Пархоменко В. В. - Критеріально-рівневий аналіз економічної культури (2014)
Пеньковець О. М. - Соціально–філософське розуміння суспільства та особи у педагогічному вченні С. Ф. Русової (2014)
Першукова О. О. - Соціолінгвістичні засади розвитку багатомовності школярів у країнах Західної Європи (2014)
Платонова О. Г. - Особливості організації соціально-виховної роботи в умовах дитячого оздоровчого табору (2014)
Прудковських Ю. С. - Професійне самопізнання та самовиховання як складові професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів, Тимошенко Н. Є. (2014)
Пустовойт Н. М. - Особливості комунікативних відносин майбутніх вчителів іноземної мови в процесі професійної підготовки (2014)
Размолодчикова І. В. - Рефлексивні методи як засіб професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Рень Л. В. - Нехтування потребами дітей: соціально-педагогічні та психологічні аспекти (2014)
Сидорчук М. С. - Виховна робота зі старшими підлітками у центрах соціально-психологічної реабілітації (2014)
Скиба К. М. - Компетентнісний портрет сучасного викладача перекладу у вищому навчальному закладі (2014)
Сладких І. А. - Андрагогічний підхід до аспектів навчання студентів-іноземців у технічних університетах України (2014)
Слободянюк О. М. - Визначення поняття та структурних компонентів професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів (2014)
Соловйова Т. Г. - Дослідження схильності до алкоголізації молоді з особливими потребами (2014)
Спіріна Т. П. - Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні, Середа Л. В. (2014)
Сторож В. В. - Попередня діагностика готовності майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності (2014)
Стрельбицька С. М. - Проблема "компетентності" і "компетенції": теоретичний аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури (2014)
Тевкун В. В. - Зміст, форми та методи формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури в умовах університетської освіти (2014)
Терлецька Л. М. - Навчання іноземних мов у педагогічних коледжах України в умовах гуманізації освітнього процесу (2014)
Тимошко Г. М. - Сучасні тенденції розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах іміджелогії (2014)
Тюльпа Т. М. - Теоретичні підходи до формування соціокультурного середовища вищого педагогічного навчального закладу (2014)
Усатенко В. М. - Теоретичні аспекти дослідження феномена організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Фруктова Я. С. - Самопізнання як базовий конструкт формування професійної компетентності фахівців з журналістики та інформації (2014)
Чернета С. Ю. - Категорія соціальної відповідальності в світлі сучасних тенденцій формування відповідальної особистості (2014)
Чубук Р. В. - Українське молодіжне середовище: сучасні проблеми, ризики та виклики (2014)
Шевченко В. М. - Джерела з історії спеціальної педагогіки у колекції "Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр." Педагогічного музею України (2014)
Шевченко С. М. - Розвиток шкіл національних меншин у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (70-80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Шендерук О. Б. - Деякі тенденції розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у Київському та Чернігівському педагогічних інститутах в 60-70 рр. XX століття (2014)
Шупило І. П. - Особливості проведення оздоровчих занять в позашкільних навчальних закладах (2014)
Янченко Т. В. - Витоки становлення педологічної науки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Ящук О. В. - Модель формування професійної культури у майбутнього медичного фахівця молодшої кваліфікації (2014)
Титул, зміст (2014)
Ладика В. І. - Організація та головні напрямки селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві Сумського регіону, Хмельничий Л. М., Салогуб А. М. (2014)
Величко С. А. - Про зв’язок великоплідності з продуктивністю у молочному скотарстві (2014)
Болгова Н. В. - Відтворювальна здатність корів української чорно-рябої молочної породи (2014)
Гончаренко І. В. - Екстер’єрні типи молочних корів: методи оцінки та класифікації, Вінничук Д. Т. (2014)
Грициняк І. І. - Історичні аспекти, стан та перспективи розвитку рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України, Третяк О. М., Колос О. М. (2014)
Гнатюк С. І. - Особливості інтенсивності росту ремонтного молодняку при різних варіантах племінного підбору, Коваленко В. І., Гнатюк М. А. (2014)
Денисюк О. В. - Вплив гено- та паратипових факторів на характер лактаційної кривої корів (2014)
Дідківський А. М. - Вплив лінійної належності на продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи, Омелькович С. П., Кобернюк В. В. (2014)
Іжболдіна О. О. - Інтер’єрні особливості молодняку свиней різних генотипів (2014)
Карлова Л. В. - Господарсько-біологічні особливості корів центрального зонального типу української червоної молочної породи (2014)
Катеринич О. О. - Порівняльний аналіз формування основних ознак екстер’єру у курей різного напряму продуктивності (2014)
Ковальчук В. І. - Господарські корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи (2014)
Кругляк Т. О. - Динаміка та прогнозування племінної цінності бугаїв-поліпшувачів (2014)
Луценко М. В. - Выбор лошадей для нетрадиционных сфер использования с учетом типа высшей нервной деятельности, Петрушко Н. П. (2014)
Маценко М. І. - Особливості росту чистопородних та помісних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку (2014)
Нежлукченко Н. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові ярок асканійської тонкорунної породи різного лінійного походження (2014)
Прудніков В. Г. - Порівняльний аналіз гістологічної будови шкіри і адаптаційних властивостей корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м'ясної породи, Рой Ю. С. (2014)
Рудик І. А. - Економічна оцінка фенотипічних змін у стадах української чорно-рябої молочної породи, Ставецька Р. В. (2014)
Бойко Ю. М. - Продуктивні якості худоби лебединської породи на сучасному етапі селекції (2014)
Торбенко С. В. - М’ясна продуктивність бугайців абердин-ангуської породи (2014)
Хмельничий Л. М. - Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів різних порід, Салогуб А. М., Вечорка В. В., Гаврилюк О. І. (2014)
Хмельничий Л. М. - Удосконалення стада з розведення української червоно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності, Лобода В. П. (2014)
Черненко О. М. - Результати господарського використання голштинських корів різних типів стресостійкості (2014)
Шевченко А. П. - Оцінка екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла, Хмельничий С. Л. (2014)
Ільницька О. Ю. - Динаміка живої маси корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої, Федорович Є. І., Новак І. В. (2014)
Ладика Л. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку козівництва в Сумському регіоні, Опара В. О., Кисельов О. Б. (2014)
Дружина О. С. - Показники білкового обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах амінокислот лізину, метіоніну та cульфуру, Гавриляк В. В., Стапай П. В., Сидір Н. П. (2014)
Китаєва А. П. - Формування продуктивних якостей помісного (Ц х АК) F1 молодняку овець за різної структури раціону (2014)
Лисенко В. Ф. - Гомогенізована зернова суспензія в раціонах молочних корів (2014)
Оріщук О. С. - Вплив кормових добавок за різного вмісту пальмового жиру на ліпідний склад печінки курей-несучок, Цап С. В., Микитюк В. В. (2014)
Тарасенко О. O. - Порівняння темпів росту веслоніса (Polyodon spathula, Walbaum, 1792) за його годівлі живою дафнією та штучними комбікормами, Гноєвий І. В. (2014)
Ткачук В. І. - Вплив якості корму на баланс мінеральних речовин у свиноматок (2014)
Борщенко В. В. - Технологічне обґрунтування використання пасовищ для випасу корів на Поліссі України (2014)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин у курчат-бройлерів за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2014)
Кітченко Л. М. - Функціональні кисломолочні продукти покращать здоров’я споживача (2014)
Лаврентьев А. Ю. - Продуктивные и мясные качества свиней прииспользовании в комбикормах смеси ферментных препаратов (2014)
Підпала Т. В. - Технологія вирощування телят у молочний період, Гребенюк Н. В. (2014)
Сікун М. В. - Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів в групах на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців (2014)
Каменська І. С. - Безпечність технологій та охорона праці в умовах виробництва та переробки продукції тваринництва (2014)
Марикіна О. С. - Оцінка технологічних якостей корів спеціалізованих молочних порід (2014)
Юхно В. М. - Безпека якості молока та молочних продуктів при їх реалізації на стихійних ринках (2014)
Платонова Н. П. - Збереження фертильності сперми кнурів за використання різних розріджувачів, Бодряшова К. В. (2014)
Ткачов О. В. - Вплив санації препуціальної порожнини та сперми жеребців на ефективність штучного осіменіння кобил (2014)
Супрун І. О. - Моніторинг генетичного поліморфізму популяцій коней за використання ISSR-маркерів, Куриленко Ю. Ф. (2014)
Шабля В. П. - Особливості ергономічної й етологічної оцінки технологічних процесів видалення гною та внесення підстилки (2014)
Гончаров Г. І. - Використання добавок рослинного походження для розширення асортименту м’ясних напівфабрикатів, Страшинський І. М., Басиста М. В., Фурсік О. П., Коломієць Р. А. (2014)
Бодряшова К. В. - Вплив кнурів-плідників на процес відтворення в стадах свиней, Бірюкова О. Д., Маковська Н. М., Басовський Д. М. (2014)
Ведмідь І. В. - Стимуляція яйценосності бджолиних маток біологічно активними речовинами, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2014)
Грунтковський М. С. - Стимуляція овуляції фолікулів на яєчниках корів препаратом "Нановулін" (2014)
Пелих Ю. С. - Оцінка якості сексованої сперми бугаїв-плідників (2014)
Малишева О. О. - Генетична структура популяції стерляді (Acipenserruthenus) за мікросателітними маркерами ДНК, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Галицька Т. В. - Оцінка життєздатності деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів свинок різних вікових груп, Троцький П. А. (2014)
Соломарська О. - Шевченко як естет і аристократ духу, Горбачов Д. (2013)
Дорофієнко І. - Реставраційні студії художньої спадщини Тараса Шевченка (2013)
Дорофієнко І. - Ескізні малюнки середньовічних стінописців у храмах XI століття Київської Русі (2013)
Слободян В. - Крейдяна грамота з Холма. До питання дати заснування міста (2013)
Стець С. - До атрибуції картини "Алегорична постать жінки з книгою" зі збірки Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького (2013)
Цитович В. - Україна Проспера Горського (до 200-річчя з дня народження художника) (2013)
Костючок О. - Урядовий центр у Києві (1934-1937): історія будівництва (2013)
Матвейчук М. - Поняття тілесності в театральних практиках: тіло як суб'єкт і об'єкт (2013)
Сторчай О. - Художня школа-студія Наполеона Буяльського в дослідженні Бориса Бутника-Сіверського (2013)
Ходак І. - Листи Федора Ернста до Данила Щербаківського: сторінки співпраці вчених (2013)
Тимченко Т. - Рец.: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.): джерелознавче дослідження. - Дрогобич: Коло, 2013. - Т. 2. - 1066 с. (2013)
Ходак І. - Рец.: Графічні твори Василя Кричевського у колекції МКДУ / (упоряд. : М. Корнійчук, О. Сидорчук, Л. Хамаза). – (Х. : НТМТ, 2013). – 107 с. : іл. (2013)
Про авторів (2013)
Базиляк Н. О. - Ретроспективний аналіз розвитку вивчення іноземних мов та мовних практик (2010)
Белявська О. О. - Використання нейролінгвістичного програмування в навчанні. Ефективна комунікація між викладачем та студентом (2010)
Бібік О. М. - Використання дидактичного потенціалу комп’ютеризованого навчання у формуванні комплексу пізнавальних умінь студентів на якісно новому рівні, Бібік Р. К. (2010)
Богданович Т. Г. - Принцип міжпредметних зв’язків при викладанні іноземної мови у ВНЗі (2010)
Бондар Є. Б. - Використання мультимедійних засобів у методиці викладання англійської мови (2010)
Бондаренко Н. Б. - Ситуація успіху як педагогічна умова формування мотивів опанування учнями іноземної мови (2010)
Bochan P. - Web editing for education (2010)
Галушка Г. М. - Система вправ для формування соціокультурної компетенції в учнів початкової школи (2010)
Гнаткевич Л. О. - Використання інформаційних технологій у навчанні англійської мови (2010)
Гребінник Л. В. - Технології навчання аудіюванню студентів вищих навчальних закладів у практичному курсі німецької мови з застосуванням бланкових методик (2010)
Жуковський В. М. - Етапи релігійного виховання школярів у ФРН у 1945-2010 рр. , Артерчук Т. О. (2010)
Засєкіна С. А. - Релігійна толерантність як чинник демократизації українського суспільства (2010)
Іванчук Г. П. - Можливості використання моделі "філософія для дітей" у мовній освіті (2010)
Калінчук Ф. М. - Жити тверезо – не святість, а норма (2010)
Каніболоцька О. А. - Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей у рамках проектної методики навчання (2010)
Карпенко І. М. - Болонський процес в Європі: 10 років існування, Нєженцева А. Є. (2010)
Коваленко В. П. - Motivating factors of foreign language teaching, Коротяєва І. Б. (2010)
Коваленко М. М. - Особливості методики навчання іноземної мови людей з вадами фізичного розвитку (2010)
Ковальчук І. В. - Комунікативна компетентність як соціально-психологічна характеристика особистості (2010)
Колодько Т. М. - Innovative methodologies and techniques in teaching English at night school (2010)
Коноваленко Т. В. - Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутніх учителів іноземної мови (2010)
Коноваленко Т. В. - Теоретико-практичний аспект підготовки майбутнього вчителя англійської мови (2010)
Коробова Ю. В. - Рівні модифікації мовлення вчителя іноземної мови і забезпечення доступності навчальної інформації (2010)
Костюк О. Ю. - Навчально-виховний процес у початкових православних навчальних закладах Волині у ХІХ ст. (2010)
Kotlyarova G. S. - Teaching writing descriptions as constituents of sociocultural comments (2010)
Кукса Б. В. - Дидактичні принципи взаємопов’язаного навчання монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови (2010)
Ливинец М. Д. - Особенности работы с художественными текстами на занятиях по домашнему чтению на первом курсе ВУЗа (2010)
Минка В. В. - Джерела формування соціокультурної компетенції на заняттях з практики англійської мови (2010)
Мірошник І. В. - Труднощі засвоєння англомовного граматичного матеріалу учнями початкової загальноосвітньої школи (2010)
Мокра О. М. - Apprendre a rediger une synthese de textes, Рахубовська К. В., Білецька С. М. (2010)
Мороз Л. - Новітні технології вивчення іноземної мови у ВНЗ, Метка І. (2010)
Мрачковська М. М. - Міжкультурний компонент при навчанні іншомовного спілкування (2010)
Назаренко І. М. - Сучасні тенденції розвитку методів викладання іноземної мови у вищій школі (2010)
Проценко Н. В. - Тестовий контроль та формування іншомовної комунікативної компетенції (2010)
П’янковська І. В. - "Компетенція" та "компетентність" як провідні поняття компетентнісного підходу (2010)
Рибінська Ю. А. - Особливості формування інтелектуальної активності студентів факультету іноземних мов на засадах творчості (2010)
Серняк О. М. - Впровадження технологій колективного навчання як засіб формування іншомовної компетенції у навчанні іноземної мови (2010)
Солодка А. К. - Кроскультурний аналіз як теоретико-методологічна основа крос культурної складової вищої освіти (2010)
Тезікова С. В. - Напрями реформування іншомовної освіти (2010)
Ткачук А. В. - Яків Гурський – відомий український славіст (2010)
Чайковська І. Ю. - Przemoc i agresja jako plaga XXI wieku (2010)
Ширяєва Т. М. - Комплексний психолінгвістичний тренінг як засіб формування продуктивного білінгвізму (2010)
Шовковий В. М. - Ментально-когнітивний інтерцикл навчання давньогрецької мови студентва філологів (2010)
Юр’єва О. Ю. - Гендерний підхід в освіті: історія та сучасність (2010)
Берестецька Н. В. - Особливості навчання реферуванню майбутніх офіцерів-прикордонників (на матеріалі англійської мови) (2010)
Бецько О. С. - Ефективність застосування презентацій Power Point та їх вплив на формування комунікативної компетенції в навчанні іноземної мови професійного призначення (2010)
Голуб І. І. - Критерії відбору навчального матеріалу в професійно орієнтованому навчанні англійської мови (2010)
Голуб Т. В. - Професійна іншомовна комунікативна компетентність майбутнього вчителя французької мови у контексті міжкультурної інтеграції (2010)
Івасів Н. С. - Застосування екскурсійних проектів у вивченні іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності "туризм" (2010)
Кирикилиця В. В. - Розвиток комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками (2010)
Колісник В. Ю. - Науково-педагогічні основи готовності студентів природничо-технічних напрямів до використання знань з іноземної мови у професійній діяльності (2010)
Микитенко Н. О. - Особливості формування іншомовної професійної компетентності науковців-мігрантів у США, Канаді та Великобританії (2010)
Мороз Л. - Різновиди мовної компетенції як стратегічний напрям входження сучасного фахівця у світовий інформаційних простір, Троцюк В. (2010)
Морська Л. І. - Модель професійної підготовки майбутнього викладача іноземних мов вищого навчального закладу економічного профілю (2010)
Олексійчук З. В. - Мовно-комунікативна компетенція студентів філологічних факультетів як основа професійної підготовки (2010)
Романюк Ю. В. - Критерії визначення типології вправ для формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції в процесі використання навчального веб-сайту (2010)
Рубель Н. В. - Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі як педагогічна проблема (2010)
Спіжова А. В. - Формування полікультурної компетентності як ядра професійної компетентності фахівців легкої промисловості (2010)
Черниш В. В. - Принципи відбору змісту навчання майбутніх учителів професійно орієнтованого англомовного говоріння (2010)
Черняхович О. С. - Особливості іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції іт-фахівців (2010)
Шилінська І. Ф. - Проблема сучасного навчально-методичного забезпечення професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю: з досвіду підручникотворення (2010)
Титул, зміст (2012)
Куроєдова В. Д. - Життєвий шлях учителя, Галич Л. Б. (2012)
Віденко Н. В. - Обґрунтування вибору тактики лікування раннього карієсу тимчасових зубів (2012)
Бублий Т. Д. - Обоснование выбора адгезива для починки реставрации, Дубовая Л. И., Сидаш Ю. В. (2012)
Воронцова Г. В. - Сучасне уявлення про стан тканин пародонта в пацієнтів із зубощелепними аномаліями під час ортодонтичного лікування незнімною технікою (2012)
Головко Н. В. - Визначення ступеня трудності ортодонтичного лі кування глибокого прикусу, Мехді Хейдарі (2012)
Гризодуб В. И. - Лечение аномалии открытого прикуса II класса по Энглю с помощью съемного функционального аппарата и внеротовой тяги, Абед Ибрагим Ель-Халабй, Гризодуб Д. В. (2012)
Дычко Е. Н. - Характер микроциркуляции в полости рта при глоссалгии, Ковач И. В., Штомпель А. В., Биденко Т. Н. (2012)
Дычко Е. Н. - Оксигенотерапия в комплексном лечении острого язвенного стоматита, Самойленко А. В., Романюта И. А., Штомпель А. В. (2012)
Дорошенко С. І. - Диференційована діагностика клінічних форм адентії, тобто вродженої відсутності зачатків зубів, та її основні діагностичні критерії, Кульгінський С. А., Бабаскін Ю. І., Ієвлєва Ю. В., Стороженко К. В. (2012)
Дорошенко С. І. - Зміни мікробіоценозу порожнини рота в процесі комплексного лікування дітей із зубощелепними аномаліями та деформаціями на тлі захворювань тканин пародонта і цукрового діабету I типу, Саранчук О. В. (2012)
Дроготирецкая М. С. - Стоматологический статус молодёжи Украины, Колесник Т. В., Лепский В. В. (2012)
Дрогомирецька М. С. - Необхідність вивчення сагітальних оклюзійних кривих у пацієнтів із вторинними деформаціями зубних рядів на сучасному етапі, Мірза P. O. (2012)
Зволинская A. M. - Клинико-рентгенологическая характеристика зубочелюстного аппарата у пациентов с акромегалией, Бабаскин Ю. М., Яковчук В. П. (2012)
Каськова Л. Ф. - Ефективність індивідуальних засобів гігієни в комплексній терапії хронічного катарального гінгівіту в підлітків, Андріянова О. Ю., Карпенко О. О., Чуприна Л. Ф., Ващенко І. Ю., Левченко Н. В., Хміль О. В. (2012)
Каськова Л. Ф. - Состояние зубочелюстной системы населения Украины эпох меди-средневековья, Артемьев А. В. (2012)
Каськова Л. Ф. - Зміна показників тесту емалевої резистентності та мікрокристалізації ротової рідини в дітей із зубощелепними аномаліями під впливом профілактичного комплексу в процесі профілактичних заходів, Марченко К. В. (2012)
Каськова Л. Ф. - Порівняння впливу різних засобів на вміст макроелементів у ротовій рідині в динаміці лікування початкових форм флюорозу постійних зубів у дітей, Падалка І. О., Амосова Л. І., Солошенко Ю. І., Бережна О. Е., Левченко Н. В., Павленко С. А. (2012)
Король Д. М. - Перший досвід застосування базальних імплантатів в протоколі негайного функціонального навантаження (2012)
Куліш Н. В. - Роль біологічного методу в комплексному лікуванні перехресного прикусу зі зміщенням нижньої щелепи (2012)
Смаглюк Л. В. - Резистентність слизової оболонки порожнини рота в пацієнтів із зубощелепними аномаліями, Пєтрушанко І. В. (2012)
Шарбенко Т. В. - Унормованість термінів з ортопедичної стоматології, Лещенко Т. О. (2012)
Алексєєнко Н. В. - Визначення потреби в ортодонтичних лікувально-профілактичних заходах дітей м. Дніпропетровська, Щербина І. М., Гапоненко О. Г., Білоус А. В. (2012)
Алексєєнко Н. В. - Визначення зверненості й відсотка проведення ортодонтичного лікування дітей м. Дніпропетровська, Щербина І. М., Білоус А. В. Лянкевич Л. І. (2012)
Алексєєнко Н. В. - Поширеність окремих зубощелепних аномалій і деформацій у дітей м. Дніпропетровська, Щербина І. М., Білоус А. В. (2012)
Безвушко Е. В. - Поширеність зубощелепних аномалій у дітей, які проживають на території з несприятливими чинниками довкілля (2012)
Бульбук О. І. - Особливості та проблеми проведення наукових досліджень у пародонтології (2012)
Доброскок В. О. - Стан гігієни порожнини рота і стоматологічний статус дітей із гострими запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, Митченок М. П. (2012)
Дорошенко С. І. - Стан мікробіоценозу порожнини рота в процесі комплексного лікування дітей із зубощелепними аномаліями та деформаціями на тлі захворювань тканин пародонта, Саранчук О. В., Саранчук О. В. (2012)
Дрогомирецька М. С. - Взаємозумовленість аномалій і деформацій зубощелепного апарату, патології верхніх дихальних шляхів і синдрому обструктивного апное під час сну в дітей, Поляник Н. Я. (2012)
Дрогомирецька М. С. - Використання індексу необхідності ортодонтичного лікування (ІНОЛ) для визначення поширеності зубощелепних аномалій і необхідності ортодонтичного лікування в дітей та підлітків України, Якимець А. В., Анеліна Н. В., Поляник Н. Я., Лепорський Д. В., Сухомлінова Т. Я., Магльона В. В., Колесник Н. В., Сабакар К. О. (2012)
Дубровина Е. В. - Влияние закрытой механической травмы на состояние околоушных слюнных желез (2012)
Жачко Н. І. - Вікові особливості лікування поворотів зубів, Скрипник І. Л., Неспрядько Т. С. (2012)
Іваніщено Л. О. - Сучасні можливості аплікаційної анестезії в стоматології, Пилипенко Т. І. (2012)
Ковач И. В. - Диагностика поражения твердых тканей зубов у детей с помощью флуоресцентного спектроскопа, Бунятян К. А., Хотимская Ю. В., Корчак В. П. (2012)
Колесник К. А. - Профилактика осложнений при ортодонтическом лечении детей с бронхиальной астмой, Нассонов А. Ю. (2012)
Король М. Д. - Причины функциональной нестабильности височно-нижнечелюстного сустава у больных с глубоким резцовым перекрытием, Рыболов О. В., Яценко О. И. (2012)
Крылова Т. Л. - Применение "Октенисепта" для лечения и профилактики воспалительных процессов в тканях пародонта у пациентов с брекет-техникой, Морозов А. Л. (2012)
Лихота К. М. - Клінічний перебіг, діагностика і лікування скупченого положення зубів за допомогою функціональних ортодонтичних апаратів у змінний та постійний періоди прикусу, Кочин О. В., Сеник А. Я. (2012)
Магльона В. В. - Роль ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у комплексі з реабілітацією опорно-рухового апарату, Якимець А. В., Поляник Н. Я., Лепорський Д. В., Сухомлінова Т. Я., Амеліна Н. В., Собакар К. О., Колесник Т. В., Красовська С. В., Дерех І. З. (2012)
Маковка І. Л. - Ефективність застосування препарату "Фосфадент-біо" в лікуванні хронічного верхівкового періодонтиту в підлітків, Пащенко М. В., Мохонь Ю. А. (2012)
Мельник B. C. - Поширеність і види зубощелепних аномалій серед 12-15-річних дітей м. Ужгорода (2012)
Мирчук Б. Н. - Окклюзиониые соотношения у детей с дефектами зубных рядов и зубочелюстными аномалиями, Ахмад Абудан (2012)
Митченок М. П. - Преморбідний стан дітей із гострим гнійним лімфаденітом та одонтогенним остеомієлітом, Доброскок В. О. (2012)
Ожоган З. Р. - Поширеність зубощелепних деформацій у дітей на тлі порушення носового дихання, Воляк Ю. М. (2012)
Попело Ю. В. - Статистичні відомості стосовно дітей зі злоякісними пухлинами різної локалізації (2012)
Соломатін О. Б. - Електроміографічне дослідження стану власне жувальних м'язів у хворих на хронічний генералізований пародонтит, лікування яких проводиться із застосуванням назубних адгезивних шин (2012)
Ткаченко П. І. - Частота і структура альвеоліту у хворих на цукровий діабет типу 2, Митченок М. П. (2012)
Шейко А. П. - Взаємозв'язок оклюзійних порушень і синдрому больової дисфункції (2012)
Інформаційний лист (2012)
До відома авторів (2012)
Скок М. А. - Психолого-педагогическому факультету 10 лет (2014)
Александровская В. Н. - Субъект-объектная парадигма в методологии исследования когнитивно-поведенческой структуры личности (2014)
Алєксєєва Ю. А. - Теоретичний аналіз психологічної сутності віри у філософських наукових працях (2014)
Артеменко А. І. - Особливості дослідження стресостійкості майбутнього практичного психолога в період навчання у ВНЗ, Варіна Г.Б. (2014)
Байдарова О. О. - Проблеми професійного самовизначення та включення у професійну практику студентів спеціальності "Соціальна робота" (2014)
Бантишева О. О. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту зі схильністю осіб юнацького віку до віктимної поведінки (2014)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості самотності у юнацькому віці, Лялюк В. С. (2014)
Білоусова Н. М. - Психологічний супровід дітей дошкільного віку в умовах суспільної нестабільності (2014)
Бондарчук О. І. - Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: гуманістично-ціннісний підхід (2014)
Борець Ю. В. - Порівняльний аналіз психологічних механізмів соціальної перцепції українських та російських майбутніх психологів і юристів (2014)
Буковська О. О. - Психологічні особливості формування відповідальності у дітей з особливими потребами (2014)
Васютинський В. О. - Колективізм носіїв бідності як стилю життя в контексті спільної діяльності (2014)
Власова-Чмерук О. М. - Психологічні особливості прояву конкурентної поведінки серед студентів ВНЗ (2014)
Вознюк А. В. - Стан розробки проблеми формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Волченко Л. П. - Соціально-нормативна поведінка старших школярів та соціально-психологічні впливи (2014)
Гавриленко В. Ю. - Соціально-психологічні та морально-етичні аспекти проблеми бездітності (2014)
Гарькавець С. О. - Формування деструктивних ціннісних орієнтацій українських громадян під впливом трансформаційних змін (2014)
Гончарова Л. А. - Концептуальна модель творчої активності особистості людей похилого віку (2014)
Гріньова О. М. - Теоретичні засади дослідження життєвого шляху особистості (2014)
Грубі Т. В. - Особливості відданості персоналу організації в державних службовців (2014)
Губко А. А. - Статусно-рольові позиції учасників булінгу (2014)
Гуріна З. В. - Психологічні особливості становлення особистості дитини раннього віку (2014)
Данильченко Т. В. - Соціальне порівняння як фактор суб’єктивного благополуччя (2014)
Дерев’янко С. П. - Характеристики маніпуляції осіб з різним рівнем емоційного інтелекту (2014)
Дроздов О. Ю. - Концептуальні засади психології масової геополітичної свідомості: нарис політико-психологічної концепції феномена (2014)
Дроздова М. А. - Психосемантичні особливості соціальних уявлень студентів про літературу (2014)
Жебєлєва П. В. - Аналіз сучасних психологічних підходів до розуміння феномену "наратив" (2014)
Іщук О. В. - Психологічні особливості сприйняття студентами організаційної культури вищого навчального закладу (2014)
Кальницька К. О. - Соціально-психологічні технології роботи з жінками-жертвами насильства в сім’ї та чоловіками-кривдниками (2014)
Камінська О. В. - Апробація програми корекції залежності від соціальних мереж (2014)
Каткова Т. А. - Дослідження психологічних особливостей поведінки підлітків у конфліктній ситуації, Кривицька І. С. (2014)
Каткова Т. А. - Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів, Яненко М. С. (2014)
Клименко І. В. - Психологічні особливості сприймання міфологічних просторово-часових конструктів телевізійної реклами (2014)
Ковальчук З. Я. - Вплив формувального експерименту на комунікативну толерантність та рефлексійність особистості у педагогічній взаємодії (2014)
Колісник Л. О. - Особливості прояву емоційного інтелекту у старшому юнацькому віці (2014)
Кононенко О. І. - Вплив перфекціонізму на емоційну сферу особистості (2014)
Коськіна Д. О. - Реляційна складова я-концепції (2014)
Кузнєцова Л. М. - Життєстійкість як фактор успішної самореалізації сучасної студентської молоді (2014)
Кузьменко Є. М. - Психологічна сутність первісних танців (2014)
Кузьо Л. І. - Часова перспектива особистості як важливий чинник її учбової мотивації (2014)
Лазорко О. В. - Професійно-екологічний простір: ознаки особистісної безпеки та соціальної зрілості (2014)
Лимар Л. В. - Ефективність проведення тренінгових вправ з розвитку готовності студентів-медиків до попередження конфліктів на заняттях з іноземної мови (2014)
Лісневська А. О. - Індивідуально-психологічні чинники еміграційних настроїв студентської молоді (2014)
Лісова А. С. - Вплив сенсомоторного розвитку на інтелектуальний розвиток дошкільника (2014)
Ляховець Л. О. - Уявлення про професію психолога: основні тенденції досліджень (2014)
Титул, зміст (2014)
Ладика В. І. - Молочне тваринництво України: стан та перспектива, Бондарчук Л. В. (2014)
Хмельничий Л. М. - Характеристика ремонтних телиць української червоно-рябої молочної породи за розвитком живої маси, Лобода В. П. (2014)
Полупан Ю. П. - Ефективність довічного використання корів різних країн селекції (2014)
Бабік Н. П. - Вікові особливості природної резистентності молодняку волинської м’ясної породи в умовах Львівщини, Федорович Є. І., Гурський І. М. (2014)
Бондаренко О. В. - Аналіз породного складу коней спортивного напряму використання, Ільницька Т. Є. (2014)
Буюклу Г. І. - Селекційна оцінка генофондових популяцій червоної степової породи на півдні України, Буюклу М. І., Писаренко А. В. (2014)
Вербельчук С. П. - Розробка технології вирощування товарної риби в умовах орендних ставів, Вербельчук Т. В., Максименко О. Г. (2014)
Вишневський Л. В. - Теоретичні і практичні підходи до збереження вітчизняних локальних порід тварин (2014)
Войтенко С. Л. - Мінливість живої маси та приростів гібридних свиней в процесі їхнього вирощування, Горобець В. О. (2014)
Глушак И. И. - Селекционная оценка кобыл орловской рысистой породы (2014)
Гнатюк С. І. - Гетерогенний підбір та його вплив на молочну продуктивність тварин різних внутрішньопородих типів української червоної молочної породи, Гнатюк М. А. (2014)
Кальчук Л. А. - Продуктивні та відтворні якості корів-первісток різного походження, Попадюк Т. С. (2014)
Колісник О. І. - Роль абердин-ангуської породи в породотворчому процесі м'ясної худоби в Україні (2014)
Обливанцов В. В. - Ефективність розведення сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби (2014)
Чумаченко І. П. - Ефективність використання первісток української чорно-рябої молочної породи, вирощених за різних технологій у молочний період, Маньковський А. Я., Коропець Л. А., Антонюк Т. А. (2014)
Кузів М. І. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси в період їх вирощування, Федорович Є. І. (2014)
Омар Хусейн Али - Сравнительная характеристика различных методов определения пола молодняка птиц, Бондаренко Ю. В., Остапенко В. И. (2014)
Петренко М. О. - Динаміка живої маси та біохімічних показників крові свиней різних генотипів (2014)
Пришедько В. М. - Залежність молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів-первісток від стресостійкості їхніх батьків (2014)
Проноза О. Л. - Морфологічна оцінка вимені корів української червоної молочної породи різного віку першого осіменіння (2014)
Сусол Р. Л. - Продуктивні якості свиней сучасних генотипів зарубіжної селекції за різних методів розведення в умовах Одеського регіону (2014)
Таран С. І. - Медова продуктивність та активність інвертази українських бджіл (2014)
Угнівенко А. М. - Щодо скороспілості бугаїв м’ясних порід (2014)
Черненко О. І. - Характеристика корів української червоної молочної та голштинської порід за морфофункціональними властивостями вимені й молочною продуктивністю (2014)
Шаферівський Б. С. - Залежність товщини шпику гібридного молодняка від віку досягнення ними живої маси 100 кг (2014)
Шевченко А. П. - Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок, Хмельничий С. Л. (2014)
Федорович В. В. - Вміст мікроелементів у крові корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України (2014)
Чокан Т. В. - Вовнова продуктивність та фізико-хімічні показники вовни гірськокарпатських овець, Федорович Є. І. (2014)
Бикадоров П. П. - Аналіз генетичних трендів за основними селекційними ознаками української чорно-рябої молочної породи (2014)
Данець Л. М. - Взаємозв’язок живої маси ремонтних телиць з терміном їх продуктивного використаннямолочної породи у період їх вирощування (2014)
Коцюбенко А. А. - Влияние паратипических факторов на биоструктуру тканей и органов кроликов (2014)
Приходько М. Ф. - Вплив тривалості міжотельного періоду на продуктивність та відтворювальну здатність корів української бурої молочної породи та внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2014)
Машкін М. І. - Способи корекції сичужної згортаємості молока і утворення згустку при виробництві сирів, Могутова В. Ф. (2014)
Баньковська І. Б. - Особливості якості туш свиней різних порід, оцінених за методами европейської системи (2014)
Божко Н. В. - Використання суміші антиоксидантів у технології виробництва вареної ковбаси, Тищенко В. І. (2014)
Болгова Н. В. - Історичні аспекти розвитку пива, Бондарчук В. М. (2014)
Вакуленко Ю. О. - Прогресивні технології підвищення якості харчових яєць (2014)
Гузєєв Ю. В. - Хімічний склад і технологічні властивості буйволиного, кров’ячого, овечого молока та їх сумішей при виробництві сиру бринза, Гончаренко І. В. (2014)
Іванов М. Ю. - Сучасна технологія утилізації гною на свинокомплексі, Волощук В. М., Іванов В. О. (2014)
Кітченко Л. М. - Вплив бактофугування на показники якості молока-сировини для сиру кисломолочного (2014)
Ковальчук І. В. - Оцінка обсягів, якості та вартості заготовленого молока в залежності від джерел постачання та сезонних факторів, Барановська В. А., Селезньова О. А. (2014)
Литвищенко Л. О. - Продуктивні та репродуктивні якості голштинських корів п’ятої лактації за інтенсивної технології експлуатації, Піщан І. С. (2014)
Пешук Л. В. - Розробка м’ясних геродієтичних продуктів – пріоритетний науковий напрямок, Гащук О. І., Москалюк О. Є., Гагач І. І. (2014)
Мірошник А. М. - Вплив способуохолодження м’яса на якість сировини, Підпала Т. В., Назаренко І. В. (2014)
Повод М. Г. - Вплив технологічних особливостей на відгодівельні показники свиней (2014)
Стріха Л. О. - Оцінка екологічних аспектів переробки продукції тваринництва, Дуляк Д. О. (2014)
Тищенко В. І. - Формування природної кормової бази рибоводних ставків та її використання рибами різних видів, Божко Н. В. (2014)
Трофимов А. Ф. - Использование роботизированных доильных установок – преимущества и проблемы, Тимошенко В. Н., Музыка А. А., Москалев А. А., Ковалевский И. А., Песоцкий Н. И., Кирикович С. А., Шматко Н. Н. (2014)
Церенюк О. М. - Показники м’ясності молодняку свиней в залежності від стресостійкості (2014)
Цигура В.В. - Фактори, які впливають на якість м'яса (2014)
Шабля В. П. - Ефективність та зручність технологічних процесів видалення гною з місць утримання, Адмін О. Є., Задорожна І. Ю., Осипенко Т. Л., Чехічин А. В., Балагуровська Н. Л. (2014)
Страшинський І. М. - Використання амарантового борошна в технології м’ясних січених напівфабрикатів, Гончаров Г. І., Казько І. С., Фурсік О. П., Коломієць Р. А. (2014)
Понько Л. П. - Морфологічні та функціональні властивості вим’я тварин різних ліній української чорно-рябої молочної породи (2014)
Махній М. М. - Світоглядний потенціал антропного принципу у висвітленні історії психологічної думки (2014)
Миронюк Є. В. - Перспективи розвитку та формування соціального інтелекту соціальних працівників у сучасних умовах розвитку українського суспільства, Симонок Д. С. (2014)
Мірошниченко О. М. - Особливості застосування методу арт-терапії як способу саморегуляції психоемоційного стану пенітенціарного персоналу (2014)
Митроченко О. Є. - Стилістичні особливості уваги (2014)
Михальська С. А. - Вплив сім’ї на формування особистості дитини (2014)
Москальова А. С. - Креативний потенціал керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник конструктивного розв’язання управлінських проблем (2014)
Мунасипова-Мотяш І. А. - Ставлення старшокласників до власного здоров’я у взаємозв’язку з вольовою організацією їх особистості (2014)
Наконечна Л. М. - Впровадження курсу "Медіаосвіта" у загальноосвітніх навчальних закладах, Лобода В. В. (2014)
Невідома Я. Г. - Уявлення про "економічну людину": еволюція поглядів (2014)
Нестеренко О. О. - Особливості соціального впливу тоталітарних груп на особистість (2014)
Нечипоренко К. С. - Дослідження суб’єктивних причин неадекватності самооцінки депривованих підлітків з психофізичними вадами (2014)
Низовець О. М. - Соціально-психологічні умови оптимізації процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених (2014)
Німченко Н. М. - Психологічний підхід до еколого-деонтологічної культури працівників медичної сфери (2014)
Новік Д. А. - Роль образотворчого мистецтва у подоланні егоцентричності осіб підліткового віку (2014)
Ондо Анге А. М. - Особистісні детермінанти становлення життєвої позиції у підлітковому віці (2014)
Панченко В. О. - Особливості професійної адаптації менеджерів (2014)
Перепада О. М. - Особливості когнітивних функцій у дітей молодшого шкільного віку з гіперактивним розладом і з дислексією (2014)
Плющ А. Н. - Методологические аспекты синергетики (2014)
Погорільська Н. І. - Статеві особливості зв’язку ставлення батьків до дитини та психологічних ресурсів особистості (2014)
Позняк Т. М. - Особливості ціннісно-смислової сфери підлітків-вихованців закладів інтернатного типу, Бєльська І. А. (2014)
Полієнко Г. О. - Характеристика компонентів професійних орієнтацій молоді (2014)
Поліщук С. П. - Психологічні особливості соціальної адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Половець В. М. - Питирим Сорокін: концепція соціальної мобільності (2014)
Примак Ю. В. - Структуризація его-станів молоді із різним типом особистісної ідентичності (2014)
Прокопенко О. А. - Психологічна корекція емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю засобами музичної терапії (2014)
Проскурка Н. М. - Особливості особистісного компоненту автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2014)
Райко Г. Ф. - Психологічні детермінанти впливу сімейних конфліктів на формування особистості підлітка, Варіна Г. Б. (2014)
Сараева Н. М. - Показатели психологической адаптации старших школьников и студентов, проживающих на экологически неблагополучных территориях, Суханов А. А. (2014)
Сидоренко О. Б. - Імпульсивність у поведінці молодших школярів та шляхи її подолання (2014)
Скок А. Г. - Особливості правосвідомості молоді (2014)
Скребець В. О. - Професійна самовизначеність та спосіб життя у проекціях екологічної свідомості (2014)
Сняданко І. І. - Чинники організаційної культури студентської групи в контексті психологічної підготовки студентів до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2014)
Ставицький О. О. - Психологія проявів комплексу гандикапу: демографічний аспект (2014)
Титова Е. Ю. - Экологическое сознание и субъективное отношение к природе подростков, проживающих в регионе трансграничья (2014)
Тищенко І. А. - Психологічні аспекти самореалізації особистості у вітчизняній психології (2014)
Товстокора Ю. В. - Мовленнєва коректність як інструмент формування дискурсу толерантності (2014)
Топчій І. В. - Психолого-педагогічні засади конкурентоспроможності закладу освіти у нових соціокультурних умовах, Бегеза Л. Є. (2014)
Фера С. В. - Особливості прояву економічної соціалізації на етапі старшого дошкільного віку (2014)
Фролова О. В. - Структурно-функціональна модель конструкту організаційної ідентичності особистості (2014)
Цукур О. Г. - Довіра як складова віри у релігійному досвіді особистості (2014)
Чепурна Г. Л. - Особливості перфекціонізму як інтерперсонального стилю (2014)
Шлімакова І. І. - Феноменологія категорії впливу у вітчизняній психології (2014)
Шпак С. Г. - Регулятивні механізми поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях (2014)
Юдєєва Т. В. - Особливості профілактичної та корекційної роботи з учнями-девіантами в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Ющенко І. М. - Адаптивність дитини у сучасному світі: орієнтири діяльності психологічної служби освіти (2014)
Янович О. О. - Особливості міжособистісного спілкування в мережі Інтернет (2014)
Яцина О. Ф. - Дітність як цінність і практика (2014)
Содержание (2014)
Shekhovtsov S. V. - New orange dyes: nitroderivatives of sulfonefluorescein, Mchedlov-Petrossyan N. O., Kamneva N. N., Gromovoy T. Yu. (2014)
Лагута А. Н. - Мицеллярные и солевые эффекты в кинетике реакции взаимодействия фенолфталеина с гидроксид ионом, Ельцов С. В. (2014)
Рощина Е. В. - Кинетика взаимодействия красителей фуксина основного и фуксина кислого с гидроксид ионом в мицеллярных растворах ПАВ различного типа, Кульбачная И. В., Ельцов С. В., Мчедлов-Петросян Н. О. (2014)
Коверга В. А. - Конкуренция ионной ассоциации и сольватации в смесях BmimPF6 с γ бутиролактоном, Мареха Б. А., Идрисси А., Калугин О. Н. (2014)
Вовчинский И. С. - Влияние воды на электронные свойства одностенных углеродных нанотрубок, Преждо О. В., Калугин О. Н. (2014)
Рябчунова А. В. - Электрическая проводимость растворов, Кириченко А. А., Калугин О. Н. (2014)
Филатов Я. И. - Влияние эффекта среды на водородные связи в ионной паре, Мареха Б. А., Калугин О. Н. (2014)
Орлов В. Д. - Особенности строения комплексов на основе дибензо, Удовицкий В. Г., Шишкин О. В., Колос Н. Н. (2014)
Колосов М .А. - Синтез производных 4-арил-3,4,7,8-тетрагидро-2,5(1H,6H)-хиназолиндиона, Кулык О. Г., Ал-Огаили М. Д. К., Орлов В. Д. (2014)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами ХІ. Новые синтезы сополимеров на основе полиакриламида, Пустоварова Ю. Ю. (2014)
Одарюк В. В. - Антирадикальная активность производных 4-(3',4'-дигидроксифенил)тиазола в реакции окисления этилбензола, Каниболоцкая Л. В., Одарюк И. Д., Бураков Н. И., Каниболоцкий А. Л., Шендрик А. Н. (2014)
Самойлов Е. А. - Электротермографическое исследование процессов катодного восстановления гидроксоний- и нитрат-ионов на медном электроде, Ларин В. И., Шаповалов С. А., Ильин Ю. Г., Радченкова А. П. (2014)
Єгорова Л. М. - Оптимізація процесу хімічного травлення сплава БрБ2 (2014)
Ходько А. Т. - Фазовые превращения в криопротекторной системе вода–диметилсульфоксид при охлаждении–отогреве (2014)
Юрченко О. І. - Двохчастотний ультразвук в підготовці проб жирів та олій для визначення плюмбуму та кадмію, Каліненко О. С., Бакланова Л. В., Бакланов О. М., Добріян М. О., Черножук Т. В. (2014)
Юрченко О. І. - Визначення вмісту хрому в типографських фарбах та газетах з використанням ультразвуку, Бакланов О. М., Бакланова Л. В., Добріян М. О., Черножук Т. В. (2014)
Юрченко О. И. - Валидация методики спектрофотометрического определения никотиновой кислоты в препаратах, Осипов А. В., Добриян М. А., Черножук Т. В. (2014)
Ренкевич А. Ю. - Влияние физико-химических параметров подвижной фазы на основе неионогенного ПАВ на хроматографическое поведение веществ в мицеллярной и субмицеллярной ТСХ, Куликов А. Ю., Баштинский С. А., Чернышёва О. С. (2014)
Леонова Н. А. - Спектрофотометрическое определение концентраций Со (II) и Ni (II) в комплексах с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом в водно-мицеллярной среде, Юрченко О. И., Батрак А. С. (2014)
Науково-дослідному інституту хімії – 85 років (2014)
Василь Степанович Черний. До 100-річчя із дня народження (2014)
Інформація для авторів (2014)
Колонка редактора (2011)
Хижняк Микола Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Хайтович А. Б. - Научные достижения за 40-летний период деятельности Украинской противочумной станции (2011)
Салманов А. Г. - Моніторинг за резистентністю мікроорганізмів до антибіотиків, як необхідна складова епіднагляду за внутрішньолікарняними інфекціями (2011)
Гураль А. Л. - Теоретические и практические основы эпидемиологического надзора за гепатитами В и С, Мариевский В. Ф., Сергеева Т. А., Шагинян В. Р., Рубан О. Н. (2011)
Іванська Н. В. - Значення антигенної мімікрії при виявленні антитіл до вірусу імунодефіциту людини у сироватках крові хворих на цукровий діабет (2011)
Мариевский В. Ф. - Оценка эффективности вакцинации медицинских работников противгепати В, Шагинян В. Р., Гураль А. Л., Сергеева Т. А., Садкова А. Б., Лисецкая В. И. (2011)
Доан С. И. - Rapd-анализ в изучении генетической гетерогенности Corynebacterium diphtheriae, Савчук А. И., Гладкая Е. А., Мотыка Е. И., Манина Ж. Н., Гайдей В. Р. (2011)
Коршенко В. О. - Дослідження ефективності та безпечності противірусного лікування хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Кириченко Т. С. (2011)
Піддубна А. І. - Сучасні тенденції епідемічного процесу ВІЛ-інфекції на Сумщині, Чемич М. Д. (2011)
Попова Н. А. - Особливості мікропопуляційних процесів при сумісному персистуванні декількох штамів вірусу грипу А вкультурі клітин, Закусило В. М., Поздняков С. В. (2011)
Романенко Т. А. - Оптимізація епідеміологічного нагляду за кашлюком на основі сучасних лабораторних методів діагностики, Колеснікова І. П., Єлисеєва І. В. (2011)
Павленко А. Л. - Экорегиональные особенности энзоотичных территорий лептоспироза в Украине, Хайтович А. Б., Коваленко И. С., Шварсалон Н. К. (2011)
Васильєва Н. А. - Еволюція епідемічного процесу лептоспірозу (за матеріалами Тернопільської області), Луцук О. С., Павлів О. В. (2011)
Поліщук Н. М. - Роль біологічних властивостей ієрсиній, циркулюючих на території Запорізької області, у формуванні епідемічного процесу, Севальнєв А. І., Волжин Ю. М., Коврига Н. Я., В’ялих Ж. Е. (2011)
Гепко А. Л. - Математична модель прогнозування динаміки епідемій, Шевченко А. В. (2011)
Морозова Н. С. - Научно-организационный принцип эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями на современном этапе (2011)
Боровиков В. М. - Експериментальне моделювання ефективності застосування різних схем терапії при герпетичній екземі Капоші, Рибалко С. Л., Жаркова Л. Д. (2011)
Журило О. А. - Порівняльний аналіз показників медикаментозної резистентності штамів Mycobacterium tuberculosis, що циркулювали серед хворих з вперше діагностованим туберкульозом легень, Барбова А. І., Миронченко С. В. (2011)
В’ялих Ж. Е. - Дослідження токсигенності штамів Yersinia enterocolitica (2011)
Криворутченко Ю. Л. - Значение количественной оценки чувствительности условно-патогенных грибов к амфотерицину В и мирамистину для их комбинированного применения, Кирсанова М. А., Постникова О. Н., Тышкевич Л. В. (2011)
Джуртубаева Г. Н. - Напряженность клеточно-опосредованного иммунитета у привитых живой туляремийной вакциной к штаммам Francisella tularensis различной вирулентности, Стопчанская А. Г., Попова Н. А., Попов А. Ю., Ковбасюк Е. В. (2011)
Доан С. І. - Проблема поєднаної інфекції, детермінованої вірусами імунодефіциту людини та гепатиту С в Україні, Антоняк С. М., Музика О. П. (2011)
Максименок О. В. - Оцінка ефективності серологічної діагностики ВІЛ-інфекції із застосуванням швидких тестів, Сергеєва Т. А., Гураль А. Л., Гришаєва І. В., Галецька М. О., Виноградов О. Г. (2011)
Полов’ян К. С. - Епідеміологічні та етіологічні особливості сучасних гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, Чемич М. Д. (2011)
Хоронжевська-Муляр І. С. - Сучасна епідеміологічна і вірусологічна характеристика гепатиту С на території Рівненської області Північно-західної частини України, Мартинюк Г. А., Шевченко Г. М., Резніков А. П., Роганіна Н. О., Харитонюк Р. О., Романчук О. О., Кручок В. М., Семенова Л. А., Шахгільдян Й. В., Михайлов М. І. (2011)
Мокиенко А. В. - Гигиеническая оценка загрязнения вирусами водных объектов и питьевой воды в Одесской области. сообщение третье: гепатит А — эпидемиология, Петренко Н. Ф., Засыпка Л. И., Красницкая Л. В., Садкова А. Б. (2011)
Кожокару А. А. - Аналіз стану з деяких інфекційних захворювань в Збройних Силах України та заходи щодо його покращення, Савицький В. Л., Земцов О. М. (2011)
Шварсалон Н. К. - Информационно-аналитическая составляющая эпидемиологического надзора в санитарной охране территории (2011)
Андрєєва О. Г. - Лікування герпесвірусних інфекцій в сучаних умовах, Руденко А. О., Берестова Т. Г., Руденко Н. С. (2011)
Маричев І. Л. - Індикатори якості медичної допомоги при ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні, Назарова О. Г., Зоріна С. М., Замкевич В. Б., Пеньковська Н. О. (2011)
Пам'яті професора Шабловскої Євгенії Олександрівни (2011)
Вимоги до оформлення рукописів (2011)
Титул, зміст (2014)
Гладій М. В. - Вплив походження за батьком і лінійної належності на господарськи корисні ознаки корів, Полупан Ю. П., Базишина І. В., Полупан Н. Л., Безрутченко І. М. (2014)
Бондарчук Л. В. - Екстер’єні особливості високопродуктивних корів української бурої молочної породи (2014)
Горєлова В. М. - Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за складом молока (2014)
Іляшенко Г. Д. - Аналіз селекційно-генетичної ситуації у племінних стадах з розведення молочної худоби в Кіровоградській області (2014)
Кацы Г. Д. - Структура волосяного покрова как тест для оценки темплоустойчивости скота (2014)
Колесник А. И. - Особенности волосяного покрова абердин-ангусского скота при круглогодичном содержании на выгуле, Прудников В. Г., Кацы Г. Д. (2014)
Копилов К. В. - Генетична структура популяцій української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід за поліморфізмом QTL та STR маркерів, Шельов А. В., Копилова К. В., Березовський О. В. (2014)
Кузів М. І. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси та віку при першому осіменінні (2014)
Левченко І. В. - Продуктивність корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від типів їх стресостійкості (2014)
Лобода В. П. - Лінійна класифікація корів української червоно-рябої молочної породи північно-східного регіону за екстер’єрним типом (2014)
Нагорнюк Т. А. - Особливості генетичної структури різновікових груп білого товстолобика (2014)
Піддубна Л. М. - Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи провідних племзаводів північно-поліського регіону (2014)
Підпала Т. В. - Вплив живої маси корів-матерів на ріст бугайців різних порід, Гребенюк Н. В. (2014)
Піщан С. Г. - Продуктивні якості корів на ранній стадії післяродового періоду, Литвищенко Л. О. (2014)
Понько Л. П. - Морфологічні та функціональні властивості вимені тварин різних ліній української чорно-рябої молочної породи (2014)
Пушкар І. В. - Вплив методів підбору на молочну продуктивність корів української бурої молочної породи (2014)
Савчук О. В. - Оцінка росту та розвитку молодняку в молочний період, Щербатюк Н. В. (2014)
Сухарлев В. А. - Особенности мясной продуктивности валушков украинской популяции романовской породы овец разных конституционально-продуктивных типов, Яковлев К. И. (2014)
Федорович В. В. - Вміст мікроелементів у молоці корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України, Бабік Н. П. (2014)
Хмельничий Л. М. - Генотипові та паратипові чинники впливу на ознаки молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2014)
Хмельничий С. Л. - Продуктивність корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи залежно від рівня оцінки за лінійною класифікацією екстер’єру (2014)
Шевченко А. П. - Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності та тривалості використання (2014)
Оріщук О. С. - Продуктивність та якісні показники яєць курей-несучок за згодовування кормової добавки ВАМЖК, Цап С. В., Микитюк В. В. (2014)
Цвігун А. Т. - Вплив рівня енергетичного та протеїнового живлення на продуктивність та показники газообміну корів південної м’ясної породи, Пасніченко М. М., Блюсюк С. М. (2014)
Бондарчук З. В. - Залежність визрівання сиру від технологічних факторів (2014)
Щебентовська О. М. - Гістологічна характеристика м’язової тканини при кутеруванні та солінні (2014)
Денисов Р. В. - Поліпшення обміну речовин та імунного статусу молодняку курей технологією "штучна кутикула” (Artificial cuticle - article) для захисту інкубаційних яєць, Бордунова О. Г., Чіванов В. Д. (2014)
Облап Р. В. - Виявлення вірусу лейкозу ВРХ у молоці методом ПЛР у реальному часі , Новак Н. Б., Димань Т. М. (2014)
Патрєва Л. С. - Хімічний склад м'яса перепелів, вирощених за використання наносрібла, Гроза В. І. (2014)
Повод М. Г. - Сезонна продуктивність свиней залежно від мікроклімату в приміщеннях різного типу (2014)
Al-Bazi Mezher Kamil - Evaluation Criteria of Bovine Milk Biological Value and Cheese Production Suitability, Shapovalov S., Shkavro N., Fedotova L., Rusko N. (2014)
Щербань Т. В. - Фізичні показники м’язів різної локалізації у свиней миргородської породи та її помісей (2014)
Гаврилюк О. І. - Біотехнологічні аспекти "штучної кутикули" для захисту інкубаційних яєць курей (2014)
Гончаренко И. В. - Нерешенные проблемы воспроизводства сельскохозяйственных животных, Винничук Д. Т. (2014)
Козирь B. C. - Вплив фітопрепаратів на відтворну функцію корів і збереженість телят, Філіпов Ю. О., Антоненко П. П. (2014)
Черненко О. М. - Морфометричні показники сперміїв бугаїв-плідників різних типів стресостійкості (2014)
Щербак О. В. - Ефективний підхід до збереження та використання епідидимальних сперматозоїдів кнурів in vitro (2014)
Москаленко Н. М. - Стимулювання природної кормової бази при підрощуванні личинок коропа, Григоренко Т. В., Базаєва А. М., Михайленко Н. Г. (2014)
Остапенко В. І. - Статевий диморфізм та яєчна продуктивність у курей (2014)
Казымоглу М. - Мифологическая пародия. Правитель и шут (2014)
Садыг И. - Шумерское начало в тюркской эпической традиции (2014)
Баят Ф. - Фольклор в социально-экономической и культурно-экологической парадигме XXI века (2014)
Джафарсой И. - Герои тюркских эпосов как сыны бога в мифах Древнего Египта и Передней Азии (2014)
Ахмедли Р. - Мифологическое мировоззрение Мирзы Казем-Бека (2014)
Джамиль А. - Отражение общих мотивов тюркского эпического творчества в "Манасе" (2014)
Аскер А. - "Огузнаме" Фазлаллаха Рашид-ад-Дина и "Родословная туркмен" Абу-л-Гази хана Хивинского об истории огузов (2014)
Халилов А. - О проблеме архаического ритуала в огузском эпосе (2014)
Исаева П. - Мифологические элементы в повести Мовлуда Сулейманлы "Черт" и их функциональные особенности (2014)
Хакимова Н. - Традиционная народная медицина (народная медицина туркечаре и фольклор) (2014)
Хасилова Г. - Обычаи и традиции Новруза в исследованиях Азизы Джафарзаде (2014)
Мамедова М. - Популярные анатолийские турецкие народные игры и представления (2014)
Насибли Т. - Историко-духовные особенности происхождения мотива коня в фольклоре урало-алтайских народов, его отражение и единство в эпосах "Гесер" и "Короглу" (2014)
Тагиева Р. - Азербайджанские ковры (2014)
Алиев А. - Краткий обзор истории, этнографии и фольклора азербайджанского племени текле в Республике Грузия (2014)
Садыглы П. - "Диван Лугат ат-Турк" Махмуда Кашгари как источник изучения материальной культуры тюркских народов (2014)
Сушко В. - Уявлення про смерть і поховальні звичаї гуцулів (2014)
Буйських Ю. - Система традиційних міфологічних вірувань та уявлень гуцулів у вимірі сучасності (2014)
Гайова Є. - Характерні риси обладнання житлових приміщень та господарських будівель Верховинського району Івано-Франківської області (2014)
Курінна М. - З історії танцювальної культури Гуцульщини: друга половина ХХ - початок ХХІ століття (2014)
Онуфрійчук К. - Міська проблематика в етнографічних дослідженнях кінця ХУІІІ - початку ХХ століття: історіографія питання (2014)
Головко О. - ІІ Міжнародні наукові читання пам'яті Костянтина Федоровича Поповича (2014)
Мушинка М. - Бандурист, загартований у Сибіру (до 85-ліття з дня народження Богдана Жеплинського) (2014)
Ровенко О. - Син Карпатської землі (до 80-річчя з дня народження Петра Арсенича) (2014)
Стишов О. - Фундаментальна праця з історії української культури (2014)
Борисенко В. - Особливості трансформацій українського селянства (1929-1939) (2014)
Йосип Юхимович Федас (2014)
Summaries (2014)
Чегусова З. - Мистецька Шевченкіана другої половини XX - початку XXI століття (2013)
Ходак І. - Образотворча спадщина Тараса Шевченка в дослідженнях Федора Ернста (2013)
Скляренко Г. - Інтерпретація творчості Тараса Шевченка в українському мистецтві XX століття (2013)
Ламонова О. - Шевченківські видання Володимира Юрчишина (2013)
Косицька З. - Мистецтво витинанки України кінця XX - початку XXI століття в контексті шевченківської тематики (2013)
Сержант Л. - Шевченківська тема у фарфорі та фаянсі України (2013)
Орлова Н. - Альбом Лук'яна Семеновича Алексєєва (деякі штрихи до малярської спадщини Тараса Шевченка) (2013)
Кукса Н. - Старожитності Чигиринщини в малярській спадщині Тараса Шевченка (2013)
Щербань А. - Шевченкіана в глиняних виробах, Щербань О. (2013)
Мойсюк О. - Традиційні тканини Центрального Полісся в образотворчій спадщині Тараса Шевченка (2013)
Загайкевич М. - Балетна Шевченкіана (2013)
Коваленко Є. - Xореографічна інтерпретація Шевченкової "Лілеї" в балеті Костянтина Данькевича (постановки В. Вронського, В. Ковтуна, В. Трощенка) (2013)
Волошенюк О. - Інтерпретація постаті Тараса Шевченка в неігровому радянському кінематографі: засади конструювання в рамках радянської культурної політики (2013)
Пашкова О. - Пластичне вирішення фільму "Тарас Шевченко" (1926) (2013)
Дзюба Д. - Телевізійний документальний серіал "Мій Шевченко": спроба аналізу сучасної рецепції (2013)
Новікова Л. - Зміна парадигми кінематографічної шевченкіани (2013)
Черков Г. - Поетика екранного втілення визначної національної постаті на прикладі Тараса Шевченка (2013)
Журавльова Т. - Екранізація творів Тараса Шевченка в українському кінематографі: реалізація мелодраматичних принципів першоджерела (2013)
Хай М. - Реалістичне відтворення кобзарсько-лірницької традиції у літературній творчості Тараса Шевченка (2013)
Фільц Б. - Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації українських композиторів (вокальні жанри) (2013)
Молчко У. - Фольклорні джерела солоспівів Остапа Бобикевича на вірші Тараса Шевченка (2013)
SUMMARIES (2013)
Про авторів (2013)
Косаковська Л. П. - Трансформація виразових засобів класичного танцю:концепція Михайла Фокіна (2014)
Ополонець І. В. - Інтеграція студентів в освітнє середовище університету в процесі фізичного виховання (2014)
Ковальчук В. І. - Особливості професійного вигорання тренерів із різним професійним досвідом, Воронова В. І. (2014)
Чалій Л. В. - Сучасні підходи до складання моделей підготовки фахівців із фізичної культури (2014)
Барыбина Л. Н. - Возможности применения авторской методики индивидуализации физического воспитания студентов в спортивных играх, Семашко С. А., Кривенцова Е. В. (2014)
Петренко Г. В. - Експериментальне обґрунтування ефективності здоров’яорієнтованого фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ (2014)
Собко Н. Г. - Потреба у фізичному самовдосконаленні студентів неспеціальних факультетів педагогічного університету, Собко С. Г. (2014)
Томенко О. А. - Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їхньої фізкультурної освіченості й рівень захворюваності, Старченко А. Ю. (2014)
Щур Л. Р. - Структура формування здорового способу життя у вищих навчальних закладах сфери візуально-просторового мистецтва (2014)
Бабій В. Г. - Формування здорового способу життя студентів вищого навчального закладу засобами фізичної культури й спорту (2014)
Герасимчук А. Ю. - Стан адаптації дітей до навчальної діяльності як складова частина фізичного виховання превентивної спрямованості в перший рік навчання в школі (2014)
Кашуба В. О. - Інноваційні підходи до корекції порушень постави слабочуючих школярів у процесі фізичного виховання, Зіяд Хамаді Ахмад Насраллах, Демчук С. П. (2014)
Лахно О. Г. - Аналіз взаємозв’язку фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 2–3-го й 3–4-го років життя (2014)
Лях Ю. Є. - Оцінка ефективності впливу оздоровчого плавання на фізичну працездатність молодших школярів (метааналіз літературних даних), Усова О. В. (2014)
Tsios’A. V. - The Effect of the Places of Residence on Health Components in the Quality of Students’ Life, Andreychuk O. Y., Kasarda O. Z. (2014)
Альошина А. І. - До проблеми дитячого церебрального паралічу (2014)
Валецька Р. О. - Спорт і питання медицини (огляд наукових досліджень), Петрик О. І. (2014)
Індика С. Я. - Особливості показників якості життя у хворих після інфаркту міокарда під впливом програми фізичної реабілітації в домашніх умовах, Бєлікова Н. О. (2014)
Лазарева Е. Б. - Особенности нарушения статического стереотипа у пациентов после оперативного лечения острого нарушения мозгового кровообращения по геморрагическому типу (2014)
Петрович В. В. - Характеристика специальных физических упражнений в системе физической реабилитации при близорукости, Алёшина А. И. (2014)
Тягур Т. Р. - Сучасні методи діагностики сколіозу (2014)
Аблікова А. В. - Відбір схильних до волейболу дівчат віком 10–12 років на основі генетичних маркерів, Намяк В. В. (2014)
Бейгул І. О. - Вплив екстремальних умов діяльності дзюдоїстів на розвиток стресу (2014)
Давыдов В. Ю. - Взаимосвязь между морфофункциональными, силовыми и психофизиологическими показателями пловцов и скоростью плавания на различных дистанциях способом "кроль на груди" на этапе высшего спортивного мастерства, Петряев А. В., Синицин А. С., Королевич А. Н. (2014)
Козіброцький С. П. - Сучасні тенденції навчання техніки конькових ходів у лижних гонках (2014)
Козлова О. К. - Періодизація річної підготовки спортсменів високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках (2014)
Корягін В. М. - До питання індивідуалізації навчання юних спортсменів-ігровиків (2014)
Назар П. С. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації в легкоатлетів-спринтерів залежно від ступеня фізичного навантаження, Осадча О. І., Левон М. М., Шматова О. О. (2014)
Тищенко В. О. - Дослідження спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих гандболістів (2014)
Шевченко О. О. - Порівняльна характеристика змін ЕКГ у легкоатлетів на різних етапах багаторічної підготовки, Зіневич Я. В., Левон М. М. (2014)
Михед П. - Тарас Шевченко в російській критиці (1840-1861) (2014)
Розсоха Л. - Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині (2014)
Віга Д. - Українці-русини в Бодрогкьозі: етнографічні відомості з ХІХ-ХХ століть про русинів Угорщини (2014)
Артюх Л. - Україна у Європі. Етнокультурні паралелі (на матеріалах народного харчування) (2014)
Курочкін О. - Європейські мандри різдвяних "ясел" (до історії вертепу) (2014)
Боса Л. - Особливості традиційного природокористування в ландшафтах Південної Наддніпрянщини: трансформаційні та деформаційні процеси (2014)
Гудченко З. - Заселення та забудова українського села Мусаїт у Молдові (2014)
Буйських Ю. - Освоєння міфологічного дискурсу дитячою міською субкультурою: медіумічні практики (2014)
Васянович О. - Метеосхожість "єврейських кучок" з українськими святами (2014)
Борисенко В. - Долі кореспондентів Етнографічної комісії ВУАН крізь призму історії. Кость Брезкун (2014)
Паньків М. - Український шляхтич за походженням, музеєзнавець за освітою і діяльністю, краєзнавець за покликанням (до 80-річчя від дня народження Петра Арсенича) (2014)
Супрун-Яремко Н. - Відроджений ляльковий вертеп (2014)
Ткаченко В. - Традиційне і новаторське у львівському писанкарстві (2014)
Сучасна ситуація в Україні очима етнолога (2014)
Дружні голоси із зарубіжжя (2014)
Марія Петрівна Загайкевич (2014)
Summaries (2014)
Іванов В. М. - Особливості зруденіння Ганнівського молібденового рудопрояву у Криворізько-Кременчуцькій зоні Українського щита, Дубовицька А. В., Вовкотруб Н. В. (2011)
Богданович В. В. - До літології василівських відкладів (середній сармат) Нікопольського марганцеворудного басейну бассейн (2011)
Савчук В. С. - Хімічний склад золи вугілля Північного вугленосного району Донбасу, Приходченко В. Ф., Кузьменко О. О. (2011)
Деркач Т. Г. - Білозерська зеленокам'яна структура у геологічній колекції Запорізького краєзнавчого музею, Манюк В. В. (2011)
Зеленська Л. І. - Еколого-гідрогеологічні проблеми територій, прилягаючих до хвостосховищ Криворізького залізорудного басейну та шляхи іх рішення, Євграшкіна Г. П. (2011)
Зеленська Л. І. - Закономірності зміни гідрогеологічних та гідрологічних умов на території, прилеглій до ставка - накопичувача скидних шахт вод "Балки Свидовок" у Західному Донбасі, Євграшкіна Г. П., Омельчук А. Ю. (2011)
Шерстюк Н. П. - Аналіз гідрохімічних особливостей поверхневих вод на території Північного гірничо-збагачувального комбінату, Носова Л. О., Бєлік В. Н. (2011)
Мокрицька Т. П. - Про нестаціонарність геологічних параметрів при аналізі тимчасової мінливості властивостей міських територій (2011)
Барг І. М. - Вивчення сорбційних процесів і здатності водоносних горизонтів до самоочищення, на прикладі Західного Донбасу, Сабадаш О. Є. (2011)
Барг І. М. - Математичні моделі вертикального солепереносу на рекультивованих шахтних відвалах Західного Донбасу, Євграшкіна Г. П., Єрченко М. А. (2011)
Євграшкіна Г. П. - Математична модель вертикального солепереносу на нерекультивованих шахтних відвалах Західного Донбасу, Гежій О. І. (2011)
Злобіна К. С. - Особливості хімічного складу підземних вод Києва, що використуваються для бюветного водопостачання, Кураєва І. В., Кроїк Г. А. (2011)
Кроїк Г. А. - Екологічні аспекти зниження токсичності відходів, Демура В.І. (2011)
Кроїк Г. А. - Оцінка екологічного стану природних вод в зоні дії Придніпровської ТЕС, Пацкова Ю. Л. (2011)
Білецька В. А. - Вивчення процесів трансформації водорозчинних форм важких металів при детоксикації золи сміттєспалювальго заводу, Яцечко Н. Є. (2011)
Кроїк Г. А. - Оцінка токсичності І класу небезпеки відвальних шахтних порід Західного Донбасу, Демура В.І., Вінокурцева О. М., Азанова-Фролова Т. Д. (2011)
Босевська Л. П. - Надзвичайна екологічна ситуація в Солотвино: геологічні причини і стратегія розвязання проблеми, Хрущов Д. П. (2011)
Жолудєв С. В. - Підземна газифікація та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод (2011)
Гайдай К.О. - Аналіз руху теплової енергії в геотехнічних системах, Жолудєв С. В. (2011)
Греса Н. В. - Психологічні особливості мотиваційної сфери осіб з різними адаптаційними установками, Савченко І. А. (2011)
Кратінов В. А. - Проблема формування особистості курсантів вищих навчальних закладів системи МВС україни (2011)
Кряж І. В. - Екологічні установки як фактор екологічно відповідальної поведінки, Андроннікова К. А. (2011)
Луценко О. Л. - Аналіз системи потягів жінок, що готуються стати сурогатними матерями, Цокота В. Р. (2011)
Проскурняк О. І. - Вивчення операційного компонента комунікативної діяльності особистості (2011)
Фальова О. Є. - Самореалізація особистості жінки в концепціях вітчизняної психології, Маркова М. В. (2011)
Черноиваненко В. Д. - Картина мира личности в неклассической и постнеклассической психологии (2011)
Чечель К. О. - Потреба в саморозвитку як детермінанта ефективної самостійної учбової діяльності студентів вузу (2011)
Шапошник Д. О. - Психологічні детермінанти самоефективності особистості (2011)
Шиліна А. А. - Особливості самовідношення студентів з різним рівнем прокрастинації, Євсігнєєва К. В. (2011)
Яворовська Л. М. - Теоретичні підходи до визначення психологічного благополуччя особистості, Хафізова Г. С. (2011)
Гарькавець О. М. - Кластерізація показників пізнавальної сфери дошкільників в залежності від рівнів їх розвитку (2011)
Глебова Н. В. - Взаимосвязь особенностей моральной саморегуляции и степени овладения оценочными эталонами поведения (2011)
Долгополова Е. В. - Психологические типы матерей младших подростков с социальной тревожностью, Терещенко Н. Н. (2011)
Кукуруза Г. В. - Характеристика сімейного функціонування в родинах, які виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку (2011)
Пляка Л. В. - Психологічний супровід навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі (2011)
Герасименко Н. С. - Психологічні та соціальні характеристики Інтернет-спілкування та його можливості, Гуляєва О. В. (2011)
Кочарян А. С. - Феноменология нарушений межличностных отношений, Фролова Е. В., Бару И. А. (2011)
Москаленко В. В. - Феномен етноменталітету: психологічний аналіз (2011)
Цокота В. Р. - Сформированность социальной идентичности как показатель уровня личностной зрелости, Толстая Е. И. (2011)
Бідюк І. А. - Особливості становлення професійного інтелекту в умовах тренінгу з урахуванням гендерної специфіки (2011)
Борисенко Т. В. - Зв’язок ціннісної структури і гендерної ролі особистості (2011)
Кожина М. Ю. - Особенности организации психосемантического пространства у беременных женщин с разным типом гендерной идентичности (2011)
Литвинова В. Я. - Коннотативные особенности восприятия мужчины девушками, склонными к поведению зависимого типа (2011)
Мирошнеченко А. В. - Гендерна соціалізація як процес формування гендерної ідентичності особистості (2011)
Нежута А. В. - Психологічні особливості професійної мотивації правоохоронців в гендерному аспекті в залежності від стажу службової діяльності (2011)
Бородавко О. О. - Дослідження психометричних характеристик методики оцінки довіри/недовіри в системі відносин "лікар – пацієнт" (2011)
Габелкова О. Є. - Ставлення до свого здоров’я залежно від особистісних особливостей і специфіки освіти в осіб молодого віку, Веретельник Г. С. (2011)
Коваль І. А. - Застосування діагностики афективних розладів для підвищення ефективності лікування соматичних пацієнтів (на прикладі хворих на ішемічну хворобу серця) (2011)
Мозговой В. И. - Пути преодоления сопротивления в психодраме, центрированной на протагонисте (2011)
Сокиржинская О. О. - Особенности восприятия времени у спортсменов как один из показателей психического здоровья (2011)
Волошина Е. В. - Проблема профессиональной деформации у пилотов гражданской авиации (2011)
Досужая Т. А. - Проблема изучения психологических детерминант профессиональной успешности спортсменов с ограниченными физическими возможностями (2011)
Иванченко Ю. С. - Адаптивность как важнейшая профессионально-психологическая характеристика работников таможенных органов (2011)
Кривоконь Н. І. - Соціально-психологічний аналіз діяльності по наданню соціальних послуг (2011)
Коваленко А. В. - Модернизация личности и социальных отношений в эпоху интернет или как становятся web-мастерами (2011)
Ніколаева І. В. - Особливості прояву ригідності у держслужбовців (2011)
Сухенко Я. В. - Тренінг емпатії як спосіб саморегуляції практичного психолога (2011)
Иванченко А. А. - Креативность как научная проблема в исследованиях зарубежных психологов (2011)
Невоєнна О. А. - Порівняння емоційної пам’яті у представників різних поколінь (2011)
Харцій О. М. - Виявлення та розвиток креативності у студентів (2011)
Александров Ю. В. - Психологічний аналіз факторної структури особистісних особливостей керівників правоохоронної системи (2011)
Жданова І. В. - Уявлення працівників ОВС щодо чинників протиправної поведінки неповнолітніх, Коноплицька О. В. (2011)
Кочарян А. С. - Стилевые особенности осознанной саморегуляции осужденных, нарушающих режим содержания в местах лишения свободы, Кочарян И. А., Дмитриенко Е. В. (2011)
Сорока А. В. - Особливості показників загальної комунікативної толерантності засуджених на етапі підготовки до звільнення з пенітенціарних установ (2011)
Шевченко Л. О. - Особливості кримінальних настанов злочинного середовища (2011)
Ажнюк Б. - Європейська хартія - європейська двомовність (2014)
Бауман З. - Європа незнайомців (2014)
Бондаренко Г. - Народна релігійність українців в умовах соціальних змін кінця ХХ - початку ХХІ століття (2014)
Іваннікова Л. - Священик Гавриїл Сорокін - дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини (2014)
Кіндратюк Б. - Особливості побутування дзвонарства на Косівщині (2014)
Ковалець Л. - "Я свій нарід ніколи не покину": Євгенія Ярошинська у зв'язках із Володимиром Ламанським (спроба реставрації заретушованого) (2014)
Курочкін О. - Обряд встановлення троїцької "віхи" на Переяславщині, Сироткін В. (2014)
Поріцька О. - Традиції та новації у закарпатській сім'ї (за матеріалами експедиційних досліджень 2012 року) (2014)
Таран О. - Поминальна обрядовість гуцулів: традиції та сучасність (за матеріалами Верховинського району Івано-Франківської області) (2014)
Довгань С. - Трансформаційні процеси в будівництві житла с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області у ХХ - на початку ХХІ століття (на основі експедиційних матеріалів) (2014)
Сауляк Б. - Трансформація традиційних засобів пересування подолян наприкінці ХІХ - упродовж ХХ століття (2014)
Ігнатюк І. - Етнографічні записи з Підляшшя (2014)
Вархол Н. - "Українські народні балади Східної Словаччини" Ореста Зілинського - неоціненний скарб у загальнослов'янську фольклористику (2014)
Summaries (2014)
Баранова Л. Г. - Особливості та значення екологічного картографування на сучасному етапі (2014)
Бортник С. Ю. - Типізація картографічних матеріалів морфоструктурного змісту, Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. (2014)
Курач Т. М. - Рівні прояву безперервності на геозображеннях (2014)
Онищенко М. Г. - Відображення екологічної тематики в національних атласах (2014)
Орещенко А. В. - Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України (2014)
Шемчук М. П. - Сучасні дослідження і картографування поверхні Марса (2014)
Доманська М. В. - Забезпечення ефективного використання земель сількогосподарського призначення за матеріалами ДЗЗ та ГІС, Шаповал О. В. (2014)
Іванов П. С. - Аналіз використання даних ДЗЗ та геоінформаційних систем для моніторингу стихійних лих (на прикладі пожеж та повеней) (2014)
Коваленко Ю. В. - Використання геоінформаційних систем в ландшафтознавчих дослідженнях, Кулініч Ю. А., Юрків Л. Я. (2014)
Кравченко А. - Створення соціально-економічних карт ринку праці України за допомогою ГІС MapInfo (2014)
Бейдик О. О. - Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму, Орещенко А. В., Зяблова А. О., Топалова О. І. (2014)
Лозовіцький П. С. - Зміни термічного режиму, атмосферних опадів і внутрірічного стоку у басейні р. Десни, Лозовицький А. П., Косянчук В. Д. (2014)
Писаренко Л. А. - Міжрічна динаміка та повторюваність суховіїв на території Київської області (2014)
Сидоренко А. В. - Сучасний стан досліджень наявності взаємозв’язків між сонячною активністю та загальним вмістом озону, Дворецька І. В. (2014)
Лозовіцький П. С. - Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії (2014)
Богданець В. А. - Електронні атласи: минуле та сьогодення, Ковальчук І. П. (2014)
Del Gaudio S. - The Overview of Studies on Ukrainian-Belarusian Transitional Dialects (2014)
Чебанюк О. - Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції (2014)
Іваннікова Л. - Одеська комісія краєзнавства при ВУАН як науковий українознавчий осередок (2014)
Ярмолинская В. - Профессиональная сценография Беларуси: к проблеме истоков (2014)
Ююкин М. - Ойконимы XIV-XVII веков с суффиксом -ин- в русских летописях (2014)
Бєлобородова Д. - Концептосфера балади: мотив замурування милої. Вікно у світ (2014)
Панкова А. - Міфологічні уявлення про земляного діда та особливості їх утілення в сучасному фольклорі субкультури скарбошукачів (2014)
Налепин А. - Невербальные компоненты поэтики Василия Розанова и их фольклорные параллели (2014)
Карацуба М. - Болгарське баладознавство в контексті дослідження жанру слов'янської балади (2014)
Єфремова Л. - Колядки та щедрівки Житомирщини, Адамович Л. (2014)
Церковняк І. - Діяльність Інституту імені Оскара Кольберга в Познані (2014)
Собора Ю. - Інтерпретація концептів "zivot / життя" та "smrt / смерть" у чеських пареміях (2014)
Яринчина О. - Сучасне побутування рекрутських та солдатських пісень на матеріалі записів з Полтавщини (2014)
Коваль-Фучило І. - Осмислення примусового переселення із зони затоплення Дністровським водосховищем (за матеріалами усноісторичних наративів) (2014)
Павлова Е. - Вобразы-сімвалы кветак у вегетацыйным кодзе беларускай вясельнай абраднасці (2014)
Безручко О. - Український режисер і оператор документального кіно, педагог екранних мистецтв Олександр Коваль: шлях від учня до вчителя (2014)
Козар Л. - Висвітлення фольклористично-етнографічної діяльності Павла Чубинського на сторінках журналу "Украинская жизнь" (2014)
Чуркіна В. - Етномузикологічні та історіософські погляди Софії Грици: їх утілення в слов'янському світі (2014)
Божук А. - Українська національна ідентичність у драматургії Степана Васильченка (2014)
Сторчай О. - Гімназійні романи "Приключения Джека Гольта" і "Похождения Васи Оленина" рукописної книги І903 року мистецтвознавця Федора Ернста (2014)
Мушкетик Л. - Наукові читання, присвячені Михайлові Максимовичу (2014)
Коваль-Фучило І. - Нове дослідження з фольклористики Поділля (2014)
Огієнко І. - Нові конференції в Болгарії (2014)
Інформація про авторів (2014)
Андрій Чебикін - лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2007 року (2008)
Персональний склад Академії мистецтв України (Станом на 31.12.07) (2008)
Чебикін А. - Про роботу президії та відділень Академії у 2002-2006 рр. (2008)
Нагородження медалями Академії мистецтв України визначних українських діячів культури і мистецтв та науковців (2008)
Ігнатенко Є. - Ніна Персидська (До дня народження) (2008)
Зубавіна І. - Оксана Мусієнко (До дня народження) (2008)
Безгін І. - Василь Бородай (До 90-річчя від дня народження) (2008)
Коломієць Р. - Анатолій Новіков (До 80-річчя від дня народження) (2008)
Харченко П. - Олег Тимошенко (До 75-річчя від дня народження) (2008)
Максименко С. - Валерій Гайдабура (До 70-річчя від дня народження) (2008)
Мусієнко О. - Михайло Іллєнко (До 60-річчя від дня народження) (2008)
Зубавіна І. - Вячеслав Криштофович (До 60-річчя від дня народження) (2008)
Казачинська-Савчук Г. - Євген Савчук (До 60-річчя від дня народження) (2008)
Селівачов М. - Поняття "сакральне мистецтво": зміст і межі (2008)
Бурковська Л. - Принципи побудови житійних циклів св. Миколи Мірлікійського в українському ікономалярстві ХІV-ХVІ ст. (2008)
Нестеренко П. - Виникнення та етапи розвитку українського екслібриса (XVI-XX cт.) (2008)
Акчуріна-Муфтієва Н. - Витоки національних традицій декоративного мистецтва кримських татар (Від найдавніших часів до завоювань Золотої Орди) (2008)
Горбачов Д. - Український батько російського футуризму (2008)
Щербак Ю. - Мистецтво й псевдоарт. (Наближення перше: найзагальніша схема) (2008)
Бєлік-Золотарьова Н. - Майстри Харківської диригентсько­хорової школи (До 90-річчя Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського) (2008)
Парфьонова Г. - Камерний хор Харківської філармонії: аспекти виконавського стилю (2008)
Максименко І. - Основні тенденції розвитку українського домрового концерту (2008)
Максимов О. - Формування виконавського апарату в учнів­піаністів (2008)
Апатський В. - Про виражальні можливості фагота з позицій сучасного виконавства (2008)
Шуміліна О. - Партесні концерти Германа Левицького та інших (2008)
Зав’ялова О. - Соната Іллі Лизогуба і європейські традиції розвитку жанру в першій половині ХІХ ст. (2008)
Клековкін О. - Гроші трагедії (політекономія поетики) (2008)
Коломієць Р. - Чому корифеї не поїхали до Парижа? (2008)
Єрмакова Н. - До питання про авангард і традиції у творчому досвіді мистецького об’єднання "Березіль" (2008)
Захаревич М. - Пошуки власного мистецького грааля: Вистави франківців на зламі тисячоліть (2008)
Безгін О. - Українська вища театральна школа: Міжнародне визнання (2008)
Баканурський А. - Режисер у пошуках театру (2008)
Братерська-Дронь М. - Інтерпретація понять добра і зла в культурному просторі постмодерну (2008)
Зубавіна І. - Метаморфози статусу "реального" в кінематографі доби цифрових технологій (2008)
Безручко О. - Невідомі сторінки педагогічної діяльності І. П. Кавалерідзе (2008)
Мусієнко О. - Продюсер як творча особистість (2008)
Даниленко В. - Основні етапи розвитку чеського дизайну ХХ століття (2008)
Селiвачов М. - Церковна та світська культури: проблеми сумісності, Сагайдак М. (2008)
Фесенко Д. - Малярські сюжети зі Старого Заповіту в стінописі костелу бернардинців у Львові (2008)
Фриз П. - Поліфункціональність художньо-естетичного змісту хореографічного образу (2008)
Харченко П. - Роль європейських академій в розвиткові музичного мистецтва та освіти (2008)
Сторчай О. - Панорамний огляд мистецько-освітніх процесів у Київському університеті 1834-1924 рр. (2008)
Шипота Г. - Виховний потенціал кобзарського мистецтва (2008)
Наумова Л. - Виникнення міста як нового комунікативного середовища (2008)
Савицька Н. - Зрілий вік і креативність (2008)
Краснокутський Г. - Евристичний потенціал архетипу Майдану і етносоціокультурна ідентичність (2008)
Баринова-Кулеба В. - Живі враження від Китаю (2008)
Товченко Л. - Фізичне і духовне виховання творчої особистості (2008)
Гнатюк Д. - Іще раз про українську національну ідею (2008)
Зубавіна І. - Микола Мащенко: на хвилі пристрасного горіння (2008)
Новосельчук Н. - Фрагменти творчості видатного архітектора (До 145­річчя від дня народження О. М. Бекетова) (2008)
Щербак В. - Повернулась в Україну - на вічний спочинок (До 100­річчя від дня народження Л. М. Морозової) (2008)
Мусієнко О. - Промениста краса (До 90-річчя від дня народження В. С. Івашової) (2008)
Мусієнко Н. - Служіння рідному слову (До 90-річчя від дня народження Н. Г. Кандиби) (2008)
Шпільчак В. - Художник, учений, педагог (До 80-річчя від дня народження М. П. Фіголя), Іванченко Ю. (2008)
Коломієць Р. - Місія творчості (До 70-річчя від дня народження С. В. Данченка) (2008)
Шлапак Ю. - Неординарна особистість (Пам’яті кінознавця Н. М. Капельгородської) (2008)
Акчуріна-Муфтієва Н. - Був знаним зодчим і педагогом (Пам’яті архітектора І. Г. Шемседінова) (2008)
Котляревська О. - Кредо його життя і творчості (Пам’яті члена­-кореспондента АМУ І. А. Котляревського) (2008)
Тимошенко О. - Вчений-педагог-людина (Пам’яті члена-кореспондента АМУ А. П. Лащенка) (2008)
Безгін І. - Академії художеств - 250 років (2008)
Волощук І. - Пам’ятники - Тарасові Шевченку у Тбілісі і Шота Руставелі в Києві (2008)
Гамкало І. - Авторський концерт композитора Євгена Станковича (2008)
Мащенко М. - Лариса (Портрет Лариси Кадочникової з натури) (2008)
Палкін В. - Гармонія життя і творчості (До ювілею Наталії Бєлік­Золотарьової) (2008)
Шубіна Л. - Тетяна Вєркіна: духовний камертон особистості (2008)
Харченко П. - Світовий досвід і потреби вітчизняної мистецької освіти (Міжнародний семінар) (2008)
Максименко С. - Мистецтво молодих - 2007 (2008)
Антонюк О. - Виставкова діяльність АМУ (2008)
Булавіна Н. - Мистецтво в теперішньому часі: з Венеційського бієнале (2008)
Яковлєв М. - Думи і барви митців Академії (2008)
Чміль Г. - Мистецтво екрана: часопросторові аспекти (2008)
Мусієнко Н. - Гортаючи сторінки історії українського кіно (2008)
Кара-Васильєва Т. - Народна тканина як оздоба інтер’єру (2008)
Щербак В. - Знакова подія в мистецтвознавстві України (2008)
Черепанова С. - Феномен влади як проблема мистецтвознавчого аналізу (2008)
Вступне слово (2013)
Амеліна С. М. - Особливості теорії і практики перекладу в підготовці перекладачів у ФРН (2013)
Anaлl Martin - L'enseignement des langues etrangeres:nouvelles approches (2013)
Арістова Н. О. - Перспективи інноваційної технології "мовний портфель" у вищій школи (2013)
Бабенко О. В. - Соціально-гуманітарна складова підготовки філологів: кроскультурні особливості мовної особистості, Вознюк Ю. М. (2013)
Барышникова О. М. - Роль педагогических идей с. Френе в процессе инновационного развития теории и практики российского образования в конце ХХ – начале ХХI века (2013)
Білан Л. Л. - Нетрадиційні форми організації науко-методичної роботи у вищому навчальному закладі (2013)
Блозва П. - Конформність в цілісній структурі особистості старшого підлітка. (2013)
Бут Я. В. - Місце та роль католицьких університетів у сучасній європейській вищій освіті (2013)
Буцик І. М. - Навчально-пізнавальні утруднення студентів під час індивідуальної роботи (2013)
Васюк О. В. - Принципи формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2013)
Виговська С. В. - Методологічні підходи професійної підготовки майбутніх фахівців до соціально-педагогічної роботи на селі, Ляшенко Л. М. (2013)
Вихор В.Г. - Визначення особливостей впливу управління на якість навчання учнів (2013)
Vysockaja Irena - Einsatz von sprachlehrfilmen im daf-unterricht am beispiel der telenovela fur deutschlerner "jojo sucht das gluck (2013)
Гаманюк В. А. - Практика іншомовного навчання у ФРН та в Україні в аспекті міжкультурної комунікації (2013)
Грицюк М. - Бази даних нормативно-правових документів соціальної роботи у сільській місцевості, Касаткін Д. Ю. (2013)
Голь Р. М. - Критерії та показники оцінювання готовності до педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних закладів (2013)
Гордійчук Є. С. - Особливості отримання подвійних дипломів (2013)
Демидова И. Г. - Возможности формирования эмоционального интеллекта учащихся учреждений профессионального образования психолого-педагогического профиля в учебном процессе с помощью кейс-метода (2013)
Дондик Л. Ю. - Интерактивные формы на занятиях по практике французского языка (2013)
Дубровіна О. В. - Гуманістичні погляди, покладені в основу виховання талантів С.Судзукі (2013)
Дьомін О. А. - Навчальний процес і інтелектуальна витривалість студентів (2013)
Жембровский С. М. - О птимізація системи підготовки керівників форм фізичної підготовки військовослужбовців в сучасних умовах реформування Збройних Сил України (2013)
Жуковська Л. М. - Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх маркетологів до професійного спілкування (2013)
Журавська Н. С. - Активізація діяльності студентів на заняттях зі спеціальних дисциплін, Шелевер О. В., Ісечко Ю. С. (2013)
Зайченко І. В. - Про вимоги до моральних якостей сучасного викладача вищого навчального закладу (2013)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Іспанії (2013)
Зуєнко Н. О. - Методологічні аспекти формування комунікативної культури студентiв-аграрiїв у процесi професiйної пiдготовки (2013)
Ібрагімова Л. С. - Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання (2013)
Іжко Є. С. - Полікультурне навчання майбутніх філологів (2013)
Іванова О. В. - Генеза поняття "автономне навчання" (2013)
Каленський А. А. - Етико-педагогічні ідеї в античні часи (2013)
Касаткіна О. М. - Сучасний етап розвитку інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, Касаткін В. Ю. (2013)
Качмарчик С. Г. - Переваги дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі та труднощі на шляху до дистанційної освіти (2013)
Kieltyka Robert - On polish metonymy-conditioned zoosemy and its ukrainian and russian counterparts (2013)
Клімов О. М. - Модель формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів технологій (2013)
Ковальчук Т. І. - Досвід організації дозвілля студентської молоді (2013)
Колісник Н. В. - Теоретичне вивчення типів міжпредметних зв’язків в навчанні та засобів їх реалізації (2013)
Копілевич В. А. - Складові якості професійної вищої освіти (2013)
Корицький В. П. - Сучасний стан організації національного виховання в системі освіти (2013)
Кочеригін Л. - Організаційно-педагогічні засади індивідуальної роботи студентів, майбутніх землевпорядників (2013)
Кручек В. А. - Розвиток теорії педагогічної взаємодії та її психологічна сутність (2013)
Kruger Antje - Gesprochene sprache und daf-unterricht (2013)
Кузьмінська О. Г. - Інформаційні технології та інноваційне навчання: потенціал, ресурси та механізми впровадження (2013)
Кулько В. А. - Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх екологів (2013)
Лаврова Т. Б. - "Межкультурная коммуникация": теоретические и практические аспекты курса (2013)
Лапа О. В. - Явище кібербулінгу як соціально-педагогічна проблема віртуального спілкування сучасних дітей та молоді (2013)
Leskiw Alina - Classroom techniques for teaching creative writing, Markiewicz Bronislaw (2013)
Лісовська Л. М. - Організаційно-педагогічні умови як фактори формування професійної компетентності організаторів виробництва у ВНЗ I-II рівнів акредитації (2013)
Литвинова О. В. - Стимулювання та педагогічна підтримка студентів аграрних внз у процесі формування вмінь та навичок культури професійного спілкування (2013)
Лопатич Р.В. - Підходи до формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Лукач В.С. - Особливості й проблеми професійної підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах, Толочко С .В. (2013)
Маценко Л. М. - До питання організації постійно діючого науково-методичного семінару для наставників 1-го курсу НУБІП України (2013)
Мельничук Т.Ф. - Педагогічні умови реалізації культурно-просвітницької роботи зі студентами (2013)
Мигович С. М. - Використання соціальних мереж як основи дистанційного курсу навчання (2013)
Монашненко А. М. - Формування лінгвістичної компетенції у майбутніх перекладачів (2013)
Нічуговська Л.І. - Теоретико-методичні особливості формування професійно-математичної компетенції студентів аграрних ВНЗ (2013)
Невзгляденко А. - Проблеми створення та використання баз даних науково-методичних розробок для роботи соціальних педагогів в Україні, Касаткіна О. М. (2013)
Каталенець А. І. - Структурна та генетична позиція ураноторієвої мінералізації Приазовського мегаблоку (2014)
Савчук В. С. - Особливості та основні закономірності зміни петрографічного складу вугілля московського ярусу Лозовського вугленосного району Донбасу, Приходченко В. Ф., Приходченко Д. В. (2014)
Дудченко Н. О. - Термомагнітне дослідження впливу вугілля та органічного вуглецю на перетворення структури гематиту в магнетит, Брик О.Б. (2014)
Манюк В. В. - Геологічна складова у формуванніприродно-заповідного фонду України (2014)
Нікітенко І. С. - Результати мінералого-петрографічного дослідження колекції скіфської кам’яної пластики З Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Явоницького, Куцевол М.Л. (2014)
Поповченко С. Є. - Поширення благородних металів у хромітоносних корах вивітрювання Липовеньківської групи ультрабазитів Середнього Побужжя, Євтєхов В. Д. (2014)
Поповченко С. Є. - Кваліфікаційні ознаки карбонат-ультрабазитових масивів Українського щита, Корнієнко П. К. (2014)
Дєрнов В. С. - Копроліти хрящових риб із палеогенових відкладів Криму, Удовіченко М. М. (2014)
Іванова Т. А. - Спікули літистидних губок з верхнього еоцену Верховцевської депресії (Середнє Придніпров'я) (2014)
Іванова Т. А. - Про мікрофауну міоценових відкладів Переддобруджинського прогину, Бондар О. В. (2014)
Іщенко І. І. - Стратиграфія крейдових відкладів Керченського півострова (2014)
Манюк В. В. - Четвертинні відклади у Рибальському кар’єрі м. Дніпропетровська (2014)
Старін Д. А. - До стратиграфії конксько-сарматських відкладів Південної України по молюскам (середній - верхній міоцен) (2014)
Стефанський В. Л. - Верхньоеоценові онколітові біогерми Рибальського кар'єру (м. Дніпропетровськ) як фаціальний індикатор мандриківських верств (2014)
Євграшкіна Г. П. - Оцінка точності чисельних рішень гідрогеологічних задач масопереносу, Максимова Є. А., Шулик О. О., Омельченко А. В. (2014)
Шерстюк Н. П. - Аналіз гідрогеохімічних умов на ділянці прилеглої до відвалу ш. Самарська (Західний Донбас), Гежій О. І., Бєлік В.М. (2014)
Шерстюк Н. П. - Аналіз гідрогеохімічної ситуації на території, прилеглій до ставка-накпичувача "Свідовок", Омельчук А. Ю., Носова Л. О. (2014)
Біда С. В. - Особливості виникнення та розвитку зсувних процесів на схилах, складених лесовидними відкладами, Куц О. В., Підрійко К. В. (2014)
Грабовець О. М. - До питання визначення деформаційних характеристик дисперсних грунтів з переведенням компресійних значень у квазіштампові (2014)
Жолудєв С. В. - Дослідження термодинамічних процесів при підземних газифікації та спалюванні вугілля з використанням аналітичних методів розрахунку (2014)
Жолудєв С. В. - Дослідження геоміграційних процесів при підземних газифікації та спалюванні вугілля (2014)
Остроух О. А. - Багаторічні тенденції змін мінералізації грунтових підземних вод території південно-західної частини Закарпатської області (на основі ГІС) (2014)
Удалов І.В. - Гідрохімічна характеристика поверхневих та грунтових вод Лисичанського та Алмазно-Мар'євського геолого-промислових районів північно-східного Донбасу (2014)
Мокрицька Т. П. - Деякі можливості інтерпретації напруженості єдиного імпульсного електромагнітного поля Землі при створенні моделі полей параметрів фізичних властивостей, Коврігін А. І. (2014)
Самойлич К. О. - Аналіз методик визначення гранулометричного складу грунтів (2014)
Войтюк Ю. Ю. - Вміст та форми знаходження важких металів у донних відкладах в зоні впливу промислових джерел забруднення, Кураєва І.В., Кроїк Г. А., Кармазиненко С. П., Мацібора О. В. (2014)
Кураєва І. В. - Форми знаходження важких металів у техногенно-забруднених грунтах при поліелементному забрудненні (2014)
Яцечко Н. Є. - Оwsyrf utj, Гаценко О. В., Куриленко А. М. (2014)
Половка С. Г. - Історичні віхи І-ої морської експедиції дослідників АН УРСР (НАН України) в топічну Атлантику та її значення для подальшого розвитку геології океанів і морів в Україні (2014)
Мовна У. - Стрітенська свічка: український обрядовий контекст та рольові функції (2014)
Щербак І. - Закарпаття у ХХ столітті: погляд очевидця (2014)
Гусаков В. - Суспільний погляд на іригаційне будівництво як спільну справу (із центральноазійської традиції) (2014)
Щербань О. - Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців через призму наукового дослідження Варвари Щелоковської (2014)
Ткаченко В. - Писанкарство та писанки села Гладковичі на Овруччині в першій чверті ХХ століття (за архівними матеріалами) (2014)
Полек (Момот) Т. - Історія досліджень сільської молоді у слов'янських країнах (2014)
Ганус Дз. - Обряди забезпечення майбутнього багатства дитини під час хрестин у населення західноукраїнського пограниччя (2014)
Іванчишен В. - З історії вивчення каменотесного промислу на Східному Поділлі (ХІХ - початок ХХ століття) (2014)
Головко О. - Історіографія проблем міжетнічної взаємодії на українсько-молдовському пограниччі (2014)
Борисенко В. - Монографічне дослідження одного села (з архівної спадщини вченого Василя Пастущина (1889-1958)) (2014)
Пастущин В. - Дрочево Берестейського району на Поліссі (монографія) (2014)
Попович М. - Оригінальні народознавчі дослідницькі ракурси (2014)
Поріцька О. - Південь України в дослідженнях польських учених (2014)
Коваль-Фучило І. - Увага до локальних досліджень (2014)
Маховська С. - З польової скарбнички білоруського весілля (2014)
Summaries (2014)
Барабаш О. В. - Забезпечення функціональної стійкості розподіленої інформаційної космічної системи (2004)
Петров В. Л. - Метод автоматичного утворення гіпотез з квантором багатовимірної асоціації в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень, Феклістов А. О., Феклістов О. О. (2004)
Колодей О. П. - Использование алгоритмов MUSIC и EV для измерения малых углов места цели в мертвом диапазоне волн, Шрамков А. Ю., Бейлин М. В., Батыев В. Д. (2004)
Низиенко Б. И. - Методика автоматизированного синтеза формализованных описаний знаний для распознавания воздушных объектов, Шевченко О. В., Александров А. В. (2004)
Баранник В. В. - Быстрая пирамидальная биноминально-полиадическая денумерация (2004)
Карась В. И. - Кинетика электронов в полупроводниковой плазме и потоки в фазовом пространстве, Новиков В. Е., Коняхин Г. Ф., Сотников А. М. (2004)
Путятин Е. П. - Использование вейвлет-преобра-зования для описания контура изображения, Кобылин О. А. (2004)
Дробаха Г. А. - Формалізація задачі опису перетворень для синтезу структури інформаційної системи з використанням розробленої абстрактної алгебри моделей інформаційних структур (2004)
Певцов Г. В. - Синтез оптимальных по критерию максимума апостериорной вероятности алгоритмов селекции радиоизлучений при бинарном квантовании сигналов на выходе Фурье-процессора системы обнаружения, Галкин С. А. (2004)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование объемов биноминальных определительных испытаний на надежность, Жуков В. С., Кобзев В. В. (2004)
Ковальчук А. А. - Постановка задачи оптимизации пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой путем управления длительностью интервала времени между радиоконтактами, Парфенов Ю. Э., Сосунов А. А., Хисматулин В. Ш. (2004)
Федорченко В. Н. - Использование сильных простых чисел при криптопреобразованиях на эллиптических кривых, Смирнов А. А., Гончарко Н. С. (2004)
Ольховой А. М. - Определение операционных характеристик алгоритмов (2004)
Лиепинь У. Р. - Пеленгация источников радиоизлучения в условиях независимости флуктуаций параметров среды, Куприй В. Н., Еременко С. А. (2004)
Калачёва В. В. - Многокритериальный выбор проекта логистической информационной системы, Сумцов Д. В., Третьяк В. Ф. (2004)
Поворознюк А. И. - Реконструктивная обработка ультразвуковых изображений сдвиговых деформаций в неоднородных тканях, Гирнык М. С. (2004)
Андреев Ф. М. - Устройство стабилизации вероятности ложной тревоги, использующее порядковые статистики и различную логику на элементах "Окна", Барданова О. А., Пащенко Р. Э., Рафальский Ю. И., Яровой С. В. (2004)
Фесенко Г. В. - Удосконалений методичний підхід до оцінки втрат засобів вимірювальної техніки, Подорожняк А. О. (2004)
Плутахін С. В. - Розробка інформаційно-аналітичної системи обробки потоків інформації у ВВНЗ, Горлов А. В., Макогон О. А. (2004)
Логачев С. В. - Рекуррентный метод формирования математических выражений для вероятностей вариантов неразрешения космических объектов, входящих в каталог космических объектов (2004)
Матюшенко Л. І. - Вибір способу формування складу алгоритмів обробки інформації для комплексів засобів автоматизації командних пунктів військ ППО, Назаренко С. Г., Першина Е. Ю. (2004)
Шийко О. М. - Аналітичний спосіб визначення інерційних характеристик реактивних снарядів, Михайлик Р. Ю. (2004)
Акимов А. И. - Оценка термической устойчивости заземлителей молниеотводов, Акимова Ю. А. (2004)
Лабенко Д. П. - Мобільність системи управління – як показник її стійкості, Богатов О. І. (2004)
Новожилова М. В. - Оценка систем защиты информации в компьютерных информационных системах по критерию "эффективность – стоимость", Овечко К. А. (2004)
Дмитрієв В. А. - Основні положення методики визначення масових та центрувальних даних вертольотів з шасі полозкового типу, Карпенко О. В. (2004)
Дубницкий В. Ю. - Определение числа страховых случаев при выполнении военнослужащими своих обязанностей в условиях повышенной опасности (2004)
Науменко И. В. - Анализ методов наведения высокоточных артиллерийских и ракетных боеприпасов, Косухин В. Ю. (2004)
Ларьков С. Н. - Информационно-измерительный комплекс стенда пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (2004)
Кучук Г. А. - Моделирование трафика изолированного пульсирующего источника (2004)
Кононов Б. Т. - Выбор перспективного ряда мощностей источников электрической энергии для образцов вооружения и военной техники, Кульчицкий А. Б., Кусакин Ю. А. (2004)
Петров В. Л. - Формализованное описание процессов анализа и синтеза документов в сфере информационного противоборства, Хударковский К. И., Залкин С. В. (2004)
Адаменко А. А. - Принятие решения о множестве стратегий применения противником своих разнотипных средств поражения в условиях нестохастической неопределенности (2004)
Володін М. І. - Визначення складу та структури програмного забезпечення СППР для автоматизованих систем управління складними системами, Прохоров В. П., Прохоров О. В. (2004)
Кирилюк А. С. - Модели отказов комплектующих изделий радиоэлектронных средств с различными типами взаимодействий деградационных процессов (2004)
Кононов В. Б. - Задача оптимального управления распределением однородных сил и средств по критерию минимума среднего суммарного количества сил противника, Кушнерук Ю. И., Кононова Е. А. (2004)
Войтович С. А. - Метод совместного объединения и обобщения информации о воздушной обстановке в системах обработки радиолокационной информации, Шило С. Г. (2004)
Жуйков Д. Б. - Методика обґрунтування вимог до АСУ космічними апаратами зв'язку та її економічний аналіз, Кошель А. В., Кулагін К. К. (2004)
Толстолужская Е. Г. - Методика функционального проектирования мультипараллельных перестраиваемых спецпроцессоров (2004)
Малыш А. Н. - Математическая модель дизель-генератора с турбонаддувом (2004)
Реферати (2004)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вимірювальний комплекс вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням, Обертюх Р. Р., Міськов В. П., Слабкий А. В. (2014)
Грицюк В. Ю. - Нерівномірний рух тіла по балці (2014)
Колесник Є. В. - Визначення залишкових напружень в електроосаджених покриттях з використанням модельного зразка, Федін Д. О., Жезняковський І. М. (2014)
Барбаш М. І. - Оптимізація архітектурного проектування (2014)
Ігнатенко А. С. - Метод визначення реакції конструкцій із в’язкопружних матеріалів на дію теплових імпульсів (2014)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання монолітної гуми ножем з односторонньою заточкою, Панасюк І. В. (2014)
Dubenets V. - Active damping of nonstationary vibrations in a beam with electro-viscoelastic patches, Savchenko O., Derkach O. (2014)
Гомеля М. Д. - Електродіалізне опріснення розчинів з високим вмістом іонів жорсткості, Трус І. М., Шаблій Т. О. (2014)
Денисенко Т. М. - Дослідження сучасних технологій переробки пластикових виробів (2014)
Денисова Н. М. - Розрахунок соціально-економічної ефективності рішень щодо поліпшення умов праці під час формування поліамідних ниток, Буяльська Н. П. (2014)
Космач О. П. - Спектральний аналіз модельних сигналів акустичної емісії під час зміни навантаження пари тертя із композиційних матеріалів (2014)
Таірова Т. М. - Математична модель коефіцієнта тяжкості виробничого травматизму на підприємствах хімічного комплексу (2014)
Воробйова В. І. - Особливості формування захисної плівки на поверхні металу із парової фази екстракту шишок хмелю, Чигиринець О. Е., Фатєєв Ю. Ф., Татарченко Г. О. (2014)
Кальченко В. І. - 3D моделювання процесу заточування голчастої гарнітури барабанів та валиків текстильних машин, Кальченко В. В., Єрошенко А. М., Кологойда А. В. (2014)
Федориненко Д. Ю. - Тиск у карманах радіальних гідростатичних опор з урахуванням неідеальної геометрії проточної частини (2014)
Венжега В. І. - Вплив технології оброблення торцевих поверхонь пружин стиску автомобілів на їх надійність та довговічність, Рудик А. В., Пасов Г. В. (2014)
Тарандушка Л. А. - Технологія моніторингу показників якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів, Тарандушка І. П. (2014)
Ткачук В. В. - Безпечність біодизельного палива (2014)
Веремей Г. А. - Математическое моделирование формообразования восстанавливаемых поверхностей седла клапана в газораспределительном механизме (2014)
Бойко І. А. - Динамічний аналіз поворотного стола 5-координатного обробного центру, Солоха В. В., Івщенко Л. Й. (2014)
Болотов Г. П. - Керування енергетичними характеристиками тліючого розряду в умовах дифузійного зварювання, Болотов М. Г., Руденко М. М. (2014)
Пентегов И. В. - Эффективность расплавления электрода при различных видах дуговой сварки, Рымар С. В., Сидорец В. Н., Жерносеков А. М. (2014)
Березін Л. Я. - Особливості технології зварювання вузлів мідь-алюміній-ситал, Ганєєв Т. Р. (2014)
Лаврова Е. В. - Разработка устройства для наплавки под флюсом ленточным электродом с управляемым переносом электродного металла (2014)
Миленин А. С. - Анализ предельного состояния трубопроводного элемента при сварочной наплавке дефекта утончения, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2014)
Кузовик В. Д. - Методика планування експериментальних досліджень психофізіологічного стану головного мозку, Гордєєв А. Д. (2014)
Мошель М. В. - Термодіелектричний ефект у рідких кристалах, Рогоза О. В., Ковтун А. О. (2014)
Маргасов Д. В. - Інформаційні технології у моніторингу енергоощадності бюджетних будівель м. Чернігова (2014)
Новохатская Е. А. - Формирование лексем при группировке запросов в методе инкрементального обновления МП, Кунгурцев А. Б. (2014)
Сенько В. І. - Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами трифазної напруги у постійну з п’ятизонним регулюванням вихідної напруги, Михайленко В. В. (2014)
Лапа М. В. - Прогнозирование остаточного ресурса технических средств физической защиты атомных электростанций, Моспан И. В., Терещенко И. А. (2014)
Косенко Р. А. - Моделювання системи векторного керування асинхронним двигуном (2014)
Дітріх І. В. - Дослідження споживчих властивостей нових рибних пресервів в апельсиновому соусі "Нептун", Марченко Ю. І. (2014)
Молоканова Л. В. - Характеристика натуральних барвників з кизилу і терну для ковбасного виробництва, Квасніков А. А. (2014)
Ткаченко Т. І. - Система моніторингу забезпечення безпечності та якості комбікормової продукції (2014)
Кривачук Л. - Державне управління охороною дитинства як окремий напрям державного управління: розвиток понятійно-категоріального апарату (2014)
Золотарьов В. - Перспективи реформування кадрових служб органів влади (2014)
Калініченко А. - Особливості нормативно-правового забезпечення системи оздоровлення та відпочинку дітей в Україні (2014)
Кулик О. - Інформаційно-освітній простір: особливості застосування дистанційних форм роботи з педагогами, Жукевич С. (2014)
Мамонтова Е. - Консультативно-дорадча діяльність як інструмент налагодження громадського діалогу (2014)
Онищук С. - Особливості відносин провідних християнських церков та системи державного управління в Україні (2014)
Парфьонов І. - Публічний вектор формування нової парадигми регіонального розвитку (2014)
Притуп О. - Нормативно-правове забезпечення культурного розвитку України: регіональний аспект (2014)
Солових В. - Ринкова модель державного управління: теоретичні та прикладні аспекти (2014)
Черленяк І. - Державне управління та ідеологічні детермінанти суспільної консолідації, Кривенкова Р. (2014)
Шумська О. - Напрямки удосконалення процедури державної підтримкиінфраструктурно-інвестиційних проектів (2014)
Секельгіді К. - Самоуправління державного службовця як ресурс мінімізації комунікативних бар’єрів в управлінському спілкуванні (2014)
Єфанов А. - Напрямки зміцнення ресурсного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Яроміч С. - Моделювання процесу проведення змін у комунальній інфрастуктурі міста, Полесіна О. (2014)
Сергійчук В. - Вплив завезеної з-поза меж УСРР робочої сили на деукраїнізацію Донбасу (2014)
Pelka L. J. - Wizje ukrainskiej ludowej mitologii nizszej w etnoreligioznawstwie polskim do 1939 roku Pelka Leonard J. Views on on the Ukrainian Folk Demonology in the pre-1939 Polish Ethnic Religion Studies (2014)
Курочкін О. - Український вертеп на межі двох епох (2014)
Іваневич Л. - Матеріали для виготовлення й декорування народного вбрання українців Поділля: класифікація та особливості (2014)
Яринчина О. - Мотиви й образи рекрутських і солдатських пісень в українських народних баладах (2014)
Журавльова А. - Зміни в традиційній моделі природокористування українців Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ - початку ХХ століття (2014)
Райс Н. - Роздуми про антропологію війни (2014)
Дікінсон Дж. - Братні чи небратні народи? Асиметрія в постмайданівській Україні (2014)
Воннер К. - Релігія як політика (2014)
Юлінг Г. - Кримстан (2014)
Еткінд А. - "Гола сила" (2014)
Хай М. - Вісті з фронту (за 300 метрів від передової) (2014)
Поріцька О. - З експедиційних вражень етнолога (2014)
Пономар Л. - Збережена спадщина (Волинський краєзнавчий музей сьогодні) (2014)
Іванчишен В. - Міжнародна конференція "Традиции и современное состояние культуры и искусств" (2014)
Лемеха М. - Деревообробні ремесла та промисли (2014)
Бондаренко Г. - Україна в знаках та символах (2014)
Пасічник Л. - У світі міні-металу (2014)
Артюх Л. - Система харчування у слов'ян, ціннісні орієнтири в історичному розвиткові та поетика харчової культури в книзі "Коды повседневности в славянской культуре: Еда и одежда" (2014)
Боряк О. - Родильно-хрестинна обрядовість населення Гомельщини в записах білоруських фолклористів (2014)
Щербак І. - Миттєвості епохи: фотографія як етнографічне джерело (2014)
Степан Арсентійович Макарчук (2014)
Валентина Василівна Рубан (2014)
Summaries (2014)
Фролов Ю. М. - Історико-правовий аналіз розвитку обліку в фінансовому контролі України (2015)
Годун Н. Ю. - Правова культура: деференція поняття (2015)
Татарникова К. Г. - Концепт комплексної кодифікації законодавства України про інформацію (2015)
Харасин н. о. - Правове регулювання трудової допомоги безробітним в УСРР у період НЕПУ (1921-1929 рр. ) (2015)
Васильченко О. П. - Рівність людей та свобода і справедливість: питання співвідношення і пріоритету (2015)
Подоляка С. А. - Безпека як складова правової системи України (2015)
Шпенов Д. Ю. - Функціональна структура служби суддів в Україні (2015)
Зарічний О. А. - Суспільні передумови реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами (2015)
Курко М. Н. - Сискологія в Україні: деякі засади методологічного забезпечення (2015)
Назаров В. В. - Становлення і розвиток судового контролю на досудовому розслідуванні, Тракало Р. І. (2015)
Луценко Ю. В. - Порівняльно-правовий аналіз звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на інтереси держави, у зарубіжному кримінальному законодавстві (2015)
Корнієнко Є. В. - Спеціальна конфіскація за кримінальним законодавством України (2015)
Максимова Л. О. - Фіксування кримінального провадження (2015)
Фрич В. І. . - Проблемні питання міжнародного співробітництва під час видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) (2015)
Кравченко Е. Е. - Место прокурорского контроля в системе негласниых следственных (розыскных) действий (2015)
Чорнобай є. А. - Роль суду у визначенні розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди (2015)
Дудич А. В. - Вимоги, які пред'являють до особи судового експерта як учасника кримінального провадження (2015)
Матвєєв П. С. - Державні гарантії і програмне регулювання як складові державного впливу та стимулювання учасників інноваційної діяльності (2015)
Мірошниченко А. М. - Набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю в умовах обов'язкової державної реєстрації речових прав, Куцевич О. П. (2015)
Щокін Р. Г. - Некомерційна господарська діяльність в Україні: сутність, нормативно-правова основа та проблемні аспекти (2015)
Лазько О. М. - Речові докази у цивільному процесі України: питання теорії і практики (2015)
Гофман Ю. В. - Договір про сплату аліментів на дитину як різновид цивільних договорів у сімейному праві України (2015)
Теремцова О. М. - Актуальне питання забезпечення права на життя ненародженої дитини (2015)
Тичинська Л. А. - Правові засади учасників цивільного процесу як елемент цивільно-процесуальних відносин (2015)
Артем'єва Н. П. - Правові основи запровадження процедури медіації(примирення) за законодавством України (2015)
Сергієнко О. В. - Особливості нормативного закріплення правової категорії об'єкту у сфері містобудівної діяльності в законах України (2015)
Черненко З. С. - Вплив міжнародних організацій на національні системи охорони здоров'я (2015)
Коваль О. О. - Поняття та система адміністрування податків та зборів в Україні (2015)
Азарова А. - Жанр думки в музичному мистецтві (2013)
Костюк Х. - Екранні мистецтва як засіб формування сучасної міфологічної свідомості (2013)
Сиротинська Н. - Сакральна гимнографія і давня українська література (2013)
Паламарчук К. - Німецька меса Франца Бюлера "Пісня-проповідь" у католицькій богослужбовій музиці Австрії в другій половині XVIII - на початку XIX століття (2013)
Засадна О. - Літургія Порфирія Демуцького (1922): стилістика в контексті ідеї загальнонародного співу в церкві (2013)
Волошенюк О. - Кінохроніка 1940-1945 років: динаміка стилю (2013)
Кульчинська Л. - Радянський кінематограф постсталінського періоду як засіб урегулювання соціальних проблем (2013)
Дмитрик О. - Світ відчуттів: гаптична візуальність у фільмах "Крила" і "Короткі зустрічі (2013)
Погребняк Г. - Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача (2013)
Маскович Т. - Канонічний жанровий пласт у творчості Ганни Гаврилець:"Херувимська" (2013)
Друзюк А. - Колискові пісні Східної Волині (за матеріалами експедиційних записів) (2013)
Ярмолинська В. - Сценографія Білорусі початку XXI століття: феномен особистості художника (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського