Середюк Д. О. - Моделювання фізичних процесів у дзвонових еталонних установках (2010)
Петришин Н. І. - Застосування підходів теорії обмежень для підвищення якості та технічного рівня лічильників газу (2010)
Микийчук Б. М. - Інформаційно-вимірювальні системи індивідуального обліку теплової енергії, Яцук В. О., Столярчук П. Г. (2010)
Петришин І. С. - Розширення діапазону відтворюваних витрат вторинного еталона об’єму і об’ємної витрати газу ВЕТУ 03-01-01-08, Присяжнюк Т. І., Петришин Н. І. (2010)
Заміховський Л. М. - Експериментальне визначення місць витоку повітря на технологічному трубопроводі, Штаєр Л. О., Ровенський В. А. (2010)
Горбійчук М. І. - Математичне моделювання взаємозв’язку еколого-технічних характеристик газотурбінного двигуна з показниками його роботи, Щупак І. В. (2010)
Бойко Т. Г. - Огляд методів визначення вагових коефіцієнтів показників властивостей продукції (2010)
Дарвай І. Я. - Експериментальне дослідження нового методу визначення теплоти згоряння природного газу, Карпаш О. М. (2010)
Гільова О. О. - Застосування дискримінантних і лінійних розділяючих функцій для побудови вирішальних правил багатопараметрового контролю, Єременко В. С. (2010)
Камаєва І. О. - Контроль дифузійного процесу забруднення піщаних ґрунтів, Кривенко Г. М., Савчук Л. Я., Камаєва Л. І. К (2010)
Доценко Є. Р. - Дослідження методу визначення напруження плинності конструкційних сталей за значеннями їх питомого електричного опору, Карпаш М. О., Карпаш О. М. (2010)
Стрілецький Ю. Й. - Дослідження пасивуючих плівок на поверхнях сталевих конструкцій електромагнітним методом, Кісіль І. С., Лютак І. З., Лютак З. П. (2010)
Ширмовська Н. Г. - Теоретичні основи та методологія формалізації станів квазістаціонарних об’єктів (2010)
Микийчук М. М. - Оптимізація метрологічних характеристик активних імітаторів опору (2010)
Григораш В. В. - Дослідження впливу агресивності грунтів на корозійне руйнування тіла труби, Бачинський Б. Б., Сошка А. М., Дранчук С. М. (2010)
Роботи, які захищені у 2010р. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролюта визначення складу речовини (2010)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2010)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Брінцов А. І. - Деякі питання визначення підсудності земельних спорів судам господарської юрисдикції (2013)
Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2013 році (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Жакун І. Б. - Вплив Helicobacter pylori на стан та функцію гепатобіліарної системи (2014)
Скибчик В. А. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасні підходи до лікування (2014)
Верба Н. В. - Показники тромбоцитарної ланки гемостазу та перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний гепатит С, Сервецький К. Л., Чабан Т. В., Нікітін Є. В. (2014)
Козько В. М. - Стан показників ліпідного обміну у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на ХГС і коінфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О. (2014)
Жураковська Н. О. - Роль процесів перекисного окислення ліпідів у механізмах ураження печінки при інфекційному мононуклеозі (2014)
Ворожбит О. Б. - Дослідження демографічних та соціальних предикторів розвитку депресії у хворих на хронічний гепатит С (2 та 3 генотип HCV) (Повідомлення друге) (2014)
Щербинина М. Б. - Пациент с множественными милиарными гамартомами, Кожан С. И. (2014)
Литвин Г. О. - Ураження печінки при гострому лейкозі (2014)
Прикуда Н. М. - Проблема виявлення хворих на гепатит Е в неендемічних регіонах, Грицко Р. Ю., Задорожний А. М. (2014)
Корбан Н. П. - Метод численного расчета магнитного поля рассеяния дефекта локальной области ферромагнитного тела (2010)
Горкунов Б. М. - Емкостной преобразователь в режиме возбуждения и приема ультразвуковых колебаний, Тюпа И. В., Глебова Л. В. (2010)
Букреев В. В. - Магнитометрическая установка для определения магнитных параметров образцов тонкого слоя ферромагнитного материала, Чурносов А. П., Швец С. Н. (2010)
Котурбаш Т. Т. - Аналіз методів підвищення чутливості безконтактного акустичного методу контролю матеріалів та виробів, Карпаш М. О. (2010)
Кісіль Р. І. - Регресійні методики визначення поверхневої енергії рідин методом лежачої і висячої крапель (2010)
Кісіль І. С. - Контроль міжфазного натягу рухомих розчинів поверхнево-активних речовин, Боднар Р. Т. (2010)
Матіко Ф. Д. - Методи розрахунку коефіцієнта стисливості природного газу на основі спрощеного набору параметрів його складу, Матіко Г. Ф., Шоловій С. Ю. (2010)
Лесовой Л. В. - Розрахунок невизначеності поправкового коефіцієнта діафрагми на шорсткість внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу (2010)
Білинський Й. Й. - Підвищення чутливості аналізатора вологості газу, Городецька О. С., Онушко В. В. (2010)
Винничук А. Г. - Дослідження впливу похибки визначення коефіцієнтів стисливості природного газу на точність функціонування перевірочних установок для побутових лічильників газу (2010)
Заміховський Л. М. - Дослідження впливу частоти генерування тестових сигналів на максимальну відстань виявлення витоків з трубопроводів, Штаєр Л. О., Ровінський В. А. (2010)
Власюк Я. М. - Теоретичні основи дослідження функціонування турбінних лічильників газу, Яцевський В. А., Кісіль І. С., Середюк О. Є. (2010)
Заміховський Л. М. - Використання методу параметричної ідентифікації для контролю технічного стану робочих органів вертикального валкового млина AG-MPS 180 ВК, Скрип’юк Р. Б. (2010)
Барило Г. І. - Підвищення точності компенсації температурної зміни електрорушійної сили насичених нормальних елементів, Бойко О. В., Готра О. З., Кус Н. І. (2010)
Фединець В. О. - Принципи синтезу типових конструкцій термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків (2010)
Невзлин Б. И. - Математическая модель электрических свойств эмульсии типа вода в масле, Морозова Д. В. (2010)
Фреїк Д. М. - Стаціонарний метод визначення термоелектричних параметрів напівпровідникових матеріалів, Галущак М. О., Терлецький А. І., Запухляк Р. І., Дикун Н. І., Ткачук А. І. (2010)
Євчук О. В. - Використання графічних процесорів в задачах цифрової обробки сигналів в реальному часі, Ровінський В. А., Стрілецький Ю. Й. (2010)
Щапов П. Ф. - Прилад бездемонтажного контролю метрологічних характеристик термоперетворювачів, Муляров В. В., Гусельніков О. В. (2010)
Роботи, які захищені у 2010р. на вченійспеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу заспеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролютавизначення складу речовини (2010)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2010)
Содержание (2014)
Уважаемые читатели! (от редакции) (2014)
Конюшок С. М. - Швидкий імовірнісний алгоритм оцінювання відстані між зрівноваженою булевою функцією та множиною k-вимірних функцій, Олексійчук А. М., Сторожук А. Ю. (2014)
Oliynykov R. - Related-key cryptanalysis of perspective symmetric block cipher, Kaidalov D. (2014)
Кузнецов А. А. - Моделирование перспективного блочного шифра "Калина", Иваненко Д. В., Колованова Е. П. (2014)
Лисицкий К. Е. - Снова об оптимальных S-блоках (2014)
Горбенко И. Д. - Уточнённые показатели прихода шифров к состоянию случайной подстановки, Долгов В. И., Лисицкий К. Е. (2014)
Тімохін С. С. - Дослідження та порівняльний аналіз перспективних потокових шифрів, Горбенко І. Д. (2014)
Долгов В. И. - Новый взгляд на шифр Мухомор, Лисицкая И. В., Лисицкий К. Е. (2014)
Кузнецов О. О. - Аналіз колізійних властивостей режиму вироблення імітовставок із вибірковим гамуванням, Іваненко Д. В., Колованова Є. П. (2014)
Руженцев В. И. - Вероятности двухцикловых дифференциалов rijndael-подобного шифра с произвольными подстановками (2014)
Кузнецов О. О. - Періодичні властивості шифргами у режимі output feedback, Горбенко Ю. І., Колованова Є. П. (2014)
Потий А. В. - EIDAS: Принципы предоставления доверительных электронных услуг и проблема интероперабельности, Горбенко Ю. И., Корнейко А. В., Козлов Ю. Н., Пушкарев А. И., Горбенко И. Д. (2014)
Горбенко Ю. И. - Состояние и сущность процессов нормализации Европейской нормативной базы в области электронных подписей, Потий А. В., Костенко А. В., Исирова Е. В., Горбенко И. Д. (2014)
Горбенко Ю. І. - Аналіз стійкості постквантових криптосистем, Ганзя Р. С. (2014)
Гончарова Ю. В. - Stork – перспективный проект европейской транснациональной электронной идентификации, Ерёменко А. А. (2014)
Качко Е. Г. - Влияние свойств современных процессоров на производительность программ, Балагура Д. С., Погребняк К. А. (2014)
Бессалов А. В. - Построение кривой Эдвардса на базе изоморфной эллиптической кривой в канонической форме (2014)
Єсіна М. В. - Пароль як фактор багатофакторної автентифікації, Горбенко І. Д., Бакликов О. О. (2014)
Бойко А. О. - Метод протидії перебору паролів, що не створює вразливості порушення доступності (2014)
Погребняк К. А. - Загальна атака на NTRUEncrypt на основі помилок розшифрування, Денисов Д. С. (2014)
Гриненко Т. А. - Применение кодов аутентификации сообщений для обнаружения модификаций данных в региональных системах дифференциальной коррекции навигационных сигналов систем GPS/ГЛОНАСС, Нарежний А. П. (2014)
Потий А. В. - Классификация методов обеспечения доверия к безопасности продуктов и систем информационных технологий, Комин Д. С., Козлов Ю. Н. (2014)
Торба А. А. - Быстродействующий детерминированный генератор псевдослучайных последовательностей для потокового шифрования, Бобух В. А., Бобкова А. А. (2014)
Горбачев В. А. - Достаточные условия безопасности информации в электронных системах (2014)
Лєншин А. В. - Метод проектування та верифікації функцій комплексів засобів захисту від несанкціонованого доступу (2014)
Горбенко І. Д. - Порівняльний аналіз стандартизованих версій криптоалгоритму ECIES, Харламб М. І. (2014)
Броншпак Г. К. - Криптография нового поколения: интегральные уравнения как альтернатива алгебраической методологии, Громыко И. А., Доценко С. И., Перчик Е. Л. (2014)
Онацький О. В. - Методологія створення комплексної системи захисту інформації (2014)
Рома О. М. - Імітаційна модель оцінки завадостійкості квазікогерентної демодуляції OFDM-сигналу під час обробки "в цілому", Белас О. М., Ніколаєнко Б. А. (2014)
Памяти Алмазова Владислава Борисовича (11.10.1932–04.10.2014) (2014)
Виходные данные (2014)
Апареева Е. К. - Я. Р. Дашкевич - исследователь камнерезного искусства кочевников степей Восточной Европы, Красильников К. И. (2012)
Бубенок О. Б. - Внесок Я. Р. Дашкевича в розвиток номадологічних студій у незалежній Україні (2012)
Кочубей Ю. М. - Внесок Я.Р. Дашкевича в караїмознавство (2012)
Маврін О. О. - Українська візантиністика в науковій спадщині Ярослава Дашкевича (2012)
Алексанян О. С. - Армяне в Крыму в советский период (2012)
Божко О. І. - Хотинська битва 1621 р. у вірменських писемних пам'ятках XVII ст., створених в Україні (2012)
Біляєва С. О. - Методологічні аспекти досліджень взаємин України та тюркських цивілізацій (2012)
Бабенко Р. В. - Руський контингент у військах Золотої Орди XIII ст. (2012)
Грибовський В. В. - Ногайці в структурі українського степового кордону XVI-XVIII ст.: економіко-географічний аспект (2012)
Дячок О. О. - Сарматська теорія у польських та українських історичних творах (історіографічний аспект) (2012)
Зуб (Руденко) Н. М. - Деякі аспекти дослідження історії Кавказу у 20-30-ті роки XX ст. в СРСР (2012)
Лагунова О. С. - Листи А. Кримського з Лівану як етнографічне джерело (2012)
Огнева О. Д. - Джерела з історії україно-калмицьких зв'язків (2012)
Отрощенко В. В. - Угорська тема в біографії шляхетного кипчака з Чингульської Могили (2012)
Пилипчук Я. В. - Світові релігії та кипчацький соціум (2012)
Зєлінський А. Л. - Прийняття Птолемеем І царського титулу: проблема датування (2012)
Рибалкін В. С. - Рецепція Корану як художнього тексту (2012)
Сегеда С. П. - У пошуках втраченої батьківщини. Етносоціологічне дослідження турків-месхетинців Півдня України (2012)
Урядова В. Д. - Словотворчі процеси в лексико-граматичних системах флективних синтетичних, флективних аналітичних і аглютативних мов (2012)
Храновський В. А. - Шумерсько-алтайські та тюрко-монгольсько-тунгуські мовні паралелі (Глотохронологічний аспект дослідження лексики та фонетичних відповідностей) (2012)
Черніков І. Ф. - Пріоритетний напрямок вітчизняної орієнталістики (2012)
Дмитриевич С. В. - Батенко А. В., Близнякова Р. А., Малышева Д. А., Щевелева С. С. "История Палестины: международный аспект: (1897-2009 гг.)" (2012)
Кочубей Ю. М. - Українсько-ліванське наукове співробітництво (2012)
Пилипчук Я. В. - Міжнародна наукова конференція "Україна і Схід: традиції історико-культурної взаємодії*", присвячена 85-й річниці від дня народження Ярослава Дашкевича (2012)
Тарасенко М. О. - Міжнародний круглий стіл "Єгипет та країни Близького Сходу: III тис. до н.е. – 1 тис. н.е." (2012)
Титул, зміст (2012)
Сучков Г. М. - Контроль виробів з розвиненою поверхнею збудженими електромагніто-акустичним способом хвилями Релея, Петрищев О. М., Хащіна С. В. (2012)
Вороняк Т. І. - Контроль процесів деформування та руйнування композитних матеріалів засобами електронної спекл-інтерферометрії, Муравський Л. І., Іваницький Я. Л. (2012)
Мухлинін С. М. - Розробка методу двочастотних вимірювань для контролю стану ізоляції трубопроводів, що знаходяться у вологих ґрунтах та під водою (2012)
Котурбаш Т. Т. - Експериментальна перевірка безконтактного ультразвукового методу контролю товщини стінки газопроводів у процесі внутрішньотрубної діагностики, Карпаш М. О., Рибіцький І.В. (2012)
Джала Р. М. - Диференціація локальних пошкоджень ізоляції струмопроводу за розподілом магнітного поля, Джала В. Р., Вербенець Б. Я., Семенюк О. М. (2012)
Лютак І. З. - Математична модель поширення спрямованих ультразвукових хвиль в трубопроводі із зварним з'єднанням, Бедзір А. О., Лютак З. П., Мандра А. А. (2012)
Петрина Д. Ю. - Оцінювання експлуатаційної деградації трубопровідних сталей за ударними випробуваннями циліндричних зразків з кільцевими тріщинами, Шуляр Б. Р., Петрина Ю. Д. (2012)
Ващишак І. Р. - Особливості застосування електромагнітного контролю для виявлення дефектів у підземних теплових мережах (2012)
Бучма І. М. - Цифровий низькочастотний канал вихрострумового товщиноміра сталевих листових конструкцій, Ферчук К. В. (2012)
Джала Р. М. - Моделювання корозійного розчинення сталі з урахуванням катодних та анодних ділянок на поверхні конструкції в електроліті, Юзевич В. М. (2012)
Матіко Ф. Д. - Модель процесу витікання газу із підземного газопроводу на основі газодинамічної дросельної структури, Матіко Г. Ф. (2012)
Кісіль І. С. - Використання регресійної методики для визначення поверхневого натягу рідин, Боднар Р. Т., Біліщук В. Б., Костів Б. В., Барна О. Б. (2012)
Демків І. Б. - Підвищення точності вимірювання маси скраплених нафтових газів у резервуарах (2012)
Мельничук С. І. - Інформаційні міри розрахунку та розрядність аналого-цифрових перетворювачів ентропійних перетворювачів витрати газових середовищ, Мазурик І. З. (2012)
Кузь М. В. - Методичні аспекти підвищення точності обліку природного газу лічильниками з електронними пристроями температурної компенсації, Середюк О. Є. (2012)
Poryev G. V. - Peer-to-peer networks and their impact on the development of the internet and information techologies (2012)
Горбійчук М. І. - Метод і алгоритми синтезу емпіричних моделей з урахуванням похибок вимірювань, Лазорів А. М. (2012)
Яцишин С. П. - Приймачі випромінення з термісторними чутливими елементами, Гоц Н. Є. (2012)
Барило Г. І. - Мікропроцесорна корекція значення електрорушійної сили насичених нормальних елементів, Бойко О. В., Чабан О. П., Матвіїв Р. О., Кус Н. І. (2012)
Туз Ю. М. - Метод та система вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п’єзоелектричних перетворювачів, Красковський О. П., Мосолаб О. О. (2012)
Іванюк Н. І. - Аналітичні дослідження впливу зміни геометрії лопатей газоперекачувального агрегату на параметри їх коливань та аеродинамічні властивості (2012)
Галущак М. О. - Аналіз методів визначення теплопровідності тонких плівок, Ральченко В. Г., Фреїк Д. М., Ткачук А. І. (2012)
Роботи, які захищені у 2011/2012 рp. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин (2012)
Вимоги до оформлення статтей (2012)
Бубенок О. Б. - Легенды об основании города Черкассы: правда или вымысел? (2012)
Василюк О. Д. - Особисте листування двох фундаторів Української академії наук - Володимира Вернадського та Агатангела Кримського (2012)
Кочубей Ю. М. - Хаджі Серайя Хан Шапшал (1873-1961) - духовний провідник караїмського народу, громадський діяч, вчений (2012)
Туранли Ф. Ґ. - "Українське питання" в Карловецькому договорі (1699 p.): турецька ретроспекція (2012)
Вертиенко А. В. - К персонификации скифского воинского божества в Luc, Tox., 38 (2012)
Зелинский А. Л. - Еще раз к вопросу датировки брака будущего Деметрия 11 и Стратоники (2012)
Пилипчук Я. В. - Торгівля та ремесла у Дашт-і Кипчак (2012)
Бушаков В. А. - Етноніми бурят та баргут і етнонімічний топонім Баргуджін-Токум (до семантичної типології етнонімів) (2012)
Журавська Н. В. - Національний вимір поезії Сейфа Ар-Рахбі: тема війни (2012)
Козоріз О. П. - Явище полісемії у юридичній термінології сучасної китайської мови (2012)
Селезнева Л. В. - Нарративный дискурс дастана "Лейли и Меджнун" Нурмухаммеда Андалиба и традиции восточной поэзии (2012)
Хамрай О. О. - Транскрипція й транслітерація арабомовних текстів: від діакритики до просодичних шаблонів (2012)
Шевченко О. М. - Концепт "обличчя" в китайській мові: словникова та психолінгвістична парадигма (2012)
Шекера Я. В. - Давньокитайські космогонічні ідеї та їхня репрезентація в ідеограмах китайської мови (2012)
Шестопчлец Д. В. - К вопросу о толковании аята Таха, 5 в средневековой мусульманской традиции (2012)
Спицкая Ю. А. - Шариат как официальный источник и религиозно-методологическая основа правового регулирования землевладения и землепользования в Объединенных Арабских Эмиратах (2012)
Тимченко М. П. - 3-й міжнародний симпозіум "Галліполійські бої: історія, легенди і пам'ять", Тимченко В. М. (2012)
Філь Ю. С. - Цирендоржиєвські читання - 2012. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти (2012)
Марков Д. Є. - Непал. Катманду - на перехресті епох і світів. Подорожні нариси (2012)
Романова О. О. - Лекції професора Варшавського університету д-ра Адама Лукашевича (2012)
Машевський О. П. - Кіктенко В. О. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская наука и цивилизация (философский анализ теоретических подходов) (2012)
Некрологи (2012)
Федорук Я. - Османські хроніки Гасана Веджігі та Мегмеда Галіфе як джерела до політичної історії 30-х – 60-х років XVII ст. (2013)
Гурбик А. - Християнська звичаєва культура запорозького козацтва (2013)
Сухоліт Н. - Оцінка участі козацької України в Північній війні 1700 – 1721 рр. у "багатотомному панегірику" І. Голікова (2013)
Гончарук Т. - Чумацький промисел і Одеса (за матеріалами газети "Одесский вестник" кінця 1850-х – середини 1860-х рр.) (2013)
Полторак В. - Адам Чайковський у чотирикутнику Париж-Стамбул-Петербург-Варшава (2013)
Ковалевська О. - Зображення козаків з Чернігівського історичного музею імені В. Тарновського: походження, історія зберігання та побутування (2013)
Новікова Л. - Історія держави чи історія народу: до питання щодо концепцій історії Криму у працях дослідників ХІХ ст. (2013)
Ходак І. - Місіонерська діяльність Іллі Кливака на півдні України в 1917-1919 рр. (2013)
Штепко О. - Військова історія острову Зміїний: залучення острівного простору у світові війни (2013)
Котляр Ю. - Козацька система "Спас" на Миколаївщині (2013)
Діанова Н. - Козацька тематика у науковій спадщині В. О. Біднова (2013)
Музичко О. - Жінки-історики-козакознавці в історіографічному процесі Південної України наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. (2013)
Гончарук Т. - Проблематика українського козацтва у колекціях краєзнавця Тараса Івановича Максим’юка, Мисечко А. (2013)
Бачинська О. - Сучасна Браїла (Румунія) і колишні запорожці: історична пам’ять і залишки топографії, Мацюк Д. (2013)
Полторак В. - "Західна Чорноморія": Вилково – Тульча – Варна – Бургас - Стамбул (2013)
Середа О. - Аджидере (Овідіополь) в османсько-кримських відносинах другої половини XVIII ст. (за османсько-турецькими документами) (2013)
Краснобай С. - Інтеграція запорозької старшини до російської армії в кінці XVIII ст.: Клим Перепілін (за матеріалами РДВІА) (2013)
Ложешник А. - Формулярні списки старшини Чорноморського козацького війська за 1804 р., як історичне джерело (2013)
Бачинська О. - Прообраз "Особового листка з обліку кадрів". (Рец. на: Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік / Упорядник О. С. Панкєєв.–Запоріжжя, 2011.–125 с.) (2013)
Одеська кобзарська майстерня – відродження кобзарської традиції на півдні України (2013)
Лиман І. - Проект "Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник" (2013)
Середа О. - Міжнародна наукова конференція: Хаджибей (Одеса) і Північно-Західне Причорномор’я XVI–XVIII століття в османсько-турецьких та інших письмових джерелах. 17-19 квітня 2013 р., Одеса (2013)
Наші автори (2013)
Від редакційної колегії (2014)
От редакционной коллегии (2014)
Шепітько В. Ю. - Роль сучасних інформаційних технологій у встановленні особи злочинця, Білоус В. В. (2014)
Коновалова В. Е. - Частные методики криминалистической экспертизы: проблемы генезиса и организации (2014)
Журавель В. А. - Проблеми організації досудового розслідування в контексті положень чинного Кримінального процесуальногокодексу України (2014)
Терехович В. Н. - Особенности системы принципов теории криминалистики, Ниманде Э. В. (2014)
Моїсєєв О. М. - Процесуальна ефективність допиту експерта в режимі відеоконференції (2014)
Шевчук В. М. - Проблеми формалізації процесу розcлідування злочинів (2014)
Щербаковский М. Г. - Содержание и допустимость сведений, полученных при допросе сведущих лиц, Лапта С. П. (2014)
Булулуков О. Ю. - Тактические решения в криминалистике: основы классификации (2014)
Капустіна М. В. - Криміналістичне забезпечення досудового розслідування: поняття та ознаки (2014)
Мышков Я. Е. - Методика расследования взяточничества: оптимальные системы следственных действий (2014)
Книженко С. О. - Документальні джерела інформації про злочини проти правосуддя (2014)
Матюшкова Т. П. - Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконними заволодіннями автотранспортними засобами (2014)
Купріянова Л. С. - Особливості огляду місця події при виявленні трупа, що висить у петлі, Гусєва В. О., Савчук Т. І. (2014)
Лозова C. М. - Особливості розслідування суспільно небезпечних діянь, учинених особами з психічними захворюваннями або тимчасовими розладами психіки (2014)
Яремчук В. О. - Правова регламентація участі спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій (2014)
Міронов С. В. - Типові слідчі ситуації в методиці розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів (2014)
Спасенко К. О. - Особливості відкриття кримінального провадження щодо порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (2014)
Хань О. О. - Технології програмування провадження окремих слідчих (розшукових) дій (2014)
Четвертак Д. Ю. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ при розслідуванні приховування злочинів (2014)
Луньова О. С. - Деякі питання вдосконалення взаємодії слідчого з працівниками експертно-криміналістичних установ в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Приходько В. О. - Правові засади функціонування криміналістичних обліків: сучасний стан (2014)
Лозовий А. І. - Актуальні питання реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності в Україні, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2014)
Нефедов С. Н. - Проблемные вопросы оценивания результатов межлабораторных сличений в сфере судебно-экспертной деятельности (2014)
Бордюгов Л. Г. - Применение и использование специальных знаний в уголовном процессе Украины (2014)
Фастовець В. А. - Деякі проблемні питання правової регламентації судово-експертної діяльності (2014)
Хоша В. В. - Загальні положення оцінювання невизначеності результатів вимірювань при валідації судово-експертних методик (2014)
Дідушок Н. Я. - Особливості призначення та проведення лінгвістичних досліджень у межах експертизи писемного мовлення, Дробишева О. С. (2014)
Брендель О. І. - Особливості проведення досліджень цифрових відеозображень з метою отримання інформації про зафіксовані на них обставини подій, Роман А. І., Фатєєва Л. Ю. (2014)
Коломійцев О. В. - Аналізування балістичних характеристик уражаючих елементів патронів травматичної дії "Терен-12П" і "Терен-12К", відстріляних із помпової рушниці "Форт-500А", Сапєлкін В. В. (2014)
Заковирко О. М. - Виявлення ознак розкриття та повторного навішування сучасних запірно-пломбувальних пристроїв якірного типу, Тумоян Н. А. (2014)
Руднєв В. А. - Вплив зміни компонентного складу газових конденсатів на результати порівняльного дослідження, Клімчук А. Ф., Нардід Л. В., Кривошеєв В. І., Карножицький П. В. (2014)
Петюнин Г. П. - Модификация метода "ТСХ-скрининга" для некоторых контролируемых соединений, Чубенко А. В., Гузенко Н. В. (2014)
Космина Н. Н. - Сравнительное исследование в экспертизе наркотических средств и психотропных веществ (2014)
Даньшина К. М. - Проблемні питання експертного дослідження ігристих виноградних вин (2014)
Сич І. В. - Деякі питання дослідження сильнодіючих і отруйних речовин в експертній практиці (2014)
Сабадаш В. В. - Експертне дослідження параметрів маневреності автомобіля при розгерметизації його колеса, Клец Д. М., Варлахов В. О. (2014)
Сараєв О. В. - Автоматизовані методи оцінювання ефективності гальмування автомобіля при дослідженні дорожньо-транспортної пригоди (2014)
Кузін М. О. - Використання обернених задач механіки в судовій залізнично-транспортній експертизі, Мещерякова Т. М., Кузін О. А., Курильова О. Ф., Гординська Н. В. (2014)
Уберман В. И. - Приоритеты судебной экологической экспертизы и арбитражный эффект экологического контроля (2014)
Чупрун В. Т. - Використання спеціальних знань при проведенні досліджень обставин нещасних випадків, пов’язаних із діяльністю у воєнній сфері (2014)
Пугачова І. Л. - Роботи з розбирання та знесення будівельних об’єктів як предмет будівельно-технічних досліджень, Кучеренко Р. Й. (2014)
Осипенко К. О. - Особливості проведення будівельно-технічних досліджень із встановлення якості виконаних робіт з ремонту рулонних покрівель об’єктів промислового призначення, Пугачова І. Л. (2014)
Власенко В. В. - Проблема розрахунку реальної процентної ставки за споживчими кредитами комерційних банків при проведенні судово-економічних експертиз (2014)
Капустник К. В. - Алгоритм проведення експертиз документів фінансово-кредитних операцій при наданні споживчих кредитів в іноземній валюті, Івахненко П. О. (2014)
Кaплін Р. Б. - Методичні підходи до експертного дослідження особливостей відображення операцій з акціями в бухгалтерському й податковому обліках господарських товариств та інститутів спільного інвестування, Aніщенко О. В., Губанова І. В. (2014)
Панченко Н. І. - Особливості дослідження розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, Гордієнко І. М. (2014)
Семенова Н. Ю. - Особливості віднесення до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, вартості залишків готової продукції та незавершеного виробництва (2014)
Буколова В. В. - Деякі особливості проведення експертного дослідження, пов’язаного з розрахунком орендної плати за державне та комунальне майно і її розподілом, Лисак Ю. А. (2014)
Губарева В. М. - Деякі особливості проведення судових товарознавчих експертиз із дослідження маркування м’яса та м’ясних продуктів, Михальський О. О. (2014)
Заніна Т. А. - Дослідження щодо встановлення відповідності ліцензійним вимогам комп’ютерних програм, придбаних через засоби телекомунікацій, Копитько А. П., Мануленко О. В. (2014)
Гуров О. М. - Порівняльний аналіз досліджень суправітальної реакції зіниць на дію пілокарпіну, Козаченко І. М., Куценко С. В., Гладких Д. Б., Щербак В. В. (2014)
Ольховський В. О. - Сучасний стан судово-медичної діагностики травм органів дихальної системи в живих осіб, Губін М. В. (2014)
Сапєлкін В. В. - Запровадження в практику судової медицини альтернативного критерію оцінювання уражаючих властивостей куль травматичної дії, Коломійцев О. В., Бойчук І. П. (2014)
Щербак В. В. - Особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах із пістолета "Форт-14ТП" у межах близької дистанції (2014)
Башкиров Г. Б. - Особенности назначения и проведения судебных комплексных строительно- экономических экспертиз по определению стоимости строительно-монтажных работ, Завдовьева И. Г., Баранов П. Ю. (2014)
Харабуга Ю. С. - Актуальні питання експертного дослідження ліцензійності програмного забезпечення (2014)
Панфилов П. Б. - Возможности судебной ольфакторной экспертизы в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности, Саламатин А. В., Панфилова З. Ю. (2014)
Клименко Н. І. - Несудова експертиза, або експертиза соціуму (2014)
Лозовий А. І. - Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики, Лісовий В. М., М’ясоєдов В. В., Ольховський В. О., Дереча Л. М., Бондаренко В. В. (2014)
Лесовой В. Н. - Династия судебных медиков Бокариусов, Перцева Ж. Н., Ольховский В. А., Кравченко Ю. Н. (2014)
Х (внеочередная) международная научно-практическая конференция "Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика" (М. В. Шепитько) (2014)
Науково-практичний семінар "Реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності"(Л. М. Дереча) (2014)
Международная научно-практическая конференция "Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных экспертиз" (Е. Р. Россинская) (2014)
210-та річниця від дня заснування національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (В. В. Білоус) (2014)
Важное энциклопедическое издание по криминалистике (Н. И. Панов) (2014)
Пам’яті Семена Мусійовича Вула (2014)
Титул, зміст (2012)
Карпусь В. В. - Регистация накладным вихретоковым приемником осесиметричной составляющей шумов акустической эмиссии в металлическом стержне (2012)
Романюк М. И. - Математическое моделирование передаточных характеристик пьезокерамических преобразователей в режиме возбуждения волн Лэмба (2012)
Zholob S. A. - Application of axisymmetric profile analysis for measuring surface tension at harmonic surface oscillations, Makievski A. V., Miller R., Fainerman V. B. (2012)
Власюк Я. М. - Визначення густини природного газу зведеної до стандартних умов на промислових вузлах обміну газу, Кісіль І. С. (2012)
Древецький В. В. - Математичні моделі дросельних перетворювачів гідродинамічних вимірювальних приладів в’язкості та густини рідин (2012)
Юрчевський Є. В. - Вимірювання в’язкості нафтопродуктів зрівноваженими електрофлюїдними мостовими перетворювачами (2012)
Козак О.Ф. - Теоретичні основи ефекту електрокінетичного гальмування фільтрації вуглеводнів через породи-колектори (2012)
Шпак О. І. - Розроблення методики експрес-контролю якості дизельного палива, Столярчук П. Г., Юзевич В. М. (2012)
Середюк Д. О. - Оцінювання відповідності робочих засобів витратовимірювальної техніки для обліку природного газу (2012)
Кузь М. В. - Оцінка складових похибок обчислювальних компонентів засобів вимірювань об’єму газу на основі якісних показників програмного забезпечення (2012)
Присяжнюк Т. І. - Установка еквівалентного витіснення із стабілізацією витрати з комутованими торцевими соплами, Петришин І. С., Бас О. А. (2012)
Крижанівський Є. І. - Основні аспекти ремонту та контролю якості підземних трубопроводів, Полутренко М. С., Іткін О. Ф., Марчук О. М. (2012)
Маслов В. П. - Підвищення точності вимірювання лінійних розмірів мікродефектів в деталях з оптично прозорих матеріалів за допомогою телевізійних засобів (2012)
Горбійчук М. І. - Метод параметричної ідентифікації технічного стану відцентрового нагнітача природного газу, Медведчук В. М., Кропельницька Г. П. (2012)
Заміховський Л. М. - Метод контролю металевих включень у сировині для виготовлення керамічних виробів, Левицький І. Т. (2012)
Вовк Р. Б. - Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів, Шкета В. І., Мельник В. Д. (2012)
Кайкан Л. С. - Дослідження методом імпедансної спектроскопії впливу гетеровалентного заміщення на електрофізичні властивості mg-заміщеної літій-залізної шпінелі, Гасюк І. М., Депутат Б. Я., Мазур М. П., Кайкан Ю. С., Угорчук В. В. (2012)
Петрина Д. Ю. - Оцінювання експлуатаційної деградації сталей магістральних нафтогазопроводів електрохімічними методами досліджень, Петрина Ю. Д., Шуляр Б. Р., Козак О. Л., Гоголь В. М. (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль тріщинуватості буримо гірської породи, Шаповал О. А. (2012)
Махортова Н. В. - Розробка структурної схеми контролю вузлів тягової передачі (2012)
Роботи, які захищені у 2011/2012 рp. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин (2012)
Вимоги до оформлення статтей (2012)
Оринчак Л. Б. - Вплив окремих етіолоґічних факторів ризику виникнення розсіяного склерозу на клінічні характеристики цього захворювання, Негрич Т. І. (2014)
Кавацюк О. О. - Динамічні зміни показників структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з неускладненою аневризмою висхідного відділу аорти, Осовська Н. Ю. (2014)
Вольницька Х. І. - Патоморфоз клінічно-рентґенолоґічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень (2014)
Матвійчук Б. О. - Результати лікування хворих з грижами стравохідного отвору діафраґми, асоційовані з ґастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (2014)
Думанський Ю. В. - Проґнозування безпосередніх та віддалених результатів ґастректомій при раку шлунка, Заїка О. М., Лях Ю. Є., Гур'янов В. Г., Псарас Г. Г. (2014)
Бочар О. М. - Вплив комбінації телмісартану та аторвастатину на клінічний перебіг артерійної гіпертензії у поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки, Скляров Є. Я. (2014)
Тихонова Т. М. - Роль імунних чинників в еволюції повільно проґресуючого автоімунного діабету дорослих (2014)
Тимчук І. В. - Вплив лізоциму і слини на адгезійні властивості C. albicans, виділених з ротової порожнини, в дослідах in vitro, Панас М. А., Лещук С. Є., Нарепеха О. Т., Корнійчук О. П., Данилейченко В. В., Панас М. І. (2014)
Вінтонів О. Р. - Комбінована терапія еректильної дисфункції у пацієнтів з артерійною гіпертензією (2014)
Сизон О. О. - Характеристика змін деяких показників клінічно-лабораторного обстеження хворих при артропатичному псоріазі (2014)
Забор В. С. - Феномен смислової привації в осіб з тривожно-депресивними розладами, Фільц О. О. (2014)
Градик Р. Т. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у печінці при екзоґенному алергічному альвеоліті в умовах стресу, Ширій Т. І., Никитюк Г. П. (2014)
Камінські Т. - Стан імунної системи шлунково-кишкового тракту щурів у змінених анатомічних умовах, Ванічек Д., Каміньска Е., Рубель-Сьнєтура І. (2014)
Кенс О. В. - Пошук ґенетичних маркерів підвищеної схильності до гострих респіраторних захворювань і розвитку бронхообструкційних станів у дітей (2014)
Рикало Н. А. - Сучасні аспекти патоґенезу розвитку алкогольної хвороби печінки, Яровенко Л. О. (2014)
Ломей Я. І. - Повна обтурація стравоходу стороннім тілом, Ломей Ю. Я. (2014)
До відома наших авторів (2014)
Боярська Л. М. - Актуальні проблеми формування здоров’я дітей, народжених недоношеними. Літературний огляд. Частина 2, Веліканова Т. В. (2015)
Неспрядько В. П. - Вплив часткової втрати зубів та незнімних зубних протезів на органи і тканини порожнини рота, Кирилюк В. В. (2015)
Поготова Г. А. - Гепатотропні засоби: органопротекторна дія (огляд літератури), Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Чекман І. С. (2015)
Прихідько Р. А. - Сучасний погляд на дослідження toll-подібних рецепторів у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією, Шейко В. Д., Ситнік Д. А. (2015)
Треумова С. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з метаболічним синдромом, Петров Є. Є., Боряк В. П. (2015)
Козакевич В. К. - Раціональні підхіди до харчування дітей раннього віку, Зюзіна Л. С., Мизгіна Т. І., Фастовець М. М. (2015)
Плетенецька А. О. - Ретроспективний аналіз питань, пов’язаних із правовою відповідальністю лікарів у зв’язку з їх професійною діяльністю (2015)
Юдіна К. Є. - Дослідження протягом ХХ століття процесів травлення в шлунку свиней, Соколенко В. М. (2015)
Горчакова Н. О. - Інтеграція фармакології з медичною та біологічною хімією, Савченко Н. В., Шумейко О. В. (2015)
Григ Н. І. - Використання прогресивних педагогічних технологій з метою оптимізації формування професійної компетентності лікаря, Шекера О. О. (2015)
Дівнич Т. Я. - Дистанційна форма навчання у вищому навчальному закладі як одна із технологій організації навчального процесу (2015)
Ждан В. М. - Досвід впровадження новітніх інформаційних технологій в післядипломній підготовці сімейних лікарів в Українській медичній стоматологічній академії, Шилкіна Л. М., Штомпель В. Ю., Іваницький І. В., Мартинюк Д. І. (2015)
Горенская О. В. - Влияние аллельного состояния локуса white на некоторые показатели приспособленности у Drosophila melanogaster, Костенко В. В., Воробьева Л. И., Таглина О. В. (2015)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на кількість лейкоцитів, еритроцитів та концентрацію гемоглобіну у крові білих щурів за дії піридоксину (2015)
Пшиченко В. В. - Структурно-функціональні особливості шишкоподібної залози щурів в умовах гострого стресу (2015)
Багацкая Н. В. - Определение иммунореактивности организма детей и подростков, больных ювенильным ревматоидным артритом, Медзяновская Е. В. (2015)
Березняков А. В. - Дослідження антибактеріальних властивостей мазі "Глітацид" при спільному використанні з консервантами (2015)
Боярська Л. М. - Особливості імунних реакцій дітей, яких вигодовують матері-курці, Герасімчук Т. С., Котлова Ю. В. (2015)
Буркова І. С. - Діагностична значимість неоптеринового тесту у донорів крові та плазми (2015)
Васильева И. Г. - Изучение противоопухолевого действия экстрактов высших грибов в культуре клеток глиальных опухолей, Главацкий А. Я., Макаренко А. Н., Шуба И. Н. (2015)
Васильєва І. М. - Cтан окислювальної модифікації білків сироватки крові у хворих на рак шлунка та їх прогностичне значення, Шевченко О. О., Красносельський М. В., Жуков В. І., Богдан Ю. А. (2015)
Венцківська І. Б. - Роль поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногену 1 в ґенезі невиношування вагітності, Прощенко О. М., Загородня О. С. (2015)
Гайко Г. В. - Клінічна характеристика постраждалих та місце ушкоджень скелету в загальній структурі смертності внаслідок ДТП, Деркач Р. В., Калашніков А. В., Тимочук В. В., Літун Ю. М. (2015)
Грабар В. В. - Алгоритми преконцепційного і пренатального моніторингу в родинах з порушеннями репродуктивної функції , Арбузова С. Б., Феськов О. М., Ніколенко М. І., Телітченко А. Г. (2015)
Губина-Вакулик Г. И. - Результаты анкетирования молодых людей – потомков курящих родителей, Юнусов В. Ю., Юнусова Е. Н. (2015)
Есамуратов А. І. - Порівняльна характеристика структури скроневої кістки у здорових і хворих на хронічні гнійні середні отити, Алімухамедова М. Р. (2015)
Кияк Ю. Г. - Фібриляція передсердь у хворих з дилатаційними кардіоміопатіями, Юзич І. А. (2015)
Книшов Г . В. - Сучасні методи діагностики ішемії міокарда у хворих зі звивистістю коронарних артерій, Лебедєва Є. О., Трембовецька О. М., Білинський Є. О., Груша М. М. (2015)
Латогуз С. И. - Особенности развития эндотелиальной дисфункции при нарушениях сердечного ритма у больных ХНЗЛ и способы ее коррекции с использованием Этмозина и АУФОК (2015)
Марабян Р. В. - Характеристика макро-/мікроелементного складу волосся у дітей з паралітичними синдромами (2015)
Мархонь Н. О. - Порівняльний аналіз експериментальних підходів у відтворенні метаболічного синдрому, Мамчур В. Й., Жилюк В. І., Лєвих А. Е. (2015)
Панченко М. С. - Синдромологічна структура гострих невротичних розладів у пацієнтів підвищеного кардіоваскулярного ризику (2015)
Перцева Н. О. - Структурні основи ушкодження тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією (2015)
Проценко О. С. - Вплив залізодефіцитної анемії, прееклампсії та цукрового діабету матері на імунну відповідь печінки плодів і новонароджених (2015)
Сычев Р. А. - Эндотелий-опосредованные факторы формирования нефропатии при артериальной гипертензии (2015)
Тарасенко О. М. - Реабілітація хворих після ускладнених хребетно-спинномозкових травм, Канюка Є. В., Резунов Е. В. (2015)
Траверсе Г. М. - Клінічні особливості гострих респіраторних захворювань у дітей на тлі інфікування, Цвіренко С. М., Жук Л. А., Зюзіна Л. С., Фастовець М. М. (2015)
Шадрін О. Г - Стан жирно-кислотного спектру крові у дітей із захворюванням печінки та його зв’язок з показниками цитокінового статусу, Чернега Н. Ф., Марушко Р. В., Брюзгіна Т. С. (2015)
Шалімова А. С. - Внесок поліморфізму гена TCF7l2 у розвиток цукрового діабету 2 типу (2015)
Ісабаєв Д. К. - Двохетапне лікування прикусу, що знижується (2015)
Торяник І. І. - Алгоритм отримання аутологічних мезенхімальних клітин у експерименті, Колесник В. В. (2015)
Юрчук Т. А. - Использование FRET-метода для оценки взаимодействия липидных капель и митохондрий в клетках коры надпочечников крыс при инкубации в гипертоническом растворе хлорида натрия, Бондаренко Т. П. (2015)
Гаврищук Ю. М. - Особливості структурних змін в корі головного мозку щурів при звуженні черевного відділу аорти (2015)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу буккального епітелію осіб молодого віку хворих на генералізований пародонти (2015)
Лаврів Л. П. - Морфогенез привушної залози у передплодовому періоді пренатального онтогенезу людини, Олійник І. Ю. (2015)
Романюк Т. І. - Ультраструктурні особливості репаративних змін у рогівці кролів після її опіків лугом та корекції екстрактом кріоліофілізованої шкіри свині (2015)
Тимчук Т. М. - Будова та функції фільтраційного бар’єру нирок щурів різного віку (2015)
Ліскіна І. В. - Розподіл макрофагів у легеневій тканині при туберкульомах легень з різною активністю специфічного запалення за результатами імуногістохімічного дослідження, Мельник О. О. (2015)
Замазий Т. Н. - Сероэпидемическая характеристика токсокарозной инвазии в Харьковской области (2015)
Черная С. И. - Особенности заболеваемости студентов I-II курсов медицинского и немедицинского вузов, связанные с выбором профессиональной деятельности, Макаренко А. Н., Сивакова Л. А. (2015)
Коробейнікова Л. Г. - Передстартові реакції нейродинамічних функцій у елітних спортсменів в умовах екстремальної спортивної діяльності (2015)
Манін М. В. - Комплексне застосування засобів фізичної реабілітації при лікуванні хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта, Неханевич О. Б., Смирнова О. Л., Іванова Л. Г., Богомол А. І. (2015)
Аветіков Д. С. - Особливості профілактики виникнення постін’єкційних контрактур нижньої щелепи, Локес К. П., Ставицький С. О., Яценко І. В. (2015)
Боднарук Н. І. - Гігієна порожнини рота у дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового апарату (2015)
Видойник О. Я. - Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми, Авдєєв О. В., Стаханська О. О. (2015)
Губанова Д. В. - Анализ состояния оккюзии и зубных рядов как факторов этиопатогенеза ретенции клыков верхней челюсти, Чижевский И. В., Губанова О. И. (2015)
Ільницька О. М. - Результативність використання пектинових речовин у хворих на цукровий діабет 2-го типу у комплексному лікуванні та профілактиці захворювань тканин пародонта (2015)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження психологічних особливостей пацієнтів, що потребують анестезіологічного забезпечення лікування карієсу зубів та пульпіту, Мунтян О. В. (2015)
Лучинська Ю. І. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з основними стоматологічними захворюваннями та дисметаболічною нефропатією, Остапко О. І., Лучинський В. М. (2015)
Макєєв В. Ф. - Морфологічні зміни у зубощелепному комплексі при втраті одного першого моляра у підлітків 13-17 років (Частина 1), Мартінек Г. Б., Крупник А. -С. А. (2015)
Прохно О. І. - Особливості проведення санації порожнини рота у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення Частина ІІ: Лікування ускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення (2015)
Удод О. А. - Лабораторне дослідження втрат інтенсивності світлового потоку світлодіодних фотополімеризаторів у компомері та склоіономерному цементі, Гаджиева І. М., Мороз Г. Б. (2015)
Содержание (2014)
Карманоу В. - Спорт и театр в древнем мире в рамках культа,идеологии и политики города-государства (2014)
Байк М. - Координационные способности как основной компонент подготовленности спортсменов высокого класса в игровых видах спорта (на примере бильярда и тенниса), Полищук Л., Нагорная В. (2014)
Латышев С. - Индивидуализация подготовки борцов (2014)
Олешко В. - Биомеханическая характеристика технико-тактических действий квалифицированных тяжелоатлетов в соревновательных упражнениях c учетом моделирования их компонентов (2014)
Ахметов И. - Анализ гемоглобиновой массы для оценки эффективности гипоксической тренировки (2014)
Дьяченко А. - Функциональное обеспечение специальной выносливости в циклических видах спорта (на материале академической гребли), Лысенко Е., Виноградов В. (2014)
Смоленский А. - Основные направления развития спортивной кардиологии, Михайлова А. (2014)
Гаврилова Е. - Биологически активные добавки в системе фармакологической поддержки тренировочного процесса хоккеистов высокой квалификации, Гунина Л. (2014)
Воронова В. - Динамика эмоциональных состояний футболистов на разных этапах многолетней спортивной подготовки, Шутова С. (2014)
Нижниковски Т. - Управление узловыми элементами фазовой структуры спортивных упражнений (на материале соскока двойное сальто назад согнувшись с параллельных брусьев), Садовски Е., Болобан В., Масталеж А., Вишниовски В., Добровольский Э., Бегайло М., Град Р. (2014)
Столяров В. - Ценности современного олимпийского движения: идеалы и реалии (2014)
Идеалы и ценности олимпизма, проблемы и перспективы современного олимпийского движения (2014)
Добрынская Н. - Специальные упражнения в легкоатлетическом многоборье (2014)
Титул, зміст (2014)
Мигущенко Р. П. - Статистическая оптимизация модели вибродиагностики по минимуму среднего риска (2014)
Маєвський С. М. - Когерентний метод вимірювання швидкості поверхневих ультразвукових коливань (2014)
Протасов А. Г. - Моделювання задач теплового неруйнівного контролю з використанням комп'ютерних технологій (2014)
Карпусь В. В. - Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии, синхронизированными внешними силами (2014)
Заміховський Л. М. Павлик В. В. - Дослідження вібраційного стану осьового компресора ГПА ГТК-25і фірми "Нуово Піньйоне" (2014)
Кісіль І. С. - Метрологічний аналіз методик визначення поверхневого натягу рідин методом максимального тиску у бульбашці, Кучірка Ю. М. (2014)
Кісіль І. С. - Метрологічний аналіз результатів вимірювання поверхневого натягу рідин приладом, що реалізує удосконалений метод розгорнутого меніска, Барна О. Б. (2014)
Матіко Ф. Д. - Визначення кількості природного газу у ділянках газопроводів складної конфігурації (2014)
Малісевич В. В. - Метрологічний аналіз визначення коефіцієнта тепловіддачі термочутливого парціального витратоміра при оцінці теплоти згоряння природного газу, Середюк О. Є. (2014)
Бас О. А. - Метрологічний аналіз вузла приводу поршневих розділювачів у витратовимірювальних поршневих установках, Петришин І. С., Присяжнюк Т. І. (2014)
Костик І. В. - Дослідження динамічних характеристик пневматичних ліній вимірювальних перетворювачів тиску, Матіко Ф. Д. (2014)
Горбійчук М. І. - Розпаралелений алгоритм синтезу емпіричних моделей оптимальної складності, Медведчук В. М., Пашковський Б. В. (2014)
Любимова Н. А. - Оптимизация контрольно-предупредительных границ интервалов по минимуму средней частоты выбросов контролируемого воздушного загрязнения (2014)
Банахевич Р. Ю. - Розрахунок об’єму скупчень нетехнологічної рідини в порожнині діючого газопроводу, Яворський А. В., Карпаш М. О. (2014)
Інформація (2014)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації вжурналі "Методи та прилади контролюякості” (2014)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні основи інтегративності студентської групи (2014)
Сыропятов О. Г. - Предикторы эмоциональных расстройств, Гончаренко Н. В. (2014)
Гуртовенко Н. В. - Формування ознак та оцінка ступеню розвитку готовності до професійної діяльності (2014)
Денисенко О. В. - Субъектный подход к анализу феномена группового субъекта активности в рамках методологии теории саморазвивающихся систем (2014)
Колот С. А. - Механизмы функционирования эмоциональной работы в организациях (2014)
Кононенко О. І. - Особливості ставлення до себе особистості, яка прагне до досконалості (2014)
Кушнир Е. А. - Особенности восприятия времени и временной перспективы беременных женщин (2014)
Нежданова Н. В. - Стрессоустойчивость как неотъемлемый компонент профессионально важных качеств операторов ОМТП, Пузанова А. Г., Псядло Э. М., Гарюшкин Д. С., Горячева Ю. В. (2014)
Пахомова В. Г. - Структурно-аналитические представления о психологической специфике детской компьютерной игры (2014)
Ружицька М. С. - Індивідуально-типологічні та особистісні властивості, що впливають на почуття когерентності суб’єкта діяльності (2014)
Сербін-Жердецька І. А. - Життєвий вибір особистості та його складові компоненти (2014)
Smokova L. S. - Relationship between the values and conflict resolution strategies in cross-cultural perspective (2014)
Ушакова В. Р. - Психологічні особливості подружніх відносин і взаємодії в системі "мати — дитина" у ранньому післяпологовому періоді (2014)
Форманюк Ю. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження інфантильності (2014)
Шрагина Л. И. - Функция вербального воображения при конструировании поэтического образа (2014)
Яровая Н. А. - Особенности гендерных установок лиц с разным уровнем психологического благополучия (2014)
Барінов Е. Ф. - Прояви індивідуального реактивності тромбоцитів після літотрипсії, Кравченко А. М. (2014)
Бибик Е. Ю. - Влияние хронического воздействия ионизирующего излучения на морфогенез тимуса и красного костного мозга в эксперименте, Мелещенко А. В., Ткаченко Е. В., Литвинова В. Ю. (2014)
Горяникова И. Н. - Морфофункциональная характеристика селезенки потомства крыс, употреблявших тартразин во время беременности и вскармливания (2014)
Дроздовська С. Б. - Ультразвукове дослідження серця спортсменів, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах легкої атлетики з різними генотипами за i/d поліморфізмом гену ангіотензинперетворюючого ферменту, Пастухова В. А. (2014)
Ковальцова М. В. - Цитокины, макро- и микроэлементы при стресс-индуцированном нарушении морфофункционального состояния поджелудочной железы у беременных крыс и их потомства (2014)
Разумний Р. В. - Показники мікрогемоциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки (2014)
Якимів Н. Я. - Ультраструктурна характеристика структур райдужно-рогівкового кута очного яблука щурів на 7,14, 21, 28 добу опіоїдного впливу (2014)
Волошин В. Н. - Анализ некоторых морфометрических параметров затылочной кости человека (2014)
Shabnam Suprava Das - Waist-to-hip ratio and body fat percentage: Indian teenagers vs. Africans (contemporary anthropometric review), Devangan Vaman, Stklanina Lubov (2014)
Зєльоний І. І. - Динаміка показників цитокінового профілю крові у хворих на рецидивуючу бешиху в ході медичної реабілітації при застосуванні лікопіду (2014)
Кuvenyova М. L. - Changes of number rats` epithelial cells in gastric pits and into fundal gastric glands proper, arising up under action of echinacea purple extract (2014)
Мельник І. В. - Імітаційно-комп’ютерне моделювання та обґрунтування диференційованого підходу до остеосинтезу при переломах латерального виростка великогомілкової кістки, Лазарєв І. А., Бруско А. Т., Самохін А. В. (2014)
Москаленко Ю. В. - Розвиток та становлення структурно-функціонального гомеостазу сім’яників у ранньому постнатальному онтогенезі в умовах впливу сполук важких металів та корекції L-карнітином (2014)
Никонов А. Ю. - Морфологическое исследование слизистой оболочки десны при непереносимости металлических ортопедических конструкций, Омельченко О. А., Ковальчук Д. О., Дюдина И. Л. (2014)
Очеретнюк А. О. - Біохімічні маркери фіброгенезу та пошкодження легеневої тканини у щурів з опіковою травмою шкіри і на тлі застосування інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%, Мельник А. В. (2014)
Плотнікова Л. М. - Морфологічні зміни фібробластоподібних клітин людини під впливом сірководню, Березовський В. Я. (2014)
Пляскова Ю. С. - Влияние концентрации марганца на морфофункциональное состояние проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в неё гидроксилапатита, насыщенного марганцем в различных концентрациях, Северина-Смирнова А. С. (2014)
Пошелок Д. М. - Влияние холодового воздействия на температуру тела крыс молодого и предстарческого возраста, Малышкина С. В., Никольченко О. А., Вельяминова В. В. (2014)
Решетнікова О. С. - Морфологічна структура тканини яєчника після різних засобів хірургічного втручання, Сімрок В. В., Телешова О. В., Сімрок-Старчева Д. В. (2014)
Романюк А. М. - Порушення ростових процесів у зубощелепній системі під впливом солей важких металів, Коробчанська А. Б., Кузенко Є. В., Терещенко А. О. (2014)
Романюк А. М. - Морфогенез передміхурової залози щурів у віковому аспекті, Шкрьоба А. О. (2014)
Северина-Смирнова А. С. - Особенности гистоморфометрии резца нижней челюсти белых крыс, подвергавшихся имплантации блока ОК-015 и применению "Биомина МК", Пляскова Ю. С. (2014)
Стигар М. В. - Соматотипологічний паттерн хворих на ревматоїдний артрит та осіб контрольної групи (2014)
Syrtsov V. K. - Dynamic of the lymphoid formations’ distribution of the rats’ major salivary glands after antenatal antigen action, Maslova І. N. (2014)
Вадзюк С. Н. - Особливості часових і амплітудних показників реовазограми стегна у практично здорових юнаків і дівчат різних соматотипів, Гунас І. В., Цвинтарний А. В. (2014)
Гара А. В. - Особливості соматотипологічних параметрів у хлопчиків і дівчаток Поділля хворих на атопічний дерматит (2014)
Фищенко Я. В. - Применение эпидурального адгезиолизиса и кинезотерапии в лечении и профилактике рецидива грыж межпозвонковых дисков, Кравчук Л. Д. (2014)
Абсеттарова А. И. - Морфофункциональные изменения костного мозга крыс при экспериментальном лучевом поражении и его коррекции ксеногенной цереброспинальной жидкостью (2014)
Беляева Е. А. - Экспериментальное моделирование применения ксеногенной спинномозговой жидкости в качестве протекторного средства при лучевом поражении поднижнечелюстной слюнной железы, Кривенцов М. А. (2014)
Гаврилов В. А. - Возрастные особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного воздействия паров толуола и применения тиотриазолина либо настойки эхинацеи пурпурной, Лузин В. И. (2014)
Кащенко С. А. - Органометрческие и морфометрические изменения в щитовидной железе при экспериментальной иммуносупрессии, Гончарова М. В. (2014)
Лузин В. И. - Гистоморфометрия коры мозжечка интактных крыс половозрелого возраста, Чурилин О. О., Чернов А. Т. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Особенности роста костей скелета у белых крыс после двухмесячного употребления натрия бензоата и возможности его коррекции (2014)
Скоробогатов А. Н. - Ультраструктура и фазовый состав биоминерала тазовой кости у белых крыс различного возраста после после 60-дневного воздействия паров толуола и возможности их коррекции (2014)
Бибик Е. Ю. - Обзор наиболее часто встречающихся экзогенных и эндогенных факторов, вызывающих повреждение почек, Алиева А. А., Ткаченко Е. В. (2014)
Ткач Г. Ф. - Морфологічні зміни скелетної мускулатури за умов впливу зовнішніх факторів, Тимошенко О. О. (2014)
Божко О. І. - Діяльність Ґабрієла Айвазовського в контексті суспільних процесів середини ХІХ ст. (2012)
Бубенок О. Б. - Потомки сарматов в степях Восточной Европы (VI–XIV вв.) (2012)
Габиббейли И. А. - Этапы формирования идеала азербайджанства и современность (2012)
Зелінський А. Л. - Обожнення Птолемея І родосцями: співвідношення заслуг і винагороди (2012)
Кочубей Ю. М. - Араб і арабіст Тауфік Кезма (1882–1958) (2012)
Марков Д. Є. - Створення загальнонепальської держави: політичний і соціальний аспект (XVI – 2-га пол. XVIII ст.) (2012)
Пилипчук Я. В. - Суспільний лад та державна організація кипчаків ІХ–ХІІІ ст. (2012)
Пономарев А. М. - Агрессия Крымского ханства против черкесов-темиргойцев в 1761–1762 годах (2012)
Хайрединова Э. А. - Реконструкция женского костюма крымских готов V–VII вв. (2012)
Зуб (Руденко) Н. М. - До історії створення однієї книги: життя і творчість О.О. Лебедєва (1886–1930) (2012)
Бушаков В. А. - Етноніми тунгуси, евени та евенки (до семантичної типології етнонімів) (2012)
Охріменко М. А. - Ідіоетнічна специфіка перських і українських фразеологізмів фразеосемантичного субполя (2012)
Vertienko H. - Thanatological myth in Ancient Egypt and Ancient Iranian world: some parallels (2012)
Рубель В. А. - Дракон Ямато-но орочі: відтворення "первісної” зовнішності (2012)
Тарасенко Н. А. - Об одном солярном мотиве в древнеегипетском искусстве Нового царства (2012)
Богомолов А. В. - Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму, Данилов С. И., Семиволос И. Н. (2012)
Василюк О. Д. - Нове ґрунтовне дослідження про видатного сходознавця. Рец. на кн.: Непомнящий А.А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения / А.А. Непомнящий; НАН Украины, УТОПИК, Центр памятниковедения. – К.: Стилос, 2012. – 464 с. – (Серия: Биобиблиография крымоведения; Вып. 15) (2012)
Рибалкін В. С. - Діаріуш Павла Алепського у міжнародному проекті. (Relations entre les peuples de l’Europe Orientale et les chrétiens arabes au XVIIe siècle. Macaire III Ibn al-Za‘īm et Paul d’Alep. Actes du Ier Colloque international le 16 septembre 2011, Bucarest. Textes réunis et presentés par Ioana Feodorov. Institut de’Études Sud-Est Européennes de l’Académie Roumaine, Bucarest, Editura Academiei Române, 2012. – 193 p.) (2012)
Марков Д. Є. - Непал. Дві древні столиці королівства – Бхактапур і Патан. Подорожні нариси (2012)
Валерію Сергійовичу Рибалкіну 60 (2012)
Юрію Миколайовичу Кочубею 80 (2012)
Брадов В. В. - Функціональні особливості менеджменту інформаційного виробництва (2014)
Карпиленко В. А. - Використання наративів у когнітивних структурах новин (2014)
Соколова К. О. - Феномен нечитання як чинник виникнення стереотипів у медіагалузі (на прикладі творчості маркіза де Сада) (2014)
Баран Е. О. - Особливості сучасної мультиплікації для дітей (2014)
Бурлаков О. В. - Інформаційні пріоритети територіальної громади міста Маріуполя (2014)
Самойленко О. Ю. - Сучасні інструменти побудови комунікацій медіапідприємством (2014)
Безчотнікова С. В. - Крос-медійний наратив як РR-технологія (2014)
Грицюта Н. М. - Новітні аспекти наукового вивчення етики реклами: ХХІ ст. (2014)
Бабак М. П. - Аналіз політичного медійного контенту Російської Федерації (на прикладі виборів Президента РФ) (2014)
Кулініч О. О. - Симетрична модель PR як сучасний суспільний міф (2014)
Брітченко Г. І. - Інтегровані маркетингові комунікації у розвитку туристичних підприємств, Мацука В. М. (2014)
Курбан О. В. - Технології та методи оцінки ефективності роботи в соціальних мережах (за матеріалами комплексного SMM-аудиту Київського міського центру зайнятості) (2014)
Чекалюк В. В. - Взаємозалежність формування іміджу держави та її лідера (2014)
Нетреба М. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як складник ефективних PR-комунікацій (2014)
Тараненко О. В. - Зміни в іміджі Донецька у регіональних ЗМІ: порівняльний аспект 2012 та 2014 рр. (2014)
Сухаревська Г. В. - Роль PR-інструментарію у просуванні брендів класу "люкс" (2014)
Мельникова О. С. - Інформаційні завдання підрозділів із громадських зв’язків у часи перебудови в Радянській Україні (2014)
Попова В. В. - Медіазасоби формування іміджу професійних спеціалізацій ВНЗ як напрям діяльності освітнього закладу (2014)
Рибак А. І. - Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних методів (2014)
Березенко В. В. - Історичний аспект розвитку наукового знання про PR (2014)
Іванов В. Ф. - Медіакомпетентність та медіаграмотність як основні компетентності сучасного педагога, Іванова Т. В. (2014)
Білан Н. І. - Інформаційне суспільство в сучасному науковому просторі (2014)
Шальман Т. М. - Поточні дебати в соціології журналістики за книгою Брайана МакНейра "Новини і журналістика Об’єднаного Королівства" (2014)
Рудницька Г. В. - Виклики суспільним відносинам в умовах глобалізації (2014)
Мирошниченко Ю. П. - Вплив сучасних технологічних засобів на еволюцію культурних уподобань людства (2014)
Лалак О. А. - Соціально-комунікативні стратегії збереження національної ідентичності представниками закордонного українства (2014)
Лакида П. І. - Аналіз та інтерпретація карти високого просторового розрізнення лісових екосистем Полісся України, Миронюк В. В., Гілітуха Д. В. (2014)
Лопушняк В. І. - Динаміка вмісту рухомих форм важких металів у дерново-підзолистому ґрунті Прикарпаття за внесення осаду стічних вод під вербу енергетичну, Грицуляк Г. М. (2014)
Яроцька О. В. - Вплив функціонування водогосподарських систеї на розвиток національної економіки (2014)
Власенко І. В. - Формування механізму природоохоронної діяльності у сфері аграрного природокористування (2014)
Дубовий О. В. - Агрохімічні особливості ґрунту при вирощуванні пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (2014)
Мішенін Є. В. - Концептуальні принципи та механізми організаційно-інноваційного розвитку кластерних структур у сфері поводження з відходами, Ярова І. Є., Мішеніна Н. В., Мішеніна Г. А. (2014)
Жук О. П. - Еколого-економічне обґрунтування розміщення основних товарних сільськогосподарських культур на орних землях Київської області, Тимошин Д. О. (2014)
Думич І. І. - Теоретико-методичні основи планування аграрного виробництва з урахуванням природних ризиків (2014)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення екологічного податку (2014)
Климчук О. В. - Формування енергозберігаючої політики: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2014)
Моклячук Т. О. - Методологія еколого-економічного оцінювання ремедіації забруднених ґрунтів (2014)
Третяк В. М. - Проблеми удосконалення змісту і порядку ведення кадастру природно-заповідного фонду, Юрченко А. Д., Лобунько Ю. В. (2014)
Шашула Л. О. - Інституціональне забезпечення функціонування ландшафтно-екологічних комплексів, Музика Н. М. (2014)
Швець О. Г. - Відновлення техногенно порушених земель у контексті збереження агроресурсного потенціалу (2014)
Касюхнич В. В. - Зарубіжний досвід формування системи управління землями лісогосподарського призначення (2014)
Заячківська Б. Б - Особливості еколого-економічного районування закарстованих територій Придністровського Покуття (2014)
Гнатів Н. Б. - Соціально-економічні та агроекологічні проблеми сільських територій (2014)
Бабань В. П. - Особливості гідрологічного режиму водосховищ рибогосподарського призначення басейну Південного Бугу Вінницької області, Гамалій І. П. (2014)
Матушевич Н. П. - Ефективність використання деревних ресурсів галузі лісівництва в сучасних умовах господарювання (2014)
Третяк А. М. - Підтипи рекреаційного землекористування за характером використання природних рекреаційних ресурсів, Гребенник Г. В. (2014)
Лицур І. М. - Проблеми соціальної трансформації сільськогосподарського землекористування, Грещук Г. І., Гребенюк О. В. (2014)
Третяк Н. А. - Формування системи управління земельними ресурсами та землекористуванням як економічно функції власності на землю (2014)
Кривов’яз Є. В. - Удосконалення методики визначення шкоди, спричиненої нецільовим використанням земель (2014)
Миргород М. М. - Роль земельної інформаційної системи в управлінні земельними ресурсами (2014)
Кошель А. О. - Еколого-економічні передумови масової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні (2014)
Люшин В. Г. - Вдосконалення інституціонального забезпечення системи охорони сільськогосподарських земель (2014)
Aleknavivius П. - Development of land relations in Kazakhstan, Atesheva Е. (2014)
Боцула О. І. - Використання земель лісогосподарського призначення: проблеми оцінювання (2014)
Богатирчук-Кривко С. К. - Формування системи відтворення земельних ресурсів у сільському господарстві (2014)
Крижанівський А. Б. - Реакція фотосинтетичного апарату яблуні а хімічний та біологічний інсектициди, Шерстобоєва О. В. (2014)
Dutov O. - Biological elements agricultural technologies of growing crops in radioactively contaminated areas, Dubchak S. (2014)
Моклячук Л. І. - Аналіз балансу поживних речовин у ґрунтах земель сільськогосподарського призначення зон Полісся та Лісостепу, Яцук І. П., Матусевич Г. Д., Ліщук А. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Глуховський В. Ю. - Особливості створення систем оцінки геометричних параметрів дефектів методом тепловізійного контролю, Троїцький В. О. (2014)
Славков В. М. - Використання цифрового фотоапарату при активному тепловому контролі металів, Давиденко О. П. (2014)
Бабак С. В. - Сенсори систем діагностування на основі магнітострикційного ефекту, Богачев І. В. (2014)
Клепач М. М. - Використання технологій штучних нейронних мереж для визначення октанового числа автомобільного бензину (2014)
Райтер П. М. - Аналіз технологій та експериментальних установок поточного діагностування структури і складу потоків свердловин з метою підвищення нафтовіддачі пласта, Кім А. П., Цих В. С. (2014)
Білинський Й. Й. - Визначення кількісного вмісту компонентів парової фази скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2014)
Витвицька Л. А. - Прилад для вимірювання поверхневого натягу рідин на основі методу витягування кільця, Барна О. Б., Кісіль І. С, Кучірка Ю. М. (2014)
Біліщук В. Б. - Методика аналізу цифрових зображень для визначення координат точок контуру фіксованої обертової краплі в міжфазній тензіометрії, Костів Б. В., Боднар Р. Т. (2014)
Коробко І. В. - Приладовий комплекс вимірювання витрати та кількості природного газу на підгрунті різних фізичних методів вимірювання, Драчук О. О., Коваленко В. А. (2014)
Малісевич В. В. - Експериментальні дослідження термо-анемометричного витратоміра при обліку природного газу за його енергетичною цінністю, Середюк О. Є. (2014)
Винничук А. Г. - Експериментальні дослідження впливу виду робочого середовища на коефіцієнт витрати торцевих звужувальних пристроїв (2014)
Порєв Г. В. - Інформаційна технологія контролю перегріву рідкої фази у процесі зонної плавки кремнію (2014)
Горбійчук М. І. - Комп‘ютерна система контролю доступу з використанням авторизації за голосом, Соловій Р. Р. (2014)
Бабак В. П. - Система контролю якості горіння повітряно-паливної суміші в котлоагрегатах малої та середньої потужності, Запорожець А. О. (2014)
Кучерук В. Ю. - Підвищення достовірності ідентифікації тварин у інформаційно-вимірювальних системах контролю зоотехнічних параметрів, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Джала Р. М. - Математична модель для оцінювання ресурсу трубопроводу з корозійною тріщиною при навантаженні внутрішнім тиском, Савула С. Ф., Юзевич В. М. (2014)
Банахевич Ю. В. - Технологія ремонту опорних вузлів надземних ділянок трубопроводів великого діаметру, Драгілєв А. В., Кичма А. О. (2014)
Николайчук М. Я. - Організація і дослідження елементів комунікаційного середовища WEB-орієнтованих систем управління розподіленими технологічними об’єктами (2014)
Роботи, які захищені у 2014 р. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальностями: 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.11.13 – прилади і методи контролюта визначення складу речовин, 05.13.07 – автоматизація процесів керування (2014)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації вжурналі "Методи та прилади контролюякості” (2014)
Матвеева Л. В. - Начало научного византоведения (XVII - первая половина XIX в.) (2011)
Кіктенко В. О. - Інтелектуальні і соціальні основи китайської науки в концепції Дьорка Бодде (2011)
Кочубей Ю. М. - Л.У. Биковський (1895-1992) і його внесок в українське сходознавство (2011)
Лямець А. М. - Огляд діяльності Александрійської бібліотеки та основні тенденції її комплектування (2011)
Туранли Ф. Ґ. - "Східне питання": причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії (2011)
Бабенко Р. В. - Бойові дії монгольських військ на території Південно-Західної Русі в 1240-1241 рр. (2011)
Бубенок О. Б. - К вопросу о распространении христианства среди хазар (2011)
Зелінський А. Л. - Прийняття Птолемеем І царського титулу: проблема датування (2011)
Пилипчук Я. В. - Кипчаки на кордонах Візантійської імперії (кінець XI - початок XIII ст.) (2011)
Боднар С. Н. - Традиции и новации в методике преподавания арабского языка (2011)
Кірносова Н. А. - Етапи розвитку граматології в Китаї: від династії Хань до сучасності (2011)
Кобелянська O. І. - Особливість і універсальність японського вокального звукосимволізму (на матеріалі японської та європейської поезії) (2011)
Кан Ден Сік - Проблеми корейської мови в контексті існування двох держав (2011)
Муссійчук В. А. - Практична транскрипція в'єтнамських власних назв українською мовою: приголосні фонеми (2011)
Соегов М. - Великий Кобзарь среди туркмен (взгляд через призму выполненных ранее работ) (2011)
Селиванова О. О. - Мовні засоби сугестивного впливу в українських перекладах японських хайку (2011)
Шекера Я .В. - Даоська метафора порожнечі та її репрезентація в китайській поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) (2011)
Рибалкін B. C. - Коран: найдавніші сури ("есхатологічні") (2011)
Шестопалец Д. В. - Проблема секуляризации ислама в контексте социологических теорий: предварительный анализ (2011)
Яценко Б. Л. - Трансформація фінансово-банківської системи Японії на початку XXI ст. (2011)
Підвойний В. М. - Дрига Ірина. Pontika: Тюркологічні студії (2011)
Отрощенко В. В. - Е.Н. Черних. Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур, Отрощенко І. B. (2011)
Список сходознавчих праць Костянтина Миколайовича Тищенка (До 70-річчя від дня народження) (2011)
Титул, зміст (2012)
Интересные факты о кровообращени (2012)
Дедишина Л. - Дихати на повні груди (2012)
Корпоративна соціальна відповідальність. Фармацевтичний бізнес (2012)
До стандартизації фармдопомоги - через протоколи провізора (2012)
Отдых без проблем (2012)
Дедишина Л. - Червоний Хрест Закарпаття (2012)
Юридические аспекты ведения фармацевтического бизнеса (2012)
Современные медицинские знания — каждому врачу (2012)
Кривомаз Т. - Призрак прибыльности аптечного бизнеса (2012)
Львова Л. - На рубеже веков. Часть 2 (2012)
Дедишина Л. - А+В=? (2012)
Командный пункт под угрозой: хроническое нарушение мозгового кровообращения (2012)
Примак Р. - Дорога в будущее: от нуклеотида к лекарству (2012)
Цистит. Это обманчивое тепло (2012)
Фитониринг+инновации=Канефрон® Н. Оптимальное решение проблем инфекций мочевого пузыря и почек (2012)
Забот полон рот (2012)
Холисал — то, что доктор прописал! (2012)
Новини (2012)
Кривомаз Т. - Зачем люди занимаются сексом? (2012)
Демецкая А. - Советы окулиста (2012)
Практические рекомендации по выбору препарата для лечения кандидозного вульвовагинита (2012)
Эксперт свободного дыхания — Називин® Сенситив (2012)
Демецкая А. - Факторы образа жизни: курение (2012)
Дедишина Л. - Тромбопрофілактика: попереду - антикоагулянти (2012)
Внутриклеточные интервенты (2012)
Кривомаз Т. - Вся правда об адреналине (2012)
Дедишина Л. - Як ви яхту назвете… (2012)
Новини (2012)
Дедишина Л. - Пам’ятати минуле (2012)
Кириленко М. - Экзамен - испытание для детей или для родителей? (2012)
Дедишина Л. - Фахово про фармацію і фармацевтів (2012)
Дедишина Л. - Медицина і філуменія (2012)
Демецкая А. - Волшебная диета Мадлен Жестан (2012)
Демецкая А. - Жизнь под луной (2012)
Примак Р. - Крабы открывают свои тайны (2012)
Мастер-класс: террариум (2012)
Титул, зміст (2012)
Сорцеф для рациональной антибиотоикотерапии (2012)
Интересные факты о слухе (2012)
Дедишина Л. - Живі ліки рятують життя (2012)
В помощь первостольнику: как грамотно рекомендовать Креон® (2012)
Дедишина Л. - Ваша правда, клієнте! (2012)
Меморандум порозуміння (2012)
Кривомаз Т. - Все ли комильфо с рекламой лекарственных средств? (2012)
Соціальна відповідальність бізнесу - виклик часу (2012)
Украине — европейские стандарты (2012)
Примак Р. - О чем сигнализируют клетки (2012)
Хилак и Хилак форте: антибиотикотерапия без последствий (2012)
Кривомаз Т. - В поисках счастья (2012)
Кривомаз Т. - Коварные микоплазмы (2012)
Львова Л. - Внимание - дефицит йода! (2012)
Травна недостатність: нюанси терапії (2012)
Дедишина Л. - Майбутнє - за натуральною медициною (2012)
Сокровище морских глубин (2012)
Вершительницам истории, властительницам дум - женским ногам - посвящается! (2012)
Эскузан: здоровые вены, красивые ноги (2012)
Опорно-двигательная система под тройной защитой (2012)
Примак Р. - Зупинимо подальше забруднення водоймищ України! (2012)
"Бионорика": с заботой о вашем здоровье (2012)
Курочка Д. - Этические аспекты клинических испытаний. Будем жить! (2012)
Демецкая А. - Презерватив: флирт со смертью? (2012)
Дедишина Л. - Фітотерапія в косметології (2012)
З любов’ю, "Сарепта" (2012)
Оголошені переможці конкурсу торгових марок "Фаворити Успіху – 2011" (2012)
Закоханому всяка праця легка (2012)
Кириленко М. - Готовимся к публичным выступлениям (2012)
Дедишина Л. - Боржник своєї професії (2012)
Демецкая А. - Дисморфомания: совершенству нет предела (2012)
Вкусно и полезно: средиземноморская диета (2012)
Демецкая А. - В свете светодиодов (2012)
Фармацевти відпочивають (2012)
Правила удачного отпуска (2012)
Создатели миров (2012)
Титул, зміст (2014)
Мороз О. В. - До питання методології дослідження сучасних ринків, Несен Л. М., Філатова Л. С. (2014)
Далевська Н. М. - Напрями функціональної трансформації суб’єктів міжнародних відносин за умов глобалізації світової економіки (2014)
Губа М. О. - Місце митної безпеки держави серед основних складових її забезпечення (2014)
Кононенко Я. В. - Економічна ефективність ЗЕД харківського косметичного кластера (2014)
Кирилюк А. О. - Державне регулювання монополізованих ринків України (2014)
Хаустова В. Є. - Промислова політика: її сутність та значення, Ялдін І. В. (2014)
Бєлікова Н. В. - Проблеми формування системи державної підтримки розвитку регіонів у країнах ЄС, Омаров Ш. А. О. (2014)
Пашкевич М. С. - Вплив парадигми когнітивістики на формування регіональної політики: якісний аналіз досліджень вчених України та РФ, Чуріканова О. Ю. (2014)
Кутідзе Л. С. - Визначення стратегічних домінант ефективного використання експортного потенціалу регіону (2014)
Писаревський І. М. - Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід), Войтенко К. К. (2014)
Байцим В. Ф. - Напрямки та джерела інвестування в сталий енергетичний розвиток міст з точки зору показників соціально-економічного розвитку міських територій та підвищення рівня якості життя (2014)
Solntsev S. O. - Features of Functioning of Innovative Development of Enterprises within the Frame of Technology Park, Gnitetskyi I. V. (2014)
Волощук Л. О. - Інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та проблеми аналітичного забезпечення в умовах індикативного управління (2014)
Пилипенко Б. Г. - Формування моделі державної підтримки розвитку венчурного підприємництва в Україні (2014)
Копішинська К. О. - Дорожня карта як інструмент визначення стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2014)
Вовчак О. Д. - Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні, Надієвець Л. М. (2014)
Підхомний О. М. - Критерії ідентифікації фінансових пірамід і моделювання їх функціонування (2014)
Федорчак О. Є. - Ретроспективне економічне оцінювання механізмів залучення інвестицій на підприємство (2014)
Пустовгар С. А. - Визначення компліментарних і деструктивних факторів зовнішнього середовища та оцінка їх впливу на ризик фінансової неплатоспроможності металургійних підприємств в Україні (2014)
Білик І. В. - Дослідження динаміки зайнятості та рівня заробітної плати в аграрному секторі економіки України (2014)
Погріщук Г. Б. - Агроекологічний розвиток у системі ефективного функціонування національного господарського комплексу на інноваційній основі (2014)
Бабенко В. О. - Концепція економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Мороз О. В. - Опис моделі галузевого впливу на стан ринку, Воловодюк С. С. (2014)
Палант О. Ю. - Огляд методів обстеження пасажиропотоків (2014)
Гринкевич С. С. - Обґрунтування концептуальних підходів до структуризації трудового потенціалу торговельного підприємства, Гураль Н. Р. (2014)
Мігус І. П. - П’ятирівневий нагляд за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві, Андрієнко В. М. (2014)
Димніч О. В. - Сучасний стан системи пенсійного забезпечення громадян України (2014)
Бережна Ю. В. - Концепція державного регулювання сфери охорони здоров’я в Україні (2014)
Шуміло О. С. - Динаміка сучасного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні (2014)
Чепурда Л. М. - Еволюція поняття "послуга" в аспекті сучасних тенденцій розвитку невиробничої сфери обслуговування (2014)
Сумець О. М. - Методичний аспект визначення загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства (2014)
Краснокутська Н. С. - Аналіз чутливості ефективності діяльності підприємства до змін рівня використання його ресурсного потенціалу, Круглова О. А., Михайлова Л. А. (2014)
Ареф’єв С. О. - Дослідження механізму досягнення цілей реструктуризації аеропортів (2014)
Цибулько Д. І. - Формування системоутворюючих показників оцінки ефективності технічного переозброєння промислових підприємств, Фартушняк О. В. (2014)
Котлярова В. Г. - Дослідження впливу галузевих особливостей коксохімічного підприємства на формування вимог до управління матеріальними потоками (2014)
Косарева І. П. - Визначення сутності поняття стратегії фінансово-векторного розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах, Невдачина О. І. (2014)
Дріга О. П. - Сек’юритизація: аналіз поняття та сутності в контексті бухгалтерського обліку (2014)
Михальська В. В. - Методика обліку забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва (2014)
Biliar A. I. - Suitability of Financial Reporting of Agricultural Enterprises for Property Management Requirements (2014)
Макурін А. А. - Проблеми облікового забезпечення господарських операцій в контексті євроінтеграції України (2014)
Дмитришин Л. І. - Розробка механізму формування стратегій управління банківською системою України, Благун І. І. (2014)
Шаблиста Л. М. - Концентрація власного капіталу підприємств як необхідна передумова фінансового забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки (2014)
Vatamaniuk O. S. - Large Taxpayers: the Nature of Economic Activity and the Prospects for Development (2014)
Скок Є. М. - Особливості формування вартості міжбанківських кредитів в Україні, Шоломицький Ю. В. (2014)
Маслова А. Ю. - Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління діяльністю банку, Мусієнко О. М., Мягкий Р. Г. (2014)
Тимошенко І. В. - Процес демутуалізації товариств взаємного страхування та страхових кооперативів на міжнародних ринках страхових послуг (2014)
Юхименко Т. В. - Принципи та критерії інноваційного розвитку банківського сектора економіки (2014)
Воротинцев М. М. - Аналіз динаміки та актуальності наукових досліджень у сфері оцінки ризику кредитування фінансових установ (2014)
Dankanich O. M. - Financial Support in Terms of Regionalization of Higher Education (2014)
Касич А. О. - Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств (2014)
Морщенок Т. С. - Теоретичні аспекти управління бізнес-процесами в контексті реалізації стратегії розвитку підприємства (2014)
Саричев Д. О. - Оцінювання зрілості та збалансованості розвитку процесів управління проектами на вітчизняних підприємствах (2014)
Цапенко В. Ю. - Економічна поведінка підприємств як основа для прийняття управлінських рішень (2014)
Матющенко С. С. - Интеллектуальный капитал в современных экономических условиях: значение, структура, учет и оценка (2014)
Лебединська О. С. - Особливості технології проведення аудиту персоналу на підприємстві (2014)
Паласюк Б. М. - Вплив стратегій дистрибуції продукції фармацевтичної промисловості на логістику (2014)
Третьяк О. П. - Роль менеджменту персоналу у формуванні та використанні трудового потенціалу медичних закладів (2014)
Солнцева Н. В. - Особливості використання людського фактора у формуванні стратегічного потенціалу підприємства, Швець Є. В., Бойко К. О. (2014)
Коновалова С. О. - Інструменти електронного маркетингу в системі просування освітніх послуг (2014)
Борисенко О. Є. - Удосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії., Елькаді М., Онуфрієнко Н. Л. (2014)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Вороненко Ю. В. - Оцінювання потреби у фахівцях в охороні здоров’я та їх підготовки в системі післядипломної освіти (Друге повідомлення), Мінцер О. П. (2014)
Мінцер О. П. - Щодо межі доцільності використання поняття "тригерні взаємодії" у біології та медицині. Перше повідомлення – постановка проблеми, Ігрунова К. М. (2014)
Панченко О. А. - Застосування апаратно-програмних комплексів в реабілітації хворих з вертеброгеними захворюваннями, Радченко С. М., Антонов В. Г., Зарубайко А. В. (2014)
Стрижак А. Е. - Применение методов онтологического моделирования для формирования образовательных стандартов (2014)
Бабінцева Л. Ю. - Кількісні характеристики комплементарності єдиної інформаційної системи охорони здоров’я та інформаційної системи управління обігом лікарських засобів (2014)
Семенець А. В. - Про підходи до розробки сучасних програмних додатків в медичній освіті, Марценюк В. П. (2014)
Джундубаєва С. О. - Логіка прийняття рішень в оцінюванні ефективності медичного страхування – принципи порівняльного аналізу (2014)
Голяновський О. В. - Логіка міждисциплінарного підходу до своєчасної діагностики та лікування кровотеч в акушерстві та гінекології: побудова задачної онтології, Сінєнко Н. В., Вернер О. М. (2014)
Згуровський М. З. - Інформаційно-облікова система спостереження за хворими на муковісцидоз, Горовенко Н. Г., Стецюк В. З., Савицький А. Й., Гладуш Ю. І., Іванова Т. П., Луговський Ю. О. (2014)
Пономаренко М. С. - Порівняльний аналіз рекламованої і не рекламованої аналогічної продукції у телеефірі України на прикладі дротаверолу та но-шпи. Заходи нормативно-деліктного права та впливу на недобросовісну телерекламу ліків, Соловйов О. С., Кирпач О. В. (2014)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Інформаційна оцінка та корекція забезпечення оптимальної розумової працездатності людини в умовах впливу вікової інволюції, Горго Ю. П. (2014)
Краснов В. В. - Організація мережевого навчання в медицині, Жирок М. М. (2014)
Марценюк В. П. - Ефективність інформаційної системи самозапису пацієнтів на прийом до лікаря з метою протидії зловживанням в наданні медичних послуг, Рогальський І. О. (2014)
Попов А. М. - Ефективність виконання комп’ютерно-генерованих вправ із предмета "Інформаційні технології в фармації" на основі когнітивних прототипів (2014)
Вакуленко Д. В. - Застосування інформаційних технологій морфологічного аналізу осцилограми для визначення функціональних резервів серцево-судинної системи, Вакуленко Л. О. (2014)
Яременко Н. В. - Інформаційні технології в забезпеченні захисту прав пацієнтів під час телемедичних консультацій (2014)
Андрущак І. Є. - Програмна реалізація методу decision curve analisys (dca) в системі підтримки рішень для задач клінічної медицини (2014)
Андрущак І. Є. - Розробка клінічної експертної системи методом індукції дерева рішень (2014)
Гринюк С. В. - Дослідження алгоритму посимвольного стиснення текстової інформації в адресних базах даних, Міскевич О. І. (2014)
Жигаревич О. К. - Метод дослідження підбору літературних джерел екосистем програмного забезпечення (2014)
Здолбіцька Н. В. - Крокуюча система на Bluetooth управлінні, Здолбіцький А. П., Яручик В. Л. (2014)
Melnyk V. M. - Full Performance Effects for Parallel TCP Sockets on a Wide-Area Network (2014)
Сацик В. О. - Алгоритм роботи системи отримання і збереження інформації з Інтернет інтерфейсом на СУБД MySQL, Маркіна Л. М., Сомов Д. О. (2014)
Христинець Н. А. - Haml/Sass як розширення для Html/Css при верстці веб-сайтів, Цяпич Я. П. (2014)
Цяпич Я. П. - Підвищення безпеки і якості обміну даних в хмарних серверах, Каганюк О. К., Бортник К. Я. (2014)
Черкасець П. М. - Підсистема зчитування штрих-кодів мобільного агента Pololu 3pi, Шолом П. С., Каганюк О. К. (2014)
Ящук А. А. - Методи захисту коду Net-програм (2014)
Боднар Д. І. - Деякі нерівності для середніх гармонійних, їх континуальні аналоги та застосування в системах автоматичного регулювання, Дутчак Б. І., Михальчук Р. І. (2014)
Бортник К. Я. - Алгоритм розв’язання інтегральних рівнянь задачі теорії пружності для анізотропної пластинки з ламаною тріщиною (2014)
Грицюк Ю. В. - Вплив специфічних живлячих напруг на ефективність роботи статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності, Грицюк І. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Гуменюк П. О. - Програмне забезпечення для керування фізичною моделлю автопоїзда, Гуменюк Л. О., Лотиш В. В. (2014)
Жигаревич О. К. - Об’єкт системи електротехнічних розрахунків для електроприладів, Сахнюк Н. В., Мороз С. М. (2014)
Лотиш Я. В. - Комп’ютерна імітаційна модель сортувального пристрою з елементом нейроуправління, Гуменюк Л. О., Лотиш В. В. (2014)
Максимович О. В. - Числовий підхід до розрахунку напружень у анізотропній півплощині з вирізами, Іванюк Т. В. (2014)
Матвіїв Ю. Я. - Розподіл напружень у пружній матриці в околі довільно орієнтованих включень меншої жорсткості (2014)
Решетило А. О. - Аналіз існуючих автоматичних коробок перемикання швидкостей автомобіля, Решетило О. М. (2014)
Грінченко Л. Г. - Поперечний згин тонкої ізотропної прямокутної плити, жорстко закріпленої на контурі (2014)
Рудь В. Д. - Модернізація реактора для здійснення свс-процесу пористих порошкових матеріалів, Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2014)
Середа В. Ю. - Про модифікацію узагальненого методу розв’язання інтегральних рівнянь типу Фредгольма другого роду (2014)
Сомов Д. О. - Розрахунок вібраційних модулів на оболонках високого тиску для дослідження порошкових матеріалів, Сацик В. О., Смолянкін О. О., Грудецький Р. Я. (2014)
Тимощук В. М. - Дослідження впливу динамічних та конструктивних параметрів дебалансних віброзбудників на їх самосинхронізацію, Гуда О. В. (2014)
Федік Л. Ю. - Найбільшзастосовуючі системи автоматизованого проектування (2014)
Христинець Н. А. - Способи імітаційного моделювання в процесі теоретичного дослідження поведінки порошкових сумішей (2014)
Човнюк Ю. В. - Использование модели математического маятника в анализе нелинейных колебаний рамы станков для динамической балансировки, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О., Діктерук М. Г. (2014)
Герасимчук О. О. - Система рейтингової оцінки та обліку діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ, Ліщина Н. М., Герасимчук Г. А. (2014)
Губаль Г. М. - Педагогічний сценарій та його психологічні особливості у викладанні вищої математики (2014)
Кабак В. В. - Засоби мультимедіа у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей (2014)
Лісковець С. М. - Про курс "Вища математика" з огляду історичного розвитку (2014)
Ліщина Н. М. - Проблеми та перспективи використання хмарних технологій в освітньому процесі (2014)
Панасюк Н. Л. - Управління процесом підвищення якості - передумова конкурентоспроможності та лідерства вищих технічних навчальних закладів (2014)
Лепкий М. І. - Інформаційні технології та їх роль в туристичній галузі Волинської області, Подоляк В. М., Кошелюк В. А. (2014)
Берека О. М. - Кафедрі електропривода та електротехнологій – 80 років, Червінський Л. С., Синявський О. Ю., Сторожук Л. О. (2014)
Козирський В. В. - Оптимізація геометричних параметрів кільцевого ротора безконтактного дугостаторного індукторного вітроелектричного генератора, Трегуб М. І. (2014)
Долинский А. А. - Моделирование гидродинамики многокомпонентных сред, Драганов Б. Х. (2014)
Халатов А. А. - Теплогенератор малої потужності для спалювання низькосортних палив, Коваленко Г. В., Шіхабутінова О. В. (2014)
Коршунов Б. П. - Энергоосберегающие теплохолодильные системы на животноводческих фермах, Учеваткин А. И., Марьяхин Ф. Г., Коршунов А. Б. (2014)
Жмакин И. К. - Экспериментальное исследование теплообмена в солнечном воздушном коллекторе транспирационного типа, Жмакин Л. И., Иванов Д. Г. (2014)
Харченко В. В. - Повышение эффективности энергетических установок на базе тепловых фотоэлектрических модулей, Никитин Б. А., Беленов А. Т., Тихонов П. В. (2014)
Нестеренков П. А. - Когенерационая концентраторная установка солнечного теплоэлектроснабжения, Нестеренков А. Г., Нестеренкова Л. А., Лаптев В. Н., Харченко В. В. (2014)
Юдаев И. В. - Электрообработка фуражного зерна с целью улучшения его кормовой ценности, Гамага В. В., Грачев С. Е., Соколова Н. А. (2014)
Свентицкий И. И. - Феноменальные явления, закон выживания: их учет в энергетике и технологиях, Королев В. А., Жмакин И. К., Свентицкий А. Г. (2014)
Харченко В. В. - Напряжение холостого хода солнечного элемента как критерий оценки уровня его освещенности, Гусаров В. А., Никитин Б. А. (2014)
Дубровин А. В. - Статистические основы оценки средней по стаду живой массы животного или птицы при случайном выборочном взвешивании произвольной особи, Гусев В. А. (2014)
Майоров В. А. - Исследование оптико-энергетических параметров приемников излучения планарного типа в составе солнечных модулей с параболоцилиндрическими концентраторами, Трушевский В. Н., Лукашик Л. Н. (2014)
Фиалко Н. М. - Особенности течения и смесеобразования в микрофакельных цилиндрических горелочных устройствах различной мощности, Прокопов В. Г., Майсон Н. В., Шеренковский Ю. В., Иваненко Г. В., Абдулин М. З., Ольховская Н. Н., Швецова Л. А., Дончак М. И., Бутовский Л. С. (2014)
Шеренковский Ю. В. - Влияние шага между газовыми струями на характеристики течения в стабилизаторных горелочных устройствах, Фиалко Н. М., Иваненко Г. В., Ольховская Н. Н., Милко Е. И., Озеров А. А., Кутняк О. Н., Новицкий В. С., Швецова Л. А., Дончак М. И. (2014)
Фиалко Н. М. - Структура течения в микрофакельных горелках с эшелонированными решетками стабилизаторов пламени, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Алешко С. А., Иваненко Г. В., Абдулин М. З., Кутняк О. Н., Озеров А. А., Бутовский Л. С. (2014)
Берека О. М. - Дослідження впливу діелектричної електродної системи на частоту часткових розрядів у камері обробки рідини, Ілюхін Д. Ю. (2014)
Драганов Б. Х. - Моделирование биоэволюции методом неравновесной термодинамики (2014)
Козирський В. В. - Дослідження структури робочої поверхні серійних контактів, Радько І. П. (2014)
Кунденко Н. П. - Определение параметров низкоинтенсивных акустических колебаний в процессе криоконсервации, Кунденко А. Н. (2014)
Савченко В. В. - Визначення ефекту магнітної обробки насіння сільськогосподарських культур, Синявський О. Ю. (2014)
Червінський Л. С. - Теоретичне обгрунтування принципів керування енергетичною дією оптичного випромінювання на тваринний організм (2014)
Горобець В. Г. - Спряжений теплообмін вертикальних поверхонь з плоскопаралельним неперервним оребренням в умовах природної конвекції (2014)
Драганов Б. Х. - Анализ эффективности аккумуляторов гелиоустановок (2014)
Лисенко В. П. - За допомогою ймовірнісних автоматів та стимулюючого навчання, Болбот І. М., Чернов І. І. (2014)
Драганов Б. Х. - Анализ процесса теплообмена в пористых средах, Мищенко А. В., Шелиманова Е. В. (2014)
Лисенко В. П. - Прогноз та оцінка доцільності застосування різних видів джерел енергії на тепличних комплексах, Решетюк В. М., Штепа В. М., Дудник А. О., Лендєл Т. І., Чернов І. І. (2014)
Берека О. М. - Установка для знешкодження комах-шкідників зерна у сильному електричному полі, Науменко О. В. (2014)
Кондратенко І. П. - Вибір раціональних геометричних і режимних параметрів циліндричного індуктора із завантаженням у вигляді пучка феромагнітних труб, Березюк А. О. (2014)
Васюхін М. І. - Модуль підтримки прийняття рішень для автоматизованої системи управління в рослинництві та перспективи використання в системі електронного дорадництва, Ткаченко О. М., Іваник Ю. Ю. (2014)
Щепотьєв О. І. - Інструментальна достовірність результатів допускового контролю, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2014)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики ковшових транспортерів, Савченко В. В. (2014)
Дудник А. О. - Синтез та дослідження математичних моделей витрат енергоресурсів на опалення теплиць у зимовий період (2014)
Бойко В. В. - Малоенергозатратні джерела світла на основі новітніх люмінесціюючих органічних молекул, Гуменюк Я. О., Кудря В. Ю. (2014)
Посудін Ю. І. - Вплив зневоднення на показники індукції флуоресценції хлорофілу у листках салату (lactuсa sativa l.) , Годлевська О. О., Залоїло І. А. (2014)
Книжка Т. С. - Дослідження процесу обробки рідких середовищ оптичним випромінюванням, Червінський Л. С. (2014)
Чуєнко Р. М. - Дослідження електромагнітної сумісності компенсованого асинхронного двигуна із мережею живлення (2014)
Скрипник А. М. - Врахування коефіцієнтів трансформації в елементах матриці провідностей при моделюванні режимів електричних мереж енергосистеми, Петренко А. В., Кожан Д. П. (2014)
Шеліманова О. В. - Екологічні бар’єри використання біомаси для вироблення теплоти, Колієнко В. А. (2014)
Гай О. В. - Підхід із визначення показників надійності системи електропостачання з використанням методу імітаційного моделювання, Стахнюк С. В. (2014)
Штепа В. М. - Оцінка енергетичних характеристик процесів очищення стічних вод агропромислових підприємств електротехнічними комплексами (2014)
Чуєнко Р. М. - Визначення параметрів схеми заміщення компенсованого асинхронного двигуна, Кривошей О. А. (2014)
Скрипник А. М. - Прогнозування електричного навантаження підстанцій 110(35)/10 кВ за ретроспективними добовими погодинними графіками споживання електроенергії, Гай О. В., Костюк В. А. (2014)
Рамш В. Ю. - Вплив несиметрії напруг на технологічні та енергетичні характеристики скребкових транспортерів (2014)
Левчук А. П. - Обгрунтування енергоефективного способу живлення елетротехнологічних систем очищення водних розчинів (2014)
Панталієнко Л. А. - Оптимізація дискретних систем за наявності обмежень на функції чутливості, Гнучій Ю. Б. (2014)
Дюженкова О. Ю. - Конструктивна характеристика класів функцій, що визначаються d-модулем гладкості (2014)
Гнучій Ю. Б. - Еквівалентність функцій, заданих на колі, Криворот Т. Г. (2014)
Martyniuk L. - Analysis solar water-heating systems on the basis of evacuated tube collectors, Kozyrsky V. (2014)
Sleptsov O. - My Oxford Diary (fragment) (2014)
Антощук Т. І. - Аналіз матеріалів присвячених творчій діяльності професора В. В. Чепелика (2014)
Дубинский В. П. - Бифуркации, неустойчивость, архитектура (2014)
Дубинский В. П. - Парадигма сложности в архитектуре (2014)
Івашко Ю. В. - Проблеми недотримання протипожежних і евакуаційних норм в дореволюційних спорудах (на прикладі тимчасових цирків) (2014)
Коблик М. В. - Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на Закарпатті (2014)
Ладан Т. М. - Символічне "дерево-птах" теорії "інформативної архітектури" (2014)
Ли Шуань - Градостроительный фактор в формировании застройки Циндао и особенности стилистики модерна (2014)
Майстренко К. С. - Вплив соціальних аспектів на формування організації житла (2014)
Павлова А. В. - Семантика архітектурного ордеру (2014)
Соченко В. І. - Деякі питання охорони та збереження унікальних пам’яток архітектурної археології (2014)
Стецюк І. І. - Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого) (2014)
Сисков В. Є. - Харківська філармонія: історія та етапи формування, реноваційна концепція подальшого розвитку (2014)
Трофимчук С. М. - Теоретичні основи медіа-архітектурного проектування (2014)
Філіппова Д. І. - Особливості психофізіологічного впливу архітектури спортивних споруд, Меженна Н. Ю. (2014)
Shevtsova G. - Ukrainian аnd Japanese Wooden Architecture: Convergent Evolution (Sacral Architecture) (2014)
Шубович С. А. - Функция "интересного" в генерировании смыслообразов архитектурной среды, Жмурко Ю. В. (2014)
Алидад Р. - Особенности высотного строительства в сейсмических зонах (2014)
Зенькович Н. Г. - Особливості формування дизайну міського середовища (2014)
Кліщ О. А. - Підходи до формування методів планування світлового середовища міста (2014)
Лисюк І. А. - Зарубіжний досвід влаштування зон для відпочинку в аеропортах: сучасність та тенденції, Ільченко Д. М. (2014)
Михайлик О. О. - Сучасний стан річки Либідь та шляхи її відродження в ландшафтній архітектурі Києва (2014)
Русакова Т. И. - Оценка ветрового режима при обтекании зданий, Беляев Н. Н. (2014)
Серёгин Ю. И. - Вспомнить давно забытое, или назад в будущее (2014)
Венедиктова Г. О. - Експлуатована покрівля як додатковий рекреаційний простір у м. Києві (2014)
Гейко І. П. - Аналіз функціонально-планувальної структури районних будинків суду (2014)
Каземи Л. Г. - Проблемы архитектурного формирования технопарка "Фарс" в Иране (2014)
Копійка С. В. - Покрівля терасного житла. Особливості оздоблення та організації (2014)
Ляшенко О. К. - Типологічна класифікація енергоефективних висотних офісних будівель (2014)
Малашенкова В. А. - Принципы формирования коррекционно-развивающей среды многопрофильных реабилитационных центров для детей с различными нарушениями (2014)
Ніканоров С. О. - Закордонний досвід формування будівель та споруд сміттєпереробних комплексів (2014)
Новосад І. Г. - Застосування кольору в реконструкції фасадів типової житлової забудови 1955 - 1990-тих років XX ст. м. Києва (2014)
Пивоваренко О. В. - Пропозиції по реконструкції середньої загальноосвітньої школи №40 по вул. Львівська, 6/3 у м. Києві (2014)
Репкіна К. В. - Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості (2014)
Русевич Т. В. - Круглий дім – краса чи оптимальність (2014)
Рижкова К. Г. - Досвід формування науково-дослідних підрозділів у вищих навчальних закладах (2014)
Семироз Н. Г. - Вплив факторів на формування гелікортів (2014)
Семикіна Т. І. - Характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста (2014)
Уренёв В. П. - Принципиальные типологические особенности формирования инновационных высших учебных заведений на примерах отечественной и зарубежной практики, Казакова М. В. (2014)
Борисенко А. В. - Влияние оральных аппликаций силикагеля, содержащего наночастицы золота или серебра, на степень дисбиоза десны крыс после воздействия липополисахарида, Ткач О. Б., Левицкий А. П. (2013)
Томилина Т. В. - Антидисбиотическое действие квертулина на десну крыс с экспериментальным иммунодефицитом, Макаренко О. А., Селиванская И. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2013)
Лук’янчук В. Д. - Порівняльний аналіз кінетики вільнорадикальних реакцій у щурів на моделі пародонтиту при застосуванні ацетил цистеїну, Гордійчук Д. О., Кравець Д. С. (2013)
Колесник Т. В. - Экспериментальное обоснование применения комплексной противовоспалительной терапии при ле-чении заболеваний тканей пародонта (2013)
Дегтярёва Л. А. - Анализ интенсивности течения хронического верхушечного периодонтита с использованием инте-грального показателя – комплексного апикального индекса (2013)
Чепурова Н. И. - Уровень секреторного иммуноглобулина А в слюне больных периодонтитом в зависимости от степени орального дисбиоза и способа лечения, Беленова Е. И., Сафонова А. В., Макаренко О. А. (2013)
Дурягіна Л. Х. - Ефективність комплексної терапії і профілактики захворювань па-родонта у віддалені терміни спостереження за даними психологічного обстеження пацієнтів, Косенко К. М., Вeрбeнкo В. A. (2013)
Галкина О. П. - Уровень маркеров костного метаболизма у подростков с генерализованным пародонтитом, на фоне деформаций позвоночника (2013)
Деньга О. В. - Клинико-лабораторное обоснование эффективности разработанного комплексного метода профилактики и лечения осложнений химиотерапии в полости рта у больных ра-ком молочной железы, Шумилина Е. С. (2013)
Варжапетян С. Д. - Использование различных рентгенологических методов исследо-вания в диагностике верхнечелюстного синусита, Гулюк А. Г., Фаренюк О. А. (2013)
Бабкина Т. М. - Оптимизация лучевой диагностики одонтогенного гайморита, Демидова Е. А. (2013)
Ярова C. П. - Качественный и количественный состав микрофлоры гаймо-ровых пазух при одонтогенном гайморите, Яценко Е. А., Яценко И. И. (2013)
Богатиренко М. В. - Порівняльна характеристика різних способів ізоляції контактуючого середовища від акрилату холодного твердіння на стадіях полімеризації (2013)
Глазунов О. А. - Окклюзионная плоскость прикусного валика и оценка метода ее формирования по Н.И. Ларину, Рабовил М. И., Глазунов А. О. (2013)
Деньга А. Э. - Биохимические параметры ротовой жидкости у детей с начальным кариесом зубов в процессе комплексного ортодонтического лечения, Макаренко О. А. (2013)
Суслова О. В. - Оценка эффективности комплексного метода лечения скученности зубов (2013)
Панахов Н. А. - Кариес зубов у подростков республики Азербайджан с зубочелюстными аномалиями (2013)
Безвушко Е. В. - Взаємозв’язок між фізичним розвитком і зубощелепними аномаліями у дітей, які проживають на забрудненій території, Чухрай Н. Л., Ахмад Хатем Джасер (2013)
Гевкалюк Н. О. - Ураження слизової порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей, хворих на бронхіальну астму, Видойник О. Я. (2013)
Соколова И. И. - Влияние типа школьного обучения на возрастные изменения биохимических пара-метров слюны у детей, Волченко Н. В. (2013)
Бабкина Т. М. - Современные подходы к диагностике травм челюстно-лицевой области, Демидова Е. А. (2013)
Чижевский И. В. - Мониторинг кариеса зубов у детей в сельской местности Донецкого региона, Кириенко М. Д., Гризодуб С. П. (2013)
Иванов В. С. - Стоматологическая заболеваемость у детей дошкольного и младшего школьного возраста города Одессы (часть 2) (2013)
Потапчук А. М. - Застосування скелетної опори на мініімплантати при лікуванні зубощелепних аномалій (огляд літератури), Рівіс О. Ю. (2013)
Михайло Іванович Рабовіл (до 70 річчя від дня народження) (2013)
Памяти Крыкляса Генриха Геннадиевича (2013)
Памяти Мухиной Анастасии Денисовны (2013)
Правила підготовки статей до науково-практичного журналу "Вісник стоматології (2013)
Стеченко Д. М. - Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України, Безуглий І. В. (2014)
Коваленко Л. О. - Проблеми та перспективи розвитку хлібопекарської промисловості, Міхєєнко Т. В. (2014)
Aliqoriev O. F. - Monetary policy under inflation targeting: lessons from industrial and emerging countries, Khamidov K. S. (2014)
Зайцева О. І. - Інформаційні потреби туристичних підприємств в умовах ринкової самоорганізації, Самойленко К. В. (2014)
Басенко К. О. - Пріоритетні напрямки удосконалення інвестиційної політики в будівельній галузі в контексті соціально-економічного розвитку України (2014)
Гордуновський О. М. - Прогресивні організаційно-інституціональні форми економічного розвитку регіонів (2014)
Алєшугіна Н. О. - Можливості розвитку гастрономічного туризму в Чернігівській області, Коваль П. Ф. (2014)
Дубина М. В. - Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні, Пілевич Д. С. (2014)
Савченко В. Ф. - Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України (2014)
Ладонько Л. С. - Світоглядно-методологічне обґрунтування конститутивно-ключових чинників формування, нарощення та повного освоєння інноваційного потенціалу (2014)
Тропіна В. Б. - Фінансове забезпечення транскордонного співробітництва в Україні (2014)
Вахович І. М. - Теоретико-методичні аспекти логістичного управління матеріальними потоками підприємств, Волинчук Ю. В., Пушкарчук І. М. (2014)
Гарафонова О. І. - Контролінг: концептуальні підходи та механізм здійснення змін в управлінні діяльністю вітчизняних підприємств (2014)
Клименко О. М. - Удосконалення управління витратами в бюджетних установах шляхом впровадження управлінського обліку, Полякова О. В. (2014)
Онишко С. В. - Управління фінансовими активами як інструмент забезпечення ефективності фінансового ринку (2014)
Абакуменко О. В. - Злиття та поглинання на світовому фінансовому ринку, Бистров Р. О. (2014)
Демченко М. Ю. - Золото – важлива складова міжнародних резервів (2014)
Маргасова В. Г. - Дефініції поняття "фінансовий контролінг”, Катрушенко К. М. (2014)
Лавров К. Є. - Шляхи удосконалення фінансової політики України в напрямку нарощення обсягів інвестиційних ресурсів (2014)
Чеховський Д. Б. - Систематизація ризиків гарантування банківських вкладів (2014)
Лысенко Н. Р. - Традиции былинного эпоса в поэме В. Маяковского "Хорошо!” (1987)
Ситникова Е. Я. - Проблема автора в литературном процессе 30-х годов XX в. и роман А. Малышкина "Люди из захолустья” (1987)
Назарок М. А. - Изображение народа в исторических романах С. Сергеева-Ценского периода Великой Отечественной войны (1987)
Пахарева К. М. - К творческой истории поэмы А. Твардовского "Дом у дороги” (1987)
Ковалюк Л. А. - Роль героических обстоятельств в романе А. Чаковского "Блокада” как средства характеристики героев (1987)
Зоболева-Гинда Е. Н. - Основные тенденции развития русской советской прозаической миниатюры (1987)
Добренко Е. А. - Сюжет как "внутреннее движение” в поздней прозе Ю. Трифонова (1987)
Гончаренко Н. Б. - Современная "пьеса для двоих” и жанровые особенности драматургии А. Чехова (1987)
Губарев И. М. - Тема писателя и творческого процесса в эстетических воззрениях Н. Гоголя 40-х годов XIX в. (1987)
Слюсарь А. А. - О жанровых особенностях "Записок сумасшедшего” Н. Гоголя (1987)
Цивкач О. М. - Н. В. Гоголь в борьбе за журнальную трибуну (статья "О "Современнике”) (1987)
Сутягина А. А. - "Особенный человек” и проблема революции в прозе Н. Чернышевского начала 60-х годов (1987)
Трофимов И. В. - Русский народный характер в лирике Н. Некрасова (1987)
Фатеев С. П. - Природа и человек в прозе С. Аксакова и И. Тургенева (1987)
Шеховцова Т. А. - О специфике воплощения романного начала в повести А. Чехова "Дуэль” (1987)
Московкина И. Я. - Образы-символы в рассказах и повестях Л. Андреева (1987)
Вороновская С. В. - М. Максимович-критик (1987)
Лавренов В. А. - Новое о переводах стихотворения Христо Ботева "К моей первой любви” (1987)
Спивак И. А. - "Слово о полку Игореве” в советской поэзии (библиографические разыскания) (1987)
Городецька Г. І. - Між "тут" і "там": маргіналізація українських трудових мігрантів (2014)
Пасісниченко А. В. - Особливості концептуалізації європейської ідентичності в контексті взаємовідносин "старої" та "нової" Європи (2014)
Петрушина Т. О. - Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні, Толстих Н. В. (2014)
Пивоварова Н. П. - Релігійність як один із факторів формування світоглядно-ціннісних позицій сучасних українців (2014)
Рахманов О. А. - Освітні характеристики топ-менеджерів великого бізнесу в Україні (2014)
Середа Ю. В. - Роль соціального капіталу в модернізації українського суспільства (2014)
Ангелко І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні (2014)
Левін Р. Я. - Освітня нерівність як бар'єр висхідної мобільності (2014)
Поліщук І. О. - Посткомуністичний транзит України і Росії: політико-культурний аспект, Лур'є В. К. (2014)
Бондар Т. В. - Навчальний заклад як осередок формування здорового способу життя молоді, що навчається (за результатами міжнародного проекту "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді (HBSC)" (2014)
Резнік О. С. - Тематика кандидатських і докторських дисертацій по соціології в Україні (1990-2013) (2014)
Остроухова А. С. - Про підсумки ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Якубинська наукова сесія", Гужва О. О. (2014)
Суший О. В. - V Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю "Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики", 13 червня 2014 р., м. Київ, Україна, Бєльська Т. В., Тертичний О. В. (2014)
Тітар І. О. - Наукова спадщина як орієнтир у сьогоденні (нотатки з науково-практичної конференції) (2014)
VІІІ Львівський соціологічний форум "Сучасний український соціум: доцентрові та відцентрові тенденції” (2014)
Харківські соціологічні читання (запрошення до участі) (2014)
Автори номера (2014)
Обрусна С. Ю. - Формування корпусу суддів за судовою реформою 1864 року (2012)
Сворак С. Д. - Ідеї народовладдя у державницькій концепції Симона Петлюри (2012)
Круглова О. О. - Конституційні засади формування соціальної політики в Україні (2012)
Макушев П. В. - Щодо якості реалізації компетенції органами державної влади та місцевого самоврядування, Потіп М. М. (2012)
Полховська І. К. - Поняття і принципи конституційно-правового статусу особи в Україні (2012)
Христова Ю. В. - Взаємодія омбудсмена з недержавними правозахисними організаціями та юридичними вузами: зарубіжний досвід, Кеню Ю. В. (2012)
Андрюшко І. Я. - Правове мислення в центрі професійної юридичної діяльності (2012)
Васін Є. Ю. - Гарантії законності в правозастосовчій діяльності (2012)
Лазаренко Л. А. - Забезпечення кабінетом міністрів України конституційного права громадян України на звернення (2012)
Маніліч О. В. - Місце релігійних норм у правовій системі держави (2012)
Лукашев О. А. - Критерії класифікації фінансово-правових інститутів (2012)
Самсін І. Л. - Природа податкового зобов’язання (2012)
Грищук В. Л. - До проблеми визначення системи контролюючих органів: фінансово-правовий аспект (2012)
Єна Р. О. - До питання про визначення системи податкових органів відповідно до Податкового кодексу України (2012)
Піцикевич В. В. - Доцільність використання терміна "ліцензована діяльність" у правовій системі України (2012)
Романов С. А. - Сільськогосподарська дорадча служба як суб’єкт господарювання (2012)
Соколов О. А. - Особливості нормативної підстави адміністративної відповідальності за порушення бюджетного законодавства (2012)
Царук О. В. - Історична еволюція зобов’язальних правовідносин (2012)
Мінка Т. П. - Поняття та зміст адміністративно-правового режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства (2012)
Доненко В. В. - Щодо системи публічного адміністрування безпеки дорожнього руху (2012)
Комісаров О. Г. - Концептуальні засади інформатизації безпеки переміщення особи (2012)
Чернишова Т. В. - Правові режими інформації за законодавством України (2012)
Чистяков П. М. - Проблемні питання діяльності чергової служби органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку (2012)
Жмурко О. В. - Держава як суб’єкт правовідносин у сфері загальнообов’язкового державного медичного страхування (2012)
Недодатко О. С. - Правові основи діяльності громадських організацій щодо здійснення громадського контролю у сфері запобігання корупції в Україні (2012)
Поєдинок Я. А. - Доказування у проваджені про визнання іноземного громадянина (ОБГ) біженцем або особою, що потребує додаткового та тимчасового захисту (2012)
Рамазанова У. В. - Сутність понять "громадське об'єднання" та "громадська організація" (2012)
Савка А. Ю. - Міліція як суб’єкт застосування заходів примусу в адміністративному розслідуванні (2012)
Сівков С. В. - Публічне адміністрування соціальної сфери міністерством соціальної політики України (2012)
Сидоренко К. О. - Перспективи розвитку регулювання волонтерської діяльності в Україні (2012)
Шкварко Т. В. - Парламентський контроль як складова цивільного контролю за правоохоронною діяльністю міліції України (2012)
Назимко Є. С. - Доцільність внесення змін та доповнень до кримінального законодавства в контексті реформування кримінального судочинства в Україні, Меживой О. В. (2012)
Потомська Н. А. - Нормативно-правове регулювання профілактики злочинів органами прокуратури та шляхи його вдосконалення (2012)
Самофалов О. Л. - Моніторинг засуджених, які вчинили злочини після звільнення з місць позбавлення волі, Царюк С. В. (2012)
Берлянд К. І. - Кримінально-правова протидія хуліганству в Україні: історичний досвід (2012)
Бондарчук В. В. - Юридичні ознаки об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 205 КК України потребують сучасного кримінально-правового визначення (2012)
Гужва О. І. - Нормативно-правове забезпечення отримання жінками, які народили дитину в умовах позбавлення волі, соціальної допомоги: теорія та практика (2012)
Ємельянов М. В. - Кваліфікуючі ознаки складів злочинів, що передбачають відповідальність за шахрайство (2012)
Журова І. І. - Правове регулювання звільнення від відбування покарання (2012)
Перепелиця Г. Б. - Періодизація історичних етапів формування поняття "службова особа" у вітчизняному праві (2012)
Джамалов И. Д. - Тактический прием и допустимость доказательства (2012)
Чаплинська Ю. А. - Організаційне забезпечення проведення допиту (2012)
Безрукава А. Ф. - Підстави обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (2012)
Логінова Н. М. - Поняття правового виховання майбутніх магістрів з правознавства при підготовці до викладацької діяльності (2012)
Бабенко В. М. - Минуле і майбуття в єдності життя (до проблеми сутності історичних типів світогляду) (2013)
Богуславська В. Г. - Розвиток національної культури в сучасному суспільстві, Свиренко Ж. С. (2013)
Бобровський А. С. - Соціальна політика радянської держави у другій половині 1940-х – середині 1960-х років та її реалізація в Донбасі: загальна історіографія проблеми (2013)
Вицько А. Н. - Значение физической культуры в будущей профессиональной деятельности бакалавров и специалистов, Филатова Л. Н. (2013)
Волошенко В. О. - Рецепція друкованого слова неписьменними селянами у свідченнях сучасників – авторів матеріалів "Кіевской старины" (1882–1906 рр.) (2013)
Дмитриченко В. С. - Клуб любителей бега как одна из форм организации самостоятельных занятий студентов, Белохвостов А. Н., Белохвостова Т. А. (2013)
Загоруйко Т. И. - Личностные качества преподавателя иностранного языка и его роль в подготовке специалиста, Курочкина О. Ф., Капинус Е. Л., Кабак Ю. В., Панфилова Е. И., Шульгина Т. В. (2013)
Лебедев А. Н. - Основы технологии дистанционного обучения, Постоенко В. А., Федосеева Т. В. (2013)
Міклашевич Н. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-будівельного профілю за дистанційною формою навчання, Депутатова Л. В., Саркісова І. Г., Суворова С. В. (2013)
Намакштанська І. Є. - Функціонування структур допустової семантики в науково-навчальних текстах архітектурної тематики, Лапиніна Н. М., Атанова Г. Ю. (2013)
Намакштанская И. Е. - Первооснова символических значений сада в произведениях В. С. Высоцкого, Романова Е. В. (2013)
Новикова Ю. М. - Національно-культурні конотації сучасних українських прізвищ (2013)
Петров О. О. - Театральне життя Донеччини у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2013)
Попов В. И. - Организация учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию в вузе в современных общественно-экономических условиях, Попов М. И., Жеванов В. В. (2013)
Романенко-Бурлуцкий Я. Л. - Проблема конца света в эсхатологической перспективе современной цивилизации - философский анализ (2013)
Рубек И. В. - Роль генетики и генеалогического метода в составлении программ по физической реабилитации (2013)
Северилова П. В. - Концепт "душа" в антропологічних уявленнях Давньої Русі (2013)
Синенко Д. С. - Современное олимпийское движение, Зарипов А. Н. (2013)
Стасенко С. О. - Ідеї наукової раціональності, демократичного республіканізму і християнства у ранньому періоді творчості Г. Гегеля (2013)
Тарханова Н. О. - Глобалізація світового господарства та її вплив на економічний розвиток України (2013)
Тимошко Г. В. - Особенности профессиональных интересов и склонностей студентов-старшекурсников в техническом вузе (2013)
Яковлева Е. А. - Смыслотворчество школьников в учебном классе музея жертв фашизма (2013)
Якубенко Б. Є. - Екологічна оцінка флори відновлюваної лучної рослинності Лісостепу України на прикладі Київської області, Ярмоленко А. К., Тертишний А. П., Чурілов А. М. (2014)
Блінкова О. І. - Аналіз консортивних зв'язків як біоіндикація стану трансформованих лісів на межі Київського Полісся та Київської височинної області, Іваненко О. М. (2014)
Горшкова Л. М. - Інтродукція південних сортів і сортозразків конопель у країни Європи, Богданова А. С. (2014)
Лещенко О. Ю. - Роль глутатіон-залежної системи в адаптації сортів рослин Lolium Perenne L. вітчизняної селекції (2014)
Шаванова К. Є. - Експресна оцінка стійкості гіркокаштанів звичайного і червоного проти комплексу чинників довкілля за допомогою методу індукції флуоресценції хлорофілу, Таран М. В., Стародуб М. Ф., Марченко О. А. (2014)
Заяць О. Ю. - РРоль фізичних і епігенетичних факторів у калюсоутворенні in vitro Potentilla Recta L. Subsp. Laciniosa (Waldst. Et Kit .Ex Nestler) Nyman, Митрофанова І. В. (2014)
Меженський В. М. - Таксономічний склад колекції нетрадиційних плодових та декоративних культур у НУБіП України (2014)
Анішин Л. А. - Утилізація вуглекислого газу за умов вирощування зернових культур з використанням біостимуляторів росту, Грицаєнко З. М., Пономаренко С. П., Григорюк І. П., Серга О. І. (2014)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка аеротехногенного забруднення довкілля у дніпропетровському індустріальному регіоні, Бенселгуб А. М., Шупранова Л. В., Хлопова В. М. (2014)
Таргоня В. С. - Використання низькопотенційної теплової енергії біотермічної ферментації сільськогосподарських органічних відходів, Лісовий М. М. (2014)
Стародуб М. Ф. - Показники індукцій флуоресценції хлорофілу у рослин Lupinus Luteus, вражених карбонатним хлорозом за обробки колоїдними розчинами Zn та Fe, Сонько Р. В., Лопатько К. Г., Трач В. В. (2014)
Таран М. В. - Цитостатична дія харчових ароматизаторів на меристеми коренів Allium Cepa l., Ліханов А. Ф., Шаванова К. Є., Стародуб М. Ф. (2014)
Кравченко О. О. - Оцінка впливу наноаквацитратів цинку та міді на динаміку росту молоді риб Cyprinus Carpio l., Максін В. І., Злацький І. А. (2014)
Стародуб М. Ф. - Наноструктурований кремній як ефективний трансдюсер для створення імунобіосенсорів, Слишик Н. Ф., Шаванова К. Є., Мельниченко М. М., Жердєв А. В., Дзантієв Б. Б. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського