Радчук В. М. - Компоненти психологічної готовності до шлюбно-сімейних стосунків (2012)
Радчук В. М. - Епістемологія сімейної системи в рамках концептуальних засад синергетичної та нелінійної динаміки, Сімак А. А. (2012)
Ревуцька С. А. - Духовно-моральне виховання в школах Німеччини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Севастьянов В. В. - Міжнародні освітні проекти в Україні в умовах євроінтеграції вищої освіти (2012)
Сімак А. А. - Аналіз дисоціації аксіопсихологічного профілю в акцентуйованих підлітків у контексті внутрішнього конфлікту та вакууму (2012)
Смеричевський Е. Ф. - Проблема особистості в історії сучасної психології (2012)
Сморочинська О. О. - Соціокультурний аспект фахової підготовки майбутніх судноводіїв (2012)
Сніца Т. Є. - Умови підвищення мотивації курсантів вищого військового навчального закладу до вивчення англійської мови, Тимошенко Т. О. (2012)
Ставицький О. О. - Концептуальні основи та принципи побудови корекційної тренінгової програми подолання гандикапності та комплексу гандикапу (2012)
Стихун Н. В. - Принципи удосконалення професійної майстерності вчителя у взаємозв’язку з театральною педагогікою (2012)
Твердоступ-Бельчікова А. В. - Структура образу "я-професіонал” у психології (2012)
Тимощук О. В. - Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків (2012)
Тичина І. М. - Факторно-семантична реконструкція стратегій особистісного самоздійснення у процесі зміни професії: стратегія "змагання" (2012)
Токарська А. С. - Концепція укладання навчального посібника із правової міжкультурної комунікації (до Євро-2012) (2012)
Тригуб Г. В. - Мотиви і потреби мовленнєвого розвитку молодших школярів як чинник оволодіння іноземною мовою (2012)
Фофанова Л. В. - Освіта в контексті соціально-психологічних проблем молоді (2012)
Хацаюк Н. С. - Критерії ефективності науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в "школах майбутнього" (2012)
Хміляр О. Ф. - Символічна мова руки та поведінкові тенденції людини (2012)
Цип’ящук М. Б. - Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність (2012)
Титул, зміст (2013)
Великий Ю. - Інноваційний розвиток машинобудування України в контексті становлення постіндустріального суспільства, Юрін Є. (2013)
Галкін А. - Синергетичний ефект при транспортному обслуговуванні сумісних вантажів (2013)
Доскочинська Л. - Сучасні фактори впливу на ціну золота (2013)
Колосок В. - Аналіз впливу трансфертного ціноутворення підприємств гірничо-металургійних холдингів на надходження до Державного бюджету України, Угровата Ю. (2013)
Коняхіна Т. - Теоретичні аспекти вирішення економічних проблем природокористування: еволюція наукових поглядів (2013)
Кравчук Н. - Геостратегічне позиціонування України в умовах дивергенції глобального розвитку (2013)
Крещенко О. - Методологічні засади концепції категорійного менеджменту (2013)
Кужелєв М. - Формування механізму забезпечення фінансової безпеки корпорації (2013)
Ляшов Д. - Управління ефективністю використання персоналу підприємства (2013)
Папп В. - Іноземне інвестування як чинник формування економічної системи інноваційного типу, Бошота Н. (2013)
Пилипенко О. - Методологічні підходи до формування системи управління конкурентними перевагами підприємства, Муртазіна Н. (2013)
Полуянов В. - Аналіз динаміки ефективності використання основних фондів в економіці України, Чернова А. (2013)
Сапицька І. - Реструктуризація вугільних шахт: теорія та практика (2013)
Сущенко О. - GR-управління як складова сучасного фінансового менеджменту в корпораціях (2013)
Трофименко Г. - Методика оцінки економічних показників діяльності медичних установ України (2013)
Харченко В. - Ділова активність як складова системи управління розвитком промислового підприємства (2013)
Чекушина Ю. - Генетичні основи та зміст категорії "інтелектуальна праця" (2013)
Чечель А. - Екологічна складова вирівнювання дисбалансу розвитку промислових регіонів (2013)
Шабаліна Л. - Формування позитивного іміджу України як засіб підвищення її інвестиційної привабливості, Кіскіна Н. (2013)
Шабельникова Є. - Стан та перспективи розвитку інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах (2013)
Шамборовський Г. - Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки (2013)
Алієва Е. - Аероклуби СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни: на матеріалах Донбасу (2013)
Білий Д. - "Світла Кубань". Формування уявлення про Північний Кавказ як простір релігійної свободи в ХVІІ - ХVІІІ ст. (2013)
Горб Є. - Діяльність єврейських політичних партій на території Польщі протягом 1918-1926 рр. (2013)
Демеха І. - Історичні аспекти формування мережі державних музеїв на Прикарпатті (2013)
Левик Б. - Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів (2013)
Жмундуляк Д. - Чернівецьке українське письменництво як культурний феномен (2013)
Мозговий Л. - Ісихастські витоки антропомістичних ідей вітчизняної філософської традиції (2013)
Семенюк І. - Специфіка соціокультурного механізму відтворення південнокорейської соціальності (2013)
Слуцька Ю. - Від божественного до мирського: традиції та інновації в радянських ритуалах (2013)
Титул, зміст (2014)
Кіпень В. - Травмована свідомість як наслідок і фактор нестабільності (дослідження масових настроїв Донецька) (2014)
Меліхов А. - Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання (2014)
Мрихіна О. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення трансферу технологій в Україні (2014)
Ортіна Г. - Моделювання розвитку реального сектора економіки як елемент державної антикризової стратегії (2014)
Підгірний В. - Парадигмальні основи теорії стимулювання суспільного розвитку (2014)
Подмешальська Ю. - Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат, Дунда А. (2014)
Сатмурзаєв А. - Підходи до розробки кошторисного (бюджетного) контролю: методичний аспект (2014)
Тусупова Л. - Субсидіарна модель державного регулювання соціальної сфери: можливість її використання в Казахстані, Гречко Т. (2014)
Фесенко І. - Проблеми управління кредитним ризиком банку на мікрорівні і пошук шляхів їх подолання (2014)
Ходякова О. - Аналіз сучасного стану промисловості в Україні (2014)
Баликін І. - Національний склад репресованих у Донбасі в 1941-1982 рр. (2014)
Демуз І. - Наукові товариства України кінця ХІХ - початку ХХ ст. у розрізі сучасних наукознавчих студій (2014)
Коваленко Н. - Розвиток науки про сівозміни в системах землеробства України в контексті діяльності наукової школи Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук (2014)
Куцька О. - Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної Армії на території Румунії (друга половина 1944 - початок 1945 років) (2014)
Левик Б. - Геополітика нових незалежних держав Центральної Азії в пострадянський період (2014)
Медовкіна Л. - Церковна політика Речі Посполитої в роки чотирирічного сейму (1788-1791) у висвітленні Василя Біднова (2014)
Міхеєва О. - "Спецоїдство" та "спецоманія": радянська влада та інженерно-технічні фахівці Донбасу на початку 1920-х рр. (2014)
Музичин І. - Українські землі Австро-Угорщини в зовнішньополітичній програмі Російської імперії в роки Першої світової війни: джерелознавчий аспект (2014)
Стасюк І. - Cтруктура греко-католицьких жіночих громад Cтаниславівської єпархії (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) (2014)
Тарасов С. - Гетьман І. Брюховецький у російській дореволюційній історіографії (2014)
Хоруженко Х. - Cтан здоров'я студентів в УСРР у 1920-і роки (2014)
Агаркова Г. - Художнє аматорство як культуротворчий феномен: особливості історичної динаміки (2014)
Алієва О. - Між "своїм" та "чужим" - концепція міжкультурної взаємодії Бернхарда Вальденфельса (2014)
Дубініна В. - Концептуалізація традиції викладання риторики в умовах постіндустріального суспільства (на прикладі США) (2014)
Карівець І. - Метаметодологічні особливості метатеорії повсякдення (2014)
Карпенко А. - Гайдеґґер і Адорно: пролегомени до реконструкції діалогу, якого не було (2014)
Ковнєров О. - Cпіввідношення моралі і права з точки зору безумовного Добра у філософії Вол. Соловйова (2014)
Колєснік О. - Філософсько-освітня методологія дослідження мережевої парадигми управління освітою (2014)
Коновал В. - Семіоз у формуванні життєсвіту (2014)
Морозов А. - "Інший" як центральна проблема етики Емануеля Левінаса (2014)
Рєзніков С. - Взаємозв'язок духовності та самоактуалізації особистості в освіті (2014)
Степанов В. - Історичний та екзистенційний виміри містичного тексту: герменевтика твору Мехтільди Магдебурзької "Струменіюче світло божества", Бородін А. (2014)
Туренко О. - Августинова версія універсалізації поняття миру як принципу гармонізації іманентного і трансцендентного (2014)
Александрова М. М. - Система страхування сільськогосподарських культур в Україні (2011)
Благодир Я. Я. - Теоретичні підходи до визначення сутності кредитного ризику лізингових компаній (2011)
Бугель Ю. В. - Використання кредитних деривативів як перспективний спосіб управління кредитним портфелем банку (2011)
Внукова Н. М. - Особливості формування транскордонних банківських кластерів (2011)
Гаркуша Ю. О. - Домінуюча роль банків на фінансовому ринку України (2011)
Головіна Я. С. - Структура власності та формування корпоративного контролю в українських банках (2011)
Дуда Б. Ю. - Категорійно-понятійний апарат у дослідженні державного регулювання валютного ринку (2011)
Жмурко Н. В. - Актуальні проблеми валютно-курсової політики України в умовах фінансової кризи (2011)
Киш Л. М. - Аналіз фондового ринку України на сучасному етапі, Федорук Д. Л. (2011)
Кобичева О. С. - Банківське проектне паралельне фінансування та особливості механізму його організації (2011)
Корецька Н. І. - Модель розвитку регіонального банку (2011)
Левандівський О. Т. - Банківське кредитування у відтворенні природних ресурсів (2011)
Михайлів Г. В. - Місце й роль корпоративних облігацій на фінансовому ринку України (2011)
Непочатенко О. О. - Кредитні бюро як ланка інформаційного забезпечення банківського механізму кредитування (2011)
Ніколаєва А. М. - Розвиток брокерської та дилерської діяльності на фондовому ринку України (2011)
Новак О. С. - Перспективи впровадження механізму сек’юритизації активів для недержавних пенсійних фондів (2011)
Олійник І. В. - Проблеми функціонування ринку корпоративних облігацій України в умовах загострення фінансової кризи (2011)
Перконос П. П. - Ринок спільного інвестування як сфера діяльності фінансових посередників (2011)
Петрішина Т. О. - Моделювання процесу страхування майна вітчизняних підприємств (2011)
Пилипів М. І. - Інструменти забезпечення стабільного функціонування банківської системи України (2011)
Полчанов А. Ю. - Фінансова стійкість страхової компанії як об’єкт стратегічного управління (2011)
Рубаха М. В. - Методи мобілізації фінансових ресурсів суб’єктами господарювання на фінансовому ринку України (2011)
Супрун А. А. - Система раннього попередження фінансової кризи в страхових компаніях (2011)
Супрун Н. В. - Нові підходи до управління капіталом страхових компаній (2011)
Тарануха І. Ю. - Реструктуризація заборгованості як метод управління проблемними кредитами (2011)
Фисун І. В. Ярова Г. М. - Перестрахування як ознака забезпечення фінансової стійкості страховиків (2011)
Ярошенко А. С. - Світовий досвід державного антимонопольного регулювання банківської діяльності в контексті забезпечення банківської конкуренції (2011)
Давиденко Н. М. - Особливості формування корпоративної культури на підприємствах АПК України (2011)
Каблак М. І. - Оцінка стану внутрішнього інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2011)
Кузьменко С. В. - Моделі оцінки ефективності програмно-цільового управління в аграрних підприємствах, Передерій Н. О. (2011)
Нестерчук Ю. О. - Стратегічне управління інтеграційними процесами в АПК (2011)
Павлова Г. Є. - Документальне оформлення та облік виробництва продукції тваринництва, Васільєва Л. М., Бондарчук Н. В. (2011)
Чернецька О. В. - Методичні підходи до визначення ефективності витрат сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку (2011)
Якубів В. М. - Оцінка тенденцій економічного розвитку сільськогосподарських підприємств і господарств населення (2011)
Анненкова О. В. - Нормативно-правове забезпечення науково-технічного й інноваційного розвитку країн світу, Пономаренко Є. В. (2011)
Дзяд О. В. - Інфраструктура інноваційного розвитку в економіці знань: теоретичні засади визначення (2011)
Дмитришин М. В. - Інноваційні підходи до формування організаційно-фінансового механізму вищого навчального закладу (2011)
Довгалюк В. В. - Венчурне інвестування як інструмент фінансування розвитку регіону (2011)
Дробот Н. М. - Принципи управління ефективністю інвестицій в інновації на підприємстві (2011)
Зянько В. В. - Роль інноваційного підприємництва в розвитку економіки України (2011)
Лещук В. П. - Фінансово-промислові групи в реалізації інвестиційних проектів (2011)
Лижник Ю. Б. - Принципи формування та оцінки інвестиційно-інноваційного портфеля підприємства (2011)
Олійник А. Д. - Науково-технічний та інноваційний потенціал України й Харківської області, Красноносова О. М. (2011)
Олійничук В. М. - Напрями формування ефективного механізму мотивації іннова­ційної діяльності (2011)
Пепа Т. В. - Стратегічний вектор організації інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні (методологічний аспект) (2011)
Ратушняк О. Г. - Аналіз і формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності на підприємствах, Хоменко Н. О. (2011)
Рум’янцева Г. І. - Особливості оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіоні (2011)
Фесенко Н. В. - Методичні засади оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості підприємства в сучасних умовах (2011)
Циганець В. В. - Мале інноваційне підприємництво в системі розширеного відтворення (2011)
Червінська Л. П. - Стимулювання інноваційної діяльності персоналу (2011)
Шахова Т. В. - Актуальні питання фінансового інвестування в корпоративний сектор економіки (2011)
Шарапова І. С. - Стратегічне планування організаційно-управлінських інновацій у системі обліку затрат і калькулювання собівартості грязелікування (2011)
Щур Р. І. - Перспективи розвитку інвестиційних процесів у регіоні (2011)
Титул, зміст (2014)
Алексєєв С. - Особливості формування національного фондового ринку України в 1991-2005 рр.: історичний аспект (2014)
Баркалова І. - Теоретичні виміри розвитку "європейської ідеї": "Європа концентричних кіл" та "Європа змінної геометрії" (2014)
Горішна Н. - Більшовицький експеримент суспільної модернізації - політика "українізації" сільського й міського соціуму (2014)
Гусак Р. - Греко-католицька і православна церква в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр.) (2014)
Забудкова О. - Документи з історії промислових синдикатів початку ХХ ст. у фондах Державного архіву Луганської області (2014)
Клєр І. - Діяльність Київської громади початку 60-х рр. ХІХ ст. Проблема в українській історіографії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. (2014)
Клиніна Т. - "Палестинське питання" в англо-американських відносинах (1945-1948 роки) (2014)
Кормильцева Ю. - Роль і місце сучасних українських профспілок у регулюванні колективно-договірних відносин (2014)
Левик Б. - Чорноморський флот Російської Федерації в російсько-українських відносинах (пострадянський період) (2014)
Моісєєнко Л. - Релігійні права дітей на території України та Росії через призму законодавства (кінець ХІХ-ХХ ст.) (2014)
Сидоров К. - Утворення та діяльність машинно-тракторних станцій у Радянському Союзі (2014)
Шалашна Н. - Уявлення про державу та її відносини із церквою в українському православ'ї козацької доби (2014)
Басаурі Зюзіна А. М. - Жінки в рабинаті: американський досвід (2014)
Білецький В. - Соціально-філософські погляди Джонатана Свіфта (на прикладі "Казки бочки") (2014)
Карівець І. - Фундаментальна онтологія Мартіна Гайдеґґера: справжність і повсякденні практики (2014)
Кочергін В. - Рецепція ісламу в Російській православній церкві в 1990 - 2010-х рр. (2014)
Краснокутський О. - Особливість прояву взаємозв'язку політичної та правової свідомості в античну добу (2014)
Пасько Я. - Пострадянська модель пам'яті: зіткнення дискурсів (2014)
Туренко О. - Земна місія церкви та її право на примус у доктрині св. Августина (2014)
Янковський С. - Теоретично-аксіологічний аспект конструктивізму: соціально-культурна спільнота України між символічним та природним виміром (2014)
Гуменюк В. - Економічні передумови становлення ринку санаторно-курортних послуг в Україні (2014)
Нефьодова Ю. - Оцінка структури та динаміки підприємств легкої промисловості України (2014)
Усатенко О. - Управління виробничою поведінкою персоналу промислового підприємства, Грошелева О. (2014)
Шаповаленко Д. - Житлово-комунальне господарство в контексті загальної теорії інституційних трансформацій (2014)
Титул, содержание (2014)
Бегун В. В. - Метод решения проблемы расчета техногенных рисков, Вахнин С. А. (2014)
Кубицкий В. И. - Метод непосредственного умножения элементов конечного поля GF(2m) с использованием логических функций, Жуков И. А. (2014)
Палагин А. В. - Методологические основы разработки лингвистического процессора для обработки лингвистических корпусов текстов сверхбольших объемов. ІІ, Петренко Н. Г. (2014)
Ходаковский Н. И. - Моделирование процессов запоминания в нейронных и синаптических сетях естественного интеллекта, Кузьменко Б. В. (2014)
Левыкин В. М. - Метод построения информационной технологии диагностики состояния сложного технологического процесса, Шевченко И. В. (2014)
Лаврищева Е. М. - От компьютерных технологий к нанотехнологиям (2014)
Соловйов С. О. - Розробка комп'ютерного модуля для оцінки і прогнозування економічної ефективності стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини, Гальчинський Л. Ю., Собков А. В., Дзюблик І. В. (2014)
Ли Вэй - Алгоритм управления потоком в аэродинамической трубе, Зинченко С. В., Зинченко В. П., Муха И. П., Кулиев Э. Э. (2014)
Кургаев А. Ф. - Анализ доминирующих моделей представления и использования знаний, Григорьев С. Н. (2014)
Пономаренко Л. А. - Минимизация вычислительных затрат при доступе к данным в распределенных экономических системах поддержки принятия решений, Филатов В. А., Танянский С. С. (2014)
Любич А. А. - Антикризисное управление банком: моделирование привлечения денежных средств для поддержания его ликвидности, Волошин И. В., Ткачук В. А. (2014)
Войтер А. П. - Media Access Control - уровень сверхширокополосных импульсных радиосетей (2014)
Наши авторы (2014)
Титул, содержание (2014)
Кошкина Н. В. - Стеганоанализ изображений в формате jpeg на базе атаки контрольным внедрением (2014)
Забара С. С. - Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем перевозки грузов, Дехтярук Н. Т. (2014)
Ходаковский Н. И. - Математическая модель диагностики состояния здоровья человека с использованием биосистем, Кузьменко Б. В. (2014)
Сальников Н. Н. - О построении конечномерных математических моделей для двумерных процессов магнитной гидродинамики с использованием метода Петрова–Галеркина, Сирик С. В., Белошапкин В. К. (2014)
Богаенко В. А. - Анализ численного моделирования динамики грунтового массива при неустановившейся напорной фильтрации, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2014)
Ревунова Е. Г. - Исследование метода решения дискретных некорректных задач на основе случайного проецирования (2014)
Нагірна А. М. - Розв'язування оптимизаційної задачі з дробово-лінійною цільовою функцією на комбінаторній конфігурації розміщень (2014)
Цололо С. А. - Реализация автомата Мура в базисе гибридных FPGA (2014)
Глибовец А. Н. - Решение задачи распределенного индексирования в оперативной памяти на базе модели актеров с использованием фреймворка Akka (2014)
Лисецкий Ю. М. - Каналы связи как средство интеграции территориально распределенных структур (2014)
Бодянский Е. В. - Информационная технология кластеризации данных в условиях короткой обучающей выборки на основе ассоциативной вероятностной нейро-фаззи системы, Винокурова Е. А., Пелешко Д. Д. (2014)
Костенко О. П. - Розробка концептуальної моделі кібернетичного маркетингу на підприємстві, Костенко Т. І., Білоцерківська О. Ю. (2014)
Полиновский В. В. - Исследование методов интеллектуального стеганографического сокрытия данных в изображениях до и после их изменения, Королев В. Ю., Малкина В. М., Огурцов М. И., Герасименко В. А. (2014)
Наши авторы (2014)
Дмитренко С. В. - Патоморфологічний аналіз ефективності застосування ступінчастої схеми лікування іхтіозу з використанням кретиноїдів (2014)
Степаненко Р. Л. - До питання морфогенезу шкірних елементів висипу при псоріазі, Гичка С. Г. (2014)
Денисенко О. І. - Особливості комплексного лікування хворих на вульгарні вугри на тлі коморбідної інфекції, викликаної вірусами простого герпесу I та II типів (друге повідомлення), Волошина Н. О., Москалюк В. Д. (2014)
Литинська Т. О. - Зміни мікробіоти кишечника у хворих на псоріаз та інфекційну екзему: сучасні методи дослідження та корекції (2014)
Романенко К. В. - Ендотеліальна функція судин у хворих на системну склеродермію (2014)
Баркалова Е. Л. - Аналіз викликаних потенціалів головного мозку при ураженні нервової системи блідою трепонемою (2014)
Наумова Л. О. - Вугрова хвороба в жінок молодого репродуктивного віку: алгоритми діагностики, Степаненко В. І. (2014)
Федорич П. В. - Кількісне визначення мікрофлори, асоційованої з бактеріальним вагінозом, у сечостатевій системі чоловіків (2014)
Рахматов А. Б. - Актуальные проблемы кожного лейшманиоза, Абидова З. М., Бойназаров Н. Б., Извекова О. В., Нурматов У. Б., Исраилов Х. Т. (2014)
Проценко Т. В. - Системные изотретиноины: терапия выбора при тяжелых формах акне, Проценко О. А. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Опыт применения топических антимикотиков, Маштакова И. А., Олейник И. А., Безрученко И. А., Чеховская А. С. (2014)
Павлий В. В. - Опыт применения "Акнетина" у больных угревой болезнью, Осипенко Т. С. (2014)
Болотная Л. А. - Терапевтическая коррекция эндогенной интоксикации у больных хроническими воспалительными дерматозами (2014)
Бездетко Н. В. - Крем "Онабет" в лечении микоза стоп: клинико­фармацевтические аспекты (2014)
Юрчик Я. Н. - Современные возможности топической терапии хронического иммунокомпетентного воспаления кожи (2014)
Проценко Т. В. - Влияние косметических средств "Апивита" на состояние волос и кожи волосистой части головы у пациентов с различными формами алопеции, Проценко О. А., Гончаренко К. В., Черновол А. С. (2014)
Проценко Т. В. - Оптимизация наружной терапии хронических дерматозов топическими кортикостероидами, Проценко О. А. (2014)
Ткач В. Є. - Диференційований підхід до лікування оніхомікозів антимікотичними препаратами, Вівчаренко О. С., Процак Х. М., Грицюк С. І., Кухта О. П. (2014)
Поліщук Д. С. - Ефективність застосування системної антимікотичної терапії у поєднанні із зовнішнім лікуванням поширених форм маласезіозу шкіри, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2014)
Рощенюк Л. В. - Дерматозы у больных с хронической почечной недостаточностью в условиях применения методов диализной заместительной почечной терапии, Владыка А. С., Воронцов В. М., Ткачук А. Т., Краснощок А. А., Пархоменко А. В., Поперечный И. И. (2014)
Степаненко В. І. - Сергій Петрович Томашевський — видатний український вчений­дерматовенеролог та громадський діяч, Недобой П. М., Недобой Б. П. (2014)
Короленко В. В. - Дерматовенерологічні аспекти діяльності Мальтійського суверенного військового ордену, Колійник К. Ю. (2014)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Короленко В. В. (2014)
Пам'яті Григорія Олексійовича Клочка (2014)
Bondar T. I. - Developing and implementing the inclusive policy in Ukraine and the US legislature (2014)
Бурсова С. С. - Розвивальне середовище як умова ефективної організації педагогічної підтримки дітей дошкільного віку (2014)
Wlosinski M. - Techniki i systemy pedagogiki resocjalizacyjnej (2014)
Галушко М. В. - Операційно-процесуальний компонент професійної компетентності майбутніх учителів світової літератури (2014)
Гібалова Н. В. - Моделювання у змісті математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Дубровина И. В. - Информатизация самообразования педагога как гуманистическая перспектива технологий виртуальной реальности (2014)
Єремеєва Н. Ф. - Використання рольової гри в навчанні іноземних мов (2014)
Запорожець Д. А. - Зміни структурної підготовки майбутнього вчителя в умовах реалізації болонської реформи (2014)
Зімакова Л. В. - Змістовий компонент лінгводидактичної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку: аналіз та перспективи (2014)
Карапузова Н. Д. - Посилення позитивної мотивації майбутніх учителів до опанування методики навчання математики в початковій школі (2014)
Касярум С. О. - Особливості викладання природничо-наукових дисциплін у вищій технічній школі (2014)
Колесник І. О. - Історіографія й джерельна база питання розвитку вітчизняної школи (20-30-ті роки ХХ ст.) (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Підготовка бакалаврів романо-германської філології в університетах Швейцарії (2014)
Котломанітова Г. О. - Українські народні дитячі ігри в інклюзивному освітньому просторі (2014)
Кулінченко О. С. - Особливості організації студентського самоврядування в умовах вищого навчального закладу (2014)
Куторжевська О. А. - Інформаційна компетентність майбутніх соціальних педагогів - чинник готовності до інноваційної діяльності (2014)
Кучай Т. П. - Порівняльний аналіз курікулумів з підготовки учителів початкових класів в університетах Японії (2014)
Осмоловська О. Ю. - Використання Інтернет-ресурсів як засобу формування комунікативної іншомовної компетенції у процесі професійно-орієнтованого навчання майбутніх юристів іноземної (французької) мови (2014)
Пасічніченко А. В. - Теоретико-методичні підходи герменевтики як педагогічного феномену у професійній підготовці майбутніх педагогів, Ковалевська Н. В. (2014)
Пахомова Н. Г. - Напрями та етапи реалізації моделі інтеграції медико-психологічних і педагогічних знань в процесі професійної підготовки корекційного педагога (2014)
Пелипенко М. М. - Інтелектуальні якості майбутнього рятувальника як компонент готовності до самозбереження (2014)
Покалюк В. М. - Зміст і структура готовності фахівців пожежно-рятувальних підрозділів до професійної діяльності (2014)
Починок Є. А. - Ергономічний підхід до організації інформаційно-предметного середовища в початковій школі (2014)
Приходько А. М. - Наукові підходи до визначення поняття "професійно-комунікативна компетентність студентів у вищих технічних навчальних закладах" (2014)
Рацул О. А. - Дидактичний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у процесі системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Титул, содержание (2014)
Памяти академика Владимира Ильича Скурихина (2014)
Ермакова И. И. - Модель терморегуляции человека для оценки холодового стресса, Николаенко А. Ю., Солопчук Ю. Н. (2014)
Павлов В. В. - Сетецентрическая система управления и контроля передачи информационных данных в моделях удаленного управления воздушными кораблями, Волков А. Е., Волошенюк Д. А. (2014)
Ходаковский Н. И. - Построение модели состояния здоровья человека на основе работы иммунной системы, Кузьменко Б. В. (2014)
Колісниченко Р. А. - Побудова сервісно-ресурсної моделі ІТ-сервисів авіаційного тренажера (2014)
Глибовец А. Н. - Программный модуль автоматизированного построения тезаурусов в формате RDF из украиноязычных текстов формата pdf, Решетнев И. В. (2014)
Левикін В. М. - Розробка моделі та алгоритму реализації передпроектного аналізу, Костенко О. П. (2014)
Самойленко А. А. - Конструирование системы информационной поддержки управленческих решений (2014)
Конюшенко О. В. - Побудова інтерактивного електронного навчального посібника в системі управління контентом E107, Івченко Д. О. (2014)
Стеценко І. В. - Дослідження дискретно-подійных систем з використанням технології Петрі-об'єктного моделювання (2014)
Глущенко И. А. - Математическая постановка комплекса задач развития региональной энергетики, Тимашова Л. А. (2014)
Наши авторы (2014)
Титул, cодержание (2014)
Ревунова Е. Г. - Критерий выбора модели для решения дискретных некорректных задач на основе сингулярного разложения, Тищук А. В. (2014)
Русанов В. А. - Об адаптивной настройке параметров источника электромагнитного излучения на геостационарной орбите, Данеев Р. А. (2014)
Гладкий А. В. - Моделирование переноса загрязнений в атмосфере с использованием параллельных вычислений, Богаенко В. А. (2014)
Ефименко С. Н. - Основы рекуррентно-параллельных вычислений в комбинаторном алгоритме CОМВІ МГУА, Степашко В. С. (2014)
Бибило П. Н. - Оценка энергопотребления комбинационных КМОП-схем на основе логического моделирования с учетом временных задержек элементов, Соловьев А. Л. (2014)
Глибовець А. М. - Програмна система побудови індексу для реалізації ранжування наукових документів, Кравченко М. В. (2014)
Галян Е. Б. - Специализированный программный модуль технологии восстановления речи; архитектура и фукциональное взаимодействие его компонентов (2014)
Begun V. V. - On Method Concept for Safety Culture Assessment with Application of Inductive Learning Algorithms, Lytvynov V. V., Begun S. V. (2014)
Tutova O. V. - Сonceptual Fundamentals of Assessment of a Human Development Level (2014)
Павлов В. В. - Применение самовосстанавливающихся систем управления в обеспечении безопасности управляемого полета, Комар Н. Н. (2014)
Кунашев Д. І. - Пошук та стандартизація чисельних методів оцінки мікроскопічних зображень субстрат-залежних клітинних систем in vitro, Соловйов С. О., Трохименко О. П. (2014)
Наши авторы (2014)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2014 году (2014)
Алфавитный именной указатель за 2014 год (2014)
Степаненко Р. Л. - Новітні дані з пато­ і морфогенезу псоріазу, Гичка С. Г. (2014)
Дмитренко С. В. - Показники клітинного циклу клітин шкіри у хворих на іхтіоз (2014)
Дашко М. О. - Показники системного імунітету та фагоцитозу у хворих на піодермії з різним ступенем змін біоценозу товстої кишки, Денисенко О. І. (2014)
Романенко К. В. - Адсорбційно­реологічні властивості крові у хворих на системну склеродермію (2014)
Наумова Л. О. - Синдром гіперандрогенії у жінок з вугровою хворобою: алгоритми діагностики, Степаненко В. І. (2014)
Радіонов Д. В. - Особливості взаємовідносин мікст­інфекції: сифілісу та гепатитів В і С (2014)
Ткач В. Є. - Досвід лікування оніхомікозів антимікотичними препаратами, Куцик Р. В., Кухта О. П., Сабір О. А. (2014)
Макарчук А. О. - Маласезіоз шкіри як ускладнювальний фактор в естетичній медицині (2014)
Рощенюк Л. В. - Профілактика ускладнень, зумовлених побічною дією кортикостероїдної терапії, у хворих на пухирчатку, Владика А. С., Міненко С. В., Варжаїнова Т. Н., Воронцов В. М. (2014)
Калюжна Л. Д. - Досвід використання антибактеріальної топічної терапії при акне, Петренко А. В. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение гонореи и неспецифических инфекций мочевыводящих путей цефиксимом (обзор литературы и собственные исследования), Пиньковская Л. И. (2014)
Проценко Т. В. - Стартовая наружная терапия осложненных форм дерматозов, Проценко О. А. (2014)
Андрашко Ю. В. - Оптимальна комбінація емолієнта й фототерапії при псоріазі, Чечерська Т. І. (2014)
Калюжна Л. Д. - Топічна фіксована комбінація в лікуванні алергодерматозів з бактеріальним та мікотичним ускладненням (2014)
Красько М. П. - Вульгарні акне: сучасні погляди на лікування, Резніченко Н. Ю., Пантюшенко Л. І., Левченко О. А. (2014)
Проценко О. А. - Розацеа: этиология, патогенез, клиническая картина и лечение (лекция для врачей) (2014)
Поліщук Д. С. - Орфанні захворювання в дерматології, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Курс косметології та естетичної медицини в післядипломній освіті дерматовенерологів (2014)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2014)
Александров А. В. - Методика обобщения нечеткой признаковой информации для распознавания воздушных объектов (2005)
Белова Н. В. - Функционально ориентированный перестраиваемый процессорный модуль, Лобода В. Г., Петросов Д. А. (2005)
Богатов О. И. - Теоретические и прикладные аспекты оптимального обмена данными в мультипроцессорных вычислительных системах, Литвинов Ю. С., Стопченко Г. И., Богатов В. О. (2005)
Ботов М. Ф. - Вирішення задачі вибору раціонального бойового cкладу угруповання зенітних ракетних військ (2005)
Войтович С. А. - Метод совместного объединения координатной и признаковой информации в системах обработки радиолокационной информации, Шило С. Г., Сисков А. В., Бердник П. Г., Бесчасный А. Н. (2005)
Воронин В. В. - Метод решения задачи отбора целей для уничтожения многоканальным зенитным ракетным комплексом в условиях воздушного налета высокой интенсивности, Залевский Г. С., Скорик А. Б., Зубрицкий Г. Н. (2005)
Герасимов С. В. - Метод определения коэффициентов зависимости контролируемых параметров на основе атрибутированного бинарного дерева, Слупский П. С., Феклистов А. А., Чуйков Д. В. (2005)
Илюшко В. М. - Выбор и обоснование показателей для оценки отказоустойчивости систем обработки информации реального времени, функционирующих в модулярной арифметике, Мохамед Джасим Мохамед. (2005)
Малеева О. В. - Оптимизация структур транспортного обслуживания в распределенных технологических комплексах, Западня К. О. (2005)
Мельниченко А. Е. - Анализ методов корректировки межповерочных интервалов средств измерительной техники (2005)
Панченко А. М. - Метод визначення максимальних кидків струму в трансформаторі при виникненні короткого замикання в фіксовані моменти часу (2005)
Петров Э. Г. - Проектирование информационно-аналитической системы совокупного планирования проекта, Котов А. С. (2005)
Прокопенко Т. Ф. - Корпоративное управление потоковыми процессами производства на основе интеллектуальных распределенных систем (2005)
Рублёв В. И. - Оценка эффективности форсажно-выходных устройств турбореактивных двигателей (2005)
Тарасюк О. М. - Анализ и профилирование классификационных схем требований к программному обеспечению, Белый Ю. А. (2005)
Флоров А. Д. - Потенциальные возможности обнаружения воздушных целей в синхронной сети систем первичной радиолокации с телевизионным подсветом, Обод И. И., Гаврентюк О. В., Коваль И. В. (2005)
Харитонов О. Л. - Про визначення методологічного підходу до обґрунтування раціонального бойового та чисельного складу повітряних сил мирного часу при ресурсних обмеженнях у сучасних умовах (2005)
Шевцова О. А. - Улучшение антикоррозионных свойств агрегатов и узлов военной техники электроосаждением эпоксидуретановых водных систем, Жадан Т. А., Войтенкова Т. В., Гайнутдинов А. В. (2005)
Явтушенко А. М. - Дослідження балістико-навігаційного забезпечення управління перспективними національними космічними апаратами, Ставицкий С. Д., Богомья В. І., Коваль І. М. (2005)
Бзот В. Б. - Определение геометрии поверхности радиолокационного объекта в окрестности "блестящей" точки, Музыченко А. В., Сухаревский О. И. (2005)
Доля Г. Н. - Влияние соотношения полезного и помехового сигналов на выходе лидара на определение фрактальной размерности, Пащенко Р. Э., Дзебань В. П. (2005)
Олейник В. И. - Некоторые вопросы отражения лазерного излучения от шероховатых металлических поверхностей, Шмаров В. Н. (2005)
Прилепский Е. Д. - Цифровое регуляризированное восстановление радиоизображений (2005)
Фатеев А. С. - Исследование квазинепрерывных режимов СВЧ генераторов для РЛС с электрическим обзором пространства (2005)
Гнатов А. В. - Математична модель корисних сигналів та завад на комплексі технічних засобів (2005)
Дубницкий В. Ю. - Определение параметрической чувствительности оценки состояния сложной физико-химической системы, взаимодействующей с внешней средой, Чернявский В. Л. (2005)
Кузнецов А. А. - Симметричные криптосистемы с использованием модифицированных эллиптических кодов, Евсеев С. П., Родионов С. В., Житник В. Е., Кужель И. Е. (2005)
Литвин О. М. - Про один новий метод наближеного розв’язання задачі управління звичайним лінійним диференціальним рівнянням, Чаусова Г. А. (2005)
Пастухов М. В. - Підвищення завадо-стійкості радіоканалів телекомунікаційних систем управління і зв‘язку, Остроумов Б. В., Лебедєва І. А. (2005)
Сидоренко А. Н. - Оценка степени влияния размера комиссионных выплат за трансакцию и размера капитала на метод управления портфелем ценных бумаг (2005)
Стасєв Ю. В. - Метод блокового покриття атрактору при використанні фрактальних методів стиску, Бридня Є. О., Любченко Н. Ю. (2005)
Адаменко Н. И. - Результаты испытаний установки мгновенного пожаротушения, работающей в режиме "выстрел", Федюк И. Б., Пернай А. Г. (2005)
Харченко В. С. - Метод определения поправочных коэффициентов для интенсивностей отказов элементов систем с учетом параметров импульсных экстремальных воздействий, Мухаметов З. Г. (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Титул, зміст (2015)
Геєць В. М. - Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання (2015)
Єщенко П. С. - Як подолати системні витрати неоліберального реформування економіки (2015)
Тарасевич В. М. - Економічна соціодинаміка у філософському просторі економіко-теоретичного знання (2015)
Колосок В. М. - Методичний підхід до розрахунку ринкового індексу конкурентоспроможності металургійної продукції інтегрованих підприємств, Трусова Я. С. (2015)
Бутенко А. І. - Посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності української економіки, Сараєва І. М. (2015)
Дребот О. І. - Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу, Бобко А. М. (2015)
Пам’яті академіка НАН України Ю. М. Пахомова (1928–2014) (2015)
Тіщенко Л. М. - Концепції програми енергозбереження на підприємствах АПК Харківської області, Мороз О. М., Лисиченко М. Л. (2014)
Давиденко Л. В. - Формування сукупності показників рівня енергоефективності об’єктів системи теплопостачання (2014)
Трунова І. М. - Фізіологічні показники тварин у розрахунку теплового балансу приміщення (2014)
Cенецький О. В. - Реалізація когенераційного паротурбінного циклу на низько киплячому робочому тілі для сільгосппідприємства (2014)
Середа А. І. - Застосування у насосних установках дроселюючих елементів, Хандола Ю. М. (2014)
Доценко С. І. - Формування факторноїмоделі діяльності з забезпечення раціонального використання енергоресурсів (2014)
Мірошник О. В. - Оцінка збитків від недовідпуску електроенергії в сільських електромережах (2014)
Кажыкен М. - Роль машиностроения Казахстана в росте благосостояния населения (2014)
Куценко Ю. М. - Визначення ефективності енергетичного обладнання потокової технологічної лінії виробництва яблуневого соку (2014)
Сотнік О. В. - Методологічні основи підвищення ефективності сільськогосподарського виробничого електроспоживання (2014)
Жарков В. Я. - Сонячний модуль для присадибної СЕС (2014)
Діордієв В. Т. - Застосування сучасних інформаційних технологій для оцінки морфометричних ознак зернового матеріалу, Кашкарьов А. О. (2014)
Кошкін Д. Л. - Математична модель мікроклімату теплиці для комп’ютеризованої системи керування врожайністю (2014)
Krivtsov V. V. - Comparative analysis of optimal maintenance policies under general repair with underlying weibull distributions, Yevkin A. Yu. (2014)
Лисенко В. П. - Програмно-апаратне забезпечення системи фітомоніторингу в теплиці, Болбот І. М., Лендєл Т. І., Чернов І. І. (2014)
Луцик І. Б. - Моделювання системи керування біотеплогенератором з використанням адаптивних fuzzy-регуляторів (2014)
Штепа В. М. - Обгрунтування архітектури системи управління комплексними методами очистки стічних вод промислових об’єктів (2014)
Тимчук С. А. - Методика формирования нечеткой прогнозной регрессионной модели электропотребления, Катюха И. А. (2014)
Осадчий С. І. - Моделювання системи автоматичного керування сушінням в зерносушарці з киплячим шаром каскадного типу в пакеті Simulink, Федотова М. О. (2014)
Мірошник О. О. - Комп'ютерне моделювання нейронної мережі для розпізнавання вейвлет-образів (2014)
Малиновський М. Л. - Процедура трансляції табличного опису цифрових пристроїв у програми на мовах опису апаратури, Коніщева А. П. (2014)
Рожков С. П. - Використання вдосконаленої моделі коливань автомобіля для побудови і аналізу АЧХ (2014)
Рожков П. П. - Комп’ютерний аналіз вертикальних коливань автотранспортного засобу спеціального призначення, Рожкова С. Е. (2014)
Кошовий М.Д. - Волоконно–оптичний датчик тиску, Рожнова Т.Г., Рожнова В.О., Ситник В.В. (2014)
Загуменная Е. В. - Быстродействующее вычислительное средство обработки данных на основе применения непозиционных кодовых структур (2014)
Гриценко С. Д. - Особливості технічної реалізації релейного захисту на базі ПЛІС-контроллера паралельної дії, Механчук В. О. (2014)
Фендьо О. М. - Безконтактні струменеві пристрої для автоматизації транспортно-завантажувальних робіт (2014)
Фурман І. О. - Огляд можливостей "розумного будинку" для покращання побутових умов та зменшення витрат на утримання домогосподарств, Старовєров Р. М., Мельський Д. О. (2014)
Мельниченко Н. Н. - Тарировка датчика угловых скоростей, Вихрова Л. Г. Осадчий С. И. (2014)
Прокопенко Т. О - Комп’ютерно-інтегрована система автоматизації мікроклімату в теплиці з використанням нейромереж, Мірошніченко М. С., Зубенко В. О. (2014)
Піскарьов О. М. - Імітаційне моделювання технологічного процесу культивації грунту (2014)
Фурман І. О. - Переваги табличної мови циклограм для програмування засобів логічного керування, Аллашев О. Ю. (2014)
Яновская О. В - Модели надежности компонентов облачного дата-центра, Харченко В. С. (2014)
Яновский М. Э - Модели готовности беспроводных локальных компьютерных сетей со стационарными и мобильными точками доступа, Харченко В. С. (2014)
Кунденко Н. П. - Пути развития и внедрения энергосберегающих технологий, Мольский С. М., Торбиевская И. В. (2014)
Кунденко Н. П. - Выбор источников КВЧ излучения при измерении диэлектрических параметров биологических объектов, Сапрыка А. В. (2014)
Бархатов А. Н. - Использование энергии оптического излучения на животноводческих фермах, Боцман В. В., Долгий И. И. (2014)
Романченко М. А. - Розробка, дослідження і застосування електротеплоакумулювальних технологій в тваринництві (2014)
Романченко М. А. - Теоретичні дослідження впливу параметрів опромінювальної ультрафіолетової установки на біооб’єкти в бджільництві, Дабровська П., Цехмейстер О. С. (2014)
Ковальчук І. М. - Використання установки змінного опромінення для вирощування томатів у спорудах захищеного грунту, Румянцев О. О., Бородінов Ю. М., Кокоша М. В. (2014)
Румянцев О. О. - Енергозбереження в ультрафіолетових опромінювальних установках, Шинкаренко І. М., Шинкаренко М. О. (2014)
Борохов И. В. - Повышения эффективности электрических фильтров для очистки воздуха (2014)
Потапский П. В. - Определение биотропных параметров электромагнитного излучения для дезинфекции шерсти, Михайлова Л. Н. (2014)
Федюшко Ю. М. - Дії НВЧ-випромінювання низької інтенсивності на біологічні об'єкти, Федюшко М. П. (2014)
До ювілею Володимира Федоровича Петербургського (2014)
Притула В. П. - Реконструктивно­-пластичні втручання при кістах жовчних шляхів у дітей (2014)
Рибальченко В. Ф. - Синдром Пайра в дітей: проблеми та можливі шляхи вирішення, Русак П. С., Белей Р. П., Вишпінський І. М., Урін О. М., Заремба В. Р., Брагінська С. А., Колташ Б. В. (2014)
Мишалов В. Г. - Морфологическая структура спаек париетальной брюшины и серозных оболочек органов брюшной полости у пациентов со спаечной болезнью после перенесенного перитонита, Бондарев Р. В., Бык П. Л., Пакрышень С. В., Динец А. В. (2014)
Вишпінський І. М. - Порівняльна характеристика методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння в дітей різного віку (2014)
Данилов А. А. - Лечение сгибательных контрактур коленных суставов у детей с церебральным параличом, Балицкая Ю. Л., Моця М. А. (2014)
Бондарев Р. В. - Применение адаптированных бактериофагов в комплексном лечении больных деструктивным холециститом с сопутствующей сердечной недостаточностью ишемического генеза, Иванцок В. М., Мишалов В. Г. (2014)
Гук Ю. М. - Блокувальний інтрамедулярний остеосинтез у лікуванні і профілактиці патологічних переломів та осьових деформацій кісток нижньої кінцівки в дітей із фіброзною дисплазією, Олійник Ю. В., Зима А. М., Марциняк С. М., Чеверда А. І. (2014)
Дворакевич А. О. - Малоінвазивні методи хірургічного лікування пахвинних гриж, Переяслов А. А. (2014)
Головкевич В. В. - Диференційна тактика лікування нерефлексивного мегауретера в дітей молодшого віку, Петербургський В. Ф., Каліщук О. А., Мигаль Л. Я., Нікуліна Г. Г., Сербіна І. Є., Калініна Н. А., Гуйван Г. І. (2014)
Шевчук Д. В. - Клапани задньої уретри як причина дисфункції сечового міхура в дітей (2014)
Сокольник С. О. - Стан системи оксиду азоту під час шлунково­кишкових кровотеч у дітей із виразковою хворобою (2014)
Назаренко І. А. - Трирічні результати застосування мамопластики за Рitanguy—Ribeiro при рецидивному птозі молочних залоз, Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Мішалов В. Г. (2014)
Слєпов О. К. - Частота і причини смертності новонароджених дітей із гастрошизисом, Весельський В. Л., Грасюкова Н. І. (2014)
Зима А. М. - Перший досвід застосування поліфункціонального інтрамедулярного стержня під час хірургічного лікування деформації стегнової кістки в дітей із недосконалим остеогенезом (2014)
Чернов А. В. - Перший досвід виконання пластики стравоходу із застосуванням антиперистальтичної шлункової трубки, Рибась С. М., Ніколенко О. В., Нелепенко Е. Д., Чернова Л. В., Копач Р. Б. (2014)
Слєпов О. К. - Успішна хірургічна корекція гігантської ускладненої бронхогенної кісти в одномісячної дитини, Пономаренко О. П., Слєпова Л. Ф., Мигур М. Ю., Голопапа Г. В. (2014)
Гижа Л. Ю. - Застосування пропранололу у двомісячної дитини з великою кавернозною гемангіомою щоки, Кулик О. М., Колівошка Ю. В., Гижа Б. І., Карпів А. І. (2014)
Мішалов В. Г. - Медулярний рак щитоподібної залози, Дінець А. В. (2014)
Рибальченко В. Ф. - Кальциноз брижових лімфатичних вузлів у дітей, Доманський О. Б., Магдиш С. П., Дзюман О. В., Чаур М. О. (2014)
Мальований Б. Я. - Вроджений гіпертрофічний пілоростеноз у новонароджених, Переяслов А. А., Шахов К. В. (2014)
Ханес Г. С. - XIII Конференция Балтийской ассоциации детских хирургов (BAOPS 2014), Рыбальченко В. Ф. (2014)
Фофанов О. Д. - Науково­практична конференція "ІІ Прикарпатський хірургічний форум", Рибальченко В. Ф. (2014)
Орлов Ю. О. - Історія дитячої нейрохірургії в Україні (2014)
Титул, содержание (2015)
Геец В. М. - Барьеры на пути развития промышленности на инновационной основе и возможности их преодоления (2015)
Ещенко П. С. - Как преодолеть системные издержки неолиберального реформирования экономики (2015)
Тарасевич В. Н. - Экономическая социодинамика в философском пространстве экономико-теоретического знания (2015)
Колосок В. М. - Методический подход к расчету рыночного индекса конкурентоспособности металлургической продукции интегрированных предприятий, Трусова Я. С. (2015)
Бутенко А. И. - Усиление кредитно-финансовой поддержки развития малого предпринимательства в условиях нестабильности украинской экономики, Сараева И. Н. (2015)
Дребот О. И. - Леса и лесоводство в Украине: состояние и экономические последствия землепользования в зеркале времени, Бобко А. Н. (2015)
Памяти академика НАН Украины Ю. Н. Пахомова (1928–2014) (2015)
Титул, содержание (2015)
Бережной Н. Н. - Ретроспективный анализ массива опубликованных патентов, характеризующие развитие литейнопрокатных модулей за период 2000–2013 г.г. в Украине и России, Чубенко В. А., Хиноцкая А. А., Мацышин С. О., Шепель А. А., Чубенко В. А. (2015)
Андренко П. М. - Встановлення ефективних областей використання активних методів гасіння вібрацій і шуму в гідро- і пневмоприводах, Клітной В. В. (2015)
Гудков С. Н. - Ресурсные испытания торцового сальникового уплотнения с реверсивными канавками, Загорулько А. В. (2015)
Кузін О. А. - Вплив технологічної спадковості на параметри надійності виробів, Кусий Я. М., Топільницький В. Г. (2015)
Мных А. С. - Анализ адекватности конечно-элементной модели процесса агломерации железорудной шихты, Пазюк М. Ю., Мных И. Н. (2015)
Кравченко В. П. - Оптимизация площади плоских солнечных коллекторов для систем горячего водоснабжения, Кравченко Е. В. (2015)
Дорошенко О. І. - Про оптимальний коефіцієнт реактивної потужності систем електропостачання (2015)
Полковніченко Д. В. - Аналіз сучасних можливостей підвищення якості підготовки фахівців для електроенергетики України, Москвіна І. І. (2015)
Чайковська Є. Є. - Розробка методу підтримки функціонування біогазової установки у складі когенераційної системи, Молодковець Б. І. (2015)
Овчаров С. В. - Разработка комбинированной системы отопления жилых домов и коммунальных объектов в сельской местности, Стребков А. А., Буряк А. В. (2015)
Кузнецов В. В. - Разработка алгоритма выбора средств защиты асинхронных двигателей, работающих в условиях некачественной электроэнергии (2015)
Бржезицкий В. А. - Анализ пульсаций высоковольтного каскадного генератора напряжения постоянного тока, Десятов О. М., Сулейманов В. Н., Хоминич В. И. (2015)
Abstract and References (2015)
До 75-­річчя Петра Дмитровича Фоміна (2014)
До 65­-річчя Володимира Васильовича Іващенка (2014)
До 50-­річчя Олега Євгеновича Каніковського (2014)
Багиров М. М. - Хирургическое лечение эпифренального дивертикула пищевода, Верещако Р. И., Агаев А. Н. (2014)
Зозуля А. І. - Хірургічна тактика лікування гострого ішемічного інсульту, Зозуля І. С. (2014)
Бадюл П. А. - Одноэтапная реконструкция глубоких мягкотканных дефектов кисти тыльно­локтевым перфорантным лоскутом на дистальном основании, Слесаренко С. В. (2014)
Перцов В. І. - Оптимізація лікування донорських ран кінцівок у хворих з опіками, Одностеблиця О. Л., Пономаренко О. В. (2014)
Гапонов І. В. - Дослідження імунного статусу у хворих з ускладненнями дивертикулярної хвороби ободової кишки, Кудрявцева В. Є. (2014)
Тищенко А. М. - Осложнения лапароскопической холецистэктомии и их хирургическая коррекция, Бойко В. В., Смачило Р. М., Мушенко Е. В. (2014)
Мамчич В. И. - Особенности диагностики мини­холедохолитиаза, Головин А. В., Йосипенко М. А. (2014)
Андрющенко Д. В. - Медикаментозна терапія локальних панкреатогенних набряків у комплексному хірургічному лікуванні гострого панкреатиту (2014)
Ратчик В. М. - Применение 0,02 % раствора декаметоксина при малоинвазивных пункционно­дренирующих вмешательствах по поводу жидкостных образований поджелудочной железы и абсцессов печени, Орловский Д. В., Тропко Л. В., Пролом Н. В. (2014)
Іоффе О. Ю. - Оцінка післяопераційного больового синдрому при різних видах герніопластики пупкових гриж, Тарасюк Т. В., Швець І. М., Стеценко О. П., Цюра Ю. П. (2014)
Іванчов П. В. - Профілактика тромбовенозних ускладнень в хірургії гострокровоточивого колоректального раку, Андрусенко О. М., Гуменюк С. А. (2014)
Галич С. П. - Вплив абдомінопластики на функцію зовнішнього дихання, Симулик Є. В. (2014)
Галай О. О. - Вплив променевої терапії на ранові ускладнення та віддалені результати лікування хворих з місцево поширеним раком слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки (2014)
Іркін І. В. - Морфологічна характеристика змін, спричинених дією пінної форми полідоканолу в експерименті, Тітова Ю. П., Бондаренко Ю. І., Паламарчук В. І., Заріцька В. І. (2014)
Панов В. Н. - Экспериментальное моделирование поясничных симпатических блокад на трупах, Фесенко У. А., Борзенкова И. В. (2014)
Іванько О. В. - Проблеми та напрями сучасного лікування гострого апендициту, Калина Р. А. (2014)
Десятерик В. І. - Хірургічна тактика лікування жовчнокам’яної хвороби, ускладненої механічною жовтяницею, Мамчур Д. В., Шевченко Є. С. (2014)
Бурка А. О. - Випадок успішного лікування хворого з мальротацією кишечника, Маркулан Л. Ю., Вишневський Ю. О., Грушовський І. Т. (2014)
Криворчук І. Г. - Відтермінована програмована релапаротомія при хірургічному лікуванні гострої мезентеріальної ішемії (2014)
Бойко Н. І. - Гормонально неактивні множинні карциноїди шлунка, Герич І. Д., Шаваров Ю. І., Шаварова М. Ю. (2014)
Петрова Н. М. - Інноваційна діяльність вчителя як ключова категорія педагогічної інноватики (2014)
Здіховський А. М. - Здоров’язбережувальні технології у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в оздоровчому таборі (2014)
Краєвська О. Д. - Методика формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв: особливості експериментальної перевірки (2014)
Кобзар В. М. - Дослідження ефективності педагогічних умов формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Концепція модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах компетентнісного підходу (2014)
Ларіна Т. В. - Порівняльні аспекти навчальної результативності професійної підготовки техніків-електриків Німеччини та України (2014)
Петрович О. Б. - Інформаційно-комунікаційні технології в організації позакласної роботи з обдарованими учнями в системі літературної освіти (2014)
Гунько Н. А - Сучасне інформаційно-освітнє середовище як фактор удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача (2014)
Семеряк І. З. - Зміст експериментального навчання майбутніх програмістів з формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального середовища (2014)
Благун Н. М. - Критерії ефективності соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом (2014)
Закордонець Н. І. - Система управління навчальними закладами туристського і готельного профілю в Швейцарії (2014)
Малихін А. О. - Сутність і принципи праксеологічного підходу в методичній підготовці майбутнього вчителя технологій (2014)
Уруський А. В. - Внутрішня диференціація як засіб реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем (2014)
Палецька-Юкало А. В. - Можливості використання автентичного художнього твору для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів (2014)
Нацюк М. Б. - Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови в читанні художньої літератури (2014)
Орлова О. П. - Практика формування культури діалогічного мовлення студентів-нефілологів (2014)
Калашнік Н. В. - Структура міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів – майбутніх медиків (2014)
Потюк І. Є. - Формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій (2014)
Купчик Л. Є. - Лінгводидактичні засади формування сучасної іншомовної компетенції школярів в умовах плюрилінгвізму (на прикладі німецькомовних країн) (2014)
Андрущенко А. О. - Типи навчальної інформації для формування навичок вживання франкомовних дієслівних форм минулого часу (2014)
Морська Л. І. - Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів (2014)
Лабінська О. М. - Екологічна складова змісту загальної хімії в основній школі Словацької Республіки, Староста В. І. (2014)
Мушинські А. - Вимоги сучасного ринку праці до професійних та особистісних якостей фахівців у контексті їх безперервної освіти в Польщі (2014)
Сопівник Р. В. - Зарубіжний досвід виховання моральної відповідальності сільської молоді, Сопівник І. В. (2014)
Герганов Л. Д. - Проблеми фахової підготовки плавскладу України за умов інтеграції з європейським освітнім простором (2014)
Виговська С. В. - Теоретико-методологічні підходи у трактуванні поняття "активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів": історико-педагогічний аспект, Пабат В. В. (2014)
Лупаренко С. Є. - Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900–1918 рр.) (2014)
Лоза Т. В. - Впровадження у діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді форм і методів підготовки до самостійного життя вихованців дитячих будинків сімейного типу (2014)
Автори номера (2014)
До 70-­річчя Володимира Яковича Білого (2014)
До 50­-річчя Віталія Івановича Ляховського (2014)
Галич С. П. - Тактика лечения артериовенозных мальформаций области головы, Гиндич О. А., Дабижа А. Ю., Огородник Я. П., Резников А. В., Альтман И. В., Боровик Д. В. (2014)
Бик П. Л. - Вибір методу профілактики і лікування спайкової хвороби очеревини при операціях, які супроводжуються розкриттям просвіту травного каналу, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Маркулан Л. Ю. (2014)
Ревура А. П. - Ефективність комп’ютерної томографії для діагностики карциноматозу очеревини у хворих на колоректальний рак, Фецич Т. Г., Тросюк О. І., Милян Ю. П., Ігуменцев Ю. Я., Пижевський В. В., Бойко Р. Л., Шиян Р. Д., Матусяк Б. М., Москва А. В. (2014)
Попик М. П. - Ультрасонографічна діагностика гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом, Новосад А. М. (2014)
Мишалов В. Г. - Лапароскопическая холецистэктомия как параллель традиционной холецистэктомии в лечении острого деструктивного холецистита у лиц пожилого и старческого возраста с сердечной недостаточностью ишемического генеза, Бондарев Р. В., Иванцок В. М., Динец А. В. (2014)
Шевчук І. М. - Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Пилипчук В. І., Хруник А. Д. (2014)
Малиновский А. В. - Непосредственные результаты проспективного рандомизированного исследования по сравнению лапароскопической крурорафии и пластики облегченным сетчатым трансплантатом при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, Грубник В. В. (2014)
Грубник В. В. - Возможности разных хирургических технологий при выполнении видеоторакоскопических резекций легкого, Кирилюк А. А., Шипулин П. П., Байдан В. В., Севергин В. Е., Аграхари А. (2014)
Мішалов В. Г. - Вибір методу хірургічного лікування рецидивного птозу молочних залоз, Назаренко І. А., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Штипук Н. І. (2014)
Рейті А. О. - Клінічні особливості мікрокарцином, поєднаних з дрібновогнищевою доброякісною патологією щитоподібної залози (2014)
Грубник В. В. - Диагностика сложных свищей прямой кишки, Дегтяренко С. П., Шпак С. В. (2014)
Паламарчук В. І. - Застосування ультразвукової допплерографії при плануванні оперативних втручань у хворих на хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок, Музь М. І. (2014)
Попович Я. О. - Комплексне хірургічне лікування гнійно­некротичних форм синдрому діабетичної стопи із застосуванням препаратів кордової крові та сеансів поляризованого поліхроматичного опромінення (2014)
Паламарчук В. І. - Місцеве лікування трофічної виразки при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок на тлі цукрового діабету, Однорог С. І., Гвоздяк М. М., Вільгаш А. М. (2014)
Яковенко В. А. - Первый в Украине клинический опыт лечения дивертикула ценкера способом гибкой эндоскопической дивертикулотомии с пластикой пищевода, Зивальд Ш. (2014)
Негодуйко В. В. - Опыт хирургического лечения филяриоза кожи, Разбаков А. М. (2014)
Хурані І. Ф. - Використання фотодинамічної терапії в лікуванні хворого з рідкісною локалізацією меланоми в слизовій оболонці твердого піднебіння, Одарченко С. П., Какарькін О. Я., Печевистий О. М., Григоренко С. В., Магдебура С. О. (2014)
Мальцев В. Н. - Успешное хирургическое лечение больной с анальной трещиной при синдроме Шерешевского — Тернера, Криворук М. И., Козловская И. М. (2014)
Гардубей Є. Ю. - Сучасні підходи до профілактики та лікування венозного тромбоемболізму в пацієнтів з онкологічними захворюваннями, Кузьменко Г. І. (2014)
Рощін Г. Г. - Особливості організації відділень невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень у системі охорони здоров’я великої Британії та США, Крилюк В. О., Печиборщ В. П., Йосипенко І. О. (2014)
Виленский Ю. - Иван Александрович Завьялов: в плеяде первопроходцев хирургии (2014)
Зайцев И. В. - Труды и дни Алексея Акимовича Олесницкого (Addenda к словарю отечественных тюркологов) (2009)
Щербань Т. О. - Наукові досягнення і компроміси (2009)
Бубенок О. Б. - "... и города пойма Половецкие, Галин, Чешуев, Сугров...” (2009)
Величко В. В. - Формування моделі територіального устрою в середньовічному Китаї (2009)
Зелінський A. Л. - Можливе датування "Гімну до Делоса” Каллімаха (2009)
Кочубей Ю. М. - "Альянс цивілізацій” і роль сходознавства (2009)
Рубель В. А. - Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему (2009)
Тарасенко Н. А. - Традиция иллюстрирования 42-й главы древнеегипетской Книги Мертвых в Новом Царстве: к типологии виньеток (2009)
Тищенко К. М. - Араби на Півночі (2009)
Туров И. В. - Роль разума в духовной практике раннего хасидизма (2009)
Черніков І. Ф. - Молодотурецька революція 1908 р. в Османській імперії (2009)
Чувпило О. О. - Джавахарлал Неру про соціально-економічні та політичні перетворення у Радянському Союзі (2009)
Бояринцева О. В. - Лінгвостатистичні залежності мовознавства (на матеріалі арабомовної комп’ютерної термінології) (2009)
Рижих В. І. - Концепция флективной позиции арабского предложения (2009)
Мусійчук В. А. - Вплив китайської мови та культури на фразеологічний фонд в’єтнамської мови (2009)
Наукова спадщина О. Пріцака Історія формування української нації (2009)
Капранов С. В. - Цирендоржиєвські читання - 2008 (2009)
Мясников B. C. - Заметки о методологии современных исследований по Китаю (2009)
Хафизова К. Ш. - Украина - Казахстан: проблемы и перспективы научного сотрудничества (2009)
Некролог В. К. Міхеєв (2009)
Передмова (2014)
Бондаренко Г. М. - Памяти Эмлена Владимировича Соботовича (2014)
Лисиченко Г. В. - Про діяльність Соботовича Емлена Володимировича у вирішенні проблем безпеки атомних станцій (2014)
Шабалін Б. Г. - Внесок академіка Е.В. Соботовича у вирішення проблеми захоронення радіоактивних відходів у геологічні сховища, Злобенко Б. П., Спасова Л. В. (2014)
Соботович Э. В. - Чернобыльские сюжеты (1986-1987) (2014)
Барьяхтар В. Г. - Мой друг Эмлен Владимирович Соботович (2014)
Мельников А. И. - Мы вместе ходили в разведку (2014)
Лысенко О. Б. - Еще раз о судьбе и любви к науке (2014)
Ольховик Ю А. - Некоторые земные аспекты подготовки к публикации монографии "Ранняя история Земли" (2014)
Старик И. Е. - Что такое радиохимия (2014)
Скворцов В. В. - Чорнобильська зона в концептуальних поглядах акаждеміка Е. В. Соботовича (2014)
Корчагін П. О. - Шляхи підвищення рівня довіри суспільства до безпеки геологічного захоронення радіоактивних відходів, Шабалін Б. Г. (2014)
Пушкарьов О. В. - Сепіоліт-цеолітові композити як потенційні водопроникні реакційні бар'єри, Руденко І. М., Долін В. В., Приймаченко В. М. (2014)
Бондарь Ю. В. - Синтез волокнистого композитного адсорбента для селективного удаления цезия из загрязненных вод, Кузенко С. В. (2014)
Федоренко Ю. Г. - Определение величины давления, создаваемого глинополимерными композитами при набухании в ограниченном объеме, Розко А. Н., Павлишин Г. П. (2014)
Бобков В. М. - Особливості тритій-протієвого фракціонування при утворенні кристалогідратів, Долін В. В. (2014)
Кураева И. В. - Формы нахождения тяжелых металлов в техногенно загрязненных почвах под влиянием предприятий черной металлургии (на примере г. Алчевска) (2014)
Мусич Е. Г. - Биовыщелачивание как практический подход к экстракции металлов, Демихов Ю. Н. (2014)
Долін В. В. - Кінетика низхідного потоку води у насичений розсіл галіту, Бобков В. М. (2014)
Зубко О. В. - Eлектродіалітичне фракціонування тритію у водних розчинах з використанням полімерних і композитних мембран, Пушкарьов О. В., Долін В. В., Розко А. М. (2014)
Пономаренко О. М. - Залежність фазового складу деяких залізистих кварцитів Криворіжжя від розмірів частинок їх магнітних і немагнітних фракцій за даними месбауерівської спектроскопії, Іваницький В. П., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В. (2014)
Сущук К. Г. - Закономірності міграції і концентрації торію в зоні гіпергенезу на території українського щита (2014)
Фомин Ю. А. - Торий-редкоземельная минерализация в архейских Аu-Fe рудах Балки Широкой (чертомлыкская зеленокаменная структура, Днепровский блок) (2014)
Мусич Е. Г. - Утилизация отходов урано- и горнодобывающей промышленности методами биогеометаллургии, Демихов Ю. Н. (2014)
Ярощук М. А. - Роль процессов гранитизации в образовании торий-уранового оруденения межблоковых шовных зон Украинского щита, Вайло А. В. (2014)
Кузьмин А. В. - Генетические особенности оруденения урановой формации в приразломных натриевых метасоматитах фундамента Украинского щита (2014)
Ярошенко К. К. - Oсобливості динаміки сорбції стронцію-90 бентонітами, Бортнік Є. В., Колябіна І. Л., Кононенко Л. В., Бондаренко Г. М. (2014)
Герман Николаевич Бондаренко (к 80-летию со дня рождения) (2014)
Вимоги щодо оформлення статей, поданих до Збірника наукових праць ІГНС НАН України (2014)
Школьный Е. П. - Оценка влияния явления Эль-Ниньо-Ла-Ниньа на формирование метеорологических полей в южном полушарии, Серга Э. Н., Сущенко А. И. (2014)
П’яткова А. В. - Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат ґрунту (2014)
Загульская О. Б. - Главные направления тематической обработки данных ДЗЗ в России: ландшафтоведческий аспект (2014)
Ляшенко Г. В. - Агроклиматическая оценка рисков повреждения винограда сортов Овидиопольский и Ланка весенними заморозками, Маринин Е. И. (2014)
Андрианова О. Р. - Современные проблемы исследования уровня Мирового океана (2014)
Біланчин Я. М. - Ґрунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку, Усачова К. М., Газєтов Є. І., Медінець В. І. (2014)
Тригуб В. І. - Фтор у системі "грунт-рослини": екологічні аспекти (2014)
Толмачова А. В. - Оценка динамики приростов агроэкологических категорий урожайности сои (2014)
Прикуп Л. О. - Диференціація земель півдня Одеської області за оцінкою якості ґрунтів (2014)
Леонідова І. В. - Тенденції і направленість сучасного ґрунтотворення та еволюції ґрунтів острова Зміїний (2014)
Тортик М. Й. - Гранулометричний склад ґрунтів острова Зміїний, Буяновський А. О. (2014)
Струцинська О. Є. - Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал (2014)
Топчієв О. Г. - Вітчизняна географія у контексті становлення української державності, Нефедова Н. Є., Яворська В. В. (2014)
Паньків З. П. - Лісогосподарське землекористування в Карпатському регіоні України (2014)
Петришина О. В. - Структура землекористування в Чернігівській області (2014)
Молодецкий А. Е. - Бальнеологические, бальнеогрязевые и климатические рекреационные ресурсы Северо-Западного Причерноморья в курортной функции региона, Пышная А. А. (2014)
Коломієць К. В. - Модель "центр - периферія" в регіональному вимірі (2014)
Мирош М. В. - Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону (2014)
Покляцький С. А. - Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України (2014)
Марущинець А. В. - Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України (2014)
Шнюков Е. Ф. - Газоотдача дна Черного моря: геолого-поисковое, экологическое и навигационное значение, Янко В. В. (2014)
Федорончук Н. О. - Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря (2014)
Андрєєва О. О. - Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин, Лижаченко Н. М. (2014)
Сучков И. А. - Трансформационные преобразования гидроокислов марганца из железо-марганцевых образований Мирового океана при температурном воздействии (2014)
Тюленева Н. В. - Позднепелейстоцен-голоценовое осадконакопление на северо–западном шельфе Черного моря (2014)
Шевчук В. В. - Новая схема геодинамического контроля неогенового магматизма Закарпатья, Василенко А. Ю. (2014)
Бровко А. С. - Роль гідрогеохімічних факторів у процесі карстоутворення на території впливу Рівненської АЕС, Харченко О. О. (2014)
Драгомирецкая Е. В. - Динамические и равновесные свойства неоднородных геологических сред, Кузьмина Л. М., Скипа М. И. (2014)
Кошлякова Т. О. - Техногенний вплив на якість питної води у бюветах м. Києва (на прикладі сеноман-келовейського водоносного комплексу), Кошляков О. Є., Коржнев М. М. (2014)
Медведев О. Ю. - Изучение процессов подтопления сельских населенных пунктов при отсутствии стационарных режимно-наблюдательных скважин (на примере юго-запада Одесской области) (2014)
Черкез Е. А. - Факторы формирования режима подземных вод острова Змеиный, Мединец В. И., Свистун В. К., Пигулевский П. И., Буняк О. А., Быченко А. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Кулизький М. В. - Адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу Ду "Інститут Нефрології НАМН України", Бусигіна Ю. С., Біленко А. В. (2014)
Лавренчук О. В. - Особливості мікробіоценозу у дітей з хронічічним рецидивуючим Пієлонефритом (2014)
Дудар І. О. - Вплив епоетину альфа на рівні прозапальних та протизапальних Цитокінів у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, Гончар Ю. І., Савчук В. М., Шіфріс І. М., Лобода О. М. (2014)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціонального Стану єдиної нирки в дітей (2014)
Синяченко О. В. - Связь адсорбционно-реологических свойств мочи при гломерулонефрите у больных геморрагическим васкулитом с морфологическими изменениями почечных структур, Бевзенко Т. Б., Синяченко П. О., Дядык Е. А. (2014)
Крутиков Е. С. - Ранняя диагностика нарушений внутрипочечного кровотока у больных с эссенциальной артериальной гипертензией, Чистякова С. И., Горбатюк В. В., Цветков В. А. (2014)
Дудар І. О. - Предиктори госпіталізації пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, Гончар Ю. І., Савчук В. М., Шифріс І. M. (2014)
Руденко А. В. - Спектр мікрофлори сечі хворих на хронічний рецидивуючий пієлонефрит (десять років спостереження), Кругліков В. Т., Степанова Н. М., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2014)
Бильченко А. В. - Плазмид-индуцированная резистентность возбудителей инфекций мочевой системы, Чуб О. И. (2014)
Лобода О. М. - Дисліпідемії у хворих на хронічну хворобу нирок, Дудар І. О. (2014)
Інформація до читачів (2014)
Повідомлення (2014)
Содержание (2014)
Геец В. - Модернизация в системе "общество – государство – экономика" (2014)
Джонсон Р. Б. - Культурная компетентность в Украине (2014)
Булатова Е. - Потенциал развития трансконтинентальной интеграции (2014)
Куриляк Е. - Кластеризация: европейский опыт и его реализация в Украине (2014)
Резник Н. - Социальная ответственность бизнеса: сущность и теоретические аспекты (2014)
Матвиив Н. - Формирование концепции гостеприимства в инновационном маркетинге услуг ресторанных предприятий (2014)
Карась Е. - Таргетинг – один из видов стратегической рекламы (2014)
Наши авторы (2014)
Содержание (2014)
Корнилюк Р. - Индикаторы раннего предупреждения дефолтов в банковской системе Украины (2014)
Дарвиду К. - Вклад международного туризма в рост занятости в Греции (2014)
Зварич Р. - Новый банк развития БРИКС: технография становления (2014)
Савельев Е. - Реформирование украинской экономики: неотложность и приоритетность, Куриляк В. (2014)
Трилленберг Г. - Инновационно-кластерный подход к развитию туризма Украины в условиях глобализации (2014)
Борисова Т. - Маркетинг некоммерческих субъектов сферы образования Украины: концептуальные особенности и векторы развития (2014)
"Журнал европейской экономики" в 2014 году (2014)
Наши авторы (2014)
Залевський С. В. - Моделювання чарунки координатної сітки u і v поверхнею кунса і побудова геодезичних ліній (2014)
Головня Б. П. - Модель переноса турбулентных напряжений (2014)
Красношлык Н. А. - Основные этапы проведения компьютерного моделирования, Богатырёв А. О. (2014)
Емец А. О. - Допусковые решения с разным типом принадлежности для нечетких линейных систем уравнений (2014)
Небилиця Ю. М. - Оперативний контроль відхилень форми поверхні при електроерозійному вирізанні методом параболічної апроксимації (2014)
Назаренко О. М. - Математичне моделювання динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи, Борода А. О. (2014)
Виноградов А. Г. - Методика расчета гидродинамических параметров конусной распыленной водяной струи, Яхно О. М. (2014)
Ярмілко А. В. - Отримання та інтерпретація пірометричних даних в задачах діагностики та управління технологічними процесами (2014)
Гнатовская А. А. - Математическая модель наименьшей величины интенсивности отказов двухкаскадных термоэлектрических устройств (2014)
Лукьянов П. В. - Влияние крутки лопасти ротора вертолёта на генерацию BVI-шума (2014)
Grishko L. V. - Basic programming: competence approach (2014)
Клюев Е. И. - Об одном подходе оценки качества программных средств, Гриненко Е. А. (2014)
Ємець О. О. - Побудова і дослідження математичної моделі задачі директора зі стохастичними параметрами, Барболіна Т. М. (2014)
Ємець О. О. - Cиметрія переставних многогранників та їх комбінаторний тип, Леонова М. В. (2014)
Назаренко А. М. - Схема параллельного решения задачи дифракции SH-волны на системе некруговых жестких вставок в бесконечной упругой среде, Панченко Б. Е., Пилипенко С. А. (2014)
Лукьянов П. В. - Зависимость динамики субмезомасштабного компактного вихря от его внутренней структуры (2014)
Лукьянов П. В. - Влияние присоединенного концевого вихря лопасти ротора вертолета на генерацию BVI-шума (2014)
Небилиця А. Ю. - Оптимізація методу виділення мінімальних сегментів мовного потоку (2014)
Безпальчук В. М. - Моделювання впливу умов напилення на процес фазоутворення в системі Ni-Al методом молекулярної динамики (2014)
Гнатовская А. А. - Алгоритм расчета показателей каскадного термо-электрического устройства в сапр критических систем (2014)
Головня Б. П. - Эффективные методы решения нелинейных обратных задач теплопроводности, Хайдуров В. В. (2014)
Триус Ю. В. - Web-орієнтована консультаційна експертна система з методів оптимізації, Манько М. О. (2014)
Guchenko I. V. - Usability aspect of information security systems (2014)
Нікішенко В. Л. - Вплив заорювання післяжнивних решток сої на врожай зерна зрошуваної озимої пшениці, Філіп'єв І. Д., Влащук О. С. (2010)
Малярчук М. П. - Продуктивність сої залежно від основного обробітку ґрунту в просапній сівозміні на зрошенні Південного Степу України, Сергєєва Ю. О., Мігальов А. А. (2010)
Гамаюнова В. В. - Середньодобове випаровування та сумарне водоспоживання сої залежно від режиму зрошення, фону живлення та сорту при вирощуванні на півдні України, Писаренко П. В., Казанок О. О., Суздаль О. С. (2010)
Марковська О. Є. - Продуктивність короткоротаційної просапної сівозміни на зрошенні залежно від способів і систем основного обробітку темно-каштанового ґрунту (2010)
Полєнок А. В. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив на продуктивність сої у рисових системах, Вожегов С. Г. (2010)
Мелашич А. В. - Порівняльна характеристика еколого-меліоративного стану зрошуваних земель за диференціації глибини залягання ґрунтових вод, Сафонова О. П., Коковіхін С. В., Писаренко П. В. (2010)
Кузьмич А. О. - Вміст елементів живлення у ґрунті та продуктивність кукурудзи на силос за різних систем удобрення в умовах зрошення на півдні України (2010)
Литвиненко О. В. - Особливості росту та розвитку рослин картоплі сорту кобза в умовах зрошення на півдні України та їх зв'язок з економічними показниками (2010)
Нетіс І. Т. - Вплив строків і доз підживлення пшениці озимої на врожайність і якість зерна (2010)
Орлюк А. П. - Нові сорти озимої пшениці для комплексного використання у зерновиробництві, Гончарова К. В., Базалій Г. Г., Біляєва І. М. Усик Л. О. (2010)
Нижеголенко В. М. - Злакові мухи на зрошуваній озимій пшениці (2010)
Косенко Н. П. - Вплив технологічних прийомів вирощування насіння цибулі ріпчастої на ураженість насінників несправжньою борошнистою росою в зрошуваних умовах Південного Степу України (2010)
Мелашич А. В. - Важкі метали у системі "зрошувальна вода – ґрунт - рослина” при вирощуванні цибулі - ріпки в умовах краплинного зрошення, Мелашич Т. А., Дишлюк В. Є. (2010)
Пілярський В. Г. - Порівняльна оцінка різних способів зрошення насінників люцерни першого року життя (2010)
Писаренко П. В. - Особливості сумарного водоспоживання івипаровування озимої пшениці при зрошенні (2010)
Прищепо М. М. - Захист насіннєвих посівів ярого ріпаку від бур’янів в умовах півдня України, Влащук А. М. (2010)
Коковіхін С. В. - Оптимізація режимів зрошення основних сільськогосподарських культур з використанням імітаційного моделювання та програмних засобів (2010)
Петкевич З. З. - Оцінка адаптивного потенціалу зразків національної колекції рису за висотою рослин та масою зерна волоті , Шпак Т. М., Вожегова Р. А. (2010)
Коваленко О. А. - Водний режим ґрунту залежно від рівня мінерального живлення та густоти посіву конопель (2010)
Коваленко А. М. - Змінення структури гумінових кислот темно-каштанового ґрунту під впливом тривалого зрошення в плодозмінній сівозміні (2010)
Лавриненко Ю. О. - Перспективи використання гіс-технологій у зрошуваному землеробстві півдня України, Коковіхін С. В., Грабовський П. В., Конащук І. О. (2010)
Федорчук М. І. - Динаміка елементів живлення за різних систем удобрення при вирощуванні шавлії лікарської в умовах зрошення півдня України (2010)
Малярчук М. П. - Ефективність способів основного обробітку ґрунту під кукурудзу в просапній сівозміні на зрошенні півдня України, Куценко С. В., Малярчук А. С., Мельник А. П. (2010)
Цілинко М. І. - Урожайність рису залежно від сорту, мінерального живлення та температурного режиму в умовах степу України, Довбуш О. С., Коршун О. О. (2010)
Лисенко Є. В. - Ефективність захисту соняшнику проти фомопсису на зрошуваних землях південного регіону України (2010)
Писаренко П. В. - Оптимізація розрахункових методів інтегрованого управління водним режимом ґрунту на посівах буряків цукрових в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Пілярський В. Г., Суздаль О. С. (2010)
Коваленко А. М. - Роль інтенсивних технологій у збільшенні виробництва рослинного білка гороху в Південному Степу України, Тимошенко Г. З. (2010)
Вожегова Р. А. - Вплив агротехнічних заходів на урожайність нового сорту рису Пам’яті Гічкіна в умовах Криму, Климченко М. С. (2010)
Яворський С. В. - Вирощування багаторічних травосумішок при літніх строках сівби на зрошуваних землях в умовах південного степу, Гусєв М. Г., Севідов О. Ф. (2010)
Гусєв М. Г. - Економіко-Енергетичне обґрунтування технології вирощува ння ріпаку озимого в умовах зрошення півдня України, Шаталова В. В., Коковіхін С. В. (2010)
Малярчук В. М. - Родуктивність соняшника залежно від способів основного обробітку грунту в сівозміні на зрошенні при використанні на добриво пожнивних решток сільськогосподарських культур (2010)
Васюта В. В. - Вплив режимів висушування на вологість та посівні якості насіння томата, Степанов Ю. О., Косенко Н. П. (2010)
Богданов В. О. - Продуктивність розсадного томата залежно від густоти стояння гібридів при вирощуванні на краплинному зрошенні, Богданов Ю. В., Степанова І. М. (2010)
Бояркіна Л. В. - Науково-практичні аспекти використання "електронної інформаційно-довідкової бази "добрива"" в зрошуваному землеробстві півдня України (2010)
Журавльов О. В. - Економічна ефективність елементів технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в Південному Степу України (2010)
Люта Ю. О. - Тайм – новий сорт томата, адаптований до умов зрошення півдня України (2010)
Сафонова О. П. - Еволюція галогенезу в ґрунтах при глибокому рівні залягання ґрунтових вод в умовах інгулецького зрошуваного масиву, Мелашич А. В., Лозовицький П. С. (2010)
Гусєв М. Г. - Підвищення продуктивності кормових агроценозів при ко нвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення південного степу України, Яворський С. В., Войташенко Д. П., Косєвцова Л. В. (2010)
Писаренко П. В. - Економіко-енергетична оцінка елементів технологій вирощ ування зеленої маси люцерни при диференціації умов зволоження, Коковіхін С. В., Головацький О. І. (2010)
Заєць С. О. - Ефективність різних технологій вирощування льону олійного на півдні України, Нетіс В. І. (2010)
Мелашич А. В. - Вплив систематичного внесення мінеральних добрив на рух омість цинку і міді у темно-каштановому зрошуваному ґрунті, Філіп’єв І. Д., Тімошина Л. С. (2010)
Голобородько С. П. - Вплив способу сівби і азотних добрив на насіннєву продуктивність костриці східної – Festuca Orientalis (Hack.), Ревтьо М. В. (2010)
Коковіхін С. В. - Перспективні напрями науково-дослідних робіт з розробки систем землеробства на зрошуваних землях півдня України (2010)
Балашова Г. С. - Строки садіння мікробульб картоплі різного фізіологічного віку у відкритий ґрунт в зоні степу в умовах зрошення, Черниченко І. І., Черниченко М. І. (2010)
Морозов В. В. - Вплив зміни кліматичних факторів на формування меліоративного режиму зрошуваних земель сухого Степу України, Пічура В. І. (2010)
Миронова Л. М. - Водозабезпеченість та ціна на воду як лімітуючі фактори використання водних ресурсів у Південному Степу України, Вердиш М. В. (2010)
Тищенко О. П. - Вплив кількості поливів на величину і якість врожаю пшениці озимої на зрошуваних землях Криму (2010)
Іванова Є. І. - Перспективи використання інформаційних технологій для планування та оперативного управління режимом зрошення сільськогосподарських культур (2010)
Дудченко Т. В. - Хімічний захист посівів сорго в умовах рисових зрошувальних систем, Рогульчик М. І. (2010)
Шелудько О. Д. - Вплив ентомофагів на оптимізацію фітосанітарного стану зрошуваних посівів зернових колосових в Південному Степу України, Марковська О. Є., Борищук Р. В., Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М. (2010)
Коковіхін С. В. - Розробка заходів підвищення економічної та енергетичної ефективності насінництва кукурудзи на поливних землях півдня України (2010)
Гальченко Н. М. - Вплив кліматичних показників на отримання сходів багаторічних трав у Південному регіоні, Желтова А. Г. (2010)
Орлюк А. П. - Ефективність масових доборів за різних умов вирощування материнських рослин пшениці м`якої озимої, Гончаренко О. Л. (2010)
Орлюк А. П. - Створення ранньостиглого селекційного матеріалу рису, Шпак Т. М., Шпак Д. В., Петкевич З. З. (2010)
Туровець В. М. - Селекція кукурудзи на покращення якісних показників зерна в умовах зрошення півдня України та перспективи його використання для виробництва біоетанолу (2010)
Лавриненко Ю. О. - Прояв і мінливість рівня ознаки "вихід зерна з качана" у гібридів F1 кукурудзи, отриманих від схрещування відмінних за групами стиглості ліній в умовах зрошення, Нетреба О. О., Маслова Л. Г., Польський В. Я. (2010)
Кобиліна Н. О. - Оцінка перспективних селекційних сортів стоколосу без остого (Bromopsis Inermis L.) – сладових колекції Інституту землеробства Південного регіону НААНУ, Боровик В. О., Стародубцева М. В. (2010)
Гордієнко В. І. - Кореляція між масою зерна з рослини та іншими кількісними ознаками у гібридів F3, F4 сої (2010)
Боровик В. О. - Формування Та ефективне використання генетичних ресурсів сільськогосподарських культур в Інституті землеробства Південного регіону НААН України, Тищенко О. Д., Кобиліна Н. О. (2010)
Лашина М. В. - Селекційні аспекти моделювання гібридів кукурудзи для умов зрошення півдня України (2010)
Шпак Д. В. - Проблеми та перспективи використання ефекту гетерозису у рису (Оглядова) (2010)
До 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського. Переднє слово (2012)
Малицкий Б. А. - О творческом наследии В.И.Вернадского в исследовании науки и ее организации (2012)
Вернадский В. И. - Из истории идей (2012)
Вернадский В. И. - Оправдание науки (2012)
Павленко Ю. В. - Предыстория науки в контексте естественно-научных идей В.И. Вернадского, Храмов Ю. А. (2012)
Оноприенко В. И. - Исследовательская программа школы В.И. Вернадского в Московском университете (2012)
Колтачихіна О. Ю. - Ноосферні ідеї В.І. Вернадського та сучасні космологічні моделі Всесвіту (2012)
Романець О. В. - Відповідальність вчених за результати своєї діяльності в контексті етичних поглядів В.І. Вернадського (на матеріалах генетики) (2012)
Пилипенко А. П. - В. И. Вернадский и проблема перемещения центров научной активности (2012)
Чмир О. С. - Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні засади та практичні проблеми впровадження в Україні, Шкворець Ю. Ф., Єгоров І. Ю. (2012)
Головатюк В. М. - Інвестиційна привабливість інноваційної сфери у контексті української економіки (2012)
Наумовец А. Г. - Роль международной мобильности ученых на разных этапах науки Украины, Попович А. С. (2012)
Душина С. А. - Модели взаимодействия стран-доноров с научной диаспорой: от возвращения к сотрудничеству, Ащеулова Н. А., Ломовицкая В. М. (2012)
Лобанова Л. С. - Интернационализация подготовки научных кадров в Украине: вызовы современности, проблемы и стратегия развития (2012)
Маліцький Б. А. - Як оцінити доробок і авторитет вченого. Лист віце-президенту НАН України академіку А.Г. Наумовцю від директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України професора Б.А. Маліцького (2012)
Сенченко В. В. - XVII Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики". Алушта, 10–15 сентября 2012 г. (2012)
Вовканич С. Й. - Соціогуманістична парадигма буття – матриця національної ідеї України ХXІ сторіччя (2012)
Мельник В. П. - Метафізичні образи і філософська рефлексія техніки в сучасній культурі (2012)
Синиця А. С. - Історія викладання філософії у Львівському університеті (XVII – пер. пол. ХХ ст (2012)
Рижак Л. В. - Освітній простір України та його національна ідентифікація (2012)
Скринник З. Е. - Українська людина в лабіринтах "фінансоміки" (2012)
Стеценко В. І. - Багатоликий мислитель: особливості релігійної філософії Г. Коcтельника (2012)
Пухта І. С. - Риторика та іронія в контексті сучасної філософії (2012)
Ліщинська О. І. - Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях (2012)
Содомора П. А. - Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" теології” Томи з Аквіну) (2012)
Дарморіз О. В. - Нація як суб’єкт соціальної міфології (2012)
Полянський Т. Т. - Соціально-філософські інтерпретації явища зла у контексті дослідження зловживання правом (2012)
Бунецький Л. Л. - Особливості трансформації інституційної системи в Україні: системний аналіз та світовий досвід (2012)
Палінчак М .М. - Система державно-церковних відносин у посткомуністичній Європі: уроки для України (2012)
Гарбадин А. М. - Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці (2012)
Мельник І. В. - Посольська діяльність Ю. Романчука у Галицькому крайовому сеймі, Мельник А. В. (2012)
Католик Г. В. - Професійне становлення психолога в контексті психологічної допомоги дітям та молоді (2012)
Вінтюк Ю. В. - Соціальна та особистісна зумовленість суїцидів молоді в сучасному суспільстві (2012)
Дяків І. І. - Правопорушення неповнолітніх як соціально-психологічна проблема (2012)
Сінькевич О. Б. - Прикладна етика як феномен ХХ ст. (2012)
Лисий В. П. - Сталий розвиток: від філософії до стратегії і реалізації, Назарук М. М. (2012)
Паньків О. В. - Міф як невід’ємна частина людської свідомості (2012)
Мельник В. П. - Антропологічний вимір технічного об’єкта в соціокультурному дискурсі (2013)
Захара І. С. - Філософія гуманітарної освіти як фактор розвитку української духовності (2013)
Карамишева Н. В. - "Знаюча людина” як соціокультурний феномен (2013)
Стеценко В. І. - Філософія людини у філософській теології Г. Сковороди як "філософія серця” (2013)
Пашук А. І. - До питання про патріотизм І. Франка (2013)
Наконечний А. Р. - М. Міхновський про роль інтелігенції у ствердженні ідеї свободи (2013)
Сінькевич О. Б. - Концептуальне освоєння феномену культурної глобалізації та образи глобалізованого світу (2013)
Сурмач О. І. - Виховання студентської молоді в контексті культурно-освітньої діяльності музеїв (2013)
Яртись А. В. - Українське православ’я як етнонаціональний феномен: рух за створення єдиної Помісної православної церкви (2013)
Свирид З. В. - Політичний консультант: сутність діяльності та специфіка особистісних якостей (2013)
Панарін А. С. - Політична стабільність: визначення та підходи до розуміння (2013)
Мельник А. В. - Свобода вираження поглядів в умовах становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Штепа О. С. - Особливості ефективного мотивування особистості у психологічному консультуванні (2013)
Вінтюк Ю. В. - Впровадження комп’ютерних технологій у реабілітаційну діяльність (2013)
Дахній А. Й. - Християнин у секуляризованому світі (2013)
Мельник І. В. - Унікальна пам’ятка української політико-правової думки (2013)
Жилінська О. І. - Науково-технічна діяльність як об’єкт дослідження (2011)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності (2011)
Попович О. С. - Структурні зміни кадрової складової наукового потенціалу України (1995—2009) (2011)
Храмова В. Л. - Критический очерк философии Карла Поппера. ІІІ (2011)
Дячук И. Д. - Международная криминология: ответ на вызовы глобализирующегося общества (2011)
Храмов Ю. О. - О. М.Боголюбов та історія математичних наук в Україні, Хорошева С. А. (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Центри метрології, стандартизації і сертифікації в Україні: історія створення і перспективи (2011)
Кисільова Т. О. - Г. О. Хармандар’ян: напівзабута постать української медичної рентгенології (2011)
Глєбова А. М. - Наукова школа О. В.Снітка в Інституті фізики напівпровідників НАН України, Саченко А. В. (2011)
Памяти Валентины Яковлевны Артемовой (2011)
Пам’яті І. Д. Зосимович (2011)
Яковлев А. И. - Роль фундаментально-гуманитарной направленности в подготовке будущих специалистов (2011)
Бессалова Т. В. - Анализ динамики научного потенциала Национального университета им. Т.Г.Шевченко (1996—2007 гг.) (2011)
Пилипчук О. О. - Интервью с академиком НАН Украины А. А. Летичевским (2011)
Пилипчук О. О. - Интервью с академиком НАН Украины И. Н. Коваленко (2011)
Еременко Л. И. - Сессия Общего собрания НАН Украины, посвященная 100-летию со дня рождения М.В.Келдыша (2011)
Малицкий Б. А. - Дань памяти и полезные уроки. Рецензия на книгу: М.В. Келдыш и украинская наука, Попович А. С. (2011)
Оноприенко В. И. - Энциклопедия для науковедов. Рецензия на книгу: Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Ин-т философии РАН.Гл. ред. И.Т.Касавин. — М.: Канон+, 2009. — 1248 с. (2011)
Попович О. С. - Самоврядування як механізм управління економікою.Рецензія на книгу: Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, 1990 (2011)
Шашкова Л. О. - Співвідношення наукових та позанаукових знань в культурі. Рецензія на книгу: Чорноморденко І. В. Позанаукові знання і культуротворчий процес. — К.: КНУБА, 2009. — 360 с. (2011)
Жадан О. В. - Державне регулювання розвитку системи соціального діалогу в Україні (2014)
Боковикова Ю. В. - Підходи до управління змінами на рівні територіальної громади (2014)
Бізікін С. В. - Теоретичні засади дослідження регулювання земельних відносин (2014)
Губанова Г. В. - Реалізація виборчих прав громадян України: проблеми формування та оновлення списків виборців (2014)
Васильєв О. С. - Концептуалізація поняття "державна політика": сучасне розуміння (2014)
Бобровська О. Ю. - Консолідована економічна політика як інструмент впливу на забезпечення стійкості розвитку регіонів (2014)
Майстро С. В. - Проблеми та протиріччя державної екологічної політики на регіональному рівні, Колєнов О. М. (2014)
Садковий В. П. - Удосконалення державних механізмів управління якістю вищої освіти України (2014)
Мельниченко О. А. - Механізми державного управління надзвичайними ситуаціями: сутність та складові (2014)
Лоскутова В. В. - Проблеми організації кластерних виробничих систем (2014)
Ромін А. В. - Державні механізми в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами (2014)
Гарькавий І. Б. - Цільові настанови в управлінні містообслуговуючою сферою (2014)
Бут Т. В. - Вибір методів діагностування розвитку економіки регіону (2014)
Вострікова Н. В. - Аналіз стану законодавчої бази щодо інтегрованого управління водними ресурсами в Україні (2014)
Сисоєва С. І. - Державні механізми інвестування в туристичну діяльність в Україні (2014)
Юр’єва О. І. - Механізм державного управління податковим боргом: сутність поняття та складові (2014)
Кутьков В. П. - Сутність і структура маркетингового механізму державного управління розвитком регіону (2014)
Михайлов А. О. - Концептуальні засади оптимізації взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління в Україні (2014)
Коломієць Є. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення органів виконавчої влади в контексті проблем державного управління (2014)
Гончаренко М. В. - Визначення основних підходів щодо формування маркетингової інформаційної системи як передумова конкурентоспроможного розвитку регіону (2014)
Новикова И. П. - Снижение кредитных рисков как фактор развития рынка потребительского кредитования (2014)
Золотарьов В. Ф. - Зарубіжна практика управління кадровими процесами в органах влади (2014)
Ревенко О. В. - Особливості формування базової моделі державного службовця, Ревенко Т. В. (2014)
Кузьменко Ю. О. - Умови формування готовності державних службовців до аналітичної діяльності в системі освіти (2014)
Древаль Ю. Д. - Діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини (2014)
Даудова Г. В. - Взаємодія держави і громадянського суспільства: європейський досвід (2014)
Мирна Н. В. - Європейський Союз: правові та інституціональні засади політики регіонального розвитку (2014)
Непомнящий О. М. - Децентралізація державного регулювання будівельної діяльності: закордонний досвід для України (2014)
Труш О. О. - Формування та реалізація спільної екологічної політики Європейського Союзу в умовах сучасних інтеграційних процесів, Андрієнко М. В., Ломовських Г. А. (2014)
Сичова В. В. - Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні, Гонюкова Л. В. (2014)
Россохатський П. М. - Сучасні механізми розвитку соціального партнерства у сфері молодіжної політики (2014)
Кожушко Н. І. - Механізми реалізації державної молодіжної політики і розширення транскордонного співробітництва України (2014)
Червякова О. В. - Нормативно-правове поле формування громадянського суспільства як інституційний механізм публічної політики в Україні (2014)
Третяк М. В. - Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Міненко В. Л. - Рецензія на монографію "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" (2014)
Міжнародний симпозіум "Інноваційна політика і законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки зближення" (XXIV Київський симпозіум з наукознавства та науково-технологічного прогнозування) (2011)
Малицкий Б. А. - Стратегия инновационного развития Украины: от разработки к реальной практике (2011)
Rumpf G. - Networking innovation and business support infrastructure (2011)
Попович О. С. - Дерегуляція підприємницької діяльності чи гальмування розвитку економіки — суперечлива еволюція українського законодавства (2011)
Ежегодная конференция по науковедению и истории науки, посвященная памяти Г.М.Доброва (Добровские чтения) (2011)
Жилінська О. І. - Сучасне значення ідей Г.М. Доброва: методологічний і прикладний аспекти (2011)
Віннікова Н. М. - Наукометричний аналіз дисертаційних робіт в галузі нанотехнологій в Україні (2011)
Вашуленко О. С. - Підготовка наукових кадрів: дослідження Г.М.Доброва та сучасний стан (2011)
Лебеда Т. Б. - Використання ідей Г.М.Доброва в сучасних дослідженнях оцінювання ефективності наукової діяльності (2011)
Корецький А. І. - Ідеї Г.М.Доброва та сучасні можливості щодо використання обчислювальної техніки для визначення пріоритетних напрямків науково-технологічного розвитку (2011)
Ящишина І. В. - Взаємозв’язок соціальних та економічних ефектів впровадження інновацій. І (2011)
Соловьев В. П. - Стимулы и шаги развития научно-технологического партнерства, Казьмина Е. П. (2011)
Малицкий Б. А. - Научная школа Института сверхтвердых материалов им.В. Н.Бакуля НАН Украины, Кулаковский В. Н. (2011)
"Треба дотримуватися оптимуму". Інтерв’ю з директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М.Бакуля НАН України академіком НАН України М. В.Новиковим (2011)
Барановська Н. П. - Суспільний вимір проблем атомної енергетики через призму подій на Чорнобильській АЕС (до 25-ї річниці аварії) (2011)
Колтачихіна О. Ю. - Ж.Леметр та його теорія Великого вибуху (до 80-річчя створення) (2011)
Леметр Ж. - Початок світу з точки зору квантової теорії (2011)
Романець О. В. - Періодизація розвитку генетики в Україні (2011)
Литвинко А. С. - Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М.Бакуля НАН України — 50 років (2011)
Литвинко А. С. - V Всеукраїнський фестиваль науки, Пономаренко Л. П. (2011)
Богдановський І. В. - Науково-теоретична конференція "Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві", Ягодзінський С. М. (2011)
Рыбачук В. П. - V Международная антарктическая конференция (2011)
Радченко А. І. - ІІ науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації" (2011)
Мушкало Ю. І. - 2011 р. — Міжнародний рік хімії (2011)
Згуровський М. З. - Науково-технічна діяльність — визначальна основа соціально-економічного прогресу людства. Рецензія на книгу: Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації : Монографія. — К. : Парламентське видавництво, 2010. — 552 c. (2011)
Шатковський Я. М. - Проблемні питання щодо застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів (2014)
Лопащук Д. І. - Наукові підходи до розуміння родового і безпосереднього об’єктів складу злочину вбивства, вчиненого на замовлення (2014)
Мельниченко В. Л. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2014)
Мороз А. О. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2014)
Мороз В. Г. - Значення місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони (2014)
Савенкова Т. Г. - Родовий об’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2014)
Салій П. І. - Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об’єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) (2014)
Ольховенко О. І. - Родовий об’єкт злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2014)
Орлов Ю. В. - Родовий об’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2014)
Азаров Ю. І. - Чи доцільне запровадження процедури спеціального досудового провадження та спеціального судочинства в Україні, Климчук М. П. (2014)
Калатур М. В. - Щодо особливостей наукової організації праці слідчих ОВС (2014)
Наумов О. О. - Теоретичні та практичні аспекти визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ст. 79 КК України (2014)
Омельяненко А. С. - Актуальні проблеми направлення матеріалів оперативно-розшукової справи до органу досудового розслідування за новим КПК України (2014)
Симчук А. С. - Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року (2014)
Гайдулін О. О. - Міжнародно-правові засади інституту електронних договорів (2014)
Рапаєва М. В. - Евтаназія у сучасному суспільстві та перспективи її доцільності в Україні (2014)
Сервецький І. В. - Екстремологія: поняття, зміст та класифікація (2014)
Андрущенко В. - Аксіологічна платформа підготовки сучасного вчителя (2014)
Вернидуб Р. - Роль вищої педагогічної освіти в подоланні глобальних викликів (2014)
Драпушко Р. - Особливості розвитку туризму в контексті інтенсифікації міжкультурних комунікацій (2014)
Завальнюк О. - Формування гуманістичної концепції розвитку фізичної культури і спорту (2014)
Загарницька І. - Воєнне дитинство: українські обриси нової реальності (2014)
Замкова Н. - "Націоналізм" та "расизм" як чинники конфліктогенного потенціалу міжмовних відносин в національних державах (2014)
Красняков Є. - Державна політика у сфері дошкільної освіти: проблеми та перспективи подальшого розвитку (2014)
Линовицька О. - Основні функції освіти (2014)
Старовойт О. - Невпевненість і емоційне вигорання особистості як бар’єри інноваційної діяльності (2014)
Шелюк Л. - Толерантність і авторитет у системі ціннісних орієнтацій особистості (2014)
Богуш А. - Комунікативно-мовленнєвий супровід професійно спрямованого мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Бондар В. - Критичне мислення в контексті внутрішньої й зовнішньої свободи людини (2014)
Демчик К. - Використання новітніх ігрових технологій у художньо-естетичному розвитку дітей старшого дошкільного віку (2014)
Зайцева Л. - Робочий зошит з друкованою основою як засіб індивідуалізації навчання математики дітей дошкільного віку (2014)
Левінець Н. - Здоров’язбережувальна компетентність сучасного вихователя як важлива складова професійної готовності (2014)
Сойчук Р. - Розвиток ідеї національного самоствердження особистості у наукових дослідженнях (2014)
Шелестова Л. - Формування картини світу старших дошкільників: стратегія, напрямки, практична реалізація (2014)
Яременко Л. - Суб’єкт і об’єкт позашкільної освіти: проблема взаємодії (2014)
Горбачова О. - Емпіричне дослідження внутрішніх детермінант розвитку смислової сфери дитини (2014)
Калмикова Л. - Психолінгвістика розвитку про мовленнєву діяльність дошкільників (2014)
Кузьменко В. - Проблема розвитку індивідуальності студента у процесі професійної підготовки (2014)
Овчаренко О. - Розвиток креативності у дошкільників арт-терапевтичними засобами (2014)
Помиткіна Л. - Теоретико-методологічний аналіз проблеми прийняття рішень у діяльності суб’єкта праці (2014)
Руденко І. - Взаємини батьків з дитиною як визначальна складова її життєдіяльності (2014)
Сидоренко О. - Особливості самоконтролю в учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями (2014)
Якимчук О. - Особливості побудови національного простору освіти (2014)
Жадан О. В. - Механізм державного моніторингу соціально-трудових відносин: теорія та практика формування (2014)
Дубінська В. О. - Теоретичні засади дослідження політичного лідерства в системі державного управління (2014)
Ромін А. В. - Механізми державного реформування системи управління вищими навчальними закладами (2014)
Ульянченко Ю. О. - Державна політика щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, Косенко А. В. (2014)
Кучерява К. Я. - Кооперація в аграрному секторі економіки України як об’єкт державного регулювання (2014)
Гарбариніна В. Ю. - Сутність і принципи впровадження державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Журба О. О. - Особливості застосування механізму державно-приватного партнерства в діяльності туристичних підприємств (2014)
Коновалов Л. С. - Механізм контролю якості державного аудиту ефективності використання публічних коштів (2014)
Нарожний С. М. - Теоретичні засади організації державно-приватного партнерства (2014)
Сисоєва С. І. - Механізми управління туристичним бізнесом в Україні (2014)
Тірусь Б. Ю. - Стратегічні напрями модернізації економіки на державному рівні (2014)
Ворона П. В. - Досвід проектної діяльності органів місцевого самоврядування Полтавської області в рамках Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування за період 2011 – 2014 рр., Костіна Н. А. (2014)
Гончаренко М. В. - Податок на нерухомість як джерело зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2014)
Котковский В. Р. - Особливості місцевих співтовариств як політико-соціальних акторів (2014)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо екологічних аспектів територіального розвитку (2014)
Шпортюк Н. Л. - Концептуальне осягнення місцевого самоврядування в Європейській муніципальній науці: досвід для України (2014)
Коняєв Є. А. - Міське самоврядування Слобожанщини: проблеми позиціювання в управлінській системі другої пол. XVII – поч. XVIII ст. (2014)
Торгало Т. О. - Механізми формування та реалізації проектів регіонального розвитку як об’єкт державного управління (2014)
Шапоренко Д. Е. - Формування умов становлення ринку праці в регіональних програмах (2014)
Майстро С. В. - Нормативно-правовий механізм державного управління системою цивільного захисту в Україні, Труш О. О. (2014)
Червякова О. В. - Правові заходи щодо створення підґрунтя розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Солоха М. Т. - Формування правового механізму державного регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України: історичний аспект (2014)
Білоконь М. В. - Суспільство та держава в контексті інтеграції соціально-політичних систем (2014)
Красіловська З. В. - Деякі аспекти медіації у країнах Митного Союзу (2014)
Федорук Є. І. - Лідерська компетентність як рушійна сила та фундаментальна основа успіху в логістиці (2014)
Лунячек В. Е. - Призначення кадрів у сфері освіти: зміна процедури потребує реальних кроків (2014)
Конотопцева Ю. В. - Нормативно-правові засади процедури вступу на державну службу в Україні (2014)
Карапетян А. О. - Удосконалення кадрово-мотиваційного механізму державного управління системою вищої освіти в Україні (2014)
Харламова Ю. Є. - Дослідження механізмів підготовки фахівців служби цивільного захисту на прикладі європейських країн (2014)
Ларіна Н. Б. - Перспективи становлення європейської соціальної моделі (2014)
Абрамова Д. С. - Зарубіжний досвід формування та реалізації мовного законодавства і можливості його використання в Україні (2014)
Александрович О. О. - Історичний досвід та організаційно-правові гарантії незалежного державного фінансового контролю в Польщі (2014)
Левадний Д. С. - Транснаціональні корпорації як феномен концентрації активів, як спосіб монополізації та дисбалансу державного управління України (2014)
Савченко С. В. - Еволюція переходу інформаційного суспільства в "суспільство знань” у добу глобалізації (2014)
Юр’єва О. І. - Аналіз та узагальнення європейського досвіду механізму державного управління податковим боргом (2014)
Сичова В. В. - Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні в 1920 – 2010-хх рр., Рябченко О. Л. (2014)
Рогова О. Г. - Державна політика стандартизації в системі охорони здоров’я в Україні (2014)
Вавренюк С. А. - Науково-теоретичні засади програмно-цільового управління розвитком фізичної культури і спорту для студентської молоді (2014)
Мотречко В. В. - Молодь як суб’єкт державотворчих процесів: теоретичні засади (2014)
Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України — двадцять п’ять років (2011)
Соловьев В.П. - Понимаем ли мы проблемы, которые необходимо решать на пути к инновационной экономике?, Попович А.С. (2011)
Мех О. А. - Товарна структура зовнішньої торгівлі України як індикатор науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки (2011)
Ящишина І. В. - Взаємозв’язок соціальних та економічних ефектів впровадження інновацій. II. (2011)
Онопрієнко М. В. - Інформаційні технології в науці: методологічний вплив і проблеми (2011)
Грачев О. О. - Основні напрями діяльності АН України з вирішення проблем раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища України (початок 70-х – початок 90-х років ХХ століття, історичний аспект), Етоков В. І., Етокова В. І., Кухтенко Т. О. (2011)
Луговський О. Г. - Інформаційне забезпечення іноземною науковою літературою вчених-природознавців АН УРСР в 20-30-х роках ХХ ст. (2011)
Коренєв М. М. - Інформаційно-аналітична оцінка ресурсів Інтернету з питань охорони здоров’я дітей та підлітків, Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В., Водолажський М. Л. (2011)
Жабін С. О. - Еволюція концепцій та технологічної бази інформаційного суспільства (2011)
Горохов В. Г. - Развитие идей теории механизмов и машин в теории автоматического регулирования и нанотехнонауке (2011)
Гармасар В. Г. - Ботанічна наукова школа О.В.Фоміна (2011)
Еременко Л. И. - Исторический полет Гагарина (2011)
Оноприенко В. И. - Новый журнал для науковедов. Рецензия на журнал: Социология науки и технологий. – 2010. – Т. 1, № 1—4. (2011)
Соколов Б. С. - Книга о выдающемся ученом и организаторе науки. Рецензия на книгу: Оноприенко В. И. Век Яншина. К 100-летию со дня рождения выдающегося геолога и эколога ХХ века. — К.: ГП "Информационно-аналитическое агентство", 2011. — 406 с. (2011)
Бак М. - Мультимедійні засоби навчання: можливості й реалії впровадження (2015)
Береза В. - Демократизація суспільних відносин як головна умова функціонування політичної освіти і просвітництва (2015)
Завальнюк О. - Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості (2015)
Загарницька І. - Проблеми та перспективи становлення вітчизняної індустрії дитячих товарів (2015)
Коннов О. - Смерть у культурі та культура вмирання (2015)
Кочубей Н. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті постнекласичної філософії освіти (2015)
Мозгова Н. - Дискусія щодо місця філософії в системі освіти: історико-філософський екскурс у минуле (2015)
Савранська Н. - Толерантність як основа етичної компетентності педагога (2015)
Дубинина Д. - Содержательное общение на основе художественных произведений как способ формирования коммуникативных умений дошкольников (2015)
Дубогай О. - Педагогічні умови здоров’язбережувальних технологій фізичного вдосконалення організму дітей перед вступом до школи в системі "дошкільний заклад – сім’я – школа" (2015)
Іваненко О. - Особливості художньо-творчої діяльності учнів шкіл мистецтв на інтеграційних засадах (2015)
Луценко І. - Емоційно-ціннісне ставлення вихователя до дитини як пріоритетний чинник забезпечення її психологічного благополуччя (2015)
Матвієнко О. - Теоретичні основи системи підготовки вихователів до педагогічної взаємодії з дітьми різного віку (2015)
Рагозіна В. - Раннє дитинство у світі (2015)
Сухорукова Г. - Дитяче малювання як своєрідний аналог графічної промови (2015)
Яременко Л. - Особливості формування креативності в системі позашкільної освіти (2015)
Андрущенко Т. - Адаптивний потенціал політичної соціалізації (2015)
Катюк Я. - Психолого-андрагогічний супровід майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Леганькова О. - Мотивация родителей-воспитателей как фактор эффективности профессиональной замещающей семейной заботы, Бакунович М. (2015)
Мозгова Г. - Психосоматика: нейрофізіологічні характеристики (2015)
Піроженко Т. - Проблема вивчення ціннісних орієнтацій дошкільників: пошук та результати дослідження (2015)
Руденко І. - Психологічні особливості саморегуляції педагогічного працівника (2015)
Татьянчиков А. - Програма формування розумових операцій підлітків як засіб адаптації до навчання в основній школі (2015)
Філоненко М. - Особливості особистісного становлення майбутнього лікаря з різним типом локусу контролю і різною успішністю (2015)
Яковлєва М. - Феномен брехні як перешкода в умовах полікультурної комунікації (2015)
Титул, зміст (2013)
Андрєєва О. - Особливості управління міським господарством як складною економічною системою (2013)
Бахматюк О. - Регіональна інвестиційна безпека аграрного сектора в системі взаємодії з іншими явищами та процесами (2013)
Богачов С. - Форсайт як методологія проектування майбутнього, Соловцова О. (2013)
Брайловський І. - Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства (2013)
Великий Ю. - Соціально-економічний зміст інноваційної діяльності: еволюція поглядів на її роль у розвитку країни, Юрін Є. (2013)
Волощук Т. - Експортний потенціал підприємств олійно-жирового комплексу економіки України: стан, тенденції, перспективи (2013)
Галкін А. - Проектний аналіз роботи перевізника при транспортному обслуговуванні матеріальних потоків (2013)
Гракова М. - Розвиток державно-приватного партнерства у вугільній промисловості (2013)
Іванов Ю. - Удосконалення управління фінансовим станом підприємства (2013)
Коробкова О. - Розвиток інституту митних брокерів в Україні (2013)
Крет В. - Переваги й недоліки стратегій диверсифікації в ТНК та їх вплив на вартість підприємства (2013)
Лотоцький М. - Аналітична оцінка сучасних тенденцій капіталізації підприємств на фондовому ринку (2013)
Мачок Є. - Принципи соціальної відповідальності в малому й середньому бізнесі (2013)
Мірошниченко І. - Вплив тінізації економіки України на макроекономічні показники в умовах глобалізації (2013)
Нефьодова Ю. - Підприємства легкої промисловості України: огляд і аналіз сучасного стану, Олiфiрова Ю. (2013)
Полянська А. - Визначення ефекту синергії в процесі прийняття управлінських рішень, Афонькін С. (2013)
Полуянов В. - Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері, Головчанська М. (2013)
Приходько В. - Діючі режими інвестиційної діяльності як інструмент протидії спаду приватних та прямих іноземних інвестицій в Україну (2013)
Сизоненко О. - Ретроспективний аналіз операцій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ на шахтах Донецької області, Сізоненко К. (2013)
Чорна Н. - Продовольча безпека держави: проблеми та суперечності інноваційного розвитку, Шевчук Л. (2013)
Алієва Е. - Призов 1940 року як віддзеркалення політики радянської влади щодо допризовної підготовки юнаків у міжвоєнний період: на матеріалах Донбасу (2013)
Білий Д. - Правовий статус чорноморського козацтва в адміністративно-правовій системі Російської імперії (2013)
Камінска О. - Участь Сидора Голубовича в студентському русі кінця ХІХ століття (2013)
Клапчук В. - Видобування нафти і газу на Гуцульщині в другій половині XIX - першій третині XX століття (2013)
Коробка Ю. - Територіальне управління промисловістю (1957 - 1965 рр.) в Україні: радянська історіографія (Частина перша - науковий доробок періоду "відлиги") (2013)
Левик Б. - Таджикистан на шляху до воєнно-політичної стабільності (2013)
Марченко Я. - Вплив Чортківської операції Галицької армії 1919 року на хід і результати українсько-польської війни (2013)
Міхеєва О. - Новації у визначенні злочинних проявів у радянській Україні за умов лібералізації суспільства хрущовської доби (2013)
Петрова І. - Реконструкція джерельної бази військово-топографічних описів України кінця 40-х - початку 50-х рр. ХІХ ст. (2013)
Чура В. - Закарпатський обласний комітет КПУ в умовах національно-релігійного відродження краю наприкінці 80-х рр. ХХ ст. (2013)
Шологон Л. - Періодичні видання для українського жіноцтва Галичини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. як джерело з історії національно-культурного руху краю (2013)
Боєва Т. - Українське державотворення та погляди Григорія Сковороди на державний устрій (2013)
Владиченко Л. - Інститут військового капеланства в Збройних cилах Польщі (2013)
Карпенко А. - Філософія М. Гайдеґґера в дзеркалі соціології знань П. Бурдьє і Р. Коллінза (2013)
Ковнєров О. - Філософсько-правове обґрунтування справедливості Б. Чичеріним та Вол. Соловйовим (2013)
Ozolins J. - Philosophy and Culture: Thinking about Global Crises (2013)
Семенюк І. - Конфлікт між Південною та Північною Кореєю як вираження відмінностей їх модусів соціальності (2013)
Халіков Р. - Перехід від апостольства до єпископату як форми раціоналізації християнської традиції (2013)
Чорноморденко І. - Типологія раціональності, Загрійчук І. (2013)
Сіденко В. Р. - Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності (2014)
Крючкова І. В. - Дисбаланси доходів і витрат в інституційних секторах економіки України (2014)
Шкляр А. І. - Макропруденційне регулювання як елемент забезпечення фінансової стабільності (2014)
Бублик Є. О. - Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечного ринку України (2014)
Бадовська І. С. - Ефективність розподілу бюджетних соціальних видатків у світлі євроінтеграційних прагнень України (2014)
Новоселов О. С. - Порівняльний аналіз регіональних і муніципальних систем управління в Росії та Україні (рос. мовою), Маршалова А. С. (2014)
Серебрянська Д. М. - Напрями удосконалення розподілу видаткових повноважень в системі органів місцевого самоврядування (2014)
Осташко Т. О. - Оцінка втрат у зовнішній торгівлі України від можливої зміни тарифних режимів торгівлі у ЗВТ СНД, Венгер В. В., Олександренко Ю. А., Ленівова Г. В. (2014)
Удова Л. О. - Вплив зміни клімату на розвиток аграрного виробництва, Прокопенко К. О., Дідковська Л. І. (2014)
Саліхова О. Б. - Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з урахуванням орієнтирів ЄС (2014)
Груздова Т. В. - Постановка на баланс об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємств України (2014)
Фролова Н. Б. - Порівняльний аналіз факторів ухилення від сплати податків в Україні та США (2014)
Податки і оподаткування: палітра сучасних проблем (2014)
Захист прав кредиторів: сучасні тенденції (2014)
Перспективи розвитку національного фінансового ринку: погляд з Lviv Financial Forum 2014 (2014)
Горбулин В. П. - Историческая личность: к 100-летию со дня рождения М.К.Янгеля (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського