Капліна О. В. - Проблеми створення належного правового механізму захисту прав заявника про вчинений злочин, Дроздов О. М. (2011)
Чаплинський К. О. - Тактичний прийом як об’єкт криміналістичного дослідження (2011)
Андрушко О. В. - Відомчий контроль за дізнанням у Державній прикордонній службі України (2011)
Єфімов В. В. - Забезпечення державної таємниці в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Казначеєв Д. Г. - Отримання й використання інформації при розкритті та розслідуванні торгівлі людьми, Обшалов С. В. (2011)
Литвинов В. В. - Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування (2011)
Ліпинський В. В. - Проблемні питання судового розгляду справ про порушення митних правил (2011)
Лоскутов Т. О. - Структура предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2011)
Пиріг І. В. - Кримінально-процесуальна регламентація призначення та проведення експертизи (2011)
Шендрик В. В. - Оперативно-упереджувальні заходи в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Вовчанська О. А. - Тактичне забезпечення проведення освідування при розслідуванні незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом (2011)
Ковбаса В. М. - Тактичне забезпечення відтворення обстановки і обставин події при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами (2011)
Сачко О. В. - Концептуальні проблеми інституту безпосереднього виявлення злочину (2011)
Семенков є. О. - Актуальні проблеми відводу експерта у кримінальній справі та шляхи їх вирішення (2011)
Шевченко О. А. - Профілактика злочинів підрозділами карного розшуку (2011)
Неженець Е. В. - Методика навчання iноземнiй мовi працiвникiв ОВС у рамках пiдготовки до проведення "Євро-2012" (2011)
Кудикіна Н. В. - До проблеми збагачення методів наукового дослідження в галузі професійно-технічної освіти – конференційний метод (2012)
Шабага С. Б. - Діяльність як чинник формування особистості (2012)
Гордійчук С. В. - Реформування системи професійної освіти україни в контексті Болонського процесу (2012)
Копетчук В. А. - Методичні засади педагогічної майстерності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2012)
Пішун С. Г. - Самоосвіта як компонент у системі особистісного розвитку студентів у вільний час (2012)
Лобода О. В. - Теоретичні основи професійної компетентності майбутніх вихователів з правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку: акмеологічний підхід (2012)
Білан В. А. - Роль та функції вищої педагогічної освіти у формуванні естетичного ставлення студентів до праці (2012)
Курок В. П. - Динаміка розвитку компетентністного підходу в навчанні майбутніх інженерів-педагогів, Литвинова Н. В. (2012)
Антонюк Г. Д. - Становлення української школи та європейський контекст (XVI-XVII ст.) Розвиток освіти у братських школах (2012)
Фурса О. О. - Модель фахівця з дизайну у науково-практичній рецепції (2012)
Кірдан О. Л. - Управління вищим навчальним закладом: теоретичний аналіз (2012)
Козубцов І. М. - Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті болонського процесу (2012)
Козубцов І. М. - Наукова школа – основа сучасної міждисциплінарної аспірантури, Мараховський Л. Ф. (2012)
Панасенко Е. А. - Дидактичний експеримент у вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях (1945–1991 рр.) (2012)
Грищенко С. В. - Мотивація професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів як умова формування готовності до викладацької діяльності, Маковська О. А. (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Наукові ідеї Я.Ф. Чепіги у становленні та розвитку педології в Україні (2012)
Клевака Л. П. - Полтавський інститут шляхетних дівчат: підготовка гувернанток, учителів для гімназій та початкових шкіл з 1818 по 1917 рр. (2012)
Мінько Н. П. - Роль технічної підготовки у становленні особистості (2012)
Майструк О. М. - Проблема виховання почуття патріотизму у творчій спадщині Василя Каразіна (2012)
Бочкарьова Н. С. - Реалізація педагогічних ідей К. Роджерса в теорії та практиці освітньої діяльності україни (2012)
Антонова К. В. - Особливості соціалізації іноземних студентів у вищих медичних закладах України (2012)
Мазуренок М. В. - Особливості управління шкільною освітою в Україні (1917-1922 рр.): історико-педагогічний аспект (2012)
Дука Т. М. - Зміст історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації України у 60-ті роки ХХ ст. (2012)
Біла Л. І. - Підготовка земських вчителів у Полтавській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Коломієць Л. І. - Історіографічні аспекти професійної підготовки вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання (2012)
Нич О. Б. - Проблеми ціннісних орієнтацій у сімейному вихованні української еміграції в США у спадщині Володимира Мацьківа (2012)
Легін В. Б. - Формування рефлексивних умінь навчальної діяльності молодших школярів у процесі проектної діяльності (2012)
Бондаренко С. В. - Історичні аспекти розвитку вищої освіти в україні у другій половині ХХ століття (2012)
Люріна Т. І. - Становлення професіоналізму майбутніх учителів: аспект підготовки до застосування індивідуалізації та диференціації в навчанні учнів (2012)
Муранова Н. П. - Розвиток професійного інтересу старшокласників у системі доуніверситетської підготовки (2012)
Волинець К. І. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі педагогічної практики в школі (2012)
Д’ячков П. Р. - Використання сучасних освітніх технологій з метою формування відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності (2012)
Атаманчук Ю. М. - Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища (2012)
Круковська І. М. - особливості професійної підготовки фахівців у медичній галузі (2012)
Семчук С. І. - Новітні засоби навчання та їх вплив на формування комп’ютерної компетентності вихователя (2012)
Туряниця З. В. - Ефективність використання сценарного підходу в процесі формування готовності до професійного самовдосконалення (2012)
Ворник М. М. - Професійна готовність учителя початкових класів до соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім’ями (2012)
Горчинська К. В. - Критерії оцінювання рівня розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх учителів технологій (2012)
Койдан В. М. - Методичні аспекти фахової підготовки викладача іноземних мов у вищому навчальному закладі (2012)
Новик І. М. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ (2012)
Плахотнюк Н. П. - Теоретичні підходи у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності (2012)
Потапенко Т. О. - Особливості організації системи вищої освіти Великої Британії (др. пол. ХХ ст.) (2012)
Федорець М. А. - Використання методу проектів як засобу підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (2012)
Набільська О. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів: теоретичний аспект (2012)
Полтавська Н. Є. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі використання технологій кооперативного навчання (2012)
Кардашова Н. В. - Метод проектів як пріоритетний напрям розвитку освітніх інновацій у викладанні іноземних мов у ВНЗ (2012)
Матвійчук Л. А. - Дослідження впливу засобів інформаційних технологій при підготовці фахівців інженерів-програмістів (2012)
Цибулько Г. Я. - Значення гурткової роботи у вихованні старшокласників, Бутиріна М. В. (2012)
Паршук С. М. - З досвіду організації та керівництва педагогічною практикою студентів вищих навчальних закладів (2012)
Цибулько Л. Г. - Психолого-педагогічний портрет вихованців – сиріт молодшого шкільного віку (2012)
Ващенко О. М. - Впровадження здоров’язберігальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи (2012)
Мельник Н. І. - Фахова підготовка кадрів дошкільної освіти у США (2012)
Зайцева О. Г. - Виховання духовності й моральності у дітей дошкільного віку – вимога часу (2012)
Шовкопляс О. М. - Методика підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми, які мають функціональні порушення опорно-рухового апарату (2012)
Мірошніченко Т. В. - Актуальні проблеми використання засобів естетотерапії у навчально-виховному процесі початкової школи (2012)
Пліско Є. Ю. - Особливості організації соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в умовах реабілітаційного центру (2012)
Ставцева В. Ф. - Структуризація університетської освіти Нової Зеландії в першій половині ХХ століття (2012)
Левченко Ю. М. - Ідеал вищої освіти у Стародавньому Римі: досвід вивчення гуманітарних дисциплін у школі М. Ф. Квінтіліана (2012)
Хоруженко Т. А. - Організація моніторингових досліджень якості підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах (2012)
Петрикей О. О. - Формування професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів в процесі педагогічної практики (2012)
Ігнатенко Г. В. - Наступність як умова реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі "Технології", Ігнатенко О. В. (2012)
Васенок Т. М. - Особливості формування проектних знань і вмінь у майбутніх педагогів птнз швейного профілю (2012)
Мілютіна О. К. - Реліпєзнавчі навчальні курси як засіб полікультурної освіти школярів у Великій Британії (2012)
Погребняк С. В. - Методичні аспекти формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до правовиховної роботи (2012)
Лата О. Ю. - Діяльність військово-патріотичних клубів як засіб громадянського та військово-паріотичного виховання (2012)
Дем’яненко О. О. - Проблема громадянської освіти і виховання особистості: історико-філософський аспект (2012)
Кисельов Д. Л. - "Закон видения" К. С. Станиславского и современная художественная декламация (2012)
Мартинюк В. А. - Дидактичні умови ефективної роботи віртуальної команди в процесі виконання студентського навчального проекту (2012)
Решетняк В. Ф. - Проблеми і перспективи сільської школи (2012)
Загородня Л. П. - Педагогічні умови створення позитивного професійного іміджу вихователя дошкільного навчального закладу (2012)
Одінцова Я. В. - Виховання толерантності у школярів і студентів ВНЗ (2012)
Біліченко П. Г. - Діяльність меценатів Терещенків щодо забезпечення доступності освіти для соціально-незахищених категорій учнівської молоді (кінець ХІХ– початок ХХ століття) (2012)
Іващенко М. В. - Особливості підготовки студентів педагогічних ВНЗ до створення та використання електронних засобів навчання, Осадчий С. В. (2012)
Ревінкель О. О. - Компетентнісний підхід при тематичному плануванні та відборі змісту релігійного навчання в загальноосвітніх закладах Східної Німеччини (2012)
Шара С. О. - Технологія професійної адаптації педагогів у "Школі молодого викладача" (2012)
Копил О. А. - Комплекс підготовчих доперекладацьких вправ для формування самоосвітньої компетентності студентів немовних спеціальностей (2012)
Ратушинська А. С. - Навчально-пізнавальна діяльність у самоосвіті вчителя початкової школи (2012)
Бояринцев О. А.  - Громадські молодіжні організації як чинник патріотичного виховання молоді (2012)
Відомості про авторів (2012)
Курок В. П. - Особливості технологічного профілю навчання учнів загальноосвітньої школи (2012)
Слюсаренко Н. В. - Методичні аспекти організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання, Гаврилюк Г. М. (2012)
Повечера І. В. - Використання інформаційного забезпечення в процесі проектно-технологічної діяльності учнів (2012)
Цина А. Ю. - Проектування моделі спеціаліста освітньої галузі "Технології" (2012)
Прищепа С. М. - Проектування як ефективна технологія формування життєвої активності школяра (2012)
Кудря О. В. - Реалізація проектно-технологічного підходу при викладанні технологічного практикуму (2012)
Матросова І. Г. - Синергетичні аспекти ефективності педагогічного проектування (2012)
Курок В. П. - Аналіз підходів до визначення етапів становлення професійно-технічної освіти в україні в період 1917-1991 рр., Шевель Б. О. (2012)
Стучинська Н. В. - Тенденції розвитку наукової галузі гігієна харчування та їх відображення в програмах навчальних дисциплін, Нечаюк Н. О. (2012)
Срібна Ю. А. - Основи дизайну у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя технологій (2012)
Чернишова Н. Г. - Пропедевтика проектно-технологічної діяльності в початковій школі (2012)
Хлопов А. М. - Вплив технічних дисциплін на формування особистості майбутнього вчителя освітньої галузі "Технології" у контексті кредитно-модульної системи навчання (2012)
Кузьменко П. І. - Проектно – технологічна діяльність учнів у гуртковій роботі (2012)
Мегем Є. І. - Перспективи використання нейро-лінгвістичного програмування у підготовці студентів до проектно-технологічної діяльності (2012)
Лазарєва В. В. - Метод проектів як засіб формування готовності курсантів відомчих закладів освіти до розв’язання конфліктів (на матеріалі вивчення іноземної мови) (2012)
Ящук С. М. - Проектна діяльність та її місце у професійній підготовці магістрів технологічної освіти (2012)
Титова Н. М. - Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення підготовки майбутніх учителів технологій до впровадження проектно-технологічної діяльності (2012)
Благосмислов О. С. - Формування методичної готовності студентів до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах під час проходження педагогічної практики (2012)
Образцова О. М. - Технології навчання та виховання молодших школярів (2012)
Примакова В. В. - Методологічний аспект розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів (2012)
Гоголь Н. В. - Система роботи над образом-персонажем на уроках читання у початковій школі (2012)
Сєрих Л. В. - Констатувальний етап дослідження естетичного середовища учнів основної та старшої школи (2012)
Єршова Л. М. - Ґендерний підхід в історико-педагогічному дослідженні виховного ідеалу у вітчизняній теорії і практиці хіх – початку ХХ ст (2012)
Маковська О. А. - Загальнонаукові концепції підготовки майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності (2012)
Колесникова Л. В. - Проблема фахової компетентності педагога в соціокультурних реаліях інформаційного суспільства (2012)
Юнак А. П. - Методика формування складових здоров’язбережувальних технологій у майбутніх фахівців фізичного виховання (2012)
Кисла С.В. - Постановка голосу як складова формування педагогічної майстерності (2012)
Вовк М.В. - Дитячий фольклор – ефективний засіб естетичного виховання дошкільнят (2012)
Забабуріна Н.В. - Особливості виховної роботи у політехнічному коледжі (2012)
Хомяк Л.В. - Проблеми професіоналізації менеджменту в менеджмент-освіті (2012)
Ярема І.А. - Психологічні компоненти формування лексичної компетентності у професійно орієнтованому говорінні студентів металургійних спеціальностей (2012)
Марченко С. С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до комп’ютерного моделювання та проектування (2012)
Білан А.М. - Методика вивчення електронної системи запалювання сучасних автомобілів (2012)
Анан’єва Н. В. - Особливості інженерно-педагогічної освіти в умовах реформування освітньої системи в україні, Литвинова Н. В. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Антонов О. Є. - Дослідження напівпровідникових перетворювачів електроенергії та електромеханічних систем на основі магнітоелектричних двигунів, Михальський В. М., Кіреєв В. Г., Пєтухов І. С., Соболєв В. В., Шаповал І. А., Чопик В. В., Філоменко А. А. (2013)
Шидловський А. К. - Електромагнітні системи для перемішування та дозування металевих розплавів, Гориславець Ю. М., Глухенький О. І. (2013)
Кириленко О. В. - Методи забезпечення впровадження допоміжних послуг для підвищення надійності функціонування ОЕС України в ринкових умовах, Блінов І. В., Парус Є. В., Рибіна О. Б., Танкевич С. Є. (2013)
Авраменко В. М. - Математичне моделювання та програмні засоби для диспетчерського керування електроенергетичними системами, Черненко П. О., Прихно В. Л., Мартинюк О. В., Юнєєва Н. Т., Колесникова Н. Ф. (2013)
Стогній Б. С. - Системи синхронізованих вимірів в електроенергетиці. Підвищення точності та метрологічне забезпечення, Сопель М. Ф., Варський Г. М., Яковлєва І. В. (2013)
Гриневич Ф. Б. - Покращення метрологічних характеристик сенсорних вимірювальних систем, Монастирський З. Я., Мельник В. Г., Левицький А. С. (2013)
Мазуренко Л. І. - Електричні генератори і двигуни змінного струму. Електромеханотронні перетворювачі енергії , Джура О. В., Попопвич О. М., Гребеніков В. В., Бібік О. В., Головань І. В., Шуруб Ю. В., Вербовий А. П., Романенко В. І. (2013)
Божко И. В. - Электромагнитные системы в технологии непрерывного литья стали и электроразрядные системы для обеззараживания и очистки воды, Захарченко С. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П., Фальковский Н. И. (2013)
Липківський К. О. - Аналіз процесів перетворення параметрів електроенергії в силових напівпровідникових пристроях, Мартинов В. В., Руденко Ю. В., Можаровський А. Г., Халіков В. А. (2013)
Счастлівий Г. Г. - Механічні процеси та засоби покращення їх характеристик у потужних турбогенераторах, Титко О. І., Кучинський К. А., Крамарський В. А. (2013)
Таранов С. Г. - Принципи побудови перетворювачів струму на основі датчиків Холла, Тесик Ю. Ф., Брайко В. В., Карасинський О. Л., Шувалов Г. І., Пронзелєва С. Ю. (2013)
Шидловська Н. А. - Розвиток наукових досліджень у напрямку забезпечення надійної та безвідмовної роботи електроенергетичних систем та їх елементів, Васецький Ю. М., Мислович М. В., Хімюк І. В. (2013)
Кузнецов В. Г. - Дослідження внутрішніх перенапруг у магістральних електричних мережах надвисокої напруги та розробка заходів по їх запобіганню й обмеженню, Тугай Ю. І., Шполянський О. Г. (2013)
Юрченко О. М. - Розробка високоефективних високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічних установок, Юрченко М. М., Гуцалюк В. Я., Павловський В. О., Герасименко П. Ю., Твердохліб Ю. О., Гурін В. К. (2013)
Щерба А. А. - Анализ энергетических процессов в цепях технологических установок и уровней электрического и магнитного полей высоковольтных воздушных и кабельных ЛЭП, Супруновская Н. И., Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н., Ломко Н. А. (2013)
Бурак Я. - Математична модель розрахунку напружено-деформованого стану в процесі осушення пористого шару, Гайвась Б. (2011)
Пороховський Ю. - Визначення залишкових напружень у зварних з’єднаннях різнотовщинних трубчастих елементів машинобудівних конструкцій на основі уточненої теорії оболонок, Кіндрацький Б., Осадчук В. (2011)
Дацишин О. - Про вплив залишкових напружень на напружений стан біля поверхневої тріщини в головці рейки, Марченко Г. (2011)
Добжаньскі Л. - Гаряче деформування і рекресталізація високомарганцевої Fe-Mn-(Al, Si) сталі, Борек В., Зарихта А. (2011)
Павловський Ю. - Термічно індуковані зміни механічних характеристик конструкційних матеріалів мікроелектроніки, Лужецький В. (2011)
Артьомов І. - Синтез структури та параметрів вібромашин за критерієм відлаштування від резонансних режимів, Кліпін В., Костенко Ю., Грабовський А., Ткачук М. (2011)
Добрянський І. - Розрахункова схема ідентифікації оптимальних параметрів термообробки пластин локальним нагріванням і супутнім охолодженням (2011)
Марущак П. - Фрактодіагностика множинних експлуатаційних та технологічних тріщиноподібних дефектів, Данилишин Г., Окіпний І., Сорочак А. (2011)
Шульженко М. - Оцінювання впливу агресивного середовища на кінетику тріщин в елементах енергообладнання, Гонтаровський П., Мележик І. (2011)
Пустовой В. - Оцінювання технічного стану і методи ремонту опорних та шарнірних вузлів тривало експлуатованих портальних кранів, Рещенко І. (2011)
На книжкову полицю (2011)
Інформація для авторів (2011)
Алфьоров С М. - Процесуальне становище свідка у справах про корупційні правопорушення: адміністративно-правовий аспект (2012)
Гуржій Т. О. - Адміністративно-правова охорона безпеки дорожнього руху (2012)
Підюков П. П. - Актуальні проблеми декриміналізації злочинів та досудового провадження в справах про кримінальні проступки (2012)
Руднєва О. М. - Міжнародні стандарти економічних та соціальних прав людини (2012)
Доненко В. В. - До питання становлення публічного адміністрування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2012)
Клочко А. М. - Поняття та зміст кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2012)
Цимбалюк М. М. - Нормативне закріплення прав людини як гуманістичної цінності (2012)
Боняк В. О. - Щодо відповідності проекту Кримінального процесуального кодексу України Основному закону держави (2012)
Заворотченко Т. М. - Виборче законодавство та право на референдум: теоретико-правовий аналіз (2012)
Калашник М. В. - Центральна Рада – спадкоємиця Тимчасового уряду і його прорахунків у правоохоронній сфері (2012)
Куракін О. М. - Методи контрольного процесу в органах внутрішніх справ України: питання теорії (2012)
Легеза Ю. О. - Визначення змісту екологічної функції держави (2012)
Легка О. В. - Юридична техніка законодавчих та правозастосовних актів (2012)
Окіпнюк В. Т. - Розвиток організаційно-штатної структури підрозділів прокуратури по нагляду за додержанням законів органами Державного політичного управління та Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР (2012)
Онишко О. Б. - Гарантії забезпечення конституційного права громадянина на невтручання в особисте і сімейне життя (2012)
Рудий Н. Я. - Розвиток інституту опіки і піклування на українських землях у складі Російської імперії у XVIII – поч. XIX ст. (2012)
Сердюк І. А. - Норма права, правова норма і юридична норма: співвідношення понять (2012)
Талдикін О. В. - Нетократія як черговий фактор кризи інституту національної держави: передумови виникнення (2012)
Прилуцька М. О. - Поняття "державна служба" в історико-правовому аспекті (2012)
Булат Є. А. - Деякі аспекти визнання наукових відкриттів, які створені у порядку виконання трудових обов’язків (2012)
Венедіктов С. В. - Порівняльна характеристика правового регулювання трудових відносин у пострадянських республіках (2012)
Золотухіна Л. О. - Забезпечення інтересів сторін трудових відносин при укладенні трудового договору (2012)
Мовчан А. О. - Утиск прав при прийнятті на роботу: національне законодавство та міжнародний досвід (2012)
Самбор М. А. - Позасудовий захист права власності на землю в Україні: негаразди нормативно-правового регулювання та правозастосовної діяльності, що пов’язані із встановленням меж земельних ділянок в натурі (2012)
Іванова М. І. - Фінансовий механізм управління процесом санації банків: теоретичні аспекти побудови, Смєсова В. Л., Карпенко Р. В. (2012)
Бондар О. С. - Юридичні гарантії трудових прав працівників під час звільнення за невідповідність займаній посаді (2012)
Лефтеров Л. В. - Економічна безпека суб’єктів господарювання: правовий погляд (2012)
Міщенко Л. В. - Система принципів фінансового права (2012)
Семенець Р. М. - Напрями удосконалення законодавства, що регулює місцеве оподаткування в Україні (2012)
Степакова Н. М. - До проблеми визначення стадій правозастосування в трудовому праві (2012)
Тищенкова І. О. - Юридична природа права інтелектуальної власності та система її охорони, Кеню Ю. В. (2012)
Шелухін О. М. - Правове регулювання надання послуг у сфері забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання (на прикладі недержавних підприємств) (2012)
Буткевич С. А. - Держфінмоніторинг України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (2012)
Журавльов Д. В. - Нормативно-правова діяльності центральних органів виконавчої влади України: недоліки та переваги (2012)
Завгородній В. А. - Зарубіжний досвід участі громадських організацій у заходах щодо протидії корупції (2012)
Комісаров О. Г. - Роль та місце інформаційної влади у сучасному державному управлінні (2012)
Лісний Д. В. - Питання про адміністративну відповідальність студентів в Україні (2012)
Петренко О. А. - Суть адміністративного нагляду міліції, за особами, звільненими з місць позбавлення волі, в системі адміністративного примусу (2012)
Присяжнюк А. Й. - Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти державного контролю (2012)
Теремецький В. І. - Поняття, сутність та ознаки адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування (2012)
Царенко В. І. - Правові режими, які застосовують в охороні державного кордону України: порівняльний аналіз (2012)
Белінський Ю. Є. - Правове регулювання обігу зброї у країнах Європейського Союзу: деякі нотатки до наукової дискусії (2012)
Бойко Д. Д. - Міжнародний досвід діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2012)
Острах М. Б. - Принципи провадження з надання адміністративних послуг (2012)
Сироватка С. С. - Екологічний аудит як метод державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні (2012)
Чаку Є. В. - Оптимізація організації і забезпечення діловодства в адміністративних судах (2012)
Черевач О. М. - Судові постанови як джерело інформації в контексті вивчення матеріалів щодо насильства в сім’ї (2012)
Антипов В. В. - Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (2012)
Вишневецкий К. В. - Международный терроризм: виктимологический аспект, Трофименко С. В. (2012)
Гуцуляк М. Я. - Нормативно-правові розбіжності в процесі розподілу та направлення засуджених для відбування покарання у виправну колонію максимального рівня безпеки (2012)
Дячкін О. П. - Суспільна небезпечність діяння: поняття, зміст та значення у правоохоронному законодавстві (2012)
Казначеєв Д. Г. - Законодавство України як основа боротьби з торгівлею людьми (2012)
Мислива О. О. - Об’єкт та предмет злочинних посягань у сфері трансплантації (2012)
Примаченко В. Ф. - Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого працівником правоохоронного органу при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (2012)
Шалгунова С. А. - Кримінологічні ознаки серійних сексуальних вбивств (2012)
Коваленко А. В. - Мотиви зловживання службовим становищем працівниками органів внутрішніх справ (2012)
Ковальчук В. П. - Особливості звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (2012)
Плутицька К. М. - Типологія злочинців, які вчинили примушування до вступу в статевий зв'язок (2012)
Уварова Н. В. - Поняття злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2012)
Басиста І. В. - Використання спеціальних психологічних знань при проблемах із реалізації процесуальних рішень (2012)
Будзієвський М. Ю. - Основи криміналістичної класифікації документів (2012)
Деревягін О. О. - Стан організації і тактики протидії злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості АР Крим (2012)
Карнаухов О. В. - Теорія та практика криміналістичного забезпечення дізнання у справах про контрабанду (2012)
Обшалов С. В. - Правовідносини у взаємодії суб’єктів кримінально провадження (2012)
Санакоєв Д. Б. - Тактична операція затримання як засіб реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності у справах про торгівлю людьми (2012)
Федосова О. В. - Підстави та умови здійснення оперативно-розшукової діяльності як гарантії забезпеченні прав і свобод громадян (2012)
Чорноус Ю. М. - Завдання Інтерполу у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру (2012)
Шендрик В. В. - Напрями оптимізації взаємодії оперативних підрозділів ОВС з іншими суб’єктами попередження злочинів (2012)
Шинкаренко І. О. - Використання психологічних знань в оперативно-службовій діяльності працівників кримінальної міліції (2012)
Антонов Д. К. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням авторського і суміжних прав (2012)
Пестрецов М. О. - Організація і тактика боротьби підрозділів карного розшуку із злочинними посяганнями на помешкання громадян: постановка проблеми (2012)
Соколкін В. Л. - Визначення поняття завдань та предмета прокурорського нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності (2012)
Алтуєв В. М. - До 90-річчя з дня народження заступника Міністра внутрішніх справ Радянського Союзу генерал-полковника внутрішньої служби Петра Олександровича Олійника (2012)
Рецензії (2012)
Рабінович П. - Загальнотеоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи (2011)
Погребняк С. - Договір: загальнотеоретичне розуміння (2011)
Гультай М. - Конституційна скарга: європейський досвід та пропозиції щодо її закріплення в Конституції України (2011)
Лиска І . - Умови і порядок набуття закордонними українцями громадянства України (2011)
Зінченко О. - Принципи федеративного устрою ФРН та Російської Федерації: порівняльний аналіз (2011)
Гончаренко В. - Правовий статус населення України за Конституцією УСРР 1919 р. (2011)
Шевченко О. - Правозахисна діяльність Гельсінкського руху в Україні (середина 70-х — 80-ті роки ХХ ст.) (2011)
Титов В. - Творчий шлях Роналда Дворкіна, Коваленко Г. (2011)
Крупчан О. - Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на сучасному етапі (2011)
Пучковська І. - Проти подвійної природи неустойки (2011)
Задихайло Д. - Модернізація правового господарського порядку в Україні (визначення масштабу проблематики) (2011)
Пашков В. - Господарсько-правові аспекти промислового виробництва інноваційних лікарських засобів (2011)
Полюхович В. - Господарсько-правові форми державного регулювання фондового ринку України (2011)
Бойко І. - Охорона й захист персональних даних адміністративно-правовими засобами (2011)
Лученко Д. - Про правову природу оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень (2011)
Городовенко В. - Принцип державної мови судочинства і діловодства в судах України: проблеми правозастосування (2011)
Капліна О. - Телеологічне (цільове) тлумачення норм кримінально-процесуального права (2011)
Маринів В. - Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання (2011)
Вапнярчук В. - Поняття кримінально-процесуального доказування (2011)
Трофімов С. - Визначення правового статусу суб’єктів антитерористичної діяльності (2011)
Француз-Яковець Т. - Бікамеральний парламент: правова природа та юридичний статус (2011)
Сімсон О. - Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері (2011)
Мерник А. - Громадянське суспільство як інституційна система (2011)
Скіданов К. - Поняття волі та волевиявлення і їх правове значення для вчинення правочинів (2011)
Панасюк О. - Дискреційні повноваження суду в кримінальному судочинстві України: теоретичні аспекти (2011)
Гончаров В. - Львів в епіцентрі антрополого-правових дебатів: VII щорічний міжнародний "круглий стіл" (2011)
Скрипнюк О. - Фундаментальне дослідження актуальних проблем правознавства: наукова теорія та екзистенція академіка М. І. Панова (2011)
Уркевич В. - Новітнє дослідження правових проблем охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні, Шульга М. (2011)
Хуторян Н. - Актуальне дослідження засад правового регулювання оплати праці (2011)
Наші ювіляри (2011)
Подольцев А. Д. - Cинтез оптимальной магнитной системы с постоянными магнитами для адресной доставки магнитных наночастиц в заданную область биологических сред, Кондратенко И. П. (2013)
Vasetsky Yu. M. - Comparison of Superconducting Magnets with Mechanical Support Elements Placed Inside Tours, Mazurenko I. L., Pavlyuk A. V. (2013)
Супруновская Н. И. - Уменьшение длительности разрядных токов и повышение импульсной мощности в электроискровой нагрузке с нелинейным сопротивлением (2013)
Жуйков В. Я. - Кластер хаотических колебаний, Количенко М. Е. (2013)
Чопик В. В. - Просторово-векторне керування паралельними активними фільтрами, Михальський В. М., Поліщук С. Й., Соболєв В. М., Шаповал І. А. (2013)
Халіков В. А. - Комутаційні процеси у трифазних трансформаторах з трипровідною системою живлення (2013)
Мартынов В. В. - Энергия выходной цепи источника ускоряющего напряжения, Лебедев Б. Б. (2013)
Гарганеев А. Г. - Мехатронные системы генерирования электроэнергии на основе электрических машин с самовозбуждением, Харитонов С. А. (2013)
Кучинский К. А. - Анализ температурного поля ротора турбогенератора мощностью 300 МВт при ассиметрии охлаждения пазовой зоны (2013)
Мірошник О. О. - Рівномірне розподілення навантажень у мережі 0,38/0,22 кВ з використанням генетичних алгоритмів, Тимчук С. А. (2013)
Basova A. V. - Losses, Heating in Tank Covers of Transformers, Ivankov V. F., Khimiuk I. V. (2013)
Беляев В. К. - Анализ чувствительности диагностических моделей для контроля состояния обмоток трансформатора под нагрузкой, Ободовский В. Д., Паненко Е. Н. (2013)
Михаль А. А. - Комбинированный метод измерения импеданса в термометрических мостах с вариационным уравновешиванием, Мелещук Д. В., Душко А. А. (2013)
До 50-річчя члена-кореспондента НАН України Н. А. Шидловської (2013)
Інформація для авторів (2013)
Стерин В. Л. - Технико-экономическая модель многоэтапного структурного и функционального синтеза телекоммуникационной сети (2013)
Переверзев А. А. - Метод структурно-параметрического синтеза беспроводной сети доступа с использованием технологии Radio over Fiber, Агеев Д. В. (2013)
Коваленко Т. Н. - Исследование эффективности алгоритма корзины маркеров при управлении трафиком в распределенных системах SOA (2013)
Лемешко А. В. - Потоковые модели многоадресной и широковещательной маршрутизации в телекоммуникационных сетях, Арус К. М. (2013)
Агеев Д. В. - Параметрический синтез мультисервисных телекоммуникационных систем при передаче группового трафика с эффектом самоподобия (2013)
Пустовойтов П. Е. - Дисциплина обслуживания в мультисервисных сетях, минимизирующая максимальную задержку пакетов, Раскин Л. Г. (2013)
Кобрин А. В. - Адаптивный буфер компенсации джиттера задержки прибытия пакетов на основе робастного фильтра Калмана (2013)
Al-Janabi H. D. K. - Model guaranteed transmission rate providing in WIMAX downlink, Al-Dulaimi A. M. K., Abed A. H. (2013)
Друге інформаційне повідомлення щодо проведення Першої Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології" (PICS&T-2013) (2013)
Іжа М. - Трансформація регіональної політики ЄС: висновки для України (2013)
Ростіянов Б. - Антикризове управління: Китай ХХ і ХХІ століть (2013)
Боделан В. - Ефективність реалізації державної політики у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій:особливості кадрового забезпечення (2013)
Гасюк І. - Механізм фінансового регулювання розвитку сфери фізичної культури та спорту в Україні (2013)
Коваль З. - Механізми удосконалення державного управління захисту української мови як стратегічного чинника інформаційно-психологічної стійкості (2013)
Кривогуз Г. - Пропозиції щодо методів і послідовності роботи заступника командира механізованого (танкового) батальйону з матеріально-технічного забезпечення під час підготовки і в ході бойових та інших дій (2013)
Ляшенко О. - Нормативно-правове регулювання в механізмі державного управління транспортної інфраструктури (2013)
Піроженко Н. - Економіко-математичне моделювання управління потоками бюджетних коштів при здійсненні конкурсних торгів у логістичній системі державних закупівель, Смиричинський В., Дроздова Н. (2013)
Торган М. - Моніторингові дослідження − вимога часу (2013)
Філіппова В. - Специфіка державного регулювання в галузі освіти України (2013)
Чемьоркін І. - Проблема острова Зміїний як аспект національної безпеки України в регіоні Північно-Західного Причорномор’я (2013)
Яроміч С. - Проблеми оподаткування доходів трудових мігрантів України, які працюють за кордоном, Брєєва Є. (2013)
Бронікова С. - Творчий тип особистості державного службовця як актуальний запит професійної галузі (2013)
Скоропад О. - Еволюційні етапи становлення та розвитку державної служби в країнах-членах Європейського Союзу (2013)
Чорнолуцький В. - Феномен суміщення адміністративних та депутатських функцій посадовою особою місцевої державної адміністрації (2013)
Ровинська К. - Загальні принципи організації місцевого самоврядування: теоретико-порівняльний аналіз (2013)
Савенкова С. - Використання матричної моделі оцінки потенціалу міста при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку (2013)
Сухінін Д. - Досвід Великобританії у нормативно-правовому закріпленні проведення оцінювання, моніторингу та контролю якості місцевих послуг (2013)
Тимошенко Н. - Ресурсне забезпечення доступу до публічної інформації в органах місцевого самоврядування України: нормативно-правове регулювання (2013)
Омельчук В. А. - Теоретико-правові аспекти систематизації прав і свобод людини в історичному контексті забезпечення безпеки суспільства й держави (2012)
Адашис Л. І. - Проблеми фінансування політичних партій в Україні (2012)
Боняк В. О. - Конституційно-правове регулювання організації і функціонування правоохоронних органів України: поняття, рівні (2012)
Гапотій В. Д. - Інформаційне суспільство та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий аспект, Письменицький А. А. (2012)
Єрмоленко Д. О. - Правова ідеологія як стуктурний елемент правової свідомості (2012)
Завгородній В. А. - Підстави набуття громадянства України, Бугайов В. С. (2012)
Заворотченко Т. М. - Свобода спілок: проблеми правового регулювання (2012)
Калашник М. В. - Взаємодія правоохоронних органів з громадськістю в дореволюційний період: уроки для сьогодення (2012)
Кучук А. М. - Моделі розвитку юридичної науки: філософсько-правовий дискурс (2012)
Легеза Ю. О. - Функції держави як зміст її сутності (2012)
Лекарь С. І. - Економічна безпека держави та суб’єкти її забезпечення (2012)
Мурза В. В. - Історико-правова характеристика становлення та розвитку наглядової функції держави (2012)
Тіщенкова С. О. - Організаційно-функціональна характеристика сучасного механізму української держави (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи (2012)
Христова Ю. В. - Національний та зарубіжний досвід захисту прав людини у громаді муніципальним омбудсманом (2012)
Забарський В. В. - Адміністративно-правові межі використання військовослужбовцями Збройних Сил України права на об’єднання (2012)
Зозуля О. І. - Шляхи вдосконалення організації та діяльності допоміжних органів Президента України (2012)
Синюта Л. Л. - Мова як фактор правового поліцентризму (2012)
Ситник Ю. М. - Зміст забезпечення конституційного права на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Шестопалов Р. М. - Історичні передумови становлення та розвитку правозахисної діяльності органів прокуратури України (2012)
Мельник К. Ю. - Пріоритетні напрямки реформування національного законодавства у сфері проходження правоохоронної служби (2012)
Аблязов Д. Е. - Право на пенсійне забезпечення в Україні (2012)
Барахтян Н. В. - Сучасний стан правового регулювання ліцензування господарської діяльності: проблеми і перспективи (2012)
Безкоровайна Ю. М. - Працевлаштування в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2012)
Бублейник В. А. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні: теоретико-правовий аналіз, Голубко О. В. (2012)
Долинська М. С. - Поняття, предмет та методи українського нотаріального права (2012)
Золотухіна л. О. - Забезпечення інтересів працівників у змісті колективного договору (2012)
Ізарова І. О. - Про гарантії своєчасності розгляду цивільних справ у суді (2012)
Кельман Л. М. - Інститут оплати праці: деякі аспекти функціонування (2012)
Копелєв І. Ю. - Бізнес-план зовнішньоекономічної операції (2012)
Лебедєва Т. М. - Облік земель: правовий аспект (2012)
Литовченко Л. А. - Суб’єкти права на правову допомогу в цивільному процесі, Чуйко О. В. (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Про бюджетну відповідальність органів публічної влади (2012)
Саксонов В. Б. - Правові особливості зовнішньоекономічних договорів (контрактів) України (2012)
Слубський І. Й. - Дисциплінарні заохочення як пріоритетний напрям підвищення ефективності службової діяльності працівників ОВС (2012)
Степакова Н. М. - Шляхи вдосконалення ефективності правозастосування в трудовому праві (2012)
Чабаненко М. М. - Земельний спір як предмет юрисдикції адміністративних судів в Україні (2012)
Лежнєва Т. М. - Питання ефективності санкцій трудового права (2012)
Прилуцька М. О. - Поняття "державний службовець" у призмі історико-правового аспекта (2012)
Тиновський Д. В. - Поняття та предмет виїзної податкової перевірки як виду податкових перевірок (2012)
Черноп’ятов С. В. - Правова природа розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб (2012)
Грищак С. В. - Post-mining: екологічні та правові проблеми розробки родовищ корисних копалин, Кірін Р. С., Шашенко Д. О. (2012)
Гора І. В. - Пізнання в кримінальному процесі та оперативно-розшуковій діяльності у світлі положень нового кримінального процесуального законодавства, Колесник В. А. (2012)
Сервецьккий І. В. - Генезис поняття "спеціальна діяльність правоохоронних органів", Юрченко О. М. (2012)
Алейніков Г. І. - Структура, зміст та порядок постановлення вироку апеляційним судом (2012)
Городовенко В. В. - Перспективи впровадження суду присяжних в Україні (2012)
Житний О. О. - Інтеграція норм міжнародного права та загальної частини національного кримінального законодавства (зарубіжний досвід) (2012)
Марчук Н. В. - Щодо визначення змісту діяльності прокурора зі здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2012)
Мороз В. П. - Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення в контексті проектів змін до Кримінального кодексу України (2012)
Рогальська В. В. - Особливості регламентації змагальності у досудовому провадженні в законодавстві держав-учасниць СНД (2012)
Татаров О. Ю. - Процесуальний контроль начальника слідчого підрозділу як гарантія забезпечення законності в досудовому провадженні (2012)
Уваров В. Г. - Реформування кримінального процесу України в контексті міжнародних правових актів та прецедентної практики Європейського Суду з прав людини (2012)
Ужва Л. О. - Добровільна відмова від контрабанди (2012)
Філяніна Л. А. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю (2012)
Чаплинська Ю. А. - Організаційно-підготовчі заходи до проведення очної ставки (2012)
Шамара О. В. - Національне законодавство у сфері боротьби з тероризмом: можливі шляхи вдосконалення (2012)
Шевченко О. А. - Стан наукової розробки проблем діяльності підрозділів карного розшуку як суб’єктів запобігання злочинам в Україні (2012)
До 80-РІЧЧЯ академіка НАН України Шидловського Анатолія Корнійовича (2013)
Супруновская Н. И. - Многоуровневая модель взаимозависимых переходных процессов в цепях электроразрядных установок со стохастической нагрузкой, Иващенко Д. С. (2013)
Шидловская Н. А. - Применение теории дифференциальных уравнений с импульсным воздействием к анализу процессов в импульсных преобразователях напряжения, Руденко Ю. В. (2013)
Гусев О. О. - Визначення параметрів регулятора в системі керування DC/DC перетворювачем з квазі-імпедансною ланкою за умови стійкості для малого сигналу (2013)
Peresada S. - Adaptive Control of Stator Currents for Self-Commissioning of Induction Motor Drives, Kovbasa S., Prystupa D., Lyshevski S. E. (2013)
Загирняк М. В. - Оценка электрических машин и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера, Прус В. В., Невзлин Б. И. (2013)
Виштак Т. В. - Магнитное поле токов статорной обмотки синхронного двигателя с полым ротором, Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. (2013)
Милых В. И. - Силовые взаимодействия в турбогенераторе в различных стационарных режимах работы, Полякова Н. В. (2013)
Кириленко О. В. - Оцінка роботи електростанцій при наданні допоміжних послуг з первинного та вторинного регулювання частоти в ОЕС України, Блінов І. В., Парус Є. В. (2013)
Жаркин А. Ф. - Решение задачи оптимального секционирования воздушных распределительных сетей в условиях нормирования показателей надежности, Попов В. А., Ткаченко В. В. (2013)
Журахівський А. В. - Захист електричних мереж 6−35 кВ від ферорезонансних процесів, Кенс Ю. А., Яцейко А. Я., Масляк Р. Я. (2013)
Глухенький А. И. - Трехмерное моделирование однофазного электромагнитного перемешивателя жидких металлов, Гориславец Ю. М., Токаревский А. В. (2013)
Блага О. В. - Дослідження генерації озону в імпульсному бар'єрному розряді, Божко І. В. (2013)
Бойко В. С. - Адекватність електричного моделювання робочих процесів у відцентрованому насосі, Сотник М. І. (2013)
ДО 70-РІЧЧЯ члена-кореспондента НАН України О.І.ТИТКА (2013)
Аврамчук О. Є. - Педагогічні технології в процесі підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (2013)
Бабенко Б. І. - Інструментальне забезпечення системи підвищення кваліфікації працівників Міністерства доходів і зборів України, Несторишен І. В., Руда Т. В. (2013)
Балендр А. В. - Досвід запровадження курсів інтенсивного вивчення англійської мови в Національній академії Державної прикордонної служби України (2013)
Балицький І. І. - Обґрунтування шляхів формування пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін кафедри прикордонного контролю (2013)
Горбатько К. М. - Сутність та особливості змісту професійно-психологічної компетентності офіцерів-прикордонників (2013)
Зазуліна Л. В. - Розробка акметектонічної моделі моніторингу в системі післядипломної педагогічної освіти: теоретичний концепт (2013)
Зелінська С. О. - Інтеграція екологічних знань на основі міждисциплінарного підходу у майбутніх інженерів-гірників у процесі професійної підготовки (2013)
Зелінський С. С. - Організація освітнього процесу на основі трансдисциплінарного підходу (2013)
Лагодинський О. С. - Індивідуалізація англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління у міжнародних відносинах (2013)
Маслій О. М. - Методика інтенсифікації навчальної діяльності курсантів засобами інформаційних технологій (2013)
Матвієнко Ю. О. - Створення педагогічних умов для застосування самоконтролю в процесі навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей (2013)
Мішеніна Т. М. - Інтегративна якість дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Ничкало Н. Г. - Дидактичні принципи формування комунікативної компетентності майбутніх філологів у позанавчальній діяльності з використанням мультимедійних технологій (2013)
Семигінівська Т. Г. - Реалізація педагогічних умов формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі (2013)
Шумовецька С. П. - Підготовка курсантів до професійного спілкування та досвід вивчення вимог Відомчих стандартів культури прикордонної служби при викладанні навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням”, Сніцар І. В. (2013)
Алексєєва Т. В. - Професійне становлення особистості в системі вузівської підготовки: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2013)
Кміть І. В. - Емпірична експлікація типології хроноструктурної компетентності медичних сестер (2013)
Корнійчук О. О. - Особливості мотивації навчальної діяльності посадових осіб митниць Міністерства доходів і зборів України, Дворнічена І. М., Долобанько В. В. (2013)
Коширець В. В. - Особистісний простір студентської молоді: концептуально-емпіричні аспекти вивчення феномену (2013)
Левицька Л. В. - Експериментальне дослідження типів ставлення до хвороби студентів з обмеженими можливостями (2013)
Шевчишена О. В. - Забезпечення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу професійного зростання педагога (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Румбешта В. О. - Акустичний ехо-метод для контролю складних по конструкції деталей, Ткаченко І. Р. (2013)
Луценко Г. В. - Робота з віртуальними вимірювальними приладами засобами середовища LabVIEW, Люта М. В. , Фільченко С. Г. (2013)
Піпа Б. Ф. - Аналітичне проектування безударного профілю платинного клина круглов’язальної машини, Хомяк О. М., Марченко А. І. (2013)
Піпа Б. Ф. - Вплив тертя робочих органів в’язальної машини на динамічні навантаження в парі голка-клин, Плешко С. А., Ковальов Ю. А. (2013)
Луканіна Т. Г. - Класифікація приводів круглопанчішних автоматів (2013)
Ошейко В. О. - Збалансоване виробництво та споживання теплової енергії в системі теплопостачання обласного центра, Ошейко О. В. (2013)
Василенко М. П. - Інтегрована система контролю параметрів навколишнього середовища, Скрипник Ю. О. (2013)
Павленко В. М. - Удосконалення форми гребеня барабана автоматичної побутової пральної машини, Петко І. В. (2013)
Катаєва Є. Ю. - Система розрахунку енергоефективності підприємства на базі методу проектування гібридних установок, Теличко В. Ю. (2013)
Власенко В. В. - Дослідження атмосферостійких сталей в умовах, що моделюють атмосферні, Борисенко Ю. В. (2013)
Пашкевич К. Л. - Дослідження трансформації конструкцій деталей одягу залежно від товщини пакету матеріалів, Авраменко Т. В. (2013)
Проданчук І. В. - Дослідження властивостей еластичних тасьм профілактичного корсета для корегування постави учнів молодшої шкільної групи (2013)
Тимочко К. Р. - Розробка колекції жіночого одягу в етно стилі за методикою підвищення художньої довершеності виробу, Кулешова С. Г. (2013)
Осипенко Н. І. - Дослідження показників займистості меблево-декоративних тканин, Колчева Д. В. (2013)
Головчанська Є. О. - Удосконалення операцій комбінаторики для формоутворення одягу (2013)
Колосніченко М. В. - Вивчення та використання прийомів фотомерчендайзінга у виставковій діяльності, Овчарек В. Є., Сичова М. В. (2013)
Беднарчук М. С. - Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 2. Місце міжнародного технічного регулювання у товарознавстві взуття, Попович Н. І. (2013)
Ніколаєва Т. І. - Аналіз розвитку моторики дітей для цілей підвищення ергономічної якості дитячого одягу, Колосніченко М. В. (2013)
Матюк О. В. - Кваліметрична оцінка вишивальних строчок в дизайн-обєктах промислових виробах, Кардаш О. В. (2013)
Козарь О. П. - Оцінка релаксаційно-деформаційних характеристик шкір для верху взуття, наповнених природними мінералами, Коновал В. П. Мокроусова О. Р. (2013)
Головкіна Н. В. - Інтегровані маркетингові комунікації організації: головні переваги впровадження, Шутовський Д. О. (2013)
Іванченко Н. О. - Аналіз методик та підходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємств (2013)
Яренко А. В. - Маркетингове дослідження перспектив розвитку країн "четвертого" світу в умовах сучасної світової економіки (2013)
Шевченко О. О. - Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Остапчук Н. О. - Основні фактори конкурентоспроможністі підприємства на ринку санітарно-гігієнічної продукції в Україні, Коваль О. М. (2013)
Жиров О. Л. - Гарантоване квазіоптимальне інвестування (2013)
Мамонтова Н. А. - Розвиток фінансового менеджменту в сучасних корпораціях (2013)
Сіренко К. Ю. - Особливості державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості (2013)
Гаврищук Т. Б. - Державне управління підприємствами легкої промисловості України (2013)
Веселовська О. Є. - Ефективне адміністрування податків як умова підтримки належної фінансової безпеки держави (2013)
Тарасенко І. О. - Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забепечення конкурентоспроможності, Нефедова Т. М. (2013)
Топузов М. О. - Розроблення змісту освітніх послуг інформаційних технологій у процесі реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої школи (2013)
Хоменко О. В. - Доцільність проектування самостійної інноваційної системи професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей (2013)
Шабатин Н. Ю. - Реформа і розвиток вищої освіти (2013)
Шацька З. Я. - Феномен престижності економічних спеціальностей у вищих закладах освіти України (2013)
Подольна В. В. - Особливості просування освітніх посуг, Усик С. П. (2013)
Шевченко О. О. - Україна в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності, Левківська О. В. (2013)
Ющенко А. О. - Інформаційне забезпечення оцінки вартості банку за методом компанії-аналога в межах порівняльного підходу, Рекуненко І. І. (2013)
Рубан В. Я. Чубукова О. Ю. - Організаційно-економічний механізм розвитку економіки знань в контексті формування людського капіталу (2013)
Костенко В. М. - Обґрунтування необхідності збільшення виробництва винограду на Україні (2013)
Студенникова Н. Л. - Клоновая селекция сорта винограда Пино гри, Клименко В. П., Рачинская А. И., Котоловець З. В., Ковалев С. А. (2013)
Ласкавый В. Н. - Агробиологическая характеристика технических сортов винограда в условиях Запорожской области, Кузьменко Е. Р., Гетьман Н. Г. (2013)
Борисенко М. Н. - Влияние площади питания и формы куста на агробиологическую характеристику подвоя Берландиери х Рипариа 5ББ, Белинский Ю. А. (2013)
Якушина Н. А. - Современные рациональные системы защиты винограда от болезней и вредителей (2013)
Странишевская Е. П. - Распространение и развитие виноградного войлочного клеща (Eriophyes vitis Pgst.) на районированных сортах винограда, Вдовиченко И. В. (2013)
Матвейкина Е. А. - Эффективность инсектицидов при защите виноградников от листовой формы филлоксеры в условиях южного берега Крыма, Странишевская Е. П. (2013)
Иванченко В. И. - Изменение товарного качества плодов дыни при хранении с помощью термоусадочной пленки и обработки ионизированным воздухом, Грибова Д. В. (2013)
Танащук Т. Н. - Оценка рисков производства шампанских виноматериалов и вин на основе изучения экологии дрожжевой и бактериальной дикой микрофлоры, Загоруйко В. А., Скорикова Т. К., Кухаренко О. Е., Шаламитский М. Ю., Травникова Е. Э. (2013)
Остроухова Е. В. - Исследование способности дрожжей рас бордо и каберне-5 к образованию летучих компонентов, Пескова И. В., Скорикова Т. К., Пробейголова П. А., Травникова Е. Э. (2013)
Макаров А. С. - Сравнительная характеристика виноматериалов из новых сортов винограда селекции НИВиВ "Магарач", выращенных в разных регионах Крыма, Лутков И. П., Яланецкий А. Я., Шалимова Т. Р., Луткова Н. Ю., Жилякова Т. А., Аристова Н. И. (2013)
Оселедцева И. В. - Особенности химического состава коньячных дистиллятов, вырабатываемых в разных географических зонах, Гугучкина Т. И., Маркосов В. А., Простак М. Н. (2013)
Виноградов В. А. - Влияние скорости суслоотделения на показатели качества виноградного сусла (2013)
Яланецкий А. Я. - Полифенольный комплекс вина при лечении ишемической болезни сердца (2013)
Итоги международного конкурса "Ялта. Золотой Грифон-2013" (2013)
Сорт винограда памяти Дженеева (2013)
Левченко С. В. - О проведении рабочей дегустации столовых сортов и форм винограда, Рыбаченко Н. А., Аппазова Н. К. (2013)
Приглашание на фестиваль-конкурс "Ялта. "Магарач". Солнечная гроздь-2013" (2013)
Summaries (2013)
Новіков М. - Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування, Струтинський В., Кириченко А. (2011)
Дащенко О. - Додаток методу граничних елементів до розрахунку ребристих пластин, Оборський Г., Сур’янінов М. (2011)
Божидарнік В. - Розрахунок напружень біля щілини довільної ширини в анізотропних пластинах, Максимович О. (2011)
Ткачук М. - Підхід до ідентифікації моделі для визначення ударної сили у віброударній системі, Грабовський А., Ткачук М., Артьомов І., Барчан Е. (2011)
Фідровська Н. - Стійкість оболонки кранового барабана (2011)
Пороховський Ю. - Визначення залишкових напружень у зварних з’єднаннях кусково-однорідних оболонок на основі уточненої теорії оболонок (2011)
Андрейків О. - Визначення залишкової довговічності тривимірних тіл з тріщинами за довготривалого статичного навантаження і низькотемпературного поля, Скальський В., Матвіїв Ю., Крадінова Т. (2011)
Старченко В. - Математичне моделювання теплових процесів у дискових гальмових пристроях, Майстренко А., Балінський В. (2011)
Куліков Ю. - Вплив забруднення зовнішньої поверхні радіатора системи охолодження двигуна внутрішнього згорання автомобіля на роботу вентилятора, Верховодов А., Томачинський Ю. (2011)
Добрянський І. - Врахування конвективного теплообміну при дослідженні процесів термічного розтріскування в бетонних зразках за дії лазерного опромінення на основі моделі крихкого руйнування (2011)
Серілко Д. - Обґрунтування параметрів забірного пристрою гвинтового конвеєра (2011)
Contents (2013)
Соскін О. І. - Роль державного регулювання у формуванні сучасної економічної моделі: зміна імператива в умовах хаосу (2013)
Тищенко О. П. - Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України (2013)
Марін Е. - Прогнози рівня інфляції Національного банку Румунії, засновані на економетричних моделях, точніші, ніж таргетинг інфляції (англійською мовою), Брату М. (2013)
Алімпієв Є. В. - Фінансово-монетарне регулювання економіки через канал цін фінансових активів (2013)
Пішеніна Т. І. - Інституційне забезпечення екологічної безпеки в системі економічних відносин (2013)
Шандова Н. В. - Концепція стійкого розвитку промислових підприємств (2013)
Шепеленко О. В. - Економічний механізм діагностики ефективності рекламної діяльності на споживчому ринку, Граніш С. А. (2013)
Долгошея Н. О. - Значення фінансової стійкості аграрних підприємств для здійснення інноваційної діяльності (2013)
Мудрак Р. П. - Продовольча безпека України в умовах глобалізації (2013)
Дубініна М. В. - Ретроспектива та сучасні тенденції інституціонально-структурних перетворень в аграрному секторі економіки (2013)
Чорний Р. С. - Трудовий потенціал міських поселень: особливості формування та розвитку (2013)
Бурда В. Є. - Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості (2013)
Шаров О. М. - Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) (2013)
Моісеєнко О. М. - Роль і місце владних відносин в економічній системі (2013)
Коваленко В. В. - Концептуальні основи формування системи безпеки банківської діяльності (2013)
Косова Т. Д. - Методичний підхід до оцінки кредитних ризиків на основі стрес-тестування, Поздняков Є. М. (2013)
Байбулекова Л. А. - Іпотечне кредитування в Казахстані: становлення та вдосконалення (англійською мовою), Кожахметова А. М. (2013)
Шемет Т. С. - Сучасні структурні зрушення у міжнародному використанні валют (2013)
Жукова Н. К. - Сучасний стан та проблеми управління кредитним портфелем комерційних банків, Зражевська Н. В. (2013)
Шевчук О. А. - Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика (2013)
Джеджула В. В. - Сутність та організаційно-економічні передумови розвитку енергозбереження промислових підприємств (2013)
Михайліченко Г. І. - Методологічні основи оцінювання інноваційного потенціалу туристичного підприємства (2013)
Балєвскі Б. - Вплив особистості страхового агента на ефективність роботи компаній зі страхування життя (англійською мовою), Яновскі А. (2013)
Гармідер Л. Д. - Показники ефективності процесу розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств (2013)
Ведмідь Н. І. - Функціонально-цільове наповнення санаторно-курортної та оздоровчої послуги в ієрархії потреб (2013)
Білорус О. Г. - Великий капітал України у глобальній геоекономіці Рецензія на монографію Рахманова О. А. "Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні" (2013)
Бабула Н. В. - Особливості розвитку дитячої моди в історичному контексті, Скляренко Н. В . (2012)
Гетьман Ю. А. - Сучасна народна іграшка в середовищі (2012)
Гладун О. - Візуалізація інформації: інфографіка (2012)
Иваненко Т. А. - Гипербола как средство художественного выражения в логико-семиотической модели визуального языка, Макарова А. Л. (2012)
Криштопайтіс В. В. - Посткласична стилістика сучасної типографіки: тенденції та перспективи розвитку (2012)
Львовський Ч. З - Порівняльний аналіз моделей художньо-образного вирішення середовища дитячих дошкільних закладів, Львовська С. Ч. (2012)
Островецька М. О. - Аналіз сучасних методів дослідження, які використовуються при художньому проектуванні одягу (2012)
Северин В. Д. - Графічний дизайн у виставковій діяльності (2012)
Терешкун А. В. - Дизайнери львівщини в обличчях – продукт ЛНАМ (2012)
Фурса О. О. - Трансформації моделей дизайн-освіти в Україні (2012)
Чугай Н. М. - Використання принципів біонічного формоутворення при проектуванні меблів, що трансформуються (2012)
Яковець І. О. - Навігація як система орієнтування в музейному просторі, Щуцька Ю. Є. (2012)
Яремчук О. М. - "ДИЗАЙН”: походження терміна й еволюція означуваного ним явища (2012)
Беличенко О. Л. - Последние дворяне в социокультурном пространстве ХХ века, Зборовец И. В. (2012)
Бесага М. Я. - Стильовий та жанровий діапазон живопису Івана Остафійчука 1980 – 1990 років (2012)
Бескорса В. М. - Монументальність і цілісна єдність композиції українського бароко (2012)
Дяків М. В. - Штрих до мистецтва Прикарпаття (2012)
Дяків О. В. - Етапи розвитку декоративного мистецтва Західного Поділля з найдавніших часів до ХI ст. (2012)
Лубенский В. И. - Тон или цвет? (2012)
Мазур В. П. - Іконографія чину Моління іконостасу Успенської церкви міста Львова (1616-1638рр.) на тлі розвитку даного чину в українських іконостасах (2012)
Максимів М. - Художньо-стилістичні особливості ілюстрацій Антіна Манастирського до дитячої літератури 1920 – 1939 рр. (Співпраця із видавництвом "Світ Дитини") (2012)
Омельченко О. В. - Мотив креста в иконографической программе иконостаса Спасо-Преображенского собора села Большие Сорочинцы (2012)
Петрикова В. Т. - С. В. Рибін і педагогіка мистецтва (історія особистості) (2012)
Степанян Ю. Г. - Опыт пленэрной практики (2012)
Ткаченко Р. В. - Телесные модификации женского образа в современных массмедиа (2012)
Ужинський М. Ю. - Творче застосування процесорів ефектів у мистецькому просторі (2012)
Хмельницький В. О. - Особливості виникнення іконопису на Слобожанщині (2012)
Александрова О. А. - Гимнографические тексты православного обихода в цикле "Песнопения и молитвы" Г. В. Свиридова, Степаненко А. А. (2012)
Башмакова Н. В. - Классификация разновидностей мандолины: признаки и подходы (2012)
Дрига К. І. - Ансамблеве виконавство в мистецькому контексті бароко (2012)
Інюточкіна Н. В. - Витоки розвитку австро-німецької ліричної пісні з інструментальним супроводом у XVIII Ст. (2012)
Кононова И. В. - Народно-инструментальное исполнительство: инновации и перспективы развития (на примере турнира "Terem crossover") (2012)
Конончук В. О. - Генеза, основні вектори та перспективи розвитку естрадної – джазової освіти в Києві (до 30-річчя відкриття естрадного відділення в Київському державному музичному училищі імені Р.М. Глієра) (2012)
Мамбетова Г. - Современная техника письма в "Каприччио для скрипки с оркестром" Мерзие Халитовой (2012)
Мельничук О. М. - Національна проблематика у творчості м. Костомарова та я. Мамонтова в контексті романтичної та одерністської культур (2012)
Петрів В. Ю. - Шляхи розвитку театрального мистецтва в Україні, Борейко Г. Д. (2012)
Ульянова В. С. - Теоретичні основи акторської майстерності в професійній діяльності (2012)
Щепакін В. М. - Приватні музичні навчальні заклади Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст.: західноєвропейські традиції та впливи (ІI частина) (2012)
Щербіна І. В. - М. Ф. Сумцов: історія та сучасність слов’янської фольклористики (2012)
Contents (2013)
Мариніна С. В. - Особливості розвитку інтеграційних угруповань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2013)
Забаріна Д. А. - Сутність управління фінансово-економічною гнучкістю суб’єктів реального сектору економіки (російською мовою) (2013)
Старікова О. С. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу регіону (2013)
Орлов В. В. - Аналіз управління товарним інноваційним потенціалом підприємств (2013)
Мазуренок О. Р. - Розробка алгоритму оптимізації та оцінювання ефективності диверсифікації виробничих процесів (2013)
Хаванова М. С. - Методи фінансової стратегії підприємства (2013)
Поправка О. Г. - Формування вітчизняної системи банківського нагляду відповідно до міжнародних стандартів Базельского комітету (2013)
Євенко Т. І. - Управління ліквідністю банківських установ (2013)
Дем’янчук І. А. - Реалізація політики доходів бюджету в умовах турбулентності (2013)
Криклій В. А. - Зарубіжний досвід функціонування (2013)
Столярук Х. С. - Розробка профілю соціально-особистісних компетенцій фахівця з управління персоналом (2013)
Цап С. Д. - Оцінка впливу фінансової забезпеченості регіону на рівень життя сільського населення (на прикладі Івано-Франківської області) (2013)
Матюха М. М. - Особливості формування управлінської звітності про сукупні доходи (витрати) (2013)
Сподарик В. М. - Аналіз економічних категорій "затрати” і "витрати” за змістом та призначенням (2013)
Юрченко О. А. - Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності (2013)
Титтул (2012)
Рубановська Н. В. - Ценотичні особливості Allium podolicum (Asch. et Graebn.) Błocki ex Racib. і A. lusitanicum Lam. (Alliaceae) на Західному Поділлі, Соломаха В. А. (2012)
Андрієнко Т. Л. - Рослинність і флористичні особливості водно-болотного угіддя міжнародного значення "Заплава річки Стохід" (Волинська область) (2012)
Кучеревський В. В. - Chamaecytiseta granitici — нова формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового Степу України, Провоженко Т. А. (2012)
Орлова Л. Д. - Запаси підстилки на заплавних луках Лівобережного Лісостепу України (2012)
Кірплюк І. - Рідкісні елементи сегетальної флори, що збереглися в залишених селах Кампіноського національного парку (Центральна Польща) (2012)
Махиня Л. М. - Морфологія пилкових зерен представників роду Bidens L. (Asteraceae) долини Середнього Дніпра, Цимбалюк З. М. (2012)
Перегрим О. М. - Типіфікація видів роду Viola L., описаних із території України, Шевера М. В. (2012)
Красняк О. І. - Таксономічні та номенклатурні проблеми Bromus hordeaceus L. і B. mollis L. (Poaceae) (2012)
Латовскі К. - Характеристика флори судинних рослин поблизу залізничної колії (Західна Польща), Новак-Шварц К. (2012)
Кузярін О. Т. - Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Cyperaceae) — новий вид для флори України (2012)
Кройтц К. А. Й. - Два таксони з роду Epipactis Zinn (Orchidaceae), нові для флори України, Фатерига О. В. (2012)
Гавриленко Л. М. - Нові для України види лишайників та ліхенофільних грибів з Нижнього Придніпров’я (2012)
Джаган В. В. - Нові для України види сумчастих грибів (Аscomycota) зі Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника, Щербакова Ю. В. (2012)
Дрeмлюга Н. Г. - Особливості ультраструктури поверхні листків видів роду Campanula L. флори України, Футорна О. А. (2012)
Гащишин В. Р. - Вплив іонів цинку, міді і трептолему на вміст пероксиду водню й активність каталази та пероксидази рослин Brassica napus L., Пацула О. І., Терек О. І. (2012)
Войтенко Л. В. - До 130-річчя від дня народження Миколи Григоровича Холодного (2012)
Ситник К. М. - Ася Сергіївна Бухало (до 80-річчя від дня народження), Дудка І. О., Вассер С. П. (2012)
Єлизавета Львівна Кордюм (до 80-річчя вченого) (2012)
Надєіна О. В. - Олег Борисович Блюм (до 75-річчя вченого), Дідик Н. П., Кондратюк С. Я., Кашеваров Г. П. (2012)
Устименко П. М. - Діброви Карпат / С. М. Стойко. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона, Дубина Д. В. (2012)
Ситник К. М. - Болота та їх значення у біосфері / Л. М. Фельбаба-Клушина. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони (2012)
Тасєнкевич Л. О. - Перше видання "Флори лишайників України" завершене / А. М. Окснер. Флора лишайників України, Пірогов М. В. (2012)
Кондратюк С. Я. - Нове дихання давньої науки. І Міжнародна наукова конференція з морфології рослин "Сучасна фітоморфологія" (24—26 квітня 2012 р., м. Львів), Недуха О. М., Одінцова А. В., Новіков А. В. (2012)
Кондратюк С. Я. - Нові горизонти філогенетичної класифікації порядку Teloschistales. Перша міжнародна нарада з класифікації порядку Teloschistales (11—14 травня 2012 р., Крістіансмінде, Данія) (2012)
Дідух Я. П. - Степова рослинність Центрального Поділля, Вашеняк Ю. А. (2012)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів роду Melampyrum L. (Orobanchaceae) флори України, Мосякін С. Л. (2012)
Перегрим М. М. - Репрезентативність цибулинних і бульбоцибулинних видів рослин природної флори України в охоронних списках різних рівнів (2012)
Двірна Т. С. - Знахідки видів адвентивних рослин на території Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2012)
Зав’ялова Л. В. - Аборигенна фракція урбанофлори Чернігова (2012)
Єпіхін Д. В. - Спонтанна флора Сімферополя (загальний огляд) (2012)
Кондратюк С. Я. - Нові види та комбінації лишайників роду Protoparmeliopsis (Lecanoraceae, Lichenized Ascomycotina), Зареї-Даркі Б., Хаєддін С. (2012)
Барсуков О. О. - Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. (Amblystegiaceae) — новий вид і рід для бріофлори України, Вірченко В. М. (2012)
Гелюта В. П. - Нові та рідкісні для України види роду Leccinum (Boletales, Basidiomycota), Акулов О. Ю. (2012)
Зикова М. О. - Нові для України види дискоміцетів із Шацького національного природного парку (2012)
Крохмаль І. І. - Анатомічні особливості листка видів родів Campanula L. i Aquilegia L. при інтродукції в умовах степової зони України (2012)
Ткачова Ю. О. - Поліморфізм ядерно-ядерцевих параметрів насіннєвого потомства Picea abies (L.) Kаrst. (Pinaceae) у природних популяціях та інтродукційному насадженні, Коршиков І. І. (2012)
Косаківська І. В. - Вплив короткочасних температурних стресів на вміст абсцизової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій, Войтенко Л. В., Устінова А. Ю. (2012)
Шиян Н. М. - V Міжнародна нарада з глобальної ботанічної ініціативи (9—13 квітня 2012 року, м. Мадрид, Іспанія), Корнієнко О. М. (2012)
Андрейків О. - Визначення періоду докритичного росту тріщин у балкових елементах відкритого профілю за довготривалого статичного навантаження, Скальський В., Матвіїв Ю., Крадінова Т. (2011)
Бабенко А. - Визначення напружено-деформованого стану чашки лабораторної центрифуги під дією динамічного навантаження, Лавренко Я. (2011)
Пилипенко О. - Комплексний підхід до забезпечення якості ланцюгових передач (2011)
Білоус В. - Особливості розрахунку комбінованої обичайки апаратів високого тиску, Кожухар А., Білоус В. (2011)
Горбай О. - Вплив пружних прокладок на динаміку автобусів та міцність конструкції кузова, Дівеєв Б., Коник І. (2011)
Чернець М. - До питання про вплив коригування зачеплення циліндричної косозубої передачі на її довговічність, Ярема Р. (2011)
Ланець О. - Вібраційна електромагнітна установка різання бруса цегли-сирця, Серкіз О. (2011)
Гащук П. - Ефективні алгоритми керування двигуном внутрішнього згорання в процесі перемикання передач у трансмісії автомобіля, Пельо Р. (2011)
Попов О. - Особливості проектування сучасних зубчастих передач, Кіпрєєв Ю. (2011)
Лавінський Д. - Задачі пружно-пластичного деформування тіл при магніто-імпульсному навантаженні (2011)
Содержание (2012)
Contents (2012)
Самбор М. А. - Конституційні засади прав, свобод та інтересів учасників договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Косинська В. А. - Відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов’язаннях (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: проблеми понятійного апарату (2012)
Полішко Н. Л. - Сім’я як соціальний інститут і природне середовище для виховання дитини (2012)
Дараганова Н. В. - Сучасний стан інституту колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні (2012)
Ільєнок Т. В. - Зарубіжний досвід адміністративно-правової протидії корупції (2012)
Сервецький І. В. - Регіональна поліція: створення та діяльність, Сапрун О. В. (2012)
Курилюк Ю. Б. - Бланкетніть у військово-кримінальному праві України (2012)
Masko D. - Consequences of violation of legal and moral issues related to article 240 of the Criminal Code of Ukraine (2012)
Матвійчук О. В. - Суб’єкти та предмет відносин як складові безпосереднього об’єкта діяння, передбаченого ст. 253 КК України (2012)
Юрченко О. М. - Удосконалення кримінально-правових заходів протидії корупції, Сервецький І. В. (2012)
Карпенко М. І. - Реформування кримінальної юстиції: плюси та мінуси, Самойлов М. В. (2012)
Тімуш І. С. - Захист права фізичних осіб на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду: міжнародно-правове регулювання (2012)
Prysukhin S. I. - Legal principles in the organization of scientific research (2012)
Чубар І. Ю. - Правове регулювання житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, Подрушняк В. В. (2012)
Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів (2012)
Герасименко А. - Модифікація господарського механізму під впливом ринкової влади (2013)
Dубовик T. - Інтернет-торгівля в Україні (2013)
Кіслов Д. - Система маркетингових комунікацій у державному управлінні (2013)
Кудирко Л. - Еволюція міжнародного маркетингу (2013)
Бойко М. - Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства, Супрунова Є. (2013)
Остапенко Н. - Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва (2013)
Савченко К. - Фінансовий механізм реалізації стабілізаційної політики держави (2013)
Микитюк І. - Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету (2013)
Долгова О. - Недержавні пенсійні послуги в Україні: напрями розвитку (2013)
Мних Є. - Ефективність інтегрованих обліково-аналітичних систем (2013)
Шерстюк О. - Діагностика аудиторського ризику (2013)
Домбровський О. - Індивідуальний хронотоп у психологічних вимірах економіки: методологічний контекст (2013)
Шевченко І. А. - Аналіз технологій виробництва білково-вітамінних кормових добавок, Павліченко В. М. (2012)
Казаровец Н. В. - Заготовка влажного зерна, Кольга Д. Ф., Сыманович В. С., Чернокал Д. В. (2012)
Голуб Г. А. - Експлуатаційні параметри МТА при роботі на дизельному біопаливі, Чуба В. В. (2012)
Кольга Д. Ф. - Определение параметров шлангового насоса-дозатора для передвижной автоматической поилки, Сыманович В. С., Колодька Э. В., Заяц Д. В. (2012)
Шевченко І. А. - Аналіз конструкцій тріпальних машин для оброблення забрудненої вовни, Лиходід В. В., Полюсов В. В. (2012)
Костюкевич С. А. - Снижение потерь основных компонентов молока (2012)
Шевченко І. А. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми роздавача підстилки з роторно-пальцевим органом, Парієв А. О., Коротченко Т. М., Луц С. М. (2012)
Кольга Д. Ф. - Разработка измельчителя кормов малой мощности, Сыманович В. С., Комисарчук Е. И. (2012)
Павліченко В. М. - Аналіз стану кормовиробничої галузі Запорізької області, Троїцька О. О., Воронін Л. С. (2012)
Ковязин А. С. - Взаимовлияние грунтовых теплообменников в процессе функционирования геотермальной вентиляции, Величко И. Г., Долгих Д. А. (2012)
Шевченко И. А. - Теоретическое обоснование параметров аэратора компостных смесей, Ковязин А. С., Харитонов В. И., Величко Г.И. (2012)
Третяк В. М. - Обґрунтування конструкції чутливих елементів макетного зразка для системи контролю витрат пального в процесі експлуатації тягово-транспортних засобів, Павлюк Д. Я. (2012)
Луц С. М. - Визначення параметрів сходу стружки з лопаті, Харитонов В. І. (2012)
Воронін Л. С. - Модель органічності корму для молочного скотарства (2012)
Парієв А. О. - До визначення локального внесення солом`яної підстилки в бокси (2012)
Воронін Л. С. - Техніко-технологічні параметри заготівлі і переробки зеленої маси кормів з урахуванням якості (2012)
Парієв А. О. - Проектні пропозиції пункту зберігання та подрібнення соломи на підстилку для великої рогатої худоби, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Анісімова О. П., Лисенко Д. М. (2012)
Парієв А. О. - Аналіз боксового обладнання в безприв’язній технології утримання корів, Дробишев О.О., Коротченко Т. М. (2012)
Парієв А. О. - Технологічне обґрунтування використання кормороздавача-змішувача для подрібнення соломи на підстилку для великої рогатої худоби, Воронін Л. С., Коротченко Т. М. (2012)
Парієв А. О. - Дослідження існуючої технології внесення солом’яної підстилки в діючих господарствах, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Луц С. М. (2012)
Бакарджиєв Р. О. - Особливості використання програм Excel і Statistica для дисперсійного аналізу однофакторних експериментів з повторенням, Комарова І. Б., Кисельов О. В. (2012)
Долгіх Д. А. - Аналіз роботи та класифікація грунтових теплообмінників (2012)
Пилипака С. Ф. - Дослідження відносного руху матеріальної частинки у середині поверхні циліндра, Бабка В. М. (2012)
Черниш О. М. - Про аналітичне визначення показників коливального процесу, Марковський Р. В. (2012)
Яременко В. В. - Підвищення надійності гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки, Гайдук О. В. (2012)
Бабка В. М. - Математична модель агрегатування причіпної бурякозбиральної машини для збирання буряків, Маліновський А. С. (2012)
Каблак Н. І. - Дослідження стану тропосфери за результатами GNSS-вимірювань у мережі активних референцних станцій (2013)
Ковтун М. Т. - Визначення кількості прийомів і точності приладу для вимірювання кутів на коротких відстанях (2013)
Даценко Л. М. - Особливості підготовки географічної основи для історичних карт (гідрологічна мережа) (2013)
Постельняк А. А. - Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDEM (2013)
Дорожинський О. Л. - Кафедра фотограмметрії та геоінформатики: історія, сьогодення (до 50-річчя заснування) (2013)
Щербак Ю. В. - Визначення та оцінювання точності площ земельних ділянок довільної форми за результатами прокладання полігонометричних ходів по їх вершинах (2013)
Цюцюра Л. Ю. - "Карта України" Степана Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту (2013)
Дорожинський О. Л. - Життя, віддане фотограмметрії. Нарис про творчий шлях професора В. Я. Фінковського (до 100-річчя від дня народження), Процик М. Т. (2013)
Михайлу Дмитровичу Черемшинському – 60 (2013)
Олександру Петровичу Дишлику – 50 (2013)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2013)
Терещук О. І. - IX Міжнародна науково-практична конференція з геодезії, геоінформатики та землевпорядкування, Мовенко В. І., Нисторяк І. О., Крупко В. А., Наровлянська О. Ю. (2013)
Дорожинський О. Л. - VII Міжнародна науково-технічна конференція "Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології і перспективи розвитку" (2013)
Сорока Микола - Виставка старовинних мап на територію України в Альбертському університеті (2013)
Відомості про авторів (2013)
Академік Володимир Іванович Вернадський (матеріали ювілейної сесії Загальних зборів НАН України, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського 12 березня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2013 року) (2013)
Яценко Л. П. - Експерименти з окремими фотонами й атомами підтверджують фундаментальні основи квантової механіки та квантової оптики (2013)
Лепіх Я. І. - Сучасні мікроелектронні датчики для інтелектуальних систем, Євтух А. А., Романов В. О. (2013)
Наумовець А. Г. - Використання нанотехнологій – запорука розвитку сучасного виробництва (ІІІ Міжнародна наукова конференція "Наноструктурні матеріали – 2012, Росія – Україна – Білорусь", НАНО–2012), Беспалов С. А. (2013)
Мойбенко О. О. - Від експериментальних досліджень до клінічної патофізіології (VI Конгрес Наукового товариства патофізіологів України з міжнародною участю), Павлович С. І. (2013)
Кошкіна Н. В. - Розроблення стійких до активних атак методів комп’ютерної стеганографії (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2012 р.) (2013)
Кундієв Ю. І. - Основоположник сучасної електрофізіології (до 140-річчя з дня народження академіка Василя Юрійовича Чаговця) (2013)
Гавриленко В. С. - У поєднанні з природою справа людини живе вічно (до 150-річчя від дня народження Ф.Е. Фальц-Фейна), Дрогобич Н. Ю. (2013)
Бар’яхтар В. Г. - Квантово-механічний бестселер (рецензія на переклад підручника О.С. Давидова "Квантова механіка") (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. Брика (2013)
Новини науки (2013)
Косінов С. А. - Громадський контроль над державною владою як принцип демократії (2012)
Вовк Д. О. - Суд як феномен біблійної правової реальності: окремі аспекти розуміння (2012)
Уварова О. О. - Матеріальне і процесуальне право: питання функціонального співвідношення, Сидоренко О. О. (2012)
Ісакова В. М. - Правова допомога: основні підходи до визначення (2012)
Коваленко Л. П. - Деякі питання розмежування визначень галузі інформаційного права та галузі інформаційного законодавства (2012)
Закриницька В. О. - Зарубіжний досвід соціального захисту сім’ї, дітей та молоді : особливості організації та правового забезпечення (2012)
Апанасюк М. П. - Коло учасників договору ренти (2012)
Попов О. І. - Верховний Суд України в системі інстанційності цивільних судів (2012)
Остапенко Ю. І. - Державне регулювання телекомунікаційного ринку в Україні (2012)
Ваксман Р. В. - Відмежування рекламної діяльності від суміжних понять: проблема правової кваліфікації (2012)
Нуруллаєв І. С. О. - Деякі питання зародження і становлення міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю (2012)
Дьомкіна Г. С. - Проблеми правозастосування міжнародних договорів в аспекті відмови від легалізації та визнання документів договірними країнами (2012)
Єгорова Т. П. - Проблеми та перспективи лісового законодавства: російський досвід (2012)
Оніка Я. В. - Деякі практичні проблеми використання та охорони агролісової рослинності в Україні (2012)
Добровольський С. В. - Окремі проблеми правового положення слідчого за кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Бойчук Д. С. - Особливості правового регулювання праці персоналу охоронних агентств (2012)
Кілімов В. С. - До питання про адаптацію законодавства про працю України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Гладій Я. - М’яке право у регулюванніміжнародних відносин: деякі питання теоретичного визначення (2012)
Дамірчієва К. С. - Палата Лордів: від появи до славної революції 1688 р. (2012)
Вихідні данні (2012)
Щиро вітаємо! (2013)
Косінов С. А. - Парламентський контроль як елемент принципу поділу влади (2013)
Прийма С. В. - Принцип добросовісності тлумачення права (2013)
Ватаманюк В. - Судове тлумачення як засіб пошуку права при розгляді конкретних справ (теоретичний аспект) (2013)
Калашник О. М. - Прогалини в праві: юридична природа, їх ознаки та види (2013)
Падалко Г. В. - Функціональний підхід та проблеми його застосування при дослідженні служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2013)
Закриницька В. О. - Молодь як об’єкт системи соціального захисту (2013)
Доценко О. М. - Обмеження здійснення права фізичної особи на особисте життя (2013)
Ваксман Р. В. - Принципи добросовісної рекламної діяльності: завдання нормотворчої техніки (2013)
Остапенко Ю. І. - Система телекомунікаційних відносин в Україні: питання господарсько-правового забезпечення (2013)
Прокоп’єв Р. - Проблеми розмежування повноважень з управління об’єктами державної власності, які передані підприємствам залізничного транспорту України (2013)
Швидка Т. І. - Господарсько-правові аспекти забезпечення конкурентоздатності національної економіки в умовах глобалізації (2013)
Книженко О. О. - Актуальні питання відповідальності за вчинення хуліганства, Іванцов В. О., Корнієць П. Ю. (2013)
Бартман Ю. Д. - Питання предмета злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України (2013)
Романова А. А. - Сучасний підхід до корпоративного медичного страхування як складового елемента системи забезпечення права людини на здоров’я (2013)
Клок О. В. - Особливості проявів корупційних правопорушень в інформаційній сфері (2013)
Вихідні данні (2013)
Хрущ В. - Гори як особливе середовище розвитку особистості (2013)
Розділ І. Офіційні матеріали (2013)
Карпатський Єврорегіон: регіональна платформа інтеграції Україна-ЄС (2013)
Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" (2013)
Матеріали круглого столу "Про стан і перспективи нормативно-правового забезпечення неперервної педагогічної освіти в Україні" (2013)
Завгородня Т. - Перспективи вдосконалення неперервної педагогічної освіти в Україні (2013)
Матеріали IV Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013" (2013)
Лист-подяка Посольства США в Україні (2013)
Бондар В. - Фахово-орієнтована спрямованість моніторингу як функції управління якістю підготовки вчителя, Шапошнікова І. (2013)
Бібік Н. - Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті (2013)
Бєляк О. - Особливості розвитку медіаосвіти в Україні (2013)
Близнюк Т. - Психолого-педагогічні основи виховання готовності старшокласників гірської місцевості до вибору професії вчителя (2013)
Будник О. - Підготовка майбутніх учителів до педагогічної діяльності в соціокультурному середовищі гірської початкової школи (2013)
Варецька О. - Метод соціокультурної ситуації як основа стратегії розвитку соціальної компетентності вчителя початкових класів сільської місцевості (2013)
Глазкова І. - Роль і місце педагогічного бар’єру в навчальному процесі ВНЗ (2013)
Гордуз Н. - Перепідготовка вчителів початкової школи: стан та перспективи розвитку в умовах реорганізації вищої освіти (2013)
Заредінова Е. - Впровадження в роботу вчителя початкових класів здоров’язбережувальних технологій, Хвостенко О. (2013)
Зданевич Л. - Сутність і структура професійної підготовки майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку (2013)
Пісоцька Л. - Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу (2013)
Ілійчук Л. - Особливості роботи школи з обдарованими дітьми (2013)
Кіліченко О. - Шляхи формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів шкіл гірського регіону (2013)
Котик Т. - Мета як форма відображення концептуальних підходів до процесу навчання рідної мови молодших школярів (2013)
Лебедєва А. - Медіасередовище як чинник реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів у школах гірських регіонів (2013)
Логвінова Я. - Науково-дослідницька робота студентів як умова формування екологічної компетентності майбутнього викладача біології (2013)
Максименко Н. - Організація самостійної роботи студентів як компонент підготовки вчителя до роботи в умовах гірської школи (2013)
Мартиненко С. - Формування діагностичної культури вчителя початкової школи гірського регіону (2013)
Марусинець М. - Рефлексивна позиція у формуванні професійного становлення майбутнього вчителя (2013)
Никорак Я. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього педагога до науково-дослідницької діяльності (2013)
Околович О. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до роботи в гірських районах Карпат (2013)
Олексюк Н. - Особливості підготовки майбутніх вчителів до роботи у сільських школах, Калаур С. (2013)
Оліяр М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інтерактивних комунікативних стратегій у гірських школах Українських Карпат (2013)
Пальшкова І. - Неперервність підготовки педагогічних кадрів: практико-орієнтований аспект (2013)
Приходченко К. - Різнобічна професійна підготовка студентів у вищих навчальних закладах, Горпинченко Г., Приходченко О. (2013)
Рега О. - Європейський контекст модернізації змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів, Червінська І. (2013)
Романишин Р. - Проблеми логіко-математичної підготовки дітей до школи у гірській місцевості (2013)
Собко Я. - Особливості підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах сільської (гірської) школи (2013)
Стахів М. - Інтерактивні технології підготовки вчителів до формування комунікативної компетентності школярів в умовах гірських говорів (2013)
Хімчук Л. - Використання інформаційних технологій у загальноосвітніх школах гірських регіонів: труднощі майбутніх учителів (2013)
Червінська І. - Розвиток обдарованої особистості молодшого школяра в сучасному соціокультурному середовищі гірської школи Українських Карпат (2013)
Штельмах Г. - Моніторинг підготовки фахівців із вищою педагогічною освітою як педагогічна проблема (2013)
Ярощук Л. - Творча особистість майбутнього вчителя: теоретичні аспекти становлення (2013)
Білозерська С. - Психологічна готовність молоді до засвоєння морально-духовних цінностей, Мащак С. (2013)
Гнаткович Т. - Мовленнєва діяльність учнів: психолінгвістичний аспект (2013)
Запухляк О. - Особливості статево-рольової ідентифікації дітей з неповних сімей, що проживають у гірських районах (2013)
Карпенко З. - Етнокультурні чинники професійного самовизначення молоді Прикарпатського регіону, Мотрук Р. (2013)
Карп’юк Ю. - Утвердження та розвиток духовності засобами християнської моралі (2013)
Маслій Г. - Виховання дівчат у початкових школах Західної України (кінець XIX – початок ХХ ст.) (2013)
Матейко Н. - Духовний саморозвиток як умова попередження адиктивної ідентичності особистості (2013)
Палій А. - Когнітивно-стильовий підхід до психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів (2013)
Хрущ О. - Дослідження психології горян (2013)
Біла О. - Проектування стратегії етнотолерантного виховання дітей і молоді в умовах полікультурного освітнього середовища (2013)
Gwozda M. - Niechciani na rynku pracy. Młodzi w obliczu kryzysu (2013)
Джус О. - Гуцульський освітянський корифей Петро Васильович Лосюк, Паска Т. (2013)
Зозуляк-Случик Р. - Взаємовплив здоров’я і професійного вибору на успішну соціалізацію особистості (2013)
Капська А. - Деякі підходи до змісту дефініції "гуманістичні цінності", Ковальчук О. (2013)
Карелова Г. - Теоретико-методологічні засади оптимістичного ставлення до життя особистості (2013)
Ковбас Б. - Особливості соціалізації дітей в умовах дитячого оздоровчого закладу (на прикладі СОК "Смерічка”, с. Микуличин), Петришин Р. (2013)
Комар І. - Роль української греко-католицької церкви в організації охорони здоров’я дітей у Галичині на початку ХХ ст. (2013)
Кондратюк С. - Гендерна соціалізація молодших школярів як умова збереження їхнього здоров’я, Павлущенко Н. (2013)
Krajčíriková Ľ. - Úloha rodiny a školy pri výchova vzdelávaní rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (2013)
Лемко Г. - Соціалізація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах прийомної сім’ї (2013)
Mazur P. - Regional, patriotic and multicultural education in Poland, Stępnik A. (2013)
Мельничук І. - Соціалізація особистості в сільських умовах, Романишина Л. (2013)
Журба К. - Теоретичні основи національно-патріотичного виховання школярів, Докукіна О. (2013)
Лисенко Н. - Підготовка майбутніх вихователів до роботи за новими стандартами: краєзнавство в педагогічному процесі ДНЗ гірських регіонів України (2013)
Луцан Н. - Впровадження інноваційних технологій в освіту Прикарпаття (2013)
Davis D. - Human and community development in mountain regions: why the Appalachians? Why the Carpathians? (2013)
Білавич Г. - Розвиток сільськогосподарської освіти дітей і дорослих на Гуцульщині у 20-40-ві рр. ХХ ст. (2013)
Геник М. - Формування духовних цінностей сучасного молодшого школяра гірської школи засобами народознавства (2013)
Горецька О. - Використання виховного потенціалу літературної спадщини Марійки Підгірянки в практиці роботи гірської школи (2013)
Деркачова О. - Образ трікстера в аппалацьких та гуцульських казках, Ушневич С. (2013)
Довбенко С. - Вивчення й аналіз підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування діалогічної культури (2013)
Калитюк Л. - Релігія як провідний соціально-виховний інститут для дітей національних меншин на Волині (ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Кірик М. - Особливості навчання грамоти гірських першокласників (2013)
Кобрій О. - Методичний інструментарій реалізації змісту педагогічних дисциплін у ВНЗ задля потреб практичної підготовки до роботи в гірських школах Карпат (2013)
Лисенко О. - Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у контексті морально-духовного становлення особистості (2013)
Пекарюк О. - Система виховної роботи гірської Рахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 (2013)
Poznanskyy R. - Developing Green Tourism in the Precarpathian Region: Using Foreign Language Proficiency as a Measure of Success (2013)
Прокопів Л. - Фактори розвитку малочисельної сільської школи Івано-Франківщини (2013)
Савчин М. - Духовно-особистісний досвід педагога як чинник ефективності його професійної діяльності (2013)
Савчук Б. - Пам’яткоохоронний рух за збереження сакральної спадщини Гуцульщини за радянської доби, Палійчук У. (2013)
Сакалюк О. - Емпатійна культура майбутніх учителів початкових класів як передумова реалізації успішного навчання і виховання молодших школярів (2013)
Сергеєва В. - Заведення перших народних дитячих садків у м. Києві (2013)
Ізвєкова Г. - Використання інноваційних підходів у процесі трудової діяльності молодших школярів, Сливка Л. (2013)
Стинська В. - Організаційні форми навчання батьків у діяльності народних університетів педагогічних знань в Україні (друга половина ХХ ст.) (2013)
Химинець В. - Науково-методичні засади створення інноваційного середовища в освітньому просторі Карпатського регіону (2013)
Цюняк О. - Роль краєзнавства у професійній підготовці майбутніх магістрів початкової освіти (2013)
Шапошнікова А. - Стан та перспективи розвитку навчально-пізнавальної компетентності студентів (2013)
Червінський А. - Пізнавальний потенціал пам’яток сакральної архітектури Гуцульщини (2013)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2013)
Юхименко В. - Інтеграційні пріоритети України в контексті світових трансформаційних процесів, Місяць Т. (2013)
Ціпуринда В. - Фактори формування інтелектуального капіталу (2013)
Лебедева Л. - Про методологію дослідження постіндустріальної економіки (2013)
Бодюк А. - Рентна плата за транспортування водневих товарів (2013)
Привалова О. - Страхування життя у системі соціального захисту населення (2013)
Худік О. - Корпоративне управління як система відносин учасників діяльності (2013)
Войтов С. - Еволюція митно-тарифного регулювання в контексті розвитку світової цивілізації (2013)
Амбарчян М. - Регресійна модель рівня прибутковості банківської групи (2013)
Осмятченко В. - Електронне документування у бухгалтерському обліку, Матюха М. (2013)
Пікуліцька Ю. - Управління трафіком у мережі Ethernet (2013)
Кузьмін О. Є. - Актуальне дослідження інноваційного розвитку туризму (Відгук на монографію Г. І. Михайліченко "Інноваційний розвиток туризму") (2013)
Ничитайло М. Ю. - Оцінка методу ендосонографії у хворих за помірного ризику холедохолітіазу, Бурий О. М., Щербіна С. І., Терешкевич І. С., Булик І. І., Дейніченко А. Г., Гоман А. В., Хілько Ю. О., Загрійчук М. С. (2013)
Шепетько Є. М. - Сучасний підхід до прогнозування рецидиву гострої кровотечі з виразки дванадцятипалої кишки, Єфремов В. В. (2013)
Захарычев В. Д. - Комплексное лечение рака слизистой оболочки полости рта, Самедов В. Х. (2013)
Огородник П. В. - Ендоскопічна контактна літотрипсія - альтернатива лікування пацієнтів з приводу великих конкрементів жовчних проток, Коломійцев В. І., Кушнірук О. І., Дейниченко А. Г., Христюк Д. І. (2013)
Дацюк О. І. - Особливості інфузійної терапії у хворих за тяжкого гострого деструктивного панкреатиту, Шапринський В. О., Шлапак І. П. (2013)
Запорожченко Б. С. - Вплив мембранного плазмаферезу на перебіг ендотоксикозу при гострому деструктивному панкреатиті, Коритна Г. Ю., Муравйов П. Т., Шарапов І. В. (2013)
Мосиенко Б. И. - Эффективность цитопротекции миокарда у пациентов при ишемической болезни сердца во время расширенных оперативных вмешательств на органах брюшной полости (2013)
Вансович В. Є. - Вплив лапароскопічної герніопластики з застосуванням різних типів алотрансплантата на якість життя хворих з післяопераційною грижею черевної стінки, Осадчий Д. М. (2013)
Воровський О. О. - Внутрішньочеревна гіпертензія як наслідок пластики дефектів черевної стінки, способи її визначення та профілактики (2013)
Амиров Т. Дж. - Пути уменьшения частоты ранних послеоперационных осложнений и рецидивов сложных свищей прямой кишки, Рустам А. М., Гамзаев С. М. (2013)
Русин В. В. - Гібридні операції з приводу критичної ішемії тканин нижніх кінцівок (2013)
Исрафилова С. Б. - Улучшение результатов лечения рубцового стеноза трахеи путем включения в комплекс терапии дипроспана в сочетании с низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением, Гасымов Э. М. (2013)
Опанасенко М. С. - Досвід застосування пульмонектомії та плевропульмонектомії з приводу мультирезистентного деструктивного туберкульозу легень, Терешкович О. В., Калениченко М. І., Клименко В. І., Конік Б. М., Кшановський О. Е., Кононенко В. А., Леванда Л. І., Обремська О. К. (2013)
Колесник А. П. - Выполнение лимфодиссекции у больных во время оперативного вмешательства по поводу немелкоклеточного рака легкого в ранних стадиях (2013)
Базалицька С. В. - Зміни перитуморальної тканини яєчка при герміногенній пухлині, Сакало А. В., Романенко А. М., Сакало В. С., Нікітін О. Д. (2013)
Полінкевич Б. С. - Спектр жирних кислот ліпідів сироватки крові у хворих при виявленні поліпів шлунка, Пікас П. Б., Брюзгіна Т. С. (2013)
Діхтенко Т. Г. - Вплив L-аргініну, іммобілізованого на хірургічному шовному матеріалі, на окиснювальний обмін у навколоранових тканинах оперованої тонкої кишки, Левков А. А., Костенко В. О. (2013)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку пізнього апоптозу тканинних лімфоцитів, Гудима А. А. (2013)
Копчак К. В. - Первый опыт лапароскопической no-touch панкреатодуоденальной резекции, Дувалко А. В., Перерва Л. А., Давиденко Н. Г., Квасивка А. А., Сухачев С. В. (2013)
Пасичный Д. А. - Применение икроножных перфорантных лоскутов при реконструкции голени и стопы (2013)
Стернюк Ю. М. - Роль субопераційного нейромоніторингу у збереженні зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва (2013)
Титул, зміст (2012)
25-та Міжнародна конференція Регіональної комісії МЕБ по Європі (2012)
Ісаєнко В. - Усім миром проти сказу (2012)
Десятий міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (2012)
Новожицька Ю. М. - Генетично модифіковані організми, Гайдей О. С. (2012)
Неволько О. М. - Діагностика африканської чуми свиней (2012)
Алиев А. С. - Ассоциативное течение инфекционной анемии цыплят и инфекционной бурсальной болезни, Бурлаков М. В., Громов И. Н., Селиханова М. К. (2012)
Влізло В. В. - Вірус Шмалленберг – новий збудник захворювань жуйних тварин, Короленко Л. С. (2012)
Гриневич О. Й. - Використання різних методів діагностики з метою вивчення інфекційного процесу на прикладі лейкозу великої рогатої худоби, Маркович І. Г., Завірюха Г. А., Поліщук І. В., Лукаш І. Д., Афанасьєва К. В., Яцук З. О., Макарук К. М., Слупська В. В., Яворська К. В. (2012)
Давыдов О. Н. - Паразитологический потенциал осетровых рыб‚ интродуцированных из Украины в аквакультуру Вьетнама, Лысенко В. Н., Неборачек С. И., Куровская Л. Я. (2012)
Скляров П. М. - Перинатальна патологія в овець та кіз: діагностика і профілактика, Кошевой В. П. (2012)
Кошевой В. П. - Ультрасонографія і термографія у ветеринарній андрології, Науменко С. В. (2012)
Руденко П. А. - Клінічна характеристика різних форм гнійно-запальних процесів м’яких тканин у котів, Іздепський В. Й. (2012)
Потоцький М. К. - Фасціольози (Fascioloses): загальнопатологічні та ветеринарно-санітарні аспекти, Тютюн А. І. (2012)
Середа А. В. - Перспективи використання лікарських рослин і фітопрепаратів у тваринництві, Глущенко Л. А., Грищук А. В. (2012)
Леськів І. М. - Будні ветеринарного лікаря (2012)
Ковтун М. Т. - Розрахунок проекту міської полігонометрії (2012)
Самойленко О. М. - Аналіз сучасного стану та перспективи метрологічного забезпечення лазерних трекерів, Монюк Б. Є. (2012)
Шульц Р. В. - Технологія визначення деформацій опор резервуарів за даними наземного лазерного сканування, Сосса Б. Р. (2012)
Тревого І. С. - Застосування магнітометрів для виявлення місцезнаходження ґрунтових металевих центрів, реперів, Ільків Є. Ю., Галярник М. В. (2012)
Нестерчук І. К. - Роль цифрової карти в регіональному геоекологічному аналізі (2012)
Барладін О. В. - Досвід створення цифрових картографічних ресурсів в Інституті передових технологій, Бусол І. В. (2012)
Шульц Р. В. - Використання даних космічного радіолокаційного знімання для моніторингу положення морської берегової лінії, Маліна І. А. (2012)
Орещенко А. В. - Геоінформаційне 3D-моделювання – новітня технологія географічних досліджень (2012)
Міхно О. Г. - Геоінформаційний аналіз тактичних властивостей місцевості, Хірх-Ялан В. І. (2012)
Карпінський Ю. О. - Геоінформаційний аналіз просторового розподілу пунктів у мережі моніторингу поверхневих вод, Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2012)
Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків) (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку" (Л. Г. Руденко, В. В. Путренко, А. І. Бочковська) (2012)
V Конгрес геодезистів і картографів (С. Л. Цокало) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Мазаракі А. - Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні, Мельник Т. (2012)
Мазіна О. - Оцінка та чинники розвитку людського капіталу (2012)
Сиваненко Г. - Бізнес-клімат як передумова інноваційного розвитку країни (2012)
Мельниченко С. - Формування бренда туристичних підприємств, Авдан О. (2012)
Гринюк Н. - Оцінювання результативності діяльності споживчих товариств (2012)
Ситник Г. - Фінансове планування у ціннісно орієнтованому управлінні (2012)
Ведмідь Н. - Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності (2012)
Лебедева Л. - Проблеми становлення концепції постіндустріального суспільства (2012)
Тарасюк М. - Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні, Руденко І. (2012)
Грубов В. - Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі, Кулагін Ю. (2012)
Шкепу М. - Інверсації семантики та семантика інверсацій у "Логосі" сучасної історії (2012)
Покажчик (2012)
Лустюк М. Г. - Математична модель оцінки запасів корисних копалин, Дякон В. М., Петрина М. Л., Рачковська А. А. (2013)
Baranov V. A. - Structuring of rock and formation of quasicrystals (2013)
Рузина М. В. - Формационный, фациальный состав и рудоносность белозерской серии докембрия Украинского щита в зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья, Терешкова О. А., Иванов В. Н., Смирнов А. Я. (2013)
Бондаренко В. И. - Основные научные положения прогноза динамики метановыделения при отработке газоносных угольных пластов, Харин Е. Н., Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л. (2013)
Лапко В. В. - Особливості використання канатних анкерів при підтриманні виїмкових виробок на шахтах Західного Донбасу, Фомичов В. В. (2013)
Медяник В. Ю. - Прогнозирование шага первичной посадки труднообрушаемой кровли при отработке пологонаклонных пластов антрацита глубокими шахтами, Болотов А. П. (2013)
Жулай Ю. А. - Исследование динамических характеристик устройства для гидроимпульсного воздействия на угольный пласт, Потапенко А. А. (2013)
Гуменик І. Л. - Технологія цілеспрямованого формування відвалів для підвищення ефективності гірничотехнічної рекультивації, Ложніков О. В., Панасенко А. І. (2013)
Говоруха В. В. - Динамические процессы взаимодействия секционных поездов и путевой структуры горного транспорта (2013)
Колесник Е. В. - Особенности структурообразования электроосажденных сплавов Fe-Ni (2013)
Разумный Ю. Т. - Повышение энергоэффективности главной водоотливной установки угольной шахты, Рухлова Н. Ю., Рухлов А. В. (2013)
Низимов В. Б. - Динамика облегченного пуска синхронного двигателя с нелинейным емкостным накопителем энергии, Колычев С. В., Снижко А. А. (2013)
Федорейко В. С. - Підвищення енергоефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера, Рутило М. І., Іскерський І. С. (2013)
Тиховод С. М. - Метод численного расчета переходных процессов в электрических цепях и его схемная интерпретация, Костин Н. А. (2013)
Павличенко А. В. - Геохимическая оценка роли пород зоны аэрации в процессе загрязнения подземных вод тяжелыми металлами, Кроик А. А. (2013)
Голинько В. И. - Исследование образования просыпей при работе ленточных конвейеров, Лутс И. О. (2013)
Корхина И. А. - Метод формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов предприятия на основе динамической модели (2013)
Мельничук С. І. - Використання Гаусова інтеграла помилок при оцінюванні метрологічних характеристик перетворювачів інформаційно-вимірювальних систем, Мануляк І. З. (2013)
Царук А. Ю. - Соціально-економічна сутність економічної ефективності виробничої діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств (2013)
Касьянова Н. В. - Модель оцінки розвитку підприємництва в регіоні, Тарасова О. О. (2013)
Гусейнова А. Д. - Научные организации в условиях формирования инновационной экономики (2013)
Островська О. А. - Концепція біхевіористичних фінансів у подоланні кризи реального сектору економіки України (2013)
Мархайчук М. М. - Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на основі балансу інтересів суб’єктів інвестиційного процесу (2013)
Голові Державного агентства земельних ресурсів України С. М. Тимченку (2012)
Самойленко О. М. - Визначення просторового положення та орієнтації осі обертання динамічного об'єкта координатним площинним і трековим методами (2012)
Баран П. І. - Електронний рівнево-маятниковий метод вимірювання кренів споруд (2012)
Путренко В. В. - Картографічний підхід до оцінювання техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на регіональному рівні (2012)
Самойленко О. М. - Дослідження метрологічних характеристик вертикального круга лазерних трекерів на еталоні прямолінійності, Монюк Б. Є. (2012)
Карпінський Ю. О. - Картографічне та геоінформаційне забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2013 р., Лященко А. А., Сосса Р. І., Федунків О. М., Форосенко Ж. В., Горковчук М. В. (2012)
Кошкарьов О. В. - Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів, Медведєв А. О., Пересадько В. А., Бубир Н. О., Сінна О. І. (2012)
Цюцюра Л. Ю. - Картографічні твори іноземними мовами академіка Степана Рудницького (2012)
Даценко Л. М. - Ґерард Меркатор – видатний картограф XVI століття (2012)
До 85-річчя Галини Павлівни Курдіної (2012)
До 60-річчя Володимира Дмитровича Косянчука (2012)
Десяте засідання Відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв (І. С. Руденко) (2012)
ХХХІV сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі країн – учасниць СНД (С. Л. Цокало) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2012 р. (2012)
Алькема В. Г. - Логістичний механізм системи економічної безпеки підприємства з виробництва продукції сезонного попиту (2010)
Антоненко Н. В. - Облік інтелектуального капіталу підприємства, Дмитришена Я. А. (2010)
Біліченко В. В. - Моделювання трансформаційних процесів на підприємствах автомобільного транспорту, Огневий В. О. (2010)
Біліченко В. В. - Моделювання інноваційної діяльності автотранспортного підприємства, Романюк С. О. (2010)
Бубела А. В. - Логістичний сервіс забезпечення ефективності перевезення вантажів, Добровольський О. В. (2010)
Воркут Т. А. - Розробка критеріїв ініціації проектів розвитку термінальних систем доставки вантажів автомобільним транспортом, Білоног О. Є. (2010)
Галак І. І. - Конфігурації проекту забезпечення безпеки перевезень (2010)
Гаращенко В. Г. - Огляд програмних продуктів для аналізу динаміки та кінематики автомобілів та автопоїздів (2010)
Гармаш О. Ю. - Управління роботами у проектах механізованого збирання врожаю томатів на основі імовірнісного виникнення подій (2010)
Гілевська К. Ю. - Вдосконалення методики визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування з урахуванням якості (2010)
Голяк О. Л. - Енергетичні параметри процесу відновлення деталей автомобілів роздачею з локальним нагріванням за рахунок сил тертя, Зяхор І. В., Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2010)
Григорашенко О. В. - Математичне моделювання руху автомобіля із всеколісним керуванням (2010)
Грисюк Ю. С. - Впровадження сучасних технологій аудиту логістичних систем, Пустовіт О. А. (2010)
Гужевська Л. А. - Модернізований угорський метод вирішення задачі про призначення (2010)
Гужевська Л. А. - Використання генетичних алгоритмів для вирішення Т-задач, Кара О. О., Литвин О. В. (2010)
Далека В. Х. - Управління проектами міського транспорту в умовах сталого розвитку (на прикладі Республіки Франція), Штомпель Г. Е., Далека М. В. (2010)
Данчук В. Д - Самоорганізація знань в квазіінтелектуальних системах навчання під впливом зовнішніх чинників, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2010)
Дехтярук М. Т. - Імітаційне моделювання роботи транспортно–логістичного комплексу (2010)
Дмитриченко А. М. - Інформаційні аспекти в регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків України (2010)
Дорохов О. B. - Раціоналізація розміщення лікарських засобів при завантаженні в транспорт за допомогою інформаційних технологій, Дорохова Л. П. (2010)
Дорошенко О. Ю. - Історія розвитку і використання цементного бетону в будівництві, Дорошенко Ю. М. (2010)
Ігнатенко О. С. - Методичні аспекти розвитку автомобільного транспорту, Ігнатенко Д. О., Цимбал Н. М. (2010)
Карпенко О. А. - Оптимізація витрат сучасних авіакомпаній, Шахова К. І. (2010)
Кобзиста О. П. - Характеристика системи менеджменту навколишнього середовища університету, Хрутьба В. О., Боціон А. П., Горідько Н. М. (2010)
Кузьмінець М. П. - Чисельний алгоритм моделювання процесу взаємодії двох плоских штампів з середовищем під час обтискування грунту під трубопроводом (2010)
Лабута А. В. - Новітні технічні засоби підрахунку пасажиропотоку (2010)
Левковець П. Р. - Основні критерії якості та ефективності використання виробничо-ехнологічного потенціалу колійного господарства метрополітену, Кульбовський І. І. (2010)
Лужанська Н. О - Удосконалення роботи транспортно–експедиторських підприємств, Атаєва Л. Ф. (2010)
Марков О. Д. - Методи визначення потужності автосервісу дилерського автоцентру, Веретельнікова Н. В. (2010)
Марков О. Д. - Форми організації виробництва в автосервісі як засіб оптимізації часу виконання замовлень, Морозюк С. В., Веретельнікова Н. В. (2010)
Марчук О. В. - Прикладна модель дослідження стійкості товстих шаруватих циліндричних оболонок великої кривизни, Рассказов О. О., Ільченко Я. Л. (2010)
Мороз М. М. - Моделювання напруженого стану шаруватих матеріалів при імпульсному навантаженні (2010)
Олійник Р. В. - Індекси розвитку екологічних систем, Зюзюн В. І., Ковальова О. В. (2010)
Плахотник О. М. - Встановлення переліків профілактичних робіт з підтримування працездатності системи живлення дизелів автомобілів КамАЗ-5320 (2010)
Рубежняк І. Г. - Аналіз деяких показників якості біодизелю з ріпакової олії, Петренко Т. В. (2010)
Сахно В. П. - Порівняння показників автомобільних двигунів при роботі на традиційних та альтернативних паливах, Корпач О. А. (2010)
Сидорчук О. В. - Управління виробничо-технологічним ризиком на підставі узгодження робіт із подіями проектного середовища, Демедюк М. А., Спічак В. С., Шарибура А. О., Українець В. А., Івасюк І. П. (2010)
Сидорчук О. В. - Системний аналіз процесів управління змістом та часом у проектах збирання ранніх зернових культур, Сидорчук Л. Л., Панюра Я. Й., Комарницький С. П., Днесь В. (2010)
Таран І. О. - Результати автоматизованого аналізу гідрооб'ємно-механічної трансмісії шахтного дизелевоза (2010)
Тімков О. М. - Аналітичні способи визначення моментів інерції автомобіля, Ященко Д. М., Босенко В. М. (2010)
Тригуба А. М. - Узгодження заготівельно-транспортних робіт в інтегрованих проектах молочарства, Рудинець М. В., Макарчук Р. В., Скібчик В. І., Жуль С. Г. (2010)
Хабутдінов А. Р. - Ризико-регулятивна модель швидкості руху автомобіля (2010)
Хмельов І. В. - Підвищення транспортно-технологічної якості автопоїздів за енергетичним критерієм, Гусєв О. В. (2010)
Ткаченко А. М. - Науково-теоретичні підходи у сфері розвитку міжнародних транспортних коридорів, Іщенко М. Г. (2010)
Чехівська Ю. І. - Методика структурної і параметричної ідентифікації створюваних регресійних моделей процесів і систем, Вишневецький В. В., Данчук М. В. (2010)
Яцківський Л. Ю. - Підвищення продуктивності роботи міських автобусів в мегаполісах за рахунок комбінації режимів руху, Коп'як Н. В., Білокобила Є. Є. (2010)
Абрамович О. К. - Методичний підхід до побудови комунікативної підсистеми підприємства за принципами холістичного маркетингу (2010)
Антоненко Н. В. - Проблеми реформування системи відшкодування ПДВ, Шкурко Д. М. (2010)
Бойко Г. Ф. - Обґрунтування потреби підприємства в зовнішньому фінансуванні (2010)
Бойко Л. Г. - Теоретичні аспекти формування енерго-економічного механізму управління енергозбереженням у будівельній галузі та ЖКГ (2010)
Базилюк А. В. - Гравітаційне моделювання транспортних потоків, Хоменко І. О. (2010)
Бондар Н. М. - Методичні підходи до визначення ефективності транспортної галузі (на прикладі країн Європи та України) (2010)
Боренков А. Ю. - Методологічні підходи до оцінки якості стратегічних рішень (2010)
Боровик Н. А. - Систематизація суперечностей у сфері податкового контролю та аналіз причин, які їх породжують як один із основних базисів створення моделі ефективної системи податкового контролю, Гаєвська О. М. (2010)
Бушма В. М. - Моделювання витрат енергоресурсів на підприємствах міського електротранспорту, Гордієнко О. С., Шацький С. П. (2010)
Ведмідський А. В. - Особливості діагностика стану підприємства в конкурентному середовищі (2010)
Волинець Л. М. - Теоретичні засади логістичного управління перевезень вантажів у міжнародному сполученні, Іванов В. Ю. (2010)
Волинець Л. М. - Сутність та особливості реінжинірингу бізнес-процесів підприємства на сучасному етапі, Тишук В. П. (2010)
Волинець Л. М. - Моделі управління туристичним бізнесом на прикладі закордонних країн, Черній С.В. (2010)
Горбенко О. В. - Диверсифікація послуг як джерело підвищення ефективності діяльності логістичних операторів, Вага А. Г. (2010)
Горбенко О. В. - Аналіз впливу митного регулювання на діяльність підприємств, "провайдерів" логістичних послуг у 2009 році, Грущецький В. С. (2010)
Горбенко О. .В. - Сучасні інформаційні системи управління складом, Царенок Т. Ю. (2010)
Горобінська І. В. - Вплив оподаткування на інвестиції та економічне зростання в Україні, Кривошеєва Т. О. (2010)
Грисюк Ю. С. - Системне моделювання стратегій управління автотранспортними підприємствами, Авдеєва Н. Г., Григоренко Р. В. (2010)
Грисюк Ю. С. - Обгрунтування вибору інтеграційних логістичних стратегій продуктів і послуг підприємств, Братерська Л. М. (2010)
Заруцька О. І. - Формування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів (2010)
Іванишен К. В. - Економічна ефективність пасажирських перевезень у регіоні (Вінницька область) (2010)
Карпенко О. А. - Модель оптимального розміру замовлення: проблеми застосування та перспективи вдосконалення, Петунін А. В. (2010)
Карпенко О. А. - Дослідження процесу прогнозування коливань ринкового попиту в ланцюгах постачань, Тимошок С. І. (2010)
Карпенко О. А. - Досліджені методики визначення місця розміщення розподільчого центру, Тишук В. П. (2010)
Козак Л. С. - Інститут банкрутства як невід’ємний елемент ринкової економіки, Федорук О. В. (2010)
Концева В. В. - Теоретичні аспекти функціонування логістики, Костенко С. С. (2010)
Левковець Н. П. - Система показників оцінки економічної безпеки підприємства за її функціональними складовими (2010)
Левковець П. Р. - Удосконалення перевезень пасажирів м. Кременчук, Мороз М. М., Мороз О. В. (2010)
Лущай Ю. В. - Інтаграція в європейську транспортно-логістичну систему як стратегічний вибір України (2010)
Пеньківська К. С. - Оптимізація стратегії управління постачаннями товарів, які підлягають митному контролю (2010)
Сніжко І. С. - Вибір раціональних варіантів використання фінансових ресурсів в інноваційній діяльності підприємства за допомогою моделі динамічного програмування (2010)
Сопоцько О. Ю. - Застосовування теорії галузевих ринків до аналізу ринку логістичних підприємств (2010)
Цегольник П. А. - Опережающее развитие образования как фактор общественного прогресса (2010)
Ширяєва С .В. - Аналіз процесу перевезень швидкопсувних вантажів різними видами транспорту, Ануфрієва Т. Г. (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського