Ситнік О. Л. - Порівняльна ефективність відкритих та відеолапароскопічних втручань при гострому панкреатиті, Леонов В. В., Маюра Н. А., Чумаков В. М. (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, Філіп С. С., Болдіжар О. О., Румянцев К. Є. (2014)
Иоффе И. В. - Пункции и дренирования жидкостных скоплений у пациентов с острым панкреатитом на фоне метаболического синдрома, Потеряхин В. П. (2014)
Тропко Л. В. - Імунологічна реактивність у хворих з ускладненнями хронічного панкреатиту залежно від бактеріального заселення кіст та головної панкреатичної протоки підшлункової залози, Бабій О. М., Кудрявцева В. Є., Татарчук О. М., Шевченко Б. Ф. (2014)
Доценко Е. Г. - Открытые и малоинвазивные методы коррекции забрюшинных осложнений панкреонекроза (2014)
Бойко В. В. - Факторы риска возникновения послеоперационного пареза кишечника у пациентов, оперированных на толстой кишке, Тимченко Н. В., Бойчук И. П., Белявский А. В. (2014)
Бенедикт В. В. - Інтубація тонкої кишки. Спірні питання і можливі шляхи їх вирішення (2014)
Даниленко І. А. - Місце інтубації тонкої кишки в лікуванні пацієнтів з гострою злуковою кишковою непрохідністю, Кононенко М. Г., Кащенко Л. Г., Дейнека В. М., Олісеєнко Д. В., Антоненко О. М. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності, Беденюк А. Д., Костів О. І., Бурак А. Є., Крисюк Ю. М. (2014)
Шапринський В. О. - Комплексне лікування гострої кишкової непрохідності не пухлинної етіології, Камінський О. А., Миронишен Ю. А., Комаровський М. С., Вознюк С. В. (2014)
Лазарев A. В. - Интубация кишечника. Показания, осложнения, Король Р. Н. (2014)
Андреєва І. В. - Вплив експериментальної портальної гіпертензії на розвиток гастроентероколонопатії, Ковальова І. С. (2014)
Желіба М. Д. - Морфологічне обґрунтування нових способів зашивання післяопераційних лапаротомних ран в плановій хірургії (експериментальне дослідження), Жученко О. П., Форманчук А. М., Форманчук Т. В. (2014)
Хуторянський М. О. - Порівняльна оцінка використання різних видів шовного матеріалу для з’єднання тканин, Вільцанюк О. А. (2014)
Пащенко К. Ю. - Дослідження впливу кріоконсервованих стовбурових клітин на загоєння кишкової рани в експерименті (2014)
Бойко В. В. - Діагностичні маркери синдрому ендогенної інтоксикації при поширеному перитоніті, Шевченко О. М., Лихман В. М., Логачев В. К., Меркулов А. О., Багіров Н. В., Клименко В. П. (2014)
Гоні С.-К. Т. - Хірургічне лікування хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок залежно від спектру вегетуючої флори, Криворучко І. А., Лодяна І. М. (2014)
Грубник Ю. В. - Показания и эффективность использования малоинвазивных операций у больных с закрытой травмой органов брюшной полости, Плотников А. В., Фоменко В. А., Крыжановский В. В. (2014)
Десятерик В. І. - Структура та характери післяопераційних ускладнень у постраждалих поєднаною абдомінальною травмою, Міхно С. П., Богатирьов М. Б., Третяк Є. І. (2014)
Пеев С. Б. - Прогнозирование осложнений в послеоперационном периоде у пациентов со множественной травмой желудочно-кишечного тракта (2014)
Ничитайло М. Ю. - Мініінвазивне лікування жовчотеч після холецистектомії, Литвиненко О. М., Лукеча І. І., Булик І. І., Гоман А. В., Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Колесник А. В. (2014)
Березницький Я. С. - Алгоритм діагностично-лікувальних заходів при гострокровоточивих виразках пілородуоденальної зони, Ярошенко К. О. (2014)
Кондратенко П. Г. - Методы эндоскопического локального гемостаза при остром язвенном гастродуоденальном кровотечении, Раденко Е. Е., Жариков С. О. (2014)
Белов А. В. - Результаты лечения перфораций пищевода, Дука Н. В., Юрко О. А., Боровський Е. И., Тоноян Д. В. (2014)
Завгородний С. Н. - Особенности наложения первичного анастомоза при перфорации опухоли толстого кишечника, Рылов А. И., Ситхарам В., Данилюк М. Б. (2014)
Бондаренко А. В. - Лечение синдрома хронической паховой боли после открытой аллопластики пахового канала, Павлов К. И., Зенин О. К. (2014)
Тодуров І. М. - Лікування та профілактика внутрішньочеревних кровотеч у хворих, що оперовані з приводу ожиріння, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Калашников О. О., Плегуца О. І. (2014)
Хворостов Е. Д. - Пути снижения интра- и послеоперационных осложнений при выполнении спленэктомии у гематологических больных, Душик Л. Н., Черкова Н. В. (2014)
Караченцев Ю. І. - Діагностична цінність визначення експресії імуногістохімічних маркерів для диференційної діагностики гістологічних форм папілярного раку щитоподібної залози, Дубовик В. М., Гойденко Н. І., Хазієв В. В., Гопкалова І. В., Лях І. О., Герасименко Л. В., Васько А. Р. (2014)
Прасол В. А. - Синдром грудного выхода, Мишенина Е. В., Чинилин А. В., Тарабан И. А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Корепанова Н. - Унормування термінів і визначень понять єдиної державної системи цивільного захисту, Куземська Н., Невінчаний О., Замислов С. (2013)
Почекайлова Л. - Всесвітнє опитування користувачів стандартів ISO 14001 та ISO 14004 (2013)
Кнайг К. В. - Діяльність ISO. У стані підвищеної готовності. Управлінські рішення з питань ризиків у безпеці (2013)
Тренчард С. - Максимальна безпека. Мінімальний ризик (2013)
Пірсол Ч. - Бути готовими. Убезпечення та стабільність всього ланцюга постачання (2013)
Хемфрі Е. - Діяльність з кібер-безпеки. Рішення для бізнесу (2013)
Шітс Д. Ф. - Охорона платежів. Стандарти ISO посилюють захист у мережевому світі (2013)
ISO 22000 у приватному секторі — питання інтеграції (2013)
Європейські стандарти на холодильне устатковання (2013)
Гордієнко Т. - Перше засідання Робочої групи з підготовки проекту плану заходів щодо удосконалення діяльності з міждержавної стандартизації та перше засідання Робочої групи з опрацювання проекту Меморандуму щодо співробітництва між Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології та сертифікації та Євразійською економічною комісією (2013)
Жогло В. - Програми соціальної відповідальності, Новіков В. (2013)
Переглянуто надійність і безпека мови програмування "Ада" (2013)
Калита П. - Сталий розвиток. Корпоративна соціальна відповідальність. Ділова досконалість (2013)
Наскільки екологічне екологічно? Допоможуть стандарти ISO (2013)
Новіков В. - Процес діагностичного самооцінювання у рамках положень ISO 9004:2009 (2013)
Грищенко Ф. - Європейська система безпечності харчових продуктів. Історія створення (2013)
Коваль Г. - Оцінювання ступеня виконання вимог стандартів підприємства. Методика внутрішнього аудиту якості, Аксьонова Л. (2013)
Бубела Т. - Побудова національної системи оцінювання якості (2013)
Бандирська О. - Якість. Розуміння, підхід, трактування (2013)
Куштєва Л. - Міжнародне співробітництво в рамках заходів Єврорегіону "Донбас" (2013)
Миронова А. - Що таке таурин? (2013)
Кращі стандарти ISO на фарби й лаки (2013)
Величко В. - Стан продовольчого ринку Запорізької області за результатами незалежних споживчих експертиз (2013)
Довгострокова дійсність електронних підписів завдяки стандарту ISO (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2013/2014 навчальний рік (2013)
Заявка на підвищення кваліфікації у ХФ ДП "УкрНДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень—грудень 2013 року (2013)
Титул, зміст (2014)
Бойко В. В. - Результаты хирургического лечения больных раком желудка с применением модифицированной арефлюксной методики формирования пищеводного анастомоза, Савви С. А., Новиков Е. А., Старикова А. Б. (2014)
Велигоцкий Н. Н. - Выбор метода пластики при выполнении симультанных антирефлюксных операций у больных с осложнёнными формами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, Комарчук В. В., Горбулич А. В., Комарчук Е. В. (2014)
Миминошвили О. И. - Сравнительная оценка традиционной и лапароскопической литоэкстракции для лечения холедохолитиаза, Сомов А. Д., Михайличенко В. Ю. (2014)
Нишанов Ф. Н. - Резекция желудка по Pу с инвагинационным энтероэнтероанастомозом в хирургии при рецидивных и осложненных язвах двенадцатиперстной кишки, Абдуллажанов Б. Р., Нишанов М. Ф., Усманов У. Д. (2014)
Шевченко С. И. - Сравнительная клинико-морфологическая характеристика рака щитовидной железы за периоды с 1980 по 1986 гг. и с 2006 по 2012 гг., Шевченко Р. С., Цыганенко О. С. (2014)
Бойко В. В. - Комплексное лечение послеоперационного перитонита, Криворучко И. А., Иванова Ю. В., Савви С. А., Мушенко Е. В., Гамидов А. Н., Повеличенко М. С., Лыхман В. Н. (2014)
Даценко А. Б. - Профилактика гнойно-септических осложнений при операциях на прямой кишке, Або Гали М. С., Даценко Б. М., Седак В. А., Хмызов Р. А. (2014)
Акперов И. А. - К обоснованию превентивной коррекции метаболической интоксикации при перитоните, Шальков Ю. Л., Мартыненко А. П., Косяков Б. А. (2014)
Десятерик В. І. - Сучасні підходи до діагностики та лікування сепсису, Шаповалюк В. В., Шевченко Є. С. (2014)
Слонецький Б. І. - Геронтологічні особливості ендогенної інтоксікації у пацієнтів з перитоніальним сепсисом при проведенні інтраопераційної інтестиносанації, Тутченко М. І., Максименко М. В., Батавіл Ахмед М. О., Довженко О. Д., Вербицький І. В. (2014)
Желіба М. Д. - Фактори ризику розвитку ранової інфекції після апендектомії (2014)
Прийменко Д. С. - Зміни показників лейкоцитарних індексів у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи (2014)
Abbasov P. A. - Surgical treatment of hepatocellular carcinoma: liver transplantationc (2014)
Бойко В. В. - Післяопераційні внутрішньочеревні кровотечі у постраждалих з абдомінальною травмою, Лелиця А. В., Миловидова Г. Е., Соцький А. М. (2014)
Бойко В. В. - Первый случай применения клапанного бронхоблокатора в Харькове, Лопатенко Д. Э., Коротких А. Н. (2014)
Корпусенко И. В. - Опыт применения миниинвазивных доступов при двусторонних резекциях легкого с коррекцией гемиторакса, Белов О. В. (2014)
Бездітко П. А. - Клінічна оцінка ефективності ерадикаційної терапії збудника Helicobacter Pylori у лікуванні хворих на гостру форму центральної серозної хоріоретинопатії, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2014)
Говсеев Д. А. - Оптимизация комплексных подходов к хирургическому лечению цервикальной эктопии в современной гинекологической практике (2014)
Бойко В. В. - Современное состояние вопроса острой спаечной кишечной непроходимости, Тарабан И. А., Евтушенко Д. А., Евтушенко И. Я., Воскресенская Н. М., Бачерикова Ю. А., Новиченко А. В. (2014)
Мендель М. А. - Інтубація кішечнику: критичний погляд, Волостников Є. В., Плотніков Ю. В., Шейко В. Д., Шмідт Я. (2014)
Бойко В. В. - Евентерація. Лікування ускладнень, Козаченко А. В., Гербенко Г. І., Бугаков І. Я., Ісаєв Ю. І., Кравцов О. В., Грязін О. Є., Козін Ю. І., Єфімов Д. С., Макєєв С. І. (2014)
Копчак В. М. - Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози: мініінвазивні чи "відкриті" втручання?, Криворучко І. А., Гончарова Н. М. (2014)
Нишанов Ф. Н. - Методы ликвидации осложненной остаточной полости после эхинококкэктомии печени, Отакузиев А. З. (2014)
Хворостов Е. Д. - Эволюция хирургической тактики в коррекции желчеистечений после лапороскопической холецистэктомии с использованием миниинвазивных технологий, Бычков С. А., Гринев Р. Н. (2014)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз післяопераційної безпеки методів хірургічного лікування хворих з непухлинною обтураційною жовтяницею (2014)
Годлевський А. І. - Залежність показників якості життя пацієнтів від методу хірургічної корекції ускладненої жовчнокам’яної хвороби, Саволюк С. І., Фуніков А. В., Ярмак О. А. (2014)
Запорожченко Б. С. - Методические аспекты назогастроинтестинальной интубации при острой хирургической патологии, Бородаев И. Е., Зубков О. Б., Муравьев П. Т., Качанов В. Н. (2014)
Грубник В. В. - Тактичні підходи до лікування гострої кишкової непрохідності – роль і місце назоінтестинальної інтубації, Міщенко В. В., Кошель Ю. М. (2014)
Красносельский Н. В. - Особенности хирургического лечения лучевых повреждений покровных тканей, Гони С. А. Т. (2014)
Бондарев Р. В. - Лапароскопическая аппендэктомия как параллель традиционной аппендэктомии в лечении острого аппедицита, Чибисов А. Л., Селиванов С. С. (2014)
Шапринський В. О. - Аналіз результатів лікування хворих на синдром Меллорі – Вайсса, Дзьоба А. І. (2014)
Гребенюк Д. И. - Собственный опыт лечения гастродуоденальных кровотечений язвенной этиологии (2014)
Борис Макарович Даценко (к 80-летию со дня рождения) (2014)
Шальков Юлий Леонидович (2014)
Титул, зміст (2013)
Віткін Л. - Наукові підходи до аналізу ділового навколишнього середовища відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9004:2012, Лемешко Ю., Лемешко Т. (2013)
Новіков В. - Аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 50001, Домницька В., Новікова О. (2013)
"Інноваційні рішення" у центрі уваги річного звіту ISO за 2012 рік (2013)
Волкова Н. - Изменения в новой версии международного стандарта ISO/IEC 17020, Муллин А., Семенов А., Сахно Т. (2013)
Грищенко Ф. - Міжнародна організація зі стандартизації. Типи документів і загальні правила їх розроблення (2013)
На допомогу малому бізнесу (2013)
Гордієнко Т. - Друге засідання Робочої групи з підготовки проекту плану заходів щодо удосконалення діяльності з міждержавної стандартизації МДР (2013)
Величко О. - Особливості нормативного забезпечення організаційно-технічних систем дистанційного калібрування ЗВТ, Гордієнко Т., Анохін Ю. (2013)
Конкурс на престижну номінацію ISO у сфері лідерства (2013)
Киреєв Ю. - Організація виконання та обліку робіт з атестації вимірювальних лабораторій (2013)
Ситніченко В. - ISO та менеджмент безперервності бізнесу, Кісельова Г., Стоякін Є. (2013)
Новіков В. - Загальні принципи розробляння документації інтегрованої системи управління, Гончар Н. (2013)
Хмель В. - Упровадження та сертифікація систем управління. Показники моніторингу, Бараболя Л. (2013)
Левчук І. - Визначення залишкового вмісту металаксилу в олійній сировині, Кіщенко В., Осейко М., Литвиненко О. (2013)
Калита П. - Дерева без коренів не ростуть, або про нинішню практику просування корпоративної соціальної відповідальності в країнах СНД (2013)
ISO забезпечує єдину технічну мову в галузі енергетичних характеристик будинків (2013)
Миронова А. - Щоб великоднє яєчко принесло тільки радість (2013)
Шипко О. - Українські підприємства отримують визнання, Чайка В., Мачульський О. (2013)
Куликова О. - Обирай українське!, Менакер О. (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2013/2014 навчальний рік (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень—грудень 2013 року (2013)
Титул, зміст (2014)
Бойко В. В. - Спосіб одномоментної езофагогастропластики у хворих з протяжними рубцевими стриктурами стравоходу, Савви С. А., Бодрова А. Ю., Жидецкий В. В., Новиков Е. А. (2014)
Винниченко О. І. - Профілактика рефлюкс-езофагіту у хворих на рак стравоходу після езофагогастропластики (2014)
Гапонов В. В. - Аналіз результатів лікування хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику, Левченко Т. В., Гапонов І. В., Полях О. В. (2014)
Русин В. І. - Гострий варикотромбофлебіт малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Лопіт В. М., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Мініінвазивне двохетапне лікування напружених гігантських кіст печінки, Загрійчук М. С., Мошківський Г. Ю., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Невідклані мініінвазині втручання у хворих на обтураційну жовтяницю, Дзюбановський О. І., Смачило І. І., Галей М. М. (2014)
Тамм Т. И. - Причины и профилактика конверсии при лапароскопической холецистэктомии, Захарчук А. П., Крамаренко К. А., Непомнящий В. В., Мамонтов И. Н., Хамам Аббуд (2014)
Мехтиханов З. С. - Новые возможности интраоперационного гемостаза паренхиматозного кровотечения при лапароскопической холецистэктомии, Тимченко Н. В. (2014)
Стукало А. А. - Ранние послеоперационные осложнения в транспапиллярной эндохирургии (2014)
Леонов В. В. - Можливості прогнозування перебігу гострого панкреатиту за динамікою неспецифічних маркерів запалення та змін макроелементного складу сироватки крові, Маюра Н. А., Чумаков В. М. (2014)
Климова Е. М. - Особенности иммунофизиологических реакций у больных при различных клинических типах миастении, Бойко В. В., Дроздова Л. А., Кордон Т. И., Костя Ю. П., Лавинская Е. В., Самойлова А. П. (2014)
Бойко В. В. - Хірургічне лікування хворих з урахуванням прогнозу перебігу абдомінального сепсису, Криворучко І. А., Повеличенко М. С., Іванова Ю. В. (2014)
Кондратенко П. Г. - Интубация кишечника в сочетании с лапаростомией в лечении распространенного гнойного перитонита, Койчев Е. А. (2014)
Кононенко М. Г. - Перитоніт: інтестинальна інтубація, Даниленко І. А., Кащенко Л. Г., Антоненко О. М., Олісеєнко Д. В., Дейнека В. М. (2014)
Слонецький Б. І. - Місце окремих чинників у перерозподілі токсичних речовин при проведенні інтраопераційної інтестиносанації при гострому розлитому перитоніті, Тутченко М. І., Максименко М. В., Довженко О. Д., Батавіл Ахмед М. О., Вербицький І. В. (2014)
Єрко І. П. - Некроз низведенної кишки після черевно-анальної резекції прямої кишки: досвід однієї клініки, Балабушко С. Б. (2014)
Тимченко М. Є. - Прогнозування розвитку хірургічних ускладнень при оперативних втручаннях (2014)
Кобильский Ю. И. - Сравнительная оценка миниинвазивных и традиционных открытых вмешательств в лечении гнойных заболеваний мягких тканей, Бондаренко А. В., Зенин О. К. (2014)
Шаповал С. Д. - Ефективність тайгецикліну у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при мультирезистентних штамах збудників інфекційних ускладнень, Якунич А. М., Савон І. Л., Софілканич М. М., Бєлінська В. О. (2014)
Бойко В. В. - Диагностики и лечения спонтанного пневмоторакса неспецифической этиологии, Тарабан И. А., Бачерикова Ю. А. (2014)
Барыш А. Е. - Анализ ошибок диагностики и лечения травматических деформаций шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2014)
Усенко А. Ю. - Спонтанный разрыв пищевода (синдром Бурхаве), Лаврик А. С., Мовчан Б. Б., Кондратенко Б. Н., Манойло Н. В., Раздобудько Ю. М. (2014)
Шапринський В. О. - Тактика лікування кровотеч з медикаментозних виразково-ерозивних уражень гастродуоденальної зони, Камінський О. А., Романчук В. Д., Білощицький В. Ф., Коваль В. М., Вознюк С. В. (2014)
Милица Н. Н. - Декомпрессия желудочно-кишечного тракта в профилактике несостоятельности швов кишечных анастомозов, Ангеловский И. Н., Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Солдусова В. В., Казаков В. С., Козлов В. Б. (2014)
Линёв К. А. - Биохимические методы диагностик и несостоятельности швов анастомоза толстой кишки (2014)
Грінцов О. Г. - Особливості хірургічного лікування гостроі кишковоі непрохідності у хворих похилого та старечого віку, Куніцький Ю. Л., Христуленко А. О., Ясногор Л. О. (2014)
Гриценко Є. М. - Інтубація кишечника в лікуванні гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у дітей (2014)
Кутовий O. Б. - Лапароскопічна апендектомія у вагітних: технічні особливості та лікувальна ефективність, Пелех В. А., Петрашенко І. І., Пелех М. О. (2014)
Ильченко Ф. Н. - Осложнения и отдаленные результаты хирургического лечения больных с доброкачественными узловыми образованиями молочных желез, Усманова Т. Э., Филатов А. С. (2014)
Христуленко А. А. - Осложнения при формировании сосудистого доступа для гемодиализа, Куницкий Ю. Л., Кирьякулова Т. Г., Христуленко А. Л., Гринцов Г. А. (2014)
Голянищев М. А. - Методика проводниковой анестезии при операциях на нижних конечностях у больных с сахарным диабетом (2014)
Іванчов П. В. - Особливості кишкових кровотеч у хворих на гострокровоточивий колоректальний рак, Андрусенко О. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Шаповалов И. Н. - Роль назоинтестинальной интубации кишечника в комплексном лечении больных с острой мезентериальной ишемией, Миминошвили А. О., Гайдаш Л. Л., Гогия В. В. (2014)
Лігоненко О. В. - Рання череззондова ентеральна терапія у комплексному лікуванні хворих з гострою тонкокишковою непрохідністю, Дігтяр І. І., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Лігоненко О. О., Іващенко Д. М., Ярошенко А. В., Сидоренко Ю. А. (2014)
Велигоцкий Н. Н. - Предварительная билиарная декомпрессия при оперативном лечении опухолей панкреатодуоденальной зоны, Арутюнов С. Э., Авдосьев Ю. В., Тесленко И. В., Скалий Н. Н. (2014)
Ерошкин А. А. - Обоснование оптимального уровня симпатотомии при выполнении торакоскопической операции по поводу первичного гипергидроза, Михайличенко В. Ю. (2014)
Бойко В. В. - Ультраструктурные изменения органелл мезотелиальных клеток больных оперированных на органaх брюшной полости, имеющих спаечный процесс в брюшной полости, Евтушенко Д. А., Невзоров В. П., Тарабан И. А., Грома В. Г. (2014)
Омельченко В. Ф. - Морфологическое исследование надпочечников у больных с генерализованным атеросклерозом (2014)
Хоменко І. П. - Визначення частоти та термінів розвитку гострих ерозивно-виразкових уражень шлунково-кишкового тракту та їх ускладнень у тяжких постраждалих (2014)
Питык А. И. - Ультраструктурные нарушения клеток артерий нижних конечностей у больных с критической ишемией, Невзоров В. П., Прасол В. А. (2014)
Бойко В. В. - Динамика изменений пьезобиосинтетической активности внутриклеточных мембран гепатоцитов печени крыс с моделированной ишемией кишечника, Невзорова О. Ф., Замятин П. Н., Иванова Ю. В., Невзоров В. П., Омельченко В. Ф. (2014)
Невзоров В. П. - Нарушения ультраструктуры нейронов головного мозга и эндотелиоцитов гематоэнцефалического барьера при гиповолемии, Павлова О. П. (2014)
Смоляник К. Н. - Хирургическая профилактика несостоятельности культи бронха (2014)
Барыш А. Е. - Анализ изменений биоэлектрической активности мышц верхних конечностей у пациентов с травматической деформацией шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А., Исаева Н. П. (2014)
Карпенко Є. О. - Локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих на цукровий діабет (2014)
Лисенко В. Й. - Роль внутрішньочеревної гіпертензії в механізмах розвитку гепато-інтестінальної недостатності при декомпенсації цукрового діабету, Брик Р. П. (2014)
Романова Т. А. - Ультраструктурные изменения хориоидеи и пигментного эпителия сетчатки кроликов после субпорогового лазерного воздействия лазерами, генерирующими излучение с длиной волны 532, 577 и 810 нм с использованием миллиимпульсного и микроимпульсного режимов работы лазера (2014)
Мороз С. В. - Сфінктерозберігаючі операції в хірургічному лікуванні хворих на рак прямої кишки (2014)
Тимченко Н. В. - Діагностика та сучасні методи лікування парезу кишечника в ранньому післяопераційному періоді (2014)
Ярешко В. Г. - Профилактика послеоперационного панкреатита при хирургическом лечении рака поджелудочной железы, Рязанов Д. Ю., Живица С. Г., Отарашвили К. Н., Михеев Ю. А., Поталов С. А. (2014)
Дужий І. Д. - Мозкові порушення після операцій з приводу туберкульозу легень, Кравець О. В., Юрченко А. В., Кайда Ю. Т., Гресько І. Я. (2014)
Кузьменко О. В. - Осложнения малоинвазивных методик при лечении варикозной болезни класса С1, Михайличенко В. Ю. (2014)
Тищенко А. М. - Опыт хирургического лечения воротной холангиокарциномы, Скорый Д. И., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Мангов А. В., Кульпина Е. А. (2014)
Владимир Иванович Лупальцов (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Юрій Іванович Козін (до 70-річчя народження) (2014)
Петр Николаевич Замятин (к 60-летию со дня рождения) (2014)
Титул, зміст (2013)
Віткін Л. - Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов’язань та необхідності модернізації економіки, Луценко Д. (2013)
Гриньов Б. - Стандартизація як інструмент забезпечення інноваційної діяльності, Даниленко Ю., Жихарєва О., Любинський В. (2013)
Гордієнко Т. - Аналіз діяльності ТК стандартизації агропромислового комплексу (2013)
Маловик К. - Аналіз нормативної бази показників довговічності устатковання АЕС, Каретна Ю. (2013)
Грищенко Ф. - Міжнародна електротехнічна комісія. Аналіз типів документів (2013)
ISO i вода. Глобальні рішення глобальних проблем (2013)
Стандарти ISO на безпеку й відкликання продукції (2013)
Коваль Г. - Аналіз стану вимірювання витрати природного газу методом змінного перепаду тиску, Омельчук І. (2013)
Скоротити кількість харчових відходів, застосовуючи стандарти ISO (2013)
Киреєв Ю. - Застосування електронних форм первинного обліку під час виконання робіт з атестації вимірювальних лабораторій (2013)
Тавлуй І. - Оцінювання впливу системи управління якістю на конкурентоспроможність вищого навчального закладу (2013)
Калита Т. - Втрати у діяльності організацій: розуміння — крок до їхнього скорочення (2013)
Столярчук П. - Міжнародна науково-практична конференція "Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи", Байцар Р., Яцук В., Гунькало А. (2013)
Бочарова О. - Експрес-оцінювання якості антоціанозабарвлених соків та сокових продуктів, Боброва І., Анісімова Л. (2013)
Миронова А. - Визначення алергенів у харчових продуктах (2013)
До 55-річчя Олега Миколайовича Величка (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2013/2014 навчальний рік (2013)
Заявка на підвищення кваліфікації у ХФ ДП "УкрНДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на II півріччя 2013 року (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Ефективність розведення худоби південної м'ясної породи в умовах органічного виробництва, Омельченко Л. О. (2012)
Адміна Н. Г. - Зв’язок лінійної оцінки типу корів з тривалістю сервіс-періоду при різних технологіях утримання (2012)
Буюклу Г. І. - Характеристика тварин племінного заводу "Тепличний" (2012)
Василевський М. В. - Вплив рівня годівлі на зміну перетравності поживних речовин раціону залежно від способу його згодовування у корів, Єлецька Т. О. (2012)
Вдовиченко Ю. В. - Проблемные вопросы отрасли мясного скотоводства и селекции мясных пород крупного рогатого скота, Омельченко Л. А., Шпак Л. В., Найдьонова В. А. (2012)
Височанський Й. С. - Вирощування помісних корів різних генотипів (2012)
Ворожбит Н. Н. - Влияние летних темпаратур воздуха на показатели крови телят красно-рябой молочной породы (2012)
Гузєєв Ю. В. - Екстер’єрні особливості буйволів Української популяції, Демчук М. П. (2012)
Данкевич Є. М. - Сучасні технології виробництва продукції скотарства (2012)
Доротюк Е. М. - Оцінка росту та розвитку телицйь різних генотипів створюваної української ангуської м'ясної породи, Прудніков В. Г., Колісник О. І. (2012)
Дудок А. Р. - Молочне скотарство - стан і перспективим розвитку (2012)
Клопенко Н. І. - Генетичні особливості полімастії та політелії у стадах молочної худоби (2012)
Кузів М. І. - Ріст і розвиток та біологічні особливості телиць української чорно-рябої молочної породи в динаміці до річного віку (2012)
Назаренко В. Г. - Імуномікрофілогенез великої рогатої худоби сірої української породи, Вороненко В. І., Омельченко Л. О. (2012)
Омельченко Л. О. - Вплив генотипу на інтенсивність та енергію росту бугайців південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2012)
Омельченко Л. О. - Деякі механізми природної резистентності корів південної м'ясної породи великої рогатої худоби, Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Івіна-Маляренко О. С., Яремчук А. І. (2012)
Писаренко А. В. - Екстер'єрні показники корів червоної степової породи (2012)
Писаренко Н. Б. - Відтворна здатність корів української червоної молочної породи у з зв'язку з імуногенетичними параметрами (2012)
Піщан С. Г. - Рівень продуктивності голштингських корів залежно від їх продуктивного віку, Гончар А. О., Гуцуляк Г. С. (2012)
Салогуб А. М. - Забійні якості бугайців молочних та комбінованих порід Сумського регіону (2012)
Ставецька Р. В. - Коригування надою та втрати приплоду залежно від кількості дійних днів (2012)
Фурса Н. М. - Збереження генофонду сірої української породи худоби на півдні України (2012)
Хмельничий Л. М. - Популяційно-генетичні параметри лінійних ознак екстер'єру корів оцінених за методикою лінейної класифікації, Шкурат А. О., Хмельничий С. Л. (2012)
Черненко О. І. - Продуктивність та результати енергетичної оцінки корів української червоної молочної породи залежно від конституціональних особливостей (2012)
Баньковська І. Б. - Розвиток методології вітчизняного породотворення М. Ф. Іванова в процесі створення української м'ясної породи свиней (1981-1994 рр.) (2012)
Безверха Л. М. - Вплив біологічно активних препаратів на багатоплідність і великоплідність свиноматок залежно від кількості опоросів (2012)
Войтенко С. Л. - Контролювання генетичної ситуації в миргородській породі свиней, Вишневський Л. В. (2012)
Герасименко В. В. - Некоторые актуальные вопросы маркерной селекции в животноводстве (2012)
Горб С. В. - Кормові ресурси морів у годівлі свиней (2012)
Дудка О. І. - Особливості успадкування продуктивних ознак свиней української м'ясної породи (2012)
Єфремов Д. В. - Білково-вітамінно-мінеральні добавки на основі місцевої кормової сировини півдня України для поросят на дорощуванні, Горб С. В. (2012)
Івін А. М. - Оцінка ліній української степової білої породи за комбінаційною здатністю (2012)
Карунна Т. І. - Вплив генотипу тварин на їх ріст і розвиток (2012)
Корнят С. Б. - Активність спероміїв за додавання органічних сірковмісних сполук у розріджувач сперми кнурів (2012)
Костенко С. О. - Вплив поліморфізму генів рецепторів естрогену та пролактину на спермопродуктивність кнурів великої білої породи, Сидоренко О. В., Драгулян М. В. (2012)
Крыця Я. П. - Усовершенствование содержания свиноматок в цехе воспроизводства (2012)
Маслюк А. М. - Комбінаційна здатність ліній української степової білої породи свиней за м’ясними якостями (2012)
Онищенко Л. В. - Селекційно-племінна робота зі свиньми червоної білопоясової породи, Данильчук М. І. (2012)
Скрепець К. В. - Багатососковість свиней асканійського типу української м'ясної породи різних імуногенетичних класів (2012)
Топіха В. С. - Використання та удосконалення генофонду свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині", Лихач В. Я., Луговий C. І., Загайкан О. І. (2012)
Гратило О. Д. - Кормовиробництво в умовах посушливого степу півдня України, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С. (2012)
Гратило О. Д. - Морфобіологічна оцінка стоколосів берегових різного регіонального походження при вирощуванні на суходольних землях півдня України, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Петричук Л. І. (2012)
Петричук Л. І. - Формування високопродуктивних агрофітогенезів багаторічних трав на основі ламкоколосника ситникового при створенні пасовищ (2012)
Гавриляк В. В. - Електронно-мікроскопічні дослідження паталогічно стоншеної вовни (2012)
Єсьман Д. В. - Мікробіологічне дослідження об’єктів технологічної лінії виробництва молока в умовах СВК ім. Щорса (2012)
Кравченко І. В. - Вплив різних доз і джерел селену в раціоні на проду-ктивні і м’ясні якості каченят-бройлерів (2012)
Ладиш К. І. - Ферментативна активність крові аклі-матизантів породи шаролє в умовах Донбасу, Шарандак П. В. (2012)
Лейбина Т. І. - Ефективність використання ароматичних кормових добавок за фазової відгодівлі бугаців (2012)
Сидір Н. П. - Вплив сірки і йоду на хімічний склад молока вівцематок української гірськокарпатської породи (2012)
Ткачук В. М. - Структура, амінокислотний і мінеральний склад нормальної та зваляної вовни (2012)
Ткачук В. М. - Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок асканійської тонкорунної породи за умов використання у раціонах різних рівнів цинку, Параняк Н. М., Стапай П. В., Свістула М. М. (2012)
Резюме (2012)
Resume (2012)
Атановська-Маслюк О. Й. - Вовнова продуктивність і якісні характеристики вовни асканійських чорноголових овець за екстремальних умов годівлі (2013)
Горлов О. І. - Аналіз методів визначеннЯ племінної цінності баранів-плідників, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Шульга М. В. (2013)
Гратило О. Д. - Продуктивність кормових культур в залежності від застосування біологічних препаратів, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Петричук Л. І. (2013)
Дрозд С. Л. - Селекційно-генетична характеристика вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи в залежності від настригу вовни (2013)
Жарук Л. В. - Шляхи беззбиткового ведення племінного вівчарства України (2013)
Жарук П. Г. - Оцінка племінних якостей цигайських вівцематок селекційного ядра племзаводу "Донагролюкс" (2013)
Іовенко В. М. - Нова двохстангкова установка для доїння овець лінійного типу, Горлова О. Д., Яковчук В. С., Летучев В. К., Селіванов І. О., Райко Д. Ю., Денисова В. Д. (2013)
Іовенко В. М. - Молекулярно-генетичні маркери і настриг вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Дрозд С. Л. (2013)
Іовенко В. М. - Імуногенетичні особливості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи з різною густотою вовни, Івіна-Маляренко О. С. (2013)
Кудрик Н. А. - Методика визначення племінної цінності баранів-плідників за методом BLUP SM, Горлов О. І., Івіна К. А., Мокєєв І. О., Шульга М. В. (2013)
Лобачова І. В. - Вплив доразової обробки вівцематок раннього післяродового періоду тканинним препаратом з овечої плаценти, Жулінська О. С. (2013)
Могильницька С. В. - Оцінка молочної продуктивності вівцематок асканійської каракульської породи (2013)
Свістула М. М. - Вплив згодовування білково-мінеральних добавок із натуральної кормової сировини на рівень продуктивності лактуючих вівцематок та розвиток їх потомства, Деменська Н. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. (2013)
Черномиз Т. О. - Виробництво овечого молока, Лесик О. Б., Похивка М. В., Коленчук М. М. (2013)
Шевченко І. А. - Обгрунтування конструкції малогабаритної тріпальної машини для оброблення вовни, Лиходід В. В., Полюсов В. В. (2013)
Буюклу Г. І. - Ступінь реалізації генетичного потенціцалу продуктивності молочної худоби різних порід в умовах півдня України, Буюклу М. І., Тараненко С. В., Сніхівська А. І. (2013)
Буюклу Г. І. - Тривалість господарського використання корів південного типу української чорно-рябої молочної породи, Тараненко С. В., Носкова А. М. (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Механізми адаптації тварин південної м’ясної породи великої рогатої худоби до екстремальних умов степової зони України, Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Яремчук А. І. (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Селекційно-генетичні процеси в популяції таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби при консолідації, Омельченко Л. О., Яремчук А. І. (2013)
Гузеєв Ю. В. - Індекси будови тіла буйволів української популяції, Демчук М. П. (2013)
Дудок А. Р. - Молочна продуктивність і відтворна здатність первісток української червоної молочної породи різної лінійної належності (2013)
Китаєва А. П. - Удосконалення методики розподілу неонатальних телят на підгрупи за морфофункціональним статусом, Гусятинська О. О. (2013)
Макарчук Р. М. - Оцінка бугаїв-плідників голштинської породи за м'ясними якостями синів різних генотипів (2013)
Омельченко Л. О. - Успадкування альтернативних ознак у тварин півленної м'ясної породи великої рогатої худоби (2013)
Омельченко Л. О. - Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу при консолідації південної м’ясної породи, Найдьонова В. О., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2013)
Писаренко А. В. - Характеристика структурних одиниць генофондового стада червоної степової породи (2013)
Писаренко Н. Б. - Оцінка генетичних параметрів популяції української червоної молочної породи (2013)
Проноза О. Л. - Оцінка корів первісток української червоної молочної породи за екстер'єром та віком осіменіння (2013)
Яремчук А. І. - Розвиток телиць таврійського типу південної м’ясної породи (2013)
Горб С. В. - Продуктивна дія нових рецептів БВМД у раціонах молодняку свиней на відгодівлі (2013)
Дудка О. І. - Гено- та паратипова обумовленість селекційних ознак свиней (2013)
Єфремов Д. В. - Ефективність використання адресних рецептів преміксів у складі комбікормів для лактуючих свиноматок (2013)
Кислинська А. І. - Гістологічні особливості будови м'язової тканини молодняку свиней за різних поєднань (2013)
Мажиловська К. Р. - Відгодівельні показники свиней при згодовуванні їм нового мінерального преміксу (2013)
Сусол Р. Л. - Продуктивність свиней великої білої породи з покращеними м'ясними якостями з урахуванням ДНК-маркерів (2013)
Топиха В. С. - Использование зарубежного генофонда свиней в условиях южного региона Украины, Григорьева С. В. (2013)
Шульга Ю. І. - Оцінка молодняку свиней за власною продуктивністю з використанням оціночних індексів, Чичаєв О. М. (2013)
Саранчук І. І. - Концентрація різних форм жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл залежно від екологічних умов довкілля (2013)
Резюме (2013)
Resume (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Тенденції розвитку козівництва в світі та в Україні, Маслюк А. М., Іовенко В. М. (2014)
Алієв Е. Б. - Тенденції розвитку вівчарства та козівництва в Запорізькій області, Лиходід В. В. (2014)
Гратило О. Д. - Нові агротехнічні рішення при вирощуванні кормових культур сировинного конвеєру для овець, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Петричук Л. І. (2014)
Ладика Л. М. - Жирнокислотний склад м'яса кастрованих і не кастрованих козликів за різної інтенсивності росту, Цвіліховський В. І. (2014)
Лобачова І. В. - Застосування тканинного препарату при підготовці анестральних вівцематок до осіменіцння, Жулінська О. С. (2014)
Польська П. І. - Методологія оцінки м'ясної продуктивності необстрижених овець, Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. (2014)
Свістула М. М. - Організація повноцінного ліпідного живлення мериносових овець у зоні степу України, Єфремов Д. В., Деменська Н. М. (2014)
Болтик Н. - Вплив теплового стресу на молочну продуктивність корів (2014)
Буюклу Г. І. - Оцінка селекційної ситуації в популяції молочної худоби південного регіону України, Дудок А. Р., Буюклу М. І., Тараненко С. В. (2014)
Вдовиченко Ю. В. - Відгодівельні та м’ясні якості бугайців знам’янського внутрішньо-породного типу поліської м’ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Подрєзко Г. М., Куц В. Г. (2014)
Вдовиченко Ю. В. - Консолідація спадковості різних генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О. (2014)
Вдовиченко Ю. В. - Моніторингові дослідження продуктивності тварин генофондового стада сірої української породи, Репілевський Е. В., Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Яремчук А. І. (2014)
Гладій М. В. - Оптимізована комп’ютерна модель розрахунку складу і вартості раціонів для лактуючих корів та очікуваної рентабельності виробництва молока, Кебко В. Г., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Передрій М. М. (2014)
Гречуха М. Д. - Характеристика морфофункціонального стану структурних елементів антральних фолікулів при пролонгованому гіпотермічному зберіганні яєчників великої рогатої худоби, Міненко Г. В. (2014)
Гузєєв Ю. В. - Распространение буйволов азиатского корня и их численность по континентам (2014)
Іляшенко Г. Д. - Вплив окремих генетичних чинників на екстер’єр корів та його зв’язок з молочною продуктивністю (2014)
Козир В. С. - Вплив балансуючих кормових добавок на якість яловичини (2014)
Назаренко В. Г. - Імуногенетичні аспекти мікрофіллогенезутипів української червоної молочної породи, Буюклу Г. І., Рукавнікова Г. І. (2014)
Назаренко В. Г. - Імуногенетична оцінка лінійних формувань сірої української породи, Омельченко Л. О., Рукавнікова Г. І. (2014)
Паніна С. П. - Вплив селекційних індексів бугаїв-плідників на тривалість господарського використання корів української червоної молочної породи (2014)
Писаренко А. В. - Молочна продуктивність корів в генофондовому стаді червоної степової породи (2014)
Почукалін А. Є. - Чоловіче "представництво" у заводських родинах волинської м'ясної породи (2014)
Тараненко С. В. - Формування продуктивності корів південного типу української чорно-рябої молочної породи (2014)
Фурса Н. М. - Особливості генеалогії родин племінного стада зебувидної худоби (2014)
Яремчук А. І. - Вплив методу підбору на відтворювальну здатність телиць південної м'ясної породи (2014)
Гераніна Л. А. - Ефективність використання різних форм ячменю та заміни одних концкормів іншими у раціонах відгодівельних свиней (2014)
Дудка О. І. - Селекційно-генетичні параметри продуктивних ознак свиней генофондових стад (2014)
Коваленко Т. С. - Визначення генетичного потенгціалу відтворювальних та продуктивних якостей свиней різного напрямку селекції, Халак В. І. (2014)
Никифорук О. В. - Емісія парникових газів від свиноферм різної потужності, Жукорський О. М. (2014)
Скрепець К. В. - Особливості розвитку підсвинків асканійського типу української м'ясної породи різних імуногенетичних класів (2014)
Тищенко М. Г. - Деякі аспекти селекційно-генетичних досліджень у ссавців при глобальному потеплінні на прикладі свині, Горбатенко І. Ю. (2014)
Халак В. І. - Інтенсивність формування ремонтних свинок породи ландрас французької селекції та їх довічна продуктивність в умовах прогресивної технології утримання, Волощук В. М. (2014)
Шульга Ю. І. - Оцінка української степової білої породи свиней методом BLUP, Чічаєв О. М. (2014)
Адейшвили-Сыромятникова М. К. - Применение микроэлементного комплекса для стимуляции заживления экспериментальных ран, Абрамова Л. П., Мясоедов В. В. (2014)
Анчева І. А. - Імуногістохімічні особливості васкулярно-ендотеліального фактора росту (VEGF) в плаценті у жінок з дисфункцією плаценти та анемією (2014)
Воробьева Т. М. - Влияние каннабиноидной зависимости на эмоциональное поведение и электрогенез мозга крыс, Шляхова А. В., Веселовская Е. В. (2014)
Громакова И. А. - β-адреноблокаторы в профилактике и лечении онкологических заболеваний, Сорочан П. П., Прохач Н. Э., Шутов С. В., Громакова И. С. (2014)
Дубина С. А. - Сравнительный анализ точности фотограмметрии лицевого черепа с использованием прикладных программ Mathmask и Faceanalyser, Зенин О. К. (2014)
Карнаух Э. В. - Фитоэстрогенные препараты Цимицифуги при климактерическом синдроме (2014)
Киричек Л. Т. - Структурная реакция слизистой оболочки полости рта на действие стресс-протекторов при экспериментальном воспалении, Плитень О. Н., Попова Л. Д., Кальчук Р. О. (2014)
Клименко Н. А. - Реакции поджелудочной железы при развитии в организме первично хронического иммунного воспаления, Руднева Е. А., Омельченко О, Литвиненко Е. Ю. (2014)
Литовченко А. В. - Особенности течения репаративного хондрогенеза в разных условиях стимуляции механоцитогенеза на модели хондромаляции, Березка Н. И., Губина-Вакулик Г. И., Мирошниченко Е. В. (2014)
Масловский С. Ю. - Перспективы получения, выявления и применения индуцированных нейрональных клеток (Обзор литературы), Золотько К. Н., Панасенко В. А., Клочко Н. И., Трач О. А. (2014)
Минухин В. В. - Оценка антибиотикочувствительности клинических штаммов Escherichia coli, выделенных у больных перитонитом, Сирица А. В., Косилова О. Ю., Садковская И. Ю. (2014)
Павлова Е. А. - Состояние неспецифической клеточной и гуморальной иммунологической реактивности после иммунокоррекции у больных с пневмонией, возникшей на фоне хронической сердечной недостаточности (2014)
Потапов С. Н. - Морфологическая характеристика семиномы яичек (2014)
Проняєв Д. В. - Топографо-анатомічні характеристики матки плодів другого триместра (2014)
Свидко Е. Н. - Состояние Т-клеточного иммунитета у кроликов с индукцией лимбальной недостаточности роговицы и после лечения, Останков М. В., Дубрава Т. Г., Бондарович Н. А., Демин Ю. А. (2014)
Сімонова-Пушкар Л. І. - Застосування фотодинамічної терапії в онкології (Сучасні можливості і перспективи, Гертман В. З., Білогурова Л. В., Пушкар С. М., Гоні Сімеха А. Т. (2014)
Стрижельчик Н. Г. - Оцінка мутагенних властивостей нового лікарського препарату при дії на щурят різного віку, Яковлєва Л. В. (2014)
Татарко С. В. - Морфофункциональное состояние тимуса при разных по течению и этиологии видах воспаления (2014)
Федота А. М. - Анализ динамики параметров брачно-миграционной структуры населения малых городов и сел Харьковской области (2014)
Шевченко А. Н. - Патогенетическое обоснование использования натрия нуклеината для профилактики хронического воспаления, Коваленко Л. И. (2014)
Шканд Т. В. - Характеристика цитодеструктивных процессов в зоне повреждения при экспериментальном некрозе миокарда у крыс, Чиж Н. А., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2014)
Герасименко О. В. - Порівняльне дослідження лікарських призначень антигіпертензивної терапії в Україні та Іраку (2014)
Matveyeva S. L. - Сomparative study of thyroid state in new cases of pulmonary tuberculosis and tuberculosis cases treated previously (2014)
Пікас О. Б. - Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі крові хворих на інфільтративний туберкульоз легень (2014)
Погорелов В. В. - Влияние мельдония на окислительный метаболизм у больных с дискогенной радикулоишемией, Жуков В. И., Телегина Н. Д. (2014)
Распутіна Л. В. - Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2014)
Чорномидз А. В. - Маркери ендотеліальної дисфункції у діагностиці ускладнень важкого панкреатиту (2014)
Юлдашев Р. Н. - Распространенность хронических неспецифических заболеваний у долгожителей, Косимова Н. Д., Салохиддинов О. С., Ибрагимова Н. М., Китьян С. А., Мирзаабдуллаходжиева А. У., Юлдашева О. С., Ибрагимова С. Р., Нигматшаева Х. Н. (2014)
Беловол А. Н. - Совершенствование нефрологической помощи детям Харьковского региона, Шипко А. Ф., Сенаторова А. С., Муратов Г. Р. (2014)
Коновалова Н. В. - Стратификация факторов кардиоваскулярного риска у подростков с гипоталамичеким синдромом пубертатного периода и артериальной гипертензией в зависимости от генотипа eNOS (2014)
Марута Н. А. - Особенности клинико-психопатологической структуры депрессий у мужчин, Яцина А. Т. (2014)
Назарчук А. А. - Депрессии, коморбидные с тревожными расстройствами (клинико-психопатологический анализ) (2014)
Макаренко М. В. - Оптимізація ведення вагітності і пологів при синдромі затримки росту плода (2014)
Бойко В. В. - Особенности предоперационной подготовки у больных перед резекциями прямой кишки с учетом возможности развития септических осложнений, Мороз С. В., Лыхман В. Н. (2014)
Бойко В. В. - Нарушения моторной функции желудочно-кишечного тракта после оперативных вмешательств на толстой кишке, Тимченко Н. В., Шевченко А. Н., Лыхман В. Н. (2014)
Лісовий М. В. - Клінічна і антибактеріальна ефективність фотохромної антисептики в лікуванні гострого циститу, Гарагатий А. І., Андрєєв С. В. (2014)
Савенков В. І. - Особливості післяопераційного періоду у хворих на гідронефроз (2014)
Кіпа О. А. - Вибір фіксатора для остеосинтезу переломів кісток передпліччя у постраждалих з поєднаною торакальною травмою, Литовченко В. О., Карпинський М. Ю. (2014)
Петренко Д. Є. - Порівняльний аналіз інтенсивності больового синдрому після вентрального та заднього коригувального спондилодезу у хворих на ідіопатичний сколіоз, Доляницький М. М. (2014)
Савельева Н. Н. - Некоторые аспекты взаимосвязи между хроническим генерализованным пародонтитом, заболеваниями языка и паразитарной инвазией (2014)
Черних Н. С. - Особливості розподілу сили прикусу конструкції замкових кріплень часткових знімних протезів з різним ступенем жорсткості із використанням вимірювальних плівок fuji prescale та системи tekscan, Неспрядько В. П., Лисейко Н. В., Ботвинко В. В., Терещук Е. Г. (2014)
Шевченко О. А. - Порівняльна оцінка суб'єктивного дискомфорту працівників містоутворюючого підприємства і мешканців мономіста, Дорогань С. Б., Сотников В. В., Вершинін М. Г. (2014)
Проніна О. М. - Особливості викладання клінічної анатомії на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією, Шевченко В. В., Данильченко С. І. (2014)
Ювілейна конференція (2014)
Профессор В. Ф. Матвеева (к 110-летию со дня рождения) (2014)
Моральні цінності не можна відкладати на завтра, вони потрібні вже сьогодні (інтерв’ю з академіком НАН України М.В. Поповичем) (2015)
Наукові засади створення і впровадження вітчизняних лікарських препаратів (спільне засідання президій НАН України та НАМН України 24 грудня 2014 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (10 грудня 2014 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (24 грудня 2014 р.) (2015)
Галунов М. З. - Радіолюмінесценція органічних конденсованих середовищ: фундаментальні аспекти і застосування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) (2015)
Петрушина Т. О. - Сприйняття вітчизняної науки і науковців у суспільній свідомості (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 24 грудня 2014 р.) (2015)
Бєляєв О. Є. - Чарівні подорожі в блакитне світло, Кочелап В. О. (2015)
Кендзера О. В. - Сейсмічна небезпека і захист від землетрусів (практичне впровадження розробок Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України) (2015)
Пузиков В. М. - Прозрачная броня и перспективы ее применения в украинской бронетехнике, Литвинов Л. А. (2015)
Теус С. М. - Електронна концепція водневої крихкості металів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) (2015)
Локтєв В. М. - Реформи заради реформ? (відкритий лист до редакції щотижневика "Дзеркало тижня") (2015)
Хуторной О. М. - Майбутнє зрошувального землеробства на півдні України (виїзне засідання Ради Південного наукового центру НАН України і МОН України), Рибін В. М. (2015)
Онопрієнко В. І. - Схід і південь України: діагноз і прогноз істориків (рецензія на колективну монографію "Схід і Південь України: час, простір, соціум") (2015)
Таньшина А. В. - Aux grands hommes la patrie reconnaissante (к 100-летию со дня рождения академика Е.М. Лифшица и 80-летию "Курса теоретической физики" Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица) (2015)
Шаталов М. М. - Натхненний дослідник надр (до 140-річчя від дня народження професора В.І. Яворського) (2015)
Зубкова С. М. - Кілька безкомпромісних кроків на шляху до сутності фізичних явищ (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Глинчук), Морозовська Г. М. (2015)
80-річчя академіка НАН України І.М. Неклюдова (2015)
70-річчя академіка НАН України О.О. Ключникова (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Васильєва (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.З. Глухова (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Солдаткіна (2015)
Наукові прориви 2014 року за версією журналу Science (2015)
Нєлєпова А. В. - Підготовка майбутніх агрономів до науково-дослідної роботи (на прикладі вивчення дисципліни "Інформаційні технології" (2013)
Олексюк Н. С. - Духовна опіка військовослужбовців як умова ефективності налагодження життєдіяльності їхніх сімей в умовах реформування Збройних Сил України, Калаур С. М. (2013)
Олефір Ю. А. - Сутність і структура понять "компетентність" і "компетенція" у психолого-педагогічній літературі (2013)
Олло В. П. - Характеристика організації діяльності пенітенціарного навчального закладу системи професійно-технічної освіти (2013)
Омельченко Л. М. - Методи формування внутрішньої мотивації діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ (2013)
Опанасенко О. В. - Перспективи підготовки соціальних педагогів до соціально-педагогічного тренінгу з дітьми та учнівською молоддю сільської місцевості (2013)
Павленко О. О. - Формування здоров’я бережної компетентності: від стратегії до тактики, Черевкo С. В. (2013)
Паньків О. М. - Лекція як провідна форма навчання: особливості проведення лекційних занять із дисципліни "Соціологія праці", Кручек В. А. (2013)
Пермінова В. А. - Загальна характеристика поняття "педагогічні умови". Роль педагогічних умов у формуванні творчих здібностей бакалаврів права (2013)
Петрачков О. В. - Вплив факторів на ефективність процесу бойової підготовки військовослужбовців сухопутних військ (2013)
Плохенкo Д. В. - Алгоритм розробки комп’ютерно-функціональної моделі навчального процесу (2013)
Полозенко О. В. - Методологічні підходи до психологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності (2013)
Прохорчук О. М. - Специфіка дослідницької діяльності соціальних педагогів (2013)
Reichelt M. - Motivation und forderung von lernleistung im universitaren fremdsprachenunterricht (2013)
Резунова О. С. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах (2013)
Решетник П. М. - Методологічні основи технології навчання (2013)
Родин О. Ф. - Из опыта преподавания дисциплины "История германии в лицах" (2013)
Романюк І. М. - Навчальні тренінги як ефективний засіб формування комунікативних умінь майбутніх соціальних педагогів (2013)
Рудик Я. М. - Педагогічні вимоги до процесу надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованій студентській молоді (2013)
Савицька І. М. - Актуалізація проблеми викладання філософії освіти як окремої дисципліни (2013)
Сивохоп Е. М. - Особливості структури та змісту дисципліни "Теорія та методика викладання футболу" (2013)
Сидоренко В. К. - Професійне самовизначення як основа створення умов для забезпечення якості життя молодою людиною (2013)
Соболюк К. В. - Профілактика агресивності дітей сільської школи засобами бойових мистецтв, Кубіцький С. О. (2013)
Сопівник Р. В. - З історії становлення педагогічної складової професійної освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Васюк О. В. (2013)
Стасюк В. В. - Перспективи розвитку системи фізичної підготовки в Збройних Силах України, Фіногенов Ю. С. (2013)
Стукало О. А. - Особливості професійного спілкування в діяльності фахівця-аграрія (2013)
Тарасенко Р. О. - Формування інформаційних компетенцій майбутніх перекладачів у контексті міжнародних стандартів (2013)
Тарасюк В. А. - Використання комп’ютерних ігор на практичних заняттях з електротехнічних дисциплін для підготовки електриків, Блозва А. І. (2013)
Тарнавська Т. В. - Комп’ютерні технології контролю знань у вищій освіті (2013)
Тверезовська Н. Т. - Еволюція та сучасний стан використання інформаційних технологій у вищій освіті країн США, Японії та Європи, Євстрат’єв С. В. (2013)
Теличко Н. В. - Педагогічні цінності у контексті формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Теслюк В. М. - Поняття комунікативної компетентності: наукові підходи та визначення сутності, Мазур Г.С. (2013)
Токарєва А. В. - Перевірка дієвості педагогічних умов формування міжкультурної компетентності студентів економічних спеціальностей (2013)
Фурс Т. І. - Профконсультаційна робота з учнями професійно-технічних навчальних закладів у процесі виробничого навчання, Вдовенко О. І. (2013)
Шкабара И. Е. - Обучение реферированию текстов профессиональной направленности на занятиях по английскому языку студентов магистратуры (2013)
Шостак А. В. - Наукометрія у дослідницькому університеті (2013)
Шпак І. - Навчання англійській мові для спеціальних цілей (на прикладі Business English), Мунтян А. (2013)
Южанинова Е. В. - История педагогического тестирования в России и за рубежом (2013)
Яковенко О. І. - Модель формування компетенцій професійної діяльності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки (2013)
Ярощук К. І. - Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики формування професійної етики майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Яшник С. В. - Природно-просторові детермінанти управлінської культури як основа переосмислення соціоприродної дійсності (2013)
Бивалькевич Л. М. - Обґрунтування змісту спецкурсу "Розвиток технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів" для майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Булачок М. О. - Напрями комп’ютеризації навчального процесу в аграрних вищих навчальних закладах (2013)
Галімова В. М. - Застосування інформаційних технологій під час викладання хімічних дисциплін (екологічна безпека), Суровцев І. В. (2013)
Гаріна С. М. - Класифікаційні ознаки автоматизованих інформаційних систем управління загальноосвітнім начальним закладом, Маркевич О. О. (2013)
Городинець О. В. - Методи навчання дисципліни безпека життєдіяльності, Журавська Н. С., Вінник І. В. (2013)
Капінус О. С. - Роль інтерактивних технологій у формуванні соціальної відповідальності майбутніх офіцерів Збройних Сил Eкраїни (2013)
Косматий В. Є. - Про методику проведення лабораторних занять з загальної хімії, Савченко Д. А. (2013)
Лопатка Ю. М. - Ретроспективний аналіз становлення системи підготовки фахівців з "Комп’ютерна інженерія" (2013)
Лукашенко Т. Ф. - Екологічна компетентність як важливий чинник професіоналізму студентів (2013)
Маковенко Л. О. - Використання ігрових ситуацій для розвитку логічного мислення учнів ЗОШ на уроках біології (2013)
Мусійчук С. М. - Можливості нефахових дисциплін при формуванні самоефективності майбутніх ветеринарних лікарів (2013)
Панчук Т. К. - Позаурочна робота студентів при вивченні хімічних дисциплін, Лаврик Р. В. (2013)
Пилипенко О. П. - Новітні технології (подкасти) в навчальному процесі ветеринарних ВНЗ Німеччини (2013)
Халілова С. Е. - Особливості проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства (2013)
Шемчук Н. К. - Методика проведення практичних занять з дисципліни "Топографічне і землевпорядне креслення", Журавська Н. С. (2013)
Яковлева В. А. - Сучасні форми та методи практичного навчання у процесі вивчення методики навчання дисципліни "Геодезія", Макидон В. В. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Трещалин М. Ю. - Предания древних народов и предсказания периодичности мировых катастроф (2014)
Трещалин М. Ю. - Планетарные катастрофы и комета Галлея (2014)
Трещалин М. Ю. - Прогнозирование природных катастроф и катаклизмов (2014)
Луговая Т. А. - Способы репрезентации сказочных механизмов в современной медиакультуре (2014)
Аязбекова С. Ш. - Культурное наследие и картина мира в контексте взаимодействия культур Европы и Азии (2014)
Аязбекова С. Ш. - Культурное наследие и национальные миры: от формирования к современному информационному обществу (2014)
Саносян Х. А. - Макет анализа диссертаций по физической культуре и спорту, представленных к защите учеными Армении, Меграбян С. Р., Мартиросян Р. С., Какоян С. Г., Давтян Е. Л. (2014)
Andreev P. - Methodologyfor discover and creating new elements in artistic gymnastics (2014)
Жаунгарова А. А. - Анализ состояния и пути разрешения реконструкции одежды древних кочевников (2014)
Хамзе Д. Г. - Африканская мечта, осуществленная Чинзи (2014)
Егинбаева Т. Ж. - Народные истоки в виолончельной музыке композиторов Казахстана (на примере "Цикла пьес" Б. Аманжолова) (2014)
Litvinenko A. - The "Russian ballets of Sergey Diaghilev” in European culture context (2014)
Титул, зміст (2009)
ХХХVI засідання МДР: основні рішення (2009)
Гордієнко Т. - Міжнародний семінар і конференція ISO та SIS з питань зміни клімату (2009)
Складанюк Л. - ДП НДІ "Система": гармонізація національних стандартів (2009)
Приміський В. - Національні та міжнародні стандарти щодо норм викидів відпрацьованих газів автомобілів. Аналіз вимог (2009)
Гінзбург М. - Про посилання на нормативно-правові акти з охорони праці (2009)
Віткін Л. - Франція. Болгарія. Подальший розвиток системи технічного регулювання у Європейському Союзі (2009)
Старунський А. - Сучасна випробувальна база для контролю якості та безпечності медичних електричних виробів, Полікарпов О. (2009)
Захаров І. - Оцінювання невизначеності вимірювання щільності потоку енергії електромагнітного поля, Шевченко Н. (2009)
Криворучко О. - Оцінювання якості менеджменту підприємства (2009)
Ролько О. - Інтегровані системи управління. Математичне моделювання процесів (2009)
Мотало В. - Методика оцінювання якості конструкційних матеріалів (2009)
Зелик А. - Статистичні методи у процесах поліпшення якості медичних послуг (2009)
Вяткін О. - Особливості контролю якості коньяків і коньячних спиртів, Маркіна М. (2009)
Гуменюк Г. - Регулювання, забезпечення якості й безпечності сільськогосподарської та харчової продукції (2009)
Нєфьодова Г. - Системне управління якістю освітніх послуг, надаваних державним службовцям (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2010 рік (2009)
Конференція "Нова роль стандартизації у підвищенні конкурентоспроможності та розвитку міжнародної торгівлі" (2009)
Споживчий ринок тютюнових виробів (2009)
Луганщина: підсумки 6-ї Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі — 2009" (2009)
6-й міжнародний науково-технічний семінар "Невизначеність у вимірюваннях: наукові, прикладні, нормативні й методичні аспекти" (2009)
Бондаренко А. В. - Анаплазмоз: експериментально-біологічна модель (2014)
Гаргин В. В. - Выявление и анализ метапластических и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Сакал В. В. (2014)
Завалий М. А. - Этапы развития острого гнойного воспаления в околоносовых пазухах (2014)
Калужина О. В. - Прееклампсія матері як етіологічний фактор розвитку морфологічних змін аорти у плодів та новонароджених (2014)
Литвиненко Е. Ю. - Оценка влияния аналога эндогенных опиоидов даларгина на реакцию системы крови при воспалении (2014)
Потапов С. Н. - Морфологическая характеристика тератом яичек (2014)
Пятикоп В. А. - Эффективность внутривенного введения мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани человека при паркинсоноподобном синдроме у крыс, Мсаллам М. А., Щегельская Е. А., Губина-Вакулик Г. И., Горбач Т. В. (2014)
Самохвалов В. Г. - Особливості енергозабезпечення міокарда при фізичних навантаженнях у осіб з артеріальною гіпотонією, Ісаєва Н. М. (2014)
Татарко С. В. - Морфофункциональное состояние селезенки при разных по течению и этиологии видах воспаления (2014)
Федота А. М. - Анализ динамики половозрастных параметров семейной структуры населения малых городов и сел Харьковской области (2014)
Черепинская Ю. А. - Экспериментальное и клиническое применение препаратов на основе глюкозамина, Рябоконь Е. Н., Бурцев Б. Г., Донцова Д. А., Гоенко Е. Н. (2014)
Герасименко Е. В. - Проблемы оптимизации терапии у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии (2014)
Демиденко Г. В. - Особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу: роль цитокінів (2014)
Кириченко М. П. - Клинические аспекты адаптации учащейся молодежи к учебному процессу (2014)
Комарова О.Б. - Артроскопічна макрооцінка синовіальної оболонки у хворих на ревматоїдний артрит з високим рівнем аЦЦП, Ребров Б.А. (2014)
Кравчун П. П. - Oсобливості ліпідного обміну у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням (2014)
Распутіна Л. В. - Поширеність додаткових факторів загального серцево-судинного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію (2014)
Беловол А. Н. - Оптимизация кардиологической помощи детям в условиях реформирования системы здравоохранения в Украине, Шипко А. Ф., Сенаторова А. С., Муратов Г. Р. (2014)
Верещакина В. В. - Особенности физиотерапии нейропатии лицевого нерва (2014)
Завгородня Н. І. - Психоосвіта в системі соціальної дестигматизації жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Лукашевич Н. М. - Фактори ризику розвитку суїцидальної поведінки у підлітків, Ольховський В. О., Мінін М. О. (2014)
Говсеев Д. А. - Oценка эффективности современных диагностических подходов к проблеме доброкачественной патологии шейки матки у женщин репродуктивного возраста, Скорбач Е. И., Дынник А. А. (2014)
Макаренко М. В. - Профилактика развития синдрома задержки роста плода у беременных с плацентарной недостаточностью,  Кузьмина И. Ю. (2014)
Тимченко Ю. В. - Застосування ітраконазолу при системному лікуванні грибкових кольпітів у поліклінічній практиці (2014)
Тучкіна І. О. - Клініко-параклінічна характеристика дівчат-підлітків із пубертатними матковими кровотечами і порушенням біоценозу піхви, Гиленко Ж. О. (2014)
Лопатенко Д. Э. - Оценка динамики системного воспалительного ответа у больных пиопневмотораксом при различных методах лечения (2014)
Лесовой В. Н. - Диагностика анатомической предрасположенности женщины к развитию рекуррентной секс-индуцированной дизурии, Андреев С. В., Гарагатый А. И. (2014)
Савенков В. І. - Основні підходи до вибору тактики диспансеризації хворих на гідронефроз після оперативних втручань (2014)
Савельева Н. Н. - Распространенность хронического генерализованного пародонтита у лиц с токсокарозом (2014)
Черних Н. С. - Визначення показань до застосування різних видів атачменів з урахуванням резервних сил пародонта опорних зубів та класу дефекту (2014)
Oльховський В. О. - Судово-медична експертиза випадків гострої післятравматичної дихальної недостатності у потерпілих осіб, Губін М. В., Скоропліт С. М. (2014)
Истомин А. Г. - Cовременные подходы к определению норм физической активности в онтогенезе, Галашко А. И., Ткаченко А. В., Веретельникова Ю. А., Стратий Н. В. (2014)
Слинько Ю. О. - Недостатня рухова активність та її вплив на стан організму людини (2014)
Крекотень О. М. - Аналіз показників первинної інвалідності працездатного населення в Україні та за територіальним розподілом у часовому вимірі за 2006–2012 роки (2014)
Павло Григорович Кравчун (до 70-річчя з дня народження) (2014)
Адамська З. М. - Основні показники політичної суб’єктності студентської молоді, Блозва П. І. (2014)
Амеліна С. М. - Формування граматичної компетенції у професійній підготовці майбутніх перекладачів (2014)
Антіпова Н. П. - Сутність поняття "компетентнісний підхід" в науково-педагогічній літературі (2014)
Бивалькевич Л. М. - Аналіз педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Білан Л. Л. - Компетентність науко-педагогічного працівника (2014)
Блозва А. І. - Перехід до цифрової парадигми навчання – освіта 2.0 (2014)
Блозва А. І. - Корекція емоційної сфери дошкільника засобами гри, Красуля О.М. (2014)
Васюк О. В. - Методологічні підходи до професійної підготовки соціальних педагогів в системі вищої освіти україни, Виговська С.В. (2014)
Виговська С. В. - Практична складова професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства, Виговський А.Ю. (2014)
Волошина Г. Г. - Шляхи підвищення мотивації у навчанні іноземним мовам студентів немовних вищих навчальних закладів (2014)
Вощевська О. В. - Особливості педагогічної діяльності викладачів в системі вищої освіти США (2014)
Гаманюк В. А. - Підготовка вчителів іноземних мов на тлі тенденцій до багатомовної освіти (2014)
Горчинський С. В. - Місце методичної діяльністі у структурі педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу (2014)
Дзoгiй Н. С. - Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi acпeкти фoрмувaння твoрчиx умiнь cтудeнтiв у cиcтeмi вищoї ocвiти (2014)
Дібрівна Е. І. - Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх фахівців агропромислового комплексу (2014)
Зеленська О. П. - Організація навчального процесу з спецкурсу "культурологічна підготовка майбутнього фахівця мвс україни” при підготовці курсантів внз мвс україни (2014)
Зінченко Л. В. - Соціально-педагогічна методика правового виховання старшокласників в умовах сільського загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Зуєнко Н. О. - Умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки (2014)
Каленський А. А. - Професійно-педагогічна етика майбутніх викладачів в зарубіжних дослідженнях (2014)
Кліх Л. В. - Формування готовності студентів магістратури до професійної діяльності, Зазимко О.В. (2014)
Ковальчук В. І. - Зміст поняття "педагогіча майстерність майстра виробничого навчання птнз" (2014)
Козяр М. М. - Формування основ конструювання у майбутніх фахівців технічної галузі під час викладання дисципліни "деталі машин", Стрілець О.Р. (2014)
Колісник Н. В. - Основні підходи до формування комунікативної компетентності на засадах принципу наступності (2014)
Кондрашова О. В. - Стандартизація професійної підготовки менеджерів (2014)
Копілевич В. А. - Напрями еволюції професійної освіти (2014)
Костюк Д. А. - Навчальні екскурсії як метод формування фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2014)
Корицький В. П. - Аналіз сучасного стану підготовки фахівців деревообробної галузі до художньо-конструкторської діяльності (2014)
Кочеригін Л. Ю. - Підготовка землевпорядників у коледжах: компетентнісний підхід до проблеми (2014)
Кравченко О. О. - Використання здоров’язберігаючих технологій в навчально – виховному процесі професійно- технічних навчальних закладах на прикладі квпу сервісу і дизайну м.Києва, Кравченко С.Ю., Максін В.І. (2014)
Краєвська О. Д. - Поетапне формування мотивації до комунікативної діяльності майбутніх менеджерів-аграріїв у ВНЗ (2014)
Kruger Antje - Das stationenlernen als variante eines handlungsorientierten (fremdsprachen-)unterrichts (2014)
Ключник І. Г. - Деякі особливості викладання диференціальних рівнянь, Завгородня Т.М. (2014)
Кулько В. А. - Педагогічні умови професійної підготовки студентів-екологів (2014)
Манзік В. П. - Інноваційні педагогічні методики формування соцільної спрямованості в сучасній дошкільній освіті, Кубіцький С. О. (2014)
Мишак О. О. - Спрямованість особистості викладача вищої школи в контексті гуманізації освіти (2014)
Москаленко А. М. - Теоретичні основи професійної етики управлінців навчальних закладів (2014)
Монашненко А. М. - Підходи до формування лінгво-інформаційної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Мусійчук С. М. - Навчання анотуванню іншомовних джерел у процесі формування фахової компетенції студентів немовних ВНЗ (2014)
Омельченко Л. М. - Розвиток внутрішньої мотивації педагогів: теоретичний аналіз проблеми (2014)
Опанасенко О. В. - Визначення ролі тренінгових технологій в системі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Павленко О. О. - Професійна підготовка фахівців у галузі митної справи та зовнішньоекономічної діяльності у контексті глобалізації і стандартизації, Пугач В. Б. (2014)
Пасацька І. М. - Аналіз теоретичних засад професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців (2014)
Пилипенко О. П. - "Ротаційний рік" як фактор підвищення якості клінічної підготовки фахівців в ветеринарних внз німеччини (2014)
Полозенко О. В. - Особливості саморегуляції студентів аграрних ВНЗ (2014)
Пономаренко О. Г. - Інноваційні підходи у проведені профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах України (2014)
Plavec Vladimir - Еcosocial indicators of peasant community. (2014)
Резунова О. С. - Формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів-аграріїв шляхом підвищення професійної компетентності викладача вищого аграрного навчального закладу (2014)
Dr. Michael Reichelt - "Lernen durch lehren” – eine handlungsorientierte methode fur den fremdsprachenunterricht (2014)
Ритікова Л. Л. - Аксіологічний потенціал змісту дисципліни "іноземна мова" для студентів аграрного ВНЗ (2014)
Романюк І. М. - Загальні наукові підходи до розробки системи підготовки кадрів для виховної та соціально-психологічної роботи у Збройних Силах України (2014)
Рошак А. М. - Використання новітніх інформаційних (комп’ютерних) технологій при викладанні дисципліни "монтаж електрообладнання і систем керування", Теслюк В. М. (2014)
Ружило М. Я. - Формування навиків самоосвіти при вивченні прикладної математики майбутніми фахівцями з аграрного менеджменту (2014)
Стемковська Я. Є. - Педагогічні умови розвитку організаційної культури школи художньо-естетичного профілю (2014)
Стукало О. А. - Формування професійного спілкування майбутніх ветеринарів (2014)
Тарасенко Р. О. - Компетентнісний підхід до формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки (2014)
Таценко О. В. - Особливості роботи з важковиховуваними дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі, Кубіцький С. О. (2014)
Тарасюк В. А. - Використання систем автоматизованого проектування при викладанні електротехнічних дисциплін (2014)
Теслюк В. М. - Проблемна лекція як найоптимальніша форма навчання у вищій школі, Коваль М. М. (2014)
Теличко Н. В. - Професійна компетентність як базова основа педагогічної майстерності вчителя початкових класів (2014)
Тимощук А. С. - Методичні підходи до оптимізації практичних занять з охорони праці при підготовці майбутніх вчителів технологій (2014)
Ткач М. М. - Роль професійної творчості в системі підготовки майбутніх фахівців, Пригодій М. А. (2014)
Трякіна О. О. - Запровадження навчально-методичних інструментів всесвітньої митної організації у процес професійної підготовки магістрів у галузі митної справи в Україні (2014)
Халілова С. Е. - Порівняльний аналіз умінь проектування, конструювання і моделювання (2014)
Чорнобай В. Г. - Професійна компетентність та її складові (2014)
Чумак Л. В. - Змістовий аспект конструктивного компоненту професійної майстерності вчителя (2014)
Шпак І. - Використання автентичних матеріалів при навчанні читанню англійською мовою (2014)
Яшник С. В. - Андрагогічний підход у підготовці керівників до управлінської діяльності (2014)
Пасічник Ю. В. - Фінансування охорони здоров’я: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2012)
Зінченко О. А. - Удосконалення підходів до формування механізму управління фінансовими результатами підприємства (2012)
Шпильова В. О. - Корпоративна культура: актуальні проблеми сучасності (2012)
Бережна Л. В. - Моделювання впливу міжнародного кредитування на економічний стан України, Снитюк О. І. (2012)
Гавриленко В. О. - Перспективи розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні (2012)
Геліч Н. В. - Переваги та недоліки використання аутсорсингових послуг (2012)
Гончаренко І. Г. - Податковий контроль в контексті євроінтеграції економіки України, Лега Н. Ю. (2012)
Гордієнко Л. А. - Важелі фінансової політики доходів населення (2012)
Делія О. В. - Імідж керівника як чинник оптимізації управління персоналом (2012)
Демчук О. В. - Роль и значение показателей ликвидности при оценке финансового состояния предприятий рыбного хозяйства Украины (2012)
Драгомирецька М. І. - Фінансово-економічна підсистема як основа стратегічного розвитку підприємства, Драгомирецький Я. І. (2012)
Дудченко Н. В. - Боргові зобов’язання як інвестиційний інструмент залучення фінансових ресурсів для фінансування державних потреб, Демиденко В. В. (2012)
Забуранна Л. В. - Методологія дослідження взаємодії складових аграрної сфери карпатського економічного району (2012)
Круглянко А. В. - Стратегічні підходи до управління туристичними підприємствами (2012)
Радкевич Л. А. - Теоретичні підходи до формування поведінки споживачів, Луговська І. А. (2012)
Радова О. В. - Сучасний стан матеріально-технічного оснащення сільськогосподарських кооперативів (2012)
Резнікова Н. В. - Економічні дисбаланси у вимірах глобальної взаємозалежності: проблема ідентифікації джерел походження та корекції, Відякіна М. М. (2012)
Сідельникова Л. П. - Фіскальне значення податку на прибуток в умовах нестабільності фінансового простору (2012)
Солодкий В. О. - Аспекти забезпечення сталого розвитку в контексті геосоціальних трансформацій (2012)
Струк Н. С. - Застосування методу еталонного оцінювання для підвищення ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості, Попівняк Ю. М. (2012)
Труфен А. О. - Основні передумови удосконалення бухгалтерського обліку видатків на оплату праці вищих навчальних закладів (2012)
Федоронько Н. І. - Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні (2012)
Хандюк І. М. - Підвищення ефективності бюджетної політики (2012)
Чорний Р. С. - Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства (2012)
Шевченко О. Л. - Нові реалії брендингу (2012)
Вишневська Н. В. - Реформування адміністративно-територіального устрою як необхідна передумова формування фінансово самодостатніх територіальних громад, Ковальчук І. І., Підцерковний Б. В. (2012)
Пілевич Д. С. - Особливості інвестиційної політики в умовах дестабілізації зовнішніх впливів на макроекономічне середовище (2012)
Сукач О. М. - Методичні підходи до оцінювання та моніторингу бюджетних програм місцевого рівня (2012)
Присяжнюк О. О. - Проблема вдосконалення управління державним боргом (2012)
Савченко А. В. - Основні напрями грошово-кредитної політики в сучасних умовах (2012)
Воробйов А. А. - Ринок хліба та хлібобулочних виробів: проблеми та тенденції розвитку (2012)
Джумурат О. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення управління ризиками в митній службі (2012)
Задворних С. С. - Періодизація тіньової економіки в Україні від часів СРСР до сучасності (2012)
Кифяк В. І. - Організація інституційного механізму розвитку аграрних підприємств у просторі та часі (2012)
Красикова С. І. - Оцінка результативності управління зовнішнім та внутрішнім маркетингом санаторно-курортних підприємств АР Крим (2012)
Мельник К. К. - Комплексний підхід до запровадження та реалізації режиму інфляційного таргетування (2012)
Рихлицька Х. М. - Формування механізму розвитку сільського зеленого туризму АРК (2012)
Трофименко М. Ю. - Актуальні проблеми та завдання соціальної політики України (2012)
Ящук Є. А. - Економетричне моделювання фінансових результатів (2012)
Беридзе Д. Г. - Перспективы развития малого бизнеса в Грузии (2012)
Більщук А. В. - Шляхи удосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні (2012)
Ролдугіна Ю. В. - Податкове регулювання діяльності банківських установ (2012)
Бородулькіна Т. О. - Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку, Мордвинцева М. В. (2015)
Грейліх О. О. - Розвиток здібностей дітей дошкільного віку засобами іноземної мови (2015)
Demyanenko S. D. - Construction of Language System by Children of a Preschool age (2015)
Ivashkevych E. Z. - Intercultural Competence and Social Intellect of a Teacher in a Sphere of Psycholinguistics (2015)
Калмиков Г. В. - Професійно-мовленнєва діяльність психолога як психолінгвістичний феномен (2015)
Калмикова Л. О. - Особливості висловлювань дітей старшого дошкільного віку за серіями сюжетних картинок, Дядюша Ю. В. (2015)
Корніяка О. М. - Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи (2015)
Lavrynenko A. L. - The Adaptation of General Modeling Principals to Psycholinguistic Sphere on the example of Lingual Personality (2015)
Лила М. В. - Особливості сприймання, розуміння й породження висловлювання, Лила М. М. (2015)
Макаренко А. Н. - Изменение психолингвистических паттернов в условиях стресса, Петров Ф. И. (2015)
Новикова Г. П. - Проблемы социально-культурного формирования речевой личности студента как будущего профессионала в процессе языкового образования (2015)
Орап М. О. - Властивості організації мовленнєвого досвіду особистості (2015)
Савчин О. М. - Проблема внутрішнього мовлення в психолінгвістичній спадщині Б. Ф. Баєва (2015)
Ушакова О. С. - Психолого-педагогические условия овладения языком в дошкольном детстве (2015)
Kharchenko N. V. - Development in Preschoolers of Skills in Listening and Producing Expression-considerations (2015)
Бігич О. Б. - Психолінгвістичні передумови формування франкомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів, Яковенко-Глушенкова Є. В. (2015)
Голикова Т. А. - Цвет в алтайском языковом сознании: психолингвистический аспект (2015)
Ігнатьєва С. Є. - Топоси й локуси як складники щоденникової моделі (2015)
Кольцова Е. А. - Оценочные номинации в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений) (2015)
Кушмар Л. В. - Збіги та розбіжності у мовній та концептуальній картинах світу студентів економічних спеціальностей (на матеріалі асоціативного експерименту (2015)
Mykhalchuk N. A. - Psycholinguistic Analysis of the Graphic Novel "WATCHMEN" By Alan Moore and Dave Gibbons, Chala Yu. M. (2015)
Мороз В. Я. - Біблійна комунікація як багатоаспектний феномен Старого Завіту (2015)
Пікалова А. О. - Психологічний тип поета в дитячому англомовному поетичному дискурсі (2015)
Ceytlin S. N. - Some Observations on Formation of Russian-speaking Vocabulary with Foreign Language Speaking Children (2015)
Швець Т. А. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі формування комунікативної компетенції студентів (2015)
Галацька В. Л. - Духовна константа Т. Г. Шевченка та її аналітично-художня інтерпретація в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі спеціалізованих видань) (2015)
Козиряцька С. А. - Медична журналістика в контексті наукової (2015)
Нагорняк М. В. - Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами (2015)
Холод О. М. - Інмутація мас як стимул протестної діяльності (критерії аналізу за теорією С. Московичі) (2015)
Цуканова Г. О. - Експериментально-практичні парадигми реалізації прийомів впливу інфографіки на сприйняття газетно-журнальних текстів (2015)
Чернявська Л. В. - Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі (2015)
Титул, зміст (2012)
Гладкий О. В. - Науково-інноваційний потенціал України: сучасний стан і тенденції розвитку (2012)
Мискін Ю. І. - Розвиток ринкових відносин в Україні та їх вплив на аналітичне забезпечення управління (2012)
Сагер Л. Ю. - Науково-методичні аспекти управління комунікаціями на промисловому підприємстві (2012)
Семенишин Х. М. - Визначення поняття "сільські території”: соціально-економічний аспект (2012)
Погорєловська І. Д. - Модернізація Державної податкової служби України з позицій синергетики (2012)
Царенко М. О. - Науково-методичні засади дослідження регіональних інвестиційних програм (2012)
Минаева Т. С. - Совершенствование антикризисного управления на предприятиях (2012)
Береславська О. І. - Реформування фінансового сектору України в контексті антикризового регулювання (2012)
Галюта А. А. - Інституційне забезпечення проведення фіскальної політики в Україні (2012)
Тарангул В. І. - Бюджетно-податковий механізм у системі фінансового стимулювання розвитку регіонів (2012)
Кострач Л. М. - Оцінка волатильності ризику вітчизняного біржового ринку цінних паперів (2012)
Тарангул Л. Л. - Прогнозування податкових надходжень в органах ДПС України: практика застосування, Санжаревська І. С. (2012)
Грищенко О. О. - Реформування податкової політики як стратегічний фактор розвитку економіки (2012)
Сторожук О. В. - Горизонтальний моніторинг – новація в сфері податкового контролю, Прядко М. С. (2012)
Паянок Т. М. - Статистичний аналіз відшкодування податку на додану вартість по регіонах України, Пікінер В. О. (2012)
Дейнека В. Ф. - Особливості формування і реалізації податкової політики держави в умовах глобалізації (2012)
Матухно М. О. - Мінімізація податку на додану вартість: формування доказової бази при доведенні факту нікчемності (дефектності) правочинів (2012)
Михасик О. Д. - Особливості методики проведення аудиту розрахунків у іноземній валюті (2012)
Чеховська І. В. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні, Лівак П. Є. (2012)
Кузьменко О. О. - Вплив публічного інтересу на формування сучасної парадигми оподаткування в Україні (2012)
Позняков С. П. - Конституційний генезис права публічної власності в Україні (2012)
Боднарчук О. Г. - Соціальна незахищеність співробітників кримінально-виконавчої системи як додатковий ризик корупції (2012)
Сирота А. І. - Правовий статус органів державного регулювання фінансового ринку України (2012)
Крупнова Л. В. - Адміністративне судочинство у забезпеченні захисту прав громадян (2012)
Кононенко В. П. - Відповідність положень Податкового кодексу України Конституції України та правовим позиціям Європейського суду з прав людини (2012)
Кривенко Д. В. - Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового законодавства (2012)
Кармаза О. О. - Принципи житлового права (2012)
Трояновська Т. М. - Процесуально-процедурна форма виконання податкового обов’язку (2012)
Яцик Т. П. - Принципи взаємодії органів Державної податкової служби України із засобами масової інформації (2012)
Лисенко В. В. - Фіктивні підприємства у механізмі злочинної діяльності, Петросян В. Г. (2012)
Цимбал П. В. - Попередження корупційних злочинів, Кимлик Н. В., Ляшенко М. М. (2012)
Цимбал Т. Я. - Юридична психологія: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Сіренко О. В. - Обстановка вчинення крадіжок, грабежів і розбійних нападів неповнолітніми як елемент криміналістичної характеристики (2012)
Діденко Є. В. - Забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в досудовому провадженні (2012)
Підюков П. П. - Законодавство держав Європи щодо міжнародного співробітництва правоохоронних органів при проведенні таємних розслідувань, Паніотонов Є. К., Конюшенко Я. Ю. (2012)
Бондик В. А. - Роль інформаційних технологій у виявленні злочинів у сфері оподаткування (2012)
Линник О. В. - Використання поліграфа для розкриття злочинів (історико-правові аспекти) (2012)
Омельчук Л. В. - Становлення інституту притягнення до кримінальної відповідальності за професійні злочини медичних працівників (2012)
Мудряк Т. О. - Визначення поняття криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2012)
Янковський С. А. - Громадянство ЄС: інститут міжнародного права чи інститут внутрішнього права держав Європейського Союзу? (2012)
Титул, зміст (2013)
Віткін Л. - Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання (2013)
Гриньов Б. - Щодо питання застосування "Методу обкладинки" у національній стандартизації, Любинський В., Молчанова Н., Ламааши Л. (2013)
Грищенко Ф. - Нормативно-правові аспекти будівництва автомобільних доріг, Лісніченко Т. (2013)
Гуменюк Г. - Реформування системи державного контролю і нагляду за якістю та безпечністю харчової та сільськогосподарської продукції (2013)
Криворучко О. - Методичні положення гармонізації системи управління підприємством на основі управління якістю (2013)
Колобиліна О. - Розробляння комплексної методики ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків в умовах виробничої діяльності підприємств, Кравцова С. (2013)
Як зменшити перешкоди у відкритих офісах (2013)
Бойко Т. - Система енергоуправління в Україні: перспективи та особливості нормування, Столярчук П. (2013)
Калита Т. - Целеполагание: для чего и какое? (2013)
Бочарова О. - Експрес-методи оцінювання якості плодової продукції, Боброва І., Галюрова Ю. (2013)
Чернявський А. - Застосування статистичних методів контролю якості для забезпечення достовірності виконуваних вимірювань, Моцак Т., Уткіна Л., Дуболар Я. (2013)
Князєв В. - Результати міжлабораторних порівняльних випробувань на несприйнятливість технічних засобів до дії електромагнітних завад (2013)
Науменко В. - Оцінювання результативності ужитих заходів для досягнення потрібної компетентності персоналу підприємства (2013)
Енергоаудит — нагальна потреба економіки держави (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень-грудень 2013 року (2013)
Титул, зміст (2013)
Чеховська І. В. - Вплив громадських організацій на формування та реалізацію державної сімейної політики в Україні (2013)
Собакарь А. О. - Інституційні засади державного контролю за безпекою дорожнього руху в Україні (2013)
Новицький А. М. - Особливості застосування відповідальності за правопорушення у податковій сфері (2013)
Печуляк В. П. - Удосконалення державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правовий аспект (2013)
Литвин Н. А. - Визначення сутності права на захист, Горкава В. В. (2013)
Захарчук А. С. - Формування правової культури українського населення Галичини (середина ХІХ – початок ХХ століть) (2013)
Кінаш У. Я. - Компетенція державних нотаріальних контор і нотаріальних архівів: поняття та види (2013)
Самофалов О. Л. - Мета, завдання, функції підрозділів карного розшуку: адміністративно-правовий аспект (2013)
Коваль М. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання повноважень посадових осіб Державтоінспекції МВС України при здійсненні ними провадження у справах про адміністративні правопорушення, що вчиняються у сфері безпеки дорожнього руху, Жидков Д. В. (2013)
Тернущак М. М. - Правове визначення функцій центрів обслуговування платників податків (2013)
Омельчук В. В. - Засади формування церковно-канонічних норм у Візантійській імперії (2013)
Білецька Г. М. - Порівняльно-правовий аналіз оподаткування землі: українські реалії та зарубіжний досвід (2013)
Пустовіт Ю. Ю. - Визначення поняття "принципи” у фінансовому праві України (2013)
Хорошаєв Є. С. - Розвиток бюджетного права ЄС (2013)
Завидняк І. О. - Діяльність благодійних організацій в Україні як суб’єктів адміністративного права (2013)
Трубіна М. В. - Позабюджетне фінансування дитячо-юнацького спорту в Україні: правовий аспект (2013)
Удяк В. І. - Сутність податкової політики як правової категорії (2013)
Філонов О. В. - Правове регулювання діяльності органів по боротьбі з тероризмом в Україні (2013)
Лисенко В. В. - Незаконний обіг товарів в Україні: криміналістична класифікація злочинів, Курілов Г. М. (2013)
Данкович Н. О. - Відповідальність юридичних осіб в Україні: кримінально-правовий аспект (2013)
Власова Г. П. - Укладення угоди між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим) про визнання винуватості (2013)
Бірюков Г. М. - Інформаційне забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Бірюкова І. Г. (2013)
Халимон С. І. - Методологія дослідження конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2013)
Дідківська Г. В. - Особливості судового провадження щодо неповнолітніх (2013)
Завидняк В. І. - Судовий прецедент як джерело права (2013)
Розум О. М. - Застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із особливою жорстокістю (2013)
Клинчук І. В. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Амеліна А. С. - Тактика проведення обшуку по податкових злочинах (за новим КПК України) (2013)
Козак Н. С. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють комп’ютерні злочини (2013)
Гоч Н. В. - Предмет злочинного посягання ухилень від сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2013)
Ляшенко М. М. - Оперативно-розшукова профілактика економічних злочинів (2013)
Іванов С. О. - Визначення правового титулу майна, набутого внаслідок діяльності бюджетних установ, Сніцар І. В. (2013)
Обривкіна О. М. - Нормативно-правове регулювання спеціальних пенсій (2013)
Алямкін В. В. - Договір поставки як різновид договору оптової купівлі-продажу (2013)
Голенко І. П. - Виникнення правовідносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2013)
Шишка Р. Б. - Визначення предмета порівняльного цивільного права в сучасних умовах (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Шалгимбаева Б. Е. - История и развитие ковроткачества в Казахстане (2014)
Денисова Н. И. - Традиционная художественная культура казахского народа в контексте художественной жизни Павлодарского Прииртышья 40-x – 80-x годов ХХ века (2014)
Лагода О. Н. - Fashion-иллюстрация как специфический канал коммуникации (2014)
Котова Е. В. - Форма и функция в дизайне в контексте исторического взаимодействия, Федосов Л. С. (2014)
Лагода О. Н. - Визуальные коммуникации в репрезентации моды (2014)
Литвинюк Л. К. - Эволюция типов предметно-пространственной среды виставочных помещений (2014)
Сторожук С. В. - "Вавилон" как фактор национальной консолидации: европейский и украинский контекст (2014)
Арефьева С. М. - Проявление дизайна как феномена культуры (2014)
Солдатенкова О. В. - Синергия как важнейший принцип православной культуры (2014)
Стариков П. А. - Тенденции формирования современной культуры творчества в контексте развития психо- и социотехнологий (2014)
Сторожук С. В. - Культурно-психологические признаки этноса (на примере первобытной и рабовладельческой формации) (2014)
Титул, зміст (2013)
Горленко І. О. - Основні напрями формування економічного простору України, Тарангул Д. О. (2013)
Євтушенко Г. І. - Шляхи модернізації підготовки фахівців у сфері управління, Куценко В. І. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України (2013)
Бортнік А. М. - Процесне управління бізнесом: сутність і переваги впровадження (2013)
Мискін Ю. І. - Вплив зміни логіки соціальної поведінки на управління (2013)
Ратушняк Т. В. - Сучасні підходи до вимірювання якості життя, Одинець В. А. (2013)
Шевчук С. В. - Економіко-правові засади регулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Ляшенко Г. П. - Інтернет-маркетинг та його інструменти, Моткалюк Р. В. (2013)
Максименко І. А. - Політекономічне знання як стратегічний ресурс формування постіндустріального суспільства та його економіки (2013)
Шахматова Т. А. - Теоретичні засади визначення категорії "соціальна безпека” національної економіки (2013)
Береславська О. І. - Сучасні банківські кризи: причини та ймовірність повторення (2013)
Шут С. О. - Аналіз вітчизняної практики державних капітальних вкладень (2013)
Бедринець М. Д. - Практика незалежного фінансового контролю в Україні (2013)
Демченко Т. М. - Втрати бюджету внаслідок наданих податкових пільг (2013)
Ляшенко Ю. І. - Бюджетні кошти держави: теорія і практика формування (2013)
Мацелюх Н. П. - Регулювання світового фінансового ринку: методологічні аспекти (2013)
Перехрест Л. М. - Теоретико-методологічні основи формування системи індикаторів фінансової стабільності банків (2013)
Мовчун С. В. - Особливості реформування систем пенсійного забезпечення в окремих економіках світу (2013)
Рудой В. М. - Світовий досвід діяльності інституційних інвесторів та його реалізація на фондовому ринку України (2013)
Унинець О. М. - Сегментування як засіб розширення клієнтської бази банків (2013)
Дейнека В. Ф. - Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в контексті спрощення системи обліку доходів бюджету, Корж М. А. (2013)
Романенко Л. В. - Переваги та недоліки присутності іноземного капіталу в банківській системі України (2013)
Новицький В. А. - Трансфертне ціноутворення в операціях із офшорами (2013)
Блащук О. В. - Кредитування оновлення об’єктів житлової нерухомості в Україні з урахуванням російського досвіду (2013)
Федина В. В. - Фінансова грамотність населення у процесі пенсійної реформи (2013)
Теліщук М. М. - Досвід формування та реалізації акцизної політики у країнах Митного союзу (2013)
Сторожук О. В. - Податок на прибуток підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід, Панура Ю. В. (2013)
Паянок Т. М. - Статистичний аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування (2013)
Залізко В. Д. - Особливості оподаткування виробництв на сільських територіях (2013)
Семенишин Х. М. - Податок на нерухоме майно як джерело наповнення місцевих бюджетів (2013)
Трайтлі В. Ю. - Державний аудит бюджетних програм як інструмент підвищення ефективності податкового адміністрування (2013)
Шако О. А. - Удосконалення партнерських відносин податкових органів з платниками податків (2013)
Арістова Н. О. - Формування педагогічної компетентності майбутніх викаладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін (2014)
Амеліна С. М. - Тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах сша в умовах глобалізації, Тарасенко Р. О. (2014)
Балалаєва О. Ю. - Дослідження мотивації вивчення латини студентами-ветеринарами (2014)
Березова Л. В. - Психологічні особливості рівнів реалізації стратегій (2014)
Буцик І. М. - Удосконалення змісту професійної підготовки фахівців за спеціальністю "педагогіка вищої школи" (2014)
Brskova Alica - Habitat and habitus in adaptation of man (2014)
Вощевська О. В. - Акредитація вищих навчальних закладів США (2014)
Галімова В. М. - Застосуванням комп’ютерних технологій у підготовці сучасних фахівців – екологів, Суровцев І. В., Галімов С. К. (2014)
Гарінa С. М. - Типологія медіатекстів: проекція на освітні ресурси та технології (2014)
Герасимова І. Г. - До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі (2014)
Гунько Н. А. - Компоненти педагогічної майстерності майбутніх викладачів (2014)
Демешкант Н. А. - Роль національної стратегії сталого розвитку польщі в екологічній освіті фахівців (2014)
Денисюк Л. М. - Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді (2014)
Джеджула О. М. - Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі компютерно орієнтованих технологій, Островський А. Й., Хом яковський Ю. Л. (2014)
Євстаф’єва В. О. - Упровадження інноваційних технологій навчання у викладанні дисциплін ветеринарного напряму, Клименко О. С., Кручиненко О. В., Коваленко В. О. (2014)
Єрмакова З. І. - Реальний стан розвиненості комунікативної компетентності викладачів професійно-теоретичної підготовки (2014)
Журавська Н. С. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час проведення практичних занять у вищих аграрних навчальних закладах і – іі рівня акредитації при навчанні спеціальних дисциплін, Шерембей Н. М., Попова О.Ф. (2014)
Іванова Ю. І. - Проблема формування математичних понять у науково-педагогічній літературі (2014)
Журавська Н. С. - Технологія проблемного навчання у підготовці молодших спеціалістів - агротехніків, Івасик М. В., Берник Н. О. (2014)
Канівець О. М. - Становлення та розвиток системи британської вищої ветеринаної освіти (2014)
Касаткін Д. Ю. - Особливості процесу сприйняття інформації в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі (2014)
Ковальчук Т. І. - Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості (2014)
Кожушко С. П. - Сутність та структура феномену "компетентність майбутнього фахівця у здійсненні професійної взаємодії" (2014)
Колісник Н. В. - Основні підходи до формування комунікативної компетентності на засадах принципу наступності (2014)
Лашкул В. А. - Науково – педагогічні засади формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2014)
Лісовська Л. М. - Інноваційні процеси у формуванні професійної компетентності організаторів виробництва (2014)
Лузан П. Г. - Технологія оцінювання складності індивідуальних завдань зі спеціальних дисциплін для майбутніх землевпорядників, Кочеригін Л. Ю. (2014)
Лятуринська С. Е. - Генеза елективної системи в сша в період з кінця хvііі до початку хх століття (2014)
Мартинюк І. А. - Технології проектного навчання у підготовці агента з організації туризму (2014)
Мельничук Т. Ф. - Роль особистості педагога у здійсненні культурно-просвітницької діяльності серед студентів (2014)
Наконечна О. В. - Методика проведення міжпредметного тренінгу в контексті формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Оначук І. О. - З досвіду профілактики девіантної поведінки дітей та молоді (2014)
Опанасенко О. В. - Сфера діяльності соціального педагога у сільській місцевості (2014)
Найдьонова А. В. - Особливості безперервного навчання в системі підготовки економістів в університетах великої британії (2014)
Плаксієнко І. Л. - Окремі аспекти організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищій школі, Шупта М., Кочерга А. А. (2014)
Пришляк В. М. - Вплив циклів навчальних дисциплін на процес формування проектної діяльності фахівців з механізації сільського господарства (2014)
Рожков Ю. Г. - Формування професійної компетентності студентів аграрних ВНЗ, Журавська Н. С. (2014)
Романюк И. Н. - Информационные технологии в подготовке специалистов по работе с личным составом (2014)
Рудик Я. М. - Методика проведення практичного заняття з аналізу виробничих ситуацій, Бобер В.В. (2014)
Рудницька Н. А. - Методична підтримка самостійної роботи майбутніх фахівців-аграріїв (на матеріалі французької мови) (2014)
Rudnytskykh O. - Pedagogical training as a modern means of prospective teachers’ pedagogical creativity development (2014)
Саєнко Т. В. - Теоретико-методологічні засади екологічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (2014)
Соловйова О. В. - Сучасні тенденції впровадження педагогічних технологій у вищу школу (2014)
Сущенко Р. В. - Управлінська культура інженера залізничного транспорту та її роль у запобіганні конфліктних ситуацій (2014)
Табінська С. О. - Авторські концепти модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів з фізичного виховання (2014)
Тепла О. М. - Підготовка наставників академічних груп до формування гуманістичних цінностей у студентів (2014)
Устименко В. В. - Білінгвальне навчання як засіб впровадження багатомовностІ (2014)
Хорошилова Н. В. - Автономне та самостийно кероване іншомовне навчання у системі освіти дорослих німеччини (2014)
Яковлева В. А. - Особливості організації навчальнї практики з дисципліни "методика навчання соціально-педагогічних дисциплін" (2014)
Костюк Д. А. - Педагогічні умови формування фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2014)
Яшник С. В. - Обгрунтування управлінської культури в системі складових професійної підготовки фахівців до управлінської діяльності (2014)
Титул, зміст (2013)
Рудюк О. - Аналіз вимог стандартів на залізничні рейки для магістральних колійї, Пихтін Я., Іванисенко Л., Безпоясова А. (2013)
Семко Ж. - Класифікатори. Класифікація рейкового рухомого складу. Проблеми визначення та застосування кодів продукції, Тихонова С. (2013)
Тацакович Н. - Значення гармонізації міжнародних стандартів для нафтогазової промисловості в Україні, Карпаш М., Карпаш О., Волошин Я. (2013)
Стандарти ІSО для безпечного та чистого космосу (2013)
Матус Г. - Унормування термінів міжнародних стандартів у космічній сфері, Рудько К. (2013)
Андрощук В. - Новизна і актуальність ДСТУ 7346:2013 "Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови", Дорохович А. (2013)
Кохан С. - Актуальність і своєчасність затвердження національного стандарту ДСТУ 3143:2013 "М’ясо птиці. Загальні технічні умови" (2013)
Неймовірна історія стандартизації дайвінгу (2013)
Дере’янко В. - 12-е засідання ISO/TC 218 "Лісоматеріали" (2013)
Анищенко І. - Нове у законодавстві України та нормативних документах (2013)
Сак О. - Про затвердження нового Технічного регламенту безпеки машин (2013)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2013)
Вухерер К. - Міжнародні стандарти забезпечують прогрес, Хілл Т., Туре Х. (2013)
XXXVI Генеральна асамблея ISO (2013)
ISO представляє свій новий журнал (2013)
Стандарт ISO/IEC 27 001 допоможе підготуватися до інцидентів у галузі інформаційної безпеки (2013)
Гуменюк Г. - Пріоритетні напрямки розвитку міждержавної стандартизації, сертифікації та забезпечення єдності вимірювання на період до 2020 року (2013)
Суліма Л. - Особливості упровадження систем управління якістю у клініко-діагностичних лабораторіях медичних закладів, Коломієць Л. (2013)
Полуектова Н. - Взаємовплив корпоративних інформаційних систем і систем управління якістю на підприємствах (2013)
Гриньов Б. - Вибір показників якості й використання різних методів кількісного оцінювання рівня якості, Гурджян Н., Любинський В., Молчанова Н. (2013)
Вербицький С. - Методи вимірювання показників якості м’ясних продуктів: ступінь відповідності міждержавних стандартів міжнародним вимогам, Шугай М., Пацера Н. (2013)
Покращені системи пожежної сигналізації для безпеки будівель (2013)
Виїзне засідання ДП "Одесастандартметрологія": "Актуальні проблеми сьогодення в розвитку стандартизації, метрології та сертифікації" (2013)
Клименко С. - XIII Міжнародна науково-практична конференція "Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика" (2013)
XV Всеукраїнський інформаційний, навчально-консультаційний семінар (2013)
Бандирська О. - Особливості навчання фахівців Львівської філії ДП "УкрНДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2013)
Титул, зміст (2013)
Білоус В. Т. - Організаційно-правові засади діяльності юридичної служби в закладах та органах охорони здоров’я, Лівак П. Є., Степанов І. О. (2013)
Новицький А. М. - Електронний документообіг як елемент забезпечення правового регулювання становлення інститутів інформаційного суспільства (2013)
Чеховська І. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення змісту поняття "державна сімейна політика”: аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду (2013)
Долгий О. О. - Облік адміністративних правопорушень як інформаційна умова забезпечення законності у сфері податкової діяльності суб’єктів господарювання в Україні (2013)
Кимлик Р. В. - Прокурорський нагляд за додержанням прав неповнолітніх при притягненні до адміністративної відповідальності (2013)
Коваль М. В. - Організація підготовки посадових осіб Державтоінспекції для здійснення повноважень у справах про адміністративні правопорушення, Жидков Д. В. (2013)
Литвин Н. А. - Інформаційні відносини в податковій сфері: теоретико-правовий аспект, Шапка А. В. (2013)
Новицька Н. Б. - Правові аспекти зловживання правом на свободу слова та інформації (2013)
Сирота А. І. - Фінансовий омбудсмен як позасудова система врегулювання спорів на фінансовому ринку України (2013)
Яцик Т. П. - ЗМІ як одна з форм контролю за правозастосовною діяльністю податкових органів (2013)
Бойко-Слобожан О. О. - Структура витрат місцевих бюджетів: правовий аспект (2013)
Дмитрук О. О. - Правове регулювання реалізації права на податкову інформацію (2013)
Стародуб Д. М. - Особливості правового статусу суб’єктів податкового декларування доходів фізичних осіб (2013)
Данкович Н. О. - Засада розумності строків у кримінальному провадженні щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками (2013)
Лисенко В. В. - Характеристика способів незаконного обігу товарів в Україні, Курілов Г. М. (2013)
Власова Г. П. - Практика застосування спрощеного кримінального судочинства у Польщі (2013)
Грицюк І. В. - Криміналістична профілактика протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування, Касянюк Н. С. (2013)
Завидняк В. І. - Історичні передумови виникнення судового прецеденту (2013)
Калганова О. А. - Професійна злочинність у І половині ХХ століття (2013)
Кимлик Н. В. - Особливості проведення слідчих дій під час розслідування корупційних злочинів (2013)
Лисюк Ю. В. - Особливості проведення допиту свідка під час здійснення судового провадження (2013)
Мудряк Т. О. - Роль взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в криміналістичному забезпеченні розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (2013)
Омельчук Л. В. - Криміналістична характеристика неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками як спосіб вчинення злочину (2013)
Сіренко О. В. - Теоретичні питання криміналістичної профілактики (2013)
Супрун Т. М. - Правова презумпція в англо-американській та романо-германській правових системах (2013)
Шкелебей В. А. - Компромісний спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту (2013)
Жерж Н. А. - Психологічний портрет серійного вбивці (2013)
Лазебний А. М. - Генезис інституту використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2013)
Лисенко О. В. - Організація розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2013)
Лужецька О. Р. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики вимагання, пов’язаного із застосуванням насильства над потерпілим (2013)
Ляшук О. М. - Застосування науково-технічних засобів як фактор сприяння здійсненню міжнародного розшуку осіб (2013)
Амеліна А. С. - Поняття кодифікації цивільного законодавства (2013)
Іванов С. О. - Особливості судової практики розгляду цивільних справ з відшкодування збитків коштами Державного бюджету України, Сніцар І. В. (2013)
Ланцева К. В. - Цивільно-правові аспекти колізійного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні та Республіці Куба (2013)
Гамбаров Г. Д. - Зарождение международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в финансовой сфере (2013)
Антонюк А. Б. - Правове регулювання надання міжнародної правової допомоги: проблеми та напрями вдосконалення (2013)
Чесановська Т. П. - Правове регулювання європейського співробітництва в сфері вищої освіти (2013)
Титул, зміст (2013)
Алиев Б. Х. - Налоговая политика и налоговые преобразования в РФ: тенденции развития, проблемы и пути совершенствования, Мусаева Х. М. (2013)
Андрущенко В. Л. - Общественный статус мытарей по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Завета, Тучак Т. В. (2013)
Анимица П. Е. - Проблемы применения опыта зарубежных стран в сфере налогообложения недвижимости (2013)
Баранова В. Г. - Влияние налоговой нагрузки на развитие предпринимательства, Дубовик О. Е. (2013)
Валигура В. А. - Альтернативы расширения базы налогообложения налога на доходы физических лиц в Украине (2013)
Вишневская Е. Н. - Идентификация и анализ основных налоговых популяций, Гурнак А. В. (2013)
Десятнюк О. М. - Дисбаланс налоговой системы: причины и пути преодоления, Амбрик Л. П. (2013)
Дьякова Е. Б. - О налоговых последствиях членства России в ВТО (2013)
Ермакова Е. А. - Клиентоориентированный подход в налогообложении (2013)
Зайков В. П. - Формирование региональной налоговой политики в современных условиях, Бочарова О. Ф. (2013)
Зверяков М. И. - Теоретические основы определения налоговой нагрузки и налогового бремени, Слатвинская М. А. (2013)
Зима О. Г. - Анализ видов и типов налогового поведения (2013)
Иванова О. Ю. - Налогово-бюджетные инструменты обеспечения конкурентоспособности регионов: разграничение сфер применения (2013)
Калинеску Т. В. - Особенности разрешения налоговых конфликтов в украинском социуме (2013)
Котляров М. А. - Социальные аспекты введения налога на недвижимость в Российской Федерации, Татаркин Д. А. (2013)
Крохина Ю. А. - Консолидированная группа налогоплательщиков – новый институт российской экономики (2013)
Лаврентьева Е. А. - Теоретические подходы к формированию налогового потенциала транспортных организаций (2013)
Леонтьева Ю. В. - Концептуальный подход к реформированию страховых взносов на обязательное медицинское страхование как основа повышения эффективности здравоохранения в России (2013)
Майбуров И. А. - Введение налога на недвижимость в России: налогу быть, но каким?, Дербенева В. В. (2013)
Мишина Е. Б. - Патентная система налогообложения: характеристика и перспективы развития (2013)
Найденко А. Е. - Теоретическое обоснование дифференциации ставок налога на доходы физических лиц с учетом показателей регионального развития (2013)
Новицкий А. Н. - Роль государственной налоговой политики в процессе формирования социального капитала сельских территорий: социально-экономический аспект, Зализко В. Д. (2013)
Пинская М. Р. - Роль налогов в повышении качества управления бюджетными ресурсами (2013)
Скрипник А. В. - Целевая функция администрирования налогов , Проскура Е. П. (2013)
Смирнова А. Н. - Трансформация Министерства доходов и сборов Украины в сервисную службу: проблемы и пути их решения (2013)
Соловьев А. К. - Тарифная политика обязательного пенсионного страхования в условиях пенсионной реформы, Коржов М. А. (2013)
Татаркин А. И. - Российский налоговый федерализм как предвестник экономической нестабильности: проблемы и пути совершенствования (2013)
Тюпакова Н. Н. - Налоговое стимулирование развития крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в Краснодарском крае, Ефимова Е. А. (2013)
Тюрина Ю. Г. - Эволюция социального налогообложения в России (2013)
Цытович Н. Н. - Направления развития налогового потенциала региона (2013)
Ядренникова Е. В. - Основные направления совершенствования транспортного налога, Плаксин А. Ю. (2013)
Титул, зміст (2014)
Гуменюк В. - Кон'юнктура ринку санаторно-курортних послуг у системі координат державного регулювання економіки (2014)
Іващук І. - Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку, Іващук О., Захарчук В. (2014)
Котляревський О. - Формування української моделі активізації підприємницької діяльності (2014)
Манжура О. - Вступ до Європейського співтовариства споживчих кооперативів: перспективи для України (2014)
Марченко К. - Теоретичні концепції та регуляторна практика розвитку транснаціональних корпорацій в умовах посткризової світової економіки (2014)
Palaguta N. - European Central Bank as a lender of last resort (2014)
Петрук Ю. - Актуальні завдання управління розвитком підприємств ресторанного господарства в Україні (2014)
Рожко А. - Оцінка рамкових умов для реалізації комерційних проектів у сфері відновлюваної енергетики України (2014)
Сапицька І. - Реструктуризація вугільних шахт: соціально-психологічні аспекти (2014)
Скавронська І. - Світові й глобальні міста: подібності та відмінності (2014)
Харченко В. - Принципи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Шабанова О. - Специфіка інвестиційної діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів (2014)
Глизнер В. - Адміністративно-територіальний поділ Галичини та Буковини російською окупаційною владою в 1914-1918 рр. (2014)
Левик Б. - Участь пострадянських республік у миротворчих операціях ООН та НАТО (2014)
Мороз В. - Функціональні принципи соціального вчення Української греко-католицької церкви (1991-2011): історико-релігієзнавчий аналіз (2014)
Муравік Г. - Перетворення в середовищі промислового робітництва України (1907-1914 рр. ): стан та перспективи дослідження (2014)
Романцова Н. - Наукова та публіцистична діяльність М. Грушевського (1907-1914 рр. ): проблема в українській історіографії ХХ ст. (2014)
Kazakov M. - The theorem on ontological randomness of possible worlds: in defence of relativism towards possible worlds ontology (2014)
Левицький В. - Відповідальність за буття (2014)
Чорнойван Я. - Теорія релігійної освіти в контексті конфесійної традиції віри багаї (2014)
Титул, зміст (2013)
Буланцов В. - Розроблення теоретичних засад аналізу структурних властивостей нормативної бази щодо технічного регулювання та постановка задач з її оптимізації, Стулей В. (2013)
Нова редакція стандарту ISO/TS 22003 дасть поштовх сертифікації в галузі безпечності харчової продукції (2013)
Подойніцин В. - Сучасний стан робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні (2013)
Управління ризиками за допомогою ISO/TR 31004 (2013)
Блінов І. - Методологія побудови моделі ринку електроенергії на основі вимог національного стандарту, Самков О., Танкевич С., Кириленко В. (2013)
Гуменюк Г. - Вимоги європейського законодавства щодо органічного виробництва рослинної та харчової продукції (2013)
Місячний В. - Національна система технічного регулювання: перспективи та сьогодення (2013)
Кохан С. - Необхідність дотримання вимог Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів, Шальман Т. (2013)
Анищенко І. - Нове у законодавстві України та нормативних документах (2013)
Марков Ю. - Реалізація плану заходів щодо розроблення та упровадження сучасних систем управління, Лісніченко Т., Погорецька А., Хмель В. (2013)
Мачульський О. - Обирай українське! Конкурс "100 кращих товарів України", Менакер О. (2013)
Кисилевська А. - Санітарно-гігієнічний стан водопункту мінеральної води: кваліметричний метод оцінки, Нікіпелова О., Новодран О. (2013)
Гриб О. - Науково-технічні аспекти визначення відповідальності за порушення якості електричної енергії, Сендерович Г., Щербакова П. (2013)
Маркування нанопродукції з метою покращання якості інформування споживачів (2013)
Ковальов О. - Описання та оцінювання якості діяльності підприємства (2013)
На шляху до безпеки дорожнього руху (2013)
Почекайлова Л. - Тенденції розвитку національної системи стандартизації (2013)
Шальман Т. - Метрологічна система України: розвиток і перспективи (2013)
До 60-річчя Сергія Тимофійовича Черепкова (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2013)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедекаєв В. А. - Економіка України: балансування на межі дефолту, Косач О. В. (2014)
Дульська І. В. - Інституційні проблеми освіти в умовах формування інформаційного суспільства, Петровська І. О. (2014)
Клиновий Д. В. - Концептуальні засади комплексної оцінки природного багатства України (2014)
Ляшенко Г. П. - Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі нафтовидобувного підприємства), Дерев’янко В. М. (2014)
Мамонова Г. В. - Моделювання методом ієрархій загроз розвитку житлово-комунального господарства, Ружинська Н. О. (2014)
Першко Л. О. - Венчурні фонди як інвестиційні інститути: західний досвід і практика функціонування в Україні, Данькевич А. П. (2014)
Петлін І. В. - Основи визначення та управління ризиками в казначейській системі (2014)
Пілевич Д. С. - Сучасний стан залучення основних джерел інвестицій для розвитку національного господарства (2014)
Поснова Т. В. - Соціальний механізм економічної безпеки (2014)
Тітаренко Г. Б. - Інституціональні інструменти створення ефективної національної інноваційної системи України (2014)
Тимофеєнко С. А. - Визначення зовнішньоекономічного потенціалу регіонів України (на прикладі Одеської області) (2014)
Чернова О. В. - Сучасний стан залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Чибіс І. Е. (2014)
Залізко В. Д. - Трансфертне ціноутворення у сфері сільського господарства України: особливості, проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського