Кизим М. О. - Можливості та загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі м'ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М. (2014)
Столярчук А. В. - Визначення достатності рівня золотовалютних резервів України та країн Європейського Союзу, Войтко С. В. (2014)
Беренда С. В. - Економічна інтеграція України в умовах реалізації біполярної концепції (2014)
Меленцова О. В. - Методологічні основи компаративного аналізу змін зовнішньоекономічних інститутів (2014)
Августин Р. Р. - Ідентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки (2014)
Азизов Г. С. - О законе неравномерного развития экономики регионов Украины и социальном выравнивании доходов населения, Посная Е. А. (2014)
Гречана С. І. - Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики, Грінчук К. С. (2014)
Колесніченко І. М. - Розвиток електронного урядування в Україні: інституціональний аспект (2014)
Медвідь В. Ю. - Економічне регулювання регіонального розвитку: цільова спрямованість та функціональна змістовність (концептуальний підхід) (2014)
Колєсніченко А. С. - Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Карапейчик И. Н. - Экономическая теория потенциалов: объект, предмет и понятийный аппарат (2014)
Резникова О. С. - Анализ и оценка основных экономических показателей деятельности агропромышленных предприятий АР Крым, Семененко В. С. (2014)
Притыченко Т. И. - Формирование бренда территории на примере Харьковской области, Прохорова Т. П., Рожко В. И. (2014)
Швець І. Б. - Оптимізація інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу, Скрильник А. С. (2014)
Гарафонова О. І. - Основні напрямки оцінки інноваційного розвитку та управління інноваціями на підприємствах (2014)
Буркина Н. В. - Применение непараметрических методов исследования для определения степени надежности украинских банков, Наумова М. А. (2014)
Єфімова Г. В. - Оптимізаційне моделювання ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства (2014)
Оліскевич М. О. - Особливості економетричних моделей споживання в Україні в умовах нестабільності та структурних зрушень (2014)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання динаміки основних економічних показників підприємства (2014)
Краснова І. В. - Форми інформаційної ефективності фінансового ринку (2014)
Матвєєва Ю. М. - Інформаційна технологія дослідження державної зовнішньої заборгованості в країнах, що розвиваються (2014)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади економічного оцінювання поточного рівня інноваційної сприйнятливості машинобудівних підприємств, Мусійовська О. Б. (2014)
Ковальчук В. Г. - Державна політика стимулювання конкурентоздатності промисловості в умовах економічної інтеграції (2014)
Яцентюк С. В. - Застосування особливостей продукції промислового призначення при формуванні та розвитку брендів промислових підприємств (2014)
Залунина О. М. - Роль целевых показателей в определении прогностических оценок для строительной отрасли (2014)
Яцкевич І. В. - Особливості управління альянсом у сфері зв’язку та інформатизації (2014)
Сидоренко К. В. - Концептуальний підхід до формування конкурентоспроможності провідних міжнародних аеропортів в умовах світоцивілізаційної траєкторії розвитку авіатранспортного ринку (2014)
Одинцов О. М. - Методические основы выявления полюсов развития и точек роста как предпосылок формирования агропромышленных кластеров (2014)
Білинська У. В. - Особливості діагностики ефективності управління інноваційними ризиками на підприємствах хлібопекарської галузі (витратний підхід) (2014)
Фролова Л. В. - Аналіз тенденцій розвитку торгівлі в Україні, Роженко О. В. (2014)
Алдошина М. В. - Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації, Брусільцева Г. М. (2014)
Будник М. Н. - Управление поведением потребителей предприятий розничной торговли, Двалишвили Л. В. (2014)
Логунова Н. А. - Формирование стратегии эффективного развития круизного туризма (2014)
Столярчук Г. В. - Управління трансакційними витратами торговельних підприємств на основі процесного підходу, Друзь О. О. (2014)
Таньков К. М. - Концептуальна постановка завдання виділення поняття туристичного продукту, Чепурда Г. М. (2014)
Руденко А. И. - Эффективность внедрения инновационного энергосберегающего оборудования на предприятиях ЖКХ Украины, Мезенцева О. А., Терех А. М. (2014)
Бікулова Д. У. - Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід (2014)
Єрмоленко О. А. - Протиріччя та їх наслідки на ринку праці в Україні (2014)
Стаматін О. В. - Методичний підхід до оцінювання якості трудового життя працівників промисловості на прикладі машинобудівних підприємств (2014)
Зборовська О. М. - Аналіз факторів впливу ринкового середовища на формування трудового потенціалу підприємства, Галан О. Є. (2014)
Берест М. М. - Теоретичне підґрунтя антикризового фінансового управління підприємством (2014)
Бойко В. В. - Економічне обґрунтування мінімізації іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали машинобудівного підприємства, Будинська О. Ю. (2014)
Корогодова Е. А. - Управление эффективностью предприятий рекреационного комплекса в условиях информатизации и глобализации экономики (2014)
Вербіцька Т. В. - Побудова комплексної системи показників на основі оцінки впливу соціально-економічних факторів розвитку підприємства (2014)
Гур'єва І. В. - Обґрунтування порядку вибору джерел фінансування інвестицій в технічне переозброєння підприємства (2014)
Жуков А. В. - Методичний підхід щодо діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (2014)
Макаренко М. И. - Международный подход к структуризации ликвидности банковских систем, Дмитриев Е. Е. (2014)
Мельниченко О. В. - Методика аналізу електронних грошей в банках (2014)
Данілов О. Д. - Тенденції оподаткування капіталу в Україні і світі, Денисенко Д. Є. (2014)
Лактионова А. А. - Финансовая гибкость как феномен проявления гибкости финансовой системы на микроуровне (2014)
Рогов Г. К. - Фактори вибору виду розміщення акцій (2014)
Рудик В. К. - Залежність збереження пенсійних накопичень другого рівня від розвитку національного фондового ринку (2014)
Тофан І. М. - Перспективи платників єдиного податку (2014)
Сенищ П. М. - Правові інструменти регулювання розвитку банківської діяльності в Україні (2014)
Стеценко Т. В. - Безпечність здійснення місцевих запозичень в Україні (2014)
Чеберяко О. В. - Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні, Лобода А. Б. (2014)
Адаменко І. П. - Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2014)
Киркач С. М. - Забезпечення процесу реалізації фінансового планування діяльності банку (2014)
Козлов В. І. - Домінантні індикатори банківських криз: порівняльний аналіз для країн з різним рівнем розвитку економіки (2014)
Чернявський І. Б. - Сучасний стан і перспективи розвитку філіальної мережі банків в Україні (2014)
Доронин А. В. - Спиральная динамика сознания. Возможности использования руководителем коллектива, Сериков Д. А. (2014)
Отенко И. П. - Анализ особенностей международных стандартов кадровой безопасности предприятия, Преображенская Е. С. (2014)
Чорний Г. М. - Альтернативний аналіз класифікацій загальних управлінських функцій, Міщенко І. А., Файчук О. М. (2014)
Derevianko O. H. - System of Enterprise Reputation Management (2014)
Зюкова А. О. - Маркетингове дослідження використання можливостей Internet як передумови інноваційного розвитку, Зюкова І. О. (2014)
Коюда В. О. - Результати діагностики як основа розвитку системи маркетингу машинобудівного підприємства, Мазко Т. І. (2014)
Шатохін А. Л. - Сутність та складові елементи механізму управління економічною безпекою підприємства, Ігнашкіна Т. Б. (2014)
Ярым-Агаев А. Н. - Формирование маркетинговой работы по организации и поддержке корпоративного сайта компаний, работающих на потребительском рынке, Дебелая А. А. (2014)
Голоднюк О. С. - Формування інноваційної складової маркетингових технологій підприємств – виробників мінеральних вод (2014)
Проноза П. В. - Динамика и особенности развития экономики Украины в 2003 – 2012 годах (2014)
Каневский А. Л. - Проблемы энергосбережения и выбросов парниковых газов на ЗАО "Донецксталь" – МЗ"*, Ботштейн В. А., Скоромный А. Л., Крикунов Б. П., Дорофеев А. В., Дорошенко Г. Л. (2008)
Тищенко А. А. - Решение экологических проблем при строительстве мини-металлургического завода в г. Белая церковь*, Тищенко Н. В., Колюпанов В. М. (2008)
Литвиненко В. Г. - Закономерности образования и прогнозирования эмиссии двуокиси углерода при производстве металлургической продукции*, Грецкая Г. Н., Дамрин В. Я., Турецкая В. А., Холина И. В. (2008)
Хоботова Э. Б. - Радиационные свойства строительных материалов, Здвизова Ю. В., Уханева М. И. (2008)
Миняйло В. П. - Экологический аудит и комплексная оценка территории при решении проблемы образования и хранения промышленных отходов, Касимов А. М. (2008)
Холенберг М. - Новые высокоэффективные технические решения в области очистки воды от механических включений (2008)
Сталинский Д. В. - Разработка и эколого-гигиеническая оценка технологии обезвреживания химических средств защиты растений в горелочном устройстве цементной печи, Касимов А. М., Щербань Н. Г., Варнавская И. В. (2008)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование содержания свободной углекислоты в системах оборотного водоснабжения и оценка ожидаемой эффективности при стабилизационной обработке добавочной воды при подкислении (часть І), Чепракова Я. А. (2008)
Аль-Фараби Мадижан - Изучение процесса обжига техногенных материалов, Казова Р. А., Уалиева З. У., Нурабаев Б. К., Асылбекова Б. К. (2008)
Медяк Г. В. - Волокнистые иониты фибан для очистки воды от ионов фтора*, Шункевич А. А., Акулич З. И. (2008)
Юрченко В. А. - Повышение долговечности и экологической безопасности бетонных трубопроводов водоотведения, Бригада Е. В., Лобкова Е. К., Смирнов А. В. (2008)
Гомеля Н. Д. - Влияние флокулянтов на процессы реагентного умягчения воды для замкнутых систем водоснабжения, Шилович Т. Б., Шаблий Т. А. (2008)
Кац М. Д. - Метод компромиссной субоптимизации – методологическая основа повышения эффективности технологических процессов одновременно по энергетическим, экономическим, экологическим и другим показателям, Давиденко А. М. (2008)
Скоромный А. Л. - Снижение энергозатрат на утилизацию изношенных автомобильных шин методом термохимической деструкции (2008)
Бычков С. В. - Рециклинг мелкофракционных железосодержащих отходов металлургического комплекса*, Лякса А. В. (2008)
Неведомский В. А. - Специальные виды литья из огненно-жидких металлургических шлаков для хранения радиоактивных и токсичных отходов*, Михайленко Н. С. (2008)
Дорошкевич В. С. - Сравнительная оценка загрязненности окружающей среды тяжелыми металлами в различных районах Донецкого региона, Михайличенко О. Н., Щендрик А. Н. (2008)
Титул, зміст (2013)
Стрижак Е. О. - Научный метод экономической теории: от диалектики к триалектике (2013)
Попкова К. О. - Управління валютними ризиками міжнародної інвестиційної діяльності (2013)
Новікова К. І. - Проблемні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави, Ковальчук М. В. (2013)
Корнівська В. О. - Фінансово-інституційна структура економік європейських країн, України та Росії в контексті розвитку процесів довгострокового інвестування (2013)
Александрова М. М. - Моделювання впливу фіскальної політики на економічний розвиток (2013)
Мартиненко В. В. - Оцінка впливу глобалізації на стан економічної безпеки України (2013)
Семенов А. Г. - Класифікація інвестицій як економічної категорії, Васильєв В. О. (2013)
Бандура М. В. - Проблеми та перспективи інвестиційного зростання економіки України (2013)
Зайцева І. С. - Банки як основні суб'єкти інвестиційної діяльності, Коцюба О. В. (2013)
Здреник В. С. - Проблеми здійснення класифікації фінансових інвестицій підприємств в Україні (2013)
Файчук О. М. - Інноваційний процес як рушійна сила економічного зростання, Файчук О. В. (2013)
Хімченко А. М. - Економічний зміст, місце та класифікація інноваційних процесів у суспільному виробництві, Махнович О. О. (2013)
Клоков В. И. - Моделирование динамики "утечки мозгов" (2013)
Клименюк М. М. - Моделювання системи аналізу навчальної потужності закладів вищої освіти, Кочарян І. С., Голованенко М. В., Клименюк О. М. (2013)
Светуньков С. Г. - Комплекснозначное моделирование теневой экономики в сфере внешней торговли Украины, Вышинская Т. Л. (2013)
Скалозуб В. В. - Интерпретация и прогнозирование процессов, представленных временными рядами, на основе расширенного логистического отображения, Клименко И. В. (2013)
Бизянов Е. Е. - Нечеткая когнитивная модель потоков поступления средств инвестиционных проектов, Глинская Т. С. (2013)
Евстрат Д. И. - Применение оптимизационных моделей для планирования затрат производственного предприятия, Приходько А. А. (2013)
Квіта Г. М. - Моделювання та управління ризиками ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія "АСКА-ЖИТТЯ", Шіковець К. О., Клименко Ю. І. (2013)
Кононова Е. Ю. - Эволюция макрогенераций: мультиагентный подход, Акулов Н. В. (2013)
Наумова М. А. - Модель оптимизации инвестиционных затрат (2013)
Орленко Н. С. - Прогнозування обсягу продажів у збалансованій системі показників, Науменко І. В. (2013)
Хайлук С. О. - Модель оцінки ймовірності працездатного стану банківської системи (2013)
Чаговец Л. А. - Моделирование производственно-фискальных эффектов в системе экономической безопасности государства (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання дуополії з урахуванням логістики, обмеженого випуску і реклами підприємства (2013)
Иванов Н. Н. - Информационно-аналитические системы в управлении экономическими объектами (2013)
Полуэктова Н. Р. - Подход к классификации предприятий с целью оценки результатов внедрения корпоративных информационных систем (2013)
Припотень В. Ю. - Формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства (2013)
Лабжанія Р. Г. - Тенденції та перспективи розвитку IT-аутсорсингу в Україні (2013)
Цеслів О. В. - Веб-аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу (2013)
Ячменьова В. М. - Аналіз підходів до формування іміджевої політики регіону, Волобуєв І. В. (2013)
Пілько А. Д. - Постановка задачі оцінки рівня безпеки розвитку територіальної системи (2013)
Лотоцький М. Я. - Організаційний та фондовий аспекти аналізу процесів капіталізації промислових підприємств України (2013)
Нусінов В. Я. - Вертикально інтегровані структури: сутність та особливості функціонування в гірничо-металургійному комплексі України, Колесніков Д. В. (2013)
Набок Є. В. - Стан основних засобів вітчизняних підприємств у порівнянні з досвідом розвинутих країн (2013)
Гогуля О. П. - Наукові підходи до формування моделі збалансованого розвитку галузей сільськогосподарського підприємства, Тужик К. Л. (2013)
Кукса І. М. - Напрями та задачі розробки стратегії підтримки інноваційного розвитку на підприємствах АПК, Руденко М. А. (2013)
Вірченко О. В. - Державне регулювання земельних відносин в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2013)
Сало І. А. - Стан і перспективи розвитку ринку плодів в Україні (2013)
Данилюк В. О. - Використання адаптаційних механізмів реалізації стратегії технічного розвитку в діяльності виробників хлібопекарського обладнання України (2013)
Гнибіденко І. Ф. - Пенсійна система України в умовах реформування (2013)
Писаревська Г. І. - Розвиток ринку рекрутингових послуг в Україні (2013)
Соловйова О. Є. - Оцінка диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання, Гавриличенко Є. В. (2013)
Сычева К. В. - Формирование стратегии развития системы пенсионного страхования в Украине (2013)
Гринько Т. В. - Управління змінами на підприємствах – необхідна умова забезпечення їх розвитку (2013)
Череп А. В. - Методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями підприємства, Шитікова Л. В. (2013)
Шпак Н. О. - Формування збутової стратегії малих промислових підприємств, Кирилич Т. Ю. (2013)
Грищенко Т. В. - Теоретико-методичні аспекти визначення вартості компанії, Решетова Г. В. (2013)
Моісеєнко Т. Є. - Впровадження міжнародних стандартів якості у практику вітчизняних високотехнологічних підприємств (2013)
Буратчук Н. Ю. - Місце контролінгу запасів у фінансовому та логістичному управлінні (2013)
Венглюк І. В. - Побудова структури механізму соціально-економічної безпеки підприємства (2013)
Єрмаченко Є. В. - Визначення методичних підходів до оцінки ризиків суб’єктів ЗЕД під час виконання експортних контрактів (2013)
Дікань Л. В. - Організація внутрішнього контролю в бюджетній установі: прикладний аспект питання, Дейнеко Є. В. (2013)
Рядська В. В. - Дослідження сучасних проблем теорії аудиту як складової системи економічних наук (2013)
Бескоста Г. М. - Обґрунтування сутності нематеріальних активів в обліку (2013)
Гофербер Ю. В. - Визнання ефективності проведення аудиту маркетингової діяльності (2013)
Сахаров П. О. - Відображення програм лояльності з використанням бонусів у бухгалтерському обліку (2013)
Мігус І. П. - Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки, Дудченко Н. В. (2013)
Ячменьова В. М. - Чинники, що впливають на рівень стійкості функціонування фондового ринку, Воробець Т. І. (2013)
Гречко А. В. - Дослідження впливу податкового фактора на діяльність малих підприємств в Україні (2013)
Бец О. І. - Державний борг у посткризовому періоді: реалії та перспективи (2013)
Крісоватий І. А. - Можливості застосування в Україні позитивів міжнародного досвіду податкового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2013)
Лисица Н. М. - Вариативность барьеров в процессе развития личностных качеств будущих экономистов, Беликова Ю. В. (2013)
Мігус І. П. - Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки, Черненко С. А. (2013)
Дубовик Т. В. - QR-технології в маркетинговій комунікаційній діяльності підприємств торгівлі (2013)
Піддубна Л. І. - Органцізаційно-управлінський механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону, Васюренко В. О. (2013)
Науменко М. О. - Концепція побудови механізму управління розвитком кластерно-мережних структур, Черкашина М. В. (2013)
Дідух О. В. - Управління ризиками аутсорсингу на основі розроблення механізму розподілу сподіваних втрат між підприємством-замовником і аутсорсером (2013)
Титул, зміст (2013)
Кизим Н. А. - Тенизация экономики в Украине и России и её влияние на экономическое развитие страны, Киреенко А. П., Губарева И. О. (2013)
Мартынюк В. П. - Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства, Баранецкая О. В. (2013)
Круш П. В. - Державна політика у сфері збалансування бюджету України (2013)
Орешняк В. Л. - Структурні зрушення в економіці України в контексті сталого розвитку (2013)
Івашина О. Ф. - Субстанціональні глобальні виклики розвитку світової економіки та їх вплив на економічну безпеку держави, Матвійчук І. О. (2013)
Головня Е. М. - Государственные приоритеты внешнеэкономической деятельности Украины в условиях стабилизации экономики (2013)
Дехтяр Н. А. - Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків, Боярко І. М., Дейнека О. В. (2013)
Корнівська В. О. - Сучасний стан розвитку російського, українського та європейського фінансових ринків у контексті паритетного фінансово-інвестиційного партнерства країн (2013)
Кудирко Л. П. - Міжнародні торговельні мережі в процесах концентрації на продуктовому ринку (FMCG) України, Севрук І. М. (2013)
Попова Н. В. - Кластери як основа інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи регіону (2013)
Геращенко Д. О. - Функціональне зонування як організаційно-економічний механізм оптимізації землекористування в передмістях мегаполісу (2013)
Онищенко О. В. - Методичні основи оцінки перспектив створення і розвитку кластерної моделі взаємодії влади і бізнесу за участі регіональних аеропортів (2013)
Тирінов А. В. - Визначення рівня ефективності діяльності на машинобудівних підприємствах Харківського регіону (2013)
Романова А. А. - Шляхи фінансування проектів підвищення регіональної конкурентоспроможності в умовах дефіциту коштів (2013)
Кинторяк Е. Н. - Некоторые аспекты системного подхода к процессам функционирования интеллектуального капитала вуза, Порохня В. М., Семенова Л. С. (2013)
Золотых И. Б. - Становление экономики знаний в России и Украине: проблемы и факторы развития (2013)
Островерхова Г. В. - Инновационность организационной культуры как инструмент повышения эффективности инновационной деятельности (2013)
Гринько Е. Л. - К вопросу оценки стабильности банковских депозитов в условиях нестабильности экономики, Хохлов В. В. (2013)
Чанышева А. Ф. - Доверительные области в эконометрии комплексных переменных (2013)
Кобзев П. М. - Конструктивный системный подход к управлению отечественными предприятиями как рыночными системами, Котляр А. А. (2013)
Степаненко О. П. - Моделювання синергетичних ефектів у розвитку банківської системи (2013)
Шерстенников Ю. В. - Модельна оптимізація виробництва, зберігання та збуту товару (2013)
Кабаненко Ю. В. - Математична модель інформаційного потоку (2013)
Нікітіна А. В. - Методичний інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки підприємств на підґрунті використання методів факторного аналізу (2013)
Мельник К. П. - Роль інформації та показників оперативного контролю в управлінні сільськогосподарською діяльністю (2013)
Оліфіров О. В. - Концептуальні основи інформатики для економічних та інженерних спеціальностей некомп’ютерного профілю, Маковейчук К. О. (2013)
Ковальчук В. А. - Перспективи та ризики гірничорудної галузі України в контексті сталого розвитку, Короткий В. Ю. (2013)
Петенко А. В. - Диверсифіковане виробництво як ланка інфраструктури вуглепромислового регіону, Лозинський І. Є. (2013)
Гафич О. І. - Науково-методичні засади побудови системи динамічного аналізу невизначеностей і ризиків нафтогазовидобувних проектів і підтримки прийняття рішень з їх реалізації (2013)
Ібатуллін Ш. І. - Перспективні напрями вдосконалення управління лісовими ресурсами в рамках просторового соціально-економічного розвитку України, Сакаль О. В., Бокоч В. В. (2013)
Варламова І. С. - Світовий досвід запровадження екологічного аудиту та його стан в Україні (2013)
Чорна М. В. - Концепція оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2013)
Корж Р. В. - Результативність діяльності харчових підприємств України (2013)
Тягунова Н. М. - Чинники, що визначають конкурентні стратегії торговельних підприємств споживчої кооперації (2013)
Дарчук В. Г. - Рекламні маршрути по точках садиб як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (2013)
Михайлова М. В. - Удосконалення комплексу маркетингу закладів ресторанного господарства з урахуванням специфіки ресторанних послуг (2013)
Тюріна Д. М. - Оцінка ринку праці в умовах панування парадигми рівноваги (2013)
Чорнодід І. С. - Методологія аналізу соціальної конкурентоспроможності країни (2013)
Брайловський І. А. - Інтереси і вигоди приватного сектора в державно-приватному партнерстві (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Стратегічний аналіз розвитку малого підприємництва в Харкові (2013)
Воліков В. В. - Принципи оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (2013)
Голофаєва І. П. - Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства (2013)
Литвинова В. А. - Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности (2013)
Кот О. В. - Визначення сутності поняття "розвиток підприємства", Павлюк О. О. (2013)
Карапейчик И. Н. - Особенности влияния параметров состояния предприятия на его экономический потенциал в зоне убыточности (2013)
Гиль С. Е. - Проблема идентификации понятия и концепта в оценочной деятельности, Горобинская М. В. (2013)
Качалай В. В. - Кайдзен-костинг: досвід і перспективи впровадження на промислових підприємствах України (2013)
Єремейчук Р. А. - Використання збалансованої системи показників і SPACE-аналізу для визначення стратегії банку, Безродна О. С. (2013)
Мельниченко О. В. - Теоретичні засади електронних грошей (2013)
Панасенко Г. О. - Інформованість вкладників на ринку депозитних продуктів України (2013)
Стрижиченко К. А. - Механізм самоорганізації сегментів фінансового ринку країни (2013)
Портна О. В. - Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу як важливої складової сукупного фінансового потенціалу України (2013)
Ястребова А. С. - Эффективность налоговых реформ в контексте особенностей поведения налогоплательщика в Украине (2013)
Волохата В. Є. - Фактори формування депозитних ресурсів банку (2013)
Капралов Р. О. - Вплив макросередовища на функціонування ринку банківських платіжних карток в Україні (2013)
Бабич В. П. - Аналіз російських наукових шкіл ризик-менеджменту, Посохов І. М. (2013)
Ведмідь Н. І. - Інтегральна оцінка ефективності сервісного управління санаторно-курортних та оздоровчих підприємств (2013)
Захаров В. А. - Аналіз стану операційного менеджменту на промислових підприємствах, Іванова В. Й. (2013)
Клименко С. М. - Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків (2013)
Куріна Н. С. - Інноваційна модель концепції професійної адаптації персоналу, Дарченко Н. Д. (2013)
Совершенна І. О. - Про сучасні особливості технологізації управління підприємством (2013)
Черкашина М. В. - Конкурентна розвідка та консолідація маркетингової інформації в системі менеджменту інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2013)
Шульженко Л. Є. - Економічна безпека стратегічного альянсу в контексті теорій взаємодії (2013)
Мельник О. В. - Проектування підсистеми стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства (2013)
Рвачова І. М. - Концептуальний підхід до управління маркетинговою компетенцією підприємств (2013)
Струпинська Н. В. - Методичний підхід до забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Єрмаков О. Ю. - Методологія економічного дослідження аграрних проблем (2014)
Липчук В. В. - Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства, Шувар Б. І. (2014)
Крамаренко О. М. - Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України (2014)
Мельниченко І. В. - Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту (2014)
Руденко Є. М. - Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств (2014)
Kaczmarska B. - Innovation risk in agricultural production (2014)
Сендецька С. В. - Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України (2014)
Войтович Н. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України (2014)
Ксьонжик І. В. - Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України (2014)
Корабахіна А. Ю. - Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції (2014)
Обмок О. Г. - Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (2014)
Коляда А. Л. - Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами (2014)
Погріщук Б. В. - Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки (2014)
Мельник В. І. - Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки, Погріщук Г. Б. (2014)
Ажаман І. А. - Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві (2014)
Грецька Н. А. - Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Палапа Н. В. - Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель, Сігалова І. О., Крикунова О. В., Карпук Л. М. (2014)
Ковтун-Водяницька С. М. - Малопоширені інтродуценти роду Nepeta L. як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі, Тарасова В. В., Полукарова Є. Ю., Древова С. С. (2014)
Поляшенко Н. В. - Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів Степу України (2014)
Топіха В. С. - Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції "Степовий" в умовах ПАТ "Племзавод "Степной" Запорізької області, Лихач В. Я., Кіш С. В. (2014)
Підпала Т. В. - Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід, Марикіна О. С. (2014)
Патрєва Л. С. - Вплив калібрування яєць качок кросу "Темп" на їх інкубаційні якості (2014)
Кириченко В. А. - Зв'язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні, Баркарь Є. В., Кот С. П. (2014)
Рукавиця А. А. - Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок, Луговий С. І. (2014)
Данильчук Г. А. - Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток, Кравченко О. О., Савчук М. Г. (2014)
Шебанін П. О. - Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині" (2014)
Кухар Р. Б. - Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства, Мотько Н. Р., Дудик І. Р., Токарчук О. П. (2014)
Грищенко С. Г. - Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в горно-металлургическом комплексе Украины, Сталинский Д. В., Каневский А. Л., Ботштейн В. А., Хребтова Л. И. (2009)
Сталинский Д. В. - Анализ проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Касимов А. М. (2009)
Гомеля Н. Д. - Глубокое умягчение воды гидроксоалюминатом натрия для замкнутых систем водопользования, Панов Е. Н., Шаблий Т. А. (2009)
Белоусов В. В. - Высокоэффективные системы промышленной очистки жидкости с использованием принципа центробежно-гидродинамической классификации, Харитонов В. П. (2009)
Холенберг М. - Новая технология сверхтонкой очистки воды от механических загрязнений (2009)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование содержания свободной углекислоты в оборотных системах водоснабжения и оценка ожидаемой эффективности при стабилизационной обработке добавочной воды при подкислении (часть II), Чепракова Я. А. (2009)
Рыщенко М. И. - Фильтрующие стеклокерамические пористые материалы для очистки воды, Михеенко Л. А., Федоренко Е. Ю., Щукина Л. П. (2009)
Хоботова Э. Б. - Изучение условий электрохимического синтеза фунгицида гидроксохлорида меди (II) с использованием отработанных травильных растворов, Даценко В. В., Егорова Л. М., Ларин В. И., Добриян М.А. (2009)
Жуковский Т. Ф. - Оценка уровня экологической безопасности при использовании части муниципальных отходов в качестве альтернативного топлива цементных печей, Гутков Г. В., Гриценко А. В., Щеблыкин С. В. (2009)
Федоренко О. Ю. - Технологія виготовлення клінкерних керамічних виробів на основі відходів вуглевидобування (2009)
Касимов А. М. - Очистка сточных вод гальванических производств с получением товарной продукции, Поваляева А. В. (2009)
Иващенко Т. Г. - Фосфоритный фосфогипс: свойства, основные направления переработки и эколого-гигиеническая оценка, Филин В. Н., Крайнов И. П. (2009)
Курта С. А. - Методи утилізації хлорорганічних та сульфідвмісних відходів, Закржевський О. Ю., Курта О. С. (2009)
Аніщенко Л. Я. - Визначення можливості та основних параметрів негативного транскордонного впливу спорудження і експлуатації великих гідротехнічних об’єктів, Єременко Є.В. (2009)
Аникеев А. Я. - Измерения содержания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с помощью частотно-перестраиваемого СО2-лазера, Рябых В. Н., Мантула Е. В., Харьковская А. А., Ярцев В. И. (2009)
Лисенко О. - Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ ст.: суспільний контекст і науковий вимір (2013)
В'ятрович В. - Від підпільного групи до національного руху: становлення структур і напрями діяльності українського визвольного руху (2013)
Патриляк І. - Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному режимові: міфи та реалії (2013)
Губарчук М. - Ідея державотворення в політичних концепціях українських націоналістів (2013)
Адамович С. - Феномен Української повстанської армії як засіб політичних маніпуляцій у суспільному житті України (2013)
Глизнер В. - Боротьба російського царизму з "мазепинським рухом" у Галичині в період Першої світової війни: 1914-1917 роки (2013)
Білий Д. - Антибільшовицьке повстання на Тамані в 1918 р. (2013)
Антонюк Я. - "Білоруський чинник" українсько-польського конфлікту (1941-1945 рр.) (2013)
Ґеник М. - Пошук польсько-українського порозуміння під час Другої світової війни (2013)
Пилипів І. - Взаємини ГКЦ з українськими націоналістичними партіями Східної Галичиини у 20-ті - 30-ті рр. ХХ ст. (2013)
Стефанюк Г. - Соціальна парадигма діяльності ОУН(Б) у роки Другої світової війни (2013)
Сухих А. - Участь ОУН в організації місцевих органів влади на Новоград-Волинщині в липні-серпні 1941 р. (2013)
Гайдукевич О. - Андрій П'ясецький - міністр лісів Української Держави (2013)
Треф'як Я. - УПА: соціальний і національний склад (2013)
Смирнов А. - Архіпастирська діяльність єпископа Мстислава Скрипника в 1942 році, Трофимович В. (2013)
Дрогобицький І. - Формування Української народної самооборони як першооснови УПА-"Захід" у матеріалах радянських органів держбезпеки (2013)
Тимків В. - Початки організації військового вишколу УПА на Прикарпатті (червень-грудень 1943 р.) (2013)
Боляновський А. - Інонаціональні військові відділи в складі УПА (1943-1944 рр.) (2013)
Делятинський Р. - Отець Володимир-Лука Микитюк (1899-1944 рр.): біографічний нарис (2013)
Тимів І. - Бойовий шлях куреня УПА "Смертоносці" (2013)
Руккас А. - Поручик Олександр Олександрович Кузьмінський (1910-1947): контрактний офіцер Війська Польського і член Організації українських націоналістів (2013)
Антонюк І. - Василь Шевчук ("Кадило") - капелан УПА, Щербін Л. (2013)
Лесів С. - Заходи МДБ щодо ліквідації підпілля ОУН на теренах Калуської округи в 1951-1952 рр. (2013)
Ільницький В. - Життєвий і бойовий шлях Петра Мельника - "Хмари" (за матеріалами особистих зізнань та документів репресивно-каральних органів) (2013)
Малярчук О. - Протистояння селянства, ОУН, УПА насильницькій колективізації західноукраїнського села (2013)
Бурачок Н. - Національні ідеї у громадсько-політичній та науковій діяльності Миколи Шлемкевича (2013)
Островський В. - Український націоналістичний чин Зіновія Красівського (2013)
Посівнич М. - Життєвий шлях Петра Башука (2013)
Футала В. - Український націоналізм міжвоєнної доби ХХ ст. у сучасному вітчизняному науковому просторі (2013)
Марущенко О. - Становлення ОУН у сучасних українських дослідженнях: історіографічний огляд, Надурак Н. (2013)
Ґава П. - Діяльність УВО й ОУН міжвоєнного періоду в західній Україні: сучасна польська історіографія (2013)
Пуйда Р. - Історіографія парламентської діяльності УНДО (2013)
Морозова О. - Проблема ОУН й УПА в польській та українській історіографії (2013)
Стефанюк Г. - Східногалицьке суспільство в контексті українського національно-визвольного руху 1941-1944 рр. у вітчизняних джерелах, Савіцький Р. (2013)
Галайчук І. - Український самостійницький рух у роки Другої світової війни як об'єкт вивчення сучасних вітчизняних дослідників (2013)
Іванов С. - Суспільно-політичне життя Рівненщини в роки німецької окупації (за матеріалами української легальної преси) (2013)
Кобута Л. - Стаття В. Левинського "Будьмо українцями!" як відгук на національно-визвольну боротьбу українців в умовах Другої світової війни (2013)
Галицька-Дідух Т. - Спогади про сотенного УПА Андрія Марійчина "Тютюнника", Яцків О. (2013)
Самборський Є. - Армія Крайова в Західній Білорусі (1944-1946 рр.): історіографія проблеми, Томин Ю. (2013)
Розлуцький Н. - Фонд Станіславського обкому КП(б)У в ДАІФО як джерело до вивчення історії визвольної боротьби українців у 1944-1960-х рр. на території Станіславської області (2013)
Сіреджук П. - Повстанські акції, діяльність міліції, чекістів з ліквідації руху опору на території Галицької Гуцульщини у зведеннях районних та обласного воєнних комісаріатів (друга половина 1940 - 1950-ті роки) (2013)
Жупник В. - Висвітлення діяльності органів внутрішніх справ (міліції) на території західних областей УРСР у 1944-1953 рр. в українській історіографії (2013)
Борчук С. - Уніформа вояків УПА, Гуменяк А. (2013)
Прокоп'як В. - Політика німецької окупаційної влади щодо українських професійних театрів у Галичині (1941-1944 рр.) (2013)
Кобилянський В. - Музика в житті українських повстанців на Прикарпатті (друга половина 1940-х - початок 1950-х рр.) (2013)
Єгрешій О. - Цінне епістолярне джерело з історії повсякденності (2013)
Паска Б. - Ідеї українського націоналізму в есеїстиці дисидента Валентина Мороза (2013)
Федорак В. - УПА в історико-культурних пам'ятках Івано-Франківщини (2013)
Паньків М. - Пам'ятки національно-визвольної боротьби українського народу в 40-50-х рр. ХХ ст. на Прикарпатті (2013)
Савчук Б. - Вшанування пам'яті про національно-визвольні змагання 40-х - початку 50-х рр. ХХ сторіччя в монументальній скульптурі Прикарпаття, Палійчук У., Червінський А. (2013)
Жерноклеєв О. - Великий скит у духовному житті Європи епохи бароко (Великий Скит у Карпатах : у 3-х т. – Т. 1 : Патерик Скитський. Синодик / за ред. М. Кугутяка. – Львів : Манускрипт-Львів, 2013. – 726 с.) (2013)
Кугутяк М. - У пошуках нових обріїв українського історіописання (Моргун В. А. МАР. "Поема вільного народа” : Вступ до сакральної історії України / Василь Моргун. – К. ; Донецьк : Промінь, 2013. – 168 с.) (2013)
Патер І. - Вагоме дослідження з українського націотворення (Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття : монографія / І. Я. Райківський. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного універ-ситету імені Василя Стефаника, 2013. – 932 с. + 16 с. іл.) (2013)
Райківський І. - Богдан Гаврилів - науковець, історик-краєзнавець, педагог, Королько А. (2013)
Кугутяк М. - Пам'яті дослідника історії ЗУНР професора Олександра Карпенка (2013)
Наші автори (2013)
Сталинский Д. В. - Эффективное применение пылеугольного топлива в доменном производстве и на теплоэлектростанциях – одно из приоритетных направлений снижения расхода природного газа в Украине, Банников Ю. Г., Рыжавский А. З., Шаповалова Н. Г. (2009)
Литвиненко В. Г. - Методика прогнозирования эмиссии парниковых газов, Каневский А. Л., Андреева Т. А., Скоромный А. Л., Слисаренко А. А. (2009)
Гринь С. О. - Аналіз забруднення навколишнього середовища ванадійвмісними відходами у теплоенергетиці України, Кузнєцов П. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Экологические аспекты функционирования и энергоэффективность современного металлургического предприятия на примере реконструкции ОАО "Алчевский металлургический комбинат", Банников Ю. Г., Павленко А. А., Паламарчук Н. И. (2009)
Швец М. Н. - Анализ инженерных решений УкрГНТЦ "Энергосталь" по очистке газов металлургических производств, Пирогов А. Ю. (2009)
Мантула В. Д. - Эффективная методика реконструкции газоочистки шахтной печи и установки "печь-ковш" электросталеплавильного цеха ОАО "Северсталь", Шапаренко А. В., Пирогов А. Ю., Ерошкин С. Б., Маричев В. Н. (2009)
Швец М. Н. - Эффективное решение проблемы отвода и охлаждения технологических газов крупнотоннажных и среднетоннажных электросталеплавильных печей, Рыжавский А. З., Братова Т. П., Миллер А. Д., Кутас Е. Г. (2009)
Акмен Р. Г. - Использование математической модели для расчета циркуляции воды в системе испарительного охлаждения методической печи, Желтоноженко А. П. (2009)
Литвиненко В. Г. - Оценка энергоэффективности производства на основе анализа сквозной энергоемкости продукции, Мантула В. Д., Каневский А. Л., Андреева Т. А., Юхнов В. Ю. (2009)
Сталинский Д. В. - Получение альтернативных видов топлива из резиносодержащих отходов, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2009)
Лавошник А. С. - К вопросу о применении водоугольных суспензий в качестве альтернативного вида топлива, Дамрин В. Я., Сорокина Т. Б. (2009)
Комагоров Ю. И. - Утилизация тепла от циклонных печей обезвреживания сбросных газов при производстве ацетилена, Гиенко В. Н., Кутас Е. Г. (2009)
Винниченко В. И. - Технологии переработки фосфогипса в гипсовые вяжущие, Крайнов И.П., Иващенко Т. Г., Филин В. Н., Лисин Д. В., Жегусь Ю. Н. (2009)
Новичков Ю. А. - Экологическая оценка выбросов при комплексной утилизации автомобильных шин методом пиролиза, Сердюк А. А., Падалко С. И., Хазипова В. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Неопределенность измерений химического состава объектов окружающей природной среды. Методы выражения и оценивания, Спирина С. В., Спирин В. Ю. (2009)
Антощенкова В. В. - Історико-економічні передумови виникнення і розвитку трансфертних цін (2014)
Артімонова І. В. - Організаційно-економічні аспекти розвитку маркетингової діяльності на ринку агропродовольчої продукції (2014)
Артеменко О. О. - Основні напрями реалізації інноваційних технологічних рішень в рослинництві (2014)
Бабан Т. О. - Стан та оцінка ефективності виробництва ячменю в україні (2014)
Білоткач І. А. - Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств, Багорка М. О. (2014)
Бінерт О. В. - Проблеми та перспективи розвитку функціонування ринку молока в Україні (2014)
Баришевська І. В. - Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств (2014)
Белей С. І. - Роль аграрного ринку у розвитку сільських територій: основні напрями відлагодження роботи (2014)
Варченко О. М. - Пріоритетні напрями розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2014)
Васильєва О. О. - Індикатори сталого розвитку сільського господарства України (2014)
Велієва В. О. - Проблеми ефективності використання персоналу у степовій та лісостеповій зонах Харківської області (2014)
Вовк М. В. - Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності агропродовольчої продукції України на європейському ринку (2014)
Войтович Н. В. - Управління маркетинговими ризиками на підприємствах АПК (2014)
Гарасим П. М. - Логістика інвестиційних процесів на підприємстві: обліково-аналітичний аспект, Лобода Н. О. (2014)
Гарасимлюк М. В. - Організаційно - правові форми підприємництва, Смолинець І. Б. (2014)
Гачек Т. С. - Перспективи розвитку аграрного сектору України в контексті подолання світової продовольчої кризи, Дадак О. О., Дорош М. М., Грабовський Р. С. (2014)
Грецька Н. А. - Державне регулювання розбудови та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Гримак А. В. - Комплексна оцінка ефективності конкурентоспроможності продукції підприємств м’ясопродуктового підкомплексу в ринкових умовах (на прикладі Львівської області), Цвайг Х. І., Урбан І. Р. (2014)
Гримак О. Я. - Суть та характеристика ресурсного потенціалу сільських територій (2014)
Губені Ю. Е. - Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві: організаційно-правові аспекти (2014)
Гуменний В. Д. - Стан продовольчої безпеки населення України на початку тисячоліття, Музика П. М. (2014)
Дайновський Ю. А. - Ефективні прийоми зеленого брендингу, Гліненко Л. К. (2014)
Дацко О. Б. - Тенденції розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу (2014)
Доманська Н. А. - Головні напрями маркетингової стратегії оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Дранус В. В. - Страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві (2014)
Живко З. Б. - Вибір стратегії ціноутворення на послугу (товар), Мельникович В. М., Живко М. О. (2014)
Заїка С. О. - Інституційні засади розвитку біоенергетики в Україні (2014)
Заблоцький М. Б. - Фундаментальні основи формування фінансово-ринкової регулятивної системи в Україні (2014)
Зеленський А. В. - Зарубіжний досвід державного цінового регулювання в аграрному секторі економіки (2014)
Зіньцьо Ю. В. - Формування системи управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств України (2014)
Квятко Т. М. - Агромаркетинг як складова підвищення ефективності діяльності вітчизняних сільгосппідприємств (2014)
Клєпчева О. В. - Факторний аналіз забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (2014)
Козій Б. І. - Маркетингова оцінка впливу зовнішнього середовища на продуктивність сільськогосподарських тварин, Степанюк О. І. (2014)
Корженівська Н. Л. - Інфраструктурне забезпечення діяльності товаровиробників зерна як функціональна складова економічної безпеки (2014)
Кравців І. К. - Організаційні основи та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів (2014)
Кравченко О. М. - Етапи реструктуризації молочного скотарства України (2014)
Кравчук І. І. - Інноваційні аспекти маркетинового забезпечення агропродовольчого бізнесу (2014)
Кравчук І. А. - Організаційні аспекти оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Крикавський Є. В. - Компатибільність маркетингу і логістики підприємств аграрного сектора України , Питуляк Н. С., Сокіл Ю. Р. (2014)
Кропивко М. М. - Напрями державної підтримки і регулювання підприємницької діяльності господарств населення України (2014)
Крупа О. М. - Економічна ефективність вирощування і реалізації картоплі у господарствах населення Львівської області (2014)
Кубрак Н. Р. - Перспективи розвитку каналів розподілу сільськогосподарської продукції України, Рудик О. О., Косар Н. С. (2014)
Кухар Р. Б. - Вдосконалення управління маркетингом підприємств засобами інформаційних технологій, Єлейко О. І., Захарко Ю. Б. (2014)
Курляк М. Д. - Теоретико-методологічне обгрунтування механізму функціонування системи економічної безпеки аграрних підприємств (2014)
Кучер А. В. - Організаційно-економічні аспекти застосування мінеральних добрив в аграрних підприємствах, Кучер Л. Ю. (2014)
Шульський М. Г. - Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання Львівщини (2014)
Васильчак С. В. - Інвестиційна безпека Львівського регіону, Жидяк О. Р. (2014)
Грабовський Р. С. - Ринок органічної продукції україни (тенденції та перспективи), Дадак О. О., Дудяк Р. П. (2014)
Дорош М. М. - Птахівництво україни: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Дорош М. М. (2014)
Кубрак Н. Р. - Дистрибуційні рішення у формуванні потенціалу молокопереробних підприємств (2014)
Лащак В. В. - Фінансові важелі державного регулювання споживчих цін (2014)
Левкіна Р. В. - Стратегії підвищення ефективності функціонування підприємств овочівництва в ринкових умовах (2014)
Липчук В. В. - Суть та значення місцевих і регіональних продуктів харчування, Липчук Н. В. (2014)
Лисенко В. В. - Розвиток сільськогосподарського підприємництва в сучасних умовах (2014)
Литвинчук І. Л. - Маркетинг інтелектуальної власності в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки (2014)
Луньова В. А. - Види інновацій та стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Люблін В. Д. - Специфіка та умови адміністративно-правового закріплення безпеки інформаційних відносин у галузі реклами (2014)
Ментей О. С. - Статистичний аналіз виробництва зерна (2014)
Оленич І. Р. - Економічна ефективність виробництва молока в регіонах України і напрями її підвищення, Сенів Р. В. (2014)
Онегіна В. М. - Маркетинг якості продукції овочівництва закритого грунту, Сисенко Л. М. (2014)
Поліщук Я. П. - Державна підтримка оптових ринків сільськогосподарської продукції – важлива складова розвитку сільських територій (2014)
Поперечний С. І. - Актуальні проблеми маркетингової діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Попівняк Р. Б. - Вдосконалення механізму регулювання зайнятості сільського населення та зниження рівня безробіття, Войнича Л. Й., Кіц О. І. (2014)
Саламін О. С. - Формування і розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Сапич В. І. - Місце і роль ринку земель сільськогосподарського призначення у функціонуванні аграрного ринку (2014)
Сендецька С. В. - Птахівництво в особистих селянських господарствах: проблеми і перспективи (2014)
Саприкіна О. М. - Проблеми і напрями формування ринку тваринницької продукції в Тернопільській області (2014)
Семенишена Н. В. - Інституції бухгалтерського обліку як засіб обслуговування інфраструктури аграрного ринку (2014)
Сіренко Н. М. - Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки, Мельник О. І. (2014)
Стадник М. Є. - Роль меліорації у зміцненні продовольчої безпеки (2014)
Строченко Н. І. - Розвиток екологічного маркетингу: інноваційні засади та стандартизація (2014)
Талавиря М. П. - Вплив біоекономіки на розвиток сільського господарства, Талавиря О. М., Ващенко В. В., Керницький В. Б. (2014)
Тимець Ю. С. - Удосконалення механізму управління використанням трудових ресурсів на підприємстві (2014)
Ткаченко К. В. - Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових, Варченко О. М. (2014)
Томчук О. Ф. - Формування портфеля маркетингових збутових стратегій сільськогосподарських підприємств (2014)
Франчук І. Б. - Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в україні (2014)
Хірівський Р. П. - Критерії означення великого, середнього та малого бізнесу в країнах Західної Європи, Янишин Я. С., Панасюк О. С. (2014)
Хайнус Д. Д. - Нові методичні підходи до визначення грошової оцінки сільськогосподарських угідь аграрних підприємств (2014)
Хомин О. Й. - Інноваційний розвиток – шлях до сталого розвитку та покращення демографічних показників (2014)
Чорнопищук Т. І. - Основні тенденції та фактори впливу на процеси формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінниччини, Кучер Р. В. (2014)
Чухрай Н. І. - Логістика у діяльності вертикальних маркетингових структур аграрного сектора (2014)
Чухрай А. І. - Методичні підходи до адаптування бізнес-моделі підприємства до умов зовнішнього середовища (2014)
Шерстюк С. В. - Сутність та особливості агромаркетингу в садівництві, Посилаєва К. І. (2014)
Шебанова О. О. - Особливості маркетингової стратегії регіонального ринку (2014)
Шибаєва Н. В. - Сутність та місце регуляторної політики в системі державного регулювання економіки (2014)
Шиян Н. І. - Імпорт молока і молочної продукції: стан, тенденції (2014)
Шиян Д. В. - Взаємозв’язок рівня ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств та їх маркетингової конкурентної позиції, Страпчук С. І. (2014)
Шульський М. Г. - Актуальні проблеми розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, Войтович З. С. (2014)
Бабієнко М. Ф. - Інноваційне сприяння тенденції розвитку озимих культур у формуванні продовольчих ресурсів України, Березівський Я. П., Пабат В. О. (2014)
Збарська А. В. - Формування системи управління розвитком малих форм господарювання сільських поселень (2014)
Збарський В. К. - Оптимізація розмірів малих сільських підприємств на засадах інноваційного підходу, Липов'як-Мєлкозьорова А. І. (2014)
Васильчак С. В. - Формування інвестиційного клімату в аграрних підприємствах, Жидяк О. Р. (2014)
Сталинский Д. В. - Аспекты экологии, энерго- и ресурсосбережения при создании металлургических микрозаводов, Рудюк А. С., Медведев В. С., Крюков Ю.Б. (2009)
Яковлєв Є.О. - Еколго-ресурсні фактори сучасного природокористування та їх зв'язок із національною безпекою України, Якушенко Л. М. (2009)
Аніщенко Л. Я. - Реалізація процедури оцінки впливу планової діяльності у транскордонному контексті за конвенцією ЕСПОО на етапі нотифікації на прикладі двох проектів Румунії, Касімов О. М., Свердлов Б. С., Гриценко А. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Обеспечение заданных экологических и энергетических показателей работы газоотводящих трактов конвертеров путем создания современных систем АСУ ТП, Пирогов А. Ю., Рыжавский А. З., Кривоносов А. И., Криволапов А. Е., Каплунов Ю. В. (2009)
Наливайко О. І. - Технологія і обладнання для вилучення оксиду миш’яку (ІІІ) високого ступеня чистоти із відходів металургійного виробництва, Власенко Г. Г. (2009)
Варнавская И. В. - Новые технологии очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2009)
Эпштейн С. И. - Расчет отстойных сооружений с учетом диффузии в вертикальном и горизонтальном направлениях (2009)
Бутенко Э. О. - Адсорбционная очистка загрязненных вод модифицированными сорбентами, Капустин А. Е. (2009)
Хоботова Е. Б. - Дослідження раціонально-хімічних властивостей відвального доменного шлаку, Уханьова М. І., Калмикова Ю. С. (2009)
Міщенко В. С. - Сфера поводження з відходами: стратегія кризового періоду (2009)
Сталинский Д. В. - Основные пути снижения расходования природного газа в термических производствах металлургической и машиностроительной промышленности, Рудюк А. С., Бараненко В. С. (2009)
Горлицкий Б. А. - Экологические и энергетические аспекты управления промышленными и бытовыми отходами в современных экономических условиях (2009)
Сталинский Д. В. - О необходимости реализации действенного государственного подхода к оценке энергоэффективности строительства новых и реконструкции действующих металлургических предприятий, Ботштейн В. А., Каневский А. Л., Мантула В. Д. (2009)
Щербань Н. Г. - Системы управления медицинскими отходами, Мясоедов В. В., Сидоренко Н. А., Дмуховская Т. Н., Кривонос К. А. (2009)
Левенец В. В. - Оценка риска при воздействии выбросов в атмосферу Вольногорского горно-металлургического комбината, Ролик И. Л., Мец К. А. (2009)
Разяпов А. З. - Оперативный контроль атмосферных загрязнений территорий города Москвы, Воронич С. С. (2009)
Варламов Є. М. - Здійснення моніторингу та екологічна звітність підприємств, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища (2009)
Сталинский Д. В. - Эколого- и энергоэффективные решения при проектировании Енисейского ферросплавного завода, Петров Ю. Л., Швец М. Н., Рассохин Е. В. (2011)
Лобанов В. И. - Водоснабжение и водоотведение на ферросплавных заводах, Кузнецова Л. Н., Эпштейн С. И., Музыкина З. С, Нестеренко И. В. (2011)
Рыжавский А. З. - Комплексное решение проблем энергосбережения и сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу при реконструкции газоотводящих трактов конвертеров ОАО "Енакиевский металлургический завод", Мантула В. Д., Зимогляд А. В., Романов Д. В. (2011)
Кривоносов А. И. - Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов в металлургическом производстве ОАО "Волгоцеммаш", Малашенко Н. Б., Стрюков С. Б., Маликов В. Ф., Дверницкий А. И., Кийко А. С. (2011)
Шапаренко А. В. - Исследования работы аспирационной системы и газоочистки установки обеспыливания кокса ОАО "Алчевсккокс", Хныкин Г. Д., Шевляков С. Н. (2011)
Эпштейн С. И. - К вопросу о критерии разделения двухфазных систем в отстойниках и сгустителях, Прокопенко А. В. (2011)
Хоботова Э. Б. - Отвальный доменный шлак как сырьевой компонент производства вяжущих веществ, Калмыкова Ю. С. (2011)
Товажнянский Л. Л. - Методология ингибирования трансформации водных технологических сред, Березуцкий В. В. (2011)
Мальований М. С. - Дослідження екологічних та технологічних аспектів очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами, Мартиняк О. В., Сакалова Г. В., Чорномаз Н. Ю., Сибірний А. В., Креховецький О. М. (2011)
Жученко А. З. - Система мониторинга теплового поля доменной печи, Кривоносов А. И., Китченко В. К., Каневский А. Л., Криволапов А. Е., Гурылев Е. Н. (2011)
Сталинский Д. В. - Влияние технического перевооружения сталеплавильного производства на энергопотребление в черной металлургии, Литвиненко В. Г., Ботштейн В. А., Андреева Т. А., Скоромный А. Л. (2011)
Касимов А. М. - Проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Решта Е. Е. (2011)
Горлицкий Б. А. - Социально-экономические составляющие целесообразного обращения с отходами (2011)
Даценко В. В. - Извлечение меди и цинка из отработанных технологических растворов, Хоботова Э. Б., Ларин В. И., Юрченко О. И. (2011)
Горох Н. П. - Проблемы управления муниципальными отходами и рациональные пути их решения, Внукова Н. В. (2011)
Ботштейн В. А. - Использование вторичных энергоресурсов на металлургических предприятиях Украины, Каневский А. Л., Литвиненко В. Г., Скоромный А. Л. (2011)
Зинченко М. Г. - Совершенствование технологии и оборудования для производства биогаза из органических отходов, Шапорев В. П., Тында О. А. (2011)
Касимов А. М. - Миграция тяжелых цветных металлов в почвах районов размещения золошлаковых отвалов угольных тепловых электростанций, Мисюра Н. И., Ковалев А. А. (2011)
Спирина С. В. - Разработка и аттестация методик выполнения измерений массовых концентраций органических веществ в промышленных выбросах ЗАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", Гриценко Н. Н., Спирин В. Ю., Снежко Е. А., Резник Т. С., Петрякова И. В., Гончарова Н.Ф. (2011)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Шейко В. М. - Вища культурно-мистецька освіта України: проблеми та перспективи, Каністратенко М. М. (2013)
Колос Т. М. - Особливості законодавчого та нормативно-правового забезпечення початкової мистецької освіти в Україні на сучасному етапі (2013)
Волков С. М. - Професійне мистецтво й мистецька освіта: точки перетину, орієнтири розвитку (2013)
Овчарук О. В. - Інновація як стратегія розвитку сучасної культурно-мистецької освіти (2013)
Виткалов С. В. - З історії становлення культурологічної освіти в регіоні, Виткалов В. Г. (2013)
Кравченко О. В. - Культурологія у вимірах традицій академічної культури (2013)
Шевченко В. І. - Нагальні проблеми гуманітарної стандартизації (нормалізації) та термінологізації у сфері культурно-мистецької освіти, Богданова-Борденюк І. В. (2013)
Мірошниченко В. С. - Культурологія всеєдності та синергійна антропологія: альтернативи міждисциплінарності (2013)
Дмитренко Т. О. - Особливості підготовки магістрів з менеджменту соціокультурної діяльності: парадигмальний аналіз (2013)
Гаврюшенко О. А. - Концепція магістерської програми зі спеціальності "Медіа-комунікації" в ХДАК (2013)
Ельбесгаузен Х. - Викладання культурології в Данії (2013)
Chastnyk O. S. - Educating arts managers at american universities, Svedlowо A. J. (2013)
Hofland J. - Theatre education at Gonzaga university (USA) and the prospects of its cooperation with KHSAC, Chastnyk S. V. (2013)
Донченко Н. П. - Основні принципи професійної підготовки режисера як майстра сценічного мистецтва, Дячук В. П. (2013)
Савчин Л. - Мистецтво як основа художньо-естетичного чинника потреб молоді (2013)
Шершнёва Т. В. - Психологическое содержание систематизации понятий в процессе профессиональной подготовки кадров для сферы культуры и искусства (2013)
Семейкина Н. Н. - О преподавании "Истории мировой литературы" в вузах культуры (2013)
Дымченко Н. В. - Поликультурный сегмент в системе культурно-искусствоведческого образования в Приднестровье: истоки, особенности, реалии (2013)
Желтоног А. Н. - "Японское фортепиано": взгляд на музыкальное образование в Японии (2013)
Коваленко Є. І. - Особливості уроків класичного танцю в Національній опері України (2013)
Наші автори (2013)
Куруленко С. С. - Основні напрями екологічної політики України (2008)
Сталинский Д. В. - Критерии эффективности водоиспользования и защиты водных бассейнов на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Мантула В. Д., Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Кондратенко А. И. (2008)
Бондаренко Б. І. - Розробки Інституту газу НАН України в галузі охорони навколишнього природного середовища, Ільєнко Б. К. (2008)
Коваленко Г. Д. - Риск здоровью населения от выбросов тепловых электростанций, Пивень А. В. (2008)
Сталинский Д. В. - Комплексный подход к очистке сточных вод полигонов твердых бытовых отходов: технология и оборудование, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Яцков Н. В., Варнавская И. В. (2008)
Криволапов А. Е. - Использование математических моделей при создании АСУ ТП газоотводящего тракта конвертера ОАО "НТМК", Кривоносов А. И., Пирогов А. Ю., Каплунов Ю. В., Панасенко С. Н. (2008)
Сталинский Д. В. - Опытная установка для термохимической деструкции органической части твердых бытовых и производственных отходов, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2008)
Панасюгин А. С. - Эффективный способ утилизации гальваношламов, Римошевский С. Л., Григорьев С. В., Михалап Д. П., Белый О. А. (2008)
Косандрович Е. Г. - Волокнистые иониты фибан для очистки воздуха, Грачек В. И., Акулич З. И., Солдатов В. С. (2008)
Бутенко А. Г. - Оценка эффективности двухконтурной замкнутой системы очистки газа (воздуха), Осипенко Е. В., Силин А. В. (2008)
Мантула В. Д. - Оценка выбросов парниковых газов предприятиями горно-металлургического комплекса Украины, Спирина С. В., Каневский А. Л., Спирин В. Ю., Бугаенко М. Н. (2008)
Медведев В. С. - Энергосберегающие технологии производства сортовых профилей на литейно–прокатных комплексах металлургических мини–заводов (2008)
Повякель Л. И. - Санитарно-эпидемиологическая экспертиза при внедрении установок по термической переработке опасных отходов, Сноз С. В., Бобылева О. А. (2008)
Каневский А. Л. - Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий и проектов совместного осуществления на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Нотыч А. Г. (2008)
Седельников С. В. - Повышение эффективности утилизации вторичных топливных газов на металлургическом предприятии с полным циклом (2008)
Варламов Є. М. - Автоматизовані системи екологічного контролю і моніторингу об’єктів підвищеної екологічної небезпеки (2008)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Брагіна Т. М. - Проблеми розвитку неперервної культурно-мистецької освіти в Харківській державній академії культури (2013)
Алфьорова З. І. - Концептуальні засади розвитку факультету кіно-, телемистецтва ХДАК (2013)
Большакова Т. В. - Факультет музичного мистецтва ХДАК: традиції, здобутки, перспективи (2013)
Гордєєв С. І. - Актуальні проблеми методики викладання режисури й акторської майстерності у вищих навчальних закладах культурно-мистецького профілю (2013)
Оленіна О. Ю. - Концепція підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в умовах формування суспільства знань (2013)
Кислюк К. В. - Методологічні проблеми вивчення та викладання історії української культури (2013)
Матвієнко П. В. - Гармонійний розвиток компетенцій майбутніх митців як засіб запобігання кризовим тенденціям у сучасній культурі України (2013)
Чепалов О. І. - Мистецтву танцю — широкі наукові обрії (2013)
Борис І. О. - Школа виховання акторів в "ЕКМАТЕДОСі" ХДАК (2013)
Лянь Лю - Состояние и тенденции развития системы хорового искусства в Китае (2013)
Осадча В. М. - Методологічні засади та практика підготовки співаків народного спрямування, Осипенко В. В. (2013)
Щедрин А. Т. - Изучение философии востока как составная профессиональной подготовки студентов-культурологов (2013)
Шолухо Н. Є. - Новітні тенденції в теоретико-методологічних засадах викладання філософії для майбутніх фахівців у мистецькій та соціокультурній сферах (2013)
Пашков К. В. - Теологія в українському університеті: pro et contra (освітянські баталії постсекулярної доби) (2013)
Насонова К. Ю. - Застосування ігрових форм для контролю якості здобутих знань у процесі викладання дисциплін культурологічного циклу (2013)
Оспадова Л. Л. - Пошуки інноваційних засобів викладання навчальної дисципліни "Історія мистецтв" для ВНЗ культури і мистецтв І–ІІ рівнів акредитації (2013)
Коваленко Ю. Б. - Вплив кліпового мислення на формування творчої особистості телевізійного фахівця (2013)
Косачова О. О. - Критерії оцінки якості екранної продукції в контексті підготовки фахівців з тележурналістики (2013)
Єрошенко О. В. - Вокальна підготовка в навчанні студентів напряму "Театральне мистецтво" (на прикладі ХДАК) (2013)
Коваленко І. П. - Формування правової культури тележурналістів (2013)
Олійник О. С. - Вступ до соціології культури (за теорією Реймонда Вільямса) (2013)
Наші автори (2013)
Сталинский Д. В. - Новые технические решения по водоснабжения, водоотведению и очистке сточных вод в работах УкрГНТЦ "Энергосталь", Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2009)
Сталинский Д. В. - Повышение энергоэффективности производства в горно-металлургическом комплексе – существенный фактор улучшения экологической обстановки на предприятиях, Мантула В. Д., Каневский А. Л., Лавошник А. С. (2009)
Али Мохаммад Хани Омран - Строительство современных металлургических мини-заводов в Украине – путь к экологизации металлургического производства, Макаренко В. И., Гриценко С. Г., Грановский В. К. (2009)
Колюпанов В. М. - Решение экологических проблем ЗАО "Донецксталь" – металлургический завод" путем замены мартеновского производства электросталеплавильным, Скляров В. В. (2009)
Пляцук Л. Д. - Экологический анализ опасности миграции хромсодержащих отходов гальванопроизводства в биосферу, Мельник Е. С. (2009)
Жуковский Т. Ф. - Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при обжиге известняка в шахтной печи, Дунаев А. В., Карманов С. А. (2009)
Ботштейн В. А. - Проектирование реконструкции очистных сооружений оборотных циклов водоснабжения конвертерных цехов ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", Гавриш Ю. С., Лапина Л. Т., Корниль Б. Г., Воронкина Т. В. (2009)
Мантула В. Д. - Модернизация газоотводящих трактов кислородных конвертеров емкостью 160 т в условиях действующего производства, Рыжавский А. З., Пирогов А. Ю., Семенов Д. В., Романов Д. В. (2009)
Приймакова В. А. - Экологические аспекты проектирования и строительства электросталеплавильного мини-металлургического завода ООО "Электросталь" в г. Курахово, Скляров В. В. (2009)
Эпштейн С. И. - Исследование солевого баланса общезаводского оборотного цикла загрязненных сточных вод ОАО "ЗСМК", Щербак Ю. А., Христенко В. С., Прокопенко А. В. (2009)
Касимов А. М. - Исследование процесса очистки оборотных вод газоочисток металлургического производства от соединений цинка, Ирха В. Н. (2009)
Хоботова Э. Б. - Исследование сорбционных свойств шлаков ферроникелевого производства, Грайворонская И. В., Даценко В. В., Баумер В.Н. (2009)
Бутенко А. Г. - Разделение твердой фазы полидисперсного потока по фракциям в комбинированной системе очистки, Смык С. Ю., Мовила Д. А. (2009)
Эпштейн С. И. - К вопросу о прогнозировании химсостава воды после шламонакопителей и прудов-усреднителей, Прокопенко А. В. (2009)
Касимов А. М. - Теоретические аспекты процессов выделения ионов редких и тяжелых цветных металлов из промышленных сточных вод с использованием химически активных реагентов (2009)
Петров Ю. Л. - Современные технологии извлечения сплавов из марганцесодержащих отвальных шлаков и шлаков текущего производства, Пшемыский Г. Ф., Оксак А. В. (2009)
Уалиева З. У. - Исследование процесса обжига шихты сплава фосфидов железа с содой с целью утилизации отходов фосфорного производства (2009)
Першегуба Я. В. - Оцінка забруднення атмосферного повітря основних автомагістралей м. Києва за критерієм неканцерогенного ризику (2009)
Коваленко Г. Д. - Новый подход к комплексной оценке экологического риска от воздействия предприятий топливно-энергетического комплекса на окружающую природную среду и человека, Пивень А. В. (2009)
Гадзало Я. М. - Про порядок формування тематики наукових досліджень НААН та першочергові завдання аграрної науки на перспективу (2015)
Саблук П. Т. - Стан і напрями розвитку аграрної реформи (2015)
Месель-Веселяк В. Я. - Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств (2015)
Фесенко О. О. - Мезоекономічний розвиток аквакультури в Україні: проблеми та перспективи, Купінець Л. Є. (2015)
Полозенко Д. В. - Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України (2015)
Терещенко С. І. - Інвентаризація та ресурсна паспортизація аграрних формувань (2015)
Михайлова Л. І. - Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади (2015)
Стоянець Н. В. - Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування (2015)
Міронова Ю. В. - Управління інформаційною безпекою у плодоовочевих переробних підприємствах, Роїк О. М., Фіголь І. В. (2015)
Тивончук С. О. - Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві, Тивончук С. В., Шанін О. В. (2015)
Pivtorak V. S. - Institutional background of the development of small agricultural entrepreneurship (2015)
Figurek A. - Synergies of information systems in agriculture (2015)
Несен А. В. - Асоціація з Європейським Союзом і перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств (2015)
Прутська Т. Ю. - Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері (2015)
Дзюбенко T. Г. - Потенціал внутрішнього водного транспорту України в системі зернової логістики (2015)
Біляр A. I. - Вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю (2015)
Заяць Р. В. - Теоретичні аспекти еволюції відносин власності (2015)
Коритник М. В. - Проведення аукціонів при передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної форми власності (2015)
Резолюція засідання круглого столу на тему "Результати реформування аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку", який відбувся 3 грудня 2014 року (2015)
Кропивко М. Ф. - Використання математичного інструментарію в управлінні інноваційними процесами на переробних підприємствах АПК (рецензія на монографію Бабенко В.О. "Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (математичне моделювання та інформаційні технології)" (2015)
Лібанова Елла МАРЛЕНІВНА – ювіляр (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, зміст (2012)
Бошицький Ю. Л. - Наукові дослідження в Київському університеті права НАН України як засіб оптимізації юридичної освіти (2012)
Бурдін М. Ю. - Комплектування штату судових слідчих в українських губерніях Російської імперії (1860–1865 рр.) (2012)
Вовк О. Й. - Литовські статути – джерело міського права України XVI – першої половини XIX ст. (2012)
Дячук Л. В. - Батьківський пекулій у римській юриспруденції та в Дигестах Юстиніана (2012)
Змерзлий Б. В. - Створення карантинних установ у Криму в кінці XVIII – початку XIX ст. (2012)
Іващенко В. А. - Нормативно-правове оформлення податкової політики Центральної Ради та Генерального секретаріату в аграрному секторі економіки УНР (жовтень 1917 – квітень 1918 р.) (2012)
Корновенко С. В. - Правове забезпечення Особливою нарадою посівної кампанії та жнив на підконтрольних Білому руху півдня Росії українських територіях (1919 р.) (2012)
Кривицький Ю. В. - Історичний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичний аспект (2012)
Минькович-Слободяник О. В. - Електоральна політика як один з основних пріоритетів правової політики (2012)
Николина К. В. - Теоретичний аналіз співвідношення процедурних та матеріальних норм права (2012)
Чернега А. П. - Гетьманат Павла Скоропадського – консервативні спроби національно-державного відродження (2012)
Шилінгов В. С. - Поділ права на приватне та публічне як фундаментальна засада правової системи демократичного суспільства (2012)
Арабаджи Н. Б. - Цілісність правового порядку як основа для його цінності (2012)
Бовсуновська І. Г. - Розвиток наукових поглядів на визнання судового прецеденту (судової практики) як джерела права в Україні (2012)
Булкат М. С. - Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України (2012)
Вергелес Д. Є. - Проблеми процесу кодифікації законодавства (2012)
Голубовський В. Є. - Правомірна поведінка: теоретико-методологічний аспект дослідження (2012)
Гриб Н. П. - Крайова конституція для Галичини 1850 р.: передумови її прийняття, структура та основні положення (2012)
Котенко О. А. - Правове регулювання та правовий вплив: теоретичні аспекти (2012)
Котенко Т. В. - Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства (2012)
Марчук І. Ф. - Юридичні послуги і юридична допомога: проблеми розмежування (2012)
Матат Ю. І. - До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві (2012)
Озель В. І. - Правове регулювання припинення шлюбу на українських землях у другій половині ХVІІ – ХІХ ст. (2012)
Шуп’яна М. Ю. - Кодифікація кримінального права в Австрійській імперії у ХVІІІ–ХІХ ст. (2012)
Бєлов Д. М. - Реформування конституційного ладу: позитиви та негативи (2012)
Білоскурська О. В. - Цінність конституції (2012)
Кадикало О. І. - Виникнення та становлення конституційного судочинства (2012)
Маркуш М. А. - Конституційна скарга та інші перспективи розширення меж конституційної юрисдикції в Україні (2012)
Падалко Г. В. - Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики (2012)
Бабич В. А. - Адміністративно-превентивні заходи протидії корупції в Україні: перспектива застосування (2012)
Гелич Ю. О. - Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні (2012)
Коваль М. В. - Про необхідність визначення статусу працівника правоохоронного органу в Україні та його законодавчого закріплення (2012)
Мацелик Т. О. - Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату (2012)
Параниця С. П. - Адміністративно-правові гарантії екологічних прав громадян (2012)
Сергєєв Р. С. - Богохульство як підстава для притягнення до адміністративної відповідальності (2012)
Трофімов С. А. - Проблеми унормування повноважень Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо участі у заходах з припинення терористичної діяльності в межах територіального моря України (2012)
Шевчук О. Р. - Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права (2012)
Щербатюк Н. В. - Сучасний стан правового регулювання інвестування за межі України (2012)
Андрущак О. Л. - Роль саморегулівних організацій у регулюванні обігу акцій на ринку цінних паперів України (2012)
Шарабурина О. О. - Організаційні аспекти забезпечення адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом (2012)
Якубовський Р. В. - Особливості форм бюджетного фінансування навчальних закладів України (2012)
Берлач Н. А. - Проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів при вирішенні спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з неї (2012)
Устинова І. П. - Співвідношення понять "пенсія", "пенсійне забезпечення" та "пенсійне страхування" в контесті фїнансово-правового регулювання пенсійної реформи в Україні (2012)
Авсієвич А. В. - Теоретико-методологічні засади медичного права (в контексті положень римської цивілістики), Рабовська С. Я. (2012)
Бойко А. О. - Проблемні аспекти забезпечення завдатком попереднього договору (2012)
Воронін Я. Г. - Особливості володіння посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування акціями та частками у господарському товаристві (2012)
Іванюта Н. В. - Умови забезпечення позову в господарському судочинстві (2012)
Кашинцева О. Ю. - Правові та психологічні аспекти політичного маніпулювання, Шатирко Л. О. (2012)
Коструба А. В. - До питання особливостей зарахування зустрічних вимог як правоприпиняючого юридичного факту в зобов’язальній сфері (2012)
Левківський Б. К. - Проблеми судового захисту права дитини залишати власну країну та повертатися в неї (2012)
Мельничук Н. О. - Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин у нових умовах ринкової економіки (2012)
Харченко Г. Г. - Принципи речового права (2012)
Харченко О. С. - Визнання вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню: прогалини правового регулювання (2012)
Целуйко О. В. - Експерт у цивільних справах: правовий аспект (2012)
Павлюк Н. М. - Правове регулювання спадкування обов’язкової частки в Україні та Німеччині (2012)
Панченко І. М. - Визнання права власності: теоретичний аналіз (2012)
Петрицин Н. Т. - До питання про співвідношення особливостей цивільної відповідальності за порушення попереднього договору та завдатку (2012)
Семененко М. В. - Заміна вигодонабувача у майновому страхуванні (2012)
Можаровська Н. - Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності (2012)
Тараненко О. М. - Особливості використання географічних зазначень в Україні (2012)
Андрусів У. Б. - Сучасне правове становище організацій мовлення в мережі Інтернет (2012)
Голубовська А. Ю. - Деякі аспекти термінології та застосування законодавства щодо "добре відомих" торговельних знаків (2012)
Бусуйок Д. В. - Поняття державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель: системний підхід (2012)
Ришкова Л. В. - Поняття та ознаки особливо цінних земель як об’єкта правової охорони та використання (2012)
Березінський Б. А. - Концептуальні засади взаємодії суспільства з природним середовищем (2012)
Кондратьєва К. А. - Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України (2012)
Латишева В. В. - Принципи правового регулювання суспільних відносин у сфері житлово-комунального господарства на селі (2012)
Лушпаєв С. О. - Про принципи правового регулювання продовольчої безпеки України (2012)
Остафійчук Г. В. - Класифікація суб’єктів аграрних правовідносин – виробників продукції птахівництва (2012)
Шараєвська Т. А. - Правове регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні (2012)
Остапчук М. Я. - Особливості відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок порушень природоохоронного законодавства (законодавства про охорону атмосферного повітря) (2012)
Бахуринська О. О. - Поняття "шкода здоров’ю потерпілого" у злочинах проти безпеки виробництва (2012)
Виговський Д. Л. - Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2012)
Гусак А. П. - Груповий характер насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми (2012)
Кваша О. О. - Зміст та значення філософських категорій "можливість" і "дійсність" для кримінально-правових досліджень причинного зв’язку (2012)
Крет Г. Р. - Наукові підходи до визначення поняття і сутності інституту закриття кримінальної справи (2012)
Кушнір Н. П. - Визначення моменту закінчення досудового слідства за кримінально-процесуальним законодавством України та його практичне значення у діяльності органів розслідування (2012)
Назимко Є. С. - Критерії якості встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях (2012)
Палюх Л. М. - До питання про систематизацію злочинів проти правосуддя (2012)
Рижов І. М. - Тероризм: соціально-філософській аспект (2012)
Дуюнова Т. В. - Обчислення строків звільнення засуджених до довічного позбавлення волі при заміні цього покарання позбавлення волі на певний строк (2012)
Лановенко К. С. - Правова сутність оціночних понять кримінального законодавства (2012)
Мангур Р. В. - Проблемні питання визначення предмету пропозиції та давання хабара (2012)
Мельниченко В. Л. - Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів (2012)
Пархоменко Н. М. - Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види (2012)
Сєрова І. І. - Доктринальні підходи до вивчення міжнародно-правової протидії нелегальній міграції (2012)
Латинін О. А. - Законодавче забезпечення захисту прав кредиторів у зарубіжних державах (2012)
Городиський І. М. - Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання відносин з приводу іноземних військових баз (2012)
Гуленко Ю. М. - Сутність явища та розвиток тероризму в нових умовах (2012)
Гулієв А. Д. - Міжнародно-правова боротьба світового співтовариства зі злочином тероризму (2012)
Охота Я. В. - Виконання Україною Конвенційних положень щодо заборони катування та інших жорстоких, нелюдських або таких що принижують гідність видів поводження та покарань (2012)
Тихомирова Г. Є. - Основні доктринальні підходи до співвідношення міжнародного та внутрішнього права у юридичній науці Республіки Греція (2012)
Herbert Schambeck. - Vom Wesen und Wert demokratischer Verfassungsstaatlichkeit (2012)
Безсмертний М. П. - Особливості виникнення трудових правовідносин працівників прокуратури (2012)
Гусак Т. П. - Об’єктивні ознаки складу злочину масових заворушень: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Куліцька С. В. - Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації ситуацій заволодіння чужими мобільними телефонами (2012)
Кучерук Ю. М. - Зловживання правом у конституційному праві України (2012)
Литвиненко К. О. - Проблема міжнародно-правового закріплення соціальних прав людини (2012)
Немченко К. С. - Порівняльно-правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнах (2012)
Столярчук М. В. - Про розвиток конституційного законодавства України (2012)
Оніщенко Н. М. - Порівняльно-правові дослідження як об’єкт вивчення юридичної науки (2012)
Віхров О. П. - Нове видання у галузі підприємницького права (2012)
Участь студентів КУП НАН України в Парламентських слуханнях на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи" (2012)
Майстер-клас доктора права Алана Скурбаті (2012)
У Рівненському інституті КУП НАН України відбувся "круглий стіл" на тему: "Реформа кримінального судочинства України" (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "V Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2012)
Майстер-клас голови Союзу юристів України В. Євдокимова (2012)
Майстер-клас народного депутата України, голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони А. Гриценка (2012)
Міжнародна конференція з питань міжнародного права в Мішкольському університеті (Угорщина) (2012)
Майстер-клас Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини в Україні Міхаля Баєра (2012)
Майстер-клас доктора права Арнольда Варенвальда (Німеччина) (2012)
КУП НАНУ провів науково-практичну конференцію "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" на базі Рівненського інституту КУП НАН України (2012)
Представники КУП НАНУ взяли участь у VI Всеукраїнській (V Міжнародній) науково-практичній конференції з медичного права (2012)
Редакційні повідомлення (2012)
В. В. Адамчуку – 60 (2014)
Петриченко В. Ф. - Наукове забезпечення ефективного застосування електричної енергіїв технологічних процесах промислового виробництва, Адамчук В. В., Мироненко В. Г., Герасимчук Ю. В. (2014)
Гриник І. В. - Стан проектування і виготовлення в Україні сільськогосподарських машин сучасного технічного рівня, Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Булгаков В. М. (2014)
Адамчук В. В. - Концепція перспективи комплексного вирішення проблеми післязбиральної обробки і зберігання зерна в сільськогосподарських підприємствах України, Заришняк А. С., Прилуцький А. Н., Степаненко С. П. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Обґрунтування режимів фракційного розподілення зернового вороху при підготовленні насіння (2014)
Булигін С. Ю. - Небезпека прояву ерозії ґрунтів в Українському Поліссі, Булигіна М. Є. (2014)
Сидорчук О. В. - Розвиток ринку технічного сервісу сільськогосподарського виробництва, Гринько П. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Технічні системи моніторингу стану сільськогосподарських угідь у сучасних технологіях рослинництва, Броварець О. О. (2014)
Лінник М. К. - Удосконалення технологій та технічних засобів використання органічних відходів для удобрення ґрунту, Говоров О. Ф. (2014)
Ковалëв Н. Г. - Научное обеспечение адаптивной интенсификации сельскохозяйственного использования мелиорированных земель в Нечерноземной зоне России (2014)
Измайлов А. Ю. - Опыт использования биоактивных технологических способов обработки почвы в системе машинных технологий для обработки залежей и запущенных угодий, Лобачевский Я. П., Сизов О. Ф. (2014)
Грицишин М. І. - Техніко-економічна оцінка технологічних комплексів машин для органічного виробництва продукції рослинництва, Кудринецький Р. Б., Цибуля М. Г., Коньок Н. М., Недвига І. О. (2014)
Адамчук О. В. - Теорія розгону добрив відцентровим розсіювальним робочим органом з похилою віссю обертання (2014)
Личман Г. И. - Основные направления фундаментальных и прикладных исследований по точному земледелию, Марченко Н. М., Смирнов И. Г. (2014)
Шейченко В. О. - Дослідження взаємодії подільника жниварки із стеблом соняшнику під час збирання, Хайліс Г. А., Кустов С. О., Кузьмич А. Я., Толстушко М. М. (2014)
Налобіна О. О. - Теоретичні основи проектування подільників льонозбиральних машин із криволінійною поверхнею бічного прутка, Герасимчук О. П. (2014)
Кравець С. В. - Раціональні параметри ножових безтраншейних укладачів, Романовський О. П., Васильчук О. Ю. (2014)
Говоров О. Ф. - Аналіз конструкцій ножів ротаційних різальних апаратів сінокосарок та косарок-подрібнювачів (2014)
Борис М. М. - Експериментальні дослідження машини для відокремлення гички цукрових буряків, Присяжний В. Г., Надикто В. Т. (2014)
Присяжний В. Г. - Вплив мульчування на тепловий режим ґрунту при вирощуванні картоплі, Булгаков В. М., Борис А. М., Пастухов В. І., Бакум М. В. (2014)
Головач І. В. - Експериментальні дослідження втрат і пошкоджень коренеплодів при вібраційному викопуванні (2014)
Головач І. В. - Розробка вдосконалених очисників коренебульбоплодів від домішок, Лукач В. С., Василюк В. І., Скориков М. А. (2014)
Карпов В. В. - Розробка та удосконалення щиткових пристроїв для сухого очищення кормових коренеплодів (2014)
Гуцол Т. Д. - Обґрунтування конструкції високопродуктивного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів (2014)
Гапоненко О. І. - Експериментальні дослідження дискатора з пружними стояками (2014)
Герук С. М. - Тенденції розвитку конструкцій ґрунтообробних удобрювально-посівних агрегатів, Петриченко Є. А. (2014)
Герук С. М. - Дослідження енергетичних параметрів ножа фрез-барабана (2014)
Герук С. М. - Дослідження енергосилових параметрів конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу, Дячун А. Є., Грудовий Р. С. (2014)
Музика О. П. - Перспективи формування технологій і комплексів машин для очистки меліоративних каналів, Войтович І. В., Мартинюк Г. Ф., Бойко Г. Я. (2014)
Петроченко В. І. - Дослідження процесу ступневого різання ґрунтів робочими органами меліоративних машин (2014)
Прилуцький А. Н. - Обґрунтування конструкційно-технологічної схеми зерноочисного модуля універсальних сепараторів зерна нового покоління (2014)
Грицака О. М. - Конструктивні особливості молотильно-сепарувальних систем провідних фірм-виробників зернозбиральних комбайнів (2014)
Пилипака С. Ф. - Аналітичні умови конструювання каналової поверхні, віднесеної до ліній кривини, як множини кіл кривини просторової кривої, Муквич М. М. (2014)
Шебанін В. С. - Встановлення оптимальних значень коефіцієнта тертя планетарної машини у складі лінії для подрібнення насінників баклажанів, Думенко К. М., Шевченко К. С. (2014)
Флис І. М. - Вплив режиму волого-теплової обробки гречаного зерна на вихід крупи, Макар М. І. (2014)
Бойко А. І. - Траєкторна характеристика формування відмов прорізуючих робочих органів сошників прямої сівби, Павлюченко І. С. (2014)
Вожик Ю. Г. - Визначення кількості робочих циклів польових машин протягом зміни, що функціонують із витратами технологічних матеріалів, Косик П. О., Прокоп’єв І. П. (2014)
Кудря В. О. - Результати лабораторних досліджень розподільного органу до розкидачів органічних добрив з боковим розсіюванням, Калнагуз О. М. (2014)
Кобець О. М. - Аналіз насосів та насосних агрегатів обприскувачів та вимоги до них, Давиденко І. С. (2014)
Ахалая Б. Х. - Энероэффективность совмещенного посева кормовых культур и устройство для его осуществления, Пехальский И. А. (2014)
Нєдовєсов В. І. - Технологічні характеристики і властивості незернової частини врожаю, Матухно Н. В. (2014)
Надолинний В. О. - Землеробська механіка сучасного рівня сільськогосподарської техніки (інженерний комп’ютерний дизайн кривих і поверхонь), Павлоцький А. С., Вознюк (Павлоцька) В. А., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А., Коновал О. О. (2014)
Надолинний В. О. - Сучасний математичний апарат землеробської механіки, Павлоцький А. С., Вознюк (Павлоцька) В. А., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А., Коновал О. О. (2014)
Фіялка М. Д. - Технологічні аспекти моніторингу обприскувачів та розкидачів мінеральних добрив (2014)
Литвинюк Л. К. - Результати виробничої перевірки активних лопаткових робочих органів у поєднанні з плоскорізальними для дезактивації, зниження потужності дози від ґрунту і рекультивації сільськогосподарських земель, Благоєв В. В., Ляшенко О. М. (2014)
Фененко А. І. - Техніко-технологічні аспекти розвитку біотехнічних, Ткач В. В. (2014)
Фененко А. И. - Конструкционно-технологические схемы молокопроводных линий доильных аппаратов, Ачкевич В. И., Бригас А. В. (2014)
Дмитрів І. В. - Модуль вимірювання витрати повітря елементами доїльного апарата (2014)
Ачкевич В. І. - До обгрунтування параметрів двокамерного колектора доїльного апарата з попарним пульсатором, Ткач В. В. (2014)
Ходарєв В. Я. - Модель процесу доїння корів апаратом ПВД-2,3, Піскун В. І., Савран В. П., Пенцов В. Я. (2014)
Піскун В. І. - Ресурсозберігаюча технологія виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства, Яценко Ю. В. (2014)
Ревенко І. І. - Тривимірні (3-D) моделювання технічних рішень (на прикладі стригальної машинки ротаційного типу), Дубровін В. О., Шебаніна О. В., Веселівський К. Д. (2014)
Братішко В. В. - Пристрій та метод визначення в’язкості пластифікованої кормосуміші (2014)
Мілько Д. О. - Моделювання кормових раціонів молочного поголів’я в стійловий період (2014)
Кузьменко В. Ф. - Експериментальне визначення фракційного складу маси кукурудзи при заготівлі силосу у пізні строки, Ямпольський С. М., Максіменко В. В. (2014)
Сторожук Л. О. - Розвиток напрямку машинобудівної галузі з виробництва засобів для переробки кормового зерна (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Набиев А. А. - Компьютерная география: теория и методология (2014)
Набиев А. А. - Создание цифровой 3D призмы карты Азербайджана, Иманов Р. А., Мустафайева У. Ч., Ахмедова И. С. (2014)
Набиев А. А. - Математическое моделирование взаимосвязи пространственной структуры сельхозотраслей и компонентов природной среды на территории Азербайджана, Мириева Ф. М. (2014)
Набиев А. А. - Геоинформационный атлас природных ресурсов Азербайджана, Исмайылова А. Р. (2014)
Samadly Ch. A. - The natural disasters happened in Baku and the measures of fight against them (2014)
Уколова Е. В. - Моделирование системы "Природа-Общество" в контексте соотношения реальной и оптимальной модели на примере Старооскольско-Губкинского региона Белгородской области (2014)
Рахимбеков С. М. - Адаптивный механизм управления горнотехническим объектом (2014)
Черняк В. И. - Спектрально-гармонический анализ региональных показателей развития, Котович С. Н. (2014)
Русецкая Г. Д. - Состояние проблемы использования природных ресурсов, Горбунова О. И. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Черняк В. И. - Методические аспекты спектрально-гармонического анализа социально-экономических показателей территориальных единиц (2014)
Нурмагамбетов А. - Безопасность населения и объектов народного хозяйства Казахстана с учетом риска возникновения сильных землетрясений (2014)
Курманкожаев А. - Структурный подход к параметризации процессов взаимосвязи эксплуатационных показателей полезных ископаемых (2014)
Нурашева К. К. - Устойчивое развитие региональных экономических систем (2014)
Нургалиева Н. Г. - К вопросу о природе осадочных циклов (2014)
Апкин Р. Н. - Методика изучения болот в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения (2014)
Хлопков Ю. И. - Особенности становления и развития космической биологии и медицины, Зея М. М., Хлопков А. Ю. (2014)
Чепеленко А. М. - Экологическая безопасность и экологические реформы в Украине (2014)
Набиев А. А. - Цифровое анимационное моделирование в географии, Сулейманзаде Н. Э., Ибадова А. З., Абдуллаева А. А. (2014)
Олійник В. С. - Процеси формування водного режиму ялинових лісів Карпат (2012)
Манойло В. О. - Вирощування сіянців дуба звичайного у контейнерах з "повітряним підрізанням" коріння (2012)
Горбенко Н. Є. - Культивування форм лісових рослин у парках України, Гриник О. М., Панасюк О. П., Улейська Л. І. (2012)
Горбач М. М. - Підбір ґрунтів під сади в Закарпатті, Іваницька В. М. (2012)
Любинець І. П. - Аутфітосозологічна характеристика рідкісних видів рослин Яворівського Національного природного парку (2012)
Михайлович Н. В. - Оцінка декоративності рослин національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2012)
Стасюк О. А. - Особливості росту сосни веймутової (Pinus strobus l. ) В умовах Поділля (2012)
Хоменко К. Ф. - Історія культивування черемхи пізньої в Україні (2012)
Кульчицька-Жигайло Н. І. - Інтерцепція рідких опадів штучними змішаними деревостанами у вологій буковій суяличині Бескид (2012)
Парпан В. І. - Сучасні підходи до трактування ландшафтної екології, Козак І. І., Парпан Т. В. (2012)
Лицур І. М. - Цінова політика у лісовому господарстві в контексті використання лісоресурсного потенціалу України, Головко А. А. (2012)
Врублевська О. В. - Цінова політика в сфері лісокористування та зміна ролі держави (2012)
Бабкевич У. П. - Принципи економічного стимулювання економічної діяльності щодо покращення поглинання лісовими екосистемами парникових газів (2012)
Бублик М. І. - Екологічні платежі у складі державної стратегії екологічної політики України (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Концептуальні засади зміцнення еколого- енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку (2012)
Павлюк У. В. - Визначення пріоритетних напрямів у природохоронній діяльності міста Львова (2012)
Андрашек Й. В. - Аналіз зміни механічних властивостей термічно модифікованої деревини клена (Acer pseudoplatanus L. ) Та ялини звичайної (Picea abies K. ) Шляхом дослідження її пористої структури, Щупаківський Р. Б. (2012)
Васильченко О. А. - Біотехнологічні аспекти отримання лимонної кислоти, П'янкова О. О. (2012)
Демкевич Л. І. - Використання хімічних речовин у текстильній промисловості та їх токсикологічна характеристика, Барна М. Ю., Сафронова О. В., Уська А. М. (2012)
Ляшеник А. В. - Дослідження впливу бункера на аеродинаміку циклона шляхом моделювання процесів засобами Cosmos Floworks, Тисовський Л. О., Дорундяк Л. М., Дадак Ю. Р. (2012)
Матлай І. І. - Розрахункова витрата та час концентрації дощового стоку з радіальних у плані басейнів з постійним поздовжнім похилом, Жук В. М., Саницький М. А. (2012)
Нощенко Г. В. - Вплив модифікування лущеного шпону на РН його поверхні, Тимик Д. В. (2012)
Пилип'як А. Б. - Експериментальне дослідження зміни напруження у вузькій стрічковій пилці під час пиляння деревини, Дзюба Л. Ф., Ребезнюк І. Т. (2012)
Попович В. В. - Оптимізація розмірів ланок кермового привода та їх прив'язувальних розмірів до рами автобуса із залежною підвіскою (2012)
Салдан Р. Й. - Аналіз впливу процесу гідротермічної обробки на властивості деревини бука, Шепелюк І. Р. (2012)
Сокіл М. Б. - Згинні коливання гнучких елементів систем приводів і структура розв'язку їх математичних моделей (2012)
Башнянин Г. І. - Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність, Турянський Ю. І., Юрків Н. Я. (2012)
Васильчак С. В. - Оцінка кредитоспроможності позичальника як один із методів забезпечення економічної безпеки банку, Демус Л. Р. (2012)
Васильців Т. Г. - Комплексна оцінка економічної безпеки приватного підприємства "Агро-Січ" та пріоритети її зміцнення в сучасних умовах, Федишин Л. М. (2012)
Івануса А. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення ведення мисливського господарства в Україні, Холявка В. З. (2012)
Ільчук О. О. - Вдосконалення оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства як передумова оптимального управління ним, Драгініч Д. С. (2012)
Барилюк І. В. - Аналіз детермінант формування ресурсного потенціалу банків України (2012)
Блонська В. І. - Проблеми визначення конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах господарювання, Горлай Я. Б. (2012)
Важинський Ф. А. - Основні напрямки забезпечення розвитку сільських територій, Гаврилко П. П. (2012)
Васильчак С. В. - Інформаційне забезпечення комерційної діяльності банків як елемент економічної безпеки, Вінтоняк М. Ф. (2012)
Ворончак І. О. - Формування національної моделі соціальної відповідальності бізнесу: аналіз світового досвіду та перспективи для України (2012)
Гомонай І. В. - Парадигма результативності регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці, Чмерук Г. Г. (2012)
Грабовенська С. П. - Економічний аналіз готельного господарства та динаміка туристичних потоків в Україні (2012)
Кмицяк М. В. - Проблеми платоспроможності підприємств малого бізнесу, Дендюк О. Є., Ясіновська І. Ф. (2012)
Дуда С. Т. - Основні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства в сучасних умовах, Манчур І. Б. (2012)
Дулябa Н. І. - Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування, Миник Л. В. (2012)
Заярна Н. М. - Роль держави у функціонуванні підприємств в Україні в умовах кризи, Демченко К. Ю. (2012)
Кізима В. Л. - Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу (2012)
Коваль Л. П. - Зміни у спрощеній системі оподаткування та їх вплив на фінансову безпеку малого підприємництва (2012)
Машика Ю. В. - Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи (2012)
Коць О. О. - Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання, Бондаренко Л. П. (2012)
Максимець Ю. В. - Типи підприємців у вимірі поведінкової активності в сучасних умовах економічного розвитку (2012)
Копитко О. В. - Інфраструктурне забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції (2012)
Кушнірчук Ю. М. - Реалізація фіскального потенціалу податків на економічні ресурси з метою зміцнення бюджетної безпеки (2012)
Мазуренко О. В. - Специфіка, умови та фактори інноваційного розвитку агропромислового комплексу (2012)
Макар О. П. - Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання (2012)
Макух С. М. - Кон'юнктура прямих іноземних інвестицій на ринку міжнародних інвестиційних ресурсів (2012)
Маргіта Н. О. - Формування регіональної політики регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у Закарпатській області (2012)
Маринич І. А. - Калькулювання собівартості продукції на підприємстві з виготовлення пластмасових виробів та його удосконалення, Горлай З. Б. (2012)
Мединська Т. В. - Особливості реформування спрощеної системи оподаткування в Україні, Балянда О. С. (2012)
Мединська Т. В. - Податок на прибуток підприємств у контексті реформування податкового законодавства України, Корзун Р. Ю. (2012)
Поліщук І. М. - Особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2012)
Скоропад І. С. - Значення бюджету для фінансової системи держави, Ніконова Л. О. (2012)
Смиковчук Т. В. - Модель реструктуризації підприємств (2012)
Червінська О. С. - Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні, Піксайкін Н. Ю. (2012)
Шелестак Г. Т. - Сутність і значення діяльності небанківських фінансових інститутів у розвитку фінансового посередництва (2012)
Озарків І. М. - Кінетика і динаміка процесу сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів, Соколовський І. А., Озарків О. І., Козар В. С. (2012)
Буяк Л. М. - Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку, Паучок В. К. (2012)
Бринь О. І. - Моделювання процесу прогрівання просоченого антипіреном шпону під час пресування вогнестійкої фанери, Бехта П. А. (2012)
Онишкевич В. М. - Урахування стохастичності в глобальних еколого-економічних математичних моделях, Гапаляк Х. О. (2012)
Бойченко О. С. - Методика знаходження основних характеристик перспективних автоматизованих систем управління підрозділів на базі бездротових інформаційно-комунікаційних мереж із динамічно змінюваною топологією, Воротніков В. В., Сичевський М. І. (2012)
Mykolaychuk M. M. - Challengers for health care sector reform at the local level in Ukraine, Zasadko V. V., Tyshchenko M. P. (2012)
Савчук Н. В. - Проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери України та шляхи їх вирішення, Радкевич Х. В., Зозуля Л. Л. (2012)
Слюсаренко В. Є. - Оцінка основних тенденцій розвитку громадських організацій в областях Українських Карпат (2012)
Стецик А. Р. - Концептуальні засади державного управління соціальною відповідальністю підприємництва (2012)
До відома авторів статей (2012)
Титул, зміст (2013)
Єфімова Г. В. - Визначення категорій "економічна безпека підприємства" і "безпечний розвиток підприємства", Марущак С. М. (2013)
Туманян В. Э. - Социализация и экономическое отчуждение в постиндустриальном обществе (2013)
Погорлецкий А. И. - Индивидуальное подоходное налогообложение в мировой и российской практике: современные тенденции и перспективы (2013)
Тарнавська Н. П. - Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру, Сивак Р. Б. (2013)
Лисица Н. М. - Направления модернизации экономического образования, Беликова Ю. В. (2013)
Хохлов М. П. - Цілісний господарський комплекс як основа внутрішнього ринку національної економіки, Григоренко А. А. (2013)
Петрушевська В. В. - Трансформаційні напрямки фінансової політики в процесі стабілізації економіки України (2013)
Папп В. В. - Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки України, Бошота Н. В. (2013)
Лук’яненко І. Г. - Методи стрес-тестування фінансової стійкості підприємств України (2013)
Раєвнєва О. В. - Формування спектру управлінських впливів щодо зміни поведінки промислового підприємства, Карпенко А. С. (2013)
Новак С. М. - Методика оптимізації структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів (2013)
Клименко В. О. - Дослідження характеру функціональних зв’язків між основними інтегральними показниками ринку добровільного особистого страхування в Україні, Сокирко О. С. (2013)
Лактионова А. А. - Система индикаторов уровня издержек финансирования субъекта хозяйствования, Закорко М. В. (2013)
Медведева М. И. - Проблемы аутсорсинга при ремонте и обслуживании технологического оборудования (2013)
Полшков Ю. Н. - О прогнозировании макроэкономических показателей с помощью конечно-разностных уравнений и эконометрических методов (2013)
Слушаєнко Н. В. - Моделювання загальносистемної інвестиційної стратегії у великих фінансово-промислових корпораціях (2013)
Чернышов С. И. - Корректная модель Харрода и моделирование социально-экономических процессов (2013)
Бобкова А. Ю. - Диагностика конвергентно-дивергентных процессов в региональной налогово-бюджетной политике (2013)
Феофанова І. В. - Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу, Феофанов Л. К. (2013)
Шевчук О. А. - Особливості автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах (2013)
Муравський В. В. - Організаційні аспекти делегування обліково-контрольних повноважень з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Головня О. М. - Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки (2013)
Леоненко Н. А. - Інноваційний потенціал регіону як основа відтворення економічного потенціалу (2013)
Ламський М. Д. - Доходи місцевих бюджетів як інструмент забезпечення повноважень органів самоврядування (2013)
Рябушка Л. Б. - Аналітична оцінка фінансової спроможності місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів, Койло В. В. (2013)
Маркуц Ю. И. - Трехмерная визуализация и имитация как инновационный подход к прогнозированию доходов бюджета города (2013)
Говорушко Т. А. - Тенденції та перспективи капіталізації підприємств харчової промисловості України, Багацька К. В. (2013)
Лелюк О. В. - Аналіз особливостей українського ринку видобутку та споживання природного газу (2013)
Карпенко О. О. - Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів, Бабина О. Є. (2013)
Горбатюк О. В. - Поєднання державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства (2013)
Шиян Д. В. - Урахування цінових і структурних ризиків при виборі маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства, Страпчук С. І. (2013)
Лісіцина І. І. - Державно-приватне партнерство в галузі туризму: зарубіжний досвід (2013)
Сердюк В. М. - Комплекс ключових інструментів управління операційною діяльністю торговельного підприємства малого бізнесу, Акаєва Т. Ш. (2013)
Чорна М. В. - Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2013)
Амосов О. Ю. - Робоче місце як організаційна форма процесу праці, Черняєва А. О. (2013)
Назарова Г. В. - Професійно-кваліфікаційна структура трудових ресурсів промислових підприємств, Семенченко А. В. (2013)
Поворознюк І. М. - Закономірності формування інституту оплати праці в ринковій економіці (2013)
Серікова О. М. - Соціальна відповідальність партнерів трудових відносин як чинник раціонального використання трудового потенціалу: теоретико-методологічний підхід (2013)
Гуцан О. М. - Мотиваційний механізм формування компетенцій працівника (2013)
Дацкевич Н. О. - Світовий досвід впровадження соціально-економічної відповідальності підприємництва як довгострокової стратегії його розвитку (2013)
Слатенькова М. А. - Социальная справедливость как основная задача государства (2013)
Отенко І. П. - Оцінювання економічної безпеки в процесах розвитку підприємства, Яртим І. А. (2013)
Антонець О. О. - Методичний підхід до управління запасами на промисловому підприємстві (2013)
Ващенко Н. В. - Сутність парадигми "управління підприємством через управління персоналом" (2013)
Овчаренко Є. І. - Поведінковий стереотип як системостворюючий фактор у економічній безпеці підприємства (2013)
Омельяненко Т. В. - Проблеми та актуальні завдання розвитку теорії виробничої стратегії підприємства (2013)
Фартушняк О. В. - Проблемы оценки влияния конъюнктуры рынка на конкурентное положение предприятия в процессе управления конкурентоспособностью его продукции, Пасичник И. Ю. (2013)
Дідух В. В. - Методичні підходи до процедур проведення реінжинірингу на підприємстві крізь призму циклічності розвитку (2013)
Зінкевич О. В. - Ідентифікація сутнісних характеристик основних засобів: теоретико-методичні аспекти (2013)
Одінцова Н. Г. - Теоретичні основи реструктуризації підприємств (2013)
Рубаха М. В. - Анализ рисков и факторов формирования структуры финансового капитала субъектов предпринимательства (2013)
Шевчук Л. М. - Методика оцінки варіантів техніко-технологічного оновлення в сучасних умовах (2013)
Максімова В. Ф. - Сутність державного аудиту, Слободяник Ю. Б. (2013)
Соболєв В. М. - Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні, Слюніна Т. Л., Розіт Т. В. (2013)
Шелест В. С. - Аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами (2013)
Козлов В. І. - Вплив незбалансованого розвитку економіки на стабільність фінансового сектора (2013)
Колодізєв О. М. - Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку, Власенко Н. М. (2013)
Отенко І. П. - Роль корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін, Чепелюк М. І. (2013)
Ковальова В. І. - Програма підготовки тренінгу, Тютлікова В. В. (2013)
Гросул В. А. - Обґрунтування стратегії розвитку торговельних підприємств у процесі стратегічного управління маркетинговим потенціалом, Артеменко С. В. (2013)
Баширов І. Х. - Методика моделювання маркетингової діяльності з продажу програмної продукції, Маковейчук К. О., Ануфрієва В. В. (2013)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Організаційно-методичні засади фінансового моніторингу ділової активності підприємства (2013)
Бистров А. Г. - Поведінка лідера при впровадженні інновацій в організації (2013)
Матюшенко О. І. - Методичний підхід до визначення фінансово-господарського стану підприємства (2013)
Титул, зміст (2012)
Оніщенко Н. М. - До питання про сутність, природу та трансформаційні зміни інформаційного правового простору (теоретично-правовий аспект) (2012)
Змерзлий Б. В. - Приватні карантини в інституті карантинної служби Російської імперії в ХIХ ст., на прикладі Сулинського карантину (2012)
Ковальчук О. М. - Цінність права в соціологічному підході до праворозуміння, Хаврук В. (2012)
Луцький Р. П. - Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права (2012)
Минькович-Слободяник О. В. - Види правової політики України (2012)
Москалюк О. В. - Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду, Портнов А. В. (2012)
Осташова В. О. - Гендерні особливості правового самовиховання студентської молоді (2012)
Попов Г. В. - Роль та значення риторики у прокурорсько-слідчій діяльності, Дрогомирецька Л. С. (2012)
Скуріхін С. М. - Особливості правового менталітету офіцерського складу Збройних Сил України (2012)
Старчук О. В. - Щодо поняття принципів права (2012)
Аземша І. Б. - Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні (2012)
Богушова І. В. - Еволюція форми держави в аспекті деяких підходів до її типології (2012)
Грималюк П. О. - Види делегованої правотворчості (2012)
Зінченко О. В. - Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз (2012)
Карманюк О. П. - Реалізація юридичних обов’язків та їх вплив на правовий порядок (2012)
Семенюк І. Я. - Професійні дилеми, принципи, та цінності в адвокатській діяльності (2012)
Шаганенко В. П. - Сутнісні характеристики системи права (2012)
Красніцький А. В. - Радянські державні утворення доби української революції (1917–1921 рр.): аналітичний огляд історико-правових досліджень (2012)
Батанов О. В. - Структура статуту територіальної громади та її елементи: проблеми теорії та практики, Чудик Н. О. (2012)
Гультай М. М. - Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України (2012)
Падалко Г. В. - Системний підхід та проблеми його застосування при дослідженні служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2012)
Глинська О. В. - Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики (2012)
Бондар А. В. - Класифікація державного контролю за організацією та здійсненням господарської діяльності (2012)
Личенко І. О. - Судові органи як суб’єкти адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності (2012)
Очкуренко С. В. - Проблеми правового закріплення та реалізації принципів банківського кредитування (2012)
Щербатюк Н. В. - Класифікація заходів нетарифного регулювання (2012)
Боднар С. В. - Щодо класифікаційних ознак рішень адміністративного суду (2012)
Калмикова Я. С. - Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві (2012)
Кравченко В. Г. - Тенденції трудової міграції в Україні (2012)
Новак О. Д. - Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців (2012)
Чекотовська О. Е. - Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" (2012)
Шемігон Т. О. - Адміністративно-правове регулювання строку повноважень та права повторного перебування на посаді керівника вищого навчального закладу: вітчизняний та зарубіжний досвід (2012)
Шутова О. С. - Правова природа офшорних зон (2012)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про юридичну природу зобов’язання (2012)
Бакалінська О. О. - Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині (2012)
Кармаза О. О. - Засоби та способи захисту прав суб’єктів житлових відносин (2012)
Коструба А. В. - Прощення боргу як правоприпиняючий юридичний факт в цивільному праві (2012)
Крисань Т. Є. - Юридичні гарантії фізичних осіб у системі корпоративних правовідносин (2012)
Кучер Т. М. - Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України (2012)
Левківський Б. К. - Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім’ї (домашнього насильства) (2012)
Ніколенко Л. М. - Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві (2012)
Снідевич О. С. - Окремі проблемні питання пред’явлення зустрічного позову в цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин (2012)
Стадник М. П. - Проект трудового кодексу України: щодо деяких повноважень профспілок у сфері захисту прав працівників (2012)
Тимошенко М. О. - Набуття господарсько-правового статусу приватним вищим навчальним закладом в Україні як основа його правосуб’єктності (2012)
Хортюк О. В. - Типологія наукових підходів до вивчення категорії "ділова репутація" (2012)
Шимон С. І. - Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці (2012)
Білозерська Є. І. - Речові докази у нотаріальному процесі (2012)
Висоцька Т. М. - Сутність господарсько-правових засобів захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Волохов О. С. - Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи (2012)
Доценко О. О. - Суб’єкти цивільно-правових відносин у сфері шоу-бізнесу (2012)
Ковач А. В. - Право людини на підприємництво (2012)
Матвєєнко Т. Є. - Правове регулювання ядерного страхування в порівняльно-історичній ретроспекції (2012)
Михальська Н. В. - Еволюція правових поглядів на компетенцію суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах (2012)
Павлюк Н. М. - Свобода заповіту та право спадкування обов’язкової частки: правовий аспект (2012)
Пархомчук С. О. - Шляхи впровадження в судову систему України органів патентної юрисдикції (2012)
Сичевська А. М. - Способи захисту права власності: окремі питання теоретико-правового характеру (2012)
Тимошенко О. А. - Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2012)
Шевченко Д. В. - Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні (2012)
Юдіцький О. Л. - Види та проблеми правового становища суб’єктів державних закупівель (2012)
Рудник Т. В. - Відповідальність за порушення авторського права (2012)
Литвин С. Й. - Правове регулювання відносин щодо компіляції даних (бази даних) в міжнародно-правових актах та законодавстві ЄС (2012)
Микитин В. І. - Наслідки порушення прав інтелектуальної власності (2012)
Остапчук М. Я. - Особливості суб’єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) (2012)
Стройко І. А. - Аналіз проекту нової редакції Закону України "Про авторське право і суміжні права". Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня 67розвитку новітніх технологій 267-273 (2012)
Бусуйок Д. В. - Правові засади взаємодії національних систем з міжнародними системами моніторингу навколишнього середовища (2012)
Гафурова О. В. - Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села (2012)
Гриньків О. О. - Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримінального процесу (2012)
Дідик С. Є. - Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україні (2012)
Ігнатов О. М. - Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема (2012)
Котуха О. С. - Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України (2012)
Мочкош Я. В. - Проблеми боротьби з економічною злочинністю (2012)
Сарнавський О. М. - Протидія організованій злочинності у військовій сфері: кримінально-правові та організаційно-правові проблеми (2012)
Бокоч І. М. - До проблеми визначення видового об’єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування (2012)
Ващенко А. Г. - Чи має значення для кваліфікації доведення до самогубства стан потерпілого під час заподіяння ним собі смерті? (2012)
Попович О. В. - Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця (2012)
Сметаніна Н. В. - Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи (2012)
Харко Д. М. - Теорії правової природи співучасті та визначення ролі виконавця злочину (2012)
Шевченко В. М. - Спостереження як один із основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України (2012)
Ярошенко О. Д. - Щодо криміналізації окремих проявів активного та пасивного підкупу (2012)
Савчук К. О. - Внесок Михайла Родіоновича Кантакузіна-Сперанського в розвиток науки міжнародного права (2012)
Семеняка В. В. - Міжнародно-правовий принцип непривласнення Місяця та інших небесних тіл: питання теорії та практики (2012)
Бєлов Д. М. - Відображення нормами інституту основ конституційного ладу реальних суспільних відносин у державі: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Криволапов Б. М. - Класифікація валютних операцій в міжнародному праві (2012)
Медведєва М. О. - Механізми з питань дотримання багатосторонніх природоохоронних угод (2012)
Кукіна З. О. - Міжнародний інституційний механізм регулювання діяльності засобів масової інформації (2012)
Мельник Н. О. - Функція визначення загальної політики МОП (2012)
Рабенко С. Л. - Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб’єктів господарювання (2012)
Томаш Л. В. - Громадянське суспільство як система забезпечення життєдіяльності політичної, економічної, соціальної та духовної сфер (2012)
Шперун Х. В. - До питання про наднаціональність Міжнародного валютного фонду (2012)
Максакова Р. М. - Основні форми реалізації установчої влади: Україна та зарубіжний досвід (2012)
Arnold Vahrenwald. - Sports Law: Aspects of the Organisation of Mega Sports Events – the EURO-2012 in Ukraine (2012)
Gorog Marta - Die grundlegenden Rechtsinstrumente des Know-how-Transfers (2012)
Блощаневич А. В. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного права у ХХІ столітті (2012)
Гончарова О. В. - До питання досудового врегулювання господарських спорів (2012)
Куліцька С. В. - Проблемні питання сутності та забезпечення виконання спадкового договору (2012)
Феделеш Е. М. - Характеристика норми-принципу рівного захисту всіх суб’єктів господарювання (2012)
Стартував проект ААУ "Історія адвокатури України" під патронатом Клари Григорівни Маргулян (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського