Чиж В. І. - Класифікація затрат в управлінському обліку для забезпечення інформаційних потреб управління (2010)
Фаріон І. Д. - Організація інформаційного забезпечення обліку, Фаріон А. І. (2010)
Загородній А. Г. - Операційний аналіз у системі управління прибутком суб’єктів господарювання, Білик М. С., Кіндрацька Г. І. (2010)
Петіна Л. В. - Особливості автоматизації управлінського та бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Гриліцька А. В. - Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праціна підприємствах із застосуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, Вялих Ю. В. (2010)
Мулик Т. О. - Напрямки удосконалення аналізу оборотних активів на сільськогосподарських підприємствах, Єкель Г. В., Панадій О. П. (2010)
Муренко А. А. - Шляхи удосконалення обліку витрат операційної діяльності на будівельних підприємствах, Ткаченко О. М. (2010)
Крот Ю. М. - Проблеми автоматизації аудиту, Шинкаренко О. М., Сірош М. В. (2010)
Скрыпник М. И. - Система калькулирования "директ-костинг": преимущества и недостатки (2010)
Сметанко А. В. - Технология проведения внутреннего аудита в акционерных обществах Украины (2010)
Шинкаренко О. М. - Шляхи удосконалення обліку товарною дебіторською заборгованістю на підприємстві, Крот Ю. М., Мінчук Ю. В. (2010)
Савчук Л. І. - Основні напрямки вдосконалення інформаційної бази управлінського обліку підприємств торгівлі (2010)
Сисюк С. В. - Курсові різниці та балансова вартість іноземної валюти: особливості обліку та визначення, Бенько І. Д. (2010)
Кіщак І. Т. - Аналіз ринку м’яса птиці та яєць в Україні (2010)
Яценко М. В. - Вдосконалення економічних відносин у птахопродуктовому підкомплексі м’ясного спрямування на основі розвитку процесу інтеграції (2010)
Крот Ю. М. - Значення аудиторських доказів в роботі аудитора, Остапенко Л. І. (2010)
Гордополова Н. В. - Облік витрат за центрами відповідальності в системі бюджетування торговельних підприємств, Гордополов В. Ю. (2010)
Свечкіна А. Л. - Характеристика недержавних пенсійних фондів як складової пенсійної системи України, Корабльова С. О. (2010)
Пасенко В. В. - Вдосконалення регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку для аграрних підприємств (2010)
Замазій О. В. - Внутрішньогосподарський контроль витрат діяльності суб’єктів господарювання (2010)
Сорокіна О. С. - Організація обліку матеріально-виробничих запасів на підприємствах ефіроолійної галузі (2010)
Манілюк М. Ф. - Проблемні питання обліку основних засобів та напрямки їх вирішення, Остапенко Л. І. (2010)
Бурдюг Н. В. - Складський облік запасів: актуальні напрями вдосконалення (2010)
Кузів В. Б. - Технологія організації бухгалтерського обліку на лісогосподарських підприємствах (2010)
Козіцька Н. О. - Контроль операцій з давальницькою сировиною як організаційний аспект прийняття управлінських рішень (2010)
Шарапова І. С. - Особливості автоматизації аудиту виробничих затрат (2010)
Кургіна Л. Г. - Проблеми обліку формування прибутку сільськогосподарських підприємств та його оподаткування на сучасному етапі (2010)
Ясишена В. В. - Еквіваленти грошових коштів: проблеми визнання та обліку (2010)
Нестеренко О. О. - Роль внутрішнього аудиту в управлінні підприємством роздрібної торгівлі (2010)
Коноваліхіна Т. О. - Збалансована система показників як інструмент стратегічного управлінського обліку діяльності ресторану (2010)
Ігнатенко Т. В. - Сутність сегментарного обліку (2010)
Бойко А. В. - Посткризова економіка України в умовах глобалізованості світового простору (2010)
Павлов К. В. - Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности (2010)
Вініченко І. І. - Порівняльний аналіз методик визначення економічної ефективності інвестиційних проектів аграрних підприємств (2010)
Куреда Н. М. - Вплив інфляції на економічну ефективність зовнішньоекономічних операцій підприємства (2010)
Бенько М. М. - Вдосконалення облікового процесу в інноваційному розвитку інформаційних технологій (2010)
Пронько Л. М. - Становлення та розвиток відносин власності в Україні (2010)
Вовк В. Я. - Корпоративна культура як інструмент ефективного управління у фінансово-кредитних установах, Наумік К. Г. (2010)
Коробка С. В. - Стратегії подальшого розвитку малого підприємництва в сільському господарстві (2010)
Цікановська Н. А. - Гарантії в сфері обов’язкового накопичувального пенсійного страхування (2010)
Жигар Н. М. - Напрями і методи розв’язання соціально-економічних проблем захисту жителів села (2010)
Півень А. І. - Сутність та стадії розвитку життєвого циклу підприємства (2010)
Коротаєва Ю. В. - Застосування світових тенденцій інвестиційних процесів в економіці України (2010)
Євтушенко О. А. - Власні джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств (2010)
Жовтопуп М. М. - Фінансова стійкість підприємства як запорука успіху його розвитку (2010)
Суббота В. І. - Методологічні особливості маркетингового дослідження споживачів (2010)
Томашевська Ю. А. - Актуальність недержавного пенсійного забезпечення в економічному житті України (2010)
Лук’яшко П. О. - Принципи утворення та функціонування кластерів (2010)
Тищенко А. Ю. - Методи регулювання умов здійснення інвестиційної діяльності підприємства (2010)
Прокопенко Ю. В. - Моніторинг діяльності машинобудівних підприємств України (2010)
Галько О. Т. - Спеціальний фонд бюджетної організації (2010)
Маказан Є. В. - Аналіз технологічної багатоукладності зовнішньоторговельного обороту Запорізької області у відносинах з країнами ЄС (2010)
Шульський М. Г. - Ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Львівщини (2010)
Гриліцька А. В. - Оптимізація обсягів використання виробничих запасів на підприємстві, Кирилюк К. А. (2010)
Яворська Т. І. - Вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу в сільському господарстві (2010)
Лахтіонова Л. А. - Розробка загальної системи групування відносних показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів у зовнішньому фінансовому аналізі (2010)
Гончаренко І. Г. - Податкові преференції як інструмент державного регулювання економіки в період фінансової кризи (2010)
Гуцаленко Л. В. - Перспективи виробництва біоетанолу у Вінницькій області, Фабіянська В. Ю. (2010)
Загорная Т. О. - Адаптивные характеристики устойчивого развития субъектов реального сектора экономики, Коломыцева А. О. (2010)
Газуда М. В. - Розширене відтворення лісів – глобальна екологічна проблема, Дяченко І. Б. (2010)
Татаринцева А. С. - Форми партнерства туристичних суб’єктів у процесі формування туристичних продуктів (2010)
Підвальна О. Г. - Стратегія соціально-економічного розвитку Подільського економічного району, Колесник Т.В. (2010)
Волинець О. О. - Системний підхід у побудові контролю зобов’язань підприємств ресторанного господарства (2010)
Оксенюк К. І. - Аналіз та оцінка трудових ресурсів як складової стратегічного потенціалу регіону (2010)
Стемковська І. В. - Оцінка рівня страхування врожаю сільськогосподарських культур (2010)
Прохорчук С. В. - Механізм забезпечення конкурентних переваг продукції виноградарсько-виноробного підкомплексу в умовах вступу України до СОТ (2010)
Нагорний Є. В. - Проблеми пошуку та вибору оптимальної стратегії розвитку виробництва на підприємствах спиртової промисловості (2010)
Марченко В. М. - Напрями самоорганізації молочної галузі промисловості в умовах існуючого факторного впливу (2010)
Титул, зміст (2010)
Юзьків Я. - Координація і планування робіт зі стандартизації, Тетера В. (2010)
Анищенко І. - Чернігівщина. Забруднення довкілля. Розвиток екологічних аспектів соціальної відповідальності, Рудик Т., Іванова І., Іванова Ю. (2010)
Зоргач Д. - Упровадження ДСТУ ISO/IEC 17025. Узагальнений аналіз вимог, Новіков В., Пазюк А. (2010)
Роджером Артгерц - Вода. Стандарти ISO i Протокол з проблем води і здоров’я, П’єр Стюдер (2010)
Душенко Г. - Упровадження в Україні європейських вимог до електромагнітної сумісності, Чирков С., Катроша П. (2010)
Гінзбург М. - Досвід Республіки Білорусь із технічного регулювання та стандартизації (2010)
Вакуленко М. - Національна стандартизація. Використання віддієслівних іменників у нормативних документах (2010)
Клименко О. - Частково-потокова система з розширеним динамічним діапазоном для визначення викидів часток двигунами, Кудренко О. (2010)
Петришин І. - Організація та порядок проведення вибіркового статистичного контролю побутових лічильників газу, що експлуатуються, Петришин Н., Джочко П., Безгачнюк Я. (2010)
Порєв В. - Організація навчально-наукової діяльності кафедри "Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи" (2010)
Друзюк В. - Стандарт ISO 9001. Перспективи розвитку процесів управління якістю, Теребушко Р., Хохлов Ю. (2010)
Ситніченко В. - Системи управління безпекою ланцюга постачання за ISO 28000. Практичні аспекти, Кісельова Г., Стоякін Є. (2010)
Чурсіна Л. - Аналізування сучасних методів і засобів контролю показників якості текстильних волокон, Кузьміна Т., Тіхосова Г. (2010)
Катрич В. - Взуття для дітей дошкільного віку: надійність з позиції якості матеріалів (2010)
Борзилов І. - Автоматизована система контролю технологічного процесу, Ніколаєнко Г. (2010)
Карпенчук В. - ДП "Рівнестандартметрологія". Досвід із сертифікації готельних послуг (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2010 рік (2010)
Всеукраїнський конкурс якості "100 кращих товарів України" 2010 року (2010)
За неякісні товари та послуги споживачам повернуто 9,1 млн. грн. (2010)
2009 року прийнято 911 стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (2010)
Забраковано 37 % перевірених трикотажних виробів (2010)
Чи перекладається українською e-mail? (2010)
Герус А. А. - Влияние флавинмононуклеотида на взаимодействие в системе бромистый этидий-ДНК, Фомин А. В., Гладковская Н. А., Березняк Е. Г., Духопельников Е. В., Хребтова А. С., Зинченко А. В. (2014)
Бішко О. І. - Вільнорадикальні процеси в тканинах щура за дії гіпохлориту натрію та гістаміну, Головчак Н. П., Бойко М. Я., Санагурський Д. І. (2014)
Красникова А. О. - Термодинамические параметры фазовых переходов модельных липидных мембран как маркер мембранотропного действия антибиотиков в препаратах - аналогах, Ващенко О. В., Касян Н. А., Ермак Ю. Л., Маркевич Н. А. (2014)
Хмиль Н. В. - Воздействие поляризованного полихроматического некогерентного света на биорадикальные параметры тканей и сыворотки крови крыс, Овсянникова Т. Н., Чайковская Н. В., Подопригорова В. Г. (2014)
Ходько А. Т. - Природа и динамика фазовых превращений при охлаждении – отогреве клеточного сока чеснока, Лысак Ю. С. (2014)
Vus K. O. - Novel squarylium dyes for detection of amyloid fibrils in vitro, Trusova V. M., Gorbenko G. P., Sood R., Kinnunen P. (2014)
Титул, содержание (2014)
Христо П. Е. - Оптимизация энергопотребления центробежной машины в нестационарных режимах в ограниченной области изменения переменных (2014)
Нефедов Ю. И - Гидроударная электростанция с замкнутым циклом работы без потребления энергии от внешних источников (2014)
Сотнік О. В. - Дослідження втрат електроенергії в мережах сільських населених пунктів в умовах відхилення напруги (2014)
Шевченко В. В. - Сравнение характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при замене материала обмотки ротора и предложения по их улучшению, Горюшкин Н. И., Лизан И. Я. (2014)
Каневец Г. Е. - Принципы создания синтезатора алгоритмов и программ оптимизации пластинчатых теплообменных аппаратов, Алтухова О. В. (2014)
Вишневский Д. Л. - Оптимизация закона регулирования напряжения асинхронного генератора (2014)
Махотіло К. В. - Експериментальна оцінка впливу хмарності на коливання потужності фотоелектричної системи, Косатий Д. М. (2014)
Кравченко О. В. - Научно-практические основы применения ультразвука в технологиях предпламенной активации искусственных композиционных жидких топлив, Авраменко А. Н., Глинько А. И. (2014)
Abstracts (2014)
Список статей, опубликованных в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" в 2014 г (2014)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 481 (2014)
К сведению авторов (2014)
Титул, зміст (2010)
Гордієнко Т. - Деякі аспекти оцінювання ефективності діяльності національних ТК у 2008—2009 роках (2010)
Пашков А. - Ремонт як об’єкт стандартизації (2010)
Енн-Марі Варріс - Наступне покоління стандарту ISO 14001: три запитання і правило 3C’s (2010)
Карен Хіггінботтом - Шляхи вирішення проблем цифрової епохи (2010)
Гінзбург М. - Чому вимоги поширюють, а нормативні документи розповсюджують? (2010)
Беліков М. - Випробувальні лабораторії України: на шляху до європейської якості, Богач С., Катроша П., Розвадовський А. (2010)
Стригунова М. - Аналіз показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників ВНЗ, Жукова Р. (2010)
Мошковська Л. - Метрологічне забезпечення газоаналітичних вимірювань, Приміський В., Ніколаєв І. (2010)
Говард Е. - Нульова смертність, нульове травмування (2010)
Віткін Л. - Світовий досвід упровадження та сертифікації систем управління (2010)
Ситніченко В. - Формування інформаційної безпеки на основі стандарту ISO/IЕС 27001:2005, Кісельова Г., Стоякін Є. (2010)
Гущина М. - Правила побудови бази знань системи управління якістю "Виробниче середовище", Миронова Т. (2010)
Кабаков Ю. - Конструктор систем управління організацією (2010)
Широбокова А. - Управління безпечністю харчових продуктів: системний підхід (2010)
Семінар-практикум "День якості" (2010)
Інститут підготовки фахівців ДП "УкрНДНЦ" (2010)
Конкурсний прийом до аспірантури на 2010—2011 навчальний рік (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень-грудень 2010 року (2010)
Делендик О. - Чи перекладається українською e-mail? (2010)
Глобальне упровадження міжнародних стандартів за допомогою бази даних (2010)
32 Генеральна асамблея ISO. Стандарти як "Будівельники довіри" (2010)
ISO 31000 та ісландська вулканічна криза (2010)
Управління інформаційною безпекою (2010)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-грудні 2009 року (2010)
Братута Э. Г. - Модернизация аммиачной холодильной машины с целью повышения экономичности и продления ресурса эксплуатации, Шерстюк А. В. (2010)
Немировский И. А. - Энергетический менеджмент – основа эффективности экономики Украины (2010)
Кравченкo С. А. - Энергетический баланс комплекса по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений (2010)
Майстренко О. Ю. - Методи та технології анаеробної переробкитваринницької біомаси, Куріс Ю. В., Калінцева Ю. С., Власенко В. М. (2010)
Прокопенко О. В. - Концепції екологізації інноваційної діяльності: випереджуючий розвиток суспільної мотивації їх реалізації порівняно з мотивацією підприємств (2010)
Ламнауэр Н. Ю. - Экономические аспекты прогнозирования качества изделий машиностроения (2010)
Редько А. А. - Экспериментальное исследование гидравлических режимов геотермальных циркуляционных систем теплоснабжения при эрлифтной эксплуатации, Бугай В. С. (2010)
Фидчунов А. Л. - Оценка образования термических оксидов азота при обогреве коксовых печей с помощью математического моделирования, Журавский А. А. (2010)
Ефименко Н. П. - Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе ВУЗа (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2010)
Поволоцький О. - XXXVII засідання МДР та розвиток технічного регулювання в Україні, Фісун В. (2010)
Реформування системи технічного регулювання (2010)
Cистема контролю безпечності продовольчої продукції (2010)
Випробування харчових продуктів та продовольчої сировини на вміст ГМО (2010)
Удосконалення законодавства щодо захисту прав споживачів (2010)
Віткін Л. - Європейська стандартизація. Погляд у майбутнє, Сирота О. (2010)
Новіков В. - Упровадження ДСТУ ISO/IEC 17025. Узагальнений аналіз вимог, Никитюк О. (2010)
Гольдшмідт О. - Ущільнювальні пристрої та ущільники: стандартизація термінів, Початовська В. (2010)
Гінзбург М. - Щодо створення на підприємствах фондів нормативних документів (2010)
Гордієнко Т. - Міжнародна метрологічна конференція CAFMET 2010 (2010)
Мартиненко В. - Підтвердження відповідності автомобілів, не призначених для європейського ринку (2010)
Гоц Н. - Державний нагляд і контроль: методика оцінювання ризиків від провадження підприємствами господарської діяльності, Качанов С., Маматов В., Маматова Т. (2010)
Огляд споживчої преси за грудень 2009 року (Окремі публікації в журналах членів СІ) (2010)
Вяткін О. - Аналізування методів визначення показників безпеки харчових продуктів, Гапонова Р. (2010)
Малигіна В. - Алгоритм мінімізації ризиків та потенційних небезпек у ланцюгу "поле — споживач", Холодова О. (2010)
Міхалєва М. - Дослідження спиртових розчинів імітансним методом (2010)
Ролько О. - Системи управління безпечністю харчових продуктів. Програми-передумови (2010)
Мазуренко І. - Соки для дитячого харчування: основні загальні вимоги до контролювання якості (2010)
Чурсіна Л. - Визначення геометричних параметрів лляних волокон із застосуванням цифрових технологій опрацювання інформації, Кузьміна Т., Тіхосова Г. (2010)
Машкін Л. - Упровадження систем екологічного керування та управління охороною та гігієною праці у гірничо-металургійному комплексі (2010)
Конкурсний прийом до аспірантури на 2010—2011 навчальний рік (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на липень-грудень 2010 року (2010)
ISO і вигоди від стандартів мовою керівників (2010)
15 засідання НТК з нагляду МДР (2010)
XXII міжнародна агропромислова виставка "АГРО-2010" (2010)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні 2010 року (2010)
Врублєвський А. Г. - Загальні збори членів оптового ринку електричної енергії України. Звіт ДП "Енергоринок" за 2009 рік (2010)
Сухонос М. К. - Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери, Старостіна А. Ю. (2010)
Мицкевич А. А. - Автоматическое дозирование реагентов в системах водоснабжения и котельных (2010)
Іншеков Є. М. - Методи обчислення викидів парникових газів за рахунок впровадження проектів з енергозбереження в промисловості України. особливості їх застосування, Дробаха О. С., Козуб О. М. (2010)
Барташ С. Н. - Строение изломов сварных соединений паропроводов (2010)
Майстренко О. Ю. - Дослідження показників біореактору при анаэробному зброджуванні біомаси, Куріс Ю. В., Калінцева Ю. С., Власенко В. М. (2010)
Прохоров И. Ю. - От топливных ячеек к водородным элементам: твердые электролиты и наноэлектроды, Акимов Г. Я. (2010)
Горбунов Н. П. - Нанотехнологии – приоритетные направления инновационной деятельности Украины, Зеленская И. И., Зеленский О. И. (2010)
Колесников А. В. - Закон оптимальной прибыли (Аксиома Колесникова) (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 383, лютий 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2011)
38 засідання МДР (2011)
Донченко А. - Аналіз норм безпечності вітчизняних та європейських вагонів на залізничному транспорті, Водянніков Ю., Ткачов В., Бондарева І., Лашкевич І. (2011)
Севастьянов А. - Стандарти промислових систем телевимірювання і телекерування: етапи розвитку (2011)
Ясенко С. - Нормативне регулювання умов пересування пасажирів із особливими потребами в авіації (2011)
Іванов В. - Проблема календарної реформи (2011)
Національний досвід країн світу зі стандартизації (2011)
Кочан І. - СловоСвіт’2010. Обговорення проблем української термінології, Рицар Б. (2011)
Міжнародна стандартизація та енергоефективність (2011)
Стандарт ISO на допомогу запобіганню пожежі, викликаної запаленою сигаретою (2011)
Тиравський Ю. - Атестація та уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевіряння технічного стану колісних транспортних засобів (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Випробувальна лабораторія ТОВ фірми "Промінвест Пластик" (2011)
Гуменюк Г. - Навчально-освітня програма НУБіП України зі стандартизації — у п’ятірці кращих у світі (2011)
Ролько О. - Управління ризиками в системах управління (2011)
Стелюк Б. - Управління організаційними змінами на основі комплексної системи показників, Морозов Ю., Сиволап Т. (2011)
Новіков В. - Інноваційна модель системи управління якістю на основі ISO 9004:2009 (2011)
Мотало В. - Аналіз основних проблем теорії кваліметричних вимірювань, Мотало А. (2011)
Бубела Т. - Методи виявлення фальсифікації харчових добавок, Воробець О. (2011)
Вийшов навчальний посібник "Основи стандартизації" (2011)
Підписано міжнародні документи (2011)
Нарада із керівниками технічних комітетів стандартизації Харківської області (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень-грудень 2011 року (2011)
Волкова Л. П. - "Русский чисто анекдот” – структурообразующий принцип гоголевской драматургии (1990)
Цилевич Л. М. - Сюжетно-композиционная система комедии Н. В. Гоголя "Ревизор” (1990)
Слюсарь Л. Л. - Жанровые особенности "Старосветских помещиков” Н. В. Гоголя (1990)
Панич А. О. - Нравственное и эстетическое в художественном мире гоголевской "Шинели” (1990)
Цивкач О. М. - Черты типологической общности критики Гоголя и его художественных произведений (1990)
Анненкова Е. И. - Гоголь и Герцен в 40-е годы ("Выбранные места из переписки с друзьями” и "С того берега”) (1990)
Милешин Ю. А. - Гоголевские мотивы у Франца Кафки (1990)
Мусий В. Б. - Об особенностях фантастики в "Вечерах на хуторе близ Диканьки” Н. В. Гоголя (1990)
Смаглюк Л. А. - К проблеме датировки поэмы М. Ю. Лермонтова "Сашка” (1990)
Титянин К. А. - Романтическая традиция в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина 40-х – начала 60-х годов XIX в. (1990)
Борисова Л. М. - "Мещане” М. Горького в контексте идейной борьбы начала XX в. (1990)
Еремеев А. Э. - К вопросу о понятии "философская проза” (1990)
Гусев В. А. - Жанровая система русской эпической прозы 80–90-х годов XIX в. (1990)
Ильев С. П. - Концепция и композиция книги "Ночи и дни” В. Брюсова (1990)
Волковинский А. С. - Фельетон и поздняя проза В. Катаева (внутренняя преемственность) (1990)
Беляева Н. В. - Мотив мироздания в лирике первых лет Революции (1990)
Заградка М. - Параллели между русской и чешской литературами, их специфика и близость (1990)
Гургулова М. - О творческом контакте П. Р. Славейкова с поэзией М. Ю. Лермонтова (1990)
Чернова А. Г. - Сравнение, метафора, метонимия в переводах Иона Друцэ (1990)
Евсеев Ф. Т. - "Слово о полку Игореве” – символ духовного единения народов (по материалам нежинской Словианы) (1990)
Вступне слово редактора (2014)
Дудукіна С. О. - Результати лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами при ендоваскулярних операціях та їх прогнозування, Григорук С. П., Мацуга О. М. (2014)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне виключення фузіформних аневризм з застосуванням стента LEO+, Загородній В. М., Коваленко О. П. (2014)
П’ятикоп В. О. - Ендоваскулярне лікування складних випадків артеріальних аневризм судин головного мозку, Котляревський Ю. А., Кутовий І. О., Сергієнко Ю. Г., Пшеничний А. О., Полях І. О. (2014)
Щеглов Д. В. - Ранні та віддалені результати лікування хворих з гігантськими мішкоподібними аневризмами з використанням потіквідхиляючих стентів, Пастушин О. А., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Найда А. В., Загородній В. М. (2014)
Свиридюк О. Є. - Ангіоархітектоніка артеріовенозних мальформацій центральних звивин головного мозку як предиктор клінічних проявів захворювання, Щеглов Д. В., Конотопчик С. В., Барканов А. В., Бортник І. М., Чухрай З. Б. (2014)
Луговський А. Г. - Початковий досвід ендоваскулярного стентування поперечного синуса при ідіопатичній внутрішньочерепній гіпертензії, Орлов М. Ю., Яроцький Ю. Р., Мороз В. В., Скорохода І. І., Єгорова К. С. (2014)
Полковніков О. Ю. - Геморагічний інсульт на тлі злоякісної артеріальної гіпертензії як наслідок гіперальдостеронізму. Сучасні підходи до діагностики та лікування, Макаренков А. Л., Матерухін А. М., Подлужний О. О., Полковнікова Н. О. (2014)
Щеглов Д. В. - Артеріовенозна мальформація вени Галена (клінічне спостереження), Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Барканов А. В., Найда А. В., Пастушин О. А. (2014)
Щеглов В. І. - Ендоваскулярне лікування травматичних ушкоджень хребтових артерій краніовертебрального переходу (клінічні спостереження), Щеглов Д. В., Найда А. В., Барканов А. В. (2014)
Привітання (2014)
Титул, зміст (2011)
Кожушко Г. - Проблеми стандартизації СВД, Ткаченко В., Шпак С. (2011)
Григоров О. - Вимоги до машин підйомно-транспортної техніки для людей із обмеженими фізичними можливостями (2011)
Зелінський Є. - Стандартизація вимог до конструкції автобусів загального призначення для перевезення пасажирів із обмеженими фізичними можливостями (2011)
Сталінський Д. - ТК 3: стан справ щодо стандартизації методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва, Спіріна С., Гриценко Н., Спірін В. (2011)
Шаповал В. - Міжнародна практика і досвід технічного регулювання (2011)
Щодо питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади (2011)
Актуалізовано переліки гармонізованих стандартів до європейських директив "Нового підходу" (2011)
"ISO Фокус+" стосовно соціальної відповідальності (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Науменко В. - Самооцінювання діяльності структурного підрозділу (2011)
Новіков В. - Діагностичне самооцінювання як невід’ємний елемент сучасної системи управління (2011)
Павленко М. - Система управління якістю медичних послуг, Маматова Т., Маматов В., Федьо О. (2011)
Криворучко О. - Системне оцінювання якості транспортних послуг (2011)
Микийчук М. - Комбінований метод оцінювання якості продукції, Бубела Т., Столярчук П. (2011)
Бакуліна Г. - Оцінювання якості надання інформації населенню інформаційними службами АЕС України, Котеленець В., Платонова І. (2011)
Гунькало А. - Методика управління якістю продукції за допомогою інтелектуальної системи, Бойко О. (2011)
Гуменюк Г. - Функціональна модель післядипломної освіти, Проценко Н. (2011)
Пам’яті Л. І. Машкіна (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів Харківської філії ДП "УкрНДНЦ" на травень-грудень 2011 року (2011)
Серія стандартів ISO 10845 (2011)
Новий стандарт ISO дозволить покращити захист працівників від впливу радіації (2011)
Новий центр реєстрації смарт-карт ISO/IEC (2011)
Title (2013)
Contents (2013)
Bukharina I. - Biochemical analysis of leaves of tilia cordata in conditions of technogenic pollution (on the example of the city naberezhnye chelny), Kuzmin P., Sharifullina A. (2013)
Radanova S. - Floristic analysis of the "zmeyova dupka” natural landmark, stara zagora region, south bulgaria (2013)
Kokar N. - Trends of centaurea jacea l. Seed productivity, Parpan V. (2013)
Микитин Т. В. - Особенности питания рыжих лесных муравьев в экосистемах украинских Карпат (2013)
Микитин Т. В. - Комплексы мирмекохорних растений Formica rufa и F.Polyctena в различных типах леса украинских Карпатах (2013)
Никонов М. В. - Опыт использования интродуцентов в усадебных парках Новгородской области и перспективы их внедрения в лесокультурную практику (2013)
Никонов М. В. - Выбор способа рубки и воспроизводства лесов – основа устойчивого лесоуправления в Новгородской области (2013)
Гонтарь В. И. - Мшанки (Bryozoa) бухты Провидения Берингова моря (2013)
Морозова Е. Н. - Морфологические особенности пейеровых бляшек тонкой кишки крыс после введения циклофосфана (2013)
Кулиева Х. Ф. - Влияние различия корма на физиологическое состояние американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury. (Lepidoptera, Arctiidae), Султанова У. Б. (2013)
Дерезина Т. Н. - Влияние бентонитовой глины на процессы минерализации костной ткани и хрящевого матрикса у поросят при патологии витаминно-минерального обмена, Овчаренко Т. М., Сулейманов С. М. (2013)
Mamontov V. - Problems of modernization of the structure of agriculture in terms of Russia’s accession to WTO, Kozhevnikova T. (2013)
Исламгулов Д. Р. - Развитие системы оценки технологических качеств корнеплодов сахарной свеклы, Бакирова А. У., Чеченева А. А., Еникиев Р. И., Алескерова В. А., Хисматуллина Р. Р. (2013)
Антонов А. В. - Аналізування ефективності виконання функцій системами протипожежного захисту на основі даних досліджень особливо великих пожеж, Якименко О. П., Климась Р. В. (2014)
Ковальчик В. М. - Моделювання числовим методом подавання інертного газу до осередку пожежі на значні відстані, Ковалишин В. В. (2014)
Лисенко О. І. - Технологія екологічного моніторингу в зоні спостереження об'єктів підвищеної небезпеки, Чумаченко С. М., Валуйський С. В., Тисленко О. М. (2014)
Згуря В. І. - Щодо проблеми оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій за результатами визначення показників якості вогнезахисних засобів будівельних конструкцій, Довбиш А. В., Поворознюк Н. А. (2014)
Сізіков О. О. - Особливості проектування зонованих систем внутрішнього протипожежного водопроводу у будівлях з умовною висотою вище 26,5 м, Уханський Р. В., Балло В. П., Балло Я. В. (2014)
Тітенко О. М. - Математична модель конвекційного теплообміну при нагріванні частинок графіту в установці з виробництва терморозширеного графіту (2014)
Ніжник В. В. - Аналітичні дослідження вимог європейських (міжнародних) нормативних документів щодо пожежної класифікації будівельних матеріалів, Сізіков О. О., Уханський Р. В., Мартюк Д. В., Тищенко О. М. (2014)
Григорьян Н. Б. - Определение границ применимости и точности стандартизированных методов оценки огнезащитной способности покрытий несущих металлических конструкций, Круковский П. Г., Новак С. В. (2014)
Калиненко Л. В. - Принципи організації та порядок проведення заходів щодо санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання: питання та пропозиції, Перепелятникова Л. В., Яцюк О. П., Каштан Г. М. (2014)
Ніжник В. В. - Удосконалення будівельних норм з пожежної безпеки об’єктів, Сізіков О. О., Уханський Р. В., Новак С. В., Нефедченко Л. М., Жартовський С. В., Мартюк Д. В. (2014)
Поздєєв С. В. - Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості кам’яних несучих стін (2014)
Щіпець С. Д. - Метод визначення температурних полів у перерізах несучих стін за результатами їх випробувань на вогнестійкість (2014)
Невінчаний О. В. - Проблеми та шляхи удосконалення технічного регулювання заходів щодо евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, Замислов С. С. (2014)
Уханський Р. В. - Аналіз стану пожежної небезпеки установ для реабілітації інвалідів з розумовою відсталістю та нормативно-правових актів і нормативних документів з реалізації прав цієї категорії осіб, Сізіков О. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2014)
Лисенко О. І. - Питання оперативного розгортання сенсорних радіомереж на забруднених територіях, Чумаченко С. М., Валуйський С. В., Тесленко О. М. (2014)
Присяжнюк В. В. - Обґрунтування технічних вимог до створення захисного одягу для рятувальників в Україні, Кухарішин С. Д., Мілютін О. В. (2014)
Дунюшкін В. О. - Обґрунтування вибору газової вогнегасної речовини для флегматизації об‘ємів "сухих" відсіків ракети-носія, Огурцов С. Ю., Антонов А. В., Цимбалістий С. З. (2014)
Анотації (2014)
Основні вимоги оформлення статей (2014)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–лютому 2010 року (2010)
Братута Э. Г. - Перспективы использования топочных агрегатов пиролизного типа, Семеней А. Р. (2010)
Шеремет В. А. - Модернизация горнов агломашин ОАО "Арселормиттал Кривой рог" с установкой горелок ГНП.Р-250 конструкции ПФ "Рубикон", Каменев А. И., Волков В. Ф., Сергатов В. А., Сапунов А. В., Коваль А. И. (2010)
Усатый А. П. - Модели расчета систем соплового парораспределения в задачах многорежимной оптимизации (2010)
Дмитрик В. В. - Особенности отпускной хрупкости сварных соединений паропроводов, Сыренко Т. А. (2010)
Редько А. Ф. - Совершенствование систем отопления производственных помещений газовыми трубчатыми инфракрасными нагревателями, Болотских Н. Н. (2010)
Майстренко А. Ю. - Эффективность способов повышения получения биоэнергетического топлива, Курис Ю. В., Власенко В. Н. (2010)
Ущаповський К. В. - Використання таксономічного показника при оцінці стану людських ресурсів регіональних систем НЕК "Укренерго" (2010)
Федин С. С. - Адаптивная нейросетевая модель прогнозирования и управления качеством многоэтапных технологических процессов (2010)
Седак В. С. - Пути повышения эффективности и надёжности газоснабжения. альтернативные источники энергии, Супонев В. Н., Немировский И. А., Слатова О. Н. (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу (2010)
Реклама (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2011)
Звернення голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів С. М. Орєхова до читачів журналу (2011)
Основні завдання Мінекономрозвитку України у сфері технічного регулювання (2011)
Гриньов Б. - Гармонізація термінології щодо ядерного приладобудування, Любинський В., Тарасов В., Молчанова Н., Богомолова О., Ламааши Л. (2011)
Тіхосова Г. - Необхідність створення національних стандартів інноваційної продукції із льону олійного, Головенко Т., Мєняйло І. (2011)
Пономаренко М. - Стандартизація вимог до ліфтів, доступних для усіх пасажирів, зокрема з функціональними порушеннями (2011)
Національний досвід країн світу зі стандартизації (2011)
Шаповал В. - Система технічного регулювання країн Митного союзу (2011)
Князєв В. - Визначення вимог технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (2011)
Жарков Ю. - Проблеми сертифікації USB-шнурів (Пропозиція до дискусії), Кульчицька О., Шматко А. (2011)
Нове видання каталогу стандартів CENELEC (2011)
Українська програма екологічного маркування пройшла міжнародний аудит і отримала сертифікат за програмою взаємного визнання GENICES (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Приміський В. - Полум’яно-іонізаційний метод і газоаналізатор вимірювання вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, Мошковська Л., Кряж Є. (2011)
Ситніченко В. - Нові стандарти систем енергетичного менеджменту, Кісельова Г., Стоякін Є. (2011)
До 70-річчя Ситніченка Віктора Михайловича (2011)
Хомічак Л. - Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу, Тавлуй І. (2011)
Бойко О. - Формування структури інтелектуальної системи управління якістю продукції, Гунькало А., Козак О. (2011)
Оновлений стандарт ISO на контактні лінзи та засоби догляду за ними (2011)
Куштєва Л. - Луганський завод медичних виробів "ЮІС ФАРМ", Богомазов О. (2011)
ISO вводить у дію стандарт на енергетичний менеджмент (2011)
Новий стандарт ISO для оцінення енергоефективності (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень — грудень 2011 року (2011)
Титул, зміст (2011)
Кожушко Г. - Сучасні напрямки розвитку класифікації непродовольчих товарів в Україні, Губа Л., Басова Ю. (2011)
Дерев’янко В. - Процесоорієнтований підхід в обґрунтуванні номенклатури стандартів на лісоматеріали (2011)
Компанієць І. - Стандартизація методу контактної різниці потенціалів, Шкілько А. (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
Барба П’єр Хікман - Прискорений рух уперед. Як стандарти ISO зміцнюють перспективний ринок (2011)
Лейф Андресен - Крім штрихового коду. Бібліотеки наступного покоління (2011)
Пітер Хогеверф - Передові пристрої приймання-передавання. Наступний рівень ідентифікації тварин, Кіс вант Клостер (2011)
Князєв В. - Електромагнітна сумісність і нормативне забезпечення відтворюваності результатів випробувань (2011)
Горін О. - Порівняльний аналіз вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 і ДСТУ 3412-96 до компетентності випробувальних лабораторій у рамках проведення акредитації, Трубіна С. (2011)
Стригунова М. - Оцінювання показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників, Жукова Р. (2011)
Мартиненко В. - Алгоритми процедур сертифікації дорожніх транспортних засобів і запасних частин до них (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Школа-семінар "Забезпечення якості кількісного хімічного аналізу" (2011)
Криворучко О. - Оцінення важливості бізнес-процесів для досягнення цілей підприємства, Когут Ю. (2011)
Аксьонова Л. - Роль внутрішнього аудиту у механізмі постійного поліпшення результативності системи управління якістю (2011)
Астахов А. - Система управління якістю — інструмент удосконалення загальної системи управління організацією (підприємством), Хриплива Л. (2011)
Лисенко В. - Передумови впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі, Тавлуй І. (2011)
До 70-річчя Юзьківа Ярослава Михайловича (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень — грудень 2011 року (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Title (2014)
Содержание (2014)
Kovalyova I. - The project of the re-introduction of schreiber’s bent-winged bats (Miniopterus Schreibersii, Chiroptera) in the Peninsula of Crimea, Taraborkin L., Schmalhausen I.I. (2014)
Хлущевская О. А. - Свинцовая интоксикация и адаптационные возможности организма животных, Химич Г. З. (2014)
Арестова И. Ю. - Физиологический статус свиней в условиях применения биопрепаратов, Алексеев В. В., Ларионова Н. П. (2014)
Азмаипарашвили М. О. - Особенности нитратного загрязнения растительных продуктов (2014)
Хотько Н. И. - К региональныым проблемам экологического мониторинга почв и зон захоронения твёрдых бытовых отходов, Дмитриев А. П., Чупис В. Н. (2014)
Дубровский Ю. В. - Биоресурсный потенциал широкопрофильных прудов Украины (2014)
Сарсембаева Н. Б. - Ветеринарно-токсикологическая оценка кормовой добавки "Цеофиш", Паритова А. Е., Валиева Ж. М., Ергумарова М. О., Байбулатова Ж. Б., Сарыбаева Д. А., Слямова А. Е. (2014)
Газизова А. И. - Макромикроскопическое строение тимуса и гемолимфатические узлы крупного рогатого скота в возрастном аспекте, Мурзабекова Л. М. (2014)
Лазаренко Л. В. - Топография пищеварительных пептидаз в кишечнике у здоровых и больных поросят разного возраста (2014)
Мадатова В. М. - Роль эпифиза в гемокоагуляции (2014)
Ходели Н. - Выбор оптимальной экспериментальной модели для кардиохирургических опытов, Чхаидзе З., Пилишвили О., Парцахашвили Д. (2014)
Абдыбекова А. М. - О гельминтофауне корсаков, обитающих на юге Казахстана (2014)
Gukov G.V. - Creation of a steady Green Belt "the Big Vladivostok", Rozlomiy N.G. (2014)
Азмаипарашвили М. О. - Особенности распределения тяжелых металлов в некоторых почвах Шида Картли (2014)
Титул, зміст (2011)
Бабов К. - Лікувальні води: сучасний стан міжнародної та національної нормативної бази, Кисилевська А., Нікіпелова О. (2011)
Комунікація як місія стандартизації (2011)
Вухерер К. - Міжнародні стандарти — створення простору загальної довіри, Альошин Б., Туре Х. (2011)
Нові стандарти поліпшать захисний одяг для сільськогосподарських робітників, що працюють із пестицидами (2011)
Новий стандарт ISO підвищить рівень довіри на глобальному вуглецевому ринку (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
ISO пропонує комплекс заходів для боротьби із розливами нафти (2011)
Звіт CEN за 2010 рік (2011)
42 Засідання науково-технічної комісії зі стандартизації і 25 засідання робочої групи з інформаційних технологій міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (2011)
Міжнародний симпозіум з передових досягнень у сфері прикладної механіки і сучасних інформаційних технологій (2011)
Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій" (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Кононенко О. - 100 кращих товарів України, Мачульський О., Куликова О. (2011)
Кіщенко В. - Виявлення фальсифікації коньяків методом газової хромато-мас-спектрометрії, Левчук І., Семенович В. (2011)
Лапа М. - Підвищення якості освітніх послуг з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу (2011)
Кабаков Ю. - Соціальна відповідальність — основа інтегральної моделі досконалості (2011)
Никитюк М. - Пасажирські автотранспортні послуги: класифікація показників якості, Стригунова М. (2011)
Тавлуй І. - Орієнтація на роботодавців при проектуванні та розвитку системи управління якістю вищого навчального закладу (2011)
Обмін інформацією "Виробництво — бізнесу та бізнес — виробництву" (2011)
ISO опублікувала методологію поліпшення показників на основі "шести сигм" (2011)
Ханзерук А. - Технічні умови України. Аргументи "за" і "проти" (2011)
Мирунко В. - Пестициди — "міна" уповільненої дії, Ремізова Н. (2011)
Нова настанова CEN — CENELEC щодо критеріїв членства (2011)
Будьонний М. - ДП "Харківстандартметрологія": 110 років на службі метрології, Чепела В., Ткачук Є. (2011)
План набору слухачів ВСП "Інститут підготовки фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики" на 2012 рік (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2011 рік (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Титул, зміст (2011)
40 засідання МДР (2011)
Грищенко Ф. - Національні нормативні документи у сфері оцінювання відповідності, згармонізовані з міжнародними. Стан, тенденції та перспективи (2011)
Гордієнко Т. - Елементи оцінювання складових діяльності національних органів і технічних комітетів стандартизації (2011)
Гуменюк Г. - Сучасний стан стандартизації сільськогосподарської та харчової продукції, Слива Ю. (2011)
Новий стандарт ISO на забезпечення готовності до аварійних ситуацій на ядерних об’єктах (2011)
Дерев’янко В. - Основі напрямки стандартизації лісоматеріалів, Курський Ю. (2011)
Ерол Каракабейлі - Дерев’яні конструкції. Грунтуючись на твердих стандартах (2011)
Пекка Олкінуора - Захист операторів лісозаготівельних машин (2011)
Людвігсен С. - Рибний промисел і аквакультура. Заглиблення до питань сталості (2011)
IT-технології допоможуть спростити, прискорити й підвищити якість розроблення стандартів ISO (2011)
Гінзбург М. - Діяльність органів державного нагляду у сфері технічного регулювання: зміни, спричинені адміністративною реформою (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
У Білорусі оновлено перелік продукції, робіт, послуг та інших об’єктів, що підлягають обов’язковому підтвердженню відповідності (2011)
Мирунко В. - Якісний одяг — здорова дитина (2011)
Будьонний М. - Актуальні питання визначення ГМО та маркування харчової продукції, Дуліна О., Моріна Н. (2011)
Столярчук П. - Упровадження систем контролю молочної продукції — запорука її якості та безпечності, Малик О. (2011)
Куштєва Л. - Єврорегіон "Донбас" — шляхи становлення (2011)
Європейська комісія підтримує міжнародний стандарт ISO 26000 (2011)
До 70-річчя Михайла Михайловича Будьонного (2011)
Перелік матеріалів журналу ССЯ, опублікованих у 2011 році (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Титул, содержание (2010)
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Горбатко Виктор Васильевич (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–березні 2010 року (2010)
ТІтенко Сергій Михайлович, Голова Національної комісії регулювання електроенергетики України. Бедін Сергій Володимирович, директор ДП "Енергоринок" (2010)
Фаренюк Г. Г. - Особливості оціювання енергоефективности проектів житлових будинків, Агєєва Г. М. (2010)
Афтанюк В. В. - Модернизация отечественных водотрубных котлов, Бандуркин С. К., Поляков А. Л., Попов Ю. Г. (2010)
Трищ Р. М. - Усовершенствование нормативного обеспечения безопасной эксплуатации энергооборудования АЭС, Полищук С. М., Бесценный В. И. (2010)
Бедерак Я. С. - Применение АСУЭ на промышленных предприятий для решения задач энергосбережения, Дегтярев А. В. (2010)
Маляренко В. А. - Преобразование энергии твердого топлива в газовые и жидкие энергоносители, Яковлев А. И. (2010)
Болотских Н. Н. - Экспериментальные исследования инфракрасного отопления в цехе машиностроительного предприятия "Спецкран" (2010)
Сухонос М. К. - Особенности обследования (энергоаудита) систем водоснабжения и канализации. Мониторинг водопотребления и водоотведения (2010)
Сырбу В. Д. - Электроёмкость продукции и пути её снижения на ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект", Захарченко В. В. (2010)
Супонев В. Н. - Обоснование параметров установок для бестраншейной прокладки распределительных сетей инженерных коммуникаций методом гидростатического прокола, Олексин В. И. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2012)
Бікбулатова О. - Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України, Гриньов Б., Даниленко Ю., Жихарєва О., Зінов’єва А., Любинський В. (2012)
Киреєв Ю. - Щодо статті "Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України" (2012)
Кононенко О. - Актуальні питання української стандартизації (2012)
Грюн К. - "Пишайтеся тим, чого ви досягли!", Фісун В. (2012)
Гуменюк Г. - Стандарти Міжнародної Федерації руху за органічне сільське господарство: основні принципи та характеристики (2012)
Гінзбург М. - Єдине нормативне поле технічного регулювання та стандартизації (2012)
ДП "Харківстандартметрологія" проводить семінар "Практичні рекомендації підприємствам щодо застосування та дотримання вимог технічних регламентів" (2012)
Джеймс А. Томас - Стандарти ASTM: авторське право і незаконне тиражування (2012)
Посилення ролі аудиторів під час сертифікації та інспекційного контролю систем управління (2012)
Стандарти і патенти (2012)
Глухова О. - Уніфікація критеріїв компетентності персоналу — запорука еквівалентного характеру сертифікації систем управління, Карандєєв К., Суліма Л., Ходинська А. (2012)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2012)
Дзюба Т. - Програми-передумови як загальновизнаний ключовий елемент системи управління безпекою харчових продуктів, Мазур Г. (2012)
Коваль Г. - Дослідження ефективності методів внутрішнього аудиту системи управління якістю, Аксьонова Л. (2012)
Лук’яненко В. - Упровадження інтегрованих систем менеджменту на підприємствах України, Галич І., Жиліна О. (2012)
Безпека сільськогосподарської продукції завдяки ISO/TS 22002-3 (2012)
Бубела Т. - Нормативно-технічні аспекти контролю органічної продукції в Україні, Воробець О. (2012)
Ремізова Н. - Сік має бути якісний, смачний і корисний (2012)
Повхан З. - Повірка лічильників води, газу, електроенергії та тепла (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень—грудень 2012 року (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Аммосов С. П. - Продвижение табунного коневодства из центральной части в арктические районы Якутии (2014)
Сарсекова Д. Н. - Рост сосновых культур на участках рубок ухода на автоморфных почвах Северного Казахстана (2014)
Смирнов И. А. - Лесоводственно-экологическое значение широколиственных лесов Северо-Запада России (2014)
Фролова М. Ю. - Рекреационные ресурсы Южного Урала: возможность и проблемы их использования, Крайнева С. В. (2014)
Телепнева Л. Г. - Первые липидные БКС и липопротеины клеток и крови (2014)
Абаленихина Ю. В. - влияние модуляторов синтеза оксида азота на активность катепсинов В, L, Н в моноядерных лейкоцитах крыс, Фомина М. А. (2014)
Арапова А. И. - Изменение количества цистатина С в сыворотке крови у больных c варикозным расширением вен нижних конечностей (2014)
Исламгулов Д. Р. - Технологические качества корнеплодов сахарной свеклы при внесении азотного удобрения в различной дозе, Бикметов И. Р. (2014)
Dubrovsky Yu.V. - Relationship and interdependence of succession and evolutionary processes in the dynamics of the Earth’s living cover (2014)
Зея М. М. - Медико-биологические аспекты безопасности космических полетов, Хлопков Ю. И., Чернышев С. Л. (2014)
Арестова И. Ю. - Динамика микроморфологии вилочковой железы хряков в постнатальном онтогенезе, выращенных с применением микроэлементных биодобавок, Алексеев В. В. (2014)
Никонов М. В. - Современные проблемы и особенности перехода на принципы устойчивого лесопользования и лесоуправления в Новгородских лесах (2014)
Зинина Е. Н. - Коррекция местных факторов защиты и микробиоценоза желудочно-кишечного тракта при использовании коллоидного серебра цыплятам, Алексеева С. А. (2014)
Рыжова Е. В. - Структурная и ультраструктурная организация лимфатических узлов диких свиней при африканской чуме свиней (экспериментальное исследование), Пронин В. В., Белянин С. А., Колбасов Д. В. (2014)
Бронников А. И. - Адаптивное визуальное управление производственным агентом (2014)
Невлюдов И. Ш. - Технологии микросистемной техники, Палагин В. А., Чалая Е. А. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Формализация объектно-орентированных языков программирования, Андрусевич А. А., Евсеев В. В., Милютина С. С., Замирец Я. О. (2014)
Филипенко О. І. - Застосування автоконволюційного методу аналізу зображень фотонно-кристалічних волокон в автоматизованій системі керування процесом їх з’єднання, Сичова О. В. (2014)
Филипенко А. И. - Определение границы отсчета размеров секций в каскадных волоконных структурах, Малик Б. А., Токарева Е. В., Селенкова Н. П. (2014)
Филипенко А. И. - Моделирование распространения электромагнитных волн в двумерном фотонно-кристаллическом коммутаторе, Донсков А. Н. (2014)
Новоселов С. П. - Экспериментальная установка для исследования влияния механических колебаний на параметры выходных сигналов радиоэлектронной аппаратуры, Невлюдова В. В. (2014)
Петренко Ю. А. - Модель выбора помещений офиса с учетом факторов среды функционирования (2014)
Замірець О. М. - Методика розрахунку світлозахистної бленди зіркових датчиків космічних апаратів, Лебідь В. А., Долженко М. В. (2014)
Бутенко О. С. - Метод определения вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций с использованием нечеткого моделирования, Замирец О. О. (2014)
Нечаусов А. С. - Оценка степени риска возникновения ситуации экологической нестабильности с учетом приемлемых и неприемлемых экологических факторов (2014)
Фомовский Ф. В. - Модели альтернативного ввода информации при управлении промышленным роботом (2014)
Сотник С. В. - Автоматизация выбора базовых значений показателей качества пластмассовых деталей, Демская Н. П. (2014)
Пономарева А. В. - Способ повышения эффективности автоматизированных систем управления тепловым режимом в помещении, Яшков И. О., Волкова М. А. (2014)
Титул, содержание (2010)
10 років державному підприємству "Енергоринок" (2010)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2010 року (2010)
Шубенко А. Л. - Экономическая эффективность утилизации низкопотенциальных вторичных энергетических ресурсов посредством установки турбины на низкокипящем рабочем теле, Бабак Н. Ю., Роговой М. И., Сенецкий А. В. (2010)
Чиркин Н. Б. - Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 1. О требуемой тепловой нагрузке системы и мощности теплового насоса, Шерстов Е. В., Клепанда А. С., Несвитайло В. А. (2010)
Винниченко В. И. - Анализ современных представлений о способах ускорения химических реакций в известково-кремнеземистых смесях, Жукова Н. Ю. (2010)
Туренко С. С. - Пути снижения энергоемкости за счет новых знаний (2010)
Шевцова С. В. - Анализ зарубежного опыта использования альтернативных видов энергии, Жолудь Д. С. (2010)
Прокопенко О. В. - Життєвий і кастомізаційний цикли інновацій в системі управління еколого-економічною безпекою, Школа В. Ю. (2010)
Филин C. О. - Жизнь во тьме или результаты независимого энергетического аудита в г. Одессе (2010)
Придубков П. Я. - Дослідження диференціальних форм основних залежностей магнітного поля, Хоменко І. В. (2010)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 398, травень 2010 р (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Тitle (2013)
Contents (2013)
Арестова В. Ю. - Подготовка этнотеатрального проекта со школьниками: от замысла к результату (2013)
Бейсенбаев С. К. - Систематика типов пространственного построения в картинах современных художников Казахстана (2013)
Kuzbakova G. Z. - Functioning of traditional music in contemporary culture of Kazakhstan (2013)
Лагода О. Н. - "Красноречивость" и "Косноязычность" проявлений моды: нарратологическое измерение (2013)
Личман Е. Ю. - Воплощение традиций русской художественной школы в творчестве казахских живописцев XX века (2013)
Луговая Т. А. - Эволюция нотного документа, Изюмова Д. С. (2013)
Макарова Т. Л. - Исследование актуализации цветовых групп в подсистемах ССК "Костюм" и "Среда" (2013)
Могильная А. В. - Реклама на биллбордах в Казахстане. Опыт, перспективы (2013)
Бейсенбаев С. К. - Современная живопись Казахстана и национальная знаковая символика (2013)
Soltanbayeva G. - Ornamental art of Kazakhstan (2013)
Степанская Т. М. - Художественная выставка в процессе интеграции культур (2013)
Титова Е. С. - Развитие творческого воображения и ассоциативного мышления музыкантов на базе использования инновационных научных знаний в сфере нанотехнологий (2013)
Воропаева Т. С. - Формирование коллективной идентичности граждан Украины: ценностное измерение (2013)
Jdanova L. - Educational significance of literary text (2013)
Ignatova A. M. - The role and principles for the use of the material in ethnofuturism by the example of art object in the spirit of perm animal style made of stone casting (2013)
Коноплева Н. А. - Гендерная типология субъекта творческой деятельности в изобразительном творчестве (2013)
Луговая Т. А. - Культурная роль и трансформации фольклорной загадки в информационном обществе (2013)
Преснякова Л. В. - Кинематограф и православие в дореволюционной России (2013)
Ржанова С. А. - Этико-эстетическое видение мира в журналистике (2013)
Зербино Д. Д. - Личность-экстраверт и его научная школа: спонтанный культурологический феномен (постановка проблемы), Рыбачук А. В. (2013)
Semenova E. V. - Heatre as а means of students' emotional development, SemenovV. I., Petrova E. V. (2013)
Солдатенкова О. В. - Единство света и святости в православной традиции (2013)
Стариков П. А. - Структура опыта вдохновения, Прокофьева М.Д., Углова Е.А. (2013)
Сыраев Д. - Каркасный подход в рассмотрении объектов культурного наследия в своей среде (2013)
Manhart J. - Использование комбинации композитов для реставрации боковой группы зубов (2014)
Бургонський В. Г. - Зміни стресостійкості як передумова психосоматичних порушень у стоматологічних хворих, Бургонська С. В. (2014)
Листопад О. П. - Клінічний аналіз застосування склоіономерного цементу "FUJI IX", GC, Японія, для пломбування порожнин молярів у осіб молодого віку (2014)
Різник Ю. Б. - Корекція дисфункції ендотелію судин мікроциркуляторного русла пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Різник С. С. (2014)
Ковач І. В. - Динаміка зміни показників кровотоку у тканинах пародонту після застосування озонотерапії в осіб молодого віку, Макаренко М. В. (2014)
Гурбанов Р. Я. - Изменения состояния полости рта при рефлюксной болезни (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцтами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита, Копчак О. В. (2014)
Рустамов Е. А. - Клиническое обоснование профессиональной гигиены при комплексном лечении пародонтита (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Применение наносорбентов в комплексной профилактике стоматологических заболеваний у беременных, Будяковская О. В., Скибицкая Е. А. (2014)
Хоменко Л. О. - Експериментальна та клінічна оцінка профілактичної ефективності зубної пасти "Лакалут Джуніор", Остапко О. І., Сороченко Г. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Функціональні порушення, шкідливі звички та зміни архітектоніки губ при атопічному хейліті в дітей різного віку, Стремчук М. В. (2014)
Савичук Н. О. - Аналіз програм профілактики основних стоматологічних захворювань у розвинених країнах, Клітинська О. В. (2014)
Ципан С. Б. - Рівень санітарно-гігієнічних знань та якість гігієни порожнини рота в дітей з розладами аутистичного спектра, Якубова І. І. (2014)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений у больных после оперативного вмешательства на околоушной и поднижнечелюстной слюнных железах, Беридзе Б. (2014)
Тимофеев А. А. - Применение препарата "Гивалекс" после оперативного вмешательства на челюстях, выполненных при помощи внутриротового доступа, Ушко Н. А., Савицкий А. А. (2014)
Тимофєєв О. О. - Ураження трійчастого нерва при непухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, Вєсова О. П. (2014)
Павленко А. В. - Немедленная имплантация при ортопедической реабилитации стоматологических больных (клинические случаи за трехлетний период наблюдения), Павленко М. А., Илык Р. Р., Проць Г. Б., Shterenberg А. (2014)
Каминский В. В. - Современные подходы к субантральной аугментации как к этапу ортопедической реабилитации пациентов при помощи протезных конструкций с опорой на дентальные имплантаты. Часть первая (2014)
Павленко А. В. - Минимально инвазивная методика сохранения альвеолярного отростка после удаления корня зуба с помощью остеокондуктивного костезамещающего материала "easy-graft". Рациональность и техника, Павленко М. А., Проць Г. Б., Илык Р. Р., Shterenberg А. (2014)
Иде С. - KOS® PLUS"Dr. Ihde Dental" представляет революционную модель имплантата: для немедленной нагрузки и применения даже при недостаточном вертикальном объеме костной ткани! (2014)
Черних Н. С. - Вплив розподілу навантажень конструкції замкових кріплень часткових знімних протезів з різним ступенем жорсткості на стан капілярного кровотоку опорних зубів (2014)
Гавриленко М. А. - Використання провізорних мостовидних протезів у дітей з особливими потребами у складних клінічних ситуаціях (2014)
Ищенко П. В. - Компрессионные и миксерные сэндвич-оттиски для изготовления культевых вкладок, Вильчик А. А., Кашанский И. В. (2014)
Гуща Д. К. - "КомпаДент" – прилад для визначення електроенергетичних характеристик металевих зубних протезів і тканин у порожнині рота. Можливості. Перспективи застосування, Омельяненко М. Д., Парій В. В., Лисейко Н. В. (2014)
Палійчук І. В. - Формування педагогічної компетентності викладачів закладів післядипломної медичної освіти (2014)
Лисенко О. С. - Оцінка цитотоксичності біокераміки, легованої іонами срібла й міді, у культурі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини людини, Борисенко А. В., Зубов Д. О., Васильєв Р. Г. (2014)
Грібов М. Л. - Криміналістична характеристика протидії візуальному спостереженню за особою під час досудового розслідування (2014)
Галаган В. І. - Вилучення зразків тканини і органів або частини трупа, необхідних для проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні України, Кулик М. Й. (2014)
Туровець Ю. М. - Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля в умовах дії нового кримінального процесуального законодавства України, Кравчук О. В. (2014)
Циганюк Ю. В. - Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні, Кравчук О. В., Крушинський С. А. (2014)
Смерницький Д. В. - Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика (2014)
Лускатова Т. О. - Мотиви дій особи у складі криміналістичної характеристики злочину, Лускатов О. В. (2014)
Бідняк Г. С. - Висновок експерта як джерело доказів під час розслідування шахрайства (2014)
Гук О. Г. - Криміналістичні аспекти розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів у сучасних умовах адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу (2014)
Кобилянський О. Л. - Проблемні питання експертизи холодної зброї (2014)
Єфімов М. М. - Організаційно-тактичні особливості призначення експертиз при розслідуванні хуліганства, Чаплинська Ю. А. (2014)
Мазниченко Ю. О. - Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з наругою над державними символами (інформаційні аспекти), Кулинич Н. Д. (2014)
Рогатюк І. В. - Використання поліграфа у кримінальному судочинстві: вітчизняний і закордонний досвід (2014)
Кривцун О. О. - Особливості підготовки матеріалів для проведення експертизи при встановленні фактів незаконного використання знаків для товарів і послуг (2014)
Харківський П. П. - Комп’ютерно-технічна експертиза: проблемні питання (2014)
Темляков А. В. - Особенности поиска, выявления и отбора образцов частиц лакокрасочного покрытия автомобиля при дорожно-транспортном происшествии (2014)
Завдов’єва І. Г. - Особливості призначення і проведення комплексних комп’ютерно-технічних та економічних судових експертиз, Макарук К. Є. (2014)
Тальянчук І. С. - Використання спеціальних знань під час проведення огляду місцевості (на прикладі розслідування злочинів у сфері земельних відносин) (2014)
Подкур Т. П. - Щодо особливостей оцінки товарів і визначення їх ринкової вартості в умовах сьогодення (2014)
Чмиленко Ф. О. - Експертиза немолочних жирів в масложировій продукції, Мінаєва Н. П., Сидорова Л. П., Бохан Ю. В., Нужна Я. В. (2014)
Щербак В. В. - Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів "Форт" калібру 9х18 мм, Толмачов О. О., Кундиус О. В., Абдурасулов А. А. (2014)
Соколова А. Д. - Виявлення слідів крові за допомогою попередніх реакцій після замивання їх речовинами різного походження, Шевелєва О. Т., Соколова І. Є. (2014)
Терешкевич А. І. - Застосування методу 3D-сканування об’єктів в Експертній службі МВС України (2014)
Сидоренко Л. О. - Особливості підготовки зразків почерку за інструкцією берлінської поліції 1911 року та сучасні вимоги: історичні паралелі (2014)
Данець С. В. - Застосування новітніх технологій лазерного сканування під час огляду місця дорожньо-транспортної пригоди (2014)
Бухонський С. О. - Експертне дослідження розподілу частин деревини (2014)
Серединський В. В. - Підтвердження автентичності наручних годинників (на прикладі швейцарських марок "Rolex" і "Tissot") (2014)
Шушко О. О. - Особливості дослідження первинних документів (2014)
Щербаченко М. Д. - Электротермическое атомно-абсорбционное определение свинца и кадмия в различных спиртах (2014)
Гаврилюк А. О. - Особливості відкладання кіптяви при застосуванні патронів різних виробників до пістолета Макарова, Легін Г. О., Бондарчук Г. О., Перебетюк А. М., Загризла Н. О. (2014)
Скрипко Г. О. - Внутрішньовидова диференціація та ідентифікація поліефірних волокон за результатами аналізу цифрового зображення їх інтерференційної картини (2014)
Куслій Ю. Ю. - Тільце барра та молекула ДНК – найкраща зброя при розкритті та розслідуванні злочинів на статевому ґрунті (2014)
Чисников В. Н. - Малоизвестные страницы биографии Н. Ф. Лучинского – известного тюрьмоведа и криминалиста Российской империи (2014)
Гриценчук О. О. - Інформаціно-комунікаційна компетентність учнів початкової школи Бельгії (Фламандська спільнота): загальні підходи до змісту й оцінювання (2014)
Поляничко З. О. - Особливості інформатизації шкільних бібліотек у республіці Польща (2014)
Зимовець О. А. - Формування організаторських умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Коневщинська О. Е. - Сучасні засоби Інтернет доступу та освітні платформи в е-навчанні (2014)
Морзе Н. В. - Система інформаційної підтримки набуття магістрами наукової складової ІКТ-компетентності, Кузьмінська О. Г. (2014)
Мотилькова З. О. - ІКТ-компетентність вчителя-предметника, як необхідна складова в сучасній спеціальній школі (2014)
Нестерова О. Ю. - Результати дослідження стану проблеми розвитку інформаційної культури в контексті підготовки майбутніх перекладачів до професійної діяльності (2014)
Овчарук О. В. - Проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності в системі загальної середньої освіти: загальні підходи (2014)
Воронцова Е. В. - Визначення рівня обізнаності учнів і вчителів основної школи щодо здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів (результати дослідження), Носенко Ю. Г., Сухіх А. С. (2014)
Хоружий К. С. - Зміст методико-технологічного забезпечення інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів (2014)
Надтока В. О. - Основні можливості інтерактивних карт під час вивчення гідрологічних понять в епоху інформаційних технологій у фізико-географічних курсах основної школи (2014)
Семеніхіна О. В. - Інструментарій програми Geogebra 5.0 і його використання для розв’язування задач стереометрії, Друшляк М. Г. (2014)
Яненко Я. В. - Мультимедійний творчий проект як технологія навчання майбутніх фахівців у галузі мас-медіа (2014)
Глазунова О. Г. - Проектування архітектури хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Якобчук О. В. (2014)
Кропочева Н. М. - Відображення публікацій з питань загальної середньої освіти в реферативній БД "Україніка наукова" (2014)
Базурін В. М. - Структура та інтерфейс програмних засобів для дослідження фізичних процесів на комп’ютерних моделях (2014)
Данилюк С. С. - Використання системи вправ у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами інтернет-технологій (2014)
Лаптєва М. В. - Інструменти створення спеціалізованого освітнього середовища для навчання іноземних студентів у ВПНЗ України (2014)
Семенець А. В. - Про досвід упровадження інформаційної системи колективної роботи та керування проектами Podio у медичному ВНЗ, Ковалок В. Ю. (2014)
Олексюк О. Р. - Інтеграція інституційного репозитарію в інформаційно-освітнє середовище ВНЗ, Олексюк В. П. (2014)
Вовк С. М. - Двойственный метод минимума пространственной протяженности для робастного оценивания параметров дипольных источников излучения, Борулько В. Ф. (2014)
Бондарев Б. Н. - Статистические характеристики сигналов многоканальных систем с ОFDМ, Кабак В. С. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Конструкційна оптимізація хвилеводно-вібраторного випромінювача з повернутою площиною поляризації, Сидорук Ю. К., Туровський А. О. (2014)
Зубков А. М. - Підвищення ефективності артилерійської розвідки шляхом конструктивно-функціональної інтеграції повітряних та наземних засобів спостереження, Щерба А. А. (2014)
Крищук В. Н. - Оптимизация оребренного канала в системах принудительного воздушного охлаждения РЭА, Шило Г. Н., Каспирович Н. А., Огренич Е. В. (2014)
Марусенкова Т. А. - Метод оцінювання похибки вимірювання магнітного поля 3D-зондом з нелінійними вихідними характеристиками (2014)
Невлюдов И. Ш. - Мониторинг обеспечения жизненного цикла РЭС при эксплуатации, Андрусевич А. А., Аллахверанов Р. Ю. (2014)
Пиза Д. М. - Анализ влияния переменной базы на качество подавления помех при время-пространственной обработке сигналов, Звягинцев Е.А. (2014)
Kozhukhivska O. A. - Optimization of some reinsurance strategies, Bidyuk P. I., Kudriachov V. F., Kozhukhivskyj A. D. (2014)
Subbotin S. A. - The instance individual informativity evaluation for the sampling in neural network model synthesis (2014)
Korablev N. M. - Parallel immune algorithm of short-term forecasting based on model of clonal selection, Ivaschenko G. S. (2014)
Kucherenko Ye. I. - Knowledge-oriented technologies in highly automated production, Trokhimchuk S. N., Driuk O. D. (2014)
Romanuke V. V. - A framework for classifier single training parameter optimization on training two-layer perceptron in a problem of turned 60-by-80-images classification (2014)
Богучарский С. И. - Анализ текстур в последовательности изображений на основе векторного квантования, Машталир С. В. (2014)
Дмитриенко В. Д. - Архитектуры и алгоритмы функционирования нейронных сетей Хемминга и Хебба, способных дообучаться и распознавать новую информацию, Заковоротный А. Ю. (2014)
Олійник А. О. - Видобування знань на основі дерев розв’язків та стохастичного пошуку (2014)
Тищенко О. К. - Прогнозуюча нейро-фаззі мережа на основі багатовимірного нео-фаззі-нейрона та її процедура навчання, Плісс І. П., Шкуро К. О. (2014)
Kirichenko L. O. - Comparative analysis of the complexity of chaotic and stochastic time series, Kobitskaya Yu. A., Habacheva A. Yu. (2014)
Бабичев С. А. - Оптимизация процесса предобработки информации в системах кластеризации высокоразмерных данных (2014)
Берко А. Ю. - Проектування та впровадження систем електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2014)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання системи діагностування емоційно-психічного стану людини, Шелехов І. В., Прилепа Д. В. (2014)
Дорофеев Ю. И. - Робастное подавление возмущений при управлении насосными станциями в системе централизованного водоснабжения, Любчик Л. М. (2014)
Гурко А. Г. - Гарантированное управление движением манипуляционного робота, Янчевский И. В. (2014)
Різун В. В. - Колонка головного редактора (2014)
Крайнікова Т. С. - Соціальність концепцій як умова комунікаційного лідерства ЗМІ в діалозі з просьюмерами (2014)
Захарченко А. П. - Вимірювання ефективності впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж (2014)
Городенко Л. М. - Концепція блогу як технології нових медіа (2014)
Цимбаленко Є. С. - Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина І) (2014)
Носова Б. М. - Комунікаційний слід минулого в контексті інтерв’ю А. Д. Ротфельда (2014)
Зелінська Н. В. - Видавничі стратегії у світлі видавничих реалій (2014)
Петранова Д. - Діяльність на підтримку розвитку медіаграмотності в європейському та словацькому контекстах, Врабец Н., Мазакова С. (2014)
Городенко Л. М. - Контексти виникнення мережевої комунікації (2014)
Тінка Й. - Конверсія масової аудиторії та її вплив на конфігурацію медіа, Крульова Шт. (2014)
Афанасьєва (Горська) К. О. - Розвиток концепції вільних джерел як нова реальність сучасного медійного простору (2014)
Цимбаленко Є. С. - Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина ІІ) (2014)
Хилько М. М. - Вплив контенту засобів масової комунікації на український соціум, Корнєєв В. М. (2014)
Титул, зміст (2012)
Гордієнко Т. - Нормативне забезпечення туристичних і супутніх послуг в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Салєєва А. - Нормативне забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з обмеженнями життєдіяльності, Чернишов О., Кудрявцева Т., Карпенко К. (2012)
Семінар-нарада "Практика впровадження технічних регламентів в Україні та перспективи роботи в умовах нагляду за ринком" (2012)
Ткаченко В. - Проблеми перегляду міждержавних стандартів, Подойніцин В., Погребецька Н. (2012)
Як перетворити збитки в гроші за допомогою нового стандарту ISO на екологічний облік (2012)
Гуменюк Г. - Міжнародні стандарти Комісії Кодекс Аліментаріус та ФАО/ВООЗ щодо органічного виробництва харчової продукції (2012)
Домницька В. - Аналіз головних принципів міжнародного стандарту ISO 26000:2010, Жогло В., Новіков В. (2012)
Кривулькін І. - Актуальні проблеми перекладу науково-технічної термінології під час гармонізування міжнародних стандартів, Гребцова І. (2012)
Стандарти ISO допомагають у вирішенні проблем забезпечення водою (2012)
Гордієнко Т. - 43 засідання НТКС та 26 засідання РГ ІТ МДР (2012)
Грищенко Ф. - Згармонізований національний інструментарій оцінювання відповідності: реалії й перспективи (2012)
XІІ Всеукраїнський інформаційний навчально-консультаційний семінар-практикум (2012)
Князєв В. - Технічні вимоги до пристроїв захисту від сплесків напруги портів електроживлення технічних засобів (2012)
Левчук І. - Визначення імідаклоприду в оліях та олієжировмісних продуктах та сировині, Кіщенко В., Семенович В., Різник І. (2012)
Головенко Т. - Олійний льон: створення системи прогнозування властивостей волокон, Тіхосова Г., Чурсіна Л. (2012)
Варнаков Є. - Співробітництво ДП "Луганськстандартметрологія" з ВНЗ регіону виходить на новий рівень, Шарандак В., Кириченко І. (2012)
Першокласні стандарти безпеки ISO для високотехнологічного транспорту (2012)
Юрченко О. - Досвід роботи ДП "Черкасистандартметрологія" у напрямку оцінки й підтвердження відповідності (2012)
У центрі уваги журналу "ISO Focus+" — послуги (2012)
Марченко В. - Обираючи вікно, важливо не натрапити на фальсифікат, Кущенко Ж. (2012)
Стандарти ISO забезпечують функціонування шляхово-транспортних засобів (2012)
Стандарт "підключи та працюй" ISO/IEC забезпечує бездоганну сумісність (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень—грудень 2012 року (2012)
Корнилюк Р. - Індикатори раннього попередження дефолтів у банківській системі України (2014)
Дарвіду К. - Внесок міжнародного туризму до зростання зайнятості в Греції (2014)
Зварич Р. - Новий банк розвитку БРІКС: технографія становлення (2014)
Савельєв Є. - Реформування української економіки: невідкладність і пріоритетність, Куриляк В. (2014)
Трілленберг Г. - Інноваційно-кластерний підхід до розвитку туризму України в умовах глобалізації (2014)
Борисова Т. - Маркетинг некомерційних суб’єктів сфери освіти України: концептуальні особливості та вектори розвитку (2014)
"Журнал європейської економіки" в 2014 році (2014)
Наші автори (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kornyliuk R. - Early Warning Indicators of Defaults in the Banking System of Ukraine (2014)
Darvidou K. - The Contribution of the International Tourism to Employment Growth in Greece (2014)
Zvarych R. - BRICS New Development Bank: Technography of Development (2014)
Savelyev Y. - Reforming of Ukrainian Economy: The Urgency and the Priorities, Kurylyak V. (2014)
Trillenberg G. - Innovation-Cluster Approach to Development of Tourism Ukraine under Conditions of Globalization (2014)
Borysova T. - Marketing of Non-Profits of Education and Research Sector of Ukraine: Conceptual Peculiarities and Vectors of Development (2014)
"Journal of European Economy" in 2014 (2014)
Our Authors (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Heyets V. - Modernization in the System "Society – State – Economy" (2014)
Johnson R. - Cultural Intelligence in Ukraine (2014)
Bulatova O. - Development Potential of Transcontinental Integration (2014)
Kurylyak Y. - Clustering: European Experience and it’s Implementation in Ukraine (2014)
Reznik N. - Social Responsibility of Business: the Nature and Theoretical Aspects (2014)
Matviyiv M. - Forming the Concept uf Hospitality in Innovative Marketing Services of Restaurant Enterprises (2014)
Karas O. - Targeting as One of the Types of Strategic Advertisement (2014)
Our Authors (2014)
Губский С. А. - Автоматизация проверочных прочностных расчетов металлоконструкций мостовых кранов (2014)
Ісьєміні І. І. - Визначення параметрів пневмогідравлічного буфера, що забезпечують безпечну зупинку крана, Фесенко Г. І. (2014)
Ловейкін В. С. - Моделювання оптимальних режимів підйому та опускання вантажу, Голдун В. А. (2014)
Осипова Т. Н. - Коэффициент диссипации резинометаллического демпфирующего устройства в канатах подъемников, Нестеров А. П., Родионов Л. А. (2014)
Ромасевич Ю. О. - Розробка програмного забезпечення для керування рухом вантажопідйомних кранів, Ловейкін В. С. (2014)
Смирнов И. П. - Оценка достоверности контроля при производстве ПТМ, Павлова А. А. (2014)
Фидровская Н. Н. - Давление витков каната на оболочку барабана, Ломакин А. А. (2014)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в підкрановій рейці, Краснокутська Т. Б. (2014)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в циліндричній трьохшаровій конструкції, Слєпужніков Є. Д., Чернишенко О. В. (2014)
Гордеев А. С. - Компенсация динамических колебаний бумажной ленты в рулонной печатной машине (2014)
Зеленська Т. С. - Метод розрахунку динамічного поля поздовжніх коливань в сосудах вертикальних підйомних механізмів, Даниліна Г. В. (2014)
Подоляк О. С. - Дослідження динамічних навантажень елементів стрілової системи самохідних кранів за допомогою фізичної моделі, Назаркін О. А., Смоляков С. Л. (2014)
Самчук В. В. - Розрізання листових виробів із волокнистих полімерних композитних матеріалів (2014)
Дєрябкіна Є. С. - Дослідження причин охрупчювання металу ЗТВ зварного з’єднання сталі 08Х18Г8Н2Т, Окороков А. Р. (2014)
Калин Н. А. - Усовершенствование материалов для сварки чугуна, Изотова Е. А. (2014)
Ковалевский С. В. - Модернизация загрузочного клапана малогабаритного камерного насоса, Голоперов И. В., Петруняк В. М. (2014)
Коваленко І. В. - Забезпечення якості розбирання з’єднань з натягом при використанні індукційного нагріву (2014)
Ламнауэр Н. Ю. - Уравление точностью обработки деталей машин как фактор эффективности производства (2014)
Малицкий И. Ф. - Прочность соединений с гарантированным натягом колеса с осью, подступичная часть которой с антикоррозионным покрытием, при разных температурах окружающей среды, Чернятина Е. В. (2014)
Маршуба В. П. - Роль підготовки і обробки графічної інформації для отримання видбитків високої якості при цифровому друку, Яценко Л. О. (2014)
Постельняк И. Е. - Влияние кинетических факторов на эффективность биореакторов для очистки промышленных сточных вод, Слепцов Г. В., Сырников Е. В. (2014)
Романов С. В. - Расчет магнитной цепи индуктора с учетом решения уравнения полного тока (2014)
Смирнитская М. Б. - Принципы построения автоматизированной системы управления охраной труда на предприятии с учетом человеческого фактора (2014)
Тріщ Р. М. - Оцінювання систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000, Горбенко Н. А., Катрич О. О. (2014)
Хорошилов О. Н. - Управление повреждаемостью непрерывно литых заготовок из медных сплавов с целью повышения их механических свойств (2014)
До уваги авторів (2014)
Пирог Т. П. - Пути повышения биоконверсии технического глицерина в поверхностно-активные вещества Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017, Aсinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241 и Nocardia vaccinii IMВ B-7405, Шевчук Т. А., Мащенко О. Ю. (2015)
Герасименко І. О. - Вплив вермикуліту та діоксиду кремнію на дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023 і Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, Курдиш І. К. (2015)
Авдєєва Л. В. - Синтез пігментів бактеріями роду Bacillus при культивуванні на різних поживних середовищах, Борецька К. Є., Хархота М. А., Нечипуренко О. О. (2015)
Авдєєва Л. В. - Імуномодулювальні властивості синбіотичних композицій пробіотичних штамів Bacillus subtilis, лактиту або лактулози, Лазаренко Л. М., Хархота М. А., Мокрозуб В. В., Бабенко Л. П., Мельниченко Ю. А., Співак М. Я. (2015)
Авдіюк К. В. - Вплив синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на активність і біосинтез α-амілази Bacillus subtilis 147, Варбанець Л. Д., Філіппова Т. О., Жиліна З. І., Ішков Ю. В., Карпенко О. В., Шульга О. М. (2015)
Matselyukh B. P. - Complete sequence of Landomycin E biosynthetic gene cluster from Streptomyces Globisporus 1912, Polishchuk L. V., Lukyanchuk V. V. (2015)
Титул, зміст (2012)
Грищенко Ф. - Згармонізовані національні нормативні документи серії 22000: стан, тенденції й перспективи (2012)
Волкова Н. - Международный стандарт ISO/IEC 17020: практические аспекты использования в деятельности инспектирующих органов, Волошко Л., Муллин А., Сахно Т. (2012)
Стандарт ISO 16817:2012 дозволить поліпшити внутрішнє середовище будинків (2012)
Лазарті М. - Подорожування. Звільняючись від перепон та додаючи розваг (2012)
Джоуль Ф. Шав - Втілена мрія мандрівника. Паспорти, візи та проїзні документи для машинного зчитування (2012)
Лазарті М. - Від аеропортів до суден. Як біометрія змінює спосіб нашого подорожування (2012)
Будьонний М. - Технічне регулювання й технічний прогрес (2012)
Гінзбург М. - Як правильно вживати спільнокореневих прикметників споживацький, споживчий, споживний та спожитковий в українських нормативних документах?, Кириленко В. (2012)
Платформа Adobe XMP стала стандартом ISO (2012)
Оцінення відповідності. CB-FCS: виробниче інспектування на шляху до успіху (2012)
Беліков М. - Випробувальний центр "Омега": діяльність в умовах трансформації системи технічного регулювання України (2012)
Науменко В. - Внутрішній аудит найвищого керівництва (2012)
Результати конкурсу плакатів до Всесвітнього дня стандартів 2012 (2012)
Трескунов О. - Безпечні іграшки — безпека дітей, Казанцева Н. (2012)
Стандарт ISO 16732-1 допоможе оцінити ризики пожежної небезпеки (2012)
Віткін Л. - Еволюція системи управління якістю вищого навчального закладу, Борисенко З., Глухова О., Карандєєв К. (2012)
Тавлуй І. - Методичні засади розробляння й упровадження розширеної системи управління якістю ВНЗ (2012)
Петришин І. - Аналіз показників якості природного газу, які впливають на процес горіння, Соколовський В., Петришин Н., Дарвай І. (2012)
Кущенко Ж. - Продукт родом з дитинства (2012)
Коннік О. - 85 років ДП "Севастопольстандартметрологія" (2012)
До 70-річчя Петра Яковича Калити (2012)
До 60-річчя Віктора Федоровича Білоусова (2012)
Миронова А. - Глутамат натрію (Е 621) у харчових продуктах: які небезпеки? (2012)
Стандарти ISO для вимірювання зашумленості морів (2012)
Величко В. - ДП "Запоріжжястандартметрологія" провело споживчу експертизу хліба: 66 % перевірених зразків не відповідають вимогам стандартів (2012)
Стандарт ISO 23599:2012 розширює можливості переміщення для незрячих (2012)
Не стало Ярослава Михайловича Юзьківа (2012)
Вимоги до матеріалів, які надаються для опублікування у журналі "Стандартизація, сертифікація, якість" (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на II півріччя 2012 року (2012)
Титул, зміст (2012)
Грищенко Ф. - Згармонізовані національні нормативні документи щодо управління якістю: стан, тенденції та перспективи (2012)
Гуменюк Г. - Вимоги міжнародних стандартів щодо сертифікації органічного виробництва та акредитації органів, які її здійснюють (2012)
Шевчук О. - Необхідність редагувати проекти українських стандартів, Куземська Н. (2012)
Нечипоренко М. - Новий етап розвитку співробітництва між країнами-учасницями СНД та європейськими організаціями зі стандартизації (2012)
Ноблет М. - Поради туристам. Усі "ознаки" безпечної відпустки з мінімальним напруженням (2012)
Кітзантідес Ф. - Стратегія і діалог (2012)
Кучин І. - Нові напрями інституційного розвитку Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів на регіональному рівні, Маматов В., Маматова Т. (2012)
Севастьянов А. - Міжнародні стандарти систем управління для вирішення проблем безпеки й сталого розвитку (2012)
Должанський А. - Метод максимізації комплексного показника якості об’єкта шляхом оптимізації керуючих дій, Бондаренко О. (2012)
ISO опублікувала нову редакцію платформи для пошуку он-лайн (2012)
Кісєль С. - Порівняння національної законодавчої бази України та Європейського Союзу щодо безпечності харчової продукції (2012)
ISO освоює нові сфери (2012)
Миронова А. - Йогурт корисний лише за умови, що він натуральний (2012)
Ткаченко Н. - Добровільна сертифікація перукарських та косметичних послуг — гарантоване підтвердження їхньої високої якості (2012)
Косметика із захистом від мікробів (2012)
Маматов В. - Конкурс на здобуття премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг, Мачульський О. (2012)
Варнаков Є. - Якість електроенергії — питання економічне, Бойченко С. (2012)
Оновлений стандарт ISO/IEC 17 024 на програми атестації персоналу (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на жовтень-грудень 2012 року (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2013 рік (2012)
Вожегова Р. А. - Стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України (2010)
Коваленко А. М. - Земельна реформа і проблеми землеробства в Південному Степу (2010)
Лавриненко Ю. О. - Стан, напрями та перспективи розвитку селекції кукурудзи в зрошуваних умовах півдня України, Нетреба О. О., Польський В. Я., Туровець В. М., Лашина М. В., Глушко Т. В. (2010)
Коковіхін С. В. - Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на ділянках гібридизації при зрошенні, Писаренко П. В., Присяжний Ю. І., Власенко О. О. (2010)
Орлюк А. П. - Теоретичні принципи відтворення сорту у первинному насінництві пшениці м'якої озимої, Гончаренко О. Л. (2010)
Орлюк А. П. - Удосконалення методики та організація робіт у первинному насінництві пшениці м'якої озимої, Вожегова Р. А., Гончаренко О. Л. (2010)
Лимар В. А. - Зміна структури водоспоживання та врожаю томата залежно від вологозабезпечення ґрунту і фону живлення при вирощуванні на краплинному зрошенні, Богданов В. О., Степанова І. М. (2010)
Заєць С. О. - Сучасні сорти пшениці озимої, Найдьонов В. Г. (2010)
Гусєв М. Г. - Економіко-енергетична оцінка проміжних посівів кормових агроценозів в умовах зрошення півдня України (2010)
Коваленко А. М. - Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху залежно від рівня оптимізації елементів технології, Тимошенко Г. З. (2010)
Коняєв О. В. - Концептуальні засади еколого – економічного управління ресурсозбереженням в зрошуваних агроландшафтах, Сорокунська Т. О. (2010)
Костиря І. В. - Забур’яненість посівів озимої пшениці та урожайність і якість її зерна в посушливих умовах Південного Степу України, Остапенко М. А., Солоний П. В. (2010)
Бутов В. М. - Урожайність насіння цибулі ріпчастої залежно від строків сівби при безпересадковому вирощуванні в умовах півдня україни на краплинному зрошенні, Савостяник С. Ю. (2010)
Коваленко С. А. - Урожайність та якісні показники насіння гірчиці сарептської залежно від удобрення та рістрегулюючих препаратів (2010)
Лісовий М. М. - Сучасний стан і перспективи вирощування основних круп’яних культур в Україні, Воронюк З. С., Пальчук М. Ф. (2010)
Воронюк З. С. - Вплив комплексних добрив-суспензій "вуксали" на продуктивність рису (2010)
Гордієнко І. В. - Оцінка кулінарних властивостей крупи рису сортів селекції інституту рису НААНУ, Марущак Г. М. (2010)
Самойленко А. Т. - Перспективні зразки зернового сорго для вирощування в умовах Південного регіону України, Шевченко Т. А. (2010)
Макаров Л. Х. - Технологія вирощування сорізу як попередника під пшеницю озиму, Снитіна С. М., Скорий М. В., Шукайло С. П. (2010)
Петрушак В. Я. - Тривалість осінньої вегетації та врожайність озимої пшениці (2010)
Писаренко П. В. - Продуктивність зрошуваних земель (2010)
Тищенко О. П. - Визначення поливних норм на зрошуваних землях в Криму (2010)
Писаренко П. В. - Сумарне водоспоживання та випаровування пшениці озимої в умовах зрошення півдня України, Мішукова Л. С. (2010)
Пілярський В. Г. - Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових при зрошенні (2010)
Клубук В. В. - Ефективність створення вихідного матеріалу сої методом гібридизації в умовах зрошення півдня України, Боровик В. О. (2010)
Шевчук С. Л. - Формування врожаю сої залежно від сортових особливостей та заходів захисту рослин на поливних землях в умовах півдня України (2010)
Філіп’єв І. Д. - Вплив способів обробітку ґрунту та фону живлення на інтенсивність фотосинтезу й урожайність насіння ріпаку озимого в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Шкода О. А. (2010)
Ісакова Г. М. - Кореляційно-регресійне моделювання продуктивності кукурудзи залежно від динаміки показників гумусу та макроелементів в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Влащук О. С. (2010)
Черниченко М. І. - Біометричні параметри та динаміка накопичення врожаю картоплі з мінібульб при різних способах зрошення (2010)
Балашова Г. С. - Проблеми насінництва картоплі на півдні України в умовах зрошення (2010)
Марущак Г. М. - Особливості меліоративного стану земель рисових зрошувальних систем Херсонщини (2010)
Лозовіцький П. С. - Поповнення гумусу у ґрунтах інгулецької зрошувальної системи за рахунок кореневих залишків сільськогосподарських культур (2010)
Лозовіцький П. С. - Моніторинг гумусного стану ґрунтів інгулецької зрошувальної системи (2010)
Марковська О. Є. - Вплив способів обробітку на показники родючості темно-каштанового ґрунту і урожай сільськогосподарських культур (2010)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та раціональне використання агроландшафтів Південного Степу України, Сахно Г. В., Бояркіна Л. В., Гальченко Н. М. (2010)
Кобиліна Н. О. - Стан та перспективи селекції багаторічних злакових трав на кормову продуктивність для умов Південного регіону (2010)
Тищенко О. Д. - Селекція люцерни на підвищення її азотфіксуючого потенціалу, Науменко В. В. (2010)
Тищенко О. Д. - Новий сорт люцерни зоряна з ознакою поліфілії, Науменко В. В. (2010)
Боровик В. О. - Перспектива відродження бавовництва в Південному регіоні України, Степанов Ю. О., Баранчук В. А., Куліш І. М. (2010)
Самойленко О. А. - Вплив елементів технології на урожайність зерна ячменю озимого в умовах Південного Степу України (2010)
Федорчук М. І. - Продуктивність шавлії лікарської залежно від ступеню інтенсифікації елементів технології вирощування в умовах зрошення півдня України (2010)
Коковіхін С. В. - Перспективи використання методу пенмана-монтейта для встановлення евапотранспірації в умовах зрошення півдня України (2010)
Булаєнко Л. М. - Сучасний стан розвитку дощувальної техніки (2010)
Миронова Л. М. - Економічна оцінка основних тенденцій розвитку зрошуваного землеробства Херсонської області, Вердиш М. В. (2010)
Коваленко А. М. - Вміст основних елементів живлення в рослинах конопель протягом вегетації залежно від удобрення, Коваленко О. А. (2010)
Шелудько О. Д. - Нові фунгіциди для захисту посівів соняшника від грибних хвороб, Малярчук В. М., Борищук Р. В., Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М. (2010)
Курдюкова О. М. - Потенційна засміченість агрофітоценозів польових та овочевих культур Степу України, Конопля М. І., Остапенко М. А. (2010)
Шукайло С. П. - Характеристика зрошуваних грунтів Херсонської області за вмістом гумусу (2010)
Остапенко С. М. - Відмінності господарсько цінних ознак у нових сортів віничного сорго, Бондаренко Н. С., Солоний П. В. (2010)
Борисенко Л. Д. - Створення нового сорту цибулі A. Nutans віртуоз при краплинному зрошенні в умовах степової зони України, Катаєва Т. Є. (2010)
Каращук С. В. - Оптимізація режиму зрошення сої сорту фаетон в умовах півдня України (2010)
Грабовський П. В. - Продуктивність сортів твердої озимої пшениці залежно від умов вологозабезпечення та удобрення в умовах півдня України (2010)
Усик Л. О. - Прояв господарсько-цінних ознак у сучасних сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-географічного походження (2010)
Титул, зміст (2012)
Ткаченко В. - Національна система стандартизації у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку, Подойніцин В. (2012)
Вухерер К. - Менше втрат — краще результати. Стандарти підвищують ефективність, Альошин Б., Туре Х. (2012)
Стандартизація CENELEC для малих і середніх підприємств (2012)
Семінар "Глобальні проблеми води. Як можуть допомогти стандарти ISO?" (2012)
Звіт ISO про токсикологічні випробування наноматеріалів (2012)
Новий стандарт ISO допоможе запобігти "шоку від рахунку" (2012)
Віткін Л. - Удосконалення державного ринкового нагляду за безпечністю нехарчової продукції відповідно до європейських підходів, Луценко Д. (2012)
Бондаренко Є. - Методика нормування допустимого часу перебування людини в електричному полі промислової частоти (2012)
Переглянуто стандарт ISO 11987:2012 (2012)
Гуменюк Г. - Практичні аспекти підготовки магістрів спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація", Сілонова Н., Тавлуй І. (2012)
Калита П. - Розщеплений менеджмент. Про одну фундаментальну причину низької конкурентоспроможності економік країн СНД (2012)
ISO 10018: акцент на людський фактор в управлінні якістю (2012)
Ковальов О. - Оцінювання діяльності підприємства (2012)
Роль країн, що розвиваються: від покупців до розроблювачів стандартів (2012)
Нікіпелова О. - Оцінювання якості мінеральних вод з підвищеним умістом органічних речовин, Коєва Х., Солодова Л., Коєва О. (2012)
Підвищення кваліфікації в ОДАТРЯ (2012)
Кравцова С. - Класифікація показників якості готельних послуг, Стригунова М., Читалкіна М. (2012)
Тавлуй І. - Конкурс якості як чинник конкурентоспроможності ВНЗ, Квятківська А. (2012)
35 Генеральна асамблея ISO у Сан-Дієго (2012)
Миронова А. - Як уникнути "приблизного" діагнозу? (2012)
До 60-річчя Михайла Давидовича Гінзбурга (2012)
Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій" (2012)
Вимоги до матеріалів, які надаються для опублікування у журналі "Стандартизація, сертифікація, якість" (2012)
Заявка на підвищення кваліфікації у ХФ ДП "УкрНДНЦ" (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2013 рік (2012)
Титул, зміст (2014)
Дмитров Г. Н. - Совершенствование паспорта поддержания подготовительной выработки, Халимендик Ю. М., Барышников А. С. (2014)
Чепурная Л. А. - Определение условий начала сдвижения земной поверхности при отработке угольных пластов, Филатьев М. В., Антощенко Н. И. (2014)
Алімов В. І. - Підвищення експлуатаційних властивостей ланок ланцюгів гірничошахтних конвеєрів, Штихно А. П., Шевелєв О. І. (2014)
Марищенко А. И. - Измеритель износа стальных канатов ИИСК. 7, Жолинский Б. А. (2014)
Греков С. П. - Влияние содержания серы в углях на вероятность их самовозгорания, Всякий А. А. (2014)
Чеберячко С. І. - До питання про підвищення захисної ефективності протипилових респіраторів на виробництві, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І. (2014)
Мхатвари Т. Я. - Оптимизация параметров и технологии гидрорыхления угольных пластов, Потапенко А. А., Минеев С. П. (2014)
Булат А. Ф. - Нова фізико-геологічна модель генезису вугільного метану та перспективи її застосування, Безручко К. А., Пимоненко Л. І., Бурчак О. В., Балалаєв О. К. (2014)
Полулях А. Д. - Перспективы развития углеобогащения в Украине (2014)
Самойлов А. И. - Расчет критериев разделения углей гравитационными методами, Гребенюк С. Д., Редька А. Н. (2014)
Левит В. В. - История кафедры "Строительство шахт и подземных сооружений" Донецкого национального технического университета (к 85-летию), Шевцов Н. Р., Купенко И. В. (2014)
Литвинский Гарри Григорьевич (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Атаман О. В. - Зв’язок BsmI-ApaI-TaqI гаплитипів гена VDR з індексом маси тіла у хворих на ішемічний інсульт, Обухова О. А., Будко В. В., Гарбузова В. Ю. (2013)
Банна Н. І. - Фармакологічна активність оксамоїльних похідних аміноетанової та амінобутанової кислот, Савченко В. М. (2013)
Bayraktar V. N. - Wine yeast saccharomyces cerevisiae for grape pomace fermentation and ethanol production for pharmaceutical industry (2013)
Блашків Т. В. - Роль оксиду азота в забезпеченні овуляції і імплантації за умов експериментального імунного ушкодження яєчників, Ячній Р. І. (2013)
Вознесенська Т. Ю. - Вплив експериментального аутоімунного тиреоїдиту на геном клітин кумулюсного оточення ооцитів у мишей, Бризгіна Т. М., Сухіна В. С., Максимчук К. Г., Блашків Т. В. (2013)
Глазков Е. О. - Дослідження реакцій організму студентів громадян китаю при порушеннях процесу адаптації (2013)
Хара М. Р. - Статеві відмінності впливу аміногуанідину на розвиток стрептозотоцинового цукрового діабету, Головач Н. А. (2013)
Грабовецька Є. Р. - Вікові особливості зміни активності глутатіонтрансферази міокарда щурів при стресі (2013)
Шульга Л. І. - Клініко-біохімічна оцінка нової стоматологічної настойки у підгострому експерименті на функціональний стан нирок у щурів, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А., Стефанів І. В. (2013)
Гузик М. М. - Дослідження деяких показників оксидативного стресу в лейкоцитах крові щурів за умов впливу інгібіторів полі (ADP-рибозо) полімерази при експериментальному цукровому діабеті, Дякун К. О., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2013)
Давидова Н. В. - Стан окремих показіників глутатіонової системи печінки щурів за умов алкогольної інтоксикації та введення мелатоніну, Григор’єва Н. П., Яремій І. М. (2013)
Ратушна К. Л. - Забезпечення якості біохімічних досліджень в системі управління даними при клінічних випробуваннях, Мазур Н. С., Зупанець К. О., Доброва В. Є. (2013)
Фаттал Анас - Противовоспалительная активность таблеток из экстракта коры осины на модели формалинового воспаления, Деркач Н. В., Малоштан Л. Н. (2013)
Зупанець І. А. - Динаміка показників ферментурії щурів під впливом препарату "Фларосукцин" за умов моделювання оксонат-індукованої гіперурикемії, Єрмоленко Т. І., Отрішко І. А. (2013)
Зупанець І. А. - Патофізіологічні механізми уролітіазу та сучасні подходи до його корекції, Жулай Т. С., Андрєєва О. О. (2013)
Іванченко Д. Г. - Пошук біологічно активних сполук серед 8-амінозаміщених 1-(2-оксопропіл) теоброміну, Романенко М. І., Романенко Г. М., Шарапова Т. А. (2013)
Красова Н. - Вплив потенційного інгібітору 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази 1 типу на інсулінорезистентність у щурів з експериментальним цукровим діабетом, Гладких О., Лещенко Ж., Зубатюк Т., Ліпсон В., Полторак В. (2013)
Кузнецова О. В. - Вплив гіпертермії на ендогенний біосинтез простагландинів у нирках і легенях щурів in vitro (2013)
Левачкова Ю. В. - Вивчення токсичності комбінованих песаріїв, Ярних Т. Г., Малоштан Л. М. (2013)
Левицкий А. П. - Мукозальные гели — эффективная лекарственная форма при стоматогенной патологии, Макаренко О. А., Ступак Е. П., Хлыстун Н. Л., Хромагина Л. Н., Селиванская И. А. (2013)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактический синергизм флавоноида, пребиотика и цитрата кальция, Макаренко О. А., Левченко Е. М., Цисельская О. Ю. (2013)
Левіч С. В. - Пошук сполук з антирадикальною активністю серед похідних 3-арил (аралкіл)-8-метилксантинів (2013)
Левчук Н. І. - Вплив метанандаміду на вміст загального холестерину в адренокортикоцитах щурів in vitro, Калініченко О. В. (2013)
Лукіна Л. М. - Психофізіологічні аспекти взаємодії людини та дельфіна у процедурах дельфінотерапії, Горбачова К. К. (2013)
Максимова І. Г. - Вміст продуктів перекисного окислення ліпідів у сироватці крові щурів за дії імідазолінвмісних органічних сумішей (2013)
Мишуніна Т. М. - Активність cинтаз оксиду азоту в тканині хронічного тиреоїдиту, Калініченко О. В. (2013)
Непорада К. С. - Корекція метаболічних змін у тканинах слинних залоз меланіном за умов гіпергастринемії, Сухомлин А. А., Берегова Т. В. (2013)
Нетюхайло Л. Г. - Стан антиоксидантної системи в тканинах легень щурів при опіковій хворобі та їх корекція препаратом "Ліпін", Сухомлин Т. А. (2013)
Ніколаєва О. В. - Механізми розвитку ацетонемічного синдрому у дітей з патологією травної системи, Бачуріна О. В. (2013)
Николаева О. В. - Влияние гиперкалорийной диеты беременных крыс на морфофункциональное состояние экзокринной части поджелудочной железы потомства, Ковальцова М. В., Татарко С. В. (2013)
Клименко Н. А. - ИБС-ассоциированное воспаление, Павлова Е. А. (2013)
Пилькевич Н. Б. - Изучение компонентного состава массы тела слепых и слабовидящих детей среднего школьного возраста (2013)
Bayraktar V. N. - Biochemical properties green and red macrophyte species from littoral waters of estuary, Polukarova L. A. (2013)
Сирова Г. О. - Біохімічне підтвердження антиліпоксигеназного компоненту у механізмі антиексудативної дії мігрепіна (2013)
Смірнов С. М. - Вплив бензоату натрію на живі організми, Дубова Г. А., Дубова Ю. М., Татаренко Д. П. (2013)
Тарасенко К. В. - Взаємозв’язок показників лептину і С-реактивного білку у вагітних жінок з різним ступенем ожиріння (2013)
Татаренко Д. П. - Спосіб препарування печінки у щурів, Харченко К. П. (2013)
Ткачева О. В. - Экспериментальное изучение влияния новых ранозаживляющих мазей на уровень провоспалительных цитокинов крови, Яковлева Л. В. (2013)
Ткаченко К. М. - Експериментальне дослідження впливу комбінації доксицикліну з глюкозаміну гідрохлоридом на перебіг альтеративного запалення за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту (2013)
Хара М. Р. - Статеві відмінності впливу мелатоніну на розвиток некротичного процесу в серці, Шкумбатюк О. В. (2013)
Хара М. Р. - Вплив мелатоніну на розвиток некротичного процесу в серці щурів різної статі, Головецька З. С. (2013)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у здатності мелатоніну реалізувати кардіопротекторні ефекти, Кучирка Л. І. (2013)
Цубер В. Ю. - Статеві відмінності стресреактивності організму за показниками змішаної слини, Тарасенко Л. М. (2013)
Черчесова О. Ю. - Пошук антиагрегантних сполук серед похідних 7-β-гідрокси-γ-(4’-хлорофенокси) пропілксантину, Романенко І. М., Романенко М. І., Білай І. М., Остапенко А. О. (2013)
Шевченко А. Н. - Влияние натрия нуклеината на функциональную активность лейкоцитов периферической крови при вторично хроническом воспалении, Коваленко Л. И. (2013)
Шепель О. А. - Механізм дії інтерферону-α на кумулюсні клітини фолікулів мишей в умовах імунного ушкодження яєчників, Циганков С. А., Янчій Р. І. (2013)
Шиш А. М. - Кардіопротекторна дія омега-3 ПНЖК при ішемічно-реперфузійному ураженні серця та цукровому діабеті, Жуковська А. С., Мойбенко О. О. (2013)
Яремій І. М. - Вплив мелатоніну на біохімічні показники печінки щурів інтоксикованих тетрахлорметаном, Давидова Н. В., Григор’єва Н. П. (2013)
Мисюрева С. В. - Способы оптимизации преаналитического этапа современных коагулологических исследований, Прописнова В. В., Мазур Н. С. (2013)
Мороз В. А. - Патофизиологические основы побочных реакций антацидных препаратов, Гринцов Е. Ф., Сахарова Т. С. (2013)
Bitam Arezki - Antagonistic effect of the lactic bacteria isolated from the camel milk on Staphylococcus aureus in yoghourt manufacturing, Abdessemed Belkis (2013)
Александрова Е. В. - Иcследование мембранопротекторных свойств и влияния на энергетический обмен нейронов нового производного ксантина С-3 в условиях развития глобальной ишемии головного мозга, Юрченко Д. Н., Романенко Н. И., Крисанова Н. В., Левич С. В., Шкода А. С., Евсеева Л. В., Макоед О. Б., Рудько Н. П., Белоконь Л. Е. (2013)
Бакуменко М. Г. - Влияние 7, 8-дизамещенных-3-метилксантинов на висцеральную стимуляцию и течение флогогенной воспалительной реакции (2013)
Бакуменко М. Г. - Исследовние анальгетической и противовоспалительной активности 8-монозамещенных 3-метилксантина (2013)
Анас Фаттал - Гепатопротекторная и антиоксидантная активность таблеток из экстракта коры осины, Малоштан Л. Н., Деркач Н. В. (2013)
Дікал М. В. - Вплив мелатоніну на функціональний стан нирок щурів за умов токсичної дії хлориду кадмію (2013)
Загайко А. Л. - Изучение липотропной активности концентрата полифенолов из семян винограда, Красильникова О. А., Кравченко А. Б., Заика С. В., Торяник Э. Л. (2013)
Зупанець І. А. - Можливості корекції токсичних ефектів протипухлинного антибіотика доксорубіцина похідними глюкозаміну та їх комбінаціями, Вєтрова К. В., Сахарова Т. С., Торянік Е. Л. (2013)
Коваленко С. М. - Дослідження JNK-кіназної активності N-(3-ціано-4,5,6,7-тетрагідро-1-бензотієніл-2-іл)бензамідів, Власов С. В., Ткаченко О. В., Євсєєва Л. В., Загайко А. Л., Красільнікова О. А. (2013)
Лихацький П. Г. - Метаболічні порушення в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію, Фіра Л. С., Герасимець І. І., Руснак Н. І., Пида В. П. (2013)
Лупак М. І. - Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на вміст білків p53 та Bcl-2 у мононуклеарних лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу, Канюка О. П., Клевета Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2013)
Почелова О. В. - Характеристика дії похідних (3-R-оксо-2Н-|1,2,4|-триазино-|2,3-с| -хіназолін-6-іл)карбонових кислот на динамічну та статичну витривалість щурів, Степанюк Г. І., Чорноіван Н. Г., Коваленко С. І., Воскобойнік О. Ю. (2013)
Савіцька Д. В. - Cтруктурні та морфометричні показники реакції сенсомоторної кори щурів різного віку після черепно-мозкової травми і генної терапії, Михальський С. А., Білошицький В. В., Скрипник Н. В., Квітницька-Рижова Т. Ю. (2013)
Чекман І. С. - Історичні етапи розвитку фармакології: досягнення, перспективи досліджень (погляд на проблему), Французова С. Б. (2013)
Шкода О. С. - Пошук мембраностабілізуючих БАР серед бензіліденгідразидів 3-бензилксантиніл-8-метилтіоацетатної кислоти, Дячков М. В., Александрова К. В., Бєленічев І. Ф. (2013)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-бензиліденгідразино-1-етилтеобромінів, Романенко М. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Вожегова Р. А. - Еколого-меліоративний стан та перспективи розвитку зрошуваного землеробства, Голобородько С. П. (2011)
Коваленко А. М. - Водно-фізичні властивості ґрунту та продуктивність короткоротаційних сівозмін на зрошуваних землях, Малярчук М. П. (2011)
Мелашич А. В. - Особливості ґрунтотворного процесу в темно-каштановому ґрунті при різних способах зрошення, Писаренко П. В., Біднина І. О., Мелашич Т. А. (2011)
Морозов В. В. - Шляхи покращення якості поливної води і підвищення родючості грунтів Інгулецької зрошувальної системи, Козленко Є. В., Морозов О. В. (2011)
Гусєв М. Г. - Економічна та енергетична оцінка кормових агроценозів при одержанні трьох врожаїв за рік в умовах зрошення Південного регіону України (2011)
Лавриненко Ю. О. - Селекційна цінність вихідного матеріалу кукурудзи, отриманого на базі ліній, відмінних за групами стиглості в умовах зрошення півдня України, Нетреба О. О., Туровець В. М., Лашина М. В. (2011)
Заєць С. О. - Вплив різних технологій вирощування на формування врожаю зерна сої на зрошуваних землях півдня України, Нетіс В. І. (2011)
Філіп’єв І. Д. - Ефективність доз азотного добрива при вирощуванні кукурудзи на зерно в зрошуваній сівозміні з люцерною, Мелашич А. В., Влащук О. С., Томницький А. В. (2011)
Писаренко П. В. - Урожайність сої залежно від режиму зрошення, фону живлення та густоти стояння рослин за вирощування на півдні України, Каращук С. В. (2011)
Писаренко П. В. - Вплив умов вологозабезпечення та фону мінерального живлення на динаміку накопичення сирої маси та сухої речовини рослинами пшениці твердої озимої, Коковіхін С. В., Грабовський П. В. (2011)
Найдьонов В. Г. - Агроенергетичний стан чорноземів південних та темнокаштанових тривало зрошуваних ґрунтів в Південному Степу України, Нижеголенко В. М., Гальченко Н. М. (2011)
Адамень Ф. Ф. - Парозерновые севообороты в Крыму, Радченко Л. А., Женченко К. Г. (2011)
Солдатенко О. В. - Водоспоживання та урожайність насіннєвих рослин огірка залежно від способів зрошення та удобрення (2011)
Нетреба О. О. - Прояв гетерозису за біохімічними показниками зерна у гібридів F1 кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України, Лавриненко Ю. О., Туровець В. М. (2011)
Журавльов О. В. - Вплив режиму зрошення, густоти стояння та препарату Байкал ЕМ-1У на коефіцієнт використання фотосинтетичної активної радіації посівами цибулі ріпчастої при краплинному поливі в умовах Південного Степу (2011)
Миронова Л. М. - Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях Південного регіону, Димов О. М. (2011)
Коковіхін С. В. - Науково-практичні аспекти використання комп’ютерної програми "Digitals” для оптимізації технологій вирощування сільськогосподарських культур на поливних землях, Бояркіна Л. В. (2011)
Балашова Г. С. - Ефективність різних схем відтворення еліти картоплі в умовах зрошення на півдні України, Черниченко І. І., Черниченко О. О. (2011)
Петкевич З. З. - Оцінка зразків Національної колекції рису з метою використання в селекції сортів (2011)
Орлюк А. П. - Кореляційні взаємозв'язки ознак продуктивності головної волоті у гібридних популяціях рису, Шпак Т. М., Шпак Д. В. (2011)
Тищенко О. П. - Висхідна швидкість руху і висота підйому макрокапілярної кайми (2011)
Люта Ю. О. - Оцінка посухо- та жаростійкості сортів томата на ранніх етапах розвитку рослин (2011)
Лисенко Є. В. - Фітосанітарний стан зрошуваних посівів цибулі в Південному регіоні України (2011)
Косенко Н. П. - Сучасний стан і розвиток виробництва насіння овочевих рослин в Україні й у світі (2011)
Найдьонов В. Г. - Захист зрошуваної озимої пшениці від трипсів (2011)
Вітанов О. Д. - Ефективні елементи технології вирощування маточних коренеплодів та насіння буряка столового сорту вітал, Горова Т. К., Томах Є. О., Митенко І. М. (2011)
Шелудько О. Д. - Захист зрошуваної кукурудзи від шкідників та хвороб, Куценко С. В., Клубук В. В., Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М. (2011)
Шелудько О. Д. - Комплексний захист зрошуваної пшениці озимої в осінній період, Куценко С. В., Клубук В. В. Найдьонов В. Г., Ніжеголенко В. М. (2011)
Радченко Л. А. - Качество зерна сортов пшеницы озимого и альтернативного типа развития в условиях Крыма, Сидоренко А. В. (2011)
Боговін А. В. - Антропогенна трансформація екологічних систем та її вплив на сучасний стан біорізноманіття (2011)
Шкода О. А. - Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на розвиток надземної маси ріпаку озимого (2011)
Остапенко М. А. - Окремі аспекти регулювання чисельності осоту рожевого при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Південного Степу України, Костиря І. В., Прищепо М. М., Попов М. К. (2011)
Прищепа М. М. - Передпосівне застосування гербіцидів проти дводольних багаторічних кореневопаросткових бур'янів в насіннєвих посівах сої в умовах півдня України, Влащук А. М., Павлова Н. О., Шевчук С. Л. (2011)
Нетреба О. О. - Прояв і мінливість ознак продуктивності гібридів кукурудзи різних за групами ФАО, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В. (2011)
Гусєв М. Г. - Вплив препарату грейнактив на продуктивність ріпаку озимого в умовах Південного Степу України, Войташенко Д. П., Шаталова В. В. (2011)
Орлюк А. П. - Генотипові кореляції між урожайністю та компонентними ознаками пшениці м'якої озимої, Усик Л. О., Колесникова Н. Д. (2011)
Демченко Н. В. - Урожайність ріпаку озимого залежно від основного обробітку грунту, строків і способів сівби (2011)
Новохижній М. В. - Економічна ефективність вирощування ярої твердої пшениці залежно від норм добрив та хімічного захисту в умовах Південного Степу України (2011)
Тимошенко Г. З. - Водоспоживання рослин гороху залежно від агроприйомів вирощування в Південному Степу (2011)
Глушко Т. В. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від фону живлення та біостимуляторів (2011)
Боровик В. О. - Екологічне випробування болгарських сортів бавовнику в Південному регіоні України, Степанов Ю. О., Клубук В. В., Баранчук В. А., Осіній М. Л., Кузьмич В. І. (2011)
Коваленко О. А. - Вплив добрив та густоти посіву на споживання фосфору рослинами конопель (2011)
Кобиліна Н. О. - Удосконалення методів селекції стоколосу безостого, Стародубцева М. В. (2011)
Павлюченко С. О. - Сертифікація насінницьких посівів за насіннєвими схемами ОЕСР (2011)
Коковіхін С. В. - Прогнозування водопотреби сільськогосподарських культур та формування графіків поливів з використанням програми "CROPWAT" (2011)
Титул, зміст (2012)
Віткін Л. - Основні тенденції трансформації систем технічного регулювання в країнах Східного партнерства, Гордієнко Т. (2012)
Про призначення директора Департамента технічного регулювання Мінекономрозвитку (2012)
Коробов В. - Визначення вимог до електромагнітної сумісності машин і механізмів, які потрапляють в сферу дії Технічного регламенту безпеки машин та устаткування (2012)
Ткаченко В. - Головний фонд нормативних документів у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку, Вершинін В. (2012)
Стандарти ISO для управління ризиками внаслідок впливу радону (2012)
Богданова О. - Обґрунтування необхідності розробляння національних стандартів на целюлозні вироби з безнаркотичних конопель, Ляліна Н., Резвих Н. (2012)
Донченко А. - Галузева стандартизація. Кому вона зараз потрібна?, Багров М., Бондарева І. (2012)
42 засідання Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського