Зіновчук В. В. - Розробка та імплементація стратегії міжнародного маркетингу лісогосподарського підприємства, Осіпчук А. С. (2014)
Cоловйов А. І. - Актуальні питання особливостей управління аграрними виробничими структурами (2014)
Розумей Т. М. - Пріоритети прямого іноземного інвестування в економіку регіону (2014)
Кравчук Н. І. - Інвестиційні процеси у сільськогосподарських підприємствах: моделювання та оцінка ризиків (2014)
Поліщук А. О. - Аналіз сучасних методів тарифікації оплати праці в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Дяченко О. П. - Оптимізація складу та розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств Одеської області (2014)
Захаріна О. В. - Управління якістю зерна у механізмі забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Тишковський В. В. - Організаційно-економічні аспекти відродження галузі льонарства в Україні, Ахметов І. Р. (2014)
Куровська Н. О. - Формування капіталу в процесі забезпечення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Журавська А. Р. - Теоретичні основи фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2014)
Сус Л. В. - Стан реалізації фінансової державної підтримки виробництва продукції тваринництва в Україні (2014)
Головач К. С. - Особливості кризи у сільськогосподарських підприємствах та антикризове управління (2014)
Лесь А. В. - Оцінка впливу забруднення на довкілля у контексті можливості запровадження альтернативних методів аграрного виробництва, Ращенко А. В. (2014)
Орел О. І. - Оцінка пропозиції екологічних послуг у Житомирській області (2014)
Чайкін О. В. - Екологічно сертифікована продукція: маркетингово-філософський підхід (2014)
Гільперт Н. М. - Аналіз факторів невизначеності та ризику в оцінці інвестиційного проекту із заліснення староорних земель Центрального Полісся (2014)
Бутрим О. В. - Оцінка потенціалу низьковуглецевого розвитку рослинництва України (2014)
Попова М. М. - Еколого-економічна ефективність як складова сукупної результативності агропромислового виробництва (2014)
Євтух М. Є. - Структурна модель управління конкурентоспроможністю аграрного вищого навчального закладу (2014)
Анотації (2014)
Вимоги (2014)
Новоставська А. В. - Світові тенденції розвитку тваринництва, Свістула О. В. (2009)
Буюклу Г. І. - Характеристика тварин червоної степової породи племінного заводу "Приморський", Буюклу М. І., Іовенко Л. М., Тараненко С. В. (2009)
Вороненко В. І. - Структура популяції таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби за антигенами круп крові, Назаренко В. Г. (2009)
Вороненко В. І. - Імуногенофонд типів української червоної молочної породи, Назаренко В. Г., Полупан Ю. П., Буюклу Г. І. (2009)
Вороненко В. І. - Таврійський тип південної м’ясної породи – інноваційне селекційне досягнення в зоотехнічній науці, Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Найдьонова В. О., Дубинський О. Л. (2009)
Деменська Н. М. - Вплив використання у годівлі преміксів на обмінні процеси в організмі ремонтних телиць (2009)
Жукорський О. М. - Формування м’ясної продуктивності інгуських бугайців в залежності від віку відлучення (2009)
Кобзарь Р. О. - Вплив інтенсивності росту ремонтних телиць таврійського типу української червоної молочної породи на їх продуктивність (2009)
Коваль Т. П. - Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби за показниками тривалості та ефективності її довічного використання (2009)
Макарчук Р. М. - М’ясна продуктивність бичків південного типу української червоно-рябої молочної породи при вирощуванні на м’ясо (2009)
Омельченко Л. О. - Популяційно-генетичні особливості успадкування масті у тварин південної м’ясної породи при міжвидовій гібридизації (2009)
Підпала Т. В. - Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби (2009)
Рєзнікова Н. Л. - Вплив сезону народження та першого отелення на основні селекціоновані ознаки молочних корів (2009)
Стріха Л. О. - Оцінка бичків української червоної молочної породи за екстер’єром (2009)
Фурса Н. М. - Вплив спорідненого розведення на живу масу гібридних зебувидних корів (2009)
Герасименко В. В. - Рівень мінливості асоціацій генів груп крові в популяції свиней української степової рябої породи (2009)
Герасименко В. В. - Використання імуногенетичних маркерів для прогнозування результатів міжпородного схрещування у свинарстві, Шульга Ю. І. (2009)
Горб С. В. - Вплив білково-мінеральної добавки з мідій на перебіг метаболічних процесів в організмі молодняку свиней (2009)
Дудка О. І. - Індексна оцінка племінної цінності та адаптації свиней української степової рябої породи (2009)
Івін А. М. - Оцінка кнурів-плідників пробіт-методом (2009)
Маслюк А. М. - Генетичний потенціал репродуктивних якостей свиноматок української степової білої породи у розрізі ліній та родин (2009)
Свістула М. М. - Вплив малокомпонентних комбікормів, збагачених ліпідами та ферментами, на продуктивність свиноматок і метаболізм в їх організмі, Єфремов Д. В. (2009)
Семенов В. В. - Влияние фермента "Глюколекс-F" на гематологические показатели у свиноматок, Беленко С. А. (2009)
Топчій Л. І. - Вплив сезонності на відтворювальні якості свиноматок української степової білої породи свиней (2009)
Шульга Ю. І. - Українська степова біла порода свиней в системі схрещування (2009)
Горлов О. І. - Методи визначення генетичних кореляцій селекційних ознак, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Герасименко Т. Г., Чічаєва О. Л. (2009)
Іовенко В. М. - Частотно залежна пристосованість різних генотипів мериносових овець таврійського типу, Продайвода Г. О., Поліщук В. М. (2009)
Іовенко В. М. - Генетичні особливості різних конституціональних типів овець асканійської тонкорунної породи, Сербіна В. О. (2009)
Мороз І. А. - Кількість вовнового жиру і поту у баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2009)
Польська П. І. - Створення і використання м’ясо-молочно-вовнового вівчарства в Україні (2009)
Смєнова О. В. - Порядок проведення капіталізації наукових розро¬бок на прикладі асканійської каракульської породи овець (2009)
Тараненко В. П. - Спосіб попереднього визначення конкурентоспроможності інноваційної продукції, Мусієнко В. П. (2009)
Аннотации (2009)
Resume (2009)
Єлісєєв В. С. - До питання про кількість методів правового регулювання, Земко А. М. (2014)
Єрмоленко І. М. - Історико-правові аспекти зародження та становлення ветеринарного законодавства України в x–xix ст (2014)
Качур В. О. - До визначення поняття "правосубєктність" у теорії права (2014)
Протосавіцька Л. С. - Політичні і правові погляди Клода-Адріана Гельвеція (2014)
Єрмоленко В. М. - Вплив релігійних норм на сучасне аграрне право (2014)
Горіславська І. В. - Окремі питання правового регулювання страхування сільськогосподарських тварин в Україні, Терешко А. Р. (2014)
Святченко Л. О. - Суб’єкти правовідносин у сфері рибного господарства (2014)
Святченко Л. О. - Функціонально-правові засади забезпечення права здійснення рибальства, Бабинець І. І. (2014)
Кривко М. Є. - Об’єкт правовідносин із вирощування та реалізації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками (2014)
Мельник В. О. - Ґенеза правового регулювання міжнародних відносин у сфері органічного виробництва (2014)
Менів О. І. - Про характеристику законодавства України та ЄС щодо використання ГМО при вирощуванні сільсько¬господарської продукції рослинного походження (2014)
Шовкун Ю. В. - Генезис законодавства у сфері рибництва (2014)
Гафурова О. В. - Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення: теоретико-правові аспекти, Кучів О. М. (2014)
Гафурова О. В. - Загальна характеристика міжнародного законодавства у сфері моніторингу земель, Федосенко К. Ю. (2014)
Дейнега М. А. - Правовий режим земель сільськогосподарського призначення у складі національної екологічної мережі (2014)
Петлюк Ю. С. - Правова охорона тваринного світу в добу української радянської державності (2014)
Піддубний О. Ю. - Поняття і принципи правового регулювання використання і сталого розвитку біоресурсів (2014)
Краснова Ю. А. - Деякі питання визначення джерел правового регулювання екологічної безпеки (2014)
Краснова Ю. А. - Поняття та юридичні ознаки туризму в Україні, Антонова А. В. (2014)
Улютіна О. А. - Аналіз міжнародного досвіду діяльності суб’єктів уповноважених здійснювати охорону довкілля (2014)
Шульга Є. В. - Правове розмежування понять "раціональне природокористування" та "використання природних ресурсів" на прикладі лісового фонду (2014)
Рудень О. В. - Правова природа та юридичні ознаки екологічних договірних відносин (2014)
Рудь Ю. М. - Визначення поняття "біомаса" за законодавством України (2014)
Дейнега М. А. - Перспективи систематизації законодавства України про соціальне забезпечення, Обозна С. О. (2014)
Гулак О. В. - Державна служба: поняття, сутність та місце в адміністративному праві України, Рафальський А. Р. (2014)
Куркова К. М. - Деякі питання правового регулювання підготовки фахівців та ринку праці в аграрному секторі України (2014)
Берегеля І. М. - Місце органів державної влади в здійсненні адміністративно-правового регулювання захисту тварин від жорстокого поводження (2014)
Галайдюк Л. Ю. - Порівняльна характеристика правового статусу суб’єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні та Російській Федерації (2014)
Конюх Г. В. - Основні тенденції розвитку адміністративного права (2014)
Кукоба О.О. - Окремі аспекти уточнення списків виборців у судовому порядку (2014)
Пустовіт О. Ю. - Правосуб’єктність посадових осіб органів державного управління в галузі якості та безпеки сільсько¬господарської продукції (2014)
Рябченко Ю. А. - Міжнародний досвід творення та застосування адміністративно-процесуального законодавства: порівняльний аспект (2014)
Савіцька В. В. - Суб’єкти управлінської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин (2014)
Янчук Ю. В. - Правові аспекти становлення та розвитку інформаційного суспільства за допомогою мережі інтернет (2014)
Gaievskyi I. М. - The regulatory basis for retraining and advanced training of specialists in the sphere of financial monitoring (2014)
Губанова Т. О. - До питання вини юридичної особи у податковому праві (2014)
Матвійчук А. В. - Поняття і механізми фінансового контролю у будівельній галузі (2014)
Андрушко П. П. - Судовий прецедент як одне з джерел кримінального права, Васюк М. М. (2014)
Кушнір Г. А. - Судова експертиза транспортних засобів та документів, що їх супроводжують (2014)
Duda H. I. - Inspection of the scene during the investigation of computer crimes (2014)
Долгополов А. М. - Правове регулювання міжнародних морських перевезень, Хоменко А. І. (2014)
Содержание (2014)
Ковальчук Г. И. - Экземпляры прижизненных изданий Т. Г. Шевченко в отделе старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2014)
Беляева Л. В. - "Кобзарь" Т. Г. Шевченко в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: библиографическое исследование, Войченко И. Д. (2014)
Дарибаева Г. Г. - Изучение, сохранение и популяризация творческого наследия Тараса Шевченко в Казахстане (2014)
Супронюк О. К. - Электронные ресурсы эмиграционной шевченкианы коллекции зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: состояние и перспективы обработки (2014)
Леонов В. П. - "Голландская болезнь" российской библиографии (к постановке проблемы) (2014)
Костенко Л. И. - Картина науки в библиометрических портретах ученых, Жабин А. И., Кухарчук Е. А., Симоненко Т. В. (2014)
Литвинова Л. А. - Библиометрические показатели авторефератов диссертаций как индикатор развития книговедения, библиотековедения и библиографоведения в Украине (1994–2013) (2014)
Артемьева Е. Б. - Что было, что будет… (о деятельности академических библиотек Сибирско-Дальневосточного региона), Подкорытова Н. И. (2014)
Макеева О. В. - Модели библиотек будущего с позиций теории адаптации (2014)
Дергилёва Т. В. - Традиции и новации в научно-методическом обеспечении деятельности библиотек сети СО РАН (2014)
Рыкова В. В. - Полнотекстовые ресурсы удаленного доступа как источник библиографирования (опыт ГПНТБ СО РАН) (2014)
Лисовская Н. С. - Значение межбиблиотечного абонемента в информационном обслуживании научных коллективов (по материалам исследований в Новосибирском научном центре СО РАН), Еремина А. И. (2014)
Ахремчик Р. В. - Электронные персональные указатели серии "История НАН Беларуси в лицах": от библиографических списков к полным текстам, Пинчук Т. В. (2014)
Горовая С. В. - Электронные технологии социальных сетей в контексте проблем национальной безопасности (2014)
Павлова Л. П. - Для кого библиотеки делают сайты? (Итоги анкетирования в Отделении ГПНТБ СО РАН) (2014)
Шевченко Л. Б. - Сайт библиотеки как инструмент продвижения информационных продуктов (2014)
Свирюкова В. Г. - Интерактивное обслуживание как элемент системы справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей в крупной научной библиотеке (2014)
Кулева О. В. - Личный кабинет удаленного пользователя в контексте концепции веб 2.0 (2014)
Власова С. А. - Автоматизированные системы заказа изданий в Библиотеке по естественным наукам РАН (2014)
Стришенец Н. В. - Новый международный стандарт каталогизации (2014)
Астапович Л. Л. - Формирование ключевых слов при смысловой обработке иностранных документов в ЦНБ НАН Беларуси, Гирко Е. Н. (2014)
Скарук Г. А. - Языки тематического поиска в электронных каталогах научных библиотек: тенденции, проблемы, подходы к решению (2014)
Сикорская О. Н. - Анализ тенденций комплектования фондов научной библиотеки (на примере Центральной научной библиотеки НАН Беларуси), Бовкунович М. А. (2014)
Махотина Н. В. - Обновление парадигмы формирования и использования фондов документов и изданий ограниченного распространения в централизованной библиотечной системе СО РАН, Федотова О. П. (2014)
Исакова О. Н. - Ретрофонд патентных документов: задачи и перспективы использования (2014)
Лазерко М. П. - Мониторинг удовлетворенности пользователей качеством услуг в ЦНБ НАН Беларуси, Юрик И. В. (2014)
Васильев В. И. - Биографика деятелей книжной культуры как средство актуализации знания о книге, Ермолаева М. А., Бакун Д. Н. (2014)
Алиева-Кенгерли А. И. - История создания "Шахнаме-йе Шахи" – уникального произведения книжного искусства, Эфендиев А. Ф. (2014)
Юдина И. Г. - Опыт организации мемориальных библиотек в Отделении ГПНТБ СО РАН (2014)
Павлова Л. П. - Новый формат выставочной деятельности (на примере Отделения ГПНТБ СО РАН), Курбангалеева И. В., Лакизо И. Г., Юдина И. Г. (2014)
Лютов С. Н. - Научные журналы Сибирского отделения РАН: проблемы формирования и современные тенденции, Лисовская Н. С. (2014)
Вакаренко Е. Г. - Каталоги книжных изданий Национальной академии наук Украины (2014)
Авгуль Л. А. - О книжных изданиях, подготовленных в ЦНБ НАН Беларуси (2014)
Солоиденко Г. И. - Международная деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: основные направления и приоритеты (2014)
Хренова Г. С. - Международный книгообмен как средство распространения белорусской книги за рубежом (2014)
Чикун О. Н. - Серая литература и ее использование в практике международного документообмена ЦНБ НАН Беларуси (2014)
Пойда А. И. - Современная хирургическая тактика при болезни Крона, Мельник В. М., Кучер Н. Д., Жельман В. А., Криворук М. И. (2015)
Евтушенко Д. А. - Прогнозирование и профилактика рецидива образования спаек после операции у пациентов при спаечной болезни брюшины, осложненной острой непроходимостью кишечника (2015)
Ильченко Ф. Н. - Профилактика и коррекция воспалительных осложнений при перитоните в зависимости от выраженности энтеральной недостаточности, Ляшенко Н. В., Каминский И. В., Сербул М. М., Гончарук В. А. (2015)
Милица К. Н. - Холецистэктомия как симультанное абдоминальное вмешательство в бариатрической хирургии (2015)
Пилипчук В. І. - Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого біліарною гіпертензією (2015)
Смирнова Л. М. - Алгоритм выбора тактики нутритивной поддержки пациентов при хирургических вмешательствах (2015)
Кузьменко С. О. - Особливості використання апарата cell saver в неонатальній кардіохірургії з застосуванням штучного кровообігу, Часовський К. С. (2015)
Зеленський Р. О. - Оцінка судинного русла до і після емболізації ниркової артерії з приводу раку нирки (2015)
Чернуха Л. М. - Тромботичні ускладнення тяжких форм варикозної хвороби: діагностика, хірургічне лікування з застосуванням мініінвазивних методів, Щукін С. П. (2015)
Левчак Ю. А. - Вибір оптимального діаметра артеріо–венозної фістули під час виконання тромбектомії з клубово–стегнового венозного сегмента (2015)
Ганжий В. В. - Тактика выполнения органосохраняющих операций при травме селезенки, Кравец Н. С. (2015)
Герасименко Е. П. - Применение магнита для извлечения осколков при минно–взрывных ранениях, Глебский Ю. В., Поляков О. И., Войтов В. В., Шестопалюк А. А., Кураченко И. П., Кобза Т. И. (2015)
Аветіков Д. С. - Зміни клінічних показників у пацієнтів за схильності до утворення патологічних рубців, Скрипник В. М., Проніна О. М., Ставицький С. О., Бойко І. В. (2015)
Трохимович О. В. - Патогенетичне обгрунтування безпечності хірургічного лікування при ранніх репродуктивних втратах, Бражук М. В. (2015)
Запорощенко А. Ю. - Сравнительная оценка результатов мастоидопластики при использовании различных пластических материалов, Кравченко С. В. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Нові підходи до визначення площі поверхневих функціональних та анатомічних об’єктів в анестезіології та хірургії дитячого віку, Конопліцький Д. В., Янович В. П. (2015)
Бойко В. В. - Влияние открытого КВЧ облучения брюшной полости на активность спаечного процесса при перитоните, Иванова Ю. В., Гамидов А. Н., Андреещев С. А. (2015)
Борота А. В. - Симультанные оперативные вмешательства у пациентов по поводу заболеваний толстой кишки, Кухто А. П., Борота А. А., Базиян–Кухто Н. К. (2015)
Ахундова Н. Н. - Использование современных миниинвазивных технологий в диагностике и лечении трубно–перитонеального бесплодия (2015)
Титул, зміст (2015)
Скумс А. В. - Комбинированное повреждение общего печеночного протока и ветви правой печеночной артерии, осложненное гемобилией, Литвин А. И., Кондратюк В. А., Жалко–Титаренко И. В., Скумс А. А., Стоколос А. В., Михальчевский В. П. (2015)
Офіційна хроніка. Асамблея федерації ветеринарів Європи (2015)
Кирилюк А. А. - Cпособ видеоассистированной атипичной резекции легкого, Шипулин П. П., Севергин В. Е., Тронина Е. Ю. (2015)
Вимоги до наукових статей, що подаються до журналу "Ветеринарна медицина України" (2015)
Абрамов А. В. - Відповідність установ ветеринарної медицини міжнародним стандартам (2015)
Жила М. І. - Клінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів – порядок проведення, документація, встановлення ефективності (2015)
Неволько О. М. - Роль дикого кабана в епізоотології африканської чуми свиней в Україні (2015)
Деркач С. С. - Статевий цикл у сук та особливості його класифікації (2015)
Меженська Н. А. - Щодо гармонізації системи контролю безпечності та якості кормів, кормових добавок і преміксів в Україні згідно з міжнародними та європейськими вимогами (2015)
Tkachuk S. A. - The shell quality of hen eggs-chicken of cross "Lomann brown", depending on the conditions of detention (2015)
Темний М. В. - Ефективність препарату вормкокцид за асоційованих інвазій жуйних, Сумакова Н. В., Величко В. В., Сафронов В.О. (2015)
Стибель В. В. - Від першої кафедри ветеринарії у східній Європі, Падура М. Ф., Кирилів Я. І. (2015)
Корольов А. Г. - Професор Олександр Федорович Брандт (до 170-річчя з дня народження) (2015)
Лузан М. П. - Аналіз результатів ветсанекспертизи продуктів тваринництва – об’єктивна інформація щодо епізоотичного стану в північно-східному регіоні України, Стеценко Н. В. (2015)
Вишневський О.Г. - Захворювання свиней на хламідіоз і лептоспіроз та проведення оздоровчих заходів (2015)
BioTestLab 25 лет! (2015)
Савлюк Ю. П. - Неметалічні предмети в сітці корів (2015)
Кравчук В. Ф. - Небезпека трихінельозу (2015)
Микитюк В. М. - Стратегічні напрями розвитку скотарства в Україні (2011)
Степаненко Н. І. - Концептуальні підходи до визначення сутності товарної політики аграрних підприємств (2011)
Ярмолюк О. Ф. - Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах (2011)
Кільніцька О. С. - Середній клас як фактор активізації соціально-економічного розвитку (2011)
Жерибор Л. Л. - Програмування соціально-економічного розвитку сільських територій, Судак Г. В. (2011)
Потравка Л. О. - Необхідність структурних трансформацій економіки України в умовах перехідного періоду (2011)
Муляр О. Д. - Еволюція теорії інновацій та її розвиток в аграрній сфері виробництва (2011)
Николюк О. М. - Методологічні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємств (2011)
Маслак П. В. - Критерії ефективності державного регулювання агропродовольчого сектора економіки (2011)
Пшоняк Д. І. - Методичні підходи до визначення необхідних трансформацій земельних угідь сільськогосподарського підприємства (2011)
Дереча Д. І. - Методичні аспекти оцінки економічної ефективності інновацій агросервісних підприємств (2011)
Терещук С. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності регулюючого фінансового впливу на характер економічної діяльності в сфері АПК (2011)
Ахметов І. Р. - Моделювання ефективності функціонування регіонального кластеру в льонарстві (2011)
Кащук К. М. - Теоретичні засади ідентифікації інноваційного провайдингу в аграрній сфері (2011)
Зіновчук В. В. - Роль кооперації у реалізації диверсифікаційних намірів сільськогосподарських товаровиробників, Ткачук В. І. (2011)
Кравчук І. А. - Пріоритет і перспективи управління маркетингом підприємств із різними бізнесовими можливостями (2011)
Лимар О. Ф. - Кількісна та якісна характеристика суб’єктів малого підприємництва в країнах Європейського Союзу (2011)
Коваленко О. В. - Ефективність бізнес-інформації в управлінні фермерськими господарствами (2011)
Тітова О. П. - Використання інформаційних технологій у фермерських господарствах (2011)
Беземчук О. Г. - Функціонування нових агроформувань у контексті земельних трансформацій (2011)
Кузоваткін В. О. - Ціновий моніторинг аграрного ринку у Житомирській області (2011)
Яценко О. М. - Кластеризація як стратегічний напрям формування конкурентних переваг бджільництва України (2011)
Шукалович В. Ф. - До питання формування вертикальної інтеграції в агробізнесі, Трокоз В. М. (2011)
Циганенко Г. В. - Ідентифікація ознак корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції на основі кластерного аналізу (2011)
Зіновчук В. В. - Нематеріальна складова мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств, Штерма Т. В. (2011)
Пантелеймоненко А. О. - Зарубіжний досвід кооперативних організацій сфери послуг та перспективність його використання у вітчизняній практиці (2011)
Підгородецький Д. О. - Обслуговуюча кооперація та її роль у функціонуванні господарств населення Житомирщини (2011)
Ткачук В. І. - Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств, Яремова М.І. (2011)
Єлістратова Ю. О. - Вплив існуючих умов господарювання на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2011)
Осовський О. А. - Інноваційний фактор структурних зрушень промислових підприємств Житомирської області (2011)
Данкевич В. Є. - Парадигма високотоварного виробництва в аграрному секторі (2011)
Сущенко О. В. - До питання актуальності нормативних систем на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки (2011)
Коваль А. М. - Оцінка забезпеченості трудовим потенціалом сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2011)
Гранат О. В. - Організація комунікаційної діяльності на підприємствах агропромислового комплексу (2011)
Янчевський В. Л. - Економічна сутність капіталізації підприємств та напрями її здійснення (2011)
Ширма В. В. - Стан та перспективи інноваційного розвитку рослинництва в Житомирській області (2011)
Куровська Н. О. - Адаптація світового досвіду інтеграційних зв’язків у хмелярстві (2011)
Вергун М. Г. - Ефективність використання автотранспортних засобів у підприємствах лісового господарства (2011)
Муляр Т. С. - Шляхи забезпечення пивоварної промисловості вітчизняними хмелепродуктами (2011)
Ковальова Л. М. - Аналіз факторів впливу на рівень заборгованості молоко- та м’ясопереробних підприємств (2011)
Розбіцький А. В. - Транспортний фактор при посадці картоплі (2011)
Дема Д. І. - Податкові наслідки реформування земельних відносин, Сус Ю. Ю., Трокоз В. М. (2011)
Віленчук О. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів у страховій компанії (2011)
Шваб П. В. - Напрями розвитку аудиту в період післякризового відновлення економіки України (2011)
Стойко О. Я. - Державна фінансова підтримка фермерських господарств в Україні (2011)
Недільська Л. В. - Планування обсягів фінансових ресурсів та їх використання сільськогосподарськими підприємствами (2011)
Майдуда Г. С. - Лізинг як джерело відтворення основних засобів підприємства (2011)
Маліновська К. О. - Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб та його роль у формуванні бюджетів різних рівнів, Гера А. С. (2011)
Трофименко П. І. - Формування оптимальних розмірів та структури посівних площ сільськогосподарських підприємств як запорука раціонального землекористування, Трофименко Н. В., Нестерчук І. К. (2011)
Завадська Ю. С. - Теоретико-прикладні аспекти формування ринку органічної агропродовольчої продукції (2011)
Ращенко А. В. - До питання розробки механізму становлення екологічного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Анотації (2011)
Вимоги (2011)
Бабайлов В. К. - Эволюция парадигм экономики (2014)
Ревенко Д. С. - Метод визначення областей динамічної стійкості параметрів економічного зростання України (2014)
Волкова О. В. - Податковий борг в Україні: сучасні тенденції та подальші перспективи (2014)
Лантух І. В. - Економічна вітчизняна освіта наприкінці ХІХ ст. та її аксіологічний потенціал (2014)
Kotlubai V. - Аdministrative Port Fee as Means of Local Authorities Interest in The Development of the Port Infrastructure, Redina Ye., Khaiminova Iu. (2014)
Петухова В..О. - Перспективи створення та функціонування зони вільної торгівлі між США та ЭС (2014)
Пушкар Т. А. - Теоретико-методичні підходи до моніторингу зовнішньоекономічної безпеки регіону, Склярук Н. І. (2014)
Шемаєв В..М. - Управління міжнародними воєнно-економічним співробітництвом України на системних засадах (2014)
Рекун Г..П. - Оцінка впливу туристських чинників на розвиток Харківського регіону, Стаднюк Я..А. (2014)
Зелінська Г. О. - Нові підходи до організації регіонального освітнього менеджменту в контексті впливу чинників розвитку освітньої системи (2014)
Бєляєва Н. С. - Сумісна оптимізація виробничої програми та витрат на виробництво продукції підприємствами швейної промисловості (2014)
Олексенко Л. В. - Моделі інноваційного розвитку (2014)
Войтун Т. В. - Законодавче забезпечення інноваційної адаптивності підприємств машинобудування в Україні (2014)
Хвостіна І. М. - Вдосконалення організації виробництва в умовах інноваційного розвитку підприємств (2014)
Дубинська О. С. - Визначення сутності інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства, Колесов С. В. (2014)
Боярчук В. М. - Ефективність інвестицій у виробництво ріпаку та біопалива на його основі, Фтома О. В., Боярчук О. В. (2014)
Близнюк А. О. - Методичні рекомендації щодо інтеграції підрозділу управління економічною безпекою в організаційну структуру підприємства (2014)
Лейфура М. В. - Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств на сучасному етапі (2014)
Блага В. В. - Удосконалення методики оцінки фінансового стану українських підприємств, Благой В. В., Пась А. В. (2014)
Кузенко О. Л. - Аналіз складових фінансової безпеки за рівнями суб’єктів фінансових відносин (2014)
Дейнека Т. А. - Глобальний капітал як причина суперечностей світової економіки (2014)
Гольдфарб А. Г. - Оценка стоимости компании с учетом интеллектуального капитала (2014)
Кудрявцев В. М. - Механізм реалізації та забезпечення інвестиційної безпеки підприємства (2014)
Попкова К. О. - Аналіз методичного інструментарію формування інвестиційного портфеля підприємства (2014)
Попова С. П. - Фінансова підтримка фермерських господарств (2014)
Смірнова І. В. - Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду, Смірнова Н. В. (2014)
Писаревський І. М. - Управління потенціалом будівельного підприємства на основі фінансового планування, Старченко М. В. (2014)
Кібік О. М. - Відтворювальні цілі реструктуризації капіталу підприємств портової діяльності, Брагарник О. О. (2014)
Кучумова І. Ю. - Роль інтелектуального капіталу в посиленні конкурентних переваг підприємства, Юмаєва Г. О. (2014)
Александрова С. А. - Проблема соціальної відповідальності підприємств готельного господарства в сучасних умовах, Оболенцева Л. В., Ковальов П. О. (2014)
Огієнко С. О. - Формування оптимального підходу щодо управління кадрами залежно від змін на торговельному підприємстві, Бочкова К. М. (2014)
Буднік М. М. Гетманова Є. Ю. - Вдосконалення системи управління персоналом підприємства (2014)
Деділова Т. В. - Особливості реалізації трудового процесу персоналом комерційного підприємства (2014)
Жегус О. В. - Актуалізація соціальної функції ціни в умовах інфляції (2014)
Круглов В. В. - Роль мотивації в управлінні торговельним підприємством: зарубіжний досвід, Косенко П. В. (2014)
Цуканова В. Я. - Удосконалення управління кар’єрою менеджера в організації, Сіваченко І. Р. (2014)
Шевченко І. Ю. - Теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ефективності державних видатків щодо забезпечення розвитку трудового потенціалу (2014)
Горовий Д. А. - Формування та оцінка людського капіталу сучасного підприємства (2014)
Гай–Нижник П. П. - Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку (2014)
Попружна А. В. - Епітафії як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (2014)
Трубчанінов С. В. - Історико–географічні дослідження та викладання історичної географії у вищій школі Наддніпрянської України у XIX ст. (2014)
Ніколаєва Н. Б. - Вплив Кримської війни 1853–1856 рр. на події в Україні (2014)
Петренко І. Є. - Політико-дипломатичні відносини Української Народної Республіки з Туреччиною в 1918-1920 рр. (2014)
Нікітенко К. В. - Переконливий аргумент радянської влади – терор голодом на Донеччині: розплата за повстанський рух (2014)
Лук’яненко О. В. - Антизахідна істерія у карикатурах освітян УРСР повоєнного семиліття (2) (2014)
Міщенко І. В. - Умови навчання та проживання студентів Польського педагогічного інституту в Києві (30–і рр. ХХ ст.) (2014)
Магась В. О. - Боротьба за демократизацію освіти та суспільства організацій Всеросійського загальносемінарського союзу в Україні (1907–1908 рр.) (2014)
Дорошенко В. С. - Формування громадянського суспільства в українській державі (2014)
Бородай І. С. - Становлення вчення про відтворення сільськогосподарських тварин у вітчизняній зоотехнії (2014)
Корсак Р. В. - Актуальні питання українсько-чеської торговельної справи (2000-2012 рр.) (2014)
Кравець О. П. - Державно–церковні відносини в Україні у 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад (2014)
Ліннік Ю. В. - Особливості позиції українських православних церков у протестному русі (2013–2014 рр.) (2014)
Пекарчук В. М. - Проблематизація відродження і розвитку культури етноменшин у парадигмах культурно–мистецької політики України 1990–2000–х років (2014)
Махортих М. С. - Меморіалізація пам’яті про звільнення Києва від німецької окупації за доби незалежності (1991–2013) (2014)
Рішко М. М. - Професор І. В. Смирнов – організатор наукового центру з біології відтворення сільськогосподарських тварин (2014)
Мердух Ю. М. - Український гравер Іван Филипович та його "волинська спадщина" (2014)
Кривошея І. І. - Повсякденне життя шляхти Київської губернії в сучасній українській історіографії, Ярцун Ю. О. (2014)
Священко З. В. - Аграрне питання в політичній діяльності С. Ю. Вітте: сучасна російська історіографія проблеми (2014)
Вальчук О. І. - Соціальне страхування в СРСР (1922–1933 рр.): історіографічний огляд (2014)
Головіна О. В. - Історіографія російських монархічних організацій в Україні (1905 – лютий 1917 рр.): теоретико–методологічні проблеми дослідження (2014)
Черкас Т. В. - Погляди Німеччини на "Євро – 2012" в Україні (2014)
Гусейнова А. Г. - Военно-политическое сотрудничество Грузии с США и Западной Европой (2014)
Владленова І. В. - Розвиток позитивістської традиції в філософії науки (2014)
Журба М. А. - У пошуках Єдиного: лабіринти нелінійності (2014)
Жиртуева Н. С. - Основные методы просветления в мистических традициях мира и их особенности (2014)
Шедяков В. Е. - Соотношение факторов социогенеза (2014)
Сакун А. В. - Трансформація структур соціальності в умовах інформаційного світу: вектор інновації (2014)
Свириденко Д. Б. - Потенціал педагогіки трансгресії в епоху глобалізації (2014)
Ткаченко А. В. - Феномен "разрывов” исторического времени в иудейской мессианской традиции (2014)
Санакуєв М. Г. - Медіафілософія як нова галузь філософського знання (2014)
Пирверди П. - К вопросу о противоречиях между экономической эффективностью и социальной справедливостью (2014)
Попов В. Ю . - Πραγμα–res–Ding: категорія "річ" у європейській метафізиці (2014)
Савицька І. М. - Аксіологічний вимір феномену свободи як звільненої свідомості, Дигодюк І. О. (2014)
Гапеева А. С. - Негативная и позитивная оценка в процессе стереотипизации (2014)
Ємельяненко Є. О. - Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи (2014)
Гончаренко М. М. - Системний підхід у визначенні соціоприродних суперечностей (2014)
Глушко Т. П. - Економічна свідомість нації у контексті соціально–феноменологічного аналізу (2014)
Андрієнко О. В. - Ділова жінка як суспільний і економічний феномен (2014)
Бех Ю. В. - Концепція управління інтелектуальним капіталом організації (2014)
Войнов О. В. - Вплив феномена честі на формування характеру соціальних середовищ (2014)
Волковинська В. О. - Публічне і приватне у феноменологічному пошуку смислу соціальноcті (2014)
Левкулич В. В. - Категорія справедливості в античній філософській парадигмі (2014)
Марчук О. Т. - Феноменаналіз здоров’я у системі патристичних принципів досконалості Частина І. Атрибути ідеальних моделей у перспективах холістичної актуалізації (2014)
Білокопитова Н. І. - Компаративний підхід до ґендерного питання в тюркських, перських і арабських суспільствах (2014)
Прокопенко В. В. - Аристотель про взаємовідносини філософії та теології (2014)
Куцепал С. В. - Політико-правова концепція Г. Гегеля (2014)
Гончаренко О. А. - Аналітична філософія Казимира Твардовського: образ навчання (2014)
Масаев М. В. - Социализм – социальность – общество социальной защиты? (философско–исторический и политический анализ работ И. А. Ильина) (2014)
Рославіцька Х. Р. - Гуманізм національної ідеї у філософській спадщині Івана Франка (2014)
Сторожук С. В. - Національні мотиви образу Богородиці в літературній та художній спадщині Т. Шевченка (2014)
Супрун Н. Т. - Особливості розуміння поняття "доведення" в логічній концепції В. Карпова (2014)
Требін М. П. - Концепція "заколотовійни" Є. Месснера (2014)
Ханжи В. Б. - Онтологическая традиция понимания времени: Ньютони Эйнштейн (2014)
Чорна Л. В. - Розуміння ролі суспільного ідеалу в державотворенні: філософський екскурс за матеріалами творчості П. І. Новгородцева (2014)
Гришанова Е. В. - Историческая ценность юмора в аспекте современного философского исследования (2014)
Держко І. - Метафізичні функції цінностей в парадигмі соціокультурного життя (2014)
Джабраилова Ф. - О социально–философском анализе проблемы идентичности и разнообразия в межкультурных отношениях (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура та її функціональний потенціал (2014)
Заплатина О. А. - Информационно–консультативная IT–коммуникация как социальная услуга в области физической культуры и спорта, Борисов Б. А. (2014)
Казаков М. А. - К вопросу о критике гносеологических оснований современных псевдонаучных направлений в физике (2014)
Ткаченко Н. А. - Жанровое разнообразие альтернативно–исторических построений: феномен "Новой хронологии" (2014)
Кивлюк О. П. - Глобалізаційна спрямованість освітніх трансформацій (2014)
Ілляхова М. В. - Значення темпоральних образів при дослідженні процесу неперервної освіти (2014)
Бойченко М. І. - Значущість соціальної філософії як навчальної дисципліни у сучасному університеті за умов переходу до суспільства знань (2014)
Назаров М. Х. - Интернационализация высшего образования: понятие, стратегии (2014)
Ситниченко Є. Г. - Філософські аспекти аналізу мережної парадигми управління освітою (2014)
Нестеренко Є. А. - Символи як інструмент управління освітньою установою (2014)
Пашков В. В. - Філософські засади професіоналізації педагогічної діяльності (2014)
Рзаев А. Г. - Государственное управление: понятие и системность (2014)
Хонін В. М. - Спонукальні мотиви міжнародних інтеракцій. Модель "піраміди Маслоу" (2014)
Кучуран А. М. - Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади (2014)
Волошин М. О. - Концепт "медіадемократія" в інтерпретації Н. Больца (2014)
Костючков С. К. - Природа людини у контексті біополітики: етологічний і соціологічний аспекти (2014)
Спиридонова К. О. - Конструктивізм і теорія спільнот безпеки (2014)
Коломієць Л. В. - Технологічний детермінізм в системі методологічних принципів технократизму (2014)
Иохим А. Н. - Проблема "другого” и формирование коллективной идентичности в международной политике (2014)
Мамедов Р. К. - О политических и правовых аспектах агрессии (2014)
Побочий І. А. - Політичний тероризм як різновид насильницьких форм політичної боротьби (2014)
Олещук П. М. - Вплив соціальної мережі facebook на політичну мобілізацію (2014)
Нагорянський Є. А. - Дискурс як основа публічної політики в сучасних демократичних суспільствах (2014)
Абдуллаев Ф. - Геополитические аспекты международной миграции (2014)
Лікарчук Д. - Парламентський конфлікт: правляча коаліція vs.опозиція (2014)
Нагорняк Т. Л. - Конфлікт Держави і Суспільства в Україні (2014)
Валиев А. - Роль и место принципов уголовного права в дифференциации уголовной ответственности (2014)
Романюк О. І. - Створення нового військово-політичного блоку як спосіб забезпечення колективної безпеки країн, що можуть стати об’єктом агресії з боку російського імперіалізму (2014)
Абдуллаев Н. - Медиация (посредничество): международный и национальный опыт (2014)
Варбанець П. А. - Політика Анкари щодо затвердження Туреччини системоутворюючим ядром тюркського світу: надбання і прорахунки (2014)
Гуцало С. - Ліга арабських держав – між інтеграцією і сомалізацією (2014)
Кухтин М. М. - Политический портрет федерального канцлера германии Ангелы Меркель (2014)
Макогон Д. И. - Трансформация внешней политики ФРГ после окончания холодной войны (2014)
Плевако І. Г. - Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії (2014)
Гоян І. М. - Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру: історико–соціологічний аналіз (ІІ частина), Максимович О. В. (2014)
Круглий стіл "Крим депортований (до 70-річчя депортації кримськотатарського народу)" (2014)
Масаев М. В. - Модернизация в современном мире: социально–экономический и политический контексты (в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов). Рецензия на: Котолупов О. А., Хриенко П. А. Модернизация в современном мире: социально–экономический контекст. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 304 с., а также: Мирошников О. А. Государство. Идеология. Революция: Монография / О. А. Мирошников. – Ялта: РИО КГУ, 2009. – 244 с. (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів" (2014)
Х Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі" (2014)
Зіновчук В. В. - Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні (2012)
Євчук Л. А. - Основні аспекти розвитку обслуговуючої кооперації у вітчизняному аграрному бізнесі (2012)
Пантелеймоненко А. О. - Про обслуговуючі кооперативи гібридного типу для виробників і споживачів (на прикладі "Oklahoma Food Cooperative"; США) (2012)
Маслак П. В. - Особливості державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2012)
Абрамова І. В. - Фінансовий аспект державної підтримки формування та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2012)
Довженко В. А. - Формування клієнтського капіталу фермерських господарств (2012)
Суліменко Л. А. - Роль обслуговуючої кооперації в розвитку фермерських господарств, Нечипорук О. В. (2012)
Соколова А. О. - Роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у розвитку господарств населення Волинської області, Дудченко Н. В., Пахольчук К. С. (2012)
Тарасович Л. В. - Обслуговуюча кооперація як напрям зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Яремова М. І. (2012)
Горбонос Ф. В. - Засадничі підходи до створення обслуговуючого механізованого кооперативу, Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. (2012)
Пивовар П. В. - Кооперативи із сільського використання техніки як складова технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (2012)
Дема Д. І. - До питання неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Дема О. Д. (2012)
Віленчук О. М. - Еволюція становлення та розвитку некомерційного страхування в аграрній сфері (2012)
Куровська Н. О. - Кредитна кооперація в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Якімець В. В. - Ціновий аспект створення доданої вартості на кооперативних засадах (2012)
Поперечний С. І. - Формування сфери ветеринарного обслуговування на кооперативних засадах, Бабич Л. В., Сендецька С. В. (2012)
Лугова О. І. - Особливості розвитку кооперації у свинарстві (2012)
Лесік І. М. - Розвиток кооперації в овочепродуктовому підкомплексі (2012)
Малиновський А. С. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій Житомирщини, Підгородецький Д. О. (2012)
Богоявленська Ю. В. - Інноваційна компонента зайнятості молоді у сільському господарстві в процесі розбудови соціальноорієнтованої економіки, Суходольська А. С. (2012)
Беземчук О. Г. - Проблеми управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2012)
Яценко О. М. - Об’єктивні чинники та еволюційні зміни у теорії конкурентних переваг (2012)
Литвинчук І. Л. - Гіпотезування у сучасних економічних дослідженнях (2012)
Стецюк С. С. - Кластерний підхід до аналізу діяльності м’ясопереробних підприємств (2012)
Мартинюк Г. П. - Теоретичне обґрунтування етапів відродження галузі скотарства (2012)
Кузоваткін В. О. - До питання про наукове забезпечення аграрного ринку (2012)
Мороз В. О. - Тенденції опортуністичної діяльності у сучасному аграрному секторі України, Семцов В. М., Мороз І. О. (2012)
Циганенко Г. В. - Якісна оцінка механізму корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції (2012)
Поліщук А. О. - Проблеми мотивації персоналу в умовах економічної кризи в Україні (2012)
Николюк О. М. - Співконкуренція як спосіб підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2012)
Кравчук Н. І. - Агропромислова інтеграція як чинник зростання конкурентоспроможності льоновиробництва, Якобчук В. П. (2012)
Данкевич Є. М. - Інноваційна складова діяльності інтегрованих структур в галузі рослинництва (2012)
Морозов Р. В. - Концептуальні засади формування стратегії розвитку галузі рисівництва (2012)
Ізотова З. А. - Обґрунтування стратегії розвитку управління якістю зерна в АР Крим (2012)
Недільська Л. В. - Стан та шляхи удосконалення фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств (2012)
Янчевський В. Л. - Аналіз фінансових ресурсів капіталізації аграрних підприємств (2012)
Дідух Д. М. - Інновації як об’єкт обліку та аналізу (2012)
Зіновчук Н. В. - Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів в Україні, Горобець О. В. (2012)
Фурдичко О. І. - Еколого-економічне землекористування: сучасні проблеми агробізнесу, Власенко І. В. (2012)
Мельник Л. В. - Аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами економічно однорідного регіону на прикладі Рівненської та Хмельницької областей, Пашечко О. А. (2012)
Козловський С. В. - Розвиток ринку біопалива як елемент продовольчої безпеки України, Козловський А. В., Кірєєва Е. А. (2012)
Горобець О. В. - Організаційно-економічне забезпечення прецесів поводження з твердими побутовими відходами у сільській місцевості Житомирської області (2012)
Камінська М. Б. - Формування мотиваційної моделі екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Чайкін О. В. - Сертифікація як інструмент екологічного маркетингу (2012)
Леган І. М. - Освіта сільської молоді як чинник конкурентоспроможності робочої сили України (2012)
Вітер З. Д. - Роль навчальної дисципліни "Основи менеджменту" у процесі формування професійних компетенцій фахівців аграрної сфери, Вітер С. А. (2012)
Анотації (2012)
Вимоги (2012)
Ачкасов А. Є. - Формування підприємницького середовища в Україні, Петрова В. Ф., Піонтківський П. В. (2014)
Галасюк С. С. - Сучасні проблеми розвитку готельної індустрії України (2014)
Касатонова І. А. - Організаційно-економічні аспекти переведення діяльності підприємства із сфери реальної торгівлі в сферу електронної (2014)
Лыба В. А. - Информационная технология моделирования экономической устойчивостью предприятия в условиях неопределенности исходных данных (2014)
Лігоненко Л. О. - Стан та проблеми українського підприємництва за результатами суб’єктивних оцінок (2014)
Онісіфорова В. Ю. - Дослідження методів управління економічним ризиком в діяльності підприємства (2014)
Торопков В. М. - Пріоритети розвитку малого підприємництва в Україні, Сиваненко Г. П. (2014)
Федорович І. В. - Сучасні проблеми реформування газотранспортної системи України (2014)
Якімцов В. В. - Витоки синергетики як науки (2014)
Машлякевич А. О. - Проблеми розвитку системи лізингу в Україні (2014)
Стогул О. І. - Якість автомобільних пасажирських перевезень як об’єкт управління, Дмитрієв В. І. (2014)
Лисенко А. О. - Загальна характеристика механізму визначення договірної ціни на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування (2014)
Горова К. О. - Визначення поняття аутсорсингу в сучасних умовах глобалізації та віртуалізації економіки (2014)
Безпарточний М. Г. - Private Label як маркетинговий інструмент збільшення обсягів товарообігу торговельних підприємств (2014)
Навроцький О. О. - Дослідження тенденцій розвитку міжнародної торгівлі послугами в Україні (2014)
Бондарець В. В. - Формування сировинної бази молокопереробних підприємств Черкаської області (2014)
Кузьменко О. О. - Формування логістичної стратегії розвитку роздрібних торговельних мереж (2014)
Муромець Н. Є. - Проблеми логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства в ланцюзі постачань, Молчанов Д. Є. (2014)
Муромець Н. Є. - Логістичні принципи побудови організаційної структури торговельного підприємства, Черненко А. А. (2014)
Островерх С. А. - Відвідуваність матчів як показник ефективності управління брендом футбольного клубу (2014)
Павлик І. Л. - Формування конкурентного статусу підприємств торгівлі: чинники впливу (2014)
Попова Л. О. - Маркетингові дослідження споживчих переваг в сфері інтернет-реклами, Мітяєва Т. Л., Прядко О. М. (2014)
Артеменко Л. П. - Наукові підходи до стратегічної ефективності підприємства (2014)
Кирчата І. М. - Функціональна реструктуризація в загальному процесі реструктуризації підприємства (2014)
Буднік М. М. - Теоретичні підходи щодо управління стратегічними змінами на підприємстві, Тур О. Ю. (2014)
Іванченко В. О. - Основні проблеми сталого розвитку фермерських господарств України (2014)
Іваніченко О. Ф. - Роль лідерства в управлінні змінами на підприємстві (2014)
Кудрявцева О. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства (2014)
Мартинець В. В. - Концептуальні аспекти формування теорії трансакційних витрат як складової еволюційного розвитку теорії фірми (2014)
Огієнко С. О. - Формування та реалізація стратегії конкуренції для торгового підприємства, Гонтар Т. О. (2014)
Попова Л. О. - Основні параметри стратегічного управління підприємствами, Мітяєва Т. Л., Тарасов І. Ю. (2014)
Цуканова В. Я. - Підходи та моделі до управління змінами на підприємствах, Cкребець Л. С. (2014)
Запухляк І. Б. - Методичні підходи до діагностики середовища вітчизняних газотранспортних підприємств в контексті забезпечення їх подальшого розвитку (2014)
Животенко В. О. - Особливості формування системи індикаторів розвитку кризових явищ на підприємстві (2014)
Дмитрієв І. А. - Основні підходи до створення схеми класифікації змін на підприємстві, Курилова Н. М. (2014)
Kovalevskiy G. - Development of Integral Economics in Countries, Regions and Cities, Grynenko V., Krasnokutska Y. (2014)
Pristavka Ph. - Automation of data from video cameras of small and medium-sized unmanned aerial vehicles processing, Assaul A., Nichikov E., Rogatuk A. (2014)
Благая Л. В. - Математичні моделі діяльності людини-оператора в авіаційних ергатичних системах, Павлова С. В. (2014)
Євтушенко О. М. - Передача інформації в мережі авіаційного електрозв’язку (2014)
Земляна С. В. - Інформаційна технологія порівняння вмісту важких металів у відвальних шахтних породах Західного Донбасу, Яцечко Н. Є., Карпов І. А. (2014)
Удовик І. М. - Інформаційні можливості методу цифрової інтерферометрії для обробки слабоконтрастних зображень (2014)
Луценко О. П. - Інформаційна система аналізу функцій ризику розладнання в процесі фінансової торгівлі, Байбуз О. Г. (2014)
Мацуга О. М. - Інформаційна технологія робастного відновлення розподілів, Черкашина А. С. (2014)
Сидорова М. Г. - Застосування методів кластерного аналізу при дослідженні компонент вектора індукції за даними японських геомагнітних обсерваторій, Колдунова А. А. (2014)
Висторопський С. О. - Аналіз стану обчислювальних та інформаційних технологій для оцінки атмосферного забруднення, Полонська А. Є. (2014)
Тітул (2014)
Куцепал С. В. - Трансформація інституту освіти у сучасному інтелектуальному дискурсі (2014)
Горбунова Л. С. - Университетское образование: трансформативное обучение как путь к автономному мышлению (2014)
Баранівський В. Ф. - Ціннісні орієнтації студентської молоді та їх роль в консолідації українського суспільства (2014)
Бурлука О. В. - Важливість самоосвіти особистості в контексті євроінтеграції України (2014)
Кивлюк О. П. - Єдність знання і науки в контексті сучасної освіти (2014)
Груць Г. М. - Значення феномену віри у формуванні особистості студентів (2014)
Карпець Л. А. - Алгоритм навчання в сучасній освітній системі: філософський аналіз (2014)
Шаповалова О. А. - Філософські експлікації проектної культури в філософії освіти (2014)
Горшеньова А. М. - Сім’я як первинний осередок професійної орієнтації учнівської молоді (2014)
Дмитренко М. Й. - Морально-етичні орієнтири корпоративної культури (2014)
Фельдман О. Б. - Біоетичний вимір трансплантології (2014)
Сошніков А. О. - Національний виховний ідеал як педагогічний результат конструювання "української людини" (2014)
Грицай О. М. - Рефлексивність філософії як самореферентність філософських смислів (2014)
Єрахторіна О. М. - Значущість розробки проблеми особистісного самовдосконалення в ХХІ ст (2014)
Калиновський В. Б. - Наукові товариства Харкова як осередки науки і культури Слобожанщини (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Корж Г. В. - Проблема історичної компетентності у контексті філософії норм й автентичності (2014)
Філяніна Н. М. - Екологічна естетика. Осягнення екологічних криз в антропологічному вимірі (2014)
Крапівник Г. О. - Серійна природа детективу в культурі модерну (2014)
Еськов С. С. - Философско-антропологическое обоснование "памятования" об Аллахе – ذکر (zhikr) зикр (2014)
Пашов Р. І. - Бюрократія у системі суспільних відносин (2014)
Сідак Л. М. - Особливості соціалізації самоосвіти особистості, Бурлука О. В. (2014)
Харченко В. О. - Американізація та ідея Європи у досвіді конструювання нової соціальної реальності (2014)
Чернова Л. П. - Специфіка наукового знання (2014)
Vakulchyk O. M. - Assessment of the enterprise investment attractiveness, based on the determining of unsystematic risk degree, Protasova Е. V. (2014)
Петруня Ю. Є. - Митні процедури та розвиток управління постмитним аудитом в Україні, Туржанський В. А. (2014)
Sowinski C. - The analysis of customs procedures in Ukraine in the context of simplifying trade terms (2014)
Бабенко Л. В. - Методичні підходи до митно-податкового аудиту операцій з переробки сировини на митній території України, Єдинак Т. С. (2014)
Горб К. М. - Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення (2014)
Грабчук О. М. - Управління фінансовою безпекою підприємства в умовах невизначеності, Тимощенко К. С. (2014)
Мещеряков А. А. - Особливості державного податкового ризик-менеджменту в умовах економічної кризи, Панасейко С. М. (2014)
Hetman O. O. - Innovative mechanism of development the educational market and labor market in Ukraine, Shapoval V. М. (2014)
Chyrychenko Yu. V. - The international investment activities: systematic analysis of categorical apparatus, Kotko O. K. (2014)
Осецький В. Л. - Інституційні аспекти розвитку інтелектуального капіталу інноваційної економіки (2014)
Зайцев В. Є. - Моделі інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації світової економіки, Беспала Ю. І. (2014)
Маляр Д. В. - Інноваційний розвиток України в системі міжнародних рейтингів та індексів (2014)
Вакульчик О. М. - Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Книшек О. О. (2014)
Пасічник Т. О. - Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Платонов О. І. - Оцінка загроз економічній безпеці у мультимодальних перевезеннях (2014)
Романенко В. В. - Негативні фактори економічної безпеки держави у контексті податкового ризик-менеджменту (2014)
Демидюк О. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження сутності та характерних ознак сучасних економічних систем (2014)
Литвиненко Н. І. - Толерантність як елемент інституціонального середовища глобалізованого світу (2014)
Микитюк В. М. - Животноводство в Узбекистане: текущее состояние и проблемы, Халиков С. Р. (2012)
Куцмус Н. М. - Гендерний дисбаланс в сільській економіці країн, що розвиваються (2012)
Данкевич В. Є. - Стан використання орендованих земель та дотримання договірних зобов’язань інвесторами (2012)
Гринчук С. В. - Особливості діяльності агрохолдінгів та їх вплив на розвиток сільських територій (2012)
Міга В. К. - Особливості формування та використання трудового потенціалу села (2012)
Зінчук Т. О. - Аналіз методик визначення оптимальної тсавки експортного мита на насіння соняшника в контексті взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом, Романчук О. М., Усюк Т. В. (2012)
Циганенко Г. В. - Методичні підходи до формування механізму корпоративного управління (2012)
Теленчук В. С. - Методика оцінки ефективності впровадження організайних інновацій на підприємствах мясопереробної галузі (2012)
Дідух Д. М. - Система показників аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства (2012)
Тітова О. П. - Особливості та переваги використання новітніх інформаційних технологій в управлінні агрохолдингу "Укрлендфармінг" (2012)
Шукалович В. Ф. - Інтеграція і ринковий обмін: структурний підхід до визначення і формування (2012)
Довженко В. А. - Інноваційна складова розвитку фермерського підприємства (2012)
Грінчук І. О. - До питання про матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств (2012)
Данкевич Є. М. - Міжгалузева інтеграція як важлива передумова формування "Кукурудзяно-соєвого пояса" Полісся (2012)
Лапін А. В. - Інформаційне забезпечення структуроутворюючих процесів вертикальної інтеграції (2012)
Дмитренко О. М. - Управління процесами диверсифікації у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Вольська В. В. - Тенденції розвитку підприємства в аграрному виробництві (2012)
Судак Г. В. - Моніторинг підприємницького середовища в сільській місцевості Житомирської області (2012)
Ширма В. В. - Інновації як фактор розвитку аграрного сектора (2012)
Коваленко О. В. - Бізнес-інформація для сільського підприємця: інноваційний аспект (2012)
Недільська Л. В. - Управління економічним ризиком суб’єктів господарювання, Писанюк Р. В. (2012)
Кащук К. М. - Сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2012)
Лагута С. М. - Інноваційні підходи у фінансуванні діяльності агрохолдингів (2012)
Тарасович Л. В. - Оптимізація інструментів мотивації праці в сільськогосподарських кооперативах як умова їх ефективної діяльності, Яцкова А. Д. (2012)
Бакуліна О. С. - Проблеми нематеріального стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств (на матеріалах соціологічного дослідження) (2012)
Поліщук А. О. - Проблематика нормативно-правового регулювання розрахунку та встановлення оплати праці в Україні (2012)
Мазуренко О. В. - Логістичний підхід до формування економічних взаємовідносин у м’ясопродуктовому підкомплексі (2012)
Стецюк С. С. - Місце прибутку в економіці підприємств м’ясопереробної галузі та детермінанти його формування (2012)
Черкасов О. О. - Стан та тенденції розвитку ринку молоко-сировини Житомирщини (2012)
Яценко О. М. - Вплив глобалізації на тенденції розвитку вітчизняного ринку бджільництва (2012)
Пислар Г. В. - Якість продукції бджільництва: світовий досвід та вітчизняна практика (2012)
Цаль-Цалко Ю. С. - Формування ринкової вартості підприємства в системі показників бухгалтерського обліку (2012)
Мороз Ю. Ю. - Формування економічного потенціалу підприємства в системі показників бухгалтерського обліку (2012)
Стойко О. Я. - Функціонування та удосконалення кредитної інфраструктури аграрної галузі України (2012)
Булуй О. Г. - Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2012)
Поливана Л. А. - Організаційно-методичні основи побудови системи моніторингу фінансових результатів підприємства (2012)
Журавська А. Р. - Діагности фінансованого стану сільськогосподарських підприємств: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Шубенко І. А. - Франшиза в агрострахуванні та її вплив на рівень відшкодування, Сус Ю. Ю. (2012)
Луценко О. А. - Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення інституційних основ функціонування податкової системи України (2012)
Юрківський О. Й. - Інформаційні особливості забезпечення інституційних основ функціонування податкової системи України (2012)
Шигонська В. С. - Оцінка якості питного водопостачання населених пунктів сільських територій Житомирської області (2012)
Кочерга М. М. - Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів в сільському господарстві України (2012)
Орел О. І. - Екологічні послуги та їх роль у вирішенні проблем сільськогосподарських ландшафтів (2012)
Корчинська Л. Ф. - Еколого-економічні проблеми лісокористування в Житомирській області (2012)
Тарасова В. В. - Комплексна оцінка екологізації економіки та екологічності виробництва, Ковалевська І. М. (2012)
Чудовська В. А. - Державна підтримка виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Трофимчук В. О. - Організаційно-управлінська реалізація корпоративних стратегій поводження з відходами (на прикладі транснаціональної компанії Procter&Gamble (2012)
Косовець Г. М. - Організаційно-економічні засади створення сировинних зон для овочепереробних підприємств Київської області (2012)
Анотації (2012)
Вимоги (2012)
Ведмедева К. В. - Использование рецессивных генов морфологических признаков и ДНК-маркеров в семеноводстве подсолнечника, Толмачев В. В., Солоденко А. Е. (2014)
Венгер А. М. - Молекулярно-генетичний поліморфізм генів CHS2, CHS3 та CHS4 у сортів хмелю звичайного української селекції, Волкова Н. Е. (2014)
Тоцкий И. В. - Определение засухоустойчивости некоторых мутантных линий Подсолнечника Культурного, Лях В. А. (2014)
Шкопинский Е. А. - Клональное размножение Розы Эфиромасличной (Rosa L.) in Vitro, Таланкова-Середа Т. Е., Гриценко Ю. Ю., Добридень А. А., Гетьман А. А. (2014)
Ягло М. Н. - Характеристика окраски семян льна с применением современных инструментальных технологий, Поляков В. А., Лях В. А. (2014)
Домніч А. В. - Сучасний стан популяцій та особливості екологїї оленячих в умовах вільного існування у межах індустріального м. Запоріжжя (на о. Хортиця), Охріменко С. Г., Свідунович І. М. (2014)
Костюшин В. А. - Весенне-летнее население птиц Беленько-Розумовских плавней (Каховское водохранилище, Запорожская область), Черничко И. И., Бусел В. А. (2014)
Мацюра О. В. - Перспективи радарних досліджень міграційних переміщень птахів в Україні, Сіохін В. Д., Горлов П. І., Осадчій В. В. (2014)
Стецула Н. О. - Біотопні преференції мишоподібних гризунів на території національного природного парку "Сколівські Бескиди” (2014)
Таиров Э. Х. - биологические особенности промысловых рыб Малого гызылагачского залива Каспийского моря (2014)
Амжад Хамдалла Х - Содержание продуктов свободнорадикального окисления в субклеточных фракциях скелетной мышцы крыс разного возраста, Давыдов В.В. (2014)
Єщенко Ю. В. - Наднирники як ефектор стресу та їх вплив на металолігандний гомеостаз, Кучковський О. М., Бовт В. Д., Бондарюк О. А., Омельянчик В. М. (2014)
Kovalyova A. V. - The complex analysis of pulse low-frequency electric current influence on organism functional condition in trained and untrained young people in conditions of physical rest, Shkopinskii E. A., Kivenko V. V., Dyomin A. N. (2014)
Коцан І. Я. - Зміна сили скорочення ішеміїзованого M. Gastrocnemius (cap. med.) у алкоголізованих щурів під час прогресивної низькочастотної м’язової втоми, Мельничук О. А., Мотузюк О. П. (2014)
Вінічук М. М. - Накопичення радіоцезію макроміцетами лісоболотних екосистем (2014)
Вінічук М. М. - Радіоеклогічні функції арбускулярних мікоризних грибів (2014)
Коломійчук В. П. - Синтаксономія рослинності зсувних берегів Азовського моря, Мележик О. В. (2014)
Константиненко Л. А. - Оцінка інтенсивності живлення круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд (2014)
Скляр В. Г. - Онтогенетичний розвиток Дуба Звичайного в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського полісся (2014)
Терлига Н. С. - Ботаніко-географічний аналіз і частота трапляння видів деревно- чагарникової рослинності зелених насаджень Кривого Рогу, Федоровський В. Д., Юхименко Ю. С., Данильчук О. В., Данильчук Н. М., Лаптєва О.В. (2014)
Petrusha Yu.Yu. - Synthesis and toxicity of Di-Na-Salt of 2-(Pyridine-4-Iltio) Succinic acid (2014)
Krupey K. S. - Influence of heavy metals on the pigment synthesizing activity of the yeasts Rhodotorula Glutinis 1333 o., Rylsky A. F., Plotnikova K. (2014)
Мангуренко О. И. - Антибиотикорезистентность доминирующих микроорганизмов в запорожской больнице скорой помощи, Филиппова Е. Н., Егорова С. В., Лищенко Т. Н. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2014)
Лезинская Е. Я. - Влияние времени междеформационных пауз и степени разовой деформации на формирование структуры стали в процессе циклического кручения, Ковалева Л. Г., Перчаник В. В., Пинчук С. И., Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2013)
Олейник П. П. - Организация инженерной подготовки строительной площадки, Бродский В. И. (2013)
Ваганов В. Е. - Электрохимическое диспергирование углеграфитовых материалов (2013)
Курта С. Ф. - Визначення раціонального складу вантажопідйомних механізмів із застосуванням теорії ігор (2013)
Чаплыгин А. С. - Решение задач герметизации трубопроводов транспортировки и емкостей хранения жидкостей в экстремальных ситуациях (2013)
Конопляник А. Ю. - Расчет распределения температурных полей по толщине аэродромных плит с учетом влияния температурно-климатических воздействий, Семенов Е. Д. (2013)
Дячук М. В. - Імітаційне моделювання вакуумного підсилювача та ГГЦ гальмівної системи легкового автомобіля, Петренко Д. І., Димихін А. П. (2013)
Молодід О. С. - Порівняння техніко-економічних показників улаштування реставраційних штукатурок різними технологіями (2013)
Воробьев В. В. - Полидинамоморфический центр симбиотического Экополиса, Мерилова И. А. (2013)
Пестрикова А. Г. - Влияние объектов промышленного назначения на формирование архитектурно-пространственной композиции крупных городов, Бурда Е. А. (2013)
Савицький М. В. - Імпакт-фактор (ІФ) - "чинник впливовості": важливий чинник оцінки роботи науковця, Євсєєва Г. П., Дорофєєва Н. А. (2013)
Складановська М. Г. - Рецепція поняття ноосфери в сучасному дискурсі (2013)
Лисенко Г. І. - Історія будинку першого хлібозаводу, Вербний П. (2013)
Жуков Б. С. - Філогенетичний аналіз y1 гена кукурудзи, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е. (2014)
Левчук Г. М. - Динаміка лектинової активності хлоропластів хлорофільних мутантів Linum humile mill. Протягом онтогенезу (2014)
Поляков В. А. - Наследование признаков цветка межвидовыми гибридами F1 льна, Лях В. А. (2014)
Тоцкий И. В. - Влияние микрогаметофитного отбора у гибридов F1 подсолнечника на устойчивость спорофитных популяций F2 к различным абиотическим факторам внешней среды, Витковская Ю. С., Лях В. А. (2014)
Яранцева В. В. - Характеристика пластидного аппарата хлорофилльных мутантов льна масличного, Лях В. А. (2014)
Гасымова Г. Х. - Некоторые данные по биоэкологии и распространению восточной квакши (Hyla orientalis bedriaga, 1890) в Азербайджане (2014)
Горлов П. І. - Характеристика орнітологічної ситуації на острові Бірючий у серпні 1995 та 2012 років, Костюшин В. А., Сіохін В. Д., Бєлашков І. Д. (2014)
Гусейнов М. А. - Сравнительный анализ сезонных изменений зараженности озерной лягушки Pelophylax Ridibundus (Pallas) Девечинского лимана кровепаразитами в 1993 и 2002 годах (2014)
Искендерова Н. Г. - Эймерии (Eimeriida, Coccidea, Apicomplexa) домашних жвачных животных в Азербайджане (2014)
Пацюк М. К. - Сезонні зміни у видовому комплексі голих амеб у р. Кам’янка (м. Житомир) (2014)
Samedova S. O. - Leucocytozoonosis in turkeys (Meleagris Gallopavo), Hasanova Zh. V. (2014)
Galkin О. Yu. - Current state and future trends in development and production of poliomyelitic vaccines, Metalnikova N. P., Gorgo Yu. P. (2014)
Galkin О. Yu. - Obtaining of monoclonal antibodies to human igg suitable for usage in highly sensitive and specific immunoassays, Solovjova V. F., Metalnikova N. P., Dugan О. M., Gorgo Yu. P. (2014)
Голубенко А. В. - Возможные пути коррекции антиоксидантной системы организма спортсменок высокой квалификации (2014)
Eshchenko Ju. V. - The change of biometals content (Cu, Mg, Zn) in blood and semen and their relationship to the fertility of men, who were contaminated by anthropogenic air pollution, Bovt V. D., Omel'jianchik V. N., Gromenko H. A., Shatovsky J. O. (2014)
Kovalyova A. V. - Modulated electric current influence on organism functional condition at trained and untrained young men (2014)
Кучковський О. М. - Інтравітальне дослідження змін вмісту цинку в клітинах гіпокампу, підшлункової залози та тонкого кишечника при дії стрес-факторів різної природи (2014)
Михалевич О. М. - Кількісний аналіз ЕЕГ-показників для оцінки особливостей біоелектричної активності головного мозку в стані спокою в близнят та одноосібно народжених (2014)
Омельянчик В. Н. - Параметры суточных ритмов активности ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы в печени животных с разными фазами активности, Новосад Н. В., Колесник Н. В. (2014)
Фролов А. К. - Клеточные и тканевые реакции Hirudo Verbana (Carena, 1820) в посттрофическом процессе, Литвиненко Р. А. (2014)
Чинкін А. А. - Стан психофізіологічних властивостей у дітей у віці від 4 до 7 років залежно від моторної асиметрії (2014)
Швець В. М. - Ферментативні системи внутрішньоклітинного катаболізму ендогенних альдегідів у серці при оксидативному стресі (2014)
Крупєй К. С. - Вплив аніонів солей цинку та міді на пігментосинтезувальну здатність дріжджових клітин, Рильський О. Ф. (2014)
Brazhko O. O. - The biological activity of 4-thioquinolines (review) (2014)
Лашко Н. П. - Зв’язування ароматоутворюючих речовин простими та наповненими драглями желатину, Гасанова Т. А. (2014)
Лашко Н. П. - Динаміка змін вмісту фенольних сполук у чаї при його зберіганні, Таран А. С. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Арестова И. Ю. - Микроморфологический анализ семенников и гамет хряков, выращенных с применением современных биопрепаратов, Алексеев В. В. (2013)
Белоногова В. Д. - Ресурсы, экологическая безопасность лекарственных растений Пермского края, Власов А. С., Курицын А. В., Абызова Е. О. (2013)
Dubrovsky Y. V. - Scientific and nature protection significance of model situations in the development of ecosystems (2013)
Ежова Т. С. - Антропометрические показатели школьников сельских муниципальных образований Ульяновской области, Ермолаева С. В. (2013)
Казбеков Б. К. - Освоение ресурсов Каспия и императивы устойчивого развития экономики Казахстана, Казбекова Ж. Б., Казбекова С. Б. (2013)
Никонов М. В. - Влияние природных и антропогенных факторов на состояние, устойчивость и воспроизводство новгородских лесов (2013)
Sarsekova D. N. - Poplar plantation crops in the breeding area "lavar” in south-eastern Kazakhstan (2013)
Телепнева Л. Г. - Биоструктуры из элементарных частиц липопротеинов (2013)
Фомина Н. В. - Оценка связи активности лизосомальных цистеиновых протеиназ плазмы и лейкоцитов крови с биохимическими маркёрами воспаления у больных тромбофлебитом, Фомина М. А. (2013)
Цугкиев Б. Г. - Биотехнология продуктов функционального питания на основе лактобактерий селекции НИИ биотехнологии ГГАУ, Кабисов Р. Г., Петрукович А. Г., Цугкиева И. Б., Рамонова Э. В. (2013)
Ергазина А. М. - Эпизоотическая обстановка и диагностика бруцеллеза крупного рогатого скота в сельхозформированиях Костанайской области, Пионтковский В. И. (2013)
Малая Е. О. - Реальное состояние по лейкозу крупного рогатого скота, основные направления его профилактики и оздоровления, Пионтковский В. И. (2013)
Мурзакаева Г. К. - Эпизоотическая и эпидемическая обстановка по бешенству и перспективные пути его профилактики, Пионтковский В. И. (2013)
Овчаренко Т. М. - Комплексная фармакокоррекция вторичного иммунодефицитного состояния у поросят, Дерезина Т. Н. (2013)
Рыжова Е. В. - Патоморфологические изменения у домашних свиней при экспериментальном воспроизведении африканской чумы свиней, Пронин В. В. (2013)
Manaenkov A. S. - Industrial forests growth on chestnut soils of dry steppe zone on the european territory of Russia, Kostin M. V., Shkurinskiy V. A. (2013)
Масько А. Н. - Современная практика выполнения оценок затрат на снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС, Пуртов О. А. (2014)
Барбашев С. В. - Розширення функціональних можливостей радіоекологічного моніторінгу природного середовища в районах розташування АЕС щодо прийняття управлінських рішень, Лисиченко Г. В., Попов О. О. (2014)
Klyuchnykov О. О. - On the necessity to enhance general safety requirements for nuclear power plants, Skalozubov V. I., Gablaya Т. V., Vascshenko V. N., Kozlov I. L., Gerasimenko Т. V., Hudyma A. A., Skalozubov K. V. (2014)
Васильченко С. В. - О необходимости совершенствования методов квалификации быстродействующего запорно-отсечного клапана на воду/пароводяную среду, Козлов И. Л., Кочнева В. Ю., Скалозубов В. И. (2014)
Давидов М. М. - Накопичення радіонуклідів в основних компонентах лісових екосистем Київських Полісся та Лісостепу, Протас Т. І., Савущик М. П. (2014)
Пшинко Г. Н. - Cорбция-десорбция 137Сs и 90Sr в процессах миграции и дезактивации, Кобец С. А., Федорова В. М. (2014)
Ярмош І. В. - Порівняльна оцінка значень коефіцієнтів розподілення 90Sr на прикладі ґрунтів Чорнобильської зони відчуження (2014)
Козлов И. Л. - Паровые взрывы при тяжелых авариях в корпусных ядерных реакторах (2014)
Ольховик Ю. А. - О кондиционировании лавовых топливосодержащих масс объекта "Укрытие” (2014)
Бондарь Ю. В. - Новые композитные волокна для селективного извлечения цезия из высокосолевых растворов, Кузенко С. В., Александрова Н. В., Коромысличенко Т. И. (2014)
Лысенко О. Б. - Применение магнитного изотопного эффекта для разделения изотопов урана, Демихов Ю. Н. (2014)
Іванець В. Г. - До питання переробки рідких радіоактивних відходів фракційним поділом компонентів, Корякін В. М., Гайдін О. В. (2014)
Баранников К. В. - Современные тенденции и результаты диагностики и лечения рака желудка на ранних стадиях (2014)
Безруков С. Г. - Экспериментально-морфологическое обоснование метода инъекционного поднадкостничного введения остеопластических материалов для аугментации альвеолярного отростка, Герасименко О. В. (2014)
Безруков C. Г. - Клинико-рентгенологическая оценка эффективности методики интраоперационной профилактики постэкстракционной атрофии альвеолярного отростка с применением биорезорбируемых мембран, Мороз В. Р., Мороз В. В. (2014)
Белоглазов В. А. - Влияние сухого экстракта артишока и лактулозы на антиэндотоксиновый иммунитет и системное воспаление у больных хронической болезнью почек на гемодиализе, Климчук А. В. (2014)
Гладчук В. Є. - Особливості "прозапальної" цитокінової регуляції при мікозах стоп (2014)
Гоженко А. И. - Особенности липопротеинлипазной активности у больных с гипогепаринемическими состояниями, Котюжинская С. Г., Васюк В. Л. (2014)
Горобейко М. Б. - Застосування урокінази для лікування ішемічних форм синдрому діабетичної стопи (2014)
Гуменюк Г. Л. - Структура больных саркоидозом органов дыхания и результаты лечения по данным ретроспективного исследования (2014)
Дикий К. Л. - Морфологические особенности начальных стадий атеросклеротического процесса по данным светооптических и ультраструктурных исследований, Алиев Л. Л., Тертышный С. И., Кубышкин А. В. (2014)
Дурягіна Л. Х. - Вплив депресивних розладів на стан тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота, Седих В. П., Дорофєєва О. В. (2014)
Душкин И. Ф. - Анализ толерантности к физической нагрузке у больных с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от клинической эффективности санаторно-курортной реабилитации (2014)
Знаменская Л. К. - Состояние микробиоценоза кишечника у пациентов с хронической рецидивирующей крапивницей (2014)
Ильченко Ф. Н. - Особенности хирургического доступа при лапароскопической и видеоассистированной герниопластике послеоперационных вентральных грыж, Сербул М. М., Деркач Н. Н., Гривенко Г. С., Гончарук В. А., Ляшенко Н. Н. (2014)
Иошина Н. Н. - Эпидемиологические характеристики посттравматических кистозных образований головного мозга (2014)
Клименко П. М. - Огоплекс в лечении эректильной дисфункции при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Соболева Е. В., Чабанов В. А., Шимкус С. Э., Клименко Н. П. (2014)
Кулыгина В. Н. - Результаты клинического обследования лиц молодого возраста с хроническими локализованными заболеваниями тканей пародонта, Мохаммад Аль Мохаммад (2014)
Кущенков В. И. - Результаты цитологического исследования процесса заживления постэкстракционных ран у больных с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки в условиях применения лечебно-профилактических повязок (2014)
Ларина Н. В. - Особенности церебральной гемодинамики у больных, перенесших ишемический инсульт с различными полиморфизмами генов AПФ, ENOS, MTГФР (2014)
Лебедь И.Г. - Определение возрастзависимой физической работоспособности с использованием теста PWC170 (150,130) у подростков и взрослых с врожденными пороками сердца (2014)
Маханта Абхиджит - Использование данных УЗИ брюшной стенки в обосновании лечебно-диагностического алгоритма у больных с паховой грыжей (2014)
Орлова В. Д. - Особливостi формування системного і регіонарного (ендобронхіального) дисбалансу цитокінового гомеостазу у хворих з хронічною серцевою та хронічною легеневою недостатністю з тривалим стажем тютюнопаління, Хренов О. А., Федосєєва В. М., Кушнiр С. П., Куцевол I. Б., Cлобожан Л. І. (2014)
Пылаева Н. Ю. - Гемодилюция многокомонентными, полиионными, коллоидно-гиперосмолярными растворами при регионарных методах обезболивания (2014)
Равлюк Д. А. - Оценка уровня окислительной модификации белков у больных демодикозом в зависимости от клинико-морфологической формы (2014)
Садовой В. И. - Взаимосвязь ремоделирования миокарда и сывороточных уровней трансформирующего фактора роста В, фактора роста гепатоцитов, С-реактивного белка в раннем постинфарктном периоде (2014)
Сапегин В. И. - Влияние гордокса на локальное кровообращение в стенке кишечника в условиях моделирования последовательно увеличивающейся интраабдоминальной гипертензии (2014)
Северин Н. А. - Синдромно-патогенетический анализ лечебно-профилактических эффектов полифенолов винограда у больных гипертонической болезнью (2014)
Слободян Е. И. - Значение определения эпидермального фактора роста у больных с хронической болезнью почек (2014)
Темирова З. З. - Показатели углеводного обмена в эритроцитах больных эритремией, Коношенко С. В. (2014)
Ткаченко А. С. - Показатели функционального состояния эндотелия сосудов тонкого кишечника при хроническом экспериментальном гастроэнтероколите (2014)
Швец А. В. - Возрастные и половые особенности функционального состояния сердечно-сосудистой, Бобрик Ю. В., Корепанов А. Л. (2014)
Шимкус Ю. Ю. - Морфологические изменения в тканях головного мозга в результате антигипоксического эффекта донепезила и бетагистина при моделировании действия общей широкополосной вибраци, Грекова Е. В., Яковчук Е. К. (2014)
Ярошева Н. А. - Иммунно-биохимические факторы риска прогрессирования диабетической ретинопатии у больных с сахарным диабетом (2014)
Баженов В. А. - Основні положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного скінченного елемента, Гуляр О. І., Сахаров О. С., Шкриль О. О. (2013)
Баженов В. А. - Ударні сили в віброударних системах, Погорелова О. С., Постнікова Т. Г. (2013)
Пискунов С. О. - Огляд співвідношень континуальної механіки руйнування для опису процесів повзучості і втоми, Гуляр О. І., Мицюк С. В. (2013)
Гайдайчук В. В. - Торсіонні автоколивання бурильної колони в рідкому середовищі, Глушакова О. В., Глазунов С. М. (2013)
Баженов В. А. - Вплив навантаження на частоти власних коливань складної оболонкової конструкції, Лук’янченко О. О., Костіна О. В., Геращенко О. В. (2013)
Пискунов С. О. - Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин, Солодей І. І., Максим’юк Ю. В., Солоденко А. Д. (2013)
Киричук О. А. - Несуча спроможність паливного резервуара в системі з захисною ємністю, Лук’янченко О. О., Кузько О. В. (2013)
Лізунов П. П. - Пружна рівновага сферичної оболонки в центральному силовому полі (2013)
Ворона Ю. В. - Стабілізація стійкості динамічних систем шляхом зміни параметрів наведених полів додаткової вібрації, Гончаренко М. В. (2013)
Кобельський С. В. - Використання концепції J–інтеграла для визначення величин коефіцієнтів інтенсивності напружень для корпуса реактора ВВЕР-1000 при аварійному охолодженні (2013)
Жупаненко І. В. - Застосування узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень для розв'язання задачі про власні коливання неоднорідного порожнинного товстостінного циліндра (2013)
Баженов В. А. - Матриця мас модифікованого просторового скінченного елемента неоднорідної оболонки, Кривенко О. П., Соловей М. О. (2013)
Баженов В. А. - Дослідження динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною на основі НМСЕ, Солодей І. І., Вабіщевич М. О., Ярош А. О. (2013)
Ворона Ю. В. - Дослідження двовимірних нестаціонарних коливань пружних масивів з отворами, Черненко О. С., Козак А. А. (2013)
Баженов В. А. - Напіваналітичний кільцевий скінченний елемент для моделювання просторового напруженого стану армованих тіл з тріщинами, Гуляр О. І., Солодей І. І. (2013)
Гревцев О. К. - Про один метод розв’язання осесиметричної задачі теорії пружності для полого диска змінної товщини, Геращенко О. В. (2013)
Легостаєв А. Д. - Розрахунок на власні коливання пластинчасто-оболонкової конструкції нерегулярної структури за методом скінченних елементів, Гречух Н. А., Яковенко О. О. (2013)
Левківський Д. В. - Визначення напружено-деформованого стану пластини методом прямих з використанням рядів Фур`є (2013)
Банько С. М. - Аналіз впливу геометричних параметрів каверни в галтелі вузла з’єднання колектора з корпусом парогенератора ПГВ-1000м на його напружений стан (2013)
Міщенко О. О. - Можливості багатошарового скінченого елемента ПК SCAD (2013)
Агранович Н. В. - Организация и роль занятий физическими упражнениями с лицами пожилого и старческого возраста, имеющими сердечно-сосудистую патологию, Анопченко А. С., Агранович В. О. (2014)
Белоцерковская М. А. - Моделирования кровотока в сонной артерии в области атеросклеротической бляшки в двумерной и трехмерной постановке, Родин Ю. В., Михайличенко В. Ю., Юсупов Р. Ю. (2014)
Бобрик Ю. В. - Ароматерапия, аэрофитотерапия – перспективы развития и возможности применения при реабилитации больных, профилактике заболеваний, Тимофеев И. Ю., Кулинченко А. В., Бабынин А. С., Козуля С. В. (2014)
Гройзик К. Л. - Хирургическое лечение гнойно-некротических осложнений сахарного диабета (2014)
Демьяненко С. А. - Efficiency of osteoplastic materials used in surgical treatment of periodontitis, Марченко Н. В., Крылова T. Л., Кириченко В. Н., Морозова Н. Л. Эфективность использования остеопластических материалов в хирургическом лечении пародонтита (2014)
Доля О. М. - Нововведения в диагностике и лечении артериальной гипертензии в 2013 году (2014)
Евстафьева Е. В. - Электрофизиологические характеристики спортсменов в связи с содержанием эссенциальных металлов в организме, Евстафьева И. А., Залата О. А., Перекотий Е. В., Тымченко С. Л., Чорный С. В. (2014)
Ерошкин А. А. - Анализ оптимального уровня симпатотомии при выполнении торакоскопической операции по поводу первичного гипергидроза, Михайличенко В. Ю. (2014)
Завалий М. А. - Сравнительная гистология и физиология мерцательного аппарата респираторного эпителия (2014)
Заднипряный И. В. - Особенности апоптоза кардиомиоцитов плода в условиях острой антенатальной гипоксии, Третьякова О. C., Сатаева Т. П. (2014)
Кацев А. М. - Новые термофильные люминесцентные бактерии, выделенные из Азовского моря (2014)
Кобец А. А. - Динамика цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4 и индексов крови у детей с атопическим дерматитом с учётом уровня IGE в сыворотке крови (2014)
Коваленко Е. П. - Особенности нарушения репродуктивной функции у женщин с гиперплазиями эндометрия (2014)
Корсунская Л. Л. - Оптимизация путей коррекции синдрома когнитивных расстройств на фоне симптоматической эпилепсии у больных с посттравматическими кистозными образованиями головного мозга, Иошина Н. Н., Дубский А. В. (2014)
Кузьменко О. В. - Дифференцированный подход к выбору методики ЭВЛК при облитерации ствола большой подкожной вены у пациентов с варикозной болезнью класса С 2-4, Михайличенко В. Ю., Шестопалов Д. В. (2014)
Куликов А. С. - Изучение показателей антиокислительной и трипсиноподобной активности смешанной слюны у ортопедических пациентов с гипертиреозом и с синдромом непереносимости при проведении комплексной терапии (2014)
Лавровская Я. А. - Изучение показателей микробной обсемененности и антимикробной защиты слизистой оболочки полости рта у больных хроническим панкреатитом, Романенко И. Г. (2014)
Мальченко О. А. - Состояние прооксидантно-антиоксидантной системы крови и мышечной ткани крыс при экспериментальном реперфузионном синдроме, Анисимова Л. В., Федосов М. И., Кубышкин А. В. (2014)
Михайличенко В. Ю. - Патофизиологические факторы прогнозирования течения тромбоза вен сетчатки глаза, Иващенко А. С. (2014)
Муравьева В. Н. - Опыт работы управления практической подготовки, Ходжаян А. Б., Зарытовская Н. В. (2014)
Островська С. С. - Кровотворення у щурів різного віку при впливі свинцю, Гарець В. Г. (2014)
Придатко И. С. - Изучение микробиологических параметров полости рта у ортопедических больных с синдромом непереносимости (2014)
Романенко Н. М. - Дифференцированный подход к диагностике и хирургической коррекции метроцеле с элонгацией шейки матки (2014)
Рымаренко Н. В. - Оптимизм или пессимизм? (17 лет борьбы с педиатрической ВИЧ-инфекцией в АР Крым), Залата О. А., Киселева Г. Л., Киселева Н. П., Семенова И. Г., Доценко Е. В., Бездольная Т. Н., Читакова А. Э., Мазинова Э. Р., Анохина Л. И., Яворская Н. И., Белялов Р. Л., Караева Э. Э., Зиятдинова М. С., Бегма Е. Н., Васильева Н. А. (2014)
Симачева С. А. - Реализация концепции fast track хирургии у пациенток гинекологического профиля в условиях университетской клиники (2014)
Сиротюк М. В. - Биопотенциал функционирующей мышцы, гиперсинхронизация и тип электромиограммы при спастическом синдроме миелодисплазии (2014)
Трушкевич А. А. - Денситометрические показатели изменения минеральной плотности костной ткани на фоне лечения агонистами рилизинг-гормонов у пациенток, прооперированных по поводу эндометриом яичников, Мысенко А. Д., Степур А. А. (2014)
Трушкевич А. А. - Анализ эффективности лечения микропролактином гипофиза у женщин с учетом фракционирования пролактина и коррекцией недостаточности лютеиновой фазы по принципу "Трех- l", Степур А. А. (2014)
Чернышов В. Н. - Эффективность применения Веторона в комплексном лечении больных деструктивным туберкулёзом лёгких при цитоморфологических и функциональных нарушениях периферической крови (2014)
Шатов Д. В. - Морфологические изменения паренхимы лёгких крыс при введении итраконазола и ксеногенной цереброспинальной жидкости, Пикалюк В. С., Шаланин В. В., Киселев В. В. (2014)
Эстрин С. И. - Сравнительный анализ трансэндокардиального и интракоронарного введения мезенхимальных стволовых клеток при рефрактерной стенокардии, Михайличенко В. Ю. (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадех - Особености экспрессии CD8 Т-лимфоцитов в коже и слизистой 12-перстной кишки у больных псориазом ассоциированном с глютеновой энтеропатией, Притуло О. А., Филоненко Т. Г. (2014)
Алешина О. К. - Кардиометаболические эффекты грелина у детей (2014)
Симачева С. А. - Классификация, этиология, патогенез и диагностика предрака и начального рака вульвы (2014)
Зиновчук В. В. - Переход к европейской модели сельскохозяйственных кооперативов: опыт Литвы и Украины, Раманаускас Ю., Сташис Р. (2013)
Буднік О. М. - Використання переваг кооперації в діяльності особистих селянських господарств (2013)
Самойлик Ю. В. - Кооперативи та агрохолдинги: концептуальні порівняння організаційних механізмів (2013)
Черкасов О. О. - Переваги та загрози обслуговуючої кооперації дрібних виробників молока (2013)
Горобчук Т. Т. - Тенденції і закономірності зміни земельних ресурсів всіх категорій господарств Житомирської області, Грабовецький Б. Є. (2013)
Атаманюк О. П. - Удосконалення територіального землеустрою земель сільськогосподарського призначення (2013)
Бачурін Д. А. - Перспективи розвитку сільського господарства України у контексті ефективності менеджменту аграрних підприємств, Рибінцев Є. В. (2013)
Лиса О. В. - Проблема оцінки рівня безробіття для сільських районів України (2013)
Пасемко Г. П. - Теоретико-методологічна проблема розподілу земельної ренти в умовах глобалізації, Пасемко Г. М. (2013)
Михалюк Л. М. - Теоретичні аспекти формування економічної ефективності та система показників її оцінки (2013)
Янчевський В. Л. - Методичні аспекти аналізу ефективності використання капіталу сільськогосподарських підприємств (2013)
Чайка Т. О. - Застосування економіко-математичних моделей у кредитуванні сільськогосподарських підприємств, Борисова І. Ю. (2013)
Зіновчук В. В. - Особливості планування міжнародного маркетингу аграрних підприємств, Тарасович Л. В., Костюченко А. С. (2013)
Власенко О. П. - CRM-концепція як інструмент бізнес-маркетингу для підприємств АПК (2013)
Чаговець О. В. - Особливості горизонтальної диверсифікації сільськогосподарських підприємств (на прикладі Харківської області) (2013)
Мокіна С. М. - Двоїста структура бренду компанії як роботодавця (2013)
Михалюк Н. І. - Основні фактори впливу на розвиток приватних підприємств (2013)
Віленчук О. М. - Концептуальні підходи до ідентифікації, оцінювання та управління ризиками в аграрній сфері (2013)
Соловйов А. І. - Розробка і впровадження інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень в аграрних підприємствах (2013)
Ширма В. В. - Інноваційний розвиток підприємств галузі рослинництва (2013)
Циганенко Г. В. - Модель вдосконалення механізму корпоративного управління в акціонерному товаристві з переробки сільгосппродукції (2013)
Тітова О. П. - Застосування інформаційних технологій в аграрному виробництві (2013)
Поліщук А. О. - Стан ринку праці у сільському господарстві України (2013)
Гринчак О. В. - Проблеми формування інвестиційної привабливості сільського господарства, Мазур Г. Ф., Кислиця М. А. (2013)
Романчук О. М. - Проблеми інноваційного розвитку аграрних підприємств Житомирської області (за матеріалами соціологічного дослідження) (2013)
Антонець Т. В. - Особливості формування інвестиційних ресурсів у сільському господарстві (2013)
Журавська А. Р. - Теоретичні засади антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Ткач О. А. - Грейдинг як сучасна технологія системи мотивації (2013)
Чичилюк Н. В. - Економічна ефективність капітального відновлення зернозбиральних комбайнів Дон-1500 Б, Чичилюк С. Б. (2013)
Якімець В. В. - Стан та проблеми розвитку м’ясопереробної галузі у Житомирській області (2013)
Сус Л. В. - Загальні тенденції розвитку галузі тваринництва в Україні та перспективи відродження (2013)
Цюра І. О. - Ефективність виробництва картоплі (2013)
Косовець Г. М. - Методичні аспекти оцінки забезпеченості овочепереробних підприємств якісною сировиною (2013)
Стойко О. Я. - Становлення та розвиток системи іпотечного кредитування аграрного сектора України (2013)
Великсар Т. І. - Соціальне страхування як складова системи соціального захисту населення України: актуальні питання (2013)
Зіновчук Н. В. - Сучасні чинники розвитку органічного сільського господарства в Україні, Чудовська В. А. (2013)
Поліщук Н. В. - Оцінювання складових результативності капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища: макрорівень (2013)
Москаленко А. М. - Економічна оцінка використання гною та його вплив на формування родючості ґрунтів (2013)
Мартинчук М. І. - Запровадження стандартів як основа екологічного менеджменту, Мартинчук І. В. (2013)
Чайкін О. В. - Створення єдиної бази даних екологічно сертифікованих виробництв у сільському господарстві (2013)
Гаваза Є. В. - Державна підтримка розвитку ринку органічної продукції (2013)
Самойлік М. С. - Біоенергетична оцінка сфери поводження з твердими відходами на регіональному рівні (2013)
Сідлак Н. А. - Перспективи розвитку органічного овочівництва в Україні, Чайка Т. О. (2013)
Яворська А. В. - Мисливське господарство як напрям розвитку місцевих промислів (2013)
Анотації (2013)
Вимоги (2013)
Алфьоров С. М. - Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, відповідно до проекту Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2011)
Джужа О. М. - Кримінологічні засади віктимізації та девіктимізації як різновидів профілактичної діяльності, Карпенко С. М. (2011)
Богатирьов І. Г. - Наукові погляди на проблему протидії злочинам, що вчиняються із використанням зброї (2011)
Заброда Д. Г. - Оцінка стану корупції в Україні (за результатами соціологічних досліджень) (2011)
Мозоль С. А. - Корупція у правоохоронних органах: стан, тенденції та основні напрямки запобігання, Мозоль І. А. (2011)
Сливенко В. Р. - Особливості змін законодавства про державні закупівлі та їх використання підрозділами ДСБЕЗ МВС України для протидії злочинам у зазначеній сфері, Василинчук В. І., Риков М. Г. (2011)
Заруба В. М. - Козацька старшина гетьманської України: огляд джерел та літератури (2011)
Предместніков О. Г. - Сучасне розуміння методу науки, Оржинська Е. І. (2011)
Тімуш І. С. - Негативні тенденції дуалізму позитивного та природного права (2011)
Єгоров О. П. - Культура і правова культура: їх взаємозв’язок та взаємообумовленість (2011)
Іщук І. В. - Генезис правового навчання на українських землях: періодизація розвитку (2011)
Макаренко О. В. - Поняття та склад злочину за джерелами права Гетьманщини (2011)
Целуйко М. Ф. - Види та структура професійно-правової культури, Усенко О. В. (2011)
Заворотченко Т. М. - Місце політичних прав і свобод людини й громадянина в системі конституційних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2011)
Серьогін В. О. - Кіберпростір як сфера захисту прайвесі (2011)
Шаповал В. Д. - Інновації керівництва в органах місцевого самоврядування України (2011)
Бідняжевська А. Ю. - Гарантії забезпечення конституційного права людини і громадянина на недоторканність житла в Україні (2011)
Галайденко Т. В. - Фінансово-правові гарантії принципу незалежності суддів (2011)
Карпунчев В. П. - Щодо визначення поняття "релігійне об’єднання" (2011)
Юрковська Л. Г. - Основні етапи становлення та розвитку органів самоорганізації населення в незалежній Україні (2011)
Сидор В. Д. - Земельне і цивільне законодавство: проблеми взаємодії (2011)
Колосова О. О. - Право соціального забезпечення в Україні: історико-теоретичний аспект (2011)
Куца А. М. - Громадські організації інвалідів у сфері соціального захисту осіб з обмеженими функціональними можливостями (2011)
Мінка Т. П. - Співвідношення категорій "правовий режим адміністративного права" та "адміністративно-правовий режим" в науці адміністративного права (2011)
Самбор М. А. - Кваліфікація діянь під час провадження у справах про адміністративні правопорушення (2011)
Стовпець О. В. - Актуальні правові протиріччя у контексті існуючих моделей розповсюдження масової інформації (2011)
Ткаченко В. І. - Розвиток адміністративно-процесуального права в радянській державі у першій половині ХХ сторіччя (2011)
Жбанчик А. В. - Поняття "громадські місця" та їх класифікації (2011)
Костіна Е. В. - Природа принципів адміністративно- правової охорони сім'ї, дітей та молоді (2011)
Мельник О. В. - Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на державну власність: сучасний стан та перспективи удосконалення (2011)
Олефіренко Н. А. - Права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності: законодавче регулювання та умови реалізації (2011)
Припутень Д. С. - Охорона громадського порядку поліцією у метрополітені (досвід поліції міст Вашингтона, Берліна, Лондона, Нью-Йорка, Токіо) (2011)
Шустрова К. В. - Історичний досвід ведення діловодства як засіб удосконалення документування управлінської інформації (2011)
Латковська Т. А. - Стан сучасної фінансової системи держави в контексті сучасного праворозуміння (2011)
Крестьяннікова О. О. - Особливості реалізації стимулюючої функції податків на прикладі оподаткування суб'єктів малого підприємництва, Перепетайло Ю. В. (2011)
Перощук З. І. - Доходи місцевих бюджетів у контексті нового Бюджетного кодексу України (2011)
Кибал В. В. - Роль та значущість правових цінностей для розвитку сучасного банківського права України (2011)
Ткаченко Л. І. - Понятійно-категоріальний апарат системи інвестиційної безпеки (2011)
Воробей П. А. - Суб’єкт незаконного збирання з метою використання, використання та розголошення комерційної або банківської таємниці, Тихонова О. О. (2011)
Хряпінський П. В. - Своєрідність диспозитивного методу регулювання суспільних відносин при спеціальному звільненні від кримінальної відповідальності (2011)
Митрофанов І. І. - Роль процесуальних норм у механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2011)
Рудик М. В. - Державно-правова політика із забезпечення безпеки у сфері обігу комп’ютерної інформації (2011)
Хашев В. Г. - Проблеми тлумачення поняття "всупереч інтересам служби" (2011)
Шиян Д. С. - Застосування позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при звільненні засудженого від покарання та його відбування (2011)
Коханюк Т. С. - Системні та системоутворюючі зв’язки кримінального закону (2011)
Рябчук О. С. - Індивідуальне запобігання злочинам, передбаченим ст. 153 КК України (2011)
Благодир А. А. - Межі застосування примусу під час провадження слідчих дій (2011)
Гмирко В. П. - Мета доказування в кримінальному процесі: діяльнісний погляд (2011)
Скрябін О. М. - Юридично-психологічні аспекти професійної підготовки майбутніх адвокатів (2011)
Чаплинський К. О. - Особливості пред’явлення для впізнання за голосом, особливостями мови і фонограмою (2011)
Єфімов М. М. - Особливості порушення кримінальної справи та обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні хуліганства (2011)
Гулиев А. Д. - Влияние процессов глобализации на распространение международного терроризма (2011)
Садыгов А. И. - Проблемы энергетической безопасности и международно-правовые пути их решения (2011)
Насибов Ю. К. - Главный исторический этап в формировании концепции правового государства (новое время и современный период) (2011)
Заброда Д. Г. - Глобалізація та її вплив на транснаціоналізацію корупції (2011)
Гіда Є. О. - Поняття механізму організаційно-правового забезпечення міліцією прав та свобод людини і громадянина (2011)
Зозуля Є. В. - Актуальні питання міжнародного співробітництва МВС України у боротьбі з наркобізнесом (2011)
Хараберюш І. Ф. - Основні принципи використання спеціальної техніки в правоохоронній діяльності (2011)
Хахановський В. Г. - Автоматизація інформаційно-аналітичної роботи: досвід зарубіжних та вітчизняних правоохоронних органів (2011)
Гребеньков Г. В. - Екзистенційна діалектика особистісного виміру правової реальності (2011)
Дурнов Є. С. - Правове регулювання діяльності державної жандармерії західноукраїнської народної республіки (ЗОУНР) (2011)
Каюк Д. Г. - Нарис історії права стародавнього сходу (2011)
Мотиль І. І. - Становлення та розвиток поняття функцій сучасної правової держави (2011)
Сайфуліна Ю. В. - Право як соціальний інститут регуляції спілкування людини (2011)
Андрухів О. Г. - "Добровільні" переселення господарсько-економічного характеру на Прикарпатті у повоєнні роки (історико-правовий аспект) (2011)
Наливайко Л. Р. - Конституційно-правові основи політичної функції української держави, Беляєва М. В. (2011)
Биков О. М. - Свобода совісті та свобода віросповідання: співвідношення понять (2011)
Радченко О. І. - Нормативне забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2011)
Словська І. Є. - Парламентаризм: поняття та ознаки (2011)
Сьох К. Я. - Поняття конституційного права громадян України на службу в органах місцевого самоврядування (2011)
Тропіна О. М. - Цивільно-правовий режим об’єктів самочинного будівництва в Україні (2011)
Петен Я. Л. - До питання про правове регулювання договірних відносин з постачання електричної енергії (господарсько-правовий аспект) (2011)
Пікалюк С. - Окремі теоретичні питання правового статусу соціальних партнерів (2011)
Рязанцева Н. О. - Судова реформа як умова оптимізації цивільного судочинства (2011)
Варивода В. І. - Особливості відповідальності іноземців за порушення правил дорожнього руху (2011)
Смєсова В. Л. - Шляхи удосконалення правового механізму захисту персональних даних, Таламанчук О. C. (2011)
Гаркуша В. В. - Правомірна експлуатація транспортних засобів як об’єкт контролю ДАІ (2011)
Головач А. В. - Соціальна спрямованість управлінської діяльності в системі органів Державної податкової служби України (2011)
Донський В. В. - Особливості кваліфікації праворушень, вчинених працівниками ОВС у сфері безпеки дорожнього руху (2011)
Іванов І. О. - Правові гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції (2011)
Кацуба Р. М. - Окремі питання запобігання порушенням громадського порядку під час проведення масових спортивних заходів (2011)
Коллер Ю. С. - Об’єкт адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2011)
Смілий І. А. - Особливості кваліфікації порушень порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла іноземцям та особам без громадянства (2011)
Чаплинська Ю. А. - Особливості визначення самоуправства як адміністративного делікту (2011)
Чуріков Д. С. - Шляхи удосконалення правової основи діяльності міліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони (2011)
Шаповал Р. В. - Адміністративно-правове регулювання фінансово-господарської діяльності навчальних закладів України (2011)
Водоласкова К. Ю. - Здійснення прокурорського нагляду за законністю у сфері державних закупівель (2011)
Марченко О. В. - Деякі питання фінансового контролю за діяльністю виборчих комісій (2011)
Чайка В. В. - Правові засади адаптації спрощеної системи оподаткування України до стандартів ЄС (2011)
Альошина О. І. - Щодо питання про порушення авторського права і суміжних прав (2011)
Кулик Л. М. - Правові чинники незаконного обігу зброї в Україні (2011)
Юзікова Н. С. - Науково-теоретичний аналіз ставлення суспільства до соціально неприйнятних проявів у поведінці неповнолітніх (1917-1948 роки) (2011)
Гуренко Д. Ю. - Суб’єктивні ознаки посягання на життя працівника правоохоронного органу (2011)
Епель О. В. - Суб’єктивні ознаки публічних закликів до вчинення терористичного акту (2011)
Марієнко А. О. - Кримінологічні основи типології деформацій особи (2011)
Назимко Є. С. - Пропозиції з оптимізації міри покарання за залишення в небезпеці, Пилипенко Є. О. (2011)
Прохоренко С. М. - Напрями вдосконалення діяльності працівників міліції під час проведення антинаркотичних профілактичних заходів у школах (2011)
Березняк В. С. - Спрощена процедура екстрадиції в Україні: проблеми та перспективи (2011)
Гемай С. О. - Питання окремих видів нетипових норм кримінально-процесуального права (2011)
Карабут Л. В. - Стадії кримінально-процесуальної діяльності і стадії у кримінально-процесуальній діяльності (2011)
Чаплинський К. О. - Підготовка до пред’явлення для впізнання як необхідна умова якісного проведення слідчої дії (2011)
Рогальська В. В. - Предмет, зміст та межі змагальності у досудовому провадженні (2011)
Чорний А. М. - Тактичні операції при розслідуванні корисливих убивств (2011)
Яцков М. В. - Щодо характеристики особистості шахраїв (2011)
Київець О. В. - Джерело міжнародного права у природно-правовому мисленні (2011)
Патерило І. В. - Міжнародно-правове регулювання економічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом (2011)
Михайлова О. Е. - Теоретичний аналіз сутності поняття "трудящий-мігрант" на міжнародно-правовому рівні та його правовий статус (2011)
Філяніна Л. А. - Правові підстави екстрадиції відповідно до міжнародних договорів України та держав-учасниць СНД (2011)
Кулиев И. О. - Либерализация воздушного транспорта: практика заключения государствами соглашений об "открытом небе", Баширова Г. З. (2011)
Мамедов А. А. - Основные положения конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. (2011)
Воробей П. А. - Суспільні наслідки дії закону про кримінальну відповідальність (2011)
Цуркан О. В. - Вплив компонентів професійної усталеності на фахову підготовку працівників міліції (2011)
Ведєрніков Ю. А. - Юридична діяльність і громадянське суспільство (2011)
Гарасимів Т. З. - Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: актуальність філософсько-правового дослідження (2011)
Кучук А. М. - Модуси громадянського суспільства і правової держави: Україна та Європа (2011)
Мотиль І. І. - Сутність та класифікація функцій демократичної держави (2011)
Сайфуліна Ю. В. - Теоретичні засади класифікації джерел права (2011)
Алтуєв В. М. - Участь міліції України в суспільно-політичному житті періоду відбудови економіки (1921-1925 рр. ) (2011)
Макаренко О. В. - Поняття та склад злочину за джерелами права Гетьманщини (2011)
Заворотченко Т. М. - Засоби масової інформації в системі гарантій конституційних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2011)
Самотуга А. В. - Правові підстави обмеження поліцією США особистих прав і свобод людини: судові прецеденти (2011)
Шаповал В. Д. - Взаємодія сільського, селищного, міського голови з місцевою радою: проблеми теорії та практики (2011)
Янковська Г. В. - Історія прийняття й ратифікації в Україні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: проблеми та перспективи (2011)
Гудзь Т. І. - Форми реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування (2011)
Пасіка С. П. - Право військовослужбовців на правову допомогу (2011)
Пономаренко К. І. - Інформаційна приватність як об’єкт правового регулювання (2011)
Юрковська Л. Г. - Основні етапи становлення та розвитку органів самоорганізації населення в незалежній Україні (2011)
Литовченко Л. А. - Особливості правового регулювання відносин оренди житла з викупом: публічно-правовий аспект (2011)
Шелухин Н. Л. - Хозяйственно-правовые проблемы в обеспечении транзитных перевозок в Украине (2011)
Бриндак Д. В. - Проблеми розуміння категорії "борг" в процесі становлення інституту боргових цінних паперів (2011)
Гамбург І. А. - Відповідальність за порушення законодавства про технічне регулювання господарської діяльності (2011)
Грянка Г. В. - Перевірка документів як захід адміністративно-процесуального попередження (2011)
Гук Б. М. - Адміністративні послуги органів публічної влади України: поняття, зміст (2011)
Рядінська В. О. - Проблеми управління морськими портами в Україні (2011)
Соловйов В. М. - Реформування державного управління на засадах нового державного менеджменту: сутність та критицизм (2011)
Надієнко О. І. - Функції державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні: визначення, класифікація, аналіз (2011)
Чабаненко С. В. - Правові основи адміністративно-правового забезпечення прав і свобод осіб похилого віку (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Мета бюджетної діяльності у контексті бюджетної політики держави (2011)
Перощук З. І. - Доходи місцевих бюджетів як фінансова основа місцевого самоврядування (2011)
Білоус В. В. - Проблема співвідношення понять "управління фінансовою діяльністю" та "фінансовий контроль" (2011)
Калиновская Л. В. - Правовая природа налогового учета (2011)
Караченцев І. В. - Правовий режим податкової вимоги при узгодженні позицій сторін податкового спору (2011)
Паркулаб В. Г. - Основания прекращения обязанности по налоговой отчетности (2011)
Ткаченко Л. І. - Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності та шляхи його вдосконалення (2011)
Митрофанов І. І. - Проблеми механізму реалізації кримінальної відповідальності за окремі злочини проти здоров’я особи (2011)
Рудик М. В. - Віртуальна ксенофобія: міф чи реальність? (2011)
Шиян Д. С. - Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в системі покарань за кримінальним законодавством України (2011)
Горбунов В. А. - Зарубіжний досвід встановлення кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (2011)
Парамонова О. С. - Визначення суспільно небезпечних наслідків при неналежному виконанні професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2011)
Скриннікова Н. І. - Загальносоціальне запобігання злочинам, вчиненим неповнолітніми особами жіночої статі, в Україні (2011)
Чаплинський К. О. - Зняття інформації з каналів зв’язку: поняття та сутність (2011)
Андріїв Д. М. - Встановлення взаємоз’язку між фактами зникнення або вбивства потерпілого та заволодіння правом власності на житло (2011)
Єфімов М. М. - Способи вчинення хуліганства як елемент криміналістичної характеристики злочину (2011)
Іщенко В. А. - Класифікація криміналістичного дослідження документів (2011)
Мазур М. Р. - Основні питання порядку реабілітації в кримінальному процесі (2011)
Таран О. В. - Збирання та використання нормативно-технічної документації у розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Гулиев А. Д. - Международный терроризм – геополитический вызов всему мировому сообществу (2011)
Ащепкова Н. С. - Моделирование и кинематический анализ кривошипно-шатунного механизма (2014)
Гнесин В. И. - Численный анализ аэроупругого поведения лопаточного венца осевой турбомашины, Колодяжная Л. В., Жандковски Р., Колесник А. А. (2014)
Дмитриенко В. Д. - Автоматизация процессов преобразования нелинейных моделей к эквивалентным линейным в форме Бруновского, Заковоротный А. Ю. (2014)
Дмитриенко В. Д. - Нейронная сеть АРТ, распознающая изменяющиеся объекты, Леонов С. Ю. (2014)
Ерохин А. Л. - Особенности измерения дифференциального давления при передней активной риноманометрии, Чмовж В. В., Нечипоренко А. С., Гарюк О. Г. (2014)
Карпович Е. В. - Математическое моделирование процесса диффузионной сварки осесимметричных биметаллических соединений, Карпович И. И. (2014)
Кондрашов С. І. - Підвищення точності автогенераторного вимірювача ваги тестовим методом, Гусельніков О. В. (2014)
Кузнецов Б. И. - Многокритериальный синтез стохастического робастного управления многомассовыми электромеханическими системами на основе стохастической мультиагентной оптимизации, Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Хоменко В. В. (2014)
Лавриненко О. В. - Определение информативных параметров для системы диагностики газораспределительного механизма ДВС (2014)
Мамедов Д. Б. - Электродинамическая модель СВЧ-фильтра с квази- модами на основе обобщенной матрицы рассеяния, Ющенко А. Г. (2014)
Носков В. И. - Моделирование системы обнаружения и защиты от боксования дизель-поезда, Мезенцев Н. В., Гейко Г. В. (2014)
Сідляренко А. І. - Модель оптимізації комплексу методів неруйнівного контролю для виявлення пошкоджень у дорожньому покритті та приорожній інфраструктурі (2014)
Строкань О. В. - Розробка програмного забезпечення для аналізу розподілення концентрації від‘ємних аеронів в приміщеннях з нахиленою площиною, Дубініна О. В. (2014)
Шевчук C. Ф. - Особливості розробки інформаційних технологій моделювання туристичних комплексів, Артеменко О. І., Гаць Б. М. (2014)
Реферати (2014)
Алфьоров С. М. - Теоретичні засади конституційно-правового делікту (2011)
Наливайко Л. Р. - Принцип соціальної держави як принцип державного ладу України (2011)
Ємельянов В. П. - Сучасний стан та шляхи вдосконалення нормативно-правової протидії тероризму, Семикін М. В. (2011)
Заморська Л. І. - Нормативність права як засіб оптимізації правового режиму: теоретичний аналіз (2011)
Берестовський І. В. - Суверенітет особи – умова розбудови та функціонування громадянського суспільства (2011)
Добренька Н. В. - Справедливість як принцип права та моралі (2011)
Синюта Л. Л. - Перипетії перекладу юридичної термінології: теоретико-правовий дискурс (2011)
Закоморна К. О. - Основні підходи до визначення періодизації конституційного розвитку постсоціалістичних країн східної й північної Європи (2011)
Словська І. Є. - Еволюція політичних партій у процесі становлення парламентаризму в Україні (2011)
Любченко О. О. - Суперечливість правових позицій конституційного суду України (на прикладі справи про додержання процедури внесення змін до Конституції України) (2011)
Уласевич А. С. - Дух Конституції та його значення для кримінального права (2011)
Білінський Д. О. - Про фінанси як системне поняття (2011)
Микитин В. І. - Актуальні аспекти правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності (2011)
Осипенко О. О. - Міжнародний комерційний арбітраж як альтернативний спосіб вирішення міжнародних спорів (2011)
Фокша Л. В. - Проблеми галузевої кваліфікації відносин, що виникають у сфері муніципальних запозичень (2011)
Гук Б. М. - Модернізація системи органів державної виконавчої служби в умовах адміністративної реформи (2011)
Зозуля Є. В. - Діяльність органів державної влади та управління України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю (2011)
Красіков О. М. - Соціальне управління дистанційною освітою (2011)
Ємець Р. О. - Види державного контролю у сфері земельних відносин (2011)
Романенко Л. М. - Визначення поняття "спеціальні знання" як невід’ємної частини понять "експерт" та "судова експертиза" в адміністративному процесі (2011)
Однолько І. В. - Визначення особи неповнолітнього як суб’єкта злочину: вікові особливості (2011)
Олійничук Р. П. - Групове порушення громадського порядку за кримінальним законодавством пострадянських країн: компаративний аналіз (2011)
Титаренко О. О. - Окремі питання кримінальної відповідальності за зловживання впливом (стаття 3692 КК України) (2011)
Тімошенко Н. О. - Загальнотеоретичні аспекти проблеми поняття об’єкта злочину та його структури (2011)
Безпалько С. В. - Документ як предмет злочину, передбаченого ст. 358 КК України (2011)
Климишин І. П. - Особливості визначення окремих видів потерпілих (ст. 172 КК України "грубе порушення законодавства про працю") (2011)
Назимко Є. С. - Діалектичний метод пізнання кримінально-правових явищ: теоретичний аспект (2011)
Піддубна А. В. - Деякі аспекти запобігання злочинним порушенням правил безпеки дорожнього руху та експлуатації пасажирського автотранспорту (2011)
Березняк В. С. - Стаття 3 конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року в контексті екстрадиції (2011)
Лоскутов Т. О. - Межі предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2011)
Андріїв Д. М. - Деякі питання діяльності слідчого на завершальному етапі розслідування злочинів, об’єктом яких є право власності на жиле приміщення (2011)
Гагаловська А. П. - Становлення інституту слідчих дій (2011)
Калужинський О. В. - Оціночна діяльність судді при прийнятті рішення про повернення кримінальної справи прокурору із стадії попереднього розгляду (2011)
Вишня О. В. - Інформаційна взаємодія територіальних і транспортних ОВС як складова успіху у попередженні та розкритті злочинів у сфері вантажних перевезень (2011)
Мікуліна М. М. - Недоторканність житла як складова територіальної приватності фізичної особи у контексті провадження оперативно-розшукової діяльності СБ України (2011)
Петрова І. А. - Особливості методології експертних досліджень при проведенні судово-товарознавчих експертиз (2011)
Пиріг І. В. - Участь працівників експертної служби МВС при проведенні відтворення обстановки і обставин події (2011)
Таран О. В. - Визначення загального стану охорони праці на підприємстві як обставина, що підлягає встановленню при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Чаплиснький К. О. - Проблемні питання застосування примусу при освідуванні (2011)
Іщенко Д. А. - Криміналістика і наукознавство (2011)
Карабанов Д. О. - Поняття тактичної операції як комплексного криміналістичного засобу (2011)
Синявський С. М. - Оперативно-розшукове забезпечення розкриття нерозкритих сексуальних убивств минулих років (2011)
Федорів Х. М. - Поняття та ознаки дактилоскопічних помилок (2011)
Шкляренко А. М. - Роль прокурора у забезпеченні прав та законних інтересів підсудного в стадії судового розгляду кримінальної справи (2011)
Гулиев А. Д. - Особенности национального законодательства Азербайджанской Республики по противодействию терроризму (2011)
Гасанов Р. Т. - Борьба с киберпреступностью в рамках Совета Европы и законодательства Азербайджанской Республики (2011)
Мирзоев Р. А. - Суть и содержание защиты имущественных прав иностранных физических и юридических лиц (2011)
Зима С. Н. - Минералогическая характеристика магнетитовых кварцитов Приоскольского месторождения (Курская магнитная аномалия), Семенихина Ек. В., Артюхова А. В., Дмоховская С. В. (2010)
Смірнов О. Я. - Геологічна позиція і морфологія покладів гематитових кварцитів Валявкинського родовища Криворізького басейну, Євтєхов Є. В., Євтєхов В. Д. (2010)
Карпенко С. В. - Варіативність технологічних властивостей магнетитових руд Ганнівського родовища Кривбасу. ІІ. Вплив метасоматичного фактору, Євтєхова А. В., Євтєхов В. Д., Філенко В. В. (2010)
Евтехов В. Д. - Геологическое и минералогическое обоснование возможности производства высококачественного металлургического сырья из бедных гематитовых руд Украины, Евтехов Е. В. (2010)
Беспояско Т. В. - Варіативність показників розкриття мінералів у відходах збагачення гематитових руд шахти "Північна" ім. В. А. Валявка (Криворізький басейн), Беспояско Е. О., Євтєхова А. В., Демченко О. С., Прилепа Д. М. (2010)
Березовский А. А. - Новые виды Barbatia (Bivalvia) из верхнего эоцена г. Днепропетровска (2010)
Андрейчак В. О. - Головні етапи утворення проявів гемологічної та колекційної сировини Криворізького басейну, Євтєхов В. Д. (2010)
Филенко В. В. - Разработка технологии повторного обогащения мелкозернистых отходов угольных шахт Западной Сибири, Карпенко С. В., Николаенко К. В. (2010)
Мумряк М. И. - Повышение художественных качеств минеральных пигментов Криворожского бассейна с использованием методов обогащения, Филенко В. В., Евтехов В. Д. (2010)
Рылькова А. С. - Методика химического и фазового анализа марганцевых руд (на примере руд Костромского участка Никопольского бассейна), Трачук Е. В., Ковтун С. П. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського