Галстян А. Г. - Дослідження рідиннофазної реакції 4-амінтолуену з озоном в присутності манганбромідного каталізатора, Керемет М. А. (2015)
Івасенко В. М. - Автозаправні станції: доcлідження обсягів викидів, вплив на довкілля (2015)
Проскурнин О. А. - Нормирование содержания растворенного кислорода в сточных водах, поступающих в водный объект (2015)
Белогуров В. П. - Применение коэффициента загрязненности для оценки состояния водных объектов, Бакланова В. Ю. (2015)
Кондратов С. А. - Учет неопределенности значений входных переменных при моделировании процесса нитрования бензола в реакторе непрерывного действия, Аль Хамадани Д. М. (2015)
Красильникова А. А. - Технологический аудит процесса приготовления нитросмеси для нитрования бензола и толуола с использованием неконцентрированной азотной кислоты, Кондратов С. А. (2015)
Васильєв М. І. - Питання інтенсифікації масообмінних процесів при протіканні реакцій у складно-реакційних гетерогенних системах (2015)
Козуб С. Н. - Анализ современного состояния и выбор сырья технологии вторичного кадмия (2015)
Артеменко С. В. - Исследование фазовых равновесий в полиаморфных системах (2015)
Шаповал С. Л. - Датчик для дослідження теплофізичних властивостей харчових продуктів (2015)
Воляр Р. Н. - Влияние примесей и условий выращивания монокристаллов кремния методом Чохральского на величину времени жизни неравновесных носителей заряда (2015)
Рудь В. Д. - Аналіз дослідження властивостей сапонітової глини, Самчук Л. М., Савюк І. В., Повстяна Ю. С. (2015)
Цыганкова Е. В. - Исследования показателей качества сортовых вин Санджовезе и Сира, Билько М. В. (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження функціональної композиції "Ефект" для спеціальних харчових продуктів (для людей з надлишковою вагою), Вдовенко Н. В., Лошкарьова Є. О., Сєногонова Г. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2013)
Макуха С. Н. - Фридрих Лист против Адама Смита в контексте современной внешнеторговой политики Украины (2013)
Бурбело О. А. - Легалізація "брудних" коштів як антисоціальне явище, Чуніхіна Л. М. (2013)
Диленко В. А. - Экономические эффекты в системе отраслей экономики Украины: оценка и анализ динамики (2013)
Коляда Т. А. - Особливості формування бюджетної стратегії в умовах глобального зростання державного боргу (2013)
Тищенко О. П. - Кластерний підхід до управління регіональним економічним розвитком і перспективи його впровадження в Україні (2013)
Дмитришин Л. І. - Взаємозв’язок нерівності доходів із концепціями економічного розвитку (2013)
Мужилівський В. В. - Державне регулювання обов’язкових видів страхування: шляхи вдосконалення (2013)
Стрижак А. Ю. - Институты как инструмент регулирования оппортунизма в рыночных трансакциях (2013)
Бізянов Є. Є. - Управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів на основі їх науково-технічного рівня (2013)
Ефремова Л. В. - Проблемы формирования инновационной модели образования, Романец И. В. (2013)
Роменська А. С. - Система інструментів оцінки фінансових і нефінансових ресурсів страхової компанії (2013)
Матюха М. М. - Управлінська звітність про рух грошових коштів як елемент поточного і стратегічного інформаційного забезпечення прийняття рішень (2013)
Захарченко П. В. - Моделювання попиту та розширеного виробництва інноваційних курортно-рекреаційних продуктів, Жваненко С. А. (2013)
Кузьмін О. Є. - Метод перспективної діагностики слабких сигналів потенційних явищ за видами діяльності підприємства, Адамів М. Є. (2013)
Жихаревич В. В. - Клітинно-автоматне моделювання динаміки обсягів продажів торгівельного підприємства, Мацюк Н. О. (2013)
Концеба С. М. - Економіко-математична модель оптимізації функціонування плодоовочесховищ (2013)
Бехтер Л. А. - Методичний підхід для отримання інтегральної оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на основі методу ентропії (2013)
Чернишова Л. О. - Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні, Сазонова В. В. (2013)
Стирська О. І. - Особливості процесу інвестиційного кредитування під державні гарантії (2013)
Євсєєва О. О. - Інноваційний розвиток системи охорони здоров\'я регіону (2013)
Пакуліна А. А. - Система освіти в забезпеченні сталого розвитку соціального комплексу регіону (2013)
Пашкевич М. С. - Факторний аналіз економічного, соціального, інноваційного та екологічного стану регіону на прикладі Дніпропетровської області, Паламарчук Т. О., Куніна Д. М. (2013)
Волохата В. Є. - Тенденції розвитку ринку залучених ресурсів банків Харківського регіону (2013)
Зубрицька Я. О. - Комплексне оцінювання трудового потенціалу підприємства АПК Запорізької області (2013)
Костенко О. К. - Формування організаційно-функціонального механізму управління еколого-економічною діяльністю машинобудівних підприємств (2013)
Климчук М. М. - Адаптивна модель протидії ризикам бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики (2013)
Пухальська А. П. - Механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі (2013)
Одінцов М. М. - Методологія формування ефективних форм просторової диверсифікації агропромислового виробництва (2013)
Жидяк О. Р. - Проблеми вдосконалення механізму фінансування підприємницьких структур аграрної сфери (2013)
Коваленко О. Ю. - Оцінка впливу факторів на рівень конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Бабаєв О. Ю. - Економічна ефективність реконструкції свинарських ферм і комплексів як важливий напрям підвищення прибутковості виробництва м\'яса свиней (2013)
Бєлова О. І. - Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (2013)
Козуб В. О. - Формування системи моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі (2013)
Булах Т. М. - Сфера культури на селі: стан, проблеми, шляхи подолання (2013)
Череп А. В. - Методологические подходы к оценке персонала украинских предприятий, Вовк Я. Г. (2013)
Давидова І. О. - Реалізація інтелектуального капіталу: сутність, складові, роль системи зайнятості в цьому процесі (2013)
Лепьохіна І. О. - Розробка методичних підходів до формування механізму мотивації ефективної трудової діяльності працівників підприємств машинобудування (2013)
Хлівна І. В. - Місце і роль основних форм господарювання як гарантія стабільності та розвитку сільських територій (2013)
Д’яконова І. І. - Ресурсно-функціональний підхід у дослідженні фінансової безпеки підприємства та корпоративного управління, Петренко Ю. М. (2013)
Котлик А. В. - Цілеорієнтований підхід до ідентифікації бізнес-процесів підприємства (2013)
Момот В. М. - Розробка заходів щодо вдосконалення складської системи, Костючина М. А. (2013)
Андренко Е. А. - Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите, Мордовцев С. М. (2013)
Демиденко Л. П. - Звітність та облікова політика підприємства (2013)
Дорошенко О. О. - Трансформація об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах у контексті модернізації обліку в державному секторі (2013)
Паскалова А. Г. - Класифікація витрат підприємства відповідно до функцій та завдань контролінгу (2013)
Попко Є. Ю. - Розвиток методології оцінки в бухгалтерському обліку: інституціональний підхід (2013)
Довгань Ж. М. - Антикризове регулювання, банківський нагляд і монетарна політика в механізмі забезпечення фінансової стійкості банківської системи (2013)
Лєонов С. В. - Спеціальне оподаткування банків: зарубіжний досвід і можливості впровадження в Україні, Гланц В. Н. (2013)
Веріга Г. В. - Платіжний баланс і валютний курс: діалектика взаємозв’язку (2013)
Недодаєва Н. Л. - Світовий досвід податку на нерухомість та його імплементація у законодавство України, Лежепьокова В. Г. (2013)
Коваленко М. М. - Типологія корупції в банківському секторі (2013)
Олійник О. О. - Системи обміну кредитною інформацією в Україні: стан і перспективи розвитку (2013)
Портна О. В. - Доходи населення як складова фінансового потенціалу України (2013)
Сокол С. В. - Досягнення реальної платоспроможності в розрізі аналізу забезпечення зобов’язань страхової компанії за рахунок її ресурсів (2013)
Стрижиченко К. А. - Исследование регуляторной модели в Европе и пути ее трансформации (2013)
Тімарцев О. Ю. - Податкові пільги як інструмент регулювання та стимулювання економіки (2013)
Колодізєва С. О. - Визначення поняття "банківська послуга" за системним підходом (2013)
Самсонов М. І. - Системний ризик у контексті реалізації дистанційного моніторингу діяльності банків (2013)
Халло В. Ф. - Удосконалення законодавчої бази регулювання банківської конкуренції в Україні (2013)
Мишин А. Ю. - Оптимизация процесса управления кадровой безопасностью предприятий, Мишина С. В. (2013)
Науменко М. О. - Удосконалення стратегічного управління організацією, Гура Т. В., Красногрудь О. С. (2013)
Бурак Т. В. - Контрактне управління: організаційно-правова форма готельних мереж (2013)
Зубкова М. С. - Применение маркетинга в гостиничных предприятиях (2013)
Содержание (2014)
Сталинский Д. В. - Вклад ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" в решение экологических проблем промышленных предприятий, Фролов В. С., Музыкина З. С. (2014)
Грищенко С. Г. - Об энергоэффективности как основном условии развития мировой ферросплавной промышленности, Селезнева Ю. В. (2014)
Мазур В. Л. - Экологические, технологические и экономические аспекты развития металлургии Украины, Тимошенко М. В., Мазур C. В. (2014)
Бондаренко Б. И. - Инновационные разработки Института Газа НАН Украины, Ильенко Б. К. (2014)
Міщенко В. С. - Фінансова складова імплементації європейських екологічних директив, Омельяненко Т. Л., Маковецька Ю. М. (2014)
Старовойт А. Г. - Природоохранная работа коксохимических предприятий Украины (2014)
Максимов Е. А. - Разработка технологии и устройства для очистки жиросодержащих и нефтесодержащих сточных вод, Васильев В. И. (2014)
Тамко В. А. - Влияние кислотной модификации и состава сырья на характеристики пористой структуры буроугольных сорбентов, Шендрик Т. Г., Цыба Н. Н., Золотарев И. В. (2014)
Макаренко І. М. - Стабілізаційна обробка морської води у процесі її зворотньоосмотичного опріснення (2014)
Хоботова Е. Б. - Хімічне осадження хлороксиду міді з відпрацьованих травильних розчинів для утилізації міді, Ларін В. І., Добріян М. О., Дядик А. Ю. (2014)
Сталинский Д. В. - Переработка и возврат в производство замасленной окалины, Касимов А. М., Рыжавский А. З., Ботштейн В. А. (2014)
Каневский А. Л. - Тенденции энергопотребления в черной металлургии Украины, Литвиненко В. Г. (2014)
Мацевитый Ю. М. - Перспективы использования энергетических ресурсов на основе водородных технологий, Соловей В. В., Тарелин А. А. (2014)
Черныш Л. И. - Повышение эффективности строительных композитов, полученных с использованием техногенных отходов (2014)
Сталинский Д. В. - Современные технические решения ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" в проектах по реализации программы охраны и оздоровления окружающей среды г. Мариуполя, Мантула В. Д., Спирина С. В., Зимогляд М. А. (2014)
Максименко Л. Г. - Разработка и внедрение комплексной системы экологического контроля и мониторинга на уровне промышленного предприятия на примере ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ", Хомченко С. Н., Маньков Д. В., Олейник И. Е. (2014)
Варламов Е. Н. - Критерии необходимости проведения мониторинга состояния окружающей природной среды на предприятиях, Квасов В. А., Скакальский А. Н. (2014)
Ярова С. П. - Сравнительный анализ микротвердости пришеечной области зубов в зависимости от состоянии твердых тканей, Заболотная И. И. (2014)
Зволінська А. М. - Стан здоров’я студентів стоматологічного факультету КМУ УАНМ, Бабаскін Ю. І., Яворська М. М., Свєтлая І. С. (2014)
Салюк О. Д. - Поширеність та інтенсивність стоматологічних захворювань у китайських студентів (2014)
Скрипников П. М. - Взаємозв’язок концентрації інтерлейкіну-1 бета в пародонтальних кишенях із клінічними результатами нехірургічного лікування хронічного генералізованого пародонтиту із застосуванням ад’ювантної антибіотикотерапії азитроміцином, Непокупна-Слободянюк Т. С., Шинкевич В. І. (2014)
Гоголь А. М. - Імунологічні показники зубоальвеолярного сегмента при зубовмісних кістах від тимчасових молярів (2014)
Фаренюк О. О. - Розробка методики індивідуального підбору варіанта лікування пацієнтів із переломами нижньої щелепи (2014)
Василишин У. Р. - Застосування модифікованого параапікального знеболювання для препарування окремих однокореневих зубів під металокерамічні коронки (2014)
Жадько С. И. - Оценка микробиологического статуса полости рта после ортопедического лечения с использованием несъемных цельнолитых конструкций из CO-CR и NI-CR сплавов, Колбасин П. Н., Овчаренко Е. Н., Постникова О. Н., Овчаренко А. Н. (2014)
Ключковська Н. Р. - Порівняльна характеристика фіксаційних властивостей покривних протезів залежно від способів їх фіксації (2014)
Ткаченко И. М. - Практическая разработка наночастиц гидроксилапатита стронция для профилактики и лечения повышенной стираемости зубов (2014)
Fastovets’ O. O. - Mechanisms of development of pathological tooth wear in the age group up to 40 years, Kobylyak S. S. (2014)
Ткаченко Ю. В. - Некоторые рентгенологические предикторы риска пародонтальных осложнений ортодонтического лечения несъёмной техникой (2014)
Пилипів Н. В. - Особливості клінічних проявів ретенції зубів (2014)
Фліс П. С. - Динаміка гігієнічного стану порожнини рота за використання стандартних та індивідуальних трейнерів, Савичук О. В., Філоненко В. В., Немирович Ю. П. (2014)
Безвушко Е. В. - Імунний статус порожнини рота в дітей, які проживають на територіях із різними рівнями забруднення, Лисак Т. Ю. (2014)
Галкина О. П. - Лечение хронического катарального гингивита у больных ювенильным ревматоидным артритом, пребывающих в санаторно-курортных условиях (2014)
Назарук Р. М. - Вивчення вмісту мікро- і макроелементів у взірцях волосся дітей, які проживають у різних регіонах Прикарпаття (2014)
Куц П. В. - Тривимірне комп’ютерне моделювання в плануванні імплантологічного лікування пацієнтів із частковою адентією, Неспрядько В. П., Дворник В. М. (2014)
Гударьян А. А. - Клинико-морфологические и иммунологические критерии обратимости воспалительного процесса периимплантационной области, Ширинкин С. В. (2014)
Сторожева М. В. - Особенности выбора препаратов для местной анестезии у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом (2014)
Ахмеров В. Д. - До діагностики радикулярних кіст верхньої щелепи, що нагноїлися, Буханченко О. П. (2014)
Волосовець Т. М. - Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратурі, Дорошенко О. М., Павленко М. О. (2014)
Горб-Гаврильченко И. В. - Роль производственной практики в подготовке специалистов по терапевтической стоматологии, Стрельченя Т. Н. (2014)
Кривенький Т. П. - Методичні аспекти підготовки до лекції (2014)
Лещенко Т. О. - Унормованість термінів терапевтичної стоматології, Шарбенко Т. В., Павленкова О. С. (2014)
Рекова Л. П. - Применение интерактивного метода "мозговой штурм" в преподавании хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (2014)
Самойленко А. В. - Методичні аспекти організації лекцій у контексті кредитно-модульної системи навчання на стоматологічних кафедрах, Фастовець О. О., Романюта І. А. (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Belostecinic G. - University in a global world (2015)
Мельниченко С. - Державна фінансова політика соціально-економічного розвитку країни (2015)
Штундер І. - Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України (2015)
Мартьянов М. - Структурно-інноваційна модель економічного розвитку регіонів України (2015)
Бойко М. - Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку, Зубко О. (2015)
Ткачук О. - Управління розвитком підприємництва в Україні, Турчак В. (2015)
Звягінцева О. - Протидіючий маркетинг, Каташинська М. (2015)
Зайчук С. - Якість послуг добровільного медичного страхування (2015)
Шульга Н. - Вектори розвитку кредитного ризик-менеджменту банку, Гордієнко Т. (2015)
Сопко В. - Механізм контролю валютного ризику банку, Ружанська Т. (2015)
Бояр А. - Еволюція наукових бюджетних сентенцій (2015)
Ніколенко Н. - Облікова інформація у фінансовій звітності орендаря (2015)
Карпович А. - Проблеми дослідження критичних подій у ринкових процесах (2015)
Брашкін А. П. - Умови клітинного транспортування мезенхімальних стовбурових клітин при остеопластиці (2014)
Ярова С. П. - Патогенетичне обґрунтування використання клітинних культур для корекції запально-деструктивного процесу щелепної кістки, Попандопуло А. Г., Брашкін А. П. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Немедикаментозне лікування синдрому пекучості порожнини рота (2014)
Залізняк М. С. - Пародонтальний статус хворих на остеоартроз (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка кислотно-лужної рівноваги в порожнині рота у процесі лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом, Капиця А. В. (2014)
Деньга О. В. - Гингивит у молодых людей со сниженной функциональной активностью слюнных желез, Новицкая И. К., Косенко Д. К. (2014)
Реда Али Халил - Оценка эффективности применения метода ортодонтического лечения патологии прикуса I класса по энглю методом конечных элементов (2014)
Кравченко Л. С. - Ефективність застосування апігелю для лікування променевих реакцій слизової оболонки порожнини рота після опромінення злоякісних пухлин у ділянці голови і шиї, Бас А. О., Заградська О. Л. (2014)
Нагірний Я. П. - Частота, структура й основні показники лікування хворих із гострими гнійними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки за матеріалами стоматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні за 2009-2012 роки (2014)
Герасимчук П. Г. - Покращення стабілізації повних знімних протезів у пацієнтів із періодичними набряками слизової оболонк, Машейко І. В., Яловий І. Л. (2014)
Дворник В. М. - Математичне обґрунтування застосування іммедіат-протеза для протезування включених дефектів зубних рядів, Петренко Р. В., Шеметов О. С., Петренко А. І., Фенко О. Г. (2014)
Лі Сяокунь - Вивчення ефективності застосування оксидів металів для покращення фізико-механічних і клінічних характеристик повних знімних протезів, Ші Сює (2014)
Ожоган З. Р. - Клінічна й експериментальна порівняльна оцінка вдосконалених методів виготовлення естетичних незнімних конструкцій зубних протезів, Яковин О. М. (2014)
Телішевська О. Д. - Ступеневий зв'язок між скронево-нижньощелепними розладами і симптомами, що їх супроводжують (2014)
Телішевська У. Д. - Перенесені та супутні хвороби, які можуть бути факторами ризику скронево-нижньощелепних розладів (2014)
Ткаченко І. М. - Застосування знімної шини-капи в ортопедичному лікуванні надмірної стертості зубів, обтяженої нерівномірним їх стиранням із лівого і правого боків (2014)
Шеметов О. С. - Оценка качества протезирования полными съёмными протезами в условиях клинического приема, Луговая Л. А., Рябушко Н. А., Куц П. В. (2014)
Смаглюк Л. В. - Комплексне лікування ортодонтичних пацієнтів із трансверзальними аномаліями прикусу, Куліш Н. В., Білоус А. М. (2014)
Видойник О. Я. - Діагностична структура захворювань тканин пародонта в дітей із бронхіальною астмою (2014)
Гавриленко М. А. - Оцінка стоматологічного статусу дітей-інвалідів із хворобами центральної нервової системи (2014)
Пында М. Я. - Влияние характера питания на развитие кариеса у 6-летних детей, проживающих в условиях дефицита фтора в питьевой воде (2014)
Ахмеров В. Д. - Клиническая оценка послеоперационного периода при различных методиках углубления преддверия полости рта (2014)
Силенко Ю. І. - Особливості проявів синдрому шегрена в ротовій порожнині, Сидорова А. І., Силенко Г. М., Силенко Г. Я. (2014)
Скрипников П. М. - Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування нанопокриттів для профілактики протезних стоматитів, Силенко Б. Ю., Силенко Г. М., Силенко Ю. І. (2014)
Скрипников П. М. - Фактори гомеостазу ротової порожнини в нормі та при дефіциті секреторного IGA, Силенко Г. М., Силенко Б. Ю., Хребор М. В., Сидорова А. І. (2014)
Ярова С. П. - Особенности распространения и течения воспалительно-дистрофических процессов в пародонте на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта, Алексеева В. С. (2014)
Ярова С. П. - Современные принципы лечения начального кариеса, Саноян В. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Кушнір Л. Л. - Проектна доктрина розвитку економіки: у координатах самоздійснюваних пророцтв (2013)
Глушач А. В. - Трансакційні витрати формування попиту і пропозиції на ринку праці в умовах трансформаційної економіки, Архієреєв С. І. (2013)
Євсєєва О. О. - Вдосконалення державного регулювання розвитку системи культури в регіоні (2013)
Матюшенко І. Ю. - Стимулювання технологічного розвитку України в державних програмах економічного розвитку в 2013 – 2014 рр. (2013)
Рудик В. К. - Особливості формування інституціональної структури загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2013)
Москалюк К. В. - Державне регулювання інноваційної діяльності аграрної сфери України (2013)
Міненко М. А. - Вплив центрального об’єднання німецьких роздрібних асоціацій торгівлі (HDE) на формування фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища (2013)
Кокура К. В. - Особливості впливу чинників на конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Кулішов В. В. - Транснаціональна експансія світової економіки (2013)
Дідковська Б. В. - Зовнішня торгівля товарами України з країнами Західної Європи (2013)
Пілецька С. Т. - Прогнозування ефективності виконання зовнішньоекономічного контракту промислового авіапідприємства (2013)
Сарычев В. И. - Перспективы человеческого развития на полях БРИКС: проблемы глобального управления (2013)
Голобородько Т. В. - Позитивний досвід Китаю в управлінні інвестиційними процесами в аграрному секторі економіки (2013)
Козлова А. І. - Етапи формування стратегій інноваційного розвитку в країнах ЄС (2013)
Шевченко Т. П. - Управління корпоративною соціальною відповідальністю на зовнішніх ринках (2013)
Каламбет С. В. - Бюджетные риски и особенности их оптимизации на уровне регионов Украины (2013)
Аверкина М. Ф. - Формування критеріїв забезпечення стійкого розвитку міста за закономірністю еквіфінальності (2013)
Бріль М. С. - Макроекономічні показники розвитку регіонів України (2013)
Орлова О. М. - Теоретико-прикладні аспекти комплексного оцінювання ефективності регіональних інвестицій (2013)
Богославець О. Г. - Механізм формування територіально-рекреаційних комплексів в Україні (2013)
Пархоменко Н. О. - Характеристика економічних показників стабільного розвитку регіону (на прикладі Луганської області) (2013)
Скриньковський Р. М. - Освітньо-фаховий потенціал персоналу: сутність і роль у формуванні інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Кузьмін О. Є. - Кластери як важливий чинник залучення інвестицій на промислові підприємства, Саталкіна Л. О. (2013)
Янченко З. Б. - Структура інноваційного потенціалу підприємств як сукупність чинників організаційно-економічного походження (2013)
Бакурова А. В. - Энтропийная оценка состояния торгового баланса (2013)
Іванов Ю. Б. - Оцінка впливу умов оподаткування на фінансовий стан промислових підприємств з використанням нечітко-множинного анализу показників, Малишко Ю. М. (2013)
Невежин В. П. - Стандартизация и интеграция математических моделей экономических систем как составная часть индустрии знаний, Богомолов А. И. (2013)
Буртняк І. В. - Обчислення цін опціонів методами спектрального аналізу, Малицька Г. П. (2013)
Воронин А. В. - Дискретная модель рыночной адаптации, Гунько О. В. (2013)
Карпець О. С. - Моделювання фінансового механізму підвищення продуктивності праці персоналу, Чуйко І. М. (2013)
Огліх В. В. - Оптимізація інвестиційної програми розвитку регіону, Єфанова Т. І. (2013)
Чорноус Г. О. - Оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку ринку послуг України (2013)
Варава А. А. - Визначення пріоритетності впливу інформаційних чинників на результуючий показник реалізації стратегічних управлінських рішень (2013)
Бедринець М. Д. - Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах господарювання (2013)
Божко В. П. - Аналіз сучасного стану машинобудівної галузі України, Кащєєва І. О. (2013)
Орлова Н. С. - Направления инвестирования технологического цикла промышленных предприятий угольной отрасли Украины, Куликова Н. А. (2013)
Білявцева К. С. - Напрями управління ліквідністю машинобудівних підприємств України, Пархоменко О. С. (2013)
Шашенко О. О. - Оптимізація процесу формування виробничих витрат при спорудженні виробок на вугільному підприємстві (2013)
Бєлосвєт О. В. - Дослідження фінансово-економічного ефекту від запровадження пільг у молокопродуктовому підкомплексі АПК (2013)
Голікова К. П. - Індикатори продовольчої безпеки як критерії ефективності розвитку агропродовольчої сфери держави (2013)
Гудкова В. П. - Пріоритети соціально-економічного збалансування суспільно-транспортних інтересів (2013)
Демьянченко А. Г. - Концепция эффективного управления собственностью морских портов Украины (2013)
Кудрявцев В. М. - Пріоритетні напрямки розвитку автотранспортної галузі з позицій забезпечення інвестиційної безпеки (2013)
Шевченко Е. Б. - Экономическая целесообразность производства и использования биодизеля в Украине, Куренная И. Г. (2013)
Хименко О. О. - Структурний аналіз оптової посередницької діяльності в Україні, Ковальчук К. Ф. (2013)
Лола Ю. Ю. - Тренінгові технології в процесі підготовки фахівця туристичної індустрії (2013)
Михайліченко Г. І. - Інноваційне зростання інтегрованих туристичних підприємств (2013)
Музичка Є. О. - Взаємодія основних учасників каналів збуту в туристичній індустрії (2013)
Корсак В. І. - Вплив соціально-демографічних факторів і змін споживчих уподобань на формування регіональних мереж торгівельних закладів (2013)
Манжура О. В. - Удосконалення кооперативної політики в споживчій кооперації України (2013)
Чепурда Л. М. - Оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку ринку послуг України (2013)
Никифоренко В. Г. - Інвестування в людський капітал: механізми та інструментарій (2013)
Булах Т. М. - Середня освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи подолання (2013)
Зінченко О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку, Хімченко А. М. (2013)
Цимбалюк С. О. - Аналіз наукових підходів до конструювання компенсаційного пакета: теоретико-прикладні аспекти (2013)
Кучинський В. А. - Розробка та застосування якісних нормативів праці як основа підвищення ефективності роботи підприємства, Крамськой Д. Ю. (2013)
Переверзэва А. В. - Роль економічної психології в мотивації праці: національний аспект (2013)
Шумська С. С. - Емпірична оцінка вторинних ефектів впливу валютного курсу гривні на показники ринку праці України (2013)
Невдаха О. Ю. - Трансформація змісту праці та її продуктивність в умовах інноваційної моделі економіки (2013)
Довгаль О. В. - Сільський туризм як перспективний напрям підприємництва у соціально-економічному механізмі розвитку села (2013)
Лупак Р. Л. - Економічне обґрунтування стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Сабліна Н. В. - Формування стратегічних карт у рамках реалізації процесу управління фінансовою безпекою підприємства, Кузенко Т. Б. (2013)
Сергиенко Е. А. - Имитационные потоковые модели динамики развития предприятия, Чуйко И. М. (2013)
Ліснічук О. А. - Основні складові механізму санації підприємств України (2013)
Шпак С. А. - Обоснование комплекса задач диагностики системы сбыта в планировании реструктуризации предприятий. Целевой подход (2013)
Слободяник Ю. Б. - Види і форми державного аудиту (2013)
Тесленко Т. І. - Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення, Конькова Н. В. (2013)
Гоголь Т. А. - Подвійний запис у бухгалтерському обліку підприємств малого бізнесу (2013)
Єлісєєва О. К. - Методологічні аспекти оцінки стійкості банківської системи України, Гарькава Є. (2013)
Камінський А. Б. - Бюро кредитних історій у системі ризик-менеджменту споживчого кредитування (2013)
Гурьянова Л. С. - Методы выбора диагностических показателей финансовой безопасности, Непомнящий В. В. (2013)
Кремень В. М. - Науково-методичні підходи до визначення сутності та мети фінансового нагляду (2013)
Ільченко К. О. - Конкуренція в банківській системі: визначення та види (2013)
Корнієнко Н. М. - Аналіз системи планування бюджетних видатків в Україні (2013)
Коваленко Н. І. - Бюджетне регулювання в Україні: нормативно-правове забезпечення та етапи становлення (2013)
Оксенюк О. І. - Місце податку на додану вартість у системі непрямого оподаткування (2013)
Замлинська О. В. - Маркетингова стратегія інтеграції як умова модернізації ліфтового господарства (2013)
Лакейхіна В. С. - Організація стратегічного управління холдинговою структурою в умовах непередбачуваних змін зовнішнього середовища (2013)
Мартиненко І. О. - Місце професійного навчання у процесі розвитку персоналу (2013)
Романенко О. В. - Еволюція наукових підходів до визначення змісту стратегічного аналізу (2013)
Селезньова Г. О. - Запровадження тренінгів у навчальний процес з метою формування компетентного фахівця, Іпполітова І. Я. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Юлдашева Н. А. - Орнаментальный дизайн Казахстана (2014)
Миргородская Н. В. - Шрифтовая и графическая составляющие обложек модных изданий конца XIX – XX века: формирование, развитие, взаимодействие (2014)
Хамзе Д. - "Воспоминания из детства" как попытка избавления мира от самого себя (искусство Лукаша Рудницкого) (2014)
Мауленова Г. Д. - Культурные символы на рубеже веков в визуальной среде крупного города (на примере г. Алматы) (2014)
Озерская А. - Уильям Тёрнер. Преодоление принципов тональной живописи (2014)
Бейсенбаев С. К. - Эстетико-художественные особенности национального колорита в современном искусстве Казахстана (2014)
Будяк В. В. - Современный гламур и его проявление в фотографии (2014)
Искакова М. С. - Особенности развития мотивационной сферы у учащихся с общим недоразвитием речи (2014)
Кузьмина М. Ю. - Монтаж в художественной картине мира Забайкалья (2014)
Маматов У. Н. - Размышления о некоторых портретах из коллекции Государственного музея истории Темуридов (2014)
Безвушко Е. В. - Зміни показників імунної системи щурів при експериментальному гінгівіті, викликані комбінованою дією важких металів і дефіцитом фтору та йоду, Малко Н. В., Лаповець Л. Є. (2014)
Безвушко Е. В. - Структурно-функціональна резистентність емалі у дітей, які проживають у різних умовах навколишнього середовища (2014)
Салюк О. Д. - Особливості мікрокристалізації змішаної слини в китайських студентів (2014)
Сухіна І. С. - Вплив превентивних заходів на стоматологічний статус хворих на рак молочної залози під час проведення V циклу поліхіміотерапії, Соколова І. І. (2014)
Ткаченко І. М. - Визначення товщини емалі в пацієнтів із надмірною і фізіологічною стертістю зубів за допомогою конусно-променевої комп’ютерної томографії (2014)
Швець І. Є. - Індексна оцінка стану тканин пародонта в пацієнтів із запальними захворюваннями травного каналу (2014)
Коломієць С. В. - Контроль перебігу ранового процесу при оперативних втручаннях у ділянці мукогінгівального з’єднання і фіксованих ясен (2014)
Ярова С. П. - Використання антисептичної губки "Альвостаз" у лікуванні та профілактиці запальних захворювань кісток щелеп, Коваленко Я. О., Гончаренко Р. М. (2014)
Диасамидзе Э. Д. - Взаимосвязь жжения в полости рта и уровня личностной и реактивной тревожности пациента при дезадаптации к съемным пластиночным протезам, или правило трех "Н" (2014)
Кубаренко В. В. - Результаты исследования затрат времени врача-стоматолога при определении индекса разрушения окклюзионной поверхности зубов различными методами (2014)
Пономаренко В. О. - Підходи до протезування хворих похилого віку з повною адентією нижньої щелепи із застосуванням імплантатів на основі математичного моделювання, Силенко Ю. І., Хребор М. В., Хміль Т. А. (2014)
Фліс П. С. - Аналіз телерентгенограм пацієнтів із дистальним прикусом при ротовому типі дихання, Ращенко Н. В., Філоненко В. В., Дорошенко Н. М., Касьяненко Д. М. (2014)
Гавриленко М. А. - Оцінка стоматологічного статусу дітей-інвалідів із патологією органів дихання (2014)
Дичко Є. Н. - Лікування хронічного періодонтиту в дітей, інфікованих туберкульозом, Щербина І. М., Хотімська Ю. В., Хотімський Б. Л. (2014)
Дычко Е. Н. - Уровень белков ротовой жидкости у детей при кариесе зубов, Щербина И. Н., Хотимская Ю. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Клінічні особливості та фактори ризику атопічного хейліту в дітей різного віку, Стремчук М. В. (2014)
Соннік Н. Б. - Тактика ведення пацієнтів із гіпертрофією мигдаликів глотки, обтяженою аномаліями розвитку слизової оболонки порожнини рота (2014)
Борисенко А. В. - Особливості мікрофлори залежно від рівня гігієни порожнини рота на етапах імплантації в осіб похилого віку, Столяр В. Г. (2014)
Рейзвих О. Э. - Научные исследования, проведенные в ГУ "Институт стоматологии национальной академии медицинских наук" за 1992-2013 гг., Скиба О. И., Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2014)
Соколова Н. А. - Порівняльна характеристика захворюваності населення Полтавської та Житомирської областей на злоякісні новоутвори щелепно–лицевої ділянки, Рибалов О. В., Мельничук Л. В., Гутовський О. А., Гутовська І. О. (2014)
Василишин У. Р. - Методологічні аспекти формування інформаційної культури як необхідної умови професійної компетентності лікаря-інтерна (2014)
Василишин У. Р. - Оптимізація навчального процесу інтернів-стоматологів шляхом упровадження обов’язкового виконання наукової практично-орієнтованої роботи (2014)
Палійчук І. В. - Формування професійної комунікативної культури лікарів-інтернів на післядипломному етапі навчання (2014)
Дмитриева А. А. - Диагностические ошибки в хирургической стоматологии (2014)
Соколовська В. М. - Застосування ультразвукових пристроїв у стоматологічній практиці (2014)
До відома авторів (2014)
Писаренко О. А. - Одонтогліфічні, морфометричні та гістологічні особливості фісурного карієсу малих кутніх зубів (2014)
Рябушко Н. О. - Гістологічна будова слизової оболонки твердого піднебіння в нормі та при ішемічній хворобі серця, Дворник В. М., Баля Г. М. (2014)
Кубаренко В. В. - Краевая проницаемость по границе реставрации у боковых зубов с различным показателем разрушения коронки зуба (2014)
Ожоган І. А. - Аналіз експертної оцінки реставрацій бічних зубів, Герелюк В. І., Ожоган З. Р. (2014)
Ткаченко І. М. - Кристалографічні методи дослідження ротової рідини в комплексному обстеженні стоматологічних пацієнтів (2014)
Дмитренко І. А. - Особливості стану зубощелепної системи у хворих із середніми і великими дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2014)
Єрис Л. Б. - Застосування програмного продукту DELCAM для виготовлення резекційного імплантата при однобічній резекції нижньої щелепи (2014)
Макєєв В. Ф. - Синдром ігла в диференційованій діагностиці скронево-нижньощелепних розладів, Телішевська О. Д. (2014)
Боднарук Ю. Б. - Індексна оцінка стану тканин пародонта в дітей і підлітків, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Гавриленко М. А. - Оцінка стоматологічного статусу дітей-інвалідів із психічними розладами (2014)
Казакова Р. В. - Критерії С-вітамінної забезпеченості підлітків із хронічним катаральним гінгівітом при гастродуоденальній патології, Мельник В. С. (2014)
Лещук С. Є. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей із бронхіальною астмою (2014)
Рейзвих О. Э. - Анализ научных исследований по стоматологии в Украине за 1995-2013 гг., Скиба О. И., Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2014)
Палійчук І. В. - Формування інформаційної культури лікарів-стоматологів засобами дистанційного навчання (2014)
Дубина В. О. - Клініко-патогенетичні підходи до нових способів лікування генералізованого пародонтиту, Скрипников П. М., Силенко Ю. І., Силенко Г. М., Чинчикова С. О. (2014)
Макєєв В. Ф. - Оклюзійно-артикуляційна концепція розвитку синдрому м'язово-суглобової дисфункції в пацієнтів з патологією оклюзії, Риберт Ю. О., Кінаш Ю. О. (2014)
Некрологи (2014)
До відома авторів (2014)
Корнієнко В. В. - Європейський міжкультурний діалог у контексті формування єдиного культурного простору (2010)
Шейко В. М. - Культурологічно-компаративістські принципи формування глобалізаційного культурного простору (2010)
Степанов В. Ю. - Масова культура сучасного суспільства (2010)
Тишевська Л. Г. - Зміни в інфраструктурі культурного простору Харкова наприкінці XVI — на початку XIX ст. (2010)
Кравченко О. В. - Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики (2010)
Греков О. М. - Соціокультурні моделі господарської діяльності як носії етнонаціонального (2010)
Дяченко М. В. - Людина, сенс її буття та проблема щастя (світоглядні ідеї у філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) (2010)
Шолухо Н. Є. - Інший як джерело майбутнього: етика відповідальності — основа концепції культури повсякденності Еманюеля Левінаса (2010)
Суковата В. А. - "Ділова жінка" як інший у пострадянській культурі і масовій свідомості (2010)
Мірошниченко В. С. - С. Л. Франк: філософія культури як модус концепції незбагненного (аспекти культури, реальності, "що самовідкривається", і Абсолютно незбагненного") (2010)
Шуляков І. М. - Типологія процесів міжкультурної комунікації (2010)
Кулакова О. М. - Культурологічні аспекти комунікативної функції мови (2010)
Даренська В. М. - Перспективи відродження традиційного народного мистецтва: культурологічні аспекти (2010)
Герчанівська П. Е. - Функціонування народної культури в соціумі (2010)
Школьна О. В. - Творчість опішнянки Єлизавети Трипільської в контексті стильових трансформацій першої третини ХХ ст. (2010)
Щедрін А. Т. - Людина і Венера: відображення відносин у соціокультурному просторі Стародавнього Світу (2010)
Зінов’єва Т. А. - Побутування фольклорної паремії в інформаційному суспільстві (2010)
Кікоть А. А. - Костюм: поняття, структура та функції (2010)
Кива Н. І. - "Не/зустріч" (А. Варбург, В. Беньямін, С. Ейзенштейн): експериментальні проекти початку ХХ ст. (2010)
Яріко М. О. - Особливості негативного сприйняття ісламу в самосвідомості заходу (2010)
Оленіна О. Ю. - Вплив віртуальності на процеси трансформації мистецтва (2010)
Субота Є. В. - Регіональне телебачення як засіб формування стереотипів масової культури (2010)
Пересецький Р. Д. - "Людина з кіноапаратом" (1929) як дослід телевізійної кінорефлексії (2010)
Рубинський О. Ю. - До історії формування Харківської школи лялькарів (2010)
Терещенко В. Л. - Гумористичні капричіо віденських класиків або "помилки молодості" вчителя й учня (фортепіанні п’єси Гайдна та Бетховена) (2010)
Зав’ялова О. К. - Традиції віденської салонної культури і віолончельне мистецтво Львова кінця XVIІ — першої половини ХІХ ст. (2010)
Плоткіна А. І. - Становлення жанру української інструментальної мініатюри доби "модерну" (2010)
Бойко В. Г. - Пошуки, знахідки та суперечності в гармонізації старовинних православних розспівів (кінець XVIII–XIX ст.) (2010)
Барвік С. Г. - Особливості формування музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2010)
Щепакін В. М. - Літні симфонічні концерти як явище музичної культури України кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2010)
Наші автори (2010)
Титул, зміст (2010)
Долгополов С. И. - Изменение коэффициента формы колебаний прямолинейного питающего трубо-провода ЖРД при продольных колебаниях жидкостных ракет (2010)
Лапина Л. Г. - Формирование расчетных входных возмущений по результатам спектрального анализа неровностей реальных участков железнодорожного пути, Мащенко И. А. (2010)
Соболевская М. Б. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния элементов конструкции кабины машиниста локомотива при нормативных и сверхнормативных ударных воздействиях, Теличко И. Б., Хрущ И. К., Горобец Д. В., Клык Ю. А. (2010)
Коновалов Н. А. - Глушитель звука выстрела стрелкового оружия с преобразователем энергии газов в виде набора цилиндрических оболочек, Пилипенко О. В., Пугач Е. О., Скорик А. Д., Авдеев А. Н. (2010)
Басс В. П. - Численное решение трехмерных задач динамики разреженного газа, Печерица Л. Л. (2010)
Коновалов Н. А. - Глушитель звука выстрела для снайперского оружия, Пилипенко О. В., Пугач Е. О., Скорик А. Д., Авдеев А. Н. (2010)
Анищенко В. М. - Суммарный импульс тяги быстрорасходных газореактивных двигательных установок с учетом дроссель-эффекта (2010)
Переверзев Е. С. - Вероятностные модели долговечности на основе термофлуктуационной теории прочности (2010)
Переверзев Е. С. - Влияние деформационного старения на механические свойства сплава АМг6М, Борщевская Д. Г., Бутенко В. Ф., Ханнанов А. В. (2010)
Прядко Н. С. - Анализ качества продукта струйного измельчения на основе акустического мониторинга (2010)
Дронь Н. М. - Оценка основных характеристик космических тральщиков, Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2010)
Горбунцов В. В. - Упрощенная модель динамики ракеты-носителя с учетом изгибных деформаций корпуса при полёте на активном участке траектории, Заволока А. Н. (2010)
Лазученков Н. М. - Анализ достоверности решений обратной задачи для уравнения параболического типа с использованием априорной информации о характере изменения искомых функций (2010)
Титул, зміст (2014)
Шемшученко Ю. С. - Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади, Пухтинський М. О. (2014)
Костенко О. М. - "Людський фактор" − основний антикорупційний засіб (2014)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: ілюзія індукції (2014)
Іванова А. Ю. - Криза влади і позадержавне судівництво: з досвіду української революції 1917–1921 рр. (2014)
Копельців-Левицька Є. Д. - Реалізація гуманістичного потенціалу правової системи України в опозиції правових систем Схід-Захід (2014)
Музика І. В. - Соціологічна концепція права Ю. С. Гамбарова (2014)
Тарахонич Т. І. - Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння (2014)
Бондарук В. О. - Надання ступенів публічних нотаріусів у Замойській академії (1594–1784) (2014)
Губар К. А. - Розвиток церковного права у Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії (XVIIІ – поч. ХХ ст.) (2014)
Дубовик О. І. - Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70–90 рр. ХХ століття (2014)
Едер П. Д. - Структура та керівництво Вищого крайового суду у Львові (1855–1918 рр.) (2014)
Ромінський Є. В. - До проблеми співвідношення міжнародних і міжкнязівських договорів (X–XIVст.) (2014)
Худояр Л. В. - З історії адміністративного процесу в Запорозькій Січі: на матеріалах Архіву Коша Нової Запорозької Січі (2014)
Червінська Н. В. - Роль та значення правового менталітету для забезпечення ефективності законодавства (2014)
Батанов О. В. - Проблеми теорії функцій муніципального права (2014)
Приходько Х. В. - Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуально-правові питання (2014)
Антонов В. О. - Національна безпека як конституційно-правова гарантія політичної системи України (2014)
Васильченко О. П. - Сутність принципу забезпечення рівності прав і свобод національних меншин (2014)
Шаповал В. Д. - Загальна характеристика права громадян на правову допомогу в Україні (2014)
Босий В. П. - Особливості набуття біженцями громадянства України (2014)
Бевз С. І. - Мета державного регулювання господарської діяльності: погляд на питання (2014)
Губанова Т. О. - Оптимізація як спосіб підвищення ефективності законодавства України у сфері державного фінансового контролю (2014)
Жидецька В. В. - Проблемні питання в оскарженні нормативно-правових актів (2014)
Коршун В. Ф. - Інститут адміністративно-територіального устрою України: теоретичні засади формування та становлення до проголошення незалежності України (2014)
Лівар Ю. О. - Заміна адміністративних стягнень у провадженні по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень (2014)
Литвинова Є. В. - Фiнaнcoвo-прoцecуaльнi норми та їх cпiввiднoшeння з матеріальними нoрмaми фінансового права (2014)
Ляшко О. Б. - Надання адміністративних послуг у сфері містобудування: результати соціологічного дослідження (2014)
Мельник С. М. - Фактори, що обумовлюють ступінь деталізації процесуальної форми юридичної відповідальності за адміністративним правом (2014)
Сафонова О. Ю. - Нормативно-правове регулювання порядку складання кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту (2014)
Яковлєв П. О. - Про правову природу актів, якими встановлюються тарифи на житлово-комунальні послуги (2014)
Джавадов Х. А. - Отдельные аспекты имплементации понятия "эффективность" в понятийно-категориальный аппарат гражданского процесса (2014)
Дякович М. М. - Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практиці нотаріусів України (2014)
Маріц Д. О. - Договір про патронат, Карпенко І. В. (2014)
Нечипорук С. В. - Проблеми та перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення нотаріальної діяльності в Україні (2014)
Кашканова Н. Г. - Діяльність біоетичних комітетів: аспекти інтеграції України в європейський науковий простір (2014)
Оксанюк Н. М. - Класифікація принципів спадкування (2014)
Старікова Н. М. - Допоміжні репродуктивні технології: цивільно-правовий вимір (2014)
Хороша Т. С. - Реалізація Конвенцій Ради Європи з питань спадкування в правовій системі України (2014)
Бошицький Ю. Л. - Шляхи модернізації та оптимізації правового регулювання інтелектуальної власності в Україні (2014)
Шишка Р. Б. - Плагіат та його прояви і небезпеки (2014)
Андрощук Г. О. - Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки (2014)
Мосов С. П. - Роль університетів у розробці національної стратегії в сфері інтелектуальної власності в Україні (2014)
Андрусів У. Б. - Правовий статус організацій мовлення (2014)
Ващинець І. І. - Щодо правової кваліфікації розміщення об’єктів авторського права в мережі Інтернет (2014)
Воронін Я. Г. - Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності (2014)
Кашинцева О. Ю. - Особливості предмета договору про створення об’єктів патентування у сфері медицини (2014)
Яшарова М. М. - Місце права промислової власності в правовій системі України та вплив правових систем світу на її розвиток (2014)
Бондаренко О. О. - Значення суттєвих ознак при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка (2014)
Лузан А. В. - Методологія дослідження комплексної системи цивільно-правової охорони винаходів (2014)
Романюк Т. В. - Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: досвід для України (2014)
Даниленко Б. В. - Стале використання несільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського призначення в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Латишева В. В. - Правові аспекти житлового будівництва в сільській місцевості (2014)
Чурилова Т. М. - Правове забезпечення належного управління державними землями в умовах адміністративної реформи (2014)
Сердюк П. П. - Урбанизация как коррелят преступности (2014)
Бабанли Р. Ш. - Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі (2014)
Ващук Б. Л. - Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні (2014)
Коломієць Н. В. - Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та практики її застосування (частина 1) (2014)
Цимбалюк В. І. - Роль судово-психіатричної експертизи в питанні оцінки психічного стану особи (2014)
Волошина В. А. - Окремі питання науково-консультативного забезпечення реалізації повноважень Верховного Суду України (2014)
Доманова Т. Ю. - Підходи до регламентації складної вини у законодавстві зарубіжних держав (2014)
Івахненко О. А. - Зарубіжний досвід криміналізації хуліганських діянь (2014)
Наваляна Я. Т. - Поняття та види латентних зґвалтувань (2014)
Полях В. Б. - Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі: поняття та значення (2014)
Романишин О. Р. - Характеристика системи кримінально-правової охорони порядку виконання судових рішень у кримінальному провадженні (2014)
Солдатенко А. А. - Відмежування причетності до злочину від співучасті (2014)
Ташлицька Н. М. - Згода потерпілого на заподіяння шкоди в континентальній системі права (2014)
Савчук К. О. - Перспективи захисту інтересів України в Міжнародному суді ООН у зв’язку з агресією з боку Російської Федерації, Мельничук О. І. (2014)
Галкін І. Г. - Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини (2014)
Давидова Н. О. - Конституційно-правове регулювання відносин у сфері освіти в США (2014)
Кубієвич С. П. - Етапи формування та особливості врегулювання спорів у рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) (2014)
Отрош М. І. - До питання щодо статусу Католицької Церкви в міжнародному праві (2014)
Харчук О. О. - Економічні санкції як засіб відновлення міжнародної законності, Озерова К. О. (2014)
Арар О. М. Ю. - Палестино-израильский мирный процесс и создание Палестинской Автономии в свете соглашений "Осло І" (2014)
Горобець Н. Г. - Поняття та сутність права власності в контексті Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини (2014)
Грицун О. О. - Питання міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму (2014)
Мельниченко О. В. - Міжнародні договори в системі сімейного законодавства України та ЄС (2014)
Отрош В. М. - Поняття громадянства в міжнародному праві та особливості його набуття і втрати у державах і Мальтійському Ордені (2014)
Boguslaw Banaszak. - Contemporary parliaments in Europa (2014)
Attila Péterfalvi. - Transparency in Defence Administration (PhD. Thesis) (2014)
Лазорський А. О. - Громадянське суспільство і держава: взаємозв'язок та взаємодія (2014)
Хорохонько О. С. - Зворотне відсилання як наслідок негативної "колізії колізій" у міжнародному приватному праві (2014)
Галянтич М. К. - Вартісна оцінка інтелектуальної власності у науково-технічній сфері (2014)
Кіндюк Б. В. - Актуальна праця з історії українського права (2014)
Рабінович С. П. - Фундаментальна праця у сфері охорони суміжних прав суб’єктів інформаційної діяльності (2014)
Біленчук П. Д. - Криміналістичні та психофізіологічні методи дослідження в судочинстві, правоохоронній діяльності та кадровій роботі (2014)
Шилінгов В. С. - Наукові дослідження проблем національної правової системи (2014)
Візит доктора права, професора Вільяма Батлера (США) до Київського університету права НАН України (2014)
Лекція доктора, президента Латвійської Республіки 1999–2007 рр. Вайри Віке-Фрейберга (2014)
Круглий стіл на тему: "Відносини Україна – НАТО: проблеми і перспективи" (2014)
Круглий стіл студентів КУП НАНУ з представником університету Токіо Юзукі Нагакоші (Японія) (2014)
Майстер-клас керівника програм Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою ВОІВ пана Річарда Фрелека (2014)
Круглий стіл на тему: "Сучасні тенденції, загрози та перспективи у сфері розвитку інтелектуальної власності у правовій та комерційній площинах: вітчизняна та міжнародна практика" (2014)
Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корецького (2014)
Круглий стіл на тему: "Перспективи врегулювання Української кризи" (2014)
Круглий стіл на тему: "Ціннісні виміри права" (2014)
Світлій пам’яті Олександра Миколайовича Мироненка (2014)
Світлій пам’яті Віталія Івановича Семчика (2014)
Редакційні повідомлення (2014)
Титул, зміст (2013)
Попов О. Є. - Генезис та еволюція концепцій прав власності в контексті розвитку сучасної інституціональної економічної теорії (2013)
Пакулін С. Л. - Розвиток системи вищої освіти України: закономірності, тенденції, перспективи (2013)
Левченко О. М. - Методичні підходи до визначення вартості підготовки фахівців у ВНЗ України, Ткачук О. В. (2013)
Рамський А. Ю. - Сутність заощаджувальних процесів домогосподарств та їх вплив на розширене відтворення ВВП (2013)
Яворська Т. В. - Розроблення державної системи економічної безпеки страхових підприємницьких структур в Україні (2013)
Доровской В. А. - Экономическая безопасность регионов и её место в государственном регулировании социально-экономического развития Украины (2013)
Третяк В. П. - Досвід окремих країн у вирішенні проблем людського розвитку (2013)
Власенко М. О. - Понятійні та сутнісні характеристики світового фінансового ринку (2013)
Касіян Є. В. - Оцінка складових фінансового розвитку країн Центральної та Східної Європи та його вплив на економічне зростання (2013)
Омар И. О. - Перспективы экономического сотрудничества Украины и стран Ближнего Востока (2013)
Аверкина М. Ф. - Логістичне управління містом як пріоритетний інструмент забезпечення стійкого розвитку міст (2013)
Богдан Н. М. - Реалізація економічних інтересів регіону в контексті забезпечення регіонального розвитку (2013)
Пакуліна А. А. - Концепція управління сталим розвитком соціального комплексу міста на основі імперативу якості життя (2013)
Сидоренко І. В. - Концептуальні підходи до визначення інтегрального показника рівня інвестування інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіону (2013)
Надтока Т. Б. - Свертка показателей при диагностике социально-экономического развития предприятия: проблемы и пути решения, Виноградов А. Г. (2013)
Шпирко В. В. - Моделювання залежності економічного розвитку від реалізації бюджетної та грошово-кредитної політики України в посткризовий період, Мороз П. А. (2013)
Колдовський А. В. - Гібридна динамічна модель прогнозування як інструмент дослідження оптимального валютного курсу в системі валютного регулювання (2013)
Гришаєва Ю. Г. - Напрями вдосконалення управлінського механізму регулювання інвестиційної діяльності на інституційних засадах (2013)
Климко Т. Ю. - Особливості інвестиційних процесів України в посткризовий період, Макарович В. К., Огородник В. О. (2013)
Шталь Т. В. - Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення, Доброскок Ю. Б., Тіщенко О. О., Сапаров Е. (2013)
Тюрина Д. Н. - Использование методов Data Mining в анализе деятельности предприятия (2013)
Гусак А. С. - Аналіз сучасної практики страхування інвестиційних проектів у вуглевидобуванні, Кабанов А. І. (2013)
Нусінова Я. В. - Використання показника періоду непогашення поточних зобов’язань при діагностиці кризи на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (2013)
Тельнова Г. В. - Розробка концепції фінансового менеджменту ІКС машинобудівної галузі (2013)
Денисов К. В. - Аналіз результативності державної промислової політики в чорній металургії України за 1996 – 2010 рр. (2013)
Євсєєва О. О. - Інноваційний розвиток аграрного сектора України в умовах глобалізації (2013)
Клочко В. М. - Методичні підходи до визначення конкурентоспроможності економіки регіонального молокопродуктового підкомплексу (2013)
Коваленко О. Ю. - Обґрунтування методів управління витратами на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Босенко А. В. - Удосконалення управління земельними ресурсами АПК Полтавської області в рамках стратегії ефективного господарювання й землекористування (2013)
Шелудько В. М. - Об’єктивна необхідність впровадження органічного землеробства в Україні (2013)
Білопільська О. О. - Державно-приватне партнерство як механізм інвестування інноваційних технологій поводження з відходами, Фролов С. М. (2013)
Шевченко Ю. О. - Розвиток "зеленої економіки": національний аспект, Прушківська Е. В. (2013)
Філон М. М. - Дослідження ефективності регулювання в сфері телекомунікацій України (2013)
Соловйова О. Є. - Функціональний аналіз компетенції директорів виконавчого органу будівельного підприємства (2013)
Височан О. С. - Співвідношення понять "подорожуючий", "відвідувач" і "турист": міжнародний обліково-статистичний підхід (2013)
Ястремська О. О. - VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку (2013)
Прасол В. М. - Шляхи вирішення проблемних питань кадрової політики ЖКГ за умов реформування, Бубенко П. Т., Димченко О. В., Дворкін С. В. (2013)
Журавка А. В. - Управління ресурсами комунального підприємства водопостачання з урахуванням невизначеності впливів зовнішнього та внутрішнього середовища, Новожилова М. В., Чуб О. І. (2013)
Копосов Г. О. - Використання функціонально-вартісного аналізу для оцінки перспектив розвитку товару, Семененко О. О. (2013)
Сагайдак М. П. - Використання міжнародного досвіду у формуванні системи внутрішнього маркетингу на вітчизняних підприємствах сфери послуг (2013)
Заварзіна Т. В. - Удосконалення оцінки ефективності фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2013)
Булах Т. М. - Сфера охорони здоров’я на селі: стан, проблеми, перспективи розвитку (2013)
Косарева І. П. - Оцінка можливостей впровадження державної програми "доступне житло" в Україні, Сарматицька Н. В., Бондаренко Н. В. (2013)
Бондар Н. О. - Передумови виникнення та формування сучасного світогляду щодо моделей інвалідності: міжнародний досвід (2013)
Карапейчик И. Н. - Потенциалы и конкурентоспособность предприятий: признаки сходства и различия как объектов оценки (2013)
Меліхова Т. О. - Визначення витрат господарської діяльності підприємства (2013)
Петряєва З. Ф. - Економічна безпека підприємства як важлива складова сучасного бізнесу, Петряєв О. О. (2013)
Ситник Г. В. - Концепція фінансового планування на підприємстві на основі процесно-орієнтованого підходу (2013)
Шамота Г. М. - Дослідження підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства, Малиш Д. О. (2013)
Тарануха О. М. - Формування процесу ризик-менеджменту на підприємстві, Іванчук С. І. (2013)
Боднарчук А. В. - Удосконалення комплексного економічного аналізу власного капіталу (2013)
Іванова Л. Б. - Теоретичні засади визначення сумнівних і безнадійних боргів в умовах антикризових заходів (2013)
Папаіка О. О. - Оцінка економічного тяжіння нормативів капіталу, ліквідності та ризику банків, Косогов В. А. (2013)
Папаіка О. О. - Механізм оподаткування операцій банків із цінними паперами, Носачова І. В. (2013)
Кулішов В. В. - Фінансова глобалізація: сутність і наслідки (2013)
Пашова С. М. - Особливості здійснення інвестиційного кредитування інноваційної діяльності банками України (2013)
Бондаренко А. Ф. - Сучасні аспекти розвитку клієнтинг-стратегії банку, Розкошна О. А., Косенко В. І. (2013)
Поліванцев А. С. - Компаративний аналіз використання податкового регулювання в системі конкурентних відносин на світовому ринку (2013)
Петренко М. В. - Теоретичні аспекти формування фінансових рішень у сучасному ринковому середовищі (2013)
Ткаченко І. В. - Систематизація чинників впливу на складові доходної частини Пенсійного фонду України (2013)
Філатов В. М. - Особливості формування тарифної політики в сфері житлово-комунального господарства на сучасному етапі на прикладі Харківської області, Пивавар І. В. (2013)
Мєшкова Н. Л. - Розвиток теоретичних аспектів управління діловою активністю підприємств, Фесенко І. А. (2013)
Буряк Р. І. - Персонал як важливий елемент системи менеджменту якості аграрного підприємства (2013)
Шкромида В. В. - Організація управлінського обліку в системі управління діловою репутацією підприємства (2013)
Волошко Н. О. - Мотиваційне забезпечення управління частками акціонерного капіталу, Курінний О. В. (2013)
Лугова В. М. - Професійна Я-концепція керівника як фундаментальна умова його професійного розвитку (2013)
Кінаш І. П. - Політика розвитку виставкової інфраструктури в Україні (2013)
Кожухівська Р. Б. - Суть і принципи реалізації інтегрованих маркетингових комунікацій (2013)
Петриченко П. А. - Еволюція концепцій маркетингу взаємин: пріоритети, концептуальна база, домінуюча логіка (2013)
Продан В. О. - Методологічні основи управління персоналом на українських підприємствах, Пересипкіна Г. О. (2013)
Лопух К. В. - Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах (2013)
Титул, зміст (2015)
Якимишин Л. Я. - Реконструкція бізнес-процесів в ланцюгу поставок у контексті аутсорсингу (2015)
Левыкин В. М. - Исследование удовлетворенности и лояльности клиентов в проектах мини-гостиниц, Дэвон В. В. (2015)
Новошинская Л. В. - Исследование деятельности институциональных инвесторов в контексте финансового маркетинга (2015)
Палант О. Ю. - Модель формування раціонального пасажиропотоку (2015)
Гринько Т. В. - Концептуалізація моделей управління змінами на підприємствах в сучасних умовах мінливого середовища, Гвініашвілі Т. З. (2015)
Рац О. М. - Дослідження впливу якості кредитного портфелю на ефективність кредитної діяльності банку як складова моніторингу кредитного ризику (2015)
Писарчук О. В. - Проблемні аспекти формування облікової політики суб’єкта державного сектору, Кудіна О. М., Тютлікова В. В. (2015)
Колесник В. М. - Організаційні підходи до управління витратами феросплавних підприємств (2015)
Авдан О. Г. - Особливості оцінки вартості та використання брендів туристичних підприємств (2015)
Лук’яненко О. Д. - Системна ідентифікація інновацій у сучасному форматі їх класифікації (2015)
Карпенко О. В. - Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки підприємництва в агропромисловому комплексі (2015)
Андрющенко І. С. - Формування системи управління витратами підприємств ресторанного господарства (2015)
Цибулько Д. І. - Розвиток блочно-ієрархічного підходу до здійснення процесу технічного переозброєння промислових підприємств, Фартушняк О. В. (2015)
Фалович В. А. - Особливості формування збірних поставок в ланцюгах поставок (2015)
Шталь Т. В. Дядін А. С. - Вдосконалення розвитку конкурентоспроможності економіки на інноваційно-інвестиційній основі (2015)
Михайленко Д. Г. - Предумови формування сталого розвитку громадянського суспільства (2015)
Мірошник М. В. - Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні, Кітченко О. М., Васильцова С. О. (2015)
Одарченко А. М. - Дослідження перспектив впровадження електронної торгівлі в умовах м’ясопереробного підприємства, Сподар К. В., Соколова Є. Б. (2015)
Abstract and References (2015)
Березовський Р. З. - Кількість еритроцитів та співвідношення їх різновікових популяцій у крові поросят за дії ферум цитрату, Максимович І. Я., Влізло В. В. (2014)
Боднар Ю. В. - Активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази за культивування клітин гранульози, Кузьміна Н. В., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2014)
Величко В. О. - Роль мікроелементів у формуванні системи антиоксидантного захисту поросят при стресових станах (2014)
Драган Л. П. - Вплив вірусу інфекційного панкреатичного некрозу на активність аспартатамінотрансферази в культурі клітин риб (2014)
Ковальчук І. І. - Ліпідний і жирнокислотний склад тканин організму медоносних бджіл та перги за умов підгодівлі наноаквацитратами германію та селену, Федорук Р. С., Рівіс Й. Ф., Романів Л. І. (2014)
Милостива Д. Ф. - Вплив мікроелементів на білково-азотистий обмін у молодняку української м’ясної породи (2014)
Охрим С. А. - Вміст сіалових кислот у сироватці крові корів за різного перебігу післяотельного періоду (2014)
Пилипець А. З. - Жирнокислотний склад ліпідів селезінки великої рогатої худоби різного віку (2014)
Храбко М. І. - Антиоксидантна активність та дезінтоксикаційна здатність організму щурів за згодовування цитратів хрому, селену та германію (2014)
Гунчак А. В. - Показники білкового обміну в курей-несучок за різного складу раціону, Кирилів Б. Я., Галущак Л. І., Островська М. Ю. (2014)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності застосування соєвого шроту, отриманого із генетично модифікованої сої, на курчатах-бройлерах (2014)
Левицький Т. Р. - Визначення вмісту метіоніну в кормових добавках методом капілярного електрофорезу, Ривак Г. П., Ривак З. О. (2014)
Невоструєва І. В. - Споживання і перетравлення поживних речовин раціону за згодовування екструдованої соняшникової макухи (2014)
Оріщук О. С. - Ліпідний склад жовтка яєць курей-несучок за використання кормових добавок із включенням пальмового жиру, Цап С. В., Микитюк В. В. (2014)
Седіло Г. М. - Фізіолого-біохімічний статус та продуктивність молодняку ВРХ за використання нової кормової добавки, Федак Н. М., Чумаченко С. П., Вовк Я. С. (2014)
Сірко Я. М. - Онтогенетичні зміни вмісту кальцію та фосфору в процесі росту і розвитку молодняку курей-несучок, Кирилів Б. Я., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Галущак Л. І. (2014)
Землянський А. О. - Метаболічний профіль сироватки крові собак за панкреатиту на тлі лікувальних заходів (2014)
Лесик Я. В. - Дезінтоксикаційна здатність організму та маса тушки і внутрішніх органів кролів за умов згодовування хлориду хрому, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2014)
П’ятничко О. М. - Ефективність препаратів кальценон і кальфосет при лікуванні та профілактиці порушень мінерального обміну в телят, Шкодяк Н. В., Стецько Т. І., Максимович О. А., Михалюк О. В., Михалусь Г. М. (2014)
Серветник Н. Р. - Зміни гематологічного профілю у курей-несучок за аліментарного токсикозу ацетатом свинцю, Снітинський В. В. (2014)
Слюсар Н. В. - Фармакотерапевтична ефективність препарату діоксизоль за ускладнених ран (2014)
Тимошенко О. П. - Показники обміну ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові самиць домашніх котів при доброякісних та злоякісних новоутвореннях молочної залози, Кузьміна Ю. В. (2014)
Білецька Г. В. - Ізоляція патогенного поліомавірусу гусей в Україні (2014)
Глєбова К. В. - Роль дикої птиці як природного резервуара бактеріальних хвороб (2014)
Головко А. М. - Залежність стабільності фізіологічного стану клітин колекційного виробничого штаму Е. coli 055 від кількості пасажів на поживному середовищі, Гордієнко О. І., Пінчук Н. Г. (2014)
Дідух А. В. - Функціональний стан печінки, нирок і підшлункової залози у цуценят, хворих на парвовірусний ентерит (2014)
Драган Л. П. - Особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці райдужної форелі в динаміці вірусної інфекції (2014)
Лизогуб Л. Ю. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів у птахівництві: науковий підхід до вирішення проблеми (2014)
Фотіна Т. І. - Епізоотологічне та епідеміологічні значення харчових бактеріальних патогенів, Касяненко О. І., Фотіна Г. А., Дворська Ю. Е. (2014)
Шкромада О. І. - Аналіз мікробної забрудненості свиногосподарств та мікробіологічний моніторинг вирощування поросят (2014)
Кисців О. С. - Порівняння методів визначення пероральної середньосмертельної дози ветеринарних препаратів: класичного та альтернативного (визначення класу гострої токсичності), Кабанець А. С., Висоцька Т. М. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Фармакологічна оцінка протимікробної дії наночастинок срібла, Кушнір І. М., Колодій Г. В., Семен І. С. (2014)
Кушнір В. І. - Вплив біологічно активного засобу на основі пептидоглікану на мікрофлору кишечнику лабораторних тварин, Кушнір І. М., Семен І. С. (2014)
Нагорна Л. В. - Дерманісоз курей на птахофабриках промислового типу (2014)
Патерега І. П. - Визначення кумулятивних властивостей протипротозойного і протимікробного препарату та субстанції, з якої його виготовлено (2014)
Сачко Р. Г. - Вміст важких металів у довкіллі, кормах та продукції ВРХ в біогеохімічній провінції Прикарпаття, Лесик Я. В., Пилипець А. З., Грабовська О. С., Денис Г. Г., Мартин Ю. В. (2014)
Тарасенко Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка якості молока та молочних продуктів у залежності від періоду лактації корів української червоної молочної породи, Рудь В. (2014)
Красніков Г. А. - Вивчення впливу рослинного препарату з імуностимулюючими властивостями "Вітастим" на організм курчат, інфікованих вірусом низькопатогенного грипу, Шутченко П. О., Музика Д. В., Коваленко Л. В., Обуховська О. В., Медвідь К. О. (2014)
Мартин Ю. В. - Гістоморфологічна характеристика та концентрація гормонів тканини яєчника корів і телиць залежно від фізіологічного стану, Акимишин М. М., Сачко Р. Г., Віщур В. Я., Остапів Д. Д. (2014)
Михалюк О. В. - Вплив препаратів "Кальценон" та "Кальфосет" на організм молодняку свиней на відгодівлі при порушеннях мінерального обміну, Бассараб В. П., П'ятничко О. М., Лісова Н. Е., Максимович О. А., Петришин О. Б. (2014)
Огородник Н. З. - Гематологічний профіль крові поросят при відлученні та за дії імунотропного препарату (2014)
Петришин О. Б. - Гематологічні та імунологічні показники крові телят при респіраторних захворюваннях за умов застосування препаратів данофлоксацину та енроксилу макс (2014)
Щебентовська О. М. - Морфологічна ідентифікація складників тваринної сировини у м’ясних продуктах та м’ясних напівфабрикатах, Шкільник О. С. (2014)
Бондарчук Л. В. - Оцінка корів бурих порід за технологічними ознаками (2014)
Корнят С. Б. - Біохімічний профіль крові корів при лікуванні різних форм ендометритів, Шаран М. М., Андрушко О. Б., Яремчук І. М. (2014)
Кузьміна Н. В. - Активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази та виживання сперміїв в еякулятах бугаїв за різного окисного навантаження, Остапів О. О., Яремчук І. М. (2014)
Литвищенко Л. О. - Реалізації генетичного потенціалу продуктивності голштинськими коровами за промислової технологї виробництва молока, Гончар А. О., Гуцуляк Г. С., Піщан І. С., Капшук Н. А. (2014)
Малишева О. О. - Використання мікросателітних ДНК-маркерів для підбору і комбінування пар плідників стерляді та бестера, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Курта Х. М. (2014)
Мельник В. О. - Визначення оптимального віку початку статевого використання кнурів, Кравченко О. О. (2014)
Поручник М. М. - Взаємозв’язок відтворювальних якостей з особливостями будови молочної залози свиноматок (2014)
Яремич Н. В. - Режим проведення гону та відтворювальна здатність самок норок скандинавського типу селекції (2014)
Авдосьєва І. К. - Імуноферментний метод оцінки ефективності вакцинації бройлерів проти інфекційної бурсальної хвороби, Регенчук В. В., Басараб О. Б., Мельничук І. Л. (2014)
Головко О. А. - Вивчення циркуляції збудника чуми м’ясоїдних серед хворих собак за допомогою ПЛР (2014)
Дерябін О. М. - Розробка ПЛР ТЕСТ-системи "Campylobacter spp.-ПЛР-ТЕСТ” для виявлення та ідентифікації ДНК бактерій роду Campylobacter, Пустовіт Н. А., Виговська Л. М. (2014)
Каплінський В. В. - До методики визначення білкових макромолекул організму тварин у поліакриламідному гелі (2014)
Коняхін О. П. - Вплив змінних імпульсних електромагнітних полів наднизької частоти на гематологічні показники у курей, Решетник А. О. (2014)
Майборода О. В. - Вивчення реактогенності та антигенних властивостей експериментальної серії "Вакцини інактивованої проти сальмонельозів птиці" (2014)
Моткалюк Н. Ф. - Метод визначення ефективності кислотних мийних засобів для санітарної обробки доїльного устаткування в лабораторних умовах, Кривохижа Є. М., Крижанівський Я. Й., Карпенко М. М. (2014)
Напненко О. О. - Нова вакцина проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби (2014)
Смолянінова Є. В. - Діагностика РРСС, зумовленого збудником європейського типу за допомогою ПЛР у форматі реального часу, Солодянкін О. С., Бузун А. І., Геріловіч А. П. (2014)
Янович Д. В. - Оцінка придатності методу імуноферментного аналізу для визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, Засадна З. С., Паздерська О. М., Кіслова С. М. (2014)
Величко В. О. - Маркетинг, як ефективний фактор досліджень конкурентоспроможності на ринку продукції для ветмедицини, Сенишина Т. Є., Гримак А. В. (2014)
Величко В. О. - Відбір зразків ветеринарних лікарських засобів для контрольних досліджень (випробувань) на якість (на допомогу контролерам і працівникам лабораторій підприємств ветмедицини), Тесарівська У. І., Дума І. Р., Довганик В. О. (2014)
Клестова З. С. - Нанотехнології та біоризики, Головко А. М. (2014)
Косенко Ю. М. - Виробництво ветеринарних препаратів за принципами належної виробничої практики (GMP) – стратегія гарантії якості та відповідності до вимог міжнародних стандартів, Зарума Л. Є., Калиновська Л. В., Стефанишин Г. С., Шкільник О. С. (2014)
Косенко Ю. М. - Досвід всесвітньої організації охорони здоров’я тварин у розробці стратегії запобігання розвитку антибіотикорезистентності мікроорганізмів, Остапів Н. В., Везденко О. С., Коляда Х. О., Темненко С. М. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Рецептори поверхневих структур імунокомпетентних клітин у тварин. Сучасні методи їх визначення, Жила М. І., Шкодяк Н. В., Сободош Щ. Й., Мартиник С. Я. (2014)
Музика В. П. - Удосконалення санації сперми бугаїв як фактор профілактики неплідності корів, Атаманюк І. Є., Кушнір І. М., Панич О. П., Угрин Г. П. (2014)
Мурська С. Д. - Протимаститні препарати для інтрацистернального введення, зареєстровані в Україні (2014)
Темненко С. М. - Розробка оптимальної інноваційної стратегії підприємства, Чайковська О. І., Чудяк М. М., Остапів Н. В. (2014)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2014)
Титул, зміст (2014)
Hryhorczuk D. O. - An International Research Consortium on Energy Security and Health Protection in Ukraine: the U. S. Perspective, Kozyckyj T., Iwanik K. N., Edison M., Dardynsky O., Dardynskaia I. (2014)
Нагорна А. М. - Сучасний стан та шляхи покращання організації та контролю за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах, Кононова І. Г., Гречківська Н. В. (2014)
Харківська С. В. - Умови праці та ризики виникнення патології серед працівників гірничо­збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості, Варивончик Д. В. (2014)
Шафран Л. М. - Физиолого­гигиенические особенности профессиональной деятельности моряков специализированного флота, Голикова В. В. (2014)
Швець А. В. - Психофізіологічні особливості прогнозування надійності професійної діяльності рульових матросів за показниками реакції на рухомий об’єкт, Лук’янчук І. А. (2014)
Басанец А. В. - Акустический метод мониторинга состояния бронхолегочной системы больных профессиональными заболеваниями, Ермакова О. В., Макаренкова А. А., Макаренков А. П. (2014)
Шпак Б. І. - Гігієнічні аспекти застосування нових комплексних засобів для обробки насіння зернових культур, Ліпавська А. О., Бардов В. Г. (2014)
Яструб Т. О. - Оцінювання безпечності біопрепарату інсектицидної дії "Хеліковекс, КС" на основі вірусу ядерного поліедрозу бавовняної совки (HearNPV), Кірсенко В. В. (2014)
Орєхова О. В. - Проблеми гігієни праці та професійної патології в конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці, Павленко О. І. (2014)
Вавриневич Е. П. - Сравнительная токсиколого­гигиеническая оценка опасности развития острых ингаляционных отравлений профессиональных контингентов фунгицидами разных классов (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2013)
Белозубенко В. С. - Формирование инновационной системы Европейского Союза, Горина А. А., Абрашка О. В. (2013)
Кулішов В. В. - Моделювання розвитку економіки в умовах глобалізації (2013)
Шемет Т. С. - Європейський банківський союз та його роль у зміцненні фінансової безпеки ЄС (2013)
Касіян Є. В. - Оцінка розвитку фінансових ринків у країнах Центральної та Східної Європи у період трансформації (2013)
Коваленко Р. С. - Торговельне співробітництво Туреччини з Європейським Союзом: євроінтеграційний контекст (2013)
Омар И. О. - Анализ и прогнозы развития мировой экономики, экономики Украины и экономик стран Ближнего Востока на 2013-2014 годы (2013)
Дедіков О. І. - Про співвідношення внутрішніх і зовнішніх чинників у фінансово-економічних процесах в Україні (2013)
Колесніченко І. М. - Регулювання трансакційних витрат за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: реалії та перспективи в економіці України (2013)
Маргасова В. Г. - Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України, Сіренко К. Ю. (2013)
Коляда Т. А. - Вплив трансформації функцій держави на пріоритети та механізми реалізації бюджетної стратегії в Україні в умовах глобалізації: інституціональний вимір (2013)
Хмель С. Н. - Схоластичность в microeconomics: возможно ли элиминирование?, Хмель В. И., Любушкина И. А. (2013)
Попов В. А. - Формирование потребительской корзины в условиях неопределённой инфляции, Семёнов В. П. (2013)
Устенко С. В. - Застосування PRIME-методу для управління бізнес-процесами підприємства, Помазун О. М. (2013)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Сучасні тенденції прямого іноземного інвестування у промисловість України, Корнієнко А. А. (2013)
Міщук Є. В. - Особливості управління інвестиціями як чинником підвищення рівня економічної безпеки підприємств гірничо-металургійного комплексу, Адамовська В. С. (2013)
Башта А. И. - Аспекты устойчивого развития на базе использования инноваций энергосбережения, Иванова А. С. (2013)
Фірсова С. Г. - Комерціалізація інноваційної продукції у реальному секторі економіки, Махініч Г. О., Спіріна І. Г. (2013)
Боровская М. А. - Инструментарные средства квалиметрирования результативности деятельности научно-педагогических сотрудников в системе управления вузом, Шевченко И. К., Масыч М. А. (2013)
Боронос В. Г. - Урахування впливу тінізації економіки на рівень фінансового розвитку регіону (2013)
Євсєєва О. О. - Розробка організаційно-економічного механізму ефективної реалізації інноваційного розвитку великого міста (2013)
Пакулін С. Л. - Інноваційний соціально-домінантний розвиток регіону (2013)
Мурашко М. І. - Стратегічні орієнтири освітянської компоненти у формуванні інтелектуального потенціалу регіону, Назарко С. О. (2013)
Божко В. П. - Особенности использования реинноваций при создании высоких технологий в металлургии и машиностроении, Мазниченко А. Д., Омельченко О. Л. (2013)
Набок Є. В. - Аналіз особливостей розвитку машинобудівної галузі України (2013)
Пуліна Т. В. - Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості (2013)
Васильцов Є. В. - Фінансові аспекти продуктивності гірничо-металургійних підприємств України (2013)
Гелевачук З. Й. - Ринкове забезпечення розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів України (2013)
Лісніченко О. О. - Фундаментально-вартісні аспекти результативності розвитку харчових підприємств України (2013)
Стасіневич С. А. - Механізм державного цінового регулювання в цукробуряковому комплексі України (2013)
Головачова О. С. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку України (2013)
Циган Р. М. - Основні умови розвитку агропромислового комплексу України на інноваційній основі, Кравченко А. О. (2013)
Черешнюк О. М. - Особливості витрат інноваційної діяльності в цукровій промисловості (2013)
Дикий А. В. - Императивы и предпосылки внедрения механизмов реализации инвестиционно-строительных проектов на основе государственно-частного партнерства (2013)
Пакуліна А. А. - Удосконалення стратегічного управління розвитком сфери послуг (2013)
Краснокутская Н. С. - Влияние ресурсного потенциала на формирование ценности предприятиями торговли, Круглова Е. А., Андросов В. Ю. (2013)
Таньков К. Н. - Аутсорсинг как инструмент эффективного управления процессом туристического обслуживания, Гуслистый А. С. (2013)
Петренко К. В. - Ринок праці: проблеми та перспективи розвитку депресивної території (2013)
Череп О. Г. - Оцінка використання трудових ресурсів підприємствами харчової промисловості в Запорізькій області, Бубенець А. І. (2013)
Ціжма Ю. І. - Структура зайнятості населення в умовах демографічної кризи в Україні (2013)
Лігоненко Л. О. - Обґрунтування теоретичних засад економічного управління підприємством з позиції теорії фірми (2013)
Отенко В. І. - Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства (2013)
Щекович О. С. - Оперативне управління в умовах санації підприємства (2013)
Мельникова К. В. - Особливості обліку логістичних витрат на підприємствах (2013)
Гагаринов А. В. - Системная модель оценивания уровня интеграции свойств системных элементов предприятия, Кобзев П. М. (2013)
Крамськой Д. Ю. - Аналіз інструментарію дослідження інноваційного розвитку підприємства, Колотюк О. І. (2013)
Криворучкіна О. В. - Управління продуктивністю підприємства на засадах ресурсозбереження (2013)
Мошек Г. Є. - Вплив типів управлінських рішень на ефективність діяльності торговельних підприємств, Соломко А. С., Ковальчук М. М. (2013)
Каліберов О. Г. - Семантичний аналіз категорії "Маркетингова стратегія підприємства" (2013)
Сомов Д. О. - Особливості комплексної взаємодії чинників стратегічного розвитку підприємства (2013)
Закорко М. В. - Определение факторов формирования стоимости финансовых ресурсов субъектов хозяйствования (2013)
Наконечна Д. Ю. - Бізнес-модель енергоефективного підприємства: основні складові та механізм впливу на формування конкурентних переваг (2013)
Пурій Г. В. - Методичні підходи до управління операційними витратами підприємств з метою запобігання банкрутству (2013)
Леонова Ю. О. - Особливості обліку основних засобів на підприємстві (2013)
Абакуменко О. В. - Моделювання рівня конкуренції на фінансовому ринку України (2013)
Пасічний М. Д. - Механізм непрямого оподаткування в Україні: становлення та розвиток (2013)
Базадзе К. М. - Якість послуг і банківського обслуговування в системі управління конкурентоспроможністю банків (2013)
Москвічова О. С. - Сутність державного регулювання ринку кредитних послуг в умовах банківської кризи (2013)
Бєлова О. І. - Формування схеми контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством (2013)
Болотная О. В. - Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности предприятия в условиях кризиса (2013)
Криворучко О. М. - Обґрунтування та вибір напрямів реалізації маркетингу персоналу підприємства, Гладка О. І. (2013)
Лаптев В. И. - Реализация методов гибкой политики занятости в контексте эффективного кадрового менеджмента на предприятии (2013)
Євтушенко Г. В. - Модель управління марочним капіталом підприємства (2013)
Собчак А. П. - Роль сервисного обслуживания в продвижении промышленного оборудования на рынке, Коваленко С. В. (2013)
Могила І. С. - Управління витратами на маркетингову діяльність торгівельного підприємства (2013)
Титул, зміст (2014)
Dzhukha V. M. - Functioning of Development Institutions in the Russian Federation at the Modern Stage, Rybkina A. S. (2014)
Вовченко Н. Г. - Финансовая стабилизация стран глобальной экономики в условиях долгового кризиса, Сульженко В. С. (2014)
Евтишина К. А. - Перспективы социально-экономического развития приграничных территорий в рамках международного сотрудничества Еврорегиона "Донбасс", Зинченко В. А., Мищенко К. Н., Орлинский С. А., Шеховцов Р. В. (2014)
Мельник Т. М. - Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні, Пугачевська К. С. (2014)
Пожидаева С. В. - Совершенствование управления сельскохозяйственным комплексом Ростовской области в условиях вступления России в ВТО (2014)
Кужелев М. А. - Предпосылки формирования механизма государственного регулирования системы коммерческого страхования, Шакура О. А., Вайсеро Л. М. (2014)
Манойленко А. В. - Теоретическое обоснование формирования интеграционных форм взаимодействия предприятий при разработке инновационной политики, Строков Е. М. (2014)
Жилєнко С. М. - Підходи до визначення поняття "державний борг", Ляховець О. О. (2014)
Іванова О. Ю. - Оцінка дієвості дерегуляційних процесів в Україні, Чечетова-Терашвілі Т. М. (2014)
Кліменко О. М. - Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, влади та суспільства, Мащенко М. А. (2014)
Гончарова С. Ю. - Стратегічне управління інноваціями фармацевтичних підприємств, Гончаров А. Б. (2014)
Калашник Т. Є. - Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в сучасних умовах, Лісна І. Ф. (2014)
Григоренко О. В. - К вопросу развития национальной инновационной системы России (2014)
Хмелёв А. Г. - Эволюционные методы формирования нейросетевых моделей сложных экономических систем (2014)
Глінська О. М. - Нейромережеве моделювання процесів бюджетування та використання трудових ресурсів на підприємствах вугледобувної галузі, Пархоменко С. О., Хмельова А. В. (2014)
Дружиніна В. В. - Перспективний аналіз поточного попиту місцевого ринку праці (2014)
Жук М. О. - Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України, Здрок В. В. (2014)
Глотов Є. О. - Визначення факторів впливу на вартість цінних паперів з фіксованим купоном, Череватенко В. А. (2014)
Іщенко М. І. - Розробка економіко-математичних моделей оптимізації витрат в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів (2014)
Иванов В. Н. - Модель оценки операционного риска, связанная с рабочим днем персонала банка (2014)
Ільченко К. О. - Моделювання стратегії кредитної та депозитної діяльності комерційного банку (2014)
Никитенко О. К. - Розробка моделі видобутку знань для прогнозування фінансових ринків з виділенням типових тенденцій з часового ряду (2014)
Проскурня М. Г. - Вплив якості обслуговування інформаційно-комунікаційних підприємств на продуктивність їх діяльності (2014)
Кузьминчук Н. В. - Якісний аналіз реалізації організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості підприємств машинобудування, Андрєєва Є. Л. (2014)
Попова В. Д. - Аналіз логістичних витрат напівпровідникової галузі України (2014)
Усенко Л. Н. - Состояние технологического развития производства растениеводческой продукции сельскими территориальными экономическими системами (2014)
Логутова Т. Г. - Формування критеріїв оцінки інфраструктурних проектів розвитку морських портів, Дем’янченко А. Г. (2014)
Малинка О. Я. - Особливості дослідження поведінки споживачів на ринку закладів харчування студентів, Устенко А. О., Гевка Н. І. (2014)
Кравченко О. С. - Місце бюджетного управління в загальній системі управління торговельним підприємством, Брагіна О. С. (2014)
Коржилов Л. І. - Особливості інфраструктурного забезпечення галузі туризму в Харківському регіоні (2014)
Большинская И. С. - О некоторых проблемах высшего образования и роли крупных городов (2014)
Охота В. І. - Сучасні проблеми управління трудовим потенціалом вітчизняних ТНК (2014)
Свечкіна А. Л. - Розвиток медичного страхування в Україні: системний підхід, Сподарева О. Г. (2014)
Мамонова Г. В. - Моделювання пріоритетів фінансового забезпечення соціальної сфери, Канцур І. Г. (2014)
Надтока Т. Б. - Многомерное оценивание уровня социально-экономического развития предприятия, Виноградов А. Г. (2014)
Сєріков А. В. - Організаційна культура як домінанта в життєдіяльності підприємства: системний підхід, Атреп’єва А. Т., Боженко А. М., Маренич Ю. В., Рябуха Ю. О., Сергеєв С. С. (2014)
Брагинец А. Н. - Система обратной связи на предприятии: процессы и их критичность (2014)
Жежуха В. Й. - Методологічні положення з формування системи показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств (2014)
Альошин С. Ю. - Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект (2014)
Біленська Я. Р. - Використання збалансованої системи показників для оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання (2014)
Климчук А. О. - Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства (2014)
Пуйда Г. В. - Амортизаційна політика як ключовий елемент управління технічними ресурсами підприємства (2014)
Дорошенко А. А. - Банковский сектор Украины: реалии, тенденции, перспективы (2014)
Азізова К. М. - Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку (2014)
Бондаренко О. С. - Обґрунтування наукових підходів до визначення фінансових потоків (2014)
Болгар Т. М. - Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовах господарювання (2014)
Боришкевич О. В. - Золото в сучасній економіці (2014)
Паєнтко Т. В. - Реформування оподаткування доходів і доданої вартості в контексті легалізації фінансових потоків (2014)
Пахненко О. М. - Мікрострахування як підґрунтя для розвитку добровільного медичного страхування в Україні, Лисенко В. С. (2014)
Скаско О. І. - Удосконалення системи управління ризиками в банках України (2014)
Чмутова І. М. - Формування проектної команди з упровадження фінансового контролінгу в банківську діяльність, Максімова М. В. (2014)
Шевалдіна В. Г. - Вплив макроекономічних факторів на формування депозитів населенням України (2014)
Кравченко М. В. - Теоретичні та практичні проблеми модернізації податкової системи та розширення дохідної бази Державного бюджету України (2014)
Урусова С. С. - Конкурентне середовище національного ринку банківських послуг: сутність та підходи до сегментації (2014)
Кундря-Висоцька О. П. - Причини та передумови знецінення гудвілу у банківському секторі України, Колчар Ю. О. (2014)
Брюховецька Н. Ю. - Моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття управлінських рішень, Хасанова О. В. (2014)
Дикань В. Л. - Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками, Посохов І. М. (2014)
Титова Е. В. - Личность как субъект управленческой деятельности, Баранов В. И. (2014)
Донець О. С. - Концептуальна модель бізнес-ситуації залучення і відтворення тимчасового персоналу івент-служби, Філіпович К. В. (2014)
Шаповал О. А. - Методичні засади управління контролем якості продукції (2014)
Ясенецький В. С. - Особливості функціонування бірж як складової ринкової інфраструктури (2014)
Цапук О. Ю. - Процедура удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок (2014)
Шатілова О. В. - Модель формування бізнес-портфелю підприємства в контексті забезпечення стратегічної гнучкості (2014)
Яворська К. Ю. - Стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів шляхом формування в його складі бізнес-напрямів (2014)
Титул, зміст (2014)
Шарикіна Н. І. - Трансдукція мітогенних сигналів як основа створення протипухлинних таргетних препаратів (частина I), Мєшкова Н. О., Міщенко О. В., Хавич О. О., Кудрявцева І. Г., Пенделюк С. І. (2014)
Беленичев И. Ф. - Некоторые аспекты кардиопротекторного действия нового b­адреноблокатора с NO­миметическим эффектом "Гипертрил" на модели инфаркта миокарда, Кучеренко Л. И., Волчик Ю. А., Абрамов А. В., Бухтиярова Н. В. (2014)
Волощук Н. І. - Гастротоксична дія диклофенаку натрію на тлі дефіциту та надлишку гідроген сульфіду в есперименті, Таран І. В. (2014)
Должикова О. В. - Гістоморфологічні дослідження впливу нових супозиторіїв вагінальних "Меланізол" на стан піхви щурів на тлі експериментального вагініту, Малоштан Л. М. (2014)
Дронов С. Н. - Детоксицирующие свойства и острая токсичность фиксированной комбинации низкоконцентрированного раствора гипохлорита натрия и таурина, предназначенной для парентерального применения (2014)
Жилюк В. І. - Дозозалежні ефекти метформіну та піоглітазону щодо процесів навчання та збереження умовної навички в щурів з алоксановим діабетом, Мамчур В. Й. (2014)
Кабанова Т. А. - Аналгетичні та протизапальні властивості 1­метоксикарбонілметил­3­ариламінобенздіазепін­2­онів, Павловський В. І., Халімова О. І., Ушаков І. Ю., Карасьова Т. Л., Андронаті С. А. (2014)
Кальчук Р. О. - Профілактичне та лікувальне застосування тіоцетаму для корекції гострого запалення слизової оболонки порожнини рота за умов іммобілізації в експерименті (2014)
Нагорна О. О. - Фармакокінетичні параметри ін’єкційної форми нового метаболітотропного препарату "Ангіолін", Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Волуй А. В., Кузнєцова О. В., Ярош О. К. (2014)
Очеретнюк А. О. - Дослідження фрагментації ДНК у тканинах легень щурів після застосування 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або 5 % розчину HAES­LX у гострому періоді опікової хвороби, Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А., Прокопенко С. В. (2014)
Пясковська О. М. - Протипухлинна дія дихлорацетату щодо карциноми Ерліха, Бойчук І. В., Федорчук О. Г., Мельников О. Р., Дасюкевич О. Й., Колесник Д. Л., Соляник Г. І. (2014)
Рибак В. А. - Вплив тривалого застосування густого екстракту квасолі на показники вуглеводного обміну в щурів з метаболічним синдромом на тлі ожиріння, Малоштан Л. М. (2014)
Саєнко А. В. - Вплив натрієвої солі 3­(2­оксо­3­феніл­2H­|1,2,4|тріазино|2,3­c|хіназолін­6­іл) пропанової кислоти на фізичну витривалість щурів за умов гіпоксичних станів (2014)
Степанюк Г. І. - Актопротекторна активність солей (3­R­оксо­2Н­|1,2,4|­тріазино­|2,3­с|­хіназолін­6­іл)карбонових кислот та їхніх галогенвмісних аналогів, Почелова О. В., Степанюк Н. Г., Коваленко С. І., Воскобойник О. Ю. (2014)
Суворова З. С. - Ефективність похідного арилаліфатичних аміноспиртів на моделі експериментального оніхомікозу (2014)
Леонід Олександрович Громов (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Титул, содержание (2015)
Мезеря А. Ю. - Залежність фізико-механічних властивостей ожеледі на проводах і тросах повітряних ліній електропередачі від впливу зовнішніх факторів, Занихайло Є. О. (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у дванадцятипульсному напівпровідниковому перетворювачі з дев’ятизонним регулюванням вихідної напруги, Єрмакова В. В., Мельник О. О., Сопіга М. В. (2015)
Буданов П. Ф. - Моделювання нештатних аварійних ситуацій на енергооб'єктах на основі фрактально-кластерного підходу, Чернюк А. М., Бровко К. Ю., Солод К. А., Руденко Т. П. (2015)
Ярымбаш Д. С. - Повышение эффективности использования фотопанелей на солнечных электростанциях, Даус Ю. В. (2015)
Ущаповський К. В. - Ефективність використання трудових ресурсів ДП "НЕК "Укренерго" та шляхи її підвищення, Костін Ю. Д. (2015)
Кисіль С. В. - Аналіз існуючих додаткових послуг залізничних підприємств (2015)
Чернюк А. М. - Анализ методов моделирования структурно-геометрических форм проводящих пористых сред (2015)
Тройникова Е. Н. - Подходы к управлению безопасностью транспортных процессов на железной дороге (2015)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-листопад 2014 року (2015)
Abstracts (2015)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 483 (2015)
К сведению авторов (2015)
Стоян О. Ю. - Державне регулювання у сфері біоенергетики України: тенденції та напрями розвитку (2014)
Науменко Р. А. - Удосконалення державного регулювання розвитку вищих навчальних закладів як автономних освітньо-наукових суб’єктів, Гунченко К. М. (2014)
Бацуровська І. В. - Педагогічні функції навчання у вищій професійній освіті (2014)
Борисова Т. М. - Значення ергономічних знань та умінь для фахової підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Винничук Р. В. - Аксіологічні аспекти діяльності вчителя в соціокультурному середовищі (2014)
Висікайло Т. В. - Використання методу копіювання пейзажів у процесі підготовки до пленерної практики студентів середніх спеціальних навчальних закладів (2014)
Гандзюк Л. А. - Критерії та показники сформованості естетичних смаків майбутніх техніків-технологів швейного виробництва (2014)
Головко В. А. - Професійне самовиховання як педагогічна категорія (2014)
Данілова Л. В. - Критерії та показники сформованості почуття милосердя у студентів ВНЗ (2014)
Жорова І. Я. - Інтернет-технології як засіб професійного розвитку вчителів природничих дисциплін (2014)
Ибрагимова Л. С. - Мультимедиа технологии в профессиональной подготовке студентов инженерных спеціальностей (2014)
Іслямова Е. А. - Теоретический анализ научных источников по формированию предметной и практической компетенций у будущих инженеров-педагогов (2014)
Ковтун А. В. - Вітчизняний досвід організації музично-педагогічної практики студентів педагогічних інститутів (кінець 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2014)
Крохмаль А. М. - Навчання студентів-магістрантів та аспірантів конспектування лекцій з "ділової іноземної мови" (2014)
Крупа В. В. - Особливості застосування методів фізичної реабілітації у дітей при захворюванні на дитячий церебральний параліч (2014)
Моїсеєв С. О. - Самопрезентація професійної компетентності вчителя фізичної культури (2014)
Полторак Л. Ю. - Сучасні методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до використання методів арт-терапії (2014)
Роменський О. В. - Формування іншомовної комунікативної компетентності моряків крізь призму міжкультурної комунікації (2014)
Савенко І. В. - Історико-педагогічні аспекти становлення і розвитку ідеї підготовки вчителів технологій до викладання основ дизайну (2014)
Сай Д. В. - До питання критеріїв моральної вихованості майбутніх соціальних працівників (2014)
Самойленко О. М. - Методика підготовки навчальних матеріалів з природничо-математичних дисциплін із застосуванням технологій qr-кодування (2014)
Сафонова І. Я. - Математична компетентність як фактор підготовки старшокласників до життя (2014)
Семененко І. Є. - Деякі особливості організації навчального процесу для іноземних студентів базових факультетів (2014)
Слятіна І. О. - Сутність та основні параметри музично-естетичного виховання учнів підліткового віку (2014)
Сургова С. Ю. - Соціальний інтелект як провідна професійна якість соціального працівника (2014)
Титаренко В. М. - Здоров’язбережувальні технології та їх класифікації (2014)
Ткачов А. С. - Про реалізацію педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до організації самоосвіти старшокласників у сучасному інформаційно-навчальному середовищі (2014)
Ткачов С. І. - Експериментальна перевірка умов організації самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів з використанням інформаційно-комунікативних технологій, Бучинський А. В. (2014)
Уварова Т. Ю. - Специфіка забезпечення особистісної самореалізації учнів в підлітковому віці (2014)
Умерова Г. А. - Внедрение спецкурса как условие формирования аналитической компетентности будущих инженеров-педагогов (2014)
Ху Циин - Традиционное искусство как средство формирования этноэстетической культуры студентов в китайских університетах (2014)
Чумак Л. В. - Професійна майстерність вчителя світової літератури: використання закономірностей розумового розвитку підлітка (за творчою спадщиною Костюка Г. С.) (2014)
Штейміллер І. О. - Педагогічний супровід соціокультурної адаптації іноземних студентів під час навчання в українському університеті (2014)
Щебликіна Т. А. - Основні напрями проведення моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів (2014)
Титул, зміст (2011)
Шемшученко Ю. С. - Часопису Київського університету права - 10 років, Бошицький Ю. Л. (2011)
Усенко І. Б. - Леонід Карум: міфи і реальність (2011)
Дідич Т. О. - Правотворення та державотворення: особливості взаємодії в сучасних умовах розвитку України (2011)
Кравченко С. С. - Правовий прецедент як соціальний інститут та його значення: прагматичний аналіз (2011)
Ромінський Є. В. - Загальноруські міжкнязівські договори (2011)
Самойленко О. В. - Реалізація судової реформи 1864 року в Україні: етапи і проблеми (2011)
Балтаджи П. М. - До питання удосконалення юридичної мови в контексті мовної політики держави (2011)
Дячук Л. В. - Особисті правовідносини подружжя в законодавстві іконоборців (2011)
Корновенко С. В. - Законодавство Особливої наради з урегулювання поземельних відносин на підконтрольних білому руху півдня Росії українських територіях (1919 р.) (2011)
Луцький Р. П. - Позитивне право та природне право: опозиція категорій (2011)
Марисюк К. Б. - Майнові покарання на території українських земель у складі Молдавії (1359-1774 рр.) (2011)
Рудик П. А. - Висвітлення Конституції Пилипа Орлика в історико-правовій літературі в період до проголошення незалежності України (2011)
Суханова Д. С. - Юридична майстерність: американський підхід до підготовки майбутніх працівників (2011)
Юхимюк О. М. - Співвідношення понять "правозастосування" та "застосування норм права" (2011)
Балаклицький А. І. - Державна влада та апарат її здійснення як основні ознаки сучасної держави (2011)
Біржакова Є. О. - Властивості права в контексті природно-правового праворозуміння (2011)
Бондаренко Є. І. - Особливості прецедентного права США (2011)
Вергелес Д. Є. - Актуальні проблеми кодифікації законодавства (2011)
Габінет Д. А. - Відображення ідей про форму української держави в державно-правових поглядах П. І. Чижевського (2011)
Горобець К. В. - Ціннісно-нормативні складові правової сфери (2011)
Гриб Н. П. - Австрійська конституція 1849 р.: особливості її прийняття, структура та основні положення (2011)
Денисюк М. В. - Взаємозв'язок та взаємодія громадянського суспільства та держави (теоретико-правові аспекти) (2011)
Єлманова О. М. - Право та мораль: співвідношення понять в контексті аналізу основних регуляторів суспільних відносин, чинників та наслідків їхнього регуляторного впливу (2011)
Корунчак Л. А. - Застосування деяких понять синергетики у вивченні системи та джерел права (2011)
Матвієнко К. О. - Становлення науковця-правознавця П. П. Михайленка (2011)
Николюк Д. А. - Екологічна функція в системі функцій сучасної держави (2011)
Котенко Т. В. - Функціональне призначення місцевого самоврядування як об'єкт загальнотеоретичних досліджень (2011)
Слинько С. С. - Правотворча політика як юридична категорія (2011)
Батанов О. В. - Інавгурація президента як інститут конституційного права: аксіологічні та онтологічні засади (2011)
Чернецька О. Б. - Нормативні акти представницьких органів місцевого самоврядування в системі правового регулювання муніципальних відносин (2011)
Гаєва Н. П. - Право на свободу об'єднання як суб'єктивне право (2011)
Приходько Х. Б. - Категорія "технології" в теорії конституційного процесу (2011)
Терлецький Д. С. - Поняття і механізм конституційної імплементації міжнародних договорів (2011)
Андрушко І. П. - Категорія "публічний інтерес" у конституційному праві: поняття та зміст (2011)
Іванова Т. І. - Концептуальне та законодавче визначення оптимальної децентралізації влади на місцях (2011)
Бабич Б. А. - Суспільна небезпека як категорія адміністративно-деліктного права (2011)
Гетманцев Д. О. - Щодо значення публічного інтересу для фінансового права (2011)
Кобець О. Б. - Особливості прозорості одержання подарунків працівниками правоохоронних органів та особами, уповноваженими на виконання функцій держави (2011)
Коссе Д. Д. - Структура спеціальних правових режимів в економіці (2011)
Можаровська Н. О. - Сучасні гуманітарно-правові проблеми інформаційної безпеки суспільства (2011)
Тихонова О. Б. - Особливості притягнення до юридичної відповідальності за порушення правил фінансового моніторингу (2011)
Руденко О. О. - Прокурорський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб'єктів господарювання (2011)
Рудешко Б. Б. - Історико-правові основи регулювання організації бухгалтерського обліку виконання бюджету (2011)
Кисіль Л. Є. - Нагальні завдання удосконалення адміністративного оскарження (2011)
Мацегорін О. І. - Аксіологія принципів зобов'язального права (2011)
Мельничук Н. О. - Роль відповідальності для забезпечення ефективного регулювання договірних трудових відносин (2011)
Похиленко І. С. - Правове регулювання судового збору в господарському процесі (2011)
Савчин М. Б. - Економічна демократія та право на свободу підприємницької діяльності (2011)
Юшина С. І. - Визначення зовнішньоторговельної діяльності в українському законодавстві (2011)
Бакалінська О. О. - Категорія "добросовісність" у цивільному праві України (2011)
Гелич Ю. О. - Правові основи формування режиму комерційної таємниці на підприємстві (2011)
Кучер Т. М. - Логіко-юридичні підходи до теорії доказування у цивільному судочинстві України (2011)
Харченко Г. Г. - Принципи роз'єднання та абстракції у речовому праві (2011)
Дюкарєва С. Б. - Ландшафтний дизайн як об'єкт правового регулювання (2011)
Крисань Т. Є. - Правові аспекти відшкодування моральної шкоди у цивільно-правових відносинах (2011)
Кулинич О. П. - Поняття цивільно-правового способу захисту права приватної власності на земельні ділянки (2011)
Лавріненко І. А. - Поняття та зміст категорії волі при укладенні правочинів (2011)
Ніколенко Л. М. - Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві з 1917 року до сучасного періоду (2011)
Тимошенко О. А. - Межі розгляду судом справи в касаційному провадженні в цивільному судочинстві України (2011)
Хоменко М. М. - Еволюція цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами (2011)
Шкребець Д. Б. - Поняття і види доказів у цивільному процесі (2011)
Бошицький Ю. Л. - Аспекти удосконалення правотворення у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні (2011)
Яшарова М. М. - Патентування службових винаходів в СІНА: теоретичні та практичні аспекти (2011)
Андрусів У. Б. - Результати діяльності організацій мовлення: тенденції та перспективи правової охорони (2011)
Болошин Б. О. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку правового регулювання достовірних відносин у сфері промислової власності в Україні (2011)
Пархомчук С. О. - Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності (2011)
Савич С. С. - Особливості правової охорони зазначень сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів згідно Регламенту 510/2006 Європейського Союзу та національного законодавства Республіки Польща (2011)
Селіваненко Б. Б. - Права осіб на винаходи в сфері медицини та права пацієнтів: гармонізація правового регулювання (2011)
Бугера С. І. - Правові питання забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції (2011)
Головкін О. Б. - Державний контроль і нагляд у сфері охорони довкілля як складова екологічної політики України (2011)
Джавадов И. А. - Понятие и сущность охраны земель в правовых системах зарубежных стран (2011)
Кишко-Єрлі О. Б. - Землі, що потребують відновлення, як нова категорія земель України (2011)
Печуляк Б. П. - Лісове право України: теоретико-правові питання визначення (2011)
Шараєвська Т. А. - Проблеми юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства щодо захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні (2011)
Костенко О. М. - "Соціально-натуралістична" юриспруденція - доктринальна основа для правової реформи в Україні (2011)
Тростюк З. А. - Злочини проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування: окремі проблеми нормотворчої техніки, Бокоч І. М. (2011)
Дідик С. Є. - Родовий об'єкт злочинів проти правосуддя (проблеми визначення) (2011)
Данченко К. М. - Проблема вини і питання доцільності в кримінально-правовій політиці (2011)
Керліц К. Б. - Проблеми законодавчих гарантій діяльності слідчого органів внутрішніх справ (2011)
Парамонова О. С. - Зміст професійних обов'язків медичного та фармацевтичного працівника у розумінні статті 140 КК України (2011)
Серкевич І. Р. - Визначення поняття тероризм та його генезис (2011)
Сосніна О. Б. - Злочинність як суспільно небезпечна поведінка (2011)
Савчук К. О. - Міжнародно-правові ідеї Петра Євгеновича Казанського та їх значення для сучасної науки міжнародного права (2011)
Нагорняк М. - Вплив СІНА і Росії на формування міжнародно-правової бази у сфері міжнародної інформаційної безпеки (2011)
Проценко І. М. - Становлення та розвиток принципу взаємної економічної вигоди в міжнародному економічному праві (2011)
Тропін З. В. - Рішення арбітражного трибуналу щодо юрисдикції у справі Ioannis Kardossopoulos (Греція) v. Грузія у світлі розв'язання проблем реалізації положень Договору до Енергетичної Хартії (2011)
Гріненко О. О. - Привілеї і імунітети Європейського Союзу та його персоналу в третіх країнах (2011)
Буквич А. В. - Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника (2011)
Василенко О. С. - Уніфікація правил електронної комерції в рамках Типового закону ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю" (2011)
Волкова О. О. - Актуальні питання міжнародно-правового регулювання трансплантації (2011)
Гладчук Т. П. - Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах Європейського Союзу (2011)
Діденко Н. А. - Розвиток міжнародно-правового поняття "біженці" на сучасному етапі (2011)
Лобовик Б. С. - До питання про застосування ненаціонального права міжнародним комерційним арбітражем (2011)
Матат Ю. І. - Практика Європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин у законодавстві (2011)
Терещенко О. В. - Вирішення спорів міжнародними судами (2011)
Тітко Е. В. - Стандарти та розуміння права на свободу вираження поглядів на теренах України (2011)
Трунов И. Л. - Экономико-правовой эквивалент стоимости человеческой жизни (2011)
Ключинська А. М. - Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в системі місцевого самоврядування (2011)
Сафонова О. Ю. - Особливості реалізації права на користування об'єктами публічної власності (2011)
Хайнус О. І. - Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві (2011)
Батанов О. В. - Актуальне дослідження проблем конституційно-правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні (2011)
Костицький В. В. - Шляхи вдосконалення правового регулювання сільськогосподарського землекористування в Україні: новий погляд науковця (2011)
Грошевий Ю. М. - Нові дослідження в галузі кримінально-процесуального права (2011)
Шмоткін О. В. - Теорія і практика законотворення: історичний досвід періоду української революції (2011)
Покрещук О. О. - Корисне дослідження у сфері права Європейського Союзу (2011)
Майстер-клас викладача комерційного права США, доктора права П. Костіва (2011)
Фінальні змагання Всеукраїнських дебатів з протидії ксенофобії та расизму (2011)
"Круглий стіл" на тему: "Право на справедливий і неупереджений суд та тенденції розвитку процесуального законодавства України" (2011)
Майстер-клас доктора права, професора Андреа Табаку (Румунія) (2011)
Майстер-клас доктора права, професора Євгенія Келару (Румунія) (2011)
Майстер-клас почесного ректора Київського університету права НАН України, академіка Ю. Шемшученка (2011)
У КУП НАН України відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2011)
КУП НАН України провів Міжнародну науково-практичну конференцію "Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти" (2011)
"Круглий стіл" на тему: "Права людини в сучасній правовій системі України" (2011)
ІІІ Міжнародний правничий конкурс ім. В. М. Корецького (2011)
Студенти КУП НАН України взяли участь у роботі "круглого столу" на тему: "Політична система України: сучасний стан та перспективи розвитку" (2011)
Майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) (2011)
Ювілей відомого вченого С. Я. Фурси (2011)
Редакційні повідомлення (2011)
Титул, зміст (2014)
Козаченко Г. В. - Екосесент: зміст, предмет і структура, Шульженко Л. Є. (2014)
Бєлікова Н. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції, Козирєва О. В., Черкаський І. Б. (2014)
Вовк В. А. - Концепция человеческого капитала в контексте поворота к "обществу мудрости" (2014)
Рибалко Ю. С. - Холістичний підхід еволюційної теорії економіки щодо генезису ТНК (2014)
Калетнік Г. М. - Місце і роль продовольчої безпеки у формування економічної безпеки України, Пчелянська Г. О. (2014)
Бенч Л. Я. - Боргова політика в Україні: реалії та перспективи, Корнацька Р. М. (2014)
Демчишак Н. Б. - Роль податкових інструментів у інвестиційно-інноваційній стратегії розвитку України (2014)
Мангушев Д. В. - Услуги как индикатор роста макроэкономических показателей стран (2014)
Хавер В. М. - Застосування методики оцінки та управління ризиками в державному регулюванні інноваційної діяльності (2014)
Кизим М. О. - Можливості та загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Олійник А. Д., Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Омаров Ш. А. О., Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю. (2014)
Жабинець О. Й. - Інвестиційна стратегія та ефективність інвестиційної діяльності європейських страховиків (2014)
Джалілов О. О. - Основні сучасні тенденції світової інтеграції (2014)
Панова І. О. - Перспективи та наслідки зближення України з Митним союзом (Росія, Білорусь, Казахстан) (2014)
Скрипник Н. Є. - Особливості розвитку конкурентного потенціалу економіки України: регіональний аспект (2014)
Гайсарова А. А. - Розвиток еколого-економічного управління регіоном з урахуванням положень теорії кластерів (2014)
Лелюк С. В. - Методичний підхід до організації моніторингу фінансової безпеки адміністративно-територіальної одиниці (2014)
Білоног А. П. - Інвестиційний потенціал системи недержавного пенсійного забезпечення України (2014)
Іванов Р. В. - Щодо моделювання економічної поведінки домогосподарств як відкритої соціально-економічної системи (2014)
Кравець Т. В. - Ефекти синхронізації динаміки фондових індексів та курсів валют при мультифрактальному аналізі з використанням вейвлет технологій, Березнюк О. В. (2014)
Кримська Л. О. - Моделювання економічного потенціалу регіону (на прикладі Запорізької області), Попова М. В. (2014)
Макалюк І. В. - Економіко-математичне моделювання оптимізації трансакційних витрат машинобудівних підприємств (2014)
Тюріна Д. М. - Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення макроекономічного статистичного аналізу (2014)
Макарова І. С. - Визначення перспективних управлінських рішень на основі когнітивної моделі зв’язків між показниками розвитку інформаційного суспільства (2014)
Solona T. S. - Introduction of Innovations under Conditions of Changes in Activity of Domestic Enterprises, Harafonova O. I. (2014)
Дєєва Н. Е. - Вплив структури власності на корпоративне управління в машинобудуванні, Михайлова Н. С. (2014)
Кузьмін О. Є. - Реалізація інноваційної продукції машинобудівними підприємствами, Косцик Р. С. (2014)
Васюта О. П. - Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки, Мірошник М. В. (2014)
Шемякіна Н. В. - Удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення технічного розвитку промисловості, Гориненко Г. С. (2014)
Скрипник М. Є. - Аналітичне забезпечення прибутковості діяльності підприємств швейної промисловості (2014)
Горєлов Д. О. - Формування циклу бізнес-процесів управління маркетинговою діяльністю транспортного підприємства, Лаврова Ю. В. (2014)
Арич М. І. - Порівняльний аналіз динаміки та структури фінансово-економічних результатів підприємств молочної промисловості України (2014)
Король В. В. - Формування інформаційного забезпечення в управлінні виробництвом продукції буряківництва (2014)
Клименюк О. М. - Концепція оцінювання якості державних послуг, Грудцина Ю. В. (2014)
Кузьмін О. Є. - Особливості формування та розподілу фонду інноваційного розвитку при мотивуванні працівників підприємств, Вороновська М. М. (2014)
Затєйщикова О. О. - Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Овсюк Н. В. - Мотивация персонала: сущность и современные проблемы (2014)
Онисько С. М. - Ринок іпотечного кредитування житла в економічному і соціальному розвитку України, Содома Р. І. (2014)
Климович Н. І. - Еволюція поглядів на поняття "інтелектуальний капітал" (2014)
Саричев В. І. - Індекс людського розвитку: проблеми вимірювання на національному та світовому рівнях, Єлісєєва Г. Ю. (2014)
Воронцова О. В. - Проблеми формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки (2014)
Гвасалія Д. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення соціалізації бюджетних відносин (2014)
Мокіна С. М. - Підходи до розуміння та визначення поняття бренда роботодавця (2014)
Молозіна Н. А. - Методика визначення ефективності дії системи обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (2014)
Поляк Н. О. - Базові засади формування концепції соціального забезпечення економічно активного населення (2014)
Сесіна І. М. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання адаптаційного потенціалу працівників (2014)
Турило А. М. - Потенціал підприємства: сутність, класифікація, види, Богачевська К. В. (2014)
Аджавенко М. М. - Теоретичні засади визначення сутності категорії "ефективність розвитку" підприємств (2014)
Камінська Т. Г. - Внутрішній контроль кругообороту капіталу підприємства в умовах інтеграційних процесів (2014)
Олександренко І. В. - Методичні підходи до діагностики оборотних активів підприємства (2014)
Гулай І. О. - Підвищення ефективності роботи системи фінансового контролю підприємства шляхом застосування процесу інтеграції (2014)
Мороз О. С. - Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ "Завод "Красилівмаш" (2014)
Радулов Д. Д. - Применение таксономического метода для оценки влияния внешних факторов конкурентоспособности предприятия (2014)
Безверхий К. В. - Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів (2014)
Роганова Г. О. - Удосконалення класифікації оборотних коштів підприємств (2014)
Алєксєєв І. В. - Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств, Желізняк Р. Й. (2014)
Kozmenko S. M. - Identification of the Level of Financial Security of an Insurance Company, Ruban O. O. (2014)
Гуменний А. А. - Чинники формування податкового потенціалу ринку цінних паперів, Паєнтко Т. В. (2014)
Паранчук С. В. - Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу в корпоративному секторі, Чубка О. М. (2014)
Хорошева Е. И. - Финансовое хозяйство и финансовая система: основы структурной взаимосвязи (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського