Ружицький Е. - До історії жовкiвської бібліотеки Яна III Собєського (2008)
Дзюбан Р. - Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р. (2008)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР (1945-1953) (2008)
Дудко В. - Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861) (2008)
Падюка Н. - Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.) (2008)
Кривенко М. - "Літопис монастиря священномученика Йосафата Студійського уставу у Львові" як джерело до вивчення історії книгозбірні "Студіону" (1909-1940) (2008)
Puchała L. - Kiedyś niepotrzebne szpargały, - dziś ważne źródła historyczne: O znaczeniu kolekcji "Tek Schneidra" dla badań nad dziedzictwem kulturowym Galicji (2008)
Кульчицький М. - Автобіографічна повість Юліана Редька "Дурні діти" (1926) як документ часу (2008)
Баран М. - Діяльність видавництва "Українське слово" у Берліні (за матеріалами листів Зенона Кузелі та Олександра Криги у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) (2008)
Передирій В. - Значення публікацій джерельних матеріалів до біографій українських письменників середини XIX - початку XX ст. на сторінках журналу "Жовтень" (1951-1989) у вивченні літературного процесу (2008)
Dzieniakowska J. - O potrzebie wspólnych badań nad syntezą kultury Lwowa (1867-1939, 1945), czyli w sprawie tematycznej platformy cyfrowej, Gierszewska B. (2008)
Бездрабко В. - Семінар з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України у Львові: науковий феномен (2008)
Гнатюк М. - Рецензія на книжку: "Юліан Редько (1905-1993): Статті. Спогади. Матеріали" (2008)
Білавич Д. - Архів Ярослава Грицая у фондах музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові (2008)
Котлобулатова І. - Львівська база даних "Урбаністичні образи" Центру міської історії (2008)
Мовна М. - Рецензія на видання: Левицька М. Я. Словник мовно-літературної практики часописів Львова (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2008)
Гринько М. - Подвижник української справи (Виставка до 100-річчя від дня народження Є.-Ю. Пеленського), Корнійчук М. (2008)
Микитин Т. - Книжкові виставки і ярмарки як показник книжкової культури (на прикладі Форуму видавців у Львові) (2008)
Льода Л. - Міжнародні наукові конференції як школа збереження писемних пам'яток, Дзендзелюк Л. (2008)
Іменний покажчик (2008)
Алексеева Е. Н. - Художественная жизнь Крыма в первые десятилетия XX века (2007)
Алфьорова З. І. - Культурологічні підходи до проявів масового візуального (2007)
Бондаренко І. В. - Фактурні поверхні як засіб художньої виразності в дизайні сучасних магазинів (2007)
Гужва О. П. - Історія духовної драми як драма історії (2007)
Евтушенко С. В. - "Воздвижение" короля Михала, или раритет из Нудыже (2007)
Жердзицький В. Є. - Техніка "акварель" (2007)
Золотухин Ю. В. - Средневековый "фирменный стиль" (2007)
Котляр Е. Р. - Образы галута и геулы в графике еврейских художников (на примере Э. Лильена, И. Чайкова и М. Фрадкина) (2007)
Красовська Л. О. - Роль дикції у вокальному виконавстві (2007)
Лагода О. М. - Імідж як стилістична характеристика особистості, Стеценко К. М. (2007)
Михайлова О. В. - Неоклассическая линия в камерно-вокальном творчестве Франсиса Пуленка (2007)
Немцова В. С. - Пейзажний живопис Петра Левченка (2007)
Рум'янцева А. Ю. - Розвиток професійної фортепіанної освіти в Харкові у 40-90-х рр. ХХ ст. в контексті політичної ситуації в Україні (2007)
Сергеєва Н. В. - Інформаційні об'єкти у середовищі міста: дослідження аспектів розгляду проблеми (2007)
Тадрус С. - Храмовые комплексы "Города Солнца" в Баальбеке (2007)
Урсу Н. О. - Роль митців - творців сакрального простору домініканських храмів XVI-XIХ століть на землях Галичини (2007)
Яковец И. А. - Художественно-технологические особенности создания рисунка на ткани (2007)
От редколлегии и оргкомитета (2007)
Биографическая справка (2007)
Список печатных работ (2007)
Коваль О. В. - В. М. Богуславский - "путеец языка", традиционалист-новатор теории культуры и искусства (2007)
Овчинникова А. С. - Всеволод Михайлович Богуславский - человек и ученый (2007)
Гладун О. Д. - Людина і світ у графіці міжнародної триєнале "4-й Блок" (2007)
Кац Ф. Б. - Архитектура и мультимедиа: образ конструкции и конструирование образа (2007)
Коваль О. В. - Marginalia к концепции "оккуррентной живописи" (2007)
Котляр Е. А. - "Не сотвори себе кумира…". Антропоморфные образы в росписях синагог: натурные исследования украинских искусствоведов (первая треть XX в.) (2007)
Котляр Е. Р. - Образы жителей еврейского местечка в гравюрах Соломона Юдовина и Моисея Фрадкина (2007)
Паньок Т. - Інтелектуальні абстракції та теологічне заглиблення барокового іконопису на Слобожанщині (2007)
Пинчевская Б. - Теория еврейского искусства в контексте художественной жизни Галиции конца XIX-первой трети XX вв. (2007)
Пушонкова О. А. - Еволюція принципу гештальту у модерністській і постмодерністській візуально-культурних парадигмах (2007)
Тимофєєва Л. - Міське середовище: агресія псевдокультури (2007)
Федосеенко А. И. - Иконы с изображением ангелов - окно в исторический и духовный мир (2007)
Чернов Д. В. - Время, человек и природа в западноевропейской пейзажной живописи 16-17 веков (2007)
Чуйко О. - Вплив монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва та обрядового мистецтва Галичини (2007)
Шило А. В. - K семиотике портрета: структура и функции "маски" в художественной коммуникации (2007)
Шулика В. В. - Иконографические программы храмовых стенописей Слободской Украины второй половины XIX - начала ХХ ст. (2007)
Жердзицький В. Є. - Енкаустика (2007)
Белая А. С. - Социальное пространство в художественном тексте: языковые концепты (2007)
Волик Е. Ф. - Язык и функции сновидений в словесном искусстве (2007)
Дмитриенко Н. Ф. - Деонтологический аспект обучения в медицинском вузе, Дмитриенко Е. В. (2007)
Запорожец И. В. - Опыт интерпретации художественного текста в условиях Болонской системы обучения (2007)
Зудина Л. Ю. - Детализация образа человека: рука как символ физической силы (2007)
Кладов М. Н. - Похоть Набокова (2007)
Корнєв А. Ю. - Жінки та Богдан Хмельницький: еротичний аспект міфологеми вождя (2007)
Красникова С. А. - Повествователь как стилистическая ипостась автора в романе М. Булгакова "Белая гвардия" (2007)
Кузнецов И. В. - Древнерусская письменность и народная поэзия:диалектика "одного" и "иного" (2007)
Маркова В. А. - "Слова привести в согласие": творчество Горана Петровича в христианском контексте, Суховей А. Н. (2007)
Пономаренко О. В. - Мифологемы в структуре жанра жития (2007)
Солодухина Т. Г. - Античная риторика в Вавилонском Талмуде (на примере трактата ГИТТИН 55б-58а) (2007)
Ківшарь Т. І. - Бібліотекознавча біографістика як розділ галузевої біографістики (2010)
Прокопчук В. С. - І. Г. Сливка – організатор і перший керівник фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету (2010)
Литвиненко О. В. - Кам’янецький період в бібліографічній діяльності Левка Юстимовича Биковського (2010)
Пархоменко В. М. - Бібліографічна діяльність Миколи Антоновича Плевако (1890-1941) (2010)
Соломонова Т. Р. - М. О. Хитько(в) (1868 – після 1933) – донатор бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету (2010)
Баваровська О. О. - Василь Павлович Гусько – фундатор бібліотечної справи на Хмельниччині (2010)
Григоренко О. П. - В. М. Петрицька і наукова бібліотека Хмельницького національного університету (2010)
М’яскова Т. Є. - Павло Йосипович Ярковський – відомий український книгознавець, бібліограф (2010)
Трембіцький А. М. - Науково-богословська спадщина Володимира Чехівського (2010)
Іваневич Л. А. - До бібліографії праць Костя Копержинського, Іваневич В. С. (2010)
Годованець A. M. - Микита Павлович Годованець: тернистий шлях людини, митця (за спогадами сина) (2010)
Трембіцький А. А. - До бібліографії праць Володимира Герасименка (2010)
Синиця Н. М. - Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека: період становлення та розвитку (2010)
Григоренко О. П. - Формування публічних бібліотек у містах Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Айвазян О. Б. - Бібліотеки освітянських закладів Подільського єпархіального відомства другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Дитинник Л. В. - Становлення і розвиток бібліотек системи Дирекції народних училищ на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Завальнюк О. М. - Проблема формування і функціонування бібліотек Київського та Кам’янець-Подільського українських університетів у 1917-1920 роках (2010)
Кунанець Н. Е. - Приватні бібліотеки в Галичині (XVII – поч. ХХ ст.): особливості формування фондів (2010)
Плитус О. С. - Бібліотеки товариства "Рідна школа” як фактор національно-громадянського виховання дітей Галичини першої третини ХХ ст. (2010)
Соломонова Т. Р. - Народні бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість (на прикладі Вінницького повіту Подільської губернії) (2010)
Афанасьєва З. Б. - Історія створення першої в Україні універсальної бібліотеки економічних знань у Київському комерційному інституті (1906-1920 рр.) (2010)
Рабчун О. С. - Історія формування та особливості родової бібліотеки Урбановських та Стажинських (із фондів НБУВ) (2010)
Лозовий В. С. - Бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету в добу революції (1918-1920 рр.) (2010)
Кантлін С. О. - Бібліотека Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на сторінках газети "Радянський студент” (2010)
Гаврищук А. П. - "Студентський меридіан” як джерело історії наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка доби незалежності України (1991-2010 рр.) (2010)
Білоус І. О. - Бібліотека Львівської політехніки: історія становлення і розвитку (2010)
Єсюніна Г. В. - Становлення і розвиток наукової бібліотеки Хмельницького університету управління та права (2010)
Самотий Р. С. - Архітектурний простір бібліотеки вищого навчального закладу: від реального до ідеального (2010)
Прокопчук В. С. - Деякі аспекти інноваційної діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Філінюк Л. Ф. (2010)
Buzdygan D. - E-zasoby jako element wspomagaj cy proces edukacji i badan naukowych, Gorski M. M. (2010)
Медведь М. М. - У відповідь на актуальні потреби користувачів: створення та впровадження електронних інформаційних ресурсів та баз даних (на прикладі бібліотеки Закарпатського державного університету) (2010)
Савчук Т. С. - Електронні інформаційні ресурси в бібліотеці: створення, використання, організація доступу (2010)
Білоус В. С. - Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2010)
Назаровець С. Н. - Вебометричне дослідження сайтів бібліотек ВНЗ України (2010)
Горин М. П. - Документи архіву управління СБ України в Хмельницькій області як джерело інформації про нацистську каторжну систему на території Кам’янець-Подільської області в 1941-1944 рр. (2010)
Гуч С. А. - Створення бібліографічної інформації про історичні, природно-географічні та економічні регіони України як проблема краєзнавчого бібліографознавства (2010)
Бунда В. М. - Бібліотечна рада Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Сохатюк Н. В. - Світ краси й друкованого слова (з досвіду роботи літературно-мистецької вітальні Дунаєвецької районної бібліотеки) (2010)
Покровко О. Б. - Робота районної бібліотеки з естетичного виховання молоді (з досвіду роботи клубу за інтересами "Парус”) (2010)
Грінішина І. І. - Змістовне дозвілля студентської молоді в бібліотеках вищих навчальних закладів – важлива сфера формування особистості (2010)
Козак Н. О. - Реклама як елемент бібліотечного маркетингу (з досвіду діяльності роботи наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) (2010)
Минаков А. С. - Годовые всеподданнейшие отчеты о состоянии Подольской губернии XIX – начала ХХ вв.: источниковедческие и библиографические аспекты выявления (2010)
Раздорский А. И. - Памятные книжки Подольской губернии (историко-библиографический обзор) (2010)
Резнічук Л. В. - Книжкова колекція Євгена Паранюка у фонді Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Михайлова С. Р. - Історія формування фондів науково-довідкової бібліотеки державного архіву Хмельницької області (2010)
Рева Л. Г. - Наукові праці університетських учених-філологів – джерелознавча база вивчення історії української літератури та життєписів її творців (2010)
Конет І. М. - Видавнича діяльність науково-дослідного сектора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Онуфрієва Л. А. (2010)
Адамський В. Р. - Бібліотечні та архівні фонди Кам’янець-Подільського університетув контексті становлення системи політичної цензури, Телячий Ю. В. (2010)
Комарніцький О. Б. - Кам’янець-Подільський учительський інститут 1939–1941 рр. у газетних фондах наукової бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка (2010)
Клімчук Т. П. - Роль моніторингу в науково обґрунтованому комплектуванні фонду бібліотеки (2010)
Соловйова Н. О. - Бібліотечні каталоги, їх роль в інформаційній діяльності наукових бібліотек вищих навчальних закладів (2010)
Опря Т. М. - Науково-бібліографічна діяльність наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Пірожак С. В. - Проблема впливу зарубіжної реформаторської педагогіки на вітчизняну педагогічну думку 20-х рр. ХХ ст. у виданнях представників української педагогічної науки (2010)
Маслова А. Н. - Краеведческая библиографическая деятельность библиотек высших учебных заведений Российской Федерации (2010)
Вибе И. Н. - Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета как источник по региональной истории (2010)
Шилов Д. Н. - Подольский губернатор В. И. Чевкин, его предки и потомки (2010)
Баженов Л. В. - Центр дослідження історії Поділля і бібліотеки Хмельниччини (2010)
Бондаренко Г. В. - Бібліографія краєзнавства Волинської області (2010)
Савчук В. О. - Українське краєзнавство Галичини і бібліографія у 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Прокопчук Т. К. - Краєзнавство – один з пріоритетних напрямів роботи бібліотек Дунаєвецького району (2010)
Волос О. В. - Земська діяльність з розвитку бібліотечної справи в Херсонській губернії (2010)
Онуфрійчук М. А. - Як я став книголюбом, краєзнавцем і літератором (2010)
Веселовська О. В. - Зведений краєзнавчий каталог наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Климчук Л. В. - Краєзнавчі інформаційні потреби користувачів: зміст та документальне забезпечення (2010)
Биковський Л. - Кам’янець-Подільський (2010)
Биковський Л. - Нова українська бібліографічна організація (2010)
Прокопчук В. С. - Бібліографія Л. Ю. Биковського кам’янецького періоду (1919-1920), Литвиненко О. В. (2010)
Колектив наукової бібліотеки відзначено дипломом лауреата премії ім. М. Смотрицького (2010)
Докторські дисертації захистили (2010)
Лауреат премії ім. Й. І. Токаря Н. Д. Крючкова (2010)
Підсумки роботи підрозділів наукової бібліотеки в 2009 році (2010)
Конет І. М. - Славний син Дунаєвеччини (2010)
Опря Т. М. - Приклад натхненного служіння книзі і людям (2010)
Бунда В. М. - Фахівець бібліотечної справи (2010)
Савченко Л. П. - Книгою покликана (2010)
Шевчук В. А. - Бібліотекар – людина особлива! (2010)
Бунда В. М. - Закохана в життя і роботу (2010)
Абрамович С. Д. - Художня книга в епоху електроніки: живі води пам’яті (про творчість Віталія Колодія) (2010)
Прокопчук В. С. - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах : наук.-попул. вид. / творчий задум та заг. ред. ректора Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка професора О. М. Завальнюка ; керівник вид. проекту А. Ф. Суровий ; відп. за вип. С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – 1008 с. (2010)
Резнічук Л. В. - Евген Паранюк: краєзнавець, дослідник української еміграції, меценат (до 85-річчя від дня народження) : матер. міжнар. наук. читань. 11-12 вересня 2008 р., м. Кам’янець-Подільський / Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека, Центр дослідження історії Поділля; Наукове товариство імені Тараса Шевченка у Словаччині; |редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.|. – Нью-Йорк ; Кам’янець-Подільський ; Пряшів : Оіюм, 2009. – 152 с. (2010)
Чопик Я. М. - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліограф. покаж. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; |уклад.: Т. М. Опря,В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ;редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук(відп. ред.), О.Б. Комарніцький та ін.|. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 112 с. (2010)
Опря Т. М. - Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наукова бібліотека, Центр дослідження історії Поділля. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с.: іл., Сільвеструк Є. П. (2010)
Гладун О. - Дизайн як формотворчий чинник у сучасній системі синтезу мистецтв (2007)
Бабак О. В. - Порятунок унікальних розписів будинку І. Х. Бойка у м. Харкові, Гончарова К. Ю., Коваль В. В. (2007)
Гужва О. П. - Українська симфонія у часі - просторі культури (2007)
Дружиніна А. В. - Сучасна архітектура з українськими національними своєрідними ознаками (на прикладі будинків і споруд центрального регіону України) (2007)
Єрмаков С. С. - Помилки у захищених дисертаціях 2003-2006 рр., авторам яких було відмовлено у видачі диплома (2007)
Жердзіцький В. Є. - Живопис і загальний тон (2007)
Збукарь А. - Гуманизация городской среды в системе ландшафтной реконструкции. К постановке проблемы, Мироненко В. (2007)
Золотухин Ю. В. - О признаках графического дизайна в штемпельной графике (2007)
Колісник Є. М. - Феномен національного архітектурного стилю (2007)
Кохан Н. М. - Ленд-арт в Могрице - 9 лет. Особенности его произведений (2007)
Луговський О. Ф. - Деякі чинники становлення вітчизняного дизайну в цілому та промислового зокрема (2007)
Мироненко В. П. - Реабилитационный центр для детей, страдающих аутизмом в г. Белгороде, Баландаева О. Ю. (2007)
Пазиніч С. М. - Інтегруюча роль філософії і мистецтва в системі трансформації суспільства (2007)
Паньок Т. В. - Конвергенція слобожанської ікони у процесі становлення барокового іконопису на Україні (2007)
Тадрус С. - "Пространство" и "среда" как основные компоненты синтеза архитектуры и скульптуры (2007)
Соколюк Л. Д. - Метафори й асоціації у творчості братів Костяннікових (2007)
Удріс І. - Дослідження вітчизняної рукописної та друкованої книги в контексті давньої української графіки національною наукою про мистецтво початку ХХ століття (2007)
Федосеенко А. И. - 150-летие Храма Усекновения главы Иоанна Крестителя (2007)
Бокарєва Ю. С. - Символічне навантаження поштової мініатюри як об'єкту графічного дизайну (2007)
Божинський Б. І. - Народнє мистецтво в розвитку українського національно-романтичного напряму (2007)
Буданова Л. Г. - Використання тестових завдань у процесі вивчення іноземних мов (2007)
Ганоцька О. В. - Еволюція ексклюзивних парфумерних флаконів (2007)
Гур'єва М. - Проблема фольклорного та міфологічного у творчості В. Кандинського, Паньок Т. В. (2007)
Гужва О. П. - Мистецькі жанри у часі-просторі культури (2007)
Деревянко А. Ю. - Экспертиза произведений С.И. Васильковского из частных собраний Харькова (2007)
Жердзіцький В. Є. - Обмежена палітра і олійні фарби (2007)
Лагода О. М. - Колір в дизайні одягу: аспекти вивчення та особливості сприйняття (2007)
Мельник О. Я. - Роберт Лісовський: базова мистецька освіта та творча зорієнтованість українського графіка у 1910-их роках (2007)
Мироненко В. П. - Техногенное формообразование на основе детерминированного хаоса в современной концептуальной архитектуре, Доценко А. С., Ефремова Н. В. (2007)
Міхеєва В. В. - Роль внутрифірмових бюджетів дизайнерських розробок підприємства (2007)
Недоступов Р. О. - Джерела формування та характерні особливості мінімалізму як напрямку в мистецтві середини XX століття (2007)
Опалев М. Л. - Разработка студентами ХДАДМ рекламного образа для бренда компании МКС (2007)
Ридный А. Н. - Монументальная скульптурная композиция "Аллегория Академии дизайна и искусств", Зборовец И. В. (2007)
Рагулин Е. Я. - Промышленный дизайн в системе "потребитель-предмет-среда" (2007)
Романенко Н. Г. - Дизайн-проектування як засіб формування предметно-просторового середовища, Афонін В. А., Бердник А. П. (2007)
Сергеєва Н. В. - Інформаційні об'єкти міського середовища: спроба класифікації (2007)
Світлична О. М. - Художній процес 1920-х рр. на сторінках періодики Катеринослава - Дніпропетровська (2007)
Тадрус С. - Масштабы Баальбека (2007)
Ткачук В. І. - Теоретико-педагогічні основи підготовки дизайнерів в умовах технічного університету (2007)
Чернов Д. В. - Современность и классика: в продолжение спора о древних и новых (2007)
Шулика В. В. - Феномен "Икона в иконе" в иконописи Слобожанщины второй половины XIX - нач. ХХ в. (2007)
Яковец И. А. - Выразительные возможности фактуры в дизайне текстиля (2007)
Більдер М. А. - Особливості формоутворення об'єктів дизайну працюючих на альтернативних джерелах енергії (на прикладі електромобілів) (2007)
Громова Н. Ш. - Cоставление электронных баз данных на визуальную информацию (2007)
Гужва О. П. - Монблан та Альпи в музиці ХХ століття (2007)
Жердев В. В. - Великая княгиня Мария Павловна и храм св. Марии Магдалины в Веймаре (2007)
Золотухин Ю. В. - Клеймение античных амфор (2007)
Іваненко Т. О. - Прояви зооморфних мотивів у сучасному акцидентному шрифті (2007)
Кайдалова Л. Г. - Обеспечение и контроль качества высшего образования в рамках Болонской декларации, Буданова Л. Г. (2007)
Крайній Є. С. - Матеріал як чинник процесу 3D-моделювання у промисловому дизайні (2007)
Кузьменко А. Ф. - До питання дизайну ювілейної геральдики Харківського метрополітену. (Історичний аспект) (2007)
Малик Т. В. - Особенности формирования современного информационного пространства медиатек за рубежом, Воробьева А. В. (2007)
Мельникова У. П. - Теоретичні погляди Івана Врони та художньо-естетичні засади АРМУ (2007)
Немцова В. С. - Миф и реальность в творчестве Александра Жолудя (2007)
Новосельчук Н. Є. - Декоративно-художнє оздоблення інтер'єрів громадських будівель кінця ХІХ - початку ХХ століть (2007)
Павлютина А. Л. - Формирование эстетики стиля в современной художественной культуре и моде, Мироненко В. П. (2007)
Пильнік Р. О. - Розвиток дизайнерського мислення в образотворчій діяльності (2007)
Пономарьов О. С. - Мистецтво як важливий чинник формування творчої особистості майбутнього інженера, Рощенко О. О., Левченко В. І., Черемський М. П. (2007)
Праслова В. О. - Вітчизняний досвід проектування і будівництва підземних торговельно-розважальних комплексів в найзначніших містах (2007)
Рибалко С. Б. - Виховання культури вдягання кімоно в Японії наприкінці ХХ - початку ХХІ століття (2007)
Романенко Н. Г. - Колірне співзвуччя, колірна гармонія (2007)
Рудик Л. Р. - Костюм вищих станів суспільства Львова ХVІІ - ХVІІІ ст. у збірках львівських музеїв та історичного архіву (2007)
Сбитнева Н. Ф. - "Коммерческий" стиль в графическом дизайне: особенности и перспективы развития (2007)
Сошинський О. І. - Aвангардна архітектура сучасних ринків та торгових центрів як об'єктів арт-дизайну у міському середовищі (2007)
Товстик А. В. - Aрхитектура информационной цивилизации, Мироненко В. П. (2007)
Трегуб Н. Є. - Eтностилізації як напрямок дизайн-освіти меблярів ХДАДМ (2007)
Хмельовський О. М. - Філософія дизайну: семіологічна концепція простору-часу (2007)
Чеботова Я. В. - Вплив занять художньою творчістю на розвиток уяви людини (2007)
Щурова В. А. - Особливості візуального прояву ландшафтних елементів у просторі міста (2007)
Юдкін Ю. І. - Правові проблеми захисту інформації в мережі Інтернет (2007)
Більдер Н. Т. - Застосування сучасних технології управління спільною діяльністю міждисциплінарних творчих груп в дизайн-освіті (2007)
Богданова О. І. - Залежність формування експозиційних просторів від впливу світла в музейно-виставкових комплексах (2007)
Божинський Н. І. - Особливості формування предметно-просторового середовища народнього житла Східньої України, Мироненко В. П. (2007)
Дяченко Ю. Г. - Простір як елемент формоутворення в промисловому дизайні (2007)
Евтушенко С. В. - Непризнанная традиция (2007)
Жердзіцький В. Є. - Сприйняття світлотних відносин в живопису (2007)
Закалюжна Л. В. - Розвиток торгової марки в Україні (2007)
Калашникова Е. А. - Графический язык европейского лубка ХVII века (2007)
Ковальова М. М. - Іконографічний канон як художній метод в христологічних зображеннях (на матеріалі візантійських пам'яток XI-XIV ст.) (2007)
Кривобок М. О. - Фотографічне зображення як особлива форма організації візуальної інформації (2007)
Лазарев О. А. - "Викладач - творчість - особистість" (2007)
Мироненко В. П. - Роль цвета в формировании архитектурной среды лечебных учреждений, Бодня C. В. (2007)
Мільчевич С. І. - Передумови становлення дизайну меблів в Закарпатті в другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття, Мигаль С. П. (2007)
Аломари О. М. А. - Факторы, влияющие на развитие жилого фонда Иордании (2007)
Пєтрініч Н. М. - Гравюра в поліграфії (2007)
Пригодін М. Д. - Використання асоціативних композицій в дизайні одягу (паперова пластика) (2007)
Прусак В. Ф. - Підготовка дизайнерів у вищих навчальних закладах (методологічні підходи) (2007)
Рибалко С. Б. - Польові дослідження японської чайної церемонії (2007)
Сергеєва Н. В. - Дизайн інформаційних об'єктів у середовищі міста: спроба визначення (2007)
Студницький Р. О. - Художня іронія у дискурсі дизайну постмодернізму (2007)
Тормишева Ю. О. - Японська та китайська проза в сюжетно-тематичному репертуарі дрібної пластики (на основі приватних та музейних колекцій Харкова) (2007)
Турчин В. В. - Науково-дослідна робота студентів у вищій школі дизайнерського спрямування, Бондаренко І. В. (2007)
Аль-Найрат Х. М. С. - Комплексный подход и эргономические требования к формообразованию арабской мебели (на примере предметно-пространственной среды стран Аль-Шама) (2007)
Чиеко Оваки - Демократические преобразования в Японии периода Тайсё (2007)
Чу Фэн Лей - Чашка в контексте японской чайной церемонии (2007)
Шапаренко Е. Н. - Концептуальные проблемы теории постмодернизма в дизайне (2007)
Шевченко Л. С. - Методи дослідження садибно-паркового будівництва Полтавщини XVIII- середини ХІХ ст. (2007)
Горовий В. - Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності (2009)
Хоперський С. - Бібліотечні фонди як специфічний засіб зміни рівня управлінської культури, підвищення конкурентоспроможності сучасного бізнесу і суспільства в цілому (2009)
Добко Т. - Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві, Моісеєнко Н. (2009)
Дубас Т. - Роль бібліотечних закладів у реалізації програми інформатизації українського суспільства (2009)
Половинчак Ю. - Бібліотечні ресурси як фактор зміцнення національної самосвідомості суспільства (2009)
Захарова Н. - Роль виставкової роботи у виконанні Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського інформаційно-культурологічної функції в 1918–1964 рр. (2009)
Чернявська Л. - Використання електронних інформаційних ресурсів у забезпеченні інформаційно-аналітичного супроводу демократичних перетворень (2009)
Булахова Г. - Входження бібліотечних установ у сучасний ринок інформації (2009)
Ісаєнко О. - Завдання, головні напрями та модель корпоративного бібліотечного інформаційного обслуговування (2009)
Натаров О. - Удосконалення системи користування ресурсами сучасної бібліотеки в забезпеченні права на свободу світогляду й віросповідання (2009)
Медведєва В. - Роль бібліотек як універсальних інформаційних центрів у процесі демократизації (2009)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень з реалізації державної етнонаціональної політики (2009)
Ворошилов О. - Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ із забезпечення запитів користувачів (2009)
Іванова Н. - Удосконалення експертно-правового супроводу демократичних трансформацій в умовах розвитку електронних технологій (2009)
Третяк Т. - Дослідження політичного впливу газетної періодики на суспільство, Федорчук А. (2009)
Желай О. - Специфіка аналізу економічних трансформацій на базі матеріалів ЗМІ (2009)
Чернявська Л. - Відображення гендерної проблематики в українських ЗМІ (2009)
Присяжна Л. - Удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу діяльності органів місцевої влади як засіб сприяння ефективності регіональних перетворень (2009)
Автономова Н. - Особливості редагування аналітичних матеріалів в умовах діяльності Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) НБУВ (2009)
Гранчак Т. - Дистантні форми використання інформаційних ресурсів бібліотеки як фактор демократизації (2009)
Кулицький С. - Дистантне використання бібліотечних ресурсів як чинник удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу розвитку української економіки (2009)
Вітушко Н. - Інтернет-інформація як джерело формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту (2009)
Чуприна Л. - Проблема інформаційних шумів при використанні оперативної інтернет-інформації для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів (2009)
Потіха А. - Удосконалення методів обробки інформації та використання ЗМІ з метою більш ефективного задоволення інформаційних потреб дистантних користувачів (2009)
Пальчук В. - Бібліотека і влада: удосконалення співробітництва (2009)
Порхун О. - Перспективні шляхи розвитку програмного забезпечення в роботі з електронними документами (2009)
Бондаренко В. - Трансформація послуг та ресурсів бібліотеки в контексті підвищення ефективності її комунікативної функції (2009)
Вітушко А. - Прикладні інформаційно-аналітичні системи для автоматизації організаційно-управлінської діяльності бібліотек (2009)
Алексеева Е. Н. - Выставочная деятельность в Крыму в 20-гг ХХ столетия (2007)
Бардакова Н. Г. - Определение перспективных направлений развития дизайна мягкой мебели (2007)
Гужва О. П. - Шлях до міфологічної символіки в мистецтві XX століття: від образу до символу (2007)
Евтушенко С. В. - О пользе историзма (2007)
Євсеєнко Л. М. - Застосування ефектів тонованих дзеркал для корекції кольорової гами інтер'єра (2007)
Золотухина Н. А. - Пейзажная живопись В. Бернадского (2007)
Котляр Е. Р. - Образы штетла в произведениях художников "Культур - Лиги" (2007)
Каліщук Р. В. - Орнаментально-знакові мотиви у живопису культури Трипілля-Кукутені (2007)
Котлярова Л. Т. - Проблеми розвитку творчих здібностей студентів на заняттях академічного рисунку (2007)
Немцова В. С. - О творчестве художника Порфирия Денисовича Мартыновича (2007)
Норазян М. - Дизайн національної валюти як елемент само-ідентифікації країни (на прикладі грошової одиниці гривні) (2007)
Обуховська Л. В. - Принципи створення японського саду Середньовіччя: філософсько-художній аспект (2007)
Павлов І. - Фотографія у сучасному графічному дизайні. Локальна й професійна специфіка дослідження. Основні види використовуваних фотографічних технік (2007)
Павлова Т. В. - Взгляд на индустрию: фотографии А. Иваницкого (2007)
Подлевских М. Б. - Принципы формирования этнической стилистики в решении пространства жилого интерьера (2007)
Прусак В. Ф. - Принципи формоутворення стопи людини в навчальному рисунку, Навротний С. Й. (2007)
Скляренко Н. В. - Гончарство с. Кульчин Волинської області кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2007)
Тканко О. Д. - Львівська школа моделювання костюма: традиції, здобутки, проблеми (2007)
Трегуб Н. Є. - Парадигма "тотального дизайну" у проектній культурі кінця XX - початку XXI ст. (2007)
Шабалін В. Г. - Тенденції декорування стель у сучасних житлових інтер'єрах (2007)
Шевчук В. Г. - Ранние акварели М. Волошина (2007)
Юрчишин Г. - Прийоми формування рекреаційного простору Гуцульщини з врахуванням етнографічних чинників (2007)
Леонов В. - Наглядная классификация для электронных библиотек (2009)
Петренко О. - Проблеми трансформації та розвитку новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів дитячих бібліотек України (2009)
Сербін О. - Еволюція схоластичної класифікації наук у рамках еманації теологічного вчення (2009)
Березкіна В. - Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (2009)
Чупріна В. - Організація МБА як інтегрованої частини обслуговування користувачів НБУВ (2009)
Яковенко О. - Становлення та розвиток системи інформаційного забезпечення користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Дем’янюк Л. - Сучасний стан та основні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ісламській Республіці Іран (2009)
Смык О. - Основные направления пропаганды информационных ресурсов ЦНБ НАН Беларуси (2009)
Танатар Н. - Імідж національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у пресі (за матеріалами газетної періодики 2008 року) (2009)
Беліна Л. - Комп’ютерні технології як невід’ємна складова інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів наукової бібліотеки, Голубєв Ю., Коновал Л. (2009)
Яременко Л. - Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації (2009)
Березовський О. - Використання автоматизованих документно-інформаційних систем в Інституті архівознавства НБУВ (проблеми та перспективи) (2009)
Лобузіна К. - Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків), Ковальчук Г., Заболотна Н. (2009)
Іваннікова М. - Шляхи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Порохницька Н. - Формування електронних ресурсів на документи архівного фонду академіка М. В. Птухи (2009)
Стельмашева М. - Франкомовна "росіка" у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Бобришева І. - Українські нотні видання вокальних творів 1924–1930 рр.: поповнення національного бібліографічного репертуару (2009)
Лось В. - До проблеми актуального стану збереженості архівних документів з історії Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні (кінецьХVIII - перша половина ХІХ ст.) (2009)
Мяскова Т. - Проблеми введення у науковий обіг інформаційних ресурсів бібліотек, що перебувають у стадії реконструкції (2009)
Журавльова А. - Особиста бібліотека Г. П. Данилевського як інформаційний ресурс фонду рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка (2009)
Ціборовська-Римарович І. - Твори теолога-єзуїта Гeоргія Ґенгеля (1657–1727) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча характеристика примірників (2009)
Попик В. - Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці (2009)
Ляшко С. - Біографії учених у працях Д. Н. Анучіна, В. П. Бузескула, В. І. Вернадського (До питання становлення наукової біографії та методики біографістики у другій половині ХІХ - початку ХХ ст.) (2009)
Любовець Н. - Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджень (2009)
Яценко О. - Іконографічна складова електронного "Українського національного біографічного архіву": пропозиції щодо технології опрацювання зображень (2009)
Вернік Ю. - Соціально-психологічні особливості проектування інтерфейсу користувача біобібліографічних веб-систем, Вернік О. (2009)
Марченко Н. - Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек (2009)
Іващук Л. - Михайло Якович Рудинський (1887–1958) та його внесок у розвиток музейної академічної справи (2009)
Безруков А. А. - Особенности использования ахроматических цветов в базовом курсе "Цветоведение", Горбатенко Л. П. (2007)
Бесага М. Я. - Краківська Група та Леопольд Левицький (2007)
Галушка О. О. - До питания методології технічного забезпечення інноваційного дизайнерського проекту "Гравітомобіль" (2007)
Гужва О. П. - Стравінський: симфонізм крізь призму естетики споглядання (2007)
Єременко І. І. - Джерело натхнення в дизайні одягу: аспекти вивчення і використання в творчому процесі (2007)
Жердзицький В. Є. - Техніка станкового живопису в Європі (2007)
Левкович Н. Я. - Мистецька іудаїка Галичини в періодиці першої третини ХХ ст. (2007)
Лозовский А. М. - Джаз в контексте импровизационных явлений художественного творчества (2007)
Мельник О. Я. - Цілісність творчих пошуків Роберта Лісовського на тлі мистецького життя Львова 1922-1929 років (2007)
Мироненко В. П. - Психологический фактор влияния школьной формы на процесс обучения, Казанцева Е. А. (2007)
Немцова В. C. - О творчестве Павла Брозголя (2007)
Одробінський Ю. В. - Видові особливості монументальної скульптури скіфо-сарматського періоду (2007)
Олексієнко А. М. - Принципи та підходи у рішенні курсового проекту за темою "Ландшафтна архітектура" на спеціалізації "Інтер'єр та обладнання", Северин В. Д. (2007)
Розенфельд М. И. - Принцип открытых пространств в архитектуре хай-тек (2007)
Савицкая Л. Л. - Скульптура Харькова в начале ХХI века (2007)
Солобай П. А. - Высшее образование на современном этапе (2007)
Храмова-Баранова О. Л. - Історичне значення мозаїки в становленні та розвитку дизайну, Саєнко І. Ф. (2007)
Чепелюк О. В. - Сучасні тенденції художнього оформлення тканин, Прохорова І. А. (2007)
Чумаченко М. П. - Значення текстильних виробів у створенні художнього образу народного житлового інтер'єру Слобідської України (2007)
Челак О. - Роль і місце бібліотечних систем у забезпеченні національної безпеки (2009)
Хоперський С. - Особливості сучасного введення в суспільній обіг наукової інформації (на прикладі аналізу досвіду Бібліотеки Конгресу США) (2009)
Горовий В. - Бібліотеки як інформаційні центри української інформатизації (2009)
Пономаренко Л. - Стратегічні напрями оглядово-аналітичної діяльності в ДНПБ України ім. В. О . Сухомлинського (2009)
Коваленко І. - Корпоративна робота освітянських бібліотек України з формування галузевого реферативного ресурсу, Судіна Т. (2009)
Чуприна Л. - Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії (2009)
Добко Т. - Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами (2009)
Дубас Т. - Інформаційний ринок і видавнича діяльність наукових бібліотек (2009)
Гранчак Т. - Ефективність використання інформації у забезпеченні впровадження моделі сталого розвитку (2009)
Удовик В. - Президентська політика сприяння розвитку бібліотечної справи в країнах світу (2009)
Захарова Н. - Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: основні етапи розвитку (2009)
Галаган Л. - Фонд Президентів України: призначення, функції, діяльність (2009)
Пальчук В. - Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки (2009)
Натаров О. - Забезпечення сучасними бібліотеками доступу до наукових знань як форма реалізації права на свободу світогляду та віросповідання (2009)
Аулін О. - Соціальна міфотворчість і бібліотечна справа у контексті збереження і передачі інформації (2009)
Покровська Г. - Форми і методи введення в суспільний обіг наукових знань інформаційно-аналітичними структурами бібліотек (2009)
Соколова І. - Електронні ресурси в інформаційному супроводі наукової діяльності (2009)
Медведєва В. - Шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення владних структур (2009)
Хлань В. - Формування моделі користувача в інтелектуальній інформаційній системі, Вітушко А. (2009)
Павленко А. - Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у контексті запитів постіндустріального суспільства (2009)
Горова С. - Проблеми розвитку бібліотечної сфери в контексті інформатизації (2009)
Вітушко Н. - Проблеми інтелектуальної власності в Інтернет у контексті інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (2009)
Кулицький С. - Проблема отримання об’єкти вних знань про економічні процеси в Україні з джерел ділової періодики (2009)
Потіха А. - Партійна преса як джерело наукової інформації в процесі дослідження становлення і розвитку партійної системи в Україні (2009)
Моісеєнко Н. - Електронні бібліографічні ресурси з питань державотворення та правознавства (2009)
Букшина Т. - Аналіз від ображення періодичних видань України з питань педагогіки, психології і освіти в УРЖ "Джерело" (1999− 2009 рр)., Судіна Т. (2009)
Автономова Н. - Інформаційні продукти та послуги як результат виробничої діяльності бібліотек (2009)
Шкаріна В. - Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у ХХ ст. (2009)
Аулін О. - Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості (2009)
Присяжна Л. - Специфіка використання матеріалів економічної преси в контексті вивчення механізмів забезпечення стабільного економічного розвитку (2009)
Порхун О. - Організація баз даних для комплексної автоматизованої обробки інформації в інформаційно-аналітичних підрозділах бібліотек (2009)
Аксьонова Н. - Міжнародний досвід упровадження електронного уряду як ефективного механізму вдосконалення інформаційно-комунікаційних потреб населення (2009)
Іванова Н. - Діяльність інформаційно-аналітичних центрів з дослідження правових процесів на території СНД (2009)
Бондаренко В. - Технологія створення і специфіка використання інформаційно-аналітичного продукту в контексті запитів сучасних замовників (2009)
Вишневська І. - Міжнародний форум у Львові проаналізував проблеми розвитку інформаційного суспільства (2009)
Вітушко А. - Інтелектуальні технології в керуванні інформаційно-мережевою інфраструктурою (2009)
Булахова Г. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як форма творення наукового знання (2009)
Чернявська Л. - Аналіз реалізації гендерної політики на базі матеріалів вітчизняних ЗМІ (2009)
Челак О. - Питання національної системи електронного урядування в контексті взаємо відносин зі сферами життєдіяльності українського суспільства (2010)
Горовий В. - Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект (2010)
Вітушко Н. - Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва (2010)
Гранчак Т. - Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації (2010)
Кулицький С. - Наукова бібліотека в комунікативній системі української економіки (2010)
Потіха А. - Партійні ЗМІ як канал соціальної комунікації (2010)
Пальчук В. - Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: результати співробітництва (2010)
Іванова Н. - Сучасні бібліотечні установи в процесі поширення правових знань (2010)
Аксьонова Н. - Бібліотека – інтелектуальний фундамент у супроводі соціально-комунікаційних процесів (2010)
Автономова Н. - Бібліотеки в системі електронної комунікації (2010)
Рябоконь О. - Стереотип як механізм сприймання інформації і стереотипізація як метод впливу ЗМІ на масову свідомість (2010)
Беззуб І. - Роль засобів масової інформації у висвітленні проблем ринку праці в Україні (2010)
Терещенко І. - Проблеми розвитку регіональних ЗМІ – важливого джерела реформування інформаційної бази суспільства (2010)
Чуприна Л. - Оперативна інформація: до питання про визначення поняття (2010)
Желай О. - Інфотворча складова бібліотечного сервісу: стан та перспективи (2010)
Присяжна Л. - Інформаційна робота як процес творчого мислення (2010)
Бондаренко В. - Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек (2010)
Хромець М. - Правові засади управління формуванням електронних ресурсів бібліотечних та інформаційних центрів України (2010)
Горова С. - Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформатизації (2010)
Вітушко А. - Онтології аналітичних служб у бібліотечному середовищі (2010)
Стрішенець Н. - Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві) (2010)
Касаткін В. - Інформаційне забезпечення сучасної бібліотеки: шляхи становлення (2010)
Дубас Т. - Видання україномовної книги як важливий напрям видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Ворошилов О. - Удосконалення наукового супроводу суспільних перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек (з досвіду СІАЗ НБУВ) (2010)
Захарова Н. - Роль національної бібліотеки в культурно-інформаційному забезпеченні суспільства на сучасному етапі (2010)
Половинчак Ю. - Національний розвиток і національна свідомість на фоні активізації глобалізму (2010)
Пальчук В. - Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у контексті загальноцивілізаційних соціокультурних трансформацій (2010)
Степченко Л. - Специфіка молодіжної читацької аудиторії сучасної бібліотеки (2010)
Чернявська Л. - Роль сучасної бібліотеки у формуванні фундаментальних характеристик суспільних відносин (2010)
Натаров О. - Роль і місце сучасної бібліотеки в забезпеченні прав і свобод людини й громадянина (2010)
Булахова Г. - Реклама бібліотечних закладів (2010)
Медведєва В. - Бібліотечні заклади в умовах інформатизації суспільства (2010)
Агафонова Н. А. - Пространственно-временной континуум в кино (2007)
Бесага М. Я. - Олійний живопис Леопольда Левицького (2007)
Гужва О. П. - Zuflucht zu Bach: Макс Регер, Венсан Д'енді, Сергій Танєєв (2007)
Евтушенко С. В. - О резонах и смыслах интерпретации (2007)
Комашко М. П. - Використання традицій символізму у сучасному текстильному дизайні, Чепелюк О. В. (2007)
Кулишова Е. - Перспективы развития дизайна: экологический аспект (2007)
Курінна Г. В. - Деякі особливості проблематики драматургії сучасної циркової вистави (2007)
Ліманська О. В. - Трансформація святкового простору і функції обрядової атрибутики в сучасному святотворенні (2007)
Луковська О. І. - Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. (2007)
Малина В. - Ставрологiя - вчення про екуменiчний хрест (2007)
Печеник О. М. - Захист клімату штучного матеріального середовища будівель планувально-містобудівними методами, Бродський М. А. (2007)
Пилип Р. - Художня система народної одягової вишивки українців Закарпаття (2007)
Подпоринова Е. В. - Алгоритм воспоминания в сонате-reminiscenze Н. Метнера (2007)
Рубцов В. О. - Технологія, специфіка форм, особливості художньої обробки керамічних виробів у скіфську епоху населенням Лівобережжя України (2007)
Романюк О. В. - Практичні напрямки використання художньо-проектних наробок садиби Волинського Полісся в сучасному дизайні (2007)
Солобай П. А. - Творчество в архитектуре (2007)
Солободян Г. П. - Етносимвол в творах сучасного художнього текстилю (на матеріалі міжнародного молодіжного симпозіуму художнього текстилю "АрхеНиткаНово") (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс гірських та бігових лиж, як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 1) (2007)
Чуйко О. Д. - Монастирська іконографічно-образна програма іконостасу церкви Різдва Богородиці в місті Тисмениця на Івано-Франківщині (2007)
Юрчишин Г. - Етнографічний потенціал Прикарпатської Гуцульщини та його роль в архітектурній організації рекреації та туризмув регіоні (2007)
Бокарєва Ю. С. - Огляд художньо-образних якостей поштових марок України (2007)
Ганоцька О. В. - Студентські фантазії на тему ексклюзивної упаковки (2007)
Гужва О. П. - Дебюссі: дух протиріччя (2007)
Ковальова М. М. - Портретні зображення козацької доби та їх зв'язок з іконописом(на прикладі образів Павла Полуботка XVIII ст.) (2007)
Коваль О. А. - Символика и иконография старообрядческих икон (2007)
Коваль О. В. - Семиотический инстинкт теоретика языка и искусства на фоне слобожанской версии художественной семиотики (2007)
Ліманська О. В. - Семантика любовно-шлюбного мотиву зимових свят народного календаря українців (2007)
Малина В. - Типологізація у кам'яному хресторобстві як мистецький прийом (2007)
Муляр Л. В. - Хмельницька школа-студія іконопису "Нікош": її організація та діяльність (2007)
Попов Д. М. - Мистецтвознавство в системi сходознавчих дослiджень 20-30-тих років ХХ ст. у Україні: дiяльнiсть ВУНАС у Харковi (2007)
Радомский Н. Т. - Технологии витража: "Стиль Тиффани" (2007)
Сандюк С. А. - Музыкальное "прошлое" в скрипичных концертах Людвига Шпора (2007)
Солобай П. А. - Современные тенденции размещения вуза в структуре города и формирования его окружающей среды (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс гірських та бігових лиж як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 2) (2007)
Таранцева Ю. М. - Краса у сучасному світі (2007)
Ткачук В. І. - Впровадження змісту та технологій гончарства у фахову підготовку дизайнерів в умовах технічних ВНЗ (2007)
Удріс І. М. - Давньоукраїнський портрет як предмет дослідження у вітчизняній науці про мистецтво кінця ХІХ - початку ХХ століття (2007)
Урсу Н. О. - Роль меценатів у створенні художньо-композиційного ладу Домініканського костелу в Кам'янці-Подільському (2007)
Чернов Д. В. - Историческое и символическое время в картине П. Веронезе "Пир в доме Левия" ("Тайная Вечеря") (2007)
Бондаренко В. В. - Організація творчої участі студентів дизайнерських спеціальностей у конкурсній та виставковій діяльності (на прикладі Харківської державної академії дизайну і мистецтв), Турчин В. В. (2007)
Богданов В. А. - Предыстория духового музыкального искусства Украины (2007)
Ганоцька О. В. - Виробництво ексклюзивної скляної тари в Україні (2007)
Гелла Е. И. - Стадии и подходы партисипационного процесса (2007)
Гужва О. П. - Симфонізм між модернізмом та постмодернізмом: від хаосу до гармонії (2007)
Довгань Ю. О. - Сучасне емальєрне мистецтво півдня України (2007)
Еременко И. И. - Зрительные иллюзии в дизайне одежды: использование и особенности восприятия (2007)
Жердев В. В. - Церковь св. Николая Чудотворца в Штутгарте (2007)
Зборовец И. В. - Памятник губернатору Е. А. Щербинину в Харькове (2007)
Качемцева Л. В. - Централізована організація архітектурно-проектної справи та її вплив на напрямки розвитку архітектури на Слобідській Україні (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) (2007)
Курінна Г. В. - Драматургія циркового видовища в контексті концепції гри (2007)
Левкович Н. Я. - Збереження історико-культурної спадщини єврейської громади Галичини: становлення питання у першій третині ХХ ст. (2007)
Малина В. - Хрещаті й трилисті кам'яні хрести в Україні (2007)
Наливайко І. П. - Естетичне виховання дітей 6-річного віку засобами образотворчого мистецтва у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, Важинський М. П. (2007)
Радомский Н. Т. - Технологии травления в витражных произведениях г. Харькова (2007)
Рибалко С. Б. - Японський стрій доби Токугава в контексті архітектури (2007)
Савицкая Л. - Раритеты харьковских личных собраний (2007)
Сапак Н. В. - Художнє життя Півдня України кінця ХІХ - початку ХХ століття. Приватне колекціонування (2007)
Світлична О. М. - Художня комісія Катеринославського Наукового товариства (2007)
Солобай П. А. - Принципы формирования планировочных структур вузов с развивающейся структурой (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс біговихлиж як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 3) (2007)
Ткачук В. І. - Змістовно-методичні особливості підготовки дизайнерів у технічному університеті (2007)
Тригуб О. Л. - Художні особливості болгарського жіночого плечового одягу на Півдні України ХІХ - початку ХХ ст. (2007)
Целуйко Ф. В. - Кратко о допечатной подготовке. Общие аспекты (2007)
Чиэко Оваки - Казак-футурист в Стране Ямато (2007)
Удовик В. - Роль молоді в представленні української науки у світовій мережі (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Академічні видання України в інтернет-просторі: реалії і перспективи (2010)
Сербін О. - Згортання/ розгортання інформації як спосіб уніфікації і представлення знання у веб-орієнтованому середовищі (2010)
Здановська В. - Персональні сторінки науковців як джерело біобібліографічної інформації (2010)
Назаровець С. - Вебометричне дослідження україномовного сегмента "Вікіпедії" (2010)
Галаган Л. - Онлайнові ресурси президентських бібліотек світу (2010)
Гриневич Я. - Виртуальное пространство белорусского фольклора: проблема несформированности (2010)
Фликоп Г. - Виртуальное пространство белорусских икон как источник изучения: новые возможности или новые проблемы (2010)
Кушерський А. - Президентські бібліотеки у світовому інформаційному просторі (на прикладі США) (2010)
Халавка Ю. - Мережеві ініціативи як ефективний засіб подолання кризових тенденцій української науки, Бондарук О. (2010)
Лащук Ю. - Особливості віртуального наукового спілкування: культурологічний контекст (2010)
Романенко О. - Аналіз українських наукових груп у соціальних мережах (2010)
Харитонов А. - Особенности социальных сетей как способа коммуникации ученых (2010)
Плевако С. - Специфика коммуникации в Интернете: моделирование или проектирование (2010)
Годованюк А. - Забезпечення новизни наукових комунікацій засобами соціальних мереж, Пономаренко Г. (2010)
Ісаєнко О. - Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі (2010)
Автономова Н. - Інформаційні видання в системі документної комунікації (2010)
Бондаренко В. - Формування й перспективи розвитку електронних форм дистантного обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (2010)
Совин О. - Комп’ютерна грамотність як повсякденний інструментарій (на прикладі проблематики аналітичної хімії рівноважних станів), Пацай О. (2010)
Терещенко І. - Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи (2010)
Трачук Л. - Різновиди електронних джерел бібліографічної інформації в контексті практичної бібліографічної діяльності (2010)
Промська О. - Метабібліографія і віртуальне середовище (2010)
Остапчук Ю. - Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний апарат" і "електронний довідково-бібліографічний апарат" бібліотеки (2010)
Колесникова Т. - Інтеграція бібліотек ВНЗ України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) (2010)
Вітушко Н. - Розширення інформаційної присутності бібліотек в інтернет-середовищі за допомогою взаємного обміну гіперпосиланнями (2010)
Горова С. - Інформатизація суспільства й нові завдання бібліотечних структур (2010)
Шлапак Ю. - Освітня функція бібліотечних установ (2010)
Валуєва Є. - Роль університетської бібліотеки в проведенні студентської науково-дослідної роботи (2010)
Дубас Т. - Бібліотеки науково-дослідних установ НАНУ в системі соціальних комунікацій: видавничий аспект (2010)
Пальчук В. - Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: розвиток співробітництва (2010)
Вітушко А. - Застосування онтологій в аналітичних підрозділах бібліотечних установ (2010)
Хромець М. - Управління та регулювання процесу формування бібліотечно-інформаційних ресурсів (2010)
Вилегжаніна М. - Нормативно-правовий акт як особливий вид документа (2010)
Індиченко Г. - Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв (2010)
Фабрикант М. - Методические приемы формирования имиджа и идентичности молодого ученого и преподавателя вуза: программа социально-психологического тренинга (2010)
Амонс Ю. - Молоді науковці в структурі кадрового ресурсу НБУВ (2010)
Чех О. - Поштовх до початку наукової діяльності студентів-економістів: джерела мотивації та напрями усунення перешкод (2010)
Гарєєв К. - Особливості дослідницької роботи молодого персоналу наукових бібліотек в умовах віртуальних наукових комунікацій: до постановки проблеми (2010)
Кандзюба М. - Трансформація статусу науковця в умовах віртуалізації культури: культурологічний аспект (2010)
Канцір І. - Проблеми адаптації молодих науковців в інформаційно-комунікативній сфері: реверс віртуального середовища, Бойко Т. (2010)
Степченко Л. - Молодь в інформаційному просторі: читання та новітні технології (2010)
Блажкевич А. - Дослідження розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини як об’єкт генезису регіонального наукознавчого руху наукової молоді (2010)
Беліна Л. - Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки: основні пріоритети та шляхи їх дослідження, Голубєв Ю., Коновал Л. (2010)
Туровська Л. - Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу (2010)
Шкурко О. - Інновації у бібліотеці: впровадження системи менеджменту якості в науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету (2010)
Власова С. - Интернет-технологии в развитии системы комплектования ЦБС БЕН РАН, Докторов Я., Каленов Н., Кочукова Е., Павлова О. (2010)
Василенко О. - Бібліотечна статистична інформація: досвід і новації (2010)
Вергунов В. - Національна сільськогосподарська бібліографія: науково-інформаційний ресурс, культурно-історична пам’ять нації (2010)
Лазоренко Ю. - Сучасний стан та підвищення інформаційної культури користувачів (на прикладі діяльності бібліотек аграрних ВНЗ I–IV рівнів акредитації) (2010)
Яковенко О. - Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання (2010)
Польовик С. - Роль президентських бібліотек США у формуванні суспільної думки (2010)
Афанасьєва З. - Проблеми формування та перспективи використання інформаційних ресурсів на прикладі фундаментальної бібліотеки Київського Комерційного інституту (1906–1920 рр.) (2010)
Клименко О. - Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки галузевого ВНЗ: реалії та перспективи (2010)
Войцехівська Г. - До питання спорудження будівель бібліотек (2010)
Петров І. - Принципи та підходи до побудови цифрових сховищ даних довгострокового зберігання на базі сучасних технологій, Лєснов В. (2010)
Ковальчук Г. - Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового поцифрування (2010)
Трачук Л. - Форми масового електронного бібліографічного інформування споживачів (2010)
Стрішенець Н. - Функціональні вимоги до бібліографічних записів (2010)
Бабічева О. - Нові технології у бібліотечно-інформаційній практиці Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2010)
Коваленко С. - Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через паспортизацію електронного каталогу (2010)
Бобришева І. - Формування в НБУВ бази даних українських нотних видань вокальних творів 1924–1930 рр. (2010)
Зоріна Н. - Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістового опрацювання наукових збірників (2010)
Вербіцька О. - Проекти довгострокового архівування національної культурної і наукової спадщини та надання доступу до електронних ресурсів у Німецькій національній бібліотеці (2010)
Солоніна Н. - Обґрунтування вибору програмного забезпечення для архівів електронних документів державних підприємств та установ (2010)
Стеценко А. - Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації (2010)
Лосієвський І. - Паспортизація бібліотечних колекцій та зібрань у системі обліково-охоронних заходів (2010)
Ціборовська-Римарович І. - Маргінальні записи стародруків із книгозбірень католицьких монастирів XIV–XVIII ст. на етнічних українських землях як джерело до історії формування монастирських бібліотечних фондів (2010)
Бондар Н. - Філігранологічний аналіз примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень (2010)
Гнатенко Л. - Староукраїнський узус давніх кириличних друків у контексті церковнослов’янської рукописної писемної практики (2010)
Швець Н. - Репертуар навчальної літератури для гуманітарних студій видавництва Львівського єзуїтського колегіуму (2010)
Железняк О. - Старообрядницькі видання друкарні Почаївського Успенського монастиря (2010)
Губко Г. - Книжкові видання з медичної тематики гражданським шрифтом у XVIII ст. (2010)
Кунанець Н. - Колекції і зібрання у фондах наукових бібліотек Львова (кінець XVIII – початок XX ст.) (2010)
Рабчун О. - "Starzynscy" та "Urbanowscy": цікава знахідка з "Biblioteki Zahinieckiej" (2010)
Мяскова Т. - Родове зібрання Хрептовичів: перспективи дослідження (2010)
Мацібора Н. - Історико-бібліографічне дослідження часописів педагогічного і психологічного змісту ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Лопата О. - Періодичні видання як джерело бібліотекознавчих досліджень (XVIII – початок ХХ ст.) (2010)
Зінько О. - Дослідження книжкових пам’яток – пріоритетний напрям професійної діяльності Р. Я. Луцика (1900–1974) (2010)
Леміш Н. - Види управлінських документів Канцелярії чернігівського цивільного губернатора та Чернігівського губернського правління першої половини ХІХ ст. (на основі документів фондів Державного архіву Чернігівської області) (2010)
Попик В. - Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації (2010)
Ляшко С. - Щодо деяких сучасних тенденцій у розвитку біографічної довідкової справи (2010)
Яценко О. - Біобібліографія в минулому і її сучасний стан (2010)
Любовець Н. - Класифікація мемуарів у контексті біографічного джерелознавства (2010)
Марченко Н. - Дитинство як предмет дослідження біографічної науки (2010)
Вернік Ю. - Біографічні словники у світлі розвитку інформаційних технологій (2010)
Муріна С. - Електронна база даних Інституту біографічних досліджень НБУВ "Персоналії": спроба кількісного аналізу крізь призму завдань вітчизняної гуманітаристики (2010)
Цинковська І. - Житійні сюжети в ілюстраціях Леонтія Тарасевича до Києво-Печерського патерика, Юхимець Г. (2010)
Колеснікова В. - Дві постаті в українській археології: В. В. Хвойка та М. О. Макаренко (За матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) (2010)
Лиханова І. - Внесок С. Й. Петрова у створення українського бібліографічного репертуару (2010)
Гутник Л. - Кіноплакат у творчості українського художника Т. А. Лящука (за матеріалами зібрання НБУВ) (2010)
Якубова Т. - Біографія гетьмана І. Мазепи у маловідомих історико-культурних фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Індиченко Г. - Академічна наука: від становлення до сучасності (2010)
Старовойт С. - Інформаційний потенціал наукового архіву академіка НАН України І. І. Лукінова у контексті формування суспільства знань (2010)
Петрикова В. - Архівна епістолярна спадщина І. І. Корнєйчика та її роль у формуванні наукової школи бібліографознавства (2010)
Шипко Л. - Документна спадщина академіка НАН України В. І. Бєляєва як джерело у вивченні проблем екології, океанології та прикладної математики (2010)
Сербін О. - Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення еволюції систематизаційних підходів до управління інформацією (аналітичний огляд) (2010)
Гранчак Т. - Бібліотеки в системі політичної комунікації: тенденції розвитку та завдання (2011)
Танатар Н. - Інформаційно-аналітичні ресурси із соціально-політичної проблематики: загальний огляд (2011)
Кулицький С. - Потенційні конкурентні переваги наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні української економіки (2011)
Половинчак Ю. - Бібліотечні консорціуми – перспектива XXI століття: світовий досвід та вітчизняні реалії (2011)
Пальчук В. - Бібліотека як важливий інструмент соціокомунікативної діяльності українського суспільства (2011)
Чернявська Л. - Гендерна культура в інформаційно-комунікативній діяльності бібліотеки (2011)
Тарасенко Н. - Роль сучасної бібліотеки у формуванні інформаційної культури особистості (2011)
Натаров О. - Забезпечення сучасними бібліотеками доступу до наукових знань як форма реалізації права на інформацію (2011)
Соколова І. - Наукова комунікація та ініціатива відкритого доступу до наукового цифрового контенту (2011)
Карпенко О. - Аналітична діяльність державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського в системі інформаційного забезпечення освітянської галузі України (2011)
Вітушко Н. - Авторське право та обмеження інформаційної бази аналітичної діяльності бібліотек: інтернет-аспект (2011)
Удовик В. - Інститут президентства в Україні: джерела дослідження (2011)
Сєкунова І. - Інтернет-ресурси як джерела дослідження президентських виборів (2011)
Булахова Г. - Бібліотечна реклама як засіб комунікації (2011)
Автономова Н. - Інформаційні технології в практиці інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек (2011)
Бондаренко В. - Розвиток веб-сайтів бібліотек як інструменту управління інформаційними потоками (2011)
Федорчук А. - Інформаційно-аналітичні ресурси із соціально-політичної проблематики: технологічний аспект (2011)
Вітушко А. - Теоретичні основи формування моделі аналітика в адаптивній інформаційно-пошуковій системі (2011)
Горова С. - ЗМІ електронні та ЗМІ традиційні: у динамічному співвідношенні (2011)
Терещенко І. - Особливості формування національного ринку електронно-інформаційних продуктів, послуг та сучасна бібліотечна діяльність (2011)
Присяжна Л. - Роль сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій у контексті розвитку бібліотек (2011)
Шакалець О. - Стереотип "політик- демагог" в електронних медіа (2011)
Бурбела Н. - Інмутація суспільства через масовий психоз (2011)
Медведєва В. - Перспективи організації обслуговування користувачів у бібліотеках – інформаційних центрах (2011)
Желай О. - Інформаційні запити як орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності (2011)
Ішин А. - Архівні матеріали Кримської надзвичайної комісії як важливе джерело з історії громадянської війни (2011)
Дубас Т. - Особливості використання електронних технологій у підготовці наукових бібліотечних видань (2011)
Павленко А. - Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у контексті запитів сучасного суспільства (2011)
Касаткін В. - Основні електронні інформаційні технології та їх вплив на розвиток сучасної бібліотечної діяльності, Касаткіна Т. (2011)
Беліна Л. - Інновації бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у зарубіжному бібліотекознавстві, Коновал Л. (2011)
Вербіцька О. - Державна і університетська бібліотека Нижньої Саксонії: історія і внесок в інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів (2011)
Войцехівська Г. - Бібліотечний проект "Історія малих міст України": суспільне значення, Войцехівська І. (2011)
Горбенко Н. - Теоретико-методологічні основи дослідження педагогічного журналу (2011)
Індиченко Г. - Інститут Франції та його бібліотека: історія, функції, перспективи (2011)
Лога Т. - Видання української діаспори у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2011)
Пономаренко Л. - Аналіз системи бібліографічних видань України з питань педагогіки і психології (2005–2009 рр.) (2011)
Рубан А. - Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова оптимізації формування інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2011)
Самчук Л. - Кооперативна взаємодія освітянських бібліотек України: шляхи становлення (2011)
Вергунов В. - Бібліотека Київського агрономічного товариства–фундатор галузевої бібліографічно-реферативної діяльності на Наддніпрянщині початку XX ст. (2011)
Дзюба Н. - Бібліотечно-бібліографічна класифікація для дитячих бібліотек: історія та сучасний стан (2011)
Ейсмонт Ю. - Редагування електронних реферативних ресурсів у контексті вітчизняних і міжнародних стандартів (2011)
Кириленко С. - Розвиток технології представлення інформації у реферативній базі даних "Україніка наукова", Добровська С. (2011)
Кузнєцов О. - Інтеграція бібліографічних ресурсів НБУВ в ІРБІС-корпорацію Євразії (2011)
Кузнецов А. - Міжнародний проект "Світова цифрова бібліотека" (2011)
Головаха С. - Конвергенція друкованого і мультимедійного контенту в бібліотеці (2011)
Алєксєєнко М. - Видання з бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії в книжковому зібранні Рішельєвського ліцею (2011)
Бобришева І. - Художнє оформлення українських нотних видань 20-х років ХХ століття за матеріалами бази даних вокальної музики (2011)
Бондар Н. - До історії друкування "вільнюських" аркушів 1595 р.: філігранологічний аналіз примірників (2011)
Грет Г. - Видавнича справа України: сучасний стан і тенденції розвитку (2011)
Деменко Л. - Діяльність бібліотек України з вивчення періодичних видань, що друкувались до 1917 р., та їх презентації у своїх фондах (2011)
Железняк О. - Художнє оформлення почаївських кириличних видань XVIII ст. (2011)
Заболотна Н. - Марґіналії та видавничі оправи стародруків–додаткові джерела до вивчення історії діяльності друкарень (2011)
Ковальчук Г. - Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір, Губко Г., Тіхненко О., Лобузіна К. (2011)
Кунанець Н. - Фахова підготовка бібліотекарів у Галичині наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2011)
Малюк С. - Джерела до дослідження фондів газетного відділу НБУВ (2011)
Мяскова Т. - Варвара Миколаївна Ханенко та доля її бібліотеки (2011)
Матвієнко А. - Державна політика у сфері туризму: документальне забезпечення (2011)
Олексів І. - Наукова спадщина сербського вченого С. Новаковича (1842–1915) у книгозбірнях Галичини у контексті українсько-сербських книжкових взаємин ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Петрикова В. - Архівні матеріали бібліографічної комісії УАН в контексті сучасної теорії інформаційної культури (2011)
Рудакова Ю. - Навчальна література, видана в друкарні Почаївської лаври у XVIII – першій третині ХІХ ст.: тематика, історико-книгознавча та джерелознавча характеристика примірників (із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2011)
Швець І. - Газетний фонд НБУВ: формування, сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Шекера І. - Періодичні видання у колекції "Бібліотека Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря" (2011)
Тарасенко І. - Видання творів Самуеля Твардовського у книгосховищах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011)
Дзюба Т. - Мова як формант моделі національної ідентичності (за матеріалами публіцистики другої половини XIX ст. – першої третини ХХ ст.) (2011)
Гнатенко Л. - Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка, Добрянська Т. (2011)
Ковальчук В. - Книжковий репертуар кооперативних народних бібліотек-читалень Російської імперії станом на початок ХХ ст. (за даними "Отчета о деятельности 1-й бесплатной народной читальни-библиотеки Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1904 год") (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Структурний аналіз інформаційного складника особистих листів композитора Ю. С. Мейтуса: документознавчий аспект (2011)
Попик В. - Українська біографістика на зламі століть: зміна дослідницьких парадигм (2011)
Яценко О. - Персональні бібліографічні покажчики – важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів (2011)
Любовець Н. - Спогади на сторінках часопису "Киевская старина" в контексті еволюції української мемуаристики (2011)
Гончаренко М. - Характер вiдображення архiтектурної спадщини в українськiй бiографiстицi на початку ХХІ столiття (2011)
Марченко Н. - "Текст для дітей" як форма самоусвідомлення та трансформації суспільства (2011)
Муріна С. - Назви навчальних закладів: особливості організації даних в автоматизованій інформаційній системі "Український національний біографічний архів" (2011)
Ляшко С. - Роль генеалогічних джерел в історико-біографічних дослідженнях (на прикладі родоводу Новицьких) (2011)
Шовкопляс Т. - Родина Манганарі та її внесок у розвиток картографії та гідрографії, Герус А. (2011)
Котенко Т. - Роль І. Г. Кулжинського у становленні П. С. Морачевського як педагога й письменника (2011)
Рева Л. - Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца (2011)
Білоцерківська А. - Постать професора А. Г. Терниченка (1882–1927) у вітчизняній історіографії (2011)
Осталецька О. - С. Л. Рудницький – засновник української географічної науки (2011)
Гарбар Л. - Всеволод Олександрович Козловський: життя та діяльність на бібліотечній ниві (2011)
Стельмах Н. - Біобібліографічна серія "Академіки НАПН України" як важливе джерело інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку педагогічної науки (2011)
Вернік Ю. - Блоги як новітні джерела біографічної інформації (2011)
Винниченко І. - Український період в житті Б. Кордта (2011)
Літвіненко Є. - Карти, плани, ілюстрації на сторінках німецької хроніки XVII – першої половини XVIII століття "Theatrum Europaeum" (2011)
Люта Т. - Київ на старих мапах Світу (2011)
Мицик Ю. - Друковані "летючі листки" кінця XVII ст. як джерело з історії України, Пухальська Н. (2011)
Пивовар А. - Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта (2011)
Сосса Р. - Збереження та вивчення картографічної спадщини України (2011)
Шовкопляс Т. - В. О. Кордт та його науковий доробок в історії картографії, Герус А. (2011)
Осталецька О. - Історія формування і сучасний склад картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011)
Холод О. - Види соціально-комунікаційних технологій (2011)
Половинчак Ю. - Українська наука в системі міжнародних документальних комунікацій (2011)
Удовик В. - Матеріали президентських виборчих кампаній у системі документної комунікації (2011)
Гранчак Т. - Взаємодія бібліотек із владними структурами у сфері політичної комунікації (2011)
Рябоконь О. - Політична блогосфера як мережева структура і її вплив на традиційні ЗМІ (2011)
Іващук Л. - Соціальні мережі Інтернету в сучасній політичній комунікації (2011)
Кравченко О. - Документи України з історії партизанського руху: загальна класифікація складу фондів та перспективи вивчення (2011)
Натаров О. - Роль сучасних бібліотек у процесі реалізації конституційного права на свободу наукової творчості в Україні (2011)
Моісеєнко Н. - Бібліографічні ресурси з питань правознавства та державотворення в електронному середовищі, Колесніченко А. (2011)
Радченко В. - Метабібліографія з проблем держави і права, Шкаріна В. (2011)
Сєкунова І. - Специфіка та основні джерела вивчення виборчих технологій (2011)
Новальська Ю. - Соціально-комунікативна функція бібліотек для дітей як культурно-дозвіллєвих центрів (2011)
Матвієнко А. - Електронні ресурси державних обласних органів виконавчої влади в галузі туризму в системі соціальних інформаційних комунікацій (2011)
Халавка Ю. - Ключові слова та статистична інформація як орієнтир мотивації в інформаційних обмінах, Бондарук О., Москаль Т., Романенко О. (2011)
Присяжна Л. - Специфіка блогосфери в контексті підвищення ефективності використання інформації (2011)
Галаган Л. - Інформаційне забезпечення як метод діяльності органів державної влади (2011)
Симоненко О. - Молодіжна інформаційна політика та молодь в українській політиці (2011)
Кушерський А. - Президентська політика підтримки та популяризації науки серед молоді (на прикладі політики президента США Барака Обами) (2011)
Індиченко Г. - Королівська Ірландська академія наук у європейському науковому просторі (2011)
Вербіцька О. - Розвиток дослідницької кар’єри молодих учених у Німеччині "Молода академія" та "Молодий коледж" (2011)
Вітушко Н. - Джерельна база формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект (2011)
Бондаренко В. - Інноваційні технології як фактор розвитку сучасних інформаційних комунікацій інформаційно-аналітичного обслуговування дистантних користувачів бібліотеки (2011)
Автономова Н. - Сучасні електронні технології як чинник еволюційних змін інформаційної функції бібліотек (2011)
Медведєва В. - Бібліотечна діяльність у контексті розвитку електронних інформаційних технологій (2011)
Добко Т. - Система довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку (2011)
Бодак О. - Формування електронних інформаційних ресурсів Фонду президентів України в контексті розвитку вітчизняних соціально-інформаційних комунікацій (2011)
Клочок А. - Аналіз систем керування контентом та перспективи їх використання в бібліотечних технологіях (2011)
Терещенко І. - Сучасна бібліотечна діяльність в умовах формування національного інформаційного ринку (2011)
Аксьонова Н. - Підґрунтя для створення електронних ресурсів газетної періодики на бібліотечних веб-сайтах (2011)
Грогуль О. - Веб-сайти ОУНБ як інформаційне джерело розвитку сучасних інформаційних комунікацій (2011)
Макарова О. - Національна бібліотека Іспанії та особливості організації її офіційного сайту (2011)
Булахова Г. - Формування іміджу сучасних бібліотек у контексті розвитку інформаційних ресурсів (2011)
Вітушко А. - Онтології як засіб організації веб-порталів аналітичних структур комунікації (2011)
Горова С. - Електронна преса як складова комплектування сучасних бібліотек (2011)
Клименко О. - Електронні ресурси та електронні сервіси бібліотек ВНЗ III–IV рівнів акредитації Міністерства культури України, Бачинська Н. (2011)
Несін В. - Інформаційні потреби користувачів сільських бібліотек та шляхи їхнього задоволення (2011)
Сербін О. - Система управління знаннями як складова наукотворення (2011)
Лобузін І. - Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій (2011)
Шатрова М. - Визначення документа як складової частини об’єкта бібліографії образотворчого мистецтва (2011)
Гарбар Л. - Формування бібліографічного ресурсу з історії бібліотечної справи в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1918–1933 рр.) (2011)
Дубас Т. - Видавнича діяльність як важлива складова науково-дослідної роботи НБУВ (2005–2010) (2011)
Касаткіна Т. - Екологічне інформування користувачів як важливий суспільно значущий напрям інформаційної діяльності бібліотек, Касаткін В. (2011)
Кунанець Н. - Бібліотеки студентських товариств: до історії питання (2011)
Москвич О. - Молодий дослідник у сучасній медіареальності: філософсько-культурологічний аспект (2011)
Стронська Н. - Особливості методики бібліографування С. І. Пономарьова (2011)
Коваль Т. - Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки (2012)
Самохіна Н. - Формування наукової електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Антоненко І. - Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження (2012)
Ковтанюк Ю. - Сучасні завдання електронного документознавства в Україні (2012)
Ткаченко О. - Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості, Кіщак Т. (2012)
Журавльова І. - Збереження культурного надбання у книгозбірнях бібліотек ВНЗ України: проблеми та їх вирішення (2012)
Шкурко О. - Інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету: специфіка управління в сучасних умовах (2012)
Клименко О. - Електронні інформаційні ресурси України з питань держави і права (2012)
Лобузіна К. - Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки, Герус А. (2012)
Гарагуля С. - Бібліотека та веб 2.0: зміна фахової парадигми (2012)
Шпига П. - Бібліотеки та проблеми отримання електронних послуг в умовах електронного урядування (2012)
Швецова-Водка Г. - Пошук інформації в електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Авгуль Л. - Использование электронных информационных ресурсов студентами Беларуси: некоторые аспекты (2012)
Лопата О. - Аналіз бібліотекознавчих підходів щодо визначення ролі і місця періодичних видань у системі документних комунікацій (друга половина 20-х – початок 30-х років XX ст.) (2012)
Мамрай В. - Збереження документальних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності, Лісневич Л. (2012)
Медведь М. - Динамічні процеси у видавничо-поліграфічній термінології кінця XX - початку XXI ст. (2012)
Солонська Н. - Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу, Мордвінов Ю. (2012)
Свобода А. - Історія створення та напрями діяльності Інформаційно-бібліотечної ради НАН України як дорадчого та консультаційного органу вчених (2012)
Яковенко О. - Історичні аспекти формування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Данільченко Т. - Історичні аспекти нормування праці в бібліотечній справі в Україні (2012)
Остапенко Т. - Роль Національної наукової медичної бібліотеки України в збереженні документальної пам’яті медичної науки та охорони здоров’я України, Харченко Н. (2012)
Костюк Є. - Національна наукова бібліотека Академії наук Китаю (2012)
Індиченко Г. - Інститут Іспанії в європейському інформаційному науковому просторі (2012)
Шихненко І. - Центральна наукова бібліотека Національної академії наук Киргизької Республіки: історія та місце в сучасному інформаційному просторі (2012)
Вербіцька О. - Словникові видання Академій наук Німеччини (2012)
Ціборовська-Римарович І. - Видовий та джерелознавчий аналіз документів з історії книги та історії бібліотек в Україні XVI – першої чверті XIX ст. (2012)
Іванова О. - До питання публікації описів рукописів в інформаційному просторі (2012)
Литвинова Л. - Питання кодикологічного опису рукописних книг у дисертаційних дослідженнях (1993–2010) (2012)
Мяскова Т. - Книги із родової бібліотеки баронів Шодуарів у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: від друкованої книги до електронної БД (2012)
Афанасьєва З. - Ресурси бібліотек кабінетів Київського комерційного інституту (1906–1920) та їх роль в організації знань (2012)
Шипко Л. - Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду члена-кореспондента АН УРСР П. О. Недбайла (за матеріалами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2012)
Бондар Н. - Папір видань Острозької друкарні (2012)
Гутник Л. - Проблеми дослідження українського кіноплаката як феномена вітчизняної культури (2012)
Галькевич Т. - Український плакат середини 1960–1980 рр. ХХ ст.: тематика, художньо-стилістичні особливості (на матеріалах зібрання НБУВ) (2012)
Донець О. - Віддзеркалення соціокультурних процесів в українському друкованому плакаті часів перебудови (за зібранням НБУВ) (2012)
Стоян П. - Етнографічні та генеалогічні архівні електронні ресурси Канади (2012)
Матвійчук Л. - Розвиток персональної біобібліографії в бібліотеках Академії наук УРСР у 50-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. (2012)
Гарбар Л. - Внесок вчених Всенародної бібліотеки України у розвиток бібліотечної каталогізації в 20-х – 30-х роках ХХ ст. (2012)
Пастушенко О. - Сучасні дисертаційні дослідження української газетної періодики періоду національно-культурного руху та Української революції (друга половина XIX ст. – перша чверть XX ст.) (2012)
Добрянська Т. - Кирилична рукописна книга ХVІІ ст. у зібранні бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька: історія описування та датування (2012)
Ляшко С. - Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання ХХІ ст., Марченко Н. (2012)
Попик В. - Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації (2012)
Петрикова В. - Біографічна традиція в історії формування інформаційного простору сучасної України (2012)
Любовець Н. - Особливості розвитку мемуаристики Галичини в кінці XIX – першій третині XX ст. (2012)
Бишова Т. - Деякі особливості опрацювання джерельної бази при упорядкуванні персоналій Українського національного біографічного архіву (2012)
Муріна С. - Порівняльна характеристика кількісних параметрів персоналій "Української радянської енциклопедії", "Енциклопедії сучасної України" та бази даних електронного "Українського національного біографічного архіву" (2012)
Коваль Оксана. - До питання про вирішення проблеми розподілу архівів та спільного користування архівною спадщиною (досвід країн, що входили до складу Австро-Угорської та Британської імперій) (2008)
Кулешов Сергей. - До проблеми віднесення документів Національного архівного фонду України до унікальних (2008)
Матяш Ірина. - Галузева програма "Архівна україніка" (2008)
Косенко Олена. - Особливості інформаційного потенціалу документів і матеріалів особових архівних фондів та специфіка їх використання (2008)
Шумейко Михаил. - Всебелорусские архивно-археографические конференции (съезды, совещания) (2008)
Тельвак Віталій. - Наукові погляди Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях у Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Пиріг Руслан. - Спогади гетьмана Павла Скоропадського як історичне джерело (2008)
Балишев Марат. - Науково-технічна документація ЦДНТА України як джерело до вивчення історії Китаю (2008)
Кіш Єва. - Історіографія проблемних питань Центральноєвропейського регіону (2008)
Кулешов Сергій. - З історії документознавства в Україні, Загорецька Олена. (2008)
Загорецька Олена. - Наказ як основний розпорядчий документ організації: документознавчий аналіз (2008)
Жук Лариса. - Основні етапи історії грошових документів із безготівкових розрахунків (2008)
Леміш Н. - Форми реєстрації документації в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора в першій половині ХІХ ст. (2008)
Палеха Юрій. - Класифікування обліково-бухгалтерської документації (2008)
Борисенко Сергій. - Українсько-фінські стосунки у 1918 році (2008)
Петренко Ірина. - Розлучення подружжя в системі шлюбно-сімейних відносин православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. (2008)
Безручко Олександр. - Умовний архів Олександра Довженка (2008)
Коник Юлія. - Документи фонду Херсонської губернської креслярні як джерело з історії Генерального межування Херсонської губернії (1803–1828) (2008)
Приходько Людмила. - Педагогічна діяльність О. С. Грушевського (2008)
Черченко Юрій. - Історія українського руху в листуванні Євгена Чикаленка і Петра Стебницького (Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901–1922 роки / Упоряд.: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко. Вступна стаття: Н. Миронець, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2008. – 628 с.) (2008)
Смолянніков Сергій. - 130-річчя визволення Болгарії від османського ярма та вшанування пам’яті героїв Шипки та Плевни в Україні (2008)
Нестерчук Дмитро. - Його ім’я носив Центральний історичний архів у м. Києві (2008)
Володимир Ілліч Пристайко (1941–2008) (2008)
Борис Васильович Іваненко (1933–2008) (2008)
Матяш Ірина. - Архівознавство як наука: витоки та вектори формування змісту (2009)
Федосов Владимир. - Методологические основы архивоведения (2009)
Ларин М. - О научном обеспечении архивного дела в Российской Федерации (2009)
Калакура Ярослав. - Архівознавство в контексті міждисциплінарних зв’язків (2009)
Кулешов Сергій. - Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу? (2009)
Чиркова Марина. - Архів: сучасна полісемантичність терміну (2009)
Барабаш Тарас. - Рецепція планіметрії у палеографії: опис графіки літер латинського письма актових книг магістрату м. Мостиська за 1599–1634 рр. (на матеріалах ЦДІАЛ України) (2009)
Жумарь Сергей. - Структурно-тематический анализ современной архивоведческой библиографии в Республике Беларусь (2009)
Тасиц Наталия. - Теоретические аспекты разработки Единого классификатора документной информации Архивного фонда РФ (2009)
Артамонова Світлана. - Національні стандарти з архівної та бібліотечної справи як основа уніфікації технологічних процесів у діяльності науково-довідкових бібліотек архівних установ, Одинока Лініна. (2009)
Бойко Галина. - Теоретико-методичні засади організації та ведення обліку документів в архіві (2009)
Патик В. - Проблеми архівознавства у науковій творчості В. І. Стрельського (2009)
Валявко Ірина. - Архівна спадщина Дмитра Чижевського як одне з джерел написання його інтелектуальної біографії: методологічні проблеми та завдання (2009)
Селіверстова Катерина. - Експертиза цінності документів: уточнення поняття та його змісту (2009)
Ковтун Марина. - Питання архівознавства на сторінках журналу "Архіви України" (2009)
Зозуля Світлана. - Термінологічна лексикографія в архівознавстві (2009)
Купченко Віра. - Напрями та форми науково-методичної роботи з комплектування державного архіву (2009)
Мага Ірина. - Архівний менеджмент: до питання рейтингування державних архівів (2009)
Иванова Ольга. - Проблема разграничения понятий в архивоведении (на примере дефиниций комплексов документов личного происхождения) (2009)
Леміш Н. - Документи з проходження державної служби особовим складом адміністративних установ Російської імперії в першій половині ХІХ ст. (на прикладі адміністративних установ Чернігівської губернії) (2009)
Палеха Юрій. - Класифікування кадрових документів (2009)
Лебедева В. - Гомельская городская директория (декабрь 1918 – январь 1919) (2009)
Кучерепа Микола. - Історія Волині міжвоєнного періоду в документах Державного архіву Волинської області (2009)
Тельвак Віталій. - Михайло Грушевський та німецьке слов’янознавство першої третини ХХ століття (2009)
Ємчук Оксана. - Праці українських науковців про життя та діяльність С. І. Маслова (2009)
Зворський Сергій. - І в Естонії є частка України (2009)
Монько Тетяна. - Перше універсальне архівознавче видання (2009)
Коваль Оксана. - Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука" (Київ, 14–15 травня 2009 р.) (2009)
Артамонова Світлана. - Про реалізацію наукового проекту "Українська архівна енциклопедія" (2009)
Гика Володимир. - Нове видання Державного архіву Волинської області (2009)
Зворський Сергій. - У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД: хроніка подій (2005 – липень 2009 рр.) (2009)
Макієнко Олексій. - Організація архівної справи в зем­ствах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Ляшенко В. - Порівняльний та статистичний аналіз користування архівними документами в читальному залі ЦДІАК України (2010)
Серга Жанна. - Архівна справа в Києві в 1930-х рр. (за документами Державного архіву міста Києва) (2010)
Вінтонів Христина. - Внесок українських та іноземних дослідниківу вивчення архівної україніки в Канаді (2010)
Ворожко Валерій. - Стан розсекречування архівних документів у сучасній Україні, Пащенко Оксана. (2010)
Матвійчук Олександра. - Колізія між правом доступу до архівних документів та правом на приватність (2010)
Володіна Олена. - Дослідження властивостей штемпельних фарб для маркування документів із паперовими носіями (2010)
Зозуля Світлана. - До питання унормування архівної термінології (2010)
Кулешов Сергій. - Проект "Концепції перегляду структури та змісту Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД, ДК 010-98)", Загорецька Олена. (2010)
Леміш Н. - Процес уніфікації назв реєстраційних форм документів в адміністративних установах Чернігівської губернії (друга пол. XVIII – перша пол. ХІХ ст.) (2010)
Горєва В. - Дослідницька діяльність Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних документознавчих досліджень (2010)
Палеха Юрій. - Шляхи розвитку науки про документ (2010)
Слизький Антон. - Оперативні службові та архівні документи як джерела соціально значущої інформації: сутність, види, проблеми організації роботи (2010)
Лаба Оксана. - З досвіду впровадження електронного діловодства на підприємстві ВАТ "Івано-Франківське опас-12699" (2010)
Ковтанюк Юрій. - До питання про зберігання електронних документів у державних архівах (2010)
Татарчук Віталій. - Архівні джерела з історії становлення та розвитку авіаційного наукового напряму в Київському політехнічному інституті (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2010)
Кашуба Ольга. - Структура та функції Головліту в Українській РСР у 50–90-х рр. ХХ ст. (2010)
Коник Юлія. - Планово-звітна документація губернської межової служби Півдня України в останній третині XVIIІ – першій третині ХІХ ст. (2010)
Лазурко Лідія. - Польське Історичне товариство у Львові та його часопис (2010)
Батанова Т. - Дослідження історії єврейських партій в Українській Центральній Раді: історіографічний аспект (2010)
Нікітенко Надія. - Датування "Слова" митрополита Іларіона в контекстіновітніх досліджень Софії Київської (2010)
Срібняк Ігор. - Гвардія османських султанів у ХІV–ХVІІ ст. (уніформа і озброєння вояків, емблеми і прапори частин) (2010)
Пиріг Руслан. - Відлуння старого міфу: чи був майор Гассе великим герцогом Гессенським? (2010)
Томазов Валерій. - Пантелій Амвросійович Маврогордато та його родина: до історії роду Маврогордато на Півдні України (генеалогічний нарис) (2010)
Гриневич Тарас. - Кревська унія в дискусіях польських істориків міжвоєнного часу (2010)
Лин Д. - Социо-демографические характеристики украинского меньшинства в составе населения Беларуси, Лебедева В. (2010)
Стрішенець Н. - "Хайдеггер чи Гайдеггер" або поняття авторитетного контролю (2010)
Тельвак Віталій. - Михайло Грушевський та конфлікти в середовищі українських істориків (початок ХХ ст.) (2010)
Палієнко Марина. - Архівна діяльність Аркадія Животка у Чехословаччині (2010)
Майстренко Анжела. - Нормативно-методичні розробки державних архівних установ України (2007–2009 рр.) (2010)
Делеган Михайло. - Джерельна база сучасної урбаністики: перспективи дослідження міських поселень Закарпаття (нотатки з XVII Міжнародної конференції в Ніредьгазі, Угорська Республіка) (2010)
Московченко Н. - Правові засади розвитку архівної справи в Україні (1919-1932 рр.) (2004)
Палієнко М. - Український національний музей-архів у Празі (1923-1930): історія створення та основні напрями діяльності (2004)
Папакін Г. - Архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст. (2004)
Діденко Л. - Документальна фондова колекція Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело краєзнавчих досліджень (2004)
Юдіна Л. - Відділ рідкісних книг та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: з історії комплектування (2004)
Кисельова А. - Відкриті інформаційні ресурси архівного порталу України: структура, наповнення, моніторинг (2004)
Ємельянова Т. - Використання архівної інформації кінодокументів періоду Другої світової війни у ЦДКФФДА України імені Г. С. Пшеничного (2004)
Прись Т. - Науково-методична робота архівних установ УРСР у повоєнні роки: проблеми, здобутки (2004)
Андрієвська Л. - Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України, Бездрабко В., Зворський С., Климова К., та ін. (2004)
Христова Н. - Грошова оцінка документів Національного архівного фонду України (2004)
Драгомірова Л. - Оптимальна модель організації документів Національного архівного фонду: методологія визначення і технологія створення (науково-практичний коментар до третього розділу Основних правил роботи державних архівів України) (2004)
Сельченкова С. - Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: організаційно-методичний аспект (2004)
Матяш І. - Архів у техногенному суспільстві: загрози і шляхи їх подолання (2004)
Старовойтенко І. - Листи Л. Жебуньова до Є. Чикаленка (1907-1914 рр.) як джерело дослідження історії української щоденної газети "Рада" (2004)
Киридон А. - Документи "Окремої папки" ЦК КП(б)У як джерело з історії політики радянської влади щодо релігії і церкви (2004)
Винокурова Ф. - Архівна колекція "Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ" Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв під час нацистської окупації (2004)
Кулешов С. - З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в Україні у 1920-1930-х роках (2004)
Палеха Ю. - Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців (2004)
Антоненко І. - Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ISO 15489 "Інформація та документація. - Управління документацією" (2004)
Загорецька О. - Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у 1950-1980-х рр. (2004)
Батрак А. - Висвітлення проблем документознавства на сторінках періодичних видань Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (2004)
Каран Д. - Діяльність Постійної Комісії для складання біографічного словника українських діячів в контексті епістолярної спадщини К. В. Харламповича (2004)
Коваленко О. - З історії архіву Чернігівської духовної консисторії, Гейда Ольга. (2004)
Преловська І. - Нововиявлені архівні документи з історії І Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ 14-30 жовтня 1921 року (2004)
Потильчак О. - Іноземні військовополонені Другої світової війни у радянських таборах на території України: до проблеми вітчизняної джерельної бази (2004)
Ульяновський В. - Бібліотека "знань" і технологія праці Володимира Іконнікова (2004)
Приходько Л. - Олександр Грушевський - дослідник історії України (2004)
Павловська Н. - Вплив О. С. Лаппо-Данилевського на формування світоглядних та наукових поглядів В. І. Веретенникова (2004)
Волкотруб Г. - До джерельної бази української біоісторіографії (особовий фонд П. В. Клименка) (2004)
Крячок М. - П. О. Корсаков - російський письменник, перекладач, перший цензор поетичних творів Т. Г. Шевченка (2004)
Іванюк О. - Етнічний склад населення міст України наприкінці XIX ст.: стан і перспективи дослідження проблеми (2004)
Ігнатьєва І. - Відображення виходу євреїв з Єгипту в біблійних та античних джерелах (2004)
Зворський С. - Перший рік діяльності спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в УНДІАСД (2004)
Зворський Сергій. - Життєвий шлях ювіляра (2011)
Новохатський Костянтин. - Він залишився з архівами (враження, перевірене часом) (2011)
Кулешов Сергій. - Слово про ювіляра (2011)
Приходько Людмила. - Історіографія проблемних питань поняття "архівний фонд" у зарубіжному архівознавстві другої половини ХХ ст. (2011)
Палієнко Марина. - Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація (2011)
Срібняк Ігор. - Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації (2011)
Володіна Олена. - З досвіду роботи білоруських архівістів із біоураженими документами (2011)
Кулешов Сергій. - Поняття загального документознавства в класичному документознавстві: спроба сучасного трактування (2011)
Бездрабко Валентина. - До історії формування документознавства в Російській імперії (2011)
Ковтанюк Юрій. - Теоретичні засади електронного документознавства як спеціального наукового напряму в документознавстві (2011)
Нікітенко Н. - Нововиявлені ранні датовані графіті на фресках Софії Київської та їхній історичний контекст (записи № 1684, № 2126 та № 2204), Корнієнко В. (2011)
Сидорчук Таїса. - Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака) (2011)
"Архівознавство. Археографія. Джерелознавство" (1999–2009, Вип. 1–10). Систематичний покаж чик змісту (упорядник Ростислав Романовський). (Упоряд. Романовський Р.) (2011)
Гаранін Олександр. - Діяльність Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з організації використання документів Національного архівного фонду в межах реалізації програми "Архівні зібрання України" (2011)
Боряк Тетяна. - Празький архів у ЦДАВО України: проблеми обрахунків кількісних параметрів (2011)
Бондарчук Вікторія. - Приватні архіви як частина культурної архівної спадщини (2011)
Слизький Антон. - Архівні документи як джерела соціально значущої інформації (2011)
Морозов Віталій. - Внесок дворянства Лівобережної України у становлення та розвиток архівної справи пореформеного періоду (2011)
Ляшенко В. - Поняттєвий апарат з організації використання архівної інформації та користування архівними документами (2011)
Гаращук Тетяна. - Організація роботи з документами у дворянських депутатських зібраннях в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2011)
Бойко Віта. - Сутність та способи уніфікації текстів управлінських документів (2011)
Лаба Оксана. - Електронне діловодство: проблеми та перспективи розвитку (2011)
Саранча Віктор. - Документаційне забезпечення призовів новобранців під час Першої світової війни (за матеріалами Полтавської губернії) (2011)
Коник Юлія. - Участь працівників губернської межової служби півдня України у шляховому будівництві та сфері містобудування й архітектури (остання третина XVIIІ – перша третина ХІХ ст.) (2011)
Соловка Любов. - Катастрофа єврейських громад Галичини (1941–1944 рр.): джерела до її вивчення у фондах Державного архіву Івано-Франківської області (2011)
Власенко Валерій. - Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії (до 85-річчя від дня проведення) (2011)
Купченко Віра. - Політика державної влади колишнього Союзу РСР стосовно церкви (1946–1984 рр.) (2011)
Горєва В. - Еволюція поняття "інформологія" в документознавчому контексті (2011)
Шипко Людмила. - Краєзнавчі дослідження Михайла Миколайовича Бережкова (2011)
Іваницька С. - Українська легально-народницька політична еліта кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історіографічні та археографічні аспекти проблеми (2011)
Вітаємо з 60-літтям Ганну Кирилівну Волкотруб (2011)
Пам’яті Петра Тимофійовича Тронька (2011)
Прощальне слово про Олександра Георгійовича Мітюкова (2011)
Лист-вибачення (2011)
Ляхоцький В. - Основні напрями діяльності Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (1996)
Климова К. - Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку (1996)
Данильченко Г. - Архіви Дніпропетровщини: історія та сучасність, проблеми та рішення (до 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області), Брагімова Т., Коновалова Т., Мешков Д., Садовська О. (1996)
Делеган М. - Проблеми реституції архівних документів Закарпаття (1996)
Матяш І. - "Найпотрібніший підручник для всіх архівних робітників" (Українська архівна періодика 20-30-х років) (1996)
Калакура Я. - Архівознавство: наука чи система наукових знань? (1996)
Царьова Н. - Науково-технічне опрацювання документів на пергаменті: роздуми та рекомендації (1996)
Папакін Г. - Розробка теоретичних питань української археографії у діяльності Археографічної комісії ЦАУ УРСР (1929-1930 рр.) (1996)
Киструська Н. - Підприємницька діяльність та її вплив на здійснення технічної модернізації промисловості і транспорту України у другій половині ХХ ст. (спроба огляду документальної інформації) (1996)
Кулешов С. - Документальні джерела наукової інформації як об'єкт дослідження інформатики (1996)
Ларін М. - Основні етапи розвитку діловодства в Росії (1996)
Шандра Валентина. - До історії Київського генерал-губернаторства. Настанови Д. Г. Бібікова (1996)
Резнікова Вікторія. - З історії митної справи в Україні: ілюстрація науково-інформаційного забезпечення в Держархіві Харківської області, Пікіна Валентина. (1996)
Довганич Омелян. - Унакальна колекція архівних документів (1996)
Задніпровський Олександр. - Церковно-парафіяльний літопис Богородицької церкви (1897-1926 рр.), Задніпровська Любов. (1996)
Ляхоцький В. - Невідомі документи про життя Івана Огієнка (на матеріалах фонду Українського державного університету у м. Кам'янець-Подільському) (1996)
Войцехівська Ірина. - Архівознавство у науковому доробку Володимира Іконникова (1996)
Антоненко Ірина. - Організація архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина (1996)
Коваленко Олександр. - Невідома праця Павла Федоренка "Архіви Чернігівського шляхенства" (1996)
Пиріг Руслан. - З епістолярної спадщини Дмитра Дорошенка: листи до Євгена Вирового, Бурім Дмитро. (1996)
Варшавчик Марко. - Боряк Г.В. Національна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка": Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / Національна Академія наук України. Інститут рукописів Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського ; Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України. - Київ, 1995. - 354 с. (1996)
Гуртовенко Тамара. - "Константи" - архівістам (1996)
Корогод Л. - Новий напрям в сучасному грушевськознавстві (1996)
Сендик Захарій. - Розробка архівістами України наукових основ комплектування державних архівів документами особового походження (1997)
Дубровіна Л. - Концепція Національного бібліотечного та архівного фонду "Україніка": історія становлення і розвитку, Степченко О. (1997)
Метальникова Надія. - Проблеми комплектування архівів фондами громадських об'єднань у сучасній Україні (із досвіду роботи Держархіву Донецької області) (1997)
Кисельов Ігор. - Про автоматизовану інформаційну систему архіва (1997)
Акулов Михайло. - Архівно-слідчі справи репресованих (20-ті - 50-ті рр.) як історичне джерело: методика використання, Гранкіна Ольга., Омельчук Дмитро. (1997)
Качановська Лідія. - Використання органокомплексів дисперсних мінералів у біозахисних матеріалах, Овчаренко Федір., Шурубура Анатолій. (1997)
Банасюкевич Вячеслав. - Научные разработки Всероссийского научно-исседовательского института документоведения и архивного дела в области обеспечения сохранности документов, Привалов Владимир. (1997)
Ляхоцький В. - Бібліографічна спадщина Івана Огієнка (1997)
Стрільчук Людмила. - До питання про джерела вивчення третьої хвилі української еміграції (1997)
Коваль Т. - Дослідження історії розвитку журнальної періодики 20-х років за документами державних архівів України (1997)
Марченко Н. - Попередній підсумок архівної та бібліотечної евристики у царині книговидання для дітей в Україні (1917 - 1923 рр.) (1997)
Кулешов Сергій. - Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту розділу "Загальні поняття" ДСТУ 2732-94 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення") (1997)
Борисевич Сергій. - Історія Державного архіву Хмельницької області: хроніка 20-х років (1997)
Непомнящий Андрій. - "Україніка" за кордоном: документи фонду Х. Оганесяна у Центральному державному історичному архіві республіки Вірменія (1997)
Малиновський Борис. - Дані про дислокацію австро-угорських та німецьких військ в Україні (1918 р.) у документах державних установ УНР та Української Держави (1997)
Лейбфрейд О. - Про деякі знахідки з історії містобудування та архітектури Харкова у фондах Державного архіву Харківської області (1997)
Пастушенко Тетяна. - Доля українських остарбайтерів у документах фондового зібрання Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", Шевченко Марина. (1997)
Матяш Ірина. - Перший голова Бібліотечно-архівного відділу (до 120-ліття від дня народження О. С. Грушевського) (1997)
Коваль Оксана. - Вадим Львович Модзалевський (до 115-ої річниці від дня народження) (1997)
Бутич Іван. - Семен Данилович Пількевич (до 100-ліття від дня народження) (1997)
Христова Наталя. - Інститут архівної науки у Маріборі (1997)
Селіверстова Катерина. - До проблеми впровадження у практику ISAD(G)-1994 і адаптації українських методик архівного описування до світових інформаційних систем (1997)
Киструська Ніна. - Маловідомий документ із історії гірничої промисловості Донбасу (1997)
Мацюк Орест. - Нове слово в українській історичній науці (1997)
Шаталіна Євгенія. - Дослідження історичної правди нашої минувшини (1997)
Про день працівників архівних установ: Указ Президента України (1998)
Дубровіна Л. - Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи (1998)
Матяш І. - Концепція підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ України (проект), Калакура Я., Лозицький В., Селіверстова К. (1998)
Терно В. - Проблеми професійної підготовки спеціалістів з архівної справи у рамках спеціальності "документознавство та інформаційна діяльність", Гончарова Н. (1998)
Матяш І. - З історії фахової архівної освіти в Україні (1918-1927 рр.) (1998)
Кононенко С. - Історія архівної справи Черкащини: основні етапи (1998)
Сендик З. - Унікальний документальний комплекс з історії літератури і мистецтва: історія формування (1998)
Лозицький В. - Національний архівний фонд як складова частина інформаційних ресурсів суспільства (1998)
Кульчицький С. - Періодизація вітчизняної історії (1998)
Володіна О. - Про мікробіологічний контроль повітря центральних державних архівів України, Шурубура А., Решетников С., Шевченко Л. (1998)
Омельченко М. - Особливості паперу друкованих видань відділу "зарубіжна україніка" періоду 1917-1921 рр. НБУВ, Затока Л., Дегтяренко Л. (1998)
Скобець І. - Із досвіду обстеження фізичного стану документних фондів, Новікова Галина. (1998)
Мацюк О. - Історія паперу як спеціальна історична дисципліна (1998)
Папакін Г. - Теоретичні питання української археографії в діяльності Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929-1930) (продовження) (1998)
Стрельчук Л. - Причини третьої хвилі української еміграції (1998)
Загорецька О. - Сучасні проблеми організації діловодства в міністерствах та державних комітетах України (1998)
Шандра В. - Законодавчі акти Російської держави як джерело до історії Новоросійського генерал-губернаторства (1998)
Борисевич С. - Історія Державного архіву Хмельницької області (продовження) (1998)
Ляхоцький В. - Фонд Головноуповноваженого уряду УНР на Поділлі як джерело дослідження заключного етапу визвольних змагань 1917-1921 рр. (1998)
Бойцун Л. - Духовний Собор Почаївської Лаври (1998)
Крячок М. - Фонд поета трагічної долі (до 100-річчя від дня народження В.Л. Поліщука) (1998)
Балишева О. - Академік архітектури О.М. Бекетов і Крим (за матеріалами особового фонду ЦДНТА України) (1998)
Кузьменко Л. - Документи фонду М. М. Данька у Державному архіві Сумської області (1998)
Абросимова С. - Д. І. Яворницький і розвиток архівної справи на Катеринославщині (1998)
Мага І. - Діяльність В. О. Романовського в галузі архівної справи та архівознавства (1921-1931 рр.) (1998)
Старостін Є. - Міжнародна рада архівів: шлях у півстоліття (1998)
Шулер Петер-Йоганес - Електронна обробка, забезпечення консервації і зберігання документів та доступу до них (1998)
Христова Н. - Організація архівної справи у Туреччині (1998)
Бутич І. - Лист кошового отамана Петра Калнишевського (1998)
Коваленко О. - Праця П. К. Федоренка "Архів Милорадовичів" (1998)
Пиріг Р. - Листи Микити Хрущова з питань евакуації українського і польського населення за Люблінською угодою 1944 р., Цепенда Ігор. (1998)
Сохацька Є. - Іван Огієнко за спогадами Григорія Костюка (1998)
Миленька Г. - Архівно-слідча справа Леся Курбаса (1998)
Мацюк О. - Ars discernendi vera ac falsa, Царьова Наталія., Кметь Василь., Шестакова Ніна. (1998)
Павловська Н. - І хоч одна архівна добірка українізації не робить... (1998)
Головко О. - Історія харківського міського самоврядування в особах: свідчать документи державного архіву Харківської області (1998)
Бутич І. - Сторінки військового некрополя старої Одеси (1998)
Таран Л. - Нова біобібліографічна праця (1998)
Дивний І. - Краєзнавча історія Криму: в пошуках синтетичності (1998)
Бутич І. - Південна Україна XIII - XIV століть (1998)
Делеган М. - Україна та Угорщина: поглиблення співпраці (1998)
Павлова О. - Скарби Архіву-музею (1998)
Ходоровський М. - Вечір пам'яті Володимира Антоновича (1998)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського