Щербіна А. О. - Правовий режим використання персональних даних пацієнтів у закладах охорони здоров’я, Михайленко Д. О. (2014)
Ковальська В. В. - Особливості компетенції суб’єктів протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом (2014)
Могильницький М. С. - Узгодження приватного та публічного в контексті впливу корпоративних прав на корегування податкового обов’язку під час сплати податку на доходи: деякі аспекти вирішення судових спорів (2014)
Шорохова Ю. С. - До питання щодо характеристики елементів податку на прибуток (2014)
Щербакова О. Ю. - Етапи процесуальної діяльності суду при встановленні права платника на податковий кредит чи бюджетне відшкодування (2014)
Комарницький М. В. - Диференціація кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за допомогою кваліфікуючої ознаки "вчинені на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду" (2014)
Човган В. О. - Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоляцією: доцільність виокремлення (2014)
Шевчук А. В. - Перелюбство (адюльтер) – один із найдавніших злочинів проти статевої моралі (2014)
Павлюк В. В. - Використання матеріалів, зібраних оперативними підрозділами у кримінальному провадженні (2014)
Пасько О. М. - Структурно-логічна модель готовності слідчого до професійної діяльності (2014)
Саханчук Н. В. - Переваги та недоліки проекту Закону України "Про прокуратуру" (2014)
Татарин Н. М. - Тактика огляду місця події під час самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2014)
Амборський А. В. - Особливості розгляду спортивних спорів національними та міжнародними судовими установами (2014)
Мещеряков А. В. - Виконання в Україні рішень міжнародних судових органів на прикладі Європейського суду з прав людини (2014)
Чайковський A. - Функції від операторів зі степеневою мажорантою для норм степенів (2014)
Chichurin A. - About general solution of the linear differential equation of the fourth order with coefficients that satisfy the system of three differential equations of the first order, Stepaniuk G. (2014)
Городній М. - Інтегровні зі степенем р розв’язки різницевого рівняння з неперервним аргументом, Сиротенко А. (2014)
Конет І. - Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу на кусково-однорідному сегменті з м’якими межами, Пилипюк Т. (2014)
Репета Б. - Динамічний аналог біфуркації народження інваріантного тора у системах з повільно змінними параметрами (2014)
Самойленко Ю. - Двофазовий асимптотичний солітоноподібний розв’язок рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами в загальному випадку (2014)
Самусенко П. - Асимптотичне інтегрування лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь, Шкіль М. (2014)
Тищук Т. - Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе (2014)
Ільченко О. - Формула Коші зображення розв’язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода, Мосеєнков Ю. (2014)
Бондаренко В. - Алгебра Ауслендера для пар ідемпотентних матриць с сендвіч-співвідношеннями, Зубарук О. (2014)
Лисенко С. - Ортогональні оператори на асоціативних алгебрах, Лучко В., Петравчук А. (2014)
Будак В. - Термомеханічна поведінка товстої тришарової циліндричної панелі при гармонічному механічному навантаженні, Карнаухов В., Січко В., Завгородній А. (2014)
До 75-річчя від дня народження Кулініча Григорія Логвиновича (2014)
Асроров Ф. - Нелінійні системи з імпульсним збуренням (2014)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача математичної фізики в обмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі, Конет І. (2014)
Лопотко О. - Інтегральне зображення додатно визначених ядер, що пов'язані з диференціальним виразом другого порядку еліптичного типу (2014)
Динис Р. - Про звідність деяких мономіальних матриць над комутативними кільцями, Тилищак О. (2014)
Савченко А. - Виправлена T(q)-вірогідна оцінка у квадратичній структурній моделі регресії з похибками вимірювання (2014)
Губська В. - Силова взаємодія резервуару у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею при їх сумісному русі , Лимарченко О., Кудзіновська І. (2014)
Будак В. - Вільні коливання еліптичної оболонки змінної товщини, Борисенко М., Бойчук О., Григоренко О. (2014)
Буряченко К. - Вимірність ядра задачі Діріхле для рівнянь четвертого порядку у деяких вироджених випадках, Логачова О. (2014)
Ісрафілов Р. - Розв'язання двовимірної динамічної задачі для насиченого пористого півпростору, Савельєва К. (2014)
Ісрафілов Р. - Розв'язання динамічних задач для насиченого рідиною або газом пористого порожнього циліндра під впливом імпульсного навантаження, Савельєва К. (2014)
Лимарченко О. - Коливання вільної поверхні рідини в циліндричному резервуарі, що знаходиться на рухомій платформі, Ткаченко Р. (2014)
Положій Георгій Миколайович – 100 років від дня народження (2014)
Титул, содержание (2011)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2011 року (2011)
Григоров А. Б. - Экспресс-метод определения потенциального содержания светлых фракций нефти (2011)
Винниченко В. И. - Физико-химические исследования силикатного кирпича, полученного при автоклавной обработке и по энергосберегающей технологии, Виценко Н. Ю. (2011)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи економії електроенергії загального користування в сфері ЖКГ, Гевко Б. Р., Никеруй Ю. С. (2011)
Яковлев А. И. - Применение абсорбционного теплового насоса для утилизации тепла масла системы маслоснабжения турбины К-210-130 ЛМЗ с увеличением ее электрической мощности, Кобцев О. М., Панов В. В. (2011)
Минко А. Н. - Неисправности систем охлаждения. Современные рекомендации по ремонту турбогенераторов, Кобзарь К. А. (2011)
Болотских Н. Н. - Инфракрасное отопление помещений больших объемов с использованием термопанелей (2011)
Немировский И. А. - Переработка ТБО: проблемы и достоинства.Часть І (2011)
Куріс Ю. В. - Теоретичні аспекти оптимізації енергосистем біогазової установки (2011)
Сусликов С. В. - Совершенствование метода прогнозирования изменения стоимости энергоресурсов в рамках расчета эффективности внедрения технологий гелиоэнергетики (2011)
Мегель Ю. Е. - Математическая модель задачи оптимизации и метод ее решения для минимизации потерь в сетях, Руденко А. П. (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов (2011)
Грігорова Г. Л. - Концепція ювенальної відповідальності: теоретичне осмислення (2014)
Думанівська А. Я. - Кадрове забезпечення судів у західних областях української РСР в 1944–1953 рр. (2014)
Дутко А. О. - Ознаки та функції юридичних конструкцій (2014)
Костенко М. А. - Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом як міжнародний стандарт прав людини (2014)
Луцький А. І. - Формування духовної ідеології та морально-етичних засад у філософсько-правових поглядах Івана Франка (2014)
Мартьянова С. М. - Правова природа судової влади (2014)
Несинова С. В. - Про необхідність наукового обґрунтування сутності поняття "інститут" в праві (2014)
Прийма С. В. - Принцип законності як один з основних принципів інтерпретаційно-правової діяльності (2014)
Святненко А. П. - Обмеження мирних зібрань: Україна та міжнародний досвід (2014)
Ул’яновська О. В. - Державно-службові відносини в системі судоустрою: теоретичні питання (2014)
Грабовська Г. М. - Форми та способи захисту прав споживачів у випадку придбання ними товарів неналежної якості (2014)
Недошовенко А. О. - Організаційно-правові передумови укладення договору будівельного підряду (2014)
Потоцький М. Ю. - Диференціація правовідносин інтелектуальної власності (2014)
Хома Ю. Р. - Поняттєвий апарат примусового відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені (2014)
Білоусов Є. М. - Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми) (2014)
Добровольська В. В. - Поняття та види моніторингу у сфері господарювання (2014)
Охтієнко В. М. - Проблеми правового регулювання охорони праці шахтарів вугільної промисловості (2014)
Худенко О. О. - Місце інтелектуальної власності в процесі здійснення господарської діяльності (2014)
Ващишин М. Я. - До питання про критерії самостійності аграрного права як галузі права (2014)
Курдюкова Я. А. - Проблемні питання правової природи плати за землю (2014)
Шпарик Н. Я. - Проблеми імплементації міжнародно-правових актів у екологічне законодавство України (2014)
Батанова Л. О. - Підстави та порядок адміністративного затримання за порушення митних правил: проблеми правового регулювання (2014)
Бондаренко Д. С. - Конкурс з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства як особливий різновид адміністративних процедур (2014)
Князєв В. С. - Заходи адміністративного примусу у діяльності органів національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2014)
Козьяков Д. І. - Правове регулювання організації та діяльності органів гірничого нагляду України у 20–30 роках ХХ ст.: історико-правовий аспект (2014)
Колесніченко В. В. - Адміністративно-правові спори, що випливають з відносин права інтелектуальної власності як предмет юрисдикції адміністративних судів: окремі питання вирішення (2014)
Кравцова Т. М. - Правовий статус підрозділів ОВС, які забезпечують охорону прав і свобод дітей (2014)
Мащук В. Ю. - Адміністративно-правові засади функціонування апаратів судів загальної юрисдикції (2014)
Погорілецька А. В. - Організаційно-правовий механізм забезпечення права громадян на офіційну інформацію (2014)
Сасевич О. М. - Становлення та розвиток інституту судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративному процесі України (2014)
Шевчук О. М. - Контрольне провадження у сфері обігу наркотичних засобів: поняття та стадії (2014)
Іванова С. С. - Співвідношення власних податкових обов’язків та обов’язків, які постають із реалізації функцій податкового представництва особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність (2014)
Кальян К. В. - Щодо класифікації строків у податковому праві (2014)
Комісарук Н. О. - Міжбюджетні трансферти у фінансуванні видатків на охорону навколишнього природного середовища (2014)
Солошкіна І. В. - Зарубіжний досвід регулювання надання фінансових послуг та можливості його використання в Україні (2014)
Тернущак М. М. - Про принципи роботи центрів обслуговування платників податків: шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання (2014)
Бондарчук О. М. - Криміналістична характеристика залишення в небезпеці (ст. 135 КК України) (2014)
Ковальчук В. П. - Причини та умови жіночої злочинності в Україні (2014)
Крисюк Ю. П. - Ставлення до злочину і покарання в Росії і Франції: досвід і уроки для України (2014)
Медведєв О. В. - Етнічна злочинність в циганському середовищі (2014)
Мельник Р. І. - Кримінологічний аналіз злочинів проти життя та здоров’я особи, Тупельняк І. І. (2014)
Нікітін А. О. - Судимість як соціально-правове явище: правова природа, ознаки та завдання (2014)
Осташевська О. А. - Платіжний інструмент як предмет злочину в кримінальному праві України (2014)
Паславський С. І. - Угода про визнання винуватості: беззастережне визнання чи обов’язок про співпрацю? (2014)
Рубащенко М. А. - Поняття і ознаки територіальної цілісності України, охоронюваної ст. 110 КК України (2014)
Ахремчик Г. М. - Захист прав потерпілого у ході кримінального провадження на підставі угод (2014)
Ляшук О. М. - Міжнародний розшук як одна із форм міжнародного співробітництва держав (2014)
Полтавець В. В. - Врахування судом обставин, що пом’якшують покарання (2014)
Сівак О. В. - Генезис становлення й розвитку запобіжних заходів щодо неповнолітніх: вплив історичних чинників на модернізацію законодавства в системі запобіжних заходів (2014)
Федорів І. Я. - Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні (2014)
Титул, содержание (2011)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-травень 2011 року (2011)
Чиркин Н. Б. - Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 3. Уровень энергопотребления зданий и конкурентоспособность теплонасосных технологий, Шерстов Е. В., Клепанда А.С., Несвитайло В. А. (2011)
Григоров А. Б. - Влияние состава нефти на ее диэлектрические свойства (2011)
Сухонос М. К. - Система показателей энергоэффективности энергоинфраструктуры предприятия (2011)
Ломинога И. В. - Пути снижения расходов энергоресурсов на предприятиях железнодорожного транспорта (2011)
Канцедал Д.С. - Управління витратами підприємств паливно-енергетичного комплексу України (2011)
Дерзский В. Г. - Многокритериальная оптимизация режимов распределительных электросетей в условиях случайности, Скиба В. Ф. (2011)
Быкова Т. И. - Реновация энергоблоков ТЭС и АЭС путем диагностирования их низкопотенциальных комплексов (2011)
Саенко Ю. Л. - Исследование причин повреждения трансформаторов напряжения контроля изоляции, Попов А. С. (2011)
Соловей В. В. - Розробка науково-технічних принципів створення тепловикористовуючих металогідридних систем, Чорна Н. А., Кошельнік О. В. (2011)
Вітенько Т. М. - Ресурсозберігаючі аспекти застосування кавітаційних пристроїв у технологічних процесах, Гащин О. М. (2011)
Маляренко Виталий Андреевич (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-червні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Сухонос М. К. - Разработка системы индикаторов для анализа уровня энергобезопасности энергоинфраструктуры предприятия (2011)
Афтанюк В. В. - Реконструкция теплоэнергетической системы театра (2011)
Тройникова Е. Н. - Статистическое моделирование при внедрении энергосберегающих мероприятий (2011)
Иванов А. Н. - Энергосберегающий режим работы мелющей загрузки трубных мельниц (2011)
Немировский И. А. - Переработка ТБО: проблемы и достоинства. Часть 2. (Часть 1 опубликована в № 6, 2011 г.) (2011)
Колесников А. В. - Ценовые стратегии отрасли (2011)
Харлампиди Д. Х. - Термодинамический анализ сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Шерстюк А. В., Братута Э. Г. (2011)
Болотских Н. Н. - Локальный обогрев с использованием инфракрасных газовых нагревателей (2011)
Куріс Ю. В. - Обґрунтування параметрів процесу теплообміна в топковому обсязі при спалюванні біогазу, Литвин О. О. (2011)
Тарасов О. М. - Досвід використання відновлювальних джерел енергії підприємствами Харківської області (2011)
Abstracts (2011)
Тимофеев Владимир Николаевич (2011)
К сведению авторов (2011)
Моренець В. - Tertium non datur (2014)
Вовкодав С. - До проблеми позиціонування "змійових” валів Переяславщини: історіографія питання (2014)
Грицик К. - Cтара Київська громада в українському національному русі у 60–90-х рр. ХІХ століття: погляд на проблему (2014)
Крик Н. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період Гетьманату Павла Скоропадського (2014)
Гордійчук О. - Діяльність педагогічної місії Антона Крушельницького щодо забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх шкіл у добу Директорії Української Народної Республіки (2014)
Кір’янова О. - Формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтеліґенції періоду 1920–1930-х рр. (90-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Мизак Н. - Малокужелівський архів Віньковецького проводу ОУН Кам’янець-Подільської округи: відкриття і відтворення (2014)
Висовень О. - Репресивна політика тоталітарної влади щодо дітей вірних Євангельської християн-баптистської церкви в УРСР (60–80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Деревінський В. - Протистояння Львівської обласної ради із правлячою в УРСР комуністичною партією у другій половині 1990 року (2014)
Ільків А. - Деякі штрихи до епістолярного образу Тараса Шевченка (на матеріалі інтимного листування) (2014)
Дудар О. - Жанрова семантика романів "Сестри Річинські” Ірини Вільде та "Оплот” Теодора Драйзера (2014)
Борисюк І. - Рослинний код у ліриці Петра Мідянки (2014)
Фудерер Т. - У дзеркалі мови: соціальні характеристики носія суржику (на матеріалі сучасної української прози) (2014)
Галаса І. - Від тривіального спілкування до ділової комунікації: еволюція термінів (2014)
Йосипенко С. - Михайло Драгоманов та європейська ліберальна культура (2014)
Волковський В. - Історико-філософські читання, присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра Чижевського (2014)
"Мандрівець”: увесь рік (2014)
Про авторів (2014)
Титул, содержание (2011)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-липень 2011 року (2011)
Маляренко В. А. - Состояние и пути санации жилого фонда прошлых лет, Орлова Н. А. (2011)
Бабенко В. С. - Забезпечення компенсації реактивної потужності як складова енергосбереження (2011)
Алексахин А. А. - Теплопотери трубопроводами отопительной сети при изменении расчетной отопительной нагрузки зданий микрорайона, Бобловский А. В. (2011)
Чернецька Ю. В. - Система моніторингу технічного стану розподільчих електричних мереж, Замулко А. І. (2011)
Ткаченко С. Й. - Практичні аспекти розрахунків систем біоконверсії, Куріс Ю. В. (2011)
Внукова Н. В. - Альтернативне паливо як основа ресурсозбереження і екобезпеки автотранспорту, Барун М. В. (2011)
Попова М. Н. - Совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации (2011)
Дмитрик В. В. - Распределение электрического тока в расплавленном металле сварочной ванны, Миронова А. С. (2011)
Ситников Б. В. - Влияние предварительного подогрева на поперечные деформации металла в зоне шва при аргонодуговой сварке пластин из алюминиевого сплава АМг6 (2011)
Братута Эдуард Георгиевич (2011)
Про громадське обговорення роботи "Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов (2011)
Авер’янова Н. - Мова образотворчого мистецтва в добу тоталітаризму: український контекст (2012)
Афанасьєва Л. - Вплив гендерних стереотипів на жіночі ролі в сучасній циганській родині Мелітопольщини (2012)
Букрєєва І. - Особливості політичної культури сучасної молоді: до постановки проблеми (2012)
Волков О. - Метаморфози політичної свободи у дискурсі суб’єкта революції (2012)
Воропаєва Т. - Мова, ідентичність і толерантність в контексті імплементації Європейської Хартії регіональних мов або меншин в Україні (2012)
Глебова Н. - Етнокультурні процеси: інтеграційний аспект (2012)
Глинська Л. - Особливості міжетнічних взаємовідносин народів полікультурного регіону Запорізького Приазов’я (2012)
Грабовська І. - Ґендерно марковані метаморфози слів у сучасній українській мові: соціокультурний зріз (2012)
Ємець Т. - Від українофільства до інтегрального націоналізму (2012)
Лобнер Н. - Религия и демократия (2012)
Маковская Д. - Языковые аспекты этнических конфликтов (2012)
Молодиченко В. - Маніпуляція цінностями та засоби убезпечення молоді від руйнації ідеологічних впливів (2012)
Мостяєв О. - "Гомосексуалізм" чи "гомосексуальність": проблема вживання терміна в українській мові (2012)
Павлова О. - Комунікативні стратегії формування толерантності в українському освітньому просторі (2012)
Селезнев И. - Культурная информация в условиях глобализации: трансформация роли библиотек как социального института (2012)
Шептицька Т. - Проблема урбанізації української свідомості у творах Дмитра Донцова (2012)
Гінзбург М. - Ґендерні особливості української мови, на які треба зважати (2012)
Ільченко О. - Метафоричні словосполучення політичного дискурсу в мові ЗМІ ХХІ ст.: аксіологічний аспект (2012)
Каленюк С. - Мова як складова національної культури (2012)
Плотникова Л. - Инновационные тенденции словотворчества в социокультурном контексте (2012)
Свалова М. - Колумністика В. (2012)
Фортуна Г. - Информационно-смысловое значение культурно-исторического наследия: вчера и сегодня (2012)
Цюрупа М. - Мовна картина світу як фактор культури вербального спілкування особистості (2012)
Юрченко Т. - Культурно-національні стереотипи мовної свідомості (2012)
Адонина Л. - Лексическая объективация концепта "Севастополь" в художественной картине мира русских поэтов XIX–XX вв. (2012)
Алиева М. - Лингвостилистический аспект телевизионной речи (2012)
Бабакова О. - Семантико-асоціативні ознаки номінативного поля концепту "гроза", Хомчак О. (2012)
Байтерякова Н. - Структура функціонально-семантичного поля англійської спелеологічної термінології, Байтеряков О. (2012)
Гаджиев М. - Топонимы батлухского диалекта аварского языка (2012)
Гапєєва І. - Експресивно-естетичні можливості граматичних форм слів у поетичних творах шістдесятників (2012)
Гимер Н. - Значення законів комунікації у формуванні комунікативної компетенції працівників органів внутрішніх справ (2012)
Джельова А. - Новая парадигма в интерпретации естественного языка (2012)
Желязкова В. - Білінгвізм як фактор формування мовної особистості (2012)
Зайцева Т. - Правописні модифікації антропонімів (на матеріалі прізвищ Бузько-Інгульського межиріччя) (2012)
Иванова Т. - Концепт "время" и модели времени в грамматике (2012)
Коваль О. - Експресивні можливості художніх звертань у поетичній мові поетів-"неокласиків" (2012)
Кушлик О. - Словотвірна спроможність відприкметникових інхоативних дієслів на позначення світлових та кольорових відтінків в українській мові (2012)
Максимець О. - Формування словотвірної структури іменників на позначення процесів, пов’язаних зі сферою трудової та професійної діяльності людини в новій українській мові кінця XVІІ – XX ст. (2012)
Маслова А. - Історичний аспект наукового стилю мовлення (2012)
Митяй З. - Семантичні аспекти організації цілісного тексту (2012)
Михайленко І. - Міжкультурна комунікація в контексті вивчення іноземних мов на неспеціальних факультетах ВНЗ (2012)
Мінкова О. - Перифрази як образно-переносні вторинні номінації (2012)
Мокляк О. - Фігури мовлення як інтенсифікатори емоційності ніжних іменувань (2012)
Пачева В. - Діалектологічні дослідження степової України ХІХ – початку ХХІ століття (2012)
Расулова Р. - Инструкция предложения в даргинском языке (2012)
Сіроштан Т. - Історія лексико-словотвірних типів композитів зі значенням місця в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ ст. (2012)
Слюніна О. - Мовні засоби створення образу людини в циклі оповідань Б.Д. (2012)
Ходикіна І. - Родинна лексика у говірках Північного Приазов’я (2012)
Хохлова Н. - Эмоционально-экспрессивная сниженная лексика в толковых словарях английского и русского языков (2012)
Черненко І. - Термінологічні запозичення у сфері туризму як результат міжмовного контактування (2012)
Шахбанова Д. - Звукосоответствия между бутринским говором даргинского языка и литературным языком (2012)
Юрченко Н. - Структурні та функціональні особливості дієприслівників у ХVІІІ ст. (2012)
Юрченко О. - Структура і семан тика поетичного концепту "степ" в ідіостилі Яра Славутича (2012)
Ярошенко М. - Англійські запозичення в українській мові ХІХ-ХХ століть, Ґудзь Л. (2012)
Адамович А. - Роль типових обставин (за романами М. Шолохова і М. Стельмаха) світового літературного процесу (2012)
Атрошенко Г. - Етнокультурна зумовленість фразеології в "Катренах оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука)" О. Гончаренка (2012)
Ванденко О. - Рецепція образу жінки-митця у творі І. Древіц "Беттіна фон Арнім" (2012)
Веретюк Т. - Жанрові особливості роману Ігоря Муратова "Саксаганські портрети" (2012)
Водяна П. - Характер героя "Молодіжної прози" 1970-х років (на матеріалі роману "Канал" І. Григурка) (2012)
Гурдуз А. - Роман Дари Корній "Гонихмарник": місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства (2012)
Гурдуз К. - Концепти стихій в антивоєнних романах Е.М. Ремарка й О. Гончара (2012)
Даниліна О. - Автобіографія як метажанр сучасної української прози (на матеріалі тексту Артема Чеха "Цього ви не знайдете в Яндексі") (2012)
Землянська А. - Традиції "нового роману" у творі Ю. Андруховича "Таємниця" (2012)
Зотова В. - Полікультурність хронотопів у поезії Олега Гончаренка (2012)
Куцевол О. - Юрій Шовкопляс: жанрові особливості роману "Завтра" (2012)
Сорочук Л. - Мова фольклору: традиція та сучасне побутування (2012)
Тріфонова Ю. - Особливості ритмоутворення російської орнаментальної прози (на матеріалі повісті "Вітер" Бориса Лавреньова) (2012)
Фоменко Е. - Инновационная структура дискурса: "Финнеганов помин" Джойса (2012)
Абдурахманова П. - Об учете психо-физиологической природы усвоения знаний как основы обучения младших школьников иноязычной речи (2012)
Бесолова Е. - О некоторых проблемах обучения родному языку как второчу, Мамиева И. (2012)
Бородіна Н. - Духовність як фактор розвитку мовної особистості (2012)
Волкова І. - Лінгвістичні передумови взаємозв’язаного навчання мовленнєвої діяльності під час роботи над текстом (2012)
Глаголько Т. - Проблема формирования толерантности будущего учителя начальных классов, Реутова Л. (2012)
Гончарова О. - Формування інноваційної культури вчителя в рамках глобалізації освітніх процесів (2012)
Гусев Л. - Современное состояние преподавания иностранных языков в России (2012)
Елькін М. - Методологічні основи становлення нової парадигми освіти в Україні (2012)
Єрмоленко С. - Добір ефективних методів навчання української мови (на матеріалі творчості Валер’яна Підмогильного) (2012)
Исмаилова А. - Патриотическое воспитание учащихся на уроках даргинского языка и литературы (2012)
Исмаилова У. - Региональный компонент в содержании ДОУ как фактор приобщения детей к национальной культуре (2012)
Лебєдєва О. - Новітні концепції роботи з художніми текстами на заняттях з іноземної мови (2012)
Ліфінцев С. - Акмеологічні детермінанти навчально-пізнавальної діяльності студентів (2012)
Магадова М. - Формирование произносительной культуры русской речи учащихся начальных классов (2012)
Магарамова Б. - Пословицы о труде как средство формирования нравственно зрелой личности (2012)
Мукаева А. - О формировании толерантности у младших школьников средствами народной педагогики (2012)
Мурсалов А. - О проблемах обучения иностранным языкам в дагестанской начальной школе в русле современной концепции языкового образования (2012)
Назаренко Н. - Формування професійної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів на заняттях з перекладу (2012)
Окса М. - Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку магістерської освіти в Україні (2012)
Рамазанова Д. - Звуковая и графическая интерференция в русской речи учащихся первого класса (2012)
Рамазанов М. - Обогащение лексико-фразеологического фонда в процессе формирования тезауруса будущего учителя начальных классов (2012)
Рускуліс Л. - Формування національно-мовної особистості майбутнього вчителя української мови (з урахуванням міжпредметних зв’язків) (2012)
Саидов Т. - Традиционный этикет как средство нравственно-этического воспитания учащихся в условиях билингвизма, Халидов М. (2012)
Узденова Н. - Методика использования лингвокраеведческого материала на уроках русского языка в начальных классах, Хасанова О. (2012)
Хизрибекова A. - Методика предупреждения и преодоления лексико-семантической интерференции в русской речи учащихся – аварцев (2012)
Чупалова Д. - Воспитание толерантности младшего школьника в условиях поликультурной среды (2012)
Якубова А. - Развитие речи младших школьников на уроках литературного чтения (2012)
Домброван Т. - Глобализация и проблема сохранения национального языка (с позиций синергетического мировидения) (2012)
Заболоцька Л. - Українська мова в контексті сучасної мовної ситуації Україні (до питання про її роль в умовах глобалізації) (2012)
Милиева М. - История возникновения чеченских героико-эпических песен (2012)
Семікін М. - Стан та проблеми реалізації етнонаціональної державної політики щодо вивчення та збереження рідних мов (на прикладі національних меншин Запорізької області) (2012)
Сулейманова К. - Воспитание языковой культуры на уроках русского языка и литературы (2012)
Шилов Ю. - Виникнення української мови та етносу (за протошумерським архівом Кам’яної Могили) (2012)
Шлєіна Л. - Мова у контексті глобалізації (2012)
Бунакова І. - Дослідження репрезентації архетипів у гендерних стереотипах української культури в монографічному дослідженні (Грабовська І., Купцова Т., Талько Т. Репрезентація архетипів у гендерних стереотипах української культури. – Монографія. – К.: Видавець: ПП Лисенко М.М., 2012. – 196 с. (2012)
Талько Т. - До проблеми філософського осягнення феномену українського шаманізму (роздуми над монографією В. Ятченка "Український шаманізм") (2012)
Преловська І. - Українознавство у листах митрополита Іларіона (Огієнка) та його кореспондентів (2012)
Довбищенко М. - Національні, релігійні та духовні цінності українців у наукових розвідках митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (2012)
Воропаева Т. - Значення праць І. (2012)
Сидор І. - Митрополит Іларіон (Огієнко) про походження термінів "Русь", "Росія", "Великоросія", "Малоросія" (2012)
Тимошик М. - Канадсько-український видавничий проект "Запізніле вороття": до першодруку в Україні головних мовознавчих праць Івана Огієнка (2012)
Тюрменко І. - Славістичні студії Івана Огієнка (2012)
Клос В. - "Українське монашество" митрополита Іларіона (2012)
Кагамлик С. - Постаті українських ієрархів у творчості І. Огієнка крізь призму сучасних досліджень (2012)
Башинський С. - Митрополит Іларіон (Огієнко): історик чи ідеолог-публіцист (у контексті історіографічного огляду акту зміни юрисдикції Київської Митрополії 1686 р.) (2012)
Гищук І. - Вчення про хрест у працях митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (2012)
Шептицька Т. - Проблеми етно- та культурозбереження закордонного українства в доробку Івана Огієнка (2012)
Головай І. - Маловідома поетична спадщина Івана Огієнка (2012)
Сорочук Л. - Праця Івана Огієнка в царині етнокультури (2012)
Ємець Т. - Внесок Івана Огієнка у національне відродження українців (2012)
Антонюк Т. - Іван Огієнко – фундатор національної вищої школи в Україні (2012)
Бойко С. - Реалізація основних ідей творчої спадщини І. Огієнка у проведенні міжнародних конкурсів з українознавства для студентів та молодих вчених (2012)
Грабовська І. - Гендерна та феміністська теорія у світлі постмодерну (Власова Т. И., Скиба Э. К. Гендер и феминистская теория в философии постмодерна: монография. – Дн-ск: Из-во Маковецкий, 2011. – 124 с.) (2012)
Василик І. - "Перебудова" радянської політики: учасники процесу та ідеологія питання (І. В. Овчар. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.). – К.: Видавництво "Інтерсервіс", 2011. – 228 с.) (2012)
Кобченко К. - Andreas Kappeler (Hg.). Die Ukraine. Prozesse der Nationsbildung. – Köln. Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2011. – 453 s.; Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер, пер. з нім. – К.: К.І.С., 2011. – 416 с. (2012)
Оніщенко Н. М. - Відповідальність держави перед особою в контексті розвитку громадянського суспільства, Сунєгін С. О. (2014)
Гладкий С. О. - Світоглядні координати правового самопізнання (2014)
Ткачова Н. А. - Поблема сутності та поняття права (2014)
Савчук С. В. - Вина як онтологічна характеристика людського існування: філософія екзистенціалізму (2014)
Пильгун Н. В. - Фактори впливу на соціально-політичну нестабільність в Україні, Количева Ю. О. (2014)
Ситар І. М. - Предмет порівняльного правознавства (методологічний плюралізм) (2014)
Зінченко О. В. - Універсалізм юридичних конструкції в контексті їх функціонального застосування (2014)
Минькович-Слободяник О. В. - Роль правової і політичної культури у формуванні правової політики держави (2014)
Чорнолуцький Р. В. - Нормопроектування як конституююча форма соціального проектування (2014)
Погоріла Л. П. - Недержавні засоби масової інформації як європейська традиція взаємовідносин суспільства і держави (2014)
Захарова О. С. - Доступність правосуддя за законодавством України (2014)
Панкратова В. О. - Принцип правової визначеності в системі загальних принципів права (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правове становище Української Соціалістичної Радянської Республіки (1919–1923 рр.) (2014)
Кацин М. Ю. - Особливості формування політико-правових концепцій європейської економічної міждержавної інтеграції (1932–1939 рр.) (2014)
Безрук Т. В. - Становлення та розвиток інституту царських резидентів у Гетьманщині (1709–1722 рр.) (2014)
Комар Є. Г. - Формування вітчизняної господарсько-правової системи регулювання будівельної діяльності протягом ІХ–ХІХ століть (2014)
Антонов В. А. - Проблема формування та реалізації стратегії
національної безпеки України на тлі посилення загроз
на регіональному рівні (2014)
Абдалказим М. А. - Конституційне право в сучасних умовах функціонування національної правової демократичної державності: онтологічні та аксіологічні підходи (2014)
Паславська Н. Т. - Історичний досвід Федерального Конституційного
суду ФРН щодо заборони політичних партій (2014)
Співак М. В. - Проблеми кадрової політики у сфері
охорони здоров’я населення (2014)
Муза О. В. - Правові передумови формування
адміністративно-деликтного права в Україні (2014)
Гергелюк Н. Т. - Особливості виконання адміністративно-правових
зобов’язань, що виникають на підставі адміністративних договорів (2014)
Наливайко О. Ю. - Методологічні аспекти класифікації
персональних даних (2014)
Кривошеїна І. В. - Актуальні проблеми захисту
об’ктів авторського права в мережі Інтернет, Кухар Н. О. (2014)
Федорченко Н. В. - Особливості відмежування зобов’язань
з надання послуг від суміжних договорних зобов’язань (2014)
Троцюк Н. В. - Правова природа
договору транспортного експедирування, Бондарева А. М. (2014)
Софіюк Т. О. - Забезпечення доступу до приватної інформації,
що має наукову, художню чи історичну цінність (2014)
Зеленяк А. С. - Речові докази зі статичною та динамічною
доказовою інформацією в цивільному процесі (2014)
Афян А. А. - Проблематика становлення та захисту
географічних зазначень на прикладі зазначення SEKT (2014)
Таликін Є. А. - Процесуальна форма доказової діяльності
в позовному провадженні господарського процесу (2014)
Карнаух Б. П. - Вина потерпілого в деліктному праві (2014)
Фролова О. В. - Підстави та умови здійснення права
на апеляційне оскарження ухвал суду (2014)
Петрова С. М. - Участь нотаріусів в процесі доказування
в цивільних справах (2014)
Москаленко О. В. - Щодо змісту спеціальних функцій загальнообов’язкового державного соціального страхування (2014)
Жигалкин І. П. - Єдність і диференціація як основоположний принцип правового регулювання оплати праці (2014)
Корнєва П. М. - Місце принципу справедливості серед принципів права соціального забезпечення (2014)
Козин С. М. - До питання про звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків (2014)
Лакіза О. О. - Атестація як засіб спонукання працівника до підвищення кваліфікації (2014)
Зинченко Ю. В. - До питання особливостей правового регулювання праці працівників банківської сфери (2014)
Глотов М. О. - Порівняльно-правовий аналіз порядку звернення стягнення на майно українського неплатоспроможного банку за англійським та українським правом (2014)
Барбашова Н. В. - Децентралізація управління екологічною сферою: стан та перспективи розвитку (2014)
Кузнєцова С. В. - Становлення правового регулювання охорони клімату в Україні (2014)
Шершун С. М. - Поняття оцінки в галузі охорони навколишнього середовища (правовий аспект) (2014)
Жук О. М. - Соціальна і трудова реабілітація та її вплив на постпенітенціарну адаптацію жінок (2014)
Загиней З. А. - Герменевтика кримінального закону: філософські передумови дослідження (2014)
Денісова Г. В. - Відмежування відводу та заміни службових осіб від участі у кримінальному провадженні (2014)
Отрош В. М. - До питання щодо участі Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусаліимського, Родосу і Мальти в Організації Об’єднаних Націй (2014)
Переверзєва О. С. - Система та особливості нагляду і контролю МОП із застосуванням міжнародних трудових норм (2014)
Нагнічук О. І. - Свобода вираження поглядів щодо державних службовців у рішеннях Європейського суду з прав людини (2014)
Кресіна І. О. - Правові механізми запобігання та протидії сепаратизму в Україні (2014)
Перегуда Є. В. - Особливості пробудження громадянського суспільства на Сході України, Місержи С. Д. (2014)
Плавич В. П. - Співвідношення та взаємозалежність права і економіки в умовах глобалізації (2014)
Вітман К. М. - Динаміка етнічної нетолерантності в Україні в умовах етнополітичної дестабілізації (2014)
Співак В. М. - Політика охорони здоров’я в системі складових забезпечення соціального добробуту населення (2014)
Матвієнко А. С. - Складові територіальних реформ у країнах Європи (2014)
Явір В. А. - Основні прояви сепаратизму в сучасної Україні (2014)
Макаренко Б. Г. - Теорії політичної участі у сучасній політології (2014)
Бутирська І. В. - Еволюція концептів соціальної політики ЄС у руслі розвитку європейської інтеграції (2014)
Діптан І. І. - "Договори і постанови. . . " 5 (16) квітня 1710 року: ідентифікація пам’ятки (2014)
Асланов С. А. - Етнополітична стабільність: особливості теорії та практики (2014)
Тєлькінєна Т. Е. - Лобіювання громадських інтересів – альтернатива революції? (нотатки на полях публікацій західноєвропейських авторів останніх років) (2014)
Тімашова В. М. - Кратологічні аспекти структурування та аплікування впливів у політичній сфері (2014)
Коч С. В. - Функцональные возможности пограничья в исследовательских стратегиях (2014)
Узун Ю. В. - Реформування регіональної політики України в контексті європейського досвіду децентралізації (2014)
Добіжа В. В. - Особливості формування культури політичної діяльності еліти Сходу України (2014)
Жиган Д. Ф. - Політичні технології: теоретико-методологічні засади дослідження політичних технологій (2014)
Прибєгін І. С. - Молодіжний рух сіоністів-ревізіоністів на етапі становлення (2014)
Кобенко О. Б. - Теоретичні основи глобальної регіоналізації міжнародних відносин (2014)
Поппер Л. В. - Політичний контекст ідеології екологізму (2014)
Житний О. О. - Актуальне дослідження проблем методології пізнання інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (2014)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-серпні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Мацевитый Ю. М. - Оценка энергетической эффективности систем электротеплоаккумуляционного отопления административных зданий, Ганжа Н. Г., Хименко А. В. (2011)
Чижевська І. А. - На шляху до енергоефективної держави необхідні кроки в електроенергетиці (2011)
Минко А. Н. - Современный критерий оптимальности массогабаритных параметров крупных электрических машин (турбогенераторов) (2011)
Бабенко О. А. - Гибкие математические модели для совершенствования режимов отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ (2011)
Куріс Ю. В. - Метаногенез і технологічні схеми отримання біогазу (2011)
Федоткин И. М. - Энергетическая, питательная и экологическая концепции (2011)
Немировский И. А. - Энергоаудит в бюджетных организациях и ЖКХ (2011)
Козак О. В. - Аналіз методів знищення біологічних шкідників кореневої системи саджанців плодових дерев, Косуліна Н. Г., Мороз О. М. (2011)
Борохов И. В. - Анализ параметров синтезатора с адаптивным компенсатором побочных составляющих спектра выходного сигнала (2011)
Abstract (2011)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу (2011)
К сведению авторов (2011)
Андрейченко С. С. - Питання вини держави в контексті тлумачення первинних міжнародно-правових норм (2014)
Анпілогов О. В. - Чинники впливу на регіональний розвиток: проблемні питання визначення (2014)
Лазаренко Л. А. - Деякі аспекти наукових досліджень вітчизняними вченими щодо правового забезпечення прав людини в Україні (2014)
Скрипникова Л. В. - Новітні тенденції в розвитку концептуальних засад освітньої політики Європейського Союзу (стратегія "Європа 2020") (2014)
Александров В. М. - Щодо поняття "отриманої партії товарів" як питання захисту прав платників податків (2014)
Басай О. В. - Співвідношення географічного зазначення та гарантованого традиційного продукту (2014)
Болокан І. В. - Недоліки правового регулювання суб’єктного складу договору прокату (2014)
Боровська І. А. - Окремі способи судового захисту права на безпечне для життя і здоровʼя довкілля (2014)
Брус І. І. - Доказова дієвість судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (2014)
Лукач І. В. - Проблемні питання оскарження рішень антимонопольного комітету, Глущенко Г. С. (2014)
Алфьорова Т. М. - Адміністративне судочинство як форма контролю за діяльністю органів та підрозділів державної автомобільної інспекції (2014)
Бондаренко К. В. - Особливості державного управління закордонними справами (2014)
Бурлаков С. В. - Мета, завдання та принципи висвітлення діяльності публічної адміністрації України (2014)
Волік В. В. - Методологічні засади формування державної політики у сфері міського транспорту (2014)
Воронін Я. Г. - Дозвільні система, діяльність і процедури: проблеми співвідношення (2014)
Гаврилюк Р. В. - Про реформування Державтоінспекції (2014)
Гречанюк Н. В. - Стан та можливі шляхи вдосконалення адміністративного регулювання становлення ринку землі в Україні (2014)
Ємець Л. О. - Правові засади публічного управління неполітичними об’єднаннями громадян, Віхров В. В. (2014)
Зуєва В. О. - Функції держави та проблеми авіаційної безпеки, Череватюк В. Б. (2014)
Танривердієв ІСА. - Класифікація засобів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2014)
Климентьєв О. П. - Напрями підвищення правового регулювання інформаційної функції (2014)
Негодченко В. О. - Місце персональних даних у системі інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Потіп М. М. - Адміністративно-правовий режим розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, Корнієнко М. В. (2014)
Хрідочкін А. В. - Адміністративно-правові заходи управління винахідницькою діяльністю: досвід зарубіжних країн, Макушев П. В. (2014)
Андрєєв Р. Г. - Правовий статус системи органів попередження і врегулювання податкової заборгованості (2014)
Вишемирський М. В. - Податкові пільги та їх класифікація (2014)
Глусенко А. С. - Правові засади перерозподілу зекономлених коштів як напрямок збалансування ланок бюджетної системи (2014)
Иванова С. С. - Правовое регулирование учета самозанятых лиц (2014)
Михайленко Д. О. - До проблеми уникнення термінологічних розбіжностей у податковому законодавстві (на прикладі оподаткування безнадійної і сумнівної заборгованостей) (2014)
Михайлов В. В. - Місцеві податки та збори як гарантія фінансової самостійності місцевої громади (2014)
Могильницький М. С. - Оподаткування грошових заощаджень громадян як канал формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Павленко К. К. - Чинність і дія в часі нормативно-правових актів податкового законодавства та податково-правових норм (2014)
Токарєва К. О. - Принципи функціонування публічних фондів коштів (2014)
Чернишова М. Ю. - Економічна обґрунтованість платежу як принцип оподаткування (2014)
Андрушко А. В. - Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак незаконного поміщення до психіатричного закладу (2014)
Анегденко А. Г. - Апеляція на підставі процесуальних порушень у міжнародному кримінальному праві, Льовін А. В. (2014)
Брух Х. І. - Підстави криміналізації примушування до вступу у статевий зв’язок (2014)
Васюренко А. О. - Аналіз звичаєвого характеру міжнародно-правової заборони застосування сили (2014)
Голубинський І. Л. - Перехресний допит як реалізація принципу змагальності у кримінальному процесі (2014)
Добровольська О. Г. - Проблеми кримінального провадження на підставі угоди про примирення (2014)
Макаренко Є. І. - Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: вимоги чинного КПК України та євростандарти (2014)
Сачко О. В. - Дослідча перевірка фактів незаконного обігу наркотичних засобів: тактико-криміналістичні аспекти (2014)
Сенченко Н. М. - Окремі проблеми законодавчого забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, Гайда Р. О. (2014)
Стегній Б. Т. - ННЦ "ІЕКВМ" – 90 років на передовому рубежі ветеринарної науки (2013)
Стегній Б. Т. - Видатному вченому, Академіку НААН Краснікову Г. А. виповнилося 85 років, Шутченко П. О. (2013)
Стегній Б. Т. - Транскордонні інфекційні хвороби тварин: міжнародний досвід моніторингу, прогнозування, реагування та науковий супровід проблеми в Україні, Герілович А. П., Кучерявенко Р. О., Бісюк І. Ю. (2013)
Бісюк І. Ю. - Аналіз ризиків поширення африканської чуми свиней в її євразійському нозоареалі (2013)
Горжеєв В. М. - Причини виникнення туберкульозної інфекції у господарствах України (2013)
Герілович А. П. - Біоінформатичний аналіз геному вірусу лихоманки західного Нілу та розробка олігонуклеотидних систем для виявлення збудника, Стегній Б. Т. (2013)
Бабкін М. В. - Виявлення генетичного матеріалу вірусу сказу при експериментальному зараженні мишей різними способами, Головко М. А., Романенко О. А., Дерябін О. М. (2013)
Бреславец В. А. - Обеспечение биобезопасности среды инкубатория, Стегний А. Б., Стегний А. А. (2013)
Дегтяренко Л. В. - Диагностическая ценность экспресс-тестов с молоком при бруцеллезе крупного рогатого скота, Каликин И. Н. (2013)
Иванов А. В. - Определение иммуногенной и антигенной активности сибиреязвенной радиовакцины, Панков Я. Г., Панкова Е. В. (2013)
Ковальова Г. О. - Сучасний стан проблеми хіміорезистентного туберкульозу (2013)
Музика Д. В. - Дикі птахи, як один з головних факторів розповсюдження збудників інфекцій птиці, тварин і людей (2013)
Рахманов А. М. - Современная эпизоотическая ситуация в мире по ящуру и меры его контроля (2013)
Саркисян Х. В. - Адаптация вируса ящура типа О НКР-2007 № 2041 к перевиваемым клеточным культурам (2013)
Стегній Б. Т. - Пато- та генотип ізолятів вірусу ньюкаслської хвороби, виділених в Україні в 1992-2011 рр., Болотін В. І., Герілович А. П., Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Афонсо К. (2013)
Стегній Б. Т. - Хвороба Шмалленберг: епізоотологія, лабораторна діагностика, профілактика та ризики занесення на територію України, Герілович А. П., Кучерявенко В. В., Кучерявенко Р. О., Бісюк І. Ю. (2013)
Стегній Б. Т. - Ентомологічний моніторинг блютангу в Україні, Кучерявенко Р. О., Філатов С. В., Кучерявенко В. В., Бісюк І. Ю., Влізло В. В. (2013)
Шамсутдінов О. В. - Гармонізація законодавства України з нормативами ЄС у сфері виробництва та якості ветеринарних імунобіологічних засобів як одна із складових забезпечення біологічної безпеки держави, Величко М. В., Салагор І. М. (2013)
Beradze I. - Biosafety and diagnostics of brucellosis at LMA, Nikolaishvili M., Donduashvili M., Zakareishvili M. (2013)
Ninidze L. - Rabies in Georgia, Menteshashvili S. (2013)
Sytnik I. - Surveillance of foot and mouth disease: a study of 2011-2012 outbreaks in Kazakhstan, Karibayev T., Tyulegenov S., Abenova A., Tashkenbayev A., Yerimbetov S. (2013)
Tigilauri T. - Serological research methods at the laboratory for the ministry of agriculture, Tbilisi, Georgia, Donduashvili M., Goginashvili K. (2013)
Zeynalova S. - Biosurveillance of avian influenza and newcastle disease viruses within the Barda region of Azerbaijan, Abdullayev J., Guliyev F., Aliyeva S., Rzayev E., Adams M., Marshall E., Cattoli G. (2013)
Ареф’єв В. Л. - Розрахунок олігонуклеотидних послідовностей для генотипування окремих представників роду Salmonella, Герілович А. П. (2013)
Бабкін А. Ф. - Вивченя біологічних властивостей польових ізолятів і музейних штамів кампілобактерій, Обуховська О. В., Куценко В. А., Калініченко Т. В. (2013)
Близнецов О. Г. - Порівняльні дослідження панелі сироваток для контролю серологічних реакцій (РТЗК, РЗК і м-РЗК) у діагностиці Brucella ovis інфекції, Бабкін А. Ф., Обуховська О. В., Іванов Г. Б. (2013)
Бондарчук А. О. - Сучасні дезінфікуючі препарати та їх бактерицидні властивості щодо збудника туберкульозу (2013)
Волков Т. О. - Чутливість до протимікробних засобів дріжджеподібних грибів роду Candida, вилучених від хворих з гнійно-запальними процесами людей і тварин (2013)
Гайдучок І. Г. - Оригінальні підходи до удосконалення методів ізоляції екстрагенітальних хламідій від людей і тварин, Джораєва С. К., Волков Т. О., Пилюгін Ю. Б., Бузинна Ю. Б., Гушилик Б. І. (2013)
Герілович А. П. - Філогенетичні дослідження параміксовірусів тварин, Лиманська О. Ю., Болотін В. І., Солодянкін О. С., Горайчук І. В., Ареф’єв В. Л. (2013)
Гнатенко А. В. - Дослідження бактерицидного впливу препарату "Аргіцид" на безкапсульний штам Bacillus anthracis (2013)
Гончаренко-Прокоф’єва В. В. - Порівняльні дослідження сироваток виробничої бруцелаовісної панелі у РІД, РТЗК та ІФА (2013)
Гриневич О. Й. - Експериментальне зараження овець вірусом лейкозу ВРХ – модель для вивчення засобів, що впливають на перебіг вірусіндукованих пухлин, Маркович І. Г., Коваленко Л. В., Руденко О. П., Горбатенко С. К., Шаповалова О. В., Зданєвич П. П., М’ягких Н. В., Корнєйков О. М., Ареф’єв В. Л. (2013)
Гужвинська С. О. - Вивчення біологічних властивостей молочнокислих бактерій, виділених від тварин у процесі досліджень, Гадзевич Д. В. (2013)
Данілова І. С. - Вивчення біологічних властивостей епізоотичних ізолятів хламідій, Малакеєва А. Г., Болотін В. І., Стеценко В. І. (2013)
Дегтярьов І. М. - Типування збудників бруцельозу тварин за допомогою ПЛР, Орлов С. М., Обуховська О. В., Герілович А. П., Солодянкін О. С., Горайчук І. В. (2013)
Евстифеев В. В. - Усовершенствование средств ретроспективной диагностики хламидиоза животных, Барбарова Л. А., Нигматуллина Д. И., Хусаинова Г. И., Мифтахов Н. Р. (2013)
Завгородній А. І. - Чутливість лабораторних тварин до збудника M. paratuberculosis, Позмогова С. А., Гірка М. О., Іванов Г. Б. (2013)
Завгородній А. І. - Бактерицидна дія дезінфектантів щодо мікобактерій, Стегній Б. Т., Палій А. П., Калашник Н. В., Бісюк І. Ю., Достоєвський П. П., Горжеєв В. М. (2013)
Зіміна К. С. - Впровадження мазі комбінованої дії "Некроксид" у схему лікування некробактеріозу (2013)
Зон Г. А. - Оцінка результатів серопозитивності сироваток собак з ієрсиніозними антигенами, Кузнєцов М. Ю., Кузнєцова О. Ю., Івановська Л. Б. (2013)
Каралова Е. М. - Патанатомическая характеристика острой формы африканской чумы свиней в эксперименте, Арзумянян Г. А., Мирзоян А. Ф., Акопян А. В., Каралян З. А., Восканян Г. Е., Каралян Н. Ю. (2013)
Каралян З. А. - Полиплоидия при инфекции парамиксовирусами, Аброян Л. О., Акопян Л. А., Аветисян А. С., Закарян О. С., Каралова Е. М., Тер-Погосян З. Р. (2013)
Кікоть Г. В. - Визначення бактерицидних властивостей препарату "ДЗПТ-2" щодо Aeromonas salmonicida та Vibrio parahaemolyticus, Стегній Б. Т., Завгородній А. І., Палій А. П. (2013)
Коваленко В. Л. - Ефективність дезінфектанту Геоцид на тест-об’єктах, Гнатенко А. В., Шаргало М. С., Балацький Ю. О., Лясота В. П. (2013)
Котляр О. В. - Вивчення культур мікобактерій виділених від великої рогатої худоби (2013)
Кучерявенко В. В. - Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби "Рипавак-3", Кучерявенко Р. О., Годовський О. В. (2013)
Мартиросян І. О. - Методичні підходи щодо означення лецитіназної активності у мікроорганізмів, здатних до роїння (на прикладі бактерій роду Proteus) (2013)
Маслий И. Г. - Биологическая номенклатура (таксономия) и классификация вирусов пчел (обзор литературы), Стегний Б. Т., Матковская С. Г. (2013)
Палій А. П. - Вивчення бактерицидних властивостей дезінфікуючого препарату "Фаг" щодо мікобактерій, Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Богач М. В., Селіщева Н. В. (2013)
Пархоменко Л. І. - Культуральні та деякі фізико-хімічні властивості польового ізоляту метапневмовіруса птиці, Дубін Р. А. (2013)
Пасунькина М. А. - Чувствительность возбудителей бактериальных инфекций свиней и индюков к некоторым антибиотикам, Онищенко Н. Г. (2013)
Радзиховський М. Л. - Культивування вірусу герпесу другого типу, його концентрування та кріоконсервування клітинних культур (2013)
Романішина Т. О. - Особливості пасажування вірусу парагрипу-3 на перещеплюваних культурах клітин (2013)
Сімонович В. М. - Ефективність комплексного лікування ентеритної форми чуми м’ясоїдних у собак, Бублик В. М., Доценко В. О., Ладиш І. О., Знагован С. Ю. (2013)
Стегній Б. Т. - Вивчення біологічних властивостей ізоляту вірусу інфекційного ларинготрахеїту курей, виділеного на території АР Крим, Воротілова Н. Г. (2013)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний аналіз щодо параміксовірусних інфекцій птиці у світі, Кошелєв В. В., Музика Д. В., Майорова К. Ф. (2013)
Стегній Б. Т. - Вивчення епізоотичної ситуації щодо інфекційного бронхіту курей за результатами антигенного серотипування в РЗГА, Музика Д. В., Рула О. М., Ткаченко С. В., Колесник О. С., Усова Л. П. (2013)
Стегній М. Ю. - Вірусологічна індикація хвороби Ньюкасла в первинній культурі фібробластів (ФЕК), дослідження інфекційних властивостей польових ізолятів та їх зберігання, Ворошилов І. С. (2013)
Ткаченко О. А. - Аспекти морфогенезу та культуральні й тинкторіальні властивості M. bovis дисоціативних форм за різних температур культивування, Шендрик І. М., Місків В. В., Ковальов А. В. (2013)
Харитх Абдулла А. - Антигенные свойства вируса ньюкаслской болезни в составе ассоциированной вакцины (2013)
Чебанюк І. В. - Кишкові ієрсиніози тварин (2013)
Kuźmak J. - Molecular analysis of BLV isolates – a link to an epidemiological study (2013)
Boboš S. - Prevalence of enterotoxin-producing strains of Staphylococcus aureus isolated from cow’s udder in Serbia, Pajić M., Radinović M., Galfi A., Velebit B., Rašić Z., Mašić Z. (2013)
Баранов В. С. - Сказ – проблеми та перспективи при оздоровленні в Україні, Неволько О. М., Іванов М. Ю. (2013)
Безвершенко О. С. - Результати вивчення епізоотичної ситуації щодо ешерихіозу при промисловому утриманні індиків, Зон Г. А., Купрієнко Л. С. (2013)
Бусол В. О. - Роль молодняку великої рогатої худоби у спонтанному розвитку епізоотичного процесу туберкульозу, Шевчук В. М., Мазур В. М. (2013)
Гадзевич Д. В. - Ефективність вакцинопрофілактики стрептококових та стафілококових захворювань у скотарських господарствах, Дунаєв Ю. К., Горбенко О. В., Гадзевич О. В. (2013)
Горжеєв В. М. - Сучасний епізоотичний стан як заключний етап ерадикації лейкозу великої рогатої худоби в Україні (2013)
Горбатенко С. К. - До вивчення епізоотичної ситуації з лейкозу ВРХ та генетичних особливостей збудника в різних географічних зонах України, Герілович А. П., Шаповалова О. В., Корнейков О. М., Сулімова Г. Ю. (2013)
Горбатенко С. К. - Лейкоз великої рогатої худоби. Здобутки та перспективи, Шаповалова О. В. (2013)
Горбатюк О. І. - Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозу за некробактеріозу тварин, Жовнір О. М., Андріящук В. О., Рудой О. В., Мазигула Т. О. (2013)
Горбенко А. В. - Возбудители клинических и субклинических маститов коров и их чувствительность к антибактериальным препаратам, Гадзевич Д. В., Гужвинская С. А., Гадзевич О. В., Кривогина Т. В., Дунаев Ю. К. (2013)
Горжеєв В. М. - Порівняльна характеристика дезінфікуючих засобів (2013)
Дворська Ю. Є. - Патоморфологічні зміни в організмі бройлерів при інфікуванні збудниками харчових токсикоінфекцій та згодовуванні контамінованих мікотоксинами кормів, Фотіна Т. І. (2013)
Деркач І. М. - Аналіз ризику як інструмент для боротьби із зоонозами (2013)
Драгуть С. С. - Розповсюдження сальмонельозу, кампілобактеріозу та ієрсиніозу в Україні та країнах ЄС (2013)
Євтушенко І. Д. - Епізоотична ситуація щодо паразитозів риб на водних об’єктах Харківщини (2013)
Калюжний А. В. - Географічні інформаційні системи в епізоотології, Ушкалов А. В. (2013)
Кольчик О. В. - Застосування імуномодулятора та специфічної сироватки для лікування синдрому мультисистемного виснаження відлучених поросят, Прохорятова О. В., Бузун А. І. (2013)
Мазур Т. В. - Епізоотична ситуація з пастерельозу в Україні, Сорокіна Н. Г. (2013)
Меженський А. О. - Нормативно-правові аспекти лабораторної діагностики заразних хвороб коней в Україні (2013)
Москалик Р. С. - Главное препятствие в искоренении лейкоза – механическое доение общим аппаратом коров здоровых и зараженных ВЛКРС, Гангал Н. И., Балов С. З. (2013)
Новгородова А. Ю. - Особливості епізоотичного процесу за псевдомонозу сільськогосподарських тварин в Україні, Мазур Т. В. (2013)
Обуховська О. В. - Бруцельоз собак, Обуховський Ю. М. (2013)
Обуховська О. В. - Епізоотологічний моніторинг щодо інфекційного епідидиміту баранів у вівцегосподарствах України, Орлов С. М., Дегтярьов І. М. (2013)
Пеленьо Р. А. - Локалізація умовно-патогенних бактерій в організмі свиней при шлунково-кишкових і респіраторних захворюваннях ускладнених балантидіозом (2013)
Пікар-Мейер E. - Молекулярна епідеміологія сказу на території України, Робарде E., Бьярне M., Кліке Ф., Moроз Д., Солодчук В., Троценко З., Джожже Ж., Смерчак M. (2013)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці в птахогосподарствах, приватному секторі серед диких перелітних і синантропних птахів (2013)
Романенко В. П. - Епізоотолого–епідеміологічні властивості мікобактерій туберкульозу (2013)
Салмаков К. М. - Разработка и производственные испытания специальных мероприятий по профилактике и ликвидации бруцеллёза крупного рогатого скота, Фомин А. М., Сафина Г. М., Косарев М. А., Фёдорова Н. Ю., Хабибуллин Р. Р. (2013)
Ситюк М. П. - Виявлення одночасної присутності специфічних антитіл проти збудників деяких вірусних хвороб свиней в сироватках крові диких кабанів (2013)
Солонина Н. Л. - Опыт лечения бактериального вагиноза при беременности (2013)
Стегній Б. Т. - Аналіз епізоотичного моніторингу бактеріальних захворювань сільськогосподарської, дикої та декоративної птиці на території сходу України, Глєбова К. В., Петренчук Е. П., Заремба І. А., Майборода О. В. (2013)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг вірусних хвороб птиці на території АР Крим, Музика Д. В., Стегній А. Б., Воротілова Н. Г., Трофімов М. М., Іонкіна І. Б. (2013)
Стегній Б. Т. - Моніторинг інфекційного ларинготрахеїту в Україні та світі, Музика Д. В., Рула О. М., Стегній А. Б., Ткаченко С. В., Майорова К. Ф., Усова Л. П., Полторацький Є. В., Воротілова Н. Г. (2013)
Стегний Б. Т. - Этиологическая структура пульмональной формы пастереллеза у телят, Сосницкий А. И. (2013)
Стегний Б. Т. - Обнаружение вирусов и бактерий в замороженной сперме племенных быков, Стеценко В. И., Кучерявенко Р. А., Герилович А. П., Болотин В. И., Павленко Л. Н., Кучерявенко В. В., Данилова И. С., Тукан И. В. (2013)
Стегний Б. Т. - Современные аспекты лейкоза крупного рогатого скота, Шаповалова О. В., Горбатенко С. К., Корнейков А. Н., Горжеев В. М. (2013)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу Оксін Форте, Хом’як Р. В., Козира О. Н., Копійчук Г. Т., Крушельницька Н. В., Хирівський О. В. (2013)
Улько Л. Г. - Ефективність лікувально-профілактичних заходів за асоційованих бактеріозів кінцівок у великої рогатої худоби (2013)
Гриневич О. Й. - Вплив препарату ZG-2011 на імунну систему в експерименті на вівцях, Маркович І. Г., Горбатенко С. К., Шаповалова О. В., М’ягких Н. В., Зданєвич П. П., Корнєйков О. М., Матюша Л. В., Попова О. М. (2013)
Гриневич О. Й. - Вплив Ізамбену на імунну систему овець, Маркович І. Г., Коваленко Л. В., Михайлова С. А., Шаповалова О. В., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М., Зданєвич П. П., М’ягких Н. В. (2013)
Гулюкин А. М. - Оценка иммунного статуса собак, вакцинированных различными антирабическими вакцинами в сочетании с иммуностимуляторами, Хисматуллина Н. А., Гафарова А. З., Сабирова В. В., Горлик А. О. (2013)
Малашко В. В. - Иммунопатогенез и структурно-метаболические процессы при патологии пищеварительной системы у животных, Каврус М. А., Харитоник Д. Н., Тумилович Г. А., Сукач В. Л., Малашко Д. В., Чернов О. И., Гойлик Н. К., Казыро А. М., Петушок А. Н., Юшкевич А. С. (2013)
Муртазина Г. Х. - Патогистоморфологическая оценка иммуностимулирующей эффективности гидрохлорида ксимедона, Фазылов В. Х., Залялов И. Н., Макаев И. Х., Макаев Х. Н. (2013)
Плотникова Э. М. - Моделирование in vitro тест-системы для экспресс-метода оценки цитокининдуцирующей способности бруцеллезных антигенов, Панкова Е. В. (2013)
Понкало Л. І. - Вплив нових імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії на хімічний склад молозива корів та їх продуктивність (2013)
Попик І. М. - Активність Т- і В-клітинної ланок імунітету у крові коропа залежно від рівня вітаміну А у раціоні, Віщур О. І. (2013)
Айшпур О. Є. - Патоморфологічні зміни при проліферативній ентеропатії свиней, Сапон Н. В., Омельяненко М. М. (2013)
Бондаренко Е. Е. - Морфофункциональная характеристика структурных и секреторных элементов слизистой оболочки яйцевода гусей периода полового созревания, Горбатенко В. П., Симоненко В. И., Мирошникова О. С., Носовская А. О. (2013)
Гуральська С. В. - Патоморфологія органів дихання у курей при інфекційному бронхіті, Горальський Л. П. (2013)
Стегній А. Б. - Оцінка впливу інактивованої бівалентної вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на імунокомпетентні органи сільськогосподарської птиці (2013)
Фещенко Д. В. - Патоморфологічні зміни в організмі свиней, хворих на змішаний нематодоз (2013)
Штриголь В. С. - Функціональний стан і гістоструктура нирок у мишей із моделлю діабетичної нефропатії під впливом діакамфу та еналаприлату, Куцан О. Т., Шутченко П. О., Мерзлікін С. І. (2013)
Шутченко П. О. - Стан мукозального імунітету курчат за експериментального інфікування вірусом низькопатогенного грипу птиці (2013)
Шутченко П. О. - Гістологічні зміни в органах курчат, щеплених вакцинами проти респіраторного мікоплазмозу та експериментально інфікованих M. gallisepticum S6, Красніков Г. А., Обуховська О. В., Медвідь К. О., Глєбова К. В., Гур’єва В. Б. (2013)
Безбородов П. Н. - Метод электромиографии в изучении вопросов патомеханики этиологии смещений сычуга у крупного рогатого скота (2013)
Безух В. М. - Зміни показників білкового обміну у вівцематок за незбалансованої годівлі, Вовкотруб Н. В., Надточій В. П., Мельник А. Ю. (2013)
Березовський Р. З. - Вміст окремих мікроелементів у крові поросят за умов внутрішньом’язового введення їм різних доз ферум цитрату, Максимович І. Я., Влізло В. В. (2013)
Бойко Г. В. - Програмне забезпечення експертної системи "Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування та заходи профілактики" (2013)
Бородиня В. І. - Динаміка показників відтворення спортивних коней, Вичерова Ю. І. (2013)
Вержак В. В. - Використання природних детергентів сорбційної дії за морфофункціональних порушень травного тракту свиней в умовах інтенсивної годівлі, Калашніков В. О., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Дунаєва О. В. (2013)
Власенко С. А. - Динаміка концентрації пролактину в крові корів після родів за різної продуктивності (2013)
Гаркуша І. В. - Вплив імуностимулятора комплексного металоглобуліну на резистентність і збереження телят, Головко В. О. (2013)
Гонтаренко А. О. - Розробка параметрів довгострокового зберігання клітин кордової крові собаки, Стегній Б. Т., Фісенко С. А., Кузнєцов Є. П., Келеберда М. І. (2013)
Гулько Т. П. - Вивчення терапевтичного ефекту МСК вартоновського гелю пуповини людини на моделі остеоартриту у щурів, Драгулян М. В., Левків М. Ю., Стижиус В. В., Бубнов Р. В., Ковальчук М. В., Проценко Є. С., Герман Р. І., Похоленко Я. О., Іродов Д. М., Кордюм В. А. (2013)
Доценко В. О. - Клініко-морфологічні та біохімічні показники в організмі курчат-бройлерів при стафілококозі, ускладненому умовно-патогенною мікрофлорою, Павлова Г. В., Сосницький О. І., Сімонович В. М., Пархоменко Л. І. (2013)
Ермолаева О. К. - Изучение гематологических и биохимических показателей крови овец при введении монилиформина и применении сорбентов, Танасева С. А. (2013)
Коваленко Л. В. - Вивчення впливу препаратів рослинного походження "Вітастим" та "ІПЗ" у різних дозах на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну активність сироватки крові курчат, Кротовська Ю. М., Обуховська О. В. (2013)
Ковалёнок Ю. К. - Антипитательный профиль рационов крупного рогатого скота на откорме в Республике Беларусь, как этиологический фактор гипомикроэлементозов (2013)
Кравчук О. В. - Стан ферментів підшлункової залози у коней української верхової породи за вікового аспекту (2013)
Кривошия П. Ю. - Показники неспецифічної бласттрансформації моноядерних клітин крові, рівень Т- і В-лімфоцитів й фагоцитозу при інфекційній анемії коней, Кот Л. Б. (2013)
Кутепов А. Ю. - Биогеохимия селена Саратовской области и коррекция селенового статуса овец препаратом селенолин, Пудовкин Н. А., Кутепова И. Ю. (2013)
Морозенко Д. В. - Біохімічні маркери стану сполучної тканини у патогенезі та контролі ефективності лікування холангіогепатиту котів (2013)
Муртазин Б. - Лечение и профилактика гинекологических заболеваний у коров, Элмурадов Б., Болиев Ш., Наврузов Н., Шералиева С. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив вітамінів А, D3, Е, L-аргініну та цинку у формі ліпосомальної емульсії на вміст білка й співвідношення його фракцій у крові поросят при відлученні, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Плахотнюк І. М. - Частота та особливості перебігу рецидивного запалення молочної залози у корів, Ордін Ю. М. (2013)
П’ятничко О. М. - Морфологічні, імунологічні та біохімічні показники крові хворих на гастроентерит телят за умов антибіотикотерапії, Лісова Н. Е., Шкодяк Н. В., Стецько Т. І., Максимович О. А., Бассараб В. П. (2013)
Рубленко М. В. - Стан та перспективи корекції гемостазологічного статусу за неоплазій молочної залози у собак, Білий Д. Д. (2013)
Рубленко М. В. - Гематологічні та біохімічні аспекти фармакологічної оптимізації репаративного остеогенезу транексамовою кислотою та ацелізином, Єрошенко О. В. (2013)
Рубленко М. В. - Стан і перспективи застосування донаторів оксиду азоту у ветеринарній медицині, Шаганенко В. С., Стегній Б. Т., Куцан О. Т. (2013)
Русак В. С. - Редокс-потенціал і вміст глутатіону в крові корів при хворобах печінки, Чала І. В. (2013)
Сімонов М. Р. - Особливості вуглеводного обміну у високопродуктивних молочних корів, хворих на кетоз, Петрух І. М., Влізло В. В. (2013)
Сімонович В. М. - Ефективність введення антибактеріальних препаратів в гайморову пазуху при неспецифічній бронхопневмонії телят, Доценко В. О., Бордюгов К. С. (2013)
Темний М. В. - Динаміка гематологічних показників у інвазованих дикроцеліями овець за лікування препаратом "Вермаль", Євтушенко А. В., Полєщук Н. Г. (2013)
Темний М. В. - Оцінка біохімічних показників крові овець за дегельмінтизації препаратом "Вермаль", Матюшина Л. В., Попова О. Н. (2013)
Тимохина Ю. А - Изучение антиоксидантных свойств экстракта из эмбрионов кур, Жегунов Г. Ф., Розанова С. Л. (2013)
Ушкалов В. О. - Вплив забрудненості ставової води на резистентність коропа, Крушельницька О. В. (2013)
Шапошнік В. М. - Вміст летких жирних кислот у артеріальній та венозній крові та їх артеріо-венозна різниця у молочній залозі корів різних типів вищої нервової діяльності (2013)
Акимов И. А. - Иксодовые клещи (acari: ixodidae) на берегах озер в мегаполисе (на примере Киева) и определение целесообразности проведения антиклещевых мероприятий, Небогаткин И. В. (2013)
Богач М. В. - Проблемні паразитози продуктивної птиці, засоби їх хіміотерапії та профілактики, Богач Т. В. (2013)
Галат М. В. - Ефективність наноаквахелатів за токсоплазмозу кіз, Галат В. Ф. (2013)
Довгій Ю. Ю. - Еймеріози хутрових звірів і домашніх птахів, Кушнірова Г. А., Довгій М. Ю. (2013)
Дускулов В. М. - Cовременные методы терапии и профилактики пироплазмидозов крупного рогатого скота, Расулов У. И. (2013)
Злотин А. З. - Стратегия и тактика в решении проблем, связанных с кровососущими членистоногими, Мищенко А. А., Присный А. В. (2013)
Корнюшин В. В. - Свійські собаки і коти як резервенти природновогнищевих і зоонозних гельмінтозів у сучасних умовах України, Малишко Е. І., Малега О. М. (2013)
Куровська Л. Я. - Визначення рівня білка та лізоциму у деяких видів риб, заражених ектопаразитами, водойм України, Лисенко В. М., Воловик Г. П. (2013)
Лобойко Ю. В. - Вплив ектопаразитарної інвазії на рівень хромосомних мутацій у соматичних клітинах однорічок коропа (2013)
Нагорна Л. В. - Епізоотична ситуація щодо ектопаразитозів птиці в господарствах центрального та північно-східного регіонів України (2013)
Наличник Х. Я. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо асоціативних інвазій хутрових звірів у ТзОВ "Галич хутро" Львівської області, Стибель В. В. (2013)
Орипов А. О. - К вопросу о химиопрофилактике гельминтозов, Юлдашев Н. Э., Джаббаров Ш. А., Исаев Ж. (2013)
Півень О. Т. - Поширення аноплоцефалятозів овець у господарствах півдня Одеської області (2013)
Пилюгін С. В. - Ступінь колонізації мікробами різних топодемів шкіри людей і тварин, що страждають на піодермії (2013)
Приходько Ю. О. - Ефективність препарату "Даран" при нематодозах свиней, Баран В. І. (2013)
Стибель В. В. - Вплив дезінфектанту "Кристал-1000" на спорогонію Isospora suis, Данко М. М., Тішин О. Л., Хом’як Р. В. (2013)
Трофімов М. М. - Епізоотологічні особливості еймеріозу кролів у господарствах АР Крим, Оніщенко Н. Г., Пасунькіна М. О. (2013)
Шайдюк І. В. - Біохімічні показники сироватки крові качок за експериментальної гангулетеракозної інвазії (2013)
Аймалетдинов А. М. - Влияние фотоорганических пестицидов и антидота СЛ-2 на активность ацетилхолинэстеразы в органах кроликов, Асланов Р. М., Гареев Р. Д., Маланьев А. В. (2013)
Балим Ю. П. - Мікотоксикологічний моніторинг кормів для тварин та експериментальне обгрунтування розробки вітчизняного сорбуючого засобу, Руда М. Є. (2013)
Галяутдинова Г. Г. - Токсикологическая оценка сочетанного воздействия дециса, Т-2 токсина и кадмия на организм телят на уровне ПДК, Егоров В. И. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив мевеселу та Е-селену на рівень показників не ферментної системи антиоксидантного захисту організму бугайців при кадмієвому навантаженні (2013)
Гушилик Б. І. - Протимікробна дія, токсичність і фармакологічні ефекти фосфонієвих сполук, що вміщують фрагменти фероценів (2013)
Джасім Навфал Хаммаді - Уміст нікелю у продукції птахівництва за умов експериментального субхронічного отруєння курей-несучок дихлоридом металу, Оробченко О. Л., Куцан О. Т., Романько М. Є. (2013)
Давыдов О. Н. - Человек – социально-экономический катализатор паразитарного загрязнения биосферы, Мандыгра Н. С., Воловик Г. П. (2013)
Давыдов О. Н. - Пути формирования паразитарных систем, Мандыгра Н. С., Воловик Г. П. (2013)
Духницький В. Б. - Обмін речовин в організмі тварин при Т-2 токсикозі (2013)
Егоров Е. Ю. - Ступінь впливу азометинів N-арилхінолінію на адгезивні властивості прокаріотів (2013)
Жестков Н. Н. - Результаты лабораторных испытаний антидота при отравлении карбаматным пестицидом, Алеев Д. В. (2013)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин голови медоносних бджіл за умов згодовування цитрату германію (2013)
Котелевич В. А. - Основні показники ветеринарно-санітарної експертизи м’яса птиці за різних умов утримання, Бурківська Д. А. (2013)
Красочко П. А. - Токсикологическая характеристика комплексного препарата для профилактики и терапии вирусно-бактериальных желудочно-кишечных инфекций у телят, Усеня М. М., Красочко И. А. (2013)
Кухтин М. Д. - Формування змішаних біоплівок мікроорганізмами, які виділені з доїльного устаткування та молока сирого, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куцан О. Т. - Визначення неорганічних елементів у меді та імаго бджіл методом рентген-флуоресцентного аналізу, Оробченко О. Л., Доценко Р. В., Нємкова С. М. (2013)
Куцан О. Т. - Стан показників білкового та нуклеїнового обміну в плазмі крові лабораторних тварин за умов хронічного надходження генетично модифікованої сої, Шевцова Г. М., Романько М. Є., Оробченко О. Л., Герілович І. О. (2013)
Лесик Я. В. - Відтворна здатність кролематок за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому (2013)
Лозова Л. В. - Ефективність препаратів Гінобіотик та Уртакур у профілактиці післяродової патології корів, Бородиня В. І., Федоров Т. В. (2013)
Кучма І. Ю. - Протимікробна активність хітозану та іонів срібла у складі гідроксиапатитних покриттів на металевих імплантатах, Суходуб Л. Б., Мельник А. Л., Парусов А. В., Черняєва Т. А. (2013)
Михайлова С. А. - Розробка методики отримання компонентів для виявлення зеараленону в кормах і продуктах тваринництва з використанням імуноферментного аналізу, Попова О. М., Стегній Б. Т., Куцан О. Т., Коваленко Л. В. (2013)
Музика В. П. - Токсикологічна оцінка препарату Флорикол в умовах гострого експерименту на лабораторних тваринах (2013)
Оробченко О. Л. - Токсикокінетика купруму в організмі щурів після внутрішньошлункового введення нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn) за умов гострого експерименту (2013)
Плис В. М. - Аналіз впливу якості кормів на фізіологічний стан високопродуктивних кросів птиці у Дніпропетровському регіоні, Колбасіна Т. В., Мартиненко Г. Н., Короленко Л. С. (2013)
Руденко Е. П. - Внедрение международной системы качества и безопасности при производстве и обороте кормов в Украине, Руденко Е. В., Трускова Т. Ю. (2013)
Семёнов Э. И. - Изучение течения Т-2 токсикоза на фоне применения сорбентов и иммуностимуляторов (2013)
Співак М. Я. - Вплив наночастинок діоксиду церію на інтенсивність росту та споживання кормів молодняком перепілок, Оксамитний В. М., Демченко О. А., Жолобак Н. М., Щербаков О. Б., Іванов В. К., Поперечна С. Г., Гриневич О. Й. (2013)
Стегній Б. Т. - Аміксин ветеринарний, як базовий засіб противірусного захисту у птахівництві й свинарстві, Бузун А. І., Кольчик О. В., Прохорятова О. В., Стегній М. Ю., Заремба О. В., Редер А. С., Кудринський С. В. (2013)
Степаненко А. А. - Клинико-биохимические показатели обмена соединительной ткани в сыворотке крови различных видов рептилій (2013)
Тарасова Е. Ю. - Применение комплексного лечения при микотоксикозе свиней, Тремасов М. Я. (2013)
Тишківська Н. В. - Залежність фізико-хімічних показників сирого незбираного молока від кількості соматичних клітин (2013)
Філатова О. І. - Розробка методики визначення інсектициду Конфідор 200 SL у продуктах тваринного походження з використанням тонкошарової хроматографії (2013)
Халикова К. Ф. - Изучение острой токсичности синтетического пиретроида в опытах на белых мышах, Егоров В. И. (2013)
Чорний М. В. - Санітарно-гігієнічне забезпечення ферм в контексті профілактики хвороб свиней, Хомутовська С. О. (2013)
Чорний М. В. - Резистентність і збереженість поросят, вирощених при груповому та індивідуальному утриманні підсисних свиноматок, Хомутовська С. О. (2013)
Шутченко П. О. - Мікроструктурний аналіз як метод контролю складу та якості м’ясопродуктів, Стегній Б. Т., Медвідь К. О. (2013)
Щебентовська О. М. - Характеристика м’язової тканини свиней різних якісних груп після термічної обробки, Коцюмбас Г. І. (2013)
Якубчак О. М. - Порівняльна характеристика руйнівних та неруйнівних методів відбору проб, Загребельний В. О., Таран Т. В. (2013)
Якубчак О. М. - Щодо токсичності хлорованої водопровідної води, Загребельний В. О., Адаменко Л. В. (2013)
Ярошенко М. О. - Моніторинг контамінантів біотичного походження в кормах для сільськогосподарських тварин північно-східного регіону України за 2012 рік, Шевцова Г. М., Балим Ю. П. (2013)
Бердник В. П. - Стандартизація розчину Полтавського бішофіту для застосування у ветеринарній медицині та тваринництві, Кіт А. А. (2013)
Бердник В. П. - Результати експериментальних досліджень властивостей розчину Полтавського бішофіту, як препарату для застосування у ветеринарній медицині, Кіт А. А., Раковська Ю. О. (2013)
Бузун А. І. - Розроблення й випробування тест-набору "Репросуіскрин-ІЕКВМ" для серомоніторингу емерджентних інфекцій свиней, Прохорятова О. В., Кучерявенко Р. О., Заремба О. В., Стегній М. Ю., Герілович А. П., Солоніна Н. Л. (2013)
Волкова М. А. - Применение мукозальной вакцины против ньюкаслской болезни с адъювантом Эмульсиген®-D, Чвала И. А., Ирза А. В., Долгов Д. Л., Капчинский Д. Р. (2013)
Волянська Н. П. - Перспектива розробки вакцинних препаратів на основі ацильованих похідних імуногенних біополімерів P. aеruginosa (2013)
Волянський А. Ю. - Перспектива розробки і конструювання вакцинних препаратів нових поколінь для гуманної та ветеринарної медицини (2013)
Драгуть С. С. - Вибір способу очищення антигену бактерії Salmonella enteritidis для непрямого варіанту ІФА, Стегній Б. Т. (2013)
Ефимова М. А. - Подбор чувствительной культуры клеток для репродукции реовируса типа I (2013)
Завгородній А. І. - Вплив ліофілізації на збереження активності та специфічності туберкуліну для ссавців, Білушко В. В., Баранов В. С. (2013)
Ковтун В. А. - Розробка та випробування "Набору тест-штамів Listeria spp. для проведення camp-test та контролю якості поживних середовищ" (2013)
Красочко П. А. - Противовирусные свойства препарата на основе наночастиц серебра, Красочко И. А., Станкуть А. Э., Чижик С. А. (2013)
Люлькова Л. С. - Обеспечение качества наборов для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009, Скотникова Т. А., Еремец Н. К., Малышева М. А., Еремец В. И., Самуйленко А. Я. (2013)
Обуховська О. В. - Вивчення дії інактивованих вакцин проти респіраторного мікоплазмозу птиці на біохімічні показники фізіологічного стану організму курей, Глєбова К. В., Матюша Л. В., Руденко О. П. (2013)
Павленко И. В. - Оптимизация состава защитной среды для симбиотических препаратов, Самуйленко А. Я., Бобровская И. В., Неминущая Л. А., Еремец Н. К., Нежута А. А., Салеева И. П. (2013)
Плотникова Э. М. - Применение цитогенетических и молекулярно-генетических методов для видовой идентификации перевиваемых линий клеток животных, Закирова Е. Ю., Иванов А. В., Фаизов Т. Х. (2013)
Притыченко А. Н. - Стандартизация очищенного специфического аллергена (ОСА) для диагностики туберкулеза крупного рогатого скота, Лысенко А. П. (2013)
Самуйленко А. Я. - Основные направления развития промышленной биотехнологии производства ветеринарных препаратов (2013)
Самуйленко А. Я. - Стандартизация разработки регламентов производства лекарственных средств для ветеринарии в новом ГОСТ Р 54763-2011, Токарик Э. Ф., Еремец В. И., Скотникова Т. А., Неминущая Л. А., Еремец Н. К., Бобровская И. В. (2013)
Спиридонов Г. Н. - Результаты испытания вакцины ассоциированной против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят в производственных условиях, Иванов А. А., Спиридонов А. Г., Макаев Х. Н. (2013)
Стегній Б. Т. - Розробка антигену для діагностики респіраторного мікоплазмозу птиці методом імуноферментного аналізу, Заремба І. А., Усова Л. П. (2013)
Стегній Б. Т. - Комісійні виробничі випробуання вітчизняної тест-системи для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н1-Н14 в реації затримки гемаглютинації, Майорова К. Ф., Музика Д. В., Стегній М. Ю.. Ушкалов В. О., Бабкін М. В., Блоцька О. Ф., Дедок Л. А. (2013)
Стегній М. Ю. - Біотехнологічні аспекти кріоконсервування та зберігання виробничих штамів та атенуйованих ізолятів вірусу хвороби Марека (2013)
Ушкалов В. О. - Підґрунтя для запровадження референс-препарату вакцини проти сибірки тварин, Мачуський О. В., Бабкін М. В., Виговська Л. М., Ковтун В. А., Кошельник В. Г., Криничний О. М. (2013)
Хисматуллина Н. А. - Получение антигенов микобактерий M. bovis BCG-1, M. bovis-8 и M. bovis vallee для дифференциации поствакцинальных и постинфекционных антител, Хаертынов К. С., Шуралев Э. А., Гулюкин А. М., Ахмадеев Р. М., Найманов А. Х. (2013)
Шаповалова О. В. - Дослідження антигенпродукуючої активності перещеплюваної культури клітин FLK-BLV під впливом активних форм кисню, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., М’ягких Н. В. (2013)
Риженко В. П. - Результати інноваційної та науково-організаційної діяльності з питань профілактики анаеробних інфекцій, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І. (2013)
Унковська О. М. - Інноваційні наукові розробки ННЦ "ІЕКВМ" у системі забезпечення ветеринарного благополуччя м’ясного та молочного скотарства, Швидченко А. М., Дунаєв Ю. К., Логвиненко М. Ю., Вовк Д. В., Джибо Ю. Г. (2013)
Волянский Ю. Л. - Академик Цехновицер М. М. основные вехи жизни и научной деятельности (к 125- летию со дня рождения), Моисеенко Т. Н., Волянская Н. П. (2013)
Гафуров А. Г. - Основные итоги и перспективы научных исследований по изучению эпизоотической ситуации, разработке средств, методов терапии и профилактики протозойных болезней животных в Узбекистане (2013)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-вересні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Абєлєшов В. І. - Дослідження деяких аспектів вдосконалення систем централізованого водяного опалення житлових будівель (2011)
Григоров А. Б. - Диэлектрический контроль загрязненности автомобильных трансмиссионных масел (2011)
Редько А. А. - Усовершенствованная тепловая схема котельной установки с когенерацией электроэнергии, Павловский С. В. (2011)
Захматов В. Д. - Прогресс пошёл вспять, но все ли пути найдены? Атомная энергетика – шаг назад два шага вперёд (2011)
Сохацька О. М. - Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, Стрельбіцька Н. Є. (2011)
Болотских Н. Н. - Модульные двухгорелочные трубчатые газовые инфракрасные нагреватели (2011)
Гуревич М. О. - Властивості спалювання біоенергетичного палива та визначення рівноважних продуктів згоряння, Куріс Ю. В. (2011)
Бойко А. В. - Стратегия развития науки - мировой опыт и опыт фирмы GE (General Electric) (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов и подписчиков (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-жовтні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Варламов Г. Б. - Алгоритм параметричної ідентифікації фактичних характеристик газоперекачувального агрегату компресорної станції, Приймак К. О. (2011)
Андреев С. Ю. - Инструментальный контроль качества коммунальных услуг, Федоров И. П. (2011)
Тройникова Е. Н. - Энергозатраты в составе безопасности перевозок (2011)
Колесников О. В. - Напрямки зниження енерговитрат у собівартості будівельної продукції (2011)
Кузьмин В. В. - Перспективы использования турбогенератора в режимах синхронного компенсатора на энергоблоках ТЭС, выводимых из эксплуатации, Кирисов И. Г. (2011)
Ганжа А. Н. - Совершенствование поверхностного теплообменного оборудования объектов энергетики, промышленности и коммунально-бытовой сферы, Марченко Н. А., Подкопай В. Н. (2011)
Парфенова Е. Н. - Региональные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства в Белгородской области (2011)
Канцедал Д. С. - Теоретичні аспекти визначення факторів амортизаційної політики (2011)
Дмитрик В. В. - К образованию брызг расплавленного металла при дуговой сварке в среде углеродистого газа, Глушко А. В. (2011)
Синяева О. В. - Метод получения математической модели произвольного объекта, Абдуев М. М., Журавский А. А. (2011)
Овчаров С. В. - Аналитическое исследование тепловых переходных процессов при пуске асинхронных электродвигателей в условиях соизмеримой мощности (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов и читателей (2011)
Абизова Л. - Традиції в контексті соціально-політичного простору сучасної України (2013)
Агібалова Т. - Вербалізація світоглядних концептів як репрезентація мовного інтелектуалізму в драматургії Лесі Українки (2013)
Балера О. - Українські громадські об’єднання Російської Федерації: проблеми формування організаційних структур для розвитку національної освіти (1991–2012 рр.) (2013)
Грабовський С. - "Ukraіna Іrredenta" Юліана Бачинського як ідейна вершина українського соціалізму останньої третини ХІХ століття (2013)
Гринів І. - Запит на харизматичне лідерство в українському культурно-історичному контексті (2013)
Ґудзь В. - Джеймс Мейс про український геноцид 1933 року і його наслідки для сучасного суспільства (2013)
Даренська В. - Європейська культурна традиція в українському дворянському та селянському середовищах ХІХ століття (2013)
Дьолог О. - Українська діаспора: історія формування та сучасність (2013)
Ємець Т. - Наукова та громадсько-політична діяльність Михайла Драгоманова в контексті європейської інтелектуальної думки (2013)
Жеребна М. - Європейський чинник у розвитку національно-культурних традицій та освіти на західноукраїнських землях (історичний аспект) (2013)
Ковач Є. - Діаспора як складова світової цивілізації (2013)
Матицин О. - Використання терміна "Ренесанс" в контексті української культури XV–XVІ століть (2013)
Мокляк Я. - Бар’єри невпевненості. Європейський вибір української молоді в едукаційному просторі пограниччя (2013)
Мостяєв О. - Українство у цивілізаційному процесі: особливості поширення європейських впливів (2013)
Петруньок Б. - Національно-визвольний рух кримських татар у контексті європейських цивілізаційних процесів (2013)
Розумний М. - Інституційні, конституційні та інтеграційні аспекти проекту модернізації: висновки для України (2013)
Стемковська О. - Євроінтеграція української спільноти в контексті реформування місцевого самоврядування (2013)
Сцібан О. - Витоки і прояви екофільної поведінки та природокористування (2013)
Усатенко Г. - Кордоцентризм українців у цивілізаційному ракурсі, Усатенко Т. (2013)
Цюрупа М. - Європейська транспортна політика як орієнтир інтеграції України, Куценко І. (2013)
Щербак Н. - Європейський вплив на процеси українського відродження ХІХ ст., Щербак Н. (2013)
Яворська І. - Родини сучасних українських заробітчан на шляху до інтеграції в європейське суспільство (2013)
Александрова Г. - Глобалізація і нові стратегії в компаративістиці (2013)
Воропаєва Т. - Українство в європейському цивілізаційному просторі: теоретико-методологічні засади дослідження (2013)
Івангородський К. - Цивілізаційний вимір етнічної історії східних слов’ян у сучасних східно- слов’янських історіографіях (2013)
Кітов М. - Дискутивні аспекти витлумачення терміна "Київська Русь" (2013)
Кобченко К. - Євро-2012 у контексті європейської інтеграції України (2013)
Конча С. - Місце України серед цивілізацій світу (2013)
Кушерець Т. - Ідеологічні передумови входження України в європейський цивілізаційний простір (2013)
Литвиненко О. - Реакція української діаспори на мовний закон в Україні: цивілізаційний контекст (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Історичний наратив та пам’ять соціуму в світлі нових напрямів історіописання (2013)
Лосєв І. - Феномен українського псевдолібералізму і псевдоєвропеїзму (2013)
Марченко Н. - Світоглядний вимір глобалізаційних процесів у концептах "цивілізаційний" та "етнічний" (2013)
Обушний М. - Менталітет українців у цивілізаційному вимірі (2013)
Погребенник В. - Європейська вишуканість естетизму художньої прози Михайла Коцюбинського (2013)
Скиба Е. - Ідентичність як базове поняття концепту "сучасне суспільство" (2013)
Чирков О. - Роль Вікіпедії в інформаційному просторі українства (2013)
Власова Т. - Феміністська епістемологія і "філософія дуальності" (2013)
Грабовська І. - Ґендерна складова європеїзації українського суспільства: реалії сьогодення, проблеми, перспективи (2013)
Доценко О. - Ґендер і влада в публічному просторі української сучасності (2013)
Кривоший О. - Ґендерні виклики фронтової повсякденності козацького Запорожжя у науковому доробку українських істориків (1946–1991 рр.) (2013)
Купцова Т. - Українська "нова жінка" як відображення образу європейського феномену "війни статей" (2013)
Левченко К. - "Стоп – ґендер" як інструмент протистояння європейським цінностям (2013)
Петрушкевич М. - Ґендерне питання у релігійно спрямованих ЗМК в Україні (2013)
Пустова М. - Ґендер та можливість рівноваги в опозиції "публічне/приватне" (2013)
Скорик М. - Між європейським вибором та євразійськими цінностями: "ґендерна рівність" у передвиборчих програмах українських партій (2013)
Суслова О. - Чи можливий ґендерний трансенд до європейських цінностей або Чи має культурне насильство поживний ґрунт в Україні? (2013)
Талько Т. - Європейська співдружність у боротьбі з ґендерним насиллям: українська специфіка (2013)
Таран Н. - Ґендерна політика Європейського Союзу в сфері освіти та науки: досвід для України, Троян В. (2013)
Янковська Ж. - Фольклоризм малої прози П. Куліша: ґендерний аспект (2013)
Авер’янова Н. - Українська специфіка масової культури в контексті дослідження європейського цивілізаційного простору (2013)
Алєксєєнко І. - Глобалізаційні процеси і цивілізаційні трансформації як умови самовизначення народів (2013)
Гордієнко М. - Європейський вибір України як втеча від неоімперії (2013)
Дунай П. - Олег Ольжич: екзистенція вибору (2013)
Жалко Т. - Рідна мова як чинник збереження етнокультурної основи української нації (2013)
Жолоб І. - Проблеми ксенофобії, сепаратизму та ізоляціонізму в умовах єдиної Європи (2013)
Кагамлик С. - Українська православна ієрархія ранньомодерного часу в європейському контексті (2013)
Коловоротна Н. - Феномен мовчання в релігійно-міфологічному дискурсі (2013)
Костюк Х. - Містичні мотиви у творчості Юрія Іллєнка (2013)
Крупник Л. - Особливості взаємин художньої інтелігенції УРСР із Заходом у середині 60-х – середині 80-х років ХХ ст. (2013)
Орлов В. - Глобальні фактори активізації нових релігійних течій в Україні (2013)
Процко С. - Мотиваційні аспекти європейського цивілізаційного вибору українців (2013)
Северінова О. - Релігійний (ісламський) чинник у глобалізаційних процесах: аналітичний погляд (2013)
Сорочук Л. - Етнокультурна самобутність українського весілля в європейському просторі (2013)
Фесенко Г. - Стратегії культурного розвитку українських міст як цивілізаційний вибір (2013)
Чабанов В. - Етнокультурний вимір європейськості українців (2013)
Чебанюк О. - Цикл Богородичних свят українців у європейському контексті (2013)
Шептицька Т. - Українська культура як складова загальноєвропейської єдності (2013)
Антонюк Т. - Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти (2013)
Бойко С. - Проблема збереження української ідентичності у контексті глобалізаційних процесів (2013)
Бродніцкі М. - Мультикультурна освіта в Гданську в XVІ–XVІІ ст. (2013)
Василик І. - Західноукраїнська й польська правнича преса в суспільних процесах Галичини (кін. ХІХ ст. – 1939 р.) (2013)
Головай І. - Юрій Бойко-Блохин як дослідник творчості І. Франка в європейському контексті (2013)
Денисюк С. - Європейський вимір української літератури у працях Ю. Шевельова (Ю. Шереха) (2013)
Жмудзка-Бродніцка М. - Міжкультурність спорту в світових комунікаційних процесах (2013)
Кляшторний О. - Вища освіта в контексті формування громадянського суспільства (2013)
Машаровська С. - Маніпулятивні політичні технології: концептуальний аспект (2013)
Машкова І. - Конвергенція морально-етичних цінностей у процесі підготовки майбутніх фахівців економічної сфери (2013)
Наджафгулиев Р. - Проблемы правового регулирования предоставления статуса беженца или вынужденного (внутри страны) переселенца в Азербайджанской Республике (2013)
Ожоган Л. - Роль Ґ. Брандеса у творчій долі Івана Франка (2013)
Пархоменко Н. - Міграційні проблеми України в європейському контекст (2013)
Підгорна Л. - Творчість Миколи Костомарова як вияв національної самобутності у добу романтизму (2013)
Ріжняк Р. - Історія правового забезпечення побудови в Україні інформаційного суспільства: контекст інформатизації вищої освіти (2013)
Тибайкіна Т. - Міждисциплінарність як принцип сучасної теорії (2013)
Хвіст В. - Євроінтеграційний аспект реформування системи вищої освіти України (2013)
Кобченко К. - Німецько-українська літня школа 2012 "Мюнхен – Київ 1941/45: два міста – одна історія?" (2013)
Воропаєва Т. - Новий етап в методології українознавчих студій (Калакура Я. С. Українознавче дослідження: теорія та методологія. – Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с.), Кагамлик С. (2013)
Савчук М. В. - Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування, Заблоцький Ф. Д. (2014)
Курач Т. М. - Картографічне забезпечення системи моніторингу автотранспортної мережі великого міста, Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2014)
Мельник В. М. - Ентропійна концепція визначення рівнів ерозії ґрунту за даними РЕМ-мікроскопії, Мендель В. П., Расюн В. Л. (2014)
Слободяник М. П. - Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур за матеріалами ДЗЗ та вегетаційними індексами (2014)
Лященко А. А. - Інфраструктурний підхід до створення сучасної системи містобудівного кадастру, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. (2014)
Ленченко В. О. - Переяслав у картографії та описах XVII-XVIII століть (2014)
Дрбал А. - Тарас Шевченко: участь в експедиціях та науки про Землю і Всесвіт, Радєй К. (2014)
Сергію Георгійовичу Могильному – 75 (2014)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2014)
Міжнародна конференція з картографії та ГІС у Болгарії (2014)
Давиденко А. С. - Науково-практична конференція "Геоінформаційні технології в територіальному управлінні", Кічкірук І. П. (2014)
Молочко В. В. - Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності (2014)
Кравченко Ю. В. - Робочий семінар з макрофотограмметрії та лазерного сканування, Квартич Т. М. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Аналіз інтегрування журналу "Технічна електродинаміка" у міжнародні наукометричні системи за 2012-2014рр. (2015)
Михальський В. М. - Максимізація діапазону керування матричними перетворювачами, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2015)
Волков И. В. - Математические модели многоканальных инверторов с улучшенным спектральным составом выходного напряжения, Каршенов Д. П. (2015)
Худяев А. А. - Высокоточная квазиитерационная двухканальная электромеханическая система с механическим дифференциалом, Кунченко Т. Ю. (2015)
Денисов Ю. А. - Структурная реализация двухконтурных корректоров коэффициента мощности на основе квазирезонансных импульсных преобразователей, переключаемых при нулевом токе, Степенко С. А. (2015)
Гуцалюк В. Я. - Системы фазовой автоподстройки частоты для транзисторных резонансных инверторов напряжения установок индукционного нагрева, Герасименко П. Ю., Слесаревский И. О. (2015)
Пересада С. М. - Адаптивное к вариациям активного сопротивления ротора векторное управление асинхронным двигателем на основе нелинейного принципа разделения, Ковбаса С. Н., Трандафилов В. Н., Бовкунович В. С. (2015)
Сивокобыленко В. Ф. - Математическое моделирование синхронной машины с многоконтурным ротором в фазных координатах (2015)
Гребеников В. В. - Дисковый электродвигатель с постоянными магнитами для комбинированного привода механизации крыла самолета, Прыймак М. В., Гамалея Р. Р., Шарабан Ю. В. (2015)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні процеси у демпферній системі роторів гідрогенераторів при нерівномірності повітряного проміжку, Цивінський С. С., Титко О. І. (2015)
Галиновский А. М. - Бесконтактный асинхронизированный турбогенератор с вращающимся преобразователем частоты в режимах глубокого потребления и выдачи реактивной мощности, Бобер В. А., Дубчак Е. М. (2015)
Мислович М. В. - Про деякі особливості побудови інтелектуальних багаторівневих систем технічної діагностики електроенергетичних об'єктів, Сисак Р. М. (2015)
Глухенький А. И. - Расчетный сопоставительный анализ однофазных перемешивателей жидкого металла, Гороиславец Ю. М., Токаревский А. В., Максименко В. Ю. (2015)
Брагинец И. А. - Анализ фазовой системы автоматической коррекции частоты в лазерных дальномерах, Зайцев Е. А., Кононеко А. Г., Масюренко Ю. А., Сидорчук В. Е. (2015)
До 85-річчя академіка НАН України Счастлівого Геннадія Григоровича (2015)
Єлісєєнко О. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України, Скобєлєва Г. С. (2014)
Кірова Л. Л. - Дослідження досвіду формування і розвитку транскордонних агропромислових кластерів у ЄС та можливостей його застосування в країнах з ринковою економікою, що розвивається (2014)
Антошкіна Л. І. - Соціальна відповідальність інституту приватної освіти (2014)
Бритвєнко А. С. - Організаційно­економічний механізм корпоратизації масложирової промисловості (2014)
Клименко А. А. - Державне регулювання економічних процесів АПК (2014)
Мартякова О. В. - Тінізація сфери охорони здоров’я, Трикоз І. В. (2014)
Поляков М. В. - Розвиток концепції економіки знань (2014)
Пятак І. В. - Кластерний підхід до розвитку вітчизняної економіки як напрямок формування національної інноваційної моделі (2014)
Рунчева Н. В. - Стратегія управління корпоративним розвитком сільського господарства (2014)
Солодовник Ю. О. - Методологічні аспекти дослідження управлінських і корупційних ризиків впровадження й функціонування програм розвитку рекреаційно­оздоровчого комплексу (2014)
Татьянич Л. С. - Особливості ціноутворення в АПК (2014)
Фролова Г. І. - Ринкове конкурентне середовище торговельних мереж в Україні (2014)
Якушева І. Є. - Державне регулювання розвитку аграрного сектору (2014)
Алєксєєв С. Б. - Вибір стратегічних альтернатив на підставі стратегічного потенціалу торговельного підприємства (2014)
Глущенко Я. І. - Оцінка якості контрольно­аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень підприємствами торгівлі (2014)
Драчук Ю. З. - Стан та ефективність функціонування підприємств сфери послуг України в сучасних умовах (2014)
Попова Н. О. - Концепція "потрійної спіралі" в реалізації інноваційного потенціалу ВНЗ (2014)
Пужай-Череда А. М. - Методичні підходи до визначення потреби в оборотних засобах сільськогосподарських підприємств (2014)
Хмурова В. В - Вплив соціально­економічних змін на потенціал підприємства, Яницька Н. О. (2014)
Шульгіна Л. М. - Економічна ефективність діяльності торговельних підприємств (2014)
Антошкін В. К. - Механізми і важелі державного регулювання соціально­економічної безпеки (2014)
Настич В. Г. - Вдосконалення системи управління агропромислового комплексу на регіональному рівні (2014)
Волочко А. С. - Виявлення проблем в системі регулювання ринку праці в умовах євроінтеграції (2014)
Заюков І. В. - Проблеми та перспективи зайнятості молоді України (2014)
Чернявська Ю. Б. - Удосконалення профорієнтаційної роботи — необхідна умова формування сучасного молодіжного ринку праці (2014)
Бучакчийська Ю. А. - Теоретичні засади формування фінансових стратегій підприємства (2014)
Степанова В. О. - Сутність та призначення золотовалютних резервів України, Руда Р. В. (2014)
Георгієва А. І. - Теоретичні основи бухгалтерського обліку лікарських засобів в аптеках, Колесник Н. В. (2014)
Соловйов Д. І. - Сутність, мета та завдання контролю якості аудиторської діяльності (2014)
Оніщенко Н. М. - До питання про дослідження сутності інституту юридичної відповідальності, Сунєгін С. О. (2014)
Гладкий С. О. - Поняття правового менталітету як засіб правового самопізнання (2014)
Богініч О. Л. - Відповідальність держави перед особою (міжнародний досвід), Львова О. Л. (2014)
Шумило М. М. - Позитивізація вчення про правовідносини на етапі сталінського легізму (2014)
Савчук С. В. - Релігійна філософія вини (2014)
Лаговська С. С. - Особливості становлення правової держави в Україні (2014)
Москаленко Я. Л. - Герменевтика та праворозуміння (до питання про підходи до вивчення проблеми) (2014)
Поворознюк М. І. - Особливості класифікації адміністративних позовів за видами (2014)
Антонов В. О. - Проблема визначення пріоритетних напрямів конституційного забезпечення національної безпеки української держави в умовах сучасних викликів та загроз (2014)
Банах С. В. - Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів (2014)
Товпеко Я. К. - Конституційно-правові проблеми реалізації сексуальними меншинами права на мирні зібрання (2014)
Костишин Р. В. - Конституційно-правові засади люстрації: зарубіжний досвід (2014)
Волкотруб Л. В. - Конституційно-правові аспекти становлення українських збройних сил у боротьбі за незалежність (2014)
Вишневський С. Ф. - Деякі проблеми теорії функцій органів самоорганізації населення (2014)
Грінь А. А. - До питання про поняття "дискреційні повноваження органів виконавчої влади" (2014)
Бабаскін А. Ю. - Щодо можливоcті розповсюдження норм інституту поруки до заставних відносин за участю майнового поручителя (2014)
Короєд С. О. - Зміна мети цивільного судочинства як основа його реформування (2014)
Пилипенко С. А. - Проблеми конфіскації як підстави припинення права власності на тварин, Крушельницька Г. Л. (2014)
Бутирська І. А. - Історія становлення регламентації правового становища учасників справи про банкрутство (2014)
Поліщук М. Я. - Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів (2014)
Білик О. О. - Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя (2014)
Санін Б. В. - Правові особливості встановлення факту перебування особи на утриманні (2014)
Фартушок Н. Б. - Підстави звільнення від доказування в цивільному судочинстві: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Сімутіна Я. В. - Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін та з ініціативи працівника: окремі проблеми (2014)
Фартушок Т. Б. - Захист прав працівників на оплату праці при банкрутстві роботодавця (2014)
Юрах В. М. - Про розсудливість у законодавчому тлумаченні дефініції "грошовий агрегат" (2014)
Пожидаєва М. А. - Науково-аналітичний підхід до розуміння правової природи електронних грошей (2014)
Койчева О. С. - Фінансовий контроль як спосіб реалізації повноважень Рахункової палати (2014)
Шершун С. М. - Методологічні підходи до дослідження правового регулювання оцінки впливів на стан навколишнього середовища (2014)
Храпач С. В. - Особливості договірного регулювання іпотеки космічних об’єктів (2014)
Ахтирська Н. М. - Міжнародне співробітництво під час визнання і виконання вироків судів іноземних держав в Україні (2014)
Орловський Б. М. - Захист власності при необхідній обороні: зарубіжний досвід та сучасне кримінальне законодавство (2014)
Культенко О. В. - Заходи протидії невиконанню чи неналежному виконанню договору сурогатного материнства, Петровці Т. І. (2014)
Узунова О. В. - Особливості зв’язку між протиправним діянням та суспільно небезпечними наслідками у злочинах з матеріальним складом,що вчиняються шляхом бездіяльності, Артьомов Є. О. (2014)
Бусол О. Ю. - Протидія корупційній злочинності в умовах глобалізації (2014)
Безносюк А. М. - Проблеми та перспективи вдосконалення процедури допиту підозрюваного (2014)
Жук О. М. - Ресоціалізація та реабілітація як юридичні категорії кримінально-виконавчого права (2014)
Білоус О. В. - Законодавча регламентація проникнення до житла чи іншого володіння особи під час кримінального провадження (2014)
Олійник С. М. - Виникнення та становлення реадмісії осіб як міжнародно-правового інституту (2014)
Лабунська А. В. - Реалізація Україною норм правової системи Міжнародного валютного фонду – запорука успішного співробітництва з МВФ (2014)
Кресіна І. О. - Ситуативні механізми протидії сепаратизму в Україні: політико-правовий аналіз, Коваленко А. А. (2014)
Перегуда Є. В. - Інституційні аспекти взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади Білорусі (2014)
Горбатенко В. П. - Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства, Стоєцький С. В., Матвійчук Л. О. (2014)
Матвієнко А. С. - Правове регулювання реформування територіальної організації влади в Україні на сучасному етапі (2014)
Співак М. В. - Здоров’я нації в умовах суспільної трансформації (2014)
Смірнова В. О. - Еволюція путінського режиму: від політичної волі до політичного волюнтаризму (2014)
Ситар І. М. - Діалектичний зв’язок між акультурацією, глобалізацією та інтеграцією в праві (2014)
Кукуруз О. В. - Міжнародний досвід протидії релігійній дискримінації (2014)
Кресін О. В. - Право народів на самовизначення та протидія сепаратизму в міжнародному праві (2014)
Згурська В. Л. - Концепція самоорганізації у суспільних науках (2014)
Асланов С. А. - Ендогенні та екзогенні механізми стабілізації етнополітичної ситуації в Україні: міжнародно-правові санкції (2014)
Стойко О. М. - Вплив європейської інтеграції на сепаратистські рухи в країнах Європи (2014)
Давидюк О. О. - Оцінка стану соціальної безпеки в умовах поглиблення соціального розшарування (2014)
Логущенко І. М. - Соціальна державність: плюралізм сучасних інтерпритацій (2014)
Жиган Д. Ф. - Політичні технології: загальна характеристика політичного феномена (2014)
Кукуруз О. В. - Консерватизм і геополітичні стратегії у Центральній і Східній Європі (2014)
Авраменко Д. К. - Об’ємно-конструктивний компонент образу зовнішньої реклами (2014)
Безсонова Л. М. - До питання про формування проектної моделі сучасного українського логотипа: чинники впливу на художньо-пластичну мову (2014)
Вычегжанина Н. Ю. - Организация офисного пространства как способ повышения продуктивности работы сотрудников (2014)
Лагода О. М. - Мода і мистецтво: взаємодія в контексті репрезентацій (2014)
Смоляр О. В. - Формування дизайну інтер’єрів готелів України шляхом використання засобів монументально-декоративного мистецтва (2014)
Чупріна Н. В. - Сегментація ліній модного одягу в структурі індустрії моди (2014)
Яремчук О. М. - Художньо-творчі аспекти проектування аркушевих шрифтових видань (2014)
Бех Л. В. - Фарфор в Україні 19 століття: до питання специфіки сприйняття та побутування (2014)
Виноградов В. Є. - Монументальний живопис Ю. Клевера у Фороському палаці О. Кузнєцова: художні особливості і проблема синтезу (2014)
Волік К. С. - Виникнення та поширення культури дукачів в Україні у XVII – поч. ХХ ст. (2014)
Іванишин Н. М. - Графіка Леопольда Левицького 1960-1970-х рр. (витоки форми та концептуальні пошуки) (2014)
Колпакова Н. Я. - Культ св. Георгія у Візантії та Київській Русі (2014)
Мартищук М. В. - Вишивка як складова декору українського жіночого авангардного одягу (2014)
Пухарєв В. В. - Альбом рисунків школи М. Раєвської-Іванової (2014)
Рибалко С. Б. - Японський традиційний костюм: проблеми атрибуції (2014)
Ус В. Ф. - До питання типології композиції православного надгробку (2014)
Янковська Д. О. - Схеми та мотиви орнаментики західноукраїнських ікон кінця XVІ-XVII ст. (до питання атрибуції при реставраційних дослідженнях) (2014)
Алфьорова З. І. - Інституалізація українського простору сучасного візуального мистецва (2014)
Котова О. О. - Нонконформістський рух у світовому культурному контексті (2014)
Туманов І. М. - "Три грації" Рафаеля Санті: парадокси історії та матеріальної культури (2014)
Уманець О. В. - Концепт жіночого начала як складова проблемного поля фаустіани (2014)
Яковець І. О. - Візуальні мистецтва в контексті розвитку культури інформаційного суспільства (2014)
Кривой С. Л. - Алгебра графов и некоторые её приложения (2013)
Дишлевий О. П. - Метрика покриття коду як засіб визначення якості програмного забезпечення, Книшик М. А. (2013)
Туркин И. Б. - Анализ эволюции программного обеспечения с открытым кодом, Сыромятников А. В., Кузнецова Ю. А. (2013)
Морозова Т. Ю. - Новий інструмент інформаційного обміну між ринком праці та ІТ-освітою, Мендзебровський І. Б. (2013)
Андон Ф. И. - Управляемые словари, таксономии, тезаурусы и онтологии в семантическом вебе, Резниченко В. А. (2013)
Аврмачук Б. О. - Впровадження сільськогосподарського виробництва як аспекту сталого управління земельними ресурсами в Україні (2014)
Бабієнко М. М. - Інноваційне сприяння забезпеченню продовольчої безпеки в Україні, Кулаєць М. М., Пабат В. О. (2014)
Безкровний М. Ф. - Удосконалення законодавства з надання інформаційно-консультаційних послуг аграрними навчальними закладами (2014)
Безкровний М. Ф. - Історія розвитку і становлення інформаційно-консультаційних служб у світі (2014)
Бесчасна М. В. - Соціально-психологічні методи в управлінні сільським господарством (2014)
Бесчасна М. В. - Сільський зелений туризм як специфічний напрям туроперейтингу (2014)
Богач Л. В. - Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель (2014)
Бурляй О. Л. - Кооперація у збутовій діяльності як засіб підвищення ефективності функціонування садівницьких підприємств, Коваленко О. С. (2014)
Буряк А. В. - Інноваційний потенціал аграрного сектору економіки (2014)
Величко О. В. - Кластерний підхід до формування та ефективного використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Полтавщини (2014)
Вишнівська Б. В. - Сутність інноваційного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Гапоненко Т. М. - Маркетинг та інновації: взаємозв’язок і вплив на діяльність підприємства (2014)
Дмитренко О. С. - Розвиток фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку, Дем’яненко І. В. (2014)
Долженко І. І. - Основи формування стратегії стійкого розвитку регіонів України в умовах євроінтеграції (2014)
Євенко Т. І. - Оцінка фінансової неспроможності банківських установ (2014)
Жарікова О. Б. - Розвиток експертної грошової оцінки як цілісного майнового комплексу з урахуванням зарубіжного досвіду (2014)
Жемойда О. В. - Концентрація та спеціалізація сільськогосподарського виробництва – регіональний аспект (2014)
Жуковський М. О. - Оцінка конкурентоспроможності потенціалу сільськогосподарського підприємства (2014)
Забуранний С. В. - Маркетингове дослідження портрету споживачів послуг сільського туризму (2014)
Збарська А. В. - Соціально-економічний розвиток українського села (2014)
Зюарський В. К. - Якість продукції як критерій її конкурентоспроможності, Нестеренко С. А. (2014)
Звенигорецький Р. І. - Можливості реалізації набутих знань у практичній діяльності дорадництва (2014)
Зелинский Ю. И. - Организация и функционирование муниципального информационно-консультационного центра АПК (2014)
Зоргач А. М. - Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства: системний аспект (2014)
Ільків Л. А. - Екологічні аспекти дорадчої діяльності (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль консалтингу в плануванні кар’єри державного службовця (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Дорадча діяльність у галузі аквакультури України, Гнідан М. М. (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Особливості державного регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні, Поплавська А. М. (2014)
Коломієць І. О. - Регулювання грошової маси національним банком України (2014)
Коновал О. І. - Інвестиційна привабливість виробництва цукрових буряків на сільськогосподарських підприємствах України (2014)
Коробка В. М. - Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій для розвитку інноваційної сфери в Україні та світі (2014)
Костюк В. А. - Перспективи розвитку кредитних спілок на ринкуфінансових послуг України, Козир Ю. С. (2014)
Кудінова І. П. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2014)
Кудінова І. П. - Особливості менеджменту сільського зеленого туризму (2014)
Куцеконь Л. О. - Стратегія розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу (2014)
Ларіна Я. С. - Інноваційні процеси та інноваційна політика як чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК , Балацька М. О. (2014)
Локутова О. А. - Міжнародний досвід організації сільського зеленого туризму та дорадча діяльність, Васильєв В. П. (2014)
Любар Р. П. - Теоретичні аспекти сталого розвитку сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Мосіюк С. І. - Інституційні засади державного регулювання господарської діяльності, Мосіюк І. П. (2014)
Мосіюк С. І. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку села, Мосіюк І. П. (2014)
Мринська Т. С. - Формування державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку АПК, Ломінська О. О. (2014)
Наконечна К. В. - Регіональні засади розробки програм інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського виробництва з урахуванням структурних змін (2014)
Олійник О. О. - Оцінка впливу ефективності фінансово-кредитної системи на розвиток аграрного сектору економіки (2014)
Писаренко П. В. - Еколого-енергетична оцінка життєвого циклу твердих відходів на регіональному рівні , Самоілік М. С. (2014)
Рибак Л. Х. - Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні та її консультаційне забезпечення (2014)
Ротаєнко М. А. - Сучасні підходи банків до залучення коштів клієнтів (2014)
Самсоненко В. В. - Наукова складова в дорадчій освіті, Шевченко Л. Ю. (2014)
Скрипниченко В. А. - Інноваційні перспективи виробництва біопалива в Україні (2014)
Сокол Л. М. - Удосконалення управління екологічною складовою сільськогосподарського землекористування (2014)
Сокол Л. М. - "Зелений" ВВП як індикатор сталого розвитку (2014)
Стасіневич С. А. - Покращення якості цукру – інноваційний напрям підвищення якості життя населення України (2014)
Степасюк Л. М. - Якість молока в контексті європейських стандартів, Тітенко З. М. (2014)
Ткачук В. А. - Критерії та індикатори сталого розвитку сільських територій (2014)
Харченко Г. А. - Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Харченко В. В. - Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві (2014)
Чередніченко О. О. - Фінансова математика та економічні відносини, Сабіщенко О. В. (2014)
Шаманська О. І. - Сучасні методи навчання в дорадництві, Спірін А. В., Кормановський С. І., Твердохліб І. В. (2014)
Шаповал О. В. - Маркетингові інструменти виходу підприємства на нові зарубіжні ринки, Коннова Л. О., Кириченко Т. С. (2014)
Kapshtyk M. V. - The ways to ecologically balanced development of agroecosystems in the forest-steppe zone of Ukraine, Demydenko O. V. (2014)
McMonagle R. - Ukraine’s sunflowers: modern day tragedy of the commons (2014)
Жукорська Я. М. - Правове регулювання діяльності адвоката в Європейському Союзі на наднаціональному рівні (2014)
Задорожній О. В. - Особливості міжнародно-правової діяльності праукраїнських союзів племен у період до заснування Київської Русі (2014)
Змерзлый Б. В. - Проблемы введения правил 1888 г. для Керчь-Еникальских лоцманов и принятие "положения о морских лоцманах" 1890 г. (2014)
Кошарновська С. Л. - Правореалізаційні виміри соціальної функції держави (2014)
Луцький Р. П. - Позитивне право як основа правової дійсності (2014)
Ліпак Г. М. - Особисті немайнові права та обов’язки подружжя на українських землях у зводі законів Російської імперії 1832 р. (2014)
Наливайко Л. Р. - Право на доступ до публічної інформації в контексті контролю громадян за діяльністю держави, Вітвіцький С. С. (2014)
Несинова С. В. - Інституціоналізація елементів правової дійсності в теорії права (2014)
Новікова Н. А. - Поняття та еволюція інформаційної функції держави (2014)
Ніколаєнко Н. В. - Ідеї солідаризму в політико-правовій спадщині В. Винниченка (2014)
Осадча Л. М. - Загальнотеоретичне підгрунтя щодо розуміння принципів виборчого права (2014)
Постол К. А. - Державно-громадська модель управління освітою як форма правової взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави в Україні (2014)
Ситар І. М. - Діалектичний взаємозв’язок між соціологічним праворозумінням і правовим прецедентом в контексті акультурації у праві (2014)
Циверенко Г. П. - Механізми захисту прав людини в рамках ЄС, Лебідь П. Ю. (2014)
Цимбал-Семенчук І. Ю. - Механізм забезпечення адвокатської таємниці (2014)
Шеверєва В. Є. - Аналіз новел виборчого законодавства в частині передвиборної агітації із загальнонаціональних виборів (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми захисту права юридичної особи (2014)
Долинська М. С. - Загальна характеристика "нотаріальної устави" 1928 року як джерела українського нотаріального законодавства (2014)
Жорнік М. О. - Щодо формування судової практики у справах про визнання правочинів недійсними (2014)
Колосова О. О. - Органи опіки та піклування у цивільному судочинстві (2014)
Кушерець Д. В. - Особливості цивільно-правових відносин у сфері охорони та захисту майнових прав фізичних та юридичних осіб (2014)
Миколаєць В. А. - Процесуальні особливості судового розгляду цивільних справ за груповим позовом (2014)
Озель В. І. - Правове регулювання припинення шлюбу в Київській Русі (2014)
Тараненко А. О. - Договір на виготовлення протезних виробів: проблеми законодавчого врегулювання (2014)
Топоркова М. М. - Сторони договору постачання теплової енергії побутовому споживачу (2014)
Олефір А. О. - До проблеми правового забезпечення переходу на інноваційно-ринкову модель організації сфери господарювання (2014)
Петрина В. Н. - Проблемні питання правового статуту об’єднань підприємств (2014)
Потоцький М. Ю. - Місце господарсько-правового регулювання інтелектуальної власності у праві України (2014)
Пугачова Є. В. - Принципи правового регулювання Національного банку України на ринку цінних паперів України (2014)
Рябікін Д. А. - Еволюція поняття морського перевізника у праві зарубіжних держав та праві України (2014)
Таликін Є. А. - Характер суспільного конфлікту як чинник формування процесуальних правил провадження в справах про банкрутство у господарському процесі України (2014)
Заставська Л. П. - Феодальна латифундизація і становлення державного феодалізму в XVII – XIX ст. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського