Михайлютенко С. М. - Патоморфологічні зміни в печінці гусей за нематодозних асоціативних інвазій (2014)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів польоту деяких гусеподібних (2014)
Молдован О. Г. - Робота О. І. Кандиби на Київських міських різницях (2014)
Нікітова А. П. - Метод оцінки імуногенної активності антирабічних вакцин із врахуванням імуносупресивного стану у тварин (2014)
Почтаренко П. П. - Вплив гамма-гхцг на гематологічні та біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів, Якубчак О. М. (2014)
Вихирева М. В. - Влияние тимогена и тетравита на количественые показатели крови мышей, Байматов В. Н. (2014)
Солімчук В. М. - Морфологія окремих органів нервової системи у свійського собаки, Хохлюк А. О., Колеснік Н. Л., Сокульський І. М. (2014)
Сорока Н. М. - Кишкові паразитоценози свиней в умовах господарств північно-західного регіону України, Пономар С. І., Кичилюк Ю. В. (2014)
Сторчак Ю. Г. - Інактивована аутовакцина з місцевого штаму streptococcus pneumoniae проти диплококової інфекції (2014)
Чичерин М. С. - Проблемы аккредитации испытательных лабораторий на соответствие стандарту дсту iso/iec 17025:2006 (2014)
Чичерин М. С. - Проблемы подготовки отчета руководства о деятельности испытательной лаборатории, Сердюков Я. К. (2014)
Шацило Е. С. - Мікроскопічні зміни в звивистих канальцях нирок курей при синдромі зниження несучості (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду, Коновалова А. В. (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби в україні та їх вплив на безпечність і якість продукції, Обштат С. В., Муковоз В. М., Карпуленко М. С., Гавриленко О. С. (2014)
Бойко О. В. - Застосування різних діючих речовин лікарських засобів у боротьбі з іксодовими кліщами, Галат М. В. (2014)
Гомзиков О. М. - Ефективність рослинних препаратів за аерозольного їх застосування при респіраторних хворобах поросят (2014)
Уховський В. В. - Розробка протоколу виявлення патогенних лептоспір методом полімеразної ланцюгової реакції, Герілович А. П., Солодянкін О. С., Куликова В. В. (2014)
Yanenko U. - Study of B. anthracis UA-07 vaccine strain pathogenicity factors’ changes after lyophilization, Tarasov O., Hudz N., Tereshchenko S. (2014)
Андрушко Я. С. - Психологічні захисти у структурі Я-концепції (2012)
Головнева И. В. - Психологические характеристики личности менеджера по работе с клиентами как детерминанты профессионального успеха, Силка О. И. (2012)
Загревская В. В. - Структура целеполагания у студентов естественнонаучного и гуманитарного направлений обучения (2012)
Ластовець І. В. - Психологічні складові гармонійної особистості курсантів ВНЗ МВС України (2012)
Маєвська Н. А. - Особливості емоційного інтелекту в студентів з різним проявом репресивного стилю поведінки, Буяло Ю.В. (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок часової перспективи особистості зі ставленням до власного вибору (2012)
Поліванова О. Є - Взаємозв’язок стилю життя особистості та особливостей самоактуалізації студентів різної професійної спрямованості (2012)
Пушков О. О. - Відповідальність як компонент особистісного потенціалу (2012)
Хафізова Г. С. - Особливості часової перспективи у людей з різним рівнем суб’єктивного благополуччя (2012)
Штепа О. С. - Особливості смисложиттєвих орієнтацій осіб з різним рівнем сформованості психологічної ресурсності (2012)
Бойчук М. П. - Теоретичний аналіз підходів до вивчення репрезентативних систем в психологічній науці (2012)
Диса О. В. - Продуктивне мислення як об’єкт пізнання (2012)
Иванова Е. Ф. - Влияние ценностной структуры личности на память о жизненных событиях, Борисенко Т. В. (2012)
Черезова І. О. - Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів: психолінгвістичний аспект (2012)
Заика Е. В. - Становление компонентов учебной деятельности школьников: общие закономерности (2012)
Киреева З. А. - Изменения в темпоральном сознании: лонгитюдные исследования (2012)
Самулевич Т. Є. - Творче мислення як умова розвитку цілісної особистості в підлітковому віці (2012)
Сергеева Т. В. - Синергия обучения и воспитания в концепции когнитивного воспитания (2012)
Сердюк Н. І. - Психологічний супровід формування атракції серед підлітків (2012)
Бік К. В. - Розробка та апробація авторської методики діагностики авторитарності особистості (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Діагностичний інструментарій дослідження ігротехнічної компетентності вчителя молодшої та середньої школи (2012)
Луценко Е. Л. - Конструкт "примативность" и разработка теста для его измерения, Абсалямова К. З. (2012)
Приходько Д. П. - Результати розробки комп’ютерного забезпечення методики професійно- психологічного відбору громадян України до служби у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (2012)
Проскурняк О. І. - Конструкт методик діагностики комунікативної діяльності підлітків з легким ступенем розумової відсталості (2012)
Бідюк І. А. - Гендерні особливості структури особистості жінок, що займають керівні посади (2012)
Головнева И. В. - Различия в представлениях мужчин и женщин об идеальных образах представителей своего и противоположного пола (2012)
Іванова О. Ф. - Особливості ціннісно-мотиваційної сфери жінок, які мають та не мають дітей, Свинаренко Ю.В. (2012)
Козлов С. В. - Влияние уровня образования и пола на адаптационный потенциал личности (2012)
Невоєнна О. А. - Зв’язок психологічної готовності до материнства та самоактуалізації у дівчат та молодих жінок, Гарна О. О. (2012)
Дерев’янко Т. М. - Психологічний аналіз професійної діяльності кримінальних аналітиків оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2012)
Дронова Т. А. - Интегрально-креативный стиль мышления педагога: специфика и компоненты (2012)
Ковальчук З. Я. - Теоретичні аспекти вивчення психологічних особливостей педагогічного спілкування в освітніх закладах різного типу (2012)
Кратінов В. А. - Можливості позитивного впливу на структуру особистості курсантів у період їх особистісно-професійного становлення (2012)
Кузікова С. Б. - Реалізація концепції становлення суб’єкта саморозвитку в практиці підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності (2012)
Лукомська Ю. О. - Інновації у вимірі організаційної психології (2012)
Малик Я. К. - Психическое состояние водителя на разных стадиях аварийной ситуации (2012)
Папакиця О. К. - Інформаційна готовність майбутніх інженерів до професійної діяльності: зміст і психологічні особливості формування (2012)
Портянкина О. В. - Стремление к самоактуализации как личностная характеристика и мотив трудовой деятельности (2012)
Спіцина Л. В. - Сучасні тенденції психологічних досліджень організаційної культури вищих навчальних закладів (2012)
Теслик Н. М. - Психологічні детермінанти правової свідомості курсантів-правознавців (2012)
Тиньков О. М. - Контроль і управління психофізіологічним станом операторів АСУ, Селезньова О.С. (2012)
Улунова Г. Є. - Особливості професійного спілкування державних службовців (2012)
Харцій О. М. - Психологічні аспекти підготовки майбутніх спеціалістів (2012)
Чепела С. П. - Формування психологічної готовності правоохоронців до професійної діяльності в освітньому процесі ВНЗ МВС (2012)
Альошичева А. В. - Психічне здоров`я спортсменів з різним рівнем кваліфікації (2012)
Безсмертний О. В. - Хроно-динамічні особливості автобіографічної пам’яті як маркери внутрішньої картини хвороби у хворих на розлади шизофренного кола (2012)
Горецкая А. Н. - Исследование психологических факторов. влияющих на формирование комплайенса у больных гипертонической болезнью (2012)
Златковский В. В. - Предиспозиційні чинники формування наркотичної залежності та принципи соціально-психологічної реабілітації хворих з залежністю від психоактивних речовин (2012)
Кожевнікова В. А. - Система психологічної корекції комунікацій між лікарем і хворими на неврологічні розлади та оцінка її ефективності (2012)
Мостовая Т. Д. - Индивидуально-типологические особенности, детерминирующие динамику процесса ресоциализации (2012)
Башмакова Е. В. - Влияние мирового экономического кризиса на переживание экзистенциальных данностей украинцами (2012)
Гарькавець С. О. - Особливості впливу соціальної комунікації на політичну активність особистості в умовах глобалізаційних процесів (2012)
Мінакова І. В. - Психологічні аспекти етнотолерантності як засобу запобігання етноконфлікту: огляд сучасних українських досліджень (2012)
Седнев В. В. - Анализ и дифференциация поведения в случае причинения смерти собственноручно (2012)
Сорока А. В. - Розвиток ресоціалізації особистості в умовах позбавлення волі (2012)
Філоненко В. М. - Соціально-психологічні особливості злочинців-рецидивістів (2012)
Шевченко Л. О. - Ціннісні орієнтації злочинців (2012)
Яновська Ю. Е. - Особливості агресії футбольних вболівальників (2012)
Ianovska S. - Psychological Characterics of Expert Adaptation to Work Abroad, Turenko R. (2012)
Титул, зміст (2014)
Алейник В. С. - Удосконалення системи диспетчерського керування рухом на залізницях України, Бочаров О. П., Ломотько Д. В., Приходько С. І. (2014)
Володарский В. А. - К вопросу точности информации при оптимизации предупредительных замен (2014)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина IV. Про маркування мереж Петрі (2014)
Климаш М. М. - Теоретичні дослідження ймовірності помилки в телекомунікаційних системах та мережах при використанні фазової або амплітудно-фазової модуляції сигналу, Горбатий І. В. (2014)
Буряковский С. Г. - Синтез регуляторов скорости вентильно-индукторного электропривода стрелочного перевода, Маслий Ар. С., Маслий Ан. С. (2014)
Тимофеева Л. А. - Повышение работоспособности восстановленных коленчатых валов, Дёмин А. Ю. (2014)
Голик О. П. - Нейромережна адаптація системи автоматичного керування процесом автономного енергопостачання від альтернативних джерел енергії, Бєляєв Ю. Б. (2014)
Мирошник М. А. - Алгоритм взаимосвязи и оптимизации энергозатрат на компримирование газа и гидравлического состояния газопроводов, Капцова Н. И. (2014)
Горбачев В. В. - Сигнально-кодовые конструкции для адаптивных методов кодирования в многоканальных системах, Крылова В. А. (2014)
Бабаев М. М. - Разработка модели функционирования индуктивно-проводного датчика с помощью нейросетевых технологий, Гребенюк В. Ю. (2014)
Певцов Г. В. - Основы построения коммутационной полусферической антенной решётки, Карлов Д. В., Кондратенко А. П., Лукашук Е. В. (2014)
Карлов Д. В. - Аналіз сучасних викликів та загроз національній безпеці держави у сфері геоінформаційних технологій, Пічугін М. Ф., Клімішен О. О. (2014)
Петрушенко М. М. - Енергетичний розрахунок радіолокаційного каналу із штучними тропосферними неоднорідностями (2014)
Биньковская А. Б. - Информационное обеспечение синтеза компьютерной сети офисов транспортных систем (2014)
Саяпина И. А. - Нейросетевое моделирование аппаратуры рельсовых цепей (2014)
Зекцер Давид Маркович (2014)
Титул, зміст (2014)
Снигур В. Г. - Закономерности пучения пород почвы пластовых выработок (2014)
Борзых А. Ф. - Совмещенная опорно-податливая связь крепи с ограждением – резерв повышения устойчивости выработок, Скрыпник К. Е., Посохов Е. В. (2014)
Гайдай А. А. - К вопросу обоснования параметров разработки угля в шахтах Западного Донбасса (2014)
Доценко С. А. - Экономия электроэнергии при управлении углепотоком в шахте, Жуков Ю. П., Еременко А. А., Чаплюк Е. М. (2014)
Дяченко В. В. - Про доцільність розробки та впровадження електронного тренажера гірничого диспетчера, Басакін А. О. (2014)
Алімов В. І. - Підвищення експлуатаційних характеристик високоміцного дроту для шахтних підйомних канатів, Пушкіна О. В., Шевелєв О. І. (2014)
Булат А. Ф. - Новая методология классифицирования газодинамических явлений в угольных шахтах, Минеев С. П., Брюханов А. М., Коптиков В. П., Никифоров А. В. (2014)
Шипачев В. К. - Выброс и причины его возникновения (2014)
Левчинский Г. С. - Дегазация глубоких угольных пластов (2014)
Дмитриенко С. А. - О складировании шахтной породы, Кузуб Л. М., Руденко В. Н. (2014)
Уманец А. С. - О стандартизации обогатительного и вспомогательного оборудования, Дробченко В. И. (2014)
Макаров А. С. - Электрокинетические свойства ВУТ на основе углей марок А и Т, модифицированных силоксаном, Егурнов А. И., Клищенко Р. Е. (2014)
Петр Тимофеевич Скляр (к 85-летию со дня рождения) (2014)
Титул, зміст (2014)
Заболотный С. В. - Полиномиальная процедура CUSUM для последовательного обнаружения разладки по дисперсии негауссовских случайных процессов (2014)
Омаров М. А. - Синтез структурных схем современных многозондовых мультиметров СВЧ, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б. (2014)
Сытник Б. Т. - Структурно-параметрическая идентификация в адаптивных системах управления движением поездов, Курцев М. С., Михайленко В. С. (2014)
Воронин С. В. - Анализ существующих способов уменьшения бокового износа рельсов в паре трения "колесо-рельс" в кривых участках пути, Коростелёв Е. Н. (2014)
Ломотько Д. В. - Визначення коефіцієнтів інтенсивності експлуатації транспортних засобів для різних типів вантажів, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2014)
Нічога В. О. - Компонентні давачі для магнітної діагностики технічного стану рейок залізничної колії, Дуб П. Б., Сторож І. В. (2014)
Саяпина И. А. - Нейросетевая модель устройства повышения помехоустойчивости рельсовой цепи (2014)
Гребенюк В. Ю. - Ефективність розробки та впровадження інноваційного продукту залізничного транспорту. Ч. 2 (2014)
Головко А. В. - Создание информационной системы для представления процесса распространения огня (2014)
Семенко А. І. - Система мобільного зв'язку з покращеною енергетикою для метрополітену, Маціяка Н. В. (2014)
Каткова Т. И. - Статистическое оценивание параметров производственных функций (2014)
Баранник В. В. - Обоснование значимых угроз безопасности видеоинформационного ресурса систем видеоконференцсвязи профильных систем управления, Власов А. В., Сидченко С. А., Бекиров А. Э. (2014)
Miroshnik M. A - Исследование влияния погрешности от внеполосных составляющих генератора в многозондовом микроволновом мультиметре и способы ее компенсации, Kovalenko M. A., Zaichenko O. B. (2014)
Щербакова И. А. - Математические модели и компьютерно – ориентированные методы оптимизации стоимости электропотребления на основе дифференцированных коммерческих тарифов, Стасюк А. И. (2014)
Волков А. С. - Метод кодирования алгебраических сверточных кодов с малой плотностью проверок на четность, Жученко С. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Королева Я. Ю. - Анализ современных технологий изготовления сенсорных дисплеев (2013)
Радоуцкий К. Е. - Использование API Google Maps для создания пользовательских геоинформационных систем, Островская Е. А., Сейфиева Р. А., Фарионик В. А. (2013)
Демченко Ф. О. - Використання імітаційного моделювання при автоматизації тестування складних систем залізничної автоматики (2013)
Альошин Г. В. - Техніко-економічні характеристики приймально-передавального модуля системи зв’язку, Замковець І. В. (2013)
Бочков К. А. - Анализ помех, наведенных в узлах микроэлектронной аппаратуры железнодорожной автоматики при разряде заряженного по индукции корпуса, Комнатный Д. В. (2013)
Султангазинов С. К. - Пути повышения устойчивой работы устройств автоматики и телемеханики (2013)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина III. Перетворення мереж Петрі і програмування (2013)
Листровой С. В. - Подходы к предотвращению угроз в компьютерных сетях на основе решения задачи о наименьшем покрытии, Моцный С. В. (2013)
Miroshnik M. A. - Использование ПЛИС для реализаций стандарта шифрования данных, Kovalenko M. A. (2013)
Гончарова Л. Л. - Методи організації паралельних контролерів для інтелектуалізації технологічних процесів електропостачання (2013)
Приходько С. І. - Напрямки проведення інформаційно-технологічної реформи телекомунікаційної мережі Укрзалізниці, Калабухін Ю. Є., Жученко О. С., Волков О. С. (2013)
Жалкін Д. С. - Нечітке сезонне керування енергетичною установкою тепловоза (2013)
Устенко О. В. - Інтеграція систем автоматизації віртуальних підприємств (2013)
Титул, зміст (2011)
Гасюк П. А. - Особливості взаємовідношення пучків емалевих призм у різних ділянках коронки зубів, Кіндій Д. Д., Малюченко М. М., Калашніков Д. В. (2011)
Король Д. М. - Стан кісткової тканини щелеп за даними гістограмної морфометрії ортопантомограм, Ткаченко І. М., Апєкунов Г. Ю., Білий С. М. (2011)
Лещук Є. С. - Експериментальне дослідження механічних властивостей з'єднання базисної та еластичної пластмас (2011)
Ткаченко І. М. - Структурні особливості емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів, Скорик М. (2011)
Годована О. І. - Програмне забезпечення персоніфікованого реєстру пацієнтів "Florida Probe" у діагностиці захворювань тканин пародонта (2011)
Зубачик В. М. - Експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при пародонтиті на тлі гіперпаратиреозу, Мінько Л. Ю., Патерега І. П. (2011)
Грецких Е. В. - Использование дезинтоксикационной терапии при лечении больных с острыми гнойными воспалительными процессами челюстно-лицевой области, Сторожева М. В., Золочевская З. В. (2011)
Кравченко Л. С. - Зміни біохімічних та імунологічних показників факторів захисту ротової рідини при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота, Бас Н. О. (2011)
Маланчук В. О. - Визначення величини та особливостей розподілу сили прикусу при різних варіантах оклюзії з використанням вимірювальних плівок "Fuji Prescale" та системи "Tekscan", Копчак А. В., Крищук М. Г., Лазарев І. А., Єщенко В. А., Лисєйко Н. В. (2011)
Ставицкий С. А. - О диагностике и хирургической коррекции рубцов головы и шеи, Аветиков Д. С., Кравченко С. Б. (2011)
Дорошенко C. I. - Удосконалений прилад і методика вимірювання міжальвеолярних співвідношень беззубих щелеп, Махницький М. В., Махницький Д. М. (2011)
Михайленко Т. М. - Клінічне вивчення та взаємозв'язок стану гігієни ротової порожнини з іншими складовими зубощелепної системи в осіб зі знімними конструкціями зубних протезів, Рожко М. М. (2011)
Нідзельський М. Я. - Індивідуальна гігієна спортивних зубоясенних запобіжників і порожнини рота спортсменів, Зінкевич К. Г. (2011)
Ющенко П. Л. - Альтернатива применения силиконовых оттискных материалов в ортопедической стоматологии, Король Д. М., Оджубейская О. Д., Виженко Е. Е., Король М. Д. (2011)
Головко Н. В. - Стан колового м'яза рота в оргодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика, Дворник В. М., Рубаненко В. В., Ганнам Іяд Наджиб (2011)
Гірчак Г. В. - Гігієнічний догляд за порожниною рота як складова частина профілактики стоматологічних хвороб у дітей, Стадник У. О., Єзерська О. В. (2011)
Король Д. М. - Стоматолопчний внутрішньокістковий одноетапний імплантат, Білий С. М., Лейбук В. П., Чертов С. О. (2011)
Куц П. В. - Характеристика нейтрофільних гранулоцитів крові при ускладненнях дентальної імплантації, Гомоляко І. В., Шматко В. І., Тумасова К. П. (2011)
Матрос-Таранец И. Н. - Оценка эффективности использования средств профессиональной и индивидуальной гигиены у пациентов с дентальными имплантатами, Валильщикова Е. В., Баркова А. В. (2011)
Дычко Е. Н. - Организация обучения врачей - интернов по детской стоматологии в современных условиях, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А., Шарыпов В. И. (2011)
Ковач И. В. - Гуманизация в высшей медицинской школе, Дычко Е. Н., Самойленко А. В., Романюта И. А., Шарыпов В. И. (2011)
Макєєв В. Ф. - Ультразвукова діагностика скронево-нижньощелепних розладів (огляд літератури). Частина 2, Заверуха М. І. (2011)
Косенко Константин Николаевич (2011)
Стрюк Едуард Васильйович (2011)
Інформаційний лист №1 (2011)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Український стоматологічний альманах" за 2011 рік (2011)
Аршава І. Ф. - Вивчення компонентів Я-концепції та самовідношення у осіб з ризикованою поведінкою, Бунас А. А. (2013)
Буяло Ю. В. - Особливості ціннісно-мотиваційної сфери у студентів з різним проявом репресивного стилю поведінки (2013)
Волков С. В. - Особливості впливу соціально-психологічного тренінгу на комунікативну сферу особистості державних інспекторів з нагляду за станом пожежної та техногенної безпеки (2013)
Кадишева Л. Б. - Психологічні детермінанти почуття власної гідності (2013)
Кочарян І. О. - Особистісна саморегуляція співзалежних дівчат, Кочарян С. О., Феденко О. О. (2013)
Кряж І. В. - Екологічна занепокоєність і готовність до екозберігаючої поведінки у студентів різних спеціальностей, Климкіна Ю. В. (2013)
Пігарева К. О. - Особливості мотиваційно-смислової сфери осіб, що займаються екстремальними видами спорту: перегляд основних досліджень (2013)
Святенко Т. П. - Взаємозв’язок влади як мотиваційного утворення з особистісними рисами у чоловіків та жінок, Маєвська Н. А. (2013)
Скворчевська Є. Л. - До питання дослідження мотиваційно-смислової сфери особистості (2013)
Хафізова Г. С. - Особливості психологічного благополуччя у людей з різним профілем часової перспективи (2013)
Черноіваненко В. Д. - Конструювання картини світу особистості: проблема емпіричного дослідження феномену (2013)
Яворовська Л. М. - Особливості часової перспективи та самоставлення особистості в юнацькому віці, Коноплянко Т. І. (2013)
Вепро К. Ю. - Перевірка психометричної якості тесту Дж. Гилфорда и М. Салливена "Діагностика соціального интелекту", Яворовська Л. М. (2013)
Кобзев Р. А. - Розвиток уявлень про метакогнітивні стратегії у сучасній зарубіжній психології (2013)
Новицька І. В. - Методологічне обгрунтування комплексного підходу до розпізнавання прихованих мисленнєвих образів (2013)
Шрагіна Л. І. - Проблема психології творчого уявлення в работі Т. Рібо "Творча уява" (2013)
Головньова І. В. - Вплив рівня мотивації досягнення на постановку професійних цілей (2013)
Гулий Ю. І. - Емоційно-вольова регуляція як чинник успішної військово-професійної підготовки жінок-курсантів, Научитель О. Д., Лобанова Т. А. (2013)
Колтунович Т. А. - Структура самоставлення у вихователів з різними рівнями сформованості професійного вигорання (2013)
Люта Л. П. - Логіко-психологічні засади організації системи корпоративного навчання (2013)
Пляка Л. В. - Теоретичні основи психокорекційної роботи як виду психологічної допомоги студентам вищого навчального закладу (2013)
Полтавська А. І. - Екстремальна ситуація як сфера прояву емоційного інтелекту (у контексті професійної діяльності в особливих умовах) (2013)
Россова М. М. - Структурні компоненти імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів (2013)
Рудяк І. В. - Особливості професійної самосвідомості жінок-правоохоронців на різних етапах професіогенезу (2013)
Силка О. І. - Психологічні аспекти організації корпоративного навчання для представників професій "людина-людина" (2013)
Хабусева М. С. - Особливості ціннісно-смислової сфери медичних сестер як передумови виникнення професійної дезадаптації (2013)
Чернявська Т. П. - Роль комунікації в діяльности керівника (2013)
Яновська С. Г. - Професійне саботування як засіб подолання негативного впливу роботи (на контингенті працівників приватних підприємств) (2013)
Абаслямова К. З. - Особистісні якості дітей старшого шкільного віку, що схильні до булінгу, Луценко О. Л. (2013)
Дусавицький О. К. - Типологія "груп-лідерів" в класах розвивального навчання, Заика Є. В. (2013)
Мельник А. А. - Віковий аспект вивчення соціального інтелекту дітей різного шкільного віку (2013)
Мушинська О. В. - Психологічні особливості підлітків з ігровою Інтернет–залежністю, Христюк М. В. (2013)
Такмакова М. Ю. - Аналітичний огляд стилів прихильності та їх порушень в ранньому дитинстві (2013)
Татьянчиков А. О. - Динаміка шкільної тривожності учнів на етапі переходу до навчання в основній школі (2013)
Шапошник Д. О. - Психологічні характеристики самоефективності людей молодого віку (2013)
Шукалова О. С. - Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів в умовах контролю та оцінювання навчальної діяльності (2013)
Бєляєва О. Е. - Індивідуально-психологічні особливості підлітків, що страждають на ожиріння (2013)
Василовський В. В. - Лекомцева Є.В. Тепловий білок тау як новий біомаркер психо-аксонального пошкодження головного мозгу у хворих на розсіяний склероз, Гапонов І. К. (2013)
Габелкова О. Є. - Взаємозв’язок порушень здорової поведінки з домінуючими інстинктами та примативністю у студентської молоді (2013)
Лугова А. А. - Формування стосунків прихильності в психоаналітичних теоріях (2013)
Макаренко А. О. - Нарцисичні кореляти самотності (2013)
Макуха М. Н. - Особливості психічної саморегуляції дорослих при целіакії (2013)
Невоєнна О. А. - Особливості психологічної готовності до материнства у вагітних та не вагітних жінок, Гарна О. О. (2013)
Бегоян А. Н. - Роль концептуальної сумісності терапевта і клієнта в процесі психотерапії: психосемантичний аналіз міжособистісних взаємин (2013)
Гарькавець С. О. - Соціально-психологічні чинники оптимізації процесу економічної соціалізації студентської молоді, Герасименко М. М. (2013)
Гімаєва Ю. А. - Сприйняття політичної влади в юнацькому віці у зв’язку зі стилем сімейного виховання, Новицька Є. О. (2013)
Демчук Т. П. - Соціально-психологічне моделювання формування іміджу викладача вищої школи (2013)
Кривоконь Н. І. - Кризові ситуації особистості: підходи до типологізації та значення в аспекті розвитку соціальних послуг (2013)
Москаленко В. В. - Зв'язок політичних установок студентів із різними видами спрямованості (2013)
Поліванова О. Є. - Особливості групової ідентифікації футбольних фанатів та любителів футболу, Пантюх М. А. (2013)
Сивопляс Н. В. - Риси архаїчної ініціації в психосоціальному просторі сучасного індивіда за методологією Дж. Кемпбелла (2013)
Штойко Я. - Зв'язок образів батьків і політичної еліти зі ставленням до політичного вибору у молоді (2013)
Яновська Ю. Е. - Соціальні та психологічні аспекти дослідження стилю життя (2013)
Сорока А. В. - Особливості соціальної адаптації особистості після звільнення із пенітенціарних установ, Помацалюк А. Р. (2013)
Філоненко В. М. - Психологічний портрет злочинця-рецидивіста сучасності (2013)
Від редакції (2011)
Белканиа Н. - Жизнь и деятельность Д. Н. Узнадзе (2011)
Дусавицкий А. К. - Грузия – любовь моя (2011)
Бєляєва О. Е. - Проблема ставлення дівчат-підлітків із розладами менструального циклу до порушень репродуктивного здоров’я в контексті теорії установки (2011)
Беседіна Н. О. - Взаємозв’язок установки та психологічної готовності до безпечної поведінки (2011)
Бойко Г. В. - Активізація настанови на працевлаштування у консультативній роботі (2011)
Бурдули Н. - Понятие зоны принятия и ее актуальность (2011)
Ваханиа З. Н. - Теория установки - гуманитарная и естественнонаучная парадигма (2011)
Габелкова О. Е. - Роль установки на здоровый образ жизни в формировании здорового поведения молодежи (2011)
Гарькавець С. О. - Розгляд соціально-нормативної поведінки особистості в контексті проблеми установки (2011)
Гимаева Ю. А. - Установки учителей в отношении популярности и умственного развития учеников младших классов (2011)
Глушко О. И. - Концепция волевой активности Д.Н. Узнадзе и современные подходы к изучению субъектной активности (2011)
Головнева И. В. - Социальные установки в сфере менеджмента: гендерный аспект проблемы (2011)
Горностай П. П. - Коллективные установки и групповая идентичность (2011)
Єльчанінова Т. М. - Становлення уваги дитини: підхід з позицій вчення про установку (2011)
Жовтянська В. В. - Зв’язок понять смислу та установки в контексті психосемантичних досліджень (2011)
Заболотна В. О. - Актуальність теорії установки та її використання в організаційному контексті (2011)
Заика Е. В. - Связь коммуникативных установок с личностными особенностями студентов (2011)
Заика Е. В. - Некоторые исследования памяти с позиции теории установки (2011)
Зотова Л. Н. - Установка на здоровый образ жизни у студенческой молодежи и факторы ее определяющие (2011)
Иванова Е. Ф. - Коллективная память и установка (2011)
Коваленко А. Б. - Вплив теорії установки Д. М. Узнадзе на розвиток учення про соціальну установку (2011)
Крейдун Н. П. - Современные представления студентов о евроинтеграции Украины – установка или аттитюд?, Кряж И. В., Луценко Е. Л., Павленко В. Н., Поливанова Е. Е. (2011)
Кривоконь Н. І. - Значення доробок Д.М. Узнадзе в контексті розвитку психології соціальної роботи (2011)
Кряж И. В. - Категория установки в объяснении смысловой регуляции жизнедеятельности личности (2011)
Кузнецов М. А. - Чувство, установка и эмоциональная память (2011)
Луценко Е. Л. - Значение теории установки для исследования психологической адаптации (2011)
Медникова А. И. - Теория установки и проблема исследования самосознания личности в психологии (2011)
Мельник И. М. - К вопросу о возможности изменения социальных установок в процессе игровой деятельности (2011)
Мельник О. А. - Теоретичні основи формування предмета психології (2011)
Митроченко О. Є. - Теоретичні уявлення Д. М. Узнадзе про увагу та сучасні теоретичні та емпіричні розробки (2011)
Моргун В. Ф. - Принцип дополнительности деятельности, установки и поступка в многомерной теории личности (2011)
Москаленко В. В. - Політичні установки особистості в соціальному житті (2011)
Надареишвили В. Г. - Актуальные проблемы психологии установки (2011)
Носенко Е. Л. - Роль особистісних настанов у формуванні емоційного інтелекту як чесноти, Четверик-Бурчак А. І. (2011)
Олефір В. О. - Взаємозв’язок життєстійкості, копінг – стратегій та психологічного благополуччя (2011)
Оніщенко Н. В. - Установка на життя як фактор збереження фізичного та психічного здоров’я в умовах екзистенціальної загрози, Тімченко О.В. (2011)
Плохих В. В. - Длительность действия и установка (2011)
Подшивалкина В. И. - Методологические проблемы психологии и теория установки Д.Н.Узнадзе (2011)
Поляков И. А. - Влияние психологических установок на процесс волевого поведения в чрезвычайных ситуациях, Побидаш А. Ю. (2011)
Посохов С. И. - Д. Н. Узнадзе и Харьковский университет: страницы общей истории (2011)
Севостьянов П. А. - Установка и индивидуальный опыт (2011)
Скворчевська Є. Л. - Особливості визначення поняття "мотивації” та "установки” у вітчизняній психології (2011)
Сорока А. В. - Особливості установки на толерантну поведінку у спілкуванні співробітників державної пенітенціарної служби в процесі професійної діяльності (2011)
Соснюк О. П. - Проективна методика "креативний простір" як психодіагностичний та дослідницький інструмент (2011)
Филенко И. А. - Установки восприятия, социальное поведение и адаптация (2011)
Хомуленко Т. Б. - Потенциал теории установки для исследований в психосоматике и психологии здоровья (2011)
Христенко В. Е. - Беспомощность пострадавшего в очаге чрезвычайной ситуации и жизненная установка личности быть жертвой, Титаренко Д. С. (2011)
Цільмак О. М. - Психологічні особливості егоцентричних особистісних установок (2011)
Шевченко Н. Ф. - Вплив смислової настанови на характер переживання негативних психічних станів (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Роль установки у формуванні терапевтичного альянсу між лікарем та пацієнтом, Бородавко О. О. (2011)
Яновская С. Г. - Роль установки в формировании доверия в межличностных отношениях (2011)
Титул, содержание (2014)
Вітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України з нагоди Дня шахтаря (2014)
Смирнов А. В. - Результаты работы угольного блока ДТЭК и перспективы его развития (2014)
Гуменюк Л. - Мільйон на-гора! (2014)
Грядущий Б. А. - Научно-исследовательскому институту горной механики им. М. М. Федорова – 85 лет (2014)
Соломенцев К. А. - Будущее угольной промышленности – отраслевая наука, Грядущий К. В. (2014)
Трибухин В. А. - Некоторые проблемы шахтного подъема и пути их решения (2014)
Ильин С. Р. - Влияние износа направляющих устройств на динамическую устойчивость системы подъемный сосуд–жесткая армировка, Соломенцев К. А., Василькевич В. И. (2014)
Кудрейко Н. А. - Повышение уровня безопасной эксплуатации металлических шахтных копров, Кривоноженков М. В. (2014)
Пасюта В. И. - Результаты исследований в области шахтного подъема, Пушкарев В. Ю., Сидоренко В. А., Соломенцев К. А. (2014)
Лобода В. В. - Основные достижения отдела турбомашин НИИГМ им. М. М. Федорова (2014)
Грядущая В. В. - Основные направления повышения энергоэффективности шахтных вентиляторных установок главного проветривания, Стешенко В. А., Бугаев А. В., Шевченко Я. К. (2014)
Коваль А. Н. - Адаптация к изменению окружающей среды – важная составляющая экономической и экологической безопасности Донбасса, Войцеховская Е. Ю., Жуков Д. С. (2014)
Литвинский Г. Г. - Базовые принципы развития горной промышленности и священные заповеди горняка (2014)
Дворников Владимир Иванович (1939–2013 гг.). К 75-летию со дня рождения (2014)
Титул, зміст (2014)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року (2014)
Техногенна та екологічна безпека при розробці вуглегазових родовищ (2014)
Ларин В. Ю. - Методология создания нейроподобных структур системы оптимального управления угледобывающим комплексом в условиях неопределенности, Чичикало Н. И., Савицкая Я. А. (2014)
Драчук Ю. З. - Напрями формування стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі на концептуальних засадах, Рассуждай Л. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Кочешкова І. М. - Аналіз негативних наслідків закриття шахт і пропозиції щодо порядку виведення їх з експлуатації (2014)
Марищенко А. И. - Дублированная система управления и защиты шахтной подъемной установки на базе системы ЗКДР, Опря О. И., Кругляк А. Н., Апостол Ю. Ф. (2014)
Инновационные решения по очистке воды в шахтных условиях (2014)
Чехлатый Н. А. - Технические средства повышения безопасности эксплуатации шахтной подъемной установки, Баранов К. Ю. (2014)
Радченко В. В. - Відновлення земель, порушених гірничими роботами, у Дніпровському буровугільному басейні, Куліш В. А. (2014)
Полулях А. Д. - О технологической целесообразности тяжелосредного обогащения мелкого угля (2014)
Панишко А. И. - Об оптимизации обеспечения гидрогеологической безопасности ликвидируемых шахт, Смыслов А. А., Педченко С. В. (2014)
Иотенко Б. Н. - О максимальной суточной нагрузке на очистной забой по газовому фактору, Береговой Р. В. (2014)
Выдающиеся деятели угольной промышленности Вербиченко В. К 75-летию трудовой деятельности О. А. Колесова (2014)
Найвищі державні нагороди - членам Національної академії мистецтв України: Богдан Козак, Левко Колодуб (2010)
До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур (2010)
Персональний склад НАМ України (Станом на 31.12.2010) (2010)
Чебикін А. - Про роботу Президії та структурних підрозділів Національної академії мистецтв України у звітний період (2010)
Кара-Васильєва Т. - Людмила Міляєва (До дня народження) (2010)
Савченко Л. - Олександра Смолярова (До дня народження) (2010)
Сулім Р. - Жанна Колодуб (До дня народження) (2010)
Персидська Н. - Олена Зінькевич (До дня народження) (2010)
Федорук О. - Валентина Рубан (До дня народження) (2010)
Коломієць Р. - Тетяна Назарова (До дня народження) (2010)
Туркевич В. - Дмитро Гнатюк (До 85-річчя від дня народження) (2010)
Сулім Р. - Левко Колодуб (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Михайло Бєліков (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Владимирова Н. - Богдан Козак (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Стороженко М. - Олексій Міщенко (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Сєров С. - Олег Векленко (До 60-річчя від дня народження) (2010)
Лягущенко А. - Олексій Безгін (До 50-річчя від дня народження) (2010)
Акчуріна-Муфтієва Н. - Антропоморфні та зооморфні мотиви в кримськотатарському декоративному мистецтві (2010)
Бурковська Л. - Ікона "Різдво Христове" другої половини ХVІ ст. (З колекції Національного музею народної архітектури та побуту України) (2010)
Нестеренко П. - Донаційний суперекслібрис - атрибут високої книжкової культури (2010)
Бражнік О. - Стилізація та образність у візуальному мистецтві (2010)
Скляренко Г. - "Парадокс" Миколи Самокиша: Творчість художника в контексті радянського мистецтва (2010)
Волинська О. - Художньо-методологічні засади творчості Опанаса Заливахи (2010)
Щербак Ю. - Потойбіччя душі Олександра Костецького (2010)
Козловська О. - Про творчість Олександра (2010)
Гамкало І. - Нотатки про стан сучасного музичного виконавства в Україні (2010)
Чернова І. - Медитативність та орфеїчні традиції музичного виконавства (2010)
Кононова М. - Рефлексія як тип мислення в сучасному віолончельному виконавському мистецтві (2010)
Польська І. - Парадоксальність ансамблевої культури: Соціально-семантичні амплуа (2010)
Зав’ялова О. - Жанр віолончельної сонати у контексті романтичної культури ХІХ ст. (2010)
Сумарокова В. - Віолончельне мистецтво в контексті нео- та полістилістики ХХ - початку ХХІ століття: Рефлексія і дискурс (2010)
Рікман К. - Феномен дискурсу в контексті музичної подієвості (2010)
Клековкін О. - Марко Кропивницький: Лексика театру (2010)
Гринишина М. - Концепції просторових вирішень у виставах українського естетичного театру початку ХХ століття (2010)
Чигляєв Я. - Український театр періоду УНР: У пошуках моделі національної сцени (2010)
Владимирова Н. - Сценографічний вектор сучасного українського театру (2010)
Ковальчук Л. - Театральний костюм - важлива складова художнього образу вистави (2010)
Мащенко М. - Володар "Золотого лева" і не тільки… (2010)
Чміль Г. - Симуляційна природа сучасності: Фарс чи повільно діюча отрута свідомості? (2010)
Братерська-Дронь М. - Нова - стара казка (Соціально-філософський аспект кіноказки) (2010)
Ширман Р. - Експеримент: від Біблії до каналу Discovery (2010)
Кульчинська Л. - Особливості жанрових категорій у кіномистецтві (2010)
Котляр Н. - Незалежне кіно Японії, або "Гільдія художнього театру" (2010)
Парталога Л. - Специфіка проявів національного у європейському кінодискурсі (2010)
Заварова Н. - Міф та світ міста в італійському кіно 40-70-х років ХХ століття (2010)
Іванченко Ю. - Українське мистецтво кін. ХVІІ - поч. ХVІІІ ст. (Доба правління гетьмана Івана Мазепи) (2010)
Кротова Т. - Принципи стилістичної єдності предметного світу античності (2010)
Харченко П. - Соціокультурні реалії в сучасному мистецтві України (2010)
Смирна Л. - Контемпоральне мистецтво у пошуках власної ідентичності: Версія Антона Соломухи (2010)
Селівачов М. - Культурологічні проблеми дизайну як виду художньої діяльності (2010)
Бондаренко С. - Еволюція фототехнологій як інструментарію художніх практик (2010)
Школьна О. - Методологічні засади вивчення українського фарфору і фаянсу кінця ХІХ - початку ХХІ ст. (2010)
Черкесова І. - Килим і сучасне середовище людини (2010)
Кузьма В. - Мистецькі музеї Закарпаття часів радянської влади (1945-1991) (2010)
Суліменко О. - Стан і перспективи розвитку мистецької освіти за кордоном (2010)
Юр М. - Роль Краківської академії мистецтв у становленні педагогічної системи Михайла Бойчука (2010)
Черватюк В. - Пленерний живопис - невід’ємна складова художньої освіти (2010)
Нестеренко П. - Василь Захарович Бородай (Пам’яті академіка НАМ України В. В. Бородая) (2010)
Олег Семенович Тимошенко (Пам’яті академіка НАМ України О. С. Тимошенка) (2010)
Юрій Герасимович Іллєнко (Пам’яті академіка НАМ України Ю. Г. Іллєнка) (2010)
Лесь (Олександр) Олександрович Сердюк (Пам’яті члена-кореспондента НАМ України Л. О. Сердюка) (2010)
Валентин Іванович Єжов (Пам’яті почесного академіка НАМ України В. І. Єжова) (2010)
Пилипчук В. - Валер’ян Дмитрович Ревуцький (Пам’яті іноземного члена НАМ України В. Д. Ревуцького) (2010)
Щербак В. - Гордість Богданівки й цілого світу (До 110-річчя від дня народження: Пам’яті К. В. Білокур) (2010)
Бєліков М. - Сьогодні не вистачає таких акторів (До 110-річчя від дня народження: Пам’яті М. Ф. Яковченка) (2010)
Безручко О. - Від учня до визначного кінорежисера і педагога (До 80-річчя від дня народження: Пам’яті В. Т. Денисенка) (2010)
Гамкало І. - Невтомний пропагандист української опери (До 75-річчя від дня народження: Пам’яті І. В. Лацанича) (2010)
Луніна А. - 2010-й: Чим запам’ятався?.. (2010)
Харченко П. - Дарунок Леоніда Левіта – Національній академії мистецтв України (2010)
Антонюк О. - Виставкова діяльність НАМ України - 2010 (2010)
Кара-Васильєва Т. - Новітній погляд на розвиток сучасного мистецтва (2010)
Антонова А. И. - Особенности влияния рекламы на Я-концепцию личности (2012)
Бідюк І. А. - Інтелект як складова особистості студента ВТНЗ (практичні результати дослідження) (2012)
Білецький О. М. - Мотиваційний компонент у структурі самосвідомості особистості (2012)
Кокорина Ю. Е. - Экзистенциальные означающие субъекта (2012)
Кононенко А. О. - Проблематика самопрезентації в дослідженнях вітчизняних вчених (2012)
Кочарян И. А. - Структурные особенности личностной саморегуляции. Искажение самоактуализирующей тенденции (2012)
Кряж І. В. - Проекологічні установки як прояв екологічної стурбованості особистості, Андроннікова К. А. (2012)
Кузікова С. Б. - Суб’єктність у контексті саморозвитку особистості (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок цінностей особистості зі ставленням до власного вибору (2012)
Підручна І. Б. - Психологічні особливості часової компетентності особистості (2012)
Сергеева Т. В. - Эко-гуманистический подход к саморазвитию личности (2012)
Хафізова Г. С. - Особливості соціального інтелекту у людей з різним рівнем суб’єктивного благополуччя (2012)
Яновська С. Г. - Образ іншого учасника конфлікту у людей з різним рівнем довіри/недовіри до оточуючих, Туренко Р.Л. (2012)
Войновская О. А. - Теоретико-методологическое обоснование понятия деструктивной религиозности личности (2012)
Дусавицький О. К. - Генезис підходів до вивчення духовності та духовного розитку особистості, Такмакова М. Ю. (2012)
Коваленко О. Г. - Самооцінка особистісних властивостей у похилому віці (2012)
Кочарян О. С. - Особливості життєвого шляху в юнацькому віці, Ягнюк Я. К., Кочарян О. О. (2012)
Кукуруза Г. В. - Міждисциплінарна оцінка порушень психомоторного та соціально-емоційного розвитку у дітей раннього віку в системі раннього втручання (2012)
Лугова А. А. - Структурні характеристики негативних емоційних станів у дітей старшого дошкільного віку 84-88 (2012)
Луценко О. Л. - Особливості самоефективності у людей пізньої зрілості у контексті тренінгового заняття, Шапошник Д. О. (2012)
Пасічніченко А. В. - Особливості тривожності дітей дошкільного віку (2012)
Бару И. А. - Гендерные особенности структуры расстройств партнерского взаимодействия современной студенческой молодежи (2012)
Долгополова Е. В. - Полоролевые особенности социальной тревожности у мальчиков старшего подросткового возраста (2012)
Досужая Т. А. - Гендерные различия в личностных особенностях спортсменов с ограниченными физическими возможностями (2012)
Кочарян О. С. - Психосемантична структура архетипічного жіночого простору у дівчат із різними моделями структурної організації статеворольової сфери, Фролова Є. В., Хашева Є. А. (2012)
Кузнецова В. А. - Исследование материнского отношения в неполных семьях различного типа (2012)
Макаренко А. О. - Тіло як мішень жіночої нарцисичної активності (2012)
Терещенко Н. М. - Особливості структури любові у подружніх пар із різним ступенем задоволеності шлюбом (2012)
Чаусова Ю. А. - Роль комунікативних особливостей подружжя в сімейному життєконструюванні (2012)
Яворская Е. В. - Особенности синдрома "эмоционального холода" у женщин, состоящих в разводе (2012)
Якименко О. Ю. - Особливості партнерських стосунків в дівчат, які перебувають на різних етапах психосексуального розвитку (2012)
Яковенко О. К. - Вікова динаміка розвитку психосексуальної сфери дівчат (2012)
Алієва Т. А. - Психічний стан студентів-інвалідів з серцево-судинними захворюваннями та їх рівень якості життя (2012)
Вереіна Л. В. - Психологічні причини виникнення онкозахворювань у жінок, Прохорова Л.В. (2012)
Волошинська Л. В. - Взаємозв’язок копінг-стратегій та ставлення до здоров’я особистості студентів (2012)
Гришко А. А. - Профиль личности девочек-подростков, страдающих ювенильными маточными кровотечениями (2012)
Добрецкая К. В. - Символизм кожи и проблемы современной психодерматологии (2012)
Ершова-Бабенко И. В. - Постнеклассическая методология - психосинергетика в решении актуальных задач медико-психологической реабилитации (2012)
Лобунець А. Ю. - Медико-психологічний супровід студентів-інвалідів (2012)
Моргунова Н. С. - Копінг-стратегії студентів з різним рівнем стильової саморегуляції (2012)
Селезньова О. С. - Особенности защитных механизмов психики у женщин, перенесших радикальную мастэктомию (2012)
Балабанова Л. М. - Психологічні чинники плинності кадрів в органах внутрішніх справ, Жданова І. В., Радченко С. О. (2012)
Гулий Ю. І. - Емоційний інтелект як чинник успішної професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів, Научитель О. Д., Полтавська А. І. (2012)
Гуляєва О. В. - Взаємозв’язок стресостійкості і вольової саморегуляції у жінок-керівників, Дудка К. В. (2012)
Євдокімова О. О. - Зміст та форми психологічної підтримки особистісно-професійного розвитку курсантів ОВС (2012)
Жидко М. Є. - Структурні особливості соціального та емоційного інтелекту студентів першого курсу вищого технічного навчального закладу, Калайтан Н. Л. Мачнев О. Г. (2012)
Крейдун Н. П. - Особливості структурної організації регуляції поведінки студентів, Зімовін О. І. (2012)
Лаврова М. Г. - Особенности стрессовых проявлений у студентов в период прохождения экзамена в компьютеризированной форме (2012)
Медянова Е. В. - Когнитивные составляющие как фактор развития ценносной сферы личности студентов-медиков в период первичной профессионализации (2012)
Параскевова К. Г. - Эмоциональный интеллект в структуре самоотношения специалистов помогающих профессий (2012)
Пляка Л. В. - Теоретичні аспекти психолого-педагогічної консультації як одного з видів психологічної допомоги студентам вищого навчального закладу (2012)
Поліванова О. Є. - Особливості професійної деформації банківських працівників (2012)
Скворчевська Є. Л. - Основні теоретичні підходи та напрямки до проблеми професійного самовизначення особистості (2012)
Хоменко Є. Г. - Психологічні особливості взаємодії вчителя з підлітками у педагогічному процесі (2012)
Цокота В. Р. - Психологічні особливості комунікативної сфери, впливаючі на ефективність професійної діяльності командирів відділень військових пожежних підрозділів (2012)
Якушева Є. М. - Особливості поведінкового компоненту професійної самосвідомості співробітників пожежних і аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різними рівнями конструктивності стратегій подолаючої поведінки (2012)
Яровая Н. А. - Теоретический анализ психологических особенностей мотивации персонала (2012)
Акрітіду Е. О. - Взаємозв’язок мотиваційних особливостей та збереження і відтворення професійних текстів залежно від різних умов мимовільного запам’ятовування (2012)
Атаманчук Н. М. - Дослідження творчих проявів учнів (2012)
Єльчанінова Т. М. - Роль та ефективність психологічного супроводу розвитку уваги першокласників (2012)
Заика Е. В. - Методика измерения объема и точности тактильной кратковременной памяти (2012)
Лысак Е. А - Теоретические основы изучения механизмов переноса знаний, Луценко Е. Л. (2012)
Павленко В. Н. - Кросс-культурное исследование функциональных асимметрий у китайских и украинских студентов, Быстров К. А. (2012)
Перевозная Т. А. - Противоправное поведение несовершеннолетних правонарушителей как результат неверной оценки (2012)
Сорока А. В. - Особливості показників базових переконань засуджених на етапі підготовки до звільнення з пенітенціарних установ (2012)
Форотинська О. В. - Особливості морально-етичної відповідальності неповнолітніх злочинців (2012)
Найвищі державні нагороди - членам Академії мистецтв України: Мирослав Скорик, Євген Станкович, Євген Савчук, Павло Муравський, Віктор Гонтаров (2009)
Персональний склад Академії мистецтв України (Станом на 31 грудня 2009 року) (2009)
Чебикін А. - Про роботу президії та структурних підрозділів Академії мистецтв України у звітний період (2009)
Бараневич Л. - Віра Баринова (До дня народження) (2009)
Копиця М. - Марина Губаренко (До дня народження) (2009)
Ржевська М. - Алла Терещенко (До дня народження) (2009)
Слупський В. - Володимир Апатський (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Зубкова В. - Григорій Васецький (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Онищенко В. - Микола Стороженко (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Кияновська Л. - Анатолій Авдієвський (До 75-річчя від дня народження) (2009)
Ярошенко І. - Андрій Кушніренко (До 75-річчя від дня народження) (2009)
Федорук О. - Андрій Бокотей (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Зубавіна І. - Віллен Новак (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Ласкаревська Т. - Василь Перевальський (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Коломієць Р. - Михайло Рєзникович (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Кияновська Л. - Мирослав Скорик (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Яковлєв М. - Михайло Станкевич (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Петро Чуприна (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Терещенко А. - Ігор Юдкін (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Прибєга Л. - Микола Яковлєв (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Владимирова Н. - Павло Маков (До 50-річчя від дня народження) (2009)
Гончаренко Т. - Валентина Виродова-Готьє (До дня народження) (2009)
Пархоменко Л. - Леся Дочко (До дня народження) (2009)
Левченко О. - Неллі Корнієнко (До дня народження) (2009)
Харченко П. - Лариса Скорик (До дня народження) (2009)
Зубавіна І. - Микола Мащенко (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Седун М. - Мирослав Вантух (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Анатолій Гайдамака (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Безгін І. - Іван-Ярослав Гамкало (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Володимир Лесняк (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Баринова-Кулеба В. - Василь Гурін (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Коломієць Р. - Федір Стригун (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Степовик Д. - Олександр Федорук (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Іванченко Ю. - Олександр Івахненко (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Салій О. - Микола Гоголь і родина Трощинських (2009)
Пилипчук Р. - Перша інсценізація Гоголівської Ночі проти Різдва (1832 р.) та її сценічна історія (2009)
Зубавіна І. - Екранізація творів Миколи Гоголя у світовому кінематографі (2009)
Брей Н. - Творчий дух Миколи Гоголя в мистецтві Миколи Глущенка (2009)
Федорук О. - Назрілі проблеми сучасного мистецтвознавства (2009)
Чуйко Т. - Малярські композиції Миколи Стороженка за мотивами творів Тараса Шевченка (2009)
Бушак С. - Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини "Козак Мамай" (2009)
Щербак Ю. - Крок "Звіра" (До іконографії образу "Звіра" Марії Приймаченко) (2009)
Юр М. - Художній простір у безпредметному живопису українських художників ХХ століття (2009)
Котляревський І. - Нотатки члена-кореспондента АМУ І. А. Котляревського до науково-практичної конференції "Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві" (2009)
Котляревська О. - Теоретичні та практичні музичні системи в їх історичній взаємодії (2009)
Берегова О. - Сучасні теорії дискурсу і рефлексії в розробці теорії музичної комунікації (2009)
Ржевська М. - Про застосування поняття "соціокультурний дискурс" в історичному музикознавстві (2009)
Маркова О. - Рефлексія історичної пам’яті у символіці музики (2009)
Юдкін-Ріпун І. - Рефлексія поліфонічного формоутворення в гомофонії (2009)
Тукова І. - Про смислоутворюючу роль музичного жанру (2009)
Зав'ялова О. - Оксиденталізм у музично-інструментальній культурі Одеси ХІХ століття (2009)
Сюта Б. - Художня рефлексія як чинник гіпертекстового прочитання музичного твору (2009)
Кушнірук О. - Рефлексія національного в музичному дискурсі (2009)
Кушніренко А. - Актуальні проблеми хорового виконавства: з власного практичного досвіду (2009)
Кутасевич А. - А. Ведель. Піснеспів "Світе тихий" до мінор: питання авторства (2009)
Клековкін О. - Структура драми: до історії термінів (2009)
Гринишина М. - Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття (2009)
Єрмакова Н. - Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса (2009)
Владимирова Н. - Фрагмент з історії французького експериментального театру (2009)
Мащенко М. - Довге повернення (Нотатки про драматичну долю фільму К. Муратової "Довгі проводи") (2009)
Пересецький Р. - Феномен "Автографії" в екранній культурі (2009)
Рощенко О. - Обрії ренесансної рефлексії (2009)
Школьна О. - Ар Деко як явище мистецтва фарфору радянської доби (2009)
Вергунов С. - Естетичні цінності 3D-моделювання (2009)
Волков С. - Вищі музичні навчальні заклади України та їх роль у збереженні екології культури (2009)
Лисенко О. - Микола Ге як художник-учитель (2009)
Волинська О. - Авторська мистецька школа Михайла Зорія (2009)
Прибєга Л. - Українські скансени як комплексна форма охорони пам’яток традиційної культури (2009)
Копоть І. - Культурний простір Житомира: історія і сучасність (2009)
Пясковський І. - Музична форма як дискурс (2009)
Івко А. - Категорії події та дискурсу в художній реальності постмодернізму (2009)
Морєва Є. - Дискурсивні елементи в мультимедіа (2009)
Молинь В. - Скарбниця гуцульського мистецтва (2009)
Товченко Л. - Фізичне виховання як засіб оздоровлення духовності (2009)
Батовська О. - Був митцем національного регістру (Пам’яті члена-кореспондента АМУ В. С. Палкіна) (2009)
Савченко Л. - Творив незабутні сценічні образи (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Л. С. Тарабаринова) (2009)
Філатова Т. - Самовіддано служив мистецтву (Пам’яті члена-кореспондента АМУ В. В. Воєводіна) (2009)
Бентя Ю. - Не йшов уторованими шляхами (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Б. А. Которовича) (2009)
Відійшов у вічність визначний митець і громадський діяч (Пам’яті академіка АМУ О. М. Лопухова) (2009)
Даниленко В. - Не стало талановитого художника і друга (Пам’яті академіка АМУ В. М. Гонтаріва), Зінченко В., Мельник А., Федорук О., Чебикін А., Чепелик В. (2009)
Коломієць Р. - Науковець, митець, мрійник (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Ю. О. Станішевського) (2009)
Щербак В. - Жив і працював на благо людини (Пам’яті почесного академіка АМУ І. М. Сєдака) (2009)
Безручко О. - Драматичні сторінки біографії митця (До 100-річчя від дня народження: Пам’яті В. М. Іванова) (2009)
Гамкало І. - Диригент - від Бога (До 70-річчя від дня народження: Пам’яті С. В. Турчака) (2009)
Смирна Л. - Україна - Угорщина: Дві європейські долі (2009)
Антонюк О. - Виставкова діяльність АМУ. 2008-2009 рр. (2009)
Селівачов М. - Самовідданий трудівник мистецтвознавчої ниви (До 80-річчя від дня народження В. А. Щербака) (2009)
Рибін С. - Василь Якович Лозовий - Український "Італець" (2009)
Коваль О. - Церква Спаса - вікопомна пам’ятка історії культури України (2009)
Боньковська С. - Українська вишивка як феномен національної художньої культури (2009)
Яців Р. - Нове слово у шевченкознавстві (2009)
Скуратівський В. - Про тексти і контексти (2009)
Скуратівський В. - З нотаток на полях дуже цікавої книжки (2009)
Канцелярук Б. - До проблеми телеіміджу в Україні (2009)
Задорожный Г. В. - Чело-Век как мера развития науки в современном мире (2014)
Кучеренко Є. В. - Взаємозв’язок виробництва і споживання в контексті теорій суспільства масового споживання (2014)
Новікова О. Ф. - Модернізація системи державного управління на засадах соціальної відповідальності, Кузьменко Л. М. (2014)
Пилипенко Ю. І. - Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні, Пилипенко Г. М. (2014)
Литвиненко Н. І. - Толерантність та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір (2014)
Архипов О. Ю. - Взаимосвязь теневой экономики и институтов государства в глобализирующемся мировом хозяйстве, Черкавская Т. М., Друзенко А. Н. (2014)
Завгородня О. О. - Параметри порядку і фактори ефективності національних інноваційних систем у контексті викликів глобальної конкуренції (2014)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка у національних координатах: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Шинкарук Л. В. - Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в економіці (2014)
Швець В. Я. - Механізми взаємодії суб’єктів суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (2014)
Нікітіна О. Б. - Формування передумов постіндустріального розвитку України в тренді європейського вибору (2014)
Вагонова О. Г. - Соціальні наслідки економічної діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України, Прокопенко В. І. (2014)
Солянік Л. Г. - Соціальна відповідальність як ключовий фактор впровадження моделі сталого розвитку промисловості України (2014)
Темченко О. А. - Методи управління процесами використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах, Горлов М. І., Темченко Г. В. (2014)
Лобов С. П. - Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства з позиції його акціонерів (2014)
Вілянський А. В. - Оцінка інноваційної спрямованості розвитку промислового підприємства (2014)
Матусевич А. А. - Пути повышения эффективности предприятий железнодорожного транспорта в Украине (2014)
Волотковська Ю. О. - Удосконалення методики формування резерву на соціальні потреби у випадку закриття гірничого підприємства (2014)
Романенко О. О. - Вплив мережі Інтернет на діяльність промислових підприємств (2014)
Бараннік Л. Б. - Фінансовий аспект соціального захисту населення в надзвичайних ситуаціях, Черкавська Т. М. (2014)
Бойченко Н. В. - Анализ уровня производственного травматизма и затрат на охрану труда по регионам Украины (2014)
Пилипенко Г. М. - Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг (2014)
Kirieieva V. - The french revolution of the late XVIIIth century in modern russian historiography (2014)
Марущенко О. В. - Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині у вітчизняних історіографічних інтерпретаціях (2014)
Ковальська Г. Б. - Становище дітей-біженців та допомога їм Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу упродовж 1915–1917 рр. (2014)
Сухушина О. В. - Друга Балканська війна 1913 р.: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків (2014)
Zemzyulina N. - Seеting-up of organizational structure of international cooperative movement in late 19th century (2014)
Муковський І. Т. - Особливе партнерство США і Великобританії напередодні та в роки Другої світової війни: історія і сучасність, Тищенко С. В. (2014)
Овчаренко О. І. - "Радянське питання" у зовнішній політиці США 1981–1989 рр. (2014)
Афанасьєв І. Ю. - Діяльність конфедерації незалежної Польщі по відношенню до України як потенційного учасника балто-чорноморського альянсу держав (1980–2000 рр.) (2014)
Вєтров І. Г. - Вирішення соціальних проблем у важкій промисловості й на залізничному транспорті України на початковому етапі відбудови. 1943–1945 рр., Шелейко Т. В. (2014)
Терещенко Т. В. - Матеріальне становище селян центральних областей України в 1943–1945 рр. (2014)
Перехрест О. Г. - Заходи щодо відродження садівництва й виноградарства в Україні в 1943–1950 рр. (2014)
Гальченко С. І. - До питання запровадження карткової системи розподілу продуктів харчування та промислових товарів у Центральній Україні на завершальному періоді Великої Вітчизняної війни (2014)
Дзюбенко Ю. В. - До питання забезпечення кадрами режисерів української кіноіндустрії в 1950-х – 1960-х рр. (2014)
Коцур Л. М. - Національні меншини і влада України на початку 1990-х рр: конструктивний діалог і втрачені перспективи (2014)
Голиш Г. М. - Енциклопедія історії України : |в 10 т.| / редкол.: В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський |та ін.|. – К. : Наук. думка, 2005 – 2013, Перехрест О. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Создание новых пассажирских судов с учетом опыта европейских речных круизов, Калугин Я. В. (2013)
Рашковский С. А. - Исследование по созданию плоской поверхности продольных наклонных стапелей для спуска судов на пневматических баллонах, Смирнова Л. С. (2013)
Соломенцев О. И. - Выбор коэффициента общей полноты проектируемого судна с учетом района и условий плавания, Ли Тхань Бин (2013)
Коробанов Ю. Н. - Конструирование опор под контейнерные фитинги c учетом прочности и технологичности, Лищук О. М., Коробанова А. А. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение количества перевезенных пассажиров и продолжительности прямого сложного рейса быстроходного пассажирского судна с учетом стохастических факторов, Некрасов В. А. (2013)
Бражко А. С. - Моделирование работы гребного винта в насадке в косом набегающем потоке, Король Ю. М. (2013)
Казарезов А. Я. - Выбор якорного снабжения яхт, Пащенко Ю. Н. (2013)
Душко В. Р. - Анализ условий ледовой обстановки в Азово-Черноморском бассейне, Лопатнёва А. Ю. (2013)
Пузырев С. В. - О свободных колебаниях некруговых цилиндрических оболочек с гофрированным эллиптическим сечением (2013)
Казимиренко Ю. А. - Исследование демпфирующих свойств электродуговых покрытий, наполненных полыми стеклянными микросферами, Лебедева Н. Ю., Карпеченко А. А., Жданов А. А., Бабина П. В. (2013)
Лебедь О. Н. - Влияние скорости послеотжигового охлаждения на термостабильность структурных и электрофизических параметров монокристаллов полуизолирующего нелегированного GaAs (2013)
Тимченко В. Л. - Процедуры синтеза алгоритмов формирования оптимальных траекторий движения динамического объекта, Ухин О. А. (2013)
Пальчиков О. О. - Схемы изменения чередования катушечных групп в асинхронных секционированных контрроторных двигателях (2013)
Блінцов О. В. - Система автоматичного керування кабельною лебідкою прив'язної підводної системи, Надточій В. А. (2013)
Павлов Г. В. - Энергоэффективность резонансно-импульсного инвертора напряжения, Обрубов А. В. (2013)
Долганов Ю. А. - Використання двофазних теплопередавальних систем для охолодження світлодіодних модулів, Єпіфанов О. А. (2013)
Князюк В. И. - Сравнительная оценка энергетической эффективности поверхностей теплообмена, Лагутин А. Е. (2013)
Парсяк В. Н. - Перспективи біржового сегмента у структурі вітчизняного фондового ринку, Немолюк К. Д., Щербина А. Г. (2013)
Потай І. Ю. - Концептуальні підходи до економічної оцінки ресурсозбереження (2013)
Титул, содержание (2014)
Бондаренко В. И. - Расчет параметров рамно-анкерной крепи выемочных выработок, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Свистун Р. Н., Малыхин А. В. (2014)
Полозов Ю. А. - Предупреждение и ликвидация осложнений при сооружении скважин большого диаметра, Лазебник А. Ю. (2014)
Борзых А. Ф. - Взаимодействие распорного перекрытия, изолирующего земную поверхность от ликвидируемого вертикального ствола, с наносами, Фомин В. О., Кукуяшный Э. В. (2014)
Мнухин А. Г. - Исследования однофазных замыканий в шахтных высоковольтных сетях, Лихван А. П., Антипин А. В., Гаврилко В. А. (2014)
Мамалыга В. М. - Обоснование использования энергоэффективного оборудования для угольной промышленности (2014)
Сторчак И. И. - Перспективы использования низколегированной стали в крепях горных выработок, Сытник А. А., Тупиков Б. Т., Федористова А. А. (2014)
Алімов В. І. - Термічне відновлення радіальних розмірів деталей гідравліки шахтного кріплення, Георгіаду М. В., Желтобрюх Л. О. (2014)
Лещенко Г. Ф. - Ловитель вагонеток для уклонов с пружинным амортизатором, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2014)
Уткина Л. А. - Итоги межлабораторных сравнительных испытаний качественных показателей угля, Ермакова Е. В., Корчагина Е. Н., Говорова Е. С. (2014)
Кирнарский А. С. - Немецкая классическая технология обогащения антрацита (2014)
У Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки: Назимко В. В. Поточні технології буріння як основа комплексного освоєння газовугільних родовищ. Безвинний В. П. Сучасні технології буріння працюють в Україні (2014)
Гребенкин Сергей Семенович (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Егоров Г. В. - Опыт модернизации и строительства речных круизных судов с использованием элементов судов-доноров, Калугин Я. В. (2013)
Коробанов Ю. Н. - Перспективы интеграции подкреплений под контейнерные фитинги в отечественные САПР, Лищук О. М., Коробанова А. А. (2013)
Ли Тхань Бинь - Определение главных элементов грузовых судов ограниченного района плавания в начальном приближении (2013)
Соломенцев О. И. - Слеминг соединительной конструкции волнорезного катамарана на встречном нерегулярном волнении, Кудинова Е. А. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение характеристик начальной поперечной остойчивости однокорпусных быстроходных судов, эксплуатирующихся в переходном режиме (2013)
Соломенцев О. И. - Применение метода частных целевых функций для определения характеристик удлинения катамаранов с гидродинамической разгрузкой, Кныш А. С. (2013)
Демчина Б. Г. - Методика експериментальних досліджень дерев'яних вант, армованих стальним канатом зі з’єднанням окремих дерев’яних елементів вклеєними стержнями, Кравз А. Р. (2013)
Бурдун Е. Т. - Оценка эффективности применения высокопрочных конструкционных материалов для тороидальных прочных корпусов подводной техники, Крептюк А. В. (2013)
Трунін К. К. - Підвищення точності комп’ютерного моделювання температурних полів при зварюванні (2013)
Григоренко Г. М. - Влияние повторного сварочного нагрева на микроструктуру и ударную вязкость металла шва трубных сталей большого диаметра, Костин В. А., Рыбаков А. А. (2013)
Дінжос Р. В. - Теоретичний аналіз теплофізичних характеристик та термопружної поведінки нанокомпозитів на основі аеросилу, Фіалко Н. М., Рехтета М. А., Привалко Е. Г. (2013)
Грицук І. В. - Особливості роботи системи комбінованого прогріву двигунів внутрішнього згоряння у складі інтелектуального інформаційно-програмного комплексу, Комов П. Б. (2013)
Рындя Н. В. - Газодинамические характеристики выходного спрямляющего аппарата компрессора низкого давления в неоднородном потоке (2013)
Коваленко І. І. - Інформаційна технологія графодинамічного моделювання організаційних структур проектів, Пугаченко К. С. (2013)
Фісун М. Т. - Аналіз та вибір моделей даних при створенні систем автоматизованого проектування, Давиденко Є. О. (2013)
Приходько С. Б. - Імітаційна модель передачі цифрової інформації на основі маніпуляції випадкового процесу в системі моделювання MATLAB, Константинов Т. В. (2013)
Рязанцев В. М. - Модель развития проектов карточного обслуживания клиентов банка, Колесникова К. В., Негри А. О. (2013)
Рижков О. С. - Оцінка ефективності циклона батарейного типу за коефіцієнтом гідродинамічної ефективності, Рижков Р. С., Качанова Ю. В. (2013)
Магась Н. І. - Оцінка потужності водоохоронних заходів у басейні річки Південний Буг на прикладі Миколаївського району Миколаївської області, Трохименко Г. Г. (2013)
Егоров А. Г. - Постатейное определение весовой нагрузки сухогрузных судов смешанного река-море плавания нового поколения на начальной стадии проектирования (2013)
Соломенцев О. И. - Определение экстремальных амплитуд волн с учетом метеопрогноза, Ли Тхань Бин (2013)
Егоров Г. В. - Буксиры-снабженцы для северного Каспия, Тонюк В. И. Калугина Н. Н. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение площади и плеча парусности однокорпусных быстроходных пассажирских судов (2013)
Карпеченко А. А. - Вплив способу плазмового напилення на мікроструктуру і твердість покриттів після передрекристалізаційної термічної обробки, Лой С. А., Жданов О. О., Бобров М. М., Біч Н. В. (2013)
Колесар И. А. - Напряженно-деформированное состояние при термическом нагружении сварных и паяных узлов из разнородных материалов с прослойками различной жесткости и прочности, Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Костин А. М. (2013)
Смирнов Н. В. - Влияние оболочки на нагрев плакированных частиц при плазменном напылении (2013)
Костин В. А. - Моделирование структурных превращений в металле зоны термического влияния высокопрочной стали М76 при электродуговой сварке, Гайворонский А. А., Соломийчук Т. Г., Жуков В. В., Клапанюк А. В., Зубер Т. А. (2013)
Кузнецов В. В. - Выбор материала теплообменной поверхности регенераторов газотурбинных установок (2013)
Ефремов С. Н. - Энергетическая взаимосвязь элементов комплекса отделитель жидкого хладагента–насос–морозильный аппарат судовой холодильной установки, Хромов Е. В., Королев А. В. (2013)
Лычко Б. М. - Скорость хода судна и частота вращения его малооборотного дизеля при разных условиях эксплуатации (2013)
Тимченко В. Л. - Автоматическая cистема определения и контроля углов крена маломерного судна, Куклина Е. А. (2013)
Локарев В. И. - Рабочие характеристики асинхронных электродвигателей и их коррекция при расчете процессов судовых электроприводов, Малюк Д. В. (2013)
Самойленко Д. М. - Криптоаналіз модифікацій шифру Віженера (2013)
Новогрецкий С. Н. - Особенности конструкции обмотки ротора бесконтактного синхронного генератора с совмещенной магнитной системой (2013)
Лабазов О. А. - Способ определения ориентации микроспутника по измерениям астроизмерительных систем, Кузнецов Ю. А. (2013)
Фісун М. Т. - Генерація сценаріїв подій з використанням формальних граматик, Яблонська К. Ю., Шуневич О. Б. (2013)
Куприна Т. Г. - Факторы, предпосылки и целесообразность участия ВУЗа в межвузовском проекте образовательного типа (2013)
Циганова О. С. - Організація обліку за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності на вантажних автотранспортних підприємствах (2013)
Парсяк В. Н. - Формування вартості підприємства з урахуванням ринкової складової інтелектуального капіталу, Ступнікер Г. Л. (2013)
Половко А. П. - Показники пожежної небезпеки магнезитових плит, Веселівський Р. Б., Василенко О. О., Петровський В. Л. (2013)
Ремешевська І. В. - Процедура навчання персоналу з системи екологічного менеджменту суднобудівного підприємства, Белібова О. В. (2013)
Соломенцев О. И. - Остойчивость и бортовая качка катамарана с гидродинамической разгрузкой, Кныш А. С. (2013)
Омельчук А. А. - Информационно-измерительная подсистема мониторинга параметров и процессов спуска судна на воду, Рудакова А. В. (2013)
Кабанова Н. Н. - Автоматизация подготовки исходных данных для САПР Aveva Marine Initial Design (2013)
Король Ю. М. - Эффективность кормовой профилированной выемки для снижения сопротивления воды движению судна, Боднарчук Ю. С. (2013)
Пашаев А. Б. - Задача балластировки транспортной баржи при приеме на нее тяжелого груза, Сабзиев Э. Н. (2013)
Мелентьев Р. Ю. - Особенности мехаческой обработки полимерных композиционных материалов, Натальчишин В. В. (2013)
Костин А. М. - Исследование структуры и свойств жаропрочных никелевых припоев с дополнительным легированием карбидами хрома и ниобия, Бутенко А. Ю., Малый А. Б. (2013)
Радионов А. В. - Магнитожидкостные герметизирующие комплексы, Рыжков С. С. (2013)
Якимович А. В. - Влияние факторов на теплогидравлические характеристики эллиптических теплообменных поверхностей регенераторов газотурбиных установок (2013)
Рижков С. С. - Результати дослідження впливу підвищення тиску на ефективність турбоімпактних сепараторів багатофазних сумішей палив, Борцов О. С., Рижков Р. С. (2013)
Лычко Б. М. - Применение стандартных диаграмм для расчета гребных винтов при моделировании гидрометеорологической обстановки на стадии проектирования пропульсивного комплекса транспортного судна (2013)
Тимченко В. Л. - Интервалы робастности системы управления морским подвижным объектом в условиях неопределенности, Ухин О. А. (2013)
Локарев В. И. - Обратный расчет как способ точного выполнения конечных условий пошагового расчета численным методом в задачах судового электропривода, Емельянцев М. В. (2013)
Гунько В. И. - Применение унифицированных конструктивных элементов при создании серии высоковольтных импульсных конденсаторов с пленочным диэлектриком, Дмитришин А. Я., Онищенко Л. И., Перекупка И. А., Топоров С. О. (2013)
Плахтий О. А. - Гистерезисная система управления активного трехфазного выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности (2013)
Блінцов С. В. - Автоматизація керування підводним апаратом в умовах невизначеності його параметрів, Доан Фук Тхи (2013)
Гурченков О. П. - Резерви розвитку малого бізнесу в Причорноморському регіоні України, Мандра О. Є. (2013)
Рогов В. Г. - Розробка механізму здешевлення кредитів суднобудівних підприємств (2013)
Парсяк В. Н. - Управління вартістю підприємства на основі оціночних параметрів дивідендного потенціалу, Горянська О. В. (2013)
Простасова Е. В. - Управління експлуатаційною вартістю підприємства в системі вартісно-орієнтованого менеджменту (2013)
Акчурина-Муфтиева Н. М. - Художественный ансамбль интерьера крымскотатарского народного жилища (2007)
Баженова Г. Ю. - Міжнародні конгреси орієнталістів у контексті європейської інтеграції російської науки (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) (2007)
Босак Т. О. - Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А. Ю. Кримського (2007)
Бушаков В. А. - Етнонім черекес (до семантичної типології етнонімів) (2007)
Василюк О. Д. - Студії Агатангела Кримського в Бейруті (1896–1898) (2007)
Козуб С. А. - Історія вивчення нових слів та їх лексикографічне опрацювання у японській мові (2007)
Мавріна О. С. - Взаємовідносини черкесів з кримським ханством у період пізнього середньовіччя (2007)
Мусійчук В. А. - Класифікація в’єтнамських паремійних одиниць: проблеми термінології (2007)
Отрощенко І. В. - Урга та тувинські нойони (1911–1915) (2007)
Приймаченко В. В. - Арамейський компонент в складі давньоєврейського Vorlage Септуагінти (2007)
Радівілов Д. А. - Ібадитський текст про статус ахл ал-каба’ір (2007)
Рижук І. П. - Застосування принципів аристотелевої логіки до класифікації слів в арабській мові (2007)
Романова О. О. - Титули жерців виду s(t)m в титулатурах чиновників Давнього Царства (2007)
Туров И. В. - Историософия раннего хасидизма (2007)
Шестопалець Д. В. - "Ал-Джаваб ас-сахих" Ібн Теймійї як твір полемічної літератури та джерело з історії ісламо-християнських стосунків ХІІІ–ХІV ст. (2007)
Селиванова Е. А. - Парадокс в энигматическом дискурсе кроссворда (2014)
Pjetsukh O. I. - Specific features of the parliamentary debates in Great Britain (2014)
Велівченко В. Ф. - Когнітивно-комунікативний аспект вираження непрямої оцінки в англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Велівченко В. О. - Комунікативне виявлення експресивності та експресива в сучасній англійській мові (2014)
Сливка Н. П. - Варіювання позитивного експресива: формально-синтаксичний та комунікативно-синтаксичний аспекти (2014)
Юсікова О. В. - Особливості функціонування дифтонгічних вокалів у говірці села Хоробичі Городнянського району Чернігівської області (2014)
Вовк О. І. - Когнітивні аспекти розуміння іншомовного тексту (2014)
Лонська Л. І. - Роль кличних комунікатів у створенні експресивності (на матеріалі творів Тараса Шевченка) (2014)
Сукаленко Т. М. - Концепт "ПАН" у творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Тараненко Л. І. - Підходи та напрями дослідження фольклорних текстів малої форми (2014)
Тарасова О. А. - Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття (2014)
Храбан Т. Є. - Концептосфера як сукупність концептів у когнітивній лінгвістиці (2014)
Литвин И. Н. - Лексические трансформации в украинском переводе повести Н. Гоголя "Вий" (2014)
Лященко О. А. - Когнітивна антропоморфна метафора в політичному дискурсі "якісної" преси (2014)
Могілей І. І. - Ідіостилістична організація перекладацького дискурсу у творах художньої літератури жанру саспенс (2014)
Таран А. А. - Мова протесту в сучасних українських реаліях (2014)
Калько В. В. - Антропоморфна метафора в українських фітонімах (2014)
Калько М. І. - Вид дієслова у фокусі впливу різнорівневих чинників (2014)
Гарбарчук Т. В. - Структура та функціонування гібридних мішаних абревіатур в українській мові (2014)
Гримашевич Г. І. - Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах (2014)
Стройкова С. А. - Пропозиційно мотивовані іхтіоніми у німецькій мові (2014)
Teslia W. А. - Interjektionen in der deutschen Gegenwartssprache: semantischer aspekt (2014)
Федоровский К. Ю. - Анализ эффективности замкнутых систем охлаждения энергетических установок судов, Ениватов В. В. (2013)
Радченко Р. Н. - Потенциал охлаждения циклового воздуха главного судового дизеля (2013)
Радченко А. М. - Підвищення ефективності кондиціонування повітря машинного відділення когенераційних газових двигунів, Грич А. В. (2013)
Радченко Н. И. - Анализ эффективности комфортного и энергетического кондиционирования воздуха утилизацией теплоты выпускных газов рекуперативных газотурбинных двигателей, Рамзи Єл Герби, Дубачинский А. В. (2013)
Охотин С. А. - Особенности глубокого охлаждения воздуха на входе тепловых двигателей термотрансформаторами (2013)
Радченко Н. И. - Перспективы применения термопресcорного охлаждения в судовых газотурбинных установках малой мощности, Коновалов Д. В., Бойко А. В. (2013)
Радченко А. М. - Сумісна робота когенераційного газопоршневого двигуна та абсорбційного термотрансформатора установки автономного енергозабезпечення, Коновалов А. В., Остапенко О. В. (2013)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної установки сушіння зерна з частковим байпасуванням теплового насоса, Вовк В. В. (2013)
Титлов А. С. - Разработка и экспериментальные исследования бытовых комбинированных приборов абсорбционного типа, совмещающих функции холодильного хранения и тепловой обработки, Волневич С. В., Козонова Ю. А. (2013)
Дорошенко А. В. - Перспективы использования испарительных охладителей в энергетических системах, Жук К. Б., Розум М. В. (2013)
Железный В. П. - Коэффициент теплоотдачи при кипении раствора изобутана с компрессорным маслом Reniso WF 15A при низких массовых скоростях в трубе, Мельник А. В. (2013)
Никулин А. Г. - Экспериментальное исследование теплоотдачи при кипении раствора хладагент/масло в свободном объеме, Семенюк Ю. В., Лукьянов Н. Н. (2013)
Гоголь Н. И. - Утилизация тепла перегретого пара холодильных установок, Денисов Ю. П., Ольшамовский В. С., Русов Е. Х. (2013)
Титлова О. А. - Разработка энергосберегающих систем автоматического управления абсорбционными холодильными приборами (2013)
Селиванов А. П. - Абсорбционные холодильные аппараты сезонного типа. Современное состояние и тенденции развития (2013)
Лытош Е. В. - Математическая модель и метод расчета температурного уровня высокооборотного гермет, Дорош В. С. (2013)
Радченко А. Н. - Метод обработки данных мониторинга топливной эффективности газового двигателя, Коновалов А. В. (2013)
Радченко Н. И. - Предварительное охлаждение циклового воздуха газовых турбин малой мощности и комфортное кондиционирование трансформацией теплоты выпускных газов, Рамзи Єл Герби (2013)
Охотин С. А. - Анализ эффективности охлаждения воздуха на входе газовой турбины "ледяной водой" и способов ее получения (2013)
Русов Е. Х. - Универсальная система охлаждения транспортных рефрижераторных судов, Гоголь Н. И., Ольшамовский В. С., Желязко Ф. С., Гоголь А. Н. (2013)
Демьяненко Ю. И. - Комфортное кондиционирование воздуха на открытых террасах (2013)
Денисова А. Е. - Оценка эффективности биогазовых электростанций, Нго Минь Хиеу (2013)
Яковлева О. Ю. - Структурно-параметрическая оптимизация производственной схемы получения карбамида, Яковлев Ю. А., Лапинский А. А., Деревянко Г. В. (2013)
Парсяк В. Н. - Державне регулювання біржового сегменту фондового ринку: реалії та перспективи, Немолюк К. Д., Щербина А. Г. (2014)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України, Стройко Т. В. (2014)
Волосюк М. В. - Потенціал морегосподарського комплексу – резерв економічного розвитку України (2014)
Логвінов В. Г. - Удосконалення регуляторних механізмів у сфері публічного управління як елемент інноваційного розвитку економіки України, Вдовиченко Л. Ю. (2014)
Єфімова Г. В. - Процедура форсайт-прогнозування розвитку суднобудування України (2014)
Марущак С. М. - Безпечний розвиток підприємства в контексті запобігання загрозам його функціонування (2014)
Пащенко О. В. - Формування фінансової стратегії розвитку суднобудівного підприємства з урахуванням ризиків (2014)
Рогов В. Г. - Шляхи вдосконалення податкового механізму стимулювання розвитку суднобудівних підприємств (2014)
Тубальцева Н. П. - Основні чинники розвитку інноваційного процесу на підприємствах України (2014)
Пройденко І. Г. - Українські транснаціональні корпорації: стан та проблеми розвитку, Ришняк Н. М. (2014)
Гурченков О. П. - Організаційні засади планування підвищення продуктивності праці та формування фонду заробітної плати персоналу машинобудівного підприємства, Гусаріна Н. В. (2014)
Фатеев Н. В. - Механизмы проактивного управления в системе менеджмента судоремонтных предприятий, Запорожец И. М. (2014)
Майстренко О. М. - Економічний розвиток суднобудівних підприємств і капіталізація людського капіталу на сучасному етапі, Калашникова Л. О. (2014)
Голіков І. В. - Багатокритеріальна оцінка проекту створення судноплавної компанії, Голіков В. І. (2014)
Ваніна Н. М. - Удосконалення управління розвитком машинобудівних підприємств в період економічної кризи, Ванін О. В. (2014)
Мігай Н. Б. - Складові інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та механізм управління ними, Гуданіч Д. О. (2014)
Обидєннова Т. С. - Механізм здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу (2014)
Полєтаєв О. О. - Фінансові проблеми інноваційного розвитку вітчизняних підприємств (2014)
Яненкова І. Г. - Формування промислових та інноваційних кластерів в Україні (2014)
Трунін К. С. - Структурування морегосподарського комплексу України (2014)
Гришина Л. О. - Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних процесів, Гавриленко Н.В (2014)
Рибалкін В. С. - Передмова (2007)
Кочубей Ю. М. - Акад. Омелян Пріцак і урало-алтаїстика (2007)
Авдеева С. О. - Исламский радикализм: генезис понятия (2007)
Андрусенко А. М. - Творчість Ахлям Мустаганемі в контексті арабської жіночої літературної традиції (2007)
Атик А. А. - Запад и мусульманский Восток: две парадигмы взаимного восприятия (2007)
Босак Т. О. - Класифікація арабських діалектів у дослідженнях А. Ю. Кримського (2007)
Бояринцева О. В. - Роль ТЗН у викладанні арабської мови (2007)
Городній С. М. - Лексичний аспект молодіжного сленгу в сучасній японській мові (слова та вирази, що стосуються зовнішності) (2007)
Зелінський А. Л. - Етапи формування еллінського "колонізаторського” світогляду у світлі давньогрецьких нарративних пам’яток класичної доби (2007)
Карпенко Н. М. - Китайские добровольцы в революционных cобытиях на территории Украины (октябрь 1917 – апрель 1918 гг.) (2007)
Козуб С. А. - Зовнішні входження (етранжизми) японської мови післявоєнного періоду у сфері масового вжитку (2007)
Ляшенко А. О. - Іслам та інші релігії Сходу versus християнство: протистояння чи конструктивний діалог (2007)
Мазепова О. В. - Вивчення східного поетичного тексту в лінгвокультурологічному аспекті (на матеріалі поезії Сохраба Сепехрі) (2007)
Нечипоренко Б. Ю. - Вплив філософсько-релігійних вчень середньовічного Китаю на творчість видатного поета доби Тан Ду Фу (721–770) (2007)
Осадча Ю. В. - Основні тенденції вивчення японської літератури в Росії та Україні першої третини ХХ ст. (2007)
Покровська І. Л. - Критерії класифікації фразеологізмів у працях турецьких лінгвістів (2007)
Прушковська І. В. - Значення поезії та митця у суфізмі (2007)
Романченко А. А. - Специальные терминологические словари персидского языка (2007)
Сломчинська А. О. - "Трояндовий блиск" Хасана Тауфіка як конкретно-історичний варіант поетичного слова у новітній арабській літературі (2007)
Субота І. О. - Новелістика країн Перської затоки (2007)
Телешун К. О. - Особливості граматичної будови турецькомовного торговельного контракту (2007)
Титаренко Е. Ю. - Диалог культур: Восток – Запад, Горохова И. В. (2007)
Шаповалова Е. А. - Попытки поисков новых путей в японо-российских отношениях: инициатива Таро Асо (2007)
Шекера Я. В. - До питання перекладу китайської поезії доби Тан (618–907): інтерпретація художнього образу (2007)
Яценко В. С. - Географія культури і найдавніші осередки культури Близького Сходу (2007)
Вожегова Р. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Морозов О. В., Морозов В. В. (2013)
Сташук В. А. - Історія будівництва та ефективність використання рисових зрошувальних систем в Україні, Рокочинський А. М., Грановська Л. М., Вожегова Р. А. (2013)
Базалій В. В. - Оцінка якості зерна сортів пшениці озимої при зрошенні на півдні україни під впливом мінеральних добрив, Гамаюнова В. В., Панкєєв С. В., Каращук Г. В. (2013)
Вожегова Р. А. - Управління продукційними процесами сільськогосподарських культур в умовах зрошення, Писаренко П. В., Малярчук М. П., Коваленко А. М., Коваленко Є. Є. (2013)
Голобородько С. П. - Стан і шляхи облаштування агроландшафтів у придунайському регіоні України, Димов О. М. (2013)
Коваленко А. М. - Фітосанітарний стан посівів та поживний режим ґрунту в сівозмінах короткої ротації на зрошуваних землях, Коваленко О. А. (2013)
Заєць С. О. - Водоспоживання зернових культур і сої залежно від умов вологозабезпеченості, Нетіс В. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Зрошення сої у південному степу України, Писаренко П. В., Мельник М. А. (2013)
Малярчук М. П. - Ефективність мінімізованих способів основного обробітку і сівби в попередньо-необроблений ґрунт при вирощуванні кукурудзи на зрошуваних землях, Писаренко П. В., Мішукова Л. С., Малярчук А. С., Котельников Д. І., Нижеголенко В. М. (2013)
Михаленко І. В. - Фотосинтетичні показники гібридів кукурудзи залежно від груп стиглості та строків сівби, Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М., Ярмак В. О. (2013)
Глушко Т. В. - Урожайність та якість зерна кукурудзи під впливом біопрепаратів в умовах зрошення південного степу України, Войташенко Д. П. (2013)
Базалій В. В. - Фотосинтетична діяльність рослин соняшнику на зрошуваних ділянках гібридизації, Мринський І. М., Урсал В. В., Гонтарук В. Т. (2013)
Вожегова Р. А. - Продуктивність сортів рису залежно від гідротермічних та агротехнічних чинників при вирощуванні в умовах півдня України, Олійник О. І. (2013)
Грабовський П. В. - Агроекологічні аспекти регулювання водного режиму ґрунту при вирощуванні пшениці твердої озимої в умовах півдня України (2013)
Вожегова Р. А. - Продуктивність сортів і гібридів ріпаку озимого на півдні України, Василенко Р. М., Войташенко Д. П., Шаталова В. В. (2013)
Пілярський В. Г. - Вплив гібридного складу та густоти стояння рослин на показники продуктивності буряку цукрового при зрошенні, Казанок О. О. (2013)
Люта Ю. О. - Водоспоживання та урожайність цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в умовах півдня України, Малишев В. В., Степанов Ю. О. (2013)
Біднина І. О. - Вплив мікробних препаратів на продуктивність ячменю ярого та кукурудзи мвс в умовах зрошення півдня України, Влащук О. С., Козирєв В. В., Томницький А. В. (2013)
Лимар В. А. - Особливості формування кореневої системи рослин щепленого кавуна за краплинного зрошення, Волошина К. М. (2013)
Паштецький В. С. - Вплив окремих несприятливих явищ природи на формування врожаю зернових культур в Криму, Женченко К. Г., Приходько О. В. (2013)
Марущак Г. М. - Урожайність зерна рису та кількість побічної продукції залежно від сорту, доз внесення добрив та норми висіву, Захарченко Л. Г. (2013)
Тронза Г. Е. - Пути мелиорации и рационального использования солонцовых почв сухостепной зоны Крыма, Томашова О. Л., Томашов С. В. (2013)
Хомяк П. В. - Особливості вирощування пшениці озимої на чорноземах південних степу України, Залевська М. П., Порудєєв В. О. (2013)
Шелудько О. Д. - Ефективність захисту зрошуваних посівів сої від листогризучих совок, Марковська О. Є., Репілєвський Є. В. (2013)
Демченко Н. В. - Строк сівби, як фактор регулювання продуктивності ріпаку озимого (2013)
Козирєв В. В. - Агрофізичні властивості ґрунту залежно від режиму зрошення, обробітку ґрунту та строків внесення фосфогіпсу при вирощуванні сої (2013)
Воронюк З. С. - Ефективність рисових сівозмін при різному насиченні їх круп’яними культурами, Зайцева А. А. (2013)
Коваленко А. М. - Продуктивність рослин гороху безлисточкового морфотипу залежно від агротехнічних заходів вирощування в умовах південного степу України, Тимошенко Г. З. (2013)
Конащук О. П. - Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах південного степу України, Колпакова О. С., Кляуз М. А. (2013)
Булигін Д. О. - Вплив умов зволоження та густоти стояння нових сортів сої на процес накопичення сирої маси та сухої речовини (2013)
Алмашова В. С. - Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на водоспоживання гороху овочевого за умов збалансованого природокористування, Войташенко Д. П. (2013)
Морозов В. В. - Вирішення проблеми формування оптимального водно-сольового режиму зрошуваних земель в умовах краснознам’янського масиву, Булигін О. І. (2013)
Тищенко О. Д. - Про солестійкість люцерни та шляхи її підвищення, Тищенко А. В., Черниченко М. І. (2013)
Томницький А. В. - Поживний режим темно-каштанового ґрунту в посівах нуту за різних доз мінеральних добрив (2013)
Малярчук А. С. - Пфективність способів і глибини основного обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку озимого в умовах південного степу України (2013)
Ляшевський В. І. - Залежність сумарного випарування з рисового чека від температури повітря в умовах Криму (2013)
Жуйков О. Г. - Агротехнологічні аспекти системи основного обробітку ґрунту як складової зональної технології вирощувуання гірчиці чорної в умовах півдня України (2013)
Єремко Л. С. - Мінеральне живлення як один із вагомих факторів підвищення продуктивності соняшнику, Тоцький В. М. (2013)
Паштецький В. С. - Використання водних ресурсів в аграрному виробництві Криму (2013)
Полєнок А. В. - Формування продуктивності посівів рису залежно від елементів технології вирощування в умовах південного степу України (2013)
Цілинко М. І. - Урожай і якість зерна рису при застосуванні мікродобрив, Довбуш О. С., Коршун О. О. (2013)
Морозов О. В. - Оцінка сучасного стану зрошуваних ґрунтів Херсонської області (2013)
Полєнок А. В. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність сої в рисових сівозмінах, Вожегов С. Г., Скидан В. О. (2013)
Майдебура О. П. - Міграція радіонуклідів на зрошувальних ґрунтах півдня України, Вожегова Р. А., Гудков І. М. (2013)
Вишнівська Ю. С. - Вплив системи удобрення на густоту стояння рослин льону олійного, вміст та вихід волокна (2013)
Дзюбецький Б. В. - Основні господарсько-цінні ознаки тесткросів кукурудзи різних гетерозисних моделей в умовах західного лісостепу України, Боденко Н. А., Заплітний Я. Д. (2013)
Василюк П. М. - Національне надбання у селекції – сорт пшениці м'якої озимої Благо, Вожегова Р. А., Орлюк А. П., Базалій Г. Г., Усик Л. О. (2013)
Дзюбецький Б. В. - Результати екологічного сортовипробування середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи різних типів та гетерозисних моделей, Федько М. М., Ільченко Л. А. (2013)
Клубук В. В. - Оцінка селекційного матеріалу сої на підвищену адаптаційну здатність до несприятливих факторів середовища, Боровик В. О., Баранчук В. А., Осіній М. Л. (2013)
Лавриненко Ю. О. - Вплив вітазиму, температурного режиму та розміру пробірок на інтенсивність бульбоутворення картоплі сорту тирас в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І., Добринкіна К. О. (2013)
Люта Ю. О. - Ефективність методу гаметної селекції при створенні нового селекційного матеріалу томатa, Кобиліна Н. О. (2013)
Цілинко М. І. - Ефективність використання факторіальної ознаки "кількість зерен у головній волоті" на підвищення врожайності сортів рису, Вожегов С. Г., Цілинко Л. М. (2013)
Григорчук Н. Ф. - Адаптивність сортів сої селекції інституту олійних культур наан України, Якубенко О. В. (2013)
Борисова В. В. - Біоінформаційна характеристика геному кукурудзи у зв’язку з проведенням snp-аналізу селекційного матеріалу, Черчель В. Ю., Дзюбецький Б. В., Сатарова Т. М. (2013)
Черниченко І. І. - Сорти картоплі придатні для вирощування у весняному садінні на півдні України, Черниченко О. О., Балашова Г. С. (2013)
Петкевич З. З. - Формування та склад навчальної колекції рису, Шпак Д. В., Шпак Т. М. (2013)
Люта Ю. О. - Урожайність і вихід маточних коренеплодів буряка столового залежно від технологічних прийомів вирощування при краплинному зрошенні, Косенко Н. П., Корнієнко С. І. (2013)
Цілинко М. І. - Вплив фракційного складу насіння рису на його посівні і врожайні якості, Коршун О. О., Довбуш О. С. (2013)
Лашина М. В. - Параметри мінливості ознак структури качана гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення, Марченко Т. Ю., Лавриненко Ю. О. (2013)
Михаленко І. В. - Організаційно-економічні аспекти оптимізації технологій вирощування гібридів кукурудзи на зрошуваних землях півдня України, Лавриненко Ю. О., Влащук А. М., Рубан В. Б. (2013)
Ушкаренко В. О. - Економічна ефективність вирощування розторопші плямистої на зрошуваних землях півдня України, Філіпова І. М. (2013)
Коковіхін С. В. - Моделювання складових елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням інформаційних засобів, Ларченко О. В., Донець А. О. (2013)
Федорчук М. І. - Економічна оцінка технології вирощування фенхелю звичайного при інтродукції в умовах південного степу України, Макуха О. В. (2013)
Конащук І. О. - Інструментарій трансферу інновацій з технологій зрошуваного землеробства в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Кириченко Н. В. (2013)
Булаєнко Л. М. - Особливості обліку води на зрошувальних системах півдня України, Вердиш М. В. (2013)
Коваленко А. М. - Економічна ефективність використання мікродобрива "еколист – у" на пшениці твердій ярій в умовах природного зволоження південного степу України, Новохижній М. В. (2013)
Скидан М. С. - Економічна та біонергетична ефективність вирощування гібридів соняшнику різних груп стиглості залежно від удобрення в умовах східного лісостепу України (2013)
Ревтьо О. Я. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних прийомів (2013)
Рогов Г. К. - Державне регулювання корпоративної емісійної та дивідендної політики (2014)
Івата В. В. - Перспективи фінансової діагностики як елементу управлінської системи в умовах трансформації економічного середовища, Погорєлова О. В. (2014)
Мочалов О. О. - Анализ эффективности затрат на оплату труда на базе статистических расчетов, Баланенко О. Г., Левенець В. Г. (2014)
Гришина Н. В. - Конкурентоспроможність малого підприємництва – фактор соціально-економічного розвику регіону (2014)
Потай І. Ю. - Використання еколого-економічного аналізу як інструменту інформаційного забезпечення cталого розвитку (2014)
Палехова В. А. - Віддзеркалення в українській статистиці проблем національного рахівництва (2014)
Почтарук І. С. - Тенденції розвитку вугільної промисловості Західного регіону України (2014)
Скупський Р. М. - Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі (2014)
Кравчук О. В. - Аналіз та оцінка фінансових ризиків агроформувань при страхуванні (2014)
Панченко О. В. - Теоретичні основи розвитку маркетингових комунікацій (2014)
Прядко І. В. - Сутність і роль регіональних інновацій у системі економічних відносин (2014)
Сіра Ю. В. - Фактори формування ціни на молоко та молочні продукти (2014)
Мягков Д. В. - Особливості управління оборотними коштами венчурних підприємств, Дибач І. Л. (2014)
Гурченкова О. П. - Вартість життя населення: оцінка і шляхи зниження, Філонок Я. О. (2014)
Бокій О. В. - Інвестиційно-інноваційний розвиток хлібопекарської галузі України (2014)
Ступіна Ю. Ю. - Управління змінами на підприємстві (2014)
Чупріна М. О. - Ресурсно-функціональне забезпечення управління розвитком промислового потенціалу України (2014)
Шмаглій О. Б. - Інноваційні трансформації розвитку пивоваріння України (2014)
Шовкун І. А. - Міжнародна виробнича кооперація в системі зовнішньої торгівлі України (2014)
Kovalenko O. V. - Theoretical aspects of innovative markets organization in the food industry (2014)
Титул, содержание (2014)
Шашенко А. Н. - Закономерности потери устойчивости пород подошвы в подготовительных выработках, Хозяйкина Н. В., Король А. Ю. (2014)
Терещук Р. Н. - Определение рациональной плотности анкерования наклонных выработок (2014)
Стариченко Л. Л. - Щодо поширення ринкових відносин у вугільній промисловості України, Череватський Д. Ю., Чейлях Д. Д. (2014)
Петенко И. В. - Проблемы рентабельности угольной продукции, Майдукова С. С. (2014)
Панишко А. И. - Новые подходы в реализации экологической части проектов ликвидации шахт, Смыслов А. А., Еременко А. Ю. (2014)
Минеев С. П. - Оценка возможности импульсного выделения сорбированного метана из угольного пласта, Прусова А. А., Потапенко А. А., Кочерга В. Н. (2014)
Филатьев М. В. - Особенности газовыделения из подрабатываемых источников, Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л., Харин Е. Н. (2014)
Ванеев Б. Н. - Регламентация технического обслуживания и ремонта электрооборудования угольных шахт, Вареник Е. А., Омельченко А. Н., Савицкий В. Н. (2014)
Греков С. П. - Тепловой эффект окисления углей и эндогенная пожароопасность, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2014)
Мнухин А. Г. - Об использовании масла в рудничном электрооборудовании, Мнухина Н. А. (2014)
Вертієнко Г. В. - Принципи та моделі реконструювання поховально-поминальної обрядовості іраномовних народів Євразійського степу (2007)
Вишневська І. Г. - Військовий потенціал США і Китаю: протистояння (2007)
Захарченко А. М. - Позиція України щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (2000–2006 рр.) (2007)
Кулик А. С. - Засоби художньої виразності в газелях Аміра Хусро Дехлеві (2007)
Кутна Ю. Б. - Фольклор греків Приазов’я: історія вивчення і сучасний стан, Потіпак Ю. А. (2007)
Мавріна О. С. - Джеляледдін Румі в працях А. Кримського (2007)
Машевський О. П. - Вплив "східного питання" на діяльність міжнародних союзів в кінці 80-х – на початку 90-х років ХІХ ст. (2007)
Москальов Д. П. - Проблема модальності в японській мові (2007)
Петрова Ю. І. - До питання про становлення мовної ситуації в Єгипті (2007)
Пилипчук Я. В. - Бачман та Чингізиди: початок Великого Західного походу (2007)
Сирінська О. А. - Сучасні тенденції розвитку арабського супутникового телебачення (2007)
Сіновець П. A. - Українсько-іранське економічне співробітництво крізь призму іранської ядерної програми: аналіз і перспективи (2007)
Цао Гуан Юй - Традиційне китайське мистецтво: питання розвитку та особливості (2007)
Шестопалець Д. В. - Уявлення про християнство у полемічному творі Ібн Теймійї "ал-Джаўаб ас-сахих" (XIV ст.) (2007)
Вожегова Р. А. - Зрошення в Україні: реалії сьогодення та перспективи відродження, Голобородько С. П., Грановська Л. М., Сахно Г. В. (2013)
Малярчук М. П. - Формування продуктивності зернової кукурудзи залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення в зрошуваних умовах півдня України, Писаренко П. В., Котельников Д. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Інноваційні напрями розвитку зрошуваного землеробства в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Біляєва І. М., Пілярська О. О., Чекамова О. Л. (2013)
Ушкаренко В. О. - Дослідження параметрів висхідної швидкості руху і висота підйому макрокапілярної кайми для оптимізації режимів зрошення, Тищенко О. П., Ляшевський В. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Ефективність зрошення та інокуляції насіння при вирощуванні сортів сої в умовах зрошення півдня України, Найдьонова В. О., Мельник М. А. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Продуктивність сафлору красильного залежно від агрозаходів та погодних чинників при його вирощуванні в умовах півдня України, Найдьонов В. Г., Федорчук М. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Продуктивність рису залежно від сортового складу, основного обробітку ґрунту та фону мінерального живлення при вирощуванні в умовах Одеської області, Олійник О. І. (2013)
Лавриненко Ю. О. - Енергетична ефективність вирощування гібридів кукурудзи на зерно при зрошенні, Глушко Т. В., Влащук А. М., Войташенко Д. П. (2013)
Коваленко А. М. - Наукове забезпечення формування еколого-безпечних агроландшафтів у південному регіоні (2013)
Коковіхін С. В. - Оптимізація структури посівних площ на зрошуваних землях з урахуванням показників гідромодулю системи та біологічних потреб культур, Писаренко П. В., Пилярський В. Г., Ніколайчук М. Г., Нікішов О. О. (2013)
Біднина І. О. - Удобрення льону олійного при вирощуванні на півдні України (2013)
Мринський І. М. - Фотосинтетична діяльність посівів соняшнику в умовах зрошення півдня України, Гармашов В. В., Шепель А. В., Федорчук В. Г., Гонтарук В. Т. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Урожайність сафлору красильного залежно від системи мінерального живлення в умовах півдня України, Найдьонов В. Г., Прошина І. О. (2013)
Заєць С. О. - Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна пшениці озимої в умовах зрошення, Сергєєв Л. А. (2013)
Коваленко А. М. - Урожайність пшениці озимої за різного її місця у сівозміні та способу основного обробітку ґрунту в ній, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В., Коваленко О. А. (2013)
Малярчук М. П. - Продуктивність плодозмінної сівозміни за різних способів основного обробітку ґрунту, Коваленко А. М., Малярчук А. С. (2013)
Морозов В. В. - Формування оптимального водно-сольового режиму зрошуваних земель – необхідна складова безпечної експлуатації гідромеліоративних систем (на прикладі краснознам’янської зрошувальної системи), Булигін О. І. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Продуктивність багаторічних нових, нетрадиційних для криму, кормових культур, Саплєв А. В., Кудінов С. В. (2013)
Остапенко С. М. - Вплив мінеральних добрив на урожайність та вміст цукру у різних сортозразків цукрового сорго, Остапенко М. А., Костиря І. В., Бочевар О. В., Семяшкіна А. О., Бондаренко Н. С. (2013)
Біднина І. О. - Ефективність сумісного застосування добрив та мікробних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур на півдні України, Влащук О. С., Козирєв В. В., Томницький А. В. (2013)
Берднікова О. Г. - Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України (2013)
Вожегова Р. А. - Продуктивність пшениці озимої за різних доз добрив і норм висіву насіння в умовах рисових сівозмін, Шпак Д. В., Мунтян Л. В. (2013)
Морозов В. В. - Перспективи використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем в умовах краснознам’янського масиву, Дудченко К. В., Морозов О. В., Корнбергер В. Г. (2013)
Влащук А. М. - Вплив основного обробітку ґрунту, строку та способу сівби на врожайність насіння ріпаку озимого, Прищепо М. М., Войташенко Д. П., Демченко Н. В. (2013)
Шелудько О. Д. - Ефективність пестицидів фірми "басф" на посівах сої в умовах зрошення південного степу України, Клубук В. В., Боровик В. О., Репілевський Е. В., Марковська О. Є. (2013)
Василенко Р. М. - Фотосинтетична діяльність однорічних кормових агроценозів за різних умов зволоження на півдні України (2013)
Бояркіна Л. В. - Науково-практичні аспекти використання "електронної інформаційно-довідкової бази "люцерна на корм"” в зрошуваному землеробстві півдня України (2013)
Музика В. Є. - Вивчення ефективності нових пестицидів в інтегрованій системі захисту пшениці озимої в умовах зрошення півдня України, Колченко А. В., Тараненко О. Ю. (2013)
Кізуб П. С. - Реакція різних сортів і гібридів сорго на зміни клімату в південному степу України (2013)
Скидан М. С. - Вплив удобрення та строку сівби на фотосинтетичну діяльність гібридів соняшнику в умовах східної частини лісостепу України, Скидан В. О., Костромітін В. М. (2013)
Полєнок А. В. - Принципи побудови і проектування рисових сівозмін, їх значення та необхідність, Вожегов С. Г. (2013)
Вожегова Р. А. - Оцінка колекційного матеріалу томата за рівнем прояву основних господарсько-цінних ознак на зрошенні, Люта Ю. О., Кобиліна Н. О. (2013)
Деркач К. В. - Вплив фізіологічно активних речовин на збереження морфогенності калусів кукурудзи за тривалого культивування in vitro, Абраімова О. Є., Сатарова Т. М. (2013)
Кирпа М. Я. - Наукові принципи і методи збереження якості насіння зернових культур, Пащенко Н. О., Скотар С. О., Стюрко М. О. (2013)
Федько М. М. - Густота стояння рослин як фон для добору та її вплив на елементи структури врожаю у інбредних ліній кукурудзи (zea maize l.) (2013)
Козаченко М. Р. - Ефективність добору цінних ліній гібридів у системі топкросів ячменю ярого залежно від комбінаційної здатності сортів, Важеніна О. Є., Васько Н. І., Наумов О. Г. (2013)
Марченко Т. Ю. - Стійкість гібридів кукурудзи різних груп стиглості до хвороб в умовах зрошення, Гож О. А., Глушко Т. В., Нужна М. В., Лавриненко Ю. О. (2013)
Шпак Д. В. - Вивчення кореляційних зв язків кількісних ознак у рослин рису (2013)
Бритік О. А. - Аналіз колекційних зразків кавуна та дині за комплексом ознак (2013)
Шпак Т. М. - Ефективність індивідуального добору на ранньостиглість та продуктивність з гібридних популяцій рису (2013)
Легкун І. Б. - Нові сорти озимого ячменю селекції СГІ-НЦНС (2013)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи при краплинному способі поливу, Рубан В. Б., Михаленко І. В., Іванів М. О. (2013)
Грановська Л. М. - Обгрунтування заходів по зменшенню вартості подачі води на зрошення в умовах півдня України, Вердиш М. В., Булаєнко Л. М. (2013)
Рашковский А. С. - Модульное формирование композитных плавучих доков, Ермаков Д. В., Ди Син (2014)
Бугаенко Б. А. - Анализ конструктивных решений пассивного позиционирования технических средств океанотехники (Состояние и общие тенденции развития), Галь А. Ф., Шилин И. С., Гайдай Г. Ю. (2014)
Грабовский Р. С. - Об изменении циклической трещиностойкости продолжительно эксплуатированного металла по-движного трубопровода (2014)
Панкова О. В. - Определение характеристики снабжения судна на основе статистических данных (2014)
Бондаренко А. В. - Оценка риска слеминга соединительной конструкции скоростных автопассажирских катамаранов на начальном этапе проектирования, Буй Дуй Тхань (2014)
Авдєєва О. А. - Порівняльний аналіз масовартісних показників статичних трифазних просторових електромагнітних систем з витими стиковими магнітопроводами (2014)
Гордеев Б. Н. - Особенности измерения уровня жидкости в бассейне выдержки отработавшего ядерного топлива, Зивенко А. В., Зивенко В. А., Гудыма Е. А., Моторкин Д. Ю. (2014)
Павлов Г. В. - Исследование статических характеристик резонансного преобразователя методом комбинирования составляющих тока контура, Обрубов А. В., Никитина Е. В. (2014)
Ткач М. Р. - Моделювання плавних кривих стосовно профілів лопаток осьових турбін, Агарков О. Ю. (2014)
Харченко В. И. - Влияние изменения параметров двухкаскадного газотурбинного двигателя со свободной силовой турбиной при работе на эксплуатационные характеристики, Кучеренко О. С., Матиюк О. И. (2014)
Рижков С. С. - Узагальнена математична модель визначення інтенсивності процесу очистки дисперсних багатофазних потоків у системах енергетичних установок (2014)
Приходько С. Б. - Розробка нелінійних регресійних моделей тривалості програмних проектів на основі перетворення Джонсона, Пухалевич А. В. (2014)
Самойленко Д. М. - Проектування захищених ресурсів за об’єктно-орієнтованим принципом мовою РНР 5 (2014)
Партас В. К. - Информационная поддержка проектирования технологии изготовления деталей, Павленко А. Ю. (2014)
Назимко В. В. - Оперативне управління проектом в умовах параметричної і структурної невизначеності: визначення поняття і його часових параметрів (2014)
Малько A. В. - Анализ зарубежного опыта диверсификации судостроительно-судоремонтных заводов (2014)
Фатеев Н. В. - Логистическое управление в судостроительных кластерных системах, Запорожец И. М. (2014)
Вертієнко Г. В. - Поховально-поминальний обряд іраномовних номадів (міждисциплінарний підхід) (2008)
Вестель Т. Ю. - Творчість Сіґа Наоя в контексті доби Тайсьо (2008)
Діденко І. A. - Діяльність Ради Міністрів Гетьманату по забезпеченню українських інтересів у Криму (травень – грудень 1918 р.) (2008)
Комендант Л. В. - Арабська жінка у віртуальному світі (в контексті твору Раджі Алем "Фатима") (2008)
Костанда І. О. - Паралелізм як основний принцип танської поезії та його прояви на різних рівнях мови (2008)
Кулик А. С. - Суфійська символіка гіндімовної поезії Аміра Хусро Дехлеві (2008)
Кшановський О. Ч. - Некодифіковане вживання перського післяйменника rā в аспекті теорії порядку складових (2008)
Маврина О. С. - Мусульманские авторы IX–X веков об арабском завоевании Дехистана (2008)
Москальов Д. П. - Асиметричність ствердження/заперечення в японській мові (2008)
Мурашевич К. І. - Китайська поезія нового стилю: Цюй Цю-бо (1899–1935) (2008)
Мусійчук В. А. - Проблеми укладання двомовного ідеографічного словника в’єтнамських паремій (2008)
Петрова Ю. І. - Класифікація територіальних ідіомів Єгипту (2008)
Прохоров Д. А. - Органи караїмського конфесійного самоврядування та питання освіти караїмів Таврійської губернії в другій половині XIX – на початку XX ст. (2008)
Хоменко О. А. - Формування жіночої ідентичності в Японії в повоєнні роки (на прикладі реклами косметики) (2008)
Цао Гуанюй - До проблеми формування й канонізації естетичних норм китайського тушевого живопису (2008)
Шекера Я. В. - До проблеми перекладу китайської поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) у жанрі ци українською мовою (2008)
Мірошник О. - Петро Жур: із Шевченком крізь життя (2015)
Ткалич І. - Семіотична природа іронії (2015)
Nabytowycz I. - Postmodernizm w krajobrazie literatury Ukraińskiej lat 1990 – początku 2000 (2015)
Вертипорох О. - Літературознавча деконструкція як практика інтерпретації художнього тексту (2015)
Кошова І. - Любов – не любов. Роздуми над любовним листуванням Марка Вовчка (Стаття друга) (2015)
Ткаченко Т. - Домінанти малої прози Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Скорина Л. - Одеський "текст" у творчості Івана Микитенка (2015)
Марценішко В. - Стильові особливості історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича: стереотипи літературної критики (2015)
Міненко О. - Рецепція та інтерпретація сонету 143 Вільяма Шекспіра українським письменником Іваном Франком (2015)
Ярмоленко Н. - Народні оповіді про розкуркулення й колективізацію: структурно-семантична класифікація (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (Подача сьома) (2015)
Скрипник Т. - Методичні нотатки щодо виконання компаративного аналізу англомовної поезії у процесі фахової підготовки студентів-філологів (на прикладі вірша В.Г.Одена "Куди ж ти, куди?”) (2015)
Бігунова Н. - Реалізація контакто-встановлюючої стратегії шляхом вираження схвалення, похвали і компліменту (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2015)
Мовчан Б. - Роль образних фразеологізмів у авторському ідіостилі та їх відтворення в англійсько-українському перекладі (2015)
Kravchenko T. - Utopia: journey through time and space towards real noland, Cheban О. (2015)
Олійник Г. - Філософське осмислення феномену нерозуміння (2015)
Клименко Г. - Творча майстерня Олександра Солодаря: спроба рецензії та думки з приводу (Солодар О. Майстерня творчості / Олександр Солодар. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2014. – 152 с.) (2015)
Ромащенко Л. - У вінок слави Кобзареві (2015)
Шестопалова Т. - Нова студія з української мемуаристики ХХ століття (Рецензія на монографію: Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія: |монографія| / Т. Ю. Черкашина ; |за наук. ред. О. А. Галича|. – Харків : Факт, 2014. – 380 с.) (2015)
Титул, содержание (2014)
У прохідників ДП "Львіввугілля" – Новий рік (2014)
Луценко М. - Успішний рік шахти "Лісова" (2014)
Гуменюк Л. - Дострокові метри (2014)
Филатьев М. В. - Формирование зон сдвижений подработанных пород и земной поверхности, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2014)
Гусев А. С. - К вопросу снижения металлоемкости анкерного упрочнения кровли выемочных выработок (2014)
Зайченко С. В. - Геомеханічне обґрунтування ефективності роликового ущільнення приконтурного шару підземних виробок (2014)
Боронин В. Ф. - Пути теплосбережения в шахтах, Доценко С. А., Жуков Ю. П. (2014)
Дрібан В. О. - Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика), Канін В. О., Шнеєр В. Р., Гріньов В. Г., Старіков Г. П., Фельдман Е. П., Пашковський П. С., Смоланов С. М., Бешта О. С., Самуся В.І. (2014)
Вовк О. О. - Дослідження механізму виникнення сейсмічних коливань для підвищення ефективності протисейсмічних заходів (2014)
Кочерга В. Н. - Эффективность комплексной дегазации выемочных участков на шахте "Краснолиманская", Сытник И. В., Левчинский Г. С. (2014)
Безручко К. А. - Следы процесса газогенерации в углях Донбасса, Барановский В. И. (2014)
Назимко В. В. - Стохастические основы маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ, Колесник Н. А. (2014)
Гнєушев В. О. - Екологізація технологій видобування торфу, Стадник О. С. (2014)
Владимир Дмитриевич Мартовицкий (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Балакірський В. Б. - Використання геодезичного обладнання та ГІС технологій для формування геопросторових даних, Захаров С. В., Литвиненко Ю. О., Куришко Р. В. (2014)
Гайдуцький І. П. - Екологічні податки не вирішують екологічні проблеми (2014)
Гавриленко В. М. - Розрахункові моделі для системи моніторингу екобезпеки у місцях дорожньо–транспортних пригод "наїзд на тварин" на автодорогах Харківської області, Гулевець Д. В., Кохан О. В., Мовчан Я. І. (2014)
Клєщ А. А. - Моделювання геоморфометричних характеристик міських ландшафтів, Максименко Н. В., Баскакова Л. В. (2014)
Маляренко О. С. - Інтегративні методи оцінки залишкової здатності можливих та імперативних об’єктів регіональних екомереж до саморегуляції (2014)
Шолок І. В. - Порівняльний аналіз озеленення великих міст України та Європи (2014)
Коробов А. М. - Дослідження ефективності виведення свинцю з організму щурів під дією електромагнітного випромінювання видимого та інфракрасного діапазонів спектру, Гололобова О. О., Олейник Т. М., Зеленський А. С. (2014)
Холопцев А. В. - Прогноз изменений средних температур летнего сезона в г. Харькове с учетом субоптимального набора факторов, Бурлай Н. В. (2014)
Виставна Ю. Ю. - Аспекти вітрового режиму урбанізованого міста, Бирюков О. В., Зубкович С. О. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського