Дегтярев А. В. - Михаил Кузьмич Янгель (штрихи к портрету) (2011)
Корнієнко О. М. - М. К. Янгель біля витоків вітчизняного ракетобудування (2011)
Санін Ф. П. - Науково-конструкторська школа М.К.Янгеля та її роль у розвитку ракетобудування в СРСР, Копил О. А., Савчук В. С. (2011)
Connerade J.-P. - The Mobility of Researchers as the Vector of Innovation in Europe and Beyond (2011)
Малицкий Б. А. - Межстрановая мобильность ученых как следствие пространственного перемещения центров научно-технологической активности (2011)
Ящишина І. В. - Взаємозв’язок соціальних та економічних ефектів впровадження інновацій. ІІІ (2011)
Ільченко М. Ю. - Мережеве представлення результатів наукових досліджень: наукометричні та методологічні аспекти, Єрмолов П. П. (2011)
Оноприенко В. И. - Плодотворность диалога учителя и ученика: В. И. Вернадский і Я. В. Самойлов (к 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского) (2011)
Ісакова Н. Б. - Різномасштабні підприємства в економіці та інноваційному розвитку України (2011)
Богдан С. В. - Взаємодія великого та малого бізнесу у контексті інноваційного розвитку (2011)
Романець О. В. - Внесок І. Й. Агола у становлення генетики в Україні (2011)
Гамалея В. Н. - М. В. Ломоносов в Киеве: правда или вымысел? (к 300-летию со дня рождения ученого) (2011)
Храмов Ю. О. - Олександр Ілліч Ахієзер (до 100-річчя від дня народження) (2011)
В. П. Соловйов (до 70-річчя від дня народження) (2011)
Ювілей Л. П. Кавуненко (2011)
Красовська О.В. - Міжнародна наукова конференція "Шляхи розвитку науково-технічного співробітництва Росії, України і Білорусі" (2011)
Международный симпозиум "Перемещение центров научно-технологической активности на европейском пространстве и межстрановая мобильность ученых и специалистов: современные тенденции" (20−22 октября 2011 г., г. Киев) (2011)
Головищенко Л. Р. - О заседании Научного совета по науковедению при Международной Ассоциации Академий Наук (2011)
Жабін С. О. - Першому в континентальній Європі комп’ютеру МЕСМ виповнилося 60 років (2011)
Онопрієнко М. В. - Європейський досвід дослідження соціальних наслідків науково-технічного розвитку. Рецензія на книгу: Грунвальд Армин. Техника и общество. Западноевропейский опыт исследования социальных последствий научно-технического развития / Под ред. В.Г.Горохова: пер. с нем. — М.: Логос, 2011. — 160 с. (2011)
Оноприенко В. И. - Философия как призвание и профессия. Рецензия на книгу: Семенков В.Е. Философское знание: модусы производства и признания. — СПб.: Алетейя, 2011. — 222 с., Ягодзинский С. Н. (2011)
Титул, зміст (2013)
Андрушків Б. - Погляд економістів на дерево генези науки "Ресурсономіка", Вовк Ю., Погайдак О., Вовк І., Стойко І. (2013)
Бабух І. - Аналіз джерел доходів для фінансування розвитку міст Чернівецької області (2013)
Бібік Н. - Сучасні підходи до вибору оптимальних містобудівних рішень (2013)
Бірюк О. - Корпоративна стратегія і глобалізація: взаємозв'язки та виклики сучасного етапу (2013)
Богачов О. - Ринок інформаційно-комунікаційних послуг: склад, структура і регулювання на державному та місцевому рівні (2013)
Богачов С. - Проблеми управління доходами міст України, Росії та Польщі (2013)
Буднікевич І. - Роль специфічних елементів комплексу маркетингу у формуванні та реалізації сучасних концепцій розвитку міста, Антохова І. (2013)
Булєєв І. - Організаційно-економічне забезпечення розвитку міських агломерацій, Брюховецька Н. (2013)
Буркун І. - Організаційно-економічні аспекти управління та розвитку ринку житлової нерухомості на місцевому рівні (2013)
Веретенникова О. - Інформаційно-методичний інструментарій прийняття рішень з управління інноваційно-інвестиційними процесами на місцевому рівні, Крикун Н. (2013)
Гладинець Н. - Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку інноваційної діяльності промисловості України (2013)
Гнатюк А. - Перспективи оцінки необоротних активів з позиції очікуваних доходів (2013)
Голуб Н. - Вплив органів місцевого самоврядування на активізацію розвитку промислового виробництва міста: методи та інструменти (2013)
Гонтюк В. - Концептуальні положення управління процесом формування та розвитку кадрового потенціалу організації (2013)
Градобоєва Є. - Резерви підвищення ефективності діяльності підприємств житлово-комунального господарства міста (2013)
Гулько О. - Модель процесу організації ефективного сільськогосподарського землекористування (2013)
Ємельянов О. - Чинники та закономірності розвитку техніко-технологічної бази підприємств, Петрушка Т. (2013)
Калустян Я. - Фінансування розвитку міст за рахунок податків: європейський досвід (2013)
Карлова О. - Місто - ключова детермінанта стратегічного, збалансованого розвитку регіону, Калашнікова Х. (2013)
Карпова Т. - Механізм взаємообумовленого розвитку малого бізнесу та соціальної сфери (2013)
Мельникова М. - Напрями розвитку організаційно-економічних засад міського управління в Україні (2013)
Міхальова К. - Модельний підхід до вибору векторів соціально-економічного розвитку (2013)
Оксенюк О. - Адаптація національного законодавства з питань регулювання ПДВ до європейських вимог (2013)
Омелянович Л. - Використання потенціалу державно-приватного партнерства для вирішення проблем житлово-комунального господарства, Зєрова О. (2013)
Орнат М. - Порівняльний аналіз впливу основних факторів на зростання народного господарства Китаю та України (2013)
Підлипаєва О. - Становлення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу: етапи та роль регіонального управління (2013)
Пістунов І. - Економічна ефективність надрокористування на шахті, що планується до закриття, Марченко О. (2013)
Полуянов В. - Побудова системи нормативних значень фінансових показників для підприємств металургії України, Менькова В. (2013)
Полуянова О. - Оцінка інвестиційного попиту для підприємств комунальної інфраструктури в Україні, Саматокіна Ю. (2013)
Посохов І. - Оцінювання фінансового ризику корпорацій за системою виведення Мамдані-Заде (2013)
Радіонова О. - Фактори, що детермінують управління зайнятістю в сучасному місті (2013)
Склярук Н. - Комплексний аналіз принципів та передумов ефективного управління у сфері державно-приватного партнерства (2013)
Сухіна О. - Програми розвитку підприємництва як інструмент підтримки малого бізнесу місцевими органами влади в Україні, Вешневська А. (2013)
Хохуляк О. - Формування репутаційного рейтингу регіональних юридичних компаній (2013)
Чечель А. - Підходи до оцінки соціально-економічного стану території (на рівні регіону), Конопльов С. (2013)
Швидкий О. - Розвиток газового ринку в сучасній енергетичній стратегії України (2013)
Шухман М. - Об'єкти організації внутрішнього аудиту в корпораціях (2013)
Клапчук В. - Рекреаційне господарство Галичини другої половини XIX - першої третини XX ст. (2013)
Коробка Ю. - Територіальне управління промисловістю (1957 - 1965 рр.) в Україні: радянська історіографія (Частина друга. Наукове освоєння реформи в другій половині 1960-х - до початку 1990-х рр.) (2013)
Куценко О. - Програмні позиції Соціал-демократичної партії Німеччини щодо економічної перебудови Німеччини після розгрому нацизму (1945-1949 рр.) (2013)
Куцька О. - Радянська пропаганда серед своїх військ напередодні вступу Червоної Армії на територію країн Європи (ІІ пол. 1944 року) (2013)
Левик Б. - Туркменистан - нова постійно нейтральна держава Центральної Азії (2013)
Максименко Є. - Сучасна міська геральдика Луганщини (2013)
Мещерякова Д. - Біографічна нотатка про мусульманина-віровідступника в "Вафайат аль-а'йан ва-анбал 'абна' аз-заман" Ібн Халлікана (2013)
Міхеєва О. - Традиційне та новаційне в протидії злочинним проявам у радянській Україні за умов лібералізації суспільства хрущовської доби (2013)
Молоткіна В. - Вилучення друкованої продукції як засіб боротьби з інакомисленням в Україні в 1930-ті рр. (2013)
Папазова А. - Заклади навчального призначення при єзуїтських колегіумах у східнослов'янському регіоні останньої третини XVI - першої половини XVII ст. (2013)
Райко І. - Погляди радянських науковців на роль Комуністичної партії в промисловому розвитку УРСР у другій половині 60-х - 80-х рр. ХХ ст. (2013)
Романцова Н. - Наукова діяльність М. Грушевського у Всеукраїнській академії наук (1924 - 1931 рр.). Історіографічний аспект проблеми (2013)
Чура В. - Національне відродження в Прикарпатті на зламі 80-90-х рр. ХХ ст. крізь призму бачення компартійної преси (2013)
Білокобильський О. - Міф Донецька. Онтологія самосвідомості міста, Сидорова К. (2013)
Карпенко А. - Методологічні колізії гайдеґґерознавства: біографічна транскрипція в рефлексії ідеологічної історіографії (2013)
Радіонова Л. - Публічний простір міста в соціально-філософській перспективі: методологія дослідження (2013)
Сироєшкін Д. - Релігійні організації в сучасному суспільстві: місце і функції (2013)
Туренко О. - Августинова версія закону - європейський пошук легітимації індивідуального (2013)
Чікарькова М. - Проект модерну: біблійні витоки (2013)
Чорноморденко І. - Антропологічна інтерпретація І. Я. Франком соціокультурного буття, Куцурук В. (2013)
Щепанський В. - Джерела середньовічної філософії в "Треносі" Мелетія Смотрицького (2013)
Вожегова Р. А. - Перспективи розвитку зернової галузі в Херсонській області, Димов О. М., Миронова Л. М. (2012)
Коваленко А. М. - Фітосанітарний стан посівів в сівозмінах короткої ротації за різного співвідношення культур та систем обробітку ґрунту (2012)
Вожегова Р. А. - Стан і перспективи розвитку водних меліорацій в Південному Степу України, Голобородько С. П., Коковіхін С. В. (2012)
Писаренко П. В. - Продуктивність рослин буряку цукрового залежно від гібридного складу в умовах зрошення півдня України, Пілярський В. Г. (2012)
Адамень Ф. Ф. - Полезащитные лесные полосы как основа устойчивого развития агроландшафта, Паштецкий В. С., Плугатарь Ю. В. (2012)
Найдьонов В. Г. - Вплив альтернативних строків сівби на продуктивність та збиральну вологість зерна нових перспективних гібридів кукурудзи різних груп ФАО за оптимального режиму зрошення, Нижеголенко В. М., Михаленко І. В. (2012)
Люта Ю. О. - Якість коренеплодів буряка столового залежно від технологічних прийомів вирощування за краплинного зрошення в південному Степу України, Косенко Н. П., Степанов Ю. О. (2012)
Адамень Ф. Ф. - Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність озимого ячменю в умовах степового Криму, Демчук О. В. (2012)
Коваленко А. М. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від місця в сівозміні та рівня удобрення, Коваленко О. А., Попов Е. К., Попов М. К. (2012)
Біднина І. О. - Особливості ґрунтових процесів темно-каштанового ґрунту в умовах тривалого зрошення півдня України, Козирєв В. В., Влащук О. С., Томницький А. В. (2012)
Сідоренко А. В. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами і карбамідом на якість зерна озимої пшениці в умовах центрального Криму, Дударєв Д. П. (2012)
Шелудько О. Д. - Захист зрошуваної пшениці озимої від шкідливих організмів, Марковська О. Є., Нижеголенко В. М., Найдьонов В. Г. (2012)
Іванів М. О. - Морфофізіологічні показники гібридів кукурудзи залежно від ґрунтово-екологічного пункту (2012)
Балашова Г. С. - Фотосинтетична діяльність рослин картоплі за різних режимів зрошення в умовах південного Степу України, Черниченко М. І. (2012)
Грабовський П. В. - Вплив сортового складу, добрив та зрошення на водний режим грунту та врожайність пшениці озимої, Мішукова Л. С., Берднікова О. Г. (2012)
Коваленко А. М. - Індивідуальна продуктивність рослин гороху за різних технологічних прийомів вирощування, Тимошенко Г. З. (2012)
Тищенко О. П. - Науково-практичне обґрунтування водозберігаючих технологій вирощування рису в умовах АР Крим (2012)
Куц О. В. - Споживання елементів живлення рослинами моркви залежно від різних способів зрошення та внесення добрив, Кирюхін С. О., Герман Л. Л., Парамонова Т. В. (2012)
Глушко Т. В. - Вплив зрошення та мінеральних добрив на урожайність гібридів кукурудзи в умовах південного Степу України (2012)
Малярчук А. С. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та доз азотних добрив (2012)
Хасхачих М. В. - Оптимізація елементів технології вирощування гібридів соняшнику в післяукісних посівах Східного Степу України (2012)
Онуфран Л. І. - Водоспоживання ячменю ярого за різних умов вирощування (2012)
Новохижній М. В. - Вплив мікродобрива "ЕКОЛИСТ-У" на врожайність пшениці твердої ярої в умовах південного Степу України без зрошення (2012)
Климченко М. С. - Вплив норми висіву та норм внесення мінеральних добрив на продуктивність сортів рису в умовах АР Крим (2012)
Довбуш О. С. - Значення і функції мікроелементів у біології рису (2012)
Лавриненко Ю. О. - Вплив взаємодії інтенсивності освітлення та температури на процеси бульбоутворення картоплі в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І. (2012)
Шевченко С. М. - Динаміка схожості насіння кукурудзи після різних попередників і способів обробітку ґрунту, Шевченко О. М., Парлікокошко М. С. (2012)
Орлюк А. П. - Нові сорти озимої м'якої пшениці Благо, Марія, Конка для комплексного використання у зерновиробництві, Базалій Г. Г., Усик Л. О. (2012)
Тищенко О. Д. - Использование многолетних видов люцерн в селекционной работе института орошаемого земледелия, Тищенко А. В. (2012)
Холодняк О. Г. - Нові сорти кабачка, Майданюк В. О. (2012)
Боровік В. О. - Результати вивчення генетичних ресурсів бобових та злакових багаторічних трав, зосереджених в Інституті зрошуваного землеробства, Тищенко О. Д., Кобиліна Н. О. (2012)
Федько М. М. - Комбінаційна здатність інбредних ліній кукурудзи (Zea maize L.), Боденко Н. А., Юхімович О. Р., Гаврюшенко О. О. (2012)
Гусак Ю. В. - Характеристика ліній групи ДК185/254 (плазма Ланкастер (Мо17) за господарсько-цінними ознаками (2012)
Усик Л. О. - Прояв господарсько-цінних ознак у сучасних сортів пшениці м'якої озимої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН України (2012)
Орлюк А. П. - Фенотипові і генотипові кореляції компонентів урожайного потенціалу рису за різної площі живлення рослин, Цілинко М. І. (2012)
Кобиліна Н. О. - Посухостійкість та врожайність стоколосу безостого в умовах південного Степу (2012)
Марченко Т. Ю. - Кореляційні взаємозв’язки кількісних ознак сортозразків сої на зрошенні (2012)
Бритік О. А. - Методика оцінки кавуна на стійкість проти фузаріозного в’янення (2012)
Хорсун І. А. - Визначення кореляцій між ознаками у високобілкових сортів сої (2012)
Лавриненко Ю. О. - Комбінаційна здатність нового вихідного матеріалу кукурудзи, створеного на базі ліній контрастних за групами стиглості, добраного на раннє та пізнє цвітіння качана в умовах зрошення, Лашина М. В., Туровець В. М., Глушко Т. В. (2012)
Коковіхін С. В. - Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння кукурудзи в умовах зрошення півдня України (2012)
Вожегова Р. А. - Економічне обґрунтування способу обробітку ґрунту під сівбу озимої пшениці в умовах рисовиї сівозміни, Шпак Д. В., Мунтян Л. В. (2012)
Базалій В. В. - Агроекологічне обгрунтування технології вирощування насіння соняшнику в умовах зрошення півдня України, Гонтарук В. Т. (2012)
Писаренко П. В. - Економічна ефективність вирощування середньостиглих сортів сої в умовах півдня України, Суздаль О. С., Булигін Д. О., Морозов В. В. (2012)
Заєць С. О. - Економічна ефективність вирощування скоростиглого сорту сої Діона залежно від способу сівби і норми висіву, Нетіс В. І. (2012)
Присяжнюк М. В. - Мережа сільськогосподарських науково-дослідних установ у 20-х рр. хх ст. в Україні (2012)
Лавриненко Ю. О. - Сільське господарство США: сучасний стан та історичний шлях розвитку, Голобородько С. П., Димов О. М., Клубук В. В. (2012)
Котовська Ю. С. - Внесок академіка П. С. Погребняка у наукове забезпечення степового лісорозведення в Україні (2012)
Василюк О. Д. - Документи східної тематики із фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (2009)
Коваленко О. О. - Ода Нобунаґа в японській антихристиянській літературі на прикладі "Записів про розквіт і падіння Храму південних варварів" (2009)
Огнєва О. Д. - Ваджраччхедіка: тибетомовні примірники в установах та приватних колекціях України (2009)
Соегов М. - Туркменские филологи, защитившие кандидатские диссертации в Одесском университете в 1943–1944 годах (2009)
Щербань Т. О. - Опальний професор (2009)
Богомолов О. В. - Уявлення про себе/інших у кримськотатарському політичному дискурсі: ідентичність та ідеологія, Семиволос І. М. (2009)
Бубенок О. Б. - Печеніги у степах Східної Європи: алтайці чи індоєвропейці? (2009)
Гусаков В. В. - Урбаністичні тенденції еллінізму (за матеріалами центральноазійських досліджень) (2009)
Капранов С. В. - Релігії Китаю в працях М. Еліаде (2009)
Лобанова М. В. - Османский и Восточнохристианский традиционализм народов Балкан в условиях западной модернизации кон. XIX–XX в. (2009)
Романова Е. А. - К проблеме личного благочестия древних египтян эпохи Первого переходного периода (2009)
Тарасенко Н. А. - Традиция иллюстрирования 42-й главы древнеегипетской Книги Мертвых в Новом Царстве (К типологии виньеток) Часть 2 (продолжение) (2009)
Циганкова Е. Г. - Проект секцій східних мов у складі Харківської філії Інституту мовознавства (2009)
Бушаков В. А. - Походження тюркського астроніма Ülker "Стожари” (2009)
Gilevych K. V. - "Gitanjali” and "The Gardener” by Rabindranath Tagore: Peculiarities of style (2009)
Пирогов В. Л. - Корейсько-японські мовні зв’язки, віддзеркалені в пареміях (2009)
Рыжих В. И. - Частицы в значении арабского глагола "лейса" (2009)
Корогодський Ю. М. - Новий погляд на англо-арабські переговори у 1915–1916 роках (2009)
Бушаков В. А. - Jankowski H. A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea (2009)
Циганкова Е. Г. - Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения (2009)
Кочубей Ю. М. - Путівник для дослідження Криму (2009)
Дрига І. М. - Перший Міжнародний конгрес досліджень караманлідіки (2009)
Дрига І. М. - Всесвітній тюркський лінгвістичний курултай – 2008 (2009)
Бузескул В. - Древнейшие в мире библиотеки и архивы (2009)
Мамут Чурлу - Выставка "Крымский стиль" (2009)
Кочубей Ю. М. - Щедрий ужинок. До ювілею Елли Григорівни Циганкової (2009)
Хара М. Р. - Вікові та статеві особливості перебігу серцево-судинної патології (Огляд літератури), Лепявко А. А. (2009)
Хара М. Р. - Роль опіоїдної системи в реалізації адаптаційних механізмів при кардіоваскулярній патології, Сатурська Г. С. (2009)
Чорній Н. В. - Сучасні погляди на застосування антисептичних препаратів у комплексній терапії захворювань тканин пародонта, Манащук Н. В., Шманько В. В. (2009)
Андрейчин С. М. - Клініко-біохімічна характеристика остеоартрозу на тлі хронічних гепатитів В і С, Ганьбергер І. І. (2009)
Атаман Ю. О. - Вплив алоксанового діабету на енергозабезпечення артеріальних і венозних судин кролів (2009)
Безштанько М. А. - Ультраструктурні особливості парієтальних клітин залоз тіла шлунка тиреоїдектомованих щурів, лікованих L-тироксином, Горовенко Л. К. (2009)
Бухтіарова Т. А. - Аналгезуюча активність нового неопіоїдного аналгетика піродазолу в експерименті, Ядловський О. Є. (2009)
Герасимюк І. Є. - Особливості динаміки морфофункціональних змін у коронарному руслі та судинах малого кола кровообігу при перебігу гострого розлитого перитоніту, Чепесюк В. О., Гантімуров А. В., Герасимюк Л. О. (2009)
Гойдик Н. С. - Етіологія та особливості перебігу пневмоній у пацієнтів, хворих на СНІД, Гойдик В. С., Гоженко А. І., Сервецький С. К. (2009)
Денефіль О. В. - Вплив психологічних показників на зміни автономної регуляції серцевого ритму молоді за різних типів медико-метеорологічної ситуації (2009)
Дуда Н. Б. - Супутні зміни імунного статусу за різних типів діуретичного бальнеоефекту біоактивної води нафтуся у щурів (2009)
Зятковська О. Я. - Динаміка показників функціонального стану печінки на тлі тяжкої механічної травми у комбінації з термічним опіком шкіри та його корекції ксенопластикою (2009)
Іванова Е. Г. - Корекція вінбороном показників кардіо- та гемодинаміки при експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії, Чекман І. С., Степанюк Г. І. (2009)
Картіфузова Ж. В. - Вплив енкефалінів за умов підгострого алкогольного ураження печінки на морфометричні показники її тканини та на активність ферментів сироватки крові, Решетнік Є. М., Пустовалов А. С., Долгова О. М., Макарчук М. Ю. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічне лікування пацієнтів із післятромбофлебітичною хворобою при альвуляції в стадії повної реканалізації глибоких вен, Венгер І. К., Романюк Т. В., Шпот Н. В. (2009)
Портніченко В. І. - Гіпоглікемія та індукція генів у міокарді і легенях щурів при гіпобаричній гіпоксії, Портниченко А. Г., Сурова О. В. (2009)
Рикало Н. А. - Патогенетичне обгрунтування вибору гепатопротекторів для педіатричної практики в умовах експерименту (2009)
Ткачук С. С. - Ультраструктурні зміни тканини гіпокампа за умов двобічної каротидної ішемії-реперфузії при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів, Волков К. С., Лєньков О. М. (2009)
Файфура В. В. - Адренергічний компонент в патогенезі брадикардії при гіпотиреозі, Чарнош С. М., Потіха Н. Я., Сас Л. М., Вербовецька О. Р., Сас П. А. (2009)
Яременко Л. М. - Стан популяції лімфоцитів при моделюванні порушень кровообігу у лівій півкулі головного мозку у щурів на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та його корекція, Грабовий О. М., Жданова О. О. (2009)
Вісьтак Г. І. - Прогнозування ефектів біоактивної води нафтуся на вегетативний гомеостаз у жінок з гінекологічно-ендокринною патологією (2009)
Єльський В. М. - Особливості імунологічних розладів при гострому гнійному пієлонефриті в залежності від типу рецидивного перебігу кальцієвого нефролітіазу, Гузенко В. М., Кривобок О. Г., Золотухін С. Є. (2009)
Єльський В. М. - Синдром ендогенної iнтоксикації при травматичній хворобі головного мозку, Зябліцев С. В., Піщуліна С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев П. А. (2009)
Павленко Е. В. - Ефективність індуктора інтерферону аміксину ІС в лікуванні діареї вірусно-бактерійної етіології, Сервецький К. Л., Скрипник Л. М. (2009)
Давидович О. В. - Сучасні уявлення про використання антитромботичних препаратів, Приходько В. Ю., Давидович Н. Я., Олійник М. В. (2009)
Щербиніна М. Б. - Клінічні особливості хронічного панкреатиту, який асоціюється з метаболічним синдромом, Швець С. В. (2009)
Якимець М. М. - Оцінка стану пародонта, слинних залоз, слизової оболонки порожнини рота і місцевих факторів захисту у хворих на цукровий діабет, Черкашин С. І., Безкоровайна М. З., Пак С. В. (2009)
Заячук В. М. - "Дзеркальний” інсульт мозочка (КЛінічне спостереження), Чаплинська Н. В., Позур Н. З., Калатурний А. М., Шийка М. Г. (2009)
Алексєєва І. М. - Шляхи загибелі імунокомпетентних та фолікулярних клітин у мишей з експериментальним імунним ураженням яєчника при дії інгібітору полі (АДФ-рибоза) полімерази амінобензаміду, Бризгіна Т. М., Сухіна В. С., Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Макогон Н. В. (2009)
Бакалець О. В. - Метаболізм сполучної тканини у хворих на алергодерматози із цитомегалією (2009)
Бариляк Л. Г. - Вплив біоактивної води нафтуся на атерогенність плазми та його метаболічний і нейроендокринний супроводи у щурів, Гучко Б. Я. (2009)
Барінов Е. Ф. - Зміна функціональної відповіді моноцитів на серотонін у хворих з гострою кровотечею з виразки дванадцятипалої кишки, Сулаєва О. М. (2009)
Бойко А. В. - Порушення гомеостазу організму хворих за умов дії збудника туберкульозу, Степаненко В. О. (2009)
Бойцанюк С. І. - Стан порожнини рота в осіб, що зазнали впливу опікової травми (2009)
Вісьтак Г. І. - Поліваріантність ефектів біоактивної води нафтуся на вегетативну реактивність та можливість їх прогнозування (2009)
Воробець Д. З. - Активність Na, K - АТФ-гідролазнoї системи як критерій розвитку еректильної дисфункції у чоловіків, Горпинченко І. І. (2009)
Гантімуров А. В. - Oсобливості морфофункціональних реакцій судин печінки та нирок в динаміці розвитку гострого розлитого перитоніту, Герасим’юк Н. І., Чепесюк В. О., Герасимюк Л. О. (2009)
Герасимчук М. Р. - Стан мікроциркуляторного русла легень при експериментальному гострому каловому перитоніті (2009)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання артеріального русла легень при бронхопневмонії, Рибіцька Л. Н., Татарчук Л. В., Франчук Н. Г. (2009)
Головачов М. М. - Методологічні та психологічні аспекти викладання теми "Патофізіологія екстремальних станів”, Ткаченко В. П., Колдунов В. В., Клопоцький Г. А. (2009)
Голотюк Л. Є. - Синдром ендогенної інтоксикації у щурів при експериментальному гострому L-аргінін-індукованому панкреатиті (2009)
Гудима А. А. - Системні прояви ксенодермопластики на тлі політравми, поєднаної з механічним і термічним пошкодженням шкіри, Хара М. Р., Фіра Л. С., Лісничук Н. Є., Секела Т. Я., Зятковська О. Я., Сокольвак В. М. (2009)
Драновський А. Л. - Вплив бальзаму "Трускавецький” на нейрогормональну регуляцію у дітей, Лужецький О. Г. (2009)
Дуда Н. Б. - Супутні зміни нейроендокринного статусу та метаболізму за різних типів діуретичного бальнеоефекту біоактивної води нафтуся у щурів (2009)
Єльський В. М. - Актуальні питання патофізіології екстремальних станів травматичного генезу (2009)
Єльський В. М. - Вплив поляризованого світла на стан ЦНС при опіках в експерименті, Гуляр С. О., Стрельченко Ю. І., Єльський І. К. (2009)
Заяць Л. М. - Стан клітинних компонентів сурфактантної системи легень при експериментальній гострій нирковій недостатності, Кліщ І. П. (2009)
Іваницька О. М. - Стреслімітуюча дія середньомінералізованих хлоридно-сульфатних натрієво-кальцієво-магнієвих вод у щурів (2009)
Клименко М. О. - Вплив налоксону на морфофункціональний стан селезінки при запаленні, Савенко І. О. (2009)
Козявкіна Н. В. - Поліваріантні тиротропні ефекти біоактивної води нафтуся у щурів та їх імунний аккомпанемент (2009)
Козявкіна О. В. - Особливості постстресового імунного статусу у щурів з альтернативними типами достресового вегетативного гомеостазу, індукованими біоактивною водою нафтуся (2009)
Корда М. М. - Ефект N-(3-(амінометил)бензил)ацетамідину за умов токсичного ураження печінки аліловим спиртом, Ярошенко Т. Я. (2009)
Кришталь М. В. - Механізми порушення метаболізму білків і вуглеводів при ацидозі, Трофимова І. М., Кондрамашева О. Г., Земляк Т. Б. (2009)
Лежньова Т. В. - Зміни слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів після впливу загальної екзогенної гіпертермії середнього ступеня важкості (41-43 ºС), Смірнов С. М. (2009)
Литовченко Л. Ю. - Проникність біологічних бар’єрів тонкої кишки для ендогенних нативних глобулінів за умов порушення симпатичної іннервації (2009)
Лотоцький В. В. - Cтан вільнорадикального окиснення й антиоксидантної системи захисту у щурів при вживанні водно-сольового розчину з різними концентраціями іонів натрію і калію (2009)
Лук’янченко О. І. - Особливості постстресових змін нейроендокринних, метаболічних та імунних параметрів у щурів з різновираженими пошкодженнями слизової шлунка (2009)
Павлович С. І. - Вплив інгібітору активації NF-kB куркуміну на гістоструктуру печінки мишей та її інфільтрацію імунокомпетентними клітинами за умов кона індукованого імунного гепатиту, Макогон Н. В., Алексєєва І. М. (2009)
Першин О. І. - Активність ферментів енергетичного обміну в еритроцитах білих щурів при дії іонів свинцю, Воробець З. Д., Калинський М. І. (2009)
Попович А. І. - Несприятливі впливи аплікацій озокериту на ефекти хронічного стресу щодо показників нейроендокринно-імунного комплексу у щурів (2009)
Попович І. Л. - Поліваріантність ефектів біоактивної води нафтуся на рівень хронічного стрессу (2009)
Посохова К. А. - Вплив тіотриазоліну та ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом, Вольська А. С. (2009)
Посохова К. А. - Гепатотоксичність лікарських засобів, Олещук О. М. (2009)
Посохова К. А. - Вплив рексоду та аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження печінки при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2009)
Посохова К. А. - Зміни у системі прооксиданти-антиоксиданти під впливом антиретровірусних засобів та їх корекція глутаргіном та ентеросгелем, Шевчук О. О. (2009)
Скірак З. С. - Вплив глутаргіну на показники ендогенної інтоксикації експериментальних тварин при гострому токсичному гепатиті, викликаному гідразином, Андрейчин С. М. (2009)
Cлободянюк В. А. - Новітні технології в лікуванні сечокам’яної хвороби (2009)
Струк З. Д. - Взаємозв’язки між нейрогормональними та імунотропними ефектами бальнеотерапії біоактивною водою нафтуся (2009)
Ткаченко В. П. - Нервово-м’язова система денервованого скелетного м’яза при гіпоксії, Колдунов В. В., Клопоцький Г. А. (2009)
Туманська Н. В. - Вміст цистатину с у хворих на серцеву недостатність ішемічного генезу в залежності від індексу маси міокарда лівого шлуночка (2009)
Файфура В. В. - Участь адренергічних механізмів у формуванні синусної брадикардії при гіпотиреозі, Чарнош С. М., Сас Л. М., Потіха Н. Я., Вербовецька О. Р. (2009)
Фекета В. П. - Особливості варіабельності серцевого ритму у молодих осіб з високим рівнем життєвих стресогенних подій, Савка Ю. М., Ківежді К. Б., Цяпець С. В., Райко О. Ю. (2009)
Фучко О. Л. - Типи тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець, їх нейроендокринні супутники та предиктори у жінок з гіперплазією щитоподібної залози, Бульба А. Я. (2009)
Хара М. Р. - Стан системи оксиду азоту в щурів на тлі дефіциту статевих гормонів, Дорохіна А. М. (2009)
Хара М. Р. - Зміни реакції серця гонадектомованих самок щурів на холінергічні впливи за застосування замісної гормонотерапії, Пелих В. Є. (2009)
Хара М. Р. - Вплив неселективних модуляторів опіатних рецепторів на перебіг адреналінового пошкодження міокарда у самців і самок щурів, Сатурська Г. С., Дзига С. В. (2009)
Хара М. Р. - Вплив блокатора калієвих каналів глібенкламіду на холінергічну регуляцію серця щурів, Усинський Р. М. (2009)
Хара М. Р. - Спосіб зменшення смертності тварин при моделюванні адреналінового пошкодження міокарда, Усинський Р. C., Пелих В. Є., Свередюк Ю. А. (2009)
Хижня Я. В. - Біомеханічні параметри стегнової кістки у щурів за умов гіпервітамінозу D, Атаман О. В. (2009)
Хрипаченко І. А. - Вплив седації діазепамом на варіабельність серцевого ритму у дітей, Малєєв О. А., Кіреєв А. В., Ісаєва С. В., Малєєва В. О. (2009)
Цвєткова М. М. - Еластолітична система крові за дифтерійної інтоксикації, Земляк Т. Б., Кувайсков Ю. Г. (2009)
Шаталюк С. С. - Вплив ожиріння та надлишкової ваги на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (2009)
Швед М. І. - Вплив глутаргіну та аміногуанідину при їх окремому та поєднаному застосуванні на патогенетичні ланки ураження печінки при цукровому діабеті, Чернухіна О. О., Посохова К. А. (2009)
Ящишин З. М. - Реакція нейроно-гліального комплексу м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу після однобічного повного ушкодження вагосимпатичного стовбура, Заяць Л. М., Кiщук Б. М. (2009)
Майстро С. В. - Теоретичні засади механізму державного управління системою цивільного захисту (2014)
Орлов О. В. - Огляд проблеми впровадження систем електронного документообігу в органах державної влади, Поліщук В. В. (2014)
Васюк Н. О. - Геополітична стратегія держави кризового суспільства: стан наукових досліджень (2014)
Дорошенко В. С. - Людський капітал у контексті державного управління (2014)
Рогова О. Г. - Нормативна основа надання адміністративних послуг (2014)
Серенок А. О. - Механізми взаємодії органів влади з громадянами в електронному уряді (2014)
Червякова О. В. - Характеристика вітчизняних програмно-цільових заходів щодо розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Вавренюк С. А. - Теоретико-правові основи державного управління фізичною культурою і спортом в Україні (2014)
Кіпенко М. Ф. - Моніторинг реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства України: теоретичні аспекти (2014)
Корнієвський С. В. - Управлінська підсистема як провідна в регіональному системному утворенні (2014)
Овчаренко О. І. - Застосування логіко-структурного підходу в діяльності органів влади (2014)
Пахнін М. Л. - Принципи, завдання та інструменти державної інформаційної політики України в сучасних умовах (2014)
Савченко С. В. - Теоретико-методологічні засади інформаційного суспільства (2014)
Толпиго О. Ф. - Проблеми формування інституційного середовища політики й управління у сфері державних закупівель: теоретичний аспект (2014)
Домбровська С. М. - Механізми державного регулювання впровадження дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах України (2014)
Жадан О. В. - Причини та наслідки поширення нестандартної зайнятості на національному ринку праці (2014)
Грицко Р. Ю. - Державне управління підготовкою лікарів загальної практики – сімейної медицини, Фуртак І. І. (2014)
Ромін А. В. - Економічні механізми в системі управління вищими навчальними закладами (2014)
Мельник М. О. - Особливості формування стратегічних документів державної політики у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні (2014)
Сисоєва С. І. - Механізми вдосконалення розвитку регіонального туризму України (2014)
Бондаренко А. І. - Особливості здійснення державного фінансового контролю як чинника формування ефективної фінансової системи України (2014)
Газарян С. В. - Результат як орієнтир управління людськими ресурсами міста (2014)
Гончаренко М. В. - Реформування системи міжбюджетних відносин як напрямок удосконалення фінансового забезпечення сталого розвитку територій (2014)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо розвитку урбанізованих територій як аспект формування ринку нерухомості (2014)
Цукан О. М. - Правові засади місцевої демократії в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Васильєв О. С. - Організаційно-правові засади діяльності державного реєстру виборців в Україні (2014)
Лунячек В. Е. - Становлення та розвиток педагогічного менеджменту в Україні і світі: історичний огляд (1917 – 1991 рр.) (2014)
Кирій С. Л. - Концепція самоменеджменту як управлінська філософія (2014)
Жмінка С. П. - Упровадження типових профілів професійної компетентності посад державних службовців (2014)
Хорошенюк О. В. - Уточнення сутності та переліку груп суб’єктів публічної служби (2014)
Хашиєва Л. В. - Європейська ідентичність як чинник євроінтеграції: Об’єднана Європа чи Європа Націй (2014)
Григоренко Н. В. - Соціально-економічний захист населення під час надзвичайних ситуацій (2014)
Забейворота Т. В. - Зарубіжний досвід упровадження адміністративно-територіальної реформи в умовах проведення децентралізації влади (2014)
Кошкін А. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи державного управління в умовах екстремальних ситуацій (інцидентів) (2014)
Олешко О. М. - Зарубіжний досвід запобігання і врегулювання конфлікту інтересів на державній службі (2014)
Семенюк І. С. - Адміністративна реформа в Іспанії (2014)
Слєпак С. В. - Шляхи інтеграції України у світовий та європейський кінематографічний простір (2014)
Труш О. О. - Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління у провідних країнах світу: досвід для України, Гудима О. П., Новік І. С. (2014)
Сташук В. А. - Наукове обґрунтування інноваційних підходів розвитку зрошуваних меліорацій на півдні україни в теперішній час і на перспективу, Вожегова Р. А., Конащук І. О., Писаренко П. В., Коковіхін С. В. (2012)
Булигін Д. О. - Продуктивність нових сортів сої за різних умов зволоження та густоти стояння рослин, Писаренко П. В., Морозов В. В., Мельник М. А. (2012)
Голобородько С. П. - Сучасний ландшафтно-екогогічний стан сільськогосподарських угідь південного степу України, Сахно Г. В. (2012)
Біднина І. О. - Порівняльна характеристика структурного стану темно-каштанового ґрунту при тривалому зрошенні та в неполивних умовах, Козирєв В. В., Влащук О. С., Томницький А. В. (2012)
Вожегов С. Г. - Динаміка щільності ґрунту під культурами рисової сівозміни залежно від способів основного обробітку, Полєнок А. В. (2012)
Коваленко А. М. - Адаптація землеробства степової зони до підвищення посушливості клімату (2012)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство півдня України, Коковіхін С. В., Конащук І. О., Бояркіна Л. В. (2012)
Філіп'єв І. Д. - Винос елементів живлення сільськогосподарськими культурами в умовах зрошення на формування одиниці врожаю залежно від добрив, Димов О. М. (2012)
Глушко Т. В. - Вплив мінеральних добрив та зрошення на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В., Туровець В. М. (2012)
Влащук А. М. - Формування продуктивності посівів ріпаку озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах південного степу України, Прищепо М. М., Войташенко Д. П., Демченко Н. В. (2012)
Писаренко П. В. - Формування режимів зрошення кукурудзи розрахунковими методами залежно від агробіологічних, економічних та екологічних чинників, Коковіхін С. В., Пілярська О. О. (2012)
Вожегова Р. А. - Ефективність сучасних технологій вирощування соняшнику за різних умов зволоження та способів і глибини основного обробітку ґрунту на півдні України, Малярчук В. М. (2012)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку скотарства в Україні (2012)
Заєць С. О. - Комплексний вплив добрив і захисту рослин на врожай та якість зерна пшениці озимої при зрошенні, Сергєєв Л. А. (2012)
Костиря І. В. - Урожайність зерна пшениці озимої та рівень його якості залежно від попередників і системи удобрення в умовах присивашшя (2012)
Вожегова Р. А. - Ефективність накопичення та використання вологи рослинами ячменю озимого за різних способів основного обробітку ґрунту та доз азотних добрив, Малярчук М. П., Борищук Р. В. (2012)
Коваленко А. М. - Ефективність способів і глибини основного обробітку грунту у боротьбі з бур’янами при вирощуванні ріпаку озимого в умовах південного степу України, Малярчук А. С. (2012)
Грабовський П. В. - Енергетична оцінка розроблених елементів технології вирощування твердої пшениці при зрошенні, Мішукова Л. С. (2012)
Хомяк П. В. - Формування урожайності зерна ячменю озимого при його вирощуванні у південному степу України, Андрійченко Л. В., Залевська М. П. (2012)
Шелудько О. Д. - Ефективність передпосівної обробки насіння кукурудзи протруйниками, Марковська О. Є., Мринський І. М. (2012)
Вожегова Р. А. - Моделювання продуктивності сортів рису різних груп стиглості для умов півдня України, Олійник О. І. (2012)
Томашова О. Л. - Збір жиру та продуктивність гірчиці сарептської у залежності від елементів технології вирощування, Томашов С. В., Журавель В. М. (2012)
Воронюк З. С. - Оцінка сортів гречки і проса для літніх посівів на зрошенні в умовах рисових сівозмін (2012)
Коковіхін С. В. - Формування режимів зрошення сільськогосподарських культур з використанням інструментальних та розрахункових методів, Тищенко О. П., Урсал В. В. (2012)
Коваленко О. А. - Урожайність і якість конопляної продукції, одержаної за різної густоти стояння рослин та рівня удобрення в умовах південного степу України (2012)
Неплій Л. В. - Ефективність протруйників проти попелиць-переносників вжкя на пшениці на півдні України, Бабаянц О. В. (2012)
Василенко Р. М. - Вплив препарату ріверм на продуктивність ріпаку озимого в умовах південного степу України, Степанова І. М., Войташенко Д. П., Шаталова В. В. (2012)
Шелудько О. Д. - Ефективність інсектоакарициду вертимек на посівах сої в умовах зрошення, Клубук В. В., Репілевський Е. В., Ставратій В. В. (2012)
Кізуб П. С. - Урожайність та зимостійкість пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення (2012)
Жуйков О. Г. - Комплексна агробіологічна оцінка сучасного сортового складу гірчиці білої в умовах сухого степу (2012)
Базалій В. В. - Фотосинтетична діяльність рослин соняшнику на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Гонтарук В. Т. (2012)
Дзюбецький Б. В. - Селекція середньостиглих ліній кукурудзи плазми айодент, Боденко Н. А. (2012)
Лавриненко Ю. О. - Селекційно-агротехнічні аспекти збільшення виробництва сої в умовах зрошення, Клубук В. В., Марченко Т. Ю., Мельник М. А. (2012)
Аксельруд Д. В. - Споріднені види злаків як генетичні джерела ознаки "м'якозерність" для культурних форм озимої м'якої пшениці, Топораш І. Г., Щербина З. В. (2012)
Люта Ю. О. - Кореляційні взаємозв’язки кількісних ознак колекційних зразків томата на зрошенні, Кобиліна Н. О. (2012)
Боровик В. О. - Вплив обробки насіння бавовнику гамма-променями на мінливість деяких його ознак, Степанов Ю. О., Клубук В. В., Баранчук В. А., Осіній М. Л. (2012)
Усик Л. О. - Нові сорти озимої пшениці марія і андромеда (2012)
Косенко Н. П. - Вплив фіізіологічно активних речовин на врожайність і якість насіння томата при краплинному зрошенні в умовах південного степу України (2012)
Цілинко М. І. - Структура кореляційних залежностей ознак продуктивності рису (2012)
Шпак Т. М. - Сучасні сорти рису для півдня України, Шпак Д. В., Петкевич З. З., Паламарчук Д. П. (2012)
Паламарчук Д. П. - Перспективи використання подвоєних гаплоїдів в селекції рису та методи їх отримання (2012)
Шпак Д. В. - Модель сорту рису для умов півдня України (2012)
Гораш А. Ф. - Вихідний матеріал озимої м’якої пшениці, що походить від triticum erebuni, triticum dicoccoides та triticum tauschii для селекції на групову стійкість до фітопатогенів та інші господарсько цінні ознаки (2012)
Шапарь Л. В. - Вплив зрошення на якість насіння сортів пшениці озимої, Колесникова Н. Д. (2012)
Чернохатов Л. В. - Сорти картоплі вітчизняної селекції для насінництва в умовах зрошення в степу України (2012)
Катаєва Т. Є. - Створення нових сортів патисона при краплинному зрошенні в умовах степової зони України, Борисенко Л. Д. (2012)
Середа В. І. - Впровадження селекційних розробок цукрового сорго у кормовиробництво (2012)
Комарова І. Б. - Ефективність використання хімічного мутагенезу у селекції рижію ярого на великонасіннєвість (2012)
Лашина М. В. - Параметри мінливості продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення, Туровець В. М., Глушко Т. В., Марченко Т. Ю., Лавриненко Ю. О. (2012)
Вожегова Р. А. - Вплив вартості води на економічну ефективність виробництва аграрної продукції в зоні зрошення, Грановська Л. М., Миронова Л. М., Писаренко П. В., Вердиш М. В. (2012)
Коваленко А. М. - Економічна ефективність вирощування гороху безлисточкового морфотипу залежно від елементів технології в умовах південного степу України, Тимошенко Г. З. (2012)
Влащук А. М. - Моделювання витрат агроресурсів у технологічному процесі виробництва насіння ріпаку озимого в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Донець А. О. (2012)
Петроченко В. І. - Методика визначення економічно оптимальних норм зрошення (2012)
Майдебура О. П. - Відкриття іонізуючого випромінювання як передумова становлення радіобіології (2012)
Гаращук О. - Освітня сфера – головна рушійна сила інноваційної економіки в контексті євроінтеграції, Куценко В. (2014)
Отенко І. - Формування предметної області дослідження потенціалу стратегічних змін підприємства, Гапон Ю. (2014)
Гавриленко В. - Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю житлово-комунального господарства регіону (2014)
Шевченко А. - Особливості обліку розрахунків з оплати праці суб’єктами малого підприємництва (2014)
Крот Ю. - Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці, Тихомирова А. (2014)
Крот Ю. - Внутрішній державний аудит: проблеми та особливості реалізації в Україні, Ткачук А. (2014)
Демиденко С. - Механізм забезпечення економічної модернізації регіонів України (2014)
Пасенко В. - Вибір оцінки при первісному визнанні біологічних активів (2014)
Бразілій Н. - Роль облікової політики в процесі управління підприємством (2014)
Яценко В. - Розвиток конкурентоспроможного олійно-жирового підкомплексу АПК як важливої складової продовольчої безпеки України (2014)
Гриліцька А. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Синиця І. (2014)
Кравченко О. - Реформування системи обліку в бюджетних установах (2014)
Мильніченко С. - Проблеми функціонування та розвитку енергетичного комплексу регіону (2014)
Пепа Т. - Особливості функціональної взаємодії в ланцюгу системи соціуму-держави-бізнес-соціальної інфраструктури, Чернюк Л. (2014)
Порожняк О. - Інструментарій формування фінансової стратегії підприємства (2014)
Тибінь А. - Проблема трактування та класифікації видів біопалива в Україні: законодавчий аспект, Галиш Н. (2014)
Фадєєва Ю. - Систематизація видів стратегічних рішень, що приймаються у корпоративному управлінні підприємством (2014)
Гаймур Е. - Аналитический инструментарий исследования устойчивого развития на промышленном предприяти (2014)
Громика Р. - Стратегії інноваційного розвитку підприємства, Кошарна П. (2014)
Гривківська С. - Сільськогосподарське виробництво в Україні: стан та пріоритетні напрями фінансового забезпечення його розвитку (2014)
Шпильова В. - Оцінка інвестиційного клімату території в процесі розробки інвестиційної стратегії підприємства, Білик В. (2014)
Шевченко О. - Формалізація критеріїв розробки та оцінки стратегій регіонального розвитку (2014)
Яценко О. - Методологічні засади управління рівнем конкурентоспроможності регіональних агропродовольчих систем (2014)
Черевко О. - Пріоритети регіональної політики соціально-економічного розвитку, Березіна О., Годлевська А. (2014)
Запорожець С. - Прогнозування ресурсів банку для фінансування кредитних іпотечних операцій (2014)
Бакум І. - Умови забезпечення підвищення ефективності економіки України (2014)
Абумуфрех Мурад - Емпіричні детермінанти економічної співпраці України з Іраком та Іраном (2014)
Андрєєва К. - Розвиток інноваційної діяльності та її поширення на процеси кластеризації (2014)
Вйонцек О. - Інструменти забезпечення доступності знань та інформації у Львівській області (2014)
Тирінов А. - Вибір механізму підвищення ефективності діяльності на підприємстві (2014)
Ходжаян А. - Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України (2014)
Гриліцька А. - Шляхи подолання проблем ведення обліку виробничих запасів в Україні, Малова Н. (2014)
Садовська І. - Стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності в аграрному бізнесі (2014)
Погріщук Г. - Раціональне природокористування як передумова трансформації процесів суспільного відтворення (2014)
Мельник В. - Індикативний вплив поглиблення співпраці з ЄС на секторальний розвиток національної економіки (2014)
Summaries (2014)
Бєлова Л. О. - Щодо результатів першої щорічної науково-освітньої виставки "Публічне управління ХХІ” (2014)
Битяк Ю. П. - Напрями розвитку системи державного управління та її правове забезпечення (2014)
Андронов В. А. - Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як державноуправлінська проблема, Мірошніченко Р. В. (2014)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини в постіндустріальному суспільстві: сутність, особливості, перспективи розвитку (2014)
Степанов В. Ю. - Адміністрування в інформаційній сфері (2014)
Бухтатий О. Є. - Проблемні питання впровадження в Україні електронної демократії (2014)
Клімова С. М. - Запобігання корупції в органах Державної фіскальної служби України, Книженко М. О. (2014)
Онищук С. В. - Порівняльний аналіз соціальної доктрини традиційних християнських церков в Україні в питаннях взаємодії держави і церкви (2014)
Пушкарьова Н. О. - Місце громадського контролю в системі надання адміністративних послуг (2014)
Ромін А. В. - Стратегії в системі державного управління вищими навчальними закладами (2014)
Фоміцька Н. В. - Поняття інституціонального забезпечення сталого розвитку соціальної системи (2014)
Циплухіна В. С. - Еволюція державного управління земельними ресурсами в Україні (2014)
Шведун В. О. - Розвиток системи державного управління у сфері рекламної діяльності в Україні (2014)
Щегорцова В. М. - Теоретичні засади організаційної культури в органах публічного адміністрування (2014)
Васильєв О. С. - Державноуправлінські відносини в контексті формування представницьких органів влади: методологічний вимір (2014)
Голуб В. Л. - Державне визнання волонтерської діяльності як чинник розвитку взаємовідносин держави та суспільства (2014)
Дзюндзюк Б. В. - Віртуальна реальність і публічне управління (2014)
Забейворота Т. В. - Удосконалення державного архітектурно-будівельного контролю в контексті децентралізації державного управління (2014)
Ісаєва І. М. - Теоретичні засади моделі ефективного використання нафтогазотрубопровідних систем України (2014)
Коваленко Я. М. - Контролінг як система управління ресурсним забезпеченням діяльності центральних органів виконавчої влади (2014)
Коняєв Є. А. - "Інститут осадчих” як феномен у системі управління Слобідської України XVII-XVIII ст. (2014)
Юрченко В. Е. - Моделі впровадження комунікативних механізмів у державному управлінні України (2014)
Амосов О. Ю. - Процес формування та розвитку робітничих кадрів на підприємстві: теоретичний аспект, Черняєва А. О. (2014)
Кривачук Л. Ф. - Дитина як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні (2014)
Шапоренко О. І. - Операційний менеджмент як механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Бачо Р. Й. - Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг України: ретроспективний аналіз (2014)
Вашев О. Є. - Сучасні правові механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я та проблеми формування галузі медичного права, Рогова О. Г., Пустовойт Т. Б. (2014)
Гончаренко М. В. - Підприємства комунальної форми власності в системі фінансового забезпечення сталого розвитку територій (2014)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство як основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів (2014)
Ларіна Н. Б. - Соціальна політика в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2014)
Ульянченко Ю. О. - Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції рослинництва, Ковальова О. В. (2014)
Алмашій В. В. - Стан та основні напрямки розвитку туризму як невід’ємної складової транскордонного співробітництва Закарпаття (2014)
Нарожний С. М. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства (2014)
Третяк М. В. - Типологія соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Тирусь Б. Ю. - Теоретичні засади модернізації економіки в умовах глобалізації (2014)
Гавкалова Н. Л. - Проблеми функціонування механізму виконання місцевих бюджетів в Україні, Масальцева О. Ю. (2014)
Котковський В. Р. - Удосконалення взаємодії органів влади з місцевими співтовариствами в контексті реалізації державної політики (2014)
Трещов М. М. - Удосконалення адміністрування податків в умовах зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів України (2014)
Генова А. А. - Удосконалення методичного підходу до оцінки результативності діяльності місцевого самоврядування (2014)
Мотречко В. В. - Державна молодіжна політика на регіональному рівні в Україні: на прикладі Сумської області та міста Суми (2014)
Чорнорук А. М. - Теоретичні засади публічного управління на місцевому рівні (2014)
Ольшанський О. В. - Збалансування міського бюджету: сучасні виклики (2014)
Золотарьов В. Ф. - Оцінювання якості підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування очима посадовців (2014)
Конотопцева Ю. В. - Діяльність служб персоналу в органах державного управління України (2014)
Лаврищева М. В. - Удосконалення мотиваційного механізму управління державними службовцями в органах державного управління (2014)
Поліщук І. В. - Роль професійного потенціалу державних службовців у вітчизняній системі професіоналізації керівних кадрів (2014)
Кирій С. Л. - Успіх як результат самоменеджменту державного службовця (2014)
Дрожжин Д. Ю. - Державна інноваційна політика України в умовах євроінтеграції (2014)
Кульгинський Є. А. - Основні кроки в реформуванні систем охорони здоров‘я країн Вишеградської четвірки (2014)
Сергєєва О. Ю. - Концепція незалежного вивчення іноземної мови в контексті інтеграції України в європейську спільноту (2014)
Александрович О. О. - Особливості організації та функціонування систем державного фінансового контролю: світовий досвід (2014)
Вавренюк С. А. - Закордонний досвід державного управління розвитком фізичної культури і спорту (2014)
Ковальчук А. В. - Характеристика взаємовідносин державної влади з політичними партіями країн розвиненої демократії (2014)
Коновалов Л. С. - Реалізація механізму державного аудиту ефективності публічних коштів у розвинених країнах світу (2014)
Мирвода С. І. - Особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів (2014)
Пахнін М. Л. - Особливості державної інформаційної політики в розвинених країнах світу (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Складові управління в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Струкова В. Д. - Управління водними монополіями в країнах Європейського Союзу: досвід для України (2014)
Бобровська О. Ю. - Рецензія на монографію Бєлая Сергія Вікторовича "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика” (2014)
Жадан О. В. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання соціально-трудових відносин в умовах глобалізації (2014)
Кирій С. Л. - Організаційний конфлікт у публічному управлінні як індикатор необхідності змін (2014)
Конотопцев О. С. - Обов’язковість використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування України (2014)
Труш О. О. - Єдність та суперечності взаємодії держави, суспільства та бізнесу, Митник А. А. (2014)
Фоміцька Н. В. - Специфіка застосування системного підходу в державному управлінні (2014)
Коняєв Є. А. - Відносини централізму і самостійності в організації управління Слобідського краю другої пол. XVII ст. (2014)
Пальоха В. В. - Політичне прогнозування в системі державного управління України (2014)
Андронов В. А. - Напрями трансформації державної екологічної політики в умовах європейської інтеграції України, Майстро С. В. (2014)
Горячук В. Ф. - Державні інструменти регіонального економічного розвитку, Дуков Д. Ф. (2014)
Орленко Я. Ю. - Упровадження системи операційного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки (2014)
Ульянченко Ю. О. - Стратегічний аналіз конкурентних позицій аграрної сфери України та регіональні особливості їх формування (2014)
Устименко О. В. - Сценарії та ситуації, що потребують планування застосування сил і засобів сектора безпеки і оборони України (2014)
Мірошніченко Р. В. - Механізми правового забезпечення екологічної політики України (2014)
Суворов В. П. - Концептуальні основи стратегії розвитку державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування (2014)
Лотарєв А. Г. - Формування інституційної системи державної підтримки інноваційної діяльності регіону (2014)
Орел Ю. Л. - Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку регіональної складової національної економіки України (2014)
Бєлоусов А. В. - Сутність, складові та зміст комплексного механізму державного управління ризиками надзвичайних ситуацій (2014)
Стрельцов В. Ю. - Інформаційне забезпечення контролінгу в бюджетній сфері (2014)
Золотарьов В. Ф. - Сутність кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування (2014)
Конотопцева Ю. В. - Методи добору персоналу державної служби в Україні (2014)
Лаврищева М. В. - Розвиток системи трудової мотивації державних службовців (2014)
Домбровська С. М. - Основні напрямки державного управління рекреаційною сферою на прикладі закордонного досвіду (2014)
Волошин О. Л. - Особливості державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в різних країнах світу (2014)
Сегеда Т. М. - Зарубіжний досвід вироблення і реалізації публічної політики: теорія і практика (2014)
Вавренюк С. А. - Генезис організаційно-правового забезпечення державного управління фізичним вихованням молоді на теренах України (2014)
Мерзляк А. В. - Рецензія на монографію Бєлая Сергія Вікторовича "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика” (2014)
Титул, зміст (2014)
Україна: конфлікт цивілізацій (Редакційна колегія) (2014)
Брайловський І. - Розвиток державно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій (2014)
Великий Ю. - Інноваційний потенціал у системі розвитку машинобудівних підприємств, Юрін Є. (2014)
Воротинцев В. - Формування системи навчання й розвитку персоналу теплових мереж (2014)
Ганза І. - Маркетингові стратегії та фактори впливу при просуванні високотехнологічної продукції на ринку, Мартоян А. (2014)
Драгомірова Є. - Європейський досвід забезпечення економічної безпеки туристичних дестинацій, Шептура О. (2014)
Дутова Н. - Електронні торговельні майданчики в металургії: досвід організації та функціонування (2014)
Жигулін О. - Дизайн-проект методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства туристичного бізнесу (2014)
Козак Л. - Якість як атрибут ринкового позиціонування сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (2014)
Колосок В. - Організація бюджетного процесу на інтегрованих підприємствах холдингу, Чепайкіна Н. (2014)
Косицький К. - Формування податкових бюджетів у промисловому холдингу (2014)
Крещенко О. - Класифікація товарних запасів у ритейлі в умовах застосування категорійного менеджменту (2014)
Ляшок Я. - Вплив факторів на вибір цінової стратегії розвитку системи забезпечення життєдіяльності населення України (2014)
Мазур О. - Діагностика системи управління розвитком роздрібної торгівлі: теорія і методологія (2014)
Никитенко О. - Аналіз теорій динаміки ринків (2014)
Панасенко Л. - Брендинг території: сучасна парадигма розвитку (2014)
Перепадя Ф. - Управління кадровим складом промислових підприємств (2014)
Пивоваров М. - Проблеми організації системи обліку та звітності суб'єкта малого підприємництва, Панченко О., Лищенко О. (2014)
Пічка А. - Проектно-орієнтоване бюджетування на суднобудівному підприємстві (2014)
Тарасевич О. - Економіко-правовий аспект регулювання ринку праці на державному та місцевому рівні, Нестеров Г. (2014)
Трофименко Г. - Досвід раціональної організації розвитку структур у галузі охорони здоров'я (2014)
Чувікіна Н. - Організаційний підхід у міському управлінні (2014)
Баликін І. - Національна політика радянської влади у системі шкільної освіти 1943-1982 рр. (на матеріалах Донецької області) (2014)
Гуменюк Т. - Дослідження суспільно-політичних процесів на українських землях науковцями західних областей УРСР (друга половина 1940-х - кінець 1980-х рр. ХХ ст.): сучасна українська історіографія (2014)
Данілова А. - Історіографія радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни (2014)
Лебідь І. - Історіографія відносин Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992-2010) (2014)
Левик Б. - Киргизстан - повернення на російську орбіту (2014)
Мартинів Ю. - Формування архітектурного комплексу Почаївської лаври в 1831-1920 рр. (2014)
Міхеєва О. - Повсякденне буття червоноармійців у Донбасі на початку 1920-х років (2014)
Петров С. - Євангельські церкви в зовнішньополітичному векторі релігійної політики СРСР в 1941-1948 рр. (2014)
Шустак І. - Становище віруючих за часів функціонування радянської влади в західних областях УРСР в 1950-1960 рр. (2014)
Чура В. - Політизація громадських звернень у компартійні органи Західної України наприкінці 80-х рр. ХХ ст. (2014)
Башманівська Я. - Взаємозв'язок проблеми самотності та самогубства (2014)
Владиченко Л. - Досвід упровадження військового священства (капеланства) у Збройних силах України (2014)
Карпенко А. - Ідеологічний компонент філософії Мартіна Гайдеґґера в критиці Герберта Маркузе, Забудько В. (2014)
Ковнєров О. - Справедливість як міра моралі й права в соціально-філософській концепції Володимира Соловйова (2014)
Попович О. - Соціальні функції культури та місце компенсаційно-креативної функції серед них (2014)
Сафонік Л. - Відкриті філософські системи як спроба деконструкції метафізики тотальності (2014)
Степанов В. - Феноменологія мовлення в містичному дискурсі Мехтільди Магдебурзької, Бородін А. (2014)
Туренко О. - Августинова версія страху - істинні й хибні орієнтири вільного вибору між іманентним і транцендентним (2014)
Чорноморденко І. - Місце соціального кіно в медіапросторі, Смаїлова Е. (2014)
Кандиба В. М. - Актуальні інноваційні концепції перспективного розвитку науки про біологічно повноцінну годівлю високопродуктивних тварин в контексті творчого спадку академіка Г. О. Богданова, Ібатуллін І. І., Костенко В. І. (2015)
Баланчук І. М. - Забійні якості м'ясних каченят за різних рівнів енергетичної поживності комбікормів (2015)
Бондаренко Г. П. - Використання небілкового азоту (ОПТИГЕН™) в захищеній формі в раціонах високопродуктивних корів: досвід в Україні, Дворська Ю. Є. (2015)
Борщенко В. В. - Критерії та методичні підходи щодо оцінки умов живлення корів на пасовищ (2015)
Боярчук С. В. - Споживання корму та перетравність поживних речовин курчатами-бройлерами за використання комбікормів із різним рівнем обмінної енергії (2015)
Гладій М. В. - Технологія виробництва комбінованих високопротеїнових кормових добавок із відходів переробки продукції птахівництва та рибництва, Кебко В. Г., Порхун М. Г., Остаповець Л. І., Дєдова Л. О., Голембівський С. О., Сундіков В. М. (2015)
Гладій М. В. - Комп’ютерна модель оптимізації раціонів для високопродуктивних лактуючих корів, Кебко В. Г., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Передрій М. М. (2015)
Гогітідзе Н. А. - Вплив преміксу на продуктивні якості гусей, Калиниченко О. О. (2015)
Головко Н. П. - Моделювання динаміки живої маси курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс", Яценко І. В., Гетманець О. М. (2015)
Голубєв М. І. - Засвоєння хрому в організмі кролів залежно від його рівня у комбікормі, Махно К. І., Махно О. Г. (2015)
Гончаренко А. Н. - Продуктивность племенных кур и качество продукции при использовании в кормлении треонина (2015)
Горійовська І. М. - Зміни рівня рубцевих метаболітів та інтенсивність росту телиць за використання у раціонах БВМД удосконаленої рецептури (2015)
Дармограй Л. М. - Продуктивна дія біомаси дріжджів на обмін речовин та якість м’яса у молодняку кролів при інтенсивному вирощуванні, Шевченко М. Є. (2015)
Ібатуллін І. І. - Ефективність використання кормів курчатами-бройлерами за різних рівнів аргініну у комбікормах, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2015)
Кулик М. Ф. - Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі, Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. (2015)
Кулик М. Ф. - Експериментальне обґрунтування нових принципів балансування потреби незамінних амінокислот в раціонах високопродуктивних дійних корів, Обертюх Ю. В., Безносюк О. Ю. (2015)
Курнаєв О. М. - Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном, Сироватко К. М., Кулик С. М., Сеник І. І. (2015)
Кучерявый В. П. - Влияние кормовой добавки РУМИФОС на структуру органов пищеварения молодняка крупного рогатого скота, Медведь А. А., Повозников Н. Г., Гиоргадзе А. А., Миндиашвили Н. Ш. (2015)
Малетич М. Б. - Ліпідний склад тканин та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну А в комбікормі (2015)
Медведєв В. О. - Обґрунтування удосконалення норм годівлі свиней різного напряму продуктивності, Церенюк О. М., Стрижак Т. А., Хватова М. А, Ляшенко Н. В. (2015)
Надаринская М. А. - Субстрат вешенки обыкновенной в рационах молодняка крупного рогатого скота, Козинец А. И., Голушко О. Г., Козинец Т. Г. (2015)
Павкович С. Я. - Продуктивна та метаболічна дія кальцієвих солей жирних кислот у раціонах великої рогатої худоби, Вовк С. О. (2015)
Півторак Я. І. - Вирощування бугайців за цілорічної однотипної годівлі, Семчук І. Я., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П. (2015)
Повозніков М. Г. - Ефективність використання енергії поживних речовин кормів молодняку м’ясної худоби за оптимізації мінерального живлення, Блюсюк С. М., Харкавлюк В. Є., Гиоргадзе А. А. (2015)
Позняковський Ю. В. - Перетравність поживних речовин в організмі молодняку кролів за різного співвідношення фракцій клітковини у комбікормах, Голубєв М. І. (2015)
Радчиков В. Ф. - Экструдированный обогатитель кормов в рационах бычков на откорме, Гурин В. К., Цай В. П., Кот А. Н., Ганущенко О. Ф. (2015)
Сичов М. Ю. - Нормування ліпідного живлення перепелів при виробництві м’яса (2015)
Тарасенко О. О. - Ефективність використання різних видів комбікорму за годівлі лускатого коропа, Гноєвий І. В. (2015)
Хоменко А. Д. - Амінокислотний склад Spirulina Platensis як кормової добавки за додавання кисломолочної сироватки до поживного середовища Заррука, Надточій В. М., Ривак Г. П. (2015)
Шевчук Т. В. - Продуктивність сріблясто-чорних лисів при частковій заміні в їх раціонах кукурудзяної дерті яблучними вичавками та гарбузом (2015)
Yephremov D. V. - Specific premixes formation for the ewes located on the sheep farms in the steppe zone of Ukraine, Gnoyevyy I. V. (2015)
Бойко О. В. - Показники спермопродуктивності бугаїв-ембріотрансплантантів, Коропець Л. А. (2015)
Волощук В. М. - Вплив кратності годівлі на економічну ефективність відгодівлі молодняку свиней, Засуха Ю. В., Грищенко С. М., Грищенко Н. П. (2015)
Гончаренко І. В. - Технологічні аспекти роботизації молочних ферм, Вінничук Д. Т. (2015)
Гуренко В. В. - Вирощування курчат-бройлерів у кліткових батареях за використання годівниць різних виробників, Базиволяк С. М., Пономаренко Н. П. (2015)
Демидась Г. І. - Продуктивність сіяних травостоїв залежно від насичення їх люцерною, Коваленко В. П., Ковбасюк П. У., Демцюра Ю. В. (2015)
Кожушко І. О. - Використання комбінованих технологій при вирощуванні цьоголіток коропа (2015)
Крук О. П. - Вплив віку забою бичків української м’ясної породи на їх м’ясну продуктивність, Угнівенко А. М. (2015)
Кузьменко О. А. - Аналіз годівлі нутрій в сучасних сільськогосподарських підприємствах України (2015)
Кулдонашвілі К. В. - Стимуляція росту поросят-сисунів біологічно активними препаратами, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2015)
Лучин І. С. - Технологічні аспекти інтенсивного виробництва кролятини у Прикарпатті, Дармограй Л. М., Вакуленко І. С. (2015)
Маценко М. І. - Екстер’єрні особливості свиней великої білої породи із різною тривалістю ембріонального розвитку (2015)
Мельничук Д. О. - Роль молозива у формуванні імунітету в новонароджених телят, Грищенко В. А. (2015)
Носевич Д. К. - Ефективність схрещування абердин-ангуської і шаролезької порід (2015)
Осадча Ю. В. - Деякі аспекти історії становлення яєчного птахівництва (2015)
Петерс М. В. - Оцінка морфологічних показників інкубаційних яєць перепелів породи англійська біла залежно від віку (2015)
Петрушко И. С. - Показатели качества мяса бычков различных генотипов, Лобан Р. В., Сидунов С. В., Леткевич В. И., Шуляковская О. В. (2015)
Пилипчук О. С. - Вплив нейротропно-метаболічного препарату на рівень глюкози в крові свиноматок у різні періоди фізіологічного стану, Шеремета В. І. (2015)
Польська П. І. - Вплив рівня годівлі асканійських м’ясо-вовнових овець на ефективність селекції (2015)
Тимошенко В. Н. - Особенности микроклимата в наиболее распространенных типах животноводческих помещений для содержания коров дойного стада в различные сезоны года, Петрушко И. С., Музыка А. А., Москалев А. А. (2015)
Угнівенко А. М. - Причини, які стримують розвиток м'ясного скотарства в україні та напрямки його зростання (2015)
Угнівенко А. М. - Щодо скороспілості м’ясної худоби (2015)
Федак Н. М. - Ефективність використання нетрадиційного корму в годівлі ремонтних теличок, Чумаченко С. П., Вовк Я. С. (2015)
Чумаченко І. П. - Продуктивність корів вирощених у молочний період за різної кількості випоювання незбираного молока, Коропець Л. А., Маньковський А. Я., Антонюк Т. А. (2015)
Шевченко Л. В. - Гематологічні показники перепелів батьківського стада за дії гліцинатів мікроелементів та β-каротину, Гусак С. В., Михальська В. М., Поляковський В. М., Малюга Л. В. (2015)
Sakhatsky M. - Broiler meat production in Ukraine, Abdullaieva E. (2015)
Титул, содержание (2012)
Бабак О. В. - О целенаправленности перебора вариантов моделей при моделировании физических процессов, Суровцев И. В., Татаринов А. Э. (2012)
Атаманюк И. П. - Синтез оптимальных линейных стохастических систем управления на базе аппарата канонических разложений случайных последовательностей, Кондратенко Ю. П. (2012)
Жуковская О. А. - Интервальные вычисления в задачах оценки экспертных решений (2012)
Власова Т. М. - Кодирование объекта полутонового изображения с использованием канонических сплайнов, Вишневский В. В., Калмыков В. Г., Романенко Т. Н. (2012)
Осипенко В. В. - Оценивание релевантности результатов в индуктивных процедурах системно-аналитических исследований (2012)
Литвин О. М. - Наближення спеціальними функціями визначення двох змінних з використанням дискретних даних, Ярмош О. В. (2012)
Кургаев А. Ф. - О проектировании специализированного процессора в системе автоматизированного проектирования, Савченко И. В. (2012)
Брус А. А. - Частотный анализ устройства, реализующего алгоритм экспоненциального сглаживания, Дикусар Е. В., Ситников В. С., Яценко Т. П. (2012)
Глибовец Н. Н. - Эволюция принципов и средств веб-программирования, Гороховский С. С., Коваль И. В., Корень А. Н. (2012)
Заболотна А. С. - Метод трансляції SDL-специфікацій за допомогою мереж Петрі високого рівня (2012)
Войтович И. Д. - Регистрация и анализ слабых магнитных полей, созданных в воздухе физическими и биологическими объектами с наночастицами железа и других материалов, Примин М. А., Недайвода И. В., Минов Ю. Д., Орел В. Э., Лубянова И. П., Апыхтина Е. Л., Щепотин И. Б. (2012)
Бибиков Д. С. - Итеративный способ обработки текстов естественного языка с целью извлечения знаний (2012)
Погорелый С. Д. - Генетический алгоритм балансировки нагрузки в сети, Билоус Р. В. (2012)
Лисецкий Ю. М. - Опыт построения корпоративной сети "АрселорМиттал Кривой Рог" (2012)
Наши авторы (2012)
Подригало М. А. - Совершенствование требований к качеству автомобиля, Тарасов Ю. В., Соколовский С. А. (2014)
Біленко О. І. - Регламентація розкиду значень балістичного коефіцієнта поражаючих елементів кінетичної зброї для сил безпеки (2014)
Белокурський Ю. П. - Шляхи удосконалення характеристик імпровізованих антен каналів зв’язку підрозділів сил охорони правопорядку, Горбов О. М., Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Щербина О. О. (2014)
Мазін О. С. - Нові пропозиції щодо конструкцій бронеавтомобілів на базі шасі автомобілів сімейства КрАЗ, Мазін С. П., Франков В. М., Шабалін О. Ю. (2014)
Баштовий В. М. - Особливості побудови математичної моделі вертикальних одновісних коливань транспортного засобу для транспортування небезпечних вантажів із застосуванням пневматичних елементів у другому ступені підвішування, Кайдалов Р. О., Калиновський А. Я., Соколовський С. А. (2014)
Бєлай С. В. - Модифікація методу k-середніх кластерного аналізу у задачах прогнозування кризових явищ соціально-економічного походження, Лісіцин В. Е. (2014)
Шабалін О. Ю. - Комп’ютерне моделювання пробивної та проникаючої дії куль стрілецької зброї, Малюк В. Г., Калита О. М. (2014)
Полянський О. С. - Стратегія інформаційного забезпечення оцінювання технічного стану й стійкості колісних машин, Побережний А. А., Дубинін Є. О., Задорожня В. В. (2014)
Дудукалов Ю. В. - Принципи формування систем інформаційного забезпечення виробничих процесів ремонтних підприємств, Полянський О. С. (2014)
Обрядін В. В. - Використання ГІС-технологій для топогеодезичного забезпечення службово-бойової діяльності підрозділів Національної гвардії України, Гончар Р. О., Пістряк П. В. (2014)
Карпусь В. Є. - Інтенсифікація технології виготовлення зубчастих коліс коробки передач автомобіля, Кузьменко С. В. (2014)
Морозов О. О. - Синтез стратегій нарощування операційних можливостей ремонтних органів щодо ремонту озброєння і військової техніки, Соколовський С. А. (2014)
Морозов О. О. - Математична модель впливу технічного забезпечення на стан парку озброєння і військової техніки, Морозова Л. В. (2014)
Липовой В. А. - Анализ рисков при эксплуатации баз хранения топлива (2014)
Люлін Д. О. - Проблеми впровадження загального програмного забезпечення з відкритим кодом в органи управління військових формувань, Драглюк О. В., Клевко П. В., Очіченко Р. А., Михайлов С. І. (2014)
Фомін М. М. - Основні критерії оцінювання структури мереж зв’язку, Могилевич Д. І., Садиков О. І. (2014)
Ченикаєв О. В. - Аналіз технічних характеристик радіоліній управління вибуховими пристроями, Єрмаков Г. В., Новіков М. І. (2014)
Нечипоренко В. М. - Побудова n-параметричної математичної моделі раціональної посадки з натягом при її автоматизованому проектуванні для бандажних з’єднань, Літовченко П. І., Сало В. А., Іванова Л. П. (2014)
Дубровіна В. В. - Встановлення узгодженості результатів при розв’язуванні задач експертного оцінювання, Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Новикова О. О. (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Мочалов И. И. - В. И. Вернадский: интегральные функции и задачи науки (2012)
Жилинская О. И. - В. И. Вернадский о роли университетов и университетского образования для страны и научной общественности (2012)
Дыйканбаева Т. С. - Современные проблемы экономической науки в свете учения В. Вернадского (2012)
Попович О. С. - Нормативно-правове поле науки потребує істотного вдосконалення: до прийняття змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Капіца Ю. М. (2012)
Саліхова О. Б. - Імпорт високотехнологічних товарів в Україну та його визначальні детермінанти (2012)
Жерновий Д. В. - Техніко-економічні парадигми в контексті економічної теорії технологічних змін (2012)
Макарова О. В. - Стипендіальні форми підтримки молодих учених НАН України, Горемикіна Ю. В., Рудий Г. Я., Бахонський О. В., Дуброва О. Є. (2012)
Чехун В. О. - Оцінка перспектив реалізації положень акту Бея-Доула в патентному законодавстві України (2012)
Rybachuk V. - Trends in Scientific Cooperation between Ukraine and the European Union: A Bibliometric Analysis (1995–2010), Quist G. (2012)
Віннікова Н. М. - Тенденції розвитку нанотехнологічної сфери в Японії та Китаї (2012)
Храмова-Баранова О. Л. - Метрологія: еволюція змісту та завдань (новий погляд) (2012)
Новиков Н. В. - Начальный этап космических исследований в Украине (2012)
Довгалюк С. С. - Науково-технічна школа В.М. Образцова (2012)
Лобанова Т. В. - Розвиток правових засад щодо особистих немайнових прав і обов’язків дітей і батьків (2012)
Памяти Ю. В. Павленко (1957–2012) (2012)
Попович О. С. - Нобелівські премії 2012 р. у галузі фундаментальних наук (2012)
Пилипенко А. П. - XXV Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки "Творческое наследие В.И. Вернадского в исследовании и организации науки: из прошлого через настоящее – в будущее" (2012)
Грачев О. А. - Об очередном заседании Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук (2012)
Красовская О. В. - Международная научно-практическая конференция "Экономический рост в условиях глобализации" (2012)
Бак М. - Поняття інформаційного простору освіти в структурі сучасного педагогічного дискурсу (2014)
Береза В. - Новітні тенденції політичної соціалізації особистості (2014)
Гангал А. - Філософській аналіз інтеріоризації (2014)
Горохова І. - Історія осмислення проблематики аргументації (2014)
Драпушко Р. - Індустрія туризму: міжнародний та вітчизняний досвід (2014)
Завальнюк О. - Спорт як чинник становлення морально-вольових якостей особистості (2014)
Загарницька І. - Формування ІКТ-компетентності майбутнього вихователя: досвід інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова (2014)
Кочубей Н. - Духовність та моральність в контексті міждисциплінарного підходу, Чворсюк О. (2014)
Ланських О. - Мова в стратегії державної освітньої політики (2014)
Старовойт О. - Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості (2014)
Бойченко Т. - Здоров’я як категорія: понятійна специфікація у валеології, медицині і педагогіці (2014)
Дудка Т. - Професійна культура менеджера туризму в умовах соціальної модернізації України, Бондарина Л. (2014)
Климко Н. - Науково-теоретичне обгрунтування проблеми компенсації глухоти у працях М. Д. Ярмаченка (2014)
Левінець Н. - Сучасні підходи до моделювання здоров’язбережувального середовища різновікової групи ДНЗ, Плохута Я. (2014)
Лисакова І. - Проблема конкурентоспроможності закладів культури, Жигалюк К. (2014)
Луценко І. - Забезпечення безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі: законодавчо-нормативний аспект, Назарчук А. (2014)
Роменська Т. - Формування мотиваційного компонента предметної діяльності в дітей третього року життя з дитячим церебральним паралічем засобами кондуктивної педагогіки (2014)
Сопіна Ю. - Особливості впровадження ідей української етнопедагогіки в сучасний виховний процес дошкільного навчального закладу (2014)
Сухорукова Г. - Методика формування дружніх стосунків між дітьми старшого дошкільного віку в колективній образотворчій діяльності, Гайдамака О. (2014)
Федіна Ю. - Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги (2014)
Шулигіна Р. - Гендерне виховання дітей дошкільного віку: досвід співробітництва учасників педагогічного процесу, Мовчун В. (2014)
Гальченко В. - Характеристика мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі, Грузинська І. (2014)
Комісаров О. - Психологічна та педагогічна експертиза комп’ютерних програм мелотипії (2014)
Корчікова І. - Передумови формування особистісної автономії у молодшому шкільному та підлітковому віці (2014)
Пєтухов О. - Вербальна характеристика арифметичних задач та успішність їх розв'язання учнями з вадами слуху молодшого шкільного віку (2014)
Древаль Ю. Д. - До питання про формування та реалізацію державної політики у сфері охорони праці (2014)
Жадан О. В. - Концепція гідної праці як основа соціально-економічного розвитку держави (2014)
Машкаров Ю. Г. - Віртуальна спільнота як домінантна складова інформаційного суспільства, Клімушин П. С. (2014)
Кравченко С. Г. - Регіональний аспект децентралізації як елемент державної політики розвитку урбанізованих територій (2014)
Падафет Ю. Г. - Гідність людини як ключова державноуправлінська цінність (2014)
Стрельцов В. Ю. - Парадигми та доктрини в теоріях державного управління (2014)
Червякова О. В. - Експертне визначення пріоритетних напрямів удосконалення процесів самоорганізації в системі державного управління (2014)
Вдовиченко Л. Ю. - Перспективи вдосконалення системи здійснення регуляторної діяльності: спільні позиції різних груп інтересів (2014)
Колєнов О. М. - Концептуальні засади стратегії формування та реалізації державної екологічної політики України (2014)
Степанко О. В. - Гуманітарна експертиза як механізм громадського контролю та технологія сучасної комунікації (2014)
Сурнін В. О. - Принцип розподілу гілок влади як основа для створення дієвої системи стримувань і противаг (2014)
Твердохлєбов Є. О. - Теоретичні засади дослідження комунікативної взаємодії в публічному управлінні (2014)
Амосов О. Ю. - Підходи до управління витратами на утримання і розвиток персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Даудова Г. В. - Державна інформаційна політика в контексті реформування системи державних фінансів України (2014)
Коваленко Т. Ю. - Фінансові механізми управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей (2014)
Мамотенко Д. Ю. - Компоненти комплексної оцінки якості життя населення регіонів України (2014)
Ромін А. В. - Державні механізми вдосконалення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах державної служби надзвичайних ситуацій України (2014)
Кантур К. С. - Роль Антимонопольного комітету України в розвитку конкуренції (2014)
Лопатченко І. М. - Сутність соціального сирітства та його профілактика в державному управлінні (2014)
Россохатський П. М. - Основні механізми формування структури державної молодіжної політики України (2014)
Сисоєва С. І. - Державні механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в галузі туризму (2014)
Решевець О. В. - Формування поняття "місцеве самоврядування” через призму континентальної моделі місцевого самоврядування, Солодка А. О. (2014)
Костенко В. О. - Діяльність місцевої влади у сфері цивільного захисту і надзвичайних ситуацій в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні (2014)
Сисоєва В. Г. - Комплексний підхід до оцінки ефективності взаємодії органів державного управління та органів місцевого самоврядування (2014)
Смолова Л. М. - Інституціалізація відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування в незалежній Україні (2014)
Тимченко Л. М. - Правове забезпечення діяльності надання адміністративних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні (2014)
Садковий В. П. - Державний механізм дослідження проблеми підготовки фахівців у сфері цивільного захисту в Україні (2014)
Золотарьов В. Ф. - Аналіз потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на прикладі Харківської області (2014)
Яцкін В. І. - Розвиток соціально-трудових відносин: від планової економіки до наших днів (2014)
Орлов О. В. - Узагальнення міжнародного досвіду створення державної системи попередження та запобігання злочинам у мережі інтернет, Онищенко Ю. М. (2014)
Гавкалова Н. Л. - Рецензія на монографію М. М. Медведя "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" (2014)
Воротняк Л. І. - Деякі аспекти формування міжкультурної комунікативної компетенції магістрів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Дерев’янко О. В. - Теоретико-методологічні підходи до формування професійної самоактуалізації майбутніх інженерів-механіків (2015)
Дерев’янко О. В. - Організація самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій при вивченні іноземної мови, Лазаренко І. С. (2015)
Джуринський П. Б. - Технологічний концепт процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2015)
Долинський Є. В. - Запровадження системи профільного навчання для становлення майбутнього фахівця з іноземної мови (2015)
Іваниця Г. А. - Ґенеза становлення ідеї гуманізму та добродіяння у вітчизняній гуманістичній педагогіці (2015)
Карташова Л. А. - Формування у педагогічних працівників ПТНЗ готовності до використання інформаційних технологій, Діденко О. В. (2015)
Лагодинський О. С. - Експериментальна перевірка ефективності методики фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2015)
Лукащук І. М. - Теоретичні засади формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у медичному коледжі (2015)
Мірошніченко В. І. - Використання засобів масової інформації як засобу формування політичної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Мішеніна Т. М. - Розвиток виразності мовлення на комунікативному етапі читацької діяльності майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Павлюк Є. О. - Критеріальний підхід розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів в процесі їх професійного становлення, Чопик Т. В. (2015)
Усачик Н. М. - Особливості навчання курсантів професійно спрямованого діалогічного мовлення (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Артерчук Т. О. - Німецький досвід виховання християнських цінностей в загальноосвітній школі (2014)
Барило О. А. - Сучасні особливості морально-духовного виховання учнівської та студентської молоді у полікультурному просторі України (2014)
Білик Л. І. - Духовно-моральне виховання студентської молоді – запорука розвитку нації, Чемерис І. А. (2014)
Боровець Т. Є. - Деструктивний вплив на молодь християнських неорелігійних рухів (на прикладі руху "Діти Бога") (2014)
Годунок Н. В. - Структурно-функціональні характеристики релігійності вчителів християнської етики (2014)
Горбенко С. С. - Гуманістичне виховання засобами музики як процес духовно-катарсичного перетворення особистості (2014)
Гусар Г. Й. - Морально-етичні основи медичного працівника з погляду християнської психології (2014)
Данилюк О. В. - Консервативний та прогресивний погляди на медіатизацію протестантизму (2014)
Дмишко О. С. - Роль суспільства та сім’ї у духовно-моральному вихованні молодого покоління (2014)
Дубасенюк О. А. - Формувальний зміст духовно-моральних цінностей майбутніх учителів (2014)
Душна А. В. - Проблеми духовно-морального виховання молоді в сучасному українському суспільстві (2014)
Євтух М. Б. - Духовно-моральне виховання – надійний заслін соціально-психічним девіаціям, Стефанюк С. К. (2014)
Жигайло Н. І. - Важливість релігійності як невід’ємної складової духовності у формуванні фахівця європейського рівня (2014)
Завальнюк А. Р. - Навчання і виховання у християнських конфесійних народних та середніх школах Німеччини (70-і рр. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Карповець М. В. - Етичний плюралізм у постмодерній культурі: антропологічно-виховна перспектива (2014)
Кучина К. О. - Шляхи виховання моральної особистості в контексті сучасних освітніх перетворень (2014)
Лещинський О. П. - Спрямованість особистості студентів та формування духовних цінностей, Старовойтенко Н. В., Зражевський С. Ф. (2014)
Лозинська Т. Л. - Методико-практичні аспекти процесу ресоціалізації нарко- та алкозалежних у християнських реабілітаційних центрах (2014)
Малинівська Л. І. - Виховання духовно-моральних цінностей у студентів ВНЗ під час виникнення надзвичайної ситуації диверсійного характеру (2014)
Мицько В. М. - Ціннісно-смислова сфера особистості студентів: теоретичний аспект (2014)
Моран І. В. - Проблема формування толерантності молоді (2014)
Огірко О. В. - Сім’я як основне середовище духовно-морального виховання молодого покоління (2014)
Олійник В. В. - Вплив виховних заходів на пізнавальний розвиток особистості школяра: у практиці 1-ї Київської гімназії ім. Т. Шевченка в період УНДР (1917 – 1920 рр.) (2014)
Повалій Л. В. - Підвищення педагогічної культури батьків як одна із умов формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2014)
Пода В. М. - Василь Зеньковський про роль сім’ї в духовно-моральному вихованні дитини (2014)
Ревуцька С. А. - Розвиток ідей духовно-морального виховання в працях німецьких вчених: Ф. Е. Бенеке, М. Шелера, Ф. Шлейермахера, А. Шопенгауера (2014)
Савчин М. В. - Духовна ідентичність як визначальна характеристика досконалої особистості (2014)
Саннікова Т. В. - Вплив курсу з основ християнської етики на духовний світ молодших підлітків (2014)
Сіданіч І. Л. - Педагогічні технології духовно-морального виховання дітей в історії вітчизняної педагогіки і школи (2014)
Сіліванова І. М. - Роль релігії в університетській освіті Франції (2014)
Соловей М. В. - Вірність Богові – духовна основа виховання особистості в українській скаутській організації "Пласт" (2014)
Старовойтенко Н. В. - До проблеми педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами в умовах навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, Лещинський О. П., Рига Т. М. (2014)
Халанський В. В. - Проблеми діалогізації спілкування як духовно-психологічний вимір особистості (2014)
Хахалін О. О. - Сучасний соціокультурний дискурс паломництва (2014)
Чворсюк О. П. - Дослідження духовності дошкільника в контексті богословсько-антропологічного підходу (2014)
Чемерис І. А. - З досвіду формування духовно-моральних якостей студентів Черкаського державного технологічного університету, Білик Л. І. (2014)
Шибрук О. В. - Психологічні особливості соціальної адаптації курсантів-першокурсників (2014)
Шишкіна К. М. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на духовно-моральне виховання учнів (2014)
Коган А. С. - Тютчев и Щербина: мотивы античности (1990)
Борисова Л. М. - Дионисийское и аполлоническое в драматургии И. Анненского ("Фамира-кифарэд”) (1990)
Рождественская М. В. - Античность и Крым в поэзии Всеволода Рождественского (1990)
Волкова Л. П. - Трансформация "Лисистраты” Аристофана в комедии Михаила Рощина "Аристофан, или Постановка комедии "Лисистраты” в городе Афины 2400 лет тому назад” (1990)
Лавренов В. А. - О методике анализа поэтического перевода (стихотворение X. Ботева "На прощание” в восточнославянских переводах) (1990)
Шевченко Л. И. - Эволюция изобразительно-выразительных средств в раннем творчестве Ч. Айтматова (1990)
Козлик И. В. - К вопросу о своеобразии "панаевского” цикла Н. А. Некрасова (1990)
Иванюк Б. П. - Значение "контекста целого” для аналитического восприятия художественного произведения (на материале стихотворений-сравнений Ф. И. Тютчева "Лето 1845” и "Н. Ф. Щербине”) (1990)
Кобзев Н. А. - Поэтическая структура эпопеи И. Сельвинского "Улялаевщина” (1990)
Салтанова И. М. - Поэтический мир романа Г. П. Данилевского "Сожженная Москва” (человек, пейзаж, вещь) (1990)
Романова Е. И. - Принципы создания образов в рассказах А. П. Чехова середины 80-х годов (1990)
Абрамович С. Д. - "Черный монах” А. П. Чехова: гимн или реквием? (1990)
Фирсова И. С. - Ритмообразующие элементы романа Ю. Н. Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара” (1990)
Александрова И. В. - Особенности выражения авторской позиции в пьесе А. Вампилова "Утиная охота” (интонационное своеобразие диалога и ремарки) (1990)
Гольберг М. Я. - Текст и его интерпретатор (о литературоведческой концепции А. В. Чичерина) (1990)
Мацапура В. И. - Подражания "Евгению Онегину” на Украине (20–40-е годы XIX в. ) (1990)
Полуднева М. М. - Из истории переводов Пушкинского наследия на Украине (1990)
Голуб Н. Б. - Діалогізація процесу навчання української мови учнів основної школи (2014)
Загороднова В. Ф. - Стереотипи свідомості сучасного світу в контексті шкільного навчання української мови (2014)
Кучерук О. А. - Когнітивна теорія навчання української мови як пріоритетний напрям шкільної лінгводидактики (2014)
Мамчур Л. І. - Комунікативні вправи – пріоритетний метод розвитку комунікативної компетентності учнів (2014)
Хом’як І. М. - Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем (2014)
Груба Т. Л. - Особливості формування культури мовлення учнів профільної школи (2014)
Демидчик Г. С. - Організація лінгвістичних спостережень як шлях до удосконалення граматичного ладу мовлення, Собко В. О. (2014)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Психологічний вимір інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови як рідної і як державної (2014)
Ковальчук Н. П. - Пунктуаційна грамотність як складова формування мовної особистості (2014)
Кулик О. Д. - Місце словотвірних норм у системі культури мовлення та особливості їх засвоєння учнями основної школи (2014)
Кучеренко І. А. - Педагогічне проектування уроку рідної мови (2014)
Лещенко Г. П. - Змістові і структурні особливості уроків розвитку мовлення у середніх класах загальноосвітньої школи за компетентнісним підходом (2014)
Нищета В. А. - Потенціал емоційно-вольової сфери особистості в контексті шкільної риторики (2014)
Олексієвець Л. С. - Єдність словниково-семантичного й словниково-орфографічного напрямів у роботі з вивчення рідної мови (2014)
Терп’як О. П. - Аналіз програм для поглибленого вивчення української мови як частина дослідження процесу формування креативного писемного мовлення в ліцеїстів гуманітарних класів (2014)
Богуш А. М. - Комунікативно-мовленнєвий супровід професійно спрямованого мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Дроздова І. П. - Актуальні проблеми методики аудиторних і позааудиторних занять із розвитку українського професійного мовлення студентів-нефілологів (2014)
Костриця Н. М. - Формування комунікативної компетентності студентів-аграрників під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2014)
Пентилюк М. І. - Рідномовний аспект підготовки майбутніх учителів-словесників (2014)
Сидоренко В. В. - Професійно значущі складові педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури як відгук на цивілізаційно-історичні та освітні імперативи ХХІ століття (2014)
Трифонова О. С. - До проблеми формування мовленнєвої особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Антончук О. М. - Питання культури мови в посібниках із дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (2014)
Греб М. М. - Психолого-педагогічні орієнтири оптимізації навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології і фразеології української мови (2014)
Залюбівська О. Б. - Формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів в умовах магістерської підготовки: результати педагогічного експерименту (2014)
Златів Л. М. - Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні мовознавчих дисциплін для студентів-філологів (2014)
Іванишин Г. Я. - Специфіка формування діалогічного мовлення іноземних студентів медичних ВНЗ України (2014)
Івахненко Т. П. - Місце і роль культури мови у фаховій підготовці студентів-нефілологів (2014)
Криськів М. Й. - Взаємозв’язок у вивченні української мови між середньою і вищою ланками освіти (2014)
Ленюк Н. М. - Формування німецькомовної компетенції в діалогічному мовленні студентів технічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності (2014)
Мушировська Н. В. - Роль когнітивно-комунікативного підходу в оптимізації процесу викладання української мови за професійним спрямуванням (2014)
Овсієнко Л. М. - Перспективи та проблеми застосування технічних засобів у процесі навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей (2014)
Столяр З. В. - Лінгвометодичні основи навчання синтаксису студентів-філологів за компетентнісного підходу (2014)
Тепла О. М. - Реалізація інтерактивних форм навчання на заняттях із дисципліни "Українська мова як іноземна" (2014)
Туровська І. О. - Теоретичні засади формування мовленнєвої компетентності у студентів медичних навчальних закладів (2014)
Федорич Х. М. - Робота зі словником як чинник формування орфографічної компетентності студента (2014)
Шульжук Н. В. - Вплив тенденцій розвитку мовознавчої науки на сучасні підходи до професійної мовної освіти (2014)
Мельничайко В. Я. - Порушення мовних норм та способи усунення їх, Криськів М. Й. (2014)
Боржієвський А. Ц. - Ефективність черезшкірної нефролітотрипсії в лікуванні хворих коралоподібним і великим нефролітіазом подвоєних нирок, Паюк Р. I., Шеремета Р. З., Боржієвський Ц. К., Чапля М. М. (2013)
Паюк Р. I. - До методики черезшкірної нефролітотрипсії в лікуванні проблемного нефролітіазу підковоподібних нирок (2013)
Бачурин В. И. - К проблеме эффективности применения растительного препарата Флавия в послеоперационном периоде у больных камнями нижней трети мочеточника при различных видах литотрипсии, Черкасов Д. В., Бачурин Г. В., Черкасов В. М. (2013)
Рокутова М. К. - Екскреція альбуміну та бета-2-мікроглобуліну сечі у пацієнтів молодого віку з абдомінальним ожирінням, зв’язок з кардоваскулярними факторами ризику (2013)
Шамраєв С. М. - Сучасні методи лікування фібропластичної індурації статевого члена, Волос Л. І., Шлопов В. Г., Єрмілов С. Г., Бабюк I. О. (2013)
Пасєчніков С. П. - Особливості впливу лазерного випромінювання Dornier Medilas D UroBeam 940 нм на тканини простати хворих на доброякісну гіперплазію передміхрової залози, Дячук М. Д., Журавчак М. Д., Курик О. Г. (2013)
Пасєчніков С. П. - Визначення впливу інфікованості Trichomonas Richomonas Vaginalis на розвиток запального процесу в тканині передміхурової залози та на результати оперативного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Грицай В. С., Литвиненко Р. А., Глєбов А. С. (2013)
Богацький С. В. - Репродуктивне здоров’я пацієнтів, оперованих з приводу крипторхізму, Костєв Ф. I. (2013)
Бойко М. I. - Віддалені результати хірургічної корекції вродженої девіації статевого члена, Бойко О. М. (2013)
Бойко М. І. - Лабораторне дослідження еякуляту в прогнозі успішності циклів ДРТ при чоловічій неплідності, Чорнокульський I. С. (2013)
Бойко М. I. - Порівняння різних методів лікування варикоцеле, Бойко О. М., Шейко М. C. (2013)
Бойко М. I. - Стандартизація тактики ведення пацієнтів з варикоцеле, Бойко О. М., Шейко М. С. (2013)
Горпинченко И. И. - Синдром хронической тазовой боли. Старая проблема, новое решение, Мигов В. Г., Билоголовская В. В., Недогонова Е. А. (2013)
Горпинченко И. И. - Современное лечение эректильной дисфункции. Использование ингибиторов фосфодиэстеразы (ИФДЭ) 5 типа, Гурженко Ю. Н., Корниенко А. М., Гусейнов Э. Ф. (2013)
Горпинченко И. И. - Хирургическое лечение болезни Пейрони, сочетанной с эректильной дисфункцией, Корниенко А. М., Гурженко Ю. Н., Романюк М. Г., Билоголовская В. В., Степаненко Н. А. (2013)
Гурженко Ю. Н. - Современное лечение экскреторно-токсического бесплодия. Использование селективных фитомолекул в комплексном лечении больных хроническим простатовезикулитом, осложненным экскреторно-токсическим бесплодием, Федорук А. C., Бойко А. И., Спиридоненко В. В., Гурженко А. Ю. (2013)
Зеляк М. В. - Гангрена Фурнье - інфекція, що передається статевим шляхом?, Пиптюк О. В., Сенів Ю. М., Білищук I. В., Скородійчук С. М., Сандурський О. П., Гурик В. С., Гоцуляк Я. В., Бицкало С. Р., Матюхін А. М., Питлик В. М., Iваськевич М. Я., Лисик I. С. (2013)
Зеляк М. В. - Підхід до діагностики та лікування гемоспермії, Сандурський О. П., Бицкало С. Р. (2013)
Корниенко А. М. - Хирургическая тактика лечения сочетанных повреждений полового члена, Романюк М. Г., Аксенов П. В. (2013)
Куцарев И. П. - Юридическая ответственность медицинских работников, Иванов В. Д. (2013)
Лучицький Є. В. - Віковий гіпогонадизм у чоловіків - ключові питання діагностики та лікування, Лучицький В. Є. (2013)
Мирошников Я. О. - Применение варденафила как патогенетического лечения сосудистого фактора эректильной дисфункции (2013)
Нікітін О. Д. - Аномалії сперматозоїдів при патоспермії, Гонтар Ю. В. (2013)
Никитин О. Д. - Репродуктивная эффективность оперативного лечения варикоцеле (2013)
Нікітін О. Д. - Роль піоспермії у патогенезі екскреторно-токсичного безпліддя (2013)
Ромащенко О. В. - Роль метаболизма оксида азота в формировании урогенитальных расстройств у женщин в постменопаузе, Соловьев А. И., Мельников С. Н., Билоголовская В. В., Щербак М. А. (2013)
Русинко И. М. - Медикаментозная терапия симптомов нижних мочевых путей при ДГПЖ в сочетании с гиперактивным мочевым пузырем, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Дулепин А. В., Приходько А. В., Троян К. А., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Корягин В. М., Коштура В. В. (2013)
Русинко И. М. - Олеогранулема полового члена как причина эректильной дисфункции у мужчин. Оперативная тактика уролога, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Дулепин А. В., Приходько А. В., Троян К. А., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Корягин В. М., Коштура В. В. (2013)
Русинко И. М. - Острый тромбофлебит вен полового члена как осложнение варикозного расширения вен, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Дулепин А. В., Приходько А. В., Троян К. А., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Корягин В. М., Коштура В. В. (2013)
Стусь В. П. - Оценка сочетанного действия радиационного и химического факторов на мочеполовую систему (2013)
Сытенко А. М. - Врожденная вентральная девиация полового члена: оценка нового метода лечения (2013)
Сытенко А. М. - Хронический простатит: возможна ли эрадикация конкрементов?, Зайцев В. И., Миндреску А. И. (2013)
Яковлев П. Г. - Диференційна діагностика хронічного простатиту та раку передміхурової залози за результатами лабораторно-інструментального аналізу, Мрачковський В. В., Кропельницький В. О., Сакало В. С. (2013)
Байдо С. В. - Лапароскопічна резекція нирки при Т1 пухлинах: новий золотий стандарт?, Приндюк С. I., Вінницька А. Б., Жигулін А. В., Голуб Д. А., Сільвестров М. О., Бернштейн Г. Б. (2013)
Байдо С. В. - Наш досвід лапароскопічної пластики сечоводів, Приндюк С. І., Вінницька А. Б., Жигулін А. В., Голуб Д. А., Бернштейн Г. Б. (2013)
Байло О. В. - Малоінвазивні методи лікування звужень сечівника (2013)
Барковский Б. Е. - Эффективность фокусина (тамсулозина) при медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии простаты, Унгурян А. Б. (2013)
Бачурин В. И. - Организация профилактических мероприятий при осложнениях в раннем послеоперационном периоде у больных с заболеваниями предстательной железы, Никифоров О. А., Коломоец Ю. С., Сторижко С. П. (2013)
Бачурин В. И. - Особенности диагностики и лечения хронического простатита у больных с экскреторно-токсическим бесплодием, Никифоров О. А., Бачурин Г. В. (2013)
Боржієвський А. Ц. - Застосування контактних методів дроблення у хворих на нефролітіаз з єдиною (одинокофункціонуючою) ниркою, Волошинський О. Б., Шеремета Р. З., Боржієвський Ц. К. (2013)
Боржієвський А. Ц. - Наш досвід застосування контактних методів дроблення в лікуванні хворих з нефролітіазом, Шеремета Р. З., Борис Ю. Б., Журавчак А. З., Дмитрієнко В. В., Личковський О. Е., Паюк Р. I., Слабий О. I., Волошинський О. Б., Боржієвський Ц. К. (2013)
Григоренко В. М. - Порівняльна оцінка функціонального стану нирок після відкритих та лапароскопічних операцій з приводу малих ниркових новоутворень, Данилець Р. О., Перета Л. В., Бардін А. В. (2013)
Губарь А. А. - Использование современных интервенционных технологий в лечении беременных с обструктивной патологией, Бачурин В. И., Бачурин Г. В. (2013)
Журавчак А. З. - Перший досвід мінічерезшкірної нефролітотрипсії, Дячук М. Д. (2013)
Завгородний С. Н. - Мочекаменная болезнь у больных при гиперпаратиреозе, Бачурин В. И., Унгурян А. Б., Передерий А. И., Бачурин Г. В., Барковский Б. Е., Попович А. А. (2013)
Костєв Ф. I. - Значення методів біологічного зворотного зв’язку в діагностиці функціонального стану м’язів тазового дна при консервативному лікуванні гіперактивного сечового міхура, Дехтяр Ю. М. (2013)
Костєв Ф. I. - Оцінка показників вегетативної нервової регуляції і кровообігу сечового міхура у пацієнтів з гіперактивним сечовим міхуром (ГАСМ) методом гармонічного аналізу біоімпеданса, Дехтяр Ю. М. (2013)
Кузнецов В. В. - Бактериурия у пациентов, госпитализированных по поводу ДГПЖ, Мирзоян Л. Г. (2013)
Кушнірук Ю. I. - Клінічна оцінка довготривалого лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) препаратом аводарт у хворих з онкоризиком, Ярош В. А., Сорока В. В. (2013)
Кушнірук Ю. I. - Клінічні переваги урорека (сілодозіна) при лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Ярош В. А. (2013)
Мисак А. I. - Відтворення хронічного простатиту в експерименті, Хорош В. Я. (2013)
Никитин О. Д. - Современная периоперационная анальгезия в урологической практике, Малолетний Л. Н. (2013)
Пiдгайний Ю. Л. - Особливості травматичного пошкодження нирок у потерпiлих з полiтравмою (2013)
Пасєчніков С. П. - Вплив інфікованості mycoplasma hominis та ureaplasma urealyticum на клінічний перебіг захворювання та розвиток ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Мітченко М. В., Грицай В. С., Глєбов А. С. (2013)
Пасєчніков С. П. - Застосування екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії у хворих на камені сечоводу, ускладнені гострим пієлонефритом, Синишин Ю. I. (2013)
Пасєчніков С. П. - Инфицированность возбудителями заболеваний, передающихся половым путем, и ее влияние на течение и результаты хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Мітченко М. В., Грицай В. С., Глєбов А. С. (2013)
Попович А. А. - Оценка ТУР и открытой чреспузырной аденомэктомии у больных с ДГПЖ осложненной острой задержкой мочи, Бачурин Г. В., Попович С. А., Нордио Е. Г. (2013)
Резников Г. Д. - О необходимости предварительной установки стента в терапии проксимального уретеролитиаза методом дистанционной литотрипсии, Рощин Ю. В., Резников Д. Б., Федоришин Р. П. (2013)
Руденко А. В. - Iнформативність мікробіологічних методів дослідження в діагностиці гострого пієлонефриту, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Кругліков В. Т., Корніліна О. М. (2013)
Русинко И. М. - Доброкачественные опухоли уретры у женщин. Клиника, диагностика, лечение, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Дулепин А. В., Приходько А. В., Троян К. А., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Корягин В. М., Коштура В. В. (2013)
Саричев Л. П. - Гострий гнійний пієлонефрит: погляд на проблему (2013)
Серняк Ю. П. - Лапароскопическая коррекция повреждений мочеточника при гинекологических операциях с применением электроуретерографии, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Слободянюк Е. Н. (2013)
Серняк Ю. П. - Наш опыт лапароскопической и ретроперитонеоскопической уретеролитотомии, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Криштопа М. В. (2013)
Сытенко А. М. - Лазерная вапоризация предстательной железы: актуальные проблемы клинического применения (2013)
Ухаль М. И. - Комплексное медикаментозное лечение больных с гиперплазией предстательной железы и гиперактивным мочевым пузырем в послеоперационном периоде (2013)
Ухаль М. И. - Применение Канефрона Н в реабилитационной терапии больных уролитиазом с персистирующей инфекцией почек и мочевых путей, Маломуж О. И., Ухаль Е. М. Лунга Ю. Н. (2013)
Черкасов Д. В. - Реакция почек на различные виды уретеролитотрипсии, Бачурин В. И., Черкасов В. М. (2013)
Черненко В. В. - Метафілактика фосфорнокислого нефролітіазу за умов визначення його етіологічних факторів, Клюс А. Л., Черненко Д. В., Савчук В. Й., Желтовська Н. I. (2013)
Ювілеї (2013)
Августюк М. М. - Метакогнітивний моніторинг як складова метапізнання (2014)
Балашов Е. М. - Особливості соціально-психологічних настанов студентів у мотиваційно-потребовій сфері (2014)
Бандура Ю. Б. - Значення самоосвіти та саморозвитку для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВНЗ (2014)
Белявська О. О. - Психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземної мови студентів у вищих навчальних закладах (2014)
Бояківська І. О. - Особливості самоставлення обдарованих підлітків залежно від типу відносин у їх сім’ях (2014)
Бужинська С. М. - Аналіз впливу модально-специфічної пам’яті на успішність засвоєння навчальних програм молодшими школярами (2014)
Гаврилюк Н. М. - З досвіду застосування принципу активності у викладанні іноземних мов (2014)
Гандзілевська Г. Б. - Проблема збереження національної ідентичності українців у творчій спадщині Уласа Самчука: мурівський період (2014)
Гільман А. Ю. - Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента (2014)
Гриджук О. Є. - Актуальність курсу "Фахова термінологія" у вищій школі нефілологічного профілю (2014)
Гуртовенко Н. В. - Мотиваційний компонент – головна складова готовності студентів до професійної діяльності (2014)
Доцевич Т. І. - Особливості педагогічної саморегуляції та метакогнітивної компетентності викладача вишу (2014)
Ігумнова О. Б. - Напрями психокорекції негативних психічних станів студентів (2014)
Ковальчук І. В. - Метакогнітивний та компетентнісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ, Попчук М. А. (2014)
Колесник І. О. - Постать вчителя в освітньому просторі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Сучасний стан підготовки бакалаврів романо-германської філології в університетах Німеччини (2014)
Кулеша Н. П. - Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ як етап особистісного і професійного розвитку (2014)
Лисак О. Б. - Основні перешкоди європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю (2014)
Мелих І. І. - Особливості функціональної асиметрії мозку та успішності студентів Рівненщини, Романюк В. Л. (2014)
Мул С. А. - Мотивація як передумова психології готовності до професійної діяльності прикордонника (2014)
Садова М. А. - Наукові підходи до професійної відповідальності у вітчизняній психології (2014)
Сімак К. В. - Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади (2014)
Турчак О. М. - Інтенсивність проявів тривожності у мовленні студентів залежно від особистісних характеристик (2014)
Українець С. О. - Особливості адаптаційного потенціалу студентів Рівненщини, Романюк В. Л. (2014)
Харченко В. Є. - Теоретичний аналіз підходів щодо визначення поняття "самореалізація особистості" у психологічній літературі (2014)
Швидків М. Л. - Вплив традицій Валерія Висоцького на формування вокальних навичок майбутніх вчителів музики на заняттях з постановки голосу (2014)
Щербакова О. О. - Психологічна адаптація академічно здібних дітей в умовах меритократичної освіти (2014)
Яценюк Н. І. - Готовність майбутніх учителів іноземної мови до формування у молодших школярів іншомовної комунікативної компетенції засобами підручника (2014)
Титул, зміст (2015)
Брензей Я. - Міністр АПК: такого шансу, як зараз, в України може й не бути (2015)
Олександров О. О. - Суспільний запит на аграрні реформи (2015)
Ягольник О. О. - Цукрові заводи України переходять на альтернативні види палива (2015)
Ременюк С. О. - Негативний вплив ваточника сирійського на урожайність пшениці озимої та буряків цукрових (2015)
Стефанюк В. Й. - Вирощування розсади стевії методом живцювання (2015)
Ніколенко А. В. - Вплив зовнішніх умов на проростання конідій гриба збудника борошнистої роси цукрових буряків (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2014 рік (2015)
Титул, зміст (2015)
Корнієнко А. С. - В АПК України – європейські стандарти, Ягольник О. О. (2015)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна оцінка нових ЧС гібридів цукрових буряків, Зацерковна Н. С. (2015)
Саблук В. Т. - Поширення й розвиток вірусної жовтяниці та мозаїки у посівах цукрових буряків, Кубик М. М. (2015)
Ніколенко А. В. - Ефективність біопрепаратів проти борошнистої роси у посівах цукрових буряків, Саблук В.Т. (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Кузнєцова І. В. - Вплив домішок у листках стевії на ефективність їх перероблення (2015)
Титул, зміст (2014)
Белорус О. Г. - Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы (2014)
Ryneiska L. - The world innovation economy: modern trends of development (2014)
Komelina O. - Evaluation of social security:systemic and synergetic approach, Fursova N. (2014)
Бегма В. М. - Методологічні основи визначення економічної доцільності експорту військових технологій, Щеглюк Б. П. (2014)
Reikin V. - Optimization of offenses level and their deterrence function: economic approach (2014)
Ilyash O. - The principles of state regulation in the sphere of socio-economic security of Ukraine (2014)
Черленяк І. І. - Конкурентоспроможність, конкуренція, ринок: макросистемні аспекти (2014)
Дука А. П. - Трансформація моделі промислової політики задля забезпечення економічного розвитку України, Залєвська-Шишак А. Д. (2014)
Dudova I. - Social protection as the key pillar of social systems in the European Union (2014)
Prokopenko O. - Peculiarities of the natural resources economic estimation under the transformational conditions, Kysly V., Shevchenko H. (2014)
Мельник Т. М. - Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі товарами в Україні, Вишинська Т. Л. (2014)
Боголиб Т. М. - Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений (2014)
Nikiforova V. - Influence of regulatory institutions on macroeconomic growth in Russia, Valakhov D., Nikiforov A. (2014)
Kavale L. - Earmarking of taxes: economy or policy? (2014)
Лондар С. Л. - Імітаційне моделювання динаміки зростання надходжень з ПДВ при використанні механізму адресної допомоги домогосподарствам, Козарезенко Л. В. (2014)
Васильєва Т. А. - Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку, Радченко О. В., Кривич Я. М. (2014)
Олієвська М. Г. - Джерела фінансування людського капіталу в Україні (2014)
Квасницька Р. С. - Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів (2014)
Zakharkin O. - Enterprise’s innovation development strategy substantiation and its aims, Zakharkina L. (2014)
Lazareva M. - Innovative tools of a holding portfolio analysis: positioning matrix (2014)
Pukala R. - Insurance as a tool to limit corporate financial losses resulted by IT risk materialization (2014)
Долгополова И. В. - Компетентностная модель наставника как условие эффективного управления адаптацией персонала (2014)
Derevianko O. - Identification of a company’s reputation management model (2014)
Крупський О. П. - Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх зв’язок з організаційною культурою туристичних підприємств України (2014)
Веретенникова О. В. - Структурні зрушення в системі регіонального соціуму в контексті зовнішніх впливів, Стиран Н. О. (2014)
Grzebyk M. - Management of communities in Poland and their financial independence, Musial-Malago M. (2014)
Bumane I. - Competence centres and peculiarities of their accounting: case of Latvia (2014)
Моторний В. - Спостерігати, досліджувати, працювати … (2014)
Галик В. - Краєзнавчі дослідження Михайла Кріля (2014)
Бібіліографія праць М. М. Кріля (2014)
Менько В. - Археологічні дослідження історичного факультету: діяльність НДЛАК (2000 – 2013 рр.) (2014)
Войтович Л. - Повертаючись до проблеми південних кордонів володінь галицьких та галицько-волинських князів (2014)
Гаврилишин М. - Політичні та шлюбні аспекти зв’язків Київської Русі з англійським королівством у ХІ ст. (2014)
Паршин І. - Хроніка Іоанна з Вінтертура (Іоанна Вітодуранського) як джерело до історії Галицько-Волинської Русі першої половини XIV ст. (2014)
Смуток І. - Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі в XVI ст. (2014)
Гуль О. - Коллегія "сорока мужів” у Львові в XVI ст.: передумови утворення і засади діяльності (2014)
Тимошенко Л. - Братський "епізод” в історії Берестейського собору 1594 р. (2014)
Галів М. - Корчмарство в селі Літиня на Дрогобиччині (XVI – XVIIІ ст.). (2014)
Скочиляс І. - Собори духовенства Холмсько-Белзької унійної єпархії XVII століття (типологія, внутрішня організація та склад учасників) (2014)
Довбищенко М. - Данило Братковський у суспільно-релігійному житті Волині останньої третини XVII – XVIII ст.) (2014)
Слободян В. - Добрянський монастир Вознесення Господнього (XVII – початок XX ст.)) (2014)
Біла С. - Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в сучасній українській історіографії (2014)
Чорновол І. - Фронтир – ідентичність – націоналізм (2014)
Москалець В. - Газета "Дрогобичер Цайтунг” та переосмислення економічного потенціалу євреїв у Галичині (2014)
Вовчко М. - "Це ім’я краще надається для презентації моєї особи”: зміна імен і прізвищ євреями Галичини наприкінці XІX – на початку XX ст. (2014)
Горда-Цибко О. - Львівські "Археологічні” виставки 1885 та 1888 – 1889 років і новий етап українського музейництва у Львові (2014)
Гриценко Г. - Білоруський національно-культурний рух у сприйнятті українців (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Тимошенко О. - Громадсько-політичне життя Наддніпрянської України в роки російської революції 1905 – 1907 рр. (2014)
Лозинська І. - Церковна політика російської окупаційної влади в Галичині в роки Першої світової війни (2014)
Чава І. - Міжвоєнний Дрогобич: до характеристики діяльності органів влади та управління (2014)
Хомич Л. - Бруно Шульц в польській історіографії (друга чверть ХХ - початок ХХІ ст.) (2014)
Лазорак Б. - Спортивна хроніка "Міжвоєнного Дрогобича” (2014)
Яремко М. - Політична діяльність Момчіла Нінчіча: 1941 – 1943 (2014)
Попп Р. - Номенклатура Дрогобицької області в перші повоєнні роки (1944 – 1950) (2014)
Сеньків М. - Культурно-освітний рівень селянства західного регіону України (1944 – 1955 рр.), Хомич В. (2014)
Ільницький В. - Форми і методи боротьби радянських репресивних органів проти підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945 – 1952 (2014)
Сіромський Р. - Питання ув’язнення українських дисидентів у громадській думці Канади після візиту П. Трюдо до СРСР 1971 року (2014)
Захарчук О. - Вплив аматорських досліджень Ілька Борщака на праці наполеонознавців (2014)
Гладкий М. - Село Доброгостів: бібліо-історіографічний огляд літератури (2014)
Глушко М. - Наукова співпраця професора Миколи Крикуна з Науковим Товриством імені Шевченка в Ураїні (1989 – 2013 рр.) (2014)
Галів М. - Дрогобицький повіт за поборовим реєстром Перемишльської і Сяноцької земель 1507 р., Смуток Л. (2014)
Кісіль В. - Актові документи на сторінках "Сводной летописи 16-аго века” А. Петрушевича (2014)
Лазорак Б. - Два документи львівського кушніра Василя Реваковича на "Мікрошовський” ґрунт: з архіву львівського Богоявленського братства (1654, 1669 рр.), Смуток І. (2014)
Тимошенко Л. - Документи до історії церкви та братства Св. Юрія в Дрогобичі (друга половина XVII – початок XVIII ст.) (2014)
Вереш І. - Парафія і священик із Розвадова Роздільського намісництва в опінії генерального візитатора (1740 рік) (2014)
Стецик Ю. - Візитація Топільницького Святотроїцького василіянського монастиря 1764 року (2014)
Скочиляс І. - Печатки Стросамбірського деканату перемишльської єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. (2014)
Кравченко М. - Нормативне регулювання діяльності Крайового архіву гродських і земських актів у Львові: архівна інструкція 1878 року (2014)
Кріль М. - Невідомі документи з історії 37-го пластового куріня ім. Д. Вітовського у Самборі (2014)
Слободянюк М. - Військовий Дрогобич (дислокація та символіка військових частин у Дрогобичі після Другої світової війни) (2014)
Вінниченко О. - Холмський сеймик та його документи в перше століття Речі Посполитої (Огляд видання: Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572 – 1668 / Opracowanie Wiesław Bohdyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 (Fontes Lublinenses. V). – 739 s.) (2014)
Тимошенко Л. - Historia ecclesiastica institutionalis contemporalis (огляд найновішої літератури з історії Київської православної і унійної митрополій ранньомодерної доби) (2014)
Тиміш Л. - Захарія А. Й. Добрівляни на Дрогобиччині. Короткий екскурс у недавнє минуле села. Історико-краєзнавчий нарис-путівник. – Львів, 2010. – 228 с. (2014)
Кріль М. - "Якби ти знав, як много важить слово…” (2014)
Лазурко Л. - Францішек Равіта-Ґавронський як дослідник українського минулого ( Eugeniusz Koko, Franciszek Rawita-Gawroński (1846 – 1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006, 276 s.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Меріч Агмед Бюлент - Україна - Туреччина: два важливих партнери у Європі (2011)
Корсунський Сергій - Привітання з нагоди видання часопису "Східний світ” (2011)
Айдин Агмед - Двері турецької системи освіти, що відкриваються світові: турецькі школи (2011)
Бостанджи Наджи - Коротка історія турецько-українських зв’язків (2011)
Булач Алі - Турецька модернізація і секуляризація (2011)
Бубенок O. Б. - Огузы-торки на землях Левобережной Украины (2011)
Бііяєва С. О. - Місце українських земель у стадіальному розвитку Чорноморсько-Егейського ареалу XIII—XVIII ст. (2011)
Варбанець П. - Пріоритети нової зовнішньої політики Анкари: Туреччина на шляху до регіонального лідерства (2011)
Еріш Метін - Короткий огляд мистецтва турецького періоду республіканської доби (2011)
Кочубей Ю. М. - Спільність стратегічних інтересів України і Туреччини (2011)
Ксьондзик Н. М. - До питання про комуністичний рух у Туреччині на початку XXI ст. (2011)
Мавріна О. С. - Туркмени у складі служилої знаті Кримського ханату (2011)
Мхитарян Н. І. - Українсько-турецькі відносини (сучасний етап) (2011)
Озтюрк Ібрагім - Уроки для України з досвіду Туреччини (2011)
Руденко Н. М. - Між двома російсько-турецькими кампаніями: політичне життя і соціальні явища (2011)
Срібняк І. В. - Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії (2011)
Сергійчук B. І. - Українсько-турецький договір 1649 року як наріжний камінь добросусідських відносин двох народів (2011)
Токель Більґе Байрам - Фольклор від османської до республіканської Туреччини та структура музичного фольклору країни (2011)
Урсу Д. П. - Тюркологія в Румунії: минуле й сьогодення (2011)
Цыганкова Е. Г. - ВУНАС: тюркологічні сюжети (2011)
Черніков І. Ф. - Про дослідження академіка НАН України О.Й. Пріцака з історії українсько-турецьких взаємин у київський завершальний період його діяльності (2011)
Шімшек Дженґіз - Національна освітня система Туреччини (2011)
Арнаут Ф. И. - Некоторые особенности мотивов любви и смерти в гагаузских лирических песнях (2011)
Дрига І. M. - Грекописемне (караманлійське) тюркське народне оповідання "Шах Ісмаїл” (Одеса, 1912 p.): спадкоємність автохтонної традиції та варіативність (2011)
Момрик А. П. - "Кутадгубіліг”упрацяхукраїнськихтаросійськихсходознавців (2011)
Прушковська І. В. - Образи природи у суфійському літературному творі (2011)
Пілик В. В. - Термінологічні одиниці газетно-публіцистичного стилю турецької мови та їхні стилістичні функції (2011)
Рибалкін С. В. - Ходжа Насредцін: інваріантна основа образу та її варіативні складові (2011)
Рог Г. В. - Рецепція турецького письменства в українській літературі (2011)
Черніков І. Ф. - Турция на рубеже ХХ-ХХІ веков (2011)
Біляева C. O. - Історико-культурна асоціація "Україна-Туреччина” у 2006-9 pp. Хроніка подій, Дрига І. М, Фіалко О. Є. (2011)
Кочубей Ю. М. - Міжнародний симпозіум з караїмознавства (2011)
Богданович В. В. - К литологии збручских отложений (нижний сармат) Никопольского марганцеворудного бассейна (2010)
Иванов В. И. - Вольфрам-молибденовый рудный потенциал Украины (2010)
Холошин И. В. - Применение GPS при проведении геолого-технологического картирования месторождений полезных ископаемых (2010)
Бондар О. В. - Дослідження кристаломорфології і складу піритів із рудних зон Середнього Придніпров’я, Дуднік Н. Ф. (2010)
Савчук В. С. - Склад і якість вугілля Богданівського родовища та основні напрями його раціонального використання, Кузьменко О. О. (2010)
Кроїк Г. А. - Термічні методи знешкодження відходів: аналіз та екологічні наслідки, Демура В. І. (2010)
Кроїк Г. А. - Оцінка ступеню техногенного забруднення грунтів територій промислових агломерацій Дніпропетровської області, Горова А. І., Павличeнко А. В. (2010)
Кроик А. А. - Оценка возможностей применения методов космического мониторинга для исследования экологического состояния территорий загрязненных тяжелыми металлами, Дорганова Л. О. (2010)
Серебряна М. 3. - Особливості золотовміщуючих мінералів та руд у зв’язку з можливістю використання біотехнологічних способів збагачення, Тонкова Н. В. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського