Ніколаєнко С. В. - Гамування як метод підсилення стійкості пінг-понг протоколу з парами переплутаних кубітів (2013)
Бурячок В. Л. - Сучасні системи виявлення атак в інформаційно-телекомунікаційних системах і мережах. Модель вибору раціонального варіанта реагування на прояви стороннього кібернетичного впливу (2013)
Гончаренко Ю. Ю. - Оптимизация математической модели растекания нефтяного пятна для обеспечения экологической безопастности (2013)
Гостев В. И. - Определение устойчивости и робастности aqm-системы с регулятором совокупной скорости передачи в защищенных системах связи, Кротов В. Д., Артющик А. С. (2013)
Дудикевич В. Б. - Вплив елементного складу скла на коефіцієнт відбивання зондуючого, Ракобовчук В. О. (2013)
Иванченко И. С. - Анализ трафиков информационных ресурсов, Хорошко В. А. (2013)
Карпінець В. В. - Аналіз впливу параметрів відбору придатних матриць ДКП векторних зображень на спотворення та розмір ЦВЗ (2013)
Козловский В. В. - Синтез базовых элементов для распределённых фильтров нижних частот с расширенной полосой заграждения, Лысенко Р. М. (2013)
Корчинский В. В. - Повышение качественных характеристик криптосистемы Макэлиса (2013)
Ліпівський В. Г. - Застосування децентралізованої системи керування послугами в інфокомунікаційній системі, Чирков Д. В. (2013)
Молодецька К. В. - Метод аутентифікації користувачів автоматизованої системи за відбитком пальця, Сохан О. В. (2013)
Ожиганова М. И. - Электроакустическое воздействие на операторов – носителей конфиденциальной информации (2013)
Павлов І. М. - Функторність та гранічність відображень об’єктів множин в системах захисту інформації, Хорошко В. О. (2013)
Petrov O. - Modeling survivable information network, Minin A.V., Aleksander M., Mikvabiya E.Y. (2013)
Петров А. А. - Выявление и идентификация атак на информационно-вычислительную среду на основе математической модели сети (2013)
Пігур Н. В. - Розроблення структурної моделі організаційних заходів у комплексній системі захисту інформації, Погребенник В. Д. (2013)
Сірченко Г. А. - Алгоритм визначення показників для оцінки надійності систем спеціального призначення, Хорошко В. О., Хохлачова Ю. Є. (2013)
Самойленко Д. М. - Комплексна система захисту інформаційного ресурсу (2013)
Скачек Л. М. - Цінність інформації в інформаційній безпеці (2013)
Чиж В. М. - Моделирование беспроводных сенсорных сетей на основании кластеров, Балабан С. Н., Карпинская О. Н., Карпинский В. Н. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод цифрового підписування на основі рекурентних послідовностей (2013)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження вітчизняних радіонепрозорих тканин М1, М2 та М3, Головатюк О. В., Безпалий К. В. (2013)
Сиропятов О. А. - Проблема мoдeлювaння трафіку у мeрeжах доступу до недовірених систем, Казакова Н. Ф. (2013)
Випускні дані (2013)
Лупенко Ю. О. - Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності, Кропивко М. Ф. (2013)
Коваленко О. В. - Формування ринкової ціни продукції переробки молока, Славов В. П., Шубенко О. І. (2013)
Буркинський Б. В. - Реформування системи державної сертифікації на зерновому ринку України, Ганганов В. М., Лисюк В. М., Нікішина О. В. (2013)
Буняк Н. М. - Формування ринку насіння зернових колосових (2013)
Сало І. А. - Еволюція вітчизняного ринку плодів від кінця ХІХ і до початку ХХІ ст. (2013)
Mamchur V. A. - Market coordination as sustainable development of agricultural market (2013)
Калетнік Г. М. - Іпотечне кредитування в сільському господарстві України (2013)
Проданчук М. А. - Види облікових підсистем в інформаційному забезпеченні управління підприємств (2013)
Резнік Н. П. - Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України (2013)
Євчук Л. А. - Управління ризиками діяльності сільськогосподарських підприємств через механізми хеджування, Тарасов А. О. (2013)
Терещенко С. І. - Ресурсне забезпечення аграрних формувань в умовах нестабільної економіки (2013)
Zbarska A. V. - Cooperation as promising way of development of personal subsidiary plots (2013)
Шпикуляк О. Г. - Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект, Курило Л. І., Лузан О. Ю. (2013)
Тивончук С. О. - Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення), Тивончук Я. О. (2013)
Василенька Н. І. - Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання (2013)
Міненко М. А. - Кооперативні об’єднання Німеччини як основа для формування соціально-економічного середовища (2013)
Сус Т. Й. - Механізм фінансової підтримки екологічного сільгоспвиробництва в Польщі (2013)
Шваб О. В. - Зарубіжний досвід у сфері діяльності молокопереробних акціонерних компаній на фондовому ринку (2013)
Остапчук С. М. - Облік земельних ділянок і прав користування ними в системі міжнародних стандартів фінансової звітності (2013)
Саблук П. Т. - Фінансове забезпечення розвитку аграрного сектору України (Огляд монографії Давиденко Н.М.) (2013)
Юрчишин В. В. - Підручник монографічного рівня (Огляд підручника Андрійчука В.Г.) (2013)
Славову Володимиру Петровичу – 75 (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Петриченко В. Ф. - Про концептуальні засади розвитку Національної академії аграрних наук України (2013)
Кваша С. М. - Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці (2013)
Борович. О. В. - Механізм оподаткування ПДВ молокопереробних підприємств: вплив на організацію аналітичного обліку готової продукції, Івашків Т. С. (2013)
Сало І. А. - Фінансове забезпечення галузі садівництва (2013)
Гуторов О. І. - Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств, Прозорова Н. В. (2013)
Minenko M. A. - Professional associations in the agro-industrial and commerce sectors of economy as main regulators of the realization of Ukrainian National Technology Platform "AGRO-FOOD” (2013)
Панкратова Л. Л. - Витрати на виробництво молока як чинник його конкурентоспроможності (2013)
Кальченко С. В. - Особливості кадрового забезпечення в аграрній сфері (2013)
Морозюк Н. В. - Методологічні підходи до оцінки рівня та якості життя сільського населення (2013)
Мазнєв Г. Є. - Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження (2013)
Дадашев Б. А. - Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки (2013)
Фаїзов А. В. - Технологічний фактор розвитку національної економіки (2013)
Bilych А. V. - Theoretical and practical aspects of business valuation based on DCF-method (discounted cash flow) (2013)
Яремчук Н. Ф. - Інформаційне забезпечення обліку та контролю нерухомості (2013)
Голік І. Л. - Особливості розвитку насіннєвих кластерних формувань зернового підкомплексу (2013)
Завадська Ю. С. - Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку органічної агропродовольчої продукції (2013)
Гомза В. М. - Новий високоекономічний метод сушіння зерна (2013)
Коваль В. М. - Інструменти інвестиційної діяльності аграрних підприємств (2013)
Паламарчук М. М. - Ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Київської області (2013)
Шалевська О. Ю. - Удосконалення механізму мотивації праці в молокопереробних підприємствах (2013)
Одосій О. В. - Розвиток агропродовольчого ринку в умовах формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (2013)
Гончарук Т. В. - Розвиток та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції – сировини для переробки на біопаливо (2013)
Гончарук І. В. - Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Булеев И. П. - Организационно-экономический механизм внедрения системы развития человеческого капитала предприятия, Хромов Н. И. (2011)
Брюховецкая Н. Е. - Методология оценки рисков предприятия, Педерсен И. А. (2011)
Семенов А. Г. - Особливості формування та використання кадрового потенціалу підприємства, Закаблук Г. О., Шарко А. І. (2011)
Васильева Н. Ф. - Информационный риск как составляющая экономического риска в антикризисном управлении (2011)
Гріневська С. М. - Бюджетна та соціальна політики: механізми регулювання, Ганзуленко P. M. (2011)
Прокопенко Р. В. - Прогнозирование конфликтов институтов инвестирования (2011)
Рассуждай Л. Н. - Капитализация как фактор инвестиционной привлекательности угледобывающих предприятий (2011)
Шемякіна Н. В. - Стан і проблеми інвестиційної діяльності у промисловості України, Гориненко Г. С. (2011)
Дзюба Б. П. - Моделирование налоговых реакций корпоративных структур, Шишацкий Д. В. (2011)
Дементьева Т. А. - Аутсорсинг как средство повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий (2011)
Завгородняя О. П. - Проблемы вертикальной интеграции теплогенерирующих компаний Украины в контексте их приватизации (2011)
Чорна O. A. - Інструменти управління розвитком людського капіталу на промисловому підприємстві (2011)
Черних О. В. - Перешкоди та напрями регіонального розвитку соціальної відповідальності вітчизняних підприємств (2011)
Бавин В. В. - Анализ мирового опыта использования полуавтономных налоговых агентств и возможностей его применения в Украине (2011)
Єфименко Г. В. - Управління капіталізацією в рамках класичних і сучасних підходів менеджменту (2011)
Аборчи А. В. - Концептуальные подходы к определению равновесного количества банков в экономике (2011)
Базартінова О. В. - Методи визначення вартості позикового капіталу підприємства (2011)
Галкин Н. С. - Традиционная и электронная торговля в Украине (2011)
Рассуждай Э. Я. - Формирование стратегии развития предприятия на основе стоимостно-ориентированного подхода (2011)
Петренко Ю. О. - Оцінка податкового потенціалу промислового міста (2011)
Егиазарова К. Ю. - Актуальные направления производственной кооперации между крупным и малым бизнесом (2011)
Шемякіна Н. В. - Перспективи лізингового кредитування технічного оновлення промислового виробництва в умовах інноваційного розвитку, Пономаренко А. А. (2011)
Пономарьов С. В. - Розвиток механізмів спільного фінансування проектів з енергозбереження (2011)
Аннотации (2011)
Анотації (2011)
Abstracts (2011)
Ломотько Д.В. - Удосконалення функціонування автоматизованої системи розподілу транспортних ресурсів на Харківській дирекції залізничних перевезень, Ковальов А.О., Ковальова О.В. (2013)
Котенко А.М. - Визначення доцільності та моделювання контрейлерних перевезень, Шилаєв П.С., Світлична А.В. (2013)
Огар О.М. - Математична модель визначення раціональних параметрів поздовжнього профілю насувної частини сортувальних гірок (2013)
Альошинський Є.С. - Аналіз впливу простою міжнародного вагонопотоку на оборот вагонів, Пестременко-Скрипка О.С. (2013)
Лаврухін О.В. - Формування оптимізаційної моделі розрахунку оперативного плану поїзної роботи залізничної станції, Доценко Ю.В., Долгополов П.В. (2013)
Мартынов И.Э. - Напряженно-деформированное и предельное состояние трехслойных плит, Орел Е.Ф., Ватуля Г.Л. (2013)
Запара В.М. - Дослідження роботи пунктів комерційного огляду станції Дебальцеве-Сортувальна Донецької залізниці (2013)
Берестов І.В. - Вибір раціональної технології обслуговування составів у пасажирському комплексі, Шаповал Г.В., Валуйська Ю.В. (2013)
Кулешов В.В. - Удосконалення інформаційної технології взаємодії залізничних адміністрацій та операторів перевезень за умовами логістики, Олефір О.С., Селюк Д.В., Турченко І.В. (2013)
Продащук С.М. - Математична модель взаємодії автомобільного і залізничного транспорту при переробці контейнерів, Рахматулоєва Т.М., Кухарчик Ю.І. (2013)
Розсоха О.В. - Перспективи удосконалення підходів до оцінки ефективності експлуатаційної діяльності залізниць, Федорко І.П. (2013)
Крячко К.В. - Мінімізація експлуатаційних витрат при удосконаленні технічного стану сортувальних станцій, Шалімова О.М., Кабанець Є.В. (2013)
Куценко М.Ю. - Розрахунок економічної ефективності впровадження вагонних уповільнювачів нового покоління на механізованих сортувальних гірках України, Христиченко О.О., Віслов Я.В., Мельниченко О.В., Мельниченко С.В. (2013)
Обухова А.Л. - Питання пріоритету для пасажирських та вантажних поїздів при змішаному русі (2013)
Костєнніков О.М. - Формування системи підтримки прийняття рішень оперативних працівників при виконанні місцевої роботи на залізничних полігонах (2013)
Бауліна Г.С. - Формування моделі функціонування транспортно-логістичного центру (2013)
Запара Я.В. - Розширення технологічних задач АРМ вузлового диспетчера при плануванні технології роботи (2013)
Богомазова Г.Є. - Удосконалення методів визначення ефективності маршрутизації перевезень з урахуванням сучасних вимог (2013)
Каньовська Д.В. - Удосконалення структури інформаційно-керуючої системи місцевої роботи залізничного транспорту (2013)
Кулешов А.В. - Удосконалення інформаційного забезпечення розв’язання задачі моделювання маршрутних перевезень масових вантажів (2013)
Шелехань Г.І. - Застосування принципів системного аналізу для раціоналізації функціонування припортових вантажних станцій з обслуговуванням контейнерних вантажопотоків (2013)
Шапатіна О.О. - Визначення сфери ефективності бімодальних перевезень (2013)
Любченко А.О. - Аналіз підходів до управління пропускною спроможністю залізниць (2013)
Альфьоров С. М. - Теоретико-правові засади гарантій державного ладу України (2011)
Бесчастний В. М. - Роль інноваційних технологій у підготовці кадрів для органів внутрішніх справ (2011)
Грибан В. Г. - Потреба формування культури здоров'я молодої людини (2011)
Балинська О. М. - Дуалістичні характеристики права як системи: філософсько-правовий аналіз (2011)
Заморська Л. І. - Соціально-правова природа нормативності як основа правопорядку (теоретичний аналіз) (2011)
Калєніченко Л. І. - "Правозастосвна помилка працівника міліцї" і "казус": співвідношення понять (2011)
Наливайко Л. Р. - Сучасний державний лад України: історія становлення і розвитку (2011)
Наливайко О .І. - Порівняльно-правовий аналіз реалізації процедури імпічменту (2011)
Словська І. Є. - Парламентські слухання як форма реалізації контрольних повноважень парламенту (2011)
Юрковська Л. Г. - Класифікація органів самоорганізації населення в Україні (2011)
Гончарук В. В. - Місцевість як одна з необхідних умов трудового договору (2011)
Мікуліна М. О. - Територіальна приватність фізичних осіб (2011)
Фатхутдінов В. Г. - Вплив засобів масової інформації на культуру поведінки футбольних вболівальників (2011)
Заброда Д. Г. - Загальна характеристика антикорупційної політики Грузії (2011)
Легеза Є. О. - Поняття процедури надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки (2011)
Гуржій А. В. - Теоретико-правові засади визначення підстав адміністративної відповідальності (2011)
Буцьких О. О. - Проблемні питання визначення поняття "нововиявлені обставини" у теорії процесуального права (2011)
Ємець Р. О. - Принципи державного контролю у сфері земельних відносин (2011)
Іщук Є. М. - Теоретичні аспекти провадження у справах про корупційні адміністративні правопорушення (2011)
Лобов Д. В. - Адміністративно-правові механізми визначення статусу ОБСЄ (2011)
Марченко О. В. - Виборчі комісії з виборів народних депутатів як суб’єкти адміністративного права (2011)
Давиденко М. Л. - Про показники та тенденції злочинності в Україні (2011)
Олійничук Р. П. - Генезис вітчизняного кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку в дореволюційному періоді (2011)
Шамара О. В. - Поняття злочину проти основ національної безпеки України (2011)
Бауер Л. О. - Кримінологічно значущі ознаки осіб з психічними аномаліями та проблеми притягнення їх до кримінальної відповідальності (на матеріалах справ судів Запорізької області) 199-208 (2011)
Богатирьов А. І. - Витоки становлення та розвитку професійної деформації працівників виправних колоній середнього рівня безпеки (2011)
Журова І. І. - Правовий механізм звільнення від відбування покарання з випробуванням (2011)
Зубов Д. О. - Історико-правове дослідження кримінально-виконавчих установ відкритого типу (2011)
Ларіна О. В. - Історико-правовий аналіз законодавства, що встановлює відповідальність за грабіж (2011)
Луганський В. І. - Деякі проблемні аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за умисне невиконання судового рішення (2011)
Лучко С. В. - Зарубіжний досвід соціальної роботи із засудженими в кримінально-виконавчому законодавстві країн СНД (2011)
Басиста І. В. - Процесуальні рішення слідчого, що виражаються у формі подання: проблемні аспекти (2011)
Варцаба В. М. - Допит як спосіб одержання інформації про організовану групу (2011)
Весельський В. К. - Розвиток уявлень про криміналістичну тактику як розділ науки криміналістики (2011)
Вишня О. В. - Інформаційно-технічна мережа ОВС для боротьби з викраданнями вантажів на залізницях (2011)
Комаринська Ю. Б. - Особливості слідової картини умисних вбивств на залізничному транспорті (2011)
Лоскутов Т. О. - Природа предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2011)
Петрова І. А. - Дослідження маркування при проведенні судово-товарознавчих експертиз (2011)
Самбор М. А. - Відсутність події злочину та відсутність у діянні складу злочину як обставини, що виключають провадження у кримінальній справі: національний та зарубіжний досвід у забезпеченні прав, свобод та інтересів людини і громадянина під час прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи (2011)
Чаплинський К. О. - Тактика слідчого огляду при розслідуванні злочинів у сфері використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж (2011)
Щербакова Г. В. - Теоретичні засади формування та розвитку криміналістичної ситуалогії (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах (2011)
Рядінська В. О. - Застосування сервісу електронної пошти як спосіб належного повідомлення платників податків про проведення перевірок (2011)
Кравченко П. А. - Чи існують"вектори" історичного розвитку для України?, Мельник А. І. (2013)
Ревегук В. Я. - "Штаб Війська Українського" – остання повстанська організація полтавського краю(1929 – 1930 роки) (2013)
Бабенко Л. Л. - Взаємодія органів державної безпеки з органами партійної і державної влади у справі ліквідації православної церкви в Україні (2013)
Безотосний М. Т. - До питання історіографії проблеми сутності, структури та концептуальних засад української національної ідеї (2013)
Кривенко Ю. О. - Науково-організаційна діяльність О. В. Фоміна в гірських відділеннях Тифліського ботанічного саду (2013)
Кручиненко В. В. - Шлюбний стан сільського населення Миргородського полку в другій половині ХVІІІ століття: історико-демографічний аналіз (за даними Румянцевського опису) (2013)
Стаценко Д. В. - Самоліквідація осередків Української комуністичної партії (боротьбистів) у 1920-му році (на прикладі Полтавщини) (2013)
Якименко М. А. - Джерела формування та основні напрями використання бюджету органів місцевого самоврядування на Полтавщині епохи вільного підприємництва (1861 – 1917 роки), Краснікова О. М. (2013)
Лазуренко В. М. - Особливості розвитку селянських господарств України доби непу в історіографічних дослідженнях останньої чверті XX століття, Лазуренко Ю. М. (2013)
Молоткіна В. К. - Матеріально-технічне забезпечення видавництв Радянської України в системі державного видавничого об’єднання України (1930-1934 роки) (2013)
Шпак В. І. - Розвиток друкованих засобів масової інформації в тематичному, мовному і регіональному аспектах (1990-2010 роки) (2013)
Год Н. В. - Соціально-критичні течії у країнах Європи та США в період становлення індустріальної цивілізації (перша половина ХІХ століття) (2013)
Єрмак О. П. - Постать Івана Паскевича в працях полтавських істориків (2013)
Потапенко Я. О. - Трансформації базових моделей рецепції другої світової війни в українській історичній науці початку ХХІ століття (2013)
Тронько Т. В. - Восьмий Всеукраїнський науково-практичний семінар із всесвітньої історії у Полтаві (2013)
Шаповал Л. І. - Вшанування пам’яті політрепресованих українців– жертв тоталітаризму (до75-річчя Великого терору на Полтавщині) (2013)
Стародубець Г. М. - Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ– початок ХХ ст.): Монографія/ О. А. Буравський. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 452 с., Буравський О. А. (2013)
Ставнюк В. В. - Год Б. В., Год Н. В. "Еразм Роттердамський– "наставник Європи": історичні та педагогічні нариси" / Б. В. Год, Н. В. Год. – Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2012. – 206 с., Лобач О. О. (2013)
Довідка про авторів (2013)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2013)
Дубініна Н. В. - Технологія використання мультимедіа у навчально-виховному процесі технічного ВНЗ інженерно-будівельного профілю (2013)
Петков А. А. - Педагогические возможности тестов с восстанавливаемыми фрагментами (2013)
Бісіркін П. М. - Особливості використання комп’ютерних та інтернет-технологій в процесі практичних занять з трудового навчання учнів основної школи (2013)
Дементієвська Н. П. - Застосування інтерактивних онлайнових моделювань при виконанні лабораторних робіт з фізики (2013)
Зеленяк О. П. - Технології застосування середовищ динамічної геометрії (2013)
Тукало М. Д. - Електронні освітні ресурси для Інтернет-підтримки сучасного уроку хімії в профільній школі (2013)
Буйницька О. П. - Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету, Грицеляк Б. І. (2013)
Вакалюк Т. А. - Використання Інтернет-порталу e-olimp при проведенні занять з програмування у вищих навчальних закладах (2013)
Прилуцька Н. С. - Науково-освітні електронні бібліотеки у навчанні інформаційних систем та технологій майбутніх менеджерів, Яценко О. І. (2013)
Степура І. С. - Досвід використання платформи Open Journal Systems як засобу ознайомлення студентів магістратури із принципами роботи з електронними науковими виданнями (2013)
Метешкін К. О. - Досвід використання web-технологій у інтерактивній рекламі освітніх послуг, Поморцева О. Є. (2013)
Вольневич О. І. - Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні (2013)
Спірін О. М. - Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - Результативная встреча производителей и потребителей продуктов разделения воздуха (2012)
Лавренченко Г. К. - Термодинамический анализ криогенного разделения воздуха, Плесной А. В. (2012)
Бондаренко В. Л. - Cовершенствование безмашинных генераторов холода,использующих бросовые источники тепла, Далаков П. И., Лосяков Н. П. (2012)
Кузнецов В. В. - Анализ влияния эмпирических соотношений на интегральные характеристики низкотемпературных охладителей с пульсационной трубкой, Кухаренко В. Н. (2012)
Рутковский Ю. А. - Газодинамические резонансные явления во всасывающей системе и их использование для повышения эффективности воздушных поршневых компрессоров. 3. Резонансные характеристики компрессоров, Лавренченко Г. К. (2012)
Завадских Р. М. - Ксеноновая терапия: технические, правовые, медицинские и организационные аспекты, Костромитина Г. Г., Наумов С. А., Холодняк А. А., Беляева Е. В., Ситников Е. В., Давыдова Н. С., Собетова Г. В. (2012)
Троценко А. В. - Восстановление термодинамической работоспособности двухпоточного теплообменника в цикле высокого давления путем изменения расходов рабочих тел, Поддубная М. В. (2012)
Крикунов А. А. - Об обеспечении пожарной и экологической безопасности резервуарных парков с сернистой нефтью, Ленский А. Б., Бегишев И. Р., Андросов А. С., Реформатская И. И., Шишканов Б. А. (2012)
Графов А. П. - Анализ двух способов конденсационной очистки сырой Ne-He-смеси от азота, Васютинская Н. А. (2012)
Беловол А. Н. - Характер дефицита железа у пациентов с анемией различной степени тяжести, развившейся на фоне хронической сердечной недостаточности, Кравчун П. Г., Рындина Н. Г., Титова А. Ю., Мишина М. М. (2013)
Білай І. М. - Хіміко-фармакологічна оцінка ефективності застосування еналаприлу малеату при стенокардії напруження у осіб похилого та старечого віку, Стець Р. В., Гнітько І. В., Красько М. П., Хмельова А. В., Стець В. Р. (2013)
Власенко Н. О. - Вміст глутатіону в еритроцитах i кістковому мозку тварин при застосуванні мексидолу за умов гострого стрессу (2013)
Доценко С. Я. - Прихильність до антигіпертензивної терапії хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією (2013)
Єрмоленко Т. І. - Дослідження азотвидільної функції нирок статевонезрілих щурів на фоні застосування нового уролітичного засобу на основі сукцинатів за умов експериментального моделювання ниркової недостатності, Зупанець І. А., Отрішко І. А. (2013)
Жиляєв С. О. - Порівняльний аналіз вплив корвітину та ліпофлавону на показники енергетичного обміну у головному мозку щурів з моделлю тяжкої черепно-мозкової травми, Штриголь С. Ю. (2013)
Іванов А. В. - Церебропротекторна профілактика порушень пам’яті при застосуванні вальпроату натрію (2013)
Колесник А. П. - Влияние индекса массы тела на выживаемость больных с ранними стадиями немелкоклеточного рака легкого после оперативного лечения (2013)
Москвичов Є. П. - Вплив імунокоригуючих засобів на зміни цитокінового профілю в умовах курсового введення доксорубіцину (2013)
Ніженковська І. В. - Інформаційна забезпеченість населення щодо самолікування: стан, проблеми та шляхи оптимізації, Лисенко О. Ю., Дикуха І. М. (2013)
Павленова О. Ю. - Особливості змін показників функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на кір, Ушеніна Л. О., Рябоконь О. В., Машко О. П., Фурик О. О., Ушеніна Н. С., Савельєв В. Г., Онищенко Т. Є., Фірюліна О. М. (2013)
Плотник В. О. - Клінічна характеристика перебігу гестаційних процесів у жінок при невиношуванні вагітності (2013)
Резніченко Ю. Г. - Клініко-інструментальні характеристики кардитів у дітей раннього віку на фоні вродженого токсоплазмозу, Лебединець О. М. (2013)
Слонецкий Б. И. - Эффективность использования биолейкина в комплексном лечении больных с острым разлитым перитонитом, Максименко М. В., Лобанов С. М., Керашвили С. Г. (2013)
Чугунов В. В. - Модель психопатоґенезу психічних розладів у хворих на пневмоконіоз, Васякіна Л. О. (2013)
Білай А. І. - Еволюція хірургічних методів лікування пахових гриж, Клименко А. В., Русанов І. В. (2013)
Каджарян В. Г. - Эндогенная каннабиноидная система: роль в развитии эндокринной патологии, Соловьюк А. О., Бидзиля П. П. (2013)
Рябоконь Ю. Ю. - Сучасні підходи до лікування хворих на хронічний гепатит С з наявністю позапечінкових проявів, Машко О. П., Абрамов А. В., Іпатова Д. П. (2013)
Сыволап В. В. - Прямые ингибиторы ренина – новый подход в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с ожирением, сахарным диабетом, поражением почек и менопаузой, Герасько М. П. (2013)
Ткаченко Н. О. - Сучасний стан і характеристика соціальної відповідальності підприємницької діяльності, Червоненко Н. М., Книш Є. Г. (2013)
Білий A. K. - Дослідження рістстимулюючої активності 2-гетерил, Koваленко С. I., Приходько О. Б., Ємець Т. І. (2013)
Гладышев В. В. - Изучение влияния основы-носителя на биофармацевтические свойства назальной лекарственной формы дилтиазема, Кучина Г. К., Бурлака Б. С., Бирюк И. А., Григорьева М. Ю. (2013)
Завалько І. В. - Дослідження впливу кількісних характеристик допоміжних речовин на основні показники якості офтальмологічної/отологічної суспензії (2013)
Олексієнко Т. О. - Синтез 2-алкіламіно-4-метилхінолін-6-r’-феніл-сульфамідів та вивчення їх протимікробної активності, Гриценко І. С., Осолодченко Т. П. (2013)
Молодожонова О. О. - Передумови формування моделі управління лояльністю у фармацевтичному підприємстві, Бушуєва І. В. (2013)
Хортецька Т. В. - Дослідження оптимальних умов сушіння листя подорожника середнього, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Логвін П. А. (2013)
Шульга Л. І. - Концептуальні аспекти розробки фармакотерапевтичних засобів для стоматології та шляхи їх реалізації (2013)
Юрченко Д. М. - Вивчення протимікробної та протигрибкової активності нових похідних ксантиніл-7-ацетатних i ксантиніл-8-тіоацетатних кислот, Александрова К. В., Камишний О. М., Поліщук Н. М., Романенко М. І. (2013)
Литвиненко Т. М. - Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес підготовки провізорів-технологів (2013)
Корнієвська В. Г. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні фармацевтичної ботаніки (2013)
Сельський П. Р. - Обґрунтування доцільності застосування дистанційного оцінювання знань з морфології як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста, Боднар Я. Я. (2013)
Титул, зміст (2013)
Українське книговидання і книгорозповсюдження потребують державної підтримки (2013)
Петренко О. - Аналіз дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях за 2012 рік, Хювенен Ю. (2013)
Сухоруков К. - Углубляющийся кризис: книгоиздание России в 2012 году, Кириллова Л. (2013)
Иванова Е. - Тенденции книгоиздания Беларуси (по итогам 2011—2013 гг.) (2013)
Шпак В. - Джерельна база досліджень книговидавничої справи незалежної України (2013)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2013 році (2013)
Зарванська І. - Універсальна десяткова класифікація як система організації знань авторських оригіналів (2013)
Сищук О. - Удосконалення контенту веб-сайтів центральних органів виконавчої влади України (2013)
Федотова О. - Утвердження матеріалістичного світогляду в УСРР—УРСР (на прикладі обмеження випуску та розповсюдження релігійної літератури) (2013)
Лоза Г. - Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту під час Великої Вітчизняної війни (1941—1945) (2013)
Рябцева Л. - Еволюція формульного тексту на прикладах книг астронома Карла Кнорре (2013)
Шкуркіна В. - Теоретичні засади розвитку символьної комунікації: від знака до символа (на прикладі рун) (2013)
Смирна Л. - Українські художники-нонконформісти: естетичний протест (2013)
Гавеля Б. - Тарас Шевченко і польський національно-визвольний рух XIX століття (2013)
Скляренко Є. - Знайомство з книжковими новинками, налагодження творчих контактів (2013)
Кухленко А. - І традиції, і новації (2013)
Світло ідей Миколи Хвильового (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - Актуальные проблемы производства и использовагния КПГ и СПГ (2012)
Лавренченко Г. К. - "Эрликид" расширяет своё присутствие в России, Кебал Е. Е. (2012)
Кузьменко И. Ф. - Научно-конструкторская база, опыт разработки и производства ОАО "Криогенмаш" — совершенствованию СПГ-оборудования, Довбиш А. Л., Безруков К. В., Передельский В. А. (2012)
Вассерман А. А. - Совершенствование хранения и регазификации сжиженных газов при их морской доставке, Шутенко М. А. (2012)
Горячев Г. С. - Модернизация АГНКС с интегрированием в её состав оборудования для производства СПГ, Кульбякин В. П., Лебедев С. Ю., Попов Н. А., Желтобрюхов А. В., Суслов А. Н. (2012)
Жиляев Ю. Г. - Оборудование для производства и использования сжиженного и компримированного природного газа, Кельс Л. М., Подгорная М. В., Попов Л. В., Рогальский Е. И. (2012)
Смирнов А. В. - Поршневые компрессорные установки с различными типами главных приводов для сжатия углеводородных газов, Фесенко В. Н., Шаповалов А. В., Верныдуб С. И., Онищенко А. И., Теслик А. Н. (2012)
Рязанцев Г. Б. - Биометановая продуктивность донного ила Азовского моря, Мнацаканян В. Г., Хасков М. А. (2012)
Пятничко А. И. - Характеристики силовой установки, использующей холод регазификации СПГ и теплоту отработавших газов ГТУ, Онопа Л. Р., Лавренченко Г. К., Копытин А. В. (2012)
Троценко А. В. - Формализованное представление расчётных схем низкотемпературных систем (2012)
Жук Г. В. - Система сбора и утилизации биогаза полигона твёрдых бытовых отходов, Пятничко А. И., Баннов В. Е. (2012)
Иванов К. А. - Атмосферные испарители высокого давления для газификации СПГ и жидких продуктов разделения воздуха, Павлов Н. В. (2012)
Кошевий М. М. - Розвиток наукоємного сектора національної економіки України (2013)
Потоцька Т. Г. - Ідентифікація умов антикризового розвитку економіки України як основа державного регулювання ринку праці (2013)
Салига С. Я. - Підходи щодо визначення неспостережених доходів домогосподарств, Гнєушева В. О. (2013)
Серветник Н. О. - Аналіз основних індикаторів ділових циклів в Україні (2013)
Феофанова І. В. - Соціально-трудові відносини в перехідній економіці України (2013)
Безбородова Т. В. - Стан банківського кредитування в Україні в посткризовому періоді (2013)
Бережна Г. В. - Особливості експорту та імпорту послуг України (2013)
Кашпрук Ю. А. - Реформування системи інституційного регулювання банківської діяльності в Україні у контексті світового досвіду (2013)
Максимчук О. С. - Тpанспopт як пpiopитетний напрям екoнoмiчнoгo poзвитку сфеpи пoслуг (2013)
Покатаєва О. В. - Напрями вдосконалення системи управління місцевими фінансами, Жук С. П. (2013)
Сергєєв В. В. - Напрями вдосконалення діяльності закладів культури в умовах інноваційного й інформаційного розвитку держави, Світлічна С. М. (2013)
Чайка Ю. М. - Державне регулювання структурних трансформацій економіки України (2013)
Чириченко Ю. В. - Зовнішня торгівля послугами: глобальна емерджентність (2013)
Паршин Ю. И. - Разработка множественной регрессионной модели функционирования экономики днепропетровской области (2013)
Томарева-Патлахова В. В. - Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ (2013)
Чечуніна Г. В. - Особливості застосування математичних методів у процесі прийняття управлінського рішення в митних органах України (2013)
Ащаулов В. В. - Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку (2013)
Бакурова Г. В. - Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі, Трохимець О. І. (2013)
Білик О. С. - Впровадження енергозбереження на промислових підприємствах України як засіб формування еколого-інноваційних промислових підприємств (2013)
Гармідер Л. Д. - Розвиток кадрового потенціалу за життєвим циклом торговельного підприємства (2013)
Гринько Т. В. - Особливості сучасних інноваційних процесів підприємств сфери послуг (2013)
Ільяшенко В. А. - Організація обліку витрат і калькулювання собівартості в будівництві, Юхновська Ю. О. (2013)
Карапейчик І. М. - Потенціали та інші граничні характеристики підприємств як об’єкт економічних досліджень (2013)
Коваленко О. В. - Експрес-діагностика неплатоспроможності як необхідна складова механізму запобігання загрозі банкрутства підприємства (2013)
Кулько І. В. - Питання про сутність та напрями вдосконалення основних засобів підприємств (2013)
Лівіновська О. В. - Особливості фінансового забезпечення інтегрованих підприємницьких структур у сучасних ринкових умовах (2013)
Лозинська Т. М. - Забезпечення сільськогосподарських підприємств полтавської області керівниками, професіоналами, фахівцями, Сердюк О. І., Федірець О. В., Лєщина О. Г. (2013)
Прочан А. О. - Технології нейромаркетингових досліджень (2013)
Савченко Т. В. - Оцінювання ефективності методів визначення конкурентоспроможності хлібопекарних підприємств (2013)
Чала О. А. - Теоретичні основи визначення фінансового стану торговельних підприємств (2013)
Юхновська Ю. О. - Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств України (2013)
Косова Т. Д. - Механізми управління інститутами спільного інвестування: світовий досвід і Україна (2013)
Швороб Г. М. - Теоретичні підходи до трактування поняття фінансової безпеки (2013)
Шмиголь Н. М. - Суперечності в організації управління інвестиційною діяльністю банків в Україні та способи їх подолання, Антонюк А. А. (2013)
Пивоваров М. Г. - Система управління малими підприємствами регіону: стан, проблеми та розвиток (2013)
Вербицкая Н. О. - Мотивация и стимулирование труда как основные методы управления (2013)
Гранин А. Н. - Маркетинг инвестиций (2013)
Зенюк Л. А. - Методологические аспекты инновационной деятельности (2013)
Иванов Е. А. - Использование логистических методов для повышения конкурентной устойчивости предприятия (2013)
Иванова Ю. В. - Государственно-частное партнерство: опыт зарубежных стран и перспективы для республики Беларусь (2013)
Кунцевич О. Ю. - Оптимизация логистических процессов посредством экономико-математического моделирования (2013)
Маковский А. Л. - Некоторые аспекты применения математических методов при решении логистических задач (2013)
Никитина Э. И. - Развитие экспортного потенциала предприятия: продвижение продукции на зарубежные рынки (2013)
Фалько Л. П. - Логистические задачи в курсе математики средней школы как составляющего компонента стратегического ресурса современного общества (2013)
Хлюст Л. П. - Роль маркетинга персонала в системе управления на рынке труда (2013)
Джалал А. К. - Методи дослідження економічних процесів : монографія /, Жура В. В. (2013)
До уваги авторів (2013)
Комеліна О. В. - Оптимізація організаційної структури управління інноваційним розвитком регіонів, Христенко О. В. (2013)
Орлова О. М. - Комплексне оцінювання наявності та ефективності використання інвестиційних ресурсів регіону (2013)
Балабанова Н. В. - Конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України (2013)
Мітюшкіна Х. С. - Особливості участі України в міжнародних міграційних процесах, Самойленко І. В. (2013)
Ніколенко Т. І. - Інвестиційно-інноваційна діяльність Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки (2013)
Марена Т. В. - Сучасні комплексні методики оцінки рівня конкурентоспроможності фінансових ринків (2013)
Ведмідь Н. І. - Методика побудови базових сегментів споживачів санаторно-курортних та оздоровчих послуг з урахуванням сервісної компоненти (2013)
Бойко М. Г. - Пріоритети підвищення ефективності управління туристичними підприємствами (2013)
Мацука В. М. - Розвиток форм управіння готельними ТНК, Геращенко О. О. (2013)
Бударіна Н. О. - Фінансова безпека України в умовах економічної невизначеності світової фінансової системи (2013)
Кравченко В. О. - Сучасний стан світового та українського ринку нафти в умовах глобалізації, Гудаков О. К. (2013)
Булатова О. В. - Рівні інтеграційної складової стратегії розвитку країн (2013)
Беззубченко О. А. - Сучасний стан рівня конкурентоспроможності України та країн ЄС (2013)
Захарова О. В. - Особливості розвитку процесів глобальної інтеграції в транспортному секторі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - История и современность известного вуза (2012)
Подгорный И. П. - Харьковский автогенный завод: достижения и устремлённость в будущее (2012)
Лавренченко Г. К. - Улучшение показателей системы регазификации СПГ и подачи природного газа в магистральный газопровод, Копытин А. В. (2012)
Бондаренко В. Л. - Расчёт баромембранных процессов извлечения редких газов, Чуклин А. П. (2012)
Лавренченко Г. К. - Исследование работы детандер-компрессорного агрегата с двумя ступенями расширения в составе ВРУ среднего давления, Плесной А. В. (2012)
Тарасова Е. Ю. - Направления совершенствования воздухоразделительных установок ОАО "Криогенмаш", Кортиков А. В. (2012)
Бондаренко В. Л. - Оптимизация процессов извлечения изотопа 3 Не из природного гелия, Графов А. П., Куприянов М. Ю., Кислый А. А., Сирош А. С. (2012)
Черемных О. Я. - Анализ процессов эвакуации водорода при закритических параметрах из баков системы энергопитания орбитального корабля (2012)
Вассерман А. А. - Уравнения для расчёта равновесия жидкость-пар в бинарных смесях компонентов воздуха, Слынько А. Г., Галкин В. Н. (2012)
Бровко А. Д. - Создание вспомогательных систем кислородных станций, Воробьев А. В., Борщевский В. А. (2012)
Иванов К. А. - Быстросъёмные зажимы для газонаполнительных станций, Павлов Н. В., Иванов А. А. (2012)
Виноград Н. О. - Арбовірусні інфекції Північно-Західного Причорномор’я, Юрченко О. О., Дубіна Д. О. (2013)
Андрейчин М. А. - Поступ у лікуванні хворих на грип та інші ГРВІ, Копча В. С., Москалюк В. Д., Гиріна О. М., Йосик Я. І. (2013)
Прийменко Н. О. - Особливості преморбідного фону та перебігу пневмоній при грипі в осіб із поліморфізмом генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 (2013)
Потокій Н. Й. - Використання репродуктивних технологій для профілактики ВІЛ-інфекції, Щербінська А. М. (2013)
Веприк Т. В. - Спосіб удосконалення діагностики ВІЛ-асоційованої герпетичної інфекції, Матейко Г. Б. (2013)
Баланюк І. В. - Вплив дисбіозу товстої кишки на параметри клітинного імунітету ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2013)
Чикаренко З. О. - Вплив поліморфізму гену корецептора CCR5 на ризик несприятливого перебігу перинатальної ВІЛ-1-інфекції у дітей (2013)
Нікітіна О. Є. - Інфікування хворих на передпухлинні захворювання шийки матки папіломавірусами та вірусами простого герпесу, Лазаренко Л. М., Нікітін Є. В., Демченко О. М., Ковтонюк Г. В., Ганова Л. О., Шевчук В. О., Співак М. Я. (2013)
Покровська Т. В. - Кардіальні ускладнення у хворих на хронічну Епштейна-Барр вірусну інфекцію (2013)
Когутич А. І. - Клініко-біохімічні особливості хронічного гепатиту С у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень і ефективність галоаерозольтерапії, Андрейчин М. А. (2013)
Рикало Н. А. - Маркери деструкції сполучної тканини у сироватці крові дітей різних вікових груп, хворих на хронічні гепатити В і С , Рауцкіс В. А. (2013)
Ковальчук М. Т. - Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на розацеа та розацеа в поєднанні з лямбліозом і демодекозом, Климнюк С. І. (2013)
Ліпковська І. В. - Стан імунної системи у хворих на маніфестну форму хронічної стадії токсоплазмозу (2013)
Андрейчин Ю. М. - Мікрофлора верхньощелепних пазух і її адгезивна активність при гострому гнійному синуситі, Климнюк С. І., Покришко О. В. (2013)
Куновський В. В. - Клінічне значення бактеріологічних досліджень перитонеального випоту у комплексі діагностично-лікувального алгоритму у хірургічних хворих (2013)
Кужко М. М. - Вплив стандартної протитуберкульозної терапії на імунологічні показники хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Бутов Д. О. (2013)
Бондаренко А. М. - "Біохімічна" біопсія печінки у діагностиці фіброзу і цирозу печінки (частина II) (2013)
Шпікула Н. Г. - Корекція дисбіозу у минулому і сьогодні. Терапевтичні можливості сучасних бацилярних препаратів, Легеза К. М. (2013)
Крюгер О. О. - Сучасне трактування термінології в інфектології (2013)
Андрейчин М. А. - Як львівські рикетсіологи допомогли врятувати життя французькому колезі (з історії медицини), Сагайдаковський М. М. (2013)
Малий В. П. - Сибірка в Україні, Лядова Т. І., Брятко Н. В., Волгіна С. І., Морозов В. З. (2013)
Алексеєнко В. В. - Характеристика та особливості формування стійких вторинних осередків холери в Україні, Зарицький А. М., Марієвський В. Ф. (2013)
Ничик Н. А. - Сучасні методи лабораторної діагностики ГРВІ (2013)
Пам’яті Анатолія Леонтійовича Гураля (19.02.1937-07.05.2013) (2013)
Титул, зміст (2013)
Луків М. - Поезія (2013)
Гущин Є. - Поезія (2013)
Устименко А. - Поезія (2013)
Новакович Р. - Два оповідання з давноминулих літ (2013)
Копаниця М. - Не забудь (2013)
Чугуй Є. - Поезія (2013)
Ярмак О. - Поезія (2013)
Лисенко Л. - Публіцистика Євгена Сверстюка: пошук "істини" у ствердженні духовних цінностей (2013)
Іршенко В. - З любов’ю до України (2013)
Безотосний М. - Без мови немає нації, а без нації – держави (2013)
Калита В. - Герой сучасного українського роману: рух від успіху до щастя (2013)
Луньова Т. - Оскар для Варшави (2013)
Беценко Т. - Питання походження жанру і мови народних дум (підсумки досліджень) (2013)
Українець Л. - Конотація вокальних одиниць як засіб відтворення міфологеми сонце (на матеріалі української поетичної мови ХХ–ХХІ сс.), Гришко Ю. (2013)
Анікеєнко Ю. - Розділові семантико-синтаксичні відношення в сучасній українській мові (2013)
Сулима М. - Оповідання Євгена Гребінки "Приключения синей ассигнации" (компаративний аспект) (2013)
Зінченко Н. - Естетичне освоєння народної поезії поетами-романтиками Полтавщини (2013)
Пилипчук С. - "Безпристрасне вистудіювання тексту": методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка (2013)
Саєнко В. - Діалогічність і автотематизм у новелістиці Миколи Хвильового (2013)
Соловей О. - Еротика і містифікація в поезії Емми Андієвської (2013)
Наєнко М. - Літературна періодика і заник літературного процесу (2013)
Танана Р. - З історії одного експоната. До 125-річчя появи ікони Спаса Нерукотворного в Тарасовій світлиці (2013)
Деко О. - Тарас Шевченко. 1840. Два кроки в безсмертя (2013)
Титаренко Г. - Повість "Близнецы" Т. Г. Шевченка в перекладі І. М. Стешенка (2013)
Шкурка М. - Шляхами першої туристичної Шевченкіани на Полтавщині (2013)
Бичкова Д. - Дерево життя Надії Бабенко, Бабенко О. (2013)
Граб В. - Орнаменти долі Віктора Фурмана (2013)
Когут Г. - Олексій Оголевець і його вчення. Переднє слово Анни Оголевець (2013)
Рубан Л. - Музей Олеся Гончара як важливий складник системи навчально-виховної роботи в школі (2013)
Вертій О. - Етика Григорія Нудьги (2013)
Степаненко М. - Енциклопедія "Полтавіка" про вчених-мовознавців (2013)
Лазуренко В. - Буденне життя та врочистості в побутуванні українського селянства (2013)
Діптан І. - Суспільно-політичні погляди М. П. Драгоманова: візія І. П. Лисяка-Рудницького (2013)
Ревегук В. - Початок українського автокефального церковного руху на Полтавщині (1917–1923 рр.) (2013)
Мандрівка в світі цьому грішного Йоасафа, ігумена Мгарського (2013)
Степаненко Н. - Тематична рубрика "Українське слово й мистецтво" часопису "Рідний Край" про літературно-мистецьке життя в Україні (2013)
Дейна Г. - Напіврозкрита таїна доріг (2013)
Білик Г. - Галина Орлівна – Клим Поліщук: "Дієві жертви великого історичного лихоліття" (2013)
Танана Р. - Із Кобзарем у серці. До 95-річчя від дня народження Олеся Гончара (2013)
Подрига В. - "Живої пам’яті багаття": до 70-річчя від дня народження Петра Линовицького (2013)
Степаненко М. - Атомізований синтаксис: необхідність чи мода? Рецензія на книгу: Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць: (2013)
Баландіна Н. - Українська ввічливість як "наука душі". Рецензія на книгу: Журавльова Н. М. Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ століття : (2013)
Дичко І. - Дві книжкові новинки в доробку полтавських літераторів (2013)
Мелешко В. - "У сповіді молитвенних розмов": поезія Олександра Пушка. Рецензія на книгу: Пушко О. О. Завтра : Поезія. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 100 с. (2013)
Зелененька І. - Відчуття "рівнодення". Рецензія на книгу: Василенко В. С. Рівнодення. Поезії.– Вінниця : Планер, 2012. – 32 с. (2013)
Білик Г. - Уміння віднаходити ім’я. Рецензія на книгу: Плотникова Раїса. Без фіранок : Поезії.– Лубни : Комунальне видавництво "Лубни", 2013. – 242 с. (2013)
Наші автори (2013)
Бекеш С. Д. - Cатиричні вірші олеся бабія у західноукраїнській періодиці і половини хх століття (2013)
Городнюк Н. А. - Філософія речі у романі В. Домонтовича "Без ґрунту" (2013)
Грачова Т. М. - Ідеологічні константи памфлету М. Хвильового "Україна чи Малоросія" (2013)
Дуркалевич В. В. - Пам’ять як об’єкт метарефлексії у спогадах Анджея Хцюка "Атлантида" й "Місяцева земля" (2013)
Кара Т. С. - Змістовні і структурні ознаки історичної повісті (2013)
Кирилюк С. Д. - Проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка: антропологічний аспект (2013)
Максименко Г. А. - Загальнолюдські та національні цінності у дзеркалі творчості Володимира Малика (2013)
Мараховська Н. В. - Проблема гендерної ідентичності чоловіка в системі родинних стосунків на матеріалі творів Рейчел Каск (2013)
Мельничук І. В. - Міфологема роду як форма вираження авторської свідомості у поезії Ганни Чубач (2013)
Назаренко Н. І. - Наративні моделі малої прози В. С. Моема (2013)
Нестелєєв М. А. - Інтелігенція і народ у прозі Володимира Леонтовича (2013)
Офіцерова А. П. - Олена Пчілка за національний скарб українського народу (2013)
Просцевичене Е. И. - "Степь" А. Чехова и С. Бондарчука: экранизация как предмет нарратологии (2013)
Романенко Л. В. - Патріотична спрямованість оповідань для дітей Леоніда Полтави (2013)
Салій О. Р. - Дорога до смерті: танатологічний аспект осягнення гуцульського тексту (2013)
Сардарян К. Г. - Творчість Ірини Жиленко як культурний феномен (2013)
Титянин К. А. - Нарратологические точки зрения на фигуру иностранца в романах Ф. М. Достоевского, Мельничук И. Н. (2013)
Хорошков М. М. - Аксіологічний дискурс української літературної критики і публіцистики другої половини хіх – початку хх ст. (2013)
Зубар Л. С. - Особливості власних назв у науково-фантастичному романі Миколи Руденка "Син Сонця – Фаетон" (2013)
Олійник С. В. - Особливості репрезентації україномовної картини світу оцінними фразеологічними субстантивами (2013)
Титул, зміст (2013)
Супрун Н. П. - Визначення механічних характеристик термоклейових пакетів текстильних матеріалів, Василенко В. М., Щуцька Г. В. (2013)
Kotlyarova I. I. - Evaluation of measurement uncertainty of textiles quality, Goncharov A. S., Slizkov A. N. (2013)
Зейліш А. М. - Дослідження можливості покращення робочого циклу компресійного холодильника за рахунок збільшення холодоємкості випарника, Петко І. В. (2013)
Спірінцев В. В. - Програмне забезпечення при автоматизованому проектуванні, Пихтєєва І. В. (2013)
Абдуллин И. Ш. - Исследование процесса осветления модифицированного волоса шубной овчины в технологическом процессе их выделки, Шарифуллин Ф. С., Гайнутдинов Р. Ф. (2013)
Абдуллин И. Ш. - Модификация композиционных сорбционно-мембранных материалов для очистки сточных вод кожевенных предприятий, Ибрагимов Р. Г., Зайцева О. В., Парошин В. В. (2013)
Barsukov V. Z. - Stability of common and modified exfoliated graphite to oxidation, Chernysh O. V., Plavan V. P. (2013)
Лутфуллина Г. Г. - О влиянии компонентов пикельных растворов на структурирование белка дермы, Берселева М. Ю., Абдуллин И. Ш. (2013)
Гришанова И. А. - Активизация поверхностных свойств полимерных текстильных волокон в высокочастотном газовом разряде, Мигачева О. С. (2013)
Николаенко Г. Р. - Гидрофобизация кож специального назначения с помощью обработки неравновесной низкотемпературной плазмой, Шестов А. В., Кулевцов Г. Н. (2013)
Панкова Е. А. - Исследование возможности улучшения комплекса эстетических и эксплуатационных характеристик меховых материалов, Шарифуллин Ф. С., Усенко В. А. (2013)
Рахматуллина Г. Р. - Создание натуральных кож с улучшенными свойствами за счет их плазменной модификации (2013)
Чиркова Н. А. - Использование липосомальных композиций в производстве и эксплуатации кожи и меха, Есина Г. Ф., Чубатова С. А., Чипиленко Е. В. (2013)
Убушуева И. Г. - Обезжиривающая способность синергетических композиций ПАВ, Чурсин В. И. (2013)
Суворова О. К. - Визначення композиційно-технологічних ознак скатертин у івент-дизайні (для кайтерінгу), Бондар Г. Б. (2013)
Кудрявцева Н. И. - Актуализация профессиональных компетенций дизайнеров одежды в контексте проблем современных зрелищных искусств, Кокорина Г. В. (2013)
Пихтєєва І. В. - Моделювання корекції панелі керування верстату з ЧПК згідно ергономічних вимог (2013)
Денисенко Л. О. - Система енергетичного менеджменту як основа ефективного управління енергоспоживанням, Малогловець Р. Л. (2013)
Моргулець О. Б. - Історія розвитку побутового обслуговування населення України, Стріжко К. В. (2013)
Журавлёв А. С. - Клинико-патоморфологический анализ случаев тонзиллэктомии, Губина-Вакулик Г. И., Мани Ханс. (2013)
Лебедєва Н. Ю. - Фібринолітичні властивості бактерій роду Staphylococcus, ізольованих з поверхні шкіри (2013)
Мінухін В. В. - Вивчення протимікробної активності ефірної олії мануки та її комбінацій з антибіотиками по відношенню до збудників опікової інфекції in vitro, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Сіріца Г. В. (2013)
Симонова-Пушкарь Л. И. - Маркёры метаболизма коллагена в сыворотке крови больных раком молочной железы при фотомагнитной терапии радиоиндуцированных повреждений кожи, Гертман В. З. (2013)
Хазієв В. В. - Експресія рецепторів до ендотеліну-1 у вузлових еутиреоїдних неоплазіях щитовидної залози, Сорокіна І. В. (2013)
Щерба В. В. - Модулювання NO-синтаз при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту, Корда М. М. (2013)
Амбросова Т. М. - Ефективність застосування метформіну при цукровому діабеті 2-го типу: кардіоваскулярні, протективні та метаболічні ефекти (2013)
Коваль С. Н. - Прогнозирование тяжести течения гипертонической болезни у больных сахарным диабетом 2-го типа методом "деревьев классификации", Першина Е. С., Старченко Т. Г., Арсеньев А. В. (2013)
Коваль С. Н. - Структурно-функциональные показатели сердца, инсулинорезистентность и нарушения липидного обмена у больных гипертонической болезнью с метаболическим синдромом и бессимптомной гиперурикемией, Снегурская И. А., Мысниченко О. В., Юшко К. А., Пенькова М. Ю. (2013)
Коломієць М. В. - Виявлення порушень обміну ксантинів у хворих на хронічну серцеву недостатність із супутньою хронічною хворобою нирок (2013)
Осовська Н. Ю. - Клінічне значення аномальних хорд лівого шлуночка (2013)
Чуб О. И. - Выявляемость плазмид-индуцированных генных механизмов резистентности у больных пиелонефритом (2013)
Ясинский Р. Н. - Изменения в белковом обмене при ВИЧ/СПИД-ассоциированном впервые диагностированном туберкулёзе лёгких у больных с различным уровнем угнетения иммунной системы, Шальмин А. С., Растворов А. А. (2013)
Логвінова О. Л. - Оцінка виживаності дітей з легеневою гіпертензією на тлі бронхолегеневої дисплазії (2013)
Чайченко Т. В. - Система інтегральної допомоги дітям з ожирінням і метаболічним синдромом (2013)
Чернуский В. Г. - Роль сенсбилизации в патогенезе бронхиальной астмы у детей (2013)
Бондаренко А. В. - Клиническая эффективность применения доксициклина при лечении болезни от кошачьих царапин, Максименко И. Н., Гвоздецкая М. Г. (2013)
Соломенник А. О. - Сложные липиды крови у больных хроническим гепатитом С (2013)
Юрко К. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції в Харківській області (2013)
Аксенко А. А. - Эндоваскулярное и эндовасулярно-хирургическое лечение аневризм аортоподвздошного сегмента: проблемы и решения, Савенков В. И. (2013)
Каджоян А. В. - Значення онкомаркерів у діагностиці та лікуванні недрібноклітинного раку легені. (Огляд літератури) (2013)
Лесовой В. Н. - Проблема обучения технике лапароскопических урологических операций в Украине и пути её решения, Галлямов Э. А., Савенков В. И. (2013)
Пятикоп В. А. - Преимущества предоперационной эмболизации гиперваскуляризированных менингососудистых опухолей, Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Котляревский Ю. А., Пшеничный А. А., Набойченко А. Г. (2013)
Голка Г. Г. - Рентгенометрический анализ кинематики шейных позвоночных сегментов при ортезировании больных с дегенеративной нестабильностью, Фадеев О. Г., Рябов О. В., Истомин Д. А., Олейник А. А. (2013)
Литовченко В. А. - Клиническая эффективность комплексного лечения больных ревматоидным артритом с применением экстракта плаценты, Березка Н. И., Гулида М. О., Гарячий Е. В. (2013)
Соколова И. И. - Стоматологическая заболеваемость пожилых больных, Савельева Н. Н. (2013)
Содержание (2013)
Петренко Д. Є. - Верифікація методу визначення протяжності фіксації хребта під час виконання вентрального коригувального спондилодезу, Мезенцев А. О., Демченко А. В., Барков О. О. (2013)
Салиев М. М. - Результаты лечения врожденных гипоплазий плюсневых костей методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову, Равшанов Ш. Н., Жабборберганов О. Д., Холов З. С., Хужаназаров И. Э., Кадыров С. С. (2013)
Шевченко С. Д. - Діагностика ушкоджень дистального відділу променевої кістки у дітей, Корольков О. І., Мартюк В. І., Яковенко І. Г. (2013)
Ненько А. М. - Влияние нарушений фазно-тонической деятельности мышц конечностей на формирование неблагоприятных исходов ортопедо-хирургического лечения детей с церебральными спастическими параличами, Пономаренко Ю. Н., Сиротюк М. В. (2013)
Корольков А. И. - Концептуальные подходы к диагностике и профилактическому лечению подвывиха и вывиха бедра у больных с детским церебральным параличом, Люткевич Н. И., Хащук А. В. (2013)
Дюкенджиев Е. Р. Метод для абилитации детей с церебральным параличом и спинномозговыми заболеваниями при использовании эволюционного робота - (2013)
Хмелевская И. О. - , Солнцева И. Л., Чернышова И. Н., Луковенко А. А., Литвиненко О. Н. Использование ортезов из силиконового материала в реабилитации детей с ортопедическими проявлениями неврологических заболеваний (2013)
Гадяцький О. В. - Методика контролю дії корсету для сидіння у пацієнтів з нервово-м’язовою деформацією хребта, Роман Л. К., Василенко І. М., Качер В. С., Чернишова І. М. (2013)
Головаха М. Л. - Особенности метаболизма лабораторных крыс при биодеградации имплантата из сплава на основе магния, Беленичев И. Ф., Черный В. Н., Яцун Е. В. (2013)
Бабуркина Е. П. - Латеральный релиз и ушивание медиального отдела феморопателлярного сочленения, Сименач Б. И., Пустовойт Б. А. (2013)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства синовиальной жидкости у больных гонартрозом, Лукашенко Л. В., Головкина Е. С. (2013)
Поворознюк В. В. - Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в комплексному лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів, Орлик Т. В., Крочак С. П., Парахіна Т. В. (2013)
Голобородько С. А. - Болезнь Нора: описание случая, Криничанская М. И., Котлярова В. Е. (2013)
Азизов М. Ж. - Способ хирургического лечения несросшихся переломов и ложных суставов костей верхней конечност, Абдулхаков Н. Т., Рахимов А. М. (2013)
Филиппенко В. А. - Различные пары трения эндопротезов тазобедренного сустава (2013)
Махамбетчин М. М. - Рентгенологические признаки скрытых и труднодиагностируемых пневмотораксов, Стовба В. Г. (2013)
Анатолий Николаевич Кейер (2013)
Григоровский В. В. - Аспекты патоморфологии и номенклатуры в современной классификации неспецифических остеомиелитов (2013)
Білінський П. І. - Концепція малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки, Чаплинський В. П., Андрейчин В. А. (2013)
Дедух Н. В. - Костная ткань в норме и при остеопорозе: препараты кальция и витамина D (обзор литературы), Побел Е. А. (2013)
Лизогуб М. В. - Анестезіологічне забезпечення хірургічних втручань у положенні хворого на животі (огляд літератури), Кострикова Е. В., Хмизов А. O. (2013)
Зазірний І. М. - Сучасні методи лікування переломів дистального епіметафіза променевої кістки (огляд літератури), Василенко А. В. (2013)
Коструб О. О. - Конференція ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії", Зазірний І. М. (2013)
Коструб О. О. - IX конгрес Міжнародного товариства з артроскопії, хірургії колінного суглоба та ортопедичної спортивної медицини (ISAKOS), Зазірний І. М., Болховітін П. В. (2013)
Филиппенко В. А. - Научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием "Актуальные проблемы современной ортопедии и травматологии", Бондаренко С. Е., Кикош Г. В. (2013)
Філіпенко В. А. - V Українсько-польська науково-практична конференція "Складне і ревізійне ендопротезування великих суглобів", Бондаренко С. Є., Підлісецький Т. М. (2013)
Отчеты (2013)
Биографический очерк о Моисее Абрамовиче Фришмане (2003)
Воспоминания профессора Т. Г. Яковлевой (МИИТ) (2003)
Воспоминания доцента Р. С. Липовского (ДИИТ) (2003)
Рыбкин В. В. - История, достижения, перспективы отраслевой путеиспытательной научно-исследовательской лаборатории Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Моисеенко К. В. (2003)
Костюк М. Д. - Оцінка параметрів пружної клеми марки КП-5.2, Рибкін В. В., Бондаренко І. О., Іванченко Н. М. (2003)
Gerber U. - A relationship between the service life of the permanent way and the inhomogeneity of the substructure (2003)
Рибкін В. В. - Знаходження вертикальної нерівності залізничної колії за даними вагона-колієвимірника, Сисин М. П. (2003)
Рибкін В. В. - Моделювання життєвого циклу залізничних рейок в колії, Баль О. М. (2003)
Рибкін В. В - Применение номограмм для определения возвышения наружного рельса и допускаемых скоростей движения в кривых, Патласов А. М., Власенко А. В. (2003)
Карпущенко Н. И. - Износ и сроки службы рельсов и колес подвижного состава, Котова И. А. (2003)
Карпущенко Н. И. - Технико-экономическое сравнение современных промежуточных скреплений, Антонов Н. И., Величко Д. В. (2003)
Новакович В. И. - Устойчивость бесстыкового пути под движущимся поездом (2003)
Грицык В. И. - Аналитические функции стабильности объектов земляного полотна (2003)
Новакович М. В. - Удлинение или восстановление сваркой рельсовых плетей с введением их в желаемую температуру закрепления с применением натяжных устройств, Карпачевский Г. В., Курилина И. А., Потлов А. В. (2003)
Новакович М. В. - О резервах увеличения прочности и устойчивости бесстыкового пути, Григорьева Л. А., Курилина И. А. (2003)
Жадан Г. Г. - К вопросам обеспечения устойчивой работы бесстыкового пути (2003)
Свистунов В. Н. - Совершенствование методического обеспечения дисциплин, изучающих взаимодействие пути и подвижного состава (2003)
Борисов Э. А. - Применение спутниковых технологий при изысканиях железных дорог (2003)
Спиридонов Э. С. - Наукоёмкие подходы к прогнозированию линейно протяжённых объектов, Емельянов Р. Е., Куликова И. В., Денисов А. А., Жеребцова В. (2003)
Данович В. Д. - Определение допускаемых скоростей движения грузовых вагонов по железнодорожным путям колеи 1520 мм, Рыбкин В. В., Мямлин С. В., Рейдемейстер А. Г., ТрякинА. П., Халипова Н. В. (2003)
Матвецов В. И. - Продольные силы, возникающие в пути впереди тормозящего поезда, Ковтун П. В., Кебиков А. А. (2003)
Матвецов В. И. - Анализ состояния и перспективы развития путевого хозяйства на белорусской железной дороге, Ковтун П. В., Кебиков А. А. (2003)
Татуревич А. П. - Результаты определения фактических значений жесткости пути для исследований взаимодействия пути и подвижного состава (2003)
Уманов М. И. - Исследования напряженно-деформированного состояния пути со скреплением КПП, Ковалев В. В., Сова С. Н. (2003)
Бельтюков В. П. - Разработка автоматизированного рабочего места дорожного мастера дистанции пути (2003)
Блажко Л. С. - Варианты систем технического обслуживания текущего содержания пути машинизированными комплексами (2003)
Демченко С. М. - Впровадження нових конструкцій залізничної колії на залізницях України (2003)
Певзнер В. О. - Совершенствование системы технического обслуживания пути, Прохоров В. М. (2003)
Рибкін В. В. - Раціоналізація перебудови кривих в плані при підвищенні швидкостей руху поїздів, Курган М. Б., Курган Д. М., Харлан В. І. (2003)
Курган Н. Б. - Критерии определения допускаемой скорости движения в кривых (2003)
Татуревич А. А. - Теоретические исследования устойчивости подвижного состава против схода от вкатывания гребня колеса на рельс (2003)
Даніленко Е. І. - Визначення строків служби стрілочних переводів, Карпов М. І., Бойко В. Д. (2003)
Даніленко Е. І. - Сучасний підхід до визначення сил взаємодії колії та рухомого складу в зоні стрілочного переводу, Молчанов В. М. (2003)
Данович В. Д. - Влияние параметров грунта на значения вертикального модуля упругости пути, Рыбкин В. В., Патласов А. М., Бондаренко И. А. (2003)
Бугайов А. К. - Порівняльний аналіз та впровадження результатів практичних розрахунків земляного полотна з варіацією динамічного впливу, Петренко В. Д., Тютькін О. Л., Цепак С. В. (2003)
Говоруха В. В. - Создание и внедрение упругих элементов промежуточного скрепления рельсового пути (2003)
Желнин Г. Г. - Концепция совершенствования конструкции пути, Лысюк В. С., Кузнецов В. В. (2003)
Корженевич И. П. - Обеспечение точности съемки кривых при возрастании скоростей движения поездов, Ренгач Н. Г. (2003)
Шехватов А. А. - Вероятностные методы оценки несущей способности рельсов в процессе эксплуатации (2003)
Шехватов О. О. - Дослідження роботи рейок в кривих ділянках колії в умовах метрополітену, Вітольберг В. Г., Потапов Д. О. (2003)
Левочко Б. С. - Методика визначення параметрів хвилеподібного зносу поверхні катання рейок по кореляційній функції, Махота А. О., Шехватов О. О. (2003)
Радкевич А. В. - Матричная структура оценки организационно-технологических возможностей строительной организации, Яковлев С. А., Матусевич А. А. (2003)
Список скорочень назв організацій (2003)
Титул, зміст (2013)
Гриценко В. И. - Академик Ивахненко Алексей Григорьевич — ученый и педагог. К 100-летию со дня рождения (2013)
Гриценко В. И. - Здоровье — профилактика: принципы и постулаты, Вовк М. И., Кифоренко С. И., Котова А. Б. (2013)
Коваленко Н. Н. - Информационная система прямого мониторинга самостоятельного дыхания пациента, Куцяк А. А. (2013)
Довбыш А. С. - Информационно-экстремальный алгоритм обучения системы диагностирования инфекционных патологий, Стадник А. А., Руденко М. С. (2013)
Ермакова И. И. - Компьютерная модель терморегуляции человека при погружении в воду, Солопчук Ю. Н. (2013)
Мазурок Т. Л. - Адаптивное управление обучением на основе синергетического подхода (2013)
Прокопчук Ю. А. - Формальная модель базовых сущностей "орграф значений" и "структурная энергия" (2013)
Пархомчук Д. М. - Идентификация многомерных систем с использованием генетических алгоритмов оптимизации, Визнюк Е. В. (2013)
Аннотации (2013)
Информация об авторах (2013)
Антофій Н. М. - Економічна сутність кінцевого споживання: методологічні аспекти (2013)
Більцан А. О. - Розвиток соціального захисту населення: історична довідка (2013)
Ільяшенко В. А. - Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції (2013)
Кулішов В. В. - Особливості світової глобалізації в сучасних умовах (2013)
Топільницька Я. О. - Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання (2013)
Yagan M. - The analysis of Russia influence on the transformation of energy strategy of the European Union (2013)
Андрушків Б. М. - Особливості організації транспортного обслуговування в умовах трансформаційного суспільства, Погайдак О. Б., Кирич Н. Б., Керничний Б. (2013)
Волощенко Л. М. - Оцінка динамічної стійкості фінансової системи країни і регіону (2013)
Домашенко С. В. - Сучасні інформаційні технології у розвитку ринку туристичних послуг Запорізького регіону (2013)
Дятлова В. В. - Лідерство країн у світовій і регіональній торгівлі на засадах активної участі у розвитку стандартизації (2013)
Залунін В. Ф. - Оцінка економічної ефективності будівництва автомобільних доріг, Щеглова О. Ю., Лаже М. В. (2013)
Кучмійов А. В. - Використання інструментів екологічного маркетингу для підвищення рівня екологічної безпеки регіону (2013)
Медвідь В. Ю. - Сучасні концепції та теорії економічного регіонального розвитку (2013)
Гнєушева В. О. - Тенденції розподілу фінансових ресурсів у секторі домогосподарств у розвинених країнах світу та в Україні (2013)
Афанасьєва М. Г. - Теоретико-методологічні підходи моделювання ризику в процесі розвитку виробничо-економічної діяльності гірничорудного підприємства (2013)
Кравець Т. В. - Прогнозування цінової динаміки світового ринку зернових методом сингулярного спектрального аналізу, Петрик М. В. (2013)
Трофименко Г. С. - Аналіз методів моделювання економічних структур у сфері медичного обслуговування (2013)
Шапошников К. С. - Сучасні особливості прийняття управлінських рішень: креативний аспект (2013)
Височин І. В. - Соціально-демографічні фактори розвитку товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України (2013)
Григор’єв С. М. - Стратегія ресурсозбереження в металургії спеціальних сталей на прикладі використання губчастого феровольфраму, Головань О. О. (2013)
Закаблук Г. О. - Удосконалення форм і систем оплати праці за мотиваційним та стимулюючими механізмами (2013)
Зенюк Л. А. - Роль качества в экономике (2013)
Зикіна В. О. - Оцінювання ефективності формування стратегії інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Сучасна стратегія управління персоналом на підприємстві в умовах ринкової економіки (2013)
Карчевська Г. Г. - Особливості процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах (2013)
Корінєв В. Л. - Обґрунтування заходів щодо підвищення попиту на продукцію підприємства, Мокроусова Ю. О. (2013)
Корінєв В. Л. - Нормативно-правове регулювання рекламної діяльності підприємства, Олійник І. В. (2013)
Король С. А. - Показники якості продукції та методи їх оцінювання (2013)
Криворотько І. О. - Дослідження зарубіжного досвіду мотивації персоналу для використання в українських умовах (2013)
Нусінов В. Я. - Прогнозування економічних показників гірничорудного підприємства, які безпосередньо впливають на його ефективність у процесі розподілу запасів ресурсів залізорудної сировини, Турило А. М., Афанасьєв І. Є. (2013)
Приходько І. П. - Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку (2013)
Семенов Г. А. - Особливості розробки бізнес-плану для металургійного підприємства, Семенов А. Г., Єлькін А. В. (2013)
Семенов Г. А. - Впровадження безтарифної системи оплати праці, Складанна К. І. (2013)
Семенов А. Г. - Резерви продуктивності праці та їх вплив на оплату праці, Юсипчук Л. А. (2013)
Тунік А. Г. - Організація маркетингових досліджень на підприємстві ПАТ ПБК "Славутич” (2013)
Юхновська Ю. О. - Методи аналізу ефективності інтегрованих корпоративних структур (2013)
Апарова О. В. - Аналіз прозорості державних фінансів в Україні (2013)
Буряк О. П. - Банківська криза: суть, причини, наслідки (2013)
Дроботя Я. А. - Центральні банки: погляд у минуле (2013)
Марчук О. О. - Основні віхи у формуванні грошово-кредитної політики в Україні (2013)
Стичінська О. О. - Обґрунтування концепції фінансового регулювання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування (2013)
Тарасов І. Ю. - Маркетингова макросегментація вкладників банків (2013)
Сачовський І. М. - Особливості сільськогосподарського виробництва на івано-франківщині в сучасних умовах (2013)
Шмиголь Н. М. - Аналіз методів оцінювання ринкової вартості бренда, Антонюк А. А. (2013)
Ярошевська О. В. - Особливості аналізу фінансового стану акціонерного товариства, Світла А. О. (2013)
Гальцова О. Л. - Малий бізнес: стан та перспективи розвитку в агропромисловому комплексі (2013)
Семенов Г. А. - Сучасне фінансування та якісний склад кадрів України як запорука ефективності навчального процесу, Трелецька Г. В. (2013)
Фесенко В. І. - Оздоровче фізичне виховання у вищому навчальному закладі як фактор зростання соціально-економічного ефекту суспільства, Гетьман А. О., Перова Т. К., Суббота Ю. В. (2013)
Лепьохін О. В. - Визначення та порівняльний аналіз маркетингової категорії "освітня послуга” і "освітній продукт” у загальній системі інформаційних ресурсів, послуг і продуктів, Прокопченко П. О. (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
К 90-летию со дня рождения академіка В. М. Глушкова (2013)
К 100-летнему юбилею академика Н. М. Амосова (2013)
Гриценко В. И. - Нейросетевые распределенные представления для интеллектуальных информационных технологий и моделирования мышления, Рачковский Д. А., Гольцев А. Д., Лукович В. В., Мисуно И. С., Ревунова Е. Г., Слипченко С. В., Соколов А. М., Талаев С. А. (2013)
Гольцев А. Д. - Алгоритм последовательного определения текстурных признаков, характеризующих однородные текстурные области, для задачи сегментации зображений, Гриценко В. И. (2013)
Ревунова Е. Г. - Подход рандомизации в задачах восстановления сигналов по результатам непрямых измерений (2013)
Куссуль Э. М. - Микромеханика как полигон для оценки методов искусственного интеллекта в производстве, Байдык Т. Н. (2013)
Слипченко С. В. - Распознавание именованных сущностей с использованием контекстных векторов (2013)
Лукович В. В. - Простая архитектура нейронной сети для распознавания рукописных цифр (2013)
Ермакова И. И. - Моделирующий комплекс для прогноза эффекта общего и регионального ультразвукового воздействия на человека, Тадеева Ю. П. (2013)
Лябах Е. Г. - Математические модели для исследования влияния оксида азота и миоглобина на кислородный режим клетки (2013)
Аннотации (2013)
Информация об авторах (2013)
Костицький М. В. - Питання про методологію психологічної науки (2013)
Кузьмін Р. Р. - Питання правового регулювання державних закупівель в Україні (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: дискусія продовжується, Сидорчук Ю. В. (2013)
Ірхін Ю. Б. - Психолого-кримінологічні засади впливу засобів масової інформації на імідж міліції та правосвідомість молоді (2013)
Медведєв В. С. - Юридично-психологічна характеристика сучасних проблем української молоді: проблема проституції, Шевченко О. М. (2013)
Скулкіна К. М. - Ксенофобія як психолого-правова проблема, Ваврик Т. Ю. (2013)
Мойсеєва О. Є. - Можливості використання теоретичних положень основних напрямів психології особистості у корекції агресивності (2013)
Захаренко Л. М. - Особливості ціннісного компоненту життєвої перспективи курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2013)
Малкова Т. М. - Сприйняття та оцінювання навчально-виховного процесу й формування професійних намірів курсантів-першокурсників (2013)
Бондаренко В. В. - Методика підготовки майбутніх правоохоронців до протиборства із супротивником, озброєним ножем, Пронтенко К. В., Пронтенко В. В. (2013)
Пліско В. І. - Навчання прийомам фізичного впливу та рукопашного бою на основі раціонального співвідношення теоретичних і практичних занять, Бутов С. Є. (2013)
Радомський І. П. - Самоосвіта як важлива складова самореалізації працівників органів внутрішніх справ України у професійній діяльності (2013)
Nitenko O. V. - The newest master’s degree programmes in universities of Austria (2013)
Волошина О. В. - Особистісні детермінанти формування суб’єктивних стратегій розвитку керівників органів внутрішніх справ (2013)
Лигун Н. В. - Психологічні чинники ефективного управлінського впливу в органах внутрішніх справ (2013)
Чижевський С. О. - Удосконалення стилю керівництва колективом підрозділу внутрішніх військ МВС України як завдання діяльності психолога (2013)
Хлонь О. М. - Психологічний аспект здійснення ефективної управлінської діяльності при прийнятті рішень, пов’язаних із ризиком (2013)
Паламарчук В. В. - Аналіз психологічної готовності застосування вогнепальної зброї працівниками міліції, Арутюнов С. О., Дьоміна М. С. (2013)
Александров Д. О. - Психологічні механізми особистісної деформації працівника органів внутрішніх справ як наслідок професійної дезадаптації (2013)
Пузирьов М. С. - Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації та індивідуалізації виконання покарання (2013)
Користін О. Є. - Актуалізація інтеграції психології і оперативно-розшукової діяльності (2013)
Пічкуренко С. І. - Особливості психологічних заходів оперативно-розшукової діяльності, що здійснюють оперативні працівники підрозділів служби внутрішньої безпеки МВС України (2013)
Гуйван О. О. - Співвіднесення лідерства та керівництва в умовах взаємодії слідчого і працівників оперативних підрозділів ОВС під час розкриття й розслідування злочинів (2013)
Муранова В. В. - Основні тенденції та соціально-психологічні проблеми розвитку міграційних процесів в епоху глобалізації (2013)
Корольчук В. В. - Маніпуляція з кримінологічної точки зору як один із засобів учинення злочинів (2013)
Майгур О. С. - Особливості особистості неповнолітнього, що сприяють втягненню у злочинну діяльність (2013)
Ніколенко Д. О. - Роль антиципації у профілактиці девіантної поведінки неповнолітніх з особливими потребами, засуджених до позбавлення волі (2013)
Кушнарьов С. В. - Формування соціально значущих якостей у неповнолітніх засуджених у процесі групової доброчинної діяльності (2013)
Мироненко В. П. - Наявність небезпеки для виховання та розвитку дитини – визначальна умова її відібрання у батьків (2013)
Рудницька О. П. - Соціальна робота щодо виховання дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, у прийомних сім’ях: зарубіжний та національний досвід, Пилипчук А. П. (2013)
Резюме (2013)
Борейко В. І. - Напрями підвищення якості роботи вищої школи україни після її приєднання до болонського процесу (2013)
Борейко Г. Д. - Вищі навчальні культурно-мистецькі заклади україни в контексті болонського процесу (2013)
Гарієвський Ю. В. - Педагогічні цінності – об’єкт дослідження педагoгічної аксіології (2013)
Грицай Н. Б. - Розвиток методики проведення екскурсій з біології у 20-х роках ХХ століття (2013)
Красовська О. О. - Методичні засади впровадження інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти (2013)
Кузьменко А. П. - Математичні компетенції у підготовці бакалавра з інформатики, Єпік Н. Б. (2013)
Кукалець М. В. - Формування природознавчих компетентностей учнів початкових класів у процесі роботи з підручником "Природознавство" (2013)
Лотюк Ю. Г. - Хмарні технології у навчальному процесі внз (2013)
Марчук О.О. - Українська читанка М. Кузьмової як орієнтир для підготовки підручників у наш час (2013)
Матвійчук А. В. - Викладання європейського права у вищій школі України: ментальний аспект, Олешицький Ю. Ю. (2013)
Мельничук Л. Б. - Зміст, форми та методи формування громадянської позиції молодших школярів (2013)
Михальчук Н. О. - Розвиток соціального інтелекту майбутнього педагога засобами активного навчання, Івашкевич Е. З. (2013)
Міськова Н. М. - Формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Овдійчук Л. М. - Особливості організації самостійної та індивідуальної роботи у ВНЗ (2013)
Попова Д.А. - Проблема полікультурної освіти у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (2013)
Сойко І. М. - Розвиток мовлення - найважливіша умова успішного навчання молодших школярів (2013)
Харитон І. М. - Новостильовий духовний концерт в українській культурі доби просвітництва, Беднарчук М. В. (2013)
Цимбалюк О. М. - Особливості розвитку професійної комунікативної діяльності вчителя у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття (2013)
Яницька О. Ю. - Діагностика операціональної сфери візуального мислення підлітків, Іванюта О. В. (2013)
Ясінський М. М. - Методологія історичної образографії: перспективи запровадження дисципліни "Історична образографія" в загальноосвітній школі (2013)
Гірак А. М. - Взаємоінтеґрація логіко-змістовних частин поєдинку карате, Завацька Л. А. (2013)
Горбатюк С. О. - Ефективність застосування лазерофорезу диклофенаку в комплексному лікуванні хворих на гонартроз, Горбатюк Н. Р., Карпенко О. С. (2013)
Гринюк Т. Ю. - Шляхи підвищення життєдіяльності: оздоровча фізична культура (2013)
Жовнір І.І. - Фізична реабілітація хворих з мозковим інсультом (2013)
Кіркова Т. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентської молоді, Леськів-Бондарчук Т. (2013)
Петрук А. П. Петрук О. М. - Формування гармонійно розвиненої особистості в умовах роботи пришкільного оздоровчого табору з денним перебуванням дітей (2013)
Поташнюк І. В. - Стан здоров’я учнів початкової школи і стратегія його зміцнення шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій у педагогічний процес, Дем’янчук А. С. (2013)
Романишин М. Я. - Використання науково-доказової практики фізичної реабілітації в неврології (2013)
Романова В І. - Фізична реабілітація студентів, які мають хронічні захворювання органів дихання, Бондар Т.В. (2013)
Федорович О.В. - Здоровий спосіб життя – здорова нація, Сотник Ж. Г. (2013)
Лазор Л. И. - Перспективы становления трудового процессуального права в системе процессуальных отраслей права (2013)
Іншин М. І. - Удосконалення класифікації державних службовців як один із факторів ефективного функціонування державної служби України (2013)
Ярошенко О. М. - Рівність трудових прав працівників – основна засада конституційно-правового регулювання соціально-трудових відносин (2013)
Шамшина І. І. - Щодо вдосконалення правового регулювання відповідальності роботодавця в умовах ринкових відносин (2013)
Чутчева О. Г. - Соціальний аудит як інститут права соціального забезпечення (2013)
Капліна Г. А. - Характеристика концепції гідної праці в Україні (2013)
Івчук Ю. Ю. - Охорона праці: міжнародні та європейські вимоги (2013)
Татаренко Г. В. - Проблемні питання призначення обшуку згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Плахотіна Н. А. - Реалізація функцій трудового права в трудоправових охоронних відносинах (2013)
Лазор І. В. - Місце галузевої колективної угоди у механізмі регулювання найманої праці (2013)
Омельченко Т. В. - Правовий аналіз гарантій як складової механизму забезпечення здійснення наданих жінкам трудових прав (2013)
Церковна А. О. - К вопросу о правовой регламентации отношений, связанных с осуществлением права жены на содержание во время беременности и в случае проживания с нею ребёнка (2013)
Стрекалов А. Є. - Міжнародно- правові стандарти криміналізації діянь (2013)
Нікітенко О. І. - Внутрішня безпека як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави (2013)
Яценко Т. С. - Диалектика частных и публичных интересов в гражданском праве (2013)
Ісаков М. Г. - Класифікація суб’єктів державної контрольної діяльності в економічній сфері (2013)
Аргунова А. М. - Заохочення посадових осіб податкової міліції (2013)
Білощук Я. - Визначення сутності функцій оплати шахтарської праці (2013)
Барський А. С. - Щодо оплати праці працівників, які поєднують роботу з навчанням (2013)
Бєлоусов Р. І. - Обмеження як правова гарантія при судовому захисті інтересів партнерів (2013)
Бойко В. Б. - Визначення сутності правового захисту трудових прав працівників в Україні (2013)
Іванова Г. С. - Принципи дисциплінарної відповідальності у трудовому праві (2013)
Борко А. Л. - Сутність та особливості сучасного адміністративно-правового регулювання функціонування судової системи України (2013)
Вапнярчук В. В. - Сутність початку досудового розслідування за новим КПК України (2013)
Вапнярчук Н. М. - Деякі питання, пов’язані з грошовою компенсацію за невикористані щорічні відпустки (2013)
Жигалкін І. П. - Заборона дискримінації у сфері праці як принцип трудового права (2013)
Величко Л. Ю. - Про зміст правової категорії "Зміни в організації виробництва і праці" (2013)
Величко О. І. - Позитивний імідж судової влади України та його структурні елементи (2013)
Воловик О. А. - Суспільна економічна ефективність замість господарського порядку: проблеми методології господарського права (2013)
Галаван З. С. - Адміністративно-правове регулювання діяльності податкової міліції, як правоохоронного органу (2013)
Гетьман Є. А. - Виконавча влада: сутність та зміст (2013)
Голікова К. О. - Особливості трудової діяльності працівників, з якими фіктивно укладено цивільно-правові договори (2013)
Гошовський В. С. - Удосконалення діяльності Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади в Україні (2013)
Гурик А. Ю. - Зміст пенсійних правовідносин державних службовців: поняття та способи його визначення (2013)
Данилюк М. І. - Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування корупційних правопорушень, вчинених представниками органів місцевої влади (2013)
Довбиш К. К. - До питання форм оплати праці за трудовим законодавством України (2013)
Дудченко О. Ю. - Питання щодо звільнення суддів з адміністративних посад (2013)
Журавльов Д. В. - Щодо принципів організації та діяльності центральних органів виконавчої влади України (2013)
Кабаченко М. О. - Дисциплінарні стягнення: деякі проблемні питання (2013)
Капустян Н. М. - Сторони договору надання послуг стільникового зв’язку та їх правове становище (2013)
Качурін С. Г. - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів: можливості використання (2013)
Кравченко І. О. - Історико-правовий аспект становлення Пенсійного фонду України (2013)
Купалов М. М. - Про процедурну регламентацію обмежувальних заходів у сфері протидії поширенню соціально небезпечних хвороб (2013)
Кучер О. Г. - Представництво прокуратурою інтересів держави у суді в сфері протидії легалізації незаконних доходів та відшкодування шкоди заподіяної злочинами (2013)
Лосиця І. А. - Соціальне партнерство в системі принципів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2013)
Лук’яненко С. В. - Працівники правоохоронних органів як особливі суб’єкти права на соціальне забезпечення (2013)
Луценко О. Є. - Поняття та ознаки дисциплінарного проступку державних службовців (2013)
Малиновська К. А. - Відповідальність керівника підприємства за трудовим законодавством України (2013)
Мамедова Р. Я. - Юридична сутність згоди профспілкових органів при припиненні трудових відносин (2013)
Маринчак Н. Є. - Деякі питання регулювання засобів забезпечення виконання податкового обов’язку у рішеннях Конституційного Суду України (2013)
Матат Ю. І. - Застосування норм права в субсидіарному порядку: основні вимоги та передумови (2013)
Микитась А. В. - Особливості створення, реорганізації та ліквідації органів внутрішніх справ України (2013)
Москаленко О. В. - Перспективи кодифікації законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2013)
Мохончук С. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти миру та безпеки людства: дослідження наукової історіографії (2013)
Мурза В. В. - Нагляд за дотриманням особистих (громадянських) прав та свобод (2013)
Неплюхіна С. Е. - Юридична природа мінімальної заробітної плати (2013)
Падалка Р. О. - Окремі проблеми верховенства права в сучасній Україні (2013)
Панасюк О. А. - Система стадії судового розгляду як основа для класифікації повноважень суду першої інстанції в кримінальному провадженні (2013)
Плєснєв К. М. - Досвід правового регулювання атестації працівників у зарубіжних країнах (2013)
Приколотіна Ю. Л. - Характеристика громадської думки мешканців м. Луганська щодо можливості застосування батьками до дітей фізичних покарань (2013)
Савєльєва М. О. - Підстави виникнення трудових правовідносин: проблеми практичного застосування (2013)
Саєнко Ю. О. - Поєднання загального і спеціального у правовому регулюванні робочого часу окремих категорій працівників (2013)
Салівон Г. І. - Теоретичні підходи до сучасного визначення юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні (2013)
Селезень С. В. - Історично-правовий аналіз розвитку інституту моральної шкоди (2013)
Сергиенко В. В. - Новое направление инноваций в Украине (2013)
Середа О. Г. - Щодо співвідношення понять нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства (2013)
Сіньова Л. М. - Особливості становлення і перспективи розвитку соціального захисту жертв нацистських переслідувань в країнах Європи та в Україні (2013)
Сіроха Д. І. - Поняття та значення нормотворчої діяльності суб’єктів трудового права (2013)
Скубак Е. О. - Гарантії рівного доступу громадян до державної служби як невід’ємна складова права людини на труд (2013)
Таликін Є. А. - Механізм та умови застосування спрощеного провадження за АПК Російської Федерації: можливість використання в українському судочинстві (2013)
Терещенко В. О. - Окремі проблеми механізму забезпечення права на підприємницьку діяльність в ЄС (2013)
Фесюра М. В. - Визначення та характеристика підстав розірвання трудового договору при ліквідації, реорганізації та банкрутстві підприємства, установи, організації (2013)
Фролков М. В. - Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів (2013)
Харчук Р. С. - Окремі питання правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади у Франції (2013)
Чечоткін В. В. - До питання про правову природу та систематизацію правовідносин у сфері найманої праці (2013)
Чорнозуб Л. В. - Деякі питання кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (2013)
Чудовський В. І. - Поняття і відмінність державного контролю та нагляду по забезпеченню належних, безпечних і здорових умов праці в Україні (2013)
Чумак О. О. - Дисциплінарна відповідальність працівників державної виконавчої служби України (2013)
Шапка О. В. - Проблеми працевлаштування молоді у сучасних умовах (2013)
Шварцева М. І. - Становлення та розвиток Європейського парламентаризму (2013)
Шумна Л. П. - Соціальне обслуговування: міжнародно-правові cтандарти Організації Об’єднаних Націй (2013)
Юр’єва Л. Ю. - Стан соціального захисту дітей-інвалідів в умовах формування в Україні громадянського суспільства (2013)
Юрченко А. Ю. - Регулювання щорічних відпусток: досвід країн СНД (2013)
Юсупов В. А. - Щодо прогресивних форм діяльності правоохоронних органів (2013)
Юсупова Д. В. - Зарубіжний досвід регулювання комерційної таємниці як об’єкту трудових відносин: аналіз та можливість адаптації в українських реаліях (2013)
Юшко А. М. - Шляхи впровадження Закону України "Про зайнятість населення" (2013)
Яснолобов О. В. - Підготовча стадія судового захисту трудових прав працівників (2013)
Ориняк І. - Розрахунок ref для поперечних дефектів складної форми в трубах, Агеєв С. (2010)
Яким Р. - Підвищення довговічності цапф лап тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю. (2010)
Кузнєцов Ю. - Моделювання роботи супорта для обточування кристалів природних алмазів, Гумінов В. (2010)
Марчук М. - Визначення тиску під підкріплю­ючим оболонковим елементом фундаменту, Шевчук Г. (2010)
Сидоренко І. - Характеристики власної еквівалентної жорсткості пружної муфти з механічним зворотним зв’язком (2010)
Ясній П. - Гуцайлюк В. Мікромеханізми поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві 2024-Т3, Гладьо С. (2010)
Вірченко Г. - Застосування комп’ютерних структурно-параметричних моделей для раціонального проектування технологічних процесів у машинобудуванні (2010)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної непологої циліндричної панелі з включенням довільної конфігурації (2010)
Каплун В. - Підвищення трибологічних властивостей титану і його сплавів низькотем­пературним азотуванням у тліючому розряді, Машовець Н., Яковлєв В. (2010)
Кундрат М. - Відшарування лінійного включення в ортотропній матриці, Сулим Ю. (2011)
Ушак Т. - Метод дискретизації в задачі про вільні коливання підкріпленої пластини (2011)
Ясній О. - Пошкодження внутрішньої поверхні ділянки колектора пароперегрівника під час експлуатації, Собчак А., Ясній В., Луцик Н. (2011)
Гембара О. - Розрахункова модель росту тріщин в елементах конструкцій в умовах впливу водню та складного напруженого стану (2011)
Лужецький В. - Оцінка руйнівного тиску в дефектному нафтогоні, Грабовський Р. (2011)
Станкевич В. - Критична швидкість вантажу для балки на пружній основі Пастернака, Кінтер С. (2011)
Чернець М. - До питання про вплив коригу­вання зачеплення циліндричної косозубої передачі на її довговічність, Ярема Р. (2011)
Андрейко І. - Дослідження пошкоджуваності поверхні кочення залізничних коліс, Кулик В., Прокопець В. (2011)
Ткачук Ю. - Оцінювання дергадації лопаткової сталі 20Х13 після експлуатації в паровій турбіні за тріщиностійкістю, Студент О. (2011)
Сологуб Б. - Моделювання та аналіз роботи пасажир­ських канатних доріг із замкнутим канатом (2011)
Яглінський В. - Частотні характеристики біглайду у різних конфігураціях (2011)
Ольховий І. - Про вплив динамічних сил на характеристики циклів напружень при повторно-змінному навантаженні балок, Ліщинська Х. (2011)
Якубовський С. О. - Процеси економічної дезінтеграції та їхнє моделювання (2012)
Резнікова Н. В. - Експортний потенціал країн Союзу Арабського Магрібу в умовах поглиблення регіональної співпраці (2012)
Лантух І. В. - До питання про витоки та теоретичне обґрунтування підприємництва (2012)
Чала О. В. - Трансформація знань як чинник інноваційного розвитку (2012)
Кривуц Ю. Н. - Архитектоника экономических наук и место в ней "международных экономических отношений" (2012)
Чайкова О. І. - Методичний інструментарій щодо формування та реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2012)
Яковлева Н. Г. - Экономико-организационные вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами в г. Харьков , Уткина Е.Б. (2012)
Близнюк О. П. - Класифікація джерел формування фінансових ресурсів підприємства, Горпинченко А.П. (2012)
Юрченко Е. Е. - Международный рынок туристских услуг и его основные черты (2012)
Салута Халед - Место Сирийской Арабской Республики в региональных экономических блоках (2012)
Сьомик В. А. - Державне інноваційне регулювання в системі завдань глобальної конкурентоспроможності економіки (2012)
Родіонова Т. А. - Структура іноземних зобов’язань та репатріація інвестиційних доходів в країнах з ринком, що формується (2012)
Оганезова А. В. - Построение возрастных профилей дохода государства от работающего индивида в Украине по российской и британской моделям (2012)
Черкашина Т. С. - Сучасні моделі оплати праці управлінського персоналу промислових підприємств (2012)
Рубцова М. Ю. - Особливості проведення програм макроекономічної стабілізації Королівства Йорданії в умовах регіональних і глобальних криз (2012)
Костецький Я. І. - Інтенсифікація тваринництва та його економічна ефективність (2012)
Ачкасова С. А. - Доцільність використання оцінки стресостійкості страхових компаній у пруденційному нагляді (2012)
Курунова Ю. О. - Аналіз економічних та соціальних чинників зовнішньої міграції України (2012)
Баранова В. Г. - Аналіз дослідження залишків на єдиному казначейському рахунку, Курганська Е. І. (2012)
Rakovska-Samojlova A.Kh. - Financial integration as the way of internal markets adaptation to globalization conditions (2012)
Konоvalenko M. K. - Formulating peculiarities of international labor market in the terms of globalization, Rejee Alhajmustafa (2012)
Грицак Ю. П. - Оценка экономического и внешнеторгового потенциала Туркменистана (2012)
Жерздев А.В. - Партита E–dur (bwv 1006 а) И.С. Баха в гитарной версии Т. Хопштока: к вопросу об инструментально-видовых взаимодействиях (2012)
Мельник А.В. - Вокальная школа как художественно-методическая парадигма (2012)
Плахотнюк О.А. - Джаз-танець в бальній хореографії (2012)
Гацелюк В.О. - Танцсимфонічні неокласичні балети Ігоря Стравінського у творчості Джорджа Баланчина (2012)
Кравчук О.Г. - Духовний та художній потенціал аргентинського танго (2012)
Петровська Ю.Р. - Образотворче мистецтво педагогів-митців Львівської архітектурної школи (1945-1971) (2012)
Дорошенко А.Д. - Антропофагія як візуальна практика влади у дзеркалі сучасного європейського киномистецтва (2012)
Шило А.В. - Тема самоопределения художника в истории искусства (2012)
Кротова Т.Ф. - Вплив руху емансипації на образ "нової жінки" другої половини XIX ст. "rational dress" (2012)
Гребнева И.В. - Специфика жанровой формы в concerti grossi А. Корелли (2012)
Полякова Ю.Ю. - Сдвиг социального сознания у героев пьес М. Кулиша и А. Платонова (2012)
Мельник А.В. - М.И. Михайлов – ученый, педагог, фундатор вокальной школы Харьковской консерватории (2012)
Литвинюк Л.К. - Основи формування семантичної парадигми візуальних стилів екологічних фестивалів: на прикладі міжнародного триєнале екологічного плакату 4-й блок (2012)
Школяренко С.И. - "Фантазия на польские темы" A-dur, ор. 13 Ф. Шопена: опыт фактурно-текстового исполнительского анализа (2012)
Топчий Т. В. - Інституціоналізація безперервної освіти в Україні: досвід та перспективи (2012)
Мосаев Ю. В. - Паралельні дербі як домінуюча форма футбольних національних дербі на прикладі Греції, Туреччини та Кіпру (2012)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Концептуалізація поняття і явища соціальної пам'яті (2012)
Бабаева О. В. - Екологічна етика в туризмі, Федотова О. В. (2012)
Хархан Г. Д. - Основні причини повторного соціального сирітства (2012)
Довгаль І. В. - Принципи створення ефективної комунікативної моделі соціального діалогу (2012)
Филонич В. С. - Новая "модель человека" (в формате "неоинституционализма") (2012)
Святокум О. І. - Кадрова безпека в традиційному суспільстві (2012)
Безрук О. О. - Адаптація у контексті соціальної мобільності в сучасному суспільстві: теоретичний аспект (2012)
Данько Ю. А. - Феномен соціальних мереж у контексті становлення і розвитку мережевого суспільства (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (12 червня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (26 червня 2013 ро-ку) (2013)
Шемшученко Ю. С. - Наукові засади конституційної реформи в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 червня 2013 року) (2013)
Летичевський О. А. - В.М. Глушков і сучасна інформатика (від теорії автоматів до когнітивних архітектур) (2013)
Чекман І. С. - Наноканали і нанопори: будова, властивості, використання, Костюченко Є. В. (2013)
Долінський А. А. - Використання механізмів і методів ДІВЕ для керування кінетикою перебігу нанорівневих процесів, Авраменко А. О., Іваницький Г. К. (2013)
Круть О. А. - Водовугільне паливо: стан проблеми і перспективи використання, Білецький В. С. (2013)
Большаков В. І. - Етапи ідентифікації багатопараметричних технологій та шляхи їх реалізації, Волчук В. М., Дубров Ю. І. (2013)
Куценко В. І. - Нова парадигма соціогуманітарного розвитку – важливий чинник формування національної інноваційної економіки, Гаращук О. В. (2013)
Дорошенко А. М. - Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини (засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН) (2013)
Чайковський Ю. Б. - Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина І. Порівняльна характеристика наукометричних баз), Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. (2013)
Онопрієнко В. І. - Ефективний міжакадемічний проект (рецензія на колективні монографії: "Постнеклассика: философия, наука, культура" і "Постнеклассические практики: опыт концептуализа-ции") (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Похмурського (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.І. Павлюка (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.М. Височанського (2013)
Українська наукова періодика у Web of Science (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - Международный семинар "CH4-2012": рассматриваются проблемы производства и использования КПГ и СПГ (2012)
Лавренченко Г. К. - Решение задачи профессора В. С. Мартыновского, Копытин А. В. (2012)
Горбачёв С. П. - Совершенствование технологии сжижения природного газа на газораспределительных станциях с получением продукта повышенной чистоты, Медведков И. С. (2012)
Прилипко С. А. - Анализ эффективности блочно?комплектной турбокомпрессорной установки природного газа с газотурбинным приводом, Парафейник В. П., Тертышный И. Н. (2012)
Пятничко А. И. - Эффективная выработка электроэнергии на ГРС при использовании перепада давлений газа, Крушневич С. П. (2012)
Кравченко М. Б. - Влияние размера зёрен адсорбента на процессы короткоцикловой адсорбции (2012)
Файнштейн В. И. - О влиянии на работу адсорбционных установок загрязнений перерабатываемого воздуха влагой, диоксидом углерода и некоторыми другими примесями (2012)
Ральф Данкерт-Паулсен - Исследование надёжности предохранительных клапанов при возможном переполнении резервуара жидким криоагентом, Вацлав Влчек. (2012)
Кикевич С. А. - Особенности реализации малотоннажных проектов СПГ (2012)
Титул, зміст (2012)
Удут В. Н. - Технологический прорыв в создании крупнотоннажной контейнер-цистерны для мультимодальных перевозок жидкого гелия (2012)
Лавренченко Г. К. - Научное наследие профессора В.С. Мартыновского (2012)
Вацлав Хрз - Хранить ли СПГ в резервуарах с плоским днищем или в вакуумно-изолированных ёмкостях?, Ири Криван, Петр Заруба, Зденек Мрквичка. (2012)
Лавренченко Г. К. - Снижение затрат энергии при производстве жидких продуктов в ВРУ cреднего давления с детандер-компрессорным агрегатом, Плесной А. В. (2012)
Бондаренко В. Л. - Получение стабильных изотопов неона в каскаде ректификационных колонн, Симоненко Ю. М., Дьяченко О. В., Емельянов А. М. (2012)
Кортиков А. В. - Пусковой режим воздухоразделительных установок с узлом получения аргона (2012)
Смирнов А. В. - Создание и совершенствование компрессорного оборудования для ВРУ и других объектов, Фесенко В. Н., Наталуха Ю. Б., Найчук В. В. (2012)
Лавренченко Г. К. - Что происходит в мире сжиженных и сжатых газов? (2012)
Харлампиди Д. Х. - Структурный термодинамический анализ парокомпрессорной холодильной машины, Тарасова В. А. (2012)
Подгорный И. П. - Современный завод по производству продуктов разделения воздуха компании "Elme Messer Gaas" (2012)
Алфьоров С. М. - Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо запобігання злочинам, що вчиняються на ґрунті расової та етнічної ворожнечі (2011)
Наливайко Л. Р. - Проблеми правового регулювання інституту державної служби в Україні (2011)
Боняк В. О. - "Система правоохоронних органів" та "правоохоронна система": співвідношення понять (2011)
Доненко В. В. - "Громадський порядок”, "громадська безпека”, "безпека дорожнього руху” як складові безпеки (2011)
Зозуля Є. В. - Міжнародне співробітництво МВС України щодо протидії злочинності у сфері високих технологій (2011)
Уваров В. Г. - Реформування інституту запобіжних заходів у контексті міжнародних стандартів (2011)
Шопіна І. М. - Удосконалення окремих правових форм управління органами внутрішніх справ (2011)
Фомін Ю. В. - Напрямки реформування органів внутрішніх справ України як складового елементу національної публічної адміністрації (2011)
Олійник А. Ю. - Контрольно-наглядові органи в системі механізму забезпечення конституційних свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Зозуля О. І. - Види допоміжних органів глави держави (2011)
Наливайко О. І. - Правові засади політичної функції сучасної Української держави (2011)
Опацький Р. М. - Нормативно-правова основа захисту дитини від насильства (2011)
Баран С. О. - Забезпечення конституційного права людини і громадянина на відшкодування шкоди органами місцевого самоврядування (2011)
Булкат М. С. - Загальна характеристика форм та методів реалізації функцій держави (2011)
Грицай І. О. - Місце та роль неурядових правозахисних організацій в механізмі забезпечення прав громадян України (2011)
Подойнік О. С. - Історико-правовий аналіз норм міжнародного права про боротьбу з експлуатацією дітей та дитячою порнографією (2011)
Боєва О. С. - Трудове право: місце в системі права та основні теоретичні проблеми розвитку (2011)
Венедіктов С. В. - Щодо існування господарської влади в сучасних трудових відносинах (2011)
Деревянко Б. В. - Правовий статус суб’єктів господарського права, які не є навчальними закладами та надають послуги у сфері освіти (2011)
Лещенко Д. С. - Особливості правосуб’єктності юридичних осіб, створених органами місцевого самоврядування (2011)
Литовченко Л. А. - Поняття "право на правову допомогу" та "правова допомога" у контексті конституційного та цивільно-процесуального законодавства, Чуйко О. В. (2011)
Обушенко О. М. - Охорона праці як комплексне міжгалузеве законодавство та комплексний правовий інститут (2011)
Лежнєва Т. М. - Співвідношення санкцій та інших заходів правового примусу у трудовому праві (2011)
Степакова Н. М. - Норми трудового права як основа механізму реалізації права (2011)
Гончарук В. В. - Шляхи та напрями вдосконалення діяльності ОВС щодо попередження насильства в сім’ї (2011)
Вітвіцький С. С. - Ліцензування – основна складова економічної безпеки держави (2011)
Кроленко В. О. - Правове регулювання шляхом реалізації державних цільових програм: проблеми і перспективи (2011)
Круглов О. М. - Юридичне співвідношення термінів "посадова особа" і "службова особа" в Україні (2011)
Логвиненко Б. О. - Ґенеза та перспективи розвитку юридичної відповідальності медичних працівників в Україні (2011)
Миронюк Р. В. - Особливості реалізації правового статусу учасників адміністративно-деліктного процесу на стадії перегляду справи про адміністративне правопорушення (2011)
Собакарь А. О. - Форми та методи реалізації державної політики України у сфері безпеки дорожнього руху (2011)
Буцьких О.О. - Загальна характеристика адміністративно-процесуального статусу учасників провадження у справах щодо перегляду рішень за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України (2011)
Кононець О. М. - Про ліквідацію державної інспекції контролю за цінами (2011)
Лобова Ю.К. - Іноземний досвід правового забезпечення бюджетного програмування (2011)
Маслюк В. В. - Правові основи регулювання порядку застосування міліцією технічних засобів забезпечення безпеки дорожнього руху та його удосконалення в Україні (2011)
Смілий І. А. - Удосконалення діяльності міліції щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців (за матеріалами АР Крим) (2011)
Суходубов Д. В. - Критерії оцінки ефективності координаційної діяльності (2011)
Терещенко Л.О. - Інформація як об’єкт правовідносин у механізмі інфомаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ: питання загальної теорії (2011)
Чаплинська Ю. А. - Самоуправство в КУпАП та КК України: проблеми розмежування (2011)
Черевач О. М. - Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії насильству у сім`ї (2011)
Яковенко Є. О. - Порушення провадження у адміністративній справі компетентним судом адміністративної юрисдикції (2011)
Книга М. М. - Правове регулювання профілактичної роботи з особами, яким надається амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (2011)
Книженко О. О. - Кримінально-правова санкція як юридична конструкція (2011)
Круглова О. О. - Соціальна обумовленість кримінально-правового захисту інституту банкрутства (2011)
Лисенко А. М. - Аналіз розвитку антитерористичного законодавства в Україні (2011)
Примаченко В. Ф. - Проблеми співвідношення затримання особи, яка вчинила злочин, та інших обставин, що виключають злочинність діяння, із нормами Конституції України (2011)
Шалгунова С. А. - Особа злочинця за уявленнями вітчизняних юристів з кінця XIХ ст. – до 1917 року (2011)
Кириченко Г. В. - Запобігання нетиповим способам контрабанди наркотиків правоохоронними органами (2011)
Ларіна О. В. - Об’єкт та предмет грабежу за ст. 186 КК України (2011)
Соболь О. І. - Класифікація злочинів та питання формування кримінального проступку (2011)
Уварова Н. В. - Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи від злочинних посягань, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, в Україні радянського періоду (2011)
Азаров Ю. І. - Створення пізнавальної програми при розслідуванні вбивств на залізничному транспорті, Весельський В. К., Комаринська Ю. Б. (2011)
Вишня В. Б. - Сучасні інформаційні технології для контролю пересувних об'єктів, Мирошніченко В. О. (2011)
Капліна О. В. - Проблеми створення належного правового механізму захисту прав заявника про вчинений злочин, Дроздов О. М. (2011)
Чаплинський К. О. - Тактичний прийом як об’єкт криміналістичного дослідження (2011)
Андрушко О. В. - Відомчий контроль за дізнанням у Державній прикордонній службі України (2011)
Єфімов В. В. - Забезпечення державної таємниці в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Казначеєв Д. Г. - Отримання й використання інформації при розкритті та розслідуванні торгівлі людьми, Обшалов С. В. (2011)
Литвинов В. В. - Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування (2011)
Ліпинський В. В. - Проблемні питання судового розгляду справ про порушення митних правил (2011)
Лоскутов Т. О. - Структура предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2011)
Пиріг І. В. - Кримінально-процесуальна регламентація призначення та проведення експертизи (2011)
Шендрик В. В. - Оперативно-упереджувальні заходи в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Вовчанська О. А. - Тактичне забезпечення проведення освідування при розслідуванні незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом (2011)
Ковбаса В. М. - Тактичне забезпечення відтворення обстановки і обставин події при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами (2011)
Сачко О. В. - Концептуальні проблеми інституту безпосереднього виявлення злочину (2011)
Семенков є. О. - Актуальні проблеми відводу експерта у кримінальній справі та шляхи їх вирішення (2011)
Шевченко О. А. - Профілактика злочинів підрозділами карного розшуку (2011)
Неженець Е. В. - Методика навчання iноземнiй мовi працiвникiв ОВС у рамках пiдготовки до проведення "Євро-2012" (2011)
Кудикіна Н. В. - До проблеми збагачення методів наукового дослідження в галузі професійно-технічної освіти – конференційний метод (2012)
Шабага С. Б. - Діяльність як чинник формування особистості (2012)
Гордійчук С. В. - Реформування системи професійної освіти україни в контексті Болонського процесу (2012)
Копетчук В. А. - Методичні засади педагогічної майстерності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2012)
Пішун С. Г. - Самоосвіта як компонент у системі особистісного розвитку студентів у вільний час (2012)
Лобода О. В. - Теоретичні основи професійної компетентності майбутніх вихователів з правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку: акмеологічний підхід (2012)
Білан В. А. - Роль та функції вищої педагогічної освіти у формуванні естетичного ставлення студентів до праці (2012)
Курок В. П. - Динаміка розвитку компетентністного підходу в навчанні майбутніх інженерів-педагогів, Литвинова Н. В. (2012)
Антонюк Г. Д. - Становлення української школи та європейський контекст (XVI-XVII ст.) Розвиток освіти у братських школах (2012)
Фурса О. О. - Модель фахівця з дизайну у науково-практичній рецепції (2012)
Кірдан О. Л. - Управління вищим навчальним закладом: теоретичний аналіз (2012)
Козубцов І. М. - Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті болонського процесу (2012)
Козубцов І. М. - Наукова школа – основа сучасної міждисциплінарної аспірантури, Мараховський Л. Ф. (2012)
Панасенко Е. А. - Дидактичний експеримент у вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях (1945–1991 рр.) (2012)
Грищенко С. В. - Мотивація професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів як умова формування готовності до викладацької діяльності, Маковська О. А. (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Наукові ідеї Я.Ф. Чепіги у становленні та розвитку педології в Україні (2012)
Клевака Л. П. - Полтавський інститут шляхетних дівчат: підготовка гувернанток, учителів для гімназій та початкових шкіл з 1818 по 1917 рр. (2012)
Мінько Н. П. - Роль технічної підготовки у становленні особистості (2012)
Майструк О. М. - Проблема виховання почуття патріотизму у творчій спадщині Василя Каразіна (2012)
Бочкарьова Н. С. - Реалізація педагогічних ідей К. Роджерса в теорії та практиці освітньої діяльності україни (2012)
Антонова К. В. - Особливості соціалізації іноземних студентів у вищих медичних закладах України (2012)
Мазуренок М. В. - Особливості управління шкільною освітою в Україні (1917-1922 рр.): історико-педагогічний аспект (2012)
Дука Т. М. - Зміст історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації України у 60-ті роки ХХ ст. (2012)
Біла Л. І. - Підготовка земських вчителів у Полтавській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Коломієць Л. І. - Історіографічні аспекти професійної підготовки вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання (2012)
Нич О. Б. - Проблеми ціннісних орієнтацій у сімейному вихованні української еміграції в США у спадщині Володимира Мацьківа (2012)
Легін В. Б. - Формування рефлексивних умінь навчальної діяльності молодших школярів у процесі проектної діяльності (2012)
Бондаренко С. В. - Історичні аспекти розвитку вищої освіти в україні у другій половині ХХ століття (2012)
Люріна Т. І. - Становлення професіоналізму майбутніх учителів: аспект підготовки до застосування індивідуалізації та диференціації в навчанні учнів (2012)
Муранова Н. П. - Розвиток професійного інтересу старшокласників у системі доуніверситетської підготовки (2012)
Волинець К. І. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі педагогічної практики в школі (2012)
Д’ячков П. Р. - Використання сучасних освітніх технологій з метою формування відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності (2012)
Атаманчук Ю. М. - Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища (2012)
Круковська І. М. - особливості професійної підготовки фахівців у медичній галузі (2012)
Семчук С. І. - Новітні засоби навчання та їх вплив на формування комп’ютерної компетентності вихователя (2012)
Туряниця З. В. - Ефективність використання сценарного підходу в процесі формування готовності до професійного самовдосконалення (2012)
Ворник М. М. - Професійна готовність учителя початкових класів до соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім’ями (2012)
Горчинська К. В. - Критерії оцінювання рівня розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх учителів технологій (2012)
Койдан В. М. - Методичні аспекти фахової підготовки викладача іноземних мов у вищому навчальному закладі (2012)
Новик І. М. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ (2012)
Плахотнюк Н. П. - Теоретичні підходи у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності (2012)
Потапенко Т. О. - Особливості організації системи вищої освіти Великої Британії (др. пол. ХХ ст.) (2012)
Федорець М. А. - Використання методу проектів як засобу підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (2012)
Набільська О. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів: теоретичний аспект (2012)
Полтавська Н. Є. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі використання технологій кооперативного навчання (2012)
Кардашова Н. В. - Метод проектів як пріоритетний напрям розвитку освітніх інновацій у викладанні іноземних мов у ВНЗ (2012)
Матвійчук Л. А. - Дослідження впливу засобів інформаційних технологій при підготовці фахівців інженерів-програмістів (2012)
Цибулько Г. Я. - Значення гурткової роботи у вихованні старшокласників, Бутиріна М. В. (2012)
Паршук С. М. - З досвіду організації та керівництва педагогічною практикою студентів вищих навчальних закладів (2012)
Цибулько Л. Г. - Психолого-педагогічний портрет вихованців – сиріт молодшого шкільного віку (2012)
Ващенко О. М. - Впровадження здоров’язберігальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи (2012)
Мельник Н. І. - Фахова підготовка кадрів дошкільної освіти у США (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського