Романенков Ю. А. - Аналитический подход к управлению инвестициями, Федоренко Н. М., Чумаченко И. В. (2003)
Осиевский С. В. - Оценка числа дисковых операций операторов языка манипулирования данными в сетевой базе данных (2003)
Фесенко Г. В. - Методика оцінки втрат засобів вимірювальної техніки внаслідок несприятливих зовнішніх факторів, Подорожняк А. О., Годицький Р. Й. (2003)
Кононов Б. Т. - Контроль геометрических и электрических параметров силовых кабелей с помощью критериев подобия, Нечаус А. А. (2003)
Рохманов Н. Я. - Внутреннее трение в монокристаллах кремния, облучаемого альфа-частицами, Гнап А. К. (2003)
Леонтьєв О. Б. - Удосконалений методичний підхід до оцінки бойового потенціалу авіаційного угруповання, Зварич А. О., Зварич С. С., Нємченко С. В. (2003)
Маслов А. Ф. - Ошибки измерения координат источника излучения при обработке пространственной фазовой структуры принимаемого разнесенной корреляционно-базовой системой сигнала, Рощупкин Е. С., Колодей О. П. (2003)
Малафеев Е. Е. - Критерии оценки эффективности региональных систем информационного обслуживания (2003)
Пічугін М. Ф. - Моделювання процесів функціонування обслуг складних систем за допомогою методу агрегативного моделювання, Флоров О. Д. (2003)
Белимов В. В. - Оценка коэффициента отражения оптического излучения от покрытия радиоизотопного типа (2003)
Судаков Б. Н. - Лингвистический процессор в системе взаимодействия пользователя с экспертной системой, Омар А. Х. Авадала (2003)
Судаков А. Г. - Метод повышения надежности местоопределения систем навигации на основе синтеза алгоритма селекции объектов на радиометрических изображениях (2003)
Кошель А. В. - Редукция изображений, полученных оптической системой при ее повороте и сдвиге, Пакшин М. Ю., Явтушенко Д. С. (2003)
Кононов Б. Т. - Новые способы получения постоянного времени опережения в устройствах точной синхронизации, Малыш А. Н. (2003)
Ланецкий Б. Н. - Математическая модель надежности радиоэлектронных средств мобильного ЗРК, Зверев А. А. (2003)
Чорний С. В. - Дослідження впливу додаткових дифракційних елементів на функції передачі модуляції оптичних систем спостереження, Жевтюк О. А. (2003)
Камалтынов Г. Г. - Критерий эффективности системы разведки и контроля воздушного пространства, Колесник А. Н., Бейлин М. В., Свистунов Д. Ю. (2003)
Матюшенко Л. И. - Метод позднего связывания для формирования документов в процессе функционирования информационной системы, Назаренко С. Г., Карпов С. И. (2003)
Грачёв В. М. - Постановка и метод решения задачи управления сопровождением воздушных объектов в системе пассивной локации триангуляционного типа, Анастасенко С. М. (2003)
Пустоваров В. В. - Разработка радиометра с компенсацией флуктуаций коэффициента усиления радиометра и узкополосной помехи (2003)
Белоус Н. В. - Модель и метод решения задачи оптимизации соединений по топологическому критерию, Смелякова А. С. (2003)
Реферати (2003)
Матвеева Л. В. - Візантія та слов’яни в трудах Ф. І. Успенського (2011)
Бубенок О .Б. - Монографія А. Ю. Кримського "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку”, Хамрай О. О., Черноіваненко В. В. (2011)
Богомолов О. В. - Східний чинник у суспільно-політичних процесах в АР Крим, Данилов C. І., Семиволос І. М. (2011)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х pp. XX ст. (2011)
Зуб (Руденко) Н. М. - Східні адресанти А. Ю. Кримського (2011)
Кіктенко В. О. - Культурно-історична модель китайської науки Бенджаміна А. Ельмана (2011)
Капранов С. В. - Діяльність Товариства українських орієнталістів у Харбіні (1936-1937) (2011)
Кочубей Ю. М. - Міжцивілізаційний діалог у світлі поглядів Фетхулли Ґюлена (2011)
Кочубей Ю. М. - А. Ю. Кримський на Кавказькому фронті (1917 р.) (2011)
Малахова Ю. В. - Маловідомі сторінки життя Федора Пущенка (2011)
Машевський О. П. - Східна криза 1894-1897 pp. і російсько-французький союз (2011)
Михайлівський В. М. - Південно-східний кордон Корони Польської у XV ст. (2011)
Отрощенко І. В. - Улан-Батор і Кизил: початок діалогу (2011)
Огнева О. Д. - Монгольський світ в Україні (2011)
Рубель В. А. - Партійний сегмент політичної історії південнокорейської Шостої республіки (2011)
Соегов М. - Академик А. Е. Крымский и вопросы огузо-туркменской истории и филологии (2011)
Спицына Ю. А. - Конституционно-правовые основы регулирования землевладения и землепользования в Объединенных Арабских Эмиратах и в Российской Федерации (2011)
Туров И. В. - Мистика и реалии мира сего в вероучении хасидов; история исследования (2011)
Циганкова Е. Г. - Час згадати (2011)
Щербань Т. О. - Історико-літературознавчі дослідження професора С. Д. Пападімітріу (2011)
Кірносова Н. А. - Етапи розвитку граматології в Китаї: від династії Хань до сучасності (2011)
Пирогов В. Л. - Семантична інтерференція графо-лексем китайської та японської мов: рефлекси тотожності і диференціації (2011)
Храновський В. Л. - Чи споріднена шумерська мова з тюркськими? (2011)
Капраль М. М. - Нове джерельне видання з історії, мови та культури львівських вірмен XVII ст. (2011)
Крюков В. Г. - Рецензія на монографію Туранли Ферхада Ґардашкана Оглу "Тюркські джерела до історії України” (2011)
Мусійчук В. А. - Міжнародний науковий семінар "Українсько-в’єтнамські відносини: історія, реальність та перспективном.Ханой, 12 травня 2011 року) (2011)
Маврін О. О. - Інформаційне повідомлення про Міжнародну наукову конференцію на тему "Українське сходознавство: проблеми методології, джерела, дослідження, міжцивілізаційний діалог" (2011)
Отрощенко І. В. - Науковий семінар Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського (2011)
Бубенок О. Б. - А. Ю. Кримський про обставини іудаїзації хозарів (фрагмент із другої частини монографії "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку”), Хамрай О. О., Черноіваненко В. В. (2011)
Беловол А. Н. - Патогенетические аспекты развития хронической сердечной недостаточности в зависимости от пола и возраста. Что мы знаем об этом сегодня?, Бобронникова Л. Р., Ильченко И. А. (2014)
Сучасні міжнародні рекомендації щодо лікування хронічного обструктивного захворювання легень згідно із Глобальною ініціативою з діагностики та лікування ХОЗЛ (GOLD) 2011 з доповненнями GOLD 2012 (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Роль ожиріння та цукрового діабету 2 типу у виникненні атеротромботичного ризику при ішемічній хворобі серця, Запровальна О. Є. (2014)
Кузнецова М. А. - Клінічні вияви вегетативної дисфункції в пацієнтів із пролапсом мітрального клапана (2014)
Коваль С. М. - Вплив чинників серцево­судинного ризику на рівні васкулоендотеліального фактора роста у хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням та гіперурикемією, Снігурська І. О., Пенькова М. Ю., Мисниченко О. В., Божко В. В., Милославський Д. К. (2014)
Мумджі З. Ф. - Стан обміну сполучної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легень професійного генезу (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Показники якості життя пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: зв’язок із масою та функціональним станом м’язів, Станіславчук М. А. (2014)
Губіна Н. В. - Зміни фосфорно­кальцієвого гомеостазу у хворих на артеріальну гіпертензію (2014)
Масік Н. П. - Мінеральна щільність кісткової тканини й компонентний склад тіла у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2014)
Афанасюк О. І. - Клінічна ефективність небівололу у хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом 2 типу (2014)
Бєлая І. Є. - Кількісний просторовий аналіз електрорушійної сили серця і прогноз за гострого інфаркту міокарда у хворих зі стеатозом печінки, Коломієць В. І., Мусаєва E. К. (2014)
Кравчун П. Г. - Діагностичне і прогностичне значення біомаркера цистатину С при захворюваннях нирок і серцево­судинної системи, Міхайлова Ю. А., Петюніна О. В., Лапшина Л. А. (2014)
Чернышов В. А. - Хиломикроны и атеросклероз: механизмы взаимосвязи (2014)
Мавродий В. М. - Синдром диабетической стопы, Дзюбан Н. К. (2014)
Фадеенко Г. Д. - Сравнительная оценка влияния терапии препаратом "Мелаксен" на клинические проявления заболевания и качество жизни пациентов с изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и в случае ее сочетания с хроническим обструктивным заболеванием легких, Крахмалова Е. О., Измайлова Е.В. (2014)
Багрій В. М. - Цефтизоксим — новий шлях подолання антибіотико­резистентності при інфекційних захворюваннях органів дихання, Федів О. І., Оліник О. Ю., Телекі Я. М., Гонцарюк Д. О. (2014)
Потебня Г. П. - Протизапальний ефект хондропротекторів у хворих на остеоартроз (2014)
Герасименко О. В. - Зміни фармакокінетичних параметрів деяких лікарських засобів на тлі розвитку застійних явищ у печінці при хронічній серцевій недостатності, Рудик Ю. С., Сахарова Т. С. (2014)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2014 року (2014)
Милославский Д. К. - Вопросы клинической картины, диагностики, лечения и профилактики артериальной гипертонии в трудах академика Л.Т. Малой и ее школы (к 95­летию со дня рождения) (2014)
Павлу Григорьевичу Кравчуну — 70 лет (2014)
Колонка редактора (2014)
Щербінська А. М. - Профілактичні програми: досягнення і уроки в протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, Бабій Н. О., Люльчук М. Г., Молчанець О. В., Потокій Н. Й., Гетьман Л. І., Антоненко С. В. (2014)
Марциновська В. А. - Пізнє виявлення ВІЛ-позитивних осіб як фактор, що впливає на тенденції та рівень поширення ВІЛ-Інфекції в Україні (2014)
Люльчук М. Г. - Характеристика первинної резистентності ВІЛ до АРВ-препаратів в Україні (2014)
Круглов Ю. В. - ВИЧ-инфекция как одна из проблем трансфузиологии в Украине, Кислых E. H., Максименок Е. В., Захаренко A. C., Нестеренко Л. П., Сергеева Т. А. (2014)
Доан I. T. - Особливості структури ВІЛ-асоційованої патології в Україні (2014)
Кислих О. М. - Захворюваність на ВІЛ-інфекцію та інфекції, що передаються статевим шляхом,в Україні: чи існує взаємозв'язок?, Максименок О. В., Нгуєн І. В., Ватаманюк М. Ю., Круглов Ю. В., Сергеева Т. А. (2014)
Сергеева Т. А. - Взаємозв'язок між поширеністю ВІЛ-Інфекції, парентеральних вірусних гепатитів та наркоманії, Круглов Ю. В., Шагінян В. Р., Рубан О. М., Бугаенко Н. С. (2014)
Задорожна В. І. - Сучасний стан захворюваності на актуальні інфекції, керовані засобами імунопрофілактики (кір, краснуха, поліомієліт), Чудна Л. М., Маричев І. Л., Красюк Л. С., Брижата С. І., Світа В. М., Демчишина І. В. (2014)
Домашенко О. Н. - Групповое заболевание паравакциной в Донецкой области, Дараган Г. Н., Мирошниченко В. А., Сиднева Н. И., Попова Д. М. (2014)
Виноград Н. О. - Епідеміологічний нагляд за природно-осередковими інфекціями у поєднаних природних осередках, Василишин З. П., Козак Л. П. (2014)
Кожокару A. A. - Епідеміологічна характеристика захворюваності на вітряну віспу серед військовослужбовців молодого поповнення збройних сил України, Моїсєєва Г. В., Баркевич В. А., Іванько О. М. (2014)
Чумаченко Т. О. - Вплив антибіотикопрофілактики на динаміку епідемічного процесу інфекцій дихальних шляхів в закритих колективах, Тверезовський М. В., Петренко В. А., Рожков A. B. (2014)
Степанський Д. О. - Чутливість Aerococcus viridans 167 та умовно-патогенної флори до фторхінолонів, Кременчуцький Г. М. (2014)
Малиш Н. Г. - Фенотипові особливості умовно патогенних мікроорганізмів,виділених при інфекційних процесах різної локалізації, Зарицький A. M. (2014)
Морозова Н. С. - Дезінфектологічні аспекти проблеми резистентності мікроорганізмів, Марієвський В. Ф., Покас О. В. (2014)
Березина Л. В. - Оценка поражений вегетативной нервной системы в зависимости от этиологии менингоэнцефалитов, Матяш В. И., Ралец Н. В. (2014)
Жалко-Титаренко В. П. - Теория эволюции. Достижения, парадоксы и противоречия (2014)
До ювілею академіка Миколи Дмитровича Тронько (2014)
Рибалко Світлана Леонтіївна (2014)
Дядюн Світлана Терентіївна (2014)
Зарицкий A. M. - Рецензия на монографію "Микробы в биогеохимических процесах, эволюции биосферы и сосуществовании человечества" (2014)
Жалко-Титаренко В. П. - Рецензия на монографию "Биоплёнки госпитальных экосистем" (2014)
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 у ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМИ України" за 2011-2014 роки (2014)
Титул, зміст (2010)
Кіндій В. Д. - Цитологічні показники слизової оболонки порожнини рота за використання незнімних зубних протезів зі сплавів після багаторазової переплавки, Кіндій Д. Д. (2010)
Палійчук І. В. - Кореляційні зв'язки між показниками функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у хворих на протезні стоматити, Ковальчук Л. Є. (2010)
Палійчук І. В. - Вивчення ролі цитокінів сироватки крові у виникненні протезних стоматитів, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2010)
Рибась О. В. - Обґрунтування використання пристрою для морфометричного дослідження устів каналів багатокореневих зубів (2010)
Голик В. П. - Оценка бактериальной загрязненности и эффективность режимов обеззараживания индивидуальных зубодесневых предохранителей, Томилин В. Г., Осолодченко Т. П. (2010)
Ярова А. В. - Удосконалення методики застосування тимчасових коронок: оцінка впливу на імунометаболічний профіль пацієнтів із незнімними зубними протезами (2010)
Горб-Гаврильченко И. В. - Влияние длительности исскуственной менопаузы на клиническое проявление генерализованного пародонтита у женщин после овариоэктомии (2010)
Анисимова Л. А. - Лечебное питание при переломах нижней челюсти на фоне пародонтита, Рузин Г. П. (2010)
Бреславець Н. Н. - Микроструктура полимерных облицовочных материалов для несъемных конструкций зубных протезов (2010)
Голік В. П. - Клінічне обгрунтування нової методики захисту рецепторного апарату зуба на етапах лікування незнімними конструкціями протезів, Дюдіна І. Л. (2010)
Гризодуб В. І. - Визначення оклюзійної кривої протезів у ротовій порожнині хворих при повній відсутності зубів, Голубничий О. П., Кричка Н. В., Гризодуб Д. В., Гордієнко С. А., Абед Ібрагім Мохамед Ель-Халабй, Кажоцина М. В. (2010)
Кузь В. С. - Конструктивне розв'язання проблеми ортопедичного лікування різних форм вторинних деформацій зубних рядів (2010)
Лунькова Ю. С. - Динаміка змін структурних елементів скронево-нижньощелепного суглоба на фоні м'язово-суглобової дисфункції (2010)
Мартиненко І. М. - Характер клінічних помилок на етапах виготовлення повних знімних протезів (2010)
Мунтян Л. М. - Частота виникнення, поширеність вторинних часткових адентій та профілактика вторинних зубощелепних деформацій у осіб молодого віку, Юр А. М. (2010)
Петренко Р. В. - Оценка состояния зубочелюстной системы при непосредственном и раннем зубном протезировании (2010)
Семененко Ю. І. - Дослідження залежності дії різних факторів під час електроміографічного дослідження на якість отриманих результатів (2010)
Головко Н. В. - Порушення оклюзійних взаємовідношень у ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика, Ганнам Іяд Наджиб (2010)
Дмитренко М. І. - Форми скупченості фронтальних зубів залежно від мезіодистальних розмірів постійних зубів, Куроєдова В. Д. (2010)
Богатиренко М. Б. - Безпосереднє протезування частковими знімними протезами за вдосконаленою методикою (2010)
Борисова І. В. - Використання непрямих реставрацій при відновленні рецидивуючих клиноподібних дефектів зубів фронтальної групи в осіб із парафункціями жувальних м'язів, Коновалов О. С., Кутовий С. А. (2010)
Борисова І. В. - Визначення стоматологічного статусу дітей, які хворіють на дцп, Саєнко О. В., Полушкіна Н. О. (2010)
Волинець В. М. - Аналіз віддалених результатів мікропротезування дефектів коронкової частини бокових зубів вкладками, Кисіль З. Ф., Неспрядько В. П., Шинчуковський І. А. (2010)
Добровольская О. В. - Применение хирургического шаблона при имплантации беззубой нижней челюсти, Рубаненко В. В., Добровольський А. В. (2010)
Дорошенко С. І. - Клінічні форми ретенції зубів та їх диференційована діагностика, Кульгінський Є. А., Стороженко О. В., Дорошенко К. В. (2010)
Дорошенко С. І. - Зв'язок захворювань тканин пародонта із зубощелепними аномаліями та деформаціями в дітей і підлітків, Саранчук О. В. (2010)
Неспрядько В. П. - Застосування концепції центральногоспіввідношення щелеп у клінічній практиці, Жегулович З. Є. (2010)
Зайцев Л. О. - Нова методика безпосереднього протезування зубів, Обух В. М., Федюкович І. Є. (2010)
Іваніщенко Л. О. - Незнімні зубні конструкції: рекомендації щодо виготовлення, Гризодуб В. І., Голубничий О. П., Пилипенко Т. І. (2010)
Іваніщенко Л. О. - Питання оклюзії: важливі моменти в практиці, Пилипенко Т. І. (2010)
Клёмин В. А. - Кафедре ортопедической стоматологии ДонНМУ им. М. Горького - 45 лет, Макеев Г. А., Жданов В. Е. (2010)
Корж В. И. - Усовершенствованная технология изготовления полных съемных протезов на верхнюю челюсть (2010)
Лабунець В. А. - Прогноз розвитку зуботехнічних виробництв в Україні, Козлов О. В., Шаблій В. Ф., Подабуєва А. І., Кончічев С. Р., Хачіров І. А., Рожкова Н. В. (2010)
Лабунец В. А. - Системы учета труда зубных техников и медико-социальная необходимость в их дальнейшей разработке, Диев Е. В. (2010)
Мірза А. І. - Тримірне моделювання ущільнення вібрацією відливок стоматологічних протезів як метод профілактики оклюзійних порушень, Непомнящий Д. Н. (2010)
Мірза О. І. - Роль супраконтактів у розвитку синдрому больової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Штефан А. В. (2010)
Мирза А. И. - Методы современной лучевой диагностики при заболеваниях ВНЧС, Мозолюк Е. Ю., Рыбак А. Ю. (2010)
Мирза А. И. - Нарушемие тригеминальной иннервации в патогенезе заболеваний пародонта и окклюзионной дисгармонии, Михеева И. В. (2010)
Мирза A. И. - Роль избирательного пришлифовывания зубов в комплексном лечении дисфункции ВНЧС, Мозолюк Е. Ю. (2010)
Мирза А. И. - Состояние жевательного аппарата у студентов-стоматологов по результатам клинического функционального анализа, Олещук С. П. (2010)
Мирза О. І. - Авторський метод лікування пацієнтів, хворих на бруксизм, та профілактика оклюзійних порушень, Штефан А. В, Міхєєва І. В. (2010)
Рубаненко В. В. - Особливості відновлення оклюзії при ускладненій формі патологічного стирання твердих тканин зубів, Баля Г. М. (2010)
Семененко Ю. І. - Електроміографічний контроль реабілітації хворого з частковою втратою зубів, ускладненою патологічним стиранням, вторинною деформацією зубів та зниженим прикусом, Семененко І. П., Єрис Л. Б. (2010)
Фастовець О. О. - Особливості оклюзійних взаємовідношень при патологічному стиранні зубів у осіб молодого віку (2010)
Шарпило А. А. - Психологические особенности личности больных с дисфункцией ВНЧС (2010)
Шеметов О. С. - Методы оценки качества полных съёмных протезов, Бондалетов В. А., Тумакова Е. Б. (2010)
Яланський А. - Традиції радянської академічної мистецької школи в художній освіті та мистецтві Китаю XX — поч. XXI ст. , Ступакова К. (2013)
Сидоренко А. - Творчі та педагогічні методики художників-викладачів КХІ 1920-х початку 1930-х років П. Голуб’ятникова, М. Бачука та Ф. Кричевського (На прикладі творів з мистецької збірки НАОМА) (2013)
Ковальчук О. - Традиції української академічної художньої школи у педагогічній діяльності О. Лопухова в контексті історії НАОМА другої половини XX — початку XXI ст. (2013)
Макухін В. - Особливості аспірантських наукових досліджень в галузі архітектури (2013)
Черватюк В. - Методичні рекомендації з пленерного живопису для молодих художників (2013)
Храпачов О. - Мистецька школа у просторі академічного живопису (2013)
Харченко В. - Деякі аспекти взаємодії об’єкта й фону в структурі зображувальної площини (2013)
Гончаренко Т. - Завдання з рисунка на ІІ курсі (2-й семестр) факультету архітектури НАОМА (2013)
Прибєга Л. - Архітектурні старожитності України очима Тараса Шевченка (2013)
Куцевич В. - Еволюція храмобудування в поселеннях української діаспори (2013)
Лесик О. - Принципи реставрації пам’яток архітектури. Традиції та новаторство (2013)
Нестеренко П. - Шевченкіана в українському екслібрисі (2013)
Чепелик О. - Художня виразність при формуванні інтер’єрів засобами образотворчого мистецтва, і зокрема скульптури (2013)
Колісник П. - Живописець Левко Воєдило (1962—2013) (2013)
Пламеницька О. - Казус "предмету охорони” пам’ятки архітектури як методологічна проблема (2013)
Соловей О. - До історії створення енкаустичного розпису М. А. Стороженка "Осяяні світлом” (2013)
Ярош Д. - Оперування поняттям "музеєфікація” в пам’яткоохоронній сфері (2013)
Кудрявцева К. - Композиція і "мова” живопису в станковій картині (2013)
Макухін М. - Пішохідні багатофункціональні мостові споруди: планування й архітектура (2013)
Філімонова А. - Перший київський період життя художника-пейзажиста Володимира Орловського (2013)
Марковський А. - Неокласичні та авангардні тенденції в архітектурі України 1930-х років (На прикладі конкурсних проектів урядового кварталу у м. Києві) (2013)
Герман Є. - Історія дослідження художніх виставок як особливої форми репрезентації мистецтва XX — початку XXI ст. (2013)
Арсенян М. - Храмова архітектура вірмен-переселенців на теренах України в бібліографічних джерелах (2013)
Чуліпа І. - На пограниччі між минулим і сучасністю. Професорові Ю. М. Ятченку — 85 (2013)
Чуліпа І. - Мовою барви — мовою душі (До 95-річчя від дня народження В. Г. Пузиркова) (2013)
Саенко Н. - Андрія Чебикіна знову обрано ректором НАОМА (2013)
Шалімова-Пузиркова М. - Випускники НАОМА 2013 року (2013)
Захист дисертацій (2013)
Ільчук П. Г. - Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств (2014)
Крихівська Н. О. - Аналіз наукових підходів до дефініції поняття "партнерські відносини" (2014)
Ревун К. І. - Теоретико-методологічні засади управління збалансованим розвитком (2014)
Сафонов Ю. М. - Капітальне будівництво як економічна категорія, Євтєєва В. Г. (2014)
Сідуняк О. В. - Державно-приватне партнерство: сутність, досвід та можливості використання у соціальній сфері (2014)
Шабанов Д. І. - Проблеми удосконалення інституціонального механізму корпоративних відносин (2014)
Дорохольський В. В. - Прогнозування руху ціни на міжнародному валютному ринку з використанням аналізу ліквідності (2014)
Кліонський О. М. - Дослідження впливу глобалізації на розвиток міжнародного маркетингу в аеропортах (2014)
Федяєва О. О. - Аналіз світового досвіду фінансування розвитку аеропортів (2014)
Хитрова О. А. - Специфіка виникнення кризових явищ в економіці України в ХХІ столітті як результат посилення глобального квазікризового тиску (2014)
Буднікевич І. М. - Методологія маркетингу міста: регіонально-економічні аспекти (2014)
Галушка Є. О. - Специфіка відтворення регіону в умовах сталого розвитку (2014)
Скляр Г. П. - Економічна сутність та закономірності розвитку ринку туристичних послуг в Україні (2014)
Тимиргалеева Р. Р. - ERP в обеспечении конкурентоспособности трансграничного региона, Лукьянова Е. Ю. (2014)
Кіпіоро І. М. - Проблеми та перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Тимофіїв С. В. - До проблеми управління трансакційними витратами в аграрних підприємствах (2014)
Тимофіїв Т. Ю. - Тенденції розвитку молочного скотарства у Львівській області (2014)
Щурик М. В. - Неінноваційні засади відтворення земельних ресурсів аграрного сектора: системні суперечності та шляхи їх подолання (2014)
Григорчук М. В. - Нормативно-правове регулювання економічної безпеки держави (2014)
Мокій А. І. - Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій, Дацко О. І. (2014)
Руснак Л. Р. - Шахрайство як загроза економічній безпеці підприємництва в Україні (2014)
Халіна В. Ю. - Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства (2014)
Базилюк В. Б. - Сучасні підходи до вибору оптимальної структури капіталу поліграфічного підприємства (2014)
Байдала В. В. - Економіко-правовий аналіз нормативної бази розвитку біоекономіки в Україні, Бутенко В. М. (2014)
Брусенко Н. В. - Розробка програми менторингу на підприємстві: основні складові (2014)
Гладкий М. О. - Перешкоди щодо формування елементів організаційної культури торговельних підприємств та методи їх подолання (2014)
Калінін А. М. - Організація ефективної системи преміювання персоналу сучасного підприємства (2014)
Нусінова О. В. - Дослідження принципів корпоративного управління (2014)
Скомаровська К. А. - Структурні елементи бізнес-аналізу при визначенні кредитоспроможності позичальника (2014)
Терлецька Н. М. - Модель формування економічного потенціалу суб’єкта господарювання, Лошкарьова К. Д., Семотюк Я. Е. (2014)
Терлецька Ю. О. - Теоретичні підходи до оцінки якості організаційних комунікацій, Іванюк В. В., Литвинюк В. Р. (2014)
Труфіна Ж. С. - Основні аспекти розвитку роздрібної торгівлі в Україні, Уграк М. І. (2014)
Шубіна С. В. - Прогнозування рівня рентабельності у системі управління машинобудівним підприємством, Юрченко В. П. (2014)
Богашко О. Л. - Дослідження особливостей становлення й розвитку національної інноваційної системи України (2014)
Ковальчук С. П. - Система економічних показників як фактор впливу на забезпеченість регіону інвестиціями (2014)
Коць О. О. - Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації, Свідрик Т. І. (2014)
Прядко В. В. - Проблеми інвестування підприємств житлово-комунального господарства в умовах мінливого середовища, Гуцул Я. В. (2014)
Саінчук Н. В. - Теоретичні основи формування інвестиційного клімату України в сучасних складних умовах господарювання (2014)
Бондар Ю. А. - Основні характеристики світосприйняття фінансового ринку (2014)
Даценко Г. В. - Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів, Поліхун Т. В. (2014)
Лащак В. В. - Актуальність державного впливу через фінансові важелі на рівень споживчих цін та дотримання прав споживачів в Україні (2014)
Решетова Г. В. - Фактори максимізації вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу (2014)
Маначинська Ю. А. - Дезагрегованість інформації як першооснова концептуально нової моделі формування актуарної звітності (2014)
Никифорак І. І. - Сучасні тенденції формування структури вітчизняної системи обліку (2014)
Скрипник М. Є. - Граничний аналіз як інструмент ефективного управління виробничим підприємством (2014)
Терен Г. М. - До питання інформаційного забезпечення аналізу ліквідності сільськогосподарських підприємств (2014)
Адамова І. З. - Необхідність використання статистичних методів при оцінці якості педагогічної продукції, Багрій К. Л. (2014)
Адамова І. З. - Використання інтернет-технологій у навчальному процесі, Уграк М. І. (2014)
Титул, зміст (2010)
Лещенко Т. О. - Специфіка анатомічних термінів - назв утворів щелепно-лицевої ділянки, Шарбенко Т. В. (2010)
Костиленко Ю. П. - Характер альтерации твердых тканей зубов при флюорозе, Петренко А. И. (2010)
Новосельцева Т. В. - Клініко-морфологічне співставлення хронічних форм періодонтитів, Розколупа Н. В., Черняк В. В., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2010)
Удод A. A. - Пути оптимизации качества апроксимальных реставраций жевательных зубов, Хачатурова К. М. (2010)
Аветіков Д. С. - Оптимізація методики підйому і мобілізації шкірно-жирових та шкірно-фасціально-м'язових клаптів на голові (2010)
Герзанич Н. І. - Комплексне лікування хворих з дефектами зубних рядів та зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини коміркових відростків, Рожко М. М. (2010)
Мунтян Л. М. - Частота виникнення, поширеність вторинних часткових адентій та зубощелепних деформацій у осіб молодого віку, Юр А. М. (2010)
Нідзельський М. Я. - Результати випробувань базисних акрилових пластмас щодо їх схильності до заселення умовно-патогенними мікроорганізмами, Криничко Л. Р. (2010)
Палійчук І. В. - Вивчення стану місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини в осіб, схильних і несхильних до виникнення протезних стоматитів при лікуванні знімними пластинковими протезами із акрилових пластмас, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2010)
Рамусь М. О. - Особливості визначення і створення кольору в металокерамічній конструкції, Оджубєиська О. Д. Кіндій, Д. Д. (2010)
Рамусь М. О. - Конструктивний підхід до використання сплавів металів у стоматології (2010)
Шуклін В. А. - Порівняльний аналіз методик визначення жувальної ефективності (огляд літератури) (2010)
Чжу Вейвєй - Влияние меняющихся окклюзионных взаимоотношений на состояние жевательных и височных мышц (2010)
Головко Н. В. - Форми язика у пацієнтів із зубощелепними аномаліями та різним ступенем укорочення вуздечки язика, Гіннам Іяд Наджиб (2010)
Дорошенко C. І. - Клініко-рентгенологічна характеристика стану зубощелепного апарату у дітей та підлітків хворих на адентію з урахуванням кількості вроджено відсутніх зачатків зубів, Бабаскін Ю. І., Ієвлєва Ю. В., Стороженко О. В., Дорошенко К. В. (2010)
Калиниченко Ю. А. - Особенности нарушений костно-минерального обмена у подростков с сочетанной ортодонтической и гастродуоденальной патологией (2010)
Смаглюк Л. В. - Характеристика стану жувальних м'язів у пацієнтів із ЗЩА в період адаптації до сучасної незнімної ортодонтичної техніки, Смаглюк В. І. (2010)
Дорошенко C. І. - Особливості дентальної імплантації в підлітковому віці, Стороженко О. В., Кульгінський Є. А. (2010)
Виженко Є. Є. - Клініко-лабораторна діагностика рівня мікробного обсіменіння в ротовій порожнині у пацієнтів на етапах ортопедичного лікування із застосуванням імплантації, Король Д. М. (2010)
Глазунов O. A. - Состояние твердых тканей зубов и нуждаемость в ортопедическом лечении горнорабочих железорудных шахт Кривбасса, Федотов С. Б., Глазунова С. А. (2010)
Сенишин О. В. - Особливості стану зубощелепної системи і надання ортопедичної стоматологічної допомоги сільським жителям івано-франківської області, Ожоган 3. Р., Ступницький Р. И. (2010)
Череда В. В. - Підхід до вибору зубних паст студентами медичного ВУЗу, Лобань Г. А. (2010)
Заблоцький Я. - Міжнародний рух професійниї асоціацій імплантологів по безкоштовній імплантації ветеранам Другої Світової війни під гаслом "Якість життя для батьків". Відкритий лист (2010)
Фуркало С. Н. - Реканализация коронарных артерий с хронической окклюзией, антеградный подход: показания, современные возможности и собственный опыт (2014)
Бабий Л. Н. - Ремоделирование левого желудочка сердца у больных с острым инфарктом миокарда при консервативном и интервенционном лечении, Строганова Н. П., Хоменко Ю. О. (2014)
Ватутин Н. Т. - Диагностические трудности при инфекционном эндокардите, Ещенко Е. В., Столика О. И. (2014)
Дядык А. И. - Первичная и вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий, Холопов Л. С., Щукина Е. В., Прокопенко Н. А., Зайцева О. Е., Черняева Е. И. (2014)
Антитромботична терапія при фібриляції передсердь у пацієнтів з гострим коронарним синдромом та/або яким планується проведення черезшкірних коронарних чи клапанних втручань: спільний консенсусний документ робочої групи з проблем тромбозів Європейського товариства кардіологів, Європейської асоціації ритму серця, Європейської асоціації черезшкірних серцево-судинних втручань та Європейської асоціації фахівців з невідкладних серцево-судинних станів (2014)
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб (2014)
Умови публікації статей у журналі (2014)
Власова Т. Р. - Інституційний механізм регулювання ринку праці в Україні, Чобанюк Н. В. (2014)
Махнович О. О. - Показники оцінки ефективності інноваційних процесів у суспільному виробництві (2014)
Самойленко Є. Г. - Особливості впливу підпільного сектора тіньової економіки на економічну динаміку (2014)
Тарасюк М. В. - Сутність та класифікація видатків на розвиток людського капіталу, Нагорна Л. В. (2014)
Бидик А. Г. - Структура та умови ефективного функціонування інституціональної системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Верстяк О. М. - Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України (2014)
Сідуняк О. В. - Зарубіжний досвід використання державно-приватного партнерства у соціальній сфері (2014)
Фомішина В. М. - Синергетичний ефект у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Хитрова О. А. - Функціонування інноваційно-індустріального парку в умовах посилення міжнародної конкуренції (2014)
Кіхая Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку хлібопекарської промисловості України (2014)
Круглянко А. В. - Стратегія розвитку сільського господарства Чернівецької області (2014)
Маначинська Ю. А. - Статистична оцінка ринку готельних послуг України (2014)
Перевознікова О. В. - Регіоналізація як фактор стабілізації національного господарства: сучасний аспект (2014)
Шкабара Т. Л. - Товарознавчі складові формування якісних параметрів м’ясної продукції на вітчизняному ринку, Малайко М. Ю. (2014)
Глухова В. І. - Матеріальне мотивування з врахуванням інтересів власників підприємства та персоналу, Попадюк О. О. (2014)
Гомба Л. А. - До питання сутності та складових моніторингу персоналу підприємства (2014)
Грицюк Е. О. - Системно-орієнтоване управління матеріальними витратами підприємства, Ляшенко А. Ф., Когут Ю. В. (2014)
Дерманська Л. В. - Методичні засади визначення якості продукції підприємств в умовах інноваційного розвитку (2014)
Ляшенко А. Ф. - Управління основними фондами підприємства на основі використання показника фондомісткості, Гут Л. В., Гнатишина Н. Д. (2014)
Бозуленко О. Ю. - Особливості комерціалізаційно-диверсифікованої стратегії розвитку торговельних підприємств (2014)
Вардеванян С. І. - Семантика символу яблука в рекламній комунікації, Вардеванян В. А. (2014)
Синиціна Ю. П. - Інформаційна логістика складського господарства на промислових підприємствах, Витрішко Н. В. (2014)
Бугель Ю. В. - Напрями оптимізації податкового регулювання соціально-економічних процесів (2014)
Ковалевич Д. А. - Місцеві бюджети та їх роль у територіальному розвитку (2014)
Рошило В. І. - Проблемні питання формування доходної частини бюджетів місцевого самоврядування (2014)
Багрій К. Л. - Необхідність використання кластерного аналізу при оцінці фінансового стану швейних підприємств України, Гержецький О. К. (2014)
Долбнєва Д. В. - Фінансова звітність за МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств (2014)
Литвиненко Н. О. - Теоретичні засади формування внутрішньої звітності у групах підприємств, пов’язаних відносинами контролю-підпорядкування (2014)
Михалків А. А. - Документальне оформлення руху тари як передумова збереження майна власника (2014)
Святенко І. М. - Вплив факторів на формування облікової політики підприємства (2014)
Яковець Т. А. - Особливості побудови ефективної системи обліку капіталу підприємств лісового господарства (2014)
Білоскурська О. В. - Динамічна модель управління запасами із заданою функцією витрат, Вінничук О. Ю., Білоскурський Р. Р. (2014)
Бойко Н. І. - Застосування кластерного аналізу в роботі пошукових систем торговельних мереж (2014)
Вишневська М. К. - Побудова моделі проектно-орієнтованого центру інноваційного розвитку регіону (2014)
Середюк В. Б. - Захист інформації із застосуванням системи електронного цифрового підпису (2014)
Тарасюк М. В. - Сутність й особливості інформаційного забезпечення управління торговельними мережами, Гришко М. Г. (2014)
Титул, зміст (2010)
Круцевич Т. - Особливості мотиваційних пріоритетів підлітків з різними типами ВНД, Безверхня Г. (2010)
Соколова О. - Динаміка фізичної підготовленості студентів 18-19 років при систематичних заняттях степ-аеробікою, Маліков М. (2010)
Гализдра А. - Определение физической подготовленности студентов с помощью степ-теста (2010)
Кузнєцов А. - Вплив систематичних занять гандболом на функціональний стан і адаптивні можливості організму підлітків, Сватьєв А. (2010)
Борисова Ю. - Комплексна оцінка фізичної підготовленості дітей шкільного віку методом індексів (2010)
Кунашенко М. - Мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою і спортом підлітків 7-9 класів (2010)
Абу Асба Бахаетдин - Здоровый образ жизни с точки зрения палестинских школьников (2010)
Ляшок Г. - Визначення функціонального стану хребта в якості основного критерію підбору комплексу оздоровчої гімнастики з елементами йога-терапії для жінок похилого віку, Ляшок І. (2010)
Бабій В. - Зміна адаптивних можливостей організму дітей середнього шкільного віку під впливом систематичних занять великим тенісом, Маліков М. (2010)
Джумана Д. - Особенности физической подготовленности школьников 7-10 лет республики Кипр (2010)
Максименко І. - Спортивні ігри: аналіз особливостей побудови традиційної системи тренування юних спортсменів на етапі попередньої базової підготовки (2010)
Безмылов Н. - Факторная структура технико-тактических действий баскетболистов высокой квалификации различного игрового амплуа, Шинкарук О. (2010)
Сітникова Н. - Комплексна програма відновлювальних заходів для бігунів на короткі дистанції 10-16 років у підготовчому періоді навчально-тренувального процесу (2010)
Шамардин В. - Структура тренировочных нагрузок юных футболистов 16-17 лет различных игровых амплуа в соревновательном периоде, Теньзюнь Тянь (2010)
Соловей О. - Обсяг рухових дій гандболістів в умовах змагальної діяльності (2010)
Мітова О. - Аналіз ефективності техніко-тактичних дій футболістів команд першої ліги під час змагальної діяльності, Матяш В. (2010)
Тупеев Ю. - Изучение особенностей обучения базовым элементам техники двигательных действий юных борцов вольного стиля (2010)
Седляр Ю. - Современные методические подходы к коррекции телосложения спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге (2010)
Саєнко В. - Градієнт ефективності завдавання одиничного удару рукою у каратистів різної кваліфікації (2010)
Мелихова Т. - Методика специальной подготовки конькобежцев 10-12 лет в условиях искусственного льда, Мартыненко И. (2010)
Соколова Н. - Эффективность дифференцированной физической реабилитации при стоматологической заболеваемости спортсменов, Люгайло С. (2010)
Бойчук Т. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на функціональний стан хворих на метаболічний синдром, Тершак Н. (2010)
Луковська О. - Сучасні методи дослідження серцевої діяльності у фізичній культурі та спорті, Афанасьєв С., Ковтун А. (2010)
Маргітіч С. - Динаміка показників сили та витривалості експіраторних м’язів хворих на бронхіальну астму при респіраторному тренуванні (2010)
Бурдаєв К. - Врахування стану кардіореспіраторної системи хворих на гострий панкреатит при визначенні підходів до фізичної реабілітації в ранньому післяопераційному періоді, Кришень В., Афанасьєв С. (2010)
Шитиков Т. - Реабилитация спортсменов с отдаленными последствиями травмы головы методами мануальной терапии (2010)
Луковська О. - Сполучення елементів музикотерапії та фізичних вправ при реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, Скакодуб В., Іванова Л., Богомол А. (2010)
Титул, зміст (2010)
Манько A. M. - Експериментальна корекція мультипробіотиком "Симбітер® ацидофільний" патологічних змін у органах ротової порожнини за умов тривалої гіпоацидності, Непорада К. С., Сухомлин A. A., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2010)
Дычко Е. Н. - Оценка характера слюноотделения при глоссалгии, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А., Лейзерович A. B. (2010)
Політун A. M. - Особливості больового синдрому щелепно-лицевої ділянки в разі виведення пломбувального матеріалу за верхівку коренів зубів нижньої щелепи, Бешарова Т. К., Значкова О. A., Левченко Г. В. (2010)
Аветіков Д. С. - Гістотопографоанатомічне і математичне обґрунтування властивостей деформації шкірно - жирових клаптів голови під час ритидектомії (2010)
Анісімова Л. А. - Динаміка показників мінерального обміну при переломі нижньої щелепи на тлі генералізованого пародонтиту, Рузін Г. П. (2010)
Ахмеров B. Д. - Комплексная клинико-лабораторная оценка тканей операционного поля при плановых амбулаторных вмешательствах на альвеолярном отростке, Бойко И. В., Гаврильев В. Н. (2010)
Гаврильев В. М. - Уміст імуноглобулінів A, G, М у сироватці крові та секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині у хворих на неврогенний сіалозоаденіт, Рибалов О. В., Ахмеров В. Д. (2010)
Дубровіна О. В. - Ультраструктурна характеристика різних видів ацинарно-клітинного раку слинних залоз, Черняк В. В., Проскурня С. А., Сіренко О. A. (2010)
Комский М. П. - Оценка в баллах местных признаков острого травматического остеомиелита нижней челюсти (2010)
Неспрядько В. П. - Математическое моделирование формы упругих элементов в ортодонтической аппаратуре, Дорошенко Е. В., Тормахов H. H., Дорошенко С. И. (2010)
Павленко О. В. - Профілактика ускладнень після ортопедичного лікування знімними протезами, Дорошенко О. М. (2010)
Шуклін В. А. - Вивчення площі оклюзійнихта біляоклюзійних контактів у осіб з інтактними зубними рядами (2010)
Kyроедова В. Д. - Динамика проходимости верхних дыхательных путей у детей с "вертикальным типом" роста в процессе ортодонтического лечения аппаратами "Bioblocs" по данным ТРГ, Прокопьева П. Ю., Ким А. А. (2010)
Острянко В. І. - Вивчення впливу очищення ультразвуковим (п'єзоелектричним) скейлером "KaVo PIEZOLux" на емаль постійних зубів у дітей, Якубова І. I., Чайковський Ю. Б., Тіньков В. О. (2010)
Ткаченко П. І. - Клініко - мікробіологічна характеристика гострого одонтогенного остеомієліту тіла нижньої щелепи в дітей, Білоконь С. О., Лохматова Н. М. (2010)
Чухрай H. Л. - Вікові особливості ураження карієсом постійних зубів у дітей шкільного віку (2010)
Якубова I. І. - Обґрунтування тактики лікаря-стоматолога в II триместрі вагітності, Крижалко О. В. (2010)
Різник Б. М. - Етапи реабілітації онкологічних хворих із післярезекційними дефектами щелепно-лицевої ділянки, Писаренко O. A., Пічкур І. М. (2010)
Рецензія на підручник "Фармакологія" (2010)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Український стоматологічний альманах" за 2010 рік (2010)
Інформаційний лист (2010)
До відома авторів (2010)
Басюл О. В. - Вплив складу захисних середовищ на збереження життєздатності та біотехнологічних властивостей ліофілізованих бактерій Lactobacillus plantarum ONU315, Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2014)
Вовчук І. Л. - Діагностичне та прогностичне значення визначення онкофетального антигена СА-125 за пухлинного процесу в яєчниках (Огляд) (2014)
Полодієнко О. Б. - Хромосомні аномалії у чоловіків із подружніх пар з порушенням репродукції (2014)
Солоденко А. Є. - Мікросателітні маркери генів стійкості соняшника до несправжньої борошнистої роси, Сиволап Ю. М. (2014)
Герасимюк В. П. - Мікрофітобентос річки Мертвовід, Чемерська Х. О. (2014)
Ковтун О. О. - Сравнительная морфологическая характеристика Rapana venosa (Gastropoda: Muricidae, Rapaninae) из разных акваторий северной части Чёрного моря, Топтіков В. А., Тоцький В. М. (2014)
Курілов О. В. - Влияние продуктов разложения штормовых выбросов водорослей-макрофитов на интерстициальную цилиофауну в экспериментальных условиях (2014)
Снігірьов С. М. - Гибель пиленгаса Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) в Тилигульском лимане зимой 2014 года, Бушуєв С. Г., Черніков Г. Б., Куракін О. П. (2014)
Стадніченко С. В. - Избирательность питания брюхоного моллюска Rapana venosa (Valenciennes, 1846), мидиями Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819, Куракін О. П. (2014)
Тропівська Г. Г. - Фосфатмобілізувальні бактерії у воді та донних відкладеннях лиманів північно-західного причорномор’я, Курдиш І. К. (2014)
Ladychenko V. V. - The essential characteristics of state power (2013)
Дудченко О. С. - Щодо визначення поняття "орган держави" в юридичній науці (2013)
Уркевич В. Ю. - Актуальні правові питання органічного виробництва в Україні (2013)
Гафурова О. В. - Правові проблеми програмного забезпечення соціального розвитку сільських територій (2013)
Горіславська І. В. - До питання правового регулювання страхування племінних тварин, Поліщук Н. Ю. (2013)
Кравець Н. В. - До питання про правове закріплення принципу екологізації аграрного виробництва (2013)
Кривко М. Є. - Історико-правовий аспект вирощування лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками в Україні (2013)
Мартинова Н. О. - Огляд наукових і законодавчих підходів до формування поняття "сільська територія" (2013)
Осадько А. С. - Про значення лізингу в сільському господарстві та його закріплення у законодавстві України (2013)
Савельєва О. М. - Щодо меж предмета правового регулювання аграрного права України (2013)
Солдатенко Л. В. - Деякі проблеми правового регулювання стандартизації м’яса та м’ясопродуктів (2013)
Сюйва І. С. - Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами в Україні (2013)
Гринько С. В. - Принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні: нормативно-правовий аспект (2013)
Костяшкін І. О. - Правове забезпечення функцій землі як умова сталого землекористування (2013)
Ignatenko I. V. - Permitted land use as the result of zoning (2013)
Ковач Д. Л. - Процедура виникнення права приватної власності на земельну ділянку (2013)
Fedchishin D. V. - About the problems of management of lands of public buildings in Ukraine (2013)
Дейнега М. А. - Правове забезпечення якості водних ресурсів за законодавством України та європейського союзу, Шестопалка Р. І. (2013)
Краснова Ю. А - Окремі аспекти правового забезпечення екологічної безпеки на транспорті, Кудріна Ю. І. (2013)
Піддубний О. Ю. - Складові механізму реалізації правовідносин у сфері біотехнологій (2013)
Панталієнко Т. П. - Принципи права екологічної безпеки як особливий вид екологічних принципів (2013)
Сердюк О. В. - Об’єкт користування надрами при використанні підземних вод (2013)
Світличний О. П. - Господарське законодавство України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у навчальних закладах Національного університету біоресурсів і природокористування України (2013)
Матвєєв П. С. - Теоретико-правове обґрунтування взаємозумовленості модернізаційних та інноваційних процесів як об’єктів господарсько-правового забезпечення системи інноваційного розвитку (2013)
Мушенок В. В. - Господарсько-правові засади державного регулювання ціноутворення в Україні, Гривачова А. О. (2013)
Гаєвський І. М. - Роль державного земельного банку у запобіганні відмиванню коштів на ринку землі (2013)
Головій Л. В. - Державний контроль за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти (2013)
Golovko L. O. - Advantages and disadvantages of the single payment scheme in the EU (2013)
Гулак О. В. - Забезпечення пожежної безпеки лісових масивів на сучасному етапі розвитку нашої держави (2013)
Шульга Є. В. - Інформаційно-правовий аспект права власності українського народу на надрову екосистему (2013)
Антошин В. М. - Історичний аспект становлення інституту адміністративно-правових повноважень військового комісара (2013)
Заруцький В. А. - Поняття інформаційно-довідкового забезпечення судової експертизи (2013)
Кідалов С. О. - Історико-правовий аналіз формування державних органів рибоохорони (2013)
Оскірко А. О. - Органи публічного управління у сфері поводження з відходами (2013)
Тенкач Л. А. - Державний контроль за застосуванням засобів захисту рослин: стан та перспективи розвитку (2013)
Шведенко П. Ю. - Історичні аспекти становлення банківського кредитування (2013)
Долгополов А. М. - Історичні аспекти розвитку криміналістики в Україні (2013)
Кушнір Г. А. - Правові аспекти легалізації цифрових записів при розслідуванні злочинів (2013)
Гавриляк В. В. - Характеристика структури кератинових волокон різних типів (2013)
Лабунець Г. П. - Активность катепсина Н в опухолевой и пограничной тканях у женщин с дольково-инфильтративной формой рака молочной железы, Вовчук І. Л., Орел Н. А., Вовчук В. С. (2013)
Лянна О. Л. - Активність цистеїнових катепсинів у тканинах та біологічних рідинах хворих із онкологічними захворюваннями головного мозку (2013)
Попова О. М. - Історія вивчення фітобіоти району Нижньодністровського національного природного парку, Касим І. Р. (2013)
Кулакова І. І. - Современное состояние фауны свободноживущих нематод Одесского морского региона (2013)
Лозінський О. В. - The influence of sodium nitroprusside, potassium ferrocyanide and 2,4–dinitrophenol on the metabolism and uric acid content in Drosophila melanogaster (2013)
Бучко О. М. - Імунологічні та гематологічні показники крові поросят за дії гумінової добавки, Салига Н. О., Сварчевська О. З., Максимович І. Я., Сеньків О. М. (2013)
Карпов Л. М. - Применение комплекса витаминов "Ундевит" и минерального препарата "Намацит" для интегральной коррекции метаболического ацидоза и алкалоза, Протункевич М. С., Пахомова В. О. (2013)
Титул, зміст (2011)
Ждан В. М. - Кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" - 20 років, Король М. Д., Оджубєйська О. Д., Король Д. М. (2011)
Бобирьов В. М. - Упровадження нових технологій навчання у вищих навчальних закладах України I-IV рівнів акредитації, Кіндій Д. Д., Поставна О. Й., Рамусь М. О. (2011)
Лещенко Т. О. - Профілізація предмета "Українська мова за професійним спрямуванням" на стоматологічному факультеті як нова технологія навчання, Шарбенко Т. В. (2011)
Рузин Г.П. - Хирург-стоматолог и современные проблемы деонтологии (2011)
Богатиренко М. В. - Клінічні методи іммедіат-протезування знімними пластинковими протезами (2011)
Виженко Є. Є. - Цементна фіксація незнімних ортопедичних конструкцій на імплантатах, Оджубєйська О. Д., Король Д. М. (2011)
Денис А. Г. - Изучение микробного спектра и определение резистентности микробов к антибиотикам при острых одонтогенных процессах челюстно-лицевой области, Колядов Н. Ф. (2011)
Дієва Т. В. - Величина витрат робочого часу та умовних одиниць трудомісткості лікарів-стоматологів на додаткові види ортопедичної допомоги (2011)
Кайдашев И. П. - "Ахиллесова пята" в стоматологии, Герасименко Н. Д., Борзых О. А., Дегтярь Н. И. (2011)
Каськова Л. Ф. - Вплив лікувально-профілактичних комплексів на розмір "чистих" ділянок зубів, уражених флюорозом, Моргун Н. А., Андріянова О. Ю., АмосоваЛ. І., Новікова С. Ч., Левченко Н. В., Карпенко О. О. (2011)
Каськова Л. Ф. - Стан місцевого імунітету ротової порожнини при рецидивуючому герпетичному стоматиті в підлітків з ендокринною патологією, Карпенко О. О., Хміль О. В., Левченко Н. В., Моргун Н. А. (2011)
Кобцева Е. А. - Анкораж опорных зубов. Теоретические и практические аспекты. Часть 1, Чижевский И. В., Долгополов А. М. (2011)
Король М. Д. - Визначення витривалості пародонта інтактних зубів до навантаження, Ткаченко I. M., Козак Р. В., Митченок О. В. (2011)
Король Д. М. - Ортопедическая составляющая имплантационной системы "Implife", Виженко Е. Е., Белый С. Н. (2011)
Комский М. П. - Влияние лимфотропной терапии на очаг поражения в послеоперационный период хронического травматического остеомиелита нижней челюсти (2011)
Коннов В. В. - Ортодонтическое и ортопедическое лечение пациентов с дистальной окклюзией, Лепилин А. В., Листопадов М. А., Арушанян А. Р. (2011)
Кузнецов В. В. - Удосконалення технологи покращення якості базисів знімних пластинкових протезів, Писаренко О. А. (2011)
Лясникова А. В. - Теоретическое обоснование формирования наноструктур в плазмонапыленном La-содержащем покрытии имплантатов, Суетенков Д. Е., Смирнов Д. Е. (2011)
Печенежская Л. А. Ролик С. Н. - Экспериментальное исследование комбинированного фитопрепарата, Баглык Т. В., Рябоконь Е. Н., Стеблянко Л. В. (2011)
Макєєв В. Ф. - Особливості диференційованої діагностики сронево-нижньощелепних розладів за клінічними і рентгенологічними ознаками, Телішевська У. Д., Кулінченко Р. В., Заверуха М. І. (2011)
Силенко Ю. І. - Клінічні та патогенетичні підходи до протезування ліквідаторів аварії на Чорнобильській AЕС, Хребор М. В., Ступницький P. M. (2011)
Силенко Ю. І. - Роль вільнорадикальних, гемокоагулюючих та імунних механізмів у патогенезі генералізованого пародонтиту, Ступницький P. M. (2011)
Смаглюк Л. В. - Комплексна реабілітація пацієнтів із дистальною оклюзією зубних рядів (2011)
Ставицький С. О. - Застосування "Емоксипіну" в комплексному лікуванні гіпертрофічних і келоїдних рубців голови та шиї на доопераційному етапі, Почерняєва В. Ф., Аветіков Д. С. (2011)
Шешукова О. В. - Обгрунтування диференційованого лікування періодонтитів тимчасових зубів (2011)
Яценко И. В. - Способ прогнозирования исходов хронического паренхиматозного паротита, Рыбалов О. В., Гаврильев В. Н. (2011)
Слово про вчителя. Некролог (2011)
До відома авторів (2011)
Задорожна В. І. - ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України": історичні аспекти та перспективи розвитку, Шагінян В. Р. (2014)
Виноград Н. О. - Епідеміологічні особливості хвороби, спричиненої вірусом Ебола (2014)
Дзюблик А. Я. - Анализ эффективности новых стратегий диагностики респираторных вирусов человека, Обертинская О. В., Соловьев С. А., Дзюблик И. В. (2014)
Марієвський В. Ф. - Вплив дисплазії сполучної тканини на формування остеопенічного синдромуу хворих на хронічні вірусні гепатити, Мартинович Т. Л. (2014)
Березіна Л. В. - Вивчення імунологічної ефективності екстракорпорапьного лазерного опромінення крові у хворих з нейроінфекціями (2014)
Антушева Т. І. - Вплив електромагнітних випромінювань надзвичайно високочастотного (НЗВЧ) діапазону та ультразвукових хвиль на ростові властивості патогенних коринебактерій, Бабич Є. М., Ківва Ф. В., Коваленко О. І., Скляр H. I., Коротких О. О., Балак O. K. (2014)
Артемчук Г. П. - Віруси папіломи людини високого канцерогенного ризику у жінок різних кових груп в Україні, Потокій Н. Й., Ковалюк О. В., Дзюблик І. B. (2014)
Байдалка І. Д. - Оцінка знань персоналу стоматологічних закладів з питань інфекційного контролю, Виноград Н. О. (2014)
Брич О. І. - Біологічна характеристика штамів бактерій родів Proteus та Morganella при довготривалому зберіганні, Синетар Е. О. (2014)
Васильєва H. A. - Захворюваність на грип та інші ГРВІ у 2008-2013 pp. на Тернопіллі, Дементьева Л. Я., Івахів О. Л., Йосик Я. І. (2014)
Винник Н. П. - Плюси та мінуси проекту нового календаря профілактичних щеплень в Україні, Лапій Ф. І. (2014)
Виноград Н. О. - Епідеміологічні характеристики природно осередкових інфекцій в Україні, Василишин З. П., Козак Л. П. (2014)
Виноград Н. О. - Епідеміологічні особливості Ку-гарячки на ендемічних територіях, Скальська Н. І. (2014)
Вишнякова Г. В. - Вивчення дії метаболітів лактобактерій на галофільні вібріони, Лисенко З. А., Назаренко М. С. (2014)
Волянський А. Ю. - Кількісні зміни активованих Т-лімфоцитів, що несуть апоптичний маркер CD95+,у дітей різних вікових груп, хворих на хронічну герпесвірусну інфекцію, Романова O. A., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Конорева К. С., Погоріла М. С. (2014)
Говорова Д. В. - Опыт применения озонотерапии в комплексном лечении грибково-паразитарных менингоэнцефалитов, Панасюк Е. Л., Матяш В. И., Березина Л . В. (2014)
Деркач С. Л. - Порівняльна характеристика різних методів дослідженнь метицилінорезистентності позалікарняних штамів S. aureus, Коцар О. В., Воронкіна І. А., Крилова І. А., Габишева Л. С. (2014)
Джелали В. В. - Иммунные биосенсоры — основа новых экспресс-методов диагностики вирусных инфекций, Петрова О. А., Короткова Н. А. (2014)
Джелали В. В. - Разработка иммунных электрохимических биосенсоров для диагностики инфекционных болезней, Чернышенко Д. Н., Короткова Н. А., Игумнова Н. И., Юхименко В. И., Мартынов А. В. (2014)
Дзюблик И. В. - Роль вирусов в инфекционном обострении бронхиальной астмы, Обертинская О. В., Дзюблик А. Я. (2014)
Дзюблик И. В. - Анализ причин смертности ВИЧ инфицированных пациентов Киевского городского центра СПИДа за 2013 , Юрченко А. В., Степченкова Т. В. (2014)
Дзюблик І. В. - Спектр та частота виявлення ВПЛ при гіперпластичних процесах і папіломатозі гортані у дітей, Косаковський А. Л., Ковалюк О. В., Артемчук Г. П. (2014)
Дуда O. K. - Коронавірусна інфекція: поліморфізм клінічних симптомів, Коцюбайло Л. П., Обертинська О. В., Дзюблик І. В. (2014)
Дяченко В. Ф. - Ефективність протимікробної дії двохкомпонентних комбінацій антибіотиків на полірезистентні штами ентеробактерій, Ягнюк Ю. А., Марющенко A. M. (2014)
Жалко-Титаренко В. П. - Время эпидемического взаимодействия при аэрозольном механизме передачи (2014)
Задорожна В. І. - Емерджентні та реемерджентні вірусні інфекції сьогодення та патогенний потенціал їх збудників (2014)
Задорожна В. І. - Боротьба за ліквідацію поліомієліту продовжується, Чудна Л. М., Маричев І. Л (2014)
Зарицький A. M. - Етіологічний аналіз захворюваності на гострі кишкові інфекції в Україні, Алексеенко В. В., Фільчаков І. В. (2014)
Зарицький A. M. - Захворюваність населення України на паразитарні хвороби, Вишнякова Г. В., Сопіль Г. В. (2014)
Колпакова Т. М. - Оцінка ризику захворювання на туберкульоз різних категорій медичних працівників на прикладі Харківської області, Чумаченко Т. О., Тонкошкур Т. І., Максуль Т. Є., МахотаЛ. С., Головчак Г. С., Сухорукова Г. Б. (2014)
Комаренко Н. С. - Лабораторний моніторинг збудників природно осередкових інфекцій в Київській області, Виноград H. О. (2014)
Коротких О. О. - Активність плазмокоагулази клінічних штамів Staphylococcus aureus за умов впливу екзометаболітів лактобацил, Калініченко С. В., Бабич Є. М., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Шкодовська Н. Ю., Балак O. K. (2014)
Лозинський І. M. - Сучасний стан вивчення кліщових природно-вогнищевих інфекцій в Україні, Білецька Г. В., Бень I. I., Шульган A. M., Федорук В. І., Друль О. С. (2014)
Лук'яненко Т. В. - Культивування мікроорганізмів на середовищах із рослинною сировиною, Осолодченко Т. П., Пономаренко C. B., Андреева ІД., Порт О. В. (2014)
Марієвський В. Ф. - Наукові та практичні напрямки підвищення ефективності дезінфекційних заходів, Матошко Г. В., Кролевецька Н. М., Мельник О. В., Макарова І. В. (2014)
Матвєєва О. В. - Результати проведення епідеміологічного дослідження щодо вивчення стану імунітету проти кашлюку у дітей, які отримали щеплення вакцинами з ацелюлярним кашлюковим компонентом та захворюваності на кашлюк після отриманих щеплень, Мойсеєва Г. В., Васильєва В. А., Башкатова Т. І., Павленко К. В. (2014)
Матяш В. І. - Порушення стану вегетативної нервової системи при менінгоенцефапітах, Панасюк О. Л., Березіна Л. В., Борщов С. П., Говорова Д. В., Ралець Н. В. (2014)
Матяш В. І. - Клінічне застосування озонотерапії в лікуванні мікст герпесвірусних арахноенцефалітів, Панасюк О. Л., Березіна Л. В., Говорова Д. В., Токунова Т. Л., Мостова Т. Л., Борщов С. П. (2014)
Мироненко Л. Г. - Використання мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції для визначення генів патогенності у мікроорганізмів роду Enterococcus, Перетятко О. Т. (2014)
Миронюк І. С. - Результати впровадження моделі надання послуг консультування та тестування на ВІЛ трудовим мігрантам та їх найближчому оточенню через сімейних лікарів (2014)
Мурашко О. В. - Вода - провідний фактор передачі холери, Алексеенко В. В. (2014)
Некрасова Л. С. - Стан лабораторного моніторингу циркуляції поліовірусів серед хворих на гострі в'ялі паралічі в Україні у 2013 р, Демчишина І. В., Задорожна В. І., Приходько Є. Ф. (2014)
Олійник З. А. - Визначення бактерицидної та фунгіцидної активності глютарового альдегіда і та надоцтової кислоти за європейськими стандартами, Романенко Л. І., Журба А. Ю., Горваль А. К. (2014)
Оперчук Н. І. - Аналіз захворюваності населення Кіровоградської області грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями в 2009-2013 рр (2014)
Петренко О. В. - Молекулярно-генетична характеристика V. cholerae non 01, виділених від хворих на гострі кишкові інфекції в Україні, Алексеенко В. В., Хайтович О. Б., Підченко H. H., Ільїчов Ю. О. (2014)
Пиголенко І. В. - Результати дозорних досліджень серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, Кислих О. М., Круглов Ю. В., Максименок О. В. (2014)
Попова Н. Г. - Результати імуноферментної діагностики поєднаної мікоплазмо-герпесвірусної інфекції у хворих на негоспітальну пневмонію, Панченко Л. О., Попова Л. О., Бруснік C. B., Васіна С. І., Звягольська І. М. (2014)
Похил С. І. - Сучасний погляд на епідемічний процес бабезіозу, Тимченко О. М., Торяник I. I., Чигиринська H. A., Костиля I. A. (2014)
Рєзніков А. П. - Про актуальність проблеми шигельозу, Бялковський О. В., Гущук І. В., Кулакова О. В., Шевчук Т. В. (2014)
Романенко Л. І. - Антимікробні властивості підрукавичок,виготовлених з натурального бамбукового волокна, Москаленко А. Ю., Власов О. В. (2014)
Руденко A. A. - Применение гепатопротекторов в комплексной терапии герпесвирусных поражений нервной системы, Дьяченко ПА., Муравская Л. В., Пархомец Б. А., Луценко В. Ю. (2014)
Руденко А. О. - Випадок асоційованої герпесвірусної інфекції (ЕБВ+ВГЛ6) в стадії реактивації на фоні периферичної Т-клітинної лімфоми з ураженням носоглотки, лімфатичних вузлів шиї, Пархомець Б. А., Муравська Л. В., Дьяченко П. А. (2014)
Сергеева T. А. - Гепатит С: від специфічної діагностики до контролю над інфекцією, Шагінян В. Р. (2014)
Синетар Е. О. - Вплив наноселену на адгезію мікроорганізмів Е. faecalis і С. albicans в асоціації на поверхні медичних катетерів, Покас О. В. (2014)
Собкова Ж. В. - Внутрбольничная инфекция кандидозной этиологии в многопрофильном стационаре, Сурмашева Е. В., Росада М. А. (2014)
Соломко Ю. О. - Детекція бокавірусу 1 типу у дітей з клінічними проявами ГРВІ, Обертинська О. В., Закалюжна 0. I. (2014)
Сурмашева О. В. - Ефективність знезаражувана — очисника повітря в умовах мікробіологічної лабораторії, Журба А. Ю., Ніконова Н. О. (2014)
Сурмашева О. В. - Антимикробна дія суміші наночасток срібла та антибіотика, Романенко I. I., Логінова О. В. (2014)
Тверезовский М. В. - Опыт организации и проведения информационно-просветительной работы в период развития эпидемии ВИЧ-инфекции, Столярен ко К. H., Корженко Д. A., Семишев В. И., Сухорукова М. Ф., Тверезовская И. И. (2014)
Томаш М. Я. - Про стан захворюваності та лабораторної діагностики на краснуху в Івано-Франківській області в 2010-2013 рр, Джус Т. В., Степанович A. M., Погоріла Л. Й. (2014)
Федорченко C. B. - Порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гепатит С, Мартинович Т. Л., Клименко Ж. В., Ляшок О. В., Резник В. А., Янченко В. І. (2014)
Фіглевський В. M. - Багаторічний аналіз захворюваності на сальмонельоз в Івано-Франківській області, Джус T. B. (2014)
Фіглевський В. М. - Про стан захворюваності на грип, ГРВІ та лабораторної діагностики грипу, ГРВІ в епідемічні сезони 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 років в Івано-франківській області, Джус Т. Е., Степанович A. M., Погоріла Л. Й. (2014)
Фіглевський В. М. - Про стан захворюваності та лабораторної діагностики кору в Івано-Франківській області в 2011-2013 рр, Йосипчук М. М., Степанович A. M., Погоріла Л. Й. (2014)
Циганчук О М. - Поліомєліт: проблеми на шляху до ерадикації (2014)
Чумаченко Т. А. - Резистентность микроорганизмов к бета-лактамным антибиотикам в ЛПУ Харьковской области, Несвижская И. И., Пивненко С. Ю., Шепилова T. B. (2014)
Шенцова М. О. - Антибіотикорезистентність еталонних тест-штамів пробіотичних культур, Сахнюк О. М., Ніконова Н. О. (2014)
Юдин И. П. - Некультурабельная фракция Salmonella enterica появляется в процессе хлорной дезинфекции, Тушилик В. И., Похил С. Н., Клыса С. Л., Щербак О. Н. (2014)
Юрченко О. В. - Аналіз летальності серед пацієнтів з діагностованою коінфекцією ВІЛ/туберкульоз, Бугаєнко Н. С., Антоненко Ж. В. (2014)
Янченко В. И. - Новый неинвазивный метод определения индекса гистологической активности и фиброза печени у больных хроническим гепатитом С (ХГС), Гомоляко И. В., Швадчин И. А. (2014)
Чудній Людмилі Митрофанівні — 85 років! (2014)
Памяти Розалии Григорьевны Лукшиной (2014)
Петров С. А. - Історія кафедри біохімії одеського національного університету іменісторія кафедри біохімії одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2013)
Коваленко С. Г. - Кафедра ботаніки на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова, Васильєва Т. В., Швець Г. А. (2013)
Чеботар С. В. - Історія кафедри генетики і молекулярної біології Одеського університету (2013)
Заморов В. В. - К 80-летию кафедры гидробиологии и общей экологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Джуртубаев М. М. (2013)
Стойловський В. П. - до історії кафедри зоології Одеського національного університету, Ківганов Д. А. (2013)
Гвоздій С. П. - Історія кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Бурденюк О. І., Стенпковська Г. І. (2013)
Іваниця В. О. - Мікробіологія в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (1865–2013), Юргелайтіс Н. Г., Бурлака Т. В., Гудзенко Т. В., Ямборко Г. В. (2013)
Лобков В. О. - Этапы развития зоологического музея Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Рясіков Л. В., Суворов Ю. В. (2013)
Карпов Л. М. - Становление и развитие кафедры физиологии человека и животных ОНУ имени И. И. Мечникова, Сьомік Л. І., Гладкій Т. В. (2013)
Галай В. О. - Механізм захисту прав людини від проявів ксенофобії та расизму в Україні (2013)
Корнієнко В. В. - Діяльність держави щодо реалізації прав людини в Україні: наявний стан та перспективи вдосконалення (2013)
Орленко В. В. - Законодавча регламентація санітарних функцій медичної поліції на українських землях в XIX – на початку XX ст (2013)
Саржан С. Л. - Поняття і сутність юридичних фактів у сфері правоохоронної діяльності (2013)
Бакаєв Д. С. - Природа зловживання правом в правовій доктрині України (2013)
Мельник О. Г. - Розвиток юридичної думки про поняття та сутність правових відносин у сфері реалізації судової влади (2013)
Мовчан В. В. - До проблемних питань розмежування та взаємодії судової влади з іншими соціальними владами (2013)
Єлісєєв В. С. - Динаміка розвитку пільгового страхування в сільському господарстві (Росія, Білорусь, Україна), Земко А. М. (2013)
Статівка А. М. - Правове регулювання фінансових відносин за участю сільськогосподарських підприємств як інститут аграрного права (2013)
Уркевич В. Ю. - Новели правового регулювання сількогосподарської кооперації в Україні (2013)
Гафурова О. В. - Правові проблеми розвитку культури на селі (2013)
Горіславська І. В. - До питання правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, Бондарчук І. В. (2013)
Дейнега М. А. - Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення (2013)
Кудріна Ю. І. - Окремі правові аспекти реалізації режиму державних заставних закупівель сільськогосподарської продукції (2013)
Новак Т. С. - Проблемні питання правового забезпечення охорони праці в рослинницві на локальному рівні (2013)
Прогляда І. О. - Про правовий режим земельних ділянок оптових ринків сільськогосподарської продукції (2013)
Хорошевська О. І. - Судова практика щодо розгляду справ про виділення та розпорядження майновою часткою (паєм) колишніх КСП (2013)
Дейнега М. А. - Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них: нові аспекти правового регулювання, Колодка В. Н. (2013)
Настіна О. І. - Правові проблеми визначення змісту державної власності на землю в Україні (2013)
Краснова Ю. А. - Деякі підходи щодо визначення поняття екологічно небезпечної діяльності (2013)
Морозовська Т. В. - Екологічна культура юриста (2013)
Піддубний О. Ю. - Правове регулювання використання біотехнологій у промисловості та охороні природи (2013)
Панталієнко Т. П. - Екологічна безпека як об’єкт права екологічної безпеки (2013)
Реут В. Ю. - До питання визначення поняття екологічної сертифікації (2013)
Чурсіна К. О. - Правові аспекти поняття "водні ресурси (2013)
Заріцька І. М. - Проблемні питання інституту банкрутства в Україні, Шевченко А. Е. (2013)
Курило В. І. - Коментар до статі 164 кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції закону України "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності", Капля О. М. (2013)
Вітвіцький С. С. - Сутність та принципи ефективності державного контролю (2013)
Гаєвський І. М. - Щодо деяких функцій державної служби фінансового моніторингу України (2013)
Делія Ю. В. - Утвердження інституту публічного адміністрування в Україні як запорука консолідації суспільства, Галустян І. А. (2013)
Матіос А. В. - Фінансово-правове регулювання системи протидії відмиванню тіньових доходів (2013)
Мушенок В. В. - Про удосконалення порядку проведення позапланових документальних перевірок платників податків, Березюк А. В. (2013)
Слюсаренко С. В. - Перспективи розвитку законодавства України в сфері контролю за використанням та охороною земель в Україні, Іщук Ю. В. (2013)
Шульга Є. В. - Визначення ефективності накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони природних ресурсів (2013)
Іваненко Д. Д. - Становлення, розвиток та функціонування кадастрово-реєстраційної системи у Німеччині: організаційно-правовий аспект (2013)
Кідалов С. О. - Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних інспекторів рибоохорони (2013)
Куркова К. М. - Адміністративні процедури як інструмент захисту прав людини у зарубіжних країнах (2013)
Любич Н. П. - Сутність та проблеми бюджетного процесу (2013)
Оскірко А. О. - Правопорушення у сфері поводження з відходами як об’єкт адміністративно-правової охорони (2013)
Падалко Р. К. - Адміністративно-правова природа економічної безпеки України (2013)
Петрова І. Г. - Поняття вини юридичної особи як основної ознаки суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення у сфері природокористування в Україні (2013)
Ткачова Т. М. - Роль органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади (2013)
Давидович І. І. - Помилка у потерпілому та її кримінально-правове значен¬ня (на прикладі злочинних посягань на представників публічного управління у зв’язку з виконанням ними службових чи громадських обов’язків) (2013)
Яра О. С. - Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб за порушення прав на об′єкти інтелектуальної власності (2013)
Отрош М. І. - Джерела церковного права від IV ст. До розділення церков східної і західної (2013)
Арістова А. В. - Динаміка глобальної умми як світоформуючий чинник (2015)
Швед З. В. - Витоки релігійного фундаменталізму у конструктивістській моделі Шмуеля Ейзенштадта (2015)
Dubyna O. O. - Charles Taylor: the phenomenon of post-secular consciousness (reading on "A secular age”) (2015)
Предко Д. Є. - Специфічні особливості релігійних почуттів (2015)
Радзюн О. В. - Наука і релігія: проблема співвідношення віри і знання (2015)
Козленко В. М. - "Комунікативна модель" суспільства Нікласа Лумана як методологія дослідження релігії (2015)
Волобуєва С. В. - Девіантологічні дослідження церковного середовища: антиномії релігійної етики (2015)
Ihnatyeva O. S. - Anglicanism: basic principles and present day realities (2015)
Кретов П. В. - Філософсько-антропологічний контекст творчості Г. С. Сковороди: символ, інтерпретація, розуміння (2015)
Федоренко М. О. - "Філософи спілкування" та ідея особистості (2015)
Киселиця С. В. - Категоричний імператив у вимірах життєвої мудрості (2015)
Гаєвська С. Р. - Людина в парадигмі "символічних форм" Е. Касірера (2015)
Борисова Т. В. - Философское вопрошание о человеке и культуре в рызмышлениях Иустина Поповича (2015)
Деркач Ж. В. - Екзистенційні мотиви в творчості Михайла Коцюбинського (2015)
Скалацька О. В. - Філософська категорія "час" у просторі моди (2015)
Титул, зміст (2011)
Король М. Д. - Короткий нарис з історії кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, Куліш Н. В., Оджубейська О. Д., Король Д. М. (2011)
Біденко Н. В. - Структура ураженості тимчасових зубів раннім карієсом (2011)
Гасюк П. А. - Особливості препарування зубів під штучні коронки з каркасом, виготовленим методом фрезерування (2011)
Гриновець В. С. - Застосування вакуум-електрофорезу в терапії генералізованого пародонтиту, Різник Ю. Б., Різник С. С., Гриник Б. С. (2011)
Гриновець В. С. - Коагуляційно-трофічні ушкодження пульпи при дистрофії пародонта (Клініко-морфологічне дослідження), Денега І. С., Ріпецька О. Р., Бучковська А. Ю. (2011)
Дмитренко М. І. - Приріст та можливість саморегуляції скупченості фронтальних зубів з віком (2011)
Дычко Е. Н. - Уровень качества жизни у больных с глоссалгией, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А. (2011)
Каськова Л. Ф. - Епідеміологічні дослідження — основа планування заходів профілактики стоматологічних захворювань у дітей, Левченко Н. В., Андріянова 0. Ю., Амосова Л. І., Моргун Н. А., Абрамова 0. Е., Лещенко 0. С. (2011)
Каськова Л. Ф. - Характеристика локалізації карієсу на жувальних поверхнях перших постійних молярів в перші роки після їх прорізування у дітей м. Полтава, Солошенко Ю. І., Амосова Л. І., Абрамова 0. Е. (2011)
Ким А. А. - Результаты лечения скученности зубов в сменном прикусе аппаратами "Biobloc" собственной модификации, Куроедова В. Д., Прокопьева П. Ю. (2011)
Кобцева Е. А. - Анкораж опорных зубов. Теоретические и практические аспекты. Часть 2, Чижевский И. В., Долгополов A. M. (2011)
Колесніченко О. В. - Ефективність профілактики карієсу постійних зубів у дітей, народжених матерями хворими на цукровий діабет, Солонько Г. М., Шаран М. О. (2011)
Куц П. В. - П'ятирічне дослідження протезування на імплантатах для заміщення поодиноких зубів, Неспрядько В. П., Шинчуковський І. А. (2011)
Лукоянова Н. С. - Морфологическое обоснование участия грибковой микрофлоры в периапикальной патологии (2011)
Митченок О. В. - Кількісні показники захворюваності на хронічний перюдонтит у мешканців полтавській області, Козак Р. В. (2011)
Назарян Р. С. - Особливості ультраструктурних змін у гіпомінералізованій емалі у відповідь на кислотне втручання, Гаргін В. В., Кривенко Л. С., Карнаух О. В., Гармаш О. В. (2011)
Неспрядько В. П. - Виявлення роліоклюзійних взаємовідносин в патогенезі генералізованого пародонтиту на ранніх стадіях захворювання, Лисейко Н. В., Топка П. П., Гуща Д. К. (2011)
Новікова С. Ч. - Застосування комплексу антиоксидантів при гострому герпетичному стоматиті у дітей, Каськова Л. Ф., Моргун Н. А., Солошенко Ю. І., Левченко Н. В. (2011)
Петрушанко В. М. - Утворення контактного пункту в порожнинах 2 класу за блеком при використанні склоіономерних цементів та композиційних матеріалів, Павленкова О. В. (2011)
Силенко Ю. І. - Подходы к выбору способа реставрации опорных зубов, при протезировании частичными съемными протезами, Шульженко А. Ю. (2011)
Ткаченко І. М. - Морфометричне дослідження твердих тканин зубів у осіб молодого віку, як фактор вибору лікувальних заходів при патологічної стертості зубів, Писаренко О. А. (2011)
Ткаченко П. І. - Клінічна та цитологічна характеристика кіст бічної ділянки шиї, Резвіна К. Ю., Лохматова Н. М. (2011)
Ткаченко П. І. - Юридичні аспекти відповідальності за неякісне надання стоматологічних послуг, Коротич Н. М., Коротич Є. О., Доленко О. Б., Ващенко І. Ю. (2011)
Удод А. А. - Микрошероховатость эмали зубов и ее объективная оценка, Сироткина Е. В., Косарева Л. И. (2011)
Цубер В. Ю. - Вплив психоемоційного напруження на фізико-хімічні властивості ротової рідини залежно від рівня тривожності особистості, Омельченко О. Є., Тарасенко Л. М. (2011)
Шубцов Д. Н. - Разработка метода диагностики индивидуальной переносимости различных базисных пластмасс, Шутурминский В. Г. (2011)
Шуклін В. А. - Аналіз рухів нижньої щелепи при незнімному ортопедичному лікуванні односторонніх включених дефектів зубних рядів, Кучера М. В., Павленко О. В. (2011)
До 65-річчя професора Тараса Дмитровича Заболотного та 25-річчя кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (2011)
До відома авторів (2011)
Білик Н. - Принципи викладання рисунка у ВХУТЕМАСі (20-ті роки XX ст. ) (2013)
Акбарова Х. - Про реформування вищої освіти в Республіці Узбекистан (2013)
Сухенко В. - Навчальна програма з дисципліни "Академічний рисунок” (2013)
Трубнікова Л. - Пластична анатомія як одна зі складових рисунка, Свінарьов В. (2013)
Магаляс В. - Пластична анатомія людини і академічний рисунок (2013)
Федик З. - Рисунок скульптора (2013)
Харченко В. - Проблеми колірної гармонії у контексті графічного дизайну (2013)
Стратійчук О. - Основні техніки літографії (2013)
Скрибка В. - Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у мистецьких вузах (2013)
Ковальчук О. - Мистецька збірка НАОМА в контексті історії вітчизняної художньої школи другої половини XX — початку XXI ст. (2013)
Яланський А. - Розвиток творчого потенціалу іноземних студентів на факультеті образотворчого мистецтва НАОМА, Ступакова К. (2013)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Рисунки Василя Григоровича-Барського (2013)
Нестеренко П. - Становлення національного стилю в українському екслібрисі на зламі ХІХ—ХХ ст. (2013)
Петрашик В. - Мистецькі засади перших українських видань (2013)
Яремчук О. - Шрифтовий плакат у системі поліграфічного дизайну (2013)
Ковач Т. - Українська графіка 1980—1990-х років (2013)
Чепелик О. - Анімалістичний жанр в українській скульптурі: ретроспективний аналіз (2013)
Терещенко Н. - Лицар традиційної школи богуславського ткацтва —Іван Нечипоренко (2013)
Пламеницька О. - Романіка й готика в архітектурі Кам’янця-Подільського (2013)
Ходаківський М. - З практики збереження та реставрації синтезу архітектури і скульптури у пам’ятках народного зодчества (2013)
Куцевич В. - Сакральна архітектура Києва. Сучасний етап: традиції та новації (2013)
Трубніков А. - Сакральна архітектура Західного Поділля ХIV—ХVІІІ ст. Проблеми дослідження (2013)
Козакова О. - Архітектура готелів на території Західної України: витоки і розвиток (2013)
Арсенян М. - Місце вірменських храмових споруд у системі поселень України (2013)
Макухін М. - Багатофункціональні мостові споруди в архітектурі міста (2013)
Нестеренко П. - Непоправна втрата (Пам’яті професора О. І. Мінжуліна) (2013)
Рубашов Ю. - Чорно-біле мереживо Якова Гніздовського (2013)
Сторчай О. - Видання про майстра українського авангарду Олександра Богомазова (2013)
Чуліпа І. - На грані реалізму і романтичних почувань (2013)
Саєнко Н. - Виставкова діяльність НАОМА (2013)
Олексенко Н. - Урочиста академія (2013)
Абрамова К. А. - Соціально-психологічні ознаки ВІЛ-інфікованих дітей в сучасних соціокультурних умовах (2014)
Алєко О. А. - Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування соціального досвіду дитини у взаємодії ДНЗ і родини (2014)
Аносов І. П. - Інновації в галузі антропологічного контексту освіти (2014)
Бабенко Л. В. - Закономірності навчання учнів образотворчого мистецтва в сучасній школі (2014)
Бадьора С. М. - Задачний підхід при вивченні педагогіки в університеті (2014)
Бережна Т. І. - Здоров’язбережувальні педагогічні технології – важлива складова здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Біла Н. Л. - Ансамблеве музикування: до сутності поняття, Штурман Н. О. (2014)
Білоусова Н. В. - Умови формування бажання самовдосконалюватись у молодших підлітків (2014)
Бобро А. А. - Аналіз проблеми формування соціального здоров’я студентської молоді в науковій літературі (2014)
Вайнола Р. Х. - Сімейна депривація як негативний чинник розвитку та становлення особистості вихованців інтернатних закладів спортивного профілю, Красницька О. В. (2014)
Вікторова Л. В. - Модернізація іншомовної підготовки співробітників сектора безпеки у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів (2014)
Гуцан Л. А. - Компетентнісно спрямована освіта – сучасний орієнтир навчально-виховного процесу (2014)
Завацька Л. М. - Дослідження соціальних потреб дітей трудових мігрантів у новому соціально-освітньому середовищі (2014)
Капська А. Й. - Змістова структура процесу самоактуалізації старших підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації, Сидорчук М. С. (2014)
Кнодель Л. В. - Некоторые современные аспекты преподавания иностранных языков (2014)
Коваль О. Є. - Активізація професійного саморозвитку аспірантів – майбутніх викладачів вищої економічної школи (2014)
Копил О. А. - Особистісно-діяльнісний розвиток студента-математика у процесі навчання письмового перекладу фахової літератури (2014)
Коробченко А. А. - Виховний потенціал сучасної шкільної природничої освіти (2014)
Кубанов Р. А. - Сутність та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої економічної освіти (2014)
Малиношевський Р. В. - Соціально-педагогічні орієнтири виховання альтруїзму (2014)
Маслова М. Е. - Обучение иностранному языку в высшем профессиональном образовании: к проблеме реализации системного подхода, Маслов Ю. В. (2014)
Новгородська Ю. Г. - Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності (2014)
Отчич С. В. - Психологія любові та диференціація понять кохання та закоханості (2014)
Соловйова Т. Г. - Особливості профорієнтаційної діяльності соціального педагога з молоддю з обмеженими можливостями (2014)
Харченко С. Я. - Тенденції розвитку понятійного апарату соціальної педагогіки у сучасному науковому контексті, Рассказова О. І. (2014)
Шеремет А. М. - Педагогічні засади функціонування центрів матері і дитини та потреба професійної діяльності у них кваліфікованих соціальних педагогів (2014)
Бобир С. Л. - Педагогічний потенціал технології tеаm teaching для професійного розвитку майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Богушевич Н. В. - Розробка комплексу вправ у межах курсової, бакалаврської чи магістерської роботи з методики навчання іноземних мов (2014)
Гурина Н. В. - Рефлексія у професійно орієнтованому навчанні майбутніх учителів англійської інтонації (2014)
Проць Р. О. - "Захист Вітчизни" у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді (2014)
Родчин З. Я. - Деякі аспекти викладання української мови як іноземної для студентів-медиків (2014)
Біляченко Г. П. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до співпраці з недержавними організаціями в контексті діяльнісного підходу (2014)
Міщик Л. І. - Основні аспекти підготовки соціальних педагогів до організації виховної роботи в закладах інклюзивного навчання (2014)
Падун Н. О. - Інтерактивне навчання як засіб ефективної підготовки спеціалістів, Падун А. О. (2014)
Самойленко Ю. - Критерії та показники рівнів готовності вчителя-філолога до профільного навчання старшокласників засобами інформаційних технологій (2014)
Ушакова Л. І. - Лінгвокультурологічний компонент у змісті іншомовної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Багрій І. П. - Особливості організації змісту професійної підготовки заняттєвих терапевтів у Канаді (2014)
Бойчевська І. Б. - Вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах ФРН як важливий елемент професійної соціалізації (2014)
Коляда Т. В. - Становлення системи професійної підготовки майбутніх вчителів у Великобританії (ХІХ ст.) (2014)
Лаухіна І. С. - Релігієзнавчий компонент у змісті суспільствознавчих дисциплін у колежах та ліцеях Франції (2014)
Малько Н. М. - Система виховання неповнолітніх правопорушників у педагогічній спадщині О. Я. Герда (2014)
Поприткіна Д. Ш. - Проблема бюджету часу майстра виробничого навчання у закладах професійно-технічної освіти в Україні (друга половина ХХ століття) (2014)
Наші автори (2014)
Акимов А. И. - Определение числа возникновения индуктированных перенапряжений в кабельных линиях, Акимова Ю. А. (2005)
Антюфеев В. И. - Метод коррекции перспективных искажений текущих изображений в радиометрических системах навигации, Быков В. Н., Гричанюк А. М., Кожушко Я. Н. (2005)
Войтович С. А. - Методика оценки тактической важности средств воздушного нападения для принятия решения на распределение огня зенитных ракетных подразделений группировки ЗРВ, Романенко И. А., Александров А. В. (2005)
Володин М. И. - Разработка методики определения важности нештатных ситуаций воздушной обстановки на этапе проектирования системы поддержки принятия решений, Олизаренко С. А., Першина Э. Ю. (2005)
Ермаков Г. В. - Особенности, проблемы и возможности сверхширокополосной радиолокации, Калугин Д. С., Литовченко Д. М., Рогуля А. В. (2005)
Звиглянич С. Н. - Учет активных помех при моделировании процесса функционирования АСУ специального назначения, Литвинов Ю. С. (2005)
Іващук Б. М. - Методика випробувань інфрачервоних систем повітряної розвідки, Чорний С. В., Михалко В. В. (2005)
Илюшко В. М. - Концепция проектирования отказоустойчивых систем обработки информации реального времени, Мохамед Д. М., Краснобаев В. А. (2005)
Карлов В. Д. - Оптимальные обнаружители многочастотного сигнала со случайными неэнергетическими параметрами, Леонов И. Г., Волошин С. В., Присяжный А. Е., Максюта Д. В., Иванец М. Г. (2005)
Коломейченко О. М. - Дослідження напружено-деформованого стану просторових підкріплених оболонкових конструкцій при бафтингу (2005)
Косенко В. В. - Адаптивна процедура підвищення завадостійкості прийому, Сидоренко М. Ф., Лебедєва І. А. (2005)
Кулинич И. А. - Выбор параметров сигналов для обеспечения максимальной пропускной способности многоканальной РЛС с ФАР в режиме сопровождения (2005)
Лаврут О. О. - Методика оцінки якості технічного обслуговування засобів зв’язку, Васюк В. М. (2005)
Лещенко И. Е. - Комплексная информационно-логическая модель автоматизированной обучающей системы на базе экспертных оценок (2005)
Лисаченко І. Г. - Оцінка якості роботи радіотехнічних станцій при виявленні та супроводі космічних об’єктів, Роянов О. М., Чумак Б. О. (2005)
Мазорчук М. С. - Проектирование архитектуры компьютерной системы управления проектами создания технических систем с учетом стратегий деятельности предприятия, Яшина Е. С., Бегун А. П. (2005)
Назаренко С. Г. - Разработка алгоритма генерации динамических отчетных документов, Скляр В. И., Коновалова Т. В. (2005)
Обод И. И. - Потенциальные возможности измерения азимута воздушных целей многопозиционной системой с телевизионным подсветом, Флоров А. Д., Гаврентюк О. В., Коваль И. В. (2005)
Остроумов Б. В. - Распознавание образов на основе оптимальных классификаторов, Пашков Д. П., Полуляшная Т. П. (2005)
Панченко А. М. - Дослідження перехідних процесів трифазного трансформатора (2005)
Петренко А. С. - Анализ корреляционных связей флюктуационной составляющей ионосферных задержек GPS измерений при использовании дифференциального режима коррекции (2005)
Полярус А. В. - Методика оценки устойчивости траекторий радиоволн в морском тропосферном волноводе, Мисайлов В. Л. (2005)
Рогозин А. С. - Устранение посторонних тонких проводников с токоведущих частей линии электропередачи, не образующих цепь короткого замыкания (2005)
Тыртышников А. И. - Алгоритм расчета амплитудно-частотной характеристики цифрового фильтра с комплексными весовыми коэффициентами, Никулин Н. Б., Одарущенко Е. Б. (2005)
Федин А. В. - Алгоритм поиска наихудшего, из условий электромагнитной совместимости, варианта частот для радиосредств сосредоточенного комплекса радиосвязи, Коломиец А. С. (2005)
Чинков В. Н. - Методика вероятностного определения объема поверочных работ войсковых средств измерительной техники, Мельниченко А. Е. (2005)
Чинков В. Н. - Оценка погрешности формирования групповой средневзвешенной шкалы времени при условии взаимодействия атомных часов как системы связанных осцилляторов, Нарежний А. П. (2005)
Явтушенко А. М. - Тенденції розвитку форм та способів застосування космічних систем у війнах майбутнього, Богомья В. І., Ставицький С. Д., Загорулько О. М. (2005)
Корсунов А. Р. - Разработка методов эффективного влияния магнитной составляющей электромагнитного поля на биообъекты, расположенные в ближней зоне излучения (2005)
Попов Н. П. - Физическая модель процесса формирования галактики (новый взгляд) (2005)
Олейник В. И. - Модельные исследования обратного отражения лазерного излучения от шероховатых поверхностей, Олейник Е. И., Шмаров В. Н. (2005)
Кириченко Л. О. - О методе идентификации закона распределения случайной величины, Шкловец А. В. (2005)
Кузнецов А. А. - Исследование эффективности криптосистем на алгебраических блоковых кодах (2005)
Стасєв Ю. В - Фрактальний стиск зображень за допомогою пірамідально-рекурсивних структур, Бридня Є. О., Любченко Н. Ю. (2005)
Кочанов Е. О. - Можливості підвищення ефективності оцінки наслідків аварій радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів за даними радіаційної, хімічної розвідки, Гишко Г. Б. (2005)
Мухаметов З. Г. - Вероятностная модель живучести систем с многоступенчатой деградацией с учетом поражаемости мажоритарных элементов, Харченко В. С., Ненашева Н. М. (2005)
Фесенко Г. В. - Модель оптимізації проведення евакуаційних заходів з використанням проміжних пунктів евакуації, Ромін А. В., Шайхлісламов З. Р., Подорожняк А. О., Клівець С. І. (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Бикін А. В. - Консервативний обробіток грунту: управління живленням рослин (2014)
Балаєв А. Д. - Відновлення родючості чорноземів Лісостепу в сучасному землеробстві, Тонха О. Л. (2014)
Бикіна Н. М. - Оптимізація умов живлення моркви столової за використання мікродобрив при вирощуванні в умовах Лівобережного Лісостепу України (2014)
Бордюжа Н. П. - Вплив удобрення на акумуляцію макроелементів рослинами різних сортів пшениці озимої у Правобережному Лісостепу (2014)
Богданович Р. П. - Гумусовий стан чорноземів типових легкосуглинкових Правобережного Лісостепу України, Олійник В. С. (2014)
Бикін А. В. - Вплив добрив на родючість темно-сірого опідзоленого грунту за різних технологій вирощування моркви столової, Гончар С. Г. (2014)
Генгало О. М. - Агрохімічні аспекти застосування сірковмісних добрив на різних типах грунтів (аналітичний огляд), Генгало Н. О., Білоцерківець Т. І. (2014)
Генгало О. М. - Ефективність застосування сірковмісних добрив при вирощуванні сої й томатів на чорноземі типовому Правобережного Лісостепу України, Бордюжа Н. П., Генгало Н. О., Білоцерківець Т. І., Лікар С. П. (2014)
Давидова О. Є. - Вплив нового вітчизняного мікродобрива Аватар-1 на продуктивність пшениці озимої м'якої, Аксиленко М. Д., Лях Г. О. (2014)
Колтунов В. А. - Вплив строків садіння і вирощування та обробки мікробіологічними препаратами на якість картоплі (Solanum tuberosum L.) в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2014)
Логінова І. В. - Ефективність різних форм і способів внесення мікроелементів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, Білєра Н. М. (2014)
Мазуркевич Л. І. - Вплив тривалого застосування добрив на вміст поживних елементів у грунті, врожайність пшениці ярої та якість зерна (2014)
Макаренко М. В. - Правові засади функціонування складів агрохімікатів і пестицидів (2014)
Марчук І. У. - Вплив різних рівнів мінерального живлення на фоні післядії гною на формування урожаю і технологічні показники коренеплодів буряків цукрових на лучно-чорноземному карбонатному грунті, Козлов О. С. (2014)
Пасічник Н. А. - Функціональна діагностика як метод прогнозування ефективності удобрення кукурудзи, Логінова І. В., Кучерук А. В. (2014)
Рожков А. О. - Вміст пігментів фотосинтезу в листках рослин пшениці твердої ярої за дії підживлень посівів сечовиною та мікродобривами (2014)
Яригіна Н. Я. - Вплив добрив, унесених у сівозміні, на вміст елементів живлення в грунті, урожай та якість сіна конюшини (2014)
Ященко Л. А. - Енергетична ефективність вирощування ячменю ярого за післядії добрив у зерно-буряковій сівозміні Лісостепу, Нагорна А. М. (2014)
Антал Т. В. - Фотосинтетична активність посівів пшениці твердої ярої залежно від удобрення, Гарбар Л. А., Бабич О. В. (2014)
Кожемякіна Л. М. - Виділення РНК та реакція зворотної транскрипції при визначенні ефективності проявлення трансгенів У рослинах цукрових буряків (2014)
Novictska N. - Productivity as integral value of efficiency in the technology nanometal soybeans (2014)
Шаповаленко О. І. - Співвідношення кукурудзи і коренеплодів у екструдованих кормосумішах, Улянич І. Ф. (2014)
Дудченко В. М. - Культура соя - технологія No-till, Кротінов О. П., Дудченко Н. Я. (2014)
Моторний В. А. - Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби у Правобережному Лісостепу України (2014)
Сальніков С. М. - Вплив систем землеробства на показники родючості грунту агрофітоценозу буряків цукрових (2014)
Кирик М. М. - Розвиток кореневих гнилей нуту та видовий склад їх збудників, Таранухо Ю. М., Піковський М. Й., Дяченко О. М. (2014)
Макаренко Н. А. - Оцінювання грунтів щодо відповідності вимогах органічного виробгицтва продукції рослинництва: науково-методичні підходи, Мала А. В., Бондарь В. І. (2014)
Павлюк С. Д. - Оцінка екологічного ризику застосування пестицидів у плодових насадженнях (2014)
Вдовенко С. А. - Біоенергетична оцінка вирощування гливи звичайної на солом'яних субстратах (2014)
Карасюк І. М. - Формування високої врожайності салату посівного за внесення азотних добрив, Улянич О. І., Філонова О. М., Алексейчук О. М. (2014)
Накльока О. П. - Урожайність перцю солодкого залежно від якості розсади різного віку, Тернавський А. Г. (2014)
Улянич О. І. - Урожайність сортів картоплі ранньостиглої за різних способів застосування абсорбентів, Воробйова Н. В., Наумчук В. М. (2014)
Улянич О. І. - Доктору сільськогосподарських наук, заслуженому професорові Уманського НУС І. М. Карасюку - 90 років (2014)
Алєксєєнко Т. Ф. - Концептуальні засади соціально-педагогічної парадигми виховання (2014)
Антонян-Шевчук Б. Л. - Державна молодіжна та сімейна політика України як умова становлення та розвитку студентської сім’ї (2014)
Білик О. М. - Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів як складова освітньо-культурного середовища їх соціалізації (2014)
Букій Т. В. - Особливості реалізації виховної функції багатодітною сім’єю (2014)
Волощук І. П. - Формування професійної компетентності студентів ВНЗ: компетентнісний підхід (2014)
Єжова О. О. - Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу (2014)
Клос Л. Є. - Особливості психолого-педагогічної характе¬ристики молодшого школяра – передумова диференціації педагогічної підтримки, Фаласеніді Т. М. (2014)
Конончук А. І. - Неповна батьківська сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи (2014)
Лоза Т. В. - Сучасний стан підготовки вихованців дитячих будинків сімейного типу до самостійного життя (2014)
Онищенко Н. П. - Соціально-педагогічне забезпечення виховного процесу у ВНЗ (2014)
Петрочко Ж. В. - Найкращі інтереси дитини: сутність і шляхи забезпечення (2014)
Рейпольська О. Д. - Особливості виховання ціннісного самоставлення у старших дошкільників та їх уявлень про самих себе (2014)
Тюльпа Т. М. - Історичні передумови становлення соціалізаційного процесу доісторичного та стародавнього часів (2014)
Багрій В. Н. - Соціальне проектування як педагогічна технологія проектної культури студентів (2014)
Белан В. Ю. - Виховання соціальної ініціативності підлітків у Всеукраїнському дитячому громадському русі "Школа безпеки” (2014)
Максимовська Н. О. - Анімаційний підхід до соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у позанавчальний час (2014)
Рень Л. В. - Культура справочинства у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2014)
Ясточкіна І. А. - Підвищення емоційної компетентності студентів методами психічної саморегуляції (2014)
Балаховська Ю. М. - Дидактичні аспекти творчості Т. Г. Шевченка у методичній спадщині О. Р. Мазуркевича (2014)
Баранник Н. О. - Удосконалення граматико-стилістичних умінь студентів у процесі вивчення курсу "Сучасна українська мова” (2014)
Бондаренко Ю. І. - Тематичний шлях вивчення життєпису митця та робота з біографічними фактами на уроках літератури (2014)
Бриль М. В. - Програмно-цільовий підхід до формування духовних цінностей сільської молоді (2014)
Бутурлим Т. І. - Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення української літератури: ґендерний аспект (2014)
Воробець С. В. - Типи перекладацьких помилок студентів в умовах близькоспорідненого перекладу (2014)
Галушко М. В. - Окремі аспекти управління розвитком творчих здібностей майбутніх словесників (2014)
Галушко О. В. - Формування образного мислення школярів засобами художньої літератури у науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків (2014)
Гальонка О. А. - Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайко про розвиток мовлення учнів у процесі вивчення української літератури (2014)
Голуб Н. М. - Проблема духовного розвитку особистості в педагогічній діяльності та методичній спадщині Т. Ф. Бугайко, Проценко Л. І. (2014)
Гордієнко О. А. - Розвивальна спрямованість уроків вивчення будови слова в початкових класах (2014)
Градовський А. В. - Компаративний підхід у системі шкільного курсу словесності (2014)
Греб М. М. - Принципи формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2014)
Грона Н. В. - Педагогічні ідеї Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків у курсі викладання методики навчання української мови (2014)
Забарний О. В. - Формування в школярів умінь здійснювати психологічну характеристику персонажів художніх творів (2014)
Каліш В. А. - Формування лексико-семантичної компетенції майбутніх учителів-словесників на когнітивно-комунікативній основі (2014)
Климова К. Я. - Робота з текстом на заняттях з української мови у площині розвитку креативної мовної особистості майбутнього вчителя (2014)
Левченко Т. М. - Уроки словесності в зальноосвітній школі на матеріалах творів Тараса Шевченка (2014)
Лілік О. О. - Методика педагогічного супроводу написання кваліфікаційних робіт студентами-філологами, Сазонова О. В. (2014)
Матюшкіна Т. П. - Ідеї Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайка щодо вивчення української літератури у взаємозв’язку з суміжними й спорідненими дисциплінами) (2014)
Мельничук Т. Ф. - Інтеграція культури й освіти – запорука успіху у формуванні творчої особистості (2014)
Міщенко О. В. - Удосконалення читацьких умінь старшокласників у контексті вивчення позасюжетних елементів прозового твору (2014)
Молочко С. Р. - Вивчення ліричних творів у взаємозв’язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків (2014)
Нежива Л. Л. - Проблема вивчення літературних напрямів у вітчизняній методичній думці (2014)
Остапенко Л. М. - Біблійний контекст вивчення зарубіжної літератури ХХ ст. у школі (від Ф. Кафки до П. Зюскінда). Частина І (2014)
Пилипенко О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтеграції знань учнів на уроках української літератури (з досвіду роботи вчителя) (2014)
Пустохіна В. І. - Культурологічний контекст вивчення української літератури як складової художньої культури (2014)
Хропата С. І. - Комунікативно спрямоване вивчення синтаксису складного речення української мови студентами педагогічних вишів: особливості реалізації (2014)
Цінько С. В. - Остання й вічна шана Кобзареві, Кузьменко Л. О. (2014)
Яценко Т. О. - Наукова творчість П. К. Волинського, Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайка в контексті розвитку методики навчання української літератури 40–50-Х рр. ХХ ст. (2014)
Бейгер Г. - Проблема евтаназії дітей у Європі (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Досвід упровадження змістово-технологічного забезпечення підготовки соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. (2014)
Повалій Л. В. - Робота школи з підвищення рівнів сформованості гуманних взаємин батьків з дітьми підліткового віку (2014)
Махоткіна Л. Б. - Обґрунтування критеріальної бази дослідження соціальності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Наші автори (2014)
Гиневский А. М. - Иерархически-конвейерная организация сжатия изображений, Воробьев О. В., Кукушкин С. М. (2005)
Демидов Б. А. - Определение показателей риска успешного завершения создания образца ВВТ в задаче управления его жизненным циклом, Хмелевская О. А. (2005)
Захаров И. П. - Погрешности моделирования переходных характеристик апериодических средств измерительной техники, Сергиенко М. П. (2005)
Калмыков И. А. - Метод пересчета ортогональных базисов для модулярного спецпроцессора с деградируемой структурой (2005)
Клейман А. С. - Научные основы измерения спектральных энергетических характеристик случайных процессов в базисе вейвлетов, Романько В. Н., Романько О. В. (2005)
Ковальчук А. А. - Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по угловой координате, Сачук И. И., Сосунов А. А. (2005)
Козелков С. В. - Дослідження нелінійних інерційних процесів у командно-вимірювальних системах, Явтушенко А. М., Богомья В. І., Ставицький С. Д., Пашков Д. П. (2005)
Кононов В. Б. - Алгоритм решения задачи оптимального распределения разнородных средств по критерию максимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных средств противостоящей стороны при переменных параметрах (2005)
Косенко В. В. - Математичне моделювання однотипних виробів, Курко О. В., Мігура О. В., Кривчач С. Ф. (2005)
Крюков А. М. - Методика задания и корректировки периодичности поверки информационного геодезического комплекса, Тышко С. А. (2005)
Кузнецов А. А. - Обеспечение безопасности и помехоустойчивости каналов управления тактического звена рв св на основе эллиптических кодов, Евсеев С. П., Родионов С. В., Остренко А. А. (2005)
Кулявец Ю. В. - Анализ возможности использования оценки вектора состояния для расчета матрицы весовых коэффициентов в алгоритме определения координат объекта многопозиционной радиолокационной системой при избыточности информации, Богатов О. И., Лабенко Д. П. (2005)
Кучеренко Ю. Ф. - Среднее время задержки пакета в сети передачи данных с самоподобным трафиком, Шубин Е. В., Гузько О. Н. (2005)
Кучук Г. А. - Метод дослідження фрактального мережного трафіка (2005)
Левкин А. В. - Модель и метод решения задачи оптимизации лазерного деления эмбриона (2005)
Лиепинь У. Р. - Метод и алгоритм адаптации управления передающей фар к искажениям АФР неидентичностью СВЧ трактов и ВСИ, Недзельский С. Д. (2005)
Мартынчук А. А. - Исследование влияния основных параметров ортогональных сигналов с комбинированной параболической и гармонической фазовой модуляцией на ошибки измерения поляризационной матрицы рассеяния, Леонов И. Г., Качуровский Г. Н., Зубрицкий Г. Н., Ставицкий О. Н., Лукъянчук В. В. (2005)
Нечитайло С. В. - Повышение достоверности отождествления результатов траекторной обработки от разнесенных радиолокационных станций, Просов А. В., Рамшов Д. В. (2005)
Рапин В. В. - Гармонический удвоитель частоты с фазовой обратной связью в режиме колебаний второго рода, Хуторненко С. В., Савченко В. Н. (2005)
Роденко С. Н. - Выбор размера базы для измерения поперечного размера аэродинамических целей в когерентной бистатической РЛС метрового диапазона волн, Седышев П. Ю., Хмелевский С. И. (2005)
Романенко І. О. - Підвищення ефективності дистанційного навчання і контролю знань в автоматизованих системах дистанційного навчання Збройних Сил України, Рубан І. В., Калачова В. В. (2005)
Соловьёва О. И. - Повышение эффективности компьютерной модельной диагностики латентного сахарного диабета типа 2 с помощью искусственной нейронной сети (2005)
Стрелков А. И. - Пространственное разрешение оптических сигналов акустооптического преобразователя при анализе спектров радиосигналов на близких частотах, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Марченко В. В. (2005)
Черепнёв И. А. - Возможные методы повышения эффективности работы экипажей существующих и перспективных боевых машин, Кириенко Н. М., Артюшенко А. В., Аверьянов А. А. (2005)
Чорний С. В. - Розробка і обґрунтування пропозицій щодо формату цифрових зображень у рамках договору "Відкрите небо”, Жевтюк О. А., Михалко В. В., Азімов Н. Н. (2005)
Шимук Д. С. - Расчет главного определителя формулы мэзона по топологической матрице резистивных контуров (2005)
Бобир Є. І. - Експертна навчальна система для дистанційного навчання, Лещенко І. Є., Затхей В. А. (2005)
Вартанян В. М. - Инструментальные средства моделирования и визуализации продуктовой стратегии предприятия, Кононенко А. В. (2005)
Шевченко В. В. - Современное состояние и перспективы использования сверхпроводников в электроэнергетике , Гавриш А. Ю. (2005)
Шмаров В. Н. - Применение светодальномеров фазового типа для определения параметров сложных поверхностей с осевой и круговой симметрией (2005)
Арсен’єва О. М. - Спектрометр гамма-випромінювань на базі телурид кадмієвих детекторів, Беденко Л. Б., Григор’єв О. М., Стервоєдов М. Г. (2005)
Иванов Н. И. - Разработка комплекса технических средств для проведения экологического мониторинга нефтяных разливов на подстилающих поверхностях, Балаклейский А. В. (2005)
Клименко Е. С. - К вопросу исследования внутренних угроз (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Титул, зміст (2011)
Біда В. І. - Вивчення основних електрометричних показників гальванічної форми непереносимості сплавів металів ортодонтичних апаратів та зубних протезів для визначення оптимального алгоритму лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів з ортодонтичною патологією та дефектами зубів і зубних рядів, Леоненко Г. П., Леоненко П. В., Новошицький В. Є. (2011)
Гавриленко М. А. - Кредитно-модульна система у викладанні гістолопї, цитології та ембріології, Зідрашко Г. А., Кокарь О. О., Артюх О. В., Степанова Н. В. (2011)
Давиденко Г. М. - Особливості відновлення жувальної ефективності знімними пластинковими протезами ухворих на цукровий діабет, Цветкова Н. В., Давиденко В. Ю. (2011)
Діасамідзе Е. Д. - Застосування рефлексотерапії для профілактики психологічної дезадаптації до знімних пластинкових протезів (2011)
Добровольская О. В. - Сравнительная характеристика эффективности реабилитации пациентов с полной адентией нижней челюсти при использовании различных вариантов конструкций с опорой на имплантаты, Добровольський А. В., Рубаненко В. В. (2011)
Каськова Л. Ф. - Распространенность и интенсивность кариеса у жителей Полтавского региона эпох энеолита (меди) — позднего средневековья, Артемьев А. В., Маковка И. Л. (2011)
Кокарь О. О. - Впровадження ефективних форм, методів та сучасних технологій навчання на кафедрі стоматології, Дементьева О. В., Зідрашко Г. А., Трубка І. О. (2011)
Кочкіна Н. А. - Порівняльний аналіз показників мікроекології порожнини рота у пацієнтів із хронічним перебігом генералізованого пародонтита I-II ступеня тяжкості та дефектами зубних рядів в залежності від виду застосованих знімних ортопедичних конструкцій (2011)
Макєєв В. Ф. - Аналіз оперативних втручань у хворих з природженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В., Олійник Ю. Ю. (2011)
Мартыненко И. Н. - Функциональное состояние жевательного аппарата после полной потери зубов, Шеметов О. С. (2011)
Нагірний Я. П. - Вплив ентеросгелюі біологічно активної добавки "OsteoPlus" на показники імунного статусу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2011)
Назарян Р. С. - Результати визначення ультраструктурних змін гіпомінералізованої емалі у процесі герметизації фісур та особливостей її взаємодії з різними типами герметиків, Гаргін В. В., Кривенко Л. С., Карнаух О. В., Гармаш О. В. (2011)
Оболонская А. А. - Аспекты реставрации зубов у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта (2011)
Паливода І. І. - Вплив штучних коронок на стан маргінального пародонту опорних зубів (2011)
Павленкова О. В. - Використання склоіономерного цементу "Цемілайт" при пломбуванні порожнин 2 класу за влеком, Петрушанко В. М., Павленко С. А., Сидорова А. І. (2011)
Падалка И. А. - Влияние некоторых синтетических антиоксидантов на метаболическую активность кислотопродуцирующих микроорганизмов ротовой жидкости и зубной бляшки, Падалка А. И. (2011)
Ролик С. Н. - Разработка и исследование стоматологического геля, Печенежская Л. А., Баглык Т. В., Соколова И. И., Герман С. И. (2011)
Рябоконь Є. М. - Вплив карієспрофілактичного комплексу на резистентність твердих тканин зубів, Гладка О. М., Бєліков К. М., Брильова К. Ю., Катюхін О. В. (2011)
Скрипніков П. М. - Застосування ноотропних препаратів в комплексном лікуванні хворих на генералізований пародонтиті I і II ступеня тяжкості, Скрипнікова Т. П., Хміль Т. А., Казакова К. С., Череда В. В. (2011)
Стеблянко Л. В. - Эффективность лечения хронического пародонтита, ассоциированного с хламидийной инфекцией, Рябоконь Е. Н., Баглык Т. В., Гурьева Т. Е. (2011)
Семененко Ю. I. - Електроміографічна характеристика жувального апарату у осіб чоловічої статі 17-21 років з інтактними зубними рядами (2011)
Степанова Н. В. - Обґрунтування використання ефірної олії, отриманої з листя та суцвіть шавлії мускатної, у комплексному лікуванні захворювань пародонта, Количева К. Л., Денисенко О. М. (2011)
Ткаченко П. І. - Лікування переломів нижньої щелепи назубними дротяними шинами нової конструкції, Ідашкіна Н. Г. (2011)
Удод А. А. - Реализация компетентностного подхода в подготовке врача-стоматолога, Косарева Л. И. (2011)
Фліс П. С. - Проблеми раннього змінного прикусу, Вознюк В. П., Петрусь В. В. (2011)
Хамдан Абдулла - Состояние показателей прооксидантно-антиоксидантного баланса полости рта у ортодонтических больных с небно ретенированным клыком в процессе лечения с использованием микроимплантата (2011)
Цветкова Н. В. - Впровадження доказової медицини в стоматологи: методи доказовості, їх переваги та проблеми, Давиденко Г. М., Нідзельський М. Я. (2011)
Шарпило А. А. - Методы измерения резервных возможностей тканей пародонта в клинике ортопедической стоматологии, Рубаненко В. В., Дворник В. Н. (2011)
Шешукова О. В. - Показники ураженості карієсом та його ускладненнями у дітей в регіоні з високим вмістом фтору в питній воді, Труфанова В. П. (2011)
Ярова С. П. - Пути совершенствования обучения врачей-стоматологов в очной интернатуре, Мозговая Н. В., Осипенкова Т. С., Комаревская Е. В. (2011)
Вітаємо Шановну Світлану Іванівну Дорошенко з ювілеєм! (2011)
Босовська М. В. - Еволюція інтеграційних процесів у туризмі (2014)
Вдовічен А. А. - Історичні аспекти виникнення концепції диспропорційності в економіці (2014)
Вівчар О. І. - Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ (2014)
Кудріна О. Ю. - Програми розвитку промисловості луганської області у середньо- та довгостроковій перспективі (2014)
Малиш І. М. - Оцінка загального стану ринку праці України (2014)
Черевко О. Л. - Оцінка і прогнозування стану інноваційної інфраструктури в Україні, Загорулько А. В. (2014)
Іванов Є. І. - Теоретичні засади комплексної системи зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Мойсей В. І. - Основні чинники міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізаційних змін (2014)
Паламарчук Н. О. - Конкурентоспроможність регіонів як основа для розвитку міжнародного бізнесу в Україні (2014)
Стеченко Д. М. - Особливості формування рекреаційно-туристичного бренду України в контексті зарубіжного досвіду, Безуглий І. В. (2014)
Летуновська Н. Є. - Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їхніх послуг (2014)
Поповиченко І. В. - Управління обсягами реалізації готової продукції в умовах нерівномірного попиту на прикладі підприємства ПАТ "Запорізький масложиркомбінат", Лантух О. В., Загуменнова А. В. (2014)
Ракітіна Н. О. - Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності компанії (2014)
Савіцький А. В. - Взаємозв’язок принципів та підходів побудови системи управління якістю продукції підприємства у підвищенні її конкурентоспроможності (2014)
Саричев Д. О. - Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика (2014)
Сидяга Б. В. - Проблеми формування та використання прибутку комерційних підприємств, Ониськів В. О. (2014)
Спірідонова К. О. - Теоретичні аспекти аутсорсингу як інструменту управління підприємством (2014)
Чубар М. М. - Формування стратегії вітчизняного швейного підприємства-експортера в поточних економічно-правових умовах (2014)
Вардеванян В. А. - Особливості використання рекламних засобів при формуванні іміджу підприємства (2014)
Гамова І. В. - Аналіз реалізації основних функцій управління маркетингом у сфері роздрібної електронної торгівлі (2014)
Скіцько В. І. - Моделі оцінювання ефективності рекламної кампанії, Міленіна Л. Г. (2014)
Чаплінський Ю. Б. - Особливості формування та управління брендом м. Чернівці, Олійнич С. І. (2014)
Бех М. С. - Вплив ліквідності на стабільність банківської системи України (2014)
Буряк П. Ю. - Аналітична оцінка ролі державної казначейської служби України у реалізації заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, Ватаманюк-Зелінська У. З. (2014)
Гатаулліна Е. І. - Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання (2014)
Гораль Л. Т. - Фінансове забезпечення екології природних ресурсів, Щурик М. В. (2014)
Далєвська Т. А. - Фінансове забезпечення соціально орієнтованих бюджетів місцевого самоврядування (2014)
Насібова О. В. - Економічний механізм функціонування системи пенсійного страхування (2014)
Новосьолова О. С. - Сучасний стан пенсійного страхування в Україні: проблеми та перспективи, Кличановська А. В. (2014)
Свищук А. С. - Податкове регулювання у країнах з розвинутою економікою (2014)
Степанова Г. М. - Фінансова політика як інструмент економічного розвитку країни (2014)
Стужук Т. М. - Про посилення принципу соціальної справедливості в оподаткуванні доходів фізичних осіб (2014)
Багрій К. Л. - Особливості незалежного аудиту в Україні та перспективи його розвитку (2014)
Бойченко В. С. - Аналіз науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів (на прикладі Запорізького регіону) (2014)
Коцеруба Н. В. - Особливості організації внутрішньогосподарського обліку доходів і затрат підприємства торгівлі в умовах бюджетування (2014)
Разборська О. О. - Роль судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні кримінальних та цивільних справ, Ємець В. В. (2014)
Романчук А. Л. - Аналіз доходності фінансових інвестицій: теоретико-методичний аспект (2014)
Сагайдак Р. А. - Організація внутрішньогосподарського контролю в державних підприємствах (2014)
Федоронько Н. І. - Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах (2014)
Стрихалюк Б. - Моделювання хмаринкової мережної системи у гіперболічних віртуальних координатах, Климаш М., Демидов І. (2014)
Дудикевич В. - Ефективність інвестицій у системи захисту приміщень від витоку мовної інформації, Іванюк В., Прокопишин І. (2014)
Черныш В. - Методи оценки рисков информационной безопасности в системе организации воздушного движения (2014)
Мороз Л. - Швидке обчислення оберненого квадратного кореня з використанням магічної константи - аналітичний підхід, Гринчишин А. (2014)
Тимченко О. - Інформаційні моделі процедур оцінки стану енергоактивних агрегатних структур в умовах збурення навантаження електроприводів, Вовк А., Стрепко О. (2014)
Климаш М. - Модель оптимізації багатошарових структур телекомунікаційних мереж за допомогою лінійного програмування методом діакоптики, Кайдан М., Бешлей М., Редька A. (2014)
Стрихалюк Б. - Структурно-функціональна оптимізація процесів міграції віртуальних машин в розподілених дата-центрах, Демидов І., Хархаліс З. (2014)
Максимович В. - Двійково-десятковий генератор пуассонівських імпульсних потоків, Смук Р., Сторонський Ю., Костів Ю. (2014)
Партика А. - Вплив параметрів акустичного сигналу на амплітуду коливань вібруючої поверхні, Шевчук Ю. (2014)
Родін С. - Побудова емпіричної моделі розповсюдження радіохвиль стандарту ZIGBEE (2014)
Микитюк М. - Огляд засобів виявлення несанкціонованих підключень до телефонних ліній у cторожовому режимі, Хома В. (2014)
Ковальський Б. - Технологічні особливості визначення колірних характеристик друкарських фарб, Занько Н., Шовгенюк М. (2014)
Стецько А. - Комплексні методи виготовлення і відновлення спрацьованих поверхонь деталей, Дацій О. (2014)
Шустикевич М. - Дослідження діаграм стиснення окремих аркушів паперу (2014)
Вітер М. - Функціональна модель електронного документообігу в органах державної влади (2014)
Вісьтак М. - Нанорозмірні матеріали для сучасних накопичувачів енергії, Микитюк З., Яцишин Б. (2014)
Титул, зміст (2011)
Бублій Т. Д. - Вплив екзогенних чинників на стоматологічну захворюваність чоловіків, Дубовая Л. І., Худан Р. І. (2011)
Дичко Є. Н. - Досвід лікування кандидозу слизової оболонки порожнини рота, Самойленко А. В., Іванова С. А., Романюта І. А. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Прогнозування виникнення основних стоматологічних хвороб серед населення під дією важких металів довкілля, Лахтін Ю. В. (2011)
Палійчук І. В. - Стан місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на кандидозний і комбінований протезний стоматит, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2011)
Самойленко A. В. - Експертне і хронометражне дослідження лікарських дій під час підготовки каріозної порожнини до пломбування, Помойницька М. В. (2011)
Силенко Ю. І. - Стан показників ейкозаноїдів у хворих на генералізований пародонтит, Хребор М. В., Копельян Н. М., Рибак М. О., Дворник В. М. (2011)
Ждан B. М. - Математичне обґрунтування оптимальних параметрів одномоментного роз'єднання прикусу з урахуванням стану зубощелепної системи, Дворник В. М., Рубаненко В. В. (2011)
Рузин Г. П. - Влияние перелома скуловой кости на состояние слизистой оболочки гайморовой пазухи, Побережник Г. А. (2011)
Рузин Г. П. - Морально-этические проблемы при лечении больных хроническими токсическими остеомиелитами, развившимися вследствие наркотической зависимости, Ткаченко О. В., Василенко И. В. (2011)
Діасамідзе Е. Д. - Естезіометрія й аурикулярна мікроголкотерапія в профілактиці больового синдрому за використання знімних протезів (2011)
Рамусь М. О. - Фарфор як конструкційний матеріал у стоматології (2011)
Розуменко В. А. - Клиническая апробация усовершенствованного метода изготовления полного съемного пластиночного протеза при непереносимости акриловой пластмассы (2011)
Колесніченко О. В. - Оптимізація лікування вогнищевої демінералізації емалі зубів у дітей (2011)
Острянко В. І. - Пігментований зубний наліт у дітей, Ісаєва Н. С., Якубова І. І. (2011)
Ткаченко П. I. - Злоякісні новоутвори щелепно-лицевої ділянки в дітей: частота, структура і проблеми ранньої діагностики, Іщейкін К. Є., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2011)
Камалов Р. X. - Состояние местного иммунитета в полости рта у лиц старческого возраста в предимплантационный период, Лихота А. Н., Коваленко В. В., Пономаренко В. О., Горобец Е. В., Розова Е. В. (2011)
Чуйко A. Н. - Об особенностях биомеханики мостовидных протезов в зависимости от состояния опорных зубов и имплантатов разных типов, Суров О. Н., Шинчуковский И. А., Левандовский Р. А. (2011)
Куліш Н. В. - Роль комп'ютерної томографії у виборі тактики ортодонтичного лікування пацієнтів із надкомплектними та ретенованими зубам (2011)
Ахмеров В. Д. - Клинический случай нагноившейся одонтомы верхней челюсти (2011)
Думанский Ю. В. - О целесообразности кредитно-модульной организации учебного процесса в системе высшего стоматологического образования, Талалаенко А. Н., Удод А. А., Косарева Л. И., Андреева B. Ф. (2011)
Рыбалов Олег Васильевич (2011)
Рузін Генкадій Петрович (2011)
Гасюк Анатолій Петрович (2011)
Памятка-инструкция официальному оппоненту (2011)
Архіпова Г. - Визначення негативного впливу техногенних забруднень на довкілля, Нестерова Л. (2014)
Ємцев В. - Розвиток світового ринку молока в існуючому конкурентному середовищі (2014)
Баль-Прилипко Л. - Біотехнологія варених ковбас із застосуванням молочокислих та денітрифікуючих мікроорганізмів, Леонова Б. (2014)
Вічко О. - Як зберігати продукти на основі "тибетського грибка", Кухтин М., Покотило О., Червецова В., Новіков В. (2014)
Макаренко В. - Фізико-хімічні властивості м'ясних напівфабрикатів під дією полісахаридів, Штонда О. (2014)
Омельченко С. - Збивні напівфабрикати на основі рослинних олій, Горальчук М., Гринченко О. (2014)
Даниленко С. - Використання новоствореної бактеріальної композиції у виробництві м'ясних продуктів, Недорізанюк Л. (2014)
Адамчук Л. - Характеристика соняшникового меду різних регіонів України (2014)
Калініна Г. - Систематизація органолептичних показників якості молочних продуктів (2014)
Рудько В. О. - Стан атараксії як важлива стабілізуюча цінність (2014)
Сидоренко І. Г. - Історичні інтерпретації принципу справедливості (2014)
Гавеля О. М. - Стратегії управління процесами інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в умовах націотворення в Україні (2014)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація фактів зовнішнього досвіду (2014)
Смоліна О. О. - Монастир та інтернет: до проблеми новаторства в культурі православного чернецтва (2014)
Вовкун С. В. - П. О. Куліш про козацько-селянські війни кінця XVI – першої половини XVII століть (2014)
Гнидка К. О. - Етнофольклорна культура Буковини в умовах поліетнічних та глобалізаційних впливів (2014)
Кононова Я. В. - Антропологія сучасності Бруно Латура (2014)
Логвінова О. О. - Концепція театралізації як прояв видовищної культури (2014)
Сухина О. В. - Культурологічні інтенції лаканівської психоаналітичної концепції суб’єкта (2014)
Чернець М. О. - Організаційно-правові засади реалізації ініціативи ЄС "Європейська столиця культури" (2014)
Шульченко М. В. - До витоків "русского мира" або деякі аспекти соціокультурної пропаганди Російської імперії на сторінках Полтавської губернської преси: початок Першої світової війни (2014)
Індутний В. В. - Формула Ральфа Хартлі й прогнозування вартості пам'яток культури (2014)
Ущапівська О. М. - Традиції православного співу на Донеччині: до вивчення специфіки соціокультурної діяльності релігійних громад краю (2014)
Громченко В. В. - Специфіка використання засобів виразності у творах для інструмента соло (на прикладі "Інтерв’ю на задану тему" В. Мартинюк для кларнета соло) (2014)
Іонов В. І. - Категорії жанру і стилю у контексті історіографічного дослідження музично-творчого процесу (2014)
Кириленко Я. О. - Техніко-організаційна партитура як складова сценічно-виконавської інтерпретації хорового концерту Г. Сегал "Душе моя" (2014)
Кисла С. В. - Уроки музики у сучасній школі: шляхи виходу з глухого кута (2014)
Косінова О. М. - Естетичне виховання як актуальний напрям підготовки студентів вищих навчальних закладів мистецтв (2014)
Рябуха Н. А. - Звуковой образ как феномен культуры: опыт междисциплинарного синтеза (2014)
Скорик А. Я. - Знакова текстура екранного мистецтва (2014)
Тормахова В. М. - Альбом "Made in Ukraine" гурту "Брати Гадюкіни": традиції та новації (2014)
Шандренко О. М. - Інтерпретація моди в контексті дискурсивних практик (2014)
Жильцова О. П. - Новий етап розвитку ліможської розписної емалі: ХІХ століття (2014)
Марченко В. В. - Еволюція акордеонного мистецтва: історичний аспект (2014)
Теребун Д. С. - Мистецькі діалоги джазу і авангардної академічної традиції (2014)
Харченко О. І. - Художній вимір концертів духовної музики в Києві: за матеріалами газети "Києвлянин" (1900-1917 рр.) (2014)
Титул, зміст (2011)
Максименко П. Т. - Их подвиг бессмертен, а память священна! (2011)
Гасюк А. П. - Адаптаційні зміни твердих тканин зуба під цементною пломбою, Розколупа О. О., Костиренко О. П. (2011)
Удод А. А. - Клиническое исследование цветосоответствия реставраций фронтальных зубов, Джеломанова-Кутана В. К. (2011)
Аветіков Д.С. - Сучасні методи планування реконструктивних операцій із застосуванням кольорового дуплексного сканування, Гутник А. А., Стебловський Д. В. (2011)
Ткаченко І. М. - Особливості визначення оклюзійних взаємовідношень при патологічному стиранні зубів (2011)
Дворник В. М. - Особливості виготовлення покривних протезів при лікуванні генерал ізованих форм патологічного стирання твердих тканин зубів, Рубаненко В. В., Баля Г. М. (2011)
Дорошенко С. І. - Комплексна підготовка до зубного протезування пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями, пов'язаними з втратою зубів, Кульгінський Е. А., Дорошенко К. В., Федорова О. В. (2011)
Михайленко Т. М. - Вплив різних режимів очищення та дезінфекції за допомогою ультразвуку на структуру внутрішньої поверхні базисів знімних конструкцій зубних протезів залежно від термінів користування, Рожко М. М., Серкіз Р. Я. (2011)
Чуйко А. Н. - Первичная (упругая) и вторичная (остаточная) деформация нижней челюсти и ее влияние наокклюзионное соотношение зубов, Драгомирецкая М. С., Мирза Р. А. (2011)
Шуклін В. А. - Діагностика та спосіб корекції порушень балансу функції жувальних м'язів при незнімному протезуванні, Кучера М. В., Павленко О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Поширеність мезіального прикусу серед школярів м. Києва, Кульгінський Є. А., Яковчук В. П., Дорошенко К. В. (2011)
Головко Н. В. - Тиск язика в ортодонтичних пацієнтів із I, II та III видом аномального прикріплення та вкорочення вуздечки язика, Ганнам Іяд Наджиб (2011)
Каськова Л. Ф. - Досвід застосування композиційних пломбувальних матеріалів у клініці дитячої терапевтичної стоматології, Левченко Н. В., Новікова С. Ч., Моргун Н. А. (2011)
Каськова Л. Ф. - Показники мікрокристалізації ротової рідини та тесту емалевої резистентності в дітей із зубощелепними аномаліями, Марченко К. В. (2011)
Смоляр Н.І. - Ураженість карієсом зубів у дітей раннього віку, Мусій-Семенців Х. Г. (2011)
Смоляр Н. І. - Уражуваність карієсом зубів дітей, хворих на сколіоз, Шаран М. О., Колесніченко О. В. (2011)
Чухрай Н. Л. - Показники карієсу зубів у дітей із регіону з підвищеним умістом фтору в питній воді, Ахмад Хатем Джасер (2011)
Ахмеров В. Д. - Профілактика запальних ускладнень при атиповому видаленні нижнього третього моляра (2011)
Дембіцький О. В. - Шляхи поліпшення фіксації та стабілізації знімних покривних протезів за наявності одного - двох зубів або коренів на щелепі, Тирон О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Обґрунтування використання силіконових матеріалів при виготовленні знімних зубних протезів у дітей з адентією, Ієвлєва Ю. В., Кульгінський Є. А., Дорошенко К. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Електрохірургічний спосіб лікування радикулярних кіст зубів, Кульгінський Є. А., Ірха С. В., Дорошенко К. В., Черепинський О. А. (2011)
Дорошенко С. І. - Використання препарату "Ізатізон" у стоматологічній практиці, Потопальський А. І., Шагаліна С. С., Шагалін С. Ю. (2011)
Дорошенко С. І. - Імунний статус порожнини рота із захворюваннями тканин пародонта на тлі зубощелепних аномалій та цукрового діабету I типу, Саранчук О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Спосіб шинування зуба при його неповному чи повному вивиху, Черепинський О. А., Кульгінський Є. А., Ірха С. В., Дорошенко К. В., Павлик А. В. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського