Петрович О. Б. - Інформаційно-комунікаційні технології в організації позакласної роботи з обдарованими учнями в системі літературної освіти (2014)
Гунько Н. А - Сучасне інформаційно-освітнє середовище як фактор удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача (2014)
Семеряк І. З. - Зміст експериментального навчання майбутніх програмістів з формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального середовища (2014)
Благун Н. М. - Критерії ефективності соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом (2014)
Закордонець Н. І. - Система управління навчальними закладами туристського і готельного профілю в Швейцарії (2014)
Малихін А. О. - Сутність і принципи праксеологічного підходу в методичній підготовці майбутнього вчителя технологій (2014)
Уруський А. В. - Внутрішня диференціація як засіб реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем (2014)
Палецька-Юкало А. В. - Можливості використання автентичного художнього твору для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів (2014)
Нацюк М. Б. - Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови в читанні художньої літератури (2014)
Орлова О. П. - Практика формування культури діалогічного мовлення студентів-нефілологів (2014)
Калашнік Н. В. - Структура міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів – майбутніх медиків (2014)
Потюк І. Є. - Формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій (2014)
Купчик Л. Є. - Лінгводидактичні засади формування сучасної іншомовної компетенції школярів в умовах плюрилінгвізму (на прикладі німецькомовних країн) (2014)
Андрущенко А. О. - Типи навчальної інформації для формування навичок вживання франкомовних дієслівних форм минулого часу (2014)
Морська Л. І. - Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів (2014)
Лабінська О. М. - Екологічна складова змісту загальної хімії в основній школі Словацької Республіки, Староста В. І. (2014)
Мушинські А. - Вимоги сучасного ринку праці до професійних та особистісних якостей фахівців у контексті їх безперервної освіти в Польщі (2014)
Сопівник Р. В. - Зарубіжний досвід виховання моральної відповідальності сільської молоді, Сопівник І. В. (2014)
Герганов Л. Д. - Проблеми фахової підготовки плавскладу України за умов інтеграції з європейським освітнім простором (2014)
Виговська С. В. - Теоретико-методологічні підходи у трактуванні поняття "активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів": історико-педагогічний аспект, Пабат В. В. (2014)
Лупаренко С. Є. - Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900–1918 рр.) (2014)
Лоза Т. В. - Впровадження у діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді форм і методів підготовки до самостійного життя вихованців дитячих будинків сімейного типу (2014)
Автори номера (2014)
До 70-­річчя Володимира Яковича Білого (2014)
До 50­-річчя Віталія Івановича Ляховського (2014)
Галич С. П. - Тактика лечения артериовенозных мальформаций области головы, Гиндич О. А., Дабижа А. Ю., Огородник Я. П., Резников А. В., Альтман И. В., Боровик Д. В. (2014)
Бик П. Л. - Вибір методу профілактики і лікування спайкової хвороби очеревини при операціях, які супроводжуються розкриттям просвіту травного каналу, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Маркулан Л. Ю. (2014)
Ревура А. П. - Ефективність комп’ютерної томографії для діагностики карциноматозу очеревини у хворих на колоректальний рак, Фецич Т. Г., Тросюк О. І., Милян Ю. П., Ігуменцев Ю. Я., Пижевський В. В., Бойко Р. Л., Шиян Р. Д., Матусяк Б. М., Москва А. В. (2014)
Попик М. П. - Ультрасонографічна діагностика гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом, Новосад А. М. (2014)
Мишалов В. Г. - Лапароскопическая холецистэктомия как параллель традиционной холецистэктомии в лечении острого деструктивного холецистита у лиц пожилого и старческого возраста с сердечной недостаточностью ишемического генеза, Бондарев Р. В., Иванцок В. М., Динец А. В. (2014)
Шевчук І. М. - Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Пилипчук В. І., Хруник А. Д. (2014)
Малиновский А. В. - Непосредственные результаты проспективного рандомизированного исследования по сравнению лапароскопической крурорафии и пластики облегченным сетчатым трансплантатом при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, Грубник В. В. (2014)
Грубник В. В. - Возможности разных хирургических технологий при выполнении видеоторакоскопических резекций легкого, Кирилюк А. А., Шипулин П. П., Байдан В. В., Севергин В. Е., Аграхари А. (2014)
Мішалов В. Г. - Вибір методу хірургічного лікування рецидивного птозу молочних залоз, Назаренко І. А., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Штипук Н. І. (2014)
Рейті А. О. - Клінічні особливості мікрокарцином, поєднаних з дрібновогнищевою доброякісною патологією щитоподібної залози (2014)
Грубник В. В. - Диагностика сложных свищей прямой кишки, Дегтяренко С. П., Шпак С. В. (2014)
Паламарчук В. І. - Застосування ультразвукової допплерографії при плануванні оперативних втручань у хворих на хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок, Музь М. І. (2014)
Попович Я. О. - Комплексне хірургічне лікування гнійно­некротичних форм синдрому діабетичної стопи із застосуванням препаратів кордової крові та сеансів поляризованого поліхроматичного опромінення (2014)
Паламарчук В. І. - Місцеве лікування трофічної виразки при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок на тлі цукрового діабету, Однорог С. І., Гвоздяк М. М., Вільгаш А. М. (2014)
Яковенко В. А. - Первый в Украине клинический опыт лечения дивертикула ценкера способом гибкой эндоскопической дивертикулотомии с пластикой пищевода, Зивальд Ш. (2014)
Негодуйко В. В. - Опыт хирургического лечения филяриоза кожи, Разбаков А. М. (2014)
Хурані І. Ф. - Використання фотодинамічної терапії в лікуванні хворого з рідкісною локалізацією меланоми в слизовій оболонці твердого піднебіння, Одарченко С. П., Какарькін О. Я., Печевистий О. М., Григоренко С. В., Магдебура С. О. (2014)
Мальцев В. Н. - Успешное хирургическое лечение больной с анальной трещиной при синдроме Шерешевского — Тернера, Криворук М. И., Козловская И. М. (2014)
Гардубей Є. Ю. - Сучасні підходи до профілактики та лікування венозного тромбоемболізму в пацієнтів з онкологічними захворюваннями, Кузьменко Г. І. (2014)
Рощін Г. Г. - Особливості організації відділень невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень у системі охорони здоров’я великої Британії та США, Крилюк В. О., Печиборщ В. П., Йосипенко І. О. (2014)
Виленский Ю. - Иван Александрович Завьялов: в плеяде первопроходцев хирургии (2014)
Зайцев И. В. - Труды и дни Алексея Акимовича Олесницкого (Addenda к словарю отечественных тюркологов) (2009)
Щербань Т. О. - Наукові досягнення і компроміси (2009)
Бубенок О. Б. - "... и города пойма Половецкие, Галин, Чешуев, Сугров...” (2009)
Величко В. В. - Формування моделі територіального устрою в середньовічному Китаї (2009)
Зелінський А. Л. - Можливе датування "Гімну до Делоса” Каллімаха (2009)
Кочубей Ю. М. - "Альянс цивілізацій” і роль сходознавства (2009)
Рубель В. А. - Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему (2009)
Тарасенко Н. А. - Традиция иллюстрирования 42-й главы древнеегипетской Книги Мертвых в Новом Царстве: к типологии виньеток (2009)
Тищенко К. М. - Араби на Півночі (2009)
Туров И. В. - Роль разума в духовной практике раннего хасидизма (2009)
Черніков І. Ф. - Молодотурецька революція 1908 р. в Османській імперії (2009)
Чувпило О. О. - Джавахарлал Неру про соціально-економічні та політичні перетворення у Радянському Союзі (2009)
Бояринцева О. В. - Лінгвостатистичні залежності мовознавства (на матеріалі арабомовної комп’ютерної термінології) (2009)
Рижих В. І. - Концепция флективной позиции арабского предложения (2009)
Мусійчук В. А. - Вплив китайської мови та культури на фразеологічний фонд в’єтнамської мови (2009)
Наукова спадщина О. Пріцака Історія формування української нації (2009)
Капранов С. В. - Цирендоржиєвські читання - 2008 (2009)
Мясников B. C. - Заметки о методологии современных исследований по Китаю (2009)
Хафизова К. Ш. - Украина - Казахстан: проблемы и перспективы научного сотрудничества (2009)
Некролог В. К. Міхеєв (2009)
Передмова (2014)
Бондаренко Г. М. - Памяти Эмлена Владимировича Соботовича (2014)
Лисиченко Г. В. - Про діяльність Соботовича Емлена Володимировича у вирішенні проблем безпеки атомних станцій (2014)
Шабалін Б. Г. - Внесок академіка Е.В. Соботовича у вирішення проблеми захоронення радіоактивних відходів у геологічні сховища, Злобенко Б. П., Спасова Л. В. (2014)
Соботович Э. В. - Чернобыльские сюжеты (1986-1987) (2014)
Барьяхтар В. Г. - Мой друг Эмлен Владимирович Соботович (2014)
Мельников А. И. - Мы вместе ходили в разведку (2014)
Лысенко О. Б. - Еще раз о судьбе и любви к науке (2014)
Ольховик Ю А. - Некоторые земные аспекты подготовки к публикации монографии "Ранняя история Земли" (2014)
Старик И. Е. - Что такое радиохимия (2014)
Скворцов В. В. - Чорнобильська зона в концептуальних поглядах акаждеміка Е. В. Соботовича (2014)
Корчагін П. О. - Шляхи підвищення рівня довіри суспільства до безпеки геологічного захоронення радіоактивних відходів, Шабалін Б. Г. (2014)
Пушкарьов О. В. - Сепіоліт-цеолітові композити як потенційні водопроникні реакційні бар'єри, Руденко І. М., Долін В. В., Приймаченко В. М. (2014)
Бондарь Ю. В. - Синтез волокнистого композитного адсорбента для селективного удаления цезия из загрязненных вод, Кузенко С. В. (2014)
Федоренко Ю. Г. - Определение величины давления, создаваемого глинополимерными композитами при набухании в ограниченном объеме, Розко А. Н., Павлишин Г. П. (2014)
Бобков В. М. - Особливості тритій-протієвого фракціонування при утворенні кристалогідратів, Долін В. В. (2014)
Кураева И. В. - Формы нахождения тяжелых металлов в техногенно загрязненных почвах под влиянием предприятий черной металлургии (на примере г. Алчевска) (2014)
Мусич Е. Г. - Биовыщелачивание как практический подход к экстракции металлов, Демихов Ю. Н. (2014)
Долін В. В. - Кінетика низхідного потоку води у насичений розсіл галіту, Бобков В. М. (2014)
Зубко О. В. - Eлектродіалітичне фракціонування тритію у водних розчинах з використанням полімерних і композитних мембран, Пушкарьов О. В., Долін В. В., Розко А. М. (2014)
Пономаренко О. М. - Залежність фазового складу деяких залізистих кварцитів Криворіжжя від розмірів частинок їх магнітних і немагнітних фракцій за даними месбауерівської спектроскопії, Іваницький В. П., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В. (2014)
Сущук К. Г. - Закономірності міграції і концентрації торію в зоні гіпергенезу на території українського щита (2014)
Фомин Ю. А. - Торий-редкоземельная минерализация в архейских Аu-Fe рудах Балки Широкой (чертомлыкская зеленокаменная структура, Днепровский блок) (2014)
Мусич Е. Г. - Утилизация отходов урано- и горнодобывающей промышленности методами биогеометаллургии, Демихов Ю. Н. (2014)
Ярощук М. А. - Роль процессов гранитизации в образовании торий-уранового оруденения межблоковых шовных зон Украинского щита, Вайло А. В. (2014)
Кузьмин А. В. - Генетические особенности оруденения урановой формации в приразломных натриевых метасоматитах фундамента Украинского щита (2014)
Ярошенко К. К. - Oсобливості динаміки сорбції стронцію-90 бентонітами, Бортнік Є. В., Колябіна І. Л., Кононенко Л. В., Бондаренко Г. М. (2014)
Герман Николаевич Бондаренко (к 80-летию со дня рождения) (2014)
Вимоги щодо оформлення статей, поданих до Збірника наукових праць ІГНС НАН України (2014)
Титул, зміст (2014)
Кулизький М. В. - Адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу Ду "Інститут Нефрології НАМН України", Бусигіна Ю. С., Біленко А. В. (2014)
Лавренчук О. В. - Особливості мікробіоценозу у дітей з хронічічним рецидивуючим Пієлонефритом (2014)
Дудар І. О. - Вплив епоетину альфа на рівні прозапальних та протизапальних Цитокінів у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, Гончар Ю. І., Савчук В. М., Шіфріс І. М., Лобода О. М. (2014)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціонального Стану єдиної нирки в дітей (2014)
Синяченко О. В. - Связь адсорбционно-реологических свойств мочи при гломерулонефрите у больных геморрагическим васкулитом с морфологическими изменениями почечных структур, Бевзенко Т. Б., Синяченко П. О., Дядык Е. А. (2014)
Крутиков Е. С. - Ранняя диагностика нарушений внутрипочечного кровотока у больных с эссенциальной артериальной гипертензией, Чистякова С. И., Горбатюк В. В., Цветков В. А. (2014)
Дудар І. О. - Предиктори госпіталізації пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, Гончар Ю. І., Савчук В. М., Шифріс І. M. (2014)
Руденко А. В. - Спектр мікрофлори сечі хворих на хронічний рецидивуючий пієлонефрит (десять років спостереження), Кругліков В. Т., Степанова Н. М., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2014)
Бильченко А. В. - Плазмид-индуцированная резистентность возбудителей инфекций мочевой системы, Чуб О. И. (2014)
Лобода О. М. - Дисліпідемії у хворих на хронічну хворобу нирок, Дудар І. О. (2014)
Інформація до читачів (2014)
Повідомлення (2014)
Содержание (2014)
Геец В. - Модернизация в системе "общество – государство – экономика" (2014)
Джонсон Р. Б. - Культурная компетентность в Украине (2014)
Булатова Е. - Потенциал развития трансконтинентальной интеграции (2014)
Куриляк Е. - Кластеризация: европейский опыт и его реализация в Украине (2014)
Резник Н. - Социальная ответственность бизнеса: сущность и теоретические аспекты (2014)
Матвиив Н. - Формирование концепции гостеприимства в инновационном маркетинге услуг ресторанных предприятий (2014)
Карась Е. - Таргетинг – один из видов стратегической рекламы (2014)
Наши авторы (2014)
Содержание (2014)
Корнилюк Р. - Индикаторы раннего предупреждения дефолтов в банковской системе Украины (2014)
Дарвиду К. - Вклад международного туризма в рост занятости в Греции (2014)
Зварич Р. - Новый банк развития БРИКС: технография становления (2014)
Савельев Е. - Реформирование украинской экономики: неотложность и приоритетность, Куриляк В. (2014)
Трилленберг Г. - Инновационно-кластерный подход к развитию туризма Украины в условиях глобализации (2014)
Борисова Т. - Маркетинг некоммерческих субъектов сферы образования Украины: концептуальные особенности и векторы развития (2014)
"Журнал европейской экономики" в 2014 году (2014)
Наши авторы (2014)
Нікішенко В. Л. - Вплив заорювання післяжнивних решток сої на врожай зерна зрошуваної озимої пшениці, Філіп'єв І. Д., Влащук О. С. (2010)
Малярчук М. П. - Продуктивність сої залежно від основного обробітку ґрунту в просапній сівозміні на зрошенні Південного Степу України, Сергєєва Ю. О., Мігальов А. А. (2010)
Гамаюнова В. В. - Середньодобове випаровування та сумарне водоспоживання сої залежно від режиму зрошення, фону живлення та сорту при вирощуванні на півдні України, Писаренко П. В., Казанок О. О., Суздаль О. С. (2010)
Марковська О. Є. - Продуктивність короткоротаційної просапної сівозміни на зрошенні залежно від способів і систем основного обробітку темно-каштанового ґрунту (2010)
Полєнок А. В. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив на продуктивність сої у рисових системах, Вожегов С. Г. (2010)
Мелашич А. В. - Порівняльна характеристика еколого-меліоративного стану зрошуваних земель за диференціації глибини залягання ґрунтових вод, Сафонова О. П., Коковіхін С. В., Писаренко П. В. (2010)
Кузьмич А. О. - Вміст елементів живлення у ґрунті та продуктивність кукурудзи на силос за різних систем удобрення в умовах зрошення на півдні України (2010)
Литвиненко О. В. - Особливості росту та розвитку рослин картоплі сорту кобза в умовах зрошення на півдні України та їх зв'язок з економічними показниками (2010)
Нетіс І. Т. - Вплив строків і доз підживлення пшениці озимої на врожайність і якість зерна (2010)
Орлюк А. П. - Нові сорти озимої пшениці для комплексного використання у зерновиробництві, Гончарова К. В., Базалій Г. Г., Біляєва І. М. Усик Л. О. (2010)
Нижеголенко В. М. - Злакові мухи на зрошуваній озимій пшениці (2010)
Косенко Н. П. - Вплив технологічних прийомів вирощування насіння цибулі ріпчастої на ураженість насінників несправжньою борошнистою росою в зрошуваних умовах Південного Степу України (2010)
Мелашич А. В. - Важкі метали у системі "зрошувальна вода – ґрунт - рослина” при вирощуванні цибулі - ріпки в умовах краплинного зрошення, Мелашич Т. А., Дишлюк В. Є. (2010)
Пілярський В. Г. - Порівняльна оцінка різних способів зрошення насінників люцерни першого року життя (2010)
Писаренко П. В. - Особливості сумарного водоспоживання івипаровування озимої пшениці при зрошенні (2010)
Прищепо М. М. - Захист насіннєвих посівів ярого ріпаку від бур’янів в умовах півдня України, Влащук А. М. (2010)
Коковіхін С. В. - Оптимізація режимів зрошення основних сільськогосподарських культур з використанням імітаційного моделювання та програмних засобів (2010)
Петкевич З. З. - Оцінка адаптивного потенціалу зразків національної колекції рису за висотою рослин та масою зерна волоті , Шпак Т. М., Вожегова Р. А. (2010)
Коваленко О. А. - Водний режим ґрунту залежно від рівня мінерального живлення та густоти посіву конопель (2010)
Коваленко А. М. - Змінення структури гумінових кислот темно-каштанового ґрунту під впливом тривалого зрошення в плодозмінній сівозміні (2010)
Лавриненко Ю. О. - Перспективи використання гіс-технологій у зрошуваному землеробстві півдня України, Коковіхін С. В., Грабовський П. В., Конащук І. О. (2010)
Федорчук М. І. - Динаміка елементів живлення за різних систем удобрення при вирощуванні шавлії лікарської в умовах зрошення півдня України (2010)
Малярчук М. П. - Ефективність способів основного обробітку ґрунту під кукурудзу в просапній сівозміні на зрошенні півдня України, Куценко С. В., Малярчук А. С., Мельник А. П. (2010)
Цілинко М. І. - Урожайність рису залежно від сорту, мінерального живлення та температурного режиму в умовах степу України, Довбуш О. С., Коршун О. О. (2010)
Лисенко Є. В. - Ефективність захисту соняшнику проти фомопсису на зрошуваних землях південного регіону України (2010)
Писаренко П. В. - Оптимізація розрахункових методів інтегрованого управління водним режимом ґрунту на посівах буряків цукрових в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Пілярський В. Г., Суздаль О. С. (2010)
Коваленко А. М. - Роль інтенсивних технологій у збільшенні виробництва рослинного білка гороху в Південному Степу України, Тимошенко Г. З. (2010)
Вожегова Р. А. - Вплив агротехнічних заходів на урожайність нового сорту рису Пам’яті Гічкіна в умовах Криму, Климченко М. С. (2010)
Яворський С. В. - Вирощування багаторічних травосумішок при літніх строках сівби на зрошуваних землях в умовах південного степу, Гусєв М. Г., Севідов О. Ф. (2010)
Гусєв М. Г. - Економіко-Енергетичне обґрунтування технології вирощува ння ріпаку озимого в умовах зрошення півдня України, Шаталова В. В., Коковіхін С. В. (2010)
Малярчук В. М. - Родуктивність соняшника залежно від способів основного обробітку грунту в сівозміні на зрошенні при використанні на добриво пожнивних решток сільськогосподарських культур (2010)
Васюта В. В. - Вплив режимів висушування на вологість та посівні якості насіння томата, Степанов Ю. О., Косенко Н. П. (2010)
Богданов В. О. - Продуктивність розсадного томата залежно від густоти стояння гібридів при вирощуванні на краплинному зрошенні, Богданов Ю. В., Степанова І. М. (2010)
Бояркіна Л. В. - Науково-практичні аспекти використання "електронної інформаційно-довідкової бази "добрива"" в зрошуваному землеробстві півдня України (2010)
Журавльов О. В. - Економічна ефективність елементів технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в Південному Степу України (2010)
Люта Ю. О. - Тайм – новий сорт томата, адаптований до умов зрошення півдня України (2010)
Сафонова О. П. - Еволюція галогенезу в ґрунтах при глибокому рівні залягання ґрунтових вод в умовах інгулецького зрошуваного масиву, Мелашич А. В., Лозовицький П. С. (2010)
Гусєв М. Г. - Підвищення продуктивності кормових агроценозів при ко нвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення південного степу України, Яворський С. В., Войташенко Д. П., Косєвцова Л. В. (2010)
Писаренко П. В. - Економіко-енергетична оцінка елементів технологій вирощ ування зеленої маси люцерни при диференціації умов зволоження, Коковіхін С. В., Головацький О. І. (2010)
Заєць С. О. - Ефективність різних технологій вирощування льону олійного на півдні України, Нетіс В. І. (2010)
Мелашич А. В. - Вплив систематичного внесення мінеральних добрив на рух омість цинку і міді у темно-каштановому зрошуваному ґрунті, Філіп’єв І. Д., Тімошина Л. С. (2010)
Голобородько С. П. - Вплив способу сівби і азотних добрив на насіннєву продуктивність костриці східної – Festuca Orientalis (Hack.), Ревтьо М. В. (2010)
Коковіхін С. В. - Перспективні напрями науково-дослідних робіт з розробки систем землеробства на зрошуваних землях півдня України (2010)
Балашова Г. С. - Строки садіння мікробульб картоплі різного фізіологічного віку у відкритий ґрунт в зоні степу в умовах зрошення, Черниченко І. І., Черниченко М. І. (2010)
Морозов В. В. - Вплив зміни кліматичних факторів на формування меліоративного режиму зрошуваних земель сухого Степу України, Пічура В. І. (2010)
Миронова Л. М. - Водозабезпеченість та ціна на воду як лімітуючі фактори використання водних ресурсів у Південному Степу України, Вердиш М. В. (2010)
Тищенко О. П. - Вплив кількості поливів на величину і якість врожаю пшениці озимої на зрошуваних землях Криму (2010)
Іванова Є. І. - Перспективи використання інформаційних технологій для планування та оперативного управління режимом зрошення сільськогосподарських культур (2010)
Дудченко Т. В. - Хімічний захист посівів сорго в умовах рисових зрошувальних систем, Рогульчик М. І. (2010)
Шелудько О. Д. - Вплив ентомофагів на оптимізацію фітосанітарного стану зрошуваних посівів зернових колосових в Південному Степу України, Марковська О. Є., Борищук Р. В., Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М. (2010)
Коковіхін С. В. - Розробка заходів підвищення економічної та енергетичної ефективності насінництва кукурудзи на поливних землях півдня України (2010)
Гальченко Н. М. - Вплив кліматичних показників на отримання сходів багаторічних трав у Південному регіоні, Желтова А. Г. (2010)
Орлюк А. П. - Ефективність масових доборів за різних умов вирощування материнських рослин пшениці м`якої озимої, Гончаренко О. Л. (2010)
Орлюк А. П. - Створення ранньостиглого селекційного матеріалу рису, Шпак Т. М., Шпак Д. В., Петкевич З. З. (2010)
Туровець В. М. - Селекція кукурудзи на покращення якісних показників зерна в умовах зрошення півдня України та перспективи його використання для виробництва біоетанолу (2010)
Лавриненко Ю. О. - Прояв і мінливість рівня ознаки "вихід зерна з качана" у гібридів F1 кукурудзи, отриманих від схрещування відмінних за групами стиглості ліній в умовах зрошення, Нетреба О. О., Маслова Л. Г., Польський В. Я. (2010)
Кобиліна Н. О. - Оцінка перспективних селекційних сортів стоколосу без остого (Bromopsis Inermis L.) – сладових колекції Інституту землеробства Південного регіону НААНУ, Боровик В. О., Стародубцева М. В. (2010)
Гордієнко В. І. - Кореляція між масою зерна з рослини та іншими кількісними ознаками у гібридів F3, F4 сої (2010)
Боровик В. О. - Формування Та ефективне використання генетичних ресурсів сільськогосподарських культур в Інституті землеробства Південного регіону НААН України, Тищенко О. Д., Кобиліна Н. О. (2010)
Лашина М. В. - Селекційні аспекти моделювання гібридів кукурудзи для умов зрошення півдня України (2010)
Шпак Д. В. - Проблеми та перспективи використання ефекту гетерозису у рису (Оглядова) (2010)
До 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського. Переднє слово (2012)
Малицкий Б. А. - О творческом наследии В.И.Вернадского в исследовании науки и ее организации (2012)
Вернадский В. И. - Из истории идей (2012)
Вернадский В. И. - Оправдание науки (2012)
Павленко Ю. В. - Предыстория науки в контексте естественно-научных идей В.И. Вернадского, Храмов Ю. А. (2012)
Оноприенко В. И. - Исследовательская программа школы В.И. Вернадского в Московском университете (2012)
Колтачихіна О. Ю. - Ноосферні ідеї В.І. Вернадського та сучасні космологічні моделі Всесвіту (2012)
Романець О. В. - Відповідальність вчених за результати своєї діяльності в контексті етичних поглядів В.І. Вернадського (на матеріалах генетики) (2012)
Пилипенко А. П. - В. И. Вернадский и проблема перемещения центров научной активности (2012)
Чмир О. С. - Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні засади та практичні проблеми впровадження в Україні, Шкворець Ю. Ф., Єгоров І. Ю. (2012)
Головатюк В. М. - Інвестиційна привабливість інноваційної сфери у контексті української економіки (2012)
Наумовец А. Г. - Роль международной мобильности ученых на разных этапах науки Украины, Попович А. С. (2012)
Душина С. А. - Модели взаимодействия стран-доноров с научной диаспорой: от возвращения к сотрудничеству, Ащеулова Н. А., Ломовицкая В. М. (2012)
Лобанова Л. С. - Интернационализация подготовки научных кадров в Украине: вызовы современности, проблемы и стратегия развития (2012)
Маліцький Б. А. - Як оцінити доробок і авторитет вченого. Лист віце-президенту НАН України академіку А.Г. Наумовцю від директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України професора Б.А. Маліцького (2012)
Сенченко В. В. - XVII Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики". Алушта, 10–15 сентября 2012 г. (2012)
Вовканич С. Й. - Соціогуманістична парадигма буття – матриця національної ідеї України ХXІ сторіччя (2012)
Мельник В. П. - Метафізичні образи і філософська рефлексія техніки в сучасній культурі (2012)
Синиця А. С. - Історія викладання філософії у Львівському університеті (XVII – пер. пол. ХХ ст (2012)
Рижак Л. В. - Освітній простір України та його національна ідентифікація (2012)
Скринник З. Е. - Українська людина в лабіринтах "фінансоміки" (2012)
Стеценко В. І. - Багатоликий мислитель: особливості релігійної філософії Г. Коcтельника (2012)
Пухта І. С. - Риторика та іронія в контексті сучасної філософії (2012)
Ліщинська О. І. - Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях (2012)
Содомора П. А. - Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" теології” Томи з Аквіну) (2012)
Дарморіз О. В. - Нація як суб’єкт соціальної міфології (2012)
Полянський Т. Т. - Соціально-філософські інтерпретації явища зла у контексті дослідження зловживання правом (2012)
Бунецький Л. Л. - Особливості трансформації інституційної системи в Україні: системний аналіз та світовий досвід (2012)
Палінчак М .М. - Система державно-церковних відносин у посткомуністичній Європі: уроки для України (2012)
Гарбадин А. М. - Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці (2012)
Мельник І. В. - Посольська діяльність Ю. Романчука у Галицькому крайовому сеймі, Мельник А. В. (2012)
Католик Г. В. - Професійне становлення психолога в контексті психологічної допомоги дітям та молоді (2012)
Вінтюк Ю. В. - Соціальна та особистісна зумовленість суїцидів молоді в сучасному суспільстві (2012)
Дяків І. І. - Правопорушення неповнолітніх як соціально-психологічна проблема (2012)
Сінькевич О. Б. - Прикладна етика як феномен ХХ ст. (2012)
Лисий В. П. - Сталий розвиток: від філософії до стратегії і реалізації, Назарук М. М. (2012)
Паньків О. В. - Міф як невід’ємна частина людської свідомості (2012)
Мельник В. П. - Антропологічний вимір технічного об’єкта в соціокультурному дискурсі (2013)
Захара І. С. - Філософія гуманітарної освіти як фактор розвитку української духовності (2013)
Карамишева Н. В. - "Знаюча людина” як соціокультурний феномен (2013)
Стеценко В. І. - Філософія людини у філософській теології Г. Сковороди як "філософія серця” (2013)
Пашук А. І. - До питання про патріотизм І. Франка (2013)
Наконечний А. Р. - М. Міхновський про роль інтелігенції у ствердженні ідеї свободи (2013)
Сінькевич О. Б. - Концептуальне освоєння феномену культурної глобалізації та образи глобалізованого світу (2013)
Сурмач О. І. - Виховання студентської молоді в контексті культурно-освітньої діяльності музеїв (2013)
Яртись А. В. - Українське православ’я як етнонаціональний феномен: рух за створення єдиної Помісної православної церкви (2013)
Свирид З. В. - Політичний консультант: сутність діяльності та специфіка особистісних якостей (2013)
Панарін А. С. - Політична стабільність: визначення та підходи до розуміння (2013)
Мельник А. В. - Свобода вираження поглядів в умовах становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Штепа О. С. - Особливості ефективного мотивування особистості у психологічному консультуванні (2013)
Вінтюк Ю. В. - Впровадження комп’ютерних технологій у реабілітаційну діяльність (2013)
Дахній А. Й. - Християнин у секуляризованому світі (2013)
Мельник І. В. - Унікальна пам’ятка української політико-правової думки (2013)
Жилінська О. І. - Науково-технічна діяльність як об’єкт дослідження (2011)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності (2011)
Попович О. С. - Структурні зміни кадрової складової наукового потенціалу України (1995—2009) (2011)
Храмова В. Л. - Критический очерк философии Карла Поппера. ІІІ (2011)
Дячук И. Д. - Международная криминология: ответ на вызовы глобализирующегося общества (2011)
Храмов Ю. О. - О. М.Боголюбов та історія математичних наук в Україні, Хорошева С. А. (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Центри метрології, стандартизації і сертифікації в Україні: історія створення і перспективи (2011)
Кисільова Т. О. - Г. О. Хармандар’ян: напівзабута постать української медичної рентгенології (2011)
Глєбова А. М. - Наукова школа О. В.Снітка в Інституті фізики напівпровідників НАН України, Саченко А. В. (2011)
Памяти Валентины Яковлевны Артемовой (2011)
Пам’яті І. Д. Зосимович (2011)
Яковлев А. И. - Роль фундаментально-гуманитарной направленности в подготовке будущих специалистов (2011)
Бессалова Т. В. - Анализ динамики научного потенциала Национального университета им. Т.Г.Шевченко (1996—2007 гг.) (2011)
Пилипчук О. О. - Интервью с академиком НАН Украины А. А. Летичевским (2011)
Пилипчук О. О. - Интервью с академиком НАН Украины И. Н. Коваленко (2011)
Еременко Л. И. - Сессия Общего собрания НАН Украины, посвященная 100-летию со дня рождения М.В.Келдыша (2011)
Малицкий Б. А. - Дань памяти и полезные уроки. Рецензия на книгу: М.В. Келдыш и украинская наука, Попович А. С. (2011)
Оноприенко В. И. - Энциклопедия для науковедов. Рецензия на книгу: Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Ин-т философии РАН.Гл. ред. И.Т.Касавин. — М.: Канон+, 2009. — 1248 с. (2011)
Попович О. С. - Самоврядування як механізм управління економікою.Рецензія на книгу: Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, 1990 (2011)
Шашкова Л. О. - Співвідношення наукових та позанаукових знань в культурі. Рецензія на книгу: Чорноморденко І. В. Позанаукові знання і культуротворчий процес. — К.: КНУБА, 2009. — 360 с. (2011)
Жадан О. В. - Державне регулювання розвитку системи соціального діалогу в Україні (2014)
Боковикова Ю. В. - Підходи до управління змінами на рівні територіальної громади (2014)
Бізікін С. В. - Теоретичні засади дослідження регулювання земельних відносин (2014)
Губанова Г. В. - Реалізація виборчих прав громадян України: проблеми формування та оновлення списків виборців (2014)
Васильєв О. С. - Концептуалізація поняття "державна політика": сучасне розуміння (2014)
Бобровська О. Ю. - Консолідована економічна політика як інструмент впливу на забезпечення стійкості розвитку регіонів (2014)
Майстро С. В. - Проблеми та протиріччя державної екологічної політики на регіональному рівні, Колєнов О. М. (2014)
Садковий В. П. - Удосконалення державних механізмів управління якістю вищої освіти України (2014)
Мельниченко О. А. - Механізми державного управління надзвичайними ситуаціями: сутність та складові (2014)
Лоскутова В. В. - Проблеми організації кластерних виробничих систем (2014)
Ромін А. В. - Державні механізми в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами (2014)
Гарькавий І. Б. - Цільові настанови в управлінні містообслуговуючою сферою (2014)
Бут Т. В. - Вибір методів діагностування розвитку економіки регіону (2014)
Вострікова Н. В. - Аналіз стану законодавчої бази щодо інтегрованого управління водними ресурсами в Україні (2014)
Сисоєва С. І. - Державні механізми інвестування в туристичну діяльність в Україні (2014)
Юр’єва О. І. - Механізм державного управління податковим боргом: сутність поняття та складові (2014)
Кутьков В. П. - Сутність і структура маркетингового механізму державного управління розвитком регіону (2014)
Михайлов А. О. - Концептуальні засади оптимізації взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління в Україні (2014)
Коломієць Є. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення органів виконавчої влади в контексті проблем державного управління (2014)
Гончаренко М. В. - Визначення основних підходів щодо формування маркетингової інформаційної системи як передумова конкурентоспроможного розвитку регіону (2014)
Новикова И. П. - Снижение кредитных рисков как фактор развития рынка потребительского кредитования (2014)
Золотарьов В. Ф. - Зарубіжна практика управління кадровими процесами в органах влади (2014)
Ревенко О. В. - Особливості формування базової моделі державного службовця, Ревенко Т. В. (2014)
Кузьменко Ю. О. - Умови формування готовності державних службовців до аналітичної діяльності в системі освіти (2014)
Древаль Ю. Д. - Діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини (2014)
Даудова Г. В. - Взаємодія держави і громадянського суспільства: європейський досвід (2014)
Мирна Н. В. - Європейський Союз: правові та інституціональні засади політики регіонального розвитку (2014)
Непомнящий О. М. - Децентралізація державного регулювання будівельної діяльності: закордонний досвід для України (2014)
Труш О. О. - Формування та реалізація спільної екологічної політики Європейського Союзу в умовах сучасних інтеграційних процесів, Андрієнко М. В., Ломовських Г. А. (2014)
Сичова В. В. - Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні, Гонюкова Л. В. (2014)
Россохатський П. М. - Сучасні механізми розвитку соціального партнерства у сфері молодіжної політики (2014)
Кожушко Н. І. - Механізми реалізації державної молодіжної політики і розширення транскордонного співробітництва України (2014)
Червякова О. В. - Нормативно-правове поле формування громадянського суспільства як інституційний механізм публічної політики в Україні (2014)
Третяк М. В. - Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Міненко В. Л. - Рецензія на монографію "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" (2014)
Міжнародний симпозіум "Інноваційна політика і законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки зближення" (XXIV Київський симпозіум з наукознавства та науково-технологічного прогнозування) (2011)
Малицкий Б. А. - Стратегия инновационного развития Украины: от разработки к реальной практике (2011)
Rumpf G. - Networking innovation and business support infrastructure (2011)
Попович О. С. - Дерегуляція підприємницької діяльності чи гальмування розвитку економіки — суперечлива еволюція українського законодавства (2011)
Ежегодная конференция по науковедению и истории науки, посвященная памяти Г.М.Доброва (Добровские чтения) (2011)
Жилінська О. І. - Сучасне значення ідей Г.М. Доброва: методологічний і прикладний аспекти (2011)
Віннікова Н. М. - Наукометричний аналіз дисертаційних робіт в галузі нанотехнологій в Україні (2011)
Вашуленко О. С. - Підготовка наукових кадрів: дослідження Г.М.Доброва та сучасний стан (2011)
Лебеда Т. Б. - Використання ідей Г.М.Доброва в сучасних дослідженнях оцінювання ефективності наукової діяльності (2011)
Корецький А. І. - Ідеї Г.М.Доброва та сучасні можливості щодо використання обчислювальної техніки для визначення пріоритетних напрямків науково-технологічного розвитку (2011)
Ящишина І. В. - Взаємозв’язок соціальних та економічних ефектів впровадження інновацій. І (2011)
Соловьев В. П. - Стимулы и шаги развития научно-технологического партнерства, Казьмина Е. П. (2011)
Малицкий Б. А. - Научная школа Института сверхтвердых материалов им.В. Н.Бакуля НАН Украины, Кулаковский В. Н. (2011)
"Треба дотримуватися оптимуму". Інтерв’ю з директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М.Бакуля НАН України академіком НАН України М. В.Новиковим (2011)
Барановська Н. П. - Суспільний вимір проблем атомної енергетики через призму подій на Чорнобильській АЕС (до 25-ї річниці аварії) (2011)
Колтачихіна О. Ю. - Ж.Леметр та його теорія Великого вибуху (до 80-річчя створення) (2011)
Леметр Ж. - Початок світу з точки зору квантової теорії (2011)
Романець О. В. - Періодизація розвитку генетики в Україні (2011)
Литвинко А. С. - Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М.Бакуля НАН України — 50 років (2011)
Литвинко А. С. - V Всеукраїнський фестиваль науки, Пономаренко Л. П. (2011)
Богдановський І. В. - Науково-теоретична конференція "Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві", Ягодзінський С. М. (2011)
Рыбачук В. П. - V Международная антарктическая конференция (2011)
Радченко А. І. - ІІ науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації" (2011)
Мушкало Ю. І. - 2011 р. — Міжнародний рік хімії (2011)
Згуровський М. З. - Науково-технічна діяльність — визначальна основа соціально-економічного прогресу людства. Рецензія на книгу: Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації : Монографія. — К. : Парламентське видавництво, 2010. — 552 c. (2011)
Шатковський Я. М. - Проблемні питання щодо застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів (2014)
Лопащук Д. І. - Наукові підходи до розуміння родового і безпосереднього об’єктів складу злочину вбивства, вчиненого на замовлення (2014)
Мельниченко В. Л. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2014)
Мороз А. О. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2014)
Мороз В. Г. - Значення місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони (2014)
Савенкова Т. Г. - Родовий об’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2014)
Салій П. І. - Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об’єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) (2014)
Ольховенко О. І. - Родовий об’єкт злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2014)
Орлов Ю. В. - Родовий об’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2014)
Азаров Ю. І. - Чи доцільне запровадження процедури спеціального досудового провадження та спеціального судочинства в Україні, Климчук М. П. (2014)
Калатур М. В. - Щодо особливостей наукової організації праці слідчих ОВС (2014)
Наумов О. О. - Теоретичні та практичні аспекти визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ст. 79 КК України (2014)
Омельяненко А. С. - Актуальні проблеми направлення матеріалів оперативно-розшукової справи до органу досудового розслідування за новим КПК України (2014)
Симчук А. С. - Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року (2014)
Гайдулін О. О. - Міжнародно-правові засади інституту електронних договорів (2014)
Рапаєва М. В. - Евтаназія у сучасному суспільстві та перспективи її доцільності в Україні (2014)
Сервецький І. В. - Екстремологія: поняття, зміст та класифікація (2014)
Андрущенко В. - Аксіологічна платформа підготовки сучасного вчителя (2014)
Вернидуб Р. - Роль вищої педагогічної освіти в подоланні глобальних викликів (2014)
Драпушко Р. - Особливості розвитку туризму в контексті інтенсифікації міжкультурних комунікацій (2014)
Завальнюк О. - Формування гуманістичної концепції розвитку фізичної культури і спорту (2014)
Загарницька І. - Воєнне дитинство: українські обриси нової реальності (2014)
Замкова Н. - "Націоналізм" та "расизм" як чинники конфліктогенного потенціалу міжмовних відносин в національних державах (2014)
Красняков Є. - Державна політика у сфері дошкільної освіти: проблеми та перспективи подальшого розвитку (2014)
Линовицька О. - Основні функції освіти (2014)
Старовойт О. - Невпевненість і емоційне вигорання особистості як бар’єри інноваційної діяльності (2014)
Шелюк Л. - Толерантність і авторитет у системі ціннісних орієнтацій особистості (2014)
Богуш А. - Комунікативно-мовленнєвий супровід професійно спрямованого мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Бондар В. - Критичне мислення в контексті внутрішньої й зовнішньої свободи людини (2014)
Демчик К. - Використання новітніх ігрових технологій у художньо-естетичному розвитку дітей старшого дошкільного віку (2014)
Зайцева Л. - Робочий зошит з друкованою основою як засіб індивідуалізації навчання математики дітей дошкільного віку (2014)
Левінець Н. - Здоров’язбережувальна компетентність сучасного вихователя як важлива складова професійної готовності (2014)
Сойчук Р. - Розвиток ідеї національного самоствердження особистості у наукових дослідженнях (2014)
Шелестова Л. - Формування картини світу старших дошкільників: стратегія, напрямки, практична реалізація (2014)
Яременко Л. - Суб’єкт і об’єкт позашкільної освіти: проблема взаємодії (2014)
Горбачова О. - Емпіричне дослідження внутрішніх детермінант розвитку смислової сфери дитини (2014)
Калмикова Л. - Психолінгвістика розвитку про мовленнєву діяльність дошкільників (2014)
Кузьменко В. - Проблема розвитку індивідуальності студента у процесі професійної підготовки (2014)
Овчаренко О. - Розвиток креативності у дошкільників арт-терапевтичними засобами (2014)
Помиткіна Л. - Теоретико-методологічний аналіз проблеми прийняття рішень у діяльності суб’єкта праці (2014)
Руденко І. - Взаємини батьків з дитиною як визначальна складова її життєдіяльності (2014)
Сидоренко О. - Особливості самоконтролю в учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями (2014)
Якимчук О. - Особливості побудови національного простору освіти (2014)
Жадан О. В. - Механізм державного моніторингу соціально-трудових відносин: теорія та практика формування (2014)
Дубінська В. О. - Теоретичні засади дослідження політичного лідерства в системі державного управління (2014)
Ромін А. В. - Механізми державного реформування системи управління вищими навчальними закладами (2014)
Ульянченко Ю. О. - Державна політика щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, Косенко А. В. (2014)
Кучерява К. Я. - Кооперація в аграрному секторі економіки України як об’єкт державного регулювання (2014)
Гарбариніна В. Ю. - Сутність і принципи впровадження державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Журба О. О. - Особливості застосування механізму державно-приватного партнерства в діяльності туристичних підприємств (2014)
Коновалов Л. С. - Механізм контролю якості державного аудиту ефективності використання публічних коштів (2014)
Нарожний С. М. - Теоретичні засади організації державно-приватного партнерства (2014)
Сисоєва С. І. - Механізми управління туристичним бізнесом в Україні (2014)
Тірусь Б. Ю. - Стратегічні напрями модернізації економіки на державному рівні (2014)
Ворона П. В. - Досвід проектної діяльності органів місцевого самоврядування Полтавської області в рамках Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування за період 2011 – 2014 рр., Костіна Н. А. (2014)
Гончаренко М. В. - Податок на нерухомість як джерело зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2014)
Котковский В. Р. - Особливості місцевих співтовариств як політико-соціальних акторів (2014)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо екологічних аспектів територіального розвитку (2014)
Шпортюк Н. Л. - Концептуальне осягнення місцевого самоврядування в Європейській муніципальній науці: досвід для України (2014)
Коняєв Є. А. - Міське самоврядування Слобожанщини: проблеми позиціювання в управлінській системі другої пол. XVII – поч. XVIII ст. (2014)
Торгало Т. О. - Механізми формування та реалізації проектів регіонального розвитку як об’єкт державного управління (2014)
Шапоренко Д. Е. - Формування умов становлення ринку праці в регіональних програмах (2014)
Майстро С. В. - Нормативно-правовий механізм державного управління системою цивільного захисту в Україні, Труш О. О. (2014)
Червякова О. В. - Правові заходи щодо створення підґрунтя розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Солоха М. Т. - Формування правового механізму державного регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України: історичний аспект (2014)
Білоконь М. В. - Суспільство та держава в контексті інтеграції соціально-політичних систем (2014)
Красіловська З. В. - Деякі аспекти медіації у країнах Митного Союзу (2014)
Федорук Є. І. - Лідерська компетентність як рушійна сила та фундаментальна основа успіху в логістиці (2014)
Лунячек В. Е. - Призначення кадрів у сфері освіти: зміна процедури потребує реальних кроків (2014)
Конотопцева Ю. В. - Нормативно-правові засади процедури вступу на державну службу в Україні (2014)
Карапетян А. О. - Удосконалення кадрово-мотиваційного механізму державного управління системою вищої освіти в Україні (2014)
Харламова Ю. Є. - Дослідження механізмів підготовки фахівців служби цивільного захисту на прикладі європейських країн (2014)
Ларіна Н. Б. - Перспективи становлення європейської соціальної моделі (2014)
Абрамова Д. С. - Зарубіжний досвід формування та реалізації мовного законодавства і можливості його використання в Україні (2014)
Александрович О. О. - Історичний досвід та організаційно-правові гарантії незалежного державного фінансового контролю в Польщі (2014)
Левадний Д. С. - Транснаціональні корпорації як феномен концентрації активів, як спосіб монополізації та дисбалансу державного управління України (2014)
Савченко С. В. - Еволюція переходу інформаційного суспільства в "суспільство знань” у добу глобалізації (2014)
Юр’єва О. І. - Аналіз та узагальнення європейського досвіду механізму державного управління податковим боргом (2014)
Сичова В. В. - Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні в 1920 – 2010-хх рр., Рябченко О. Л. (2014)
Рогова О. Г. - Державна політика стандартизації в системі охорони здоров’я в Україні (2014)
Вавренюк С. А. - Науково-теоретичні засади програмно-цільового управління розвитком фізичної культури і спорту для студентської молоді (2014)
Мотречко В. В. - Молодь як суб’єкт державотворчих процесів: теоретичні засади (2014)
Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України — двадцять п’ять років (2011)
Соловьев В. П. - Понимаем ли мы проблемы, которые необходимо решать на пути к инновационной экономике?, Попович А. С. (2011)
Мех О. А. - Товарна структура зовнішньої торгівлі України як індикатор науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки (2011)
Ящишина І. В. - Взаємозв’язок соціальних та економічних ефектів впровадження інновацій. II. (2011)
Онопрієнко М. В. - Інформаційні технології в науці: методологічний вплив і проблеми (2011)
Грачев О. О. - Основні напрями діяльності АН України з вирішення проблем раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища України (початок 70-х – початок 90-х років ХХ століття, історичний аспект), Етоков В. І., Етокова В. І., Кухтенко Т. О. (2011)
Луговський О. Г. - Інформаційне забезпечення іноземною науковою літературою вчених-природознавців АН УРСР в 20-30-х роках ХХ ст. (2011)
Коренєв М. М. - Інформаційно-аналітична оцінка ресурсів Інтернету з питань охорони здоров’я дітей та підлітків, Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В., Водолажський М. Л. (2011)
Жабін С. О. - Еволюція концепцій та технологічної бази інформаційного суспільства (2011)
Горохов В. Г. - Развитие идей теории механизмов и машин в теории автоматического регулирования и нанотехнонауке (2011)
Гармасар В. Г. - Ботанічна наукова школа О.В.Фоміна (2011)
Еременко Л. И. - Исторический полет Гагарина (2011)
Оноприенко В. И. - Новый журнал для науковедов. Рецензия на журнал: Социология науки и технологий. – 2010. – Т. 1, № 1—4. (2011)
Соколов Б. С. - Книга о выдающемся ученом и организаторе науки. Рецензия на книгу: Оноприенко В. И. Век Яншина. К 100-летию со дня рождения выдающегося геолога и эколога ХХ века. — К.: ГП "Информационно-аналитическое агентство", 2011. — 406 с. (2011)
Бак М. - Мультимедійні засоби навчання: можливості й реалії впровадження (2015)
Береза В. - Демократизація суспільних відносин як головна умова функціонування політичної освіти і просвітництва (2015)
Завальнюк О. - Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості (2015)
Загарницька І. - Проблеми та перспективи становлення вітчизняної індустрії дитячих товарів (2015)
Коннов О. - Смерть у культурі та культура вмирання (2015)
Кочубей Н. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті постнекласичної філософії освіти (2015)
Мозгова Н. - Дискусія щодо місця філософії в системі освіти: історико-філософський екскурс у минуле (2015)
Савранська Н. - Толерантність як основа етичної компетентності педагога (2015)
Дубинина Д. - Содержательное общение на основе художественных произведений как способ формирования коммуникативных умений дошкольников (2015)
Дубогай О. - Педагогічні умови здоров’язбережувальних технологій фізичного вдосконалення організму дітей перед вступом до школи в системі "дошкільний заклад – сім’я – школа" (2015)
Іваненко О. - Особливості художньо-творчої діяльності учнів шкіл мистецтв на інтеграційних засадах (2015)
Луценко І. - Емоційно-ціннісне ставлення вихователя до дитини як пріоритетний чинник забезпечення її психологічного благополуччя (2015)
Матвієнко О. - Теоретичні основи системи підготовки вихователів до педагогічної взаємодії з дітьми різного віку (2015)
Рагозіна В. - Раннє дитинство у світі (2015)
Сухорукова Г. - Дитяче малювання як своєрідний аналог графічної промови (2015)
Яременко Л. - Особливості формування креативності в системі позашкільної освіти (2015)
Андрущенко Т. - Адаптивний потенціал політичної соціалізації (2015)
Катюк Я. - Психолого-андрагогічний супровід майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Леганькова О. - Мотивация родителей-воспитателей как фактор эффективности профессиональной замещающей семейной заботы, Бакунович М. (2015)
Мозгова Г. - Психосоматика: нейрофізіологічні характеристики (2015)
Піроженко Т. - Проблема вивчення ціннісних орієнтацій дошкільників: пошук та результати дослідження (2015)
Руденко І. - Психологічні особливості саморегуляції педагогічного працівника (2015)
Татьянчиков А. - Програма формування розумових операцій підлітків як засіб адаптації до навчання в основній школі (2015)
Філоненко М. - Особливості особистісного становлення майбутнього лікаря з різним типом локусу контролю і різною успішністю (2015)
Яковлєва М. - Феномен брехні як перешкода в умовах полікультурної комунікації (2015)
Титул, зміст (2013)
Андрєєва О. - Особливості управління міським господарством як складною економічною системою (2013)
Бахматюк О. - Регіональна інвестиційна безпека аграрного сектора в системі взаємодії з іншими явищами та процесами (2013)
Богачов С. - Форсайт як методологія проектування майбутнього, Соловцова О. (2013)
Брайловський І. - Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства (2013)
Великий Ю. - Соціально-економічний зміст інноваційної діяльності: еволюція поглядів на її роль у розвитку країни, Юрін Є. (2013)
Волощук Т. - Експортний потенціал підприємств олійно-жирового комплексу економіки України: стан, тенденції, перспективи (2013)
Галкін А. - Проектний аналіз роботи перевізника при транспортному обслуговуванні матеріальних потоків (2013)
Гракова М. - Розвиток державно-приватного партнерства у вугільній промисловості (2013)
Іванов Ю. - Удосконалення управління фінансовим станом підприємства (2013)
Коробкова О. - Розвиток інституту митних брокерів в Україні (2013)
Крет В. - Переваги й недоліки стратегій диверсифікації в ТНК та їх вплив на вартість підприємства (2013)
Лотоцький М. - Аналітична оцінка сучасних тенденцій капіталізації підприємств на фондовому ринку (2013)
Мачок Є. - Принципи соціальної відповідальності в малому й середньому бізнесі (2013)
Мірошниченко І. - Вплив тінізації економіки України на макроекономічні показники в умовах глобалізації (2013)
Нефьодова Ю. - Підприємства легкої промисловості України: огляд і аналіз сучасного стану, Олiфiрова Ю. (2013)
Полянська А. - Визначення ефекту синергії в процесі прийняття управлінських рішень, Афонькін С. (2013)
Полуянов В. - Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері, Головчанська М. (2013)
Приходько В. - Діючі режими інвестиційної діяльності як інструмент протидії спаду приватних та прямих іноземних інвестицій в Україну (2013)
Сизоненко О. - Ретроспективний аналіз операцій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ на шахтах Донецької області, Сізоненко К. (2013)
Чорна Н. - Продовольча безпека держави: проблеми та суперечності інноваційного розвитку, Шевчук Л. (2013)
Алієва Е. - Призов 1940 року як віддзеркалення політики радянської влади щодо допризовної підготовки юнаків у міжвоєнний період: на матеріалах Донбасу (2013)
Білий Д. - Правовий статус чорноморського козацтва в адміністративно-правовій системі Російської імперії (2013)
Камінска О. - Участь Сидора Голубовича в студентському русі кінця ХІХ століття (2013)
Клапчук В. - Видобування нафти і газу на Гуцульщині в другій половині XIX - першій третині XX століття (2013)
Коробка Ю. - Територіальне управління промисловістю (1957 - 1965 рр.) в Україні: радянська історіографія (Частина перша - науковий доробок періоду "відлиги") (2013)
Левик Б. - Таджикистан на шляху до воєнно-політичної стабільності (2013)
Марченко Я. - Вплив Чортківської операції Галицької армії 1919 року на хід і результати українсько-польської війни (2013)
Міхеєва О. - Новації у визначенні злочинних проявів у радянській Україні за умов лібералізації суспільства хрущовської доби (2013)
Петрова І. - Реконструкція джерельної бази військово-топографічних описів України кінця 40-х - початку 50-х рр. ХІХ ст. (2013)
Чура В. - Закарпатський обласний комітет КПУ в умовах національно-релігійного відродження краю наприкінці 80-х рр. ХХ ст. (2013)
Шологон Л. - Періодичні видання для українського жіноцтва Галичини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. як джерело з історії національно-культурного руху краю (2013)
Боєва Т. - Українське державотворення та погляди Григорія Сковороди на державний устрій (2013)
Владиченко Л. - Інститут військового капеланства в Збройних cилах Польщі (2013)
Карпенко А. - Філософія М. Гайдеґґера в дзеркалі соціології знань П. Бурдьє і Р. Коллінза (2013)
Ковнєров О. - Філософсько-правове обґрунтування справедливості Б. Чичеріним та Вол. Соловйовим (2013)
Ozolins J. - Philosophy and Culture: Thinking about Global Crises (2013)
Семенюк І. - Конфлікт між Південною та Північною Кореєю як вираження відмінностей їх модусів соціальності (2013)
Халіков Р. - Перехід від апостольства до єпископату як форми раціоналізації християнської традиції (2013)
Чорноморденко І. - Типологія раціональності, Загрійчук І. (2013)
Сіденко В. Р. - Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності (2014)
Крючкова І. В. - Дисбаланси доходів і витрат в інституційних секторах економіки України (2014)
Шкляр А. І. - Макропруденційне регулювання як елемент забезпечення фінансової стабільності (2014)
Бублик Є. О. - Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечного ринку України (2014)
Бадовська І. С. - Ефективність розподілу бюджетних соціальних видатків у світлі євроінтеграційних прагнень України (2014)
Новоселов О. С. - Порівняльний аналіз регіональних і муніципальних систем управління в Росії та Україні (рос. мовою), Маршалова А. С. (2014)
Серебрянська Д. М. - Напрями удосконалення розподілу видаткових повноважень в системі органів місцевого самоврядування (2014)
Осташко Т. О. - Оцінка втрат у зовнішній торгівлі України від можливої зміни тарифних режимів торгівлі у ЗВТ СНД, Венгер В. В., Олександренко Ю. А., Ленівова Г. В. (2014)
Удова Л. О. - Вплив зміни клімату на розвиток аграрного виробництва, Прокопенко К. О., Дідковська Л. І. (2014)
Саліхова О. Б. - Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з урахуванням орієнтирів ЄС (2014)
Груздова Т. В. - Постановка на баланс об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємств України (2014)
Фролова Н. Б. - Порівняльний аналіз факторів ухилення від сплати податків в Україні та США (2014)
Податки і оподаткування: палітра сучасних проблем (2014)
Захист прав кредиторів: сучасні тенденції (2014)
Перспективи розвитку національного фінансового ринку: погляд з Lviv Financial Forum 2014 (2014)
Горбулин В. П. - Историческая личность: к 100-летию со дня рождения М.К.Янгеля (2011)
Дегтярев А. В. - Михаил Кузьмич Янгель (штрихи к портрету) (2011)
Корнієнко О. М. - М. К. Янгель біля витоків вітчизняного ракетобудування (2011)
Санін Ф. П. - Науково-конструкторська школа М.К.Янгеля та її роль у розвитку ракетобудування в СРСР, Копил О. А., Савчук В. С. (2011)
Connerade J.-P. - The Mobility of Researchers as the Vector of Innovation in Europe and Beyond (2011)
Малицкий Б. А. - Межстрановая мобильность ученых как следствие пространственного перемещения центров научно-технологической активности (2011)
Ящишина І. В. - Взаємозв’язок соціальних та економічних ефектів впровадження інновацій. ІІІ (2011)
Ільченко М. Ю. - Мережеве представлення результатів наукових досліджень: наукометричні та методологічні аспекти, Єрмолов П. П. (2011)
Оноприенко В. И. - Плодотворность диалога учителя и ученика: В. И. Вернадский і Я. В. Самойлов (к 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского) (2011)
Ісакова Н. Б. - Різномасштабні підприємства в економіці та інноваційному розвитку України (2011)
Богдан С. В. - Взаємодія великого та малого бізнесу у контексті інноваційного розвитку (2011)
Романець О. В. - Внесок І. Й. Агола у становлення генетики в Україні (2011)
Гамалея В. Н. - М. В. Ломоносов в Киеве: правда или вымысел? (к 300-летию со дня рождения ученого) (2011)
Храмов Ю. О. - Олександр Ілліч Ахієзер (до 100-річчя від дня народження) (2011)
В. П. Соловйов (до 70-річчя від дня народження) (2011)
Ювілей Л. П. Кавуненко (2011)
Красовська О. В. - Міжнародна наукова конференція "Шляхи розвитку науково-технічного співробітництва Росії, України і Білорусі" (2011)
Международный симпозиум "Перемещение центров научно-технологической активности на европейском пространстве и межстрановая мобильность ученых и специалистов: современные тенденции" (20−22 октября 2011 г., г. Киев) (2011)
Головищенко Л. Р. - О заседании Научного совета по науковедению при Международной Ассоциации Академий Наук (2011)
Жабін С. О. - Першому в континентальній Європі комп’ютеру МЕСМ виповнилося 60 років (2011)
Онопрієнко М. В. - Європейський досвід дослідження соціальних наслідків науково-технічного розвитку. Рецензія на книгу: Грунвальд Армин. Техника и общество. Западноевропейский опыт исследования социальных последствий научно-технического развития / Под ред. В.Г.Горохова: пер. с нем. — М.: Логос, 2011. — 160 с. (2011)
Оноприенко В. И. - Философия как призвание и профессия. Рецензия на книгу: Семенков В.Е. Философское знание: модусы производства и признания. — СПб.: Алетейя, 2011. — 222 с., Ягодзинский С. Н. (2011)
Титул, зміст (2013)
Андрушків Б. - Погляд економістів на дерево генези науки "Ресурсономіка", Вовк Ю., Погайдак О., Вовк І., Стойко І. (2013)
Бабух І. - Аналіз джерел доходів для фінансування розвитку міст Чернівецької області (2013)
Бібік Н. - Сучасні підходи до вибору оптимальних містобудівних рішень (2013)
Бірюк О. - Корпоративна стратегія і глобалізація: взаємозв'язки та виклики сучасного етапу (2013)
Богачов О. - Ринок інформаційно-комунікаційних послуг: склад, структура і регулювання на державному та місцевому рівні (2013)
Богачов С. - Проблеми управління доходами міст України, Росії та Польщі (2013)
Буднікевич І. - Роль специфічних елементів комплексу маркетингу у формуванні та реалізації сучасних концепцій розвитку міста, Антохова І. (2013)
Булєєв І. - Організаційно-економічне забезпечення розвитку міських агломерацій, Брюховецька Н. (2013)
Буркун І. - Організаційно-економічні аспекти управління та розвитку ринку житлової нерухомості на місцевому рівні (2013)
Веретенникова О. - Інформаційно-методичний інструментарій прийняття рішень з управління інноваційно-інвестиційними процесами на місцевому рівні, Крикун Н. (2013)
Гладинець Н. - Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку інноваційної діяльності промисловості України (2013)
Гнатюк А. - Перспективи оцінки необоротних активів з позиції очікуваних доходів (2013)
Голуб Н. - Вплив органів місцевого самоврядування на активізацію розвитку промислового виробництва міста: методи та інструменти (2013)
Гонтюк В. - Концептуальні положення управління процесом формування та розвитку кадрового потенціалу організації (2013)
Градобоєва Є. - Резерви підвищення ефективності діяльності підприємств житлово-комунального господарства міста (2013)
Гулько О. - Модель процесу організації ефективного сільськогосподарського землекористування (2013)
Ємельянов О. - Чинники та закономірності розвитку техніко-технологічної бази підприємств, Петрушка Т. (2013)
Калустян Я. - Фінансування розвитку міст за рахунок податків: європейський досвід (2013)
Карлова О. - Місто - ключова детермінанта стратегічного, збалансованого розвитку регіону, Калашнікова Х. (2013)
Карпова Т. - Механізм взаємообумовленого розвитку малого бізнесу та соціальної сфери (2013)
Мельникова М. - Напрями розвитку організаційно-економічних засад міського управління в Україні (2013)
Міхальова К. - Модельний підхід до вибору векторів соціально-економічного розвитку (2013)
Оксенюк О. - Адаптація національного законодавства з питань регулювання ПДВ до європейських вимог (2013)
Омелянович Л. - Використання потенціалу державно-приватного партнерства для вирішення проблем житлово-комунального господарства, Зєрова О. (2013)
Орнат М. - Порівняльний аналіз впливу основних факторів на зростання народного господарства Китаю та України (2013)
Підлипаєва О. - Становлення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу: етапи та роль регіонального управління (2013)
Пістунов І. - Економічна ефективність надрокористування на шахті, що планується до закриття, Марченко О. (2013)
Полуянов В. - Побудова системи нормативних значень фінансових показників для підприємств металургії України, Менькова В. (2013)
Полуянова О. - Оцінка інвестиційного попиту для підприємств комунальної інфраструктури в Україні, Саматокіна Ю. (2013)
Посохов І. - Оцінювання фінансового ризику корпорацій за системою виведення Мамдані-Заде (2013)
Радіонова О. - Фактори, що детермінують управління зайнятістю в сучасному місті (2013)
Склярук Н. - Комплексний аналіз принципів та передумов ефективного управління у сфері державно-приватного партнерства (2013)
Сухіна О. - Програми розвитку підприємництва як інструмент підтримки малого бізнесу місцевими органами влади в Україні, Вешневська А. (2013)
Хохуляк О. - Формування репутаційного рейтингу регіональних юридичних компаній (2013)
Чечель А. - Підходи до оцінки соціально-економічного стану території (на рівні регіону), Конопльов С. (2013)
Швидкий О. - Розвиток газового ринку в сучасній енергетичній стратегії України (2013)
Шухман М. - Об'єкти організації внутрішнього аудиту в корпораціях (2013)
Клапчук В. - Рекреаційне господарство Галичини другої половини XIX - першої третини XX ст. (2013)
Коробка Ю. - Територіальне управління промисловістю (1957 - 1965 рр.) в Україні: радянська історіографія (Частина друга. Наукове освоєння реформи в другій половині 1960-х - до початку 1990-х рр.) (2013)
Куценко О. - Програмні позиції Соціал-демократичної партії Німеччини щодо економічної перебудови Німеччини після розгрому нацизму (1945-1949 рр.) (2013)
Куцька О. - Радянська пропаганда серед своїх військ напередодні вступу Червоної Армії на територію країн Європи (ІІ пол. 1944 року) (2013)
Левик Б. - Туркменистан - нова постійно нейтральна держава Центральної Азії (2013)
Максименко Є. - Сучасна міська геральдика Луганщини (2013)
Мещерякова Д. - Біографічна нотатка про мусульманина-віровідступника в "Вафайат аль-а'йан ва-анбал 'абна' аз-заман" Ібн Халлікана (2013)
Міхеєва О. - Традиційне та новаційне в протидії злочинним проявам у радянській Україні за умов лібералізації суспільства хрущовської доби (2013)
Молоткіна В. - Вилучення друкованої продукції як засіб боротьби з інакомисленням в Україні в 1930-ті рр. (2013)
Папазова А. - Заклади навчального призначення при єзуїтських колегіумах у східнослов'янському регіоні останньої третини XVI - першої половини XVII ст. (2013)
Райко І. - Погляди радянських науковців на роль Комуністичної партії в промисловому розвитку УРСР у другій половині 60-х - 80-х рр. ХХ ст. (2013)
Романцова Н. - Наукова діяльність М. Грушевського у Всеукраїнській академії наук (1924 - 1931 рр.). Історіографічний аспект проблеми (2013)
Чура В. - Національне відродження в Прикарпатті на зламі 80-90-х рр. ХХ ст. крізь призму бачення компартійної преси (2013)
Білокобильський О. - Міф Донецька. Онтологія самосвідомості міста, Сидорова К. (2013)
Карпенко А. - Методологічні колізії гайдеґґерознавства: біографічна транскрипція в рефлексії ідеологічної історіографії (2013)
Радіонова Л. - Публічний простір міста в соціально-філософській перспективі: методологія дослідження (2013)
Сироєшкін Д. - Релігійні організації в сучасному суспільстві: місце і функції (2013)
Туренко О. - Августинова версія закону - європейський пошук легітимації індивідуального (2013)
Чікарькова М. - Проект модерну: біблійні витоки (2013)
Чорноморденко І. - Антропологічна інтерпретація І. Я. Франком соціокультурного буття, Куцурук В. (2013)
Щепанський В. - Джерела середньовічної філософії в "Треносі" Мелетія Смотрицького (2013)
Вожегова Р. А. - Перспективи розвитку зернової галузі в Херсонській області, Димов О. М., Миронова Л. М. (2012)
Коваленко А. М. - Фітосанітарний стан посівів в сівозмінах короткої ротації за різного співвідношення культур та систем обробітку ґрунту (2012)
Вожегова Р. А. - Стан і перспективи розвитку водних меліорацій в Південному Степу України, Голобородько С. П., Коковіхін С. В. (2012)
Писаренко П. В. - Продуктивність рослин буряку цукрового залежно від гібридного складу в умовах зрошення півдня України, Пілярський В. Г. (2012)
Адамень Ф. Ф. - Полезащитные лесные полосы как основа устойчивого развития агроландшафта, Паштецкий В. С., Плугатарь Ю. В. (2012)
Найдьонов В. Г. - Вплив альтернативних строків сівби на продуктивність та збиральну вологість зерна нових перспективних гібридів кукурудзи різних груп ФАО за оптимального режиму зрошення, Нижеголенко В. М., Михаленко І. В. (2012)
Люта Ю. О. - Якість коренеплодів буряка столового залежно від технологічних прийомів вирощування за краплинного зрошення в південному Степу України, Косенко Н. П., Степанов Ю. О. (2012)
Адамень Ф. Ф. - Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність озимого ячменю в умовах степового Криму, Демчук О. В. (2012)
Коваленко А. М. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від місця в сівозміні та рівня удобрення, Коваленко О. А., Попов Е. К., Попов М. К. (2012)
Біднина І. О. - Особливості ґрунтових процесів темно-каштанового ґрунту в умовах тривалого зрошення півдня України, Козирєв В. В., Влащук О. С., Томницький А. В. (2012)
Сідоренко А. В. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами і карбамідом на якість зерна озимої пшениці в умовах центрального Криму, Дударєв Д. П. (2012)
Шелудько О. Д. - Захист зрошуваної пшениці озимої від шкідливих організмів, Марковська О. Є., Нижеголенко В. М., Найдьонов В. Г. (2012)
Іванів М. О. - Морфофізіологічні показники гібридів кукурудзи залежно від ґрунтово-екологічного пункту (2012)
Балашова Г. С. - Фотосинтетична діяльність рослин картоплі за різних режимів зрошення в умовах південного Степу України, Черниченко М. І. (2012)
Грабовський П. В. - Вплив сортового складу, добрив та зрошення на водний режим грунту та врожайність пшениці озимої, Мішукова Л. С., Берднікова О. Г. (2012)
Коваленко А. М. - Індивідуальна продуктивність рослин гороху за різних технологічних прийомів вирощування, Тимошенко Г. З. (2012)
Тищенко О. П. - Науково-практичне обґрунтування водозберігаючих технологій вирощування рису в умовах АР Крим (2012)
Куц О. В. - Споживання елементів живлення рослинами моркви залежно від різних способів зрошення та внесення добрив, Кирюхін С. О., Герман Л. Л., Парамонова Т. В. (2012)
Глушко Т. В. - Вплив зрошення та мінеральних добрив на урожайність гібридів кукурудзи в умовах південного Степу України (2012)
Малярчук А. С. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та доз азотних добрив (2012)
Хасхачих М. В. - Оптимізація елементів технології вирощування гібридів соняшнику в післяукісних посівах Східного Степу України (2012)
Онуфран Л. І. - Водоспоживання ячменю ярого за різних умов вирощування (2012)
Новохижній М. В. - Вплив мікродобрива "ЕКОЛИСТ-У" на врожайність пшениці твердої ярої в умовах південного Степу України без зрошення (2012)
Климченко М. С. - Вплив норми висіву та норм внесення мінеральних добрив на продуктивність сортів рису в умовах АР Крим (2012)
Довбуш О. С. - Значення і функції мікроелементів у біології рису (2012)
Лавриненко Ю. О. - Вплив взаємодії інтенсивності освітлення та температури на процеси бульбоутворення картоплі в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І. (2012)
Шевченко С. М. - Динаміка схожості насіння кукурудзи після різних попередників і способів обробітку ґрунту, Шевченко О. М., Парлікокошко М. С. (2012)
Орлюк А. П. - Нові сорти озимої м'якої пшениці Благо, Марія, Конка для комплексного використання у зерновиробництві, Базалій Г. Г., Усик Л. О. (2012)
Тищенко О. Д. - Использование многолетних видов люцерн в селекционной работе института орошаемого земледелия, Тищенко А. В. (2012)
Холодняк О. Г. - Нові сорти кабачка, Майданюк В. О. (2012)
Боровік В. О. - Результати вивчення генетичних ресурсів бобових та злакових багаторічних трав, зосереджених в Інституті зрошуваного землеробства, Тищенко О. Д., Кобиліна Н. О. (2012)
Федько М. М. - Комбінаційна здатність інбредних ліній кукурудзи (Zea maize L.), Боденко Н. А., Юхімович О. Р., Гаврюшенко О. О. (2012)
Гусак Ю. В. - Характеристика ліній групи ДК185/254 (плазма Ланкастер (Мо17) за господарсько-цінними ознаками (2012)
Усик Л. О. - Прояв господарсько-цінних ознак у сучасних сортів пшениці м'якої озимої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН України (2012)
Орлюк А. П. - Фенотипові і генотипові кореляції компонентів урожайного потенціалу рису за різної площі живлення рослин, Цілинко М. І. (2012)
Кобиліна Н. О. - Посухостійкість та врожайність стоколосу безостого в умовах південного Степу (2012)
Марченко Т. Ю. - Кореляційні взаємозв’язки кількісних ознак сортозразків сої на зрошенні (2012)
Бритік О. А. - Методика оцінки кавуна на стійкість проти фузаріозного в’янення (2012)
Хорсун І. А. - Визначення кореляцій між ознаками у високобілкових сортів сої (2012)
Лавриненко Ю. О. - Комбінаційна здатність нового вихідного матеріалу кукурудзи, створеного на базі ліній контрастних за групами стиглості, добраного на раннє та пізнє цвітіння качана в умовах зрошення, Лашина М. В., Туровець В. М., Глушко Т. В. (2012)
Коковіхін С. В. - Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння кукурудзи в умовах зрошення півдня України (2012)
Вожегова Р. А. - Економічне обґрунтування способу обробітку ґрунту під сівбу озимої пшениці в умовах рисовиї сівозміни, Шпак Д. В., Мунтян Л. В. (2012)
Базалій В. В. - Агроекологічне обгрунтування технології вирощування насіння соняшнику в умовах зрошення півдня України, Гонтарук В. Т. (2012)
Писаренко П. В. - Економічна ефективність вирощування середньостиглих сортів сої в умовах півдня України, Суздаль О. С., Булигін Д. О., Морозов В. В. (2012)
Заєць С. О. - Економічна ефективність вирощування скоростиглого сорту сої Діона залежно від способу сівби і норми висіву, Нетіс В. І. (2012)
Присяжнюк М. В. - Мережа сільськогосподарських науково-дослідних установ у 20-х рр. хх ст. в Україні (2012)
Лавриненко Ю. О. - Сільське господарство США: сучасний стан та історичний шлях розвитку, Голобородько С. П., Димов О. М., Клубук В. В. (2012)
Котовська Ю. С. - Внесок академіка П. С. Погребняка у наукове забезпечення степового лісорозведення в Україні (2012)
Василюк О. Д. - Документи східної тематики із фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (2009)
Коваленко О. О. - Ода Нобунаґа в японській антихристиянській літературі на прикладі "Записів про розквіт і падіння Храму південних варварів" (2009)
Огнєва О. Д. - Ваджраччхедіка: тибетомовні примірники в установах та приватних колекціях України (2009)
Соегов М. - Туркменские филологи, защитившие кандидатские диссертации в Одесском университете в 1943–1944 годах (2009)
Щербань Т. О. - Опальний професор (2009)
Богомолов О. В. - Уявлення про себе/інших у кримськотатарському політичному дискурсі: ідентичність та ідеологія, Семиволос І. М. (2009)
Бубенок О. Б. - Печеніги у степах Східної Європи: алтайці чи індоєвропейці? (2009)
Гусаков В. В. - Урбаністичні тенденції еллінізму (за матеріалами центральноазійських досліджень) (2009)
Капранов С. В. - Релігії Китаю в працях М. Еліаде (2009)
Лобанова М. В. - Османский и Восточнохристианский традиционализм народов Балкан в условиях западной модернизации кон. XIX–XX в. (2009)
Романова Е. А. - К проблеме личного благочестия древних египтян эпохи Первого переходного периода (2009)
Тарасенко Н. А. - Традиция иллюстрирования 42-й главы древнеегипетской Книги Мертвых в Новом Царстве (К типологии виньеток) Часть 2 (продолжение) (2009)
Циганкова Е. Г. - Проект секцій східних мов у складі Харківської філії Інституту мовознавства (2009)
Бушаков В. А. - Походження тюркського астроніма Ülker "Стожари” (2009)
Gilevych K. V. - "Gitanjali” and "The Gardener” by Rabindranath Tagore: Peculiarities of style (2009)
Пирогов В. Л. - Корейсько-японські мовні зв’язки, віддзеркалені в пареміях (2009)
Рыжих В. И. - Частицы в значении арабского глагола "лейса" (2009)
Корогодський Ю. М. - Новий погляд на англо-арабські переговори у 1915–1916 роках (2009)
Бушаков В. А. - Jankowski H. A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea (2009)
Циганкова Е. Г. - Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения (2009)
Кочубей Ю. М. - Путівник для дослідження Криму (2009)
Дрига І. М. - Перший Міжнародний конгрес досліджень караманлідіки (2009)
Дрига І. М. - Всесвітній тюркський лінгвістичний курултай – 2008 (2009)
Бузескул В. - Древнейшие в мире библиотеки и архивы (2009)
Чурлу М. - Выставка "Крымский стиль" (2009)
Кочубей Ю. М. - Щедрий ужинок. До ювілею Елли Григорівни Циганкової (2009)
Хара М. Р. - Вікові та статеві особливості перебігу серцево-судинної патології (Огляд літератури), Лепявко А. А. (2009)
Хара М. Р. - Роль опіоїдної системи в реалізації адаптаційних механізмів при кардіоваскулярній патології, Сатурська Г. С. (2009)
Чорній Н. В. - Сучасні погляди на застосування антисептичних препаратів у комплексній терапії захворювань тканин пародонта, Манащук Н. В., Шманько В. В. (2009)
Андрейчин С. М. - Клініко-біохімічна характеристика остеоартрозу на тлі хронічних гепатитів В і С, Ганьбергер І. І. (2009)
Атаман Ю. О. - Вплив алоксанового діабету на енергозабезпечення артеріальних і венозних судин кролів (2009)
Безштанько М. А. - Ультраструктурні особливості парієтальних клітин залоз тіла шлунка тиреоїдектомованих щурів, лікованих L-тироксином, Горовенко Л. К. (2009)
Бухтіарова Т. А. - Аналгезуюча активність нового неопіоїдного аналгетика піродазолу в експерименті, Ядловський О. Є. (2009)
Герасимюк І. Є. - Особливості динаміки морфофункціональних змін у коронарному руслі та судинах малого кола кровообігу при перебігу гострого розлитого перитоніту, Чепесюк В. О., Гантімуров А. В., Герасимюк Л. О. (2009)
Гойдик Н. С. - Етіологія та особливості перебігу пневмоній у пацієнтів, хворих на СНІД, Гойдик В. С., Гоженко А. І., Сервецький С. К. (2009)
Денефіль О. В. - Вплив психологічних показників на зміни автономної регуляції серцевого ритму молоді за різних типів медико-метеорологічної ситуації (2009)
Дуда Н. Б. - Супутні зміни імунного статусу за різних типів діуретичного бальнеоефекту біоактивної води нафтуся у щурів (2009)
Зятковська О. Я. - Динаміка показників функціонального стану печінки на тлі тяжкої механічної травми у комбінації з термічним опіком шкіри та його корекції ксенопластикою (2009)
Іванова Е. Г. - Корекція вінбороном показників кардіо- та гемодинаміки при експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії, Чекман І. С., Степанюк Г. І. (2009)
Картіфузова Ж. В. - Вплив енкефалінів за умов підгострого алкогольного ураження печінки на морфометричні показники її тканини та на активність ферментів сироватки крові, Решетнік Є. М., Пустовалов А. С., Долгова О. М., Макарчук М. Ю. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічне лікування пацієнтів із післятромбофлебітичною хворобою при альвуляції в стадії повної реканалізації глибоких вен, Венгер І. К., Романюк Т. В., Шпот Н. В. (2009)
Портніченко В. І. - Гіпоглікемія та індукція генів у міокарді і легенях щурів при гіпобаричній гіпоксії, Портниченко А. Г., Сурова О. В. (2009)
Рикало Н. А. - Патогенетичне обгрунтування вибору гепатопротекторів для педіатричної практики в умовах експерименту (2009)
Ткачук С. С. - Ультраструктурні зміни тканини гіпокампа за умов двобічної каротидної ішемії-реперфузії при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів, Волков К. С., Лєньков О. М. (2009)
Файфура В. В. - Адренергічний компонент в патогенезі брадикардії при гіпотиреозі, Чарнош С. М., Потіха Н. Я., Сас Л. М., Вербовецька О. Р., Сас П. А. (2009)
Яременко Л. М. - Стан популяції лімфоцитів при моделюванні порушень кровообігу у лівій півкулі головного мозку у щурів на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та його корекція, Грабовий О. М., Жданова О. О. (2009)
Вісьтак Г. І. - Прогнозування ефектів біоактивної води нафтуся на вегетативний гомеостаз у жінок з гінекологічно-ендокринною патологією (2009)
Єльський В. М. - Особливості імунологічних розладів при гострому гнійному пієлонефриті в залежності від типу рецидивного перебігу кальцієвого нефролітіазу, Гузенко В. М., Кривобок О. Г., Золотухін С. Є. (2009)
Єльський В. М. - Синдром ендогенної iнтоксикації при травматичній хворобі головного мозку, Зябліцев С. В., Піщуліна С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев П. А. (2009)
Павленко Е. В. - Ефективність індуктора інтерферону аміксину ІС в лікуванні діареї вірусно-бактерійної етіології, Сервецький К. Л., Скрипник Л. М. (2009)
Давидович О. В. - Сучасні уявлення про використання антитромботичних препаратів, Приходько В. Ю., Давидович Н. Я., Олійник М. В. (2009)
Щербиніна М. Б. - Клінічні особливості хронічного панкреатиту, який асоціюється з метаболічним синдромом, Швець С. В. (2009)
Якимець М. М. - Оцінка стану пародонта, слинних залоз, слизової оболонки порожнини рота і місцевих факторів захисту у хворих на цукровий діабет, Черкашин С. І., Безкоровайна М. З., Пак С. В. (2009)
Заячук В. М. - "Дзеркальний” інсульт мозочка (КЛінічне спостереження), Чаплинська Н. В., Позур Н. З., Калатурний А. М., Шийка М. Г. (2009)
Алексєєва І. М. - Шляхи загибелі імунокомпетентних та фолікулярних клітин у мишей з експериментальним імунним ураженням яєчника при дії інгібітору полі (АДФ-рибоза) полімерази амінобензаміду, Бризгіна Т. М., Сухіна В. С., Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Макогон Н. В. (2009)
Бакалець О. В. - Метаболізм сполучної тканини у хворих на алергодерматози із цитомегалією (2009)
Бариляк Л. Г. - Вплив біоактивної води нафтуся на атерогенність плазми та його метаболічний і нейроендокринний супроводи у щурів, Гучко Б. Я. (2009)
Барінов Е. Ф. - Зміна функціональної відповіді моноцитів на серотонін у хворих з гострою кровотечею з виразки дванадцятипалої кишки, Сулаєва О. М. (2009)
Бойко А. В. - Порушення гомеостазу організму хворих за умов дії збудника туберкульозу, Степаненко В. О. (2009)
Бойцанюк С. І. - Стан порожнини рота в осіб, що зазнали впливу опікової травми (2009)
Вісьтак Г. І. - Поліваріантність ефектів біоактивної води нафтуся на вегетативну реактивність та можливість їх прогнозування (2009)
Воробець Д. З. - Активність Na, K - АТФ-гідролазнoї системи як критерій розвитку еректильної дисфункції у чоловіків, Горпинченко І. І. (2009)
Гантімуров А. В. - Oсобливості морфофункціональних реакцій судин печінки та нирок в динаміці розвитку гострого розлитого перитоніту, Герасим’юк Н. І., Чепесюк В. О., Герасимюк Л. О. (2009)
Герасимчук М. Р. - Стан мікроциркуляторного русла легень при експериментальному гострому каловому перитоніті (2009)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання артеріального русла легень при бронхопневмонії, Рибіцька Л. Н., Татарчук Л. В., Франчук Н. Г. (2009)
Головачов М. М. - Методологічні та психологічні аспекти викладання теми "Патофізіологія екстремальних станів”, Ткаченко В. П., Колдунов В. В., Клопоцький Г. А. (2009)
Голотюк Л. Є. - Синдром ендогенної інтоксикації у щурів при експериментальному гострому L-аргінін-індукованому панкреатиті (2009)
Гудима А. А. - Системні прояви ксенодермопластики на тлі політравми, поєднаної з механічним і термічним пошкодженням шкіри, Хара М. Р., Фіра Л. С., Лісничук Н. Є., Секела Т. Я., Зятковська О. Я., Сокольвак В. М. (2009)
Драновський А. Л. - Вплив бальзаму "Трускавецький” на нейрогормональну регуляцію у дітей, Лужецький О. Г. (2009)
Дуда Н. Б. - Супутні зміни нейроендокринного статусу та метаболізму за різних типів діуретичного бальнеоефекту біоактивної води нафтуся у щурів (2009)
Єльський В. М. - Актуальні питання патофізіології екстремальних станів травматичного генезу (2009)
Єльський В. М. - Вплив поляризованого світла на стан ЦНС при опіках в експерименті, Гуляр С. О., Стрельченко Ю. І., Єльський І. К. (2009)
Заяць Л. М. - Стан клітинних компонентів сурфактантної системи легень при експериментальній гострій нирковій недостатності, Кліщ І. П. (2009)
Іваницька О. М. - Стреслімітуюча дія середньомінералізованих хлоридно-сульфатних натрієво-кальцієво-магнієвих вод у щурів (2009)
Клименко М. О. - Вплив налоксону на морфофункціональний стан селезінки при запаленні, Савенко І. О. (2009)
Козявкіна Н. В. - Поліваріантні тиротропні ефекти біоактивної води нафтуся у щурів та їх імунний аккомпанемент (2009)
Козявкіна О. В. - Особливості постстресового імунного статусу у щурів з альтернативними типами достресового вегетативного гомеостазу, індукованими біоактивною водою нафтуся (2009)
Корда М. М. - Ефект N-(3-(амінометил)бензил)ацетамідину за умов токсичного ураження печінки аліловим спиртом, Ярошенко Т. Я. (2009)
Кришталь М. В. - Механізми порушення метаболізму білків і вуглеводів при ацидозі, Трофимова І. М., Кондрамашева О. Г., Земляк Т. Б. (2009)
Лежньова Т. В. - Зміни слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів після впливу загальної екзогенної гіпертермії середнього ступеня важкості (41-43 ºС), Смірнов С. М. (2009)
Литовченко Л. Ю. - Проникність біологічних бар’єрів тонкої кишки для ендогенних нативних глобулінів за умов порушення симпатичної іннервації (2009)
Лотоцький В. В. - Cтан вільнорадикального окиснення й антиоксидантної системи захисту у щурів при вживанні водно-сольового розчину з різними концентраціями іонів натрію і калію (2009)
Лук’янченко О. І. - Особливості постстресових змін нейроендокринних, метаболічних та імунних параметрів у щурів з різновираженими пошкодженнями слизової шлунка (2009)
Павлович С. І. - Вплив інгібітору активації NF-kB куркуміну на гістоструктуру печінки мишей та її інфільтрацію імунокомпетентними клітинами за умов кона індукованого імунного гепатиту, Макогон Н. В., Алексєєва І. М. (2009)
Першин О. І. - Активність ферментів енергетичного обміну в еритроцитах білих щурів при дії іонів свинцю, Воробець З. Д., Калинський М. І. (2009)
Попович А. І. - Несприятливі впливи аплікацій озокериту на ефекти хронічного стресу щодо показників нейроендокринно-імунного комплексу у щурів (2009)
Попович І. Л. - Поліваріантність ефектів біоактивної води нафтуся на рівень хронічного стрессу (2009)
Посохова К. А. - Вплив тіотриазоліну та ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом, Вольська А. С. (2009)
Посохова К. А. - Гепатотоксичність лікарських засобів, Олещук О. М. (2009)
Посохова К. А. - Вплив рексоду та аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження печінки при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2009)
Посохова К. А. - Зміни у системі прооксиданти-антиоксиданти під впливом антиретровірусних засобів та їх корекція глутаргіном та ентеросгелем, Шевчук О. О. (2009)
Скірак З. С. - Вплив глутаргіну на показники ендогенної інтоксикації експериментальних тварин при гострому токсичному гепатиті, викликаному гідразином, Андрейчин С. М. (2009)
Cлободянюк В. А. - Новітні технології в лікуванні сечокам’яної хвороби (2009)
Струк З. Д. - Взаємозв’язки між нейрогормональними та імунотропними ефектами бальнеотерапії біоактивною водою нафтуся (2009)
Ткаченко В. П. - Нервово-м’язова система денервованого скелетного м’яза при гіпоксії, Колдунов В. В., Клопоцький Г. А. (2009)
Туманська Н. В. - Вміст цистатину с у хворих на серцеву недостатність ішемічного генезу в залежності від індексу маси міокарда лівого шлуночка (2009)
Файфура В. В. - Участь адренергічних механізмів у формуванні синусної брадикардії при гіпотиреозі, Чарнош С. М., Сас Л. М., Потіха Н. Я., Вербовецька О. Р. (2009)
Фекета В. П. - Особливості варіабельності серцевого ритму у молодих осіб з високим рівнем життєвих стресогенних подій, Савка Ю. М., Ківежді К. Б., Цяпець С. В., Райко О. Ю. (2009)
Фучко О. Л. - Типи тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець, їх нейроендокринні супутники та предиктори у жінок з гіперплазією щитоподібної залози, Бульба А. Я. (2009)
Хара М. Р. - Стан системи оксиду азоту в щурів на тлі дефіциту статевих гормонів, Дорохіна А. М. (2009)
Хара М. Р. - Зміни реакції серця гонадектомованих самок щурів на холінергічні впливи за застосування замісної гормонотерапії, Пелих В. Є. (2009)
Хара М. Р. - Вплив неселективних модуляторів опіатних рецепторів на перебіг адреналінового пошкодження міокарда у самців і самок щурів, Сатурська Г. С., Дзига С. В. (2009)
Хара М. Р. - Вплив блокатора калієвих каналів глібенкламіду на холінергічну регуляцію серця щурів, Усинський Р. М. (2009)
Хара М. Р. - Спосіб зменшення смертності тварин при моделюванні адреналінового пошкодження міокарда, Усинський Р. C., Пелих В. Є., Свередюк Ю. А. (2009)
Хижня Я. В. - Біомеханічні параметри стегнової кістки у щурів за умов гіпервітамінозу D, Атаман О. В. (2009)
Хрипаченко І. А. - Вплив седації діазепамом на варіабельність серцевого ритму у дітей, Малєєв О. А., Кіреєв А. В., Ісаєва С. В., Малєєва В. О. (2009)
Цвєткова М. М. - Еластолітична система крові за дифтерійної інтоксикації, Земляк Т. Б., Кувайсков Ю. Г. (2009)
Шаталюк С. С. - Вплив ожиріння та надлишкової ваги на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (2009)
Швед М. І. - Вплив глутаргіну та аміногуанідину при їх окремому та поєднаному застосуванні на патогенетичні ланки ураження печінки при цукровому діабеті, Чернухіна О. О., Посохова К. А. (2009)
Ящишин З. М. - Реакція нейроно-гліального комплексу м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу після однобічного повного ушкодження вагосимпатичного стовбура, Заяць Л. М., Кiщук Б. М. (2009)
Майстро С. В. - Теоретичні засади механізму державного управління системою цивільного захисту (2014)
Орлов О. В. - Огляд проблеми впровадження систем електронного документообігу в органах державної влади, Поліщук В. В. (2014)
Васюк Н. О. - Геополітична стратегія держави кризового суспільства: стан наукових досліджень (2014)
Дорошенко В. С. - Людський капітал у контексті державного управління (2014)
Рогова О. Г. - Нормативна основа надання адміністративних послуг (2014)
Серенок А. О. - Механізми взаємодії органів влади з громадянами в електронному уряді (2014)
Червякова О. В. - Характеристика вітчизняних програмно-цільових заходів щодо розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Вавренюк С. А. - Теоретико-правові основи державного управління фізичною культурою і спортом в Україні (2014)
Кіпенко М. Ф. - Моніторинг реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства України: теоретичні аспекти (2014)
Корнієвський С. В. - Управлінська підсистема як провідна в регіональному системному утворенні (2014)
Овчаренко О. І. - Застосування логіко-структурного підходу в діяльності органів влади (2014)
Пахнін М. Л. - Принципи, завдання та інструменти державної інформаційної політики України в сучасних умовах (2014)
Савченко С. В. - Теоретико-методологічні засади інформаційного суспільства (2014)
Толпиго О. Ф. - Проблеми формування інституційного середовища політики й управління у сфері державних закупівель: теоретичний аспект (2014)
Домбровська С. М. - Механізми державного регулювання впровадження дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах України (2014)
Жадан О. В. - Причини та наслідки поширення нестандартної зайнятості на національному ринку праці (2014)
Грицко Р. Ю. - Державне управління підготовкою лікарів загальної практики – сімейної медицини, Фуртак І. І. (2014)
Ромін А. В. - Економічні механізми в системі управління вищими навчальними закладами (2014)
Мельник М. О. - Особливості формування стратегічних документів державної політики у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні (2014)
Сисоєва С. І. - Механізми вдосконалення розвитку регіонального туризму України (2014)
Бондаренко А. І. - Особливості здійснення державного фінансового контролю як чинника формування ефективної фінансової системи України (2014)
Газарян С. В. - Результат як орієнтир управління людськими ресурсами міста (2014)
Гончаренко М. В. - Реформування системи міжбюджетних відносин як напрямок удосконалення фінансового забезпечення сталого розвитку територій (2014)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо розвитку урбанізованих територій як аспект формування ринку нерухомості (2014)
Цукан О. М. - Правові засади місцевої демократії в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Васильєв О. С. - Організаційно-правові засади діяльності державного реєстру виборців в Україні (2014)
Лунячек В. Е. - Становлення та розвиток педагогічного менеджменту в Україні і світі: історичний огляд (1917 – 1991 рр.) (2014)
Кирій С. Л. - Концепція самоменеджменту як управлінська філософія (2014)
Жмінка С. П. - Упровадження типових профілів професійної компетентності посад державних службовців (2014)
Хорошенюк О. В. - Уточнення сутності та переліку груп суб’єктів публічної служби (2014)
Хашиєва Л. В. - Європейська ідентичність як чинник євроінтеграції: Об’єднана Європа чи Європа Націй (2014)
Григоренко Н. В. - Соціально-економічний захист населення під час надзвичайних ситуацій (2014)
Забейворота Т. В. - Зарубіжний досвід упровадження адміністративно-територіальної реформи в умовах проведення децентралізації влади (2014)
Кошкін А. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи державного управління в умовах екстремальних ситуацій (інцидентів) (2014)
Олешко О. М. - Зарубіжний досвід запобігання і врегулювання конфлікту інтересів на державній службі (2014)
Семенюк І. С. - Адміністративна реформа в Іспанії (2014)
Слєпак С. В. - Шляхи інтеграції України у світовий та європейський кінематографічний простір (2014)
Труш О. О. - Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління у провідних країнах світу: досвід для України, Гудима О. П., Новік І. С. (2014)
Сташук В. А. - Наукове обґрунтування інноваційних підходів розвитку зрошуваних меліорацій на півдні україни в теперішній час і на перспективу, Вожегова Р. А., Конащук І. О., Писаренко П. В., Коковіхін С. В. (2012)
Булигін Д. О. - Продуктивність нових сортів сої за різних умов зволоження та густоти стояння рослин, Писаренко П. В., Морозов В. В., Мельник М. А. (2012)
Голобородько С. П. - Сучасний ландшафтно-екогогічний стан сільськогосподарських угідь південного степу України, Сахно Г. В. (2012)
Біднина І. О. - Порівняльна характеристика структурного стану темно-каштанового ґрунту при тривалому зрошенні та в неполивних умовах, Козирєв В. В., Влащук О. С., Томницький А. В. (2012)
Вожегов С. Г. - Динаміка щільності ґрунту під культурами рисової сівозміни залежно від способів основного обробітку, Полєнок А. В. (2012)
Коваленко А. М. - Адаптація землеробства степової зони до підвищення посушливості клімату (2012)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство півдня України, Коковіхін С. В., Конащук І. О., Бояркіна Л. В. (2012)
Філіп'єв І. Д. - Винос елементів живлення сільськогосподарськими культурами в умовах зрошення на формування одиниці врожаю залежно від добрив, Димов О. М. (2012)
Глушко Т. В. - Вплив мінеральних добрив та зрошення на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В., Туровець В. М. (2012)
Влащук А. М. - Формування продуктивності посівів ріпаку озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах південного степу України, Прищепо М. М., Войташенко Д. П., Демченко Н. В. (2012)
Писаренко П. В. - Формування режимів зрошення кукурудзи розрахунковими методами залежно від агробіологічних, економічних та екологічних чинників, Коковіхін С. В., Пілярська О. О. (2012)
Вожегова Р. А. - Ефективність сучасних технологій вирощування соняшнику за різних умов зволоження та способів і глибини основного обробітку ґрунту на півдні України, Малярчук В. М. (2012)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку скотарства в Україні (2012)
Заєць С. О. - Комплексний вплив добрив і захисту рослин на врожай та якість зерна пшениці озимої при зрошенні, Сергєєв Л. А. (2012)
Костиря І. В. - Урожайність зерна пшениці озимої та рівень його якості залежно від попередників і системи удобрення в умовах присивашшя (2012)
Вожегова Р. А. - Ефективність накопичення та використання вологи рослинами ячменю озимого за різних способів основного обробітку ґрунту та доз азотних добрив, Малярчук М. П., Борищук Р. В. (2012)
Коваленко А. М. - Ефективність способів і глибини основного обробітку грунту у боротьбі з бур’янами при вирощуванні ріпаку озимого в умовах південного степу України, Малярчук А. С. (2012)
Грабовський П. В. - Енергетична оцінка розроблених елементів технології вирощування твердої пшениці при зрошенні, Мішукова Л. С. (2012)
Хомяк П. В. - Формування урожайності зерна ячменю озимого при його вирощуванні у південному степу України, Андрійченко Л. В., Залевська М. П. (2012)
Шелудько О. Д. - Ефективність передпосівної обробки насіння кукурудзи протруйниками, Марковська О. Є., Мринський І. М. (2012)
Вожегова Р. А. - Моделювання продуктивності сортів рису різних груп стиглості для умов півдня України, Олійник О. І. (2012)
Томашова О. Л. - Збір жиру та продуктивність гірчиці сарептської у залежності від елементів технології вирощування, Томашов С. В., Журавель В. М. (2012)
Воронюк З. С. - Оцінка сортів гречки і проса для літніх посівів на зрошенні в умовах рисових сівозмін (2012)
Коковіхін С. В. - Формування режимів зрошення сільськогосподарських культур з використанням інструментальних та розрахункових методів, Тищенко О. П., Урсал В. В. (2012)
Коваленко О. А. - Урожайність і якість конопляної продукції, одержаної за різної густоти стояння рослин та рівня удобрення в умовах південного степу України (2012)
Неплій Л. В. - Ефективність протруйників проти попелиць-переносників вжкя на пшениці на півдні України, Бабаянц О. В. (2012)
Василенко Р. М. - Вплив препарату ріверм на продуктивність ріпаку озимого в умовах південного степу України, Степанова І. М., Войташенко Д. П., Шаталова В. В. (2012)
Шелудько О. Д. - Ефективність інсектоакарициду вертимек на посівах сої в умовах зрошення, Клубук В. В., Репілевський Е. В., Ставратій В. В. (2012)
Кізуб П. С. - Урожайність та зимостійкість пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення (2012)
Жуйков О. Г. - Комплексна агробіологічна оцінка сучасного сортового складу гірчиці білої в умовах сухого степу (2012)
Базалій В. В. - Фотосинтетична діяльність рослин соняшнику на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Гонтарук В. Т. (2012)
Дзюбецький Б. В. - Селекція середньостиглих ліній кукурудзи плазми айодент, Боденко Н. А. (2012)
Лавриненко Ю. О. - Селекційно-агротехнічні аспекти збільшення виробництва сої в умовах зрошення, Клубук В. В., Марченко Т. Ю., Мельник М. А. (2012)
Аксельруд Д. В. - Споріднені види злаків як генетичні джерела ознаки "м'якозерність" для культурних форм озимої м'якої пшениці, Топораш І. Г., Щербина З. В. (2012)
Люта Ю. О. - Кореляційні взаємозв’язки кількісних ознак колекційних зразків томата на зрошенні, Кобиліна Н. О. (2012)
Боровик В. О. - Вплив обробки насіння бавовнику гамма-променями на мінливість деяких його ознак, Степанов Ю. О., Клубук В. В., Баранчук В. А., Осіній М. Л. (2012)
Усик Л. О. - Нові сорти озимої пшениці марія і андромеда (2012)
Косенко Н. П. - Вплив фіізіологічно активних речовин на врожайність і якість насіння томата при краплинному зрошенні в умовах південного степу України (2012)
Цілинко М. І. - Структура кореляційних залежностей ознак продуктивності рису (2012)
Шпак Т. М. - Сучасні сорти рису для півдня України, Шпак Д. В., Петкевич З. З., Паламарчук Д. П. (2012)
Паламарчук Д. П. - Перспективи використання подвоєних гаплоїдів в селекції рису та методи їх отримання (2012)
Шпак Д. В. - Модель сорту рису для умов півдня України (2012)
Гораш А. Ф. - Вихідний матеріал озимої м’якої пшениці, що походить від triticum erebuni, triticum dicoccoides та triticum tauschii для селекції на групову стійкість до фітопатогенів та інші господарсько цінні ознаки (2012)
Шапарь Л. В. - Вплив зрошення на якість насіння сортів пшениці озимої, Колесникова Н. Д. (2012)
Чернохатов Л. В. - Сорти картоплі вітчизняної селекції для насінництва в умовах зрошення в степу України (2012)
Катаєва Т. Є. - Створення нових сортів патисона при краплинному зрошенні в умовах степової зони України, Борисенко Л. Д. (2012)
Середа В. І. - Впровадження селекційних розробок цукрового сорго у кормовиробництво (2012)
Комарова І. Б. - Ефективність використання хімічного мутагенезу у селекції рижію ярого на великонасіннєвість (2012)
Лашина М. В. - Параметри мінливості продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення, Туровець В. М., Глушко Т. В., Марченко Т. Ю., Лавриненко Ю. О. (2012)
Вожегова Р. А. - Вплив вартості води на економічну ефективність виробництва аграрної продукції в зоні зрошення, Грановська Л. М., Миронова Л. М., Писаренко П. В., Вердиш М. В. (2012)
Коваленко А. М. - Економічна ефективність вирощування гороху безлисточкового морфотипу залежно від елементів технології в умовах південного степу України, Тимошенко Г. З. (2012)
Влащук А. М. - Моделювання витрат агроресурсів у технологічному процесі виробництва насіння ріпаку озимого в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Донець А. О. (2012)
Петроченко В. І. - Методика визначення економічно оптимальних норм зрошення (2012)
Майдебура О. П. - Відкриття іонізуючого випромінювання як передумова становлення радіобіології (2012)
Гаращук О. - Освітня сфера – головна рушійна сила інноваційної економіки в контексті євроінтеграції, Куценко В. (2014)
Отенко І. - Формування предметної області дослідження потенціалу стратегічних змін підприємства, Гапон Ю. (2014)
Гавриленко В. - Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю житлово-комунального господарства регіону (2014)
Шевченко А. - Особливості обліку розрахунків з оплати праці суб’єктами малого підприємництва (2014)
Крот Ю. - Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці, Тихомирова А. (2014)
Крот Ю. - Внутрішній державний аудит: проблеми та особливості реалізації в Україні, Ткачук А. (2014)
Демиденко С. - Механізм забезпечення економічної модернізації регіонів України (2014)
Пасенко В. - Вибір оцінки при первісному визнанні біологічних активів (2014)
Бразілій Н. - Роль облікової політики в процесі управління підприємством (2014)
Яценко В. - Розвиток конкурентоспроможного олійно-жирового підкомплексу АПК як важливої складової продовольчої безпеки України (2014)
Гриліцька А. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Синиця І. (2014)
Кравченко О. - Реформування системи обліку в бюджетних установах (2014)
Мильніченко С. - Проблеми функціонування та розвитку енергетичного комплексу регіону (2014)
Пепа Т. - Особливості функціональної взаємодії в ланцюгу системи соціуму-держави-бізнес-соціальної інфраструктури, Чернюк Л. (2014)
Порожняк О. - Інструментарій формування фінансової стратегії підприємства (2014)
Тибінь А. - Проблема трактування та класифікації видів біопалива в Україні: законодавчий аспект, Галиш Н. (2014)
Фадєєва Ю. - Систематизація видів стратегічних рішень, що приймаються у корпоративному управлінні підприємством (2014)
Гаймур Е. - Аналитический инструментарий исследования устойчивого развития на промышленном предприяти (2014)
Громика Р. - Стратегії інноваційного розвитку підприємства, Кошарна П. (2014)
Гривківська С. - Сільськогосподарське виробництво в Україні: стан та пріоритетні напрями фінансового забезпечення його розвитку (2014)
Шпильова В. - Оцінка інвестиційного клімату території в процесі розробки інвестиційної стратегії підприємства, Білик В. (2014)
Шевченко О. - Формалізація критеріїв розробки та оцінки стратегій регіонального розвитку (2014)
Яценко О. - Методологічні засади управління рівнем конкурентоспроможності регіональних агропродовольчих систем (2014)
Черевко О. - Пріоритети регіональної політики соціально-економічного розвитку, Березіна О., Годлевська А. (2014)
Запорожець С. - Прогнозування ресурсів банку для фінансування кредитних іпотечних операцій (2014)
Бакум І. - Умови забезпечення підвищення ефективності економіки України (2014)
Абумуфрех Мурад - Емпіричні детермінанти економічної співпраці України з Іраком та Іраном (2014)
Андрєєва К. - Розвиток інноваційної діяльності та її поширення на процеси кластеризації (2014)
Вйонцек О. - Інструменти забезпечення доступності знань та інформації у Львівській області (2014)
Тирінов А. - Вибір механізму підвищення ефективності діяльності на підприємстві (2014)
Ходжаян А. - Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України (2014)
Гриліцька А. - Шляхи подолання проблем ведення обліку виробничих запасів в Україні, Малова Н. (2014)
Садовська І. - Стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності в аграрному бізнесі (2014)
Погріщук Г. - Раціональне природокористування як передумова трансформації процесів суспільного відтворення (2014)
Мельник В. - Індикативний вплив поглиблення співпраці з ЄС на секторальний розвиток національної економіки (2014)
Summaries (2014)
Бєлова Л. О. - Щодо результатів першої щорічної науково-освітньої виставки "Публічне управління ХХІ” (2014)
Битяк Ю. П. - Напрями розвитку системи державного управління та її правове забезпечення (2014)
Андронов В. А. - Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як державноуправлінська проблема, Мірошніченко Р. В. (2014)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини в постіндустріальному суспільстві: сутність, особливості, перспективи розвитку (2014)
Степанов В. Ю. - Адміністрування в інформаційній сфері (2014)
Бухтатий О. Є. - Проблемні питання впровадження в Україні електронної демократії (2014)
Клімова С. М. - Запобігання корупції в органах Державної фіскальної служби України, Книженко М. О. (2014)
Онищук С. В. - Порівняльний аналіз соціальної доктрини традиційних християнських церков в Україні в питаннях взаємодії держави і церкви (2014)
Пушкарьова Н. О. - Місце громадського контролю в системі надання адміністративних послуг (2014)
Ромін А. В. - Стратегії в системі державного управління вищими навчальними закладами (2014)
Фоміцька Н. В. - Поняття інституціонального забезпечення сталого розвитку соціальної системи (2014)
Циплухіна В. С. - Еволюція державного управління земельними ресурсами в Україні (2014)
Шведун В. О. - Розвиток системи державного управління у сфері рекламної діяльності в Україні (2014)
Щегорцова В. М. - Теоретичні засади організаційної культури в органах публічного адміністрування (2014)
Васильєв О. С. - Державноуправлінські відносини в контексті формування представницьких органів влади: методологічний вимір (2014)
Голуб В. Л. - Державне визнання волонтерської діяльності як чинник розвитку взаємовідносин держави та суспільства (2014)
Дзюндзюк Б. В. - Віртуальна реальність і публічне управління (2014)
Забейворота Т. В. - Удосконалення державного архітектурно-будівельного контролю в контексті децентралізації державного управління (2014)
Ісаєва І. М. - Теоретичні засади моделі ефективного використання нафтогазотрубопровідних систем України (2014)
Коваленко Я. М. - Контролінг як система управління ресурсним забезпеченням діяльності центральних органів виконавчої влади (2014)
Коняєв Є. А. - "Інститут осадчих” як феномен у системі управління Слобідської України XVII-XVIII ст. (2014)
Юрченко В. Е. - Моделі впровадження комунікативних механізмів у державному управлінні України (2014)
Амосов О. Ю. - Процес формування та розвитку робітничих кадрів на підприємстві: теоретичний аспект, Черняєва А. О. (2014)
Кривачук Л. Ф. - Дитина як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні (2014)
Шапоренко О. І. - Операційний менеджмент як механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Бачо Р. Й. - Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг України: ретроспективний аналіз (2014)
Вашев О. Є. - Сучасні правові механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я та проблеми формування галузі медичного права, Рогова О. Г., Пустовойт Т. Б. (2014)
Гончаренко М. В. - Підприємства комунальної форми власності в системі фінансового забезпечення сталого розвитку територій (2014)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство як основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів (2014)
Ларіна Н. Б. - Соціальна політика в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2014)
Ульянченко Ю. О. - Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції рослинництва, Ковальова О. В. (2014)
Алмашій В. В. - Стан та основні напрямки розвитку туризму як невід’ємної складової транскордонного співробітництва Закарпаття (2014)
Нарожний С. М. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства (2014)
Третяк М. В. - Типологія соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Тирусь Б. Ю. - Теоретичні засади модернізації економіки в умовах глобалізації (2014)
Гавкалова Н. Л. - Проблеми функціонування механізму виконання місцевих бюджетів в Україні, Масальцева О. Ю. (2014)
Котковський В. Р. - Удосконалення взаємодії органів влади з місцевими співтовариствами в контексті реалізації державної політики (2014)
Трещов М. М. - Удосконалення адміністрування податків в умовах зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів України (2014)
Генова А. А. - Удосконалення методичного підходу до оцінки результативності діяльності місцевого самоврядування (2014)
Мотречко В. В. - Державна молодіжна політика на регіональному рівні в Україні: на прикладі Сумської області та міста Суми (2014)
Чорнорук А. М. - Теоретичні засади публічного управління на місцевому рівні (2014)
Ольшанський О. В. - Збалансування міського бюджету: сучасні виклики (2014)
Золотарьов В. Ф. - Оцінювання якості підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування очима посадовців (2014)
Конотопцева Ю. В. - Діяльність служб персоналу в органах державного управління України (2014)
Лаврищева М. В. - Удосконалення мотиваційного механізму управління державними службовцями в органах державного управління (2014)
Поліщук І. В. - Роль професійного потенціалу державних службовців у вітчизняній системі професіоналізації керівних кадрів (2014)
Кирій С. Л. - Успіх як результат самоменеджменту державного службовця (2014)
Дрожжин Д. Ю. - Державна інноваційна політика України в умовах євроінтеграції (2014)
Кульгинський Є. А. - Основні кроки в реформуванні систем охорони здоров‘я країн Вишеградської четвірки (2014)
Сергєєва О. Ю. - Концепція незалежного вивчення іноземної мови в контексті інтеграції України в європейську спільноту (2014)
Александрович О. О. - Особливості організації та функціонування систем державного фінансового контролю: світовий досвід (2014)
Вавренюк С. А. - Закордонний досвід державного управління розвитком фізичної культури і спорту (2014)
Ковальчук А. В. - Характеристика взаємовідносин державної влади з політичними партіями країн розвиненої демократії (2014)
Коновалов Л. С. - Реалізація механізму державного аудиту ефективності публічних коштів у розвинених країнах світу (2014)
Мирвода С. І. - Особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів (2014)
Пахнін М. Л. - Особливості державної інформаційної політики в розвинених країнах світу (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Складові управління в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Струкова В. Д. - Управління водними монополіями в країнах Європейського Союзу: досвід для України (2014)
Бобровська О. Ю. - Рецензія на монографію Бєлая Сергія Вікторовича "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика” (2014)
Жадан О. В. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання соціально-трудових відносин в умовах глобалізації (2014)
Кирій С. Л. - Організаційний конфлікт у публічному управлінні як індикатор необхідності змін (2014)
Конотопцев О. С. - Обов’язковість використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування України (2014)
Труш О. О. - Єдність та суперечності взаємодії держави, суспільства та бізнесу, Митник А. А. (2014)
Фоміцька Н. В. - Специфіка застосування системного підходу в державному управлінні (2014)
Коняєв Є. А. - Відносини централізму і самостійності в організації управління Слобідського краю другої пол. XVII ст. (2014)
Пальоха В. В. - Політичне прогнозування в системі державного управління України (2014)
Андронов В. А. - Напрями трансформації державної екологічної політики в умовах європейської інтеграції України, Майстро С. В. (2014)
Горячук В. Ф. - Державні інструменти регіонального економічного розвитку, Дуков Д. Ф. (2014)
Орленко Я. Ю. - Упровадження системи операційного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки (2014)
Ульянченко Ю. О. - Стратегічний аналіз конкурентних позицій аграрної сфери України та регіональні особливості їх формування (2014)
Устименко О. В. - Сценарії та ситуації, що потребують планування застосування сил і засобів сектора безпеки і оборони України (2014)
Мірошніченко Р. В. - Механізми правового забезпечення екологічної політики України (2014)
Суворов В. П. - Концептуальні основи стратегії розвитку державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування (2014)
Лотарєв А. Г. - Формування інституційної системи державної підтримки інноваційної діяльності регіону (2014)
Орел Ю. Л. - Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку регіональної складової національної економіки України (2014)
Бєлоусов А. В. - Сутність, складові та зміст комплексного механізму державного управління ризиками надзвичайних ситуацій (2014)
Стрельцов В. Ю. - Інформаційне забезпечення контролінгу в бюджетній сфері (2014)
Золотарьов В. Ф. - Сутність кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування (2014)
Конотопцева Ю. В. - Методи добору персоналу державної служби в Україні (2014)
Лаврищева М. В. - Розвиток системи трудової мотивації державних службовців (2014)
Домбровська С. М. - Основні напрямки державного управління рекреаційною сферою на прикладі закордонного досвіду (2014)
Волошин О. Л. - Особливості державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в різних країнах світу (2014)
Сегеда Т. М. - Зарубіжний досвід вироблення і реалізації публічної політики: теорія і практика (2014)
Вавренюк С. А. - Генезис організаційно-правового забезпечення державного управління фізичним вихованням молоді на теренах України (2014)
Мерзляк А. В. - Рецензія на монографію Бєлая Сергія Вікторовича "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика” (2014)
Титул, зміст (2014)
Україна: конфлікт цивілізацій (Редакційна колегія) (2014)
Брайловський І. - Розвиток державно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій (2014)
Великий Ю. - Інноваційний потенціал у системі розвитку машинобудівних підприємств, Юрін Є. (2014)
Воротинцев В. - Формування системи навчання й розвитку персоналу теплових мереж (2014)
Ганза І. - Маркетингові стратегії та фактори впливу при просуванні високотехнологічної продукції на ринку, Мартоян А. (2014)
Драгомірова Є. - Європейський досвід забезпечення економічної безпеки туристичних дестинацій, Шептура О. (2014)
Дутова Н. - Електронні торговельні майданчики в металургії: досвід організації та функціонування (2014)
Жигулін О. - Дизайн-проект методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства туристичного бізнесу (2014)
Козак Л. - Якість як атрибут ринкового позиціонування сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (2014)
Колосок В. - Організація бюджетного процесу на інтегрованих підприємствах холдингу, Чепайкіна Н. (2014)
Косицький К. - Формування податкових бюджетів у промисловому холдингу (2014)
Крещенко О. - Класифікація товарних запасів у ритейлі в умовах застосування категорійного менеджменту (2014)
Ляшок Я. - Вплив факторів на вибір цінової стратегії розвитку системи забезпечення життєдіяльності населення України (2014)
Мазур О. - Діагностика системи управління розвитком роздрібної торгівлі: теорія і методологія (2014)
Никитенко О. - Аналіз теорій динаміки ринків (2014)
Панасенко Л. - Брендинг території: сучасна парадигма розвитку (2014)
Перепадя Ф. - Управління кадровим складом промислових підприємств (2014)
Пивоваров М. - Проблеми організації системи обліку та звітності суб'єкта малого підприємництва, Панченко О., Лищенко О. (2014)
Пічка А. - Проектно-орієнтоване бюджетування на суднобудівному підприємстві (2014)
Тарасевич О. - Економіко-правовий аспект регулювання ринку праці на державному та місцевому рівні, Нестеров Г. (2014)
Трофименко Г. - Досвід раціональної організації розвитку структур у галузі охорони здоров'я (2014)
Чувікіна Н. - Організаційний підхід у міському управлінні (2014)
Баликін І. - Національна політика радянської влади у системі шкільної освіти 1943-1982 рр. (на матеріалах Донецької області) (2014)
Гуменюк Т. - Дослідження суспільно-політичних процесів на українських землях науковцями західних областей УРСР (друга половина 1940-х - кінець 1980-х рр. ХХ ст.): сучасна українська історіографія (2014)
Данілова А. - Історіографія радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни (2014)
Лебідь І. - Історіографія відносин Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992-2010) (2014)
Левик Б. - Киргизстан - повернення на російську орбіту (2014)
Мартинів Ю. - Формування архітектурного комплексу Почаївської лаври в 1831-1920 рр. (2014)
Міхеєва О. - Повсякденне буття червоноармійців у Донбасі на початку 1920-х років (2014)
Петров С. - Євангельські церкви в зовнішньополітичному векторі релігійної політики СРСР в 1941-1948 рр. (2014)
Шустак І. - Становище віруючих за часів функціонування радянської влади в західних областях УРСР в 1950-1960 рр. (2014)
Чура В. - Політизація громадських звернень у компартійні органи Західної України наприкінці 80-х рр. ХХ ст. (2014)
Башманівська Я. - Взаємозв'язок проблеми самотності та самогубства (2014)
Владиченко Л. - Досвід упровадження військового священства (капеланства) у Збройних силах України (2014)
Карпенко А. - Ідеологічний компонент філософії Мартіна Гайдеґґера в критиці Герберта Маркузе, Забудько В. (2014)
Ковнєров О. - Справедливість як міра моралі й права в соціально-філософській концепції Володимира Соловйова (2014)
Попович О. - Соціальні функції культури та місце компенсаційно-креативної функції серед них (2014)
Сафонік Л. - Відкриті філософські системи як спроба деконструкції метафізики тотальності (2014)
Степанов В. - Феноменологія мовлення в містичному дискурсі Мехтільди Магдебурзької, Бородін А. (2014)
Туренко О. - Августинова версія страху - істинні й хибні орієнтири вільного вибору між іманентним і транцендентним (2014)
Чорноморденко І. - Місце соціального кіно в медіапросторі, Смаїлова Е. (2014)
Кандиба В. М. - Актуальні інноваційні концепції перспективного розвитку науки про біологічно повноцінну годівлю високопродуктивних тварин в контексті творчого спадку академіка Г. О. Богданова, Ібатуллін І. І., Костенко В. І. (2015)
Баланчук І. М. - Забійні якості м'ясних каченят за різних рівнів енергетичної поживності комбікормів (2015)
Бондаренко Г. П. - Використання небілкового азоту (ОПТИГЕН™) в захищеній формі в раціонах високопродуктивних корів: досвід в Україні, Дворська Ю. Є. (2015)
Борщенко В. В. - Критерії та методичні підходи щодо оцінки умов живлення корів на пасовищ (2015)
Боярчук С. В. - Споживання корму та перетравність поживних речовин курчатами-бройлерами за використання комбікормів із різним рівнем обмінної енергії (2015)
Гладій М. В. - Технологія виробництва комбінованих високопротеїнових кормових добавок із відходів переробки продукції птахівництва та рибництва, Кебко В. Г., Порхун М. Г., Остаповець Л. І., Дєдова Л. О., Голембівський С. О., Сундіков В. М. (2015)
Гладій М. В. - Комп’ютерна модель оптимізації раціонів для високопродуктивних лактуючих корів, Кебко В. Г., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Передрій М. М. (2015)
Гогітідзе Н. А. - Вплив преміксу на продуктивні якості гусей, Калиниченко О. О. (2015)
Головко Н. П. - Моделювання динаміки живої маси курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс", Яценко І. В., Гетманець О. М. (2015)
Голубєв М. І. - Засвоєння хрому в організмі кролів залежно від його рівня у комбікормі, Махно К. І., Махно О. Г. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського