Эпштейн С. И. - К вопросу об интенсивности образования карбонатных отложений в газоочистках конвертеров, Мантула В. Д., Чепракова Я. А., Воробьев А. В. (2006)
Труш В. И. - Исследование коронного разряда в системе электродов "иглы–плоскость" (2006)
Сиренко Е. В. - Влияние новых групп полиолов на санитарный режим водоемов и эстетические показатели воды (2006)
Гахеладзе Г. С. - Использование титансодержащих отходов для легирования стали и производства лигатур, Долгополов А. Ф., Соленый В. К. (2006)
Касимов А. М. - Отходы горно-металлургического комплекса – потенциальная сырьевая база развития производства редких и тяжелых металлов. Разработка технологии утилизации шлаков Купянского литейного завода, Миняйло В. П., Леонова О. Е. (2006)
Жуковский Т. Ф. - Отходы энергетики и химической промышленности – ценное вторичное сырье для получения ванадиевой продукции, Топчий В. Н., Топчий Р. В. (2006)
Проскурня О. М. - Використання шлаків у будівельній промисловості, Шабанова Г. М., Тараненкова В. В., Рябкова О. І., Бакшеєв Д. В. (2006)
Хоботова Э. Б. - Радиационно-химическая оценка отходов промышленности, Самоквит А. В., Дмитриченко Л. В., Шмырева Ю. А. (2006)
Човнюк Ю. - Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів, Діктерук М., Почка К. (2014)
Хмара Л. - Моделювання процесу копання ґрунту телескопічним робочим обладнанням одноківшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. (2014)
Хмара Л. - Дослідження процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем, Спільник М. (2014)
Човнюк Ю. - Новий метод аналізу перехідних процесів та нелінійних хвилеутворень у протяжних гірничих транспортних машинах, Діктерук М., Почка К. (2014)
Ловейкин В. - Исследование движущих сил в механизме изменения вылета стреловой системы крана, Паламарчук Д. (2014)
Мачишин Г. - Визначення параметрів взаємодії полімерно-абразивної щітки (ПАЩ) з поверхнею, Абрашкевич Ю., Пристайло М., Щербина Т. (2014)
Назаренко І. - Дослідження процесу руйнування матеріалу в камері подрібнення вібраційної щокової дробарки, Міщук Є. (2014)
Пелевін Л. - Зниження енергоємності розробки грунту наконечником розпушника, Карпенко М., Лаврик С., Щербина Т. (2014)
Смірнов В. - Кільцевий бур з кулачковим двопрофільним кернопідрізним пристроєм, Головань В., Кривенда В. (2014)
Богуславський В. - Оптимізація параметрів робочого процесу одноківшевих екскаваторів у складних гірничо-геологічних умовах (2014)
Фомін А. - Визначення геометричних параметрів ударного руйнування ґрунтів при впорядкованому русі робочого органа, Костенюк О., Тетерятник О., Боковня Г. (2014)
Бондар Р. - Кутові характеристики лінійного двигуна з явнополюсним якорем приводу вібратора (2014)
Горбатюк Є. - Аналіз стохастичних математичних моделей рельєфу при взаємодії рушія розпушувача з поверхнею ґрунту, Міщук Д., Пристайло М., Горбатюк М. (2014)
Сукач М. - Співробітництво КНУБА з міжнародними установами (2014)
Відомості про авторів (2014)
Рецензенти (2014)
Вожегова Р. А. - Історичний шлях розвитку інституту зрошуваного землеробства НААН України (2014)
Лимар А. О. - Роль науки в освоєнні зрошуваних земель Херсонщини. Спогади виробничника – меліоратора – вченого (2014)
Голобородько С. П. - Наукові основи систем кормовиробництва на зрошуваних землях Південного Степу України (2014)
Коваленко А. М. - Основні шляхи і напрями досліджень з розробки наукових підходів до побудови сівозмін (2014)
Малярчук М. П. - Історичний шлях формування систем обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях (2014)
Вожегова Р. А. - Етапи розвитку зрошення на Півдні України, Вердиш М. В., Клубук В. В., Булаєнко Л. М. (2014)
Заєць С. О. - Розробка агротехнологій вирощування основних сільськогосподарських культур за останні 50 років, Голобородько С. П., Клубук В. В. (2014)
Філіп’єв І. Д. - Розвиток агрохімічних досліджень в Інституті зрошуваного землеробства НААН, Димов О. М., Біднина І. О., Клубук В. В. (2014)
Вожегова Р. А. - Наукове обґрунтування режимів зрошення з врахуванням біологічних потреб рослин та технологічних параметрів зрошувальних систем, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Біляєва І. М. (2014)
Клубук В. В. - Історичний шлях розвитку підрозділу економічних досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН, Грановська Л. М. Вердиш М. В. (2014)
Ушкаренко В. О. - Урожайність зерна нуту залежно від основного обробітку ґрунту, доз добрив та густоти стояння рослин за різних умов зволоження на Півдні України, Лавренко Н. М. (2014)
Вожегова Р. А. - Вплив агрозаходів на продуктивність сортів сої в умовах зрошення Півдня України, Мельник М. А. (2014)
Малярчук М. П. - Ефективність обробітку грунту та удобрення кукурудзи на зрошенні Півдня України, Котельников Д. І. (2014)
Коваленко А. М. - Ефективність застосування мікробних препаратів в умовах природного зволоження на посівах ячменю ярого за різних способів обробітку грунту, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В. (2014)
Заєць С. О. - Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна ячменю озимого в умовах зрошення (2014)
Димов О. М. - Вплив зрошення та добрив на урожай і якість сіна люцерни (2014)
Василенко Р. М. - Значимість та побудова сумісних посівів у кормовиробництві (2014)
Малярчук А. С. - ефективність азотних добрив та основного обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку озимого на зрошенні (2014)
Філіп’єв І. Д. - Вміст основних елементів живлення в рослинах ріпаку озимого залежно від добрив і способу основного обробітку ґрунту, Шкода О. А. (2014)
Томашова О. Л. - Урожайність насіння льону олійного за різних норм висіву та систем обробітку ґрунту, Томашов С. В. (2014)
Колпакова О. С. - Продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України (2014)
Петрушкова О. М. - Насіннєва продуктивність еспарцету при удосконаленні окремих елементів технології вирощування в умовах степової зони України, Томчук Р. В., Кондратевич О. В. (2014)
Томчук Р. В. - Створення посухостійких сортів багаторічних злакових та бобових трав для умов степової зони України, Петрушкова О. М., Кондратевич О. В. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Створення нових гібридів кукурудзи для умов зрошуваного землеробства, Марченко Т. Ю., Глушко Т. В., Гож О. А., Нужна М. В. (2014)
Базалій Г. Г. - Сорти пшениці озимої м'якої для зони Південного Степу України на межі століть, Колесникова Н. Д., Клубук В. В. (2014)
Клубук В. В. - Історичні аспекти та результати селекційної роботи з соєю в Інституті зрошуваного землеробства НААН, Боровик В. О., Михайлов В. О., Осіній М. Л. (2014)
Люта Ю. О. - Історія і короткі підсумки роботи лабораторії овочівництва (2014)
Тищенко О. Д. - Напрями селекції люцерни для умов зрошення, Тищенко А. В. (2014)
Боровик В. О. - Історичний шлях розвитку селекції бавовнику в Інституті зрошуваного землеробства, Степанов Ю. О. (2014)
Черниченко І. І. - Вплив крупності садивних бульб та прийомів догляду за рослинами на продуктивність картоплі, Балашова Г. С., Черниченко О. О. (2014)
Черчель В. Ю. - Оцінка кременистих ранньостиглих гібридів кукурудзи як вихідного матеріалу для створення нових самозапилених ліній, Боденко Н. А., Плотка В. В., Негода Т. В. (2014)
Люта Ю. О. (2014)
Малярчук М. П. (2014)
Гусєв М. Г. (2014)
Шелудько О. Д. (2014)
Голобородько С. П. (2014)
Пам’яті Філіп’єва І. Д. (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Summary (2014)
Правила для авторів (2014)
Іменний покажчик (2014)
Сталинский Д. В. - Пути снижения энергозатрат на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Ботштейн В. А., Каневский А. Л., Нотыч А. Г. (2006)
Большаков В. И. - Экономические и экологические аспекты перспективных металлургических технологий, Тубольцев Л. Г. (2006)
Швец М. Н. - Очистка дымовых газов двухванных сталеплавильных агрегатов, Сталинский Д. В., Романенко А. Ф. (2006)
Швец М. Н. - Очистка газов открытых ферросплавных печей, Сталинский Д. В., Пирогов А. Ю. (2006)
Стольберг Ф. В. - Очистным сооружениям сточных вод малых населенных пунктов – долговечность и экономичность, Ладыженский В. А., Ищенко А. В., Бурейко Т. В. (2006)
Лисенко І. С. - ехнології знешкодження, утилізації і використання тепла відхідних агломераційних газів у чорній металургії, Сігал І. Я., Трухан С. П., Бабашкін Ю. М., Нікітіна І. В., Савчук Л. І., Кравченко С. В.Т (2006)
Хоботова Э. Б. - Решение экологических проблем технологического процесса травления меди, Голик Е. В., Ларин В. И., Добриян М. А. (2006)
Эпштейн С. И. - Определение объема накопителей для сбора поверхностных сточных вод с территории промышленных предприятий, Музыкина З. С. (2006)
Корж А. Т. - Режим гидроудаления сгущенного продукта и эффективность работы отстойников (2006)
Пантелят Г. С. - Водный и солевой (материальный) балансы систем оборотного водоснабжения металлургических предприятий, Кузнецова Л. Н. (2006)
Хоботова Э. Б. - Загрязнение тяжелыми металлами почв лесопарковой зоны г. Харькова, Трофименко Е. В., Скляренко Е. Н. (2006)
Литвиненко В. Г. - Влияние технологических параметров производства на энергоемкость проката, Ботштейн В. А., Андреева Т. А., Грецкая Г. Н. (2006)
Гресов В. З. - Создание автоматизированной системы экологического мониторинга конвертера № 1 ККЦ ОАО "Миттал Стил Кривой Рог", Тулякова Т. Н., Кулик Ю. Н., Омельянец А. И. (2006)
Комиссарова И. В. - Программно–технический комплекс экологической службы предприятия, Рябоволенко В. И. (2006)
Титул, зміст (2010)
Кашуба В. - Сучасні біомеханічні ергогенні засоби у спорті, Литвиненко Ю. (2010)
Сергієнко К. - Оптимізація етапів прийняття управлінських рішень в системі підготовки висококваліфікованих спортсменів, Бишевець Н., Богачук Л., Жирнов О. (2010)
Довгенько Ю. - Сучасні підходи до обліку спортивних споруд в Україні (2010)
Пічурін В. - Особистість і спортивна діяльність (2010)
Trinkūnienė L. - Self-education of physical education teacher: motives and leisure time forms of physical activity, Kardelienė L. (2010)
Rutkauskaite R. - Changes in specific training ad sport performance of 13-14 year old athletes in rhythmic gymnastics, Skarbalius A. (2010)
Воронова В. - Особистісні характеристики баскетболістів на етапі початкової підготовки, Артеменко Т. (2010)
Холодова О. - Актуальність вивчення змагальної діяльності на різних дистанціях в шорт-треці з метою побудови моделей бігу (2010)
Гончаренко Є. - Дидактика тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку, Когут І. (2010)
Борисова О. - Сучасний теніс: стан та особливості організації підготовки професійних спортсменів у провідних країнах світу (2010)
Лях-Породько О. - Феномен сокільства як складова наукових досліджень в олімпійському русі (2010)
Карпа І. - Показники техніко-тактичної підготовки футболістів високої кваліфікації в динаміці ігрового часу (2010)
Воліченко А. - Методика навчання гімнастичним вправам з використанням ідеомоторного тренування, Гоголь В., Погрібняк О. (2010)
Гетманцев С. - Показники функціонального стану спортсменів в ігрових видах спорту, Богуш В., Яцунський О., Сокол О., Резніченко О. (2010)
Natalja K. - Peculiarities of links between sports results and age of elite female skiers, Algirdas C. (2010)
Саєнко В. - Оцінка рівня розвитку фізичних якостей тхеквондистів високої кваліфікації, Мишельман С. (2010)
Степаненко В. - Вікові зміни морфофункціонального стану футболістів 11-15 років, Сембрат С., Погребний В. (2010)
Сембрат С. - Взаємозв’язок вольових та фізичних якостей молодших школярів в процесі занять фізичною культурою, Степаненко В., Погребний В. (2010)
Захаровська Т. - Спеціальна підготовленість метальників спису на етапі початкової підготовки, Горбенко В. (2010)
Лукіна О. - Спеціальна фізична підготовленість юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки, Новіков В., Горбенко В. (2010)
Козлова О. - Особливості системи спортивного тренування спортсменів високої кваліфікації в різних видах легкої атлетики в умовах професіоналізації (2010)
Калужна О. - Фізична підготовка у системі багаторічного тренування спортсменів-танцюристів (2010)
Смірнова З. - Тенденції розвитку та сучасний стан лижних марафонів, Єфанова В., Нестеров В., Віннік О. (2010)
Солтик О. - Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное, Флерчук В., Вешко В. (2010)
Нестеров В. - Тактика лижної гонки дуатлон з урахуванням компонентів змагальної діяльності, Смірнова З., Єфанова В. (2010)
Оксьом П. - Тестування фізичної підготовленості студенток, що займаються міні-футболом під час навчання у вищому навчальному закладі, Азаренков В. (2010)
Хмельницька Ю. - Гомологація лижних трас та вимоги, які висуваються до функціональної підготовленості лижників-гонщиків (2010)
Антонюк О. - Техніка виконання поштовху важкоатлетами високої кваліфікації різних вагових категорій (2010)
Бондаренко І. - Веслування в системі фізичного виховання студентів (2010)
Коробейніков Г. - Динаміка функціонального стану у борців греко-римського стилю в умовах поточного контролю, Коробейнікова Л., Шацьких В. (2010)
Резніченко Н. - Актуальні проблеми спортивного травматизму в фігурному катанні, Єфанова В., Нестеров В. (2010)
Луковська О. - Деякі актуальні аспекти медичного забезпечення спорту інвалідів (2010)
Бурдаєв К. - Наукове обґрунтування побудови програми фізичної реабілітації хворих на гострий панкреатит в післяопераційному періоді (2010)
Лазарева Е. - Особенности мозгового кровообращения при физических нагрузках (2010)
Воронін Д. - Програма фізичної реабілітації баскетболістів з посттравматичним больовим синдромом попереково-крижової ділянки, Мірза О. (2010)
Зора К. - Вплив посттравматичного стресу на спортсменів високої кваліфікації (2010)
Рясная И. - Влияние физической нагрузки на состояние сердечно-сосудистой системы у боксёров высокой квалификации (2010)
Кравчук Л. - Особливості застосування засобів фізичної реабілітації хворих на екзогенно-конституціональну форму ожиріння та плоскостопість, Жарова І. (2010)
Шитиков Т. - О классификации нарушений осанки и сколиотических деформаций в практике физической реабилитации (2010)
Ляпін В. - Вплив стану HLA-системи лімфоцитів на захворюваність спортсменів у макроциклі тренувального процесу, Андреєва В., Вовк В., Мамаєва О., Тюренков О. (2010)
Мельніченко О. - Реакції центральної кардиогемодинаміки в умовах тракційної міорелаксації С3 – Тh8, Снапков П. (2010)
Клименко Ю. - Актуальні методики фізичної та психологічної реабілітації школярів зі сколіотичними вадами хребта в умовах спеціалізованого навчального закладу (2010)
Грабовська О. - Зміна функціонального стану серцево-судинної системи і неспецифічних адаптаційних реакцій організму спортсменів за допомогою ЕМВ НВЧ, Нагаєва О., Мішин М., Осман Назар Мохамед (2010)
Нагаєва О. - Використання ЕМВ НВЧ як немедикаментозного методу корекції психофізіологічного статусу спортсменів-ігровиків, Грабовськая О., Панов І. (2010)
Дышко Б. - Тренажер комплексного воздействия на дыхательную систему спортсменов – дополнительное "мертвое дыхательное пространство" или "генератор" гипоксически-гиперкапнической газовой смеси (2010)
Люгайло С. - Применение средств и методов физической реабилитации в комплексном лечении спортсменов с патологией пародонта (2010)
Титул, зміст (2011)
Єракова Л. - Особливості використання вправ системи пілатес у оздоровчому фітнесі, Томіліна Ю. (2011)
Смоляр О. - Розвиток фізичних якостей у молоді в процесі занять сучасними танцями (2011)
Москаленко Н. - Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Коваленко Ю. - Оцінка знань, умінь і навичок з баскетболу у студентів факультету фізичного виховання, Горбуля В., Горбуля О. (2011)
Бала Т. - Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7-9-х класів під впливом вправ черлідинга, Масляк І. (2011)
Лазоренко С. - Динаміка показників захворюваності студентів під впливом реалізації комплексу заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності (2011)
Сарафинюк Л. - Антропометричні та соматотипологічні особливості волейболістів, Лежньова О., Кириченко Ю. (2011)
Резніченко З. - Сприяння формуванню здорового способу життя в громадсько-активній школі (2011)
Трачук С. - Узагальнення даних світової практики з рухової активності на користь здоров’я (2011)
Чернігівська С. - Модель будівничого власного здоров’я для інноваційної педагогічної технології непрофесійної фізкультурної освіти студентів, звільнених від "Фізичного виховання” (2011)
Войчишин Л. - Суб’єктивний аналіз стану здоров’я учнів старших класів Карпатського регіону з порушеннями постави (2011)
Батечко Д. - Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів різних гірничих спеціальностей (2011)
Пангелова Н. - Особливості мотивів і потреб студентів у заняттях різновидами ігрових видів спорту, Захаренко Г. (2011)
Горбачова І. - Сучасні підходи щодо оцінки і контролю за фізичним станом студентської молоді у процесі фізичного виховання (2011)
Пангелов С. - Фактори впливу на рекреаційну активність населення (2011)
Сичова Т. - Рухова активність та здоров’я студенток (2011)
Чухланцева Н. - Дослідження впливу системи фізичних вправ професійно-прикладної спрямованості на психофізичні якості студентів транспортних спеціальностей (2011)
Беляк Ю. - Завдання оздоровчого фітнесу для жінок зрілого віку (2011)
Опришко Н. - Розробка профілактично-оздоровчих програм для жінок другого зрілого віку для підвищення рівня їх рухової функції (2011)
Микитин Л. - Вплив авторської програми на показники фізичного розвитку учнів з недостатньою масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2011)
Федоров А. - Инновационные воспитательные технологии как средство формирования индивидуальной "Я”-концепции здоровья у студентов университета экономики и торговли (2011)
Калуський З. - Ставлення студентів першого курсу факультету фізичного виховання і спорту до вживання алкогольних напоїв (2011)
Галіздра А. - Фізична культура та спорт у житті студентів вищих навчальних закладів (2011)
Юрченко О. - Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з вадами зору (2011)
Троценко Т. - Організаційно-методичні аспекти виховання молодших школярів засобами туристсько-краєзнавчої роботи, Троценко В. (2011)
Бикова І. - Ефективність розвитку та оцінки координаційних здібностей хлопчиків на прикладі мікромоделей ігрової діяльності учнів початкових класів (2011)
Сергієнко В. - Особливості вікового взаємозв’язку розвитку витривалості студентів (2011)
Рєпіна О. - Психологічні характеристики взаємозв’язку сенсожиттєвих орієнтацій та життєстійкості у спортсменів (2011)
Повар О. - Розвиток швидкісно-силових здібностей і силової витривалості студентів у процесі занять атлетичною гімнастикою (2011)
Москаленко О. - Аналіз фізичного стану дітей шести років, як критерія готовності до навчання у загальноосвітній школі (2011)
Остапенко Ю. - Індивідуальна оцінка фізичної підготовленості як один із основних засобів побудови процесу професійно-прикладної фізичної підготовленості (2011)
Король С. - Вивчення мотивації студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності: теоретичний аспект проблеми, Лоза Т. (2011)
Ковтун А. - Визначення готовності викладача кафедри фізичного виховання до роботи зі студентами з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Бойчук Т. - Методичні принципи підготовки і проведення лекцій у системі навчання майбутніх фахівців спеціальності "Здоров’я людини”, Голубєва М. (2011)
Приходько В. - Гендерні аспекти сенсожиттєвих та ціннісних орієнтацій психомоторно обдарованих підлітків, Рєпіна О., Турмачевська О., Зайцева О. (2011)
Кузьменко І. - Вплив спеціально спрямованих вправ на функціональний стан тактильного аналізатора школярів 10-15 років (2011)
Шукаева А. - Профессиональное образование специалистов в сфере физической культуры и спорта при заочной форме обучения (2011)
Бондаренко І. - Визначення фізичної та розумової працездатності студентів (2011)
Презлята Г. - Співпраця школи та сім’ї в контексті формування здорового способу життя, Ткачівська І., Остап’як З., Ковальчук Г. (2011)
Макаренко М. - Комплексне оцінювання фізичної підготовленості учнів з урахуванням особливостей фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій, Лизогуб В., Пустовалов В., Зганяйко А. (2011)
Андрєєва О. - Аспекти організації рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих об’єднань, Пацалюк К. (2011)
Круцевич Т. - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном, Пангелова Н. (2011)
Томенко О. - Концептуальна модель неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, Круцевич Т. (2011)
Афтимичук О. - Средства выразительности дидактической речи учителя физической культуры (2011)
Дутчак М. - Визначення компетентностей бакалавра зі здоров’я людини (2011)
Самошкіна А. - Аналіз функціонального стану дихальної системи студентів (2011)
Корж Н. - Критерії та показники сформованості ціннісного ставлення до самостійних занять фізичною культурою (2011)
Хахуля В. - Особливості фізичного виховання школярів у сільській місцевості, Бурла О. (2011)
Петрукович Н. - Табакокурение среди студентов и молодежи как актуальная социальная психолого-педагогическая проблема, Врублевская Л., Врублевский Е. (2011)
Романова В. - Вплив різних режимів фізичного навантаження на рівень розвитку фізичних якостей студенток старших курсів ВНЗ (2011)
Петренко Н. - Фізична та розумова працездатність як головні аспекти підготовленості майбутніх фахівців різних спеціальностей (2011)
Хоменко І. - Стан сформованості фахово-термінологічної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, Глазирін І. (2011)
Глухенька Т. - Оцінка швидкісно-силових здібностей дітей молодшого шкільного віку (2011)
Кучеренко В. - Вплив групових занять оздоровчим фітнесом на організм жінок зрілого віку (2011)
Кравченко О. - Олімпійська освіта в системі фізичного виховання студентської молоді (2011)
Багрий Т. - Организационные основы массового спорта за рубежом (2011)
Ковалев Е. Т. - Эффективность охраны окружающей среды на коксохимических предприятиях Украины, Малыш А. С., Борисенко А. Л., Банников Л. П., Григорьева Т. П., Дубичинская И. М. (2006)
Нотич А. Г. - Щодо умов імплементації кіотського протоколу до рамкової конвенції оон про зміну клімату в промислових галузях України, Рудой Ю. С., Хребтова Л. І. (2006)
Деревянко Я. Я. - Загрязнение окружающей природной среды и здоровье населения, Рахимова Т. Б., Валявская Г. И. (2006)
Шаповалова Н. Г. - Основные направления техперевооружения агломерационного производства в Украине (2006)
Зингерман Ю. Е. - Снижение пылевых выбросов на коксохимических предприятиях, Трембач Т. Ф. (2006)
Швец М. Н. - Новые технические решения УкрГНТЦ "Энергосталь" в области очистки газов, Сталинский Д. В. (2006)
Мантула В. Д. - Результаты пуско-наладочных работ газоотводящего тракта с рукавным фильтром за ферросплавной печью № 5 ОАО "Стахановский завод ферросплавов", Шапаренко А. В., Чернов А. Ф., Хныкин Г. Д., Шевляков С. Н., Солошенко В. П., Лободзинский Ю. В. (2006)
Каненко Г. М. - Перспективы повышения эффективности работы мокрых газоочисток, Мантула В. Д. (2006)
Музыкина З. С. - Двухступенчатая схема очистки сточных вод металлургических мини-заводов, Эпштейн С. И., Пантелят Г. С. , Чапля Н. А., Муха В. И. (2006)
Бескровный В. В. - Комплексная технология очистки воды от органических веществ, Осипов В. В., Сиренко Е. Г., Прокопенко С. Л., Мищенко В. Н., Гуня Г. М. (2006)
Гичёв Ю. А. - Возможность сокращения выбросов со в атмосферу при кислородно-конвертерном производстве стали (2006)
Міщенко В. С. - Розвиток правової системи поводження з відходами в Україні (2006)
Горлицкий Б. А. - Обращение с бытовыми и промышленными отходами – основные изменения стратегии и тактики (2006)
Мантула В. Д. - Особливості інвентаризації парникових газів у гірничо-металургійному комплексі України, Бугаєнко М. М., Спіріна С. В. (2006)
Шматков Г. Г. - Экологический аудит. Современное состояние и перспективы развития (2006)
Варламов Е. Н. - Системы объектового и локального самомониторинга как составная часть общей системы мониторинга окружающей природной среды на примере г. Желтые воды, Брук В. В., Варламов А. Е. (2006)
Запорожан В. М. - Крок до пізнання (2013)
Буднюк О. О. - Тяжка інтубація трахеї, прогнозування і тактика лікаря-анестезіолога, Басенко І. Л. (2013)
Буланова Е. Л. - Применение специального электролитного растворав кардиологической практике, Буланов А. Ю. (2013)
Павлов О. О. - Розробка та валiдацiя пiлотної версiї психометричного опитувальника періоперацiйної задоволеностi пацiєнта сегментарною або регiонарною анестезiєю, Кабаков Б. О. (2013)
Фрончко В. П. - Нутритивна терапія хворих із гострим респіраторним дистрес-синдромом у ранньому періоді, Федорчук О. Т., Шевченко С. Б., Мельник Р. В., Міх Г. А., Демчук В. М. (2013)
Ткаченко Р. О. - Клініко-імунологічне обгрунтування анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину, Дубов О. М., Гріжимальський Є. В. (2013)
Садчиков Д. В. - К проблемам единой подготовки специалистов, Кулигин А. В. (2013)
Бондаренко И. В. - Опыт комбинированного применения лаферобиона и циклоферона у детей младшей возрастной группы с острыми вирусными и вирусно-бактериальными кишечными инфекциями, Портняга М. А. (2013)
Постернак Г. И. - Сочетанная анестезия при сфинктеросохраняющих хирургических операциях в онкопроктологии, Дворниченко В. М., Поповиченко С. А., Евфанова Л. В., Горох А. М., Подгорный В. В. (2013)
Плотников Г. П. - Варианты предоперационной подготовки пациентов с низкой фракцией изгнания, Шукевич Д. Л., Гейзе А. В., Григорьев Е. В., Сизова И. Н. (2013)
Грічушенко І. С. - Функціональна оцінка резервів системи гемостазу у хворих із переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок, Кірпічнікова К. П. (2013)
Салех Е. Н. - Диагностика, профилактика и комплексная коррекция активации фибринолитического компонента системы гемостаза при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, Лёшенко И. А., Николаев О. К. (2013)
Суханов А. А. - Продленная эпидуральная аналгезия в послеоперационном периоде в хирургии гепатодуоденальной зоны как метод коррекции гемокоагуляционных расстройств, Баранова Е. Р., Бойчук С. И., Кулиш О. П. (2013)
Щур О. І. - Порівняльний аналіз динаміки больового синдрому при застосуванні стандартного знеболювання й епідуральної хімічної деіннервації у пацієнтів з колоректальним раком (2013)
Бобырь А. Л. - Диагностический подход к нарушению системы гемостаза. Анализ клинического случая, Кушнир О. С., Яворский А. А., Чехлов М. В. (2013)
Даушева А. Х. - Наследственные тромбофилии в диагностике рецидивирующих форм ромбоэмболии легочной артерии (2013)
Дубініна В. Г. - Порушення ланок системи регуляції агрегатного стану крові в онкологічних хворих, Туренко О. В., Гавриченко Д. Г. (2013)
Дубров С. О. - Тромбопрофілактика в акушерстві, Модинець В. В., Сем’янків А. М. (2013)
Тарабрин О. А. - Осложнения периферических невральных блокад, Суслов В. В., Фесенко В. С., Марухняк Л. И., Щербаков С. С. (2013)
Поздравляем с юбилеем! (2013)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2013)
Матвеева Л. В. - История Востока (по работам В. П. Бузескула) (2006)
Нетеса С. В. - Про деякі джерела і літературу щодо розробки теми "Іслам і незалежна Україна” (представники народів цієї релігії в Україні протягом 1991–2006 рр. ) (2006)
Тортика А. А. - Доно-Донецкий торговый путь и славяне Днепровского левобережья: историографические традиции и реальность (2006)
Борділовська О. А. - Британський радж та індійська демократія (2006)
Гайворонський О. І. - Мотив "Битви двох драконів” на в’їзній брамі Бахчисарайського ханського палацу (2006)
Отрощенко І. В. - Монголія, СРСР та Хемчицьке повстання (1924) (2006)
Тарасенко Н. А. - Древнеегипетское синкретическое божество Ра-Осирис: иконографический аспект образа (2006)
Циганкова Е. Г. - До 80-річчя ВУНАС (2006)
Щербань Т. О. - Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918 (2006)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Мистецтво візерункового ткацтва у кримських татар (2006)
Петрова Ю. І. - Система похідних дієслівних форм єгипетського діалекту арабської мови (2006)
Рибалко С. Б. - Японське традиційне вбрання в контексті писемної культури (2006)
Рыжих В. И. - Именное предложение и его подлежащее в арабском языке (2006)
Тищенко К. М. - Українська частина іранської топонімії Європи (2006)
Хамрай О. О. - Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові (2006)
Дагер Н. - 130-ті роковини українця Івана Франка. Образ ісламу у слов’янській міфології (2006)
Матвєєва Л. В. - Нове дослідження з хозарської історії: регіональний підхід. Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – третья четверть X вв. ): Моногр. – Х. : ХДАК, 2006. – 555 с. (2006)
Кочубей Ю. М. - Християнсько-мусульманський діалог (2006)
Українка Л. - Історія Фінікійців (2006)
Титул, зміст (2014)
Базилевич Н. - Особливості організації оздоровчого фітнесу "FitCurves" як здоров’язбережувальної технології для жінок (2014)
Бакурідзе-Маніна В - Особливості прояву гіпермобільності суглобів серед студентів медичного вузу, Шиян О. (2014)
Блавт О. - Емпірична вивірка автентичності тестового контролю силових здібностей студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2014)
Бондарчук Н. - Інтерес молодших школярів до занять фізичною культурою як психологічний критерій диференціації у процесі фізичного виховання (2014)
Врублевский Е. - Мотивационно-потребностная сфера отношений современных студентов к физической культуре и спорту, Колесникова Н., Врублевская Л. (2014)
Дихтяренко В. - Мотивы посещения занятий по физическому воспитанию студенток педагогических специальностей (2014)
Єлісєєва Д. - Особливості рухової активності і стану здоров’я дітей старшого шкільного віку (2014)
Завидівська Н. - Механізми формування загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів в умовах інтеграційних процесів (2014)
Калюжин В. - Программа восстановления осанки у детей 10-12 лет с применением занятий по аквааэробике (2014)
Каховський О. - Еволюція маніпулятивних впливів фізичного виховання і спорту в українському суспільстві (2014)
Кожедуб Т. - Інноваційні технології теоретичної підготовки з фізичного виховання учнів при переході з молодшої в середню школу (2014)
Кошелева Е. - Динамика показателей физического состояния студентов разных вузов (2014)
Кравченко А. - Актуальність формування навичок культури мови для майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту (2014)
Круцевич Т. - Мотивація учнів 6-9 класів до уроків фізичної культури, Іщенко О., Імас Т. (2014)
Круцевич Т. - Раціональна рухова активність як фактор підвищення розумової працездатності школярів, Пангелова Н. (2014)
Курилович О. - Воспитание координации мелкой моторики у школьников с умственной отсталостью, Калюжин В. (2014)
Луценко Л. - Доцільність використання танцювальних видів спорту в процесі фізичного виховання студентів, Бодренкова І. (2014)
Лядська О. - Вплив оздоровчих занять за системою "Пілатес" та елементів програми "Пор де бра" на розвиток функції рівноваги у жінок другого зрілого віку, Ряпасова Н. (2014)
Лядська О. - Вплив занять з "Чердансу" на рівень фізичної підготовленості дівчат молодшого шкільного віку, Щербина Г. (2014)
Мандюк А. - Програмно-нормативне забезпечення процесу фізичного виховання в США, Літкевич О., Кійко В. (2014)
Михно Л. - Здоров’яформуюча технологія фізичного виховання молодших школярів з використанням засобів йога-аеробіки (2014)
Москаленко Н. - Підготовка спеціалістів з фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності, Ковров Я., Алфьоров О. (2014)
Павлова Т. - Вплив позаурочних форм занять баскетболом на фізичну підготовленість дітей середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров’я, Долженко Л. (2014)
Пангелов Б. - Організаційно-методичні засади підготовки фахівців сфери фізичної культури і спорту в країнах Європи, Пангелов С. (2014)
Пангелова Н. - Спортивно-ігровий метод організації фізичного виховання школярів у зарубіжних країнаx, Красов О. (2014)
Пангелова Н. - Перспективи використання фітнес-програм силової спрямованості для оптимізації процесу фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів, Мінкін Д. (2014)
Перепелиця П. - Підвищення індивідуальних показників ігрової активності футболістів старшого шкільного віку (2014)
Підпомога А. - Вплив організованої рухової активності на функціональні показники студентів, які мають шкідливи звички (на прикладі тютюнопаління), Земцова В. (2014)
Пічурін В. - Особливості особистості студентів навчальних секцій спортивного і фізичного виховання (2014)
Полякова А. - Порівняльний аналіз показників морфофункціонального стану дітей 3-4 років, які відвідують дошкільні заклади різного типу (2014)
Приходько Т. - Організаційно-методичні умови соціалізації особистості дітей і молоді з вадами розумового розвитку в адаптивному фізичному вихованні (2014)
Сидорчук Т. - Аналіз показників фізичної підготовленості і здоров’я дітей 7 років, які мешкають в різних соціальноекономічних та екологічних умовах, Решетилова В., Анастасьєва З., Корабльов К. (2014)
Скидан А. - Оздоровительная методика совершенствования морфофункционального состояния женщин зрелого возраста в процессе занятий шейпингом, Врублевский Е. (2014)
Соловей Д. - Історія розвитку та становлення різних форм фізичного виховання в Древній Греції (2014)
Степанова І. - Концепція інноваційної програми фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2014)
Ткаченко С. - Сутність і зміст здоров’язбережувальних технологій у системі шкільної фізкультурної освіти (2014)
Троценко В. - Організаційно-педагогічні основи оптимізації системи фізичного виховання студентської молоді, Троценко Т. (2014)
Федоренко Є. - Теоретична підготовленість старшокласників, які навчаються в школах різних типів (2014)
Шутєєв В. - Рівень знань та умінь, набутих студентами вузів різного профілю в процесі фізкультурної освіти (2014)
Павлунь М. - Кроки життя та наукової праці Ореста Ілляровича Матковського (2014)
Павлишин В. - Живий класик української мінералогії (до 85-річчя заслуженого професора Ореста Матковського) (2014)
Наумко І. - Професор Матковський у моєму житті (2014)
Матковський О. - Алуніт у геологічних утвореннях України (2014)
Vasilenko V. - Magmatogene and volcanogenic factors of kimberlite diamond potential, Kuznetsova L., Minin V., Zinchuk N. (2014)
Зінчук М. - Мінералогічні особливості звітрювання різноманітних порід (2014)
Фігура Л. - Типоморфні особливості розсипного золота з алювію лівих приток р. Чорний Черемош, Ковальчук М. (2014)
Сукач В. - Типоморфні особливості золота з рудних зон та кори звітрювання родовища Балка Золота, Ковальчук М., Гаєва Н. (2014)
Таран М. - Біотит кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому (Західне Приазов'я), Юрченко Н., Шнюков С. (2014)
Чікова І. - Мінеральний склад руд Стремигородського родовища (Коростенський плутон), прогнозування його змін у зоні техногенезу та потенційного впливу на природні води, Борняк У., Дяків В. (2014)
Касьяненко А. - Петролого-геохімічна характеристика чарнокітоїдів Літинської куполоподібної структури (Дністерсько-Бузький мегаблок Українського щита), Пономаренко О., Вишневський О. (2014)
Артеменко Г. - Етапи дислокаційного метаморфізму та вік кварцових сієнітів Гурівської антикліналі Центрального Приазов'я (Український щит), Самборська І., Демедюк В., Швайка І., Стеценко М. (2014)
Гайдін А. - Мінеральний склад та гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівського родовища (Український щит), Дяків В., Чікова І. (2014)
Ревер В. - Кутнагоритова мінералізація у відкладах еоцену Азово-Чорноморського регіону (2014)
Попп І. - Мінералогічні та геохімічні індикатори умов формування крейдово-палеогенових відкладів Карпато-Чорноморського сегмента океану Тетис, Гавришків Г., Гаєвська Ю., Кохан О., Мороз П. (2014)
Білоніжка П. - Гіпергенне мінералоутворення в родовищах калійних солей Передкарпаття (2014)
Бучацька Г. - Мінеральний склад відходів видобутку і збагачення вугілля, їхні екзогенні зміни та вплив на природні води за результатами гідрогеологічного моделювання (Червоноградський гірничопромисловий район), Дворянська Н., Дворянський А., Дяків В. (2014)
Боруцька Г. - Мінерально-сорбційні та киснево-кавітаційні комплексні геохімічні бар'єри на шляхах міграції потенційно забруднених природних вод у басейні р. Стрий, Дяків В. (2014)
Кульчицька Г. - Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрмакова (до 100-річчя від дня народження), Возняк Д., Черниш Д. (2014)
Сливко Є. - Урочиста академія до 85-річчя професора Ореста Матковського (2014)
Шукевич Д. Л. - Профилактика системного воспалительного ответа в хирургической коррекции клапанных пороков сердца, Плотников Г. П., Звягин Р. Ю., Головкин А. С., Кокорин С. Г., Григорьев Е. В. (2013)
Запорожан В. М. - Роль і місце низькочастотної п’єзотромбоеластографії в експрес-оцінці функціонального стану системи гемостазу у вагітних, Тютрін І. І., Удут В. В., Тарабрін О. О., Клименкова В. Ф. (2013)
Георгіянц М. А. - Характеристика мезентеріального кровообігу при призначенні раннього ентерального харчування недоношеним дітям з респіраторною підтримкою, Кузенков Р. В. (2013)
Дубініна В. Г. - Тромбонебезпечність в онкогінекології. Сучасні методи діагностики, Лук’янчук О. В., Гавриченко Д. Г. (2013)
Кузьмич И. Н. - Динамика вторичной легочной гипертензии после кардиохирургических вмешательств у больных со сниженной фракцией выброса левого желудочка, Долгова И. А., Тодуров Б. М., Станишевский А. В., Костик Ю. Н., Иванюк Н. Б., Зеленчук О. В., Понич Н. В., Швец И. В. (2013)
Підгірний Я. М. - Зміни в системі гемостазу у дітей із сепсисом і тяжким сепсисом, Філик О. В. (2013)
Карпенко Ю. И. - Оптимальная гипокоагуляция в интраоперационном периоде при радиочастотной катетерной изоляции легочных вен у больных с фибрилляцией предсердий, Найденко Н. В., Горячий А. В., Абрамова А. А., Савченко Е. В., Сальская В. Н. (2013)
Воротынцев С. И. - Fast-track анестезия при операциях на органах брюшной полости у больных с ожирением, Гриценко С. Н., Перцов В. И. (2013)
Долженко М. О. - Мультимодальний підхід до вибору препаратів для знеболювання в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби у геронтологічних хворих, Хижняк А. А., Кудінова О. В. (2013)
Балакшина Н. Г. - Предикторы объема хирургического вмешательства при гнойных воспалительных заболеваниях придатков матки (2013)
Лёшенко И. А. - Диагностика и коррекция нарушений в системе гемостаза у женщин с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты (2013)
Лизогуб Н. В. - Управляемая гипотензия при некоторых операционных положениях, Кострикова Э. В., Орлов Г. С. (2013)
Мальцева Л. А. - Парентеральное питание: состояние вопроса в настоящее время, перспективы на будущее, Мосенцев Н. Ф., Дубина В. Н., Федоренко Н. В., Панченко Ю. Ю. (2013)
Тітов І. І. - Оцінка ефективності нейропротекторної терапії церебролізином при ішемічному інсульті, Волошинський О. В., Ткачук Ю. Б., Вінтоняк І. В., Гриньовська М. Б. (2013)
Грічушенко І. С. - Анестезіологічне забезпечення при операціях металоостеосинтезу при переломах довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок, Кірпічнікова К. П. (2013)
Суханов А. А. - Коррекция системы гемостаза с использованием экстракорпоральных методов у больных с синдромом зависимости от наркотиков (2013)
Волкова Ю. В. - Роль натрия пентозана полисульфата (тромбоцида)в лечении пациентов отделения неотложной травматологии, Шевченко И. В. (2013)
Суслов В. В. - Сравнение клинической эффективности ларингеальной маскивторого поколения и эндотрахеальной трубки при проведении анестезиологического обеспечения операций на молочной железе у пациенток с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, Бобырь А. Л. (2013)
Пырегов А. В. - Случай успешной регионарной анестезии абдоминального родоразрешения беременной с морбидным ожирением (2013)
Владыка А. С. - Вирусное поражение кожи рук как профессиональное заболевание анестезиологов, Воронцов В. М. (2013)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2013)
Ботштейн В. А. - УкрГНТЦ "Энергосталь" – 40 лет, Музыкина З. С. (2007)
Большаков В. И. - Стратегия развития энергосберегающей и экологически безопасной металлургии, Тубольцев Л. Г. (2007)
Шматков Г. Г. - Горно-металлургический комплекс Украины: экологические проблемы и перспективы (2007)
Титов В. В. - Использование вторичных материалов в шихте доменных печей, Мурат С. Г., Киселев Н. И. (2007)
Шальский Г. Г. - Система беспылевой выдачи кокса из камер коксовых батарей №№ 7,8 ОАО "Алчевсккокс" на основе энергосберегающей технологии, Данчук П. А., Приходько А. П., Гаражий Т. У., Проскурина И. В. (2007)
Касимов А. М. - Утилизация фосфогипса с получением материала для производства гипсовых вяжущих, Леонова О. Е., Миняйло В. П., Кононов Ю. А. (2007)
Литвиненко В. Г. - Основные закономерности образования парниковых газов на металлургических предприятиях, Мантула В. Д., Грецкая Г. Н., Андреева Т. А., Зрайченко-Полозенцев А. В. (2007)
Сидоренко А. П. - Уменьшение затрат при обезвоживании осадков, Атаманюк А. А., Коваленко В. Е., Музыкина З. С. (2007)
Голтвянский А. В. - Экспериментальные исследования влияния золошлака Змиевской ТЭС на рост сельскохозяйственных растений, Галич С. А. (2007)
Хоботова Э. Б. - Исследование радиоактивности многокомпонентных бетонов, Пивень А. В., Уханёва М. И. (2007)
Комач Л. Д. - Современные эколого-экономические тенденции развития производства пищевых красителей в Украине, Копылов В. Т., Минаева М. П., Попов Е. В., Попов В. Е. (2007)
Андреева Т. А. - Программное обеспечение оценки использования энергоресурсов в промышленном производстве на основе сквозной энергоемкости, Литвиненко В. Г., Грецкая Г. Н. (2007)
Ульянов В. П. - Создание территориально-отраслевых комплексов, обеспечивающих централизованную переработку неутилизируемых железосодержащих пылей и шламов очистных систем основных металлургических переделов в металлизованные окатыши, Ковалик О. Н., Ульянова И. В. (2007)
Позднякова Е. И. - Исследование физико-химических параметров продуктов утилизации автопокрышек методом пиролиза и их влияния на отрасли применения, Статилко М. В. (2007)
Прохач Е. Ю. - Результати екологічного моніторингу території Павлоградського хімічного заводу, Михальська Л. Л., Тімоніна А. Р. (2007)
Мурзін В. Ю. - Скіфські кинджали з музею історії зброї у Запоріжжі, Шлайфер В. Г. (2012)
Сокульський А. Л. - Культурні архетипи і концепти Хортиці: культурологічний вектор (2012)
Цибуленко Г. В. - Окупаційний режим за матеріалами фонду р-1520 - сільські управи державного архіву Херсонської області (2012)
Орлянський В. С. - Соціально-економічне життя Веселівської сільської управи у період німецької окупації ( 1941-1943 рр.) (2012)
Андрєєв В. М. - Проект видання зводу пам' яток Зарубінецької та Черняхівської культур В. Петрова: cпроба реалізації в окупованій Україні (1942 -1943 рр.) (2012)
Цибуленко Л. О. - Повсякденність та соціалізація безпритульних дітей в інтернатних закладах у 20-х роках ХХ ст. в УРСР (за матеріалами Херсонщини), Букрєєв Т. Б. (2012)
Воловик В. И. - Наука: сущность и содержание понятия (2012)
Лепський М. А. - Декомпозиція та комбінаторика у моделюванні політичних процесів (2012)
Жадько В. А. - Концепція відкритого суспільства Карла Поппера (2012)
Палагута В. И. - Перспективы и базисный методологический принцип социальной теории самоидентификации субъекта (2012)
Скворець В. О. - Трансформація структури власності як фактор вибору шляху розвитку українського суспільства (2012)
Чайка І. Ю. - "Суспільство знань": футурологічний проект чи нова соціальна реальність? (2012)
Утюж І. Г. - Парадигмальні орієнтації освітнього простору України (2012)
Ель Гуессаб К. - Арабський світ: етноцентризм як форма культурної ідентичності (2012)
Кальцева С. І. - Потреби та інтереси як детермінуючі чинники політичних дій, Мірошниченко Г. О. (2012)
Мегрелішвілі М. О. - Відображення проблеми взаємозв'язку конструктивного і деструктивного у соціально-філософській думці ХХ - початку ХХІ століття (2012)
Приятельчук А. О. - Філософія економіки і соціальний прогрес (2012)
Воронова Г. В. - Осмислення категорії "життя" як основи буття людини (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Чорна Н. В. Теоретико-методологічні проблеми розуміння тоталітаризму як соціокультурного феномену (2012)
Старикова Г. Г. - Целостность когнитивного процесса: современные подходы к проблеме (2012)
Капріцин І. І. - Давньогрецька релігійна культура: засади тоталітарності (2012)
Штанько В. І. - Тіхонова Л. А. Формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах глобалізації та інформатизації сучасного суспільства (2012)
Дашенкова Н. М. - Етенко Н. Ю. Феномен електронної книги як значущий елемент трансформації культури читання (2012)
Жадько К. В. - Філософія Відродження про природно-соціальну цілісність людини (2012)
Буяшенко В. В. - Полісуб'єктна взаємодія і практика соціального піклування (2012)
Володін П. В. - Філософський аспект проблеми співвідношення цивілізацій та глобалізації (2012)
Джафарова Э. Б. - Некоторые аспекты изучения средневековых городов Ширвана (традиции и инновации) (2012)
Лисоколенко Т. В. - Язык как единица анализа в философии Л. Витгенштейна (2012)
Спиця Н. В. - Українське суспільство в контексті філософії Ж. Бодріяра: проблема бажання та споживання (2012)
Сепетий Д. П. - Проблема соціальної справедливості в філософії Ф. фон Гаєка та Р. Нозіка (2012)
Сайтарли І. А. - Особливості соціального примусу в умовах раннього капіталізму (2012)
Чернова Л. Е. - Основные механизмы конструирования идентичности нацменьшинствами Украины в постсоветский период (2012)
Галушко О. С. - Антиципація і соціальне проектування (2012)
Гринчишин Н. І. - Генна інженерія та клонування людини: етико-соціальний аналіз проблеми (2012)
Комисаренко А. Н. - Философия музыки в метафизике А. Шопенгауэра (2012)
Щербакова Н. В. - Формирование и развитие новых ценностных ориентиров украинской студенческой молодежи под влиянием процесса секуляризации (2012)
Плигунов А. В. - Феномен ідеології в історії зарубіжної філософської та соціогуманітарної думки (2012)
Гребінь С. М. - Дитина на грані небуття: в контексті архаїчної культури (2012)
Павленко І. О. - Сутність "соціального світу" і зміст поняття, що його позначають (2012)
Мурзіна О. А. - Дидактична гра як засіб формування професійних ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця-юриста (2012)
Пашков В. О. - Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації (2012)
Криворучко А. Ю. - Взаємозв'язок життєвих цілей і життєвого стану як закономірність формування незадоволення життям (2012)
Широбокова О. О. - Ґенеза соціально-філософського осмислення поняття "новація" (2012)
Титул, зміст (2014)
Андрюшина Л. - Застосування програми особистісної саморегуляції в роботі з яхтсменами високої кваліфікації, Родіна Ю. (2014)
Антонова Е. - Организация специальной скоростно-силовой подготовки юных прыгунов на акробатической дорожке, Врублевский Е. (2014)
Артеменко Б. - Оптимізація процесу тактичної підготовки у волейболі за допомогою інтерактивних технологій (2014)
Бріскін Ю. - Техніко-тактичні дії фехтувальників-шпажистів високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності, Смирновський С., Семеряк З. (2014)
Вовканич Л. - Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів, Дунець-Лесько А., Свищ Я. (2014)
Высочина Н. - Рациональное использование стресс-факторов в системе спортивной тренировки квалифицированных легкоатлетов с учетом психических свойств личности, Козлова Е. (2014)
Долбишева Н. - Наукові підходи до класифікації неолімпійських видів спорту (2014)
Жосан І. - Властивості темпераменту і волі гандболісток різного ігрового амплуа, Шум Д., Шалар О., Стрикаленко Є. (2014)
Каковкина О. - Анализ соревновательной деятельности баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха (2014)
Караулова С. - Інноваційний метод контролю анаеробної працездатності футболістів, Сидоренко О. (2014)
Лизогуб В. - Структура фізичної і технічної підготовленості футболістів з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Пустовалов В., Супрунович В., Коваль Ю. (2014)
Лукіна О. - Вдосконалення техніко-тактичних дій у спортивних єдиноборствах (2014)
Майкова Т. - Гендерні особливості морфо-функціональних змін щитовидної залози та їх синдромальна характеристика у спортсменів ветеранів циклічних видів спорту, Астахов В. (2014)
Мелешко В. - Деякі аспекти ергогенної дієтетики в системі підготовки спортсменів, Самошкін В. (2014)
Мітова О. - Сучасний стан контролю рівня інтегральної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки, Івченко О. (2014)
Онищенко В. - Аналіз рівня фізичного здоров’я дітей 6-7 років, які займаються міні-баскетболом (2014)
Пітин М. - Класифікація теоретичної підготовки за періодом реалізації (2014)
Попов А. - Количественный и качественный анализ технико-тактических показателей соревновательной деятельности юных футболистов 16-17 лет (2014)
Приймак М. - Шляхи вдосконалення організації підвищення кваліфікації фахівців спорту для всіх (2014)
Радченко Л. - Олімпійські фестивалі мистецтв: передумови виникнення та динаміка розвитку (2014)
Рибальченко Т. - Аналіз багаторічної змагальної діяльності бігунів в марафоні (2014)
Рясная И. - Значение морфофункциональных особенностей организма спортсменок, занимающихся боксом, Шевченко А., Шевченко И. (2014)
Сергєєв А. - Програмно-цільовой компонент в системі управління сферою фізичної культури і спорту, Сергєєва Л. (2014)
Скирта О. - Дослідження завадостійкості кікбоксерів у розділі орієнтал на етапі спеціалізованої базової підготовки, Горбенко В., Хацаюк О., Пікінер О. (2014)
Скрипченко И. - Особенности спортивного травматизма в парусном спорте (2014)
Степаненко В. - Аналіз організаційних і методичних аспектів процесу підготовки футболістів дитячого та юнацького віку (2014)
Степаненко Д. - Технічна підготовленість бігунів різної кваліфікації на короткі дистанції (2014)
Супрунович В. - Елементи структури підготовленості футболістів 11-14 років (2014)
Xанікянц О. - Модельні показники фізичної і технічної підготовленості стрибунів у висоту (2014)
Чекмарьова Н. - Вплив спадкових і середовищних факторів щодо тотальних розмірів тіла як прогностичних критеріїв спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2014)
Афанасьєв С. - Особливості впливу порушення функцій зорової та слухової систем на організм дитини і підлітка, Афанасьєва О. (2014)
Богдановська Н. - Стимуляція формування оптимального рухового стереотипу в реабілітації дітей з церебральним паралічем, Кальонова І. (2014)
Єрмолаєва А. - Комплексна програма фізичної реабілітації при атеросклеротичній хронічній ішемії мозку у жінок (2014)
Калюжин В. - Развитие равновесия у детей дошкольного возраста c нейросенсорной тугоухостью (2014)
Кириченко І. - Ефективність реабілітаційних програм для жінок похилого віку з цукровим діабетом, Присяжнюк О., Рижкова М. (2014)
Клапчук В. - Диференційовані індивідуальні рекреаційно-оздоровчі режими в залежності від фізичного стану і медичних груп: новий методичний підхід і технологія побудови, Самошкін В., Тумілович Г. (2014)
Люгайло С. - К вопросу о профессиональном здоровье спортсменов: аспекты спортивной специализации (2014)
Майкова Т. - Особливості адаптаційних реакцій нейрогуморальної ланки регуляції з урахуванням циркадіанної динаміки при поєднаній патології органів травлення, Мельник О. (2014)
Майкова Т. - Основні положення та тенденції розвитку реабілітології, Самошкіна А. (2014)
Мирна А. - Особливості фізичної реабілітації осіб похилого віку з гіпертонічною хворобою після перенесеного інсульту, Гагара В., Мирний С. (2014)
Щербина Д. - Oсобенности использования метода кинезиологического тейпирования в программе физической реабилитации футболистов после артроскопических операций на коленном суставе (2014)
Мурзін В. Ю. - Амазонки, Шлайфер В. Г. (2013)
Космина В. Г. - Філософське бачення всесвітньої історії: деякі аспекти історіографії ХVIII-XX ст. (2013)
Пачев С. І. - Проблемна історіографія причин масового переселення болгар до Таврії 1861-1863 рр. (2013)
Додонов А. Ф. - О некоторых аспектах экономической политики в Украине (2013)
Андрєєва С. С. - Визначення міжнародного статусу Запорожжя в російсько-турецьких договорах 1711-1713 рр. (2013)
Мосяков В. Я. - Украинская проблематика в творчестве Владимира Жаботинского (2013)
Покатаєва Т. О. - Ф. І. Піддубний - першопроходець та видатний організатор недержавної вищої освіти (2013)
Орєхова І. А. - Кримське питання у дзеркалі сучасної української та російської аналітики (2013)
Воловик В. И. - Научное бытие и научное сознание (2013)
Лепський М. А. - Прогнозний сценарій у стратегуванні політичних процесів (2013)
Жадько В. А. - Концепція суспільства у вченні Е. Фромма (2013)
Кривега Л. Д. - Сучасний соціальний простір: атрибути розвитку (2013)
Таран В. О. - Проблема української мови в Україні і російський фактор (2013)
Бутченко Т. І. - Формаційний та цивілізаційний підходи: шляхи взаємодоповнення (2013)
Николаева Т. Е. - Взаимовлияние партийных систем и электорального поведения: опыт сравнительного анализа (2013)
Скворець В. О. - Взаємозв'язок глобалізації та життєустрою народів (2013)
Краснокутський О. В. - Джерело та рушійні сили розвитку процесу ідеології державотворення (2013)
Чайка І. Ю. - Семантична єдність процесу соціальної комунікації (2013)
Каприцин І. І. - Соціально-філософський аналіз умов зародження християнства (2013)
Кудінов І. О. - Понятійний аналіз стратегії в політиці (2013)
Зубов В. О. - Світоглядні пошуки сучасної людини (2013)
Воронова Г. В. - Життя людини: загальне й особливе (2013)
Ель Гуєссаб К. - Распространение знаний в арабском мире: проблемы и успехи (2013)
Манжура В. І. - Про внесок М. О. Ліфшиця в онтогносеологічну деконструкцію парадигмальної опозиції "онтологізм - гносеологізм" (2013)
Маловічко О. В. - Глобалізаційні процеси та перспективи національних держав (2013)
Гончаренко П. В. - Соціальне буття музики у ХІХ ст. (2013)
Сокульський А. Л. - Час - мінлива субстанція виміру простору Всесвіту (2013)
Ротарева І. В. - Сучасна детермінація соці єтального капіталу розвитку людства (2013)
Поважна А. В. - Формування безпеки духовної сфери сучасного українського соціуму та проблема її ефективного функціонування (2013)
Андреєв Е. А. - Соціально-філософські основи формування музичної субкультури (2013)
Масюк О. П. - Методологічний аспект дослідження соціальних сподівань (2013)
Бацунов С. М. - Функції та людинотворча спрямованість спорту (2013)
Горбач С. А. - Атрибути і модуси автономії особистості (2013)
Цупренко З. В. - Метатеоретичні проблеми сучасної соціогуманітаристики та шляхи їх вирішення (2013)
Ураков Д. В. - Соціокультурна обумовленість атрибутів та модусів менеджменту (2013)
Пашков И. А. - Проблема бережного отношения к Земле в современных концепциях мирового развития (2013)
Гривцов В. Е. - Взаимосвязь традиций и новаторства в деятельности политической элиты в период крещения Руси (2013)
Павленко І. О. - Традиції осмислення управління та самоорганізації у філософії старо-давнього світу (2013)
Македонська С. - І. Сучасна культура як фактор соціального розвитку (2013)
Сидоренко Н. О. - Етносоціальний розвиток міських етносів Криму в другій половині ХХ ст. (2013)
Скворцова К. М. - Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя (2013)
Ігнатуша О. М. - Рецензія на монографію Приймака О. М. "Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ - початку ХХ століть" (2013)
Сталинский Д. В. - О внедрении механизмов киотского протокола на предприятиях ГМК Украины, Ботштейн В. А., Мантула В. Д. (2007)
Сталинский Д. В. - К вопросу организации производства водородного, моторного топлива или метанола из бурых углей украинских месторождений, Горяйнов Г. Е. (2007)
Атаманюк А. А. - Извлечение из сточных вод, обезвоживание и утилизация замасленной окалины прокатного производства, Сидоренко А. П., Коваленко В. Е., Назаренко А. Н. (2007)
Гайдин А. М. - Затопление калийной шахты (2007)
Горлицкий Б. А. - К вопросу об экологической опасности ртутных загрязнений, Шкандрий Б. О., Лебедев С. Ю. (2007)
Ляшенко В. И. - Научное обоснование природоохранных технологий подземной разработки урановых месторождений, Дядечкин Н. И. (2007)
Михайлов И. Ф. - Рентгеновский абсорбционный анализ следов тяжелых металлов в жидкостях, Батурин А. А., Фомина Л. П., Михайлова И. В. (2007)
Эпштейн С. И. - Определение тенденции к образованию карбонатных отложений в оборотных системах водоснабжения, Кондратенко А. И., Кузнецова Л. Н., Чепракова Я. А. (2007)
Касимов А. М. - Современное состояние проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Леонова О. Е., Кононов Ю. А., Коваленко А. М., Романовский А. А. (2007)
Горлицкий Б. А. - Территориальная система обращения с отходами производства и потребления (2007)
Касілов В. Й. - Одержання сульфатуючого агента у виробництві поверхнево-активних речовин з енергозбереженням, Подустов М. О., Дзевочко О. М., Тошинський В. І., Голощапов В. М. (2007)
Тихонцов А. М. - Разработка комплексных систем и вспомогательного оборудования для транспортирования и переработки отходов механических цехов, Ковалев А. Е. (2007)
Сталинский Д. В. - О выполнении УкрГНТЦ "Энергосталь" функций головной организации метрологической службы Минпромполитики Украины, Спирина С. В. (2007)
Михайлова И. В. - Достижения и перспективы испытательного центра "УкрНИИМЕТ" УкрГНТЦ "Энергосталь", Рудюк А. М. (2007)
Вітаємо ювіляра! (2014)
"Роль учених-гуманітаріїв у сприянні стабілізації ситуації та відновлення миру в Україні" (2014)
Касперович Г. - Украинцы в Республике Беларусь: этнодемографический аспект (2014)
Скаженик М. - Весняні обряди та наспіви басейну Уборті: географічний вимір (2014)
Загнітко А. - Національно-мовні виклики сучасному вченому-гуманітарію (2014)
Скрипник Г. - З етнографічної спадщини Михайла Гайдая (2014)
Гайдай М. - Подорож до Балкарії. Нотатки з експедиційних спостережень. 1924 р. (2014)
Олійник М. - Вираження української ідентифікації в міському одязі (на прикладі життя родин Драгоманових і Косачів) (2014)
Брайченко О. - Побутування українських традиційних свят родинного циклу в умовах наступу радянської ідеології 70-80-х років ХХ століття (2014)
Мушкетик Л. - Міжнародне шевченківське свято на Черкащині (2014)
Гетьман В. - Наукова сесія до 125-річчя від дня народження Левка Ревуцького (2014)
Ростислав Ярославович Пилипчук (2014)
Summaries (2014)
Запорожан В. Н. - Состояние системы РАСК у беременных с преэклампсией по данным "глобального теста" низкочастотной пьезотромбоэластографии, Тютрин И. И., Удут В. В., Тарабрин О. А., Клименкова В. Ф. (2014)
Дубініна В. Г. - Діагностика, профілактика та комплексна корекція системи гемостазу у хворих на міому матки у періопераційному періоді, Мазуренко Г. І. (2014)
Shaida O. A. - Торакальная эпидуральная анестезия/аналгезия предупреждает повышение уровня BNP после абдоминальных хирургических вмешательств, Kobelyatskyy Yu. Yu. (2014)
Шано В. П. - Гостре післяопераційне пошкодження нирок, Гуменюк І. В., Губієва Є. З., Струкова І. В., Гладка С. В., Гайдаш Л. Л. (2014)
Григорьев Е. В. - Системный воспалительный ответ инфекционного и неинфекционного генеза: гемодинамика и маркеры повреждения (многоцентровое исследование), Плотников Г. П., Шукевич Д. Л., Рубцов М. С., Головкин А. С. (2014)
Буднюк О. О. - Безпечна інтубація трахеї при анестезіологічному забезпеченні операції тонзилектомії, Басенко І. Л., Бутенко О. Л. (2014)
Вінник Ю. О. - Проведення тромбопрофілактики у пацієнтів з трансуретральною резекцією простати, Щур О. І., Павлов О. О. (2014)
Суслов В. В. - Анестезія при алотрансплантації нирки, Гриценко С. М. (2014)
Куліш О. П. - Особливості анестезіологічного забезпечення при ендопротезуванні кульшового суглоба в осіб похилого віку (2014)
Босенко В. І. - Досвід діагностики та комплексного лікування гострого тромбозу судин брижі тонкого кишечнику у дітей, Бугайов О. В., Лазанюк В. М. (2014)
Маршалов Д. В. - Понятие, пределение и классификация внутрибрюшной гипертензии при беременности, Салов И. А., Шифман Е. М., Петренко А. П., Сильченко Ж. Л. (2014)
Мальцева Л. О. - Нові біомаркери тяжкого сепсису та септичного шоку (аналітичний огляд), Мосенцев М. Ф., Мальцева О. І., Черненко В. Г., Ліснича В. М. (2014)
Морозов И. А. - Статины и инфаркт миокарда в периоперационном периоде, Лежнев А. Г., Кулигин А. В., Киселева Е. В., Цапин К. Э. (2014)
Кузьков В. В. - Прогнозирование ответа на инфузионную нагрузку: от теории к практике, Фот Е. В., Смёткин А. А., Киров М. Ю. (2014)
Шляпников С. А. - Дефиниции сепсиса — пути достижения консенсуса клиницистов и морфологов, Федорова В. В. (2014)
Рыбицкий З. - Проблема антибиотикотерапии при нозокомиальных инфекциях (2014)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2014)
Мурзін В. Ю. - До історії луків, Шлайфер В. Г. (2013)
Тощев Г. М. - Памятники эпохи энеолита бронзы Мамай-Горы (2013)
Сокульський А. Л. - Отамани Хортицької січі (1552-1558): сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (2013)
Кривоший О. П. - Фронтова повсякденність жінок козацького Запорожжя у візії О. М. Апанович (2013)
Гривцов В. Е. - Роль традиций и новаторства в деятельности политической элиты Украины в период Освободительной войны 1648-1654 гг. (2013)
Руденко А. С. - "Родове гніздо" як фактор збереження сімейних традицій (до історії роду Дорошенків) (2013)
Казакова О. М. - Релігійний аспект в ідеології нацизму: витоки та сутність (2013)
Коваленко Л. В. - Оцінка об'єднання Німеччини академічними колами США та Великої Британії (1989-1990 рр. ) (2013)
Бойков О. Ю. - Дослідження кінця ХІХ - початку ХХ ст. про роль церковно-релігійного фактора в житті Південної України (2013)
Воловик В. И. - Научное пространство и научное время (2013)
Лепський М. А. - Методологічні виклики визначення поняття "соціальний розвиток" (2013)
Кривега Л. Д. - Туареги как социокультурный феномен (2013)
Butchenko T. I. - Philosophical Groundsof Projective Mind (2013)
Палагута В. І. - Дискурс власти и власть дискурса (2013)
Скворець В. О. - Закономірності процесу розвитку життєустрою народу (2013)
Краснокутський О. В. - Правова свідомість як перетворююча наслідкова складова процесу формування ідеології державотворення (2013)
Зубов В. О. - Кроскультурний пастиш сучасного соціуму: внутрішні та зовнішні чинники (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Специфіка взаємозв'язку конструктивного і деструктивного в сучасному українському суспільстві (2013)
Маліновська О. С. - До питання про формування громадянськості у духовній сфері суспільства (2013)
Ель Гуєссаб К. - Проблеми створення суспільства знань в арабських країнах (2013)
Повзло А. Н. - Н. А. Бердяев: философия техники ихристианский экзистенциализм (2013)
Капріцин І. І. - Загальні тенденції формування християнської культурної традиції (2013)
Духовна-Кравченко О. С. - Сучасна держава: національний вимір в умовах глобалізації (2013)
Шаталович А. М. - Метафизические основания соборности в мистико-символической теории общества ареопагита (2013)
Шаталович И. В. - Целостное понимание картины мира в философии Н. О. Лосского (2013)
Семенюк І. В. - Філософська та культурна традиція південнокорейського суспільства (2013)
Макаренко Т. П. - Національно-персональна автономія як складова етнополітики періоду українських визвольних змагань 1917-1921 рр. (2013)
Кудінов І. О. - Проблема феномену суб'єкта життя в філософії Cтародавньої Індії та Китаю (2013)
Кальцева С. І. - Регулювання діяльності соціальних працівників в Україні, Мірошниченко Г. О. (2013)
Николаева Т. Е. - Политическая борьба - угроза или стимул политической модернизации? (2013)
Шейко О. С. - Человеческое сознание и социальное время (2013)
Ясир М. Д. - Філософія змін: український контекст (2013)
Лисоколенко Т. В. - Людвиг Витгенштейн и теория перформативов (2013)
Гребінь С. М. - Соціальна деструкція дитинства в сучасних умовах (2013)
Бобровський М. І. - Осoбливoстi дiї взaємoзв'язку трaдицiй i нoвaтoрствa на консервативно-архаїчному етапі державотворення (2013)
Радчук Я. В. - Генеза соціально-філософського дослідження феномену спільної справи (2013)
Шаповалова О. П. - Побутова сфера у постмодерні (2013)
Левада С. В. - Суб'єкт-об'єкт-суб'єктні відносини у соціальній події (2013)
Сладнева О. Г. - Историко-философский анализ проблемы харизматического влияния (этимологический аспект харизмы) (2013)
Михайленко І. І. - Видова класифікація соціальної відповідальності (2013)
Мурзін В. Ю. - Анахарсіс і Скіл (2014)
Мохнатюк І. А. - Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка (2014)
Чорноіваненко І. В. - Микола Скадовський: шлях до мистецтва (2014)
Кривоший О. П. - Два погляди на один об`єкт дослідження: тилова повсякденність жінок козацького Запорожжя в працях Йосипа Роллє та Дмитра Яворницького (2014)
Бойков О. Ю. - Роль релігійного фактору у процесі модернізації соціальної структури населення Півдня України (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) (2014)
Самойленко І. Ю. - Університетські археологічні зібрання (2014)
Бороденко О. А. - Матеріали фіскального та церковного обліку населення як джерело для дослідження становища самотньої жінки в Гетьманщині XVIII століття (2014)
Жадько В. А. - Мова як духовний базис суспільства, Бідзіля П. О. (2014)
Кондратюк Г. Н. - Тюркский вектор советской этнополитики межвоенного двадцатилетия (2014)
Хрящевська Л. М. - Стратегія етнонаціонального розвитку незалежної України (2014)
Андрєєв В. М. - Український вчений-універсал Віктор Петров на тлі радянської археологічної науки: Москва 1949-1956 рр. (2014)
Цибуленко Л. О. - Трансформація і функціонування радянської системи соціального забезпечення у 1921 - 1923 рр. (за матеріалами Херсонщини), Твердовський А. Ю. (2014)
Савенок Л. А. - Сучасний політико-правовий статус кримських караїмів (2014)
Соколенко Ю. М. - Механізм реалізації культурних прав і свобод національних меншин в Україні (2014)
Воловик В. И. - Понятие научного процесса (2014)
Лепський М. А. - Этимологическое поле и определение сущности понятия "сложность" (2014)
Кривега Л. Д. - Сучасна соціальна філософія: проблеми та напрямки розвитку, Зубов В. О. (2014)
Таран В. О. - Cучасна Україна та "ісламський" фактор (2014)
Бондаренко О. В. - Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя (2014)
Утюж І. Г. - Сучасна освіта в контексті цивілізаційно-еволюційного розвитку (2014)
Скворець В. О. - Життєустрій народу та стратегії розвитку України (2014)
Повзло О. М. - Діалектика категорій "загальнолюдське" та "класове" у виховно-освітньому процесі, Дєвочкіна Н. М. (2014)
Kapritsyn I. - Православная церковь: проблемы Ренессанса (2014)
Маліновська О. С. - Проблема громадянськості в історії вітчизняної суспільствознавчої думки (2014)
Шаталович А. М. - Семья как центр цивилизации любви в социально-философских взглядах Иоанна Павла II (2014)
Власенко Ф. П. - Специфіка соціалізації індивіда в умовах формування інформаційного суспільства в Україні (2014)
Ротарева І. В. - Мобілізація соцієтального капіталу розвитку людства в Україні (2014)
Сухарева Е. В. - Современная мировая экономика: философия посткризисного периода (2014)
Володін П. В. - Тероризм як глобальна проблема в сучасному світі (2014)
Фролова Н. М. - Специфіка соціально-філософського аналізу феномена мови (2014)
Сайтарли І. А. - Синхронний аналіз соціальної культури у контексті азійської корпоративності (2014)
Эль Гуэссаб К. - Арабская культура как социальный феномен (2014)
Янковський С. В. - Українська спільнота у відкритих комунікаційних шляхах (2014)
Петрушин О. О. - Проблеми соціокультурної ідентичності, Башкеєва О. М. (2014)
Микольченко В. С. - Історія становлення героїзму від Античності до сьогодення (2014)
Шаталович И. В. - Понятие детерминизма: к проблеме определения и классификации (2014)
Щербакова Н. В. - Трансформационные процессы, происходящие в ценностном базисе украинской молодежи под влиянием культуры: философский аспект (2014)
Павленко І. О. - Діалектика порядку та хаосу в розвитку соціального світу (2014)
Павленко Н. В. - Теоретичні аспекти дослідження людського багатства в контексті соціальної діяльності (2014)
Хлистун О. П. - Проблема аріїзму в суспільствознавчій літературі (2014)
Сладнева О. Г. - Факторы, определяющие формирование и возможность реализации харизмы у личности (2014)
Колєсніков Д. В. - Актуальні питання зменшення техногенного впливу виробничої діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу на довкілля, Сталінський Д. В., Мантула В. Д. (2007)
Касимов А. М. - К вопросу обращения с непригодными и запрещенными средствами защиты растений, Варнавская И. В., Плющев В. В. (2007)
Клименко Н. А. - Районирование территории бассейна западного буга в зависимости от уровня техногенной нагрузки, Лихо Е. А., Вознюк Н. Н., Статник И. И. (2007)
Побережний Л. Я. - Вплив аварій нафтогазопроводів на довкілля (2007)
Сталинский Д. В. - Информационное обеспечение энергосбережения, Литвиненко В. Г., Грецкая Г. Н., Андреева Т. А. (2007)
Брезин А. А. - Экологические аспекты эксплуатации комплекса огневого рафинирования меди, Данильченко А. В. (2007)
Хоботова Е. Б. - Дослідження вмісту важких металів в ґрунтах поблизу підприємства "Балцем" (м. Балаклея Харківської області), Уханьова М. І., Трохименко О. В., Скляренко О. М. (2007)
Эпштейн С. И. - Упрощенный метод определения тенденции к росту карбонатных отложений в оборотных системах водоснабжения, Кондратенко А. И., Музыкина З. С. (2007)
Мантула В. Д. - Анализ использования топливных энергоресурсов и оценка выбросов парниковых газов от основных и вспомогательных производств огнеупорных предприятий на примере ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" и ОАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод", Каневский А. Л., Спирина С. В., Бугаенко М. Н., Скоромный А. Л., Гук Д. Н., Третьяков К. М., Осадчий В. В., Жукова О. В., Непотачёв А. М. (2007)
Близнюк О. Н. - К вопросу уменьшения выбросов закиси азота в производстве азотной кислоты, Савенков А. С., Ратушная Л. Н., Огурцов В. А. (2007)
Кухта В. Л. - Потребление электроэнергии и котельно-печного топлива металлургическими предприятиями с полным металлургическим циклом в 1999–2005 годах, Лесовой В. В., Козлов А. С. (2007)
Міщенко В. С. - Поводження з техногенними родовищами корисних копалин (2007)
Скоромный А. Л. - Сокращение расхода воды для охлаждения шахт доменных печей на основе совершенствования конструкции холодильников, Каневский А. Л., Кошельник В. М. (2007)
Щендрик Т. Г. - Совместная конверсия углей и углеродсодержащих отходов в "угольную нефть" и пористые материалы, Осипов А. М., Тамко В. А., Кучеренко В. А. (2007)
Тютрин И. И. - Новая технология оценки фармакодинамики антиагрегантов, Удут В. В., Тарабрин О. А., Малюгин Е. Ф. (2014)
Спирина С. В. - Особенности аттестации методик выполнения измерений массовых концентраций формальдегида и эпихлоргидрина в организованных выбросах промышленных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, Гриценко Н. Н., спирин В. Ю., Сорокина Т. Б., Снежко Е. А. (2007)
Дубініна В. Г. - Терапія гострого венозного тромбозу вен нижніх кінцівок в онкогінекології, Гавриченко Д. Г., Туренко О. В., Тарасенко С. О. (2014)
Шматков Г.Г. - Структура и функции основных подсистем геоэкологического мониторинга хвостохранилищ радиоактивных отходов уранодобычи и уранообогащения, Анищенко О. Л. (2007)
Кузьмич І. М. - Лікування хворих із гострою нирковою недостатністю після кардіохірургічних операцій в умовах штучного кровообігу при низькій фракції викиду лівого шлуночка, Тодуров Б. М., Костенко А. В., Станішевський О. В., Костик Ю. М., Долгова І. О., Дружина О. М. (2014)
Примиский В. Ф. - Система экологического мониторинга коксохимического производства, Федченко Е. А., Шаталов М. Г., Сурин Р. Н. (2007)
Міщенко В. П. - Патогенетичне обґрунтування терапії гестаційних ускладнень, Руденко І. В., Запорожченко М. Б., Колесникова В. В., Андреєв С. В. (2014)
Підгірний Я. М. - Інтенсивна терапія порушень у системі гемостазу та прогнозування ризику розвитку тромбозів вен у дітей із сепсисом, Філик О. В. (2014)
Мальцева Л. О. - Досвід роботи відділення інтенсивної терапії для хворих із гнійно-септичною патологією КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова", Мосенцев М. Ф., Ліснича В. М. (2014)
Козіна О. С. - Вплив тромбопрофілактики еноксапарином на маркери запалення, Клигуненко О. М. (2014)
Клименкова В. Ф. - Опыт диагностики и мониторинга критических нарушений гемостаза, Соловьев М. А., Иванова В. А. (2014)
Голубенко М. Ю. - Антифібринолітична терапія акушерських кровотеч, пов’язаних з передчасним відшаруванням плаценти, Мазур В. М., Льошенко I. А. (2014)
Мазуренко Г. І. - Вихідний стан та резервні можливості системи гемостазу у хворих на міому матки, Мандрик Ю. А., Бойчук С. І., Кушнір К. С. (2014)
Кірпічнікова К. П. - Місце спінальної анестезії у комплексі профілактичних заходів тромботичних ускладнень у пацієнток з тяжкою прееклампсією, Салех О. М., Давидович Д. В. (2014)
Постернак Г. І. - Післяопераційна неінвазивна вентиляція легень в абдомінальній хірургії, Павлова О. М. (2014)
Чумаченко Е. Д. - Analgesia nociception index: от объективной оценки ноцицепции к оптимизации обезболивания (2014)
Григорьев Е. В. - Висцеральные осложнения после кардиохирургических вмешательств с исскуственным кровообращением: актуальность, механизмы, прогнозы и лечение, Плотников Г. П., Шукевич Д. Л (2014)
Вітаємо з ювілеєм (2014)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2014)
Содержание (2013)
Прибыткова И. - Презентация города в пространственно-временной парадигме (2013)
Малыш Л. - Социальная детерминация образовательных достижений украинской молодежи (2013)
Гоч Р. - Факторы доверия: концептуализации и гипотезы (2013)
Немировский В. - Переход от антиутопии к утопии в контексте модернизационных процессов в России (на материалах социологических исследований в Красноярском крае) (2013)
Отрешко Н. - Идеология социальной политики современных государств (2013)
Елейко М. - Пространственно-временная модель исследования социального самочувствия (2013)
Подшивалкина В. - В поисках метаоснований современной социологии, или О праксиологическом потенциале украинской социологии, Бирюкова М. (2013)
Эпштейн А. Д. - Еврейские летние лагеря для старшеклассников и формирование многосоставной национально-конфессионально-гражданской идентичности молодежи в современной Украине (2013)
Жуленева О. - Культурные универсалии, инвариантность и эквивалентность: их роль в реализации кросс-национальных исследований (2013)
Большов Е. - Измерение числа покусов собаками в количественных опросах: влияние контекста и телескопический эффект, Пирогова Д., Мирошниченко А., Марцинкив А. (2013)
Дембицкий С. - Раздельный анализ подгрупп в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) (2013)
Резник В. - Теоретико-методологические семинары в Институте социологии НАН Украины (2013)
Суименко Е. - Нехожеными тропами (2013)
Поздравляем Николая Александровича Шульгу с юбилеем! (2013)
Куценко О. - Татьяна Ивановна Заславская (1927–2013). Социолог, изменивший мир (2013)
Бабенко С. - Чувство расширяющегося горизонта (2013)
Мурзін В. Ю. - Про чисельність кочових скіфів (2014)
Приймак О.М. - Статистичні джерела з соціальної історії селянства Півдня України кінця ХIХ - початку XX ст. (2014)
Андрєєв В.М. - Інтелектуальна біографія Віктора Петрова: осягнення Т.Шевченка (2014)
Капарулін Ю.В. - Публіцистичні твори О. Рябініна-Скляревського на шпальтах одеської преси (2014)
Кривоший О.П. - Історія воєнної повсякденності шляхетних жінок ранньомодерної України у часописі "Киевская старина" (2014)
Дмитренко В.А. - Культурна ідентичність особи у метричних книгах Київської та Переяславсько-Бориспільської єпархій ХVIII століття (2014)
Покатаєва Т.О. - Перші українські підприємці-благодійники ХIХ -XX ст. (2014)
Додонов А. Ф. - О влиянии глобализации на парадигму образования (2014)
Андрєєва С. С. - Політика Російської імперії в Північному Причорномор'ї як складова "східного питання" між російсько-турецькими війнами 1735-1739 рр. та 1768-1774 рр. (2014)
Сорока Д. И. - Пространство СНГ во внешнеполитических документах Украины в 1990-2013 гг., Курылев К. П. (2014)
Воловик В. И. - Источники и движущие силы научного процесса (2014)
Лепский М.А. - "Научная школа": определение предметного поля, социальные потребности и деформация (2014)
Таран В. О. - Нестабільне суспільство як форма прояву соціального розвитку (2014)
Бутченко Т. І. - Истоки философии научного сознания (2014)
Скворець В. О. - Оптимізація розвитку життєустрою народу як фактор національної небезпеки (2014)
Утюж І. Г. - Освітнє середовище розвитку людини (2014)
Глазунов В. В. - Перспективы выхода Украины из кризиса 2014 года: возможности и вероятность реализации идеальных моделей (2014)
Палагута В. И. - Проблема исследования взаимосвязи индивидуальной и коллективной идентичности субъекта (2014)
Краснокутський О. В. - Важлива складова системи детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення (2014)
Каприцин І. І. - Потенціал палеопсихологічного та етологічного підходів у дослідженні релігійної культури (2014)
Ібрагімов М. М. - Феноменологія спорту: символи, образи і смисли (2014)
Філіппов В. Л. - Діагностика культурної кризи в постмодерністських філософемах (2014)
Лисоколенко Т. В. - Игра как категория философского анализа (2014)
Ротарева І. В. - Режими мобілізації соцієтального капіталу розвитку людства (2014)
Эль Гуэссаб К. - Актуальность тариката Тиджания в эпоху глобализации (2014)
Воронова Г. В. - Взаємозв'язок діяльності і життєдіяльності (2014)
Маловічко О. В. - Методологія дослідження синергетичного потенціалу держави (2014)
Головко Л. В. - Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов (2014)
Фролова Н. Н. - Анализ феномена языка в античной философской мысли (2014)
Хлистун О. П. - Аріїзм як соціокультурний феномен та його вплив на формування доктрини "неослов'янства" (2014)
Білокопитова Н. І. - Місце тюркської соціальної культури у поліетнічних суспільствах (2014)
Павленко Н. В. - Система відношень матеріально-духовних аспектів у моделі "людина і багатство" (2014)
Криворучко А. Ю. - Феномен незадоволеності життям: сутність і зміст поняття (2014)
Радчук Я. В. - Сутність феномену спільної справи (2014)
Шелюх Л. П. - Дискурс как концепт металингвистического проекта М. Бахтина (2014)
Скворцова К. М. - Зміст поняття "щастя" (2014)
Щербакова Н. В. - Влияние латентной идеологии на процесс трансформации ценностных ориентаций украинской молодежи (2014)
Ботштейн В. А. - Формирование научно-технической политики по энергосбережению на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Лесовой В. В., Каневский А. Л., Нотыч А. Г. , Козлов А. С. (2007)
Касимов А. М. - Участие Украины в международном сотрудничестве по стойким органическим загрязнителям, Варнавская И. В. (2007)
Сталинский Д. В. - Анализ водопотребления и водоотведения на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Мантула В. Д., Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Кондратенко А. И. (2007)
Ильяшов М. А. - Качество углей – определяющий фактор эффективности использования кокса и решения проблем экологии в металлургии, Старовойт А. Г. (2007)
Ваганов Ю. А. - Решение экологических проблем при создании современного сталеплавильного производства, Маковецкая Н. Г. (2007)
Трембач Т. Ф. - Обеспыливание выбросов на коксовых батареях (2007)
Сталинский Д. В. - Энергосбережение и очистка доменного газа, Каненко Г. М., Алхасова В. В., Большаков В. И., Голубых Г. Н. (2007)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование химического состава воды оборотных циклов газоочисток реконструируемых конвертерных цехов, Мантула В. Д., Кузнецова Л. Н., Кондратенко А. И. (2007)
Ажажа В. М. - Экологическая характеристика производства циркония, его сплавов и проката для ядерного топливного цикла Украины, Ролик И. Л., Кожевникова М. Ф., Левенец В. В., Щур А. А. (2007)
Внукова Н. В. - Математическая модель прогнозирования уровня загрязненности почв тяжелыми металлами на придорожных территориях, Кухарская А. В. (2007)
Вакула Л. А. - Енергозбереження при низькотемпературній прокатці та його вплив на якість металу і експлуатацію устаткування, Рудюк О. С. (2007)
Михальська Л. Л. - Використання військових агрегатів нейтралізації для знешкодження непридатних пестицидів, Прохач Е. Ю., Пижинський Я. І. (2007)
Рудюк О. С. - Захист навколишнього природного середовища – важливе положення стандартів та технічних умов на металопродукцію, Пихтін Я. М., Іванисенко Л. І., Левченко В. М., Шлей О. В. (2007)
Крюков В. Г. - Арабські писемні джерела ІХ–Х cтоліть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в системі європейської орієнталістики (2006)
Огнєва О. Д. - Джерела житія Будди Шак’ямуні в історичній традиції Тибету (XIV–XVII ст. ) (2006)
Бубенок О. Б. - Питання взаємовідносин між аланами і середньовічними номадами Євразії в роботах східноєвропейських та західних дослідників (2006)
Зелінський А. Л. - Арсиноя-Афіна чи Арсиноя-Афродіта (P. Mil. Vvogl. 309, AB 36) (2006)
Кочубей Ю. М. - Радянський Схід як один з напрямів діяльності ВУНАС (2006)
Отрощенко І. В. - Монгольський фактор у суспільно-політичному та культурному житті тувинського суспільства (1920-ті роки) (2006)
Чувпило О. О. - Роль С. Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії напередодні Другої світової війни (2006)
Щербань Т. О. - Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918 (продовження, початок у третьому числі) (2006)
Петрова Ю. І. - Вокалічна система єгипетського діалекту арабської мови (2006)
Рыжих В. И. - Синтаксические преобразователи именного предложения (2006)
Хамрай О. О. - Системна типологія і арабська граматика (2006)
Храновський В. А. - Чи існувала еламо-дравідська етнолінгвістична спільнота? (2006)
Тищенко К. М. - Східні й західні церкви IV–VII ст. у топонімії України (2006)
Грицик Л. В. - Україністика в Грузії: нові аспекти досліджень (Г. Кванталіані. Творчість Олеся Гончара в контексті українсько-грузинських літературних взаємин. Тб., 2005) (2006)
Дрига І. М. - Нові зводи вірмено-кипчацьких пам’яток. Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие. Том 1. Каталог и тексты памятников армянским письмом. Русская версия. – Алматы: Национальная академия Республики Казахстан, Институт истории и этнологии имени Чокана Валиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Международный центр кыпчаковедения, Центр евразийских исследований "Дешт-и-Кыпчак", 2002. – 1084 с. (2006)
Дрига І. М. - Торе Бітігі. Кыпчакско-польская версия армянского судебника и армяно-кыпчакский процессуальный кодекс. – Львов, Каменец-Подольский, 1519–1594. – Составители: А. Н. Гаркавец, Г. Сапаргалиев. – Алматы: Дешт-и-Кыпчак, Баур, 2003. – 792 с. (2006)
Дрига І. М. - Armenian – Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv 1575/1580. edited by Alexander Garkavets and Eduard Khurshudian. – Almaty: Desht-i-Qypchaq, 2001. – 658 p. (2006)
Павленко Ю. В. - Буддизм і політика: монгольський досвід початку ХХ століття. І. В. Отрощенко. Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії (1905–1911) / НАН України. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – К., 2005 (2006)
Отрощенко І. В. - Цирендоржиєвські читання – 2006. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти (2006)
Отрощенко І. В. - X Сходознавчі читання А. Кримського (2006)
Українка Л. - Історія Ізраелітів (Жидів) (2006)
Бурлачук В. Ф. - Вооруженный конфликт и культурные различия (2014)
Требін М. П. - Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства, Чернишова Т. О. (2014)
Резнік В. С. - Модернізація, самоорганізація та леґітимація соціального порядку у сучасному перехідному суспільстві: концепція дослідження (2014)
Малес Л. В. - Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття (2014)
Погрібна В. Л. - Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності та плюралізму (2014)
Голиков А. С. - Знание о биофизиологическом в структуре социального: проблематизация в современном обществе (2014)
Мельников А. С. - Экзистенциальная концепция глобализации Х. Буде и Й. Дюршмидта (2014)
Скляренко К. О. - Руйнування повсякденності як актуальна практика в умовах нової сучасності (2014)
Guzhva O. - Methodology Specifics of Researching Social Security in Light of Meta-Changes in Modern Society (2014)
Міхно Н. К. - Особливості наукового дискурсу про регіон в полі української соціології (2014)
Хутка С. В. - Соціальна пам'ять: основні підходи до концептуалізації, Полтавчук Т. Г. (2014)
Зубарєв О. С. - Життєвий світ іншого та проблема його розуміння у феноменології А. Шюца (2014)
Зубарева О. И. - Социальный контроль как объект научного анализа в постсоветской социологии: трансформации дискурсивных практик концептуальной аранжировки (2014)
Олещук К. М. - Соціологічне розуміння співвідношення народу та держави в поглядах українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ століття: компаративістський підхід (2014)
Локтіонова Д. А. - Місто та міський простір: реалії та перспективи (вітчизняний досвід) (2014)
Мусиездов А. А. - Переосмысление городских сообществ: от локальности к субкультурам и сетям по интересам (2014)
Ніколенко В. В. - "Fastfood" та його зв'язок із деякими аспектами суспільного життя (2014)
Бойко І. І. - Соціологічна версія дискурс-аналізу, Климанська Л. Д. (2014)
Бова А. А. - Использование метода группового учета аргументов для изучения восприятия личной безопасности (2014)
Марченко А. М. - Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках), Сидоров М. В.-С. (2014)
Мачуліна І. І. - Форми мережевої інтеграції науки, освіти і бізнесу (2014)
Яковенко А. В. - Украинское общество и военный конфликт: первые оценки социальных последствий (2014)
Кононов І. Ф. - Регіональні авто- та гетеростереотипи Донбасу і Галичини: їх значення в проектах націєбудівництва в Україні (2014)
Хобта С. В. - Динаміка суспільної думки мешканців Донбасу про кордон із Росією (2014)
Литовченко А. Д. - "Единая страна": критико-социологический анализ обоснованности государственной пропаганды (2014)
Катаев С. Л. - Мем "Бендеровец" как вирус ментальной эпидемии на Донбассе (2014)
Городяненко В. Г. - Ностальгия по СССР: миф или реальность? (2014)
Гугнін Е. А. - Соціальні механізми формування української політики: закономірності та особливості (2014)
Князева Е. В. - Социальное самочувствие и уровень политической лояльности украинского населения (на примере малых городов Одесской области) (2014)
Полторак В. А. - Електоральний маркетинг як технологія узгодження соціально-політичних позицій в умовах їхнього розмаїття, Шинкаренко О. Є. (2014)
Вахула Б. Я. - Соціальні медіа як механізм масової мобілізації: концептуалізація та емпіричне дослідження (2014)
Євдокимова І. А. - Держава як суб’єкт соціальної політики: еволюція ідеї та сучасна дискусія (2014)
Рахманов О. А. - Великий бізнес та українське суспільство: взаємодія за умов революційних перетворень (2014)
Резнік О. С. - Добровольчі об’єднання як основа інтеграційних процесів в Україні (2014)
Волянська О. В. - Антикорупційний потенціал громадянського суспільства в Україні та чинники, що його зумовлюють (2014)
Шатохін А. М. - Динаміка соціальних змін у сільському соціумі в умовах земельної реформи, Вуйченко М. А. (2014)
Екимова М. А. - Социологическое исследование проблем возрастной дискриминации в управлении персоналом, Болотова В. А. (2014)
Бардіна М. О. - Гендерний розподіл праці в українському суспільстві на прикладі подвійного навантаження, Марценюк Т. О. (2014)
Гришина Т. В. - Процессы социального включения людей старшего возраста: Украина в европейском контексте (сравнительный анализ) (2014)
Біскуп В. С. - Інституційні та особистісні виміри кар’єрної ексклюзії (2014)
Цимбалюк Н. М. - Проблеми і протиріччя формування ринку праці культурно-мистецької сфери (2014)
Owczarzak J. - Collaborating with Ukrainian NGOs: through Researching and Training to Develop Effective, Evidence-Based HIV Prevention Programs for Drug Users, Phillips S., Filippova O. (2014)
Плахова О. М. - Корпоративне волонтерство як прояв соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Косуля І. Ю. - Краудсорсинг та краудфандинг: нові поняття чи нові феномени? (2014)
Живілова М. С. - Місто як простір життя (за матеріалами біографічних інтерв’ю мешканців Галичини) (2014)
Козлова І. В. - Туристичні практики як інструмент зміни соціального простору сучасного українського міста: типологія та особливості (приклад м. Львова) (2014)
Любчук В. В. - Позакультові практики сучасних християнських церков як інструмент взаємодії Церкви і суспільства (2014)
Марченко А. М. - Паломництво хасидів в Україні: соціологічні рефлексії щодо міжкультурного сприйняття спільнот (2014)
Подольська Є. А. - Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції, Подольська Т. В. (2014)
Бєлова Л. О. - Культурне розмаїття чи уніфікація культур: що обере людство?, Алфьорова О. С. (2014)
Михайлева Е. Г. - Диверсификация университетов: мировая практика и отечественный опыт (2014)
Хижняк Л. М. - Замысел бизнес-образования и проблемы его реализации на различных этапах развития предпринимательства в Украине (2014)
Середа В. В. - Роль української освітньої системи у процесі культурної адаптації іноземних школярів (учнів) і студентів, Матійчук І. М. (2014)
Калашникова А. А. - Институт высшего художественного образования в Украине: особенности, проблемы, перспективы (2014)
Kizilov O. - Academic Mobility of Ukrainian Students: Intentions, Involvement and Obstacles, Rapoport A., Kizilova K. (2014)
Щудло С. А. - Феномени громадянської ідентичності у контексті еміграційних прагнень сучасних студентів: порівняльний аналіз студентства східного та західного регіонів України, Сокурянська Л. Г., Остроухова Г. С. (2014)
Рущенко И. П. - Исследование зависимостей в студенческой среде: опыт кроссуниверситетского измерения (Харьков, Луганск, Санкт-Петербург), Кононов И. Ф., Сердюк А. А., Бєлоусов К. Ю. (2014)
Кислова О. Н. - "Дополненная реальность" сквозь призму интернет-практик современного студенчества (2014)
Пташник-Середюк О. І. - Регіональні особливості релігійної ідентифікації студентської молоді (2014)
Титул, зміст (2015)
Никифоров А. Є. - Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень (2015)
Іващенко М. В. - Економічні наслідки "відкату" як форми рентоорієнтованої поведінки, Шкодіна І. В., Карпова І. В. (2015)
Васильчук І. П. - Теоретико-методологічні засади й еволюція концепції соціально відповідального інвестування (2015)
Герасименко Ю. С. - Сутність поняття "інститут" в аграрній сфері (2015)
Помінова І. І. - Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку (2015)
Архірейська Н. В. - Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України, Панасейко І. М. (2015)
Власюк Т. О. - Зовнішньоторговельні загрози як чинники стимулювання розвитку внутрішнього ринку (2015)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання впливу митних ризиків на діяльність машинобудівних підприємств, Тодощук А. В. (2015)
Шкарлет С. М. - Трансформація національної економічної системи з когнітивно-інформаційними якостями: ендогенний та екзогенний ресурси, Холявко Н. І. (2015)
Кулик В. В. - Децентралізація і фіскальна консолідація в управлінні процесами відтворення сектора нефінансових корпорацій (2015)
Romanchuk S. V. - Increasing the Ecological and Economic Efficiency of Waste Recycling: State Incentives and Barriers (2015)
Бубенко О. П. - Особливості базових моделей управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві та завдання їх вибору (2015)
Петренко К. В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності депресивних регіонів в умовах глобалізації економіки (2015)
Прушківська Е. В. - Аналіз диверсифікації галузевої структури економіки регіону в докризовий та посткризовий періоди, Куценко В. І. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Нерівномірність регіонального розвитку як чинник формування туристичних потоків в Україні (2015)
Благун І. С. - Валоризація регіонального туристичного простору, Гонак І. М. (2015)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2015)
Голуб Р. Р. - Теоретико-методологічний аналіз монетарного підходу до моделювання валютного курсу (2015)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств, Лесик Л. І., Висоцький А. Л. (2015)
Примостка А. О. - Агентно-орієнтоване моделювання фондового ринку (2015)
Косенко О. П. - Визначення рівня морального зносу при проведенні технологічного аудиту інтелектуальних технологій (2015)
Клебанова Т. С. - Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства житлово-комунального господарства за допомогою адаптивних моделей, Рудаченко О. О. (2015)
Чернецкая Ю. А. - К проблеме управления рентабельностью собственного капитала предприятия на основе целевых показателей (2015)
Сагайдак М. П. - Економіко-математична модель управління підсистемою "Персонал" у системі внутрішнього маркетингу підприємства (2015)
Юзевич В. М. - Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства, Клювак О. В. (2015)
Малярець Л. М. - Аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства для її стратегічного контролінгу, Моргун Г. В. (2015)
Пуліна Т. В. - Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості (2015)
Субота М. В. - Об’єднані стратегічні альтернативи розвитку олійно-жирових підприємств України (2015)
Шелудько Р. М. - Характеристика енергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області, Синиця О. С. (2015)
Східницька Г. В. - Пріоритетні напрями покращення існуючого стану сільськогосподарських підприємств Львівщини (2015)
Кошельник В. М. - Стратегія економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті активізації виробничої діяльності (2015)
Найда І. С. - Органічне землеробство як пріоритетний напрям соціоекономічного розвитку сільського господарства України, Запша Г. М. (2015)
Барна М. Ю. - Аналіз соціально-економічної складової системи внутрішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації (2015)
Чепурда Л. М. - Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (Частина І) (2015)
Власова Н. О. - Типізація політики формування оборотних активів та їх ефективність на підприємствах роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2015)
Столярчук Г. В. - Комплексування показників витрат за бізнес-процесами товароруху підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Пашкевич М. С. - Порівняння ланцюга поставок виробничого та сервісного підприємства (2015)
Зима О. Г. - Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму, Голуб М. О. (2015)
Волынец Т. Г. - Определение потребительских предпочтений при формировании структуры туристического продукта (2015)
Каткова Н. В. - Методические и практические аспекты определения интегрального показателя уровня экономической устойчивости промышленных предприятий, Матушевская Е. А. (2015)
Саух І. В. - Фінансовий потенціал підприємства: принципи та особливості його формування (2015)
Халіна О. В. - Ключові аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Гаврильченко О. В. - Теоретичні та практичні аспекти підготовки плану досудової і судової санації підприємства-боржника (2015)
Цибулько Д. І. - Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння, Фартушняк О. В. (2015)
Король К. В. - Центри відповідальності: поняття та підходи до визначення суб’єктів відповідальності (2015)
Підхомний О. М. - Класифікація чинників фінансової безпеки України: теоретичний і практичний аспекти (2015)
Шварц О. В. - Ліквідність банківської системи України в умовах економічної кризи (2015)
Череватенко В. А. - Кредитна політика українських банків та скорингові технології: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Д’яконова І. І. - Дослідження оцінки рівня фінансової стабільності як складового елементу механізму державного регулювання банківської системи, Мордань Є. Ю. (2015)
Алілуйко М. С. - Теоретичні аспекти оцінювання ефективності антикризового управління банківськими ресурсами (2015)
Бондаренко О. С. - Вплив логістизації економіки на управління фінансовими потоками промислових підприємств (2015)
Олійник О. О. - Оцінка ролі фінансових ринків у фінансуванні підприємств аграрного сектора економіки України, Адаменко В. В. (2015)
Стрілець В. Ю. - Вплив податкової реформи на ефективність функціонування бюджетної системи України (2015)
Любенко А. М. - Актуальні питання стандартизації фінансового контролю (2015)
Замула О. В. - Оптимізація втрат в управлінні інформаційними витратами переробного підприємства (2015)
Одарченко А. М. - Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні, Сподар К. В. (2015)
Кузьмін О. Є. - Взаємозв’язок понять "мотивація" та "мотивування" у системі мотивування персоналу підприємств, Бодарецька О. М. (2015)
Гросул В. А. - Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі, Афанасьєва М. В. (2015)
Преображенська О. С. - Організація управління фінансово-економічною безпекою як фактор удосконалення якості корпоративного управління (2015)
Дерев'янко О. Г. - Організаційні профілі системи репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України (2015)
Гончарова С. Ю. - Формування моделі управління сталим розвитком підприємства (організації), Гончаров А. Б., Аграмакова Н. В. (2015)
Науменко М. О. - Удосконалення стратегічного управління організацією, Морозова Л. В. (2015)
Кудирко О. В. - Соціальна відповідальність – сучасний тренд у поведінці споживачів (2015)
Іщенко А. В. - Маркетинговий компонент національних систем підтримки експортерів (2015)
Третьяк О. П. - Маркетингові аспекти просування інноваційної продукції на ринок (2015)
Зюкова І. О. - Моделювання маркетингових засобів стратегічного управління підприємством, Зюкова А. О. (2015)
Рецензія на монографію Стрижиченка К. А. (2015)
Содержание (2013)
Соколова Г. - Рынок труда в Республике Беларусь: социальные проблемы занятости, Таранова Е. (2013)
Бабосов Е. - Особенности и многообразие идентичностей в современной Беларуси (2013)
Лашук И. - Культура современного общества: методологические и методические аспекты социологического изучения (2013)
Абушенко В. - Постсоветская социология: мультипарадигмальность и "тоска” по теоретическому синтезу (2013)
Балич Н. - Социальные практики и их роль в современном обществе (2013)
Барановский Н. - Социально-правовая система предупреждения преступности: концептуальные основания закона (2013)
Малюк А. - Неолиберальная трансформация послевоенной модели капиталистического развития как составная часть долговременной исторической конъюнктуры периода структурного кризиса капитализма (2013)
Шульга А. - Предварительные замечания к реинтерпретации понятия "символический универсум” (2013)
Резник А. - Обусловленность гражданских практик в Украине как отражение социально-экономического развития общества (2013)
Бабосова Е. - Включенность молодежи в образовательные и социально-политические процессы как фактор инновационного развития белорусского общества (2013)
Артюхин М. - Белорусская наука и социальное положение научного работника в оценках молодых ученых (2013)
Хамутовская С. - Политико-идеологические предпочтения населения Республики Беларусь: социологический анализ (2013)
Шавель С. - Концептуализация понятия социальной сферы в социологии (2013)
Нагорный Б. - Проблемы эмпирического изучения преступности (заметки с XII Международной научно-практической конференции по проблемам социологии преступности, Луганск, 2013) (2013)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2013 году (2013)
Банников Ю. Г. - Юбилей первого в Украине Государственного института по проектированию предприятий черной металлургии (2008)
Павленко А. А. - Комплексный подход к энергосбережению и защите окружающей среды на примере реконструкции ОАО "Алчевский меткомбинат", Паламарчук Н. И., Шаповалова Н. Г., Давыденко П. Д., Ваганов Ю. А., Арих В. С., Моцарь Н. В. (2008)
Числов В. И. - Природоохранные аспекты работы систем водоснабжения металлургических производств, Лобанов В. И., Логвинов И. П., Овчаренко В. М. (2008)
Давыденко П. Д. - Современные проектные решения по реконструкции доменных печей с мероприятиями по охране окружающей среды, Бондарева Т. И., Логвиненко С. И. (2008)
Косовец А. А. - Некоторые вопросы состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории Украины, Колесник И. А. (2008)
Горлицкий Б. А. - Проблема экологической безопасности портовых и других акваторий Украины, Лебедев С. Ю., Губина В. Г. (2008)
Нотич А. Г. - Про вплив заміни природного газу альтернативними видами палива на викиди шкідливих речовин в атмосферу підприємствами ГМК, Каневський О. Л., Хребтова Л. І. (2008)
Пирогов А. Ю. - Эффективное решение вопросов экологии и энергосбережения при реконструкции газоотводящих трактов конвертеров ОАО НТМК, Мантула В. Д., Рыжавский А. З., Кривоносов А. И., Каненко Г. М. (2008)
Пирогов А. Ю. - Передвижная установка по обезвреживанию непригодных к использованию средств защиты растений, Стасевский С. Л., Рыжавский А. З., Сорока В. А., Ровенский А. И., Андрусенко М. И. (2008)
Варнавская И. В. - Анализ условий образования и состава сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2008)
Гринь Г. И. - Рациональная технология утилизации растворов концентрированной нитратной кислоты, содержащих оксиды азота и соединения йода, Кузнецов П. В., Казаков В. В., Созонтов В. И., Кучер К. А. (2008)
Бутенко А. Г. - Аппарат сбора и очистки загрязненных газов в замкнутой системе, Осипенко Е. В., Смык С. Ю. (2008)
Сталинский Д. В. - Методика определения снижения энергоемкости проката при внедрении непрерывной разливки стали, Литвиненко В. Г., Андреева Т. А., Грецкая Г. Н. (2008)
Коваленко А. М. - Проблемы и перспективы комплексной утилизации твердых бытовых отходов на региональном уровне* (2008)
Иващенко Т. Г. - Эколого-гигиенические аспекты использования в производстве клинкера железосодержащих металлургических отходов, Филин В. Н., Шевченко А. А. (2008)
Куцин В. С. - Утилизация пылевидных отходов фракционирования ферросплавов на ОАО "Никопольский завод ферросплавов", Лапин Е. В., Неведомский В. А., Ольшанский В. И. (2008)
Високі технології як передумова наукових і технологічних проривів (інтерв’ю з академіком НАН України В. В. Петровим) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (14 січня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (28 січня 2015 р.) (2015)
Наумовець А. Г. - Стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 січня 2015 р.) (2015)
Кухар В. П. - Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 р.) (2015)
Вовк М. В. - Біоактивні гетероциклічні системи (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 р.) (2015)
Смолій В. А. - Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку, Боряк Г. В. (2015)
Савіцький Д. П. - Фізико-хімічні аспекти отримання паливних дисперсних систем на основі природного вугілля та рідких органічних відходів, Макаров А. С., Садовський Д. Ю. (2015)
Литвин М. Р. - Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України 27 листопада 2014 року) (2015)
Никитин Ю. А. - Модели инновационного развития и трансфера технологических инноваций научных организаций, Рукас-Пасичнюк В. Г. (2015)
Симоненко Т. В. - Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) (2015)
Онопрієнко В. І. - Рід Патонів: історія, генеалогія, видатні представники (рецензія на книгу "Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи") (2015)
Кириллов С. А. - Наш Демьяныч (к 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины В. Д. Присяжного) (2015)
Таньшина А. В. - Харьков. 45-й. Атомный проект СССР — Лаборатория № 1 (2015)
Сергієнко І. В. - Його наука – надійність (до 80-річчя академіка НАН України І. М. Коваленка) (2015)
70-річчя академіка НАН України Ю. І. Якименка (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Макари (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Шимановського (2015)
Вихідні дані (2015)
Прибиткова І. - Презентація міста в просторово-часовій парадигмі (2013)
Малиш Л. - Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді (2013)
Гоч Р. - Чинники довіри: концептуалізації та гіпотези (2013)
Немировський В. - Перехід від антиутопії до утопії в контексті модернізаційних процесів у Росії (на матеріалах соціологічних досліджень у Красноярському краї) (2013)
Отрешко Н. - Ідеологія соціальної політики сучасних держав (2013)
Єлейко М. - Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття (2013)
Подшивалкіна В. - У пошуках метазасад сучасної соціології, або Стосовно праксіологічного потенціалу української соціології, Бірюкова М. (2013)
Епштейн А. Д. - Єврейські літні табори для старшокласників і формування багатоскладової національно-конфесіонально-громадянської ідентичності молоді в сучасній Україні (2013)
Жулєньова О. - Культурні універсалії, інваріантість та еквівалентність: їхня роль у реалізації крос-національних досліджень (2013)
Большов Є. - Вимірювання кількості покусів собаками в кількісних опитуваннях: вплив контексту і телескопічний ефект, Пирогова Д., Мирошниченко А., Марцінків А. (2013)
Дембіцький С. - Роздільний аналіз підгруп у метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2013)
Резнік В. - Теоретико-методологічні семінари в Інституті соціології НАН України (2013)
Суїменко Є. - Неходженими стежинами (2013)
Вітаємо Миколу Олександровича Шульгу з ювілеєм! (2013)
Куценко О. - Тетяна Іванівна Заславська (1927–2013). Соціолог, який змінив світ (2013)
Бабенко С. - Відчуття широкого обрію (2013)
Ботштейн В. А. - Снижение энергоемкости продукции – один из инновационных приоритетов развития горно-металлургического комплекса Украины, Каневский А. Л., Нотыч А. Г. (2008)
Касимов А. М. - Новая технология обезвреживания некондиционных и запрещенных средств защиты растений, Варнавская И. В. (2008)
Швец М. Н. - Эффективные системы улавливания и очистки технологических газов и неорганизованных выбросов современных интенсивных электросталеплавильных печей, Пирогов А. Ю. (2008)
Ковалев А. Е. - Разработка специального оборудования для отделения и обезвоживания металлической стружки, Тихонцов А. М. (2008)
Пирогов А. Ю. - Укрытие конвертера новой конструкции – эффективный путь снижения выбросов в атмосферу, Братова Т. П., Гонтарев А. С., Сорока В. А., Бережной И. С. (2008)
Эпштейн С. И. - Влияние комплексообразования в системах оборотного водоснабжения на рост гипсовых отложений, Кондратенко А. И., Музыкина З. С. (2008)
Борисов Б. М. - Исследование устойчивости процесса очистки воды в угольно-гранодиоритных фильтрах (2008)
Хоботова Э. Б. - Исследование накопления тяжелых металлов в почвах и растительности, Скляренко Е. Н., Уханева М. И. (2008)
Гринь Г. И. - Технологическая схема ректификации йодсодержащих растворов нитратной кислоты и оксидов азота, Кузнецов П. В., Казаков В. В., Созонтов В. И., Кучер К. А. (2008)
Кухта В. П. - Направления работ по энергосбережению на металлургических предприятиях Украины, Лесовой В. В., Пономаренко И. Т., Козлов А. С. (2008)
Мазур В. Л. - Тепло- и энергосбережение в металлургии: задачи, решения, перспективы, Рябов А. И., Мазур В. В. (2008)
Канский А. Б. - К вопросу о подготовке к утилизации замасленной окалины прокатных станов, Пирогов А. Ю., Куклич В. И. (2008)
Лунева О. В. - Термодинамические и массовые характеристики высокотемпературного пиролиза твердых бытовых отходов, Вархалев Ю. П. (2008)
Путноки А. Ю. - О природоохранной деятельности комбината ОАО "Запорожсталь", Силин Н. М. (2008)
Сталинский Д. В. - Методология инвентаризации выбросов загрязняющих веществ на металлургическом предприятии с использованием факторов эмиссии на примере ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мантула В. Д., Максименко Л. Г., Головецкая Е. Н., Нестеренко Л. А. (2008)
Гриник Г. Г. - Експозиційно-орографічні моделі оптимально-продуктивних місцеположень деревостанів бука лісового в Українських Карпатах (2012)
Сопушинський І. М. - Біоекологічні та біометричні особливості ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) із хвилясто-завилькуватою деревиною (2012)
Бойко О. Л. - Сучасний розподіл 137Cs у ґрунтах вологих сугрудів і суборів лісів Українського Полісся (2012)
Геник Я. В. - Природність компонентів лісу як показник рівня його трансформованості, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2012)
Гриб В. М. - Тривалість впливу підготовки лісокультурної площі на ріст і розвиток штучних насаджень (2012)
Попович С. Ю. - Основні напрями змін лісової рослинності біосферного резервату "Шацький", Сотник Л. П. (2012)
Лукащук Г. Б. - Динаміка ценопопуляцій рослин на зрубах Ґорґан (2012)
Кендзьора Н. З. - Морфофізіологічні особливості накопичення фітомаси деревами клена гостролистого в лісових культурах Львівського Розточчя, Заїка В. К. (2012)
Тринько Р. І. - Туризм як фактор соціально-економічного відродження, Григор'єва Я. В. (2012)
Новак У. П. - Сучасні тенденції екологічного оподаткування в Україні, Колінько Н. І. (2012)
Козій І. В. - Встановлення загальної економічної вартості ресурсів і функцій лісу (2012)
Мокрий В. І. - Технології формування бази даних для управління екологічною безпекою природоохоронних об'єктів західного полісся (2012)
Myastkivskyy V. F. - An important step in the fight against continuous biodiversity loss (2012)
Полив'яна Г. В. - Характеристика лісового покриву Старосамбірського району Львівської області (2012)
Ляшеник А. В. - Аспіраційна система з регульованими витратами повітря, Дадак Ю. Р., Самко Я. Є. (2012)
Куліченко А. Я. - Переміщення щіткового інструмента під час оброблення внутрішньої поверхні труб малого діаметра, Джус В. С., Гончар І. М. (2012)
Гобела В. М. - Видалення пнів із попереднім їх розколюванням, Гобела О. В. (2012)
Кобищан А. Д. - Шляхи удосконалення методів вибілювання лляних тканин (2012)
Корендій В. М. - Динаміка складного руху лопатей вітроустановки (2012)
Собко Н. М. - Дослідження основних показників роботи лісозаготівельної техніки в гірських умовах (2012)
Паснак І. В. - Експериментальне дослідження тривалості доїзду багатофункціонального пожежного причепа до місця виникнення пожежі (2012)
Приймак В. І. - Ранжирування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення, Голубник О. Р. (2012)
Васильців Т. Г. - Теоретико-методичні та прикладні аспекти забезпечення життєздатності підприємства, Литвинчук А. А. (2012)
Мельник О. Г. - Процес планування товарних запасів на підприємствах, Нагірна М. Я. (2012)
Колодійчук А. В. - Біхевіористські теорії розвитку промисловості (2012)
Бавико О. Є. - Трансформація регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки (2012)
Башнянин Г. І. - Політика управління необоротними активами малих і середніх підприємств, Завійська О. І., Дунас О. І., Коропецька Т. О., Шпаргало Г. Є. (2012)
Бочарова М. О. - Удосконалення методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Пономаренко Т. І. (2012)
Вірт М. Я. - Організаційно-економічні особливості функціонування фінансів акціонерних товариств у сучасних умовах господарювання, Руда Г. М. (2012)
Власюк Н. І. - Основні напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Горбова Х. В. - Методи оцінювання економічної ефективності концесійного проекту нафтогазових компаній (2012)
Городня Т. А. - Підходи до діагностики фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах, Тезбір Р. В. (2012)
Городня Т. А. - Теоретичні засади діагностики діяльності виробничого підприємства, Чорняк Л. Р. (2012)
Данилович М. П. - Організаційно-функціональні аспекти формування регіональних інноваційних структур (2012)
Добрянська М. В. - Інновації в управлінській діяльності промислових підприємств львівської області в умовах перехідної економіки: проблеми та перспективи впровадження (2012)
Драбовський А. Г. - Деформація кооперативних систем у командно-адміністративній системі (2012)
Дуда С. Т. - Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "капітал підприємства", Павук Т. І. (2012)
Карпінський Б. А. - Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави (2012)
Качмарик Я. Д. - Удосконалення і методичні підходи до управління прибутком на підприємстві, Підлужна О. В. (2012)
Корягін М. В. - Звітність про оцінку ринкової вартості підприємства (2012)
Кузьминчук Н. В. - Регулювання фінансово-бюджетних відносин через призму найпоширеніших економічних теорій (2012)
Кушнірчук Ю. М. - Еволюційний шлях розвитку податкової системи України (2012)
Лукановська І. Р. - Розвиток інноваційності у секторі малого банківництва України (2012)
Міценко Н. Г. - Ефективність і результативність діяльності торговельного підприємства: оцінка та планування, Міщук І. П. (2012)
Маслак О. О. - Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств, Дорошкевич К. О., Вороновська М. М. (2012)
Москаль Н. В. - Організація аудиту кризових підприємств торгівлі (2012)
Носов О. Ю. - Розвиток державного регулювання грошової системи України (2012)
Піхняк Т. А. - Вибір оптимальної системи оподаткування - запорука розвитку малого підприємництва (2012)
Папка О. С. - Механізм функціонування системи фінансової безпеки страхових компаній (2012)
Пшик О. О. -Ковальська - Чинники впливу на планування зовнішньоекономічної діяльності, Передало Х. С. (2012)
Саталкіна Л. О. - Проблеми реалізації інноваційних процесів в Україні та шляхи їх подолання, Лакіза В. В. (2012)
Скибінська З. М. - Пральня самообслуговування: оцінка можливості започаткування власної справи у Львові, Скибінський О. С. (2012)
Столяренко О. О. - Аналіз етапів процесу стратегічного управління економічною безпекою підприємства (2012)
Юрченко О. Б. - Механізм формування доходів бюджету територіальних підрозділів Пенсійного Фонду України та їх облік (2012)
Цюпко І. В. - Конкурентні переваги туристичного підприємства - запорука забезпечення економічної безпеки країни, Вітер О. М. (2012)
Кіндрат Р. Я. - Економічна ефективність нормування витрати сировини у виробництві паркетних виробів, Ференц О. Б., Ференц О. О., Рибіцкий П. М., Лукянова Н. Г., Клішова В. С. (2012)
Гладій Г. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів на основі методу системної динаміки (2012)
Заярна Н. М. - Удосконалення та розвиток інформаційно-технологічного середовища споживчої кооперації України, Цибульський А. А. (2012)
Парненко В. С. - Аналіз структури та юзабіліті сайтів технічних вищих навчальних закладів (2012)
Ребот Д. П. - Динаміка та математична модель руху сипкого середовища під час його вібросепарації (2012)
Ткаченко П. Р. - До побудови інформаційно-аналітичної системи оцінювання персоналу банку за підсумками роботи (2012)
Башнянин Г. І. - Основні проблеми функціонування ринку освітніх послуг, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Бабійчук Т. П., Дунас О. І. (2012)
Досяк О. І. - Форумно-потокова технологія організації навчального процесу студентів (2012)
Сардак О. В. - Формування лояльності в системі управління персонал-маркетингом підприємств (2012)
Козак П. З. - Зарубіжний досвід управління персоналом у контексті успішної професійної адаптації працівників (2012)
До відома авторів статей (2012)
Двейрин А. З. - Обоснование и апробация методики определения податливости крепежных элементов в соединениях композитных деталей (2014)
Кравченко И. Ф. - Формирование конструктивного и параметрического облика форсажной камеры. Определение параметров затурбинного диффузора (2014)
Тихий В. Г. - Перспективная теплозащитная конструкция возвращаемых космических аппаратов с металлическим силовым элементом, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А. (2014)
Казаченко А. Л. - Численный подход к расчету динамической неустойчивости параболических обтекателей ракетоносителей, Аврамов К. В., Чернобрывко М. В., Батутина Т. Я. (2014)
Капитанова Л. В. - Влияние формы крыла в плане на параметры разбега самолета транспортной категории при взлете (2014)
Кривохатько І. С. - Критерії подібності вихрових систем літальних апаратів схеми "тандем", Сухов В. В. (2014)
Бетин А. В. - Определение потребного количества полетов свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов и сроков проведения летных исследований, Бетин Д. А., Шакури А. (2014)
Кондратьев А. В. - Методология информационной поддержки прогнозирования уровня физико-механических характеристик композитных заполнителей (2014)
Крашаница Ю. А. - Метод граничных интегральных уравнений в начально-краевых задачах аэрогидродинамики, Peng Y., Hoshmandi A., Ngo M. Tuan, Shalal F. A. (2014)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние клеевого соединения пластин разной ширины. Аналитическое решение, Танчик Е. В. (2014)
Соловьев А. И. - Краевые задачи теории упругости для ортотропной полуплоскости, ослабленной эллиптическим отверстием (2014)
Третьяков А. С. - Амплитуда остаточной деформации при циклическом нагружении в условиях неоднородного поля напряжений. Сообщение 2. Усталостные испытания образцов из сплава Д16АТ с концентратором напряжения в виде отверстия (2014)
Шевяков Ю. І. - Математична модель визначення оптимальних кількості, плану розподілу й маршрутів руху виїзних метрологічних груп (2014)
Соколова Г. - Ринок праці в Республіці Білорусь: соціальні проблеми зайнятості, Таранова О. (2013)
Бабосов Є. - Особливості та багатоманіття ідентичностей в сучасній Білорусі (2013)
Лашук І. - Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського