Павлова В. А. - Інтернет і сучасні кабінетні дослідження в системі інформаційного забезпечення, Мячин В. Г., Жукова А. Г. (2008)
Поповиченко И. В. - Система мотивации менеджеров по продажам, Терник Е. А. (2008)
Македон В. В. - Сутність та особливості сучасних корпоративних злиттів і поглинань (2008)
Богдан О. І. - Проблеми використання когнітивних методів у стратегічному управлінні, Арістаров Є. М. (2008)
Кириченко В. В. - Дослідження уявлень персоналу про організацію (2008)
Меллер А. С. - Ошибки материальной мотивации (2008)
Пикалов В. Л. - Управление знаниями как важнейший элемент интеграционной системы управления торговым предприятием (2008)
Холод Е. Г. - Современные инструменты анализа сложных экономических систем, Ризун Н. О. (2008)
Пушкар О. І. - Ефективність інвестиційного процесу в регіонах та шляхи її підвищення (2008)
Юдина Е. И. - Инновационное развитие региона - фактор ресурсосбережения и форма экономического роста (2008)
Костромський М. В. - Державна інвестиційна політика та її вплив на еокномічний розвиток України (2008)
Чорная О. Е. - Тенденции и прогнозы развития мировой экономики, оценка региональных аспектов (2008)
Яковлєва Н. Г. - Іноземний інноваційний капітал в економіці України (2008)
Левшаков С. Ф. - Оценка влияния денежных потоков трудовых мигрантов на экономику стран мира (2008)
Момот В. Є. - Методологія сумісного використання case-study та англомовного занурення у викладанні економічних та менеджерських дисциплін, Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П., Жевага В. А. (2008)
Полторак В. А. - Социологические исследования социальной и образовательной эффективности внедрения болонской конвенции в вузе (2008)
Макарова Н. С. - Самостійна робота студента - важлива складова сучасного навчального процесу (2008)
Павлов К. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2014)
Гривківська О. - Переваги застосування інформаційних систем в управлінні підприємствами громадського харчування, Даніалі Фарзам. (2014)
Тополевська О. - Ринкові потреби та динаміка споживання м’ясо-молочних продуктів на регіональних ринках України та світу (2014)
Клюс Ю. - Характеристика методів управління інноваціями в корпорації (2014)
Волинець В. - Новий сценарій фінансового аналізу діяльності підприємств для аналітичної інформаційної системи "Audit Expert", Гордополова Н., Гордополов В. (2014)
Уманська В. - Стан амортизаційної політики в Україні, Кузьменко О. (2014)
Клопов І. - Концептуальні положення моделювання діяльності комерційного банку на основі імітаційного підходу, Олександров Д. (2014)
Сотула О. - Соціальний аудит як важлива складова економічного розвитку держави, Юсіф Н. (2014)
Фатенок-Ткачук А. - Причинно-наслідковий механізм кредитування діяльності підприємства, Харчук М. (2014)
Ізмайлов Я. - Облік надходження фінансових інвестицій за міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Чебан Ю. - Особливості обліку і контролю адміністративних витрат: теоретичні аспекти і напрями удосконалення (2014)
Сирцева С. - Класифікація витрат на інноваційну діяльність в бухгалтерському обліку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Даценко Г. - Стан та проблемні аспекти державного фінансового контролю за сплатою податку на прибуток в Україні, Левченко І. (2014)
Сисюк С. - Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування, Бенько І. (2014)
Басюк Т. - Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Височан О. - Екзогенно обумовлені види витрат на створення туристичного продукту в умовах економічної інтеграції (2014)
Керанчук Т. - Особливості та напрями державного регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Власенко Т. - Оптимізація виробничої програми підприємств галузі птахівництва (2014)
Семененко О. - Організаційна культура підприємства в системі управління змінами (2014)
Коломицева О. - Формування методики оцінювання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств, Васюк Н. (2014)
Боняк В. О. - Методи конституційно-правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів України: поняття, система (2012)
Ведєрніков Ю. А. - Законодавча дефініція у правовому регулюванні (2012)
Завгородній В. А. - Вибори до парламенту України: пошук оптимальної виборчої системи, Азаров А. Д. (2012)
Корнієнко М. В. - Співвідношення права ЄС та європейського права (2012)
Носенко О. В. - Конституційно-правовий статус і нормотворча діяльність ради міністрів Автономної Республіки Крим (2012)
Христова Ю. В. - Актуальні питання застосування в Україні міжнародних договорів щодо відповідальності за окремі групові злочини (2012)
Грабильнікова О. А. - Історичні етапи становлення і розвитку інституту виборців в Україні (2012)
Зейналов М. Г. - Взаимодействие местных органов исполнительной власти и муниципалитетов в обеспечении прав и свобод граждан (2012)
Зуєв Р. І. - Співвідношення правничих категорій "забезпечення", "охорона" і "захист" у діяльності міліції громадської безпеки щодо прав і свобод людини (2012)
Ситник Ю. М. - Державні органи в системі забезпечення конституційного права громадян України на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Сьох К. Я. - Зміст конституційного права громадян України на службу в органах місцевого самоврядування (2012)
Томаш Л. В. - Співвідношення громадянського суспільства і держави (2012)
Kулиев И. О. - Международное воздушное право как отрасль международного права, Халилов З. З. (2012)
Мустафаева А. И. - Формирование национального законодательства Азербайджанской Республики о биоэтике и международная конвенционная практика (2012)
Рустамзаде А. Х. - Анализ судопроизводства, связанный с индивидуальными жалобами в конституционном суде Азербайджанской Республики (2012)
Барахтян Н. В. - Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання (2012)
Жернаков М. В. - Економічний аналіз податкового права: розвиток і сучасність (2012)
Золотухіна Л. О. - Трудовий договір і трудова угода: співвідношення понять (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Фінансово-правові проблеми відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів публічної влади (2012)
Теремецький В. О. - Електронна податкова звітність: міжнародний досвід та проблеми впровадження в Україні (2012)
Чабаненко М. М. - До питання про систему та особливості галузевих принципів аграрного права (2012)
Бойчук Т. В. - Принципи організації систем гарантування заощаджень та можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні (2012)
Уралова Ю. П. - Щодо умов виконання договорів медичного страхування через організацію асистанс (2012)
Шкилєва Н. В. - Правовий режим нерухомості на межі бюджетного та податкового регулювання (2012)
Эйвазова С. А. - Сотрудничество в сфере взаимной защиты и поощрения инвестиций между Европейским Союзом и Азербайджаном (2012)
Мінка Т. П. - Онтологічна характеристика правового режиму (2012)
Миронюк Р. В. - Поняття та сутність адміністративного процесуального права: сучасні підходи до розуміння (2012)
Олійник О. В. - Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Стрельченко О. Г. - Специфіка проступку як складової частини адміністративного делікту (2012)
Бєлік В. О. - Корупція в Україні: стан і проблеми (2012)
Орєхов О. І. - Перегляд справ про адміністративні правопорушення: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2012)
Терентьєва О. К. - Адміністративна відповідальність у сфері адміністрування плати за землю в Україні (2012)
Чуприна Г. В. - Загальноправові принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування адміністративними судами при розгляді справ з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства (2012)
Байда А. О. - Проблеми кримінальної відповідальності за незаконну фармацевтичну діяльність (2012)
Блага А. Б. - Вторинна профілактика насильства в сім'ї (2012)
Богатирьова О. І. - Європейські правила пробації та передумови їх застосування в Україні (2012)
Дячкін О. П. - Зловживання службовими повноваженнями: суспільна небезпечність і кримінальна відповідальність (2012)
Кириченко О. В. - Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони (2012)
Олійничук Р. П. - Еволюція та сучасний зміст поняття "громадський порядок" у теорії кримінального права (2012)
Шевченко О. А. - Запобігання злочинам як один із приоритетних напрямів протидії злочинності (2012)
Іваненко Ю. Л. - Бродяжництво як маргінальне соціально негативне явище у суспільстві (2012)
Овчарик Н. О. - Особа корисливого злочинця у системі емпіричного дослідження викрадень чужого майна з автомобілів (2012)
Попович О. В. - Роль кримінальної субкультури в ґенезі рецидивної злочинності (2012)
Стасенко В. І. - До питання про визначення поняття вуличної злочинності (2012)
Терещук С. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України (проблеми застосування та вдосконалення заохочувальної норми) (2012)
Шаблиста О. О. - Витоки та сучасний стан кримінально-правової охорони державної таємниці (2012)
Тертишник В. М. - Суд присяжних: суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України, Солнишкіна Н. С. (2012)
Уваров В. Г. - Проблеми підстав затримання та взяття підозрюваного під варту в контексті європейських стандартів (2012)
Єфімов М. М. - Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства (2012)
Пашазаде М. А. - Некоторые суждения о понятии процессуальной формы в уголовном судопроизводстве (2012)
Риб’янець С. А. - Проблемні питання допиту неповнолітніх підозрюваних за злочинами кваліфікованими у відповідності до ст. 259 КК України (2012)
Неженець Е. В. - Основнi тенденцii розвитку традицiйних засобiв навчання iноземнiй мовi студентiв юридичних спецiальностей та використання нових iнформаційно-комунiкативних технологiй (2012)
Скрябін О. М. - Місце навчальної дисципліни "Психологія адвокатської діяльності" у процесі професійно-психологічної підготовки студентів юридичних факультетів (2012)
Титул, зміст (2014)
Оскольський В. В. - Кластеризація - вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України (2014)
Ніколаєв Є. Б. - Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів (2014)
Гуменюк В. В. - Економічна природа курортної ренти та її фінансовий потенціал (2014)
Мазур В. Л. - Проблеми регулювання ринку брухту чорних металів в Україні, Тимошенко М. В., Мазур С. В. (2014)
Шкарлет С. М. - Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України (2014)
Луніна І. О. - Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ (2014)
Булана О. О. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки впливу державної підтримки підприємств на національну економіку (2014)
ІХ Пленум Спілки економістів України та Міжнародна науково-практична конференція (2014)
Колот А. - Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових досліджень (2011)
Петрова І. - Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності (2011)
Сергієнко О. - Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування (2011)
Федірко Н. - Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України, Федірко О. (2011)
Карпенко В. - Зайнятість сільського населення України як умова ефективного відтворення кадрового потенціалу аграрного сектора (2011)
Тимошек Т. - Потреба галузей економіки у кваліфікованих кадрах і пропозиція освітніх послуг: структурні невідповідності (2011)
Боков О. - Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України як передумова підвищення рівня життя населення (2011)
Титул, зміст (2014)
Геєць В. М. - Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України (2014)
Шаров О. М. - Вихід з кризи: уроки "плану Маршалла" та перспективи для України (2014)
Соловйова Н. І. - Інтеграційні процеси державного прогнозування: постіндустріальна детермінація (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Міжрегіональний рух товарів і послуг як новітній індикатор економічної безпеки регіонів України, Дронь Є. В. (2014)
Мортіков В. В. - Концепція споживчого надлишку та економічна політика (2014)
Ковальський М. Р. - Державне управління землями рекреаційного призначення (2014)
Волохова І. С. - Місцеве оподаткування: реалізація загальних принципів (2014)
Левицька С. О. - Про відтворення ресурсного потенціалу України в контексті її інтеграції в ЄС, Скрипчук П. М. (2014)
Зміст журналу "Економіка України" за 2014 рік (2014)
Титул, содержание (2014)
Оскольский В. В. - Кластеризация - весомый фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины (2014)
Николаев Е. Б. - Адаптация украинских научных экономических журналов к современным международным академическим стандартам (2014)
Гуменюк В. В. - Экономическая природа курортной ренты и ее финансовый потенциал (2014)
Мазур В. Л. - Проблемы регулирования рынка лома черных металлов в Украине, Тимошенко М. В., Мазур С. В. (2014)
Шкарлет С. Н. - Информационная экономика как основа социально-экономической регенерации Украины (2014)
Лунина И. А. - Бюджетная децентрализация: цели и направления реформ (2014)
Буланая А. А. - Теоретико-методологические подходы к оценке влияния государственной поддержки предприятий на национальную экономику (2014)
ІХ Пленум Союза экономистов Украины и Международная научно-практическая конференция (2014)
Яценко В. - Активізація інноваційної підприємницької діяльності в Україні (2013)
Новодворська В. - Організація облікового процесу: теоретико-методологічний аспект, Любар О. (2013)
Кулик В. - Нормативно-правове забезпечення облікової політики та суб’єкти її формування (2013)
Майданевич П. - Учет процесса реализации продукции (2013)
Яцунська О. - Деякі проблемні питання обліку основних засобів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (2013)
Фірко Н. - Економічна сутність прибутку та його місце в системі бухгалтерського обліку, Канак Й. (2013)
Козаченко А. - Етапи та послідовність здійснення внутрішньогосподарського контролю невиробничих витрат (2013)
Куцинська М. - Аудит інноваційної діяльності: організаційний, технологічний та економічний аспекти (2013)
Шерстюк О. - Оцінювання подальших подій в аудиті фінансової звітності (2013)
Торопова І. - Облік витрат на обслуговування і управління виробництвом та їх розподіл на підприємствах рибної промисловості (2013)
Назарова К. - Сучасні тенденції, причини та наслідки еволюції стандартів внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Гасюк Л. - Управління підприємством: системний підхід (2013)
Ротанов Г. - Удосконалення інформаційного забезпечення промислового підприємства (2013)
Сидорук І. - Застосування проектного підходу для підвищення ефективності програмно-цільового методу управління регіональним розвитком малого підприємництва (2013)
Машталяр Г. - Формування облікової політики підприємства (2013)
Майстер Л. - Оцінка рівня конкурентоспроможності персоналу підприємств галузі машинобудування Вінниччини (2013)
Терловая В. - Теоретические и практические вопросы учета автомобильных шин на предприятии (2013)
Кундеус О. - Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах, Галещук С. (2013)
Чаплінська А. - Оцінка товарних запасів та їх оборотності на підприємствах роздрібної торгівлі, Бабчук Г. (2013)
Бурак І. - Класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості на торговельних підприємствах (2013)
Басюк Т. - Моніторингова система як інструмент контролю за інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості (2013)
Овсюк Н. - Методологічні засади формування резерву майбутніх відпусток працівникам (2013)
Тимофієва Г. - Інноваційна складова конкурентних переваг аграрних підприємств на світовому аграрному ринку (2013)
Шарапа О. - Державне регулювання розвитку виробничо-збутової діяльності аграрного сектора економіки (2013)
Фостолович В. - Механізм впровадження екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах в умовах Вінницької області, Штурма Х. (2013)
Кошельник В. - Собівартість продукції як чинник підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств, Пазинич О. (2013)
Устік Т. - Проблеми і перспективи регулювання обсягів виробництва та якості молочної продукції, Помаз О. (2013)
Дубініна М. - Інституційне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва, Мачильська Л. (2013)
Ємчук Л. - Концепція управління машинобудівним підприємством в імперативах розвитку інформаційних систем (2013)
Лучкова М. - Закономірності галузевого розвитку машинобудівних підприємств України (2013)
Горячих М. - Роль статистических методов в измерении взаимосвязи между социально-экономическими явлениями (2013)
Голик М. - Інформаційне забезпечення при здійсненні оцінки фінансового стану позичальників банками України (2013)
Стрижиченко Н. - Транскордонне співробітництво: сутність та форми (2013)
Коробка С. - Сучасні тенденції та стратегії розвитку туризму в сільській місцевості (2013)
Височан О. С. - Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності операторської функції ціноутворення на туристичному ринку, Височан О. О. (2013)
Ксьонжик І. - Системна характеристика показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Cieslik R. - Total accruals as a measure of earnings quality: some evidence from Ukraine, Kostiak R. (2013)
Піньковська Г. - Культурне середовище України: фактори та тенденції формування (2013)
Джур О. - Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі (2013)
Гушко С. - Модель управління ризиками і внутрішній аудит (2013)
Приварникова І. - Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні, Ковальова А. (2013)
Бобровська В. - Напрями вдосконалення системи обліку основних засобів (2013)
Акиф Гамза оглы Велиев - Некоторые пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственных земель Азербайджана (2013)
Каменський А. - Напрями державної інноваційної програми сталого розвитку АПК (2013)
Гончаров В. - Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств, Гончаренко М. (2013)
Горова К. - Історичний розвиток аутсорсингу (2013)
Горовий Д. - Прояви синергетичного та анергетичного ефекту при формуванні віртуального капіталу підприємства шляхом угод злиття та поглинання (2013)
Могилова А. - Концепція EVA як основа оцінки та управління вартістю підприємства (2013)
Лахтіонова Л. - Типи ліквідності підприємств у зовнішньому та внутрішньому фінансовому аналізі на основі відносних її показників (2013)
Погорелова Е. - Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации инновационных проектов, Баланенко Е. (2013)
Юрій С. - Державний борг України: реалії сьогодення (2013)
Титул, содержание (2014)
Геец В. М. - Институциональная обусловленность инновационных процессов в промышленном развитии Украины (2014)
Шаров А. Н. - Выход из кризиса: уроки "плана Маршалла" и перспективы для Украины (2014)
Соловьева Н. И. - Интеграционные процессы государственного прогнозирования: постиндустриальная детерминация (2014)
Харазишвили Ю. М. - Межрегиональное движение товаров и услуг как новейший индикатор экономической безопасности регионов Украины, Дронь Е. В. (2014)
Мортиков В. В. - Концепция потребительского излишка и экономическая политика (2014)
Ковальский М. Р. - Государственное управление землями рекреационного назначения (2014)
Волохова И. С. - Местное налогообложение: реализация общих принципов (2014)
Левицкая С. А. - О воспроизводстве ресурсного потенциала Украины в контексте ее интеграции в ЕС, Скрипчук П. М. (2014)
Содержание журнала "Экономика Украины" за 2014 год (2014)
Алєксєєва Г. М. - Інноваційні підходи до використання комп’ютерної графіки в процесі підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2014)
Алтухова Г. Н. - Педагогические условия подготовки студентов к организации межкультурного взаимодействия школьников (2014)
Бабенко Л. В. - Проблема соціалізації особистості в педагогіці національно-культурного виховання (2014)
Богданова М. М. - Ґенеза феномену цінностей і специфіка основних аксіологічних ідей (2014)
Буянов П. Г. - Неперервна професійна освіта у світовій педагогічній думці (2014)
Вертипорох Д. Я. - Теоретичні основи предметної підготовки майбутніх учителів технології за профілем "Автосправа” (2014)
Вєлкова О. В. - Формування культури професійної взаємодії майбутнього менеджера засобами тренінгу (2014)
Вєнцева Н. О. - Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917-1920 рр. (2014)
Гриценко А. П. - Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії (2014)
Герасимчук Т. В. - Сучасний стан інформатизації освіти як засада для підготовки компетентного фахівця (2014)
Гриджук О. Є. - Специфіка навчальних текстів для викладання фахової термінології студентам вищих навчальних закладів лісотехнічного профілю (2014)
Гуренко О. І. - Стан сформованості полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів: результати констатувального експерименту (2014)
Давиденко Г. В. - Моделі та форми впровадження інклюзивної освіти в рамках педагогічної інноватики (2014)
Дольме М. М. - Дистанційне навчання: переваги та недоліки (2014)
Єфименко Ю. О. - Комп’ютерний лабораторний практикум з цифрової техніки (2014)
Зайцева Л. І. - Формування практичних умінь студентів під час вивчення фахових дисциплін (2014)
Засименко В. В. - Teaching filling up professional logistic documentation in English (2014)
Канюк Г. И. - Универсальная структурно-функциональная модель обучения основам энерго- и ресурсосбережения будущих инженеров-педагогов, Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф., Омельченко Л. Н. (2014)
Кітова О. А. - Підготовка молоді до майбутньої трудової діяльності в педагогічних поглядах Д. Тхоржевського (2014)
Коваленко Д. В. - Особливості професійно-правової підготовки майбутнього фахівця у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі (2014)
Козинець О. В. - Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушеннями слуху в працях Р. Г. Краєвського (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Концептуальна модель організації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах кар’єро зорієнтованого підходу (2014)
Коростелін М. О. - Технологія формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження конфліктів у професійній діяльності (2014)
Кудінов М. В. - Формування готовності до автоматизованого проектування інформаційних систем у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Куценко С. В. - Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2014)
Лаврентьєва Н. В. - Зміст професійної підготовки вчителя музики в контексті формування методичного мислення (2014)
Лебідь О. В. - Стратегічне управління в системі освіти (2014)
Лісіна Л. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрантів до проектування технологій навчання (2014)
Лук’янчиков М. І. - Проблема проектування навчальної діяльності майбутнім учителем у процесі фахової підготовки (2014)
Лук’янчикова О. О. - Наукові підходи до проблеми управління навчальною діяльністю (2014)
Любченко О. В. - Конфліктологічні уміння майбутніх економістів та їх формування засобами діалогічно-дискусійних технологій (2014)
Малихін А. О. - Стан методичної підготовки вчителів технологій (трудового навчання) у вищих педагогічних навчальних закладах України (2014)
Малихін В. А. - Компетентність у галузі безпеки інформаційних систем як складова фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Місько Н. В. - Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст) (2014)
Наход С. А. - Інтерактивні технології у формуванні прогностичних умінь майбутніх фахівців (2014)
Немченко С. Г. - Порівняльна характеристика традиційного та рефлексивного управління (2014)
Онищенко С. В. - Конструкторсько-технологічна компетентність як компонент професійної компетентності майбутніх учителів технології (2014)
Панова С. О. - Дослідження рівня сформованості фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеології (2014)
Подопригора Н. В. - Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики (2014)
Піскурська Г. В. - Модель сучасного менеджера зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Савицький А. М. - Нейропсихологічні та нейрофізіологічні аспекти навчання дітей з синдромом Дауна (2014)
Сиващенко С. І. - Освітнє середовище формування культури праці в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки (2014)
Сичікова Я. О. - Історія фізичних досліджень у викладанні фізики педагогічних вишів (2014)
Смагулова Н. О. - Дуалістична сутність інженерно-педагогічної освіти (2014)
Соловій У. В. - Формування комунікативної компетенції студента-іноземця у процесі вивчення української мови (2014)
Турчин Т. М. - Методична модель модернізації початкової музичної освіти в Україні (2014)
Хоменко В. Г. - Зміст дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Чернєга О. А. - Формування критичного мислення студентів засобами евристичної технології навчання (2014)
Шиліна Г. А. - Дидактичні основи дистанційного навчання в допрофільних класах середньої школи (2014)
Школа І. В. - Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2014)
Ярошинська О. О. - Принципи проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Хомяков В. - Формування людського капіталу: результати і тенденції (2014)
Язлюк Б. - Методика оцінювання рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрішньорегіональних територій (2014)
Абумуфрех Мурад - Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки (2014)
Шпильова В. - Теоретична концептуалізація економічної безпеки, Білик В. (2014)
Гривкiвська С. - Фінансові інструменти державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах (2014)
Бєлік В. - Розвиток методичного забезпечення управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Горяна І. - Удосконалення формування цінової політики комерційного банку (2014)
Шведа Н. - Тенденції сучасного розвитку машинобудування України (2014)
Попова Ю. - Сучасні тенденції розвитку ринку юридичних послуг в Україні: регіональний аспект (2014)
Dnistryans'kyy М. - Characteristics and trends of cultural tourism in Transcarpathia, Bergkhauer О., Fodor D. (2014)
Анохіна К. - Поняттєво-термінологічна база дослідження нематеріальних активів у системі підприємницької діяльності (2014)
Stezhko N. - Liberalization of the world trade of agricultural products as a factor of sufficient food safety (2014)
Опаленко А. - Моделювання структури діяльності підприємства з урахуванням стратегічних цілей його розвитку (2014)
Шульга В. - Управління трудовими ресурсами в умовах інформаційного суспільства (2014)
Мокрицька А. - Інституціональний механізм управління фінансами охорони здоров’я: аналіз повноважень та перспективи реформування (2014)
Гусак Ю. - Логістична складова організаційно-ресурсного забезпечення підприємств машинобудівного комплексу (2014)
Авксентьєв М. - Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти (2014)
Оболенцева Л. - Теоретичні аспекти інноваційного типу розвитку промислового комплексу регіону, Луганська Є. (2014)
Михайленко О. - Визначення підходів до трактування сутності сталого розвитку (2014)
Сурменелян О. - Стратегічні напрями адаптивного управління ресурсозбереженням у промисловому регіоні (2014)
Турило А. - Розвиток теорії ефективності – об’єктивний і закономірний процес пізнання і управління суспільним виробництвом (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Дейнека И. Г. - Автоматизированная линия производства карамели с переслойными начинками, Риполь-Сарагоси Т. Л., Бушкова Г. Б. (2015)
Чорна Ю. О. - Визначення кінетичних параметрів для процесу вирощування хлібопекарських дріжджів, Трегуб В. Г. (2015)
Луцька Н. М. - Дослідження впливу вагових матриць на робастну стійкість оптимальної системи керування (2015)
Даниленко С. Г. - Зберігання культур молочнокислих мікроорганізмів (2015)
Берегова Х. А. - Вплив екзогенних попередників на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii IMB B-7405 на промислових відходах (2015)
Савенко І. В. - Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у сільському господарстві і медицині (2015)
Пирог Т. П. - Синтез екзополісахариду етаполану на соняшниковій олії залежно від якості інокуляту, Олефіренко Ю. Ю. (2015)
Репіч Т. А. - Сучасна споживча упаковка: проблеми підвищення логістичної ефективності (2015)
Білан Ю. В. - Державна політика у сфері зайнятості населення, Байдецький П. Г. (2015)
Сердюк Т. М. - Стратегічний набір управління закупівлями сировини молокопереробними підприємствами (2015)
Grabowska M. - Role of immigrants on Polish labour market (2015)
Минко Л. М. - Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства (2015)
Микитенко А. М. - Формування системи управління власним капіталом підприємства (2015)
Мостенська Т. Л. - Суспільне здоров’я як об’єкт економічних досліджень, Кундєєва Г. О. (2015)
Коткова Н. С. - Тенденції розвитку виробництва і використання біоетанолу в Європейському Союзі (2015)
Мостенська Т. Г. - Продовольча безпека на рівні домогосподарств (2015)
Ялпачик О. В. - Моделювання процесів у робочій камері пальцевої зернової дробарки, Самойчук К. О., Буденко С. Ф. (2015)
Гапонюк І. І. - До уточнення моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи (2015)
Криворотько В. М. - Особливості моделювання газорідинних систем (2015)
Зав’ялов В. Л. - Математичне моделювання масообміну при віброекстрагуванні із рослинної сировини в умовах комбінованої дії механічних коливань різної частоти, Деканський В. Є., Лобок О. П., Мисюра Т. Г. (2015)
Бржезицький В. О. - Апроксимація вольт-амперної характеристики обмежувачів перенапруг нелінійних, Маслюченко І. М., Троценко Є. О., Крисенко Д. С. (2015)
Присяжнюк Н. І. - Економічна доцільність використання геліосистем на базі готелю (на прикладі ПАТ "Прем’єр Палац", м. Київ), Лазоренко Н. П. (2015)
Носенко Т. Т. - Вплив технологічних параметрів на втрати білків під час їх ізоелектричного осадження з екстрактів (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження комплексоутворюючих властивостей грибних порошків стосовно іонів Pb2+, Cd2+ і Hg2+, Бутенко О. М. (2015)
Манк В. В. - Сучасні напрямки покращення біологічної цінності спредів, Шеманська Є. І., Вінніченко І. М., Левчук І. В. (2015)
Роїк М. В. - Виробництво і використання стевії (Stevіa rebaudіana Bertonі) у світі, Кузнєцова І. В., Захаревич В. Б. (2015)
Солодко Л. М. - Оцінка впливу механоактивування на підвищення біодоступності компонентів протеїновмісних напівфабрикатів, Сімахіна Г. О. (2015)
Орлюк Ю. Т. - Дослідження ліполізу в сирі, що визріває за участі двох видів плісняви, Степанищев М. І. (2015)
Кошова В. М. - Дослідження впливу різних рас дріжджів на зброджування пивного сусла і якість готового пива, Решетняк Л. Р., Куц А. М. (2015)
Іщенко В. М. - Визначення ємності сорбенту за іммобілізованою фосформолібденовою гетерополікислотою методом полуменевої атомно-абсорбційної спетроскопії, Іщенко М. В. (2015)
Болотін О. В. - Електроаналітичні реакції при виділенні і визначенні суми основ алкалоїдів чистотілу великого (Chelidonium majus L.), Ткач В. І., Івчук В. В., Подобій О. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Редколегія вітає всіх авторів і читачів журналу "Молодь і ринок” з Радісними Великодними Святами! (2014)
Квас О. - Педагогічні умови гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Вовк Л. (2014)
Шпак О. - Проектування особистісно орієнтованих форм проведення занять, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Ашиток Н. - Мовна соціалізація дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інформаційного суспільства (2014)
Іваночко Г. - Самопідготовка учнів у навчальному процесі, Грабинська Л., Сенкевич Д. (2014)
Ромащенко І. - Зміст та функції науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей (2014)
Кобрій О. - Проектування змісту педагогічних дисциплін навчальною літературою у сучасних вищих навчальних закладах України (2014)
Гуманкова О. - Реалізація міжпредметних зв’язків у контексті підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні (2014)
Григор’єва Т. - Управління процесом мотивації навчання дорослих іноземним мовам (2014)
Ожубко Г. - Дослідження структури професійної діяльності менеджера (теоретичний аспект) (2014)
Грибок Н. - Застосування інтерактивних методів навчання в процесі теоретичної підготовки з фізичного виховання у контексті підвищення рівня культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи (2014)
Баранська Л. - Сакральні концепти "Армагедон” і "Вавилон” у повісті Марії Матіос "Армагедон уже відбувся…”, Стецик М. (2014)
Возна Ю. - Соціалізованість особистості як результат інтерналізації соціальних та театральних ролей засобами сценічного мистецтва (2014)
Мельник Л. - Дивосвіт рідної мови у творчості Є. Маланюка (2014)
Левицька Л. - Інноваційні технології у процесі професійної підготовки вчителів іноземної мови (2014)
Галів М. - Об’єктивність як проблема історико-педагогічного наративу (2014)
Synowiec А. - Problem zaniechania inwestycji na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarуw i usіug (2014)
Базілевська Л. - Розвиток професійної рефлексії майбутнього психолога у контексті становлення його професіогенезу (2014)
Щурик Б. - Модест Менцинський – один з найвидатніших тенорів світу (2014)
Гайдукевич С. - Особливості застосування ігрових методів у навчанні майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва, Колодійчук Л., Потапенко М. (2014)
Журавльова Н. - Самостійна робота як одна з основних умов професійної підготовки майбутніх вчителів музики, Каленик І. (2014)
Смирнова О. - Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Микитка І. - Сучасні підходи до процесу викладання іноземної мови професійного спрямування (2014)
Кекош М. - Сакральний аспект раннього романтизму в Німеччині (2014)
Сухраменда Є. - Вивчення особливостей формування ціннісних орієнтацій сучасного старшокласника у гендерному аспекті (2014)
Фрайт М. - Нейрохронаксична теорія Р. Юссона: теорія і практика її застосування у сучасній вокальній педагогіці (2014)
Гжещук В. - Напрями формування професійної компетенції майбутніх менеджерів в процесі вивчення маркетингу (2014)
Жуковські В. - Місце і роль оптової торгівлі на основі маркетингу (2014)
Чех А. - Європейські стратегії модернізації загальної освіти та реформування освітньої системи в Україні (2014)
Явір Л. - Флоролексеми-символи мікрополя "Квіти” в поетичних текстах Івана Франка (2014)
Сливка Л. - Рецепція та інтерпретація українського класичного письменництва у метадискурсі Ю. Бачі (2014)
Цзиюньбо В. - Роль англіцизмів у зміні аксіологічної картини світу сучасних носіїв російської мови (2014)
Янісів Ю. - Поняття та завдання "Інноваційного розвитку освіти” (2014)
Гарага В. - Концептуальні основи педагогічної герменевтики (2014)
Комар Л. - Особливості англійських фразеологізмів у сигніфікативно-денотативній сфері (2014)
Левкович У. - Види готелів та їх рівень комфорту надання послуг маркетологами для туристів в ринкових умовах (2014)
Великдень (2014)
Бубенок О. Б. - Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси (2014)
Зуб (Руденко) Н. М. - "Турецькопіддані” в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) (2014)
Мавріна О. С. - Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст. ) (2014)
Монгуш М. В. - Христианство в Туве: история и современное состояние (2014)
Осипенко М. С. - Чотири згадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. (2014)
Отрощенко І. В. - Тувинська сангха у ХХ столітті: модернізаційні процеси (2014)
Пилипчук Я. В. - Династія та клан Шаруканідів: герої літописів та "Слова про полк Ігорів” (2014)
Туранли Ф. Ґ. - Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами (2014)
Лямець А. М. - Історичний аспект у формуванні фондів бібліотек Близького Сходу (2014)
Bogomolov А. - Got a problem – destroy it! A frame-semantic analysis of the proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Еgyptian revolutionary discourse (2014)
Цолін Д. В. - Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки (Частина ІІ) (2014)
Кіктенко В. О. - "Політичне конфуціанство” Цзян Ціна як відмова від західної моделі розвитку (2014)
Машевський О. П. - Рецензія на: Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзники – суперники. – Київ: Поліграфія плюс, 2014. – 396 с. (2014)
Отрощенко І. В. - Тува ХХ–ХХІ століть очима мандрівників і вчених. Рецензія на: Монгуш М. В. Тува век спустя после Каррутерса и Менхен-Хельфена. – Осака: Национальный Музей Этнологии, 2010. – 212 c. (2014)
Zavhorodniy Yu. - Indological meeting at Jawaharlal Nehru University (2014)
Тарасенко М. О. - Міжнародний круглий стіл "Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура” (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, м. Київ, 9 грудня 2013 р. ), Зелінський А. Л. (2014)
Філь Ю. С. - Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів (2014)
Араджионі М. А. - Пам’яті В. Ю. Ганкевича. Некролог, Золотарьов Д. Ю. (2014)
Алексієвець Л. - З надією (2014)
Кравець В. - Актуальні проблеми та завдання вищої школи у світлі нового Закону України "Про вищу освіту” (2014)
Терещук Г. - Освітній процес у ТНПУ ім. В. Гнатюка: стан, проблеми та модернізація у контексті нового Закону України "Про вищу освіту” (2014)
Алексієвець М. - Наука у системі реформування вищої школи в контексті Закону України "Про вищу освіту”, Алексієвець Л. (2014)
Ткаченко В. - "Гибридная война”: истоки и политические последствия, Дорошенко Н. (2014)
Макар Ю. - Громадські організації переселенців з Польщі та їх нащадків в Україні, Макар В. (2014)
Секо Я. - Слов’янський вимір Великої війни 1914–1918 рр. (2014)
Ніколаєнко О. - Благодійницька діяльність польських жінок Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Місько В. - Самоорганізація українських селян Східної Галичини (1918–1939 рр.) (2014)
Левченко А. - Козацький чинник у розвитку етнокультурних засад українського буття XVI–XVIII ст. (2014)
Кліш А. - Фракція "Слов’янський християнсько-народний союз” у Державній Раді (1897–1900 рр.) (2014)
Калакура Я. - Шлях до Європи як цивілізаційний вибір України, Юрій М. (2014)
Чорна Н. - Українсько-польські міждержавні відносини кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: інтерпретації українських дослідників (2014)
Ореховський В. - Міжнародна діяльність Російського товариства Червоного Хреста в останній третині ХІХ ст. (2014)
Ільчук І. - Особливості формування договірно-правової бази двостороннього співробітництва між Україною та Польщею (2014)
Троян С. - Колоніальна діяльність німецьких мандрівників, купців і місіонерів у 40–80-х роках ХІХ століття (2014)
Безаров О. - Проблема ідентичності російських євреїв у суспільно-політичному дискурсі Російської імперії напередодні Великих реформ (2014)
Дацків І. - Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2014)
Валіон О. - Інвестиційна політика Республіки Білорусь у 1990-х – початку 2000-х рр. (2014)
Wawryniuk A. - Konflikty zbrojne i ich wpływ na ekonomię oraz demografię wybranych państw (2014)
Федорів І. - Наукова спадщина Івана Лисяка-Рудницького у контексті славістичного дискурсу англо-американської історіографії (2014)
Стрельбицька С. - Микола Ганкевич – галицький соціал-демократичний та профспілковий діяч (2014)
Гірна Н. - Іван Кревецький – історик, бібліотекар, книгознавець (2014)
Алексієвець М. - Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації, Алексієвець Л., Юрій М. (2014)
Киридон А. - Студії пам’яті в Україні: основні тенденції становлення (2014)
Ковальчук Т. - Самостійність монетарної політики НБУ – особливий загальнодержавний актуалітет (2014)
Зашкільняк Л. - Виклики ХХІ століття й сучасна українська історіографія (2014)
Райківський І. - Сучасні погляди на проблему утвердження ідеї української національної єдності в підавстрійській Галичині: історіографічний аспект (2014)
Киданюк А. - Дослідження соціально-економічних та культурних процесів у західноукраїнському селі упродовж 1944–1950 рр. в сучасній українській історіографії (2014)
Юрчак М. - Розвиток відносин Європейського Союзу з Україною: зарубіжна історіографія проблеми (2014)
Костюк Л. - Новорічно-йорданська обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Лазарович М. - До питання про предметне поле етнополітики як наукової дисципліни (2014)
Лещенко О. - Політика ЮНЕСКО в освітній сфері (2014)
Дацків Л. - Діяльність Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни в контексті розвитку вітчизняної біотехнологічної науки (2014)
Віднянський С. - Історіографічні оцінки українсько-польських відносин, Алексієвець М. (2014)
Валіон О. - Перша світова війна в історичній пам’яті людства. Матеріали круглого столу (м. Тернопіль, 24 вересня 2014 р.) (2014)
Алексієвець Л. - Кожен твір як відкриття Світу, і зустріч як пізнання Себе (2014)
Алексієвець Л. - Фотоджерела 2014-го в Україні (2014)
Із книги: Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. – Т 1. – Колективна монографія / Відп. ред. В. А. Смолій; керівник авт. колективу Я. В. Верменич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 378 с. (2014)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів! (2014)
Лободіна З. - Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні (2014)
Сидор І. - Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання (2014)
Гнип Н. - Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками (2014)
Дудар Т. - Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу (2014)
Гораль Л. - Візії вітчизняної кластеризації: сутнісно-аналітичний аспект (2014)
Кармелюк Г. - Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України, Пласконь С., Кармелюк Х. (2014)
Пронкіна Л. - Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій, Марченко О. (2014)
Жуков С. - Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України, Дюгованець О. (2014)
Коваленко С. - Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу (2014)
Олексів І. - Аналізування факторів та моделей реалізації організаційних змін у системі управління підприємством, Лісович Т. (2014)
Гайда Т. - Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств (2014)
Попіна С. - Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс, Мартинюк О., Сенів Г. (2014)
Просянчук В. - Дослідження показників інтенсивності праці в морському порті (2014)
Кушніренко Д. - Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва (2014)
Лаврова О. - Поняття та склад звітності страхових компаній (2014)
Родіонова Л. - Інституціональна економічна теорія: базові концепції та сучасний стан інституціонального знання (2014)
Козюк В. - Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки, Шиманська О. (2014)
Савчук Н. - Вплив сучасних глобальних викликів на організацію бюджетної системи (2014)
Лісовенко В. - Бюджетування в системі охорони здоров’я, Корнацька Р. (2014)
Наші автори (2014)
Annotation (2014)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2014)
Титул, содержание (2014)
Пачколін Ю. Е. - Дослідження електричного поля у дуговій сталеплавильній печі з метою визначення критеріїв для оптимізації енергоспоживання, Бондаренко О. О., Левченко С. А. (2014)
Канюк Г. І. - Прецизійні системи автоматичного регулювання, Близниченко О. М., Мезеря А. Ю., Мельников В. Є., Бабенко І. А. (2014)
Шубенко А. Л. - Влияние крупнодисперсной влаги на рабочие процессы влажнопаровых ступеней турбин, Голощапов В. Н., Стрельников И. С., Решитько И. В. (2014)
Теліженко О. М. - Методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів з енергозбереження, Вакуленко І. А., Мирошниченко Ю. О. (2014)
Шрам А. А. - Исследование параметров плазменного потока установки для ионно-плазменной модификации стекла (2014)
Отчет по результатам проведения VII Международной специализированной выставки "Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014" (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-вересень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
Братута Эдуард Георгиевич (2014)
К сведению авторов (2014)
Батенко Г. В. - Розв’язання територіального питання для єврейського народу (2011)
Зорницький А. В. - Іронічна переінтерпретація лексичного значення гебраїзмів як словотворча тенденція їдиш (2011)
Кульчинський О. Б. - Дервіза: проблеми дослідження (2011)
Луценко Є. В. - Безсполучниковий зв’язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови (2011)
Мавріна О. С. - Щодо процедури розгляду документів татарської знаті в Таврійському Дворянському Депутатському Зібранні (2011)
Машевський О. П. - Причини та передумови Дарданелльської операції (2011)
Мініахметова Е. Х. - Семантична класифікація турецьких фразеологізмів зі значенням манери мовлення (2011)
Момрик А. П. - Єзиди України (невідома діаспора) (2011)
Отрощенко І. В. - Панмонгольський рух: погляд на межі століть (2011)
Радівілов Д. А. - Халіфат ‘Алі в Сірі ібадита Халіда б. Кахтана (2011)
Разумихина Н. Н. - Принцип национального суверенитета в первой конституции Турции (1921 г. ) (2011)
Романова Е. A. - Египетская коллекция основателя Одесского городского музея И. П. Бларамберга (2011)
Тарасенко Н. А. - Виньетка со "львами горизонта” 17-й главы Книги Мертвых на росписи фиванских гробниц в Новом царстве (2011)
Тімкова Т. М. - Семантична класифікація лексики на позначення атмосферних явищ у тюркських мовах (2011)
Туров И. В. - Учение хасидов о богочеловеческом единстве (2011)
Чернишевська Л. В. - Особливості вірування в божество-дракона в японській народній релігії (2011)
Юзвяк І. П. - Лексико-тематичні групи в автобіографії Халікарнаса Баликчиси "Блакитне заслання” (2011)
Ястреблянська М. В. - Наголос в українській та китайській мовах: основні характеристики (2011)
Титул, зміст (2008)
Холод Б. І. - Підсумки та перспективи першого міжнародного нобелівського економічного форуму, Задоя А. О., Момот В. Є. (2008)
Тараненко І. В. - Методологія системного дослідження конкурентоспроможності (2008)
Кузьмінов С. В. - Некласичне ціноутворення на ринку праці (2008)
Пилипенко Г. М. - Методологічні передумови формування інституціональної теорії (2008)
Ткаченко В. А. - Оцінка об'єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування, Матієнко В. М. (2008)
Єрмошкіна О. В. - Модель стратегічного управління фінансовими потоками промислових підприємств (2008)
Богдан О. І. - Венчурне фінансування внутрішньофірмового підприємництва, Сідненко М. В. (2008)
Павлова В. А. - Методологічні основи обґрунтування конкурентоорієнтованої стратегії підприємств, Рижкова Г. А. (2008)
Ляшко Д. Ю. - Теоретичний огляд інформаційного та комунікативного середовищ функціонування підприємств (2008)
Демяненко В. В. - Моделювання інжинірингу ІТ-систем з елементами віртуалізації компонентів, Агутін М. М. (2008)
Холод Б. И. - Концептуальные аспекты построения и функционирования социально-экономического механизма управления, Кононенко Г. Н., Ластенко А. В. (2008)
Сардак С. Е. - Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання (2008)
Гончар Л. А. - Стратегія підвищення ефективності комерційної логістики (2008)
Довгаль О. А. - Міжнародний технологічний поділ праці як синергетичний ефект глобалізації, Довгаль Г. В. (2008)
Колодізєв О. М. - Інвестиційна активність України як основа залучення суверенних інвесторів для фінансування широкомасштабних інноваційних проектів (2008)
Галась О. І. - Вплив світової фінансової кризи на інвестиційні потоки в Україну (2008)
Паршина Е. А. - Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности инновационной продукции в условиях интеграции Украины в мировую экономику (2008)
Мельник Т. М. - Національні економічні інтереси: проблеми реалізації (2008)
Круцяк Д. Б. - Світова економічна криза та її вплив на валютне регулювання в Україні (2008)
Li D. - The study on the RCA and complementarity of the trade between china and EU (2008)
Содержание (2014)
Горшков С. А. - Уточненная методика расчета дальности действия импульсных РЛС на фоне маскирующих помех, Оргиш П. И., Буйлов Е. Н., Фильчук Ю. С. (2014)
Shkvarko Yu. V. - A competitive descriptive regularization MVDR beamforming approach for feature enhanced array radar imaging, Espadas V. E., Castro D. E. (2014)
Залевский Г. С. - Радиолокационные дальностные портреты крылатых ракет в различных диапазонах длин волн, Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Леховицкий Д. И. - Влияние неортогональности и различия коэффициентов усиления квадратурных подканалов на эффективность пространственной обработки, Рачков Д. С., Семеняка А. В., Атаманский Д. В. (2014)
Калюжный Н. М. - Синтез алгоритма адаптивной обработки ансамбля сигналов в условиях априорной неопределенности их вида и параметров, Колесник В. И. (2014)
Василишин В. И. - Предварительная обработка сигналов с использованием метода SSA в задачах спектрального анализа (2014)
Чурюмов Г. И. - Математическое моделирование перестройки частоты в магнетроне с двумя выводами энергии (метод эквивалентных схем), Экезли А. И., Басрави К. М., Исаева Е. Б. (2014)
Владов С. И. - Применение метода электрической аналогии при исследовании процесса кровообращения в магистральных сосудах головного мозга при наличии симптомов кровоизлияния в мозг, Аврунин О. Г., Мосьпан В. А., Юрко А. А. (2014)
Дробахин О. О. - Исследование возможности применения связанных биконических резонаторов для определения параметров диэлектрических материалов, Салтыков Д. Ю. (2014)
Галстян С. Г. - Медицинские аспекты воздействия электромагнитного излучения на биологические системы и объекты: от математического моделирования к эксперименту, Перова И. Г., Чурюмов Г. И. (2014)
Татьянко Д. Н. - Влияние условий проведения измерений на поляризационную зависимость трап-детекторов, Мачехин Ю. П., Лукин К. А. (2014)
Жила С. С. - Оптимальная оценка яркостной температуры внутреннего шума и коэффициента усиления приемника в одноканальных СВЧ радиометрах (2014)
Мальцев В. П. - Применение комбинации радиолокационных и контактных измерений для вычисления скорости и пробуксовки сельскохозяйственных машин (2014)
Монаков А. А. - Обнаружение пространственно-протяженной цели в моноимпульсном суммарно-разностном пеленгаторе (2014)
Памяти Журавлева Анатолия Константиновича (1937–2014) (2014)
Виходные данные (2014)
Безус Р. - Напрямки підвищення ефективності виробництва органічної продукції (2014)
Воловик Д. - Теоретичні засади оптимізаційного моделювання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Демчук Н. - Стратегічне планування та організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності харчових підприємств (2014)
Дзюблюк О. - Антикризові заходи монетарної політики ФРС США: національні особливості і глобальні перспективи (2014)
Добровольська О. - Кооперативна та банківська системи кредитування на сучасному етапі розвитку економіки (2014)
Дудкіна О. - Планування території: аспекти забезпечення збалансованого розвитку регіонів (2014)
Здреник В. - Сутність фінансових інвестицій як об’єкта обліку: проблеми та шляхи їх розв’язання (2014)
Литвин Н. - Проблемні аспекти бухгалтерського обліку кредитних операцій банків (2014)
Максимова С. - Розвиток дорадництва аграрної сфери економіки (2014)
Малахова О. - Організація проектного фінансування в Україні: проблеми теорії і практики (2014)
Маслій В. - Оцінка стійкості процесу іноземного інвестування за видами економічної діяльності (2014)
Ніпіаліді-Іщик О. - Влада і бізнес: ефективні методи регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності (2014)
Павленко О. - Страхування ризиків у зерновому елеваторному господарстві в умовах сталого розвитку (2014)
Пазізіна С. - Гармонізація українських стандартів якості з європейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу, Пазізіна К. (2014)
Паранюк Я. - Система ризиків інноваційної діяльності підприємства (2014)
Приходько І. - Трансакційні витрати як інноваційний об’єкт обліку і контролю, Павлова Г., Васюта М. (2014)
Савчук Л. - Реалізація стратегії оптимізації системи оподаткування бізнесу в Україні: реалії та перспективи (2014)
Сороківська З. - Характерні риси і проблеми розвитку мікрокредитування в Україні (2014)
Спяк Г. - Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації, Сас Б. (2014)
Ткаченко О. - Оздоровлення неплатоспроможних аграрних підприємств: джерела та етапи (2014)
Ткачук В. - Банківська система як інструмент реалізації соціальних функцій грошей (2014)
Фасолько Т. - Моделювання динаміки державного боргу в руслі інтенсифікації економічного зростання (2014)
Чайковський Я. - Напрямки вдосконалення методики аналізу кредитоспроможності боржника-юридичної особи (2014)
Шушпанов Д. - Трактування здоров’я населення: соціально-економічний контекст (2014)
Гомотюк О. - Тарас Шевченко, історична наука та завдання національно-державного відродження (2014)
Дацків І. - Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради (2014)
Деревінський В. - Економічні аспекти діяльності В. Чорновола у 1990-х роках (2014)
Лазарович М. - Українські Січові Стрільці у фронтових умовах другої половини 1914 – початку 1915 року, Лазарович Н. (2014)
Макар Ю. - Двічі позбавлені історичної батьківщини, або гірка доля холмсько-підляських українців, Макар В. (2014)
Недошитко І. - Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 роки): джерелознавчий аспект проблеми (2014)
Щербяк Ю. - Просвітительська діяльність митрополита Андрея Шептицького (2014)
Куц Г. - Пріоритетність ідеї змін у сучасному політичному дискурсі: темпоральний аспект (2014)
Лазарович М. - До питання про методологію наукового аналізу державної етнополітики (2014)
Монолатій І. - Освіта як коригувальний фактор міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в імперську добу (2014)
Недбай В. - Нові можливості та виклики впливу ЗМІ на політичне життя в інформаційну епоху (2014)
Польовий М. - Джерела сучасного політичного тероризму в демократичних країнах (2014)
Рудакевич О. - Формування національної політичної культури в контексті цінностей Європейського Союзу (2014)
Томахів В. - Трансформація політичного режиму в незалежній Україні: загальні тенденції, особливості дефініцій (2014)
Скорейко Г. - Літопис трагедії холмсько-підляських українців (2014)
Про авторів (2014)
Гончарова Н. О. - Учнівська молодь Подунав’я в діяльності політичних партій на початку ХХ ст. (2008)
Дізанова А. В. - Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) (2008)
Мельникова Л. С. - Історіографія слов’янської колонізації Подунав’я (2008)
Тичина А. К. - Соціальна справедливість – запорука стабільності і розвитку (2008)
Церковна В. Г. - Адміністративно-політичне управління землями Бессарабії (1812-1828 рр.) (2008)
Циганенко Л. Ф. - Дворянські роди Бессарабії: історичний аспект (2008)
Орлан М. І. - Польськомовні видання кінця ХVIII – початку ХХ ст. у фондах наукової бібліотеки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2008)
Перзеке А. Б. - Формирование антиутопической жанровой структуры в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2008)
Перзеке М. Ю. - Образ "иного царства" в фольклорной и литературной сказке первой половины ХIХ века (2008)
Райбедюк Г. Б. - Постать О. Пушкіна крізь призму естетичної концепції київських неокласиків (2008)
Раковская Н. М. - Модель мира в славянофильской критической рефлексии ХIХ в. (2008)
Рева Л. В. - "Русские" произведения Юрия Яновского (2008)
Савоськина Т. А. - Поэтика сценического эпизода в третьей главе "Евгения Онегина" (2008)
Соколова А. В. - Метафізичний код творчості Євгена Пашковського: авторська інтерпретація апокаліптичних візій (2008)
Соколянский М. Г. - Уникальное периодическое издание (к 50-летию журнала "Zagadnienia Rodzajów Literackich") (2008)
Сподарец Н. В. - Мотив как коррелят отношений автор – текст – читатель (2008)
Телеуця В. В. - Символіка печі та домашнього вогнища в українському і болгарському фольклорі (2008)
Томчук О. Ф. - Російська література в художньому та науковому осмисленні київських неокласиків (2008)
Трофименко А. В. - Категория художественной памяти в философской ретроспективе (2008)
Фесенко Ю. П. - Единый сценарий драматургии русских революций 1917 и 1991-1993 годов (2008)
Фомичев С. А. - Исторический источник "Слова о полку Игореве" (2008)
Фоміна Л. Г. - Символічний образ саду в міфопоетичній парадигмі Миколи Вінграновського (2008)
Хархун В. П. - Поетика драми Олександра Корнійчука "Платон Кречет": соцреалістична проекція (2008)
Хуберт М. А. - Д. Мережковский об основных принципах субъективной критики (2008)
Цуркан І. М. - Минувшина українського народу в драматургічній спадщині Михайла Старицького (2008)
Чепелик О. А. - Ідеал краси в поезії О. Олеся та французьких символістів (2008)
Чумаченко О. Ю. - Наративні стратегії й авторські інтенції в емігрантських романах Володимира Винниченка (2008)
Шарняи Ч. - Символика воды в повестях В. Распутина "Прощание с Матёрой" и "Живи и помни" (2008)
Шевчук Т. С. - Коловорот як принцип композиції "Ляменту" (2008)
Шемякин А. Л. - В поисках прототипов. Раевские в сочинениях Льва Толстого (2008)
Хомяков В. І. - Формування стратегії зростання національної економіки (2009)
Жиляєва Н. М. - Вплив світової кризи на економіку України та напрями відновлення зростання (2009)
Хомяков В. І. - Структурні зміни в економіці України, Кошеленко С .В. (2009)
Олефіренко В. В. - Особливості регулювання міжнародного ринку послуг (2009)
Почтовюк А. Б. - Членство в Европейском союзе: опыт Чехии и его значение для Украины, Пана Л. (2009)
Гринкевич С. С. - Формування та розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграції, Тюріна О. Г. (2009)
Коломицева О. В. - Напрями подальшої трансформації національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2009)
Єрмоленко В. А. - Україна в деяких геополітичних контекстах XX ст. (2009)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Комплексна модель людини у контексті використання цивілізаційного підходу в економіці (2009)
Березюк-Рибак І. Р. - Стратегія забезпечення технологічної конкурентоспроможності України у контексті приєднання її до глобального високотехнологічного простору (2009)
Задувайло Л. М. - Застосування динамічного моделювання при аналізі конкурентоспроможності національної економіки (2009)
Клімова О. І. - Структурні зміни в економіці: основні поняття та види (2009)
Коваленко Н. С. - Макроекономічні аспекти розвитку ринку праці України в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Соломко А. С. - Державна цільова програма відновлення риболовецького флоту України як важливий елемент розвитку українського суднобудування (2009)
Пустовіт М. В. - Вплив інтернаціоналізації людських ресурсів країни на конкурентоспроможність вітчизняного трудового потенціалу (2009)
Басова О. С. - Науково-технологічна складова щодо розвитку підприємства (2009)
Горбань В. Б. - Тенденції розвитку мотиваційного потенціалу в умовах інноваційної активності машинобудівних підприємств (2009)
Побережна М. П. - Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації (2009)
Семенькова А. В. - Сучасний стан та тенденції соціально-економічного розвитку підприємств трубної промисловості України, Козенков Д. Є. (2009)
Крепак А. С. - Вплив інновацій на рекламний продукт підприємств сфери зовнішньої реклами (2009)
Скорнякова Ю. Б. - Ставка дисконтування як важливий елемент оцінки ефективності інвестиційних проектів (2009)
Мошенець Р. О. - Моніторинг реалізації інвестиційного проекту машинобудівного підприємства на постприватизаційному етапі (2009)
Музиченко А. С. - Суть, значення та специфіка інвестицій в АПК, Резнік Н. П. (2009)
Сафонова В. Є. - Сучасна система вищої освіти в умовах конкуренції (2009)
Балджи М. Д. - Стратегічні напрямки впровадження інновацій на підприємст-вах харчової промисловості, Музика В. С. (2009)
Ковальчук К. Ф. - Оценка результативности управленческого персонала как фактор повышения уровня стабильности функционирования промышленного предприятия, Фриман И. М., Фриман Е. М. (2009)
Шатохін О. Г. - Вербальний аналіз ухвалення неструктурованих рішень (2009)
П’янкова О. В. - Основні етапи становлення та розвитку брендінгу у світі (2009)
Кудлаєнко С. В. - Аналіз передумов виникнення кризових явищ на підприємствах машинобудівної галузі Хмельниччини (2009)
Мірошниченко О. В. - Оподаткування прибутку підприємств у системі економічної безпеки України (2009)
Батенко Л. П. - Бюджетування як технологія економічного управління підприємством (2009)
Задорожний І. С. - Проектування систем менеджменту з використанням елементів емоційного інтелекту, Задорожний В. І., Старовойтенко Н. В. (2009)
Шигимага А. Ф. - Оцінка ризиків в управлінні обіговим капіталом з використанням тесту Чоу, Кириченко Ю. А. (2009)
Хомяков В. І. - Оцінка резервів цільового потенціалу підприємств з виробництва будівельних матеріалів, Ковальчук Я. О. (2009)
Бокоч В. М. - Інвестування сфери послуг: теоретико-прагматичні підходи (2009)
Сімченко Н. О. - Інструментарій оцінки базових компетенцій управлінського персоналу організації (2009)
Свида І. В. - Франчайзинг як форма організації бізнесу (2009)
Грінько І. М. - Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами (2009)
Архипенко С. В. - Виявлення економічних циклів господарства Дніпропетровської області на основі аналізу її валового регіонального продукту. Математична побудова циклу за ВРП (2009)
Ващук О. В. - Особливості формування інфраструктури аграрного ринку регіонального рівня (2009)
Романова Т. В. - Теоретико-методологічні засади оцінки інвестиційного потенціалу регіонів (2009)
Сукач О. М. - Принципи класифікації бюджетних програм місцевого рівня (2009)
Цепенюк Н. М. - Формування будівельних кластерів в межах регіону (2009)
Ліба Н. С. - Аналіз інноваційної системи регіону (2009)
Кирилів М. В. - Стратегічні пріоритети удосконалення системи фінансової безпеки підприємництва регіону (2009)
Альдикенова С. М. - Трансформування функції кордонів у прикордонних територіях, Голіков А. П., Гончаренко Н. І., Ханова О. В. (2009)
Колесніков В. П. - Проблеми розробки теоретичних засад та методичних положень щодо економічної оцінки трудового потенціалу території, Федулова С. О. (2009)
Кулініч І. О. - Особливості системних змін в регіоні: соціологічний аналіз (2009)
Хомяков В. І. - Менеджмент електронних відходів. Закордонний досвід, Коробченко Н. М. (2009)
Абдурахманова З. - Розвиток галузей національної економіки (промисловості) у системі світогосподарських зв’язків (2014)
Алієв А. - Концептуальні основи розроблення механізмів управління інноваційних технопарків, Шахвердієва Р., Аббасова В. (2014)
Артеменко О. - Моделі людської поведінки і класифікація економічних агентів у контексті економічної безпеки держави (2014)
Волков С. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток регіону, Чулкова В. (2014)
Дорохов В. - Класифікація порушників як етап менеджменту репутаційних ризиків унаслідок інцидентів інформаційної безпеки (2014)
Єлєсіна М. - Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання ДПП для модернізації виробництва в Тамбовській області, Магомадов М. (2014)
Єременко А. - Сучасні тенденції розвитку сфери послуг і фактори, що впливають на її формування: регіональний аспект (2014)
Кириленко А. - Моделювання оцінки ефективності діяльності банку (2014)
Козирєв В. - Вплив фінансових конгломератів на розвиток міжнародних фінансових центрів (2014)
Лазарович М. - Російська національна меншина України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір (2014)
Левшук А. - Удосконалення оподаткування малого бізнесу з метою легалізації та виведення з тіні його господарської діяльності (2014)
Ліповка А. - Реалізація функцій управління людськими ресурсами в проектній роботі, Закірова А. (2014)
Литвиненко Е. - Методика та організація контролю нефінансових активів бюджетних установ (2014)
Магурчак Т. - Аудит державних фінансів (2014)
Мартиненко О. - Сутність правових основ лізингових операцій в Україні, Малахова А., Шнурко А. (2014)
Маховка В. - Сільський (зелений) туризм як напрям розвитку сільських територій у Полтавській області (2014)
Микитюк М. - Корпоративне екологічне управління як складова загальної системи корпоративного управління організаціями (2014)
Морунов В. - Вплив податкового контролю як складової системи внутрішнього контролю на економічну безпеку організації (2014)
Павлюк Т. - Організація та управління експортною діяльністю на машинобудівному підприємстві (2014)
Петрушка О. - Модернізація системи бюджетного інвестування в умовах поглиблення ринкових трансформацій, Баніт Ю. (2014)
Пєнцова Н. - Економічне мислення як фундамент сучасного господарювання закладів післядипломної педагогічної освіти (2014)
Поліщук І. - Застосування логістичної концепції кадрового менеджменту (2014)
Потравка Л. - Сутність, зміст та етапи трансформації соціально-економічної системи (2014)
Рашкєєва І. - Застосування моделі життєвого циклу І. Адізеса в компанії "Татнефть", Захаров В. (2014)
Сінякова М. - Професійний розвиток трудових мігрантів як найважливіший напрям міграційної політики Свердловської області (2014)
Фабіянська В. - Сутність організації бухгалтерського обліку (2014)
Феденько С. - Фінансова доступність медичних послуг (2014)
Ходаківська Л. - Внутрішньогосподарський контроль збереження і використання матеріальних ресурсів, Пономаренко Т. (2014)
Чень Ц. - Економічне співробітництво КНР і АСЕАН (2014)
Щанкін С. - Конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку регіонального ринку (на прикладі Республіки Мордовія) (2014)
Яцина В. - Моделювання ризиків застосування аутсорсингу: трансакційний аспект (2014)
Про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 2 вересня 2014 р. (витяг) із коментарем (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п.1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (2015)
Грабовська А. О. - Особливості правового регулювання односторонньої відмови від господарського зобов’язання (договору) та односторонньої зміни його умов (2015)
Міненкова Н. О. - Набувальна давність у правозастосовній практиці: окремі проблемні питання (2015)
Різун В. - Дорогі друзі! Шановні колеги! (2014)
Сидоренко Н. - Портрет кафедри (2014)
Волобуєва А. - Історія кафедри – мовою документів (2014)
Гримич Г. - Працюй і будеш знаменитим (2014)
Михайлин І. - Королева журналістикознавства – історія журналістики (2014)
Сніцарчук Л. - Об’єднані дослідницьким пошуком (2014)
Бойко А. - Дружній колектив однодумців (2014)
Кравченко С. - Зобов’язала історія: творці історіографії української журналістики (2014)
Желіховська Н. - Наукова діяльність кафедри історії журналістики (2014)
Шестакова Е. - Ювілейна рефлексія щодо морального принципу науки (2014)
Семенко С. - Хранителі традицій (2014)
Привалова С. - Кілька чуттєвих штрихів (2014)
Яблоновська Н. - Напрям дослідження – етнічна преса (2014)
Хітрова Т. - Місцева преса як фактор формування української "історичної пам’яті" (2014)
Пода О. - Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики (2014)
Герасимчук Н. - Літературна місія викладачів кафедри історії журналістики, Михайлюта О. (2014)
Покляцька К. - Практичний журналістський досвід – крок у майбутнє (2014)
Кобинець А. - Журналістика: місія здійснена (2014)
Школьна О. - Контент наукових здобутків (збірники "Журналістика" та "Образ"), Покляцька К. (2014)
Колісник Ю. - Матвій Шестопал – активний борець за національну гідність (2014)
Забіяка І. - Чи варто оглядатися назад? (Дещо про О. Бабишкіна з сьогоднішніх позицій) (2014)
Шебеліст С. - Анатолій Погрібний – людина дужого чину (2014)
Сухомозський М. - Рятівний штрафбат (невідомі сторінки з життя українського велета Анатолія Погрібного) (2014)
Галата А. - Столітній ювілей (2014)
Боярська Л. - "Бо ще роблю, бо ще живу, бо ще борюсь. Ще, ще і ще...": Василь Васильович Яременко (2014)
Мамалига А. - Мандрівка століть – печать її духу (2014)
Жеребіло І. - Обличчя кафедри: кілька коротких інтерв’ю (2014)
Ярмиш Ю. - Бурхливі 50-ті рр. (2014)
Симоненко Д. - Ужинок шести десятиліть (2014)
Морозова Д. - Тут працюють митці (2014)
Зублевська Д. - 60-річна історія (2014)
Різун В. В. - Нова історія (2014)
Теремко В. І. - Повага до історії спонукає жити майбутнім (2014)
Фоменко О. С. - У річищі традицій (2014)
Горевалов С. І. - Науковий ритм не спиняти! (2014)
Приступенко Т. О. - Нарощувати потужність (2014)
Іванов В. Ф. - Життя триває! (2014)
Городенко Л. М. - І знаковість, і легендарність (2014)
Шумарова Н. П. - Літераторам, Данильчук Д. В. (2014)
Глибинними шляхами історії до вершин професійності (2014)
Свалова М. - Шановна Натале Миколаївно! (2014)
Кобинець А. - Натхненно-творчо (2014)
Луць В. - Застава земельних ділянок: особливості договірних правовідносин, Лапечук П., Петрович Т. (2010)
Демченко С. - Реформування судової системи: окремі ключові поняття (2010)
Євграфова Є. - Деякі питання використання результатів юридичної науки у правовій сфері (2010)
Ковальський В. - Феномен правової ментальності: сутність та закономірності (2010)
Прокопов Д. - Онтологічні системи природного права у європейській правовій думці XVII – середини XVIII століть (2010)
Волковицька Н. - Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні (2010)
Весельська Т. - Провадження в справах про адміністративні правопорушення: межі оскарження в адміністративному судочинстві (2010)
Саєнко С. - Інформаційно-семіотична модель культурологічного аналізу норми адміністративного права (2010)
Солдатенко О. - Європейський досвід фінансування видатків на охорону здоров'я (2010)
Дзера Ю. - Особливості правового режиму майна, переданого державою до статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства у результаті корпоратизації державного унітарного підприємства (2010)
Кубко А. - Захист публічного порядку в цивільному законодавстві України: проблемні аспекти сучасного регулювання (2010)
Хащівська Н. - Особливості правового регулювання строків у договорі найму (оренди) земельної ділянки (2010)
Щерба Л. - Інститут колективного управління майновими авторськими та суміжними правами: еволюція, предмет, механізм (2010)
Мельник К. - Правоохоронні органи як роботодавці (2010)
Мокрицька Н. - Про поняття форми реалізації права на працю (2010)
Грабовець Н. - Історичний розвиток обігу земель в Україні (IX—XIX століття) (2010)
Лисенко Я. - Реалізація земельних юрисдикційних норм у позасудовому порядку органами місцевого самоврядування (2010)
Петлюк Ю. - Правовий режим земель як об'єкт наукових досліджень (2010)
Шалгунова С. - Характеристика осіб, які вчинили серійні сексуальні злочини (2010)
Охріменко І. - Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи (2010)
Боднар С. Н. - Менталитет как отражение оценочного суждения (2011)
Величко М. П. - Жанрове розмаїття арабо-іспанської середньовічної лірики (2011)
Гриценко Я. В. - Когнітивний вимір арабських пареміологічних одиниць (2011)
Гусаков В. В. - Дані середньовічних мусульманських літературних пам’яток про античну Середню Азію (2011)
Зелінський А. Л. - Інтерпретація присвяти лікаря Медея Аполлону Піфійському (Posidippus 2002, 95) (2011)
Каша К. А. - Відображення міфічного світу у фразеології тюркських мов (2011)
Кульчинський О. Б. - Османський хроніст Мустафа Наїма та українська історіографія (2011)
Мавріна О. С. - Матеріали щодо дворянства ногайців у фонді Таврійського Губернського Дворянського Депутатського Зібрання Державного архіву АР Крим (2011)
Марков Д. Є. - Тибето-непальська війна 1788–1792 рр. та її соціально-політичні наслідки для обох країн (2011)
Пилипчук Я. В. - Ранній етап етнічної історії кипчаків (2011)
Тарановський С. І. - Національно-визвольний рух та формування нової ідентичності православних арабів Антіохійського патріархату (1840–1918 рр. ) (2011)
Тарасенко Н. А. - Mc. w BdSt и гермопольская космогония (2011)
Туров И. В. - Учение хасидов о роли душевных качеств (мидот) в богослужении (2011)
Цао Гуанюй - Класичний китайський тушевий живопис періоду Сун (906–1279 рр. ) (2011)
Шестопалець Д. В. - Християнство в Корані: полемічний аспект (2011)
Таран М. А. - Рец. на: Кіктенко В. О. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская наука и цивилизация (философский анализ теоретических подходов)/В. А. Киктенко. – М. : ИИЕТ РАН, 2009. – 530 с. : ил. – Библиогр. : с. 394–426 (2011)
Титул, зміст (2015)
Холопцев А. В. - Прогноз повторяемости меридианальной циркуляции северного типа в северном полушарии земли, Федоренко Н. И. (2015)
Буц Ю. В. - Ранжирование административных районов Харьковского региона по уровню экологического риска, Крайнюк Е. В. (2015)
Козлова Т. В. - Сучасні європейські системи кадастру та реєстру прав, Коваль О. А. (2015)
Крюченко Н. О. - Эколого-геохимическая оценка техногенного загрязнения поверхностных отложений промышленных зон бывшего завода "Радикал", Панаит Э. В. (2015)
Ісаєва І. М. - Стратегічні пріоритети з розвитку національної системи нафтогазотрубопровідного транспорту (2015)
Крюкова Ю. О. - Оцінка ефективності логістики (2015)
Гандурський А. В. - Переваги впровадження іт-систем управління складом на прикладі WMS Logistic Vision Suite в логістичному комплексі Roshen (2015)
Кошіль В. І. - Сутність та особливості управління організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді (2015)
Греб М. М. - Прикладні аспекти проектування змісту навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкової школи (2015)
Гризун Л. Е. - Інструменти штучного інтелекту у руслі проблематики педагогічної діагностики (2015)
Пушкарева Т. А. - Стопроцентный учитель (2015)
Серажим К. С. - Засоби впливу агресії в політичному медійному дискурсі України (2015)
Цимбалюк Ж. О. - Визначення індивідуальної інтенсивності тренувального навантаження баскетболістів, що спрямована на розвиток загальної витривалості, Мусієнко А. В., Коваленко О. І. (2015)
Мельник А. І. - Законопроекти Ю. Романчука як правова основа демократичного розвитку галицького суспільства (2015)
Титул, зміст (2015)
Гаврилов Т. М. - Проектування годографа вектор-функції щільного розподілу (2015)
Шапорев В. П. - О возможности перекристаллизации дисперсного рутила, растворенного в расплаве галогенидов щелочных металлов, в нитевидные кристаллы, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2015)
Сіроклин І. М. - Використання методів аналізу відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках. Частина 1, Бражник А. А., Фоміна В. О. (2015)
Котенко А. М. - Технології і технічні засоби комбінованих перевезень вантажів за чинниками глобальної логістики, Світлична А. В., Шилаєв П. С. (2015)
Котенко А. М. - Обгрунтування вибору виду транспортних перевезень вантажів, Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. (2015)
Змій С. О. - Теоретичне обґрунтування кількості каналів передачі повідомлень в системі автоматичного оповіщення (2015)
Makeiev V. - The influence of the wind on the flight of the uncontrollable aircrafts, Pushkarov Y. (2015)
Левыкин В. М. - Анализ, исследование и развитие конкурентоспособности мини-гостиниц г. Киева, Дэвон В. В. (2015)
Бутенко А. Н. - Удаление воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами, Рыщенко И. М., Блинков Н. А. (2015)
Haider Ali Muse - Photonic-crystal fibers gyroscope (2015)
Shatovska T. - The overall structure of the web data mining repository (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Копаев А. В. - Магнитная и электронно-ионная структура MnZn-ферритов в приповерхностных слоях, обедненных и обогащенных цинком, Мокляк В. В., Бушкова В. С. (2015)
Приймак В. - Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників, Ткач І. (2014)
Столярчук Я. - Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці, Поручник С. (2014)
Дідківська О. - Актуальні проблеми працевлаштування молоді на ринку праці (2014)
Куліков Г. - Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання (2014)
Мельник В. - Риси і етапи постіндустріальної трансформації відносин розподілу (2014)
Танасієнко Т. - Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві (2014)
Добренко О. - Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання професійного ринку праці (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Соціально трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку" (2014)
Колот А. - Індивідуалізація особистості та формування індивідуалізованого суспільства як феномен сучасності: наслідки та уроки (2014)
Колєшня Л. - Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України, Анішина Н. (2014)
Бондарчук К. - Причини поширення неформальної зайнятості на сільських територіях та регуляторні важелі щодо її легалізації (2014)
Коломієць О. - Регулювання зайнятості літніх людей: від підвищення пенсійного віку до створення умову для реалізації трудового потенціалу (2014)
Астахова О. - Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики (2014)
Перегудова Т. - Соціальні стандарти гідної праці та їх дотримання в Україні (2014)
Мортіков В. - Щодо можливості розширеного тлумачення безпеки робочого місця (2014)
Єфремов В. - Трудова діяльність людини як об'єкт дослідження марксизмом та фізичною економікою (2014)
Від Редакційної колегії (2014)
Ляшко С. М. - Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті, Іваницька С. Г. (2014)
Бугаєва О. В. - Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців (2014)
Іваницька С. Г. - Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча старої (київської) громади Вільяма Беренштама (2014)
Стамбол І. І. - Наслідування заповітів Т. Шевченка на прикладі життєвого шляху І. Липи (1865–1923 рр.) (2014)
Кучеренко С. В. - Внесок Юрія Липи в шевченкознавство (2014)
Абліцов В. Г. - Микола Бурачек — зачинатель мистецької шевченкіани (2014)
Буряк Л. І. - Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій (2014)
Ківшар Т. І. - Ювілейний празький "Кобзарь" 1840–1940 рр. Т. Шевченка: до історії видання (2014)
Прокопчук В. С. - Подільські сторінки в біографії і творчості Тараса Шевченка (2014)
Демченко Т. П. - 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка на сторінках чернігівської преси (2014)
Рахно О. Я. - Чернігівське губернське земство та вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка (2014)
Ясновська Л. В. - Давньоруські старожитності Чернігівщини у творчій спадщині Т. Г. Шевченка (2014)
Заєць О. В. - Тарас Григорович Шевченко і Києво-Печерська лавра (2014)
Галярник Н. Р. - Популяризація галицьким студентством творчості Тараса Шевченка як боротьба за своє національне самовираження (за матеріалами Фонду професора В. Т. Полєка) (2014)
Гранчак Т.Ю. - Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану (2014)
Гончаренко Н. К. - Шевченко у школі: образ Тараса Шевченка у підручниках історії (2014)
Попик В. І. - Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору (2014)
Яценко О. М. - Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)", Любовець Н. І. (2014)
Непомнящий А. А. - Кримська Шевченкіана: до історії регіональних енциклопедій (2014)
Петриченко К. В. - Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ) (2014)
Бойко Г. В. - Життєпис Тараса Шевченка у документах Державного архіву Київської області, Камінська Н. В. (2014)
Петрикова В. Т. - Т. Г. Історіографія регіональної біобібліографії вітчизняного шевченкознавства (2014)
Марченко Н. П. - Новітня шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей (2014)
Муріна С. В. - Шевченкіана на польськомовних електронних ресурсах (2014)
Географ, краєзнавець, освітянин України (пам’яті М. Ю. Костриці 1942–2014) (2014)
"Сонячний зайчик" української літератури (на пошану В. З. Нестайка, 1930-2014) (2014)
Рецензія на монографію: Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Рецензія на видання : "Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (ХІХ–ХХІ ст.) : бібліограф. покажч. / Нац. Б-ка України для дітей ; уклад. О. М. Тімочка. – К., 2013. – 36 с. (2014)
Десяті Біографічні Читання "Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців" (Київ, 5 червня 2014 р.) (2014)
Секція "Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору" в рамках проведення Міжнародна наукової конференції "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" (Київ, 23 жовтня 2014 р.) (2014)
Садова У. - Механізм регулювання дитячої праці, Мульська О. (2014)
Юрчик Г. - Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах (2014)
Шевченко Л. - Форсайт вищої освіти: актуальність для України (2014)
Ковальов В. - Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект), Атаєва О., Шевченко К. (2014)
Кудінова А. - Проблеми соціальної сфери в Україні: результат дефіциту ресурсів чи неефективного державного регулювання?, Верба Д. (2014)
Коваленко О. - Трансформація соціально-економічних відносин у постіндустріальній економіці (2014)
Азьмук Н. - Фактори формування і розвитку інноваційних форм людського капіталу (2014)
Терюханова І. - Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи подолання (2014)
Мовчан О. - Нагальні проблеми щодо активізації зайнятості населення в контексті реалізації державних цільових програм (2014)
Кім М. - Взаємозв'язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні, Давидова І. (2014)
Баранова Н. - Використання моделі соціального бюджету для прогнозування соціальних видатків в бюджетному процесі, Поляк Н., Самерханова З. (2014)
Наумова М. - Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства (2014)
Мельник С. - Аналіз сучасного стану надання послуги із супроводу та психологічної підтримки сімей, у складі яких є особи, нездатні до самообслуговування, Харлапанова М. (2014)
Горбачова І. - Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України (2014)
Колот А. - Наукове забезпечення управління працею та соціально-трудовими відносинами на засадах міждисциплінарного підходу (2014)
Грішнова О. - Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості, Заїчко О. (2014)
Ільїч Л. - Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці (2014)
Гаркавенко Н. - Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом, Новосільська Т. (2014)
Коновалова І. - Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти (2014)
Горбачова Л. - Управління кадровими ризиками в умовах ринку (2014)
Мальований М. - Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення (2014)
Лебедєв І. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження гідної праці (2014)
Черняк П. Д. - Дослідження збіжності методу скінченних смуг під час розв’язання плоскої задачі теорії пружності (2014)
Мацейко В. В. - Демпфування низькочастотних коливань потужності в енергосистемі (2014)
Яндульський О. С. - Деякі аспекти роботи автоматичного частотного розвантаження, Тимохін О. В., Тимохіна А. О. (2014)
Остапенко О. П. - Енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів з електричним і когенераційним приводами, Лещенко В. В., Тіхоненко Р. О. (2014)
Яндульський О. С. - Визначення зон ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі, Труніна Г. О. (2014)
Боднар Л. А. - Експериментальні дослідження екологічних показників роботи газогенераторного водогрійного котла потужністю 40 кВт, Степанов Д. В., Довгаль А. М. (2014)
Яндульський О. С. - Оцінка динамічних характеристик багатомашинних електроенергетичних систем на основі даних cистеми моніторингу перехідних режимів, Марченко А. А., Нестерко А. Б. (2014)
Чепурний М. М. - Газопарові установки на основі газових і протитискових парових турбін, Резидент Н. В., Поліщук С. В. (2014)
Тугай Ю. І. - Модель електромагнітного трансформатора напруги для дослідження ферорезонансних процесів, Бесараб О. Б. (2014)
Дубовой В. М. - Застосування марковської моделі для аналізу впливу циклічності на управління розгалуженим технологічним процесом, Пилипенко І. В., Стець Р. С. (2014)
Галущак Д. О. - Перевірка адекватності математичної моделі системи "Автомобіль з дизельним двигуном – дорога – навколишнє середовище" (2014)
Сивак І. О. - Напружений стан в осередку деформації листової заготовки під час ротаційної витяжки осесиметричних деталей, Сухоруков С. І., Шевчук Є. І. (2014)
Клочко В. І. - Застосування розв’язків диференціальних рівнянь під час моделювання процесу металообробки як засіб фундаментальної підготовки майбутніх інженерів, Коломієць А. А., Коцюбівська К. І. (2014)
Ван Сяо Лун - Субъективное благополучие китайских студентов (2014)
Зімовін О. І. - Залежність актуалізації ресурсів саморозвитку особистості студентів від типу та рівня рефлексивності (2014)
Нежута А. В. - Гендерні особливості неусвідомлених аспектів ставлення правоохоронців до себе та до своєї професії на різних етапах професійного розвитку (2014)
Поліванова О. Є. - Взаємозв’язок уявлення про успіх та соціально-психологічних характеристик особистості у сучасній молоді (2014)
Церковний А. О. - Соціально-психологічний тренінг як інструмент адаптації студентів, Церковна М. В. (2014)
Четверик-Бурчак А. Г. - Опис та адаптація опитувальника "шкала соціального благополуччя" К.Кіза (2014)
Чжао Синь - Глубинные тенденции личности родителей лиц с разным уровнем эмоциональной зрелости (2014)
Штученко І. Є. - Сенсожиттєві орієнтації у студентів технічних ВНЗ, які ухвалюють кар’єрне рішення (2014)
Яновська С. Г. - Психологічні особливості лідерів студентського самоврядування, Туренко Р.Л. (2014)
Яновська Ю. Е. - Особливості ціннісно-смислової сфери футбольних вболівальників (2014)
Заика Е. В. - Феномен воспоминаний о другом человеке в произведениях Т. Г. Шевченко (К 200-летию со Дня рождения поэта) (2014)
Орлова Д. В. - Формування понятійного поля "емоційний інтелект" та концептуальні підходи до його розуміння (2014)
Дин Шао Цзе - Особенности эмоциональной сферы ж енщин с гиперпластическими гинекологическими заболеваниями (2014)
Kirillov D. V. - Research of thinking process (generalization) features in adolescents with icp (2014)
Прокопенко О. А. - До проблеми дослідження формування емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Сорока А. В. - Особливості базових переконань в різних вікових групах досліджуваних (2014)
Чухраєва Г. В. - Психологічні особливості особистісного адаптаційного потенціалу та самооцінки професійно-рольової поведінки працівників ОВС (2014)
Павлюк С. - В пошуках вишуканої досконалості українського мистецтва (2014)
Ігнатенко О. - Громадсько-політична позиція мистецтвознавця Володимира Овсійчука в повоєнний період (1945—1970-ті рр.) (2014)
Гелитович М. - Нотатки до образу вченого (2014)
Олег С. - З історії львівської мистецької Шевченкіани (2014)
Кацай В. - Історія мистецького надбання Т.Г. Шевченка у Харкові в 1926—1948 рр. (2014)
Денисенко О. - Т. Шевченко і І. Рєпін (2014)
Івашків Г. - Шевченкіана в українській кераміці ХІХ — початку ХХІ століття (2014)
Жишкович В. - Кодекс Гертруди — яскравий взірець культурно-мистецького синтезу середньовіччя (2014)
Козак Н. - Портрети князя Ярополка Ізяславича на мініатюрах Псалтиря Еґберта в світлі нових досліджень (2000-ні роки) (2014)
Гелитович М. - Мініатюри "Хишевичівського" Євангелія 1546 р. у контексті українського малярства середини XVI ст. (2014)
Герій О. - Пропорції цілих чисел у конструкції та декорі українських іконостасів першої половини ХVII ст. (2014)
Левицька М. - Сюжет "Христос виганяє торгівців із храму" у мистецтві західноєвропейського та українського бароко: іконографічні паралелі (2014)
Коваленко Г. - Київський Пер Гюнт (2014)
Бартош А. - Колекція гуцульського мистецтва в Єпархіальному Музеї в Тарнові (2014)
Король С. - Роль мотиву в українському пленерному пейзажі: будяк — квітка степу (2014)
Лесів А. - Особливості зовнішності Юди Іскаріота в українському малярстві XVI—XVIII ст. (2014)
Фесенко Д. - Італійці в монументальному малярстві XVIII ст. в Україні (2014)
Косів Р. - Ікони на полотні кінця 1680—1690-х рр. з церкви Преображення Господнього с. Вороблячин на Яворівщині (2014)
Клімашевський А. - Типологічна характеристика обстави українських церков (2014)
Болюк О. - Церковні дерев’яні вироби з контурною різьбою: специфіка орнаментальних мотивів та іконографічних типів (2014)
Грималюк Р. - Формування естетичної платформи сецесії в українському мистецтві кінця ХІХ — початку ХX ст. (2014)
Купчинська Л. - Маловідомі портрети Феліціяна Лобеського (2014)
Соколюк Л. - Творчість Михайла Жука в контексті стильових пошуків художньої культури ХХ ст. (2014)
Семчишин-Гузнер О. - Збірка портретів очільників товариства "Просвіта" у Львові 1868—1939 рр. у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (2014)
Тріска О. - Колекція ікон на склі з Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького (2014)
Никорак О. - Художньо-естетичні особливості хусток західноукраїнського Полісся й Волині (2014)
Герус Л. - Опішнянська глиняна іграшка в музеях Львова (2014)
Федорчук О. - Бісер у художній структурі ансамблю буковинського народного одягу другої половини XX — початку XXI століття (2014)
Козакевич О. - Типологія українських народних в’язаних та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (2014)
Коржева А. - Психея та Ерот в образотворенні античності (2014)
Сторчай О. - Листи Аріадни Труш-Слоневської, дочки художника Івана Труша, до Тетяни Неллінгер (1960—1973) (2014)
Триколенко С. - Сучасна українська сценографія на прикладах вистав Київського академічного Молодого театру (2014)
Макойда О. - Особливості розвитку страсної тематики у мистецтві Західної Європи XI—XVIII століть (2014)
Селівачов М. - Демаркація історії мистецтв, Сагайдак М., Марусенко П. (2014)
Рибалко С. - Оголена модель в японському мистецтві кінця ХІХ — першоїтретини ХХ століття: традиції та новації (2014)
Котляр Є. - Пам’ятки єврейського мистецтва Кам’янеччини у виданнях школи Гагенмейстера: пошуки і відкриття (2014)
Левкович Н. - Художні особливості бсамімів Східної Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. (2014)
Дмитренко А. - Костюм у контексті сценографічних пошуків Вадима Меллера (з фондів Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України) (2014)
Зятик Б. - Іконостас храму Богоявлення Господнього в селі Кугаїв на Львівщині. Проблема збереження та дослідження (2014)
Короткевич В. - Миргородський період життя й творчості академіка Василя Кричевського (2014)
Пасічник Л. - Особливості формування та розвитку ювелірної промисловості України XX—XXI століття (2014)
Палумбо Де Віво І. - Теоретичні аспекти висвітлення культури Гуцульщини в творах образотворчого мистецтва. Поняття "Гуцульського феномену" (2014)
Гейза Д. - Живопис Володимира Микити. Образно-пластична мова (2014)
Якимечко Л. - Декоративний розпис Параски Хоми: Історіографічний та творчо-методологічний аспекти (2014)
Біль М. - Життя та творчість Івана Кейвана (2014)
Кай Г. - Пекінський центр художнього скла Китаю (історичні та сучасні особливості розвитку) (2014)
Білан І. - Юрій Магалевський: художня творчість і боротьба за незалежність України (2014)
Пиж’янова Н. - Заснування Охматівського сільського хору Порфирія Демуцького (2014)
Семенюк В. - Особливості інтерпретації поетичних образів у графічному мистецтві (2014)
Яців Р. - Ретроспектива творчості Христини Кудрик (2014)
Ангелова А. В. - Життєві домагання у структурі випереджальної регуляції діяльності, Гуляєва О. В. (2014)
Гарна-Зайко О. О. - Безпосереднє спілкування як загальнопсихологічна проблема в умовах сучасності (2014)
Жук Н. Ю. - Дослідження можливостей застосування комунікативного методу навчання для попередження виникнення мовної тривожності у студентів, що вивчають іноземну мову (2014)
Іванова О. Ф. - Емоційні бар’єри та емпатія в процесі міжособистісного спілкування підлітків з різного соціального оточення, Балинська М. В. (2014)
Кочарян О. С. - Особливості організації емоційної сфери особистості з різним рівнем емоційної зрілості, Півень М. А. (2014)
Лучанинова Н. В. - Психологические особенности развития педагогического мастерства и личности преподавателя Высшей Школы (2014)
Невоєнна О. А. - Особливості емоційної сфери осіб, що проживають у "гарячих точках світу", Ярош Н. С. (2014)
Перевязко Л. П. - Сновидческая реальность в свете вневременности бессознательного (2014)
Пушкін О. А. - Проективна психодіагностична методика "Динамічний Емоційно-Мотиваційний Патерн" та перший досвід її застосування (2014)
Яворовська Л. М. - Часова перспектива як чинник психологічного благополуччя особистості, Філоненко Г. С. (2014)
Бойчук М. П. - Психологічні особливості репрезентативних систем студентів: залежність від статі, віку і зв’язок зі спеціальністю (2014)
Луценко Е. Л. - Aдаптация теста критического мышления Л. Старки (2014)
Митроченко О. Е. - О целесообразности применения понятия "дистрибуция внимания" (2014)
Люта Л. П. - Соціально-психологічні засади спрямування соціальної політики у різних формах організацій (2014)
Москаленко В. В. - Психотехнології створення ефективного політичного іміджу (2014)
Пуертас Савіна Д. К. - Співвідношення базових людських цінностей та електорального вибору (2014)
Невоєнна О. А. - Професійно–важливі якості операторів верстатів с числовим програмним керуванням (2014)
Пляка Л. В. - Психологічний тренінг як форма психологічної допомоги суб`єктам освітнього простору вищого навчального фармацевтичного закладу (2014)
Попова Г. В. - Формування особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів-тренерів в процесі навчання у вищому навчальному закладі, Книш А. Є. (2014)
Шатило Ю. П. - Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників (2014)
Поспєлова С. В. - Особливості гендерно-рольової поведінки дівчат із різними типами статеворольової організації особистості (2014)
Такмакова М. Ю. - Аналіз особливостей особистості і міжособистісних стосунків у дівчат з різними типами прихильності (2014)
Яровая Н. А. - Статусы гендерной идентичности у лиц с разным уровнем психологического благополучия (2014)
Kirillov D. V. - Functional changes in psychological status after corrective influence on adolescents with mental and physical disturbances (ICP) (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Уровневые и типологические особенности комплайенса больных с психическими и неврологическими расстройствами, Кожевникова В. А., Бородавко О. А. (2014)
Помацалюк А. Р. - Соціально-психологічна адаптація засуджених жінок у виправних установах (2014)
Сорока А. В. - Особливості загальної комунікативної толерантності бездомної особи після звільнення від відбування покарання (2014)
Сорока А. В. - Психологічні особливості неповнолітніх засуджених схильних до суїциду, Токова А. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Пленум Верховного Суду України обрав членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за І півріччя 2013 р. (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) (2014)
Романюк Я. М. - Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності, Майстренко Л. О. (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Хомяков В. І. - Методика формування та оцінки цільового потенціалу машинобудівного підприємства, Федоренко О. В. (2011)
Родіонов О. В. - Значення ділової репутації для економічної безпеки підприємства, Пекін Д. О. (2011)
Дідур С. В. - Врахування зарубіжного досвіду в умовах реформування пенсійної системи в Україні, Шаповал Л. П., Кесь А. С. (2011)
Бойко В. В. - Планування та облік матеріальних витрат за видами діяльності підприємства, Будинська О. Ю. (2011)
Кадієвський В. А. - Наукове та кадрове забезпечення реалізації програм енергозбереження в промисловості України та регіону, Бурцева Т. І. (2011)
Одінцов М. М. - Організаційно-економічні принципи функціонування інтегрованих формувань в АПК (2011)
Колісник Г. М. - Історико-теоретичні та управлінські аспекти розвитку витрат (2011)
Яворська Т. В. - Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України (2011)
Лобозинська С. М. - Державне регулювання реструктуризаційних процесів проблемних банків України (2011)
Машика Ю. В. - Організаційна структура національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) (2011)
Кошеленко С. В. - Розвиток ринку корпоративних облігацій в Україні, Рутенко Б. І. (2011)
Демченко О. П. - Форми взаємодії університетів із зовнішнім середовищем (2011)
Великий Ю. В. - Управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств машинобудівного комплексу (2011)
Лишко С. В. - Традиції земельного оподаткування в економічній політиці та проблеми його правового регулювання в наукових студіях економістів ХVII-XIX ст. (2011)
Кучерук Т. Г. - Інноваційно орієнтований економічний розвиток регіонів: питання теорії і методології (2011)
Куценко М. А. - Стан освітніх послуг в системі підготовки кадрів для оперативнорятувальної служби (2011)
Компанієць І. О. - Будівельна галузь в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Авраменко О. І. (2011)
Любченко Н. Л. - Економічна стабільність підприємства в умовах зростання кризових явищ (2011)
Розмислова Н. О. - Інвестиційний проект як метод підвищення фінансової стійкості інвестиційної нерухомості (2011)
Чеботарьов В. М. - Інноваційний розвиток підприємств як основа випускуякісної продукції (2011)
Родіонова О. Ю. - Підвищення рівня культури персоналу підприємств через одержання освітніх послуг, Поліщук Д. І. (2011)
Артеменко В. О. - Оцінка впливу природоохоронних систем на конкурентоспроможність підприємств (2011)
Дербенцев В. Д. - Моделювання впливу інвестицій на динаміку валового внутрішнього продукту, Щерба В. А. (2011)
Барабан О. А. - Особливості оцінки інвестиційної привабливості підприємств вугледобувної промисловості за допомогою методів статистичного аналізу, Ільїнський В. В. (2011)
Аніщенко В. О. - Екологічний аудит як інструмент вдосконалення механізму використання земельних ресурсів, Гончаренко О. Г. (2011)
Пазізіна С. М. - Подолання імпортозалежності України при переході до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку (2011)
Недашківський М. М. - Оцінка ринку продукції олійно-жирової промисловості України (2011)
Пронь Н. О. - Проблема визначення суб’єктів та ініціаторів проведення інвентаризації (2011)
Жиляєва Н. М. - Методологічні підходи та методика оцінки регіональної конкурентоспроможності (2011)
Фонарьова Т. А. - Пошук шляхів підвищення ефективності використання робочої сили (людського капіталу) підприємств ГМК України (2011)
Потравка Л. О. - Місце структурних зрушень в процесі трансформації економіки (2011)
Харченко В. В. - Використання новітніх інформаційних систем для підтримки економічного розвитку підприємницької діяльності, Шевчук Ю. В. (2011)
Сокольська Р. Б. - Вимоги до інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, Зелікман В. Д, Акімова Т. В. (2011)
Книш А. Г. - Сутність інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємства (2011)
Луцяк В. В. - Маркетингова інформаційна система венчурного підприємства, Пасько М. О. (2011)
Гасюк Л. М. - Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства (2011)
Максименко Д. В. - Моделі вирішення проблем кадрового забезпечення (2011)
Семанюк В. З. - Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством (2011)
Жалко О. В. - Система управління прибутком підприємства, Климовець І. М. (2011)
Мазарчук А. Ю. - Аналіз проблем із впровадженням інноваційних технологій на підприємствах легкої промисловості, Дупляк О. М. (2011)
Остапенко А. С. - Проблеми діагностики та попередження банкрутства підприємства (2011)
Добия М. - Затратная функция производства в формировании заработной платы на предприятии, Ренкас Ю. Л. (2011)
Barburski J. - Produktywnosc pracy jako determinanta poziomu wynagrodzen (2011)
Koziof W. - Elementy motywacji pfacowej oparte na systemie rachunkowosci przedsiebiorstwa (2011)
Тараненко О. О. - Діагностика економічної стійкості торговельних підприємств (2011)
Мельничук Н. В. - Інвестиційна політика та практика в Україні: сучасний стан та можливості активізації (2011)
Воличенко О. О. - Вдосконалення умов здійснення інвестиційної діяльності підприємства (2011)
Ізмайлова О. О. - Методичні аспекти аналізу поліпшення основних засобів підприємства (2011)
Середа О. О. - Механізм регулювання фінансової діяльності підприємств (2011)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2014)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) (2014)
Романюк Я. М. - Регрес та суброгація у правовідносинах страхування, Майстренко Л. О. (2014)
Потильчак О. І. - Незалежність суддів як гарантія правової держави: міжнародний досвід (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Бушаков В. А. - Японські географічні назви Сікука на Південному Сахаліні (2012)
Гриценко Я. В. - Роль метафори (al-’isti‘āra) в арабських пареміях (2012)
Днепровский Н. В. - Вновь открытый культовый пещерный комплекс в историческом центре Бахчисарая и проблема локализации армянских религиозных центров в столице Крымского ханства (2012)
Кульчинський О. Б. - Хроніка "Таріг-е Каманіче” та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року (2012)
Марков Д. Є. - Західний Непал: проблема інкорпорації і статусу васальних князівств (кінець XVIII – початок XIX ст.) (2012)
Мурашевич К. Г. - Китайський вільний вірш поч. ХХ ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмах (2012)
Павлішина Л. Ф. - Особливості та труднощі переходу Японії від "системи 55 року” до коаліційного правління (2012)
Пилипчук Я. В. - Саксін: аспекти етнічної та політичної історії (2012)
Соегов М. - Талантливый туркменский писатель – участник освобождения Украины (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського