Савельєва І. В. - Контейнерна транспортно-технологічна система як засіб реалізації інтермодального перевезення, Дрожжин О. Л. (2014)
Чемоданов П. А. - Побудова компоновки шпинделя верстата з канатним гасінням віброколивань для обробки та розпилювання кам’яних виробів (2014)
Юмашев В. Є. - Аналіз вібрацій при різанні радіусними кінцевими фрезами із застосуванням теорії діаграм стійкості, Штегін О. О. (2014)
Безвербний І. А. - Визначення точності алгоритмів цифрового аналізу тональних та політональних сигналів (2014)
Гірник М. А. - Оптимальний розподіл потужностей в когнітивних радіомережах з лінійною топологією (2014)
Каневський Л. Б. - Застосування оптичних засобів спостереження з метою контролю космічного простору в Україні, Ковбасюк С. В. (2014)
Коренівська О. Л. - Прилад вимірювання концентрації легких аероіонів (2014)
Котенко В. М. - Математична модель застосування градієнтних методів для оптимізації розміщення засобів багатопозиційної радіопеленгаторної мережі короткохвильового діапазону, Меленський В. Д., Шубін Д. К. (2014)
Маслов В. П. - Стан та перспективи розвитку оптичних методів неруйнівного контролю внутрішніх напружень та дефектів в оптичних матеріалах, Качур Н. В. (2014)
Пляцук Л. Д. - Поле звукових коливань довкола вітрових електростанцій. Імпульсний низькочастотний шум, Афанасьєва Н. А. (2014)
Подчашинський Ю. О. - Моделювання випадкових похибок на відеозображеннях виробів з природного каменю в автоматизованих системах (2014)
Проценко М. М. - Математична модель оптичних зображень у вигляді 2D-послідовності (2014)
Сліпокуров В. С. - Дослідження електрофізичних характеристик кремнієвих лавинно-пролітних діодів (2014)
Шеремет В. М. - Формування омічних контактів до напівпровідникових сполук А3N, Сай П. О. (2014)
Єфремов Ю. Н. - Роль почуттів штучного розумного інтелекту і класифікація його реакції, Єфремов Н. Ф. (2014)
Кравченко С. М. - Засоби оцінки вартості програмного забезпечення (2014)
Панчук В. Г. - Дослідження метрологічних характеристик конічного пластоміру, Мельник В. О. (2014)
Соболевський Р. В. - Геостатичний підрахунок запасів Велико-Гадоминецького родовища первинних коалінів з врахуванням сортової диференціації, Ващук О. М. (2014)
Фролов О. О. - Вплив межі поділу різноміцнісних масивів гірських порід на розподіл напружень при вибуху свердловинного заряду, Терентьєв О. М., Котенко В. В. (2014)
Дедяєва Л. М. - Експортні можливості України в посткризовий період (2013)
Stuchlíková Zuzana. - Japanese trade deficit after the great east japan earthquake in 2011 (2013)
Янковий О. Г. - Оцінка пріоритетності інвестиційних проектів, Янковий В. О. (2013)
Кошельок Г. В. - Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах (2013)
Лактіонова О. А. - Методичні підходи до оцінки рівняфінансових обмежень корпорації, Лук’яненко А. С. (2013)
Поліщук С. В. - Аналіз підходів до організації бюджетування (2013)
Горбаченко С. А. - Впровадження інноваційних механізмів фінансування морських портів України (2013)
Степанова М. О. - Дефініція сутності оборотного капіталу, Степанова І. В. (2013)
Щербань А. А. - Оцінка ризиків інноваційних проектів на прикладі нафтосервісних компаній України (2013)
Цуприк О. І. - Передумови та концептуальні засади запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в україні (2013)
Омельченко О. Ю. - Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля (2013)
Пампура О. І. - Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні (2013)
Молохова Я. О. - Бюджетна система України: становлення та розвиток (2013)
Сілакова Н. Є. - Аналіз процесів інвестування в систему вищої професійної освіти України (2013)
Малікова І. П. - Особливості реалізації страхового товару на ринку фінансових послуг (2013)
Гура О. Л. - Концесія як форма залучення приватних інвестицій (2013)
Рибинська Л. О. - Регламентація внутрішньо-правової діяльності ЮНІСЕФ (2013)
Рибинський Є. І. - Повноваження групи держав та їх принципи діяльності проти відмивання доходів (2013)
Квач Я. П. - Розвиток інноваційного підприємництва у рамках кластерів як джерело економічного зростання регіону, Борисова Л. П. (2013)
Коваль В. В. - Державне регулювання олігополістичної структури ринку телекомунікацій України (2013)
Болгов В. Є. - Аналіз інноваційого розвитку регіонів України (2013)
Подмазко О. М. - Тіньова економіка: сутність та структура (2013)
Васильєва В. В. - Інноваційний потенціал вищої школи у період відновлюваного розвитку економіки країни (2013)
Мурзін В. Ю. - Кіммерійські пам'ятки Запорізької області (2011)
Пачев С. І. - Українські історики на першому міжнародному конгресі з болгаристики (2011)
Сокульський А. Л. - Монументальна "біжутерія": запорізький вимір (2011)
Сарнацький О. П. - Дії департаменту поліції Російської імперії по керівництву боротьбою жандармських підрозділів в Україні з діяльністю представників та прихильників українських політичних партій Наддніпрянщини (1907-1914 рр.) (2011)
Яцура В. В. - Світоглядна сонячна система аріїв-трипільців-праукраїнців як передумова розвитку управління в прадавній державі Аратта (2011)
Додонов А. Ф. - О роли личности в политической жизни и особенностях её социализации в Украине (2011)
Петухов В. С. - Перші неформальні молодіжні об'єднання в радянській Україні (2011)
Казакова О. М. - Особливості нацистської політики щодо єврейського населення на польських територіях в період становлення окупаційного режиму (1939-1941 рр.) (2011)
Орлянский С. Ф. - Историософия и её место в историческом знании (2011)
Покатаєва Т. О. - Авантюризм і месіанство (2011)
Воловик В. І. - Соціальне буття і спосіб його існування (2011)
Лепський М. А. - Методологічні орієнтації методів прогнозування у практиці суб'єктів управління (2011)
Палагута В. И. - Возможности "возвращения" субъекта в современную социальную теорию (2011)
Бутченко Т. І. - Блок партій соціального прогресу як суб'єкт соціально-політичного проектування (2011)
Глазунов В. В. - Формы проявления олигархии (2011)
Скворець В. О. - Об'єктивні та суб'єктивні фактори розвитку життєустрою народу (2011)
Воронова Г. В. - Об'єктивна основа формування і розвитку життєдіяльності людини (2011)
Утюж І. Г. - Креативность как новая перспектива цивилизационной образованности личности (2011)
Краснокутський О. В. - Ґенеза розвитку державно-владної думки і її філософська рефлексія (2011)
Сайтарли І. А. - Особливості інституціональної культури у безписемних (2011)
Мегрелішвілі М. О. - Взаємозв'язок конструктивного і деструктивного в суспільстві: синергетичний вимір (2011)
Эль Гуэссаб Карим - Культура личности современного молодого мусульманина (2011)
Яковенко А. І. - Особливості християнської антропології М. Тареєва (2011)
Повзло А. Н. - Марксистский "вектор" диалектики образования в системе рыночных отношений (2011)
Попов C. М. - Взаємодія позитивних і негативних зворотних зв'язків у соціоприродних системах та їх вплив на культурно-історичний процес (2011)
Гончаренко П. В. - Комунікативні особливості музики у суспільстві (2011)
Маліновська О. С. - Формування образу людини-громадянина у філософії громадянського гуманізму (2011)
Чайка І. Ю. - Роль інформації у формуванні та збереженні системної структури та здійсненні міжсистемної взаємодії (2011)
Мірошниченко Г. О. - Пенсійна служба як механізм зв'язку між державою і громадянином (2011)
Капріцин І. І. - Соціально-філософський аналіз поняття "спадкоємність" (2011)
Гребінь С. М. - Феномен дитинства: проблема онтогенезу (2011)
Мурзіна О. А. - Проблема ціннісних орієнтацій в системі гуманітарних наук (філософський і психологічний аспекти) (2011)
Ротарева І. В. - Суб'єкт-суб'єкт-об'єктні відносини соцієтального капіталу (2011)
Корнієнко Г. М. - Суб'єктні репрезентації у формуванні переконання (2011)
Брижань О. Ю. - Представления о сексуальности в древних культурах (2011)
Скорик К. Ю. - Соціальна справедливість: сутність і зміст поняття (2011)
Молокова О. В. - Социальный конструктивизм: возможности и перспективы неклассической эпистемологии (2011)
Михайленко І. І. - Соціально-філософський аналіз визначення поняття "соціальна відповідальність" (2011)
Брощак І. І. - Структурно-модульна побудова обмежувальних механізмів, Луців І. В. (2014)
Виноградов О. О. - Особливості процесу обробки інструментами з від’ємними значеннями передніх кутів, Виговський Г. М., Громовий О. А. (2014)
Гавриш А. П. - Формування залишкових напружень під час шліфування композиційних матеріалів для поліграфічної техніки, Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Мельничук П. П. - Наукове обгрунтування та технологічне забезпечення об’єднання чорнової і чистової обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом, Лоєв В. Ю. (2014)
Мікульонок І. О. - Універсальні шпинделі хрестовинного типу в полімерному машинобудуванні (2014)
Молодецька К. В. - Модель геоінформаційної системи оптимізації маршрутів транспортних засобів логістичного підприємства, Приймак О. С., Сугоняк І. І. (2014)
Степчин Я. А. - Модель обробної системи торцевого фрезерування з обмеженими автоколиваннями (2014)
Струтинський С. В. - Інформаційні технології на основі штучних нейронних мереж для аналізу двовимірних нестаціонарних випадкових процесів типу процесу різання, Гуржій А. А., Кузьо В. І. (2014)
Штегін О. О. - Визначення кутів врізання та виходу при обробці похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами (2014)
Безвесільна О. М. - Дослідження впливу кутової швидкості обертання Землі на роботу навігаційних елементів гіростабілізатора, Цірук В. Г., Чепюк Л. О. (2014)
Коваль В. М. - Самофокусування адаптивної антенної решітки в радіолінії зв’язку з космічним апаратом, Романчук В. М., Сабадаш С. С. (2014)
Фриз П. В. - Методика розрахунків ширини та географічного положення смуги огляду в завданнях детальних космічних спостережень у надир (2014)
Фриз С. П. - До проблеми ефективного управління процесом космічних спостережень землі при вирішенні оперативних завдань (2014)
Горячев Г. В. - Ідентифікація джерел понаднормативних викидів на основі нечітких баз знань за допомогою Веб-сервісів, Дзюняк Д. Ю. (2014)
Гура О. В. - Дослідження кінетики сушіння пивної дробини в псевдорозрідженому шарі (2014)
Защепкіна Н. М. - Захист органів дихання людини від негативного впливу навколишкього середовища, Теренсьєва Н. Р. (2014)
Іващенко Т. Г. - Напрямки удосконалення системи безпеки об’єктів ядерно-паливного циклу (2014)
Пушкарьова І. Д. - Екологічна оцінка запланованої господарської діяльності в Україні: історія формування та стратегія удосконалення (2014)
Фролов О. О. - Лабораторні дослідження впливу хвиль напружень під час вибуху на параметри руйнування моделі, Котенко В. В. (2014)
Харин С. В. - Розробка програмного забезпечення і аналіз співвідношення часу операцій під час будівництва вертикальних стволів (2014)
Шамрай В. І. - Дослідження впливу часу руйнування негабаритів на об’єм утворених кондиційних шматків, Зубченко О. А. (2014)
Авраменко Д. К. - Середовище як формоутворюючий фактор об’єктів зовнішньої реклами (2013)
Близнюк М. М. - Інформаційно-комп’ютерні технології у підготовці фахівців етнодизайну: інтеграційні процеси, педагогічна практика (2013)
Габриелян Т. О. - Визуальная идентификация бренда: построение модели единого стратегического дизайна (2013)
Ганоцька О. В. - Новітні тренди сучасного дизайну упаковки (2013)
Гладун О. - Візуальна мова графічного дизайну як вторинна моделююча система (2013)
Голобородько В. М. - Ергодизайн як методологічна стратегія сучасної дизайн-ергономічної діяльності, Свірко В. О., Рубцов А. Л. (2013)
Гончар О. В. - Ергодизайн як потужний інтегратор інтересів учасників педагогічної взаємодії у навчальному процесі (2013)
Даниленко Л. В. - Становлення дизайнерської освіти у Великій Британії (2013)
Лясковська-Манойловіч О. О. - Фрактальний плакат як яскравий акцент екс-, інтер’єру (2013)
Миргородская Н. В. - Женские образы в стилистике пин-ап и их влияние на художественно-коммуникативные аспекты рекламы (2013)
Мышляева О. Б. - Актуальные аспекты в методике обучения цвету на занятиях по живописи в архитектурном, художественном и дизайнерском образовании (2013)
Потапенко Г. М. - Роль программы Macromedia Flash в создании презентационного ролика при проектировании объектов промышленного дизайна (2013)
Прусак В. Ф. - Екологічний дизайн у вирішенні соціальної проблеми "відходів життєдіяльності людини", Кордіяка І. Я. (2013)
Скляренко Н. В. - Аспекти системності голограми як синтетичного дизайн-об’єкту (2013)
Чадаєва К. Ю. - Інновації в освіті: теоретично-методологічні засади мотивації навчальної діяльності у вищій школі (2013)
Чеботарева И. Б. - Чему мы можем научиться у дизайнеров прошлого века?, Романишена И. В., Фартыгина В. И. (2013)
Чжоу Чен. - Современная китайская каллиграфия. Инновационный путь развития (2013)
Яковець І. О. - Корпоративна культура в діяльності музею ХХІ століття (2013)
Божко Ю. Г. - Объект художественно-технического проектирования как иерархическая система (2013)
Будяк В. В. - Гламур в формировании образов "икон стиля": ретроспектива (2013)
Виноградова А. С. - Интерактивный поход в формировании современной выставочной экспозиции (2013)
Гнецько З. І. - Взаємозв’язок світла, форми та кольору в дизайні дитячих дошкільних закладів (2013)
Ермилова Д. Ю. - Арт-дизайн и творческие концепции в дизайне костюма (2013)
Нагорна З. В. - Класифікація методів трансформативного формоутворення в дизайні одягу (2013)
Олексієнко А. М. - Сучасні проблеми реновації промислових об’єктів в житлові приміщення та створення художнього образу (на прикладі робіт студентів 5 курсу "ІО”), Мироненко Н. Г. (2013)
Омельченко О. Н. - Мотивы Природы в украинской народной орнаментике (2013)
Пригодін М. Д. - Колористика у предметному просторі, Грищенко Т. М. (2013)
Прокопенко В. Л. - Застосування композиційних матеріалів та нових технічних прийомів у формоутворенні меблевих виробів, Телішевська Х. Р. (2013)
Романенко Н. Г. - Дизайн – проектування костюма. Інновації освіти, Бердник А. П. (2013)
Свинцова Е. В. - Метод деконструкции в процессе проектирования одежды (2013)
Хомутовская А. В. - Лэнд-арт в формировании открытых городских пространств, Товстик Т. Н. (2013)
Андрейканіч А. І. - Майстер українського кіноплаката – Ібрагім Літинський (2013)
Демиденко О. І. - Застосування в живопису техніки "а-ла прима", Поддубко К. В. (2013)
Залевська О. Ю. - Зародження та розвиток постмодерністського стилю у культурі та мистецтві світу й України (2013)
Іваненко С. О. - Євгенія Берченко – харківська дослідниця народних монументальних декоративних розписів (2013)
Майстренко-Вакуленко Ю. В. - Матеріали і техніки українського станкового рисунка (кінець XVII – початок ХХ століття) (2013)
Радомський М. Т. - Художні традиції чеського та словацького склоробства (2013)
Сопко О. І. - Пам’ятки рукописного мистецтва Закарпаття XIV – XIX століть (2013)
Чурсін О. В. - Сучасні мистецькі пленери: особливості та тенденції розвитку (2013)
Гайко Г. В. - Перспективи підвищення функціональних характеристик українського ендопротеза кульшового суглоба за рахунок застосування наноматеріалів та нанотехнологій, Підгаєцький В. М., Сулима О. М., Лашнева В. В. (2010)
Торчинський В. П. - Біомеханічне обгрунтування класифікації диспластичного коксартрозу у дорослих, Гайко Г. В. (2010)
Коструб О. О. - Детекція трансплантованих аутологічних клітин у лікуванні дегенеративного пошкодження сухожилля, Грищенко В. І., Блонський Р. І., Волкова Н. А., Гончарук Е. И., Жуликова Е. П. (2010)
Лябах А. П. - Хірургічне лікування діабетичної остеоартропатії стопи в гострій стадії, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Турчин Е. А., Хомич С. В. (2010)
Герасименко М. А. - Шестилетний опыт артроскопического лечения патологии коленного сустава в детско юношеском возрасте (2010)
Бур’янов О. А. - Діагностика та прогнозування перебігу уражень кистей у хворих на псоріатичний артрит, Самохін А. В., Кваша В. П. Котюк В. В., Карнаух Ю. В. (2010)
Рой І. В. - Технологія реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба, Бабова І. К., Баяндіна О. І. (2010)
Магомедов С. - Порушення обміну сполучної тканини у хворих на синдром Mарфана, Фіщенко Я. В., Поліщук Л. В. (2010)
Бабко А. М. - Експериментальне дослідження взаємозв’язку внутрішньосуглобового тиску та об’єму внутрішньосуглобової рідини нормального ліктьового суглоба (2010)
Фурманов А. Ю. - Изменение поверхности и состава сплава спиц Киршнера при остеосинтезе пальцев кисти в условиях нарушенного артериального притока, Алексеева Т. А., Лазаренко О. Н. (2010)
Вовченко А. Я. - К вопросу использования "кривой темпов созревания тазобедренного сустава” для диагностики, профилактики и лечения замедления и нарушения его формирования у детей первого года жизни (2010)
Майко В. М. - Значення эндопротезування кульшового суглоба для попередження і лікування післятравматичного остеоартрозу (2010)
Гайко О. Г. - Сонографічне дослідження щільності м’язів у хворих з наслідками травми периферичних нервів верхньої кінцівки (2010)
Каримов М. Ю. - Наш опыт диагностики и лечения синдрома хронического синовита коленного сустава, Юлдашев А. Ю., Гулямов Ё. Б. (2010)
Герасименко С. І. - Ортопедичне лікування хворих на системний червоний вовчак з ураженням кульшових суглобів, Полулях М. В., Громадський В. М. (2010)
Юхта М. С. - К вопросу о применении клеточной терапии при дегенеративно-дистрофических повреждениях межпозвонковых дисков, Грищенко В. И. (2010)
Корж Олексій Олександрович (1924–2010) (2010)
Лоскутов О. Є. - Інформація про XV з’їзд ортопедів-травматологів України, Корольков О. І., Синєгубов Д. А. (2010)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2010 р. в Україні за спеціальністю "ортопедія–травматологія” (2010)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2011 році в Україні (2010)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2010 році (2010)
Балаш Л. Я. - Суть особистих селянських господарств та шляхи підвищення ефективності їх функціонування, Березівський З. П. (2012)
Бежук О. М. - Cлавні сини Бойківщини (2012)
Василенко С. В. - Аналіз концетрації поголів’я великої рогатої худоби в контексті впливу на ринок продукції скотарства Житомирської області (2012)
Войтович Н. М. - Іван Франко – дослідник економічного життя Галичини (2012)
Ганич І. М. - Комерційна таємниця в підприємництві (2012)
Гримак О. Я. - Іван Якович Франко: поет з душею економіста, Кутецький М. М. (2012)
Дутка Г. І. - Теоретична сутність процесу соціальної сфери розвитку сільських територій (2012)
Кафлевська С. Г. - Демографічний аспект трудового потенціалу агросфери (2012)
Костирко І. Г. - Сільський розвиток як економічна категорія, Гром’як Т. Д. (2012)
Крупін В. Є. - Зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарського сектора України: загальнонаціональні тенденції (2012)
Микитюк В. М. - Обгрунтування макроекономічних чинників розвитку виробництва яловичини (2012)
Мойсеєнко І. П. - Антикризова стратегія економічного розвитку України (2012)
Назарова О. П. - Определение условия существования стоимости (2012)
Назаркевич М. В. - Особливості підвищення ефективності підприємств рибного господарства (2012)
Ніценко В. С. - Інтеграційні процеси в цукробуряковому підкомплексі АПК (2012)
Новак Н. Е. - Проблеми стратегії інноваційного розвитку АПК (2012)
Окуленко О. Ю. - Особливості оподаткування підпримств податком на прибуток, Федоришина Л. І. (2012)
Оленич І. Р. - Формування комплексу маркетингу вітчизняного виробника ветеринарних препаратів, Гутий Б. В., Харів І. І., Шибунько В. В. (2012)
Оленич І. Р. - Особливості сегментування ринку ветеринарних препаратів, Харів І. І., Гутий Б. В. (2012)
Олійник О. О. - Розвиток кредитних кооперативних інститутів в аграрній сфері (2012)
Оліщук П. О. - Детермінанти розвитку підприємництва на селі (2012)
Ощипок І. М. - Організація готельно-туристичних комплексів, Багрій Л. М. (2012)
Пархуць М. Р. - Ринки сільськогосподарської техніки провідних виробників світу (2012)
Палига Є. М. - Методичні аспекти гарантування кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Кушнір Л. П., Бурда І. Я. (2012)
Пеняк Ю. С. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів, Сафронська І. М. (2012)
Півторак Я. І. - Стратегічна оцінка об’єктивних та суб’єктивних відносин на ринку праці, Долинський С. В. (2012)
Поперечний С. І. - Інституційні основи маркетингової діяльності у сільському господарстві (2012)
Поперечний С. І. - Організаційні основи виробництва молока, Путяк С. Б., Бабич Л. В., Кравців І. К. (2012)
Посилаєв В. В. - Вирощування великої рогатої худоби на м’ясо у господарствах Харківської області, Посилаєва К. І. (2012)
Притула Х. М. - Оцінка ризиків розвитку сільських територій Львівської області (2012)
Пунько Б. М. - Аналітична оцінка результатів господарської діяльності ПАФ "Білий Стік” як основа теоретичного обгрунтування економіко-управлінського розвитку підприємства, Ворона М. О., Остапчук І. Р. (2012)
Радух Н. Б. - Залучення зовнішніх фінансових ресурсів у середовище сільськогосподарських підприємств (2012)
Руда Л. П. - До питання про регіональні особливості соціально-економічного розвитку (2012)
Саламін О. С. - Державна регуляторна політика у сфері становлення та розвитку фермерських господарсв (2012)
Сапич В. І. - Формування ринкових земельних відносин як фактор розвитку сільських територій (2012)
Сапич Н. М. - Податкова складова державної підтримки розвитку сільських територій (2012)
Сватюк О. Р. - Шляхи подолання негативних наслідків при вивільненні персоналу, Дудич З. Д. (2012)
Селевко В. О. - Трудові ресурси аграрних формувань регіону та ефективність їх використання (2012)
Семак Б. Б. - Прикладні проблеми маркетингу підприємств апк на вітчизняному ринку рослинної текстильної сировини (2012)
Сегеда С. А. - Інфраструктура аграрно-продовольчого ринку: зміст та особливості (2012)
Сендецька С. В. - Сучасні тенденції розвитку на ринку маркетингових комунікацій України, Хідченко А. О. (2012)
Cенів Р. В. - Становлення маркетингової діяльності у сфері агробізнесу (2012)
Славіна Н. А. - Управління якістю продукції молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Сеник Г. О. - Удосконалення системи управління фермерським господарством шляхом вирішення проблем організації ведення бухгалтерського обліку (2012)
Слинчук К. П. - Наукові основи формування системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Станько В. Ю. - Сучасні тенденції розвитку м’ясного скотарства (2012)
Степаненко Н. І. - Роль товарної політики у мінімізації ризиків сільськогосподарських підприємств як суб’єктів агробізнесу (2012)
Стецько А. Т. - Процесні інновації в скотарстві (2012)
Тимчишин О. Р. - Роль пріоритетів екологічної політики у забезпеченні сталого розвитку сільських територій, Магас Л. М. (2012)
Томаневич Л. М. - Соціально-економічні моделі: теоретичні основи дослідження (2012)
Томчук О. Ф. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління (2012)
Томчук В. В. - Нормативне регулювання грошових потоків як інформаційне забезпечення їх обліку та контролю (2012)
Тринько Р. І. - Водокористування: еколого-економічний аспект, Стадник М. Є. (2012)
Франчук І. Б. - Раціоналізація діяльності особистих селянських господарств (2012)
Хомин І. П. - Диспаритет цін як перешкода інноваційному розвитку АПК, Палюх М. С. (2012)
Хомин П. Я. - Інновації в АПК у контексті формування джерел їхнього забезпечення та розвитку сільських територій, Кривий З. І. (2012)
Чемерис В. А. - Інвестиційна привабливість та криза інноваційного розвитку: парадокси аграрного бізнесу в Україні (2012)
Чорнопищук Т. І. - Основні тенденції формування трудового потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Вінниччини (2012)
Черевко В. Д. - Мінімізація ризиків зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Шерстюк С. В. - Особливості формування та розвитку аркетингової стратегії ринку плодоягідної продукції (2012)
Шиш І. М. - Особливості моделювання сільськогосподарського виробництва з врахуванням ризику (2012)
Шпикуляк О. Г. - Формування та оцінка можливостей реалізації інноваційних проектів, Тивончук С. О., Тивончук С. В. (2012)
Шукалович В. Ф. - Подолання ризиків формування вертикально інтегрованих структур в агробізнесі в умовах високої специфічності активів (2012)
Шульський М. Г. - Тваринництво Львівщини через призму десятиліть (2012)
Шульський А. М. - Зміни в діяльності сільськогосподарських підприємств Львівщини (2012)
Щурик М. В. - Збалансоване природокористування як передумова збереження, покращення та охорони природних ресурсів: макрорегіональний зріз (2012)
Яворська Т. І. - Обслуговуючі кооперативи: доцільність створення суб’єктами малого бізнесу в сільському господарстві (2012)
Ярова В. В. - Зайнятість сільського населення в системі соціальної відповідальності аграрних підприємств (2012)
Яцуляк М. С. - Кредитне забезпечення підприємств сільського зеленого туризму (2012)
Кубрак Н. Р. - Стратегія еластичності у формуванні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, Брода З. В. (2012)
Борисов Ю. Б. - Перспективи розвитку спілки дизайнерів України в контексті становлення національного дизайну (2013)
Васіна О. В. - До питання формування понятійно-термінологічного апарату в сучасному дизайні (2013)
Карпенко О. О. - Соціальна складова екологічних рішень в автомобільному дизайні (2013)
Маренич Н. А. - Відеогра – мистецтво на стику постмодернізму та постпостмодернізму (2013)
Пономаренко Н. С. - Микола Дем’ян – творець закарпатського книжкового дизайну (2013)
Пригодін М. Д. - Творча діяльність студентів у формуванні художньо-естетичних аспектів, Грищенко Т. М. (2013)
Рубцов А. Л. - Національна нормативна база з дизайну та ергономіки в контексті дизайнерської освіти України, Бойчук О. В., Голобородько В. М., Свірко В. О. (2013)
Сілко Г. Г. - Національна символіка як частина візуальної презентації країн під час спортивних мегазаходів (2013)
Сухорукова Л. А. - Специфіка творчого процесу створення музичних кліпів з елементами 3D-анімації (2013)
Тихонюк О. В. - Папір як формотворчий матеріал в проектній діяльності студентів кафедри графічного дизайну (2013)
Хоменко М. А. - Основные этапы истории развития проектной графики применительно к сфере промышленного дизайна (2013)
Чирва А. Ю. - Визначення підходів мистецтвознавчого аналізу об’єктів актуального, перспективного дизайну та "дизайну майбутнього" (2013)
Чирва О. Ч. - Педагогічний дизайн як стратегія становлення проектної культури дизайнера (2013)
Яремчук О. М. - Когда "технэ” перестало быть искусством. Часть 1. Доантичный и античный мир (2013)
Брижаченко Н. С. - Класифікація музейно-експозиційних просторів, організованих за допомогою використання інтерактивних технологій (2013)
Вольська В. Б. - Екологічний підхід у формуванні просторово-предметного середовища заглибленої та "зеленої"архітектури, Прусак В. Ф. (2013)
Вычегжанина Н. Ю. - Организация офисного пространства как способ повышения продуктивности работы сотрудников (2013)
Дудка С.-Р.О. - Графо-аналітичне моделювання простору ресторанних комплексів (2013)
Кохан Н. М. - Исследование структуры произведений ленд-арта (2013)
Кузьма Б. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища, Кузьма В. В. (2013)
Лагода О. М. - Вітриністика як сучасна форма художньої репрезентації в індустрії моди (2013)
Ляхова Н. Б. - Время шляп (2013)
Підлісна О. В. - Прогностична модель формоутворення виробничого середовища (2013)
Позняк А. Г. - Основні фактори формування концепції дизайну інтер’єру магазина (2013)
Прусак В. Ф. - Сучасні підходи до застосування вітража в організації житлового середовища, Пунда М. І. (2013)
Трегуб Н. Є. - Наноматеріали в дизайні меблів (2013)
Христюк Ю. С. - Аспекти взаємодії системи "дитина – дитяче середовище – громадський простір" (2013)
Виноградов В. - Монументальна пластика Ялти епохи модерну: від декоративізму до естетичного раціоналізму (2013)
Гавронский В. П. - Новые материалы и технологии, изменившие облик скульптуры ХХ века (2013)
Калашникова Е. А. - Особенности современного рекламного и авторского плаката (2013)
Корж-Радько Л. А. - Компаративний аналіз портретного живопису в українському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Корнєв А. Ю. - Постаті Богдана Хмельницького та Максима Кривоноса у живописі та графіці козацької доби (2013)
Лубенский В. И. - О тоне в живописи, искусствоведах и художниках (2013)
Майстренко-Вакуленко Ю. В. - Основні тенденції становлення й розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII – початок ХХ століття) (2013)
Cич М. О. - Особливості паркової скульптури та парків скульптур: світовий аспект (2013)
Титаренко Н. В. - Педагогічна діяльність Мойсея Фрадкіна в контексті перебудови художньої освіти в СРСР. 1960 – 1970 (2013)
Усенко Н. О. - Харківські молодіжні фестивалі 2000-х як явище сучасного мистецького процесу (2013)
Шуліка В. В. - Володимирська-Чугуївська ікона Пресвятої Богородиці та її списки (2013)
Ярошевич А. О. - Графіка Алли Горської. У пошуках нової пластичної мови (1955 – 1965 рр.) (2013)
Гайко Г. В. - Оцінка тяжкості ушкоджень за шкалою ISS у постраждалих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, Калашніков А. В., Тимочук В. В., Деркач Р. В., Літун Ю. М., Ставінський Ю. О., Біла І. І. (2014)
Страфун С. С. - Особливості діагностики та лікування заднього звиху плеча у хворих на епілепсію, Гайович І. В., Ломко В. М. (2014)
Коструб О. О. - Сонографічна діагностика ARS-синдрому у спортсменів, Блонський Р. І., Гайко О. Г., Вовченко А. Я., Лучко Р. В. (2014)
Костогриз О. А. - Ушкодження хряща в структурі закритої травми колінного суглоба, Безуглий А. А., Риган М. М., Костогриз Ю. О., Нечипоренко Р. В. (2014)
Гичка С. Г. - Гістологічні зміни в м’язах гомілки у пацієнтів з облітеруючими ангіопатіями, Хіміч О. М. (2014)
Боровой И. С. - Сравнительная оценка эффективности восстановительного лечения пострадавших с нестабильными переломами таза типа В, Лобанов Г. В., Гончарова Л. Д., Тяжелов А. А. (2014)
Кулева О. В. - Віддалені результати транспозиції m. peroneus brevis при лікуванні застарілих розривів ахіллового сухожилка, Лябах А. П., Турчин О. А. (2014)
Квасніцький М. В. - підуральні стероїдні ін’єкції в лікуванні хронічного нижньопоперекового болю, зумовленого дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта, Квасніцький О. М. (2014)
Фищенко Я. В. - Эпидуральный адгезиолиз: опыт применения у больных с поясничным спинальным стенозом, Перепечай О. А. (2014)
Гайович В. В. - Особливості структурних змін скелетних м’язів кінцівок при тривалій денервації в експерименті (2014)
Жук П. М. - Віддалені результати монокондилярної артропластики колінного суглоба, Бойнюк А. Л., Бабун Д. В., Каяфа А. М., Котович О. А., Мінкін В. В., Філоненко Є. А. (2014)
Панченко Л. М. - Эффективность клонирования стволовых стромальных клеток костного мозга человека в присутствии высокопористой стеклокерамики и её растворимость ex vivo, Сыч Е. Е., Яценко А. П. (2014)
Колесниченко В. А. - Кинезотерапия и корсетотерапия в лечении пациентов с кифозом Шейерманна-Мау (обзор литературы), Фищенко В. А., Днепровская Е. В. (2014)
Бицадзе М. З. - Диагностика и лечение импрессионного перелома суставной поверхности головки плечевой кости (повреждение Hill-Sachs) (обзор литературы), Тяжелов А. А. (2014)
Пирогов Е. Н. - Роль процесса ремоделирования костной ткани в развитии асептического некроза головки бедренной кости при травмах и заболеваниях (концепция патогенеза) (обзор литературы), Тяжелов А. А. (2014)
Зазірний І.М. - Біомеханіка колінного суглоба з дефектом задньої хрестоподібної зв’язки (огляд літератури) (2014)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2014 р. в Україні на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія і травматологія” (2014)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2014)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2014 році (2014)
Биць Г. О. - Використання препаратів германію в профілактиці гастроентеритів телят (2010)
Вишневський С. Г. - Діагностика сечокислого діатезу в індичат і ефективність застосування препарату індикамін при цій патології (2010)
Власенко В. В. - Проблемы определения безопасности продукции животноводства в системе борьбы с туберкулезом, Власенко И. Г., Лисенко О. П., Архипов И. Н., Притыченко А. Н. (2010)
Власенко В. В. - Середовище влакон для прискореного виявлення збудника туберкульозу, Власенко І. Г., Палій Г. К., Бабійчук Ю. В., Левківський Д. М. (2010)
Врублевскі Збігнев - Масаж коней, Гамота А. А., Кулай Н. Я. (2010)
Гаращук М. І. - Використання оксигумату з метою корекції обміну речовин у поросят (2010)
Гриневич Н. Є. - Ергазильоз райдужної форелі (2010)
Грицик Т. М. - Лептоспіроз собак – діагностичні і терапевтичні аспекти, Левківський Д. М. (2010)
Гунчак В.М. - Вплив гострого нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту та інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у крові бугайців, Гуфрій Д.Ф., Гутий Б.В., Васів Р.О., Харів І.І., Хомик Р.І., Губерук В.О. (2010)
Гунчак В. М. - Вивчення гепатопротекторної дії плодів розторопші плямистої, Журавльов О. Ю., Гутий Б. В. (2010)
Данко Г. В. - Прорівняльна характеристика лікарського препарату на основі розторопші плямистої із засобами рослинного походження, що використовуються при лікуванні тварин з ранами (2010)
Данкович Р. С. - Сучасний стан та перспективи вивчення охратоксинів, їх метаболізму та патогенної дії на організм ссавців та птиці (2010)
Дробот М. В. - Вплив біогенних макро- і мікроелементів та рослинних імуномодуляторів на мікрофлору верхніх дихальних шляхів хворих на неспецифічну бронхопневмонію телят (2010)
Євтушенко А. В. - Паразитологічний аналіз риб бузького лиману (2010)
Завірюха В. І. - Корекція трофічних процесів – основа патогенетичної терапії при лікуванні тварин з хірургічною патологією, Самсонюк В. Г., Дудчак І. П. (2010)
Івашків Р. М. - Фізіологічні основи відтворювальної функції високопродуктивих корів, Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є. (2010)
Калита Х. Я. - Вплив метіфену на гематологічні показники крові поросят (2010)
Карповський В. І. - Зв'язок концентрації трийодтироніну крові з молочною продуктивністю корів залежно від типу вищої нервової діяльності, Костенко В. М., Криворучко Д. І., Карповський П. В. (2010)
Кацараба О. А. - Проблеми ритмічного відтворення корів м’ясних порід (2010)
Ковальський Ю. В. - Динаміка загальних ліпідів та їх класів при лікуванні аскосферозу медоносних бджіл, Кирилів Я. І., Ковальська Л. М. (2010)
Кондрашов М. С. - Поширеність мікозного маститу серед дійних корів (2010)
Костишин Є. Є. - Оцінка ефективності лікування корів при затриманні посліду, Стефаник В. Ю., Дмитрів О. Я., Івашків Р. М. (2010)
Костюк С.С. - Активність ферментів білкового обміну та білкові фракції крові кролів при гострій променевій хворобі на фоні дії вітаміну в6 (2010)
Лаврів П. Ю. - До питання еволюції інфекційних захворювань тварин, Маслянко Р. П. (2010)
Левченко В. І. - Функціональний стан рубця за поліморбідної внутрішньої патології у високопродуктивних корів, Сахнюк В. В., Чуб О. В. (2010)
Лісова Н. Е. - Гаптоглобін сироватки крові та імунологічні показники при мікотоксикозі свиней, П’ятничко О. М., Засадна З. С., Голубій Є. М., Михалусь Г. М. (2010)
Лобойко Ю. В. - Експериментальне визначення гострої токсичності препарату бровермектин – гранулят для риб і гіллястовусих ракоподібних, Березовський А. В., Стибель В. В., Тучапська А. Я. (2010)
Макогон Х. Г. - Випадок ураження трематодою leucochloridium paradoxum, Кияк Ю. Г. (2010)
Маслянко Р. Л. - Роль в-лімфоцитів при імунодефіцитах, Олексюк І. І., Божик Л. Я. (2010)
Маслянко Р. П. - Імунотропні препарати при інфекційних захворюваннях тварин, Куртяк Б. М., Божик Л. Я. (2010)
Маслянко Р. П. - До питання еволюції інфекційних захворювань тварин і людини, Лаврів П. Ю. (2010)
Маслянко Р. П. - Особливості розвитку імунітету та алергії при інфекційних хворобах, Божик Л. Я., Кісера Я. В. (2010)
Маслянко Р. П. - Роль апоптозу в імунній системі тварин, Романович М. С., Флюнт Р. Б., Матвіїшин Т. С. (2010)
Мисак А.Р. - Застосування клінічної класифікації пухлин за системою тnm при спонтанних новоувореннях у собак (2010)
Перкій Ю. Б. - Новий спосіб діагностики субклінічного маститу корів у період сухостою, Крижанівський Я. Й., Моткалюк Н. Ф., Гащак О. Я., Шуманський Ю. І. (2010)
Прийма О. Б. - Поширення та сезонна динаміка токсокарозу собак різних порід у львівській області (2010)
Пукало П. Я. - Терапевтична ефективність аміакату міді за лернеозу коропових риб, Божик В. Й., Пірус Р. І. (2010)
Левченко В. І. - Поширення аліментарно-дефіцитної анемії у корів у західних областях україни, Слівінська Л. Г. (2010)
Ріполовський О. І. - Диплостомози коропа в нагульних ставах північно-західного передкарпаття, Юськів І. Д. (2010)
Слюсаренко С. В. - Зміни ренальної системи у грубововнових кіз за фасціольозу, Головаха В. І., Утеченко М. В., Піддубняк О. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Випробування та апробація тест-системи "набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії", Ткаченко С. В., Музика Д. В., Борсук А. М. (2010)
Стефаник В. Ю. - Морфологічна характеристика ендометрію неплідних корів з використанням скануючої електронної мікроскопії, Завірюха В. І., Костишин Є. Є., Івашків Р. М. (2010)
Стибель В. В. - Деструктивні зміни у геномі свиней та лабораторних тварин за експериментальної моно- (аскароз, трихуроз, езофагостомоз) та асоціативної нематодозної інвазії, Данко М. М., Сварчевський О. А., Соболта А. Г. (2010)
Тафійчук Р. І. - Каріотип та ембріогенез нематоди ph. Lusiana (vismanis 1966), Юськів І. Д. (2010)
Турко І. Б. - Циркуляції атипових мікобактерій в зовнішньому середовищі та організмі тварин, як причина позитивних алергічних реакцій, Куляба О. В., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А. (2010)
Фасоля В. П. - Раціональна терапія поліморбідної внутрішньої патології за бабезіозу собак, Горальська І. Ю. (2010)
Федорович В. Л. - Мінеральний гомеостаз крові корів за остеодистрофії, Драчук А. О., Демидюк С. К. (2010)
Харів І. І. - Вплив плодів розторопші плямистої на показники неспецифічної резистентності оранізму індиків, Павлів О. В. (2010)
Цвіліховський М. І. - Ветеринарна наномедицина: перспективи застосування у діагностиці і профілактиці хвороб та лікуванні тварин, Береза В. І., Дульнєв П. Г., Грушанська Н. Г., Якимчук О. М. (2010)
Чернушкін Б. О. - Ефективність лікування овець, хворих на токсичну гепатодистрофію, Максимович І. А., Влізло В. В. (2010)
Шестопалка Р. І. - Показники ліпідного обміну в організмі собак за ниркової недостатності (2010)
Щербатий А. Р. - Результати диспанзеризації кобил гуцульської породи, Слівінська Л. Г., Драчук А. О. (2010)
Kamila Glińska-Suchocka - Analysis of ascites etiology in dogs, retrospective study (2004-2010), Krzysztof Kubiak, Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Paweł Jonkisz, Maciej Grzegory, Józef Nicpoń, Vasyl Vlizlo, Igor Maksymovych (2010)
Marcin Jankowski - Rhinoscopy in dogs, Jolanta Spużak, Krzysztof Kubiak, Maciej Grzegory, Agnieszka Hałoń, Kamila Glińska-Suchocka, Józef Nicpoń, Vasyl Vlizlo, Igor Maksymovych (2010)
Paweł Jonkisz - Tumor of urinary bladder in dog of transitional epithelium cells origin – case presentation, Anna Kuziemska, Agnieszka Kurosad, Kamila Glińska-Suchocka (2010)
Krzysztof Kubiak - Usefulness of the sydney system in diagnosis of gastritis in dogs – clinical cases, Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Maciej Grzegory, Kamila Glińska- Suchocka, Józef Nicpoń, Agnieszka Hałoń, Vasyl Vlizlo, Igor Maksymovych (2010)
Jan Marczuk - Chronic renal insufficiency in horses and ruminants – clinical and laboratory analysis reports, Krzysztof Lutnicki (2010)
Agnieszka Pomorska - Granulomatous cell tumour in horse, Krzysztof Lutnicki (2010)
Piotr Sławuta - Gas exchange and acid balance disorders in french bulldogs (2010)
Jolanta Spużak - Sliding hiatal hernia in dogs, Krzysztof Kubiak, Marcin Jankowski, Maciej Grzegory, Kamila Glińska-Suchocka, Józef Nicpoń, Vasyl Vlizlo, Igor Maksymovych (2010)
Richard Weilenmann - Your practice and pandemic outbreak: anything you could prevent? (2010)
Жук М. Й. - Методологія дизайн-проектування в контексті професійного становлення майбутнього дизайнера середовища, Чирчик С. В. (2013)
Храмова-Баранова О. Л. - Стандарти в дизайні та еко-культурі, їх значення, Цьомра Т. С., Саєнко І. Ф. (2013)
Яремчук О.М. - Когда "технэ" перестало быть искусством. Часть 2. Эпоха начала промышленной революции (2013)
Артеменко М.П. - Концептуалізм як основний принцип художнього проектування костюму для фрік-шоу (2013)
Гардабхадзе И. А. - Роль конвергенции смежных специализаций в трансформации типовых задач деятельности дизайнеров одежды (2013)
Зеленкова В. А. - Еволюційна та формотворча періодизація розвитку аеровокзалів (2013)
Кохан Н. М. - Творческие подходы как средство выразительности в ленд-арте (2013)
Лагода О. М. - Репрезентація як форма нарративізації (2013)
Онищенко С. М. - Класифікація первинних елементів комбінаторики костюмного формоутворення (2013)
Понікаровська Н. А. - Захисні символи у візерунках української вишиванки як обереги (2013)
Бейлах О. Д. - Специфіка спрямування радянського дизайну 1930-50-х років ХХ століття (2013)
Волік К. С. - Дукачі в історичному та культурному просторі України: соціум, символіка, семіотика (2013)
Козловська М. П. - Специфіка художньо-педагогічних процесів на Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Логінський Я. В. - Методика викладання в пейзажній майстерні професора В.І. Забашти (2013)
М’якота І. В. - Графічні цикли М. Казаса 1907–1911 рр.: образно-стилістична і тематична специфіка, особливості творчого методу (2013)
Одрехівський Р. В. - Особливості творчого портрету Богдана Білінчука (2013)
Рибалко С. Б. - Японський татуаж у контексті релігійних, соціальних та мистецьких практик (2013)
Романенкова Ю. В. - Мотив старения в искусстве возрождения и маньеризма (2013)
Самойленко О. Ю. - Специфіка художньо-образних рішень у вітражах І. Левитської (2013)
Титаренко Н. В. - Прикладна графіка харківського художника Всеволода Аверіна (2013)
Антоняк Г. Л. - Функціональний стан антиоксидантної системи в еритроцитах тварин за умов тривалого введення хлориду кадмію, Жиліщич Ю. В., Панас Н. Є. (2010)
Білаш Ю. П. - Вплив кількості селену і вітаміну е у раціоні корів на жирнокислотний склад молока, Дідович А. П., Вудмаска І. В. (2010)
Бугай А. О. - Жирнокислотний склад базолатеральних мембран абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену, Цвіліховський М. І. (2010)
Галанець В. В. - Вплив триптофану на продуктивність та підвищення якості м'яса бройлерів при внесенні 1,0% триптофану до маси комбікорму (2010)
Головач П. І. - Обмін білків у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи в (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Змія М. М. (2010)
Гордійчук Л. М. - Бродильні процеси у травному каналі корів за згодовування січки сіна в літній період, Рівіс Й. Ф. (2010)
Грабовський С. С. - Ритми синтезу білків під впливом поліамінів (2010)
Гунчак А. В. - Особливості активності гідролітичних ферментів травного тракту курчат–бройлерів (2010)
Демус Н. В. - Морфометрія судин шкіри вуха теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму (2010)
Демус Н. В. - Гістологічна характеристика міокарду теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму (2010)
Жила М. І. - Вплив препарату гепатонік на імунологічні та деякі біохімічні показники організму поросят, Бассараб В. П., Лісова Н. Е., Максимович О. А., Михалюк О. В. (2010)
Кава С. Й. - Запліднювальна здатність сперміїв бугаїв при додаванні у розріджувач еякулятів антиоксидантів, Дмитрів О. Я., Кудла І. М., Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2010)
Ковалів Л. М. - Вплив біологічно активних речовин на фізіолого-біохімічний гомеостаз репродуктивної системи телиць (2010)
Колтун Є. М. - Білки сироватки крові худоби на тлі мінерального преміксу в онтогенезі (2010)
Кропивка С. Й. - Активність ферментів у крові телиць за згодовування солей селену, цинку і кадмію (2010)
Кузьміна Н. В. - Ізоформи аспартатамінотрансферази в еякулятах бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2010)
Куртяк Б .М. - Метаболічний профіль крові курчат – бройлерів за різного рівня хрому в раціоні, Ненич Н. П. (2010)
Маслянко Р. П. - Особливості функціонування системи інтерферону у неонатальних тварин, Левківський Д. М. (2010)
Маслянко Р. П. - Система інтерферону і її роль у захисних функціях організму, Падовський А. І., Флюнт Р. Б., Шекель В. Ф. (2010)
Мельниченко О. П. - Антиоксиданті властивості каротиноїдів та аскорбінової кислоти в ембріогенезі птиці (2010)
Пеленьо Р. А. - Вплив згодовування коровам мікорму, за різного способу їх утримання, на хімічний склад молока, Семанюк В. І., Турко І. Б., Огура О. В. (2010)
Пилипець А. З. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у яєчниках та матці корів за різного фізіологічного стану статевої залози, Грабовська О. С., Сачко Р. Г., Мартин Ю. В., Вороняк В. В., Венгрин А. В. (2010)
Рапа О. І. - Показники імунітету у вагітних корів і їх телят за корекції залізодефіцитного стану, Маслянко Р. П. (2010)
Сидір-Басараб І. М. - Вміст вільних ароматичних амінокислот у крові за умов розвитку гепатостеатозу та дії екзогенних чинників, Калачнюк Л. Г., Мельничук Д. О., Мельничук C. Д., Калачнюк Г. І. (2010)
Степченко Л. М. - Вплив кормової добавки з торфу на фізіологічний стан поросят в підсисний період, Єфімов В. Г., Ракитянський В. М., Костюшкевич К. Л., Лосєва Є. О. (2010)
Тибінка А. М. - Зв’язок кількості ядерних нуклеїнових кислот в стовпчастих епітеліоцитах кишечника курей з різним типом автономної нервової системи (2010)
Ткач І. М. - Вплив додавання до раціону корів бікарбонату натрію і карбонатів магнію та кальцію на обмін лжк і ліпідів у вмісті рубця, Вудмаска І. В., Дроник Г. В. (2010)
Федорович В. С. - Метаболічний та продуктивний ефект використання ін’єкцій інсуліну у телят різного фізіологічного розвитку, Цимбала В. І. (2010)
Черненко О. М. - Гістологічна будова сім'яників бугаїв-плідників залежно від їх стресостійкості, Пришедько В. М. (2010)
Чокан Т. В. - Стимуляція ранніх окотів у вівцематок української гірськокарпатської породи з використанням біотехнологічних методів відтворення, Шаран М. М., Муравскі М. (2010)
Шамро Л. П. - Розміщення воскових мисочок на прищеплювальній рамці при виробництві маточників з маточним молочком і маточною личинкою, Шамро М. О. (2010)
Шаран М. М. - Життєздатність ембріонів залежно від якості та стадії їх розвитку при надшвидкому заморожуванні, Шаловило С. Г., Гримак Х. М. (2010)
Шемедюк Н. П. - Тест-система для експрес-аналізу характеру біологічної дії рослинного препарату з sophora japonica, Буцяк В. І. (2010)
Ших Ю. С. - Особливості морфофункціональних змін у деяких органах імунної системи різних вікових груп гусей за впливу довготривалої дії малих доз радіації, Чолач Я. Б., Мисів О. В., Федик Ю. Я., Щебентовська О. М. (2010)
Шкумбатюк О. Й. - Екотоксичний тривалий вплив кадмію на гематологічні показники у щурів, Шкумбатюк Р. С., Лозовицька Т. М., Зубик С. В. (2010)
Agnieszka Kurosad - Estimation of influence the short-time feeding of the protein hydrolysate on morphology and chosen biochemical parameters in two young german shepherd dogs, Paweł Jonkisz (2010)
Motyl T. - Hydrolytic and oxidative changes in the lipids of chicken breast and thigh muscles during, Kostuik S., Stojanowskij V., Gachak U. (2010)
Бездітко Л. В. - Зміни біохімічних показників крові у телят при шлунково-кишкових захворюваннях (2012)
Бібен І. А. - Антагоністична дія aеrососсus viridаns avium 21 до salmonella pullorum - gallinarum in vitro (2012)
Божик О. В. - Паразитологічна ситуація у форелевому господарстві ,,рибний потік” Рахівського району Закарпатської області, Пукало П. Я. (2012)
Бородиня В. І. - Поширення і діагностика гострого ендометриту в кобил та їх лікування, Вороніна В. І. (2012)
Величко В. О. - Функціональна характеристика та клінічний стан організму бугайців за умов впливу інтенсивного техногенного навантаження (2012)
Величко В. О. - До питання удосконалення системи управління дистрибуційною мережею у ветеринарній медицині, Курилас Л. В., Гарвас Г. Д., Урбан І. Р. (2012)
Власенко В. В. - Нове поживне середовище для прискореної детекції збудника туберкульозу, Левківський Д., Войціцька О. М., Власенко І. Г., Березовський І. В., Фаріонік Т. В. (2012)
Власенко В. В. - Экспресс-метод определения стерильности туберкулину ппд для млекопитающих, Власенко И. Г., Лысенко А. П., Войцицкая О. М. (2012)
Власенко О. В. - Епізоотологічна ситуація щодо інвазійних захворювань овець у господарствах Сумської області, Стибель В. В. (2012)
Врублевський З. - Профілактика спортивного травматизму у коней, Гамота А., Кулай Н. (2012)
Гамота А. А. - Коні Львівського кінного трамваю як пацієнти, Дудчак І. П., Кулай Н. Я. (2012)
Гриневич Н.Є. - Йєрсеніоз лососевих риб, Yaroslav Losinski (2012)
Грох О. І. - Дирофіляріоз собак (епізоотологічний стан, патогенез та заходи боротьби) (2012)
Гунчак В. М. - Особливості антибіотикотерапії у сучасній ветеринарній медицині, Стецько Т. І. (2012)
Данко М. М. - Ефективність саліноміцину за еймеріозу свиней, Стибель В. В. (2012)
Данкович Р. С. - Патоморфологічні зміни в органах сечовиділення щурів за гострого охратоксикозу, Андрійчук А. В. (2012)
Данчук В. В. - Активність системи антиоксидантного захисту та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у лейкоцитах поросят під впливом сполук zn2+ та cr3+ , Данчук О. В., Цепко Н. Л. (2012)
Дишлюк Н. В. - Особливості топографії та будови імунних утворень залозистої частини шлунка у курей віком 1, 2 і 3 роки (2012)
Дмитришин О. П. - Застосування імуномодуляторів за вірусних інфекцій собак (2012)
Жемердей О. В. - Морфологічні та біохімічні показники сироватки крові коропів, уражених hepaticola petruschewskii, Шелест І. Є. (2012)
Жук Ю. В. - Застосування препарату ріфен при лікуванні корів, хворих на мастит, Любецький В. Й., Стецюра Л. Г. (2012)
Журавльов О. Ю. - Вплив плодів розторопші плямистої на активність ферментів у сироватці крові собак хворих на токсичну гепатодистрофію (2012)
Івахів М. А. - Показники якості сперми псів при порушеннях функції простати (2012)
Івашків Р. М. - Аналіз стану відтворення високопродуктивної худоби у паф "білий стік" та дп "ямниця", Стефаник В. Ю., Кудла І. М., Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Кава С. Й., Кацараба О. А., Івахів М. (2012)
Ігліцький І. І. - Класифікація нестероїдних протизапальних препаратів залежно від їх впливу на запальний процес у суглобах (2012)
Канюка О. І. - Антимікробна ефективність офлоксацину при хірургічних інфекціях, Павлів О. В. (2012)
Коваленко В. Л. - Вплив імуностимулятора селіран на життєдіяльність війчастої інфузорії tetrahymena pyriformis, Балим Ю. П., Лясота В. П., Іванова-Сальнікова В. Г., Хмель М. М. (2012)
Колтун Є. М. - Загальний білок сироватки крові теличок та його фракції за рівня протеїну годівлі (2012)
Коцюмбас Г. І. - Гематологічні та біохімічні показники сироватки крові щурів першого покоління, яким згодовували генномодифіковану сою, Левицький Т. Р., Самсонюк І. М. (2012)
Крижанівський Я. Й. - Загальні вимоги до засобів, які використовують для санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентаря, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Кривохижа Є. М., Моткалюк Н. Ф. (2012)
Криштальська М. О. - До методики вивчення нових препаратів "фоспреніл" і "гамавіт" на організм тварин і птиці (2012)
Крупник Я. Г. - Комплексна терапія запальних процесів кінцівок великої рогатої худоби, Цісінська C. В., Дудчак І. П. (2012)
Кулай Ю. В. - Фізіологічний стан організму та показники продуктивності японських перепелів після згодовування дріжджів та пробіотика, Стояновський В. Г. (2012)
Куцан О. Т. - Патоморфологічна характеристика гепаторенальної патології у курей-несучок за матеріальної кумуляції плюмбуму (ІІ), Лаптєва К. А., Шутченко П. О, Медвідь К. О., Гур'єва В. Б. (2012)
Кушнір І. М. - Вплив бактерійних ендотоксинів на біохімічні показники сироватки крові мишей (2012)
Левківський Д. М. - Бізнес-план – ефективний інструмент планування результативної роботи практикуючого лікаря ветеринарної медицини, Падовський А. І., Флюнт Р. Б. Шекель В. Ф. (2012)
Леськів Х. Я. - Вплив метіоніну, фенарону та метіфену на стан імунної системи поросят при розвитку хронічного нітратно-нітритного токсикозу, Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2012)
Лобойко Ю. В. - Лейкоцитарний профіль крові однорічок коропа за інвазії ектопаразитами (2012)
Луцкевич К. О. - Патологоанатомічні зміни в організмі собаки, спричинені паразитуванням гельмінтів роду dirofilaria, Галат М. В. (2012)
Масліков С. М. - Ефективність мазевих форм трифузолу і лікопену при лікуванні котів, хворих на експериментальний гнійно-катаральний кератокон’юнктивіт (2012)
Маслянко Р. П. - Нова субпопуляція ефекторних сд4+ лімфоцитів і їх роль в імунітеті, Кісера Я. В., Божик Л. Я., Романович М. С. (2012)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про бактерицидну активність фагоцитів, Левківський Д. М., Олексюк І. І., Падовський А. І. (2012)
Маслянко Р. П. - Імунні фактори захисту організму телят проти кишкових інфекцій, Левківський Д. М. (2012)
Маслянко Р. П. - Особливості імунних реакцій при туберкульозі корів, Левківський Д. М. (2012)
Маслянко Р. П. - Фактори патогенності опортуністичних ентеробактерій в організмі тварин і їх роль в розвитку діареї, Романович М. С., Флюнт Р. Б., Божик Л. Я. (2012)
Мисак А. Р. - Проблема неоплазій у продуктивних і дрібних домашніх тварин (2012)
Мурська С. Д. - Антибактеріальні препарати і встановлення чутливості збудників маститу і ендометриту у корів до них, Кухтин М. Д. (2012)
Назар Б. І. - Валідація кількісного методу, на основі аналізування нуклеїнових кислот, для виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їх умістом (2012)
Назарук Н. В. - Вплив метіфену та вітамікс se на рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів бичків при хронічному нітратно-нітритному токсикозі з кадмієвим навантаженням, Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2012)
Олійник Г. М. - Мікробіологічна характеристика стафілококів, виділених із шкіри сторожових собак, хворих на піодермію, Бенч О. О., Турко І. Б., Куляба О. В. (2012)
Пеленьо Р. А. - Морфологічні показники крові за асоційованого бактерійно-балантидійного паразитоценозу шлунково-кишкового тракту поросят (2012)
Петрух І. М. - Стан вуглеводної та сечовиноутворювальної функцій печінки у клінічно здорових та хворих на кетоз корів (2012)
Прийма О. Б. - Вплив інвазії toxocara canis на геном собак (2012)
Семенко О. В. - Особливості поширення демодекозу собак у м. Запоріжжя, Зворигіна В. Є. (2012)
Ситюк М. П. - Визначення культуральних властивостей виробничих штамів вірусу хвороби ауєскі, Напненко О. О. (2012)
Сорока Н. М. - Клініко-морфологічний аналіз кісткових сарком у собак, Голінченко М. О. (2012)
Старик Л. І. - Вплив сукупного введення піридоксину гідрохлориду з аскорбіновою кислотою на біохімічні та морфологічні показники крові бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі, Гутий Б. В., Васів Р. О., Мурська С. Д. Гуфрій Д. Ф. (2012)
Стефаник В. Ю. - Особливості синхронізації статевого циклу у корів волинської м’ясної породи, Костишин Є. Є., Кацараба О. А., Куртяк С. В., Костишин Л.-М. Є. (2012)
Стефаник В. Ю. - Мастит у нетелів і корів-первісток, Шпак М. О. (2012)
Стояновський В. Г. - Стан імунної системи кишечника поросят за дії стресу-відлучки та застосування пробіотиків, Камрацька О. І., Коломієць І. А., Соколовський В. М. (2012)
Тафійчук Р. І. - Вплив нематодоцидних препаратів на частоту та спектр хромосомних аберацій в соматичних клітинах імунокомпетентних органів коропа (2012)
Тибінка А. М. - Показники варіаційної пульсометрії курей різних типів автономного тонусу (2012)
Тішин О. Л. - Вплив е селену у комплексі з клозавермом а на гематологічні показники овець (2012)
Тодорюк В. Б. - Стан імунної системи та рівень морфологічних показників крові поросят-сисунів при розвитку аліментарної анемії (2012)
Турко І. Б. - Деякі особливості імунного статусу тварин, інфікованих вірусом лейкозу великої рогатої худоби на фоні незбалансованої годівлі, Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В., Турко Я. І., Верхолюк М. М. (2012)
Улько Л. Г. - Основні бактеріальні асоціації за гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок у великої рогатої худоби (2012)
Федорченко А. М. - Визначення імунобіологічної реактивності телят, народжених від корів, яким згодовували сел-плекс (2012)
Хаірова А. Н. - Діагностика дикроцеліозу овець (2012)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та розторопші на показники неспецифічного імунітету у інтактних індиків (2012)
Хомич В. Т. - Особливості топографії і будови плямок пеєера порожньої кишки 20-добових качок, Мазуркевич Т. А. (2012)
Чухно В. С. - Етіопатогенетичні механізми розвитку олігодонтії у собак (2012)
Щербатий А. Р. - Аналіз мікроелементного складу ґрунтів і води в системі диспансеризації кобил гуцульської породи (2012)
Яненко У. М. - Аналіз методів діагностики пастерельозу великої рогатої худоби і свиней, Яненко В. М. (2012)
Hutiy B. - The changes of biochemical and morphological indices of rats’ blood under chronic cadmium toxicosis, Binkevych V., Binkevych O. (2012)
Григорьева М. Б. - Проектные методы формирования этно-образа в интерьере (на примере ресторанов национальной кухни) (2014)
Звенигородский Л. А. - Инновационные процессы в дизайне, Борзенкова А. В. (2014)
Иващенко И. И. - Историография графического языка экологического направления в дизайне второй половины XX – начала XXI века (2014)
Кадурина А. О. - Феноменологический уровень восприятия архитектурно-художественной среды (на примере Пассажа в Одессе) (2014)
Миргородская Н. В. - Ироничный и игровой подтекст в современной иллюстрации моды (2014)
Мирошниченко Ю. С. - Типографіка електронних видань: скерування естетичних орієнтирів (2014)
Питель І. В. - Дизайн рекламних календарів, ігровий аспект (2014)
Скляренко Н. В. - Інтерактивність як принцип організації дизайн-системи (на прикладі об’єктів зовнішньої реклами) (2014)
Титаренко Н. В. - Проблематика наукового дослідження графічного дизайну в Україні (2014)
Целуйко Ф. В. - Сучасна поліграфія та екологія в контексті розвитку графічного дізайну (2014)
Чуєва О. В. - Графічні та конструктивні складові у проектуванні пакувань (2014)
Чупріна Н. В. - Еклектизм як засіб формування модних тенденцій в сучасній індустрії моди, Остапенко Т. М. (2014)
Быкова Е. Н. - Концепции творческого формообразования в стиле модерн, Кириченко О. М. (2014)
Зіненко Т. М. - Проблемологічне поле симпозіумів художньої кераміки у системі наукового знання (2014)
Іванишин Н. М. - Аксіологічність графічного мистецтва Ярослави Музики (пошуки засобів вираження та самоідентифікації) (2014)
Котова О. О. - Культуротворчі інтенції українського мистецького нонконформізму в світовому контексті 60-80-х рр. ХХ ст. (2014)
Ламонова О. В. - Лінорити і рисунки Олексія Фіщенка в контексті української графіки 1970-1980-х рр. (2014)
Мельникова У. П. - Виставка "Українська книжкова графіка" 1929 року (2014)
Одрехівський Р. В. - Сакральне різьблення по дереву в Галичині ХІХ – першої половини ХХ століть як феномен художньої культури України (2014)
Пасічник Л. В. - Діяльність ювелірного дому "Дюльбер" в контексті розвитку сучасного ювелірного мистецтва України: історія, творчість, художнє спрямування (2014)
Резнік О. Л. - Досвід театралізації дійства: зміна функціонального поля сценографії України в кінці ХХ століття (2014)
Чернов Д. В. - Структура пространства и времени в живописном произведении (2014)
Якимова О. О. - Процес творення українського стилю на території Східної Галичини у першій половині ХХ ст.: ключові персоналії (2014)
Бащенко В. М. - Науковий доробок академіка в.п. бурката – методологічна основа збереження генофонду тварин (2010)
Бігун Ю. П. - Використання біологічних добавок та їх роль у фізіології живлення птиці, Власенко І. Г. (2010)
Вачко Ю. Р. - Показники крові коропа при включенні у склад комбікорму фільтроперліту (2010)
Виговський І. В. - Економічна та енергетична оцінка злаково-бобового травостою залежно від удобрення та стимуляторів росту, Мащак Я. І., Любченко Л. М. (2010)
Гогитидзе Н. А. - Влияние минерально-витаминной смеси на живую массу и сохранность новорожденных поросят, Тюпина Н. П., Тюпина Н. В. (2010)
Голіней Г. М. - Вплив регіональних зерносумішей з мікромінеральною добавкою на інтенсивність росту і розвитку свиней, Кваша В. І. (2010)
Гончаренко І. В. - Методичні аспекти отримання сперми від жеребців-плідників, Платонова Н. П., Кадацький О. М. (2010)
Городна О. В. - Особливості генетичної структури та біохімічних процесів українського лускатого коропа любінського внутрішньопородного типу (2010)
Дружбяк А. Й. - Сезонні особливості білкового харчування медоносних бджіл, Кирилів Я. І. (2010)
Ковальчук І. В. - Оцінка лактаційної діяльності молочних корів, Нетяга С. О., Писаревська І. О. (2010)
Копилов К. В. - Поліморфізм генів асоційованих з гсподарсько корисними ознакми (qtl) у різних порід великої рогатої худоби (2010)
Крась С. І. - Генетична диференціація популяцій амурського сазана ват "сумирибгосп" та ват "донрибкомбінат", Городна О. В., Тарасюк С. І. (2010)
Нагірняк Т. Б. - Порівняльна оцінка нетрадиційних перспективних кормових культур за продуктивністю та якістю (2010)
Новак І. В. - Екстер’єрно-конституційні особливості корів української чорно-рябої молочної породи (2010)
Оріхівський Т. В. - Відтворна здатність корів-первісток симентальської породи окремих типів продуктивності в умовах прикарпаття (2010)
Пелехатий М. С. - Порівняння новостворених молочних порід за екстер’єром і конституцією, Шуляр А. Л. (2010)
Періг Д. П. - Продуктивні показники помісного кросбредного молодняку овець, Кирилів Я. І. (2010)
Півторак Я. І. - Ефективність вирощування та господарсько-корисні показники гусей оброшинської селекції, Хомик М. М. (2010)
Піддубна Л. М. - Вплив інбридингу на продуктивні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи (2010)
Польовий Л. В. - Ефект використання енергії кормів на виробництво молока залежно від підготовки їх до доїння, Кульчицька А. П. (2010)
Польовий Л. В. - Ефективність накопичення поживної енергії кормів у молоці та зміни відтворних ознаки корів під впливом кормового фактору і віку, Пікула О. А., Польова О. Л. (2010)
Почукалін А. Є. - Фенотипові ознаки продуктивності корів-родоначальниць заводських родин (2010)
Разанов С. Ф. - Сорбційні властивості бджолиного підмору (2010)
Руснак П. Й. - Міжлінійні особливості та прогнозування живої маси ремонтного молодняка західного типу української чорно-рябої молочної породи, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Кос В. Ф. (2010)
Самчик Д. В. - Молочна продуктивність дочок та племінна цінність бугаїв-плідників різних ліній української чорно-рябої молочної породи, Дідківський А. М., Кобернюк В. В. (2010)
Трокоз В. О. - Вплив екстракту із лялечок шовкопряда на вміст білка та його фракцій у сироватці крові телиць (2010)
Халак В. І. - Деякі біологічні особливості, відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різного походження, Луник Ю. М., Кирилів Я. І. (2010)
Щербатий З. Є. - Ефективність селекційних заходів направлених на консолідацію західного типу української чорно-рябої молочної породи, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2010)
Щербатий З. Є. - Консолідованість стада української чорно-рябої молочної породи залежно від частки спадковості голштинської породи, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2010)
Варивода Ю. Ю. - Координація роботи кафедр з вироблення фахових умінь, Чепига М. П. (2010)
Галяс В. Л. - Роль меморіального музею С.З.Гжицького для виховання студентів університету (2010)
Гамота А. А. - Ефективні форми виховання студентів в роботі наставника академічної групи, Чепига М. П. (2010)
Гутий Б. В. - Правила, поняття і поради боксерові-початківцю, Гутий А. В. (2010)
Драч М. П. - Ми працю любимо, що в творчість перейшла, або внутрішні резерви ефективності методичної роботи в університеті, Смолінська О. Є. (2010)
Драчук А. О. - Розумове виховання студентів, Чепига М. П. (2010)
Костенко В. Г. - Самостійна робота як одна із форм навчального процесу, Федишин Я. І. (2010)
Красневич А. Я. - Естетичне виховання студентської молоді, Вигнан Д. С., Макух Є. М., Верес Є. М. (2010)
Крупник Я. Г. - Паломництво як "подорож в духовний простір", Огірко О. В., Лукасевич Р. В., Лозова О. Є., Михалусь М. Є. (2010)
Мельниченко О. П. - Методичні проблеми при викладанні вищої математики в непрофільних вищих навчальних закладах (2010)
Олійник Г. М. - Традиційні та новітні підходи до виховання студентської молоді в ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, Турко І. Б., Калініна О. С., Бенч О. О., Левківська Н. Д., Пеленьо Р. А., Куляба О. В. (2010)
Ощипок І. М. - Eдосконалення вищої освіти україни і болонський процес, Драч М. П., Томаневич Л. М. (2010)
Пацевко А. Й. - Функціонально-диференційований підхід до фізичної підготовки спеціалістів агро-промислового комплексу, Приставський Т. Г., Ковбан О. Л. (2010)
Присяжнюк В. Я. - З історії лікувальної справи тварин на західноукраїнських землях (2010)
Синявська І. М. - Аграрна реформа та інноваційний розвиток аграрної освіти (2010)
Тищенко В. М. - Історичні есе: задум, зміст, результат (2010)
Тищенко В. М. - Запорізька січ (2010)
Тищенко В. М. - Україна. Севастополь. Шмідт (2010)
Тищенко в. м. - Лідери директорії (2010)
Халецький О. В. - Дія як історичний розвиток у збільшенні його свідомісно-духовних чинників, Халецька О. О. (2010)
Халецький О. В. - Спадщинна інтелектуалізація еліти, Халецька О. О. (2010)
Чепига М. П. - Нова концепція знесолення морської води (2010)
Чепига М. П. - Самовиховання студентів – важливий етап у формуванні фахової еліти, Мотько Н. Р., Токарчук О. П., Мойсей Д. С. (2010)
Шекель В. Ф. - Виховуємо повагу студентів до закону, Падовський А. І. (2010)
Якимишин І. Д. - Сторінки історії міні-футболу (футзалу) в україні в період з 2004 по 2005 р.р., Стахів М. М., Бабич А. М. (2010)
Tsizh B. - Aspekty historyczne progresu technicznego ludzkości, Dziamski Z. (2010)
Косьяненко О. Й. - Практичні заняття в умовах кредитно - модульної системи організації навчального процесу, Томашівський О. З. (2010)
Березівський П. С. - Перспективи розвитку особистих селянських господарств, Березівський Я. П., Березівська О. Я. (2012)
Бодак Г. І. - Суть організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств (2012)
Власенко І. В. - Кролівництво - резерв в забезпеченні продовольчої безпеки держави (2012)
Гарасимлюк М. В. - Особливості механізму управління регіональним розвитком АПК, Смолинець І. Б. (2012)
Грабовський P. C. - Сучасний стан та перспективи використання відходів як вторинної сировини в Україні (2012)
Гримак А. В. - ХАССП — ефективна система контролю безпеки продовольства. організація її впровадження, Величко О. В. (2012)
Дадак О. О. - Інноваційні ідеї удосконалення молокопереробної галузі України, Дудяк Р. П. (2012)
Дорош М. М. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств птахівничої галузі України (2012)
Желєзняк А. М. - Інформаційна система в діяльності агротуристичного господарства та шляхи її вдосконалення, Костецький О. М. (2012)
Івашків В. О. - Теоретичні підходи до фінансового забезпечення подолання бідності населення в Україні, Самотій Н. С. (2012)
Колос О. М. - Передумови та чинники економічної безпеки молокопереробних підприємств (2012)
Коробка С. В. - Інтеграційні процеси між малими підприємствами в сільській місцевості (2012)
Минів P. M. - Розвиток м’ясного птахівництва в світі, Батюк О. Я. (2012)
Миронович Ю. А. - Вплив ділового політичного циклу на зовнішньоекономічну рівновагу України, Липко Н. М. (2012)
Пеленський P. O. - Специфіка логістики при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємствами України (2012)
Поперечний С. І. - Становлення сфери ветеринарного обслуговування на засадах підприємництва і ринкових відносин, Бабич Л. В. (2012)
Поперечний С. І. - Маркетингова діяльність у сфері ветеринарних послуг, Бабич Л. В. (2012)
Пунько Б. М. - Методологія моделювання процесів зростання відкритості та прагматичності національної економіки у світових інтеграційних процесах (2012)
Сендецька С. В. - Основні напрями і цілі державного регулювання ринку продукції птахівництва (2012)
Сенів Р. В. - Деякі аспекти удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва молока (2012)
Станько В. Ю. - Ефективність розвитку м’ясного скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівщини (2012)
Чемерис В. А. - Стратегічні пріоритети сталого розвиток підприємств молочного скотарства в Україні, Соломонко Д. О. (2012)
Шульський А. М. - Конкурентні переваги аграрних формувань (2012)
Шульський М. Г. - Аналіз діяльності особистих селянських господарств Львівщини (2012)
Шульський М. Г. - Стан розвитку вівчарства і козівництва у господарських формуваннях Львівщини (2012)
Бабич А. М. - Фізична культура - основа здорового способу життя студента, Ковбан О. Л. (2012)
Бінкевич О. М. - Актуальність вивчення та тестовий контроль соціокультурного англійського тексту в немовних вищих навчальних закладах (2012)
Грималюк Б. Т. - Проблемні питання діючої системи управління охороною праці, Чайковський Б. П., Шалько А. В., Павлик Н. І. (2012)
Дзера М. М. - Стратегія національної безпеки України: реалії та перспективи, Пасічний Р. Я. (2012)
Дзюбинська Х. А. - Термін як структурний елемент системи та метод сіткового моделювання (2012)
Дорош М. М. - Розвиток митної справи в УРСР (1917-1991 рр.) (2012)
Карбовнік І. В. - Культурологічний аспект викладання латинської мови в системі університетської освіти (2012)
Козій Б. І. - Комп’ютерна система оцінки рівня професійної підготовки студентів з клінічної діагностики хвороб тварин, Драч М. П. (2012)
Костенко В. Г. - Філософія і наука: діалектика взаємозв’язку взаємозалежності, Федншнн Я. І. (2012)
Костенко В. Г. - Новітнє розуміння категорії "матерія”, Федишин Я. І. (2012)
Крупник Я. Г. - Духовний розвиток людини у світлі віровчення церкви (2012)
Левківський Д. М. - Мотивація і мотивування як фактори успішної управлінської діяльності маркетингу в галузі ветеринарної медицини, Падовський A. I., Флюнт Р. Б., Шекель В. Ф. (2012)
Лісько Л. О. - Роль лексики і фразеології біблійного походження в ораторському мовленні (2012)
Параняк П. P. - Зовнішньополітична діяльність ОУНВ 1929-39 рр., Костенко В. Г. (2012)
Плазова Т. І. - Українська політична еміграція в Австрії в 20-х pp. ХХ ст. (2012)
Присяжнюк В. Я. - Самостійна робота студентів з анатомії свійських тварин (2012)
Прокопів В. В. - Кістяні гребені вельбарської культури (2012)
Семенів Б. С. - Фізичне виховання для людей різного віку, Лапшина Г. Г. (2012)
Стегней М. М. - Організація ветеринарної справи України в період 1917-1921 рр (2012)
Тищенко В. М. - Феномен професії (2012)
Тищенко В. М. - Викладання у вищій школі: діалектичний аспект (2012)
Тищенко В. М. - Допоміжні літературні вправи як метод удосконалення навчальної мови (2012)
Халецькій О. В. - Соціально-культурна парадигма в елітистському дискурсі, Халецька О. О. (2012)
Хміляр Д. Д. - Особливості навчання слухачів в інституті післядипломної освіти та перепідготовки кадрів АПК ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького, Лаба О. І. (2012)
Чепига М. П. - Технологія підвищення рівня сприймання змісту навчання від лектора до студента, Галяс В. Л., Верес Є., Федець О. (2012)
Череповська Т. В. - До проблеми дослідження фразеологізмів в англійській мові, Падура М. Ф. (2012)
Сень О. В. - Стратегічні напрями розвитку молочного скотарства в умовах конкурентного середовища (2012)
Чужмир М. А. - Землезабезпеченість та ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств у Київській області (2012)
Синявська І. М. - Соціально-економічна сутність інфраструктури сільських територій (2012)
Авраменко Д. К. - Дизайн зовнішньої реклами в Україні кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (2014)
Білик А. А. - Ігрова природа аксесуарів в інтер’єрі житла, Івашко Д. С. (2014)
Бокарева Ю. С. - Эргономичность в потребительских упаковках, Зубенко Р. О. (2014)
Кузнецова І. О. - Особливості руху в дизайні інтер’єрів, Сірак В. В. (2014)
Мироненко В. П. - Концепция оптимальной модели передвижения для людей с инвалидностью, Вергунова Н. С. (2014)
Сосницкий Ю. А. - Основные позиции теории современного экологического дизайна (2014)
Струмінська Т. В. - Принципи вибору кольорового рішення для проектування одягу з седативним впливом на споживача, Сабліна А. В. (2014)
Чжоу Чен - Основные этапы развития и становления китайской каллиграфии (2014)
Чупріна Н. В. - Апсайклінг та його визначення як напряму екодизайну в сучасній індустрії моди, Сусук М. Б. (2014)
Шматко І. Л. - Критерії оцінки якості велосипедної інфраструктури міста з точки зору промислового дизайну (2014)
Алексеева Е. Н. - Искусство Крыма в художественной критике 1910-1920 гг. (2014)
Корнєв А. Ю. - Постать Богдана Хмельницького в українському живописі ХІХ ст. (2014)
Кузьма Б. І. - Життя і творчість художника А. А. Коцки в період Підкарпатської Русі 1919-1946 рр. (2014)
Лубенский В. И. - Теория изобразительной формы (2014)
Михальчук В. В. - Основные тенденции актуализации экслибриса на современном мировом арт-рынке (2014)
Осадча О. А. - Біблійна тематика в українській скульптурі 2000-х рр. (образно-стилістичний аспект) (2014)
Приймич М. - Проблема традицій та західноєвропейські естетичні орієнтири у церковному малярстві Закарпаття (на основі дослідження живопису церкви св. Параскеви в с. Олександрівка) (2014)
Суховей А. Н. - Антропологический проект: проблема языка выражения (2014)
Сич М. О. - Скульптурні образи Олександрії (2014)
Філатова М. І. - Політична карикатура Джеймса Гіллрея (1757–1815) з колекції Харківського художнього музею (2014)
Хоменко К. О. - Реставрація та мистецтвознавчий аналіз чотирьох портретів художника кінця ХІХ – початку ХХ ст. О. А. Попова (2014)
Шулика В. В. - Иконы местного ряда старого иконостаса храма св. Николая в с. Ольшаны (2014)
Пєнська І. О. - Торговельні орієнтири України на світових ринках (2013)
Бандурка А. М. Лекарь С. И. Носова О.В. - Экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы (2013)
Бєлоусова С. В. - Дослідження сучасних тенденцій у розвитку економіки України (2013)
Яременко В. Г. - Фінансиалізація економіки та її вплив на соціоінституційні трансформації українського суспільства, Корнівська В.О. (2013)
Дахнова О. Є. - Формування стратегії реформування економіки в контексті забезпечення сталого розвитку України (2013)
Кучин С. П. - Особливості державної політики в сфері культури та освіти (соціально-економічний аспект) (2013)
Кузнецова С. О. - Інформаційне середовище інтеграції бухгалтерського обліку у державному секторі економіки, Семенець А. О., Янковська В. А. (2013)
Тюріна Д. М. - Статистичний аналіз впливу макросередовища на інвестиційну активність в Україні (2013)
Тертичний О. О. - Сучасні системи оплати праці (2013)
Щербань О. Д. - Аналіз стану сучасного валютного ринку України (2013)
Височіна Л. В. - Сутність та оцінка економічного ефекту від використання об’єкту інтелектуальної власності на підприємстві в умовах інноваційного розвитку України (2013)
Городецька Т. Е. - Тіньові джерела доходів населення України в умовах відкритої економіки (2013)
Кузніченко В. М. - Модель фінансової взаємодії підприємств у регіонах, Лапшин В. І. (2013)
Костенко E. - Таксономічний аналіз рейтингу регіонів України для інвестування, Лапшин В. І., Шульга Н. В. (2013)
Абрамова І. М. - Оцінка та планування фінансової стійкості підприємства засобами бюджетування (2013)
Богоявленський О. В. - Розвиток фінансового посередництва як фактор оптимізації інвестиційної поведінкинаселення (2013)
Гарькавенко К. В. - Концептуальні засади та принципи розвитку власної дохідної бази місцевого самоврядування (2013)
Куценко Т. М. - Зарубіжний досвід створення системи фінансування інновацій (2013)
Савченко І. Г. - Функціональне забезпечення ризик-менеджменту у банках, Іорданов А. Є. (2013)
Стеценко Т. В. - Розвиток ринку державних цінних паперів як складова управління державним боргом України (2013)
Фещенко Л. В. - Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету (2013)
Глотов Є. О. - Оцінка безкупонних, безстрокових та цінних паперів з виплатою відсотків у момент погашення, Єршов С. Г. (2013)
Дорошенко Г. О. - Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком (2013)
Махота А. В. - Інструментарій комплексної оцінки конкурентних переваг банку (2013)
Дзьобань О. П. - Соціокультурні аспекти інформаційної безпеки, Панфілов О. Ю. (2013)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з технічних каналів зв’язку (2013)
Тiхонова М. А. - Щодо проблеми зловживання правом (2013)
Блажівський Є. М. - Окремі напрями діяльності прокуратури в контексті моніторингу протидії економічній злочинності (2013)
Слінько Д. С. - Стратегічне значення конституційних норм для удосконалення кримінально-процесуального законодавства (2013)
Максимова Л. О. - Теоретичні питання удосконалення кримінально-процесуальних норм за новим КПК україни (2013)
Бражнік Ю. Ю. - Засади кримінально-процесуального провадження (2013)
Рибалка Н. О. - Мета, завдання та функції управління органами прокуратури України (2013)
Андрійчук В. Г. - Дихотомність реанімаційно-поступального динамізму світового господарства й диспозиція України в системі міжнародних економічних відносин (2013)
Бураковський І. В. - Інтеграційний проект Рузвельта в електроенергетиці США як інтелектуальне підґрунтя функціонального підходу до євроінтеграції, Якуненко К. В. (2013)
Михайловська О. В. - Модель міграційних потенціалів: диспозиція України на міжнародному ринку праці, Мойсей В. І. (2013)
Радзієвська С. О. - Торговельно-економічні зв’язки України з країнами ЄС та ЄУП: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Резнікова Н. В. - Конфлікт механізмів одиничного та системного рівнів у межах концепцій залежності: проблема теоретичних узагальнень (2013)
Пугачевська К. С. - Сучасні тенденції лібералізації зовнішньої торгівлі (2013)
Сібекіна А. Ю. - Інтенсифікація процесу імплементації вітчизняного законодавства та підвищення рівня комфортності організації процедур митного оформлення на шляху створення ЗВТ+ між україною та ЄС (2013)
Зінченко В. В. - Англо-американська модель права та конституціоналізму як інтегративна традиція і вагоме джерело нормативних цінностей сучасної міжнародної правової системи і демократії (2013)
Дзюба С. Г. - Сучасне оновлення законодавчої бази України з питань державного регулювання підприємницької діяльності (2013)
Кармаза О. О. - Теоретичні та практичні аспекти проекту житлового кодексу України (2013)
Клименко С. В. - Значення понять "житло", "місце проживання" та "місце перебування" для регулювання відносин за участю фізичних осіб (2013)
Вірченко В. В. - Історія генезису та еволюції авторського права в країнах Європи та Україні (2013)
Руденко А .В. - Завдання адміністративного судочинства та їх практична реалізація, Захаров Д. О. (2013)
Ушаков А. В. - Піратство як чинник, що порушує свободу відкритого моря і перешкоджає формуванню його міжнародно-правового статусу як об'єкта загальної спадщини людства (2013)
Домрачев В. М. - Криза в Єврозоні та перспективи євроінтеграції України, Кабанов В. Г., Баранов Д. В. (2013)
Кравчук Н. Я. - Концептуалізація глобальних фінансових дисбалансів (2013)
Ковбатюк М. В. - Порівняльний аналіз тарифної політики на суднопроходи по каналах гсх "Дунай-Чорне море" і Суліна, Захарченко Л.В. (2013)
Амалян Н. Д. - Еволюція поняття "chimerica" на тлі світової фінансової кризи (2013)
Мова В. В. - Формування стратегії управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту, Семенова С.М. (2013)
Молчанова Е. Ю. - Сучасна структура світового фінансового ринку, Паценко О. Ю. (2013)
Іващенко О. А. - Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються (2013)
Ковтонюк К. В. - Фінансова інтеграція в Європейському Союзі: генезис і перспективи розвитку (2013)
Шишкіна К. І. - Співробітництво Світового банку та України: шляхи й напрями покращення ефективності фінансово-кредитної діяльності для економіки України (2013)
Яцкевич В. В. - Актуальні проблеми ризик-менеджменту банківських установ в умовах посткризових трансформацій (2013)
Цар О. З. - Аналіз динаміки фінансового стану підприємств України (2013)
Хавер В. М. - Соціологічні опитування інвесторів як складова формування методики оцінки ризиків при реалізації інноваційних проектів (2013)
Якушик С. І. - Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів, Клян А.Ф. (2013)
Алімпієв Є. В. - Передавальний механізм кредитного каналу в економіках, що розвиваються (2013)
Гусак О. Ю. - Міжнародна фіскальна інтеграція: аналіз сутнісних характеристик (2013)
Онищенко В. П. - Сучасні методи оцінки маркетингової інтелектуальної власності, Якубівська Ю. Є. (2013)
Ковалевський Л. Г. - Пріоритетні напрями економічного розвитку України в сучасних умовах (2013)
Семенюк О. М. - Характерні особливості керівника-лідера, Запотоцька І. В. (2013)
Коваль В.В. - Генезис Мережевої взаємодії підприємницьких структур у вітчизняному інституціональному середовищі (2013)
Пилипенко Л. М. - Забезпечення фінансової безпеки України в умовах присутності іноземного капіталу у національній банківській системі (2013)
Луць В.В. - Рецензія на монографію Кармази О.О. концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: матеріальний та процесуальний аспекти (2013)
Богуславець К. Д. - Дослідження впливу кольору на купівельну спроможність товарів, Чеботарьова І. Б. (2014)
Бокарева Ю. С. - Инфографика как современное средство коммуникации, Романовская В. Е. (2014)
Панєвіна Н. М. - Колір як один з основних засобів художньої виразності на web-сайті (2014)
Чеботарьова І. Б. - Ребрендінг як засіб підвищення конкурентоспроможності фірми на прикладі ТМ "Assistant", Терехова Д. О. (2014)
Чумаченко М. П. - Средовой дизайн и методы проектирования в системе этнотенденций (на примерах текстильного дизайна Слобожанщины) (2014)
Бабунич Ю. І. - Парадигма модернізму в українському живописі першої третини ХХ ст. (пошуки національного стилю) (2014)
Білан І. С. - Книжкова графіка Юрія Магалевського (2014)
Волков С. М. - Еволюція художньої освіти (2014)
Комарницький А. С. - Давньокиївські традиції культу Діви Марії (2014)
Костенко Н. Е. - Поэтика домрового искусства (2014)
Крячко А. В. - Слов’янські міфологічні мотиви в живописі М. О. Врубеля: аналіз образно-стилістичних рішень (2014)
Левкович Н. Я. - Впливи західноєвропейської стилістики в мистецтві євреїв Східної Галичини XVII – першої третини ХХ ст. (2014)
Мельничук Л. Ю. - Українське мистецтво в художніх колекціях Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Новоженець-Гаврилів Г. П. - Мистецтво діаспори: від традицій української графіки – до модерних графічних форм (2014)
Павельчук І. А. - Студії Яна Станіславського в творчій практиці Івана Северина (2014)
Рижова О. О. - Книжкова гравюра як джерело іконографії Лаврського іконопису XVII–XVIII століття (2014)
Рибалко С. Б. - Японський традиційний костюм: проблеми атрибуції (2014)
Сімферовська А. - Северин Обст у портретах львівських художників: деталь як символ (2014)
Сытник О. Г. - Sciense art: обоснование понятия и перспективные направления (2014)
Стребкова І. В. - Провідні художники Вижниччини кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Ходак І. О. - Кафедра всесвітнього мистецтва Всеукраїнської академії наук: інституції, персоналії, основні напрями досліджень (2014)
Шулика В. В. - "Спас Великий Архиерей" в иконописи старообрядцев-липован второй половины XIХ – начала ХХ века (2014)
Яковець І. О. - Комунікаційний простір сучасного музею як одна з основних категорій теорії музейної комунікації (2014)
Атрахович Е. И. - Белорусская школа дизайна костюма на современном этапе: актуальные проблемы и перспективы (2014)
Бондаренко Б. К. - Експозиція музею концерну Mercedes-Benz: інновації в дизайні та засоби представлення цінностей бренду (2014)
Вергунова Н. С. - Художественно-образное решение оптимальной модели передвижения для людей с инвалидностью (2014)
Гардабхадзе І. А. - Інновації у фешн-дизайні: оцінка, управління, ефективність (2014)
Жильцова Г. В. - Еволюційний процес формування емотиконів та їхня інтеграція у площину сучасного графічного дизайну (2014)
Кальницька В. М. - До питання уточнення термінологічного апарату в галузі текстильного дизайну (2014)
Підлісна О. В. - Сучасні дизайнерські підходи у формуванні виробничого середовища (2014)
Сухорукова Л. А. - Систематизация средств художественной выразительности формирования визуальной среды музыкального клипа с элементами 3D-анимации (2014)
Шумарова Д. В. - Дизайн піктограм Літніх Олімпійських ігор: стильовий та формоутворюючий аспекти (2014)
Алиев А. Э. - Традиции и новаторство современной скульптуры (2014)
Бойко О. В. - Традиции шпалерного ткачества и творчество Жана Люрса – основоположника и классика современной шпалеры (2014)
Верховодова Я. А. - Сценографическое творчество художника В. И. Кравца (2014)
Кадурина А. О. - Теоретические принципы расшифровки архитектурно-художественной символики на семиотическом уровне (на примере зданий Одессы) (2014)
Лубенский В. И. - Формула красоты (2014)
Мергалиев Д. М. - К вопросу о развитии этнокультурных традиций, Хусаинова Г. А. (2014)
Мисько Я. Ю. - Портрети представників української інтелігенції у творчості Еммануїла Миська 1998–1999 рр.: образно-пластичні особливості (2014)
Павельчук І. А. - Жанр краєвиду в творчості Миколи Бурачека (2014)
Сытник О. Г. - Бренды и власть: социальность рекламы как функция заботы о потребителях (2014)
Шулика В. В. - Иконостас храма иконы Пресвятой Богородицы "Знамение" в с. Борки Суджанского района Курской области (2014)
Солдатенко В. Ф. - Історик і правда: чи завжди науковими є дискусії про тридцять третій рік в Україні (2013)
Хімченко О. Г. - Лінгвістична схоластика щодо "іраномовності" скіфів (2013)
Іваненко А. О. - Проблема розміщення царських гарнізонів на теренах Гетьманщини у контексті українсько–московських відносин кінця 50–х років (2013)
Русавська В. А. - Гостинність вітчизняного дворянства в ХІХ ст. (2013)
Коваленко Н. П. - Становлення та розвиток теоретико–методологічних основ сівозмін у системах землеробства України в ХІХ–ХХ столітті (2013)
Кучернюк І. - Українське театральне життя на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905–1916 рр.) (2013)
Петренко І. Є. - Становлення військово–політичних відносин України з Кубанню в 1917 році (2013)
Приходько М. М. - Посередницька місія Української держави гетьмана Скоропадського у справі визнання Білоруської народної республіки з боку Німеччини (2013)
Альошина О. А. - Положення та інституційне оформлення Православної церкви в Польщі у 20-30-х рр. ХХ ст. (2013)
Жолоб М. П. - Ліквідація етнічних релігійних громад підрадянської України наприкінці 20–х – на початку 30–х рр. ХХ ст. (2013)
Шарпатий В. Г. - Нормативне забезпечення населення хлібопродуктами в УСРР в голодні роки (2013)
Щербатюк В. М. - Радянський повстанський партизанський рух на Лисянщині 1941–1944 рр. в контексті історичних традицій, загальних тенденції та регіональних особливостей (2013)
Лучаківська І. Л. - "Евакуація" українців і поляків у 1944–1946 рр. (2013)
Долгорученко К. - Проблема ефективності впливу нацистської антисемітської пропаганди на громадську думку в генеральному окрузі "Дніпропетровськ" (2013)
Куницький М. - Реалізація мети та завдань гітлерівської окупаційної політики у контексті функціонування владних інституцій Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Гичка О. І. - Роль колгоспів у процесі повоєнної відбудови системи охорони здоров’я та подальшій її розбудові (2013)
Гарагонич В. В. - Співробітництво молоді західних прикордонних областей України і країн Східної Європи (друга половина 50–х – початок 90–х років ХХ ст.): деякі висновки та пропозиції (2013)
Чумак А. І. - Вплив науково–технічної революції на висвітлення проблем сільськогосподарського виробництва в радянському суспільствознавстві 1950–1980–х років (2013)
Ширай В. В. - Відродження та розвиток освіти та культури кримськотатарського народу наприкінці XX ст. (2013)
Ніколаєць К. М. - Фактори формування мотивації праці населення України пенсійного віку у 90–х роках ХХ ст. (2013)
Фтемова Л. В. - Витоки розвитку біотехнології рослин в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (2013)
Ісса Т. В. - Благодійницька діяльність графів Браницьких під час Першої світової війни (2013)
Богач Є. М. - Одеський період діяльності С.І. Лебедєва (1953–1959), Григорюк І. П. (2013)
Козубенко Ю. Л. - Науковий доробок професора М.І. Котова (1896–1978) у галузі сільськогосподарської науки (2013)
Литвин Н. М. - Громадсько–політична позиція М.Грушевського в роки утвердження адміністративно–командної системи (2013)
Шемаєв О. О. - Харківський період діяльності професора М.В. Рязанцева (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Долі істориків церкви в тоталітарній державі: О.О. Дмитрієвський та І.І. Соколов (2013)
Мирзаева Т. - Место нефтяников Азербайджана в политике человеческого фактора Гейдара Алиева (2013)
Котлярова К. - Ім’я в релігійній традиції Стародавнього Риму (2013)
Лукашенко А. І. - Експлуатація християнського дуалізму в експансіоністській політиці католицької Церкви: хрестові походи (2013)
Акунін О. С. - Отмена работорговли и рабства в конце XVIII–ХІХ в.: основные тенденции и противоречия (2013)
Гаджиев Ф. (Валехоглу). - О соображениях по этногенезу карапапахов (2013)
Байрамова Р. - Падение демократической республики в Азербайджане и антисоветские выступления в Губинском уезде (2013)
Ли Жень Инь. - XVIII съезд Коммунистической партии Китая и проблемы развития внешней политики КНР (2013)
Годлевська В. Ю. - Церковно-державні відносини в Іспанії в умовах утвердження демократії (1982-1996 рр.) (2013)
Cуслова В. В. - Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду (2013)
Бабанлы Я. - Влияние восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики на формирование и развитие независимости (2013)
Мамедова С. - Факторы определяющие Азербайджано–Израильские отношения (2013)
Ширалиева А. - Учение зороастризма, манихейства, маздакизма и их влияние на Азербайджан (2013)
Островий В. М. - Постать Володимира Ґериновича в українській історіографії (2013)
Страйгородська Л. - Науково–дослідна, організаційна та педагогічна діяльність професора В.О. Поггенполя (1854–1938): історіографія проблеми (2013)
Мусієнко О. В. - Процес налагодження діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII – середині XIX ст. (2013)
Надтока Г. М. - Історіографія національного аспекту діяльності православної церкви в Україні другої половини XIX століття, Горпинченко І. В. (2013)
Нестуля О. О. - Ставлення традиційних релігій до нових релігійних деномінацій у контексті історіографічних досліджень (2013)
Єловських У. О. - Листи та телеграми українських товариств і організацій до Тимчасового уряду з фондів Державного архіву Російської Федерації як джерело з історії формування політичної свідомості населення України навесні 1917 р. (2013)
Гай–Нижник П. - Започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині ХХ ст. (2013)
Гріза В. А. - Історіографія 1950–1980–х рр. про національний фактор колонізаційних процесів в Південно–Східній Україні (2013)
Комар Є. Г. - Сучасна історіографія дослідження проблеми поширення соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР в 20–х рр. ХХ ст. (2013)
Михайлюк В. В. - Джерельна база історії входження інвалідів–фронтовиків у повсякденне життя Донбасу (1943–1945 рр.) (2013)
Ніколаєнко А. - Морально–психологічний стан українських фронтовиків – представників дніпропетровського регіону в епістоляріях 1941–1945 рр. (2013)
Чумак С. І. - Особливості радянсько–польських відносин у 1941–1945 рр. за матеріалами серії збірників "Русский Архив. Великая Отечественная" (2013)
Алиева И. - Библиографическая информация по экологии в системе библиографических средств Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики (2013)
Богачов А. Л. - До історії поняття досвіду (2013)
Александрова О. С. - Трансформація феномена дитинства в сучасному суспільстві (2013)
Дашдамирова Ч. Ф. - Концепция элементарности в биологической картине мира (2013)
Землянський А. М. - Людиновимірність історії: рецепція поняття інтерсуб’єктивності в сучасній історичній антропології (2013)
Орел М. П. - Темперальний характер компетентності (2013)
Попович Я. М. - Католицьке паломництво: історико–релігієзнавчий екскурс (2013)
Смолін В. О. - У пошуках першоджерел формування і здійснення відповідальності (2013)
Кабальський Р.О. - Історія філософського осмислення нормативності як соціокультурного явища (2013)
Попович О. В. - Філософська еволюція змісту ідеї творчості (2013)
Осипова В. Ю. - Тенета зваби Іншого (2013)
Гмиря С. С. - Художньо–естетичний стереотип як фактор, що опосередковує сприймання художнього твору (2013)
Садигов Е. - Биоэтика – как философский предмет (2013)
Капічіна О. О. - Електронна поп–музика: семіотико–естетичний аналіз (2013)
Кармадонова Т. М. - Киберсоциализация Net–поколения в виртуальном пространстве, Рубанець О. М. (2013)
Качак Н. В. - Вплив інформаційних технологій на зміну ціннісних орієнтацій людини і суспільства: філософсько–методологічний аналіз (2013)
Косач Т. М. - Метафізична інтерпретація цінностей у філософії (2013)
Лазуріна Н. П. - Формування громадянської компетентності особистості в сучасному українському суспільстві (2013)
Стояцька Г. М. - Амбівалентність поняття обов’язку у філософсько–правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля (2013)
Звонок Н. С. - Особливості релігійного символізму Павла Флоренського (2013)
Мешков В. М. - Конфуцианские представления о Дао–Пути как метафизической реальности Неба (2013)
Ахмедли Р. А. - Мифологическое мировоззрение Мирза Кязимбека (2013)
Джура О. Д. - Виховний потенціал освіти (2013)
Великодня Є. М. - Методологія філософського дослідження здоров’я людини у контексті становлення медійно–інформаційного освітнього простору (2013)
Утюж І. Г. - Антропологічні виміри сучасної освіти (2013)
Кісєль О. В. - Екологічна культура особистості у контексті освіти для сталого розвитку (2013)
Хижун Я. В. - Современные педагогические стратегии изучения литературного произведения в практическом курсе английского языка: "Нарциссы" Уильяма Вордсворта (2013)
Нежива О. М. - Міжнародні програми освіти як вдосконалення сучасної філософії освіти в Німеччині (2013)
Рудаківська С. В. - Понятійно-концептуальний аналіз екологічного світогляду молоді у контексті нової гуманітарної парадигми (2013)
Бірюков Д. С. - Особливості дослідження "м’яких" загроз національній безпеці сучасної України (2013)
Гай–Нижник П. П. - Культура як основа "м’якої сили" держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету, Чупрій Л. В. (2013)
Вєтринський І. - Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій (2013)
Гула Р. В. - Основні теоретичні підходи та характеристики націоналізму як ідеології та суспільно-політичної практики, Щурко О. М. (2013)
Доскіч Л. С. - Роль громадськості та громадської діяльності у паблік рілейшенз, Шеремета О. М. (2013)
Присяжнюк О. А. - Громадська організація і особистість: до постановки проблеми (2013)
Гриньків М. В. - Політико–правовий аспект діяльності релігійних організацій України та Росії (2013)
Висоцький О. Ю. - Етнічний вимір політичної ідентичності Дніпропетровська (2013)
Гриценко О. А. - "Волинська трагедія" 1943 року в оцінках українських ЗМІ, Пахоменко С. П. (2013)
Крапівін О. В. - Донеччина в сучасних україно–польських відносинах (2013)
Стадник О. П. - Індивіди та суспільні групи як ключові актори у міжнародних відносинах, згідно з теорією нового лібералізму (2013)
Чеканов В. Ю. - Функції теорії міжнародних відносин (2013)
Шедяков В. Є. - Бизнес–разведка как фактор успешного участия в информационном обмене (2013)
Аббасов Р. - Феномен общественного мнения в обществе (2013)
Велиев Е. Е. - Концепции национальной безопасности разных стран (2013)
Дадашова Р. Б. - Значение ООН в регулировании международных отношений и предложения об ее реформе (2013)
Іщенко І. - Адаптивні можливості інститутів демократичної політичної системи період соціально–економічної і політичної нестабільності (2013)
Кравець А. - Феномен лідерства в сучасному політико–антропологічному дискурсі (2013)
Оруджева В. М. - Теоретико–концептуальные основы переходного периода рыночной экономики (2013)
Павлов Д. - Політична пропаганда: до визначення поняття (2013)
Білоконь А. О. - Дипломатичне представництво Німеччини в Японії під керівництвом Герберта фон Дірксена (1933–1938 рр. (2013)
Мамедов С. - The fight against narcotics crimes in the foreign policy of Azerbaijan in the context of cooperation with the United Nations (2013)
Морозов Р. М. - Євразійський інтеграційний проект і республіка Білорусь (2013)
Пашаєва Г. - Значение политических проектов в сотрудничестве Азербайджана с ЕС (2013)
Пугачова Д. В. - Шведсько–північноатлантичне партнерство: особливість 2000–х рр. (2013)
Шемаєв В. М. - Демографічна ситуація в Китайській Народній Республіці як чинник формування її геостратегії, Климишин П. Ю. (2013)
Дегтеренко А. М. - Роль ТНК у світовій політиці, Приходченко О.С. (2013)
Слюсаренко І. Ю. - Вплив зовнішньополітичного чинника на реставрацію монархій Бурбонів та Бонапартів у Франції у ХІХ столітті (2013)
Сорокіна О. С. - Режими функціонування та розвитку інформаційного простору (2013)
Кісла Г. - Ідентичність в українському суспільстві: модерністські зміни (2013)
Сюсель Ю. В. - Дослідження споживацьких смаків через призму виховного середовища (2013)
Казьмирчук М. Г. - Нове дослідження людського капіталу. Рецензія на монографію: Довжук І.В., Симоненко І.В. Інженерно-технічна інтелігенція у розвитку важкої промисловості півдня України (друга половина ХIХ ст. – початок ХХ ст.). / І.В.Довжук, І.В.Симоненко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. – 180 с., Губицький Л. В. (2013)
Петренко І. М. - Видавнича справа на тлі історії повсякденності. Рецензія на книгу: Золотоніський книгодрук (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Історико–бібліографічне дослідження / за ред. та упоряд. О.З. Силки. – Черкаси, 2012. – 232 с. (2013)
Виткалов С. В. - Листопадове наукове зібрання у м. Рівне (2013)
Андрійчук В. Г. - Адаптивні колізіїй організаційно-правові потуги створення ефективно дієвої регулятивної системи зовнішньої торгівлі України в умовах членства в СОТ, Іванов Є. І. (2013)
Смирнов І. Г. - Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: світові тенденції посткризового періоду (2013)
Сібекіна А. Ю. - Прогнозно-варіативні оцінки від створення поглибленої ЗВТ "Україна-ЄС" для груп інтересів (2013)
Резнікова Н. В. - Вплив структурних обмежень на рівень міжкраїнової економічної залежності (2013)
Назаренко О. А. - Порівняльний аналіз методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України та зарубіжних країн (2013)
Харкова Л. О. - Сучасні поглиблені та розширені митні союзи (2013)
Баліцька О. П. - Теоретичні підходи до типізації персоналу як однієї із основ кадрового менеджменту (2013)
Іващенко О. А. - Глобальні дисбаланси як драйвер трансформації світової валютної системи: полеміка сценаріїв розвитку (2013)
Ястремський О. І. - Моделювання системного Ризику в часовому вимірі в банківській системі України, Бедратенко О. Г. (2013)
Тюпа Д. І. - Теоретичний аналіз впливу іноземного інвестування наекономічний розвиток країн з ринками, що формуються (2013)
Михайловська О. В. - Ринок товарних деривативів в умовах світосистемних трансформацій (2013)
Момотюк Л. Є. - Теоретичні підходи до статистичної оцінки фінансової стабільності держави (2013)
Пампура О. І. - Розвиток ринку лізингових послуг в Україні (2013)
Бодюк А. В. - Принципи прогнозування фіскального розвитку природно-ресурсного господарства (2013)
Шаповал Я. К. - Сутність та особливості процесів економічної стратифікації на сучасному етапі розвитку України (2013)
Чукліна О. С. - Теорія трансфертного ціноутворення: поняття та періодизація розвитку (2013)
Приходько Я. М. - Сутність податкового федералізму (2013)
Баклан О. В. - Сутність громадського контролю у сфері підприємництва: деякі теоретичні питання (2013)
Клименко С. В. - Води (водніресурси) як об’єкт правовідносин, Плескач М. В. (2013)
Хромей В. В. - Реалізація конституційного права на відпочинок (2013)
Пільков К. М. - Особливості предмету доказування в міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Якубівська Ю. Є. - Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності (2013)
Marcin Halicki - Capital market in Poland and Germany- the comparative law analysis (2013)
Тімашов В. О. - Формування й закріплення інституцій прав і свобод людини в Україні (VI-XVII століття) (2013)
Дзюба С. Г. - Систематика видів продукції підприємств (2013)
Коваль О. П. - Удосконалення функціонування соціальної сфери України: економіко-адміністративний аспект (2013)
Герасимчук Ю. А. - Розрахунок коефіцієнта атомарного кисню для визначення концентрації оксидів азоту в циліндрі двигуна внутрішнього згорання (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Модульний принцип в технології автомобілебудування, Шапошніков Б. В., Кошелів В. Г., Мельник О. В. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Кріогенне устаткування для дослідження зносостійких матеріалів в діапазоні температури, Шапошніков Б. В., Кошелєв В. Г., Мельник О. В. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Підвищення довговічності трибоспряжень з урахуванням впливу на контактні поверхні сучасних наномодифікаторів, Міланенко О. А., Савчук А. М., Білякович О. М., Лізанець В. І. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Оптимальне проектування штанг обприскувачів із застосуванням динамічних гасників коливань, Вікович І. А., Дівеєв Б. М., Височан І. М. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Розроблення моделі і методу розрахунку динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті, Вікович І. А., Дубневич О. М., Бутитер І. Б. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив швидкості кочення на динаміку формування мастильного шару, Кущ О. І., Туриця Ю. О. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження енергетичних параметрів процесу відновлення деталей роздаванням, Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2012)
Посвятенко Е. К. - Аналіз статистичних характеристик випадкової зміни ресурсних параметрів агрегату машини, Сушко О. В. (2012)
Посвятенко Е. К. - Підвищення якості радіаційних полімерних детекторів технологічними методами інженерії поверхні, Тітаренко О. В. (2012)
Бакуліч О. О. - Застосування SADT-моделювання для формалізації процесу управління транспортними потоками на вулично-дорожній мережі міст, Дудник А. А. (2012)
Бубела А. В. - Дослідження систем управління матеріальними запасами (2012)
Дмитрієв М. М. - Концепція сітілогістики і пасажирські перевезення, Плошай В. Ф., Воркут Т. А., МатейчикВ. П., Шпильовий І. Ф., Мельниченко О. І., Кабанов В. Г., Марунич В. С., Вакарчук І. М., Харута В. С. (2012)
Волинець Л. М. - Формування стратегії управління ризиками на транспортних підприємствах (2012)
Галак І. І. - Особливості призначення та проведення технічної експертизи та її роль при розслідуванні ДТП (2012)
Галак І. І. - Удосконалення процесу управління інноваційною діяльністю на автомобільному транспорті, Полічковська О. М. (2012)
Главацький П. В. - Інформаційна підтримка управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень (2012)
Горбенко О. В. - Аналіз зв'язку чисельності апарату управління з об'ємно-якісними показниками роботи південно-західної залізниці, Мнишенко О. О. (2012)
Горяев Н. К. - Метод "двойного ранжирования" для заполнения матрицы при решении "транспортной задачи", Лебедь Е. М. (2012)
Грисюк Ю. С. - Дослідження середовища реалізації проектів і програм у сфері транспорту, Лабута А. В. (2012)
Guzhevska L. A. - Determination of the term of transit transportation of goods to the customs of destination by motor transport, Verovska L. T. (2012)
Гуща О. О. - Методичні підходи до аналізу пасажиропотоків автобусного маршруту (2012)
Датук В. Д. - Визначення ефективного автомобіля як характеристики транспортного потоку за допомогою методу аналізу ієрархій, Бакуліч О. О., Сватко В. В. (2012)
Датук В. Д. - Концепція системно-синергетичного підходу в управлінні проектами, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2012)
Дзюба О. П. - Аналіз алгоритмів адаптивного регулювання дорожнього руху на перехрестях, Павловська О. М. (2012)
Дмитриченко А. М. - Особливості методології проектного регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків (2012)
Дудник О. С. - Критерії оцінки ефективності та якості організації міжнародних перевезень легкових автомобілів (2012)
Железняк К. Л. - Вибір стратегії розвитку автотранспортного підприємства, як елемента фрагментарної галузі (2012)
Ігнатенко Д. О. - Характеристика процесу підготовки та реалізації рішень у сфері управління якістю транспортних послуг (2012)
Кисельов В. Б. - Застосування транспортно-трасологічних методів для боротьби з шахрайством при авто страхуванні, Янішевський С. В., Білоног О. Є. (2012)
Кішка С. П. - Способи оцінки безпеки руху та аварійності на автомобільних дорогах (2012)
Ковальчук С. О. - Механізми удосконалення логістичного управління в проектах матеріального забезпечення діяльності підприємств та організацій (2012)
Коцюк М. О. - Моделювання логістичного ланцюга реалізації псувних продуктів (2012)
Коцюк О. Я. - Моделювання розвитку міських пасажирських перевезень маршрутними таксі (2012)
Коцюк О. Я. - Оцінка діяльності вантажних митних комплексів, Лужанська Н. О. (2012)
Куницька О. М. - Основні тенденції розвитку складської логістики застосування системного підходу до оцінки значення, Мандро Л. А. (2012)
Лабута А. В. - Логістичний контроль як основа оперативного керування реалізацією програм розвитку (2012)
Лановий О. Т. - Застосування системного підходу до оцінки значення функціонування мережі автомобільних доріг для соціально-економічного розвитку України (2012)
Ларин О. Н. - Оценка эффективности использования транзитных провозных возможностей транспортных систем, Лебедь И. Г., Альметова З. В. (2012)
Логачов Є. Г. - Визначення інтенсивності прибуття пасажирів на зупинки маршруту МПТС, що є суміжними із скасованою, на ділянках з компактною житловою забудовою на основі раніше отриманих даних про пасажире потоки, Сокульський О. Є., Чумакевич В. О., Гілевська К. Ю. (2012)
Мельник С. М. - Огляд сучасних зарубіжних систем управління пасажирським автотранспортом (2012)
Мельниченко О. І. - Сучасні методи управління якістю у проектах будівництва метрополітенів, Гамеляк І. П., Савенко В. Я., Кульбовський І. І., Близнюк К. П. (2012)
Мельниченко О. І. - Дослідження впливу реінжинірингу на організацію бізнесу в логістичних системах, Марютенков Є. О. (2012)
Мельниченко О. І. - Ефективні механізми оперативного управління проектами в дорожньому будівництві, Савенко В. Я., Павлюк Д. О., Сохань В. В. (2012)
Огородніков В. А. - Визначення параметрів розкриття подушок безпеки з врахуванням енергії пластичної деформації елементів конструкцій автомобілів при ДТП, Байков В. П., Кисельов В. Б., Перлов В. Є., Ульянич П. А. (2012)
Пасічник А. М. - Алгоритм визначення прогнозної пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску через державний кордон України, Клен О. М. (2012)
Петрашевский О. Л. - Метод риско-регулятивного обеспечения технологической успешности движенческих операций автомобильных перевозок, Хабутдинов А. Р. (2012)
Петрик А. В. - Покращення економічних показників транспортної інфраструктури при обслуговуванні експортних зернових вантажопотоків (2012)
Піцик М. Г. - Експлуатаційне обґрунтування параметрів міських автобусів по їх транспортній ефективності (2012)
Поліщук В. П. - До питання про функціонування системи "перехрестя + зупиночний пункт - транспортний потік", Корчевська А. А. (2012)
Розумова К. М. - Системний аналіз визначення оптимального рівня тарифів (2012)
Савченко Л. В. - Задача вибору виду транспорту для вантажоперевезення (2012)
Савченко Л. В. - Оптимальна взаємодія складського оператора та компанії-клієнта, Максимчук А. П. (2012)
Савченко Л. В. - Формування логістичних ланцюгів доставки товарів, Сауляк Л. В. (2012)
Сніжко І. С. - Чинники, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємства за рахунок власних джерел для їх використання в інноваційній діяльності (2012)
Фомін О. В. - Сучасні методи оцінки опору втомленості несучих елементів вантажних вагонів, Бурлуцький О. В. (2012)
Хабутдінов Р. А. - Управління експлуатаційною ресурсо-синергією на автотранспорті (2012)
Хабутдінов Р. А. - Методика аналізу впливу технічних параметрів та машинно- технологічних процедур на енергоефективність автомобілів малої вантажопідйомності, Гальона І. І. (2012)
Хабутдінов Р. А. - Транспортна задача перевезень швидкопсувних вантажів з врахуванням енерговитратності операцій, Гарбовська А. П. (2012)
Хабутдинов Р. А. - Транспортная энергоэффективность автомобильных перевозок контейнеров, Рейпольская М. Д. (2012)
Хаврук В. О. - Аналіз систем управління запасами (2012)
Хмельов І. В. - Методика багатоваріантного аналізу параметрів конструкції автопоїзда за енергетичними критеріями, Гусев О. В. (2012)
Хрутьба В. О. - Системна модель "Управління проектами і програмами поводження з відходами транспортно-дорожнього комплексу" (2012)
Цимбал Ю. О. - Сутність та особливості логістичного обслуговування споживачів (2012)
Цимбал Н. М. - Зміст, особливості та сутність ухвалення програм розвитку транспортного інфраструктурного комплексу регіону (2012)
Чупайленко О. А. - Розширення функцій використання лізінгу вантажних автомобілів (2012)
ЧечетА. М. - Сучасні тенденції управління ланцюгами поставок (2012)
Шапенко Є. М. - Визначення комплексу факторів, які впливають на роботу водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту (2012)
Ширяева С. В. - Логістика мультимодальних перевезень вантажів (2012)
Ширяева С. В. - Аналіз сучасного стану організації автомобільно-залізничних перевезень вантажів в Україні, Конрад T. I. (2012)
Ширяева С. В. - Порядок формування та використання тарифної системи автотранспортного підприємства в умовах міжнародних перевезень, Корецька С. О., Сорока B. C., Кравець О. М. (2012)
Ширяева С. В. - Застосування RFID-технології при здійсненні перевезень швидкопсувних вантажів, Селіванова Н. Ю. (2012)
Яджак М. С. - Дослідження стану та якості функціонування залізничної транспортної системи: І. локальне, прогностичне та агреговане оцінювання, Поліщук О. Д., Поліщук Д. О. (2012)
Яджак М. С. - Дослідження стану та якості функціонування залізничної транспортної системи: II. інтерактивне оцінювання, Поліщук О. Д., Поліщук Д. О. (2012)
Янішевський С. В. - Дослідження транспортних потоків на підходах до значних та найзначніших міст, Корчевський А. О. (2012)
Андрусенко О. М. - Геометричне моделювання геодезичних кривих на каналових поверхнях, Шлюнь Н. В. (2012)
Борщ О. І. - Неголономне кочення еліпсоїдного тіла по шорсткій площині, Шевченко Л. В. (2012)
Ващіліна О. В. - Екранування розривних хвиль шаром зниженої щільності, Заєць Ю. О. (2012)
Гриневицький Р. В. - Експерементально-теоретичне дослідження коливань крила безпілотного літального апарату (2012)
Гуляєв В. І. - Математична модель крутильних автоколивань бурильної колони в рідкому середовищі, Глушакова О. В., Глазунов С. М. (2012)
Дегтярь В. Г. - Про фільтрацію до свердловини в необмеженому пласті в умовах пружного режиму фільтрації, Ковальчук С. В. (2012)
Дехтяр А. С. - Оптимальне точкове обпирання згинаних пластин (2012)
Левківська Л. В. - Регулярні форми за критичних станів бурильної колони в горизонтальних свердловинах, Худолій С. М. (2012)
Марчук О. В. - Різницево-аналітичний метод розрахунку осесимметричних циліндричних оболонок, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В. (2012)
Piskunov V. G. - Investigation of characteristics of composite porous medium, Didychenko I. M. (2012)
Шскунов В. Г. - Проектування дорожніх нагрівних покриттів, Володько О. В. (2012)
Піскунов В. Г. - Розрахунок шаруватих конструкцій дорожнього одягу мостів армованого композитними матеріалами, Цибульський В. М. (2012)
Рассказов О. О. - Порівняльний аналіз ефективності застосування деяких варіантів уточненої теорії пластин та оболонок на основі співставлення з точним розв'язком, Бондарський О. Г. (2012)
Рожок Л. С. - Рівновага шаруватих порожнистих, гофрованих в поперечному перерізі, циліндрів з трансверсально-ізотропним середнім шаром (2012)
Хорошев К. Г. - Дослідження електропружинного стану п'єзоелектричної півплощини з двома круговими отворами або прямолінійними тріщинами, Глущенко Ю. А. (2012)
Богомья В. І. - Автоматизовані системи контролю КА на геостаціонарній орбіті, Загорулько А. Н., Уварова Т. В., Кучерук С. М. (2012)
Бондаренко В. А. - Особливості реалізації проектів державно-приватного партнерства в туристичній галузі (2012)
Боровий М. О. - Особливості іонізації М-підоболонок атомів Рb при електронному ударі, Іщенко P. M., Ісаєнко Г. Л. (2012)
Брязкало Т. А. - Деякі властивості фракталів Ньютона, Назаренко М. О. (2012)
Волошина Т. М. - Інтелектуальний простір української літературної мови (2012)
Гавриленко В. В. - Методи та технології інтелектуального аналізу даних, Іванченко Г. Ф., Шевченко Г. Є. (2012)
Галкін О. А. - Методологія застосування опорно-векторних машин для випадку нероздільних даних (2012)
Гордієнко В. П. - Вплив УФ-опромінення на горючість термопластичних матеріалів, що вміщують наповнювачі-антипірени неорганічної природи, Мустяца О. Н., Ковальова Г. М. (2012)
Grinenko О. О. - Software ecosystems (2012)
Гурнак В. М. - Висвітлення важливих подій, пов'язаних з автомобільним транспортом, Ананченко О. Є. (2012)
Гревцев O. K. - Розв'язання осесиметричної задачі теорії пружності для товстостінного циліндричного резервуару, який перебуває під дією внутрішнього та зовнішнього тиску, Сорокина І. В., БугераА. Р. (2012)
Данчук М. В. - Синергетичний метод оцінки підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки, Кравчук А. П. (2012)
Danchuk V. D. - Nature study of temperature phase transitions in asphalt layers with hydrocarbons plasticizers, KravchukA. P. (2012)
Ісаєнко Г. Л. - Неспівмірна фаза в політипах кристалів TlGaSe2 (2012)
Кикоть С. В. - Коливання гнучкого трубопроводу на пружній основі з рухомою рідиною (2012)
Ковальов М. Ф. - Розробка принципової схеми подачі флюсу зустрічними потоками при багатоелектродному багатодуговому автоматичному наплавленні, Лодяков С. І. (2012)
Косенко В. Р. - Науково-методологічні та практичні підходи по забезпеченню функціональної стійкості автоматизованих систем управління рухомих об'єктів (2012)
Куліш М. Р. - Оптичний ключ, Ісаєнко Г. Л., Молиш М. І. (2012)
Медведська В. В. - Медіація як перспективна форма вирішення господарських спорів (2012)
Мейш Ю. А. - Коливання циліндричних дискретно підкріплених оболонок на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях (2012)
Міронова В. Л. - Технологія єдиної мови спілкування інтелектуальних агентів полі ергатичних транспортних систем (2012)
Мустяца О. Н. - Вивчення можливості одержання активної сірки уведенням в її розплав електроннопровідних домішок (2012)
Мустяца О. Н. - Електропровідність та співвідношення внесків у провідності сульфіда і телурида літія у рідкому та кристалічному станах, Катеринко І. І. (2012)
Наумова Н. М. - Концепція WEB 2. 0 та її проекти в сучасному інтернет-середовищі, Наумов В. О. (2012)
Щербатюк Н. В. - Правові основи державної реєстрації транспортних засобів, Чичирко С. В., Нікітіна З. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського