Середа І. О. - Дослідження проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів географії в процесі фізичного виховання у ВНЗ (2012)
Худолій О. М. - Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дитячого і юнацького спорту", Іващенко О. В. (2012)
Дух Т. І. - Групова мотивованість студентів до занять фізичним вихованням в умовах взаємонавчання (2012)
Сергієнко Л. П. - Розвиток динамічної силової витривалості у дітей і молоді: вправи з гумовим джгутом (закордонний досвід), Лишевська В. М. (2012)
Воробйов В. Г. - Неруйнівний контроль поверхні фосфіду галію, Конорева О. В., Литвин О. С., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П.. (2011)
Друзюк В. М. - Вихрострумовий контроль засобів температурної діагностики нафтогазопромислового обладнання, Бубела Т. З., Столярчук П. Г. (2011)
Воліховський Ю. В. - Проектування промислових засобів пірометрії для неруйнівного контролю машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання, Гриневич Б. Ю., Столярчук П. Г. (2011)
Федоришин Д. Д. - Діагностика обсадних колон та насосно-компресорних труб за даними геофізичних методів досліджень свердловин, Старостін В. А., Старостін А. В., Федоришин С. Д. (2011)
Олійник А. П. - Моделювання процесу деформування в задачах контролю технічного стану промислових споруд, Незамай Б. С., Кучер О. Р. (2011)
Лютак З. П. - Модель роботи чутливого елемента ультразвукового первинного перетворювача, Мандра А. А., Лютак І. З., Бедзір А. О. (2011)
Заміховський Л. М. - Вібраційний контроль технічного стану вузлів відцентрових насосних агрегатів систем підтримання пластового тиску, Паньків Ю. В. (2011)
Ващишак І. Р. - Розроблення інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж, Ващишак С. П., Карпаш О. М. (2011)
Білинський Й. Й. - Світловодний аналізатор вологості газу, Іоніна К. Ю., Книш Б. П. (2011)
Кучірка Ю. М. - Удосконалена методика вимірювання динамічного поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин методом максимального тиску у бульбашці, Кісіль І. С., Костів Б. В. (2011)
Юрчевський Є. В. - Мікропроцесорні системи зрівноваження мостових електрофлюїдних перетворювачів в’язкості нафтопродуктів (2011)
Малісевич В. В. - Моделювання впливу густини і компонентного складу природного газу при діагностуванні засобів його обліку, Середюк О. Є. (2011)
Винничук А. Г. - Практичні аспекти застосування торцевих звужувальних пристроїв для вимірювання витрати природного газу, Середюк О. Є., Костів Б. В. (2011)
Горбійчук М. І. - Метод синтезу емпіричних моделей з врахуванням похибок вимірювань, Щупак І. В., Осколіп Т. М. (2011)
Безуглий М. О. - Метод фотометричного дзеркального еліпсоїда обертання для дослідження шорсткості поверхні, Ботвиновський Д. В., Зубарєв В. В., Коцур Я. О. (2011)
Білинський Й. Й. - Обробка отриманих зображень при газорозрядній візуалізації рідиннофазних об’єктів, Павлюк О. А., Миколка І. В. (2011)
Мазур М. П. - Імпедансний метод дослідження впливу технологічних умов одержання алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі на його питому провідність, Гасюк І. М., Депутат Б. Я., Кайкан Л. С., Угорчук В. В. (2011)
Євчук О. В. - Особливості реалізації нелінійних опорів в системах цифрової обробки сигналів, Ровінський В. А., Стрілецький Ю. Й. (2011)
Райтер П. М. - Застосування часо-частотних перетворень акустичних сигналів генерованих багатофазним потоком для прогнозування корозійно-ерозійних пошкоджень трубопроводів, Ільницький Р. М. (2011)
Інформація (2011)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2011)
Цимбалюк М. М. - Світоглядно-парадигмальні трансформації онтології права (2012)
Пчолкін В. Д. - Теоретико-правові аспекти забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів, Федосова О. В. (2012)
Казначеєв Д. Г. - Історичні аспекти торгівлі людьми (2012)
Калашник М. В. - З уроків охоронної концепції гетьмана Скоропадського (2012)
Костенко М. А. - Сущность и цели правовой политики (2012)
Кулиев И. О. - Толерантность в исламе, Алиева М. Г. (2012)
Легка О. В. - Реалізація норм права: теоретико-правові аспекти (2012)
Мурза В. В. - Роль громадського нагляду в державі (2012)
Опацький Р. М. - Ювенальна політика: поняття та зміст (2012)
Сайфуліна Ю. В. - Феноменологічний підхід щодо розуміння права (2012)
Бедрій М. М. - До питання про типологію українського звичаєвого права (2012)
Каглянчук І. В. - Теоретико-правовий аналіз становлення зарубіжного правосуддя (2012)
Маніліч О. В. - Вплив релігійних правовідносин на утворення інституцій громадянського суспільства (2012)
Мілетич О. О. - Проблеми юридичної кваліфікації категорії "зловживання правом" (загальнотеоретичний аспект) (2012)
Цуркан О. В. - Функції правосвідомості працівників органів внутрішніх справ у сучасних умовах (2012)
Гулиев А. Д. - Квалификация и виды терроризма в современном международном праве (2012)
Журавльов Д. В. - Поняття та загальна характеристика центральних органів виконавчої влади України (2012)
Заворотченко Т. М. - Деякі методологічні питання взаємовідносин між людиною та державою (2012)
Кириченко Ю. В. - Конституційна практика нормативного регулювання обов’язку захищати вітчизну в Україні та державах континентальної Європи: порівняльний аналіз (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Передумови формування двопалатної структури парламенту в європейських унітарних державах (2012)
Янковська Г. В. - Історія прийняття й ратифікації в Україні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: проблеми та перспективи (2012)
Волошина Ю. В. - Національний суверенітет: правові питання розуміння (2012)
Сеидова А. А. - Решения международного суда ООН по спорам о признании государственного суверенитета в отношении территории (2012)
Ситник Ю. М. - Поняття та ознаки конституційного права на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Фатуллаева М. Д. - Нелегальная миграция и международно-правовой статус нелегальных мигрантов (2012)
Булат Є. А. - Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (2012)
Литовченко Л. А. - Договір найму жилого приміщення: особливості правового регулювання (2012)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Щодо підстав диференціації пенсійного забезпечення громадян (2012)
Крестьяннікова О. О. - Щодо співвідношення "внутрішнього контролю" та "внутрішнього аудиту", Ситнік О. М. (2012)
Мовчан А. О. - Приватні кадрові агентства в Україні (2012)
Бутко П. Є. - Трансформація підходів до визначення податково-правового статусу фізичних осіб (2012)
Донець Т. А. - Загальний та спеціальний режим оподаткування доходів фізичних осіб: стан законодавчого регулювання та наслідки (2012)
Слободян О. А. - Пайовий інвестиційний фонд – активи чи майно? (2012)
Фоміна Г. В. - Значення критерію резидентства для визначення податкового обов’язку юридичних осіб (2012)
Гуржій Т. О. - Адміністративно-правове забезпечення профілактики дорожньо-транспортних пригод: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Наливайко Л. Р. - Професіоналізм та компетентність державного службовця як умова ефективності державного управління (2012)
Доненко В. В. - Актуалізація публічного адміністрування безпекою дорожнього руху (2012)
Кобринський В. Ю. - Проблеми реформи правоохоронної системи у контексті розбудови громадянського суспільства, Камінський А. І. (2012)
Петренко О. А. - Визначення адміністративно-правового режиму та правил адміністративного нагляду щодо звільнених з місць позбавлення волі (2012)
Присяжнюк А. Й. - Адміністративно-правові засади державного контролю місцевих органів виконавчої влади (2012)
Белінський Ю. Є. - Поняття "зброя" та його нормативне визначення (2012)
Грицай І. О. - Принципи, функції, форми та методи адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій (2012)
Гуржій А. В. - Сутність і значення адміністративно-правової кваліфікації (2012)
Кацуба Р. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку взаємодії міліції з громадськістю при проведенні масових спортивних заходів (2012)
Лібенко І. Ю. - Нормативно-правова основа адміністративно-юрисдикційної діяльності державної служби боротьби з економічною злочинністю та шляхи її вдосконалення (2012)
Проник О. Ю. - Система суб’єктів протидії ксенофобії (2012)
Алфьоров С. М. - Органи внутрішніх справ як суб’єкт запобігання злочинам, що вчиняються на ґрунті расової та етнічної ворожнечі (2012)
Вербенський М. Г. - Стан і тенденції рецидивної злочинності в Україні, Кисельов І. О. (2012)
Калмиков Д. О. - Особливості дії закону про кримінальну відповідальність за експлуатацію дітей (2012)
Назимко Є. С. - Види і конструктивні особливості санкцій за злочини у сфері службової діяльності, Флонов В. В. (2012)
Безпалько С. В. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 358 КК України (2012)
Кубрак Р. М. - Особливості організації соціально-виховної роботи в межах установи виконання покарань із засудженими, які мають психічні відхилення (2012)
Локтіонова В. В. - Ознаки об’єктивної сторони злочину та місце серед них злочинних наслідків (2012)
Шмигельський В. В. - Предмет та спосіб вчинення злочинів, пов’язаних з даванням або одержанням хабара у сучасному кримінальному праві України (2012)
Тертишник В. М. - Гострі кути реформування кримінального процесу: сім раз… не для нас (2012)
Басиста І. В. - Окремі аспекти допустимості психологічного впливу та ризику при прийнятті процесуальних рішень слідчим (2012)
Єфімов В. В. - Міжнародне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності (2012)
Лоскутов Т. О. - Права і законні інтереси: елемент предмету чи засоби правового регулювання у кримінальному процесі? (2012)
Обшалов С. В. - Взаємодія оперативних працівників та слідчих при отриманні інформації про злочин (2012)
Стасюк Л. Л. - Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря (2012)
Таран О. В. - Приводи і підстави до порушення кримінальної справи про порушення вимог законодавства про охорону праці (2012)
Арушанян К. К. - Засуджений як суб’єкт стадії виконання судових рішень (2012)
Кузьмічова Є. В. - Гарантії забезпечення охорони лікарської таємниці в кримінальному процесі (2012)
Юсубов В. В. - Типові порушення закону при прийомі, реєстрації, обліку заяв і повідомлень про злочини і їх виявлення прокурором (2012)
Манівлець Е. Є. - Креативність як невід’ємна складова розвитку творчого потенціалу студента (2012)
Саакян М. Б. - Про користь та шкоду тестування як форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів (2012)
Завгородній В. А. - Форми реалізації рішень Європейського суду з прав людини в Україні (2013)
Сквірський І. О. - Інститут громадського контролю в теорії права та практиці Російської Імперії (2013)
Шевченко Т. В. - Юридична колізія: теоретико-правовий аспект (2013)
Лясковець А. В. - Дефініції "юридичні норми" і "юридичні відносини" у науковому спадку Ф. В. Тарановського (2013)
Кириченко Ю. В. - Право приватної власності за конституціями України та Європейських держав (2013)
Тищук Т. І. - Види рішень конституційного суду України та їх класифікація (2013)
Блінова Г. О. - Службова таємниця як вид публічної інформації з обмеженим доступом (2013)
Віхляєв М. Ю. - Співвідношення понять "суб’єкти адміністративного права" та "суб’єкти адміністративних правовідносин" у контексті розгляду громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права (2013)
Щербіна А. О. - Правове регулювання використання персональних даних в Митній службі України (2013)
Роженко Д. В. - Характеристика окремих принципів письмового провадження в адміністративному судочинстві України (2013)
Корольов Ю. О. - Особливості адміністративно-правового статусу службовців Національного банку України (2013)
Рибіцький С. Б. - Громадські правозахисні організації як суб’єкти захисту прав і свобод громадян (2013)
Богатирьов І. Г. - Стратегічні засади реформування державної пенітенціарної служби України та їх науковий супровід, Лісіцков О. В. (2013)
Хряпінський П. В. - Загальна підстава спеціального звільнення від кримінальної відповідальності (2013)
Лень В. В. - Питання виконання довічного позбавлення волі як альтернативи смертної кари, Шаніна Є. Г. (2013)
Маньковський Л. К. - Вплив обставин, що пом’якшують покарання, на призначення покарання, необхідного й достатнього для виправлення неповнолітнього та попередження нових злочинів (2013)
Світличний О. О. - Кваліфіковані склади злочину розбещення неповнолітніх (2013)
Чус О. В. - Власність як об’єкт незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в неї (2013)
Макаренко Є. І. - Щодо сутності затримання підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Уваров В. Г. - Проблеми негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Глушко А. П. - Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні: проблемні питання проведення, Строков І. В. (2013)
Іщенко Д. А. - Формування наукових шкіл у криміналістиці (2013)
Колосова О. О. - Наказне провадження як спрощений вид цивільного судочинства (2013)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за охороною праці на підприємствах, установах, організаціях агропромислового виробництва (2013)
Новіков М. М. - До соціально-правового регулювання медично- біологічного відшкодування фізичної шкоди (2013)
Уралова Ю. П. - Гарантії діяльності профспілок щодо захисту прав і інтересів працівників, Голошивець В. О. (2013)
Мінка П. П. - Характеристика форм міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю в контексті проблеми адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу, Хрідочкін А. В. (2013)
Lydia N. Derkach. - Psychological issues in legal education of future lawyers: emotional intelligence and career success, Ann Makarchuk (2013)
Салохин Н. П. - Самоупорядочение и самоорганизация в системе культуры управления трансформирующейся россии (2013)
Рамиз Севдималиев - К вопросу о соотношении понятий "агрессия" и "вооруженное нападение" в контексте борьбы с терроризмом (2013)
Джафаров И. Х. Оглы - Правосознание и правовые ценности (2013)
Ибрагимова А. Н. Кызы - Различные способы благополучия как одно из новых понятий обеспечения социального благополучия. Структура обеспечения социального благополучия (2013)
До 60-річчя від дня народження Ю. Б. Гнучія (2013)
Козырский В. В. - Применение теории графов для расчетов систем электроснабжения. Кратчайший остов графа. Сеть с наименьшей протяженностью линий электропередачи, Гнучий Ю. Б., Гай А. В. (2013)
Долинський А. А. - Статестический анализ энтропии, Драганов Б. Х. (2013)
Берека О. М. - Дослідження впливу електричного поля високої напруженості на посівні якості насіння та урожайність круп'яних культур, Усенко С. М., Бобко Т. Й., Сучек М. М. (2013)
Червинский Л. С. - Первичные механизмы воздействия оптического излучения на живые организмы (2013)
Драганов Б. Х. - Анализ методами неравновеснойтермодинамики гидродинамических и теплообменных процессов многокомпонентных средах (2013)
Радько І. П. - Метод визначення та оцінки глибини проплавлення контакт-деталей комутаційних апаратів (2013)
Горобець В. Г. - Теплообмін пучка труб з напівциліндричними інтенсифікаторами. 1. Тепловий розрахунок (2013)
Горобець В. Г. - Теплообмін пучка труб з напівциліндричними інтенсифікаторами. 2. Розрахунок гідравлічного опору (2013)
Драганов Б. Х. - Анализ отдельных вопросов энтропии (2013)
Кондратенко І. П. - Дослідження розподілу температури в завантаженні циліндричного індуктора, Лисенко В. П., Комарчук Д. С. (2013)
Лисенко В. П. - Фільтрація інформаційних каналів систем управління біотехнічними об’єктами, Решетюк В. М., Штепа В. М. (2013)
Василенко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у системі передачі електроенергії по одному проводу, Комаров В. М. (2013)
Кондратенко І. П. - Тривимірна математична модель процесу розряджання ємності на електромагнітну систему з послідовно з'єднаних котушки індуктивності, електрода і не феромагнітної пластини, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2013)
Лисенко В. П. - Факторний експеримент дослідження інтенсивності росту томатів та його результати, Мірошник В. О., Дудник А. О. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси в електроприводах постійного струму, Савченко В. В. (2013)
Голодний І. М. - Дослідження на моделі в MatLab характеристик електропривода постійного струму серії Lenze 530, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2013)
Савченко В. В. - Передпосадкова обробка картоплі у магнітному полі, Синявський О. Ю., Савченко В. В. (2013)
Борщ Г. М. - Дослідження інтенсивності перемішування субстрату в біогазовій установці, Устимчук В. В. (2013)
Червінський Л. С. - Електрофізичні методи передпосівної обробки насіння, Романенко О. І. (2013)
Бойко В. В. - Газовий детектор для виявлення процесів гниття в овочесховищах, Булах Г. І., Подпрятов Г. І., Гунько С. М. (2013)
Ткаченко О. М. - Геопросторова складова інформаційно-аналітичної системи у галузі рослинництва (2013)
Голуб Б. Л. - Побудова сховища даних для підсистеми підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління параметрами ефективності роботи промислового пташника, Щербатюк В. Л. (2013)
Бородин М. В. - Принцип корректировки стоимости потребленной электроэнергии в зависимости от ее качества (2013)
Виноградов А. В. - Устройство запрета автоматического включения резерва для двухтрансформаторных подстанций 20-110/6-10 кВ, Багаєв П. Л. (2013)
Пузанов А. П. - Надійність передачі даних електровимірювань радіоканалом (2013)
Коробський В. В. - Експериментальні дослідження ерозійного зносу серійних контакт-деталей пускачів як функція кількості комутацій (2013)
Брагіда М. В. - Розрахунок системи регулювання струму зварювання, Тримпол Я. О. (2013)
Мрачковський А. М. - Експериментальні дослідження електричної ерозії та перехідного опору серійних контакт-деталей реле (2013)
Щепотьєв О. І. - Методи забезпечення достовірності наукових досліджень, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2013)
Мірських Г. О. - Принципи формування узагальненого критерію якості енергетичних об’єктів, Окушко О. В. (2013)
Палішкін М. А. - Робота каналів із каскадом насосних станцій, Карпусь О. Т., Міщенко А. В. (2013)
Василенков В. Є. - Тепловий розрахунок пташника на колесах, Погребний Д. А. (2013)
Шеліманова О. В. - Дослідження процесів переносу в атмосферній сушильній установці, Гур’єва А. О. (2013)
Феофілов І. В. - Зволожувач дуттьового повітря для двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Горобець В. Г. - Методи приготування рідких кормів за допомогою роторно–пульсаційного апарата, Гескін Д. В. (2013)
Луцик І. Б. - Вплив швидкісних режимів установок активного вентилювання на біологічні процеси в зерновому насипі (2013)
Нещадим О. М. - Дослідження методом потенціалів плоских деформацій у задачах лінійної в’язкопружності, Гнучій Ю. Б. (2013)
Шкода Н. Г. - Наближені методи обчислення провідності в неоднорідних системах, Шостак С. В. (2013)
Шкода Н. Г. - Поверхневі плазмони двох малих частинок із врахуванням мультипольної взаємодії між ними, Шостак С. В. (2013)
Панталієнко Л. А. - Оцінювання областей стійкості параметричних систем зі змінною структурою (2013)
Грищук О. Ю. - Аналітичне рішення для сферично-симетричних двочасткових розподілів, Стеценко С. В. (2013)
Дюженкова О. Ю. - Модулі гладкості на множинах комплексної площини з кусково-гладкою межею (2013)
Шинкаренко В. Г. - Оценка удовлетворенности потребителя транспортной услугой, Дежурова Е. В. (2014)
Федотова І. В. - Оцінювання рівня лояльності персоналу підприємства (2014)
Бурмака М. М. - Класифікація типів розвитку соціально-економічних систем (2014)
Ачкасова Л. М. - Оцінювання ефективності управлінських рішень (2014)
Чеснакова Л. С. - Концептуальна модель стратегічного контролінгу, Софійчук К. К. (2014)
Федорова В. А. - Соотношение понятий "имидж" и "репутация" предприятия (2014)
Криворучко О. М. - Сценарний підхід до розробки стратегій управління персоналом АТП, Водолажська Т. О. (2014)
Криворучко О. М. - Формування бізнес-процесної моделі автотранспортного підприємства, Сукач Ю. О. (2014)
Левченко О. П. - Реалізація стратегії розвитку АТП на базі збалансованої системи показників, Прокопавічюс Г. А. (2014)
Пипенко І. С. - Процес оцінювання потенціалу підприємства (2014)
Легкий С. А. - Формування цінової стратегії на пасажирських автотранспортних підприємствах (2014)
Шинкаренко В. Г. - Моделювання логістичних бізнес-процесів, Ананко І. М. (2014)
Гладка О. І. - Контроль маркетингу персоналу на підприємстві (2014)
Догадайло Я. В. - Бюджетна модель підприємств дорожнього господарства (2014)
Толок О. В. - Методичний підхід до техніко-економічного обґрунтування проектів організації дорожнього руху в містах, Котков К. В. (2014)
Заруба В. М. - Боротьба за збереження української державності в ході відсічі турецького походу на Чигирин влітку 1678 р. (2013)
Захарова Н. С. - Роль Катерини Абрамівни Флейшиц у становленні жіночої адвокатури (2013)
Філонов О. В. - Боротьба з тероризмом на українських землях у Російській Імперії наприкінці ХІХ початку ХХ ст (2013)
Лясковець А. В. - Визначення поняття "право" в працях Ф. В. Тарановського та О. О. Жиліна: порівняльний аналіз (2013)
Лукашев О. А. - Щодо проблеми виокремлення загальної частини у фінансово-правовій галузі (2013)
Андрійцьо В. Д. - Докази як об’єкт збору на етапі збирання доказів у цивільному процесі (2013)
Ущаповський Т. В. - Генезис та особливості механізмів забезпечення економічної конкуренції на ринках країн БРІКС (2013)
Балух В. С. - Альтернативні способи вирішення індивідуальних трудових спорів (2013)
Риженко І. М. - Щодо визначення поняття "право власності суб’єкта господарювання" як об’єкта адміністративно-правового захисту (2013)
Негодченко О. В. - Таємниця кореспонденції, листування, телефонних розмов та спілкування в сучасних умовах: реалії та колізії (2013)
Пєтков С. В. - Людиноцентристський вектор розвитку сучасного адміністративного права (2013)
Зозуля І. В. - Правоохоронні органи чи органи правопорядку: щодо доцільності перейменування (2013)
Макушев П. В. - Системи інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України та персональні дані як їх складові (2013)
Блінова Г. О. - Правове регулювання інституту таємниці усиновлення: сучасні тенденції (2013)
Петренко В. В. - Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів в Україні (2013)
Любімова С. Ю. - Поняття та значення контролю та адміністративного нагляду у сфері господарської діяльності (2013)
Миловидова С. В. - Правові засади запобігання адміністративним правопорушенням в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2013)
Слабунова Ю. В. - Поняття та види форм адміністративно-правового забезпечення прав громадян органами прокуратури (2013)
Щербина Є. М. - Адміністративне законодавство у сфері відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил, що стосуються благоустрою населених пунктів: проблеми та шляхи вдосконалення (2013)
Новіков В. В. - Підтримання законності у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2013)
Хрідочкін А. В. - Адміністративно-правова характеристика системи органів охорони інтелектуальної власності в Україні (2013)
Корольов Ю. О. - Сутність правового механізму реалізації адміністративно-правового статусу службовців Національного банку України (2013)
Роженко Д. В. - Особливості підготовки адміністративної справи до судового розгляду в порядку письмового провадження (2013)
Богатирьов І. Г. - Визначення поняття профілактики незаконного обігу наркотичних засобів в установах виконання покарань, Коломієць Н. В. (2013)
Лень В. В. - Дискусійні питання кримінальної відповідальності щодо холодної зброї, Олійников Г. В., Шаніна Є. Г., Грищак С. В. (2013)
Негодченко В. О. - Система інформаційного забезпечення міграційних процесів як фактор національної безпеки (2013)
Богатирьова О. І. - Деякі питання удосконалення виконання покарань та здійснення контролю кримінально-виконавчою інспекцією (2013)
Олійник О. І. - Об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 391 КК України (2013)
Коломієць Н. В. - Особливості ресоціалізації засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків (2013)
Макаренко Є. І. - Правомірність затримання підозрюваного до відкриття кримінального провадження (2013)
Торяник В. М. - Політична культура. Специфіка її формування та перспективи розвитку в Україні (2013)
Ануфрієнко Л. А. - Нові можливості політичних кампаній за допомогою соціальних мереж (2013)
Гулиев А. Д. - Право народов на самоопределение и этнонациональные конфликты (2013)
Лала Сафарали - Проблема коррупции транснациональных корпораций с нефтедобывающими странами и правовые направления борьбы с ней (2013)
Фарид Гулиев - Тенденции развития системы законодательства, регулирующего право свободного предпринимательства в Азербайджанской Республике (2013)
Сеймур Талыбов - Геополитическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике и правовые основы ее энергетической системы (2013)
Гулиев А. Д. - К вопросу о базисных основах формирования гражданского общества в украинском государстве, Дорошенко В. С. (2013)
Зейнаб Джахангирова - Понятие международного контроля за исполнением обязательств по правам человека (2013)
Дубровін В. О. - Дослідження ефективності технології і техніки мінімалізації весняного передпосівного обробітку ґрунту під сівбу цукрових буряків, Теслюк В. В. (2013)
Пилипака С. Ф. - Розрахунок циліндричної поверхні скребка гноєприбиральної установки, Голуб Г. А., Ікальчик М. І. (2013)
Шевченко І. А. - Результати експериментальних досліджень мобільного змішувача-кормороздавача потокового типу, Доруда С. О., Воронін Л. С. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску механізму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення рушійного моменту, Мельніченко В. В. (2013)
Маслюк В. А. - Зміцнення швидкозношувальних поверхонь робочих органів сільськогосподарських машин безвольфрамовими твердими сплавами, Яковенко Р. В., Денисенко М. І. (2013)
Василів В. П. - Цукри вівсяного солоду, Ємельянова Н. О., Мукоїд Р. М., Чумакова О. В., Безсмертна Л. О., Бойко Ю. І. (2013)
Рогач Ю. П. - Проблеми використання людських ресурсів, Лущенков В. Л., Головін С. В., Войналович О. В. (2013)
Лімонт А. С. - Температурний стан стрічок розстеленої льоносоломи при готуванні рошенцевої трести (2013)
Опалко В. Г. - Обґрунтування потреби в зернових сівалках для сільськогосподарських підприємств України (2013)
Бешун О. А. - Екологічні стандарти Stage і Tier для дизелів сільсько-та лісогосподарських тракторів і самохідних машин (2013)
Денисенко М. І. - Конструювання зміцнюючого покриття з врахуванням реального зносу деталей машин (2013)
Бешун О. А. - Аналіз режимів роботи і завантаженості двигунів самохідних лісових машин (2013)
Докуніхін В. З. - Основні напрямки удосконалення організації технічного обслуговування автомобілів в АПК, Ковтун М. М., Лудченко Я. О. (2013)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинки по шорстких дисках (2013)
Алієв Е. Б. - Діагностична система фізіологічного стану корови на основі оцінки її рухливості, Тісліченко О. С. (2013)
Лабатюк Ю. М. - Теоретичні дослідження взаємодії робочого органу глибокорозпушувача з ґрунтом (2013)
Денисенко М. І. - Зносостійкі покриття для робочих органів сільськогосподарських машин, Сидоренко К. О. (2013)
Ловейкін В. С. - Дослідження та аналіз методів оптимального керування динамічними системами, Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. (2013)
Павленко М. Ю. - Аналіз технологій виробництва дизельного біопалива (2013)
Феофілов І. В. - Підвищення ефективності когенераційної установки на основі двигуна внутрішнього згоряння за рахунок зволоження повітря (2013)
Овчар Р. Ф. - Умови виникнення розв’язків слабо збурених крайових задач (випадок k=-1) (2013)
Деркач О. П. - Обгрунтування параметрів подрібнювача-розкидача соломи зернозбирального комбайна, Шворак М. В. (2013)
Рубльов В. І. - Особливості розрахунку потреби сільськогосподарських машин при постачанні споживачу (2013)
Лазоренко В. О. - Система теплопостачання теплиць з використанням вакуумних геліоколекторів (2013)
Рубльов В. І. - Стереометричні принципи визначення руйнування дорожнього одягу з покриттям автотранспортних доріг (2013)
Деркач О. П. - До питання обґрунтування форми отворів висівного диска, Горват Н. А. (2013)
Рубльов В. І. - Реалізація системи транспортування молока на стадії її розливу в мірні ємності, Дев’ятко О. С. (2013)
Ловейкін В. С. - Хвильовий метод зниження поздовжніх коливань пружних елементів скребкового конвеєра, Човнюк Ю. В., Костина О. Ю. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація енергетичного режиму руху грейферного захвату, Ромасевич Ю. О., Лимар П. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Результати експериментальних досліджень гвинтового конвеєра-змішувача, Гудова А. В. (2013)
Большаков В. Н. - Правові засади використання легальних методів моніторингу техніки АПК України, Роговський І. Л. (2013)
Чуєнко Р. М. - Перехідні процеси у компенсованому асинхронному двигуні під час пуску (2013)
Марус О. А. - Техніко-економічна ефективність виробництва і внесення ентомологічного препарату трихограми (2013)
Сушко О. В. - Перевірка виконання умови стаціонарності та нормальності випадкового процесу зміни ресурсних параметрів машин (2013)
Броварець О. О. - Моделювання руху польової інформаційної машини із системою технічного зору по нерівностям поверхні поля (2013)
Голуб Г. А. - Експериментальне визначення питомої потужності перемішування біомаси в обертовому реакторі, Дубровіна О. В., Чуба В. В., Павленко М. Ю. (2013)
Шутюк В. В. - Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень в сушильних технологіях, Василенко С. М., Бессараб О. С., Василів В. П. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація ривкового режиму руху механізму повороту стрілового крана, Мельніченко В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання й оптимізація режимів руху механічних дискретно-континуальних систем, Човнюк Ю. В., Матухно Н. В. (2013)
Стадник І. Я. - Додержання стабільності вологості тіста при замішуванні, Коневич М. Р., Василів В. П. (2013)
Теслюк В. В. - Техніко-технологічне обґрунтування збирання кормових буряків (2013)
Потапова С. Є. - Аналіз впливу основних параметрів одновальцьової зернодробарки на показники продуктів подрібнення (2013)
Фришев С. Г. - Обгрунтування раціональних параметрів взаємодії зернозбиральних комбайнів і причепів-перевантажувачів, Сєнчев М. В. (2013)
Тарасенко С. Є. - Використання поновлюваних джерел енергії в Україні, Поліщук В. М., Дубровіна О. В. (2013)
Пилипенко А. П. - Особливості деформування деревинностружкових плит з концентраторами напружень при згині, Березін В. Б., Івченко О. О. (2013)
Пожидаєв С. П. - Уточнення механічної моделі еластичного колеса (2013)
Зубко В. М. - Технологічна і техніко-економічна оцінка машинних агрегатів при проведенні догляду за посівами при вирощуванні сільськогосподарських культур, Дубровіна О. В. (2013)
Драгнєв С. В. - Формування системи оперативного контролю якості біомаси при виробництві твердих біопалив (2013)
Покотило Г. - Культурою має утверджуватися нова Україна (з культурологічних поглядів) (2014)
Левицька М. - Дерево як символ в образотворчості Тараса Шевченка (2014)
Юрченко Н. - Графічна Шевченкіана Ірини Гуртовенко (2014)
Метка Л. - Лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, майстер декоративної глиняної скульптури Василь Омеляненко. Дитячі та юнацькі роки (2014)
Чечель Ж. - Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Іван Білик (2014)
Ликова О. - Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Михайло Китриш (2014)
Одрехівський В. - Шевченкіана в монументальній скульптурі Василя Одрехівського (1921—1996) (2014)
Ходак І. - Лизавета Левитська (з історії українського мистецтвознавства 1920-х — початку 1930-х років) (2014)
Котляр Є. - Данило Щербаківський: наукові розвідки та відкриття єврейського мистецтва (2014)
Рибалко С. - Образи селян в японському мистецтві кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.: естетика, етнографія, колоніальна політика (2014)
Пасічник Л. - Кримськотатарське ювелірне мистецтво: традиції та сучасний стан (2014)
М’якота І. М. - Казас і драматургія М. Метерлінка: досвід інтермедіального аналізу (2014)
Колпакова Н. - Образ св. Георгія у мистецтві Візантії (2014)
Міняйло Н. - Одяг весталки у давньоримському суспільстві (2014)
Козакевич О. - Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: історіографія питання (2014)
Бакович О. - Маляр іконостасів церков Різдва Пресвятої Богородиці с. Новосілка Підгаєцького р-ну, св. Миколая с. Кальне Козівського р-ну та Воскресіння Христового с. Кальне Зборівського р-ну Тернопільської обл. (2014)
Якимова О. - Поліхромії Угнівської церкви Різдва Богородиці у контексті формотворчих пошуків першої третини ХХ століття (2014)
Палумбо де Віво І. - Традиційна весільна обрядовість Гуцульщини у серії полотен М. Варенні-старшого (2014)
Федорчук О. - Бісерний декор народного одягу Буковини першої половини XX ст. (2014)
Мотиль Р. - Загальнонаціональні та локальні особливості української теракоти ХІХ— ХХ століть (2014)
Дещук А. - Художнє дерево Яворівщини: технологічні аспекти різьби (2014)
Янковська Д. - Передумови та еволюція східних впливів у європейській моді XVIІI — початку ХХ ст. (2014)
Юрченко І. - Методика використання мотивів архітектурного декору львівської сецесії в сучасному дизайні меблевих виробів (2014)
Колодко А. - Українська мультиплікація як самобутній вид образотворчого мистецтва (2014)
Кай Г. - Художнє скло Ханчжоу: роль творчої особистості у мистецтві та художній освіті КНР на сучасному етапі розвитку (2014)
Білан І. - Юрій Магалевський: авангардова критика і непоступливість художника (2014)
Костельна М. - Творчий пошук у дизайні костюмів представників Львівського будинку моделей 1950—1970-х рр.: конструктивні та декоративні особливості (2014)
Приймак Х. - Особливості традиційної сорочки Сокальщини кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Іваневич Л. - Традиційне вбрання українців Західного Поділля: особливості класифікації (2014)
Луць С. - Особливості традиційних та інноваційних технологій та методів у творчості класичного ювелірного дому "Лобортас" (2014)
Костенко Д. - Образні домінанти візуалізації фасадних композицій архітектурного середовища сучасного міста (2014)
Горбаль М. - Андрій Петрович Сухорський. До 85-ліття від дня народження (2014)
Мушинка М. - Степан Кищак та його енциклопедія "Лемківські різьбярі" (2014)
Яців Р. - Український Нардний дім у Перемишлі (2014)
Дума В. В. - Сутність та особливості правоохоронної форми правозастосовчої діяльності (2012)
Кучук А. М. - Правові гарантії прав людини: Україна та Європа: теоретико-правовий дискурс, Гога А. М. (2012)
Лапка О. Я. - Теоретико-правовий аналіз факторів, які обумовлюють термінологічну невизначеність та впливають на характер правової політики в Україні (2012)
Логвиненко Б. О. - Загальна характеристика системи мусульманського права (2012)
Опацький Р. М. - Особливості впровадження ювенальної юстиції в зарубіжних країнах (2012)
Гриценко І. С. - Судова влада в Україні: до визначення поняття, Погорецький М. А. (2012)
Руднєва О. М. - Поняття та види міжнародних інституційних механізмів забезпечення та захисту прав людини (2012)
Адашис Л. І. - Правове регулювання статусу політичних партій в Україні (2012)
Гулиев А. Д. - Положительные тенденции глобализации и степени порождающей преступное явление как терроризм в современном мире (2012)
Дорошенко В. С. - Некоторые аспекты динамизации институционального процесса политической модернизации Украины и Азербайджана, Гулиев А. Д. (2012)
Заворотченко Т. М. - Методологічні аспекти співвідношення понять прав людини і прав громадянина (2012)
Кобринський В. Ю. - Основні засади класифікації екологічних прав та обов’язків людини і громадянина, Камінський А. І. (2012)
Літвінова І. Ф. - Щодо визначення поняття права особи на недоторканність житла чи іншого володіння (2012)
Сєрова І. І. - Регулювання міграційних процесів на рівні ради Європи: актуальні напрямки та шляхи розвитку (2012)
Янковська Г. В. - Мовні права людини крізь призму права на свободу вираження думки (на матеріалі конституцій пострадянських країн) (2012)
Гасымова З. М. - Особенности законодательства объединенных Арабских Эмиратов в контексте прав женщин (2012)
Нагорна В. В. - До питання правового регулювання прав дітей з особливими потребами в міжнародних актах (2012)
Ситник Ю. М. - Види конституційного права громадян України на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Цимбалюк В. М. - Сутність права громадян на звернення до публічної адміністрації (2012)
Духневич А. В. - Приведення у відповідність законодавства України у сфері АПК до вимог СОТ (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Про правові передумови виникнення та розвитку бюджетних правовідносин (2012)
Рязанцев О.Є. - Оптимізація цивільного судочинства та принципи її здійснення, Рязанцева Н.О. (2012)
Смєсова В. Л. - Правові засади колекторства в Україні, Мірошнікова С. Г. (2012)
Чабаненко М. М. - Щодо вирішення цінової кризи на ринку сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Григоренко Д. А. - Порядок денационализации и аренды промышленных предприятий в Украине в 1921- н.1929 гг. (2012)
Єна Р. О. - Про податковий контроль як різновид спеціального державного контролю (2012)
Зозуля О. І. - Особливості організації охорони праці в допоміжних органах президента України (2012)
Кричун М. О. - Провадження як головна структурна складова податкового процесу у діяльності ДПСУ (2012)
Пліс І. О. - До питання щодо справляння податку з доходів фізичних осіб по окремих видах операцій: аналіз судової практики (2012)
Чинчин М. М. - До питання щодо визначення поняття податкового адміністрування (2012)
Завгородній В.А. - Напрями оптимізації організації взаємодії органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції (2012)
Надієнко О. І. - Форми та методи державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні: сучасний правовий аналіз (2012)
Бердник В. С. - Місце адміністративних комісій у системі органів адміністративної юрисдикції (2012)
Бєлих Д. В. - Профілактика правопорушень у сфері дорожнього руху як складовий напрямок адміністративної діяльності Державтоінспекції (2012)
Драна І. В. - Особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у нотаріальній діяльності (2012)
Заброда С. М. - Міжнародно-правові стандарти поліцейської діяльності щодо протидії насильству в сім’ї (2012)
Костіна Е. В. - Природа домонопольного історичного періоду розвитку адміністративно-правового захисту прав дитини (2012)
Микулець В. Ю. - Правові аспекти формування єдиного інформаційного простору в Україні (2012)
Молчанський О. О. - Процесуальні рішення: сутність та співвідношення з іншими спорідненими поняттями (2012)
Чаку Є. В. - Проблеми кадрового та матеріально-технічного забезпечення адміністративного судочинства (2012)
Чуприна Г. В. - Представництво інтересів іноземців та осіб без громадянства у справах за зверненням Державної міграційної служби України з приводу примусового видворення (2012)
Скулиш Є. Д. - Поняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом, Глушков В. О. (2012)
Богатирьов І. Г. - Правове забезпечення функціонування кримінально-виконавчої системи після оновлення Україною своєї незалежності: історико-правовий аналіз, Копотун І. М. (2012)
Мисливий В. А. - Правові аспекти передачі осіб, які страждають на психічні розлади, для проведення примусового лікування у країнах СНД, Березняк В. С., Книга М. М. (2012)
Дячкін О. П. - Форми співучасті та їх значення для визначення суспільної небезпечності і кваліфікації злочинів (2012)
Житний О. О. - Проблема статусу норм міжнародного права у механізмі внутрішньодержавного кримінально-правового регулювання (2012)
Книш С. В. - Міжнародно-правові аспекти криміналізації нелегальної міграції (2012)
Школьний В. В. - Деякі причини виникнення і розвитку злочинності у сфері використання ЕОМ (2012)
Гуменюк Ю. С. - Призначення покарання за незакінчений злочин: історично-правовий досвід (2012)
Драний В. В. - Особливості визначення предмета злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України (2012)
Ларіна О. В. - Щодо визначення об’єктивної сторони грабежу (2012)
Мартинишин Г. Р. - Пропозиції щодо вдосконалення правил призначення покарання за сукупністю вироків (2012)
Уварова Н. В. - Об’єктивна сторона злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2012)
Бірюков В. В. - Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів: поняття, система, завдання (2012)
Батюк О. В. - Окремі положення дотримання етичних аспектів при провадженні слідчих дій в установах виконання покарань (2012)
Капітанчук Л. Ю. - Особливості організації і тактики слідчих дій у ході розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України, Сорока А. З. (2012)
Скрябін О. М. - Юридико-психологічні аспекти рекламної діяльності адвоката, Копєлєв І. Ю. (2012)
Сірко Б. П. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні розкрадання вантажів на залізничному транспорті (2012)
Сліпченко В. І. - Процесуальний порядок надання й отримання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах, матеріали яких містять державну таємницю (2012)
Татаров О. Ю. - Прокурорський нагляд на досудовому провадженні (2012)
Уваров В. Г. - Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів (2012)
Черненко А. П. - Роль понятих у кримінальному процесі (2012)
Афанасіаді Д. М. - Форми взаємодії суб`єктів при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2012)
Громовий А. О. - Актуальні проблеми вдосконалення діяльності при порушенні кримінальної справи (2012)
Калужинський О. В. - Встановлення та оцінка судом підстав для призначення справи до судового розгляду (2012)
Свинаренко О. Є. - Основні способи незаконного відшкодування податку на додану вартість та окремі аспекти діяльності спецпідрозділів боз щодо протидії їм (2012)
Кузьменко В. В. - Специфика преподавания философии при подготовке правоведов: деонтологический аспект философских учений (2012)
Бакаянова Н. М. - Підвищення кваліфікації адвоката у світлі реалізації принципів організації та діяльності адвокатури (2012)
Дерев’янко В. В. - Професійний відбір на навчання та службу в органи прокуратури України (2012)
Від редакційної колегії. Привітання Н. М. Арват з ювілеєм (2008)
Самойленко Г. В. - Известный языковед Украины (2008)
Арват Н. Н. - Бытовая картина мира в поэме Н. Гоголя "Мертвые души" (2008)
Жаркевич Н. М. - "Вечера на хуторе близ Диканьки" и проблема национальной ментальности Н. Гоголя (на материале российских и украинских литературоведческих исследований 1990–2000 гг.) (2008)
Ямчук П. - Феномен Гоголя: мовний і культурний аспекти в семіосфері українського консервативно-духовного мислення (2008)
Киричок Г. А. - У границы миров автора и его героев (Денисов В. Мир автора и миры его героев (о раннем творчестве Н. В. Гоголя) (2008)
Бондаренко А. І. - Питання теоретичні: художній дискурс (2008)
Степаненко О. - Метафоричне використання полісемів у художньому мовленні Д. Павличка (на матеріалі книги поезій "Золоте ябко") (2008)
Дацько О. О. - Сленгова лексика у передвиборних програмах та політичній періодиці 2007 року (2008)
Ковальчук О. Г. - Роман В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" (проблеми ідентифікації героя) (2008)
Когут О. В. - Містична структуруюча гра праслав’янських кодів у сюжетних архетипах сучасної української драматургії (2008)
Николаенко А. И. - Мушка (Нестор Кукольник и А. И. фон Фризен) (2008)
Николаенко А. И. - Машенька (М. Ф. Толстая в жизни Нестора Кукольника) (2008)
Самойленко Г. В. - Видатний білоруський письменник Ф. Богушевич на Чернігівщині (2008)
Блануца А. В. - Надавча політика Казимира та Олександра Яґеллончиків на Сіверську землю (за матеріалами Литовської метрики) (2008)
Степанчук Ю. С. - Московська присутність в Україні в оцінці козацької старшини Гетьманщини середини ХVІІ ст. (2008)
Чуткий А. І. - Славний син Поліського краю (невідомі архівні документи, пов’язані з особою Миколи Дашкевича) (2008)
Таранець С. - Економічна діяльність старообрядців Бессарабії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Дудка Л. О. - Становлення механізму регулювання державно-церковних відносин в Україні в І-й пол. 1920-х років (2008)
Якушева-Омельянчик Р. М. - Судьба нежинского минцкабинета (2008)
Даниш Л. В. - Відображення громадсько-політичної позиції у творчості П. Тичини періоду національно-визвольної війни в Україні (початок ХХ ст.): погляд історика (2008)
Лясковська С. П. - Державна політика щодо "спекуляцій" в період нової економічної політики (2008)
Крапив’янський С. М. - Подвиг крізь роки: генерал-лейтенанту танкових військ І. П. Корчагіну присвячується, Мартиненко В. В. (2008)
Коваленко Л. І. - Внесок архівістів у відбудову економіки (2008)
Жулканич Н. М. - Джерельна база дослідження історії аграрних відносин в областях Українських Карпат (др. пол. ХХ ст.) (2008)
Кузьменко Ю. В. - Правлячий клас "безкласового" радянського суспільства в умовах суспільно-політичних трансформацій 1985–1991 рр. (2008)
Король Л. С. - Концепт "Смерть" в українському культурогенезі (2008)
Шкурко М. М. - Романс Е. П. Гребінки "Очі чорнії": повернення на свою історичну батьківщину (2008)
Дорохина Л. А. - Развитие любительского хорового пения на Черниговщине в нач. ХХ ст. (2008)
Ляшенко Т. В. - До історії музичної діяльності чернігівської "Просвіти" (поч. ХХ ст.) (2008)
Дорохин В. Г. - О специфике связно-раздельного артикулирования на баяне (2008)
Косюк О. М. - Індустрія мас-медіа розваг та народна сміхова культура (2008)
Карський А. А. - Із архівної спадщини академіка Карського: Первая курсовая работа по филологии студента Евфимия Карского (2008)
Институтские товарищи Е. Ф. Карского (2008)
Письмо профессора А. В. Добиаша профессору Е. Ф. Карскому (2008)
Письмо редактора "Русского Филологического Вестника студенту НИФИ Ефимию Карскому" (2008)
Дудченко Г. М. - Ніжинський історичний архів у перші місяці окупації (вересень–грудень 1941 р.), Ревенчук А. (2008)
Заруба В. М. - Землевласники катеринославського повіту дворяни Савицькі (2013)
Філонов О. В. - Вимоги до морально-ділових якостей кандидатів на службу в органи жандармерії і спеціальних служб Російської Імперії як органів по боротьбі з тероризмом у кінці XIX – початку ХХ ст (2013)
Нестерович В. Ф. - Теоретико-правова ідентифікація впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2013)
Лясковець О. В. - Позитивістська методологія дослідження права у працях М. І. Палієнка та Ф. В. Тарановського (2013)
Янковська Г. В. - Принципи мовної рівності та недискримінації (2013)
Хоменко О. В. - Виконавча влада за умов президентської республіки (2013)
Блінова Г. О. - Укладення шлюбу: порівняльна характеристика сімейного права України та Туреччини (2013)
Слісаренко Я. А. - Проблемні аспекти роботи комісії по трудових спорах (2013)
Уралова Ю. П. - Поняття та види посередницької діяльності у сфері страхування (2013)
Бєлік І. Б. - Принципи резидентства та визначення джерел доходу як підстави для оподаткування електронної комерції в Україні (2013)
Подоляка А. М. - До питання щодо реформування системи органів внутрішніх справ (2013)
Приймаченко Д. В. - Окремі напрями узагальнення іноземного досвіду функціонування та діяльності органів адміністративно-деліктної юрисдикції та шляхи його впровадження в Україні, Миронюк Р. В. (2013)
Фролов Ю. М. - Види адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів (2013)
Борко А. Л. - Поняття і механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в судах (2013)
Дабіжук В. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2013)
Острівна Л. В. - Спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу в аудиторській діяльності: адміністративно-правовий статус (2013)
Зеленіна С. М. - Правові питання удосконалення порядку розгляду звернень громадян в органах місцевого самоврядування (2013)
Потіп М. М. - Щодо якості реалізації компетенції органами державної влади та місцевого самоврядування (2013)
Білик В. О. - Генеза адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Шаптало С. М. - Щодо аналізу механізму організаційно- правового регулювання економічної безпеки України (2013)
Негодченко В. О. - Правове регулювання взаємодії правоохоронних органів України і Туреччини у боротьбі із незаконною міграцією (2013)
Чус О. В. - Стан розробки кримінальної відповідальності за привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в неї, або скарбу (2013)
Макаренко Є. І. - Деякі висновки щодо регламентації затримання підозрюваного у вітчизняному законодавстві (2013)
Сачко О. В. - Контрольна поставка та контрольна закупка як ефективні методи безпосереднього виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів (2013)
Добровольська О. Г. - Проблеми інституту кримінального провадження на підставі угод (2013)
Макаренко І. С. - Діяльність слідчого судді під час обрання запобіжних заходів (2013)
Торяник В. М. - Громадська думка та політична ментальність як компоненти політичної культури суспільства (2013)
Амир Алиев - Правовые основы и пределы влияния решений Европейского суда по правам человека на правовую систему Азербайджана, Бахруз Магеррамов (2013)
Гребенніков В. О. - Нова постановка проблеми надійного функціонування телекомунікацій України, Колченко Г. Ф. (2014)
Дружинін В. А. - Багатокритеріальна самоорганізація нейроподібних систем класифікації об'єктів спостереження в комплексах радіолокаційного моніторингу зі змінною просторовою конфігурацією (2014)
Урывский Л. А. - Исследование экстремумов производительности в дискретных каналах связи с кодированием, Прокопенко Е. А., Вергун С. Н. (2014)
Климаш М. М. - Модель надання сервісів на основі методу адаптації логічної структури сloud-системи, Стрихалюк Б. М., Шпур О. М., Бешлей М. І. (2014)
Масуд Махджубіан - Високомоментні матеріали для магнітних головок цифрових накопичувачів, Розорінов Г. М. (2014)
Сібрук Л. В. - Вимірювання займаної ширини смуги частот радіовипромінювання цифрового телебачення, Басанський О. А. (2014)
Джума Л. Н. - Совершенствование модели информационного обеспечения интеллектуальной обучающей системы "Диспетчер Tower", Пилипёнок О. Н. (2014)
Скулиш М. А. - Організація роботи групи серверів для забезпечення потреб розподіленої системи тарифікації послуг (2014)
Бондаренко В. Є. - Система-порадник для побудови топології живучої комп’ютерної мережі (2014)
Максимов В. В. - Класифікація алгоритмів боротьби з перевантаженнями, Чмихун С. О. (2014)
Танцюра Л. І. - Оцінка показників надійності інфокомунікаційних мереж як складних систем, Амірханов Е. Д., Галаган О. В. (2014)
Галкин П. В. - Модель сбора информации в беспроводной сенсорной сети (2014)
Гебура Ю. М. - Дослідження математичних моделей деревоподібних систем (2014)
Дубровін В. О. - Ідентифікація процесу розробки адаптованої коренезбиральної машини, Голуб Г. А., Дубчак Н. А., Теслюк В. В. (2013)
Бурдейний Д. М. - Доцільність застосування біопалива в агропромисловому комплексі України, Кропивко С. В. (2013)
Войтюк Д. Г. - Фізико-механічне моделювання локалізованих порушень конформації мембран клітин вищих рослин, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація енергетичного режиму руху механізму повороту стрілового крана з урахуванням коливань вантажу, Мельніченко В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Моделювання руху механізму переміщення вантажопідйомної машини за оптимальним законом, Ромасевич Ю. О. (2013)
Ловейкін В. С. - Вдосконалення методів аналізу суб- та супергармонічних коливань віброударних суттєво нелінійних механічних систем, Човнюк Ю. В. (2013)
Павленко М. Ю. - Аналіз технологій виробництва рослинної олії (2013)
Чуба В. В. - Паливно-екологічні показники використання дизельного біопалива (2013)
Бессараб О. С. - Моделювання течії в каналах змінної форми розпилювальних пристроїв сушильних установок, Шутюк В. В., Бойко В. І., Василів В. П. (2013)
Уголєв Б. Н. - Вплив породи деревини на показники ефекту пам’яті, Горбачова Г. О., Белковскій С. Ю. (2013)
Білецький М. О. - Визначення якості обробленої поверхні пиломатеріалів, Сірко З. С. (2013)
Бринь О. І. - Дослідження залежності поглинання антипірену від початкової вологості лущеного шпону у виробництві вогнестійкої фанери (2013)
Cousin A. - Effects of rate of loading and moisture on dowel bearing strength of jack pine, Leroux P.-Y., Salenikovich A. (2013)
Ференц О. О. - Теоретичні аспекти визначення еколого-економічної ефективності комплексної переробки деревини, Кіндрат Р. Я. (2013)
Максимів В. М. - Підвищення ефективності використання деревини у лісопильно-деревообробному виробництві, Ференц О. Б., Копинець З. П., Ференц О. О. (2013)
Горбачова О. Ю. - Аналіз технологій термічного модифікування деревини (2013)
Копанський М. М. - Порівняльний аналіз складу та властивостей рослинної сировини із стебел ріпаку і пшенично-житньої соломи, Шепелюк О. О. (2013)
Коваль В. С. - Вологопровідність деревини вздовж волокон, Коваль Т. В. (2013)
Коваль В. С. - Оптимізація процесу розкрою пиломатеріалів з врахуванням розмірно-якісної характеристики, Мазурчук С. М. (2013)
Козак Р. О. - Розроблення рекомендацій щодо постачання та зберігання соломи для виготовлення стружкових плит (2013)
Леонтьев Л. Л. - Особенности показателей годичных слоев и физических свойств древесины сосны с Кавказа (2013)
Лютий П. В. - Вплив додавання технічного парафіну на властивості деревинно-полімерних плит за різної їх температури та тривалості пресування (2013)
Марченко Н. В. - Результати досліджень величини витрат сировини у виробництві радіальних пиломатеріалів заданої специфікації (2013)
Ортинська Г. Є. - Аналіз можливості застосування соєвих протеїнів у виробництві деревинних композиційних матеріалів (2013)
Пінчевська О. О. - Щодо технології сушіння круглих лісоматеріалів, Головач В. М., Буйських Н. В. (2013)
Пінчевська О. О. - Аналіз процесу сушіння дубових заготовок на підприємстві ТОВ "Юро Ламбер", Коробко Р. М. (2013)
Сагаль С. З. - Аналіз сучасного стану меблевої та деревообробної промисловості України (2013)
Сірко З. С. - Нове ефективне устаткування для оброблення дерев'яних піддонів (2013)
Коробко Р. М. - Вплив кута різання на процес стружкоутворення, Сірко З. С. (2013)
Sokolovskyy Ya. I. - Computer-aided design and research of forest drying chambers by means of SolidWorks API and CosmosFloworks, Boretska I. B., Rozhak P. I. (2013)
Sokolovskyy Ya. - Mathematical modelling and optimization of nonisothermal moisture transfer and viscoelasticity state of wood in process of drying, Kapran I., Kroshny I. (2013)
Соколовський Я. І. - Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом, Сторожук О. Л. (2013)
Спірочкін А. К. - Експериментальна перевірка розрахунку тривалості процесу сушіння пиломатеріалів різних порід деревини (2013)
Вариводин В. - Модификация поликонденсационных клеев активированным в электромагнитном поле СВЧ монтмориллонитом (2013)
Косиченко Н. Е. - Взаимосвязь физических свойств древесины березы повислой с микроструктурой и шириной годичного слоя, Вариводина И. Н., Неделина Н. Ю. (2013)
Яремчук Л. А. - Дослідження впливу модифікованої лляної олії на адгезійну міцність покриттів дерев’яних конструкцій (2013)
Білей П. В. - Класифікація основних промислових порід деревини за складністю сушіння, Соколовський І. А. (2013)
Білей П. В. - Вплив аномальної структури на всихання деревини явора, Вінтонів І. С., Білей П. П. (2013)
Малахова О. С. - Обговорення методичних аспектів дослідження технології виготовлення деревинного компоненту методом роздавлюванням, Лакида Ю. П. (2013)
Гайда С. В. - Ресурсоощадні технології перероблення вживаної деревини (2013)
Кшивецький Б. Я. - ІЧ-спектроскопічне дослідження процесів структурування термопластичної клейової плівки (2013)
Кульман С. М. - Спосіб оптимізації конструкцій корпусних меблів, Бойко Л. М. (2013)
Бойко Л. М. - Евристична модель довговічності личкованих стружкових плит (2013)
Тепнадзе М. - Некоторые результаты исследования пароков древесины бука, Миротадзе Л., Литкин Д. (2013)
Поліщук В. М. - Біотехнологічні основи виробництва біогазу, Лободко М. М., Дубровіна О. В. (2013)
Голуб Г. А. - Кінетика анаеробної ферментації рослинної біомаси, Дубровіна О. В. (2013)
Шарапов Е. С. - Определение вниутрикольцевой плотности древесины с помощью устройства для измерения сопротивления сверлению, Торопов А. С., Чернов В. Ю. (2013)
Луканін О. С. - Технологічна оцінка запасів дуба Закарпаття для використання у бондарному виробництві, Зражва С. Г., Панахов Т. М. (2013)
Бърдаров Н. - Исследование дисперсии размеров клеток тропических древесных видов (2013)
Кульман С. М. - Нелінійна динамічна модель деформування та руйнування композиційних матеріалів на основі деревини (2013)
Дубчак Н. А. - Польові дослідження комбінованого очисника вороху коренеплодів, Теслюк В. В., Онищенко В. Б. (2013)
Броварець О. О. - Технічні засоби моніторингу та забезпечення якості виконання технологічних процесів при вирощуванні сільськогосподарських культур (2013)
Муштрук М. М. - Каталізатори реакцій у технологічних процесах виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2013)
Новицький А. В. - Підхід до оцінки показників надійності складних техніч них систем "людина-машина", Ружило З. В. (2013)
Овчар Р. Ф. - Ітераційний алгоритм побудови розв’язків слабонелінійної крайової задачі з імпульсною дією (некритичний випадок) (2013)
Роговський І. Л. - Методологія технічного обслуговування сільськогосподарських машин, Дубровіна О. В. (2013)
Потапова С. Є. - Удосконалена методика порівняльного оцінювання подрібнювачів зернових кормів (2013)
Большаков В. Н. - Необхідність моніторингу в інноваційній діяльності АПК України в межах правого регулювання, Роговський І. Л. (2013)
Хмельовський В. С. - Перспективні технологічні рішення підготовки кормів для згодовування рогатій худобі (2013)
Бубенок О. Б. - Ранние известия о татах в Крыму (2013)
Зелінський А. Л. - Інкорпорація південних областей Малої Азії до складу держави Птолемеїв: нова інтерпретація подій (2013)
Nguyen Van Kim - Tradition and trade activities of the Vietnamese – historical fact and understandings, Nguyen Manh Dung. (2013)
Хайрединова Э. А. - Амулеты с изображением Хнубиса из Крыма (2013)
Шрестха К. П. - До історії непальського прапора: деякі аспекти політичної та культурної символіки (2013)
Білоус В. М. - З історії етнологічного кавказознавства: доробок українських педагогів (остання чверть ХІХ ст. ) (2013)
Василюк О. Д. - Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ (2013)
Зуб (Руденко) Н. М. - Загадковий щоденник невідомого автора (2013)
Кочубей Ю. М. - Тюркські народи колишнього СРСР у дослідженнях вчених України (2013)
Лямець А. М. - Особливості комплектування фондів бібліотек Близького Сходу: історіографія (2013)
Рахно К. Ю. - Записки іноземних мандрівників XVI століття про поховальні звичаї південних слов’ян (до питання іранського субстрату) (2013)
Nguyen Van Hieu. - Researches on administrative geographical names stemming from Southwest Mandarin Dialect (SMD) in the Northwest mountainous provinces of Vietnam (2013)
Хамрай О. О. - Просодичні перспективи арабської морфології (2013)
Хоміцька О. Г. - Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції (2013)
Shestopalets D. - Interpretation of the terms muhkamat and mutashabihat in medieval Qur’anic exegesis (2013)
Богомолов О. В. - Меджліс кримськотатарського народу: організаційні засади та політичні практики (2013)
Пушкар Н. Ю. - Автобіографічні записки ігумена Почаївської лаври Антонія (2013)
Антоний Антоний - Описание моего путешествия и служения, начиная с 1859 года по 1-е августа 1874 г. Глава 9-я. Назначение в Тегеран и отправка, игумен Почаевской лавры. (2013)
Антоний Антоний - Глава 10-я. Семилетнее пребывание при миссии в Тегеране, игумен Почаевской лавры. (2013)
Капранов С. В. - Рецензія на: Смирнова А. И. Индийский храмовый танец: традиция, философия, легенды. – К., 2009. – 134 с. : ил. (2013)
Вертієнко Г. В. - Перша Ватиканська конференція із саркофагів, Тарасенко М. О. (2013)
Капранов С. В. - Міжнародна наукова конференція "Японія – часи, духовність і перспективи” (Софія, 31 жовтня 2012 р. ) (2013)
Капранов С. В. - По сакральній Індії: Варанасі, Кумбга-мела та буддійські святині (з подорожніх нотаток) (2013)
Петрова Ю. І. - Міжнародний проект "17th century historical sources concerning Moldavia and Ukraine: research on Paul of Aleppo’s Travels of Macarius III, Patriarch of Antioch” (2013)
Прушковська І. В. - Восьмий Міжнародний конгрес тюркологів (Стамбул, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р. ) (2013)
Хоміцька О. Г. - "Схід очима Заходу”: міжнародна конференція в Кувейті (2013)
Слово до читача (2014)
Березенко В. В. - Дисциплінарна організація наукового знання у сфері соціальних комунікацій (2014)
Хоменко І. А. - Методологія медійних досліджень у часи системної кризи суспільства (2014)
Городенко Л. М. - Політична культура: до визначення понять (2014)
Трачук Т. А. - Наукова багатовекторність професора Б. І. Чернякова (2014)
Грицюта Н. М. - Чинники формування етики рекламної комунікації: національний та міжнародний досвід (2014)
Цимбаленко Є. С. - Таблоїдизація заголовків як елемент контентної трансформації медіакомунікацій (2014)
Іщук Н. М. - Медіатрансформації: рік перший. Колективна монографія. Покажчик змісту (2014)
Вернигора Н. М. - Крайнікова Т. С. Культура медіаспоживання в Україні: від консьюмеризму до просьюмеризму. Монографія. Покажчик змісту (2014)
Александров О. - Адвокатська діяльність Олександра Кониського (до 175-річчя від народження) (2011)
Мельничук О. - Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції (2011)
Сухицька Н. - Система покарань в українському і російському кримінальному праві (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ століть) (2011)
Чаплюк О. - Методологічні засади взаємодії національної та міжнародної правотворчості (2011)
Челпан Р. - Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у Х–ХVI століттях (2011)
Олексіїва І. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу (2011)
Коваленко В. - Системні ризики та шляхи їх мінімізації: фінансово-правовий вимір (2011)
Старинський М. - Окремі теоретико-методологічні аспекти дослідження валютних правовідносин (2011)
Жилінкова О. - Розпоряджання правами інтелектуальної власності в мережі Інтернет (2011)
Шимон С. - Об’єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії (2011)
Гришко О. - До питання про ознаки порушення договірного зобов’язання (2011)
Кононов В. - Правові проблеми використання земельних ділянок у межах водоохоронних зон (2011)
Журик Ю. - Нормативно-правовове регулювання збереження комерційної таємниці за законодавством України про захист економічної конкуренції (2011)
Полюхович В. - Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України (2011)
Назимко Є. - Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу (2011)
Негодченко Д. - Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Русанова О. - Визначення поняття і процесуального статусу особи, яка провадить дізнання (2011)
Савінова Н. - Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення розвитку інформаційного суспільства України (2011)
Сердюк В. - Ознаки злочину – теорія і практика, Сердюк Є., Юрченко Ю. (2011)
Будаков М. - Міжнародні організаційно-правові механізми боротьби з морським піратством (2011)
Голуб Г. А. - Науково-дослідний інститут техніки і технологій – аналіз діяльності та перспективи розвитку (2013)
Дубровін В. О. - Основні напрями наукової діяльності кафедри охорони праці та інженерії середовища, Войналович О. В., Драгнєв С. В. (2013)
Войтюк Д. Г. - Наукові досягнення та дослідно-конструкторські розробки кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка, Аніскевич Л. В., Теслюк В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Науково-дослідна робота кафедри конструювання машин (2013)
Фришев С. Г. - Основні кроки наукової діяльності кафедри транспортних технологій та засобів у АПК, Козупиця С. І. (2013)
Войтюк В. Д. - Роль і задачі кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М. П. Момотенка у вирішенні питання підвищення ефективності агропромислового виробництва (2013)
Войтюк Д. Г. - К вопросу активизации дальнего транспорта жидкости и волнообразований в проводящих путях высших растений, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Павленко М. Ю. - Енергетичні показники процесу естерифікації ріпакової олії, Голуб Г. А. (2013)
Афтанділянц Є. Г. - Перспективи підвищення ресурсу роботи відповідальних деталей сільськогосподарських машин, Зазимко О. В., Лопатько К. Г. (2013)
Булгаков В. М. - Наукова школа з механізації збирання цукрових буряків в НУБіП України (2013)
Лавріненко О. Т. - Дослідження статистичних характеристик бокового розсіювання насіння після косого удару об плоску поверхню (2013)
Ловейкін В. С. - Застосування способу прямої лінеаризації для аналізу режимів вимушених (суб-/супергармонічних) коливань віброударних механічних систем, Діктерук М. Г., Човнюк Ю. В. (2013)
Войналович О. В. - Працеохоронні засади у навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів, Барсуков М. П., Кірдань Є. М. (2013)
Ловейкін В. С. - Встановлення умов оптимальності керувань технічними системами в закритій області допустимих значень, Ромасевич Ю. О. (2013)
Говоров О. Ф. - Аналіз різальних апаратів для безпідпірного скошування рослин (2013)
Лехман С. Д. - Елементи методик та окремі результати досліджень небезпечних процесів на виробництвах АПК, Панфілова М. В. (2013)
Докуніхін В. З. - Підвищення ефективності перевезення хліба та хлібобулочних виробів шляхом пакетування вантажу, Козупиця С. І., Федяєва В. О., Лудченко Я. О. (2013)
Пожидаєв С. П. - Про вплив деяких конструктивних параметрів поршневих машин на показники їх роботи (2013)
Поліщук В. М. - Вплив режимів метанового бродіння на ефективність виробництва біогазу, Лободко М. М., Сидорчук О. В., Поліщук О. В. (2013)
Пожидаєв С. П. - Про домінуючі чинники динамічних властивостей автомобіля (2013)
Пожидаєв С. П. - Уточнення механічної моделі еластичного колеса (2013)
Фришев С. Г. - Аналіз пропускної здатності збирально-транспортного комплексу для зернових культур (2013)
Шебаніна О. В. - Аналіз чисельних методів для розв’язку задач прикладної фізики (процесів у сільському господарстві), Хмельовський В. С., Веселівський К. Д. (2013)
Докуніхін В. З. - Роль транспортного фактору при організації технічного обслуговування автомобілів в АПК (2013)
Овчар Р. Ф. - Необхідна умова існування розв’язку слабонелінійної крайової задачі з імпульсною дією (критичний випадок) (2013)
Курка В. П. - Дослідження силових характеристик полиці корпуса плуга з раціональною кривизною поверхні (2013)
Трояновська І. П. - До питання про коефіцієнт опору повороту гусеничної машини, Пожидаєв С. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Динамічний радіус колеса у світлі закону збереження енергії (2013)
Стадник І. Я. - Перспективи та напрямки розвитку обладнання для якісного дозування сировини в хлібопекарській промисловості, Коневич М. П., Василів В. П. (2013)
Колосок І. О. - Сучасний стан безпеки дорожнього руху у сільських населених пунктах (2013)
Муштрук М. М. - Технології і обладнання для виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2013)
Шведик М. С. - Аналіз процесу входження насінини в комірчину висівного елемента, що обертається в суцільному зерновому шарі (2013)
Голуб Г. А. - Рівняння динаміки машино-тракторного агрегату, Чуба В. В. (2013)
Єременко О. І. - Аналіз енергетичного потенціалу біомаси в Україні (2013)
Гречкосій В. Д. - Сучасні технології і техніка для мульчування рослинних решток, Шатров Р. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Порівняння теоретичних та експериментальних досліджень динаміки пуску гвинтового конвеєра-змішувача, Рибалко В. М., Гудова А. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Методика проведення експериментальних досліджень динаміки руху скребкового конвеєра, Рибалко В. М., Ткаченко О. Ю. (2013)
Тарасенко С. Є. - Методика розрахунку енергетичного балансу метантенка (2013)
Зубко В. М. - Особливості формування біологічної врожайності озимої пшениці (2013)
Большаков В. Н. - Моніторинг техніки – джерело інноваційної політики в АПК України в межах правового регулювання, Роговський І. Л. (2013)
Ружило З. В. - Формування інженерних зaходів держaвного регулювання сільськогосподарського виробництва, Новицький А. В., Крамар А. Є., Бринзак А. Ю., Новицька О. А. (2013)
Ніколаєнко Н. - Теорія правового солідаризму: історичні аспекти та зв`язок з сучасністю (2011)
Нелін О. - Співвідношення сімейної власності і спадкування у Київській Русі (2011)
Бачинський Т. - Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння (2011)
Іщенко І. - Проблеми співвідношення понять "правове регулювання" і "правовий вплив" у сучасній теорії права (2011)
Коваль В. - Текстуально закріплені і не закріплені норми господарського права (2011)
Ковальчук В. - Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека (2011)
Совгиря О. - Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України (2011)
Зуєв Р. - Щодо механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини (2011)
Старинський М. - Визначення поняття "валютні правовідносини" (2011)
Банасевич Ірина. - Розподіл ризиків за договором будівельного підряду (2011)
Кузьмич О. - Проблеми правового регулювання договору дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи (2011)
Покачалова А. - Визначення застосовного права до забезпечувальних правочинів в міжнародному приватному праві (2011)
Полюхович В. - Особливості правового змісту інститутів спільного інвестування (2011)
Хортюк О. - Реалізація права на пред’явлення позову в цивільних справах про захист ділової репутації юридичної особи (2011)
Старчук О. - Класифікація принципів трудового права України (2011)
Вівчаренко О. - Об’єктний склад інституту правової охорони в земельному праві України (2011)
Григор’єва Т. - Деякі питання щодо правового стимулювання збереження й захисту водних живих ресурсів (2011)
Решетник Л. - Окремі теоретичні питання щодо диференціації шкоди, заподіяної порушенням права громадян на екологічну безпеку (2011)
Журик Ю. - Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України (2011)
Омельченко А. - Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні на рівні місцевого самоврядування (2011)
Мазур О. - Права особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: історичний аналіз (2011)
Сергєєва Д. - Використання матеріалів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу для організаційно-тактичного забезпечення слідчих дій (2011)
Федоренко В. - Нове наукове дослідження теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (2011)
Біляєва С. О. - Стан вивчення археологічних джерел тюркологічних досліджень в Україні (2014)
Бубенок О. Б. - Следы исчезнувших торков Северного Причерноморья (2014)
Ганиева Э. С. - Крымскотатарские грамматики 20–40 гг. XX века как источник формирования современной лингвистической терминологии (2014)
Godzińska M. - Cem evi – rewriting tradition (2014)
Калинина Т. М. - Места обитания тюрок по представлениям средневековых арабо-персидских писателей (2014)
Кропотова Н. В. - Джонки и меджума в тюркской культуре: литература или фольклор (2014)
Мамутова З. А. - Рукописные книги XIII–XV веков по изучению основ ислама в фондах КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник” (2014)
Мустафазаде Т. Т. - Вопрос о проливах на Лозаннской конференции и позиция советской делегации (2014)
Сеитмеметова С. А. - Коллекция арабоязычной и тюркоязычной литературы религиозной тематики в личной библиотеке Исмаила Гаспринского (2014)
Сейдаметова Н. С. - Проблемы морфемики и словообразования в лингвистических трудах Бекира Чобан-заде (2014)
Stanek K. - The meaning of halk in Turkish language and culture (2014)
Мазепова О. В. - Метафорична концептуалізація емоцій у перській мові (на прикладі концепту страх ) (2014)
Рибалкін С. В. - Сучасна марокканська арабомовна поезія: становлення та еволюція (2014)
Цолін Д. В. - Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки. (Частина І) (2014)
Богомолов О. В. - Кримськотатарська представницька демократія: самоорганізована громада і діалог із владою (2014)
Shestopalets D. - The secularization of Islam: towards a comprehensive analysis (2014)
"Путешествие патриарха Макария Антиохийского”. Перевод Тауфика Кезмы / науч. ред., предисл. и коммент. Ю. И. Петровой (2014)
Зуб Н. М. - XVІІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Київ, 16–18 жовтня 2013 р. ), Мусійчук В. А. (2014)
Рибалкін В. С. - Перша загальноарабська науково-інформаційна база даних (2014)
Боковня В. М. - КДБ УРСР в 1957 – 1964 рр.: структура, завдання, права (2013)
Булавіна С. Є. - Історико-правові засади діяльності культурно-освітніх товариств за збереження національної самобутності на Волині 1921-1939 рр. (2013)
Гулиев А. Д. - Проблемы и перспективы демократизации системы (2013)
Ємельянова К. Ю. - Розвиток правових основ міжнародної співпраці прикордонних військ України (2013)
Завгородній В. А. - Конституційний обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття: стан наукових досліджень, Пшенична Г. Є. (2013)
Киндюк Б. В. - Історико-правова характеристика закону "Про ліси в УНР" (2013)
Лесько І. Б. - Особливості функціонування інституту власності на західноукраїнських землях після встановлення радянського режиму на початку Другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1940 рр.) (2013)
Ли Жень Инь - XVIII съезд коммунистической партии китая и проблемы развития внешней политики КНР (2013)
Ли Жень Инь - Вклад КНР в развитие нефтегазовых отношений с россией и центральноазиатскими государствами в новых условиях (новые инициативы председателя КНР Си Цзиньпина) (2013)
Лісний Д. В. - Переваги викладацької та наукової діяльності для кар’єри практикуючого юриста (2013)
Луцький А. І. - Правова ідеологія як складова державницької ідеології (2013)
Маїк І. С. - Порядок і хаос – фактори впливу на самоорганізований розвиток правової системи суспільства (2013)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові засади об’єкта впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2013)
Скрябін О. М. - Про відомості, які вносяться до єдиного реєстру адвокатів України (2013)
Ткаченко Ю. В. - Принцип конституційної законності (2013)
Шаповал В. Д. - Конституційно-правові підстави відповідальності представницьких органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування (2013)
Якусик Д. В. - Поняття та суть "квазізаконів" в сучасних світових системах права (2013)
Бакалінська О. О. - Теоретичні засади застосування категорії добросовісності в конкурентному праві України (2013)
Біцай А. В. - Моделі медіації у світі та перспективи для України (2013)
Бобуйок І. А. - Договір поруки в римському приватному праві (2013)
Кулик Д. О. - Розрахунковий чек як предмет договору застави (2013)
Курило М. П. - Щодо уніфікації підстав порушень норм процесуального права (2013)
Лічман Л. Г. - Вдосконалення правозастосовчого механізму в сучасному цивільному процесі України (судове рішення) (2013)
Салимов Э. Т. - Субъекты права на защиту чести и достоинства (2013)
Фадєєв А. В. - Правова природа договору аутсорсінгу (2013)
Ясечко С. В. - Правочини з інформацією (2013)
Лук’янчиков О. М. - Дисциплінарна відповідальність чи дисциплінарний вплив? (2013)
Мигаль С. М. - Наслідки здійснення права на страйк у прецедентному праві ЄКСП (2013)
Турко І. І. - До питання про правове розуміння юридичних фактів як підстав виникнення трудових правовідносин (2013)
Антипенко Д. О. - Організаційно-правові засади забезпечення прав і свобод селян за допомогою інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості (2013)
Артеменко І. А. - Громадські об’єднання як учасники судового адміністративного процесу: права та обов’язки (2013)
Бевзенко В. М. - Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості (2013)
Бєлікова М. І. - Адміністративне оскарження актів органів виконавчої влади (2013)
Білик В. О. - Компетенція працівників підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Боднарчук О. Г. - Корупційно-небезпечна поведінка в діяльності публічних службовців (2013)
Борко А. Л. - Особливості дисциплінарної відповідальності суддів в Україні (2013)
Волік В. В. - До питання визначення компетенції суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом (2013)
Гармаш Е. В. - Трансграничное сотрудничество Украины (2013)
Городецька І. А. - Система адміністративно-правових повноважень спеціальних підрозділів (інспекцій), що здійснюють державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу України (2013)
Гулиев А. Д. - Государственный терроризм: государство само не участвует в терроризме, но финансирует террористические группировки, Дудчак В. И. (2013)
Даниленко А. П. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект (2013)
Зозуля О. І. - Особливості організації та діяльності адміністрації президента Республіки Білорусь (2013)
Клюєв О. М. - Сутність та місце профілактичних заходів у правоохоронної діяльності (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття та види принципів діяльності митних органів (2013)
Торяник В. М. - Деякі проблемні питання реалізації державної політики України у сфері контролю за рекламною діяльністю, Піхун Н. А. (2013)
Шаптала C. М. - Щодо вдосконалення державно-правового забезпечення економічної безпеки України в умовах реформування суспільства (2013)
Аксюков С. М. - Правове регулювання адміністративно-правового статусу уповноваженого центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів у Податковому кодексі України (2013)
Березовська С. В. - Контрольні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері їх фінансової діяльності (2013)
Богданюк І. В. - Мета та завдання функціонування Державної фінансової інспекції України (2013)
Голуб Г. М. - Окремі питання фінансово-правової відповідальності у податковій сфері (2013)
Данієлян С. А. - Трансформація правового регулювання спеціальних податкових режимів в Україні (2013)
Кисильова К. В. - Правове регулювання часових критеріїв виконання обов’язку із сплати податків та зборів (2013)
Ларіна О. В. - "Бюджетне відшкодування" та "податковий вексель" як конструкції узгодження обов’язку щодо податку на додану вартість: позиція судових органів (2013)
Острівна Л. В. - Напрями вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності в Україні (2013)
Якубовський Р. В. - Правові аспекти видів бюджетного фінансування навчальних закладів (2013)
Берднік І. В. - Профілактика суїцидів серед працівників органів внутрішніх справ (2013)
Васильєв А. А. - Примусові заходи у виді "хімічної кастрації" як новела кримінального законодавства, Пироженко О. С. (2013)
Грищенко О. П. - Співвідношення та відмежування кримінально-правової фікції і помилки (2013)
Губанова Е. В. - Политическая криминология: интеграция двух наук (2013)
Даньшин М. В. - Міжнаукові зв’язки криміналістики з кримінально-виконавчим правом (2013)
Ларченко М.О. - Кримінологічний аналіз впливу соціальних умов на злочинність в царській Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Маслій І. В. - До питання про визначення поняття та структури злочинності у фінансово-економічній сфері як елемент її кримінологічної характеристики (2013)
Ткачова О. В. - Галузеві засади змін кримінально-виконавчого законодавства у питаннях залучення засуджених до суспільно-корисної праці (2013)
Ященко А. М. - Поняття застосування заходів кримінально-правового характеру (2013)
Бєліков Ю. М. - Запобігання злочинності у діяльності недержавних охоронних організацій та значення кримінологічної характеристики злочинів для забезпечення цієї діяльності (2013)
Ващук О. П. - Прийоми верифікації даних при проведенні слідчих (розшукових) дій (2013)
Леляк О. О. - Угоди в кримінальному процесі держав континентального права (2013)
Макаренко Є. І. - Щодо мети затримання підозрюваного у вчиненні злочину (2013)
Одинцова І. М. - Оскарження рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні стороною захисту (2013)
Асатрян Г. С. - Талантливый востоковед из Луганска (2013)
Маркарян С. А. - Сочинение Халифы ал-Усфури "Тарих” в переводе В. М. Бейлиса и его значение для изучения арабо-хазарских войн (2013)
Саидов З. А. - Об одном из адресатов Мас‘уда ибн Намдара (2013)
Сбродов О. О. - Перспективи дослідження архіву В. М. Бейліса (2013)
Бубенок О. Б. - Календарный цикл в погребально-поминальной обрядности древних тюрок (2013)
Кузьминов П. А. - Д. С. Кодзоков: общественный деятель, чиновник и реформатор (2013)
Мавріна О. С. - Бейський рід Мансур (Мансурських) у Криму в ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Пилипчук Я. В. - Дашт-і Кипчак на перехресті торгових шляхів (2013)
Соегов М. - Туркменский полк, расформированный в 1917 году в Киеве. (В связи со столетием начала Первой мировой войны) (2013)
Хаутала Р. - Католические миссионеры в империи монголов (XIII–XIV вв. ) (2013)
Зуб (Руденко) Н. М. - Київські освітяни та російське просвітництво на Кавказі в ХІХ ст. (2013)
Рябченко Н. П. - Востоковедная тематика на страницах журнала "Россия и АТР” (2013)
Урсу Д. П. - Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині ХІХ–ХХ століттях, Музичко О. Є. (2013)
Сівков І. В. - Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) (2013)
Трубіцина О. С. - Мовні засоби реалізації сугестії в китаємовній масовій комунікації (на прикладі інтерв’ю Ху Цзіньтао іноземним ЗМІ) (2013)
Вертієнко Г. В. - Ритуальний сон у контексті скіфського щорічного свята (2013)
Дрига І. М. - Конфесійна термінологія в караманлійських текстах (2013)
Капранов С. В. - Генезис сакрального простору в міфології сінто (2013)
Кіктенко В. О. - Конфуціанство та/або комунізм: перспективи політичного розвитку Китаю (2013)
Dinh Quang Hai. - The real situation of worker’s cultural and mental life in export processing and industrial zones in Vietnamese and Taiwanese companies in Binh Duong provinces in present-day Vietnam (2013)
Nguyen Quang Thuan - Clean development mechanism (CDM) and legal framework in Vietnam, Tran Thi Thu Huyen. (2013)
Габелко О. Л. - Російсько-український науковий симпозіум "Еллінізм: географічні кордони, хронологічні рамки, сутнісний зміст” (Москва, РДГУ, 21–22 грудня 2012 р. ), Зелінський А. Л. (2013)
Капранов С. В. - Міжнародний семінар "Святі місця: космологічна сила і проблеми довкілля” (Аллахабад, Індія, 5–7 лютого 2013 р. ) (2013)
Нємченко І. В. - Х читання пам’яті Петра Йосиповича Каришковського (Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 11–12 березня 2013 р. ) (2013)
Саїдов З. А. - Міжнародна наукова конференція, присвячена 90-річчю від дня народження доктора історичних наук, професора Вольфа Мендельовича Бейліса (1923–2001) (2013)
Бубенок О. Б. - Світлої пам’яті Валерія Анатолійовича Бушакова, Хамрай О. О. (2013)
Дубровін В. О. - Вплив механічних втрат зерна за молотильно-сепаруючим пристроєм комбайнів на їх продуктивність, Демко О. А., Демко А. А., Надточій О. В., Якимів Р. Я. (2014)
Голуб Г. А. - Моделювання гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем, Кухарець С. М. (2014)
Ловейкін В. С. - Метод синтезу fuzzy-регуляторів, Ромасевич Ю. О. (2014)
Гербер Ю. Б. - Ефективність переробки молока в умовах підприємства виробника молочної сировини, Голуб Г. А., Гаврилов О. В. (2014)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крану за динамічним критерієм, Шевчук О. Г. (2014)
Поліщук В. М. - Собівартість насіння олійних культур для переробки в біодизель (2014)
Ловейкін В. С. - Дослідження динаміки руху молотильного барабана зернозбирального комбайна, Сачик А. П. (2014)
Денисенко М. І. - Термодинамічні процеси тертя та зношування конструкційних матеріалів (2014)
Голуб Г. А. - Математична модель гідрореактивної лопатевої мішалки для виробництва дизельного біопалива, Павленко М. Ю. (2014)
Зубко В. М. - Аналіз особливостей техніко-технологічного забезпечення вирощування озимої пшениці (2014)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху щелеп гідрозахвата за динамічним критерієм, Лимар П. В. (2014)
Семеновський О. Є. - Вдосконалення математичних моделей розробки комплексно-легованих сталей із заданими властивостями (2014)
Поліщук О. В. - Особливості очищення біодизеля (2014)
Броварець О. О. - Модель реалізації прогностично-компенсаційної технології змінних норм внесення технологічного матеріалу (2014)
Мірошник В. О. - Оптимізація ефективності системи керування з використанням узагальненої функції бажаності Харрінгтона, Дудник А. О. (2014)
Давиденко М. О. - Міцність і деформативність елементів, армованих мікрокристалічною і базальтовою фіброю (2014)
Семеновський О. Є. - Стендові випробування шестерень зі сталей 12ХН3А та 15ХГНБТЧ (2014)
Большаков В. Н. - Правове регулювання інженерного моніторингу при дослідженні інтелектуальної власності в АПК, Роговський І. Л., Дубровіна О. В. (2014)
Мельник В. І. - Особливості корпусних деталей та відновлення їх працездатності, Карабиньош С. С., Харьковський І. С. (2014)
Макаревич С. С. - Результати експериментальних досліджень автономного електромеханічного комплексу із компенсованим асинхронним генератором, Чуєнко Р. М. (2014)
Ліннік А. Ю. - Розробка пристрою для очистки гички коренеплодів цукрових буряків, Курка В. П. (2014)
Бойко А. І. - Аналіз конструктивних рішень решіт зернодробарок, направлених на підвищення їх довговічності, Новицький А. В., Морозовська З. А. (2014)
Курка В. П. - Пристрій для динамометрування ґрунтообробних робочих органів (2014)
Большаков В. Н. - Правове забезпечення проведення моніторингу надійності сільськогосподарської техніки, Новицький А. В., Тарасенко С. Є. (2014)
Карабиньош С. С. - Технічний стан деталей типу "ексцентрик” та їх відновлення, Харьковський І. С., Єрошенко В. О. (2014)
Гудова А. В. - Результати експериментальних досліджень скребкового конвеєра для транспортування сільськогосподарських вантажів, Ткаченко О. Ю. (2014)
Хмельовський В. С. - Обґрунтування встановлення робочих органів багатофункціонального змішувача-роздавача (2014)
Сєра К. М. - Енергетичний аналіз роботи малооб'ємного обприскувача на виноградниках (2014)
Войналович О. В. - Класифікація технічних засобів захисту в конструкції мобільної сільськогосподарської техніки, Голод В. П. (2014)
Ловейкін В. С. - Дослідження реологічних властивостей кормосумішей під впливом вібраційних полів, Човнюк Ю. В., Гудова А. В. (2014)
Банний О. О. - Експериментальна установка для проведення лабораторних досліджень точності виконання процесу дозування насіння, Попик П. С. (2014)
Фришев С. Г. - Аналіз пропускної здатності транспортно-технологічного комплексу з безбункерними комбайнами (2014)
Кухарець С. М. - Обгрунтування основних параметрів котлів із верхнім горінням (2014)
Роговський І. Л. - Випробування кабіни МЕЗ за умови оглядовості з робочого місця оператора, Любарець Б. С. (2014)
Semenovsky O. Ye. - Estimating criteria of parts warping during heat treatment (2014)
Аніскевич Л. В. - Управління системами високоточного дозування технологічних матеріалів (2014)
Онищенко В. Б. - Апарат для локального внесення біологічно активних добрив, Теслюк В. В., Морозов О. С., Барановський В. М. (2014)
Фришев С. Г. - Обґрунтування параметрів збирально-транспортного комплексу для цукрових буряків (2014)
Гридякін В. О. - Теоретичне обґрунтування до створення переверстувача стрічок конопель (2014)
Драгнєв С. В. - Обґрунтування системи заготівлі і постачання соломи для енергетичних потреб, Мороз А. І., Мельничук П. В. (2014)
Давиденко О. О. - Експериментальні дослідження залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів круглого перерізу при дії поперечних сил (2014)
Шкарівський Г. В. - Загальна конструкція і напрями вдосконалення енергозасобів класичного компонування (2014)
Гнатюк О. А. - Оцінення ризику травмування трактористів-машиністів під час технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки, Покутний О. О., Білько Т. О. (2014)
Панфілова М. В. - Обгрунтування параметрів МЕЗ з охорони праці (2014)
Дробуш І. В. - Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням (2013)
Дунас О. І. - Аналіз феномена свободи у творчій спадщині античних філософів (2013)
Заворотченко Т. М. - Проблеми конституційно-правових категорій охорони і захисту в політичному праві обирати і бути обраним (2013)
Ілин Л. М. - Впровадження австрійської системи права у Галичині та забезпечення національно-політичних прав українців (2013)
Кармаліта М. В. - Право як спосіб відображення об’єктивних потреб суспільства (2013)
Кириленко І. С. - Суб’єкти локальної нормотворчості в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки (2013)
Корунчак Л. А. - Формування правового звичаю: історично-синергетичний погляд (2013)
Махніцький О. І. - Конституційно-правові принципи судової влади в Україні (2013)
Мотринець С. І. - Механізми реалізації норм парламентського регламенту (2013)
Радейко Р. І. - Теоретико-правові аспекти вирішення проблеми формалізації права (2013)
Сошникова Ю. О. - Правовий статус органів та посадових осіб місцевого самоврядування: український та європейський вимір (2013)
Стукаленко В. А. - Становлення інституту відповідальності за порушення виборчого процесу у окремі періоди існування державності на теренах України (2013)
Гончарова А. В. - Порівняльний аналіз історії виникнення та сучасних норм спадкового права України та Німеччини, Заїка Н. Ю. (2013)
Доценко О. М. - Спростування недостовірної інформації як спосіб захисту права фізичної особи на особисте життя (2013)
Дрішлюк А. І. - До проблеми допоміжних (формально не закріплених) джерел цивільного права України (2013)
Жила О. В. - Особливості регресної вимоги, що виникає у зв’язку із виконанням солідарних зобов’язань (2013)
Іваненко О. В. - Ефективність цивільного судочинства: окремі питання (2013)
Кацюба К. В. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як вид непідприємницьких товариств (2013)
Кожевникова В. О. - Підходи до класифікації фізичних осіб, суб’єктів сімейних правовідносин (2013)
Короєд С. О. - Судові помилки як перешкода ефективності цивільного судочинства (2013)
Кулініч О. О. - Припинення публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів як спосіб захисту цивільних прав та інтересів (2013)
Сліпченко С. О. - Місце об’єктів особистих немайнових правовідносин у системі об’єктів цивільного права (2013)
Софронкова Н. О. - Житло як особливий предмет іпотеки (2013)
Стрибко Т. І. - Загальнотеоретичне визначення договору: поняття та сутність (2013)
Триньова Я. О. - Закон України "про заборону репродуктивного клонування людини": постатейний аналіз (2013)
Харченко З. Ю. - Примирення винного з потерпілим за участі третьої нейтральної сторони – медіатора (2013)
Дубинський О. Ю. - Спори, які виникають з приводу укладання та виконання договорів: проблеми розмежування адміністративної та господарської юрисдикції (2013)
Князєв В. С. - Організаційно-правові аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи їх вирішення (2013)
Коротич Є. О. - Особливості правового статусу суб’єктів господарювання, що виробляють та здійснюють торгівлю медичними виробами (2013)
Кузьменко Т. С. - Категорія бренду з точки зору права та маркетингу (2013)
Поєдинок В. В. - Інвестиційна діяльність як вид господарської діяльності (2013)
Шухатян Х. О. - До питання захисту інтересів відповідача при реалізації заходів забезпечення позову у господарському процесі (2013)
Єделєв Р. С. - Вплив доповідей комітету експертів із застосування конвенцій і рекомендацій МОП на реформування трудового права України (2013)
Запара С. І. - Принципи позасудового захисту права на працю (2013)
Кириченко Т. М. - Удосконалення національного трудового законодавства за допомогою механізму імплементації міжнародних трудових стандартів (2013)
Старчук О. В. - Принципи трудового права згідно проекту Трудового кодексу України (2013)
Стоколоса М. В. - До питання про поняття та види заходів захисту у трудовому праві (2013)
Тищенко О. В. - Проблеми реалізації рішень адміністративних судів з питань соціального захисту громадян в Україні (2013)
Факас І. Б. - Пенсійне забезпечення по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання в умовах проведення в Україні пенсійної реформи (2013)
Шапенко Л. О. - Реалізація права на соціальний захист працівників цивільної авіації: реалії та перспективи (2013)
Піддубна Д. С. - Правовий аналіз функцій суб’єктів, що забезпечують виконання Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (2013)
Чопко Х. І. - Еколого-правові заходи зі збереження видової та популяційної чисельності диких тварин (2013)
Чхало Л. О. - Правове регулювання конярства як правовий субінститут аграрного права (2013)
Жидецька В. В. - Питання удосконалення нормотворчої діяльності Міністерств України (2013)
Жидецька К. В. - Проблеми застосування принципу законності у вирішенні спорів зі стягнення (повернення) пенсії в Україні (2013)
Зубатенко А. В. - Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в системі заходів адміністративно-правового примусу (2013)
Каблов Д. С. - Визначення основних прав та обов’язків членів громадських формувань (2013)
Кочко В. В. - Теоретичні проблеми адміністративно-правової відповідальності на фондовому ринку (2013)
Олійник І. Л. - Теоретико-правовий огляд понятійно-категоріального апарату "державний службовець", "посадова особа", "керівник" (2013)
Олюха В. Г. - Окремі аспекти державного регулювання капітального будівництва в Росії та Білорусі (2013)
Парпан Т. В. - Сучасний стан правового регулювання пожежної безпеки в Україні (2013)
Поклонська О. Ю. - Заходи попередження зловживань в органах виконавчої влади в Україні (2013)
Поляков С. Ю. - Елементи забезпечення законності у внутрішніх військах міністерства внутрішніх справ України (2013)
Прокопенко Т. А. - Теоретичні аспекти правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2013)
Рекун В. А. - Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на виконання художніх творів (2013)
Сатановська М. А. - Деякі пропозиції щодо інституційної спроможності органів державної влади до впровадження державно-приватного партнерства (2013)
Селецький О. В. - Оцінювання професійної діяльності дипломатичних працівників як один з елементів проходження дипломатичної служби (2013)
Сопілко І. М. - Поняття ідентичності та його операціоналізація у інформаційній політиці (2013)
Усікова О. В. - Форми та методи адміністративно-правового управління у сфері трудових відносин (2013)
Фуглевич К. А. - Правовий статус центрів надання адміністративних послуг (2013)
Кривенко Д. В. - Щодо категорії вини при кваліфікації дій юридичної особи-платника податків як суб’єкта адміністративної відповідальності (2013)
Розум О. М. - Інформаційне забезпечення моніторингу податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп (2013)
Соловйова Ю. О. - Методи здійснення податкового контролю, Бударіна О. В. (2013)
Хохуляк В. В. - Європейська фінансово-правова думка кінця ХІХ – початку ХХ ст.: формування вчення про фінансове право (2013)
Чайка В. В. - Сучасні підходи правового регулювання податкової сфери (2013)
Чорноус А. Г. - Визначення межі між податковою оптимізацією та ухиленням від сплати податків (2013)
Шульга Т. М. - Правове регулювання екологічного податку в Україні (2013)
Ковальчук В. П. - Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність як об’єкт кримінологічного дослідження (2013)
Кондратов Д. Ю. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 163 КК України (2013)
Налуцишин В. В. - Визначення ознак об’єктивної сторони хуліганства (2013)
Орловська Н. А. - Актуальні питання системи покарань у контексті побудови санкцій норм особливої частини КК України (2013)
Самойлова О. М. - Запобігання злочинності неповнолітніх за участю громадськості (2013)
Сийплокі М. В. - Удосконалення покарання за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (2013)
Слободзян А.П. - Дослідження проблем детермінант службового підроблення (2013)
Тимощук Ю. С. - Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" (2013)
Фіалка М. І. - До проблеми визначення суб’єкта складу злочину, передбаченого ст. 358 КК України (2013)
Чеботарьова Г. В. - Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності (2013)
Заболотний І. І. - Судовий контроль та прокурорський нагляд у механізмі забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні (2013)
Зайцев А. С. - Проблеми правового статусу деяких моделей сигнальних (стартових) пістолетів виробництва Туреччини та особливості їх криміналістичного дослідження (2013)
Комісарчук Р. В. - Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні фактів незаконної приватизації (2013)
Овчаренко О. М. - Проблеми протидії насильству та незаконному поводженню в органах кримінальної юстиції України (2013)
Письменний Д. П. - Функції обвинувачення та захисту за новим КПК України (2013)
Рибалка О. В. - Представницво і захист адвокатом інтересів потерпілого в кримінальному провадженні (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми розмежування тактичних операцій та тактичних комбінацій у криміналістиці (2013)
Юркова Г. В. - Провадження з примирення сторін у кримінально-процесуальному праві України: порівняльний аналіз (2013)
Коруц У. З. - Теоретичні аспекти регулювання права на справедливий судовий розгляд у національному праві та в практиці Європейського суду з прав людини (2013)
Милославская Л. С. - Влияние внешнего вида судьи на признание его авторитета (2013)
Пташник І. Р. - The challenges to the principle of distinction posed by non-international armed conflicts (2013)
Рабінович М. Л. - Міжнародні та регіональні стандарти захисту прав людини у контексті діяльності транснаціональних корпорацій (2013)
Столярський О. В. - Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю після розпаду СРСР (2013)
Філатов В. В. - Імплементація міжнародних норм як основний засіб удосконалення національного законодавства (2013)
Блюм Я. Б. - Система використання біоресурсів у технологіях отримання біопалив, Циганков С. П., Григорюк І. П., Дубровін В. О., Калетнік Г. М., Рахметов Д. Б. (2014)
Jevich P. - Technical standard for rapeseed oils as fuel, Dubrovyn V. O. (2014)
Дубровін В. О. - Підвищення ефективності виробництва біогазу за рахунок використання стічних вод виноробних підприємств, Поліщук В. М., Лободко М. М., Крусір Г. В., Соколова І. Ф. (2014)
Ловейкін В. С. - Аналіз оптимальних режимів руху гідрозахвата для колод, Лимар П. В. (2014)
Dubrovyn V. O. - Perspectives of nonpilot flying devices in organical farming usage, Myronenko V. G. (2014)
Гридякін В. О. - Про згин жорстко заробленого прутка, Ковбаса В. П., Матюшенко Л. М. (2014)
Дубровін В. О. - Результати лабораторних досліджень з висіву насіння, що забезпечує стабілізацію водно-повітряного режиму в кореневому шарі ґрунту, Шведик М. С. (2014)
Новицький А. В. - Розв’язання основної матриці математичної моделі надійності функціонування складної технічної системи "людина - машина" (2014)
Дубровін В. О. - Дослідження глибини заробки рослинних залишків двох’ярусними плугами, Тищенко С. С., Мороз А. І. (2014)
Банний О. О. - Методика досліджень надійності виконання технологічного процесу висіву пневмомеханічним висівним апаратом з дублюючим дозатором, Попик П. С. (2014)
Ловейкін В. С. - Уточнена модель динаміки руху молотильного барабана зернозбирального комбайна, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2014)
Давиденко М. О. - Визначення міцності сталефібробетонних труб з врахуванням пружно-пластичної роботи розтягнутої зони (2014)
Семеновський О. Є. - Підвищення якості сталі за рахунок оптимізації вмісту РЗМ (2014)
Давиденко М. О. - Розрахунок міцності фібробетонних елементів кільцевого перерізу нормального до поздовжньої осі за деформаційним методом (2014)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання вібраційного транспортування кормосумішей, Човнюк Ю. В., Гудова А. В. (2014)
Большаков В. Н. - Основні методи пошуку та отримання інформації для проведення моніторингу в АПК України, Броварець О. О. (2014)
Новицький А. В. - Моніторинг тенденцій розвитку системи технічного обслуговування і ремонту лісогосподарської техніки (2014)
Ловейкін В. С. - Вплив зміни режиму різання біологічного матеріалу на якість обробленої поверхні, Рибалко В. М. (2014)
Роговський Л. Л. - Формування методології до елементної бази сільськогосподарських машин (2014)
Тітова Л. Л. - Методичні положення потреби в мобільних засобах техобслуговування лісових МЕЗ, Роговський І. Л. (2014)
Панфілова М. В. - Стійкість сільськогосподарських МЕЗ за параметрами охорони праці (2014)
Карабиньош С. С. - Результати вивчення можливостей реалізації способів неруйнівного контролю при їх виборі (2014)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз руху крана-штабелера з урахуванням механічної характеристики двигуна, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2014)
Поліщук О. В. - Дослідження впливу частоти обертання валу мішалки на лужність дизельного біопалива при його очищенні (2014)
Ovchar R. F. - Terms of solutions of weakly perturbedlinear boundary problems (if k=-2) (2014)
Бистрий О. М. - Кількісні показники для оцінки експлуатаційно-технологічної безвідмовності зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2014)
Потапова С. Є. - Обладнання для напування тварин (2014)
Пришляк В. М. - Теоретичні дослідження пневмовтрат трьохтрубного концентричного тепло утилізатора, Яропуд В. М., Ковязін О. С., Алієв Е. Б. (2014)
Бойко А. І. - Зношування поверхні решета під дією зернового матеріалу, Новицький А. В., Морозовська З. А. (2014)
Банний О. О. - Результати впливу резервного дозатора на точність висіву просапних технічних культур пневмомеханічним апаратом (2014)
Нездвецька І. В. - Визначення впливу конструкційних параметрів сушарки на технологічні показники процесу сушіння цикорію кореневого (2014)
Дерев’янко Д. А. - Формалізація деформації і травмування зернівки, поверхню якої надано еліпсоїдом обертання (2014)
Роговський І. Л. - Стохастичність забезпечення працездатності сільськогосподарських машин (2014)
Тітова Л. Л. - Коефіцієнт готовності лісових МЕЗ (2014)
Матухно Н. В. - Техніко-економічні показники застосування вдосконалених механізмів приводу висівних апаратів посівних машин (2014)
Довжик М. Я. - Корегування показань манометра при вимірюванні тиску в ґрунті пневматичними пресіометрами, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2014)
Овчар Р. Ф. - Слабозбурена лінійна крайова задача для систем з імпульсною дією (2014)
Фришев С. Г. - Визначення складу збирально-транспортного комплексу із застосуванням автомобільних напівпричепів самоскидів (2014)
Від редакційної колегії (2013)
Бойко А. - Виховні ідеали та педагогічні настанови В. О. Сухомлинського, Степаненко М. (2013)
Федій О. - Естетотерапевтичний дискурс ідеї людиноцентризму в сучасному освітньому просторі (2013)
Лутфуллін В. - Структурування навчального матеріалу як головний чинник усунення навчальних перевантажень (2013)
Семеновська Л. - Процес реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття) (2013)
Цина А. - Охорона праці в галузі професійної освіти майбутніх учителів засобами педагогічних технологій (2013)
Щербяк Ю. - Особливості підготовки фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" у Тернопільському національному економічному університеті (2013)
Чирва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні (2013)
Погребняк В. - Методичні засади формування полікультурного виховного середовища вищого навчального закладу у педагогічному досвіді США (2013)
Кузьменко Г. - Розвиток пізнавальної мотивації на лекціях із фізики (2013)
Нізовцев А. - Організаційно-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх інженерів, Беленьков М. (2013)
Тимощук Г. - Дидактичні аспекти вивчення економічних дисциплін (2013)
Боярчук Н. - Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів (2013)
Дем'яненко Н. - "Громадівський соціалізм" М. П. Драгоманова: витоки,сутність,еволюція змісту (2013)
Год Б. - Місце освіти в суспільно-політичному русі США 20-40-х років XIX століття (2013)
Ільченко О. - Роль жінок у благодійній діяльності чоловіків в освіті України XVII-70-х рр. XVIII ст. (2013)
Фазан В. - Просвітницько-педагогічна діяльність Києво-Печерських ченців на українських землях у XVIII ст. (2013)
Хоменко А. - Проблема професійної компетентності вчителя у творчості видатних педагогів Полтавщини, Заливча Т. (2013)
Фарбак Т. - Науково-викладацька діяльність М. Лавровського у вищих навчальних закладах України (1852-1882) (2013)
Гончарук А. - Педагогічний професіоналізм учителя у творчій спадщині О. Г. Мороза (2013)
Мокляк В. - Особливості нормативно-правового регулювання студентського самоврядування (XIX-поч. XX ст.) (2013)
Іноземцев В. - М. І. Пирогов: провідна роль професіоналізму вчителя у здійсненні заохочень і покарань учнів (2013)
Касютін Ю. - Фактори соціалізації особистості у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва (2013)
Савченко О. - Про чинники оптимізації (рецензія на монографію А. М. Бойко "Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання") (2013)
Тищенко Т. - Конкурс студентських наукових робіт імені А. С. Макаренка у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, Цина В. (2013)
Наші автори (2013)
Хомяков В. - Формування людського капіталу: результати і тенденції (2014)
Журба І. - Сучасні аспекти розвитку Kазахстану в системі світового господарства за умов новітніх глобалізаційних процесів (2014)
Лобов С. - Резерви прискорення бізнес-процесів внаслідок використання автоматизованих інформаційних систем, Нусінов В. (2014)
Макара О. - Формування резерву за оптимального розподілу наявних фінансових ресурсів (2014)
Ткаченко Н. - Системний підхід до реалізації страхових продуктів, Рябоконь Н. (2014)
Задорожний І. - Проектування результативних систем управління, Шигимага А., Задорожний С. (2014)
Вяткіна Т. - Сучасний інструментарій розроблення стратегії як засіб реалізації стратегічного управління підприємством (2014)
Демиденко В. - Особливості формування та використання ресурсного елементу потенціалу підприємства, Веретільник Л. (2014)
Корнієнко І. - Стратегія диверсифікації як спосіб підвищення конкурентної діяльності підприємства, Ільченко Н. (2014)
Кудріна О. - Діалектика формування та реалізації стратегії розвитку промислового потенціалу регіону (2014)
Лащак В. - Видатково-бюджетний механізм впливу на споживчі ціни в Україні, Козуб Ю. (2014)
Матюх С. - Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх послуг (2014)
Юринець З. - Структурно-функціональні характеристики формування інноваційної економіки (2014)
Ковальчук Я. - Шляхи активізації інноваційної діяльності в регіоні (2014)
Федоренко О. - Заходи щодо формування цільового потенціалу машинобудівних підприємств на засадах кластерної концепції (2014)
Момот Л. - Факторинг та перспективи його розвитку в Україні (2014)
Бабух І. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення міст як системна проблема (2014)
Єльнікова Ю. - Науково-методичні засади розвитку державного регулювання ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Камінська І. - Бюджет витрат на персонал через призму мотиваційних профілів (2014)
Мальцева В. - Формування вимог до методичного інструментарію оцінки якості страхових послуг (2014)
Наденко І. - Формування напрямів соціально-економічного розвитку регіону в сучасних умовах (2014)
Петринка В. - Аспекти енергозбереження у формуванні планів інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Сагарьова Д. - Передумови розвитку постмитного контролю в Україні (2014)
Черних О. - Оцінка конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємства (2014)
Мережаный П. Г. - Повышение сопротивления генератора тока, Павлов Л. Н. (2014)
Волошин А. А. - Исследование частотных характеристик перестраиваемой микрополосковой антенной структуры пропускания, Руда Н. А., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2014)
Borisova A. - Analysis of Metal-dielectric Nanocomposite Coatings with Ferromagnetic Inclusions for Electromagnetic Protection of Electronic Devices, Machulyansky A., Yakimenko Y. (2014)
Didenko Y. V. - Temperature Dependences of Losses in High Frequency Dielectrics, Poplavko Y. M., Tatarchuk D. D. (2014)
Кузьмичёв А. И. - Плазменные системы высокого давления с микроструктурированными электродами. Часть 2. Конструкции микроструктурированных элетродных систем для генерации нетермической неравновесной плазмы при атмосферном давлении, Чаплинский Р. Ю. (2014)
Trubin A. A. - Scattering of the optical pulses on multiple micro-resonator band-stop filters (2014)
Дидковский В. С. - Передаточная функция улитки внутреннего уха человека. Часть 1, Лунева С. А., Калинин С. С. (2014)
Найда С. А. - Підбір імплантатів для заміни слухових кісточок людини на основі моделі зв’язаних контурів, Богданова Н. В., Ковальова О. В. (2014)
Дерепа А. В. - Свойства плоской, вертикально ориентированной антенной решетки в присутствии абсолютно жесткой сферы, лежащей на границе разделения сред "вода — воздух" (2014)
Шарапов В. М. - Методика расчета передаточных характеристик пьезокерамического преобразователя в режиме излучения ультразвуковых волн. Часть 1. Расчет коэффициента электромеханического преобразования лучателя, Петрищев О. Н., Романюк М. И., Сотула Ж. В. (2014)
Короненко А. М. - Метод ефективного динамічного розподілення каналів між голосовими викликами та даними (2014)
Кулаков Ю. О. - Метод оптимізації ярусно-паралельної форми подання задачі для реконфігурованих обчислювальних систем, Клименко І. А. (2014)
Можаев А. А. - Усовершенствование математической модели защищенной информационно-телекоммуникационной системы с использованием теории чувствительности, Семенов С. Г., Казимирова В. В., Можаев М. А. (2014)
Любимова Н. А. - Анализ эффектов спектральной нестационарности в процессах загрязнения воздушной среды (2014)
Information for authors (2014)
Титул, зміст (2008)
Холод Б. І. - Трансформація змісту і функцій наукових шкіл в умовах інтернаціоналізації наукової діяльності (2008)
Задоя А. О. - Структурні зміни зовнішньоторговельної діяльності України та валютний курс, Галась О. І., Круцяк Д. Б. (2008)
Дядько Є. А. - Ґенеза соціалізації економіки (2008)
Ландовська Л. П. - Роль заощаджень та інвестицій у ринковій економіці (2008)
Скоробогатов А. В. - Трансакційні складові функціонування фірми у ринковому середовищі (2008)
Ткаченко В. А. - Моделювання рішень при створенні системи економічної безпеки на підприємстві, Судакова О. І. (2008)
Грекова В. А. - Розробка критерію ефективності використання та оновлення основних фондів (2008)
Крамаренко Г. О. - Удосконалення фінансово-економічного механізму господарства пасажирських перевезень залізничного транспорту України на основі економіко-математичного моделювання, Скалозуб В. В., Вишнякова І. М. (2008)
Дробязко С. И. - Применение элементов системы бюджетирования в управлении затратами (2008)
Липова Е. Ю. - Инвестиционная политика Украины как элемент социально-экономической политики государства (2008)
Болгар Т. Р. - Мониторинг уровня финансовой безопасности банков - необходимое условие экономической безопасности страны (2008)
Бершадская И. Н. - Управление капиталовложениями в условиях лимитирования финансовых ресурсов (2008)
Рогунова С. М. - Організаційні засади створення системи внутрішнього фінансового контролю і аудиту в бюджетній сфері на регіональному рівні (2008)
Вареник В. Н. - Теоретические подходы к определению категории "денежные потоки" (2008)
Павлова В. А. - Інтернет і сучасні кабінетні дослідження в системі інформаційного забезпечення, Мячин В. Г., Жукова А. Г. (2008)
Поповиченко И. В. - Система мотивации менеджеров по продажам, Терник Е. А. (2008)
Македон В. В. - Сутність та особливості сучасних корпоративних злиттів і поглинань (2008)
Богдан О. І. - Проблеми використання когнітивних методів у стратегічному управлінні, Арістаров Є. М. (2008)
Кириченко В. В. - Дослідження уявлень персоналу про організацію (2008)
Меллер А. С. - Ошибки материальной мотивации (2008)
Пикалов В. Л. - Управление знаниями как важнейший элемент интеграционной системы управления торговым предприятием (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського