Кохановська О. В. - Вплив урядової політики на розвиток природничо-математичної освіти дівчат в Україні у ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Лимаренко Л. І. - Діяльність студентського театру у вимірах часу: історико-педагогічний аспект (2014)
Славська Я. А. - Форми і методи еколого-естетичного виховання учнівської молоді Донбасу у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2014)
Khodorivska K. V. - Тhe influence of the Nordic and Baltic countries on the development of craft education in Ukraine in the XIX-XXth century (2014)
Черпак Ю. В. - Підготовка професійних кадрів у галузі фізичного виховання кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кондрацька Л. А. - Етнічна самоідентифікація молодшого школяра: можливості пісенного фольклору (2014)
Мусієнко В. С. - Трактування поняття "патріотизм" у літературних джерелах (2014)
Савченко М. С. - Реалiзацiя гендерного пiдходу у навчально-виховному процесі дошкiльного навчального закладу: сучасний погляд на виховання (2014)
Желанова В. В. - Педагогічний інструментарій технології контекстного навчання (2014)
Приходько М. І. - Педагогічна інновація й ініціатива – найважливіший ресурс розвитку сучасної школи (2014)
Юрженко В. В. - Реалізація природовідповідного принципу синергетичної міждисциплінарної теорії в освітніх системах: на прикладі освітньої галузі "Технологія" (2014)
Гричаник Н. І. - Аналіз художнього твору як педагогічна проблема (2014)
Сафонова І. Я. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування математичних компетентностей учнів (2014)
Зеленська О. П. - Використання комп’ютерних технологій для навчання іноземної мови як складової культурологічної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС України (2014)
Zhernoklieiev I. V. - Тhe democratic basis of the future technology teachers training in european nordic countries (2014)
Микитенко Н. О. - Ієрархічна структура іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю (2014)
Серёжникова Р. К. - Становление субъектности педагога в образовательном пространстве как фактор профессиональной самоактуализации (2014)
Шоробура І. М. - Підготовка сучасного педагога до реалізації змісту шкільної географічної освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Антоненко О. В. - Підготовка вчителів іноземних мов у Чеській республіці у світлі реформування вищої освіти Європи (2014)
Бовдир О. С. - Розвиток комунікативної культури майбутніх юристів як основа професіоналізму (2014)
Ворник М. М. - Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті наукових підходів (2014)
Гирич З. И. - Коммуникативная компетенция при обучении русскому языку иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля (2014)
Гончаренко Л. А. - Підготовка вчителів історії до використання на уроках наративного аналізу (2014)
Гурба В. Т. - Вокально-педагогічна робота викладача як фактор становлення майбутніх педагогів-вокалістів (2014)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя (2014)
Кохановська О. В. - Психолого-педагогічні аспекти адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності (2014)
Литвиненко І. Ю. - Види роботи з навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей (2014)
Марецька Л. П. - Моделювання процесу розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті (2014)
Мельничук Т. Ф. - Концепція формування творчої особистості студентів у системі культурно-просвітницької діяльності університетів природоохоронного профілю (2014)
Моїсеєв С. О. - Самопрезентація особистості як психолого-педагогічний феномен (2014)
Нємцева Н. С. - Вплив підсвідомого та безсвідомого на процес професійного становлення майбутнього інженера (2014)
Одайник С. Ф. - Моніторинг фахової діяльності педагога як основа планування його професійного розвитку (2014)
Олейник Т. А. - Личностно-профессиональное становление будущих учителей в условиях компетентностного подхода (2014)
Олендр Т. М. - Факультативний курс англійської мови у контексті підвищення професійних комунікативних навичок студентів-істориків (2014)
Покроєва Л. Д. - Розвиток професійної майстерності викладачів закладу післядипломної педагогічної освіти, Дрожжина Т. В. (2014)
Ребенок В. М. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій під час професійної підготовки майбутніх учителів у ВНЗ (2014)
Роменський О. В. - Формування комунікативної компетентності маубутніх моряків у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням (2014)
Сізов В. В. - Психолого-педагогічні проблеми розвитку студента вищого навчального закладу музичного спрямування (до постановки проблеми) (2014)
Фруктова Я. С. - До проблеми проектування змісту професійної підготовки майбутніх вчителів біології: теоретико-методологічний та практичний аспекти (2014)
Приходько В. М. - Концептуальні основи моніторингу якості виховної діяльності: управлінсько-педагогічний аспект (2014)
Бабко Т. М. - Особливості управлінської діяльності загальноосвітнього навчального закладу сільської місцевості в умовах мережевої взаємодії (2014)
Козлов Д. О. - Науково-методичне забезпечення процесу формування управлінської компетентності магістрів педагогіки вищої школи (2014)
Устинова Н. В. - Особливості переходу традиційних освітніх закладів на інноваційні форми навчання (2014)
Ястребова В. Я. - Управління взаємодією закладів освіти сільської місцевості із зовнішнім середовищем (2014)
Волошина Т. А. - Організація ефективного процесу впровадження інклюзивної освіти через створення системи маркетинго-моніторингових досліджень, Лапшина І. С., Лупінович С. М., Лупінович К. С. (2014)
Султанова Н. В. - Освітня інтеграція дітей з обмеженими можливостями як соціально-педагогічна проблема (2014)
Коляда Н. М. - Підготовка та підвищення кваліфікації організаторів дитячого руху в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) (2014)
Кузьменко В. В. - Організаційні засади розвитку професіоналізму вчителів природничих дисциплін в системі післядипломної освіти України періоду державної незалежності, Жорова І. Я. (2014)
Кузьменко В. В. - Життєвий шлях та наукові здобутки професора В. К. Сидоренка, Слюсаренко Н. В. (2014)
Данилова О. І. - Особливості реорганізації професійно-технічних навчальних закладів Херсонщини у світлі освітньої реформи 1984 року (2014)
Ісаченко В. П. - Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) (2014)
Кульчицький В. Й. - Фактори розвитку соціально-педагогічних особливостей патріотичного виховання в Україні другої половини ХХ століття (2014)
Нагрибельний Я. А. - Формування особистості засобом навчання у морських закладах Півдня Херсонщини (кін. ХІХ ст.) (2014)
Терентьєва Н. О. - Інтеграція університетської освіти та економіки в умовах другої академічної революції (загальний огляд) (2014)
Чайка О. М. - Розвиток творчої самостійності майбутнього фахівця: філософський аспект (2014)
Христенко О. М. - Духовне виховання в просвітницькій діяльності українських емігрантських жіночих організацій (перша третина ХХ століття) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2014)
Академик Н. М. Амосов. К 100-летию со дня рождения (2014)
Тимофієва Н. К. - Моделювання та розв’язання прикладних задач комбінаторної оптимізації, які виникають в інтелектуальних георозподілених динамічних системах, Гриценко В. І. (2014)
Блохин Л. Н. - Модернизированная оптимальная фильтрация детерминированных данных в бортовой измерительной системе, Ермолаева О. В., Прокофьева И. Ю. (2014)
Литвин О. Н. - Интерстрипация функций двух переменных на системе пересекающихся полос, Матвеева С. Ю. (2014)
Сирик С. В. - Выбор весовых функций в методе Петрова–Галеркина для интегрирования линейных одномерных уравнений конвекции–диффузии, Сальников Н. Н., Белошапкин В. К. (2014)
Белик В. К. - Синтез сумматора нанокомпьютера на основе резонансных электромеханических элементов, Боюн В. П., Климовская А. И., Палагин А. В. (2014)
Великодный С. С. - Проблема реинжиниринга видов обеспечения систем автоматизированного проектирования (2014)
Евланов М. В. - Информационная технология ускоренной разработки информационных систем, Керносов М. А., Керносова М. Э. (2014)
Кулаков Ю. А. - Энергоэффективная иерархическая маршрутизация в самоорганизующихся динамических сетях, Воротников В. В. (2014)
Мухин В. Е. - Механизм интеллектуальных агентов для системы автоматизации управления бизнес-процессами, Стешин В. В., Иванова А. Н. (2014)
Гречанинов В. Ф. - Анализ влияния организационных факторов на безопасность, Бегун В. В., Литвинов В. В. (2014)
Наши авторы (2014)
Патон Б. Є. - Доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 12 квітня 2012 р. "Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2011 році та основні напрями її подальшої роботи" (2012)
Маліцький Б. А. - Лист Голові Верховної Ради України В.М. Литвину директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України Б.А. Маліцького (2012)
Путин В. В. - Выступление Президента России В.В. Путина на Общем собрании Российской академии наук 22 мая 2012 г. (2012)
Шедяков В. Є. - Продуктивний потенціал застосування концепції інтелектуального капіталу: особливості, можливості та обмеження в українських умовах (2012)
Головатюк В. М. - Інвестиційна привабливість інноваційної сфери в контексті світового економічного розвитку (2012)
Жилінська О. І. - Економічні аспекти міжнародної мобільності наукових кадрів (2012)
Грачев О. О. - Про діяльність НАН України в галузі збереження навколишнього середовища та сталого розвитку України в роки незалежності (історичний аспект), Етоков В. І., Етокова В. І., Кухтенко Т. О. (2012)
Бессалова Т.В. - Сотрудничество научных учреждений НАН Украины и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: опыт взаимодействия в области информатики, Еременко Л.И. (2012)
Мех О. А. - Теоретико-методичні аспекти оцінки змісту та рівня мотивації держави у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності (2012)
Глебова А. Н. - Практический аспект исследования проблемы единства научного знания в трудах А.И.Кухтенко (2012)
Гриффен Л. А. - Общественные формы знания (2012)
Жабін С. О. - Передісторія та етапи становлення інформатики в Україні (2012)
Колтачихіна Ол. Ю. - Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації, передачі та відтворення інформації (світовий контекст) (2012)
Деркач В. П. - В. М. Глушков: государственный подход к делу (2012)
Н.В. Новиков (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Кошетар У. П. - Міжнародна науково-теоретична конференція "Антропологічні та соціокультурні виміри глобалізованого світу", Шоріна Т. Г. (2012)
Оноприенко В. И. - Сетевой подход в историографии науки.Рецензия на книгу: Колесник І.І. Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 596 с. (2012)
Титул, содержание (2014)
Александр Иванович Кухтенко (1914–1994 гг.). К 100-летию со дня рождения (2014)
Духновская К. К. - Матрица взаимосвязи терминов во множестве информационных ресурсов для метода опорных векторов (2014)
Татаринов А. Э. - Оценка качества моделирования скрытого фрагмента дифференциального графика хронопотенциограммы инверсии тяжелых металлов в жидкой пробе полярографа, Галимов С. К., Суровцев И. В., Бабак О. В. (2014)
Кокряцкая Н. И. - Методологические аспекты формирования параллельно-иерархической сети для быстрой обработки динамических изображений (2014)
Тарануха В. Ю. - Метод згладжування n-грамної моделі для розпізнавання мовлення, заснованої на класах, з використанням граматичної та лексичної інформації (2014)
Левыкин В. М. - Модель специализированной системы поддержки принятия решений для коррекции процесса выращивания монокристаллов, Шевченко И. В. (2014)
Великодный С. С. - Методологические основы реинжиниринга систем автоматизированного проектирования (2014)
Палагин А. В. - Методологические основы разработки лингвистического процессора для обработки лингвистических корпусов текстов сверхбольших объемов. І, Петренко Н. Г. (2014)
Жуков И. А. - Один из подходов к уменьшению аппаратурных затрат в цифровых интегрирующих структурах, Ковалев Н. А. (2014)
Зак Ю. А. - Построение оптимальных расписаний программных движений промышленных роботов (2014)
Козловская В. А. - Информационный профиль психического статуса здоровья, Котова А. Б. (2014)
Файнзильберг Л. С. - Оценка эффективности применения информационной технологии ФАЗАГРАФ® по данным независимых исследований (2014)
Наши авторы (2014)
Малицкий Б. А. - Современная наука и новые задачи науковедения (2013)
Мех О. А. - Cоціалізація науки і технологій: окремі аспекти проблеми державної мотивації (2013)
Попович О. С. - До питання про ефективність податкових пільг у спеціальних економічних зонах, Редько К. Ю. (2013)
Грига В. Ю. - Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект, Вашуленко О .С. (2013)
Грачев О. О. - Аналіз трансформаційних процесів у фінансовому забезпеченні НАН України, Етоков В. І. (2013)
Булкін І. О. - До питання про необхідність впровадження стратегічного планування наукової та науково-технічної діяльності в Україні (2013)
Ащеулова Н. А. - Сеть как форма организации академического сообщества: российский контекст, Душина С. А., Ломовицкая В.М. (2013)
Єршов Ю. В. - Когнітивна комп’ютерна графіка для аналізу узгодженості експертних оцінок, Пасько С. П., Пасько В. П. (2013)
Аксенов Г. П. - Академия наук и научный институт в идеях и деятельности В.И. Вернадского (к 150-летию со дня рождения ученого) (2013)
Оноприенко В. И. - Академик Анатолий Петрович Александров (к 110-летию со дня рождения) (2013)
Романець О. В. - Наукова школа С.Г. Навашина в галузі цитогенетики (2013)
Кілочицька Т. В. - Формування та розвиток загальної теорії стійкості (середина XVIII ст. — 30-і рр. ХХ ст.) (2013)
Гордієнко М. Л. - Аспіранти академіка М.М. Боголюбова в Київському університеті, Самойленко В. Г. (2013)
Оноприенко В. И. - Международная научная конференция "В.И. Вернадский — историк науки", Романова О. С. (2013)
Пилипенко О. П. - Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського (2013)
Оноприенко В. И. - Исторические аспекты общества знания на Западе и в СССР. Рецензия на книгу: Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. Общество знания: История модернизации на Западе и в СССР. — М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. — 368 с. (2013)
Оноприенко М. В. - Социологический анализ концепций техники и технологии. Рецензия на книгу: Розин В.М. Техника и социальность. Философские различения и концепции. — М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. — 304 с.155-156 (2013)
Патон Б. Є. - Виступ Президента НАН України академіка Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 р. "Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи (2013)
Гриньов Б. В. - Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні (основні положення доповіді на сесії Загальних зборів НАН України) (2013)
Литвиненко Л. Н. - О возможностях и препятствиях прикладного использования достижений науки на примере Радиоастрономического института НАН Украины (основные положения доклада на сессии Общего собрания НАН Украины) (2013)
Булкін І. О. - Перешкоди науково-технічному розвитку України з точки зору питання щодо формування системи його пріоритетів (2013)
Грачев О. А. - Сравнительная характеристика документопотоков в биологических журналах НАН Украины в 1991-2011 гг., Хоревин В. И. (2013)
Рибачук В. П. - Методологічні проблеми оцінювання продуктивності наукової діяльності (2013)
Лобанова Л. С. - Нормативно-правова база організації підготовки та атестації наукових кадрів в Україні: сучасний стан і шлях модернізації в контексті створення Єдиного європейського освітнього та наукового простору (2013)
Храмов Ю. А. - Отделу истории науки и техники Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины — 50 (краткий исторический очерк), Хорошева С. А. (2013)
Гармасар В .Г. - Липський Володимир Іполитович (до 150-річчя від дня народження) (2013)
Томазов В. В. - Генеалогія В.І. Вернадського: походження та родинні зв’язки (2013)
Ісаєва О. І. - А.С. Бориневич: невідомі сторінки життя вченого (2013)
Владимир Евгеньевич Фортов – новый президент РАН (2013)
О реформировании Российской академии наук (2013)
Корецький А. І. - Розвиток наукознавчих досліджень під впливом засобів комунікацій веб-середовища (2013)
Лебеда Т. Б. - Особливості розвитку дослідно-виробничої бази НАН України (2000 – 2012 рр.) (2013)
Жерновий Д. В. - Теоретичні аспекти дослідження інновацій у сфері послуг (2013)
Зінченко Н. С. - Тематичні пріоритети України в дослідженнях Сьомої Рамкової програми Європейського Союзу (2013)
Пода Т.А. - Всеукраїнський круглий стіл "Антропологічний та соціокультурний виміри глобалізованого світу" (2013)
Литвинко А. С. - Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки "Пріоритети української науки" (2013)
Кавуненко Л.П. - Международный симпозиум "Отношение общества и государства к науке в условиях современных экономических кризисов: тенденции, модели, поиск путей улучшения взаимодействия" (2013)
Головащенко Л. Р. - Об очередном заседании Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук (2013)
Рекомендации Международного симпозиума "Отношение общества и государства к науке в условиях современных экономических кризисов: тенденции, модели, поиск путей улучшения взаимодействия", Киев, 2-5 июня 2013 г. (2013)
Ю.О. Храмов (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Онопрієнко В. І. - Просторові координати історичної реальності. Рецензія на книгу: Верменич Я.В. Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації / Наук. ред. В.А. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 284 с., Черевичний Г. С. (2013)
Коломицева І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранній період після імплантації кардіостимуляторів, Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І. (2014)
Пасічнюк І. П. - Порівняльний аналіз фізичного розвитку учнів 1—11 класів Львова і районів Львівської області на підставі дослідження індексу маси тіла, Няньковський С. Л. (2014)
Іващук С. І. - Клітинна реактивність і рівень адаптаційного напруження у хворих на гострий панкреатит (2014)
Ківенко Л. М. - Результати інструментального дослідження серцево­судинної системи у підлітків, Кравченко Л. Г., Прохорова С. В., Кравченко В. Б., Стоєва Т. В., Велічко В. І., Папінко Р. М. (2014)
Ковальський П. П. - Аналіз механізмів транспорту натрію та калію в еритроцитах хворих на стенокардію шляхом кінетичного дослідження Na+/K+/Cl–­котранспорту, Ковальська Т. М., Нагірний Т. М., Одинак Л. В. (2014)
Гапонов І. В. - Дивертикулярна хвороба товстої кишки як причина товстокишкових кровотеч, Ярошенко К. О. (2014)
Вервега Б. М. - До питання етіології гострого біліарного панкреатиту (2014)
Довбак Г. Ю. - Вплив гіполіпідемічного лікування на систему гемостазу у хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутнім субклінічним атеросклерозом, Тернущак Т. М., Семаль М. М., Данюк Л. Д., Тернущак О. М., Нікуліна О. П. (2014)
Соболь В. О. - Лікування хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням: акцент на корекцію порушень дофамінергічної системи, Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О. (2014)
Перова В. П. - Вплив соматотипу та компонентного складу тіла на інтенсивність больового синдрому у пацієнтів із загостренням хронічної дорсалгії (2014)
Цвях А. І. - Основні механізми травматизму при полісистемному та поліорганному ураженні залежно від віку та статі (2014)
Гомон М. Л. - Оптимізація блокади плечового сплетення як методики анестезії/аналгезії, Хіміч С. Д. (2014)
Голод Л. В. - Ефективність застосування антигомотоксичної терапії в комплексному лікуванні хвороб тканин пародонта, Принда Ю. М., Голод О. В. (2014)
Люлько О. М. - Обґрунтування нового формату роботи медичної служби цивільного захисту притрасової лікарні під час надання медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації воєнного походження (2014)
Оноприенко В. И. - Гарант научной истины и жизненной правды. К 95-летию академика Бориса Евгеньевича Патона (2013)
Академик Борис Евгеньевич Патон: "Впереди должен стоять интерес к работе, а не интерес набить карманы монетой!" Интервью директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН члена-корреспондента РАН Ю.М. Батурина с президентом НАН Украины, директором Института электросварки НАН Украины, академиком НАН и РАН Б.Е. Патоном 3 декабря 2012 г. (2013)
Гриневич Л. М. - Законодавча підтримка науки та інновацій в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Єгоров І. Ю. - Державні науково-технічні програми України в контексті міжнародної науково-технологічної співпраці: аналіз деяких нормативно-правових аспектів, Кавуненко Л. П., Гончарова Т. В., Велентейчик Т. М. (2013)
Романенко В. А. - Електронна промисловість України: історія, сучасність, перспективи (2013)
Rybachyk V. - Classification of Individual Age-Phase Dynamics Profiles of Researchers’ Scientific Activity, Quist G. (2013)
Канцер В. - Критическая масса в докторантуре: между европейской политикой и местными проблемами, Кучуряну Г., Холбан И., Минчунэ В. (2013)
Буторіна В. Б. - Міжнародне співробітництво України у фармацевтичній галузі (2013)
Глушкова В. В. - Академик Виктор Михайлович Глушков и главное дело его жизни (к 90-летию со дня рождения), Жабин С. А. (2013)
Савчук В. С. - В.С. Будник та його науково-конструкторська школа (2013)
Корниенко А. Н. - Академик А.Ю. Ишлинский (к 100-летию со дня рождения) (2013)
Колтачихіна Ол. Ю. - Історія досліджень оптичного запису інформації в Україні (друга половина ХХ ст.) (2013)
Пилипенко О. П. - Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України та інші заходи, присвячені 90-річчю від дня народження академіка В. М. Глушкова, Жабін С. О. (2013)
Пилипенко О. П. - Київська лекція Ріоджі Нойорі (до 75-річчя нобелівського лауреата) (2013)
Виденина Н. Г. - VI Международная Антарктическая конференция "Интернационализация исследований в Антарктике – путь к духовному единству человечества", Киев, 15–17 мая 2013 г. (2013)
Денисюк В.А. - XVIII международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики" (2013)
Грачев О. А. - Заседание Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук (2013)
Пилипенко А. П. - "Страна знаний" – "Країна знань" (2013)
Храмов Ю. О. - Національній академії наук України – 95 (2013)
Витязь П. А. - Участие белорусских ученых в деятельности МААН, Щербин В. К. (2013)
Маліцький Б. А. - Визначення загроз національній безпеці України, що походять від стану науково-технологічної сфери. Ч.1 (2013)
Яковлєв А. І. - Методичні засади вибору пріоритетних напрямів інноваційного розвитку в Україні (2013)
Исакова Н. Б. - Экологические вызовы инновационной экономики (2013)
Лаврищева Е. М. - Развитие идей академика В.М. Глушкова по технологии компьютеров, систем и программ (2013)
Лобунець Л. Г. - Результати моніторингу досліджень установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (2013)
Батурин Ю. М. - Причины конфликтности в отношениях науки и власти и поражение Российской академии наук в 2013 году (2013)
Чехун В. О. - Деякі особливості та тенденції розвитку системи патентного захисту винаходів у США, Красовська О. В., Грига В. Ю. (2013)
Гороховатська О. Я. - Академік М.М. Амосов і розвиток ідей його школи в галузі біологічної та медичної кібернетики (2013)
Соловьев В. П. - Николай Михайлович Амосов. Фрагменты воспоминаний о событиях прошедших лет (2013)
Колтачихіна О.Ю. - Г.А. Гамов: від астрофізики до космології (2013)
Пилипенко А.П. - Расширенное заседание Ученого совета Центра им. Г.М. Доброва НАН Украины по теме "Реформа Российской академии наук: уроки для Украины", 2 декабря 2013 г. (2013)
Жабін С. О. - Міжнародний науковий конгрес "Інформаційне суспільство в Україні" (2013)
Грачев О. А. - Второй этап очередного заседания Научного совета по науковедению при МААН (2013)
Гармасар В. Г. - Відзначення 100-річчя з дня народження М.М. Амосова (2013)
Аксёнов Г. П. - Международный коллоквиум "Вернадский: наука европейская или планетарная?" (2013)
Оноприенко В. И. - Визит профессора Владимира Луговски (2013)
Оноприенко В. И. - Уникальное историко-научное исследование. Рецензия на книгу: Иностранные члены Российской академии наук XVIII—XXI вв.: Геология и горные науки / И.Г. Малахова, З.А. Бессуднова, Г.П. Хомизури, Е.Л. Минина; (2013)
Дудукіна С. О. - Якість життя пацієнтів з інтракраніальними аневризматичними крововиливами після оперативного втручання, Григорук О. П., Михайлова О. П., Голота П. П. (2014)
Мамчич В. І. - Діагностичні можливості та особливості лікування мікрокарцином з різним ризиком екстраорганної інвазії, Рейті А. О. (2014)
Іващук С. І. - Реактивна відповідь полімофноядерних нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові хворих на гострий панкреатит залежно від ґенезу (2014)
Мехедко В. В. - Комплексна профілактика післяопераційних ускладнень у разі повторного кесаревого розтину (2014)
Матолич У. Д. - Рівень секреторного імуноглобуліну А у хворих з флегмонами щелепно­лицевої ділянки (2014)
Панов В. М. - Результати клінічної апробації доступу для поперекової симпатичної блокади (2014)
Мумджі З. Ф. - Клініко­епідеміологічна характеристика професійних захворювань та умов праці у працівників транспортного машинобудування АР Крим, Пилипенко Н. О., Захаров О. Г., Ніколенко Є. Я. (2014)
Зеленський Р. О. - Допплерографічні показники потоку крові у хворих на нирково­клітинний рак (2014)
Цвях А. І. - Обставини та механізми травмування ключиці у разі полісистемних пошкоджень (2014)
Шмагой В. Л. - Місце ударно­хвильової терапії в післяопераційній реабілітації пацієнтів з розладами репаративного остеогенезу після переломів кісток гомілки, Родак Р. Г., Карась В. В. (2014)
Семен Х. О. - Сучасні підходи до лікування легеневої артеріальної гіпертензії: акцент на початковому комбінованому лікуванні та корекції дисфункції правого шлуночка (2014)
Дорофєєв А. Е. - Диференціальна діагностика синдрому інфільтративної тіні в легенях: у фокусі — негоспітальна пневмонія, Пархоменко Т. А., Чуков А. Б., Хорунжа В. С. (2014)
Фартушна О. Є. - Профілактика професійних захворювань опорно­рухового апарату: сучасний погляд, Басанець А. В. (2014)
Люлько О. М. - Оптимізація проведення медичної експертизи щодо осіб водійських професій (2014)
Касьянова А. Ю. - Сучасна психокардіологія: стан та перспективи розвитку у сфері дитячої кардіохірургії, Маркова М. В. (2014)
Філатова О. А. - Психологічні аспекти самотності, Мартиненко С. А. (2014)
Божук О. А. - Психоемоційний стан вагітних в аспекті їх медико-психологічного супроводу (2014)
Веньовцева Н. Ю. - Медико-психологічний супровід підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування (2014)
Рахман Л. В. - Взаємозв'язок алекситимії з клініко-психопатологічною структурою терапевтично резистентних депресій (2014)
Зайцева Л. В. - Особенности эмоциональной сферы женщин с депрессивными расстройствами различного генеза и ее влияние на степень адаптации супругов (2014)
Подлубный В. Л. - Характеристика факторов психогенеза расстройств личности и поведения у работников промышленных предприятий (2014)
Бессмертный А. В. - Мнестологический подход к психосоциальным интервенциям больных параноидной шизофренией на этапе катамнеза (2014)
Чорная Т. С. - Клинико-психопатологическая и патопсихологическая характеристика больных с тревожными расстройствами (2014)
Сукачева О. Н. - Аддиктивный статус бывших военнослужащих с различными вариантами адаптационного расстройства (2014)
Зинченко Е. Н. - Дифференциальные патопсихологические отличия пациентов с непсихотическими расстройствами, проживающих в сельской местности (2014)
Усков О. А. - Інтрапсихічні патерни підлітків з атопічним дерматитом (2014)
Чугунов В. В. - Метапарадигмальная модель сентенционно-семантической интервенции в сфере компетенции психотерапии, Заседа Ю. И., Городокин А. Д. (2014)
Вовк В. И. - Значение психодиагностики личностных особенностей пациентов для разработки психокоррекционных мероприятий (2014)
Федак Б. С. - Психотерапевтическая коррекция нарушений психической сферы у больных, перенесших острые соматические состояния (2014)
Криворотько Я. В. - Психотерапевтическая коррекция соматических осложнений беременности (2014)
Григорян А. З. - Система психотерапії хворих на полінаркоманію із афективними порушеннями (2014)
Пономарев В. И. - Диагностика кроссполовых акцентуаций полоролевого поведения у женщин, зависимых от алкоголя, с расстройствами полоролевого поведения нетранссексуального типа, Архипенко Е. П. (2014)
Бенаи Х. А. - О совершенствовании типологии квартир и отдельных элементов квартиры (2014)
Бенаи Х. А. - Инновационные подходы по реконструкции объектов типовой застройки, Радионов Т. В. (2014)
Бенаи Х. А. - Особенности развития архітектурно-планировочной организации инновационных центров, Кривенко Е. А. (2014)
Борисова М. О. - Эколого-экономическая и эстетическая целесообразность архитектурного преобразования и формирования основных приемов архитектурно-пространственной организации прибрежных рекреационных территорий Азовского моря, Рябова О. В. (2014)
Губанов А. В. - Типовое проектирование промышленных зданий в Украине в кон. XIX – нач. ХХ вв. (на примере казённых винных складов), Борознов С. А. (2014)
Емельянова О. И. - Виртуальная архитектура – новая модель цифрового формообразования, Гавриленко Т. В. (2014)
Емельянова О. И. - Аркология – современная градостроительная концепция архитектуры, Мироненко Н. И. (2014)
Кузнецова М. В. - Рекультивация заброшенных территорий промышленных предприятий под парки, Тынянских В. В. (2014)
Липуга Р. Н. - Определение основных этапов стилистических направлений православной храмовой архитектуры юго-востока Украины (2014)
Лобов И. М. - Градостроительные аспекты в организации кратковременного отдыха населения в структуре ландшафтно-рекреационных зон Донецко-Макеевской агломерации, Клименко И. М. (2014)
Прищенко А. Н. - Лабораторные теплотехнические испытания верхнего cтыка окна с кирпичной стеной (2014)
Проляка Т. О. - Архітектура об’єктів громадського транспорту в контексті психофізіологічного та соціологічного аспектів діяльності міського суб’єкта в середовищі сучасного міста (2014)
Проляка Т. О. - Динаміка світових тенденцій архітектури на прикладі Всесвітніх виставок, Фетісова К. Ю. (2014)
Светличная О. С. - Ревалоризация исторической застройки в условиях комплексной реконструкции города, Радионов Т. В. (2014)
Точёная С. Г. - К проблеме выявления архитектурно-исторической ценности объекта на примере здания гостиницы поселка Юзовка "Гранд-отель" (2014)
Трофимова А. Н. - Aктуальность разработки принципов архитектурно-планировочной организации комплексов экстремальных видов спорта на нарушенных территориях Донецкого региона, Рябова О. В. (2014)
Чукова О. В. - Исторический опыт проектирования зрелищных зданий зального типа (2014)
Шамраевский В. В. - Оформление въездов в города Донбасса (2014)
Шолух Н. В. - Многоквартирные жилые дома для слепых в центрально-городском районе г. Макеевки как значимая часть её культурно-исторической среды, Черныш М. А., Каток М. Н. (2014)
Білоус Ю. О. - Особливості формування експозиційного середовища мистецьких центрів в контексті системного аналізу (2014)
Вотинов М. А. - Основные направления гуманизации промышленных объектов в городской среде (2014)
Живицa В. В. - Проблема охраны историко-археологического заповедника Калос Лимен (2014)
Івченко Є. О. - Роль колористичного вирішення архітектурного середовища об’єктів рекреації в психологічній реабілітації людини (2014)
Мироненко В. П. - Аспекты формирования технопарка как многофункционального комплекса, Поливанова М. В. (2014)
Мироненко В. П. - Анализ современных тенденций и подходов к проблеме проектирования динамической архитектуры, Цурикова Е. А. (2014)
Нагаева З. С. - К вопросу о градостроительных этапах развития г. Симферополь, Чаленко Т. О. (2014)
Нагаева З. С. - Опыт, проблемы, перспективы архитектурно-художественного образования, Шалошвили Н. Г. (2014)
Ніколаєнко В. А. - Фактори, які впливають на архітектурно-просторову організацію об’єктів з функціями спортивного призначення, Петрук Ю. О. (2014)
Ніколаєнко В. А. - Принципи архітектурно-планувальної організації громадських будинків і споруд в умовах складного рельєфу (на прикладі кар’єрів), Руденко М. О. (2014)
Селимова С. С. - Формирование понятия "ландшафтный урбанизм" в градостроительстве (2014)
Синельцев Ю. П. - Как учесть экологическую ситуацию? (2014)
Fetisov Oleg - General suggestions and recommendations on the adaptive reuse of industrial architecture for new sustainable social functions (2014)
Патон Б. Є. - Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2013 році та заходи з реалізації концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки. Виступ президента НАН України академіка Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року (2014)
Гриневич Л. М. - Щодо системи фінансування науки України. Виступ голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки на сесії Загальних зборів НАН України (2014)
Малицкий Б. А. - Взгляд науковеда на проблемы научно-технического развития и роль науки в жизни страны в современных условиях. Выступление директора Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины на Парламентских слушаниях 12 июля 2014 г. (2014)
Блажевич Н. А. - Идеи Г.М. Доброва об организации науки (2014)
Живага О. В. - Погляди Г.М. Доброва на організацію академічної науки в Україні (2014)
Вашуленко О. С. - Молоді науковці НАН України: стан та перспективи (2014)
Жерновий Д. В. - Структурний аналіз інноваційної діяльності підприємств України (2014)
Кваша Т. К. - Зелене зростання як модель інноваційного розвитку з урахуванням екологічних викликів, Паладченко О. Ф. (2014)
Слонимский А. А. - Минская школа науковедения: этапы становления. К 75-летию со дня рождения Г. А. Несветайлова, Карелина В. А. (2014)
Малицкий Б. А. - Проблемы модернизации системы подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации в контексте развития человеческого капитала, Лобанова Л. С. (2014)
Горбулин В. П. - Основные периоды и этапы развития ракетно-космической техники Украины. Ч.2. Создание боевых стратегических баллистических ракет и ракетных комплексов (1957–1990), Колтачихина О. Ю., Храмов Ю. А. (2014)
Корнієнко О. М. - Внесок Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона в ракетобудування, у виробництво ракетних конструкцій з алюмінієвих сплавів (2014)
Будзика Г. А. - Історія створення та діяльності Наукового комітету з антарктичних досліджень (до 20-річчя прийняття України до SCAR) (2014)
Леонов А. В. - Виртуальная история науки и техники (2014)
Оноприенко В. И. - Траектория творческой личности К 65-летию члена-корреспондента РАН Юрия Михайловича Батурина (2014)
Костенко А. А. - Академик В. П. Шестопалов. Научные достижения и ученики, Масалов С. А., Мележик П. Н. (2014)
Пода Т. А. - Всеукраїнський круглий стіл "Антропологічний та соціокультурний виміри глобалізованого світу" (2014)
Жабін С. О. - VIII Всеукраїнський фестиваль науки (2014)
Шевченко М. М. - Парламентські слухання "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави" (2014)
75-річчя професора В.І. Онопрієнка (2014)
Оноприенко М. В. - Технократия и бюрократия: дилемма современного мира. Рецензия на книгу: Кокошин А.А. Технократия, технократы и неотехнократы. – М.: Едиториал URSS, 2012. – 208 с. (2014)
Титул, зміст (2013)
Дейч М. - Модернізація суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (2013)
Ібрагімов Е. - Стратегічне планування на підприємствах кондитерської промисловості: інноваційно-інтелектуальний аспект (2013)
Ковбатюк М. - Удосконалення класифікації факторів впливу мікрорівня на діяльність підприємств водного транспорту, Шкляр В. (2013)
Криленко В. - Формування доктрини економічної безпеки України (2013)
Кужелєв М. - Нормативно-правове забезпечення системи корпоративного контролю в Україні (2013)
Мамаєва Г. - Концептуальні положення управління стійким розвитком торговельного підприємства (2013)
Мєшкова Н. - Удосконалення управління діловою активністю промислового підприємства (2013)
Негрич О. - Удосконалення мотиваційного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Нефьодова Ю. - Комплекс заходiв для розвитку легкої промисловості України, Оліфірова Ю. (2013)
Папаіка О. - Оцінка корисності вкладників від депозитних операцій, Панасенко Г. (2013)
Стахів Ю. - Внесок українських учених у дослідження проблематики державного боргу (2013)
Шамборовський Г. - Трансформація цивілізаційних цінностей українців в умовах регіоналізації світової економіки (2013)
Якимчук С. - Екологічне страхування: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2013)
Алфьоров М. - Місце міграцій у розвитку населення міст України в 1950 - на поч. 1960-х рр. (2013)
Білий Д. - Черкеси Північного Кавказу як геополітичний фактор ХVІ - ХVІІ ст., Анцирєва М. (2013)
Вепрів Р. - Соціально-культурний комплекс прикарпатського села у другій половині ХХ століття (2013)
Гнип І. - Галицька преса міжвоєнної доби про сприяння греко-католицької церкви українській культурі (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Гозуватенко С. - Генерал Михайло Омелянович-Павленко - організатор та теоретик Українського вільного козацтва (2013)
Касьянова М. - Особливості трудової міграції населення України (1991-2011 рр.), Ширма О. (2013)
Саманцов О. - Споживчі товариства Брянського металургійного заводу на межі XIX-XX ст.: (структурна характеристика торговельної діяльності), Саманцова О. (2013)
Скородумов Д. - Розвиток юридичної освіти в класичних університетах України в 1991-2002 рр. (2013)
Яковенко Ю. - Партійно-державні діячі СРСР про іноземні концесії (1920-ті роки) (2013)
Жмундуляк Д. - Міф "університетського міста" як чинник культурного іміджу Чернівців (2013)
Луцишин А. - Мовна проблематика в сучасній філософії: прагматичний аспект (2013)
Мозговий Л. - Антропомістична лінія в історії вітчизняної філософії (2013)
Павлюченко К. Л. - Общее и местное действие таурина на функциональное состояние мембранных структур сетчатки при стрептозотоциновом диабете, Сорокина Е. В. (2014)
Бортникова А. К. - Влияние коррекции гликемии на восстановление утилизации глюкозы тканями мозга у алкогользависимых крыс , Панова Т. И. (2014)
Романенко К. В. - Порівняльний аналіз клінчних особливостей та імунного статусу хворих на різні форми обмеженої склеродермії (2014)
Дубинина В. Г. - Прогностическое значение мутаций генов mlh 1, msh2 и cas 20q13 в определении платиночувствительности рака яичников , Рыбин А. И., Кузнецова О. В. (2014)
Хурані І. Ф. - Економічний ефект використання зварювання біологічних тканин в хірургічному лікуванні хворих на рак грудної залози, Дмитренко К. О. (2014)
Осокина О. И. - Нейропсихологическое исследование динамики когнитивного функционирования в процессе реабилитации больных с начальными стадиями шизофрении (2014)
Ласачко С.А. - Особенности менструальной функции пациенток с дисгормональными заболеваниями молочных желез и репродуктивными потерями в анамнезе (2014)
Баркалова Э. Л. - Сравнительная характеристика микробиоценоза влагалища здоровых женщин репродуктивного возраста и при колонизации ureaplasma spp, Хамуди И. (2014)
Кустов Д. Ю. - Вплив фізіотерапії багатоголчатими різнометалевими аплікаторами на поведінку щурів з моделлю гіпотиреоза, Кокіна І. В., Сівенкова О. В. (2014)
Бондарь В. Г. - Химиотерапия второй линии у больных распространенным раком желудка, Гасми М. М. (2014)
Бевзенко Т. Б. - Частота развития хронического гломерулонефрита в зависимости от факторов окружатощеи среды (2014)
Христиченко М О. - Вплив буспірону гідрохлориду на якість життя пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу і наявністю тривожно-депресивних розладів (2014)
Єщенко Є. В. - Динаміка параметрів варіабельності серцевого ритму пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю під впливом навчання їх самоконтролю та самодопомозі (2014)
Налетов А. В. - Состояние микрофлоры кишечника у детей с хронической гастродуоденальнои патологиеи (2014)
Игнатенко Е. Г. - Эффективность иммунодепрессивной терапии больных системной краснои волчанкои в зависим9сти от адсорбционно-реологических своиств крови , Синяченко П. О., Гюльмамедова М. Ф. (2014)
Лукашенко Л. В. - Вязкоэластичные свойства сыворотки крови при артритах, Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Яковленко А. Ю. (2014)
Щукіна 0. В. - Сучасні неінвазивні засоби візуалізації стану міокарда та коронарних артеріи у хворих на ішемічну кардіоміопатію, Воробйов А. С., Танасічукї В. С., Багрій Е. А. (2014)
Ярова С. П. - Спосіб використання збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні генералізованого пародонтиту II-III ступеню тяжкості , Попандопулод А. Г., Брашкін А. П., Буше В. В. (2014)
Беро М. Л. - Личностно-ориентированная модель медико-психологической и социальнои реабилитации пациентов, с непсихотическими психическими расстроиствами , Сорока В. В., Сорока Е. Г. (2014)
Макеев Г. Г. - Потребность населения в съемном протезировании на частном примере , Макеев Г.А., Вильчик А. А. (2014)
Бессмертный А. А. - Поддерживающее лечение после дентальной имплантации, Яров Ю. Ю. (2014)
Черний Т. В. - Нейрофизиологическая трактовка ээг-феноменологии в оценке функциональных нарушений при тяжелых повреждениях головного мозга (2014)
Хурані І. Ф. - Проблеми викладання онкології у вищих навчальних медичних закладах україни (2014)
Гребняк М. П. - Оптимізація навчання з профілактичної медицини, Щудрої С. А., Мікрюкова Н. Г., Грищенко І. І., Ніколаєнко В. В., Сімакопуло В. О. (2014)
Романенко Т. А. - Особенности применения интерактивных методов обучения в процессе изучения эпидемиологии (2014)
Колесникова А. Г. - Развитие вербальной функции как неотъемлимый элемент в методике обучения врача, Ильина Е. А., Колоколова Е. В. (2014)
К 70­летию Юрия Николаевича Соколова (2014)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ 2012—2013 гг. (2014)
Руденко Ю. В. - Рекомендации Европейского общества кардиологов 2013 года по ведению пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца. Часть ІІІ, Стременюк О. Т., Ковалёва И. С. (2014)
Захарова В. П. - Новые аспекты строения миокарда желудочков сердца, Трембовецкая Е. М., Савчук Т. В., Бацак Б. В., Руденко К. В., Руденко Е. В. (2014)
Колесник М. Ю. - Виявлення ознак підвищення тиску наповнення лівого шлуночка за допомогою стрес­ехокардіографії з дозованим фізичним навантаженням у чоловіків із неускладненою артеріальною гіпертензією (2014)
Акопян Г. Р. - Показники обміну гомоцистеїну як один із критеріїв серцево­судинного ризику у хворих на ішемічну хворобу серця, Назарько І. М., Андрєєв Є. В. (2014)
Сова С. Г. - Некоронарогенная кардиомиопатия у рабочих вибро­шумовых профессий, Лебедева Е. О. (2014)
Амосова К. М. - Оптимізація контролю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію 3­го ступеня в амбулаторній практиці лікаря­кардіолога за допомогою уніфікованого покрокового алгоритму лікування, Руденко Ю. В., Рокита О. І., Кацитадзе І. Ю. (2014)
Алтуніна Н. В. - Зміни параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану із цукровим діабетом 2 типу (2014)
Литвинова Н. Ю. - Роль дуплексной флоуметрии в оценке состояния тканей нижней конечности у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей, Черняк В. А., Панчук О. В., Плюта И. И. (2014)
Кутовой А. Б. - L­Аргинин в комплексной терапии хронической ишемии нижних конечностей при атеросклерозе, Люлько И. В., Амро Аммар, Кисилевский Д. А. (2014)
Березин А. Е. - Потенциальная диагностическая и прогностическая роль микро­РНК как биологических маркеров возникновения и прогрессирования сердечной недостаточности, Кремзер А. А. (2014)
Коноплёва Л. Ф. - Хроническая правожелудочковая сердечная недостаточность: дифференцированный подход к лечению (2014)
Рудіченко В. М. - Pідкісна васкулярна пухлина різної локалізації — епітеліоїдна гемангіоендотеліома (2014)
Кузык Ю. И. - Патологические деформации внутренних сонных артерий у детей: этиология, патогенез, клинические и патоморфологические изменения, подходы к лечению (2014)
Паничкин Ю. В. - История развития эндоваскулярных методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов в Украине (2014)
Оголошення (2014)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів із тромбоемболією легеневої артерії. Частина І, Макуха Ю. П. (2014)
Амосова К. М. - Уніфікований покроковий алгоритм лікування артеріальної гіпертензії та програма підвищення прихильності до лікування пацієнтів із цукровим діабетом у амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2014)
Літвінова Н. Ю. - Ускладнення високих ампутацій у хворих із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок: ретроспективне дослідження, Черняк В. А., Стрєпетова О. В., Кєфєлі­Яновська О. І., Плюта І. І. (2014)
Жарінов О. Й. - Симптоми та клінічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою фібриляцією передсердь, Залізна Ю. І., Міхалєв К. О. (2014)
Фуркало С. Н. - Биорезорбируемые коронарные стенты: особенности применения и собственные результаты (2014)
Лебедєва Є. О. - Феномен звивистості коронарних артерій у розвитку клінічних виявів ішемічної хвороби серця, Плиска О. І., Груша М. М. (2014)
Березин А. Е. - Взаимосвязь инсулинорезистентности с состоянием глобальной контрактильности и релаксационной способности левого желудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Кремзер А. А., Самура Т. А., Малиновский Я. В., Олешко С. В. (2014)
Самура Б. Б. - Уровень циркулирующего VE­кадгерина как предиктор сердечно­сосудистых событий у пациентов c хронической лимфоцитарной лейкемией в стадии ремиссии (2014)
Кравчук Б. Б. - Підвищення ефективності ресинхронізаційної терапії шляхом радіочастотної абляції шлуночкової екстрасистолії, Малярчук Р. Г., Парацій О. З., Сичик М. М. (2014)
Демиденко Г. В. - Взаємозв’язки параметрів ремоделювання міокарда лівого шлуночка з біомаркерами васкуляризації тканин у хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Березин А. Е. - Точность и предсказующая ценность новой шкалы оценки риска наступления неблагоприятного исхода, основанной на измерении уровня циркулирующих биомаркеров, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А. (2014)
Приступа Л. Н. - Зв’язок маркерів запалення, ліпідного профілю та поліморфізму ε2/ε3/ε4 гена аполіпопротеїну E з ефективністю ліпідознижувального лікування у хворих на ішемічну хворобу серця, Псарьова О. В. (2014)
Зербино Д. Д. - Почему остается неизвестной этиология артериосклероза и атеросклероза? "Логика мышления" и "нерешенные проблемы" (2014)
Медведь В. И. - Знакомство с Легендой (2014)
Пам’яті Микити Борисовича Маньківського (2014)
Офіційна інформація (2014)
Беляева Н. В. - Частота генетических мутаций и полиморфизм генов метаболизма этанола при хроническом алкогольном панкреатите (2014)
Ошмянська Н. Ю. - Сучасні морфологічні методи аналізу прогресування фіброзу при хронічному гепатиті, асоційованому з вірусом С, Аржанова Г. Ю., Галенко О. П. (2014)
Чирва О. В. - Стратегія комплексної корекції клінічних виявів функціональної диспепсії на тлі нейроциркуляторної дистонії в осіб молодого віку (2014)
Фадеенко Г. Д. - Ранние признаки атеросклероза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени, Соломенцева Т. А., Довганюк И. Э., Сытник К. А. (2014)
Бабак О. Я. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. От теории к практике (2014)
Губергриц Н. Б. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и бронхиальная астма: курица или яйцо?, Фоменко П. Г., Клочков А. Е., Беляева Н. В. (2014)
Дорофеев А. Э. - Новые возможности оценки эффективности терапии у больных неспецифическим язвенным колитом, Кирьян Е. А. (2014)
Ткач С. М. - Эффективность антифлатулентов в улучшении визуализации органов брюшной полости и малого таза (2014)
Звягинцева Т. Д. - Хронические заболевания печени: фокус на поликомпозиционные растительные гепатопротекторы­антиоксиданты, Чернобай А. И. (2014)
Колесникова Е. В. - Химиопрофилактика колоректального рака: акцент на урсодезоксихолевую кислоту (2014)
Данильченко Л. П. - Репарант "Доктовит" в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни ІІ степени, сопровождающейся эрозивным гастродуоденитом, ассоциированным с Helicobacter pylori, Токаренко И. И. (2014)
Журавлёва Л. В. - Применение урсодезоксихолевой кислоты в комплексной терапии метаболического синдрома, Кривоносова Е. М. (2014)
Палій І. Г. - Клінічне обґрунтування доцільності індивідуального підходу до підбору фармакологічних препаратів у пацієнтів з патологією шлунково­кишкового тракту, Ксенчин О.О. (2014)
Губергриц Н. Б. - "Роковая цепочка" и адеметионин, Фоменко П. Г., Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В., Агибалов А. Н. (2014)
Головна мета компанії "Данон" — нести здоров’я через продукти (2014)
Вовченко М. Н. - Практические рекомендации Всемирной организации гастроэнтерологов по борьбе с распространенными симптомами заболеваний желудочно­кишечного тракта. Глобальный взгляд на изжогу, запоры, вздутие живота и абдоминальную боль/дискомфорт (2013) (2014)
Одеса зібрала 400 лікарів на День здорового харчування (2014)
Харченко Н. В. - Європейська Україна неможлива без контролю за якістю продуктів (2014)
Оніщенко Н. М. - Гендерна рівність: крок до розвитку чи моральна криза сучасного суспільства?, Львова О. Л. (2013)
Плавич В. П. - Феномен нормотворчості та його співвідношення із суміжними категоріями: правотворчість, законотворчість, правотворчий та законотворчий процеси (2013)
Бурдоносова М. А. - Взаємозв’язок правового нігілізму та правового iдеалізму як форм деформації правової свідомості (2013)
Іщук С. І. - Економічні засади громадянського суспільства в Україні: теоретичний аспект (2013)
Хірсін А. В. - Функціональний підхід до обґрунтування права (2013)
Дупай Я. М. - Доступність законодавства – передумова правової поінформованості суспільства (2013)
Клімовський С. С. - Порівняльно-правове дослідження понять "приватність" та "особисте життя" (2013)
Стрілець О. М. - Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання (2013)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Способи захисту прав монастирів на земельні ділянки на Лівобережній Україні у XVII–XVIII ст. (2013)
Павлусів Н. М. - Правова реальність Австро-Угорщини як об’єкт відображення в українській літературі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Тішаков М. П. - Організаційно-правова діяльність органів Державної автомобільної інспекції у 1943–1953 рр. : історіографічні проблеми дослідження (2013)
Крамар С. І. - Історіографія проблеми правового становища вірменської громади міста Кам’янець на Поділлі (XV–XVIII ст. ) (2013)
Скрипнюк В. М. - Методологія компаративного аналізу в сучасних конституційно-правових дослідженнях (2013)
Рудик П. А. - Суб’єкти внесення змін до Конституції України (2013)
Гаєва Н. П. - Закон України "Про громадські об'єднання": деякі актуальні проблеми (2013)
Антонов В. О. - Методологія дослідження принципів системи забезпечення національної безпеки України (2013)
Юрах В. М. - Про перспективу кодифікації законодавства стосовно фінансування виборчого процесу (2013)
Галус О. О. - Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя (2013)
Куненко І. С. - Визначення конституційного процесу як правового явища (2013)
Львова Є. О. - Розвиток правових механізмів забезпечення і захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах глобалізації (2013)
Суржинський М. І. - Правове регулювання набуття громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) (2013)
Коршун В. Ф. - Зміст принципів адміністративно-територіального устрою (2013)
Кравченко Н. В. - Становлення інституту вітчизняного омбудсмана з прав інвалідів: імплементація міжнародно-правових принципів (2013)
Коновейчук Х. Б. - Конституційно-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері благодійної діяльності в Україні (2013)
Аблякімова Е. Е. - Реалізація права на доступ до публічної інформації в законодавстві Європейського Союзу (2013)
Мосьондз С. О. - Орієнтири ефективного публічного адміністрування науки в Україні (2013)
Теличко М. В. - Нормативно-правове забезпечення процедури державної реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно в Україні (2013)
Стадник М. П. - Правові проблеми захисту колективних прав та інтересів найманих працівників (2013)
Килимник І. І. - Правова характеристика сучасних заходів захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, Харитонов О. В. (2013)
Короєд С. О. - Теоретико-методологічні підходи до визначення ефективності цивільного судочинства (2013)
Харченко О. С. - Правові аспекти призначення дитині кількох опікунів чи піклувальників (2013)
Касумова А. Б. - Право на медичну допомогу осіб, які обмежені в свободІ пересування, в рішеннях Європейського суду з прав людини (2013)
Білан О. П. - Моральні засади суспільства як категорія обмеження договірної свободи (2013)
Зайцев А. Ю. - Актуальні проблеми захисту права власності та інших речових прав на житло (2013)
Комар Є. Г. - Наукові засади визначення поняття "капітальне будівництво" у господарському законодавстві України (2013)
Кочина О. С. - Поняття та юридична природа моральної шкоди у цивільному праві України (2013)
Опанасенко О. В. - Способи захисту права орендодавця на повернення орендованого майна після припинення договору оренди: проблеми правозастосування (2013)
Стратійчук В. В. - Правове регулювання іпотеки землі в Україні (2013)
Стародуб Д. М. - Правовий статус податкової декларації: порівняльний аспект (2013)
Зуєв В. А. - Правові проблеми забезпечення державно-приватного партнерства в сфері поводження з відходами (2013)
Нагребельний А. В. - Особливості правового режиму земель водоохоронних зон та прибережних захисних смуг як об’єктів державно-приватного партнерства (2013)
Кваша О. О. - Організація та провокація масових заворушень: окремі кримінально-правові та кримінологічні аспекти, Гусак Т. П. (2013)
Ахтирська Н. М. - Поняття обшуку за законодавством України та США (2013)
Культенко О. В. - Умови та чинники доведення до самогубства в Україні (2013)
Берднік І. В. - Історичний аспект міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю у сфері правосуддя (2013)
Мартіросян А. Г. - Виникнення та історична еволюція пенітенціарних систем світу як соціальних інституцій перевиховання і ресоціалізації, Мартіросян Л. А. (2013)
Шаповалова В. С. - Системно-структурний статус зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики (2013)
Бондаренко О. М. - Зарубіжний досвід застосування деяких запобіжних заходів (2013)
Возьянов Д. К. - Примирення винного з потерпілим в інституті звільнення від кримінальної відповідальності: проблеми теорії (2013)
Галій М. С. - Розвиток ідей А. С. Макаренка в теорії перевиховання неповнолітніх правопорушників в установах відкритого типу (2013)
Пушкар О. А. - Актуальні питання змішаної форми вини у злочинах, пов’язаних з порушеннями спеціальних правил (2013)
Черниченко Л. М. - Повторність і рецидив злочинів як обставини, що обтяжують покарання (2013)
Антипенко В. Ф. - Наукова школа: взаємовплив концепцій міжнародної кримінології і кримінальної відповідальності держави (2013)
Отрош М. І. - Завдання і компетенція папських рад як особливих відомств Римської курії (2013)
Пядишев В. Г. - Вдосконалення взаємодії цивільної поліції ООН із гуманітарними організаціями в зонах локальних збройних конфліктів: міжнародно-правові та організаційні аспекти (2013)
Третьякова В. Г. - Міжнародно-правові аспекти профілактики та забезпечення психічного здоров’я людства як глобальної біоетичної проблеми (2013)
Бондар К. П. - Правова природа арбітражно-правового режиму міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (2013)
Малишева М. Х. - Адаптація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до законодавства Європейського Союзу як форма систематизації (2013)
Кресіна І. О. - Держава і громадянське суспільство: проблеми взаємодії (2013)
Іжа М. М. - Переосмислення ролі відстаючих регіонів у регіональній політиці держави (2013)
Піляєв І. С. - Методологічні підходи до аналізу соціально-політичної модернізації на пострадянському просторі (2013)
Співак В. М. - Профспілки: проблеми трансформаційних змін в умовах глобалізації (2013)
Федорчак Т. П. - Комуністична партія Чехії і Моравії в політичному житті держав (2013)
Ярош О. Б. - Інституційна модель впровадження гендерної політики на місцевому рівні в Україні (2013)
Береза А. В. - Реформа регіонального управління у Данії (2013)
Вітман К. М. - Консолідація як політичний феномен: актуальність для України (2013)
Головчук О. В. - Створення системи суспільного мовлення та громадських телерадіоорганізацій в Україні (2013)
Докаш О. Ю. - Реактивна політична поведінка в умовах утвердження сталінського тоталітарного політичного режиму (на прикладі активності населення Західної України у виборах 1939–1940 рр. ) (2013)
Згурська В. Л. - Наукові підходи до ролі громадянського суспільства в ході демократизації (2013)
Матвієнко А. С. - Вплив ідеологічних підходів до розуміння держави на її територіальну організацію (2013)
Мироненко П. В. - Параметри для визначення форми державного правління як дослідницька проблема (2013)
Чижова О. М. - Напрями та механізми дії прагматизму згідно з конфліктно-консенсусною парадигмою регулювання суспільно-політичних відносин (2013)
Панасюк С. А. - Захист територіальних кордонів місцевих співтовариств: реалії та перспективи імплементації принципу Європейської хартії місцевого самоврядування в законодавство України (2013)
Сотник А. Л. - Місце правової політології серед інших гуманітарних дисциплін (2013)
Харечко І. З. - Електронні консультації як ефективний засіб участі громадян у прийнятті політичних рішень (2013)
Чебаник В. І. - Розвиток комунікацій політичних партій з виборцями в контексті формування регіональної політики (2006–2012 рр. ) (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) (2013)
Шматко І. В. - Соціальна ідеологія Карла Мангейма в політологічному дискурсі (2013)
Юськів М. В. - Політична модернізація у країнах пострадянського простору (2013)
Іваніна Т. Ю. - Ґендерне бюджетування як інструмент ґендерної політики (2013)
Варинський В. О. - Концепція соціального капіталу П’єра Бурдьє (2013)
Москаленко О. П. - Досягнення рівноваги інтересів у політиці за допомогою компромісів (2013)
Родик Г. Ю. - Структурно-змістовна форма поняття "менеджмент етнополітичного конфлікту" (2013)
Фортельний І. П. - Трансформаційні процеси на пострадянському просторі: особливості перехідного періоду (2013)
Гнатко М. М. - Політичний процес як міфовтілення (2013)
Семенченко Ф. Г. - Реформування політичної системи та розбудова громадянського суспільства як об’єктивно необхідні умови ціннісного виміру політичної діяльності (2013)
Нагребельний В. П. - Адміністративно-правові засади державної безпеки України (2013)
Мурашин О. Г. - Актуальні дослідження права людини на освіту (2013)
V З’їзд гастроентерологів України (18—19 вересня 2014 р., Київ) (2014)
Джанелидзе Д. Т. - Повышение эффективности диагностики и лечения больных с разными вариантами неэрозивной рефлюксной болезни, сочетанной с функциональной диспепсией (2014)
Корендович І. В. - Застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну в комплексній терапії функціональної диспепсії, Свінціцький А. С., Ревенок К. М. (2014)
Куглер Т. Е. - Современные подходы к диагностике функциональной диспепсии (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Критерії прогнозування перебігу та розвитку ускладнень гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з різним трофологічним статусом, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Бондар Т. М. (2014)
Чернега Н. Ф. - Особенности экспрессии фактора некроза опухоли α и фактора роста гепатоцитов у детей с герпесвирусным поражением печени, Шадрин В. О. (2014)
Данилаш М. М. - Результати комплексного відновного лікування із застосуванням мінеральної води "Лужанська №7" хворих на хронічний некалькульозний холецистит, Ганинець П. П., Сарканич О. В., Макара Ю. В. (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Динаміка показників стану дихальних м’язів та функції зовнішнього дихання у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі антирефлюксної терапії лансопразолом, Станіславчук М. А. (2014)
Яковенко В. А. - Первый в Украине опыт эндоскопической туннельной подслизистой диссекции гигантской липомы кардиального отдела пищевода (2014)
Терсіна О. Д. - Оцінка структурних змін магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки як печінковій маніфестації метаболічного синдрому й надлишковій масі тіла в осіб середнього та похилого віку, Бульда В. І. (2014)
Авраменко А. А. - Влияние длительного психоэмоционального стресса на функциональное состояние париетальных клеток слизистой оболочки желудка (синдром "усталости париетальных клеток") (2014)
Мазур Л. П. - Клініко-­лабораторні вияви та механізми прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу (2014)
Шеховцова Ю. А. - Особенности клинических проявлений хронического панкреатита у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ожирением (2014)
Звягинцева Т. Д. - Синдром раздраженного кишечника: акцент на воспалительную природу заболевания и принципы современной терапии, Гриднева С. В. (2014)
Голубовська О. А. - Перебіг хронічного гепатиту С на тлі метаболічних чинників ризику як складових метаболічного синдрому та сучасні підходи до його корекції, Кулєш О. В. (2014)
Чернявский В. В. - Рациональное ведение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и перспективы излечения (2014)
Ткач C. М. - XXVII Международная рабочая встреча Европейской группы по изучению Helicobacter pylori (12—13 сентября 2014 г., Рим), Левченко А. Р. (2014)
Куринная Е. Г. - Пробиотики, пребиотики и кишечная микрофлора: современный взгляд (2014)
Абабілова Н. М. - Відтворення реалій як перекладознавча проблема (2014)
Андрієнко Т. П. - Переклад як когнітивно-комунікативна діяльність (2014)
Ariupina K. V. - Author’s and translator’s idiostyles: anthropocentric approach in translation studies, Kydriavzeva N. S. (2014)
Бекіш М. М. - Переклад професійно-орієнтованої термінології у контексті міжкультурної комунікації, Петришен О. Г. (2014)
Білоус Н. В. - Перекладність німецькомовних теологічних текстів у популярно-теологічному дискурсі (2014)
Борзих О. О. - Роль перекладу у процесі міжкультурного спілкування, Гук І. С. (2014)
Возненко Н. В. - Специфіка відтворення засобів комічного при німецько-українському перекладі художніх текстів (на матеріалі оповідання Ф. Геріга "Рандеву з Богом”) (2014)
Вороніна К. В. - Реалізація асоціативного потенціалу лексичного нонсенсу під час його перекладу (2014)
Вострецова В. О. - Алюзії в аудіовізуальному перекладі (2014)
Гонта І. А. - Особливості перекладу англійських композит-бахуврихи українською мовою (2014)
Гордієнко М. Ю. - Відтворення лексико-стилістичних особливостей роману "На західному фронті без змін” у перекладах українською та російською мовами (2014)
Гудманян А. Г. - Переклад жаргонізмів сленгу і пейоративної лексики художніх фільмів США, Плетенецька Ю. М. (2014)
Єгорова О. І. - Перекладацькі стратегії у світлі інтернаціона¬лізації реклами, Бикова О. Д. (2014)
Ємець О. В. - Засоби прагматичної стилістики і проблеми перекладу (2014)
Здражко А. Є. - Історична динаміка підходів до перекладу казки Р. Кіплінга "Кіт, що гуляв сам по собі” та їх розвиток в основі стратегії у ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Касяненко Д. С. - Переклад та організація роботи перекладачів в ЄС (2014)
Каушанська Л. В. - Врахування значень словотворчих елементів при перекладі науково-технічної літератури (2014)
Кіщенко Ю. В. - Переклад заголовків текстів масової комунікації з формально близькими мовними компонентами (2014)
Лєпухова Н. І. - Особливості перекладу реалій казкового тексту (2014)
Лисенко Г. Л. - Функціонування фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом у німецькій мові, Чепурна З. В. (2014)
Линтвар О. М. - Відтворення засобів стилістичного синтаксису у романі В. Теккерея "Ярмарок суєти” (2014)
Лощенова І. Ф. - Перекладацькі трансформації як ефективний засіб досягнення адекватності перекладу, Нікішина В. В. (2014)
Мазур О. В. - Образність перекладів філософської та інтимної лірики Анатолія Онишка в контексті оригінальної творчості (2014)
Макухіна С. В. - Переклад як засіб міжкультурної комунікації (2014)
Моісєєва Н. О. - Особливості перекладу неологізмів у текстах німецькомовного політичного дискурсу (2014)
Муратова В. Ф. - Феномен ідіолекту та проблема його перекладу (2014)
Науменко А. М. - Концептуальний переклад як поняття і як термін (2014)
Науменко О. В. - Етнокультурний концепт кольору як проблема перекладу (2014)
Павлюк А. Б. - Особливості перекладу власних назв з англійської мови українською у романі Чарльза Діккенса "Посмертні записки Піквікського клубу” (2014)
Поворознюк Р. В. - Етноспецифічні особливості перекладу медичних телесеріалів (2014)
Радзієвська О. В. - Синонімічний ряд англійської мови: класифікація та проблеми перекладу (2014)
Радчук В. Д. - Навіщо перекладачеві теорія? (2014)
Свиридов О. Ф. - Неологізми з галузі медицини у романі Вільяма Гібсона "Нейромант”: перекладацький аспект (2014)
Станика І. В. - Відтворення лексичних особливостей протоколів засідань Бундестагу (2014)
Khromova V. S. - Peculiarities of Foreign Scientific and Technical Literature Translation, Mayornikov D. I. (2014)
Шум О. В. - Особливості ідіостилю A.-Г. Горбач при відтворенні власних назв німецькою мовою (на матеріалі німецькомовного перекладу повісті В. Шевчука "Місяцева зозулька із ластів’ячого гнізда”) (2014)
Бондаренко О. М. - Практичні методи та система вправ для формування перекладацької компетенції у студентів-перекладачів, Коротяєва І. Б. (2014)
Бранецька М. С. - Ділова гра як метод формування професійної компетентності студентів під час вивчення іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Бронетко І. А. - Методика формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл (2014)
Гончарова-Ильина Т. А. - Применение отдельных технологий нейролингвистического программирования как один из способов интенсификации обучения иностранным языкам в неязыковом вузе (2014)
Добровольська Л. С. - Формування лексичної компетенції на старшому ступені навчання з використанням відеопрезентації (2014)
Залеская Ю. А. - Внеаудиторная самостоятельная работа студентов технического вуза в процессе обучения иностранным языкам (2014)
Іванцова О. П. - Особливості застосування відеоматеріалів при викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах, Малярчук Т. Ю. (2014)
Івашкевич Л. С. - Англо-американізація німецької мови та підготовка перекладачів (2014)
Karpenkova N. - Preparing for Test of Writing English: Writing Process and its Main Stages (2014)
Кондакова В. П. - Використання Інтернет-технології "блог” у навчанні іноземній мові у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Межуєва І. Ю. - Проектні завдання як один з методів навчання та формування іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Минаева И. Р. - Информационные технологии в образовании: Веб-квест (2014)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції (2014)
Приходько О. О. - Формування лексичної компетенції у майбутніх інженерів-програмістів у немовному ВНЗ (2014)
Сав’юк А. М. - Вивчення суфіксальної та префіксальної системи англійської мови як важливого когнітивного аспекту під час підготовки філологів у вищих навчальних закладах (2014)
Статкевич Е. К. - Важность формирования профессионально-направленной лексической компетенции у студентов технических вузов (2014)
Тоцька Н. Л. - Переклад як засіб розвитку професійного мовлення (2014)
Фоменко Н. С. - Обучение межкультурной компетенции в курсе Business English (2014)
Шапочка К. А. - Особливості організації процесу формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців-перекладачів морського флоту, Бондур Ю. В. (2014)
Якушенко И. А. - Особенности обучения чтению студентов старших курсов в техническом вузе (2014)
Здражко А. Є. - Епічне полотно українського перекладознавства ХХ сторіччя, Мазур О. В. (2014)
Наші автори (2014)
Огнєва О. В. - Взаємозв’язок між адипокінами та їх вплив на функціональний стан печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки, цукровим діабетом 2 типу та при їх поєднанні (2014)
Іжа Г. М. - Методи альтернативного лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С, Калініченко М. В. (2014)
Бузницкая Е. В. - Современные возможности неинвазивной диагностики фиброза при жировой болезни печени у детей и подростков с ожирением (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Рівень мелатоніну у хворих на ізольовану ГЕРХ та хворих на ГЕРХ у поєднанні з ішемічною хворобою серця та його зв’язок з клініко­морфологічними особливостями патології, Ізмайлова О. В. (2014)
Терсіна О. Д. - Вікові та гендерні відмінності у структурі магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та надлишковій масі тіла, Бульда В. І. (2014)
Гаврилюк Н. С. - Клінічне значення кристалізації слини у хворих з кислотозалежними захворюваннями, Кіндрат А. В., Цимбаліста І. В. (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Динаміка показників стану скелетних м’язів та якості життя хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі антирефлюксної терапії лансопразолом, Станіславчук М. А. (2014)
Безпалько Л. Ю. - Вплив пренатального стресу та висококалорійного харчування на функціональну активність білої і бурої жирової тканини та печінки у постнатальний період (експериментальне дослідження), Гаврилюк О. М., Заячківська О. С. (2014)
Ничитайло М. Е. - Роль поджелудочной железы в развитии нарушений гастродуоденальной моторики у больных с хроническим билиарным панкреатитом и постхолецистэктомическим синдромом, Кожара С. П., Харлановская Е. П. (2014)
Харченко Н. В. - Синдром раздраженного кишечника: механизмы развития и пути коррекции, Опанасюк Н. Д. (2014)
Степанов Ю. М. - Антигелікобактерна ефективність препаратів вісмуту трикалію дицитрату, Птушкіна Д. О., Косинська С. В. (2014)
Губергриц Н. Б. - Кто виноват в том, что ферментные препараты не всегда достаточно эффективны: врач, пациент или поджелудочная железа?, Лукашевич Г. М. (2014)
De Ruigh A. - "Гавискон® Двойного действия" в форме суспензии (альгинатно­антацидный комплекс) более эффективен, чем антацид, для контроля экспозиции кислого постпрандиального рефлюксата в пищеводе пациентов с ГЭРБ: двойное слепое перекрестное исследование, Roman S., Chen J., Pandolfino J. E., Kahrilas P. J. (2014)
Журавлёва Л. В. - Опыт применения пробиотиков при неалкогольной жировой болезни печени, Лахно О. В., Цивенко О. И. (2014)
Щербинина М. Б. - "Урсофальк" в терапии и профилактике желчнокаменной болезни (2014)
Зак М. Ю. - Особенности течения и выбор терапии хронического гастрита при приеме селективных НПВП по поводу остеоартроза, Пасиешвили Л. М., Кныш М. Ю. (2014)
Борисенко М. І. - Ефективність поєднаної імуномодуляції в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту в дітей (2014)
Колеснікова О. В. - Інфекція Helicobacter pylori — лише гастроентерологічна проблема?, Козирєва Т. Є. (2014)
Ткач С. М. - Современные подходы к лечению НПВП­энтеропатий, Балабанцева А. П. (2014)
Черемисин Н. М. - Развитие воздушных линий 110-750 кВ в рамках концепции SMART GRID, Черкашина В. В., Буславец О. А. (2014)
Холод А. В. - Повышение эффективности цифровых подстанций за счет интеграции информационных потоков (2014)
Ганус О. І. - Дослідження моделі нелінійної індуктивності трансформатора напруги як чинника, що впливає на виникнення ферорезонансних процесів, Старков К. О. (2014)
Романченко В. І. - Економічний ефект застосування оптимального параметричного ряду перерізу проводів повітряних ліній (2014)
Попадченко С. А. - Ефективність електропостачання споживачів в умовах Smart Grid (2014)
Савченко О. А. - Дослідження режиму плавлення ожеледі на групі взаємозв’язаних ПЛ 6-10 кВ шляхом імітаційного моделювання (2014)
Баженов В. М. - Швидке вимкнення пошкоджень в розподільних мережах (2014)
Наугольнова С. Б. - Роль PLC в технологии Smart Grid (2014)
Мірошник О. В. - Вибір оптимальних стратегій пошуку пошкоджень в розподільних лініях 6-10 кВ з використанням методів теорії ігор (2014)
Пазій В. Г. - Підвищення ефективності пристроїв контролю адресності місць коротких замикань в електричних розподільних мережах 6-10 кВ на базі PLC технологій (2014)
Остапчук О. В. - Micro Grid – локальні енергетичні системи, Харсун К. В. (2014)
Лежнюк П. Д. - Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами енергіїз використанням Smart Grid технологій, Кулик В. В., Ковальчук О. A., Котилко І. В. (2014)
Постолатий В. М. - Проблемы совместной работы электроэнергетических систем Молдовы, Украины и Румынии, Быкова Е. В. (2014)
Лисиченко Р. М. - Дослідження впливу характеристик елементів діапазонних збудників інверторів напруги перетворювачів частоти на їх спектральні характеристики (2014)
Дудніков С. М. - Обґрунтування методики взаємодії елементів системи інтелектуальних мереж (SMARTGRID) з альтернативними джерелами (2014)
Шевченко С. Ю. - Дослідження високочастотних складових електромагнітних полів, що виникають на ізоляції повітряних ліній, Довгалюк О. М., Піротті О. Є., Єрмоленко Б. Ф. (2014)
Васильченко В. І. - Інформаційна безпека АСУТП енергооб’єктів, Гриб О. Г., Лелека О. В., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С. (2014)
Гриб О. Г. - Детерміноване визначення часткової участі постачальників і споживачів у відповідальності за порушення якості електричної енергії: досягнення та напрямки досліджень, Сендерович Г. А., Щербакова П. Г. (2014)
Тугай Ю. І. - Дослідження ферорезонансних процесів при паралельній роботі трансформаторів напруги, Бесараб О. Б., Мельничук В. А. (2014)
Гуревич В. И. - "Помилкові спрацьовування" і "зайві спрацьовування" у релейного захисту, Савченко П. И. (2014)
Ivan Volosyak - Ssvep-based bremen-bci interface – boosting information transfer rates (2014)
Хандола Ю. М. - Зниження витрат електричної енергії при дозуванні кормових сумішей, Середа А. І., Середин М. Ю. (2014)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на дифузію молекул кисню через клітинну мембрану, Синявський О. Ю. (2014)
Куценко Ю. М. - Дослідження аеродинамічних характеристик вентиляторів, Чебанов А. Б., Вужицький А. В. (2014)
Вовк О. Ю. - Вплив зниження напруги живлячої мережі на теплове зношення ізоляції асинхронного електродвигуна, Квітка С. О., Квітка О. С. (2014)
Назаренко І. П. - Дослідження енергетичних показників електродних систем електросепараторів (2014)
Квітка С. О. - Пристрій контролю функціонального стану та захисту групи асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2014)
Цибух А. В. - Методи визначення оптичних властивостей біотканин, Скрипка Л. С. (2014)
Гриб О. Г. - Експериментальне порівняння методів вимірювання рівня гармонійних складових сигналу напруги промислової мережі Красноградського району Харківської області, Жданов Р. В., Гапон Д. А. (2014)
Подобайло В. Г. - Підвищення енергоефективності біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2014)
Постнікова М. В. - Дослідження електропривода централізованої повітряної системи зерноочисних агрегатів (2014)
Куценко Ю. М. - Вибір та обґрунтування режиму роботи молоткової дробарки А1-ДМ2Р-55 (2014)
Уваров О. В. - Комп'ютерне тестування і аналіз його результатів за допомогою системи MyTestX, Савченко П. І. (2014)
Савеленко І. В. - Підвищення точності векторного керування синхронним двигуном з постійними магнітами, Плєшков П. Г. (2014)
Хандола О. Ю. - Определение биотропных параметров электромагнитного излучения для повышения продуктивности коконов тутового шелкопряда (2014)
Маляренко В. А. - Перевод котельных в режим когенерации путем внедрения турбин малой мощности, Темнохуд И. А., Сенецкий А.В., Петров А. Ю. (2014)
Сорокін М. С. - Використання математичного моделювання як засобу аналізу та діагностики режимів робити електродвигунів, Вітренко М. М. (2014)
Стьопін Ю. О. - Планування експериментальних досліджень теплових режимів роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг, Попова І. О., Пєрова Н. П. (2014)
Богатирьов Ю. О. - Вплив фізичних властивостей феромагнітних тіл на розподіл магнітного поля пристроїв виявлення, Гулевський В. Б. (2014)
Щербак І. Є. - Моделювання режимів роботи споживачів-регуляторів в міських розподільних мережах (2014)
Беляев В. К. - Особенности методов определения параметров изоляции в системах контроля трансформаторов тока под рабочим напряжением, Паненко Е. Н. (2014)
Давиденко В. А. - Функції енергетичного моніторингу складних виробничих систем та їх завдання дляпідвищення рівня енергоефективності, Давиденко Л. В., Коменда Н. В., Ярмольська Н. В. (2014)
Луцак Я. М. - Установка для дослідження дії спектру оптичного випромінюванняна тепличні рослини, Червінський Л. С. (2014)
Червінський Л. С. - Підвищення ефективності спалювання пропан-бутанової суміші і природного газу при електроактивації молекул-реагентів реакції горіння, Ковалишин Б. М. (2014)
Романенко О. І. - Режими оптичноїстимуляції схожості насіння огірка, Червінський Л. С. (2014)
Книжка Т. С. - Фотометричні основи вдосконалення кільцевого опромінювача (2014)
Рамш В. Ю. - Оптимізація робочого циклу біореакторів періодичної дії (2014)
Сотнік О. В. - Аналіз ефективності основних методів діагностування асинхронних двигунів сільськогосподарських підприємств (2014)
Гузенко В. В. - Аналіз пристроїв для переробки кормосумішей грубих кормів та оцінка їх використання в однофазній мережі при векторно-алгоритмічній комутації (2014)
Середин М. Ю. - Розробка системи керування швидкісним режимом сушіння в технологічному комплексі виготовлення твердого біопалива (2014)
Грицюк І. В. - Застосування гібридних фільтрів в схемах статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності (2014)
Потапский П. В. - Производственные испытания по дезинфекции шерстиэлектромагнитнымизлучением, Михайлова Л. Н. (2014)
Черепнев И. А. - Возможности тороидальных антенн для повышения эффективности терапевтического воздействия миллиметрового излучения, Ляшенко Г. А. (2014)
Потапский П. В. - Производственные результаты повышения иммуноглобулинов в молозиве новотельных коров импульсным излучением, Михайлова Л. Н. Торчук М. В. (2014)
Думанский А. В. - Производственные результаты внутриутробного лечения эндометрита животных КРС электромагнитным излучением (2014)
Косулина Н. Г. - Анализ кварцевых генераторов с учетом их нелинейных свойств, Черенков А. Д., Янукович Г. И. (2014)
Черепнев И. А. - Электромагнитные поля как фактор, провоцирующий инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных, Полянова Н. В., Грязнова С. А. (2014)
Борохов И. В. - Анализ стабильности частоты цифрового синтезатора (2014)
Чёрная М. А. - Определение биотропных параметров электромагнитного излучения для предпосевной обработки семян подсолнуха с целью повышения урожайности (2014)
Мунтян В. О. - Аналіз методів дослідження оптичних характеристик біооб’єктів без попередньої візуалізації, Лисенко О. В., Адамова С. В. (2014)
Сапрыка А. В. - Методы выбора частоты КВЧ-облучения животных для микроволновой терапии, Артюшенко А. В., Ляшенко Г. А. (2014)
Сапрыка А. В. - Статистическая обработка результатов наблюдения отклика биологических объектов на действие электромагнитного поля, Кравченко П. А., Мороз С. О. (2014)
Мороз С. О. - Использование озона для повышения урожайности и сроков хранения сельскохозяйственных культур (2014)
Кунденко Н. П. - Применеие акустических технологий в процессе воспроизводства животных, Кунденко А. Н. (2014)
Алькеми В. Г. - Операційна система продукції як чинник економічної безпеки виробничого підприємства (2011)
Бай С. І. - Соціальна функція підприємства, Римар І. А. (2011)
Баланюк І. Ф. - Аудит маркетингової діяльності на підприємстві, Шеленко Д. І., Копчак Ю. С. (2011)
Батенко Л. П. - Сучасні підходи до розвитку операційних систем сервісних компаній (2011)
Бечко П. К. - Оцінка стану забезпечення оборотними засобами суб’єктів зберігання зерна Черкаської області, Деркач Т. А. (2011)
Білик Р. Р. - Динаміка рівнів ризику виникнення аварій або нещасних випадків на підприємствах Чернівецької області, Боднарук О. О., Ткаченко І. В. (2011)
Василюк М. М. - Особливості проведення аудиту матеріальних витрат і застосування експертних систем, Григорів О. О., Василюк В. В. (2011)
Гречаник Н. Ю. - Маркетингова оцінка ринку дитячого харчування в контексті Програми "Виробництво дитячого харчування з екологічно чистого коров’ячого молока в спеціальній сировинній зоні Рогатинського району” (2011)
Григорів О. О. - Бюджетування в управлінні фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів (2011)
Загорняк В. Б. - Про економічні витрати, пов’язані із забезпеченням промислової безпеки праці, Івануса А. В. (2011)
Іванова Н. С. - Сучасні принципи забезпечення ефективної системи економічної безпеки підприємства (2011)
Калашнікова Є. Д. - Напрями реформування системи соціального захисту в умовах трансформаційних перетворень, Креховецька Л. Г. (2011)
Кондур О. С. - Роль маркетингу в реструктуризації підприємств, Марчук Л. В. (2011)
Корсакова О. С. - Визначення економіко-правової сутності й інституційної структури промислово-фінансової групи (2011)
Костюк В. А. - Удосконалення системи управління корпоративним бізнесом банку (2011)
Кривицька О. Р. - Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід і сучасне бачення (2011)
Мартиненко В. П. - Функції санації промислових підприємств (2011)
Нагайчук В. В. - Управління якістю прибутку підприємства (2011)
Орлова В. В. - Формування організаційно-економічного забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства (2011)
Педченко Н. С. - Аналіз сутнісних підходів до розкриття категорії "потенціал підприємства” та їх упорядкування (2011)
Перевозова І. В. - Достовірність інформації про необоротні активи, які утримуються для продажу, у контексті детінізації господарської діяльності підприємств України, Янчишин А. С., Шишковський С. В. (2011)
Пилипів Н. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України, П’ятничук І. Д. (2011)
Реверчук О. С. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у системі економічної безпеки розвитку банківництва України (2011)
Савчук Т. В. - Теоретичні підходи до з’ясування економічного змісту категорій "вартість” і "ціна” (2011)
Самойленко Г. І. - "Ефективність” і "продуктивність” праці: відмінності, проблеми оцінки, удосконалення механізму управління (2011)
Синиця С. М. - Теоретико-методологічні основи моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств, Гринів Л. В., Гринів Н. В. (2011)
Сметанко О. В. - Інформаційно-технологічні інновації внутрішнього аудиту в системі стратегічного планування і управління акціонерними товариствами (2011)
Станьковська І. М. - Дослідження параметрів конкурентоспроможності потенціалу підприємства, Кінаш І. П. (2011)
Cтрук Н. С. - Децентралізація повноважень фінансового управління загальноосвітніми школами як нагальна потреба в сучасних умовах господарювання, Курець В. С. (2011)
Сус Т. Й. - Перспективи розвитку екологічного тваринництва в Карпатському макрорегіоні (2011)
Ткач О. В. - Моделі валютно-фінансових кризових явищ (2011)
Ткачук І. Г. - Концептуальні підходи до фінансово-економічного механізму функціонування кластера дитячого молочного харчування, Кропельницька С. О. (2011)
Шекета Є. Ю. - Маржинальний підхід в організації управлінського обліку (2011)
Шкромида В. В. - Методичні засади моніторингу фінансового потенціалу підприємства, Шкромида Н. Я. (2011)
Шматько Н. М. - Сучасні методи управління гнучкістю підприємства (2011)
Шмиголь Н. М. - Контроль та оцінка потенціалу загальної фінансової стратегії підприємства (2011)
Бабій І. В. - Особливості формування типів і форм реструктуризації промислових підприємств (2011)
Бєлікова Н. В. - Проблеми безпечного функціонування соціальних систем у регіонах України (2011)
Витрищук К. О. - Cучасні тенденції регіональної політики розвитку житлово-комунального господарства України в контексті досвіду Польщі та балтійських держав (2011)
Деркач М. І. - Проблеми диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах глобальної фінансової кризи (2011)
Забедюк М. С. - Передумови формування стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону (2011)
Качуріна Н. М. - Методологічне забезпечення аналізу й оцінки промислового потенціалу регіону (2011)
Михайлина Д. Г. - Сучасні тенденції транснаціоналізації української економіки (2011)
Непран А. В. - Структурні зрушення в промисловості та їх вплив на динаміку показників капіталомісткості продукції, Тимченко І. Є., Чорна Т. І. (2011)
Пирог О. В. - Технологічний розвиток промисловості України (2011)
Пілько А. Д. - Сучасні тенденції розвитку моделей маркетингових комунікацій, Лукан О. М. (2011)
Приймак В. І. - Нейронні мережі в управлінні ринком праці, Скорупка Д. (2011)
Сафонова В. Є. - Вища освіта як виробник освітнього ресурсу в системі суспільного блага (2011)
Федулова Л. І. - Розбудова системи трансферу технологій – важлива умова впровадження кластерної моделі розвитку економіки України (2011)
Фрунза С. А. - Проблеми бюджетного фінансування соціального захисту населення в кіровоградській області (2011)
Шульгіна О. В. - Вплив антикризової структурної політики на регіональний розвиток в Україні (2011)
Бидик А. Г. - Основні умови використання інструментів митного регулювання в практичній діяльності митних органів (2011)
Бойчук Р. М. - Погашення податкового боргу в контексті Податкового кодексу України, Васильченко С. М. (2011)
Вахновська Н. А. - Реформування податкової системи України в контексті вдосконалення податкового законодавства (2011)
Кміть В. М. - Роль податкового регулювання в системі державного податкового менеджменту України, Івах Г. В. (2011)
Кміть В. М. - Роль держави у формуванні податкового механізму фінансового оздоровлення підприємств, Соломаха А. Я. (2011)
Колісніченко К. В. - Основні характеристики податкових ризиків (2011)
Кулик П. Л. - Ефективність адміністрування ПДВ в Україні (2011)
Кульчицька Н. Є. - Проблеми митного регулювання операцій з давальницькою сировиною (2011)
Мацьків В. В. - Сучасні тенденції податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2011)
Мельник О. П. - Практика функціонування податкової системи та напрями її реформування в Україні (2011)
Римар О. Г. - Податкове регулювання в системі антикризових заходів держави (2011)
Тимченко О. М. - Методологічні підходи неокласичної школи в дослідженні податкового боргу (2011)
Ткачик Л. П. - Особливості здійснення податкового аналізу на підприємстві (2011)
Царенко О. В. - Формування інституціональних регуляторів податкового адміністрування в регіоні (2011)
Шаварина М. П. - Пенсійне страхування в контексті соціальних ризиків, Шаманська Н. В. (2011)
Якимова Л. П. - Моделювання сценаріїв розвитку солідарної системи пенсійного забезпечення України (2011)
Дем’янишин В. Г. - Концептуальні засади бюджетного прогнозування в Україні (2011)
Клівіденко Л. М. - Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення, Якимчук Л. В. (2011)
Кохан І. В. - Бюджетний механізм як суспільно-економічна категорія (2011)
Мацола М. М. - Державна соціальна політика: зарубіжний і національний виміри (2011)
Мигович Т. М. - Аналіз структури видатків місцевих бюджетів (2011)
Плець І. І. - Теоретичні аспекти дослідження формування державного боргу (2011)
Ткачук І. Г. - Перспективне бюджетне планування в контексті розвитку самоврядування (2011)
Хмарук Ю. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "система доходів Державного бюджету України” (2011)
Цюпа О. П. - Аналіз надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів Івано-Франківської області (2011)
Заєць А. П. - Щодо легітимності діючої сьогодні влади в Україні, Буроменський М. В. (2014)
Україна продовжує стратегічний курс на зближення з Європою (2014)
Бортничук М. С. - Здійснення правової експертизи нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України (2014)
Посол Мадіна Джарбусинова "Наші проекти на допомогу Україні виконувати зобов’язання в рамках ОБСЄ" (2014)
Щодо веб-сайту Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (2014)
Щодо забезпечення доступу нотаріусів та державних виконавців до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів, Державного реєстру іпотек (2014)
Щодо роботи спільної робочої групи з числа представників Державної виконавчої служби України та державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (2014)
Литвиненко Л. Ю. - Метричні книги як джерело дослідження родоводів (2014)
Про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси на позачергових виборах Президента України (2014)
Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим (2014)
Порядок звернення із заявою до Європейського суду з прав людини (2014)
Щодо анексії Криму (2014)
Уряд США сприятиме реалізації антикорупційних ініціатив в Україні (2014)
Оприлюднено звіт по боротьбі з корупцією (2014)
В Укрдержреєстрі відбувся круглий стіл (2014)
Україна подала декларацію про визнання юрисдикції МКС (2014)
Уряд опублікує звіт Європейської комісії з протидії катувань про порушення прав ув’язнених та створить спеціальну комісію (2014)
У законодавстві, що регулює надання інформації, відбулися зміни (2014)
Щодо безвізового режиму з ЄС (2014)
Спрощено порядок проведення державної реєстрації права власності на будинки (2014)
Вітаємо (2014)
Призначення (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у березні – квітні 2014 року (2014)
Петрів М. Й. - Роль "Часописі правничої" у становленні української юридичної періодики кінця XIX – початку XX століття (2014)
Рабінович П. М. - Конституційне забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: можливості ефективізації (2014)
Посикалюк О. О. - Статика та динаміка права комерційного використання ознак індивідуальності: порівняльно-правовий аспект (2014)
Самбір О. Є. - Суброгація прав кредитора майновому поручителю (2014)
Малолітнева В. К. - Роль договору про функціонування ЄС у правовому регулюванні відносин у сфері державних закупівель (2014)
Суббот А. І. - Розвиток та сучасність поняття банкрутства, Суббот А. А. (2014)
Мушенок В. В. - Фінансове правопорушення та відповідальність за його вчинення в системі державної фінансової політики України (2014)
Тубелець О. С. - Судова статистика як складова інформаційного забезпечення реалізації кримінально-правової політики України (2014)
Андрушко П. П. - Науковий висновок фахівця у кримінальному провадженні: юридична природа і правове значення (2014)
Подкопаєв С. В. - Основні положення міжнародних документів про роль прокуратури поза кримінальною сферою (2014)
Виговський О. І. - Питання колізійного регулювання застави майна в міжнародному обігу (2014)
Келестин М. В. - Міжнародні товарні угоди у сфері натурального каучуку (2014)
Тимошенко В. І. - Особливості концепції громадянського суспільства в політико-правовій думці України кінця XIX – початку XX століття (2014)
Тищенко Л. Н. - Исследование внутрислоевого движения частиц зерновых смесей, Пивень М. В., Бредихин В. В. (2014)
Богомолов О. В. - Досвід співпраці викладачів різних кафедр університету при викладанні окремих курсів студентам-магістрам спеціальності "обладнання переробних і харчових виробництв", Мегель Ю. Є., Денисенко С. А., Чалий І. В. (2014)
Машкін М. І. - Bплив концентрату сироваткових білків на властивості згустку при виробництві низькокалорійних сирів, Могутова В. Ф., Воліна О. А., Богомолов О. В., Токолов Ю. І., Денисенко С. А. (2014)
Богомолов А. В. - Oпределение прочности зерна пшеницы при ударе и выбор кинематического режима работы нории, Белостоцкий В. А., Лукьянов И. М. (2014)
Ольшанский В. П. - O резонансных колебаниях механизмов линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Завгородній О. І. - Просторовий удар сферичного тіла об перешкоду, Сіняєва О. В. (2014)
Бурлака В. В. - Про коливання механізмів з позиційним сухим тертям, Малець О. М., Ольшанський В. П. (2014)
Гурський П. В. - Дослідження енерговитратності технологічного процесу помелу зерна, Токолов Ю. І., Іваненко С. Г., Домніч М. І. (2014)
Ляшенко С. А. - Повышение производительности и улучшение условий труда в диффузионном отделении сахарного завода (2014)
Шерстюк В. С. - Переносний трубний пристрій активного вентилювання зерна з загальною вентиляторною установкою, Рідний Р. В., Присяжна Л. П., Рідна К. Р. (2014)
Сичов А. І. - Використання пакету прикладних програм для розрахунків міцності оболонкових елементів обладнання переробних та харчових виробництв, Сичова Т. О. (2014)
Слипченко М. В. - Подбор вентилятора к виброцентробежным сепараторам с веерно-кольцевым конусно-каскадным пневмосепарирующим устройством (2014)
Карнадуд Р. В. - Экспериментальное исследование работы плоского вибрационного решета с решетчастыми сегрегаторами (2014)
Безпалько В. В. - Bплив екологічно безпечних способів передпосівної обробки насіння на урожайність і якість зерна пшениці озимої (2014)
Харченко С. А. - K решению уравнений динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по структурному трехмерному виброрешету (2014)
Харченко С. А. - K построению математической модели поля скоростей несущей фазы в рабочей зоне прямоточного циклона, Гаек Е. А. (2014)
Солошенко О. В. - Урожайність і якість зерна озимої пшениці в залежності від основних факторів, Харченко С. О., Кочетова С. І., Безпалько В. В. (2014)
Борщ Ю. П. - Mоделирование динамики расслоенной зерновой смеси в вертикальном канале пневмосепарирующих устройств зерновых сепараторов (2014)
Фесенко А. М. - Построение линейной регрессионной модели многокорпусной выпарной установки сахарного производства (2014)
Дейниченко Г. В. - Підбір та розробка нового обладнання для виробництва пектинових концентратів, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2014)
Малежик І. Ф. - Дослідження процесу сушіння морквяних вичавок при одержанні сухої каротиновмісної добавки, Бессараб О. С., Бандуренко Г. М., Левківська Т. М. (2014)
Корнієнко Л. В. - Дослідження процесу ультрафільтраціїї післяспиртової зернової барди, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2014)
Люлька О. М. - Утворення профілей бурякової стружки різної форми – переваги та недоліки кожного з них, Мирончук В. Г. (2014)
Мерзляк Д. В. - Mоделювання процесу вивантаження солодової дробини з комбінованого варильного агрегату, Удодов С. О., Марцинкевич Л. В. (2014)
Дмитренко І. М. - Чисельне дослідження гідродинаміки утфеля в циркуляційній трубі вакуум-апарата періодичної дії, Погорілий Т. М. (2014)
Котов Б. І. - Математична модель динамічних режимів електротермічної установки для обробки зерноматеріалів імпульсними потоками інфрачервоного випромінювання, Кіфяк В. В., Калініченко Р. А. (2014)
Гридякін В. А. - До створення розмотувальника рулонів конопель (2014)
Гридякін В. О. - До створення перевертувача стрічок довгостебельних культур (2014)
Синявська А. І. - Дослідження схеми технологічної блоку сепаруючого вібровідцентрового сепаратора типу БЦС (2014)
Заплетніков І. М. - Варіаційні моделі екологічних характеристик машини для збивання харчових продуктів, Пільненнко А. К. (2014)
Поперечный А. Н. - Tеоретические предпосылки ик-нагрева плодовых косточек, Жданов И. В., Миронова Н. А. (2014)
Поперечный А. Н. - Гидродинамика псевдоожиженого слоя растительного сырья, Курьянов К. В. (2014)
Фалько А. Л. - Виброцентробежная сепарация на конических ситах с малым углом конусности (2014)
Шаніна О. М. - Oбгрунтування процесу сушіння макаронних виробів з білковими добавками та ферментом трансглютаміназа, Звєрєв В. О., Теймурова А. Т. (2014)
Шаніна О. М. - Дослідження впливу трансглютамінази та білкових добавок на вологоутримувальну здатність безглютенового борошняного тіста, Лобачова Н. Л. (2014)
Шаніна О. М. - Поліпшення якості виробів з дріжджівого тіста поліпшуючими добавками, Гавриш Т. В. (2014)
Гурський П. В. - Дослідження впливу рецептурних компонентів на температуру теплової обробки пасти закусочної, Перцевий Ф. В., Бідюк Д. О., Обозна М. В. (2014)
Фоміна І. М. - Bизначення оптимальних режимів пророщування зерна пшениці для зернових пластівців підвищеної харчової цінності, Ізмайлова О. О. (2014)
Бідюк Д. О. - Дослідження впливу вмісту рослинного наповнювача емульсійного типу на структурно-механічні показники продукту сирного кисломолочного, Гурський П. В., Обозна М. В., Перцевой Ф. В. (2014)
Бідюк Д. О. - Дослідження впливу екструзії на деякі функціональні та технологічні властивості продуктів переробки зернової сировини, Шакула О. О., Коваленко А. В. (2014)
Боровикова Н. А. - Магнитная обработка воды в пищевой промышленности, Фефелов А. А., Попова В. Н., Григоренко С. А. (2014)
Обозна М. В. - Oбгрунтування терміну зберігання сирного продукту з рослинними добавками в замороженому стані, Перцевой Ф. В., Бідюк Д. О., Гурський П. В. (2014)
Шаповаленко О. І. - Eкструзійна обробка ячменю з нетрадиційними компонентами, Євтушенко О. О., Улянич І. Ф. (2014)
Задорожня О. С. - Bплив технологічних факторів та терміну зберігання на ступінь збереження ?-каротину в пісочному печиві, Гавриш А. В., Доценко В. Ф. (2014)
Немирич А. В. - Pеологические свойства блинчикового теста с овощными порошками, Гавриш А. В., Ищенко Т. И., Евлаш В. В., Тарасенко Т. А. (2014)
Камбулова Ю. В. - Bивчення можливості створення комплексів пектину і альгінату натрію для стабілізації структури білкового крему, Соколовська І. О., Семененко О. (2014)
Стрілець І. П. - Bплив модифікованих крохмалів на клейковинний комплекс тіста, Корецька І. П. (2014)
Терлецька О. М. - Tехнологія східних солодощів з використанням "легких" гречаних зерен, Павлюченко О. С., Фурманова Ю. П. (2014)
Ковтун А. В. - Удосконалення технології виробництва м’ясних виробів з ядром насіння соняшника, Коваль О. А., Галінська О. С. (2014)
Шаніна О. М. - Bплив трансглютамінази на газоутворювальну та газоутримувальну здатність рисового тіста, Алексенко В. О. (2014)
Антончук О. М. - Правописна компетенція як лінгводидактична проблема (2011)
Вовк І. Р. - Роль навчання письма англійською мовою студентів економічних спеціальностей, Федак С. А. (2011)
Гандзілевська Г. Б. - Можливості застосування психодрами у навчальному процесі ВНЗ під час вивчення іноземної мови, Ширяєва Т. М. (2011)
Глущук А. В. - Формування мовленнєвої культури у студентів медичних коледжів (2011)
Грищук М. М. - Теоретико-методологічні засади системної сімейної психотерапії (2011)
Жигайло Н. І. - Генетико-психологічний погляд на особистість академіка С. Д. Максименка (2011)
Засєкін А. А. - Психологічні особливості впровадження тренінгової програми для Інтернет-залежних студентів (2011)
Засєкіна Л. В. - Темпоральний підхід до дослідження пенсійної зрілості особистості у період геронтогенези (2011)
Зубенко І. Р. - Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції (2011)
Зубенко Т. А. - Теоретична модель прийняття управлінських рішень у контексті управлінської діяльності менеджера (2011)
Каламаж Р. В. - Маніпулятивний аспект виборчих технологій (2011)
Карпенко О. Є. - Маловідомі факти з біографії Германа Гмайнера (1919 – 1986) (2011)
Ковальчук І. В. - Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної культури особистості в процесі навчання іноземних мов (2011)
Король Л. Д. - Феномен толерантності в сучасній психологічній парадигмі (2011)
Кравець Н. П. - Вплив психо-соматичного стану здоров’я розумово відсталих дітей на їхню увагу, Шорохова В. (2011)
Крижановська З. Ю. - Самореалізація особистості в шлюбно-сімейних відносинах (2011)
Левченко О. О. - Педагогічна фасилітація як феномен формування фасилітативного стилю педагогічної взаємодії майбутніх викладачів (2011)
Матласевич О. В. - Психолого-герменевтичний аналіз твору Г. Смотрицького "Ключ царства небесного”, Каламаж Р. В. (2011)
Мілінчук В. І. - Внутрішня картина здоров’я та її вплив на мовленнєву реабілітацію пацієнтів після інсульту (2011)
Назарець Л. М. - Аналіз мотивації студентів у сучасних умовах навчання (2011)
Омельчук С. А. - Особливості засвоєння морфологічних норм української мови в основній школі: лінгвістичний і лінгводидактичний аспекти (2011)
Онищук В. І. - Роль самостійної роботи студента – духовика у формуванні професійних навичок (2011)
Пентилюк І. C. - Мовний етикет та його роль у вихованні підлітків (2011)
Плиска Ю. С. - Порівняльна модель культурної поведінки вчителів України та Польщі (2011)
Прокопенко А. В. - Психолого-педагогічні детермінанти формування психологічної готовності психологів до професійної діяльності (2011)
Ставицький О. О. - Інтолерантність як основний прояв гандикапізму (2011)
Столяр З. В. - Формування мовленнєвих умінь і навичок у студентів-філологів: психологічний аспект (2011)
Тригуб Г. В. - Організація емпіричного дослідження іншомовного мовлення ліворуких дітей (2011)
Шугай М. А. - Особливості прояву основних властивостей ментальності та життєві орієнтації українців (2011)
Шурин О. І. - До питання формування творчої особистості майбутніх учителів (2011)
Юрченко В. М. - Психологічне консультування особистості: традиційний та християнський підходи, Бадражан А. Г. (2011)
Шарапа Г. Ф. - Феномен неповноцінності: історико-філософська рефлексія (2011)
Удич З. І. - Педагогічні умови та принципи підготовки наставників старшокласників у самовихованні (2011)
Lubina E. - E-learningowe środowisko edukacyjne jako narzędzie przygotowujące studentów do nowoczesnego modelu pracy zawodowej – telepracy (2011)
Jurewicz M. - Społeczno-kulturowe wyzwania współczesnej edukacji. Diagnoza, perspektywy, potrzeby (2011)
Pawluk-Skrzypek A. - Child’s physical activity as the condition of being successful in learning, Witek A. (2011)
Делюкін П. Д. - Стратегія розвитку ринку конкурентоспроможного зерна (2014)
Батуріна Д. М. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища нафтопереробних підприємств із використанням методики PEST-аналізу (2014)
Брисіна М. О. - Побудова стратегічної карти управління кредитними ризиками (2014)
Борисенко С. С. - Формування фінансової стратегії торгівельної галузі за допомогою методу SWOT-аналізу (2014)
Адоніна О. Є. - Стратегічний аналіз хімічної промисловості України (2014)
Гончарова Ю. С. - Формування фінансової стратегії підприємства молокопереробної промисловості на основі використання матричного підходу (2014)
Гелашвілі Г. Г. - Система стратегічного управління кредитним ризиком банку (2014)
Гнилицька А. А. - Формування антикризової фінансової стратегії підприємства (2014)
Грачова О. О. - Напрями підвищення ефективності функціонування металургійних підприємств на прикладі ПАТ "Артемівський завод з обробки кольорових металів" (2014)
Євенко І. Ю. - Стратегічна карта як інструмент процесу управління фінансовими ресурсами банку (2014)
Громико К. К. - Стратегічний аналіз у системі управління фінансовою стійкістю ПАТ "Укрсоцбанк" (2014)
Кордиш О. Р. - PEST-аналіз макросередовища підприємств машинобудівної галузі України (2014)
Кравченко Д. С. - Формування політики розвитку на основі аналізу позиції підприємства у матриці фінансових стратегій (2014)
Ле Хонг Фионг. - Визначення конкурентоспроможності ПАТ "Нововодолазький молокозавод" (2014)
Нгуєн Нгок Ань. - Стратегічна карта як інструмент управління фінансовою стійкістю підприємств скляної промисловості (2014)
Пиріг Г. В. - SWOT-аналіз харчової промисловості України (2014)
Онимченко Т. І. - Стратегія управління оборотним капіталом підприємства (2014)
Дранченко К. В. - Формування фінансової стратегії ДП "ХМЗ "ФЕД" із використанням матричного підходу (2014)
Єрмакова К. В. - Стратегічний аналіз торгівельної галузі України (2014)
Ковтун А. В. - Методичний підхід до визначення стратегічної позиції підприємства транспортної галузі (2014)
Мельничук Т. А. - Стратегічне управління кредитними ризиками банку (2014)
Муха А. Г. - Стратегічний аналіз авіаційно-ремонтних підприємств із використанням методики SWOT-аналізу (2014)
Підкопаєва Д. П. - Формування стратегічного портфеля шляхом побудови матриці Бостонської консультативної групи (2014)
Попова Я. С. - Побудова стратегічної карти підприємства на основі використання концепції ЗСП (2014)
Родоманова А. С. - Адаптація концепції стратегічного управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах (2014)
Розгон А. О. - Побудова стратегічної карти реалізації цілей підприємства (2014)
Сараєва О. К. - Удосконалення процесу формування стратегії забезпечення фінансової безпеки банку (2014)
Сахновська О. М. - Стратегічне управління витратами підприємства (2014)
Селюкова М. О. - Місце та роль місії в процесі управління організацією (2014)
Ситник М. Ю. - PEST-аналіз як інструмент розробки фінансової стратегії підприємств м'ясопереробної галузі (2014)
Тенчуріна О. Е. - Оцінка чинників впливу на стан будівельної галузі України за допомогою PEST-аналізу (2014)
Та Тху Чанг. - Застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінні прибутковістю підприємства (2014)
Тимко О. С. - Формування фінансової стратегії електротехнічного підприємства на засадах матриць Франшона – Романе (2014)
Шульгін А. В. - Стратегічний аналіз діяльності підприємств машинобудівної галузі (2014)
Доленко Ю. В. - Концепція комплексного підходу до стратегічного управління банківським капіталом (2014)
Sedlovskyi I. - Investment Activities in the Ukrainian Banking System (2014)
Боднар Е. В. - Психология маркетинга (2014)
Бухаліна Ю. Ю. - Методи оцінки кредитного ризику комерційного банку (2014)
Вінокурова О. О. - Забезпечення захисту інформації на підприємстві (2014)
Ермоленко Е. А. - Проблемы обеспечения информационной безопасности банковских учреждений (2014)
Єскіна К. А. - Фінансова безпека суб'єкта господарювання: фактори впливу та ризики (2014)
Кохан В. В. - Система фінансово-економічної безпеки підприємства (2014)
Лазарєва А. С. - Розробка аналітичного забезпечення фінансової сфери діяльності підприємства фармацевтичної промисловості (2014)
Марунич А. В. - Захист інформації як основна складова економічної безпеки підприємства (2014)
Попович Е. В. - Особенности конкурентной разведки в банках и других финансово-кредитных учреждениях (2014)
Фоменко К. Ю. - Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Шевченко М. С. - Етапи економічного аналізу та їх характеристика (2014)
Яріш П. М. - Кадрова безпека підприємства: загрози та шляхи зниження їх впливу (2014)
Анікєєва А. В. - Контроль формування і використання кошторису бюджетної установи (2014)
Деменкова А. Е. - Основні проблеми нарахування амортизації основних засобів в обліку (2014)
Кривенко А. І. - Особливості антикризового управління на малих та середніх підприємствах (2014)
Лысякова А. О. - Особенности планирования на предприятиях строительной отрасли (2014)
Собчук А. С. - Використання сучасних інформаційних технологій в організації обліку й аналізу розрахунків з оплати праці (2014)
Соханева Я. О. - Особенности налогообложения физических лиц в развитых европейских странах (2014)
Сучкова К. М. - Особливості документування операцій на будівельних підприємствах та шляхи його поліпшення (2014)
Ткаченко І. В. - Організація та контроль дебіторської заборгованості (2014)
Халваши І. Т. - Удосконалення внутрішнього контролю поточних зобов'язань на підприємстві (2014)
Юрченко І. С. - Теоретичні підходи до визначення та оцінювання ліквідності підприємства (2014)
Голубовська О. А. - Клінічні форми туберкульозу у хворих на ВІЛ­інфекцію, Ніколаєва О. Д., Климанська Л. А., Юрченко О. В., Федоренко С. В. (2014)
Фещенко Ю. І. - Побічні реакції протитуберкульозних препаратів у процесі оцінки наслідків лікування хворих на туберкульоз, Черенько С. О., Матвєєва О. В., Яйченя В. П., Логвіна І. О. (2014)
Герич П. Р. - Потенційні можливості комбінації рофлуміласту і кверцетину в лікуванні загострення ХОЗЛ за поєднання з ІХС, Яцишин Р. І. (2014)
Черенько С. О. - Контингенти хворих з групи високого ризику щодо мультирезистентного туберкульозу Rif+ за результатами обстеження хворих за допомогою GeneXpert MTB/RIF, Варицька А. О., Барбова А. І., Трофимова П. С. (2014)
Бугаєнко Н. С. - Епідеміологічні особливості поширення ВІЛ­інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків у Києві, Сергеєва Т. А. (2014)
Ільницький І. Г. - Характер ендоскопічних виявів ураження слизової оболонки бронхіального дерева при туберкульозі органів дихання, Костик О. П., Вольницька Х. І., Білозір Л. І. (2014)
Ніколаєва О. Д. - Клініко­рентгенологічна характеристика хворих із повторними випадками лікування туберкульозу, Марцинюк Т. М. (2014)
Жадан В. М. - Рівень ендогенної інтоксикації за умов експериментального легеневого набряку, Коржов В. І., Касьян Н. А. (2014)
Шальмін О. С. - Чинники ризику прогресування та критерії оцінки перебігу ВІЛ/СНІД­асоційованого туберкульозу легень, Ясінський Р. М., Растворов О. А., Мірошниченко Д. В. (2014)
Єрмакова Л. Г. - Стан гігієни порожнини рота і тканин пародонта у хворих на туберкульоз легень (2014)
Коржов В. І. - Стан оксидантно­антиоксидантної системи крові щурів в умовах експериментального легеневого набряку, Жадан В. М., Лоза Т. В., Касьян Н. А. (2014)
Курганская В. А. - Вакцинопрофилактика ВИЧ­инфекции: fata morgana или близкая реальность?, Дьяченко А. Г., Мирошниченко Е. Н. (2014)
Гуменюк Г. Л. - Методы визуализации саркоидоза органов дыхания (2014)
Дьяченко А. Г. - Причини смерті ВІЛ­інфікованих на тлі антиретровірусної терапії: зміна парадигми, Грабовий С. Л., Панченко О. П., Панасенко Л. М. (2014)
Лепшина С. М. - Использование веб­платформы Мoodle для дистанционного обучения на кафедре фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ, Тищенко Е. В., Миндрул М. А., Обухова Н. В., Дерюга С. В. (2014)
Петренко В. И. - Герман Рафаилович Рубинштейн и первый в Украине детский противотуберкулезный санаторий. К 100­летию со дня основания, Виницкий Л. Л., Виленский Ю. Г. (2014)
Бабошин А. М. - Нагляд прокурора у формі процесуального керівництва за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування при проведенні слідчих (розшукових) дій (2014)
Білоцерківська Н. Г. - Реформування вищої освіти в Україні: правові аспекти (2014)
Біцай А. В. - Професійна відповідальність адвоката-медіатора: поняття, особливості та загальна характеристика (2014)
Бочков П. В. - К вопросу о систематизации негосударственных некоммерческих организаций (2014)
Ведернікова Г. О. - Вплив мікросередовища на сприйняття неповнолітнім кримінальної субкультури (2014)
Верещінська І. В. - Пояснення сторін або допит як свідків: окремі проблеми нормативного регулювання цивільного судочинства (2014)
Винник О. В. - Повноваження штабних підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Вишновецька С. В. - Колізійно-правові аспекти захисту прав споживачів за законодавством Європейського Союзу, Кметик Х. В. (2014)
Власенко С. И. - Новые функции милиции – основа организационных изменений (по материалам 1920–1925 гг.) (2014)
Войтанович О. Й. - Особливості правового виховання громадян України в сучасних умовах (2014)
Волинець В. В. - Сучасний стан правового регулювання відносин з організації та управління працею в Україні (2014)
Гаращук І. В. - Контрольна функція постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування (2014)
Глинська Н. В. - Фактичні засоби обґрунтування кримінальних процесуальних рішень: окремі аспекти (2014)
Головачова А. С. - Поняття та ознаки страхової посередницької діяльності: науково-теоретичні проблеми визначення (2014)
Голуб М. В. - Взаємодія органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби під час проведення масових заходів (2014)
Гриценко В. Г. - Завдання правоохоронної системи України (2014)
Гришко Л. М. - Проблеми реалізації права на свободу віросповідання в монархіях Арабського Сходу (2014)
Грудницька С. М. - Проблеми розвитку законодавства України про громадські організації: господарсько-правовий аналіз, Руцинська Т. П. (2014)
Грудницький В. М. - Удосконалення законодавства щодо поняття та видів зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2014)
Губерська Н. Л. - Адміністративна процедура державного контролю у сфері вищої освіти (2014)
Дамірчиєв М. І. - "Бюджетне регулювання" та "бюджетна діяльність" : співвідношення та узгодження понять (2014)
Данічева К. П. - Функції Кабінету Міністрів України як провідні напрямки діяльності (2014)
Дзюба Ю. П. - Суспільна небезпечність злочинів та соціальна обумовленість кримінально-правової заборони (2014)
Жовтан П. В. - Співвідношення документування та забезпечення доказування в діяльності оперативних підрозділів, Сухорада І. О. (2014)
Захарова О. С. - Процесуальні строки як гарантія своєчасного розгляду цивільної справи (2014)
Зозуля І. В. - Підготовка кадрів для МВС України: проблеми реформування відомчої освіти за Коаліційною угодою (2014)
Зозуля О. І. - Конституційно-правові гарантії єдності судової практики в Україні (2014)
Іншин М. І. - Оціночні поняття у трудовому праві: сучасний стан та шляхи удосконалення (2014)
Каптар Г. Г. - Пенсійне забезпечення за віком в умовах пенсійної реформи: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Клочко А. М. - Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: порядок та основні елементи (2014)
Коршакова О. М. - Самозахист як спосіб здійснення захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг (2014)
Криворучко А. В. - Мероприятия Великобритании по децентрализации управления Британской Индией в 1870–1900 годах (2014)
Курбанов Б. Б. - Сутність та значення захисту суб’єктивних трудових прав суддів (2014)
Кутоманов Д. Є. - Притягнення до майнової відповідальності працівників як один із видів примусового методу забезпечення дисципліни праці: проблеми та напрямки вдосконалення (2014)
Лань О. Ю. - Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2014)
Малюга Р. В. - Експертизи як засоби доказування в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2014)
Набруско М. С. - Значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для розслідування злочинів цього виду (2014)
Онупрієнко А. М. - Принципи централізації та децентралізації в територіальній організації влади (2014)
Орел Ю. В. - Історичний метод та проблеми періодизації законодавства про кримінально-правову охорону нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України (2014)
Павліченко В. М. - Сучасний стан законодавства у сфері праці державних службовців в Україні (2014)
Патинко Ю. О. - Правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу (2014)
Переверзєва Л. О. - Вдосконалення правового статусу дочірніх підприємств в Україні (2014)
Перепелиця М. М. - Підготовка працівників оперативних підрозділів МВС України до професійної комунікативної діяльності (2014)
Пешкова А. С. - Характеристика сучасного законодавства, що регулює діяльність із здійснення купівлі-продажу з використанням засобів телекомунікації (2014)
Плугатар Т. А. - Особливості діяльності щодо підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України, Попова О. О. (2014)
Пономарьов Д. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання додаткової трудової діяльності (2014)
Потильчак О. І. - Національні моделі судового управління (2014)
Проневич О. С. - Прокурорська деонтологія як науково-дидактичний концепт про імперативи належної поведінки працівників прокуратури: до постановки проблеми (2014)
Пуль С. І. - Особливості зміни предмету позову у цивільному судочинстві (2014)
Пушняк О. В. - Темпоральна дія положень загального характеру актів судових органів (2014)
Сергієнко В. В. - Правове регулювання діяльності ОСББ при наданні житлово-комунальних послуг (2014)
Силенко Н. М. - Специфіка становлення трудових правовідносин з інвалідами в сучасних умовах (2014)
Сіваш О. М. - Ідея суверенітету в моделях українського державотворення (початок ХХ ст.) (2014)
Сухачов О. О. - Поняття конспірації в діяльності оперативних підрозділів (2014)
Тарасенко К. В. - Права людини при примусовому отриманні зразків для експертизи, Сокиран М. Ф. (2014)
Теремецкий В. И. - Гражданско-правовая защита рентных правоотношений (2014)
Тітов Є. Б. - Міжнародно-правові механізми боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження у Європі (2014)
Ткаченко Ю. В. - Конституційні засади регулювання права власності в Україні (2014)
Чижмарь Ю. В. - Правова природа національного трудового права (2014)
Чумак В. В. - Організаційне та правове забезпечення функціонування поліції Латвійської Республіки (2014)
Шевченко Л. О. - Особливості віктимності неповнолітніх, Оберемко Ю. О. (2014)
Шершун С. М. - Види оціночної діяльності в галузі охорони довкілля та їх правова класифікація (2014)
Шпенов Д. Ю. - Поняття суддівського самоврядування як однієї з основних форм управління службою суддів в Україні (2014)
Александровська В. М. - Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології (2012)
Балецька Л. М. - Формування атрибуції успіху студента в контексті відповідальності (2012)
Бандура Ю. Б. - Професійна компетентність викладача іноземної мови вищих військових навчальних закладів як об’єкт психолого-педагогічного аналізу (2012)
Білюк С. П. - Роль зацікавленості та рухливих ігор у формуванні первинних навичок техніки тенісу та відчуття м’яча у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Бобришева Н. М. - Використання Інтернет-ресурсів у формуванні комунікативної компетенції студентів морських спеціальностей (2012)
Будас А. П. - Лекційне заняття у системі правової підготовки студентів економічних спеціальностей (2012)
Василенко Т. П. - Проблематичність визначення структури англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі (2012)
Вербець В. В. - Соціально-педагогічний моніторинг якості освіти: проблеми та перспективи (2012)
Войцеховська О. В. - Особливості роботи з корекції когнітивного розвитку молодших школярів (2012)
Волошина В. О. - Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив вивчення проблематики (2012)
Волошинська Л. В. - Ставлення до здоров’я студентів з різними захисними механізмами особистості (2012)
Галичанська А. В. - Особливості готовності підлітків та близьких дорослих до поведінки у конфлікті: стратегії й тактики у міжпоколінному порівнянні (2012)
Гандзілевська Г. Б. - Застосування психодраматичних прийомів для оптимізації дитячої обдарованості (2012)
Гапонова В. М - Вимоги до викладача ВНЗ у процесі підготовки майбутніх перекладачів-прикордонників до професійної діяльності, Берестецька Н. В. (2012)
Глухова О. Г. - Проблема ідеального образу в сучасній методології наукового пізнання (2012)
Гордєєва О. - Психолого-педагогічні чинники навчальної взаємодії балетмейстера й учня (2012)
Гудима Ю. П. - Пам’ятки для формування у майбутніх учителів англійської мови навчально-стратегічної компетентності в діалогічному мовленні (2012)
Давидов П. Г. - Креативний стиль мислення в структурі когнітивного розвитку особистості (2012)
Євдокімова О. О. - Вплив програми психологічної підтримки на показники особистісно-професійного розвитку курсантів університету ОВС (2012)
Зеленська В. Ю. - Проблема психічного захисту в психології (2012)
Клевець Л. Н. - Адаптаційні фактори в ґенезі психосоматичних розладів (методологічний аспект дослідження) (2012)
Климишин О. І. - Християнсько-орієнтована герменевтика як метод пізнання і конструювання духовного досвіду особистості (2012)
Ковальчук І. В. - Спілкування як один з основних чинників становлення іншомовної комунікативної культури особистості (2012)
Колтунович Т. А. - Перфекціонізм як чинник професійного вигорання вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Корнівська М. М. - Комплекс методик для дослідження політичної свідомості студентської молоді (2012)
Костюченко О. М. - Використання гіпнозу та НЛП у рекламі (2012)
Кулеша Н. П. - Психологічна адаптації студентів i курсу навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Майстренко Т. М. - Особливості надання ціннісної підтримки студентам залежно від рівня ціннісної регуляції навчальної діяльності (2012)
Матласевич О. В. - Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значущих проблем (2012)
Matczak Е. - Jaka powinna być dobra szkoła? Оczekiwania rodziców uczniów szkół podstawowych, Kozłowski W. (2012)
Міхневич Г. О. - Мусульманські школи в системі полікультурної освіти франції (2012)
Мрака Н. М. - Розвиток творчої уяви студентської молоді в особистісно-мотиваційному аспекті (2012)
Назаренко Н. С. - Формування комунікативної компетенції майбутніх перекладачів-прикордонників засобами навчально-мовленнєвих ситуацій (2012)
Несин Ю. М. - Лінгвометодичні характеристики англомовних військових брифінгів (2012)
Огороднік І. С. - Проблема релігійного досвіду у сучасній психології (2012)
Плиска Ю. С. - Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі (2012)
Продан О. О. - Теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень поняття "структури самопізнання особистості" (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського