Житар М. О. - Вибір інвестиційної стратегії банку на основі методу аналізу ієрархії (2014)
Остапенко В. М. - Публічно-приватне партнерство в контексті реалізації державної фінансової політики (2014)
Семак Б. Б. - Менеджмент якості та екологічної безпеки текстильної сировини (2014)
Буднік М. М. - Створення ефективного процесу відбору персоналу, Пономаренко І. С. (2014)
Гончаренко Т. П. - Оцінювання сезонності в системі маркетингу промислових підприємств (2014)
Іванова А. І. - Маркетингові інновації в контексті взаємодії підприємств сфери виробництва та послуг на основі використання аутсорсингу (2014)
Денисенко І. П. - Про окремі складові підвищення якості менеджменту підприємств (2014)
Саричев Д. О. - Створена цінність як ключовий індикатор успішної реалізації проекту (2014)
Сластяникова А. І. - Механізм формування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства: стратегічний та тактичний аспекти (2014)
Малихіна О. М. - Формування основних елементів системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств (2014)
Титул, зміст (2013)
Даніч В. М. - Валютна паніка, ажіотаж та їх вплив на діяльність підприємств, Шеховцова К. В. (2013)
Просяник Н. В. - Роль державного управління видатками місцевих бюджетів у розвитку міського комплексу: зарубіжний досвід (2013)
Рудніченко Є. М. - Опортуністична поведінка суб’єктів реалізації фіскальної функції держави в контексті економічної безпеки: погляд з позиції агентської теорії (2013)
Беседа Ю. К. - Концепция механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального сектора экономики (2013)
Колісник М. М. - Удосконалення механізмів державного управління туристичною галуззю в Україні в контексті еволюції туристичної політики розвинених країн світу (2013)
Корнивская В. О. - Долгосрочная парадигма развития в условиях глобализации: противоречия и пути их преодоления. (2013)
Голиков А. П. - Трансграничное сотрудничество Украины в современных условиях ее геоэкономической стратегии, Шуба М. В. (2013)
Кирилюк Н. В. - Глобалізаційні та інтеграційні чинники трансформації європейських національних моделей економічного розвитку (2013)
Пілецька С. Т. - Вплив механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств авіаційної промисловості на їх фінансову незалежність (2013)
Лапшин В. І. - Дефіцитна модель управління інвестиційними проектами в регіонах, Кузніченко В. М. (2013)
Наумов В. Н. - Прогнозирование значений эндогенных переменных в системе одновременных уравнений (2013)
Соколовська З. М. - Прикладне імітаційне моделювання як аналітична основа прийняття управлінських рішень, Яценко Н. В. (2013)
Акулов М. Г. - Модель стратегії розвитку кластер-логістичних систем (2013)
Васьків О. М. - Математична модель та автоматизація ІТ розрахунку виробничо-господарської діяльності підприємства, Здрок В. В. (2013)
Коваленко Е. С. - Идентификация кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности коксохимических предприятий (2013)
Луняков О. В. - Межстрановой факторный анализ дисбалансов и устойчивости финансового сектора экономики (2013)
Максимов С. В. - Визначення економічної ефективності транспортної системи кар’єру, Монастирська О. Ю. (2013)
Полякова О. Ю. - Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства, Гольтяєва Л. А. (2013)
Чернышов С. И. - Об использовании метода динамического программирования Р. Беллмана в задачах экономического содержания (2013)
Андрейшина Н. Б. - Концептуальний підхід щодо прогнозування попиту (2013)
Єгоркіна Т. О. - Планування витрат промислових підприємств із застосуванням методів економіко-математичного моделювання (2013)
Хавер В. М. - Формування економічної моделі з дослідження можливості реалізації інноваційного проекту (2013)
Мілевська Т. С. - Статистична оцінка результатів інноваційної діяльності регіонів (2013)
Кравченко Т. И. - Процесс продвижения инновационной продукции на рынок: сущность, особенности организации (2013)
Андросюк Г. М. - Моделювання процесу науково-технічних та інноваційних розробок залежно від умов фінансування, Качур Н. В., Маслов В. П. (2013)
Папп В. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Леонтьева Ю. Ю. - Региональная туристская дестинация и её социально-экономическое развитие, Тимощенкова О. А. (2013)
Пулина Т. В. - Влияние показателей стабильности и роста показателя эффективности деятельности предприятия на процесс создания кластерного объединения (2013)
Шандова Н. В. - Принципи формування умов сталого розвитку промисловості (2013)
Афанасьєв І. Є. - Управління використанням запасів залізорудної сировини в процесі виробництва товарного концентрату (2013)
Станіславчук Ю. С. - Факторний аналіз формування цін на ринку будівництва в Україні, Гальчинський Л. Ю. (2013)
Остапенко О. М. - Життєвий цикл договору страхування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Янченко З. Б. - Оцінка достатності інноваційного потенціалу аграрних підприємств (2013)
Власова Н. О. - Принципи та основні етапи оптимізації в системі управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі, Смольнякова Н. М., Михайлова О. В. (2013)
Синякова К. М. - Система ресурсного забезпечення підприємств туристичної сфери у глобальному та регіональному вимірах (2013)
Доронина М. С. - Социализация экономики и трудового потенциала производственной организации, Голубев С. Н. (2013)
Назарова Г. В. - Стимулирование трудовой деятельности как составной элемент концепции Достойного труда, Степанова Э. Р. (2013)
Ястремська О. М. - Здійснення соціально-трудових відносин на засадах соціального партнерства, Попова А. А. (2013)
Давидова І. О. - Умови ефективної реалізації та управління інтелектуальним капіталом на основі показників сфери зайнятості (2013)
Шифріна Н. І. - Вища освіта як основа формування і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства (2013)
Сагайдак М. П. - Дослідження чинників формування ринку праці для забезпечення внутрішнього маркетингу підприємств в умовах невизначеності детермінант попиту і стану конкурентної ситуації, Мацеєва Н. В. (2013)
Тимошенков І. В. - Інституційна модель розвитку освітньої системи і її емпіричне обґрунтування (2013)
Хоменко І. М. - "Стратегічна решітка" в регулюванні рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств (2013)
Сотнікова Ю. В. - Кільцева організаційна модель управління вивільненням найманих працівників на промислових підприємствах (2013)
Шатравка О. О. - Аналіз умов введення в Україні накопичувальної системи пенсійного забезпечення (2013)
Ляшенко І. М. - Схема процесу підрахунку стандартної ціни продукції в міжнародній корпорації, Вербіцька В. В. (2013)
Глинська А. Є. - Переваги й недоліки пріоритету екологічної складової у формуванні напрямку розвитку підприємств (2013)
Олійник Т. В. - Ідентифікація об’єктів стратегічних змін у процесах управління адаптивністю підприємства (2013)
Єфремова Л. В. - Особливості використання методичних підходів з оцінки при визначенні ринкової вартості підприємства, Алєйнікова Н. М. (2013)
Камінська Т. Г. - Інтелектуальний капітал як складова кругообороту капіталу підприємства в обліку і звітності (2013)
Партин Г. О. - Економічна сутність майнового потенціалу підприємства, Фаріон С. Я. (2013)
Кравченко В. М. - Задачі управління ресурсними потоками на підприємстві, Шурма Р. І. (2013)
Руднєва О. Ю. - Розвиток інструментів еколого-економічного управління промисловим виробництвом (2013)
Гейєр Е. С. - Відстрочені податки за операціями з капіталом: визнання, облік і відображення у звітності (2013)
Гоголь Т. А. - Анализ в системе учетно-аналитического обеспечения предприятий малого бизнеса (2013)
Остапенко Т. М. - Втрати: критерії визнання, ознаки категорії, трактування (2013)
Жилінська О. І. - Державне фінансування і стимулювання розвитку венчурного інвестування у моделі відкритих інновацій (2013)
Krupka I. M. - Modern International Regulatory Requirements for Bank’s Liquidity, Pankiv C. P. (2013)
Кучеренко С. А. - Депозитна політика банку та основні напрями її реформування, Лихочас Я. В. (2013)
Козлов В. І. - Взаємозв'язок моделі нагляду за фінансовим сектором і стабільності банківської системи (2013)
Цеслів А. С. - Комерційна концесія та суміжні договори: порівняльний аспект (2013)
Лепейко Т. І. - Обґрунтування технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства, Мазоренко О. В. (2013)
Бєлікова Н. В. - Роль реклами у формуванні суспільства споживання в країнах, що здійснили економічні реформи (2013)
Порожняк О. О. - Інструментарій управління стратегічною стійкістю підприємства, Єльцова І. В. (2013)
Ціомашко Ю. С. - Еволюційні передумови формування процесного підходу до управління якістю, Станкевич І. В. (2013)
Наумік К. Г. - Категорія й поняття "комунікаційна діяльність": онтологічні відмінності, особливості дослідження й розвитку (2013)
Булат М. А. - Основні маркери трансформації наукового підходу до вирішення питання регулювання державної підтримки та аграрної політики України (2011)
Вишневська Н. В. - Особливості проведення реформування місцевих бюджетів (2011)
Гринів І. З. - Шляхи вдосконалення податкового контроль: зустрічна звірка (2011)
Гринюк Р. М. - Теоретичні аспекти сутності прямого оподаткування суб’єктів господарювання (2011)
Грицина Л. А. - Аналіз ефективності проведення земельних аукціонів у м. Хмельницькому (2011)
Єлісєєва Л. В. - Особливості трансформації бюджетної та податкової політики міських муніципалітетів України в ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Криштопа І. І. - Державний фінансовий аудит як провідна форма державного фінансового контролю (2011)
Погрібна О. П. - Удосконалення системи державного фінансового контролю як вагової складової фінансової системи (2011)
Тимошенко М. В. - Динаміка надходжень Державного бюджету (2011)
Томнюк Т. Л. - Вплив загальнодержавних податків і податкових платежів на соціально-економічний розвиток і фінансове забезпечення територій (2011)
Хмарук Ю. В. - Збалансування доходів та видатків Державного бюджету України (2011)
Шкіря Н. Л. - Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм (2011)
Юревич Л. М. - Податкові ризики в Україні (2011)
Білоконь Т. М. - Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінниччини, Шварц І. В. (2011)
Бондаренко Т. Ю. - Зовнішні та внутрішні суб’єкти контролю (2011)
Вдовенко Н. М. - Методологічні аспекти удосконалення фінансово-економічного забезпечення розвитку рибництва (2011)
Головко О. А. - Обоснование освоения иновационного проекта сонохимических технологий (2011)
Гринь В. П. - Формування системи управління якістю аудиторських послуг в умовах невизначеності та ризику (2011)
Дехтярьова Є. В. - Відсутність обов’язкових умов щодо формування статутного капіталу як фактор впливу на поширення фіктивного підприємництва (2011)
Єлесіна А. А. - Аналіз структури ризиків вищого навчального закладу (2011)
Корінько М. Д. - Процедури аудиту на підготовчому етапі планування (2011)
Левицька І. О. - Формування та облік собівартості транспортування та надання електричної енергії (на прикладі виробничої діяльності електропостачальних компаній) (2011)
Мамонтова Н. А. - Вплив структури балансу та фінансових результатів діяльності на капіталізацію НАК "Нафтогаз України" (2011)
Матрос О. М. - Норми Податкового кодексу для суб’єктів підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування (2011)
Мельник М. Ф. - Облік ремонтів і модернізації основних засобів (2011)
Орищин Т. М. - Сталий розвиток: концептуальні підходи до оптимізації управління (2011)
Петрішина Т. О. - Шляхи забезпечення промислових підприємств страховим захистом в сучасних умовах господарювання: переваги та недоліки (2011)
Проскуріна Н. М. - Соціологія аудиторських процедур (2011)
Руденко О. В. - Організація бюджетного планування запасів на промисловому підприємстві (2011)
Свірко С. В. - Доходи підприємницької та непідприємницької діяльності: визнання та облікова оцінка в умовах національних економічних реформ, Осадча О. О. (2011)
Сопко В. В. - Методичні аспекти використання аналітичних процедур в аудиті (2011)
Стащук О. В. - Проблеми формування та оцінки резервного капіталу підприємств, Кучерук М. В. (2011)
Ткаченко С. А. - Підсистема бухгалтерського обліку в системі управління як фактор підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств (2011)
Юсвалієва А. В. - Визначення потенційної можливості здійснення стратегічного планування фінансової безпеки суб’єкта господарювання (2011)
Якимчук Т. П. - Методичні підходи до оцінки якісних показників надійності корпоративних облігацій (2011)
Галашко С. І. - Система показників оцінки сталого розвитку в контексті вітчизняних економічних реформ (2011)
Грішнова О. А. - Витрати домогосподарств як першооснова системи формування людського капіталу (2011)
Дерій Ж. В. - Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу, Карпюк О. А. (2011)
Іванович І. Ю. - Роль людського ресурсу в інвестиційних процесах вітчизняного АПК (2011)
Куценко В. О. - Детермінанти трудової міграції населення України (2011)
Лучик С. Д. - Фінансові ресурси державної регіональної політики, Лучик В. Є. (2011)
Мазурок П. П. - Науковий сектор як ключовий елемент соціальної політики сучасності, Гузенко О. П. (2011)
Мармуль Л. О. - Фактори і показники продуктивності праці у сільській місцевості, Транченко Л. В. (2011)
Осмятченко Л. М. - Оцінка інтелектуального капіталу: проблемні питання нормативно-правового забезпечення (2011)
Шайкан А. В. - Роль освіченості населення з позиції вирішення проблем соціальної політики, Кукса О. Л. (2011)
Шевчук О. А. - Суспільство знань – як основна домінанта економічного розвитку України (2011)
Ядранський Д. М. - Підходи до встановлення вартості живої праці (2011)
Борейко В. І. - Сутність грошей як засобу платежу і міри цінності товарів та їх вплив на стабільність розвитку економік (2011)
Гладунський В. Н. - Довіра населення до комерційних банків як один із основних чинників їх стійкості, Буяр К. В. (2011)
Головко Е. Г. - Тенденции и перспективы развития банковского сектора Харьковского региона, Москаленко Е. В. (2011)
Іванилова О. А. - Фінансовий інжирінг як інструмент формування банківських новацій (2011)
Карлін М. І. - Аналіз сучасного стану та структури валового зовнішнього боргу України, Ткаченко І. І. (2011)
Ковтун О. А. - Характеристика інвестиційних стратегій поведінки домашніх господарств (2011)
Кучерова Г. Ю. - Розвиток Інтернет-новацій на фондовому ринку України (2011)
Полякова Є. С. - Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю комерційних банків, Лукашук М. В. (2011)
Пруський О. С. - Ризики експансії іноземного капіталу у банківський сектор України, Колісник О. Є. (2011)
Собків О. Й. - Суть роздрібного ринку банківських послуг та підходи до його сегментації (2011)
Шендригоренко М. Т. - Адміністративні витрати в системі ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства (2011)
Анапольська А. І. - Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, - сучасна проблема здійснення електронних розрахунків між суб’єктами приватного підприємництва (2011)
Волкова І. А. - Оцінка курсових різниць у сфері ЗЕД в умовах впровадження Податкового кодексу України, Панасюк В. В. (2011)
Гордієнко В. О. - Дослідження структурних змін виробництва у промисловому регіоні (2011)
Івасишина Н. В. - Ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: тенденції та проблеми розвитку, Малашенко Ю. А. (2011)
Налукова Н. І. - Теоретична концептуалізація страхового маркетингу (2011)
Потишняк О. М. - Інноваційні зміни як фактор соціально-економічної парадигми суспільства (2011)
Стащук О. В. - Технічний аналіз ринку Форекс, Підцерковний Б. (2011)
Супрун А. А. - Вплив фінансово-економічної кризи на страховий сектор (2011)
Супрун Н. В. - Оцінка процесу капіталізації українських страхових компаній (2011)
Толстенко О. - Стратегічні орієнтири розвитку вив теми автомобільного транспорту України (2011)
Тришак Л. С. - Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на фінансовому ринку України (2011)
Федорук Л. В. - Понятійний апарат банківських інвестицій (2011)
Афанасьєв І. Є. - Підвищення ефективності використання основних фондів гірничорудного підприємства (2011)
Миронов О. А. - Гармонізація структури кредитного портфеля комерційного банку (2011)
Миснік С. І. - Концептуальна проблема вибору методу нормалізації інформації щодо оцінювання якості стратегічної ефективності основних фондів промислового підприємства (2011)
Мірошниченко І. В. - Теоретичні основи моделювання інвестиційного потенціалу України (2011)
Новоселецький О. М. - Оцінювання економічної стійкості в динаміці на основі фрактального аналізу (2011)
Пласконь С. А. - Економіко-математичне моделювання управління активами і пасивами комерційних банків, Руська Р. В. (2011)
Пунько Б. М. - Типолого-класифікаційні ознаки методолого-дослідницьких моделей отримання наукових результатів в економіці (2011)
Тоцька О. Л. - Імітаційна модель прогнозування грошових потоків університету (2011)
Хохлов В. Ю. - Оптимізація портфеля цінних паперів за рівнем систематичного ризику (2011)
Шульгіна О. В. - Модель прогнозування настання кризи в економіці України (2011)
Титул, зміст (2013)
Кузьмін О. Є. - Секторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства, Пирог О. В. (2013)
Азизов Г. С. - Инновационная модель воспроизводственных процессов экономики Украины (2013)
Єрмоленко О. А. - Методи регулювання вітчизняного ринку праці (2013)
Солодухін С. В. - Методологічний аналіз стадної поведінки агентів на фінансових ринках (2013)
Коновалова А. В. - Методические аспекты реализации механизма государственно-частного партнерства (2013)
Єлісєєва О. К. - Порівняльний аналіз кредитних спілок Північної Америки і України, Стоянов Г. С. (2013)
Журавльов О. В. - Міжнародні інтеграційні процеси України в умовах трансформації глобальної економіки (2013)
Євсєєва О. О. - Удосконалення системи менеджменту якості життя великого міста (2013)
Тарасова В. В. - Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах (2013)
Боев В. Ю. - Повышение энергоэффективности в инфраструктурных отраслях региона как основа процесса модернизации (2013)
Химинець В. В. - Організаційно-інституційні механізми забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону (2013)
Ніценко В. С. - Проблеми сталого розвитку Одеського регіону, Попович В. В. (2013)
Романова А. А. - Удосконалення методологічних підходів до розроблення концепції підвищення регіональної конкурентоспроможності (на прикладі м. Чернігів) (2013)
Лапшин В. І. - Критеріальний метод аналітичної стохастичної процедури підтримки прийняття рішень, Кузніченко В. М., Стеценко Т. В. (2013)
Бабенко В. А. - Формирование динамической модели многокритериальной оптимизации управления инновационными процессами перерабатывающих предприятий АПК (2013)
Бирський В. В. - Адаптивне управління рівнем економічної безпеки підприємства (2013)
Геселева Н. В. - Емерджентні властивості системи, Заріцька Н. М. (2013)
Дубницький В. Ю. - Порівняльний аналіз відповідності гіпотез про статистичні властивості показників фондового ринку реальним спостереженням, Ходирєв О. І. (2013)
Кравець Т. В. - Моделювання доходностей фондових індексів методами вейвлет-аналізу (2013)
Квасній Л. Г. - Теоретична модель піднесення промислового сектора економіки Прикарпаття, Солтисік О. О. (2013)
Огліх В. В. - Демографічний аспект моделювання перехідного етапу пенсійної системи, Головко А. В. (2013)
Остапенко И. Н. - Пути повышения интеллектуального потенциала вуза, Семенова Л. С. (2013)
Потрашкова Л. В. - Моделирование деятельности предприятия с учетом его социально-экономических отношений как инструмент оценки потенциала предприятия (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання розвитку малого підприємства в умовах конкурентного ринку (2013)
Писанець К. К. - Моделі оцінки кредитного ризику позичальників з часовим параметром для систем аплікаційного кредитного скорингу (2013)
Войтко С. В. - Індикативний підхід оцінювання інвестиційної привабливості країн: сфера відновлюваної енергетики, Шатковський О. В. (2013)
Бухун Ю. В. - Інвестиційна привабливість наукоємних підприємств в Україні (2013)
Притуляк Н. М. - Інфраструктурні утворення венчурного капіталу як форма інтеграції науки у виробництво (2013)
Пілецька С. Т. - Закономірності формування власного та позикового капіталу промислових авіапідприємств в умовах фінансової незалежності (2013)
Мадар О. Є. - Вибір та обґрунтування інструменту управління коксохімічним підприємством (2013)
Антоненко Л. А. - Влияние эколого-энергетических факторов на рынок продуктов органического земледелия, Зобенко Н. Г., Ван Ц. (2013)
Махсма М. Б. - Неформальна зайнятість селян України (2013)
Влащенко Н. М. - Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств, Косяк А. П. (2013)
Саприкіна Л. М. - Формування парадигми екологічно відповідального споживання (2013)
Гуцан Т. Г. - Аналіз матеріальної складової рівня життя населення та особливості її регулювання в національній економіці (2013)
Ціжма Ю. І. - Концепція флексік’юріті та нестандартні форми зайнятості: виклики сьогодення (2013)
Кащєєва В. Ю. - Прогнозування показників впливу на забезпечення функціонування пенсійної системи, Шатравка О. О. (2013)
Бойко М. Г. - Методологічні засади дослідження соціально-економічної цінності туризму (2013)
Гавриш К. С. - Кластерний аналіз підприємств готельного господарства України (2013)
Колєснік Т. С. - Особливості формування фінансової стратегії підприємства роздрібної торгівлі на різних стадіях його життєвого циклу (2013)
Кузьмин П. П. - Формирование и развитие интеллектуальных систем самообслуживания: базовые определения (2013)
Гросул В. А. - Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності (2013)
Гнип Н. О. - Дослідження результатів діяльності в системі планування фінансового потенціалу підприємств (2013)
Єгоркіна Т. О. - Методика планування витрат основного виду діяльності промислового підприємства (2013)
Ващилін С. В. - Підвищення достовірності оцінок витрат (2013)
Камінська Т. Г. - Моделювання кругообігу капіталу для потреб бухгалтерського обліку (2013)
Кузнецова Л. Н. - Применение бенчмаркинга в аудите (2013)
Сажинець С. Й. - Документальне забезпечення обліку амортизації необоротних активів підприємства, Трофимчук В. Я. (2013)
Сенищ П. М. - Банківська діяльність у розширеному відтворенні економіки: теоретичні аспекти (2013)
Сердюков К. Г. - Нестандартные подходы к оценке акций украинских акционерных обществ (2013)
Шакура О. А. - Функции системы коммерческого страхования (2013)
Огерчук М. О. - Оцінка стану діяльності банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку банківських послуг (2013)
Мазаракі А. А. - Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств, Босовська М. В. (2013)
Ачкасова О. В. - Обґрунтування вибору формату опису вимог до кандидатів на посади вітчизняними промисловими підприємствами (2013)
Кавтиш О. П. - Адаптаційний механізм корпорацій: суть і особливості реалізації (2013)
Гребешкова О. М. - Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості, Малярчук О. Г. (2013)
Корж Н. В. - Інструменти оптимізації системи корпоративного управління промислових підприємств (2013)
Пашкевич М. С. - Розвиток гірничодобувних підприємств в умовах глобальних викликів, Папіж Ю. С., Пауло Ж. М. (2013)
Наумік К. Г. - Теоретико-методологічний базис державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності (2013)
Дериховська В. І. - Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом (2013)
Канцір О. С. - Роль і значення ділової репутації в бізнесі (2013)
Кузнецов А. А. - Принципи управління корпоративною культурою підприємства в нестабільній економіці (2013)
Лабжанія Р. Г. - Місце і роль аутсорсингу в сфері послуг і виробництві (2013)
Струпинська Н. В. - Пропозиції щодо якісного оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Тертичко Т. В. - Теорії комунікацій в управлінні промисловими підприємствами: переваги та недоліки (2013)
Дубініна М. В. - Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства, Лугова О. І. (2014)
Клочан В. В. - Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу (2014)
Гончаренко І. В. - Необхідність розвитку агротуризму на території Миколаївської області, Коноваленко К. В., Сокровіщук Ж. В. (2014)
Аверчев О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в Херсонській області, Аверчева Н. О. (2014)
Zaskaleta S. - The Main Trends of Professional Training of Specialists for Agrarian Industry in Western European Countries, Matveyeva K. (2014)
Бурковська А. В. - Інвестування аграрного сектора економіки України, Лункіна Т. І. (2014)
Баришевська І. В. - Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств (2014)
Малюк С. О. - Маркетинговий підхід до трактування сутності товару й товарного асортименту підприємства (2014)
Цуркан Н. В. - Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав (2014)
Мельник О. І. - Методичні засади побудови та оцінки науково-інноваційного профілю аграрного сектора економіки (2014)
Данильченко Р. В. - Тенденції розвитку інфраструктури зернового ринку (2014)
Якушова К. В. - Стан сільськогосподарських угідь у Миколаївській області: екологічний аспект (2014)
Рибачук В. П. - Концепція інноваційної моделі у формуванні теорії і практики розвитку економічних систем (2014)
Скоромна О. Ю. - Удосконалення методу ланцюгових підстановок при аналізі факторів формування прибутку підприємства (2014)
Антипова Л. К. - Водний режим у посівах люцерни насіннєвого призначення (2014)
Вожегова Р. А. - Особливості накопичення сирої маси та сухої речовини, фотосинтетична діяльність сої при вирощуванні в умовах Півдня України, Мельник М. А. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Динаміка листової поверхні рослин кукурудзи та фотосинтетичні показники посівів при краплинному способі поливу в умовах Півдня України, Рубан В. Б. (2014)
Ловинська В. М. - Ретроспективний аналіз динаміки лісових ресурсів Дніпропетровської області, Ситник С. А. Думинський Г. П. (2014)
Розенфельд В. В. - Технологічні особливості комплексного захисту газонів від фітопатогенів у ландшафтному озелененні (2014)
Ратошнюк В. І. - Вплив елементів технології вирощування на насіннєву продуктивність люпину вузьколистого (2014)
Туріна О. Л. - Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму, Дідович С. В., Кулініч Р. О. (2014)
Пальчук Н. С. - Формування врожайності різними сортами пшениці озимої при вирощуванні після сої в умовах північної частини Степу України (2014)
Чернобай С. В. - Формування показників якості зерна ячменю ярого за впливу норми висіву та позакореневих підживлень (2014)
Топіха В. С. - Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП "Техмет-Юг" Миколаївської області, Галімов С. М., Стародубець О. О. (2014)
Данильчук Г. А. - Економічна ефективність вирощування цьоголіток підвищеної маси (2014)
Стріха Л. О. - Використання ферментативно обробленого гірчичного порошку при виробництві сирокопчених ковбас (2014)
Тищенко М. Г. - Пошук ефективних шляхів адаптації тварин при інтродукції їх в умовах глобального потепління (2014)
Ханстантинов В. О. - Дотримання академічних стандартів – запорука якісного підручника (2014)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Можливості та загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі м'ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М. (2014)
Столярчук А. В. - Визначення достатності рівня золотовалютних резервів України та країн Європейського Союзу, Войтко С. В. (2014)
Беренда С. В. - Економічна інтеграція України в умовах реалізації біполярної концепції (2014)
Меленцова О. В. - Методологічні основи компаративного аналізу змін зовнішньоекономічних інститутів (2014)
Августин Р. Р. - Ідентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки (2014)
Азизов Г. С. - О законе неравномерного развития экономики регионов Украины и социальном выравнивании доходов населения, Посная Е. А. (2014)
Гречана С. І. - Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики, Грінчук К. С. (2014)
Колесніченко І. М. - Розвиток електронного урядування в Україні: інституціональний аспект (2014)
Медвідь В. Ю. - Економічне регулювання регіонального розвитку: цільова спрямованість та функціональна змістовність (концептуальний підхід) (2014)
Колєсніченко А. С. - Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Карапейчик И. Н. - Экономическая теория потенциалов: объект, предмет и понятийный аппарат (2014)
Резникова О. С. - Анализ и оценка основных экономических показателей деятельности агропромышленных предприятий АР Крым, Семененко В. С. (2014)
Притыченко Т. И. - Формирование бренда территории на примере Харьковской области, Прохорова Т. П., Рожко В. И. (2014)
Швець І. Б. - Оптимізація інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу, Скрильник А. С. (2014)
Гарафонова О. І. - Основні напрямки оцінки інноваційного розвитку та управління інноваціями на підприємствах (2014)
Буркина Н. В. - Применение непараметрических методов исследования для определения степени надежности украинских банков, Наумова М. А. (2014)
Єфімова Г. В. - Оптимізаційне моделювання ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства (2014)
Оліскевич М. О. - Особливості економетричних моделей споживання в Україні в умовах нестабільності та структурних зрушень (2014)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання динаміки основних економічних показників підприємства (2014)
Краснова І. В. - Форми інформаційної ефективності фінансового ринку (2014)
Матвєєва Ю. М. - Інформаційна технологія дослідження державної зовнішньої заборгованості в країнах, що розвиваються (2014)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади економічного оцінювання поточного рівня інноваційної сприйнятливості машинобудівних підприємств, Мусійовська О. Б. (2014)
Ковальчук В. Г. - Державна політика стимулювання конкурентоздатності промисловості в умовах економічної інтеграції (2014)
Яцентюк С. В. - Застосування особливостей продукції промислового призначення при формуванні та розвитку брендів промислових підприємств (2014)
Залунина О. М. - Роль целевых показателей в определении прогностических оценок для строительной отрасли (2014)
Яцкевич І. В. - Особливості управління альянсом у сфері зв’язку та інформатизації (2014)
Сидоренко К. В. - Концептуальний підхід до формування конкурентоспроможності провідних міжнародних аеропортів в умовах світоцивілізаційної траєкторії розвитку авіатранспортного ринку (2014)
Одинцов О. М. - Методические основы выявления полюсов развития и точек роста как предпосылок формирования агропромышленных кластеров (2014)
Білинська У. В. - Особливості діагностики ефективності управління інноваційними ризиками на підприємствах хлібопекарської галузі (витратний підхід) (2014)
Фролова Л. В. - Аналіз тенденцій розвитку торгівлі в Україні, Роженко О. В. (2014)
Алдошина М. В. - Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації, Брусільцева Г. М. (2014)
Будник М. Н. - Управление поведением потребителей предприятий розничной торговли, Двалишвили Л. В. (2014)
Логунова Н. А. - Формирование стратегии эффективного развития круизного туризма (2014)
Столярчук Г. В. - Управління трансакційними витратами торговельних підприємств на основі процесного підходу, Друзь О. О. (2014)
Таньков К. М. - Концептуальна постановка завдання виділення поняття туристичного продукту, Чепурда Г. М. (2014)
Руденко А. И. - Эффективность внедрения инновационного энергосберегающего оборудования на предприятиях ЖКХ Украины, Мезенцева О. А., Терех А. М. (2014)
Бікулова Д. У. - Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід (2014)
Єрмоленко О. А. - Протиріччя та їх наслідки на ринку праці в Україні (2014)
Стаматін О. В. - Методичний підхід до оцінювання якості трудового життя працівників промисловості на прикладі машинобудівних підприємств (2014)
Зборовська О. М. - Аналіз факторів впливу ринкового середовища на формування трудового потенціалу підприємства, Галан О. Є. (2014)
Берест М. М. - Теоретичне підґрунтя антикризового фінансового управління підприємством (2014)
Бойко В. В. - Економічне обґрунтування мінімізації іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали машинобудівного підприємства, Будинська О. Ю. (2014)
Корогодова Е. А. - Управление эффективностью предприятий рекреационного комплекса в условиях информатизации и глобализации экономики (2014)
Вербіцька Т. В. - Побудова комплексної системи показників на основі оцінки впливу соціально-економічних факторів розвитку підприємства (2014)
Гур'єва І. В. - Обґрунтування порядку вибору джерел фінансування інвестицій в технічне переозброєння підприємства (2014)
Жуков А. В. - Методичний підхід щодо діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (2014)
Макаренко М. И. - Международный подход к структуризации ликвидности банковских систем, Дмитриев Е. Е. (2014)
Мельниченко О. В. - Методика аналізу електронних грошей в банках (2014)
Данілов О. Д. - Тенденції оподаткування капіталу в Україні і світі, Денисенко Д. Є. (2014)
Лактионова А. А. - Финансовая гибкость как феномен проявления гибкости финансовой системы на микроуровне (2014)
Рогов Г. К. - Фактори вибору виду розміщення акцій (2014)
Рудик В. К. - Залежність збереження пенсійних накопичень другого рівня від розвитку національного фондового ринку (2014)
Тофан І. М. - Перспективи платників єдиного податку (2014)
Сенищ П. М. - Правові інструменти регулювання розвитку банківської діяльності в Україні (2014)
Стеценко Т. В. - Безпечність здійснення місцевих запозичень в Україні (2014)
Чеберяко О. В. - Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні, Лобода А. Б. (2014)
Адаменко І. П. - Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2014)
Киркач С. М. - Забезпечення процесу реалізації фінансового планування діяльності банку (2014)
Козлов В. І. - Домінантні індикатори банківських криз: порівняльний аналіз для країн з різним рівнем розвитку економіки (2014)
Чернявський І. Б. - Сучасний стан і перспективи розвитку філіальної мережі банків в Україні (2014)
Доронин А. В. - Спиральная динамика сознания. Возможности использования руководителем коллектива, Сериков Д. А. (2014)
Отенко И. П. - Анализ особенностей международных стандартов кадровой безопасности предприятия, Преображенская Е. С. (2014)
Чорний Г. М. - Альтернативний аналіз класифікацій загальних управлінських функцій, Міщенко І. А., Файчук О. М. (2014)
Derevianko O. H. - System of Enterprise Reputation Management (2014)
Зюкова А. О. - Маркетингове дослідження використання можливостей Internet як передумови інноваційного розвитку, Зюкова І. О. (2014)
Коюда В. О. - Результати діагностики як основа розвитку системи маркетингу машинобудівного підприємства, Мазко Т. І. (2014)
Шатохін А. Л. - Сутність та складові елементи механізму управління економічною безпекою підприємства, Ігнашкіна Т. Б. (2014)
Ярым-Агаев А. Н. - Формирование маркетинговой работы по организации и поддержке корпоративного сайта компаний, работающих на потребительском рынке, Дебелая А. А. (2014)
Голоднюк О. С. - Формування інноваційної складової маркетингових технологій підприємств – виробників мінеральних вод (2014)
Проноза П. В. - Динамика и особенности развития экономики Украины в 2003 – 2012 годах (2014)
Каневский А. Л. - Проблемы энергосбережения и выбросов парниковых газов на ЗАО "Донецксталь" – МЗ"*, Ботштейн В. А., Скоромный А. Л., Крикунов Б. П., Дорофеев А. В., Дорошенко Г. Л. (2008)
Тищенко А. А. - Решение экологических проблем при строительстве мини-металлургического завода в г. Белая церковь*, Тищенко Н. В., Колюпанов В. М. (2008)
Литвиненко В. Г. - Закономерности образования и прогнозирования эмиссии двуокиси углерода при производстве металлургической продукции*, Грецкая Г. Н., Дамрин В. Я., Турецкая В. А., Холина И. В. (2008)
Хоботова Э. Б. - Радиационные свойства строительных материалов, Здвизова Ю. В., Уханева М. И. (2008)
Миняйло В. П. - Экологический аудит и комплексная оценка территории при решении проблемы образования и хранения промышленных отходов, Касимов А. М. (2008)
Холенберг М. - Новые высокоэффективные технические решения в области очистки воды от механических включений (2008)
Сталинский Д. В. - Разработка и эколого-гигиеническая оценка технологии обезвреживания химических средств защиты растений в горелочном устройстве цементной печи, Касимов А. М., Щербань Н. Г., Варнавская И. В. (2008)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование содержания свободной углекислоты в системах оборотного водоснабжения и оценка ожидаемой эффективности при стабилизационной обработке добавочной воды при подкислении (часть І), Чепракова Я. А. (2008)
Аль-Фараби Мадижан - Изучение процесса обжига техногенных материалов, Казова Р. А., Уалиева З. У., Нурабаев Б. К., Асылбекова Б. К. (2008)
Медяк Г. В. - Волокнистые иониты фибан для очистки воды от ионов фтора*, Шункевич А. А., Акулич З. И. (2008)
Юрченко В. А. - Повышение долговечности и экологической безопасности бетонных трубопроводов водоотведения, Бригада Е. В., Лобкова Е. К., Смирнов А. В. (2008)
Гомеля Н. Д. - Влияние флокулянтов на процессы реагентного умягчения воды для замкнутых систем водоснабжения, Шилович Т. Б., Шаблий Т. А. (2008)
Кац М. Д. - Метод компромиссной субоптимизации – методологическая основа повышения эффективности технологических процессов одновременно по энергетическим, экономическим, экологическим и другим показателям, Давиденко А. М. (2008)
Скоромный А. Л. - Снижение энергозатрат на утилизацию изношенных автомобильных шин методом термохимической деструкции (2008)
Бычков С. В. - Рециклинг мелкофракционных железосодержащих отходов металлургического комплекса*, Лякса А. В. (2008)
Неведомский В. А. - Специальные виды литья из огненно-жидких металлургических шлаков для хранения радиоактивных и токсичных отходов*, Михайленко Н. С. (2008)
Дорошкевич В. С. - Сравнительная оценка загрязненности окружающей среды тяжелыми металлами в различных районах Донецкого региона, Михайличенко О. Н., Щендрик А. Н. (2008)
Титул, зміст (2013)
Стрижак Е. О. - Научный метод экономической теории: от диалектики к триалектике (2013)
Попкова К. О. - Управління валютними ризиками міжнародної інвестиційної діяльності (2013)
Новікова К. І. - Проблемні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави, Ковальчук М. В. (2013)
Корнівська В. О. - Фінансово-інституційна структура економік європейських країн, України та Росії в контексті розвитку процесів довгострокового інвестування (2013)
Александрова М. М. - Моделювання впливу фіскальної політики на економічний розвиток (2013)
Мартиненко В. В. - Оцінка впливу глобалізації на стан економічної безпеки України (2013)
Семенов А. Г. - Класифікація інвестицій як економічної категорії, Васильєв В. О. (2013)
Бандура М. В. - Проблеми та перспективи інвестиційного зростання економіки України (2013)
Зайцева І. С. - Банки як основні суб'єкти інвестиційної діяльності, Коцюба О. В. (2013)
Здреник В. С. - Проблеми здійснення класифікації фінансових інвестицій підприємств в Україні (2013)
Файчук О. М. - Інноваційний процес як рушійна сила економічного зростання, Файчук О. В. (2013)
Хімченко А. М. - Економічний зміст, місце та класифікація інноваційних процесів у суспільному виробництві, Махнович О. О. (2013)
Клоков В. И. - Моделирование динамики "утечки мозгов" (2013)
Клименюк М. М. - Моделювання системи аналізу навчальної потужності закладів вищої освіти, Кочарян І. С., Голованенко М. В., Клименюк О. М. (2013)
Светуньков С. Г. - Комплекснозначное моделирование теневой экономики в сфере внешней торговли Украины, Вышинская Т. Л. (2013)
Скалозуб В. В. - Интерпретация и прогнозирование процессов, представленных временными рядами, на основе расширенного логистического отображения, Клименко И. В. (2013)
Бизянов Е. Е. - Нечеткая когнитивная модель потоков поступления средств инвестиционных проектов, Глинская Т. С. (2013)
Евстрат Д. И. - Применение оптимизационных моделей для планирования затрат производственного предприятия, Приходько А. А. (2013)
Квіта Г. М. - Моделювання та управління ризиками ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія "АСКА-ЖИТТЯ", Шіковець К. О., Клименко Ю. І. (2013)
Кононова Е. Ю. - Эволюция макрогенераций: мультиагентный подход, Акулов Н. В. (2013)
Наумова М. А. - Модель оптимизации инвестиционных затрат (2013)
Орленко Н. С. - Прогнозування обсягу продажів у збалансованій системі показників, Науменко І. В. (2013)
Хайлук С. О. - Модель оцінки ймовірності працездатного стану банківської системи (2013)
Чаговец Л. А. - Моделирование производственно-фискальных эффектов в системе экономической безопасности государства (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання дуополії з урахуванням логістики, обмеженого випуску і реклами підприємства (2013)
Иванов Н. Н. - Информационно-аналитические системы в управлении экономическими объектами (2013)
Полуэктова Н. Р. - Подход к классификации предприятий с целью оценки результатов внедрения корпоративных информационных систем (2013)
Припотень В. Ю. - Формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства (2013)
Лабжанія Р. Г. - Тенденції та перспективи розвитку IT-аутсорсингу в Україні (2013)
Цеслів О. В. - Веб-аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу (2013)
Ячменьова В. М. - Аналіз підходів до формування іміджевої політики регіону, Волобуєв І. В. (2013)
Пілько А. Д. - Постановка задачі оцінки рівня безпеки розвитку територіальної системи (2013)
Лотоцький М. Я. - Організаційний та фондовий аспекти аналізу процесів капіталізації промислових підприємств України (2013)
Нусінов В. Я. - Вертикально інтегровані структури: сутність та особливості функціонування в гірничо-металургійному комплексі України, Колесніков Д. В. (2013)
Набок Є. В. - Стан основних засобів вітчизняних підприємств у порівнянні з досвідом розвинутих країн (2013)
Гогуля О. П. - Наукові підходи до формування моделі збалансованого розвитку галузей сільськогосподарського підприємства, Тужик К. Л. (2013)
Кукса І. М. - Напрями та задачі розробки стратегії підтримки інноваційного розвитку на підприємствах АПК, Руденко М. А. (2013)
Вірченко О. В. - Державне регулювання земельних відносин в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2013)
Сало І. А. - Стан і перспективи розвитку ринку плодів в Україні (2013)
Данилюк В. О. - Використання адаптаційних механізмів реалізації стратегії технічного розвитку в діяльності виробників хлібопекарського обладнання України (2013)
Гнибіденко І. Ф. - Пенсійна система України в умовах реформування (2013)
Писаревська Г. І. - Розвиток ринку рекрутингових послуг в Україні (2013)
Соловйова О. Є. - Оцінка диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання, Гавриличенко Є. В. (2013)
Сычева К. В. - Формирование стратегии развития системы пенсионного страхования в Украине (2013)
Гринько Т. В. - Управління змінами на підприємствах – необхідна умова забезпечення їх розвитку (2013)
Череп А. В. - Методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями підприємства, Шитікова Л. В. (2013)
Шпак Н. О. - Формування збутової стратегії малих промислових підприємств, Кирилич Т. Ю. (2013)
Грищенко Т. В. - Теоретико-методичні аспекти визначення вартості компанії, Решетова Г. В. (2013)
Моісеєнко Т. Є. - Впровадження міжнародних стандартів якості у практику вітчизняних високотехнологічних підприємств (2013)
Буратчук Н. Ю. - Місце контролінгу запасів у фінансовому та логістичному управлінні (2013)
Венглюк І. В. - Побудова структури механізму соціально-економічної безпеки підприємства (2013)
Єрмаченко Є. В. - Визначення методичних підходів до оцінки ризиків суб’єктів ЗЕД під час виконання експортних контрактів (2013)
Дікань Л. В. - Організація внутрішнього контролю в бюджетній установі: прикладний аспект питання, Дейнеко Є. В. (2013)
Рядська В. В. - Дослідження сучасних проблем теорії аудиту як складової системи економічних наук (2013)
Бескоста Г. М. - Обґрунтування сутності нематеріальних активів в обліку (2013)
Гофербер Ю. В. - Визнання ефективності проведення аудиту маркетингової діяльності (2013)
Сахаров П. О. - Відображення програм лояльності з використанням бонусів у бухгалтерському обліку (2013)
Мігус І. П. - Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки, Дудченко Н. В. (2013)
Ячменьова В. М. - Чинники, що впливають на рівень стійкості функціонування фондового ринку, Воробець Т. І. (2013)
Гречко А. В. - Дослідження впливу податкового фактора на діяльність малих підприємств в Україні (2013)
Бец О. І. - Державний борг у посткризовому періоді: реалії та перспективи (2013)
Крісоватий І. А. - Можливості застосування в Україні позитивів міжнародного досвіду податкового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2013)
Лисица Н. М. - Вариативность барьеров в процессе развития личностных качеств будущих экономистов, Беликова Ю. В. (2013)
Мігус І. П. - Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки, Черненко С. А. (2013)
Дубовик Т. В. - QR-технології в маркетинговій комунікаційній діяльності підприємств торгівлі (2013)
Піддубна Л. І. - Органцізаційно-управлінський механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону, Васюренко В. О. (2013)
Науменко М. О. - Концепція побудови механізму управління розвитком кластерно-мережних структур, Черкашина М. В. (2013)
Дідух О. В. - Управління ризиками аутсорсингу на основі розроблення механізму розподілу сподіваних втрат між підприємством-замовником і аутсорсером (2013)
Титул, зміст (2013)
Кизим Н. А. - Тенизация экономики в Украине и России и её влияние на экономическое развитие страны, Киреенко А. П., Губарева И. О. (2013)
Мартынюк В. П. - Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства, Баранецкая О. В. (2013)
Круш П. В. - Державна політика у сфері збалансування бюджету України (2013)
Орешняк В. Л. - Структурні зрушення в економіці України в контексті сталого розвитку (2013)
Івашина О. Ф. - Субстанціональні глобальні виклики розвитку світової економіки та їх вплив на економічну безпеку держави, Матвійчук І. О. (2013)
Головня Е. М. - Государственные приоритеты внешнеэкономической деятельности Украины в условиях стабилизации экономики (2013)
Дехтяр Н. А. - Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків, Боярко І. М., Дейнека О. В. (2013)
Корнівська В. О. - Сучасний стан розвитку російського, українського та європейського фінансових ринків у контексті паритетного фінансово-інвестиційного партнерства країн (2013)
Кудирко Л. П. - Міжнародні торговельні мережі в процесах концентрації на продуктовому ринку (FMCG) України, Севрук І. М. (2013)
Попова Н. В. - Кластери як основа інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи регіону (2013)
Геращенко Д. О. - Функціональне зонування як організаційно-економічний механізм оптимізації землекористування в передмістях мегаполісу (2013)
Онищенко О. В. - Методичні основи оцінки перспектив створення і розвитку кластерної моделі взаємодії влади і бізнесу за участі регіональних аеропортів (2013)
Тирінов А. В. - Визначення рівня ефективності діяльності на машинобудівних підприємствах Харківського регіону (2013)
Романова А. А. - Шляхи фінансування проектів підвищення регіональної конкурентоспроможності в умовах дефіциту коштів (2013)
Кинторяк Е. Н. - Некоторые аспекты системного подхода к процессам функционирования интеллектуального капитала вуза, Порохня В. М., Семенова Л. С. (2013)
Золотых И. Б. - Становление экономики знаний в России и Украине: проблемы и факторы развития (2013)
Островерхова Г. В. - Инновационность организационной культуры как инструмент повышения эффективности инновационной деятельности (2013)
Гринько Е. Л. - К вопросу оценки стабильности банковских депозитов в условиях нестабильности экономики, Хохлов В. В. (2013)
Чанышева А. Ф. - Доверительные области в эконометрии комплексных переменных (2013)
Кобзев П. М. - Конструктивный системный подход к управлению отечественными предприятиями как рыночными системами, Котляр А. А. (2013)
Степаненко О. П. - Моделювання синергетичних ефектів у розвитку банківської системи (2013)
Шерстенников Ю. В. - Модельна оптимізація виробництва, зберігання та збуту товару (2013)
Кабаненко Ю. В. - Математична модель інформаційного потоку (2013)
Нікітіна А. В. - Методичний інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки підприємств на підґрунті використання методів факторного аналізу (2013)
Мельник К. П. - Роль інформації та показників оперативного контролю в управлінні сільськогосподарською діяльністю (2013)
Оліфіров О. В. - Концептуальні основи інформатики для економічних та інженерних спеціальностей некомп’ютерного профілю, Маковейчук К. О. (2013)
Ковальчук В. А. - Перспективи та ризики гірничорудної галузі України в контексті сталого розвитку, Короткий В. Ю. (2013)
Петенко А. В. - Диверсифіковане виробництво як ланка інфраструктури вуглепромислового регіону, Лозинський І. Є. (2013)
Гафич О. І. - Науково-методичні засади побудови системи динамічного аналізу невизначеностей і ризиків нафтогазовидобувних проектів і підтримки прийняття рішень з їх реалізації (2013)
Ібатуллін Ш. І. - Перспективні напрями вдосконалення управління лісовими ресурсами в рамках просторового соціально-економічного розвитку України, Сакаль О. В., Бокоч В. В. (2013)
Варламова І. С. - Світовий досвід запровадження екологічного аудиту та його стан в Україні (2013)
Чорна М. В. - Концепція оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2013)
Корж Р. В. - Результативність діяльності харчових підприємств України (2013)
Тягунова Н. М. - Чинники, що визначають конкурентні стратегії торговельних підприємств споживчої кооперації (2013)
Дарчук В. Г. - Рекламні маршрути по точках садиб як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (2013)
Михайлова М. В. - Удосконалення комплексу маркетингу закладів ресторанного господарства з урахуванням специфіки ресторанних послуг (2013)
Тюріна Д. М. - Оцінка ринку праці в умовах панування парадигми рівноваги (2013)
Чорнодід І. С. - Методологія аналізу соціальної конкурентоспроможності країни (2013)
Брайловський І. А. - Інтереси і вигоди приватного сектора в державно-приватному партнерстві (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Стратегічний аналіз розвитку малого підприємництва в Харкові (2013)
Воліков В. В. - Принципи оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (2013)
Голофаєва І. П. - Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства (2013)
Литвинова В. А. - Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности (2013)
Кот О. В. - Визначення сутності поняття "розвиток підприємства", Павлюк О. О. (2013)
Карапейчик И. Н. - Особенности влияния параметров состояния предприятия на его экономический потенциал в зоне убыточности (2013)
Гиль С. Е. - Проблема идентификации понятия и концепта в оценочной деятельности, Горобинская М. В. (2013)
Качалай В. В. - Кайдзен-костинг: досвід і перспективи впровадження на промислових підприємствах України (2013)
Єремейчук Р. А. - Використання збалансованої системи показників і SPACE-аналізу для визначення стратегії банку, Безродна О. С. (2013)
Мельниченко О. В. - Теоретичні засади електронних грошей (2013)
Панасенко Г. О. - Інформованість вкладників на ринку депозитних продуктів України (2013)
Стрижиченко К. А. - Механізм самоорганізації сегментів фінансового ринку країни (2013)
Портна О. В. - Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу як важливої складової сукупного фінансового потенціалу України (2013)
Ястребова А. С. - Эффективность налоговых реформ в контексте особенностей поведения налогоплательщика в Украине (2013)
Волохата В. Є. - Фактори формування депозитних ресурсів банку (2013)
Капралов Р. О. - Вплив макросередовища на функціонування ринку банківських платіжних карток в Україні (2013)
Бабич В. П. - Аналіз російських наукових шкіл ризик-менеджменту, Посохов І. М. (2013)
Ведмідь Н. І. - Інтегральна оцінка ефективності сервісного управління санаторно-курортних та оздоровчих підприємств (2013)
Захаров В. А. - Аналіз стану операційного менеджменту на промислових підприємствах, Іванова В. Й. (2013)
Клименко С. М. - Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків (2013)
Куріна Н. С. - Інноваційна модель концепції професійної адаптації персоналу, Дарченко Н. Д. (2013)
Совершенна І. О. - Про сучасні особливості технологізації управління підприємством (2013)
Черкашина М. В. - Конкурентна розвідка та консолідація маркетингової інформації в системі менеджменту інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2013)
Шульженко Л. Є. - Економічна безпека стратегічного альянсу в контексті теорій взаємодії (2013)
Мельник О. В. - Проектування підсистеми стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства (2013)
Рвачова І. М. - Концептуальний підхід до управління маркетинговою компетенцією підприємств (2013)
Струпинська Н. В. - Методичний підхід до забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Єрмаков О. Ю. - Методологія економічного дослідження аграрних проблем (2014)
Липчук В. В. - Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства, Шувар Б. І. (2014)
Крамаренко О. М. - Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України (2014)
Мельниченко І. В. - Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту (2014)
Руденко Є. М. - Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств (2014)
Kaczmarska B. - Innovation risk in agricultural production (2014)
Сендецька С. В. - Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України (2014)
Войтович Н. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України (2014)
Ксьонжик І. В. - Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України (2014)
Корабахіна А. Ю. - Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції (2014)
Обмок О. Г. - Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (2014)
Коляда А. Л. - Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами (2014)
Погріщук Б. В. - Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки (2014)
Мельник В. І. - Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки, Погріщук Г. Б. (2014)
Ажаман І. А. - Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві (2014)
Грецька Н. А. - Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Палапа Н. В. - Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель, Сігалова І. О., Крикунова О. В., Карпук Л. М. (2014)
Ковтун-Водяницька С. М. - Малопоширені інтродуценти роду Nepeta L. як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі, Тарасова В. В., Полукарова Є. Ю., Древова С. С. (2014)
Поляшенко Н. В. - Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів Степу України (2014)
Топіха В. С. - Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції "Степовий" в умовах ПАТ "Племзавод "Степной" Запорізької області, Лихач В. Я., Кіш С. В. (2014)
Підпала Т. В. - Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід, Марикіна О. С. (2014)
Патрєва Л. С. - Вплив калібрування яєць качок кросу "Темп" на їх інкубаційні якості (2014)
Кириченко В. А. - Зв'язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні, Баркарь Є. В., Кот С. П. (2014)
Рукавиця А. А. - Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок, Луговий С. І. (2014)
Данильчук Г. А. - Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток, Кравченко О. О., Савчук М. Г. (2014)
Шебанін П. О. - Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині" (2014)
Кухар Р. Б. - Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства, Мотько Н. Р., Дудик І. Р., Токарчук О. П. (2014)
Грищенко С. Г. - Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в горно-металлургическом комплексе Украины, Сталинский Д. В., Каневский А. Л., Ботштейн В. А., Хребтова Л. И. (2009)
Сталинский Д. В. - Анализ проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Касимов А. М. (2009)
Гомеля Н. Д. - Глубокое умягчение воды гидроксоалюминатом натрия для замкнутых систем водопользования, Панов Е. Н., Шаблий Т. А. (2009)
Белоусов В. В. - Высокоэффективные системы промышленной очистки жидкости с использованием принципа центробежно-гидродинамической классификации, Харитонов В. П. (2009)
Холенберг М. - Новая технология сверхтонкой очистки воды от механических загрязнений (2009)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование содержания свободной углекислоты в оборотных системах водоснабжения и оценка ожидаемой эффективности при стабилизационной обработке добавочной воды при подкислении (часть II), Чепракова Я. А. (2009)
Рыщенко М. И. - Фильтрующие стеклокерамические пористые материалы для очистки воды, Михеенко Л. А., Федоренко Е. Ю., Щукина Л. П. (2009)
Хоботова Э. Б. - Изучение условий электрохимического синтеза фунгицида гидроксохлорида меди (II) с использованием отработанных травильных растворов, Даценко В. В., Егорова Л. М., Ларин В. И., Добриян М.А. (2009)
Жуковский Т. Ф. - Оценка уровня экологической безопасности при использовании части муниципальных отходов в качестве альтернативного топлива цементных печей, Гутков Г. В., Гриценко А. В., Щеблыкин С. В. (2009)
Федоренко О. Ю. - Технологія виготовлення клінкерних керамічних виробів на основі відходів вуглевидобування (2009)
Касимов А. М. - Очистка сточных вод гальванических производств с получением товарной продукции, Поваляева А. В. (2009)
Иващенко Т. Г. - Фосфоритный фосфогипс: свойства, основные направления переработки и эколого-гигиеническая оценка, Филин В. Н., Крайнов И. П. (2009)
Курта С. А. - Методи утилізації хлорорганічних та сульфідвмісних відходів, Закржевський О. Ю., Курта О. С. (2009)
Аніщенко Л. Я. - Визначення можливості та основних параметрів негативного транскордонного впливу спорудження і експлуатації великих гідротехнічних об’єктів, Єременко Є.В. (2009)
Аникеев А. Я. - Измерения содержания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с помощью частотно-перестраиваемого СО2-лазера, Рябых В. Н., Мантула Е. В., Харьковская А. А., Ярцев В. И. (2009)
Лисенко О. - Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ ст.: суспільний контекст і науковий вимір (2013)
В'ятрович В. - Від підпільного групи до національного руху: становлення структур і напрями діяльності українського визвольного руху (2013)
Патриляк І. - Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному режимові: міфи та реалії (2013)
Губарчук М. - Ідея державотворення в політичних концепціях українських націоналістів (2013)
Адамович С. - Феномен Української повстанської армії як засіб політичних маніпуляцій у суспільному житті України (2013)
Глизнер В. - Боротьба російського царизму з "мазепинським рухом" у Галичині в період Першої світової війни: 1914-1917 роки (2013)
Білий Д. - Антибільшовицьке повстання на Тамані в 1918 р. (2013)
Антонюк Я. - "Білоруський чинник" українсько-польського конфлікту (1941-1945 рр.) (2013)
Ґеник М. - Пошук польсько-українського порозуміння під час Другої світової війни (2013)
Пилипів І. - Взаємини ГКЦ з українськими націоналістичними партіями Східної Галичиини у 20-ті - 30-ті рр. ХХ ст. (2013)
Стефанюк Г. - Соціальна парадигма діяльності ОУН(Б) у роки Другої світової війни (2013)
Сухих А. - Участь ОУН в організації місцевих органів влади на Новоград-Волинщині в липні-серпні 1941 р. (2013)
Гайдукевич О. - Андрій П'ясецький - міністр лісів Української Держави (2013)
Треф'як Я. - УПА: соціальний і національний склад (2013)
Смирнов А. - Архіпастирська діяльність єпископа Мстислава Скрипника в 1942 році, Трофимович В. (2013)
Дрогобицький І. - Формування Української народної самооборони як першооснови УПА-"Захід" у матеріалах радянських органів держбезпеки (2013)
Тимків В. - Початки організації військового вишколу УПА на Прикарпатті (червень-грудень 1943 р.) (2013)
Боляновський А. - Інонаціональні військові відділи в складі УПА (1943-1944 рр.) (2013)
Делятинський Р. - Отець Володимир-Лука Микитюк (1899-1944 рр.): біографічний нарис (2013)
Тимів І. - Бойовий шлях куреня УПА "Смертоносці" (2013)
Руккас А. - Поручик Олександр Олександрович Кузьмінський (1910-1947): контрактний офіцер Війська Польського і член Організації українських націоналістів (2013)
Антонюк І. - Василь Шевчук ("Кадило") - капелан УПА, Щербін Л. (2013)
Лесів С. - Заходи МДБ щодо ліквідації підпілля ОУН на теренах Калуської округи в 1951-1952 рр. (2013)
Ільницький В. - Життєвий і бойовий шлях Петра Мельника - "Хмари" (за матеріалами особистих зізнань та документів репресивно-каральних органів) (2013)
Малярчук О. - Протистояння селянства, ОУН, УПА насильницькій колективізації західноукраїнського села (2013)
Бурачок Н. - Національні ідеї у громадсько-політичній та науковій діяльності Миколи Шлемкевича (2013)
Островський В. - Український націоналістичний чин Зіновія Красівського (2013)
Посівнич М. - Життєвий шлях Петра Башука (2013)
Футала В. - Український націоналізм міжвоєнної доби ХХ ст. у сучасному вітчизняному науковому просторі (2013)
Марущенко О. - Становлення ОУН у сучасних українських дослідженнях: історіографічний огляд, Надурак Н. (2013)
Ґава П. - Діяльність УВО й ОУН міжвоєнного періоду в західній Україні: сучасна польська історіографія (2013)
Пуйда Р. - Історіографія парламентської діяльності УНДО (2013)
Морозова О. - Проблема ОУН й УПА в польській та українській історіографії (2013)
Стефанюк Г. - Східногалицьке суспільство в контексті українського національно-визвольного руху 1941-1944 рр. у вітчизняних джерелах, Савіцький Р. (2013)
Галайчук І. - Український самостійницький рух у роки Другої світової війни як об'єкт вивчення сучасних вітчизняних дослідників (2013)
Іванов С. - Суспільно-політичне життя Рівненщини в роки німецької окупації (за матеріалами української легальної преси) (2013)
Кобута Л. - Стаття В. Левинського "Будьмо українцями!" як відгук на національно-визвольну боротьбу українців в умовах Другої світової війни (2013)
Галицька-Дідух Т. - Спогади про сотенного УПА Андрія Марійчина "Тютюнника", Яцків О. (2013)
Самборський Є. - Армія Крайова в Західній Білорусі (1944-1946 рр.): історіографія проблеми, Томин Ю. (2013)
Розлуцький Н. - Фонд Станіславського обкому КП(б)У в ДАІФО як джерело до вивчення історії визвольної боротьби українців у 1944-1960-х рр. на території Станіславської області (2013)
Сіреджук П. - Повстанські акції, діяльність міліції, чекістів з ліквідації руху опору на території Галицької Гуцульщини у зведеннях районних та обласного воєнних комісаріатів (друга половина 1940 - 1950-ті роки) (2013)
Жупник В. - Висвітлення діяльності органів внутрішніх справ (міліції) на території західних областей УРСР у 1944-1953 рр. в українській історіографії (2013)
Борчук С. - Уніформа вояків УПА, Гуменяк А. (2013)
Прокоп'як В. - Політика німецької окупаційної влади щодо українських професійних театрів у Галичині (1941-1944 рр.) (2013)
Кобилянський В. - Музика в житті українських повстанців на Прикарпатті (друга половина 1940-х - початок 1950-х рр.) (2013)
Єгрешій О. - Цінне епістолярне джерело з історії повсякденності (2013)
Паска Б. - Ідеї українського націоналізму в есеїстиці дисидента Валентина Мороза (2013)
Федорак В. - УПА в історико-культурних пам'ятках Івано-Франківщини (2013)
Паньків М. - Пам'ятки національно-визвольної боротьби українського народу в 40-50-х рр. ХХ ст. на Прикарпатті (2013)
Савчук Б. - Вшанування пам'яті про національно-визвольні змагання 40-х - початку 50-х рр. ХХ сторіччя в монументальній скульптурі Прикарпаття, Палійчук У., Червінський А. (2013)
Жерноклеєв О. - Великий скит у духовному житті Європи епохи бароко (Великий Скит у Карпатах : у 3-х т. – Т. 1 : Патерик Скитський. Синодик / за ред. М. Кугутяка. – Львів : Манускрипт-Львів, 2013. – 726 с.) (2013)
Кугутяк М. - У пошуках нових обріїв українського історіописання (Моргун В. А. МАР. "Поема вільного народа” : Вступ до сакральної історії України / Василь Моргун. – К. ; Донецьк : Промінь, 2013. – 168 с.) (2013)
Патер І. - Вагоме дослідження з українського націотворення (Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття : монографія / І. Я. Райківський. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного універ-ситету імені Василя Стефаника, 2013. – 932 с. + 16 с. іл.) (2013)
Райківський І. - Богдан Гаврилів - науковець, історик-краєзнавець, педагог, Королько А. (2013)
Кугутяк М. - Пам'яті дослідника історії ЗУНР професора Олександра Карпенка (2013)
Наші автори (2013)
Сталинский Д. В. - Эффективное применение пылеугольного топлива в доменном производстве и на теплоэлектростанциях – одно из приоритетных направлений снижения расхода природного газа в Украине, Банников Ю. Г., Рыжавский А. З., Шаповалова Н. Г. (2009)
Литвиненко В. Г. - Методика прогнозирования эмиссии парниковых газов, Каневский А. Л., Андреева Т. А., Скоромный А. Л., Слисаренко А. А. (2009)
Гринь С. О. - Аналіз забруднення навколишнього середовища ванадійвмісними відходами у теплоенергетиці України, Кузнєцов П. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Экологические аспекты функционирования и энергоэффективность современного металлургического предприятия на примере реконструкции ОАО "Алчевский металлургический комбинат", Банников Ю. Г., Павленко А. А., Паламарчук Н. И. (2009)
Швец М. Н. - Анализ инженерных решений УкрГНТЦ "Энергосталь" по очистке газов металлургических производств, Пирогов А. Ю. (2009)
Мантула В. Д. - Эффективная методика реконструкции газоочистки шахтной печи и установки "печь-ковш" электросталеплавильного цеха ОАО "Северсталь", Шапаренко А. В., Пирогов А. Ю., Ерошкин С. Б., Маричев В. Н. (2009)
Швец М. Н. - Эффективное решение проблемы отвода и охлаждения технологических газов крупнотоннажных и среднетоннажных электросталеплавильных печей, Рыжавский А. З., Братова Т. П., Миллер А. Д., Кутас Е. Г. (2009)
Акмен Р. Г. - Использование математической модели для расчета циркуляции воды в системе испарительного охлаждения методической печи, Желтоноженко А. П. (2009)
Литвиненко В. Г. - Оценка энергоэффективности производства на основе анализа сквозной энергоемкости продукции, Мантула В. Д., Каневский А. Л., Андреева Т. А., Юхнов В. Ю. (2009)
Сталинский Д. В. - Получение альтернативных видов топлива из резиносодержащих отходов, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2009)
Лавошник А. С. - К вопросу о применении водоугольных суспензий в качестве альтернативного вида топлива, Дамрин В. Я., Сорокина Т. Б. (2009)
Комагоров Ю. И. - Утилизация тепла от циклонных печей обезвреживания сбросных газов при производстве ацетилена, Гиенко В. Н., Кутас Е. Г. (2009)
Винниченко В. И. - Технологии переработки фосфогипса в гипсовые вяжущие, Крайнов И.П., Иващенко Т. Г., Филин В. Н., Лисин Д. В., Жегусь Ю. Н. (2009)
Новичков Ю. А. - Экологическая оценка выбросов при комплексной утилизации автомобильных шин методом пиролиза, Сердюк А. А., Падалко С. И., Хазипова В. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Неопределенность измерений химического состава объектов окружающей природной среды. Методы выражения и оценивания, Спирина С. В., Спирин В. Ю. (2009)
Антощенкова В. В. - Історико-економічні передумови виникнення і розвитку трансфертних цін (2014)
Артімонова І. В. - Організаційно-економічні аспекти розвитку маркетингової діяльності на ринку агропродовольчої продукції (2014)
Артеменко О. О. - Основні напрями реалізації інноваційних технологічних рішень в рослинництві (2014)
Бабан Т. О. - Стан та оцінка ефективності виробництва ячменю в україні (2014)
Білоткач І. А. - Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств, Багорка М. О. (2014)
Бінерт О. В. - Проблеми та перспективи розвитку функціонування ринку молока в Україні (2014)
Баришевська І. В. - Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств (2014)
Белей С. І. - Роль аграрного ринку у розвитку сільських територій: основні напрями відлагодження роботи (2014)
Варченко О. М. - Пріоритетні напрями розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2014)
Васильєва О. О. - Індикатори сталого розвитку сільського господарства України (2014)
Велієва В. О. - Проблеми ефективності використання персоналу у степовій та лісостеповій зонах Харківської області (2014)
Вовк М. В. - Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності агропродовольчої продукції України на європейському ринку (2014)
Войтович Н. В. - Управління маркетинговими ризиками на підприємствах АПК (2014)
Гарасим П. М. - Логістика інвестиційних процесів на підприємстві: обліково-аналітичний аспект, Лобода Н. О. (2014)
Гарасимлюк М. В. - Організаційно - правові форми підприємництва, Смолинець І. Б. (2014)
Гачек Т. С. - Перспективи розвитку аграрного сектору України в контексті подолання світової продовольчої кризи, Дадак О. О., Дорош М. М., Грабовський Р. С. (2014)
Грецька Н. А. - Державне регулювання розбудови та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Гримак А. В. - Комплексна оцінка ефективності конкурентоспроможності продукції підприємств м’ясопродуктового підкомплексу в ринкових умовах (на прикладі Львівської області), Цвайг Х. І., Урбан І. Р. (2014)
Гримак О. Я. - Суть та характеристика ресурсного потенціалу сільських територій (2014)
Губені Ю. Е. - Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві: організаційно-правові аспекти (2014)
Гуменний В. Д. - Стан продовольчої безпеки населення України на початку тисячоліття, Музика П. М. (2014)
Дайновський Ю. А. - Ефективні прийоми зеленого брендингу, Гліненко Л. К. (2014)
Дацко О. Б. - Тенденції розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу (2014)
Доманська Н. А. - Головні напрями маркетингової стратегії оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Дранус В. В. - Страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві (2014)
Живко З. Б. - Вибір стратегії ціноутворення на послугу (товар), Мельникович В. М., Живко М. О. (2014)
Заїка С. О. - Інституційні засади розвитку біоенергетики в Україні (2014)
Заблоцький М. Б. - Фундаментальні основи формування фінансово-ринкової регулятивної системи в Україні (2014)
Зеленський А. В. - Зарубіжний досвід державного цінового регулювання в аграрному секторі економіки (2014)
Зіньцьо Ю. В. - Формування системи управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств України (2014)
Квятко Т. М. - Агромаркетинг як складова підвищення ефективності діяльності вітчизняних сільгосппідприємств (2014)
Клєпчева О. В. - Факторний аналіз забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (2014)
Козій Б. І. - Маркетингова оцінка впливу зовнішнього середовища на продуктивність сільськогосподарських тварин, Степанюк О. І. (2014)
Корженівська Н. Л. - Інфраструктурне забезпечення діяльності товаровиробників зерна як функціональна складова економічної безпеки (2014)
Кравців І. К. - Організаційні основи та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів (2014)
Кравченко О. М. - Етапи реструктуризації молочного скотарства України (2014)
Кравчук І. І. - Інноваційні аспекти маркетинового забезпечення агропродовольчого бізнесу (2014)
Кравчук І. А. - Організаційні аспекти оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Крикавський Є. В. - Компатибільність маркетингу і логістики підприємств аграрного сектора України , Питуляк Н. С., Сокіл Ю. Р. (2014)
Кропивко М. М. - Напрями державної підтримки і регулювання підприємницької діяльності господарств населення України (2014)
Крупа О. М. - Економічна ефективність вирощування і реалізації картоплі у господарствах населення Львівської області (2014)
Кубрак Н. Р. - Перспективи розвитку каналів розподілу сільськогосподарської продукції України, Рудик О. О., Косар Н. С. (2014)
Кухар Р. Б. - Вдосконалення управління маркетингом підприємств засобами інформаційних технологій, Єлейко О. І., Захарко Ю. Б. (2014)
Курляк М. Д. - Теоретико-методологічне обгрунтування механізму функціонування системи економічної безпеки аграрних підприємств (2014)
Кучер А. В. - Організаційно-економічні аспекти застосування мінеральних добрив в аграрних підприємствах, Кучер Л. Ю. (2014)
Шульський М. Г. - Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання Львівщини (2014)
Васильчак С. В. - Інвестиційна безпека Львівського регіону, Жидяк О. Р. (2014)
Грабовський Р. С. - Ринок органічної продукції україни (тенденції та перспективи), Дадак О. О., Дудяк Р. П. (2014)
Дорош М. М. - Птахівництво україни: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Дорош М. М. (2014)
Кубрак Н. Р. - Дистрибуційні рішення у формуванні потенціалу молокопереробних підприємств (2014)
Лащак В. В. - Фінансові важелі державного регулювання споживчих цін (2014)
Левкіна Р. В. - Стратегії підвищення ефективності функціонування підприємств овочівництва в ринкових умовах (2014)
Липчук В. В. - Суть та значення місцевих і регіональних продуктів харчування, Липчук Н. В. (2014)
Лисенко В. В. - Розвиток сільськогосподарського підприємництва в сучасних умовах (2014)
Литвинчук І. Л. - Маркетинг інтелектуальної власності в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки (2014)
Луньова В. А. - Види інновацій та стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Люблін В. Д. - Специфіка та умови адміністративно-правового закріплення безпеки інформаційних відносин у галузі реклами (2014)
Ментей О. С. - Статистичний аналіз виробництва зерна (2014)
Оленич І. Р. - Економічна ефективність виробництва молока в регіонах України і напрями її підвищення, Сенів Р. В. (2014)
Онегіна В. М. - Маркетинг якості продукції овочівництва закритого грунту, Сисенко Л. М. (2014)
Поліщук Я. П. - Державна підтримка оптових ринків сільськогосподарської продукції – важлива складова розвитку сільських територій (2014)
Поперечний С. І. - Актуальні проблеми маркетингової діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Попівняк Р. Б. - Вдосконалення механізму регулювання зайнятості сільського населення та зниження рівня безробіття, Войнича Л. Й., Кіц О. І. (2014)
Саламін О. С. - Формування і розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Сапич В. І. - Місце і роль ринку земель сільськогосподарського призначення у функціонуванні аграрного ринку (2014)
Сендецька С. В. - Птахівництво в особистих селянських господарствах: проблеми і перспективи (2014)
Саприкіна О. М. - Проблеми і напрями формування ринку тваринницької продукції в Тернопільській області (2014)
Семенишена Н. В. - Інституції бухгалтерського обліку як засіб обслуговування інфраструктури аграрного ринку (2014)
Сіренко Н. М. - Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки, Мельник О. І. (2014)
Стадник М. Є. - Роль меліорації у зміцненні продовольчої безпеки (2014)
Строченко Н. І. - Розвиток екологічного маркетингу: інноваційні засади та стандартизація (2014)
Талавиря М. П. - Вплив біоекономіки на розвиток сільського господарства, Талавиря О. М., Ващенко В. В., Керницький В. Б. (2014)
Тимець Ю. С. - Удосконалення механізму управління використанням трудових ресурсів на підприємстві (2014)
Ткаченко К. В. - Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових, Варченко О. М. (2014)
Томчук О. Ф. - Формування портфеля маркетингових збутових стратегій сільськогосподарських підприємств (2014)
Франчук І. Б. - Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в україні (2014)
Хірівський Р. П. - Критерії означення великого, середнього та малого бізнесу в країнах Західної Європи, Янишин Я. С., Панасюк О. С. (2014)
Хайнус Д. Д. - Нові методичні підходи до визначення грошової оцінки сільськогосподарських угідь аграрних підприємств (2014)
Хомин О. Й. - Інноваційний розвиток – шлях до сталого розвитку та покращення демографічних показників (2014)
Чорнопищук Т. І. - Основні тенденції та фактори впливу на процеси формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінниччини, Кучер Р. В. (2014)
Чухрай Н. І. - Логістика у діяльності вертикальних маркетингових структур аграрного сектора (2014)
Чухрай А. І. - Методичні підходи до адаптування бізнес-моделі підприємства до умов зовнішнього середовища (2014)
Шерстюк С. В. - Сутність та особливості агромаркетингу в садівництві, Посилаєва К. І. (2014)
Шебанова О. О. - Особливості маркетингової стратегії регіонального ринку (2014)
Шибаєва Н. В. - Сутність та місце регуляторної політики в системі державного регулювання економіки (2014)
Шиян Н. І. - Імпорт молока і молочної продукції: стан, тенденції (2014)
Шиян Д. В. - Взаємозв’язок рівня ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств та їх маркетингової конкурентної позиції, Страпчук С. І. (2014)
Шульський М. Г. - Актуальні проблеми розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, Войтович З. С. (2014)
Бабієнко М. Ф. - Інноваційне сприяння тенденції розвитку озимих культур у формуванні продовольчих ресурсів України, Березівський Я. П., Пабат В. О. (2014)
Збарська А. В. - Формування системи управління розвитком малих форм господарювання сільських поселень (2014)
Збарський В. К. - Оптимізація розмірів малих сільських підприємств на засадах інноваційного підходу, Липов'як-Мєлкозьорова А. І. (2014)
Васильчак С. В. - Формування інвестиційного клімату в аграрних підприємствах, Жидяк О. Р. (2014)
Сталинский Д. В. - Аспекты экологии, энерго- и ресурсосбережения при создании металлургических микрозаводов, Рудюк А. С., Медведев В. С., Крюков Ю.Б. (2009)
Яковлєв Є.О. - Еколго-ресурсні фактори сучасного природокористування та їх зв'язок із національною безпекою України, Якушенко Л. М. (2009)
Аніщенко Л. Я. - Реалізація процедури оцінки впливу планової діяльності у транскордонному контексті за конвенцією ЕСПОО на етапі нотифікації на прикладі двох проектів Румунії, Касімов О. М., Свердлов Б. С., Гриценко А. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Обеспечение заданных экологических и энергетических показателей работы газоотводящих трактов конвертеров путем создания современных систем АСУ ТП, Пирогов А. Ю., Рыжавский А. З., Кривоносов А. И., Криволапов А. Е., Каплунов Ю. В. (2009)
Наливайко О. І. - Технологія і обладнання для вилучення оксиду миш’яку (ІІІ) високого ступеня чистоти із відходів металургійного виробництва, Власенко Г. Г. (2009)
Варнавская И. В. - Новые технологии очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2009)
Эпштейн С. И. - Расчет отстойных сооружений с учетом диффузии в вертикальном и горизонтальном направлениях (2009)
Бутенко Э. О. - Адсорбционная очистка загрязненных вод модифицированными сорбентами, Капустин А. Е. (2009)
Хоботова Е. Б. - Дослідження раціонально-хімічних властивостей відвального доменного шлаку, Уханьова М. І., Калмикова Ю. С. (2009)
Міщенко В. С. - Сфера поводження з відходами: стратегія кризового періоду (2009)
Сталинский Д. В. - Основные пути снижения расходования природного газа в термических производствах металлургической и машиностроительной промышленности, Рудюк А. С., Бараненко В. С. (2009)
Горлицкий Б. А. - Экологические и энергетические аспекты управления промышленными и бытовыми отходами в современных экономических условиях (2009)
Сталинский Д. В. - О необходимости реализации действенного государственного подхода к оценке энергоэффективности строительства новых и реконструкции действующих металлургических предприятий, Ботштейн В. А., Каневский А. Л., Мантула В. Д. (2009)
Щербань Н. Г. - Системы управления медицинскими отходами, Мясоедов В. В., Сидоренко Н. А., Дмуховская Т. Н., Кривонос К. А. (2009)
Левенец В. В. - Оценка риска при воздействии выбросов в атмосферу Вольногорского горно-металлургического комбината, Ролик И. Л., Мец К. А. (2009)
Разяпов А. З. - Оперативный контроль атмосферных загрязнений территорий города Москвы, Воронич С. С. (2009)
Варламов Є. М. - Здійснення моніторингу та екологічна звітність підприємств, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища (2009)
Сталинский Д. В. - Эколого- и энергоэффективные решения при проектировании Енисейского ферросплавного завода, Петров Ю. Л., Швец М. Н., Рассохин Е. В. (2011)
Лобанов В. И. - Водоснабжение и водоотведение на ферросплавных заводах, Кузнецова Л. Н., Эпштейн С. И., Музыкина З. С, Нестеренко И. В. (2011)
Рыжавский А. З. - Комплексное решение проблем энергосбережения и сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу при реконструкции газоотводящих трактов конвертеров ОАО "Енакиевский металлургический завод", Мантула В. Д., Зимогляд А. В., Романов Д. В. (2011)
Кривоносов А. И. - Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов в металлургическом производстве ОАО "Волгоцеммаш", Малашенко Н. Б., Стрюков С. Б., Маликов В. Ф., Дверницкий А. И., Кийко А. С. (2011)
Шапаренко А. В. - Исследования работы аспирационной системы и газоочистки установки обеспыливания кокса ОАО "Алчевсккокс", Хныкин Г. Д., Шевляков С. Н. (2011)
Эпштейн С. И. - К вопросу о критерии разделения двухфазных систем в отстойниках и сгустителях, Прокопенко А. В. (2011)
Хоботова Э. Б. - Отвальный доменный шлак как сырьевой компонент производства вяжущих веществ, Калмыкова Ю. С. (2011)
Товажнянский Л. Л. - Методология ингибирования трансформации водных технологических сред, Березуцкий В. В. (2011)
Мальований М. С. - Дослідження екологічних та технологічних аспектів очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами, Мартиняк О. В., Сакалова Г. В., Чорномаз Н. Ю., Сибірний А. В., Креховецький О. М. (2011)
Жученко А. З. - Система мониторинга теплового поля доменной печи, Кривоносов А. И., Китченко В. К., Каневский А. Л., Криволапов А. Е., Гурылев Е. Н. (2011)
Сталинский Д. В. - Влияние технического перевооружения сталеплавильного производства на энергопотребление в черной металлургии, Литвиненко В. Г., Ботштейн В. А., Андреева Т. А., Скоромный А. Л. (2011)
Касимов А. М. - Проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Решта Е. Е. (2011)
Горлицкий Б. А. - Социально-экономические составляющие целесообразного обращения с отходами (2011)
Даценко В. В. - Извлечение меди и цинка из отработанных технологических растворов, Хоботова Э. Б., Ларин В. И., Юрченко О. И. (2011)
Горох Н. П. - Проблемы управления муниципальными отходами и рациональные пути их решения, Внукова Н. В. (2011)
Ботштейн В. А. - Использование вторичных энергоресурсов на металлургических предприятиях Украины, Каневский А. Л., Литвиненко В. Г., Скоромный А. Л. (2011)
Зинченко М. Г. - Совершенствование технологии и оборудования для производства биогаза из органических отходов, Шапорев В. П., Тында О. А. (2011)
Касимов А. М. - Миграция тяжелых цветных металлов в почвах районов размещения золошлаковых отвалов угольных тепловых электростанций, Мисюра Н. И., Ковалев А. А. (2011)
Спирина С. В. - Разработка и аттестация методик выполнения измерений массовых концентраций органических веществ в промышленных выбросах ЗАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", Гриценко Н. Н., Спирин В. Ю., Снежко Е. А., Резник Т. С., Петрякова И. В., Гончарова Н.Ф. (2011)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Шейко В. М. - Вища культурно-мистецька освіта України: проблеми та перспективи, Каністратенко М. М. (2013)
Колос Т. М. - Особливості законодавчого та нормативно-правового забезпечення початкової мистецької освіти в Україні на сучасному етапі (2013)
Волков С. М. - Професійне мистецтво й мистецька освіта: точки перетину, орієнтири розвитку (2013)
Овчарук О. В. - Інновація як стратегія розвитку сучасної культурно-мистецької освіти (2013)
Виткалов С. В. - З історії становлення культурологічної освіти в регіоні, Виткалов В. Г. (2013)
Кравченко О. В. - Культурологія у вимірах традицій академічної культури (2013)
Шевченко В. І. - Нагальні проблеми гуманітарної стандартизації (нормалізації) та термінологізації у сфері культурно-мистецької освіти, Богданова-Борденюк І. В. (2013)
Мірошниченко В. С. - Культурологія всеєдності та синергійна антропологія: альтернативи міждисциплінарності (2013)
Дмитренко Т. О. - Особливості підготовки магістрів з менеджменту соціокультурної діяльності: парадигмальний аналіз (2013)
Гаврюшенко О. А. - Концепція магістерської програми зі спеціальності "Медіа-комунікації" в ХДАК (2013)
Ельбесгаузен Х. - Викладання культурології в Данії (2013)
Chastnyk O. S. - Educating arts managers at american universities, Svedlowо A. J. (2013)
Hofland J. - Theatre education at Gonzaga university (USA) and the prospects of its cooperation with KHSAC, Chastnyk S. V. (2013)
Донченко Н. П. - Основні принципи професійної підготовки режисера як майстра сценічного мистецтва, Дячук В. П. (2013)
Савчин Л. - Мистецтво як основа художньо-естетичного чинника потреб молоді (2013)
Шершнёва Т. В. - Психологическое содержание систематизации понятий в процессе профессиональной подготовки кадров для сферы культуры и искусства (2013)
Семейкина Н. Н. - О преподавании "Истории мировой литературы" в вузах культуры (2013)
Дымченко Н. В. - Поликультурный сегмент в системе культурно-искусствоведческого образования в Приднестровье: истоки, особенности, реалии (2013)
Желтоног А. Н. - "Японское фортепиано": взгляд на музыкальное образование в Японии (2013)
Коваленко Є. І. - Особливості уроків класичного танцю в Національній опері України (2013)
Наші автори (2013)
Куруленко С. С. - Основні напрями екологічної політики України (2008)
Сталинский Д. В. - Критерии эффективности водоиспользования и защиты водных бассейнов на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Мантула В. Д., Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Кондратенко А. И. (2008)
Бондаренко Б. І. - Розробки Інституту газу НАН України в галузі охорони навколишнього природного середовища, Ільєнко Б. К. (2008)
Коваленко Г. Д. - Риск здоровью населения от выбросов тепловых электростанций, Пивень А. В. (2008)
Сталинский Д. В. - Комплексный подход к очистке сточных вод полигонов твердых бытовых отходов: технология и оборудование, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Яцков Н. В., Варнавская И. В. (2008)
Криволапов А. Е. - Использование математических моделей при создании АСУ ТП газоотводящего тракта конвертера ОАО "НТМК", Кривоносов А. И., Пирогов А. Ю., Каплунов Ю. В., Панасенко С. Н. (2008)
Сталинский Д. В. - Опытная установка для термохимической деструкции органической части твердых бытовых и производственных отходов, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2008)
Панасюгин А. С. - Эффективный способ утилизации гальваношламов, Римошевский С. Л., Григорьев С. В., Михалап Д. П., Белый О. А. (2008)
Косандрович Е. Г. - Волокнистые иониты фибан для очистки воздуха, Грачек В. И., Акулич З. И., Солдатов В. С. (2008)
Бутенко А. Г. - Оценка эффективности двухконтурной замкнутой системы очистки газа (воздуха), Осипенко Е. В., Силин А. В. (2008)
Мантула В. Д. - Оценка выбросов парниковых газов предприятиями горно-металлургического комплекса Украины, Спирина С. В., Каневский А. Л., Спирин В. Ю., Бугаенко М. Н. (2008)
Медведев В. С. - Энергосберегающие технологии производства сортовых профилей на литейно–прокатных комплексах металлургических мини–заводов (2008)
Повякель Л. И. - Санитарно-эпидемиологическая экспертиза при внедрении установок по термической переработке опасных отходов, Сноз С. В., Бобылева О. А. (2008)
Каневский А. Л. - Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий и проектов совместного осуществления на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Нотыч А. Г. (2008)
Седельников С. В. - Повышение эффективности утилизации вторичных топливных газов на металлургическом предприятии с полным циклом (2008)
Варламов Є. М. - Автоматизовані системи екологічного контролю і моніторингу об’єктів підвищеної екологічної небезпеки (2008)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Брагіна Т. М. - Проблеми розвитку неперервної культурно-мистецької освіти в Харківській державній академії культури (2013)
Алфьорова З. І. - Концептуальні засади розвитку факультету кіно-, телемистецтва ХДАК (2013)
Большакова Т. В. - Факультет музичного мистецтва ХДАК: традиції, здобутки, перспективи (2013)
Гордєєв С. І. - Актуальні проблеми методики викладання режисури й акторської майстерності у вищих навчальних закладах культурно-мистецького профілю (2013)
Оленіна О. Ю. - Концепція підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в умовах формування суспільства знань (2013)
Кислюк К. В. - Методологічні проблеми вивчення та викладання історії української культури (2013)
Матвієнко П. В. - Гармонійний розвиток компетенцій майбутніх митців як засіб запобігання кризовим тенденціям у сучасній культурі України (2013)
Чепалов О. І. - Мистецтву танцю — широкі наукові обрії (2013)
Борис І. О. - Школа виховання акторів в "ЕКМАТЕДОСі" ХДАК (2013)
Лянь Лю - Состояние и тенденции развития системы хорового искусства в Китае (2013)
Осадча В. М. - Методологічні засади та практика підготовки співаків народного спрямування, Осипенко В. В. (2013)
Щедрин А. Т. - Изучение философии востока как составная профессиональной подготовки студентов-культурологов (2013)
Шолухо Н. Є. - Новітні тенденції в теоретико-методологічних засадах викладання філософії для майбутніх фахівців у мистецькій та соціокультурній сферах (2013)
Пашков К. В. - Теологія в українському університеті: pro et contra (освітянські баталії постсекулярної доби) (2013)
Насонова К. Ю. - Застосування ігрових форм для контролю якості здобутих знань у процесі викладання дисциплін культурологічного циклу (2013)
Оспадова Л. Л. - Пошуки інноваційних засобів викладання навчальної дисципліни "Історія мистецтв" для ВНЗ культури і мистецтв І–ІІ рівнів акредитації (2013)
Коваленко Ю. Б. - Вплив кліпового мислення на формування творчої особистості телевізійного фахівця (2013)
Косачова О. О. - Критерії оцінки якості екранної продукції в контексті підготовки фахівців з тележурналістики (2013)
Єрошенко О. В. - Вокальна підготовка в навчанні студентів напряму "Театральне мистецтво" (на прикладі ХДАК) (2013)
Коваленко І. П. - Формування правової культури тележурналістів (2013)
Олійник О. С. - Вступ до соціології культури (за теорією Реймонда Вільямса) (2013)
Наші автори (2013)
Сталинский Д. В. - Новые технические решения по водоснабжения, водоотведению и очистке сточных вод в работах УкрГНТЦ "Энергосталь", Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2009)
Сталинский Д. В. - Повышение энергоэффективности производства в горно-металлургическом комплексе – существенный фактор улучшения экологической обстановки на предприятиях, Мантула В. Д., Каневский А. Л., Лавошник А. С. (2009)
Али Мохаммад Хани Омран - Строительство современных металлургических мини-заводов в Украине – путь к экологизации металлургического производства, Макаренко В. И., Гриценко С. Г., Грановский В. К. (2009)
Колюпанов В. М. - Решение экологических проблем ЗАО "Донецксталь" – металлургический завод" путем замены мартеновского производства электросталеплавильным, Скляров В. В. (2009)
Пляцук Л. Д. - Экологический анализ опасности миграции хромсодержащих отходов гальванопроизводства в биосферу, Мельник Е. С. (2009)
Жуковский Т. Ф. - Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при обжиге известняка в шахтной печи, Дунаев А. В., Карманов С. А. (2009)
Ботштейн В. А. - Проектирование реконструкции очистных сооружений оборотных циклов водоснабжения конвертерных цехов ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", Гавриш Ю. С., Лапина Л. Т., Корниль Б. Г., Воронкина Т. В. (2009)
Мантула В. Д. - Модернизация газоотводящих трактов кислородных конвертеров емкостью 160 т в условиях действующего производства, Рыжавский А. З., Пирогов А. Ю., Семенов Д. В., Романов Д. В. (2009)
Приймакова В. А. - Экологические аспекты проектирования и строительства электросталеплавильного мини-металлургического завода ООО "Электросталь" в г. Курахово, Скляров В. В. (2009)
Эпштейн С. И. - Исследование солевого баланса общезаводского оборотного цикла загрязненных сточных вод ОАО "ЗСМК", Щербак Ю. А., Христенко В. С., Прокопенко А. В. (2009)
Касимов А. М. - Исследование процесса очистки оборотных вод газоочисток металлургического производства от соединений цинка, Ирха В. Н. (2009)
Хоботова Э. Б. - Исследование сорбционных свойств шлаков ферроникелевого производства, Грайворонская И. В., Даценко В. В., Баумер В.Н. (2009)
Бутенко А. Г. - Разделение твердой фазы полидисперсного потока по фракциям в комбинированной системе очистки, Смык С. Ю., Мовила Д. А. (2009)
Эпштейн С. И. - К вопросу о прогнозировании химсостава воды после шламонакопителей и прудов-усреднителей, Прокопенко А. В. (2009)
Касимов А. М. - Теоретические аспекты процессов выделения ионов редких и тяжелых цветных металлов из промышленных сточных вод с использованием химически активных реагентов (2009)
Петров Ю. Л. - Современные технологии извлечения сплавов из марганцесодержащих отвальных шлаков и шлаков текущего производства, Пшемыский Г. Ф., Оксак А. В. (2009)
Уалиева З. У. - Исследование процесса обжига шихты сплава фосфидов железа с содой с целью утилизации отходов фосфорного производства (2009)
Першегуба Я. В. - Оцінка забруднення атмосферного повітря основних автомагістралей м. Києва за критерієм неканцерогенного ризику (2009)
Коваленко Г. Д. - Новый подход к комплексной оценке экологического риска от воздействия предприятий топливно-энергетического комплекса на окружающую природную среду и человека, Пивень А. В. (2009)
Гадзало Я. М. - Про порядок формування тематики наукових досліджень НААН та першочергові завдання аграрної науки на перспективу (2015)
Саблук П. Т. - Стан і напрями розвитку аграрної реформи (2015)
Месель-Веселяк В. Я. - Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств (2015)
Фесенко О. О. - Мезоекономічний розвиток аквакультури в Україні: проблеми та перспективи, Купінець Л. Є. (2015)
Полозенко Д. В. - Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України (2015)
Терещенко С. І. - Інвентаризація та ресурсна паспортизація аграрних формувань (2015)
Михайлова Л. І. - Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади (2015)
Стоянець Н. В. - Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування (2015)
Міронова Ю. В. - Управління інформаційною безпекою у плодоовочевих переробних підприємствах, Роїк О. М., Фіголь І. В. (2015)
Тивончук С. О. - Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві, Тивончук С. В., Шанін О. В. (2015)
Pivtorak V. S. - Institutional background of the development of small agricultural entrepreneurship (2015)
Figurek A. - Synergies of information systems in agriculture (2015)
Несен А. В. - Асоціація з Європейським Союзом і перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств (2015)
Прутська Т. Ю. - Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері (2015)
Дзюбенко T. Г. - Потенціал внутрішнього водного транспорту України в системі зернової логістики (2015)
Біляр A. I. - Вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю (2015)
Заяць Р. В. - Теоретичні аспекти еволюції відносин власності (2015)
Коритник М. В. - Проведення аукціонів при передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної форми власності (2015)
Резолюція засідання круглого столу на тему "Результати реформування аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку", який відбувся 3 грудня 2014 року (2015)
Кропивко М. Ф. - Використання математичного інструментарію в управлінні інноваційними процесами на переробних підприємствах АПК (рецензія на монографію Бабенко В.О. "Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (математичне моделювання та інформаційні технології)" (2015)
Лібанова Елла МАРЛЕНІВНА – ювіляр (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, зміст (2012)
Бошицький Ю. Л. - Наукові дослідження в Київському університеті права НАН України як засіб оптимізації юридичної освіти (2012)
Бурдін М. Ю. - Комплектування штату судових слідчих в українських губерніях Російської імперії (1860–1865 рр.) (2012)
Вовк О. Й. - Литовські статути – джерело міського права України XVI – першої половини XIX ст. (2012)
Дячук Л. В. - Батьківський пекулій у римській юриспруденції та в Дигестах Юстиніана (2012)
Змерзлий Б. В. - Створення карантинних установ у Криму в кінці XVIII – початку XIX ст. (2012)
Іващенко В. А. - Нормативно-правове оформлення податкової політики Центральної Ради та Генерального секретаріату в аграрному секторі економіки УНР (жовтень 1917 – квітень 1918 р.) (2012)
Корновенко С. В. - Правове забезпечення Особливою нарадою посівної кампанії та жнив на підконтрольних Білому руху півдня Росії українських територіях (1919 р.) (2012)
Кривицький Ю. В. - Історичний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичний аспект (2012)
Минькович-Слободяник О. В. - Електоральна політика як один з основних пріоритетів правової політики (2012)
Николина К. В. - Теоретичний аналіз співвідношення процедурних та матеріальних норм права (2012)
Чернега А. П. - Гетьманат Павла Скоропадського – консервативні спроби національно-державного відродження (2012)
Шилінгов В. С. - Поділ права на приватне та публічне як фундаментальна засада правової системи демократичного суспільства (2012)
Арабаджи Н. Б. - Цілісність правового порядку як основа для його цінності (2012)
Бовсуновська І. Г. - Розвиток наукових поглядів на визнання судового прецеденту (судової практики) як джерела права в Україні (2012)
Булкат М. С. - Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України (2012)
Вергелес Д. Є. - Проблеми процесу кодифікації законодавства (2012)
Голубовський В. Є. - Правомірна поведінка: теоретико-методологічний аспект дослідження (2012)
Гриб Н. П. - Крайова конституція для Галичини 1850 р.: передумови її прийняття, структура та основні положення (2012)
Котенко О. А. - Правове регулювання та правовий вплив: теоретичні аспекти (2012)
Котенко Т. В. - Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства (2012)
Марчук І. Ф. - Юридичні послуги і юридична допомога: проблеми розмежування (2012)
Матат Ю. І. - До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві (2012)
Озель В. І. - Правове регулювання припинення шлюбу на українських землях у другій половині ХVІІ – ХІХ ст. (2012)
Шуп’яна М. Ю. - Кодифікація кримінального права в Австрійській імперії у ХVІІІ–ХІХ ст. (2012)
Бєлов Д. М. - Реформування конституційного ладу: позитиви та негативи (2012)
Білоскурська О. В. - Цінність конституції (2012)
Кадикало О. І. - Виникнення та становлення конституційного судочинства (2012)
Маркуш М. А. - Конституційна скарга та інші перспективи розширення меж конституційної юрисдикції в Україні (2012)
Падалко Г. В. - Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики (2012)
Бабич В. А. - Адміністративно-превентивні заходи протидії корупції в Україні: перспектива застосування (2012)
Гелич Ю. О. - Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні (2012)
Коваль М. В. - Про необхідність визначення статусу працівника правоохоронного органу в Україні та його законодавчого закріплення (2012)
Мацелик Т. О. - Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату (2012)
Параниця С. П. - Адміністративно-правові гарантії екологічних прав громадян (2012)
Сергєєв Р. С. - Богохульство як підстава для притягнення до адміністративної відповідальності (2012)
Трофімов С. А. - Проблеми унормування повноважень Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо участі у заходах з припинення терористичної діяльності в межах територіального моря України (2012)
Шевчук О. Р. - Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права (2012)
Щербатюк Н. В. - Сучасний стан правового регулювання інвестування за межі України (2012)
Андрущак О. Л. - Роль саморегулівних організацій у регулюванні обігу акцій на ринку цінних паперів України (2012)
Шарабурина О. О. - Організаційні аспекти забезпечення адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом (2012)
Якубовський Р. В. - Особливості форм бюджетного фінансування навчальних закладів України (2012)
Берлач Н. А. - Проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів при вирішенні спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з неї (2012)
Устинова І. П. - Співвідношення понять "пенсія", "пенсійне забезпечення" та "пенсійне страхування" в контесті фїнансово-правового регулювання пенсійної реформи в Україні (2012)
Авсієвич А. В. - Теоретико-методологічні засади медичного права (в контексті положень римської цивілістики), Рабовська С. Я. (2012)
Бойко А. О. - Проблемні аспекти забезпечення завдатком попереднього договору (2012)
Воронін Я. Г. - Особливості володіння посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування акціями та частками у господарському товаристві (2012)
Іванюта Н. В. - Умови забезпечення позову в господарському судочинстві (2012)
Кашинцева О. Ю. - Правові та психологічні аспекти політичного маніпулювання, Шатирко Л. О. (2012)
Коструба А. В. - До питання особливостей зарахування зустрічних вимог як правоприпиняючого юридичного факту в зобов’язальній сфері (2012)
Левківський Б. К. - Проблеми судового захисту права дитини залишати власну країну та повертатися в неї (2012)
Мельничук Н. О. - Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин у нових умовах ринкової економіки (2012)
Харченко Г. Г. - Принципи речового права (2012)
Харченко О. С. - Визнання вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню: прогалини правового регулювання (2012)
Целуйко О. В. - Експерт у цивільних справах: правовий аспект (2012)
Павлюк Н. М. - Правове регулювання спадкування обов’язкової частки в Україні та Німеччині (2012)
Панченко І. М. - Визнання права власності: теоретичний аналіз (2012)
Петрицин Н. Т. - До питання про співвідношення особливостей цивільної відповідальності за порушення попереднього договору та завдатку (2012)
Семененко М. В. - Заміна вигодонабувача у майновому страхуванні (2012)
Можаровська Н. - Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності (2012)
Тараненко О. М. - Особливості використання географічних зазначень в Україні (2012)
Андрусів У. Б. - Сучасне правове становище організацій мовлення в мережі Інтернет (2012)
Голубовська А. Ю. - Деякі аспекти термінології та застосування законодавства щодо "добре відомих" торговельних знаків (2012)
Бусуйок Д. В. - Поняття державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель: системний підхід (2012)
Ришкова Л. В. - Поняття та ознаки особливо цінних земель як об’єкта правової охорони та використання (2012)
Березінський Б. А. - Концептуальні засади взаємодії суспільства з природним середовищем (2012)
Кондратьєва К. А. - Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України (2012)
Латишева В. В. - Принципи правового регулювання суспільних відносин у сфері житлово-комунального господарства на селі (2012)
Лушпаєв С. О. - Про принципи правового регулювання продовольчої безпеки України (2012)
Остафійчук Г. В. - Класифікація суб’єктів аграрних правовідносин – виробників продукції птахівництва (2012)
Шараєвська Т. А. - Правове регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні (2012)
Остапчук М. Я. - Особливості відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок порушень природоохоронного законодавства (законодавства про охорону атмосферного повітря) (2012)
Бахуринська О. О. - Поняття "шкода здоров’ю потерпілого" у злочинах проти безпеки виробництва (2012)
Виговський Д. Л. - Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2012)
Гусак А. П. - Груповий характер насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми (2012)
Кваша О. О. - Зміст та значення філософських категорій "можливість" і "дійсність" для кримінально-правових досліджень причинного зв’язку (2012)
Крет Г. Р. - Наукові підходи до визначення поняття і сутності інституту закриття кримінальної справи (2012)
Кушнір Н. П. - Визначення моменту закінчення досудового слідства за кримінально-процесуальним законодавством України та його практичне значення у діяльності органів розслідування (2012)
Назимко Є. С. - Критерії якості встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях (2012)
Палюх Л. М. - До питання про систематизацію злочинів проти правосуддя (2012)
Рижов І. М. - Тероризм: соціально-філософській аспект (2012)
Дуюнова Т. В. - Обчислення строків звільнення засуджених до довічного позбавлення волі при заміні цього покарання позбавлення волі на певний строк (2012)
Лановенко К. С. - Правова сутність оціночних понять кримінального законодавства (2012)
Мангур Р. В. - Проблемні питання визначення предмету пропозиції та давання хабара (2012)
Мельниченко В. Л. - Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів (2012)
Пархоменко Н. М. - Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види (2012)
Сєрова І. І. - Доктринальні підходи до вивчення міжнародно-правової протидії нелегальній міграції (2012)
Латинін О. А. - Законодавче забезпечення захисту прав кредиторів у зарубіжних державах (2012)
Городиський І. М. - Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання відносин з приводу іноземних військових баз (2012)
Гуленко Ю. М. - Сутність явища та розвиток тероризму в нових умовах (2012)
Гулієв А. Д. - Міжнародно-правова боротьба світового співтовариства зі злочином тероризму (2012)
Охота Я. В. - Виконання Україною Конвенційних положень щодо заборони катування та інших жорстоких, нелюдських або таких що принижують гідність видів поводження та покарань (2012)
Тихомирова Г. Є. - Основні доктринальні підходи до співвідношення міжнародного та внутрішнього права у юридичній науці Республіки Греція (2012)
Herbert Schambeck. - Vom Wesen und Wert demokratischer Verfassungsstaatlichkeit (2012)
Безсмертний М. П. - Особливості виникнення трудових правовідносин працівників прокуратури (2012)
Гусак Т. П. - Об’єктивні ознаки складу злочину масових заворушень: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Куліцька С. В. - Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації ситуацій заволодіння чужими мобільними телефонами (2012)
Кучерук Ю. М. - Зловживання правом у конституційному праві України (2012)
Литвиненко К. О. - Проблема міжнародно-правового закріплення соціальних прав людини (2012)
Немченко К. С. - Порівняльно-правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнах (2012)
Столярчук М. В. - Про розвиток конституційного законодавства України (2012)
Оніщенко Н. М. - Порівняльно-правові дослідження як об’єкт вивчення юридичної науки (2012)
Віхров О. П. - Нове видання у галузі підприємницького права (2012)
Участь студентів КУП НАН України в Парламентських слуханнях на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи" (2012)
Майстер-клас доктора права Алана Скурбаті (2012)
У Рівненському інституті КУП НАН України відбувся "круглий стіл" на тему: "Реформа кримінального судочинства України" (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "V Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2012)
Майстер-клас голови Союзу юристів України В. Євдокимова (2012)
Майстер-клас народного депутата України, голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони А. Гриценка (2012)
Міжнародна конференція з питань міжнародного права в Мішкольському університеті (Угорщина) (2012)
Майстер-клас Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини в Україні Міхаля Баєра (2012)
Майстер-клас доктора права Арнольда Варенвальда (Німеччина) (2012)
КУП НАНУ провів науково-практичну конференцію "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" на базі Рівненського інституту КУП НАН України (2012)
Представники КУП НАНУ взяли участь у VI Всеукраїнській (V Міжнародній) науково-практичній конференції з медичного права (2012)
Редакційні повідомлення (2012)
В. В. Адамчуку – 60 (2014)
Петриченко В. Ф. - Наукове забезпечення ефективного застосування електричної енергіїв технологічних процесах промислового виробництва, Адамчук В. В., Мироненко В. Г., Герасимчук Ю. В. (2014)
Гриник І. В. - Стан проектування і виготовлення в Україні сільськогосподарських машин сучасного технічного рівня, Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Булгаков В. М. (2014)
Адамчук В. В. - Концепція перспективи комплексного вирішення проблеми післязбиральної обробки і зберігання зерна в сільськогосподарських підприємствах України, Заришняк А. С., Прилуцький А. Н., Степаненко С. П. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Обґрунтування режимів фракційного розподілення зернового вороху при підготовленні насіння (2014)
Булигін С. Ю. - Небезпека прояву ерозії ґрунтів в Українському Поліссі, Булигіна М. Є. (2014)
Сидорчук О. В. - Розвиток ринку технічного сервісу сільськогосподарського виробництва, Гринько П. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Технічні системи моніторингу стану сільськогосподарських угідь у сучасних технологіях рослинництва, Броварець О. О. (2014)
Лінник М. К. - Удосконалення технологій та технічних засобів використання органічних відходів для удобрення ґрунту, Говоров О. Ф. (2014)
Ковалëв Н. Г. - Научное обеспечение адаптивной интенсификации сельскохозяйственного использования мелиорированных земель в Нечерноземной зоне России (2014)
Измайлов А. Ю. - Опыт использования биоактивных технологических способов обработки почвы в системе машинных технологий для обработки залежей и запущенных угодий, Лобачевский Я. П., Сизов О. Ф. (2014)
Грицишин М. І. - Техніко-економічна оцінка технологічних комплексів машин для органічного виробництва продукції рослинництва, Кудринецький Р. Б., Цибуля М. Г., Коньок Н. М., Недвига І. О. (2014)
Адамчук О. В. - Теорія розгону добрив відцентровим розсіювальним робочим органом з похилою віссю обертання (2014)
Личман Г. И. - Основные направления фундаментальных и прикладных исследований по точному земледелию, Марченко Н. М., Смирнов И. Г. (2014)
Шейченко В. О. - Дослідження взаємодії подільника жниварки із стеблом соняшнику під час збирання, Хайліс Г. А., Кустов С. О., Кузьмич А. Я., Толстушко М. М. (2014)
Налобіна О. О. - Теоретичні основи проектування подільників льонозбиральних машин із криволінійною поверхнею бічного прутка, Герасимчук О. П. (2014)
Кравець С. В. - Раціональні параметри ножових безтраншейних укладачів, Романовський О. П., Васильчук О. Ю. (2014)
Говоров О. Ф. - Аналіз конструкцій ножів ротаційних різальних апаратів сінокосарок та косарок-подрібнювачів (2014)
Борис М. М. - Експериментальні дослідження машини для відокремлення гички цукрових буряків, Присяжний В. Г., Надикто В. Т. (2014)
Присяжний В. Г. - Вплив мульчування на тепловий режим ґрунту при вирощуванні картоплі, Булгаков В. М., Борис А. М., Пастухов В. І., Бакум М. В. (2014)
Головач І. В. - Експериментальні дослідження втрат і пошкоджень коренеплодів при вібраційному викопуванні (2014)
Головач І. В. - Розробка вдосконалених очисників коренебульбоплодів від домішок, Лукач В. С., Василюк В. І., Скориков М. А. (2014)
Карпов В. В. - Розробка та удосконалення щиткових пристроїв для сухого очищення кормових коренеплодів (2014)
Гуцол Т. Д. - Обґрунтування конструкції високопродуктивного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів (2014)
Гапоненко О. І. - Експериментальні дослідження дискатора з пружними стояками (2014)
Герук С. М. - Тенденції розвитку конструкцій ґрунтообробних удобрювально-посівних агрегатів, Петриченко Є. А. (2014)
Герук С. М. - Дослідження енергетичних параметрів ножа фрез-барабана (2014)
Герук С. М. - Дослідження енергосилових параметрів конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу, Дячун А. Є., Грудовий Р. С. (2014)
Музика О. П. - Перспективи формування технологій і комплексів машин для очистки меліоративних каналів, Войтович І. В., Мартинюк Г. Ф., Бойко Г. Я. (2014)
Петроченко В. І. - Дослідження процесу ступневого різання ґрунтів робочими органами меліоративних машин (2014)
Прилуцький А. Н. - Обґрунтування конструкційно-технологічної схеми зерноочисного модуля універсальних сепараторів зерна нового покоління (2014)
Грицака О. М. - Конструктивні особливості молотильно-сепарувальних систем провідних фірм-виробників зернозбиральних комбайнів (2014)
Пилипака С. Ф. - Аналітичні умови конструювання каналової поверхні, віднесеної до ліній кривини, як множини кіл кривини просторової кривої, Муквич М. М. (2014)
Шебанін В. С. - Встановлення оптимальних значень коефіцієнта тертя планетарної машини у складі лінії для подрібнення насінників баклажанів, Думенко К. М., Шевченко К. С. (2014)
Флис І. М. - Вплив режиму волого-теплової обробки гречаного зерна на вихід крупи, Макар М. І. (2014)
Бойко А. І. - Траєкторна характеристика формування відмов прорізуючих робочих органів сошників прямої сівби, Павлюченко І. С. (2014)
Вожик Ю. Г. - Визначення кількості робочих циклів польових машин протягом зміни, що функціонують із витратами технологічних матеріалів, Косик П. О., Прокоп’єв І. П. (2014)
Кудря В. О. - Результати лабораторних досліджень розподільного органу до розкидачів органічних добрив з боковим розсіюванням, Калнагуз О. М. (2014)
Кобець О. М. - Аналіз насосів та насосних агрегатів обприскувачів та вимоги до них, Давиденко І. С. (2014)
Ахалая Б. Х. - Энероэффективность совмещенного посева кормовых культур и устройство для его осуществления, Пехальский И. А. (2014)
Нєдовєсов В. І. - Технологічні характеристики і властивості незернової частини врожаю, Матухно Н. В. (2014)
Надолинний В. О. - Землеробська механіка сучасного рівня сільськогосподарської техніки (інженерний комп’ютерний дизайн кривих і поверхонь), Павлоцький А. С., Вознюк (Павлоцька) В. А., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А., Коновал О. О. (2014)
Надолинний В. О. - Сучасний математичний апарат землеробської механіки, Павлоцький А. С., Вознюк (Павлоцька) В. А., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А., Коновал О. О. (2014)
Фіялка М. Д. - Технологічні аспекти моніторингу обприскувачів та розкидачів мінеральних добрив (2014)
Литвинюк Л. К. - Результати виробничої перевірки активних лопаткових робочих органів у поєднанні з плоскорізальними для дезактивації, зниження потужності дози від ґрунту і рекультивації сільськогосподарських земель, Благоєв В. В., Ляшенко О. М. (2014)
Фененко А. І. - Техніко-технологічні аспекти розвитку біотехнічних, Ткач В. В. (2014)
Фененко А. И. - Конструкционно-технологические схемы молокопроводных линий доильных аппаратов, Ачкевич В. И., Бригас А. В. (2014)
Дмитрів І. В. - Модуль вимірювання витрати повітря елементами доїльного апарата (2014)
Ачкевич В. І. - До обгрунтування параметрів двокамерного колектора доїльного апарата з попарним пульсатором, Ткач В. В. (2014)
Ходарєв В. Я. - Модель процесу доїння корів апаратом ПВД-2,3, Піскун В. І., Савран В. П., Пенцов В. Я. (2014)
Піскун В. І. - Ресурсозберігаюча технологія виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства, Яценко Ю. В. (2014)
Ревенко І. І. - Тривимірні (3-D) моделювання технічних рішень (на прикладі стригальної машинки ротаційного типу), Дубровін В. О., Шебаніна О. В., Веселівський К. Д. (2014)
Братішко В. В. - Пристрій та метод визначення в’язкості пластифікованої кормосуміші (2014)
Мілько Д. О. - Моделювання кормових раціонів молочного поголів’я в стійловий період (2014)
Кузьменко В. Ф. - Експериментальне визначення фракційного складу маси кукурудзи при заготівлі силосу у пізні строки, Ямпольський С. М., Максіменко В. В. (2014)
Сторожук Л. О. - Розвиток напрямку машинобудівної галузі з виробництва засобів для переробки кормового зерна (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Набиев А. А. - Компьютерная география: теория и методология (2014)
Набиев А. А. - Создание цифровой 3D призмы карты Азербайджана, Иманов Р. А., Мустафайева У. Ч., Ахмедова И. С. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського