Мовшович А. Я. - Некоторые аспекты унификации обратимой оснастки для металлорежущего оборудования, Буденный М. М., Кочергин Ю. А. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Передмова (2004)
Оборотов Ю. М. - Правова спадщина та правові традиції як фундамент розвитку права України (2004)
Дудченко B. В. - Правова реальність: до постановки проблеми (2004)
Бехруз Х. - Праворозуміння в мусульманських державах (2004)
Кормич А. І. - Сучасне звучання правової доктрини Ієремія Бентама (2004)
Кравчук М. - Правові основи створення Збройних Сил України в 1917-1920 рр.: значимість, джерельна база (2004)
Крестовська Н. - Ювенальна відповідальність: до постановки проблеми (2004)
Коваленко А. А. - Специфіка функціонування виконавчої влади в демократичній державі (за А. де Токвілем) (2004)
Манько Д. Г. - Юридичні документи та їх легалізація (2004)
Чувакова Г. М. - Фактичний склад: юридичні факти і юридично значимі умови (2004)
Юдін 3. М. - Договір як загальноправова категорія (2004)
Санжарук Т. О. - Юридичні особи як суб'єкти права (2004)
Скуріхін C. М. - Правове виховання військовослужбовців: поняття і система (2004)
Акерман Л. А. - Співвідношення мусульманського права і релігії: тенденції розвитку у сучасних умовах (2004)
Бальжик І. А. - Церковне право у вітчизняній юриспруденції (2004)
Коваль A. Ф. - Погляди С. Дністрянського на правознавство як науку (2004)
Мельничук О. С. - Опір злу: про межі застосування сили в праві у І. О. Ільїна (2004)
Смелянець Г. Є. - Методи та режими правового регулювання (2004)
Тароєва B. В. - Рахункова палата України як інститут контрольної влади (2004)
Ульяновська О. В. - Правові фікції як нетипові нормативні приписи (2004)
Гаврилюк А. М. - Правовий інститут: передумови, підстави та шляхи формування (2004)
Джураєва О. О. - Генеральна функція держави (2004)
Забгаєв A. В. - Проблеми становлення державної ідеології сучасної України (2004)
Сичова Л. В. - Нормативний договір як джерело права в Україні (2004)
Кравчук B. - Основні засади функціонування громадських організацій (2004)
Музиченко П. П. - Екземпляри видань Статуту Великого князівства Литовського 1588 р. у наукових бібліотеках Одеси (2004)
Дамирли М. А. - Сравнительное правоведение: взгляды Ф. В. Тарановского (2004)
Аніщук Н. В. - До проблеми нелегальної міграції жінок з України (2004)
Харитонова Т. Є. - Правова природа "Corpus Juris Civilis" (2004)
Лаврик Г. В. - Відокремлення школи від церкви як реалізація кодексу законів про народну освіту УСРР 1922 р. (2004)
Крумаленко М. - Залежність правового становища населення на українських землях Великого князівства Литовського у XIV-XVI ст. від релігійної політики держави (2004)
Панова H. В. - Питання права власності Російської імперії в ХІХ-ХХ ст. (2004)
Попсуєнко Л. О. - Нормативно-правове регулювання устрою та функціонування християнської церкви в системі римського імператорського законодавства IV ст. (2004)
Ковальський В. К. - Миколаївська портова митниця в системі митних органів Російської імперії: правове становище, структура і загальні вимоги до проходження митної служби (2004)
Гетьман А. М. - Общая характеристика творчества украинских ученых по науковедческим проблемам историко-правовой науки (XIX — начало XX в.) (2004)
Орзіх М. П. - Соціально-правові передумови становлення сучасного українського конституціоналізму (2004)
Кривенко Л. Т. - Проблеми модернізації конституційних основ референдуму в аспекті прогресивного європейського конституціоналізму (2004)
Крусян А. Р. - Український конституціоналізм: до постановки питання про зміст та поняття (2004)
Сліденко I. Д. - Щодо особливостей місця інституту конституційної юстиції в механізмі здійснення публічної влади США (2004)
Прієшкіна О. В. - Конституційно-правові основи виборів до органів місцевого самоврядування (2004)
Батанов А. В. - Некоторые теоретические проблемы и современная конституционная регламентация прав территориальных коллективов и муниципальной власти в Украине и Республике Молдова (2004)
Тесленко М. В. - Презумпція правового характеру законів у правовій державі (2004)
Мішина Н. В. - Деякі особливості муніципального управління в Лондоні (2004)
Афанасьева М. В. - Нормативно-правове забезпечення використання ЗМІ в ході передвиборної агітації (2004)
Книгін К. Г. - Процесуальні аспекти всеукраїнського референдуму (2004)
Михальов В. О. - Класифікація і нормативне закріплення біологічних прав людини (2004)
Куранін В. О. - Законопроектна діяльність щодо регіонального розвитку в Україні (2004)
Алікова О. М. - Права та обов'язки громадян України в сфері фізичної культури і спорту (2004)
Барський В. Р. - Свобода пересування та вибору місця проживання за законодавством України (2004)
Панасюк В. М. - Молодь — головний суб'єкт молодіжної політики (2004)
Назарко А. Т. - Міське самоврядування в Україні: проблеми реформування (2004)
Бальцій Ю. Ю. - До питання гарантованості прав головних посадових осіб місцевого самоврядування (2004)
Терлецький Д. С. - Місце та роль Конституційного Суду України в контексті конституційно-правової регламентації дії міжнародно-правових договорів (2004)
Єзеров А. А. - Наукове дослідження конфліктності конституційно-правових відносин як перспективний напрямок розвитку науки конституційного права (2004)
Підгорна О. А. - Роль міжнародних стандартів виборчого права в реалізації принципів безпосередньої демократії (2004)
Шидловская О. - Социальная сущность Украинского государства (2004)
Аносенкова С. В. - Система и структура органов местного самоуправления в США (2004)
Кучин В. - Конституционно-правовая регламентация обязанностей граждан Украины (2004)
Майдебура А. М. - Державні премії в системі державних нагород України (2004)
Погібко О. І. - Основні аспекти нової воєнної доктрини в концепції національної безпеки України (2004)
Харитонова О. І. - Деякі питання визначення властивостей та ознак адміністративних правовідносин (2004)
Подлінєв С. Д. - Удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення суспільної безпеки і боротьби зі злочинністю (2004)
Царьова Л. К. - Базові категорії фінансового права (2004)
Бедний О. І. - Самостійність кадрової політики як принцип служби в органах місцевого самоврядування (2004)
Іванський А. Й. - Правові особливості застосування фінансових санкцій до суб'єктів спеціальних (вільних) економічних зон (2004)
Залюбовська І. К. - Судовий контроль як засіб забезпечення законності в сфері державного управління: історія та перспективи (2004)
Голоядова Т. О. - Підвищення ефективності управління українськими АТ у контексті використання зовнішніх джерел залучення бізнес-еліти (2004)
Илиев И. В. - Незаконность административных актов в случае издания их некомпетентным органом, Илиева С. И. (2004)
Крилова О. В. - Дотримання прав хворого на інформацію в плацебо-терапії (2004)
Нестеренко A. С. - Місцеві фінансові ресурси як форма публічних фінансових ресурсів (2004)
Краснов B. В. - Суб'єкти адміністративного нагляду, їх види та повноваження (2004)
Кравцов Д. В. - Особливості здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі економічного розвитку України (2004)
Чмиленко Г. М. - Щодо питання управлінських (адміністративних) послуг (2004)
Тимошенко К. М. - Ліцензування підприємництва: деякі питання історії розвитку (2004)
Неугодніков A. О. - Щодо визначення системи адміністративних судів (2004)
Зоріна О. І. - Вплив податкової системи на розвиток економіки держави (2004)
Канюка О. П. - Митна політика держави на сучасному етапі (фінансово-правовий аспект) (2004)
Кормич Л. І. - Правовий статус жінки в Україні, Гансова Е. А. (2004)
Кормич Л. І. - Деякі аспекти правової культури Заходу і Сходу, Багацький В. В., Легеза Н. Н. (2004)
Богданов B. С. - Реабілітація принципу авторитету в контексті соціально-політичних процесів (2004)
Польовий М. А. - Про деякі риси нейромережевої моделі гуманітарного пізнання (2004)
Пехник A. В. - Теоретико-методологічні основи дослідження політичного управління як системи (2004)
Перекрестова І. Ю. - Толерантність як правовий та психологічний феномен: формування поняття (2004)
Щепанская Т. А. - Сущностные характеристики гражданского общества (2004)
Мусатова О. В. - Громадські організації як чинник формування громадянського суспільства (2004)
Легеза Н. Н. - Абсентеизм в политическом процессе Украины (2004)
Онопченко B. Б. - Політична зумовленість ліквідації і відродження Української греко-католицької церкви (2004)
Тузов Д. А. - Глобалізація антигромадських проявів і внутрішній світ особистості (2004)
Савич О. С. - Міжнародний погляд на недержавні форми соціального страхування, їх розвиток в Україні (на прикладі приватних пенсій) (2004)
Потапчук Г. В. - Міжнародно-правові аспекти морського піратства в сучасних умовах (2004)
Якубовська Н. О. - Правове регулювання діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Центральної та Східної Європи: порівняльний аналіз (2004)
Можарин А. Г. - Актуальные правовые проблемы международных расчетов (2004)
Фисун Ю. - Міжнародно-правові гарантії свободи совісті та релігійна безпека (2004)
Білоус О. - Міжнародно-правове регулювання запобігання забруднення морського середовища нафтою і нафтопродуктами із суден (2004)
Кузнецов С. О. - Адміністративно-юрисдикційна компетенція України поза межами державного кордону (2004)
Кормич Б. А. - Правові основи технічного захисту інформації в автоматизованих системах (2004)
Аверочкіна Т. В. - Морський торговельний порт — орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони (2004)
Іванов Д. А. - Правова природа установчих актів Міжнародної організації морського супутникового зв'язку: поняття та особливості (2004)
Бабенко Н. Є. - Державна і муніципальна власність на судна морського флоту (2004)
Харитонов Є. О. - До питання про визначення цивільного права України (2004)
Дрішлюк А. І. - Комерційне представництво в Цивільному та Господарському кодексі України (2004)
Шишка О. Р. - Локомотив без двигуна, а двигун — без іскри (реклама без Господарського кодексу) (2004)
Глиняна К. М. - Історіографічний огляд літератури з проблеми інституту розлучення за римським приватним правом (2004)
Ольховік Л. А. - Зміст права на життя за цивільним законодавством України (2004)
Сафончик О. І. - Деякі питання щодо шлюбу як соціально-правового явища та його правової природи (2004)
Голубєва H. Ю. - Правове регулювання інституту публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу (2004)
Чванкін С. А. - Види судового представництва. Чи є громадське представництво? (2004)
Шапошников Д. - Умови виникнення зобов'язань внаслідок рятування здоров'я та життя фізичних осіб за новим Цивільним кодексом України (2004)
Булеца С. Б. - Право на життя зародку: цивільно-правове регулювання штучного переривання вагітності (аборту) (2004)
Достдар P. М. - До питання дослідження візантійської традиції права: інститути шлюбу, сім'ї та спадкування в Еклозі VIII ст (2004)
Ієвіня О. В. - Система договірних відносин у сфері створення та використання фонограм (2004)
Гукаленко A. О. - Отдельные формы участия иностранных юридических лиц в гражданских правоотношениях (сравнительно-правовой анализ) (2004)
Мандрика Л. М. - Підстава набуття права власності політичних партій при прямому державному фінансуванні (2004)
Гранін B. Л. - Поняття та наслідки неналежного представництва (2004)
Романадзе Л. Д. - Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг України (2004)
Брильов О. А. - Позов in rem в праві України (історичні традиції та сучасність) (2004)
Запорожець I. Г. - Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного досвіду, Комзюк А. Т., Комзюк Л. Т. (2004)
Саніахметова H. О. - Предмет регулювання Господарського кодексу України (2004)
Мельник С. Б. - Обмеження монополізму: порівняльно-правовий аналіз Господарського кодексу України і Закону України "Про захист економічної конкуренції" (2004)
Кулішенко В. С. - Недобросовісна конкуренція як зловживання правом на конкуренцію (2004)
Вишняков A. К. - Особенности защиты имущественных прав в сфере государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (2004)
Квасницька О. О. - Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництв (2004)
Петренко B. С. - Поняття установчих документів суб'єктів господарювання (2004)
Сляднева Г. О. - Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці суб'єкта господарювання як вид недобросовісної конкуренції (2004)
Анохіна I. О. - Напрямки вдосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (2004)
Каштанов О. С. - Види антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління і контролю (2004)
Золотнікова Н. С. - Договір транспортного експедирування за новим законодавством України (2004)
Бекірова Е. - Поняття ліцензування певних видів господарської діяльності, його цілі і значення (2004)
Притула А. М. - Історичний нарис про економічні зони (2004)
Шмуклерман Б. М. - Санкції за порушення законодавства про контроль за концентрацією суб'єктів господарювання (2004)
Каракаш І. І. - Способи захисту й охорони права власності на природні об'єкти та їх ресурси (2004)
Гуревський B. К. - Земельне право як самостійна галузь права та його співвідношення із суміжними галузями права (2004)
Черемнова А. І. - Щодо визначення та змісту деяких екологічних прав громадян (2004)
Гавриш H. С. - Правове регулювання використання надр в Україні (2004)
Чумаченко I. Є. - Державний контроль за використанням і охороною земель (2004)
Іванова Є. О. - Особливості правового регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах (2004)
Годованок А. Й. - Порядок використання земель природно-заповідного фонду (2004)
Палій Н. І. - Правовий режим земель природних рекреаційних ресурсів (2004)
Гоштинар C. Л. - Правове забезпечення ведення земельного кадастру (2004)
Фальковський А. О. - Особливості тероризму в інформаційному суспільстві (2004)
Капустіна Н. Б. - Децентралізація влади та її повноважень (2004)
Губін С. О. - Філософсько-правовий аналіз феномена табу як соціального явища (2004)
Лукашова Г. В. - Класифікація методологичних підходів до визначення громадянського суспільства (2004)
Мхітарян О. С. - Визначення злочину в кримінальному праві України (2004)
Чанишева Г. І. - Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України (2004)
Сирота И. М. - Правовые основы реформирования системы пенсионного обеспечения в Украине (2004)
Лазор В. В. - Мирные способы разрешения коллективных трудовых разногласий: проблемы правового совершенствования (2004)
Харитонова Л. І. - Відповідальність за порушення пенсійного законодавства (2004)
Поліщук В. О. - Правовідносини з недержавного пенсійного забезпечення: поняття та структура (2004)
Паньков Д. А. - Поняття та система принципів трудового права України (2004)
Трюхан О. А. - Юридичні гарантії права працівників на участь в управлінні організацією (2004)
Краснов Є. В. - Принцип свободи об'єднання та трудове законодавство України (2004)
Зайчук О. Б. - Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2004)
Ніколайченко Г. М. - Поняття та суб'єкти представництва у трудовому праві України (2004)
Ніколаенко Т. Б. - Вимоги щодо клопотання трудового колективу при передачі правопорушника на поруки (2004)
Чернобай A. М. - Поняття персональних даних працівника (2004)
Сорокіна Н. В. - Генезис правової думки щодо сфери дії норм трудового права (2004)
Мирошниченко Н. А. - Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації (2004)
Бондаренко Н. А. - Кримінально-правові проблеми боротьби з корупцією (2004)
Березовська Н. Л. - Застосування громадських робіт до неповнолітніх (2004)
Балобанова Д. О. - Суб'єктивні критерії криміналізації (2004)
Підгородинський B. М. - Сутність рабства в контексті існування проблеми торгівлі людьми (2004)
Бекетова О. В. - Правова природа примусових заходів медичного характеру (2004)
Гуртовенко О. Л. - Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння (2004)
Коломієць Ю. Ю. - Чинність принципу невідворотності кримінальної відповідальності відносно неповнолітніх (2004)
Мохаммед А. М. Байдуси - Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества (2004)
Петренко О. І. - Суб'єкт спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (2004)
Демченко В. - Индивидуализация назначения наказания как принцип уголовного права в свете возможности применения более мягкого наказания (2004)
Берлінська Л. О. - Відповідальність за створення терористичної організації в Кримінальному кодексі Австрії (2004)
Дранченко Г. Г. - Загальні засади кримінальної відповідальності за податкові злочини за законодавством США (2004)
Самойленко О. М. - Відмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони від умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання (2004)
Яценко С. Л. - Социальная значимость уголовной ответственности за терроризм в зарубежных странах (2004)
Стефанов С. О. - Втеча з місць позбавлення волі: соціальний аспект (2004)
Мандриченко Ж. В. - Деякі аспекти нормативного удосконалення звільнення від кримінальної відповідальності за примиренням з потерпілим (2004)
Рудой К. М. - Детермінанти вчинення правопорушень неповнолітніми на Південній залізниці, Ващенко І. В., Мельников В. О., Поволоцька С. Г. (2004)
Смирнов М. І. - Перспективи розвитку нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах (2004)
Волошина В. К. - Система принципів досудового розслідування (2004)
Логінов О. В. - Правова характеристика давання хабара за новим кримінальним законодавством України (2004)
Старко О. Л. - Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини: проблемні питання об'єктивної сторони (2004)
Тіщенко В. В. - Слідчі ситуації в методиці розслідування злочинів: поняття, класифікація, значення (2004)
Комаха В. О. - Альфонс Бертільон — творець сучасної криміналістичної оперативної фотографії, Комаха В. В. (2004)
Саінчин A. С. - Компетенція судово-психіатричної експертизи по справах про вбивства й особливість її підготовки (2004)
Семенюк B. А. - А. Бертільон — один з основоположників сучасної криміналістики (2004)
Яковенко І. В. - Допомога прокурора-криміналіста слідчим з питань використання спеціальних знань (2004)
Долежан В. В. - Перспективи розвитку прокуратури України як системи органів правозахисту, Косюта М. В. (2004)
Коваль В. М. - Внутрішні організаційно-управлінські функції апеляційного суду (2004)
Фідря Ю. - Участь прокурора в апеляційному провадженні (2004)
Черв'яков Л. В. - Актуальні питання прокурорського нагляду за додержанням законів при порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів (2004)
Нижникова Л. В. - Лист в системі комунікативного акту (2004)
Паньков A. І. - Ментальна українізація (2004)
Цокур О. С. - Особливості реалізації ідей гендерного підходу в системі вищої освіти, Мунтян І. С. (2004)
Ковальчук Л. А. - Історія теоретичних досліджень українського націотворення (2004)
Мамич М. В. - Конфліктність діалогічного мовлення у криміналістиці (2004)
Колкутіна B. В. - Уявлення про національну самосвідомість і правову культуру (2004)
Листопад О. А. - Наркоманія як наслідок недоліків первинної правової соціалізації дітей в сім'ї (2004)
Писаренко Л. М. - Культура процесуальної діяльності та культура провадження у кримінальних справах: поняття та зміст (2004)
Романова М. В. - Судова промова — особливий вид мовної діяльності (2004)
Барладяну-Бирладник В. - "Боянів гімн" як пам'ятка кінця IV ст (2004)
Гуляк Я. - Сучасна вітчизняна концепція права на житло (2004)
Вихідні дані (2004)
Перебендюк Т. В. - Оценка эхографических признаков структурной организации плаценты при СГВ-колонизации беременных после ЭКО (2014)
Иотенко Б. А. - Динамика иммунологической реактивности при использовании плазмафереза у беременных с микст-инфекцией (2014)
Корява Т. Ф. - Диференційований підхід до ведення вагітних з прееклампсією на тлі захворювань печінки, Сімрок В. В. (2014)
Шелестова Л. П. - Дефіцит маси тіла і його зв’язок з порушеннями репродуктивного здоров’я жінки, акушерськими та перинатальними ускладненнями, Аллахвердієв Р. С. (2014)
Вустенко В. В. - Оптимізація лікування безпліддя у жінок з патологією щитоподібної залози, Квашенко В. П. (2014)
Чайка К. В. - Использование богатой тромбоцитами аутоплазмы для укрепления рубца на матке, Жихарский Р. В. (2014)
Гюльмамедова И. Д. - Привычные неэффективные имплантации и особенности рецептивности эндометрия у женщин (2014)
Конопко Н. М. - Прогнозування та профілактика ускладнень ідіопатичної екстрасистолії у дітей, Нагорна Н. В. (2014)
Желєзна Г. О. - Нетримання сечі на тлі дисплазії сполучної тканини тяжкого ступеня у жінок з гінекологічною патологією: особливості клінічної характеристики, Чайка В. К. (2014)
Чайка К. В. - История вопроса и современные представления об этиологии, пато- и морфогенезе лейомиомы матки, Демина Т. Н., Фирсова Н. А. (2014)
Пархоменко Т. А. - Особенности антибактериальной терапии различных групп внебольничной пневмонии, Грушко И. В., Нечипуренко Т. Б., Кива А. И. (2014)
Грабарь В. В. - Pедкие случаи патологической беременности у женщин с бесплодием в анамнезе и после применения вспомогательных репродуктивных технологий (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2012)
Исправить ошибку (2012)
Диспергируемые таблетки солютаб: гармония формы и содержанияъ (2012)
Стресс: замаскированная опасность (2012)
Интересные факты о температуре (2012)
Редькин Р. - Приоткрывая занавес: тренды мирового драг-дизайна (2012)
Украинский фармацевтический форум - 2012: счастье профессионального взаимопонимания (2012)
Горбатенко А. - Як не перетнути межу, Санжаровська-Гурлач Л. (2012)
"Актив Безопасность": снизить риски при вождении! (2012)
Малішевська Н. - НТА: майбутнє за новими технологіями (2012)
Фитотека - аптека будущего (2012)
Новини (2012)
Онищенко В. - Знание - сила! (2012)
Кривомаз Т. - Зеркальные нейроны (2012)
Гингивит. Пародонтит (2012)
Nota bene: лечим кашель с Амбробене (2012)
Новини (2012)
Демецкая А. - Diagnosis ex observatione - diagnosis vera (2012)
В зоне особого внимания: антибиотик-ассоциированная диарея (2012)
Двойная формула Элиминаль гель: победим дисбактериоз вместе (2012)
Демецкая А. - Что мы знаем об ангине (2012)
На шляху до 80-річчя (2012)
Кривомаз Т. - Что рождается в споре? (2012)
Примак Р. - Дети и лекарства (2012)
В зоне особого внимания: герпес на губах (2012)
Новини (2012)
Морское сокровище в вашей аптеке (2012)
Эскимосский фактор (2012)
Новини (2012)
Осень на порог - готовь носовой платок (2012)
Синупрет - неотложная помощь заложенному носу (2012)
Мнушко З. Н. - Институт семейного провизора (фармацевта) в структуре управления лекарственной терапией пациента, Алекперова Н. В., Пестун И. В., Бабичева А. С. (2012)
Особенности национального отдыха (2012)
Долобене - победа над болью (2012)
Дедишина Л. - Відповідальність, професіоналізм, порядність (2012)
Особенности сухого кашля (2012)
Дедишина Л. - І без цукру можна жити солодко (2012)
Гепабене - защитник печени и желчного пузыря (2012)
Антидепрессивная диета (2012)
Дедишина Л. - Інститут фізичних методів лікування (2012)
Кириленко М. - Новичок в коллективе. Советы руководству (2012)
Папір проти електроніки (2012)
Дедишина Л. - Закон і порядок без компромісів (2012)
Клеофастова Т. В. - Из истории пролетарской литературы (1976)
Губарев И. М. - Очерк Гоголя "Исторический живописец Иванов” (Тема художника и творческого процесса) (1976)
Павличенко В. Д. - Борьба Н. А. Добролюбова против официальной историографии (1976)
Васильева Г. А. - Пометки В. Г. Короленко на страницах Дневника А. И. Герцена (1976)
Борзенко С. Г. - Тургенев и природа (Философские мотивы в письмах И. С. Тургенева) (1976)
Грицай Ю. Ф. - Композиция "Запутанного дела” М. Е. Салтыкова-Щедрина (1976)
Череповский М. П. - Организация сюжета в ранних реалистических рассказах М. Горького (1976)
Цилевич Л. М. - Динамика сюжета рассказа М. Горького "Челкаш” (1976)
Шарапова Л. В. - Ритмическое своеобразие лирики С. Есенина (на примере "Персидских мотивов” и лирики 1924–1925 гг.) (1976)
Михайлов В. Н. - О роли собственных имен в литературном творчестве (на материале антропонимов в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин”) (1976)
Волкова Л. П. - Имя героя комедии (А. С. Грибоедов) (1976)
Панцир Д. Т. - Михаил Садовяну и русская классическая и советская литература (1976)
Беляева С. И. - Связи Н. Тихонова с украинской литературой (К 80-летию со дня рождения Н. С. Тихонова) (1976)
Лавренов В. А. - О стихотворении X. Ботева "К моей первой любви” и его переводах (1976)
Чернова И. Л. - Концепция жанра (1976)
Сидоренко Г. К. - Новое исследование звуковой структуры стиха (1976)
Баевский В. С. - Труд о русском стихосложении (1976)
Маевская Т. П. - Искусство перевода (1976)
Гуторов А. М. - Противоречия актуального исследования (1976)
Спивак И. А. - Певец дружбы народов (К 80-летию со дня рождения Н. С. Тихонова) (1976)
Васильковский A. Т. - Научная конференция по проблемам жанрологии (1976)
Павличенко В. Д. - Столетие могучего таланта (1976)
Лозинский И. Н. - Профессор Свенцицкий – русист (К 100-летию со дня рождения и 20-летию со дня смерти) (1976)
Памяти Виталия Александровича Мосенцева (1976)
Колонка шеф_редактора (2014)
Рейті А. О. - Вибір лікувально-діагностичної тактики при злоякісних мікрокарциномах щитоподібної залози залежно від особливостей ультразвукової картини пухлин, Медведєв В. Є. (2014)
Югов В. К. - Рентгенологічні особливості змін при періодонтитах залежно від форми і фази процесу (2014)
Сукру Мехмет Ертюрк - Кістозні та солідні утворення підшлункової залози, Абдула Сулдан Махмутогли (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Особенности ультразвуковой диагностики рака желудка и ободочной кишки, Крыжановская И. В., Дынник О. Б., Мечев Д. С. (2014)
Таха Марио - КТ-энтерография. Методика.Возможности и перспективы (2014)
Мошківський Г. Ю. - Застосування черезшкірних ехоконтрольованих втручань у лікуванні непаразитарних та паразитарних кіст печінки, Костилєв М. В., Медведєв В. Є., Щербина С. І., Терзова Т. Б., Тарасюк Б. А., Новікова М. Н., Дюбенко Т. К. (2014)
Ткаченко М. М. - Остеосцинтиграфічні кількісні критерії операбельності при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2014)
Пономаренко С. О. - Ультрасонографія в розпізнаванні стадій змін дисків при поперековому остеохондрозі, Абдуллаєв Р. Я. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности рентгенологического и ультразвукового методов диагностики ротационного подвывиха атланта у детей, Шармазанова Е. П. (2014)
Коваленко Ю. М. - Поетапна модернізація рентгенівського обладнання як єдиний реальний шлях оновлення матеріально-технічної бази рентгенологічної служби в умовах обмеженого фінансування, Мірошниченко С. І. (2014)
Чуканов Е. - Лейомиосаркома нижней полой вены, Никитина О., Таха Марио. (2014)
Юліан Тодосьович Кіношенко. Дo 85-річчя від дня народження (2014)
Ситникова Л. Б. - Методологические принципы ленинского анализа гуманизма искусства (1986)
Поколодный Л. Д. - История создания романа К. М. Симонова "Так называемая личная жизнь” (к вопросу об эволюции жанра произведения) (1986)
Орехова Л. А. - Роль реалистических символов в творчестве В. П. Астафьева (на материале военной прозы) (1986)
Зборовец И. В. - О романтической направленности драмы В. Астафьева "Прости меня” (1986)
Морозова Э. Ф. - Духовный мир героев Вячеслава Кондратьева, Попов В. П. (1986)
Сербин Я. К. - Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского и А. Твардовского (1986)
Самойленко Г. В. - А. Фадеев и В. Маяковский (1986)
Лукавецкая Г. И. - Портрет и видимый язык чувств, монолог, диалог в трилогии А. Н. Толстого "Хождение по мукам” (1986)
Назарок М. А. - Работа С. Н. Сергеева-Ценского над документальными источиками исторических романов (1986)
Степанов Н. С. - Комизм массовых сцен в романе М. А. Шолохова "Поднятая целина” (1986)
Глотов А. Л. - Художественное самосознание писателя (творческий опыт М. М. Пришвина) (1986)
Гречанюк Ю. А. - Разоблачение украинского национализма и униатской церкви в памфлетах В. Беляева и Т. Мигаля (1986)
Кирилюк З. Я. - Роман В. Нарежного "Бурсак” в контексте литературного движения начала XIX века, Супронюк О. К. (1986)
Казарин В. Я. - Вопросы просветительской социологии и проблема художественного метода петербургских повестей Н. В. Гоголя (1986)
Подлужная Л. Я. - Гоголевские традиции в творчестве А. И. Левитова (1986)
Варченко Я. А. - К истории создания воспоминаний В. Фигнер "Запечатленный труд” (1986)
Лебеденко Н. Я. - Своеобразие сатиры А. Блока в стихотворном цикле "Жизнь моего приятеля” (1986)
Евстафьева Н. Я. - Новелла и рассказ – ведущие жанровые формы в книге И. А. Бунина "Темные аллеи” (1986)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–липні 2010 року (2010)
Агєєва Г. М. - Підвищення енергетичної ефективності житлового будинку – пріоритетне завдання реконструкції, Марченко Н. В. (2010)
Плачинда В. Д. - Актуальні питання використання тарифів на електричну енергію, диференційованих за періодами часу, Яровицина Т. В., Замулко А. І., Чернецька Ю. В. (2010)
Куріс Ю. В. - Експериментальні дослідження способів підвода теплоти для інтенсифікації процесу сушки матеріалу, Червоний І. Ф., Калінцева Ю. С. (2010)
Редько А. А. - Современое состояние мировой геотермальной энергетики, Бережко Ю. В., Онищенко А. А., Павловский С. В., Загребельный И. Н (2010)
Колесников А. В. - Стратегии для энергетической отрасли (2010)
Придубков П. Я. - Дослідження схеми заміщення лінійного трансформатора, Хоменко І. В. (2010)
Мороз А. Н. - Теоретическое обоснование параметров устройств для первичной обработки шерсти в акустическом поле, Сасимова И. А. (2010)
Чураков А. Я. - Визначення однакової концентрації аероіонів в робочій зоні, Строкань О. В. (2010)
Паршин О. М - Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки (2010)
Поздравления с 130-летием НТСЕУ (2010)
Дупак О. С. - 130 років науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України (2010)
Шелепов Игорь Григорьевич (К 75-летию со дня рождения) (2010)
Transformer Protector (2010)
К сведению авторов (2010)
Title (2014)
Contents (2014)
Zaichko N. V. - Hydrogen sulfide: metabolism, biological and medical role, Melnik A. V., Yoltukhivskyy M. M., Olhovskiy A. S., Palamarchuk I. V. (2014)
Mokrosnop V. M. - Functions of tocopherols in the cells of plants and other photosynthetic organisms (2014)
Векліч Т. О. - Кінетика інгібіторної дії калікс|4|арену С-90 на активність транспортної Ca2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин, Шкрабак О. А., Мазур Ю. Ю., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2014)
Басова Н. Е. - Ингибиторное действие производных бензимидазола на холинэстеразы животных в присутствии разных субстратов, Кормилицын Б. Н., Перчёнок А. Ю., Розенгарт Е. В., Сааков В. С., Суворов А. А. (2014)
Цейслєр Ю. В. - АТPазна активність актоміозину скелетних м’язів та маркери ушкодження тканин у крові щурів в умовах тривалої хронічної алкоголізації, Подпалова О. М., Нурищенко Н. Є., Мартинюк В. С. (2014)
Bychkova S. V. - NAADP-sensitive Сa2+ stores in permeabilized rat hepatocytes, Chorna T. I. (2014)
Tykhomyrov A. A. - Dynamics of thrombin-induced exposition of actin on the platelet surface (2014)
Roka-Moya Y. M. - Study of the sites of plasminogen molecule which are responsible for inhibitory effect of Lys-plasminogen on platelet aggregation, Zhernossekov D. D., Yusova E. I., Kapustianenko L. G., Grinenko T. V. (2014)
Martynenko O. I. - Relationship between RNA/DNA ratio, growth rate and accumulation of selenium in the cells of wheat leaves under the influence of minerals analcime and trepel, Kyrylenko T. K., Zaimenko N. V., Antonyuk M. M., Stepanyugin A. V., Plodnik D. P., Hovorun D. M. (2014)
Kit Yu. Ya. - Proteolytic activity of IgGs from blood serum of wistar rats at experimental reumatoid arthritis, Myronovsky S. L., Kril’ I. I., Havrylyuk A. M., Chop’yak V. V., Stoika R. S. (2014)
Vynnytska-Myronovska B. O. - Multiple molecular forms of adaptor protein Ruk/CIN85 specifically associate with different subcellular compartments in human breast adenocarcinoma MCF-7 cells, Bobak Ya. P., Pasichnyk G. V., Igumentseva N. I., Samoylenko A. A., Drobot L. B. (2014)
Шиманський І. О. - АФК-генеруюча та антиоксидантна системи печінки щурів за дії преднізолону і вітаміну D3, Хоменко А. В., Лісаковська О. О., Лабудзинський Д. О., Апуховська Л. І., Великий М. М. (2014)
Рижко І. Л. - Вплив солей важких металів на активність трипсиноподібної гідролази із Drosophila melanogaster, Мотрук Н. В., Петров С. А. (2014)
Koваленко Н. О. - Вплив адаптогенних препаратів на функціонування Na+/Н+-антипортера плазматичної мембрани в клітинах коренів кукурудзи за умов засоленого середовища, Білик Ж. І., Палладіна Т. О. (2014)
Яремчук М. М. - Активність прооксидантно-антиоксидантної системи в зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання, Дика М. В., Санагурський Д. І. (2014)
Bobrovnik S. A. - Age changes of human serum polyreactive immunoglobulins (PRIG) activity, Demchenko M. A., Komisarenko S. V. (2014)
Мельничук Д. О. - Обмін жовчних пігментів за умов дії на організм екопатогенних чинників, Грищенко В. А. (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2005 р., 2007 р., Данилова В. М. (2014)
Данилова В. М. - Іван Якович Горбачевський – вчений, патріот, громадянин, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2014)
Пам’яті Григорія Івановича Калачнюка (2014)
Пам’яті Юрія Володимировича Хмелевського (2014)
Пам’яті Вадима Мусійовича Кавсана (2014)
Нобелівська премія з фізіології та медицини 2014 року (2014)
Нобелівська премія з хімії 2014 року (2014)
Яценко В. М. - Механізми фінансового забезпечення підприємницької діяльності (2010)
Войнаренко М. П. - Методичні аспекти обліку дорогоцінних металів, що входять до складу об’єктів основних засобів, Гуменюк А. Ф. (2010)
Чиж В. І. - Класифікація затрат в управлінському обліку для забезпечення інформаційних потреб управління (2010)
Фаріон І. Д. - Організація інформаційного забезпечення обліку, Фаріон А. І. (2010)
Загородній А. Г. - Операційний аналіз у системі управління прибутком суб’єктів господарювання, Білик М. С., Кіндрацька Г. І. (2010)
Петіна Л. В. - Особливості автоматизації управлінського та бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Гриліцька А. В. - Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праціна підприємствах із застосуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, Вялих Ю. В. (2010)
Мулик Т. О. - Напрямки удосконалення аналізу оборотних активів на сільськогосподарських підприємствах, Єкель Г. В., Панадій О. П. (2010)
Муренко А. А. - Шляхи удосконалення обліку витрат операційної діяльності на будівельних підприємствах, Ткаченко О. М. (2010)
Крот Ю. М. - Проблеми автоматизації аудиту, Шинкаренко О. М., Сірош М. В. (2010)
Скрыпник М. И. - Система калькулирования "директ-костинг": преимущества и недостатки (2010)
Сметанко А. В. - Технология проведения внутреннего аудита в акционерных обществах Украины (2010)
Шинкаренко О. М. - Шляхи удосконалення обліку товарною дебіторською заборгованістю на підприємстві, Крот Ю. М., Мінчук Ю. В. (2010)
Савчук Л. І. - Основні напрямки вдосконалення інформаційної бази управлінського обліку підприємств торгівлі (2010)
Сисюк С. В. - Курсові різниці та балансова вартість іноземної валюти: особливості обліку та визначення, Бенько І. Д. (2010)
Кіщак І. Т. - Аналіз ринку м’яса птиці та яєць в Україні (2010)
Яценко М. В. - Вдосконалення економічних відносин у птахопродуктовому підкомплексі м’ясного спрямування на основі розвитку процесу інтеграції (2010)
Крот Ю. М. - Значення аудиторських доказів в роботі аудитора, Остапенко Л. І. (2010)
Гордополова Н. В. - Облік витрат за центрами відповідальності в системі бюджетування торговельних підприємств, Гордополов В. Ю. (2010)
Свечкіна А. Л. - Характеристика недержавних пенсійних фондів як складової пенсійної системи України, Корабльова С. О. (2010)
Пасенко В. В. - Вдосконалення регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку для аграрних підприємств (2010)
Замазій О. В. - Внутрішньогосподарський контроль витрат діяльності суб’єктів господарювання (2010)
Сорокіна О. С. - Організація обліку матеріально-виробничих запасів на підприємствах ефіроолійної галузі (2010)
Манілюк М. Ф. - Проблемні питання обліку основних засобів та напрямки їх вирішення, Остапенко Л. І. (2010)
Бурдюг Н. В. - Складський облік запасів: актуальні напрями вдосконалення (2010)
Кузів В. Б. - Технологія організації бухгалтерського обліку на лісогосподарських підприємствах (2010)
Козіцька Н. О. - Контроль операцій з давальницькою сировиною як організаційний аспект прийняття управлінських рішень (2010)
Шарапова І. С. - Особливості автоматизації аудиту виробничих затрат (2010)
Кургіна Л. Г. - Проблеми обліку формування прибутку сільськогосподарських підприємств та його оподаткування на сучасному етапі (2010)
Ясишена В. В. - Еквіваленти грошових коштів: проблеми визнання та обліку (2010)
Нестеренко О. О. - Роль внутрішнього аудиту в управлінні підприємством роздрібної торгівлі (2010)
Коноваліхіна Т. О. - Збалансована система показників як інструмент стратегічного управлінського обліку діяльності ресторану (2010)
Ігнатенко Т. В. - Сутність сегментарного обліку (2010)
Бойко А. В. - Посткризова економіка України в умовах глобалізованості світового простору (2010)
Павлов К. В. - Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности (2010)
Вініченко І. І. - Порівняльний аналіз методик визначення економічної ефективності інвестиційних проектів аграрних підприємств (2010)
Куреда Н. М. - Вплив інфляції на економічну ефективність зовнішньоекономічних операцій підприємства (2010)
Бенько М. М. - Вдосконалення облікового процесу в інноваційному розвитку інформаційних технологій (2010)
Пронько Л. М. - Становлення та розвиток відносин власності в Україні (2010)
Вовк В. Я. - Корпоративна культура як інструмент ефективного управління у фінансово-кредитних установах, Наумік К. Г. (2010)
Коробка С. В. - Стратегії подальшого розвитку малого підприємництва в сільському господарстві (2010)
Цікановська Н. А. - Гарантії в сфері обов’язкового накопичувального пенсійного страхування (2010)
Жигар Н. М. - Напрями і методи розв’язання соціально-економічних проблем захисту жителів села (2010)
Півень А. І. - Сутність та стадії розвитку життєвого циклу підприємства (2010)
Коротаєва Ю. В. - Застосування світових тенденцій інвестиційних процесів в економіці України (2010)
Євтушенко О. А. - Власні джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств (2010)
Жовтопуп М. М. - Фінансова стійкість підприємства як запорука успіху його розвитку (2010)
Суббота В. І. - Методологічні особливості маркетингового дослідження споживачів (2010)
Томашевська Ю. А. - Актуальність недержавного пенсійного забезпечення в економічному житті України (2010)
Лук’яшко П. О. - Принципи утворення та функціонування кластерів (2010)
Тищенко А. Ю. - Методи регулювання умов здійснення інвестиційної діяльності підприємства (2010)
Прокопенко Ю. В. - Моніторинг діяльності машинобудівних підприємств України (2010)
Галько О. Т. - Спеціальний фонд бюджетної організації (2010)
Маказан Є. В. - Аналіз технологічної багатоукладності зовнішньоторговельного обороту Запорізької області у відносинах з країнами ЄС (2010)
Шульський М. Г. - Ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Львівщини (2010)
Гриліцька А. В. - Оптимізація обсягів використання виробничих запасів на підприємстві, Кирилюк К. А. (2010)
Яворська Т. І. - Вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу в сільському господарстві (2010)
Лахтіонова Л. А. - Розробка загальної системи групування відносних показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів у зовнішньому фінансовому аналізі (2010)
Гончаренко І. Г. - Податкові преференції як інструмент державного регулювання економіки в період фінансової кризи (2010)
Гуцаленко Л. В. - Перспективи виробництва біоетанолу у Вінницькій області, Фабіянська В. Ю. (2010)
Загорная Т. О. - Адаптивные характеристики устойчивого развития субъектов реального сектора экономики, Коломыцева А. О. (2010)
Газуда М. В. - Розширене відтворення лісів – глобальна екологічна проблема, Дяченко І. Б. (2010)
Татаринцева А. С. - Форми партнерства туристичних суб’єктів у процесі формування туристичних продуктів (2010)
Підвальна О. Г. - Стратегія соціально-економічного розвитку Подільського економічного району, Колесник Т.В. (2010)
Волинець О. О. - Системний підхід у побудові контролю зобов’язань підприємств ресторанного господарства (2010)
Оксенюк К. І. - Аналіз та оцінка трудових ресурсів як складової стратегічного потенціалу регіону (2010)
Стемковська І. В. - Оцінка рівня страхування врожаю сільськогосподарських культур (2010)
Прохорчук С. В. - Механізм забезпечення конкурентних переваг продукції виноградарсько-виноробного підкомплексу в умовах вступу України до СОТ (2010)
Нагорний Є. В. - Проблеми пошуку та вибору оптимальної стратегії розвитку виробництва на підприємствах спиртової промисловості (2010)
Марченко В. М. - Напрями самоорганізації молочної галузі промисловості в умовах існуючого факторного впливу (2010)
Титул, зміст (2010)
Юзьків Я. - Координація і планування робіт зі стандартизації, Тетера В. (2010)
Анищенко І. - Чернігівщина. Забруднення довкілля. Розвиток екологічних аспектів соціальної відповідальності, Рудик Т., Іванова І., Іванова Ю. (2010)
Зоргач Д. - Упровадження ДСТУ ISO/IEC 17025. Узагальнений аналіз вимог, Новіков В., Пазюк А. (2010)
Роджером Артгерц - Вода. Стандарти ISO i Протокол з проблем води і здоров’я, П’єр Стюдер (2010)
Душенко Г. - Упровадження в Україні європейських вимог до електромагнітної сумісності, Чирков С., Катроша П. (2010)
Гінзбург М. - Досвід Республіки Білорусь із технічного регулювання та стандартизації (2010)
Вакуленко М. - Національна стандартизація. Використання віддієслівних іменників у нормативних документах (2010)
Клименко О. - Частково-потокова система з розширеним динамічним діапазоном для визначення викидів часток двигунами, Кудренко О. (2010)
Петришин І. - Організація та порядок проведення вибіркового статистичного контролю побутових лічильників газу, що експлуатуються, Петришин Н., Джочко П., Безгачнюк Я. (2010)
Порєв В. - Організація навчально-наукової діяльності кафедри "Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи" (2010)
Друзюк В. - Стандарт ISO 9001. Перспективи розвитку процесів управління якістю, Теребушко Р., Хохлов Ю. (2010)
Ситніченко В. - Системи управління безпекою ланцюга постачання за ISO 28000. Практичні аспекти, Кісельова Г., Стоякін Є. (2010)
Чурсіна Л. - Аналізування сучасних методів і засобів контролю показників якості текстильних волокон, Кузьміна Т., Тіхосова Г. (2010)
Катрич В. - Взуття для дітей дошкільного віку: надійність з позиції якості матеріалів (2010)
Борзилов І. - Автоматизована система контролю технологічного процесу, Ніколаєнко Г. (2010)
Карпенчук В. - ДП "Рівнестандартметрологія". Досвід із сертифікації готельних послуг (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2010 рік (2010)
Всеукраїнський конкурс якості "100 кращих товарів України" 2010 року (2010)
За неякісні товари та послуги споживачам повернуто 9,1 млн. грн. (2010)
2009 року прийнято 911 стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (2010)
Забраковано 37 % перевірених трикотажних виробів (2010)
Чи перекладається українською e-mail? (2010)
Герус А. А. - Влияние флавинмононуклеотида на взаимодействие в системе бромистый этидий-ДНК, Фомин А. В., Гладковская Н. А., Березняк Е. Г., Духопельников Е. В., Хребтова А. С., Зинченко А. В. (2014)
Бішко О. І. - Вільнорадикальні процеси в тканинах щура за дії гіпохлориту натрію та гістаміну, Головчак Н. П., Бойко М. Я., Санагурський Д. І. (2014)
Красникова А. О. - Термодинамические параметры фазовых переходов модельных липидных мембран как маркер мембранотропного действия антибиотиков в препаратах - аналогах, Ващенко О. В., Касян Н. А., Ермак Ю. Л., Маркевич Н. А. (2014)
Хмиль Н. В. - Воздействие поляризованного полихроматического некогерентного света на биорадикальные параметры тканей и сыворотки крови крыс, Овсянникова Т. Н., Чайковская Н. В., Подопригорова В. Г. (2014)
Ходько А. Т. - Природа и динамика фазовых превращений при охлаждении – отогреве клеточного сока чеснока, Лысак Ю. С. (2014)
Vus K. O. - Novel squarylium dyes for detection of amyloid fibrils in vitro, Trusova V. M., Gorbenko G. P., Sood R., Kinnunen P. (2014)
Титул, содержание (2014)
Христо П. Е. - Оптимизация энергопотребления центробежной машины в нестационарных режимах в ограниченной области изменения переменных (2014)
Нефедов Ю. И - Гидроударная электростанция с замкнутым циклом работы без потребления энергии от внешних источников (2014)
Сотнік О. В. - Дослідження втрат електроенергії в мережах сільських населених пунктів в умовах відхилення напруги (2014)
Шевченко В. В. - Сравнение характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при замене материала обмотки ротора и предложения по их улучшению, Горюшкин Н. И., Лизан И. Я. (2014)
Каневец Г. Е. - Принципы создания синтезатора алгоритмов и программ оптимизации пластинчатых теплообменных аппаратов, Алтухова О. В. (2014)
Вишневский Д. Л. - Оптимизация закона регулирования напряжения асинхронного генератора (2014)
Махотіло К. В. - Експериментальна оцінка впливу хмарності на коливання потужності фотоелектричної системи, Косатий Д. М. (2014)
Кравченко О. В. - Научно-практические основы применения ультразвука в технологиях предпламенной активации искусственных композиционных жидких топлив, Авраменко А. Н., Глинько А. И. (2014)
Abstracts (2014)
Список статей, опубликованных в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" в 2014 г (2014)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 481 (2014)
К сведению авторов (2014)
Титул, зміст (2010)
Гордієнко Т. - Деякі аспекти оцінювання ефективності діяльності національних ТК у 2008—2009 роках (2010)
Пашков А. - Ремонт як об’єкт стандартизації (2010)
Енн-Марі Варріс - Наступне покоління стандарту ISO 14001: три запитання і правило 3C’s (2010)
Карен Хіггінботтом - Шляхи вирішення проблем цифрової епохи (2010)
Гінзбург М. - Чому вимоги поширюють, а нормативні документи розповсюджують? (2010)
Беліков М. - Випробувальні лабораторії України: на шляху до європейської якості, Богач С., Катроша П., Розвадовський А. (2010)
Стригунова М. - Аналіз показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників ВНЗ, Жукова Р. (2010)
Мошковська Л. - Метрологічне забезпечення газоаналітичних вимірювань, Приміський В., Ніколаєв І. (2010)
Говард Е. - Нульова смертність, нульове травмування (2010)
Віткін Л. - Світовий досвід упровадження та сертифікації систем управління (2010)
Ситніченко В. - Формування інформаційної безпеки на основі стандарту ISO/IЕС 27001:2005, Кісельова Г., Стоякін Є. (2010)
Гущина М. - Правила побудови бази знань системи управління якістю "Виробниче середовище", Миронова Т. (2010)
Кабаков Ю. - Конструктор систем управління організацією (2010)
Широбокова А. - Управління безпечністю харчових продуктів: системний підхід (2010)
Семінар-практикум "День якості" (2010)
Інститут підготовки фахівців ДП "УкрНДНЦ" (2010)
Конкурсний прийом до аспірантури на 2010—2011 навчальний рік (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень-грудень 2010 року (2010)
Делендик О. - Чи перекладається українською e-mail? (2010)
Глобальне упровадження міжнародних стандартів за допомогою бази даних (2010)
32 Генеральна асамблея ISO. Стандарти як "Будівельники довіри" (2010)
ISO 31000 та ісландська вулканічна криза (2010)
Управління інформаційною безпекою (2010)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-грудні 2009 року (2010)
Братута Э. Г. - Модернизация аммиачной холодильной машины с целью повышения экономичности и продления ресурса эксплуатации, Шерстюк А. В. (2010)
Немировский И. А. - Энергетический менеджмент – основа эффективности экономики Украины (2010)
Кравченкo С. А. - Энергетический баланс комплекса по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений (2010)
Майстренко О. Ю. - Методи та технології анаеробної переробкитваринницької біомаси, Куріс Ю. В., Калінцева Ю. С., Власенко В. М. (2010)
Прокопенко О. В. - Концепції екологізації інноваційної діяльності: випереджуючий розвиток суспільної мотивації їх реалізації порівняно з мотивацією підприємств (2010)
Ламнауэр Н. Ю. - Экономические аспекты прогнозирования качества изделий машиностроения (2010)
Редько А. А. - Экспериментальное исследование гидравлических режимов геотермальных циркуляционных систем теплоснабжения при эрлифтной эксплуатации, Бугай В. С. (2010)
Фидчунов А. Л. - Оценка образования термических оксидов азота при обогреве коксовых печей с помощью математического моделирования, Журавский А. А. (2010)
Ефименко Н. П. - Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе ВУЗа (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2010)
Поволоцький О. - XXXVII засідання МДР та розвиток технічного регулювання в Україні, Фісун В. (2010)
Реформування системи технічного регулювання (2010)
Cистема контролю безпечності продовольчої продукції (2010)
Випробування харчових продуктів та продовольчої сировини на вміст ГМО (2010)
Удосконалення законодавства щодо захисту прав споживачів (2010)
Віткін Л. - Європейська стандартизація. Погляд у майбутнє, Сирота О. (2010)
Новіков В. - Упровадження ДСТУ ISO/IEC 17025. Узагальнений аналіз вимог, Никитюк О. (2010)
Гольдшмідт О. - Ущільнювальні пристрої та ущільники: стандартизація термінів, Початовська В. (2010)
Гінзбург М. - Щодо створення на підприємствах фондів нормативних документів (2010)
Гордієнко Т. - Міжнародна метрологічна конференція CAFMET 2010 (2010)
Мартиненко В. - Підтвердження відповідності автомобілів, не призначених для європейського ринку (2010)
Гоц Н. - Державний нагляд і контроль: методика оцінювання ризиків від провадження підприємствами господарської діяльності, Качанов С., Маматов В., Маматова Т. (2010)
Огляд споживчої преси за грудень 2009 року (Окремі публікації в журналах членів СІ) (2010)
Вяткін О. - Аналізування методів визначення показників безпеки харчових продуктів, Гапонова Р. (2010)
Малигіна В. - Алгоритм мінімізації ризиків та потенційних небезпек у ланцюгу "поле — споживач", Холодова О. (2010)
Міхалєва М. - Дослідження спиртових розчинів імітансним методом (2010)
Ролько О. - Системи управління безпечністю харчових продуктів. Програми-передумови (2010)
Мазуренко І. - Соки для дитячого харчування: основні загальні вимоги до контролювання якості (2010)
Чурсіна Л. - Визначення геометричних параметрів лляних волокон із застосуванням цифрових технологій опрацювання інформації, Кузьміна Т., Тіхосова Г. (2010)
Машкін Л. - Упровадження систем екологічного керування та управління охороною та гігієною праці у гірничо-металургійному комплексі (2010)
Конкурсний прийом до аспірантури на 2010—2011 навчальний рік (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на липень-грудень 2010 року (2010)
ISO і вигоди від стандартів мовою керівників (2010)
15 засідання НТК з нагляду МДР (2010)
XXII міжнародна агропромислова виставка "АГРО-2010" (2010)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні 2010 року (2010)
Врублєвський А. Г. - Загальні збори членів оптового ринку електричної енергії України. Звіт ДП "Енергоринок" за 2009 рік (2010)
Сухонос М. К. - Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери, Старостіна А. Ю. (2010)
Мицкевич А. А. - Автоматическое дозирование реагентов в системах водоснабжения и котельных (2010)
Іншеков Є. М. - Методи обчислення викидів парникових газів за рахунок впровадження проектів з енергозбереження в промисловості України. особливості їх застосування, Дробаха О. С., Козуб О. М. (2010)
Барташ С. Н. - Строение изломов сварных соединений паропроводов (2010)
Майстренко О. Ю. - Дослідження показників біореактору при анаэробному зброджуванні біомаси, Куріс Ю. В., Калінцева Ю. С., Власенко В. М. (2010)
Прохоров И. Ю. - От топливных ячеек к водородным элементам: твердые электролиты и наноэлектроды, Акимов Г. Я. (2010)
Горбунов Н. П. - Нанотехнологии – приоритетные направления инновационной деятельности Украины, Зеленская И. И., Зеленский О. И. (2010)
Колесников А. В. - Закон оптимальной прибыли (Аксиома Колесникова) (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 383, лютий 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2011)
38 засідання МДР (2011)
Донченко А. - Аналіз норм безпечності вітчизняних та європейських вагонів на залізничному транспорті, Водянніков Ю., Ткачов В., Бондарева І., Лашкевич І. (2011)
Севастьянов А. - Стандарти промислових систем телевимірювання і телекерування: етапи розвитку (2011)
Ясенко С. - Нормативне регулювання умов пересування пасажирів із особливими потребами в авіації (2011)
Іванов В. - Проблема календарної реформи (2011)
Національний досвід країн світу зі стандартизації (2011)
Кочан І. - СловоСвіт’2010. Обговорення проблем української термінології, Рицар Б. (2011)
Міжнародна стандартизація та енергоефективність (2011)
Стандарт ISO на допомогу запобіганню пожежі, викликаної запаленою сигаретою (2011)
Тиравський Ю. - Атестація та уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевіряння технічного стану колісних транспортних засобів (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Випробувальна лабораторія ТОВ фірми "Промінвест Пластик" (2011)
Гуменюк Г. - Навчально-освітня програма НУБіП України зі стандартизації — у п’ятірці кращих у світі (2011)
Ролько О. - Управління ризиками в системах управління (2011)
Стелюк Б. - Управління організаційними змінами на основі комплексної системи показників, Морозов Ю., Сиволап Т. (2011)
Новіков В. - Інноваційна модель системи управління якістю на основі ISO 9004:2009 (2011)
Мотало В. - Аналіз основних проблем теорії кваліметричних вимірювань, Мотало А. (2011)
Бубела Т. - Методи виявлення фальсифікації харчових добавок, Воробець О. (2011)
Вийшов навчальний посібник "Основи стандартизації" (2011)
Підписано міжнародні документи (2011)
Нарада із керівниками технічних комітетів стандартизації Харківської області (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень-грудень 2011 року (2011)
Волкова Л. П. - "Русский чисто анекдот” – структурообразующий принцип гоголевской драматургии (1990)
Цилевич Л. М. - Сюжетно-композиционная система комедии Н. В. Гоголя "Ревизор” (1990)
Слюсарь Л. Л. - Жанровые особенности "Старосветских помещиков” Н. В. Гоголя (1990)
Панич А. О. - Нравственное и эстетическое в художественном мире гоголевской "Шинели” (1990)
Цивкач О. М. - Черты типологической общности критики Гоголя и его художественных произведений (1990)
Анненкова Е. И. - Гоголь и Герцен в 40-е годы ("Выбранные места из переписки с друзьями” и "С того берега”) (1990)
Милешин Ю. А. - Гоголевские мотивы у Франца Кафки (1990)
Мусий В. Б. - Об особенностях фантастики в "Вечерах на хуторе близ Диканьки” Н. В. Гоголя (1990)
Смаглюк Л. А. - К проблеме датировки поэмы М. Ю. Лермонтова "Сашка” (1990)
Титянин К. А. - Романтическая традиция в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина 40-х – начала 60-х годов XIX в. (1990)
Борисова Л. М. - "Мещане” М. Горького в контексте идейной борьбы начала XX в. (1990)
Еремеев А. Э. - К вопросу о понятии "философская проза” (1990)
Гусев В. А. - Жанровая система русской эпической прозы 80–90-х годов XIX в. (1990)
Ильев С. П. - Концепция и композиция книги "Ночи и дни” В. Брюсова (1990)
Волковинский А. С. - Фельетон и поздняя проза В. Катаева (внутренняя преемственность) (1990)
Беляева Н. В. - Мотив мироздания в лирике первых лет Революции (1990)
Заградка М. - Параллели между русской и чешской литературами, их специфика и близость (1990)
Гургулова М. - О творческом контакте П. Р. Славейкова с поэзией М. Ю. Лермонтова (1990)
Чернова А. Г. - Сравнение, метафора, метонимия в переводах Иона Друцэ (1990)
Евсеев Ф. Т. - "Слово о полку Игореве” – символ духовного единения народов (по материалам нежинской Словианы) (1990)
Вступне слово редактора (2014)
Дудукіна С. О. - Результати лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами при ендоваскулярних операціях та їх прогнозування, Григорук С. П., Мацуга О. М. (2014)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне виключення фузіформних аневризм з застосуванням стента LEO+, Загородній В. М., Коваленко О. П. (2014)
П’ятикоп В. О. - Ендоваскулярне лікування складних випадків артеріальних аневризм судин головного мозку, Котляревський Ю. А., Кутовий І. О., Сергієнко Ю. Г., Пшеничний А. О., Полях І. О. (2014)
Щеглов Д. В. - Ранні та віддалені результати лікування хворих з гігантськими мішкоподібними аневризмами з використанням потіквідхиляючих стентів, Пастушин О. А., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Найда А. В., Загородній В. М. (2014)
Свиридюк О. Є. - Ангіоархітектоніка артеріовенозних мальформацій центральних звивин головного мозку як предиктор клінічних проявів захворювання, Щеглов Д. В., Конотопчик С. В., Барканов А. В., Бортник І. М., Чухрай З. Б. (2014)
Луговський А. Г. - Початковий досвід ендоваскулярного стентування поперечного синуса при ідіопатичній внутрішньочерепній гіпертензії, Орлов М. Ю., Яроцький Ю. Р., Мороз В. В., Скорохода І. І., Єгорова К. С. (2014)
Полковніков О. Ю. - Геморагічний інсульт на тлі злоякісної артеріальної гіпертензії як наслідок гіперальдостеронізму. Сучасні підходи до діагностики та лікування, Макаренков А. Л., Матерухін А. М., Подлужний О. О., Полковнікова Н. О. (2014)
Щеглов Д. В. - Артеріовенозна мальформація вени Галена (клінічне спостереження), Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Барканов А. В., Найда А. В., Пастушин О. А. (2014)
Щеглов В. І. - Ендоваскулярне лікування травматичних ушкоджень хребтових артерій краніовертебрального переходу (клінічні спостереження), Щеглов Д. В., Найда А. В., Барканов А. В. (2014)
Привітання (2014)
Титул, зміст (2011)
Кожушко Г. - Проблеми стандартизації СВД, Ткаченко В., Шпак С. (2011)
Григоров О. - Вимоги до машин підйомно-транспортної техніки для людей із обмеженими фізичними можливостями (2011)
Зелінський Є. - Стандартизація вимог до конструкції автобусів загального призначення для перевезення пасажирів із обмеженими фізичними можливостями (2011)
Сталінський Д. - ТК 3: стан справ щодо стандартизації методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва, Спіріна С., Гриценко Н., Спірін В. (2011)
Шаповал В. - Міжнародна практика і досвід технічного регулювання (2011)
Щодо питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади (2011)
Актуалізовано переліки гармонізованих стандартів до європейських директив "Нового підходу" (2011)
"ISO Фокус+" стосовно соціальної відповідальності (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Науменко В. - Самооцінювання діяльності структурного підрозділу (2011)
Новіков В. - Діагностичне самооцінювання як невід’ємний елемент сучасної системи управління (2011)
Павленко М. - Система управління якістю медичних послуг, Маматова Т., Маматов В., Федьо О. (2011)
Криворучко О. - Системне оцінювання якості транспортних послуг (2011)
Микийчук М. - Комбінований метод оцінювання якості продукції, Бубела Т., Столярчук П. (2011)
Бакуліна Г. - Оцінювання якості надання інформації населенню інформаційними службами АЕС України, Котеленець В., Платонова І. (2011)
Гунькало А. - Методика управління якістю продукції за допомогою інтелектуальної системи, Бойко О. (2011)
Гуменюк Г. - Функціональна модель післядипломної освіти, Проценко Н. (2011)
Пам’яті Л. І. Машкіна (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів Харківської філії ДП "УкрНДНЦ" на травень-грудень 2011 року (2011)
Серія стандартів ISO 10845 (2011)
Новий стандарт ISO дозволить покращити захист працівників від впливу радіації (2011)
Новий центр реєстрації смарт-карт ISO/IEC (2011)
Title (2013)
Contents (2013)
Bukharina I. - Biochemical analysis of leaves of tilia cordata in conditions of technogenic pollution (on the example of the city naberezhnye chelny), Kuzmin P., Sharifullina A. (2013)
Radanova S. - Floristic analysis of the "zmeyova dupka” natural landmark, stara zagora region, south bulgaria (2013)
Kokar N. - Trends of centaurea jacea l. Seed productivity, Parpan V. (2013)
Микитин Т. В. - Особенности питания рыжих лесных муравьев в экосистемах украинских Карпат (2013)
Микитин Т. В. - Комплексы мирмекохорних растений Formica rufa и F.Polyctena в различных типах леса украинских Карпатах (2013)
Никонов М. В. - Опыт использования интродуцентов в усадебных парках Новгородской области и перспективы их внедрения в лесокультурную практику (2013)
Никонов М. В. - Выбор способа рубки и воспроизводства лесов – основа устойчивого лесоуправления в Новгородской области (2013)
Гонтарь В. И. - Мшанки (Bryozoa) бухты Провидения Берингова моря (2013)
Морозова Е. Н. - Морфологические особенности пейеровых бляшек тонкой кишки крыс после введения циклофосфана (2013)
Кулиева Х. Ф. - Влияние различия корма на физиологическое состояние американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury. (Lepidoptera, Arctiidae), Султанова У. Б. (2013)
Дерезина Т. Н. - Влияние бентонитовой глины на процессы минерализации костной ткани и хрящевого матрикса у поросят при патологии витаминно-минерального обмена, Овчаренко Т. М., Сулейманов С. М. (2013)
Mamontov V. - Problems of modernization of the structure of agriculture in terms of Russia’s accession to WTO, Kozhevnikova T. (2013)
Исламгулов Д. Р. - Развитие системы оценки технологических качеств корнеплодов сахарной свеклы, Бакирова А. У., Чеченева А. А., Еникиев Р. И., Алескерова В. А., Хисматуллина Р. Р. (2013)
Антонов А. В. - Аналізування ефективності виконання функцій системами протипожежного захисту на основі даних досліджень особливо великих пожеж, Якименко О. П., Климась Р. В. (2014)
Ковальчик В. М. - Моделювання числовим методом подавання інертного газу до осередку пожежі на значні відстані, Ковалишин В. В. (2014)
Лисенко О. І. - Технологія екологічного моніторингу в зоні спостереження об'єктів підвищеної небезпеки, Чумаченко С. М., Валуйський С. В., Тисленко О. М. (2014)
Згуря В. І. - Щодо проблеми оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій за результатами визначення показників якості вогнезахисних засобів будівельних конструкцій, Довбиш А. В., Поворознюк Н. А. (2014)
Сізіков О. О. - Особливості проектування зонованих систем внутрішнього протипожежного водопроводу у будівлях з умовною висотою вище 26,5 м, Уханський Р. В., Балло В. П., Балло Я. В. (2014)
Тітенко О. М. - Математична модель конвекційного теплообміну при нагріванні частинок графіту в установці з виробництва терморозширеного графіту (2014)
Ніжник В. В. - Аналітичні дослідження вимог європейських (міжнародних) нормативних документів щодо пожежної класифікації будівельних матеріалів, Сізіков О. О., Уханський Р. В., Мартюк Д. В., Тищенко О. М. (2014)
Григорьян Н. Б. - Определение границ применимости и точности стандартизированных методов оценки огнезащитной способности покрытий несущих металлических конструкций, Круковский П. Г., Новак С. В. (2014)
Калиненко Л. В. - Принципи організації та порядок проведення заходів щодо санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання: питання та пропозиції, Перепелятникова Л. В., Яцюк О. П., Каштан Г. М. (2014)
Ніжник В. В. - Удосконалення будівельних норм з пожежної безпеки об’єктів, Сізіков О. О., Уханський Р. В., Новак С. В., Нефедченко Л. М., Жартовський С. В., Мартюк Д. В. (2014)
Поздєєв С. В. - Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості кам’яних несучих стін (2014)
Щіпець С. Д. - Метод визначення температурних полів у перерізах несучих стін за результатами їх випробувань на вогнестійкість (2014)
Невінчаний О. В. - Проблеми та шляхи удосконалення технічного регулювання заходів щодо евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, Замислов С. С. (2014)
Уханський Р. В. - Аналіз стану пожежної небезпеки установ для реабілітації інвалідів з розумовою відсталістю та нормативно-правових актів і нормативних документів з реалізації прав цієї категорії осіб, Сізіков О. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2014)
Лисенко О. І. - Питання оперативного розгортання сенсорних радіомереж на забруднених територіях, Чумаченко С. М., Валуйський С. В., Тесленко О. М. (2014)
Присяжнюк В. В. - Обґрунтування технічних вимог до створення захисного одягу для рятувальників в Україні, Кухарішин С. Д., Мілютін О. В. (2014)
Дунюшкін В. О. - Обґрунтування вибору газової вогнегасної речовини для флегматизації об‘ємів "сухих" відсіків ракети-носія, Огурцов С. Ю., Антонов А. В., Цимбалістий С. З. (2014)
Анотації (2014)
Основні вимоги оформлення статей (2014)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–лютому 2010 року (2010)
Братута Э. Г. - Перспективы использования топочных агрегатов пиролизного типа, Семеней А. Р. (2010)
Шеремет В. А. - Модернизация горнов агломашин ОАО "Арселормиттал Кривой рог" с установкой горелок ГНП.Р-250 конструкции ПФ "Рубикон", Каменев А. И., Волков В. Ф., Сергатов В. А., Сапунов А. В., Коваль А. И. (2010)
Усатый А. П. - Модели расчета систем соплового парораспределения в задачах многорежимной оптимизации (2010)
Дмитрик В. В. - Особенности отпускной хрупкости сварных соединений паропроводов, Сыренко Т. А. (2010)
Редько А. Ф. - Совершенствование систем отопления производственных помещений газовыми трубчатыми инфракрасными нагревателями, Болотских Н. Н. (2010)
Майстренко А. Ю. - Эффективность способов повышения получения биоэнергетического топлива, Курис Ю. В., Власенко В. Н. (2010)
Ущаповський К. В. - Використання таксономічного показника при оцінці стану людських ресурсів регіональних систем НЕК "Укренерго" (2010)
Федин С. С. - Адаптивная нейросетевая модель прогнозирования и управления качеством многоэтапных технологических процессов (2010)
Седак В. С. - Пути повышения эффективности и надёжности газоснабжения. альтернативные источники энергии, Супонев В. Н., Немировский И. А., Слатова О. Н. (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу (2010)
Реклама (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2011)
Звернення голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів С. М. Орєхова до читачів журналу (2011)
Основні завдання Мінекономрозвитку України у сфері технічного регулювання (2011)
Гриньов Б. - Гармонізація термінології щодо ядерного приладобудування, Любинський В., Тарасов В., Молчанова Н., Богомолова О., Ламааши Л. (2011)
Тіхосова Г. - Необхідність створення національних стандартів інноваційної продукції із льону олійного, Головенко Т., Мєняйло І. (2011)
Пономаренко М. - Стандартизація вимог до ліфтів, доступних для усіх пасажирів, зокрема з функціональними порушеннями (2011)
Національний досвід країн світу зі стандартизації (2011)
Шаповал В. - Система технічного регулювання країн Митного союзу (2011)
Князєв В. - Визначення вимог технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (2011)
Жарков Ю. - Проблеми сертифікації USB-шнурів (Пропозиція до дискусії), Кульчицька О., Шматко А. (2011)
Нове видання каталогу стандартів CENELEC (2011)
Українська програма екологічного маркування пройшла міжнародний аудит і отримала сертифікат за програмою взаємного визнання GENICES (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Приміський В. - Полум’яно-іонізаційний метод і газоаналізатор вимірювання вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, Мошковська Л., Кряж Є. (2011)
Ситніченко В. - Нові стандарти систем енергетичного менеджменту, Кісельова Г., Стоякін Є. (2011)
До 70-річчя Ситніченка Віктора Михайловича (2011)
Хомічак Л. - Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу, Тавлуй І. (2011)
Бойко О. - Формування структури інтелектуальної системи управління якістю продукції, Гунькало А., Козак О. (2011)
Оновлений стандарт ISO на контактні лінзи та засоби догляду за ними (2011)
Куштєва Л. - Луганський завод медичних виробів "ЮІС ФАРМ", Богомазов О. (2011)
ISO вводить у дію стандарт на енергетичний менеджмент (2011)
Новий стандарт ISO для оцінення енергоефективності (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень — грудень 2011 року (2011)
Титул, зміст (2011)
Кожушко Г. - Сучасні напрямки розвитку класифікації непродовольчих товарів в Україні, Губа Л., Басова Ю. (2011)
Дерев’янко В. - Процесоорієнтований підхід в обґрунтуванні номенклатури стандартів на лісоматеріали (2011)
Компанієць І. - Стандартизація методу контактної різниці потенціалів, Шкілько А. (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
Барба П’єр Хікман - Прискорений рух уперед. Як стандарти ISO зміцнюють перспективний ринок (2011)
Лейф Андресен - Крім штрихового коду. Бібліотеки наступного покоління (2011)
Пітер Хогеверф - Передові пристрої приймання-передавання. Наступний рівень ідентифікації тварин, Кіс вант Клостер (2011)
Князєв В. - Електромагнітна сумісність і нормативне забезпечення відтворюваності результатів випробувань (2011)
Горін О. - Порівняльний аналіз вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 і ДСТУ 3412-96 до компетентності випробувальних лабораторій у рамках проведення акредитації, Трубіна С. (2011)
Стригунова М. - Оцінювання показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників, Жукова Р. (2011)
Мартиненко В. - Алгоритми процедур сертифікації дорожніх транспортних засобів і запасних частин до них (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Школа-семінар "Забезпечення якості кількісного хімічного аналізу" (2011)
Криворучко О. - Оцінення важливості бізнес-процесів для досягнення цілей підприємства, Когут Ю. (2011)
Аксьонова Л. - Роль внутрішнього аудиту у механізмі постійного поліпшення результативності системи управління якістю (2011)
Астахов А. - Система управління якістю — інструмент удосконалення загальної системи управління організацією (підприємством), Хриплива Л. (2011)
Лисенко В. - Передумови впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі, Тавлуй І. (2011)
До 70-річчя Юзьківа Ярослава Михайловича (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень — грудень 2011 року (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Title (2014)
Содержание (2014)
Kovalyova I. - The project of the re-introduction of schreiber’s bent-winged bats (Miniopterus Schreibersii, Chiroptera) in the Peninsula of Crimea, Taraborkin L., Schmalhausen I.I. (2014)
Хлущевская О. А. - Свинцовая интоксикация и адаптационные возможности организма животных, Химич Г. З. (2014)
Арестова И. Ю. - Физиологический статус свиней в условиях применения биопрепаратов, Алексеев В. В., Ларионова Н. П. (2014)
Азмаипарашвили М. О. - Особенности нитратного загрязнения растительных продуктов (2014)
Хотько Н. И. - К региональныым проблемам экологического мониторинга почв и зон захоронения твёрдых бытовых отходов, Дмитриев А. П., Чупис В. Н. (2014)
Дубровский Ю. В. - Биоресурсный потенциал широкопрофильных прудов Украины (2014)
Сарсембаева Н. Б. - Ветеринарно-токсикологическая оценка кормовой добавки "Цеофиш", Паритова А. Е., Валиева Ж. М., Ергумарова М. О., Байбулатова Ж. Б., Сарыбаева Д. А., Слямова А. Е. (2014)
Газизова А. И. - Макромикроскопическое строение тимуса и гемолимфатические узлы крупного рогатого скота в возрастном аспекте, Мурзабекова Л. М. (2014)
Лазаренко Л. В. - Топография пищеварительных пептидаз в кишечнике у здоровых и больных поросят разного возраста (2014)
Мадатова В. М. - Роль эпифиза в гемокоагуляции (2014)
Ходели Н. - Выбор оптимальной экспериментальной модели для кардиохирургических опытов, Чхаидзе З., Пилишвили О., Парцахашвили Д. (2014)
Абдыбекова А. М. - О гельминтофауне корсаков, обитающих на юге Казахстана (2014)
Gukov G.V. - Creation of a steady Green Belt "the Big Vladivostok", Rozlomiy N.G. (2014)
Азмаипарашвили М. О. - Особенности распределения тяжелых металлов в некоторых почвах Шида Картли (2014)
Титул, зміст (2011)
Бабов К. - Лікувальні води: сучасний стан міжнародної та національної нормативної бази, Кисилевська А., Нікіпелова О. (2011)
Комунікація як місія стандартизації (2011)
Вухерер К. - Міжнародні стандарти — створення простору загальної довіри, Альошин Б., Туре Х. (2011)
Нові стандарти поліпшать захисний одяг для сільськогосподарських робітників, що працюють із пестицидами (2011)
Новий стандарт ISO підвищить рівень довіри на глобальному вуглецевому ринку (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
ISO пропонує комплекс заходів для боротьби із розливами нафти (2011)
Звіт CEN за 2010 рік (2011)
42 Засідання науково-технічної комісії зі стандартизації і 25 засідання робочої групи з інформаційних технологій міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (2011)
Міжнародний симпозіум з передових досягнень у сфері прикладної механіки і сучасних інформаційних технологій (2011)
Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій" (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Кононенко О. - 100 кращих товарів України, Мачульський О., Куликова О. (2011)
Кіщенко В. - Виявлення фальсифікації коньяків методом газової хромато-мас-спектрометрії, Левчук І., Семенович В. (2011)
Лапа М. - Підвищення якості освітніх послуг з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу (2011)
Кабаков Ю. - Соціальна відповідальність — основа інтегральної моделі досконалості (2011)
Никитюк М. - Пасажирські автотранспортні послуги: класифікація показників якості, Стригунова М. (2011)
Тавлуй І. - Орієнтація на роботодавців при проектуванні та розвитку системи управління якістю вищого навчального закладу (2011)
Обмін інформацією "Виробництво — бізнесу та бізнес — виробництву" (2011)
ISO опублікувала методологію поліпшення показників на основі "шести сигм" (2011)
Ханзерук А. - Технічні умови України. Аргументи "за" і "проти" (2011)
Мирунко В. - Пестициди — "міна" уповільненої дії, Ремізова Н. (2011)
Нова настанова CEN — CENELEC щодо критеріїв членства (2011)
Будьонний М. - ДП "Харківстандартметрологія": 110 років на службі метрології, Чепела В., Ткачук Є. (2011)
План набору слухачів ВСП "Інститут підготовки фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики" на 2012 рік (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2011 рік (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Титул, зміст (2011)
40 засідання МДР (2011)
Грищенко Ф. - Національні нормативні документи у сфері оцінювання відповідності, згармонізовані з міжнародними. Стан, тенденції та перспективи (2011)
Гордієнко Т. - Елементи оцінювання складових діяльності національних органів і технічних комітетів стандартизації (2011)
Гуменюк Г. - Сучасний стан стандартизації сільськогосподарської та харчової продукції, Слива Ю. (2011)
Новий стандарт ISO на забезпечення готовності до аварійних ситуацій на ядерних об’єктах (2011)
Дерев’янко В. - Основі напрямки стандартизації лісоматеріалів, Курський Ю. (2011)
Ерол Каракабейлі - Дерев’яні конструкції. Грунтуючись на твердих стандартах (2011)
Пекка Олкінуора - Захист операторів лісозаготівельних машин (2011)
Людвігсен С. - Рибний промисел і аквакультура. Заглиблення до питань сталості (2011)
IT-технології допоможуть спростити, прискорити й підвищити якість розроблення стандартів ISO (2011)
Гінзбург М. - Діяльність органів державного нагляду у сфері технічного регулювання: зміни, спричинені адміністративною реформою (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
У Білорусі оновлено перелік продукції, робіт, послуг та інших об’єктів, що підлягають обов’язковому підтвердженню відповідності (2011)
Мирунко В. - Якісний одяг — здорова дитина (2011)
Будьонний М. - Актуальні питання визначення ГМО та маркування харчової продукції, Дуліна О., Моріна Н. (2011)
Столярчук П. - Упровадження систем контролю молочної продукції — запорука її якості та безпечності, Малик О. (2011)
Куштєва Л. - Єврорегіон "Донбас" — шляхи становлення (2011)
Європейська комісія підтримує міжнародний стандарт ISO 26000 (2011)
До 70-річчя Михайла Михайловича Будьонного (2011)
Перелік матеріалів журналу ССЯ, опублікованих у 2011 році (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Титул, содержание (2010)
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Горбатко Виктор Васильевич (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–березні 2010 року (2010)
ТІтенко Сергій Михайлович, Голова Національної комісії регулювання електроенергетики України. Бедін Сергій Володимирович, директор ДП "Енергоринок" (2010)
Фаренюк Г. Г. - Особливості оціювання енергоефективности проектів житлових будинків, Агєєва Г. М. (2010)
Афтанюк В. В. - Модернизация отечественных водотрубных котлов, Бандуркин С. К., Поляков А. Л., Попов Ю. Г. (2010)
Трищ Р. М. - Усовершенствование нормативного обеспечения безопасной эксплуатации энергооборудования АЭС, Полищук С. М., Бесценный В. И. (2010)
Бедерак Я. С. - Применение АСУЭ на промышленных предприятий для решения задач энергосбережения, Дегтярев А. В. (2010)
Маляренко В. А. - Преобразование энергии твердого топлива в газовые и жидкие энергоносители, Яковлев А. И. (2010)
Болотских Н. Н. - Экспериментальные исследования инфракрасного отопления в цехе машиностроительного предприятия "Спецкран" (2010)
Сухонос М. К. - Особенности обследования (энергоаудита) систем водоснабжения и канализации. Мониторинг водопотребления и водоотведения (2010)
Сырбу В. Д. - Электроёмкость продукции и пути её снижения на ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект", Захарченко В. В. (2010)
Супонев В. Н. - Обоснование параметров установок для бестраншейной прокладки распределительных сетей инженерных коммуникаций методом гидростатического прокола, Олексин В. И. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2012)
Бікбулатова О. - Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України, Гриньов Б., Даниленко Ю., Жихарєва О., Зінов’єва А., Любинський В. (2012)
Киреєв Ю. - Щодо статті "Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України" (2012)
Кононенко О. - Актуальні питання української стандартизації (2012)
Грюн К. - "Пишайтеся тим, чого ви досягли!", Фісун В. (2012)
Гуменюк Г. - Стандарти Міжнародної Федерації руху за органічне сільське господарство: основні принципи та характеристики (2012)
Гінзбург М. - Єдине нормативне поле технічного регулювання та стандартизації (2012)
ДП "Харківстандартметрологія" проводить семінар "Практичні рекомендації підприємствам щодо застосування та дотримання вимог технічних регламентів" (2012)
Джеймс А. Томас - Стандарти ASTM: авторське право і незаконне тиражування (2012)
Посилення ролі аудиторів під час сертифікації та інспекційного контролю систем управління (2012)
Стандарти і патенти (2012)
Глухова О. - Уніфікація критеріїв компетентності персоналу — запорука еквівалентного характеру сертифікації систем управління, Карандєєв К., Суліма Л., Ходинська А. (2012)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2012)
Дзюба Т. - Програми-передумови як загальновизнаний ключовий елемент системи управління безпекою харчових продуктів, Мазур Г. (2012)
Коваль Г. - Дослідження ефективності методів внутрішнього аудиту системи управління якістю, Аксьонова Л. (2012)
Лук’яненко В. - Упровадження інтегрованих систем менеджменту на підприємствах України, Галич І., Жиліна О. (2012)
Безпека сільськогосподарської продукції завдяки ISO/TS 22002-3 (2012)
Бубела Т. - Нормативно-технічні аспекти контролю органічної продукції в Україні, Воробець О. (2012)
Ремізова Н. - Сік має бути якісний, смачний і корисний (2012)
Повхан З. - Повірка лічильників води, газу, електроенергії та тепла (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень—грудень 2012 року (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Аммосов С. П. - Продвижение табунного коневодства из центральной части в арктические районы Якутии (2014)
Сарсекова Д. Н. - Рост сосновых культур на участках рубок ухода на автоморфных почвах Северного Казахстана (2014)
Смирнов И. А. - Лесоводственно-экологическое значение широколиственных лесов Северо-Запада России (2014)
Фролова М. Ю. - Рекреационные ресурсы Южного Урала: возможность и проблемы их использования, Крайнева С. В. (2014)
Телепнева Л. Г. - Первые липидные БКС и липопротеины клеток и крови (2014)
Абаленихина Ю. В. - влияние модуляторов синтеза оксида азота на активность катепсинов В, L, Н в моноядерных лейкоцитах крыс, Фомина М. А. (2014)
Арапова А. И. - Изменение количества цистатина С в сыворотке крови у больных c варикозным расширением вен нижних конечностей (2014)
Исламгулов Д. Р. - Технологические качества корнеплодов сахарной свеклы при внесении азотного удобрения в различной дозе, Бикметов И. Р. (2014)
Dubrovsky Yu.V. - Relationship and interdependence of succession and evolutionary processes in the dynamics of the Earth’s living cover (2014)
Зея М. М. - Медико-биологические аспекты безопасности космических полетов, Хлопков Ю. И., Чернышев С. Л. (2014)
Арестова И. Ю. - Динамика микроморфологии вилочковой железы хряков в постнатальном онтогенезе, выращенных с применением микроэлементных биодобавок, Алексеев В. В. (2014)
Никонов М. В. - Современные проблемы и особенности перехода на принципы устойчивого лесопользования и лесоуправления в Новгородских лесах (2014)
Зинина Е. Н. - Коррекция местных факторов защиты и микробиоценоза желудочно-кишечного тракта при использовании коллоидного серебра цыплятам, Алексеева С. А. (2014)
Рыжова Е. В. - Структурная и ультраструктурная организация лимфатических узлов диких свиней при африканской чуме свиней (экспериментальное исследование), Пронин В. В., Белянин С. А., Колбасов Д. В. (2014)
Бронников А. И. - Адаптивное визуальное управление производственным агентом (2014)
Невлюдов И. Ш. - Технологии микросистемной техники, Палагин В. А., Чалая Е. А. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Формализация объектно-орентированных языков программирования, Андрусевич А. А., Евсеев В. В., Милютина С. С., Замирец Я. О. (2014)
Филипенко О. І. - Застосування автоконволюційного методу аналізу зображень фотонно-кристалічних волокон в автоматизованій системі керування процесом їх з’єднання, Сичова О. В. (2014)
Филипенко А. И. - Определение границы отсчета размеров секций в каскадных волоконных структурах, Малик Б. А., Токарева Е. В., Селенкова Н. П. (2014)
Филипенко А. И. - Моделирование распространения электромагнитных волн в двумерном фотонно-кристаллическом коммутаторе, Донсков А. Н. (2014)
Новоселов С. П. - Экспериментальная установка для исследования влияния механических колебаний на параметры выходных сигналов радиоэлектронной аппаратуры, Невлюдова В. В. (2014)
Петренко Ю. А. - Модель выбора помещений офиса с учетом факторов среды функционирования (2014)
Замірець О. М. - Методика розрахунку світлозахистної бленди зіркових датчиків космічних апаратів, Лебідь В. А., Долженко М. В. (2014)
Бутенко О. С. - Метод определения вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций с использованием нечеткого моделирования, Замирец О. О. (2014)
Нечаусов А. С. - Оценка степени риска возникновения ситуации экологической нестабильности с учетом приемлемых и неприемлемых экологических факторов (2014)
Фомовский Ф. В. - Модели альтернативного ввода информации при управлении промышленным роботом (2014)
Сотник С. В. - Автоматизация выбора базовых значений показателей качества пластмассовых деталей, Демская Н. П. (2014)
Пономарева А. В. - Способ повышения эффективности автоматизированных систем управления тепловым режимом в помещении, Яшков И. О., Волкова М. А. (2014)
Титул, содержание (2010)
10 років державному підприємству "Енергоринок" (2010)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2010 року (2010)
Шубенко А. Л. - Экономическая эффективность утилизации низкопотенциальных вторичных энергетических ресурсов посредством установки турбины на низкокипящем рабочем теле, Бабак Н. Ю., Роговой М. И., Сенецкий А. В. (2010)
Чиркин Н. Б. - Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 1. О требуемой тепловой нагрузке системы и мощности теплового насоса, Шерстов Е. В., Клепанда А. С., Несвитайло В. А. (2010)
Винниченко В. И. - Анализ современных представлений о способах ускорения химических реакций в известково-кремнеземистых смесях, Жукова Н. Ю. (2010)
Туренко С. С. - Пути снижения энергоемкости за счет новых знаний (2010)
Шевцова С. В. - Анализ зарубежного опыта использования альтернативных видов энергии, Жолудь Д. С. (2010)
Прокопенко О. В. - Життєвий і кастомізаційний цикли інновацій в системі управління еколого-економічною безпекою, Школа В. Ю. (2010)
Филин C. О. - Жизнь во тьме или результаты независимого энергетического аудита в г. Одессе (2010)
Придубков П. Я. - Дослідження диференціальних форм основних залежностей магнітного поля, Хоменко І. В. (2010)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 398, травень 2010 р (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Тitle (2013)
Contents (2013)
Арестова В. Ю. - Подготовка этнотеатрального проекта со школьниками: от замысла к результату (2013)
Бейсенбаев С. К. - Систематика типов пространственного построения в картинах современных художников Казахстана (2013)
Kuzbakova G. Z. - Functioning of traditional music in contemporary culture of Kazakhstan (2013)
Лагода О. Н. - "Красноречивость" и "Косноязычность" проявлений моды: нарратологическое измерение (2013)
Личман Е. Ю. - Воплощение традиций русской художественной школы в творчестве казахских живописцев XX века (2013)
Луговая Т. А. - Эволюция нотного документа, Изюмова Д. С. (2013)
Макарова Т. Л. - Исследование актуализации цветовых групп в подсистемах ССК "Костюм" и "Среда" (2013)
Могильная А. В. - Реклама на биллбордах в Казахстане. Опыт, перспективы (2013)
Бейсенбаев С. К. - Современная живопись Казахстана и национальная знаковая символика (2013)
Soltanbayeva G. - Ornamental art of Kazakhstan (2013)
Степанская Т. М. - Художественная выставка в процессе интеграции культур (2013)
Титова Е. С. - Развитие творческого воображения и ассоциативного мышления музыкантов на базе использования инновационных научных знаний в сфере нанотехнологий (2013)
Воропаева Т. С. - Формирование коллективной идентичности граждан Украины: ценностное измерение (2013)
Jdanova L. - Educational significance of literary text (2013)
Ignatova A. M. - The role and principles for the use of the material in ethnofuturism by the example of art object in the spirit of perm animal style made of stone casting (2013)
Коноплева Н. А. - Гендерная типология субъекта творческой деятельности в изобразительном творчестве (2013)
Луговая Т. А. - Культурная роль и трансформации фольклорной загадки в информационном обществе (2013)
Преснякова Л. В. - Кинематограф и православие в дореволюционной России (2013)
Ржанова С. А. - Этико-эстетическое видение мира в журналистике (2013)
Зербино Д. Д. - Личность-экстраверт и его научная школа: спонтанный культурологический феномен (постановка проблемы), Рыбачук А. В. (2013)
Semenova E. V. - Heatre as а means of students' emotional development, SemenovV. I., Petrova E. V. (2013)
Солдатенкова О. В. - Единство света и святости в православной традиции (2013)
Стариков П. А. - Структура опыта вдохновения, Прокофьева М.Д., Углова Е.А. (2013)
Сыраев Д. - Каркасный подход в рассмотрении объектов культурного наследия в своей среде (2013)
Manhart J. - Использование комбинации композитов для реставрации боковой группы зубов (2014)
Бургонський В. Г. - Зміни стресостійкості як передумова психосоматичних порушень у стоматологічних хворих, Бургонська С. В. (2014)
Листопад О. П. - Клінічний аналіз застосування склоіономерного цементу "FUJI IX", GC, Японія, для пломбування порожнин молярів у осіб молодого віку (2014)
Різник Ю. Б. - Корекція дисфункції ендотелію судин мікроциркуляторного русла пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Різник С. С. (2014)
Ковач І. В. - Динаміка зміни показників кровотоку у тканинах пародонту після застосування озонотерапії в осіб молодого віку, Макаренко М. В. (2014)
Гурбанов Р. Я. - Изменения состояния полости рта при рефлюксной болезни (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцтами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита, Копчак О. В. (2014)
Рустамов Е. А. - Клиническое обоснование профессиональной гигиены при комплексном лечении пародонтита (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Применение наносорбентов в комплексной профилактике стоматологических заболеваний у беременных, Будяковская О. В., Скибицкая Е. А. (2014)
Хоменко Л. О. - Експериментальна та клінічна оцінка профілактичної ефективності зубної пасти "Лакалут Джуніор", Остапко О. І., Сороченко Г. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Функціональні порушення, шкідливі звички та зміни архітектоніки губ при атопічному хейліті в дітей різного віку, Стремчук М. В. (2014)
Савичук Н. О. - Аналіз програм профілактики основних стоматологічних захворювань у розвинених країнах, Клітинська О. В. (2014)
Ципан С. Б. - Рівень санітарно-гігієнічних знань та якість гігієни порожнини рота в дітей з розладами аутистичного спектра, Якубова І. І. (2014)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений у больных после оперативного вмешательства на околоушной и поднижнечелюстной слюнных железах, Беридзе Б. (2014)
Тимофеев А. А. - Применение препарата "Гивалекс" после оперативного вмешательства на челюстях, выполненных при помощи внутриротового доступа, Ушко Н. А., Савицкий А. А. (2014)
Тимофєєв О. О. - Ураження трійчастого нерва при непухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, Вєсова О. П. (2014)
Павленко А. В. - Немедленная имплантация при ортопедической реабилитации стоматологических больных (клинические случаи за трехлетний период наблюдения), Павленко М. А., Илык Р. Р., Проць Г. Б., Shterenberg А. (2014)
Каминский В. В. - Современные подходы к субантральной аугментации как к этапу ортопедической реабилитации пациентов при помощи протезных конструкций с опорой на дентальные имплантаты. Часть первая (2014)
Павленко А. В. - Минимально инвазивная методика сохранения альвеолярного отростка после удаления корня зуба с помощью остеокондуктивного костезамещающего материала "easy-graft". Рациональность и техника, Павленко М. А., Проць Г. Б., Илык Р. Р., Shterenberg А. (2014)
Иде С. - KOS® PLUS"Dr. Ihde Dental" представляет революционную модель имплантата: для немедленной нагрузки и применения даже при недостаточном вертикальном объеме костной ткани! (2014)
Черних Н. С. - Вплив розподілу навантажень конструкції замкових кріплень часткових знімних протезів з різним ступенем жорсткості на стан капілярного кровотоку опорних зубів (2014)
Гавриленко М. А. - Використання провізорних мостовидних протезів у дітей з особливими потребами у складних клінічних ситуаціях (2014)
Ищенко П. В. - Компрессионные и миксерные сэндвич-оттиски для изготовления культевых вкладок, Вильчик А. А., Кашанский И. В. (2014)
Гуща Д. К. - "КомпаДент" – прилад для визначення електроенергетичних характеристик металевих зубних протезів і тканин у порожнині рота. Можливості. Перспективи застосування, Омельяненко М. Д., Парій В. В., Лисейко Н. В. (2014)
Палійчук І. В. - Формування педагогічної компетентності викладачів закладів післядипломної медичної освіти (2014)
Лисенко О. С. - Оцінка цитотоксичності біокераміки, легованої іонами срібла й міді, у культурі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини людини, Борисенко А. В., Зубов Д. О., Васильєв Р. Г. (2014)
Грібов М. Л. - Криміналістична характеристика протидії візуальному спостереженню за особою під час досудового розслідування (2014)
Галаган В. І. - Вилучення зразків тканини і органів або частини трупа, необхідних для проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні України, Кулик М. Й. (2014)
Туровець Ю. М. - Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля в умовах дії нового кримінального процесуального законодавства України, Кравчук О. В. (2014)
Циганюк Ю. В. - Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні, Кравчук О. В., Крушинський С. А. (2014)
Смерницький Д. В. - Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика (2014)
Лускатова Т. О. - Мотиви дій особи у складі криміналістичної характеристики злочину, Лускатов О. В. (2014)
Бідняк Г. С. - Висновок експерта як джерело доказів під час розслідування шахрайства (2014)
Гук О. Г. - Криміналістичні аспекти розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів у сучасних умовах адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу (2014)
Кобилянський О. Л. - Проблемні питання експертизи холодної зброї (2014)
Єфімов М. М. - Організаційно-тактичні особливості призначення експертиз при розслідуванні хуліганства, Чаплинська Ю. А. (2014)
Мазниченко Ю. О. - Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з наругою над державними символами (інформаційні аспекти), Кулинич Н. Д. (2014)
Рогатюк І. В. - Використання поліграфа у кримінальному судочинстві: вітчизняний і закордонний досвід (2014)
Кривцун О. О. - Особливості підготовки матеріалів для проведення експертизи при встановленні фактів незаконного використання знаків для товарів і послуг (2014)
Харківський П. П. - Комп’ютерно-технічна експертиза: проблемні питання (2014)
Темляков А. В. - Особенности поиска, выявления и отбора образцов частиц лакокрасочного покрытия автомобиля при дорожно-транспортном происшествии (2014)
Завдов’єва І. Г. - Особливості призначення і проведення комплексних комп’ютерно-технічних та економічних судових експертиз, Макарук К. Є. (2014)
Тальянчук І. С. - Використання спеціальних знань під час проведення огляду місцевості (на прикладі розслідування злочинів у сфері земельних відносин) (2014)
Подкур Т. П. - Щодо особливостей оцінки товарів і визначення їх ринкової вартості в умовах сьогодення (2014)
Чмиленко Ф. О. - Експертиза немолочних жирів в масложировій продукції, Мінаєва Н. П., Сидорова Л. П., Бохан Ю. В., Нужна Я. В. (2014)
Щербак В. В. - Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів "Форт" калібру 9х18 мм, Толмачов О. О., Кундиус О. В., Абдурасулов А. А. (2014)
Соколова А. Д. - Виявлення слідів крові за допомогою попередніх реакцій після замивання їх речовинами різного походження, Шевелєва О. Т., Соколова І. Є. (2014)
Терешкевич А. І. - Застосування методу 3D-сканування об’єктів в Експертній службі МВС України (2014)
Сидоренко Л. О. - Особливості підготовки зразків почерку за інструкцією берлінської поліції 1911 року та сучасні вимоги: історичні паралелі (2014)
Данець С. В. - Застосування новітніх технологій лазерного сканування під час огляду місця дорожньо-транспортної пригоди (2014)
Бухонський С. О. - Експертне дослідження розподілу частин деревини (2014)
Серединський В. В. - Підтвердження автентичності наручних годинників (на прикладі швейцарських марок "Rolex" і "Tissot") (2014)
Шушко О. О. - Особливості дослідження первинних документів (2014)
Щербаченко М. Д. - Электротермическое атомно-абсорбционное определение свинца и кадмия в различных спиртах (2014)
Гаврилюк А. О. - Особливості відкладання кіптяви при застосуванні патронів різних виробників до пістолета Макарова, Легін Г. О., Бондарчук Г. О., Перебетюк А. М., Загризла Н. О. (2014)
Скрипко Г. О. - Внутрішньовидова диференціація та ідентифікація поліефірних волокон за результатами аналізу цифрового зображення їх інтерференційної картини (2014)
Куслій Ю. Ю. - Тільце барра та молекула ДНК – найкраща зброя при розкритті та розслідуванні злочинів на статевому ґрунті (2014)
Чисников В. Н. - Малоизвестные страницы биографии Н. Ф. Лучинского – известного тюрьмоведа и криминалиста Российской империи (2014)
Гриценчук О. О. - Інформаціно-комунікаційна компетентність учнів початкової школи Бельгії (Фламандська спільнота): загальні підходи до змісту й оцінювання (2014)
Поляничко З. О. - Особливості інформатизації шкільних бібліотек у республіці Польща (2014)
Зимовець О. А. - Формування організаторських умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Коневщинська О. Е. - Сучасні засоби Інтернет доступу та освітні платформи в е-навчанні (2014)
Морзе Н. В. - Система інформаційної підтримки набуття магістрами наукової складової ІКТ-компетентності, Кузьмінська О. Г. (2014)
Мотилькова З. О. - ІКТ-компетентність вчителя-предметника, як необхідна складова в сучасній спеціальній школі (2014)
Нестерова О. Ю. - Результати дослідження стану проблеми розвитку інформаційної культури в контексті підготовки майбутніх перекладачів до професійної діяльності (2014)
Овчарук О. В. - Проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності в системі загальної середньої освіти: загальні підходи (2014)
Воронцова Е. В. - Визначення рівня обізнаності учнів і вчителів основної школи щодо здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів (результати дослідження), Носенко Ю. Г., Сухіх А. С. (2014)
Хоружий К. С. - Зміст методико-технологічного забезпечення інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів (2014)
Надтока В. О. - Основні можливості інтерактивних карт під час вивчення гідрологічних понять в епоху інформаційних технологій у фізико-географічних курсах основної школи (2014)
Семеніхіна О. В. - Інструментарій програми Geogebra 5.0 і його використання для розв’язування задач стереометрії, Друшляк М. Г. (2014)
Яненко Я. В. - Мультимедійний творчий проект як технологія навчання майбутніх фахівців у галузі мас-медіа (2014)
Глазунова О. Г. - Проектування архітектури хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Якобчук О. В. (2014)
Кропочева Н. М. - Відображення публікацій з питань загальної середньої освіти в реферативній БД "Україніка наукова" (2014)
Базурін В. М. - Структура та інтерфейс програмних засобів для дослідження фізичних процесів на комп’ютерних моделях (2014)
Данилюк С. С. - Використання системи вправ у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами інтернет-технологій (2014)
Лаптєва М. В. - Інструменти створення спеціалізованого освітнього середовища для навчання іноземних студентів у ВПНЗ України (2014)
Семенець А. В. - Про досвід упровадження інформаційної системи колективної роботи та керування проектами Podio у медичному ВНЗ, Ковалок В. Ю. (2014)
Олексюк О. Р. - Інтеграція інституційного репозитарію в інформаційно-освітнє середовище ВНЗ, Олексюк В. П. (2014)
Вовк С. М. - Двойственный метод минимума пространственной протяженности для робастного оценивания параметров дипольных источников излучения, Борулько В. Ф. (2014)
Бондарев Б. Н. - Статистические характеристики сигналов многоканальных систем с ОFDМ, Кабак В. С. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Конструкційна оптимізація хвилеводно-вібраторного випромінювача з повернутою площиною поляризації, Сидорук Ю. К., Туровський А. О. (2014)
Зубков А. М. - Підвищення ефективності артилерійської розвідки шляхом конструктивно-функціональної інтеграції повітряних та наземних засобів спостереження, Щерба А. А. (2014)
Крищук В. Н. - Оптимизация оребренного канала в системах принудительного воздушного охлаждения РЭА, Шило Г. Н., Каспирович Н. А., Огренич Е. В. (2014)
Марусенкова Т. А. - Метод оцінювання похибки вимірювання магнітного поля 3D-зондом з нелінійними вихідними характеристиками (2014)
Невлюдов И. Ш. - Мониторинг обеспечения жизненного цикла РЭС при эксплуатации, Андрусевич А. А., Аллахверанов Р. Ю. (2014)
Пиза Д. М. - Анализ влияния переменной базы на качество подавления помех при время-пространственной обработке сигналов, Звягинцев Е.А. (2014)
Kozhukhivska O. A. - Optimization of some reinsurance strategies, Bidyuk P. I., Kudriachov V. F., Kozhukhivskyj A. D. (2014)
Subbotin S. A. - The instance individual informativity evaluation for the sampling in neural network model synthesis (2014)
Korablev N. M. - Parallel immune algorithm of short-term forecasting based on model of clonal selection, Ivaschenko G. S. (2014)
Kucherenko Ye. I. - Knowledge-oriented technologies in highly automated production, Trokhimchuk S. N., Driuk O. D. (2014)
Romanuke V. V. - A framework for classifier single training parameter optimization on training two-layer perceptron in a problem of turned 60-by-80-images classification (2014)
Богучарский С. И. - Анализ текстур в последовательности изображений на основе векторного квантования, Машталир С. В. (2014)
Дмитриенко В. Д. - Архитектуры и алгоритмы функционирования нейронных сетей Хемминга и Хебба, способных дообучаться и распознавать новую информацию, Заковоротный А. Ю. (2014)
Олійник А. О. - Видобування знань на основі дерев розв’язків та стохастичного пошуку (2014)
Тищенко О. К. - Прогнозуюча нейро-фаззі мережа на основі багатовимірного нео-фаззі-нейрона та її процедура навчання, Плісс І. П., Шкуро К. О. (2014)
Kirichenko L. O. - Comparative analysis of the complexity of chaotic and stochastic time series, Kobitskaya Yu. A., Habacheva A. Yu. (2014)
Бабичев С. А. - Оптимизация процесса предобработки информации в системах кластеризации высокоразмерных данных (2014)
Берко А. Ю. - Проектування та впровадження систем електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2014)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання системи діагностування емоційно-психічного стану людини, Шелехов І. В., Прилепа Д. В. (2014)
Дорофеев Ю. И. - Робастное подавление возмущений при управлении насосными станциями в системе централизованного водоснабжения, Любчик Л. М. (2014)
Гурко А. Г. - Гарантированное управление движением манипуляционного робота, Янчевский И. В. (2014)
Різун В. В. - Колонка головного редактора (2014)
Крайнікова Т. С. - Соціальність концепцій як умова комунікаційного лідерства ЗМІ в діалозі з просьюмерами (2014)
Захарченко А. П. - Вимірювання ефективності впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж (2014)
Городенко Л. М. - Концепція блогу як технології нових медіа (2014)
Цимбаленко Є. С. - Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина І) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського