Стеценко В. В. - Прояви розущільнення тіла основної греблі хвостосховища Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд, Мірченко А. О. (2010)
Иванченко В. В. - Химические элементы-примеси в составе шламов Криворожского металлургического комбината, Нестеренко Т. П. (2010)
Губина В. Г. - Железо-содержащие отходы предприятий горно-металлургического комплекса Украины (2010)
Мечніков Ю. П. - Використання малоінтенсивних поверхневих вторинних радіоактивних аномалій при пошуку радіоактивних руд і тектонічних порушень, Волков О. Г. (2010)
Иванченко В. В. - 80 лет профессору Владлену Никитовичу Трощенко, Евтехов В. Д., Евтехов Е. В. (2010)
Смірнова Г. Я. - Професор Георгій Вітольдович Войткевич (20. 04. 1920 – 28. 08. 1997), Євтєхов В. Д., Смірнов О. Я., Євтєхов Є. В. (2010)
Короткі відомості про авторів (2010)
До відома авторів (2010)
Батюк І. Ю. - Діалектні особливості повісті Нацуме Сосекі "Юнак” (2010)
Бушаков В. А. - Етноніми, похідні від назв держав (до семантичної типології етнонімів) (2010)
Демедюк О. Ю. - Палестинська проблема в творчості Муріда Аль-Баргусі (2010)
Капранов С. В. - Становлення японознавства в Україні (2010)
Комарницька Т. К. - Продуктивність способів термінотворення у сучасній японській юридичній термінології (2010)
Кшановський О. Ч. - Перська редуплікація в типологічному та ареальному висвітленні (2010)
Ласкавий Д. В. - Документи з фондів АЗПРІ, АЗПРФ та ДАРФ як джерела з історії міжнародної боротьби за нафту в Персії та Месопотамії в першій чверті ХХ століття (2010)
Макух В. В. - "Союз для Середземномор’я” та нові формати співробітництва арабських країн Північної Африки з Європейським Союзом: досвід для України (2010)
Отрощенко І. В. - Місія Дембрела (1922 рік) (2010)
Радивилов Д. А. - Доктрина ибадитов: об истислахе при избрании имама (2010)
Рибалкін С. В. - Ходжа Насреддін: поліваріантне функціонування традиційного образу у світовому культурному континуумі (2010)
Романова О. О. - Епітети, що вживались для самохарактеристики особи за VI династії та Першого Перехідного Періоду (2010)
Сафронов А. В. - Историческое значение одного рельефа XIX династии (2010)
Сівков І. В. - Становлення адміністративної лексики в Єгипті (кін. XVIII – поч. ХІХ ст. ) (на базі історіографічних трактатів Абдуррахмана аль-Джабарті) (2010)
Тамбовцев Ю. А. - Типологические расстояния между казахским языком и некоторыми тюркскими языками на фонологическом уровне (2010)
Таран О. Г. - Японська колоніальна політика щодо автохтонного населення Тайваню (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. ) (2010)
Тарасенко Н. А. - Две "вечности” древних египтян: к постановке проблемы (2010)
Туров И. B. - Роль практики единения (ехуда) в вероучении хасидов (2010)
Шевченко О. М. - Проблеми співвідношення термінології в галузі фразеології китайської та української мов (2010)
Яремчук І. В. - Концепт ВОГОНЬ у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад (2010)
Мороз Б. І. - Огляд засобів управління знаннями для покращання інформаційної сфери у суспільстві (з урахуванням якісних і кількісних характеристик інформації), Костенко Д. Є., Костенко В. В. (2014)
Волочій Б. Ю. - Методика побудови дерева відмов складної технічної системи на основі графу станів і переходів, Озірковський Л. Д., Мащак А. В., Шкілюк О. П. (2014)
Мороз Б. И. - Исследование и совершенствование автоматизированной системы поддержки принятия решений на финансовых рынках, Викторов В. В. (2014)
Сохацький А. В. - Методика оптимізації розміщення логістичного центру, Горбушина А. Б. (2014)
Кузнецов К. А. - Результаты оптимизации структуры дистрибьюторской компании, Громов В. А. (2014)
Нестеренко Г. І. - Оптимізація технології перевезень пасажирів у великих містах із використанням математичного моделювання, Яновський П. О., Озерова О. О. (2014)
Костенко В. В. - Дослідження можливостей ефективного використання методів розпізнавання для обробки фотозображень автомобільних номерних знаків, Лавренюк І. В., Пономарьов В. М. (2014)
Иванченко О. В. - Модель отказоустойчивости программного обеспечения критического приложения (2014)
Янушкевич Д. А. - Застосування принципів управління якістю згідно з міжнародними стандартами серії ISO 9000 під час надання митних послуг, Шайхлісламов З. Р., Іванов Л. С. (2014)
Архангельська Ю. М. - Оцінка техногенного впливу на стан підземних питних вод (2014)
Нестеренко Г. І. - Визначення параметрів вагонопотоків з навальними вантажами на залізницях України (2014)
Задоя Ю. В. - Оптимізація параметрів генерації псевдовипадкових чисел з метою генерації паролів, Молотков О. Н., Кабак Л. В. (2014)
Кузнецов К. А. - Подход к решению задачи оптимизации структуры дистрибьюторской компании, Громов В. А. (2014)
Халіпова Н. В. - Аналіз шляхів підвищення ефективності контейнерних перевезень в Україні (2014)
Кузьменко А. І. - Удосконалення роботи вантажного фронту підприємства на основі аналізу та прогнозування обсягів виробництва готової продукції, Мірошніченко С. В., Жураховський В. В. (2014)
Леснікова І. Ю. - Прогнозування обсягів міжнародних перевезень на основі багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу, Халіпова Н. В. (2014)
Музикіна С. І. - Аналіз безпеки руху під час перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті (2014)
Трофімов О. В. - Багатосіткові методи у зворотних задачах для систем із розподіленими параметрами (2014)
Стежко Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності та передумов розвитку світової продовольчої проблеми (2014)
Колесник В. М. - Оцінка стану виробництва феросплавної продукції як важливої складової металургійного комплексу України (2014)
Оберван О. Р. - Методика оцінки здійснення соціальної політики в умовах формування інноваційної економіки в Україні (2014)
Панасенко Н. Л. - Методика управління множиною проектів при дослідженні проблем регіональної економіки на основі динамічного моделювання (2014)
Поляков М. В. - Особливості підприємництва в економіці знань (2014)
Станкевич Ю. Ю. - Особливості поділу та вартісної оцінки домашньої праці (2014)
Тимошенко О. В. - Підвищення ефективності взаємодії фінансового і реального секторів економіки (2014)
Усатенко О. В. - Аналіз напрямів та умов розвитку венчурної діяльності (2014)
Шкарлет С. М. - Державно-приватне партнерство як один з механізмів ефективного фінансування пріоритетних проектів дорожньої галузі, Ільчук В. П., Хоменко І. О. (2014)
Яневич Н. Я. - Обґрунтування розподілу соціальних інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (2014)
Кваша Т. К. - Теоретичні та практичні аспекти фіскальної децентралізації: емпіричний аналіз (2014)
Погореленко Н. П. - Теоретичні основи щодо співставлення стійкості та стабільності функціонування банківської системи (2014)
Васильєва В. Г. - Організація роботи облікового апарату на підприємстві, Татаренко Н. М. (2014)
Бойченко М. В. - Сучасні підходи до управління якістю на підприємстві, Іванова М. І., Кудрявцева Н. В. (2014)
Королович О. О. - Проблематика сутності внутрішнього фінансового контролю корпоративних підприємств (2014)
Крисько Ж. Л. - Економічна сутність інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства (2014)
Левошко Н. В. - Разработка механизма совершенствования интеллектуально – инновационной деятельности предприятия (2014)
Міронова Ю. В. - Механізм управління соціально-економічною ефективністю праці, Нагорна О. В. (2014)
Савченко Т. В. - Організаційні аспекти впровадження функціональної моделі управління конкурентоспроможністю хлібопекарського підприємства (2014)
Саннікова С. Ф. - Аналіз витрат і результатів операційної діяльності в залежності від інноваційної спрямованості виробництва, Головко А. С. (2014)
Чимшит С. І. - Методичні аспекти оцінки платоспроможності підприємства, Іванов С. В., Разумова Г. В. (2014)
Верхоглядова Н. І. - Збалансованість соціального, екологічного та економічного розвитку галузей промисловості, Сорокін О. Г. (2014)
Гончаренко О. С. - Методичні підходи до еколого-економічної оцінки дематеріалізації економіки (2014)
Павліщук О. П. - Економічний механізм попередження та пом’якшення наслідків змін клімату (2014)
Алфьоров С. М. - Теоретико-правові засади формування правової держави в Україні (2011)
Тертишник В. М. - Законодавча влада: концептуальні проблеми гармонізації (2011)
Заруба В. М. - Суспільство, політика та наука в житті та діяльності Василя Строменка (2011)
Кузьменко В. В. - Онтологический аспект философско-правового учения Г. В. Ф. Гегеля (2011)
Грицай І. О. - Неурядові правозахисні організації як інститут громадянського суспільства (2011)
Опацький Р. М. - Поняття і зміст ювенальної юстиції (2011)
Штокало М. Р. - Розвиток філософсько-правових уявлень про відповідальність у філософії XX ст. (2011)
Волік В. В. - Правові проблеми визначення платників судового збору (2011)
Жернаков М. В. - Державна податкова служба в системі податкового адміністрування: економіко-правовий аналіз (2011)
Матвєєва А. В. - Окремі питання договірного забезпечення транзитних перевезень вантажів (2011)
Томма Р. П. - Види відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, Курилін І. Р. (2011)
Бриндак Д. В. - Еволюція боргових цінних паперів (2011)
Савченко А. С. - Форми та види існування об’єктів незавершеного та самочинного будівництва як об’єктів цивільних правовідносин (2011)
Лобова Ю. К. - Наднаціональні правові стандарти бюджетного програмування (2011)
Афанасьєв К. К. - Правовий режим надання адміністративних послуг у сфері дозвільної системи (2011)
Мосьондз С. О. - Роль державного регулювання у сфері науки в Україні (2011)
Попова С. М. - Інформаційне забезпечення діяльності органів податкової служби (2011)
Сергєєв Р. С. - Умисел та необережність в адміністративних проступках у сфері енергозбереження (2011)
Буцьких О. О. - Система принципів у стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України (2011)
Ковтун І. В. - Зміст та сутність поняття "аналітична робота": перспективи вирішення проблеми законодавчого терміна (2011)
Лобов Д. В. - Статус ОБСЄ в адміністративно-правовому вимірі (2011)
Мостова Н. В. - Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду: аналіз судової практики, необхідність внесення змін (2011)
Пономаренко К. І. - Інформаційна приватність як об’єкт правового регулювання (2011)
Шапоренко М. М. - Адміністративні послуги правоохоронних органів: до проблеми понятійного апарату (2011)
Якимець Ю. В. - Природа державної політики у сфері культури (2011)
Бурдін В. М. - Обмежена осудність у кримінальному праві України (2011)
Короткий Т. Р. - Імплементація міжнародно-правової заборони забруднення морського середовища в кримінальне законодавство України (2011)
Митрофанов І. І. - Засоби реалізації кримінально-правової політики (2011)
Шалгунова С. А. - Кримінологічні особливості особи озброєного насильницького злочинця (2011)
Бауер Л. О. - Кримінологічно значущі ознаки осіб з психічними захворюваннями, які вчинили тяжкі злочини (на матеріалах Запорізької області) (2011)
Боднарчук Р. О. - Поняття, критерії та ознаки пошкодження чужого майна (ст. ст. 194 та 196 КК України) (2011)
Локтінова В. В. - Проблеми конструювання наслідків екологічних злочинів у вигляді шкоди життю та здоров’ю особи (2011)
Філіпп А. В. - Щодо конкретизації суб’єкта злочину, передбаченого ст. 2031 КК України (2011)
Басиста І. В. - Вплив слідчих помилок на прийняття слідчим кінцевих рішень (2011)
Березняк В. С. - Деякі аспекти змісту інституту екстрадиції у кримінально-процесуальному праві України (2011)
Уваров В. Г. - Проблеми гармонізації кримінально-процесуального законодавства України і європейських держав (2011)
Чаплинський К. О. - Тактичне забезпечення використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, Ковбаса В. М. (2011)
Литвинов В. В. - Класифікація підстав закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування (2011)
Михайлова Н. В. - Порівняльно-правовий аналіз статусу потерпілого за чинним Кримінально-процесуальним кодексом України та його проектом, Єрмоленко Я. В. (2011)
Михайлова Н. В. - Правовий статус свідка в чинному Кримінально-процесуальному кодексі та проекті Кримінально-процесуального кодексу, Костенко О. В. (2011)
Гулиев А. Д. - Терроризм – явление общепланетарное, а не сугубо Исламское (2011)
Алиев Э. Р. - Международное и внутригосударственное правовое регулирование суверенитета Азербайджанской Республики (2011)
Исмаилов Ю. Д. - Некоторые вопросы ответственности за применение насилия к представителям власти по уголовному законодательству Азербайджанской Республики и Российской Федерации (2011)
Баженов В. А. - Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при нелінійних розрахунках оболонок і пластин, Сахаров О. С., Гуляр О. І., Пискунов С. О., Максим’юк Ю. В. (2014)
Лізунов П. П. - Універсальний алгоритм чисельного моделювання нелінійних процесів деформування залізобетонних конструкцій, Гуляр О. І., Солодей І. І. (2014)
Соловей М. О. - Визначення ефективних фізико-механічних характеристик односпрямованого волокнистого композитного матеріалу, Кривенко О. П., Міщенко О. О. (2014)
Bazhenov V. A. - An estimation of residual lifetime of spatial structural elements under continual fracture condition, Gulyar O. I., Pyskunov S. O. (2014)
Bazhenov V. A. - Influence of system stiffness parameters at contact softness in vibroimpact system, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2014)
Іванченко Г. М. - Взаємодія хвиль сильних розривів у воді з пружним екраном (2014)
Баженов В. А. - Порівняння динамічної поведінки віброударної системи в залежності від характеру контакту між її елементами, Погорелова О. С., Постнікова Т. Г. (2014)
Гайдайчук В. В. - Неголономна динаміка коливань кружляння колон глибокого буріння, Шевчук Л. В. (2014)
Ворона Ю. В. - Стохастичні параметричні коливання пружних систем з урахуванням їх попередніх станів, Лук’янченко О. О., Костіна О. В. (2014)
Безверхий О. І. - Гармонічні коливання п’єзокерамічної круглої пластини з азимутальними розрізами електродів, Левченко В. В., Макієвський О. І. (2014)
Bazhenov V. A. - Modeling of nonlinear deformation and buckling of elastic inhomogeneous shells, Solovei N. A., Krivenko O. P. (2014)
Максим’юк Ю. В. - Алгоритм розв’язання задач нелінійного деформування та стійкості пружнопластичних вісесиметричних оболонок середньої товщини (2014)
Банько С. М. - Чисельне моделювання напруженого стану полого циліндра з дефектом у вигляді каверни з тріщиною, Кобельский С. В., Харченко В. В. (2014)
Пам'яті нашого товариша Соловья М. О (2014)
Бутирін В. К. - Роль тектоно-метасоматичних зон Криворізької структури в формуванні нетрадиційних типів зруденіння, Юшин О. О. (2012)
Евтехов В. Д. - Минеральный состав и обогатимость мелкозернистой фракции сталеплавильного шлака Енакиевского металлургического завода, Филенко В. В., Тихливец С. В., Демченко О. С. (2012)
Рузина М. В. - Реликтово-псевдоморфные структуры метасоматических пород Среднеприднепровского мегаблока, Жильцова И. В., Романенко О. Р. (2012)
Блоха В. Д. - Морфология складок рудных пластов продуктивной толщи Скелеватского месторождения Криворожского бассейна, Стеценко В. В. (2012)
Грицай Е. Ю. - Применение метода ЕИЭМПЗ при изучении природной и техногенной тектоники Кривбасса, Цибульская Н. В., Волков А. Г. (2012)
Євтєхов В. Д. - Геологічний аспект оптимізації подрібнення гематитових кварцитів при їх підготовці до збагачення (на прикладі Валявкинського родовища Кривбасу), Євтєхов Є. В., Ніколаєнко К. В., Філенко В. В., Смірнов О. Я. (2012)
Іванов В. М. - Класифікації молібденового й вольфрамового зруденінь Українського щита (2012)
Пономаренко О. М. - Порівняльна характеристика магнетиту Гуляйпільського й Корсакського родовищ залізистих кварцитів за даними мессбауерівської спектроскопії, Іваницький В. П., Каталенець А. І., Польшин Е. В. (2012)
Сыстерова Д. Э. - Изученность палеогеновых брахиопод Украины и пути их дальнейшего исследования (2012)
Вощина Г. Н. - О новом местонахождении среднеэоценовых гастропод на территории Украины (2012)
Трунин А. Н. - Профессор Борис Иванович Пирогов. 80 лет со дня рождения, Смирнова А. Я., Смирнов А. Я. (2012)
Грицай Ю. Л. - Юрий Васильевич Казанцев (1935-2011) (2012)
Смірнова Г. Я. - Професор Семен Іванович Жилкінський. 115 років з дня народження, Смірнов О. Я., Євтєхов В. Д., Євтєхов Є. В. (2012)
Парнак С. М. - Видатний дослідник залізорудних родовищ Криворізького басейну Едуард Карлович Фукс. 140 років від дня народження, Смірнова Г. Я., Євтєхов В. Д. (2012)
Короткі відомості про авторів (2012)
До відома авторів (2012)
Редакційна передмова (2008)
Вороненко В. І. - Методологічні основи створення високопродуктивного типу м'ясної худоби на основі міжвидової гібридизації, Омельченко Л. О., Назаренеко В. Г., Найдьонова В. О., Дубинський О. Л. (2008)
Вороненко В. І. - Імуногенетичні особливості успадкування масті у тварин таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Назаренко В. І., Омельченко Л. І. (2008)
Буюклу Г. І. - Оцінка рівня розвитку господарсько-корисних ознак у тварин південного типу української чорно-рябої молочної породи, Іовенко Л. М., Тараненко С. В., Носкова А. М. (2008)
Вороненко В. І. - Імуногенетичний аналіз ліній жирномолочного типу української чорно-рябої молочної породи, Назаренко В. Г., Полупан Ю. П., Вороненко А. В., Рукавникова Г. І., Хлюст Г. М. (2008)
Тараненко С. В. - Відтворювальна здатність корів південного типу української чорно-рябої молочної породи ДПДГ "Асканійське" (2008)
Макарчук Р. М. - Особливості росту і розвитку бичків південного типу української чорно-рябої молочної породи при вирощуванні на м’ясо (2008)
Фурса Н. М. - Фенотипова специфічність родин у стаді таврійського типу південної м’ясної породи племзаводу "Асканійське” (2008)
Дудок А. Р. - Тривалість господарського використання корів української червоної молочної породи (2008)
Вовченко Б. О. - Годівля тварин вологими кормовими сумішами, Пентилюк С. І., Свістула М. М., Деменська Н. М. (2008)
Деменська Н. М. - Вплив використання біологічно-активних добавок у годівлі корів на кількість та хімічний склад молока (2008)
Скрепець В. І. - Використання нетрадиційних кормових засобів у раціонах телят, Деменська Н. М., Свістула М. М. (2008)
Шульга Ю. І. - Селекційно-генетична диференціація порід і типів свиней асканійської селекції, Крилова Л. Ф., Дудка О. І., Маслюк А. М. (2008)
Дудка О. І. - Вплив внутрішньопородних поєднань на продуктивність свиней, Явищенко В. Р. (2008)
Топчій Л. І. - Породні особливості вікової динаміки живоїмаси молодняку свиней, Івін А. М. (2008)
Герасименко В. В. - Використання імуногенетичних иетодів для збереження локальних порід, Скрепець К. В., Карвацька І. М., Смолянець Т. І. (2008)
Герасименко В. В. - До питання про використання індексів генетичної схожості в селекції сільськогосподарських тварин (2008)
Свістула М. М. - Вплив згодовування білково-мінеральних добавок із гідробіонтів на перебіг метаболічних процесів у молодняку свиней при вирощування, Горб С. В. (2008)
Єфремов Д. В. - Ефективність використання малокомпонентних комбікормів збагачених жировими добавками та ферментними препаратами у годівлі свиноматок та поросят-сисунів (2008)
Іванов В. О. - Реконструкція на малих фермах, Дудченко Д. В., Волощук В. М. (2008)
Жарук П. Г. - Продуктивність вівцематок селекційного ядра приазовського типу цигайської породи племзаводу "Розовський”, Михайлов А. П., Заруба К. В. (2008)
Антонець О. Г. - Характеристика продуктивності і взаємозв’язків між селекційними ознаками у ремонтних баранів племзаводу "Асканія-Нова" (2008)
Бесєдін О. В. - Відтворювальна здатність вівцематок таврійського типу (2008)
Кобзарь О. А. - Молочна продуктивність вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної (2008)
Крилова О. М. - Вовнова продуктивність та фізико-механічні властивості вовни ярок нових ліній таврійського типу отриманих від різних типів підбору (2008)
Івіна-Маляренко О. С. - Взаємозв’язок між показниками жиропоту та густотою вовну вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2008)
Болотова Т. Г. - Поярок - один із резервів підвищення вовнової продуктивності овець, Мороз І. А. (2008)
Іовенко В. М. - Міжлінійні генетичні відносини в популяції овець цигайської породи, Жарук П. Г., Іванина О. П. (2008)
Іовенко В. М. - Особливості генетичної структури популяції мериносових овець таврійського типу, Продайвода Г. О., Поліщук В. М. (2008)
Горлова О. Д. - Кількісні і якісні втрати в процесах відтворення, ягніння та вирощування ягнят в період підсису, Попов М. Ф., Яковчук В. С. (2008)
Горлова О. Д. - М’ясна продуктивність інтенсивно відгодованих баранців асканійської тонкорунної породи, Яковчук В. С., Попов М. Ф., Берьозкіна Л. І. (2008)
Туринський М. М. - Товарні якості шкурок багатоплідного каракулю асканійського породного типу, Кудрик Н. А. (2008)
Денисова В. Д. - Взаємозв’язок гістологічної структури шкіри з вовновою продуктивністю баранів-плідників та вівцематок таврійського типу (2008)
Болотов Ю. І. - Результати осіменіння вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи спермою, кріоконсервованою за різними технологіями, Корінець Н. О. (2008)
Лобачова І. В. - Попередня оцінка вівцематок на придатність до гормональної обробки як спосіб підвіщення ефективності методики, Жулінська О. С. (2008)
Бова В. М. - Поліпшення природних кормових угідь та створення на них пасовищних конвеєрів для великої рогатої худоби і овець, Гратило О. Д. (2008)
Польська П. І. - Продуктивність і фізико-хімічні властивості вовни інтенсивних типів овець асканійської м’ясо-вовнової породи в екстремальних умовах, Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й., Глєбова Н. П., Параняк Н. П., Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В., Кочетов С. В. (2008)
Жарук Л. В. - Умови адаптації галузі вівчарства до ринкового середовища (2008)
Шелест Л. С. - Управління галуззю вівчарства на основі витратно-цінового механізму (2008)
Іовенко В. М. - Проблеми переходу на міжнародні стандарти селекційно-зоотехнічного обліку у вівчарстві, Горлов О. І., Мокєєв І. О., Івіна К. А. (2008)
Горлов О. І. - Удосконалення системи управління селекційним процесом у вівчарстві, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. (2008)
Тараненко В. П. - Особливості створення і впровадження об’єктів права інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки, Мусієнко В. П. (2008)
Аннотації (2008)
Resume (2008)
Гусаков В. В. - Індійський вектор політики Греко-Бактрійського царства в контексті проблемних питань його загальної хронології (2009)
Дрига І. М. - До реконструкції огузьких мовних елементів доби сельджуків за текстом (список О. Г. Туманського – О. М. Самойловича) (2009)
Завгородній Ю. Ю. - Що нам відомо про індологічний інтерес академіка Михайла Калиновича (до 120-річчя від дня народження) (2009)
Мавріна О. С. - Ширіни в ранній історії Кримського ханату (карачі-беї Мамак і Емінек) (2009)
Машевський О. П. - Прохід крейсерів "Гебена” та "Бреслау” до Чорноморських проток і проблема вступу Османської імперії у Першу світову війну (2009)
Москальов Д. П. - Конструкції модальності в сучасній японській мові (2009)
Мурашевич К. Г. - Любовна та пейзажна лірика у ранній творчості Лю Да-бая (2009)
Отрощенко І. В. - Е.-Д. Рінчино та Т. Рискулов: дискусія про революційну діяльність у Внутрішній Монголії (2009)
Рог Г. В. - Мультикультурні виміри турецької літератури: координати канону (2009)
Сайчук М. М. - Американсько-саудівське співробітництво та падіння нафтових цін в 1985 році (2009)
Сирінська О. А. - Бренд "Україна” та арабське супутникове телебачення (2009)
Тарасенко М. О. - Давньоєгипетські папіруси в зібранні Одеського археологічного музею (2009)
Тімкова Т. М. - Методологія когнітивної лінгвістики. Когнітивний підхід в тюркології (2009)
Усенко І. Б. - Юридичні дослідження у Всеукраїнській науковій асоціації сходознавства (2009)
Циганкова Е. Г. - Українське товариство дослідників Криму і Кавказу (2009)
Яремчук І. В. - Концепт серце у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад (2009)
Баженов В. А. - Розрахунок залізобетонних конструкцій з урахуванням еволюції взаємодії арматури з бетоном, Лізунов П. П., Солодей І. І. (2014)
Баженов В. А. - Застосування спеціалізованих програмних засобів при викладанні будівельної механіки, Шишов О. В. (2014)
Гуляр О. І. - Призматичний скінченний елемент на основі моментної схеми скінченних елементів, Пискунов С .О., Шкриль О. О. (2014)
Ворона Ю. В. - Граничноелементна методика дослідження динамічного НДС пружних масивів, Козак А. А., Черненко О. С. (2014)
Лізунов П. П. - Коливання сферичної оболонки в центральному силовому полі (2014)
Легостаєв А. Д. - Методика дослідження напружених оболонок при ударних та імпульсних впливах, Гречух Н. А. (2014)
Григор’єва Л. О. - Визначення електрорушійної сили поляризованої по товщині кільцевої пластини при механічному збуренні, Кириченко А. А., Бабкова Н. О. (2014)
Улітін Г. М. - Удар конічного стрижня об жорстку перешкоду, Царенко С. М. (2014)
Андрієвський В. П. - Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі МССЕ, Максим’юк Ю. В. (2014)
Dang Xuan Truong - A method of determining the coordinates of the stiffness center and the stiffness principal axis of the vibrating system with damping, Tran Duc Chinh (2014)
Харченко В. В. - Вплив геометрії дискового мікрозразка на визначення характеристик механічних властивостей сталі 45, Каток О. А., Макаєв А. Г., Кондратенко І. С. (2014)
Vorona Yu. V. - Parametric resonanse in statically indeterminate frames, Luk’yanchenko O. O., Kostina O. V. (2014)
Luk’yanchenko O. O. - Influence of loading is from a rolling stock on the dynamic behavior of multi-storey building, Kostina O. V., Gerashchenko O. V. (2014)
Bazhenov V. A. - Аpplication of parameter continuation method for investigation of vibroimpact systems dynamic behaviour. problem state. short survey of world scientific literature, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2014)
Левківський Д. В. - Метод прямих у циліндричній системі координат, Янсонс М. О. (2014)
Шкриль О. О. - Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в двовимірних тілах при температурному навантаженні (2014)
Харченко В. В. - Чисельний розв’язок задачі про опір руйнуванню полого циліндра з дефектом у вигляді каверни з тріщиною в пружно-пластичній постановці, Банько С. М., Кобельский С. В., Кравченко В. І. (2014)
Ворона Ю. В. - Розповсюдження циліндричних хвиль у поропружному середовищі, Кара І. Д. (2014)
Solodey I. I. - The formulation of nonlinear deformation and fracture of heterogeneous 3D bodies subject to the emergence and spread of cracks under dynamic loading, Vabishchevych М. О. (2014)
Zyma S. M. - Epigenetic mineralization of high grade iron ores of Saksagan iron ore region, the Kryvyi Rih basin (2013)
Юшин А. А. - Генетические особенности проявлений оруденения благородных и цветных металлов в углеродистых комплексах раннего докембрия Криворожского бассейна, Мороз В. С., Проскурко Л. И. (2013)
Евтехов В. Д. - Прикладная минералогия гематит-содержащих отходов обогащения железных руд Желтореченского месторождения, Евтехов Е. В., Филенко В. В., Евтехова А. В., Тихливец С. В., Петрухин А. В., Георгиева Е. П. (2013)
Черныш О. Г. - Тектонические поля напряжений и удароопасность на шахтах СУБРа (2013)
Сухорученко С. К. - Вплив техногенезу на інженерно-геологічний стан нижньокрейдових глин Кримського Передгір’я (2013)
Kharytonov V. M. - Titanium potential of Ukraine as a constituent of development strategy for raw material base of Europe (2013)
Sydorenko V. D. - Topography of Bilska area in the Northern Ukraine and its connection with endogenic processes, Ivanyshyn V. A., Tereshchuk O. I. (2013)
Горгуль И. С. - Изучение возможности практического использования электромагнитного поля в полосе низких частот (2013)
Chaban V. V. - Some features of hydrogeology of Saky salt lake region (Crimea) (2013)
Стефанский В. Л. - О техногенных и природных нарушениях Мандрыковских слоев Рыбальского карьера (г. Днепропетровск) (2013)
Berezovsky A. A. - New species of Arcidae (Bivalvia) from the Upper Eocene of Dnipropetrovsk city (2013)
Евтехов В. Д. - Геологическая оценка результатов поиска оптимальной схемы обогащения гематитових кварцитов железисто-кремнистой формации докембрия, Перегудов В. В., Евтехов Е. В., Дударь Л. Т., Филенко В. В., Смирнов А. Я., Биленко А. Е., Николенко Е. М. (2013)
Bespoyasko E. O. - Peculiarities of high grade hematite ores mineral composition of Inguletske deposit lost reserves (Kryvyi Rih basin), Melnykova M. M., Evtekhov V. D., Evtekhov E. V., Bespoyasko T. V. (2013)
Короткі відомості про авторів (2013)
До відома авторів (2013)
Матвеева Л. В. - Из истории пангерманизма и стремлений немцев на Восток (1914–1916) (По работам В.П. Бузескула) (2007)
Батенко Г. В. - Історіографія з питання встановлення британського мандата в Палестині, Щевелєв С. С. (2007)
Бубенок О. Б. - Вплив ідеології давніх іранців на поховальні традиції слов’ян (2007)
Зелінський А. Л. - До питання про засновника культу Серапіса (2007)
Кіпцар І. А. - Діяльність спільної Українсько-китайської комісії з науково-технічного співробітництва як фактор оптимізації сучасних двосторонніх відносин України і КНР (2007)
Кочубей Ю. М. - Французька орієнталістика: від "примирення релігій” до "діалогу цивілізацій” (Луї Массіньйон – Роже Ґароді) (2007)
Ковальов Є. А. - Історія Інституту східних мов при Рішельєвському ліцеї в Одесі: 1837–1854 (2007)
Отрощенко І. В. - Національно-культурні процеси у Бурят-Монгольській АРСР (1920–1930-ті роки): монгольський фактор (2007)
Павлова Г. О. - Сучасне становище та функціональність діалектів греків Приазов’я (2007)
Таран М. А. - Кризи 1995–96 рр. у Тайванській протоці: ключові стимули та моделі поведінки трьох сторін (2007)
Борділовська О. А. - Мухаммед Алі Джинна – фундатор Пакистану (2007)
Демчук Т. В. - Проблема вивчення явища синонімії у лінгвістичній традиції Китаю (2007)
Рыжих В. И. - Составные части глагольного предложения в арабской грамматической традиции (2007)
Сівков І. В. - Формування суспільно-політичної та юридичної лексики арабської мови у класичний та посткласичний період (VII–XVIII ст.) (2007)
Тищенко К. М. - Мадярський пласт у топонімії України: імена арпадидів (2007)
Нагайчук В. І. - Гідна данина пам’яті визначного вченого-сходознавця. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Збірник наукових праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича / Відповідальний редактор – академік НАН України В.А. Смолій. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2007, 328 с. (2007)
Дрига І. М. - Казанське сходознавство повертає позиції (2007)
Дрига І. М. - Тюркологічне літо в литовському Тракаї (2007)
Дрига І. М. - Увічнити малі тюркські мови: корейсько-українське співробітництво триває (2007)
Рудик Г. Б. - Килими Азербайджану ХVІІІ – початку ХХ століття. Новий виставковий проект у Музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2007)
Бубенок О. Б. - Життя, присвячене науці. До 70-річчя від дня народження Олега Васильовича Сухобокова (2007)
Колода В. В. - До ювілею вчителя. В.К. Міхєєв (2007)
Некролог. Світлої пам’яті колеги. В.В. Седнєв (2007)
Кафедра АСУ: 50 лет на службе образования Украины (2014)
Годлевский М. Д. - Улучшение качества процесса разработки программного обеспечения на основе методов последовательного анализа вариантов и локальной оптимизации, Рубин Э. Е., Голоскокова А. А. (2014)
Ткачук М. В. - Розробка прототипу та дослідження продуктивності маркерної мобільної системи доповненої реальності, Векшин О. В., Пантелеєв М. О. (2014)
Северин В. П. - Аналіз електронних фільтрів баттерворта чисельними методами, Нікуліна О. М., Буряковський В. С. (2014)
Гужва В. А. - К вопросу о применении методики скоринга к задаче формирования портфеля ценных бумаг, Соколова А. Г. (2014)
Орловський Д. Л. - Про один підхід до формування рекомендацій щодо удосконалення бізнес-процесів, пов’язаних з постачанням продукції, Копп А. М. (2014)
Бочарніков І. О. - Розпізнавання стану футбольного клубу за допомогою збалансованої системи показників, Орловський Д. Л. (2014)
Ямен Хазим - Рекуррентный метод наименьших квадратов обработки нечетких измерений, Головко В. А., Старова М. Н. (2014)
Ляшенко С. А. - Построение линейной регрессионной модели диффузионного отделения сахарного производства (2014)
Цыбульник С. А. - Декомпозиционная оптимизация комплекса технических средств автоматизированной системы управления водоотведением на очистные сооружения (2014)
Чередніченко О. Ю. - Формальна архітектура агентної системи моніторингу результатів наукової діяльності вищого навчального закладу, Янголенко О. В., Баранова Ю. М. (2014)
Гамаюн І. П. - Формування показників схожості між об’єктами, що характеризуються параметрами, вимірюваними в різних шкалах виміру, Безменова О. М. (2014)
Орловський Д. Л. - Аналіз діяльності торгівельного підприємства за допомогою BI-засобів, Пилипець М. С. (2014)
Реферати (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Теплофизическому факультету – 50 лет (2014)
Горыкин С. Ф. - Методика расчета температурной зависимости коэффициентов переноса жидких гомологов и их смесей (2014)
Бошкова И. Л. - Объемная вязкость флюида в окрестности критической точки жидкость-газ, Кузнецов И. О., Анвар Зеаитер, Шамшик И. А. (2014)
Шимчук Н. А. - Расчет вязкости смесей компрессорного масла с изопропиловым спиртом модифицированным методом жёстких сфер, Лапардин Н. И., Геллер В. З. (2014)
Смирнов Г. Ф. - О начальной стадии сушки зернового слоя в устройстве с вращающимся испарительным термосифоном, Воскресенская Е. В. (2014)
Бошкова И. Л. - Оценка теплового эффекта взаимодействия материала с микроволновым электромагнитным полем, Колесниченко Н. А. (2014)
Зуев А. А. - К вопросу теплообменных процессов в температурном пространственном пограничном слое в граничных условиях теплотехнических систем, Мелкозеров М. Г. (2014)
Бошкова И. Л. - Аналитические модели расчета температуры в материале при действии внутренних источников теплоты, Георгиеш Е. В. (2014)
Кологривов М. М. - Инженерная методика расчета тепломассообмена в эжекционном аппарате, Бузовский В. П. (2014)
Бошкова И. Л. - Математические модели теплопереноса в движущемся плотном слое при микроволново-конвективном и микроволновом нагреве, Георгиеш Е. В., Колесниченко Н. А. (2014)
Іщенко І. М. - Розробка нових енергозберігаючих способів управління холодильника з ВАХА, працюючого в широкому діапазоні температур навколишнього середовища (2014)
Пищанская Н. А. - Исследование процессов увлажнения воздуха при использовании дозированного увлажнения пленочных насадок (2014)
Осадчук Е. А. - Поиск энергетически эффективностивных режимов работы абсорбционной водоаммиачной холодильной машины в системах получения воды из атмосферного воздуха, Титлов А. С., Васылив О. Б., Мазуренко С. Ю. (2014)
Титлова О. А. - Разработка систем автоматического управления бытовыми абсорбционными холодильными приборами, Холодков А. О. (2014)
Коновалов Д. В. - Суднова газотурбінна установка з термопресорним підвищенням тиску в контурі перерозширення, Радченко М. І., Бойко О. В., Пекун О. О. (2014)
Когут В. Е. - Классификация эжекторов теплообменников и их промышленное применение, Бутовский Е. Д., Хмельнюк М. Г. (2014)
Данько В. П. - Солнечные коллекторы с металло-полимерным абсорбером для систем теплохладоснабжения (2014)
Шутюк В. В. - Порівняльний аналіз сушіння жому цукрових буряків гарячим повітрям і перегрітою парою, Василенко С. М., Бессараб О. С. (2014)
Суслов А. Э. - Энергосберегающая технология подготовки воды для замкнутых систем аквакультуры, Маковская А. И. (2014)
Георгиеш Е. В. - Перспективы использования экстрактов аира обыкновенного и тысячелистника обыкновенного в качестве инсектицидов, Хлиева О. Я., Кузнецов И. О. (2014)
Жихарєва Н. В. - Підвищення ефективності активного вентилювання при зберіганні плодоовочевої продукції, Хмельнюк М. Г. (2014)
Хмельнюк М. Г. - Важливість стану холодильного господарства у забезпеченні продовольчої безпеки України, Лагутін А. Ю., Кочетов В. П., Томчик О. М. (2014)
Кузьменко В. В. - Философско-методологические основания правовой концепции Т. Гоббса (2011)
Обрусна С. Ю. - Правовий статус мирових суддів за судовою реформою 1864 року (2011)
Руднєва О. М. - Сучасні питання тлумачення джерел права як втілення феномену правової глобалізації (2011)
Адашис Л. І. - Тлумачення передвиборної агітації та форми її здійснення політичними партіями на виборах народних депутатів України (2011)
Деревянко Б. В. - Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях (у радянські та пострадянські часи) (2011)
Дума В. В. - Наукові підходи до праворозуміння та реалізації права (2011)
Полховська І. К. - Депутатська недоторканність в Україні: деякі проблемні питання теорії та практики (2011)
Шопіна І. М. - Підходи до розуміння мети правового регулювання (2011)
Нікончук А. М. - Розвиток та формування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні (2011)
Шевчук О. О. - Захист авторських та суміжних прав на сучасному етапі розвитку інтелектуальної власності в Україні, Томма Р. П. (2011)
Коновалов О. В. - Зміст фінансового моніторингу у системі економічної безпеки вітчизняних банківських установ (2011)
Лазюк С. В. - Справляння мита як реалізація функцій держави (2011)
Мозоль І. А. - Категорійний аналіз щодо дослідження фіктивного підприємництва (2011)
Якуша Н. В. - Про застосування фінансового впливу до платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2011)
Алфьоров С. М. - Попереднє розслідування як етап провадження у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб: теоретичний аспект (2011)
Доненко В. В. - Ґенеза адміністративної юрисдикції у сфері дорожнього руху (2011)
Кобринський В. Ю. - Класифікація видів державного контролю у сфері національної безпеки, Чернявська Т. І. (2011)
Козьяков І. М. - Державний гірничий нагляд: результати реформування (2011)
Комісаров О. Г. - Національна політика розвитку інформаційного суспільства: проблеми та перспективи запровадження в Україні (2011)
Кроленко В. О. - Відомчі програми як елемент механізму адміністративно-правового регулювання (2011)
Миронюк Р. В. - Система суб’єктів адміністративно-деліктного процесу (2011)
Мосьондз С. О. - Формування стратегії державної політики у сфері науки в Україні (2011)
Сергєєв Р. С. - Адміністративна відповідальність суб’єктів централізованого диспетчерського управління (2011)
Соколенко О. Л. - Поняття правового статусу як основа адміністративно-правого захисту прав людини (2011)
Андрєєва О. О. - Ліцензування як засіб адміністративно-правового регулювання в галузі літакобудування (2011)
Журавель О. Є. - Повноваження ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей (2011)
Маштак К. С. - Поняття адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації (2011)
Розум І. О. - До питання місця провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму у структурі адміністративного процесу (2011)
Суходубов Д. В. - Проблеми розвитку правового регулювання координаційної діяльності правоохоронних органів (2011)
Черевач О. М. - Адміністративно-правова характеристика насильства в сім`ї (2011)
Книга М. М. - Інститут примусових заходів медичного характеру за Кримінальним кодексом України 2001 року: основні здобутки та деякі пропозиції щодо подальшого вдосконалення (2011)
Шалгунова С. А. - Особа злочинця за уявленнями дореволюційних вітчизняних юристів: антропологічна та соціологічна школи (2011)
Ємельянов М. В. - Поняття та види шахрайства за Кримінальним кодексом України (2011)
Миронюк С. А. - Завдана шкода як оціночна категорія умисного знищення та пошкодження чужого майна (2011)
Мороз В. П. - Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення: досвід країн СНД (2011)
Басиста І. В. - Напрями підвищення ефективності виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування (2011)
Ліпинський В. В. - Щодо повноважень прокурора у провадженні в справах про порушення митних правил (2011)
Петрова І. А. - Експертне дослідження меблів при проведенні судово-товарознавчих експертиз (2011)
Пиріг І. В. - Історія становлення та розвитку експертної діяльності в органах внутрішніх справ (2011)
Уваров В. Г. - Реалізація принципу верховенства права при реформуванні інституту запобіжних заходів кримінально-процесуального законодавства України (2011)
Чаплинський К. О. - Поняття та сутність тактичного забезпечення досудового розслідування (2011)
Чорноус Ю. М. - Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (2011)
Вовчанська О. А. - Тактика слідчого експерименту під час протидії незаконному обігу наркотичних засобів (2011)
Ковбаса В. М. - Особливості організаційно-підготовчих заходів до проведення очної ставки (2011)
Макашов А. В. - Організаційно-тактичні заходи проведення обшуку при розслідуванні фальшивомонетництва (2011)
Михайлова Н. В. - Проблеми участі понятих у кримінальному процесі України, Головченко О. (2011)
Михайлова Н. В. - Захисник та адвокат в кримінальному процесі: проблеми розмежування, Демошенко Є. (2011)
Сорока А. З. - Окремі аспекти залучення перекладача до проведення слідчих дій (2011)
Мухтаров А. В. - Некоторые аспекты отношений между Украиной и Азербайджаном (2011)
Ягубова А. - Права ребенка в Азербайджане: законодательство и реальность (2011)
Титул, содержание (2014)
Ильяшов М. А. - Обоснование методики прогноза мест разрушения стволов дегазационных скважин, пробуренных с поверхности, Дедич И. А., Халимендиков Е. Н., Радченко В. В., Назимко В. В. (2014)
Пономарь В. Н. - Установка для нагрева шахтного воздуха, Ситков А. С., Коваленко В. К. (2014)
Ванеев Б. Н. - Гармонизация государственных стандартов Украины с международными стандартами на взрывозащищенное электрооборудование, Вареник Е. А., Меженков К. В. (2014)
Мнухин А. Г. - Влияние различных факторов на травматизм в угольной промышленноси, Махно С. Я. (2014)
Вовк О. А. - Сейсмобезопасность подземных и поверхностных сооружений при горных ударах и подземных взрывах (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" прошлых лет (2014)
Лебедев В. И. - Определение утечек воздуха через изолированные пожарные участки в метанообильных шахтах, Перехрест Ю. Н. (2014)
Антощенко Н. И. - Новый подход к регулированию вентиляции угольных шахт, Калюжный В. В., Коптиков В. П., Тында Г. Б., Андриенко П. Д., Садовой А. В. (2014)
Косарев И. В. - Система мультирукавного управления механизированной крепи, Мезников А. В., Карпенко А. С., Трусов М. В. (2014)
Столяр О. П. - Канатные анкеры как крепи усиления на сопряжениях лава–штрек, Сторчак И. И. (2014)
Козлов В. А. - Развитие флотационных технологий для обогащения угольного шлама, Пикалов М. Ф., Кияненко А. Е. (2014)
Матрофайло М. Н. - К угленосности визейских отложений Ковельской перспективной площади Львовско-Волынского каменноугольного бассейна, Шульга В. Ф., Король Н. Д., Костик И. Е. (2014)
Трудовые рекорды ОФ "Свято-Варваринская" к первому юбилею (2014)
Корченко А. - Метод определения идентифицирующих термов для систем обнаружения вторжений (2014)
Конахович Г. - Концепція побудови обладнання захищеного радіотелефонного зв’язку для авіаційних застосувань, Антонов В., Курушкін В. (2014)
Хлапонін Ю. - Модель нечіткої нейронної продукційної мережі в системах захисту інформації, Козловський В., Міщенко А. (2014)
Рябий М. - Огляд сучасних методів квантової та пост-квантової криптографії (2014)
Рудницький В. - Синтез елементарних функцій перестановок, керованих інформацією, Мельник О., Щербина В., Миронюк Т. (2014)
Навроцький Д. - Криптографічна система захисту радіоканалів БПЛА від несанкціонованого втручання (2014)
Фауре Э. - Метод формирования воспроизводимой непредсказуемой последовательности перестановок, Швыдкий В., Щерба А. (2014)
Туйчиев Г. - О сетях RFWKIDEA16-8, RFWKIDEA16-4, RFWKIDEA16-2 и RFWKIDEA16-1, созданных на основе сети IDEA16-8 (2014)
Пелещишин А. - Визначення рекомендацій щодо інформаційного впливу на структуру віртуальної спільноти, Корж Р., Гумінський Р. (2014)
Кобрин М. - Развитие метода определения ценности информационных активов организации для нескольких экспертов, Скичко В., Вороной М. (2014)
Філоненко С. - Система попередження витоку персональних даних мережевими каналами, Мужик І., Німченко Т. (2014)
Богданович В. - Інформаційна технологія багатомірного оцінювання рівня етнонаціональної напруженості в Автономній Республіці Крим, Бальбек Р. (2014)
Копитін Ю. - Розробка моделі оцінки ризиків інформаційної безпеки на основі розфарбованої мережі Петрі (2014)
Нікіфорова Л. - Модель та метод управління інформаційною безпекою соціальних груп під час впровадження другого рівня пенсійної реформи в Україні, Яремчук Ю., Шиян А. (2014)
Казмирчук С. - Метод n-кратного понижения порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы, Ахметов Б., Гололобов А., Гнатюк С., Сейлова Н. (2014)
Бурдо О. Г. - Инициирование механодиффузионного эффекта при экстрагировании в электромагнитном поле (2014)
Рудобашта С. П. - Исследование кинетических закономерностей процесса сушки промежуточного продукта получения катализатора ГИАП, Кошелева М. К. (2014)
Ткаченко С. Й. - Оціночний метод визначення коеффіцієнтів тепловіддачі в обладнанні технологічних систем, Румянцева Т. Ю., Пішеніна Н. В. (2014)
Петрова Ж. О. - Дослідження процесів адсорбції антиоксидантних функціональних рослинних порошків, Снєжкін Ю. Ф., Гетманюк К. М. (2014)
Гивлюд А. М. - Статика і кінетика адсорбції оксіпропіонової кислоти природним цеолітом, Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2014)
Гриднева Т. В. - Исследование физико-химических свойств диоксида кремния, полученного из отходов рисового производства, Ляшенко А. А., Сорока П. И., Рябик П. В. (2014)
Тертишна О. В. - Визначення стійкості нафтових дисперсних систем (2014)
Поперечний А. М. - Експериментальне дослідження процесу подрібнення плодових кісточок, Корнійчук В. Г., Жданов І. В., Миронова Н. О. (2014)
Поперечный А. Н. - Гидродинамика псевдоожиженого слоя растительного сырья, Корнейчук В. Г., Курьянов К. В. (2014)
Малежик І. Ф. - Дослідження кінетики комбінованого методу сушіння грибів гливи, Дубковецький І. В., Бурлака Т. В., Стрельченко Л. В. (2014)
Малежик І. Ф. - Дослідження процесу НВЧ-сушіння морквяних вичавок при одержанні каротиновмісного збагачувача, Бессараб О. С., Бандуренко Г. М., Левківська Т. М. (2014)
Дубковецький І. В. - Дослідження процесу сушіння суміші з буряковим барвником як наповнювача для м’ясомістких виробів, Малежик І. Ф., Пасічний В. М., Тимошенко І. В. (2014)
Дубковецький І. В. - Дослідження кінетики процесу сушіння груш комбінованим енергопідведенням, Малежик І. Ф., Шевчук О. О. (2014)
Киричук І. І. - Визначення коефіцієнту масопереносу та транспортних параметрів мембран, Мирончук В. Г., Змієвський Ю. Г. (2014)
Марчевський В. М. - Кінетика біогазового процесу утилізації паперової упаковки, Воронін Л. Г., Смірнова В. А. (2014)
Ободович А. Н. - Исследование влияния механизмов дискретно-импульсного вводa энергии (ДИВЭ) на диспергирование крахмалсодержащих сред в роторно-пульсационном аппарате, Лымарь А. Ю. (2014)
Бурдо О. Г. - Процессы кристаллизации воды в ультразвуковом поле, Тришин Ф. А., Трач А. Р. (2014)
Погорілий Т. М. - Визначення змін температур в комірках розчину сахарози при їх одночасному контакту з паровою бульбашкою зі змінними коєфіцієнтами теплофізичних характеристик при масовій кристалізації цукру (2014)
Новохат О. А. - Дослідження роботи електричного інфрачервоного випромінювача для сушіння санітарно-гігієнічного паперу, Татарчук О. О. (2014)
Грабов Л. Н. - Разработка конкурентноспособных трубчатых теплообменных аппаратов, Чалаев Д. М., Переяславцева Е. А., Сильнягина Н. Б. (2014)
Зав'ялов В. Л. - Дослідження просторово-часових характеристик віброекстрагування з метою масштабування віброекстракційної апаратури, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Запорожець Ю. В., Попова Н. В., Лобок О. П., Костюк В. С. (2014)
Безбах И. В. - Исследование процесса сушки пшеницы в аппарате с вращающимся термосифоном, Воскресенская Е. В. (2014)
Поперечний А. М. - Гідродинаміка і кінетика конвективного сушіння барбарису, Корнійчук В. Г., Курянов К. В., Гордійчук Д. А. (2014)
Іваницький Г. К. - Дослідження впливу кавітаційного механізму при пульсаційному екстрагуванні рослинної сировини, Шурчкова Ю. О., Ганзенко В. В., Гоженко Л. П., Янюк Т. І., Янюк Т. О., Бондар О. Ю. (2014)
Снежкин Ю. Ф. - Энергоресурсосберегающий способ сушки термолабильных материалов в ленточной сушильной установке непрерывного действия, Сороковая Н. Н., Шапарь Р. А. (2014)
Паламарчук І. П. - Розробка математичної моделі процесу вібровідцентрового сушіння кератиномісткої сировини, Зозуляк О. В., Липовий І. Г. (2014)
Берник І. М. - Аналіз параметрів впливу на формування моделі акустичної обробки рідинних харчових середовищ (2014)
Волков В. Э. - Неустойчивость течения жидкости и оценка масштаба турбулентности (2014)
Любека А. М. - Обгрунтування фізичної моделі гідродинаміки в апараті із щілинним газорозподільним пристроєм, Корнієнко Я. М. (2014)
Корнієнко Я. М. - Моделювання безперервного процесу утворення мінерально-гумінових добрив, Сачок Р. В. (2014)
Удодов С. О. - Моделювання процесів нагрівання та кіп’ятіння пивного сусла в трубках внутрішнього кіп’ятильника, Мерзляк Д. В., Марцинкевич Л. В. (2014)
Марчевський В. М. - Кінетика високотемпературного пресування картонного полотна, Воронін Л. Г., Мельник О. П., Биковець Д. П., Василенко М. М. (2014)
Герега А. Н. - Моделирование перколяционных систем в специализированном программном комплексе "ОДНО" (2014)
Терзиев С. Г. - Применение теории подобия в задачах экстрагирования в микроволновом поле, Макиевская Т. Л. (2014)
Дмитренко Н. В. - Дослідження впливу попередньої гігротермічної обробки на теплові характеристики та ефективність процесу сушіння паренхімних тканин картоплі, Іванов С. О., Декуша Л. В., Снєжкін Ю. Ф. (2014)
Степанюк А. Р. - Обгрунтування методів створення мінерально-органічних речовин на базі лугів гуматів соняшникового попелу, Борисенко Є. Ю. (2014)
Степанюк А. Р. - Моделювання створення мінерально-органічних речовин на базі лугів гуматів соняшникового попелу, Борисенко Є. Ю. (2014)
Шутюк В. В. - Визначення впливу основних параметрів перегрітої пари на процес сушіння харчових продуктів, Василенко С. М., Бессараб О. С. (2014)
Капетула С. М. - Дослідження процесу сушіння насіння льону (2014)
Шапар Р. О. - Iнноваційна технологія виробництва фруктово-овочевих чипсів, Снєжкін Ю. Ф., Гусарова О. В. (2014)
Ощипок І. М. - Енергозбереження у теплових мережах готельно-ресторанних комплексів за рахунок зміни параметрів теплоносія (2014)
Бурдо О. Г. - Підвищення енергоефективності рекуперативної зерносушарки, Безбах І. В., Зиков О. В. (2014)
Терзиев С. Г. - Повышение ресурсоэнергоэффективности технологии растворимого кофе (2014)
Ялпачик В. Ф. - Економічна оцінка ефективності використання способу охолодження зерна, Кравець О. В., Верхоланцева В. О. (2014)
Бурдо А. К. - Розробка технології екстракту із чорноплідної горобини з використанням НВЧ-випромінювання, Демченко М. В. (2014)
Грабов Л. М. - Шляхи зниження енерговитрат в технології біоенергоконверсії рослинних олій, Шматок О. І. (2014)
Бурдо О. Г. - Исследование вакуум-выпарных аппаратов нового типа, Ружицкая Н. В., Макаренко Т. А., Малашевич С. А. (2014)
Смирнов Г. Ф. - Анализ процесса сушки недеформируемого, нагреваемого материала на основе представлений о существовании физических механизмов ее "торможения", Зыков А. В. (2014)
Бурдо О. Г. - Неэнергоемкие пищевые добавки, натуральные красители и ароматизаторы, Терзиев С. Г., Ружицкая Н. В., Харенко Д. А. (2014)
Терзиев С. Г. - Энергетический аудит пищеконцентратного производства, Борщ А. А. (2014)
Булік Ю. В. - Експериментальні дослідження динаміки процесу екскавації сапропелів грейфером, Павлова І. О., Ілюшик І. М. (2014)
Гевко І. Б. - Технологічні передумови розрахунку інструментів для формування гвинтових гофрованих робочих органів сільськогосподарських машин, Драган А. П., Тарасюк Ю. М. (2014)
Герук С. М. - Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів, Довбиш А. П. (2014)
Головачук І. П. - Дослідження пружного стану стебел льону (2014)
Диня В. І. - Техніко-економічне обґрунтування використання обертових втулок у свердлильних кондукторах (2014)
Дударєв І. М. - Аналіз конструкцій сушарок сипких матеріалів, Голячук С. Є. (2014)
Кобець А. С. - Обґрунтування конструкції відцентрового розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2014)
Ковалев М. М. - Применение ИК-облучения для повышения качества семян льна, Зубцов В. А., Миневич И. Э., Осипова Л. Л., Толстушко Н. А. (2014)
Козелко Ю. І. - Визначення кінематичних параметрів машини для висаджування картоплі, Усенко М. В., Владут В. (2014)
Мельник Ю. А. - Цифрове моделювання мікрорельєфу робочих органів поліномами Чебишева, Синій C. В., Варголяк М. Я., Мельник О. В., Юхимчук С. Ф. (2014)
Миневич И. Э. - Исследование процесса экстракции полисахаридов и белка из льняного жмыха, Осипова Л. Л., Зубцов В. А., Толстушко Н. А. (2014)
Поляшенко С. О. - Вплив швидкості полотна транспортера бурякозбиральних машин на пошкодження і розсівання коренеплодів, Роляк О. А., Цикалюк Ю. О. (2014)
Сацюк В. В. - Дослідження процесу посадки картоплі ланцюгово-ложковим висаджувальним апаратом, Толстушко М. М. (2014)
Толстушко М. М. - Дослідження впливу швидкості удару по стеблах та щільності стеблової стрічки на її розтягнутість, Юхимчук С. Ф., Толстушко Н. О., Мартинюк В. Л., Сацюк В. В. (2014)
Толстушко Н. О. - Обґрунтування основних параметрів робочих органів пресувальної камери рулонного прес-підбирача стрічки льону (2014)
Толстушко Н. О. - Перспективи вирощування та переваги використання енергетичної верби в Україні, Пенкаля В. Є., Вржещ М. В., Толстушко М. М. (2014)
Фльонц І. В. - Розрахунок економічної ефективності розробленого транспортера-сепаратора (2014)
Хайлис Г. А. - Анализ качения колес транспортных средств сельскохозяйственного назначения, Толстушко Н. Н., Цызь И. Е., Толстушко Н. А., Талах Л. А., Федорусь Ю. В. (2014)
Хайлис Г. А. - Сопротивление качению колес прицепной четырехколесной тележки по опорной плоскости, Толстушко Н. Н., Цызь И. Е., Толстушко Н. А., Талах Л. А., Грушецкая М. Г. (2014)
Хайлис Г. А. - О поперечном транспортировании в льноуборочных машинах стеблей на расстил, Харчук А. С., Толстушко Н. Н., Толстушко Н. А. (2014)
Хлопецький Р. А. - Дослідження добування озерного сапропелю з-під шару води та його використання під час виробництва органічних добрив, Поліщук М. М. Дідух В. Ф. (2014)
Хмельовський В. С. - Дослідження питомої енергоємності удосконаленої скреперної установки з урахуванням якості роботи, Ікальчик М. І. (2014)
Цизь І. Є. - Дослідження руху повітряного потоку у в’язких рідинах, Хомич С. М., Трохимчук Р. М. (2014)
Чвартацький І. І. - Синхронізація роботи висівного та розподільного апаратів сівалки однозерного висівання насіння, Лотоцький Р. І. (2014)
Шейченко В. О. - До питання одержання лубоволокнистої сировини з технічних конопель, Маринченко І. О. (2014)
Анотації (2014)
Лисенко О. С. - Остеостимулююча активність остеотропних композицій на основі наноструктурованої біокераміки, Левицький А. П., Борисенко А. В. (2014)
Хлыстун Н. Л. - Лечебное действие кверцетина и гиалуроновой кислоты при воздействии на десну липополисахарида (2014)
Глазунов О. А. - Оценка эффективности лечебно-профилактического комплекса при стоматологических заболеваний у горнорабочих (2014)
Ткаченко Е. К. - Влияние препаратов растительных полифенолов и витаминно-минерального комплекса на состояние межклеточного матрикса пародонта и слизистой оболочки полости рта крыс при гипоэстрогении, Николаева А. В., Новосельская Н. Г. (2014)
Деньга О. В. - Экспериментальное обоснование профилактики кариеса зубов у детей дошкольного возраста, Ковальчук В. В., Макаренко О. А. (2014)
Деньга О. В. - Стоматологический статус женщин сельскохозяйственного региона с повышенной пестицидной нагрузкой, Балега М. И. (2014)
Новикова Ж. А. - Эффективность использования различных зубных щёток у взрослых и детей, Коновалов Н. Ф., Цевух Л. Б. (2014)
Сторожева М. В. - Влияние препаратов, используемых для местной анестезии, на иммунологические показатели у больных с отягощенным аллергологическим анамнезом (2014)
Гулюк А. Г. - Клінічна характеристика післяопераційних ускладнень загоєння рани після уранопластики у дітей з вродженою розщілиною піднебіння, Демид О. І. (2014)
Гулюк А. Г. - Влияние местного лечения обострения хронического одонтогенного гайморита лизомукоидом на изменение биохимических маркеров воспаления и дисбиоза, Варжапетян С. Д., Баранник Н. Г. Кнава О. Э. (2014)
Ярова С. П. - Результаты эндоскопического исследования верхнечелюстных пазух при комплексном лечении больных с одонтогенным гайморитом с применением про- и пребиотиков, Яценко Е. А. (2014)
Шутурминский В. Г. - Клинико-лабораторная оценка нового базисного материала для съемного зубного протезирования на основе сополимера полипропилена, Шнайдер С. А. (2014)
Шнайдер С. А. - Конусно-променева томографія - метод вибору при плануванні дентальної імплантації, Гончаренко Є. В., Ковшар І. П., Вакуленко В. І. (2014)
Деньга О. В. - Состояние неспецифической резистентности и функциональных реакций у детей с зубочелюстными аномалиями и сопутствующим диффузным нетоксическим зобом, Колесник К. А. (2014)
Воронкова А. В. - Влияние геля с пробиотиками на биохимические показатели слюны пациентов с зубочелюстными аномалиями после ортодонтического лечения, Шнайдер С. А. (2014)
Безвушко Э. В. - Оценка информативности ряда европейских индикаторов в субъективном определении стоматологического здоровья школьников 12-15 лет г. Львова (часть 1) (2014)
Волченко Н. В. - Влияние комплексной профилактики на уровень биохимических маркеров воспаления и дисбиоза в слюне детей с разным типом школьного обучения, Соколова И. И. (2014)
Гринишин О. Б. - Порівняльна оцінка ураженості карієсом тимчасових молярів у дітей з використан-ням індексу ICDAS ІІ, Безвушко Е. В. (2014)
Крупей В. Я. - Динаміка маркерів запалення у ротовій рідині дітей із стоматологічними захворюваннями на тлі хронічної патології шлунково-кишкового тракту, Ковач І. В. (2014)
Пында М. Я. - Влияние геохимических факторов на развитие кариеса зубов у 6-летних детей, Иванов В. С. (2014)
Безруков С. Г. - Показатели распространенности, интенсивности кариеса зубов и частоты гипоплазии эмали у больных ювенильным ревматоидным артритом, Галкина О. П. (2014)
Саенко В. Л. - Постиньекционный некроз кожи лица, Красников В. А, Федорец С. А., Аносов М. С. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Нетрадиційне лікування підвищеної больової чутливості при невралгії трійчастого нерва (2014)
Глазунов О. А. - Влияние неблагоприятных условий горнорудного производства на состояние тканей пародонта (обзор литературы), Груздева А. А., Чекрыгина Л. Б. (2014)
Ворожко А. А. - Новое поколение стоматологических материалов в клинике ортопедической стоматологии (2014)
Косенко К. М. - Аналіз роботи проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" за 2013 рік, Іванов В. С. (2014)
Проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє: (2014)
Памяти Косенко Константина Николаевича (2014)
Титул, содержание (2009)
Гриценко В. И. - Перспективы компьютерного обучения (2009)
Данилова О. В. - Метод слияния таксономий учебных компетенций для поиска оптимального маршрута обучения (2009)
Артеменко В. Б. - Модель внедрения дистанционных образовательных технологий в высшей школе (2009)
Бисикало О. В. - Ассоциативный поиск для задач обучения на основе электронного тезауруса образов (2009)
Мазурок Т. Л. - Логико-математическая модель управления обучением (2009)
Власенко Н. А. - Текстометрические исследования многоязычных научных текстов, Кузьминская Н. Л., Максименко А.А. (2009)
Петров С. А. - Категориально-информационная модель адаптивной системы непрерывного обучения (2009)
Львов С. А. - Концепция информационной поддержки учебного процесса и ее реализация в педагогических программных средах (2009)
Микитюк А. Н. - Современные педагогические технологии в контексте идеи непрерывного образования, Белоусова Л. И., Колгатин А. Г. (2009)
Богино В. И. - Информационная технология поддержки процессов совместной деятельности при тренировке и переподготовке кадров, Левчук А. Н., Петрова Е. Г. (2009)
Маклакова Г. Г. - Интеллектуальное управление в распределенной системе дистанционного обучения (2009)
Зикратый С. В. - Адаптивная система дистанционного диагностирования уровня знаний студентов, Савюк Л. А. (2009)
Бахрушин В. Е. - Эмпирические функции распределения результатов тестирования выпускников школ, Журавель С. В., Игнахина М. А. (2009)
Кравцов Г. М. - Технология адаптивных тестов для реализации лабораторных работ в дистанционном курсе "Цитология", Кравцов Д. Г. (2009)
Макарова М. В. - Реализация кредитно-модульной системы преподавания в вузе с использованием Интернет-технологий (2009)
Наши авторы (2009)
Титул, содержание (2009)
Васильев В. И. - Обнаружение закономерностей сходства, равенства и порядка (2009)
Недайвода И. В. - Алгоритм оценивания пространственного распределения магнитного поля сердца человека в магнитокардиографии, Примин М. А., Васильев В. Е. (2009)
Вишенский А. А. - О спектральном подходе к исследованию цепей Маркова, Сирик С. В. (2009)
Васюхин И. И. - Модифицированный программно-аппаратный метод быстрого преобразования конфигураций сложных символов объектов, движущихся в околоземном пространстве, Гулевец В. Д., Капштык О. И. (2009)
Кононенко И. Ю. - Моделирование свободных и вынужденных гидроупругих колебаний систем оболочек с использованием интегральных представлений (2009)
Зелык Я. И. - Корреляционные и спектральные методы оценивания широтного дрейфа солнечных магнитных полей, Степанян Н. Н., Андреева О.А. (2009)
Иванько Е. О. - Моделирование процессов возникновения циркуляции волны возбуждения в миокарде, Иванушкина Н. Г., Прокопенко Ю. В. (2009)
Палагин А. В. - Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: основы методологии и архитектурно-структурная организация, Кривой С. Л., Петренко Н. Г. (2009)
Гриценко В. И. - Автоматизация построения бизнес-правил в процессе реинжиниринга программных legacy-систем на этапе анализа их функциональных структур, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Белошапкин В. К. - О приоритетных критериях оценки распределенных корпоративных сетей, Горбунов И. Э. (2009)
Гришин А. Г. - Математическая модель электронной платежной системы как объекта управления, Билиловец А. С. (2009)
Галушко В. Г. - Статистический подход к планированию перевозок грузов на маишрутах транспортной сети региона (2009)
Наши авторы (2009)
Титул, содержание (2009)
Палагин А. В. - Системно-онтологический анализ предметной области, Петренко Н.Г. (2009)
Ильин Н. И. - Модель производительности системы визуализации спутниковых данных (2009)
Лисецкий Ю. М. - Проблемы построения интегрированных информационных систем с заданными свойствами (2009)
Гриценко В. И. - Построение бизнес-правил для SQL-вложений и JCL-заданий, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Донец Г. А. - Об одном подходе к решению комбинаторной задачи оптимизации на графах, Колечкина Л. Н. (2009)
Тимофієва Н. К. - Самоналагоджувальні алгоритми знаходження невизначених параметрів у задачах комбінаторної оптимізації (2009)
Жереб К. А. - Программный инструментарий, основанный на правилах, для автоматизации разработки приложений на платформе Microsoft.NET (2009)
Богаенко В. А. - Математическое моделирование динамики геохимических процессов загрязнения водных горизонтов, Булавацкий В. М., Скопецкий В. В. (2009)
Войтович И. Д. - СКВИД-магнитометрическая система контроля за магнитными контрастирующими агентами и управляемым транспортом лекарств на магнитных носителях: особенности технологии преобразования информации и ее программная реализация, Васильев В. Е., Недайвода И. В., Примин М. А. (2009)
Федорук П. І. - Використання системи EduPRO для організації процесу адаптивного навчання, Масловський С. М. (2009)
Наши авторы (2009)
Опарин С. А. - Совмещенный процесс тонкого измельчения и сушки растительных отходов, Сорока П. Г. (2014)
Долінський А. А. - Використання кавітаційних технологій при обробці рідких гетерогенних систем, Авдєєва Л. Ю., Жукотський Є. К., Макаренко А. А. (2014)
Долінський А. А. - Сучасні методи впливу на структуруючі властивості складних матеріалів як об′єктів розпилювального сушіння, Турчина Т. Я., Жукотський Є. К. (2014)
Малецкая К. Д. - Теплотехнологические аспекты сушки распылением водных экстрактов лекарственного растительного сырья, Переяславцева Е. А., Турчина Т. Я. (2014)
Заплетников И. Н. - Усовершенствование конструкции овощерезательных машин предприятий питания, Пильненко А. К., Гордиенко А. В., Севаторова И. С., Ревякин Д. А. (2014)
Самойчук К. О. - Визначення продуктивності пульсаційного апарату з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2014)
Турчун О. В. - Адсорбція альдегідів із водно-спиртових розчинів шунгітом, Мельник Л. М., Ткачук Н. А., Мельник З. П. (2014)
Целень Б. Я. - Нейтралізація кислих водних розчинів методом дискретно-імпульсного введення енергії, Яроцький С. М. (2014)
Бандура В. М. - Розробка технологічної схеми екстрагування олії з допомогою мікрохвильового інтенсифікатора, Коляновська Л. М. (2014)
Янаков В. П. - Определение взаимосвязи технических параметров в период замеса теста (2014)
Русалин С. М. - Классификация тестомесильных машин и алгоритм их выбора, Юшко В. Л., Кривич Т. Э. (2014)
Осадчук П. І. - Експерементальні дослідження впливу надвисокочастотного поля на первинний процес очистки соняшникової олії (2014)
Сидоренко О. П. - Аналіз структури соку яблучного при різних способах отримання, Зубрій О. Г., Семінський О. О. (2014)
Ковальов О. В. - Встановлення оптимальних режимів роботи хлібопекарських печей, Миколів І. М., Федорів В. М. (2014)
Грабов Л. Н. - Интенсификация тепломасообменных процессов получения галеновых препаратов, Посунько Д. В. (2014)
Evtushenko Olga - Dynamics of manufacturing injuries in meat processing of food industry of Ukraine, Lych Inna, Vlasyuk Іvanka (2014)
Бухкало С. І. - Деякі аспекти екологічної безпеки полімерної тари та пакування харчової промисловості (2014)
Терзиев С. Г. - Стендовые испытания микроволнового экстрактора для производства кофепродуктов, Макиевская Т. Л., Ружицкая Н. В. (2014)
Орловская Ю. В. - Эффективность систем деминерализации воды, Бурдо О. Г., Тришин Ф. А. (2014)
Киптелая Л. В. - Компьютерное моделирование распледеления теплового потока в ИК-сушилке, Саенко С. Ю., Загорулько А. Н. (2014)
Киптелая Л. В. - Повышение эффективности производства фруктовых паст из плодово-ягодного сырья, Загорулько О. E. (2014)
Дубовкіна І. О. - Застосування методу дискретно-імпульсного введення енергії для отримання водно-спиртових сумішей (2014)
Корнієнко Я. М. - Підвищення ефективності регенерації забруднених рулованих мембранних модулів, Гулієнко С. В., Григоренко О. В. (2014)
Тертишний О. О. - Одержання адсорбентів нафтопродуктів карбонізацією відходів рисового виробництва, Тертишна О. В. (2014)
Барна І. Р. - Конструктивні рішення та розрахунок економічної ефективності фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію, Атаманюк В. М., Симак Д. М. (2014)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних для теплової інтеграції процесу стабілізації нафти на нафтовому промислі, Кержакова М. О. (2014)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа процесса производства акриловой кислоты, Васильев М. А., Тюльпа Е. А. (2014)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа процессов выделения бензол-толуол-ксилольной фракции и гидродеалкилата в производстве бензола, Яценко О. А., Ильченко М. В. (2014)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних процесу атмосферної перегонки нафти з блоком елзу на АВТ-А12/6, Хіміч О. І., Каніщев М. В. (2014)
Ульев Л. М. - Теплоэнергетическая интеграция процесса производства карбамида на агрегате АК-70, Яценко О. А. (2014)
Литвиненко И. И. - Создание автоматизированной функциональной схемы установки первичной переработки нефти, Юзбашьян А. П., Рахманиан М. А. (2014)
Артюхова Н. О. - Експериментальне дослідження кінетики видалення вологи з зернистих матеріалів в багатоступеневій гравітаційній поличній сушарці (2014)
Артюхов А. Є. - Дослідження процесів сепарації та класифікації гранул у вихрових грануляторах, Фурса О. С., Москаленко К. В., Покотило В. М. (2014)
Грабов Л. Н. - Использование метода ДИВЭ для нагревания и сбора разлитой нефти, Степанова О. Е. (2014)
Грабов Л. Н. - Исследование термокинетических характеристик охлаждения в средах на основе геоминеральных растворов, Москаленко А. А., Грабова Т. Л. (2014)
Воронін Л. Г. - Віброекструзія фібробетонних плит покриття, Андреєв І. А., Шмельова Д. Ю. (2014)
Мітусов Р. О. - Ресурсо-енергоощадний процес екструзії на каскадному дисково-шестеренному екструдері, Швед М. П., Швед Д. М. (2014)
Слободянюк К. С. - Процес утворення кристалічно-аморфних твердих структур з органічними сполуками, Степанюк А. Р. (2014)
Слободянюк К. С. - Створення кристалічно-аморфних структур при переробці розчинів сульфату амонію з підвищеним вмістом органічних сполук, Степанюк А. Р. (2014)
Швед М. П. - Черв'ячно-шестеренний екструдер при переробці полімерних матеріалів, Швед Д. М., Степанюк Д. А. (2014)
Хіміч О. І. - Теплова інтеграція процесу концентрування суміші у виробництві броміду натрію, Перевертайленко О. Ю., Горбунов К. О., Рябова І. Б. (2014)
Пономаренко А. В. - Создание каталитического блока очистки газовых выбросов мусороперерабатывающей установки производительностью 100 кг/ч, Ведь В. Е., Краснокутский Е. В. (2014)
Снєжкін Ю. Ф. - Енергетичний аналіз технологій виробництва твердого біопалива, Корінчук Д. М., Безгін М. М., Степчук І. В. (2014)
Корінчевська Т. В. - Техніко-економічні показники електронагрівальних теплових акумуляторів, Снєжкін Ю. Ф., Михайлик В. А. (2014)
Селихов Ю. А. - Теплотехническая эффективность применения светопрозрачных покрытий в солнечной энергетике, Коцаренко В. А., Музыка А. С. (2014)
Щепкин В. И. - Исследование влияния кавитации на качество эмульсии при получении топливных композиций, Целень Б. Я., Радченко Н. Л. (2014)
Гура Д. В. - Розробка суміщеного процесу одержання теплової енергії і силіцій(IV) оксиду із відходів рисового виробництва, Сорока П. Г., Черемисінова А. О. (2014)
Степанюк А. Р. - Паливні брикети, як альтернативне паливо. Процес виготовлення паливних брикетів, Степчук І. В. (2014)
Чалаєв Д. М. - Адсорбційний перетворювач теплоти періодичної дії, Грабов Л. Н., Данько І. О. (2014)
Перетяка С. Н. - Изучение процесса сушки кофейного шлама для производства пеллет (2014)
Димитров А. А. - Анализ судовой гибридной тригенерационной системы, работающей по эжекторному холодильному циклу и органическому циклу Ренкина, Яковлева О. Ю., Хмельнюк М. Г. (2014)
Зыков А. В. - Совершенствование теплотехнологий АПК на основе систем термотрансформации и адресной доставки энергии (2014)
Белозьорова Н. О. - Організація і методика навчання та виховання учнів початкових шкіл України другої половини XIX – початку XX ст. (2014)
Костюк В. В. - Становлення феномену національного виховання в історико-педагогічній думці України ХІХ століття (2014)
Lichman L. Yu. - Competence subject matter simulation as scientific and educational problem (2014)
Бем Н. В. - Національно-патріотичне виховання засобами українських періодичних видань (2014)
Гончаренко Ю. В. - Формування креативної сфери учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності (2014)
Карпова Л. О. - Слово як соціокультурний феномен, Магеря О. П. (2014)
Лещенко О. Г. - Методика дослідження сім’ї у період народження дитини (2014)
Овсяннікова В. В. - Педагогічні умови саморозвитку особистості студента в освітньому просторі педагогічного коледжу (2014)
Петровська К. В. - Експериментальна перевірка соціально-педагогічної моделі формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді у творчих неформальних об’єднаннях (2014)
Петрочко Ж. В. - Оцінка потреб дитини та її сім’ї: сутність, значення, концептуальні засади (2014)
Стрілько В. В - Естетичне виховання українців у педагогічній спадщині Григорія Сковороди та Костянтина Ушинського (2014)
Фесенко О. Д. - Умови, шляхи формування естетичних смаків, уподобань на уроках української мови і літератури у ліцеїстів військових навчальних закладів (2014)
Абрамова С. В. - Науково-методична підготовка соціальних педагогів до формування соціальної активності учнів у системі ППО (2014)
Гордєєва Т. Є. - Критерії професійної мобільності соціальних працівників (2014)
Кунінець О. О. - Психолого-педагогічні умови корекції рухової сфери глухих дітей молодшого шкільного віку зі складним дефектом ранній дитячий аутизм, Байкіна Н. Г. (2014)
Сизоненко І. Г. - Проблема професійної діяльності соціального педагога з правової соціалізації особистості (2014)
Єсіонова Г. О. - Дослідження умов формування мотивації студентів до занять фізичними вправами (2014)
Козич І. В. - Асертивна поведінка як новоутворення процесу формування конфліктологічної компетентності майбутнього педагога вищої школи (2014)
Надточій Н. О. - Аналіз підходів до формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю (2014)
Пшенична О. С. - Основні аспекти організації та проведення педагогічного експерименту в умовах вищого навчального закладу (2014)
Щепова Д. Р. - Формування навчально-професійної мотивації у студентів-аграріїв (2014)
Юхно О. І. - Сутність вищої політехнічної освіти: генеза поняття (2014)
Ясточкіна І. А. - Прояви тривожності серед студентської молоді (2014)
Білозуб Л. М. - Музичні комп’ютерні технології у творчості сучасних українських композиторів (2014)
Благун Н. М. - Технологія розроблення соціально спрямованої програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Вавіліна С. Г. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів (2014)
Гейченко Е. И. - Единицы обучения и отбора учебного материала по русскому языку как иностранному (2014)
Дедюкіна О. С. - Можливості використання електронного навчального ресурсу з інформатики у спортивній школі, Пшенична О. С. (2014)
Жигірь В. І. - Особливості набуття менеджером освіти позитивного професійного іміджу (2014)
Kandyba M. O. - Research of orientation professional training content on master students for realization of presentations in the academic sphere (2014)
Маковецька Н. В. - Інтерактивні методи формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців туристичної галузі (2014)
Марушкевич А. А. - Якість підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ України в умовах модернізації вищої освіти (2014)
Нацюк М. Б. - Відбір художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови в читанні художньої літератури (2014)
Ружин К. М. - Особливості змісту і функціонування принципів інтегрованого та диференційованого підходів у навчанні іноземної мови (2014)
Савельева И. В. - Методика построения индивидуализированной траектории обучения школьников (2014)
Сенченко Я. С. - Зміст формування англомовної комунікативної компетентності учнів професійних ліцеїв (2014)
Стадніченко Н. В. - Проблеми створення креативного освітнього простору в процесі формування техніки професійного спілкування майбутніх акторів (2014)
Сухорукова С. В. - Формування індивідуального іміджу вихователя дітей дошкільного віку (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2014)
Грехова-Бейгул О. Т. - Необхідність державного регулювання зернового ринку України, Лагодієнко В. В. (2014)
Бурова Т. А. - Проблеми та перспективи розвитку системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на підприємствах, Волошина В. В. (2014)
Гнатенко Є. П. - Вдосконалення обліку і аналізу дебіторськоїзаборгованості на підприємстві, Погірщук Б. В. (2014)
Дьоміна В. М. - Оцінка експортного потенціалу Миколаївської областів контексті поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків, Кіщак І. Т., Шевчук С. П., Штепа О. В. (2014)
Єрмаков О. Ю. - Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств: організаційно-економічний аспект, Лайко О. О. (2014)
Кравченко Л. О. - Конкурентоспроможність продукції та її оцінка, Парнак О. О. (2014)
Мікрюкова Л. В. - Застосування внутрішнього аудиту як важливого чинника обліково-аналітичного забезпечення основних засобів підприємства, Баришевськка К. В., Волковицька О. М. (2014)
Порудєєва Т. В. - Сучасний стан соціально-економічного розвитку Миколаївської області (2014)
Ручинський О. С. - Вдосконалення організації бухгалтерського обліку доходів на підприємстві, Клименко С. О. (2014)
Терлецька І. В. - Методи оцінки ризику непогашення сумнівноїдебіторської заборгованості, Щербіна Ю. А., Яценко В. М. (2014)
Ужва А. М. - Контролінг у системі управлінського обліку, Мікрюкова Л. В. (2014)
Федосова А. О. - Діагностика проблем в організаціях (2014)
Яценко О. В. - Управління розвитком меліоративних агросистем сільських регіонів (2014)
Баубекова Г. Д. - Инновационный менеджмент как компонентинновационной деятельности специалиста, Шакенова М. Т., Нурланов Е. Б. (2014)
Кваша О. С. - Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями – аналіз та перспективи взаємодії, Циганов С. А. (2014)
Кіщак І. Т. - Інформаційні засади розвитку суспільства на основі економіки знань, Шевчук С. П. (2014)
Назарова Л. В. - Забезпечення продовольчої безпеки в умовах світової продовольчої кризи (2014)
Огієнко А. В. - Міграція між країнами ЄС та Україною: поточна ситуація та прогноз, Огієнко М. М. (2014)
Ткаліч Т. І. - Формування людського капіталу в Україні: проблеми розвитку (2014)
Wojcieszak Ł. - Perspektywy pozyskiwania gazu łupkowego przez białoruś w kontekście jej bezpieczeństwa gazowego (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2009)
Гриценко В. И. - Общая технология построения базис-правил при реинжиниринге программных legacy-систем, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Сдобников В. Ю. - Оценивание положения точек схода на изображениях городских кварталов, Савчинский Б. Д. (2009)
Березький О. М. - Теоретико-груповий підхід до синтезу складних зображень (2009)
Старков В. Н. - Исследование нестационарного энергообмена двух лазерных пучков в нелинейных средах методами вычислительной физики, Политыло А. С. (2009)
Бычков А. С. - Существование согласованного k-аддитивного продолжения мер в теории возможностей, Иванов Е. Б. (2009)
Бибило П. Н. - Алгоритм построения диаграммы двоичного выбора для системы полностью определенных булевых функций, Леончик П. В. (2009)
Баркалов А. А. - Модификация алгоритма кодирования полей совместимых микроопераций, Визор Я. Е., Мирошкин А. А. (2009)
Яковлев Ю. С. - Основные принципы и методика распределения приложений в сложных компьютерных системах типа "Процессор–в–памяти", Елисеева Е. В. (2009)
Федорук П. И. - Исследование эффективности функционирования адаптивной системы дистанционного обучения Edu Pro (2009)
Львов М. С. - Концепция, архитектура и функциональность гибкой распределенной программной среды учебного назначения для средней школы. Рабочее место методиста (2009)
Ластовченко М. М. - Метод анализа эффективности реконфигурации топологии построения беспроводных мультисервисных сетей повышенной помехозащищенности, Зубарева Е. А., Саченко В. О. (2009)
Наши авторы (2009)
Ванюк О. І. - Організація проведення самостійних фізкультурно-оздоровчих занять у ВНЗ (2014)
Верховська М. В. - Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Коваленко Ю. О. - Оцінка ефективності інноваційних підходів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ВНЗ (2014)
Коваленко Ю. О. - Оптимізація фізичного виховання учнів ліцею з використанням засобів рукопашного бою (2014)
Омельяненко Г. А. - Особливості занять з елементами туризму в процесі фізичного виховання дошкільників (2014)
Павлова А. В. - Викладання медико-біологічних основ фізичної культури і спорту у вищому училищі фізичної культури, Васильєва Н. О., Болдирєва О. О. (2014)
Рибалка О. І. - Дослідження рівня теоретико-методичних знань з фізичної культури та спорту студенток Запорізького національного університету, Гурєєва А. М., Єсіонова Г. О. (2014)
Сидорук А. В. - Використання святкових заходів як об’єкта анімаційної діяльності школярів (2014)
Соколова О. В. - Індивідуальний підхід до організації фізичного виховання студентів ЗНУ (2014)
Соколова О. В. - Вивчення стану здоров’я студентів у період екзаменаційної сесії (2014)
Тищенко В. А. - Совершенствование методологических принципов организации физического воспитания студентов, Соколова О. В., Соломоненко С. О. (2014)
Тищенко В. О. - Технологія самостійного фізичного тренування студентів ВНЗ, Єжаченко Я. В. (2014)
Бандуріна К. В. - Фізична реабілітація хворих з люмбоішалгією (2014)
Баришок Т. В. - Фізична реабілітація пацієнтів з переломом кісток у періоді лонгетування, Бучка О. М. (2014)
Богдановська Н. В. - Динаміка адаптивних можливостей організму дітей шкільного віку протягом навчального року, Бойченко Ю. Б. (2014)
Вихляєв Ю. М. - Порівняльні можливості використання сенсорних систем для корекції напрямку руху в сліпих та дітей зі збереженим зором (2014)
Дорошенко В. В. - Фізична реабілітація з використанням фізіотерапевтичних засобів дітей середнього шкільного віку з бронхолегеневою патологією в умовах навчального закладу (2014)
Іванська О. В. - Використання засобів фізичної реабілітації жінок похилого віку після ішемічного інсульту (2014)
Кальонова І. В. - Інноваційні підходи в реабілітації рухових функцій у дітей з церебральним паралічем, Страколист Г. М., Андрієнко О. І. (2014)
Одинець Т. Є. - Вегетативна регуляція серцевого ритму в жінок з постмастектомічним синдромом на диспансерному етапі реабілітації (2014)
Остапенко Г. О. - Корекція маси тіла в жінок похилого віку з патологією жовчовивідної системи засобами фізичної реабілітації (2014)
Толкачова О. В. - Ефективність використання засобів пілатесу для корекції функціонального стану дівчат 18-20 років в умовах спортивно-оздоровчого закладу (2014)
Бабій В. Г. - Планування та організація занять з легкої атлетики на факультетах неспортивного профілю (2014)
Бобровник В. И. - Средства повышения скоростных способностей бегунов на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2014)
Веритов А. И. - Эффективность использования средств кардиотренировки в повышении физической подготовленности дзюдоистов 7-12 лет на этапах начальной и предварительной базовой подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Горбуля В. Б. - Методика формування спортивно-технічної майстерності баскетболістів 10-12 років, Горбуля В. О., Горбуля О. В., Єрмоленко А. В. (2014)
Дядечко И. Е. - Исследование функциональной подготовленности гандболисток в подготовительном периоде, Корниенко Д. С., Петров В. Д., Верцимага А. В. (2014)
Караулова С. І. - Теоретико-прикладні аспекти відбору дітей у секцію волейболу на етапі початкової підготовки, Олійник М. О., Олійник І. С. (2014)
Клапчук В. В. - Фізична реабілітація в Україні: історичні відомості і проблемні питання, Зайцева В. М., Пущина І. В. (2014)
Мифтахутдинова Д. А. - Особенности общей и специальной физической подготовленности женской команды Украины по академической гребле в предолимпийском цикле подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Самоленко Т. В. - Аналіз виступу найсильніших легкоатлетів України в основних змаганнях олімпійського циклу 2009 – 2012 рр., Апайчев О. В. (2014)
Тищенко В. О. - Аналіз механізмів енергозабезпечення кваліфікованих гандболістів протягом річного макроциклу (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2014)
Акімова Л. М. - Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Казьонна К. В. (2013)
Джаман М. О. - Регіональний промисловий розвиток у період формування капіталізму, Єрмаков В. В. (2013)
Кицюк І. В. - Конкурентоспроможність країни в умовах транзитивної економіки: регіональний аспект (2013)
Строченко Н.І. - Інновації стандартизації та сертифікації: організаційно-економічні тенденції розвитку, Скрипчук П. М., Пахаренко О. В. (2013)
Левицька С. О. - Управлінський облік: теорія та практика впровадження в умовах сталого національного розвитку (2013)
Хумарова Н. І. - Інноваційні домінанти екологічно чистого виробництва (2013)
Шевченко І. В. - Євроінтеграційні виклики для екологічної політики України (2013)
Шило Ж. С. - Аналіз інвестиційно-інноваційного клімату в Україні, Кравчун О. В. (2013)
Гісюк О. В. - Розвиток державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Грицюк П. М. - Перспективи зерновиробництва та експорту зерна з України в контексті світової продовольчої кризи (2013)
Кондрацька Н. М. - Інституційні підходи до визначення сутності та мотивів заощаджень домогосподарств (2013)
Кузнєцова Т. В. - Імперативи економіко-екологічної безпеки регіону в контексті сталого розвитку (2013)
Ліповський І. П. - Активізація зовнішньоекономічної діяльності регіону, Подлевський А. А. (2013)
Маліков В. В. - Методологія аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві (2013)
Судук О. Ю. - Формування якісної сільськогосподарської продукції: методологічні основи та водогосподарські аспекти (2013)
Яроцька О. А. - Особливості та основні аспекти фінансових ризиків сільськогосподарських підприємств, Заремба В.М. (2013)
Білоус Н. М. - Корпоративне страхування життя: переваги для підприємств та співробітників (2013)
Кардаш О. Л. - Якість та безпечність продовольства в системі продовольчої безпеки (2013)
Матвійчук А. В. - Екологічна деонтологія в контексті сучасної філософської думки (2013)
Мишко О. В. - Оцінка задоволення споживчих інтересів населення регіону, Пісний Б. І. (2013)
Павліха Н. В. - Розвиток "зеленої” економіки в умовах міжнародної економічної діяльності, Цап А. В. (2013)
Семів Л. К. - Ціннісні аспекти зростання продуктивності праці в контексті розвитку людського капіталу (2013)
Скороход І. С. - Напрями розвитку екологічного підприємництва в Україні, Ребрина Н. Г. (2013)
Тимошенко Д.В. - Шляхи гармонізації людських стосунків у контексті тімбілдінгу, Устенко А.О. (2013)
Ткачик В. І. - Пріоритетні напрямки реалізації регіональної демографічної політики, Рябушенко Н. П. (2013)
Федина К. М. - Державна екологічна політика та принципи організації екологічного менеджменту в Україні, Ус С. В. (2013)
Хомюк Н. Л. - Зародження земельного оподаткування в Київській Русі (2013)
Гарнага О.М. - Оцінка земель сільськогосподарського призначення за міжнародними стандартами (2013)
Давиденко В. А. - Ресурсозбереження як засіб підвищення ефективності функціонування промислового підприємства (2013)
Костриченко В. М. - Стимулювання раціонального аграрного землекористування як інструмент забезпечення сталого розвитку, Дорошенко Н. О. (2013)
Мельник Л. В. - Порівняльний аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами регіону, Пашечко О. А. (2013)
Мольчак Я. О. - Тенденції поводження з відходами виробництва і споживання як приклад охорони навколишнього природного середовища міста Луцька, Андрощук І. В., Дубинчук Л. І. (2013)
Павлов В. І. - Визначення ефективності використання лісових ресурсів регіону, Колісник Б.І. (2013)
Павлова І. І. - Формування природоохоронного заповідного фонду регіону, Федина К. М. (2013)
Полінчук О.П. - Використання та збереження виробничих та побутових відходів (2013)
Якимчук А. Ю. - Формування механізмів державного управління збереженням біорізноманіття (2013)
Яковюк В. А. - Прикордонне співробітництво у сфері охорони природного середовища регіону (2013)
Меліхова Т. Л. - Екологізація у великих містах (2013)
Козлов Н. И. - М. Горький и А. Фадеев о романтизме и романтике (1967)
Сорокина М. Н. - Изображение революции в пьесе Б. А. Лавренева "Разлом” (1967)
Ситникова Е. П. - Этическая концепция романа А. Малышкина "Люди из захолустья” (1967)
Кононко Е. Н. - Образ Ярославны в русской советской литературе (1967)
Ариповский В. И. - Идея интернационализма в современной русской поэзии (1967)
Пиксанов Н. К. - Из истории ранней русской демократии (1967)
Габель М. О. - "Филиппо Стродзи” И. С. Тургенева (1967)
Торговец З. В. - Проблема красоты и труда в произведениях А. П. Чехова о крестьянстве (1967)
Миксон Е. К. - Народно-поэтические истоки стиля В. Г. Короленко (1967)
Крук И. Т. - А. Блок и В. Белинский (1967)
Матвейчук Н. Ф. - Очерк М. Горького "М. М. Коцюбинский” (1967)
Линтур П. В. - Традиции русского сентиментализма в творчестве А. В. Духновича (1967)
Гудок В. С. - Афоризм и пословица (1967)
Пейсахович М. А. - Стиховая композиция поэмы Лермонтова "Мцыри” (1967)
Газер И. Д. - О сюжете и композиции повести И. А. Бунина "Деревня” (1967)
Волков А. Р. - Обобщенность места и времени действия в драматургии маяковско-брехтовского направления (1967)
Панченко И. Г. - Мир художественного видения Юрия Олеши (1967)
Цивин Р. Д. - Роль художественной детали в изображении характера (1967)
Лебедева Л. А. - Лев Толстой и Польша, Грибовская А. И. (1967)
Соколянский М. Г. - Чехов в европейском литературном контексте (1967)
Ивашкевич З. А. - Библиография работ по русской литературе на Украине за 1965 г. (1967)
Волков А. Р. - Девяностолетие Н. К. Пиксанова (1967)
Пасічник Ю. В. - Менеджмент фінансових ресурсів у системі казначейства України (2013)
Алексеєнко М. Д. - Електронні гроші та розвиток грошових розрахунків (2013)
Dimitrov I. T. - Empirical models of partnership for assessing of inter-organizational relationships in supply chains (2013)
Швець Н. Р. - Шляхи поліпшення фінансового стану проблемних банків в Україні (2013)
Антонюк В. П. - Потенціал трансформації соціально-економічного розвитку України на засадах сталості (2013)
Блажева В. И. - Актуальные проблемы европейской политики в аграрном секторе (2013)
Зборовська О. М. - Управління ризиконасиченістю економічної діяльності підприємств (2013)
Петрова С. А. - Современнье концепции управления торговым ассортиментом (2013)
Mihaylov Iv. M. - Central bank and money stock sterilization tools (2013)
Букало Н. А. - Автоматизація обліку в сучасних умовах (2013)
Гаркушенко О. М. - Вдосконалення принципів екологічного оподаткування в Україні (2013)
Гончаренко И. Г. - Реформирование финансовой архитектуры Украины в контексте мировых тенденций (2013)
Криворак А. Д. - Категория денег в политической экономии, Сорока Л. Н. (2013)
Курінний О. В. - Послідовність обґрунтування програми внутрішньоорганізаційних соціокультурних змін на підприємстві (2013)
Лега Н. Ю. - Іноземні інвестиції та розвиток економіки України (2013)
Pavlov Ts. L. - The parent company puzzle on Bulgarian stock exchange (2013)
Прямухіна Н. В. - Роль реальної економіки для активізації регіонального фінансового простору (2013)
Резнікова Н. В. - Детермінанти кризових потрясінь: макроекономічні виміри, Відякіна М. М. (2013)
Сорока Л. М. - Методика визначення рівня економічної безпеки підприємства, Іваненко М. (2013)
Струк Н. С. - Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку, Пелех У. В. (2013)
Tranev T. S. - Subjective and objective moments in management decision (2013)
Хандюк І. М. - Проблеми інноваційного розвитку економіки України (2013)
Коновал С. Е. - Використання світового досвіду реалізації облікової політики в досягненні цілей монетарного впливу на фінансову систему України (2013)
Курінна І. Г. - Обґрунтування заходів з вибору каналів збуту та ціноутворення на підприємстві, Герасименко Ю. С. (2013)
Рудь О. В. - Еволюція поглядів щодо функцій податків (2013)
Саводерова Р. В. - Реалії прогнозування податкових надходжень в Україні (на прикладі Донецької, Дніпропетровської та Луганської областей) (2013)
Смаковська Ю. М. - Підвищення ефективності фінансового забезпечення соціального захисту в Україні (2013)
Сукач О. М. - Методологічні підходи щодо оцінки інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Дудченко Н. В. - Роль та місце економічної безпеки банківських установ у системі національної безпеки держави (2013)
Пожар Є. П. - Інформаційне забезпечення соціальних допомог населенню (2013)
Савченко А. В. - Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи (2013)
Шевченко А. М. - Нормативне забезпечення ефективного регулювання ринку довірчих послуг в Україні (2013)
Волощук Т. Г. - Оцінка методичного забезпечення впровадження інновацій з врахуванням кон'юнктури ринку олійно-жирової продукції (2013)
Видіборець А. П. - Принципи регіональної бюджетної політики (2013)
Задворних С. С. - Економічна кіберзлочинність – глобальна загроза для економічної системи України (2013)
Ліснічук О. А. - Санаційний потенціал машинобудівних підприємств, що перебувають в умовах кризи: методологія і практика оцінки (2013)
Кузнецова Д. В. - Диференціація споживання населення України в залежності від доходів домогосподарств (2013)
Мартишко Н. Я. - Полісистемність фінансового ринку, місце та роль страхового ринку в ньому (2013)
Руденко О. А. - Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Руженська Т. М. - Особливості та фактори модернізаційних процесів в економіці України (2013)
Унинець О. М. - Сегментування суб’єктів підприємницької діяльності як основа оцінки їх кредитоспроможності (2013)
Yangyozov P. - Concept of the application of a dynamic model for business processes improvement, Dimitrov Iv. (2013)
Angelov І. - Foreign direct investments – degree of commitment and importance for Bulgaria's economy (2013)
Чередниченко М. А. - Стратегия и тактика управления портфелем ценных бумаг (2013)
Титул, содержание (2014)
Булат А. Ф. - Технологія анкерного кріплення гірничих виробок на шахтах України: стан і перспективи, Попович І. М., Вівчаренко О. В., Круковський О. П. (2014)
Бондаренко В. И. - Повышение устойчивости выемочных выработок в слоистом массиве слабых пород, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Малыхин А. В. (2014)
Яковенко А. К. - Тепловой режим лав при выемке тонких пластов стругами и пути его регулирования, Майбенко Н. И., Плаксиенко О. В., Климов А. А. (2014)
Белик В. Н. - Станция для фильтрации рабочей жидкости гидросистем механизированных крепей очистных забоев, Брызнев С. Р., Варшавский Ю. И. (2014)
Маленков С. В. - Разработка национальных стандартов Украины, Квасова Е. Ю., Васина Е. А. (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Казаков В. А. - Аппаратура контроля напуска каната АКНК-1, Левицкий А. С. (2014)
Лещенко Г. Ф. - Усовершенствованное автономное устройство для мониторинга ствола, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2014)
Головко Ю. И. - Опыт эксплуатации питателей качающихся ПК-2.6-14СМ, Дробный С. И., Мизин В. А., Малеваный В. Ф. (2014)
Столяр О. П. - Роль ПДК в управлении горным давлением, Сторчак И. И., Трунов Л. Ф. (2014)
Сергеев В. А. - Оценка динамики травматизма на угольных шахтах (2014)
Балов С. В. - Попередня дегазація нерозвантажених від гірського тиску вугільних пластів (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Посудиевский А. Б. - О прогнозировании скоплений метана в угленосных отложениях Донбасса (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Уманский Р. З. - Особенности разработки оборудования для оснащения вертикальных стволов (на примере строительства шахты в Индии), Каргаполов С. В., Джерин В. К. (2014)
ПАО "Шахтоуправление "Покровское" – есть рекорд! (2014)
Засідання Постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки (2014)
Гальченко Л. В. - Розвиток творчості в підготовці майбутніх учителів фізичної культури при використанні рухливих і національних ігор у профілактиці порушень постави на уроках фізичної культури в школі (2014)
Денисенко І. О. - Вплив фізичного виховання на стан здоров’я студентів, Чуєв А. А. (2014)
Коваленко І. М. - Застосування дзюдо в процесі фізичного виховання учнівської та студентської молоді (2014)
Омельяненко Г. А. - Спортивно-масова робота в початковій школі як засіб залучення до здорового способу життя, Доля О. О. (2014)
Соколова О. В. - Дослідження рівня фізичного здоров’я школярів, які навчаються в загальноосвітній школі зі спортивним напрямом, Божларовський В. Г. (2014)
Маліков М. В. - Використання засобів аквааеробіки у фізичній реабілітації дівчат 18-20 років з вегетосудинною дистонією, Іванська О. В. (2014)
Одинець Т. Є. - Корекція функціонального стану вегетативної нервової системи в жінок з постмастектомічним синдромом на післялікарняному етапі реабілітації, Торба В. В. (2014)
Ванюк А. И. - Биомеханические технологии как вспомогательные средства в подготовке спортсменов (2014)
Ванюк Д. В. - Формирование мотивации для выполнения студентами индивидуальной тренировочно-оздоровительной программы, направленной на улучшение показателей гибкости (2014)
Веритов А. И. - Повышение физической подготовленности дзюдоистов 13-17 лет на этапах специализированной базовой подготовки и подготовки к высшим спортивным достижениям средствами кардиотренировки, Маликов Н. В. (2014)
Голец В. А. - Изучение динамики изменений некоторых показателей антиоксидантной системы триатлонистов под влиянием физической нагрузки (2014)
Горбуля В. Б. - Підвищення ефективності швидкого прориву як виду швидкісного нападу в баскетболі, Горбуля В. О., Горбуля О. В., Єрмоленко А. В. (2014)
Коваленко Ю. О. - Методика виховання швидкісної витривалості у юних плавців 11-12 років, Дорошенко В. О. (2014)
Мифтахутдинова Д. А. - Динамика показателей функциональной подготовленности представительниц женской команды Украины по академической гребле в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Попович О. І. - Розвиток сили армрестлінгістів за допомогою спеціальних вправ та тренажерів, Загура Ф. І., Коробка Є. В. (2014)
Сердюк Д. Г. - Аналіз антропометричних показників гандболістів ГК "ZTR" (2014)
Тищенко В. А. - Технологии мониторинга подготовки квалифицированных гандболистов (2014)
Фаворитов В. Н. - Оценка эффективности методики скоростно-силовой подготовки юных футболистов, Медведь М. Н., Скороход И. О. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Оболенська М. Ю. - Системна біологія і проект "Encode" (2014)
Колупаев Ю. Е. - Активные формы кислорода и стрессовый сигналинг у растений, Карпец Ю. В. (2014)
Парижак С. Я. - Маркери та регуляторні механізми за раку яєчників, Якубець О. І., Воробець З. Д. (2014)
Vadzyuk O. B. - Activation of glybenclamide-sensitive mitochondrial swelling under induction of cyclosporin of A-sensitive mitochondrial pore, Kosterin S. A. (2014)
Скороход И. А. - Влияние частиц вермикулита на антиоксидантные свойства культуральной среды Bacillus subtilis ИМВ В-7023, Курдиш И. К. (2014)
Короткевич Н. В. - Клітинна модель для дослідження рецепторної та регуляторної функцій proHB-EGF людини, Лабинцев А. Ю., Манойлов К. Ю., Криніна О. І., Дяченко Л. В., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2014)
Minchenko O. H. - Effect of hypoxia on the expression of CCN2, PLAU, PLAUR, SLURP1, PLAT and ITGB1 genes in ERN1 knockdown U87 glioma cells, Kharkova A. P., Kubaichuk K. I., Minchenko D. O., Hlushchak N. A., Kovalevska O. V. (2014)
Danilovskyi S. V. - ERN1 knockdown modifies the hypoxic regulation of TP53, MDM2, USP7 and PERP gene expressions in U87 glioma cells, Minchenko D. O., Moliavko О. S., Kovalevska O. V., Karbovskyi L. L., Minchenko O. H. (2014)
Кочубей Т. О. - Проапоптичні властивості сумарного препарату фітогемаглютиніну та його окремих ізолектинів у культурі клітин людини 4BL, Максимчук О. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2014)
Чопей М. И. - Интеркаляция протеинов в ДНК как один из основных способов фиксации наиболее стабильных петельных доменов хроматина, Афанасьева К. С., Сиволоб А. В. (2014)
Pozniak T. A. - Inhibition of fibrin polimerization by synthetic peptides corresponding to Аα195-205 and γ69-77 sites of fibrin molecule, Urvant L. P., Gritsenko P. G., Chernishov V. I., Pydiura N. A., Lugovskoi E. V., Komisarenko S. V. (2014)
Ковальова В. А. - Стан антиоксидантної системи тимоцитів щурів в умовах експериментального ульцерогенезу, Гайда Л. М., Шевченко А. Є., Шелест Д. В., Остапченко Л. І. (2014)
Максимчук О. В. - Вплив ω-3 поліненасичених жирних кислот на оксидативний стрес та експресію цитохрому Р450 2Е1 в печінці щурів (2014)
Guzyk M. M. - Effect of nicotinamide on amino acids content in bone collagen depending on biological availability of vitamins in diabetic rats, Sergiichuk Iu. T., Dyakun K. O., Yanitska L. V., Kuchmerovska T. M. (2014)
Головенко М. Я. - Кінетика гідролізу похідного 1,4-бенздіазепіну карбоксилестеразами в організмі мишей, Ларіонов В. Б. (2014)
Петрунь Л. М. - Вплив семікарбазиду на пероксидацію та розвиток карциноми Льюїс у мишей (2014)
Галкін О. Ю. - Порівняльна характеристика методів епітопного картування антигенів протеїнової природи (2014)
Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 2001 р., 2003 р., Виноградова Р. П. (2014)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014" (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 29–30 травня, 2014 р., Київ) (2014)
Корольова Д. С. - Конференція-конкурс молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014" (2014)
Цехмістренко С. І. - Слово про вчителя (Пам’яті Олексія Івановича Кононського) (2014)
Пентюк Олександр Олексійович. До 65-річчя від дня народження (1949–2009) (2014)
Назаревский А. А. - Памятники русской литературы XIV–XVII ст. в украинских списках, переводах и переделках (статья вторая) (1968)
Гудзий Н. К. - О национальном приурочении древнерусских церковных поучений (1968)
Астахова А. М. - Отголоски сказания о Бове-королевиче в русском эпосе (1968)
Волков А. Р. - Маяковско-брехтовское направление в драматургии социалистического реализма (1968)
Булаховская Ю. Л. - Из истории русско-польских и украинско-польских литературных связей 20–30-х годов XX века (1968)
Винник Н. Ф. - Поэмы А. Твардовского и Я. Купалы о народе – творце истории ("Страна Муравия” и "Над рекой Орессой”) (1968)
Новикова М. А. - О некоторых принципах перевода шевченковской лирики (1968)
Линтур П. В. - Славяноведение XIX в. в Закарпатье (1968)
Полянина Т. В. - Вопросы истории и культуры Закарпатья и Галичины в трудах первых русских славистов (Н. И. Надеждин и И. И. Срезневский) (1968)
Березовский И. П. - Собирание и изучение русского фольклора на Украине (1918 – середина 30-х годов) (1968)
Хромов Г. И. - История одной полемики (1968)
Пейсахович М. А. - Строфическое строение поэмы Лермонтова "Демон” (1968)
Краснова Л. В. - Поэтический строй "Скифов” А. Блока (1968)
Ивашкевич З. А. - Библиография работ по русской литературе на Украине за 1966 год (1968)
Климкова Л. Н. - Новое исследование о специфике фольклора (1968)
Белецкий Д. М. - Полезная и нужная книга (1968)
Титул, зміст (2012)
Квикс на защите красоты и здоровья (2012)
Интересные факты о дыхании (2012)
"Панацея – 2012": свято, що завжди з нами (2012)
Дедишина Л. - Мета - саморегулююча організація фармацевтів (2012)
Комплексный подход в лечении гепатобилиарной системы (2012)
Дедишина Л. - "Паперові" права (2012)
Новини (2012)
Ингавирин®: ваш помощник при гриппе и ОРВИ (2012)
Горбатенко А. - Як не перетнути межу, Санжаровська-Гурлач Л. (2012)
Фонд "Фитоспасатели" снова помогает маленьким украинским пациентам (2012)
Очам очарованье, а горлу - наказанье (2012)
Дедишина Л. - Невирішена медична проблема (2012)
Новини (2012)
Онищенко В. - Кому выгодно, чтобы украинцы болели? (2012)
Належна аптечна практика: питання найближчого майбутнього (2012)
Стартувала Всеукраїнська акція "Стоп інсульт – 2012" (2012)
3:0 в нашу пользу! (2012)
"60+ Кардіо": головне - профілактика! (2012)
Редькин Р. - Сколько стоит сахарный диабет? (2012)
Европа на семи гектарах (2012)
Львова Л. - Вирусы и сердце (2012)
Сухой кашель? Стоптуссин!!! (2012)
Дедишина Л. - Економити на підготовці фахівців - безглуздо! (2012)
Новини (2012)
Демецкая А. - Медицинский туризм: лечение без границ (2012)
Кривомаз Т. - Изжога. Лечить или игнорировать? (2012)
Хилак/Хилак форте - эффективная помощь пищеварению (2012)
Inspiration – 2012. Внимание лечению инфекций (2012)
Недобрая молочница (2012)
Примак Р. - Кто должен ставить диагноз больному? (2012)
Эспумизан®: незаменимый помощник в лечении кислотозависимых заболеваний ЖКТ (2012)
Львова Л. - Ослабляющие тревогу (2012)
Кто спасет мочевыделительную систему? (2012)
Канефрон Н - защитник и помощник (2012)
Демецкая А. - Вакцинация: "за" и "против" (2012)
Морское сокровище в вашей аптеке (2012)
Мнушко З. Н. - Институт семейного провизора (фармацевта) в структуре управления лекарственной терапией пациента, Алекперова Н. В., Пестун И. В., Бабичева А. С. (2012)
Новини (2012)
Клінічна фармація: 20 років в Україні (2012)
Санаторій у кожен дім (2012)
Стоматит. Гингивит. Парадонтит (2012)
Вся жизнь в движении (2012)
Дедишина Л. - Прозоро й відповідально (2012)
Дедишина Л. - "Патріарх" української фармації (2012)
Примак Р. - Мастер короткого рассказа (2012)
Кириленко М. - Нашли работу? Не торопитесь радоваться! (2012)
Демецкая А. - Жизнь на кончиках пальцев: социальная сеть (2012)
Питание в стиле грейзинг (2012)
Модные тенденции сезона осень/зима 2012–2013. О вкусах не спорят?.. (2012)
Гайдуцький П. І. - Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти (2015)
Підлубна О. Д. - Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні, Концеба С. М. (2015)
Кириленко І. Г. - Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства, Дем'янчук В. В. (2015)
Kaminska A. I. - Prices and price formation in the market of cereals (2015)
Коваль Л. М. - Інвестиційне кредитування підприємств аграрного сектору (2015)
Filimonova O. B. - Risks in Bank Crediting of Agricultural Enterprises (2015)
Сьомченков О. А. - Оптимізація нормативного регулювання використання аграрних розписок (2015)
Дієсперов В. С. - Сільські громади та адміністративно-територіальна реформа (2015)
Залізко В. Д. - Індексний метод в оцінці благоустрою сільських територій (2015)
Мазнєв Г. Є. - Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів (2015)
Ігнатенко М. М. - Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств (2015)
Сайганов А. С. - Актуальные проблемы повышения эффективности функционирования АПК Беларуси в условиях обострения конкуренции на мировом продовольственном рынке (2015)
Алтухов А. И. - Агропромышленный комплекс России в условиях формирования Евразийского экономического союза и членства в ВТО (2015)
Хорунжий М. Й. - Сучасні вимоги до інструментарію аграрної економічної науки та практики (2015)
Дем'яненко М. Я. - Фінансова складова у дослідженнях академіка І. І. Лукінова (2015)
Сас О. О. - Удосконалення методики планування й обліку в галузі скотарства (2015)
Грибан С. В. - Бізнес-процеси та ефективність діяльності підприємств хлібопекарської галузі регіону (2015)
Кузьменко І. В. - Інтенсифікація зерновиробництва як основний напрям підвищення конкурентоспроможності (2015)
Мустафаева С. Р. - Оценка уровня конкурентоспособности тракторов отечественного и импортного производства (2015)
Павлик П. В. - Проведення теоретичних семінарів з проблем аграрної економіки в контексті Лукіновських читань, Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-листопаді 2009 року (2010)
Шубенко А. Л. - Энергосбережение на мини-ТЭЦ в летний период за счет установки малого парового котла для работы новой паровой турбины Р-0,75-0,4/0,03, Бабак Н. Ю., Роговой М. И., Пивень А. М., Коваленко А. Г., Васильев В. В. (2010)
Сухонос М. К. - Разработка методики формирования региональных программ энергосбережения и оценка эффективности их выполнения (2010)
Гажа П. В. - Применение сигнальных графов для формирования уравнений электрической цепи по методу параметров состояний, Шимук Д. С., Малярук Л. П., Cівовол В. О. (2010)
Овчаров С. В. - Исследование потерь активной мощности и расхода ресурса изоляции силового трансформатора (2010)
Редько А. А. - Блочно-модульная геотермальная энергетическая станция на базе струйно-реактивной турбины ПТГА-СРТ-475-24/0,5, Овчаренко А. Ю. (2010)
Майстренко О. Ю. - Обґрунтування використання низькокалорійних палив у ДВС та особливості спалювання біогазу в ДВС, Куріс Ю. В., Власенко В. М. (2010)
Чобиток В. И. - Оценочные параметры качества при производстве и реализации промышленных изделий (2010)
Болычевцев А. Д. - Технический контроль: его качество и классы точности, Быстрицкая Л. Б., Болычевцева Л. А. (2010)
Мунтян В. А. - Анализ технологических процессов и устройств для первичной обработки шерсти (2010)
Мовшович А. Я. - Некоторые аспекты унификации обратимой оснастки для металлорежущего оборудования, Буденный М. М., Кочергин Ю. А. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Передмова (2004)
Оборотов Ю. М. - Правова спадщина та правові традиції як фундамент розвитку права України (2004)
Дудченко B. В. - Правова реальність: до постановки проблеми (2004)
Бехруз Х. - Праворозуміння в мусульманських державах (2004)
Кормич А. І. - Сучасне звучання правової доктрини Ієремія Бентама (2004)
Кравчук М. - Правові основи створення Збройних Сил України в 1917-1920 рр.: значимість, джерельна база (2004)
Крестовська Н. - Ювенальна відповідальність: до постановки проблеми (2004)
Коваленко А. А. - Специфіка функціонування виконавчої влади в демократичній державі (за А. де Токвілем) (2004)
Манько Д. Г. - Юридичні документи та їх легалізація (2004)
Чувакова Г. М. - Фактичний склад: юридичні факти і юридично значимі умови (2004)
Юдін 3. М. - Договір як загальноправова категорія (2004)
Санжарук Т. О. - Юридичні особи як суб'єкти права (2004)
Скуріхін C. М. - Правове виховання військовослужбовців: поняття і система (2004)
Акерман Л. А. - Співвідношення мусульманського права і релігії: тенденції розвитку у сучасних умовах (2004)
Бальжик І. А. - Церковне право у вітчизняній юриспруденції (2004)
Коваль A. Ф. - Погляди С. Дністрянського на правознавство як науку (2004)
Мельничук О. С. - Опір злу: про межі застосування сили в праві у І. О. Ільїна (2004)
Смелянець Г. Є. - Методи та режими правового регулювання (2004)
Тароєва B. В. - Рахункова палата України як інститут контрольної влади (2004)
Ульяновська О. В. - Правові фікції як нетипові нормативні приписи (2004)
Гаврилюк А. М. - Правовий інститут: передумови, підстави та шляхи формування (2004)
Джураєва О. О. - Генеральна функція держави (2004)
Забгаєв A. В. - Проблеми становлення державної ідеології сучасної України (2004)
Сичова Л. В. - Нормативний договір як джерело права в Україні (2004)
Кравчук B. - Основні засади функціонування громадських організацій (2004)
Музиченко П. П. - Екземпляри видань Статуту Великого князівства Литовського 1588 р. у наукових бібліотеках Одеси (2004)
Дамирли М. А. - Сравнительное правоведение: взгляды Ф. В. Тарановского (2004)
Аніщук Н. В. - До проблеми нелегальної міграції жінок з України (2004)
Харитонова Т. Є. - Правова природа "Corpus Juris Civilis" (2004)
Лаврик Г. В. - Відокремлення школи від церкви як реалізація кодексу законів про народну освіту УСРР 1922 р. (2004)
Крумаленко М. - Залежність правового становища населення на українських землях Великого князівства Литовського у XIV-XVI ст. від релігійної політики держави (2004)
Панова H. В. - Питання права власності Російської імперії в ХІХ-ХХ ст. (2004)
Попсуєнко Л. О. - Нормативно-правове регулювання устрою та функціонування християнської церкви в системі римського імператорського законодавства IV ст. (2004)
Ковальський В. К. - Миколаївська портова митниця в системі митних органів Російської імперії: правове становище, структура і загальні вимоги до проходження митної служби (2004)
Гетьман А. М. - Общая характеристика творчества украинских ученых по науковедческим проблемам историко-правовой науки (XIX — начало XX в.) (2004)
Орзіх М. П. - Соціально-правові передумови становлення сучасного українського конституціоналізму (2004)
Кривенко Л. Т. - Проблеми модернізації конституційних основ референдуму в аспекті прогресивного європейського конституціоналізму (2004)
Крусян А. Р. - Український конституціоналізм: до постановки питання про зміст та поняття (2004)
Сліденко I. Д. - Щодо особливостей місця інституту конституційної юстиції в механізмі здійснення публічної влади США (2004)
Прієшкіна О. В. - Конституційно-правові основи виборів до органів місцевого самоврядування (2004)
Батанов А. В. - Некоторые теоретические проблемы и современная конституционная регламентация прав территориальных коллективов и муниципальной власти в Украине и Республике Молдова (2004)
Тесленко М. В. - Презумпція правового характеру законів у правовій державі (2004)
Мішина Н. В. - Деякі особливості муніципального управління в Лондоні (2004)
Афанасьева М. В. - Нормативно-правове забезпечення використання ЗМІ в ході передвиборної агітації (2004)
Книгін К. Г. - Процесуальні аспекти всеукраїнського референдуму (2004)
Михальов В. О. - Класифікація і нормативне закріплення біологічних прав людини (2004)
Куранін В. О. - Законопроектна діяльність щодо регіонального розвитку в Україні (2004)
Алікова О. М. - Права та обов'язки громадян України в сфері фізичної культури і спорту (2004)
Барський В. Р. - Свобода пересування та вибору місця проживання за законодавством України (2004)
Панасюк В. М. - Молодь — головний суб'єкт молодіжної політики (2004)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського