Русавська В. А. - Гостинність вітчизняного дворянства в ХІХ ст. (2013)
Коваленко Н. П. - Становлення та розвиток теоретико–методологічних основ сівозмін у системах землеробства України в ХІХ–ХХ столітті (2013)
Кучернюк І. - Українське театральне життя на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905–1916 рр.) (2013)
Петренко І. Є. - Становлення військово–політичних відносин України з Кубанню в 1917 році (2013)
Приходько М. М. - Посередницька місія Української держави гетьмана Скоропадського у справі визнання Білоруської народної республіки з боку Німеччини (2013)
Альошина О. А. - Положення та інституційне оформлення Православної церкви в Польщі у 20-30-х рр. ХХ ст. (2013)
Жолоб М. П. - Ліквідація етнічних релігійних громад підрадянської України наприкінці 20–х – на початку 30–х рр. ХХ ст. (2013)
Шарпатий В. Г. - Нормативне забезпечення населення хлібопродуктами в УСРР в голодні роки (2013)
Щербатюк В. М. - Радянський повстанський партизанський рух на Лисянщині 1941–1944 рр. в контексті історичних традицій, загальних тенденції та регіональних особливостей (2013)
Лучаківська І. Л. - "Евакуація" українців і поляків у 1944–1946 рр. (2013)
Долгорученко К. - Проблема ефективності впливу нацистської антисемітської пропаганди на громадську думку в генеральному окрузі "Дніпропетровськ" (2013)
Куницький М. - Реалізація мети та завдань гітлерівської окупаційної політики у контексті функціонування владних інституцій Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Гичка О. І. - Роль колгоспів у процесі повоєнної відбудови системи охорони здоров’я та подальшій її розбудові (2013)
Гарагонич В. В. - Співробітництво молоді західних прикордонних областей України і країн Східної Європи (друга половина 50–х – початок 90–х років ХХ ст.): деякі висновки та пропозиції (2013)
Чумак А. І. - Вплив науково–технічної революції на висвітлення проблем сільськогосподарського виробництва в радянському суспільствознавстві 1950–1980–х років (2013)
Ширай В. В. - Відродження та розвиток освіти та культури кримськотатарського народу наприкінці XX ст. (2013)
Ніколаєць К. М. - Фактори формування мотивації праці населення України пенсійного віку у 90–х роках ХХ ст. (2013)
Фтемова Л. В. - Витоки розвитку біотехнології рослин в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (2013)
Ісса Т. В. - Благодійницька діяльність графів Браницьких під час Першої світової війни (2013)
Богач Є. М. - Одеський період діяльності С.І. Лебедєва (1953–1959), Григорюк І. П. (2013)
Козубенко Ю. Л. - Науковий доробок професора М.І. Котова (1896–1978) у галузі сільськогосподарської науки (2013)
Литвин Н. М. - Громадсько–політична позиція М.Грушевського в роки утвердження адміністративно–командної системи (2013)
Шемаєв О. О. - Харківський період діяльності професора М.В. Рязанцева (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Долі істориків церкви в тоталітарній державі: О.О. Дмитрієвський та І.І. Соколов (2013)
Мирзаева Т. - Место нефтяников Азербайджана в политике человеческого фактора Гейдара Алиева (2013)
Котлярова К. - Ім’я в релігійній традиції Стародавнього Риму (2013)
Лукашенко А. І. - Експлуатація християнського дуалізму в експансіоністській політиці католицької Церкви: хрестові походи (2013)
Акунін О. С. - Отмена работорговли и рабства в конце XVIII–ХІХ в.: основные тенденции и противоречия (2013)
Гаджиев Ф. (Валехоглу). - О соображениях по этногенезу карапапахов (2013)
Байрамова Р. - Падение демократической республики в Азербайджане и антисоветские выступления в Губинском уезде (2013)
Ли Жень Инь. - XVIII съезд Коммунистической партии Китая и проблемы развития внешней политики КНР (2013)
Годлевська В. Ю. - Церковно-державні відносини в Іспанії в умовах утвердження демократії (1982-1996 рр.) (2013)
Cуслова В. В. - Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду (2013)
Бабанлы Я. - Влияние восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики на формирование и развитие независимости (2013)
Мамедова С. - Факторы определяющие Азербайджано–Израильские отношения (2013)
Ширалиева А. - Учение зороастризма, манихейства, маздакизма и их влияние на Азербайджан (2013)
Островий В. М. - Постать Володимира Ґериновича в українській історіографії (2013)
Страйгородська Л. - Науково–дослідна, організаційна та педагогічна діяльність професора В.О. Поггенполя (1854–1938): історіографія проблеми (2013)
Мусієнко О. В. - Процес налагодження діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII – середині XIX ст. (2013)
Надтока Г. М. - Історіографія національного аспекту діяльності православної церкви в Україні другої половини XIX століття, Горпинченко І. В. (2013)
Нестуля О. О. - Ставлення традиційних релігій до нових релігійних деномінацій у контексті історіографічних досліджень (2013)
Єловських У. О. - Листи та телеграми українських товариств і організацій до Тимчасового уряду з фондів Державного архіву Російської Федерації як джерело з історії формування політичної свідомості населення України навесні 1917 р. (2013)
Гай–Нижник П. - Започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині ХХ ст. (2013)
Гріза В. А. - Історіографія 1950–1980–х рр. про національний фактор колонізаційних процесів в Південно–Східній Україні (2013)
Комар Є. Г. - Сучасна історіографія дослідження проблеми поширення соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР в 20–х рр. ХХ ст. (2013)
Михайлюк В. В. - Джерельна база історії входження інвалідів–фронтовиків у повсякденне життя Донбасу (1943–1945 рр.) (2013)
Ніколаєнко А. - Морально–психологічний стан українських фронтовиків – представників дніпропетровського регіону в епістоляріях 1941–1945 рр. (2013)
Чумак С. І. - Особливості радянсько–польських відносин у 1941–1945 рр. за матеріалами серії збірників "Русский Архив. Великая Отечественная" (2013)
Алиева И. - Библиографическая информация по экологии в системе библиографических средств Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики (2013)
Богачов А. Л. - До історії поняття досвіду (2013)
Александрова О. С. - Трансформація феномена дитинства в сучасному суспільстві (2013)
Дашдамирова Ч. Ф. - Концепция элементарности в биологической картине мира (2013)
Землянський А. М. - Людиновимірність історії: рецепція поняття інтерсуб’єктивності в сучасній історичній антропології (2013)
Орел М. П. - Темперальний характер компетентності (2013)
Попович Я. М. - Католицьке паломництво: історико–релігієзнавчий екскурс (2013)
Смолін В. О. - У пошуках першоджерел формування і здійснення відповідальності (2013)
Кабальський Р.О. - Історія філософського осмислення нормативності як соціокультурного явища (2013)
Попович О. В. - Філософська еволюція змісту ідеї творчості (2013)
Осипова В. Ю. - Тенета зваби Іншого (2013)
Гмиря С. С. - Художньо–естетичний стереотип як фактор, що опосередковує сприймання художнього твору (2013)
Садигов Е. - Биоэтика – как философский предмет (2013)
Капічіна О. О. - Електронна поп–музика: семіотико–естетичний аналіз (2013)
Кармадонова Т. М. - Киберсоциализация Net–поколения в виртуальном пространстве, Рубанець О. М. (2013)
Качак Н. В. - Вплив інформаційних технологій на зміну ціннісних орієнтацій людини і суспільства: філософсько–методологічний аналіз (2013)
Косач Т. М. - Метафізична інтерпретація цінностей у філософії (2013)
Лазуріна Н. П. - Формування громадянської компетентності особистості в сучасному українському суспільстві (2013)
Стояцька Г. М. - Амбівалентність поняття обов’язку у філософсько–правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля (2013)
Звонок Н. С. - Особливості релігійного символізму Павла Флоренського (2013)
Мешков В. М. - Конфуцианские представления о Дао–Пути как метафизической реальности Неба (2013)
Ахмедли Р. А. - Мифологическое мировоззрение Мирза Кязимбека (2013)
Джура О. Д. - Виховний потенціал освіти (2013)
Великодня Є. М. - Методологія філософського дослідження здоров’я людини у контексті становлення медійно–інформаційного освітнього простору (2013)
Утюж І. Г. - Антропологічні виміри сучасної освіти (2013)
Кісєль О. В. - Екологічна культура особистості у контексті освіти для сталого розвитку (2013)
Хижун Я. В. - Современные педагогические стратегии изучения литературного произведения в практическом курсе английского языка: "Нарциссы" Уильяма Вордсворта (2013)
Нежива О. М. - Міжнародні програми освіти як вдосконалення сучасної філософії освіти в Німеччині (2013)
Рудаківська С. В. - Понятійно-концептуальний аналіз екологічного світогляду молоді у контексті нової гуманітарної парадигми (2013)
Бірюков Д. С. - Особливості дослідження "м’яких" загроз національній безпеці сучасної України (2013)
Гай–Нижник П. П. - Культура як основа "м’якої сили" держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету, Чупрій Л. В. (2013)
Вєтринський І. - Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій (2013)
Гула Р. В. - Основні теоретичні підходи та характеристики націоналізму як ідеології та суспільно-політичної практики, Щурко О. М. (2013)
Доскіч Л. С. - Роль громадськості та громадської діяльності у паблік рілейшенз, Шеремета О. М. (2013)
Присяжнюк О. А. - Громадська організація і особистість: до постановки проблеми (2013)
Гриньків М. В. - Політико–правовий аспект діяльності релігійних організацій України та Росії (2013)
Висоцький О. Ю. - Етнічний вимір політичної ідентичності Дніпропетровська (2013)
Гриценко О. А. - "Волинська трагедія" 1943 року в оцінках українських ЗМІ, Пахоменко С. П. (2013)
Крапівін О. В. - Донеччина в сучасних україно–польських відносинах (2013)
Стадник О. П. - Індивіди та суспільні групи як ключові актори у міжнародних відносинах, згідно з теорією нового лібералізму (2013)
Чеканов В. Ю. - Функції теорії міжнародних відносин (2013)
Шедяков В. Є. - Бизнес–разведка как фактор успешного участия в информационном обмене (2013)
Аббасов Р. - Феномен общественного мнения в обществе (2013)
Велиев Е. Е. - Концепции национальной безопасности разных стран (2013)
Дадашова Р. Б. - Значение ООН в регулировании международных отношений и предложения об ее реформе (2013)
Іщенко І. - Адаптивні можливості інститутів демократичної політичної системи період соціально–економічної і політичної нестабільності (2013)
Кравець А. - Феномен лідерства в сучасному політико–антропологічному дискурсі (2013)
Оруджева В. М. - Теоретико–концептуальные основы переходного периода рыночной экономики (2013)
Павлов Д. - Політична пропаганда: до визначення поняття (2013)
Білоконь А. О. - Дипломатичне представництво Німеччини в Японії під керівництвом Герберта фон Дірксена (1933–1938 рр. (2013)
Мамедов С. - The fight against narcotics crimes in the foreign policy of Azerbaijan in the context of cooperation with the United Nations (2013)
Морозов Р. М. - Євразійський інтеграційний проект і республіка Білорусь (2013)
Пашаєва Г. - Значение политических проектов в сотрудничестве Азербайджана с ЕС (2013)
Пугачова Д. В. - Шведсько–північноатлантичне партнерство: особливість 2000–х рр. (2013)
Шемаєв В. М. - Демографічна ситуація в Китайській Народній Республіці як чинник формування її геостратегії, Климишин П. Ю. (2013)
Дегтеренко А. М. - Роль ТНК у світовій політиці, Приходченко О.С. (2013)
Слюсаренко І. Ю. - Вплив зовнішньополітичного чинника на реставрацію монархій Бурбонів та Бонапартів у Франції у ХІХ столітті (2013)
Сорокіна О. С. - Режими функціонування та розвитку інформаційного простору (2013)
Кісла Г. - Ідентичність в українському суспільстві: модерністські зміни (2013)
Сюсель Ю. В. - Дослідження споживацьких смаків через призму виховного середовища (2013)
Казьмирчук М. Г. - Нове дослідження людського капіталу. Рецензія на монографію: Довжук І.В., Симоненко І.В. Інженерно-технічна інтелігенція у розвитку важкої промисловості півдня України (друга половина ХIХ ст. – початок ХХ ст.). / І.В.Довжук, І.В.Симоненко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. – 180 с., Губицький Л. В. (2013)
Петренко І. М. - Видавнича справа на тлі історії повсякденності. Рецензія на книгу: Золотоніський книгодрук (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Історико–бібліографічне дослідження / за ред. та упоряд. О.З. Силки. – Черкаси, 2012. – 232 с. (2013)
Виткалов С. В. - Листопадове наукове зібрання у м. Рівне (2013)
Андрійчук В. Г. - Адаптивні колізіїй організаційно-правові потуги створення ефективно дієвої регулятивної системи зовнішньої торгівлі України в умовах членства в СОТ, Іванов Є. І. (2013)
Смирнов І. Г. - Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: світові тенденції посткризового періоду (2013)
Сібекіна А. Ю. - Прогнозно-варіативні оцінки від створення поглибленої ЗВТ "Україна-ЄС" для груп інтересів (2013)
Резнікова Н. В. - Вплив структурних обмежень на рівень міжкраїнової економічної залежності (2013)
Назаренко О. А. - Порівняльний аналіз методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України та зарубіжних країн (2013)
Харкова Л. О. - Сучасні поглиблені та розширені митні союзи (2013)
Баліцька О. П. - Теоретичні підходи до типізації персоналу як однієї із основ кадрового менеджменту (2013)
Іващенко О. А. - Глобальні дисбаланси як драйвер трансформації світової валютної системи: полеміка сценаріїв розвитку (2013)
Ястремський О. І. - Моделювання системного Ризику в часовому вимірі в банківській системі України, Бедратенко О. Г. (2013)
Тюпа Д. І. - Теоретичний аналіз впливу іноземного інвестування наекономічний розвиток країн з ринками, що формуються (2013)
Михайловська О. В. - Ринок товарних деривативів в умовах світосистемних трансформацій (2013)
Момотюк Л. Є. - Теоретичні підходи до статистичної оцінки фінансової стабільності держави (2013)
Пампура О. І. - Розвиток ринку лізингових послуг в Україні (2013)
Бодюк А. В. - Принципи прогнозування фіскального розвитку природно-ресурсного господарства (2013)
Шаповал Я. К. - Сутність та особливості процесів економічної стратифікації на сучасному етапі розвитку України (2013)
Чукліна О. С. - Теорія трансфертного ціноутворення: поняття та періодизація розвитку (2013)
Приходько Я. М. - Сутність податкового федералізму (2013)
Баклан О. В. - Сутність громадського контролю у сфері підприємництва: деякі теоретичні питання (2013)
Клименко С. В. - Води (водніресурси) як об’єкт правовідносин, Плескач М. В. (2013)
Хромей В. В. - Реалізація конституційного права на відпочинок (2013)
Пільков К. М. - Особливості предмету доказування в міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Якубівська Ю. Є. - Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності (2013)
Marcin Halicki - Capital market in Poland and Germany- the comparative law analysis (2013)
Тімашов В. О. - Формування й закріплення інституцій прав і свобод людини в Україні (VI-XVII століття) (2013)
Дзюба С. Г. - Систематика видів продукції підприємств (2013)
Коваль О. П. - Удосконалення функціонування соціальної сфери України: економіко-адміністративний аспект (2013)
Герасимчук Ю. А. - Розрахунок коефіцієнта атомарного кисню для визначення концентрації оксидів азоту в циліндрі двигуна внутрішнього згорання (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Модульний принцип в технології автомобілебудування, Шапошніков Б. В., Кошелів В. Г., Мельник О. В. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Кріогенне устаткування для дослідження зносостійких матеріалів в діапазоні температури, Шапошніков Б. В., Кошелєв В. Г., Мельник О. В. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Підвищення довговічності трибоспряжень з урахуванням впливу на контактні поверхні сучасних наномодифікаторів, Міланенко О. А., Савчук А. М., Білякович О. М., Лізанець В. І. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Оптимальне проектування штанг обприскувачів із застосуванням динамічних гасників коливань, Вікович І. А., Дівеєв Б. М., Височан І. М. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Розроблення моделі і методу розрахунку динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті, Вікович І. А., Дубневич О. М., Бутитер І. Б. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив швидкості кочення на динаміку формування мастильного шару, Кущ О. І., Туриця Ю. О. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження енергетичних параметрів процесу відновлення деталей роздаванням, Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2012)
Посвятенко Е. К. - Аналіз статистичних характеристик випадкової зміни ресурсних параметрів агрегату машини, Сушко О. В. (2012)
Посвятенко Е. К. - Підвищення якості радіаційних полімерних детекторів технологічними методами інженерії поверхні, Тітаренко О. В. (2012)
Бакуліч О. О. - Застосування SADT-моделювання для формалізації процесу управління транспортними потоками на вулично-дорожній мережі міст, Дудник А. А. (2012)
Бубела А. В. - Дослідження систем управління матеріальними запасами (2012)
Дмитрієв М. М. - Концепція сітілогістики і пасажирські перевезення, Плошай В. Ф., Воркут Т. А., МатейчикВ. П., Шпильовий І. Ф., Мельниченко О. І., Кабанов В. Г., Марунич В. С., Вакарчук І. М., Харута В. С. (2012)
Волинець Л. М. - Формування стратегії управління ризиками на транспортних підприємствах (2012)
Галак І. І. - Особливості призначення та проведення технічної експертизи та її роль при розслідуванні ДТП (2012)
Галак І. І. - Удосконалення процесу управління інноваційною діяльністю на автомобільному транспорті, Полічковська О. М. (2012)
Главацький П. В. - Інформаційна підтримка управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень (2012)
Горбенко О. В. - Аналіз зв'язку чисельності апарату управління з об'ємно-якісними показниками роботи південно-західної залізниці, Мнишенко О. О. (2012)
Горяев Н. К. - Метод "двойного ранжирования" для заполнения матрицы при решении "транспортной задачи", Лебедь Е. М. (2012)
Грисюк Ю. С. - Дослідження середовища реалізації проектів і програм у сфері транспорту, Лабута А. В. (2012)
Guzhevska L. A. - Determination of the term of transit transportation of goods to the customs of destination by motor transport, Verovska L. T. (2012)
Гуща О. О. - Методичні підходи до аналізу пасажиропотоків автобусного маршруту (2012)
Датук В. Д. - Визначення ефективного автомобіля як характеристики транспортного потоку за допомогою методу аналізу ієрархій, Бакуліч О. О., Сватко В. В. (2012)
Датук В. Д. - Концепція системно-синергетичного підходу в управлінні проектами, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2012)
Дзюба О. П. - Аналіз алгоритмів адаптивного регулювання дорожнього руху на перехрестях, Павловська О. М. (2012)
Дмитриченко А. М. - Особливості методології проектного регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків (2012)
Дудник О. С. - Критерії оцінки ефективності та якості організації міжнародних перевезень легкових автомобілів (2012)
Железняк К. Л. - Вибір стратегії розвитку автотранспортного підприємства, як елемента фрагментарної галузі (2012)
Ігнатенко Д. О. - Характеристика процесу підготовки та реалізації рішень у сфері управління якістю транспортних послуг (2012)
Кисельов В. Б. - Застосування транспортно-трасологічних методів для боротьби з шахрайством при авто страхуванні, Янішевський С. В., Білоног О. Є. (2012)
Кішка С. П. - Способи оцінки безпеки руху та аварійності на автомобільних дорогах (2012)
Ковальчук С. О. - Механізми удосконалення логістичного управління в проектах матеріального забезпечення діяльності підприємств та організацій (2012)
Коцюк М. О. - Моделювання логістичного ланцюга реалізації псувних продуктів (2012)
Коцюк О. Я. - Моделювання розвитку міських пасажирських перевезень маршрутними таксі (2012)
Коцюк О. Я. - Оцінка діяльності вантажних митних комплексів, Лужанська Н. О. (2012)
Куницька О. М. - Основні тенденції розвитку складської логістики застосування системного підходу до оцінки значення, Мандро Л. А. (2012)
Лабута А. В. - Логістичний контроль як основа оперативного керування реалізацією програм розвитку (2012)
Лановий О. Т. - Застосування системного підходу до оцінки значення функціонування мережі автомобільних доріг для соціально-економічного розвитку України (2012)
Ларин О. Н. - Оценка эффективности использования транзитных провозных возможностей транспортных систем, Лебедь И. Г., Альметова З. В. (2012)
Логачов Є. Г. - Визначення інтенсивності прибуття пасажирів на зупинки маршруту МПТС, що є суміжними із скасованою, на ділянках з компактною житловою забудовою на основі раніше отриманих даних про пасажире потоки, Сокульський О. Є., Чумакевич В. О., Гілевська К. Ю. (2012)
Мельник С. М. - Огляд сучасних зарубіжних систем управління пасажирським автотранспортом (2012)
Мельниченко О. І. - Сучасні методи управління якістю у проектах будівництва метрополітенів, Гамеляк І. П., Савенко В. Я., Кульбовський І. І., Близнюк К. П. (2012)
Мельниченко О. І. - Дослідження впливу реінжинірингу на організацію бізнесу в логістичних системах, Марютенков Є. О. (2012)
Мельниченко О. І. - Ефективні механізми оперативного управління проектами в дорожньому будівництві, Савенко В. Я., Павлюк Д. О., Сохань В. В. (2012)
Огородніков В. А. - Визначення параметрів розкриття подушок безпеки з врахуванням енергії пластичної деформації елементів конструкцій автомобілів при ДТП, Байков В. П., Кисельов В. Б., Перлов В. Є., Ульянич П. А. (2012)
Пасічник А. М. - Алгоритм визначення прогнозної пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску через державний кордон України, Клен О. М. (2012)
Петрашевский О. Л. - Метод риско-регулятивного обеспечения технологической успешности движенческих операций автомобильных перевозок, Хабутдинов А. Р. (2012)
Петрик А. В. - Покращення економічних показників транспортної інфраструктури при обслуговуванні експортних зернових вантажопотоків (2012)
Піцик М. Г. - Експлуатаційне обґрунтування параметрів міських автобусів по їх транспортній ефективності (2012)
Поліщук В. П. - До питання про функціонування системи "перехрестя + зупиночний пункт - транспортний потік", Корчевська А. А. (2012)
Розумова К. М. - Системний аналіз визначення оптимального рівня тарифів (2012)
Савченко Л. В. - Задача вибору виду транспорту для вантажоперевезення (2012)
Савченко Л. В. - Оптимальна взаємодія складського оператора та компанії-клієнта, Максимчук А. П. (2012)
Савченко Л. В. - Формування логістичних ланцюгів доставки товарів, Сауляк Л. В. (2012)
Сніжко І. С. - Чинники, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємства за рахунок власних джерел для їх використання в інноваційній діяльності (2012)
Фомін О. В. - Сучасні методи оцінки опору втомленості несучих елементів вантажних вагонів, Бурлуцький О. В. (2012)
Хабутдінов Р. А. - Управління експлуатаційною ресурсо-синергією на автотранспорті (2012)
Хабутдінов Р. А. - Методика аналізу впливу технічних параметрів та машинно- технологічних процедур на енергоефективність автомобілів малої вантажопідйомності, Гальона І. І. (2012)
Хабутдінов Р. А. - Транспортна задача перевезень швидкопсувних вантажів з врахуванням енерговитратності операцій, Гарбовська А. П. (2012)
Хабутдинов Р. А. - Транспортная энергоэффективность автомобильных перевозок контейнеров, Рейпольская М. Д. (2012)
Хаврук В. О. - Аналіз систем управління запасами (2012)
Хмельов І. В. - Методика багатоваріантного аналізу параметрів конструкції автопоїзда за енергетичними критеріями, Гусев О. В. (2012)
Хрутьба В. О. - Системна модель "Управління проектами і програмами поводження з відходами транспортно-дорожнього комплексу" (2012)
Цимбал Ю. О. - Сутність та особливості логістичного обслуговування споживачів (2012)
Цимбал Н. М. - Зміст, особливості та сутність ухвалення програм розвитку транспортного інфраструктурного комплексу регіону (2012)
Чупайленко О. А. - Розширення функцій використання лізінгу вантажних автомобілів (2012)
ЧечетА. М. - Сучасні тенденції управління ланцюгами поставок (2012)
Шапенко Є. М. - Визначення комплексу факторів, які впливають на роботу водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту (2012)
Ширяева С. В. - Логістика мультимодальних перевезень вантажів (2012)
Ширяева С. В. - Аналіз сучасного стану організації автомобільно-залізничних перевезень вантажів в Україні, Конрад T. I. (2012)
Ширяева С. В. - Порядок формування та використання тарифної системи автотранспортного підприємства в умовах міжнародних перевезень, Корецька С. О., Сорока B. C., Кравець О. М. (2012)
Ширяева С. В. - Застосування RFID-технології при здійсненні перевезень швидкопсувних вантажів, Селіванова Н. Ю. (2012)
Яджак М. С. - Дослідження стану та якості функціонування залізничної транспортної системи: І. локальне, прогностичне та агреговане оцінювання, Поліщук О. Д., Поліщук Д. О. (2012)
Яджак М. С. - Дослідження стану та якості функціонування залізничної транспортної системи: II. інтерактивне оцінювання, Поліщук О. Д., Поліщук Д. О. (2012)
Янішевський С. В. - Дослідження транспортних потоків на підходах до значних та найзначніших міст, Корчевський А. О. (2012)
Андрусенко О. М. - Геометричне моделювання геодезичних кривих на каналових поверхнях, Шлюнь Н. В. (2012)
Борщ О. І. - Неголономне кочення еліпсоїдного тіла по шорсткій площині, Шевченко Л. В. (2012)
Ващіліна О. В. - Екранування розривних хвиль шаром зниженої щільності, Заєць Ю. О. (2012)
Гриневицький Р. В. - Експерементально-теоретичне дослідження коливань крила безпілотного літального апарату (2012)
Гуляєв В. І. - Математична модель крутильних автоколивань бурильної колони в рідкому середовищі, Глушакова О. В., Глазунов С. М. (2012)
Дегтярь В. Г. - Про фільтрацію до свердловини в необмеженому пласті в умовах пружного режиму фільтрації, Ковальчук С. В. (2012)
Дехтяр А. С. - Оптимальне точкове обпирання згинаних пластин (2012)
Левківська Л. В. - Регулярні форми за критичних станів бурильної колони в горизонтальних свердловинах, Худолій С. М. (2012)
Марчук О. В. - Різницево-аналітичний метод розрахунку осесимметричних циліндричних оболонок, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В. (2012)
Piskunov V. G. - Investigation of characteristics of composite porous medium, Didychenko I. M. (2012)
Шскунов В. Г. - Проектування дорожніх нагрівних покриттів, Володько О. В. (2012)
Піскунов В. Г. - Розрахунок шаруватих конструкцій дорожнього одягу мостів армованого композитними матеріалами, Цибульський В. М. (2012)
Рассказов О. О. - Порівняльний аналіз ефективності застосування деяких варіантів уточненої теорії пластин та оболонок на основі співставлення з точним розв'язком, Бондарський О. Г. (2012)
Рожок Л. С. - Рівновага шаруватих порожнистих, гофрованих в поперечному перерізі, циліндрів з трансверсально-ізотропним середнім шаром (2012)
Хорошев К. Г. - Дослідження електропружинного стану п'єзоелектричної півплощини з двома круговими отворами або прямолінійними тріщинами, Глущенко Ю. А. (2012)
Богомья В. І. - Автоматизовані системи контролю КА на геостаціонарній орбіті, Загорулько А. Н., Уварова Т. В., Кучерук С. М. (2012)
Бондаренко В. А. - Особливості реалізації проектів державно-приватного партнерства в туристичній галузі (2012)
Боровий М. О. - Особливості іонізації М-підоболонок атомів Рb при електронному ударі, Іщенко P. M., Ісаєнко Г. Л. (2012)
Брязкало Т. А. - Деякі властивості фракталів Ньютона, Назаренко М. О. (2012)
Волошина Т. М. - Інтелектуальний простір української літературної мови (2012)
Гавриленко В. В. - Методи та технології інтелектуального аналізу даних, Іванченко Г. Ф., Шевченко Г. Є. (2012)
Галкін О. А. - Методологія застосування опорно-векторних машин для випадку нероздільних даних (2012)
Гордієнко В. П. - Вплив УФ-опромінення на горючість термопластичних матеріалів, що вміщують наповнювачі-антипірени неорганічної природи, Мустяца О. Н., Ковальова Г. М. (2012)
Grinenko О. О. - Software ecosystems (2012)
Гурнак В. М. - Висвітлення важливих подій, пов'язаних з автомобільним транспортом, Ананченко О. Є. (2012)
Гревцев O. K. - Розв'язання осесиметричної задачі теорії пружності для товстостінного циліндричного резервуару, який перебуває під дією внутрішнього та зовнішнього тиску, Сорокина І. В., БугераА. Р. (2012)
Данчук М. В. - Синергетичний метод оцінки підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки, Кравчук А. П. (2012)
Danchuk V. D. - Nature study of temperature phase transitions in asphalt layers with hydrocarbons plasticizers, KravchukA. P. (2012)
Ісаєнко Г. Л. - Неспівмірна фаза в політипах кристалів TlGaSe2 (2012)
Кикоть С. В. - Коливання гнучкого трубопроводу на пружній основі з рухомою рідиною (2012)
Ковальов М. Ф. - Розробка принципової схеми подачі флюсу зустрічними потоками при багатоелектродному багатодуговому автоматичному наплавленні, Лодяков С. І. (2012)
Косенко В. Р. - Науково-методологічні та практичні підходи по забезпеченню функціональної стійкості автоматизованих систем управління рухомих об'єктів (2012)
Куліш М. Р. - Оптичний ключ, Ісаєнко Г. Л., Молиш М. І. (2012)
Медведська В. В. - Медіація як перспективна форма вирішення господарських спорів (2012)
Мейш Ю. А. - Коливання циліндричних дискретно підкріплених оболонок на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях (2012)
Міронова В. Л. - Технологія єдиної мови спілкування інтелектуальних агентів полі ергатичних транспортних систем (2012)
Мустяца О. Н. - Вивчення можливості одержання активної сірки уведенням в її розплав електроннопровідних домішок (2012)
Мустяца О. Н. - Електропровідність та співвідношення внесків у провідності сульфіда і телурида літія у рідкому та кристалічному станах, Катеринко І. І. (2012)
Наумова Н. М. - Концепція WEB 2. 0 та її проекти в сучасному інтернет-середовищі, Наумов В. О. (2012)
Щербатюк Н. В. - Правові основи державної реєстрації транспортних засобів, Чичирко С. В., Нікітіна З. В. (2012)
Язвінська О. М. - Захист прав споживачів під час надання транспортно-експедиторських послуг (2012)
До 90-річчя з дня народження професора Ярослава Васильовича Хом'яка (2012)
Бойко О. В. - Искусство гобелена – важнейший компонент в формировании художественного образа интерьера (2014)
Даниленко Л. В. - Стильові процеси у британському графічному дизайні 50-х років ХХ століття (2014)
Кадурина А. О. - Этапы развития символов в архитектуре и искусстве сквозь призму веков (2014)
Коновалов И. М. - Направления "стимпанк" и "дизельпанк" в дизайне (2014)
Локшук І. М. - Осередки традиційного художнього ткацтва рівненського Полісся кінця ХІХ — початку ХХІ століття (2014)
Рибалко С. Б. - "Патріотичний дизайн": японський костюм першої половини ХХ століття (2014)
Шандренко О. М. - Етномистецтво як джерело модифікації проектних стратегій формотворення в дизайні одягу (2014)
Більдер Н. Т. - Специфіка творчої діяльності "Школи Шварцмана" (досвід колективної творчої роботи художнього відділу СХКБ Легпрому РСФСР, 1966-1985 рр.) (2014)
Волянюк Н. М. - Художньо-стилістичні особливості вишивки на рушниках Тернопільської області першої половини ХХ ст. (2014)
Гілязова Н. М. - Іконографічний репертуар храмових вітражів Івано-Франківщини кінця XX — початку XXІ ст.: Господній та Богородичний цикли (2014)
Жерздев А. В. - "Музыка" и "игра" в струнно-щипковом музицировании: связь и различие понятий (2014)
Зборовец И. В. - Фотоэпопея Евгения Котляра (2014)
Іваненко С. О. - Українське народне мистецтво в наукових працях представників харківської школи мистецтвознавства першої третини XX століття (2014)
Іволга Л. В. - Неофіційна та експериментальна українська радянська анімація: історичний аспект, класифікація інституцій (2014)
Ламонова О. В. - Ілюстрації Олександра Івахненка до кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Левкович Н. Я. - Художні особливості указок для Тори, створених у Галичині в XVIII— першій третині ХХ ст. (2014)
Логвінова О. О. - Тенденції трансформації театралізованих жанрів та форм сучасної видовищної культури (2014)
Мазова Е. В. - Александр Тышлер в контексте еврейского авангардного движения Киева начала XX в. (2014)
Масалова К. Ю. - Асоціація дітей Хора із деталями ладді у 99-й главі Книги мертвих: порівняльний аналіз (2014)
Мельникова У. П. - Концепції "масового" та "колективного" в українському мистецтві 1920-х років (2014)
Пиж’янова Н. В. - Вивчення окремих аспектів етнографічної діяльності Порфирія Демуцького (2014)
Студницький Р. О. - Типологія та художньо-стилістичні особливості церковної архітектури Східної Галичини (кінець ХІ — перша третина ХХ ст.) (2014)
Usenko N. A. - The Art of Political Protest: Ukrainian Version (2014)
Алексеева Н. С. - Антитеза "Христианство-язычество" в литературном контексте XX столетия (2009)
Базина Е. С. - Конечность жизни и смерти в контексте вопросов пределов бытия (ранние рассказы С. Н. Сергеева-Ценского "Бред" и "Убийство") (2009)
Бовкунова О. В. - Біля витоків національної художньої свідомості: особливості рецепції античних та італо-ренесансних концептів літературної творчості в англійських та українських поетиках XV - XVIII ст. (2009)
Ватченко С. А. - А. Компаньон о категории автора в "посттеоретическую" эпоху (2009)
Власенко Н. І. - Особливості формування естетики і поетики маньєризму в англійському романі відродження (2009)
Воеводина О. А. - Функции и свойства заглавия в книге М. Цветаевой "После России" (2009)
Ворова Т. П. - Философия дилогии Вс. Соловьёва "Волхвы" и "Великий розенкрейцер" и особенности её интерпретации (2009)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Ґендерна проблематика в поезії Енн Секстон, Едріенн Річ, Сільвії Плат в дзеркалі літературознавчої критики (2009)
Гончаров Р. Є. - "Гімни Св. Терзі" Михайля Семенка: жанрово-стильовий вимір історії кохання безбожника та черниці (2009)
Горлова О. В. - Феномен сновидіння в художньому творі (2009)
Гусев В. А. - Массовая литература в переходные эпохи и её читатели (2009)
Гусева Е. А. - Факты и документы в проблемных очерках В. Г. Корленко (2009)
Давыдова А. В. - Возврат к теме любви как один из вариантов выхода из кризиса постмодернизма (Н. Горланова "Душечек не бывает") (2009)
Данильчук О. М. - Творчість Артура Хелі в контексті документальної прози США 60-80-х років ХХ століття (2009)
Ермоленко Ю. В. - Осип Сенковский - непримиримый критик творчества Николая Гоголя (2009)
Захарчук Н. М. - Симулякры в романе В. Пелевина "Generation П" (2009)
Ивахненко М. Н. - Прозопоэзия В. Аксёнова (2009)
Калашникова О. Л. - Лингвистический травелог, или игра с литературой А. Вельтмана (2009)
Клюйко Г. С. - Американская молодёжная культура второй половины ХХ века в интерпретации Любко Дереша (2009)
Кобзар О. І. - Аспекти вивчення міфологічного модусу у літературознавстві (2009)
Колесник В. А. - Хронотоп в повестях В. П. Катаева "Трава забвенья" и "Святой колодец" (2009)
Костенко А. Н. - "Семь готических историй" К. Бликсен как пример своеобразного культурно-мифологического пространства (2009)
Кравцова М. А. - Объединяющая функция символа в романах Вирджинии Вульф (2009)
Крючкова Я. Р. - Концепция виртуального мира в повести В. Пелевина "Принц госплана" (2009)
Люликова А. В. - Своеобразие временной организации дилогии И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок" (2009)
Максютенко Е. В. - Литературные критики о трудностях прочтения "Тристама Шенди" Лоренса Стерна (2009)
Малиновский А. Т. - Романтическое как жанрообразующая категория в "Обломове" И. А. Гончарова (2009)
Матвієнко Г. І. - Концепт апокаліпсису в постмодерністському тексті (2009)
Мищенко Т. Г. - Путешествие в будущее с "Сахарным кремлём" Владимира Сорокина (2009)
Мищур Т. Л. - "Поэт есть поэтическая вольность": "эстетический анархизм" М. Цветаевой и немецкий романтизм (2009)
Мусий В. Б. - О животном магнетизме и художественном психологизме в русской литературе начала ХІХ века (2009)
Огиенко Е. А. - Своеобразие оперных либретто А. Н. Островского в пародиях второй половины ХІХ века (2009)
Олійникова К. Г. - "Тілесність свідомості" як проблема новелістики В. Даниленка (2009)
Пономарёва Е. В. - Дневник как жанровая разновидность документальной прозы (2009)
Прокофьева Е. А. - Религия как драматургический художественный образ в трагедии А. С. Хомякова "Ермак" (2009)
Раковская Н. М. - Критическая рефлексия: проблемы интерпретации (2009)
Родный О. В. - Своеобразие русской смеховой литературы ХVII в. (2009)
Романова Е. И. - Отказ от любовной интриги как повествовательная стратегия в "Скупом рыцаре" А. С. Пушкина (2009)
Севостьянова Е. А. - Соотношение макро- и микрокосма в художественном пространстве сборника Ю. Мамлеева "Чёрное зеркало. Циклы" (2009)
Спорадец Н. В. - К проблеме экзистенциально-феноменологического описания художественного мира субъекта ранних книг А. Ахматовой (методологический аспект) (2009)
Старцева В. С. - Особливості зображення образу міста у романі Тоні Моррісон "Джаз" в культурологічному та історичному контексті афро-американської літератури (2009)
Тарсенко И. В. - Добро и зло в философских фантазиях Р. Брэдбери (2009)
Тарасова В. М. - Жанрові особливості поеми Дж. Г. Байрона "Паломництво Чайльд Гарольда" та роману О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" (2009)
Тузков С. А. - Николай Гоголь и Эдгар По: об истоках современной литературы жанра horror, Тузкова И. В. (2009)
Фокина С. А. - Образ Кармен в авторском мифе М. Цветаевой (2009)
Чеботарёва А. М. - Поетична творчість Йосипа Мандельштама (2009)
Чепурда Г. М. - Поетика регіоналізму в оповіданні Енні Пру "People in hell just want a drink of water" (2009)
Шевченко Ю. В. - Стильові особливості Дж. Францена "Виправлення" (2009)
Шемахова А. С. - Мемуарный очерк в литературной критике К. Бальмонта (2009)
Шпак І. В. - Фентезі як жанр масової літератури (2009)
Юган Н. Л. - Педагогические идеи в публицистике и прозе В. И. Даля 1850-1860-х годов (2009)
Янченко Ю. В. - Жанрова своєрідність літературної казки та її перекладу (2009)
Cмирнов І. Г. - Логістика комерційного й соціального кейтерингу: міжнародний та український вимір (2013)
Антонюк К В. - Напрямки диверсифікації міжнародного ринку туристичних послуг (2013)
Бодюк А. В. - Ресурсно-потребові основи громадянського суспільства (2013)
Власенко В. О. - Екологічна економіка як інструмент упровадження сталого розвитку: поняття та принципи правового регулювання (2013)
Гарасим Ю. Й. - Формування антидемпінгової стратегії захисту національних товаровиробників (2013)
Ел Сеад Махмуд - Тенденції та перспективи розвитку торговельних відносин Лівії з ЄС та Україною (2013)
Кудрявцев К. О. - Розвиток міжнародної економічної співпраці України та Греції в умовах кризи Єврозони (2013)
Мірошниченко Т. М. - Імперативи сучасного розвитку співробітництва в рамках ШОС (2013)
Новикова І. В. - Пріоритетні напрями розвитку та особливості вітчизняного і світового ринків телекомунікації (2013)
Сібекіна А. Ю. - Зона вільної торгівлі як найважливішій чинник ефективної динамізації економіко-інтеграційних процесів України (2013)
Уварова І. С. - Процеси рееміграції в сучасній системі міжнародного поділу праці (2013)
Хільчевська І. - Географія зовнішньоекономічної діяльності Німеччини, Гнатюк М. В. (2013)
Шаповал І. О. - Механізми узгодження інтересів ТНК і країн, що розвиваються, в інноваційній царині (2013)
Апалькова В. В. - Вплив діяльності міжнародних систем електронних грошей на фінансовий ринок країни (2013)
Багдасарян А. М. - Проблемы снижения инфраструктурных рисков на рынке ценных бумаг в странах СНГ (2013)
Білик Р. С. - Основні чинники розвитку інноваційної конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Бондаренко Б. О. - Імплементація міжнародного досвіду іпотечного кредитування в Україні (2013)
Казак О. О. - Концептуальні основи механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства (2013)
Малащук Д.В. - Всесвітня валютна біржа як економічна категорія світовоговалютного ринку (2013)
Моторин Р. М. - Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно з міжнародними стандартами, Моторина Т. М. (2013)
Пістун Т. Т. - Макроекономічні ефекти впливу податкової політики на інвестиції (2013)
Салмінський Д. В. - Міжнародний валютний ринок: особливості та механізми функціонування на сучасному етапі (2013)
Сисоєв О. В. - Факторинг: функціональний аналіз (2013)
Федорова Г. Ю. - Асиметрії платіжного балансу України з державами ЄС (2013)
Циганов С. С. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток ринку банківських послуг в Україні (2013)
Черкезюк Д. В. - Трансформація інвестиційних процесів на світових ринках капіталу під впливом фінансової глобалізації (2013)
Чукліна О. С. - Методи трансфертного ціноутворення: переваги, недоліки та ієрархія застосування (2013)
Циганова Н. В. - Консолідація в банківському секторі: закономірності, форми прояву і сучасні тенденції (2013)
Баклан О. В. - Про еволюцію наукових досліджень правових проблем громадського контролю у сфері підприємництва (2013)
Березюк Т. В. - Особливості застосування рамкових угод у міжнародно-правовому регулюванні зміни клімату (2013)
Грачова В. В. - Роль Ради безпеки ООН та генеральної асамблеї ООН у забезпеченні міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом (2013)
Живицька Л. І. - Проблеми судової практики в справах про адміністративні правопорушення (2013)
Литвинов С. В. - Особливості визначення податкових правовідносин в Україні (2013)
Тімашов В. О. - Роль соціально-правової держави в забезпеченні прав і свобод людини (2013)
Ушаков А. В. - Проблеми обґрунтування міжнародно-правового поняття "об’єкт загальної спадщини людства" (2013)
Ван Цзо - Слобожанская традиция украинского солоспива (на примере вокального цикла П. Гайдамаки "Мелодии") (2014)
Герман Є. С. - Виставки Ель Лисицького та авангардний експозиційний дизайн як прототипи сучасного кураторства (2014)
Жалєйко Д. М. - Три погляди та три прочитання: порівняльний аналіз виконавських версій фортепіанного циклу "Кітч-муз ика" В. Сильвестрова (2014)
Радомська В. Р. - Формування предметного середовища книжкових салонів, Мікічура Н. В. (2014)
Сандік О. П. - Чинники формоутворення об’єктів дизайну зеленого туризму Півдня України (2014)
Тобілевич Г. М. - Декоративна скульптурна пластик а в урбаністичному середовищі: сучасний досвід зарубіжжя (2014)
Тополевський В. Ю. - Формування світогляду у майбутніх акторів (2014)
Юрченко І. А. - Спеціальні підходи та методи формотворення дизайн-об’єктів на основі етнокультурних традицій (2014)
Білан І. С. - Церковне малярство Юрія Магалевського (2014)
Гончаренко А. О. - Комунікативна функція "історичної пам’яті" в українській монументальній скульптурі 1990-х — 2000-х рр. (2014)
Костко Я. С. - Типологія скульптурного мотиву атланта в архітектурі Львова другої половини XІХ — початку ХХ століття (2014)
Кравченко М. Я. - Мистецькі тенденції авторських прикрас в Україні останньої третини ХХ — початку ХХІ століття (2014)
Оленина О. Ю. - Венеціанська бієнале як соціокультурний та художній проект (на прикладі 52-ї Венеціанської бієнале) (2014)
Опалєв М. Л. - Етапи розвитку анімованої типографіки в моушн-дизайні, Саввіна К. С. (2014)
Проценко О. П. - Поступок в системе морально-правовой и эстетической императивности (2014)
Соколюк Л. Д. - Пленерна традиція та її регіональні особливості в українськом у пейзажі (1920–1940-і рр.), Чурсін О. В. (2014)
Туркаві М. - Документальне кіно: історія питання (2014)
Ярова В. С. - Ліногравюри Віталія Лєнчина: сторінками історії харківської графічної школи ХХ століття (2014)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків у постановах по справах про адміністративне правопорушення від 15 травня 2013 р. № 101-739/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом від 16 травня 2013 р. № 24-754/0/4-13 (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Солодков А. А. - Роль вищого спеціалізованого суду у системі судів загальної юрисдикції (2013)
Капустинський В. А. - Генеза, функції та роль судових органів у давніх державах (2013)
Тагієв С. Р. - Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні (2013)
Глущенко С. В. - Концептуальний аналіз постанов і роз’яснень пленумів вищих спеціалізованих судів (2013)
Кухарєв О. Є. - Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування (2013)
Паліюк В. П. - Загальні питання застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Аналіз стану здійснення судочинства та даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у І півріччі 2013 р. (2013)
Шаренко С. Л. - Проблемні питання розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора (2013)
Луспеник Д. Д. - Самоконтроль суду першої інстанції у цивільному процесі: проблемні питання правозастосування (2013)
Ткачук О. С. - Кредитні спори: деякі спірні питання стягнення неустойки, Ткачук А. О. (2013)
Городовенко В. В. - Правові наслідки тлумачення терміна "засуджений" для правильності призначення покарань на підставі ч. 4 ст. 70 або ч. 1 ст. 71 Кримінального кодексу України, Білоконєв В. М. (2013)
Деркач Н. М. - Проблеми застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (цивільно-правовий аспект) (2013)
Фрич В. І. - Щодо законного затримання особи на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, Комарницька О. Б. (2013)
Представники ВССУ та судових установ Королівства Таїланд обмінялися досвідом застосування новітніх технологій при здійсненні судочинства (2013)
Постанова від 22 листопада 2013 р. № 8 "Про внесення змін до складу редакційної колегії офіційного друкованого органу вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ науково-практичного юридичного журналу "Часопис цивільного і кримінального судочинства" (2013)
Постанова від 22 листопада 2013 р. № 9 "Про внесення змін до положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та її персонального складу" (2013)
Постанова від 22 листопада 2013 р. № 10 "Про комунікаційну стратегію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Міщенко С. М. - Питання тлумачення та застосування окремих термінів Кримінального процесуального кодексу України, Слуцька Т. І. (2013)
Захарова О. С. - До проблеми визначення завдань цивільного судочинства (2013)
Гарагонич О. В. - Рейдерське захоплення акціонерних товариств: поняття та етапи (2013)
Бермічева О. В. - Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності – відображення реалій життя (2013)
Бояров В. І. - Щодо формування повноструктурних криміналістичних методик розслідування злочинів (2013)
Музика Л. А. - Окремі аспекти рівнів реалізації цивільно-правової політики (2013)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (положення ст. 6 Конвенції) (2013)
Рибченко А. С. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів України та міжнародних домовленостей між органами судової влади, Вайнагій М. В. (2013)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Міщенко С. М. - Реалізація загальної засади законності у кримінальному провадженні: матеріально-правовий і процесуальний аспекти (2014)
Кучинська О. П. - Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство (2014)
Прядко В. О. - Порівняльна характеристика оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій крізь призму наглядової діяльності прокурора як процесуального керівника, Комарницька О. Б. (2014)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (положення ст. 8 Конвенції щодо права на повагу до приватного і сімейного життя) (2014)
Вереша Р. В. - Особливості кримінальної відповідальності медичних працівників: порівняльно-правовий аспект (2014)
Назимко Є. С. - Особливості призначення покарання неповнолітнім відповідно до Закону штату Новий Південний Уельс Австралійського Союзу "Про неповнолітніх правопорушників" (2014)
Сулим Л. Л. - Кримінально-правове значення окремих положень Конституції України (2014)
Заступник Голови ВССУ Євген Літвінов узяв участь у 14 Міжнародній конференції голів судів світу, присвяченій огляду статті 51 Конституції Індії "Сприяння міжнародному миру і безпеці" (2014)
Близнюк М. М. - Інтеграція комп’ютерних технологій та етнодизайну: витоки та актуальність питання (2011)
Вычегжанина Н. Ю. - Принципы биопозитивности в современных офисных зданиях (на примере творчества нормана фостера), Мироненко В. П. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формоутворення дизайну меблів еко-офісу, Бовкун М. С. (2011)
Звенігородська Ю. В. - Традиції художньо-промислової освіти в Харкові (2011)
Косенко О. І. - Особливості систематизації та періодізаціі костюму у ХХІ столітті (2011)
Миргородская Н. В. - Способы репрезентации модных образцов костюма: от манекена до манекенщиц (2011)
Мироненко В. П. - Екологічність у формуванні предметно-просторового середовища ресторанних комплексів, Дудка С.-Р. О. (2011)
Руденченко А. А. - Формування основ фахової підготовки студентів мистецьких навчальних закладів засобами етнодизайну (2011)
Сергеєва Н. В. - Дизайн як естетика урбанізму (2011)
Смоляр О. В. - Концептуальна виразність стилю "вінтаж” в особливостях проектування інтер’єрів приміщень (2011)
Тихонюк О. В. - Витинанка в організації архітектурного простору (2011)
Бесага М. Я. - Рання графіка Івана Остафійчука (2011)
Борецкая А. В. - Влияние реформационных идей на изобразительное искусство Германии первой половины XVI в. (2011)
Волік К. С. - Естетичне сприйняття натюрмортів Є. Г. Волошинова (2011)
Гілязова Н. М. - Храмові вітражі івано-франківщини кінця XX ст. (стилістика, іконографія та художнє вирішення) (2011)
Евтушенко С. В. - Атрибуционные ремарки к архиерейским портретам из собрания НХМУ (2011)
Зорко А. - Колористичні пошуки в натюрмортах Олександра Шеремета (2011)
Золотухин Ю. В. - Графические особенности алхимической символики (2011)
Каспарі О. П. - Естетика образу природи в творчості Віктора Кошового (2011)
Коваль О. В. - Влияние лингвистического мышления на практику визуального искусства в харьковской графике и живописи наших дней(на материале творчества С. Каменного и А. Креминского) (2011)
Кривенцова А. В. - Проблема индивидуального в фотографическом искусстве Харькова 1970-х – 1980-х в контексте советской эстетической программы (на материале автопортретов Е. Павлова) (2011)
Матвеева Ю. Г. - Ткани в поэме Павла Силенциария: завесы или покров? (2011)
Мельникова У. П. - Концепція кольоропису у творчості Віктора Пальмова (2011)
Мельничук І. Ю. - Натюрморт, інтер’єр – самостійні завдання під час літньої практики (2011)
Пономаренко М. В. - Свет как средство выразительности в произведениях живописи портретного жанра С. Прохорова (2011)
Романенкова Ю. В. - "Портрет неизвестного" (Герцога Алансонского (?) работы неизвестного мастера 1560-х годов из коллекции Государственного эрмитажа: к вопросу об атрибуции (2011)
Соколюк Л. Д. - Бойчукісти в Арму (2011)
Тормишева Ю. О. - Реалізм в мистецтві нецке (від епохи Мейдзі до Другої світової війни) (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Стандартизація і сертифікація: культурологічний аспект (2011)
Чурсін О. В. - Пленери та їх роль в сучасному пейзажному живопису Харкова (2011)
Ярова В. С. - Ліногравюри М. Фрадкіна в контексті розвитку українського мистецтва 1920 -1970-х років (2011)
Билык А. А. - Гастроли МХТ в дореволюционной Одессе (2011)
Голуб А. В. - Історіографія передумов та тенденцій трансформації традиційної художньої форми в сучасному театрі анімації (2011)
Зінченко В. В. - І. Шамо. Фортепіанна сюїта "Картини російських живописців" (До питання втілення програмності в фортепіанних циклах українських композиторів другої половини ХХ століття) (2011)
Карелова В. Ю. - Харьковская школа гобоя: история и методика (последняя четверть XVIII – начало ХХ ст.) (2011)
Кравченко В. О. - До питання про сили, що формують процес смислоутворення в музично-словесному творі (2011)
Откидач В. М. - Складові творчості естрадного співака (частина друга) (2011)
Рынденко О. В. - Интерпретация фортепианных произведений Ф. Шопена в транскрипциях Л. Годовского (2011)
Скляров А. Д. - Драматургическая роль фортепианной фактуры в русском классическом романсе (на примере творчества С. В. Рахманинова) (2011)
Андрусенко С. І. - Управління розвитком підприємства автосервісу, Бугайчук О. С. (2014)
Богаченко В. М. - Врахування вартості часу водіїв та пасажирів автомобілів в техніко-економічних обґрунтуваннях, Гончаренко М. В. (2014)
Борщ О. І. - Вплив поздовжньої сили на форму спіральних біжучих хвиль в нескінченних трубчастих стержнях, що обертаються (2014)
Вікович І. А. - Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань, Дівеєв Б. М., Мартин В. Є. (2014)
Волков В. П. - Особливості інформаційного обміну в процесі дистанційного управління роботоздатністю транспортних засобів, Матейчик В. П., Комов П. Б., Грицук І. В., Комов А. П. (2014)
Гамеляк І. П. - Експериментальне визначення модуля пружності шарів покриттів із бетонних елементів брукування, Карафізі Л. М. (2014)
Гололобов Ю. П. - Вплив оптичного опромінення на температурні зміни структури кристалів пруститу, Боровий М. О., Ісаєнко Г. Л., Сальнік А. В. (2014)
Гордієнко В. П. - Вплив природи діоксиду титану на структуру і фізико-механічні властивості лінійного поліетилену при УФ-опроміненні, Мустяца О. Н., Ковальова Г. М. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Комбінований метод регулювання потужності – один з напрямів покращення паливної економічності і екологічних показників бензинових двигунів, Сирота О. В., Карев С. В. (2014)
Данчук В. Д. - Синергетична інтерпретація фазового переходу між режимами вільного та синхронізованого транспортного потоку, Бакуліч О. О., Сватко В. В. (2014)
Данчук В. Д. - Фундаментальні основи відкритих інтелектуальних інформаційних систем, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2014)
Дем’янюк В. А. - Функціональні схеми антиблокувальної системи автобуса і моделювання її робочих процесів (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження антифрикційних властивостей трансмісійної оливи в умовах динамічних навантажень, Міланенко О. А., Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І. (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Параметри кристалічних решіток боридів заліза, одержаних боруванням в твердих порошкових сумішах в магнітному полі, Ткачук В. М., Барилович Л. П., Дулеба А. Д. (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Оптичні вимірювання в автомобілебудуванні, Шапошніков Б. В., Токін О. П., Кошелєв В. Г., Мельник О. В. (2014)
Кикоть С. В. - Коливання криволінійного трубопровода з рухомою рідиною (2014)
Кисельов В. Б. - Методика лабораторно-модельних випробувань гальмівних накладок барабанного гальма дорожніх транспортних засобів (2014)
Корпач А. О. - Вплив маси вантажу на витрату палива та викиди шкідливих речовин вантажним автомобілем при русі на біодизельному паливі, Левківський О. О. (2014)
Куліш М. Р. - Спектр нелінійного поглинання CdSe, Малиш М. І. (2014)
Матейчик В. П. - Формування програм сталого розвитку міських транспортних систем, Смешек М., Хрутьба В. О., Зюзюн В. І. (2014)
Мейш Ю. А. - Задачі про вимушені коливання циліндричних оболонок еліптичного перерізу на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях (2014)
Мельниченко О. І. - Стабільність міжнародних фінансових ринків у контексті вразливості до кризових явищ, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2014)
Мозговий В. В. - Розширення будівельного сезону при влаштуванні асфальтобетонного покриття за рахунок використання теплого асфальтобетону на основі твердих вуглеводнів, Данчук В. Д., Ольховий Б. Ю., Лаптєва Н. С., Кравчук А. П., Онищенко А. М., Мозгова Л. А. (2014)
Мозговий В. В. - Напрямки застосування золошлаків тес у будівництві автомобільних доріг, Пугач М. О., Мозгова Л. А., Куцман О. М., Чиженко Н. П., Соколюк М. Ю. (2014)
Мустяца О. Н. - Фізико-хімічний вплив сульфіду натрія на природу провідності розплавів поліфункціональних провідників, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Мустяца О. Н. - Дослідження можливості електролітичної переробки розплавів відвальних промислових сурм’яних штейнів на металеву сурму, Янкович В. М. (2014)
Онищенко А. М. - Методика визначення функції зсувостійкості асфальтобетонного покриття на жорстких основах автомобільних доріг та мостів, Різніченко О. С. (2014)
Парсаданов І. В. - Оцінка ефективності рециркуляції відпрацьованих газів за зовнішньою характеристикою автомобільного дизеля, Маклаков О. М. (2014)
Петрашевский О. Л. - Моніторинг процесів доставки вантажів методом призначення контрольно-часових точок, Кириченко А. И., Алєксєєнко О. В., Овчаренко С. М., Петриковец О. В. (2014)
Посвятенко Н. И. - Физико-химические методы очистки сточных вод от нефтепродуктов, Демидова Ю. Е., Мельник Т. В. (2014)
Прогній П. Б. - До аналізу систем забезпечення стійкості автопоїзда у гальмівному режимі (2014)
Прокудін Г. С. - Проектування мобільного додатку для контролю і управління вантажними перевезеннями, Пашко А. О., Полева Н. М. (2014)
Рассказов О. О. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану багатошарових пластин, Бондарський О. Г. (2014)
Рудзінський В. В. - Процесний підхід щодо підвищення якості та ефективності автосервісних послуг, Марков О. Д., Низковолосов В. В. (2014)
Сахно В. П. - До попередньої оцінки стійкості руху автопоїзда з керованим напівпричепом, Поляков В. М., Босенко В. М., Гуменюк П. О. (2014)
Сітовський О. П. - Оцінювання невизначеності вимірювань під час гальмівних випробувань транспортних засобів, Дембіцький В. М., Кашуба А. М., Босенко В. М. (2014)
Тарасенко О. М. - Удосконалення методів диспетчеризації на автотранспортному підприємстві, Гуща О. О., Даниленко І. В. (2014)
Хабутдінов Р. А. - Методологія концептуально-новаційного управління технологічним розвитком автотранспорту (2014)
Хабутдінов Р. А. - Транспортно-технологічне обґрунтування автомобілів малої вантажопідйомності, Гуцуляк А. С. (2014)
Хабутдінов Р. А. - Транспортно-технологічне обґрунтування автобусів для міських перевезень, Дерун О. Л., Осадча О. В. (2014)
Хабутдінов Р. А. - Методика аналізу експлуатаційно-технологічних і енергетичних показників автопоїздів, Ковбасенко О. Г. (2014)
Хаврук В. О. - Методологія виявлення супутніх товарів (2014)
Хмельов І. В. - Методика аналізу енергетичної ефективності транспортних засобів з урахуванням умов перевезень, Гусєв О. В., Піцик М. Г. (2014)
Ширяєва С. В. Селіванова Н. Ю. - Дослідження сучасного стану ринку транспортних послуг України (2014)
Шпак А. Є. - Дослідження оксидних фаз системи Li-Ni-O, що утворюються при взаємодії форміатів літію та нікелю, Андрійко О. О., Власенко Н. Є. (2014)
Шурупов В. О. - Маршрутизація міжнародних автомобільних перевезень небезпечних вантажів (2014)
Шуляк І. С. - Щодо необхідності уточнення розрахункових характеристик ґрунтів при обґрунтуванніпроектних рішень по реконструкції і капітальному ремонті автомобільних доріг (2014)
Аднан Абу Саль - Управління системами поставки бетону в умовах сухого і жаркого клімату (2014)
Антоненко Н. В. - Проблема достовірності фінансової звітності, Безрук Ю. І. (2014)
Асатрян В. Г. - Автоматизоване трасування автомобільної дороги на основі "грошової" моделі місцевості (2014)
Бідняк М. Н. - Методологічні основи моделювання стратегії розвитку організаційно-економічних систем (2014)
Бондар Н. М. - Методологічний підхід до визначення рівня тарифів на проїзд платною автомобільною дорогою для перевізників (2014)
Грисюк Ю. С. - Моделювання інформаційно-комунікаційних потоків в програмах розвитку транспортно-логістичних систем, Лабута А. В. (2014)
Козак Л. С. - Дослідження основних форм загроз міжнародній економічній безпеці в умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів, Федорук О. В. (2014)
Лудченко А. А. - Усовершенствование методов расчета производственной мощности предприятий автотранспорта для формирования условий повышения лояльности потребителей к услугам автосервиса, Лудченко Я. А., Примак Д. С. (2014)
Маслак А. А. - Вимірювання латентної змінної "креативна самодостатність" на лінійній шкалі, Дорошкевич Д. В. (2014)
Носаченко І. М. - Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні, Носаченко Ю. С. (2014)
Панченко В. В. - Термінологічна лексика у професійному спілкуванні (2014)
Примак Т. О. - Маркетингова компонента в оцінюванні іміджу спеціалізованих ЗМІ (2014)
Рудковський О. В. - Структура системи економічної безпеки підприємства (2014)
Сопоцько О. Ю. - Аналіз нормативно-правових актів, що визначають роботу зі швидкопсувними вантажами на різних видах транспорту (2014)
Сохань В. В. - Метод оперативного управління в дорожньому будівництві (2014)
Хрутьба В. О. - Формування критеріїв оцінки екологічних проектів забезпечення сталого розвитку транспортно-дорожнього комплексу (2014)
Червякова Т. І. - Хмарні технології як засоби відкритої освіти (2014)
Постанова від 07 лютого 2014 р. № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав" (2014)
Постанова від 07 лютого 2014 р. № 7 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Сахно Р. І. - "Інше грубе порушення права на захист" як форма прояву злочину, передбаченого ст. 374 Кримінального кодексу України (2014)
Кухарєв О. Є. - До питання про звернення стягнення на предмет іпотеки, реалізований у процедурі банкрутства іпотекодавця (2014)
Вереша Р. В. - Зміст та значення психологічної теорії вини у кримінальному праві , Сулим Л. Л. (2014)
Захарова О. С. - Гарантії доступності правової допомоги в цивільному процесі України (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Ткачук О. С. - Про деякі питання судової практики вирішення спорів, пов’язаних із порукою, Ткачук А. О. (2014)
Міщенко С. М. - Окремі питання забезпечення незалежності суддів та особливості здійснення кримінального провадження щодо них (2014)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (положення ст. 8 Конвенції щодо права на повагу до свого житла і кореспонденції) (2014)
Комарницька О. Б. - Теоретичні аспекти процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2014)
Бобечко Н. Р. - Вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації (2014)
Макаренко А. С. - Проблема дискреційності кримінального закону крізь призму угод про примирення (2014)
Рибченко А. С. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у країнах ЄС та США (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Ситнік О. М. - Окремі проблеми застосування процесуального закону про строки апеляційного оскарження судових рішень, Нижний А. В. (2014)
Бабанли Р. Ш. - Щодо сутності екстратериторіальної юрисдикції у кримінальному праві, Радзівілл А. В. (2014)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (положення ст. 10 Конвенції щодо свободи вираження поглядів) (2014)
Комарницька О. Б. - Щодо недотримання розумних строків у кримінальному провадженні під час досудового розслідування (2014)
Іванов С. О. - Про судову практику вирішення спорів щодо укладених договорів у межах здійснення державного замовлення (2014)
Орлик Д. - Прокурор як суб’єкт збирання доказів (2014)
Вереша Р. В. - Історико-правовий та компаративістський аспекти кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (2014)
Передмова. Єврейське мистецтво і український контекст: у руслі європейських новацій (2011)
Сусак В. В. - Спроби творення "національних стилів" в мистецтві першої чверті ХХ ст.: українсько-єврейські паралелі (2011)
Земцова И. В. - Вербальные элементы в мире художественных образов еврейского изобразительного искусства начала XX в. (2011)
Кацис Л. Ф. - "Козочка" (Had Gadija) Эль-Лисицкого — "Сказ про два квадрата": от акварели к графике, от еврейского экспрессионизма к конструктивизму и супрематизму (2011)
Папета С. П. - Марк епштейн: творчий шлях, скульптура, графіка (2011)
Войскун Л. - Яков Перемен и его коллекция произведений одесских модернистов (2011)
Градинскайте В. - Графика Артура Кольника (из коллекции еврейского музея в Вильнюсе) (2011)
Малиновский Е. - Йоахим Вайнгарт — в поисках новой экспрессии (2011)
Cześniak-Zielińska M. - Between the Art and the Politics. Jonasz Stern (1904-1988) (2011)
Пінчевська Б. М. - Деякі мотиви книжкової графіки художників групи "Артес" на прикладі ілюстрацій Генрика Стренга (Марека Влодарського) до прози Дебори Фогель (2011)
Глембоцкая Г. Л. - Отражение национального и общечеловеческого начала в творчестве львовского живописца Эрно Эрба (2011)
Скляренко Г.Я. - Зіновій Толкачов — ілюстратор єврейської літератури (2011)
Немцова В. С. - Харьковский акварелист Моисей Абрамович Бланк (2011)
Коваль О. В. - "Живопись, смело пошедшая за словом": Барнетт Ньюмэн и проблема вербально-визуального синтеза (2011)
Петрова О. Н. - Этюды о еврейских художниках Киева (2011)
Гладун О. Д. - Елегантна епатажність: смисловий простір арт-акцій черкаських художників євреїв, Пушонкова О. А. (2011)
Зарецкая З. - Увидеть небо иерусалима (портрет художника Михаила Гасиловского) (2011)
Папета С. П. - Живопис Михайла Глейзера (2011)
Котляр Е. А. - Хасиды, летящие над Манхеттеном: американские метаморфозы арт-иудаики. интервью с Антоном Скорубским Кандинским (2011)
Сусак А. В. - Дослідницькі та навчальні проекти з локальної єврейської історії та культури в мережі Інтернет. Досвід створення та функціонування порталу "Віртуальний Штетл" (проект Музею Історії Польських Євреїв, Варшава) (2011)
Котляр Е. А. - Первый конгресс еврейского искусства в Польше (2011)
Пiнчевська Б. М. - Єврейське мистецтво на 15-му Всесвітньому конгресі з іудаїки в Єрусалимі (2011)
Глебова В. - Конференція у Львові по єврейським експозиціям в музеях України: підсумки та перспективи (2011)
Котляр Е. А. - Иудаизм в средиземноморском контексте. Секция еврейского искусства на 9-м конгрессе европейской ассоциации иудаики в Равенне (2011)
Сиваченко Е. - В поисках утраченного мира. Обзор выставок арт-иудаики, организованных фондом Александра Фельдмана (2011)
Сусак В. - Українсько-єврейська зустріч в Єрусалимі (2011)
Захарчук Ю. А. - Марк Эпштейн. Возвращение мастера. Ретроспективная выставка в Национальном художественном музее Украины (2011)
Гладун О. - "Махухіана" як особистий міф Олександра Дувінського. Роздуми про черкаську виставку (2011)
Скляренко Г. Я. - "Твори, митці, аудиторія. Мистецтво в системі сучасної культури": конференція в Познані (2011)
Котляр Е. А. - "Нешама: через искусство к сердцу". Экспедиция по бывшей черте еврейской оседлости (2011)
Котляр Е. А. - Aнтиквар. Журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании (2011)
Котляр Е. А. - Ars Judaica (2011)
Котляр Е. А. - Images (2011)
Коваль О. В. - Григорий Ингер (2011)
Коваль О. В. - Культур-Лига (Серия "Галерея искусств") (2011)
Коваль О. В. - Наталья Апчинская. Рувим Мазель. Очерк жизни и творчеств (2011)
Коваль О. В. - Михаил Герман. Хаим Сутин, 1893-1943 (2011)
Коваль О. В. - Средняя Азия — Москва — иерусалим в творчестве еврейских художников (2011)
Коваль О. В. - Віта Сусак. Українські мистці Парижа. 1900-1939 (2011)
Коваль О. В. - Константин Бондарь. Повести Соломонова цикла: из славяно-еврейского диалога культур (2011)
Коваль О. В. - Евгений Котляр. Еврейский Харьков (2011)
Прохоров Д. - Михаил Кизилов. Крымская иудея (2011)
Градинскайте В. - Марк Шагал об искусстве и культуре (2011)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Кучинська О. П. - Окремі праксеологічні аспекти застосування режиму відеоконференції у кримінальному провадженні в Україні, Черниченко І. В. (2014)
Простибоженко Т. В. - Набуття права власності на безхазяйне нерухоме майно за набувальною давністю: законодавчі прогалини та проблеми правозастосування (2014)
Гарагонич О. В. - Правові аспекти анулювання викуплених акціонерним товариством акцій (2014)
Бородовський С. О. - Дослідження інституту способів захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів в юрисдикційній діяльності (2014)
Розгон О. В. - Позбавлення права власності на частку в спільному майні: правове значення з’ясування всіх обставин справи (2014)
Легких К. В. - Процесуальні помилки суб’єктів доказування при застосуванні статей 23, 291, 349 КПК як підстава визнання доказів недопустимими (2014)
Літвінов Є. В. - Діяльність судових органів щодо запобігання злочинності (особливості відновлювального правосуддя) (2014)
Сисоєнко Г. І. - Процесуальні строки за КПК 2012 р (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах" (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 11 "Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 12 "Про звернення до Верховного Суду України про направлення до Конституційного Суду України конституційного подання щодо відповідності Конституції України положень пункту 13 частини другої статті 3, пункту 5 частини сьомої статті 3, підпункту 2 пункту 4 прикінцевих та перехідних положень, а також частин третьої, дев’ятої, десятої статті 3 у частині притягнення до юридичної відповідальності суддів та застосування до них заборони, передбаченої частиною четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"" (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Ткачук О. С. - Деякі питання судової практики вирішення спорів, пов’язаних з іпотекою, Ткачук А. О. (2014)
Кострицький В. В. - Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел (2014)
Булкат М. С. - Рівень правової культури як складова суспільного діалогу (2014)
Вереша Р. В. - Злочинна недбалість як вид необережної форми вини (2014)
Волянюк Н. М. - Художньо-стилістичні особливості вишивки одягового призначення північної частини Тернопільської області ХХ ст. (2012)
Гардабхадзе І. А. - Особливості наукового підходу до вирішення актуальних проблем дизайну одягу (2012)
Гладун О. - Візуальна мова графічного дизайну як комунікативна знакова система (2012)
Олійник О. П. - Кольорові рішення малих готелів, Ревва Н. М. (2012)
Пантус Н. М. Проектна графіка. - Сучасні підходи до формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів (2012)
Мироненко В. П. - Польский национальный костюм, Чечулина Е. А. (2012)
Пащенко Г. В. - Системи зелених стін і їх застосування в міському середовищі в умовах Лісостепу України (2012)
Роспопа Л. О. - Эволюция одежды еврейских женщин, Мироненко В. П. (2012)
Сафонова Т. Р. - Доцільність втілення проектів по використанню збережених фрагментів пам’яток в урбодизайні на фоні світового розвитку (2012)
Сергеєва Н. В. - Соціальні трансформації постіндустріального дизайну (2012)
Топал О. М. - Комп’ютерні технології у сучасному теледизайні, Брижинська К. С. (2012)
Юрик Я. М. - Фотографіка у пресі (2012)
Яковець І. О. - Експозиційне обладнання музеїв та виставок: характеристика основних типів (2012)
Гарайда Д. - Еволюція способів відтворення простору у живописних творах західноєвропейських художників доби Відродження: композиційний та образно-пластичний аспекти (2012)
Гарбузова О. Л. - Аналіз взаємо зв’язку українського та польського мистецтва у ХІХ – ХХ століттях (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (Храповицкие – Энгельгардты – Краевские…) Продолжение (2012)
Кравченко О. Я. - Портрети шляхти у пам’ятках західноукраїнського сакрального мистецтва XVII – XVIII ст. (2012)
Литовко Т. Ю. - Схід в культурі Слобожанщини ХІХ – першої треті ХХ століття в контексті проблем походження творів мистецтва (2012)
Лубенский В. И. - Портрет Владимира Гришко (из творческого опыта работы над портретом без натуры) (2012)
Мартищук М. В. - Особливості розвитку художніх майстерень ткацтва Гуцульщини кінця XIX – початку XX століття (2012)
Немцова В. С. - Современная версия абстракционизма (живопись Ю.Шеина) (2012)
Руденко О. В. - ДіяльністЬ Яна Болоза Антоневича у Львівському університеті (2012)
Хмельницький В. О. - Навчання живопису на основі трьохстадійного методу (2012)
Шулика В. В. - Иконостас церкви св. Николая Чудотворца в с. Гиевке: иконографическое и стилистическое решение (2012)
Безбородько О. А. - Музыкальное произношение и артикуляция как композиторские средства выразительности (2012)
Бреславець Г. М. - Виконавська рек онструкція фольклорного тексту та навчально-виховний процес (2012)
Вишотравка Л. І. - До історії створення балету "Баядерка” Л. Мінкуса-М. Петіпа на київській сцені (1926-2013 рр.) (2012)
Городнянський Д. Л. - Синтез вербального и образного в построении изображения (2012)
Желтоног А. Н. - От "romance" до "Rain tree sketch II": фортепианная палитра Тору Такэмицу (2012)
Карелова Г. В. - Тезис в антитетических монументальных концепциях в интерпретации Л. Бетховена (на примере контрданса №2 в цикле танцев 1795 года) (2012)
Кікоть А. А. - Визначення поняття і форми костюма в контексті особистості (2012)
Колчанова Л. М. - Театрознавчі пошуки Ніколая Свєдєнцова (2012)
Кухаренко О. О. - Журналістика як професійна суспільна діяльність та її зв’язок із засобами масової інформації (2012)
Медведнікова Т. О. - Педагогіка К.М. Ігумнова як складова генезису Дніпропетровської піаністичної школи другої половини ХХ століття (2012)
Папета С. П. - Ступени театральной жизни (продолжение) (2012)
Пухлянко М. Е. - Мастер-классы музыкантов-исполнителей в современном культурном пространстве (2012)
Суховей А. Н. - Литературность в философии: между возможностью и необходимостью (2012)
Триколенко С. Т. - Метафоризація камерного сценічного середовища Олексія Кужельного (2012)
Черная Е. Б. - Эстетика и поэтик а авторского стиля А. Караманова (на примере фортепианной составляющей) (2012)
Шемет Л. В. - Творчість випускників Харківської державаної академії культури в контексті народно-інструментального мистецтва України (2012)
Шубина О. Н. - Жизнь как ад и смерть как просветление в опере В.Зубицкого "Палата №6" (2012)
Щуров А. В. - Специфика использования ударных инструментов в современном симфоническом оркестре (на примере произведений Е. Станковича) (2012)
Бескровная Е. Н. - К проблеме соотношения мирового литературного процесса и биографии писателя (еврейский след) (2014)
Ватченко C. А. - Сатирико-философская аллегория Г. Филдинга "Путешествие в загробный мир": семантика и структура (2014)
Гетьман І. В. - Віддзеркалення культурних цінностей суспільства в сучасній жіночій українській та французькій літературі (на матеріалі романів Люко Дашвар та Ані Ерно) (2014)
Гулич Е. А. - Творческая деятельность Л.Я. Гуревич в научно-критическом дискурсе (2014)
Гусєв А. В. - Нарис серед інших жанрів друкованої спортивної преси (2014)
Гусева Е. А. - События первой мировой войны в "Записках кавалериста" Н. Гумилёва (2014)
Елисеенко А. П. - Роман Ж.-К. Гюисманса "Собор" в творчестве Б. Поплавского (2014)
Казарин В. П. - Стихотворение А.А. Ахматовой "Вижу выцветший флаг над таможней..." (опыты реального и поэтологического комментария), Новикова М. А. (2014)
Калиберда Н. В. - Семантика костюма и сюжет в романе С. Ричардсона "Памела, или вознаграждённая добродетель" (2014)
Князь А. А. - "Двусердный вакх": примирение земли и неба (2014)
Ковалева Е. К. - "Исповедь" Ж.-Ж. Руссо как вторичный речевой жанр (2014)
Лавриненко О. В. - Интернет-технологии в сфере филологического образования (поэтический корпус русского языка как источник литературоведческой информации) (2014)
Максютенко Е. В. - "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии": "А man of feeling" Лоренса Стерна (2014)
Михед О. П. - "Карта і територія" Мішеля Вельбека: інтермедіальне прочитання (2014)
Михед П. В. - Проза Шевченка і натуральна школа у російській літературі (зауваги до проблеми) (2014)
Прокудина Ю. Г. - Роман Н. Кузьминой "Попала!": удачное попадание в жанровую формулу (2014)
Родный О. В. - Комический дискурс русской смеховой литературы XVII в (2014)
Русских И. В. - "Родрик Рэндом" Т. Смоллетта в рецепции исследователей (2014)
Тарарак А. В. - К проблеме истолкования наполеоновского мифа в русской литературе: наполеоновский "текст" (2014)
Тытюк А. К. - Особенности развития американского "крутого" детектива (2014)
Хинкиладзе Е. В. - "Нововременский" слой в романе В.П. Крымова "Хорошо жили в Петербурге" (2014)
Чемезова Е. Р. - Отчуждённая "Колыбельная" "Романтическому эгоисту" в одноимённых романах Ч. Паланика и Ф. Бегбедера (2014)
Криворучко С. К. - "Тінь" і "Щастя" Наполеона: особливості сприйняття та інтерпретації міфу (2014)
Романова Е. И. - Поэтический кризис второй половины ХІХ века. "Периферия" и не только (2014)
Ханстантинов В. О. - Свобода як проблема вітчизняної політичної еліти (2014)
Семко В. Л. - Корінні народи: проблема визначення поняття у контексті етнополітичних реалій (2014)
Прядко Т. П. - Зародження та розвиток популізму у США та Латинській Америці (2014)
Перегуда Є. В. - Активність громадського суспільства на південному сході України в контексті сучасної кризи (2014)
Лавриненко Г. А. - "Революційні" процеси в Україні як результат діяльності політичних еліт (2014)
Солов’ян В. С. - Революційна ситуація в межах загальної моделі революції (2014)
Фокіна О. С. - Основні суперечності у формуванні інститутів громадського суспільства в Україні (2014)
Шаповаленко М. В. - Політична стабільність та політичний капітал в умовах трансформації суспільства (2014)
Пояркова Т. К. - Україно-Російська війна як наслідок взаємодіїК кризових політичних систем (2014)
Утаві А. А. - Глобалізаційні фактори,що спричиняють підйом політичного ісламізму в країнах "арабської весни" (2014)
Бульбенюк С. С. - Особливості владно-управлінського дичкурсу в інформаційну (2014)
Бабка В. Л. - Функціональні особливості політичного впливу як елементу політичної системи (2014)
Голуб’як Н. Р. - Інструменти координації регіональної політики в Україні:особливості впровадження (2014)
Подзолков Ю. А. - Інтернет і ЗМІ як інструменти сучасної публічної політики (2014)
Лой О. В. - Механізми взаємної політичної відповідальності державної влади і громадського суспільства в Україні (2014)
Савойська С. В. - Раціональний та ірраціональний підходи до аналізу мовної політики у галузі мовного законодавства (2014)
Гнатко М. М. - Політичний міф як інструмент політико-психологічного маніпулювання (2014)
Косяк Я. О. - Місце та роль символів у політичному житті суспільства (2014)
Редько В. В. - Реклама як засіб політичного вибору (2014)
Бабкіна О. В. - Політика та духовність в умовах глобальних викликів (до підсумків міжнародної науково-практичної конференції) (2014)
Бінкевич В. Я. - Біохімічні функції хелатних з’єднань мікроелементів у організмі тварин, Гутий Б. В., Микитин Л. Є., Новотні Ф., Лешо Б. (2012)
Бобрицька О. М. - Визначення функціональної активності щитоподібної залози собак біорезонансним методом (2012)
Богатко Н. М. - Вплив санітарно-гігієнічного стану об’єктів м’ясопереробного підприємства на показники безпечності виробленої яловичини та свинини, Семанюк В. І., Салата В. З., Константінов П. Д., Сахнюк Н. І.., Богатко Л. М. (2012)
Богатко Н. М. - Безпечність та якість молока, молочних продуктів – основний напрямок розвитку молокопереробної промисловості України, Салата В. З., Семанюк В. І., Богатко Л. М., Щуревич Г. П. (2012)
Бомба М. Я. - Генетично модифікована продукція та небезпека її використання на ринку продуктів України, Шах А. Є., Івашків Л. Я., Шах Л. В., Семанюк В. І. (2012)
Буцяк А. А. - Використання біогумусу для підвищення родючості грунту і одержання екологічнобезпечної продукції (2012)
Буцяк В. І. - Можливості використання потенціалу (ГМО) та продовольча безпека України, Власенко І. В. (2012)
Гнатів П. С. - Токсикологічна безпека довкілля – актуальне питання сьогодення, Хірівський П. Р., Бучко А. М. (2012)
Голод В. П. - Потенціал енергозбереження в Україні, Павлів О. В. (2012)
Грицина М. Р. - Особливості процесу плодоношення особин Verbascum densiflorum Bertol. різного рівня життєвості (2012)
Гунчак В. М. - Вплив плодів розторопші плямистої на імунну систему собак при вторинних імунодефіцитах, Журавльов О. Ю. (2012)
Дідович А. П. - Перспективи виробництва екологічно чистої продукції в Україні (2012)
Касянчук В. В. - Оцінка життєвого циклу та визначення екологічних критеріїв виробництва молока на фермах, Бергілевич О. М., Остапенко А. І., Гетя А. А., Пахолюк В. С. (2012)
Кос’янчук Н. І. - Контроль і нагляд за якістю та безпечністю продуктів харчування (2012)
Кравченко О. І. - Методичні підходи при запровадженні в Україні процесу екологічного маркування продукції, Козловська М. В., Гетя А. А., Пахолюк В. С. (2012)
Кремпа Н. Ю. - Мікроклімат та ефективність роботи системи вентиляції в реконструйованому приміщенні для свиней у перехідний та зимовий періоди, Демчук М. В. (2012)
Крижанівський Я. Й. - Загальні вимоги до засобів, які використовують для санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентарю, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Кривохижа Є. М., Моткалюк Н. Ф. (2012)
Куциняк І. В. - Особливості мінерального складу м'яса благородного оленя і великої рогатої худоби (2012)
Лесик М. В. - Вміст важких металів і радіонуклідів у молоці та молочних продуктах, виготовлених у Західному та Південному регіонах України, Федорук Р. С., Цісарик О. Й. (2012)
Логачова Л. О. - Гігієнічна оцінка якості води та відновленого молока за вмістом нітратів, Тарасова Т. О, Шаболтас А. В., Калініченко Н. М. (2012)
Мазур Т. В. - Порівняльна ефективність деяких засобів хімічної дератизації в умовах промислових підприємств, Сорокіна Н. Г. (2012)
Максішко Л. М. - Одержання мінерального добрива при очистці біогазу (2012)
Мальований М. С. - Негативний вплив мінеральних добрив на агроекосистему та його мінімізація методом капсулювання добрив, Тимчук І. С. (2012)
Назар Б. І. - Особливості підготовки проби при виявленні генетично модифікованих організмів і продуктів з їх умістом (2012)
Орлюк Т. М. - Про можливий зв'язок між захворюваністю великої рогатої худоби на лейкоз і природним магнітним полем землі, Орлюк М. І. (2012)
Осередчук Р. С. - Сучасний стан розвитку ринку генетично модифікованої продукції, Параняк Р. П., Войтович Н. В. (2012)
Пилипець А. З. - Вміст важких металів у біологічній системі довкілля–корми–тварина, Сачко Р. Г., Лесик Я. В., Грабовська О. С., Денис Г. Г., Венгрин А. В. (2012)
Стегней Ж. Г. - Аерозолі та їх вплив на атмосферу, Півень Є. І. (2012)
Сухорська О. П. - Екологічна оцінка споживання рибопродуктів, Параняк Р. П., Козловський М. П. (2012)
Тюпіна Н. В. - Порівнювальна оцінка морфобіохімічного статусу корів голштинської породи за різних технологій виробництва продукції та способів утримання в еколого-господарських умовах степової зони України, Високос М. П. (2012)
Черевко М. В. - Екологічні прогнози віддалених наслідків вирощування GМ-рослин (2012)
Чорний М. В. - Резистентність та енергія росту молодняку великої рогатої худоби, вирощеного в ранній постнатальний період різними методами, Пасічник А. А. (2012)
Щербакова Н. С. - Післязабійне дозрівання м′яса при паразитоценозі ешерихіозу зеймеріозом та після застосування препарату бісептим (2012)
Янович Д. О. - Еколого-економічні аспекти вирощування органічної сільськогосподарської продукції на прикладі тзов "Агро-Радехів" Радехівського району Львівської області, Параняк Р. П., Колішицький З. В. (2012)
Білонога Ю. Л. - Кінетика процесу фільтрування з урахуванням сил поверхневого натягу рідини, Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю., Білонога Д. М., Корнієнко О. Я. (2012)
Боднарчук О. В. - Дослідження антагоністичної активності заквасок для кисловершкового масла (2012)
Власенко В. В. - Нові підходи до удосконалення оцінки якості та безпеки молока з використанням бактеріологічних комп’ютерних технологій, Власенко І. Г., Крижак Л. М., Новгородська Н. В., Фаріонік Т. В., Шаваран В. М., Штенська О. Б. (2012)
Власенко В. В. - Характеристика сухого молока, виробленого на сушарках із застосуванням флюїдного дна, Власенко І. Г., Новгородська Н. В. (2012)
Гачак Ю. Р. - Виготовлення міні-сиру з рослинною біодобавкою, Ваврисевич Я. С. (2012)
Глушак А. - Актуальність використання альгінатів у м´ясних продуктах, Штонда О. А. (2012)
Динько О. П. - Дослідження властивостей борошна з насіння гарбуза для варених ковбасних виробів, Штонда О. А. (2012)
Жукова Я. - Вплив культур білої плісені на накопичення летких ароматичних сполук у сирах, Малова В., Король Ц., Козлова Л., Федін Ф. (2012)
Кравченко С. О. - Фосфоліпіди у складі функціональних харчових продуктів, Авдєєва Л. Ю. (2012)
Куциняк І. В. - Хімічний склад та фізико-хімічні показників якості жиру-сирцю кабана та свині (2012)
Ліщак І. В. - Дослідження надійності грозозахисту підстанцій, Бінкевич Т. В. (2012)
Микитчук І. І. - Використання рослинної сировини при виготовленні м’ясних паштетів, Авдєєва Л. Ю. (2012)
Мороз В. Ф. - Використання ензимів при виробництві м'ясних виробів, Штонда О. А. (2012)
Непомняща Н. О. - Використання екстрактів спецій та прянощів у технології субпродуктових ковбасних виробів, Штонда О. А. (2012)
Озарків І. М. - Аналіз сучасних геліосистем для гарячого водопостачання та сушіння вологих матеріалів, Озарків О. І., Козар В. С., Данчук М. І. (2012)
Ощипок І. М. - Рослинні білкові препарати для приготування ковбасних виробів, Кринська Н. В., Наконечний В. В. (2012)
Сліпченко А. О. - Застосування гідроколоїдів у харчових системах, Штонда О. А. (2012)
Сонько Н. М. - Молочний (сироватковий) білок у м'ясних продуктах, Штонда О. А., Сухенко Ю. Г. (2012)
Федишин Я. І. - Дискретне математичне моделювання теплофізичного процесу стерилізації із застосуванням модифікованих біофізичних характеристик термостійкості та летальності, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2012)
Цісарик О. Й. - Підбір мікробіальних культур для виробництва розсільного сиру бринза, Сливка І. М. (2012)
Шаповал Є. М. - Білковий напівфабрикат для виробництва напівкопчених ковбас, Штонда О. А. (2012)
Яблонська О. В. - Мікробіологічні показники якості фаршевих швидкозаморожених напівфабрикатів на основі прісноводних та морських гідро біонтів, Лебська Т. К., Козлова С. Л. (2012)
Lischak I. - Research and development for more energy efficiency, Bimkevych T. (2012)
Венцова М. І. - Про деякі кількісні методи в боспорських дослідженнях (2014)
Білоус Е. В. - Місце і роль вихідців з місцевого населення в загальній структурі партійно–радянських органів влади західноукраїнських областей 1944–1945 рр. (2014)
Асадли К. Х. - Народні та релігійні свята в Ширванському регіоні Азербайджану в кінці XIX – початку XX ст. (2014)
Башли М. І. - Участь Херсонського дворянства в діяльності земських установ краю (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Іванов В. М. - Про особливості утворення зон тектоно-магматичної активізації і зв’язаного з ними молібден-вольфрамового зруднення (2012)
Богуцька О. Л. - Соціально–станові трансформації на Правобережжі у кінці XVIII – першій половині XIX ст. (2014)
Савчук В. С. - Сера в углях Петровского месторождения Старобельской угленосной площадки, Приходченко В. Ф., Кузьменко Е. А. (2012)
Гапоненко Д. І. - Церковні ієрархи в історії Ніжинського Благовіщенського монастиря (2014)
Приходченко Д. В. - Характеристика складу та якості вугілля свити С27 Лозівської перспективної площі Західного Донбасу (2012)
Гасанова Я. - Новый взгляд на историографию Азербайджанской Демократической Республики (2014)
Смірнов О. Я. - Мінералогічна неоднорідність покладів гематитових кварцитів Криворізького басейну (на прикладі Валявкінського родовища, Євтєхов Є. В., Євтєхов В. Д. (2012)
Годлевська В. Ю. - Тенденції розвитку іспанської архітектури в поставторитарний період (2014)
Богданович В. В. - К литологии новомосковских отложений (средний сармат) Никопольского марганцеворудного басейна (2012)
Губерт Ю. Г. - Діяльність благодійних організацій України з подолання дитячої безпритульності й допомоги сиротам у 1990–2000-х роках (на прикладі фундації "Отчий дім") (2014)
Бондар О. В. - Тархансько-Караганський етап розвитку міоценових остракод Південної України (2012)
Гула Р. В. - Принцип історизму у розвитку монархічної ідеології XVIII–XX ст. (2014)
Тонкова Н. В. - Можливість розчинення сульфідних сполук золотовміщуючих руд у хімічних розчинниках, альтернативних цианідам, Томчакова Д. А. (2012)
Гуменюк Т. І. - Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940–х – кінець 1980–х рр. ХХ століття): сучасні історіографічні оцінки (2014)
Носова Л. А. - Оптимизация условий атомно-абсорбционного определения золота в геологических пробах, Ковырева Э. Г. (2012)
Діанова Н. М. - Ставлення Російської православної церкви до проблеми поширення штундизму на півдні України у другій половині ХІХ ст. (2014)
Манюк В. В. Манюк Вад. В. - Об’єкти геологічної спадщини у формуванні природно-заповідного фонду України (2012)
Діденко О. Р. - М. Орженцький: одеський період педагогічної та наукової діяльності (1895−1906) (2014)
Евграшкіна Г. П. - Закономірності зміни гідрогеологічних умов на території, прилеглій до хвостосховища "Балка Стуканова" у Західному Донбасі, Сабадаш О. Є. (2012)
Єгоров В. В. - Український та російський народи у творчій спадщині М.І. Костомарова (2014)
Евграшкина Г. П. - Прогноз уровенного режима подземных вод на территории, прилегающей к пруду-накопителю сбросных шахтных вод "Свидовок", Омельчук А. Ю. (2012)
Заблоцька–Сєннікова Н. В. - Створення та функціонування системи радянських владних і громадських органів контролю за діяльністю Православної церкви у 1960–х – 1980–х рр. (2014)
Шерстюк Н. П. - Ймовірнісне прогнозування гідрохімічних рівноважних систем у річках Саксагань та Інгулець, Носова Л. О., Бєлік В. Н. (2012)
Зеленцова С. М. - Нелегальний періодичний друк як джерело з історії анархізму в Україні (1903–1914 рр.) (2014)
Евграшкина Г. П. - Закономерности солепереноса на шахтных отвалах Западного Донбасса, отсыпанных без рекультивации, Гежий А. И., Северина Е. Р. (2012)
Кужільна О. О. - Ідея української державності в історичних працях членів Товариства "Музей визвольної боротьби України" (2014)
Євграшкіна Г. П. - Прогноз сольового режиму необводненого рекультивованого шахтного відвалу в неусталеному режимі на території Західного Донбасу, Грабовець О. М., Єрченко М. А. (2012)
Куницький М. - Системна криза нацистського "нового порядку" на теренах Райхскомісаріату "Україна" як наслідок реалізації окупаційної політики (1941–1944 рр.) (2014)
Мокрицкая Т. П. - К вопросу о методах решения эпигнозных задач по оценке свойств массива (2012)
Кучерук О. А. - Мифологизация молодежного сознания в контексте деятельности деструктивных религиозно–мистических организаций (2014)
Євграшкіна Г. П. - Математичні моделі вертикального солепереносу на шахтних відвалах Західного Донбасу, Доценко Л. В. (2012)
Лагіш Р. С. - Місійна діяльність Миколая Чарнецького та отців Редемптористів на Волині (1926–1938 рр.) (2014)
Богаченко Л. Д. - Подготовка и ведение мониторинга геологических и гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации многофункциональных комплексов, Довгаль Л. И. (2012)
Ли Жень Инь. - Вклад КНР в развитии нефтегазовых отношений с Россией и центральноазиатских государств в новых условиях (2014)
Євграшкіна Г. П. - Методичні аспекти прогнозування сольового режиму зрошуваних земель на прикладі Фрунзенського масиву, Сібуль Т. В. (2012)
Лукашенко А. І. - Християнський дуалізм як ідеологічна основа розпаду духовно–політичного симбіозу західноєвропейської цивілізації: лютеранство та кальвінізм (2014)
Іщук Р. К. - Аналіз мінливості властивостей масиву лесових ґрунтів в слабко порушених умовах на прикладі основи автомобільної траси Дніпропетровськ – Запоріжжя, Мокрицька Т. П. (2012)
Мочернюк Я. М. - Розвиток системи польського землеволодіння на Київщині після січневого повстання 1863 р. (2014)
Кроик А. А. - Закономерности накопления и распределения тяжелых металлов в системе "почва-растения", Готвянская В. А., Диденкул М. Г. (2012)
Новосельская А. В. - (2014)
Кроїк Г. А. - Закономірності розподілу технофільних та токсичних елементів у відходах добування та переробки вугілля Західного Донбасу, Мельник О. В. (2012)
Огієнко В. І. - Україна і "її болісні минувшини": стратегії історизування та історична культура (2014)
Демура В. І. - Оцінка токсичності і класу небезпеки шлаку міттєспалювального заводу (2012)
Осмоловська О. Ю. - Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни, Павлюченко В. Ю. (2014)
Білецька В. А. - Продукти термічної переробки відходів як джерело надходження важких металів у довкілля, Яцечко Н. Є. Гаценко О. В., Куриленко А. М. (2012)
Петрова І. О. - Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у ХХ сторіччі (2014)
Гайдай К. О. - Математичне моделювання руху теплової енергії у гірському масиві, Жолудєв С. В. (2012)
Покотило О. І. - Становлення військових газет незалежної України та їх роль у реформуванні збройних сил, Сегеда С. П. (2014)
Половко С. Г. - Від мобілізму через фіксизм до неомобілізму (2012)
Придибайло О. М. - Грецька національна меншина в Україні в 20–30–х роках ХХ ст. (2014)
Приходько М. М. - Міждержавний альянс української держави гетьмана Скоропадського та Всевеликого війська донського отамана Краснова (2014)
Раджабов Ф. Р. - Совершенствование нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана в 1930–е годы (2014)
Романюк І. М. - Історіографія українсько–польського культурного співробітництва в 2000–2012 рр., Пачос Ю. В. (2014)
Смуток Л. В. - Система управління у королівських містах Руського воєводства у XV–XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора) (2014)
Соколовська Л. А. - Освітній процес у колегіумах України XVIII – початку ХІХ століття: організація та структура (2014)
Сокульський А. Л. - Селена – інша реальність (2014)
Тарасов С. В. - Роль украинского духовенства в событиях Руины в русской дореволюционной историографии (2014)
Ткаченко I. В. - До питання про систему культурної спадщини України (2014)
Тонких С. В. - Організація органів влади в Українській Соціалістичній Радянській Республіці на початку становлення радянської влади в 1919 році (2014)
Третьякова А. С. - Засоби перетворення суспільства: порівняльна характеристика концепції М.П. Драгоманова та ідейних поглядів представників народницьких організацій у 70–80–х роках XIX ст. (2014)
Чумак С. І. - Відображення особливостей діяльності органів політичного управління радянськими збройними силами у документах серії збірників "Русский Архив. Великая Отечественная" (2014)
Аббасова С. - Жемчужина мировой музыки – мугам в современном Азербайджанском романе (2014)
Алиева С. - Взаимная связь и взаимное влияние культур (2014)
Бець С. М. - Особливості смакових уподобань та моди в українській культурі (2014)
Волошин В. В. - Концепт "містичний досвід" та його понятійне оточення: епістемологічний аналіз з метою демаркації (2014)
Гарбар Г. А. - Туризм як соціокультурний феномен (2014)
Горенко О. Н. - Конституирующий модус жизненного успеха в современном обществе (2014)
Гулиев Б. - Роль СМИ в формировании государственного сознания и традиций государственности в независимом Азербайджане (2014)
Дрожжина С. В. - Аксіологічно–екзистенційні домінанти інформаційного суспільства, Кобзар І. М. (2014)
Душна А. В. - Мораль як механізм адаптації людства до умов суспільного існування (2014)
Ефендиева Х. - Самобытность художественной прозы выдающегося азербайджанского писателя Сейрана Сахавата (2014)
Євсюкова К. І. - Домінанта православного віровчення в соціокультурному просторі (2014)
Загорулько М. А. - Тезаурус барокової поетики як "скарбниці" естетики дивовижного на матеріалах "Чернігівських Афін" (друга половина ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.) (2014)
Загрійчук І. Д. - Українська еліта як важлива складова соціально-культурної цілісності нації (2014)
Іщенко І. В. - Праксеологічні засади управління нестабільністю соціального середовища в умовах демократії (2014)
Капічина Е. А. - Семиозис советской массовой песни (2014)
Касьянов Д. В. - Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку (2014)
Кивлюк О. П. - Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства (2014)
Клешня Г. М. - Співвідношення соціального проекту та соціального прогнозу: філософський аналіз (2014)
Колотило М. О. - Сучасний університет у соціально–філософському вимірі: тенденції становлення та перспективи розвитку (2014)
Лисенко О. В. - Єдність містики та догматики, апофатики та катофатики як умови смислообразності "Фаворського світла" в релігійному досвіді православ’я (2014)
Літостанський В. В. - Місце феномену традиції в сучасному гуманітарному знанні (2014)
Лугуценко Т. В. - Гуманістичний сенс і соціокультурні характеристики віртуальної реальності (2014)
Мамедова К. - Диаспорская деятельность Гуламрзы Себри Тебризи (2014)
Маммадова У. - Факторы обуславливающие процессы дифференциации в языке (2014)
Матвєєв В. О. - Метаантропологія як базова система самореалізації особистості в контексті розвитку вітчизняної філософської думки (2014)
Мозгальова Н. Г. - Еволюція ідеї формування успішної особистості вчителя у філософській традиції (2014)
Москалик Г. - Освіта дорослих: інформаційний та правовий супровід (2014)
Некрасов С. - Ґенеза взаємозв’язку соціокомунікацій та крос-культурних комунікацій і самодіяльного туризму (2014)
Олексенко Р. І. - Правове і соціально-економічне підґрунтя ринкової економіки (2014)
Орел М. П. - Духовність в структурі життєвої компетентності особистості (2014)
Панафідін І. О. - Проблема миру в контексті філософської традиції справедливої війни (2014)
Поліщук О. С. - Вплив клієнтелізму на колективну дію (соціально–філософський аспект) (2014)
Попов В. Ю. - Екзегеза тотожності в східній патристиці (2014)
Попович О. В. - Патологічні аспекти творчості та механізми компенсації в соціокультурному просторі (2014)
Поцюрко О. Ю. - Дискурс національної свободи у творі "Історія Русів" (2014)
Ромадикіна В. С. - Конфлікт поколінь: соціально–філософський аспект проблеми (2014)
Сисак М. М. - Гуманізм в контексті глобалістики (2014)
Скопіна С. А. - Світський образ людини та його відображення в літургійній музиці (2014)
Фенно І. М. - Біблійні основи екологічного мислення (2014)
Юхимик Ю. В. - Асоціативна основа сприйняття знакових мов мистецтва (2014)
Яруш М. В. - Інформаційне суспільство в сучасному філософському дискурсі (2014)
Гулієв Р. - Идея правового государства в истории социально–философской мысли Азербайджана (2014)
Андрущенко Т. В. - Політичні маніпуляції у технологіях тоталітарної пропаганди і сучасність (2014)
Аширов В. Г. - ГУАМ в контексте современных экономических и политических реалий (2014)
Блінцова В. О. - Демократизація та раціоналізація діяльності влади як складові процесу е–урядування (2014)
Булик М. В. - Роль розвідки в зовнішній політиці США, Афанасьєв Я. С. (2014)
Дзятківський В. В. - Політична відповідальність органів державної влади: теоретичні засади аналізу (2014)
Костиря І. О. - Суспільна думка та комунікативні джерела влади (2014)
Косьмій О. М. - Становлення політичного консьюмеризму (2014)
Криворучко О. - Зовнішня політика в дискурсах президентів України і Росії, Рибак В., Ярославцева Є. (2014)
Мамедов А. Ш. - Причины и следствия "революции роз" в Грузии (2014)
Метелева Е. А. - Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии (2014)
Олійник С. В. - Значення підприємницької діяльності для розбудови інститутів "соціальної держави" (2014)
Остап’як В. І. - Раціональні агенти криз у процесах євроінтеграції (політологічний аспект) (2014)
Поппер О. В. - Соціально-політична практика боротьби з тероризмом в контексті світового досвіду (2014)
Руженко Л. М. - Процес формування громадської думки у добу глобалізації (2014)
Рустамов А. С. - Проблемы мониторинга и оценки организации социальной помощи в Азербайджане как направления социальной политики государства (2014)
Садджади С. С. - Основные источники международного гуманитарного права (2014)
Свиридов К. - Молодь в структурі громадянського суспільства: проблема ефективної взаємодії (2014)
Селина К. А. - Парламентская риторика как механизм конфликтной коммуникации (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні цінності як діяльнісний вираз суспільних ідеалів (2014)
Слюсаренко І. Ю. - "Діалог між цивілізаціями": проблеми реалізації у сучасній світовій політиці (2014)
Турчин Я. Б. - Особливості та потенціал співпраці України з країнами АСЕАН (2014)
Шульга М. А. - Демократична ідентичність Європейського Союзу: концептуальний вимір (2014)
Сейранов Х. - Практика применения судами Азербайджанской Республики прецедента закона в гражданском праве (2014)
Перепелиця Г. М. - Рецензія на монографію: Седляр Ю.О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика: монографія / Ю.О. Седляр. – Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. П.Могили, 2013. – 412 с. (2014)
Петренко І. М. - Рецензія на книгу: Радовський В.С. Пригоди "нового Жмайла". Загадка однієї біографії. Приятелі-вороги. Там, де перетиналися дороги Сірка і Тетері (2014)
Хома О. І. - Рецензія на монографію: Годлевська В. Ю. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки) : монографія. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 412 с. (2014)
Новакова О. В. - Параметри конструктивної взаємодії політичних сил (2014)
Місержи С. Д. - Про реформування виборчої системи України (2014)
Савойська С. В. - Мовна політика консенсусу як умова забезпечення цілісності і соборності Української держави (2014)
Смірнова В. О. - Політична воля як модернізаційний ресурс влади і запорука успіху політичних реформ (2014)
Дабіжа В. В. - Інформаційно-комунікаційна складова процесу прийняття політичних рішень, Кіслов Д. В. (2014)
Макаренко Б. - Соціальна безпека в стратегії українського державотворення (2014)
Кудіна О. А. - Головні аспекти урядового Паблік Рілейшнз (2014)
Меньшеніна А. Є. - Сучасні підходи до визначення поняття "державний брендинг" (2014)
Нагорняк Т. Л. - Громада в умовах відкритого суспільства: аналіз трансформаційних процесів України на прикладі брендингу міст (2014)
Ханстантинов В. О. - Політична лояльність і роль еліти в її формуванні (2014)
Хома Н. М. - Роль соціальних мереж у координації протестних акцій (2014)
Шерман О. М. - Здоров’я в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера (2014)
Тімашова В. М. - Надсфери і сфери в теоретичній призмі змісту політичного життя суспільства як системи (2014)
Берестова Г. І. - Опозиція як форма прояву політичного протесту (2014)
Гаращук Є. В. - Поняття і сутність культури політичного протесту (2014)
Петренко К. М. - Зарубіжні практики правової інституціоналізації громадських об’єднань (2014)
Северинюк В. М. - "Братерство" по-московськи з погляду в минуле Російсько-Українських відносин (2014)
Самойленко О. П. - Проблема збереження національного соціокультурного простору сучасної України в умовах посилення глобалізаційних процесів (2014)
Григор О. - Глобалізаційні зміни сучасного світу і їх значення для трансформації природи й технологій політичного спілкування (2014)
Омельченко О. А. - Геополітика Франції в ракурсі етнопсихологічних особливостей нації (2014)
Аманмирадов Н. А. - Джерело і рушійна сила міжнародних відносин (2014)
Качур С. І. - Протидія поширенню радикальних політичних ідей в контексті загрози суїцидного тероризму (2014)
Горбатенко І. А. - Політична теорія та її основні функції в умовах сучасної динаміки соціальних змін (2014)
Дьоміна О. С. - Політична культура як ціннісно-нормативна система сучасного українського суспільства (2014)
Козьма В. В. - Машина часу по-українськи (2014)
Береза В. О. - Особистість: проблема об’єктивації духовних якостей у контексті соціалізації (2014)
Прухницька О. В. - Поняття і ціннісне тлумачення консенсусу в сучасній політичній науці (2014)
Мотрен С. М. - Проблемний вузол демократизації світового політичного порядку (2014)
Шаповал К. І. - Сутність та базові цінності неоконсерватизму (2014)
Семигіна Т. В. - Застосування проблемно-орієнтованого навчання у прикладних політологічних дисциплінах (2014)
Чижова О. М. - Стратегія трансформації української освіти в контексті розуміння прагматизму (2014)
В авангарді політичної науки і освіти: слово з нагоди ювілею Ольги Володимирівни Бабкіної (2014)
Баран В. І. - Епізоотологічна ситуація щодо основних кишкових гельмінтозів свиней у господарствах Дніпропетровської області (2012)
Безбородов П. Н. - Характеристика показателей anamnesis vitae высокопродуктивных коров с завалами сычуга (2012)
Бездітний П. М. - Доцільність використання рентгенографії за остеоартрозу собак, Сухонос В. П. (2012)
Божик В. Й. - Етіологія аеромонозу коропа рибного господарства "борсуки" тернопільського облрибкомбінату, Крушельницька О. В. (2012)
Бородиня В. І. - Лікування нетелей хворих маститом під час сухостою, Клець А. Ю. (2012)
Бучек К. - Аналіз випадків непрохідності верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Сітанєц М., Мільчак А., Абрамовіч Б. (2012)
Гудима Т. М. - Роль і діагностичне значення жовчних кислот за патології печінки у собак (2012)
Гунчак В. М. - Нанотехнологія та перспективи її використання у виробництві фармакологічних препаратів, Маслянко Р. П., Стибель В. В. (2012)
Дорощук В. О. - Імунологічні показники аутоімунних змін у процесі лікування молодняку великої рогатої худоби хворого на фібринозний увеїт (2012)
Дробницька В. О. - Вивчення шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії нового дезінфікуючого засобу, розробленого на основі поверхнево-активних речовин і гуанідинвмісної сполуки, Панько М. Ф., Іщенко В. Д. (2012)
Завірюха Г. А. - Ефективність профілактичних щеплень худоби вакциною "лейкозав" в боротьбі з лейкозом великої рогатої худоби (2012)
Зінко Г. О. - Стан системи ПОЛ-АОЗ у телят в умовах технологічного стресу та за дії препаратів селену і германію, Слівінська Л. Г. (2012)
Івахів М. А. - Зміни загальних показників крові та сечі псів за патологічних процесів у простаті (2012)
Івашків Р. М. - Застосування етіотропно-патогенетичної терапії при метритах у корів, Стефаник В. Ю., Кудла І. М., Тирановець В. І., Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Кава С. Й., Кацараба О. А., Личко Т. В. (2012)
Калініна О. Й. - Заходи боротьби з кокцидіозом та впровадження протикокцидійної програми, Пашковська М. В., Балян О. З., Купецька О. В., Сидорук Н. О. (2012)
Канюка О. І. - Казуїстика в назвах ветеринарних препаратів, Гунчак В. М., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І.. Хомик Р. І., Васів Р. О., Гутий Б. В., Павлів О. В. (2012)
Касянчик О. М. - Клініко-морфологічна діагностика плоскоклітинної та базальноклітинної папіломи у собак (2012)
Кісера Я. В. - Серологічні методи діагностики лейкозу великої рогатої худоби (2012)
Коваленко Л. В. - Проліферативна активність спленоцитів курчат при низькопатогенному грипі та застосуванні препарату "вітастим", Стегній Б. Т., Шутченко П. О., Михайлова С. А., Стегній М. Ю., Обуховська О. В. (2012)
Ковальчук Н. А. - Природна резистентність організму коней української та чистокровної англійської верхових порід залежно від умов фізичного навантаження, Віщур О. І. (2012)
Костишин Є. Є. - Гормональні методи синхронізації статевого циклу у корів м’ясних порід, Кацараба О. А., Гутий Б. В., Харів І. І. (2012)
Коцюмбас І. Я. - Нове у лікуванні бронхопневмонії телят, Падовський В. Н., Стецько Т. І., Пашковська М. В. (2012)
Криштальська М. О. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Львівської області (2012)
Крупник Я. Г. - Загострення запального процесу – ефективний фактор лікування хірургічних хронічних захворювань, Цісінська С. В., Леньо Ю. М., Леньо М. І. (2012)
Кушнір М. І. - Етіологічні чинники виникнення маститу у корів, Стефаник В. Ю., Шпак М. О. (2012)
Лобойко Ю. В. - Абіотичні чинники водного середовища вирощувальних ставів (2012)
Макогон Х. Г. - Ехіностоматидози свійських птахів та їх профілактика (2012)
Максимович І. А. - Електрокардіографічне дослідження собак: блокади серця, Слівінська Л. Г. (2012)
Маслянко Р. П. - Показники імунітету тварин проти гострих кишкових інфекцій, Куртяк Б. М., Флюнт Р. Б., Пундяк Т. О. (2012)
Маслянко Р. П. - Застосування пробіотиків для лікування та профілактики антибіотико - асоційованої діареї, Флюнт Р. Б., Романович М. С., Сілантьєва Т. Р. (2012)
Маслянко Р. П. - Роль кишкової аутофлори в патології тварин, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2012)
Маслянко Р. П. - Імунорегуляція мікрофлори шлунково-кишкового тракту у людини і тварин, Флюнт Р. Б., Романович М. С., Божик Л. С. (2012)
Мисак А. Р. - Патоморфологічна характеристика неоплазій молочної залози у сук (2012)
Мисак А. Р. - Підготовка фахівців ветеринарної медицини в умовах сьогодення, Хомин Н. М., Гамота А. А., Самсонюк В. Г., Крупник Я. Г., Ігліцький І. І., Дудчак І. П., Цісінська С. В., Кулай Н. Я., Леньо Ю. М. (2012)
Міластная А. Г. - Протизапальні властивості ізамбену при змодельованому вторинному остеоартрозі у собак, Духницький В. Б. (2012)
Мільчак А. - Есенціальна гематурія у собаки - опис випадку, Абрамовіч Б., Бучек К., Мадани Я. (2012)
Мудрак Д. І. - Стан Т- і В-клітинної ланок імунітету в індичат раннього віку за різного рівня вітаміну Е у раціоні, Віщур О. І., Брода Н. А., Рацький М. І., Соловодзінська І. Є. (2012)
Назар Б. І. - Обмеження та контроль за використанням білків жуйних тварин в Україні (2012)
Наличник Х. Я. - Кокцидіози хутрових звірів (2012)
Палій А. П. - Зміни будови деяких мікобактерій за впливу дезінфектанту "дезекон" (2012)
Панько М. Ф. - Протипухлинна активність препарату метакол in vivo за експериментального канцерогенезу у щурів, Іщенко В. Д., Панько М. М., Левків М. Ю. (2012)
Пахолків Н. І. - Протекторний вплив феруму при корекції метаболічних порушень за дії важких металів (Pb, Cd, Cr (VI), Куртяк Б. М., Дзень Є. О. (2012)
Попик І. М. - Показники ліпідного обміну та стан системи антиоксидантного захисту в організмі коропа в залежності від рівня вітаміну А у раціоні, Смолянінов К. Б., Віщур О. С., Олексюк Н. П. (2012)
Рибіцька Л. Н. - Структурно-функціональні зміни у бронхах при експериментальній бронхопневмонії (2012)
Русин В. І. - Діагностика та лікування гіпомагніємічної тетанії худоби, Колтун Є. М. (2012)
Слівінська Л. Г. - Застосування хелатних сполук мікроелементів у молодняку овець, Федорович Н. М. (2012)
Слівінська Л. Г. - Аналіз мінерального складу кормів і раціону годівлі кобил, Щербатий А. Р., Демидюк С. К. (2012)
Стибель В. В. - Порівняльна терапевтична ефективність бровермектину і бровалевамізолу 8% за паразитарних захворювань свиней та їх вплив на імунологічну реактивність, Сварчевський О. А., Прийма О. Б. (2012)
Тафійчук Р. І. - Вплив антигельмінтиків на личинок philometroides lusiana (vismanis 1966) (2012)
Тибінка А. М. - Зв’язок кількості сполучнотканних волокон колового шару м’язової оболонки кишечника курей з типом автономного тонусу (2012)
Тішин О. Л. - Вплив Е-селену на показники обміну білків у сироватці крові білих щурів за вивчення хронічної токсичності препарату клозаверм-А (2012)
Тодорюк В. Б. - Вплив препарату мінбевіт на профілактику анемії поросят (2012)
Улько Л. Г. - Ефективність "Бровадезу плюс" при асоціативних бактеріозах кінцівок у корів (2012)
Федорович В. Л. - Мікроелементні сполуки у профілактиці остеодистрофії корів (2012)
Федорович О. В. - Моногеноїдози коропових риб (2012)
Харів І. І. - Особливості функціонування імунної системи у інтактних індиків на тлі дії бровітакокциду та плодів розторопші плямистої (2012)
Шестяєва Н. І. - Доброякісні епітеліальні пухлини яєчників собак (2012)
Hutiy B. - Flourchinolones are antibiotics of new generation and application of them in practice of veterinary medicine, Binkevych V., Binkevych O., Novotni F., Lesho B., Martyshuk T. (2012)
Staniec M. - Spontaneous bleeding in a dog with subcutaneous dirofilariasis – case report, Milczak A., Buczek K., Abramowicz B. (2012)
Janusz Związek - Multi annual national control plan (mancp) for years 2010 – 2014 Feed and rendering sector. Summary date – 2011, Jacek Boruta, Michał Gagucki (2012)
Бабкін В. Д. - Філософія права та загальна теорія держави і права: проблеми взаємодії (2013)
Костельнюк М. М. - Ідея української державності Петра Могили: спроба ретроспекції першоджерел українського консерватизму (2013)
Ткаченко В. С. - Концептуальні передумови розвитку громадівської теорії місцевого самоврядування (2013)
Волощук Ю. І. - Наукові підходи до визначення поняття "національна меншина" (2013)
Гаращук Є. В. - Методологічні принципи дослідження феномену політичної культури (2013)
Ярова Є. В. - Політична еліта та політичне лідерство: кореляція понять (2013)
Мироненко П. В. - Політархія як форма державного правління (2013)
Яценко І. С. - Повноваження органів конституційної юрисдикції в контексті забезпечення системи сримування і противаг на прикладі України та Республіки Польща (2013)
Крук Н. В. - Інформаційна відкритість влади в контексті теорій лібералізму та інформаційного суспільства (2013)
Баскакова Ю. В. - Правовий статус апарату Верховної ради України в умовах забезпечення фракційної стабільності законодавчого органу влади (2013)
Турченко Ю. В. - Політика інформаційної відкритості в Збройних Силах України (2013)
Тімашова В. М. - Структурно-функціональні співвідношення в дуалітеті "політична сфера - політична система": ціннісно-регулятивні та управлінські аспекти (2013)
Кудіна О. А. - Урядовий Паблік Рілейшнз в епоху інформаційного суспільства: виклики та перспективи (2013)
Панченко Т. В. - Залучення громадськості в контексті еволюції взаємовідносин адміністрації та громадськості: огляд результатів та наслідків адміністративних реформ (2013)
Петренко К. М. - Інституціоналізація громадських об’єднань: вітчизняні практики та світовий контекст (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського