления ДНК вируса оспы птиц методом полимеразной цепной реакции, Дрыгин В. В. (2011)
Завьялова Е. А. - Полимеразная цепная реакция в диагностике вирусных болезней рыб, Кандрина Н. Ю., Ломакина Н. Ф., Гулюкин М. И. (2011)
Иовлева А. Ю. - Получение мутантной плазмиды ptz57/gp3_mut, несущей ген гликопротеина вируса бешенства, Елаткин Н. П., Метлин А. Е. (2011)
Кириллова Ю. М. - Динамика восстановления клеток перевиваемой линии МДБК после криоконсервации, Плотникова Э. М., Хамзина Е. Ю., Глаголева И. С. (2011)
Манин Б. Л. - Эффективность метода проточной цитометрии в изучении механизмов репарации клеток ВНК-21 в процессе культивирования и криоконсервирования, Ночевный В. Т., Хайдуков С. В., Ласкавый В. Н. (2011)
Мельниченко О. М. - Використання нанотехнологій для одержання нових ветпрепаратів для ринку України, Бітюцький В. С., Соломонюк Я. В., Бітюцька Н. В., Маляр Д. Д. (2011)
Плотникова Э. М. - Влияние гамма облучения гидролизата лактальбумина и дрожжевого экстракта на качество культуральной питательной среды, Гурьянов Н. И., Хамзина Е. Ю., Кириллова Ю. М., Хусаенов Р. Х., Цыганова В. Г. (2011)
Романько М. Є. - Біологічні ефекти іонного і колоїдного (нанорозмірного) ауруму та його препаратів. Перспективи застосування (2011)
Стегній Б. Т. - Діагностичні аспекти і напрямки застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення геному Brucella ovis у біоматеріалі, Бабкін А. Ф., Герілович А. П., Болотін В. І., Райко Д. Ю., Cимоненко С. І. (2011)
Стегній М. Ю. - Тривале зберігання вірусів за низьких температур у біотехнології виробництва імунобіологічних препаратів (2011)
Сухарєв Ю. С. - Метод глибинного культивування ентеротоксигенних Escherichia coli (2011)
Хамзина Е. Ю. - Реакция клеток перевиваемой линии MDBK и первичной культуры почек плода коровы на нагрузку двуокисью углерода, Плотникова Э. М., Гудин В. А., Кириллова Ю. М., Глаголева И. С. (2011)
Шаповалова О. В. - Вивчення впливу інгібітору деацетилаз гістонів на експресію вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., Корнєйков О. М., Лиманська О. Ю., Симоненко С. І. (2011)
Якубчак О. М. - Встановлення порогової концентрації та мутагенності дезінфекційного засобу для культур клітин, Загребельний В. О., Адаменко Л. В. (2011)
Boboš S. F. - Nocardia mastitis, Radinović M. Ž., Pajić M. J. (2011)
Виговська Л. М. - Вивчення біологічних властивостей штаму Pasteurella multocida "смол" за умови S-R-дисоціації (2011)
Гадзевич Д. В. - Культурально-морфологические и биохимические особенности пастерелл, Горбенко А. В., Гадзевич О. В., Тарвидс Ю. В. (2011)
Галатюк О. Є. - Вплив мікроорганізмів різних морфологічних груп на статеву систему кобил, Солодка Л. О., Качуровський О. О., Кондратюк Ю. О. (2011)
Гурина Л. М. - Видовой состав галофильных вибрионов акватории Азовского и Черного морей, сезонная динамика их выделения (2011)
Доценко В. А. - Вирусы в этиологии желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят, Германенко М. Н., Симонович В. Н., Герилович А. П. (2011)
Завгородний А. И. - Выделение M. Paratuberculosis из биоматериала от КРС, Позмогова С. А., Дзьомбак Д. В., Гирка М. А. (2011)
Завгородній А. І. - Сучасний дезінфікуючий препарат, Стегній Б. Т., Палій А. П., Тарасова О. В. (2011)
Зайцева А. В. - Определение патогенности мицелия гриба Fusarium sambucinum и хронической токсичности его экстрактивной формы, Зайцева В. В., Дремач Г. Э. (2011)
Касяненко О. І. - Порівняльна оцінка ефективності методів виділення термофільних кампілобактерій із продукції птахівництва, Фотіна Т. І. (2011)
Кольчик О. В. - Вивчення впливу хімічних речовин на ізоляти парвовірусу свиней, Прохорятова О. В. (2011)
Красочко П. А. - Влияние различных инактивирующих веществ на парвовирус крупного рогатого скота, Симакова Н. М., Сакович А. В. (2011)
Мазур Т. В. - Вплив токсинів Pasteurella haemolytica, виділених від свиней, на організм теплокровних, Сорокіна Н. Г. (2011)
Мандигра М. С. - Лабораторна діагностика псевдомонозної інфекції з допомогою методу флуоресціюючих антитіл, Бойко П. К., Бойко О. П., Кучерявенко Р. О. (2011)
Матвієнко Н. М. - Використання перещеплювальних культур клітин в іхтіовірусолоії, Харкавлюк Н. Є. (2011)
Никонова З. Б. - Выделение полевых изолятов метапневмовируса птиц в трахеальной органной культуре, Лазарева С. П., Мудрак Н. С., Дрыгин В. В. (2011)
Обуховская О. В. - Изучение влияния различных концентраций бета-лактамов на репродуктивные свойства Mycoplasma gallisepticum и сопутствующей бактериальной микрофлоры (2011)
Пилипенко Г. В. - Мінливість репродуктивної здатності вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби в залежності від умов зберігання та культивування, Білокінь В. С., Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. І., Кучерявенко Л. М. (2011)
Рудь Ю. П. - Фотодинамічна інактивація іридовірусу комара фулеренами с60, Прилуцька С. В., Бучацький Л. П., Прилуцький Ю. І. (2011)
Скрипник А. В. - Видова ідентифікація збудників хламідіозу синантропної та домашньої птиці за допомогою гніздової ПЛР та ПЛР в реальному часі, Ксьонз І. М., Скрипник В. Г., Дерябін О. М., Заксе К. (2011)
Стегній Б. Т. - Вірусний ентерит гусей (хвороба Держи), Бреславець В. О., Драгуть С. С. (2011)
Ткаченко С. В. - Молекулярно-биологическая характеристика аденовирусов кур первого серотипа, выделеных на территории Украины, Стегний Б. Т., Герилович А. П., Музыка Д. В., Сметанка К. (2011)
Чечёткина Н. П. - Изучение патогенеза и разработка комплексной системы мероприятий по профилактике и лечению смешанных инфекций крупного рогатого скота (инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, хламидиоз), Павленко М. П., Соловьев С. Т., Явников Н. В., Данилова И. С., Осипова А. Г., Рибас О. В. (2011)
Блоцька О. Ф. - Розробка, міжнародна валідація та впровадження національного лейкозного стандарту (2011)
Горбатенко С. К. - Разработка национального стандарта – позитивной лейкозной сыворотки крови крупного рогатого скота, Шаповалова О. В., Мягких Н. В., Зданевич П. П., Корнейков А. Н., Коровин И. В., Ковалев С. К., Козырев А. В., Калесниченко Е. И., Бондаренко А. В. (2011)
Гужвинська С. О. - Удосконалення технології культивування виробничих штамів L. рlantarum та B. adolescentis, Streptococcus lactis на різних ростових субстратах (2011)
Дрожже Ж. М. - Валідація методу elisa для визначення віруснейтралізуючих антитіл до вірусу сказу (2011)
Зайцев В. В. - Разработка способа консервации лептоспир при изготовлении биопрепаратов, Дремач Г. Э. (2011)
Иванов А. В. - Ассоциированная инактивированная вакцина против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота, Гумеров В. Г., Макаев Х. Н. (2011)
Келеберда М. І. - Відпрацювання технології виготовлення моно- і полівалентних стафілококових анатоксинів, Обуховський Ю. М., Обуховська О. В. (2011)
Кривошия П. Ю. - Репродукція вірусу інфекційної анемії коней у гетерологічній культурі клітин та отримання антигену для реакції нейтралізації, Мандигра М. С., Кот Л. Б. (2011)
Кучерук М. Д. - Ефективні і сучасні антибактеріальні препарати, Соломон В. В. (2011)
Ломакина Н. Ф. - Аттенуация вируса гриппа А/курица/Курган/3/2005 (H5N1) для получения вакцинных вариантов, Боравлева Е. Ю., Ямникова С. С., Кропоткина Е. А., Дрыгин В. В., Гамбарян А. С. (2011)
Люлькова Л. С. - Разработка тест-системы ИФА для диагностики хламидийной инфекции, Еремец В. И., Самуйленко А. Я., Малышева М. А., Ямникова С. С. (2011)
Лягоскин И. В. - Изготовление сибиреязвенного эритроцитарного диагностикума для оценки противосибиреязвенного иммунитета у животных, Архипова Г. Ф., Васина Н. К., Селянинов Ю. О. (2011)
Малакєєв А. С. - Вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби для внутрішньошкірного застосування як один із засобів специфічної профілактики захворювання, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. М., Тризна Л. П., Кротовська Ю. М. (2011)
Мищенко В. А. - Изучение распространения вируса респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота у жвачных животных, Думова В. В., Киселев М. Ю., Мищенко А. В. (2011)
Музика Д. В. - Визначення оптимального складу інактивованої вакцини проти грипу птиці підтипів Н5, Н7 та ньюкаслської хвороби (2011)
Музика Н. М. - Тест-система для виявлення антитіл до вірусу ентериту гусей методом ІФА (2011)
Пухова Н. М. - Основные направления разработки и внедрения антирабических вакцин из шт. Щелково-51, Самуйленко А. Я., Еремец В. И., Еремец Н. К., Иванов И. В., Салов Д. А., Лихашерстова С. В., Красуткин С. Н. (2011)
Пухова Н. М. - Создание национального отраслевого стандарта иммуногенности антирабических вакцин, Самуйленко А. Я., Иванов И. В., Еремец Н. К., Еремец В. И., Елаков А. Л., Пестова Г. В. (2011)
Рябінін С. В. - Отримання антигенів реовірусної інфекції птиці для постановки непрямого варіанту ІФА, Терещенко О. В., Шомін О. А. (2011)
Самуйленко А. Я. - Технология изготовления бивалентной вакцины против листериоза животных из штаммов УСХИ-19 и УСХИ-52, Павленко И. В., Раевский А. А., Анисимова Л. В., Соловьев Л. Б., Еремец В. И., Меньшенин В. В., Нежута А. А. (2011)
Самуйленко А. Я. - Разработка симбиотического препарата на основе E.coli VL-613 и применение его в бройлерном птицеводстве, Школьников Е. Э., Павленко И. В., Раевский А. А., Еремец В. И., Скичко Н. Д., Анисимова Л. В., Андрианова Е. Н. (2011)
Стегній Б. Т. - Створення засобів моніторингу високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на основі молекулярно-генетичних технологій, Герілович А. П., Стегній А. Б., Балим Ю. П., Ничик С. А. (2011)
Stojanović D. - Research on efficacy of attenuated vaccine against classical swine fever according to pharmacopea 2005, Ratajac R., Prodanov-Radulović J., Velhner M., Došen R. (2011)
Андрущенко В. В. - Дослідження ефективності захисних середовищ для ліофілізації мікоплазм, Ушкалов В. О. (2011)
Багрецов В. Ф. - Специфическая профилактика пневмоэнтеритов телят вирусной этиологии с использованием ронколейкина, Конотоп Д. С., Кечко Н. Н., Островский М. В. (2011)
Біла Н. В. - Ефективність застосування субодиничної вакцини проти пастерельозу птиці (2011)
Білушко В. В. - Дослідження біологічної активності туберкуліну сухого очищеного (ППД) для ссавців (2011)
Громов И. Н. - Опыт применения живых и инактивированных вакцин против болезни Гамборо, Герман С. П., Парханович С. И., Щур Е. А., Моргун Н. Н. (2011)
Иванов А. В. - Изучение терапевтической эффективности пробиотика энтероспорин при колибактериозе телят, Матросова Л. Е., Тремасова А. М., Титова В. Ю. (2011)
Касьянов А. И. - Терапевтическая эффективность препарата "Микобакар-С" при дерматомикозах, поверхностных дрожжевых микозах, бактериозах, акарозах собак и кошек, Литвинов А. М. (2011)
Конотоп Д. С. - Определение противовирусных свойств анолита нейтрального in vitro, Бабак В. А., Пунтус И. А. (2011)
Кучерявенко В. В. - Результати комісійного випробування набору для діагностики коронавірусної інфекції великої рогатої худоби в реакції імунофлуоресценції, Кучерявенко Р. О., Напненко О. О. (2011)
Левицкая И. Л. - Использование РМА для изучения распространенности лептоспироза свиней, Писаренко В. Ф., Сапегин В. М., Жабина В. Ю., Шумская Н. П., Коваленко А. М. (2011)
Ломакина Н. Ф. - Испытание живых вакцин против вируса гриппа H5N1 на мышах и курах в сравнении с инактивированными вакцинами, Боравлева Е. Ю., Кропоткина Е. А., Дрыгин В. В., Гамбарян А. С. (2011)
Мамадуллаев Г. Х. - Изучение антибактериальной активности препарата "Целазон" относительно возбудителей туберкулёза, Мавланов С. И., Сарымсаков А. А., Гафуров Д. Р. (2011)
Мищенко А. В. - Полевая эффективность противовирусных вакцин для коров, инфицированных вирусом лейкоза, Думова В. В., Мищенко В. А., Черных О. Ю. (2011)
Ображей А. Ф. - Порівняльна характеристика препаратів для імунопрофілактики бешихи свиней (2011)
Пінчук Н. Г. - Гармонізація до міжнародних рекомендацій методів контролювання якості вакцин інактивованих проти бешихи свиней (2011)
Рубленко М. В. - Изучение эффективности применения инактивированной вакцины против сальмонеллеза птиц, Стегний Б. Т., Обуховская О. В. (2011)
Стегній Б. Т. - Комісійні випробування нової технології комплементфіксуючого тесту для виявлення антитіл проти збудників інфекційних хвороб, Бабкін А. Ф., Вовк С. І., Близнецов О. Г., Данілова І. С. (2011)
Стегній Б. Т. - Регресійний аналіз та виведення формули перерахунку результатів ІФА для тест-систем виробництва ННЦ "ІЕКВМ" та ФДУ "ВНДІЗТ", Усова Л. П., Михайлова С. А., Антонов В. С., Руденко О. П., Коваленко Л. В., Матюша Л. В. (2011)
Стегній Б. Т. - Удосконалення технології виробництва антигену для серологічної діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії, Фісенко С. А., Стегній М. Ю., Дунаєв Ю. К., Коновалов А. В., Бабанін М. І. (2011)
Тремасова А. М. - Профилактическая эффективность пробиотического препарата при микотоксикозе, Матросова Л. Е., Тремасов М. Я., Иванов А. В. (2011)
Фотіна Т. І. - Використання препарату Ветокс-1000 при лікуванні аеромонозу коропів, Петров Р. В., Горчанок Н. В. (2011)
Фролова М. А. - Лечебная эффективность хитозановых препаратов, Албулов А. И., Самуйленко А. Я., Антонов С. Д., Шинкарев С. М., Гринь А. В., Буханцев О. В., Фролов Ю. Д. (2011)
Атамась В. Я. - Епізоотологічний моніторинг інфекційної агалактії овець і кіз, Волошин О. В., Ковальов В. Л. (2011)
Березовський А. В. - Удосконалення засобів боротьби з асоціативними бактеріозами великої рогатої худоби, Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Хомутов С. Л. (2011)
Болоцкий И. А. - Псевдомоноз свиней. Вопросы эпизоотологии и терапии, Семенцов В. И., Пруцаков С. В., Кружнов Н. Н. (2011)
Гадзевич Д. В. - Особенности течения пастереллезной инфекции у сельскохозяйственных животных и птиц в Украине, Горбенко А. В., Дунаев Ю. К., Гадзевич О. В. (2011)
Годовський О. В. - Аналіз епізоотичної ситуації та заходів профілактики вірусної діареї у світі за період з 1996 по 2004 рік (2011)
Головко В. О. - Дезінфікуючий препарат "Дезокс" при туберкульозі великої рогатої худоби, Кочмарський В. А., Тупозлєєв А. О. (2011)
Крюкова Н. В. - Сальмонельоз птиці (серотип Salmonella еnteritidis) та засоби його специфічної профілактики (2011)
Куценко В. Г. - Ретроспективний аналіз інфекційних хвороб риб в Харківський області за період 1960-2010 рр. (2011)
Москалик Р. С. - Диагностическая и экономическая эффективность группового исследования в Elisa-тесте проб молока и сыворотки крови для мониторинга ситуации по лейкозу крупного рогатого скота, Балова С. З. (2011)
Неверковець Н. Ю. - Аналіз етіологічного значення сальмонел серед інших збудників харчових токсикоінфекцій в Україні (2011)
Райко Д. Ю. - Роль серопозитивних вівцематок у епізоотичному ланцюгу перебігу інфекційного епідидиміту баранів (2011)
Риженко В. П. - Науковий супровід профілактичних та оздоровчих заходів при фузобактеріозі (некробактеріозі), Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. І., Галка І. В., Бєлік С. М., Жовнір О. М., Рудой О. В., Риженко В. В., Теплюк Н. А. (2011)
Спиридонов А. Г. - Этиология инфекционных диарей новорожденных поросят и телят, Махмутов А. Ф. (2011)
Спиридонов Г. Н. - Лечение и профилактика смешанных форм инфекционной диареи новорожденных поросят, Махмутов А. Ф. (2011)
Спрыгин А. В. - Первый случай выявления Mycoplasma sp. 1220 у гусей на Украине, Волохов Д. B., Андрейчук Д. Б., Ирза В. Н., Дрыгин В. В. (2011)
Стегній Б. Т. - Науковий супровід системи епізоотологічного моніторингу, діагностики та профілактики високопатогенного грипу птиці в Україні, Бісюк І. Ю., Музика Д. В., Головко А. М. (2011)
Стегній Б. Т. - Серологічний моніторинг вірусних хвороб промислової та свійської птиці АР Крим, Головко А. М., Данільченко С. І., Белявцева О. А., Іонкіна І. Б., Воротілова Н. Г. (2011)
Стеценко В. И. - Вакцинация против инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3 как важное звено в цепи профилактики ассоциированных вирусно-бактериальных инфекций крупного рогатого скота, Стегний Б. Т., Кучерявенко Л. И., Кучерявенко Р. А., Кучерявенко В. В., Стеценко А. В., Тризна Л. П., Пилипенко А. В., Бабенко А. В. (2011)
Айшпур О. Є. - Роль біологічної проби при вивченні патогенезу бактеріальних пневмоній свиней (2011)
Антонов В. С. - Вплив нового імуноглобулінового препарату на організм тварин, Михайлова С. А., Руденко О. П., Коваленко Л. В., Стеценко В. І., Куртасов Г. В. (2011)
Білецька Г. В. - Вплив материнського імунітету на ефективність вакцинації проти хвороби Марека (2011)
Волкова М. А. - Изучение адъювантного действия рекомбинантного интерлейкина-2 при интраназальной вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни, Ирза А. В., Фролов С. В., Дрыгин В. В., Капчинский Д. Р. (2011)
Волянський А. Ю. - Взаємозв’язок імуногенності протипандемічних грипозних вакцин з особливостями їх протеїдного складу (2011)
Горбатенко В. П. - Оцінка імуносупресивного стану при клінічному лімфолейкозі за морфометричними змінами лімфатичних вузлів, Шутченко П. О. (2011)
Громов И. Н. - Изучение иммунологической эффективности ассоциированных вакцин против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита и инфекционной бурсальной болезни в лабораторных и производственных условиях, Лущиц А. А., Насонов И. В. (2011)
Кораблёва Т. Р. - Иммунологические методы диагностики лингватулёза крупного рогатого скота (2011)
Красочко В. П. - Иммунный ответ у животных на введение инактивированного вируса инфекционного ринотрахеита с различными адъювантами (2011)
Красочко П. А. - Гуморальные факторы защиты организма телят при комплексном использовании биологически активных веществ, Шейграцова Л. Н. (2011)
Медвідь К. О. - Морфологічні зміни органів імунного захисту курчат, щеплених емульсин-вакциною проти високопатогенного грипу птиці (2011)
Мищенко А. В. - Язвенно-эрозионные поражения кожи вымени коров, Мищенко В. А. (2011)
Риженко В. П. - Стан клітинної та гуморальної ланок імунітету у овець, щеплених вакциною "Некросан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Бєлік С. М., Галка І. В., Теплюк Н. А., Ющенко М. С., Мазигула Т. М. (2011)
Риженко В. П. - Стан імунокомпетентних клітин периферичної крові овець одночасно щеплених проти некробактеріозу та сальмонельозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Жовнір О. М., Андріящук В. О., Бєлік С. М., Рудой А. В., Каменчук П. П., Мілько Л. С., Ющенко М. С. (2011)
Салига Н. О. - Вплив біологічно-активної добавки "Гумілід" на окремі гематологічні та імунологічні показники крові поросят, Бучко О. М., Максимович І. Я., Сварчевська О. З. (2011)
Ушкалов В. О. - Вивчення імуногенної активності лабораторних зразків вакцини проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis sterne 34F2, Мачуський О. В., Романько М. Є., Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С. (2011)
Шутченко П. О. - Вивчення мукозального імунітету курчат за експериментального зараження вірусом низькопатогенного грипу птиці (2011)
Шутченко П. О. - Імуногістохімічне визначення імунного стану курчат, щеплених вакциною проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби, Красніков Г. А., Стегній Б. Т., Стегній А. Б., Музика Д. В., Медвідь К. О., Гур’єва В. Б. (2011)
Антіпов А. А. - Ефективність Еквісект пасти при нематодозах коней, Пономар С. І., Гончаренко В. П. (2011)
Балим Ю. П. - Резистентність і продуктивність телят при різних технологічних прийомах вирощування, Чорний М. В., Іванова-Сальнікова В. Г. (2011)
Богач М. В. - Передумови щодо прогнозування виникнення гельмінтозів та протозоозів індиків на півдні України (2011)
Богач М. В. - Визначення ефективності інсектоакарицидних препаратів за малофагозу курей, Пірожак І. Ю. (2011)
Бусол В. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності та безпечності використання наноматеріалів у ветеринарній медицині й тваринництві, Бусол Л. В., Коваленко Л. В. (2011)
Веселий В. А. - Моніторинг паразитарних захворювань курей в господарствах лісостепової зони України, Луценко Л. І., Полещук Н. Г. (2011)
Волков Т. О. - Удосконалення підходів до виділення збудників хламідіозів, Джораєва С. К., Солоніна Н. Л., Кучма І. Ю., Пилюгін С. В., Волянська Н. П., Мойсеєнко Т. М., Танасов С. В., Мартіросян І. О. (2011)
Голубь А. А. - Совершенствование способов диагностики гепатозов крупного рогатого скота (2011)
Гончаренко В. В. - Особливості культивування збудників хламідіозів на перещеплюваній лінії клітин МсСоу з використанням амінокислот, Джораєва С. К., Кучма І. Ю., Гайдучок І. Г., Мельник А. Л., Пилюгін С. В., Волянський А. Ю., Волков Т. О., Лахман С. М., Первомайська О. Е. (2011)
Данко М. М. - Поширення ізоспорозної та еймеріозної інвазій свиней у господарствах Тернопільської області (2011)
Дахно І. С. - Фауна кліщів та комах–збудників арахноентомозів тварин лісостепової зони України, Дахно Г. П., Лазоренко Л. М., Негреба Ю. В., Савчук І. М., Семушин П. В. (2011)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі високопродуктивних корів центральної геохімічної зони України (2011)
Дунаев Ю. К. - Определение сроков обработки яиц химическими растворами с учетом генетических особеностей уток, Дунаева О. В. (2011)
Духницький В. Б. - Клінічні ознаки та показники крові тварин за експериментального Т-2 токсикозу (2011)
Євтушенко А. В. - Гельмінтозоонозний аналіз риб транскордонних ділянок та української акваторії Сіверського Дінця (2011)
Євтушенко А. В. - Ефективність застосування діфлубензурону за крустацеозних інвазій риб, Галушка С. О. (2011)
Злотин А. З. - Использование культур насекомых в ветеринарии, Мищенко А. А., Машкей А. Н. (2011)
Килипко Л. В. - Методика підготовки і проведення біологічного дослідження для виявлення та ідентифікації анаплазм і ерліхій в зразках клінічного матеріалу та об’єктах оточуючого середовища, Семеренська Є. І., Тимченко О. М. (2011)
Коваленко І. І. - Моніторинг гельмінтозів та еймеріозів свійської птиці в господарствах центральних областей України, Маршалкіна Т. В., Заікіна Г. В. (2011)
Колеснік Н. І. - Аргодерм в терапії дерматомікозів собак, Скрипник В. Г., Пархоменко Н. А. (2011)
Краєвський А. Й. - Уміст білково-вуглеводних інгредієнтів у плаценті корів із нормальним перебігом пологів і при затриманні посліду, Захарченко В. А. (2011)
Красочко П. А. - Естественная резистентность и продуктивность коров при использовании комплексной витаминно-минеральной добавки "Кормовой фосфолипидный комплекс", Новожилова И. В. (2011)
Кутовой В. А - Влияние вакуумной сушки и дозы облучения электронами на динамику извлечения экстрактивных веществ из виноградной выжимки, Медведева Е. П., Стегний Б. Т., Куцан А. Т., Мищенко А. А. (2011)
Лазоренко А. Б. - Обмін альфа-фетопротеїну в коней за асептичних пододерматитів та копитних деформацій, Іздепський В. Й. (2011)
Лобойко Ю. В. - Ефективність застосування Бровермектин-гранулятутм за лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб, Березовський А. В., Стибель В. В. (2011)
Лук’янова Г. О. - Зміни мікробіального складу шлунку коней під впливом личинок оводів (2011)
Лук’янова Г. О. - Функціональний стан печінки коней за асоціативної інвазії, Галат В. Ф. (2011)
Мазанний О. В. - Гіменолепідоз щурів (Hymenolepis diminuta) в умовах КО "Харківський зоологічний парк", Нікіфорова О. В., Бирка В. І., Мазанна М. Г., Кассіч Н. Д. (2011)
Машкей А. Н. - Приманка "Диптоцид" – эффективное средство для борьбы с зоофильными двукрылыми, Мищенко А. А., Пономаренко О. В., Сумакова Н. В. (2011)
Морару І. Г. - Біохімічні показники сироватки крові кнурів-плідників при деяких інфекційних захворюваннях (2011)
Нємкова С. М. - Контролювання появи популяцій кліща Varroa destructor резистентних до синтетичних пиретроїдів на пасіках України, Маслій І. Г., Десятникова О. В., Ступак Л. П. (2011)
Нікітченко Н. Т. - Поширення кровосисних членистоногих, як можливих переносників збудників хвороб в умовах центрального лісостепу України (2011)
Нікіфорова О. В. - Ураженість собак іксодид збудником Babesia canis у східних областях України (2011)
Оніщенко Н. Г. - Оптимізація діагностичних та лікувальних заходів при естрозі дрібної рогатої худоби, Пасунькина М. А., Волколупова В. А. (2011)
Пасунькина М. А. - Переносчики кровепаразитарных инвазий овец в Крыму и организация мер борьбы с ними, Волколупова В. А., Онищенко Н. Г. (2011)
Пономар С. І. - Поліінвазії свиней стронгілоїдами, шлунковими та легеневими нематодами, Гончаренко В. П., Антіпов А. А., Пономар З. С. (2011)
Пономаренко О. В. - Ефективність препарату "Advocate" при демодекозі собак, Пономаренко А. М., Федорова О. В. (2011)
Постоєнко В. О. - Вплив ветеринарних імунобіологічних препаратів на гематологічні показники курчат бройлерів, Карпуленко М. С. (2011)
Присный Ю. А. - Распространение кровососущих двукрылых (Diptera) семейств комары настоящие (Culicidae) и слепни (Tabanidae) на территории Белгородской области (2011)
Прус М. П. - Загроза поширення трансмісивних хвороб собак в Україні, Семенко О. В. (2011)
Рубленко М. В. - Ключові проблеми забезпечення здоров’я високопродуктивних корів, Власенко С. А. (2011)
Рубленко М. В. - Стан гемостазу та рівень генерації оксиду азоту у корів за хронічного мікотоксикозу, Куцан О. Т., Краєвський А. Й., Кургуз М. М. (2011)
Рубленко М. В. - Гематологічні показники крові у собак різного віку за соматичного болю та різних схем анестезії, Пирин Б. В. (2011)
Самойлюк В. В. - Особливості анатомії і топографії лімфоїдних утворень кишечника поросят місячного віку (2011)
Cоловйова Л. М. - Патогенез і функціональний стан печінки та нирок у собак за бабезіозу (2011)
Стибель В. В. - Зміни гематологічних показників у собак, експериментально інвазованих токсокарами, Прийма О. Б. (2011)
Сулейменов М. Ж. - Распространение и видовой состав иксодовых клещей Южно-Казахстанской области, Бердикулов М. А., Кожабаев М. К., Аманжол Р. А. (2011)
Телятніков А. В. - Вивчення місцево-подразнюючого впливу наноаквахелатів металів на шкіру та слизові оболонки кроликів (2011)
Фролова М. А. - Изучение влияния хитозана в составе рациона кормления на продуктивность цыплят-бройлеров, Албулов А. И., Самуйленко А. Я., Буханцев О. В., Красочко П. А. (2011)
Хмельницький Г. О. - Прогнозування ефективності ентеросорбентів при мікотоксикозах тварин методами біотестування, Корзуненко В. Д., Хмельницький Л. Г. (2011)
Чорний М. В. - Імунний статус, збереженість і продуктивність поросят, народжених з різною масою тіла, Головко В. О., Хомутовська С. О. (2011)
Шаганенко В. С. - Патогенетична роль оксиду азоту за некробактеріозних уражень кінцівок у корів (2011)
Sorochinsky B. - Current trends in molecular detection of bacteria and viruses, Geller S. (2011)
Конотоп Д. С. - Применение Ронколейкина для профилактики гинекологических заболеваний свиноматок вирусной этиологии при иммунодефицитных состояниях, Островский М. В. (2011)
Корольов А. Г. - З історії розвитку біотехнології у Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", Вовк Д. В. (2011)
Стеценко В. І. - Швидка та надійна диференційна діагностика – головна умова ефективності лікування та специфічної профілактики асоційованих вірусно-бактеріальних пневмоентеритів телят (2011)
Тарасова И. И. - Анализ микробиологоческих аспектов дезинфекции (2011)
Бірьова О. Ю. - Здобуття слобідськими старшинами дворянського звання (2014)
Чорнописька В. З. - Новаторська ідеологія Климентія Шептицького у розвитку студитських монастирів у Східній Галичині (20 – 30 рр. ХХ ст.) (2014)
Греков В. Д. - Бойові сокири південно-західної Русі Х – першої половини ХІІІ ст. (2014)
Подрєз Ю. В. - Українська діаспора Сибіру та Далекого Сходу в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Маслов М. П. - Українські малі підприємці як експоненти вітчизняних та світових виставок 1830-1890-х років (2014)
Вановська І. М. - Кустарні промисли і ремесла українських жінок в соціально-економічному та етнокультурному просторі України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Олійник О. М. - Розвиток державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні в 1920-ті роки (2014)
Олянич В. В. - Розвиток системи оподаткування селянських господарств в Україні у другій половині 1920-х років (2014)
Москальов Б. Г. - Підготовка інженерних кадрів для радянського села наприкінці 1920-х – початку 1930-х років, Москальова Н. П. (2014)
Коляда І. А. - Вчительська інтелігенція наддніпрянської України: порівняльний аналіз матеріального та побутового становища (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя) (2014)
Підлісний Д. В. - Радянська "професіоналізація" вітчизняної вищої школи (1920-1921 рр.) (2014)
Литвиненко Т. А. - Приватні середні та вищі навчальні заклади в українській національній системі освіти в кінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя (2014)
Проць Н. В. - Роль дворянства у розвитку сільського господарства Харківської губернії у 1861 – 1914 роках (2014)
Фіннік С. В. - Значення етноніма народу булгар (2014)
Путря Н. В. - Розвиток в Російській імперії земської природоохоронної пропаганди у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Тітовська Ж. В. - Особливості розвитку "сестринського руху" в Російській імперії під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) (2014)
Вінниця Г. Р. - Стан санітарії і медичного обслуговування в місцях ізоляції єврейського населення східних областей Білорусі в період окупації в 1941-1944 роках (2014)
Ямпольська Л. М. - "Європейське питання" у зовнішній політиці Сполученого Королівства у першій половині 70-х років ХХ сторіччя (2014)
Фомін М. В. - Про типологію християнських храмів перших століть (2014)
Трубчанінов М. А. - Еволюція використання регенеративних енергоресурсів в господарській діяльності та повсякденному житті сільського населення Російської імперії та особливості розвитку на селі малої енергетики в умовах інтенсифікації народного господарства другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя (2014)
Наконечна К. О. - Традиційні обрядові та святкові страви українців-слобожан (2014)
Лемешева Н. А. - Млинарство в системі господарської діяльності селянства харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2014)
Чернуха О. В. - Боротьба міліції Харківщини з бандитизмом у роки НЕПу (2014)
Шандра І. О. - Харківська кам’яновугільна та залізоторгова біржа у 1902-1917 роках (2014)
Сеньківська Г. Я. - Краєзнавчі дослідження у вищих і середніх навчальних закладах Тернопільщини (середина 40-х років ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Бугрій В. С. - Зміст історичного краєзнавства у навчальних програмах для загальноосвітніх шкіл України (1958-1991 рр.) (2014)
Хряпін Е. О. - Формування в історіографії дорадянського періоду концептуальних положень з проблеми іноземних капіталів та зарубіжного підприємництва в економічному розвитку України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Яценко В. В. (2014)
Новікова А. О. - Соціальна опіка в Харкові (кінець 1919-1934 рр.): історіографія проблеми (2014)
Лосінська С. В. - Історичні передумови виникнення музеїв історії авіації і космонавтики в Україні з середини ХХ ст. (2014)
Дудар С. К. - Теоретичні проблеми визначення юридичного терміну "законодавство" у вітчизняній юридичній науці (2014)
Лисенко В. І. - Поняття та ознаки закордонних українців (2014)
Макушев П. В. - Історико-правова природа та соціальні детермінанти Державної виконавчої служби (2014)
Міхневич Л. В. - Підготовка викладачів-юристів в утилітарних навчальних закладах юридичного профілю в ХІХ ст. (2014)
Полянська В. І. - Історико-правові аспекти підтримки державою особистих селянських господарств в Україні (2014)
Свиридюк Н. П. - Щодо взаємодії держави, права та економіки (2014)
Кізлова О. С. - Договір про надання медичних послуг як цивільно-правовий договір (2014)
Фадєєв А. В. - Проблеми визначення кількісних та якісних параметрів у предметі договору аутсорсінгу (2014)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Специфіка інституту заочного розгляду справи (2014)
Шаповал В. Д. - Конституційно-правовий делікт як підстава для настання конституційно-правової відповідальності в органах місцевого самоврядування (2014)
Бакалінська О. О. - Правові проблеми розвитку саморегулювання в сфері добросовісної конкуренції (2014)
Барахтян Н. В. - Поняття та форми державного контролю у сфері господарської діяльності (2014)
Власюк А. В. - Зарубіжний досвід використання дозвільних процедур у сфері підприємницької діяльності (2014)
Голіна О. В. - Договори про надання послуг у сфері господарювання: правова природа та особливості (2014)
Слісаренко Я. А. - Порівняльно-правовий аналіз діяльності комісії по трудових спорах (2014)
Тищенко О. В. - Трансформація методу права соціального забезпечення (2014)
Жидан О. С. - Поняття та особливості боліт як об’єкта екологічного права (2014)
Киндюк Б. В. - Лесной кодекс УССР 1979 г.: к истории кодификации украинского лесного законодательства (2014)
Артеменко І. А. - Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративно-деліктного процесу: питання сьогодення (2014)
Грицай І. О. - Суб’єкти державного адміністрування відносин у сфері міграції населення (2014)
Негодченко О. В. - Сутність адміністративної відповідальності за правопорушення проти громадської моралі (2014)
Сєрих О. В. - Ротація кадрів як елемент дійового механізму удосконалення кадрового потенціалу Митної служби України (2014)
Щербина Є. М. - Поняття інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Болдарь Г. Є. - Особливості бланкетного способу викладу структурних елементів кримінально-правової норми (2014)
Клочко В. М. - Окремі ознаки об’єктивної сторони злочинів, які вчиняють службові особи професійних учасників фондового ринку (2014)
Лавренчук М. О. - Економічна злочинність в аграрній сфері, детермінанти поширення (2014)
Олейников Г. В. - Психологические особенности и характер совершения преступлений серийными преступниками (2014)
Орловський Р. С. - Про співвідношення понять "суб’єкт злочину" та "виконавець злочину" (2014)
Користін О. Є. - Загальні підходи до визначення корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ, Посполітак А. І. (2014)
Хрідочкіна А. А. - До характеристики родового об’єкта складів злочинів проти інтелектуальної власності (ст. 176, 177, 203ˡ, 229, 231, 232 КК України) (2014)
Якименко Л. Г. - Загальносоціальні заходи перекриття каналів потрапляння заборонених предметів, речей та речовин в установи виконання покарань та слідчі ізолятори Державної пенітенціарної служби України (2014)
Лепський С. І. - Зарубіжний досвід використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності (2014)
Макаренко Є. І. - Домашній арешт: поняття, мета, підстави і порядок застосування (2014)
Манівлець Е. Є. - Властивості кримінальної процесуальної системи України як складної соціальної системи (2014)
Рогатинська Н. З. - Механізм реалізації прав потерпілого в кримінальному провадженні (2014)
Сачко О. В. - Правове регулювання дослідчої перевірки інформації про незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (2014)
Хараберюш О. І. - Інформаційно-телекомунікаційні технології у протидії контрабанді (2014)
Чаплинська Ю. А. - Проблемні питання організації проведення одночасного допиту двох раніше допитаних осіб (2014)
Чіпець О. І. - Забезпечення прав людини під час проведення досудового розслідування у кримінальному процесі України (2014)
Ященко А. М. - Стадії застосування заходів кримінально-правового характеру (2014)
Титул, зміст (2012)
Пристинський В. М. - Соціально-педагогічні умови моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища вищого навчального закладу, Пристинська Т. М., Гончаренко О. С. (2012)
Васьков Ю. В. - Моделювання методичної системи навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Пелешенко І. М. - Перспективи застосування модельних характеристик фізичної підготовленості молодших школярів, Коростильов В. В., Чернігівська Я. Г. (2012)
Суровов О. А. - Перспективи застосування інтерактивних методів у процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, Бондар Т. С. (2012)
Іващенко О. В. - Дисципліна "Загальні основи теорії і методики фізичного виховання". Критерії оцінювання. Повідомлення ІІІ, Худолій О. М. (2012)
Калиніченко О. М. - Обґрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців, Лопатьєв А. О. (2012)
Михайлова Н. Є. - Збільшення рухливості гомілки щодо опорної поверхні у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації (2012)
Содержание (2013)
Онищенко А. С. - Юбилейные торжества, посвященные выдающемуся ученому и мыслителю академику В. И. Вернадскому в Украине, Дубровина Л. А. (2013)
Орехов В. В. - Юбилей В. И. Вернадского в Таврическом университете (2013)
Рыбачук В. П. - Библиометрический портрет академика Владимира Ивановича Вернадского: известность в мире (2013)
Сысоев А. Н. - Развитие учения В. И. Вернадского в современной науке и популяризация его научного наследия в сети библиотек БЕН РАН, Пыленкова Е. А. (2013)
Лаврик О. Л. - ГПНТБ СО РАН как зеркало трансформаций и тенденций в области библиотечного дела (2013)
Артемьева Е. Б. - Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока: на перекрестке цивилизаций (середина XVII – начало XXI в.), Кожевникова Л. А., Макеева О. В. (2013)
Костенко Л. И. - Наукоемкие технологии в библиотеке, Жабин А. И., Копанева Е. А., Симоненко Т. В. (2013)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Приоритеты стратегического, коммуникационного и ресурсного развития библиотечно-информационной деятельности в монографических и диссертационных исследованиях украинских ученых в период социальных трансформаций конца ХХ – начала ХХI ст. (2013)
Костенко Л. Й. - Синергетическая парадигма закономерностей социальных коммуникаций в России (2013)
Лизунова И. В. - Современное состояние рынка электронных книг в России (2013)
Красильникова И. Ю. - Доставка электронных копий пользователям библиотек Сибирского отделения РАН (2013)
Дрозд О. М. - Система информационного обслуживания ученых и специалистов, занятых в сфере природоохранной деятельности, Молчан Ж. М., Григянец Р. Б. (2013)
Федорчук А. Г. - Создание библиотечных информационных ресурсов на основе мониторинга содержания публикаций в сети Интернет (2013)
Бочарова Е. Н. - Автоматизированная система ведения сводного тематико-типологического плана комплектования в ЦБС БЕН РАН, Докторов Я. Я. (2013)
Вихрева Г. М. - Отечественные электронные журналы в ГПНТБ СО РАН: становление теории и технологии комплектования (2013)
Удовик В. Н. - Ресурсы устной истории в президентских библиотеках США (2013)
Крючин А. А. - Технологии долгосрочного хранения данных в электронных библиотеках и архивах, Горбов И. В., Солонина Н. В. (2013)
Горовая С. В. - Сетевые технологии в общественном развитии: польза или опасность? (2013)
Свирюкова В. Г. - Создание и использование информационного ландшафта для оценки публикационной активности отдельного ученого и организации в целом (2013)
Берёзкина Н. Ю. - Научные журналы Национальной академии наук Беларуси: оценка и новые возможности использования, Сикорская О. Н. (2013)
Юрик И. В. - Роль персонала как ключевой показатель эффективности деятельности библиотеки, Лазерко М. П. (2013)
Лютов С. Н. - Книжная культура и информационная культура: соотношение понятий и проблемы взаимовлияния (2013)
Скворцова О. В. - Научно-просветительская деятельность Библиотеки Российской академии наук (на примере Санкт-Петербургских встреч лауреатов Нобелевской премии, 2009–2012), Сидоренко Н. А. (2013)
Власова С. А. - Виртуальные выставки литературы на сайте БЕН РАН (2013)
Смык О. П. - Экранная культура как важнейший элемент социокультурной и информационной деятельности ЦНБ НАН Беларуси, Яцына Е. В. (2013)
Сергеева И. А. - Документальное наследие Семена Ан-ского в архивах и библиотеках России: историко-архивоведческий обзор (2013)
Шовкопляс Т. И. - Европейские баталии XVIII–XIX вв. на картах (по материалам зала картографии НБУВ) (2013)
Берёзкина Н. Ю. - Из истории частных книжных коллекций белорусских ученых XIX – начала XX в. (по фондам Центральной научной библиотеки НАН Беларуси) (2013)
Стефанович А. В. - Автографы и владельческие записи на книгах из библиотеки академика П. Ф. Глебки (1905–1969) (2013)
Лис М. М. - Из творческого наследия Зоськи Верас (по материалам личного архива из фондов ЦНБ НАН Беларуси) (2013)
Список сокращений (2013)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–листопаді 2010 року (2011)
Чиркин Н. Б. - Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 2. К выбору воздушной теплонасосной установки для автономной системы отопления, Кузнецов М. А., Шерстов Е. В., Клепанда А. С., Несвитайло В. А. (2011)
Дзядикевич Ю. В. - Споживання електроенергії в житлово-комунальній сфері, Гевко Б. Р., Никеруй Ю. С. (2011)
Ламнауер Н. Ю. - Вироби, що обертаються, та їхній прогнозований оптимальний час роботи в енергетиці (2011)
Колесников А. В. - Дифференциация в регулировании энергорынка (2011)
Куріс Ю. В. - Промислово-технічні аспекти використання біогазів (2011)
Тройникова Е. Н. - Оценки экономической эффективности технических средств безопасности на переездах (2011)
Дмитрик В. В. - Особенности эксплуатации токоподводящих мундштуков сварочных горелок, Евтушенко Н. С. (2011)
Придубков П. Я. - Про функціональні залежності речовинного середовища, що описують стаціонарне поле, Хоменко І. В. (2011)
К сведению авторов (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського