Давиденко П. А. - Підготовка вчителя фізики та технологій до організації позаурочної діяльності учнів (2013)
Денисенко В. В. - Науково-дослідна робота – основа розвитку технічної творчості майбутніх вчителів технологій (2013)
Дрозденко В. М. - Психолого-педагогічні аспекти застосування інтерактивних технік для студентів вищих навчальних закладів (2013)
Єрмоленко А. О. - Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі педагогічного університету за спеціальністю "Історія" (2013)
Киричок І. І. - До проблеми розвитку перцептивної техніки у майбутніх вчителів (2013)
Клімов О. М. - Обґрунтування системи педагогічних технологій формування інформаційної компетентності майбутніх учителів (2013)
Ковбаса Ю. М. - Шляхи подолання неуспішності учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Пупій Л. В. (2013)
Ковбаса Т. І. - Виховання колективізму в майбутніх кухарів в умовах професійно-технічного навчального закладу, Родько Ю. О. (2013)
Козерук Ю. В. - Порівняння основ формування рухових умінь і навичок в процесі фізичного виховання та трудової діяльності (2013)
Коломієць Н. В. - Компетентнісний підхід у вивченні та викладанні права: метод сократичного діалогу (2013)
Коньок М. М. - МІжпредметні зв’язки як фактор оптимізації процесу підготовки майбутніх вчителів технологій (2013)
Корогод Т. О. - Компетентнісний підхід до організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей у процесі навчання іншомовного професійного спілкування (2013)
Кужельний А. В. - Проблема готовності студентів до саморозвитку у галузі професійної освіти (2013)
Лисенко Л. Л. - Актуалізація науково-дослідної роботи майбутніх учителів фізичної культури у формуванні здатності їх до креативно-інноваційної діяльності (2013)
Лопутько О. А. - Особливості поетапної організації самостійної роботи з іноземної мови у вищих навчальних закладах МВС України (2013)
Лучкевич В. В. - Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови у вищій школі, Кемінь Г. М. (2013)
Мінько Н. П. - Технічні знання – ключовий компонент підготовки вчителя технологій (2013)
Макарова Г. Г. - Роль наукової бібліотеки у формуванні виховного потенціалу майбутнього вчителя як елемент його професійного розвитку (2013)
Неговський І. В. - Шляхи вдосконалення викладання технічних дисциплін у майбутніх учителів технологій в умовах гуманітарної спрямованості (2013)
Панченко В. І. - Застосування технології розвитку критичного мислення при викладанні "Історії України" (2013)
Пеньковець Д. В. - Формування професійно особистісних якостей у майбутніх вчителів фізичного виховання як психолого-педагогічна проблема (2013)
Пермінова В. А. - Визначення особливостей професійно-орієнтованої підготовки майбутніх бакалаврів права (2013)
Пискун О. М. - Активні методи навчання у фаховій підготовці майбутніх вчителів обслуговуючої праці (2013)
Повечера І. В. - Розробка системи навчальних завдань самостійної роботи з загальнотехнічних дисциплін (2013)
Полетай О. М. - Експериментальна перевірка ефективності впливу педагогічних умов та навчально-методичного комплексу на підготовку майбутніх учителів трудового навчання до роботи з технічно обдарованими дітьми (2013)
Пригодій А. В. - Компоненти практико-орієнтованої підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Проніков О. К. - Організація педагогічної практики майбутніх учителів фізичної культури на початку ХХІ століття (2013)
Ребенок В. М. - Особливості фахової підготовки майбутніх учителів (2013)
Скиданчук С. А. - Навчальний тренажер автоматичної системи управління судновими допоміжними котлоагрегатами (2013)
Скорко О. А. - Актуальність формування економічної компетентності майбутніх вчителів технологій (2013)
Стрілецька Н. М. - Розвиток практичного мислення студентів факультету початкового навчання у процесі вивчення дисципліни "Математика" (2013)
Тверезовська Н. Т. - Формування інформаційно-технологічних умінь як основа підготовки висококваліфікованих інженерів-технологів аграрного профілю, Мигович С. М. (2013)
Тверезовська Н. Т. - Методологічна основа формування екологічного світогляду майбутніх інженерів з охорони навколишнього середовища, Кишенко В. А. (2013)
Ткаченко С. В. - Психологічні чинники запобігання травматизму при вивченні курсу "Боротьба та методика її викладання" (2013)
Тур Г. І. - Впровадження моделі формування математичної культури майбутніх фахівців обліково-економічного профілю (2013)
Турчина І. С. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи (2013)
Ховрич М. О. - Методика використання мультимедіа при викладанні курсу "Електротехніка" (2013)
Хропата С. І. - Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів під час вивчення синтаксису складного речення (2013)
Чумак Ю. П. - Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя технологій до дослідницької діяльності (2013)
Шкворець О. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій до проектно-художньої діяльності (2013)
Благодаренко Г. Б. - Вплив левотироксину на функцію ендотелію у хворих ревматоїдним артритом із субклінічною гіпотиреоїдною дисфункцією, Єрмолаєва М. В. (2011)
Азаб Хусейн Ахмед - Пухлина лівої, повністю подвоєної, половини підковоподібної нирки, Аболмасов Є. І., Харченко В. В., Редька Э. А., Серьогін В. В. (2011)
Бабенко А. Д. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів у хворих на хронічний гіпертрофічний гінгівіт (2011)
Баланцова Э. Л. - Клинические проявления сочетания хронического панкреатита и эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны и функциональное состояние поджелудочной железы у больных с избыточной массой тела (2011)
Бардаченко Н. І. - Функціональний стан нирок, ендотелію судин, білковий спектр сечі у хворих на ішемічну хворобу серця під впливом ангіографічного дослідження судин (2011)
Белик И. А. - Гистологическое строение надпочечных желез интактных половозрелых крыс (2011)
Бєлоусова І. П. - Оцінка ефективності комбінованого застосування небівололу та івабрадину в терапії пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги в поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень, Афоніна Т. В., Стеріоні І. В. (2011)
Березовська М. А. - Показники системи глутатіону у хворих на хронічний некалькульзний холецистит, сполучений зі стеатозом печінки та синдромом психоемоційного вигорання (2011)
Бибик Е. Ю. - Ультрамикроскопическая характеристика надпочечных желез крыс в период реадаптации после сочетанного воздействия экстремальной хронической гипертермии и физической нагрузки, Алиева А. А. (2011)
Бикова-Труедсон Н. І. - Вплив сучасного фітозасобу авеолу на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад при медичній реабілітації хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету 2-го типу (2011)
Бурда Н. Є. - Кількісне визначення фенольних сполук у траві та підземних органах Filipendula ulmaria (L.) Maxim, Журавель І. О., Кисличенко В. С., Дємьохін В. Б. (2011)
Волошина И. С. - Целесообразность применения пункционных биопсий под контролем УЗИ в диагностике заболеваний щитовидной железы, Яровая Э. А., Редька Э. А., Азаб Хусейн. (2011)
Воробьёва О. В. - Неиммунная водянка плода (клинический случай), Левченко Л. А., Маркосян К. А., Подоляка В. Л., Чуканова А. О., Подоляка Д. В., Горолевич С. Н., Шведкая Е. В. (2011)
Гаврілов В. О. - Пристрій із швидкорознімним з’єднанням для міжщелепного шинування хворих на переломи нижньої щелепи із сполученою черепно-мозковою травмою (2011)
Галкин А. Ю. - Фармакогностическое изучение и стандартизация корня лопуха большого, Котов А. Г. (2011)
Герболка-Ханик Н. Л. - Перспективи післядипломної адаптації чужоземних студентів фармацевтичного факультету, Горілик А. В., Ярко Н. Б. (2011)
Гонцарюк Д. О. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та стан глутатіонової ланки протиоксидантного захисту у хворих на хронічний панкреатит за серцевої недостатності (2011)
Гончарук Л. М. - Морфологічні зміни слизової оболонки травного каналу при гастродуоденопатіях, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, Давиденко І. С., Федів О. І. (2011)
Григорович Г. О. - Динаміка показників ЕЕГ та клінічної картини посттравматичного стресового розладу при лікуванні антидепресантами групи СІЗЗС та гліцином, Крапивка Т. І. (2011)
Грицай А. А. - Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей, Сергиенко Н. С., Литвинова Н.В., Антонов П.С., Борисова А.А., Кузьменко С.Ю. (2011)
Домар Н. А. - Вплив ліпіну на стан центральної нервової системи мишей після гострого загального охолодження, Штриголь С. Ю. (2011)
Дорофеева Н.А. - Некоторые особенности энергообеспечения деятельности сердца у предрасположенных к артериальной гипертензии (2011)
Дук В. В. - Морфологические особенности плазмоцитов слизистой оболочки желудка неполовозрелых крыс при тимэктомии (2011)
Дунаєв О. В. - Судово-медична оцінка випадків смертельньіх отруєнь наркотичними речовинами в Луганській області за 2005-2009 роках, Бєльченко В. Є. (2011)
Єлізарова Т. О. - Вплив поліоксидонію на концентрацію прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові хворих на неалкогольний стеатогепатит (2011)
Ершова И. Б. - Коррекция адаптационных возможностей у детей раннего возраста с перинатальным поражением нервной системы, Черкасова С. Н., Мочалова А. А. (2011)
Ибрагимов Д. И. - Восстановление разрыва вращающей манжеты с туберопластикой большого бугорка плечевой кости (2011)
Зєльоний І. І. - Вплив сучасного імуноактивного препарату імуномаксу на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у сироватці крові хворих на рецидивуючу бешиху (2011)
Икрамов В. Б. - Вариационно-статистическая характеристика взаимоотношений верхней и нижней челюсти у взрослых людей (2011)
Казакова С. E. - Прогнозирование и лечение сосудистых расстройств, Бондарь Р. Б. (2011)
Кахановський Ф. М. - Можливості ідентифікації, кількісного визначення деяких міорелаксантів у біологічних матеріалах, Москаленко В. С. (2011)
Ковальська О. В. - Застосування спектральних методів в аналізі доксазозину, придатних для хіміко-токсикологічних досліджень, Маміна О. О. (2011)
Ковешніков В. Г. - Морфогенез внутрішніх чоловічих статевих органів в умовах помірної гіпертермії, Пастухова В. А. (2011)
Кононов В. М. - Вплив бонджигару на стан ліпопероксидації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням в ході медичної реабілітації (2011)
Кривецький В. В. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці та лікуванні гриж міжхребцевих дисків, Кривецька І. І. (2011)
Круглова О. В. - Вплив біфіформу на показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадін М. О., Декалюк І. В., Орнатська С. О. (2011)
Кузнєцова Л. В. - Вплив нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам’яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В. (2011)
Кулаженко Е. В. - Динамический фиксатор для восстановления межберцового синдесмоза. (экспериментально – клиническое исследование), Варзарь С. А. (2011)
Малишкіна С. В. - Структурна організація кульшової западини при заміщенні головки стегнової кістки титановими імплантатами з різними покриттями, Нікольченко О. А., Бурлака В. В., Вирва О. Є. (2011)
Никонов А. Ю. - Изучение содержания химических элементов в образцах волос пациентов с проявлениями металлотоксикации стоматологическими ортопедическими конструкциями (2011)
Овчаренко М. О. - Використання індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях для прогнозування розвитку адиктивної поведінки у підлітків, Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М. (2011)
Перепадя С. В. - Состояние барьерной функции эпителия тонкого и толстого кишечника у больных колоректальным раком и ее прогностическое значение (2011)
Пересадін М. О. - Аналіз клінічного перебігу бешихи в сучасних умовах, Антонова Л. П., Юган Я. Л. (2011)
Пересадин Н. А. - Медико-психологические и деонтологические параллели творческого наследия писателей-врачей А.П. Чехова и М.А. Булгакова, Фролов В. М. (2011)
Півоварова О. А. - Використання довготривалих контрацептивних засобів жінками, хворими на цукровий діабет 2 типу, Литкін Р. О., Кулікова Р., Дорошенко Т. В., Чхетія Т. О. (2011)
Победенная Г. П. - Епидемиологические аспекты симптомов ГЭРБ у лиц молодого возраста в промышленном регионе Донбасса, Зенин Н. Ф., Зенина Л. В., Ерохина Ю. А., Старостина Е. Ю., Железняков М. Д., Пасынкова Т. А. (2011)
Провизион А. Н. - Обоснование использования половых гормонов в патогенетической терапии больных простато-везикулитами, Провизион Л. Н., Кошляк А. П., Шведюк С. В., Шедания И. Е. (2011)
Рябоконь Е. Н. - Прооксидантно-антиоксидантный статус у больных пародонтитом на фоне гастро-дуоденальной патологии ассоциированной с инфекцией Н. pylori, Олейничук В. В. (2011)
Соколов А. С. - Эффективность церебропротекции у больных с цереброваскулярной патологией на догоспитальном этапе, Пархомчук Д. С., Вольный И. Ф., Пешков Ю. В., Поляков А. А. (2011)
Соколова Н. А. - Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2011)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на показники метаболічного гомеостазу у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (2011)
Стасів Т. Г. - Виготовлення та стандартизація біологічно активної добавки на основі котячої м'яти справжньої, Грицик А. Р. (2011)
Терьошин В. О. - Влияние циклоферона на показатели системы интерферона у больных, перенесших острый тонзиллит вирусно-бактериальной этиологии (2011)
Торопчин В. І. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2011)
Трофименко О. М. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану та артишоку екстракт Здоров´я на показники перекисного окислення ліпідів при медичній реабілітації хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Труфанов Е. А. - Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и тяжестью заболевания по двигательной части шкалы updrs у больных болезнью Паркинсона (2011)
Фролов В. М. - Клиническая эффективность препарата растительного происхождения файберлекса у больных ссиндромом раздраженного кишечника и наличием обстипации, Пересадин М. О., Круглова О. В., Санжаревская И. В. (2011)
Хомутянська Н. І. - Ефективність фітозасобу ентобану в лікуванні дітей та підлітків з гострими кишковими інфекціями бактерійного та вірусного походження, Сидорова В. С., Коломіна Т. Б., Клодченко С. С., Долгих Л. О., Постернак Т. І. (2011)
Христич Т. Н. - Некоторые этиопатогенетические моменты формирования хронического легочного сердца при хроническом обструктивном заболевании легких, Гонцарюк Д. О., Кушнир Л. Д., Телеки Я. М., Кендзерськая Т. Б., Притуляк О. В. (2011)
Чащева О. Г. - Вплив поліоксідонію на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2011)
Черепахина Л. П. - Дети, страдающие головной болью напряжения, в клинической практике педиатра (2011)
Черкасова В. С. - Герпетична інфекція: клініко-імунологічні та психосоматичні особливостi (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Яворський Б. І. - Варіабельність 15 аутосомних мікросателітних локусів геномної ДНК у змішаній популяції мешканців Донецького регіону, Долгих І. Г. (2011)
Запорожан В. М. - Стан системи цитокінів при патології репродуктивної системи, Холодкова О. Л., Коваль М. Г., Кулєшова О. А. (2011)
Івченко В. К. - Роль ГЗ "Луганский государственный медицинский университет" в становлении хирургической службы Луганской области (2012)
Фомін П. Д. - Зміни функціонального стану серцево-судинної системи при абдомінальному сепсисі, Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. П. (2012)
Ничитайло М. Е. - Современные аспекты хирургической тактики при ятрогенных повреждениях внепеченочных желчных протоков во время лапароскопической холецистэктомии (2012)
Хунов Ю. А. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросіл ("біле вугілля")на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих з тяжким перебігом хірургічної інфекції в комплексі хірургічного лікування (2012)
Демидов В. М. - Клініко-теоретичне обгрунтування методичних аспектів ранньої діагностики гострого панкреатиту, Демидов С. М. (2012)
Іоффе І. В. - Імунні порушення у хворих з поєднаними гастродуоденальними виразками та їх корекція в ході хірургічного лікування, Фролов В. М. (2012)
Сидорчук Л. І. - Mікробіота порожнини товстої кишки у спленектомованих білих щурів (2012)
Бондарев Р. В. - Интрп- и послеоперационные санации брюшной полости в комплексном лечении больных с острым распространенным перитонитом, Орехов А. А., Чибисов А. Л., Селиванов С. С. (2012)
Левицька С. А. - Удосконалення діагностичного алгоритму і лікувальної тактики при ексудативному отиті у дітей, Сидорчук І. Й., Понич О. М., Сайдаков Д. В. (2012)
Андреева И. В. - Некоторые морфологические предпосылки образования грыж запирательного канала, Каспари Н. Р. (2012)
Победьонний А. Л. - Структура і клінічні особливості черепно-мозкової травми в луганській області, Соляник Ф. Т., Бабенко С. В., Семенець Ю. П. (2012)
Zhuravlova Iu. P. - Biomechanical properties of cerebral falx and tentorium cerebelli of human dura mater in adult human, Vovk Yu. N. (2012)
Андреева И. В. - Грыжи поясничной области (обзор литературы), Карчевский С. А. (2012)
Швец А. И. - Метастаз рака почки в позвоночник. Одномоментное удаление первичной опухоли и спондилэктомия. Случай из практики, Ивченко В. К., Ивченко Д. В., Самойленко А. А., Блыщик П. Е. (2012)
Мирошниченко П. В. - Случай протезирования нижней полой вены при хирургическом лечении опухоли забрюшинного пространства, Коротков В. Н., Сагарадзе А. С., Морозов Н. В., Долгополов В. В. (2012)
Иоффе И. В. - Особенности использования интерактивных методов обучения на кафедрах хирургического профиля, Алєксеев А. В., Пепенин О. В., Андреева И. В., Потий В. В. (2012)
Від редактора (2012)
Исмаилов С. И. - Метаболический синдром у мужчин репродуктивного возраста: структура нейроэндокринных нарушений, Урманова Ю. М., Набиева И. Ф. (2012)
Yllka Themeli - Диабетическая нефропатия и "немая" ишемия миокарда у больных с бессимптомным сахарным диабетом 2­го типа, Feçor Agaçi, Valbona Bajrami, Myftar Barbullushi, Alma Idrizi, Daniela Teferici, Lutfie Muka (2012)
Исмаилов С. И. - Поздние осложнения сахарного диабета у лиц, проживающих в Ташкентской области Республики Узбекистан, Бердыкулова Д. М. (2012)
Горшков И. П. - Клиническая эффективность Актовегина в коррекции оксидативного стресса при диабетической полинейропатии у больных сахарным диабетом 2­го типа с артериальной гипертензией, Золоедов В. И., Волынкина А. П. (2012)
Компания "Санофи­Авентис Украина" инициирует образовательную программу для специалистов — инструкторов школ самоконтроля сахарного диабета в Украине (2012)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Бухарской области Республики Узбекистан, Нугманова Л. Б., Рашитов М. М., Азизов Б. А., Юлдашева Ф. З., Шеров У. Н. (2012)
Пашковська Н. В. - Захворювання щитоподібної залози і вагітність (2012)
Таращенко Ю. М. - Прогнозування віддалених результатів хіругічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози, Янчій І. Р., Болгов М. Ю. (2012)
Исмаилов С. И. - Оценка качества жизни больных с папиллярным раком щитовидной железы в отдаленном периоде после лечения, Ходжаева Ф. С. (2012)
Симпозіум "Рак щитоподібної залози" (2012)
До ювілею Бориса Олексійовича Зелінського (1932–2001) (2012)
Світлій пам’яті професора Вадима Олексійовича Малижева (2012)
Сидорчук Р. І. - Експериментальне обґрунтування застосування методу функціонально-адаптивної фіксації алотрансплантата у хірургічному лікуванні пахвинних гри, Кнут Р. П., Сидорчук А. Р., Плегуца О. М. (2012)
Шапринський В. О. - Mісце ендовенозної лазерної коагуляції в комплексному лікуванні хронічного захворювання вен нижніх кінцівок, Шапринський В. В. (2012)
Ольшанецкий А. А. - Острые медикаментозные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные кровотечением, Глазунов В. К., Брикман О. Э., Гаркавенко В. Н. , Елисеев А. А. (2012)
Рылов А. И. - Видеолапароскопическое дренирование при некротических формах панкреатита, Грищенко Г. М., Михно О. Ю., Стеценко И. П. (2012)
Іоффе І. В. - Показники перекисного окислення ліпідівта активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих після перенесеної холецистектомії з застосуванням лапароскопічної техніки та наявністю стеатозу печінки, ФроловВ. М. (2012)
Иоффе И. В. - Выбор метода аллопластики рецидивных послеоперационных вентральных грыж, Пепенин А. В., Алєксеев О. В., Ерицян А. А. (2012)
Бондарев Р. В. - Cравнительная морфологическая оценка степени выраженности энтеральной недостаточности при остром распространенном перитоните у больных с благоприятным и неблагоприятным исходом заболевания, Лесной В. В., Орехов А. А., Аблицов Н. П., Селиванов С. С., Мирзебасов М. А. (2012)
Ходирєв В. М. - Хірургічне лікування пілородуоденальних виразок ускладнених стенозом, Брежнєв В. П., Василенко Є. М., Шубладзе Д. К., Стадник О. Д., Чудновський А. А. (2012)
Вовк О. Ю. - Краниометрические особенности черепов людей юнешеского возраста (2012)
Иоффе И. В. - Клиника, диагностика и лечение опухолей и кист средостения, Мироненко О. М., Валуйский В. В., Пызин А. К., Дайнеко А. В., Васильев Н. В., Потий В. В. (2012)
Линёв К. А. - Результаты гистологического исследованя препаратов первичных биопсий лимфоузлов у 80 пациентов с лимфаденопатиями при ВИЧ/СПИДе (2012)
Компанієць К. М. - Предиктори калькульозного холецистита у хворих на коморбідну патологію гепато-біліарної та сердцево-судинної систем, Іванова Л. М. (2012)
Шубладзе Д. К. - Сравнительная оценка применения ингибиторов протонной помпы у хирургических больных с сопутствующей кардиальной патологией, Василенко Е. М., Ходырев В. Н., Афонин Д. Н., Мелещенко А. В. (2012)
Андреева И. В. - Механизмы развития гастроэнтероколонопатии портальной гипертензии (Oбзор литературы), Ковалева И. С. (2012)
Постернак Г. И. - Проблема ажитационного синдрома в детской анестезиологии (Oбзор литературы), Ткачева М. Ю., Гнатенко О. А., Демьянюк О. М. (2012)
Ватанская И. Ю. - Антибиотикорезинстентность (Oбзор литературы) (2012)
Мирошниченко П. В. - Cлучай одномоментного оперативного лечения гигансткой аневризмы брюшной аорты и рака прямой кишки, Галат Р. А., Калинин Е. В., Долгополов В. В., Теймурова Т. Ю. (2012)
Торба О. В. - Клінічний випадок усунення віддаленного ускладнення лапароскопічної герніопластики, Блищік П. Є. (2012)
До 85-річчя професора О. О. Ольшанецького (2012)
Пам'яті професора Наума Анатолійовича Шора (2012)
Пам'яті професора Валентина Івановича Бондарева (2012)
Мироненко О. Н. - Роль ГЗ "Луганский государственный медицинский университет" в становлении торакальной хирургии Луганской области, Валуйский В. В. (2013)
Бойко В. В. - Ультраструктура клеток респираторного отдела лёгких экспериментальных животных с моделированным компрессионным синдромом, Белозёров И. В., Невзорова О. Ф., Тарабан И. А., Краснояружский А. Г., Невзоров В. П., Омельченко В. Ф. (2013)
Павлович К. В. - Динаміка морфологічних змін тканин при використанні місцевого сорбенту у хворих з гнійно-некротичними процесами м’яких тканин, Фомін П. Д., Сидорчук Р. І., Бесединська О. В. (2013)
Иоффе И. В. - Анализ современного двухэтапного лечения желчнокаменной болезни осложнившейся холедохолитиазом, Ковешников А. В., Потий В. В., Высоцкий А. А., Шпак К. В. (2013)
Бабкіна О. П. - Динаміка змін ультразвукових показників паренхіматозних органів черевної порожнини в залежності від давності сполученої травми, Андреєва І. В., Сільніченко Б. А. (2013)
Сидорчук А. С. - Видовий склад та популяційний рівень мікробіоти піднебіних мигдаликів у хворих за ускладнених форм тонзилітів, Сидорчук Л. І., Олійник О. М. (2013)
Одуд А. М. - Опыт применения комбинированной гиполи-пидемической терапии у пациентов очень высокого кардиоваскулярного риска, Коломиец В. И., Белая И. Е., Цегельник О. Л. (2013)
Тютюннік О. А. - Клінічна ефективність бактелему при лікуванні неспецифічного післяопераційного циститу, Афонін Д. М., Мелещенко А. В., Щербаков Р. В., Шубладзе Д. К. (2013)
Петруня А. М. - Результаты комплексного лечения острого бактериального коньюнктивита, Селиванова О. В., Степаненко Г. В., Явтушенко В. Ф. (2013)
Бука Г. Ю. - Опыт лечения каротидных хемодектом, Строило А. Б., Мирошниченко П. В., Долгополов В. В., Чайка О. О. (2013)
Ходирєв В. М. - Регіонарний кровообіг шлункової стінки при порушенні моторної функції, Брежнєв В. П., Мелещенко А. В., Клокол Е. І., Коваленко В. В., Чурносов О. М., Мирошниченко А. О. (2013)
Василенко Д. О. - Проблемні питання негайної імплантації на сучасному етапі розвитку імплантологічної науки (огляд літератури) (2013)
Постернак Г. И. - Оценки боли у новорожденных (обзор литературы), Ткачева М. Ю., Гнатенко О. А., Демьянюк О. М. (2013)
Афонин Д. Н. - Антибиотикорезистентность в повседневной практике, Зелёный И. И., Ходырев В. Н., Тютюнник А. А. (2013)
Ольшанецкий А. А. - Инвагинация кишечника у взрослых, Новоскольцева И. Г. (2013)
Потапенко П. И. - Миксома левого предсердия. Диагностика и течение заболевания у пожилых пациентов, Шаповалова С. Г., Голованёва Ж. В. (2013)
Щербаха А. Н. - Спонтанный разрыв прямой кишки, Гончаров Р. В., Пензов Д. А., Петренко Е. А., Фуженко А. А. (2013)
Лисовой Р. В. - Наблюдение субсерозной липомы восходящего отдела ободочной кишки, осложнившейся острой обтурационной кишечной непроходимостью (2013)
Щербаха А. Н. - Синдром Делафуа, Гончаров Р. В., Пензов Д. А., Петренко Е. А., Фуженко А. А. (2013)
К 70-летию Б. Б. Кириченко (2013)
Кривонос Ю. Г. - Моделирование движений рук, мимики и артикуляции лица человека для синтеза и визуализации жестовой информации, Крак Ю. В. (2011)
Коваленко И. Н. - Оценка вклада немонотонных траекторий в отказ системы обслуживания на периоде занятости, Кузнецов И. Н. (2011)
Анисимов А. В. - Метод вычисления семантической близости-связности между словами естественного языка, Марченко А. А., Кисенко В. К. (2011)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров эллиптико-псевдопараболических распределенных систем, Дейнека В. С. (2011)
Згуровский М. З. - Системное согласование данных разной природы в мультидисциплинарных исследованиях, Болдак А. А. (2011)
Кунцевич А. В. - Синтез управления инвариантными множествами семейств линейных и нелинейных дискретных систем с ограниченными возмущениями, Кунцевич В. М. (2011)
Королюк В. С. - Асимптотика вектора состояния импульсных диффузионных систем запаздывающего типа с марковскими параметрами, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2011)
Jui-Hong Ch. - A signal regularity-based automated seizure prediction algorithm using long-term scalp EEG recordings, Deng-Shan Sh., Halford J. J., Kelly K. M., Kern R. T., Yang M. C. K., Jicong Zh., Sackellares J. Ch., Pardalos P. M. (2011)
Ильченко М. Е. - Разграничение и слияние уровней эталонной модели взаимодействия для информационно-телекоммуникационных систем, Мошинская А. В., Урывский Л. А. (2011)
Меликов А. З. - Многомерная модель Эрланга с рандомизированной стратегией доступа и ее применение в коммуникационных сетях, Пономаренко Л. А. (2011)
Задирака В. К. - Об использовании резервов оптимизации вычислений для улучшения качества вычисления интегралов от быстроосциллирующих функций, Мельникова С. С., Луц Л. В. (2011)
Ляшко C. И. - Экономичная модификация метода Корпелевич для монотонных задач о равновесии, Семенов В. В., Войтова Т. А. (2011)
Лаптин Ю. П. - Минимизация эмпирического риска и задачи построения линейных классификаторов, Журавлев Ю. И., Виноградов А. П. (2011)
Война А. А. - Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса (2011)
Андон Ф. И. - Программирование высокопроизводительных параллельных вычислений: формальные модели и графические ускорители, Дорошенко А. Е., Жереб К. А. (2011)
Голубенко А. Л. - Особенности рамы тележки грузового вагона и усталостная выносливость, Губачева Л. А., Андреев А. А., Мокроусов С. Д. (2013)
Андреев А. А. - О повышении эффективности газогенераторных автомобилей, Андреев С. А. (2013)
Буря О. І. - Структура та механічні властивості вуглепластиків на основі фенілону, армованих металовмісними вуглецевими волокнами, Сафонова А. М., Губачева Л. О. (2013)
Гринкевич К. Э. - Механические и трибологические характеристики газовыделения трубопроводных сталей как функция электролитического легирования водородом, Цирюльник А. Т., Роман Е., Невшупа Р. А. (2013)
Губачева Л. О. - Оценка экономической эффективности использования модернизированных вагонов-хопперов с электрическим оборудованием для саморазгрузки, Леонова С. А. (2013)
Губенко В. К. - Cитилогистика муниципального электротранспорта, Лямзин А. А., Хара М. В. (2013)
Гутаревич В. О. - Исследование извилистого движения тележек подвесной монорельсовой дороги (2013)
Даренский А. Н. - Oсобенности расчетов взаимодействия пути и подвижного состава в зоне рельсовых стыков при дискретном подрельсовом основании, Клименко А. В. (2013)
Иванов И. А. - Варианты оценки режимов процесса восстановления цельнокатаных колес, Потахов Д. А., Урушев С. В. (2013)
Ільчишин В. М. - Aналіз надійності буксових підшипників критих вагонів (2013)
Жилинков А. А. - Mоделирование режимов движения большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции (2013)
Майорова І. М. - Формування і функціонування транспортно-логістичних систем індустріального міста (2013)
Макарова И. В. - Управление рисками автосервисного предприятия с использованием системы поддержки принятия решений, Хабибуллин Р. Г., Буйвол П. А., Габсалихова Л. М. (2013)
Макарова И. В. - Возможности сценарного анализа при разработке стратегии перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо, Хабибуллин Р. Г., Валиев И. И. (2013)
Марінцева К. В. - Oрганізаційно-технологічні умови функціонування експрес-авіаперевізника (2013)
Маслак А. В. - Oсобенности функционирования промышленного железнодорожного транспорта в условиях роста динамики производственного процесса (2013)
Маслак А. В. - Oсновные принципы определения соотношения объёмов переработки вагонопотоков и вместимости путей станций металлургических предприятий, Кирицева Е. В., Парунакян В. Э. (2013)
Мурад М. А. - Cравнение использования различных режимов работы гибридного автомобиля, Aльали А. Ю., Альраджи Дж. А. (2013)
Николаенко И. В. - Oрганизационная структура городского центра консолидации грузопотоков (2013)
Парунакян В. Э. - Mоделирование процесса приёма и выгрузки массового сырья в транспортно-грузовом комплексе аглофабрики с учётом его динамики, Сизова Е. И. (2013)
Перевалова О. Б. - Bодород в техническом титане, Панин А. В., Кретова О. М. (2013)
Помазков М. В. - Прикладная проблема ситилогистики крупных металлургических предприятий (2013)
Попов В. А. - Mагнитоакустический мониторинг эскалаторов петербургского метрополитена, Коровина М. С., Щербаков А. В. (2013)
Савранский В. В. - Исследование поведения газовыделения в вакууме из шарикоподшипников при различных режимах работы, Невшупа Р. А. (2013)
Сулейманов И. Ф. - Oценка загрязнения атмосферного воздуха города автотранспортом и промышленными предприятиями на основании расчетных методов, Маврин Г. В., Макарова И. В. (2013)
Тартаковський Е. Д. - Mодель вибору енергетичних установок при модернізації локомотивів, Міхєєв С. О. (2013)
Туранов Х. Т. - Hекоторые проблемы размещения грузов на вагоне, Псеровская Е. Д. (2013)
Фалендиш А. П. - Перспективи впровадження централізованих систем змащення на маневрових тепловозах промислового транспорту, Сумцов А. Л., Трубіхін О. В., Білецький Ю. В. (2013)
Чебаков М. И. - Bзаимодействие тормозной колодки и железнодорожного колеса с учетом тепловыделения от трения, Ляпин А. А., Колесников И. В. (2013)
Чернов А. И. Рощупкин В. В. - Прецизионный метод исследования теплового расширения металлов и сплавов, Покрасин М. А. (2013)
Шабарова Э. В. - Логистическое обслуживание российского участка ЧКАДа (в агломерации Большой Сочи 2014-2030гг.) (2013)
Шабарова Э. В. - Логистика пассажирских перевозок в крупном городе и агломерации (2013)
Башков В. М. - Oсобенности энергических характеристик нагнетательных каналов систем охлаждения тяговых электрических машин тепловозов, Панфилов А. М. , Шенкман Г. Л. (2013)
Дядичев В. В. - Aнализ информационых систем создания расписания вузов, Колесников А. В., Гапонов А. В. (2013)
Мокроусов С. Д. - Cтратегия развития вагоностроения на ЧАО "НПЦ "ТРАСМАШ" до 2020 года, Анофриев А. Д., Найш Н. М., Макаров К. В. (2013)
Стоянов А. А. - Исследование уплотнения порошковой среды с использованием теории пластичности несжимаемого жестко-пластического тела (2013)
Тананко Дмитрий - К вопросу надежности на транспорте, Огден Даг, Губачева Л. А. (2013)
Щербаков В. П. - Bиготовлення сухаря фрикційного демпфера формування в закритому штампі (2013)
Баглюк Г. А. - Oсобенности формирования структуры при нагреве порошковой шихты системы TiH2-Mn-Si-Fe-C, Богачёва А. Г, Мамонова А. А., Тихонова И. Б. (2013)
Слободянюк М. Э. - Oценка времени прохождения грузопотока по транспортной сети, Нечаев Г. И. (2013)
Колодяжна Л. Г. - Перспективні напрямки вдосконалення взаємодії залізничного та водного транспорту (2013)
Шевченко Д. Ю. - Hаправления работ по усовершенствованию газогенераторных установок для промышленного транспорта (2013)
Крывый С. Л. - Конечные автоматы в информационных технологиях (2011)
Недашковский Н. А. - О решении одного класса нелинейных балансовых моделей межотраслевого эколого-экономического взаимодействия, Крошка Т. И. (2011)
Белан С. Н. - Специализированные клеточные структуры для контурного анализа изображений (2011)
Дейнека В. С. - Идентификация кинетических параметров массопереноса в составляющих многокомпонентных неоднородных нанопористых сред системы компетитивной диффузии, Петрик М. Р., Фрессард Ж. (2011)
Скопецкий В. В. - Приближение гладким интерполяционным сплайном, Малачивский П. С., Пизюр Я. В. (2011)
Смольяков Э. Р. - Поиск неизвестных законов движения на основе экстремальной теории размерностей (2011)
Ковальчук Л. В. - Анализ перемешивающих свойств операций модульного и побитового сложения, определенных на одном носителе, Сиренко О. А. (2011)
Кириченко Н. Ф. - Оптимизация параметров функциональных преобразований в системе классификации сигналов, Гавриленко С. А., Гавриленко А. С. (2011)
Баркалов А. А. - Преобразование кодов в композиционных микропрограммных устройствах управления, Титаренко Л. А. (2011)
Семейко Н. Г. - Смешанный эмпирический пуассоновский случайный процесс сферических сегментов (2011)
Майко Н. В. - Точность разностной схемы решения задачи на собственные значения для оператора Лапласа, Приказчиков В. Г., Рябичев В. Л. (2011)
Дунаев Б. Б. - Функция темпа роста ставки зарплаты от уровня безработицы (2011)
Касьянов П. О. - Многозначная динамика решений автономного дифференциально-операторного включения с псевдомонотонной нелинейностью (2011)
Михалевич В. М. - К параметрической задаче решения с денежными доходами (2011)
Романюк В. В. - Дискретная бесшумная дуэль с кососимметричной функцией выигрыша на единичном квадрате для моделей социально-экономических конкурентных процессов с конечным числом чистых стратегий (2011)
Мелащенко А. О. - Национальная система электронных цифровых подписей как открытая система, Перевозчикова О. Л. (2011)
Кнопов П. С. - О некоторых научных результатах Ю. М. Ермольева и его школы в области современной теории оптимизации, Сергиенко И. В. (2011)
Стоян Ю. Г. - Алгоритм декомпозиции геометрических объектов в 2D-задачах упаковки и раскроя, Гиль Н. И., Романова Т. Е., Злотник М. В. (2011)
Руденко О. Г. - Робастное обучение радиально-базисных сетей, Бессонов А. А. (2011)
Михайлюк В. А. - Подход к оценке сложности в среднем постоптимального анализа дискретных задач оптимизации (2011)
Елфимова Л. Д. - Новые быстрые гибридные алгоритмы умножения матриц (2011)
Шило В. П. - Решение задачи булева квадратичного программирования без ограничений методом глобального равновесного поиска, Шило О. В. (2011)
Булавацкий В. М. - Неклассическая математическая модель геоинформатики для решения задач динамики неравновесных неизотермических геофильтрационных полей (2011)
Фомин-Шаташвили А. А. - Об эквивалентности вероятностных мер, порожденных решениями нелинейных эволюционных дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве, возмущенных гауссовскими процессами. I, Фомина Т. А., Шаташвили А. Д. (2011)
Ротштейн А. П. - Нечетко-алгоритмический анализ надежности сложных систем (2011)
Емец О. А. - Прямой метод отсечений для задач комбинаторной оптимизации с дополнительными ограничениями, Емец Е. М., Олексийчук Ю. Ф. (2011)
Грищенко А. Е. - Об одном двуxшаговом алгоритме расщепления в задачах тепломассопереноса, Марцафей А. С. (2011)
Мартынюк Т. Б. - Мультиобработка массивов данных по разностным срезам, Хомюк В. В. (2011)
Шолохов А. В.  - Об эллипсоидальной аппроксимации суммы двух эллипсоидов по минимуму объема (2011)
Лаврищева Е. М. - Теория и практика фабрик программных продуктов (2011)
Химич А. Н. - Алгоритмы параллельных вычислений для задач линейной алгебры с матрицами нерегулярной структуры, Попов А. В., Полянко В. В. (2011)
Тимченко Л. И. - Методы обучения параллельно-иерархической сети и их применение для распознавания образов, Мельников В. В., Кокряцкая Н. И. (2011)
Віват Г. І. - Власні назви як інформативні дескриптори історико-культурного розвитку суспільства (за творчістю Ігоря Калинця) (2012)
Оржицький І. О. - Дискусії про самобутність у перуанських літературних та політичних колах 20–30-х років ХХ ст. (2012)
Тарасенко К. В. - Шекспір у сучасному кіберпросторі: проекції та інтерпретації (2012)
Саплін Ю. Ю. - Ковзна шкала соціальної семантики слова (2012)
Fomenko E. - Fritz Senn: a jubilee of the outstanding swiss joycean and his half-century commitment to James Joyce (2012)
Джава Н. А. - Вплив англійських запозичень на словниковий склад німецької мови (2012)
Литвак С. Я. - Своеобразие грамматической семантики в языковой картине мира и проблемы перевода (2012)
Кирпиченко О. Е. - Генетичний розвиток найменувань інструментів, посуду та елементів інтер’єру (2012)
Цимбалюк Ю. В. - Латиномовні гасла академій та університетів, Глущенко Г. Б. (2012)
Fomenko E. - Mental architecture of translation: tips for students of translation (2012)
Швец Л. Г. - Письмо и письменная речь в обучении иностранным языкам (2012)
Пономаренко Л. Г. - Жанрова палітра політичної літератури, Зоська Я. В., Бессараб А. О. (2012)
Лященко А. В. - Функціонування реклами в соціокультурних умовах сучасного суспільства (2012)
Мантуло Н. Б. - Текст і дискурс у комунікаціях Паблік Рилейшнз (2012)
Чабаненко М. В. - Комп’ютерна інфографіка та інші способи компресії інформації в інтернеті (2012)
Ковпак В. А. - Український еміграційний медіадискурс: структурний підхід до комунікативної ефективності (2012)
Шевченко О. О. - Реабілітаційні соціально-комунікаційні технології подолання кризових ситуацій у закладах нічної клубної культури (2012)
Полєжаєв Ю. Г. - Розвиток просвітницької тревел-журналістики в україні (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Безчотнікова С. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: соціально-комунікаційний та економічний аспекти (2012)
Бутиріна М. В. - До проблеми формування посттрадиційної ідентичності людини: соціально-комунікаційний аспект (2012)
Бахметьєва А. М. - Сучасні тенденції у плануванні медіарилейшнз ПР-службами українських ВНЗ (2012)
Синеокий О. В. - Иcточники восточноевропейской музыкальной звукозаписи в исторической ретроспективе системы информационно-коммуникативных взаимодействий (2012)
Маринчак Н. В. - Зарубіжний анімалістичний телевізійний продукт в телеефірі України: проблемно-тематичний та функціональний аспекти (2012)
Хотюн Л. В. - Зародження та еволюція "часопису новин” у незалежній Україні (2012)
Драчова О. П. - Засоби поліфонічної текстуальної організації документального фільму О. Фетисової "Вероніка і саксофон (2012)
Швець В. М. - Преса національних меншин України як чинник етнічної консолідації (на прикладі газети кримських болгар "Извор”) (2012)
Зелінська Н. В. - Мантуло Н.Б. Паблік Рилейшнз: текст і комунікація : монографiя / Н.Б. Мантуло. – Запорiжжя : Класичний приватний унiверситет, 2012. – 272 с. (2012)
Фоменко Е. Г. - Хомутова Т.Н. Научный текст: интегральный подход : монография /Т.Н. Хомутова. – Челябинск : ЮУРГУ, 2010. – 333 с. (2012)
Фоменко Е. Г. - Лингвистика в контексте культуры : V Международная научно-практическая конференция, 28–30 ноября 2012 г., г. Челябинск (2012)
Амосов О. Ю. - Роль Державного казначейства України в системі державного фінансового контролю, Іванова Т. П. (2011)
Дзюндзюк В. Б. - Віртуальні співтовариства: потенційна загроза для національної безпеки (2011)
Мельниченко О. А. - Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: соціально-економічні та державно-управлінські аспекти (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Системний аналіз в державному управлінні (2011)
Дробязко А. М. - Теоретичні засади формування управлінських рішень (2011)
Луценко С. М. - Пріоритетні напрямки розвитку інформаційного забезпечення органів влади (2011)
Герасіна Л. М. - Інститут публічної влади у модерному та постмодерному науковому вимірі (2011)
Голубь В. В. - Соціальна модернізація в контексті реформ перехідних суспільств (2011)
Петровський П. М. - Гуманітаризм як теоретико-методологічна основа подолання радянського тоталітаризму (2011)
Домбровська С. М. - Вдосконалення вищої освіти України як одна з прерогатив держави (2011)
Коваленко М. М. - Стратегія подолання негативних наслідків глобалізації для банківської системи України (2011)
Поступна О. В. - Гомогенний регіон як тип територіальної структури (2011)
Ляшевська О. І. - Інформаційний механізм забезпечення розрахунків валового регіонального продукту (2011)
Шуригіна Н. Ю. - Оптимізація інвестиційної діяльності страхової компанії в умовах фінансової кризи (2011)
Нестругіна І. М. - Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2011)
Крутій О. М. - Регіональний "трикутник взаємодії" в системі підготовки кадрів публічного управління (2011)
Золотарьов В. Ф. - Ефективність державного управління кадровими процесами в місцевих органах влади очима посадовців (2011)
Бабаєв В. Ю. - Напрямки вдосконалення механізму конкурсного відбору на посади державної служби, Петренко А. М. (2011)
Ворона П. В. - Забезпечення ефективного управління регіоном на основі кадрової антикризової політики (2011)
Синицина Н. Г. - Світова практика управління людськими ресурсами та актуальні проблеми інституту державної служби в Україні (2011)
Щегорцова В. М. - Підходи до оцінки ефективності мотиваційних заходів в органах виконавчої влади України (2011)
Білоконь М. В. - Якість освіти в контексті підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2011)
Кузнецов А. О. - Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2011)
Молодченко Т. Г. - Сталий розвиток місцевого самоврядування в контексті податкової реформи в Україні (2011)
Мінаєва Г. М. - Удосконалення форм і методів проведення внутрішніх аудитів системи якості в органах місцевого самоврядування (2011)
Фоміцька Н. В. - Причини для зміни адміністративно-територіального устрою України (2011)
Підкуйко О. О. - Формування моделі розвитку територіальної громади на основі сучасних підходів: теоретичні та практичні аспекти (2011)
Дегтярьова І. О. - Механізми управління конкурентоспроможністю регіону: сутність та місце у системі механізмів управління державою (2011)
Тупіцин В. М. - Регламент місцевої ради як організаційна основа діяльності колегіального органу місцевого самоврядування (2011)
Дробот І. О. - Вплив міжнародних мисливських організацій на нормативно-правове регулювання мисливства в Галичині: історичний аспект, Проців О. Р. (2011)
Мартиненко В. М. - Формування суддівського корпусу в Україні: проблеми та напрями вдосконалення (2011)
Гончаренко М. В. - Нормативно-правове забезпечення управління суспільними фінансами: роль національних кодексів (2011)
Туркіна І. Є. - Судова влада як соціальний феномен (2011)
Бондаренко А. І. - Напрями вдосконалення координації діяльності органів державного фінансового контролю (2011)
Васильєв А. О. - Еволюція нормативно-правової бази державної молодіжної політики незалежної України (2011)
Собченко В. В. - Щодо особливостей реалізації конституційного права на працю (2011)
Поліщук І. О. - Інститут політичної опозиції за умов транзитивного державного режиму в Україні (2011)
Дунаєв І. В. - Оцінка інвестиційного клімату російсько-українського прикордоння (2011)
Жадан О. В. - Порівняльний аналіз світових моделей соціально-трудових відносин (2011)
Левченко Н. М. - Принципи державного регулювання розвитку АПК в умовах інтеграції до європейського простору (2011)
Монастирний В. М. - Державне регулювання діяльності єврорегіонів як учасників міжрегіонального співробітництва (2011)
Сітнікова Н. С. - Сучасний стан фінансування Олімпійського руху в Україні (2011)
Чорномаз В. Ц. - Удосконалення державної політики щодо надання первинної медико-санітарної допомоги: світовий досвід, Піроженко Н. В. (2011)
Перебейнос О. М. - Демографічна безпека та загрози демографічного розвитку: державно-управлінський аспект (2011)
Приходько Р. В. - Надзвичайна ситуація: поняття, зміст, характеристика (2011)
Дорош Т. Л. - Музична освіта як важлива складова культурної політики (2011)
Холодок В. Д. - Державне управління охороною культурної спадщини в Україні: стан і перспективи розвитку (2011)
Шкодовский Ю. М. - Екологічна реабілітація урбаністичного середовища як механізм державного регулювання розвитку територій (2011)
Батраченко І. Г. - Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні, Прокопенко Л. Л. (2011)
Філіпенко В. А. - Результати хірургічного лікування асептичного некрозу головки стегнової кістки, Олініченко Г. Д., Мітелєва З. М., Полєтаєва Н. Ю. (2013)
Головаха М. Л. - Отдаленные результаты высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости при гонартрозе, Орлянский В. (2013)
Азизов М. Ж. - Наш опыт эндопротезирования при переломах и ложных суставах шейки бедренной кости у больных пожилого и старческого возраста., Усмонов Ф. М., Ступина Н. В., Каримов Х. М., Мирзаев Ш. Х. (2013)
Головаха М. Л. - Сравнительный анализ отдаленных результатов высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости и монокондиллярного эндопротезирования коленного сустава при медиальном гонартрозе, Шишка И. В., Банит О. В., Бабич Ю. А., Твердовский А. О., Забелин И. Н., Красноперов С. Н., Орлянский В. (2013)
Денесюк М. І. - Наш досвід лікування дистрофічної варусної деформації шийки стегнової кістки у дітей, Панчишин В. Ф. (2013)
Ковалько М. Т. - Методика оцінки геометричних параметрів нижніх кінцівок хворих на деформівний артроз за допомогою комп’ютерної оптичної системи під час ортезування, Качер В. С., Гадяцький О. В., Роман Л. К., Василенко І. М., Бобошко Р. О. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Метаболічний стан кісткової тканини у хворих з несправжніми суглобами довгих кісток на фоні гіпергомоцистеїнемії та асоційованих порушень (2013)
Попсуйшапка А. К. - Частота несращения и замедленного сращения отломков при изолированных диафизарных переломах длинных костей конечностей, Ужигова О. Е., Литвишко В. А. (2013)
Карпінська О. Д. - Аналіз довжини кроків у хворих з ушкодженнями надп’ятково-гомілкового суглоба, Демчук Р. М., Фіщенко В. О., Карпінський М. Ю. (2013)
Дондорєва І. С. - Функціональний метод лікування трофічних виразок стопи та її кукси., Бобошко Р. О., Зайцев М. В., Пономарьова Г. В., Шевченко Є. В. (2013)
Голка Т. Г. - Діагностична цінність полімеразної ланцюгової реакції у ранній діагностиці кістково-суглобового туберкульозу (експериментальне дослідження) (2013)
Григоровський В. В. - Гістопатологія та морфометричні показники стану тканин кистьового суглоба у разі ішемічного остеонекрозу півмісяцевої кістки зап’ястка (хвороба Кінбека), Страфун С. С., Тимошенко С. В. (2013)
Гайко О. Г. - Електроміографічна діагностика ішемічного ураження м’язів кінцівок., Долгополов О. В., Страфун С. С. (2013)
Корж Н. А. - Альфакальцидол в регенерации кости., Дедух Н. В., Горидова Л. Д., Побел Е. А., Романенко К. К., Долуда Я. А. (2013)
Салєєва А. Д. - Класифікація і номенклатура ортезів на кінцівки та хребет, Кудрявцева Т. Є., Карпенко К. Я., Чернишов О. Д. (2013)
Пивоваров В. В. - Ортез на нижнюю конечность при нестабильности коленного сустава в фазе опоры, Баев П. А., Ватолинский Л. Е., Бобошко Р. А. (2013)
Хомяков В. Н. - Анализ инвалидности вследствие травм верхних конечностей в Украине за 2011 год. (2013)
Салєєва А. Д. - Методичні аспекти біомеханічної оцінки реабілітації хворих з патологією опорно-рухової системи, Качер В. С., Гадяцький О. В., Ковалько М. Т., Роман Л. К., Василенко І. М. (2013)
Делевский Ю. П. - Обоснование нового представления о группах крови системы AB0 на основе комплекса лабораторных исследований, выполненных в институте имени М. И. Ситенко (2013)
Корж Н. А. - Стронция ранелат: механизм действия на кость, профилактика и лечение переломов (обзор литературы)., Дедух Н. В., Побел Е. А. (2013)
Голка Г. Г. - Особенности хирургического лечения при нарушении репаративного остеогенеза эпифизарной и метадиафизарной зон дистального отдела бедренной и проксимального большеберцовой костей (обзор литературы), Белостоцкий А. И., Фадеев О. Г. (2013)
Чернышева И. Н. - Особенности нарушения двигательной активности детей при прогрессирующих нейромышечных заболеваниях (обзор литературы)., Шевченко С. Д. (2013)
Хроника (2013)
Отчеты (2013)
Дисертаційні роботи, які у 2012 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Донецьк, Київ) (2013)
Информация о проведении съездов, конгрессов, симпозиумов (2013)
Информация для авторов (2013)
Брицун В. М. - Структурні особливості та антибактеріальна активність 2­арил­, алкіл­, гетарил­, N­заміщених і N’, N”­дизаміщених бензімідазолів, Вринчану Н. О. (2013)
Гончар-­Чердакли Л. Г. - Доминантное лево­правополушарное действие антиконвульсантов в условиях распространяющейся калиевой депрессии полушарий головного мозга белых мышей (2013)
Лук’янчук В. Д. - Антирадикальний захист головного мозку сполукою ВІТАГЕРМ­3 за умов гіпоксичного пошкодження, Шеболдова К. О. (2013)
Пругло Є. С. - Анксіолітична активність солей 2­((5­((1,3­диметил­2,6­діоксо­2,3­дигідро­1Н­пурин­7(6Н)­іл)метил­4­R­4Н­1,2,4­тріазол­3­іл)тіо)ацетатних кислот, Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Семененко Н. О. - Вплив натрієвої солі 4­(2­оксо­3­метил­2Н­(1,2,4) тріазино (2,3­с)хіназолін­6­іл)бутанової кислоти (сполуки DSK­38) на вуглеводно­енергетичний обмін у мозку щурів за умов гострого порушення мозкового кровообігу, Степанюк Г. І., Марчук О. В., Семененко А. І., Воскобойнік О. Ю., Коваленко С. І. (2013)
Борщов С. П. - Експериментальне дослідження безпечності інтратекального застосування Меропенему з Дексаметазоном, Фільчаков І. В., Сініцин П. В., Серединська Н. М. (2013)
Жилюк В. І. - Вплив гіпоглікемічних, антиоксидантних та антиагрегантних засобів на антиамнестичні властивості пірацетаму за умов алоксанового діабету в щурів (2013)
Опанасенко Г. В. - Вплив Актовегіну на кисневий режим і місцевий кровообіг у тканинах пародонта за іммобілізаційного стрессу, Бакуновський О. М., Носар В. І., Розова К. В., Французова С. Б., Маньковська І. М. (2013)
Почелова О. В. - Характеристика актопротекторної дії похідних (3­R­оксо­2Н(1,2,4)­ тріазино(2,2с)­хіназолін­6­іл) карбонових кислот за різних температурних режимів, Степанюк Г. І., Денисюк О. М., Чорноіван Н. Г. (2013)
Резніков О. Г. - Наночастинки золота виявляють протипухлинну активність у гетеротрансплантатах андрогензалежного раку передміхурової залози людини, Полякова Л. І., Усатенко О. В., Чайковська Л. В., Сачинська О. В. (2013)
Семенченко О. М. - Дослідження якісного складу антоціанів суцвіть рослин роду Salvia L., Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2013)
Тимченко О. В. - Порівняльне фармакологічне дослідження кеторолаку при інтраназальному та внутрішньом’язовому введенні щурам, Чайка Л. О., Ляпунов М. О., Лібіна В. В., Андріанова Т. В. (2013)
Антоненко П. Б. - Концентрація рифампіцину у хворих на туберкульоз з різним генотипом ізоензиму цитохрому Р­450 2С9, Кресюн В. Й. (2013)
Кашуба О. В. - Побічні реакції, спричинені лікарськими засобами: термінологія та класифікація, механізми розвитку і клінічні прояви (2013)
Матвеев А. В. - Побочные реакции системных нестероидных противовоспалительных средств в АР Крым в 2011, 2012 годах и первом квартале 2013 года (2013)
Дорошенко О. М. - Вплив метилового ефіру метакрилової кислоти на резистентність капілярів слизової оболонки порожнини рота щурів (2013)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2013)
Content (2013)
Автухов К. А. - Законодавча ініціатива змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення права засуджених на медичну допомогу (2013)
Баркова С. П. - Щодо поняття "транспортні засоби" (2013)
Барьяк А. С. - Щодо типології правових актів (2013)
Басова А. В. - Поняття договору з охорони фізичних осіб (2013)
Батигіна О. М. - Правове регулювання системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (2013)
Батожська О. В. - Способи фіксації волевиявлення сторін при укладенні договору зберігання автотранспортних засобів (2013)
Бек У. П. - Юридична природа норм, що регулюють охорону праці (2013)
Бєлік І. Б. - Міжнародно-правовий досвід оподаткування електронної комерції (2013)
Богатирьова О. І. - Правовий аналіз деяких питань Указу Президента України "Про Концепцію державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України" (2013)
Борко А. Л. - Адміністративно-правові засади організації та функціонування Конституційного Суду України (2013)
Бородий Я. В. - Пути усовершенствования административно-правового регулирования в отрасли жилищных прав граждан и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2013)
Бурило Ю. П. - Прямі засоби державного регулювання в інформаційному секторі економіки (2013)
Бурмака Є. А. - Проблемні питання процесу правової соціалізації в контексті сучасного стану реалізації верховенства права в Україні (2013)
Віхляєв М. Ю. - Участь громадських об’єднань у правотворчій діяльності як суб’єктів адміністративного права, які наділені активною адміністративною правосуб’єктністю (2013)
Головін Д. В. - Критерій резиденства як підстава усунення подвійного оподаткування (на прикладі законодавства України і Республіки Казахстан) (2013)
Горьковой В. В. - Поняття відомчого контролю в ДАІ України (2013)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого в судовому розгляді за ч.3 ст.349 КПК України (2013)
Даньшин М. В. - Окремі методичні та психологічні аспекти викладання криміналістики (2013)
Другова В. А. - Позов про визнання права власності як засіб захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття (2013)
Дручек О. М. - Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України (2013)
Єна Р. О. - Щодо визначення поняття "фінансово-правова санкція" (2013)
Єні О. В. - Деякі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2013)
Завальний В. М. - Електронна торгівля: проблеми законодавчого забезпечення (2013)
Запара С. І. - Укладення та виконання колективних угод як фактор розвитку соціально-трудових та економічних відносин: українсько-шведський досвід (2013)
Змерзлый Б. В. - Особенности становления и развития таможенных учреждений на Кавказе и Закавказье в первой половине ХІХ в., Таран П. Е. (2013)
Іншин М. І. - Особливості правового регулювання державної служби в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку (2013)
Кавун С. М. - До проблеми профілактичної (попереджувальної) роботи підрозділів кримінальної міліції (2013)
Кагановська Т. Є. - Сучасні механізми правового регулювання кадрового ресурсу державного управління (2013)
Калашник О. М. - Види прогалин у цивільному процесуальному праві (2013)
Калмиков Д. О. - Санкції статті 299 Кримінального кодексу України: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2013)
Карелін В. В. - Дотримання принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки при застосовуванні до засуджених заходів стягнення і заохочення (2013)
Коверзнев В. О. - Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів України: проблеми теорії та практики (2013)
Комзюк А. Т. - Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття та загальна характеристика взаємодії митних органів з податковими та прикордонними органами (2013)
Кондратенко Н. М. - Особливості розвитку правовідносин у сфері захисту персональних даних: історико-джерелознавчий аспект (2013)
Корнієнко В. М. - Деякі питання правового регулювання аграрного ринку України (2013)
Крайник Г. С. - Новели антикорупційного законодавства України, Крайник C. C. (2013)
Кузьмич І. І. - Поняття та особливості військових документів (2013)
Курило М. П. - Щодо визначення об’єкта правовідносин у різних галузях процесуального права (2013)
Кучерява Ю. О. - Боротьба з наркозлочинністю у контексті змін ст. 310 Кримінального кодексу України (2013)
Лантинов Я. А. - К вопросу о целесообразности применения диалектического метода в уголовно-правовых исследованиях (2013)
Левченко Д. В. - Загальнотеоретичні аспекти гарантування законних інтересів (2013)
Літвінова О. В. - Окремі питання здійснення державного контролю у сфері страхової діяльності (2013)
Логвиненко М. І. - Органи управління в судовій системі України: потреба подальшого реформування, Лебедь О. В. (2013)
Лукашев О. А. - Юридичні ознаки фінансово-правової галузі (2013)
Луцович В. П. - Еволюція інституту письмових доказів на українських землях у польсько-литовський період (2013)
Любімова С. Ю. - Щодо визначення поняття "реєстраційні провадження у сфері господарської діяльності" (2013)
Лясковець А. В. - Дефініції "юридичні норми" та "юридичні відносини" в науковому спадку Ф. В. Тарановського (2013)
Макушев П. В. - Персональні дані як елемент системи інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України (2013)
Малін О. Л. - Питання адміністративної відповідальності членів колегіальних органів за порушення антикорупційного законодавства (2013)
Маренич В. М. - Паблик рилейшнз в управлении высшим учебным заведением: проблемы методологии (2013)
Маркін В. І. - Основний безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст.181 "Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів" КК України (2013)
Мирошниченко Ю. М. - Проблеми інформаційного забезпечення організаційно-тактичної діяльності судді в нових процесуальних умовах (2013)
Михайлов В. В. - Спеціальні критерії класифікації податків і зборів, що входять до податкової системи України (2013)
Мірошниченко О. А. - Право власності в розумінні Європейського суду з прав людини (загальна характеристика) (2013)
Мовчан Р. О. - Щодо кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239-1 Кримінального кодексу України) (2013)
Мокін І. С. - Правові ідеї та стан громадянського суспільства в Україні в добу визвольних змагань 1917–1921 рр. (2013)
Мороз О. В. - Особливості оферти при укладенні договору оренди майна державного підприємства, Мороз М. В. (2013)
Натрус О. П. - Історія та стан дослідження організації представництва прокуратурою інтересів громадян і держави в суді (2013)
Немченко В. О. - Акмеологія суддівської діяльності в адміністративному процесі (2013)
Новіков В. В. - Щодо механізму правового регулювання службової дисципліни в органах внутрішніх справ (2013)
Оксанюк Н. М. - Окремі аспекти прийняття спадщини неповнолітніми (2013)
Олійник О. С. - Деякі особливості об’єктивної сторони незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (ст. 2391 КК України) (2013)
Орловська І. Г. - Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2013)
Павленко К. К. - Зворотна дія податково-правових норм у часі: сутність та значення (2013)
Панов В. М. - Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають при реалізації органами прокуратури правозахисної функції (2013)
Панова М. С. - Критерії відмежування нагляду за дотриманням адміністративного законодавства від нагляду в інших сферах суспільно-правової діяльності (2013)
Подкопаєв С. В. - Організація прокуратури України (2013)
Покальчук М. Ю. - Щодо порядку припинення діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Поштарук Д. О. - Вдосконалення чинного Положення про вищі навчальні заклади МВС (2013)
Радчук О. П. - Внутрішнє законодавство України та інших країн як джерело міжнародного приватного права (2013)
Ратушняк В. І. - Суб’єкти управління міліцією громадської безпеки та їх правовий статус (2013)
Рижов І. М. - Умови формування теророгенності соціальних систем та законодавство України, Кубальський В. Н. (2013)
Рядінська В. О. - Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з продажу об’єктів рухомого майна: шляхи удосконалення (2013)
Самсін І. Л. - Податкове зобов’язання: вид і міра поведінки, правовідношення чи інститут права? (2013)
Сімонян Н. А. - Правові засади цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури та місце серед них адміністративно-правового регулювання (2013)
Сквірський І. О. - Зміцнення правових передумов інституту громадського контролю в Україні як пріоритетне завдання сьогодення (2013)
Слабунова Ю. В. - Структура адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян органами прокуратури (2013)
Слісаренко Я. А. - Передумови виникнення комісій по трудових спорах (2013)
Соколова Я. А. - Проведення допиту підозрюваного під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати (2013)
Соломаха А. Г. - Роль професора А. Антоновича у становленні наукових поглядів М. Цитовича на науку поліцейського права (2013)
Страхова С. В. - Версія як рішення слідчого: теоретичні (формалізовані) підстави її місця, ролі, використання (2013)
Терованесов А. М. - Становлення законодавства про медичне страхування у Центральній та Східній Україні у двадцяті роки ХХ століття (2013)
Ткаченко Ю. В. - Форми (види) конституційно-правової відповідальності (2013)
Тоцький В. В. - Історико-правові аспекти боротьби Кримської Надзвичайної комісії з бандитизмом (1920–1926 рр.) (2013)
Філонов О. В. - Проблеми реалізації основних функцій органів по боротьбі з тероризмом в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Фролов Ю. М. - Вищі навчальні заклади як суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері вищої освіти (2013)
Халілев Р. А. - Фактори можливого ускладнення оперативної обстановки на ґрунті міжетнічної напруженості у Криму (2013)
Хомутиннік В. Ю. - Співвідношення повноважень владних органів та органів державної податкової служби України щодо забезпечення рівності бюджетних інтересів (2013)
Чеботарьова Г. В. - Об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із незаконним використанням трансплантології (2013)
Чеботарьова Ю. А. - Підстави та порядок формування прав і свобод людини і громадянина: історико-правовий аспект (2013)
Шаренко М. С. - Особенности порядка исчисления акцизного налога с товаров, производимых на территории Украины, и с товаров, которые ввозятся в Украину (2013)
Шонія Л. В. - Економічні властивості правопорядку (2013)
Шуба Б. В. - Корпоративні правовідносини як особливий вид господарських правовідносин (2013)
Щербаковський А. М. - Ознаки економічних злочинів: криміналістичний аспект (2013)
Щокін Р. Г. - Порівняльний аналіз норм цивільного та господарського законодавств щодо об’єктів інтелектуальної власності (2013)
Юревич І. В. - Деякі аспекти єдності правового статусу професійних суддів в Україні (2013)
Яровий С. А. - Роль і місце спеціальних частин і підрозділів внутрішніх військ МВС України у системі забезпечення внутрішньої безпеки (2013)
Подоляка А. М. - Утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку: рецензія на монографію Ю. М. Дьоміна "Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі" (2013)
Аббасзаде Э. З. - Внутримозговые кровоизлияния в результате разрыва артериальных аневризм средней мозговой артерии, Цимейко О. А., Мороз В. В., Скорохода И. И., Шахин Н. (2011)
Андрух П. Г. - Методология и методическое обеспечение обследования контингентов лиц с зависимостью от психоактивных веществ с позиций их психотерапии (2011)
Березовська М. О. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений зі стеатозом печінки та синдромом психоемоційного вигорання (2011)
Бибик Е. Ю. - Анализ спектра пищевых добавок в продуктах питания, Яровая Э. А. (2011)
Бикадоров В. І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту, Фролов В. М. (2011)
Быстрова М. М. - Морфологические особенности строения верхнечелюстной артерии у взрослых людей (2011)
Бондаренко О. О. - Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на  хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2011)
Бондарь Г. В. - Возможности электротермической резекции печени по поводу метастазов колоректального рака, Седаков И. Е., Борота А. А., Ищенко Р. В., Герасименко А. Ю. (2011)
Бумейстер В. І. - Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща і діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення, Болотна І. В., Маркевич О. В. (2011)
Бурлака І. С. - Дослідження ліпофільних фракцій трави куничника звичайного та щучника дернистого, Кисличенко В. С. (2011)
Бурмак Ю. Г. - Деформуючий остеоартроз у діяльності лікаря загальної практики, Зеніна Л. В., Білокобильська Д. В. (2011)
Вітріщак С. В. - Сучасні гігієнічні проблеми організації роботи амбулаторії сімейного лікаря, Качур Н. В., Савіна О. Л., Бондаренко В. В. (2011)
Водославський В. М. - Дослідження анатомічної будови трави зірочника середнього, Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2011)
Гаврілов В. О. - Спосіб видалення зуба нижньої щелепи у лабораторних тварин (2011)
Данилова М. В. - Патопсихологические аспекты генеза депрессивных реакций у больных рассеянным склерозом (2011)
Дьяконова Я. В. - Визначення морфолого-анатомічних ознак трави ехінацеї блідої, Опрошанська Т. В., Кисличенко В. С., Хворост О. П. (2011)
Єлізарова Т. О. - Концентрація протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на неалкогольний стеатогепатит (2011)
Еремин А. В. - Половые особенности крестца человека, Левчук Е. В, Чалая Е. А., Сурело Н. Н., Оцебрик А. А. (2011)
Єршова І. Б. - Клініко-фармакологічні аспекти корекції метаболічних порушень в періоді реконвалесценції вірусних інфекцій у дітей, Осичнюк Л. М., Мочалова Г. О. (2011)
Заздравнов А. А.   - Амбівалентність механізмів формування остеопенічного синдрому при ревматоїдному артриті, ускладненому гастроезофагеальним рефлюксом (2011)
Зєльоний І. І. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові у хворих на рецидивуючу бешиху (2011)
Ибрагимов Д. И. - ЛФК в послеоперационной реабилитации вращающей манжеты плеча (2011)
Ігнатенко Г. А. - Динаміка показників фунції зовнішнього дихання на тлі використання сеансів інтервальної нормабаричної гіпокситерапії у хворих на стабільну стенокардію з супутнім ХОЗЛ, Мухін І. В., Контовський Є. А. (2011)
Ігнатенко Г. А. - Тромбоагрегаційні порушення у хворих на хронічні гломерулонефрити з супутньою ІХС і методи їх корекції, Мухін І. В., Ігнатенко Т. С. (2011)
Ігнатенко Г. А. - Метаболічні підходи до корекції морфо-функціонального стану кардіо-респіраторної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність, Мухін І. В., Гончаров О. М., Фаєрман А. О., Суботіна К. О., Брагіна Р. Ш. (2011)
Исмаилова Ш. Т. - Влияние дисбаланса микроэлементов в организме детей на уровень их физического развития, Камилова Р. Т., Махмудова Д. И. (2011)
Кисличенко О. А. - Амінокислотний та моноцукровий склад квіток Achillea millefolium Mill, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2011)
Климовицкий В. Г. - Анализ биомеханики коленного сустава, как основа построения диагностического алгоритма повреждения стабилизирующих структур, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д., Рами Талиб Мушер (2011)
Клочков О. Є. - Особливості цитокінового профілю крові у хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної системи та гастродуоденальної зони на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на концентрацію прозапальних цитокінів (ФНПα IL-1β) у сироватці крові та продукцію в культурах мононуклеарів хворих на хронічний некалькульозний холецистит сполучений з ожирінням (2011)
Коробкова Е. А. - Особенности диагностики и лечения синильных вагинитов (2011)
Кузьменко Ю. Ю. - Морфометричний аналіз змін подоцитів нирок в динаміці розвитку післяопераційного гіпотиреозу (2011)
Лубенец А. А. - Влияние имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного марганцем, на прочность плечевых костей в эксперименте (2011)
Лузин В. И. - Особенности роста нижней челюсти у белых крыс различного возраста после длительного воздействия экстремальной гипертермии, Грищук М. Г. (2011)
Мудра В. М. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль ротоглоточного секрету хворих на хронічний генералізований пародонтит, які підлягають дентальній імплантації (2011)
Муравський А. В. - МРТ зміни у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами (2011)
Огоренко В. В. - Клинические аспекты психических расстройств у больных первичными опухолями головного мозга (2011)
Оксимец В. М. - Влияние низкоэнергетической травмы на состояние клеточных источников остеорепарации (2011)
Ольховський В. О. - Засновник судової медицини – вчений та лікар І.В. Буяльский, Дунаєв О. В., Бірюкова Л. І., Кобецкой С. П. (2011)
Перепадя С. В. - Сосотояние барьерной функции эпителия тонкого и толстого кишечника у больных колоректальным раком и ее прогностическое значение (2011)
Пересадін М. О. - Клінічні особливості бешихи в сучасних умовах, Антонова Л. П., Юган Я. Л. (2011)
Петюнин Г. П. - Обнаружение апрофена в биологическом материале методом тонкослойной хроматографии, Каафарани Х. (2011)
Присяжнюк В. П. - Особливості окремих клінічно-лабораторних показників крові та структурно-функціональних параметрів серця у хворих на цироз печінки невірусного походження залежно від t894g поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксида азоту, Волошин О. І., Сидорчук Л. П. (2011)
Романенко К. К. - Переломы костей голени на уровне дистального эпиметафиза (переломы PILON’a) и их последствия, диагностика и лечение (2011)
Савенко Л. Д. - Интегральная реограмма тела взрослых кошек, Чурилин О. А. (2011)
Селиванова О. В. - Уровень глутатиона в крови и слезной жидкости у больных бактериальным конъюнктивитом (2011)
Семисалов С. Я. - Дифференцированное лечение травматических подострых субдуральных гематом головного мозга, Яналь Куссейбати М., Жиляев Р. А. (2011)
Сердюк В. Н. - Влияние оксида азота на выраженность воспалительной реакции и уровень соединительнотканных белков после антиглаукоматозной операции, Малая Н. А., Семенко В. В. (2011)
Скурчак Т. Н. - Особливості виділення і визначення морфіну, кодеїну, амфетаміна і метамфетаметамина з меконію (2011)
Сокол К. М. - Головні тенденції медико-демографічної ситуації в Харківському регіоні, Щербань М. Г., Шевченко О. О., Дмуховська Т. М. (2011)
Соколова Н. А. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2011)
Соцька Я. А. - Ефективність препарата природнього походження біфіформ-комплекс в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності у сполученні з хронічним некалькульозним холециститом при наявності синдрому обстипації, Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2011)
Старченко Т. Г. - Роль трансформирующего фактора роста- β1 и микроальбуминурии в ремоделировании сердца у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, Коваль С. Н., Першина Е. С., Шкапо В. Л. (2011)
Тартинська Г. С. - Елементний склад трави, стулочок стручечків і насіння талабану польового, Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2011)
Тєрьошин В. О. - Стрептококовий назофарингіт (лекція) (2011)
Торопчин В. І. - Вплив комбінації нуклекса та енерліву на показники аденілової системи крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та артишоку екстракту Здоров´я на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у сироватці крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Труфанов Е. А. - Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и выраженностью дискинезии и флюктуаций по шкале UPDRS у больных болезнью Паркинсона (2011)
Украинский С. А. - Качество жизни пациентов с генерализованным тревожным расстройством в пожилом возрасте (2011)
Федченко С .Н. - Клеточное обновление и апоптоз эпителиоцитов желудка крыс в оценке динамики гастродуоденальных поражений при интоксикации толуолом, Климочкина Е. М., Галузина Л. О. (2011)
Фисталь Э. Я. - Особенности течения раневого процесса при термомеханических повреждениях конечностей, Олейник В. В., Арефьев В. В. (2011)
Філіпчук В. В. - Новий опитувальник для визначення функції кульшового суглоба у дітей та підлітків, Крєслов О. І., Озєров І. О., Голюк Є. Л. (2011)
Фролов В. М. - Вплив сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату на цитокіновий профіль крові у хворих з синдромом хронічної втоми, Пересадін М. О., Круглова О. В. (2011)
Хомутянская Н. И. - Эпидемиологический надзор за антибиотикорезистентностью возбудителей кишечных инфекций в Луганской области, Фролов В. М., Бирюкова Т. А., Милейко Л. И., Сидорова В. С. (2011)
Чащева О. Г. - Вплив поліоксидонію на стан клітинного імунітету у підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2011)
Черкасова В. С. - Ефективність нуклеїнату в терапії герпетичної інфекції (2011)
Чернюк Н. В. - Вплив бронхолітичної терапії на ступінь ендогенної інтоксикації організму та каріологічні показники у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень поєднане з артеріальною гіпертензією (2011)
Чурилов А. В. - Ванадий в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста, Соловьёва Е. А., Козлов К. П. (2011)
Шаповалова І.О. - Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, під впливом комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в ході медичної реабілітації (2011)
Шейко С. О. - Діастолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду та проявами анемічного синдрому (2011)
Шутов Є. Ю. - Дослідження ефективності штучного підвищення іммунітету при лікування катаракти та порушень кісткової тканини при їх експериментальному відтворенні, Гальченко Т. В., Рибальченко В. В., Яковенко С. В. (2011)
Антипова С. В. Калинин Е. В. - Патоморфология злокачественного роста. Структурная трансформация клетки при злокачественном перерождении (обзор литературы), Клименко Е. С. (2011)
Пересадин Н. А. - Артур Конан Дойл: медицинская, литературная и общественная деятельность знаменитого писателя и известного врача, Фролов В. М. (2011)
Рецензия на монографию "Бабак О. Я., Колесникова Е. В. Цирроз печени и его осложнения” (2011)
Афонін Д. М. - Порівняння активності in vitro цефтріаксону різних виробників по відношенню до грам-позитивних та грам-негативних мікроорганізмів, Бірюкова Т. О., Зєльоний І. І., Тютюннік О. А. (2011)
Белокобыльская Д. В. - Особливості мікрогемоциркуляторних показників у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в поєднанні з есенціальною гіпертензією, Бурмак Ю. Г. (2011)
Белущенко Д. С. - Проблема оценки функционального состояния вегетативной нервной системы с помощью кардиоинтервалографии и кожных симпатических вызванных потенциалов (2011)
Бурмак Ю. Г. - Ранний аритмогенный эффект лучевой терапии у больных раком молочной железы, Ковалев В. Б., Ковалева И. С., Белокобыльская Д. В., Зенина Л. В. (2011)
Бурмак Ю. Г. - Эффективность комбинированной терапии в контроле артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого возраста, Ковалев В. Б., Ковалева И. С., Белокобыльская Д. В., Зенина Л. В. (2011)
Воликов В. В. - Накопленная заболеваемость врачей-стоматологов, работающих в условиях профессиональных и экологических стрессов, Косенко Ю. В., Оноприенко М. М. (2011)
Волков В. І. - Вторинна профілактика тромбозів у жінок у періодах пре- та постменопаузи, Калашник Д. М., Ладний А. І. (2011)
Волобуєва Л. М. - Порівняльна характеристика показників антикомплементарної та антилізоцимної активності у різних збудників піодермій, Русалов В. Л., Салманова О. М. (2011)
Гаджиев Н. Д. - Перитонеально-энтеральная деконтаминация и детоксикация с медицинским озоном в комплексной терапии распространенного перитонита (2011)
Данилова М. В. - Психологические особенности патогенеза рекуррентного депрессивного расстройства у больных рассеянным склерозом (2011)
Ибрагимов Д. И. - Хирургическое лечение привычного вывиха плеча с повреждением вращающей манжеты (2011)
Дадашева А. Э. - Патогенетические и клинические особености инфекций, вызваных вирусами гепатитов В и С у лиц из разных групп с высоким риском парентерального инфицирования (2011)
Куpбанова С. А. - Герпетические вирусные инфекции у больных ревматоидным артритом, Мамедов М. К. (2011)
Бабак М. О. - Поширеність однонуклеотидного поліморфізму генів рецепторів до адипонектину 1-го та 2-го типів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2011)
Бикадоров В. І. - Вплив імуноактивного препарату нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту, Фролов В. М. (2011)
Бурлака І. С. - Дослідження полісахаридів та органічних кислот трави куничника звичайного та щучника дернистого, Кисличенко В. С., Поздняков В. В. (2011)
Вишняков Ю. В. - Можливості корекції синдрому гіперпролактінемії каберголшом (алактшом) у пацієнток з шизофрешєй, одержуючих підтримуючу терапію антипсихотиками, Десятниченко I. В., Романенко О. В. (2011)
Главацький О. Я. - Вплив хірургічної складової на результати променевого та хіміопроменевого лікування гліом головного мозку, Бутрим О. І. (2011)
Гончаров В. Е. - Особенности мышления при психических расстройствах различной этиологии (2011)
Девдера О. І. - Аналіз гігієнічного стану зубних знімних пластиночних протезів виготовлених із акрилових пластмас при різних термінах та засобах користування ними (2011)
Драннік Г. М. - Показники макрофагально/моноцитарної  фагоцитуючої системи у хворих на синдром хронічної втоми при застосуванні сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату, Фролов В. М., Пересадін М. О., Лоскутова І. В. (2011)
Калашніков О. В. - Робоча систематизація стану хворого з деформуючим остеоартрозом кульшового суглоба (2011)
Кобзева И. Н. - Контроль качества оборудования для радионуклидной диагностики (2011)
Ковешніков В. Г. - Історія студентського наукового гуртка кафедри нормальної анатомії людини, Лузин В. І, Мишенко Н. П., Кожемяка І. Я., Санькова Л. Ю., Чистолінова Л. І, Скрябіна О. М. (2011)
Коломоєць М. Ю. - Функціональні властивості еритроцитів і деякі показники ліпідограми при прогресуванні діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця, Міхалєв К. О., Чурсіна Т. Я. (2011)
Колчин Ю. Н. - Эффективность и переносимость Aторвакора® у постинфарктных больных в сочетании с гиперлипидемией и ожирением, Капранова Ю. С. (2011)
Колчина О. Ю. - Варіабельність серцевого ритму у осіб молодого віку при важких фізичних навантаженнях (2011)
Комарова Е. Б. - Особенности изменения уровня альдостерона у больных ревматоидным артритом (2011)
Кутя С. А. - Гистоморфометрическая оценка влияния гравитационных перегрузок на процессы перестройки в компактном веществе костей крыс разного возраста (2011)
Каци Г. Д. - Морфофункціональний стан кори головного мозку щурів в умовах впливу на організм комбінованої дії тетраметилтиурамдисульфіда та гексахлорциклогексана, Лузін В. І. (2011)
Лахтін Ю. В. - Прооксидантний стан в яснах щурів при дії хімічних чинників малої інтенсивності, Романюк А. М., Кузенко Є. В. (2011)
Лебедь К. Н. - Клинические проявления у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (2011)
Левченко Л. А. - Анализ факторов риска развития внутриутробных пневмоний у недоношенных новорождённых (2011)
Лубенец А. А. - Влияние имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного марганцем, на ультраструктуру биоминерала тазовых костей (2011)
Лузин В. И. - Возрастные особенности химического состава нижней челюсти белых крыс в условиях тимэктомии, Кочубей А. А. (2011)
Лузин В. И. - Прочностные характеристики большеберцовой кости при имплантации гидроксилапатита, легированного медью в различных концентрациях, Петросянц С. В. (2011)
Марута Н. А. - Оценка эффективности реамберина в коррекции метаболических расстройств при лечении больных параноидной шизофренией, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Синенко И. Ф., Терешина И. Ф. (2011)
Метелицына И. П. - Цитокиновый профиль крови у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной клинической картиной, Левицкая Г. В., Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф (2011)
Нещерет О. І. - Анатомічна будова генеративних органів деяких видів Centaurea, Кисличенко В. С., Опрошанська Т. В. (2011)
Петрик Н. А. - Значение уровня C-реактивного белка у пациентов с ИБС в отдаленные сроки после стентирования коронарных сосудов (2011)
Петюнин Г. П. - Обнаружение и определение апрофена в биологическом материале методом газо-жидкостной хроматографии, Хусейн Каафарани (2011)
Провизион А. Н. - Случай поздней диагностики споротрихоза, Провизион Л. Н., Баранцева Л. С., Шварева Т. И. (2011)
Разумний Р. В. - Показники антибіотикорезистентності бактеріальної мікрофлори, ідентифікованої у хворих на негоспітальну пневмонію, що перебігала на тлі стеатозу печінки (2011)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліефірів на гематологічні та імунологічні показники в організмі щурів, Стеценко С. О. (2011)
Семисалов С. Я. - Влияние сочетанной травмы на исходы лечения травматических подострых и хронических субдуральных гематом головного мозга, Яналь Куссейбати М., Жиляев Р. А. (2011)
Серік С. А. - Взаємовідносини імунозапальної активації та метаболічних порушень при прогресуванні серцевої недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу (2011)
Синяченко П. О. - Поражения ендокарда и клапанов сердца у больных системной красной волчанкой (клинико-морфологические сопоставления), Ігнатенко Г. А., Дядик О. О. (2011)
Стрий В. В. - Влияние имплантации в большеберцовые кости гидроксилапатитного материала ОК-015, насыщенного медью, на строение проксимальных эпифизарных хрящей плечевых костей (2011)
Ткаченко М. Ф. - Аналіз амінокислотного складу та вмісту загального азоту в листках ендоспермальних мутантів кукурудзи, Ковальов В. М. (2011)
Торопчин В. И. - Клинико-инструментальные эффекты антагонистов кальция, β–адреноблокаторов и ингибиторов АПФ в лечении безболевой ишемии миокарда, Терещенко В. В., Мирошниченко И. В., Торопчина Н. И., Сопова Т. О., Вертий О. А. (2011)
Торопчин В. І. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом хронічної втоми при застосуванні комбінації нуклекса та енерліву, Ткачук З. Ю. (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінованого фітозасобу інтеллану на показники цитокінового профілю крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в ході медичної реабілітації (2011)
Федірко П. А. - Кольоророзрізнення у дітей, народжених від радіаційно опромінених осіб, Кадошнікова І. В. (2011)
Филиппенко В. А. - Использование якорных фиксаторов при лечении острой переднемедиальной нестабильности коленного сустава, Шишка И. В, Нерянов Ю. М., Головаха М. Л., Банит О. В., Красноперов С. Н. (2011)
Фролов В. М. - Вплив комбінації нуклеїнату та ентобану на показники ліпопероксидації та метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника, Соцька Я. А., Пересадін М. О., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2011)
Чеботарьов Є. В. - Клінічні особливості депресивних розладів із соматичною симптоматикою (2011)
Черкасова В. С. - Ефективність нуклеїнату в терапії герпесвірусної інфекції та його вплив на показники макрофагальної фагоцитуючої системи (2011)
Чурилов А. В. - Никель в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста, Соловьёва Е. А., Козлов К. П. (2011)
Шаповалова І. А. - Вплив нуклеїнату на рівень прозапальних (IL-1β, ФНПα) та протизапальних (IL-4, IL-10) цитокінів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Шутов Є. Ю. - Индивидуальна работа зі студентами, Шутова Е. В. (2011)
Юрьев А. М. - Особенности клинических проявлений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у больных шизофренией (2011)
Александров Е. И. - Современные взгляды на проблемы лечения заболеваний пародонта при сахарном диабете (обзор литературы) (2011)
Пересадин Н. А. - Н.С. Лесков: творчество, болезнь и причины смерти (к 180-летнему юбилею писателя), Фролов В. М. (2011)
Геєць В. М. - Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки (2012)
Чухно А. А. - Модернізація економіки та економічна теорія (2012)
Запатріна І. В. - Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування, Лебеда Т. Б. (2012)
Воробієнко П. П. - Державне регулювання розвитку телекомунікаційної сфери України, Гранатуров В. М. (2012)
Кудряшов В. П. - Стійкість державних фінансів (2012)
Михайловська О. В. - Актуальні питання розвитку світового ринку природного газу (2012)
Шедяков В. Є. - Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин (2012)
Видатний учений-економіст (2012)
Відомий економіст-аграрій (2012)
Юхимик Ю. В. - Асоціативність як база художнього мімезису (2013)
Гіоргадзе Г. В. - Культурний релятивізм та його наслідки для національної самобутності народів (2013)
Гудіна Н. М. - Основні проблеми і перспективи розвитку форм діяльності соціальних працівників у сільській місцевості, Верменко А. Ю. (2013)
Залужна А. Є. - Іронічно-ігровий вимір постмодерністських пошуків: суперечність етичного та естетичного (2013)
Ільчук Л. П. - Творча спадщина Марка Шагала як міжкультурний феномен (2013)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація міфологеми Спустошеної землі (2013)
Сирцова О. М. - Історіософська концепція "Повістей минулих літ": візантійсько-слов`янський контекст (2013)
Стоян С. П. - Монограми, геометричні зображення й символи риби, рибаря у ранньохристиянському живописі:філософсько-культурологічний аналіз (2013)
Чорний О. О. - Вибір людиною навчально-освітнього розвитку та його відображення в історії філософських ідей: Україна XVII-XVIII століття (2013)
Гулая О. С. - Релігійні свята у системі сучасної етнічної культури греків України: на прикладі грецької спільноти Маріуполя та Харкова (2013)
Сичова К. В. - Філософсько-антропологічні засади естетизації образу людини в мистецтві Київської Русі (2013)
Сухина О. В. - Трансгресивні виміри соціокультурної буттєвості: апологія маски (2013)
Скнарь В. К. - Культурологічні аспекти управління проектами зі збереження культурних цінностей (2013)
Герчанівська П. Е. - Простмодернізм: інноваційні форми і технології культурної практики сучасності (2013)
Чаяло П. П. - Оцінка епістолярної спадщини Григорія Сковороди у світлі його суспільно-політичних поглядів (2013)
Колосова Н. А. - Європейські традиції меценатства в історії культури України (2013)
Овчарук О. В. - Еволюція категорії ідеалу в культурфілософській спадщині Олександра Яценка (2013)
Поліщук Л. О. - Перспективи розвитку клубів в Україні (2013)
Садовенко С. М. - Трансформації української народної художньої культури у просторово-часових реаліях постмодерну (2013)
Тузов В. О. - Регіональний підхід до культуротворчих процесів в Україні на прикладі Галичини, Волині та Буковини: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2013)
Бабенко Ю. А. - Теоретичні аспекти дослідження цінностей (2013)
Довга О. В. - Мистецтво в соціологічних теоріях ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Романуцький В.М. - Континуум "Індивідуалізм – колективізм" як основний вимір сучасної культури (за Г. Хофстеде) (2013)
Рудавіна І. Г. - Культурно-освітня діяльність театральних музеїв Наддніпрянської України: 70–80-і роки ХХ століття (2013)
Сушицька І. М. - Трансформація ролі та становища жінки в сучасній українській сім’ї (2013)
Щербинін С. В. - "Жіноче право" у контексті давньоруської звичаєво-правової культури (2013)
Черниш М. О. - Єдність української культури та глобалізаційні виклики: аксіологічний та ідентифікаційний виміри (2013)
Бігус О. О. - Основні аспекти творчості Я. Чуперчука у контексті розвитку сценічної хореографії Прикарпаття (2013)
Громченко В. В. - Музика для інструмента соло: витоки становлення жанру (на прикладі виконавства на духових інструментах) (2013)
Погребняк Г. П. - Філософія екзистенціалізму як підґрунтя світоглядної моделі авторського кіно (частина ІІ) (2013)
Пучко-Колесник Ю. В. - Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен (2013)
Росляков С. М. - Невідома скіфська скульптура з Вознесенського краєзнавчого музею (2013)
Тулянцев А. А. - Йосип Гошуляк: громадянин, співак, публіцист (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Особливості скульптурно-архітектурного оздоблення фасадів Маріїнського палацу (2013)
Чупріна Н. В. - Теоретико-культурологічні підходи до вивчення моди (2013)
Щитова С. А. - Хоровой цикл в творчестве С. И. Танеева: к проблеме цикличности (2013)
Іванова Ю. Ю. - Особливості структури вокально-симфонічної поеми П. Майбороди "Тополя": до проблеми жанрової ідентифікації (2013)
Мартинів Л. І. - Ідеї національного музичного виховання у діяльності першого галицького композитора М. Вербицького, Мартинів О. О. (2013)
Архангородська А. В. - Музикознавчі та кінознавчі інтерпретації драматургічних функцій кіномузики: історіографія питання (2013)
Цейко Н. О. - Солоспіви "Не співайте мені сеї пісні…" Лесі Українки у творчості українських композиторів ХХ ст.: порівняльно-типологічний аспект (2013)
Святненко А. В. - Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Парахіна М. Б. - Українсько-російські відносини в кризисні 90-і роки ХХ століття: теорія і практика співпраці (2013)
Радзієвський В. О. - Про історію та історіографію субкультури бідних (2013)
Поденко В. П. - Репрезентативний контекст музичного мистецтва: друга половина ХХ століття (2013)
Масалова К. Ю. - Композиційно-типологічний аналіз сцени з синами Хора та "похованням Осіріса" 17-ї глави Книги мертвих у Птолемеївський період (частина перша) (2013)
Вільчинська І. Ю. - Політичний дискурс: основні напрями дослідження (2013)
Рева Т. С. - Правоекстремістські партії: термінологічний аналіз (2013)
Ручкин А. В. - Государственные награды как предмет социологического исследования (2013)
Ярошко О. З. - Функціональні пріоритети зовнішньої політики України (1991–1993 рр.) (2013)
Чернявська Ю. В. - Пріоритети культурної політики Республіки Білорусь (2013)
Іжнін І. - Проблема трактування національних інтересів та інформаційна політика держави на сучасному етапі (2012)
Пик С. - Розвідувальна підготовка Німеччини до війни проти СРСР (2012)
Гладиш М. - Політичні передумови становлення та розвитку північноєвропейської інтеграції (2012)
Сидорук Т. - Дилеми політики ЄС щодо Білорусі (2012)
Бочаров С. - Європейська інтеграція: польський досвід та українські перспективи (2012)
Феденко О. - Воєнна реформа бундесверу (2012)
Зарембо К. - Україна у стратегіях національної безпеки держав членів ЄС: партнер чи проблема? (2012)
Капінус О. - Швейцарська Конфедерація у контексті формування європейського економічного простору (2012)
Гнип О. - Концептуальні засади формування російсько – німецьких відносин в енергетичній сфері (2012)
Полторацький О. - Cучасні відносини Україна - ЄС у східноєвропейському та розширеному геополітичному вимірі (2012)
Гогоша О. - Участь Міжнародного Комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН (2012)
Козак Т. - Внутрішньодержавний регіоналізм та його виклики для України (2012)
Краєвська О - Базів Ннаталія. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності (2012)
Черник П. Шумка А. - Чорноморський регіон як зона сратегічного домінування (2012)
Куропась І. - Транскордонна співпраця між США та Канадою: вплив подій 11 вересня 2001 року (2012)
Раупова І. - Діяльність Європейської Народної Партії в рамках Ради Європи: її вплив на позиціонування України (2012)
Гурак І. - Польський євроінтеграційний досвід для України: сільськогосподарська сфера (2012)
Гутник В. - Право на захист у Нюрнберзькому трибуналі (2012)
Фортуна Т. - Підстави відмови у визнанні та виконанні рішень іноземних судів в Україні (2012)
Городиський І. - Міжнародно-правові засади створення іноземних військових баз (2012)
Котис О. - Застосування понять "культурні цінності” та "культурна спадщина” у міжнародному праві та праві Європейського Союзу (2012)
Панкевич І. - Принцип таємності голосування як гарантія вільних виборів: міжнародні стандарти та український досвід (2012)
Гавриш Н. - Міжнародний досвід правового регулювання, використання, відтворення та охорони ґрунтів (2012)
Біленко Ю. - Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн центральної та Східної Європи (2012)
Приходько І. - Особливості взаємної торгівлі України та країн ЄС (2012)
Москалик Р. - Міжнародна торгівля та інвестиції як канали міжнародного поширення технологій (2012)
Єлейко І. - Вплив культури на транснаціональні злиття та поглинання, Данилюк Х. (2012)
Присяжнюк Ю. - Регулювання інтеґраційних процесів у сфері освітніх послуг (2012)
Борщевський В. - Вплив ЄВРО-2012 на структурну модернізацію української економіки: євроінтеграційний контекст (2012)
Коваль І. - Роль консалтингу в активізації інвестиційного співробітництва України з державами ЄС (2012)
Кузьмін П. - Транспортні витрати як чинник міжнародної торгівлі (2012)
Цапко-Піддубна О. - Оцінка рівня ефективності використання енергетичних ресурсів в країнах Центрально – Східної Європи (2012)
Максимець О. - Вплив змін у ставленні до збереження довкілля та енергетичної безпеки у країнах єс на експорт деревини з україни: загрози та можливості (2012)
Павліха Н. - Особливості прояву світової банківської кризи та інструменти її запобігання, Іус І. (2012)
Доскочинська Л. - Характеристика дорогоцінних металів як товару (2012)
Кирилич Ю. - Підходи до формування сучасної парадигми внутрішньої та зовнішньої фінансової лібералізації (2012)
Мешко Н. - Інноваційний розвиток підприємств рециклінгу як фактор посилення енергетичної безпеки держави (2012)
Рабош Г. - Запозичення із старофранцузької мови та з латині у французькій мові (2012)
Захарова Л. - Структура мотивації до вивчення англійської мови у курсантів вищих військово-навчальних закладів та шляхи її корекції, Черник П. (2012)
Кучик О. - Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі, Цебенко О. (2011)
Поліщук К. - Вплив міждержавних груп і об’єднань на універсальний мультилатеризм сучасної міжнародної системи (2011)
Тюшка А. - Персоналізація зовнішньої політики: президіально-канцлерські відносини у співпраці Німеччини і Франції (2011)
Плевако І. - Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торгово-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) (2011)
Краєвська О. - Освітня політика Європейського Союзу: становлення та механізми реалізації (2011)
Стець М. - Мусульманські громади в країнах Західної Європи: особливості формування (2011)
Бартко У. - Тайванська проблема у міжнародних відносинах (2011)
Капрусь О. - Безпека туристичної діяльності через призму політичної ситуації на близькому сході (2011)
Хімяк А. - Участь Німеччини у діяльності Північноатлантичного альянсу: історико-політичний огляд (2011)
Чабан І. - Мир і безпека як мета діяльності міжнародних організацій (2011)
Брацук І - Імплементація права Європейського Союзу у національний правопорядок Великобританії, Микієвич М. (2011)
Медведєва М. - Елементи наднаціональності в міжнародному праві навколишнього середовища (2011)
Волоско Я/ - Правовий статус президента Європейської Ради ЄС за Лісабонським договором 2007 р. (2011)
Шишкіна Е. - Основні положення концепції заборони неналежного поводження з людиною в практиці Європейського суду з прав людини (2011)
Грабинський І. - Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи, Міхель Р (2011)
Лазаренко Ж. - Застосування урядами країн-членів СОТ надзвичайних заходів захисту від імпорту (2011)
Приходько І. - Особливості торгівлі країн ЄС з колишніми та потенційними країнами-кандидатами (2011)
Лукашенко С. - Валютні дисбаланси як передумова поширення валютно-фінансових криз (2011)
Черторижський В. - Деякі особливості організації забезпечення процесу конвергенції на рівні транскордонного регіону (2011)
Білоган О. - Еволюція теорій міжнародної торгівлі щодо оптимізації її структури (2011)
Волянська М. - Аспекти поширення банківських криз на сусідні країни (2011)
Кирилич Х. - Еколого-економічні проблеми країн "великої вісімки" (2011)
Шоломінська Т. - Ступені взаємодії монетарних політик країн ЄС (2011)
Балабанський А. - Правові інструменти політики заробітної плати в країнах Центральної та Східної Європи (2011)
Присяжнюк Ю. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічних міжрегіональних зв’язків України (2011)
Мальська М. - Теоретико-методологічні засади оцінки місця і ролі сфери послуг у системі національної економіки країни (2011)
Бальцій Н. - Механізми регулювання висвітлення терористичної діяльності у ЗМІ (2011)
Ковалів І. - Теорія параметрів глобалі¬за¬цій¬них процесів (2011)
Козак Т. - Лінгвістична складова європейської інтеграції (2011)
Рабош Г. - Запозичення з різних мов у французькій мові (2011)
Гураль О. - До проблеми реконструкції концепту персонаж (2011)
Кецко Г. - Терміни-синоніми у межах фахової мови деревообробної промисловості сучасної іспанської мови (2011)
Семків В. - Вартісне наукове дослідження засад виборчого права України (2011)
Вороненко В. В. - Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Аблакулова М. Х. - Состояние семейных поликлиник и поликлиник работающих по традицонному принципу в городских условиях (2011)
Асмолов О. К. - Стан імунної системи хворих на деструктивний туберкульоз легень під впливом регіональної лімфотропної терапії з подальшим ультразвуковим озвучуванням, Полякова С. О. (2011)
Асмолова А .О. - Стан загального і місцевого імунітету у хворих на цукровий діабет II типу з пародонтитом (2011)
Баутина Т. В. - Применение неинвазивного метода доставки лекарственных препаратов у недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом, Когутницкая М. И., Кунахова А. С., Ивченко С. И. (2011)
Бурмак Ю. Г. - Коррекция микроциркуляторных нарушений у больных постинфарктным кардиосклерозом при помощи низкодозовой гемодилюции, Ковалев В. Б., Ковалева И. С., Сташкевич В. П., Ляскевич П. Г., Чернышова Л. И. (2011)
Ватутин Н. Т. - Влияние триметазидина на вариабельность сердечного ритма и безболевую ишемию миокарда у больных хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии, Адаричев В. В., Бахтеева Т. Д. (2011)
Вовк Ю. Н. - Н.И. Пирогов – основоположник сосудистой хирургии, Иванов А. С. (2011)
Гайко Г. В. - Лікування хворих з переломами плечової кістки з використанням блокуючого интрамедулярного остеосинтезу, Калашников А. В., Коваленко С.В., Майко В.М., Луцишин В. Г. (2011)
Громовик Б. П. - Аналіз структури тематичного плану дисципліни "менеджмент і маркетинг у фармації" на основі експертної оцінки, Горілик А. В. (2011)
Гузенко Н. В. - Визначення кетаміну в біологічному матеріалі методом газо-рідинної хроматографії, Петюнін Г. П. (2011)
Дєдух Н. В. - Вплив драглистого ядра міжхребцевого диска на великогомілкову гілку сідничного нерва, Малишкіна С. В., Шимон М. В. (2011)
Шафиев И. А. - Динамика изменений ферментативной функции печени в зависимости от метода санации брюшной полости при перитонитах (2011)
Землянская Н. А. - Адаптационный потенциал и его коррекция у больных гипертонической болезнью на этапе санаторно-курортной реабилитации, Ященко С. Г. (2011)
Кисличенко В. С. - Динамика накопления отдельных групп БАВ в сырье фенхеля обыкновенного, Тернинко І. І. (2011)
Плетенецька А. О. - Судово-медична оцінка ушкоджень тіла людини при пострілах із пневматичної гвинтівки Crosman 2100 CLASSIC різними видами куль (2011)
Герболка-Ханик Н. Л. - Аналіз споживання лікарських засобів для основної фармакотерапії хворих з ревматоїдним артритом, Левицька О. Р. (2011)
Коваль С. М. - Патогенетичні механізми гіпертонічної хвороби на тлі цукрового діабету 2-го типу, Старченко Т. Г., Першина К. С., Шкапо В. Л. (2011)
Козленко Т. В. - Вміст метаболітів оксиду азоту та туморнекротичного фактору альфа у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2011)
Коломиец В. И. - Плазменные факторы атерогенеза на ранних стадиях артериальной гипертензии, Белая И. Е., Одуд А. М. (2011)
Коломієць В. В. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та характеристика їхнього молекулярного складу при хронічному безкам’яному холециститі на тлі абдомінального ожиріння (2011)
Лоскутов О. Є. - Реконструктивне ендопротезування у хворих на диспластичний коксартроз, Зуб Т. О., Лоскутов О. О. (2011)
Лузин В. И. - История развития анатомии в Персии с древних времен до VII века нашей эры, Ковешников В. Г., Волошин В. Н., Кожемяка И. Я. (2011)
Малов А. Е. - Диагностика двойного выхода магистральных сосудов из правого желудочка у плода: анатомо-эхокардиографические параллели, Аверьянов А. И. (2011)
Коваленко В. М. - Сучасні підходи до клінічної та лабораторно-інструментальної діагностики ревматоїдного артриту, Рекалов Д. Г., Шманько О. В. (2011)
Марута Н. О. - Ефективність комбінації реамберину та циклоферону в корекції синдрома гіпоенергетизма у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2011)
Марута Н. А. - Система дифференцированной терапии депрессивных расстройств у больных рассеянным склерозом, Данилова М. В. (2011)
Нужная Е. К. - Ультраструктура селезенки половозрелых крыс при введении бисфосфоната "Зомета" и иммуностимулятора тимогена, Стаценко Е. А., Cкрябина Е. Н., Санькова Л. Ю., Солодкая Е. С. (2011)
Петруня А. М. - Клинические особенности послеоперационного течения у больных возрастной катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой, Явтушенко В. В. (2011)
Покрышка Л. А. - Двадцать пять лет после аварии: плюсы и минусы в организации медицинской помощи пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС в Луганской области, меры по её улучшению, Романенко И. В., Лысых Е. В., Пирская Л. Г., Бурган А. Н. (2011)
Левченко Л. А. - Кислотно-основное состояние и газовый состав крови у недоношенных с респираторным дистрессом в зависимости от срока гестации, Клименко Т.М., Воробьева О.В., Федоренко А.Ю., Маевская О. И., Герасимов И. Г. (2011)
Микитюк М. Р. - Порушення ліпідного спектру крові у хворих на активну акромегалію з урахуванням гендерних особливостей і гормональної активності аденоми гіпофіза (2011)
Пересадин Н. А. - Гуманистическое и воспитательно-деонтологическое значение творческого наследия и креативного потенциала личности Максимилиана Волошина для медиков и медицины, Фролов В. М. (2011)
Попов Э. Н. - Уровень ДНК-фрагментации как маркер активности апоптоза (2011)
Прилуцкий А. С. - Специфическая сенсибилизация к грибковым аллергенам и пенициллину у больных рецидивирующей рожей, Зелёный И. И., Лесниченко Д. А., Коваленко В. В. (2011)
Зайченко Г. В. - Морфологічний стан матки та плаценти при експериментальному моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому на мишах, Лар’яновська Ю. Б., Деєва Т. В., Шевченко О. І., Старокожко В. Ю., Кудіна О. В., Сак І. Ю. (2011)
Провизион А. Н. - Клиника и течение эритромелалгии, Провизион Л. Н., Шедания И. Е., Шведюк С. В. (2011)
Пустовий Ю. Г. - Прогнозування розвитку епідемії туберкульозу серед категорій медичного та соціального ризику Луганської області, Долинська М. Г., Баранова В. В., Гріцова Н. А. (2011)
Радіонова С. І. - Динаміка показників оксиду азоту у хворих на фебрильну шизофренію при застосуванні реамберину, Рачкаускас Г. С. (2011)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації золофту та імуноплюсу на динаміку показників клітинного імунітету у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В. (2011)
Ребров Б. А. - Коррекция психоэмоциональных нарушений и хронического болевого синдрома у больных псориатическим артритом, Благинина И. И., Реброва О. А. (2011)
Рой І. І. - Технологічна карта діагностики порушень формування кульшового суглоба у дітей першого року життя, Баяндіна О. І., Біла І. І., Зінченко В. В., Русанова Т. Є. (2011)
Савченкова Л. В. - Дослідження параметрів токсичності та ефективності речовини во-60 як потенційного анальгетика, Янкович С. І. (2011)
Салманова О. Н. - Изменения иммунного статуса у больных ХТО в период обострения, Русалов В. Л.. Волобуева Л. Н. (2011)
Тернинко І. І. - Дослідження елементного складу сировини мальви лісової в порівнянні з ґрунтом, Онищенко У. Є. (2011)
Тернинко І. І. - Вивчення стреспротекторної дії настойки "авеол" на моделі гострого стресу, Савченкова Л. В., Оглобліна М. В., Бурцева О. В. (2011)
Усенко В. О. - Профіль сироваткових цитокінів у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2011)
Ходырев В. Н. - Изучение моторно-тонической функции желудка у больных с язвенным декомпенсированным пилоростенозом с целью выбора метода оперативного лечения, Брежнев В. П., Василенко Е. Н., Афонин Д. Н., Тютюнник А. А., Клевака И. Г. (2011)
Цубанова Н. А. - Ренальні ефекти спіроциклічного похідного оксиндолу в інтактних щурів, Штриголь С.Ю. (2011)
Шубладзе Н. М. - Определение, оценки и критерии статистик случайных функций в задачах биомедицины применительно к задачам гормональной регуляции эндокринной гинекологии, Семесенко М. П. (2011)
Шульга Л. І. - Хромато-МАС-спектрометричний аналіз компонентного складу леткої фракції настойки "Касдент", Кисличенко В. С., Пімінов О. Ф. (2011)
Волошин В. Н. - Рентгеноструктурное исследование биоминералов нижней челюсти белых крыс различного возраста при введении глюкокортикоидов и бисфосфоната "Зомета", Андреева О. В. (2011)
Лузин В. И. - Химический состав нижней челюсти белых крыс в условиях употребления производных барбитуровой кислоты и силибора, Носкова А. В. (2011)
Tєрьошин В. О. - Ефективність циклоферону при лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит та його вплив на показники клітинної ланки імунітету (2011)
Ткачук З. Ю. - Застосування препарату нуклекс в терапії гепатиту С, Дикий Б. М., Кондрин О. Є., Пришляк О. Я., Васкул Н. В. (2011)
Трофименко О.М. - Сонографічна характеристика хронічної коморбідної патології гепатобіліарної системи у вигляді стеатозу печінки, сполученого з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомлюваності (2011)
Усенко В. Ф. - Дослідження переносимості і безпеки нового оригінального препарату "Квертин", Зупанець І. О., Безугла Н. П., Доброва В. Є., Шаламай О. С. (2011)
Хімій Р. М. - Аспекти фармакогностичного дослідження трави нетреби звичайної (Xanthium strumarium), Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2011)
Черкасова В. С. - Динаміка показників гуморального імунітету у хворих на герпесвірусну інфекцію при лікуванні нуклеїнатом (2011)
Рецензія на книгу "Атлас інфекційних хвороб” / (М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарев та ін.); за редакцією М.А. Андрейчина. – Тернопіль: Укрмедкнига, ТДМУ, 2010. – 248 с. (2011)
Пам’яті професора Івана Івановича Бобрика (2011)
Нетлюх А. М. - Динаміки показників рівня аргініну при гемораґічному інсульті, зумовленому розривами артерійних аневризм судин головного мозку (2013)
Стернюк Ю. М. - Порівняльний аналіз результатів застосування радикального хірурґічного лікування хворих на медулярний рак щитоподібної залози при виконанні першої та повторної операцій (2013)
Івасівка Р. С. - Патоґенетичне обґрунтування застосування корвітину в комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит (2013)
Огоновський Р. З. - Антимікробна активність композиційної суміші похідних g-кротонолактону та Zn-карнозину за умов in vitro та in vivo (2013)
Кутельмах О. І. - Експериментальна оцінка токсичності нанорозмірної композиції "Метроксан" (2013)
Ільницький Я. М. - Математичний алґоритм верифікації туберкульозу залежно від ґенезу специфічного запалення, Гайдучок О. В., Ільницький Г. І. (2013)
Гаврилюк О. М. - Поширеність хронічного стеатогепатиту та вірусного гепатиту (за результатами аналізу автопсійного матеріалу) (2013)
Кузик С. А. - Геманґіоми у дітей: класифікація, клінічна картина, лікування (2013)
Присташ Ю. Я. - Еволюція поглядів на особливості і значення місцевих рецидивів раку молочної залози після мастектомії, Фецич Т. Г., Савран В. Р., Савран В. В. (2013)
Орел Ю. Г. - Синдром екстравазальної компресії черевного стовбура: сучасні погляди на суперечливу патолоґію (2013)
Федоренко В. П. - Недоліки діаґностики захворювань гострого живота. Вузька спеціалізація чи панорамне мислення лікарів? Операції відчаю, Кобза Т. І., Мицик О. І., Мота Ю. С., Шегинський А. Б. (2013)
Ломей Я. І. - Коморбідність (поєднання патолоґічних станів), Ломей Ю. Я. (2013)
Пам'яті Оксани Євгенівни Борової (2013)
До відома наших авторів (2013)
Пашинський В. А. - Імовірнісна модель розподілу максимальних значень для опису глибини корозійних пошкоджень сталевих труб магістральних нафтопроводів, Бескровна Ж. Ю. (2013)
Половців І. М. - Про правила пiдготовки проектної документацiї в Росiйськiй Федерацiї та їх удосконалення (2013)
Мірошниченко К. К. - Особливості визначення енергії самонапруження фібробетону і її залежність від технології приготування матеріалу (2013)
Дмитроченкова Е. І. - Аналіз ексергетичної ефективності когенераційних установок на базі двигуна внутрішнього згоряння і котлоагрегату на твердому паливі (2013)
Гаранжа І. М. - Методика визначення геометричних параметрів конструкцій багатогранних стояків з урахуванням регулювання власних та вимушених коливань (2013)
Бичевий П. П. - Оцінка експлуатаційної придатності технологій ремонту багатошарових покрівельних покриттів бітумно(полімерними композиціями , Козирєва К. М. (2013)
Поліщук А. А. - Регіонально(просторові особливості формування системи закладів культури і дозвілля клубного типу 20–70(х рр. ХХ ст. м. Донецька (2013)
Дячук А. О. - Аналіз об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, розташованих на території Хмельницької області (2013)
Сметана О. М. - Диференціація екотопів посттехногенних ландшафтів (гігро- та літохімічний аспект), Долина О. О., Ярощук Ю. В. (2013)
Хом’як І. В. - Фітоіндикаційний аналіз передклімаксичних стадій розвитку екосистем (2013)
Шанда В. І. - Динаміка біогеоценозу як явище та процес: стан руху та хід розвитку складу, Шанда Л. В., Ворошилова Н. В. (2013)
Kapeluch N. V. - Bioindicative estimation of acrogeneric pollution of technogeneric territories (2013)
Булейко А. А. - Еколого-микроморфологические особенности едафотопов терновниковых биогеоценозов расположенных в границах Присаморского биогеоценологического стационара, Митина Н. Б. (2013)
Якимчук Р. А. - Мутагенна активність радіонуклідних забруднень грунту ближньої зони ЧАЕС у віддалені строки після аварії (2013)
Бессонова В. П. - Оцінка стану пилку деревних рослин в урбатехногенній екосистемі, Бессонов Є. П., Зверковський В. М. (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Дослідження стану прооксидантно-антиоксидантної системи кукурудзи за дії гербіцидного забруднення, Більчук В. С., Легостаєва Т. В., Шмигайло Ю. О. (2013)
Іванченко О. Є. - Вплив надлишку Cr6+ на морфометричні показники декоративних квіткових рослин на тлі дії нітратного та амонійного азоту (2013)
Щербакова О. Ф. - Принципи та підходи до серологічної категоризації раритетних видів рослин, Бармак І. М. (2013)
Слюсар С. І. - Дослідження адаптації рослин Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng методом статистичного аналізу структурних ознак (2013)
Савосько В. М. - Біометричні показники та екологічний стан вікових дерев дубу черешчатого парку "Веселі Терни", Глинська Л. В. (2013)
Чонгова А. С. - Загальна характеристика деревних насаджень парку ім.. П. П. Шмідта м. Бердянськ (2013)
Ловинська В. М. - Видовий склад та життєвий стан зелених насаджень проспекту Кірова та вулиці Титова м. Дніпропетровськ, Зайцева І. А., Тищенко А. В. (2013)
Зимароєва А. А. - Оцінка варіації чисельності птахів за допомогою програми Statistica, Мацюра М. В., Мацюра О. В. (2013)
Силина Т. Н. - Морфогенез яичников в раннем репродуктивном возрасте в условиях длительной техногенной нагрузке, Коваль Г. Н. (2013)
Новосад Н. В. - Біохімічні показники крові жінок, що мешкають у різних екологічних умовах при перебігу вагітності, Власенко К. Л., Рождественська І. В. (2013)
Йоркіна Н. В. - Прісноводні молюски як біоіндикатори якості поверхневих вод урбосистеми міста Мелітополя (2013)
Федоненко О. В. - Видовий склад молоді риб літоральних ділянок Запорізького водосховища станом на 2012 рік, Маренков О. М. (2013)
Альохіна Т. М. - Сучасний еколого-геохімічний стан р. Інгуль (2013)
Багрій В. Н. - Актуалізація рефлексивної здатності студентів як суб’єктів фахової підготовки (2012)
Бейгер Г. З. - Соціальна й професійна активізація підопічніх системи соціального забезпечення: парадигми й досягнення (2012)
Біла О. О. - Мобілізаційні функції майбутніх фахівців соціономічного профілю у сфері соціально-педагогічного проектування (2012)
Гордієнко Т. В. - Педагогічні моделі багаторівневої підготовки майбутніх учителів (2012)
Заболотна О. А. - Трансдисциплінарність як стратегія практичної реалізації засад альтернативної освіти (2012)
Ковальчук В. І. - Зміст та структура педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ (2012)
Леонова В. І. - Особливості професійної етики майбутнього соціального педагога в закладах соціального захисту дітей (2012)
Парфанович І. І. - Особливості діяльності та фахового рівня суб’єктів профілактики девіантної поведінки (2012)
Скиба М. М. - Особливості медіаграмотності майбутніх соціальних педагогів (2012)
Спіліоті О. В. - Проблема формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки: теоретико-експериментальне дослідження (2012)
Стрельнікова Н. М. - Виховні проблеми сучасної неповної сім’ї (2012)
Хоменко О. В. - Стан та проблеми іншомовної підготовки у вищій школі України (2012)
Благінін В. М. - Сучасні інформаційні технології навчання віртуального характеру, Наріжна Я. І. (2012)
Бобро А. А. - Формування потреби здорового способу життя в учнів старших класів (2012)
Бондарчук А. Я. - Тренінг як важлива форма оптимізації виховної роботи студентів музично-педагогічних факультетів (2012)
Качалова Т. В. - Формування мовно-комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення "Основ красномовства", Вакуленко Г. М. (2012)
Мацегора А. В. - Профорієнтація як напрям діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу, Степченко Л. М. (2012)
Москалець О. О. - Етапи навчання іншомовного писемного мовлення як засобу спілкування (2012)
Нагач М. В. - Використання методу проектів на семінарських заняттях з країнознавства (2012)
Новак Т. A. - Роль соціально-педагогічного комплексу сільської школи у формуванні соціальної компетентності особистості (2012)
Онищенко І. В. - Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2012)
Останіна Н. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю у сфері дозвілля (2012)
Пихтіна Н. П. - Особливості формування негативних проявів у поведінці дошкільників, що зумовлені неправильними типами сімейного виховання (2012)
Пожидаєва О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності (2012)
Половіна О. А. - Вплив сім’ї на інтелектуальний розвиток дітей (2012)
Равлюк Т. А. - Креативні педагогічні технології у підготовці фахівців соціально-педагогічної сфери (2012)
Стадник Д. О. - Педагогічний зміст реабілітації дезадаптованих дітей в умовах освітнього середовища (2012)
Шрагіна Л. І. - Методи і прийоми управління творчою уявою (2012)
Борисюк С. О. - Вивчення стану шкільної дезадаптації підлітків як важливий аспект підготовки фахівців до практики соціально-педагогічного консультування у школі (2012)
Василевська Л. С. - Проектна діяльність методиста як засіб удосконалення професійної майстерності педагогів (2012)
Кабриль К. В. - Особливості формування ціннісних компетентностей майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2012)
Клос Л. Є. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’язбережувальної діяльності: ціннісний вимір (2012)
Кобилянський О. В. - Практичні аспекти формування основних професійних компетенцій з охорони праці у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2012)
Ларіна Т. В. - Професійний розвиток учителів: перспективні напрями реформування (2012)
Остапчук О. Л. - Ґендерний підхід до професійної підготовки соціальних педагогів (2012)
Островська Н. О. - Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери до формування усвідомленого батьківства молоді в територіальній громаді (2012)
Підлипська С. Д. - Основні аспекти підготовки майбутніхсоціальних педагогів до реалізації професійних функцій в умовах ДОЗ (2012)
Тукач І. І. - Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до ознайомлення дошкільників з їх правами та обов’язками (2012)
Чусова О. М. - Професійна мобільність майбутніх соціальних педагогів у процесі взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки (2012)
Захарчук М. Є. - Аналіз досвіду США в організації інклюзивного навчання дітей загальноосвітньої школи (2012)
Конончук І. М. - Використання історичного досвіду Ніжинської вищої школи 20-х рр. ХХ ст. у підготовці фахівців соціально-педагогічної сфери (2012)
Лещенко М. Є. - Загальні засади морального виховання школярів в Україні у др. пол. ХХ ст. (2012)
Романенкова Л. О. - Використання зарубіжного досвіду для підвищення якості підготовки спеціалістів соціальної сфери в Україні, Біляєва І. М. (2012)
Трофименко М. Ю. - Порівняльно-історичний аналіз досвіду використання анімаційних технологій у процесі навчання іноземним мовам у Франції (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Передумови формування Сербської баянно-акордеонної школи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Правила щодо оформлення рукописів (2012)
Редакційна колегія (2012)
Горняк О. В. - Виявлення та посилення конкурентних переваг Одеського регіону, Пугачова І. М. (2012)
Драган О. А. - Концепции финансового поведения домохозяйств в современной экономической теории (2012)
Журавльова Т. А. - Регулювання та підтримка інноваціонної діяльності на рівні держави, Петрашевська А. Д., Жаданова Ю. О. (2012)
Лебедєва А. М. - Методичні аспекти аналізу рентабельності діяльності підприємства (2012)
Ломачинська І. А. - Формування джерел фінансового забезпечення розвитку суб’єктів малого підприємництва (2012)
Макеева Е. А. - Защита прав собственности и конкуренции как базовых экономических институтов (2012)
Насадюк И. Б. - Классическая теория экономической интеграции об интеграционных приоритетах Украины (2012)
Нгун Ван Куонг - Стратегия формирования устойчивого экономического развития Вьетнама, Нгуен Трунг Виет (2012)
Садченко Е. В. - Методы выбора стратегии экономико-экологически безопасного развития Причерноморья Украины, Тонконогая И. В. (2012)
Скрипка О. О. - Порівняльний аналіз перспектив розвитку ринку мінеральних добрив України та Франції (2012)
Філіпенко А. С. - Політика міжнародного сприяння економічному розвиткові (2012)
Чистякова Е. С. - Cтруктура внешней задолженности страны как фактор изменения доходности государственных облигаций, Якубовский С. А. (2012)
Title (2013)
Popovych R. B. - Elements of high order in Artin-Shreier extensions of finite fields (2013)
Banakh T. - Topological and ditopological unosemigroups, Pastukhova I. (2013)
Kuryliak A. O. - Wiman’s type inequality for some double power series, Shapovalovska L. O., Skaskiv O. B. (2013)
Ochakovskaya O. A. - Description of Pompeiu sets in terms of approximations of their indicator functions (2013)
Kovalev Yu. G. - 1D nonnegative Schrodinger operators with point interactions (2013)
Chvartatskyi O. I. - A new (1+1)-dimensional matrix k-constrained KP hierarchy, Sydorenko Yu. M. (2013)
Slyusarchuk V. Yu. - Integral and differential test for convergence of operator series (2013)
Myroniuk V. V. - Approximation of functions from generalized Nikol’skii-Besov classes by entire functions in Lebesgue spaces, Yanchenko S. Ya. (2013)
Hetman I. V. - Topological classification of the hyperspaces of polyhedral convex sets in normed spaces (2013)
Chatyrko V. - Small scattered topological invariants, Hattori Ya. (2013)
Zarichnyi M. M. - On the book of V. T. Ryabukha "Fermat’s last theorem. Three elementary proofs” (2013)
Іванов А. В. - Профілактика порушень поведінкових реакцій щурів при застосуванні ноотропів з вальпроатом натрію (2013)
Волощук Н. І. - Вплив рівня тестостерону у самців щурів на гастротоксичну дію нестероїдних протизапальних засобів (2013)
Дзяк Г. В. - Діастолічна функція лівого шлуночка та рівень N кінцевого промозкового натрійуретичного пептиду у хворих на фібриляцію передсердь, Васильєва Л. І., Сапожниченко Л. В., Калашникова O. С., Аносова Н. П., Мелещик Л. В. (2013)
Перцева Т. О. - Індивідуалізація антибактеріальної терапії тяжкої негоспітальної пневмонії з урахуванням системного запалення та імунного статусу, Бєлослудцева К. О. (2013)
Перцева Н. О. - Вплив лозартану на ультраструктурну морфологію формених елементів крові у хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію, Турлюн Т. С. (2013)
Калашникова О. С. - Серцево-судинний ризик у пацієнтів з неклапанною персистуючою фібриляцією передсердь (2013)
Скоромная А. С. - Эффективность гиполипидемической терапии и характер течения ИБС после стентирования коронарных артерий, Хомич А. В., Романенко С. В., Коваль Е. А. (2013)
Зорін М. М. - Пункційна лазерна мікродискектомія в лікуванні великих гриж поперекового відділу хребта (2013)
Кресюн В. Й. - Генотип цитохрому -450 2C9 у хворих на туберкульоз, Філюк В. В., Антоненко П. Б., Рогач К. К., Даниленко Ю. М., Мозолевич Г.В. (2013)
Костюкевич О. М. - Визначення рівня ендогенного еритропоетину сироватки для диференційної діагностики справжньої поліцитемії та симптоматичних еритроцитозів (2013)
Безсмертний Ю. О. - Мутація промотора гена синтази оксиду азоту eNOS Т786С у хворих з хибними суглобами довгих кісток: зв´язок з рівнем ліпідів та ендотеліальною функцією судин (2013)
Вишніченко С. І. - Показники невротизації та стан психічної дезадаптації у працівників органів внутрішніх справ (2013)
Потапов В. О. - Епідеміологічні особливості поєднаних гіперпроліферативних процесів жіночої репродуктивної системи, Донська Ю. В., Івах І. В., Галицька Н. Г., Медведєв М. В. (2013)
Банахевич Р. М. - Можливості використання магнітно-резонансної томографії в обстеженні пацієнток з рецидивним генітальним пролапсом (2013)
Колесник К. О. - Оцінка ефективності застосування препаратів "Ехінацея композитум С" і "Терафлекс" при ортодонтичному переміщенні зубів на тлі експериментального зобу, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2013)
Альберт Є. Л. - Математичне моделювання напружно-деформованих станів зубів нижньої щелепи при використанні комбінованої знімної шини-протеза, Лиско О. І. (2013)
Бушма Н. В. - Распространённость и интенсивность основных стоматологических заболеваний у детей г. Симферополя, Косенко К. Н., Деньга О. В. (2013)
Деньга О. В. - Профилактика и лечение поражений СОПР, обусловленных химиотерапевтическим лечением, у больных раком молочной железы, Шумилина Е. С. (2013)
Білецька Е. М. - Біопротекторна дія цинку в макро- і наноаквахелатній формі на ембріогенез щурів за умови свинцевої інтоксикації, Чекман І. С., Онул Н. М., Каплуненко В. Г., Стусь В. П. (2013)
Щудро С. А. - Методологічні підходи до оцінки здоров’я підлітків (2013)
Гінзбург В. Г. - Нормативи навантаження на лікарів стаціонарних відділень офтальмологічного профілю лікарень інтенсивного лікування, виходячи з обсягів виконуваної роботи, Лехан В. М., Ламза О. Є. (2013)
Ільків-Свидницький М. - "Найдавніший” латинський рукопис Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка – палеографія і кодикологія (2011)
Александрович В. - Мініатюри Євангелія 1556 року з церкви Святого Миколи в Поляні з давньої збірки Перемишльської греко-католицької капітули (2011)
Надрага М. - Іван (Ян) Кухта – львівський дослідник психології та соціології читання 20–30-х років ХХ ст. (2011)
Карпин І. - Основні методичні засади створення бібліографії "Україномовна книга у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (1798–1923)” (2011)
Ciara S. - Helena Polaczkówna (1881–1942) – Custodian of the Bernardine Archives in L’viv (2011)
Вєрни С. - Використання Інтернету і читачезнавство в дослідженнях Інституту книги і читачезнавства Національної бібліотеки Польщі (2011)
Kisilowska M. - Indexing nursing literature: comparative analysis in the light of the standard nursing terminology ICNP® 2.0. (2011)
Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку (2011)
Засідання Львівського зонального методичного об’єднання (2011)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка кінця 2010–2011 років (2011)
Блок ілюстрацій (2011)
Утяшев Ф.З. - Использование наноструктурных состояний в жаропрочных сплавах для раскатки дисков ГТД (2008)
Гареев Р. Р. - Контроль прочности сцепления плазменного покрытия с подложкой неразрушающим тепловым методом, Цирельман Н. М. (2008)
Калинина Н. Е. - Модифицирующая обработка литейных силуминов дисперсными композициями, Кавац О. А., Калинин В. Т. (2008)
Горбов В. М. - Особенности топливных систем судовых энергетических установок на природном газе, Митенкова В. С. (2008)
Клименко Л. П. - Совершенствование технологических процессов центробежной отливки гильз цилиндров, Прищепов О. Ф. (2008)
Малахов А. В. - Технология гидродинамического гашения избыточной энергии в судовых системах гидропривода, Леонов В. В. (2008)
Карпусь В. Е. - Конструктивно-технологическое обеспечение эффективной эксплуатации станков с ЧПУ, Иванов В. А., Котляр А. В. (2008)
Колесник В. П. - Управление процессом нанесения жаростойких покрытий на лопатки газотурбинных двигателей, Слюсарь Д. В., Колесник В. В., Зиновьев В. В. (2008)
Долматов А. И. - Литейный процесс кристаллизации, обуславливающие факторы кристаллообразования, Колос А. А. (2008)
Сорокин В. Ф. - Направленный синтез развертывающихся фасонных поверхностей (2008)
Елисеев Ю. С. - Высокоточные станки ФГУП "ММПП "Салют" для шлифования модифицированных зубчатых колес двигателей, Дзюба В. И., Бондаренко П. П., Дорофеев В. Л. (2008)
Мусаткин Н. Ф. - Определение областей рациональных удлинений сопловых и рабочих венцов многоступенчатых осевых малоразмерных турбин со ступенями скорости, Радько В. М. (2008)
Тимошадченко Д. Н. - Сравнение одномерного и трехмерного расчетных методов с экспериментом для высоконапорного центробежного компрессора, Рублевский Е. Ю., Стулень В. А., Письменный В. И. (2008)
Ершов С. В. - Аэродинамическая оптимизация пространственной формы лопаток паровых и газовых турбин, Яковлев В. А. (2008)
Хитько А. В. - Проблемные вопросы создания многокатодного плазменного контактора, Пискунков А. Ф. (2008)
Кваша Ю. А. - О совместном решении прямой и обратной задачи газодинамики компрессорных решеток, Мелашич С. В. (2008)
Русанов А. В. - Аэродинамическое усовершенствование первых двух ступеней ЦНД паровой турбины мощностью 200 МВт, Пащенко Н. В. (2008)
Кравченко О. В. - Моделирование гидродинамических процессов в устройствах высокоэффективного распыливания жидких топлив, Суворова И. Г., Баранов И. А., Холобцев С. С. (2008)
Спицын В. Е. - Компрессор со специальным профилированием лопаточных венцов, Шаровский М. А., Шелковский М. Ю. (2008)
Сербин С. И. - Моделирование процесса распыливания жидкого топлива центробежной форсункой, Вилкул С. В. (2008)
Костюк В. Е. - Влияние входной неравномерности потока на гидравлическое сопротивление отрывного диффузора камеры сгорания авиационного ГТД. 2. Результаты вычислительного эксперимента, Кирилаш Е. И., Кравченко И. Ф., Степанова Т. В., Калиниченко Е. В. (2008)
Тропина А. А. - Анализ процесса воспламенения низкотемпературной неравновесной плазмой (2008)
Исаков Б. В. - Оптимизация переходного диффузора между турбиной низкого давления и силовой турбиной газотурбинного двигателя ДН80, Котов А. В., Осипов Е. В., Усатенко А. А. (2008)
Грушенко А. М. - Исследование массообмена в гидравлических трактах с взаимно перекрещивающимися каналами, Кирьянчук А. Л. (2008)
Кучер О. Г. - Управління надійністю парку повітряних суден україни, Власенко П. О. (2008)
Гельмедов Ф. Ш. - Методические вопросы проведения испытаний авиационных двигателей в условиях обледенения и оценка изменения характеристик ТРДД , Горячев А. В., Горячева Н. Е., Ланшин А. И., Павлюков Е. В., Петров С. Б., Харламов А. В., Чиванов С. В. (2008)
Буров М. Н. - Двигатель Д-30КП "Бурлак" – малобюджетное решение проблемы модернизации силовой установки самолета ИЛ-76, Элькес А. А. (2008)
Ткач М. Р. - Характеристики ГТУ с дополнительной камерой сгорания, использующих альтернативные топливные ресурсы (2008)
Билека Б. Д. - Способы регулирования тепловых нагрузок когенерационных установок с газопоршневыми двигателями, Гаркуша Л. К. (2008)
Бондаренко С. Г. - К оценке энерговесовой эффективности ракетных двигателей на пастообразном топливе с глубоким дросселированием, Хорольский П. Г., Адамчик Л. В. (2008)
Кумченко Я. А. - Нетрадиционный источник энергии газовоздушного пуска танкового двигателя типа ВГМ при аварийных ситуациях, Коновалов В. И., Спицкий В. И. (2008)
Тарасенко М. А. - Частичные режимы судового газотурбинного двигателя с промежуточным охлаждением (2008)
Радченко А. Н. - Теплоиспользующие установки кондиционирования воздуха судовых вспомогательных дизелей (2008)
Коновалов Д. В. - Утилизация сбросной теплоты судовых энергоустановок с генерированием холода и использованием эффекта термопрессии, Радченко Н. И. (2008)
Алёхин С. А. - Улучшение характеристик центробежного вентилятора в условиях окружной неравномерности потока, Васильев Е. С., Герасименко В. П., Краюшкин И. А., Опалев В. А. (2008)
Яковлев Ю. А. - Разработка и сопровождение пакета программ для экспериментальных испытаний объектов авиационных двигателей, Френкель А. Г., Александров В. А., Браженкова М. Я. (2008)
Trushliakov E. I. - Forecasting Of Life Support Systems Operation Efficiency For Ecologically Closed Man-Made Environment, Zubarev A. A. (2008)
Шелковий О. М. - Досвід застосування імітаційного моделювання при вирішенні задачі модернізації виробничих підрозділів авіаційної промисловості, Фадєєв В. А., Гуцаленко Ю. Г., Костигов Є. А. (2008)
Степаненко С. М. - Особенности европейской системы подтверждения соответствия авиационной техники предъявляемым нормативным требованиям, Кокотина В. В., Харченко В. Г. (2008)
Истомин М. В. - Математическая модель процесса очистки нефтесодержащих вод энергетических установокв фильтроэлементах с кварцевым песком (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського