Біскуп В. С. - Інституційні та особистісні виміри кар’єрної ексклюзії (2014)
Цимбалюк Н. М. - Проблеми і протиріччя формування ринку праці культурно-мистецької сфери (2014)
Owczarzak J. - Collaborating with Ukrainian NGOs: through Researching and Training to Develop Effective, Evidence-Based HIV Prevention Programs for Drug Users, Phillips S., Filippova O. (2014)
Плахова О. М. - Корпоративне волонтерство як прояв соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Косуля І. Ю. - Краудсорсинг та краудфандинг: нові поняття чи нові феномени? (2014)
Живілова М. С. - Місто як простір життя (за матеріалами біографічних інтерв’ю мешканців Галичини) (2014)
Козлова І. В. - Туристичні практики як інструмент зміни соціального простору сучасного українського міста: типологія та особливості (приклад м. Львова) (2014)
Любчук В. В. - Позакультові практики сучасних християнських церков як інструмент взаємодії Церкви і суспільства (2014)
Марченко А. М. - Паломництво хасидів в Україні: соціологічні рефлексії щодо міжкультурного сприйняття спільнот (2014)
Подольська Є. А. - Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції, Подольська Т. В. (2014)
Бєлова Л. О. - Культурне розмаїття чи уніфікація культур: що обере людство?, Алфьорова О. С. (2014)
Михайлева Е. Г. - Диверсификация университетов: мировая практика и отечественный опыт (2014)
Хижняк Л. М. - Замысел бизнес-образования и проблемы его реализации на различных этапах развития предпринимательства в Украине (2014)
Середа В. В. - Роль української освітньої системи у процесі культурної адаптації іноземних школярів (учнів) і студентів, Матійчук І. М. (2014)
Калашникова А. А. - Институт высшего художественного образования в Украине: особенности, проблемы, перспективы (2014)
Kizilov O. - Academic Mobility of Ukrainian Students: Intentions, Involvement and Obstacles, Rapoport A., Kizilova K. (2014)
Щудло С. А. - Феномени громадянської ідентичності у контексті еміграційних прагнень сучасних студентів: порівняльний аналіз студентства східного та західного регіонів України, Сокурянська Л. Г., Остроухова Г. С. (2014)
Рущенко И. П. - Исследование зависимостей в студенческой среде: опыт кроссуниверситетского измерения (Харьков, Луганск, Санкт-Петербург), Кононов И. Ф., Сердюк А. А., Бєлоусов К. Ю. (2014)
Кислова О. Н. - "Дополненная реальность" сквозь призму интернет-практик современного студенчества (2014)
Пташник-Середюк О. І. - Регіональні особливості релігійної ідентифікації студентської молоді (2014)
Титул, зміст (2015)
Никифоров А. Є. - Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень (2015)
Іващенко М. В. - Економічні наслідки "відкату" як форми рентоорієнтованої поведінки, Шкодіна І. В., Карпова І. В. (2015)
Васильчук І. П. - Теоретико-методологічні засади й еволюція концепції соціально відповідального інвестування (2015)
Герасименко Ю. С. - Сутність поняття "інститут" в аграрній сфері (2015)
Помінова І. І. - Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку (2015)
Архірейська Н. В. - Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України, Панасейко І. М. (2015)
Власюк Т. О. - Зовнішньоторговельні загрози як чинники стимулювання розвитку внутрішнього ринку (2015)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання впливу митних ризиків на діяльність машинобудівних підприємств, Тодощук А. В. (2015)
Шкарлет С. М. - Трансформація національної економічної системи з когнітивно-інформаційними якостями: ендогенний та екзогенний ресурси, Холявко Н. І. (2015)
Кулик В. В. - Децентралізація і фіскальна консолідація в управлінні процесами відтворення сектора нефінансових корпорацій (2015)
Romanchuk S. V. - Increasing the Ecological and Economic Efficiency of Waste Recycling: State Incentives and Barriers (2015)
Бубенко О. П. - Особливості базових моделей управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві та завдання їх вибору (2015)
Петренко К. В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності депресивних регіонів в умовах глобалізації економіки (2015)
Прушківська Е. В. - Аналіз диверсифікації галузевої структури економіки регіону в докризовий та посткризовий періоди, Куценко В. І. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Нерівномірність регіонального розвитку як чинник формування туристичних потоків в Україні (2015)
Благун І. С. - Валоризація регіонального туристичного простору, Гонак І. М. (2015)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2015)
Голуб Р. Р. - Теоретико-методологічний аналіз монетарного підходу до моделювання валютного курсу (2015)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств, Лесик Л. І., Висоцький А. Л. (2015)
Примостка А. О. - Агентно-орієнтоване моделювання фондового ринку (2015)
Косенко О. П. - Визначення рівня морального зносу при проведенні технологічного аудиту інтелектуальних технологій (2015)
Клебанова Т. С. - Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства житлово-комунального господарства за допомогою адаптивних моделей, Рудаченко О. О. (2015)
Чернецкая Ю. А. - К проблеме управления рентабельностью собственного капитала предприятия на основе целевых показателей (2015)
Сагайдак М. П. - Економіко-математична модель управління підсистемою "Персонал" у системі внутрішнього маркетингу підприємства (2015)
Юзевич В. М. - Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства, Клювак О. В. (2015)
Малярець Л. М. - Аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства для її стратегічного контролінгу, Моргун Г. В. (2015)
Пуліна Т. В. - Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості (2015)
Субота М. В. - Об’єднані стратегічні альтернативи розвитку олійно-жирових підприємств України (2015)
Шелудько Р. М. - Характеристика енергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області, Синиця О. С. (2015)
Східницька Г. В. - Пріоритетні напрями покращення існуючого стану сільськогосподарських підприємств Львівщини (2015)
Кошельник В. М. - Стратегія економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті активізації виробничої діяльності (2015)
Найда І. С. - Органічне землеробство як пріоритетний напрям соціоекономічного розвитку сільського господарства України, Запша Г. М. (2015)
Барна М. Ю. - Аналіз соціально-економічної складової системи внутрішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації (2015)
Чепурда Л. М. - Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (Частина І) (2015)
Власова Н. О. - Типізація політики формування оборотних активів та їх ефективність на підприємствах роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2015)
Столярчук Г. В. - Комплексування показників витрат за бізнес-процесами товароруху підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Пашкевич М. С. - Порівняння ланцюга поставок виробничого та сервісного підприємства (2015)
Зима О. Г. - Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму, Голуб М. О. (2015)
Волынец Т. Г. - Определение потребительских предпочтений при формировании структуры туристического продукта (2015)
Каткова Н. В. - Методические и практические аспекты определения интегрального показателя уровня экономической устойчивости промышленных предприятий, Матушевская Е. А. (2015)
Саух І. В. - Фінансовий потенціал підприємства: принципи та особливості його формування (2015)
Халіна О. В. - Ключові аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Гаврильченко О. В. - Теоретичні та практичні аспекти підготовки плану досудової і судової санації підприємства-боржника (2015)
Цибулько Д. І. - Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння, Фартушняк О. В. (2015)
Король К. В. - Центри відповідальності: поняття та підходи до визначення суб’єктів відповідальності (2015)
Підхомний О. М. - Класифікація чинників фінансової безпеки України: теоретичний і практичний аспекти (2015)
Шварц О. В. - Ліквідність банківської системи України в умовах економічної кризи (2015)
Череватенко В. А. - Кредитна політика українських банків та скорингові технології: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Д’яконова І. І. - Дослідження оцінки рівня фінансової стабільності як складового елементу механізму державного регулювання банківської системи, Мордань Є. Ю. (2015)
Алілуйко М. С. - Теоретичні аспекти оцінювання ефективності антикризового управління банківськими ресурсами (2015)
Бондаренко О. С. - Вплив логістизації економіки на управління фінансовими потоками промислових підприємств (2015)
Олійник О. О. - Оцінка ролі фінансових ринків у фінансуванні підприємств аграрного сектора економіки України, Адаменко В. В. (2015)
Стрілець В. Ю. - Вплив податкової реформи на ефективність функціонування бюджетної системи України (2015)
Любенко А. М. - Актуальні питання стандартизації фінансового контролю (2015)
Замула О. В. - Оптимізація втрат в управлінні інформаційними витратами переробного підприємства (2015)
Одарченко А. М. - Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні, Сподар К. В. (2015)
Кузьмін О. Є. - Взаємозв’язок понять "мотивація" та "мотивування" у системі мотивування персоналу підприємств, Бодарецька О. М. (2015)
Гросул В. А. - Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі, Афанасьєва М. В. (2015)
Преображенська О. С. - Організація управління фінансово-економічною безпекою як фактор удосконалення якості корпоративного управління (2015)
Дерев'янко О. Г. - Організаційні профілі системи репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України (2015)
Гончарова С. Ю. - Формування моделі управління сталим розвитком підприємства (організації), Гончаров А. Б., Аграмакова Н. В. (2015)
Науменко М. О. - Удосконалення стратегічного управління організацією, Морозова Л. В. (2015)
Кудирко О. В. - Соціальна відповідальність – сучасний тренд у поведінці споживачів (2015)
Іщенко А. В. - Маркетинговий компонент національних систем підтримки експортерів (2015)
Третьяк О. П. - Маркетингові аспекти просування інноваційної продукції на ринок (2015)
Зюкова І. О. - Моделювання маркетингових засобів стратегічного управління підприємством, Зюкова А. О. (2015)
Рецензія на монографію Стрижиченка К. А. (2015)
Содержание (2013)
Соколова Г. - Рынок труда в Республике Беларусь: социальные проблемы занятости, Таранова Е. (2013)
Бабосов Е. - Особенности и многообразие идентичностей в современной Беларуси (2013)
Лашук И. - Культура современного общества: методологические и методические аспекты социологического изучения (2013)
Абушенко В. - Постсоветская социология: мультипарадигмальность и "тоска” по теоретическому синтезу (2013)
Балич Н. - Социальные практики и их роль в современном обществе (2013)
Барановский Н. - Социально-правовая система предупреждения преступности: концептуальные основания закона (2013)
Малюк А. - Неолиберальная трансформация послевоенной модели капиталистического развития как составная часть долговременной исторической конъюнктуры периода структурного кризиса капитализма (2013)
Шульга А. - Предварительные замечания к реинтерпретации понятия "символический универсум” (2013)
Резник А. - Обусловленность гражданских практик в Украине как отражение социально-экономического развития общества (2013)
Бабосова Е. - Включенность молодежи в образовательные и социально-политические процессы как фактор инновационного развития белорусского общества (2013)
Артюхин М. - Белорусская наука и социальное положение научного работника в оценках молодых ученых (2013)
Хамутовская С. - Политико-идеологические предпочтения населения Республики Беларусь: социологический анализ (2013)
Шавель С. - Концептуализация понятия социальной сферы в социологии (2013)
Нагорный Б. - Проблемы эмпирического изучения преступности (заметки с XII Международной научно-практической конференции по проблемам социологии преступности, Луганск, 2013) (2013)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2013 году (2013)
Банников Ю. Г. - Юбилей первого в Украине Государственного института по проектированию предприятий черной металлургии (2008)
Павленко А. А. - Комплексный подход к энергосбережению и защите окружающей среды на примере реконструкции ОАО "Алчевский меткомбинат", Паламарчук Н. И., Шаповалова Н. Г., Давыденко П. Д., Ваганов Ю. А., Арих В. С., Моцарь Н. В. (2008)
Числов В. И. - Природоохранные аспекты работы систем водоснабжения металлургических производств, Лобанов В. И., Логвинов И. П., Овчаренко В. М. (2008)
Давыденко П. Д. - Современные проектные решения по реконструкции доменных печей с мероприятиями по охране окружающей среды, Бондарева Т. И., Логвиненко С. И. (2008)
Косовец А. А. - Некоторые вопросы состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории Украины, Колесник И. А. (2008)
Горлицкий Б. А. - Проблема экологической безопасности портовых и других акваторий Украины, Лебедев С. Ю., Губина В. Г. (2008)
Нотич А. Г. - Про вплив заміни природного газу альтернативними видами палива на викиди шкідливих речовин в атмосферу підприємствами ГМК, Каневський О. Л., Хребтова Л. І. (2008)
Пирогов А. Ю. - Эффективное решение вопросов экологии и энергосбережения при реконструкции газоотводящих трактов конвертеров ОАО НТМК, Мантула В. Д., Рыжавский А. З., Кривоносов А. И., Каненко Г. М. (2008)
Пирогов А. Ю. - Передвижная установка по обезвреживанию непригодных к использованию средств защиты растений, Стасевский С. Л., Рыжавский А. З., Сорока В. А., Ровенский А. И., Андрусенко М. И. (2008)
Варнавская И. В. - Анализ условий образования и состава сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2008)
Гринь Г. И. - Рациональная технология утилизации растворов концентрированной нитратной кислоты, содержащих оксиды азота и соединения йода, Кузнецов П. В., Казаков В. В., Созонтов В. И., Кучер К. А. (2008)
Бутенко А. Г. - Аппарат сбора и очистки загрязненных газов в замкнутой системе, Осипенко Е. В., Смык С. Ю. (2008)
Сталинский Д. В. - Методика определения снижения энергоемкости проката при внедрении непрерывной разливки стали, Литвиненко В. Г., Андреева Т. А., Грецкая Г. Н. (2008)
Коваленко А. М. - Проблемы и перспективы комплексной утилизации твердых бытовых отходов на региональном уровне* (2008)
Иващенко Т. Г. - Эколого-гигиенические аспекты использования в производстве клинкера железосодержащих металлургических отходов, Филин В. Н., Шевченко А. А. (2008)
Куцин В. С. - Утилизация пылевидных отходов фракционирования ферросплавов на ОАО "Никопольский завод ферросплавов", Лапин Е. В., Неведомский В. А., Ольшанский В. И. (2008)
Високі технології як передумова наукових і технологічних проривів (інтерв’ю з академіком НАН України В. В. Петровим) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (14 січня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (28 січня 2015 р.) (2015)
Наумовець А. Г. - Стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 січня 2015 р.) (2015)
Кухар В. П. - Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 р.) (2015)
Вовк М. В. - Біоактивні гетероциклічні системи (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 р.) (2015)
Смолій В. А. - Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку, Боряк Г. В. (2015)
Савіцький Д. П. - Фізико-хімічні аспекти отримання паливних дисперсних систем на основі природного вугілля та рідких органічних відходів, Макаров А. С., Садовський Д. Ю. (2015)
Литвин М. Р. - Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України 27 листопада 2014 року) (2015)
Никитин Ю. А. - Модели инновационного развития и трансфера технологических инноваций научных организаций, Рукас-Пасичнюк В. Г. (2015)
Симоненко Т. В. - Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) (2015)
Онопрієнко В. І. - Рід Патонів: історія, генеалогія, видатні представники (рецензія на книгу "Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи") (2015)
Кириллов С. А. - Наш Демьяныч (к 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины В. Д. Присяжного) (2015)
Таньшина А. В. - Харьков. 45-й. Атомный проект СССР — Лаборатория № 1 (2015)
Сергієнко І. В. - Його наука – надійність (до 80-річчя академіка НАН України І. М. Коваленка) (2015)
70-річчя академіка НАН України Ю. І. Якименка (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Макари (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Шимановського (2015)
Вихідні дані (2015)
Прибиткова І. - Презентація міста в просторово-часовій парадигмі (2013)
Малиш Л. - Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді (2013)
Гоч Р. - Чинники довіри: концептуалізації та гіпотези (2013)
Немировський В. - Перехід від антиутопії до утопії в контексті модернізаційних процесів у Росії (на матеріалах соціологічних досліджень у Красноярському краї) (2013)
Отрешко Н. - Ідеологія соціальної політики сучасних держав (2013)
Єлейко М. - Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття (2013)
Подшивалкіна В. - У пошуках метазасад сучасної соціології, або Стосовно праксіологічного потенціалу української соціології, Бірюкова М. (2013)
Епштейн А. Д. - Єврейські літні табори для старшокласників і формування багатоскладової національно-конфесіонально-громадянської ідентичності молоді в сучасній Україні (2013)
Жулєньова О. - Культурні універсалії, інваріантість та еквівалентність: їхня роль у реалізації крос-національних досліджень (2013)
Большов Є. - Вимірювання кількості покусів собаками в кількісних опитуваннях: вплив контексту і телескопічний ефект, Пирогова Д., Мирошниченко А., Марцінків А. (2013)
Дембіцький С. - Роздільний аналіз підгруп у метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2013)
Резнік В. - Теоретико-методологічні семінари в Інституті соціології НАН України (2013)
Суїменко Є. - Неходженими стежинами (2013)
Вітаємо Миколу Олександровича Шульгу з ювілеєм! (2013)
Куценко О. - Тетяна Іванівна Заславська (1927–2013). Соціолог, який змінив світ (2013)
Бабенко С. - Відчуття широкого обрію (2013)
Ботштейн В. А. - Снижение энергоемкости продукции – один из инновационных приоритетов развития горно-металлургического комплекса Украины, Каневский А. Л., Нотыч А. Г. (2008)
Касимов А. М. - Новая технология обезвреживания некондиционных и запрещенных средств защиты растений, Варнавская И. В. (2008)
Швец М. Н. - Эффективные системы улавливания и очистки технологических газов и неорганизованных выбросов современных интенсивных электросталеплавильных печей, Пирогов А. Ю. (2008)
Ковалев А. Е. - Разработка специального оборудования для отделения и обезвоживания металлической стружки, Тихонцов А. М. (2008)
Пирогов А. Ю. - Укрытие конвертера новой конструкции – эффективный путь снижения выбросов в атмосферу, Братова Т. П., Гонтарев А. С., Сорока В. А., Бережной И. С. (2008)
Эпштейн С. И. - Влияние комплексообразования в системах оборотного водоснабжения на рост гипсовых отложений, Кондратенко А. И., Музыкина З. С. (2008)
Борисов Б. М. - Исследование устойчивости процесса очистки воды в угольно-гранодиоритных фильтрах (2008)
Хоботова Э. Б. - Исследование накопления тяжелых металлов в почвах и растительности, Скляренко Е. Н., Уханева М. И. (2008)
Гринь Г. И. - Технологическая схема ректификации йодсодержащих растворов нитратной кислоты и оксидов азота, Кузнецов П. В., Казаков В. В., Созонтов В. И., Кучер К. А. (2008)
Кухта В. П. - Направления работ по энергосбережению на металлургических предприятиях Украины, Лесовой В. В., Пономаренко И. Т., Козлов А. С. (2008)
Мазур В. Л. - Тепло- и энергосбережение в металлургии: задачи, решения, перспективы, Рябов А. И., Мазур В. В. (2008)
Канский А. Б. - К вопросу о подготовке к утилизации замасленной окалины прокатных станов, Пирогов А. Ю., Куклич В. И. (2008)
Лунева О. В. - Термодинамические и массовые характеристики высокотемпературного пиролиза твердых бытовых отходов, Вархалев Ю. П. (2008)
Путноки А. Ю. - О природоохранной деятельности комбината ОАО "Запорожсталь", Силин Н. М. (2008)
Сталинский Д. В. - Методология инвентаризации выбросов загрязняющих веществ на металлургическом предприятии с использованием факторов эмиссии на примере ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мантула В. Д., Максименко Л. Г., Головецкая Е. Н., Нестеренко Л. А. (2008)
Гриник Г. Г. - Експозиційно-орографічні моделі оптимально-продуктивних місцеположень деревостанів бука лісового в Українських Карпатах (2012)
Сопушинський І. М. - Біоекологічні та біометричні особливості ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) із хвилясто-завилькуватою деревиною (2012)
Бойко О. Л. - Сучасний розподіл 137Cs у ґрунтах вологих сугрудів і суборів лісів Українського Полісся (2012)
Геник Я. В. - Природність компонентів лісу як показник рівня його трансформованості, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2012)
Гриб В. М. - Тривалість впливу підготовки лісокультурної площі на ріст і розвиток штучних насаджень (2012)
Попович С. Ю. - Основні напрями змін лісової рослинності біосферного резервату "Шацький", Сотник Л. П. (2012)
Лукащук Г. Б. - Динаміка ценопопуляцій рослин на зрубах Ґорґан (2012)
Кендзьора Н. З. - Морфофізіологічні особливості накопичення фітомаси деревами клена гостролистого в лісових культурах Львівського Розточчя, Заїка В. К. (2012)
Тринько Р. І. - Туризм як фактор соціально-економічного відродження, Григор'єва Я. В. (2012)
Новак У. П. - Сучасні тенденції екологічного оподаткування в Україні, Колінько Н. І. (2012)
Козій І. В. - Встановлення загальної економічної вартості ресурсів і функцій лісу (2012)
Мокрий В. І. - Технології формування бази даних для управління екологічною безпекою природоохоронних об'єктів західного полісся (2012)
Myastkivskyy V. F. - An important step in the fight against continuous biodiversity loss (2012)
Полив'яна Г. В. - Характеристика лісового покриву Старосамбірського району Львівської області (2012)
Ляшеник А. В. - Аспіраційна система з регульованими витратами повітря, Дадак Ю. Р., Самко Я. Є. (2012)
Куліченко А. Я. - Переміщення щіткового інструмента під час оброблення внутрішньої поверхні труб малого діаметра, Джус В. С., Гончар І. М. (2012)
Гобела В. М. - Видалення пнів із попереднім їх розколюванням, Гобела О. В. (2012)
Кобищан А. Д. - Шляхи удосконалення методів вибілювання лляних тканин (2012)
Корендій В. М. - Динаміка складного руху лопатей вітроустановки (2012)
Собко Н. М. - Дослідження основних показників роботи лісозаготівельної техніки в гірських умовах (2012)
Паснак І. В. - Експериментальне дослідження тривалості доїзду багатофункціонального пожежного причепа до місця виникнення пожежі (2012)
Приймак В. І. - Ранжирування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення, Голубник О. Р. (2012)
Васильців Т. Г. - Теоретико-методичні та прикладні аспекти забезпечення життєздатності підприємства, Литвинчук А. А. (2012)
Мельник О. Г. - Процес планування товарних запасів на підприємствах, Нагірна М. Я. (2012)
Колодійчук А. В. - Біхевіористські теорії розвитку промисловості (2012)
Бавико О. Є. - Трансформація регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки (2012)
Башнянин Г. І. - Політика управління необоротними активами малих і середніх підприємств, Завійська О. І., Дунас О. І., Коропецька Т. О., Шпаргало Г. Є. (2012)
Бочарова М. О. - Удосконалення методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Пономаренко Т. І. (2012)
Вірт М. Я. - Організаційно-економічні особливості функціонування фінансів акціонерних товариств у сучасних умовах господарювання, Руда Г. М. (2012)
Власюк Н. І. - Основні напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Горбова Х. В. - Методи оцінювання економічної ефективності концесійного проекту нафтогазових компаній (2012)
Городня Т. А. - Підходи до діагностики фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах, Тезбір Р. В. (2012)
Городня Т. А. - Теоретичні засади діагностики діяльності виробничого підприємства, Чорняк Л. Р. (2012)
Данилович М. П. - Організаційно-функціональні аспекти формування регіональних інноваційних структур (2012)
Добрянська М. В. - Інновації в управлінській діяльності промислових підприємств львівської області в умовах перехідної економіки: проблеми та перспективи впровадження (2012)
Драбовський А. Г. - Деформація кооперативних систем у командно-адміністративній системі (2012)
Дуда С. Т. - Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "капітал підприємства", Павук Т. І. (2012)
Карпінський Б. А. - Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави (2012)
Качмарик Я. Д. - Удосконалення і методичні підходи до управління прибутком на підприємстві, Підлужна О. В. (2012)
Корягін М. В. - Звітність про оцінку ринкової вартості підприємства (2012)
Кузьминчук Н. В. - Регулювання фінансово-бюджетних відносин через призму найпоширеніших економічних теорій (2012)
Кушнірчук Ю. М. - Еволюційний шлях розвитку податкової системи України (2012)
Лукановська І. Р. - Розвиток інноваційності у секторі малого банківництва України (2012)
Міценко Н. Г. - Ефективність і результативність діяльності торговельного підприємства: оцінка та планування, Міщук І. П. (2012)
Маслак О. О. - Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств, Дорошкевич К. О., Вороновська М. М. (2012)
Москаль Н. В. - Організація аудиту кризових підприємств торгівлі (2012)
Носов О. Ю. - Розвиток державного регулювання грошової системи України (2012)
Піхняк Т. А. - Вибір оптимальної системи оподаткування - запорука розвитку малого підприємництва (2012)
Папка О. С. - Механізм функціонування системи фінансової безпеки страхових компаній (2012)
Пшик О. О. -Ковальська - Чинники впливу на планування зовнішньоекономічної діяльності, Передало Х. С. (2012)
Саталкіна Л. О. - Проблеми реалізації інноваційних процесів в Україні та шляхи їх подолання, Лакіза В. В. (2012)
Скибінська З. М. - Пральня самообслуговування: оцінка можливості започаткування власної справи у Львові, Скибінський О. С. (2012)
Столяренко О. О. - Аналіз етапів процесу стратегічного управління економічною безпекою підприємства (2012)
Юрченко О. Б. - Механізм формування доходів бюджету територіальних підрозділів Пенсійного Фонду України та їх облік (2012)
Цюпко І. В. - Конкурентні переваги туристичного підприємства - запорука забезпечення економічної безпеки країни, Вітер О. М. (2012)
Кіндрат Р. Я. - Економічна ефективність нормування витрати сировини у виробництві паркетних виробів, Ференц О. Б., Ференц О. О., Рибіцкий П. М., Лукянова Н. Г., Клішова В. С. (2012)
Гладій Г. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів на основі методу системної динаміки (2012)
Заярна Н. М. - Удосконалення та розвиток інформаційно-технологічного середовища споживчої кооперації України, Цибульський А. А. (2012)
Парненко В. С. - Аналіз структури та юзабіліті сайтів технічних вищих навчальних закладів (2012)
Ребот Д. П. - Динаміка та математична модель руху сипкого середовища під час його вібросепарації (2012)
Ткаченко П. Р. - До побудови інформаційно-аналітичної системи оцінювання персоналу банку за підсумками роботи (2012)
Башнянин Г. І. - Основні проблеми функціонування ринку освітніх послуг, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Бабійчук Т. П., Дунас О. І. (2012)
Досяк О. І. - Форумно-потокова технологія організації навчального процесу студентів (2012)
Сардак О. В. - Формування лояльності в системі управління персонал-маркетингом підприємств (2012)
Козак П. З. - Зарубіжний досвід управління персоналом у контексті успішної професійної адаптації працівників (2012)
До відома авторів статей (2012)
Двейрин А. З. - Обоснование и апробация методики определения податливости крепежных элементов в соединениях композитных деталей (2014)
Кравченко И. Ф. - Формирование конструктивного и параметрического облика форсажной камеры. Определение параметров затурбинного диффузора (2014)
Тихий В. Г. - Перспективная теплозащитная конструкция возвращаемых космических аппаратов с металлическим силовым элементом, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А. (2014)
Казаченко А. Л. - Численный подход к расчету динамической неустойчивости параболических обтекателей ракетоносителей, Аврамов К. В., Чернобрывко М. В., Батутина Т. Я. (2014)
Капитанова Л. В. - Влияние формы крыла в плане на параметры разбега самолета транспортной категории при взлете (2014)
Кривохатько І. С. - Критерії подібності вихрових систем літальних апаратів схеми "тандем", Сухов В. В. (2014)
Бетин А. В. - Определение потребного количества полетов свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов и сроков проведения летных исследований, Бетин Д. А., Шакури А. (2014)
Кондратьев А. В. - Методология информационной поддержки прогнозирования уровня физико-механических характеристик композитных заполнителей (2014)
Крашаница Ю. А. - Метод граничных интегральных уравнений в начально-краевых задачах аэрогидродинамики, Peng Y., Hoshmandi A., Ngo M. Tuan, Shalal F. A. (2014)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние клеевого соединения пластин разной ширины. Аналитическое решение, Танчик Е. В. (2014)
Соловьев А. И. - Краевые задачи теории упругости для ортотропной полуплоскости, ослабленной эллиптическим отверстием (2014)
Третьяков А. С. - Амплитуда остаточной деформации при циклическом нагружении в условиях неоднородного поля напряжений. Сообщение 2. Усталостные испытания образцов из сплава Д16АТ с концентратором напряжения в виде отверстия (2014)
Шевяков Ю. І. - Математична модель визначення оптимальних кількості, плану розподілу й маршрутів руху виїзних метрологічних груп (2014)
Соколова Г. - Ринок праці в Республіці Білорусь: соціальні проблеми зайнятості, Таранова О. (2013)
Бабосов Є. - Особливості та багатоманіття ідентичностей в сучасній Білорусі (2013)
Лашук І. - Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення (2013)
Абушенко В. - Пострадянська соціологія: мультипарадигмальність і "туга” за теоретичним синтезом (2013)
Баліч Н. - Соціальні практики та їхня роль у сучасному суспільстві (2013)
Барановський М. - Соціально-правова система запобігання злочинності: концептуальні засади закону (2013)
Малюк А. - Неоліберальна трансформація повоєнної моделі капіталістичного розвитку як складова довгострокової історичної кон’юнктури періоду структурної кризи капіталізму (2013)
Шульга О. - Попередні зауваження щодо реінтерпретації поняття "символічний універсум” (2013)
Резнік О. - Зумовленість громадянських практик в Україні як віддзеркалення соціально-економічного розвитку суспільства (2013)
Бабосова К. - Включеність молоді в освітні та соціально-політичні процеси як чинник інноваційного розвитку білоруського суспільства (2013)
Артюхін М. - Білоруська наука і соціальний стан науковця в оцінках молодих учених (2013)
Хамутовська С. - Політико-ідеологічні преференції населення Республіки Білорусь: соціологічний аналіз (2013)
Шавель С. - Концептуалізація поняття соціальної сфери в соціології (2013)
Нагорний Б. - Проблеми емпіричного вивчення злочинності (нотатки з XII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем соціології злочинності, Луганськ, 2013) (2013)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2013 року (2013)
Заїка В. К. - Морфофізіологічні особливості дерев сосни звичайної в борах Малого Полісся, Руденко А. В. (2012)
Мазепа В. Г. - Продуктивність і стан відтворених природним насінним шляхом деревостанів у грабово-соснових судібровах Львівського Розточчя, Криницька О. Г. (2012)
Гриник Г. Г. - Експозиційно-орографічні моделі місцеположень оптимально-продуктивних деревостанів ялини європейської в Українських Карпатах (2012)
Лесів М. Ю. - Побудова карти лісів України за даними глобальних цифрових карт земельного покриву, Щепащенко Д. Г., Швіденко А. З., Бунь Р. А. (2012)
Павліщук О. П. - Теоретико-методологічні засади економічної оцінки вуглецедепонувальної функції лісів на основі рентного підходу, Розвод С. В. (2012)
Пушкарьова-Безділь Т. М. - Результати вирощування суниці садової - Fragaria ananassa Duh. із застосуванням продуктів вермикультури, Сеник Ю. А., Кудла В. Й., Нікітіна О. В. (2012)
Гурла У. Р. - Меліоративні функції протомеліорантів у меліорації антропогенних ґрунтів, Шукель І. В., Оліферчук В. П. (2012)
Івченко А. І. - Таксономічний склад голонасінних дендропарку Львівської клінічної інфекційної лікарні, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Мельник А. С., Коляда Л. Б. (2012)
Корнілова Н. А. - Вплив витяжок деревних, чагарникових і трав'яних рослин на проростання насіння лікарських рослин (2012)
Базюк-Дубей І. В. - Порівняльний аналіз мікофлори українського розточчя з іншими мікофлорами України і Польського Розточчя (2012)
Римар М. В. - Екологічне підґрунтя організації господарських відносин, Боровик О. Н. (2012)
Дубовіч І. А. - Сучасні еколого-економічні проблеми транспортування небезпечних вантажів Львівською залізницею, Руда М. В. (2012)
Гулик Г. С. - Вдосконалення еколого- та економіко-правового регулювання лісокористування в Україні (2012)
Головко А. А. - Особливості планування як функції управління лісами та лісовим господарством, Січ М. В. (2012)
Шпак Г. М. - Організаційно-економічний механізм управління органічним землеробством в Україні (2012)
Запоточний М. М. - Вплив рекреаційних навантажень на водопроникливість лісових ґрунтів (2012)
Важинський Ф. А. - Основні напрями забезпечення розвитку сільських територій, Павник М. А. (2012)
Івануса А. В. - Особливості реалізації концепції сталого розвитку в туризмі (2012)
Польовська В. Т. - Формування позитивного іміджу лісових і деревообробних підприємств за допомогою екологічного маркетингу (2012)
Атаманюк В. М. - Розрахунок коефіцієнта гідравлічного опору під час руху теплового агента крізь стаціонарний шар подрібнених стебел соняшника, Кіндзера Д. П., Госовський Р. Р. (2012)
Гуліда Е. М. - Оцінювання пожежного ризику для споруд виробничого призначення, Мовчан І. О. (2012)
Озарків І. М. - Характерні особливості впливу режимних параметрів сушіння на коефіцієнт теплообміну, Козар В. С., Довга Н. Д., Кобринович М. С. (2012)
Теслюк В. М. - Модель підсистеми клімат-контролю для аналізу роботи інтелектуального будинку, Теслюк Т. В., Ляпандра А. С. (2012)
Арсиненко Н. О. - Перспективи використання вібротранспортерів (2012)
Лесик Х. Р. - Аналіз ексергетичної ефективності термосифонного сонячного колектора для умов помірного клімату (2012)
Башнянин Г. І. - Докапіталізація комерційного сектору банківської системи як чинник економічного зростання, Сидоренко В. А., Люлик М. Б. (2012)
Носов О. Ю. - Функції національного банку україни в умовах поглибленої трансформації економіки України (2012)
Лещук В. П. - Удосконалення управління фінансовим капіталом фінансово-промислової групи (2012)
Скрипко Т. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва за результатами чемпіонату ЄВРО-2012 (2012)
Бавико О. Є. - Основні напрями розвитку регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки (2012)
Воськало Н. М. - Внутрішній контроль власного капіталу підприємства в системі управління його діяльністю (2012)
Гончар М. Ф. - Особливості управління виробничим потенціалом промислового підприємства, Холявка Л. Ю. (2012)
Грабовський Р. С. - Конкурентоспроможність органічної продукції на продовольчому ринку України, Дудяк Р. П. (2012)
Драбовський А. Г. - Кооперативні системи: суть, принципи та особливості дослідження (2012)
Дуда С. Т. - Теоретичні аспекти аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання, Михайлик І. В. (2012)
Запоточний В. І. - Інвестиційна політика як основний етап банківського інвестиційного процесу (2012)
Колодійчук А. В. - Класифікації факторів інноваційного розвитку промисловості: традиційна, бар'єрна та за пріоритетністю (2012)
Копилюк Н. Ю. - Фінансово-економічні показники діяльності банків України в контексті реорганізаційних процедур (2012)
Корягін М. В. - Внутрішня звітність щодо ринкової вартості підприємства як основа прийняття управлінських рішень (2012)
Кульчицький М. І. - Аналіз капіталізації банківського сектору України у кризовий та посткризовий періоди, Кирилейза І. С. (2012)
Піхняк Т. А. - Проблеми кредитування малих підприємств в Україні та напрями їх вирішення (2012)
Раделицький Ю. О. - Асиметрія інформації на ринку фінансових послуг (2012)
Самець С. М. - Облікова політика щодо розрахунків підприємств і формування її елементів (2012)
Свіцка С. Б. - Фінансові ресурси підприємств та їх вплив на фінансову безпеку (2012)
Свидрук І. І. - Роль та значення законів теорії організації у виробничих системах (2012)
Семйон В. С. - Особливості складання та подання фінансової звітності: український та зарубіжний досвід, Варга К. Й. (2012)
Стричак Г. В. - Державний борг та проблеми його обслуговування, Сапарта І. І. (2012)
Топільницька Я. О. - Роль та значення інтелектуального чинника у розвитку вітчизняної економіки (2012)
Фурдичко Л. Є. - Суть і необхідність антикризового управління промисловими підприємствами в сучасних умовах, Жовтанецька Я. В. (2012)
Чік М. Ю. - Теоретичні засади формування системи обліку і контролю витрат на підприємствах лісового господарства (2012)
Москаль Н. В. - Методика аудиту кризових підприємств торгівлі (2012)
Двуліт З. П. - Взаємозв'язок зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування залізничного транспорту, Огородник І. М. (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання розпилювання колоди секторним способом на радіальні пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Максимів В. М. (2012)
Гліненко Л. К. - Розв'язання транспортної задачі з проміжними пунктами за допомогою надбудови Solver MS Excel, Яковенко Є. І. (2012)
Карабин О. О. - Диференціальні операції векторного поля, Чмир О. Ю. (2012)
Ящук В. І. - Інформаційні системи безпеки роздрібної торгівлі, Тучковська І. І. (2012)
Кузьминчук Н. В. - Модель динаміки розвитку життєзабезпечення населення регіону з огляду бюджетного фінансування (2012)
Андрійченко Г. І. - Удосконалення часткової методики визначення своєчасності маневру (2012)
Горкуненко А. Б. - Обґрунтування діагностичних і прогностичних ознак в інформаційних системах аналізу та прогнозування циклічних економічних процесів, Лупенко С. А. (2012)
Поліщук Г. В. - Програмно-апаратні засоби високопродуктивних обчислювальних систем для задач біометрії, Лупенко С. А., Луцків А. М. (2012)
Ткаченко П. Р. - EQUO - програма генератор формул для ефективної апроксимації залежностей однієї чи декількох змінних, Ткаченко О. Р., Поліщук У. В. (2012)
Паснак І. В. - Моделювання та вибір оптимального варіанта технологічного процесу гасіння пожеж класу а і в на промислових підприємствах (2012)
Башнянин Г. І. - Сучасна вища освіта: тенденції та перспективи розвитку, Свінцов О. М., Потинський М. Л., Бабійчук Т. П., Дунас О. І. (2012)
Майовець Є. Й. - Дослідження впливу інституційних чинників на формування ринку праці в Україні, Білик І. В. (2012)
Стричак Г. В. - Розвиток людського потенціалу - стратегічне завдання безпеки України, Лех Г. А., Франків О. Д. (2012)
Смочко В. Ю. - Якість життя - шанс чи вирок конкурентоспроможності регіону (2012)
До відома авторів статей (2012)
Поляков С. І. - До 85-річчя від дня народження професора Анатолія Михайловича Черненка, Шляхов О. Б. (2011)
Мирончук В. Д. - Дмитро Павлович Пойда – історик і наставник, Толстих І. В. (2011)
Ващенко В. В. - Primum Vivere – Primum Agere (до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Віталія Васильовича Підгаєцького), Дмитрієва В. А., Святець Ю. А., Топка Р. В. (2011)
Портнов А. В. - Між становим, конфесійним та етнічним підходами: вибір стратегії політики російської імперії щодо Правобережної України на початку ХІХ ст. (2011)
Яшин В. О. - Діяльність першого (Єлисаветградського) комітету з допомоги постраждалим євреям (1881–1882 рр.) (2011)
Долецький Е. В. - Злочинність у Таврійській губернії другої половини XIX ст. (аналіз даних кримінальної статистики) (2011)
Грищенко К. С. - Штрих до портрету підприємців Наддніпрянської України кінця ХІХ ст. (2011)
Остропольська М. В. - Михайло Павлик і Леся Українка: особливості культурно-інтелектуальних зв’язків (2011)
Гриженко Л. В. - Заселення Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ cт. як основний фактор посилення урбаністичних процесів у регіоні (2011)
Медяник В. Ю. - М. Ф. фон Дітмар: маловідомі сторінки життя та діяльності (2011)
Антипенко В. В. - Земська реформа на Правобережній Україні 1911 р. в політиці вищих органів влади Російської імперії (2011)
Хоречко А. М. - Участь дворян Катеринослава у діяльності Катеринославської архівної комісії (2011)
Городецький О. В. - Проведення та реалізація антирелігійної політики КП(б)У щодо польської національної меншини на Півдні України (1921–1928 рр.) (2011)
Бойко О. В. - "Нелегальні" методи протидії православної церкви антирелігійній політиці в Україні у 1920–1930-х рр. (2011)
Романець Н. Р. - Роль репресій у здійсненні хлібозаготівельної кампанії 1934 р.: до питання про причини голоду 1934–1935 рр. на Дніпропетровщині (2011)
Нікілєв О. Ф. - Сфера культурно-побутового обслуговування українського села у 1950-ті – середині 1960-х рр. у вимірі повсякденності (2011)
Год Н. В. - Еразм Роттердамський – "Вольтер XVI століття" (2011)
Земський Ю. С. - Внутрішні заходи в політиці Російської імперії та зовнішні чинники впливу як складники проімперських настроїв російської громадськості середини ХІХ ст. (2011)
Венгер Н. В. - Проблеми розробки та реалізації реформи ліквідації колоністського статусу в Російській імперії (1871): меноніти та влада у конфлікті (2011)
Бородіна О. Б. - Цілі і методи Російської імперії у справі встановлення дипломатичних відносин з Японією (2011)
Ходченко О. Є. - Адаптація менонітів у Північній Америці: трансформація ідентичності (1874–1923 рр.) (2011)
Мінаєва Т. В. - Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання (2011)
Грищенко О. Б. - До питання про основні причини перенесення столиці РСФРР з Петрограда до Москви у березні 1918 р. (2011)
Коломоєць О. Ю. - До питання про внутрішньопартійну боротьбу напередодні XV з’їзду ВКП(б) (2011)
Меметов В. С. - Новые тенденции в украино-российском интеллигентоведении, Данилов А. А. (2011)
Болебрух А. Г. - Специфика истории как науки (к постановке проблемы) (2011)
Святець Ю. А. - Фальсифікація та дезінформація в історичних джерелах (2011)
Грачевська Т. О. - Сюжети з історії Хмельниччини у науковій спадщині П. В. Феденка (2011)
Давидова А. М. - Від сімейного архіву до самостійного фонду: еволюція документального зібрання родини Лазаревських (2011)
Івлєва Я. А. - Класифікація архівних джерел з історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини ХІХ ст. (2011)
Руднев М. А. - Семантико-типологическое истолкование идеологии консерватизма в русской политико-философской мысли второй половины ХIХ – начала ХХI вв. (А. Д. Градовский – Н. А. Бердяев – А. Г. Дугин) (2011)
Тропіна А. А. - Джерела з історії політики коренізації в Кримській АСРР у фондах Державного архіву Російської Федерації (2011)
Бородін Є. І. - Матеріали науково-практичних конференцій з питань молодіжної політики як історичне джерело (90-ті роки ХХ століття) (2011)
Польовий М. А. - Перспективи нелінійного моделювання у вивченні процесів політичної історії (2011)
Тесленко Д. Л. - Ідеал науковості та стратегії інтерпретації пам’яток доби ранньої бронзи степів Східної Європи (2011)
Світленко С. І. - Плагіатні підробки й компіляції від докторанта І. А. Коляди (2011)
Кривий І. О. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій з історичних дисциплін, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2009 р. (2011)
Яковенко О. В. - Соціальна та світоглядна ролі давньоруських волхвів через їх образи у Повісті минулих літ (2012)
Світленко С. І. - Українське інтелектуальне середовище О. М. Лазаревського (2012)
Остропольська М. В. - М. Павлик та М. Драгоманов: до історії інтелектуальної співпраці (2012)
Кушлакова Н. М. - Південно-Російське товариство технологів: спроба зміни юридичного статусу (2012)
Хоречко А. М. - Соціально-історичний портрет предводителів дворянства Катеринославщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Гриженко Л. В. - Стан медичного обслуговування міського населення Катеринославщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Поплавський О. О. - Тема Донецько-Криворізької республіки як основа політичної концепції сучасних ідеологів федералізації України (2012)
Романець Н. Р. - Роль репресій у боротьбі з селянським опором в Україні (1927–1929 рр.) (2012)
Нікілєв О. Ф. - Житлово-комунальний стан українського села: реалії повсякденності 1950-х – середини 1960-х рр. (2012)
Микитчук Н. М. - Особливості взаємовідносин України й Туркменістану (2012)
Ходченко О. Є. - Тривалий шлях гутерітської комуни (від утворення до сьогодення) (2012)
Морозов О. В. - Система охорони митного кордону в Південно-Західних губерніях Російської імперії наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2012)
Бобылева С. И. - Теодор Рузвельт – один из конструкторов геополитики США (2012)
Берестень Ю. В. - Про підготовку менонітськими громадами Півдня Російської імперії гуманітарних програм та проектів на початку Першої світової війни (серпень 1914 – січень 1915 рр.), Левін О. Л. (2012)
Лавренко В. С. - Образи "вождів" у емігрантській мемуаристиці (2012)
Архірейський Д. В. - Процеси розробки і впровадження першого радянського митного тарифу 1922 р. (2012)
Коломоєць О. Ю. - Дискусії в РКП (б) початку 1920-х рр. і нова економічна політика (2012)
Моісеєнко С. О. - Взаємовідносини збройних сил та влади Німеччини в 1918–1933 рр. (2012)
Каковкіна О. М. - Економічний аспект українсько-болгарських відносин "доби соціалізму": джерелознавчі перспективи (2012)
Болебрух А. Г. - Нужна ли нам история? (2012)
Перетокін А. Г. - Матеріали галузевої преси в дослідженнях професора Володимира Крутікова (2012)
Чекушина Ю. Н. - Тема регионального инженерного предпринимательства в интерпретации профессора В. В. Крутикова и современных исследователей (2012)
Святець Ю. А. - Рівні наукової комунікації та властивості історичних джерел (2012)
Чирук С. В. - Метричні книги Старошведської лютеранської колонії XVІІІ – початку ХХ ст. як джерело історичної демографії (2012)
Долецький Е. В. - Рівень життя вчителя Таврійської губернії другої половини XIX ст. (2012)
Івлєва Я. А. - Статистичні документи з історії православних сектантів Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. (2012)
Стенько Ю. Г. - Проблеми еволюції української палеографії в історіографії ХІХ–ХХ ст. (2012)
Димніч О. Ю. - Суспільні проблеми радянських людей та місцева преса 1986 р. (результати пілотного контент-аналізу) (2012)
Ковальова І. Ф. - Катакомбні поховання північностепового Подніпров’я з олтарями (2012)
Харитонова О. В. - Торгівля гутним склом на українських землях ХVІІ–XVIII ст. (2012)
Шалобудов В. М. - Монети із закритих комплексів Новобогородицької фортеці: підстави нумізматичного передатування (2012)
Кривий І. О. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2010 р. (2012)
Сніда Є. О. - Історичні образи Т. Г. Шевченка в поезіях періоду "трьох літ" (1843–1845) (2014)
Світленко С. І. - Т. Г. Шевченко в житті та творчій спадщині С. О. Єфремова у дореволюційний період (2014)
Стороженко І. С. - Скільки ж було Запорозьких Січей за всю історію українського козацтва? (2014)
Нікітенко А. І. - Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. ХІХ ст.) (2014)
Перетокін А. Г. - Політика царського уряду щодо відродження гірничо-металургійного комплексу Донецько-Придніпровського регіону після світової кризи 1900–1903 рр. (2014)
Архірейський Д. В. - Організаційно-структурні трансформації митної системи УСРР у 1923–1924 рр. (2014)
Прокопов В. Ю. - Роль Василя Галаси у польсько-українській взаємодії на Закерзонні 1945–1947 рр. (2014)
Коломоец Ю. И. - К вопросу о формировании в Швейцарии центра российской политической эмиграции в начале 1860-х гг. (2014)
Поляков С. И. - Полемика вокруг адвокатской практики В. И. Ульянова (2014)
Павленко С. С. - Основні функції консульств та особливості діяльності японського імперського консульства в Одесі (1889–1910) (2014)
Бігун В. В. - Оперативний штаб рейхсляйтера А. Розенберга: створення, завдання, організаційна структура (2014)
Немич О. В. - Динаміка роботи "Групи семи" 1970–1980 рр.: етапи, проблеми, досягнення (2014)
Воронов В. І. - Внесок Д. І. Багалія в розробку джерелознавчих проблем історії України (2014)
Курзенкова А. О. - Інформаційні можливості скандинавських рунічних написів як протокниг (2014)
Жиляєв В. В. - Князівський сепаратизм у Східній Європі пізньосередньовічної доби: співвідношення джерельної та позаджерельної інформації (2014)
Яковенко О. В. - Г. А. Глінка – перший російський дослідник давньоруського язичництва (2014)
Пестрикова О. В. - Польські історики Львова другої половини ХІХ ст.: до питання про термінологічне визначення осередку в історіографії (2014)
Якімова І. В. - Жінки в археологічній науці України в другій половині ХІХ – у кінці 30-х рр. ХХ ст.: біоісторіографічний аспект (2014)
Головіна О. В. - Історіографія діяльності монархічних політичних об’єднань у Державній думі Російської імперії початку ХХ ст. (2014)
Медведовська А. Ф. - Холокост в Україні у спогадах та уявленнях неєврейського населення (2014)
Ковалева И. Ф. - Камень в культовой практике древнего населения Приднепровья (2014)
Петраускас А. В. - Использование камня в средневековых погребениях Житомирского Полесья, Коваль А. А. (2014)
Ромашко В. А. - Камнеобрабатывающее производство в Левобережной Украине на заключительном этапе позднего бронзового века (2014)
Фещенко Є. Л. - Антропофорфні стели в похованнях катакомбної культури України (2014)
Бойко О. В. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій із історичних спеціальностей, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2012 р. (2014)
Андріюк В. В. - Стадії юридичного прогнозування: питання методології (2010)
Васечко Л. О. - Поняття, сутність та правові ознаки глобалізації (2010)
Гладка Г. Л. - Правові аспекти регулювання свободи віросповідання у Радянській Україні (1919-1929 рр.) (2010)
Занфірова Т. А. - Філософська проблематика правоутворення та правотворчості у трудовому праві (2010)
Зварич Р. В. - Державотворчі аспекти національної ідеї (2010)
Костовська К. М. - Вплив структури правозастосовного акта на правозастосовну техніку (2010)
Мамонтов I. О. - Спроба реалізації української державницької концепції в умовах нацистського тоталітарного режиму: історико-правовий аспект (2010)
Вівчаренко О. А. - Влада народу: сім функціональних гілок влади (проблеми ренесансу в теорії права) (2010)
Ославський М. I. - Напрямки удосконалення адміністративної реформи в Україні (2010)
Фріс I. П. - До питання про правову природу нотаріату (2010)
Яцків I. I. - Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції (2010)
Банасевич I. I. - Істотні умови договору будівельного підряду (2010)
Васильєва В. А. - Умови посередницьких договорів (2010)
Гудима М. М. - Договірне врегулювання відносин тур-оператора та тур-агента (2010)
Гудима М. М. - Аналіз ознак туристичної послуги (2010)
Друк В. В. - Історичний розвиток правового регулювання надання туристичних послуг в Україні (2010)
Зеліско А. В. - Ознаки корпоративних юридичних осіб: теоретико-правовий аспект (2010)
Кафарський О. В. - Законодавче забезпечення сільського туризму: сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення (2010)
Козлов А. М. - Ознаки договору поставки товарів за державним замовленням (2010)
Кузьмич О. Я. - Правові аспекти здійснення захисту третьою особою своїх прав внаслідок невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, яке виникло з договору, укладеного на її користь (2010)
Мироненко I. В. - Нормативні обмеження щодо здійснення права власності на землю (2010)
Олійник О. С. - Основні тенденції розвитку колізійного законодавства щодо регулювання майнових та особистих немайнових відносин подружжя (2010)
Саракун I. Б. - Удосконалення правового регулювання відчуження акцій (2010)
Багай Н. О. - Розвиток законодавчого регулювання аграрних відносин в країнах СНД: проблеми гармонізації (2010)
Мороз Г. В. - Правове регулювання громадського екологічного контролю (2010)
Романко С. М. - Питання реалізації права споживачів на біологічну безпеку харчової продукції (2010)
Черногуз А. Ф. - Класифікація збитків, заподіяних власникам земельних ділянок та землекористувачам (на базі норм конституційного, цивільного та земельного законодавства України (2010)
Коропатнік I. М. - Особливості соціального захисту військовослужбовців у системі соціального забезпечення населення, Пасіка С. П., Ненько С. С. (2010)
Кохан Н. В. - Міжнародно-правове закріплення гарантій трудових прав працівників (2010)
Матвієнко Є. П. - Право на соціальне забезпечення як одне з найважливіших соціальних прав людини (2010)
Габуда А. С. - Правові аспекти співвідношення опору і злісної непокори (2010)
Кошеваров В. П. - Політика Європейського Союзу в сфері боротьби зі злочинністю за Консолідованою версією Договору про функціонування Європейського Союзу (2010)
Лотоцький М. В. - Адвокатура як суб’єкт загальносоціального запобігання злочинам (2010)
Митрофанов I. I. - Відновлення соціальної справедливості як мета реалізації кримінальної відповідальності (2010)
Сокуренко О. М. - Застосування дворазової дисциплінарної преюдиції при кваліфікації злісного ухилення від робіт засудженим, що відбуває покарання у виді обмеження волі (2010)
Стеблинська О. С. - Психологічні особливості особи неповнолітнього, який вчиняє злочини в стані сп’яніння (2010)
Шимко Т. В. - Питання кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві показання (2010)
Басиста I. В. - Слідча діяльність: окремі проблемні аспекти (2010)
Дердюк Б. М. - Обставини, що підлягають встановленню у справах неосудних і обмежено осудних осіб та їх значення для судового розгляду (2010)
Круль С. М. - Основи інформаційного забезпечення боротьби зі злочинами (2010)
Микитин Ю. І. - Аналіз правових актів ООН, які закріплюють загальні норми щодо відновного правосуддя (2010)
Олейняш Е. М. - Учасники обшуку: процесуальні та криміналістичні аспекти (2010)
Петечел О. Ю. - Деякі питання участі капсультанта-психолога у розслідуванні злочинів за участю неповнолітніх (2010)
Поштарук Д. О. - Щодо вдосконалення правових підстав застосування працівниками міліції вогнепальної зброї для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину (2010)
Тимчишин А. М. - Криміналістична характеристика та її значення у розслідуванні фальшивомонетництва (2010)
Титул, зміст (2012)
Ладика В. И - Присвячено 100-річчю з дня народження професора В.Т. Лобанова, Котенджи Г. П., Хмельничий Л. М. (2012)
Єфіменко М. Я. - Методологія створення лінії Стіха 430 української чорно-рябої молочної породи, Коваленко Г. С., Бірюкова О. Д., Подоба Б. Є. (2012)
Хмельничий Л. М. - Якісні показники молока корів українських червоно- та чорно-рябої молочних порід (2012)
Хмельничий Л. М. - Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань, Салогуб А. М., Шевченко А. П., Хмельничий С. Л., Білоног О. О., Бурлаченко К. Ю., Коваль О. М. (2012)
Котенджи Г. П. - История разведения голландской породы в Украине, Левченко И. В. (2012)
Петренко С. М. - Особливості росту та розвитку бугайців спеціалізованих м’ясних порід різного походження, Бурнатний С. В., Котенджи Г. П., Левченко І. В. (2012)
Гончаренко І. В. - Технологічні, організаційні та економічні аспекти виробництва молока в Ізраїлі, Пабат В. О., Марковіч А. (2012)
Лебедько Е. Я. - Ростовые модели для математического описания взаимосвязи "возраст - размеры тела" у модельных телок и коров идеального типа (2012)
Катмаков П. С. - Молочная продуктивность и воспроизводительная способность коров черно-пёстрой и голштинской пород разных генеалогических линий, Анфимова Л. В., Кузьмина О. М. (2012)
Баньковська І. Б. - Науково-методичні особливості створення м’ясних типів свиней українськими селекціонерами (1965-1980 рр). (2012)
Гавриленко В. П. - Отбор коров-первотелок по комплексу хозяйственно-биологических признаков, Бушова Г. А., Зубкова Е. Б. (2012)
Доротюк Е. М. - Оцінка молочності абердин-ангуських корів і створюваної української ангуської м’ясної породи, Прудніков В. Г., Колісник О. І. (2012)
Кацы Г. Д. - Анализ зимнего волосяного покрова мясного скота, Ладыш Е. И. (2012)
Лобода В. П. - Фактори впливу на реалізацію молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи (2012)
Никифорова Л. Н. - Живая масса и продуктивность коров различной линейной принадлежности (2012)
Першута В. В. - Формування екстер’єру телиць української чорно-рябої молочної породи в залежності від інтенсивності вирощування (2012)
Писаренко А. В. - Аналіз довічного використання корів червоної степової породи (2012)
Приймак В. В. - Короткий історичний нарис одомашнення птахів (2012)
Супрун І. О. - Порівняльний аналіз промірів статей екстер’єру та роботоздатності сучасних генеалогічних формувань коней орловської риситої породи (2012)
Таран С. І. - Медова продуктивність сімей українських бджіл різної генеалогії (2012)
Цхвітава О. К. - Зміна показників молочної продуктивності тварин різних типів стресостійкості (2012)
Шевченко А. П. - Успадковуваність та сполучна мінливість лінійних ознак корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2012)
Гнатюк С. І. - Оцінка морфофункціональних особливостей вимені та їх зв'язок з показниками молочної продуктивності у корів різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи (2012)
Дровняк О. В. - Ріст телиць різних порід за умов "холодного" способу їх вирощування (2012)
Марикіна О. С. - Молочна продуктивність корів різних порід в умовах інтенсивної технології (2012)
Стріха Л. О. - Вплив на ріст і розвиток бугайців тривалості міжотельного періоду їх матерів (2012)
Болгова Н. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів (2012)
Підпала Т. В. - Оцінка потенціалу продуктивності молочної худоби різних порід, Бондар С. О. (2012)
Гаглоев А. Ч. - Особенности поведения молодняка овец при чистопородном разведении и скрещивании, Негреева А. Н., Фролов Д. А. (2012)
Нежлукченко Т. І. - Особливості селекційної роботи із верховими конями, Петров Є. Г. (2012)
Панкєєв С. П. - Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини, Ліпісівіцький В. М. (2012)
Облап Р. В. - Сучасні методи визначення ГМО в харчових продуктах та продовольчій сировині рослинного походження (2012)
Гроза В. І. - Особливості екстер'єру бугайців таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби (2012)
Салогуб А. М. - Оцінка показників м’ясної продуктивності та екстер’єру бугайців світлого аквітана (2012)
Крижова Ю. П. - Дослідження властивостей м’ясних фаршевих систем, Венглюк О. В. (2012)
Марченко Н. І. - Особливості морфології та мармуровості найдовшого м’яза спини бичків породних поєднань сименталів вітчизняної і зарубіжної селекції (2012)
Старшинський І. М. - Використання бобів нуту у технології м’ясних паштетів, Гончаров Г. І., Полешко Ю. С. (2012)
Димитрієвич Л. Р. - Характеристика клітковини картопляної та її використання в різних видах харчових систем, Степанова Т. М. (2012)
Кобилінська А. М. - Забійні якості бугайців поліської м'ясної породи в зоні з різним рівнем радіаційного забруднення (2012)
Пасічний В. М. - Технології виготовлення паштетних консервів з білоквмісними наповнювачами тваринного і рослинного походження, Ястреба Ю. А., Ікол Н. С. (2012)
Пешук Л. В. - Інноваційні технології м’ясопродуктів із запровадженням міжнародної системи НАССР, Гащук О. І., Дубяга В. М. (2012)
Страшинський І. М. - Влив гречаного борошна на якість м’ясних напівфабрикатів, Гончаров Г. І., Бондарук Н. Р. (2012)
Тобоев Г. М. - Влияние способов выращивания на качество мяса гусят линдовской породы (2012)
Хмельничий Л. М. - Біохімічна оцінка цьоголіток коропа, вирощених у полікультурі в умовах удобрення ставів зерновою бардою з відстійника, Цьонь Н. І., Качай Г. В., Вечорка В. В., Бойко Ю. М. (2012)
Назаренко І. В. - Особливості виробництва м'ясних делікатесів в умовах м’ясопереробного підприємства м. Миколаєва (2012)
Федорович В. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові корів української чорно- та червоно-рябої молочних порорід (2012)
Задорожна І. Ю. - Антропометричні характеристики операторів, їх вправність і обізнаність як чинники ергономічності різних технологій доїння, Шабля В. П., Балагуровська Н. П., Ємець З. В. (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Boichenko K. - Management of strategic intents of enterprise by using the risk (2014)
Швиданенко Г. А. - Интеллектуализация процесса бизнес-планирования в условиях современной экономики (2014)
Егошина О. Л. - Интеллектуальные работники и "офисный планктон": подходы к управлению в условиях ограниченных ресурсов (2014)
Nesterenco C. - Ways of improvement of efficiency of functioning of agrarian educational institutions (2014)
Yarygina I. - Public private partnership within (2014)
Михайличенко А. И. - Туристические кластеры как форма социального диалога и развития региона (2014)
Ustenko A. - Lexical and grammatical fund for integrative socio-economic system management (2014)
Бочарова О. Н. - Основные критерии и показатели эффективности хозяйственной деятельности, Потокина С. А., Ланина О. И. (2014)
Matutis V. - Dilemma of the epoch: the restriction of the notion democracy in state and economics management, Desiukevic A. (2014)
Мамонтов В. Д. - Инновационная система как ключевой элемент развития национальной экономик, Кожевникова Т. М. (2014)
Жукевич І. В. - Співвідношення явних та неявних принципів права із системою принципів права (2010)
Луцький І. М. - Філософсько-правові аспекти становлення демократії та громадянського суспільства в Україні (2010)
Наум М. Ю. - Критицизм як метод пізнання позитивного права (2010)
Онищук І. І. - "Пастки” в юридичних документах та способи їх розпізнавання, Шутак І. Д. (2010)
Присташ Л. Т. - Політика полонізації шкільної та вищої освіти в Галичині у складі Польщі (1867-1918 pp.) (2010)
Саветчук Н. М. - Оригінальні ідеї державотворення у державно-правовій думці М. Драгоманова та І. Франка (2010)
Шевчук Л. С. - Характерні особливості законотворчого процесу Української Центральної Ради (2010)
Яворська І. - Становлення та розвиток ідей міжнародної судової правотворчості (2010)
Ляхович У. І. - Правовий зміст та класифікація прав державного службовця (2010)
Удод М. В. - Права людини як об’єкт конституційного захисту, Ворфоломеева І. С. (2010)
Фріс І. П. - До питання про правову регламентацію організації і діяльності нотаріату (2010)
Яцків І. І. - Загальні положення протидії корупції: адміністративно-правовий аспект (2010)
Бабецька І. Я. - До питання про правову природу переважних прав в корпоративних правовідносинах (2010)
Васильєва В. А. - Проблеми вдосконалення правового регулювання договорів про надання посередницьких послуг та його закріплення у чинному законодавстві (2010)
Височан В. М. - Захист прав споживачів у сфері надання комунальних послуг (2010)
Длугош О. І. - Воля та волевиявлення у правочині (2010)
Зайцева - Калаур І. В. - Легальне та доктринальне визначення поняття засоби масової інформації (2010)
Зварич Ж. І. - Співвідношення свободи панорами та вільного використання творів у контексті фотографування об’єктів авторського права (2010)
Калаур І. Р. - Окремі аспекти застосування норм цивільного й господарського кодексів України та норм спеціальних законодавчих актів для правового регулювання відносин найму (оренди) (2010)
Ковалишин О. Р. - Перспективи застосування інституту групового позову в корпоративних спорах (2010)
Корольов В. В. - Судовий та виконавчий секвестри: екскурс в процесуальні науки (2010)
Мироненко І. В. - Поняття та зміст міжнародної правової допомоги в цивільних справах (2010)
Мороз Г. В. - Право спільної сумісної власності на земельну ділянку: окремі питання (2010)
Олійник О. С. - Окремі аспекти правового регулювання зміни умов шлюбного договору, розірвання шлюбного договору чи визнання шлюбного договору недійсним в Україні (2010)
Полетило К. С. - Судовий захист права власності людини і громадянина на інформацію (2010)
Сіщук Л. В. - Поняття та види правонаступництва: цивільно-правовий аспект (2010)
Саракун І. Б. - Порядок та строки переведення акцій на бездокументарну форму існування (2010)
Слома В. М. - Спадковий договір за законодавством України (2010)
Сохан В. Б. - Суб’єкти корпоративних правовідносин (2010)
Тонієвич Є. Д. - Сімейно-правова санкція як об’єкт наукових досліджень (2010)
Багай Н. О. - Екологізація аграрного законодавства України: суть та напрями (2010)
Берлач Н. А. - Концепції розвитку законодавчого регулювання органічного виробництва в АПК: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Вівчаренко О. А. - Земельна ділянка України під охороною джерел міжнародного права навколишнього середовища (2010)
Вітовська І. В. - Правовий режим природних ресурсів виключної (морської) економічної зони в історичному аспекті поділу морського простору (2010)
Черногуз А. Ф. - Класифікація збитків, заподіяних власникам земельних ділянок та землекористувачам (на базі норм конституційного, цивільного та земельного законодавства України (2010)
Кохан Н. В. - Удосконалення правового регулювання гарантій, що забезпечують виконання працівниками покладених на них обов’язків (2010)
Козодай М. А. - Психологічні аспекти вибору засобів виправлення неповнолітніх засуджених (2010)
Митрофанов І. І. - Проблеми поняття "притягнення до кримінальної відповідальності" у кримінальному праві (2010)
Соловій О. Я. - Позитивна посткримінальна поведінка як умова звільнення від кримінальної відповідальності (2010)
Стеблинська О. С. - Стан законодавчого забезпечення запобігання міжнародному наркобізнесу (2010)
Сьоміна Н. А. - Спірні питання щодо визначення механізму вчинення злочину та його класифікація (2010)
Басиста І. В. - Окремі аспекти генезису рішень слідчого (2010)
Герасимчук О. П. - Участь потерпілого в апеляційному провадженні у кримінальній справі (2010)
Когутич І. І. - Про ситуативну обумовленість дій державного обвинувача у ході розгляду кримінальних справ (2010)
Круль С. М. - Інформаційно-аналітичні технології в криміналістичній діяльності слідчого (2010)
Микитин Ю. І. - Європейські правові акти у сфері відновного правосуддя (2010)
Савченко В. А. - Проведення негласних слідчих дій під час досудового розслідування: проект КПК України та європейський досвід (2010)
Тунтула О. С. - Класифікація практичних дій з отримання анти кримінальних доказів: можливості удосконалення (2010)
Харченко І. Г. - Наука, як джерело криміналістичних рекомендацій (2010)
Лівощенко Л. П. - Стан кишкового мікробіоценозу поросят при коліентеротоксемії і методи його корекції, Камбур М. Д., Лівощенко Є. М. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Вивчення біосумісності гемостатичних губок із стовбуровими клітинами кісткового мозку кроля під час культивування in vitro, Малюк М. О., Ткаченко С. М., Харкевич Ю. О. (2014)
Стовбецька Л. С. - Білковий склад сироватки крові перепілок за різного рівня амінокислот та вітаміну Е у раціоні (2014)
Замазій А. А. - Патофізіологічні змини функціональної активності адаптивних систем новонароджених телят у рібілдинг-періоді під впливом гіпоксії (2014)
Мазуркевич А. Й. - Отримання адгезивної фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку лінійних мишей C 57BL/6 за різних умов виділення первинного матеріалу та культивування у середовищі RPMI, Кладницька Л. В., Ковпак В. В. (2014)
Замазій А. А. - Патофізіологічні зміни гематологічних індексів крові телят під впливом гіпоксії, Камбур М. Д., Кассіч В. Ю., Коваленко Л. М. (2014)
Замазій А. А. - Тромбоцитарний гемостаз корів у другій період тільності, Лісовенко В. М. (2014)
Замазій А. А. - Динаміка показників функціональної системи забезпечення організму тварин оксигеном (2014)
Бойко Т. В. - Епізоотична ситуація щодо інфекційних хвороб бджіл у Північно-східному регіону України (2014)
Гладченко С. М. - Ідентифікація тварин – запорука покращення епізоотичного стану в Україні, Касяненко О. І. (2014)
Шкромада О. І. - Визначення фенольного коефіцієнту та білкового індексу дезінфектанту Бідез (2014)
Єфімова О. М. - Інтеграція ветеринарного контролю України до ризик-орієнтованого підходу у міжнародній торгівлі відповідно до вимог СОТ та ЄС (2014)
Скрипка Г. А. - Джерела небезпечних пестицидів для продукції бджільництва (2014)
Марченко А. М. - Моніторинг та контроль небезпек в молокопродуктах і кормах та оцінка ризику в харчовому ланцюгу "від ферми до столу" (2014)
Петров Р. В. - Оцінка якості риби, що реалізується на агропродовольчих ринках м. Суми (2014)
Бордунова О. Г. - Екологічно безпечні технології "Article" для захисту інкубаційних яєць курей від патогенної мікрофлори (2014)
Петров Р. В. - Моніторинг гідрохімічного стану річок басейну Дніпра на території Сумської області, Назаренко С. М. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст жирних кислот в продукції бджільництва залежно від екологічних умов довкілля, Рівіс Й. Ф., Федорук Р. С. (2014)
Трокоз В. О. - Результати дослідження впливу дигідрофосфатів мікроелементів на процеси життєдіяльності дубового шовкопряда (2014)
Ніщеменко М. П. - Характеристика ембріонального розвитку, виводу і виводимості молодняку перепелів при інкубаційній обробці яєць розчином аквахелату селену, Ємельяненко А. А., Стовбецька Л. С. (2014)
Головко В. О. - Калійгідрогенпероксомоносульфат як дезінфікуюча речовина проти мікобактерій, Кочмарський В. А., Хомутовська С. О., Бондарчук А. О., Блажеєвський М. Є. (2014)
Sytiuk M. P. - The results of PCR detection of porcine circovirus type 2 DNA in biological material samples from wild boars hunted in Ukraine (2014)
Глебенюк В. В. - Мікробний пейзаж гнійних ран у собак (2014)
Зажарська Н. М. - Кількість соматичних клітин у молоці корів та кіз (2014)
Скрипка М. В. - Вікові аспекти клініко-морфологічного прояву хламідіозу свиней, Заріцька А. О., Ковшар О. В. (2014)
Омельченко Г. О. - Епізоотологічні особливості респіраторних інфекцій свиней бактеріальної етіології (2014)
Улько Л. Г. - Ефективність використання специфічних засобів в системі контролю асоційованих бактеріозів кінцівок великої рогатої худоби, Фотіна Т. І. (2014)
Ксьонз І. М. - Розроблення ПЛР-тест-системи для індикації Сhlamydia felis у біологічних зразках від свійських котів, Цівенко Т. М., Почерняєв К. Ф., Корінний С. М. (2014)
Дмитренко Н. І. - Особливості клініко-морфологічного прояву вірусного гепатиту собак, Мізін А. В. (2014)
Запека І. Є. - Патогенетичні аспекти та особливості клініко-морфологічного прояву коліентеротоксемії (2014)
Кассіч В. Ю. - Проблеми сучасної епізоотології, Камбур М. Д., Фотін А. І., Ребенко Г. І., Байдевлятов Ю. А., Волосянко О. В., Ушкалов В. О., Атмась В. Я., Фотін О. В. (2014)
Ребенко Г. І. - Етіологія та епізоотологія інфекційних хвороб респіраторного тракту свиней (огляд літератури) (2014)
Старосельська А. Л. - Порівняльна характеристика ковбасних фаршів за допомогою мікроструктурного аналізу (2014)
Левченко А. Г. - Період виведення цефтіофуру гідрохлорид із організму тварин після застосування цефтіоклину (2014)
Манойло Ю. Б. - Епізоотична ситуація щодо езофагостомозу свиней в господарствах Полтавської області (2014)
Завірюха Г. А. - Результати дослідження штамів пробіотиків в системі розробки нового препарату для корекції вторинних імунодефіцитів у тварин, Васильєва Т. Б. (2014)
Шкромада О. І. - Визначення антимікрбної активності препарату "Біоцидін", Долбаносова Р. В. (2014)
Кассіч В. Ю. - Протеїногенність виробничих штамів для виготовленні ППД-туберкуліну для ссавців, Камбур М. Д., Ушкалов В. О., Замазій А. А., Волосянко О. В. (2014)
Колеснікова К. Ю. - Дослідження рівня накопичення бактерійної маси тест-штамів мікроорганізмів на середовищах із гідролізатів морських гідробіонтів, Пінчук Н. Г. (2014)
Мачуський О. В. - Лістеріоз. Епізоотологічна та епідеміологічна ситуація на прикладі держав Європейського союзу, Ковтун В. А. (2014)
Абдуллаев М. Т. - Лечение хронической гематурии крупного рогатого скота (2014)
Олефір І. А. - Ефективність застосування триколіну для профілактики бактеріальних інфекцій птиці (2014)
Айшпур О. Є. - Вплив вакцинації свиней проти респіраторних хвороб на економічну ефективність виробництва свинини, Павлов Є. Г., Сапон Н. В., Ничик С. А. (2014)
Євстаф’єва В. О. - Епізоотологічні особливості нематодозів свиней у зоні Лісостепу України (2014)
Кисельова Л. Ю. - Ефективність лікарських засобів за малофагозів курей (2014)
Панасенко О. С. - Діагностика та лікування за гістомонозу індиків в присадибних господарствах, Рисований В. І., Негреба Ю. В. (2014)
Агаева З. Т. - Смешанные инвазии гусей в Азербайджане (2014)
Маршалкіна Т. В. - Терапевтична ефективність нового засобу за умов спонтанної еймеріозної інвазії курчат, Заiкіна Г. В., Біла Н. В., Євтушенко А. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Удосконалення комплексу ветеринарно-санітарних заходів в умовах тов "Аграрний холдинг Авангард", Ястремський С. М. (2014)
Рустамова С. И. - Действие преимагинальных дегельминтизаций на рост и развитие ягнят (2014)
Кистерна О. С. - Застосування рослинних і тканинного імуностимуляторів в залежності від потреб пасічного продуктивного сезону, Мусієнко О. В. (2014)
Бушуєва І. В. - Визначення залишкових кількостей активно діючої речовини препарату "Авесстим" у сироватці крові, м’ясі та органах птиці, Фотіна Г. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Березовський А. В. (2014)
Краєвський А. Й. - Моніторинг кормів для великої рогатої худоби та свиней на забрудненість мікроміцетами та мікотоксинами, Куцан О. Т., Краєвський С. А., Лазоренко А. Б. (2014)
Давиденко Н. Г. - Використання кольпоцитологічного методу дослідження при діагностиці причин неплідності у сук (2014)
Мурська С. Д. - Моніторинг маститів у корів господарств Львівської та Тернопільської області (2014)
Лесик Я. В. - Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Хомин М. М., Кропивка С. Й. (2014)
Огородник Н. З. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату (2014)
Дідух А. В. - Інтенсивна терапія за гострого гастроентериту, Фасоля В. П., Копистко Р. (2014)
Мусієнко В. М. - Педагогічні аспекти викладання дисциплін у виші із залученням інтерактивних технологій (2014)
Іваненко В. В. - Історик суспільної думки та просвітитель сучасності (до 70-річчя доктора історичних наук, професора А. Г. Болебруха) (2010)
Журба О. І. - До ювілею Ірини Федорівни Ковальової (2010)
Журба О. І. - Історик військового мистецтва українських козаків – Іван Сергійович Стороженко, Литвинова Т. Ф. (2010)
Ковальська-Павелко І. М. - До 70-річного ювілею професора В. К. Якуніна (2010)
Світленко C. І. - Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (2010)
Шляхов О. Б. - Україна на шляху до індустріального суспільства. Стадія зрушення (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Дацик В. Д. - П. О. Куліш і галицькі народовці (2010)
Дяченко О. В. - Громадська діяльність О. Я. Кониського у справі втілення соборницьких прагнень українців на початку 1890-х рр.: політика "нової ери" (2010)
Сарнацький О. П. - Ставлення та дії адміністрації Південно-Західного краю Російської імперії щодо українських політичних партій наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах щорічних звітів губернаторів цареві) (2010)
Бойко О. В. - "Легальні" методи опору православної церкви атеїстичній політиці більшовиків в Україні у 1920–1930-х рр. (2010)
Сабадин А. О. - Діяльність українських жіночих організацій у міжвоєнній Чехословаччині (1921–1939 рр.) у царині національного виховання та допомоги дітям українських емігрантів (2010)
Бондаренко В. С. - Новаторські ідеї господарських кадрів промисловості доби радянської модернізації України на сторінках серії книг "Реабілітовані історією" (2010)
Нікілєв О. Ф. - Дитячі дошкільні заклади українського села середини 1950-х – середини 1960-х рр.: реалії стану і функціонування (2010)
Щелкунов А. О. - "Білі плями історії" у суспільній думці часів перебудови (на прикладі політичних репресій кінця 1920-х – початку 1950-х рр.) (2010)
Кривчик Г. Г. - Здобутки і втрати української культури за роки незалежності (2010)
Захарова Н. С. - Українська суспільно-політична преса як джерело до вивчення проблем викладання історії в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст. (2010)
Бородін Є. І. - Молодіжне законодавство України в історичній ретроспективі (1991–2004 рр.) (2010)
Сіроус Є. В. - Фізичне підкорення континенту: освоєння західних земель США в середині ХІХ ст. (2010)
Моісеєнко С. О. - Досвід франко-прусської війни 1870–1871 рр. у контексті генезису воєнної доктрини Німеччини (2010)
Коротенко Д. В. - Законодавство Російської імперії другої половини ХІХ ст. про структуру, штати і функції загальної поліції (2010)
Коломоєць Ю. І. - Створення першої соціал-демократичної організації в еміграції – "Союзу російських соціал-демократів" (2010)
Безносова О. В. - Конфесійна політика Російської імперії щодо християнських церков (1903–1917) (2010)
Мирончук В. Д. - Наукова діяльність М. Ф. фон Дітмара, Медяник В. Ю. (2010)
Ходченко О. Є. - Особливості суспільного життя менонітів у Північній Америці під час Першої світової війни (2010)
Бобылева С. И. - Кто виноват? Российское общество и "немецкий вопрос" в годы Первой мировой войны, Петрова Т. Л. (2010)
Толстих І. В. - О. Ф. Керенський в мемуарах представників вищого офіцерства Росії, Рябенко І. В. (2010)
Ягольніцька О. К. - Особливості переписів населення Польщі 1921 та 1931 рр. та картина етнічного і конфесійного складу суспільства Другої Речі Посполитої (2010)
Каковкіна О. М. - Православна церква в українсько-болгарських взаєминах (2010)
Яровий В. І. - Дієвість албанського чинника напередодні та в період міжетнічного конфлікту 2001 р. в Республіці Македонія (2010)
Болебрух А. Г. - Історіографія в дисциплінарній структурі історичної науки (2010)
Тарнопольська І. О. - Києво-Печерська лавра та Орден єзуїтів на історіографічних перехрестях (2010)
Кавун М. Е. - Зародження історіографічних практик у ранньому Катеринославі (2010)
Руднев М. А. - Историографическая судьба славянофильства как "индикатор" понятия "русский консерватизм" (2010)
Портнова Т. В. - Сучасна історіографія історії українського селянства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: вплив зарубіжної інтелектуальної традиції (2010)
Воронов В. І. - Опубліковані й архівні історико-бібліографічні праці О. М. Лазаревського (2010)
Івлєва Я. А. - Джерельний комплекс з історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії в першій половині ХІХ ст. у фондах Російського державного історичного архіву (2010)
Тропіна А. А. - Статистика народонаселення як джерело з історії політики коренізації радянської влади в Кримській АСРР на початку ХХ ст. (2010)
Святець Ю. А. - Преса та влада очима українських селян у роки непу (2010)
Лавренко В. С. - Образ України у спогадах представниць російської еміграції першої післяреволюційної хвилі (2010)
Бут О. М. - Серія книг "Реабілітовані історією" як джерело вивчення інтелектуального потенціалу діячів науки і культури Радянської України міжвоєнної доби в соціокультурному європейському просторі (2010)
Маріна З. П. - Етнографія краю на сторінках "Летописи Екатеринославской Ученой Архивной комиссии" (2010)
Усенко П. С. - Музеология: наука, дисциплинарный образ или совокупность вербальных форм? (2010)
Ковальова І. Ф. - Стрільча Скеля – ремісничий центр бронзової доби Дніпровського Надпоріжжя, Нікітенко І. С. (2010)
Ромашко А. В. - Бронзовый котел из скифского аристократического кургана V в. до н. э. Близнец-2 (2010)
Фещенко Є. Л. - Охорона пам’яток культурної спадщини в УРСР в 60–70 рр. ХХ ст. (за архівними матеріалами Дніпропетровського історичного музею), Фанигін Ю. Ю. (2010)
Голубчик Л. М. - Інформація про обстеження зруйнованих курганів поблизу с. Єлізаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, Ромашко В. А., Фещенко Є. Л., Тесленко Д. Л. (2010)
Струкуленко А. С. - До історії археологічної новобудовної експедиції Дніпропетровського національного університету (2010)
Кривий І. О. - Анотований огляд дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2008 р. (2010)
Андріюк В. В. - Проблеми застосування математичних методів в юридичному прогнозуванні (2011)
Биков О. М. - Поняття релігії та її значення в житті суспільства (2011)
Кириленко Є. В. - Сутнісне видовий поділ заходів державного примусу, юридичної відповідальності і покарання та правопорушень, Коросташова Т. О., Тунтула О. С. (2011)
Луцький І. М. - Антична філософія як початок усвідомлення існування творця всесвіту (2011)
Присташ Л. Т. - Розвиток митної справи на західноукраїнських землях у складі Другої Речі Посполитої (2011)
Сметанюк В. Б. - Повідомлення сторін про судовий розгляд в цивільному процесі: історичні та сучасні аспекти (2011)
Бєлкін Л. М. - Проблеми конституційності деяких новел Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Розвадовський В. І. - Правові форми взаємодії Голови Верховної Ради України у відносинах з апаратом Верховної Ради України (2011)
Самбор М. А. - Рішення органів та посадових осіб під час провадження у справах про адміністративні правопорушення щодо дотримання прав, свобод та інтересів людини і громадянина (2011)
Фріс І. П. - Актуальнi питання реформування інституту нотаріату в Україні (2011)
Андрійчук Н. В. - Особливості відчуження спільного майна подружжя (2011)
Бабецька І. Я. - Здійснення переважного права на одержання вкладів вкладниками командитного товариства при ліквідації (2011)
Васильєва В. В. - Оферта і акцепт як етапи укладення договору (2011)
Винник Т. М. - Поняття та види гарантій забезпечення та здійснення прав і законних інтересів учасників цивільного процесу (2011)
Желіховська (Олуйко) Ю. В. - Нотаріус як особливий суб’єкт відносин щодо охорони цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у цивільному праві (2011)
Зозуляк О. І. - Поняття майнової відокремленості як ознаки юридичної особи (2011)
Корольов В. В. - Поняття та особливості забезпечення позову в цивільному процесі (2011)
Логвінова М. В. - Окремі аспекти пред’явлення позову про визнання батьківства особою, яка утримує та виховує дитину, Ганкевич-Журавльова О. М. (2011)
Олійник О. С. - Поняття та особливості спеціального правового режиму в сучасних умовах господарювання (2011)
Саракун І. Б. - Обставини, що підлягають доказуванню при розгляді корпоративних спорів в господарському процесі, Ковалишин О. Р. (2011)
Семків В. В. - Правова природа договорів у сфері природокористування (2011)
Схаб Т. Я. - Загальні положення обмеження договірної свободи в цивільному праві України (2011)
Федюк Л. В. - Визначення особистого немайнового права юридичної особи (2011)
Черняк Ю. В. - Представництво у міжнародному цивільному процесі: засади правового регулювання в Україні (2011)
Вівчаренко О. А. - До питання про правопорушення у сфері правової охорони земель в Україні (2011)
Кобецька Н. Р. - Особливості прав на природні ресурси (2011)
Сидор В. Д. - Земельний кодекс України як основний акт земельного законодавства (2011)
Чопко Х. І. - Поняття та зміст функцій екологічного права (2011)
Матвієнко Є. П. - Пенсія за віком у солідарній системі України (2011)
Рим О. М. - Наслідки визнання недійсними угод про неконкуренцію у трудових правовідносинах (2011)
Карпенко Л. К. - Лікарська таємниця як предмет злочину, передбаченого ст. 145 КК України (2011)
Медицький І. Б. - Криміногенні наслідки наркотизму в Україні (2011)
Тимчишин А. М. - Міжнародний досвід боротьби з фальшивомонетнитвом на тлі співпраці з Інтерполом (2011)
Чекан Н. М. - Удосконалення норм КК України, пов’язаних з порушенням законодавства про працю (2011)
Петечел О. Ю. - Деякі питання формування внутрішнього переконання народного засідателя (2011)
Поліщук С. М. - Застосування як базисна ознака криміналістичної зброї (2011)
Світленко С. І. - Український національний рух "довгого ХІХ століття" в контексті нелінійної історії (2013)
Посунько О. М. - Катеринославщина останньої чверті XVIII ст. у матеріалах судових установ краю (2013)
Жукова А. М. - Польські контакти Т. Шевченка в останні роки життя (1857-1861 рр.) (2013)
Нікітенко А. І. - Подружнє життя очима дружини громадівського інтелігента у 70-80-х роках ХІХ століття (за матеріалами листів О. І. Кістяківської) (2013)
Шляхов О. Б. - До питання про погляди буржуазії Півдня України на економічну та соціальну політику царизму початку ХХ ст. (2013)
Назарова Є. П. - Основні напрями діяльності Поалей-Ціон на Півдні України на початку ХХ ст. (2013)
Лучка Л. М. - Коло читацьких інтересів Катеринославських просвітян на початку ХХ сторіччя (2013)
Шабельніков В. І. - Реформування системи територіального поділу та регіонального управління в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Кривоконь О. Г. - Політичні й економічні чинники розвитку тракторобудування в Україні в період індустріалізації (2013)
Білан С. О. - Аграрна політика радянського уряду в 1933-1939 рр. та її наслідки в Україні (2013)
Панченко В. Г. - Еволюція економічної платформи ОУН(м) після Другої світової війни (2013)
Нікілєв О. Ф. - Політика держави по оптимізації вищої сільськогосподарської освіти в Україні за часів хрущовської відлиги (2013)
Микитчук Н. М. - Особливості співробітництва України з країнами Центральної Азії в сфері науки й освіти (2013)
Дудко В. О. - Становище регулярних з'єднань auxilia за часів Пізньої імперії у складі римської армії (2013)
Гіпіч В. В. - Літературні метаморфози алкогольних напоїв у міщанському середовищі Речі Посполитої (2013)
Чирук С. В. - Чи була чума у Старошведській колонії? Колонізація Південного Придніпров'я у контексті епідемічної загрози (2013)
Коломоец Ю. И. - Первый съезд "Союза русских социал-демократов" как отражение конфликта "старой" и "молодой" эмиграции (2013)
Гула Р. В. - Особливості формування та розвитку монархічної патріотичної ідеології в Російській імперії (2013)
Скопненко Б. О. - Участь Першої окремої чехословацької бригади у боях за визволення Києва в листопаді 1943 р. (2013)
Кривчик Г. Г. - Форма і сутність радянської моделі держави (2013)
Кабанов В. І. - Особливості викладання теми "Вітчизняна війна 1812 р." на шкільних уроках історії, Горбонос Л. А. (2013)
Святець Ю. А. - Королівство кривих дзеркал, або Історіографія як комунікаційний процес (2013)
Мазурик С. В. - Тема Руської (Волинської) метрики у працях дослідників історії України (2013)
Стороженко І. С. - Проблеми метології дослідження воєнного мистецтва у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. (2013)
Руднєв М. А. - Идеологическая программа Екатерины ІІ в русской досоветской историографии: истоки "консервативной интерпретации" (2013)
Іваненко В. В. - Вітчизняна війна 1812 р. і Україна: історіографічна традиція та перспективи досліджень (2013)
Перелигіна О. І. - Брошура Григорія Гербільського 1943 року про участь українців у війні з Наполеоном: історіографічний факт та історіографічний міф (2013)
Слісаренко О. М. - Фортифікаційне забезпечення Бородінської та Полтавської битв: аналіз історіографічних надбань (2013)
Головіна О. В. - Виникнення, цілі та структура монархічних організацій в Україні: загальний огляд історіографії проблеми (2013)
Рижева Н. О. - Витоки суднобудування на території України в історіографічних розвідках (кінець ХІХ - початок ХХІ ст. (2013)
Угач А. В. - Діяльність радянської контррозвідки під час Другої світової війни в історіографії (2013)
Воронов В. І. - Теоретичні проблеми джерелознавчих дисциплін на сторінках збірника "Історичні джерела та їх використання" (2013)
Виноградов Г. М. - Лінгвістичні складові моделювання давньоруськими книжниками витоків державності Русі (2013)
Долецький Е. В. - Гравюри А. Рудакова як джерело повсякденної історії міст Таврійської губернії початку ХІХ століття (2013)
Івлєва Я. А. - Документи з історії таврійських православних сект у збірках законодавчих актів Російської імперії (1802-1855 рр.) (2013)
Стенько Ю. Г. - Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах (2013)
Ковальова І. Ф. - Колекція кахель з будівель Новобогородицької фортеці, Шалобудов В. М. (2013)
Харитонова О. В. - До уточнення хронології скляних виробів за матеріалами розкопок козацької Самари 2012 року (2013)
Якімова І. В. - Жінки-археологи України кінця ХІХ - першої половини ХХ століття (2013)
Журба О. И. - Церковная историография в региональном измерении (2013)
Кривий І. О. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2011 р. (2013)
Титул, зміст (2012)
Хмельничий Л. М. - Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок, Салогуб А. М., Хмельничий С. Л. (2012)
Салогуб А. М. - Оцінка тупеня впливу спадковості поліпшуючої породи на молочну продуктивність корів (2012)
Шевченко А. П. - Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства в умовах господарства з розведення української чорно-рябої молочної породи (2012)
Хмельничий Л. М. - Морфологічні параметри цьоголіток коропа в умовах удобрення вирощувальних ставів свіжою зерновою бардою, Цьонь Н. І., Вечорка В. В., Бойко Ю. М. (2012)
Нежлукченко Н. В. - Особливості показників відтворювальної здатності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Обоіста Т. В. (2012)
Хмельничий Л. М. - Оцінка росту та розвитку телиць української червоно-рябої молочної породи за використання вагових та лінійних параметрів (2012)
Лобода В. П. - Особливості екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи (2012)
Хмельничий Л. М. - Популяційно-генетичні параметри морфофункціональних властивостей вимені корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи, Франчук М. П. (2012)
Вацький В. Ф. - Ембріогенез і продуктивність молочної худоби, Величко С. А. (2012)
Пелехатий М. С. - Екстер’єрно-конституційні особливості корів чорно-рябої породи залежно від пігментації волосяного покриву, Слюсар М. В. (2012)
Гузєв І. В. - Результати сучасної ідентифікації поточних статусів ризику зникнення генетичних ресурсів м’сного скотарства України (2012)
Федорович В. В. - Забійні якості та морфологічний склад напівтуш бугайців молочних і комбінованих порід (2012)
Галицька Т. В. - Порівняльний аналіз ефективності кріоконсервування ооцит-кумулюсних комплексів свинок породи велика біла, Троцький П. А. (2012)
Петренко І. П. - Генетична мінливість гамет у бугаїв і корів при різних рівнях консолідації їх спадковості, Бірюкова О. Д. (2012)
Дубін О. В. - SТR-аналіз генетичного поліморфізму азовської севрюги, Шостак Л. В., ДиманьТ. М. (2012)
Игнатьев Н. Г. - Активность ферментов в тканях двенадцатиперстной кишки у разновозрастных чистопородных и помесных поросят, Терентьева М. Г. (2012)
Костенко С. О. - Моніторинг цитогенетичних показників різних порід свиней , Джус П. П., Стародуб Л. Ф., Сидоренко О. В., Коновал О. М., Драгулян М. В., Бодряшова К. В. (2012)
Осадча Ю. В. - Природа аномалій та смертності ембріонів страусів (2012)
Новак Н. Б. - Аналіз генетичної структури ВРХ та біотехнологічні підходи щодо вдосконалення показників молочної продуктивності, Облап Р. В. (2012)
Кузів М. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові телиць української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Кузів Н. М. (2012)
Платонова Н. П. - Визначення та вікова динаміка внутришньоматкових ендометральних кіст у кобил (2012)
Мельник В. О. - Продуктивне використання основних свиноматок та підготовка ремонтних свинок до осіменіння в умовах племзаводу (2012)
Пономаренко В. - Рентабельність виробництва продукції у залежності від продуктивності свиней (2012)
Могутова В. Ф. - Вивчення інактивації E.coli в некондиційному молоці колоїдним розчином наночасток срібла "Срібний щит-1000" (2012)
Кулибаба Р. А. - Полиморфизм гена инсулиноподобного ростового фактора-I в популяции кур породы "Борковская барвистая" (2012)
Бульченко І. О. - Субвітальні мутації сільськогосподарської птиці (2012)
Кравченко О. О. - Взаємозв’язок статевого диморфізму кнурів-плідників з їх спермопродукцією (2012)
Писаренко Н. Б. - Імуногенетичні параметри ліній таврійського типу української червоної молочної породи (2012)
Іовенко В. М. - Імуногенетичні особливості тонкорунних овець півдня України, Третьяков М. О. (2012)
Іовенко В. М. - Імуногенетичні особливості овець з кросбредною вовною, Іщенко С. М. (2012)
Нежлукченко Т. І. - Породні особливості тривалості жеребності та сервіс-періоду кобил за віком, Петров В. Г. (2012)
Бусенко О. Т. - Функція ендокринних залоз у бугайців за перемінного режиму годівлі (2012)
Вербельчук Т. В. - Обмін азоту і мінеральних елементів в організмі молодняку свиней при використанні окремих нетрадиційних кормових добавок, Вербельчук С. П. (2012)
Сичов М. Ю. - Вплив різних рівнів ліпідного живлення на морфо- біохімічні показники крові перепелів м’ясного напряму продуктивності (2012)
Воронова И. В. - Эффективность использования парааминобензойной кислоты в животноводстве и птицеводстве (2012)
Гунчак А. В. - Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у тканинах птиці за різної кількості йоду у їх раціонах, Кисців В. О., Кирилів Б. Я. (2012)
Юхно В. М. Морфо-гістологічні особливості внутрішніх органів поросят за використання емульгованого жиру - (2012)
Мерзлов С. В. - Хімічний склад мяса бройлерів за умов використання у складі комбікормів іммобілізованих ферментів, йоду та змішанолігандного комплексу кобальту, Калініна Г. П., Качан А. Д. (2012)
Пірова Л. В. - Баланс мінеральних речовин в організмі свиней за різних рівнів та джерел селену у раціоні (2012)
Оріщук О. С. - Ефективність використання кормових добавок на основі сухих рослинних жирів у годівлі курей-несучок, Микитюк В. В. (2012)
Цап С. В. - Кормові добавки із сухих рослинних жирів та їх вплив на біохімічні показники крові курчат (2012)
Косяненко О. М. - Продуктивність кролів за згодовування пребіотику, Чернюк С. В., Кузьменко О. А. (2012)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на ріст і розвиток трипорідних гібридів свиней на відгодівлі, Маршалок В. А. (2012)
Долід С. В. - Гематологічні показники молодняку свиней за дії змішанолігандного комплексу купруму, Бомко В. С. (2012)
Фурманець Ю. С. - Ефективність використання природньої мінеральної добавки при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби (2012)
Зотов А. - Порівняльний аналіз національних і європейських методик оцінки якості водного середовища за допомогою індикаторів фітопланктону (2014)
Зинь А. - Морфологічні й ультраструктурні зміни у зародках в’юна впродовж ембріогенезу та за дії гіпохлориту натрію, Безкоровайний А., Гарасим Н., Кулачковський О., Санагурський Д. (2014)
Грабовський С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на концентрацію білкових фракцій і рівень кортизолу у плазмі крові щурів за умов стресу, Грабовська О., Остапів Д. (2014)
Дідух Я. - Синфітоіндикаційна оцінка рослинності північного макросхилу Татр і прилеглих територій, Четвертних І., Боратинські А. (2014)
Маланюк В. - Нові для території України види агарикоїдних і болетоїдних агарикоміцетів Галицького національного природного парку (2014)
Бєлан С. - Просторова організація ценопопуляцій Scilla siberica Haw. та Gladiolus tenuis M. Bieb. У різних еколого-ценотичних умовах заплави р. Псел (2014)
Панченко С. - Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України (2014)
Пірогов М. - Епілітна ліхенобіота хребта Полонина Буковська (Ужанський національний природний парк), Кваковська І., Мизюк Т. (2014)
Dotsenko V. - Expression of gene encoding murine interferon alpha in Escherichia coli cells, Rybalko S., Obolenska M. (2014)
Чернишова Т. - Біохіміко-генетичні дослідження слизнів (2014)
Леневич О. - Вплив витоптування на гідрофізичні властивості буроземів лісових екосистем НПП "Сколівські Бескиди” (Українські Карпати), Марискевич О., Козловський В. (2014)
Domnich A. - Zoogenic influence on the amount of soil nitrogen in Azov-Syvash National Nature Park (2014)
Гулай О. - Вплив прижиттєвих виділень Typha angustifolia на патогенні бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae (2014)
Білоконь Г. - Моніторингові дослідження накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr рибами Запорізького водосховища, Ананьєва Т., Просяник Ю. (2014)
Шевчик Л. - Дослідження деяких закономірностей впливу нафти на початкові ростові параметри рослинних тест-об’єктів, Романюк О. (2014)
Загороднюк І. - Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті, Ребров С. (2014)
Зибенко О. - Стан і тенденції змін ценопопуляцій Pseudolysimachion barrelieri (Schott) Holub на різних стадіях дигресії рослинного покриву на південному сході України (2014)
Конограй В. - Синтаксономія та особливості територіального розподілу рослинності території Кременчуцького водосховища (2014)
Грабовський В. - Забруднення радіоактивним цезієм деяких видів рослин і грибів Карпатського та Шацького Національних Природних Парків, Дзендзелюк О., Трофімук А. (2014)
Петруняк Л. - Щільність і вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. (Alliceae) в Галицькому національному природному парку (2014)
Кияк Н. - Сезонні зміни вмісту компонентів глутатіоно-аскорбатного циклу в мохах на території відвалу видобутку сірки (2014)
Воткальчук К. - Екологічний аналіз флори Вигорлат-Гутинського хребта (Українські Карпати) (2014)
Петренко Н. - Статевий диморфізм і міжпопуляційна мінливість Pelophylax lessonae (Amphіbia, Anura) з деяких регіонів України (2014)
Микітчак Т. - Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda) ракоподібні басейну p. Чорний Черемош (Українські Карпати) (2014)
Гарбар О. - Структура комплексу Arion subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території Правобережного Полісся та Лісостепу, Кадлубовська Н., Гарбар Д. (2014)
Kuzmishyna S. - Microbiota of the coal pit waste heaps of Chervonograd mining region, Hnatush S., Moroz O., Karpinets L., Baranov V. (2014)
Kushkevych I. - Lactate dehydrogenase activity in cell-free extracts of sulfate-reducing bacteria Desulfovibrio piger Vib-7 and Desulfomicrobium sp. Rod-9 (2014)
Гулька О. - Проблема вивчення вегетативного тонусу людини та формування груп досліджуваних (2014)
Задорожна О. - Особливості зберігання ex situ культурних Apiaceae, Шиянова Т. (2014)
Khromykh N. - Reaction of glutathione-dependent system of Acer trees vegetative buds to pollutants’ action (2014)
Буньо Л. - Гормональний статус рослин Carex hirta L., вирощених на ґрунтах, забруднених нафтою, Войтенко Л., Мусатенко Л., Цвілинюк О., Терек О. (2014)
Титул, зміст (2014)
Почерніна Н. В. - Умови застосування макроекономічної політики (2014)
Тебенко В. М. - Взаємозв’язок категорій "ефективність" та "результативність" господарської діяльності підприємства (2014)
Legeza D. G. - Management Of Competitiveness Of Dairy Enterprises (2014)
Аверчев О. В. - Динаміка вирощування, реалізації гречки та проса в Україні (2014)
Алєксєєва О. В. - Інституції та інститути на ринку робочої сили на селі: теоретичний аспект (2014)
Арестенко Т. В. - Рекламний менеджмент: аналіз тенденцій та особливостей розвитку медійного ринку України, Арестенко В. В. (2014)
Пехов В. А. - Сутність підприємництва та особливості його розвитку в аграрній сфері України (2014)
Серських Н. С. - Проблеми впровадження інструментів електронної комерції в агробізнесі (2014)
Шпикуляк О. Г. - Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій, Прутська О. О. (2014)
Яворська Т. І. - Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури, Франчук І. Б. (2014)
Popovych M. I. - The Formation Of Commodity Marketing Strategy Of The Company In The Context Of International Economic Trends, Sidnenko M. V. (2014)
Андрєєва Л. О. - Моделювання конкурентоспроможності продукції (2014)
Вечеря С. В. - Мотиваційний механізм активізації розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Габор В. С. - Формування механізму господарювання аграрних підприємств в умовах ринку (2014)
Кальченко С. В. - Напрями кооперативного руху в особистих селянських господарствах (2014)
Караба В. И. - Продуктивность первотелок в зависимости от возраста и живой массы ремонтного поголовья, Петрович Э. А. (2014)
Колос З. В. - Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2014)
Куліш Т. В. - Особливості комерційної діяльності посередницьких підприємств в аграрних формуваннях (2014)
Нестеренко С. А. - Управління конкурентоспроможністю підприємств як системна цілісність (2014)
Пісарюк С. М. - Фактори впливу на економічну ефективність операційної діяльності торговельних мереж (2014)
Речка К. М. - Ринковий аспект менеджменту підприємств (2014)
Судомир С. М. - Формування стратегій інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект (2014)
Хацер М. В. - Стратегія розвитку підприємства в умовах нестабільності економіки держави (2014)
Череп А. В. - Методи оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування, Лизуненко М. М. (2014)
Завадських Г. М. - Регіональний аспект диспропорції соціально-економічного розвитку України (2014)
Лукомська Т. В. - Аналіз ефективного виробництва свинини в господарствах регіону (2014)
Богатирчук-Кривко С. К. - Еколого-економічна оцінка впливу організації землекористування на ефективність сільськогосподарського виробництва (2014)
Зубрицька Я. О. - Визначення факторів формування трудового потенціалу підприємства (2014)
Петрович Э. А. - Кадровый потенциал белорусского села: состояние, тенденции и актуальные проблемы, Чечеткин А. С., Фрейдин М. З. (2014)
Сірош О. С. - Вплив демографічного чинника на формування трудового потенціалу підприємства (2014)
Щеблыкина И. А. - Социальное развитие трудового коллектива как необходимое условие эффективного управления персоналом организации, Щеблыкина З. В., Симонова К. С. (2014)
Збарський В. К. - Особливості та проблеми кредитування аграрного сектору економіки України (2014)
Радченко Н. Г. - Методичні підходи до оцінки ефективності депозитної політики банку (2014)
Трусова Н. В. - Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств степової зони України (2014)
Журавльова Т. В. - Організація проведення аудиту на підприємстві (2014)
Шведюк В. А. - Экономико-математическое моделирование как способ изучения и оценки хозяйственной деятельности, Кибенко В. А. (2014)
Медведкін Т. С. - Процес транснаціоналізації та глобальних трансформацій в аспекті провідних економічних теорій, Кінчевська Ю. Ю. (2014)
Медведкіна Є. О. - Еволюція теорій циклічності розвитку глобальних економічних систем, Гайдей Д. О. (2014)
Прокопов О. А. - Історія розвитку та механізм подальшого вдосконалення конкурентної політики України (2014)
Скоробогатова Н. Є. - Інноваційно-інвестиційне співробітництво України і ЄС в межах забезпечення сталого розвитку (2014)
Черніченко Г. О. - Теорії модернізації в контексті постіндустріального розвитку, Єфременко А. В. (2014)
Скрипченко М. О. - Узагальнююча система оцінки економічної стійкості машинобудівних підприємств за методикою Balanced Scorecard (2014)
Караєва Н. В. - Формування стратегічних напрямів переходу до низьковуглецевого розвитку України на основі експертної оцінки, Березницька М. В. (2014)
Корогодова О. О. - Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України, Бабанина О. С. (2014)
Войтко С. В. - Країни групи G20 та ТОР-20 за рівнем економіки у координатах сталого розвитку (2014)
Герасимчук В. Г. - Стратегічне партнерство: принципи, інструментарій, ефективність (2014)
Горянська Т. В. - "Зелена економіка" як чинник розвитку зовнішньоторговельних відносин (2014)
Гречко А. В. - Вплив процесу глобалізації на систему оподаткування як складову інституційного середовища (2014)
Липов В. В. - Гетерогенізація СЕС і концепція структурно-функціональної інституціональної компліментарності (2014)
Макогон Ю. В. - Місце міжнародних фінансових центрів у сучасній глобалізованій світовій економіці, Музиченко Г. Г. (2014)
Мілай А. О. - Особливості та наслідки проведення грошово – кредитної політики ФРС США в умовах світової економічної кризи (2014)
Мунтіян В. І. - Перспективи співробітництва України з Росією в рамках створення митного союзу (2014)
Радзієвська С. О. - Торговельно-економічні зв’язки України з країнами шанхайської організації співробітництва (2014)
Сирочук Н. А. - Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського союзу: фактори впливу (2014)
Шевчук О. А. - Динаміка стану зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України (2014)
Барановська А. А. - Ринок сонячної енергетики України: динаміка та основні тенденції, Базь М. О. (2014)
Дергачова В. В. - Оптимізація умов і факторів виробництва відновлювальної енергетики як складова економічної безпеки країни, Бедик О. В. (2014)
Климчук С. А. - Таксономічний аналіз стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики (2014)
Кологривов Я. І. - Стратегічний розвиток підприємств енергетики: циклічність розвитку та життєвий цикл (2014)
Коломієць А. С. - Інноваційне машинобудування України: стан та перспективи розвитку (2014)
Копішинська К. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційних систем підприємств машинобудування (2014)
Кузнєцова К. О. - Періоди становлення енергетики та особливості функціонування електроенергетичних підприємств (2014)
Сокотенюк С. М. - Загрози економічній безпеці газорозподільних підприємств (2014)
Чукурна О. П. - Напрямки розвитку машинобудівної галузі в контексті неоіндустріалізації (2014)
Петровська І. П. - Податкове стимулювання як чинник активізації інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Ткаченко Т. П. - Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства (2014)
Дадалко С. В. - Влияние трансакционных издержек на деятельность компании (предприятия), Козловская З. Н. (2014)
Іваницька О. В. - Трансакції як витрати експлуатації (2014)
Клименко О. В. - Методи протидії підприємств України негативному впливу інфляції (2014)
Рощина Н. В. - Оцінювання ефективності діяльності промислових підприємств (2014)
Дергачова В. В. - Організаційні процеси управління післяреалізаційним супроводом на виробничому підприємстві, Біличенко І. Б. (2014)
Кожемяченко О. О. - Вплив профспілок на соціально-трудові відносини (2014)
Круш П. В. - Трудовий потенціал підприємства: сутність та структура, Сімчера О. І. (2014)
Погребняк А. Ю. - Напрями обґрунтування стратегії антикризового управління на промислових підприємствах (2014)
Радчук А. П. - Управління матеріальними запасами на промислових підприємствах в будівництві, Куган С. Ф. (2014)
Акулова Ю. О. - Основні принципи і підходи до організації контролінгу на підприємствах України (2014)
Герасимчук В. И. - Управление организацией: функциональный подход (2014)
Дідух В. В. - Організація реінжинірингу бізнес-процесів на основі оцінки бізнес-потенціалу виробничої системи (2014)
Дунська А. Р. - Інноваційні перетворення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Тенетко І. І. (2014)
Косматов Э. М. - Модели процессов формирования стратегий инновационно-инвестиционного развития производственного предприятия, Савосин Г. Ф. (2014)
Окороков В. Р. - Стратегия адаптации промышленного предприятия к меняющейся среде, Евсеева С. А. (2014)
Павленко Т. В. - Особливості управління знаннями в наукоємних підприємствах, Ключнікова М. В. (2014)
Ситник Н. І. - Мотивація креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій (2014)
Тупкало С. В. - Категоріальний апарат теорії процесного управління, Тупкало В. М. (2014)
Тюленєва Ю. В. - Особливості управління ризиками корпоративної соціальної відповідальності підприємств, Антошко Т. Р. (2014)
Шелехов К. В. - Корпоративне страхування здоров’я персоналу як сучасний інструмент інвестування у людський капітал (2014)
Дрінь О. Я. - Передбачуваність змін середовища як передумова визначення стратегічної методології і форми стратегії підприємства (2014)
Стеченко Д. М. - Системний підхід до класифікації видів реструктуризації підприємств і створення механізму її планування та здійснення, Омельченко О. С. (2014)
Бажеріна К. В. - Організаційно-економічний механізм управління дилерськими мережами на ринку побутових котлів, Комяков О. О., Стадніченко В. В. (2014)
Діброва Т. Г. - Процедура планування бюджету рекламної кампанії: комбінований підхід (2014)
Кубишина Н. С. - Концептуальні засади функціонування маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок, Цапук О. Ю. (2014)
Лылык И. В. - Исследование использования новых информационных технологий для повышения эффективности взаимодействия с потребителем (2014)
Mariana Lylyk. - Analysis of implementation of recommendation cm/rec (2007) 14 of the committee of ministers to member states on the legal status of non-governmental organizations in europe in some individual member states (2014)
Майорова І. М. - Сучасна маркетингово – логістична концепція виробничого підприємства (2014)
Гнідіна О. Ю. - Ребрендинг торгової марки на споживчому ринку, Зозульов О. В. (2014)
Гребньов Г. М. - Формування напрямків підвищення ефективності маркетингового механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств (2014)
Лебеденко М. С. - Вебометричний ранг як показнік ефективності електронного ресурсу підприємства (2014)
Зозульов О. В. - Особливості ринкового репозиціонування закладів громадського харчування на преміум сегменті, Мартинова К. Л. (2014)
Окунєва О. В. - Концепція внутрішнього маркетингу в теорії маркетингу (2014)
Полторак К. А. - Застосування крауд-технологій в маркетинговій діяльності підприємств, Зозульов О. В. (2014)
Стельмах О. А. - Чинники, що впливають на формування туристичного іміджу регіону, Смикова М. О. (2014)
Тєлєтов О. С. - Маркетингова освіта в умовах реального сектора економіки (2014)
Чупріна М. О. - Формалізація концептуальної моделі дії регіональної промислової інноваційної системи (2014)
Весельська К. А. - Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу спільних машинобудівних підприємств (2014)
Гавриш. О. А. - Інноваційний розвиток як необхідна складова економічної безпеки сучасних підприємств, Черняк Г. М. (2014)
Докієнко Л. М. - Фінансовий інструментарій оцінювання інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Єрешко Ю. О. - Монополізація економіки як причина занепаду інноваційно-інвестиційної активності в Україні (2014)
Круш Н. П. - Теоретико-методичні підходи до визначення сутності ефективності управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств (2014)
Лободзинська Т. П. - Напрямки державного регулювання виробництва конкурентоспроможної інноваційної продукції підприємств електротехнічної галузі (2014)
Макогон Ю. В. - Теоретичні аспекти глобальної інвестиційної діяльності, Иванкова Д. Р. (2014)
Окороков В. Р. - Оценка эффективности реализации инновационных проектов в условиях неопределенности информации, Кальченко О. А. (2014)
Охріменко О. О. - Ідентифікації ризиків інвестиційних проектів промислових підприємств, Яресько Р. С. (2014)
Тульчинська С. О. - Еволюційні парадигми формування економіки знань в контексті інноваційного розвитку регіонів (2014)
Хаджинов В. І. - Інноваційні компанії світу: аналітичний вимір, Шульженко Д. Ю. (2014)
Єрешко Ю. О. - Стохастичні інвестиції фінансування інновацій на промислових підприємствах, Яловий Г. К. (2014)
Коротченкова Ю. О. - Ціноутворення сонячних елементів з нанотехнологічною складовою на ринку України, Серебренніков Б. С. (2014)
Царьова Т. О. - Теоретико-методичні засади оцінювання ринкової привабливості технології під час проведення технологічного аудиту на підприємстві (2014)
Гавриш О. А. - Апробація системи оцінювання альтернативних технологій отримання електроенергії, Нараєвський С. В. (2014)
Дрозд А. О. - Керування кредитною та депозитною ставками комерційного банку з капіталом достатнім для задоволення попиту на кредити, Капустян В. О. (2014)
Дунська А. Р. - Нечітка логіка в стратегічному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств, Поліщук А. С. (2014)
Пічугіна М. А. - Створення динамічної системи економічної безпеки підприємства, Матвійчук О. В. (2014)
Фартушний І. Д. - Порівняння моделей оцінки фінансового стану підприємства, Колбасюк Ю. О. (2014)
Чайковська М. П. - Моніторинг трансформаційних процесів на сучасних фондових ринках, Тулякова А. Ш. (2014)
Чайковська М. П. - Комплексний підхід моделювання в управлінні іт-проектами (2014)
Скловська Є. Г. - Застосування методів математичного програмування до економічного розподілу навантажень між паралельно працюючими агрегатами теплових електростанцій (2014)
Кадикало О. І. - Ґенеза теорії і практики офіційного тлумачення у державно-правовій думці (2012)
Луцький І. М. - Філософсько-правові тенденції на теренах українських земель (2012)
Луцький Р. П. - Нормативно-правовий акт як визначальна форма вираження позитивного права (2012)
Мацькевич М. М. - Право на свободу світогляду і віросповідання як конституційне культурне право (2012)
Осауленко А. О. - Історико-правові аспекти становлення і розвитку інститутів громадянського суспільства в контексті пенітенціарної системи України (2012)
Присташ Л. Т. - Каральна діяльність радянських органів внутрішніх справ у західних областях УРСР (1939-1941рр.) (2012)
Баранов-Мохорт С. М. - Концепція дослідження адміністративно-правових засобів запобігання і протидії корупції в системі державної служби (2012)
Іващенко Д. Є. - Звичай та звичка (узвичаєння) у міжнародному праві (2012)
Калиновський Б. В. - Сучасні підходи до реформування муніципальної служби в Україні (2012)
Перощук З. І. - Правова ретроспектива бюджетної системи України (2012)
Петровська І. І. - Нормативно-правове регулювання протидії корупції: загальна характеристика (2012)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з Першим заступником та заступником Голови Верховної Ради України (2012)
Сєрова І. І. - Формування норм міжнародного права щодо протидії нелегальній міграції (2012)
Бойко Н. М. - Сторони та зміст договору позички (2012)
Васильєва В. В. - Місце договору в системі юридичних фактів та встановлення його ознак (2012)
Втерковський В. Д. - Порядок виплат у справах про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Білорусь) (2012)
Гудима М. М. - Право туриста на інформацію: недоліки законодавчого регламентування (2012)
Гудима М. М. - Деякі аспекти договірного оформлення посередницьких відносин в туризмі (2012)
Зварич Ж. І. - Зародження правової охорони фотографічних творів на українських землях у складі Російської імперії (2012)
Зозуляк О. І. - Теоретичний аналіз втілення теорій юридичної особи у цивільному законодавстві України (2012)
Калаур І. Р. - Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов’язання про передачу майна в користування (2012)
Ковалишин О. Р. - Арешт акцій: окремі питання правозастосування (2012)
Мироненко І. В. - Інтерес як об’єкт правової охорони у сфері відносин власності (2012)
Пташник І. Р. - Розвиток законодавства в сфері трансплантації в Україні (2012)
Саракун І. Б. - Практичні аспекти зловживання правом у товаристві з обмеженою відповідальністю (2012)
Семків В. В. - Про предмет договору оренди водного об’єкта (2012)
Сметанюк В. Б. - Правова регламентація Єдиного Державного реєстру судових рішень – як одна із гарантій доступності правосуддя в цивільних справах (2012)
Ставнича І. М. - Правосуб`єктність учасників як об`єктивна умова дійсності цивільно-правового договору (2012)
Таран О. С. - Багатосторонні договори за Цивільним, Господарським та Податковим кодексами України (2012)
Уздейчук В. І. - Правова природа юридичної рівності сторін у цивільному праві України (2012)
Федюк Л. В. - Зовнішні зв’язки особистих немайнових прав (2012)
Шищак-Качак О. О. - Значення та практична цінність правового звичаю як нормативного регулятора сімейних відносин (2012)
Шкварок Л. В. - Функції приватного договору (2012)
Багай Н. О. - Забезпечення та захист прав селян як пріоритетний напрям розвитку аграрного законодавства (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського