Риб’янець С. А. - Проблемні питання допиту неповнолітніх підозрюваних за злочинами кваліфікованими у відповідності до ст. 259 КК України (2012)
Неженець Е. В. - Основнi тенденцii розвитку традицiйних засобiв навчання iноземнiй мовi студентiв юридичних спецiальностей та використання нових iнформаційно-комунiкативних технологiй (2012)
Скрябін О. М. - Місце навчальної дисципліни "Психологія адвокатської діяльності" у процесі професійно-психологічної підготовки студентів юридичних факультетів (2012)
Титул, зміст (2014)
Оскольський В. В. - Кластеризація - вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України (2014)
Ніколаєв Є. Б. - Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів (2014)
Гуменюк В. В. - Економічна природа курортної ренти та її фінансовий потенціал (2014)
Мазур В. Л. - Проблеми регулювання ринку брухту чорних металів в Україні, Тимошенко М. В., Мазур С. В. (2014)
Шкарлет С. М. - Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України (2014)
Луніна І. О. - Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ (2014)
Булана О. О. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки впливу державної підтримки підприємств на національну економіку (2014)
ІХ Пленум Спілки економістів України та Міжнародна науково-практична конференція (2014)
Колот А. - Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових досліджень (2011)
Петрова І. - Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності (2011)
Сергієнко О. - Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування (2011)
Федірко Н. - Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України, Федірко О. (2011)
Карпенко В. - Зайнятість сільського населення України як умова ефективного відтворення кадрового потенціалу аграрного сектора (2011)
Тимошек Т. - Потреба галузей економіки у кваліфікованих кадрах і пропозиція освітніх послуг: структурні невідповідності (2011)
Боков О. - Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України як передумова підвищення рівня життя населення (2011)
Титул, зміст (2014)
Геєць В. М. - Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України (2014)
Шаров О. М. - Вихід з кризи: уроки "плану Маршалла" та перспективи для України (2014)
Соловйова Н. І. - Інтеграційні процеси державного прогнозування: постіндустріальна детермінація (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Міжрегіональний рух товарів і послуг як новітній індикатор економічної безпеки регіонів України, Дронь Є. В. (2014)
Мортіков В. В. - Концепція споживчого надлишку та економічна політика (2014)
Ковальський М. Р. - Державне управління землями рекреаційного призначення (2014)
Волохова І. С. - Місцеве оподаткування: реалізація загальних принципів (2014)
Левицька С. О. - Про відтворення ресурсного потенціалу України в контексті її інтеграції в ЄС, Скрипчук П. М. (2014)
Зміст журналу "Економіка України" за 2014 рік (2014)
Титул, содержание (2014)
Оскольский В. В. - Кластеризация - весомый фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины (2014)
Николаев Е. Б. - Адаптация украинских научных экономических журналов к современным международным академическим стандартам (2014)
Гуменюк В. В. - Экономическая природа курортной ренты и ее финансовый потенциал (2014)
Мазур В. Л. - Проблемы регулирования рынка лома черных металлов в Украине, Тимошенко М. В., Мазур С. В. (2014)
Шкарлет С. Н. - Информационная экономика как основа социально-экономической регенерации Украины (2014)
Лунина И. А. - Бюджетная децентрализация: цели и направления реформ (2014)
Буланая А. А. - Теоретико-методологические подходы к оценке влияния государственной поддержки предприятий на национальную экономику (2014)
ІХ Пленум Союза экономистов Украины и Международная научно-практическая конференция (2014)
Яценко В. - Активізація інноваційної підприємницької діяльності в Україні (2013)
Новодворська В. - Організація облікового процесу: теоретико-методологічний аспект, Любар О. (2013)
Кулик В. - Нормативно-правове забезпечення облікової політики та суб’єкти її формування (2013)
Майданевич П. - Учет процесса реализации продукции (2013)
Яцунська О. - Деякі проблемні питання обліку основних засобів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (2013)
Фірко Н. - Економічна сутність прибутку та його місце в системі бухгалтерського обліку, Канак Й. (2013)
Козаченко А. - Етапи та послідовність здійснення внутрішньогосподарського контролю невиробничих витрат (2013)
Куцинська М. - Аудит інноваційної діяльності: організаційний, технологічний та економічний аспекти (2013)
Шерстюк О. - Оцінювання подальших подій в аудиті фінансової звітності (2013)
Торопова І. - Облік витрат на обслуговування і управління виробництвом та їх розподіл на підприємствах рибної промисловості (2013)
Назарова К. - Сучасні тенденції, причини та наслідки еволюції стандартів внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Гасюк Л. - Управління підприємством: системний підхід (2013)
Ротанов Г. - Удосконалення інформаційного забезпечення промислового підприємства (2013)
Сидорук І. - Застосування проектного підходу для підвищення ефективності програмно-цільового методу управління регіональним розвитком малого підприємництва (2013)
Машталяр Г. - Формування облікової політики підприємства (2013)
Майстер Л. - Оцінка рівня конкурентоспроможності персоналу підприємств галузі машинобудування Вінниччини (2013)
Терловая В. - Теоретические и практические вопросы учета автомобильных шин на предприятии (2013)
Кундеус О. - Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах, Галещук С. (2013)
Чаплінська А. - Оцінка товарних запасів та їх оборотності на підприємствах роздрібної торгівлі, Бабчук Г. (2013)
Бурак І. - Класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості на торговельних підприємствах (2013)
Басюк Т. - Моніторингова система як інструмент контролю за інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості (2013)
Овсюк Н. - Методологічні засади формування резерву майбутніх відпусток працівникам (2013)
Тимофієва Г. - Інноваційна складова конкурентних переваг аграрних підприємств на світовому аграрному ринку (2013)
Шарапа О. - Державне регулювання розвитку виробничо-збутової діяльності аграрного сектора економіки (2013)
Фостолович В. - Механізм впровадження екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах в умовах Вінницької області, Штурма Х. (2013)
Кошельник В. - Собівартість продукції як чинник підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств, Пазинич О. (2013)
Устік Т. - Проблеми і перспективи регулювання обсягів виробництва та якості молочної продукції, Помаз О. (2013)
Дубініна М. - Інституційне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва, Мачильська Л. (2013)
Ємчук Л. - Концепція управління машинобудівним підприємством в імперативах розвитку інформаційних систем (2013)
Лучкова М. - Закономірності галузевого розвитку машинобудівних підприємств України (2013)
Горячих М. - Роль статистических методов в измерении взаимосвязи между социально-экономическими явлениями (2013)
Голик М. - Інформаційне забезпечення при здійсненні оцінки фінансового стану позичальників банками України (2013)
Стрижиченко Н. - Транскордонне співробітництво: сутність та форми (2013)
Коробка С. - Сучасні тенденції та стратегії розвитку туризму в сільській місцевості (2013)
Височан О. С. - Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності операторської функції ціноутворення на туристичному ринку, Височан О. О. (2013)
Ксьонжик І. - Системна характеристика показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Cieslik R. - Total accruals as a measure of earnings quality: some evidence from Ukraine, Kostiak R. (2013)
Піньковська Г. - Культурне середовище України: фактори та тенденції формування (2013)
Джур О. - Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі (2013)
Гушко С. - Модель управління ризиками і внутрішній аудит (2013)
Приварникова І. - Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні, Ковальова А. (2013)
Бобровська В. - Напрями вдосконалення системи обліку основних засобів (2013)
Акиф Гамза оглы Велиев - Некоторые пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственных земель Азербайджана (2013)
Каменський А. - Напрями державної інноваційної програми сталого розвитку АПК (2013)
Гончаров В. - Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств, Гончаренко М. (2013)
Горова К. - Історичний розвиток аутсорсингу (2013)
Горовий Д. - Прояви синергетичного та анергетичного ефекту при формуванні віртуального капіталу підприємства шляхом угод злиття та поглинання (2013)
Могилова А. - Концепція EVA як основа оцінки та управління вартістю підприємства (2013)
Лахтіонова Л. - Типи ліквідності підприємств у зовнішньому та внутрішньому фінансовому аналізі на основі відносних її показників (2013)
Погорелова Е. - Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации инновационных проектов, Баланенко Е. (2013)
Юрій С. - Державний борг України: реалії сьогодення (2013)
Титул, содержание (2014)
Геец В. М. - Институциональная обусловленность инновационных процессов в промышленном развитии Украины (2014)
Шаров А. Н. - Выход из кризиса: уроки "плана Маршалла" и перспективы для Украины (2014)
Соловьева Н. И. - Интеграционные процессы государственного прогнозирования: постиндустриальная детерминация (2014)
Харазишвили Ю. М. - Межрегиональное движение товаров и услуг как новейший индикатор экономической безопасности регионов Украины, Дронь Е. В. (2014)
Мортиков В. В. - Концепция потребительского излишка и экономическая политика (2014)
Ковальский М. Р. - Государственное управление землями рекреационного назначения (2014)
Волохова И. С. - Местное налогообложение: реализация общих принципов (2014)
Левицкая С. А. - О воспроизводстве ресурсного потенциала Украины в контексте ее интеграции в ЕС, Скрипчук П. М. (2014)
Содержание журнала "Экономика Украины" за 2014 год (2014)
Алєксєєва Г. М. - Інноваційні підходи до використання комп’ютерної графіки в процесі підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2014)
Алтухова Г. Н. - Педагогические условия подготовки студентов к организации межкультурного взаимодействия школьников (2014)
Бабенко Л. В. - Проблема соціалізації особистості в педагогіці національно-культурного виховання (2014)
Богданова М. М. - Ґенеза феномену цінностей і специфіка основних аксіологічних ідей (2014)
Буянов П. Г. - Неперервна професійна освіта у світовій педагогічній думці (2014)
Вертипорох Д. Я. - Теоретичні основи предметної підготовки майбутніх учителів технології за профілем "Автосправа” (2014)
Вєлкова О. В. - Формування культури професійної взаємодії майбутнього менеджера засобами тренінгу (2014)
Вєнцева Н. О. - Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917-1920 рр. (2014)
Гриценко А. П. - Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії (2014)
Герасимчук Т. В. - Сучасний стан інформатизації освіти як засада для підготовки компетентного фахівця (2014)
Гриджук О. Є. - Специфіка навчальних текстів для викладання фахової термінології студентам вищих навчальних закладів лісотехнічного профілю (2014)
Гуренко О. І. - Стан сформованості полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів: результати констатувального експерименту (2014)
Давиденко Г. В. - Моделі та форми впровадження інклюзивної освіти в рамках педагогічної інноватики (2014)
Дольме М. М. - Дистанційне навчання: переваги та недоліки (2014)
Єфименко Ю. О. - Комп’ютерний лабораторний практикум з цифрової техніки (2014)
Зайцева Л. І. - Формування практичних умінь студентів під час вивчення фахових дисциплін (2014)
Засименко В. В. - Teaching filling up professional logistic documentation in English (2014)
Канюк Г. И. - Универсальная структурно-функциональная модель обучения основам энерго- и ресурсосбережения будущих инженеров-педагогов, Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф., Омельченко Л. Н. (2014)
Кітова О. А. - Підготовка молоді до майбутньої трудової діяльності в педагогічних поглядах Д. Тхоржевського (2014)
Коваленко Д. В. - Особливості професійно-правової підготовки майбутнього фахівця у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі (2014)
Козинець О. В. - Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушеннями слуху в працях Р. Г. Краєвського (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Концептуальна модель організації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах кар’єро зорієнтованого підходу (2014)
Коростелін М. О. - Технологія формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження конфліктів у професійній діяльності (2014)
Кудінов М. В. - Формування готовності до автоматизованого проектування інформаційних систем у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Куценко С. В. - Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2014)
Лаврентьєва Н. В. - Зміст професійної підготовки вчителя музики в контексті формування методичного мислення (2014)
Лебідь О. В. - Стратегічне управління в системі освіти (2014)
Лісіна Л. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрантів до проектування технологій навчання (2014)
Лук’янчиков М. І. - Проблема проектування навчальної діяльності майбутнім учителем у процесі фахової підготовки (2014)
Лук’янчикова О. О. - Наукові підходи до проблеми управління навчальною діяльністю (2014)
Любченко О. В. - Конфліктологічні уміння майбутніх економістів та їх формування засобами діалогічно-дискусійних технологій (2014)
Малихін А. О. - Стан методичної підготовки вчителів технологій (трудового навчання) у вищих педагогічних навчальних закладах України (2014)
Малихін В. А. - Компетентність у галузі безпеки інформаційних систем як складова фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Місько Н. В. - Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст) (2014)
Наход С. А. - Інтерактивні технології у формуванні прогностичних умінь майбутніх фахівців (2014)
Немченко С. Г. - Порівняльна характеристика традиційного та рефлексивного управління (2014)
Онищенко С. В. - Конструкторсько-технологічна компетентність як компонент професійної компетентності майбутніх учителів технології (2014)
Панова С. О. - Дослідження рівня сформованості фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеології (2014)
Подопригора Н. В. - Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики (2014)
Піскурська Г. В. - Модель сучасного менеджера зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Савицький А. М. - Нейропсихологічні та нейрофізіологічні аспекти навчання дітей з синдромом Дауна (2014)
Сиващенко С. І. - Освітнє середовище формування культури праці в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки (2014)
Сичікова Я. О. - Історія фізичних досліджень у викладанні фізики педагогічних вишів (2014)
Смагулова Н. О. - Дуалістична сутність інженерно-педагогічної освіти (2014)
Соловій У. В. - Формування комунікативної компетенції студента-іноземця у процесі вивчення української мови (2014)
Турчин Т. М. - Методична модель модернізації початкової музичної освіти в Україні (2014)
Хоменко В. Г. - Зміст дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Чернєга О. А. - Формування критичного мислення студентів засобами евристичної технології навчання (2014)
Шиліна Г. А. - Дидактичні основи дистанційного навчання в допрофільних класах середньої школи (2014)
Школа І. В. - Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2014)
Ярошинська О. О. - Принципи проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Хомяков В. - Формування людського капіталу: результати і тенденції (2014)
Язлюк Б. - Методика оцінювання рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрішньорегіональних територій (2014)
Абумуфрех Мурад - Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки (2014)
Шпильова В. - Теоретична концептуалізація економічної безпеки, Білик В. (2014)
Гривкiвська С. - Фінансові інструменти державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах (2014)
Бєлік В. - Розвиток методичного забезпечення управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Горяна І. - Удосконалення формування цінової політики комерційного банку (2014)
Шведа Н. - Тенденції сучасного розвитку машинобудування України (2014)
Попова Ю. - Сучасні тенденції розвитку ринку юридичних послуг в Україні: регіональний аспект (2014)
Dnistryans'kyy М. - Characteristics and trends of cultural tourism in Transcarpathia, Bergkhauer О., Fodor D. (2014)
Анохіна К. - Поняттєво-термінологічна база дослідження нематеріальних активів у системі підприємницької діяльності (2014)
Stezhko N. - Liberalization of the world trade of agricultural products as a factor of sufficient food safety (2014)
Опаленко А. - Моделювання структури діяльності підприємства з урахуванням стратегічних цілей його розвитку (2014)
Шульга В. - Управління трудовими ресурсами в умовах інформаційного суспільства (2014)
Мокрицька А. - Інституціональний механізм управління фінансами охорони здоров’я: аналіз повноважень та перспективи реформування (2014)
Гусак Ю. - Логістична складова організаційно-ресурсного забезпечення підприємств машинобудівного комплексу (2014)
Авксентьєв М. - Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти (2014)
Оболенцева Л. - Теоретичні аспекти інноваційного типу розвитку промислового комплексу регіону, Луганська Є. (2014)
Михайленко О. - Визначення підходів до трактування сутності сталого розвитку (2014)
Сурменелян О. - Стратегічні напрями адаптивного управління ресурсозбереженням у промисловому регіоні (2014)
Турило А. - Розвиток теорії ефективності – об’єктивний і закономірний процес пізнання і управління суспільним виробництвом (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Дейнека И. Г. - Автоматизированная линия производства карамели с переслойными начинками, Риполь-Сарагоси Т. Л., Бушкова Г. Б. (2015)
Чорна Ю. О. - Визначення кінетичних параметрів для процесу вирощування хлібопекарських дріжджів, Трегуб В. Г. (2015)
Луцька Н. М. - Дослідження впливу вагових матриць на робастну стійкість оптимальної системи керування (2015)
Даниленко С. Г. - Зберігання культур молочнокислих мікроорганізмів (2015)
Берегова Х. А. - Вплив екзогенних попередників на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii IMB B-7405 на промислових відходах (2015)
Савенко І. В. - Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у сільському господарстві і медицині (2015)
Пирог Т. П. - Синтез екзополісахариду етаполану на соняшниковій олії залежно від якості інокуляту, Олефіренко Ю. Ю. (2015)
Репіч Т. А. - Сучасна споживча упаковка: проблеми підвищення логістичної ефективності (2015)
Білан Ю. В. - Державна політика у сфері зайнятості населення, Байдецький П. Г. (2015)
Сердюк Т. М. - Стратегічний набір управління закупівлями сировини молокопереробними підприємствами (2015)
Grabowska M. - Role of immigrants on Polish labour market (2015)
Минко Л. М. - Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства (2015)
Микитенко А. М. - Формування системи управління власним капіталом підприємства (2015)
Мостенська Т. Л. - Суспільне здоров’я як об’єкт економічних досліджень, Кундєєва Г. О. (2015)
Коткова Н. С. - Тенденції розвитку виробництва і використання біоетанолу в Європейському Союзі (2015)
Мостенська Т. Г. - Продовольча безпека на рівні домогосподарств (2015)
Ялпачик О. В. - Моделювання процесів у робочій камері пальцевої зернової дробарки, Самойчук К. О., Буденко С. Ф. (2015)
Гапонюк І. І. - До уточнення моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи (2015)
Криворотько В. М. - Особливості моделювання газорідинних систем (2015)
Зав’ялов В. Л. - Математичне моделювання масообміну при віброекстрагуванні із рослинної сировини в умовах комбінованої дії механічних коливань різної частоти, Деканський В. Є., Лобок О. П., Мисюра Т. Г. (2015)
Бржезицький В. О. - Апроксимація вольт-амперної характеристики обмежувачів перенапруг нелінійних, Маслюченко І. М., Троценко Є. О., Крисенко Д. С. (2015)
Присяжнюк Н. І. - Економічна доцільність використання геліосистем на базі готелю (на прикладі ПАТ "Прем’єр Палац", м. Київ), Лазоренко Н. П. (2015)
Носенко Т. Т. - Вплив технологічних параметрів на втрати білків під час їх ізоелектричного осадження з екстрактів (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження комплексоутворюючих властивостей грибних порошків стосовно іонів Pb2+, Cd2+ і Hg2+, Бутенко О. М. (2015)
Манк В. В. - Сучасні напрямки покращення біологічної цінності спредів, Шеманська Є. І., Вінніченко І. М., Левчук І. В. (2015)
Роїк М. В. - Виробництво і використання стевії (Stevіa rebaudіana Bertonі) у світі, Кузнєцова І. В., Захаревич В. Б. (2015)
Солодко Л. М. - Оцінка впливу механоактивування на підвищення біодоступності компонентів протеїновмісних напівфабрикатів, Сімахіна Г. О. (2015)
Орлюк Ю. Т. - Дослідження ліполізу в сирі, що визріває за участі двох видів плісняви, Степанищев М. І. (2015)
Кошова В. М. - Дослідження впливу різних рас дріжджів на зброджування пивного сусла і якість готового пива, Решетняк Л. Р., Куц А. М. (2015)
Іщенко В. М. - Визначення ємності сорбенту за іммобілізованою фосформолібденовою гетерополікислотою методом полуменевої атомно-абсорбційної спетроскопії, Іщенко М. В. (2015)
Болотін О. В. - Електроаналітичні реакції при виділенні і визначенні суми основ алкалоїдів чистотілу великого (Chelidonium majus L.), Ткач В. І., Івчук В. В., Подобій О. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Редколегія вітає всіх авторів і читачів журналу "Молодь і ринок” з Радісними Великодними Святами! (2014)
Квас О. - Педагогічні умови гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Вовк Л. (2014)
Шпак О. - Проектування особистісно орієнтованих форм проведення занять, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Ашиток Н. - Мовна соціалізація дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інформаційного суспільства (2014)
Іваночко Г. - Самопідготовка учнів у навчальному процесі, Грабинська Л., Сенкевич Д. (2014)
Ромащенко І. - Зміст та функції науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей (2014)
Кобрій О. - Проектування змісту педагогічних дисциплін навчальною літературою у сучасних вищих навчальних закладах України (2014)
Гуманкова О. - Реалізація міжпредметних зв’язків у контексті підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні (2014)
Григор’єва Т. - Управління процесом мотивації навчання дорослих іноземним мовам (2014)
Ожубко Г. - Дослідження структури професійної діяльності менеджера (теоретичний аспект) (2014)
Грибок Н. - Застосування інтерактивних методів навчання в процесі теоретичної підготовки з фізичного виховання у контексті підвищення рівня культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи (2014)
Баранська Л. - Сакральні концепти "Армагедон” і "Вавилон” у повісті Марії Матіос "Армагедон уже відбувся…”, Стецик М. (2014)
Возна Ю. - Соціалізованість особистості як результат інтерналізації соціальних та театральних ролей засобами сценічного мистецтва (2014)
Мельник Л. - Дивосвіт рідної мови у творчості Є. Маланюка (2014)
Левицька Л. - Інноваційні технології у процесі професійної підготовки вчителів іноземної мови (2014)
Галів М. - Об’єктивність як проблема історико-педагогічного наративу (2014)
Synowiec А. - Problem zaniechania inwestycji na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarуw i usіug (2014)
Базілевська Л. - Розвиток професійної рефлексії майбутнього психолога у контексті становлення його професіогенезу (2014)
Щурик Б. - Модест Менцинський – один з найвидатніших тенорів світу (2014)
Гайдукевич С. - Особливості застосування ігрових методів у навчанні майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва, Колодійчук Л., Потапенко М. (2014)
Журавльова Н. - Самостійна робота як одна з основних умов професійної підготовки майбутніх вчителів музики, Каленик І. (2014)
Смирнова О. - Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Микитка І. - Сучасні підходи до процесу викладання іноземної мови професійного спрямування (2014)
Кекош М. - Сакральний аспект раннього романтизму в Німеччині (2014)
Сухраменда Є. - Вивчення особливостей формування ціннісних орієнтацій сучасного старшокласника у гендерному аспекті (2014)
Фрайт М. - Нейрохронаксична теорія Р. Юссона: теорія і практика її застосування у сучасній вокальній педагогіці (2014)
Гжещук В. - Напрями формування професійної компетенції майбутніх менеджерів в процесі вивчення маркетингу (2014)
Жуковські В. - Місце і роль оптової торгівлі на основі маркетингу (2014)
Чех А. - Європейські стратегії модернізації загальної освіти та реформування освітньої системи в Україні (2014)
Явір Л. - Флоролексеми-символи мікрополя "Квіти” в поетичних текстах Івана Франка (2014)
Сливка Л. - Рецепція та інтерпретація українського класичного письменництва у метадискурсі Ю. Бачі (2014)
Цзиюньбо В. - Роль англіцизмів у зміні аксіологічної картини світу сучасних носіїв російської мови (2014)
Янісів Ю. - Поняття та завдання "Інноваційного розвитку освіти” (2014)
Гарага В. - Концептуальні основи педагогічної герменевтики (2014)
Комар Л. - Особливості англійських фразеологізмів у сигніфікативно-денотативній сфері (2014)
Левкович У. - Види готелів та їх рівень комфорту надання послуг маркетологами для туристів в ринкових умовах (2014)
Великдень (2014)
Бубенок О. Б. - Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси (2014)
Зуб (Руденко) Н. М. - "Турецькопіддані” в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) (2014)
Мавріна О. С. - Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст. ) (2014)
Монгуш М. В. - Христианство в Туве: история и современное состояние (2014)
Осипенко М. С. - Чотири згадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. (2014)
Отрощенко І. В. - Тувинська сангха у ХХ столітті: модернізаційні процеси (2014)
Пилипчук Я. В. - Династія та клан Шаруканідів: герої літописів та "Слова про полк Ігорів” (2014)
Туранли Ф. Ґ. - Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами (2014)
Лямець А. М. - Історичний аспект у формуванні фондів бібліотек Близького Сходу (2014)
Bogomolov А. - Got a problem – destroy it! A frame-semantic analysis of the proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Еgyptian revolutionary discourse (2014)
Цолін Д. В. - Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки (Частина ІІ) (2014)
Кіктенко В. О. - "Політичне конфуціанство” Цзян Ціна як відмова від західної моделі розвитку (2014)
Машевський О. П. - Рецензія на: Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзники – суперники. – Київ: Поліграфія плюс, 2014. – 396 с. (2014)
Отрощенко І. В. - Тува ХХ–ХХІ століть очима мандрівників і вчених. Рецензія на: Монгуш М. В. Тува век спустя после Каррутерса и Менхен-Хельфена. – Осака: Национальный Музей Этнологии, 2010. – 212 c. (2014)
Zavhorodniy Yu. - Indological meeting at Jawaharlal Nehru University (2014)
Тарасенко М. О. - Міжнародний круглий стіл "Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура” (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, м. Київ, 9 грудня 2013 р. ), Зелінський А. Л. (2014)
Філь Ю. С. - Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів (2014)
Араджионі М. А. - Пам’яті В. Ю. Ганкевича. Некролог, Золотарьов Д. Ю. (2014)
Алексієвець Л. - З надією (2014)
Кравець В. - Актуальні проблеми та завдання вищої школи у світлі нового Закону України "Про вищу освіту” (2014)
Терещук Г. - Освітній процес у ТНПУ ім. В. Гнатюка: стан, проблеми та модернізація у контексті нового Закону України "Про вищу освіту” (2014)
Алексієвець М. - Наука у системі реформування вищої школи в контексті Закону України "Про вищу освіту”, Алексієвець Л. (2014)
Ткаченко В. - "Гибридная война”: истоки и политические последствия, Дорошенко Н. (2014)
Макар Ю. - Громадські організації переселенців з Польщі та їх нащадків в Україні, Макар В. (2014)
Секо Я. - Слов’янський вимір Великої війни 1914–1918 рр. (2014)
Ніколаєнко О. - Благодійницька діяльність польських жінок Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Місько В. - Самоорганізація українських селян Східної Галичини (1918–1939 рр.) (2014)
Левченко А. - Козацький чинник у розвитку етнокультурних засад українського буття XVI–XVIII ст. (2014)
Кліш А. - Фракція "Слов’янський християнсько-народний союз” у Державній Раді (1897–1900 рр.) (2014)
Калакура Я. - Шлях до Європи як цивілізаційний вибір України, Юрій М. (2014)
Чорна Н. - Українсько-польські міждержавні відносини кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: інтерпретації українських дослідників (2014)
Ореховський В. - Міжнародна діяльність Російського товариства Червоного Хреста в останній третині ХІХ ст. (2014)
Ільчук І. - Особливості формування договірно-правової бази двостороннього співробітництва між Україною та Польщею (2014)
Троян С. - Колоніальна діяльність німецьких мандрівників, купців і місіонерів у 40–80-х роках ХІХ століття (2014)
Безаров О. - Проблема ідентичності російських євреїв у суспільно-політичному дискурсі Російської імперії напередодні Великих реформ (2014)
Дацків І. - Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2014)
Валіон О. - Інвестиційна політика Республіки Білорусь у 1990-х – початку 2000-х рр. (2014)
Wawryniuk A. - Konflikty zbrojne i ich wpływ na ekonomię oraz demografię wybranych państw (2014)
Федорів І. - Наукова спадщина Івана Лисяка-Рудницького у контексті славістичного дискурсу англо-американської історіографії (2014)
Стрельбицька С. - Микола Ганкевич – галицький соціал-демократичний та профспілковий діяч (2014)
Гірна Н. - Іван Кревецький – історик, бібліотекар, книгознавець (2014)
Алексієвець М. - Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації, Алексієвець Л., Юрій М. (2014)
Киридон А. - Студії пам’яті в Україні: основні тенденції становлення (2014)
Ковальчук Т. - Самостійність монетарної політики НБУ – особливий загальнодержавний актуалітет (2014)
Зашкільняк Л. - Виклики ХХІ століття й сучасна українська історіографія (2014)
Райківський І. - Сучасні погляди на проблему утвердження ідеї української національної єдності в підавстрійській Галичині: історіографічний аспект (2014)
Киданюк А. - Дослідження соціально-економічних та культурних процесів у західноукраїнському селі упродовж 1944–1950 рр. в сучасній українській історіографії (2014)
Юрчак М. - Розвиток відносин Європейського Союзу з Україною: зарубіжна історіографія проблеми (2014)
Костюк Л. - Новорічно-йорданська обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Лазарович М. - До питання про предметне поле етнополітики як наукової дисципліни (2014)
Лещенко О. - Політика ЮНЕСКО в освітній сфері (2014)
Дацків Л. - Діяльність Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни в контексті розвитку вітчизняної біотехнологічної науки (2014)
Віднянський С. - Історіографічні оцінки українсько-польських відносин, Алексієвець М. (2014)
Валіон О. - Перша світова війна в історичній пам’яті людства. Матеріали круглого столу (м. Тернопіль, 24 вересня 2014 р.) (2014)
Алексієвець Л. - Кожен твір як відкриття Світу, і зустріч як пізнання Себе (2014)
Алексієвець Л. - Фотоджерела 2014-го в Україні (2014)
Із книги: Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. – Т 1. – Колективна монографія / Відп. ред. В. А. Смолій; керівник авт. колективу Я. В. Верменич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 378 с. (2014)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів! (2014)
Лободіна З. - Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні (2014)
Сидор І. - Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання (2014)
Гнип Н. - Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками (2014)
Дудар Т. - Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу (2014)
Гораль Л. - Візії вітчизняної кластеризації: сутнісно-аналітичний аспект (2014)
Кармелюк Г. - Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України, Пласконь С., Кармелюк Х. (2014)
Пронкіна Л. - Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій, Марченко О. (2014)
Жуков С. - Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України, Дюгованець О. (2014)
Коваленко С. - Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу (2014)
Олексів І. - Аналізування факторів та моделей реалізації організаційних змін у системі управління підприємством, Лісович Т. (2014)
Гайда Т. - Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств (2014)
Попіна С. - Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс, Мартинюк О., Сенів Г. (2014)
Просянчук В. - Дослідження показників інтенсивності праці в морському порті (2014)
Кушніренко Д. - Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва (2014)
Лаврова О. - Поняття та склад звітності страхових компаній (2014)
Родіонова Л. - Інституціональна економічна теорія: базові концепції та сучасний стан інституціонального знання (2014)
Козюк В. - Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки, Шиманська О. (2014)
Савчук Н. - Вплив сучасних глобальних викликів на організацію бюджетної системи (2014)
Лісовенко В. - Бюджетування в системі охорони здоров’я, Корнацька Р. (2014)
Наші автори (2014)
Annotation (2014)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2014)
Титул, содержание (2014)
Пачколін Ю. Е. - Дослідження електричного поля у дуговій сталеплавильній печі з метою визначення критеріїв для оптимізації енергоспоживання, Бондаренко О. О., Левченко С. А. (2014)
Канюк Г. І. - Прецизійні системи автоматичного регулювання, Близниченко О. М., Мезеря А. Ю., Мельников В. Є., Бабенко І. А. (2014)
Шубенко А. Л. - Влияние крупнодисперсной влаги на рабочие процессы влажнопаровых ступеней турбин, Голощапов В. Н., Стрельников И. С., Решитько И. В. (2014)
Теліженко О. М. - Методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів з енергозбереження, Вакуленко І. А., Мирошниченко Ю. О. (2014)
Шрам А. А. - Исследование параметров плазменного потока установки для ионно-плазменной модификации стекла (2014)
Отчет по результатам проведения VII Международной специализированной выставки "Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014" (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-вересень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
Братута Эдуард Георгиевич (2014)
К сведению авторов (2014)
Батенко Г. В. - Розв’язання територіального питання для єврейського народу (2011)
Зорницький А. В. - Іронічна переінтерпретація лексичного значення гебраїзмів як словотворча тенденція їдиш (2011)
Кульчинський О. Б. - Дервіза: проблеми дослідження (2011)
Луценко Є. В. - Безсполучниковий зв’язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови (2011)
Мавріна О. С. - Щодо процедури розгляду документів татарської знаті в Таврійському Дворянському Депутатському Зібранні (2011)
Машевський О. П. - Причини та передумови Дарданелльської операції (2011)
Мініахметова Е. Х. - Семантична класифікація турецьких фразеологізмів зі значенням манери мовлення (2011)
Момрик А. П. - Єзиди України (невідома діаспора) (2011)
Отрощенко І. В. - Панмонгольський рух: погляд на межі століть (2011)
Радівілов Д. А. - Халіфат ‘Алі в Сірі ібадита Халіда б. Кахтана (2011)
Разумихина Н. Н. - Принцип национального суверенитета в первой конституции Турции (1921 г. ) (2011)
Романова Е. A. - Египетская коллекция основателя Одесского городского музея И. П. Бларамберга (2011)
Тарасенко Н. А. - Виньетка со "львами горизонта” 17-й главы Книги Мертвых на росписи фиванских гробниц в Новом царстве (2011)
Тімкова Т. М. - Семантична класифікація лексики на позначення атмосферних явищ у тюркських мовах (2011)
Туров И. В. - Учение хасидов о богочеловеческом единстве (2011)
Чернишевська Л. В. - Особливості вірування в божество-дракона в японській народній релігії (2011)
Юзвяк І. П. - Лексико-тематичні групи в автобіографії Халікарнаса Баликчиси "Блакитне заслання” (2011)
Ястреблянська М. В. - Наголос в українській та китайській мовах: основні характеристики (2011)
Титул, зміст (2008)
Холод Б. І. - Підсумки та перспективи першого міжнародного нобелівського економічного форуму, Задоя А. О., Момот В. Є. (2008)
Тараненко І. В. - Методологія системного дослідження конкурентоспроможності (2008)
Кузьмінов С. В. - Некласичне ціноутворення на ринку праці (2008)
Пилипенко Г. М. - Методологічні передумови формування інституціональної теорії (2008)
Ткаченко В. А. - Оцінка об'єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування, Матієнко В. М. (2008)
Єрмошкіна О. В. - Модель стратегічного управління фінансовими потоками промислових підприємств (2008)
Богдан О. І. - Венчурне фінансування внутрішньофірмового підприємництва, Сідненко М. В. (2008)
Павлова В. А. - Методологічні основи обґрунтування конкурентоорієнтованої стратегії підприємств, Рижкова Г. А. (2008)
Ляшко Д. Ю. - Теоретичний огляд інформаційного та комунікативного середовищ функціонування підприємств (2008)
Демяненко В. В. - Моделювання інжинірингу ІТ-систем з елементами віртуалізації компонентів, Агутін М. М. (2008)
Холод Б. И. - Концептуальные аспекты построения и функционирования социально-экономического механизма управления, Кононенко Г. Н., Ластенко А. В. (2008)
Сардак С. Е. - Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання (2008)
Гончар Л. А. - Стратегія підвищення ефективності комерційної логістики (2008)
Довгаль О. А. - Міжнародний технологічний поділ праці як синергетичний ефект глобалізації, Довгаль Г. В. (2008)
Колодізєв О. М. - Інвестиційна активність України як основа залучення суверенних інвесторів для фінансування широкомасштабних інноваційних проектів (2008)
Галась О. І. - Вплив світової фінансової кризи на інвестиційні потоки в Україну (2008)
Паршина Е. А. - Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности инновационной продукции в условиях интеграции Украины в мировую экономику (2008)
Мельник Т. М. - Національні економічні інтереси: проблеми реалізації (2008)
Круцяк Д. Б. - Світова економічна криза та її вплив на валютне регулювання в Україні (2008)
Li D. - The study on the RCA and complementarity of the trade between china and EU (2008)
Содержание (2014)
Горшков С. А. - Уточненная методика расчета дальности действия импульсных РЛС на фоне маскирующих помех, Оргиш П. И., Буйлов Е. Н., Фильчук Ю. С. (2014)
Shkvarko Yu. V. - A competitive descriptive regularization MVDR beamforming approach for feature enhanced array radar imaging, Espadas V. E., Castro D. E. (2014)
Залевский Г. С. - Радиолокационные дальностные портреты крылатых ракет в различных диапазонах длин волн, Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Леховицкий Д. И. - Влияние неортогональности и различия коэффициентов усиления квадратурных подканалов на эффективность пространственной обработки, Рачков Д. С., Семеняка А. В., Атаманский Д. В. (2014)
Калюжный Н. М. - Синтез алгоритма адаптивной обработки ансамбля сигналов в условиях априорной неопределенности их вида и параметров, Колесник В. И. (2014)
Василишин В. И. - Предварительная обработка сигналов с использованием метода SSA в задачах спектрального анализа (2014)
Чурюмов Г. И. - Математическое моделирование перестройки частоты в магнетроне с двумя выводами энергии (метод эквивалентных схем), Экезли А. И., Басрави К. М., Исаева Е. Б. (2014)
Владов С. И. - Применение метода электрической аналогии при исследовании процесса кровообращения в магистральных сосудах головного мозга при наличии симптомов кровоизлияния в мозг, Аврунин О. Г., Мосьпан В. А., Юрко А. А. (2014)
Дробахин О. О. - Исследование возможности применения связанных биконических резонаторов для определения параметров диэлектрических материалов, Салтыков Д. Ю. (2014)
Галстян С. Г. - Медицинские аспекты воздействия электромагнитного излучения на биологические системы и объекты: от математического моделирования к эксперименту, Перова И. Г., Чурюмов Г. И. (2014)
Татьянко Д. Н. - Влияние условий проведения измерений на поляризационную зависимость трап-детекторов, Мачехин Ю. П., Лукин К. А. (2014)
Жила С. С. - Оптимальная оценка яркостной температуры внутреннего шума и коэффициента усиления приемника в одноканальных СВЧ радиометрах (2014)
Мальцев В. П. - Применение комбинации радиолокационных и контактных измерений для вычисления скорости и пробуксовки сельскохозяйственных машин (2014)
Монаков А. А. - Обнаружение пространственно-протяженной цели в моноимпульсном суммарно-разностном пеленгаторе (2014)
Памяти Журавлева Анатолия Константиновича (1937–2014) (2014)
Виходные данные (2014)
Безус Р. - Напрямки підвищення ефективності виробництва органічної продукції (2014)
Воловик Д. - Теоретичні засади оптимізаційного моделювання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Демчук Н. - Стратегічне планування та організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності харчових підприємств (2014)
Дзюблюк О. - Антикризові заходи монетарної політики ФРС США: національні особливості і глобальні перспективи (2014)
Добровольська О. - Кооперативна та банківська системи кредитування на сучасному етапі розвитку економіки (2014)
Дудкіна О. - Планування території: аспекти забезпечення збалансованого розвитку регіонів (2014)
Здреник В. - Сутність фінансових інвестицій як об’єкта обліку: проблеми та шляхи їх розв’язання (2014)
Литвин Н. - Проблемні аспекти бухгалтерського обліку кредитних операцій банків (2014)
Максимова С. - Розвиток дорадництва аграрної сфери економіки (2014)
Малахова О. - Організація проектного фінансування в Україні: проблеми теорії і практики (2014)
Маслій В. - Оцінка стійкості процесу іноземного інвестування за видами економічної діяльності (2014)
Ніпіаліді-Іщик О. - Влада і бізнес: ефективні методи регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності (2014)
Павленко О. - Страхування ризиків у зерновому елеваторному господарстві в умовах сталого розвитку (2014)
Пазізіна С. - Гармонізація українських стандартів якості з європейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу, Пазізіна К. (2014)
Паранюк Я. - Система ризиків інноваційної діяльності підприємства (2014)
Приходько І. - Трансакційні витрати як інноваційний об’єкт обліку і контролю, Павлова Г., Васюта М. (2014)
Савчук Л. - Реалізація стратегії оптимізації системи оподаткування бізнесу в Україні: реалії та перспективи (2014)
Сороківська З. - Характерні риси і проблеми розвитку мікрокредитування в Україні (2014)
Спяк Г. - Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації, Сас Б. (2014)
Ткаченко О. - Оздоровлення неплатоспроможних аграрних підприємств: джерела та етапи (2014)
Ткачук В. - Банківська система як інструмент реалізації соціальних функцій грошей (2014)
Фасолько Т. - Моделювання динаміки державного боргу в руслі інтенсифікації економічного зростання (2014)
Чайковський Я. - Напрямки вдосконалення методики аналізу кредитоспроможності боржника-юридичної особи (2014)
Шушпанов Д. - Трактування здоров’я населення: соціально-економічний контекст (2014)
Гомотюк О. - Тарас Шевченко, історична наука та завдання національно-державного відродження (2014)
Дацків І. - Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради (2014)
Деревінський В. - Економічні аспекти діяльності В. Чорновола у 1990-х роках (2014)
Лазарович М. - Українські Січові Стрільці у фронтових умовах другої половини 1914 – початку 1915 року, Лазарович Н. (2014)
Макар Ю. - Двічі позбавлені історичної батьківщини, або гірка доля холмсько-підляських українців, Макар В. (2014)
Недошитко І. - Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 роки): джерелознавчий аспект проблеми (2014)
Щербяк Ю. - Просвітительська діяльність митрополита Андрея Шептицького (2014)
Куц Г. - Пріоритетність ідеї змін у сучасному політичному дискурсі: темпоральний аспект (2014)
Лазарович М. - До питання про методологію наукового аналізу державної етнополітики (2014)
Монолатій І. - Освіта як коригувальний фактор міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в імперську добу (2014)
Недбай В. - Нові можливості та виклики впливу ЗМІ на політичне життя в інформаційну епоху (2014)
Польовий М. - Джерела сучасного політичного тероризму в демократичних країнах (2014)
Рудакевич О. - Формування національної політичної культури в контексті цінностей Європейського Союзу (2014)
Томахів В. - Трансформація політичного режиму в незалежній Україні: загальні тенденції, особливості дефініцій (2014)
Скорейко Г. - Літопис трагедії холмсько-підляських українців (2014)
Про авторів (2014)
Гончарова Н. О. - Учнівська молодь Подунав’я в діяльності політичних партій на початку ХХ ст. (2008)
Дізанова А. В. - Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) (2008)
Мельникова Л. С. - Історіографія слов’янської колонізації Подунав’я (2008)
Тичина А. К. - Соціальна справедливість – запорука стабільності і розвитку (2008)
Церковна В. Г. - Адміністративно-політичне управління землями Бессарабії (1812-1828 рр.) (2008)
Циганенко Л. Ф. - Дворянські роди Бессарабії: історичний аспект (2008)
Орлан М. І. - Польськомовні видання кінця ХVIII – початку ХХ ст. у фондах наукової бібліотеки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2008)
Перзеке А. Б. - Формирование антиутопической жанровой структуры в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2008)
Перзеке М. Ю. - Образ "иного царства" в фольклорной и литературной сказке первой половины ХIХ века (2008)
Райбедюк Г. Б. - Постать О. Пушкіна крізь призму естетичної концепції київських неокласиків (2008)
Раковская Н. М. - Модель мира в славянофильской критической рефлексии ХIХ в. (2008)
Рева Л. В. - "Русские" произведения Юрия Яновского (2008)
Савоськина Т. А. - Поэтика сценического эпизода в третьей главе "Евгения Онегина" (2008)
Соколова А. В. - Метафізичний код творчості Євгена Пашковського: авторська інтерпретація апокаліптичних візій (2008)
Соколянский М. Г. - Уникальное периодическое издание (к 50-летию журнала "Zagadnienia Rodzajów Literackich") (2008)
Сподарец Н. В. - Мотив как коррелят отношений автор – текст – читатель (2008)
Телеуця В. В. - Символіка печі та домашнього вогнища в українському і болгарському фольклорі (2008)
Томчук О. Ф. - Російська література в художньому та науковому осмисленні київських неокласиків (2008)
Трофименко А. В. - Категория художественной памяти в философской ретроспективе (2008)
Фесенко Ю. П. - Единый сценарий драматургии русских революций 1917 и 1991-1993 годов (2008)
Фомичев С. А. - Исторический источник "Слова о полку Игореве" (2008)
Фоміна Л. Г. - Символічний образ саду в міфопоетичній парадигмі Миколи Вінграновського (2008)
Хархун В. П. - Поетика драми Олександра Корнійчука "Платон Кречет": соцреалістична проекція (2008)
Хуберт М. А. - Д. Мережковский об основных принципах субъективной критики (2008)
Цуркан І. М. - Минувшина українського народу в драматургічній спадщині Михайла Старицького (2008)
Чепелик О. А. - Ідеал краси в поезії О. Олеся та французьких символістів (2008)
Чумаченко О. Ю. - Наративні стратегії й авторські інтенції в емігрантських романах Володимира Винниченка (2008)
Шарняи Ч. - Символика воды в повестях В. Распутина "Прощание с Матёрой" и "Живи и помни" (2008)
Шевчук Т. С. - Коловорот як принцип композиції "Ляменту" (2008)
Шемякин А. Л. - В поисках прототипов. Раевские в сочинениях Льва Толстого (2008)
Хомяков В. І. - Формування стратегії зростання національної економіки (2009)
Жиляєва Н. М. - Вплив світової кризи на економіку України та напрями відновлення зростання (2009)
Хомяков В. І. - Структурні зміни в економіці України, Кошеленко С .В. (2009)
Олефіренко В. В. - Особливості регулювання міжнародного ринку послуг (2009)
Почтовюк А. Б. - Членство в Европейском союзе: опыт Чехии и его значение для Украины, Пана Л. (2009)
Гринкевич С. С. - Формування та розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграції, Тюріна О. Г. (2009)
Коломицева О. В. - Напрями подальшої трансформації національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2009)
Єрмоленко В. А. - Україна в деяких геополітичних контекстах XX ст. (2009)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Комплексна модель людини у контексті використання цивілізаційного підходу в економіці (2009)
Березюк-Рибак І. Р. - Стратегія забезпечення технологічної конкурентоспроможності України у контексті приєднання її до глобального високотехнологічного простору (2009)
Задувайло Л. М. - Застосування динамічного моделювання при аналізі конкурентоспроможності національної економіки (2009)
Клімова О. І. - Структурні зміни в економіці: основні поняття та види (2009)
Коваленко Н. С. - Макроекономічні аспекти розвитку ринку праці України в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Соломко А. С. - Державна цільова програма відновлення риболовецького флоту України як важливий елемент розвитку українського суднобудування (2009)
Пустовіт М. В. - Вплив інтернаціоналізації людських ресурсів країни на конкурентоспроможність вітчизняного трудового потенціалу (2009)
Басова О. С. - Науково-технологічна складова щодо розвитку підприємства (2009)
Горбань В. Б. - Тенденції розвитку мотиваційного потенціалу в умовах інноваційної активності машинобудівних підприємств (2009)
Побережна М. П. - Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації (2009)
Семенькова А. В. - Сучасний стан та тенденції соціально-економічного розвитку підприємств трубної промисловості України, Козенков Д. Є. (2009)
Крепак А. С. - Вплив інновацій на рекламний продукт підприємств сфери зовнішньої реклами (2009)
Скорнякова Ю. Б. - Ставка дисконтування як важливий елемент оцінки ефективності інвестиційних проектів (2009)
Мошенець Р. О. - Моніторинг реалізації інвестиційного проекту машинобудівного підприємства на постприватизаційному етапі (2009)
Музиченко А. С. - Суть, значення та специфіка інвестицій в АПК, Резнік Н. П. (2009)
Сафонова В. Є. - Сучасна система вищої освіти в умовах конкуренції (2009)
Балджи М. Д. - Стратегічні напрямки впровадження інновацій на підприємст-вах харчової промисловості, Музика В. С. (2009)
Ковальчук К. Ф. - Оценка результативности управленческого персонала как фактор повышения уровня стабильности функционирования промышленного предприятия, Фриман И. М., Фриман Е. М. (2009)
Шатохін О. Г. - Вербальний аналіз ухвалення неструктурованих рішень (2009)
П’янкова О. В. - Основні етапи становлення та розвитку брендінгу у світі (2009)
Кудлаєнко С. В. - Аналіз передумов виникнення кризових явищ на підприємствах машинобудівної галузі Хмельниччини (2009)
Мірошниченко О. В. - Оподаткування прибутку підприємств у системі економічної безпеки України (2009)
Батенко Л. П. - Бюджетування як технологія економічного управління підприємством (2009)
Задорожний І. С. - Проектування систем менеджменту з використанням елементів емоційного інтелекту, Задорожний В. І., Старовойтенко Н. В. (2009)
Шигимага А. Ф. - Оцінка ризиків в управлінні обіговим капіталом з використанням тесту Чоу, Кириченко Ю. А. (2009)
Хомяков В. І. - Оцінка резервів цільового потенціалу підприємств з виробництва будівельних матеріалів, Ковальчук Я. О. (2009)
Бокоч В. М. - Інвестування сфери послуг: теоретико-прагматичні підходи (2009)
Сімченко Н. О. - Інструментарій оцінки базових компетенцій управлінського персоналу організації (2009)
Свида І. В. - Франчайзинг як форма організації бізнесу (2009)
Грінько І. М. - Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами (2009)
Архипенко С. В. - Виявлення економічних циклів господарства Дніпропетровської області на основі аналізу її валового регіонального продукту. Математична побудова циклу за ВРП (2009)
Ващук О. В. - Особливості формування інфраструктури аграрного ринку регіонального рівня (2009)
Романова Т. В. - Теоретико-методологічні засади оцінки інвестиційного потенціалу регіонів (2009)
Сукач О. М. - Принципи класифікації бюджетних програм місцевого рівня (2009)
Цепенюк Н. М. - Формування будівельних кластерів в межах регіону (2009)
Ліба Н. С. - Аналіз інноваційної системи регіону (2009)
Кирилів М. В. - Стратегічні пріоритети удосконалення системи фінансової безпеки підприємництва регіону (2009)
Альдикенова С. М. - Трансформування функції кордонів у прикордонних територіях, Голіков А. П., Гончаренко Н. І., Ханова О. В. (2009)
Колесніков В. П. - Проблеми розробки теоретичних засад та методичних положень щодо економічної оцінки трудового потенціалу території, Федулова С. О. (2009)
Кулініч І. О. - Особливості системних змін в регіоні: соціологічний аналіз (2009)
Хомяков В. І. - Менеджмент електронних відходів. Закордонний досвід, Коробченко Н. М. (2009)
Абдурахманова З. - Розвиток галузей національної економіки (промисловості) у системі світогосподарських зв’язків (2014)
Алієв А. - Концептуальні основи розроблення механізмів управління інноваційних технопарків, Шахвердієва Р., Аббасова В. (2014)
Артеменко О. - Моделі людської поведінки і класифікація економічних агентів у контексті економічної безпеки держави (2014)
Волков С. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток регіону, Чулкова В. (2014)
Дорохов В. - Класифікація порушників як етап менеджменту репутаційних ризиків унаслідок інцидентів інформаційної безпеки (2014)
Єлєсіна М. - Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання ДПП для модернізації виробництва в Тамбовській області, Магомадов М. (2014)
Єременко А. - Сучасні тенденції розвитку сфери послуг і фактори, що впливають на її формування: регіональний аспект (2014)
Кириленко А. - Моделювання оцінки ефективності діяльності банку (2014)
Козирєв В. - Вплив фінансових конгломератів на розвиток міжнародних фінансових центрів (2014)
Лазарович М. - Російська національна меншина України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір (2014)
Левшук А. - Удосконалення оподаткування малого бізнесу з метою легалізації та виведення з тіні його господарської діяльності (2014)
Ліповка А. - Реалізація функцій управління людськими ресурсами в проектній роботі, Закірова А. (2014)
Литвиненко Е. - Методика та організація контролю нефінансових активів бюджетних установ (2014)
Магурчак Т. - Аудит державних фінансів (2014)
Мартиненко О. - Сутність правових основ лізингових операцій в Україні, Малахова А., Шнурко А. (2014)
Маховка В. - Сільський (зелений) туризм як напрям розвитку сільських територій у Полтавській області (2014)
Микитюк М. - Корпоративне екологічне управління як складова загальної системи корпоративного управління організаціями (2014)
Морунов В. - Вплив податкового контролю як складової системи внутрішнього контролю на економічну безпеку організації (2014)
Павлюк Т. - Організація та управління експортною діяльністю на машинобудівному підприємстві (2014)
Петрушка О. - Модернізація системи бюджетного інвестування в умовах поглиблення ринкових трансформацій, Баніт Ю. (2014)
Пєнцова Н. - Економічне мислення як фундамент сучасного господарювання закладів післядипломної педагогічної освіти (2014)
Поліщук І. - Застосування логістичної концепції кадрового менеджменту (2014)
Потравка Л. - Сутність, зміст та етапи трансформації соціально-економічної системи (2014)
Рашкєєва І. - Застосування моделі життєвого циклу І. Адізеса в компанії "Татнефть", Захаров В. (2014)
Сінякова М. - Професійний розвиток трудових мігрантів як найважливіший напрям міграційної політики Свердловської області (2014)
Фабіянська В. - Сутність організації бухгалтерського обліку (2014)
Феденько С. - Фінансова доступність медичних послуг (2014)
Ходаківська Л. - Внутрішньогосподарський контроль збереження і використання матеріальних ресурсів, Пономаренко Т. (2014)
Чень Ц. - Економічне співробітництво КНР і АСЕАН (2014)
Щанкін С. - Конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку регіонального ринку (на прикладі Республіки Мордовія) (2014)
Яцина В. - Моделювання ризиків застосування аутсорсингу: трансакційний аспект (2014)
Про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 2 вересня 2014 р. (витяг) із коментарем (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п.1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (2015)
Грабовська А. О. - Особливості правового регулювання односторонньої відмови від господарського зобов’язання (договору) та односторонньої зміни його умов (2015)
Міненкова Н. О. - Набувальна давність у правозастосовній практиці: окремі проблемні питання (2015)
Різун В. - Дорогі друзі! Шановні колеги! (2014)
Сидоренко Н. - Портрет кафедри (2014)
Волобуєва А. - Історія кафедри – мовою документів (2014)
Гримич Г. - Працюй і будеш знаменитим (2014)
Михайлин І. - Королева журналістикознавства – історія журналістики (2014)
Сніцарчук Л. - Об’єднані дослідницьким пошуком (2014)
Бойко А. - Дружній колектив однодумців (2014)
Кравченко С. - Зобов’язала історія: творці історіографії української журналістики (2014)
Желіховська Н. - Наукова діяльність кафедри історії журналістики (2014)
Шестакова Е. - Ювілейна рефлексія щодо морального принципу науки (2014)
Семенко С. - Хранителі традицій (2014)
Привалова С. - Кілька чуттєвих штрихів (2014)
Яблоновська Н. - Напрям дослідження – етнічна преса (2014)
Хітрова Т. - Місцева преса як фактор формування української "історичної пам’яті" (2014)
Пода О. - Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики (2014)
Герасимчук Н. - Літературна місія викладачів кафедри історії журналістики, Михайлюта О. (2014)
Покляцька К. - Практичний журналістський досвід – крок у майбутнє (2014)
Кобинець А. - Журналістика: місія здійснена (2014)
Школьна О. - Контент наукових здобутків (збірники "Журналістика" та "Образ"), Покляцька К. (2014)
Колісник Ю. - Матвій Шестопал – активний борець за національну гідність (2014)
Забіяка І. - Чи варто оглядатися назад? (Дещо про О. Бабишкіна з сьогоднішніх позицій) (2014)
Шебеліст С. - Анатолій Погрібний – людина дужого чину (2014)
Сухомозський М. - Рятівний штрафбат (невідомі сторінки з життя українського велета Анатолія Погрібного) (2014)
Галата А. - Столітній ювілей (2014)
Боярська Л. - "Бо ще роблю, бо ще живу, бо ще борюсь. Ще, ще і ще...": Василь Васильович Яременко (2014)
Мамалига А. - Мандрівка століть – печать її духу (2014)
Жеребіло І. - Обличчя кафедри: кілька коротких інтерв’ю (2014)
Ярмиш Ю. - Бурхливі 50-ті рр. (2014)
Симоненко Д. - Ужинок шести десятиліть (2014)
Морозова Д. - Тут працюють митці (2014)
Зублевська Д. - 60-річна історія (2014)
Різун В. В. - Нова історія (2014)
Теремко В. І. - Повага до історії спонукає жити майбутнім (2014)
Фоменко О. С. - У річищі традицій (2014)
Горевалов С. І. - Науковий ритм не спиняти! (2014)
Приступенко Т. О. - Нарощувати потужність (2014)
Іванов В. Ф. - Життя триває! (2014)
Городенко Л. М. - І знаковість, і легендарність (2014)
Шумарова Н. П. - Літераторам, Данильчук Д. В. (2014)
Глибинними шляхами історії до вершин професійності (2014)
Свалова М. - Шановна Натале Миколаївно! (2014)
Кобинець А. - Натхненно-творчо (2014)
Луць В. - Застава земельних ділянок: особливості договірних правовідносин, Лапечук П., Петрович Т. (2010)
Демченко С. - Реформування судової системи: окремі ключові поняття (2010)
Євграфова Є. - Деякі питання використання результатів юридичної науки у правовій сфері (2010)
Ковальський В. - Феномен правової ментальності: сутність та закономірності (2010)
Прокопов Д. - Онтологічні системи природного права у європейській правовій думці XVII – середини XVIII століть (2010)
Волковицька Н. - Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні (2010)
Весельська Т. - Провадження в справах про адміністративні правопорушення: межі оскарження в адміністративному судочинстві (2010)
Саєнко С. - Інформаційно-семіотична модель культурологічного аналізу норми адміністративного права (2010)
Солдатенко О. - Європейський досвід фінансування видатків на охорону здоров'я (2010)
Дзера Ю. - Особливості правового режиму майна, переданого державою до статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства у результаті корпоратизації державного унітарного підприємства (2010)
Кубко А. - Захист публічного порядку в цивільному законодавстві України: проблемні аспекти сучасного регулювання (2010)
Хащівська Н. - Особливості правового регулювання строків у договорі найму (оренди) земельної ділянки (2010)
Щерба Л. - Інститут колективного управління майновими авторськими та суміжними правами: еволюція, предмет, механізм (2010)
Мельник К. - Правоохоронні органи як роботодавці (2010)
Мокрицька Н. - Про поняття форми реалізації права на працю (2010)
Грабовець Н. - Історичний розвиток обігу земель в Україні (IX—XIX століття) (2010)
Лисенко Я. - Реалізація земельних юрисдикційних норм у позасудовому порядку органами місцевого самоврядування (2010)
Петлюк Ю. - Правовий режим земель як об'єкт наукових досліджень (2010)
Шалгунова С. - Характеристика осіб, які вчинили серійні сексуальні злочини (2010)
Охріменко І. - Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи (2010)
Боднар С. Н. - Менталитет как отражение оценочного суждения (2011)
Величко М. П. - Жанрове розмаїття арабо-іспанської середньовічної лірики (2011)
Гриценко Я. В. - Когнітивний вимір арабських пареміологічних одиниць (2011)
Гусаков В. В. - Дані середньовічних мусульманських літературних пам’яток про античну Середню Азію (2011)
Зелінський А. Л. - Інтерпретація присвяти лікаря Медея Аполлону Піфійському (Posidippus 2002, 95) (2011)
Каша К. А. - Відображення міфічного світу у фразеології тюркських мов (2011)
Кульчинський О. Б. - Османський хроніст Мустафа Наїма та українська історіографія (2011)
Мавріна О. С. - Матеріали щодо дворянства ногайців у фонді Таврійського Губернського Дворянського Депутатського Зібрання Державного архіву АР Крим (2011)
Марков Д. Є. - Тибето-непальська війна 1788–1792 рр. та її соціально-політичні наслідки для обох країн (2011)
Пилипчук Я. В. - Ранній етап етнічної історії кипчаків (2011)
Тарановський С. І. - Національно-визвольний рух та формування нової ідентичності православних арабів Антіохійського патріархату (1840–1918 рр. ) (2011)
Тарасенко Н. А. - Mc. w BdSt и гермопольская космогония (2011)
Туров И. В. - Учение хасидов о роли душевных качеств (мидот) в богослужении (2011)
Цао Гуанюй - Класичний китайський тушевий живопис періоду Сун (906–1279 рр. ) (2011)
Шестопалець Д. В. - Християнство в Корані: полемічний аспект (2011)
Таран М. А. - Рец. на: Кіктенко В. О. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская наука и цивилизация (философский анализ теоретических подходов)/В. А. Киктенко. – М. : ИИЕТ РАН, 2009. – 530 с. : ил. – Библиогр. : с. 394–426 (2011)
Титул, зміст (2015)
Холопцев А. В. - Прогноз повторяемости меридианальной циркуляции северного типа в северном полушарии земли, Федоренко Н. И. (2015)
Буц Ю. В. - Ранжирование административных районов Харьковского региона по уровню экологического риска, Крайнюк Е. В. (2015)
Козлова Т. В. - Сучасні європейські системи кадастру та реєстру прав, Коваль О. А. (2015)
Крюченко Н. О. - Эколого-геохимическая оценка техногенного загрязнения поверхностных отложений промышленных зон бывшего завода "Радикал", Панаит Э. В. (2015)
Ісаєва І. М. - Стратегічні пріоритети з розвитку національної системи нафтогазотрубопровідного транспорту (2015)
Крюкова Ю. О. - Оцінка ефективності логістики (2015)
Гандурський А. В. - Переваги впровадження іт-систем управління складом на прикладі WMS Logistic Vision Suite в логістичному комплексі Roshen (2015)
Кошіль В. І. - Сутність та особливості управління організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді (2015)
Греб М. М. - Прикладні аспекти проектування змісту навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкової школи (2015)
Гризун Л. Е. - Інструменти штучного інтелекту у руслі проблематики педагогічної діагностики (2015)
Пушкарева Т. А. - Стопроцентный учитель (2015)
Серажим К. С. - Засоби впливу агресії в політичному медійному дискурсі України (2015)
Цимбалюк Ж. О. - Визначення індивідуальної інтенсивності тренувального навантаження баскетболістів, що спрямована на розвиток загальної витривалості, Мусієнко А. В., Коваленко О. І. (2015)
Мельник А. І. - Законопроекти Ю. Романчука як правова основа демократичного розвитку галицького суспільства (2015)
Титул, зміст (2015)
Гаврилов Т. М. - Проектування годографа вектор-функції щільного розподілу (2015)
Шапорев В. П. - О возможности перекристаллизации дисперсного рутила, растворенного в расплаве галогенидов щелочных металлов, в нитевидные кристаллы, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2015)
Сіроклин І. М. - Використання методів аналізу відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках. Частина 1, Бражник А. А., Фоміна В. О. (2015)
Котенко А. М. - Технології і технічні засоби комбінованих перевезень вантажів за чинниками глобальної логістики, Світлична А. В., Шилаєв П. С. (2015)
Котенко А. М. - Обгрунтування вибору виду транспортних перевезень вантажів, Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. (2015)
Змій С. О. - Теоретичне обґрунтування кількості каналів передачі повідомлень в системі автоматичного оповіщення (2015)
Makeiev V. - The influence of the wind on the flight of the uncontrollable aircrafts, Pushkarov Y. (2015)
Левыкин В. М. - Анализ, исследование и развитие конкурентоспособности мини-гостиниц г. Киева, Дэвон В. В. (2015)
Бутенко А. Н. - Удаление воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами, Рыщенко И. М., Блинков Н. А. (2015)
Haider Ali Muse - Photonic-crystal fibers gyroscope (2015)
Shatovska T. - The overall structure of the web data mining repository (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Копаев А. В. - Магнитная и электронно-ионная структура MnZn-ферритов в приповерхностных слоях, обедненных и обогащенных цинком, Мокляк В. В., Бушкова В. С. (2015)
Приймак В. - Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників, Ткач І. (2014)
Столярчук Я. - Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці, Поручник С. (2014)
Дідківська О. - Актуальні проблеми працевлаштування молоді на ринку праці (2014)
Куліков Г. - Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання (2014)
Мельник В. - Риси і етапи постіндустріальної трансформації відносин розподілу (2014)
Танасієнко Т. - Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві (2014)
Добренко О. - Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання професійного ринку праці (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Соціально трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку" (2014)
Колот А. - Індивідуалізація особистості та формування індивідуалізованого суспільства як феномен сучасності: наслідки та уроки (2014)
Колєшня Л. - Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України, Анішина Н. (2014)
Бондарчук К. - Причини поширення неформальної зайнятості на сільських територіях та регуляторні важелі щодо її легалізації (2014)
Коломієць О. - Регулювання зайнятості літніх людей: від підвищення пенсійного віку до створення умову для реалізації трудового потенціалу (2014)
Астахова О. - Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики (2014)
Перегудова Т. - Соціальні стандарти гідної праці та їх дотримання в Україні (2014)
Мортіков В. - Щодо можливості розширеного тлумачення безпеки робочого місця (2014)
Єфремов В. - Трудова діяльність людини як об'єкт дослідження марксизмом та фізичною економікою (2014)
Від Редакційної колегії (2014)
Ляшко С. М. - Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті, Іваницька С. Г. (2014)
Бугаєва О. В. - Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців (2014)
Іваницька С. Г. - Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча старої (київської) громади Вільяма Беренштама (2014)
Стамбол І. І. - Наслідування заповітів Т. Шевченка на прикладі життєвого шляху І. Липи (1865–1923 рр.) (2014)
Кучеренко С. В. - Внесок Юрія Липи в шевченкознавство (2014)
Абліцов В. Г. - Микола Бурачек — зачинатель мистецької шевченкіани (2014)
Буряк Л. І. - Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій (2014)
Ківшар Т. І. - Ювілейний празький "Кобзарь" 1840–1940 рр. Т. Шевченка: до історії видання (2014)
Прокопчук В. С. - Подільські сторінки в біографії і творчості Тараса Шевченка (2014)
Демченко Т. П. - 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка на сторінках чернігівської преси (2014)
Рахно О. Я. - Чернігівське губернське земство та вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка (2014)
Ясновська Л. В. - Давньоруські старожитності Чернігівщини у творчій спадщині Т. Г. Шевченка (2014)
Заєць О. В. - Тарас Григорович Шевченко і Києво-Печерська лавра (2014)
Галярник Н. Р. - Популяризація галицьким студентством творчості Тараса Шевченка як боротьба за своє національне самовираження (за матеріалами Фонду професора В. Т. Полєка) (2014)
Гранчак Т. Ю. - Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану (2014)
Гончаренко Н. К. - Шевченко у школі: образ Тараса Шевченка у підручниках історії (2014)
Попик В. І. - Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору (2014)
Яценко О. М. - Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)", Любовець Н. І. (2014)
Непомнящий А. А. - Кримська Шевченкіана: до історії регіональних енциклопедій (2014)
Петриченко К. В. - Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ) (2014)
Бойко Г. В. - Життєпис Тараса Шевченка у документах Державного архіву Київської області, Камінська Н. В. (2014)
Петрикова В. Т. - Т. Г. Історіографія регіональної біобібліографії вітчизняного шевченкознавства (2014)
Марченко Н. П. - Новітня шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей (2014)
Муріна С. В. - Шевченкіана на польськомовних електронних ресурсах (2014)
Географ, краєзнавець, освітянин України (пам’яті М. Ю. Костриці 1942–2014) (2014)
"Сонячний зайчик" української літератури (на пошану В. З. Нестайка, 1930-2014) (2014)
Рецензія на монографію: Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Рецензія на видання : "Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (ХІХ–ХХІ ст.) : бібліограф. покажч. / Нац. Б-ка України для дітей ; уклад. О. М. Тімочка. – К., 2013. – 36 с. (2014)
Десяті Біографічні Читання "Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців" (Київ, 5 червня 2014 р.) (2014)
Секція "Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору" в рамках проведення Міжнародна наукової конференції "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" (Київ, 23 жовтня 2014 р.) (2014)
Садова У. - Механізм регулювання дитячої праці, Мульська О. (2014)
Юрчик Г. - Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах (2014)
Шевченко Л. - Форсайт вищої освіти: актуальність для України (2014)
Ковальов В. - Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект), Атаєва О., Шевченко К. (2014)
Кудінова А. - Проблеми соціальної сфери в Україні: результат дефіциту ресурсів чи неефективного державного регулювання?, Верба Д. (2014)
Коваленко О. - Трансформація соціально-економічних відносин у постіндустріальній економіці (2014)
Азьмук Н. - Фактори формування і розвитку інноваційних форм людського капіталу (2014)
Терюханова І. - Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи подолання (2014)
Мовчан О. - Нагальні проблеми щодо активізації зайнятості населення в контексті реалізації державних цільових програм (2014)
Кім М. - Взаємозв'язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні, Давидова І. (2014)
Баранова Н. - Використання моделі соціального бюджету для прогнозування соціальних видатків в бюджетному процесі, Поляк Н., Самерханова З. (2014)
Наумова М. - Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства (2014)
Мельник С. - Аналіз сучасного стану надання послуги із супроводу та психологічної підтримки сімей, у складі яких є особи, нездатні до самообслуговування, Харлапанова М. (2014)
Горбачова І. - Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України (2014)
Колот А. - Наукове забезпечення управління працею та соціально-трудовими відносинами на засадах міждисциплінарного підходу (2014)
Грішнова О. - Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості, Заїчко О. (2014)
Ільїч Л. - Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці (2014)
Гаркавенко Н. - Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом, Новосільська Т. (2014)
Коновалова І. - Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти (2014)
Горбачова Л. - Управління кадровими ризиками в умовах ринку (2014)
Мальований М. - Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення (2014)
Лебедєв І. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження гідної праці (2014)
Черняк П. Д. - Дослідження збіжності методу скінченних смуг під час розв’язання плоскої задачі теорії пружності (2014)
Мацейко В. В. - Демпфування низькочастотних коливань потужності в енергосистемі (2014)
Яндульський О. С. - Деякі аспекти роботи автоматичного частотного розвантаження, Тимохін О. В., Тимохіна А. О. (2014)
Остапенко О. П. - Енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів з електричним і когенераційним приводами, Лещенко В. В., Тіхоненко Р. О. (2014)
Яндульський О. С. - Визначення зон ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі, Труніна Г. О. (2014)
Боднар Л. А. - Експериментальні дослідження екологічних показників роботи газогенераторного водогрійного котла потужністю 40 кВт, Степанов Д. В., Довгаль А. М. (2014)
Яндульський О. С. - Оцінка динамічних характеристик багатомашинних електроенергетичних систем на основі даних cистеми моніторингу перехідних режимів, Марченко А. А., Нестерко А. Б. (2014)
Чепурний М. М. - Газопарові установки на основі газових і протитискових парових турбін, Резидент Н. В., Поліщук С. В. (2014)
Тугай Ю. І. - Модель електромагнітного трансформатора напруги для дослідження ферорезонансних процесів, Бесараб О. Б. (2014)
Дубовой В. М. - Застосування марковської моделі для аналізу впливу циклічності на управління розгалуженим технологічним процесом, Пилипенко І. В., Стець Р. С. (2014)
Галущак Д. О. - Перевірка адекватності математичної моделі системи "Автомобіль з дизельним двигуном – дорога – навколишнє середовище" (2014)
Сивак І. О. - Напружений стан в осередку деформації листової заготовки під час ротаційної витяжки осесиметричних деталей, Сухоруков С. І., Шевчук Є. І. (2014)
Клочко В. І. - Застосування розв’язків диференціальних рівнянь під час моделювання процесу металообробки як засіб фундаментальної підготовки майбутніх інженерів, Коломієць А. А., Коцюбівська К. І. (2014)
Ван Сяо Лун - Субъективное благополучие китайских студентов (2014)
Зімовін О. І. - Залежність актуалізації ресурсів саморозвитку особистості студентів від типу та рівня рефлексивності (2014)
Нежута А. В. - Гендерні особливості неусвідомлених аспектів ставлення правоохоронців до себе та до своєї професії на різних етапах професійного розвитку (2014)
Поліванова О. Є. - Взаємозв’язок уявлення про успіх та соціально-психологічних характеристик особистості у сучасній молоді (2014)
Церковний А. О. - Соціально-психологічний тренінг як інструмент адаптації студентів, Церковна М. В. (2014)
Четверик-Бурчак А. Г. - Опис та адаптація опитувальника "шкала соціального благополуччя" К.Кіза (2014)
Чжао Синь - Глубинные тенденции личности родителей лиц с разным уровнем эмоциональной зрелости (2014)
Штученко І. Є. - Сенсожиттєві орієнтації у студентів технічних ВНЗ, які ухвалюють кар’єрне рішення (2014)
Яновська С. Г. - Психологічні особливості лідерів студентського самоврядування, Туренко Р.Л. (2014)
Яновська Ю. Е. - Особливості ціннісно-смислової сфери футбольних вболівальників (2014)
Заика Е. В. - Феномен воспоминаний о другом человеке в произведениях Т. Г. Шевченко (К 200-летию со Дня рождения поэта) (2014)
Орлова Д. В. - Формування понятійного поля "емоційний інтелект" та концептуальні підходи до його розуміння (2014)
Дин Шао Цзе - Особенности эмоциональной сферы ж енщин с гиперпластическими гинекологическими заболеваниями (2014)
Kirillov D. V. - Research of thinking process (generalization) features in adolescents with icp (2014)
Прокопенко О. А. - До проблеми дослідження формування емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Сорока А. В. - Особливості базових переконань в різних вікових групах досліджуваних (2014)
Чухраєва Г. В. - Психологічні особливості особистісного адаптаційного потенціалу та самооцінки професійно-рольової поведінки працівників ОВС (2014)
Павлюк С. - В пошуках вишуканої досконалості українського мистецтва (2014)
Ігнатенко О. - Громадсько-політична позиція мистецтвознавця Володимира Овсійчука в повоєнний період (1945—1970-ті рр.) (2014)
Гелитович М. - Нотатки до образу вченого (2014)
Олег С. - З історії львівської мистецької Шевченкіани (2014)
Кацай В. - Історія мистецького надбання Т.Г. Шевченка у Харкові в 1926—1948 рр. (2014)
Денисенко О. - Т. Шевченко і І. Рєпін (2014)
Івашків Г. - Шевченкіана в українській кераміці ХІХ — початку ХХІ століття (2014)
Жишкович В. - Кодекс Гертруди — яскравий взірець культурно-мистецького синтезу середньовіччя (2014)
Козак Н. - Портрети князя Ярополка Ізяславича на мініатюрах Псалтиря Еґберта в світлі нових досліджень (2000-ні роки) (2014)
Гелитович М. - Мініатюри "Хишевичівського" Євангелія 1546 р. у контексті українського малярства середини XVI ст. (2014)
Герій О. - Пропорції цілих чисел у конструкції та декорі українських іконостасів першої половини ХVII ст. (2014)
Левицька М. - Сюжет "Христос виганяє торгівців із храму" у мистецтві західноєвропейського та українського бароко: іконографічні паралелі (2014)
Коваленко Г. - Київський Пер Гюнт (2014)
Бартош А. - Колекція гуцульського мистецтва в Єпархіальному Музеї в Тарнові (2014)
Король С. - Роль мотиву в українському пленерному пейзажі: будяк — квітка степу (2014)
Лесів А. - Особливості зовнішності Юди Іскаріота в українському малярстві XVI—XVIII ст. (2014)
Фесенко Д. - Італійці в монументальному малярстві XVIII ст. в Україні (2014)
Косів Р. - Ікони на полотні кінця 1680—1690-х рр. з церкви Преображення Господнього с. Вороблячин на Яворівщині (2014)
Клімашевський А. - Типологічна характеристика обстави українських церков (2014)
Болюк О. - Церковні дерев’яні вироби з контурною різьбою: специфіка орнаментальних мотивів та іконографічних типів (2014)
Грималюк Р. - Формування естетичної платформи сецесії в українському мистецтві кінця ХІХ — початку ХX ст. (2014)
Купчинська Л. - Маловідомі портрети Феліціяна Лобеського (2014)
Соколюк Л. - Творчість Михайла Жука в контексті стильових пошуків художньої культури ХХ ст. (2014)
Семчишин-Гузнер О. - Збірка портретів очільників товариства "Просвіта" у Львові 1868—1939 рр. у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (2014)
Тріска О. - Колекція ікон на склі з Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького (2014)
Никорак О. - Художньо-естетичні особливості хусток західноукраїнського Полісся й Волині (2014)
Герус Л. - Опішнянська глиняна іграшка в музеях Львова (2014)
Федорчук О. - Бісер у художній структурі ансамблю буковинського народного одягу другої половини XX — початку XXI століття (2014)
Козакевич О. - Типологія українських народних в’язаних та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (2014)
Коржева А. - Психея та Ерот в образотворенні античності (2014)
Сторчай О. - Листи Аріадни Труш-Слоневської, дочки художника Івана Труша, до Тетяни Неллінгер (1960—1973) (2014)
Триколенко С. - Сучасна українська сценографія на прикладах вистав Київського академічного Молодого театру (2014)
Макойда О. - Особливості розвитку страсної тематики у мистецтві Західної Європи XI—XVIII століть (2014)
Селівачов М. - Демаркація історії мистецтв, Сагайдак М., Марусенко П. (2014)
Рибалко С. - Оголена модель в японському мистецтві кінця ХІХ — першоїтретини ХХ століття: традиції та новації (2014)
Котляр Є. - Пам’ятки єврейського мистецтва Кам’янеччини у виданнях школи Гагенмейстера: пошуки і відкриття (2014)
Левкович Н. - Художні особливості бсамімів Східної Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. (2014)
Дмитренко А. - Костюм у контексті сценографічних пошуків Вадима Меллера (з фондів Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України) (2014)
Зятик Б. - Іконостас храму Богоявлення Господнього в селі Кугаїв на Львівщині. Проблема збереження та дослідження (2014)
Короткевич В. - Миргородський період життя й творчості академіка Василя Кричевського (2014)
Пасічник Л. - Особливості формування та розвитку ювелірної промисловості України XX—XXI століття (2014)
Палумбо Де Віво І. - Теоретичні аспекти висвітлення культури Гуцульщини в творах образотворчого мистецтва. Поняття "Гуцульського феномену" (2014)
Гейза Д. - Живопис Володимира Микити. Образно-пластична мова (2014)
Якимечко Л. - Декоративний розпис Параски Хоми: Історіографічний та творчо-методологічний аспекти (2014)
Біль М. - Життя та творчість Івана Кейвана (2014)
Кай Г. - Пекінський центр художнього скла Китаю (історичні та сучасні особливості розвитку) (2014)
Білан І. - Юрій Магалевський: художня творчість і боротьба за незалежність України (2014)
Пиж’янова Н. - Заснування Охматівського сільського хору Порфирія Демуцького (2014)
Семенюк В. - Особливості інтерпретації поетичних образів у графічному мистецтві (2014)
Яців Р. - Ретроспектива творчості Христини Кудрик (2014)
Ангелова А. В. - Життєві домагання у структурі випереджальної регуляції діяльності, Гуляєва О. В. (2014)
Гарна-Зайко О. О. - Безпосереднє спілкування як загальнопсихологічна проблема в умовах сучасності (2014)
Жук Н. Ю. - Дослідження можливостей застосування комунікативного методу навчання для попередження виникнення мовної тривожності у студентів, що вивчають іноземну мову (2014)
Іванова О. Ф. - Емоційні бар’єри та емпатія в процесі міжособистісного спілкування підлітків з різного соціального оточення, Балинська М. В. (2014)
Кочарян О. С. - Особливості організації емоційної сфери особистості з різним рівнем емоційної зрілості, Півень М. А. (2014)
Лучанинова Н. В. - Психологические особенности развития педагогического мастерства и личности преподавателя Высшей Школы (2014)
Невоєнна О. А. - Особливості емоційної сфери осіб, що проживають у "гарячих точках світу", Ярош Н. С. (2014)
Перевязко Л. П. - Сновидческая реальность в свете вневременности бессознательного (2014)
Пушкін О. А. - Проективна психодіагностична методика "Динамічний Емоційно-Мотиваційний Патерн" та перший досвід її застосування (2014)
Яворовська Л. М. - Часова перспектива як чинник психологічного благополуччя особистості, Філоненко Г. С. (2014)
Бойчук М. П. - Психологічні особливості репрезентативних систем студентів: залежність від статі, віку і зв’язок зі спеціальністю (2014)
Луценко Е. Л. - Aдаптация теста критического мышления Л. Старки (2014)
Митроченко О. Е. - О целесообразности применения понятия "дистрибуция внимания" (2014)
Люта Л. П. - Соціально-психологічні засади спрямування соціальної політики у різних формах організацій (2014)
Москаленко В. В. - Психотехнології створення ефективного політичного іміджу (2014)
Пуертас Савіна Д. К. - Співвідношення базових людських цінностей та електорального вибору (2014)
Невоєнна О. А. - Професійно–важливі якості операторів верстатів с числовим програмним керуванням (2014)
Пляка Л. В. - Психологічний тренінг як форма психологічної допомоги суб`єктам освітнього простору вищого навчального фармацевтичного закладу (2014)
Попова Г. В. - Формування особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів-тренерів в процесі навчання у вищому навчальному закладі, Книш А. Є. (2014)
Шатило Ю. П. - Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників (2014)
Поспєлова С. В. - Особливості гендерно-рольової поведінки дівчат із різними типами статеворольової організації особистості (2014)
Такмакова М. Ю. - Аналіз особливостей особистості і міжособистісних стосунків у дівчат з різними типами прихильності (2014)
Яровая Н. А. - Статусы гендерной идентичности у лиц с разным уровнем психологического благополучия (2014)
Kirillov D. V. - Functional changes in psychological status after corrective influence on adolescents with mental and physical disturbances (ICP) (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Уровневые и типологические особенности комплайенса больных с психическими и неврологическими расстройствами, Кожевникова В. А., Бородавко О. А. (2014)
Помацалюк А. Р. - Соціально-психологічна адаптація засуджених жінок у виправних установах (2014)
Сорока А. В. - Особливості загальної комунікативної толерантності бездомної особи після звільнення від відбування покарання (2014)
Сорока А. В. - Психологічні особливості неповнолітніх засуджених схильних до суїциду, Токова А. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Пленум Верховного Суду України обрав членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за І півріччя 2013 р. (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) (2014)
Романюк Я. М. - Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності, Майстренко Л. О. (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Хомяков В. І. - Методика формування та оцінки цільового потенціалу машинобудівного підприємства, Федоренко О. В. (2011)
Родіонов О. В. - Значення ділової репутації для економічної безпеки підприємства, Пекін Д. О. (2011)
Дідур С. В. - Врахування зарубіжного досвіду в умовах реформування пенсійної системи в Україні, Шаповал Л. П., Кесь А. С. (2011)
Бойко В. В. - Планування та облік матеріальних витрат за видами діяльності підприємства, Будинська О. Ю. (2011)
Кадієвський В. А. - Наукове та кадрове забезпечення реалізації програм енергозбереження в промисловості України та регіону, Бурцева Т. І. (2011)
Одінцов М. М. - Організаційно-економічні принципи функціонування інтегрованих формувань в АПК (2011)
Колісник Г. М. - Історико-теоретичні та управлінські аспекти розвитку витрат (2011)
Яворська Т. В. - Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України (2011)
Лобозинська С. М. - Державне регулювання реструктуризаційних процесів проблемних банків України (2011)
Машика Ю. В. - Організаційна структура національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) (2011)
Кошеленко С. В. - Розвиток ринку корпоративних облігацій в Україні, Рутенко Б. І. (2011)
Демченко О. П. - Форми взаємодії університетів із зовнішнім середовищем (2011)
Великий Ю. В. - Управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств машинобудівного комплексу (2011)
Лишко С. В. - Традиції земельного оподаткування в економічній політиці та проблеми його правового регулювання в наукових студіях економістів ХVII-XIX ст. (2011)
Кучерук Т. Г. - Інноваційно орієнтований економічний розвиток регіонів: питання теорії і методології (2011)
Куценко М. А. - Стан освітніх послуг в системі підготовки кадрів для оперативнорятувальної служби (2011)
Компанієць І. О. - Будівельна галузь в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Авраменко О. І. (2011)
Любченко Н. Л. - Економічна стабільність підприємства в умовах зростання кризових явищ (2011)
Розмислова Н. О. - Інвестиційний проект як метод підвищення фінансової стійкості інвестиційної нерухомості (2011)
Чеботарьов В. М. - Інноваційний розвиток підприємств як основа випускуякісної продукції (2011)
Родіонова О. Ю. - Підвищення рівня культури персоналу підприємств через одержання освітніх послуг, Поліщук Д. І. (2011)
Артеменко В. О. - Оцінка впливу природоохоронних систем на конкурентоспроможність підприємств (2011)
Дербенцев В. Д. - Моделювання впливу інвестицій на динаміку валового внутрішнього продукту, Щерба В. А. (2011)
Барабан О. А. - Особливості оцінки інвестиційної привабливості підприємств вугледобувної промисловості за допомогою методів статистичного аналізу, Ільїнський В. В. (2011)
Аніщенко В. О. - Екологічний аудит як інструмент вдосконалення механізму використання земельних ресурсів, Гончаренко О. Г. (2011)
Пазізіна С. М. - Подолання імпортозалежності України при переході до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку (2011)
Недашківський М. М. - Оцінка ринку продукції олійно-жирової промисловості України (2011)
Пронь Н. О. - Проблема визначення суб’єктів та ініціаторів проведення інвентаризації (2011)
Жиляєва Н. М. - Методологічні підходи та методика оцінки регіональної конкурентоспроможності (2011)
Фонарьова Т. А. - Пошук шляхів підвищення ефективності використання робочої сили (людського капіталу) підприємств ГМК України (2011)
Потравка Л. О. - Місце структурних зрушень в процесі трансформації економіки (2011)
Харченко В. В. - Використання новітніх інформаційних систем для підтримки економічного розвитку підприємницької діяльності, Шевчук Ю. В. (2011)
Сокольська Р. Б. - Вимоги до інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, Зелікман В. Д, Акімова Т. В. (2011)
Книш А. Г. - Сутність інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємства (2011)
Луцяк В. В. - Маркетингова інформаційна система венчурного підприємства, Пасько М. О. (2011)
Гасюк Л. М. - Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства (2011)
Максименко Д. В. - Моделі вирішення проблем кадрового забезпечення (2011)
Семанюк В. З. - Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством (2011)
Жалко О. В. - Система управління прибутком підприємства, Климовець І. М. (2011)
Мазарчук А. Ю. - Аналіз проблем із впровадженням інноваційних технологій на підприємствах легкої промисловості, Дупляк О. М. (2011)
Остапенко А. С. - Проблеми діагностики та попередження банкрутства підприємства (2011)
Добия М. - Затратная функция производства в формировании заработной платы на предприятии, Ренкас Ю. Л. (2011)
Barburski J. - Produktywnosc pracy jako determinanta poziomu wynagrodzen (2011)
Koziof W. - Elementy motywacji pfacowej oparte na systemie rachunkowosci przedsiebiorstwa (2011)
Тараненко О. О. - Діагностика економічної стійкості торговельних підприємств (2011)
Мельничук Н. В. - Інвестиційна політика та практика в Україні: сучасний стан та можливості активізації (2011)
Воличенко О. О. - Вдосконалення умов здійснення інвестиційної діяльності підприємства (2011)
Ізмайлова О. О. - Методичні аспекти аналізу поліпшення основних засобів підприємства (2011)
Середа О. О. - Механізм регулювання фінансової діяльності підприємств (2011)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2014)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) (2014)
Романюк Я. М. - Регрес та суброгація у правовідносинах страхування, Майстренко Л. О. (2014)
Потильчак О. І. - Незалежність суддів як гарантія правової держави: міжнародний досвід (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Бушаков В. А. - Японські географічні назви Сікука на Південному Сахаліні (2012)
Гриценко Я. В. - Роль метафори (al-’isti‘āra) в арабських пареміях (2012)
Днепровский Н. В. - Вновь открытый культовый пещерный комплекс в историческом центре Бахчисарая и проблема локализации армянских религиозных центров в столице Крымского ханства (2012)
Кульчинський О. Б. - Хроніка "Таріг-е Каманіче” та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року (2012)
Марков Д. Є. - Західний Непал: проблема інкорпорації і статусу васальних князівств (кінець XVIII – початок XIX ст.) (2012)
Мурашевич К. Г. - Китайський вільний вірш поч. ХХ ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмах (2012)
Павлішина Л. Ф. - Особливості та труднощі переходу Японії від "системи 55 року” до коаліційного правління (2012)
Пилипчук Я. В. - Саксін: аспекти етнічної та політичної історії (2012)
Соегов М. - Талантливый туркменский писатель – участник освобождения Украины (2012)
Субота І. О. - Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки (2012)
Сырф В. И. - Гагаузская фольклористика (историографический обзор) (2012)
Туров И. В. - Роль обыденного желания в духовной практике раннего хасидизма (2012)
Хаутала Р. - Коммуникативные аспекты дипломатических связей между государствами Западной Европы и Империей монголов в XIII веке (2012)
Черноиваненко В. В. - Эротические мотивы в 1–2 Книгах Самуила и литературный контекст: история проблемы и современные дискуссии (2012)
Bilal Çelik M. - The Battle of Kalka and Its Consequences (2012)
Serkan Yazici - The Crimean War and the Ottoman Empire in the European and American Newspapers (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Європейські стандарти суддівської незалежності, ефективності та професіоналізму як складова судової реформи в Україні (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 Господарського процесуального кодексу України, за ІІ півріччя 2013 р. (2014)
Аналіз практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві (2014)
Печений О. П. - Перерозподіл спадщини: особливості правозастосування (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Анін В.І. - Формування пріоритетів інноваційного розвитку малого підприємництва, Виклюк М.І. (2013)
Бондарчук Н.В. - Напрями вдосконалення внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями й замовниками, Васільєва Л.М., Павлова Г.Є. (2013)
Горлачук В.В. - Методичний підхід до аналізу фінансової конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Коваленко О.Ю. (2013)
Ковалюк О.М. - Повернення товарів у торгівлі: облікові та податкові наслідки, Кріль Я.Я. (2013)
Прокопенко Н.С. - Податковий борг за податковими зобов’язаннями з майнового оподаткування: реалії сьогодення, Овсянніков І.А., Долга Г.В. (2013)
Якубів В.М. - Тенденції і перспективи сільського розвитку у взаємозв’язку зі становленням аграрних підприємств (2013)
Василюк М.М. - Формування та облік витрат житлово-комунального господарства (2013)
Гладій Х.Г. - Аналіз стратегій диференціації продукту підприємств на кондитерському ринку (2013)
Гловацька В.В. - Swot-аналіз як основний інструмент стратегічного планування розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні, Жук О.І., Копчак Ю.С. (2013)
Квасницька Р.С. - Теоретичні аспекти контролінгу, Надорожна С.О. (2013)
Кінаш І.П. - Функціонування комунікаційної інфраструктури України та її роль у задоволенні потреб споживачів (2013)
Мельник Н.Б. - Розрахунки при відрядженнях у системі елементів методу бухгалтерського обліку (2013)
Перевозова І.В. - Експлікація поняття реорганізації, особливостей і форм її здійснення в контексті проведення економічної експертизи законодавчо-нормативних джерел, Перепічка І.П., Гритчук Л.Л. (2013)
Станьковська І.М. - Управлінська діагностика: загальна концепція та застосування в системі управління конкурентоспроможністю (2013)
Сус Т.Й. - Організаційно-економічні засади формування кооперації в екологічному сільгоспвиробництві (2013)
Титарчук І.М. - Організаційні умови функціонування сільськогосподарських підприємств (2013)
Толпежніков Р.О. - Особливості ціноутворення продукції промислового підприємства, Толпежнікова Т.Г. (2013)
Шеленко Д.І. - Підприємництво як сучасна форма господарювання, Жук О.І., Мегедин Н.Р., Твердохліб В.В. (2013)
Шкромида В.В. - Аналіз основних засобів енергозбутового підприємства та їх вплив на фінансові результати господарювання, Терлецький В.П. (2013)
Шкромида Н.Я. - Оцінка волатильності компонентів економічного потенціалу підприємства (2013)
Євенко Т.І. - Методологічні аспекти прогнозування ймовірності банкрутства банківських установ (2013)
Волинець У.А. - Громадські організації в системі соціально-відповідального суспільства (2013)
Завідняк О.В. - Фактори, що впливають на вартість гудвілу (2013)
Любохинець О.В. - Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України (2013)
Непочатенко О.А. - Підходи до управління платоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Усова Г.В. - Особливості застосування реінжинірингу бізнес-процесів на промислових підприємствах, Коваленко К.В. (2013)
Усова Г.В. - Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг, Щебельська В.О. (2013)
Фарйон О.О. - Сільський зелений туризм: поняття, функції й тенденції розвитку в Україні та світі (2013)
Фучеджи В.І. - SWOT-аналіз як інструмент антикризового фінансового управління (2013)
Шекета Є.Ю. - Новітні моделі організації робочого часу як ефективний метод подолання безробіття (2013)
Шеремета К.Ю. - Форми фінансового забезпечення машинобудівних підприємств Хмельницької області (2013)
Гречановська І.Г. - Раціональне використання міських земельних ресурсів, Пандас А.В. (2013)
Кізима Т.О. - Поведінкові фінанси як новий напрям досліджень сучасної фінансової науки (2013)
Комарницький І.Ф. - Стратегічні орієнтири відкритості національних економік України та Румунії, Підгірна В.Н. (2013)
Михайленко С.В. - Концептуалізація та функціональні характеристики системи бюджетного менеджменту (2013)
Пилипів Н.І. - Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів, Фурса Т.П. (2013)
Танклевська Н.С. - Формування сучасної парадигми фінансової політики розвитку сільського господарства країни (2013)
Ткач О.В. - Особливості поширення кризових процесів від домінантних центрів (на прикладі кризових циклічних процесів в економіці США) (2013)
Царенко О.В. - Дью ділідженс як превентивний захід зниження ризиків при оптимізації бізнес-процесів у регіонах (2013)
Jantoń-Drozdowska E. - Konkurencyjność regionów w świetle literatury i polityki UE (2013)
Бєлікова Н.В. - Методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів країни (2013)
Загорняк В.Б. - Імітаційне моделювання в менеджменті промислової безпеки праці, Кондур О.С. (2013)
Квасницька Р.С. - Домогосподарство як інститут фінансового ринку України (2013)
Колач С.М. - Тенденції розвитку сільського господарства України в контексті забезпечення світової продовольчої безпеки, Василина О.Р., Дідич З.А. (2013)
Король В.С. - Необхідність розробки стратегії економічного розвитку в регіоні (2013)
Левандівський О.Т. - Механізм державної підтримки АПК (2013)
Полевик Г.М. - Поняття біфуркації та його застосування в управлінні економікою (2013)
Синиця С.М. - Аналіз інвестиційної привабливості Івано-Франківської області в системі глобальної конкуренції регіонів України (2013)
Старікова О.С. - Комплексна оцінка ресурсного потенціалу регіону в умовах його структурної перебудови (2013)
Урбан О.А. - Тенденції розвитку української фінансової системи в умовах глобалізації (2013)
Хомка В.М. - Методика викладання дисципліни "Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету (2013)
Галущак В.В. - Перспективи розвитку фінансового ринку України (2013)
Барчук В.П. - Особливості розвитку та використання трудового потенціалу Прикарпаття (2013)
Галущак І.Є. - Управлінська й організаційна концепції формування стратегічних цілей регіонів як суб’єктів розвитку (2013)
Дмитровська В.С. - Трансферти в системі регулювання міжбюджетних відносин (2013)
Феденько С.М. - Фінансове забезпечення медичних послуг у системі бюджетного фінансування (2013)
Футерко О.І. - Бюджетна безпека України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
З Днем Незалежності України! (2014)
У Верховному Суді України обговорили механізми забезпечення єдності судової практики (2014)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ про умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (2014)
Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України (витяг) (2014)
Андрушко П. П. - Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) (2014)
На книжкову полицю (2014)
Титул, зміст (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за I півріччя 2014 р. (2014)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ про умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (2014)
Аналіз практики застосування судами ст.16 Цивільного кодексу України (витяг) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського