Гаджиев О. Ю. - Сущность и функции среднего класса в современном обществе (2014)
Захарченко М. С. - Моральний конфлікт як елемент розвитку демократії (2014)
Санакуєв М. Г. - Медіафілософія як нова галузь філософського знання (2014)
Санжаровець В. М. - Прояви корупційного делікту в кризових ситуаціях (2014)
Чернова Л. П. - Закономірності формування нової картини світу (2014)
Чаркіна Т. І. - Антропологізація історичного пізнання в період постмодерну (2014)
Шедяков В. Е. - Ценностно–смысловые комплексы как фактор антропосоциогенеза (2014)
Буцикіна Є. О. - Трансгресія як конститутивний чинник літературно–критичної творчості Жоржа Батая (2014)
Данканич А. С. - Пауль Тиллих и либеральная теология ХІХ столетия (2014)
Жиртуева Н. С. - Мистическое учение карлоса кастанеды и традиция шаманизма в культуре ХХ века (2014)
Лимар О. В. - Зв’язок тілесної рухливості та сенсу простору (на основі робіт Девіда Моріса) (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя (2014)
Політюк А. П. - Критичний підхід в теорії аргументації Труді Говьє (2014)
Саноцька Н. - Концептуалізація феномена творчості у філософії Платона (2014)
Скрицька Н. В. - Франциско Суарес та метафізика поглядів (2014)
Філяніна Н. М. - Філософія освіти Дж. Д’юї та екоосвіта (2014)
Чорна Л. В. - Трактування ідеалу у творчості Вольфганга Крауса: філософський аналіз (2014)
Юдінцев О. В. - Походження ідеї Бога: між класичним еволюціонізмом та церковною догмою (2014)
Гнідик І. І. - Вплив булли "EaSemper" на становлення Греко–Католицької Церкви у США (2014)
Трегуб Г. А. - Євангельські християни в радянській Україні: диверсифікація як відповідь на виклик несприятливих умов (2014)
Дмитренко М. Й. - Контсруктивні та деструктивні смисли сучасної корпоративної культури: переоцінка цінностей (2014)
Крапівник Г. О. - Автор и співавтори художнього тексту в культурі пізнього Модерну і постмодерну (2014)
Калужська В. О. - Масові видовища естради (2014)
Сінькевич О. Б. - Вікова ідентичність в контексті масової культури: соціально–філософський аналіз (2014)
Андрієнко О. В. - Поліваріантність проявів феномена ділової жінки в сучасному суспільстві (2014)
Лелека О. В. - Естетична свідомість як засіб розширення когнітивних меж людського розуміння (2014)
Літценберг Л. В. - Мова як засіб формування ідентичності в соціокультурному просторі, Саєнко О. Г. (2014)
Масаев М. В. - Проблема дефицита правопонимания в русской философии (философско–исторический анализ) (2014)
Микольченко В. С. - Стратегія героїко–патріотичного виховання у вітчизняному соціокультуному просторі (2014)
Отрешко В. - Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення (2014)
Гангал А. В. - Інтеріоризація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання (2014)
Попова І. В. - Особливості реалізації екологічної безпеки в системі ринкових відносин (2014)
Завальнюк О. В. - Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості (2014)
Путров С. Ю. - Філософське бачення гомеостазу, гомеорезу і гомеоклазу як процесуальних складових збереження здоров’я людини (2014)
Старовойт О. - Суперечності й переваги демократії як середовища впровадження і розвитку інновацій (2014)
Кузьміна С. Л. - Освіта як чинник соціальної мобільності "середнього" випускника Київської духовної академії (2014)
Бак М. - Інформатизація освіти як предмет філософсько-педагогічного дискурсу (2014)
Лантінова Г. - Економічна освіта як культурна комунікація (2014)
Линовицька О. - Освіта в структурі сучасного філософсько-педагогічного дискурсу (2014)
Москалик Г. - Філософія впровадження інновацій в інформаційно-комунікативному середовищі освіти (2014)
Македонська С. І. - Генетичні причинно–наслідкові зв’язки феномена філософської культури вчителя: теоретико–методологічний контекст (2014)
Поліщук Н. В. - Філософсько–освітнє осмислення проблем духовності в контексті інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу (2014)
Шелюк Л. - Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні (2014)
Аманмырадов Н. А. - Философия международных отношений как предмет политологического дискурса (2014)
Мітрофанова О. О. - Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства (2014)
Лазуренко Ю. М. - Молодіжні субкультури як агент політичної соціалізації сучасної молоді (2014)
Стойко О. М. - Теоретичні обґрунтування інституційних виборів в транзитних країнах (2014)
Макаренко Б. - Трансформаційне суспільство: пошук основних моделей розвитку (2014)
Береза В. О. - Поняття політичної соціалізації в сучасному політологічному дискурсі (2014)
Григор О. - Теоретико–методологічні засади дослідження консенсусу (2014)
Шваб М. А. - Соціальні медіа у діяльності неурядових організацій: теоретико–прикладний вимір (2014)
Хома Н. М. - Візуалізація як характеристика постмодерної політичної дії (2014)
Антонюк О. А. - Судова влада та правова глобалізація (2014)
Нагорняк Т. Л. - Конфлікт Держави і Суспільства в Україні (2014)
Денисюк С. Г. - Репутація правоохоронних органів України: політико–соціологічний аналіз (2014)
Колесницька Н. М. - Теоретико–методологічні засади політико–культурного аналізу самоідентифікації населення Львівської області (2014)
Вєтринський І. - Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни (2014)
Пронь Т. М. - Зовнішньополітичні інтереси США і Росії в сучасній Азії або українська складова російського повернення на "Великий Схід", Пронь С. В. (2014)
Дужа І. А. - США в процесах регіональної інтеграції ПСА (2014)
Шульгіна М. В. - Концептуальні основи цивілізаційної геополітики держав БРІКС (2014)
Мудрицька К. О. - Трансформація концептуального підходу до поняття "безпека" у французькому безпековому дискурсі (2014)
Ластовський В. В. - Видання до 70-річчя професора Г. Казьмирчука (Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Упор. М. Казьмирчук, Ю. Латиш. – К.: ПП "КП УкрСІЧ", 2014. – 462 с.; Григорій Дмитрович Казьмирчук. До 70-річчя з дня народження: біобібліографічний довідник / Упоряд. М. Г. Казьмирчук, Я. Г. Рябцева. – К.: ПП "КП УкрСІЧ", 2014. – 160 с.) (2014)
Масаєв М. В. - Університетська педагогічна освіта як фундаментальна основа життя соціуму. Рецензія на монографію: Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. Монография. – К.: Видавничий центр "Просвіта", 1996. – 312 с. (2014)
Морозов И. Л. - Рецензия на монографию: Васильчук Е. О. Политический радикализм и экстремизм в молодежной среде Украины / Е. О. Васильчук. – Черкассы : "Паллиум”, 2014. –514 c. (2014)
Петренко І. М. - Рецензія на книгу: Перерва В. С. Церковні школи в Україні (кінець XVIII – поч. ХХ ст.): забутий світ (Текст) / (В. С. Перерва). – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2014. – Т. 1. Загальна частина. – 576 с. + 32 с. іл. (2014)
Потрашков С. В. - Рецензія на монографію: Дегтярьов С. І. Цивільне чиновництво України у кінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.: монографія / С. І. Дегтярьов. – Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2014. – 472 с. (2014)
Боднар Ю. В. - Активність і вміст ізоформ лактатдегідрогенази за культивування клітин гранульозного шару фолікулів яєчників корів, Кузьміна Н. В., Пилипець А. З., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2014)
Драган Л. П. - Вплив вірусної інфекції на оксидативну – антиоксидантну мистему райдужної форелі (2014)
Єфіменко Н. В. - Структурно-функціональний стан еритроцитарних мембран периферичної крові щурів за алкогольної інтоксикації на фоні введення l-аргініну та l-name, Дудок К. П., Климишин Н. І., Сибірна Н. О. (2014)
Канюка О. Ю. - Амінокислотний склад м'язової тканини свиней та її біологічна цінність (2014)
Коляда С. М. - Баланс азоту в організмі та продуктивні ознаки корів за наявності оксидів металів і цеолітового борошна в раціоні пасовищного періоду (2014)
Марутін В. М. - Вплив гіпогеомагнітного поля на гематологічні показники у тварин за умов in vitro (2014)
Музика В. П. - Вивчення толерантності препарату флорікол на великій рогатій худобі (2014)
Понкало Л. І. - Вміст вітамінів А та Е в молозиві корів за дії імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії, Ковальчук Н. А., Попик І. М. (2014)
Попик І. М. - Вміст вітаміну А в організмі самок коропів, ікрі та личинках залежно від його кількості у раціоні, Леськів Х. Я., Понкало Л. І., Стефанишин О. М., Олексюк Н. П. (2014)
Рудик Г. В. - Порівняльна оцінка впливу дезінтоксикантів на організм поросят за умов т-2 токсикозу, Кавалер Н. Є. (2014)
Шкромада О. І. - Склад жиру-сирцю свинячого за використання комплексу дезінфікуючих засобів (2014)
Яремчук І. М. - Окисно-відновні процеси і якість сперміїв за додавання холін-хлориду в сперму бугаїв, Горчин С. В., Шаран М. М., Остапів Д. Д. (2014)
Величко В. О. - Вивчення хімічного та амінокислотного складу прісноводної водорості lemna minor, Ривак Р. О. (2014)
Кисців В. О. - Ліпідний склад тканин курей яєчного напрямку продуктивності за різного рівня мінеральних речовин у їх раціоні, Гунчак А. В., Ратич І. Б., Лісна Б. Б., Сірко Я. М. (2014)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності технологічних кормових добавок (2014)
Ривак Г. П. - Контроль якості преміксів за вмістом холін хлоридуметодом капілярного електрофорезу (2014)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок йоду, цинку і селену до раціону плідників коропа на активність антиоксидантної системи в їх організмі, Віщур О. І., Фурманевич М. Б., Юськів Л. Л., Рацький М. І., Брода Н. А., Мудрак Д. І., Олексюк Н. П. (2014)
Шевцова Г. М. - Вміст ГМО в кормах і сировині рослинного походження в Україні в 2011-2013 рр. , Герілович І. О., Солодянкін О. С. (2014)
Жила М. І. - Динаміка біохімічних показників крові поросят за умов застосування пробіотичних препаратів, Шкодяк Н. В., Сободош О. Й., П’ятничко О. М. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Вплив кормової добавки аліосепт на показники гомеостазу на тлі т-2 токсикозу поросят, Кавалер Н. Є., Рудик Г. В., Брезвин О. М. (2014)
Слюсар Н. В. - Фармакотерапевтична ефективність апраміцину і флумекіну, у порівняльному аспекті, за катаральної бронхопневмонії у телят (2014)
Стецько Т. І. - Ефективність нового препарату на основі солей кальцію, фосфору і магнію при лікуванні післяродового парезу у корів, П’ятничко О. М., Падовський В. Н., Михалусь Г. М. (2014)
Бащенко М. І. - Жива маса та екстер’єрні особливості корів комбінованих порід в умовах західного регіону України, Федорович В. В., Бабік Н. П. (2014)
Бондарчук Л. В. - Селекція високопродуктивних корів української бурої молочної породи з використанням інбридингу (2014)
Бочков В. М. - Екстер’єрні особливості і робочі якості собак різних генеалогічних ліній породи німецька вівчарка (2014)
Глушко Ю. М. - Цитогенетичний аналіз різновікових груп білого та строкатого товстолобиків ДП рибгоспу "Галицький", Борисенко Н. О., Тарасюк С. І. (2014)
Ляшенко А. О. - Морфометрія сперміїв бугаїв молочних і м’ясних порід залежно від термінів зберігання (2014)
Мендришора П. Д. - Аналіз генетичного поліморфізму райдужної форелі за мікросателітними маркерами, Залоїло О. В. (2014)
Клестова З. С. - Пошук перспектив для нових схем противірусної терапії, Ташута В. С., Вороніна А. К., Дгебуадзе Ш. (2014)
Кушнір І. М. - Визначення стабільності бактерійних ендотоксинів (2014)
Сідашова С. О. - Методичний підхід до оцінки ефективності пробітичних препаратів у свинарстві, Авдос’єва І. К. Григорашева І. М. (2014)
Віщур В. Я. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів тканин грудей бджіл за різного рівня техногенного навантаження на довкілля, Рівіс Й. Ф. (2014)
Кушнір В. І. - Визначення амінокислотного складу біологічно активного ветеринарного засобу (2014)
Петришин О. Б. - Визначення токсичності нового антимікробного препарату данофлоксацин (2014)
Гірковий А. Ю. - Вплив імунізації на лейкоцитарний профіль та біохімічні показники крові курчат, інвазованих збудниками еймеріозу, Стибель В. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Визначення оптимальних інсектоакарицидних властивостей водних розчинів івермектину in vitro, Березовський А. В. (2014)
Федорович О. В. - Рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів антиоксидантної системи у печінці білого амура, інвазованих Dactylogyrus Lamellatus і Gyrodactylus Ctenopharyngodonis (2014)
Шевченко А. М. - Особливості залишкової дії робочих концентрацій нового препарату "мухо-мор" в експерименті на лабораторній культурі мух родини Сalliphoridae (2014)
Коретчук С. І. - Гематологічні показники крові перепелів при застосуванні до раціону кормової добавки "гумілід" і синбіотика "білаксан" (2014)
Schebentovska О. - Cechy morfologiczne struktur różnych dodatków, wykorzystywanych w produkcji przetworów mięsnych (2014)
Ковальчик Л. М. - "Неодез-екстра" — новий високоефективний дезінфікуючий засіб поліфункціональної, пролонгованої дії для ветеринарної медицини, Старчевський М. К., Величко В. О., Свіріпа М. Й. (2014)
Янович Д. В. - Визначення вмісту афлатоксинів у ковбасних виробах, Засадна З. С., Кіслова С. М., Майба Н. А., Вовк М. В. (2014)
Янович Д. В. Мисько Г. Л. - Оцінка придатності методики визначення залишків сульфаніламідів для проведення скринінгових випробувань (2014)
Величко В. О. - Нормативні складові організації контролю якості продукції на підприємствах ветмедицини, Курилас Л. В., Ривак Р. О. (2014)
Величко В. О. - Комплексне дослідження ринку продукції ветмедицини, як фактор об’єктивної оцінки його функціонування, Сенишин Т. Є., Гримак А. В. (2014)
Величко В. О. - Утилізація неякісних ветеринарних препаратів та кормових добавок, Тесарівська У. І, Дума І. Р., Довганик В. О. (2014)
Величко В. О. - Етапи підготовки підприємств ветмедицини до підтвердження належної виробничої практики, Фляк Л. І. (2014)
Гузєєв Ю. В. - Генезис генофонду аборигенних порід великої рогатої худоби України (2014)
Каплуненко В. Г. - Реальні перспективи використання здобутків нанотехнологій у ветеринарній практиці, Авдос’єва І. К., Пащенко А. Г. (2014)
Любенко Я. М. - Роль імуномудуляторів у стабільності фізіологічних процесів у тварин (2014)
Мурська С. Д. - Хвороби молочної залози. Доцільність наукових досліджень із створення нових лікувальних препаратів із використанням третинних амінів та четвертинних амонієвих сполук, Кушнір І. М. (2014)
Стецько Т. І. - Антибіотикотерапія актинобацилярної плевропневмонії свиней, Островська Л. Л., Пашковська М. В., Падовський В. Н. (2014)
Темненко С. М. - Кластерний підхід у формуванні інноваційного потенціалу наукового проекту (2014)
Оголошення (2014)
Правила оформлення статей до Науково-технічного бюлетеня (2014)
Титул, зміст (2012)
Дорошенко С. І. - Спогади про Лію Петрівну Григор'єву (2012)
Дычко Е. Н. - Слово об учителе (2012)
Смаглюк Л. В. - Посвящение великому учителю Лие Петровне Григорьевой, Кулиш Н. В. (2012)
Куцевляк В. И. - Светлой памяти профессора Григорьевой Лии Петровны (2012)
Icaeвa Н. С. - Ефективність профілактики карієсу постійних зубів у дітей, хворих на аскаридоз (2012)
Манрикян М. Е. - Оценка динамики стоматологического статуса у детей административного округа Эребуни г. Еревана Республики Армения (2012)
Новикова Н. М. - Оценка соотношения внутренних и внешних параметров интактных резцов верхней челюсти (2012)
Островська Л. Й. - Динаміка взаємозв'язку стоматологічного і нейропсихологічного статусів вагітних на етапі первинної профілактики в них хвороб пародонта, Петрушанко Т. О., Пурденко Т. І. (2012)
Падалка И. А. - Фосфаты, кальций и фтор не могут уберечь эмаль зуба от деминерализации при максимально низком значении рН зубной бляшки, Падалка A. И. (2012)
Панькевич А. І. - Використання комп'ютерної томографії в плануванні операції атипового видалення ретенованих зубів за ортодонтичними показаннями, Колісник І. А., Гоголь A. M., Панькевич Н. І. (2012)
Петрушанко Т. О. - Практична спрямованість наукових розробок співробітників кафедри терапевтичної стоматології, Литовченко І. Ю., Ніколішин А. К., Іленко Н. М., Ніколішина Е. В. (2012)
Романенко В. Г. - Состав гликопротеинов ротовой жидкости у детей с хронической гастродуоденальной патологией (2012)
Самсонов А. В. - Вертикальные деформации зубных рядов у детей и подростков вследствие преждевременного удаления временных моляров, Назарян Р. С., Доломанова Н. А. (2012)
Сидорова А. И. - Дисколориты зубов и способы их устранения, Павленко С. А., Павленкова Е. В., Ярковой В. В. (2012)
Скрипникова Т. П. - Хирургическая коррекция мягких тканей полости рта в комплексном лечении зубочелюстных деформаций, Богашова Л. Я., Панькевич А. И., Мельник B. Л., Сирык В. А., Колесник И. А., Гоголь A. M. (2012)
Скрипникова Т. П. - Рефрактерное течение пародонтита. Особенности его клиники, Хавалкина Л. М., Хавалкина А. А. (2012)
Смаглюк Л. В. - Порівняльна характеристика загальносоматичного статусу і морфофункціонального стану зубощелепної ділянки, Петрушанко І. В., Трофименко М. В., Карасюнок А. Є. (2012)
Смаглюк Л. В. - Аномалії зубощелепно-лицевої системи в дівчат із порушенням репродуктивної функції, Фетісова Г. Л., Ляховська А. В. (2012)
Смоляр Н. І. - Мінеральна щільність кісткової тканини в дітей із декомпенсованою формою карієсу зубів, Солонько Г. М., Сов'як О. О. (2012)
Ткаченко П. І. - Поширеність зубощелепних аномалій і деформацій у дітей із диспластичним сколіозом, Коротич Н. М., Лохматова Н. М. (2012)
Хохліч О. Я. - Реабілітація пацієнтів зі стоматологічними захворюваннями в умовах їхньої професійної фонаторної діяльності (2012)
Чухрай Н. Л. - Взаємозв'язок карієсу зубів із фізичним розвитком дітей шкільного віку (2012)
Шундрик М. А. - Особенности премедикации у пациентов с гипертонической болезнью перед стоматологическим вмешательством, Лобач Л. Н., Марченко И. Я. (2012)
Якубова І. І. - Чинники ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у період закладки і мінералізації (2012)
Яценко І. В. - Вплив видалення третіх молярів на виникнення м'язово-суглобової нестабільності скронево-нижньощелепного суглоба при ортодонтичному лікуванні аномалїї прикусу, Риболов О. В., Аветіков Д. С. (2012)
Дрогомирецкая М. С. - Ортодонтические силы и ткани пародонта, Колесник Т. В., Якимец А. В., Анелина Н. В., Поляник Н. Я., Лепорский Д. В., Сухомлинова Т. Я., Магльона В. В., Собакар К. О. (2012)
Дрогомирецька М. С - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці стану скронево-нижньощелепного суглоба, Мірза P. O. (2012)
Крылова Т. Л. - Эффективность применения геля "Пансорал" в лечении гипертрофического гингивита у пациентов с брекет-системами, Вронская В. В., Вронская Е. П. (2012)
Лихота К. М. - Профілактика і раннє лікування сагітальних зубощелепних аномалій, Петриченко О. В. (2012)
Міськів А. Л. - Чинники, що впливають на розвиток зубощелепних аномалій у дітей шкільного віку (2012)
Мирчук Б. Н. - Определение стадии зрелости зубов на ортопантомограмме челюстей детей в период сменного прикуса, Брунич Т. Д., Деньга A. Э. (2012)
Неспрядько В. П. - Дослідження напружених деформацій у системі "опорний зуб- фіксуючий елемент", Тихонов Д. О. (2012)
Падалка А. І. - Тестування ремінералізуючої ефективності ополіскувача для рота "LACALUT sensitive" в умовах порожнини рота (2012)
Петришин С. В. - Клініко-діагностичні аспекти комплексного лікування хворих із патологічним стиранням твердих тканин зубів на фоні захворювань тканин пародонта, дефектів зубних рядів і вторинних деформацій, Ожоган З. Р., Павлюк В. М. (2012)
Пилипів Н. В. - Хірургічні втручання в комплексному лікуванні ретенції зубів (2012)
Попело Ю. В. - Швидкість салівації у дітей із солідними пухлинами, які отримували поліхіміотерапевтичне лікування (2012)
Райда A. И. - Профилактика очаговой деминерализации у детей при лечении зубочелюстных аномалий несъёмными ортодонтическими аппаратами, Сунь Лунин, Лю Цзяоян (2012)
Райда A. И. - Эффективность терапевтического комплекса в лечении несъёмной ортодонтической аппаратурой, Сюань Шаобинь (2012)
Романенко Е. Г. - Состояние тканей пародонта у детей с различными клинико-морфологическими формами хронического гастрита и дуоденита, Хомякова Е. Н., Мороз Н. В. (2012)
Самсонов А. В. - Вертикальные деформации зубных рядов у детей и подростков вследствие преждевременного удаления временных моляров, Назарян Р. С., Доломанова Н. А. (2012)
Скрипник І. Л. - Якість життя пацієнтів із зубощелепними аномаліями і деформаціями, Кондратюк А. О. (2012)
Скрипников П. М. - Корекція імунологічного статусу пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта в післяопераційний період, Коломієць С. В., Сенчакович Ю. В., Вітко Ю. М. (2012)
Соломатін О. В. - Моделювання поверхневого стирання зразків адгезивних шин із різними типами армуючого каркаса (2012)
Ткаченко П. І. - Статистичні відомості про структуру і частоту виявлення вроджених вад розвитку обличчя по Полтавській області за 2006-2011 роки, Доленко О. Б., Туманова О. Б. (2012)
Ткаченко П. І. - Характер клітинного складу цитограм ексудату при альвеолітіу хворих на цукровий діабет типу 2, Митченок М. П. (2012)
Хміль О. В. - Використання "Кагоцелу" в лікуванні дітей із вірусними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, Карпенко О. О., Колот Е. Г. (2012)
Чухрай Н. Л. - Поширеність аномалій зубних рядіву дітей із репону з підвищеним умістом фтору, Безвушко Е. В., Ахмад Хатем Джасер (2012)
Шейко А. П. - Патоморфологічне обґрунтування карієсу молочних зубів, Удальцова К. О. (2012)
Шеремета Е. А. - Использование щадящей фибротомии при устранении скученности нижних фронтальных зубов, Колесник К. А. (2012)
Шешуков Д. В. - Вплив лікування знімними і незнімними ортодонтичними апаратами на стан зубів і тканин пародонта дітей (2012)
Шиленко Д. Р. - Влияние показателей оптического преломления на вторичные характеристики цвета зуба, Писаренко Е. А., Дубина В. А., Удальцова К. А. (2012)
Якимець А. В. - Аналіз стану кореневої резорбції зубів у пацієнтів, яким проводили ортодонтичне лікування незнімною технікою, Магльона В. В., Поляник Н. Я., Лепорський Д. В., Сухомлінова Т. Я., Амеліна Н. В., Собакар К. О., Колесник Т. В. (2012)
Пам'яті професора Покровського Марка Михайловича (2012)
Інформаційний лист (2012)
До відома авторів (2012)
Буткевич Г. - Альтернативні олімпійському руху змагання: робітничі Олімпіади та Спартакіади, Шевченко О., Яловик В. (2014)
Карабанова Н. - Організація та проведення маркетингового дослідження в спортивних установах, Карабанов А., Суворова Т. (2014)
Ковінько М. - Сутнісна характеристика фізичної культури й культури здорового способу життя в сучасному суспільстві (2014)
Войнаровський А. - Підготовка спеціалістів зі спортивної дисципліни "Футбол" за допомогою дистанційного навчання, Смолюк В. (2014)
Давидюк І. - Оздоровчо-спортивна робота в підготовці вчителів початкових класів (2014)
Ніфака Я. - Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання та способи підвищення ефективності його викладання, Швай О. (2014)
Bielikova N. A. - Formation of the Operational-actionable Component of the Future Physical Rehabilitation Specialists’ Readiness to Health Protection Activity, Indyka S. Y. (2014)
Голуб В. - Комплексне виховання фізичних та моральних якостей у процесі фізичної підготовки юних футболістів 8–9 років, Кравчук Я., Слюсарчук В. (2014)
Захожий В. - Самостійні заняття в системі навчаня фізичної культури школярів, Захожа Н., Мацкевич Н. (2014)
Томенко О. - Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їхньої фізкультурної освіченості й рівень захворюваності, Старченко А. (2014)
Салатенко І. - Вплив спортивно орієнтованої технології фізичного виховання на показники психофізичних якостей студенток економічних спеціальностей (2014)
Ярмощук О. - Умови ефективного проведення дидактичних ігор у процесі підготовки фахівців із фізичної культури й спорту, Власюк Г. (2014)
Вітос Я. - Вплив занять східними одноборствами на показники психофізіологічного розвитку дітей 5–6 років (2014)
Горпинич О. - Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до навчально-службової діяльності курсантів (2014)
Кириченко В. - Порівняльний аналіз специфічних проявів координаційних здібностей хлопчиків та дівчаток основної школи (2014)
Лях Ю. - Модель класифікації розподілу школярів на медичні групи з фізичного виховання, Шевчук Т., Усова О. (2014)
Ніколаєв С. - Порівняльна характеристика фізичного розвитку, фізичної працездатності та м’язової сили школярів 11–12 років, Ніколаєв Ю. (2014)
Пришва О. - Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан (2014)
Цьось А. - Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів, Шевчук А., Касарда О. (2014)
Щур Л. - Особливості здоров’язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва (2014)
Андрійчук О. - Комплексна оцінка результативності реалізації програми з фізичної реабілітації хворих на гонартроз (2014)
Смолюк І. - Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури, Смолюк В. (2014)
Безмылов Н. - Современная классификация баскетболистов по игровым амплуа (2014)
Давыдов В. - Морфофункциональные показатели высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, Шантарович В., Журавский А., Королевич А. (2014)
Дробний П. - Порівняльний аналіз участі чоловічих збірних команд України з провідними командами Європи в юніорських, молодіжних і національних чемпіонатах Європи з волейболу та чемпіонів і призерів Європи, Козак Є. (2014)
Заплатинська О. - Особливості класифікації стрибків з урахуванням ритмічної структури в художній гімнастиці (2014)
Ганчар І. - Стандартизація й індивідуалізація в сучасних єдиноборствах (2014)
Калитка С. - Фізична підготовленість дівчат 14–15 років, які спеціалізуються з бігу на 800 м, Савчук С., Карабанова Н. (2014)
Кутек Т. - Управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок-легкоатлеток (2014)
Мороз М. - Формування вольової сфери юних важкоатлетів у процесі спортивної діяльності, суворова Т., Карабанова Н. (2014)
Попов А. - Теоретико-методические проблемы физической подготовленности юных футболистов (2014)
Шевченко Е. - Особенности изменений клеточного иммунитета у спортсменов-легкоатлетов в зависимости от степени физической нагрузки, Осадча О., Левон М., Зиневич Я. (2014)
Стешенко В. С. - Зміст понять "демографічний розвиток" і "людський розвиток":тотожності та відмінності (2013)
Слюсар Л. І. - Модернізація шлюбу і сім’ї в Україні: особливості радянського періоду (2013)
Думанська В. П. - Монетарний пронаталізм: оцінка ефективності (2013)
Крімер Б. О. - Демографічні результати запровадження допомоги при народженні дитини (2013)
Макарова О. В. - Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення (2013)
Саріогло В. Г. - Оцінювання результатів державних соціальних програм: актуальність,методологія, інструментарій (2013)
Федірко Н. В. - Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми (2013)
Амосов О. Ю. - Соціальна складова оцінки ефективності менеджменту персоналу, Гавкалова Н. Л. (2013)
Риндзак О. Т. - Оцінювання ефективності соціальних програм соціологічними методами (2013)
Дмитренко Г. А. - Соціальний капітал як підґрунтя позитивних трансформаційних процесів в Україні (2013)
Надрага В. І. - Феномен ризику в соціально-економічних дослідженнях: ретроспективний огляд (2013)
Малиновська О. А. - рошові перекази українських трудових мігрантів у країнах ЄС: чинники формування, канали, використання, Майданік І. П. Г (2013)
Ткаченко Л. Г. - Продуктивність та оплата праці: діалектика взаємодії (2013)
Лібанова Е. М. - Рецензія на "Статистичний словник" (2013)
Рингач Н. О. - Рецензія на монографію Кривачук Л.Ф. "Державна політика у сфері охорони дитинства:формування та реалізація" (2013)
Вітання ювіляра С. І. Пирожкова з нагоди 65-річчя (2013)
Слово прощання. Яскраве життя припинилося (2013)
Правила для авторів (2013)
Кондиріна А. Г. - Система розвитку персоналу як один з головних факторів успішної діяльності підприємства, Астахова І. А. (2013)
Луцяк В .В. - Складові елементи, інструменти та важелі механізму інтенсифікації виробництва, Шарко В. В. (2013)
Ткаченко С. О. - Прогнозування ефективності діяльності – складова системи безпеки суб’єктів сфери обігу (2013)
Холодницька А. В. - Заробітна плата в системі мотивації персоналу та напрями її реформування в Чернігівській області, Сокол К. В. (2013)
Царик І. М. - Критерії та напрями аналізу ефективності організації робочого місця, Черниченко О. І., Черниш Н. М. (2013)
Реджей Аль Хадж Мустафа - Совершенствование управления миграционными процессами в условиях глобализации (2013)
Шпак Н. А. - Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних перетворень (2013)
Дядін А. С. - Багатоаспектність підприємництва в економічний системі (2013)
Озарко К. С. - Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу, Опотяк Ю. В. (2013)
Шкарлет С. М. - Інституціональні аспекти удосконалення енергетичної системи у контексті сталого розвитку економіки України, Сахневич Л. В. (2013)
Дубовик Т. В. - Особливості здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Інтернеті (2013)
Глубіцька Т. В. - Виникнення еколого-економічних ризиків на хімічних підприємствах та управління ними (2013)
Гнедіна К. В. - Обґрунтування вибору оптимальної альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту (2013)
Сич Є. М. - Логістично-кластерний підхід до розвитку транспортного ринку, Бойко О. В. (2013)
Черкаський І. Б. - Принципи становлення та розвитку організаційних структур в аграрному бізнесі, Садчиков В. С. (2013)
Демчук О. В. - Характеристика деловой активности рыбного хозяйства АР КРЫМ и оценка программы государственной поддержки отрясли (2013)
Зеленська О. О. - Використання загальнонаукової методології в оцінюванні розвитку агропродовольчих систем і рівня продовольчої безпеки (2013)
Каджаметова Т. Н. - Теоретические основы формирования и функционирования туристско-рекреационного комплекса региона (2013)
Кальченко О. М. - Економічна безпека підприємств туристичної сфери (2013)
Самійленко Г. М. - Пріоритетні напрямки функціонування промисловості регіону в контексті реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку (2013)
Черницька Т. В. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій у глобальному середовищі (2013)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Розвиток продовольчої сфери України: регіональний вимір (2013)
Бобор Л. М. - Механізм державного регулювання тарифів на послуги зв'язку в умовах сталого розвитку (2013)
Лисенко І. В. - Еволюція наукової думки у галузі модернізації продуктивних сил проблемних регіонів (2013)
Ревко А. М. - Економічна сутність заробітної плати як каталізатора розвитку регіональних господарських систем (2013)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - Інформаційний бар’єр – оптимальний механізм захисту малого підприємства від зовнішнього поглинання (2013)
Мельник Т. Ю. - Аналітичні процедури в системі контролю формування фінансових результатів на молокопереробних підприємствах (2013)
Мордовцев О. С. - Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Ільчук В. П. - Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва у сфері послуг, Мороз В. В. (2013)
Кравчук Г. В. - Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки, Шевчук В. І., Пластун О. Л. (2013)
Горшунова І. В. - Професійні вимоги до фахівців з фінансів в Україні (2013)
Жарій Я. В. - Актуальні проблеми фінансово-інформаційної безпеки банківської системи України, Дохтаренко Л. В. (2013)
Панченко О. І. - Класифікація ризиків як складова забезпечення страхового захисту на морському транспорті, Штирхун Х. І. (2013)
Повна С. В. - Стан використання інвестиційних ресурсів як джерела оновлення економіки України (2013)
Сивопляс Ю. В. - Використання функції корисності для оцінювання інноваційності проекту в ухваленні управлінських рішень (2013)
Чмутова І. М. - Лагові та випереджальні показники у ЗСП банку, Безродна О. С. (2013)
Нежива М. О. - Передумови формування фінансових резервів (2013)
Рижа Т. В. - Контроль за виконанням кошторисних призначень у вищих навчальних закладах (2013)
Пилипів Н. І. - Стандартизація бухгалтерського обліку запасів відповідно до міжнародних вимог, Борисовський М. І. (2013)
Лень В. С. - Формування у бухгалтерського обліку податкової собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), Клімчук О. В. (2013)
Огійчук М. Ф. - Економіко-юридичні та облікові аспекти оренди біологічних активів птахівництва, Децюра С. О. (2013)
Пожарицька І. М. - Аудиторський висновок в категоріях логіки (2013)
Сидоренко О. О. - Обтяжливі контракти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: сутність та класифікація (2013)
Крот Ю. В. - Соціальні витрати: продуктивність та ефективність (2013)
Шавлюк А. О. - Особливості аудиту ефективності ділового партнерства (2013)
Олійченко І. М. - Аналіз відповідності інформаційного забезпечення органів державної влади вимогам систем електронного урядування (2013)
Дітковська М. Ю. - Формування системи опрацювання звернень громадян до органів державної влади як складової системи електронного урядування (2013)
Линник С. О. - Напрями реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я в контексті реалізації завдань стратегії ВООЗ "Здоров’я–2020" (2013)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональні чинники розвитку та інтеграції корпоративних структур (2013)
Олифіренко Ю. І. - Детермінуючі чинники виникнення та поширення явищ дитячої бездоглядності та безпритульності (2013)
Титул, зміст (2015)
Balewski B. - The destruction of talents and social security (2015)
Васильчук І. П. - Передумови соціалізації фінансів та принципи формування моделі фінансових відносин в умовах сталого розвитку (2015)
Вдовенко Н. М. - Сучасна парадигма регулювання розвитку галузей аграрного сектору в умовах глобального дефіциту продовольства, Хижняк Ю. А. (2015)
Janowski Andrzej - The future of insurance agent as a partner in a company’s operating activity (2015)
Голуб Н. Ю. - Підходи до рейтингування соціально-економічних проблем територіальних утворень (2015)
Гуменюк А. В. - Маркетингові дослідження світового ринку овочевої продукції: досвід для України (2015)
Коваленко В. В. - Реформування та стратегічний розвиток фінансової системи України (2015)
Галіцин В. К. - Векторна оптимізація організаційної структури системи керування, Суслов О. П., Остапчук О. В. (2015)
Абдинов Рамиз Мобил оглы - Особенности развития рынка ценных бумаг в Азербайджане, Тагизаде Севиндж Сакит кызы (2015)
Галаган Т. І. - Деякі методологічні аспекти еколого-економічної оцінки рекультивації порушених земель (2015)
Грінько А. П. - Система показників грошових потоків для оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств, Гринько П. Л. (2015)
Botsian T. - The role of dea in csr efficiency evaluation, Karpiuk O. (2015)
Одарченко А. М. - Аналіз збутової політики підприємства та рекомендації щодо її удосконалення, Одарченко М. С. (2015)
Либанова Э. М. - Демографические сдвиги в контексте социального развития (2014)
Kalenyuk I. - Development of Higher Education in a Globalized World, Dyakon A. (2014)
Макарова Е. В. - Образование в модернизированном обществе: цели и приоритеты для Украины (2014)
Melnychuk D. P. - Demographic processes in the XXI Century: the Specific features and Peculiarities of Impact on the Sphere of Human Capital (2014)
Stankuniene V. - Socidemographic Differences of Fertility Intentions in Lithuania in the Context of Low Fertility and Economic Inability, Baublite M. (2014)
Позняк О. В. - Демографічні перспективи України до 2060 року, Шевчук П. Є. (2014)
Гришнова Е. А. - Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность, Азьмук Н. А. (2014)
Ткаченко Л. Г. - Влияние демографических изменений на пенсионную систему Украины (2014)
Архангельский В. Н. - Оценка демографической результативности мер помощи семьям с детьми в России (2014)
Новиков В. Н. - Совершенствование финансирования социальной инфраструктуры на основе новых бюджетных технологий (2014)
Богуш Л. Г. - Відтворення соціогуманітарного потенціалу України: умови, критерії, пріоритети (2014)
Надрага В. І. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як механізм компенсації соціальних ризиків (2014)
Мортиков В. В. - Макроэкономические аспекты выигрышей и проигрышей в социально-трудовой сфере (2014)
Медвідь М. М. - Моделювання впливу грошового забезпечення військовослужбовця та рівня безробіття на укомплектованість військових посад (2014)
Макаренко І. П. - Еволюційні передумови виникнення голоду в періоди соціально-економічних криз (2014)
Lopukh V. - The Effects of the "Fourth Wave" of Immigrants from Ukraine on the Ukrainian Diaspora in the United Satetes (2014)
Городецька Г.І. - Ланцюгова міграція: "За" і "Проти" з точки зору українських мігрантів в Іспанії (2014)
Эфендиев Р. Д. Оглы. - К вопросу о взаимосвязи демографического поведения населения и религиозно-нравственных установок (2014)
Мостова І. О. - Вплив демографічної ситуації на систему розселення (2014)
Жураковська Л.А. - Тенденції освітньої міграції в контексті глобалізації економічного розвитку (2014)
Пальян З. О. - Рецензія на навчальний посібник Л.Є. Дарського і М.С. Тольця "Демографические таблицы" (2014)
Слово прощання. Пам’яті В. С. Стешенко присвячується (2014)
Про Журнал "Демографія та соціальна економіка" (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила оформлення списку літератури (References), транслітерованого у романському алфавіті (латиниця) (2014)
Болотная Л. А. - Cовременный взгляд на патогенез ограниченной склеродермии и хронической красной волчанки (обзор литературы), Кутасевич Я. Ф. (2014)
Баркалова Э. Л. - Состояние микробиоценоза влагалища при урогенитальных заболеваниях, ассоциированных с Ureaplasma spp., Хамуди И., Зяблицев С В., Центило С. В. (2014)
Гладчук В. Є. - Механізми розвитку сверблячки шкіри при мікозах стоп у шахтарів (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадех - Особенности экспрессии CD8 T-лимфоцитов в коже и слизистой 12-перстной кишки у больных псориазом, ассоциированном с глютеновой энтеропатией, Притуло О. А., Филоненко Т. Г. (2014)
Єлісєєва О. В. - Терапевтична ефективність комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі червоного плоского лишаю, Соколова І. І., Кондакова Г. К. (2014)
Киселева Л. П. - Ювенильная склеродермия – многоликость кожных проявлений, Савво В. М., Зайцева Е. Н. (2014)
Маштакова І. О. - Обгрунтування необхідності базової терапії у хворих на атопічний дерматит (2014)
Мужичук В. В. - Возможности реакции пассивной гемагглютинации в алгоритме современной диагностики сифилиса (2014)
Бондаренко Г. М. - Клініко-епідеміологічні особливості сифілісу на сучасному етапі, Унучко С. В., Губенко Т. В., Матюшенко В. П. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Дифференциальная диагностика псориатической ониходистрофии с онихомикозом и подногтевого кровоизлияния с меланомой, ОлейникИ. А., Чеховская А. С., Гаврилюк А. А. (2014)
Никитенко И. Н. - Случай позднего нейросифилиса – прогрессивный паралич (2014)
Щербакова Ю. В. - Підсумки роботи навчальних семінарів для лікарів-дерматовенерологів "Основні принципи синдромного підходу лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у представників уразливих щодо ІПСШ / ВІЛ груп населення" з імплементацією нового посібника ВООЗ/ ФНООН /ЮНЕЙДС "Реалізація комплексних програм з боротьби з ВІЛ / ІПСШ серед робітників секс-індустрії: практичні підходи на основі сучасних заходів", Миронюк І. С. (2014)
Памяти Никольской Екатерины Павловны (2014)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ (2014)
Макарова Е. В. - Услуги в системе социальной поддержки: проблемы эффективности и информационное обеспечение (2014)
Хмелевська О. М. - Основні трансформаційні зрушення у системі вищої освіти в Україні (2014)
Карлін М. І. - Соціальна і фіскальна політика держави: проблеми регіональної координації в умовах нового етапу глобалізації (2014)
Gerasimenko G. V. - Non-Balanced Human Development: Global Determinants and Challenges for Ukraine (2014)
Aksyonova S. Y. - Advanced Maternal Age: the Case of Ukraine (2014)
Palian Z .O. - Modern Pattern of Mortality and Survival of Population in Ukraine (2014)
Слюсар Л. І. - Розлучення в Україні в демографічному вимірі: минуле і сучасність (2014)
Іващенко Т. Ю. - Оцінка сучасних заходів підтримки сімей з дітьми в Україні (2014)
Shakhotska L. - Impact of Structural and Socio-Economic Factors on the Number of Births and Deaths in the Republic of Belarus, BOBROVA A. (2014)
Злотников А. Г. - Социологическое видение современных проблем демографической теории (2014)
Bochenska-Wlostowska K. - Die Kompetenz der Arbeitnehmer аuf dem Arbeitsmarkt in Alternden Gesellschaften in Polen und Deutschland, Bochenska-Brand A. (2014)
Мельничук Д. П. - Продуктивна зайнятість як передумова функціонування знань у формі капіталу (2014)
Жук І. Л. - Підготовка робітничих кадрів на виробництві: ретроспективний аналіз та оцінка сучасних тенденцій (2014)
Zvonar V. P. - Regularities and Principles of Social Responsibility Formation in Labor Relations (2014)
Kupets O. V. - Interregional Migration in Ukraine: Spacial, Economic and Social Factors (2014)
Malynovska O. А. - Social Security System for Ukrainian Labour Migrants: Problems and Directions of Improvement (2014)
Hnatyuk T. О. - Internally Displaced Persons: a New Challenge for Ukraine (2014)
Полякова С. В. - Територіальна диспропорційність рівня життя населення: теоретичні аспекти дослідження (2014)
Когатько Ю. Л. - Розвиток поселенської диференціації за рівнем життя населення України (2014)
Semykina А. V. - Human Capital Competitiveness and Methods of Its Estimation (2014)
Дідківська О. Г. - Компетентністна модель конкурентоспроможності випускників навчальних закладів системи професійної освіти (2014)
130 років від дня народження академіка М.В. Птухи (2014)
Шпиталь М. - Нарис. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984–1961) (2014)
60 років з дня народження О.Є. Кислого (2014)
Про журнал "Демографія та cоціальна економіка" (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила оформлення списку літератури (References),транслітерованого у романському алфавіті (латиниця) (2014)
Правила для авторов (2014)
Правила оформления списка литературы (References),транслитерированного в романском алфавите (латиница) (2014)
Guidelines for Authors (2014)
Guidelines of References in the English Transliteration (2014)
Бойчук В. М. - Феномен внутрішньої форми слова у детермінізації процесів найменувань та формуванні національних мовних картин світу (2013)
Болотна Т. М. - До питання розвитку змісту поняття "мовна компетенція" в історії лінгвістики і теорії навчання іноземним мовам (2013)
Братель О. М. - Історико-культурні особливості аргентинської поетичної картини світу (2013)
Бурлакова І. В. - Проблема норми в аспекті лексичної варіантності (на матеріалі окремих груп лексики ХІ–ХІV ст.), Сібрук А. В. (2013)
Васильченко В. М. - Фразеотематичне поле "одруження” в ідеографічній парадигмі обрядової фразеології (2013)
Галів У. Б. - Мовна картина світу Ліни Костенко та Василя Стуса : діалог зі світовою та національною традиціями (2013)
Голіцина О. В. - Репрезентація корпусу мінімальних фразеологічних одиниць в українській фразеографії як показник динаміки (2013)
Давиденко А. О. - Теоретико-методологічні аспекти перекладу (2013)
Дел-Рио Н. Б. - Передача реалій іспаномовного походження у англомовному художньому тексті, Талалова Л. М. (2013)
Дудок Р. І. - Лінгво-когнітивна парадигма гуманітарного терміна (2013)
Кузнецова Л. Р. - Концептуальний аналіз дискурсу (2013)
Левіщенко М. С. - Комунікативна категорія ввічливості у вікторіанському мовленнєвому етикеті (2013)
Лєпухова Н. І. - Переклад літературної казки як інтерпретація казкового світу автора (2013)
Литвин О. Є. - Прагматика емотивного та емоційного спілкування в англомовному дискурсі (2013)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості сполучуваності репрезентативних суфіксів системи англійського словотвору в сучасній науковій літературі (2013)
Мамедова Б. Г. - Средства выражения языка Интернет (2013)
Менчук М. С. - Текстотвірні категорії проспекції та ретроспекції у тексті (2013)
Онуфрійчук Г. І. - Внутрішня форма етнофразеологізмів як сталих мовних одиниць (2013)
Петренко І. П. - Основні парадигмальні ознаки сучасної лінгвістичної науки (2013)
Раду А. І. - Мовна екологія: напрями та проблеми дослідження (2013)
Романчук С. В. - Реалізація принципу ввічливості в англомовному інституційному дискурсі скарги (2013)
Старинець О. А. - Формування лексичної компетенції у студентів напряму підготовки "туризм" (2013)
Шелякіна А. В. - Культурно-антропологічний портрет сучасного американця: мовні засоби репрезентації (2013)
Шум О. В. - Особливості відтворення фразеології Василя Барки: перекладацький аспект (2013)
Бурлака Д. О. - Літопис Самовидця як пам`ятка українського літературного бароко (2013)
Горенко І. В. - Сюжетно-композиційні особливості оповідей рабів кінця XVIII – першої половини XIX століття (2013)
Кравченко О. Л. - М. Галич у літературній організації "Ланка" – МАРС (2013)
Лабай К. В. - Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка (2013)
Лепьохін Є. О. - Ідейно-тематичні питання роману "Американська мрія" Нормана Мейлера, Загорняк Н. (2013)
Мартинова Т. Є. - Філософія символічного світу української культури (на прикладі кобзарських дум) (2013)
Мельниченко Л. О. - Подвижницька діяльність в ім’я України (життєпис Бориса Грінченка) (2013)
Нагачевська О. О. - Постапокаліптичний роман США на межі ХХ та ХХІ століть (Пол Остер "В країні останніх речей" (1987), Кормак Маккарті "Дорога" (2006)) (2013)
Перенчук О. З. - Анахронії детективного жанру (на матеріалі класичної детективної прози) (2013)
Пінчук Т. С. - Реміфологізація "вічних образів”: шляхи та методи (за творами В. Сосюри) (2013)
Посохова А. В. - Типологія контексту літературно-художнього твору (2013)
Ткаченко Р. П. - Художня типологія науки у повістях О. Кониського "Семен Жук та його родичі", "Юрій Горовенко" (2013)
Чепурда Г. М. - Ідейно-художня специфіка роману "Корабельні новини": своєрідність структурної побудови і проблематика твору (2013)
Чухліб Т. М. - Особливості функціонування концепту душа в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай", Скуратівська Л. Г. (2013)
Антонова О. В. - Модифікації промови в письменницькій публіцистиці (2013)
Захарчук Н. В. - Особливості міжкультурної комунікації у світлі сучасних лінгвістичних досліджень, Конопляник Л. М. (2013)
Іващук А. А. - Трансформація жанрів і проблема їхньої ідентифікації в теорії та журналістській практиці (2013)
Колодій М. О. - Проблеми дослідження концептів у сучасній когнітивістиці (2013)
Колотова Н. Д. - Критерії і показники сформованості іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2013)
Монастирська Д. М. - Когнітивно-комунікативні аспекти дослідження дискурсу (2013)
Сизова К. Л. - Жанр життєвої історії як індикатор тенденцій розвитку сучасних друкованих ЗМІ (2013)
Швед О. В. - Художні та естетичні аспекти невербальної комунікації (2013)
Шостак О. Г. - Релігійний дискурс у творчості Луїз Ердріч (2013)
Якуба О. В. - Жанр нарису в творчому доробку Юрія Ярмиша (2013)
Івашко Л. М. - Вплив освіти та її якості на економіку України (2013)
Коляда Ю. В. - Взаємодія інституціональних складових економіки на підґрунті якісного аналізу математичних моделей, Тукало В. О. (2013)
Кондиріна А. Г. - Соціальне відторгнення як причина низького рівня людського розвитку в Україні (2013)
Палєхова Л. Л. - Використання матричних методів у дослідженні ринкового стану промислових підприємств (2013)
Педерсен И. А. - Экономическая сущность и методы оценки инновационного потенциала предприятий (2013)
Тустанівський Б. О. - Внутрішньогалузева торгівля між США та ЄС як чинник трансатлантичної торговельної інтеграції (2013)
Цимбалюк С. О. - Формування та реалізація компенсаційної політики на макрорівні в Україні (2013)
Волянська-Савчук Л. В. - Порівняльний аналіз теорій визначення кризи науковцями (2013)
Освальд М. В. - Міжнародний досвід регулювання трансфертного ціноутворення на прикладі США та Китаю (2013)
Шпак Н. А. - Підвищення соціального рівня сільської молоді як фактор розвитку трудового потенціалу (2013)
Хахлюк А. М. - Вплив антикризових заходів на оптимізацію та регулювання зовнішньої торгівлі України, Мариніна С. В. (2013)
Горшунова І. В. - Інноваційні зміни в освітній діяльності вищого навчального закладу України, Захаров Є. Б. (2013)
Папіж Ю. С. - Системний підхід як основа управління економічним розвитком підприємств вугільної промисловості України (2013)
Базилевич В. М. - Ефективне використання енергоресурсів – напрям економічної безпеки підприємств АПК (2013)
Захаренко Ю. В. - Комплексний підхід щодо розрахунків економічної ефективності енергозберігаючих заходів (на прикладі когенерації) в олійно-жировій галузі, Попов М. О. (2013)
Бутко М. П. - Методологія організації та ефективного функціонування регіонального АПК, Мазур О. В. (2013)
Войнаренко М. П. - Проблеми впровадження бюджетного управління на вітчизняних підприємствах, Петрицька О. С. (2013)
Волот О. І. - Моделювання інформаційного забезпечення процесу управління промисловими підприємствами з використанням сучасних інформаційних технологій (2013)
Зоідзе Д. Р. - Особливості ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах (2013)
Лісіца В. В. - Тенденції та напрями інноваційного розвитку роздрібних торговельних мереж у посткризовий період (2013)
Марченко Н. А. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей промисловості, Задорожна С. М. (2013)
Питуляк Н. С. - Удосконалення принципів функціонування логістичних інформаційних систем (2013)
Повна С. В. - Системність регіональної економічної політики в контексті сталого розвитку (2013)
Селінний М. М. - Кооперація як необхідна умова розвитку аграрних домогосподарств (2013)
Соломаха І. В. - Державне регулювання та його вплив на прискорений розвиток вітчизняного флористичного ринку (2013)
Мейта В. І. - Аналіз підходів до визначення функціональних складових економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Забаштанська Т. В. - Теоретичні аспекти політики ціноутворення комунального господарства України (2013)
Нікончук Н. В. - Ринок освітніх послуг в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку (2013)
Семченко-Ковальчук О. Б. - Стан та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва: регіональний аспект (2013)
Васильєв О. В. - Проблеми удосконалення інфраструктури страхового ринку (2013)
Ільчук В. П. - Шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу, Садчиков В. С. (2013)
Кравчук А. В. - Концептуальний підхід до декомпозиції системи страхування вкладів, Дубина М. В., Вільховик О. В. (2013)
Мельникова М. В. - Програмно-цільове бюджетування як чинник підвищення ефективності міського управління, Міхальова К. В. (2013)
Гавриленко Н. І. - Розвиток фондового ринку в контексті ІРО, Анопрієнко В. О., Рогова Г. А. (2013)
Даценко В. В. - Система недержавного пенсійного забезпечення і розвиток фінансового посередництва в Україні, Тараненко В. Є. (2013)
Жарій Я. В. - Вплив кредитного та валютного ризиків на ліквідність банківської системи України, Куфаєв В. В. (2013)
Забаштанський М. М. - Розвиток концесійних відносин в Україні (2013)
Зеленська О. О. - Державна фінансова підтримка аграрної сфери в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Кальченко О. М. - Сучасний стан банківської системи України: проблеми та шляхи розвитку, Ворошило О. В. (2013)
Корнєєв М. В. - Економічне середовище діяльності суб’єктів фінансового сектору в сучасних умовах (2013)
Сорокіна О. В. - Спрощений метод оцінювання фінансово-економічного стану підприємства (2013)
Шевченко О. С. - Методологічні аспекти удосконалення соціального страхування як складової системи соціального захисту населення України (2013)
Борисенко Л. І. - Значення єдиного соціального внеску у процесі формування доходів бюджету Пенсійного фонду України (2013)
Кощук Т. В. - Необхідність корекції податкової політики в Україні (2013)
Озерчук О. В. - Державно-приватне партнерство та активізація інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Велентейчик Н. Ю. - Розвиток понятійно-категоріального апарату регулювання міжбюджетних відносин (2013)
Волковець Т. В. - Сутність податкового механізму та його зв’язок з податковою політикою і податковою системою (2013)
Клименко Т. В. - Роль бюджетного потенціалу в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Косицький К. В. - Підхід до організації ефективного податкового менеджменту промислового холдингу (2013)
Малик О. В. - Сучасна парадигма забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов глобалізації та членства у СОТ (2013)
Мордванюк Я. В. - Фінансовий механізм регулювання проблемної заборгованості комерційного банку (2013)
Тунік М. В. - Контролінг – ефективний інструментарій стратегічного управління страховою компанією (2013)
Федченко М. А. - Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: український та зарубіжний досвід, Косач І. А. (2013)
Артемов С. Г. - Розвиток інвестиційних процесів у сучасних умовах господарювання (2013)
Гришко Н. В. - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та незалежний аудит, Лубенченко О. Е. (2013)
Гоголь Т. А. - Особливості методики фінансового аналізу підприємств малого бізнесу (2013)
Іванова Л. Б. - Бухгалтерський облік витрат в умовах антикризових заходів боржника (2013)
Лень В. С. - Стан та облікові й податкові аспекти поліпшення орендованих земельних ділянок (2013)
Рядська В. В. - Дослідження розвитку аудиту як системи тристоронніх відносин (2013)
Шульга С. В. - Реформа аудиту в Україні: Quo Vadis (2013)
Безоглюк В. О. - Податкова накладна як засіб боротьби з ризиковими імпортерами (2013)
Олійченко І. М. - Впровадження інструментів електронного урядування в системідержавної влади, Юрченко Ю. Д. (2013)
Дітковська М. Ю. - Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення місцевих органів виконавчої влади (2013)
Куценко М. А. - Формування державного замовлення на підготовку кадрів державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональна парадигма державного регулювання розвитку корпоративних структур (2013)
Ворвинець Б. М. - Теоретичні основи організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці (2013)
Романова А. А. - Застосування маркетингової інформаційної системи у процесі розроблення стратегічногоплану брендингу території (2013)
Харченко Ю. П. - Аспекти модернізації державних механізмів управління процесами соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Прокопович Т. Г. - Архітектура системи державного управління земельними відносинами та напрями її вдосконалення (2013)
Озарко К. С. - Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу, Опотяк Ю. В. (2013)
Милых В. И. - Численно-полевые расчеты электромагнитных параметров турбогенераторов, Полякова Н. В. (2014)
Бирюлин В. И. - Газовыделение при повреждениях силовых трансформаторов и его ультразвуковая диагностика, Чернышев А. С., Горлов А. Н., Хорошилов Н. В., Ларин О. М., Сергеев С. А., Куделина Д. В. (2014)
Болюх В. Ф. - Сравнительный анализ ударных электромеханических преобразователей индукционно-динамического,электродинамического и электромагнитного типа, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2014)
Будашко В. В. - Удосконалення системи управління підрулюючим пристроєм комбінованого пропульсивного комплексу, Онищенко О. А. (2014)
Васьковский Ю. Н. - Вибродиагностика эксцентриситета ротора асинхронных машин на основе анализа вибровозмущающих сил, Гераскин А. А. (2014)
Галайко Л. П. - Анализ процесса пуска в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя (2014)
Гребеников В. В. - Способы уменьшения пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами тангенциальной намагниченности, Прыймак М. В. (2014)
Дзенис С. Е. - Пути снижения механических потерь в подшипниках при проектировании энергоэффективных двигателей (2014)
Заблодский Н. Н. - Математическое моделирование тепловых процессов в шнековом электромеханическом преобразователе с использованием MATLAB / SIMULINK / , Плюгин В. Е. (2014)
Карпенко И. М. - Выбор конструкции электрического двигателя для бесштанговых насосов, Юрьева Е. Ю. (2014)
Мазуренко Л. И. - Моделирование автономной энергосистемы постоянного тока с асинхронными генераторами, Джура А. В., Романенко В. И. (2014)
Павленко Т. П. - Возможности применения аморфных сталей в индуктивных датчиках тока, Токарь М. Н. (2014)
Петренко А. Н. - Методика расчета тепловых сопротивлений статора частотно-управляемого асинхронного двигателя, Шайда В. П., Петренко Н. Я. (2014)
Петрушин В. С. - Модификация критерия приведенных затрат электропривода для проектирования регулируемых асинхронных двигателей, Еноктаев Р. Н. (2014)
Потоцький Д. В. - Перспективи розвитку вітроенергетики України, Шилкова Л. В., Маслєнніков А. М. (2014)
Шевченко В. В. - Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности, Минко А. Н. (2014)
Шинкаренко В. Ф. - Особенности идентификации генетической информации в электромеханических преобразователях движения типа "винт-гайка", Наний В. В., Котлярова В. В., Дунев А. А., Егоров А. В. (2014)
Від редакційної колегії (2012)
Бойко А. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в інтегрованому освітньому середовищі, Степаненко М. (2012)
Семеновська Л. - Актуалізація ідеї політехнізму засобом портальної технології (2012)
Березан В. - Взаємовплив неформальної та інформальної освіти жінок у період вагітності (2012)
Мірошніченко Т. - Запровадження арт-терапії в освітньо-виховний простір початкової школи: історико-методичний аспект (2012)
Дзюба Я. - Виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях: підготовка вчителя освітньої галузі "технологія" (2012)
Кравченко Л. - Наукові основи модернізації природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури, Хоменко П. (2012)
Цина А. - Педагогічні технології зменшення дії негативних упливів освітньо‐професійних обставин у особистісно-професійному розвиткові майбутніх учителів (2012)
Руденко Л. - Структурні компоненти комунікативної культури фахівців сфери обслуговування (2012)
Погребняк В. - Організаційно-методичні засади педагогічного супроводу полікультурного виховного простору у вищій освіті Канади (2012)
Сумахіна Н. - Музичне просвітительство як феномен професійної діяльності педагога-музиканта (2012)
Литвин В. - Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів (2012)
Палеха О. - Державна політика регулювання підготовки майбутніх учителів іноземної мови у Великій Британії (2012)
Федій О. - Естетотерапевтичні ідеї у науково-філософських концепціях епохи нового часу (2012)
Ільченко О. - Рушійні сили розвитку благодійної діяльності жінок в освітній галузі України (ХVІІ – 70-і рр. ХVІІІ ст.) (2012)
Фазан В. - Просвітницько-громадська діяльність Києво-Печерської лаври та Могилянської академії (XVII – XVIII ст.) (2012)
Гнізділова О. - Етапи розвитку науково-педагогічних шкіл вищих педагогічних навчальних закладів східної України XX століття (2012)
Петренко Л. - Ідея естетичного виховання особистості у творах І. Котляревського (2012)
Мокляк В. - Студентські бібліотечні об’єднання як форма студентського cамоврядування університетів України (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Клевака Л. - Етапи навчально-виховної діяльності жіночих навчальних закладів полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Іноземцев В. - Педагогічні погляди М. І. Пирогова на сімейне виховання (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики" у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2012)
Наші автори (2012)
Акрітіду Е. О. - Продуктивність мимовільного запам’ятовування і динаміка забування професійної інформації залежно від умов запам’ятовування при безпосередньому і відстроченому відтворенні (2011)
Андрющенко О. В. - Порівняльний аналіз мотивації трудової діяльності керівників і підлеглих в комерційної організації, Хімчак Н. В. (2011)
Бородавко О. О. - Дослідження особливостей міжособистісних відносин з лікарем хворих на шизофренію в процесі лікування (2011)
Гриньова М. П. - Психологiчнi особливостi пiдлiткiв, що належать до субкультури Емо (2011)
Гришко А. А. - Асинхронии психосексуального развития у девочек-подростков с ювенильными маточными кровотечениями (2011)
Дідух М. Л. - Вчинкові механізми етнічної самоідентифікації та індивідуації (2011)
Дмитриенко Е. В. - Особенности личности и эмоциональной саморегуляции осужденных, нарушающих режим содержания в местах лишения свободы (2011)
Заика Е. В. - Структурно-уровневый подход к диагностике и построению учебной деятельности, Репкин В. В., Репкина Г. В. (2011)
Заика Е. В. - Объем и точность моторной кратковременной памяти у юношей и у взрослых мужчин (2011)
Ковалишин І. В. - Самооцінка дітей молодшого шкільного віку (порівняльна характеристика) (2011)
Кочарян А. А. - Особенности эмоционального коннотирования сакральных категорий (2011)
Кочарян А. С. - Эмоциональный интеллект в контексте философско-психологической проблемы иррациональности, Параскевова К. Г. (2011)
Кочарян А. С. - Дисфункциональные супружеские отношения в контексте синдрома "эмоционального холода", Терещенко Н. Н., Яворская Е. В. (2011)
Кочарян И. А. - Теория амбивалентности в психотерапии (2011)
Крейдун Н. П. - Про деякі психологічні особливості старшокласників, Прядко Н. В. (2011)
Кряж И. В. - Особенности смысловой регуляции взаимодействия с природой (2011)
Кузікова С. Б. - До проблеми визначення поняття та критеріїв рівнів організації саморозвитку особистості (2011)
Кузнецова К. Ю. - Проблема вивчення соціального інтелекту та вплив сім’ї на його формування (2011)
Кукуруза Г. В. - Характеристика неусвідомлених аспектів ставлення до дитини у матерів, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психомоторного розвитку (2011)
Лукашенко И. Н. - Психологические механизмы успешного усвоения иностранного языка (с позиций когнитивной психологии), Заика Е. В. (2011)
Лук’янова Т. В. - Дослідження зв’язку життєстійкості, її компонентів та моделей поведінки в стресовій ситуації у студентів (2011)
Луценко Е. Л. - Связь теоретических и практических знаний: проблема переноса, Лысак Е. А. (2011)
Маннапова К. Р. - Неповна сім’я як чинник, що впливає на формування життєздатності підлітків (2011)
Мельник А. А. - Особливості прояву складових соціального інтелекту дітей шкільного віку (2011)
Мельник А. П. - Особливості прояву тривожності перед випробуваннями у студентів педагогічного коледжу (2011)
Мінакова І. В. - Проблема психофоносемантики етносів: огляд сучасної української історіографії (2011)
Митроченко А. В. - Статеворольовий аспект сприйняття жіночих соціальних ролей у андрогінних юнаків (2011)
Митроченко О. Є. - Рівнево-координатна модель дистрибуції уваги (2011)
Невоєнна О. А. - Особливості соціально – психологічної адаптації безробітних, Сінгуцька Я. О. (2011)
Олефір В. О. - Інтелектуальний ресурс людини в структурі копінг-поведінки (2011)
Орлова А. М. - Проблема вибору в психології (2011)
Павленко В. М. - Особливості прояву синдрому "емоційного вигорання" у безробітних та у представників професії систем "людина-людина" та "людина-знак", Дроздова А. Р. (2011)
Панібратенко В. В. - Вплив мотивації досягнення та гендерних ролей на вибір художнього тексту для відтворення при мимовільному запам’ятовуванні (2011)
Петренко К. О. - Розвиток навчально-пізнавальних інтересів та мотиву шкільної тривожності молодших школярів у різних системах навчання, Дусавицький О. К. (2011)
Поліванова О. Є. - Особливості професійної ідентичності політиків з різним стажем професійної діяльності (2011)
Проскурняк О. І. - Невпевненість як причина порушення комунікативної діяльності дітей зі зниженим інтелектуальним розвитком (2011)
Пуертас Савіна Д. К. - Репрезентація ціннісних орієнтації ідеального політичного лідера у молоді з різним електоральним вибором (2011)
Самулевич Т. Є. - Особливості розвитку творчого мислення підлітків в системі розвивального навчання (2011)
Сивогракова З. А. - Особливості оптимізації самостійної роботи студентів вищого навчального закладу у процесі вивчення дисциплін психологічного змісту (2011)
Cкоблик О. Н. - Факторы внутрисемейной микросреды и развитие общих способностей ребёнка (2011)
Скрипник М. М. - Теоретико-психологічна модель толерантності як багаторівневої характеристики особистості, Павленко В. М. (2011)
Сорока А. В. - Розвиток ресоціалізації засуджених у період підготовки до звільнення з пенітенціарних установ (2011)
Стативка О. Н. - Психологические особенности профессиональной и личностной компетенции специалистов (2011)
Терещенко Н. Н. - Полоролевые факторы социальной тревожности у девушек, Бутенко Е. В., Долгополова Е. В. (2011)
Чагарна С. Є. - Психокорекційна програма розвитку мотиваційної сфери учіння у молодших школярів з порушеннями слуху: принципи, методи, завдання (2011)
Чміль М. О. - Психологічні чинники боеготовності до дій в екстремальних ситуаціях, Ткач К. Ю., Шорохова Г. М. (2011)
Шевченко Л. О. - Мотивація жіночої злочинності (2011)
Яворовська Л. М. - Теоретичний аналіз підходів до визначення часової перспективи особистості, Хафізова Г. С. (2011)
Ягнюк Я. К. - Особливості самоактуалізації студентської молоді (2011)
Якименко О. Ю. - Особистісні особливості дівчат, які ідентифікували себе з батьком (2011)
Яновська С. Г. - Емоційне ставлення до грошей студентів, які суб’єктивно готові до фінансового самозабезпечення, Туренко Р. Л., Фоломеєва Г. В. (2011)
Яновська Ю. Е. - Психологічні особливості особистості футбольних вболівальників (2011)
Титул, зміст (2015)
Вишневский Д. О. - Моделирование оптимальной структуры флота и перспективных направлений его работы (2015)
Бойко Т. В. - Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое, Запорожец Ю. А. (2015)
Махуренко Г. С. - Разработка механизма распределения ресурсов между судами при оперативном планировании работ стивидорной компании, Крук Ю. Ю. (2015)
Дульфан С. Б. - Про вплив "перехоплюючих" парковок на транспортні потоки у м. Харкові, Лобашов О. О. (2015)
Савеленко Г. В. - Розробка програмно-апаратного пристрою автоматизованої системи стабілізації процеса розмірної обробки дугою, Єрмолаєв Ю. О., Собінов О. Г., Гуцул В. І. (2015)
Корнієнко Д. Г. - Автоматична система очистки пробопідготовки газоаналізаторів димових газів, Приміський В. П. (2015)
Лавриненко С. Н. - Экспертно-вероятностное прогнозирование качественных показателей процесса производства биоинженерных регистраторов излучений, Запорожченко Е. Е., Сазонова М. С., Лавриненко О. С. (2015)
Сангінова О. В. - Розроблення алгоритмів діагностування стану водно-хімічного режиму другого контуру атомних електростанцій, Медведєв Р. Б., Мердух С. Л. (2015)
Свістельник С. С. - Розробка методу визначення параметрів регулятора для керування астатичним об’єктом третього порядку, Ткачук А. Г., Ільницький Т. П., Правденко Р. В. (2015)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад - Определение и классификация мягких проектов как основа планирования их содержания (2015)
Кравчук М. П. - Дослідження інтелектуальної класифікації поточного технічного стану газотурбінних двигунів (2015)
Левыкин В. М. - Разработка модели дерева целей информационной системы управления мини-гостиницы и ее содержание, Дэвон В. В. (2015)
Шостко И. С. - Метод формирования мощных микроволновых импульсов наносекундной длительности (2015)
Аноприенко А. Я. - Особенности аппаратной реализации обобщенного клеточного тетраавтомата, Федоров Е. Е., Иваница С. В., Альрабаба Хамза (2015)
Abstract and References (2015)
Передмова (2013)
Шпак В. А. - Структура бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності (2013)
Лень В. С. - Елементи системи організації бухгалтерського обліку та їх класифікація (2013)
Іванова Л. Б. - Дослідження бухгалтерського обліку в умовах антикризових заходів боржника на основі інституціонального аналізу (2013)
Нехай В. А. - Оцінка: елемент методу чи метод бухгалтерського обліку (2013)
Криштопа І .І. - АВ-костинг як інструмент стратегічного обліку (2013)
Гончаренко І. М. - Вплив інституційного середовища на організацію бухгалтерського обліку (2013)
Амбарчян В. С. - Вплив змін у міжнародних стандартах обліку фінансових інструментів на структуру Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (2013)
Акименко О. Ю. - Раціональна організація обліку як основа забезпечення ефективного управління підприємством (2013)
Замула І .В. - Генетично модифіковані організми: обліковий аспект (2013)
Сарапіна О. А. - Проблемні питання визнання та класифікації довгострокових біологічних активів (2013)
Сизоненко О. В. - Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Сидоренко О. О. - Облік забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі (2013)
Онищенко В. П. - Порівняння методики позабалансового обліку банків та підприємств України (2013)
Скосир Ю. М. - Нікчемні правочини: особливості обліку (2013)
Волот О. І. - Впровадження та використання сучасних інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств (2013)
Ніпорко Н. І. - Проблеми формування показника собівартості продукції для підприємств малого бізнесу (2013)
Колівешко О. М. - Визначення та структура екологічних витрат підприємства (2013)
Короткий В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення формування податкової звітності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2013)
Крот Ю. В. - Непродуктивні витрати і втрати у фінансовій звітності (2013)
Петровська В. О. - Управлінський облік чи контролінг у системі управління підприємством (2013)
Прошина К. В. - Застосування методів оцінювання та розподілу залишків незавершеного виробництва (2013)
Шелест В. С. - Обліково-аналітична інформація про нематеріальні активи у формах фінансової звітності (2013)
Мних Є. В. - Аналітичне забезпечення регулювання економічних процесів (2013)
Гоголь Т. А. - Теоретико-методологічні основи формування аналітичної складової інформаційного забезпечення системи управління підприємств малого бізнесу (2013)
Ющенко Н. Л. - Організація оперативного обліку персональних досягнень працівників за допомогою комп’ютерної інформаційної системи як дієвий засіб стимулювання трудової діяльності (2013)
Перетятько Ю. М. - Економічний аналіз операцій фінансового лізингу в умовах прийняття управлінських рішень (2013)
Гнедіна К. В. - Методичні засади оцінювання економічної ефективності функціонування системи міського пасажирського транспорту (2013)
Редько О .Ю. - Інституалізація українського аудиту. Міфи та реальність (2013)
Проскуріна Н. М. - Вектори створення іміджу аудиторської фірми (2013)
Царенко О. В. - Класифікаційні ознаки викривлень у бухгалтерському обліку і звітності (2013)
Рядська В. В. - Суттєвість як об’єкт аудиторського дослідження та критерій оцінювання достовірності фінансової інформації (2013)
Рубітель О. Ю. - Аудит корпоративного управління: теоретичні та практичні підходи (2013)
Шульга С. В. - Вплив стратегій компаній "Великої четвірки" на їх глобальну конкурентоспроможність (2013)
Барановська В. Г. - До питання організації внутрішнього аудиту (2013)
Петраков Я. В. - Теория квазиконкурентных рынков и аудиторский бизнес: проблемы идентификации (2013)
Ділай Н. В. - (1→3)-β-D-Глюкани – заважаючий фактор для проведення ЛАЛ-тесту, Калинюк Т. Г. (2015)
Жук О. В. - Обґрунтування вибору консерванта у розробленому піномийному засобі для дітей, Баранова І. І., Стрілець О. П. (2015)
Дейко Р. Д. - Дослідження психотропних властивостей та взаємодії з речовинами пригнічувальної та збуджувальної дії нових олігопептидів, гомологічних первинній амінокислотній послідовності ділянки АКТГ 15-18, Штриголь С. Ю., Прусаков А. Н., Колобов О. О. (2015)
Павлюк І. В. - Дослідження біологічної активності вторинного екстракту зі шроту трави материнки звичайної (Origanum vulgare), Стадницька Н. Є., Ясіцька-Місяк І., Вечорек П., Загорій Г. В., Брезвин О. М., Рудик Г. В., Новіков В. П. (2015)
Набока О. І. - Морфологічне дослідження можливої нефротоксичної дії Бі-толу та корегуючого впливу екстрактів ласкавця золотистого та кураю пагорбкового, Хуарі С. З., Лар’яновська Ю. Б., Пташинська В. С., Павиченко О. В. (2015)
Остапець М. О. - Вивчення фармакологічної активності сухого екстракту з трави герані болотної, Волковой В. А., Березняков А. В., Фоміна Г. П. (2015)
Загайко А. Л. - Вплив нових синтетичних інгібіторів JNK на розвиток експериментального цукрового діабету 2-го типу, Филимоненко В. П., Мусмарі М. А., Капустянський І. Ю., Власов С. В. (2015)
Загайко А. Л. - Дослідження впливу комплексу поліфенолів винограду культурного за умов експериментальної глутаматної ексайтотоксичності, Цубанова Н. А., Цубанова Е. С. (2015)
Загайко А. Л. - Влияние экстракта листьев черники на показатели развития экспериментального сахарного диабета 2 типа, Войтенко Е. И., Филимоненко В. П., Колычев И. А., Кошевой О. Н. (2015)
Загайко А. Л. - Гиперурикемия как элемент патогенеза метаболического синдрома, Брюханова Т. А., Шкапо А. И. (2015)
Бродська А. Ю. - Зміни вмісту пролактину при метаболічному синдромі в період менопаузи, Загайко А. Л., Галузінська Л. В. (2015)
Еременко P. Ф. - Изучение антипролиферативной активности экстракта из травы люцерны посевной на моделях in vitro, Малоштан Л. Н., Шаталова О. М. (2015)
Каплаушенко А. Г. - Рентгенографічні дослідження 4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти (2015)
Марчишин С. М. - Пігментний склад ліпофільної фракції трави золототисячника звичайного, Стойко Л. І. (2015)
Ващенко О. О. - Дослідження протигрибкової та антибактеріальної активності лаку лікувального для нігтів "Ундесал" (2015)
Рибалкін М. В. - Біотехнологічне обгрунтування режиму культивування грибів роду Candida, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
З Новим роком та Різдвом Христовим (2015)
Скотна Н. - Сім’я як первинний осередок гендерної соціалізації, Вовк Л. (2015)
Мадзігон В. - Туризм як сфера послуг в маркетинговій діяльності (2015)
Шпак О. - Викладач як суб’єкт педагогічної діяльності, Романова Г., Примаченко Н. (2015)
Зданевич Л. - Професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми як педагогічна проблема (2015)
Білецька І. - Двостороння програма як одна з моделей білінгвального навчання у США (2015)
Гасюк І. - Оцінка якості діяльності фізкультурно-спортивних шкіл (2015)
Яковлєва В. - Соціально-практична діяльність як засіб формування життєвої компетентності випускників інтернатних закладів (2015)
Krynski A. - Wychowanie chrzescijanskie w srodowski szkolnym diecezji Bertoua w Kamerunie. Sytuacja mіodzieїy (2015)
Кириченко І. - Стан сформованості творчих умінь майбутніх педагогів-художників з основ образотворчої грамоти (2015)
Щурик Б. - Д. Гнатюк – гордість української музичної культури (до 90-річчя від дня народження) (2015)
Барановська В. - Використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання в процесі інформатичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2015)
Немченко С. - Сутність механізму процесу рефлексії та його структура (2015)
Бахмат Н. - Вдосконалення педагогічної підготовки педагога в умовах інформатизації освіти (2015)
Ромащенко І. - Значення самостійної роботи у процесі формування науково-дослідницьких умінь студентів гуманітарних факультетів (2015)
Білавич Г. - Господарсько-економічна праця товариства "Сільський господар” на північно-західних українських землях (1930 – початок 1940-х рр.) (2015)
Зубченко В. - Лінгвоукраїніка 1920-х - початку 1930-х рр. в Польщі (2013)
Котловий С. - Діяльність соціального педагога з медіаторами як посередниками у розв’язанні конфліктів (2015)
Дук П. - Дослідження лінгвістичних об’єктів методами кореляційного аналізу (2013)
Волошко Л. - Система організації самостійної роботи студентів у віртуальному освітньому середовищі (2015)
Кобець Л. - Функціонування лексеми камка у писемних пам’ятках української мови ХІV – першої половини ХVІІ століття (2013)
Дідух І. - Виховний потенціал пластового мандрівництва і таборування (2015)
Конопляник Л. - Особливості перекладу англійських термінів з фізики, Захарчук Н. (2013)
Бурчак Л. - Методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів до розвитку пізнавальних інтересів учнів, Бурчак С. (2015)
Крайняк О. - Словотвірні ряди лексем та еліптичні іменники (2013)
Дакаленко О. - Використання понятійно-термінологічних дефініцій (англо-німецьких) в сфері дитячо-юнацького туризму в підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту, Скрипченко І. (2015)
Лященко О. - Особливості вживання експресивного синтаксису в англомовній науковій статті (2013)
Федчишин Н. - Особливості підготовки вчителя за посередництвом гербартіанства (друга половина ХІХ ст.): досвід Болгарії (2015)
Поберезська Г. - Особливості структурно-семантичної організації тексту офіційно-ділового стилю (2013)
Пантюк Т. - Соціалізація в сім’ї як суспільна детермінанта підготовки дитини до школи (2015)
Романчук С. - Англомовний інституційний дискурс скарги в термінах теорії мовленнєвих актів (2013)
Околович О. - Професійно-комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови (2015)
Рябець Л. - Казуси і колізії українського правопису (2013)
Науменко С. - Український досвід оцінювання компетентностей учнів (2015)
Сібрук А. - Етимологічний аналіз – перший етап реконструкції семантики слова, Гульченко Т. (2013)
Грибок Н. - Розробка та обгрунтування складової "фізичне здоров’я” факультативного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Алексеєнко Н. - Особливості зображення побуту та пейзажу в малій прозі Володимира Винниченка (2013)
Білавич І. - Передумови створення громадського медичного просвітництва та лікарської опіки в Галичині на початку ХХ ст (2015)
Анцибор Д. - Особливості використання статистичної обробки даних в дослідженні оніричного фольклору (2013)
Брежнєва С. - Визначення змісту основних принципів гуманізації навчально-виховного процесу молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2015)
Бурлакова І. - Особливості літературно-критичного дискурсу Мистецького Українського Руху (синтез культурно-історичної та історико-культурної парадигм) (2013)
Олексюк М. - Сутність художньо-аналітичного мислення та його роль для діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Колісниченко А. - Першостихія води у творчості Харта Крейна (2013)
Чопик Ю. - Ідеї зарубіжної реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століть у розвитку вітчизняної педагогічної думки: інтерпретації сучасних учених (2015)
Колодіна Л. - Література факту у контексті постмодернізму (на прикладі памфлету Івана Багряного "Чому я не хочу вертатися до СРСР?"), Ковалюк О. (2013)
Кльось С. - Інтонаційні аспекти англійської поетичної перекладної літератури для дітей, Ковцуняк М. (2015)
Кулевська В. - Специфіка походження есхатологічних мотивів в українських інтермедіях ХVІІ-ХVІІІ століть (2013)
Гелетій М. - Інноваційні форми та методика навчання при підготовці водіїв до експлуатації транспорту (2015)
Лембей Т. - Риси народно-фольклорної течії українського романтизму в поезії Володимира Шашкевича (2013)
Петречко М. - Використання навчального методу Хелен Паркхерст у навчальних закладах США (перша пол. ХХ століття) (2015)
Лепьохін Є. - Дихотомія "я" – "інший" крізь призму прийняття власної тілесності (на матеріалі роману Джека Лондона "Морський вовк") (2013)
Моцар М. - Особливості застосування медіа-освітніх технологій у формуванні полікультурної компетентності перекладачів (2015)
Мацевко-Бекерська Л. - Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (2013)
Мочернюк Н. - Синтез мистецтв: літературознавчий контекст (2013)
Мунтян А. - Жанр послання у ранній творчості О. Поупа: "Елоїза – Абеляру" (2013)
Нагачевська О. - Гендерна модель "американської мрії" у прозі письменниць США другої половини ХХ ст. (2013)
Подрига В. - Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича (2013)
Раті А. - Хронотоп літератури жахів: перекладознавчий вимір (2013)
Романченко Н. - Місце сміхових елементів та магії продуктивності у весільному ритуалі (зміст та поетика вербальної складової еротичних весільних ігор) (2013)
Сироїд Д. - Лазар Баранович. Портрет на тлі епохи (2013)
Сізова К. - Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне новаторське (2013)
Ткаченко Р. - Учений і суспільство в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" (2013)
Чуй А. - Мотиви любовної лірики Олександра Олеся (2013)
Шостак О. - Втілення ідеї всеєдності у романі "Сади в дюнах" Леслі Мармон Сілко (2013)
Шпак І. - Проблеми поетики серії книг Дж. К. Роулінг в англомовній критиці та літературознавстві (2013)
Коваленко Л. - Формування лінгвокультурної компетенції студентів як один із способів подолання комунікативних бар’єрів, Шелякіна А. (2013)
Лещишина Я. - Мовна презентація концепту "інновація" (на матеріалі видань газети "День" "Екстракт 150" та "Екстракт +200") (2013)
Поплавська Л. - Методичні підходи до тестування знань з іноземної мови (2013)
Старинець О. - Формування навичок вимови на початковому етапі навчання другої іноземної мови у студентів напряму підготовки "туризм", Гуслистий О. (2013)
Швед О. - Нові засоби невербальної візуальної комунікації (2013)
Титул, зміст (2012)
Гасюк П. А. - Гістоструктура емалево-дентинної межі пришийкової ділянки зубів при поверхневому та середньому карієсі, Пудяк B. C., Придруга С. М. (2012)
Макеев В. Ф. - Порівняльна оцінка мікротвердості різних мікропбридних фотополімерних композитних матеріалів, Готра З. Ю., Микиєвич Н. І., Криштоф Крупа (2012)
Дичко Є. Н. - Корекція якості життя при глосалпї, Ковач І. В., Хотімська Ю. В., Гапоненко О. Г. (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості кровообігу в шкірно-жирових клаптях, що мобілізуються в ділянках голови і шиї (2012)
Швець А. І. - Використання біокераміки "Кергап" із "Магніколіном" у передпротезній хірургії порожнини рота для закриття ороназальнихі ороантральних сполучень (2012)
Біда В. С. - Ортопедичне лікування хворих із оклюзійно-артикуляційним синдромом дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Клочан С. М. (2012)
Гризодуб Д. В. - Клиническое обоснование выбора альгинатного материала в различных клинических ситуациях (2012)
Зубченко С. Г. - Вікові зміни стану зубних дуг, Король М. Д. (2012)
Киндий Д. Д. - Оптимизация методов окклюзионных взаимоотношений в реабилитации пациентов с болезнями пародонта, Киндий В. Д., Тончева Е. Д., Малюченко Н. Н. (2012)
Коробейникова Ю. Л. - Особенности фиксации конструкций зубных протезов при помощи сомарий-кобальтовых магнитов (обзор литератури) (2012)
Лунькова Ю. С. - Аналіз змін якості життя в пацієнтів з однобічними підвивихами снщс у процесі лікування, Новіков В. М. (2012)
Струк В. І. - Аналіз реодонтопарографії альвеолярного відростка до вживления ендодонто-ендоосального імплантата при консервативно-хірургічному лікуванні хронічного верхівкового періодонтиту, Митченок О. В., Козак Р. В. (2012)
Павленко О. В. - Організаційні та нормативно-правові аспекти управління якістю надання стоматологічної ортопедичної допомоги, Мордіяк А. Ю. (2012)
Скубій І. В. - Використання магнітів для фіксації знімних протезів (огляд літератури) (2012)
Смаглюк Л. В. - Стан прикусу в дорослих пацієнтів, Стаглюк В. І. (2012)
Ющенко П. Л. - Исследование физико-механических свойств силиконовых оттискных материалов, Самойленко Н. М., Малюченко А. Н., Талаш Р. В. (2012)
Смаглюк Л. В. - Коректор положення нижньої щелепи, Фетісова Г. Л., Собакар К. О. (2012)
Смаглюк Л. В. - Порівняльна характеристика загальносоматичного статусу і морфофункціонального стану зубощелепної ділянки в дітей 6-12 років, Петрушанко І. В., Трофименко М. В., Карасюнок А. Є. (2012)
Каськова Л. Ф. - Поширеність захворювань тканин пародонта в дітей у період змінного прикусу, Новіков Є. М. (2012)
Гударьян А. А. - Оптимизация профилактики и лечения воспалительных осложнений в ранний период после операции по установке дентальных имплантатов и формирователей десны у больных с умеренным иммунодефицитом, Катан Е. А., Кучеренко А. Н. (2012)
Король Д. М. - Стан періімплантатних тканин пацієнтів за даними індексного контролю, Білий С. М., Апєкунов Г. Ю., Єфименко А. С. (2012)
Кравченко Л. С. - Вплив нового гелю на інтенсивність місцевих процесів вільнорадикального окислення в тканинах операційного поля порожнини рота при дентальній імплантації, Пасечник A. M., Бас А.О., Розуменко О. П. (2012)
Кравченко Л. С. - Оценка эффективности комплексного применения нового геля при дентальной имплантации, Пасечник A. M., Пасечник А. В., Розуменко А. П. (2012)
Родін А. В. - Нова конструкція імплантата з амортизуючою системою, Силенко Ю. I., Хребор М. В. (2012)
Герасимчук П. Г. - Відновлення оклюзійних контактів у часткових знімних протезах, виготовлених із термопластичних матеріалів, Матвєєнко Р. Ю., Аняйкіна І. П. (2012)
Дворник В. М. - Порушення оклюзійних взаємозв'язків при вторинних деформаціях зубних рядів, Кузь Г. М., Кузь B. C. (2012)
Драмарецкая С. И. - Сравнительное клиническое исследование адгезивных мостовидных протезов (2012)
Єрис Л. Б. - Покращення артикуляційно-оклюзійних взаємовідношень у хворих із повною втратою зубів, Клепач М. М. (2012)
Зайцев Л. О. - Застосування нового стоматолопчного фантомау викладанні ортопедичної стоматології (2012)
Зайцев Л. А. - Шинирование подвижных зубов при ортопедическом лечении пародонтита собственной адгезивной конструкции, Зайцева Ю. Л. (2012)
Калашников Д. В. - Зміни мінерального складу дентину премоляра після різного одонтопрепарування під металокерамічні конструкції протезів (2012)
Клочан С. М. - Оклюзійно-артикулящйний синдром дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба: етіологічні чинники, особливості клінічного перебігу і лікування (2012)
Коваль Є. А. - Клініко-лабораторний аналіз формування групової напрямної функції та відтворення її в незнімному зубному протезуванні (2012)
Король М. Д. - Коррекция биоэлектрической активности жевательных мышцу больных с функциональной нестабильностью суставной головки нижней челюсти при глубоком резцовом перекрытии, Рыбалов О. В., Яценко О. И. (2012)
Лабунец В. А. - Анализ причин, приводящих к ослаблению винта, соединяющего имплантат с абатмдном с фиксируемой на нем несъемной ортопедической конструкцией, Семенов Е. И., Сенников О. Н. (2012)
Леонтович И. А. - Починка и изменения конструкции нейлонового протеза, Приборецкий А. Н. (2012)
Лепський В. В. - Біохімічні показники ротової рідини в процесі комплексного ортопедичного лікування включених дефектів зубних рядів (2012)
Митченок М. П. - Репональність локалізації гострих форм лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки в дітей, Доброскок В. О. (2012)
Мірза А. І. - Тримірне моделювання ущільнення вібрацією стоматологічних відливок як профілактика оклюзійних порушень, Непомнящий Д. М., Непомняща О. А. (2012)
Неспрядько В. П. - Можливості використання мікрохвильової енергії з метою дезінфекції відбитків у порівнянні з традиційним методом занурення в дезінфекційні розчини, Шевчук В. О., Мохаребі Махін, Лисейко Н. В. (2012)
Неспрядько В. П. - Дослідження напружених деформацій у системі "опорний зуб-фіксуючий елемент", Тихонов Д. О. (2012)
Оджубейська О. Д. - Вибір склоіономерного цементу в клініці ортопедичної стоматології, Король М. Д., Рамусь М. О. (2012)
Рузин Г. П. - Одонтогенная флегмона как осложнение применения мостовидного протеза (клинический случай из практики), Голик В. П. (2012)
Скиба А. В. - Активность ферментов ротовой жидкости у больных сахарным диабетом 2 типа, Скиба В. Я., Почтарь В. Н., Македон А. Б. (2012)
Ткаченко П. І. - Статистичні відомості про хронічний паренхіматозний паротиту дітей, Митченок М. П. (2012)
Чернявский С. А. - Основные правила хранения и ухода за нейлоновыми протезами, Черевко Ф. А. (2012)
Головко Н. В. - Наукова-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні питання ортодонтії. Місце ортодонтії серед стоматологічних спеціальностей", присвячена 85-річчю професора Л. П. Григор'євої, Полтава, 12-13 квітня 2012 року (2012)
До відома авторів (2012)
Большакова И. В. - Оптимальный возраст для реализации максимальных индивидуальных возможностей в плавании у женщин (2013)
Бойченко К. Ю. - Застосування комп’ютерної програми для оцінки ефективності тренувальних навантажень в динаміці навчально-тренувального процесу (2013)
Віндюк П. А. - Вплив циклічних вправ на функціональний стан підлітків із церебральним паралічем, Богдановська Н. В. (2013)
Гальченко Л. В. - Особливості використання рухливих ігор та естафет дидактичної спрямованості при навчанні молодших школярів, Бессарабова О. В., Куцевол Н. В. (2013)
Геращенко Я. М. - Спортивно-оздоровчий туризм у житті молоді, Омельяненко Г. А. (2013)
Геращенко Я. М. - Види спортивно-екологічного туризму, Товстоп’ятко Ф. Ф. (2013)
Горбуля В. Б. - Ефективність застосування рухливих ігор на заняттях з баскетболу в процесі фахової підготовки на факультеті фізичного виховання, Горбуля О. В., Горбуля В. А. (2013)
Гостіщев В. М. - Методика розвитку силових якостей в атлетичній гімнастиці для осіб різних вікових груп, Пономарьов В. О. (2013)
Дядечко И. Е. - Динамика функциональной подготовленности гандболисток средней квалификации в подготовительном периоде (2013)
Іванська О. В. - Використання нетрадиційних методів у процесі реабілітації хворих другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця, Кузнєцов А. О. (2013)
Кальонова І. В. - Інноваційні технології реабілітації спортсменів після реконструктивних операцій на колінних суглобах, Бобровицький Б. В. (2013)
Карабанов Є. О. - Стан і перспективи гирьового спорту як олімпійського виду (2013)
Клочко Л. І. - Властивості функціонального стану кардіореспіраторної системи організму спортсменів-бігунів на наддовгі дистанції (2013)
Кокарев Б. В. - Сравнительный анализ содержания соревновательных нагрузок в спортивной аэробике в различных олимпийских циклах (2013)
Коринчак Л. Н. - Влияние физических и умственных нагрузок на организм учеников и студентов (2013)
Олейник М. А. - Динамика функциональной подготовленности волейболистов в подготовительном периоде учебно–тренировочного процесса (2013)
Пиптюк П. Ф. - Особливості проведення та організація туристичного зльоту із глухими школярами, Товстоп’ятко Ф. Ф. (2013)
Сидорук А. В. - Анімація як форма організації дозвілля школярів (2013)
Соколова О. В. - Оптимізація фізичного виховання школярів початкових класів, Коваленко Ю. О., Герасимова Л. В. (2013)
Страколист А. Н. - Гендерные особенности реакции системы синтеза оксида азота на физические тренировки у молодых людей, Богдановская Н. В. (2013)
Смірнова Н. І. - Теоретичні аспекти моделювання як засобу наукового пізнання у фізичній культурі та спорті, Короленко К. В. (2013)
Тищенко В. О. - Модельні мікроцикли тренувального процесу гандболістів (2013)
Фаворитов В. М. - Експериментальне обґрунтування методики швидкісно-силової підготовки юних боксерів, Дьомін О. М., Желєнков С. В., Сідоренко О. А. (2013)
Фетісова В. В. - Кількісна оцінка рівнів фізичного здоров'я школярів та шляхи удосконалення лікарсько-педагогічного контролю (2013)
Циганок О.В. - Умови розвитку креативності молодших школярів на уроках фізичної культури (2013)
Чиженок Т. М. - Обгрунтування ефективності занять фітнесом за інтегральною оцінкою морфо-функціональних показників, Коваленко Ю.О., Петрова Г.М. (2013)
Черненко А. Є. - Аналіз особливостей трансферної політики футбольних клубів України, Сердюк Д.Г. (2013)
Чeрнeнкo E. E. - Oсoбeннoсти измeнeний пoкaзaтeлeй сeрдeчнo-сoсудистoй систeмы студeнтoк 18-19 лeт (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Фізичне виховання та спорт” (2013)
Ілик Р. Р. - Залежність остеоінтеграції дентальних імплантатів від біоінтеграції остеотропних матеріалів у реабілітації стоматологічних пацієнтів (2011)
Клюзек С. - Форма проміжної частини мостоподібного протеза при реконструкції зубних дефектів передньої ділянки. опис клінічних випадків (2011)
Рубрика від "ІнСпе": Що потрібно успішній клініці? (2011)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка електрохімічних властивостей різних матеріалів для відновлення коронкової частини зуба штифтовими конструкціями, Гуньовська Р. П. (2011)
Лось В. В. - Корозійна стійкість титанових імплантатів у порожнині рота та їх взаємодія зі сполучною кістковою тканиною (2011)
Когут О. К. - Порівняльна оцінка металокерамічних зубних протезів зі сплавів Heraenium P, Heraenium S, Pors-on-4 і BioHeragold B2 за результатами потенціометричних досліджень, Кордіяк А. Ю. (2011)
Мінчик Й. - Лікування коронково-кореневого перелому зуба з використанням скловолоконного штифта. Клінічний випадок, Туленко М. (2011)
Яблоньска Е. - Ортопедичне лікування односторонніх кінцевих дефектів. Опис клінічного випадку (2011)
Удод О. А. - Ступінь полімеризації відновлювальних матеріалів за результатами дослідження їх мікротвердості, Хачатурова К. М., Колосова О. В. (2011)
Мельничук Г. М. - Зміни в цитокіновому спектрі сироватки крові на фоні комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуван-40 (2011)
Ступницький Р. М. - Вплив ентеросгелю і біологічно активної добавки OsteoPlus на показники кальцій-фосфорного обміну і маркери кісткового метаболізму у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи, Нагірний Я. П. (2011)
Готь І. М. - Здобутки кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії львівського національного медичного університету імені данила галицького (до 50-річчя заснування), Корнієнко Г. І., Винарчук-Патерега В. В., Мокрик О. Я. (2011)
Борисенко А. В. - Структурні зміни кровоносних судин ясен у молодих щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією за умов її корекції біпрололом, тіотриазоліном та кверцетином, Черкасова О. В. (2011)
Куц П. В. - Сучасні аспекти рентгенології у стоматології, Неспрядько В. П., Угрин М. М., Заблоцький Я. В., Шелест Є., Дробязго М. Г., Солонько М. Ю. (2011)
Заляте Р. - Металокераміка – надійно та успішно (2011)
Хоменко Л. О. - Аспекти діагностики і лікування молярно-різцевої гіпомінералізації емалі у дітей, Біденко Н. В., Любарець С. Ф. (2011)
Дєньга О. В. - Результати клінічного дослідження зубної пасти LACALUT Alpin, Косенко Д. К., Шпак С. В., Макаренко О. А. (2011)
Cолонько Г. М. - Психологічна підготовка дітей до наркозу в амбулаторній стоматології, Пайкуш В. А. (2011)
Казакова Р. В. - Методи підвищення комплаентності і прихильності до терапії в стоматології , Білищук М. В., Кольцова Н. І., Переста Ю. Ю., Дячук Е. Й. (2011)
Вітаємо мирона угрина з 55-річчям! (2011)
Лікар, учений, педагог до 65-річчя професора Тараса Дмитровича Заболотного (2011)
Антонова О. О. - Теорія і практика моделювання прийменникових еквівалентів слова польської мови: методологічний погляд (2014)
Базова В. І. - Особливості перекладу національно-маркованої лексики (на матеріалі німецьких перекладів творів М. Гоголя) (2014)
Бобро М. П. - Аксіологічні парадигми у складі лексико-семантичної групи із значенням "жити, існувати" в українській мові (2014)
Бочкар О. - Жіночі образи в малій прозі Роальда Дала: між готикою та неготикою (2014)
Галів У. Б. - Парцеляція як домінанта поетичного синтаксису Ліни Костенко (на основі історичних романів у віршах "Берестечко" та "Маруся Чурай") (2014)
Голтвеницька М. В. - Засоби зв'язку підрядної й головної частини у складнопідрядних реченнях із підрядним відповідності (на матнріалі сучасної української художньої прози) (2014)
Гузак А. М. - Засоби сугестивного впливу в президентський ораторській промові на морфологічному та синтаксичному рівнях (на матеріалі промов американських президентів) (2014)
Козловець І. І. - Особливості фінансово-кредитної термінології початкового етапу формування (2014)
Куделько З. Б. - Шляхи терміносистеми міжнародних відносин на сучасному етапі (2014)
Лабай К. В. - Трансформація Фаустівського сюжету в романі Крістофера Фаулера "Спанкі" (2014)
Логвінов І. І. - Магрибська версія національного самоототожнення (2014)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості функціонування системи суфіксації сучасної англійської мови та значення їх для перекладу текстів наукової літератури з політології (2014)
Поліщук О. П. - Мотиваційний аналіз як пошук "невипадковостей" у вербальному втіленні мовних систем (2014)
Раті А. О. - Художня специфіка та перекладознавчі особливості англомовної літератури жахів (2014)
Тєлєжкіна О. О. - Складне безсполучникове речення як компонент поетичного синтаксису Антоніни Тимченко (на матеріалі зірки "Гарячі нитки") (2014)
Ярошевич І. А. - Усталення національної ідентичності морфологічних термінів у період кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. (2014)
Андрійчук К. М. - Фольклорні архетипи в "Поліському пілігрімі" Галини Яструбецької (2014)
Бикова Т. В. - Феномен гуцульської ментальності крізь призму антеїзму у малій прозі початку ХХ століття (2014)
Бистрова О. О. - Компаративне зіставлення принципів фотомистецтва та мистецтва слова (на прикладі творчості Бруно Шульца) (2014)
Блик О. І. - Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років ХІХ століття: інтелектуальний ріх та захоплення національними традиціями (2014)
Бойчук О. А. - Волинські щедрівки: до питання відродження господарської специфіки регіону (2014)
Гончарук Т. Л. - Об'єктивація бінарної опозиції верх/низ у фольклорних текстах (2014)
Кшивщка-Устшицка А. - Роль релігійних зворотів у мовній комунікації (на прикладі вибраних українських історичних романів), Колодіна Л. С. (2014)
Переверзєв Д. - Етимологічні глибина лексики української весільної драми (2014)
Пошивайло М. О. - Фольклорна картина ремісничого життя гончарів у часо-просторових вимірах (2014)
Соколовська Ю. В. - Пейзаж як засіб уиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько (2014)
Федор Х. Я. - Василь Ткачук в західноукраїнському літературному та культурному процесі початку ХХ століття (2014)
Федоришин М. В. - Пересопницький рукопис: творці і меценати (2014)
Цокол О. О. - Кардинальні та лояльні експерименти з жанровою фактурою драми 1990-х років (2014)
Шостак О. Г. - Образ матері у творчості американських письменниць індіанського походження Лесі Мармон Сілко та Луїзи Ердріч (2014)
Шульга Г. П. - Інтертекст Шекспірівських сонетів у романі Ентоні Берджесса "На сонце не схожі" (2014)
Войцехівська Н. К. - Інвективи в кофліктному діалогічному дискурсі (2014)
Левіщенко М. С. - Мовленнєва картина світу вікторіанців як об'єкт дослідження лінгвокультурології (2014)
Музиченко Н. І. - Вербальний простір слів-символів у мовотворчості Григора Тютюника (2014)
Питюр О. В. - Методологія здійснення комунікації у бароковому тексті (2014)
Плотнікова О. В. - Функціонування вербального компоненту в журнальному рекламному тексті гендерної спрямованості (на матеріалі англійської і новогрецької мов), Вершиніна В. І. (2014)
Поглібна Т. А. - Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому тексті (2014)
Подрига В. М - Мовно-художня модель локального мікрокосмосу у творах Юрія Вухналя (2014)
Телешман С. І. - Пісня "Марічка" як феномен національної популярної культури (2014)
Філь О. М. - Культуроспецифічні слова у ролі запозичень в етнічних мовних картинах світу (на матеріалі української, польської та англійської мов), Пристай Г. В. (2014)
Чухліб Т. М. - Вивчення мовленнєвої поведінки співрозмовників у лінгвістичній підготовці сучасних фахівців, Скуратівська Л. Г. (2014)
Титул, зміст (2012)
Ганчо О. В. - Мікробіоценоз ротової рідини пацієнтів за умов застосування силіконових відбиткових матеріалів при виготовленні незнімних конструцій зубних протезів, Ющенко П. Л., Король М. Д. (2012)
Назарян Р. С. - Изучение влияния полировочных систем на изменение поверхности пломбировочного материала в лабораторных условиях, Кривенко Л. С. (2012)
Почтарь В. Н. - Лечебное действие про-, пре - и синбиотиков при экспериментальном стоматите (2012)
Ткаченко І. М. - Дослідження взаємозв'язку структурних компонентів емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів, Скорик М. (2012)
Череда В. В. - Мікробна колонізація порожнини рота і рівень секреторного імуноглобулінуа в осіб із різною інтенсивністю карієсу, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А., Мамонтова Т. В. (2012)
Вербицька А. В. - Роль системи серотоніну в патогенезі глосалгії, Срібник П. Л., Дичко Є. Н. (2012)
Глазунов О. А. - Оценка стоматологического статус и резистентности организма у работников горнорудной промышленности Кривого Рога, Иконников С. Н. (2012)
Ковач И. В. - Структура заболеваний СОПР по обращаемости за помощью, Дычко Е. Н., Щербина И. Н., Федоряк Н. В. (2012)
Кравченко Л. С. - Ефективність застосування розробленого апігелю в лікуванні катарального гінгівіту, Солоденко Г. М., Кушнір Є. М. (2012)
Крючков Д. Ю. - Взаимосвязь клинических, лабораторных и функциональных показателей состояния пародонта и уровня лептина у больных генерализованным пародонтитом в сочетании с метаболическим синдромом (2012)
Романенко И. Г. - Роль тканевой транслутаминазы в патогенезе поражений слизистой оболочки рта у больных целиакией, Дударь Д. В. (2012)
Шундрик М. А. - Використання ароматерапіїдля корекції психоемоційного стану пацієнтів перед стоматологічним втручанням, Назаренко З. Ю., Марченко І. Я. (2012)
Ярова С. П. - Клінічна оцінка адгезивних систем тотального протравлення і самопротравлювальних, Попов Р. В., Ганіч I. Г. (2012)
Аветіков Д. С. - Обґрунтування використання антигіпоксантної терапії на доопераційному етапі лікування патологічних рубців голови і шиї (2012)
Рузии Г. П. - Проблемы реабилитации пациентов стоксическим остеомиелитом костей лицевого черепа, Василенко И. В., Ткаченко О. В. (2012)
Сухіна І. С. - Особливості функціональної активності слинних залоз заданими сіалометрїї у хворих на рак молочної залози, Соколова І. І. (2012)
Центило В. Г. - Особенности выполнения супраомогиоидной шейной диссекции при лечении рака слюнных желез, Крайникова Э. В. (2012)
Голик В. П. - Качество несъемного протезирования как фактор развития воспалительных процессов челюстно-лицевой области, Рузин Г. П. (2012)
Дорошенко С. І. - Підготовка зубів та їхніх коренів до зубного протезування, Ірха С. В., Черепинський О. А., Кульгинський Є. А., Стороженко К. В. (2012)
Макєєв В. Ф. - Експериментальна акустико-емісійна оцінка міцності фіксуючих цементів, Скальський В. Р., Мартінек В. Г., Мартінек Г. Б., Карманов О. С. (2012)
Чайка Е. Н. - Влияние электролитической полировки поверхности переплавляемого материала на физико-механические свойства литейных дентальных сплавов "Remanium GM-700" и "Remanium CSe", Руднева В. Н. (2012)
Чалый А. В. - Влияние многократных переплавов сплавов "Remanium GM-700" и "Remanium CSe" на термическое расширение и прочность соединения сплавов с керамикой, Чайка Е. Н., Руднева В. Н. (2012)
Абдаллах Анан (Дарвеш) - Сравнительная характеристика окклюзионных контактов у ортодонтических пациентов через год пользования съемными и несъемными ретенционными аппаратами (2012)
Куліш Н. В. - Оцінка стану обличчя в пацієнтів віком 12-15 років із букальною формою перехресного прикусу (2012)
Макєєв В. Ф. - Частота дефектів зубів і зубних рядів у підлітків 13-17 років залежно від віку, Мартінек Г. Б. (2012)
Флис П. С. - Эффективность несъёмных ретейнеров. Эстетическое, клиническое сравнение проволоки флекса и капроновой нити, пропитанной жидким фотополимером, Абдаллах Анан (2012)
Безвушко Е. В. - Взаємозв'язок карієсу зубів із соматичною патологією в дітей, які проживають у районах, різних за екологічною ситуацією, Микичак І. В. (2012)
Баркова А. В. - Эффективность применения пьезохирургического скальпеля при установке эндооссальных пластиночных дентальных имплантатов, Матрос-Таранец И. Н. (2012)
Штефан А. В. - Оценка окклюзии при планировании и проведении ортопедического лечения (2012)
Макєєв В. Ф. - Ортопедична реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів на нижній щелепі із застосуванням імплантатів (огляд літератури), Заблоцька О. Я. (2012)
Вітаємо з ювілеєм (2012)
Видатні події. Світлій пам'яті проф. Григор'євої Л. П. (2012)
Солонько М. Ю. - Можливості застосування конусно-променевої комп’ютерної томографії при плануванні дентальної імплантації. Огляд літератури, Угрин М. М. (2011)
Ружило-Каліновска І. - Малий атлас технічних помилок і артефактів у внутрішньоротовій радіографії, Міхальска А., Ружило Т. К. (2011)
Рубрика від "ІнСпе": Що потрібно успішній клініці? Ефективний hi-tech. Обладнання, яке гарантує успіх (2011)
Конусно-променеві томографи. Огляд ринку України (2011)
Гаджула Н. Г. - Вивчення біодоступності лікарських препаратів на основі мінеральних компонентів для профілактики карієсу зубів (2011)
Годована О. І. - Клінічний досвід використання засобів інтердентальної гігієни у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, поєднаному з шинуванням зубів (2011)
Гольдштейн М. - Виготовлення прямої композитної шини з вінірів за допомогою шаблону. Клінічний випадок (2011)
Гоцко Ю. М. - Стан ультраструктур слизової оболонки ясен людини при довготривалому користуванні незнімними металокерамічними протезами, Макєєв В. Ф., Ковалишин В. І. (2011)
Енд О. - Концепція природи (2011)
Кордіяк А. Ю. - Клінічна потенціометрична оцінка результатів застосування сплавів Heraenium P, Heraenium S, Pors-on-4 і Bioheragold B2 для виготовлення металокерамічних зубних протезів, Когут О. К. (2011)
Чжу ВейВей. - Взаємозв’язок м’язово-суглобової дисфункції та оклюзійних співвідношень після ортодонтичного лікування у пацієнтів з патологією II класу 1-го та 2-го підкласів за Енглем (2011)
Ілик Р. Р. - Негайна імплантація після видалення кореня зуба у інфіковану лунку із застосуванням остеотропного матеріалу Easy Graft ("DS", Швейцарія) (2011)
Безвушко Е. В. - Електрофоретична активність клітин букаль-ного епітелію при карієсі зубів у дітей з районів з різним ступенем забруднення навколишнього середовища, Чухрай Н. Л. (2011)
Хоменко Л. О. - Експериментальна оцінка ефективності зубної пасти "Лакалут 8+ (спеціально для захисту дитячих постійних зубів)", Остапко О. І., Сороченко Г. В. (2011)
Борисенко А. В. - Аналіз причин незадовільних результатів лікування генералізованого пародонтиту, Ткачук Н. М., Сема В. І., Браун Ю. Є. (2011)
Волосовець Т. М. - Етіологічні та патогенетичні аспекти лікування і профілактики запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією (2011)
Гончарук Л. В. - Особливості стану тканин пародонту у хворих сечокам’яною хворобою (2011)
Баклан І. М. - Експлікованість та імплікованість мовної культури у перекладі німецько-українських двосторонніх угод (2014)
Войцехівська Н. К. - Засоби вираження погрози в українському конфліктному діалогічному дискурсі (2014)
Костюк М. М. - Засоби вираження порівняння у французькій мові (на матеріалі поезії П.Верлена та А. Рембо (2014)
Плотнікова О. В. - Вербалізація сугестії у британському та грецькому рекламному дискурсі, Кравченко В. В. (2014)
Поміркована Т. В. - Нові підходи до вивчення семантики просторових прийменників (2014)
Раті А. О. - Відтворення концепту "death/смерть" в перекладі (на матеріалі англомовної літератури жахів (2014)
Сіроштан Т. В. - Динаміка лексико-словотвірних типів відіменникових назв місць на -ник у новій українській мові кінця ХVII-початку ХХІ століття (2014)
Струк І. В. - Стратегії відтворення аномалій діалектного мовлення у перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їхніх перекладів українською та російською мовами) (2014)
Юрченко О. В. - Соціомовні та природничо-географічні засоби вираження концептосистеми природних реалій Нижньої Наддніпрянщини (2014)
Юшкова С. О. - Семантичний аналіз реципрокальних дієслів у німецькій та українській мовах (2014)
Біличенко О. Л. - Комунікаційний простір літератури як взаємозв'язок часових і просторових відносин (2014)
Бурлакова І. В. - Імалологічна перспектива ліризму Миколи Понеділка (на матеріалі гумористичних творів письменника) (2014)
Гурдуз А. І. - Колір як смисл в організації роману Ліни Костенко "Берестечко", Кулай Н. М. (2014)
Король Л. П. - Антропоцентричність художнього твору як парадигма сучасного літературознавства (2014)
Кулешір М. М. - Зображення глобальних катастроф у творах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера (2014)
Мацевко-Бекекрська Л. В. - Своєрідність детективного наративу в прозі Марека Краєвського (2014)
Мунтян А. О. - Еволюція готичного роману (2014)
Огульчанська О. А. - Своєрідність хронотопу у творах Івана Франка "Для домашнього огнища" і Олександра Купріна "Яма" (2014)
Рибалка І. С. - Рецепція творчості Х.Л.Борхеса у творах У. Еко (2014)
Родний О. - Літературний пародійний дискурс сміхової культури Відродження (2014)
Федор Х. Я. - Колористика творів Василя Ткачука та її роль у вияскравленні ідейно-художніх домінант прози письменника (2014)
Шостак О. Г. - Мотив "Віндіго" у творчості письменників корінного походження США та Канади (2014)
Шпак І. В. - Репрезентація концепту "місто" та лейтмотиви роману Карлоса Руіса Сафона "Гра ангела" (2014)
Давидюк В. Ф. - Культурний націоналізм в умовах заблокованої нації (2014)
Сізова К. Л. - Заголовковий комплекс у публіцистиці: типологічний аспект (2014)
Чепурда Г. М. - Створення комунікативних ситуацій та використання ділової гри на заняттях з ділової англійської мови (2014)
Швед О. В. - Інфографіка як засіб візуальної комунікації в сучасній журналістиці (2014)
Title (2014)
Content (2014)
Abojassim A. A. - 238U, 232Th and 40K in wheat flour samples of Iraq markets, Al-Gazaly H. H., Kadhim S. H. (2014)
Kłos L. - The quality of drinking water in Poland (2014)
Rybak O. - The role of milk proteins in the structure formation of dairy products (2014)
Kotlyar O. - Discourse of the form and concentration of surfactants to ensure the sustainability foam-emulsive products, Goralchuk A., Grynchenko O., Riabets O. (2014)
Kovalenko I. - Development of technological modes for preparation of mineral water for sports drinks, Vasyliv O., Kovalenko O. (2014)
Kunyk O. - High-energy discrete processing in technology of extraction of wool grease, Semeshko O., Saribekova Ju, Miasnikov S. (2014)
Protsenko L. - Influence of the constituent alpha acids of Ukrainian varieties of hops and hop preparations on quality indicators of mash and beer, Grynuk T., Litvynchuk S. (2014)
Sukmanov V. - Optimization of the process of egg omelet production with fillings with extended storage period, Beskrovnyi O., Malych O. (2014)
Lomova N. - Yoghurt enrichment with natural bee farming products, Narizhnyi S., Snizhko O. (2014)
Myronenko L. - Influence of carbon-bearing raw material on microfungus Blakeslea Trispora biomass producing, Krychkovska L., Olishevskyi V., Marynin A. (2014)
Koretska N. - Rape phosphatide concentrate in the technologies of surfactants production by the Actinobacteria, Prystai M., Karpenko O. (2014)
Yakobchuk R. - The influence of design parameters of rotary dryer on sunflower seeds drying (2014)
Artyukhova N. - Simulation of the particle motion in devices with vertical sectioning of workspace, Yuhimenko M., Shandyba O., Artyukhov A. (2014)
Evtushenko O. - Modern aspects of occupational safety at meat industry enterprises, Siryc A. (2014)
Abstracts (2014)
Instructions for authors (2014)
Титул, зміст (2012)
Ніколішин A. К. - Науково-педагопчний і громадський шлях професора Максименка Павла Тихоновича на кафедрі терапевтичної стоматології, Скрипнікова Т. П., Петрушанко Т. О., Ступак О. П., Вітко Ю. М. (2012)
Бублій Т. Д. - Лікар-стоматолог як первина ланка в діагностиці віл-інфекції, Дубовая Л. І., Сідаш Ю. В. (2012)
Гевкалюк Н. О. - Аналіз основних показників "червоної крові" в дітей, хворих на ГРВІ, Щерба В. В., Белінська Л. Д. (2012)
Гуньовська Р. П. - Клінічне обґрунтування застосування скловолоконних штифтових систем у реставрації фронтальної групи зубів (2012)
Іленко Н. В. - Характер змін рівня фактора некрозу пухлин - α та інтерлейкіну - 10 у ротовій рідині ВІЛ-інфікованих, Петрушанко Т. О., Мамонтова Т. В. (2012)
Емельянов Д. В. - Клинико-морфометрические изменения пародонта пациентов, принимающих препараты ацетилсалициловой кислоты, Комир И. Р. (2012)
Каськова Л. Ф. - Ефективність застосування препарату "Глуфторед" для лікування карієсу тимчасових зубів у дітей, Амосова Л. І., Бережна О. Е., Солошенко Ю. І., Павленко С. А., Шепеля А. В., Клименкова Л. I. (2012)
Курдиш Л. Ф. - Результати дослідження вмісту електролітів, ферментативної активності лужної та кислої фосфатаз ротової рідини ідлітків після лікування і профілактики множинного карієсу зубів (2012)
Куцевляк B. Ф. - Икроскопическое исследование адгезии лечебных прокладок на основе гидроокиси кальция, Сурмина М. Р. (2012)
Лучинський М. А. - Оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Петрунів В. Б., Лучинський В. М. (2012)
Макєєв В. Ф. - Якісна картина напружено-деформованого стану системи "зуб-періодонт-щелепа" в умовах функціонального навантаження, Лещук Л. С., Вовк В. Д. (2012)
Манрикян М. Е. - Стоматологический уровень здоровья у школьников республики армения, Маркарян М. М., Варданян И. Ф. (2012)
Мошель Т. М. - Застосування сучасних препаратів кальцію в комплексному лікуванні стоматологічних захворювань, Іваницький І. О. (2012)
Падалка A. І. - Клінічна експрес-діагностика надлишку іонів фтору в емалі постійних зубів, зумовленого додатковим фторонавантаженням, Падалка І. О. (2012)
Почтарь B. Н. - Лечебное действие про-, пре- и синбиотиков при экспериментальном стоматите (2012)
Романенко И. Г. - Состояние местного и гуморального иммунитета у больных целиакией с наличием глютеночувствительных поражений слизистой оболочки рта, Гордиенко А. И., Дударь Д. В. (2012)
Сенчакович Ю. В. Єрошенко Г. А. - Реакція клітинних компонентів слизової оболонки твердого піднебіння щурів на введення адреналіну, Казакова К. С. (2012)
Скрипников П. Н. - Синдром Лайелла, затруднение в лечении (клинический случай), Скрипникова Т. П., Витко Ю. Н., Кулик Л. Г. (2012)
Скрипников П. Н. - Мультидисциплинарная концепция в диагностике и лечении больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, Скрипникова Т. П., Багашова Л. Я., Розколупа Н. В., Ищенко В. В. (2012)
Скрипник І. М. - Медичне право в післядипломній освіті лікарів, Марченко А. В., Стецюк Р. А., Хміль Т. А. (2012)
Скрипников П. М. - "Свято здоров'я" як метод профілактики стресових станів у дітей перед відвідуванням лікаря-стоматолога, Кузьміна О. В., Веруга О. І., Веруга Д. В., Невинна О. I. (2012)
Скрипников П. М. - Застосування препаратів "Лісобакт" та "Лацидофіл®-WM" може підвищувати ефективність комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту I-II ступенів тяжкості в дітей віком 12-15 років, Поліщук Т. В., Шликова О. А., Шинкевич В. І. (2012)
Смаглюк Л. В. - Важливість комплексної стоматологічної допомоги в реабілітації пацієнтів із зубощелепними аномаліями, Смаглюк В. І. (2012)
Ткаченко І. М. - Спосіб одержання наночасток гідроксил апатиту стронцію для профілактики і лікування підвищеної стертості зубів, Роговцов О. О. (2012)
Удод А. А. - Сравнительная характеристика краевого прилегания светоотверждаемых материалов, Авсянкин А. В., Авсянкин В. И. (2012)
Удод О. А. - Сучасний стан проблеми карієсу кореня зубів, Павлова Г. Г. (2012)
Удод О. А. - Вивчення ультраструктури поверхні емалі постійних зубів, Сироткіна О. В. (2012)
Удод О. А. - Втрати інтенсивності світлового потоку у твердих тканинах зубів і матеріалах, що твердіють під дією світла, Хачатурова К. М., Гаджиєва І. М. (2012)
Удод О. А. - Сучані підходи до оцінки шорсткості поверхні реставрацій фронтальних зубів, Челях О. М., Тулаінова Е. В. (2012)
Шиленко Д. Р. - Роль квалиа в Арт-стоматологии, Марченко А. В., Писаренко Е. А., Удальцова К. А. (2012)
Шиленко Д. Р. - Особенности передачи оптической иридисценции девитальных зубов нанокомпозитными материалами, Дубина В. А., Писаренко Е. А. (2012)
Ярова С. П. - Антигалитозная эффективность зубной пасты "Лакалут флора", Семенова О. А., Яров Ю. Ю., Семенова О. А., Желдакова А. Д. (2012)
Яценко О. И. - Частота глубокого резцового перекрытия и функциональных нарушений со стороны ВНЧС у здорового контингента населения (2012)
Джупина С. М. - Рецензия на учебный справочник: Казакова Р. В., Воляк Н. Н., Мельник В. С. Симптомы и синдромы заболеваний, проявляющиеся на слизистой оболочке полости рта. - Ужгород, 2011, Федан П. П. (2012)
Гаврилов А. Е. - Лазерная рефлектометрия эмали как метод оценки функционального состояния пульпы зуба, Гонтарь Е. А. (2012)
Добровольский А. В. - Клинический случай лечения периимплантита, Добровольская О. В., Несмашный Е. А. (2012)
Дорошенко С. И. - Особенности ортопедического и ортодонтического лечения пациентов с множественной адентией, Иевлева Ю. В., Кульгинский Е. А. (2012)
Дорошенко С. І. - Компенсація діастем керамічними вінірами, Ірха С. В., Черепинський О. А., Стороженко О. В., Стороженко К. В. (2012)
Дорошенко С. I. - Стан мікросудин тканин пародонта в дітей із зубощелепними аномаліями та деформаціями на тлі захворювань тканин пародонта і цукрового діабету і типу в процесі ортодонтичного лікування, Саранчук О. В. (2012)
Козак Р. В. - Аналіз якості протезування при відновленні висоти оклюзії за горизонтальної паталопчної стертості зубів за допомогою електромюграфічного дослідження, Хасан Мустафа Фаузи (2012)
Коломиец С. В. - Укушенные раны лица, клинический случай, Елинская А. Н., Ванякин Е. Е., Кравченко С. Б. (2012)
Коробейнікова Ю. Л. - Санітарно-хімічні дослідження полімагнітів, Черевко Ф. Л. (2012)
Кузнецов В. В. - Застосування електромагнітного поля при виготовленні знімних протезів з акрилових пластмас (2012)
Леонтович И. А. - Применение съемных протезов с телескопической и полутелескопической фиксацией (2012)
Махницький Д. М. - Поширеність дефектів зубівгзубних рядів серед дітей та молоді м. Києва, Кульгінський Є. А. (2012)
Нідзельський М. Я. - Дослідження біодеструктивних змін стоматологічних композитних матеріалів за допомогою растрової електронної мікроскопії, Стариков Д. Б. (2012)
Печковська І. М. - Віддалені результати адгезивного шинування з використанням армувальних скловолокон вітчизняного виробництва (2012)
Писаренко О. А. - Спосіб контролю шорсткості поверхні зубного протеза, Цветкова Н. В., Давиденко Г. М. (2012)
Різник Б. М. - Особливості диспансеризації хворих після хірургічних втручань з приводу новоутворів щелепно-лицевої ділянки, Різник О. Б., Муковоз О. Є. (2012)
Скрипников П. М. - Он-лайн майстер-клас як сучасна форма дистанційної освіти лікарів-стоматологів на піспядипломному етапі, Скрипникова Т. П., Марченко А. В., Хміль Т. А., Коломієць С. В., Дубина В. О. (2012)
Смаглюк В. І. - Антропометричні параметри розмірів зубів як стратегічний фактор у вирішенні питань реабілітації пацієнтів із адентією бокових різців верхньої щелепи (2012)
Соловей К. О. - Стабільність положення тіла пацієнта у просторі після ортодонтичного лікування (2012)
Стуликова В. С. - Опыт применения формокрезола для лечения временных зубов у детей (2012)
Удод О. А. - Клінічна оцінка якості відновлень з фотокомпозиційного матеріалу, Мороз Г. Б. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського