Ткачик О. В. - Англійські евфемістичні неологізми в публіцистичному стилі та їх переклад українською, Бабаєв Т. К. (2014)
Туленинова Л. В. - Эстетические характеристики болезни (лингвоконцептологический анализ) (2014)
Галацин К. О. - Педагогічні умови формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів, Фещук А. М. (2014)
Іванова О. О. - До питання формування іншомовної компетентності в письмі у майбутніх інженерів (2014)
Корсун Г. О. - Формування компетентності вибору професії старшокласників сучасних шкіл Німеччини (2014)
Біляніна В. І. - Теоретико-методологічні засади вивчення діалогічних конструкцій у комунікативній лінгвістиці (2013)
Богомолов А. В. - Концепт IRADA(t) ASH-SHA‘B (воля народа) в дискурсе "арабской весны” (2013)
Van Ngoc Thanh - Overseas Chinese in the United States in the second half of the nineteenth century, Bui Truc Linh (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Падіння режиму "Нового порядку” в Республіці Індонезія (2013)
Кулібаба А. C. - Лінгвокультурологічна інтерпретація жанру пісні в арабо-мусульманській культурі (2013)
Кульчинський О. Б. - Мовні особливості османської хроніки "Історія Наїми”: автор versus норма (2013)
Лавров Д. В. - Відображення подій 12 вересня 1980 року у романі Латіфе Текін "Уроки ночі” (2013)
Познанський Є. В. - Психологічний портрет Береніки ІІ (2013)
Рибалкіна Ю. О. - Етимологічний склад лексики індійської традиційної медицини (2013)
Рустемов О. Д. - Внутренняя стилистика бахчисарайских сиджилей (2013)
Слободян Н. В. - Енергетичний фактор як інструмент "жорсткої” та "м’якої сили” у взаємодії США та Росії в зоні Перської затоки (2013)
Троєглазова М. М. - Теоретичні засади дослідження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови (2013)
Усольцева М. М. - Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр. ) (2013)
Хайрединова Э. А. - Индивидуальные предметы христианского культа раннесредневекового времени из Юго-Западного Крыма (2013)
Антонец С. Ю. - К расчету электрического поля в изоляции эмальпровода с изоляцией на основе полиимидных сополимеров, Щебенюк Л. А. (2014)
Артюх С. Ф. - Оценка параметров случайных процессов загрязнения окружающей среды энергетическими предприятиями, Любимова Н. А. (2014)
Владимиров Ю. В. - Реальные возможности ветроэнергетики Украины, Пилипенко Е. Э. (2014)
Гасанова В. В. - Анализ и выбор электрохимических аккумуляторов для энергоустановок долго живущих космических аппаратов, Каторгина Ю. Г., Столяров Я. А., Чечина Е. Г. (2014)
Гурин А. Г. - Разрушение увлажненного поверхностного слоя полимерной изоляции при грозовых перенапряжениях, Гонтарь Ю. Г. (2014)
Куксов А. О. - Імітаційне моделювання влучення розряду довгої іскри в точки площини в неоднорідному полі, Пєтков О. О. (2014)
Лазуренко О. П. - Щодо визначення вартості електричної енергії для побутових споживачів, Черкашина Г. І. (2014)
Мельников Г. И. - Способы построения энергосберегающих электромеханических стендов для испытания двигателей внутреннего сгорания, Коротков А. О. (2014)
Пономарев П. Е. - Влияние гидрофобизации изоляторов на распределение напряжения по их поверхности, Пономарева А. П. (2014)
Рудевіч Н. В. - Дослідження розповсюдження вищих гармонік уздовш лінії електропередач (2014)
Сокол С. О. - Аналіз існуючих методів вирівнювання напруженості і потенціалу вздовж стрижня турбогенератору на виході його із пазу статора (2014)
Чулеев В. Л. - Исследование электрофизических свойств композиций на основе поливинилхлорида для изоляции силовых кабелей низкого напряжения, Золотарев В. М., Чулеева Е. В., Антонец С. Ю. (2014)
Шумилов Ю. Н. - Проблемные вопросы выбора и применения полимерной изоляции для воздушных линий электропередачи (2014)
Шутенко О. В. - Аналіз законів розподілу концентрацій газів, розчинених в маслі високовольтних трансформаторів негерметичного виконання, Баклай Д. Н. (2014)
Щебенюк Л. А. - Критерий выбора коэффициента преломления света для полимерных оболочек оптического волокна, Петренко О. И., Удовенко И. И. (2014)
Щебенюк Л. А. - К анализу зависимости механического напряжения от времени одноосного растяжения для образцов высоконаполненных антипиренами ПВХ-пластикатов, Рябинин С. А., Стурченко А. И. (2014)
Титул, зміст (2014)
Sukhenko I. - "Nuclear energy" narration within Ukrainian ecocritical context (2014)
Городницкий Е. А. - Экфрасис в структуре литературного произведения: изобразительная и нарративная функции (2014)
Гумметова Ш. - "Взгляд на азербайджанскую литературу" Юсифа Везира Чеменземинли в истории литературы (2014)
Зозуля О. В. - Постмодерністські концепції пародії: основні проблемні підходи і дискусії (2014)
Силантьева В. И. - Теория переходности: традиционный литературоведческий и синергетический подходы (2014)
Хакгуфахр Х. У. - К проблеме зарождения в Иране индийско-исфаганского художественного стиля (2014)
Туренко В. Е. - Концепт φιλια в давньогрецькій докласичній літературі та філософії (2014)
Аббасов Г. - Французская просветительская литература в творчестве М. Ф. Ахундова (2014)
Подлісецька О. О. - Мотив зради в літературі початку ХХ ст. ("Іуда Іскаріот" Леоніда Андрєєва та "Юда" Ольги Кобилянської) (2014)
Цепенникова А. Н. - Образ ангела смерти в одноименном романе И. Одоевцевой: трансформация романтической традиции М. Лермонтова (2014)
Амирян Т. Н. - Автофикциональное письмо Амели Нотомб. "Сверхголод" как нарративный код письма (2014)
Ахмедова Г. - Пути развития научной фантастики в Азербайджане за последние полвека (2014)
Бортникова (Мельникова) А. В. - Опыт нарратологического анализа очерков Д. Н. Мамина-Сибиряка (2014)
Власенко Л. В. - Авторське світосприйняття у творчості жінок-романістів (2014)
Джафарли Х. - Сахиб бин Аббад: жизнь и творчество (2014)
Заїка О. В. - Пошуки власної ідентичності і культурна прірва між героями в оповіданні Джумпи Лагірі "Тільки гарне" (2014)
Москаленко Н. А. - Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой (2014)
Никольский Е. В. - Художественная специфика сказочной прозы императрицы Екатерины Великой (2014)
Оляндер Л. К. - Портрет у щоденниках О. Гончара і естетичне сприйняття дійсності (2014)
Полежаева Т. В. - Жанровая природа миниатюрной прозы (на материале "стихотворений в прозе" И. С. Тургенева) (2014)
Тищук Д. С. - Асоціонім як троп: кодувальна функція (2014)
Удалов В. Л. - П’єса Чехова "Безбатьківщина": "підтексти", "підводна течія", "підводні ідеї" (2014)
Абдуллаева Ш. - Исмаил бек Накам в рукописных источниках (2014)
Мехралиева Н. М. - Особенности издания переводов русской художественной литературы в Азербайджане в первой половине ХХ в. (2014)
Патлань Ю. В. - Метрические книги Петропавловской церкви слободы Обуховка как источник данных для анализа творчества писателя-символиста В. Я. Ерошенко и истории его семьи (2014)
Bidnenko N. - The language peculiarities of modern English scientific and technical literature style (2014)
Ratomska L. - Le mystere de la langue basque, Boryssevitch I., Zgourovska Y. (2014)
Zirka V. - Students creativeness in making up ads (2014)
Бортников В. И. - Партитурность в типологической классификации текстовых категорий (2014)
Колтуцкая И. А. - Эмоциональные концепты "радость / зависть" в славянском мифологическом дискурсе и языковой картине мира (2014)
Приймачок О. И. - Украинские и русские паремии в ранней прозе Н. Гоголя: функционально-типологический аспект (2014)
Турчак О. М. - Оказіональні сполучення слів як прояв експресивності в мові української періодики кінця ХХ ст. (2014)
Панченко Е. И. - Рецензия на монографию Л. В. Чайки "Вербальні конфлікти: комплексний лінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)" (2014)
Реферати (2014)
Наші автори (2014)
Хомин П. Я. - Теорія бухгалтерського обліку чи параголізми дефініцій?, Палюх М. С. (2011)
Даньків Й. Я. - Подання та оприлюднення фінансової звітності: забезпечення доступних даних, Яцко М. В. (2011)
Озеран В. О. - Відображення інформації про витрати на інновації у П(С)БО та МСФЗ, Гик В. В. (2011)
Петренко С. М. - Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку як складова інформаційного забезпечення внутрішнього контролю (2011)
Бобко В. В. - Бухгалтерський і податковий облік: єдність і протиріччя в контексті основних засобів (2011)
Шмигель О. Є. - Фінансовий облік як визначальна складова облікової політики (2011)
Озеран А. В. - Інфляція та її вплив на формування достовірності показників фінансової звітності, Літвинчук А. С. (2011)
Ізмайлов Я. О. - Облік інвестицій в інновації за національними та міжнародними стандартами (2011)
Пожарицкая И. М. - Внутрифирменные стандарты аудиторских услуг: методология и организация (2011)
Сторожук Т. М. - Основні аспекти облікової політики за об'єктами витрати (2011)
Осмятченко Л. М. - Порівняльний підхід до вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності (2011)
Квачан О. С. - Етимологія поняття "фінансовий контроль", Єльнікова Ю. В. (2011)
Шерстюк О. Л. - Аудиторська оцінка дотримання суб'єктами господарювання вимог нормативно-правових документів (2011)
Корягін М. В. - Вплив дефініцій та класифікацій на організацію обліку і контролю на підприємствах ресторанного господарства, Черній М. Я. (2011)
Разборська О. О. - Оцінка результатів дослідження та формулювання висновку експертом-бухгалтером, Ярова Ю.Ю. (2011)
Ткачук І. М. - Документ в бухгалтерському і податковому обліку (2011)
Бенько М. М. - Розвиток бухгалтерського обліку як цільової підсистеми інновацій (2011)
Садекова А. М. - Тестування як засіб оцінки бухгалтерського контролю (2011)
Лопатовський В. Г. - Облік в будівництві: стан та перспективи розвитку, Волошина Т. О. (2011)
Цебень Р. Л. - Облікова політика основних засобів у контексті впровадження Податкового Кодексу України, Гуменюк А. Ф. (2011)
Олійничук В. М. - Значення і роль якісних характеристик фінансової звітності в інформаційному забезпеченні діяльності підприємства (2011)
Ганусич В. О. - Вплив облікових оцінок на достовірність даних про основні засоби у фінансовій та статистичній звітності (2011)
Погорелова Е. В. - Использование функционально-стоимостного анализа в управлении эффективностью деятельности персонала, Карась П. Н., Баланенко Е. Г. (2011)
Мельников А. М. - Економіко-математичне моделювання напрямків виробничої диверсифікації діяльності підприємства ремонтно-будівельної сфери, Куклінова Д. М. (2011)
Стельмах А. В. - Дослідження теоретичного базису контролінгу: поняття, завдання та ефективність впровадження, Бутиріна В. М. (2011)
Корягін М. В. - Аспекти організації та методики внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, Попкова О. О. (2011)
Кондрашова Т. М. - Амортизація нематеріальних активів за вітчизняними та міжнародними стандартами обліку, Кондратко Х. Ю. (2011)
Бабенко Л. В. - Порівняння обліку і звітності з виробництва і реалізації продукції за стандартами України і Франції, Гуржій І. В. (2011)
Замазій О. В. - Стратегічне планування організації бухгалтерського обліку на підприємстві, Аксьонова Т. М. (2011)
Чорна О. Є. - Моделі оцінки впливу внутрішніх факторів на рентабельність власного капіталу підприємств харчової галузі, Шипіцина Г. А. (2011)
Мельник В. В. - Підходи до обліку основних засобів у зв'язку з прийняттям Податкового Кодексу, Лугова Н. С. (2011)
Остапенко Я. О. - Методика дослідження витрат на виробництво та собівартості продукції харчової галузі (2011)
Дробязко С. І. - Удосконалення управління витратами підприємств на основі бюджетування, Козир Т. М. (2011)
Фурса В. П. - Аналіз актуальних проблем обліку операцій з експорту та імпорту послуг (2011)
Цюцяк І. Л. - Порядок оцінювання доходів і витрат та їх вплив на методику обліку власного капіталу, що отриманий в результаті ефективної діяльності суб'єктів господарювання (2011)
Цюцяк А. Л. - Організаційно-методичні аспекти системи внутрішнього контролю за наявністю та витрачанням товарних запасів закладів ресторанного бізнесу (2011)
Фаріон А. І. - Напрями реалізації перспективи розвитку методики бухгалтерського обліку в бюджетному секторі порівняно з іншими країнами (2011)
Савріко М. В. - Бюджетування як основа фінансового управління підприємством (2011)
Балазюк О. Ю. - Облік процесу виробництва в системі управління підприємством, Мисаченко А. В. (2011)
Цюпак М. А. - Технологія розробки та затвердження облікової політики на підприємствах сфери послуг (2011)
Воськало Н. М. - Розкриття інформації щодо власного капіталу у системі звітності підприємства (2011)
Павелко О. В. - Адаптація класифікацій рахунків бухгалтерського обліку до потреб банків України: теоретико-методичний аспект (2011)
Дудкевич О. В. - Уніфікація облікової політики як пріоритетний фактор формування фінансової звітності (2011)
Ігнатенко Т. В. - Управлінський облік фінансових результатів підприємства за сегментами діяльності (2011)
Безпалова О. О. - Внутрішній аудит як основна складова системи внутрішнього контролю (2011)
Дацко К. П. - Етапи розвитку теорій управління оборотними активами (2011)
Шкода Н. П. - Вибір класифікаційних ознак в управлінні непрямими витратами (2011)
Кучірка М. В. - Поняття, форми і методи відтворення основних засобів (2011)
Титикало В. С. - Порівняльна характеристика звіту про рух грошових коштів суб'єктів державного сектору України з МСБОДС (2011)
Дзюба Ю. В. - Особливості відображення елементів власного капіталу в обліку спільних підприємств, Світлична Ю. А. (2011)
Загорная Т. О. - Формирование отраслевых кластеров как направление регионального развития (2011)
Маргасова В. Г. - Особливості прояву економічної кризи на різних стадіях життєвого циклу підприємства, Мостова М. А. (2011)
Іщенко М. - Обґрунтування вибору показників фінансово-економічних результатів діяльності підприємств при оцінці результативності, Нусінов В. (2013)
Герасимчук З. - Принципи та підходи до формування регіональної політики розвитку рекреаційного потенціалу регіону, Дащук Ю. (2013)
Коломицева О. - Моделювання розвитку регіональної економічної системи в умовах невизначеності (2013)
Завізєна Н. - Конкурентоспроможність міста на прикладі Київської агломерації (2013)
Корягін M. - Фінансова звітність як інформаційне джерело для визначення вартості підприємства (2013)
Шпильова В. - Вплив господарської діяльності на еколого-економічний стан регіону, Безкоровайний О. (2013)
Язлюк Б. - Асиметричний рівень і динаміка соціально-демографічної нерівності регіонів в Україні й інших великих країнах СНД (2013)
Яценко О. - Категорії стійкості та конкурентоспроможності в системі міжгалузевого управління регіональними агросистемами (2013)
Шевченко А. - Облік виплат працівникам за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку (2013)
Бурцева Т. - Модель оптимізації управління підприємством методами теорії ігор (2013)
Фімяр С. - Напрямки удосконалення організації банківського нагляду в Україні (2013)
Сурай А. - Оподаткування житлової нерухомості: проблеми регіонального адміністрування (2013)
Швець П. - Інфраструктурні чинники міграційних процесів в Україні (2013)
Артюх-Пасюта О. - Теоретичні засади типологізації криз у процесах функціонування і розвитку підприємства (2013)
Юрчишена Л. - Аналіз видатків державного бюджету України, Заселян А. (2013)
Лега Н. - Проблеми інвестування в Україні (2013)
Дима О. - Дослідження існуючих підходів до класифікації послуг (2013)
Колісник Г. - Система управління витратами та її елементи (2013)
Жиляєва Н. - Перспективи підвищення конкурентоспроможності зернового виробництва України (2013)
Джур О. - Конкурентний потенціал підприємств космічної галузі: теоретико-методологічний аспект (2013)
Коробченко Н. - Удосконалення економічних механізмів охорони навколишнього середовища, Титаренко Б. (2013)
Андріїв Н. - Сутність державного регулювання в політиці сприяння підприємництву країни (2013)
Суханова А. - Соціальний ризик втрати здоров’я як елемент системи страхового захисту здоров’я (2013)
Щербатих Д. - Складові антикризового механізму фінансового менеджменту промислових підприємств (2013)
Огородня Є. - Оцінка ефективності монетарної політики в системі забезпечення сталого розвитку економіки країни (2013)
Макарова О. - Основні проблеми управління земельними ресурсами аграрних підприємств (2013)
Худякова Г. - Механізм управління дебіторською заборгованістю аграрних підприємств (2013)
Деркачов П. - Аналіз маркетингової діяльності на м’ясопереробних підприємствах Луганської області (2013)
Головченко С. - Методичні підходи до оцінювання еколого-економічного стану регіону (2013)
Норченко А. - Регіональна конкурентоспроможність в стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Гавриленко В. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як об’єкт інституційно-організованої форми управління житлом регіону (2013)
Чепурда Г. - Сучасний стан ринку освітніх послуг в Україні та проблеми розвитку туристичної освіти (2013)
Кошеленко С. - Сучасні тенденції розвитку підприємств, Бойко К. (2013)
Нетреба А. А. - Использование электромагнитного поля в процессе вымораживания подсолнечного масла, Гладкий Ф. Ф., Садовничий Г. В., Шкаляр Т. Г. (2014)
Петік П. Ф. - Науково-технологічні основи використання вторинних сировинних ресурсів олієжирової промисловості, Федякіна З. П. (2014)
Бухкало С. І. - Енергетичний тиждень ЄС 2014 В НТУ "ХПІ", Ольховська О. І., Серіков А. В. (2014)
Михайлов В. М. - Визначення якості харчової продукції на основі рослинної сировини за умов її обробки в НВЧ-полі з вакуумуванням, Бабкіна І. В., Михайлова С. В., Шевченко А. О. (2014)
Бухкало С. И. - Екологічна безпека як складова концепції утилізації відходів для комплексних підприємств енергетичного міксу (2014)
Білоус О. В. - Дослідження явища синергізму між токоферолами соняшникової олії та інгібіторами окиснення екстракту із листя горіху волоського, Демидов І. М., Бухкало С. І. (2014)
Михайлов В. М. - Компьютерное моделирование распределения теплового потока в ИК-сушилке, Киптелая Л. В., Саенко С. Ю., Загорулько А. Н. (2014)
Козуля Т. В. - Розробка комплексної методики ідентифікації екологічної відповідності за станом системних об’єктів, Білова М. О. (2014)
Ємельянова Д. І. - Аналіз методичного забезпечення комплексної оцінки стану природно-техногенних комплексів (2014)
Ведь В. Є. - Сучасні проблеми вуглевипалювання і піролізу деревини, Миронов А. М. (2014)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних для пінч-аналізу процесу атмосферної перегонки з блоком ЕЛЗУ на АВТ-А12/6 Саратовського НПЗ, Хіміч О. І., Каніщев М. В. (2014)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних для теплоенергетичної інтеграції процесу стабілізації нафти на нафтовому промислі, Кержакова М. О. (2014)
Ульєв Л. М. - Енергозберігаючий потенціал процесів виділення бензол-толуол-ксилольної фракції та гідродеалкілата в процесі виробництва бензолу, Яценко О. О., Ільченко М. В. (2014)
Хавин Г. Л. - Определение величины дефектов при сверлении слоистых композитов, Касьян Е. С. (2014)
Саввова О. В. - Оцінка рівня резорбції та біологічної дії кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалів in vitro (2014)
Бабіч Е. В. - Перспективні напрямки синтезу біоактивних склокристалічних матеріалів для кісткового ендопротезування (2014)
Воронов Г. К. - Особенности получения стеклокристаллических материалов с низким ТКЛР в системе PbO-ZrO2-R2O3-SiO2 (2014)
Шадріна Г. М. - Сучасні рішення при створенні біоактивних склокристалічних покриттів по титану медичного призначення (2014)
Одинцова О. П. - Молибденсодержащие безгрунтовые стеклоэмалевые покрытия, Шалыгина О. В., Гаврилина Л. А. (2014)
Шалыгина О. В. - Некоторые вопросы энергосбережения и экологии производства стеклоэмалей (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Вихідні дані (2014)
Лесовой В. Н. - Изменения гормонального статуса и морфометрических показателей под действием культуры стромальных клеток при экспериментальном гипогонадизме, Антонян И. М., Ларьяновская Ю. Б. (2012)
Поляченко Ю. В. - Трансплантация аутологичных мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани для защиты аутологичного жирового графта от тканевой резорбции, Запольская Е. М., Салютин Р. В., Шаблий В. А. (2012)
Кожина О Ю. - Применение криоконсервированного лейкоконцентрата кордовой крови человека с целью профилактики гриппа (экспериментальное исследование), Останков М. В., Гриша И. Г., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2012)
Серединская Н. Н. - Корвалол: эффективность и безопасность подтверждаются – значит жизнь препарата продолжается. Сообщение 1. Перспективность создания новых лекарственных форм и целесообразность их использования (результаты доклинических исследований), Борщевская М. И., Мохорт Н. А., Киричок Л. М. (2012)
Васильєва І. Г. - Оцінка ефективності дії хіміопрепаратів за зміною вмісту нестин-позитивних клітин при короткостроковому культивуванні операційних зразків медулобластом і анапластичних епендимом головного мозку дітей, Вербова Л. М., Орлов Ю. О., Галанта О. С., Чопик Н. Г., Шаверський А. В., Цюбко О. І., Олексенко Н. П., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А. (2012)
Гаргин В. В. - Сопоставление эндоскопических и гистологических даных при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Сакал В. В. (2012)
Гладчук И. З. - Особенности локализации коллагена I и III типов в строме жёлтого тела при апоплексии яичника, Сорокина И. В., Назаренко О. Я. (2012)
Захарова А. Н. - Экспериментально-морфологическая оценка печени при эндотоксиновой интоксикации (2012)
Соколова И. И. - Видовой состав анаэробной микрофлоры пародонтальных карманов у больных генерализованными формами пародонтита на фоне патологии органов пищеварительной системы, Рябоконь Е. Н., Олейничук В. В. (2012)
Романова Ю. Г. - Действие метилметакрилата на слизистую оболочку полости рта (морфологическое исследование), Новицкая И. К., Вит В. В. (2012)
Савєльєва Н. М. - Дослідження асоціацій мікроорганізмів у ротовій порожнині хворих на паразитози (2012)
Сухова Л. Л. - Изменение спектра альдокеторедуктаз крови крыс в процессе онтогенеза, Давыдов В. В., Грабовецкая Е. Р., Сыровая А. О. (2012)
Демиденко Г. В. - Вікові і гендерні особливості біомаркерів атеросклеротичного ураження судин у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Кучеренко Д. О. - Лечение фибрилляции предсердий у больных сахарным диабетом (2012)
Кириченко М. П. - Особливості реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на цукровий діабет 2-го типу під впливом засобів фізичної реабілітації, Калмиков С. А., Калмикова Ю. С. (2012)
Журавльова Л. В. - Застосування хондропротекторної терапії при лікуванні діабетичних остеоартропатій, Федоров В. О., Олійник М. О., Ткачук О. Ю., Щічка А. І. (2012)
Бильченко О. С. - Факторы риска тяжёлого течения пневмонии, Оспанова Т. С., Клапоух В. А., Красовская Е. А., Веремеенко О. В., Бильченко А. А. (2012)
Масюк Л. А. - Результаты мониторинга летальности в условиях пенитенциарной системы (2012)
Корж О. В. - Перебіг туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих осіб з різним ступенем імуносупресії, Тлустова Т. В., Садовник Є. Є., Джеджеіа Т. В. (2012)
Бойко В. В. - Прозапальні цитокіни в прогнозуванні розвитку запальних інфільтратів черевної порожнини, Гусак І. В., Шевченко О. М., Кулик І. А. (2012)
Пасичный Д. А. - Кожно-фасциальный лоскут заднелатеральной поверхности голени с двойным осевым кровоснабжением на дистальной ножке (2012)
Капустник В. А. - Стан стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих систем у хворих на професійні пилові захворювання бронхолегеневої системи, Мельник О. Г., Стеценко С. О. (2012)
Кожина А. М. - Новые возможности в терапии тревожных расстройств с применением препаратов антиоксидантного и мембранопротекторного действия, Гайчук Л. М. (2012)
Коростий В. И. - Эффективность небензодазепиновых анксиолитиков в комплексном лечении тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях (2012)
Синайко В. М. - Клинико-психопатологические особенности обострений параноидной шизофрении у женщин в зависимости от величины комплайенса, Коровина Л. Д. (2012)
Мажбиц В. Б. - Дифференцированная психо-социальная реабилитация амбулаторных больных параноидной шизофренией (2012)
Лесовой В. Н. - Анемия как фактор прогрессирования структурно-функциональных изменений миокарда левого желудочка у пациентов с диабетической нефропатией, Андоньева Н. М., Дубовик М. Я., Гуц Е. А., Лесовая А. В., Грушка М. А. (2012)
Сухин В. С. - Эффективность лечения больных раком вульвы (2012)
Литовченко В. А. - Ошибки при лечении многооскольчатых переломов костей конечностей с применением интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза, Берёзка Н. И., Гарячий Е. В., Рами А.Ф. Аль Масри, Власенко Д. В. (2012)
Бараев Т. М. - Значение гемо- и пневмоторакса для экспертной оценки степени тяжести телесных повреждений у пострадавших с закрытой травмой груди, Кривда Г. Ф., Плевинскис П. В., Ткаченко А. И., Уманский Д. А. (2012)
Кравчун П. Г. - Рецензия на учебник "Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін." (2012)
Світлої пам’яті Анатолія Яковича Циганенка (2012)
Огнев В. А. - Платон Лукич Шупик. К 105-летию со дня рождения, Мякина А. В., Мищенко А. Н. (2012)
Кудирко Л. П. - Міждисциплінарні аспекти формування теорії суверенітету у світовій економічній та правовій науці (XVI–XXI ст.), Хапатнюковський М. М. (2014)
Небрат В. В. - Теоретичні основи реформування державних фінансів в Україні (1999–2000-і роки) (2014)
Корніяка О. В. - Питання впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток у вітчизняній економічній літературі другої половини XIX – початку XX ст. (2014)
Гордіца К. А. - Українська економічна думка про природні й матеріальні чинники економічного розвитку у планово-розподільчій системі господарювання (2014)
Чистякова С. В. - Формування та розвиток теорії оптимального функціонування економіки (2014)
Колядич О. І. - Фантом договірних відносин у трудовій сфері планово-директивної системи господарства (2014)
Сливка Т. О. - Проблема структурних трансформацій у контексті наукових поглядів українських дослідників на межі XX–XXI ст. (2014)
Боднарчук Т. Л. - Історичний досвід реалізації моделей протекціонізму у вітчизняній господарській практиці (2014)
Демченко В. В. - Робота недержавних грошово-кредитних установ півдня України з коштами населення (кінець XVIII – початок XX ст.) (2014)
Циба Р. П. - З історії становлення системи державного фінансового управління (2014)
Хромов І. О. - Фінансування і кредитування українського хлібоекспорту в перші роки непу (2014)
Кондрашихін А. Б. - Промисловий комплекс міста: економічні трансформації та потенціал Севастополя (2014)
Супрун Н. А. - Методологічні новації Є. Слуцького в дослідницькому інструментарії економічної науки (2014)
Крюкова І. О. - Позаекономічний аспект економічного дослідження: інституціональний підхід (2014)
Лопух К. В. - Гроші у господарській системі суспільства: сучасні теоретико-методологічні підходи до аналізу (2014)
Свида І. В. - Формування інституційних засад концепції сталого розвитку (2014)
Голубка С. М. - Інституціональні засади дослідження розвитку фінансового господарства України (2014)
Гайдай Т. В. - Віхи розвитку університетської економічної освіти та науки. (До 70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2014)
Горін Н. О. - Провідні наукові осередки вивчення світової економіки та міжнародних відносин (друга половина 1940-х – кінець 1980-х років) (2014)
Кудласевич О. М. - Ідеали свободи та соціальної справедливості в творчості Тараса Григоровича Шевченка. (До 200-річчя від дня народження) (2014)
Григорук А. А. - Володимир Навроцький – перший дослідник економіки Галичини, Литвин Л. М. (2014)
Уперенко М. О. - Історик-економіст С. Я. Боровий (2014)
Пантелеймоненко А. О. - Володимир Семенович Жученко – відомий український учений-економіст (1923–2014) (2014)
Фещенко В. М. - Видатна дослідниця української економічної думки. (До 90-річчя від дня народження доктора еконо-мічних наук, професора Л. Я. Корнійчук) (2014)
Довідка про збірник (2014)
Редакційна колегія збірника (2014)
Автори статей збірника (2014)
Аннотации (2014)
Summaries (2014)
Запарий В. В. - Бармин А. В. Об опыте преподавания истории науки и техники в российском вуз (2013)
Бєсов Л. М. - Інтелектуальний ресурс фахівця ХХІ століття (2013)
Андрусенко Р. В. - Возрождение совета молодых специалистов КБ "Южное" и путь его становления в новом качестве, Селифонов И. П., Семененко П. В. (2013)
Панфилов В. А. - Структура математической предметности в интеграции теоретических оснований философского и математического знания (2013)
Костюков И. Ю. - Ретроспективный анализ моделей техногенной деятельности как основа философских концепций преодоления экологического кризиса, Панфилов В. А. (2013)
Айтов С. Ш. - Розвиток української та західноєвропейської історичних наук та генеза історично-антропологічної парадигми (2013)
Годзь Н. Б. - Питання філософського методу в аналізі майбутнього та проблема викладання екологічної футурології (2013)
Філяніна Н. М. - Філософсько-методологічні засади інтеграції природничонаукової та гуманітарної складової екоосвіти (2013)
Литвин А. В. - Философия космоса древних цивилизаций (2013)
Костюков И. Ю. - Философская рефлексия преодоления проблем современной экологии с помощью технических средств возобновляемой энергетики, Тарасов С. В. (2013)
Аннєнков І. О. - Визначення поняття "наукова школа" крізь призму аналізу української та радянської історіографії проблеми (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Бормотова И. М. - Космологическая постоянная в истории космологии: от рождения до "отречения" от нее. Историко-научный контекст (1917–1931), Савчук В. С. (2013)
Гамалія В. М. - Історія розвитку біологічних методів боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин і подальші перспективи їх застосування (2013)
Руда С. П. - Учень В. І. Вернадського Л. Л. Іванов – дослідник природних багатств Волині, Савчук В. С. (2013)
Звонкова Г. Л. - Формування регіональних наукових центрів Української РСР. Дніпропетровський науковий центр (2013)
Ісаєва О. І. - Досягнення земської статистики на прикладі дослідження А. С. Бориневича "Сборник статистическо-экономических и оценочных сведений по Богодуховскому уезду Харьковской губернии" (2013)
Якимюк О. Л. - Є. С. Бурксер як учений і організатор науки в роки його діяльності в Одесі (2013)
Байдак Л. А. - Діяльність видатного українського гідробіолога Д. О. Свіренка в період побудови Дніпрогесу (1927–1941 рр.) (2013)
Кушлакова В. В. - Аграрна складова на сторінках часопису Харківського наукового товариства "Вісник природознавства" (2013)
Сокол Г. И. - Основные направления в развитии теории механических колебаний и волн в ракетно-космической технике научно-производственных предприятий Днепропетровского региона, Горбенко Е. В., Пирог В. А. (2013)
Чаплиц О. А. - В. М. Ковтуненко: период работы в НПО им. С. А. Лавочкина, Савчук В. С. (2013)
Олейникова А. Ю. - Космическая система "ИОНОСАТ" для мониторинга ионосферных проявлений сейсмической активности, Галабурда Д. А., Москалёв С. И., Шовкопляс Ю. А. (2013)
Кривоконь О. Г. - Соціально-економічні передумови індустріалізації України початку ХХ сторіччя (2013)
Шульга І. М. - Науковий доробок хіміків Харківського хіміко-технологічного інституту ім. С. М. Кірова в галузі хімічної технології (1930–1941 рр.) (2013)
Меньшиков С. О. - Діяльність лабораторії швидкісних машин і механізмів у 1948–1960 рр. (2013)
Бондарчук О. А. - Розвиток системи підготовки професійних кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні в 1950-х рр. (2013)
Стрелко О. Г. - В. В. Повороженко (1904–1991) – видатний вчений у галузі експлуатації залізниць (2013)
Панфилов В. А. - Когнитивные технологии античного мышления: иерархия инвариантных структур в системе плотина, Коломейцев А. Е. (2013)
Торжественное собрание 15 ноября 2012 г., посвященное 100-летию со дня рождения М. И. Дуплищева (2013)
Храмов Юрій Олексійович (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Шубин Василий Иванович (к 75-летию со дня рождения) (2013)
Пушкін Віктор Юхимович. Унікальний талант (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Титул, зміст (2015)
Ясиновський В. - Безкінечник роздоріжжя? (2015)
Новини законопроектної діяльності (2015)
Чернов В. - Земельний аукціон — найвигідніший спосіб збільшення бюджетних надходжень (2015)
Чепурний В. - Хитрощами справи не вирішиш (2015)
Колядинська Т. - Карпатська полонина нині задорога для вівці..., Звірко В. (2015)
Шафранська Л. - Українські фахівці переймали досвід Євросоюзу з управління землями та планування землекористування (2015)
Новаковський Л. - Концептуальні положення впорядкування території для містобудівних потреб, Новаковська І. (2015)
Боровий В. - Впровадження концепції зонінгу в малих та середніх населених пунктах — шлях до інвестицій в Україну, Зарицький О. (2015)
Торчук В. - Формування інфраструктури ринкового обігу земель сільгосппризначення в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2015)
Попов А. - Поняття, зміст і завдання консолідації земель: європейський досвід (2015)
Осіян О. - Як суди застосовують норми земельного права (2015)
Поради — радам (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Титул, зміст (2012)
24 серпня — День Незалежності України (2012)
Незалежність судової системи — одне з головних завдань Ради суддів (2012)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених ч. 1 ст. 400-12 КПК України, за І півріччя 2012 р. (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Судова практика розгляду cправ про встановлення фактів, що мають юридичне значення (2012)
Романюк Я. М., Бурлай О. Є. Позов про визнання права власності, віндикаційний та негаторний позови: деякі проблеми практичного застосування (2012)
Лавровська І. Б. Значення податкової соціальної пільги при розмежуванні кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері захисту інтелектуальної власності (2012)
Міжнародні зв’язки (2012)
Черніков І. Ф. - З історії становлення й розвитку тюркології в Україні до середини 30-х років XX ст. (2003)
Борділовська О. А. - Соціальна стратифікація індуїстсько-буддійської імперії Харші (2003)
Бубенок О. Б. - Политика монголов по отношению к аланам Золотой Орды (2003)
Завгородній Ю. Ю. - Давньоіндійські твори в українських перекладах: 1870–1920-ті роки (2003)
Зелінський А. Л. - Запровадження царського культу у птолемеївському Єгипті: мета, динаміка, результат (2003)
Печенюк І. С. - Виготовлення населенням салтово-маяцької культури зброї ближнього бою (бойовий ніж, кинджал, шабля) (2003)
Пріцак Л. Д. - Перша спроба Війська Запорозького укласти договір з Османською Портою в липні 1648 р. (2003)
Романова О. О. - Історія розвитку єгиптологічних досліджень в Україні (2003)
Светлов А. Е. - Военная история и военное дело средневековых кочевников Северного Причерноморья (VI–XII ст. ) (2003)
Тортіка О. О. - Військова справа протоболгарських племен Східної Європи у дохозарські часи (V–VII ст. н. е. ) (2003)
Чувпило О. О. - Міжнародні питання в діяльності Індійського Національного Конгресу (1914–1929 рр. ) (2003)
Алієва З. К. - Він пройшов крізь серце А. Кримського (2003)
Бушаков В. А. - Локалізація і хронологізація географічних об’єктів в історичній топонімії Криму (2003)
Rybalkin V. S. - The Linguistic Legacy of al-Khalil Ibn Ahmad (719–791) (2003)
Рыжих В. И. - О правильности некоторых неправильных глаголов (2003)
Туранли Ф. - Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови (2003)
Хамрай О. О. - Зв’язок розвитку системи відмінювання з характером суб’єктно-об’єктних відносин в арабській мові (2003)
Туранли Ф. - Ahacan Beyohlu (Агаджан Бейоглу). Turkmen Boylarnn Tarih ve Etnografyas (Історія та етнографія туркменських етносів). – Istanbul, 2000. – 965 s. (2003)
Мсерианц Л. З. - Из прошлого итальянского востоковедения (2003)
Contents (2014)
Вадзюк О. Б. - АТР-чутливі K+-канали м’язових клітин: властивості та фізіологічна роль (2014)
Федець О. М. - Структура та функції глутатіонтрансфераз (2014)
Sindarovska Y. R. - Ribonuclease activity of buckwheat plant (Fagopyrum esculentum) cultivars with different sensitivities to buckwheat burn virus, Guzyk O. I., Yuzvenko L. V., Demchenko O. A., Didenko L. F., Grynevych O. I., Spivak M. Ya. (2014)
Коломієць О. В. - Са2+/Н+-обмін у мітохондріях міометрія, Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. (2014)
Варбанец Л. Д. - Комплексы кобальта (II, III) с производными дитиокарбамовой кислоты – эффекторы пептидазы Bacillus thuringiensis и α-L-рамнозидазы Eupenicillium erubescens и Cryptococcus albidus, Мацелюх Е. В., Сейфуллина И. И., Хитрич Н. В., Нидялкова Н. А., Гудзенко Е. В. (2014)
Tokarchuk K. О. - Aldehydes participation in oxidative stress in rat thymocytes in vitro, Zaitseva О. V. (2014)
Заічко Н. В. - Вплив полімікроелементного препарату "Есмін" на вміст гідрогенсульфіду та показники про- та антиоксидантної системи в міокарді щурів різного віку, Ольховський О. С., Мельник А. В., Юрченко П. О., Григор’єва Г. С., Конахович Н. Ф. (2014)
Labyntsev А. J. - Effect of the T-domain on intracellular transport of diphtheria toxin, Kolybo D. V., Yurchenko E. S., Kaberniuk A. A., Korotkevych N. V., Komisarenko S. V. (2014)
Жуков О. Д. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень 11-оксикортикостероїдів, цитокінів IL-1β, IL-6 та TNFα в щурів за неспецифічного запалення при термічному опіку шкіри, Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Клімашевський В. М., Горідько Т. М., Мегедь О. Ф., Гула Н. М. (2014)
Губський Ю. І. - Біофізичні властивості мембран еритроцитів та механізми взаємодії з ненаркотичними анальгетиками в умовах гострого больового синдрому, Бухтіарова Т. А., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Парамонова Г. І., Курапова Т. М., Величко О. М., Бабенко Л. П. (2014)
Фальфушинська Г. І. - Депонування мікроелементів і вміст металотіонеїнів у щитоподібній залозі людини за йододефіцитного еутиреоїдного вузлового зоба, Гнатишина Л. Л., Осадчук О. Й., Шідловський В. О., Столяр О. Б. (2014)
Буко И. В. - Антиоксидантный статус и редокс-потенциал глутатиона эритроцитов у пациентов с острым коронарным синдромом, Полонецкий Л. З., Мрочек А. Г., Мойсеёнок А. Г. (2014)
Мельничук Д. О. - Показники обміну жовчних пігментів в умовах дії на організм екопатогенних чинників і за корекції ліпосомами, Грищенко В. А., Весельський С. П. (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1997–1998 рр., Данилова В. М. (2014)
Цудзевич Борис Олександрович (2014)
Друге інформаційне повідомлення (2014)
Звернення президента Українського біохімічного товариства (2014)
Титул, зміст (2015)
Кудряченко А. - Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні (2015)
Кудряченко А. - Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи (2015)
Розумюк В. - Громадянське суспільство і зовнішня політика (2015)
Солошенко В. - Діяльність європейських неурядових організацій в Україні (2015)
Ткаченко І. - Громадянське суспільство і Європейський Союз:функціонування й співпраця (2015)
Шморгун О. - Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формуваннязагальної антикризової стратегії (2015)
Печенкін І. - Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямівроботи прокурора (2015)
Суббот А. - Санація як форма сприятливого правового регулювання відносин у сфері банкрутства (2015)
Редакційна колегія (2015)
Тимченко Л. І. - Метод класифікації зображень плям лазерних пучків із застосуванням паралельно-ієрархічної мережі із підвищеною точністю, Петровський М. С., Кокряцька Н. І., Бабюк Н. П. (2014)
Яровий А. А. - Аналіз обчислювальної складності GPU-орієнтованих паралельно-ієрархічних обчислювальних систем та оцінювання продуктивності їх апаратного забезпечення, Кокряцька Н. І., Наконечна С. В., Матейчук М. С., Польгуль Т. Д. (2014)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Аналітична обробка логіко-часових функцій шляхом подання їх у вигляді поліномів (2014)
Тимчик С. В. - Принципи побудови і критерії оцінювання сучасних ІТ, Злепко С. М. (2014)
Ротштейн А. П. - Нечётко – хаотическое прогнозирование временных рядов, Кательников Д. И. (2014)
Кожем’яко В. П. - Теоретичні і практичні засади створення пристрою для перетворення та відображення зорових образів, Поплавський О. А., Поплавська А. А., Сахно А. М. (2014)
Осинский В. И. - Декогерентизация ІІІ-N низкоразмерных наноструктур квантовых процессоров, Масол И. В., Оначенко М. С., Суший А. В. (2014)
Лисенко Г. Л. - Модель поглинання випромінювання для оптоелектронного напівпровідникового транспаранта з двохвильовим керуванням, Мялківська І. В. (2014)
Корнага В. І. - Дослідження візуального сприйняття оком людини яскравості постійного та імпульсного світлового сигналу світлодіодів, Рибалочка А. В., Сорокін В. М. (2014)
Стенцель Й. І. - Дослідження впливу термодинамічних процесів на роботу синусного вузла серцево-судинної системи, Кожем'яко В. П., Петросян Л. І. (2014)
Кожем'яко В. П. - Оцінювання динамічних змін конфігурації зображень мікросудин кон’юктиви ока, Павлов С. В., Колісник П. Ф., Бабюк Н. П. (2014)
Колесницький О. К. - Експериментальні дослідження системи медичного діагностування пацієнтів за аналізом крові на основі нейронної мережі Кохонена, Журавська Ю. О. (2014)
Московко М. В. - Аналіз існуючих методів та апаратно-програмних засобів для оцінювання якості підготовки спортсменів (за матеріалами літературних джерел), Тимчик С. В., Ентін І. І. (2014)
Заболотна Н. І. - Мультифункціональна система двовимірної лазерної поляриметрії для відтворення та аналізу анізотропної структури біологічних тканин, Радченко К. О. (2014)
Вирозуб Р. М. - Інформаційні підходи щодо постановки діагнозу на основі симтомо- і синдромокомплексів (за матеріалами літературних джерел), Злепко С. М, Павлов В. С., Сурова Н. М. (2014)
Чепурна О. М. - Розробка і апробація нового варіанту методу фотодинамічної терапії пухлин із застосуванням лазерного скануючого пристрою, Штонь І. О., Войцехович В. С., Холін В. В., Ровіра Рональд У., Камінський О. С., Гамалія М. Ф. (2014)
Тужанський С.Є. - Моделювання теплових процесів при дії лазерного випромінювання на біотканину, Позднякова Т.Ю., Сахно О.М. (2014)
Кучерук В. Ю. - Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В., Блохін Ю. Є. (2014)
Лазарєв О. О. - Аналіз сучасних досягнень в галузі побудови радіочастотних сенсорів, Ліщинська Л. Б., Філинюк М. А., Бондарюк Д. В. (2014)
Кожем’яко В. П. - Автоматизація вимірювальних процесів в оптиці неоднорідних середовищ, Слободяник А. Д. (2014)
Тужанський C. Є. - Інфрачервоний датчик вмісту води в скрапленому газі, Сахно А. М., Шевчук В. А., Поплавська А. А. (2014)
Осадчук О. В. - Математична модель сенсору теплового випромінювання на основі структури метал-піроелектрик-напівпровідник, Барабан С. В., Жагловська О. М., Безносюк Р. В. (2014)
Шаповалов О. І. - Дослідження вимірювального перетворювача магнітострикційного засобу контролю рівня рідинних середовищ (2014)
Кожем’яко А. В. - Варіанти реалізації оптичних каналів обробки в оптоелектронних процесорах для розпізнавання зображень, Мартинюк Т. Б., Кирияченко А. О., Любич С. П. (2014)
Кожем’яко В. П. - Застосування KVP-перетворення та TDM-ущільнення для стиснення інформації при передаванні через паралельні волоконно-оптичні інтерфейси, Маліновський В. І., Мороз В. В. (2014)
Поплавський О. А. - Особливості організації передачі інформації лазером через атмосферу для розробки методів та програмно-апаратних засобів прогнозування характеристик зображень сигналу, Поплавська А. А., Коротун І. А. (2014)
Кожем’яко В. П. - Метод та структури двохвилевої передачі інформаційних імпульсів у волоконно-оптичних каналах сучасних інформаційних мереж, Маліновський В. І., Ярославський Я. І. (2014)
Ротштейн Александр Петрович (2014)
Костюков И. Ю. - Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья I. История и мотивация развития вертикально-осевых ветроустановок как нового направления ветроэнергетики, Тарасов С. В. (2014)
Абрамовский Е. Р. - Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья IІ. Развитие вертикально-осевого направления ветроэнергетики в Украине, Костюков И. Ю., Тарасов С. В., Яковлев А. И. (2014)
Панфилов В. А. - Взаимосвязь методов спекулятивно-диалектического и математического познания в философии математики Гегеля (2014)
Айтов С. Ш. - Філософія науки К. Поппера : історично-антропологічні елементи методології (2014)
Панфилов В. А. - Духовно-интеллектуальная философия числа в Космосе пифагорейцев, Коломейцев А. Е. (2014)
Литвинко А. С. - Співробітництво президента АН СРСР А. П. Александрова з установами АН УРСР (до 110-річчя від дня народження вченого) (2014)
Гамалія В. М. - Спадщина А. Т. Болотова (173–1833) та її вплив на розвиток науки і культури (2014)
Ісаєва О. І. - Історичні дослідження А. С. Бориневича (2014)
Кисільова Т. О. - Вітчизняні вчені на ІІ Міжнародному конгресі радіологів: Стокгольм, 1928 року (2014)
Гамалія К. М. - Антиномічність технічних та наукових надбань європейського середньовіччя (2014)
Якимюк О. Л. - Бурксер і становлення програми наукових досліджень з аерохімії (2014)
Байдак Л. А. - Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.), Дворецький А. І. (2014)
Пагіря А. В. - Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950 –1970-х рр. (2014)
Машталір В. В. - "Мистецький Арсенал" – національний культурно- мистецький та музейний комплекс (2014)
Кузьменко Н. О. - Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) (2014)
Селифонов И. П. - Вклад Украины в создание европейского ракетоносителя легкого класса "Вега". История создания и перспективы дальнейшего сотрудничества, Переверзев В. Г., Семененко П. В., Андрусенко Р. В. (2014)
Давыденко С. А. - "Антарес" – шаг вперед, Семененко П. В., Гурец А. В. (2014)
Андрусенко Р. В. - Шнякин – видный конструктор, ученый и организатор в области ракетного двигателестроения, Переверзев В. Г., Шульга В. А., Смирнов. В. Ф. В. Н. (2014)
Горбенко Е. В. - Об исследованиях колебаний в жидкостных ракетных двигателях учеными Днепропетровщины (2014)
Звонкова Г. Л. - Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) (2014)
Кушлакова Н. М. - Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності (2014)
Кривоконь О. Г. - Виробнича діяльність Харківського тракторного заводу 191 у рік його пуску (в контексті планів тракторизації СРСР) (2014)
Шелкунова Н. Л. - Науково-технічна школа професора Г. Я. Андрєєва (2014)
Бондарчук О. А. - Розвиток системи підготовки професійних кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні в 1960 роках (2014)
Светличный Р. В. - Роль физической культуры и спорта на предприятии, Мисюра С. С., Селифонов И. П., Андрусенко Р. В., Семененко П. В. (2014)
Morawiec N. - The populatizaion of Anthropology of Knowledge in the polish historiography of Science, Srogosz T. (2014)
Вихідні дані (2014)
Формула счастья по-киевски. Вечные ценности, или как киевляне понимают категорию "счастье" в период тревожных и кризисных ситуаций (2014)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування препарату на основі гіпертонічного розчину морської води у практиці педіатра, сімейного лікаря: огляд літератури, Виговська О. В. (2014)
Волоха А. П. - Інфекційні захворювання у пацієнтів з первинними імунодефіцитами (2014)
Голюк К. О. - Сучасні аспекти проблеми недоношеності та перинатальної патології (2014)
Савичук Н. О. - Пробіотикотерапія хронічного кандидозу порожнини рота у дітей (2014)
Громнацька Н. М. - Значення вегетативного гомеостазу у формуванні метаболічного синдрому у дітей (2014)
ЧернишоваЛ. І. - Предиктори швидкого прогресування ВІЛ-інфекції у перинатально інфікованих дітей, Степановський Ю. С., Донськой Б. В., Чернишов В. П., Раус І. В., Юрченко О. В. (2014)
Ковтюк Н. І. - Якість харчування та особливості ліпопротеїнового профілю у дітей з вегетативними дисфункціями, Нечитайло Ю. М. (2014)
Marushko R. V. - Effect of intakes of N-3 long chain polyunsaturated fatty acids during pregnancy and early childhood on development, morbidity and immunity of infants in first year of life: cross-sectional study (2014)
Марушко Ю. В. - Кашель у дітей: медикаментозна терапія, Грачова М. Г. (2014)
Чернишова Л. І. - Вплив ранньої соціальної активності на назофарингеальне носійство S. рneumoniae та розподіл серотипів пневмокока у дітей перших п'яти років життя, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Якимович С. А., Рабош О. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г., Лимар Т. В., Помаз Г. М., Власенко Н. О. (2014)
Тяжка О. В. - До питання профілактики респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку, які перебувають під впливом тютюнового диму внаслідок паління батьків, Ванханова Т. О., Яременко Л. М. (2014)
Бережний В. В. - Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Романкевич І. В. (2014)
Секелик Р. І. - Діагностика аномального відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії, Острась О. В., Артеменко Є. О., Павлова А. О., Куркевич А. К. (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними розладами жовчного міхура та сфінктера Одді (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки (2014)
Абатуров О. Є. - Ефективність ерадикації helicobacter pylori при поєднаному застосуванні антибактеріальної та пробіотичної терапії у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, Герасименко О. М. (2014)
Абдуллин Р. Ф. - Морфологическая характеристика внутрипанкреатической добавочной селезенки у новорожденных и детей первого года жизни, Кондратенко Е. Г., Кошик Е. А., Иванов Д. В. (2014)
Иванько О. Г. - Клинические аспекты антибиотикоассоциированной диареи у детей (2014)
Пархоменко Л. К. - Неалкогольная жировая болезнь печени — компонент метаболического синдрома в детском и подростковом возрасте, Страшок Л. А., Бузницкая Е. В., Исакова М. Ю., Завеля Є. М., Ещенко А. В. (2014)
Буряк В. Н. - Характер общей иммунологической резистентности у детей с хроническим необструктивным пиелонефритом, Бабич В. Л. (2014)
Рымаренко Н. В. - Бруцеллез — редкое, но все еще существующее заболевание (клинический случай), Дедюра Е. Н., Мазинова Э. Р., Ивановский С. В., Джемилева Х. Ш. (2014)
Детская коляска, "запряженная" мамой (2014)
Содержание (2014)
Волосюк В. К. - Радиометрическое измерение дальности до пространственно-протяженного объекта, Павликов В. В., Кыонг Ву Та (2014)
Сухаревский О. И. - Расчет обратного рассеяния надувного диэлектрического подъемно-поворотного устройства для полигонных измерений характеристик рассеяния радиолокационных объектов, Хачатуров В. Р., Залевский Г. С., Ряполов И. Е. (2014)
Василишин В. И. - Пеленгация источников шумового излучения на основе линейной разреженной антенной решетки, состоящей из подрешеток (2014)
Айзацкий Н. И. - Формирование радиального электронного пучка магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом: эксперимент и теория, Борискин В. Н., Довбня А. Н., Довбня Н. А., Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г., Ромасько В. П., Чертищев И. А. (2014)
Фролова Т. И. - Перспективы развития высокоэффективных источников света: от теории к реальным осветительным системам, Чурюмов Г. И. (2014)
Салтыков Д. Ю. - Перестройка частоты микроволновых биконических резонаторов с помощью металлических и диэлектрических стержней (2014)
Бондаренко И. Н. - Резонаторные измерительные преобразователи для локальной диагностики материалов и структур (2014)
Семеняка А. В. - Влияние конечной разрядности фазовращателей на эффективность пространственной обработки, Рябуха В. П., Рачков Д. С., Атаманский Д. В. (2014)
Черкас Ю. В. - Спектральный анализ данных радиолокационных наблюдений астероидов с помощью метода наложения эпох, Волощук Ю. И. (2014)
Безносенко И. В. - Исследование условий стабильной моноимпульсной генерации лазера на кристалле KGW:Nd3+, Мачехин Ю. П. (2014)
Мачехин Ю. П. - Фотонные кристаллы в системе стабилизации частоты твердотельных лазеров, Хоролец Л. С. (2014)
Мачехин Ю. П. - Разработка прецизионной лазерной аппаратуры для измерения абсолютных значений частот с помощью частотной гребенки TI-SA лазера, Колесникова Ю. Г. (2014)
К 75-летию со дня рождения Гузя Владимира Ивановича (2014)
Виходные данные (2014)
Радівілов Д. А. - Арабістика Агатангела Кримського (перша частина) (2008)
Василюк О. Д. - Східні джерела у фонді "Архіву Коша Нової Запорозької Січі" Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (2008)
Онищенко В. О. - Записи про Масакадо ("Сьомонкі") (2008)
Шестопалець Д. В. - Становище християн на Близькому Сході в період після Хрестових походів (ХІІІ–ХІV ст. ) (2008)
Хамрай О. О. - Єврейські рукописи східного походження у фондах НБУВ (2008)
Богомолов О. В. - Кримські татари, іслам, мусульмани у російському націоналістичному дискурсі в Криму, Семиволос І. М. (2008)
Бубенок О. Б. - Алано-огузькі контакти у степах Східної Європи у післяхозарський період (кінець Х – початок ХІІ ст. ) (2008)
Зелінський А. Л. - Місце так званого пророцтва Аполлона з "Гімну до Делоса" Каллімаха в антиселевкідівській пропаганді Птолемея Філадельфа (2008)
Кіктенко В. О. - Аналіз реконструкції Дж. Нідемом історії природничих наук у Китаї (2008)
Маврина О. С. - Эпоха Cельджукидов и личность Абу-Са‘ида Абу ал-Хайра в исследованиях академика Агатангела Крымского (2008)
Огнєва О. Д. - Сакральне мистецтво у традиції північного буддизму на теренах України (2008)
Дрига І. М. - Мова листів Трифілія у порівняльно-історичному висвітленні (караманлійські пам’ятки Анатолії) (2008)
Пирогов В. Л. - Принципи логіко-семіотичного моделювання у паремійних фондах різносистемних мов (японська, англійська, українська, російська) (2008)
Рыжих В. И. - Переходность арабского глагола (2008)
Романченко А. А. - Калькирование как один из способов пополнения авиационной терминологии современного персидского языка (2008)
Тищенко К. М. - Ґорґани, свірж, стрибіж: наші вічні сусіди – іранці (2008)
Рибалкін В. С. - Коран: Сура X, XIV та XV. (Переклад з арабської та коментарі) (2008)
Непомнящий А. А. - Академік Г. Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію (2008)
Борділовська О. А. - Глобалізація гандизму. Міжнародна конференція до сторіччя сатьяграхи (Соціологія, політика та наука сатьяграхи у 1906–2006 рр. ) Делі – Чампаран, 13–20 листопада 2007 р. (2008)
Клітинська О. В. - Полофіл – німецька надійність та економічна доступність (2014)
Коленко Ю. Г. - Нестероидные противовоспалительные препараты как компонент комплексной терапии боли (2014)
Новицька І. К. - Аналіз стану функції виділення слини в людей різного віку, які мешкають у різних геохімічних зонах і різних екологічних умовах (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Современный подход к устранению дисколорации зубов с применением средств индивидуальной гигиены полости рта этиотропно-направленного действия, Дудникова М. О. (2014)
Гурцкая Н. А. - Оптимизация лечения и профилактики заболеваний пародонта у лиц с ЛОР-патологиями (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Патогенетичне обґрунтування місцевої імунокорекції в комплексній терапії грибкових уражень ротової порожнини (2014)
Москаленко А. М. - Комбіновані ендопародонтальні ураження при розвитку захворювань пародонту в осіб молодого віку (2014)
Дрок В. О. - Віддалені результати лікування захворювань тканин пародонту в дітей зі сколіозом (2014)
Ципан С. Б. - Стоматологічна захворюваність і підходи до лікування дітей з розладами аутистичного спектра, Василенко О. І., Якубова І. І. (2014)
Стадник У. О. - Стоматогенне вогнище інфекції та його значення в перебігу соматичної патології в дітей, зокрема туберкульозу (огляд літератури) (2014)
Хоменко Л. О. - Зубні пасти сорбційної дії – інноваційний підхід до гігієни порожнини рота в дітей дошкільного віку, Остапко О. І. (2014)
Тимофеев А. А. - Накостные потенциометрические показатели при остеосинтезе нижнечелюстной кости, Васадзе Н. (2014)
Ярифа М. А. - Аллергические реакции на металлы при гальванической патологии, Тимофеев А. А. (2014)
Тимофеев А. А. - Гивалекс при профилактике послеоперационных осложнений у больных с одонтогенным хроническим гайморитом, Весова Е. П., Ушко Н. А. (2014)
Тимофеев А. А. - Одновременное использование медикаментозных препаратов для повышения эффективности лечения челюстно-лицевых больных, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Васадзе Н., Максимча С. В., Кривошеева А. И. (2014)
Барило О. С. - Гігієна порожнини рота як частина комплексу лікувальних заходів при переломах нижньої щелепи та її залежність від антропометричних особливостей лицевого скелета, Фурман Р. Л., Кравчук П. О. (2014)
Павленко А. В. - Оптимизация хирургического протокола плановой дентальнойимплантации, Токарский В. Ф., Проць Г. Б., Павленко М. А., Shterenberg А. (2014)
Павленко О. В. - Вибір методики відновлення коронок перших молярів (oгляд літератури), Листопад О. П. (2014)
Ищенко П. В. - Плечевые мостовидные протезы, Вильчик А. А. (2014)
Фліс П. С. - Поширеність мезіального прикусу серед дітей і підлітків різного віку за даними масового обстеження, Шпак Д. Ю. (2014)
Самойленко А. В. - Повышение качества подготовки врачей-интернов по специальности "Стоматология", Дрок В. А. (2014)
Рубенштейн Э. Б. - Практическое клиническое руководство по профилактике и лечению орального мукозита и мукозита желудочно-кишечного тракта после противоопухолевой раковой терапии, Петерсон Д. Е., Шуберт М., Кифи Д., МакГир Д., Эпштайн Д., Элтинг Л. С., Фокс Ф. С., Кукслей К., Сонис Ш. Т. (2014)
Титул, зміст (2012)
Повага і вдячність — за бездоганну працю у судовій системі (2012)
Вітаємо із присвоєнням почесних звань (2012)
Звернення Ради суддів України до суб'єктів виборчого процесу (2012)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за I півріччя 2012 р. (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Судова практика у справах про усиновлення (2012)
Селіванов А. О. - Судова присутність як процесуальна гарантія конституційного права громадян на доступ до правосуддя (2012)
Гошовська Т. В. - Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: позитивний прояв судово-правового реформування, Дроздович Н. Л. (2012)
Мойсик В. Р. - Амністія та помилування в Україні: становлення і розвиток (2012)
Міжнародні зв'язки (2012)
Титул, зміст (2014)
Большаков В. И. - Вычислительно неприводимые системы и пути их идентификации, Дубров Ю. И. (2014)
Большаков В. И. - Пути прогноза механических свойств прокатных валков, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2014)
Вакуленко И. А. - Оценка плотности подвижных дислокаций при циклическом нагружении низкоуглеродистой стали, Чайковский О. А. (2014)
Laukhin D. V. - Polygonizing controlled rolling of slabs for making oil country tubes (2014)
Большаков В. И. - Влияние вибрационных воздействий с различной частотой на распределение легирующих элементов в стали 110Г13Л, Ротт Н. А., Ванина Е. А. (2014)
Полишко С. А. - Уменьшения влияние серы и фосфора на свойства малоуглеродистой стали Ст1кп под действием модифицирования (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2012)
Із Днем працівників суду! (2012)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2012 р. (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Ярема А. Г. - Неоднакове застосування закону судами як підстава звернення до Верховного Суду України, Лужанський А. В. (2012)
Світлична Г. О. - Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання (2012)
Cистематизований покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2012 році (2012)
Міжнародні зв’язки (2012)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009—2012 рр.) (2013)
Шевченко А. В. - Деякі особливості дисциплінарної відповідальності суддів (2013)
Селіванов А. О. - Право на касаційне оскарження судових рішень: критерії реалізації (2013)
"…Ми мали ідеальну вищу судову інстанцію" / Інтерв’ю із В.І. Кононенком, суддею Верховного Суду України у відставці (2013)
Міжнародні зв’язки (2013)
Титул, зміст (2013)
Відбувся ХІ з’їзд суддів України (2013)
Верховний Суд України і демократичне суспільство: витоки та перспективи / Інформація про міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася 15 лютого 2013 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009—2012 рр.) (2013)
Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником бюджетних коштів за 2012 р. (2013)
Шумило М. Є. - Поняття "докази" у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі (2013)
Міжнародні зв’язки (2013)
Титул, зміст (2014)
Шиян А. В. - Методические основы оценки качества конструкционных сталей по их способности сопротивляться хрупкому разрушению при одноосном растяжении, Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Сорока Е. Ф., Носенко О. П., Фёдорова И. С. (2014)
Дергач Т. А. - Исследование причины разрушения труб из коррозионностойкой стали в кипятильнике производства аммиака на ПАО "Днепразот" (2014)
Величко М. Т. - Модернизация и автоматизация гониометрических приставок для рентгенотекстурного анализа, Гирин О. Б. (2014)
Борисенко А. Ю. - Формирование структурных зон в стальных отливках (2014)
Калинина Н. Е. - Изменение структуры и свойств литейных алюминиевых сплавов при дисперсном модифицировании, Мусина Е. А., Калинин В. Т., Вилищук З. В., Бекеш Е. С. (2014)
Шевченко А. Ф. - Экологическая оценка различных технологий десульфурации чугуна, Вергун О. А., Пушкаренко Н. В. (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р., за I півріччя 2013 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Світлична Г. О. - Законне представництво у цивільному судочинстві (2013)
Кононенко В. П. - Використання автономних засобів для забезпечення права на необхідну оборону в контексті міжнародного права (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за II півріччя 2013 р. (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Романюк Я. М. - Деякі аспекти правового регулювання цивільних правовідносин, пов’язаних із державною реєстрацією правочинів (на прикладі оренди землі), Майстренко Л. О. (2014)
Ярема А. Г. - Особливості відшкодування збитків, завданих державі внаслідок виплати справедливої сатисфакції за рішеннями Європейського суду з прав людини, Лужанський А. В. (2014)
Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником коштів державного бюджету за 2013 р. (2014)
Титул, зміст (2012)
Колектив Суду вдячний колегам за багаторічну бездоганну працю у судовій систем (2012)
Підписано Протокол про співпрацю Верховного Суду України з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку "Справедлива, незалежна та відповідальна судова влада України" (2012)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за 2010—2011 рр. (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Справа "Мурукін проти України" (2012)
Отраднова О. О. - Строк виконання деліктного зобов’язання та можливі наслідки його порушення (2012)
Тютюгін В. І. - Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України, Євдокімова О. В. (2012)
Міжнародні зв’язки (2012)
Титул, зміст (2013)
У Верховному Суді України відбулася науково-практична конференція "Судова практика Верховного Суду України у цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справах" (2013)
До річниці застосування Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 Кодексу адміністративного судочинства України, за II півріччя 2012 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Константий О. В. - Становлення і розвиток адміністративної юстиції в Україні (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Титул, зміст (2014)
Вакуленко І. О. - Оцінка впливу твердорозчинного зміцнення і меж зерен фериту на поширення деформації в низьковуглецевій сталі, Чайковський О. О., Надеждін Ю. Л. (2014)
Гирин О. Б. - Экспериментальная проверка и моделирование процесса увеличения плотности металлов, электроосаждаемых при силовом воздействии, Кузяев И. М. (2014)
Куцова В. З. - Влияние комплексов Ti-С-Sr и Ti-B-Sr на структурные параметры сплава Al-7Si, Свинаренко Е. И., Дмитриева Т. Б. (2014)
Колесник Е. В. - Структура и фазовый состав электроосажденных сплавов Fe-Sn, Овчаренко В. И. (2014)
Бабаченко А. И. - Концептуальные основы выбора химического состава стали для железнодорожных колес, Тогобицкая Д. Н., Козачок А. С., Головко Л. А., Кононенко А. А., Кныш А. В. (2014)
Янко Т. Б. - Підвищення механічних властивостей виробів зі спечених титанових сплавів шляхом використання порошку титану, легованого киснем, Овчинников О. В., Коваленко Т. О. (2014)
Шиян А. В. - Взаимосвязь свойств прочности, пластичности и механической стабильности конструкционных титановых сплавов, Мешков Ю. Я. (2014)
Пинчук С. И. - Исследование зависимости коррозионных свойств стали 45 от температуры нагрева после интенсивной пластической деформации, Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Романюк Я. М. - Гарантії захисту права власності на землю: окремі аспекти застосування ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Майстренко Л. О. (2014)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за перше півріччя 2013 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Лузан Т. Л. - Зміна складу осіб, які беруть участь у справі в цивільному процесі (2013)
Солоткий С. А. - Інтереси правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини та їх значення для правової системи України (2013)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2014)
Романюк Я. М. - До питання недійсності договору оренди землі з підстав відсутності у ньому істотної умови, Майстренко Л. О. (2014)
Барбара В. П. - Закон України "Про фінансовий лізинг": складні питання застосування у контексті правових позицій Верховного Суду України, Грабовська А. О. (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Радівілов Д. А. - Арабістика Агатангела Кримського (друга частина) (2008)
Огнєва О. Д. - Зразки сакральної пластики калмицького походження в зібранні Будинку-музею Миколи Реріха (2008)
Онищенко В. О. - Записи про Масакадо ("Сьомонкі") (Закінчення. Початок у першому числі 2008 р. ) (2008)
Романова О. А. - Стели та інші пам’ятники Давнього Єгипту, що зберігаються в Одеському археологічному музеї (2008)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Кримськотатарське мистецтво періоду Золотої Орди (XIII – початок XV ст. ) (2008)
Бубенок О. Б. - Алани і мадяри в Лебедії (2008)
Гундогдыев О. А. - Огузы и Киевская Русь (2008)
Зубаренко І. В. - Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії (2008)
Кіктенко В. О. - Аналіз реконструкції Дж. Нідемом історії природничих наук у Китаї (Закінчення. Початок у першому числі 2008 р. ) (2008)
Мавріна О. С. - Сельджуки в Криму (до питання про достовірність свідчень мусульманських авторів) (2008)
Туров И. В. - Концепция изучения Торы в раннем хасидизме (2008)
Бондаренко І. П. - Буддизм і японська поезія (2008)
Ковальчук Ю. А. - Виникнення та еволюція корейського релігійного руху тонхак (2008)
Пирогов В. Л. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення сучасної японської лексики (2008)
Рыжих В. И. - Полупредложение в арабской грамматической традиции (2008)
Непомнящий А. А. - Академік Г. Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію (Закінчення. Початок у першому числі 2008 р. ) (2008)
Бащенко Р. Д. - Акчурина-Муфтиева Н. Терминологический словарь крымскотатарского декоративно-прикладного искусства. – Симферополь: КРП "Издательство "Крымучпедгиз", 2007. – 120 с. (РВУЗ "КИПУ". ИИФЭ) (2008)
Грицик Л. В. - Міжлітературні процеси як проблема імагології. Заміна Алієва. Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (Київ: Кий, 2007. – 162 с. ) (2008)
Дрига І. М. - Іще раз про незнану українському читачеві ойконіміку Криму. Handbook of Oriental Studies. Section Eight. Central Asia. Volume Fifteen. Jankowski, Henryk. A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea. – Leiden – Boston: Brill, 2006. – 1234 p. + addit. (2008)
Кочубей Ю. М. - "Східні мотиви” Ханенківських читань (2008)
Наулко В. І. - 38-й Міжнародний конгрес із вивчення Азії та Північної Африки (ICANAS) (2008)
Титул, зміст (2014)
Відбувся Пленум Верховного Суду України (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2014)
Кудрявцева О. М. - Система захисту конституційних прав дитини в Україні (2014)
Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Верховного Суду України та членів їх сімей за 2013 р. (2014)
Міжнародні зв’язки (2014)
Смирнов І. - Логістика та управління ланцюжками поставок як чинник ефективного розвитку ресторанного бізнесу в сучасних умовах (2014)
Agha-Karim Haciyev. - The peculiarities of stabilization policy and problems of economic growth sustainability in Azerbaijan (2014)
Коломицева О. - Основні заходи щодо нейтралізації і припинення податкових злочинів (2014)
Семенча І. - Аналіз сучасного стану ліквідності банківської системи України та розробка шляхів її покращення, Головченко А. (2014)
Кіщак І. - Морський транскордонний кластер як організаційно-економічний інструмент розвитку суднобудування на півдні України, Шевчук С. (2014)
Кіщак І. - Проблеми розвитку аграрного сектора Миколаївської області, Слюсаренко А. (2014)
Ведмідь Н. - Санаторно-курортний комплекс як системний об’єкт наукового пізнання (2014)
Потапюк І. - Планування маркетингу на підприємствах сфери послуг (2014)
Міхель Р. - Спільні риси конкурентної політики ЄС та Німеччини (2014)
Відякіна М. - Роль КНР в економічній інтеграції країн БРІКС (2014)
Мартюшева Л. - Управління фінансовими ресурсами підприємств у залежності від стадії їх життєвого циклу (2014)
Гедз М. - Основи модернізації економічного простору регіонів (2014)
Босовська М. - Форми інтеграції суб’єктів господарювання в туризмі (2014)
Музичка Є. - Організаційний механізм формування системи збуту туристичних підприємств (2014)
Бєляєва С. - Туристична привабливість парків-пам’яток садово-паркового мистецтва (на прикладі Черкаської області) (2014)
Івашина Л. - Обґрунтування цінової стратегії для молочно-білкових запіканок з йодвміщуючими добавками (2014)
Скрипник Л. - Проблеми оцінки економічної ефективності використання програм автоматизації туристичного бізнесу (2014)
Таньков К. - Методологічні аспекти побудови економічного механізму стратегічного управління туристичним підприємством (2014)
Чепурда Г. - Аналіз плану розбудови народного господарства країни в післявоєнні роки: економічний та історичний аспекти (2014)
Фрей Л. - Основні напрямки удосконалення транспортних послуг для туризму, Старинець О. (2014)
Корнилова Н. - Жизненный цикл предприятия как основа антикризисного управления (2014)
Вакуліна Ю. - Основні аспекти теоретичного визначення системи вимірювання продуктивності підприємств (2014)
Яхтер А. - Шляхи оптимізації витрат підприємств ресторанного господарства в сучасних ринкових умовах (2014)
Панасенко Л. - Створення платформи територіального бренду і розробка стратегій розвитку і позиціонування (2014)
Калашник М. - Методичні підходи аналізу та оцінки трансформаційної динаміки регіону під впливом ЗЕД (2014)
Пальонна Т. - Вітчизняна модель корпоративного маркетингу (2014)
Круглянко А. - Роль потенціалу підприємства при розробці стратегії його діяльності, Білоус А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Урочистості з нагоди ювілею Верховного Суду України (2013)
Матеріали ХI чергового з’їзду суддів України (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2012 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Міжнародні зв’язки (2013)
Информационное письмо (2014)
Вечные ценности: собирательный образ любви (2014)
Рейтинг, рейтинг, ты скажи, да всю правду покажи… (2014)
Pезолюция научного симпозиума (2014)
Муковісцидоз в Україні: проблема, що потребує негайних дій (2014)
Буряк В. Н. - Ассоциация с герпесвирусами генерализованных форм менингококковой инфекции, Сергиенко А. С. (2014)
Пипа Л. В. - Вплив санаторно-курортного лікування дітей школи-інтернату на їх психологічні та соматичні параметри, Філик А. В., Лук'янович І. Л., Пілюйко Н. В., Мурдид М. П., Лисиця Ю. М., Астахова Ж. Ф., Заморока В. М. (2014)
Банадига Н. В. - Вплив залізодефіцитної аннемії у дітей на формування системного імунітету, Рогальська Я. В., Рогальський І. О. (2014)
Корицький Г. І. - Сучасні реалії та перспективи неонатальної хірургічної служби на Тернопільщині, Горбатюк О. М. (2014)
Соловьева Н. A. - Мукоактивная терапия при лечении острых респираторных инфекций у детей, Кулакова Г. А., Курмаева Е. А. (2014)
Меркулов А. Ю. - Ночной и утренний кашель у детей как ранний признак хронического аденоидита (2014)
Кокоркин Д. Н. - Диагностика и лечение рецидивирующих и хронических синуситов у детей (2014)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату "Цефодокс" у лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей, Грачова М. Г. (2014)
Гляделова Н. П. - Муколитические препараты в управлении кашлем у детей (2014)
Практичні рекомендації щодо первинної профілактики алергічних захворювань у дітей (резолюція засідання експертів) (2014)
Кряжев О. В. - Значення анамнестичних даних у діагностиці порушень кальцій-фосфорного забезпечення у дітей раннього віку з проявами харчової алергії, Овчаренко Л. С., Вертегел А. О., Самохін І. В., Андрієнко Т. Г., Жихарева Н. В. (2014)
Тяжка О. В. - Особливості клінічного перебігу алергічних захворювань у дітей при застосуванні у комплексній терапії вітаміну Д, Сельська З. В. (2014)
Tyazhka O. V. - Characteristic of the clinical course of allergic diseases in children with vitamin D administrating in complex therapy, Selska Z. V. (2014)
Іванько О. Г. - Досвід організації фізичної реабілітації підлітків 16–17 років з артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу, Михалюк Є. Л., Підкова В. Я., Недельська Є. В., Малахова С. М., Кизима Н. В., Круть О. С., Пацера М. В., Радутна О. А., Шульга А. О. (2014)
Каладзе Н. Н. - Роль эпифиза в хронобиологических особенностях артериальной гипертензии у детей, Зюкова И. Б. (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним неспецифічним невиразкововим колітом (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковим колітом (2014)
Бережний В. В. - Оцінка ефективності піногасників у комплексній терапії функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку, Козачук В. Г., Ліщинська М. Р. (2014)
Денисова М. Ф. - Современные подходы к диагностике язвенного колита у детей (2014)
Ленченко А. В. - МікроРНК як біомаркери функціонального стану гепатоцитів у дітей раннього віку з пролонгованою кон'югаційною жовтяницею, Чернега Н. Ф., Шадрін О. Г., Досенко В. Є. (2014)
Сорокулова І. Б. - Корекція Біоспорином порушень мікробіоценозу кишечника у новонароджених дітей, Сафронова Л. А., Виноградов В. П., Тишкевич В. М., Хілько Т. В., Старенька С. Я., Лапа С. В. (2014)
Смульська Н. О. - Наслідки перенесеного інсульту у дитячому віці (2014)
Волоха А. П. - Типові та атипові форми хвороби котячої подряпини (2014)
Hовый учебник (2014)
Контактные линзы: дружим с детства? (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Із виступів на міжнародній науково-практичній конференції "Верховний Суд України і демократичне суспільство: витоки та перспективи" (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за IІ півріччя 2012 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних cправах (2013)
Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Верховного Суду України та членів їх сімей за 2012 р. (2013)
Міжнародні зв’язки (2013)
Титул, зміст (2013)
Доземний уклін вам, шановні ветерани! (2013)
Головою Верховного Суду України обрано Ярослава Романюка (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України (2013)
Справа "Хайредінов проти України". Рішення від 14 жовтня 2010 р. Остаточне від 14 січня 2011 р. (2013)
Коментар до розділу Х "Прикінцеві положення" та розділу ХI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за ІІ півріччя 2012 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2012 р. (за даними судової статистики) (2013)
Романовська Л. А. - Охорона і захист прав дитини у спорах про спільну власність (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Матвєєва Л. В. - Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського: сьогодення (2008)
Кочубей Ю. М. - Академік Омелян Пріцак і відродження українського сходознавства (2008)
Матвєєва Л. В. - Створення Української Академії наук (1918–1928) (2008)
Циганкова Е. Г. - Сходознавство в Українській Академії наук. А. Ю. Кримський (2008)
Бубенок О. Б. - Історичні дослідження в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України (2008)
Рибалкін В. С. - Як відроджувався "Східний світ” (2008)
Богомолов О. В. - Уявлення про себе та інших у кримськотатарському газетному дискурсі: базові концепти ідентичності, Семиволос І. М. (2008)
Отрощенко І. В. - Рух за об’єднання монгольських народів очима дослідників (2008)
Борділовська О. А. - Індія: 60 років без Ганді (2008)
Руденко Н. М. - Нові відомості про калмиків з архівних зібрань України (2008)
Кан Ден Сік - Еволюція політики КНР щодо Кореї (2008)
Капранов С. В. - Феномен конфуціанського храму в контексті крос-культурних контактів у традиційних суспільствах Східної Азії (2008)
Павлішина Л. Ф. - Імператорський парламент Японії у післявоєнний період. Процес реорганізації (2008)
Радівілов Д. А. - Політична доктрина ібадитів: "праведні" халіфи (2008)
Кіктенко В. О. - Теоретичні висновки й підсумки проекту "Наука й цивілізація в Китаї” (2008)
Огнєва О. Д. - Джузеппе Туччі – італійський кореспондент Федора Щербатського (2008)
Хамрай О. О. - Інваріанти, прототипи і парадигми арабської граматики (2008)
Пирогов В. Л. - Віддзеркалення особливостей формування філософсько-естетичного і мовного синкретизму "ваго-канго" у літературному творі середньовічної Японії "Цуредзурегуса" (2008)
Дрига І. М. - Караманлійські пам’ятки гагаузів (2008)
Кучеря Л. А. - Публікації співробітників Інституту сходознавства ім. А. Кримського в журналі "Східний світ” (2008)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Аналіз практики перегляду Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах із підстав, передбачених ст. 400-12 Кримінально-процесуального кодексу України (2013)
Лавровська І. Б. - Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Бочарнікова А. М. - Безеквівалентні лексичні одиниці в перекладній перській лексикографії (2010)
Величко В. В. - Гуаньчжунский район древнего Китая в контексте предыстории Шелкового пути (2010)
Воробей О. C. - Східний романтизм та західний реалізм у китайській драматургії ХХ століття (2010)
Горошкевич О. Г. - Метронімічні соматичні номінації в японській мові (2010)
Зубаренко І. В. - Феномен хиджабу в історії і політиці країн Близького Сходу (2010)
Капранов С. В. - Шанхайський Храм Літератури: історія та сучасний стан (2010)
Каша К. А. - Турецька міфонімія як сукупність міфологічних систем тюркських народів (2010)
Коломиєць О. І. - До питання про ґхарани в традиційній професійній музичній культурі Північної Індії: зародження, розвиток, трансформація явища (на прикладі школи Кірана) (2010)
Максимів О. Й. - Проблема меж слова в укладанні частотних словників перської мови (2010)
Мурашевич К. Г. - Жанрові особливості ранньої поезії Сє Бінсінь (1900–1999) (2010)
Омелянчук А. В. - Морфологічні та фонологічні особливості аравійського діалекту Хіджазу (2010)
Отрощенко І. В. - До історії мовних реформ у Бурят-Монголії (2010)
Погорєлова Т. Ю. - Прагмастилістичні особливості сучасного турецького газетного заголовка (2010)
Скляр В. Ю. - Проблема вивчення диглосії в арабській мові (2010)
Сом Н. О. - Основні проблеми класичного арабського мовознавства (2010)
Сушко М. О. - Фонологічні характеристики тонів в’єтнамської мови та їх дистрибуція у складах (2010)
Бубенок О. Б. - Проблема походження буртасів у дослідженнях О. Пріцака і східноєвро-пейських вчених другої половини ХХ ст. (2008)
Зелінський А. Л. - Антигалатський пасаж з "Гімну до Делоса” Каллімаха і видіння друзів Птолемея Керавна (2008)
Капранов С. В. - Школа Хірати Ацутане та її місце в історії кокуґаку (2008)
Кочубей Ю. М. - Академік Омелян Пріцак і польська орієнталістика (2008)
Мосенкіс Ю. Л. - "ШЛЯХ БОГІВ” І "ШЛЯХ ВОЇНІВ”: проблема співвідношення сакрального і військового чинників формування японської державності і права, Якименко М. В. (2008)
Отрощенко І. В. - Самовизначення тувинського етносу у ХХ ст.: до історіографії питання (2008)
Захарченко А. М. - Близькосхідний мирний процес 1990-х років: історичний аналіз (2008)
Музичко О. - Розвиток сходознавства в Одесі на початку ХХ ст. (1905–1920 роки): осередки, напрямки, діячі (2008)
Огнєва О. Д. - Cхід та музика: дві щасливих зірки Костянтина Регамея, уродженця Києва (2008)
Храновський В. А. - Де розташовувалася стародавня Аратта? (2008)
Бондаренко І. П. - Синтоїзм і японська поезія VI–VIII ст. (2008)
Дрига І. М. - Автори караманлійських редакцій сакрального тюркомовного тексту (2008)
Ісаєва Н. С. - Концепція історії китайської літератури у працях Чжена Чженьдо (2008)
Кірносова Н. А. - Поетологічні особливості жанру подорожніх нотаток у китайській та українській літературах кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2008)
Колесников А. И. - Мусульманские арабизмы в поздних зороастрийских сочинениях (2008)
Комісаров К. Ю. - Особливості процесу формування національної японської літературної мови та його зв’язок із мовленнєвим етикетом (2008)
Кшановський О. Ч. - Дані лінгвістичної типології та ареальної лінгвістики у викладанні сучасної перської мови (2008)
Мазепова О. В. - Лексичні та фразеологічні засоби вираження концепту ДУША в перській мові (2008)
Максимів О. Й. - Корпус перської мови як джерело матеріалу для частотного словника (2008)
Петрова Ю. І. - Египетский диалект арабского языка в христианском сакральном тексте (2008)
Цутида Кумико - Употребление времен глагола и термина "моно-но аварэ” в русском переводе "Повести о Гэндзи” (2008)
Шекера Я. В. - Віддзеркалення просторових уявлень у найдавнішій китайській поезії (на прикладі гімнів "Книги пісень") (2008)
Кочубей Ю. М. - Розтин художнього світу п’єси (2008)
Кочубей Ю. М. - Ісмаїл-бей Гаспринський як політик і організатор (2008)
Дрига І. М. - Три події в гагаузознавстві (2008)
Дрига І. М. - Український внесок в турецьку діалектологію: Чалиштай (Робочий сим позіум) з турецької іалектології (2008)
Дрига І. М. - Турецькому лінгвістичному товариству – 75 років (2008)
Прохоров Д. А. - К 60-летию Александра Ильича Айбабина, Завадская И. А., Хайрединова Э. А. (2008)
Олег Васильович Сухобоков (2008)
Титул, зміст (2012)
Його праця є прикладом сумлінного служіння державі та людям (2012)
Душа і серце — досі у Верховному Суді (2012)
Вітаємо із державними нагородами (2012)
Порушення базових принципів фінансування судів може викликати негативний суспільний резонанс (2012)
"Перспективи реформування цивільного процесуального законодавства" (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Пошва Б. М. - Міжнародні стандарти захисту прав людини як складова утворення незалежної судової влади в Україні (2012)
Роговенко Д. С. - Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, за договорами страхування цивільної відповідальності при розгляді кримінальних справ (2012)
Лужанський А. В. - Класифікаційні ознаки суб’єктів доступу до правосуддя в Україні (2012)
Чорноус Ю. М. - Актуальні питання дослідження міжнародної злочинності (2012)
Міжнародні зв'язки (2012)
Дрига І. М. - Караманлійці та караманлідіка: дефініції та жанри (2010)
Луценко Є. В. - Сучасні напрямки та методи дослідження просодії китайської мови (2010)
Мазніченко О. І. - Специфіка інтерференції при українсько-російському та арабсько-французькому білінгвізмах (2010)
Марков Д. Є. - Непал: причини та передумови виникнення демократичного руху в середині XX ст. (2010)
Отрощенко І. В. - Агван Доржієв і калмицькі більшовики: до історії одного проекту (2010)
Радівілов Д. А. - Отставка имама ас-Салта б. Малика: аргументы "против” (2010)
Сівков І. В. - Арабська адміністративна лексика (XIX – поч. ХХ ст. ) (2010)
Тарасенко Н. А. - Изобразительная традиция Книги Мертвых (историографический анализ) (2010)
Туров И. В. - Роль силы воображения в духовной практике раннего хасидизма (2010)
Фу Цзин - Ассоциативное поле концепта фен-шуй в русской языковой картине мира (по результатам ассоциативного эксперимента) (2010)
Черноіваненко В. В. - Сучасна кумраністика: проблеми, концепції та історіографія (2010)
Шестопалець Д. В. - Мусульманське право у Європі на сучасному етапі: від мультикультуралізму до правового плюралізму (2010)
Koçak Aynur - The new Crimean variant of the tale of Ashiq Qarip at the Mejuma of Qatiq, Çulha Tülay (2010)
Титул, зміст (2012)
Новообраного суддю введено до персонального складу Cудової палати у господарських справах (2012)
Верховний Суд України і Рада Європи розвиватимуть співробітництво (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Судова практика призначення покарань за хабарництво (ст. 368 Кримінального кодексу України (2012)
Кривенко В. В. - Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні справ адміністративної юрисдикції на національному рівні: роль і функції Верховного Суду України, Константий О. В. (2012)
Лузан Т. Л. - Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві, Сеник С. В. (2012)
Алексашина Ю. Б. - Поняття цивільно-правового договору в сучасному цивільному праві (2012)
Міжнародні зв'язки (2012)
Рибалкін В. С. - Пам’яті Вчителя й Друга, Гамада Р. Р. (2013)
Батюк І. Ю. - Діалектні елементи в мові творів сучасних японських письменників префектури Окінава (2013)
Бушаков В. А. - Про походження ногайського свята тепреш і його назви та про кримськотатарське свято дервіза (2013)
Горошкевич О. Г. - Відображення правил мовленнєвої поведінки людини у фразеології сучасної японської мови (2013)
Журавська Н. В. - Повість Сейфа ар-Рахбі "Зупинки на першому кроці”: проблематика та поетика (2013)
Захлюпана Н. М. - Принципи укладання навчального українсько-перського словника, Максимів О. Й., Стельмах М. Ю., Яремчук І. В. (2013)
Луцан Л. В. - Категорія розширених дієслівних основ в арабській мові та передача значення зворотності й пасиву засобами української та англійської мов (2013)
Мазніченко О. І. - Правовий статус і функціональний розподіл мов, що контактують на території Тунісу (2013)
Мацкевич А. Р. - Співвідношення модальності і точки зору в арабському публіцистичному тексті (2013)
Охріменко М. А. - Принципи укладання персько-українського словника емотивної фразеології (2013)
Писик Р. В. - Особливості лексичної антонімії арабської мови (2013)
Рибалкін С. В. - Поезія Муфді Закарії в боротьбі за самоідентифікацію алжирського народу (2013)
Сприса О. Б. - Лінгвокогнітивні аспекти прецедентності в енігматичному тексті (на матеріалі українських та арабських текстів кросвордів) (2013)
Усеїнов Т. Б. - Рима у середньовічному кримськотатарському метричному вірші (2013)
Храновський В. А. - До питання про шумерсько-аустричні мовні зв’язки (Глотохронологічний аналіз фундаментальної та повсякденної лексики, фонетичних та морфологічних відповідностей) (2013)
Бубенок О. Б. - Аланські купці на Великому Шовковому шляху (2013)
Конча С. В. - Ідентифікація "країни слов’ян” за "Описом північних народів” невідомого автора (2013)
Кочубей Ю. М. - Караїмські студії на Заході (кінець ХХ – початок ХXІ ст.). (Історіографічно-бібліографічний вступ) (2013)
Вертієнко Г. В. - Клинкова зброя в Молодшій Авесті (2013)
Рибалкін В. С. - Коран: давні сури (мекканський період). Переклад з арабської та коментарі (2013)
Шестопалец Д. В. - К вопросу о социальных нормах в Коране: аят ал-Ма’ида, 38 и его интерпретация в мусульманской традиции (2013)
Кочубей Ю. М. - Рец. на зб.: Сходознавчі студії. Мистецтвознавство. Випуски 3 (2010) і 4 (2011). – Упор. Є.О Котляр. – Збірники наук. праць / Вісник ХДАДМ. – № 8 (2010) і 9 (2011). – Харків: ХДАДМ, МОНМС України. – 360 с. + 456 с. (2013)
Бушаков В. А. - Квазіетнонім челдон (до семантичної типології етнонімів) (2012)
Гобова Є. В. - Визначення меж складних речень у сучасній китайській мові (2012)
Гриценко Я. В. - Джерела формування пареміологічного фонду арабської літературної мови (2012)
Козоріз О. П. - Явище гіпонімії у юридичній термінології сучасної китайської мови (2012)
Кульчинський О. Б. - Проблема дослідження ідіостилю в османістиці (2012)
Мавріна О. С. - Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній практиці Туреччини (2012)
Макаров Р. В. - Мандат Ліги Націй в Іраку – наслідок експансіоністської політики Великобританії (2012)
Мамедова И. М. - "Статистические описания Шамшадильской и Казахской дистанции” как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть ХІХ ст. ) (2012)
Мірєєв М. В. - Історичні передумови зародження та становлення кримськотатарської літератури в Румунії наприкінці XIX – у першій половині XX ст. (2012)
Мурашевич К. Г. - Рання творчість Дай Ваншу (1905–1950) та зародження символістської поезії у Китаї (2012)
Мхитарян Н. І. - До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року (2012)
Оксамитний Ю. А. - Місце СРСР у процесі врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в Палестині (1949–1950 рр. ) (2012)
Покровська І. Л. - Слово- та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі (2012)
Тарановський С. І. - Арабо-православна революція в Палестині (1908–1913) (2012)
Трубіцина О. С. - Комунікативно-прагматичні особливості спонукального дискурсу засобів масової інформації у сучасному Китаї (2012)
Хайрединова Э. А. - Некоторые проблемы изучения раннесредневекового женского костюма варваров Юго-Западного Крыма (2012)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р., за II півріччя 2012 р. (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за І півріччя 2013 р. (2013)
Кривенко В. В. - До питання про Присягу державного службовця та припинення державної служби за її порушення, Константий О. В. (2013)
Гошовська Т. В. - Повноваження Верховного Суду України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: аналіз колізійних норм, Дроздович Н. Л. (2013)
Лужанський А. В. - Зміст поняття "ухилення" в контексті невиконання зобов’язань як підстави для тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Титул, зміст (2014)
Маршавін Ю. М. - Особливості організації державного соціального страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічної нестабільності (2014)
Лутай Л. А. - Модель "дерево цілей – дерево ресурсів” у системі соціального управління персоналом (2014)
Цюрко І. А. - Формування джерел зайнятості населення України у складних економічних умовах (2014)
Припута Н. В. - Значення антимонопольно-конкурентної політики у підвищенні дієвості фактора праця в молокопродуктовому підкомплексі (2014)
Дощенко А. В. - Розвиток дистанційної зайнятості як складова трансформації соціально-трудової сфери (2014)
Ліщинська О. А. - Соціально-психологічний клімат як чинник управління організацією, Кміть М. І. (2014)
Цимбалюк Н. М. - Формування та регулювання ринку праці у сфері культури і мистецтв, Гринченко С. І. (2014)
Алєксєєва А. В. - Гендерні аспекти політики зайнятості (2014)
Озимко М. В. - Еволюція концепцій працевлаштування в західній соціології (2014)
Волярська О. С. - Професійна підготовка зареєстрованих безробітних: технологічний підхід (2014)
Побірченко Н. А. - Витоки неперервної професійної орієнтації у працях вітчизняного дослідника Бориса Федоришина, Сергєєнкова О. П., Сургунд Н. А. (2014)
Кожем’якіна С. М. - Продуктивність праці: вектор макроекономічних показників (2014)
Міщенко К. С. - Соціальні послуги у сферах зайнятості та соціального обслуговування: порівняльний аналіз та перспективи розвитку (2014)
Сотнікова О. В. - Показники життєвого рівня населення та їх вплив на соціальний розвиток приміських територій (2014)
Судаков Н. В. - Випереджальне оцінювання рівня безробіття на основі щомісячного опитування експертів: адаптація досвіду Німеччини (2014)
Клещикова–Матвєєва В. М. - Інформаційно-роз’яснювальна робота державної служби зайнятості на сучасному етапі (2014)
Цілина А. В. - Форми та методи підвищення конкурентоздатності та професійної успішності людини на ринку праці (на прикладі Полтавської обласної служби зайнятості) (2014)
Победа Т. В. - Обзор методов и средств контроля стержней короткозамкнутых роторов асинхронных двигателей, Мирошников В. В. (2010)
Карпаш О. М. - Розроблення методу безконтактного акустичного контролю геометричних параметрів зварних з’єднань, Котурбаш Т. Т., Карпаш М. О., Рибіцький І. В., Коман Я. І. (2010)
Яцун М. А. - Гармонічний склад струмів в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефектів у стрижнях клітки ротора, Яцун А. М., Шуплат О. І. (2010)
Бучма І. М. - Підвищення швидкодії низькочастотного каналу вихрострумовго товщиноміра сталевих листових конструкцій, Проць Р. В., Ферчук К. В. (2010)
Бучма І. М. - Підвищення точності вимірювання малих різниць амплітуд та зсувів фаз наднизькочастотних сигналів у системах вихрострумової діагностики, Решетило Т. М. (2010)
Михайлів В. І. - Аспекти діагностики магнітопровода трансформатора, Тимчишин В. Б. (2010)
Бубела Т. З. - Дослідження контактних первинних перетворювачів для контролю водних розчинів, Столярчук П. Г. (2010)
Козак О. Ф. - Визначення якості розчину диетиленгліколю за методом потенціалу протікання (2010)
Малько А. О. - Особливості вимірювання динамічного поверхневого натягу водних розчинів поверхнево активних речовин методом пульсуючого меніска, Кісіль І. С. (2010)
Біліщук В. Б. - Удосконалений пристрій для утворення фіксованої обертової краплі при вимірюванні міжфазного натягу рідин, Кісіль І. С. (2010)
Середюк Д. О. - Моделювання фізичних процесів у дзвонових еталонних установках (2010)
Петришин Н. І. - Застосування підходів теорії обмежень для підвищення якості та технічного рівня лічильників газу (2010)
Микийчук Б. М. - Інформаційно-вимірювальні системи індивідуального обліку теплової енергії, Яцук В. О., Столярчук П. Г. (2010)
Петришин І. С. - Розширення діапазону відтворюваних витрат вторинного еталона об’єму і об’ємної витрати газу ВЕТУ 03-01-01-08, Присяжнюк Т. І., Петришин Н. І. (2010)
Заміховський Л. М. - Експериментальне визначення місць витоку повітря на технологічному трубопроводі, Штаєр Л. О., Ровенський В. А. (2010)
Горбійчук М. І. - Математичне моделювання взаємозв’язку еколого-технічних характеристик газотурбінного двигуна з показниками його роботи, Щупак І. В. (2010)
Бойко Т. Г. - Огляд методів визначення вагових коефіцієнтів показників властивостей продукції (2010)
Дарвай І. Я. - Експериментальне дослідження нового методу визначення теплоти згоряння природного газу, Карпаш О. М. (2010)
Гільова О. О. - Застосування дискримінантних і лінійних розділяючих функцій для побудови вирішальних правил багатопараметрового контролю, Єременко В. С. (2010)
Камаєва І. О. - Контроль дифузійного процесу забруднення піщаних ґрунтів, Кривенко Г. М., Савчук Л. Я., Камаєва Л. І. К (2010)
Доценко Є. Р. - Дослідження методу визначення напруження плинності конструкційних сталей за значеннями їх питомого електричного опору, Карпаш М. О., Карпаш О. М. (2010)
Стрілецький Ю. Й. - Дослідження пасивуючих плівок на поверхнях сталевих конструкцій електромагнітним методом, Кісіль І. С., Лютак І. З., Лютак З. П. (2010)
Ширмовська Н. Г. - Теоретичні основи та методологія формалізації станів квазістаціонарних об’єктів (2010)
Микийчук М. М. - Оптимізація метрологічних характеристик активних імітаторів опору (2010)
Григораш В. В. - Дослідження впливу агресивності грунтів на корозійне руйнування тіла труби, Бачинський Б. Б., Сошка А. М., Дранчук С. М. (2010)
Роботи, які захищені у 2010р. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролюта визначення складу речовини (2010)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2010)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Брінцов А. І. - Деякі питання визначення підсудності земельних спорів судам господарської юрисдикції (2013)
Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2013 році (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Жакун І. Б. - Вплив Helicobacter pylori на стан та функцію гепатобіліарної системи (2014)
Скибчик В. А. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасні підходи до лікування (2014)
Верба Н. В. - Показники тромбоцитарної ланки гемостазу та перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний гепатит С, Сервецький К. Л., Чабан Т. В., Нікітін Є. В. (2014)
Козько В. М. - Стан показників ліпідного обміну у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на ХГС і коінфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О. (2014)
Жураковська Н. О. - Роль процесів перекисного окислення ліпідів у механізмах ураження печінки при інфекційному мононуклеозі (2014)
Ворожбит О. Б. - Дослідження демографічних та соціальних предикторів розвитку депресії у хворих на хронічний гепатит С (2 та 3 генотип HCV) (Повідомлення друге) (2014)
Щербинина М. Б. - Пациент с множественными милиарными гамартомами, Кожан С. И. (2014)
Литвин Г. О. - Ураження печінки при гострому лейкозі (2014)
Прикуда Н. М. - Проблема виявлення хворих на гепатит Е в неендемічних регіонах, Грицко Р. Ю., Задорожний А. М. (2014)
Корбан Н. П. - Метод численного расчета магнитного поля рассеяния дефекта локальной области ферромагнитного тела (2010)
Горкунов Б. М. - Емкостной преобразователь в режиме возбуждения и приема ультразвуковых колебаний, Тюпа И. В., Глебова Л. В. (2010)
Букреев В. В. - Магнитометрическая установка для определения магнитных параметров образцов тонкого слоя ферромагнитного материала, Чурносов А. П., Швец С. Н. (2010)
Котурбаш Т. Т. - Аналіз методів підвищення чутливості безконтактного акустичного методу контролю матеріалів та виробів, Карпаш М. О. (2010)
Кісіль Р. І. - Регресійні методики визначення поверхневої енергії рідин методом лежачої і висячої крапель (2010)
Кісіль І. С. - Контроль міжфазного натягу рухомих розчинів поверхнево-активних речовин, Боднар Р. Т. (2010)
Матіко Ф. Д. - Методи розрахунку коефіцієнта стисливості природного газу на основі спрощеного набору параметрів його складу, Матіко Г. Ф., Шоловій С. Ю. (2010)
Лесовой Л. В. - Розрахунок невизначеності поправкового коефіцієнта діафрагми на шорсткість внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу (2010)
Білинський Й. Й. - Підвищення чутливості аналізатора вологості газу, Городецька О. С., Онушко В. В. (2010)
Винничук А. Г. - Дослідження впливу похибки визначення коефіцієнтів стисливості природного газу на точність функціонування перевірочних установок для побутових лічильників газу (2010)
Заміховський Л. М. - Дослідження впливу частоти генерування тестових сигналів на максимальну відстань виявлення витоків з трубопроводів, Штаєр Л. О., Ровінський В. А. (2010)
Власюк Я. М. - Теоретичні основи дослідження функціонування турбінних лічильників газу, Яцевський В. А., Кісіль І. С., Середюк О. Є. (2010)
Заміховський Л. М. - Використання методу параметричної ідентифікації для контролю технічного стану робочих органів вертикального валкового млина AG-MPS 180 ВК, Скрип’юк Р. Б. (2010)
Барило Г. І. - Підвищення точності компенсації температурної зміни електрорушійної сили насичених нормальних елементів, Бойко О. В., Готра О. З., Кус Н. І. (2010)
Фединець В. О. - Принципи синтезу типових конструкцій термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків (2010)
Невзлин Б. И. - Математическая модель электрических свойств эмульсии типа вода в масле, Морозова Д. В. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського