Ільчук Р. В. - Вплив мікродобрива меганіт нірбатор на урожайність картоплі, Ільчук Ю. Р., Іващук В. Ф. (2014)
Кобиренко Ю. О. - Наукове обґрунтування відновлення вироджених травостоїв в умовах Лісостепу Західного, Мащак Я. І. (2014)
Коник Г. С. - Вихідний матеріал для селекції тимофіївки лучної, Гармич Д. Ю. (2014)
Коник Г. С. - Вплив окремих елементів технології на врожай тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття, Добрянська Н. А. (2014)
Коник Г. С. - Ознакова колекція генетичного різноманіття грястиці збірної – джерело вихідного матеріалу для селекції, Хом’як М. М., Кемешітє В. (2014)
Косовська Р. Ю. - Підвищення зимостійкості ріпаку озимого в насінницьких посівах (2014)
Котяш У. О. - Вплив удобрення та частоти використання на продуктивність бобово-злакового травостою в умовах Західного Лісостепу, Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т. (2014)
Лісова Ю. А. - Гетерозис кількісних ознак у гібридів вівса в першому поколінні (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення на надходження органічних решток у ґрунт в короткоротаційній плодозмінній сівозміні Західного Лісостепу України (2014)
Марухняк А. Я. - Кореляційні зв’язки між продуктивністю та параметрами екологічної адаптивності у зразків вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2014)
Мащак Я. І. - Формування ботанічного складу бобово-злакового травостою залежно від норм та способів сівби компонентів, Терлецька М. І., Бугрин Л. М., Сметана С. І. (2014)
Оліфір Ю. М. - Динаміка лабільної частини гумусу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту залежно від тривалого удобрення і періодичного вапнування, Габриєль А. Й., Германович О. М., Сивак Л. М. (2014)
Перегрим О. Р. - Оцінка продуктивності конюшини повзучої (Trifolium repens L.) в умовах Передкарпаття (2014)
Петрина Г. І. - Фенологічні особливості нових гібридів кукурудзи, Рудавська Н. М., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. (2014)
Ровна О. В. - Вплив агротехнічних факторів на продуктивність льону олійного сортів різних екологічних типів, Лихочвор В. В. (2014)
Солонечний П. М. - Комплексна оцінка адаптивності сортів ячменю ярого за урожайністю та стійкістю до хвороб, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Бабушкіна Т. В. (2014)
Судденко В. Ю. - Урожайність зерна та посівні якості насіння пшениці м’якої ярої залежно від застосування фунгіцидів (2014)
Шувар А. М. - Урожай і якість зерна квасолі залежно від застосування біологічних препаратів, Свідерко М. С., Беген Л. Л., Терешко Р. В. (2014)
Щерба М. М. - Вплив систем удобрення в різних видах сівозмін на водно-фізичні властивості сірого лісового ґрунту і врожайність пшениці озимої, Магоцька Л. В., Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О. (2014)
Андрушків Б. - Інноваційні механізми посилення відповідальності за результати фінансово-економічної діяльності підприємства, Кирич Н., Стойко І., Погайдак О., Мельнік Л. (2013)
Багрова І. - Роль інновацій у забезпеченні ресурсозбереження на підприємстві, Юдіна О. (2013)
Бережна А. - Проблеми фінансового забезпечення Пенсійного фонду України (2013)
Борейко В. - Можливість поєднання в сучасних економіках ідей кейнсіанства та монетаризму (2013)
Бутенко І. - Еволюція й генезис основних концепцій управління персоналом (2013)
Веткин А. - Институциональный анализ налоговых отношений в Украине (2013)
Дейч М. - Чинники формування та стимулювання соціально відповідальної поведінки особистості, бізнесу, суспільства,держави в Україні, Компанієць В. (2013)
Денисов В. - Практические аспекты оценки эффективности управления вузами и резервов экономии затрат (2013)
Дрозач М. - Якість професійного навчання персоналу як ключовий фактор активізації економічного потенціалу України (2013)
Жикаляк Н. - К вопросу об абсолютной ренте в горной промышленности (2013)
Заєць М. - Управління конкурентоспроможністю банківського сектору україни в умовах евроінтеграції та кризових явищ в економіці (2013)
Кендюхов О. - Чинники випереджаючого економічного розвитку, Ягельська К. (2013)
Кірян Т. - Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні, Шаповал М., Коваль С. (2013)
Кливец П. - Инновационные методологические подходы к подготовке специалистов для рыночной экономики (2013)
Ковалев В. - Определяющая роль экономического закона оплаты труда в формировании распределительных отношений в Украине, Атаева Е. (2013)
Костин Ю. - Перспективные структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе Украины в контексте ее интеграции в Европейский союз, Пустовой А. (2013)
Крапівіна Г. - Модифікаційні ряди типології інституту зайнятості (2013)
Куриляк В. - Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умовах глобальної економіки (2013)
Куриляк Є. - Розвиток в Україні локальних виробничих систем кластерного типу (2013)
Кутикіна К. - Оцінювання нетарифних заходів регулювання на потенційних ринках збуту продукції птахівництва (2013)
Лернер Ю. - Теоретические и практические принципы методологии выбора наилучшего варианта хозяйственных (экономических) решений. Часть 1. Теоретические основы методологии выбора наилучшего варианта решения (2013)
Лозинский И. - Организация объединений угледобывающих предприятий, разрабатывающих месторождение на общих шахтных полях (2013)
Ляшенко С. - Взаємозв’язок та взаємовплив ринків капіталу розвинених країн і країн, що розвиваються (2013)
Мельник М. - Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних метрополій, Щеглюк С. (2013)
Мірошниченко О. - Стан та перспективи реформування податкової системи у забезпеченні економічної безпеки України (2013)
Наливайченко К. - Вплив інформаційних систем на ефективність інвестиційних процесів на підприємствах (2013)
Нездоймінов С. - Концептуальні засади формування стратегії диверсифікації на підприємствах туристичного бізнесу, Андрєєва Н. (2013)
Павлов К. - Использование теорий международных экономических отношений при изучении межрегиональных взаимодействий (2013)
Падерін І. - Ефект від створення та використання операційного резервного фонду підприємства, Лисенко О. (2013)
Парсяк К. - Побудова системи управління якістю освітніх послуг у структурному підрозділі ВНЗ (2013)
Покатаєва О. - Ресурсні платежі як базові інструменти економічного механізму природокористування, Селезньова О. (2013)
Полуянова О. - Українське роздержавлення у ретроспективі двадцяти років (2013)
Рядно О. - Розрахунок інтегральних показників якості життя населення міста Дніпропетровська, Хрущ Я. (2013)
Савельєв Є. - "Новий регіоналізм" і розвиток теоретичних аспектів кластероутворення (2013)
Семенов Г. - Оцінка та аналіз фінансового стану акціонерного товариства, Єропутова О. (2013)
Ткаченко Н. - Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового (науково-педагогічного) працівника (2013)
Толмачова Г. - Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні, Ляшенко В., Хахулін В., Якубяк О. (2013)
Шемяков О. - Кластеризація плюс виробнича демократія – синергетичний ефект (2013)
Швайка М. - Яка грошово-кредитна система потрібна Україні? (2013)
Нікончук Н. - Проблеми вищої освіти України у дисертаційних дослідженнях вітчизняних науковців (2013)
Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту президії про роботу АЕН України з 12 травня 2012 року по 17 травня 2013 pоку (2013)
Звіт президії АЕН України на щорічних зборах 17-18 травня 2013 року (2013)
Статут Академії економічних наук України (2013)
Звіт про діяльність секції економістів-міжнародників та східного відділення АЕН України (2013)
Звіт про діяльність північно-східного регіонального центру Академії економічних наук України (2013)
90-річчя академіка НАН України О. М. Алимова (2013)
С. Ф. Поважний – герой України! (2013)
Бабич А. О. - Успадкування тривалості періоду вегетації у міжвидових гібридів сої, Коханюк Н. В. (2014)
Голубовська І. О. - Лінгвістичні словники і словники лінгвістичної термінології, Жалай В. Я., Биховець Н. М., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М. (2014)
Бедрич Я. В. - Comprise у контексті інклюзивності (2014)
Бєлова А. Д. - Аксіологічний компонент номінацій квітів в сучасній англійській мові (2014)
Бобошко Т. М. - Оцінні реактивні висловлення: методологія дослідження (2014)
Головня А. В. - Опозиція свій / чужий у англомовних та україномовних перекладах статей про Україну, Шурма С. Г. (2014)
Зірка В. В. - Функції соціолектів у сучасному медійному дискурсі: питання перекладу, Зінукова Н. В. (2014)
Ilchenko O. M. - Cargo Cult Science: A Case of Convenient Untruth (2014)
Клименко Л. В. - Константа культури ART DE VIVRE у дискурсі сучасної французької реклами (2014)
Кравець М. В. - Семантика ірреального: текстовий вимір (2014)
Кравченко Н. Г. - Афективне внутрішнє мовлення як вияв драматичної тональності в новелістиці А. Шніцлера (2014)
Malynovska І. V. - English philosophical discourse semiosphere: philosopher as a sign (2014)
Makharoblidze T. - About the category of version in georgian verbs (2014)
Селиванова Е. А. - Метафора в энигматическом дискурсе русских кроссвордов (2014)
Сербез І. В. - Засоби вербалізації жіночої концептуальної метафори в англійській, італійській та українській мовних картинах світу (2014)
Слаба О. В. - Лінгвопрагматичний аспект функціонування термінів-неологізмів у галузевій лексиці з економіки сучасної німецької мови (2014)
Снєгірьова Є. О. - Номіналізація: як покращити письмове мовлення (2014)
Сотников А. В. - Взаємодія вербальних та невербальних засобів комунікації у політичному дискурсі (на матеріалі британських політичних промов) (2014)
Ткачук-Мірошниченко О. Є. - Зооніми в метафоричному просторі англомовних економічних текстів (2014)
Чайка Л. В. - Вербальні конфлікти в сучасних дослідженнях мовленнєвої діяльності (2014)
Шаля О. І. - Екфраза як прояв дискурсивної конвергенції (2014)
Шелковнікова З. Б. - Науковий дискурс у наративному аспекті (2014)
Шпенюк І. Є. - Адресантно-адресатний аспект американського науково-академічного дискурсу (2014)
Титул, зміст (2011)
Тітаренко А. А. - Особливості методики розвитку сили у хлопчиків молодшого шкільного віку, Худолій О. М. (2011)
Худолій О. М. - Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення І (2011)
Немцева Ю. - Аналіз технічної підготовленості тхеквондистів у змагальних поєдинках, Кравчук Т. (2011)
Шевцов І. В. - Перспективи застосування інтерактивних методів у процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, Гринченко І. Б. (2011)
Інформаційне повідомлення про шосту Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VІI Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Джолос C. В. - Етатистські засади реалізації економічної функції сучасної держави (2012)
Заріцька І. М. - Особливості земельного законодавства владних режимів доби Української революції (1917 – 1921 гг.) (2012)
Качур В. О. - Прийняття та структура конституції Австрії 1867 р (2012)
Окіпнюк В. Т. - Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів органів державної безпеки радянської України (2012)
Єрмоленко В. М. - Нетрадиційні джерела сучасного аграрного права (2012)
Гафурова О. В. - Політика соціального розвитку села: правові аспекти (2012)
Земко А. М - Щодо поняття "аграрно-правовий спір", Машевська Л. А. (2012)
Батигіна О. М. - Правове становище асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції як саморегулівної організації (2012)
Дейнега М. А. - Формування та розвиток агромеліоративного законодавства у 1922−1990 рр (2012)
Святченко Л. О. - Сучасний стан наукової розробки проблем правового регулювання цукробуряківництва в Україні (2012)
Любарець А. Ю. - Аналіз розвитку фермерського законодавства (2012)
Хрипко С. І. - Загальна характеристика підтримки фермерських господарств за законодавством європейського союзу (2012)
Петлюк Ю. С. - Поняття та склад земель оздоровчого призначення: окремі правові аспекти (2012)
Жиденко О. Ю. - Особливості правового регулювання доступу до нафтогазоносної ділянки надр (2012)
Курило В. І. - Правове забезпечення збереження і використання генетичних ресурсів рослин через призму глобалізації проблеми біобезпеки, Гиренко І. В., Курзова В. В. (2012)
Лаєвська Є. В. - Становлення законодавчого закріплення права на сприятливе довкілля у республіці Білорусь (2012)
Морозовська Т. В. - Законодавче регулювання сектору "генетично модифіковані організми": розвиток і перспективи (2012)
Піддубний О. Ю. - Правові засади використання біотехнологій у виробництві харчової продукції (2012)
Гарварт Г. А. - Проблема визначення поняття "ліс" як об'єкта правового регулювання (2012)
Мушенок В. В - Економічна політика держави щодо регулювання господарської діяльності аграрних товаровиробників України, Шевченко А. Е. (2012)
Шимон Ш. І. - Відчуження майнових прав і "traditio" в зобов’язаннях купівлі-продажу (2012)
Кулинич О. П. - Негаторно-правовий захист права приватної власності на земельні ділянки (2012)
Задерейко С. Ю. - Особливості приватизації в Україні (2012)
Курило В. І. - Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища (в аспекті охорони земель), Іщук Ю. В. (2012)
Мушенок В. В - Щодо принципів формування податкового законодавства України, Березюк А. В. (2012)
Овчарук С. С. - Основний закон держави і платні адміністративні послуги (2012)
Шульга Є. В. - Інститут адміністративної відповідальності як інструмент адміністративно-правового забезпечення раціонального використання та охорони надр (2012)
Антошин В. М. - Види юридичної відповідальність військового комісара (2012)
Климюк О. Ф. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі Парлементського контролю за діяльністю міністерства внутрішніх справ України (2012)
Кульчицька О. В. - Зміст державного контролю у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності (2012)
Мачуська І. Б. - Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму земельних ресурсів (2012)
Тандир О. В. - Адміністративний процес в захисті прав інтелектуальної власності (2012)
Тенкач Л. А. - Теоретико-практичні аспекти визначення правового режиму обігу засобів захисту рослин (2012)
Долгополов А. М. - Особливості джерел кримінального процесу Франції і США (2012)
Кушнір Г. А. - Огляд місця події по факту незаконного полювання (2012)
Яра О. С. - Об’єкт злочину: аналіз основних концептуальних підходів у науці кримінального права (2012)
Масол Д. І. - До визначення змісту мотиву (мотивів) расової, національної чи релігійної нетерпимості (2012)
Трушківська Л. В. - Захисник у кримінальному провадженні як потерпілий від злочинів, передбачених ст.ст. 397-400 КК (з огляду на положення кримінального процесуального кодексу України 2012 року та закону України "про адвокатуру та адвокатську діяльність") (2012)
Головко Л. О. - До питання про запровадження кримінальної відповідальності корпорацій: міжнародно-правовий досвід (2012)
Отрош М. І. - Джерела церковного права у перші три століття християнства (2012)
Поляков С. Ю. - Міжнародно-правова основа забезпечення законності та правопорядку у збройних силах України (2012)
Від Редакційної колегії (1999)
Чишко В. С. - Основні принципи створення Українського біографічного словника (1999)
Попик В. І. - Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника, Романова Н. П. (1999)
Литвинова Т. Ф. - Історико-біографічний напрям у дослідженні суспільної думки України (18-початок 19 ст.) (1999)
Журба О. І. - Персонологічні аспекти інституціоналізації української регіональної археографії (спроба порівняльного підходу) (1999)
Онопрієнко В. І. - Біографії вчених: специфіка, завдання, досвід (1999)
Абакумов О. В. - Абакумов Є. Т. (1999)
Ходоровський М. Д. - Агніт-Следзевський К. Г. (1999)
Гайдучок М. М. - Андрієвський С. С. (1999)
Сергєєва І. А. - АН-ський С. Я. (1999)
Ходоровський М. Д. - Антоненко-Давидович Б. Д. (1999)
Гончаренко М. Е. - Антонович Д. В. (1999)
Фоменко В. М. - Антропов О. П. (1999)
Рева Л. Г. - Балабан Гедеон (1999)
Абросимова С. В. - Біднов В. О. (1999)
Горбик В. О. - Біляшівський М. Ф., Піскова Є. М. (1999)
Попик В. І. - Бобринський О. О. (1999)
Попандопуло З. Х. - Бодянський О. В., Ляшко С. М. (1999)
Романюк М. М. - Горбаль К. Г., Трегуб М. М. (1999)
Матяш І. Б. - Грушевська К. М. (1999)
Брайчевська О. А. - Дайч С. А., Брайчевський С. М. (1999)
Мельник Н. І. - Зизаній Л. І. (1999)
Савицький С. С. - Кайндль Р. Ф. (1999)
Лякіна Р. М. - Левицький Я. А. (1999)
Куценко Л. В. - Маланюк Є. Ф. (1999)
Бєлов О. Ф. - Мальований О. М. (1999)
Каюк Д. Г. - Миклашевський М. П. (1999)
Ляхоцький В. П. - Огієнко І. І. (1999)
Верба І. В. - Оглоблин О. П. (1999)
Брайчевська О. А. - Олійник С. Д., Бугаєва О. В. (1999)
Щербань Т. О. - Перетц В. М. (1999)
Бугаєва О. В. - Рахманний Р. Д. (1999)
Онопрієнко В. І. - Феофілактов К. М. (1999)
Гончаренко М. І. - Червінка Ф. М. (1999)
Бачинський М. С. - Олександр та Євген Бачинські (1999)
Гайдабура В. М. - "Покажу вам добру стежку…" ( М. І. Тобілевич-Кресан у роки німецько-фашистської окупації) (1999)
Галькевич Т. А. - Київська галерея "Неф". Портрет учасників, Донець О. М. (1999)
Долинна Л. Б. - Шевченко Іван Феодосійович (1999)
Кривошея В. В. - Чечелі (1999)
Любченко В. Б. - Київські Шульгіни: національно розділена родина в історії України (1999)
Каліберда Ю. Ю. - Жуковський Т. О. – третій військовий міністр України , Ляшко С. М. (1999)
Михайльчук Л. А. - До історії роду Олізарів (1999)
Перхавко В. Б. - Григорій Пирхавко – діяч УНР (1999)
Репан О. А. - Григорій Грабянка у бойових діях 1735-1738 років (1999)
Романцов В. М. - Гетьман Іван Виговський в українській історіографії. До проблеми висвітлення (1999)
Томазов В. В. - До історії української гілки старовинного роду Томар (1999)
Колобов О. О. - Значення фондів особливого походження для історико-біографічних досліджень (1999)
Делюга В. - Біля джерел української емблематики 17 ст. (1999)
Гончаренко М. І. - Автобіографія як біографічне джерело (1999)
Автобіографічні нариси. - Сучасні митці України (П. М. Кравченко, Л. Д. Нівіна, Г. С. Севрук) (1999)
Чепелик В. В. - Спогади про С. А. Таранушенка (1999)
Ляшко С. М. - З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника (1999)
Добко Т. В. - Російський біографічний словник (1999)
Куценко Л. В. - Літературний словник Кіровоградщини (1999)
Струк Д. - Про видання " Encyclopedia of Ucraine" (1999)
Юхимець Г. М. - Досвід біографічних та іконографічних досліджень Д. О. Ровинського (1999)
Яценко О. М. - Біобліографія в Україні та вплив сучасних інформаційних технологій на її розвиток (1999)
Куриленко Т. В. - Видання з української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999)
Гончаренко М. І. - Рецензія. Передирій В. А. Українські періодичні видання для жінок в Галичині (1853-1938 рр.) (1999)
Мельник Н. І. - Рецензія. Булах С. М. Медицина в Україні. Видатні лікарі: Кінець ХVІІ – перша половина ХІХ століть: Біобібліографічний словник (1999)
Куриленко Т. В. - Рецензія. Деятели крымскотатарской культуры (1921-1944 гг.) : Биобиблиографический словарь (1999)
Бугаєва О. В. - Рецензія. Туркевич Василь. Хореографічне мистецтво України в персоналіях: Біобібліографічний довідник (1999)
Горбик В. О. - Науково-практична конференція "Український біографічний словник: історія і проблематика створення" (Львів, 8-9 жовтня 1996 р.) (1999)
Гончаренко М. І. - Друга науково-практична конференція з проблем укладання Українського біографічного словника (1999)
Статут Українського біографічного товариства (1999)
Титул, содержание (2010)
Шередеко Ю. Л. - Концептуальные основы управления развитием целеустремленных систем, Скурихин В. И., Корчинская З. А. (2010)
Лисецкий Ю. М. - Катастрофо-устойчивые решения. Пример построения территориально распределенной кластерной системы (2010)
Вышинский В. А. - Алгоритм быстрого преобразования Фурье в алгебре рядов Фурье, Кононенко А. Ю. (2010)
Тимофієва Н. К. - Лінійне цілочислове програмування та задачі комбінаторної оптимізації (2010)
Чеботарев А. Н. - Допустимые преобразования автомата, взаимодействующего со средой, Куривчак О. И. (2010)
Баркалов А. А. - Оптимизация устройства управления с разделением кодов, Титаренко Л. А., Мирошкин А. Н. (2010)
Гуляницкий Л. Ф. - О математических и программных средствах моделирования и оптимизации внешнего государственного долга Украины, Мелащенко А. О., Сиренко С. И. (2010)
Богаенко В. А. - Программный комплекс моделирования класса процессов миграции загрязнений в грунтах на кластерных системах (2010)
Львов М. С. - Распределенные программные среды учебного назначения. Подсистема управления учебным процессом (2010)
Алексєєв В. А. - Додаткова експертиза з технічного захисту інформації в Україні, Хоменко В. А., Авраменко О. А. (2010)
Малиновский М. Л. - Синтез безопасных автоматов с функциональной деградацией (2010)
Наши авторы (2010)
Титул, содержание (2010)
Четвертая Международная конференция "Новые информационные технологии в образовании для всех: инновационные методы и модели" (2010)
Гриценко В. И. - Высшее образование в информационную эпоху: вызовы глобализации (2010)
Бахрушин В. Е. - Автоматизация определения результатов тестирования, Журавель С. В., Игнахина М. А. (2010)
Митев М. - Алгоритм первоначального группирования понятий в дистанционном обучении, Рачева Е. (2010)
Шадрин И. В. - Взаиморегулирование структуры системы действий в информационной системе "Обучающийся – Пазловая проблемная среда" (2010)
Мазурок Т. Л. - Интеллектуальное управление процессом усвоения межпредметных знаний (2010)
Каменева Т. Н. - Электронный учебник делового английского языка для будущих менеджеров (2010)
Львов М. С. - Реализация вычислений в алгебрах числовых множеств в математических системах учебного назначения (2010)
Дьячук П. П. - Система, управляющая процессом поиска решения задач в условиях ограничений на ресурсы, Николаева Ю. С., Пустовалов Л. В. (2010)
Артеменко В. Б. - Моделирование взаимодействия участников электронного обучения с использованием агент-ориентированного подхода (2010)
Бортновский С. В. - Использование метода фазовых портретов для диагностики уровня обученности, Пустовалов Л. В., Лариков Е. В. (2010)
Любчак В. А. - Активизация инноваций преподавателей в ходе распространения дистанционной формы обучения, Купенко Е. В. (2010)
Маклаков Г. Ю. - Технология оценки качества информационно-коммуникационных сервисов в системах дистанционного обучения, Маклакова Г. Г. (2010)
Малахов Ю. А. - Алгоритм формирования компетенций студентов технического вуза (2010)
Власенко Н. А. - Текстометрия: художественный текст VS научный текст (2010)
Кудрявцева С. П. - Информацинно-компьютерная грамотность и непрерывное образование, Максименко А. А. (2010)
Наши авторы (2010)
Титул, содержание (2010)
Мейтус В. Ю. - К проблеме создания интеллектуальных систем: онтологический шаг (2010)
Бомба А. Я. - Ентропійні способи вибору предиктора для рядка пікселів у форматі PNG, Шпортько О. В. (2010)
Вишенский А. А. - О построении границы Мартина и исследовании финального поведения траекторий для одного вида случайных блужданий, Сирик С. В. (2010)
Литвин О. М. - Метамодель для математичного моделювання поверхні тіла на основі даних радіолокації, Матвєєва С. Ю., Межуєв В. І. (2010)
Баркалов А. А. - Организация операционной части в управляющих автоматах с операционным формированием переходов, Бабаков Р. М. (2010)
Головинський А. Л. - Графічний інтерфейс суперкомп'ютера на основі веб-технологій (2010)
Кузьмина К. И. - Компьютерная технология проведения социопсихофизиологических исследований, Сёмик Т. М., Карпинка Е. С., Селезнева Н. В. (2010)
Пустовойт О. Г. - Информационные технологии исследования и управления физическим здоровьем человека, Котова А. Б., Кифоренко С. И. (2010)
Мухин В. Е. - Разработка и реализация политики безопасности в распределенных компьютерных системах, Волокита А. М. (2010)
Кошкина Н. В. - Определение инварианта к сжатию с потерями для аудиосигналов (2010)
Наши авторы (2010)
Титул, зміст (2011)
Григус І. М. - Регенерація функціонального стану хворих на легку персистуючу бронхіальну астму (2011)
Півненко Ю. В. - Генезис та класифікація моделей і технологій в контексті розвитку здоров’я (2011)
Шоулин Ч. - Значение рекреационного и спортивно-оздоровительного туризма для оздоровления китайской молодёжи (2011)
Коваленко І. М. - Мотивація молодших школярів до фізкультурно-оздоровчої діяльності у групах подовженого дня (2011)
Худолій О. М. - Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення ІІ (2011)
Лаврін Г. З. - Чинники успішної педагогічної діяльності сільського учителя фізичної культури за результатами опитування випускників школи, Стрільчук І. В. (2011)
Лю Лу - Гносеологический анализ управления профессиональной деятельностью специалистов физической культуры и спорта Китая (2011)
Інформаційне повідомлення про шосту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VII Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Титул, cодержание (2010)
Палагин А. В. - Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: онтологический подход, Крывый С. Л., Петренко Н. Г., Величко В. Ю. (2010)
Недайвода И. В. - Алгоритм оценивания и анализа пространственно-временных характеристик магнитного поля в магнитокардиографии, Примин М. А. (2010)
Донец Г. А. - Построение Т-факторизаций полного графа и проблема Роса, Петренюк Д. А. (2010)
Тищенко М. А. - Эффективная аффинная аппроксимация в метрике L1, Кордубан Д. А. (2010)
Межуєв В. І. - Метамодель для візуального моделювання багатовимірних предметних областей та її практичні застосування, Литвин О. М. (2010)
Вышинский В. А. - Алгоритмы интерполирования функций в матрично-алгебраической ЭВМ, Кононенко А. Ю., Слепец А. В., Вышинская А. В. (2010)
Матвеева Л. Е. - Использование принципов Agile при внедрении процесса производства программного продукта, основанного на СММI (2010)
Шкулипа И. Ю. - Автоматизированный синтез программ на основе САА-М-схем, Погорелый С. Д. (2010)
Сосницкий В. Н. - Оптимизация технологии магнитокардиографического картирования, Войтович И. Д., Сутковой П. И., Минов Ю. Д., Фролов Ю. А. (2010)
Лисецкий Ю. М. - Опыт построения магистральной DWPM-сети оператора мобильной связи, Каревина Н. П. (2010)
Задирака В. К. - О технологии картографической защиты информации на специальных цифровых носителях, Кудин А. М., Людвиченко В. А., Олексюк А. С. (2010)
Зак Ю. А. - Методы оценки риска в задачах выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Принятие решений из конечного множества альтернатив (2010)
Наши авторы (2010)
Каленська С. М. - Вплив нітрагінізації та мінеральних добрив на формування врожаю та якість зерна сортів нуту, Новицька Н. В., Барзо І. Т. (2013)
Каленський В. П. - Видові, сортові, трофічні особливості формування фракційного складу білків зерна озимих зернових культур, Матвієнко А. І. (2013)
Юник А. В. - Значення мінерального живлення в підвищенні продуктивності ріпаку ярого, Гарбар Л. А. (2013)
Антал Т. В. - Площа листкової поверхні та фотосинтетична діяльність посівів пшениці твердої ярої (2013)
Мельничук С. Л. - Врожайність ріпаку озимого залежно від забезпечення елементами живлення (2013)
Гончар Л. М. - Вплив бінарних комбінацій колоїдних розчинів наночасток металів на ростові процеси рослин пшениці озимої, Чубенко О. (2013)
Холодченко Р. М. - Врожайність вівса голозерного залежно від удобрення та норм висіву на чорноземах типових (2013)
Волощук В. П. - Особливості зберігання бульб топінсоняшнику та соняшнику булибистого в різних умовах, Рахметов Д. Б. (2013)
Чернишенко П. В. - Особливості формування насіннєвої продуктивності сої в потомстві залежно від терміну проведення передзбиральної десикації в умовах східної частини Лісостепу України (2013)
Олійник К. М. - Вплив технології вирощування на формування елементів продуктивності пшениці озимої, Худолій Л. В. (2013)
Калитка В. В. - Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці під час застосування регулятора росту в умовах Сухого Степу України, Золотухін З. В. (2013)
Мироничева О. С. - Відбір штамів грибу lentinula edodes (berk.) singer. перспективних для культивування на соломі (2013)
Гарбар Л. А. - Вплив елементів технології вирощування на формування асиміляційного апарату посівами вівса, Холодченко Р. М., Шевчук В. В. (2013)
Козелець Г. М. - Значення терміну сівби, добрив та регуляторів росту в підвищенні продуктивності коріандру в Північному Степу., Іщенко В. А. (2013)
Андрієць Д. В. - Урожайність сої залежно від удобрення на чорноземах типових Лісостепу України (2013)
Нідзельський В. А. - Стратегія розвитку та управління потенціалом продуктивності сої в регіонах України, Нідзельська Т. Л. (2013)
Дмитришак М. Я. - Урожайність тритикале залежно від застосування ретардантів, Гончар Л. М., Свиденюк І. М., Романчук В. О., Гончарук К. М., Галасун О. А. (2013)
Гринюк І. П. - Фотосинтетична продуктивність соргових культур у Правобережному Лісостепу України (2013)
Качура Є. В. - Застосування колоїдних розчинів нанорозмірних біогенних металів для обробки насіння й посівів ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу України, Бачинський О. В. (2013)
Штакал М. І. - Покращення природніх травостоїв довготривалого використання на осушених торфових ґрунтах за рахунок оптимізації удобрення та добору різнодостигаючих травосумішок, Єрмакова Л. М. (2013)
Гриб І. І. - Формування та якість шишок хмелю залежно від метеорологічних умов, садивного матеріалу та удобрення (2013)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на вміст доступної вологи в ґрунті в полі буряків цукрових правобережного Лісостепу України, Сальніков С. М. (2013)
Манько Ю. П. - Аналіз методичного ресурсу для статистичної експертизи результатів багаторічних досліджень з агрономії (2013)
Танчик С. П. - Відтворення родючості ґрунту за різних систем землеробства, Павлов О. С. (2013)
Танчик С. П. - Фотосинтетична діяльність посівів пшениці озимої за різних термінів сівби, Моторний В. А. (2013)
Бабенко А. І. - Екологізація землеробства та живлення рослин пшениці озимої в Лісостепу України (2013)
Петренко Л. Р. - Модель прогнозу змін вмісту гумусу в ґрунті та його верифікація, Манько Ю. П., Цюк О. А. (2013)
Бикін А. В. - Вплив різних видів калійних і комплексних водорозчинних добрив на урожайність та якість капусти білоголової пізньостиглої на темно-сірому опідзоленому ґрунті, Бордюжа Н. П., Тарасенко О. В. (2013)
Бикіна Н. М. - Фотосинтетична активність посівів цибулі ріпчастої під час застосування добрив (2013)
Давидова О. Є. - Вплив сполук антиоксидантної дії на адаптацію рослин пшениці до умов дефіциту фосфорного живлення, Аксиленко М. Д., Мокринський В. М., Дерев’янко К. Ю. (2013)
Ящук Н. О. - Вплив факторів вирощування та тривалості зберігання на фізико-технологічні властивості зерна пшениці (2013)
Кучер Л. І. - Показники калійного режиму лучно-чорноземного ґрунту за різної інтенсивності його використання (2013)
Піковська О. В. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту на структурний стан чорнозему звичайного (2013)
Богданович Р. П. - Гумусний стан чорноземів типових Лісостепу України під різними біоценозами (2013)
Поліщук К. В. - Урожайність зеленої маси кукурдзи залежно від системи удобрення та інокуляції насіння біогарном на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах (2013)
Балаєв А. Д. - Дослідження процесів гумусонакопичення в різноякісних за літогенним складом техноземах в умовах Південного Степу України, Забалуєв С. В. (2013)
Кудрявицька А. М. - Управління продукційним процесом за вирощування ярої пшениці сорту миронівська яра в умовах Північної частини Лісостепу України, Коршак С. М. (2013)
Kravchenko Yuri S. - Ukrainian and Chinese mollisols: distribution, formation and properties, Xingyi Zhang, Xufeng Li, Hao Li, Qiang Chen (2013)
Мала А. В. - До питання переходу сільськогосподарських підприємств на органічний спосіб отримання продукції (2013)
Кудрявицька А. М. - Встановлення впливу тривалого застосування добрив на фракційний склад білка озимої і ярої пшениці та показники якості врожаю як фактору біологічної безпеки, Коршак С. М. (2013)
Соломенко Л. І. - Екологічна оцінка впливу токсичних речовин на агрофітоценози, Петрова Ю. О. (2013)
Піскунова Л. Е. - Деградація пестицидів під час вирощування тритикале ярого, Єгупова Т. В. (2013)
Приймаченко І. В. - Екологічний моніторинг басейну річки Случ (2013)
Подпрятов Г. І. - Розробка вимог до приладів здатних реєструвати псування бульб картоплі під час їх зберігання, Гунько С. М. (2013)
Бобер А. В. - Дослідження показників безпеки пшеничного хліба виготовленого на хмельовому відварі, Венгер О. О., Пасічник І. О., Гринюк Т. П. (2013)
Баль-Приліпко Л. В. - Сучасні дослідження властивостей електроактивованих водних середовищ для застосування в м’ясопереробній промисловості, Леонова Б. І., Гармаш О. М. (2013)
Посудін Ю. І. - Пенетрометричний метод визначення твердості рослинницької продукції (2013)
Скалецька Л. Ф. - Підбір сортименту буряка столового для зберігання, Завадська О. В. (2013)
Скалецька Л. Ф. - Ефективність виробництва сухої моркви різних сортів, Завадська О. В., Дяденко О. В. (2013)
Кошицька Н. А. - Удосконалення елементів технології режимів сушіння насіння ріпаку (2013)
Біляк С. М. - Вплив пошкоджень хлібними клопами на продуктивність озимої пшениці в центральному Лісостепу України, Рубан М. Б. (2013)
Бобось І. М. - Вплив шкідників і хвороб на продуктивність сортів часнику, Рубан М. Б. (2013)
Рубан М. Б. - Агробіоценотичне обґрунтування побудови системи захисту насіннєвих посівів люцерни від шкідників, Гур’євська В. С. (2013)
Бочкарьова Л. П. - До питання похідних по суті сортів рослин в експертизі на відмінність, Бочкарьов А. М., Волкодав В. В. (2013)
Китаёва С. С. - Полиморфизм микросаттелитных локусов инбредных линий кукурузы (zea mays l.) харьковской и мировой селекции, Кириченко В. В., Чернобай Л. Н. (2013)
Титул, зміст (2011)
Худолій О. М. - Чинники успішного навчання вправам юних гімнастів на початковому етапі підготовки, Мицкан Б. М. (2011)
Павлова Ю. - Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей, Тулайдан В., Приступа Є., Виноградський Б. (2011)
Вовканич Л. С. - Прогнозування спортивного результату біатлоністів з урахуванням біоритмологічного статусу спортсмена, Кулітка Е. Ф. (2011)
Шалар О. Г. - Організація освітньо-рефлекторної діяльності учнів на уроках волейболу, Мартиненко Є. Є. (2011)
Аксьонова О. П. - Нова фізична культура: система методів навчання (2011)
Маєвська С. М. - Модельні характеристики спортсменів окремих видів спорту із швидкісно-силовою спрямованістю тренувального процесу, Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Старостюк Г. К. (2011)
Рибак О. Ю. - Порівняльна кваліметрична оцінка організації і проведення етапів Кубка України з ралі 2010 року, Салюк О. П. (2011)
Інформаційне повідомлення про шосту Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VIІ Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Титул, cодержание (2010)
Палагин А. В. - Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: онтологический подход. ІІ, Крывый С. Л., Петренко Н. Г., Величко В. Ю. (2010)
Бичков О. С. - Про існування розв’язків рівняння Ляпунова на конусі, Іванов Є. В. (2010)
Сериков С. А. - Модель тягового электропривода автомобиля на основе вентильного электродвигателя (2010)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы адресации микрокоманд в устройстве управления с разделением кодов, Титаренко Л. А., Лаврик А. С. (2010)
Бибило П. Н. - Нахождение теста для режима максимального энергопотребления комбинационной схемы (2010)
Жуков И. А. - Анализ устойчивости систем управления корпоративными компьютерными сетями при наличии задержек доставки управляющей информации (2010)
Ластовченко М. М. - Алгоритм поярусного отбора критических состояний в процессе деградации соты беспроводной мультисервисной сети для оценки ее помехоустойчивости, Зубарева Е. А., Шевченко А. Ю. (2010)
Фаттахова М. И. - Точный метод расчета сотовых сетей связи со стратегией резервирования каналов (2010)
Хорозов О. А. - Розробка формату передачі даних ділової звітності (2010)
Зак Ю. А. - Оптимизация планирования производства и раскроя бумажной продукции (2010)
Наши авторы (2010)
Титул, зміст (2011)
Банах В. І. - Залежність довжини стрибка на лижах з трампліна від пози тіла лижника на початку відштовхування, Заневський І. П. (2011)
Заячук І. М. - Особливості оцінки спортивних вимірів з використанням персонального комп’ютера, Благітко Б. Я., Власов А. П., Кукуюк Ю. М. (2011)
Рибак Л. І. - Спеціальна стенограмна підготовка ралійних екіпажів на етапі спеціалізованої базової підготовки (2011)
Сергієнко Л. П. - Силове тренування з великим м’ячем: розвиток сили м’язів рук у дітей і молоді (повідомлення 1) (2011)
Марченко С. І. - Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт" (2011)
Калиніченко О. М. - Особливості моделювання навчально-тренувального процесу у стрілецьких видах спорту (2011)
Янків І. Т. - Використання інтернет-ресурсів у навчально-тренувальному процесі шахістів (2011)
Інформаційне повідомлення про п’яту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Абрамовский Е. Р. - Инженерная оптимизация характеристик ортогонального ветродвигателя с геликоидальными лопастями, Божко В. С., Лычагин Н. Н., Тарасов С. В. (2014)
Беляева В. В. - Математическое моделирование процесса самонагревания насыпи растительного сырья (2014)
Елисеев В. И. - Моделирование амплитудно-частотныххарактеристик колебаний системы жидкость-прифурменный газовый объем, Совит Ю. П., Толстопят А. П., Флеер Л. А. (2014)
Гергель И. Ю. - Исследование тонкого включения в пластинке, Безносов Н. С. (2014)
Годес А. Ю. - Межфазная дуговая трещина с нагруженными берегами (2014)
Годес Ю. Я. - О деформировании многослойного кольца с чередующимися однородными и неоднородными слоями, Кочеткова И. Б., Оноприенко О. Д. (2014)
Гоман О. Г. - Математическое моделирование вертикальных высокочастотных и низкочастотных колебаний на поверхности жидкости, Катан В. А. (2014)
Зеленська Т. С. - Динамічна задача про поширення поздовжніх хвиль у стальних канатах для пружного середовища зі змінною границею, Сясєв А. В. (2014)
Катан В. А. - Об одном способе определения положения зоны отрыва течения при ударном взаимодействии твердого тела и жидкости (2014)
Кириченко Р. О. - Математичне моделювання задач теплопровідності для тонкостінних елементів конструкцій (2014)
Клим В. Ю. - Диссипативный разогрев стержневых элементов конструкций при высокочастотном циклическом деформировании (2014)
Кныш Л. И. - Особенности расчета температурних показателей фотоэлектрического модуля (2014)
Комаров О. В. - Вплив анізотропії складових матеріалів на напружений стан в околі міжфазної тріщини (2014)
Кравец Е. В. - Cравнение течений вязкой несжимаемой жидкости в плоской и трехмерной кавернах без дна над экраном (2014)
Лукиша А. П. - Теплообмен при испарении потока в цилиндрическом пористом канале (2014)
Онищенко И. С. - Непрерывная формулировка теории вязкопластичности, учитывающей микродеформации, Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (2014)
Панин К. В. - Влияние истории нагружения на величину раскрытия трещины при сложном сдвиге (2014)
Русакова Т. И. - Исследование динамики загрязнения атмосферного воздуха на улицах при выбросах автотранспорта, Беляев Н. Н., Карплюк В. И. (2014)
Черняков Ю. А. - Полоса локализации пластической деформации на интерфейсе между двумя материалами, Шевелёва А. Е. (2014)
Biliaiev M. M. - Cfd modelling of the water treatment in the horisontal settler, Kozachyna V. A. (2014)
Biliaiev M. M. - Numerical simulation of air jet supply to reduce contamination near the building in the case of chemical outdoor release, Rostochilo N. V. (2014)
Biliaiev M. M. - Prompt cfd simulation of air ions dispersion in the rooms, Zatynaychenko D. O. (2014)
Титул, cодержание (2010)
Гриценко В. И. - Информационная технология ОСТАП и ее применение в административно-организационном управлении, Скурихин В. И., Корчинская З. А. (2010)
Богаенко В. А. - Об оптимизации вычислительного процесса математического моделирования сложных задач (2010)
Березский О. Н. - Теоретико-групповой подход к анализу симметричных изображений (2010)
Лаптин Ю. П. - Использование выпуклых продолжений функций для решения нелинейных задач оптимизации, Лиховид А. П. (2010)
Коваль П. Н. - Использование кластеризации при анализе данных (2010)
Тимченко Л. И. - Моделирование метода сечений для контроля формы изображения пятна лазерного пучка, Кутаев Ю. Ф., Губернаторов В. А. (2010)
Летичевский А. А. - Алгоритм трансляции APLAN-кода, Летичевский А. А., Песчаненко В. С. (2010)
Пономаренко Л. А. - Обработка данных произвольной структуры языковыми средствами реляционной модели, Танянский С. С. (2010)
Глибовец Н. Н. - Принципы реализации учебных взаимодействий в системах дистанционного образования, Глибовец А. Н., Корень А. А., Рощенко Ю. В. (2010)
Анисимов А. В. - Подсистема криптографического обеспечения конфиденциальности данных в защищенной ОС на базе OC GNU/Linux с расширением RS BAC, Иванников Е. Ю. (2010)
Алишов Н. И. - Варианты реализации шифрования потоковой информации в компьютерных системах и сетях методами косвенной стенографии, Мищенко А. Н. (2010)
Стрижак А. А. - Системный анализ и исследование структуры источников риска в платежных системах (2010)
Синьков М. В. - Конечномерные гиперкомплексные числовые системы. Основы теории. Приложения, Бояринова Ю. Е., Малиновский Я. А. (2010)
Наши авторы (2010)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2010 году (2010)
Алфавитный именной указатель за 2010 год (2010)
Титул, содержание (2011)
Росинский В. В. - Метод организации доступа к удаленным источникам данных в корпоративных информационных системах (2011)
Опанасенко В. М. - Розв’язання задач з підвищеною точністю обчислень, Хіміч О. М., Лісовий О. М., Чистякова Т. В. (2011)
Бабак О. В. - Об одном подходе к решению некорректных задач идентификации физических объектов при разведочном анализе данных, Татаринов А. Э. (2011)
Иванов Д. Е. - Масштабируемый параллельный генетический алгоритм построения идентифицирующих последовательностей для современных многоядерных вычислительных систем (2011)
Литвин О. М. - Метод відновлення поверхні між смугами за допомогою інформації про поверхню на взаємно перпендикулярних смугах, Матвєєва С. Ю. (2011)
Жиляев С. А. - Динамический выбор размерности опорной функции в вероятностных алгоритмах МГУА на основе внешнего дополнения (2011)
Зинченко В. П. - Методы и алгоритмы автоматизированного проектирования сложных технических объектов, Борисов В. В. (2011)
Shuvalova Yu. S. - A Method of Integral Equations for a Structure in the Form of Thin Elastic Plates, Strelnikova E. A. (2011)
Криковлюк А. П. - Об определяющей особенности проектирования одного класса специализированных систем управления, Мороз-Подворчан И. Г. (2011)
Бармак А. В. - Подход для моделирования структуры предметной области в виде n-мерного куба, Яновский М. Л. (2011)
Королев В. Ю. - Стеганография по методу наименее значимого бита на базе персонализированных флеш-накопителей, Полиновский В. В., Герасименко В. А. (2011)
Федоров А. В. - Выбор торговой системы при помощи дисперсии процесса ценообразования, Бидюк П. И. (2011)
Наши авторы (2011)
Титул, содержание (2011)
Preface (2011)
Favier A. - Solution Counting for CSP and SAT with Large Tree-Width, de Givry S., Jegou P. (2011)
Flach B. - Modelling Distributed Priors by Gibbs Random Fields of Second Order, Schlesinger D. (2011)
Franc V. - Learning Maximal Margin Markov Networks via Tractable Convex Optimization, Laskov P. (2011)
Kovtun I. - Sufficient Condition for Partial Optimality for (max, +)-Labeling Problems and its Usage (2011)
Lellmann J. - Regularizers for Vector-Valued Data and Labeling Problems in Image Processing, Schnoerr C. (2011)
Schlesinger M. - Optimal Labelling Problems, their Relaxation and Equivalent Transformations, Antoniuk K., Vodolazskii Ye. (2011)
Shekhovtsov А. - On Partial Optimality by Auxiliary Submodular Problems, Hlavac V. (2011)
Tyshchenko M. - 3D Reconstruction of Human Face Based on Single or Several Images (2011)
Werner T. - How to Compute a Primal Solution From Dual One in LP Relaxation of MAP Inference in MPF? (2011)
Наши авторы (2011)
Кіраль C. С. - Про деякі аспекти епістолярної спадщини професора Івана Денисюка (2013)
Кочерга С. О. - Флористична семіотика драматичної поеми Лесі Українки "Адвокат Мартіан" (2013)
Тарасова В. В. - Лексиграфічна концепція двомовного термінологічного тезауруса фахової мови психології (2013)
Бабенко Е. В. - К истокам славянской письменности (2013)
Кирилова В. М. - Деякі внутрішні закономірності позитивної/негативної спрямованості оцінки у синонімії (на матеріалі прикметників сучасної англійської мови) (2013)
Аристова Н. А. - Метафора как средство выражения эмоциональности в произведениях Уильяма Сомерсета Моэма (2013)
Кондратюк Л. М. - Зв'язок літературного імпресіонізму з реалізмом, символізмом та натуралізмом (2013)
Зозуля М. О. - Песоніфікація об'єктів природи в романах У. Голдінга (2013)
Іванова О. В. - Антропоцентрична парадигма мови у сучасній лінгвістиці (2013)
Жорнокуй У. В. - Збірка Міхала Хороманського "Kobieta i mężczyzna": приклади двох різних екзистенцій (2013)
Мусійчук С. М. - Арго в сучасній французькій мові (2013)
Тарасова В. В. - Очі як важливий засіб невербальної комунікації: комунікативні невдачі, Бек А. Д. (2013)
Гаращук Л. А. - Способи номінації емоційного стану радості в мові і мовленні, Бек А. Д. (2013)
Вакулик И. И. - Сетевое имя (никнейм) как современная реалия в интернет-пространстве, Швидченко А. В. (2013)
Грабовська Т. О. - Наукова стаття як важлива складова системи жанрів дискурсу, Рожков Ю. Г. (2013)
Вакулик І. І. - Символічне використання кольорів в усній народній творчості та літературі німецького народу, Щур Н. М., Бушміна І. О. (2013)
Дима Г. М. - Мовні характеристики ділових листів (на матеріалі німецької мови), Курінна Н. В. (2013)
Колесник М. Ю. - Проблема класифікації та встановлення хронології лексичних запозичень в українську мову (2013)
Стукало О. А. - Латинська наукова термінологія у професійному мовленні майбутніх ветеринарів (2013)
Конончук І. В. - Лінгвістичний аналіз фахової мови ветеринарії, Пилипенко О. П. (2013)
Амеліна С. М. - Лексико-граматичні проблеми перекладу науково-технічної літератури, Монашненко А. М., Проценко Н. В. (2013)
Гаманюк В. А. - Соціальний вимір сучасної жіночої прози Німеччини та його відтворення у перекладах (2013)
Сидорук Г. І. - Методика формування професіоналізму під час підготовки усних перекладачів у вишах (2013)
Артьомцев О. В. - Специфіка відтворення концептуального та семантико-прагматичного змісту політичних промов у перекладі (2013)
Козуб Л. С. - Специфіка перекладу англійських компютерних термінів українською мовою, Малишко О. Ю. (2013)
Біліченко А. М. - Особливості перекладу метафори як засобу виразності художнього твору, Агапітова А. Ю. (2013)
Зуєнко Н. О. - Особливості перекладу науково-технічних термінів німецької мови, Семенов І. Г. (2013)
Амеліна С. М. - Рамкова програма з німецької мови у вітчизняних вищих навчальних закладах (2013)
Вахницкая М. Г. - Особенности речевой подготовки педагога в ВУЗе (2013)
Rezunova O. S. - Teaching business English for agrarian students of economic specialities (2013)
Lytvynova O. V. - The forming of basic English professional communication skills of students of Agrarian University (2013)
Rudyk Ya. M. - Classroom management, Soloviova О. V. (2013)
Іванова О. В. - Ефективні методи вивчення іноземних мов, Журба О. Р. (2013)
Канівець О. М. - Запозичення британського досвіду щодо використання новітніх засобів навчання при підготовці філологів іноземної мови, Шургай Ю. І. (2013)
Кулько В. А. - Особливості вивчення термінології студентами-екологами (на матеріалі текстів за фахом) (2013)
Василене О. Н. - Дистанционное обучение иностранным языкам (2013)
Іжко Є. С. - Стратегії автономного навчання як методична основа вивчення іноземних мов (2013)
Tokareva A. V. - Structural analysis of international manager's intercultural competence (criteria, indices, levels) (2013)
Титул, содержание (2011)
Васильев В. И. - Особенности алгоритмов самообучения и кластеризации, Эш С. Н. (2011)
Бибило П. Н. - Продукционная система оптимизации иерархических описаний логических схем, Романов В. И. (2011)
Тимофієва Н. К. - Розв’язання задачі планування з теорії розкладів методом структурно-алфавітного пошуку та гібридним алгоритмом, Гриценко В. І. (2011)
Старков В. Н. - Математическое моделирование лазерных экспериментальных исследований слаборассеивающих материалов, Гайворонский В. Я., Бродин М. С., Боярчук А. Ю., Копыловский М. А., Вишняков Е. А., Притула И. М. (2011)
Тищенко М. А. - Генеративная модель мимики человеческого лица (2011)
Баркалов А. А. - Структурное представление процесса синтеза управляющих автоматов с операционным автоматом переходов, Бабаков Р. М. (2011)
Яковлев Ю. С. - Компьютерная система типа "Процессор–в–памяти" с модифицированной кольцевой шиной, Тихонов Б. М., Елисеева Е. В. (2011)
Файнзильберг Л. С. - Антистресс – новая информационная технология управления регуляторными системами организма человека на основе биологической обратной связи, Кондратюк Т. В., Семергей Н. А. (2011)
Филатов В. А. - Модель "сущность–связь" в задачах представления объектно-реляционных свойств предметной области, Танянский С. С., Чапланова Е. Б., Сизов А. И. (2011)
Федорук П. І. - Інтерактивні технології в адаптивній системі дистанційного навчання та контролю знань "EduPro", Масловський С. М., Петрик С. М. (2011)
Задирака В. К. - Неотслеживаемые электронные платежные средства, Олексюк А. С. (2011)
Наши авторы (2011)
Титул, cодержание (2011)
Гриценко В. И. - Информационно-коммуникационные технологии в ракурсе программ ЮНЕСКО (2011)
Микитюк А. Н. - О развитии Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" в Харьковской области, Белоусова Л. И., Деменко О. И., Колгатин А. Г. (2011)
Артеменко В. Б. - Подходы к использованию информационно-коммуникационных технологий в кооперативном образовании и региональном управлении (опыт Львовской коммерческой академии), Артеменко Л. В. (2011)
Власенко Н. А. - Роль кафедры ЮНЕСКО "Новые информационные технологии в образовании для всех" в реализации стратегии и программ ЮНЕСКО, Кудрявцева С. П., Максименко А. А. (2011)
Рак Ю. П. - Пути усовершенствования профессиональной подготовки специалистов подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Рак Т. Е., Зачко О. Б. (2011)
Любчак В. А. - Развитие доступа к качественному образованию на примере Сумского государственного университета: формирование адаптивной системы дистанционного обучения, Кузиков Б. О., Лаврик Т. В. (2011)
Глибовец Н. Н. - Архитектурные и программные решения построения коллаборативного электронного учебного пространства (2011)
Анисимов А. В. - Системы Theorema и автоматизация дедукции: сравнительный анализ, Джебелян Т., Лялецкий А. В., Попов Н. (2011)
Мазурок Т. Л. - Модель прогнозирования параметров управления индивидуализированным обучением (2011)
Рябцев В. В. - Методика рационального выбора комплекса авторских средств разработки курсов дистанционного обучения, Тищенко М. Г. (2011)
Митев М. М. - Применение текстометрических исследований при разработке специализированных интерпретаторов, Рачева Е. В., Димитров Д. З. (2011)
Войченко А. П. - Практические аспекты построения отказоустойчивых распределенных систем на базе конвергентных технологий (2011)
Дьячук П. П. - Управление адаптацией обучающихся решению задач, Дьячук П. П. (2011)
Пятая международная конференция "Новые информационные технологии в образовании для всех: инновационное непрерывное образование" (2011)
Наши авторы (2011)
Матвеева Л. B. - З історії візантійської освіченості (за творами Ф. І. Успенського "Очерки по истории византийской образованности”) (2011)
Головко О. Б. - Сходознавчі дослідження українського історика Н. С. Рашби, Лиман С. І. (2011)
Конончук О. М. - Мініатюра Рези Аббасі з Музею Ханенків у контексті культурної традиції та творчої спадщини майстра (2011)
Бубенок О. Б. - Касог і Черкас – середньовічні екзоетноніми Північного Кавказу (2011)
Борділовська О. А. - Індія і Пакистан: 60 років ідейного протистояння (2011)
Вертієнко Г. В. - Про одну форму царського farnah у скіфів (2011)
Гусаков В. В. - Дані письмових та нумізматичних джерел про міжнародне становище Середньої Азії в період пізньої античності (III—V ст. н. е. ) (2011)
Зелинский А. Л. - Возможная датировка брака Деметрия II со Стратоникой (2011)
Отрощенко І. В. - Е. -Д. Рінчино та полеміка навколо теми всемонгольської єдності на теренах СРСР (2011)
Пилипчук Я. В. - Кумани та кипчаки на кордонах Угорщини (2011)
Романова Е. А. - "Слуга божий богини Маат” (Hm-nTr-MAat) в Древнем царстве: жрец или судья? (2011)
Рубель В. А. - З історії південнокорейської Шостої республіки (2011)
Мавріна О. С. - Деякі аспекти процедури отримання кримськотатарською знаттю станових привілеїв (2011)
Туров К. В. - Веселье и радость в вероучении хасидов (2011)
Тарасенко Н. А. - Глава 175А древнеегипетской Книги Мертвых и ее мифологические параллели (2011)
Черноіваненко В. В. - Єрусалимська теорія авторства рукописів Мертвого моря: витоки, еволюція, дискусії (2011)
Шестопалец Д. В. - "Нет принуждения в религии” (ал-Бакара, 256): абстрактный принцип и его интерпретация в исламской богословской традиции (2011)
Бушаков В. Л. - Етнонім урянхай (до семантичної типології етнонімів) (2011)
Луцишина О. А. - Невизначене (savikalpaka) та визначене (nirvikalpaka) сприйняття у класичній та посткласичній санкх’ї (2011)
Мусійчук В. Л. - Практична транскрипція в’єтнамських власних назв українською мовою: склад (2011)
Рыбалкин B. C. - У истоков грамматической традиции: Сибавайхи и последователи (2011)
Урядова В. Д. - Словотворча афіксація різносистемних мов в аспекті зіставної дериватології (2011)
Черніков І. Ф. - Леонід Лещенко - один з перших українських сходознавців повоєнної доби (2011)
Титул, содержание (2011)
Гриценко В. И. - Информационные технологии: тенденция, пути развития, Урсатьев А. А. (2011)
Недайвода И. В. - Метод главных компонент: алгоритм анализа магнитокардиосигналов, Примин М. А. (2011)
Романкевич В. А. - Структурный метод формирования двоичных псевдослучайных векторов заданного веса, Майданюк И. В. (2011)
Литвин О. М. - Наближення розривних функцій двох змінних з розривами першого роду на лініях тріангуляції двовимірної області, Першина Ю. І. (2011)
Чуб И. А. - Метод решения линеаризованной задачи размещения неориентированных геометрических объектов, Новожилова М. В. (2011)
Терещенко В. С. - Системный анализ реконфигурации полсы пропускания оптоволоконных трактов видеоконференцсвязи (2011)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы композиционного микропрограммного устройства управления с общей памятью, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Липински Я. М. (2011)
Погорелый С. Д. - Реализация алгоритма Флойда-Уоршалла для программно-аппаратной платформы CUDA, Трибрат М. И., Бойко Ю. В., Грязнов Д. В. (2011)
Бадёрина Л. М. - Метод лингвистической обработки текстовых ответов в системах тестирования знаний (2011)
Лопаткин Р. Ю. - Организация дистанционного физического эксперимента с помощью универсального программно-аппаратного комплекса, Куприенко В. В., Иващенко В. А., Игнатенко С. Н. (2011)
Резник С. В. - Математическое представление интерпретации категорных конструкций в задачах обучения (2011)
Песчаненко В. С. - Моделирование графического редактора системы Insertion Modeling System средствами Graphical Modeling Framework Eclipse (2011)
Скурихин В. И. - Прогнозирование стоимости объектов недвижимости с использованием нейросетевых систем, Житецкий Л. С., Николаенко С. А. (2011)
Наши авторы (2011)
Шкробанець І. Д. - Захворюваність і поширеність хвороб серед дитячого населення Чернівецької області (2010)
Савицький В. Л. - Епідеміологічні особливості спалахів інфекційних та паразитарних хвороб в Збройних Силах України, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Гук А. В. (2010)
Бичков В. В. - Система медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах в умовах великого міста (2010)
Думенко Т. М. - Обґрунтування організаційно-функціональної моделі системи управління розробки державного формуляра лікарських засобів та методологічного супроводу діяльності консультативно-експертних груп (2010)
Цвень П. В. - Відновлювальне лікування хронічних дерматозів у дітей та підлітків, Голяченко Г. Б., Килівник В. С. (2010)
Риков С. О. - Роль медико-соціальних факторів у формуванні рівнів захворюваності населення України на первинну глаукому, Варивончик Д. В., Вітовська О. П. (2010)
Голяченко О. М. - Нові підходи до реформування стаціонарної допомоги, Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л. (2010)
Толстанов О. К. - Використання коефіцієнта поєднання для діагностики та статистичного аналізу захворюваності у поліморбідних пацієнтів, Шатило В. Й., Свиридюк В. З. (2010)
Бабінець Л. С. - Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки, Кміта В. В., Ялинська Г. П., Ониськів О. О., Корильчук Н. І., Качмар О. А., Творко В. М., Рябоконь С. С., Бондар С. Я., Боцюк Н. Є. (2010)
Самоходський В. М. - Варіант принципової схеми підготовчого етапу реалізації проекту "Експериментальна лікарня страхової медицини” (2010)
Литвинова О. Н. - Проблемні особливості підготовки керівників системи охорони здоров’я в Україні (2010)
Дячук Д. Д. - Наукове обґрунтування вибору індикаторів якості надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію, Мороз Г. З., Гідзинська І. М. (2010)
Пінчук І. Я. - Індикатори та стандарти якості при наданні медико-соціальної допомоги літнім людям з вадами психічного здоров’я (2010)
Вітовська О. П. - Доступність та якість наданої медичної допомоги хворим на первинну глаукому в Україні та оцінка їх впливу на клінічний перебіг патології (2010)
Слабкий Г. О. - Характеристика психологічного клімату у сільських сім’ях, Загородній С. М. (2010)
Калиниченко І. О. - Соціально-гігієнічні аспекти формування здорового способу життя дитячого населення (2010)
Корчинська О. О. - Психологічні аспекти партнерських пологів, Волошина У. В., Овваді Е. В. (2010)
Стельмахівська В. П. - Питання гігієни дітей та підлітків у діяльності Українського наукового товариства гігієністів (2010)
Голяченко Олександр Макарович (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Уваренко Анатолій Родіонович (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Содержание (2014)
Морское инженерное бюро (2014)
Исследовательско-проектный центр кораблестроения (2014)
Зарубежное военное кораблестроение (2014)
Подводный флот (2014)
Заблоцкий В. П. - Строительство подводных лодок проекта 613 на Черноморском судостроительном заводе (2014)
Рыжков С. С. - Кораблестроительный университет во время перемен: задачи, проблемы, перспективы (2014)
Рыжков С. С. - Современное состояние и направления развития ГП НПКГ "Зоря" – "Машпроект", Чернов С. К. (2014)
MDEM - design and engineering company in Mykolayiv, Ukraine (2014)
Харитонов Ю. Н. - Объекты портовой инфраструктуры Украины: состав судов и плавсредств портофлота, Шалухин В. И. (2014)
Блінцов О. В. - Телекеровані підводні апарати на службі морегосподарської діяльності Миколаївщини, Гріцаєнко М. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Исследование ходовых качеств судна смешанного река–море плавания большой полноты с винторулевыми колонками, Ильницкий И. А. (2014)
Rashkovskiy A. S. - Simulation of fire development and distribution in floating dock towers, Rashkovskiy S. A., Postupalskiy N. I., Ermakov D. V. (2014)
Perov V. N. - Organization of specialized area of serial WDPP column production on public joint stock "Chernomorsky Shipbuilding Yard", Ukho V. S. (2014)
Khiroshi Tanaka - The integration of engineering and program management with the marine economy (2014)
Grigoryan T. G. - Formation of balanced portfolio for nuclear power plants safety improvement projects on the basis of multi-criteria decision making, Kvasnevskiy Y. A., Koshkin K. V. (2014)
Chernov S. K. - System of crisis management at knowledge-intensive industrial enterprises (2014)
Gaida A. Yu. - Experience of classification of projects of science-based industries on the example of an engineering company (2014)
Kovalenko I. I. - Precedents representation in the knowledge base of the DSS during the diagnostics of portal cranes on the basis of the rough set theory, Melnik A. V. (2014)
Serbin S. I. - Investigation of the thermo-acoustic processes in low emission combustion chamber of gas turbine engine capacity of 25 MW, Mostipanenko A. B., Kozlovskiy A. V. (2014)
Parsyak V. N. - From shipbuilding economy to marine economy — appropriate vector of regional development (2014)
Слабкий Г. О. - Проблемні питання профілактики йодного дефіциту, Труш О. А., Ященко Ю. Б., Шевченко М. В., Заболотна І. Е. (2010)
Шкробанець І. Д. - Епідеміологічний просторовий аналіз окремих медико-статистичних показників дитячої патології, Нечитайло Ю. М. (2010)
Голяченко О. А. - Самооцінка здоров’я школярів 11-х класів м. Тернополя, Голяченко Б. А. (2010)
Лазоришинець В. В. - Деякі питання використання ліжкового фонду вторинного рівня медичної допомоги, Пархоменко Г. Я. (2010)
Голяченко О. М. - Реформа охорони здоров’я в Україні. Кадрова проблема 1, Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л., Голяченко А. О. (2010)
Бичков В. В. - Якісно нова система медичної допомоги постраждалим від дорожньо-транспортних пригод на рівні мегаполіса (2010)
Толстанов О. К. - Оцінка доступності лабораторної діагностики амбулаторними пацієнтами центральних районних лікарень (2010)
Буряк О. Г. - Застосування конденсату видихуваного повітря як біологічного середовища для імуно-біохімічних досліджень, Ященко Ю. Б., Нечитайло Д. Ю., Басистий С. І. (2010)
Корчинська O. О. - Кесарський розтин як фактор ризику розвитку ендометріозу, Волошинa У. В., Данканич Є. Е. (2010)
Ганіткевич Я. В. - До історії терору комуністичного режиму Радянського Союзу щодо лікарів Радянської України (2010)
Голяченко О. М. - Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення, Шульгай А. Г., Голяченко А. О., Романюк Л. М., Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л., Галицька-Хархаліс О. Я., Федчишин Н. Є. (2010)
Збитнева С. В. - Захворюваність населення України на хвороби ока та його придаткового апарату (2010)
Фітькало О. С. - Прогнозування стійкості ремісій у хворих, залежних від опіоїдів, на різних стадіях протирецидивного лікування (2010)
Компанієць О. А. - Функціональний стан вестибулярного аналізатора у осіб льотного складу при різних формах його ураження (2010)
Голяченко О. М. - Реформа охорони здоров’я в Україні. Кадрова проблема ІІ, Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л., Голяченко А. О., Теренда Н. О. (2010)
Марков Ю. І. - Організаційні засади роботи протишокової палати у лікарні швидкої медичної допомоги (2010)
Мазуренко О. В. - Концептуальні засади залучення волонтерів при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2010)
Килівник В. С. - Інформаціологічні моделі штучних інформаційних систем та основні чинники їх впливу на організм людини, Цвень П. В., Кузьмін І. В. (2010)
Ганіткевич Я. В. - До історії становлення української вищої медичної школи (Медичний інститут в окупованому гітлерівцями Києві у 1941-1942 pp.) (2010)
Слабкий Г. О. - Аналіз надсмертності чоловіків Південного регіону України за причинами смерті, Ященко Ю. Б., Орда О. М., Шевченко М. В. (2010)
Голяченко О. М. - Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні, Шульгай А. Г., Голяченко А. О., Романюк Л. М., Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л., Федчишин Н. Є., Теренда Н. О. (2010)
Олійник І. В. - Науково-методичні підходи до організації диспансерного спостереження за станом здоров’я групи ризику виникнення мозкового інсульту, Процек О. Г. (2010)
Ременник О. І. - Проблеми первинної профілактики раку бронхів та легень професійного ґенезу та шляхи їх розв’язання, Варивончик Д. В. (2010)
Шульгай А. Г. - Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області), Голяченко А. О., Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л. (2010)
Скороход А. В. - Шляхи реформування системи фінансування охорони здоров’я в Україні (2010)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан та регіональні особливості кадрового забезпечення лікувальних закладів системи МОЗ України (2010)
Марков Ю. І. - Аналіз кадрового забезпечення станції швидкої медичної допомоги (2010)
Толстанов О. К. - Результати соціологічного дослідження професійних знань медичних працівників з проблеми парентеральних вірусних інфекцій для визначення стратегічних напрямків організації діагностичної та профілактичної роботи на регіональному рівні (2010)
Слабкий Г. О. - Проблемні питання ресурсного характеру в організації інтенсивної медичної допомоги населенню, Пархоменко Г. Я., Якимець В. М. (2010)
Шевченко М. В. - Напрями удосконалення системи фінансово-економічних відносин охорони здоров’я (аналітичний огляд наукової літератури), Заглада О. О., Карамзіна Л. А., Бойко В. Я. (2010)
Крекотень О. М. - Медико-соціальні проблеми економічно активного населення України (2010)
Дячук Д. Д. - Практичні аспекти підвищення якості амбулаторної медичної допомоги (на прикладі Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами) (2010)
Бліхар В. Є. - Аналіз медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги та обґрунтування шляхів їх удосконалення, Морозов А. М., Шпак І. В., Хобзей М. К., Степаненко А. В., Ліщишина О. М., Островєрхова М. Н., Горох Є. Л., Шилкіна О. О. (2010)
Гончарук О. М. - Вікові особливості спонтанних крововиливів у задню черепну яму (2010)
Ганіткевич Я. В. - Про становлення української історії медицини (2010)
Теренда Н. О. - Внесок представників київської школи терапевтів у розвиток кардіології в Україні (2010)
Голяченко О. М. - Рецензія на книгу О. Ціборовського "На варті здоров’я: історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в Україні” (2010)
Свиридюк В. З. - Житомирському інституту медсестринства – 135 років!, Копетчук В. А., Гордійчук С. В., Горай О. В., Махновська І. Р. (2010)
Содержание (2014)
Николаевское судостроение (2014)
Авианосный флот (2014)
Военное кораблестроение (2014)
Подводный флот (2014)
Крупнотоннажное судостроение (2014)
Альтернативное судовое топливо (2014)
Исторические суда (2014)
Место на карте (2014)
"М" — значит морской. История создания первых морских газотурбинных двигателей разработки СпБ "Машпроект" (2014)
Успешное сотрудничество кафедры турбин национального университета кораблестроения и специального конструкторского бюро "Машпроект" (2014)
Рыжков С. С. - Развитие технологий проектного управления при создании наукоемких продуктов в машиностроительной отрасли на примере ГП НПКГ "Зоря" – "Машпроект", Чернов С. К. (2014)
Koshkin K. V. - Content management of marine infrastructure innovation projects, Voznyy A. M., Antykova I. V. (2014)
Ryzhkov S. S. - Management of projects and programs content on competitiveness increase of ukrainian gas turbine building, Koshkin K. V., Chernova L. S. (2014)
Yegorov G. V. - Basic designing principles of river-sea cargo vessels construction, Yegorov A. G. (2014)
Korobanov Yu. N. - Constructive tendencies of speed increase of small and high-speed vessels, Kuznetsov A. I., Korobanova A. A. (2014)
Kryzhanovskiy Y. I. - Current prerequisites and economic expediency of CNG-technologies implementation in Black sea, Dzeba O. G., Zaytsev Vl. V., Zaytsev V. V., Dzhus A. P., Susak A. M. (2014)
Рашковский А. С. - Инновационные технологии в строительстве композитных плавучих доков, Ермаков Д. В., Чжао Дун (2014)
Prykhodko S. B. - Interval estimation of the work duration deviations while time management in the projects design engineering of vessels, Kudin O. A. (2014)
Kovalenko I. I. - Probability analysis of risk-contributing factors in organizational tasks of ship repair, Shved A. V., Melnik A. V. (2014)
Serbin S. I. - Analysis of influence of mode and geometric chrate-ristics on processes of high-frequency inductive plasma torch with reverse vortex flow, Mostipanenko A. B. (2014)
Ryzhkov S. S. - Testing of pyrolysis technology of organic waste utilization for marine economy complex – waste supply system into pyrolysis reactor, Markina L. N., Rudyuk N. V., Zabolotnaya Yu. V. (2014)
Parsyak V. N. - Integration of marine engineering and information and communication technology, Solesvik M. B. (2014)
Титул, содержание (2011)
Семотюк М. В. - О существовании точного метода факторизации составных чисел (2011)
Левыкин В. М. - Метод синтеза единой структурной составляющей реляционной модели данных, Филатов В. А., Черненко Н. В. (2011)
Романкевич А. М. - Об одном методе расчета показателей надежности отказоустойчивых многопроцессорных систем, Романкевич В. А., Фесенюк А. П. (2011)
Войтович І. Д. - Дослідження ефективності обробки даних у квантовому комп’ютері та їх зберігання у квантовій пам’яті, Пастух О. А. (2011)
Синьков М. В. - Томографическая реконструкция "больших" объектов при использовании избыточности проекционных данных, Закидальский А. И., Цыбульская Е. А. (2011)
Курзанцева Л. И. - Разработка адаптивного человеко-машинного интерфейса с использованием множества критериев оценки его качества (2011)
Красильникьянц Е. В. - Программное обеспечение системы управления манипуляционным роботом, Варков А. А., Тютиков В. В. (2011)
Львов М. С. - Математические тесты в системах компьютерной математики учебного назначения (2011)
Мартынова Н. С. - Математические дисциплины в системе дистанционного образования Сумского государственного университета, Шовкопляс О. А. (2011)
Зак Ю. А. - Математические модели и алгоритмы оптимального распределения грузопотоков доставки товаров в сети объединенных в концерн супермаркетов и специализированных магазинов (2011)
Мухин В. Е. - Оценка рисков защищенности распределенных компьютерных систем в процессе анализа ситуаций и принятия решений (2011)
Наши авторы (2011)
Алфавитный именной указатель за 2011 год (2011)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2011 году (2011)
Грабчак В. І. - Синтез каскадних кодів з алгеброгеометричними кодами на зовнішній ступені (2009)
Сокіл Б. І. - Коливання гнучких елементів систем приводу і методика визначення їх оптимальних нелінійних характеристик на основі законів руху, Хитряк О. І. (2009)
Шабатура Ю. В. - Універсальний вимірювальний модуль для побудови і модернізації контрольно-вимірювальних систем військово-технічних комплексів, Овчинников К. В., Бугайов Ю. В. (2009)
Антонюк В. П. - Організація натурного експерименту з оцінки основних тактико-технічних характеристик пасивних систем, Воронков С. О. (2009)
Глєбов В. В. - До питань взаємодії систем захисту з інтегрованою інформаційно керуючою системою об’єкта бронетехніки, Оліярник Б. О., Чепков І. Б. (2009)
Пелех М. П. - Вплив високотемпературного окислення на підвищення експлуатаційної стійкості твердосплавних матеріалів і виробів, Мандзинець І. В. (2009)
Павленко М. А. - Метод подбора цветовой гаммы информационных элементов, Руденко В. М., Бердник П. Г., Прибыльнов Д. В. (2009)
Чигінь В. І. - Параметри плазми корони на поверхні літальних апаратів військового призначення, Горун П. П., Одосій Л. І., Королько С. В., Кузьменко Р. В. (2009)
Тишко С. А. - Способ измерения частоты задающих генераторов телекоммуникационных комплексов с применением приемника аппаратуры потребителя спутниковой навигационной системы, Смоляр В. Г. (2009)
Матузко Б. П. - Метод визначення шляхів модернізації сучасних танків, Шаталов О. Є., Хаустов Д. Є. (2009)
Болобан С. І. - Методи аутентифікації користувачів інаформційно-комунікаційних систем, Перегуда О. М., Умінський В. В. (2009)
Живчук В. Л. - Шляхи підвищення ефективності застосування підрозділів механізованого батальйону впровадженням бездротових мереж передачі даних в системі управління, Марущенко М. П., Мочерад В. С. (2009)
Казмірчук Р. В. - Світовий досвід та тенденції застосування засобів імітаційного моделювання бойових дій, Рижов Є. В., Корольова О. В., Боженко В. І. (2009)
Лучук Е. В. - Оцінка ефективності радіоподавлення сучасних засобів радіозв’язку автоматизованих систем управління військами (2009)
Коробчинський М. В. - Застосування інфрачервоних засобів при вирішенні завдань підрозділів спеціального призначення сухопутних військ, Руденко М. М. (2009)
Левченко А. О. - Моделі щільності імовірності, що побудовані за гістограмами розподілу об’єктів розвідки для різних видів бою, Багінський В. А. (2009)
Хахула В. В. - Особливості завдання прогнозування стану для оцінювання ефективності систем забезпечення експлуатації комплексів керованої ракетної зброї танків. Етапи рішення задачі (2009)
Саковський Г. А. - Інформаційно-розрахункова система визначення потреб у ресурсах для об’єднаних сил швидкого реагування, Піскунов С. М., Решетнік В. М. (2009)
Бокачов С. В. - Організація навчального процесу курсантів у ВВНЗ з врахуванням принципів планомірного і поетапного привиття знань та навичок, Бабірад І. В., Глущенко В. С. (2009)
Красник Я. В. - Принципи побудови перспективних навчально-тренувальних засобів для підготовки екіпажів бойових машин, підрозділів (частин, з’єднань), ланок управління ракетних військ і артилерії Сухопутних військ, Римар О. В., Мартиненко С. А. (2009)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-серпні 2010 року (2010)
Тюпишева О. Ю. - Применение системы ключевых показателей эффективности для предприятий нефтегазовой отрасли (2010)
Афтанюк В. В. - До питання проектування теплового захисту виробничих будинків (2010)
Іншеков Є. М. - Адаптація до умов енергосистеми України методики розрахунку коефіцієнту викидів парникових газів при виробництві електроенергії, Козуб О. М., Дробаха О. С. (2010)
Фурсова Т. Н. - Анализ напряженного состояния хвостовых соединений на основе традиционных и современных методов (2010)
Дзядикевич Ю. В. - Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення, Розум Р. І., Буряк М. В. (2010)
Куріс Ю. В. - Програма розрахунку і робота біоустановки в безперервному режимі (2010)
Чернишов В. А. - Аналіз споживання електричної енергії в Україні за 6 місяців 2010 року. Аналіз споживання електричної енергії в Україні в липні 2010 року (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 394, липень 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Павленко М. А. - Системы поддержки принятия решений и задачи их эргономического проектирования, Руденко В. Н., Бердник П. Г., Данюк Ю. В. (2010)
Бударецький Ю. І. - Особливості побудови автоматизованого контрольно-випробувального комплексу для досліджень характеристик транспортних засобів артилерійських підрозділів, Прокопенко В. В., Мартиненко С. А. (2010)
Слюсар В. І. - Удосконалений метод тропосферного зв’язку з мульти-мімо системою на базі плоскої цифрової антенної решітки, Масесов М. О. (2010)
Боженко В. І. - Можливі методи формування комплексних тепловізійних зображень, Казмірчук Р. В., Шклярський В. І., Кондратов П. О. (2010)
Слюсар В. И. - Потенциальная точность пеленгации в цифровых антенных решетках в условиях джиттера АЦП, Бондаренко М. В. (2010)
Круковський І. А. - Удосконалені вимоги до реалізації olap у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи (2010)
Тимчук В. Ю. - Перспективи розвитку геоінформаційних технологій для військових задач, Тревого І. С. (2010)
Гребенюк Т. М. - Порівняльна характеристика методів створення топографічних карт для асу військового призначення (2010)
Споришев К. О. - Вплив законів формування кроку квантування на перешкодозахищеність системи передачі даних (2010)
Беляев С. Н. - Методика компенсации дрейфа нуля и моделирование шумов микромеханического гироскопа инерциального измерительного блока, Истомин А. Е. (2010)
Дідур Г. М. - Перспективи та основні напрямки розвитку парашутобудування в Україні, Алєксєєв В. М. (2010)
Макеєв В. І. - Дослідження впливу нутаційних коливань снарядів (мін) на дальність їх польоту, Грабчак В. І., Прокопенко В. В., Кучерявенко І. В. (2010)
Сотніков О. М. - Підвищення бойових можливостей та технічних характеристик бронетанкової техніки, Гаврилов А. Б. (2010)
Сальник Ю. П. - Аналіз технічних характеристик і можливостей безпілотних авіаційних комплексів оперативно-тактичного, Матала І. В. (2010)
Гумінський Р. В. - Автоматизація діяльності командира, штабу при прийнятті рішень на операцію (бойові дії), Рижов Є. В., Корольова О. В. (2010)
Сергієнко Р. В. - Оцінка ефективності координатного методу визначення дирекційних кутів з використанням супутникових радіонавігаційних систем (2010)
Новгородська Л. О. - Оцінка зміни показників надійності авіаційної техніки за часом експлуатації, Парахін С. В., Шабан Р. Г., Лучук Е. В. (2010)
Левченко А. О. - Побудова моделей щільності розподілу ймовірностей шляхом кусково-лінійної апроксимації (2010)
Левченко А. O. - Непараметричний метод визначення динаміки узагальненого параметру однотипного озброєння та військової техніки, Шарипова І. В., Хахула В. В. (2010)
Задерієнко С. І. - Математичне моделювання гідродинамічного мащення збірного конічного підшипника з пористим шаром на його робочій поверхні (2010)
Запорожец В. В. - О механизмах подвижности металлокерамического слоя в технологиях триботехнического восстановления деталей, Стадниченко В. Н., Трошин О. Н., Стадниченко Н. Г., Джус Р. Н. (2010)
Ісаков М. А. - Система бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України: сучасний стан, основні напрямки та перспективи розвитку, Яковлев М. Ю., Фтемов Ю. О., Фуртес О. О. (2010)
Лучук Е. В. - Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: аналіз поглядів учасників спеціалізованої ВНТК, Тимчук В. Ю., Чорний М. В. (2010)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–вересні 2010 року (2010)
Афтанюк В. В. - Особенности применения пеллетных котлов, Спинов В. М. (2010)
Болотских Н. Н. - Мультигорелочные системы инфракрасного отопления с теплоизлучающими трубами (2010)
Покалицын С. Н. - Энергосбережение не обеспечено необходимыми политическими решениями (2010)
Андреев С. Ю. - О методах распределения общедомового учета тепла, Федоров И. П. (2010)
Халіл Т. М. - Застосування селективного методу рою частинок для оптимізації конфігурації розподільних мереж, Горпинич О. В. (2010)
Волошко А. В. - Модернизация систем учета электропотребления с целью уменьшения коммерческих потерь электроэнергии, Вишнявская Ю. С. (2010)
Ганус А. И. - Повышение эффективности планирования процессов электроснабжения в Харьковском регионе, Старков К. А., Иваницкий В. Д. (2010)
Ковалёв Д. А. - Повышение эффективности эксплуатации источника тепловой энергии (2010)
Придубков П. Я. - Математичне моделювання електромагнітних процесів ідеального трансформатора, Хоменко І. В. (2010)
Черевко О. В. - Котли на нетрадиційних видах палива, як один з напрямків розвитку енергоефективності регіону (2010)
Зайцев І. М. - Про компенсацію реактивної потужності електрообладнання (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 397, № 398, вересень 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Феденко О. В. - Сучасні форми та способи збройної боротьби за досвідом локальних війн сучасності, Сальник Ю. П. (2009)
Бокачов С. В. - Необхідні зміни в наявній системі озброєння і військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України, Кривизюк Л. П., Глущенко В. С. (2009)
Макеєв В. І. - Дослідження впливу вітру на політ некерованих оперених реактивних снарядів і реактивних снарядів, що обертаються, Грабчак В. І., Трофименко П. Є., Пушкарьов Ю. І. (2009)
Герасимов С. В. - Розробка методики вибору контрольованих параметрів рухомої пускової установки, Подорожняк А. О., Прібилєв Ю. Б. (2009)
Пашковський В. В. - Проблеми та перспективні напрямки розробки GPS- систем аерознімального типу, Пащетник О. Д. (2009)
Бударецький Ю. І. - Особливості побудови підсистеми визначення шляху та експериментальні дослідження її складових частин, Грубель М. Г., Гладкий М. І., Назаркевич С. М. (2009)
Майстренко О. В. - Перспективи розвитку гідрометеорологічного забезпечення ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України (2009)
Купріненко О. М. - Обгрунтування тактико-технічних вимог до перспективних зразків озброєння та військової техніки з використанням нечітких множин, Голуб В. А. (2009)
Костюк В. В. - Підвищення стійкості армійських автомобілів вдосконаленою системою регулювання тиску повітря в шинах, Русіло П. О., Бойко О. Д. (2009)
Свідунович О. Є. - Спосіб визначення оптимальної кількості спеціальних засобів транспортування у ракетно-парковому дивізіоні рухомої ракетно-технічної бази (2009)
Машков О. М. - Аналіз можливостей застосування ракетно-артилерійських псевдокосмічних комплексів при веденні артилерійської розвідки, Пулеко І. В., Чумакевич В. О. (2009)
Андрієнко А. М. - Метод оцінки імовірності враження бойових машин піхоти в бою однорідних за складом військових формувань, Слюсаренко О. І., Колесник В. О. (2009)
Чорний М. В. - Стратегії технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки "за станом", Долгов Р. В., Будяну Р. Г. (2009)
Левченко А. О. - Узагальнення процедур виявлення структурних змін моделей дрейфу нормованого параметра озброєння і військової техніки (2009)
Калитич В. М. - Перспективні напрямки удосконалення запасів артилерійських боєприпасів (2009)
Корольов В. М. - Аналітичний огляд розвитку мобільних засобів радіозв’язку оперативно-тактичної та тактичної ланок управління збройних сил провідних країн, Лучук Е. В., Лужняк В. В., Остапчук Е. С. (2009)
Поліщук Л. І. - Аналіз деяких систем управління збройними силами країн НАТО та інших держав, Філімонов С. М. (2009)
Красник Я. В. - Обгрунтування напрямків розвитку навчально-тренувальних засобів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ, Попович Т. Д., Красник М. Я., Гозуватенко Г. О. (2009)
Бестюк А. І. - Проблемні питання підготовки фахівців операторського типу для механізованих і танкових підрозділів Сухопутних військ, Дорошев О. І. (2009)
Корольова І. І. - Організація естетичного виховання студентів вищих навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності: теорія та методика (2013)
Кушнір Ю. В. - Особливості етнічної ідентичності учнів різних вікових категорій (2013)
Міма Н. О. - Патріотичне виховання молодших школярів як пріоритетний напрям національної системи виховання (2013)
Селуянова М. В. - Особливості організації взаємодії сім’ї та школи у вихованні молодших школярів (2013)
Сліпіч Ю. В. - Виставка як форма активізації навчально-виховного процесу у системі позашкільної освіти (2013)
Тимошкова А. С. - Формування громадянської активності студентів під час проектної діяльності (2013)
Антонов В. А. - Структура задачи и процесс ее решения (субъектно-объектный подход) (2013)
Захарчук М. Є. - Освітній мейнстримінг як технологія навчання учнів з особливими потребами у США (2013)
Ковалёв В. И. - Измерение уровня коммуникативной компетентности учащихся основной и старшей школы: проблемы, методы, перспективы (2013)
Компаній О. В. - Формування читацьких інтересів молодших школярів у теорії та практиці навчання (2013)
Стребна О. В. - Компетентісний підхід до навчання учнів на уроках природознавства в 1 класі (2013)
Федоренко Ю. П. - Психолого-педагогічна сутність інтересу, читацького інтересу (2013)
Амеліна С. М. - Методика формування граматичної компетенції майбутніх філологів (2013)
Коновал О. А. - Теоретико-методологічні підходи до організації самостійної роботи студентів, Туркот Т. І. (2013)
Мешко Г. М. - Професійний стрес у діяльності педагога (2013)
Пономаренко Г. О. - Змістовий аспект академічної мобільності студента вищої школи: наукова інтерпретація (2013)
Серёжникова Р. К. - Акмесинергетический аспект профессионального образования магистров по направлению "педагогическое образование" (2013)
Степанюк А. В. - Організація природовідповідного навчально-виховного процесу підготовки майбутніх учителів (2013)
Бобришева Н. М. - Готовність студентів морських ВНЗ до професійної діяльності у полікультурному середовищі: сутність і структура (2013)
Вострікова В. В. - Використання інтерактивних технологій як засобу підвищення рівня мовленнєвої компетенції вчителів іноземної мови (2013)
Гончар Н. П. - Практичні аспекти формування готовності майбутніх вихователів до використання інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (2013)
Долинський Є. В. - Дидактичні принципи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні перекладу (2013)
Драчук М. І. - Педагогічні умови використання інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фармацевтів (2013)
Корольова Т. В. - Система професійної підготовки медпрацівників (2013)
Lipshyts L. V. - Socio-cultural aspect of communicative competence of future navigators (2013)
Мельничук Т. Ф. - Сутність культурно-просвітницької роботи у вищих навчальних закладах природничого спрямування (2013)
Несін Ю. М. - Педагогічне застосування коміксів на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Франції (2013)
Остапенко С. А. - Шляхи розвитку навичок творчого писемного мовлення на заняттях з англійської мови (2013)
Примакова В. В. - Дистанційне навчання як перспективна форма підвищення кваліфікації вчителів в Україні (2013)
Романюк І. М. - Особливості підготовки офіцерів провідних країн нато до виховної роботи (2013)
Седашева С. Л. - До проблеми розуміння природи здібностей людини до навчання у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Старєва А. М. - Теоретичний аналіз формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя суспільствознавства при переході на ступеневу вищу педагогічну освіту (2013)
Стовба Т. А. - Інноваційні технології викладання економічних дисциплін для морських фахівців, Безуглова І. В. (2013)
Тарасенко Р. О. - Медіакомпетентність у структурі професійної компетентності майбутніх перекладачів (2013)
Титаренко О. М. - Екологічна освіта дорослих як напрямок науково-педагогічного пошуку (2013)
Устинова Н. В. - Фахова компетентність як вагомий елемент структурної єдності всіх складових діяльності вчителя (2013)
Черненко Н. І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підвищення кваліфікації фахівців морської галузі (2013)
Чумак Л. В. - Пeдагогічний інструментарій полікультурного виховання майбутніх фахівців туристичної галузі (2013)
Калініченко Н. А. - Використання спадщини педагога-гуманіста Василя Сухомлинського в діяльності опорних шкіл Кіровоградщини (2013)
Фадєєв В. І. - Функції системи управління освітніми ресурсами вищої освіти України (2013)
Романовська Л. І. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі оволодіння технологією соціально-педагогічного консультування (2013)
Дереш В. С. - Сім’я у вітчизняній системі виховання підростаючого покоління (50-70-ті роки ХХ століття) (2013)
Калашник Л. С. - Психолого-педагогічні засади соціалізації вихованців закладів соціального піклування в КНР (2013)
Шевчук І. В. - Особливості організації дозвіллєвої діяльності студентської молоді (2013)
Шоробура І. М. - Ретроспективний аналіз шкільної географічної освіти (1955-1970 рр.) (2013)
Єршова Л. М. - Психолого-соціологічний підхід до історико-педагогічного дослідження виховного ідеалу (2013)
Жорова І. Я. - Детермінанти професійного розвитку педагогів у системі післядипломної освіти України (60-ті роки ХХ століття) (2013)
Кириченко С. В. - Підвищення професійної кваліфікації педагогів для роботи з обдарованими дітьми в Австралійському Союзі (2013)
Саган О. В. - Історико-педагогічний аналіз становлення математичної освіти в Україні (ХVI-XIX ст.) (2013)
Терентьева Н. О. - Реформування університетського сектору освіти у 80-х роках ХХ століття: загальні тенденції (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бєлятинський А. О. - Аналіз результатів польових вишукувань ШЗПС військового аеродрому м. Луцька, Маліков В. В., Боярчук Б. А. (2014)
Бєлятинський А. О. - Застосування методів факторного аналізу в оцінці технічного стану жорсткого покриття аеродрому, Маліков В. В., Боярчук Б. А. (2014)
Верешко О. В. - Дослідження розвитку містобудування на прикладах уявлень про ідеальне місто, Ватащук Т. А. (2014)
Гетьман Ю. А. - Графітті в контексті сучасного графічного дизайну, Шмельов А. В. (2014)
Дзюбинська О. В. - Проблеми розвитку урбанізованих територій , Смаль М. В. (2014)
Дробишинець С. Я. - Доцільність виготовлення сталефібробетонних безнапірних водопропускних труб із додаванням добавки до бетону Pantarhit RC 360 у дорожньому будівництві (2014)
Задорожнікова І. В. - Дослідження міцності залізобетонних балок підсилених у стиснутій зоні (2014)
Задорожнікова І. В. - Дослідження тріщиностійкості та прогинів балок підсилених у стиснутій зоні (2014)
Ільчук Н. І. - Особливості та перспективи розвитку вітрової енергетики (2014)
Кислюк Д. Я. - Вплив попереднього напруження затяжки на напружено-деформаційний стан залізобетонної двохшарнірної арки (2014)
Кислюк Д. Я. - Порівняння дійсної роботи двохшарнірних з/б арок з теоретичними значеннями та нелінійним розрахунком в ПК Ліра 9. 0 (2014)
Колобова І. О. - Переваги сталефібробетонного покриття у конструкціях дорожнього полотна (2014)
Малишко О. І. - Іннованційна технологія використання пінополіуретанових композицій, Верешко О. В. (2014)
Маліков В. В. - Про можливість оцінки технічного стану жорстких дорожніх покритть із застосування методів статистиного аналізу (2014)
Млинарська О. О. - Методика визначення напружень у матеріалах, що не відповідають закону Гука, Куц Ю. В. (2014)
Пагуба О. М. - Розвиток методів дослідження стійкості стиснутих стрижнів, Івандюк А. С. (2014)
Парасюк Б. О. - Ідеальне покрівельне покриття – бітумна черепиця (2014)
Парфентьева І. О. - Сьогодення та майбутнє сонячної енергетики в Україні, Михальчук Т. Г. (2014)
Пасічник Р. В. - Розрахунок оболонок складної форми (2014)
Пахолюк О. А. - Оцінка ефективності нових огороджувальних конструкцій (2014)
Ротко С. В. - До основних положень механіки руйнування бетону та залізобетону, Зорук С. О., Москаленко О. В. (2014)
Ротко С. В. - Визначення НДС циліндричних оболонок за дії локальних навантажень, Шваб'юк В. І., Ротко В. О. (2014)
Синій С. В. - Сучасні конструкції штучних плавальних басейнів, Сунак П. О., Шостак А. В. (2014)
Синій С. В. - Сучасні технології та обладнання очищення води штучних плавальних басейнів, Шостак А. В., Сунак П. О. (2014)
Трейман Є. О. - Глибинний двочастотний вібратор для ущільнення жорстких бетонних сумішей, Ужегов С. О. (2014)
Фоменко М. С. - Експлуатована покрівля. Сучасні рішення, Смаль М. В., Дзюбинська О. В. (2014)
Чапюк О. С. - Застосування логарифмічного закону до визначення напружень зчеплення бетону з арматурою (2014)
Шимчук О. П. - Структура і властивості бітумів на основі модифікаторів (2014)
Яковлюк Т. В. - Стабілізатори дорожніх мас для будівництва і ремонту автомобільних доріг, Жежерун В. Д. (2014)
Андрійчук О. В. - Застосування програмного комплексу Ліра при дослідженні роботи сталефібробетонних елеметів кільцевого перерізу за дії одноразових навантажень (2014)
Бабич Є. М. - Дослідження впливу довжини анкерування арматури на роботу вузлів монолітних залізобетонних рам (2014)
Божидарнік В. В. Бортнік К. Я. - Напружений стан у анізотропній пластинці з жорстким включенням біля мікротріщин, Максимович О. В. (2014)
Божидарнік В. В. - Застосування інтегральних рівнянь для розрахунку багатозв’язних анізотропних пластин при дії зосереджених сил, Ротко С. В., Шваб’юк В. В., Пасічник Р. В. (2014)
Галалюк А. В. - Зависимость величины модуля упругости раствора и коэффициента Пуассона от прочности раствора (2014)
Гомон С. С. - Дослідження міцності та деформативності деревини сосни за повторного деформування до досягнення повної втрати міцності матеріалу, Сасовський Т. А. (2014)
Жарий С. С. - Розрахунок внутрішніх зусиль надколонної плити безригельно-безконсольно-безкапітельного перекриття (2014)
Задорожнікова І. В. - Вплив підсилення на відновлення експлуатаційних властивостей залізобетонних колон, Боярчук Б. А., Ужегова О. А., Ротко С. В. (2014)
Игнатов С. В. - Влияние изменчивости свойств грунта при устройстве и проектировании буроинъекционных свай (2014)
Корендій В. М. - Методика розрахунку навантажень на ротор і башту вітроустановки (2014)
Максимович Я. В. - Вплив форми отворів у пластинках на напруження біля тріщин (2014)
Масюк Г. Х. - Фізична модель опору залізобетону в похилих перерізах згинальних елементів при різних режимах навантаження (2014)
Мельник Ю. А. - Фрактографічна характеристика геометрично правильних та рандомізованих поверхонь (2014)
Нінічук М. В. - Вивчення роботи нерозрізних залізобетонних балок з різними способами армування (2014)
Романюк В. В. - Використання металевих конструкцій для покриття виробничих і громадських будівель, Василенко В. Б. (2014)
Ротко С. В. - Урахування фізичної нелінійності при розрахунку балки монолітного ребристого перекриття, Ужегова О. А. (2014)
Семенюк С. Д. - Энергетические и конструктивные решения деревянных прогонов в строительстве Беларуси, Хмельницкий Е. С. (2014)
Сунак П. О. - Визначення відносної висоти стиснутої зони сталефібробетону, Сунак О. П., Шостак А. В., Синій С. В. (2014)
Сунак О. П. - Внутрішні зусилля у пологій оболонці від'ємної гаусової кривини при дії вертикального навантаження, Ужегов С. О., Пахолюк О. А. (2014)
Тур В. В. - Расчетная модель сопротивления изгибаемых железобетонных элементов с комбинированным армированием стеклопластиковыми и стальными стержнями, Малыха В. В. (2014)
Ужегова О. А. - Розрахунок кам’яних та армокам’яних конструкцій на міцність при дії вертикального навантаження, Ротко С. В., Задорожнікова І. В. (2014)
Чапюк О. С. - Порівняння роботи буроін’єкційних паль та призматичних паль, занурених методом статичного вдавлювання, Гришкова А. В., Вавринюк Б. А. (2014)
Шваб’юк В. І. - Дослідження згину круглої транстропної плити, послабленої дископодібною внутрішньою тріщиною, Ротко С. В., Маткова А. В., Ротко В. О. (2014)
Ярмолюк О. І. - Врахування впливу чинників часу та вмісту органічної речовини на міцність зразків ґрунтоцементу (2014)
Nosaliuk N. - The bridges fate, KARAS S. (2014)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–жовтні 2010 року (2010)
Саенко Ю. Л. - Определение границ существования феррорезонанса в сети с изолированной нейтралью и электромагнитными трансформаторами напряжения типа НТМИ-6-66 на основе компьютерного моделирования, Попов А. С. (2010)
Покалицын С. Н. - О Результатах экспресс-энергоаудита очистных сооружений государственного коммунального предприятия "Горводоканал" (2010)
Рудаков В. В. - Ефективність теплоізоляції будівель старої забудови, Лонський С. С. (2010)
Абєлєшов В. І. - Ефективність зонування і оптимізація функціонування насосних установок систем гарячого водопостачання будівель (2010)
Быков Г. А. - Системный анализ термодинамики энерготехнологических процессов тепловых машин, Быкова О. Г., Лупашевская В. Ю. (2010)
Клепиков В. Б. - Экономический, энергоресурсосберегающийи экологический аспекты экономии электроэнергии в Украине, Мехович С. А., Клепикова С. В. (2010)
Малявіна О. М. - Статистичне моделювання показників надійності теплопроводів і трубопроводів гарячого водопостачання теплових мереж (2010)
Дубик В. М. - Обоснование оптических аттрактантов для привлечения ночных насекомых в саду (2010)
Невзоров В. А. - Возобновляемые источники энергии (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 401, листопад 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Барсова З. В. - Исследование эффективности применения синтезированных композиционных материалов для защиты от электромагнитного излучения на сверхвысоких частотах (2015)
Бессонов А. А. - Решение задачи управления с прогнозирующей моделью на основе эволюционирующего многослойного персептрона (2015)
Василишин В. И. - Спектральный анализ методом ESPRIT при предварительной обработке данных методом SSA (2015)
Глухова Н. В. - Методи реєстрації та вейвлет-аналізу зображень газорозрядного випромінювання, Пісоцька Л. А. (2015)
Гороховатский А. В. - Методы улучшения производительности процедуры сравнения признаков при распознавании изображений символов (2015)
Доля Г. Н. - Лазерная спекл-велосиметрия вращающихся объектов со световозвращающей поверхностью, Катунин А. Н., Надь О. А., Булай А. Н. (2015)
Кандырин Н. П. - Комбинированные синтезаторы сигналов на основе двухкольцевой ИФАПЧ и ЦСС (2015)
Кононов В. Б. - Імітаційна модель визначення оптимального плану розподілу й відповідних оптимальних маршрутів руху виїзних метрологічних груп, Шевяков Ю. І., Кушнерук Ю. І., Філістєєв Д. А. (2015)
Лейко О. Г. - Перетворювачі для рідинних акустичних технологій і конструкторські шляхи нейтралізації гідростатичного тиску, що діє на них, Дрозденко О. І. (2015)
Обод І. І. - Методи підвищення завадозахищеності літакових відповідачів запитальних систем спостереження повітряного простору, Свид І. В., Штих І. А. (2015)
Пащенко Р. Э. - Анализ формы фазовых портретов при изменении времени задержки для распознавания БПЛА мультироторного типа, Цюпак Д. О., Ратайчук И. А., Барданова О. А. (2015)
Ряполов И. Е. - Вклад электронного оборудования беспилотного летательного аппарата RQ-7 Shadow в его вторичное излучение (2015)
Соловьев О. В. - Математическая модель вихревого следа в двухмерной постановке задачи, Еременко С. М., Прусак П. В., Соколова В. В. (2015)
Тимченко М. В. - Автоматизація процесу діагностування засобів вимірювальної техніки на виробництві, Шамаєв Ю. П. (2015)
Фищукова Н. В. - Методика расчета информационной ценности нечетких контролируемых параметров в задаче дифференциальной диагностики состояний, Каткова Т. И., Святкин Я. В. (2015)
Хомяков Э. Н. - Предварительная обработка информации аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы GPS в формате RINEX 2. 10, Медведев В. Н. (2015)
Шеїн Г. А. - Принципи побудови одномірних багатоступінчастих сенсорів, Науменко А. М. (2015)
Коваленко А. С. - Розробка структури бази даних для обліку технічного стану елементів інтегрованої інформаційної системи з урахуванням вимог споживачів інформації, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2015)
Колесникова Т. А. - Процедура сжатия изображений с широким динамическим диапазоном, Головко І. Г. (2015)
Тимочко А. И. - Метод дешифрирования аэроснимков на основе признакового пространства, Олизаренко С. А., Лавров О. Ю. (2015)
Павленко М. А. - Управление временем при моделировании деятельности оператора АСУ в системах управления сложными динамическими объектами (2015)
Чала Л. Е. - Метод пошуку релевантних веб-документів з використанням модифікованого частотного критерію, Харитонова Ю. Ю., Зуб А. О. (2015)
Барсов В. И. - Разработка математической модели диагностики ошибок спецпроцессора обработки информации, функционирующего на основе кодов модулярной системы счисления, Сотник Е. А., Контылева Е. А. (2015)
Богом'я В. І. - Математична модель функціональних систем суднового обладнання, Стадник О. І. (2015)
Дубницкий В. Ю. - Решение в явном виде обратной задачи моделирования непрерывной одномерной случайной величины, Скорикова И. Г. (2015)
Краснобаев В. А. - Расчет и сравнительный анализ производительности компьютерной системы обработки целочисленных данных, функционирующей в системе остаточных классов, Янко А. С , Гроза П. Н., Кошман С. А., Гроза А. П., Бендес Ю. П. (2015)
Листровой С. В. - Оптимизированный метод решения задачи о наименьшем покрытии на основе негарантированного прогнозирования, Моцный С. В. (2015)
Федотова-Пивень И. Н. - Совмещенное во времени суммирование 50-ти целых положительных чисел в рекуррентной системе счисления (2015)
Пшеничных С. В. - Использование логопериодических антенн в активных средствах защиты информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений, Гончар М. А. (2015)
Семенов С. Г. - Концепція вдосконаленої технології опису моделей розмежування доступу для захисту даних в комп'ютерній системі (2015)
Черныш В. И. - Модель управления рисками информационной безопасности системы организации воздушного движения (2015)
Demydov I. V. - The structural-functional synthesis of cloud service delivery platform after service availability and performance criteria, Strykhalyuk B. M., Shpur O. M., Mohamed Mehdi El Hatri, Klymash Yu. V. (2015)
Мохамад Абу Таам Гани - Усовершенствованный алгоритм управления доступом к "облачным" телекоммуникационным ресурсам, Смирнов А. А., Якименко Н. С., Смирнов С. А. (2015)
Снегуров А. В. - Механизмы обеспечения безопасности стека протоколов IPv6, Чакрян В. Х. (2015)
Тиртишніков О. І. - Оцінювання ступеню асиметричності та топологічної вартості статичних комунікаційних мереж, Ботвін О. О., Сенько В. В. (2015)
Олейник И. В. - Теоретическое исследование высокочастотной гипертермии, Поспелов Л. А., Соловьёва О. И. (2015)
Перова И. Г. - Управление развитием инфекционных заболеваний, Хлудеева О. И. (2015)
Віткін Л. М. - Методологія побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків, Лапач С. М., Ролько О. Р. (2015)
Гончар И. А. - Сравнительная оценка альтернативных технологий формирования команды проекта, Шостак Е. И., Лысенко А. А. (2015)
Гринев Д. В. - Методы повышения конверсии для коммерческих сайтов, Федоренко А. В. (2015)
Петренко С. В. - Повышение эффективности хозяйственной деятельности проектных организаций за счет автоматизации бизнес-процессов, Артёмова А. В. (2015)
Коваль О. О. - Розробка моделі визначення екологічних ризиків на техногенно-небезпечних підприємствах (2015)
Козлов В. Є. - Виявлення зацікавленості суб’єктів навчання у вивченні метрології, Козлов Ю. В. (2015)
Морозова О. И. - Особенности организации процесса обучения в вузе игровыми методами с использованием IT-технологий (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Харьковщенко Є. А. - Софія: історико-філософська ґенеза поняття (2014)
Колодний А. М. - Історіософія релігії: специфікація предметної сфери, Лобовик Б. О. (2014)
Конотоп Л. Г. - Методологія дослідження релігійного досвіду в сучасній філософії Заходу (2014)
Марченко О. В. - Феномен нетрадиційної релігійності в постмодерну епоху: український контекст (2014)
Piletskyi Ie. A. - Robert Mccauley's "maturational naturalness" concept and its application in religious studies (2014)
Предко О. І. - Релігійний досвід: особистісний вимір (2014)
Филипович Л. О. - Традиції вітчизняного осмислення релігії як духовної основи національного буття (2014)
Яроцький П. Л. - Кризовий стан і критерії реформування католицької церкви у верифікації її останніх понтифіків (2014)
Бойченко М. І. - Академічний статус соціальної філософії у стосунку до її неакадемічних втілень (2014)
Бойченко Н. М. - Етичні аспекти університетських цінностей (2014)
Саух П. Ю. - Мультикультуралізм: оптимізм теорії й неспроможність практики вирішення проблем полікультурного суспільства, Саух Ю. П. (2014)
Шашкова Л. О. - Наука і релігія в методологічній перспективі (2014)
Малкіна Г. М. - Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу (2014)
Ткач О. І. - Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні (2014)
Харьковщенко Є. А. - Софіологія: концептуалізація вчення в російській релігійній філософії (2014)
Бабій М. Ю. - Свобода совісті та свобода релігії: теоретичний аспект (2014)
Волошин В. В. - Гипотеза этернализма: неожиданные аргументы от Д. Чалмерса (2014)
Козленко В. М. - Свобода совісті: релігієзнавчо-правові аспекти (2014)
Костюк О. С. - Сакралізація світу в контексті сучасного католицизму (на прикладі енцикліки "Laborem Exercens") (2014)
Павленко П. Ю. - Михайло Поснов (1873-1931) - основоположник вітчизняного історико-критичного вивчення християнства, засновник релігієзнавчої думки в Київському університеті Св. Володимира (2014)
Пасічник О. С. - Релігієзнавчий здобуток Володимира Танчера (2014)
Предко О. І. - Релігійне навіювання: сутність та його складові (2014)
Стадник М. М. - Ірраціональне в православній традиції (2014)
Швед З. В. - Становлення релігійно-філософських поглядів в Японії (2014)
Альчук М. П. - Філософсько-правовий вимір проблем гідності людини (2014)
Калуга В. Ф. - Страх як "продовження" бажання і антитеза бездоганності, механізми його стримування та подолання (2014)
Чорноморденко І. В. - Сучасний кінематограф: методологічне підгрунтя класифікації, Смаїлова Е. Р. (2014)
Ткач О. І. - Особливості використання комунікативних властивостей чуток у політичному маніпулюванні (2014)
Єременко В. С. - Законодавчі проблеми акредитації випробувальних лабораторій в судово-експертних установах України, Білецький П. П., Прокопович Р. О. (2015)
Левин С. Ф. - Метрология – наука и терминология (2015)
Чалий В. П. - Гносеологічні корені "кризи" в сучасній метрології на пострадянському просторі, Чалий С. Ф. (2015)
Бакер Альравашдех - Применение метода наименьших квадратов при идентификации амплитудно-частотных характеристик средств измерительной техники колебательного типа, Сергиенко М. П. (2015)
Боцюра О. А. - Оценивание неопределенности измерений максимального наблюдаемого значения параметра испытаний, Жарко Ю. Г., Захаров И. П. (2015)
Warsza Z. L. - Statistical properties of skewness and kurtosis of small samples from normal population, Korczyсski M. J. (2015)
Данилов А. А. - Еще раз о достоверности оценок характеристик неопределенности и погрешности измерений, Захаров И. П. (2015)
Данилов А. А. - Калибровочные характеристики средств измерений в рабочих условиях эксплуатации, Кучеренко Ю. В., Бержинская М. В., Мальцева К. И. (2015)
Коцюба А. М. - Валідація методик калібрування мір фізичних величин (2015)
Петришин І. С. - Оцінка невизначеності калібрувальної установки дзвонового типу для роботи при високому надлишковому тиску, Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2015)
Загурська О. М. - Опрацювання результатів при інтерференційно-оптичних вимірюваннях округлості (2015)
Новоселов О. А. - Оценивание неопределенности измерений диаметра отверстия сужающего устройства (2015)
Радев Х. К. - О неопределенности результатов измерения взаимного расположения поверхностей и осей деталей, Богев В. Й., Василев В. А. (2015)
Сакакушев Б. Б. - Первые шаги для построения бюджета неопределенности при фотограмметрических измерениях в машиностроении, Георгиев Г. К., Железаров И. С. (2015)
Skliarov V. V. - Regional metrological organization key comparison in the field of rockwell hardness scales (progress and perspectives) (2015)
Sotirov B. D. - Determining the values of differential accuracy indicators of spur gears based on the results of the Double Flank Gear Test, Ivanov S. G., Zhelezarov I. S. (2015)
Черепащук Г. О. - Оцінювання невизначеності вимірювань під час випробувань ресорних підвісів вантажних вагонів, Потильчак О. П., Бикова Т. В. (2015)
Барна О. Б. - Метрологічний аналіз методу розгорнутого меніска при контролі поверхневих властивостей рідин (2015)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз конденсаційного вологоміра природного газу, Чеховський С. А. (2015)
Донбаева В. А. - Оценка неопределенности измерений при испытаниях на пожаровзрывоопасность (2015)
Хакимов О. Ш. - Неопределенность контроля вязкоупругих свойств растительных масел акустическим импедансным методом, Утаев К. О., Хакимов У. О., Муродов Ж. Н. (2015)
Цалев Д. Л. - Неопределенность результатов аналитических измерений – короткий обзор особенностей и достижений (2015)
Величко О. М. - Оцінка невизначеності при калібруванні фазометрів на Державному еталоні кута зсуву фаз між двома напругами в основному діапазоні частот, Шевкун С. М., Добролюбова М. В., Ізбаш Ю. М. (2015)
Піндус Н. М. - Оцінка невизначеності вимірювання показників якості електроенергії, Марчук Т. З. (2015)
Гринев Б. В. - Оценка точности результатов измерений светового выхода стрипов на основе пластмассовых сцинтилляторов, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Мицай Л. И., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2015)
Савкова Е. Н. - Неопределенность идентификации цвета в колориметрии высокого разрешения (2015)
Стрілецький Ю. Й. - Метрологічні дослідження пристрою для прецизійного вимірювання різниці температур, Винничук А. Г., Середюк О. Є. (2015)
Доброва В. Є. - Забезпечення якості гематологічних досліджень на прикладі валідації методики визначення концентрація гемоглобіну в біологічних рідинах гемоглобінціанідним методом, Зупанець К. О., Місюрьова С. В., Мазур Н. С. (2015)
Чабан О. П. - Математичне моделювання діагностичних ознак для забезпечення системи функціонування медичних послуг, Юзевич В. М. (2015)
Величко О. Н. - Особенности оценки компетентности экспертов с учетом характеристик неопределенности данных, Гордиенко Т. Б., Габер А. А., Коломиец Л. В. (2015)
Малкіна В. М. - Методика вимірювання показників вибірки насіння соняшнику на основі класифікації за ознаками геометричних інваріантів, Білоус Н. В. (2015)
Шведова В. В. - Оцінювання надійності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування: методи та способи оцінювання показника та його невизначеності (2015)
Яремчук Н. А. - Оцінювання комплексного показника якості програмного засобу з характеристикою невизначеності, Года О. Ю. (2015)
Коржов І. М. - Універсальне програмне забезпечення автоматизації обробки результатів вимірювань "CALIBR 2. 0", Лисенко В. В. (2015)
Щербакова Г. Ю. - Автоматизация кластерного анализа измерений с использованием вейвлет-преобразования, Крылов В. Н. (2015)
Арсирий Е. А. - Оценка состояния сложных процессов при реинжиниринге энергетического оборудования, Антощук С. Г., Бабилунга О. Ю., Арсирий В. А. (2015)
Кондрашов С. И. - Концепция "линейной" координации сложной иерархической системы в условиях неопределенности, Дроздова Т. В. (2015)
Курской Ю. С. - Применение интервального анализа для оценки неопределенности измерений в сложных системах (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Vasylev V. - The results of experimental and theoretical research efforts in the assembly hinge-core system using a control system, Mironov A., Yugov A., Bondarev А. (2014)
Кущенко В. Н. - Анализ прочности узлов опирания направляющих шкивов рамных укосных шахтных копров, Нечитайло А. Е. (2014)
Гоголь М. В. - Методика і алгоритм раціонального проектування комбінованих металевих конструкцій (2014)
Garanzha I. - About approaches to the calculation of composite tubes in Ukraine and abroad (2014)
Назим Я. В. - О необходимости повышения надежности отдельных участков межсистемных линий электропередачи, Квицинский А. А. (2014)
Semko V. - Complex experimental investigation into light steel and steel-concrete composite structures made of Z-shaped sections under compound stress, Voskobiinyk O., Skyba A., Shumeiko K., Prokhorenko D. (2014)
Галкін О. Ю. - Оптимізація та інтенсифікація синтезу кон'югатів білок-білок та білок-гаптен для високочутливих методів імуноаналізу, Метальнікова Н. П., Горго Ю. П. (2014)
Гордій Н. М. - Екологічні групи булавовусих лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) Кам'янецького Придністров'я (2014)
Довгий Р. С. - Вплив засобу "Кордіцепс і Лінчжі" та його фракцій на окремі показники імунної системи, ріст пухлини та виживаність у мишей з карциномою Ерліха, Святецька В. М., Рудик М. П., Весельський С. П., Позур В. В., Макаренко О. М. (2014)
Ілюха О. В. - Просторові та кількісні закономірності міграції птахів у регіоні Кременчуцького водосховища в світлий період доби (2014)
Зубенко О. Г. - До вивчення афідіїд (Hymenoptera: Aphidiidae) на території Центрального Лісостепу України (2014)
Клєстов М. Л. - Рідкісні та зникаючі птахи пониззя річки Сули, Гаврись Г. Г., Андрієвська О. Л. (2014)
Козак М. І. - Рослинність і флористичні особливості гідрологічного заказника "Серетський" (Тернопільська область), Федорчук І. В. (2014)
Корольова О. В. - Локулоаскоміцети та анаморфні гриби материкових ділянок Чорноморського бiосферного заповідника (2014)
Лисенко О. М. - Реактивні властивості кардіореспіратоної системи в процесі напруженого фізичного навантаження та після нього, Міщенко В. С. (2014)
Микитин Т. В. - Антропогенний вплив на мірмекофауну техногенно-трансформованих околиць ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (2014)
Нікіпелова О. М. - Мікробіологічний стан кремнієвих слабкомінералізованих мінеральних вод України, Ніколенко С. І., Мокієнко А. В., Хмєлєвська О. М., Кисилевська А. Ю., Солодова Л. Б., Новодран О. В. (2014)
Редька І. В. - Оцінка нейродинамічних систем головного мозку юнаків з вродженими зоровими дисфункціями в умовах сенсорно-моторної інтеграції (2014)
Ровная О. А. - Исследование индивидуальной устойчивости к гипоксии спортсменок синхронного плавания разных возрастных групп (2014)
Слободяник Л. О. - Участь сірководню у регуляції тканинного кровотоку в печінці щурів, Янчук П. І. (2014)
Спрягайло О. В. - Перспективи збагачення таксономічного різноманіття культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я (2014)
Таровик Н. О. - Функціональний стан центральної нервової системи у підлітків з різним рівнем рухової активності, Коробейніков Г. В. (2014)
Чуй О. В. - Біометричні параметри генеративних особин Pulsatilla patens (l.) Mill. у ценопопуляціях Західного Поділля, Шумська Н. В. (2014)
Prommer M. - Juvenile dispersal of saker falcons in Ukraine according satellite telemetry, Milobog Yu., Gavrilyuk M., Vetrov V. (2014)
Kovalenko S. O. - Features of haemodynamics index changes during respiratory cycle in men, Zavhorodnia V. A. (2014)
Яцко М. М. - Формування критерію оптимальності процесу технічної експлуатації літальних апаратів (2014)
Лавриненко В. Ф. - Выбор метода многокритериальной оптимизации для управления водным транспортным средством, Стадник А. И., Тарохтей В. П. (2014)
Габрук Р. А. - Сучасний стан проблематики безпеки динамічного позиціювання (2014)
Богдан А. П. - Расчет напряженно-деформированого состояния образцов эпоксикомпозитных покрытий (2014)
Богомья В. И. - Анализ некоторых эксплуатационных свойств современных крупнотоннажных судов, методов и систем их обеспечения при плавании в стесненных условиях, Давыдов В. С., Кожухаренко Р. В. (2014)
Габрусенко Е. И. - Методы формирования и оценки параметров кластера в сотовых системах мобильной связи, Тараненко А. Г., Терентьева И. Е. (2014)
Бобир В. О. - Напрямки фундаментальних досліджень астрономічного визначення місця (2014)
Воробей В. И. - Обучающийся обнаружитель радиолокационного сигнала при отсутствии дополнительных указаний учителя (2014)
Соломенцев А. В. - Оценка надежности и мониторинг систем эксплуатации наземных средств связи, навигации и наблюдения, Зуев А. В., Демидко В. Г., Мусиенко А. А. (2014)
Яшанов И. М. - Оптимизация показателей надёжности в системах эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения (2014)
Терещенко Л. Ю. - Построение аналитических моделей получения оптического изображения внутренней структуры обьектов контроля (2014)
Євтушевська О. А. - Модернізація системи контролю в умовах сучасної України (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського