Трибулькевич К. Г. - Дослідження проблеми студентського самоврядування за публікаціями в українських періодичних виданнях (2014)
Копілевич В. А. - Зміни у вищій освіті та системі виховання в контексті проблеми забезпечення якості підготовки фахівця (2014)
Комарова Г. І. - Ефективність проведення занять з дисципліни "лісівництво" при застосуванні проектної технології (2014)
Піддубний О. Ю. - Реалізація правовідносин у сфері біотехнологій, Іванова Т. В., Курило В. І., Мельничук М. Д. (2014)
Григорюк І. П. - Євген Пилипович Вотчал – засновник наукової школи фізіологів рослин і ботаніків (2014)
Балинська О. М. - Семіотичні характеристики невербальних правових знаків (2014)
Кузьменко В. В. - Рефлексия онтологического и аксиологического аспектов философско-правовой концепции П. И. Новгородцева (2014)
Олійник А. Ю. - Конституційні свободи людини і громадянина, що прямо закріплені в Конституції України (2014)
Печерський О. В. - Доступ до публічної інформації в Україні: теоретико-правовий підхід (2014)
Сердюк І. А. - Термінологічна невизначеність категорії "тлумачення" в аспекті розкриття змісту об’єктивного права (2014)
Талдикін О. В. - Iдеологічний фактор кризи інституту національної держави (2014)
Чайковський Ю. В. - Критика теорії узгодження воль держав як основи юридичної сили міжнародного права (2014)
Філяніна Л. А. - Політико-правові аспекти принципів підтримання міжнародного миру та безпеки (2014)
Коломоєць Ю. О. - Конституційно-правові гарантії реалізації права на страйк: поняття, система, сутність (2014)
Кулініч О. О. - Гарантії конституційного права на освіту: поняття та ознаки (2014)
Макаренко О. Ю. - Специфіка державного регулювання відносин користування надрами: органи загальної, спеціальної компетенції (2014)
Булах С. М. - Основні відмінності переміщення від переведення працівників у трудовому законодавстві України (2014)
Гончарук В. В. - Проблеми переміщення по службі працівників ОВС (2014)
Обушенко О. М. - Шкідливі і небезпечні умови праці та їх вплив на працівників (2014)
Факас І. Б. - Захист права на пенсійне забезпечення у зв’язку із втратою годувальника (2014)
Чабаненко М. М. - Системно-функціональна характеристика принципів аграрного права (2014)
Обушенко Н. М. - Суб’єкти трудового права як ключові складові правозастосовної діяльності (2014)
Прилуцька М. В. - Особливості трудової функції працівників Державної виконавчої служби (2014)
Мінка Т. П. - Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення: окремі проблеми правозастосування (2014)
Миронюк Р. В. - Особливості судового перегляду справ про адміністративне правопорушення в порядку адміністративного судочинства (2014)
Кацуба Р. М. - Правова основа діяльності міліції щодо запобігання порушенням громадського порядку під час масових спортивних заходів (2014)
Кобзар В. В. - Теоретико-правові підходи до визначення поняття правового статусу особи в науці адміністративного права (2014)
Коваленко Н. В. - Методологічні підходи до визначення поняття адміністративно-правового режиму (2014)
Савіщенко В. М. - Порядок присудження наукових ступенів в умовах європейської інтеграції (2014)
Слубський І. Й. - Міжнародний досвід у сфері протидії торгівлі людьми (2014)
Бірюкова Н. М. - Вдосконалення взаємодії органів публічної адміністрації при встановленні режиму зони надзвичайної екологічної ситуації (2014)
Журавльова З. В. - Фінансово-правові аспекти запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні (2014)
Мащук В. Ю. - Адміністративні правовідносини в діяльності судів загальної юрисдикції (2014)
Шаповалов А. В. - Особливості процедур просування по службі в органах прокуратури України (2014)
Шинкаренко І. Р. - Проблеми формування сучасної нормативноїї бази оперативно-розшукової діяльності відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу (2014)
Кириченко О. В. - Актуальні питання взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ зі слідчими під час протидії злочинам проти громадської безпеки (2014)
Ковальов С. І. - Особливості набуття процесуального статусу підозрюваного за новим КПК України (2014)
Ковбаса В. М. - Актуальні питання тактичного забезпечення допиту неповнолітніх (2014)
Людвік В. Д. - Використання фікції при конструюванні понять злочину та уявної оборони (2014)
Некрасов В. А. - Корупція як форма кримінального контролю тіньової економіки (2014)
Олійничук Р. П. - Громадський порядок як родовий об’єкт злочину (2014)
Плетенець В. М. - Тактичні особливості огляду місця мешкання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 КК України (2014)
Сербін М. М. - Історичний аналіз розвитку законодавчих норм про укладення судового компромісу, Калиниченко А. О. (2014)
Строгий В. І. - Моніторинг тероризму як системоутворююча складова національної безпеки, Рижов І. М. (2014)
Федосова О. В. - Обставини, які підлягають встановленню у ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми (2014)
Шинкаренко І. О. - Соціально-психологічна характеристика натовпу та її використання в оперативно-службовій діяльності працівників ОВС (2014)
Дуйловський О. В. - Історико-правовий огляд формування детермінант вчинення злочинів серед військовослужбовців МВС України, Шалгунова С. А. (2014)
Кононенко Н. О. - Особливості проведення допиту підозрюваних під час розслідування хуліганства, що вчинене при проведенні спортивно-масового заходу (2014)
Омельченко О. С. - Координація діяльності та взаємодія підрозділів ОВС з правоохоронними органами України у протидії організованій злочинності (2014)
Онофрейчук А. Д. - Особливості провадження оперативної закупки в Україні на сучасному етапі (2014)
Рашевський С. П. - Термінологія, використовувана при формулюванні складів наркозлочинів (2014)
Сорока І. В. - Особливості застосування тактичних прийомів при допитах за фактами крадіжок майна громадян, вчинених неповнолітніми (2014)
Чабаненко С. М. - Прокуратура як спеціальний суб’єкт запобігання корупції в Україні (2014)
Яковенко Р. В. - Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження (2014)
Від редакційної колегії (2010)
Бойко А. - Тьюторство як засіб задоволення освітніх потреб особистості,країни і суспільства (2010)
Шиян Н. - Профільне навчання учнів у загальноосвітній школі сільської місцевості (2010)
Хоменко А. - Моделювання педагогічних технологій виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу (2010)
Бендера І. - Паспортизація навчальних дисциплін як елемент медичного супроводу дистанційної форми навчання (2010)
Романко І. - Діалогічні завдання в загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії (2010)
Бойко А. - Освітній менеджмент і формування загальної культури педагога, Кравченко Л. (2010)
Антонюк В. - Підготовка майбутнього вчителя фізики на основі модульно-рейтингової технології (2010)
Хоролець О. - Науково-дослідна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2010)
Павлюк Р. - Формування креативності майбутнього педагога засобами інтерактивних технологій навчання (2010)
Островська І. - Етапи підготовки вчителів права до роботи з підлітками з девіантною поведінкою (2010)
Дівінська Н. - Ділова гра у професійному становленні викладача іноземної мови (2010)
Шиловська М. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2010)
Погребняк В. - Підсумки експериментальної роботи з формування полікультурної педагогічної компетентності майбутнього вчителя (2010)
Ільченко О. - Феномен меценатства на українських землях до козацької доби (2010)
Семеновська Л. - Політехнічна освіта школярів крізь призму ідей І. Ткаченка (2010)
Цебрій І. - Педагогічно-мистецька парадигма освіти епохи середньовіччя (2010)
Лутфуллін В. - Концепція усунення навчальних перевантажень у дидактичних дослідженнях XX ст. (2010)
Єрасов Б. - Освіта в країнах західної Європи епохи середньовіччя, Тищенко Т. (2010)
Процай Л. - Ідея домашньої школи у педагогічній спадщині В. А. Євтушевського (2010)
Філіппович В. - Життєвий шлях та культурно-просвітницька діяльність Єлизавети Милорадович (2010)
Фазан В. - Єдність теорії і практики при вивченні педагогіки у вищих навчальних духовних закладах ХІХ – ПОЧ. ХХ ст. (2010)
Ільченко О. - Із міжнародних наукових читань "Інтернаціоналізація засобів формування особистості вчителя у контексті болонських реформ", Мокляк В. (2010)
Наші автори (2010)
Издательство "ЭКСПЕРТ" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
Вперед, в будущее — лучшие торговые марки продуктов питания Украины! (2014)
Звіт про XVI Сідельниковські читання (2014)
Муковісцидоз: сучасні погляди на скринінг, діагностику та лікування (2014)
Семенова Е. Н. - Преимущества комбинации железо + медь + марганец в лечении железодефицитных состояний у детей (2014)
Богадельников И. В. - Сепсис — инфекционная болезнь или неудачное сочетание лабораторных показателей. Два взгляда на проблему, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Дядюра Е. Н., Мазинова Э. Р., Бездольная Т. Н. (2014)
Терещенко А. В. - Чинники розвитку перинатальних церебральних ішемічних інсультів, Ященко Ю. Б. (2014)
Няньковський С. Л. - Препарат "Ноофен" — вибір терапії астенічного синдрому для дітей шкільного віку із діагнозом "Позагоспітальна пневмонія", Бабік І. В., Мов'як Л. О. (2014)
Абраменко В. В. - Особливості формування психомовленнєвого розвитку та біологічного віку дітей зі спастичним церебральним паралічем (2014)
Зинченко С. Н. - Психологические компоненты нарушения развития ребенка в связи с речевой депривацией , Чурсина Л. В., Ивахненко М. Л. (2014)
Овчаренко Л. С. - Современный метод усиления противовоспалительных, цитопротекторных и увлажняющих эффектов местной терапии аллергических ринитов у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Ткаченко В. Ю. (2014)
Крамарев С. А. - Эффективность использования препарата "Афлубин" в комплексной терапии детей с ОРВИ, Закордонец Л. В., Евтушенко В. В., Толстанова А. Н. (2014)
Литвинець Л. Я. - Клініко-генетичні аспекти прогнозування, перебігу та профілактики бронхіальної астми у дітей (2014)
Буднік Т. В. - Остеопороз — педіатрична проблема з геріатричними наслідками (2014)
Тяжка О. В. - Вітамін D-статус у дітей з бронхіальною астмою залежно від важкості перебігу захворювання, Сельська З. В. (2014)
Максименко А. В. - Стентування відкритої артеріальної протоки, як етап паліативного лікування, при вроджених вадах серця з дуктус-залежним легеневим кровотоком, Кузьменко Ю. Л., Мотречко О. О., Богута Л. Ю., Бойко О. П., Довгалюк А. А. (2014)
Громнацька Н. М. - Внутрішньосерцева гемодинаміка та вегетативний гомеостаз у дітей з метаболічним синдромом (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із синдромом подразненого кишечника (2014)
Леженко Г. О. - Місце синбіотиків у терапії та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї у дітей, Пашкова О. Є. (2014)
Корнева В. В. - Дифференцированные подходы в терапии хронических запоров у детей (2014)
Шадрін О. Г. - Синдром ацетонемічної блювоти у дітей, терапевтичні підходи до лікування (2014)
Шадрін О. Г. - Кишкові коліки у дітей раннього віку при різних типах лактазної недостатності, особливості діагностики та корекції, Хомутовська К. О. (2014)
Тяжка О. В. - Експресія генів ALDOC, TIGAR, ENO1 та ENO2 у клітинах крові дітей чоловічої статі з ожирінням, ускладненим резистентністю до інсуліну, Мінченко Д. О., Молявко О. С., Давидов В. В., Будрейко О. А., Кулєшова Д. К., Мінченко О. Г. (2014)
Маменко М. Є. - Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку, Бугаєнко О. О., Сомов С. Ю. (2014)
Маврутенков В. В. - Острый идиопатический панкреатит у детей (наблюдения из практики) (2014)
К сведению авторов (2014)
Воронкова А. В. - Лечебно-профилактическое действие симбиотика "Симбітер" при экспериментальном стоматите, Смаглюк Л. В., Левицкий А. П. (2013)
Забуга Ю. І. - Експериментальне обґрунтування застосування засобів захисту поверхні препарування твердих тканин вітальних зубів на етапах ортопедичної реабілітації пацієтів, Германчук С. М., Біда О. В. (2013)
Костиленко Ю. П. - Морфологическое сходство и различие между функциональной и патологической стираемостью зубов, Аноприева Н. М., Петренко А. И. (2013)
Ткаченко І. М. - Структурні особливості ротової рідини в пацієнтів із підвищеною стертістю твердих тканин зубів (2013)
Косенко К. Н. - Спектроколориметрическая оценка результатов комплексной профилактики стоматологических заболеваний рабочих горнорудной промышленности, Глазунов О. А., Деньга Э. М. (2013)
Назарян Р. С. - Биохимические маркеры микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта у пациентов с синдромом задержки внутриутробного развития в анамнезе, Гармаш О. В., Загайко А. Л., Хмыз Т. Г. (2013)
Помойницька М. В. - Клінічна оцінка стану пломб при пломбуванні каріозних порожнин із визначенням параметрів вологості дентину (2013)
Демяник Д. С. - Характер и сроки возникновения осложнений после гайморотомии, Побережник Г. А. (2013)
Рак А. В. - Влияние лазерофореза на уровень эндогенной интоксикации у больных с флегмонами челюстно-лицевой области (2013)
Рекова Л. П. - Динамика показателей перекисного окисления липидов в зависимости от вида острого одонтогенного воспалительного процесса, Сторожева М. В., Бакшеева В. А. (2013)
Рузин Г. П. - Клинико-рентгенологические варианты течения остеомиелита костей лица у наркозависимых больных, Ткаченко О. В. (2013)
Богашова Л. Я. - Инородные тела челюстно-лицевой локализации, особенности их удаления, Скрипникова Т. П., Ванякин Е. Е., Радлинская В. Н. (2013)
Дембіцький О. В. - Математичне обґрунтування оптимальної форми та розмірів куксо–кореневої вкладки (патричної частини) для комбінованої системи фіксації покривних протезів, Фенко О. Г., Дворник В. М. (2013)
Левандовський Р. А. - Аналіз фіксаційних елементів резекційних протезів верхньої щелепи. Динаміка втрати опорних зубів (2013)
Мартиненко І. М. - Клінічне розв’язання проблеми фіксації повних знімних протезів (2013)
Нідзельський М. Я. - Математична обробка та кореляційний аналіз змін адгезії бактерій до зразків композитних матеріалів світлового отвердіння, виготовлених за різними технологіями, Коротецька-Зінкевич В. Л., Зінкевич К. Г. (2013)
Нідзельський М. Я. - Кореляційний аналіз і математична обробка результатів дослідження міцнісних параметрів фотополімеризаційних композитних матеріалів, виготовлених за допомогою електромагнітного поля, Коротецька-Зінкевич В. Л. (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів ера-тестів аксіограм хворих із дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії на фоні системних ревматоїдних уражень (2013)
Чулак Л. Д. - Изучение структуры, физико-химических свойств безакриловых полных съемных протезов, Задорожный В. Г., Розуменко В. А. (2013)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників активності лізоциму та уреази ротової рідини в дітей із хронічним катаральним гінгівітом у період змінного прикусу, Новіков Є. М. (2013)
Ткаченко П. І. - Клінічна характеристика гострого гнійного піднижньощелепного лімфаденіту в дітей та морфологічні зміни структури ясенного краю, Єрошенко Г. А., Лобач Ю. Б. (2013)
Назарян Р. С. - Показатели распространённости и интенсивности кариеса зубов у детей 6-7 лет Харьковского региона, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю. (2013)
Романенко Е. Г. - Влияние взаимодействия неспецифических защитных факторов ротовой жидкости на состояние тканей пародонта у детей (2013)
Романченко І. М. - Аналiз біохімічних показників ротової рідини, рівня рН нальоту та індексу зубного нальоту у ВІЛ-інфікованих дітей у період антиретровірусної терапії (2013)
Ткаченко П. І. - Роль ротової рідини в адаптивних реакціях організму при гострому одонтогенному остеомієліті тіла нижньої щелепи в дітей, Доброскок В. О. (2013)
Шинкевич В. И. - Использование веб-ресурсов в последипломном медицинском образовании преподавателя высшей медицинской школы на примере Medscape (2013)
Апєкунов Г. Ю. - Проблеми протезування пацієнтів із застосуванням стоматологічних імплантатів, Єфименко А. С., Білий С. М., Король Д. М. (2013)
Макєєв В. Ф. - Застосування полімерних остеопластичних матеріалів у стоматології, Черпак М. О. (2013)
До відома авторів (2013)
Кріль І. А. - Дослідження in vitro ультраструктури зони контакту твердих тканин зуба з фотополімерними реставраціями у випадку пломбування дефектів, спричинених гіпоплазією емалі, Рожко М. М. (2013)
Нідзельський М. Я. - Структурні зміни поверхні в повних знімних стоматологічних протезах, виготовлених із акрилових пластмас, у процесі користування ними, за даними електронної мікроскопії, Криничко Л. Р. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Фторвыделяющая способность фотоотверждаемых композитных материалов, Камина Т. В. (2013)
Бабенко В. М. - Аналіз досліджень епітеліально-сполучнотканинних співвідношень у хворих із коморбідною патологією (2013)
Кравченко Л. С. - Использование нового геля "Апидент" в комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта, Солоденко Г. Н., Бас Н. А., Кушнир Е. Н. (2013)
Кулигіна В. Н. - Показники допплерографічного дослідження судинного русла язика у хворих на глосодинію, Дорош І. А., Черноконь О. В. (2013)
Манрикян М. Е. - Анализ результатов медико - социологического опроса населения армении по проблемам стоматологической профилактики (2013)
Самойленко А. В. - Внутрішня патологічна резорбція зуба, Салюк О. Д., Горшкова А. Є., Гриценко П. І., Гаврилюк О. А. (2013)
Удод О. А. - Крайове прилягання реставраційних матеріалів при відновленні зубів із клиноподібними дефектами, Мороз Г. Б. (2013)
Удальцова К. А. - Изучение очагового снижения рассеивающих свойств твердых тканей зубов под действием разрушающего напряжения (2013)
Удод А. А. - Квалитологическое исследование эстетических характеристик реставраций зубов, Антипова И. М. (2013)
Удод О. А. - Сучасні підходи до клінічної оцінки структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів, Сироткіна О. В. (2013)
Караван Я. Р. - Характеристика видів лікування злоякісних пухлин слизової оболонки ротової порожнини за останні 10 років (за даними канцер-реєстру Львівської області) (2013)
Добровольський О. В. - Малобюджетна ортопедична реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів на нижній щелепі (2013)
Ніколов В. В. - Результати термографічного дослідження в пацієнтів із дефектами коронок зубів і зубних рядів, Король Д. М., Єфименко А. С. (2013)
Перепелова Т. В. - Стан мікробного балансу у хворих із гальванозом, які користуються незнімними ортопедичними конструкціями, Силенко Ю. І., Хребор М. В., Шликова О. А., Боброва Н. О. (2013)
Телішевська У. Д. - Важливість своєчасного виявлення найхарактерніших симптомів для діагностики скронево-нижньощелепних розладів (2013)
Колесник К. А. - Состояние минерализующей функции ротовой жидкости у детей с диффузным нетоксическим зобом при ортодонтическом лечении, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2013)
Курдиш Л. Ф. - Результати впровадження методу лікування і профілактики множинного карієсу зубів на основі клінічного спостереження (2013)
Романенко Е. Г. - Влияние комплексного лечения на динамику морфофункциональных показателей эпителия десны у детей с хроническим катаральным гингивитом (2013)
Смоляр Н. І. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей, яких лікували під загальним знеболюванням, Солонько Г. М. (2013)
Ткаченко П. І. - Рівень прозапальних і протизапальних інтерлейкінів у сироватці крові при гострому гнійному лімфаденіті та гострому одонтогенному остеомієліті нижньої щелепи в дітей, Весніна Л. Е., Доброскок В. О., Микитюк М. В. (2013)
Комар І. Г. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей різних матеріалів для тимчасового протезування, які впливають на їхню міцність і клінічну стабільність, Кирманов О. С. (2013)
Леонтович І. О. - Профілактичні заходи при користуванні знімними пластинковими протезами, Король Д. М., Оджубейська О. Д., Зубченко С. Г., Черевко Ф. А. (2013)
Митченок О. В. - Сучасний погляд на консервативний хірургічний метод лікування хронічних періодонтитів, Лазар А. Д., Житарюк Л. В. (2013)
Ющенко П. Л. - Порівняльна характеристика С-силіконових і А-силіконових відбиткових матеріалів, Король М. Д., Король Д. М. (2013)
Яценко І. В. - Карпульна технологія в стоматології. Вчора, сьогодні, завтра, Аветіков Д. С., Ставицький С. О. (2013)
Ювілеї (2013)
Інформаційний лист (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2006)
Sydorenko V. - Introduction (2006)
Белічко Ю. - Що і як ми колекціонуємо (2006)
Борщенко Л. - Художнє литво на старому Луганському заводі (1795-1887 рр.) (2006)
Габелко В. - Сценограф і графік Іван Бурячок (1877-1936) (2006)
Голубець О. - Повернення на збаразьку землю (2006)
Горбачов Д. - Шароварно-гопашна культура як джерело світового авангарду (2006)
Громадюк Н. - Образність концертного вбрання у творчості Галини Забашти (2006)
Даниленко В. - Новий європейський дизайн: Центрально-східна версія (2006)
Єфремова В. - Художньо-мистецька спадщина Сумщини (2006)
Жоголь Л. - Наш музей: Якому йому бути? (2006)
Жоголь Л. - Олександр Саєнко - митець інтер’єрів (2006)
Зіненко Т. - Перший монументальний (2006)
Зузяк Т. - Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні кінця ХVIII - початку XXІ ст. (2006)
Івашків Г. - Образи сирен та русалок на українських кахлях (2006)
Ізотов А. - Ідеологічне та художнє в архітектурі трапезної Києво-Печерської лаври архітектора В. Ніколаєва (2006)
Кара-Васильєва Т. - Нові підходи до історії українського мистецтва ХХ сторіччя (2006)
Кара-Васильєва Т. - Нове слово мистецтвознавця (2006)
Кодьєва О. - Культура суспільства і відповідальність митця: Український погляд (2006)
Корнев А. - Глиняный космос Владимира Шаповалова, Романенко О. (2006)
Кравченко Я. - Гуцульська сецесія Казимира Сіхульського (2006)
Кубриш Н. - Історико-художній контекст образу жінки у мистецтві кінця ХIХ - початку ХХ сторіччя (2006)
Лящук Т. - Ліричний панегірик. На седнівських лугах і водах (2006)
Лящук Т. - Спогад про Володимира Куткіна (2006)
Лящук Т. - Квітка на могилу Великої художниці (2006)
Миловзоров А. - 1986 год: "Начало борьбы" (2006)
Мисковець Т. - На шляху до джерел (2006)
Мороз (Голуб) О. - Інтерпретація сучасного фотозображення (2006)
Носенко А. - Световой элизиум Юрия Егорова (2006)
Оксамитний І. - In the army now (2006)
Паньок Т.-М. - До проблеми національного стилю в творчості харківських художників (2006)
Перець О. - Національне середовище - мотив, тема, жанр сучасного українського мистецтва (2006)
Петушинська Ю. - Нотатки професіонала (2006)
Порожнякова Н. - Образ Бояна (2006)
Рибалко С. - Японський стрій наприкінці ХХ - початку ХХІ сторіччя: Проблеми збереження національної традиції (2006)
Роготченко О. - Роздуми про незбудовані площі (2006)
Руденко И. - Художественная ковка (2006)
Рыжих Е. - О Животкове (2006)
Семесюк І. - Василь Бородай (2006)
Семесюк М. - Пам’яті колеги (2006)
Слободян Г. - Новації у роботах художнього текстилю за роки незалежності України (2006)
Соломарська О. - Малевич і Україна (2006)
Стельмащук Г. - Самоідентифікація луцьких митців початку ХХІ сторіччя "Галереї - ІХ” (2006)
Сорокіна І. - Вадим Сидур - творча особистість. Шлях до невизнання або вірність собі (2006)
Суходолов М. - Як створювався пам’ятник М. Щорсу (2006)
Тарасенко А. - Мифологические диалоги А. Шопина (2006)
Тарасенко О. - Наследие светоживописи средневековья в формировании художественного языка модерна и авангарда (2006)
Топачевський А. - Парадокси Уоллеса: Українські проекції (2006)
Чегусова З. - У заповітному колі трієнале (2006)
Чегусова З. - Скромна привабливість Тамари Придатко (2006)
Чегусова З. - Рецензія на монографію Шмагала Р. Т. (2006)
Оваки Ч. - Японский период в творчестве Д. Бурлюка: Состояние и проблемы исследованности (2006)
Роготченко О. - Післямова (2006)
Рябоконь Е. Н. - Влияние фторсодержащего наполнителя на физико-механические свойства фотоотверждаемых композитов, Камина Т. В. (2013)
Чайка Е. Н. - Металлофизические и экономические аспекты проблемы рециркуляции стоматологических сплавов (2013)
Чечотіна С. Ю. - Вплив мазі альтанової на мінеральний обмін кісткової тканини пародонта в щурів зі спонтанним пародонтитом (2013)
Горб-Гаврильченко И. В. - Опыт лечения генерализованного пародонтита на фоне овариоэктомии остеотропными препаратами, Стрельченя Т. Н. (2013)
Кулигіна В. М. - Стан кислотно-лужної рівноваги та характер слиновиділення в пацієнтів із хворобами слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом, Капиця А. В. (2013)
Комнацький Б. Ю. - Психологічні особливості та якість життя пацієнтів зі стоматологічними хворобами із супутнім цукровим діабетом, які потребують місцевого знеболювання при терапевтичних і ортопедичних втручаннях, Кулигіна В. М. (2013)
Струк В. І. - Аналіз динаміки захворюваності твердих тканин зубів у жителів міста Чернівці, Тамазликар Д. В., Митченок О. В. (2013)
Мрочко О. І. - Взаємозв’язок стану гігієни порожнини рота у визначенні інтенсивності карієсу і хвороб тканин пародонта в працівників спиртового виробництва (2013)
Назарян Р. С. - Комплексне оцінювання стоматологічного статусу пацієнтів завдяки диференційованому підходу до вибору тактики професійної гігієни, Кривенко Л. С. (2013)
Степанова С. В. - Комплексный подход в лечении язвенно-некротических процессов СОПР и воспалительных заболеваний пародонта, Фесенко В. И. (2013)
Ахмеров В. Д. - Состояние неспецифической локальной резистентности тканей полости рта при плановых оперативных вмешательствах на альвеолярном отростке, Бондаренко В. В., Соколова Н. А. (2013)
Ткаченко П. І. - Клініко-імуногістохімічна характеристика хронічного гіперпластичного піднижньощелепного лімфаденіту і ясенного краю в дітей, Лобач Ю. Б. (2013)
Шешукова Я. П. - Структура і частота доброякісних новоутворів м’яких тканин обличчя, щелепних кісток у дітей і дорослих (2013)
Альберт Є. Л. - Дослідження поширеності та структури дефектів зубних рядів у хворих на генералізований пародонтит (2013)
Баля Г. М. - Динаміка електроміографічних змін у жувальному апараті пацієнтів з ускладненими формами патологічного стирання твердих тканин зубів при їх ортопедичній реабілітації з використанням покривних протезів (2013)
Шульженко О. Ю. - Динаміка показників перекисного окислення ліпідів у різні терміни користування частковими знімними протезами, Силенко Ю. І., Куценко Л. О., Калашніков Д. В. (2013)
Чулак Л. Д. - Результати клінічної апробації застосування гелю "Виноградний" у осіб, які користуються повними знімними протезами, з гіпосалівацією II та III ступенів, Кушнір Є. М. (2013)
Смаглюк Л. В. - Применение схемы индивидуальной профилактической программы при лечении брекет-техникой, Лучко Е. В., Давыденко С. В., Абдел Раззак Омар (2013)
Галкина О. П. - Коррекция костного метаболизма в лечении генерализованного пародонтита у подростков с нарушением осанки (2013)
Гармаш О. В. - Стоматологические аспекты синдрома задержки внутриутробного развития в анамнезе у детей дошкольного возраста, Назарян P. C., Будрейко Е. А. (2013)
Каськова Л. Ф. - Мікробіоценоз зубного нальоту в дітей, хворих на лімфобластний лейкоз і лімфогранулематоз, Ващенко І. Ю., Карпенко О. О., Коротич Н. М., Чуприна Л. Ф. (2013)
Каськова Л. Ф. - Вплив лікувально-профілактичних комплексів на функціональну активність пульпи в дітей із флюорозом, Моргун Н. А., Новікова С. Ч., Карпенко О. О., Левченко Н. В. (2013)
Поліщук Т. В. - Алгоритм використання пре- і пробітику для корекції локального дисбіозу при хронічному генералізованому катаральному гінгівіті в дітей, Скрипников П. М. (2013)
Романенко Е. Г. - Способ определения фукозы в смешанной слюне и её взаимосвязь с функциональным статусом эпителиоцитов десны у детей, Кленина И. А. (2013)
Назарян Р. С. - Заболеваемость кариесом зубов у детей 8-9 лет г. Харькова, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю. (2013)
Кравченко Л. С. - Вплив гелю "Апідент" на мікробіоценоз і захисні системи ротової порожнини за умов раннього післяопераційного періоду при дентальній імплантації, Пасечник О. В. (2013)
Рецензія на підручник "Фармакологія" Чекман І. С., Бобирьов В. М., Кресюн В. Й. та ін. (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2008)
Sydorenko V. - Introduction (2008)
Авраменко О. - "Син" Північної Пальміри й "батько" українського трансавангарду (2008)
Бариш-Тищенко І. - Трансформаційні процеси розвитку народного мистецтва (2008)
Безручко О. - Специфіка історичного розвитку мистецької кіноосвіти в контексті становлення українського суспільства (перша половина ХХ ст.) (2008)
Велигоцкая Н. - Конотоп как один из "пунктов видения искусства" юным Казимиром Малевичем (1894-1895 годы) (2008)
Гнатишин О. - До проблеми музичної форми як важливої концепції в українському музикознавстві ХХ ст. (2008)
Голуб Е. - Поворот от барочной избыточности к беглой документации (2008)
Голубець О. - Проблеми термінології: Рудименти минулого (2008)
Голубець Г. - Унікальна колекція гутного скла (2008)
Горак Я. - Виступи українських співаків у музично-критичній оцінці Володимира Домета-Садовського (2008)
Даниленко В. - Сучасна дизайнерська активність (2008)
Джулай В. - Рецензія на цикл творів "Земле моя" народного майстра декоративно-прикладного мистецтва, члена НСХУ Марини Семесюк на здобуття премії імені Катерини Білокур (2008)
Єфремова В. - Художньо-мистецька спадщина Сумщини (2008)
Жоголь Л. - О культуре (2008)
Зіненко Т. - Кераміка Опішні другої половини ХХ ст. як складова керамічної історії України (2008)
Зузяк Т. - Розвиток плетіння з рослинних матеріалів з найдавніших часів до ХVIII ст. (2008)
Иваненко Т. - Современная стилизация знаковых конструкций (2008)
Иванов С. - Архитектура Киева: Идейные аспекты городской среды (2008)
Калашникова Е. - Украинская цветная линогравюра начала XX века в контексте развития европейской гравюры (2008)
Кара-Васильєва Т. - Роль І. Щирського в оновленні українського гаптування (2008)
Клименко О. - Традиції й інновації в українському гончарстві ХХ - початку ХХІ ст. і проблема кітчу (2008)
Ковальчук О. - Київський період творчості Д. Боровського. Пошуки стилю (2008)
Кочубей М. - Всеукраїнський конкурс графічного мистецтва ім. Георгія Якутовича (2008)
Криштопайтіс В. - Класична типографіка друкованих видань на початку XXI ст.: Вступ до проблеми (2008)
Кучер Т. - Роль мистецтва у молодіжних субкультурах (2008)
Лагутенко О. - Нове слово про українську вишивку (2008)
Ламонова О. - Феномен продовження традицій "шестидесятництва" в сучасній українській графіці (на прикладі творчості О. І. Губарєва) (2008)
Литвиненко В. - Жанровість в творчості П. П. Вірського (2008)
Лобановська А. - Георгій Зайченко: Колористичні імпресії (2008)
Максименко А. - До проблеми художнього часопростору в мистецтві (2008)
Мельничук Л. - Націоналізовані приватні мистецькі колекції: Завдання та проблеми дослідників (2008)
Пазиніч С. - Естетична самосвідомість особистості як чинник розвитку національної художньої еліти, Пономарьов О. (2008)
Пасічна Т. - Лінія як засіб виявлення форми об’єктів світлового дизайну (На прикладі прийому світлової графіки) (2008)
Пономаревська О. - Центри народного іконопису північно-східного Полісся: Історико-культурні проблеми визначення (2008)
Присяжна Ю. - Михайло Бабій - художник сонця і вогню (2008)
Пучков А. - Архитектурный экфрасис Марциала: К постановке проблемы практического применения в архитектуроведении идио-номографического метода (2008)
Пучков А. - Время текста и пространство картины в кинематографии: О конструкции обсуждения кинематографической реальности, Червинский А. (2008)
Роготченко О. - Ніхто не забутий. (Анатоль Навроцький - нетипове явище соцреалістичної пори) (2008)
Романенкова Ю. - Науки про культуру в сучасній системі освіти України (2008)
Руденко И. - Кузнечный организм Украины: Учащение кузнечного пульса (2008)
Семесюк М. - "В жертву остальным цветам…" (2008)
Слободян Г. - Космоморфна символіка сучасного українського художнього текстилю: Художня образність, європейський контекст (2008)
Смолій Ю. - Мальовані печі Катеринославщини початку ХХ ст. (2008)
Соломяний М. - Чинники профорієнтації та розвитку естетичного смаку майбутніх художників-дизайнерів засобами малюнка (2008)
Сорокіна І. - Алюмінієве крісло: Маскультура й авторський проект (2008)
Сотник А. - Роздуми про дегуманізацію сучасної суспільної думки (2008)
Філоненко Л. - Про композитора Ярослава Барнича та його пісню "Гуцулка Ксеня" (2008)
Фрайт О. - Музичне життя поезії Івана Франка "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" (2008)
Холодинська С. - Інтерпретація як фактор формування нового мистецького феномену (2008)
Царенок А. - Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції (2008)
Шіміна А. - Зведення в естетичну реальність (2008)
Щербак Ю. - Образотворче мистецтво: Трансформація експозиційного простору (2008)
Щербань О. - Понадстолітня історія гончарного шкільництва Опішного (2008)
Юр М. - Українські селянські розписи і безпредметний живопис 1910-1920-х рр.: Діалог пластичних мов (2008)
Янко Д. - Людина-таїна (2008)
Роготченко О. - Післямова (2008)
Колонка редактора (2012)
Щербінська A. M. - Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: історичний аспект (2012)
Доан С. І. - Лабораторні дослідження в системі епідеміологічного нагляду за грипом і ГРВІ, Голубка О. С., Оніщенко О. В. (2012)
Марієвський В. Ф. - Розповсюдженість метицилінрезистентних варіантів серед Staphylococcus aureus, виділених від пацієнтів хірургічного профілю: результати багатоцентрового дослідження, Макушенко О. С., Салманов А. Г., Синетар Е. О., Мачерет Я. Ю., Венгловська В. В. (2012)
Широбоков В. П. - Поширеність кишкових вірусів у хворих з ВІЛ-інфекцію, Бобир В. В., Доан С. І., Щербинська А. М., Понятовський В. А., Долінчук Л. В. (2012)
Грижак І. Г. - Алгоритм діагностики токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку та лікувальна тактика, Дикий Б. М., Кондрин О. Є, Остяк Р. С., Процик А. Л. (2012)
Малиш Н. Г. - Вірусологічний моніторинг як складова епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, Чемич М. Д., Захлєбаева В. В., Хатинська Ж. В., Псарьов В. М. (2012)
Покас О. В. - Вивчення дії препаратів з наночастинками на здатність до утворення біоплівок штамами Pseudomonas aeruginosa (2012)
Скаковская О. И. - Чувствительность к антисептикам возбудителей экспериментальной флегмоны крыс, Степанский Д. А., Кременчуцкий Г. Н., Дроздов А. Л. (2012)
Шварсалон Н. К. - Принципы организации эпиднадзора за чумой в Украине, Зинич Л. С., Хайтович А. Б. (2012)
Трихліб В. І. - Захворюваність на малярію серед військовослужбовців-миротворців в деяких країнах Африки (2012)
Гафарова М. Т. - Иксодовые клещи, как резервуар природно-очаговых риккетсиозов, Алиева Э. Э., Абдулгазис С. С., Опланова Л. Э. (2012)
Шагінян В. Р. - Вивчення напруженості імунітету проти гепатиту В у дітей за результатами багатоцентрового дослідження, Гураль А. Л., Сергеева Т. А., Максименок О. В., Бояльська О. Г., Мишко О. В., Ігнатенко О. С., Лісецька В. І., Комасько Л. А., Іваськів О. С. (2012)
Мартинович Т. Л. - Клінічні ознаки дисплазії сполучної тканини у хворих на хронічні гепатити В та С (2012)
Каримов И. З. - О лечении хронических заболеваний печени, Аршинов П. С., Дегтярева А. А., Лось-Яценко Н. Г., Козловский О. А., Врабие И. Л. (2012)
Жалко-Титаренко В. П. - Проблема происхождения микробной жизни в аспекте термодинамики, информатики, теории предестинантных систем и стохастических представлений (2012)
До 75-річчя професора Анатолія Леонтійовича Гураля (2012)
До 75-річчя професора Алли Михайлівни Щербінської (2012)
До 90-річчя з дня народження Петра Михайловича Лернера (2012)
Чудна Л. М. - Проблеми вакцинопрофілактики в Україні, Маричев І. Л., Алаева О. М., Мишко O. B. (2012)
Миронюк І. С. - Поведінкові ризики інфікування ВІЛ осіб, пов'язаних з трудовою міграцією (2012)
Бондаренко В. І. - Стан вакцинопрофілактики проти поліомієліту в Україні, Фесенко А. Ю., Платов С. М. (2012)
Бугаенко Н. С. - Вивчення поширеності ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення в м. Києві за результатами дозорних епідеміологічних досліджень, Сергеєва Т. А., Юрченко О. В., Круглов Ю. В. (2012)
Шевель И. И. - Проблема сочетаной патологии ВИЧ-инфекция/туберкулез в Мариуполе (2012)
Лось-Яценко H. Г. - Анализ заболеваемости лептоспирозом в АР Крым, Каримов И. З., Павленко А. Л., Козловский O. A., Одинец Т. Н. (2012)
Гук A. B. - Епідеміологічні особливості інфекційної захворюваності військовослужбовців видів Збройних Сил України та родів військ, Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2012)
Покас О. В. - Вплив лазерного опромінення на структуру біоплівки Pseudomonas aeroginosa, Поліщук О. І., Каневський В. О., Фільчаков І. В. (2012)
Дзюблик I. B. - Порівняння результатів застосування методів полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу для діагностики норовірусної інфекції у дітей з гострими кишковими інфекціями в Україні, Самборська І. Ф., Костенко І. Г. (2012)
Мокиенко А. В. - Гигиеническая оценка загрязнения вирусами водных объектов и питьевой воды в Одесской области. Сообщение пятое: аденовирусы, Петренко Н. Ф., Засыпка Л. И., Котлик Л. С., Тарасюк Е. Ф. (2012)
Нагорна A. M. - Оцінка адекватності забезпечення профілактики ВІЛ-інфікування на робочому місці в галузі охорони здоров'я україни, відповідно до рекомендації МОП та ВООЗ, Варивончик Д. В., Кальченко A. M., Штанько В. Л. (2012)
Красюк Л. С. - Тенденція розвитку епідемічного процесу краснухи в Україні, Біломеря Т. А., Алаєва О. М., Кисляк I. I., Алексеева І. В., Мишко О. В. (2012)
Руденко A. О. - Сучасна нейропротективна терапія герпесвірусних ураженнь нервової системи, Муравська Л. В., Берестова Т. Г., Пархомець Б. А., Дьяченко П. А, Андреєва О. Г., Сидорова Ж. П., Кругліков П. В. (2012)
Костюк О. В. - Фактори патогенності Н. pylori: генотипові основи та фенотипові прояви (2012)
Мельник В. В. - Кафедра мікробіології Київського медичного інституту на початку 20-х років XX століття, Широбоков В. П. (2012)
Лебединский А. П. - Биологическое значение горизонтального и вертикального движения генетической информации в системе эпидемического процесса, Лебединская Л. А., Руденский В. Г., Курилова В. Г. (2012)
Ігор Леонідович Маричев. До 60-річчя від дня народження (2012)
Людмила Олександрівна Антонова. До 75-річчя від дня народження (2012)
Доброї пам'яті видатного вченого-епідеміолога K. M. Синяка (2012)
Вимоги до оформлення рукописів (2012)
Маричев І. Л. - Стан вакцинопрофілактики кору в Україні та її вплив на епідемічний процес, Брижата С. І., Процап O. I., Некрасова Л. С., Світа В. M., Вашека Л. M. (2012)
Ткаченко В. Д. - Рівень нейроспецифічного протеїну S100B в сироватці крові у хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (2012)
Гепко А. Л. - Виявлення закономірностей та основних факторів впливу на розвиток епідемій грипу в Україні, Шевченко А. В. (2012)
Марциновська В. А. - Аналіз причин смерті ВІЛ-позитивних осіб на тлі широкого застосування антиретровірусної терапії в Україні, Нгуєн І. В., Кузін І. В., Бугаєнко Н. С., Сергеева Т. А. (2012)
Гомоляко І. В. - Порівняльна вірусологічна і морфологічна характеристика експериментальноїгерпетичної та грипозної інфекцій, Клочкова Н. Є., Рибалко С. Л., Старосила Д. Б., Лозицький В. П., Федчук А. С. (2012)
Жандарова Н. О. - Випадки спонтанного кліренсу серед HCV-позитивних пацієнтів Запорізького регіону. Їх зв'язок з епіданамнезом, статтю, віком, наявністю маркерів HIV, HBV (2012)
Понятовський В. А. - Використання методу полімеразної ланцюгової реакції для виявлення ентеровірусів у стічних водах, Бобир В. В., Широбоков В. П. (2012)
Римша О. В. - Формування резистентності мікроорганізмів до антисептичних препаратів, Сухляк В. В. (2012)
Жорняк O. I. - Характеристика впливу таблетованих антисептичних препаратів на адгезивні властивості мікроорганізмів (2012)
Малиш H. Г. - Гострі кишкові інфекції: захворюваність, етіологічна структура,біологічні властивості збудників, Чемич M. Д., Доан C. I., Фетісова І. М., Гавриленко Ю. М. (2012)
Бубало В. О. - Здатність до формування біоплівки сальмонелами, які були виділені в різні роки, Зарицкий A. M. (2012)
Козуля C. B. - Простейшие в искусственной среде сплит-систем, Павленко А. Л., Новиков A. B. (2012)
Пушкіна В. О. - Роль Protozoa в циркуляції потенційних агентів біотероризму бактеріальної природи у навколишньому середовищі, Єгорова О. О., Маньковська Н. М., Самойленко В. О. (2012)
Мокиенко A. B. - Характеристика контаминации воды открытых водоемов Одесской области простейшими и гельминтами, Засыпка Л. И., Вегержинская H. Д., Вернигора И. И., Мельник Л. П. (2012)
Данько О. П. - Структурні зміни в оболонці яєць аскариди свиней під впливом овоцитів (за даними електронної мікроскопії), Марієвський В. Ф., Зарицький A. M., Сопіль Г. В. (2012)
Вербенец Е. А. - Новые подходы к оптимизации эпидемиологического надзора за марсельской лихорадкой (2012)
Чабан Т. В. - Аналіз захворюванності на гнійні та серозні менінгіти за даними Одеської міської клінічної інфекційної лікарні, Усиченко K. M., Гедзул О. В., Мацюк В. Є., Титаренко В. В. (2012)
Борщов С. П. - Експериментальне дослідження безпечності інтратекального застосування кліндаміцину, Фільчаков І. В., Сініцин П. В., Серединська Н. М. (2012)
Кирик Д. Л. - Біологічні властивості бактерій роду Campylobacter та їх вплив на епідемічний процес кампілобактеріозу (2012)
Мельник В. В. - Викладання бактеріології на медичному факультеті Університету Св. Володимира, Широбоков В. П. (2012)
Орловский A. A. - Несколько удобных практических приемов для статистической обработки данных в медико-биологических исследованиях (2012)
Памяти Розалии Григорьевны Лукшиной (2012)
Пам'яті Анатолія Яковича Циганенка (2012)
Вимоги до оформлення рукописів (2012)
Сидоренко В. - Вступ (2009)
Sydorenko V. - Introduction (2009)
Більдер Н. Т. - Дизайн як міждисциплінарна діяльність проектних команд (2009)
Березіна І. В. - Мистецько-культурологічна цінність архітектурних краєвидів Наполеона Орди (2009)
Боднар О. Я. - Формотворчий підхід до ідеї симетрії в сучасній сакральній архітектурі (2009)
Велигоцкая Н. И. - Город Славутич - нереализованный синтез (2009)
Волобуева Н. Е. - Слово об отце (2009)
Волобуев Е. В. - Фрагменты воспоминаний (2009)
Гаврилко Н. А. - Колір, композиція і пошуки синтезу мистецтв у творчості Івана-Валентина Задорожного (2009)
Ганоцька О. - Дизайн споживчої упаковки в Україні: Сучасні прийоми та засоби (2009)
Гейко С. М. - Філософські аспекти романтичної іронії (2009)
Голубець Г. В. - Художній текстиль другої половини ХХ століття у колекціях львівських музеїв (2009)
Дегтярёв М. Г. - "Благословенный" беспредел под золотыми куполами (2009)
Дмитриева Л. М. - Основные проблемы концептуализации дизайна, Пендикова И. Г. (2009)
Жоголь Л. Є. - Уклін вам, колеги мої! (2009)
Зузяк Т. - Особливості народної вишивки подільських сорочок кінця XIX - початку XX століть (2009)
Иванов С. Г. - Архитектура Киева: Идейные аспекты городской среды (окончание) (2009)
Івашків Г. - Мотив "винограду" в українській народній кераміці (2009)
Кара-Васильєва Т. В. - Нове дослідження мистецтва бароко (2009)
Кашуба-Вольвач О. Д. - Педагогічні програми Олександра Богомазова 1922-1928 років (2009)
Колотова О. А. - Мимезис и мимикрия: Проблема художественной репрезентации (2009)
Коновалова (Серова) О. - Сквот на улице Олеговской в Киеве: Свобода как путь в социум и выход за пределы арт-рынка (2009)
Криштопайтіс В. - Семантика понять "класична" і "посткласична" типографіка (2009)
Лаврук Н. - Типологія українських листівок кінця ХІХ - початку ХХ cт. (2009)
Лагода О. М. - Мода - маніфестація культури свободи особистості в добу глобалізації (2009)
Ламонова О. - Подорож галицько-волинськими субкультурами (2009)
Ламонова О. - Мистецтвознавство і сучасні "товсті журнали" - чи можлива співпраця? (2009)
Лучанська В. В. - Методологічні проблеми дослідження екології культури (2009)
Магеровський О. Т. - Традиції та новаторство в українському гутному склі 1960-1970-х (2009)
Мельник М. Т. - Фешн-артефакт як нова форма бачення моди (2009)
Митина В. И. - Духовные парадигмы в эстетическом познании (2009)
Молинь В. - Станіслав як осередок українського національного життя Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ ст (2009)
Наумова Л. М. - Документалістика: Телевізійний вимір (2009)
Полякова А. А. - Естетика "дегуманізації" Хосе Ортеги-і-Гассета: Генезис і становлення (2009)
Придатко Т. - Хвилююче слово про маестро художнього скла (2009)
Протас М. О. - Стратегії європейської культури: Деякі аспекти герменевтики (2009)
Роготченко О. О. - Реалістичний нереалізм родини Надєждіних: Нотатки глядача (2009)
Романенкова Ю. В. - Феномен "мавзолея для сердца" во французской надгробной скульптуре XVI века (2009)
Савицкая Л. Л. - Дискурс телесности в современном искусстве Украины (2009)
Сафонова Т. В. - Актуальні проблеми промислового дизайну (2009)
Сергеева Л. С. - Цена художественной ценности (2009)
Степовик Д. В. - Сакральні сюжети в українському й західному образотворчому мистецтві (2009)
Столяр М. Б. - Архетип рождественского чуда в постсоветском кинематографе (2009)
Таганов О. Н. - О проблеме композиторского творчества в украинском социуме начала XXI века (2009)
Титаренко А. - О Демиене Херсте, Чарльзе Саатчи и делах наших скорбных (2009)
Тобілевич Г. М. - Модульні композиції в архітектурно-декоративній кераміці Тараса Драгана (2009)
Тормишева Ю. О. - Мистецтво нецке в західному світі (2009)
Федорук О. К. - Експресивно-лірична абстракція "Краківської групи" (2009)
Філоненко Л. - Про композитора Ярослава Барнича та його пісню "Гуцулка Ксеня" (закінчення) (2009)
Фрайт О. - Музичне життя поезії Івана Франка "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" (закінчення) (2009)
Чепелик О. В. - Мистецька візуальність: Відображення гендерної проблематики в українському сучасному мистецтві (2009)
Шевчук К. С. - Сучасне інтернет-мистецтво і проблема естетики електронних медіа (2009)
Шейко В. М. - Еволюція культурологічно-філософських основ компаративістики в процесах міжкультурних зв’язків народів світу (2009)
Школьна О. В. - Вироби сантехнічного фарфору-фаянсу України ХІХ - початку ХХ ст. у світлі історії розвитку дизайну гігієнічної кераміки та її типології (2009)
Щербак Ю. В. - "Нахили" фемінної сутності (За графікою Олександра Маліса) (2009)
Щербак Ю. В. - Хвилерух (За графічним начерком Олександра Маліса) (2009)
Щербань О. - Експеримент засновників Опішнянської зразкової гончарної навчальної майстерні Полтавського губернського земства (1894-1899) (2009)
Янко Д. Г. - Непідвладні часу (2009)
Нетрадиційне засідання секції критики і мистецтвознавства Київської організації НСХУ (2009)
Роготченко О. О. - Післямова (2009)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2009)
Аніщенко О. В. - Технології особистісно-професійного розвитку у контексті формування інноваційного потенціалу особистості (2014)
Баніт О. В. - Персонал-технологія як інноваційний напрям внутрішньофірмової підготовки фахівців (2014)
Богів Е. І. - Неформальна освіта дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Броннікова В. Б. - Сутність самостійної роботи в умовах особистісно орієнтованого навчання (2014)
Василенко О. В. - Освіта дорослих у контексті неперервної освіти: сучасні підходи (2014)
Волярська О. С. - Проблеми професійної освіти та зайнятості дорослого населення в Україні (2014)
Комар О. С. - Соціальна політика і безперервна освіта: нові теоретичні та методологічні виклики в соціології освіти дорослих (2014)
Лактіонова Г. М. - Щастя і сучасна освіта: інформація до роздумів (2014)
Прийма С. М. - Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення (2014)
Суттанова Л. Ю. - Компетентнісний підхід у дослідженні проблеми полікультурної освіти (2014)
Чернишова Є. Р. - Освіта дорослих як складова національної системи неперервної освіти (2014)
Szymańska M. F. - Ustawiczne uczenie się wartością determinującą proces wzrastania (2014)
Лук’янова Л. Б. - Андрагогіка: ретроспективний аналіз походження терміну та особливості сучасного змістового наповнення (2014)
Бабушко С. Р. - Аналіз змісту навчання фахівців в умовах готельних корпорацій (2014)
Вихрущ А. В. - Освіта дорослих у Польщі: минуле і майбутнє (2014)
Данькевич В. Г. - Ідеї А.С. Макаренка щодо створенння колективу як умови ефективного професійного розвитку особистості (2014)
Дернова М. Г. - Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід (2014)
Огієнко О. І. - Методологія порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих (2014)
Самко А. М. - "Я-концепція" академіка С.У. Гончаренкаl (2014)
Терьохіна Н. О. - Особливості функціонування системи неформальної освіти дорослих у розвинених країнах Європи і США (2014)
Цюняк О. П. - Зарубіжний досвід у професійній підготовці майбутніх магістрів початкової освіти (2014)
Герасимова І. Г. - Розвиток адаптаційного потенціалу як передумова виявлення професійної мобільності майбутнього фахівця (2014)
Жмурко М. Д. - Спрямованість педагогічного мислення на розвиток духовного потенціалу учня (2014)
Зданевич Л. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах України (2014)
Кондратова Л. Г. - Культурологічні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації виховної дії (2014)
Круковська І. М. - Інтеграція традиційних і новітніх технологій навчання як основа інтенсифікації підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів (2014)
Лаврентьєва О. О. - Аbilities in the structure of the sciences teacher’s methodological culture (2014)
Лавренчук А. О. - Управлінські стратегії та ресурси інноваційного розвитку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції (2014)
Мозговий В. Л. - Режисура педагогічної дії: етапи педагогічного експерименту (2014)
Ружицький В. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку професійних умінь майбутніх учителів (2014)
Семеног О. М. - Учительська професія в соціально-педагогічному і професійно-особистісному вимірах (2014)
Демьяненко С. А. - Экспериментальное обоснование стоматопротекторного действия биофлавоноидных гепатопротекторов при гепато-оральном синдроме (2013)
Писаренко О. А. - Морфологічна будова первинного, вторинного і третинного замісного дентину (2013)
Романенко Е. Г. - Патогенетическое обоснование применения антиоксиданта и препарата донора оксида азота в медикаментозной коррекции биохимических изменений в десне при экспериментальном гастродуодените (2013)
Ткаченко І .М. - Аналіз взаємозв’язків морфологічної будови і мікроелементного складу емалі зубів при надмірній і фізіологічній стертості (2013)
Комнацький Б. Ю. - Стан неспецифічних адаптаційних реакцій у пацієнтів зі стоматологічними хворобами, поєднаними з цукровим діабетом, Кулигіна В. М. (2013)
Яров Ю. Ю. - Состояние местного иммунитета полости рта у больных с разными уровнями гигиены полости рта, Мельник А. В. (2013)
Ярова С. П. - Роль порушень цитокінової регуляції в розвитку ендотеліальної дисфункції при генералізованому пародонтиті, Желдакова А. Д. (2013)
Ярова С. П. - Реологические свойства ротовой жидкости и ее ферментная активность у больных хроническим генерализованным пародонтитом, Бессмертный А. А., Пономарь В. В. (2013)
Ярова С. П. - Використання багатої на тромбоцити плазми в стоматології, Коваленко Я. О., Максютенко А. С. (2013)
Баля Г. М. - Ортопедичне лікування патологічного стирання твердих тканин зубів, ускладненого частковою втратою зубів (2013)
Гордиенко С. А. - Анализ результатов клинико-лабораторной эффективности применения методики профилактики осложнений при протезировании больных с артериальной гипертензией (2013)
Кордіяк А. Ю. - Обґрунтування необхідності клінічної оцінки стану незнімних зубних протезів. Визначення діагнозу і планування лікувальних заходів (2013)
Сухолиткий В. М. - Клінічні результати комплексного лікування пацієнтів із генералізованим пародонтитом і цукровим діабетом 2 типу (2013)
Фастовець О. О. - Дослідження змін мікроциркуляції крові в тканинах протезного ложа при користуванні повними знімними протезами, Котелевський Р. А., Крижановський А. Є. (2013)
Білоус А. М. - Зіставлення морфофункціонального стану зубощелепної ділянки й опорно-рухового апарату в пацієнтів із перехресним прикусом, Куліш Н. В., Смаглюк Л. В. (2013)
Куроедова Е. Л. - Оценка уровня неспецифической резистентности в полости рта при лечении зубочелюстных аномалий в сменном прикусе, Макаренко О. А. (2013)
Пилипів Н. В. - Особливості топічного розташування ретенованих зубів і їх систематизація (2013)
Каськова Л. Ф. - Надання стоматологічної допомоги дітям під седацією, Левченко Н. В., Кліменкова Л. Ф., Лихопуд А. І., Маковка І. Л. (2013)
Смоляр Н. І. - Оцінка ефективності лікування карієсу молочних зубів у дітей (ретроспективний аналіз), Гринишин О. Б. (2013)
Смоляр Н. І. - Особливості клінічного перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Малко Н. В. (2013)
Смоляр Н. І. - Патогенетичні аспекти виникнення і поширення цукрового діабету та його ускладнення в дітей, Пришляк В. Є. (2013)
Труфанова В. П. - Роль поліморфізму гена матриксної металопротеїнази-20 у перебігу карієсу зубів у дітей на фоні ендемічного флюорозу, Шешукова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Чечотіна С. Ю. - Актуальність упровадження міждисциплінарної інтеграції при вивченні фармакології (2013)
Ярова С. П. - Алгоритм системной подготовки врачей-интернов к лицензионному экзамену "Крок 3. Стоматология", Заболотная И. И., Осипенкова Т. С., Брашкин А. П., Гензицкая Е. С. (2013)
Риберт Ю. О. - CAD/CAM-системи в тимчасовому діагностичному протезуванні пацієнтів із дисфункцією скронево-нижньощелепних суглобів (огляд літератури), Кирманов О. C. (2013)
Кіндій Д. Д. - Щодо питання різних методів полімеризації базисних пластмас, Кіндій В. Д., Тончева К. Д. (2013)
Чертов С. А. - Обзор свойств материалов, используемых в производстве дентальных имплантатов, Стойков С. В. (2013)
Некрологи (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2010)
Sydorenko V. - Introduction (2010)
Вступне слово директора ІПСМ НАМ України академіка Віктора Сидоренка (2010)
Вступне слово головного ученого секретаря НАМ України, академіка Миколи Яковлєва (2010)
Сидоренко В. - Доповідь директора ІПСМ НАМ України, віце-президента НАМ України на Міжнародній науково-теоретичній конференції "Мистецтво сучасності: Конфігурація форм і смислів" (2010)
Садыкова Е. - Профессионализм как основа творческих поисков в художественной структуре традиционного и современного изобразительного искусства на постсоветском пространстве (2010)
Авраменко О. - Традиції, еволюція, перспективи феномену художніх пленерів в Україні (2010)
Аккаш Е. - Парадоксы развития культуры в современном социальном поле (2010)
Булавіна Н. - Фактор покоління в сучасному мистецькому процесі України (2010)
Босенко А. - К музыке (Немузыкальное приношение) (2010)
Веселовська Г. - До питання жанрології та дифузії жанрів у сучасному мистецтві та мистецтвознавстві (2010)
Вишеславський Г. - Просторові композиції в українському сучасному мистецтві: Приклад типологізації (2010)
Дрофань Л. - "Книга художника" у просторі минуле/майбутнє (2010)
Зіненко Т. - Полтавська школа художньої кераміки у культуротворчому становленні регіону: Досвід, реалії, перспективи (2010)
Ірдинєнко К. - Активність форми в мистецтві (2010)
Клековкін О. - Морфологія театру: До історії термінів (2010)
Метлев А. - Контрафакт современного искусства (2010)
Новицька О. - Пізньобарокова пластика Іоанна Пінзеля: Українська культурна спадщина і європейський контекст (2010)
Овдиенко Л. - Образование философии искусства (2010)
Сафонова Т. - Історична динаміка розвитку мистецтва фотографії (Репродукція, фотоколаж) (2010)
Чепелик О. - Інтервенціоністське мистецтво: Художник як медіатор суспільного діалогу (2010)
Гафаров И. - Перспектива междисциплинарного исследования музыкальных "движений идентичности" (2010)
Загурська Е. - Трансформація національного міфу на українській сцені (на прикладі образу Марусі Чурай) (2010)
Карнак А. - Українська сучасна музика початку ХХІ століття: Самоідентифікація маргінесу (2010)
Ковальчук О. - Сучасне покоління українських сценографів: Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє (2010)
Куимова М. - Развитие творческих способностей будущих инженеров средствами театрального искусства в процессе обучения иностранному языку, Кобзева Н. (2010)
Маншилин А. - Проблемы теоретического осмысления современного танца (в Украине) (2010)
Раєвська Ю. - До питання компаративного аналізу акторської творчості (І. Мар’яненко та Л. Курбас у виставах театру М. Садовського) (2010)
Чигляєв Я. - Театральне моделювання як новітня технологія театрознавства (на прикладі Молодого театру) (2010)
Мусієнко О. - Кінематограф Еріка Ромера: Віра і краса врятують світ (2010)
Мусієнко Н. - Авангард і гламур у дзеркалі екрану (2010)
Мусієнко О. - Творчий тандем продюсера та режисера у кінематографі (2010)
Никонова С. - Кино и смерть: Реальность мифического в фантастическом пространстве современного кинематографа (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Про причини занепаду українського кіна: Несвоєчасні роздуми (2010)
Богаевская А. - Искусство и город: Природа взаимодействия (2010)
Зуева П. П. - Американские небоскребы 1940-1950-х: Новые правила зонирования высот (2010)
Івашко Ю. - Специфіка реставрації пам’яток архітектури i мистецтва та сучасний досвід реконструкції і "неостильового" будівництва (2010)
Кондель-Пермінова Н. - Нові обрії архітектурознавства сучасності (2010)
Касьянов Н. - Некоторые геометрические закономерности формоообразования в архитектуре и природе (2010)
Коновалова Н. - Японская архитектура на мировой арене: Требования к формообразованию в XXI в. (2010)
Казакова О. - Проблема подходов к оценке объектов экологической архитектуры (2010)
Кутузова Т. - Venezia. Игра города и воды (путешествие с картинами Егора Толкунова) (2010)
Левандовський В. - Естетичні аспекти архітектурних медіатехнологій (2010)
Харлан О. - До використання результатів дослідження дерев’яної церковної архітектури Катеринославщини в сучасній культовій архітектурі Дніпропетровщини (2010)
Чередина И. - Жилье для рабочих в 1920-е: Проекты и реализованные работы С. Е. Чернышева (2010)
Шевцова Г. - Український дерев’яний храм як синкретична споруда на межі анімістичних і християнських, східних і західних традицій сакрального будівництва (2010)
Шинкаренко Д. - Плац одружень з міста Олександрія Кіровоградської області, як джерело монументального новаторства 1960-х (2010)
Бавбекова І. - Золоте шитво кримських татар ХІХ-ХХ століття (2010)
Гавронский В. П. - Академические дисциплины как основа профессиональной подготовки дизайнера (2010)
Дрофань Л. - "І правду й боротьбу благословити" (Олена Пчілка в сучасному прочитанні) (2010)
Дубовик Н. - Шоутизация современной культуры (2010)
Ерофалов Б. - Архитектурный вид на небо (2010)
Кара-Васильєва Т. - Олексій Роготченко. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм (2010)
Клименко О. - Гончарні вироби в ансамблі традиційного житла українців: Мальована миска (2010)
Кушнір О. - Типологія косівських мальованих полив’яних глиняних виробів другої половини ХХ століття (2010)
Марченко С. - Мистецтво як "машина часу": Принципи історизму та методологія відтворення історії художньо-виражальними засобами (2010)
Попович О. - Художня творчість у контексті епістемології людської аномалії (2010)
Придатко Т. - Інна Биченкова: У пошуках образності (2010)
Присяжна Ю. - Про сучасне, або "Беззубе шкряботіння у двері великого мистецтва" (2010)
Роготченко О. - Скульптор Іван Макогон (2010)
Сидор-Гібелинда О. - "Печатна грешка": Друкарські помилки як джерело культурно-побутових вподобань епохи (2010)
Смирна Л. - Іконографія нонконформізму (2010)
Смолій Ю. - Слуцькі пояси: Українське культурне поле (2010)
Сотник А. - Розвиток масової культури тоталітарного типу у ретроспективі Німеччини і України в 1930-1940-і роки (2010)
Тартаковский А. - Чужое творчество (2010)
Чепелик О. - Світоглядні універсалії 56-го Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів в Оберхаузені (2010)
Черкесова І. - Значення інформаційно-естетичних якостей килимів у сучасному середовищі людини (2010)
Школьна О. - Віхи розвитку управління і господарювання в галузі фарфору-фаянсу України останнього століття (2010)
Щербак Ю. - Ерінія (За малюнком М. Нєдзєльського) (2010)
Щербань А. - Декор глиняного посуду Лівобережної України: Історичний нарис (2010)
Бабій М. - Спогади художника Михайла Бабія про Миколу Костюченка, друга, колегу, людину, з якою знайомий з років студентського навчання (2010)
Кодьєва О. - Про Миколу Костюченка (2010)
Роготченко О. - Спомин про Миколу (2010)
Чегусова З. - Друг наш Колька (2010)
Присяжна Ю. - Скульптор Володимир Смаровоз: Рух, зупинений у просторі (присвячується пам’яті художника) (2010)
Ройтбурд А. - Памяти Сергея Князева (1959-2009) (2010)
Князев С. - Раб свободы. "Школьные портреты" Александра Ройтбурда. "Бал в Фоли-Бержер" на Лидерсовском бульваре. Плоть снеди. Мультипушкин и донжуанский список. Рыцари и оруженосцы (2010)
Роготченко О. - Післямова (2010)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2010)
Содержание (2014)
Сталинский Д. В. - Современные системы оборотного водоснабжения и очистки сточных вод предприятий черной металлургии, Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2014)
Рибалова О. В. - Комплексна оцінка стану навколишнього природного середовища України, Бєлан С. В. (2014)
Сигал И. Я. - Особенности использования биогаза, получаемого на очистных сооружениях, в качестве топлива для котлов, Марасин А. В., Бражник В. С., Смихула А. В., Колчев В. А., Сигал А. А. (2014)
Каненко Г. М. - Подготовка конвертерного газа к использованию, Семенов Д. В., Шадурский М. С. (2014)
Чайка А. Л. - Совершенствование конструкции шахты и металлоприемника доменных печей при использовании пылеугольного топлива, Сохацкий А. А., Панчоха Г. В., Цюпа К. С., Шостак В. Ю., Корнилов Б. В. (2014)
Серебрянский Д. А. - Двухуровневый центробежный фильтр для очистки газов от пыли, Горголюк В. В., Плашихин С. В., Семенюк Н. В. (2014)
Кривоносов А. И. - АСУ ТП газоотводящего тракта конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха ОАО "ЧМК", Криволапов А. Е., Пироженко А. А., Шахов С. В., Боряк А. С., Панасенко С. Н. (2014)
Бутенко А. Г. - Совершенствование проточной части камеры смешения центрального эжектора с целью повышения эффективности его работы, Смык С. Ю. (2014)
Блажко М. А. - Определение эффективной дозы реагентов-ингибиторов для обработки оборотной воды, подаваемой на трубы вентури газоочисток кислородных конвертеров, Капустяк А. Ю., Шляхова Ю. А., Чепракова Я. А. (2014)
Корнилов Б. В. - Исследование влияния параметров колошникового газа и конструкции колошника на вынос пыли, Чайка А. Л., Сохацкий А. А., Шостак В. Ю. (2014)
Федяев В. Л. - Охлаждение воды в пленочно-капельных оросителях градирен, Моренко И. В., Власов Е. М., Гайнуллин Р. Ф. (2014)
Мамедова О. О. - Оценка эффективности биологического метода очистки нефтесодержащих сточных вод и повышение деструктивной активности углеводородокисляющих микроорганизмов, Шестопалов А. В. (2014)
Гапон Ю. К. - Экологические аспекты гальванохимических процессов нанесения покрытий сплавами тугоплавких металлов, Сахненко Н. Д., Ведь М. В., Ненастина Т. А. (2014)
Хоботова Э. Б. - Радиоактивные свойства гранитных щебней, Игнатенко М. И. (2014)
Большаков В. И. - Эксергетический анализ энергоэффективности применения пылеугольного топлива в доменном производстве, Чайка А. Л., Сохацкий А. А., Москалина А. А. (2014)
Грищенко С. Г. - Опытно-промышленные испытания технологии выплавки ферросиликомарганца с использованием высокореакционных восстановителей, Овчарук А. Н., Таран А. Ю., Ольшанский В. И., Филиппов И. Ю., Медянцев С. А., Чаленко В. И., Дудяк В. Н., Павленко С. В. (2014)
Данько В. М. - Возможность применения низкотемпературной прокатки при производстве толстых листов, Турский Е. В., Боханов Д. А. (2014)
Степаненко А. Н. - О санитарно-защитных зонах металлургических предприятий, Бондур В. Ф., Ильенков В. Н., Севрюгина Т. С. (2014)
Павлюченко А. М. - Определение объемов неорганизованных выбросов в атмосферный воздух с помощью видеосъемки, Фадеев А. В., Крюкова Н. Ю. (2014)
Томилина Т. В. - Развитие дисбиоза в десне крыс, получавших линкомицин (2013)
Іленко Н. М. - Віддалені результати лікування хворих на флюороз зубів за авторськими методиками, Ніколішина Е. В., Костиренко О. П., Ніколішин І. А. (2013)
Каськова Л. Ф. - Травматичні ушкодження зубів у давнього населення території України, Артем’єв А. В., Амосова Л. І., Чуприна Л. Ф., Бережна О. Е. (2013)
Ковальов Є. В. - Вплив патологічного процесу на показники мікротвердості іклів, Шундрик М. А., Шундрик Л. С. (2013)
Ковальов Є. В. - Результати лікування хронічного пульпіту зберігальним методом, Сидорова А. І., Павленко С. А., Ярковий В. В. (2013)
Ковальов Є. В. - Використання "ТрАпекс-гелю" для лікування деструктивних форм періодонтитів, Лобач Л. М., Ляшенко Л. І. (2013)
Ковальов Є. В. - Клініко-мікробіологічне обґрунтування значення відновлення мікробіоценозу порожнини рота в лікуванні хворих на кандидозний стоматит на тлі цукрового діабету I типу, Марченко І. Я., Назаренко З. Ю. (2013)
Кулыгина В. Н. - Результаты исследования распространенности и структуры заболеваний пародонта у лиц молодого возраста, Мохаммад Аль Мохаммад, Козлова Л. Л. (2013)
Палій О. В. - Результати лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит за допомогою пробіотику і нітрату срібла (2013)
Петрушанко Т. А. - Анализ факторов риска болезней пародонта при использовании брекет-систем, Кириленко М. А. (2013)
Скрипникова Т. П. - Онконастороженность в стоматологии, Богашова Л. Я., Соколова Н. А. (2013)
Ярова С. П. - Отдаленные результаты лечения гиперестезии твердых тканей зуба реминерализующей терапией, Гензицкая Е. С. (2013)
Аветіков Д. С. - Ретроспективний аналіз різних методик консервативного лікування рубцевозміненої шкіри на доопераційному етапі, Ставицький С. О., Трапова Х. О., Розколупа О. О. (2013)
Волошина Л. І. - Можливості використання пірацетаму у хворих на травматичний остеомієліт нижньої щелепи з явищами стресорних реакцій, Рибалов О. В., Скікевич М. Г., Бойко І. В. (2013)
Михайленко Т. М. - Особливості вибору зубних паст для пацієнтів зі знімними конструкціями зубних протезів з огляду на їхню протимікробну активність, Рожко М. М., Куцик Р. В., Дмитрук І. В. (2013)
Головко Н. В. - Підвищення ефективності лікування хронічного гіпертрофічного гінгвіту в ортодонтичних пацієнтів, Бабенко А. Д. (2013)
Куроєдова В. Д. - Роль ортопантомографії в діагностиці одностороннього II класу зубощелепних аномалій за E. H. Angle, Макарова О. М. (2013)
Неспрядько В. П. - Компенсація малих дефектів зубних рядів у дітей і дорослих, Стороженко К. В. (2013)
Каськова Л. Ф. - Порівняння впливу різних засобів на омічний опір твердих тканин зубів у динаміці лікування початкових форм флюорозу постійних зубів у дітей, Амосова Л. І., Солошенко Ю. І., Бережна О. Е., Павленко С. А., Акжитова Г. О. (2013)
Назарян Р. С. - Определение риска возникновения кариеса постоянных зубов у детей 6 лет г. Харькова, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю., Комаров А. К. (2013)
Пономаренко В. О. - Стан регіонарного кровообігу тканин ротової порожнини в осіб старечого віку на етапах імплантаційного лікування, Силенко Ю. І., Хребор М. В., Хміль Т. А. (2013)
Лабунец В. А. - Состояние и тенденции развития стоматологической ортопедической помощи у лиц молодого возраста, Диева Т. В., Куликов М. С., Лабунец О. В., Ленский В. В., Ленский В. В., Рожкова Н. В. (2013)
Апєкунов Г. Ю. - Визначення щільності й архітектоніки кісткової тканини за даними цифрової рентгенограми, Король Д. М., Білий С. М., Єфименко А. С., Оніпко Є. Л. (2013)
Білий С. М. - Застосування стоматологічного одноетапного внутрішньокісткового імплантата власної конструкції, Король Д. М., Скубій І. В., Черевко Ф. А. (2013)
Виженко Є. Є. - Особливості зняття зубних коронок, фіксованих на імплантатах, Король Д. М. (2013)
Гранько С. А. - Клиническая эффективность применения малоинвазивных методов лечения твердых тканей зуба, Запашник Т. А., Зиновенко О. Г. (2013)
Даминов Ш. Б. - Современные аспекты диагностики несимметричной макрогнатии с гиперплазией суставного отростка, Абдукадыров А. А., Кубаев А. С., Кандимов У. М. (2013)
Данилова Д. В. - Особенности лечения кариеса зубов у пациентов с соматической патологией, Ковецкая Е. Е., Кравчук И. В. (2013)
Запашник Т. А. - Применение увеличительных оптических систем при препарировании твердых тканей зуба, Лопатин О. А. (2013)
Зиновенко О. Г. - Динамика основных стоматологических индексов у пациентов с искусственными коронками, Гранько С. А. (2013)
Зиновенко О. Г. - Сравнительный анализ состояния зубов под искусственными коронками, Данилова Д. В. (2013)
Кравчук И. В. - Состояние полости рта у пациентов с хронической почечной недостаточностью, Данилова Д. В. (2013)
Кубаев А. С. - Морфофункциональное состояние полости носа и околоносовых пазух при верхней микрогнатии, Абдукадыров А. А., Даминов Ш. Б., Кандимов У. М. (2013)
Лопатин О. А. - Сравнение методов визуализации для оценки качества реставрации, Запашник Т. А. (2013)
Луцкая И. К. - Планирование размеров и форм зубов в эстетической стоматологии, Данилова Д. В., Зиновенко О. Г. (2013)
Луцкая И. К. - Определение интенсивности кариеса зубов с учетом наличия искусственных коронок, Андреева В. А., Зиновенко О. Г. (2013)
Луцкая И. К. - Временное пломбирование корневых каналов препаратами гидроксида кальция при лечении осложненного кариеса, Федоринчик О. В. (2013)
Удод А. А. - Структурно-функциональная кислотоустойчивость эмали зубов и её прозрачность, Антипова И. М. (2013)
Удод А. А. - Усовершенствование клинических подходов к восстановлению контактных поверхностей зубов, Гаджиева И. М., Хачатурова К. М. (2013)
Удод О. А. - Реологія ротової рідини в дітей із різною кислотостійкістю емалі тимчасових зубів, Зінкович І. І. (2013)
Федоринчик О. В. - Влияние размера пломбы из композита на показатели электроодонтометрии, Ковецкая Е. Е. (2013)
Хатыпова М. Г. - Комплексное лечение одонтогенных гайморитов анаэробной этиологии с применением метода местной оксигенации парами этилового спирта (2013)
Чухрай И. Г. - Опыт клинического использования низкоинтенсивного лазерного излучения красного диапазона спектра и пробиотика в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита, Андреева В. А., Бобкова Бобкова (2013)
Бублій Т. Д. - Актуальність поглиблення знань студентів щодо сучасних антигерпетичних засобів, Чечотіна С. Ю. (2013)
Самойленко А. В. - Развитие коммуникативной компетенции на производственной практике студентов стоматологического факультета, Орищенко В. Ю., Стрельченя Т. Н. (2013)
Ткаченко Ю. В. - Опыт применения визуализированных тестов для организации самостоятельной работы студентов по разделу "Ортодонтия" (2013)
Ковальов Є. В. - Сучасні погляди на лікування порушень кальцій-фосфорного гомеостазу при гіперестезії у хворих на клиноподібні дефекти зубів, Браїлко Н. М., Марченко І. Я., Ляшенко Л. І. (2013)
Савичук Н. О. - Превентивна терапія і профілактика карієсу зубів – сучасні тенденції, Трубка І. О., Корнієнко Л. В., Марченко О. А., Антонова Н. М., Гожа Н. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2012)
Бітаєва О. - Творчість Г. Семирадського в контексті поліжанрового мистецтва польського живопису другої половини ХІХ століття (2012)
Боднар О. - Про архітектоніку античної культури: Новий кут зору (Рец. на: Пучков А.  А. Поэтика античной архитектуры / ИПСИ АИУ. - К., 2008) (2012)
Венц Ю. - Творчі засади формування мистецького образу в скульптурі Василя Андрушка (2012)
Горак Я. - Виступи українських співаків у музично-критичній оцінці Володимира Домета-Садовського (2012)
Даниленко Л. - Своєрідні риси розвитку графічного дизайну Великої Британії 1950-1980-х (2012)
Дрофань Л. - Листи Михайла Коцюбинського крізь час і простір: Фантазія на тему літератури, архітектури, історії (2012)
Дрофань Л. - Текст як палімпсест: Літературознавчий аспект (2012)
Дудник М. Г. - Синтез как категория проектирования (2012)
Зіненко Т. - Експорт художніх керамічних виробів у 1960-1970-х: Здобуття "світової слави" чи "викручування рук" традиційному промислу (на прикладі Опішнянського заводу "Художній керамік") (2012)
Ковальчук О. - Федір Нірод: Образні пошуки в сценографії музичного театру (2012)
Ковальчук О. - Французька складова в процесах розвитку сцени і сценографії останньої чверті ХІХ-ХХ століття (2012)
Кондратьева М. - Фотографічні нотатки (2012)
Кондратьева М. - Кохання по-кінематографічному (2012)
Корпусова В. - З архіву Віктора Петрова (Домонтовича): До вивчення творів раннього періоду творчості (2012)
Петров (Домонтович) В. - В этой же форме написаны прекрасные гимны: Про розвіток середньовічної поезії (2012)
Кочубей М. - Живописні сонати України художника Юхима Михайліва (2012)
Ламонова О. - Ілюстрації Галини Галинської до казки Ш. Перро "Попелюшка" в контексті української графіки 1970-х (2012)
Ніколайчук Н. - Роль композиційного мислення в сприйнятті візуальної культури та мистецтва (2012)
Пінчевська Б. - Роль Краківської школи образотворчого мистецтва та Краківської Академії мистецтв у формуванні художньої освіти в контексті становлення та розвитку єврейського мистецтва в Східній Галичині та Україні в період 1900-1939 рр. (2012)
Протас М. - Стиль як стратегія еволюції культури (2012)
Пучков А. - "Добірний стиль, залізна колія…": Нова книжка поезій Івана Кулінського (2012)
Пучков А. - Тектоническая многомерность культуры барокко: Искусствоиспытательский ракурс (2012)
Ременяка О. - Стилістичні особливості іконопису польсько-українського пограниччя в аксіологічних вимірах католицько-православного протистояння XVI-XVIII ст. (2012)
Роготченко О. - Пластична анатомія у контексті розвитку сучасної вітчизняної образотворчості (2012)
Романенкова Ю. - Науки про культуру в сучасній системі освіти України (2012)
Солов’яненко А. - Йосип Лапицький і закладення прогресивних традицій у Донецькому академічному державному театрі опери та балету імені Анатолія Солов’яненка (2012)
Суходолова О. - Кавказ мого батька: До дев’яносторіччя з дня народження (2012)
Чепелик О. - До проблеми МИТЕЦЬ - ВЛАДА: Діалог чи протистояння? (2012)
Чепелик О. - 58-й Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів в Оберхаузені: Провокуюча реальність (2012)
Шиленко Ю. - Дещо про атрибуцію та дослідження живописних полотен Т. Г. Шевченка (2012)
Юр М. - Декоративізм як стилістична основа безпредметного живопису Олександри Екстер (2012)
Юр М. - Українські селянські декоративні розписи як одне з джерел розвитку авангарду 1910-1920-х (2012)
Роготченко О. - Післяслово (2012)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2012)
Титул, зміст (2013)
Орлов П. А. - Проблемы социальной ответственности маркетинга в промышленно развитых странах с рыночной экономикой и в Украине в условиях затяжного мирового экономического кризиса (2013)
Дейнека О. В. - Сучасні тенденції формування відносних масштабів державного сектора економіки України, Боярко І. М. (2013)
Пакуліна А. А. - Удосконалення державного регулювання ринку соціальних послуг в умовах стратегічного курсу на досягнення в Україні європейських стандартів життя (2013)
Чёрная О. Е. - Принцип целеустремленности в системной динамике с учетом подходов поведенческой экономики (2013)
Ханова О. В. - Оцінка конкурентоспроможності регіонів України та Білорусі в межах прикордонного співробітництва (2013)
Московкин В. М. - Потенциал и тренды во внешней торговле машиностроительной продукцией стран БРИКС+Иран, Цзэн Ю. (2013)
Шейкха Н. С. - Влияние состояния банковской системы Иракского Курдистана на развитие туристического бизнеса (2013)
Євсєєва О. О. - Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури і спорту в регіоні (2013)
Красноносова О. М. - Теоретичні аспекти формування просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів в економіці регіону, Єрмоленко О. О. (2013)
Усков И. В. - Система оценки эффективности управления финансами местных органов власти (2013)
Гурьянова Л. С. - Модели оценки влияния межрегионального взаимодействия на процессы конвергенции развития территорий, Прокопович С. В. (2013)
Зозуля А. В. - Методи оцінки пропозицій конкурсних торгів у системі державних закупівель для підрозділів внутрішніх військ (2013)
Петрик В. Л. - Семантичний простір для верифікації економіко-математичних моделей (2013)
Іванюк У. В. - Модель планування розвитку туристичного підприємства (2013)
Бирка М. І. - Застосування процедури "дью ділідженс" в процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства (2013)
Вакулич М. М. - Аналіз методів оцінювання інвестиційного клімату в Україні в умовах сучасної хаотично структурованої економіки (2013)
Тринька Л. Я. - Перспективи методичного інструментарію системного аналізу в Business Intelligence (2013)
Романенко О. В. - Роль корпоративних інтегрованих структур у розвитку сучасного виробництва: світовий та вітчизняний досвід (2013)
Момот В. М. - Формализация оценок инновационных проектов развития предприятий химической промышленности с учетом эколого-экономических показателей, Мамутова Т. В. (2013)
Демчук О. В. - Методико-правовые основы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства Украины (2013)
Долгошея Н. О. - Теоретико-методичні підходи до трактування концепції розвитку сучасного агробізнесу на основі квантової теорії, Шура Н. О. (2013)
Камінська Т. Г. - Роль капіталу та його кругообігу в розвитку аграрного сектора України (2013)
Кукла О. Л. - Особливості формування собівартості вирощування племінного молодняку коней рисистого призначення (2013)
Седікова І. О. - Інноваційні методи управління підприємствами зернопродуктового підкомплексу (2013)
Бабаєв О. Ю. - Свинарські обслуговуючі кооперативи: інноваційний механізм функціонування (2013)
Селезньова О. В. - Особливості виконання екологічних державних цільових програм в Україні (2013)
Довга Т. М. - Теоретико-методичні аспекти оцінки економіко-екологічної ефективності рециклінгу твердих побутових відходів (2013)
Дмитриев И. А. - Формирование объекта при управлении эффективностью работы пассажирских автобусных станций, Щеблыкина К. А. (2013)
Дем’яненко Т. І. - Методичний підхід щодо оцінки рівня адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту (2013)
Диколенко О. Г. - Теоретичні та практичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу залізниць України (2013)
Онищенко О. В. - Реінжиніринг бізнес-процесів авіапідприємств транспортно-логістичного кластера (2013)
Куніцин С. В. - Рейтингова оцінка та ранжування професійних учасників туристичного ринку як основа інституціонального проектування їх кластерно-інтеграційної взаємодії (2013)
Підкамінний І. М. - Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі, Совершенна І. О. (2013)
Водовозов Є. Н. - Контроль витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні заходи підприємств сфери ЖКГ (2013)
Гайдай Ю. В. - Методичні рекомендації визначення стадії життєвого циклу організаційної культури підприємств торгівлі (2013)
Булах Т. М. - Дошкільна освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи їх подолання (2013)
Пойта І. О. - Основні фактори і чинники впливу на розвиток ринку послуг (2013)
Кінаш І. П. - Інфраструктура фізичної культури та спорту України: сучасний стан, проблеми розвитку, способи вирішення (2013)
Дашко І. М. - Обґрунтування доцільності формування соціально-економічного механізму управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості (2013)
Калініченко О. О. - Фінансова складова соціальної сфери України (2013)
Мосійчук І. В. - Роль кадрового потенціалу соціальної сфери в забезпеченні стабільності держави (2013)
Самородченко Г. В. - Організаційно-економічний механізм формування та ефективного використання людського капіталу (2013)
Словік О. М. - Поняття професійної ідентифікації особистості як складової профорієнтаційної роботи регіональних служб зайнятості (2013)
Кузьмін О. Є. - Фактори впливу на заборгованість підприємства та їхня класифікація, Волович О. Б. (2013)
Столярчук А. В. - Использование системной диагностики финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях пищевой промышленности, Будзинская В. Я. (2013)
Чала О. В. - Інтегрована структура інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Чумак Л. Ф. - Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства, Гаркава Л. В. (2013)
Чумак Л. Ф. - Теоретичні підходи до визначення та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, Котляр Г. В. (2013)
Варга І. Ф. - Формування конкурентних переваг на підприємстві, Літвін О. М. (2013)
Жиляєва І. Ю. - Методичне забезпечення використання сучасних методів підбору персоналу на машинобудівних підприємствах (2013)
Жуков А. В. - Сучасні теоретичні засади формування ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (2013)
Крипак И. С. - Методы управления затратами (2013)
Столяренко А. В. - Структура организационно-экономического механизма функционирования санаторно-курортного предприятия (2013)
Бєлова І. В. - Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності, Коренєва О. Г., Сисоєва Л. Ю. (2013)
Горобинская М. В. - Проблема синтеза бинарного соотношения научных понятий стоимости и ценности в теории оценочной деятельности, Гиль С. Е. (2013)
Єфремова Л. В. - Проблеми вдосконалення методики і організації проведення оцінки майна, Єфремов С. Л. (2013)
Лукин В. А. - Формирование программ подготовки бухгалтеров в ВУЗах Украины, Маляревский Ю. Д., Ольховская В. В. (2013)
Мохняк В. С. - Організація системи внутрішнього контролю в кредитних спілках, Бачинський В. І. (2013)
Пилипенко Л. М. - Вплив регулюючих статей на формат фінансової звітності, Демська Ю. В. (2013)
Анисимова А. В. - Проблемы экономической безопасности банковской системы Украины, Голеницкая Н. В. (2013)
Лактионова А. А. - Концепция управления гибкостью принятия решений в инвестиционной деятельности банков, Житарь М. О. (2013)
Омельченко О. І. - Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів, Козлова О. А. (2013)
Ніколаєнко С. М. - Основні тенденції розвитку ринку медичного страхування в Україні (2013)
Чмутова І. М. - Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку, Тисячна Ю. С. (2013)
Амосов О. Ю. - Преодоление сопротивления изменениям: теоретические подходы и реализация, Диденко Н. В. (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як ефективний метод управління (2013)
Шепеленко О. В. - Критерій оцінки управління процесом рекламної діяльності на споживчому ринку, Граніш С. А. (2013)
Кузнєцова Т. В. - Комплексний підхід до вдосконалення системи управління персоналом на експортноорієнтованих підприємствах України (2013)
Мажник Н. А. - Вплив фінансових факторів мотивації на ефективність управління персоналом, Білик І. Ю. (2013)
Реслер М. В. - Загальні підходи до впровадження автоматизованого управлінського облік (2013)
Кулєшова Н. В. - Модельний базис формування маркетингової стратегії туристичного підприємства (2013)
Мельник Н. І. - Види та специфіка методів структуризації попиту на продукцію промислових підприємств (2013)
Колесник Т. М. - Історія розвитку підприємництва, Демидова О. С., Колесник Д. А. (2013)
Содержание (2014)
Шапаренко А. В. - Пути совершенствования систем очистки технологических газов от пыли в известковом производстве, Павлюченко А. М., Лыжник Г. В., Фадеев А. В. (2014)
Мантула В. Д. - Вплив способів відведення та охолодження конвертерних газів на викиди оксиду вуглецю в атмосферне повітря від кисневих конвертерів підприємств України, Спіріна С. В., Бугаєнко М. М., Кулик В. С. (2014)
Сталинский Д. В. - Защита воздушного бассейна в районах размещения предприятий алюминиевой подотрасли цветной металлургии, Касимов А. М. (2014)
Кузнецова Л. Н. - Улавливание и удаление пыли из пылеочистных аппаратов в условиях нестационарного режима работы газоотводящего тракта, Гавриш Ю. С., Петухов А. В. (2014)
Соловьев О. В. - Распыление биодеструкторов вблизи плоскости раздела сред при помощи беспилотных летательных аппаратов, Кобрин В. Н., Еременко С. М., Кобрина Н. В., Трухмаев О. А. (2014)
Скоромный А. Л. - Модернизация системы мокрой газоочистки агрегата газокислородного рафинирования стали в ПАО "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ", Шадурский М. С., Панченко А. И., Панник А. Н. (2014)
Сахненко Н. Д. - Фотокатализаторы на основе покрытий смешанными оксидами для очистки сточных вод, Ведь М. В., Быканова В. В., Майба М. В., Андрощук Д. С. (2014)
Эпштейн С. И. - Разработка технических решений по созданию оборотного цикла газоочисток доменных печей меткомбината "азовсталь" на морской воде, Музыкина З. С., Блажко М. А., Шляхова Ю. А., Чепракова Я. А. (2014)
Фомина И. Г. - Исследование влияния процесса озонирования на физико-химические и санитарно-микробиологические показатели осадка (2014)
Рой І. О. - Математичне моделювання ефективності магнітної обробки в процесах очистки природних вод (2014)
Балаева Я. С. - Оценка теплоты сгорания товарных классов кокса коксохимических производств Украины (2014)
Шендрик Т. Г. - Совместная конверсия угля и жидких углеродсодержащих отходов в продукты высокой потребительской ценности, Тамко В. А., Бован Л. А. (2014)
Эпштейн С. И. - Оценка эффективности процесса укрупнения капель масла и нефтепродуктов в коалесцирующей загрузке, Никулин С. Е., Онищенко Н. Г., Миллер Е. А. (2014)
Свергузова С. В. - Адсорбционные свойства пыли электродуговых сталеплавильных печей, Ипанов Д. Ю., Суханов Е. В. (2014)
Литвиненко В. Г. - Энергетическая эффективность организации шаропрокатного производства в ПАО "ЕМЗ", Андреева Т. А., Слисаренко А. А., Каневский А. Л. (2014)
Рудюк А. С. - Особенности производства рельсового металла в условиях конвертерного цеха ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ", Чичкарев Е. А., Терзи Д. В. (2014)
Кириенко П. Г. - Производство топливных брикетов из органических отходов, Калашникова В. И., Варламов Е. Н. (2014)
Спирина С. В. - Аттестация методик выполнения измерений состава и физико-химических свойств промышленных пылей, Чалый Л. Г., Спирин В. Ю., Чернецкая Т. Г., Белоус Л. Б. (2014)
Палагута О. А. - Методологія інтегральної оцінки стану навколишнього природного середовища із застосуванням екологічних індикаторних показників (2014)
Слинько Ю. А. - Морфофункциональные особенности строения эпителия десны крыс при разном двигательном режиме их матерей в период вынашивания, Губина-Вакулик Г. И., Рябоконь Е. Н., Соколова И. И. (2013)
Андрианова И. И. - Перспективы консервативной терапии бородавчатой формы лейкоплакии слизистой оболочки полости рта с использованием "Солковагина" и "Солкодерма", Колесник В. М., Дурягина Л. Х. (2013)
Бессмертный А. А. - Уровень гигиены полости рта у лиц с различным состоянием тканей пародонта, Яров Ю. Ю. (2013)
Гладка О. М. - Вплив карієспрофілактичних засобів на резистентність емалі в пацієнтів із високим рівнем інтенсивності карієсу зубів (2013)
Дурягіна Л. Х. - Показники швидкостi слиновидiлення, стан кислотно-лужної рівноваги і мiкробiоценозу порожнини рота в динаміці лікування хворих зі стоматологічною патологією, поєднаною з депресивним станом (2013)
Ковальов Є. В. - Відновлення зруйнованих коронок зубів із використанням штифтових конструкцій, Петрушанко В. М., Сидорова А. І., Павленко С. А., Павленкова О. В. (2013)
Ковальов Є. В. - Позасудинні структурні зміни епітеліального шару і строми ясен при пародонтиті на тлі цукрового діабету, Назаренко З. Ю., Марченко І. Я. (2013)
Назарян Р. С. - Досвід підвищення резистентності емалі за застосування оптимізованої методики професійної гігієни порожнини рота, Кривенко Л. С. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Состояние местного иммунитета полости рта и вегетативной дисфункции организма при заболеваниях тканей пародонта, Крючко А. И., Абрамова Л. П. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Особенности лечения генерализованного пародонтита, сочетанного с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, Соколова И. И., Олейничук В. В. (2013)
Салюк О. Д. - Роль стійкості бар’єрного епітелію ясен у розвитку запального процесу за даними кореляційного і факторного аналізу (2013)
Фоменко Ю. В. - Причины, способы устранения и профилактика перелома инструмента в корневом канале (2013)
Ярова С. П. - Взаємозв'язок системи окису азоту й ейкозаноїдів при генералізованому пародонтиті, Желдакова А. Д. (2013)
Ярова С. П. - Изучение активности ферментов ротовой жидкости у больных хроническим генерализованным пародонтитом, Бессмертный А. А. (2013)
Гелей В. М. - Актуальність використання комплексного лікування перикороніту і ретромолярного періоститу, Добровольська М. К. (2013)
Соколова І. І. - Шляхи вдосконалення тактики лікування хронічних проліферативних процесів пародонта у хворих на цукровий діабет, Стоян О. Ю., Денисова О. Г., Любий В. В. (2013)
Фастовець О. О. - Зміни кровообігу в тканинах пародонта при застосуванні капи-протеза в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Матвєєнко Р. Ю. (2013)
Куроєдова В. Д. - Структура зубощелепних аномалій у дітей сумської області за зверненням, Галич Л. Б., Галич Л. В. (2013)
Куроєдова В. Д. - Особливості морфологічної перебудови тканин зубощелепної ділянки при ортодонтичному втручанні, Сірик В. А., Чикор Т. О. (2013)
Каськова Л. Ф. - Клінічна ефективність лікування хвороб тканин пародонта в дітей, хворих на лімфобластний лейкоз, під час поліхіміотерапії, Ващенко І. Ю., Карпенко О. О., Амосова Л. І., Коротич Н. М. (2013)
Корнієнко Л. В. - Роль хвороб печінки інфекційного генезу у формуванні та прогресуванні стоматологічних хвороб у дітей (2013)
Назарян Р. С. - Мультидисциплинарный подход к стоматологической санации пациентов с кислотозависимыми заболеваниями, Карнаух Е. В. (2013)
Ярошенко Е. Г. - Анализ гигиены полости рта и питания в грудном возрасте у детей с ранним детским кариесом, Соколова И. И. (2013)
Аветіков Д. С. - Порівняльна характеристика ефективності методів профілактики утворення патологічних рубців, Ставицький С. О., Трапова Х. О., Розколупа О. О. (2013)
Гаврилов А. Е. - Фотометрическое исследование кислотоустойчивости эмали зубов (2013)
Гармаш О. В. - Про можливість використання біохімічного методу і методу клиноподібної дегідратації для порівняння ефективності застосування різних джерел низькоінтенсивного світлового випромінювання при корекції мікроциркуляторних порушень у тканинах пародонта (2013)
Гонтарь Е. А. - Изучение влияния вегетотонуса на уровень кислотоустойчивости эмали и заболеваемости зубов карисом у детей (2013)
Удод А. А. - Клинические особенности подходов к фиксации адгезивных мостовидных протезов, Драмарецкая С. И. (2013)
Іваницький І. О. - Характеристика стоматологічного статусу пацієнтів із системною гіпоплазією твердих тканин, Островська Л. Й., Гасюк Н. В., Попович І. Ю. (2013)
Удод А. А. - Оценка реставрационных работ, выполненных из фотокомпозиционного материала, в отдалённые сроки, Колосова О. В., Попов В. В., Смешко А. А. (2013)
Лабунец В. А. - Структура и уровень удовлетворенности лиц молодого возраста в основных видах зубных протезов, Диева Т. В., Куликов М. С., Лабунец О. В., Лепский В. В., Рожкова Н. В. (2013)
Лобань Г. А. - Виявлення чутливості мікроорганізмів до нового противірусного препарату, Петрушанко Т. О., Ганчо О. В., Бублій Т. Д. (2013)
Удод О. А. - Клінічна оцінка крайового прилягання реставраційних матеріалів при відновленні зубів із клиноподібними дефектами, Мороз Г. Б. (2013)
Ніколов В. В. - Активні електроди для стоматологічного діатермокоагулятора власної конструкції, Король Д. М., Козак Р. В., Коваленко В. В. (2013)
Удод А. А. - Клинические результаты минимально инвазивного лечения кариозных поражений зубов, Ремезов Д. В. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Применение ополаскивателя полости рта "Антисептический" в комплексном лечении хронического катарального гингивита, Донцова Д. А., Черепинская Ю. А. (2013)
Удод О. А. - Комп'ютерні технології в лабораторній оцінці крайового прилягання, Сагунова К. І. (2013)
Удод О. А. - Об’єктивна оцінка структурно-функціональної кислотостійкості емалі в прогнозуванні карієсу зубів, Сироткіна О. В. (2013)
Сідаш Ю. В. - Аналіз найближчих результатів лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит із застосуванням нової неінвазивної методики, Бублій Т. Д., Бойченко О. М. (2013)
Фомина Т. В. - Применение кальцийсодержащих паст в эндодонтическом лечении деструктивных форм хронических периодонтитов (2013)
Удод О. А. - Сучасні технології у клінічній оцінці реставрацій зубів, Челях О. М., Гасанова Е. Е., Музикантова Ю. Б. (2013)
Чирик О. І. - Вплив антибактеріальних препаратів на фагоцитарну ланку імунітету пацієнтів із переломами нижньої щелепи (2013)
Косарева Л. И. - Организация и методическое обеспечение подготовки специалиста-стоматолога, Удод А. А. (2013)
Рузін Г. П. - Сучасні принципи медикаментозного лікування переломів нижньої щелепи, Чирик О. І. (2013)
Прасол А. С. - Стоматологические аспекты симптомов метаболического синдрома, Власов А. В., Огурцов С. И. (2013)
Соколова І. І. - Деякі питання поширеності та структури дефектів зубних рядів у населення України, Герман С. І., Герман С. А. (2013)
Черепинская Ю. А. - Патогенетическое действие глюкозамина на воспалительно-дистрофический процесс в тканях пародонтального комплекса, Рябоконь Е. Н., Донцова Д. А., Бурцев Б. Г. (2013)
Життєвий шлях лікаря, вченого, педагога, громадянина В. В. Рубаненка (2013)
До відома авторів (2013)
Титул, зміст (2015)
Галстян А. Г. - Дослідження рідиннофазної реакції 4-амінтолуену з озоном в присутності манганбромідного каталізатора, Керемет М. А. (2015)
Івасенко В. М. - Автозаправні станції: доcлідження обсягів викидів, вплив на довкілля (2015)
Проскурнин О. А. - Нормирование содержания растворенного кислорода в сточных водах, поступающих в водный объект (2015)
Белогуров В. П. - Применение коэффициента загрязненности для оценки состояния водных объектов, Бакланова В. Ю. (2015)
Кондратов С. А. - Учет неопределенности значений входных переменных при моделировании процесса нитрования бензола в реакторе непрерывного действия, Аль Хамадани Д. М. (2015)
Красильникова А. А. - Технологический аудит процесса приготовления нитросмеси для нитрования бензола и толуола с использованием неконцентрированной азотной кислоты, Кондратов С. А. (2015)
Васильєв М. І. - Питання інтенсифікації масообмінних процесів при протіканні реакцій у складно-реакційних гетерогенних системах (2015)
Козуб С. Н. - Анализ современного состояния и выбор сырья технологии вторичного кадмия (2015)
Артеменко С. В. - Исследование фазовых равновесий в полиаморфных системах (2015)
Шаповал С. Л. - Датчик для дослідження теплофізичних властивостей харчових продуктів (2015)
Воляр Р. Н. - Влияние примесей и условий выращивания монокристаллов кремния методом Чохральского на величину времени жизни неравновесных носителей заряда (2015)
Рудь В. Д. - Аналіз дослідження властивостей сапонітової глини, Самчук Л. М., Савюк І. В., Повстяна Ю. С. (2015)
Цыганкова Е. В. - Исследования показателей качества сортовых вин Санджовезе и Сира, Билько М. В. (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження функціональної композиції "Ефект" для спеціальних харчових продуктів (для людей з надлишковою вагою), Вдовенко Н. В., Лошкарьова Є. О., Сєногонова Г. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2013)
Макуха С. Н. - Фридрих Лист против Адама Смита в контексте современной внешнеторговой политики Украины (2013)
Бурбело О. А. - Легалізація "брудних" коштів як антисоціальне явище, Чуніхіна Л. М. (2013)
Диленко В. А. - Экономические эффекты в системе отраслей экономики Украины: оценка и анализ динамики (2013)
Коляда Т. А. - Особливості формування бюджетної стратегії в умовах глобального зростання державного боргу (2013)
Тищенко О. П. - Кластерний підхід до управління регіональним економічним розвитком і перспективи його впровадження в Україні (2013)
Дмитришин Л. І. - Взаємозв’язок нерівності доходів із концепціями економічного розвитку (2013)
Мужилівський В. В. - Державне регулювання обов’язкових видів страхування: шляхи вдосконалення (2013)
Стрижак А. Ю. - Институты как инструмент регулирования оппортунизма в рыночных трансакциях (2013)
Бізянов Є. Є. - Управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів на основі їх науково-технічного рівня (2013)
Ефремова Л. В. - Проблемы формирования инновационной модели образования, Романец И. В. (2013)
Роменська А. С. - Система інструментів оцінки фінансових і нефінансових ресурсів страхової компанії (2013)
Матюха М. М. - Управлінська звітність про рух грошових коштів як елемент поточного і стратегічного інформаційного забезпечення прийняття рішень (2013)
Захарченко П. В. - Моделювання попиту та розширеного виробництва інноваційних курортно-рекреаційних продуктів, Жваненко С. А. (2013)
Кузьмін О. Є. - Метод перспективної діагностики слабких сигналів потенційних явищ за видами діяльності підприємства, Адамів М. Є. (2013)
Жихаревич В. В. - Клітинно-автоматне моделювання динаміки обсягів продажів торгівельного підприємства, Мацюк Н. О. (2013)
Концеба С. М. - Економіко-математична модель оптимізації функціонування плодоовочесховищ (2013)
Бехтер Л. А. - Методичний підхід для отримання інтегральної оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на основі методу ентропії (2013)
Чернишова Л. О. - Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні, Сазонова В. В. (2013)
Стирська О. І. - Особливості процесу інвестиційного кредитування під державні гарантії (2013)
Євсєєва О. О. - Інноваційний розвиток системи охорони здоров\'я регіону (2013)
Пакуліна А. А. - Система освіти в забезпеченні сталого розвитку соціального комплексу регіону (2013)
Пашкевич М. С. - Факторний аналіз економічного, соціального, інноваційного та екологічного стану регіону на прикладі Дніпропетровської області, Паламарчук Т. О., Куніна Д. М. (2013)
Волохата В. Є. - Тенденції розвитку ринку залучених ресурсів банків Харківського регіону (2013)
Зубрицька Я. О. - Комплексне оцінювання трудового потенціалу підприємства АПК Запорізької області (2013)
Костенко О. К. - Формування організаційно-функціонального механізму управління еколого-економічною діяльністю машинобудівних підприємств (2013)
Климчук М. М. - Адаптивна модель протидії ризикам бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики (2013)
Пухальська А. П. - Механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі (2013)
Одінцов М. М. - Методологія формування ефективних форм просторової диверсифікації агропромислового виробництва (2013)
Жидяк О. Р. - Проблеми вдосконалення механізму фінансування підприємницьких структур аграрної сфери (2013)
Коваленко О. Ю. - Оцінка впливу факторів на рівень конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Бабаєв О. Ю. - Економічна ефективність реконструкції свинарських ферм і комплексів як важливий напрям підвищення прибутковості виробництва м\'яса свиней (2013)
Бєлова О. І. - Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (2013)
Козуб В. О. - Формування системи моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі (2013)
Булах Т. М. - Сфера культури на селі: стан, проблеми, шляхи подолання (2013)
Череп А. В. - Методологические подходы к оценке персонала украинских предприятий, Вовк Я. Г. (2013)
Давидова І. О. - Реалізація інтелектуального капіталу: сутність, складові, роль системи зайнятості в цьому процесі (2013)
Лепьохіна І. О. - Розробка методичних підходів до формування механізму мотивації ефективної трудової діяльності працівників підприємств машинобудування (2013)
Хлівна І. В. - Місце і роль основних форм господарювання як гарантія стабільності та розвитку сільських територій (2013)
Д’яконова І. І. - Ресурсно-функціональний підхід у дослідженні фінансової безпеки підприємства та корпоративного управління, Петренко Ю. М. (2013)
Котлик А. В. - Цілеорієнтований підхід до ідентифікації бізнес-процесів підприємства (2013)
Момот В. М. - Розробка заходів щодо вдосконалення складської системи, Костючина М. А. (2013)
Андренко Е. А. - Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите, Мордовцев С. М. (2013)
Демиденко Л. П. - Звітність та облікова політика підприємства (2013)
Дорошенко О. О. - Трансформація об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах у контексті модернізації обліку в державному секторі (2013)
Паскалова А. Г. - Класифікація витрат підприємства відповідно до функцій та завдань контролінгу (2013)
Попко Є. Ю. - Розвиток методології оцінки в бухгалтерському обліку: інституціональний підхід (2013)
Довгань Ж. М. - Антикризове регулювання, банківський нагляд і монетарна політика в механізмі забезпечення фінансової стійкості банківської системи (2013)
Лєонов С. В. - Спеціальне оподаткування банків: зарубіжний досвід і можливості впровадження в Україні, Гланц В. Н. (2013)
Веріга Г. В. - Платіжний баланс і валютний курс: діалектика взаємозв’язку (2013)
Недодаєва Н. Л. - Світовий досвід податку на нерухомість та його імплементація у законодавство України, Лежепьокова В. Г. (2013)
Коваленко М. М. - Типологія корупції в банківському секторі (2013)
Олійник О. О. - Системи обміну кредитною інформацією в Україні: стан і перспективи розвитку (2013)
Портна О. В. - Доходи населення як складова фінансового потенціалу України (2013)
Сокол С. В. - Досягнення реальної платоспроможності в розрізі аналізу забезпечення зобов’язань страхової компанії за рахунок її ресурсів (2013)
Стрижиченко К. А. - Исследование регуляторной модели в Европе и пути ее трансформации (2013)
Тімарцев О. Ю. - Податкові пільги як інструмент регулювання та стимулювання економіки (2013)
Колодізєва С. О. - Визначення поняття "банківська послуга" за системним підходом (2013)
Самсонов М. І. - Системний ризик у контексті реалізації дистанційного моніторингу діяльності банків (2013)
Халло В. Ф. - Удосконалення законодавчої бази регулювання банківської конкуренції в Україні (2013)
Мишин А. Ю. - Оптимизация процесса управления кадровой безопасностью предприятий, Мишина С. В. (2013)
Науменко М. О. - Удосконалення стратегічного управління організацією, Гура Т. В., Красногрудь О. С. (2013)
Бурак Т. В. - Контрактне управління: організаційно-правова форма готельних мереж (2013)
Зубкова М. С. - Применение маркетинга в гостиничных предприятиях (2013)
Содержание (2014)
Сталинский Д. В. - Вклад ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" в решение экологических проблем промышленных предприятий, Фролов В. С., Музыкина З. С. (2014)
Грищенко С. Г. - Об энергоэффективности как основном условии развития мировой ферросплавной промышленности, Селезнева Ю. В. (2014)
Мазур В. Л. - Экологические, технологические и экономические аспекты развития металлургии Украины, Тимошенко М. В., Мазур C. В. (2014)
Бондаренко Б. И. - Инновационные разработки Института Газа НАН Украины, Ильенко Б. К. (2014)
Міщенко В. С. - Фінансова складова імплементації європейських екологічних директив, Омельяненко Т. Л., Маковецька Ю. М. (2014)
Старовойт А. Г. - Природоохранная работа коксохимических предприятий Украины (2014)
Максимов Е. А. - Разработка технологии и устройства для очистки жиросодержащих и нефтесодержащих сточных вод, Васильев В. И. (2014)
Тамко В. А. - Влияние кислотной модификации и состава сырья на характеристики пористой структуры буроугольных сорбентов, Шендрик Т. Г., Цыба Н. Н., Золотарев И. В. (2014)
Макаренко І. М. - Стабілізаційна обробка морської води у процесі її зворотньоосмотичного опріснення (2014)
Хоботова Е. Б. - Хімічне осадження хлороксиду міді з відпрацьованих травильних розчинів для утилізації міді, Ларін В. І., Добріян М. О., Дядик А. Ю. (2014)
Сталинский Д. В. - Переработка и возврат в производство замасленной окалины, Касимов А. М., Рыжавский А. З., Ботштейн В. А. (2014)
Каневский А. Л. - Тенденции энергопотребления в черной металлургии Украины, Литвиненко В. Г. (2014)
Мацевитый Ю. М. - Перспективы использования энергетических ресурсов на основе водородных технологий, Соловей В. В., Тарелин А. А. (2014)
Черныш Л. И. - Повышение эффективности строительных композитов, полученных с использованием техногенных отходов (2014)
Сталинский Д. В. - Современные технические решения ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" в проектах по реализации программы охраны и оздоровления окружающей среды г. Мариуполя, Мантула В. Д., Спирина С. В., Зимогляд М. А. (2014)
Максименко Л. Г. - Разработка и внедрение комплексной системы экологического контроля и мониторинга на уровне промышленного предприятия на примере ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ", Хомченко С. Н., Маньков Д. В., Олейник И. Е. (2014)
Варламов Е. Н. - Критерии необходимости проведения мониторинга состояния окружающей природной среды на предприятиях, Квасов В. А., Скакальский А. Н. (2014)
Ярова С. П. - Сравнительный анализ микротвердости пришеечной области зубов в зависимости от состоянии твердых тканей, Заболотная И. И. (2014)
Зволінська А. М. - Стан здоров’я студентів стоматологічного факультету КМУ УАНМ, Бабаскін Ю. І., Яворська М. М., Свєтлая І. С. (2014)
Салюк О. Д. - Поширеність та інтенсивність стоматологічних захворювань у китайських студентів (2014)
Скрипников П. М. - Взаємозв’язок концентрації інтерлейкіну-1 бета в пародонтальних кишенях із клінічними результатами нехірургічного лікування хронічного генералізованого пародонтиту із застосуванням ад’ювантної антибіотикотерапії азитроміцином, Непокупна-Слободянюк Т. С., Шинкевич В. І. (2014)
Гоголь А. М. - Імунологічні показники зубоальвеолярного сегмента при зубовмісних кістах від тимчасових молярів (2014)
Фаренюк О. О. - Розробка методики індивідуального підбору варіанта лікування пацієнтів із переломами нижньої щелепи (2014)
Василишин У. Р. - Застосування модифікованого параапікального знеболювання для препарування окремих однокореневих зубів під металокерамічні коронки (2014)
Жадько С. И. - Оценка микробиологического статуса полости рта после ортопедического лечения с использованием несъемных цельнолитых конструкций из CO-CR и NI-CR сплавов, Колбасин П. Н., Овчаренко Е. Н., Постникова О. Н., Овчаренко А. Н. (2014)
Ключковська Н. Р. - Порівняльна характеристика фіксаційних властивостей покривних протезів залежно від способів їх фіксації (2014)
Ткаченко И. М. - Практическая разработка наночастиц гидроксилапатита стронция для профилактики и лечения повышенной стираемости зубов (2014)
Fastovets’ O. O. - Mechanisms of development of pathological tooth wear in the age group up to 40 years, Kobylyak S. S. (2014)
Ткаченко Ю. В. - Некоторые рентгенологические предикторы риска пародонтальных осложнений ортодонтического лечения несъёмной техникой (2014)
Пилипів Н. В. - Особливості клінічних проявів ретенції зубів (2014)
Фліс П. С. - Динаміка гігієнічного стану порожнини рота за використання стандартних та індивідуальних трейнерів, Савичук О. В., Філоненко В. В., Немирович Ю. П. (2014)
Безвушко Е. В. - Імунний статус порожнини рота в дітей, які проживають на територіях із різними рівнями забруднення, Лисак Т. Ю. (2014)
Галкина О. П. - Лечение хронического катарального гингивита у больных ювенильным ревматоидным артритом, пребывающих в санаторно-курортных условиях (2014)
Назарук Р. М. - Вивчення вмісту мікро- і макроелементів у взірцях волосся дітей, які проживають у різних регіонах Прикарпаття (2014)
Куц П. В. - Тривимірне комп’ютерне моделювання в плануванні імплантологічного лікування пацієнтів із частковою адентією, Неспрядько В. П., Дворник В. М. (2014)
Гударьян А. А. - Клинико-морфологические и иммунологические критерии обратимости воспалительного процесса периимплантационной области, Ширинкин С. В. (2014)
Сторожева М. В. - Особенности выбора препаратов для местной анестезии у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом (2014)
Ахмеров В. Д. - До діагностики радикулярних кіст верхньої щелепи, що нагноїлися, Буханченко О. П. (2014)
Волосовець Т. М. - Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратурі, Дорошенко О. М., Павленко М. О. (2014)
Горб-Гаврильченко И. В. - Роль производственной практики в подготовке специалистов по терапевтической стоматологии, Стрельченя Т. Н. (2014)
Кривенький Т. П. - Методичні аспекти підготовки до лекції (2014)
Лещенко Т. О. - Унормованість термінів терапевтичної стоматології, Шарбенко Т. В., Павленкова О. С. (2014)
Рекова Л. П. - Применение интерактивного метода "мозговой штурм" в преподавании хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (2014)
Самойленко А. В. - Методичні аспекти організації лекцій у контексті кредитно-модульної системи навчання на стоматологічних кафедрах, Фастовець О. О., Романюта І. А. (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Belostecinic G. - University in a global world (2015)
Мельниченко С. - Державна фінансова політика соціально-економічного розвитку країни (2015)
Штундер І. - Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України (2015)
Мартьянов М. - Структурно-інноваційна модель економічного розвитку регіонів України (2015)
Бойко М. - Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку, Зубко О. (2015)
Ткачук О. - Управління розвитком підприємництва в Україні, Турчак В. (2015)
Звягінцева О. - Протидіючий маркетинг, Каташинська М. (2015)
Зайчук С. - Якість послуг добровільного медичного страхування (2015)
Шульга Н. - Вектори розвитку кредитного ризик-менеджменту банку, Гордієнко Т. (2015)
Сопко В. - Механізм контролю валютного ризику банку, Ружанська Т. (2015)
Бояр А. - Еволюція наукових бюджетних сентенцій (2015)
Ніколенко Н. - Облікова інформація у фінансовій звітності орендаря (2015)
Карпович А. - Проблеми дослідження критичних подій у ринкових процесах (2015)
Брашкін А. П. - Умови клітинного транспортування мезенхімальних стовбурових клітин при остеопластиці (2014)
Ярова С. П. - Патогенетичне обґрунтування використання клітинних культур для корекції запально-деструктивного процесу щелепної кістки, Попандопуло А. Г., Брашкін А. П. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Немедикаментозне лікування синдрому пекучості порожнини рота (2014)
Залізняк М. С. - Пародонтальний статус хворих на остеоартроз (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка кислотно-лужної рівноваги в порожнині рота у процесі лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом, Капиця А. В. (2014)
Деньга О. В. - Гингивит у молодых людей со сниженной функциональной активностью слюнных желез, Новицкая И. К., Косенко Д. К. (2014)
Реда Али Халил - Оценка эффективности применения метода ортодонтического лечения патологии прикуса I класса по энглю методом конечных элементов (2014)
Кравченко Л. С. - Ефективність застосування апігелю для лікування променевих реакцій слизової оболонки порожнини рота після опромінення злоякісних пухлин у ділянці голови і шиї, Бас А. О., Заградська О. Л. (2014)
Нагірний Я. П. - Частота, структура й основні показники лікування хворих із гострими гнійними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки за матеріалами стоматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні за 2009-2012 роки (2014)
Герасимчук П. Г. - Покращення стабілізації повних знімних протезів у пацієнтів із періодичними набряками слизової оболонк, Машейко І. В., Яловий І. Л. (2014)
Дворник В. М. - Математичне обґрунтування застосування іммедіат-протеза для протезування включених дефектів зубних рядів, Петренко Р. В., Шеметов О. С., Петренко А. І., Фенко О. Г. (2014)
Лі Сяокунь - Вивчення ефективності застосування оксидів металів для покращення фізико-механічних і клінічних характеристик повних знімних протезів, Ші Сює (2014)
Ожоган З. Р. - Клінічна й експериментальна порівняльна оцінка вдосконалених методів виготовлення естетичних незнімних конструкцій зубних протезів, Яковин О. М. (2014)
Телішевська О. Д. - Ступеневий зв'язок між скронево-нижньощелепними розладами і симптомами, що їх супроводжують (2014)
Телішевська У. Д. - Перенесені та супутні хвороби, які можуть бути факторами ризику скронево-нижньощелепних розладів (2014)
Ткаченко І. М. - Застосування знімної шини-капи в ортопедичному лікуванні надмірної стертості зубів, обтяженої нерівномірним їх стиранням із лівого і правого боків (2014)
Шеметов О. С. - Оценка качества протезирования полными съёмными протезами в условиях клинического приема, Луговая Л. А., Рябушко Н. А., Куц П. В. (2014)
Смаглюк Л. В. - Комплексне лікування ортодонтичних пацієнтів із трансверзальними аномаліями прикусу, Куліш Н. В., Білоус А. М. (2014)
Видойник О. Я. - Діагностична структура захворювань тканин пародонта в дітей із бронхіальною астмою (2014)
Гавриленко М. А. - Оцінка стоматологічного статусу дітей-інвалідів із хворобами центральної нервової системи (2014)
Пында М. Я. - Влияние характера питания на развитие кариеса у 6-летних детей, проживающих в условиях дефицита фтора в питьевой воде (2014)
Ахмеров В. Д. - Клиническая оценка послеоперационного периода при различных методиках углубления преддверия полости рта (2014)
Силенко Ю. І. - Особливості проявів синдрому шегрена в ротовій порожнині, Сидорова А. І., Силенко Г. М., Силенко Г. Я. (2014)
Скрипников П. М. - Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування нанопокриттів для профілактики протезних стоматитів, Силенко Б. Ю., Силенко Г. М., Силенко Ю. І. (2014)
Скрипников П. М. - Фактори гомеостазу ротової порожнини в нормі та при дефіциті секреторного IGA, Силенко Г. М., Силенко Б. Ю., Хребор М. В., Сидорова А. І. (2014)
Ярова С. П. - Особенности распространения и течения воспалительно-дистрофических процессов в пародонте на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта, Алексеева В. С. (2014)
Ярова С. П. - Современные принципы лечения начального кариеса, Саноян В. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Кушнір Л. Л. - Проектна доктрина розвитку економіки: у координатах самоздійснюваних пророцтв (2013)
Глушач А. В. - Трансакційні витрати формування попиту і пропозиції на ринку праці в умовах трансформаційної економіки, Архієреєв С. І. (2013)
Євсєєва О. О. - Вдосконалення державного регулювання розвитку системи культури в регіоні (2013)
Матюшенко І. Ю. - Стимулювання технологічного розвитку України в державних програмах економічного розвитку в 2013 – 2014 рр. (2013)
Рудик В. К. - Особливості формування інституціональної структури загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2013)
Москалюк К. В. - Державне регулювання інноваційної діяльності аграрної сфери України (2013)
Міненко М. А. - Вплив центрального об’єднання німецьких роздрібних асоціацій торгівлі (HDE) на формування фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища (2013)
Кокура К. В. - Особливості впливу чинників на конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Кулішов В. В. - Транснаціональна експансія світової економіки (2013)
Дідковська Б. В. - Зовнішня торгівля товарами України з країнами Західної Європи (2013)
Пілецька С. Т. - Прогнозування ефективності виконання зовнішньоекономічного контракту промислового авіапідприємства (2013)
Сарычев В. И. - Перспективы человеческого развития на полях БРИКС: проблемы глобального управления (2013)
Голобородько Т. В. - Позитивний досвід Китаю в управлінні інвестиційними процесами в аграрному секторі економіки (2013)
Козлова А. І. - Етапи формування стратегій інноваційного розвитку в країнах ЄС (2013)
Шевченко Т. П. - Управління корпоративною соціальною відповідальністю на зовнішніх ринках (2013)
Каламбет С. В. - Бюджетные риски и особенности их оптимизации на уровне регионов Украины (2013)
Аверкина М. Ф. - Формування критеріїв забезпечення стійкого розвитку міста за закономірністю еквіфінальності (2013)
Бріль М. С. - Макроекономічні показники розвитку регіонів України (2013)
Орлова О. М. - Теоретико-прикладні аспекти комплексного оцінювання ефективності регіональних інвестицій (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського