Бабій Р. П. - Фінансовий механізм ринку освітніх послуг у системі економічної безпеки держави (2012)
Бачинська М. В. - Мінімальна потреба населення у геріатричній допомозі: аналіз стану та методика визначення (2012)
Ридаш В. М. - Актуальні проблеми систематизації лісотехнічної термінології в концепції перекладу (2012)
Топільницька Я. О. - Методика оцінювання інтелектуального капіталу (2012)
До відома авторів статей (2012)
Ґава П. М. - Релігійні процеси на Лемківщині в міжвоєнний період: сучасна польська історіографія (2014)
Латиш Ю. В. - Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова (2014)
Лисенко С. І. - Навала Батия на Київ і її наслідки для міста в сучасних підручниках та посібниках з історії України для вищої школи (2014)
Терлецька І. В. - Сучасна російська історіографія партійно–державної номенклатури періоду сталінізму (2014)
Ярошенко С. О. - Українці у радянських таборах (1930–1950–ті рр.): історіографія проблеми (2014)
Іваненко А. О. - "Того–жъ року Москва Переяслова допалила…" (царський гарнізон міста Переяслава і антимосковське повстання 1668 р.) (2014)
Буравський О. А. - Польська шляхта й римо–католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830–1831 рр. (2014)
Ніколаєва Т. М. - Добродійність підприємців підросійської України в розвитку комерційної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Жук В. В. - Педагогічна діяльність професорсько–викладацького складу університетів Наддніпрянської України у першій половині ХІХ століття (2014)
Степанова М. - Видатні особистості Національного технічного університету "КПІ" в дореволюційний період (1898–1917 рр.): внесок та досягнення (2014)
Тарас Я. - Переселення українців у Молдову в кінці XIX – першій чверті XX ст. (2014)
Петренко І. М. - Формування трудових навичок і сільськогосподарських знань в учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських губерній в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Мартиненко В. В. - Українсько–білоруські стосунки 1918 року у світлі вирішення міждержавних територіальних протиріч (2014)
Новікова О. М. - Участь сільського жіноцтва Радянської України 1930–х рр. в громадсько–політичному житті (2014)
Мазурок О. М. - Значення відозв та звернень "Профорус" для діяльності та розвитку УВШ (2014)
Пасіцька О. І. - Історія святкування Першого травня у Львові (2014)
Прилуцька Л. А. - Дослідження причин безробіття в роки непу на регіональному рівні (2014)
Савченко О. О. - Діяльність централей Ревізійного Союзу Українських Кооперативів у 1920–1939 роках (2014)
Скакальська І .Б. - Наукова діяльність українських вчених Західної Волині у міжвоєнний період ХХ ст., Швалюк І. Б. (2014)
Никифорова Е. В. - Становление теории колебаний в ракетной технике в Днепропетровском национальном университете во II половине ХХ столетия (2014)
Коваленко Н. П. - Розвиток науки про сівозміни у системах землеробства України в контексті діяльності наукової школи ННЦ "Інститут землеробства НААН" (2014)
Орлянський В. С. - Мелітопольська міська управа в період окупації (1941–1943 рр.) (закінчення) (2014)
Махортих М. С. - Київські топоніми як елемент історичної пам’яті про звільнення міста від німецької окупації за радянської доби (1944–1991) (2014)
Киридон П. В. - Методи комплектування номенклатурних структур в Українській РСР (1945–1964 рр.) (2014)
Боровик М. А. - Формування навчально–матеріальної бази Чернігівського педагогічного інституту (1954–1998 рр.) (2014)
Лук’яненко О. В. - Між гнобленням та відродженням: українська мова у повоєнних педінститутах УРСР (2014)
Басараб Л. Р. - Еволюція новітніх традицій у розвитку культури міської молоді України (1990–2000–і роки) (2014)
Гура В. К. - Субсахарська Африка в ХХІ ст.: чинники господарського прогресу і перспективи співпраці з Україною (2014)
Михайлюк А. В. - Развитие информационных технологий и изменение облика культуры, Быкадоров С. В. (2014)
Голубовська Л. Р. - Еволюція новітніх традицій у розвитку культури міської молоді України( 1990 – 2000 роки) (2014)
Єгоров В. В. - Проблема віросповідання та національності в творчості М.І. Костомарова (1817–1885) (2014)
Вергунов В. А. - Професор М.П. Флоров (1886–1948) як один із фундаторів українського ґрунтознавства та піонерів морфолого–генетичного вчення (2014)
Мерко О. М. - Дослідження геологічної будови Кримського півострову в науковій спадщині професора М.М. Клєпініна (2014)
Могильний Л. П. - Сергій Єфремов та радянська цензура (1919–1929 рр.) (2014)
Островий В. М. - Харківський період біографії професора В.О. Ґериновича (2014)
Рішко М. М. - Значення наукового доробку професора І.В. Смирнова на сучасному етапі розвитку тваринництва (2014)
Савченко Л. Г. - Науково–представницька діяльність академіка О.М. Онищенка (2014)
Слесаренко О. О. - Проблеми історії України в науково–публіцистичному доробку М.П. Драгоманова (2014)
Гедін М. С. - Формування ідей слов’янофільства в Російський Імперії в середині ХІХ століття (2014)
Верховцева І. Г. - Реформувати – не можна – скасувати: волосний суд у реформаторських планах російського істеблішменту початку ХХ ст. (2014)
Голик М. М. - Особливості фінансового забезпечення особового складу російської армії 50–70 рр. XVIII ст. (2014)
Парначова Н. В. - Початок розбудови шкільництва української меншини в Польщі в 50–х рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика "Наше слово") (2014)
Башли М. І. - Місце представників бессарабського дворянства в історії І–ї Кишинівської чоловічої гімназії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гусєва Н. Ю. - Студентський протестний рух у ФРН в 1960–х рр.: соціальний рух чи "конфлікт поколінь"? (2014)
Зубко А. М. - Вагові системи Іспанії і Португалії в ХVІІІ–ХІХ ст. (2014)
Городня Н. Д. - Політика США в Південно–Східній Азії (2009–2013 рр.): відносини з АСЕАН (2014)
Доценко В. О. - Історія Єврейської культурно–просвітницької організації Культур–Ліга (2014)
Alizadeh R. - The Rise of the Urartian Kingdom New Revisited (2014)
Байрамлы З. - Дипломатические связи между Сефевидами и государством Великих Моголов, Азимова С., Исмаилов Ш. (2014)
Гашимов А. - Нахчыванские темы XI–XIII вв. в исторических романах (2014)
Бахрамова М. В. - Культурная жизнь Дербента в XVI–XVIII веках (2014)
Алекперов А. - Из истории братской связи Азербайджана с Узбекистаном (2014)
Кулиев Дж. Ш. - Документы Кавказской Археографической Комиссии как первоисточник о ситуации в сельском хозяйстве Северного Азербайджана (2014)
Меджидзаде М. - Оружие в памятниках периода ранней бронзы Аразской низменности Мамедова А. К вопросу о фамильном правлении арабских наместников Халифата в Азербайджане (на основе нумизматических фактов) (2014)
Мамедова А. - К вопросу о фамильном правлении арабских наместников Халифата в Азербайджане (на основе нумизматических фактов) (2014)
Панкова А. И. - Человек в системе мировоззрения культур Эгейского региона эпохи бронзы (по материалам антропоморфной пластики), Шепко Л. Г. (2014)
Бабаева Т. В. - К истории изучения могильников античного периода в северо–восточном Азербайджане (2014)
Расулова Н. А. - Изменения в инфраструктуре города Гянджи за годы независимости (2014)
Рзаева З. Т. - Основные направления совершенствования информационно–поисковой системы в библиотеках (1990–2005 годы) (2014)
Гусейнова Л. - Положение турецкого и мусульманского национальных меньшинств в Болгарии (вторая половина ХХ – начало XXI вв.) (2014)
Hasanov E. L. - About the basic handicraft traditions of Ganja of the end of XIX – beginning of XX centuries (2014)
Муляр В. І. - Феномен маргінальності: ставлення, сутність, причини (2014)
Немчинов І. Г. - Осмислення історії як соціальної реальності: нова парадигма філософсько-історичного знання (2014)
Павленко І. О. - Виміри світу у протиріччі миру та війни (2014)
Палагута В. І. - До питання вивчення колективної та індивідуальної ідентичності у дискурсивних полях (2014)
Калуга В. Ф. - Особливості феномену любові та його співвідношення з "проекціями" сексуальності на буття людини (2014)
Карпова С. Г. - Інтерпретації проблеми "декадансу" та "кризи" представниками філософії життя (2014)
Кулик А. В. - Философские основания идеи управления хаосом (2014)
Малюта К. О. - Особливості гносеологічної проблематики в ісмаїлітській філософії (2014)
Мілютенко А. В. - Свобода як сутність людини в екзистенціалізмі: від приреченості до бунту (2014)
Свириденко Д. Б. - Феномен академічної мобільності в дискурсі евристичності особистості (2014)
Сінькевич О. Б. - Молодіжні субкультури як "культури самоідентифікації" в сучасну добу (2014)
Смірнова О. Д. - Проблема ідентичності у людському бутті: метаантропологічний підхід (2014)
Троїцька О. М. - Ґенеза толерантності в античності та середньовіччі: світоглядні позиції (2014)
Владленова И. В. - Философско–методологические проблемы квантовой теории гравитации (2014)
Дашдамирова Ч. Ф. - Философская интерпретация процессуального подхода к элементарной биологической действительности (2014)
Доній Н. Є. - Сучасна проблема аномії в контексті соціальної девіталізації особистості (2014)
Dorozhko I. I. - The philosophic discourse of spacious structures in family upbringing (2014)
Ємельяненко Є. О. - Витоки та підґрунтя феноменів маргінального (2014)
Ємельянова Н. М. - Хід історії та проблема відповідальності філософа (2014)
Журба М. А. - Краса як абсолютна цінність: лабіринти імперативності (2014)
Петренко Г. С. - Гроші як феномен культури: аксіологічний аспект (2014)
Попова Ю. В. - Дополнительность как физический принцип и философская концепция: системно–параметрический аспект (2014)
Рябека О. Г. - Світовий уряд: на межі між таємним і очевидним (2014)
Ананьїн В. О. - Армія в інформаційному суспільстві: проблеми трансформації у сучасних умовах, Пучков О. О. (2014)
Звонок Н. С. - Символизм Библии как гипертекста (2014)
Комисова Е. - Религиозное мировоззрение как форма ценностного отношения человека к миру (конец XIX – начало XX вв.) (2014)
Шепетяк О. М. - Проблема співвідношення віри і розуму в сучасній релігійно–філософській дискусії (2014)
Дєдушев В. В. - Моралізація механічного уявлення про державу у роботах Джона Локка (2014)
Гринчук М. Л. - Вплив історіософської концепції В.Антоновича на формування сучасного суспільного знання (2014)
Ковтун А. Л. - Понятие "возможный мир" в философии Г.В. Лейбница (2014)
Матвієнко І. С. - Дитина та її місце у філософії та психології З.Фройда (2014)
Петінова О. Б. - Теорія моделей М.Вартофського: типологія та екзистенціальні орієнтації (в рамках методології дослідження нової економічної людини) (2014)
Масаев М. В. - Феноменология смысла истории в контексте проблем "философии космоса" Н. А. Бердяева и духовно–нравственных задач развития христианской цивилизации (к 140–летию со дня рождения великого отечественного философа) (2014)
Туренко О. С. - Пошук основ індивідуальності – сподівання П.Абеляра (2014)
Махмудов М. А. - Методологические аспекты применения различных моделей управления в современном Азербайджане (2014)
Халамендик В. Б. - Вальдорфська педагогіка: сутність та перспективи розвитку в Україні (2014)
Рогова О. Г. - Сучасні парадигмальні орієнтації розвитку духовно–цінностної освіти (2014)
Пашков В. В. - Філософсько–освітні орієнтації педагога в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Утюж І. Г. - Детермінанти змін та тенденції розвитку сучасної освіти (2014)
Дубініна В. О. - Концептуалізація освіти в історико-філософському контексті: Античність і Середньовіччя (2014)
Нелін Є. В. - Реформування системи державного управління вищою освітою (досвід Італії) (2014)
Мацнєва Є. А. - Своєрідність мовної ситуації в Україні: соціально–філософський аспект (2014)
Москалюк В. М. - Мовна рефлексія як креативний чинник творення людського світу (2014)
Вихованець З. С. - Мовна картина економічного світу: специфіка національного інтелектуального дискурсу (2014)
Исаев В. Д. - Звуковий ряд "Вишневого саду", Скопіна С. А. (2014)
Бабаева О. - Сезаи Kaракоч и комплексный подход к проблемам турецкой литературы и культуры (2014)
Багирова Ф. - Типологический анализ экзистенциальной проблематики в прозе Э. Хемингуэя и С. Ахмедли (2014)
Гасанлы–Гарибова Ш. - Заимствованные этнографизмы в тюркских языках XI–XII веков (2014)
Гасанов А. Ш. - Традиционные ценности и процесс модернизации в азербайджанском обществе (2014)
Йигитоглу Н. А. - Роль поэзии Вагифа Самедоглу в современной азербайджанской литературе (2014)
Колісніченко А. І. - Місце громадянського суспільства і державної влади в політичній доктрині В.Липинського, Шкірчак С. І. (2014)
Куц Г. М. - Ліберальне кредо "laissez faire": сутність та основні експлікації (2014)
Дзьобань О. П. - Діяльність органів державної влади: проблема ефективності (2014)
Макаренко Л. П. - Сайти соціальних мереж як інструмент ведення сучасної інформаційної війни (2014)
Поппер Л. В. - Екологізм як сучасна ідеологічна система (2014)
Семигіна Т. В. - Децентралізація і політика охорони здоров’я (2014)
Гай–Нижник П. П. - Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки, Чупрій Л. В. (2014)
Вєтринський І. - Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст (2014)
Корж М. О. - Пріоритети державної стратегії в галузі соціальної політики (2014)
Степико К. М. - Стан та тенденції формування діалогічності української культури (2014)
Гарькавий Є. М. - Розбудова збройних сил в контексті трансформації сектору безпеки України (2014)
Войтенко Ю. М. - Проекти змін до конституції України від ВО "Батьківщина" та УДАР: компаративний політико–правовий аналіз (2014)
Морарь М.В. - Партійна ідеологія сучасної України: стан та перспективи (2014)
Ostapiak V. I. - The determining role of the security dimensions of NATO (using the example of the Pridnestrovian Moldavian Republic and Ukraine) (2014)
Параняк П. Р. - Проблеми політичної толерантності в ідеях українських мислителів XIX–XX ст. (2014)
Хижняк І. А. - Другий етап "держави всупереч": уроки Євромайдану vs реалій об’єктивних історичних обставин (2014)
Шинкаренко В. І. - Асоціація держав Південно–Східної Азії в зовнішній політиці України (2014)
Насибов Ю. - Главный исторический этап в формировании концепции правового государства (новое время и современный этап) (2014)
Абасов М.-Ф. - Характер внешних связей и международной политики ФРГ (2014)
Ахмедов А. - Организация исламского сотрудничества в ближневосточной политике Азербайджанской Республики (2014)
Богиня Т. Ю. - Інститут лобізму в Радянському Союзі: міф чи реальність? (2014)
Кондратенко О. Ю. - Ресурсна структура геополітичного потенціалу РФ (2014)
Кухтин М. М. - Российская политика ФРГ в эпоху кризиса американского влияния (2014)
Ostapiak V. I. - Interdependence of the USA and the processes of international relations transformations, Ivasyshyn M. R. (2014)
Сокур С. П. - Здійснення лобістської діяльності щодо Європейської Ради та Ради Європейського Союзу з огляду на особливості їх функціонування в політичній системі ЄС (2014)
Трофименко А. В. - Нормативно–правові основи лобістської діяльності в Канаді (2014)
Журба М. А. - Рецензія на монографію: Терлецька І.В. Сучасна українська та російська історіографія сталінізму: монографія / І.В.Терлецька. – Київ: Київ. нац. торг. – екон. ун – т. 2013. – 320 с. (2014)
Мартинов А. Ю. - Рецензія на монографію: Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці : союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : "Поліграфія плюс", 2014. – 396 с. (2014)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Філософія, суспільство, освіта: виклики сучасності" (2014)
Творчий шлях науковця, педагога, наставника (до 65-річчя М.С. Слободяника) (2014)
Апшай М. В. - Регіональна тематика в бібліотекознавчих дослідженнях в Україні (2014)
Зверевич В. В. - Библиотечное пространство: понятие, структура,функционирование, вектор развития (2014)
Пастушенко О. В. - Преса та періодика як об’єкт історичних і соціокомунікаційних дисертацій у галузі бібліотекознавства й бібліографознавства: до розподілу предмета досліджень (2014)
Вдовіна О. О. - Нормативно-правові засади впровадження автоматизованого судового документообігу (2014)
Зоряна А. М. - Бібліографічний покажчик ЮНЕСКО "INDEX TRANSLATIONUM" як джерело дослідження документного потоку перекладів (2014)
Пархоменко Н. В. - Документознавчий аспект банківських операцій Державного банку Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття: прийняття та повернення безстрокових вкладів (2014)
Шевченко О. В. - Сучасні проблеми нормативного забезпечення класифікації торговельної документації (2014)
Спрінсян В. Г. - Документаційний менеджмент як інноваційна діяльність у комунікаційному середовищі підприємства (2014)
Вєдєнєєв Д. В. - Архівно-документальні джерела з дослідження структур розвідки й безпеки руху ОУН та УПА (2014)
Гончаренко І. В. - Аналіз фондів документів архіві з теми "Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах райхскомісаріату "Україна" (1941-1944)" (2014)
Філіпова Л. Я. - Наукові підходи комунікативістики для досліджень інтернетдокументних комунікацій (2014)
Палеха Ю. І. - Роль документально-інформаційних комунікацій у розвитку суспільства, Мурейко Н. В. (2014)
Зуб В. М. - Плагіат: його різновиди та заходи протидії, Дем’яненко М. М. (2014)
Степченко М. М. - Електронні інформаційні ресурси з питань історії державотворення в Україні (2014)
Удовик В. М. - Мережеві інформаційні ресурси електронного урядування в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Відомості про авторів (2014)
Покажчик змісту за 2014 рік (2014)
Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи" (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Назаренко В. М. - Інженерні формування Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIIIст. (2015)
Трускавецька І. Я. - Роль гербарних зразків у розвитку біологічної науки на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бегей І. І. - Українська лівиця Галичини у міжвоєнний період ХХ ст.: церковно–релігійні аспекти діяльності (2015)
Гай–Нижник П. П. - Національно–визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) (2015)
Добріян Д. М. - Участь Вільгельма Котарбінського в мистецьких об’єднаннях та художніх виставках Києва (2015)
Кирея В. В. - Організаційні заходи в структурі військової авіації Української Галицької армії (військові звання, форма, розпізнавальні знаки, фінансування) 1918–1919 рр. (2015)
Крик Н. В. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період гетьманату П.Скоропадського (2015)
Антоненко В. В. - Особливості становлення та соціально–економічні засади функціонування бюджету м. Києва у 1920–х рр. (2015)
Борчук С. М. - Робота НТШ по створенню Української Загальної Енциклопедії (2015)
Гордієнко Г. М. - Освіта і культура в Україні в умовах нацистської окупації (2015)
Гордієнко В. В. - Відновлення діяльності православної церкви в Україні в період нацистської окупації 1941 – 1944 рр. (2015)
Дем’янчук Ю. С. - Таємниця однієї могили (2015)
Мазурок В. П. - Сутність визвольної боротьби в роки Другої світової війни на території Тернопільщини (на прикладі ОУН(б)), Прокіпчук І. М. (2015)
Росіцький П. С. - УНС як протидіючий фактор німецькій окупаційній владі: перші бойові сутички (липень–вересень 1943 р.) (2015)
Сидорович О. С. - Місто і село: диспаритет у товарному забезпеченні на прикладі діяльності Укоопспілки у другій половині 1940–х – 1980–х рр. (2015)
Шолота Х. В. - Участь українського жіноцтва Канади у боротьбі за права людини та незалежність України (50–80 рр. ХХ ст.) (2015)
Шпак Д. О. - Християни віри Євангельської у релігійному дисидентстві на Півдні України (друга половина 1950–х – перша половина 1980–х рр. XX ст.) (2015)
Яремчук Ю. М. - Розвиток транспортної інфраструктури Львова (60–80–х рр. ХХ ст.) (2015)
Лук’яненко О. В. - Культурне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 2) (2015)
Апальков М. В. - Боротьба Львівської обласної ради за покращення умов проходження військової служби призовниками Львівської області (1990–1991) (2015)
Резнік І. С. - Розвиток банківської системи України в умовах фінансово–економічної кризи 2008–2009 рр. (2015)
Земзюліна Н. І. - Міжнародне кооперативне співробітництво :установчі, юридичні та економічні засади (2015)
Потапенко Я. О. - Причини й характер п’ятої російсько–української війни (Вітчизняної війни 2014–? рр.) (2015)
Маслак В. І. - Чи існувала ранньомодерна Українська держава? Нова спроба переобгрунтувати традиційну російську концепцію бездержавності Гетьманщини (2015)
Пєлєвін Є. Ю. - Національна архітектурна спадщина як інструмент формування політики пам’яті (2015)
Филипчук Г. В. - Новий християнський некрополь літописного Пліснеська (2015)
Вітринська О. В. - Радянська і вітчизняна історіографія політики радянської влади щодо юдаїзму в Українській республіці в 1920-их роках (2015)
Гончаренко О. М. - Висвітлення проблем функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" в сучасній вітчизняній історіографії (2015)
Росицький В. С. - Забезпечення боєздатності РСЧА партійними органами в Україні в 1941 році, крізь призму архівних документів (2015)
Лісовська О. В. - Матеріально–технічна база українського села в 60–80–ті роки ХХ століття: аналіз праць радянських дослідників (2015)
Разіцький В. Й. - Інформаційна політика США в Саудівській Аравії в епоху національної трансформації Близького Сходу (2015)
Шваб А. Г. - Колоніальна політика Другої Речі Посполитої: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Тицький С. І. - Еволюція етнополітичного простору міст України 1861 – 1914 рр.: методологічні засади дослідження (2015)
Савранська Н. О. - Толерантність в епоху постмодерну (2015)
Стеценко Л. Л. - Від Відродження до Нового часу: становлення гедоністичних ідей (2015)
Незабитовський Г. В. - Роль індукції у побудові наукового обґрунтування (2015)
Діденко Л. В. - Лінгво–культуро–філософські варіативи поняття "світ" (2015)
Зимарёва Ю. В. - Трансформация дихотомии "дух – тело” в философии Просвещения (2015)
Малімон В. І. - Екзистенціали жіночої і чоловічої самотності (2015)
Фесенко Г. Г. - Урбан–антропологічний дискурс філософії безпеки (2015)
Хлєбнікова А. А. - Становлення і розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації: теоретико–методологічний контекст (2015)
Шедяков В. Е. - Изменение роли, методологии и ресурсных баз научной рефлексии как фактора реализации и использования ценностно–смысловых комплексов в информационных обменах стратегического уровня (2015)
Москалик Г. Ф. - Формування інформаційно–комунікаційного середовища (2015)
Васильєва Л. А. - Глобалізаційні проблеми як крос–культурна діалогіка сучасного інформаційного простору (2015)
Держко І. З. - Особливості політичної соціалізації у процесах трансформації суспільних відносин (2015)
Дмитренко М. Й. - Мультикультуралізм і корпоративна культура в динаміці сучасного культурного процесу (2015)
Халімовська І. В. - Внутрішній туризм як чинник соціокультурної інтеграції українського суспільства (2015)
Мантула Б. А. - Особистісне брендування як процес створення позитивного іміджу (2015)
Полякова В. О. - Пам’ятати, винаходити, зберігати. Фотоальбом у цифрову еру (філософсько–антропологічний погляд) (2015)
Дерман Л. М. - Філософський та соціокультурний аналіз проблем розвитку НТР в проектній діяльності дизайнерів одягу XX–XXI століття (2015)
Витрикуш Т. П. - Комунікативна модель критичної теорії Ю. Габермаса (2015)
Гасанов Р. - Духовно–нравственные ценности в этических взглядах Зияддина Геюшева (2015)
Гречкосій Р. М. - Філософія Е. Фромма та Ф. Ніцше: свобода та самореалізація особистості (2015)
Зінченко Н. О. - "Соціальне" та "політичне" у контексті симуляційної концепції Ж. Бодрійяра (2015)
Лелека О. В. - Символізм як вид інтуїтивного пізнання за І. Кантом (2015)
Масаев М. В. - Социально–философские проблемы демократии в творческом наследии А. С. Панарина (2015)
Саблон Лейва Э. А. - Иустин философ: точки соприкосновения теологии и философии в период ранней Церкви (2015)
Tan Tan Davani H. - The concept and the contentof "the inner silence” in the new iranian mysticism (Tarighat) (2015)
Адаменко Н. Б. - "Морально-етичні дослідження" в класі (на базі програми "Філософія для дітей" М. Лімпана) (2015)
Панченко Л. М. - Гуманітарна складова вищої освіти в умовах суспільних трансформацій (2015)
Джура О. Д. - Цивілізаційне покликання освіти (2015)
Рябенко Є. М. - Філософські засади освітнього маркетингу як технології управління ВНЗ в контексті становлення глобального суспільства знань (2015)
Литвиненко Н. В. - Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу (2015)
Карпець Л. А. - Динаміка культурно–освітньої реальності в інформаційному суспільстві (2015)
Овчаренко Н. В. - Особливості методології аналізу філософсько–освітнього змісту поняття "самореалізація особистості" (2015)
Терепищий С. О. - Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору (2015)
Колотило М. О. - Дослідження культурного капіталу студентів як показник реалізації місії сучасних університетів (на прикладі університетських систем США, Франції та Ірану) (2015)
Безена І. М. - Філософсько–освітні аспекти самореалізації особистості у загальноосвітній школі постіндустріального суспільства (2015)
Брусакова О. В. - Школа як справедлива спільнота: досвід і перспективи розбудови (2015)
Коломієць О. Г. - Психологія агресивності: соціальний контекст (2015)
Вербицька В. В. - Аналіз термінологічного поля віртуальної дипломатії (2015)
Дзюба Р. М. - Аналіз сприйняття іміджу країни крізь призму кінофільмів (2015)
Остап’як В. І. - Циклічність політичних процесів феномену сталого партнерства (2015)
Славіна О. В. - Символічне управління політичними трансформаціями як постмодерністська технологія впорядкування змін (2015)
Стойко О. М. - Основні тенденції інституційних змін сучасності (2015)
Гайтан В. В. - Місце людини у постзахідному та євразійському сценаріях українського політичного флешмобу (2015)
Андрущенко Т. В. - Політична освіта як чинник формування демократичних політичних цінностей у молодіжному середовищі сучасної України (2015)
Деревінський В. Ф. - Релігійні, культурно–освітні та військові аспекти діяльності Львівської обласної ради у 1990–1991 рр. (2015)
Кваша О. П. - Сучасні засади регіональної політики України в контексті регіональної політичної культури (концептуальний підхід) (2015)
Кравченко В. И. - Автоматизированный учет открепительных талонов на избирательном участке на президентских и парламентских выборах в Украине, Бородай А. В. (2015)
Мателешко Ю. П. - Відносини України та Румунії в контексті українсько–російського протистояння 2014 р. (2015)
Мельнічук Н. В. - Використання термінологічного апарату в українській історіографії Голокосту (2015)
Баланик А. Я. - Вірус Ебола як новий виклик в діяльності Послів доброї волі ООН, Чарських І. Ю. (2015)
Бєлєй С. І. - Реакція Японії у відповідь на підйом Китаю в Азіатсько–Тихоокеанському регіоні (2015)
Дужа І. А. - Стратегія відновлення регіонального лідерства США в АТР адміністрацією Б. Обами (2015)
Пінцак В. І. - Геополітичні аспекти політики Є. Примакова у врегулюванні Придністровського конфлікту (2015)
Польовий Т. Є. - Зміна зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Білорусь на фоні трансформацій в середині держави (1993–1996 рр.) (2015)
Драч О. О. - Рецензія на монографію: Саган Г. В. Югослов’яни у ХХ столітті: громадські та культурні зв’язки з Україною.: Монографія / Г. В. Саган. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 568 с. (2015)
Красівський О. Я. - Резензія на монографію: Рафальський І. Феномен українського національного самовизначення. - К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237с. (2015)
Лисенко О. Є. - Рецензія на монографію: Пекарчук В. М. Джерела духовності. Культура етноменшин України (1990–2000–і роки): монографія / В. М. Пекарчук. – Дніпропетровськ, 2014. – 475 с. (2015)
Масаев М. В. - Становление, динамика и перспективы политической науки в украине. рецензия на монографию: политическая наука в Украине: становление и перспективы / под ред. д. ф. Н. О. А. Габиеляна, д. ф. н. А. Д. Шоркина. – Симферополь, 2002. – 344 С. (2015)
Сарнацький О. П. - Вагоме та вкрай необхідне вітчизняне видання з історії в термінах і поняттях. Рецензія на навчальний посібник: Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 с. (2015)
Стельмах С. П. - Єврейський громадський рух у лещатах двох імперій. Рецензія на книгу: Доценко В. О. Об’єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60–ті рр. ХІХ ст. – 30–ті рр. ХХ ст.): монографія / В. О. Доценко. – Вінниця: ТОВ "Нілан–ЛТД", 2014. – 332 с. (2015)
Бородиня В. І. - Гіпофункція яєчників у спортивних кобил та їх лікування, Алексієнко О. В. (2014)
Власенко В. В. - Конструювання нового живильного середовища для прискореного виділення збудника туберкульозу, Войціцька О. М. (2014)
Глебенюк В. В. - Характеристика епізоотичного процесу сказу в Дніпропетровській області (2014)
Гунчак В. М. - Йодна недостатність та корекція репродуктивної функції корів препаратами йоду, Гримак Я. І. (2014)
Гутий Б. В. - Дослідження токсичності препарату "мевесел-ін’єкційний” в хронічному досліді (2014)
Данко М. М. - Ефективність толтразурилу за еймеріозу кролів, Тішин О. Л., Хомяк Р. В., Сидорук Н. О. (2014)
Данко Г. В. - Порівняльний вплив лінімента "Офлосилімар" і мазі "Офлодерм" на рівень білка і його фракцій у сироватці крові собак за хірургічних інфекцій (2014)
Замазій A. A. - Вплив гіпоксії на систему забезпечення організму телят оксигеном (2014)
Зінко Г. О. - Вплив препаратів селену та германію на систему антиоксидантного захист у телят за гастроентериту (2014)
Ігліцький І. І. - Застосування нестероїдних протизапальних препаратів та хондропротекторів при лікуванні артритів у коней (2014)
Іщенко В. Д. - Визначення оптимального складу мазевої основи для приготування мазей при лікуванні дерматомікозів, Панько М. Ф., Панько М. М., Нуруллаєва Л. Р. (2014)
Іщенко Л. М. - Валідація ПЛР-методики для діагностики лейкозу великої рогатої худоби, Спиридонов В. Г., Іщенко В. Д., Мельничук С. Д. (2014)
Касяненко О. І. - Удосконалення та розробка засобів діагностики кампілобактеріозу птиці (2014)
Кісера Я. В. - Розробка інактивованої аутовакцини проти диплококової інфекції, Сторчак Ю. Г. (2014)
Колісник П. В. - Показники природної резистентності телят при застосуванні імуностимулятора, Логачова Л. О. (2014)
Колтун Є. М. - Деякі показники обміну речовин у крові молодняку худоби за недостатнього мінерального живлення, Русин В. І. (2014)
Криштальська М. О. - Вплив бровафом нового та гамавіту на показники гуморального імунітету курчат, уражених еймеріозною інвазією (2014)
Куртяк Б. М. - Вплив бровафом нового та гамавіту на показники гуморального імунітету курчат, уражених еймеріозною інвазією, Пундяк Т. О. (2014)
Кущ М. М. - Вплив гуміліду на приріст живої маси і стан ендокринного апарату кишечника молодняку гусей (2014)
Лаврів П. Ю. - Роль кишкової мікрофлори в процесах травлення у молодняку худоби і попередження ураження його патогенними мікроорганізмами (2014)
Лаврів П. Ю. - Імунологічні наслідки спричинені проникненням сальмонельозного антигену в кишечник молодняку худоби (2014)
Леньо М. І. - Особливості ультразвукового дослідження сечового міхура у дрібних домашніх тварин, Максимович І. А., Чернушкін Б. О., Леньо Ю. М., Русин В. І. (2014)
Леськів Х. Я. - Фармакологічна корекція антиоксидантної та імунної системи поросят за умов моделювання хронічно нітратно-нітритного токсикозу (2014)
Лісовенко В. М. - Тромбоцитарна ланка гемостазу у тільних корів (2014)
Локес-Крупка Т. П. - Активність ферментів сироватки крові за гепатоліпідозу свійських котів у процесі лікування (2014)
Макогон Х. Г. - Фауна личинок трематод родини Gorgoderidae looss 1901 водойм Західних областей України, Петрук А. П. (2014)
Максимович І. А. - Аритмії серця у коней: поширення, етіологія та діагностика (2014)
Маслянко Р. П. - Імунорегуляція в системі мікрофлора – шлунково-кишковий тракт, Романович М. С., Левківський Д. М., Божик Л. Я., Левківська Н. Д. (2014)
Маслянко Р. П. - Протиінфекційний захист та імунна відповідь у тварин, Левківський Д. М., Божик Л. Я., Левківська Н. Д., Матвіїшин Т. С., Рапа О. І. (2014)
Нагорна Л. В. - Особливості лікувально-профілактичних заходів за ектопаразитозів птиці у промисловому птахівництві України (2014)
Назаренко С. М. - Перспективи використання рослин з біоцидними властивостями для санації рибогосподарських водойм (2014)
Огородник Н. З. - Показники гуморальної ланки неспецифічної резистентності поросят при відлученні та дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Кичун І. В. (2014)
Передера О. О. - Заходи ліквідації пастерельозу нутрій у приватному господарстві Полтавського району, Лавріненко І. В., Жерносік І. А., Сидоренко О. М. (2014)
Періг Ж. М. - Токсико-бактеріологічні властивості нового дезінфікуючого засобу "Аеросан”, Тішин О. Л., Хом’як Р. В., Пономарьова С. А., Козира О. Н., Крушельницька Н. В. (2014)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціації з деякими інвазіями, Шендрик Л. І. (2014)
Полтавченко Т. В. - Моніторинг вірусних захворювань ставової риби в господарствах Рівненської області, Грицик О. Б., Парфенюк І. О. (2014)
Притыченко А. Н. - Биоэквивалентность туберкулина очищенного для млекопитающих и ППД туберкулина в симультанной пробе, Лысенко А. П., Власенко В. В., Фарионик Т. В. (2014)
Світлична-Кулак Ю. О. - Гостра токсичність неоверму для білих щурів (2014)
Семанюк Н. В. - Тинкторіальні властивості мікроорганізмів основних біотопів ротової порожнини собак з хронічним катаральним гінгівітом (2014)
Семанюк Н. В. - Використання мікробних біоплівок у діагностиці хронічного катарального гінгівіту у собак (2014)
Слівінська Л. Г. - Стан ферум-трансферинового комплексу в кобил за мікроелементозів, Щербатий А. Р. (2014)
Соколюк В. М. - Формування складу води, що використовується для напування тварин у центральній біогеохімічній зоні України (2014)
Стегней М. М. - Внесок в. Г. Касьяненка у світову науку (2014)
Тодорюк В. Б. - Гостра токсичність нового феродекстранового препарату "Феросел Т" (2014)
Федорків О. П. - Роль умовно-патогенної мікрофлори у виникненні післяотельної патології корів (2014)
Фотіна Г. А. - Визначення токсичності препарату "Бі-дез" для дезінфекції птахівничих об’єктів (2014)
Хаммаді Дж. Н. - Функціональний стан печінки курей-несучок за умови експериментального субхронічного отруєння дихлоридом нікелю (2014)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та "Ампролінсилу" на імунну систему індиченят за еймеріозо-гістомонозної інвазії, Гутий Б. В., Стибель В. В., Гуфрій Д. Ф., Венгрии А. В. (2014)
Шкромада О. І. - Визначення корозійної дії препарату "Біоцидін" (2014)
Hunchak V. M. - The toxicity effect of selected drugs in animals, Hufriy D. F., Maslianko R. P., Hutiy B. V., Levkivsky D. M., Levkivska N. D., Storchak Y. G. (2014)
Maslianko R. P. - Tumor angiogenesis, Shekel V. F. (2014)
Maslianko R. P. - Modern notion of biotransformation alykotoхins, Gynchak V. M., Gufryj D. F., Hutyj B. V., Silantieva T. R., Sobko G. V. (2014)
Stybel V. V. - Host resistance to bacterial and parasitic infections, Maslianko R. P., Bozhyk L. Ya., Bozhyk O. V. (2014)
Гладій М. В. - Напрями освітньо-виробничої технологічно-технічної модернізації агропромислового виробництва (2013)
Агєєва І. В. - Організація ефективної системи технічного сервісу в АПК (2013)
Барило В. М. - Механізми управління інвестиційною привабливістю аграрних підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності (2013)
Батюк Б. Б. - Криза в прийнятті управлінських рішень (2013)
Браточенко О. В. - Специфіка правового врегулювання інформаційної безпеки в системі національної безпеки України, Люблін В. Д. (2013)
Васильчак С. В. - Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії та їх вплив на аграрну сферу, Жидяк О. Р. (2013)
Васильчак С. В. - Удосконалення системи управління на молокопереробних підприємствах Львівщини, Войтович Н. В., Петриняк У. Я. (2013)
Вовк М. В. - Формування інвестиційного іміджу України у світлі міжнародних рейтингів (2013)
Гірняк К. М. - Діловий етикет у системі управління персоналом (2013)
Гончаренко О. В. - Інституціональні аспекти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві (2013)
Грабовський Р. С. - Проблеми використання та перспективи екологізації земель сільськогосподарського призначення в Україні, Дадак О. О., Дорош М. М., Нагірняк Т. Б., Дорош М. М. (2013)
Грицаєнко Г. І. - Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційного потенціалу регіону (2013)
Живко З. Б. - Управління економічною безпекою аграрного підприємства (2013)
Заблоцький М. Б. - Методологічні основи формування типів регулятивних фінансово-ринкових систем (2013)
Завадських Г. М. - Проблеми розвитку депресивних регіонів (2013)
Дорош М. М. - Інвестиційне середовище аграрного сектору, Дадак О. О., Грабовський Р. С., Нагірняк Т. Б. (2013)
Залізко В. Д. - Теоретико-методологічні аспекти функціонування системи економічної безпеки сільських територій України (2013)
Збарська А. В. - Модель розвитку суб’єктів малого підприємництва на основі кооперації в умовах Черкаської області (2013)
Кафлевська С. Г. - Соціально – економічний розвиток сільських територій (2013)
Кафлевський В. В. - Особливості та проблеми інноваційного розвитку аграрних підприємств (2013)
Куліш І. М. - Основні чинники впливу на бар’єри входу української сільськогосподарської продукції на світовий ринок (2013)
Куницький В. В. - Сучасний стан та оцінка розвитку сільських територій, Куницька-Іляш М. В., Бричка Б. Б. (2013)
Курило Л. І. - До питання інноваційності аграрної сфери (2013)
Кухар Р. Б. - Використання штрих-кодової нумерації у логістиці м’ясних продуктів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Квачов В. П. (2013)
Кушнір Л. П. - Поєднання маркетингової та інноваційної діяльності у сільському господарстві України, Кутецький М. Ю., Баб’як Г. В. (2013)
Левків Г. Я. - Впровадження стратегічних новаторських концепцій в системі маркетингового управління у практику діяльності переробних підприємств (2013)
Леськів Г. З. - Еколого-економічна безпека в системі державного та регіонального управління, Сватюк О. Р. (2013)
Лисак О. І. - Раціональне землекористування як основа сталого розвитку сільського господарства (2013)
Матвеєва М. П. - Перспективи зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств тваринницького напряму спеціалізації у Львівській області (2013)
Матковський С. О. - Розвиток сільського господарства Львівщини у цифрах (2013)
Минів Р. М. - Аналіз експорту – імпорту яєць птиці в Україні (2013)
Михальчишина Л. Г. - Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном (2013)
Мойсеєнко І. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління АПК на регіональному рівні (2013)
Музика П. М. - Продовольча безпека України в умовах європейської інтеграції, Курляк М. Д. (2013)
Пабат В. О. - Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки високоякісної продукції тваринництва, Бабієнко М. Ф., Збарський В. К. (2013)
Параняк Р. П. - Стратегія розвитку екологічної політики на регіональному рівні, Войтович Н. В. (2013)
Педченко Г. П. - Оптимізація кормового раціону високопродуктивних корів, Мілько Д. О. (2013)
Пенцак Т. Г. - Оцінка конкурентоспроможності експортно-орієнтованої сільськогосподарської продукції, Батюк О. Я. (2013)
Пеняк Ю. С. - Практичні аспекти оцінки ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Сафронська І. М. (2013)
Петриняк А. Я. - Стан і перспективи розвитку ринку бутильованих мінеральних вод у Львівській області (2013)
Поперечний С. І. - Проблеми аграрного маркетингу (2013)
Посилаєв В. В. - Особливості еквівалентного ціноутворення продукції тваринництва (2013)
Пунько Б. М. - Моделювання алгоритмів удосконалення різних форм функціонування організаційних структур в АПК, Кошарська Н. М., Смолинець І. Б. (2013)
Ревак І. О. - Науковий потенціал в інноваційному розвитку економіки України (2013)
Рудий Т. В. - Організаційно-правові засади захисту інформаційних систем підприємств АПК, Бичинюк І. В., Довганик Б. С. (2013)
Тереняк Л. В. - Організація самоврядування на селі в умовах соціально-економічних трансформацій (2013)
Саламін О. С. - Розвиток сільського господарства як результат ринкового регулювання та державного регуляторного впливу (2013)
Сачко Р. Г. - Моніторинг у галузі тваринництва Західного регіону України, Лесик Я. В., Грабовська О. С., Пилипець А. З., Венгрин А. В. (2013)
Сендецька С. В. - Дослідження впливу зовнішньоекономічних чинників на формування ринку м’яса птиці (2013)
Стадник М. Є. - Еколого-економічні засади використання водних ресурсів у сільському господарстві (2013)
Тацишин І. Б. - Вплив корупції на соціальну безпеку України (2013)
Тебенко В. М. - Управління інноваційним ризиком (2013)
Томаневич Л. М. - Соціоекономічна модернізація як чинник сталого розвитку економіки України (2013)
Томчук В. В. - Сутність грошових потоків сільськогосподарських підприємств (2013)
Томчук О. Ф. - Сутність маркетингового аналізу (2013)
Ульянченко О. В. - Фундатори кооперативної ідеі на Харківщині у другій половині XIX ст, Фінашина Г. В., Хлопоніна-Гнатенко О. І. (2013)
Філяк М. С. - Деякі питання збалансованості у стратегіях сталого розвитку та їх звязок з технологічними укладами (2013)
Франчук І. Б. - Основні тенденції розвитку особистих селянських господарств Львівської області (2013)
Хомин О. Й. - Інноваційна діяльність в агропромисловому комплексі в системі забезпечення демографічної безпеки (2013)
Чемерис В. А. - Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва на регіональному рівні, Душка В. І. (2013)
Шевців С. М. - Aнaліз мехaнізму тa джерел фoрмувaння влaснoгo кaпітaлу бaнків Укрaїни (2013)
Шерстюк С. В. - Кластер cадівництва, Посилаєва К. І. (2013)
Шульський М. Г. - Фермерство як форма підприємницької діяльності в аграрному виробництві, Шульський А. М. (2013)
Шульський А. М. - Підприємництво у сфері альтернативної енергетики (2013)
Яворська Т. І. - Cпеціалізація у формуванні економічної ефективності виробництва молока у фермерських господарствах (2013)
Wyłupek T. - Możliwości gospodarki rolnej w stalym polu w regione lublin w granicach europejskich programow (2013)
Адаменко Л. В. - Кількісна токсикологічна оцінка хлормістких дезінфекційних засобів in vitro (2013)
Антіпін С. Л. - Вплив хлоридів натрію та кобальту на обмін мінеральних речовин у складному шлунку та кишечнику жуйних тварин, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Водоп’янова Л. А. (2013)
Баранов В. С. - Аналіз результатів визначення ГМО у зернових в Україні за 2012 рік, Новожицька Ю. М., Гайдей О. С., Усаченко Н. В., Глущенко О. Г. (2013)
Басараб Т. П. - Причини і види післяродових ускладнень у корів (2013)
Бездітко Л. В. - Виявлення збудників шлунково-кишкових інфекцій телят, отриманих від корів з різним серологічним статусом щодо лейкозу (2013)
Березовський І. В. - Мікробіологічний пейзаж молока здорових та хворих на субклінічний мастит корів (2013)
Бібен І. А. - Чутливість salmonella pullorum-gallinarum до енрофлоксацину за спільного культивування з aerocoсcus viridans avium 21 (2013)
Білий Д. Д. - Фібриноген у комплексній оцінці неоплазійного процесу за пухлин молочної залози у собак, Шаганенко В. С. (2013)
Вікуліна Г. В. - Біохімічні показники сечі поросят, хворих на бронхопневмонію, Боровков С. Б. (2013)
Волинець В. О. - Епізоотична ситуація щодо лептоспірозу коней на Україні, Кучерявенко О. О., Уховський В. В., Куликова В. В. (2013)
Грубіч П. Ю. - Аналіз причин зниження репродуктивних показників свиней (2013)
Гудима Т. М. - Метаболічний профіль крові службових собак за диспансеризації, Слівінська Л. Г. (2013)
Гунчак В. М. - До токсикології нітратів і нітритів у тварин (2013)
Гунчак В. М. - Динаміка вмісту білка і його фракцій у сироватці крові курей за еймеріозної інвазії, Криштальська М. О. (2013)
Гунчак В. М. - Вплив "Фероселу Т" на концентрацію феруму та селену в крові поросних свиноматок, Тодорюк В. Б. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив мевеселу на вміст вітамінів А і Е у крові бичків за умов кадмієвої інтоксикації (2013)
Жукова І. О. - Вплив оксидативного стресу на організм тварин (2013)
Завірюха В. І. - Сухостійний період глибокотільних корів, рівень ендотоксикозу та ефективність превентивної терапії, Кудла І. М., Стефаник В. Ю., Костишин Є .Є., Дмитрів О. Я., Івашків Р. М., Кава С. Й., Кацараба О. А. (2013)
Завірюха Г. А. - Зміни в популяції ретровірусу лейкозу в крові хворих корів після імунізації вакциною "лейкозав", Поліщук І. В., Афанасьєва К. В., Бурлакова Н. О. (2013)
Зворська Т. В. - Динаміка вмісту кальцію, фосфору, магнію в крові вагітних сук та органах і тканинах цуценят у внутрішноутробний період (2013)
Землянський А. О. - Показники обміну ліпідів у крові собак, хворих на гіпотиреоз (2013)
Ігліцький І. І. - Застосування селективних інгібіторів циклооксигенази-2 в ортопедії і травматології (2013)
Кава С. Й - Вміст ліпопротеїнів сперми за розрідження еякулятів бугая розбавниками з яєчним жовтком, Дмитрів О. Я., Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Кузьміна Н. В. (2013)
Калиновський Н. В. - Кліщі лісової підстилки як потенційні збудники паразитарних захворювань тварин, Омеляненко М. М. (2013)
Калініна О. С. - Лабораторна діагностика асоційованих респіраторно-кишкових інфекцій телят (2013)
Кісера Я. В. - Метаболізм білків у хворої лейкозом великої рогатої худоби (2013)
Кісера Я. В. - Вивчення мікробіологічних властивостей streptococcus pneumoniae, Сторчак Ю. Г. (2013)
Кісера Я. В. - Фактори імунітету тварин, які запобігають розвитку кишкових інфекцій, Маслянко Р. П., Сторчак Ю. Г. (2013)
Кононенко І. О. - Детекція вірусу ньюкаслської хвороби у папуг, Пархоменко Л. І. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Впровадження державного моніторингу кормів в Україні за вмістом ГМО, Левицький Т. Р., Назар Б. І., Кушнір Г. В., Сухорська О. П. (2013)
Кравченко С. О. - Діагностичні критерії полікістозу нирок у свійських котів (2013)
Крупник Я. Г. - Важливі моменти руменотомії, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Леньо Ю. М. (2013)
Лавріненко І. В. - Заходи ліквідації аеромонозу риб в умовах приватного рибогосподарства (2013)
Лобойко Ю. В. - Порівняльна ефективність застосування препаратів групи макроциклічних лактонів за лернеозної інвазії коропа (2013)
Локес-Крупка Т. П. - Стан жирового обміну за ліпідозу печінки у свійських котів (2013)
Лукащук Б. О. - Поширеність та етіологічна структура захворювань поросят незаразної етіології в умовах промислового виробництва, Слівінська Л. Г., Березовський Р. З. (2013)
Максимович І. А. - Поширеність та структура хвороб серцево-судинної системи у коней, Слівінська Л. Г. (2013)
Масліков С. М. - Хламідіоз очей у безпритульних котів міста Дніпропетровськ, Алякіна М. А. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні проблеми діагностики в системі мати - плацента - плід, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Левківський Д. М. (2013)
Маслянко Р. П. - Чинники розвитку вторинного імунодефіциту і його корекція, Гутий Б. В., Сілантьєва Т. З. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про бактерицидну активність фагоцитів, Левківський Д. М., Левківська Н. Д. (2013)
Маслянко Р. П. - Роль фагоцитозу в системі протиінфекційного захисту макроорганізму, Левківський Д. М., Божик Л. Я., Левківська Н. Д. (2013)
Маслянко Р. П. - Застосування детоксиканта "ентеросгель" при терапії органів шлунково-кишкового тракту, Лаврів П. Ю. (2013)
Маслянко Р. П. - Мікрофлора біотопів організму в системі імунного гомеостазу, Лаврів П. Ю. (2013)
Матлак Д. О. - Визначення оптимального терміну зберігання ліофілізованого компоненту експериментальної асоційованої вакцини проти геморагічної хвороби та міксоматозу кролів (2013)
Мурська С. Д. - Дослідження маститів у корів в господарствах Тернопільської області (2013)
Павлів О. В. - Вплив офлоксацину при сукупному застосуванні з аскорбіновою кислотою на імунну систему телят хворих на катаральну бронхопневмонію (2013)
Палюх Т. А. - Вплив препарату мінковіт на закладку і якість хутра у норок коричневої переяславської породи, Немова Т. В., Цвіліховський М. І. (2013)
Патерега І. П. - Дослідження токсичності і мутагенності метронідазолу та протипротозойного і протимікробного препарату на його основі (2013)
Передера О. О. - Заходи ліквідації пастерельозу кролів в приватному господарстві смт Оржиця Полтавської області (2013)
Семанюк Н. В. - Кількісний і якісний склад мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів основних біотопів ротової порожнини собак за хронічного катарального гінгівіту, Хомин Н. М., Семанюк В. І. (2013)
Сімонов М. Р. - Зміни активності ензимів у сироватці крові високопродуктивних корів за умови кетозу (2013)
Слівінська Л. Г. - Стан неспецифічної резистентності організму молодняку овець за мікроелементозів , Федорович Н. М. (2013)
Слівінська Л. Г. - Корекція еритроцитопоезу у телят за гіпопластичної анемії , Жуковський I. К. (2013)
Слюсар Г. В. - Лікування гнійних ран у собак із застосуванням гіалуронової кислоти, Передера Р. В., Собчишина Т. М. (2013)
Соболта А. Г. - Вплив фасціолоцидів на мейоз fasciola hepatica in vitro (2013)
Степаненко Г. О. - Використання глікозаміногліканів у діагностиці та лікуванні метаболічних остеопатій у рептилій (2013)
Стибель В. В. - Вплив лектину рицини та еритроаглютиніну квасолі звичайної на розвиток нематоди caenorhabditis elegans, Сварчевський О. А., Антонюк B. O., Закальська О. М., Гончар М. Б. (2013)
Стояновський В. Г. - Нормалізація складу мікрофлори кишечника поросят пробіотиками у період відлучення, Камрацька О. І., Колотницький В. А., Коломієць І. А. (2013)
Стояновський В. Г. - Мікроекологічна система кишечника бройлерів та способи її біонормалізації, Коломієць І. А., Колотницький В. А., Камрацька О. І. (2013)
Стравський Я. С. - Профілактика акушерської патології корів у період сухостою (оглядова інформація), Стефаник В. Ю., Панич О. П. (2013)
Сухонос В. П. - Моніторинг травматизму дрібних домашніх тварин в умовах міста, Кисельов І. Г. (2013)
Турко І. Б. - Вплив пробіотичних мікроорганізмів на гомеостаз організму поросят та їх роль в профілактиці гастроентеритів, Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Турко Я. І. (2013)
Філатова Г. В. - Визначення мінімальної інгібуючої дози нової похідної сполуки 1,2,4-триазолу ГК-96 до бактеріальних тест культур (2013)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та "Ампролінсилу" на білоксинтезувальну функцію печінки та активність ферментів у сироватці крові індиків, уражених асоціативною еймеріозо-гістомонозною інвазією (2013)
Хомин Н. М. - Особливості перебігу гнійного пододерматиту у корів (2013)
Цівенко Т. М. - Розроблення терапевтичних схем за кон’юнктивіту й ураження органів респіраторного тракту хламідійної етіології у котів, Ксьонз І. М. (2013)
Шарандак П. В. - Показники стану печінки та нирок жеребців у місті Луганськ, Скрипова К. В., Тимошенко О. П., Шарандак В. В. (2013)
Шкваря М. М. - Застосування комплексних сполук мікроелементів міді та цинку на основі бджолиного обніжжя для корекції еритропоезу у корів (2013)
Шпак М. О. - Роль мікробного чинника в етіології маститу у телиць (2013)
Щербатий А. Р. - Лікувально-профілактична ефективність мінерально-вітамінного преміксу мармікс за гіпокобальтозу і гіпокупрозу кобил, Слівінська Л. Г. (2013)
Юськів І. Д. - Вплив гельмінта bothriocephalusacheilognathi на активність амінотрансфераз у тканинах цьоголіток коропа (2013)
Юськів Л. Л. - Вміст ліпідів, білків та активність трансаміназ у крові корів за післяродової гіпокальціємії (2013)
Акимишин М. М. - Активність ензимів антиоксидантного захисту в репродуктивних органах корів за норми та патології, Кузьміна Н. В., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2014)
Бирка О. В. - Динаміка морфофункціонального стану лімфоїдного дивертикула порожньої кишки у гусей (2014)
Бігун Ю. П. - Фізіологічні аспекти адаптації організму курчат на тлі вакцинації та курей-несучок у різні періоди яйцекладки при використанні біологічно активних речовин фітокомпозиції ”Вітастимул”, Стояновський В. Г. (2014)
Боднарук В. Є. - Органна тканиноспецифічність великої рогатої худоби та зубрів, Кос В. Ф., Жмур А. Й. (2014)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни в імунокомпетентних органах котів при каліцивірусній інфекції, Бондаренко О. В. (2014)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічна будова печінки окуня і плотви в нормі та при постодиплостомозі, Айшпур О. М., Наконечна О. В. (2014)
Борисевич Б. В. - Особливості патоморфологічної діагностики інфекційного ларинготрахеїту курей, Лісова В. В., Криштоп М. С. (2014)
Борисевич Б. В. - Деякі особливості патонгенезу синдрому зниження несучості у курей, Шацило Е. С., Юшкова І. О. (2014)
Борисевич Б. В. - Особливості патоморфологічної діагностики парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В., Чумаков К. А. (2014)
Брода Н. А. - Кількість еритроцитів, лейкоцитів та вміст гемоглобіну в крові тільних корів-первісток та їх телят за дії вітамінно-мінерального комплексу "Оліговіт", Віщур О. І., Мудрак Д. І., Лешовська Н. М. (2014)
Величко В. О. - Роль мікроелементів у формуванні системи антиоксидантного захисту поросят при стресових станах (2014)
Віщур В. Я. - Вміст різних форм жирних кислот у тканинах голови бджіл залежно від техногенного навантаження на довкілля, Віщур О. І., Соловодзінська І. Є., Томчук В. А. (2014)
Водоп’янова Л. А. - Вплив кріопротекторів та кріоконсервування на клітинний склад кісткового мозку собак, Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антіпін С. Л. (2014)
Возна О. Є. - Субстратна регуляція утворення кінцевих продуктів рубцевого метаболізму у корови для оптимізації умов формування плода (2014)
Гаркуша С. Є. - Патоморфологічні зміни в легенях за легеневої форми чуми собак, Старенька А. С. (2014)
Данчук О. В. - Індекс шиффоутворення у свиней різних типів внд за дії технологічних стресів (2014)
Демус Н. В. - Вікова динамка живої маси і промірів тіла теличок залежно від індивідуальних особливостей автономної нервової системи (2014)
Дишлюк Н. В. - Морфологія проміжної зони залозистої частини шлунка курей у пренатальному періоді онтогенезу (2014)
Долайчук О. П. - Вплив уведення йоду до раціону самок і самців щурів на фізіологічні показники організму і гістологію щитоподібної залози, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Кропивка С. Й., Цап М. М. (2014)
Дорошенко К. І. - Вплив акліматизації на рівень морфологічних та біохімічних показників крові корів породи шароле та їх нащадків (2014)
Жукова І. О. - Динаміка фізіологічного стану спортивних коней при фізичних навантаженнях (2014)
Журенко О. В. - Вплив суспензії сетарій на організм тварин (2014)
Замазій А. А. - Склад амніотичної рідини плодів корів, Камбур М. Д. (2014)
Калашник С. В. - Структурно-функціональна організація АПУД-системи органів дихання, Бирка В. С. (2014)
Ковальчук І. І. - Вплив цитратів германію та селену на вміст важких металів в продукції бджільництва, Федорук Р. С., Ковальська Л. М. (2014)
Костюк І. О. - Використання бурштинової кислоти як енергетичного субстрату тканинного дихання за умов накопичення вітаміну А в печінці курей, Жукова І. О. (2014)
Кот Т. Ф. - Особливості росту яйцепроводу качок у постнатальному періоді онтогенезу (2014)
Коцюмбас І. Я. - Методи контролю біологічної активності сучасних ветеринарних імуномодуляторів, Жила М. І., Шкодяк Н. В., П’ятничко О. М. (2014)
Кочевенко О. С. - Клінічні та патоморфологічні зміни в органах і тканинах щурів під впливом карбендазиму (2014)
Лісова В. В. - Патоморфологія гіпотрофії поросят новонародженого періоду в умовах промислового комплексу, Сиротюк О. (2014)
Лісова В. В. - Патоморфологічні зміни в печінці курей за псевдотуберкульозу, Стрільчук М. (2014)
Ландсман А. О. - Вміст сечовини в сироватці крові свиней та корів різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. В., Карповський П. В., Данчук О. В., Постой Р. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Томчук В. А., Грищук А. В. (2014)
Лесик Я. В. - Вікова динаміка вмісту глікопротеїнів у крові кролів за згодовування різної кількості хлориду хрому, Федорук Р. С., Долайчук О. П. (2014)
Лобойко Ю. В. - Природна кормова база вирощувальних ставів, Думич О. Я. (2014)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямки пейєра клубової кишки качок благоварського кросу віком 25–120 діб (2014)
Малюк М. О. - Пуповинний канатик – альтернативне джерело мезенхімальних стовбурових клітин у собак (2014)
Маслянко Р. П. - Роль апоптозу в імунних реакціях організму, Божик Л. Я., Левківська Н. Д., Рапа О. І., Собко Г. В. (2014)
Маслянко Р. П. - Природжені компоненти імунітету в інфекційній патології тварин раннього віку, Божик Л. Я., Пукало П. Я. (2014)
Мудрак Д. І. - Коригувальний вплив вітаміну С на стан імунної системи та ріст і збереженність індичат у ранній постнатальний період, Віщур О. І., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Рацький М. І. (2014)
Мурська С. Д. - Дослідження секрету молочної залози у корів господарств Івано-Франківської області (2014)
Ніщеменко М. П. - Особливості змін показників обміну білків у перепелів при застосуванні лізину, метіоніну та треоніну, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С. (2014)
Ніщеменко М. П. - Ембріональний розвиток перепелів при інкубаційній обробці яєць аквахелатним розчином германію, Каплуненко В. Г., Ємельяненко А. А. (2014)
Огородник Н. З. - Особливості морфо-функціональних показників крові поросят за умов відлучення та дії ліпосомального препарату (2014)
Паска М. З. - Метаболічні реакції організму бугайців поліської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності при згодовуванні кормової добавки мікроліповіт, Личук М. Г. (2014)
Пилипець А. З. - Вміст ліпідів у селезінці та лімфатичному вузлі великої рогатої худоби різного віку (2014)
Пяткіна О. О. - Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у спортивних коней різних тренувальних направлень (2014)
Салата В. З. - Сучасні погляди на мікрофлору м’яса і м’ясопродуктів (2014)
Сварчевська О. З. - Гематологічні показники крові поросят за дії добавки цинку, хрому, йоду, кобальту і вітаміну С до їх раціону, Іскра Р. Я., Салига Н. О., Бучко О. М., Максимович І. Я. (2014)
Светлічна-Кулак Ю. С. - Патоморфологічна характеристика отруєння щурів неовермом (2014)
Семанюк Н. В. - Показники імунітету у собак за хронічного катарального гінгівіту (2014)
Стояновський В. Г. - Топографічні особливості імунних структур кишечника самців та самок індиків, Коломієць І. А., Колотницький В. А., Камрацька О. І., Мацюк О. І. (2014)
Тибінка А. М. - Морфометричні особливості міжм’язового нервового сплетення кишечнику курей з різною типологією автономного тонусу (2014)
Трокоз В. О. - Динаміка вмісту глюкози в сироватці крові свиней різних типів нервової системи за технологічного подразнення, Шестеринська В. В. (2014)
Харів М. І. - Антибіотики класу феніколів (2014)
Хомин М. М. - Вплив цитратів хрому, селену, кобальту та цинку на біологічну цінність молока і продуктивність корів, Федорук Р. С., Кропивка С. Й., Храбко М. І. (2014)
Янович Н. Є. - Роль мікроелементів у життєдіяльності ставкових риб, Янович Д. О. (2014)
Hutyj B. - Mevesel and E-selenium effect on the indicator level of unfermented antioxidant defense system of bulls’ organisms after cadmium loading, Binkevych V., Vengryn A., Binkevych O. (2014)
Пількевич А. Л. - Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату. (2015)
Левченко І. М. - Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення (2015)
Мартинчук С. В. - Розвиток винокурної та пивоварної промисловості Волині у другій половині ХІХ століття (2015)
Бегей І. І. - Періодична преса української лівиці в Галичині: особливості поширення, вплив на населення регіону (2015)
Біляковський П. В. - Самобутність народних методів метеопрогнозування. Специфіка локальних прикмет українців Карпат (2015)
Левицька Н. М. - Становлення та поступ бібліотек в українських гуманітарних вишах (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Коваленко Н. П. - Удосконалення методичних основ побудови науково обґрунтованих сівозмін у землеробстві України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Малець О. - Вступ Української соціалістично–радикальної партії до Соціалістичного робітничого інтернаціоналу (2015)
Мищак І. М. - Основні напрямки реформування системи освіти на початковому етапі Української революції 1917–1921 років (за матеріалами українських газет 1917 року) (2015)
Адамський В. Р. - Навчальний процес на богословському факультеті Кам’янець–Подільського державного українського університету (2015)
Адамська І. Г. - Медико–санітарна пропаганда в УСРР у 1920–х роках (2015)
Комар Є .Г. - Чинники поширення соціальних аномалій серед населення УСРР у 1921-1925 рр. (2015)
Панфілова Т. О. - Греко–католицька церква, як морально–етичний чинник консолідації громадянського суспільства Західної України (1914–1939 рр.) (2015)
Сокур Л. А. - Державна політика УСРР у сфері діловодства в період становлення більшовицької влади (1918–1920–ті рр.) (2015)
Соляр І. - Зовнішньополітичні орієнтації Української народно–трудової партії (1923–1925 рр.) (2015)
Позднякова І. С. - До історії створення Головного управління у справах літератури та видавництв РСФРР – органу радянської політичної цензури (2015)
Гай–Нижник П. П. - Україна довоєнна: алогізм плутократії та становлення нової нації (2015)
Лукашів В. Я. - Просвітньо–організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Ковальчук Т. В. - Державне регулювання сфери туризму у Волинському воєводстві міжвоєнного періоду (2015)
Крамар Ю. В. - Театральне життя в повітових містах Волинського воєводства у міжвоєнний період (2015)
Ковальська К. В. - Дослідження нових сільськогосподарських рослин в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (1940–і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2015)
Лук’яненко О. В. - Інтерактивне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч.1) (2015)
Муравський О. І. - Особливості міжнаціональних відносин в західних областях УРСР у період перебудови (2015)
Яремчук Ю. М. - Соціально–культурний простір Львова у 1960–1980–х рр.: причини трансформації, особливості формування (2015)
Резнік І. С. - Розвиток банківської системи України за президентства В. Януковича (2010–2013 рр.) (2015)
Божук Л. В. - Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності (2015)
Гривнак Б. Л. - Тенденції розвитку вітчизняної освіти в другій половині 80–х – на початку 90–х років ХХ століття (2015)
Апальков М. В. - Впровадження елементів ринкової економіки Львівською обласною радою першого демократичного скликання у 1990–1991 рр. (2015)
Кучерук М. С. - Проголошення незалежності України як здобуток громадянського суспільства (2015)
Плюта Н. В. - Позиція французької преси стосовно Фашодської кризи (2015)
Добріян Д. М. - Виставкова діяльність Олександра Олександровича Мурашка (1898–1922 роки) (2015)
Андрєєв В. М. - Віктор Петров та його діяльність в інституті історії матеріальної культури ВУАН (1930-ті рр.) (2015)
Нижник С. В. - Вплив професора Т.Д. Страхова на формування наукового світогляду та становлення В. Ф. Пересипкіна як вченого (2015)
Тарабрін О. Є. - Життя і наукова діяльність професора Б. А. Паншина в історичному і соціальному вимірі (2015)
Гавліч І. Б. - Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) (2015)
Мельнічук Н. В. - Використання термінологічного апарату в українській історіографії Голокосту (2015)
Розовик Д. Ф. - Розовик О. Д. Археологічні пам’ятки села Дениси на Переяславщині (2015)
Товтин Я. І. - "Confessio Pentapolitana": визнання віри п’яти східнословацьких міст (2015)
Березовська В. В. - Титуловане дворянство Акерманського повіту (2015)
Велизаде Т. А. - Мартовские события 1918 г. в Баку (2015)
Акперова Э. - Заимствования из европейских языков в современном турецком языке (2015)
Исмаилов Р. Э. - Советское строительство в Азербайджане по российскому образцу (1920 год) (2015)
Насирова С. - Уникальный Ширванский сюжетный ковер, хранящийся в национальном музее истории Азербайджана (2015)
Rajabov N. A. - The real causes of the global economic crisis: – What the "new competitors" and "blind nodes" syndrome is? (2015)
Воронкова В. Г. - Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства (2015)
Найдьонов О. Г. - Специфіка та особливості класичної науки як головного чинника виникнення індустріального суспільства (2015)
Гавронская Т. В. - Философско-правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте (2015)
Полисаєв О. О. - Соціальна відповідальність як необхідна складова суспільних трансформацій (2015)
Коломієць О. Г. - Проблема людської агресивності у вимірах соціальної філософії (2015)
Рудакова И. В. - Традиция как основа конституирования нации (2015)
Дьоміна О. С. - Аксіологічні основи національної ідеї (2015)
Марків О. Т. - Факт в аналітичній журналістиці: аксіологія і об’єктивність (2015)
Білогур В. Є. - Формування концепції самореалізації особистості у спорті в умовах трансформаційних змін: теоретичні і праксеологічні виміри (2015)
Білокопитова Н. І. - Компаративний підхід до ґендерного питання в тюркських, перських і арабських суспільствах (2015)
Масаев М. В. - Освальд Шпенглер і неспроможність тези Карла Поппера про "Злиденність історицизму" (2015)
Розова Т. В. - Філософська система Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї, Чорна Л. В. (2015)
Хвойницька Х. М. - Специфіка юснатуралістичних ідей Дж. Локка та С. Пуфендорфа (2015)
Клочко Н. А. - Противоречия религиозного мировосприятия (2015)
Попович В. М. - Соціальне вчення християнства: порівняльний аналіз різних конфесій (2015)
Соколовський О. Л. - Біблійні основи вчення Міжнародного шляху про особу Святого Духа (2015)
Хахалін О. О. - Сповідальний дискурс паломника (2015)
Попович Я. М. - Паломництво vs релігійний туризм (2015)
Ворона В. А. - Етико–філософські засади подолання спесишизму в європейській культурі (2015)
Держко І. З. - Національна свідомість та культура у формуванні громадсько–політичних відносин сучасного суспільства (2015)
Богдановський І. В. - Українське рідновір’я: відродження духовних традицій і нове язичництво (2015)
Коннов А. Ф. - Мера вещей в искусстве: о критериях суждения вкуса (2015)
Сюсель Ю. В. - Одиничне та загальне у контексті етнічного споживання (філософсько-антропологічний аналіз) (2015)
Ханас У. - Соціокультурні аспекти міжетнічного партнерства та діалогу (2015)
Зінченко В. В. - Стратегії освітнього процесу в інтеграції парадигм глобального розвитку і гуманітаризації суспільства: світоглядні засади соціальної філософії освіти (2015)
Терепищий С. О. - Національна держава та освітні реформи в контексті глобалізаційних викликів (2015)
Якимчук О. И. - Особенности психологии "пространства образования" тоталитарного общества (2015)
Яковлєва О. В. - Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України (2015)
Василенко О. М. - Вплив організованості особистості студентів на засвоєння ними іноземної мови (2015)
Климончук В. Й. - Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці (2015)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Ґендерна рівність у соціологічно-політичному вимірі в умовах світової кризи (2015)
Олещук П. М. - Вплив соціальних мереж на протестну політичну мобілізацію (2015)
Рагимзаде В. Г. - Свобода слова как важная ценность цивилизованного общества (2015)
Роговик О. Д. - Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах (2015)
Ханстантинов В. О. - Лояльність як умова консенсуальної комунікативної культури (2015)
Чеканов В. Ю. - Формування наукового дискурсу політології міжнародних відносин (2015)
Шелемба М. М. - Дослідження впливу регіонального та соціокультурного виміру на формування електорального простору України (2015)
Прокопенко О. А. - Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення (2015)
Денисюк С. Г. - "Терористичний сепаратизм" в сучасній Україні: спроба теоретико–прикладного аналізу, Корнієнко В. О. (2015)
Остап’як В. І. - США і партнерство України з ЄС (2015)
Ярмоленко М. І. - Політичне русинство в конструюванні штучної ідентичності Закарпаття (2015)
Барщевський Є. І. - Зовнішньополітичні інтереси України в субрегіоні Південно–Східної Азії: наявні проблеми та перспективи (2015)
Войтенко Ю. М. - Депутатський імунітет як політичний інститут: вітчизняний та світовий досвід (2015)
Кавилін О. А. - Динаміка політичної участі молоді в незалежній Україні (2015)
Красносілецький Д. П. - Корупція як чинник народного невдоволення сучасної України (2015)
Редька С. І. - Вибори в ради Харківщини в умовах формування тоталітарного режиму (2015)
Васильчук Є. О. - Теоретичні підходи до вивчення російського екстремізму (2015)
Przybyszewska K. - Rodzina wielodzietna i niepelna jako klienci pomocy spolecznej (2015)
Самедов Е. - Политика террора Армении (2015)
Багиров Ш. - Элита и демократия в современном обществе (2015)
Гаджалиев Э. Б. - Содержание и особенности политической модернизации (2015)
Антохів–Сколоздра О. М. - Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами (2015)
Гайтан В. В. - Політичний екуменізм як фактор трансформації пострадянського простору (2015)
Годлевський М. С. - Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами (2015)
Зайдель М. І. - Система особистих зв’язків у владі на пострадянському просторі (2015)
Козлітін В. Д. - Республіка Сербія на шляху інтеграції в Європейський Союз у 2010–2014 рр. (2015)
Міхейченко М. А. - Спільна інформаційна політика: політична дискусія у країнах–членах ЄС (2015)
Нащочин О. М. - Євроінтеграційні концепції V Республіки періоду президентства Ф. Міттерана щодо країн Центрально–Східної Європи (1989–1995) (2015)
Печиборщ В. Ю. - Феномен ідеології "духовної оборони" Швейцарії та її значення для збереження суверенітету країни напередодні та на початковому етапі Другої світової війни (2015)
Масаев М. В. - Новые подходы к проблеме глобального гражданского общества и "сетевых революций" в контексте постижения вопросов ноосферологии и концепции парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций. Рецензия на монографию: Буряк В. В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции / Виктор Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 150 с. (2015)
Агій В. М. - Забезпечення ягнят широким спектром лімітуючих мінеральних елементів шляхом згодовування їм мінерально-сольових брикетів-лизунців, Бондарчук Т. М., Федак Н. М. (2014)
Бащенко М. І. - Молочна продуктивність корів молочних та комбінованих порід в умовах Західного регіону України, Федорович В. В. (2014)
Боднар Ю. В. - Антиоксидантний захист та інтенсивність синтезу статевих гормонів за культивування клітин гранульозного шару фолікулів корів, Кузьміна Н. В., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2014)
Бойчук В. М. - Перетравність корму та баланс азоту ранньовідлученого молодняку свиней при згодовуванні пробіотику, Кучерявий В. П. (2014)
Вахуткевич І. Ю. - Вплив важких металів та клиноптилоліту на активність ензимів у сироватці крові птиці, Снітинський В. В. (2014)
Главатчук В. А. - Жирнокислотний склад сала свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-6 (2014)
Гладій М. В. - Забійні показники та морфологічний склад напівтуш бугайців порід лімузин та волинської м’ясної в умовах Прикарпаття, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2014)
Голубєв М. І. - Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікормів з різним вмістом сухої пивної дробини, Голубєва Т. А. (2014)
Гордійчук Н. М. - Оцінка симентальської худоби за якістю шкіри (2014)
Гримак Х. М. - Гістоморфологічні та біохімічнні показники матки і яєчників за стимуляції статевої охоти у овець в анестральний період (2014)
Гуменний В. Д. - Науково-методологічні та організаційні заходи із збереження генофонду сірої української породи великої рогатої худоби, Вовк С. О., Вуйцик Ю., Пілярчик Р. (2014)
Дармограй Л. М. - Концептуальні засади визначення поживної цінності кормів та нормування годівлі жуйних тварин у системі INRА-88, Лучин І. С. (2014)
Дармограй Л. М. - Поживна цінність і продуктивна дія біомаси дріжджів на організм тварин і птиці (оглядова інформація), Шевченко М. Є. (2014)
Денисюк П. В. - Роль дифференцировки организма в детерминации продуктивности и здоровья животного (2014)
Дудаш А. В. - Лігнітогумопрепарати та їх вплив на продуктивність курей-несучок, Кириленко Л. Ю., Легеза А. Г., Цмур Ю. Ю. (2014)
Заєць А. П. - Інтенсивність росту ремонтних телиць симентальської породи та його зв'язок з молочною продуктивністю корів-первісток, Мандрик М. О., Бігас О. В., Суховуха С. М. (2014)
Зубкова Ю. С. - Кормова поведінка підсвинків залежно від застосування ароматизатора "Карамель–Ваніль", Ліннік В. С. (2014)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту в курчат-бройлерів за різних рівнів триптофану у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2014)
Кульбаба С. В. - Дослідження процесу створення повітрообміну в птахівничих приміщеннях (2014)
Кучерявий В. П. - Реакція пілоричної зони шлунка свиней на згодовування пробіотичних препаратів (2014)
Лісовська Т. О. - Вивчення можливості використання борошна кукурудзяного екструдованого в технології бісквітного напівфабрикату, Покотило О. С., Чорна Н. В. (2014)
Міхур Н. І. - Організація інтенсивної відгодівлі молодняка великої рогатої худоби в залежності від віку та рівня енергетичного живлення (2014)
Осташевський В. І. - Ріст і розвиток норок в молочний і післямолочний періоди, Щербатий З. Є. (2014)
Палій А. П. - Дослідження процесу промивання доїльних установок (2014)
Півторак Я. І. - Використання кормових дріжджів у годівлі великої рогатої худоби, Петришак Р. А., Наумюк О. С., Голодюк І. П., Долинський В. М. (2014)
Пришедько В. М. - Економічна ефективність племінного використання бугаїв-плідників різних типів стресостійкості (2014)
Руснак П. Й. - Динаміка живої маси телиць симентальської породи та її прогнозування в різні вікові періоди онтогенезу, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Оріхівський Т. В., Руснак П. П. (2014)
Сало Г. І. - Оцінка орних земель Перемишлянського району за результатами агрохімічного обстеження, Колодій Н. М., Войтович Н. Г. (2014)
Седіло Г. М. - Біологічна оцінка комплекції великої рогатої худоби, Федак В. Д., Федак Н. М., Каплінський В. В. (2014)
Слобода О. М. - Біолого-господарські аспекти використання фітази при годівлі курей-несучок, Слобода Л. Я., Салівончик Н. І. (2014)
Терлецька М. І. - Щільнсть бобово-злакового травостою та структура урожаю залежно від частки компонентів у ньому та способів сівби (2014)
Федорук Р. С. - Вміст ліпідів і важких металів у продукції медоносних бджіл за умов підгодівлі борошном з бобів сої нативної та трансгенної, Романів Л. І. (2014)
Фіялович Л. М. - Якісні показники гусячих яєць при використанні в кормі сухих яблучних вичавок, Кирилів Я. І. (2014)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурців миргородської породи у період становлення статевої функції (2014)
Щербатий З. Е. - Використання "разових" корів (первісток) для виробництва м’яса, Кос В. Ф., Музика Л. І., Боднарук В. Є., Оріхівський Т. В. (2014)
Щербатий З. Є. - Причини вибракування корів різних генотипів і ліній, Боднар П. В. (2014)
Яремчук О. С. - Хімічний склад та властивості екскрементів нетелей за різних способів утримання, Варпіховський Р. Л. (2014)
Богатко Н. М. - Екологічні вимоги до національних стандартів на харчову продукцію, Салата В. З., Мазур Т. Г., Богатко Л. М., Богатко Д. Л. (2014)
Бреславець В. О. - Визначення знезаражуючої дії препарату "Йодіс" при дезінфекційній обробці інкубаційних яєць курей, Глєбова К. В., Стегній О. О. (2014)
Вахуткевич І. Ю. - Вміст важких металів в органах і тканинах птиці, Снітинський В. В. (2014)
Гарнаженко Ю. А. - Аналіз імпорту рибо та морепродуктів в Україну (2014)
Добрянська Г. М. - Сезонні та видові особливості розподілу цинку в біотичних та абіотичних складових екосистеми рибницького ставу, Швець Т. М., Мельник А. П., Янович Д. О. (2014)
Іванюк Н. Т. - Фізіологічна роль селену та йоду в організмі риб, Микитин Л. Є., Фоміна М. В., Дашковський О. О. (2014)
Каганець О. О. - Видова характеристика органолептичних показників та пилкового складу меду, одержаного з пасік Одеської області (2014)
Кривохижа Є. М. - Характеристика імпортних кислотних мийних засобів, наявних на ринку України, Перкій Ю. Б., Моткалюк Н. Ф., Кухтин М. Д., Карпенко М. М. (2014)
Новгородська Н. В. - Оцінка якості свинини (2014)
Павліченко О. В. - Гігієнічні аспекти використання антиоксидантів в птахівництві, Чорний М. В., Ткачова О. В. (2014)
Параняк Р. П. - Окремі аспекти екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області, Осташа Т. П. (2014)
Петров Р. В. - Біологічна цінність та токсичність м’яса коропів при лікуванні їх від аеромонозу (2014)
Тарасенко Л. О. - Біотрансформація важких металів в організм свиней (2014)
Фоміна М. В. - Концентрація окремих макроелементів у крові корів, в динаміці, за дії свинцевих сполук екзогенного походження, Дашковський О. О., Калин Б. М., Іванюк Н. Т. (2014)
Чорний М. В. - Клініко-фізіологічний стан телят, які утримуються в аерозольно-сануемих секціях з використаням різних дезінфектантів та імуностимуляторів, Вороняк В. В., Козьменко В. В. (2014)
Binkevych V. - Using of microelements compounds in poultry meat production, Hutiy B., Binkevych O. (2014)
Передмова (2015)
Карамушка Л. М. - Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок між рівнем розвитку та чинниками мезо- та мікрорівня (2015)
Бондарчук О. І. - Модель психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін (2015)
Брюховецька О. В.  - Формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій (2015)
Вознюк А. В. - Специфіка використання інтерактивних технік для психологічної допомоги керівникам освітніх організацій щодо успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2015)
Іщук О. В. - Психологічний аналіз уявлень студентів щодо домінуючого типу організаційної культури у вищому навчальному закладі державної форми власності (2015)
Канівець Т. М. - Особливості формування психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар’єри (2015)
Креденцер О. В. - Чинники розвитку типів організаційної культури закладів середньої освіти (2015)
Ліплянська О. В. - Дослідження психологічних особливостей діяльності персоналу торговельних організацій (2015)
Малімон Л. Я. - Психологічний аналіз когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів мотивації професійної діяльності державних службовців, Глова І.В.  (2015)
Ніконорова М. А. - Дослідження основних компонентів психологічної готовності персоналу великих торговельних організацій до профілактики та подолання організаційних конфліктів (2015)
Сич В. М. - Зв’язок між особливостями економічного самовизначення студентської молоді та її соціально-демографічними, організаційно-професійними характеристиками, Сич В. О. (2015)
Сняданко І. І. - Самоефективний підхід в психологічному консультуванні студентів в контексті підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2015)
Терещенко К. В. - Толерантність персоналу в контексті розвитку організаційної культури інноваційних і традиційних закладів освіти (2015)
Ткалич М. Г. - Дослідження гендерної ідентичності, стереотипів та ролей персоналу організацій методом незакінчених речень (2015)
Фелькель Т. Г. - Аналіз зв’язку між рівнем розвитку лідерських якостей у аспірантів і організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками (2015)
Бондаренко В. Л. - Теплообменные аппараты, перспективные для использования в установках обогащения криптоноксеноновой смеси, Дьяченко Т. В., Корж Е. Г., Дьяченко О. В. (2015)
Горин А. Н. - О визуализации температурного поля испарителя холодильной камеры бытового холодильника, Кудрин А. Б., Дeмин М. В., Бурдиян О. Н. (2015)
Когут В. Е. - Применение теплообменника-эжектора в установках промышленного охлаждения воздуха, Бутовский Е. Д., Жихарева Н. В., Хмельнюк М. Г. (2015)
Лагутин А. Е. - Оценка тепловых характеристик труб с поперечными ребрами, Стоянов П. Ф. (2015)
Радченко А. М. - Ступенчатое охлаждение приточного воздуха машинного отделения автономной электростанции, Грич А. В., Портной Б. C. (2015)
Дорошенко А. В. - Разработка многофункциональных солнечных систем на основе теплоиспользующего абcорбционного цикла и тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой, Гончаренко В. А. (2015)
Роганков В. Б. - About correlation between the percolation rate of moisture through the semi-permeable membranes and the standard measurements of their permeability or evaporative resistance, Супрун Н. П., Швец М. В., Щуцкая А. В. (2015)
Пилипенко А. Ю. - Определение коэффициента теплоотдачи при кипении холодильных агентов в аккумуляторах холода, Форсюк А. В., Засядько Я. И., Глушков В. С. (2015)
Симоненко Ю. М. - Прототип вторичного прибора измерителя уровня криогенной жидкости на основе металлоксидных высокотемпературных сверхпроводников, Емельянов В. Ю. (2015)
Якуб Л. Н. - Уравнение состояния и свойства фуллерита С60 (2015)
Кальченко А. С. - Повышение качества мультимедийных услуг в сетях следующего поколения с использованием методов нечеткой логики (2015)
Вступ (2011)
Виноградов Г. М. - Наддніпрянщина як територіальна та міфологічна складова першого етапу Великого переселення народів (I – IV ст. н. е.) (2011)
Шаталов Д. В. - Про типи нападів козаків і татар на українському Степовому Кордоні в другій половині ХV – першій половині ХVIІ ст. (2011)
Суховий В. І. - Статус жінки в українському шляхетському суспільстві другої половини XVI – початку XVII ст.: проблема інтерпретації джерел (2011)
Каюк С. М. - Запорозьке козацтво і гайдуки як військові прикордонні спільноти Фронтиру у другій половині XVIII – першій половині XIX ст., Посунько А. С. (2011)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у житті та діяльності Є. Х. Чикаленка (2011)
Литвинова Т. Ф. - Як М. П. Позен став "кріпосником" (до персоналістики селянської реформи 1861 р.), Січкар О. О. (2011)
Антипенко Г. С. - Формування світогляду О. Ф. Кістяківського (2011)
Маслюченко С. П. - Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище (2011)
Дяченко О. В. - Діяльність Олександра Кониського в НТШ (2011)
Нікітенко А. І. - До питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської старої громади (2011)
Антипенко В. В. - Польський чинник у процесі введення земського самоврядування на Правобережній Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Хоречко А. М. - Участь дворян Катеринослава в громадсько-політичному житті міста початку ХХ ст. (2011)
Бушин В. С. - Економічний розвиток та зміни типів функціональної належності повітових міст Катеринославської губернії з кінця XVIII до початку XX ст. (2011)
Венгер Н. В. - Підприємницька династія Гезе в Катеринославі (2011)
Буланова Н. М. - І. І. Ясюкович – видатний промисловець Придніпров’я (2011)
Малига Н. М. - Приватні банківські установи на Катеринославщині 60–90-х років ХІХ ст., Мирончук В. Д. (2011)
Медведовська А. Ф. - Підприємницька діяльність євреїв Нижньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Прокопенко С. Л. - Катеринославська гімназія в умовах контрреформи 1871 р. (2011)
Кушлакова Н. М. - Друга й третя школи Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства для робітників: виникнення, діяльність, значення (2011)
Лучка Л. М. - Бібліотека Сімейно-педагогічного гуртка – перший осередок дитячого читання в Катеринославі на початку ХХ ст. (2011)
Гриженко Л. В. - Організація дозвілля міського населення Катеринослава та його особливості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Утєшева Г. В. - Розваги катеринославців на межі ХІХ –ХХ ст.: "легковажна оперетка" (2011)
Діанова Н. М. - Протоієрей С. Серафимов як дослідник історії Південної України (2011)
Митрофаненко Ю. С. - Справа отамана Волинця (2011)
Бойко О. В. - Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Зняття судимості з колгоспників (1934–1936 рр.) (2011)
Марченко В. О. - Колгоспне виробниче життя селян Наддніпрянщини у повоєнний період (1945 – початок 1950-х рр.) (2011)
Нікілєв О. Ф. - Проблеми торгівлі українського села середини 1950 – 1960-х рр. (2011)
Панченко В. Г. - Легалізація та діяльність ОУН в Україні протягом 1990-х рр. (2011)
Баранник Л. Б. - Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення: теоретичний аспект (2014)
Качула С. В. - Реалізація державної політики фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу (2014)
Макогон В. Д. - Бюджетне регулювання у системі соціально-економічного розвитку країни (2014)
Мярковський Ю. А. - Фінансове регулювання соціально-економічного розвитку країни (2014)
Гетьман О. О. - Соціально-демографічний моніторинг ринку праці регіону та визначення перспектив його розвитку, Лежньова Л. В. (2014)
Кіркова Н. П. - Оцінка впливу сезонного фактора на рівень трудової зайнятості населення (2014)
Буряк М. І. - Адміністративно-фінансова децентралізація як фактор розвитку субрегіональних територіальних громад (2014)
Гуцалова Ю. Є. - Фінансові та соціально-економічні передумови запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні (2014)
Калюжна Ю. П. - Основні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства (2014)
Ковальчук Н. В. - Економічні аспекти пріоритетів інтеграції України (2014)
Рибальченко Л. В. - Проблеми розвитку страхового ринку в Україні (2014)
Міщенко Д. А. - Державна підтримка аграрного сектора України в умовах членства у Світовій організації торгівлі (2014)
Куншенко О. О. - Систематизація принципів кластера (2014)
Величкін В. О. - Бюджетний дефіцит і державний борг як чинники економічної небезпеки держави, Олійник В. Я., Дем’яненко І. В. (2014)
Безгуба М. О. - Напрями вдосконалення системи державних фінансів України (2014)
Адаменко І. П. - Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання (2014)
Рибак С. О. - Збалансованість доходів бюджету і соціальних зобов’язань держави (2014)
Пасічний М. Д. - Бюджетний дефіцит у системі фінансової політики України (2014)
Шкура І. С. - Оцінка механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (2014)
Дем’яненко В. Є. - Фінансова самодостатність місцевих бюджетів: об’єктивна детермінанта суспільного розвитку (2014)
Капкайкіна Є. В. - Забезпечення фінансової стійкості підприємств в Україні (2014)
Непран А. В. - Кредиторська заборгованість нефінансових корпорацій: стан та структурні характеристики (2014)
Жадько К. С. - Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю, Горященко Ю. Г. (2014)
Базалійська Н. П. - Показники результативності реалізації трудової поведінки робітників промислового підприємства (2014)
Рядно О. А. - Застосування економетричних моделей для аналізу фінансових можливостей регіонів (на прикладі Дніпропетровської області), Заікін А. А. (2014)
До 80 – річчя з дня народження та 55 – річчя наукової діяльності доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, завідувача кафедри економіки підприємств Падеріна Івана Дмитровича (2014)
До уваги авторів науково-теоретичного журналу Вісника ДДФА: Економічні науки (2014)
Коізумі Д. - Політична промова, виголошена на 151-й сесії Парламенту Японії (2001)
Яценко Б. - Становлення сучасного господарства Японії в другій половині XX століття (2001)
Павлішина Л. - Виконавча влада та закодавчий процес в Японії (2001)
Курганська Т. - Деякі особливості трансферу технологій науково-виробничого комплексу Японії, Яценко Б. (2001)
Стрелкова А. - "Нампороку" – "Біблія" чайної церемонії (2001)
Кобелянська О. - Японська поезія хайку в Україні (2001)
Хіно Т. - Проблеми перекладу "ЕНЕЇДИ" Івана Котляревського японською мовою (2001)
Хоменко О. - Дещо про історію шевчещсознавства в Японії (2001)
Пирогов В. - Етнолінгвістичні паралелі у різносистемних мовах (2001)
Рубель В. - Сьогун Санетомо: особа і політик (2001)
Тітков О. - Комплекс захисного спорядження японських самураїв зі збірки Полтавського краєзнавчого музею (2001)
Капранов С. - Храм Сумійосі-тайся та японська культура (2001)
Рибалко С. - Світ богів та світ людей в мистецтві укійо-е (2001)
Nakortchevski A. - Sacred sites in Japan as pilgrimage destinations (2001)
Шелестова О. - У пошуках механізмів культурної взаємодії (2001)
Отрощенко І. - Релігійний фактор у "монгольській" політиці Японії та Росії на початку XX ст (2001)
Толмачев Н. - Деколонизация португальских владений в тихоокеанском регионе (2001)
ХРОНІКА (2001)
Матвеева Л. В. - Виктор Иванович Григорович - первый украинский славяновед-византинист (1815-1876) (2009)
Бубенок О. Б. - Свідчення ал-Мас'уді та "Худуд ал-'Алам" про дві групи буртасів, Радівілов Д. А. (2009)
Жуковський В. В. - Божественна енергія і її значення у богослов'ї тантризму (2009)
Маврина О. С. - Документы родовой аристократии и служилой знати Крымского ханства в фондах ГААРК (2009)
Павлішина Л. Ф. - Особливості перших сесій Національного парламенту Японії (2009)
Пінчевська Б. М. - Реконструкція значень символічних зображень тварин на прикладі образу лева у сакральному єврейському мистецтві Галичини на основі радянських та пострадянських культурологічних джерел 2-ї пол. XX — поч. XXI ст (2009)
Романова О. О. - Історія дослідження єгипетської колекції Одеського археологічного музею (2009)
Рубель В. А. - Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр. (2009)
Сафронов А. В. - "Воины Великой Зелени": "народы моря" и этнополитические процессы в Восточном Средиземноморье в конце XIII – начале XII в. до н.э. (часть 1) (2009)
Тарасенко Н. А. - Mdd: одна примечательная черта иконографии "демонического" существа в папирусной графике XXI династии (2009)
Туров И. В. - Роль покаяния в мистической практике раннего хасидизма (2009)
Школьна О. В. - Ритуальний фаянс Любичі Королівської кінця XIX - початку XX століття у світлі мистецьких рефлексій творчості юдеїв різних країн світу (2009)
Гуменюк О. М. - Кримськотатарська народна пісня про щасливе кохання. Особливості поетики (2009)
Дрига І. М. - Тюркомовні варіанти молитви "Отче наш" у Причорномор'ї (2009)
Мусійчук В. А. - Внутрішньоконцептуальна сегментація в'єтнамських паремій (2009)
Пирогов В. Л. - Структурно-семантичні особливості фразеологізмів йодзідзюкуго, віддзеркалені в японських перекладах класичного твору Китаю "Цяньцзивень" (2009)
Приймаченко В. В. - Сліди арамеїзмів Септуагінти у Вульгаті (2009)
Рибалкін B. C. - Підступність "відомого" слова, або Читаючи ібн Хурдадбега (2009)
Тищенко К. М. - Східний світ в українській топонімії (І. Давній Схід. II. Іранський світ) (2009)
Ференчак Ю. Е. - Англійські запозичення у лексичній системі сучасної перської мови (2009)
Капранов С. В. - Рецензия на: Огнева Е.Д. Боги снежных гор (2009)
Чувпило А. А. - Трещина на компасе истории: шрам Средневековья или позднейший бутафорский декор? (2009)
Мосенкіс Ю. Л. - Японістика у студіях дослідницького центру "Трипілля і Схід" (2009)
Романова О. О. - Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання історії стародавнього світу" (2009)
Отрощенко І. В. - 65-річчя О.Д. Огневої (2009)
Матвеева Л. В. - Славяно-византийские отношения в трудах В.И. Григоровича (2009)
Бубенок О. Б. - Хозари у Києві (до питання про характер хозарської присутності на слов'янських землях) (2009)
Зелінський А. Л. - Птолемей III і Анубіс: можливість неофіційного ототожнення (2009)
Павлішина Л. Ф. - Постать прем’єр-міністра Сігеру Йосіди та його внесок у розвиток післявоєнної парламентської системи Японії (2009)
Рибалкін B. C. - Ал-Газали (к 900-летию смерти) (2009)
Сафронов А. В. - "Воины Великой Зелени": "народы моря" и этнополитические процессы в Восточном Средиземноморье в конце XIII-начале XII в. до н.э. (часть 2) (2009)
Тарасенко Н. А. - Еще раз к семантике подголовника из гробницы Тутанхамона (Cairo IE. 62020) (2009)
Храновський В. А. - До інтерпретації назв календарних місяців в Еламі епохи III династії УРУ (2009)
Василюк О. Д. - Листи Лесі Українки до Агатангела Кримського (2009)
Кочубей Ю. М. - Методологія дослідження сучасної історії у сходознавчих працях В. В. Дубровського (1897-1966) (2009)
Мавріна О. С. - До питання про походження роду Ширінів та його ролі в Кримському ханаті (за матеріалами ДААРК) (2009)
Черніков І. Ф. - До розробки теми "Туреччина у міжнародних відносинах періоду Другої світової війни (1939-1945 pp.) (2009)
Чувпило О. О. - Вивчення історії Сходу в Харківському університеті: О.П. Рославський-Петровськнй, Чувпило Л. О. (2009)
Дрига І. М. - Караманлійський текст із Бухареста 1768 р.: до історії тюркських мов Причорномор’я... (2009)
Мурашевич К. Г. - Зародження нової поезії "4 травня" та виникнення контактних зв’язків у китайській літературі початку XX століття (2009)
Пирогов В. Л. - Семантична парадигматика фразеологічних структур китайської та японської мов; порівняльний аспект (2009)
Рыжих В. И. - Абсолютное дополнение в арабской грамматической традиции (2009)
Рубель В. А. - Транскрибування японських слів засобами української мови: проблеми і пропозиції (2009)
Тищенко К. М. - Східний світ в українській топонімії (III. Алтайський світ) (2009)
Отрощенко І. В. - XIII Сходознавчі читання А.Ю. Кримського (2009)
Тимченко М. П. - 67-й Міжнародний конгрес турецької культури: "Стамбул у турецькій і світовій історії". 5-10.10.2009, Анкара - Культурний центр ім. К. Ататюрка (2009)
Титул, зміст (2015)
Активна політика зайнятості: сучасні виклики та шляхи їх подолання (2015)
Кашуба Я. М. - Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості (2015)
Макарова О. В. - Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості (2015)
Гізело О. І. - Інвестиції в людський капітал як умова соціального розвитку України (2015)
Нартюк О. В. - Проблеми зайнятості економічно активного населення середнього віку з інвалідністю в Україні (2015)
Маршавін О. Ю. - Споживання як чинник зайнятості населення: економіко-статистичний аналіз (2015)
Киричек В. О. - Роль реінжинірингу бізнес-процесів у підвищенні ефективності управління підприємством та розвитку його персоналу (2015)
Зелінська Т. М. - Усвідомлення типів амбівалентності особистості психологами центрів зайнятості у вимірі професійної компетентності (2015)
Побірченко Н. А. - Організація психологічного партнерства у професійній діяльності молодих фахівців на ринку праці (2015)
Судаков В. І. - Ресурсні детермінанти процесу трансформації праці та зайнятості (2015)
Сурмін Ю. П. - Кадрова революція в Україні: сутність, проблеми та напрями розгортання (2015)
Туленков М. В. - Стратегії професійної ресоціалізації безробітних, Туленкова І. М. (2015)
Фурман А. В. - Інноваційна освітня модель підготовки соціальних працівників (2015)
Тарасюк С. О. - Особливості сенсожиттєвих орієнтацій та самооцінки безробітних з різними поведінковими стратегіями на ринку праці, Воліховська О. В. (2015)
Пріб К. А. - Подолання опору персоналу в системі управління змінами в організації (2015)
Савченко Н. В. - Впровадження дистанційного навчання безробітних: проблеми та перспективи, Бондіні І. А. (2015)
Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс (2015)
Химейчук П. Р. - Форми і методи роботи центрів зайнятості Тернопільської області щодо залучення безробітних до підприємництва в сучасних умовах (2015)
Доробляй А. А. - Нові підходи в організації співпраці з роботодавцями Київської обласної служби зайнятості (2015)
Вертиенко А. В. - Евразийские кочевники в египетской коропластике: к проблеме межкультурных контактов (2010)
Мавріна О. С. - Діяльність Таврійського Дворянського Депутатського Зібрання у справах перекладу документів татарської знаті у другій половині XIX ст. (2010)
Бубенок О. Б. - Основні принципи організації традиційного суспільства огузів (2010)
Волович О. О. - Особливості глобалізації в арабському світі (2010)
Гусаков В. В. - Східна політика держави Ахеменідів (передумови, стратегія, інтереси) (2010)
Козицький A. M. - Історія Стародавнього Сходу у Львівському університеті міжвоєнного періоду (2010)
Рубель В. А. - Персоніфікація полководців антиколоніальної національно-визвольної боротьби корейського народу як віддзеркалення державної ідеології південнокорейської республіки Texan Мінґук (2010)
Туров И. В. - Молитвенная практика хасидов (2010)
Щербань Т. О. - Дослідниця історії східної математики доби Середньовіччя (до 80-річного ювілею академіка Галини Павлівни Матвієвської) (2010)
Грицик Л. В. - Еміграція як чинник українсько-східних літературних взаємин початку XX століття (2010)
Журавська Н. В. - Граматичні та лексичні трансформації як засіб перекладу сучасної арабської поезії (на прикладі творів Сейфа Ар-Рахбі) (2010)
Маленька Т. Ф. - Філософія Ібн Сіни та її вплив на перську класичну поезію (2010)
Михалицын П. Е. - История атрибуции византийской трагедии "Christos Paschon" ("Страждущий Христос") (2010)
Пирогов В. Л. - Паремії китайського походження в японській мові: проблема ідентифікації (2010)
Тищенко К. М. - Східний світ в українській топонімії (IV. Арабський світ. V. Кавказ. VI. Мадяри) (2010)
Кочубей Ю. М. - Відновлення традицій (2010)
Волович О. О. - Рецензія на монографію С.Ю. Зінько "Країни Близького Сходу в сучасних міжнародних інформаційних відносинах" (2010)
Бубенок О. Б. - Некролог Дашкевич Ярослав Романович, Мавріна О. С. (2010)
Некролог Шевченко Ігор Іванович (2010)
Некролог Крижанівський Олег Прокопович (2010)
Боднарук В. Є. - Аналіз генетичної мінливості української м’ясної породи великої рогатої худоби, Жмур А. Й. (2013)
Бойчук В. М. - Відгодівельні показники ранньовідлученого молодняку свиней при згодовуванні пробіотичного препарату, Кучерявий В. П. (2013)
Василенко Т. О. - Гематологічні показники та продуктивність вівцематок за різного рівня кобальту в раціонах (2013)
Виговський І. В. - економічна оцінка одновидових і сумісних посівів багаторічних трав на схилових землях (2013)
Голубєв М. І. - Ефективність використання комбікормів з різним рівнем жиру у годівлі молодняку кролів, Щасливий Р. А. (2013)
Гончар А. О. - Стимуляція відтворної функції голштинских корів та її економічна оцінка (2013)
Горійовська І. М. - Годівля ремонтних телиць симентальської породи в умовах Передкарпаття, Вовк С. О., Вовк Я. С. (2013)
Грицина М. Р. - Рослинність антропогенно порушених територій України (2013)
Гультяєва О. В. - Вплив соняшникової та ріпакової олій на ферментативні процеси у рубці врх in vitro за різного рН середовища, Петрук А. П., Вудмаска І. В. (2013)
Гуменний В. Д. - Генетико-популяційні та організаційні підходи при збереженні аутохтонних локальних порід в Україні, Білоконь А. М., Кирилів Я. І., Шаловило С. Г. (2013)
Добрянський С. А. - Ефективність вирощування ремонтних телиць при впровадженні нових технологічних рішень, Шаловило С. Г., Голуб О. М. (2013)
Жмур А. Й. - Диференціація та консолідація заводських стад української чорно-рябої молочної і голштинської порід за групами крові, Щербатий З. Є., Кос В. Ф., Голубчук Ю. І., Демчук М. П., Стоянов Р. О., Заблудовський Є. Є. (2013)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин корму у ремонтних курчат яєчного напряму продуктивності за різних рівнів аргініну у їх раціонах, Кривенок М. Я., Ільчук І. І. (2013)
Іжболдіна О. О. - Генотипові особливості вмісту незамінних амінокислот у м’ясі молодняку свиней (2013)
Ільницька О. Ю. - Особливості газоенергетичного обміну у корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Музика Л. І., Бабік Н. П. (2013)
Кирилів Б. Я. - Нетрадиційне джерело фосфору в раціоні курей-несучок, Гунчак А. В., Сірко Я. М., Галущак Л. І., Кисців В. О., Лісна Б. Б. (2013)
Кос В. Ф. - Значення деяких негенетичних факторів в селекції української чорно-рябої молочної породи, Щербатий З. Є., Кропивка Кропивка, Ю. Г., Музика Л. І., Жмур А. Й. (2013)
Крушельницька О. В. - Особливості гідрохімічного та мікробіологічного стану рибницьких ставів дослідного господарства "Миколаївська рибоводно-меліоративна станція" (2013)
Кучерявий В. П. - Вплив пребіотика міколад на продуктивність ранньовідлученого молодняку свиней, Іщенко А. М., Неживенко В. П. (2013)
Мамчур О. В. - Роль фізіологічно активних речовин в онтогенезі рослин кукурудзи (2013)
Мащак Я. І. - Відновлення виродженого травостою шляхом всівання бобових трав у нерозроблену дернину, Кобиренко Ю. О., Виговський І. В., Підпалий І. Ф. (2013)
Новак І. В. - Хімічний склад і морфометрія внутрішніх органів бугайців, Федорович В. С., Федорович Є. І. (2013)
Олешко В. П. - Генеалогічна однорідність стад молочної худоби, Рудик І. А. (2013)
Оріхівський Т. В. - М’ясні якості молодняку різних виробничих типів симентальської породи (2013)
Періг Д. П. - Білковий склад сироватки крові у вівцематок різної кровності залежно від сезонів року, Кирилів Я. І. (2013)
Півторак Я. І. - Використання нетрадиційного виду корму в годівлі лактуючих корів, Дармограй Л. М., Лесів С. М., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П., Долинський В. М. (2013)
Пікула О. А. - Селекційно-генетичні параметри живої маси телят залежно від віку і способу утримання матерів у сухостійний період (2013)
Піщан С. Г. - Функціональна активність вимені лактуючих корів, Литвищенко Л. О., Піщан І. С. (2013)
Польовий Л. В. - Вільна і фіксована годівля вибракуваних корів з одночасним підсисом телят та подальшою відгодівлею як технологічний прийом збільшення виробництва яловичини, Яремчук О. С., Романенко Т. Д. (2013)
Похил В. І. - Племінна робота у тонкорунному вівчарстві при формуванні м’ясності, Завийборода Д. І. (2013)
Приліпко Т. М. - Продуктивні та біохімічні показники коропа при вирощуванні у ставах національного природничого парку "Подільські товтри”, Кадиш В. О., Косташ В. Б. (2013)
Приліпко Т. М. - Якісні показники м’яса при забої великої рогатої худоби, Булатович О. М., Ліщук С. Г. (2013)
Приходченко В. О. - Ефективність використання біологічно активної кормової добавки гумісол в раціонах курчат-бройлерів, Гладка Н. І. (2013)
Рудь О. Г. - Популяційна характеристика шкідників зернових злакових культур в умовах Рівненщини (2013)
Седіло Г. М. - Стан Т- і В- клітинного імунітету у корів різної молочної продуктивності у до- і післяродовий період за впливу екстракту алое, Дяченко О. Б. (2013)
Терлецька М. І. - Особливості формування видового складу бобово-злакового агрофітоценозу залежно від висіяних травосумішей, удобрення та строків використання (2013)
Трокоз В. О. - Вміст вітамінів та мінералів у гідрофільному екстракті з лялечок дубового шовкопряда (2013)
Тучапська А. Я. - Динаміка показників крові молоді любінського лускатого коропа залежно від умов вирощування, Фріштак О. М., Морміль Л. В. (2013)
Халак В. І. - Ефективність використання інтегрованих показників оцінки свиноматок за ознаками з низьким рівнем успадкування, Луник Ю. М. (2013)
Цап С. В. - Перетравність поживних речовин та продуктивність курчат-бройлерів за згодовування пальмового жиру (2013)
Чудак Р. А. - Продуктивність та маса органів травлення у перепілок при підгодовуванні препаратом вітамінів А і D, Огороднічук Г. М., Паладійчук О. Р. (2013)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи при використанні голштинів, Боднар П. В. (2013)
Бігун Ю. П. - Фізіологічні аспекти адаптації організму птиці різного віку та продуктивності за використння фітокомпозиції "Вітастимул" (2013)
Богатко Н. М. - Вимоги до маркування харчових продуктів – забезпечення їх безпечності та якості, Салата В. З., Букалова Н. В., Каблучко М. В. (2013)
Богатко Н. М. - Особливості запровадження системи насср на рибопереробних та рибодобувних підприємствах України, Салата В. З., Букалова Н. В., Богатко Л. М., Каблучко М. В. (2013)
Бордунова О. Г. - "Штучна кутикула” (artificial cuticle - article) для захисту інкубаційних яєць курей щодо патогенної мікрофлори: композиція на основі хітозану та нанодисперсного оксиду заліза Fe2O3 (2013)
Варпіховський Р. Л. - Санітарно-гігієнічна оцінка ефективності різних способів утримання нетелів, Яремчук О. С., Польовий Л. В. (2013)
Васерук Н. Я. - Попередня оцінка in vitro якості та безпеки кормових засобів, Коваль Г. М. (2013)
Власенко В. В. - Перспективи використання комп'ютерних технологій для оцінки біологічної безпеки молока корів, інфікованих збудником туберкульозу, Лисенко О. П., Власенко І. Г., Михайлевич Э. А. (2013)
Войтович Н. Г. - Еколого-агрохімічна оцінка стану орних земель Мостиського району Львівської області, Колодій А. М., Ілітич Л. Я. (2013)
Гащук Є. C. - Порівняльна характеристика титру бактерій групи кишкових паличок та ентерококів, як показника санітарної обробки доїльного устаткування і молочного інвентаря (2013)
Гогітідзе Н. А. - Гігієнічне обгрунтування застосування ферментно-пробіотичного кормового препарату "Бацелл" в годівлі молодняку свиней, Бербенець О. В. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив Е-селену на вміст вітамінів А і Е у крові бичків за умов кадмієвої інтоксикації (2013)
Дашковський О. О. - Окремі фізико-хімічні показники якості молока корів за дії метіонатів заліза, міді, вітаміну Е та свинцю в динаміці, Фоміна М. В., Калин Б. М. (2013)
Двилюк І. В. - Перспективи застосування пробіотиків з метою профілактики захворюваності медоносних бджіл (2013)
Добрянська Г. М. - Розподіл кобальту у складових екосистеми рибоводного ставу, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2013)
Дружбяк А. Й. - Вплив мінеральних речовин на перебіг зимівлі бджіл, Кирилів Я. І. (2013)
Іванова О. В. - Гігієнічні показники гнойових стоків свинарських підприємств за біологічних способів очистки, Захаренко М. О. (2013)
Клименко О. М. - Екологічна оцінка якості води річки горинь та її приток, Буцяк В. І. (2013)
Ковальський Ю. В. - Динаміка класів фосфоліпідів при гістолізі та гістогенезі лялечок медоносних бджіл, Кирилів Я. І., Голубець О. В. (2013)
Козенко О. В. - Вплив сезонного чинника на показники осмотичної резистентності та сорбційної здатності еритроцитів крові корів, Сус Г. В. (2013)
Коняхін О. П. - Порівняльна оцінка яєчної продуктивності та жирнокислотного спектру ліпідів жовтка яєць у курей за впливу електромагнітного опромінення, Решетник А. О., Памірський А. С. (2013)
Кривохижа Є. М. - Гігієнічне значення окремого здоювання перших порцій молока, Мусієнко М. Т., Степанюк М. В., Свергун Ж. Г., Русенко Я. Г. (2013)
Курляк І. М. - Закономірності міграції свинцю і цинку в організмі дійних корів, Буцяк В. І. (2013)
Кухтин М. Д. - Формування мікробних біоплівок на абіогенних поверхнях за різної початкової кількості бактерій, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куциняк І. В. - Відмінності морфологічної та хімічної будови м'яса кабана і свині (2013)
Максішко Л. М. - Спосіб хемосорбційної очистки біогазу (2013)
Мацуська О. В. - Аналіз впливу капсульованих та гранульованих мінеральних добрив на стан сільськогосподарських культур, Гумницький Я. М., Сабадаш В. В., Сухорська О. П. (2013)
Мокрий В. І. - Концепція формування культури екологічної безпеки в контексті екологічної політики, Янович Д. О., Сухорська О. П., Гончарук В. Є. (2013)
Павліченко О. В. - Гігієнічна оцінка використання антистресових препаратів при вирощуванні м’ясних курчат, Ткачова О. В., Козлова А. С. (2013)
Паска М. З. - Етологічні показники телят волинської мясної породи в онтогенезі (2013)
Похил В. І. - Якість та хімічний склад м’яса овець різних генотипів, Похил О. М. (2013)
Сачко Р. Г. - Вміст важких металів у грунті, кормах та біологічному матеріалі в агроекологічних умовах Лісостепу та Пoлісся, Лесик Я. В., Пилипець А. З., Грабовська О. С., Венгрин А. В. (2013)
Сачук Р. М. - Добробут хутрових звірів і кролів: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні (2013)
Тюпіна Н. В. - Порівняльна оцінка природної резистентності телят отриманих від корів голштинської породи за різних технологій іх використання та умов утримання (2013)
Фаріонік Т. В. - Оцінка якості яловичини та її харчова і біологічна цінність (2013)
Шкромада О. І. - Дезінфекція та дезодорація повітря приміщень промислових свинарників препаратом "Біоцидін" (2013)
Яценко І. В. - Дегустаційне оцінювання м’яса й м’ясного бульйону курчат-бройлерів за введення в раціон наноаквахелату срібла, Сененко Є. О. (2013)
Князюк В. И. - Исследование тепловых характеристик пакетов труб с поперечными наклонными ребрами, Лагутин А. Е., Стоянов П. Ф. (2013)
Никитин Д. Н. - Влияние наноструктурированных материалов на процессы переноса в конструктальных средах (2013)
Дорошенко А. В. - Разработка газо-жидкостных солненых коллекторов для альтернативных холодильных систем, Милованов В. И., Силич С. С. (2013)
Дорошенко А. В. - Многоступенчатые испарительные охладители для холодильных и кондиционирующих систем, Лисогурская О. А., Розум М. В. (2013)
Клименко В. В. - Конвективный теплообмен в кристаллизаторах и плавителях газогидратных технологических установок (2013)
Прусенков Н. А. - Схема перехода тепла через многослойное ограждение с подачей "подвижной" составляющей (2013)
Нго Минь Хиеу - Анализ взаимосвязи энергетики и экономики Вьетнама (2013)
Цыкало А. Л. - Молекулярная динамика дисперсных систем. 1. Простые дисперсионные среды (2013)
Лабай В. Й. - Метод визначення параметрів мікроклімату в приміщенні за використання split-кондиціонерів, Лабай О. В., Гарасим Д. І. (2013)
Дрозд Ю. В. - Використання природних ресурсів FPGA-орієнтованих проектів для підвищення достовірності обчислюваних результатів, Дрозд О. В., Кузнєцов М. О. (2013)
Бойко В. Д. - Когнитивная модель оценки функциональных угроз и рисков системы кондиционирования воздуха (2013)
Глухова С. А. - Формалізація задачі забезпечення цілісності надлишкових даних при проведенні денормалізації бази даних, Зіноватна С. Л. (2013)
Маренич К. М. - Властивості силового електроустаткування технологічної дільниці в контексті створення експлуатаційних небезпек (2013)
Панфилов И. П. - Синтез опорного сигнала для канала с сосредоточенной и флуктуационной помехами, Флейта Ю. В. (2013)
Суліма Ю. Ю. - Оцінка та метод підвищення контролепридатності цифрових компонентів в системах критичного застосування, Дрозд О. В. (2013)
Бодюл О. І. - Програмне забезпечення для обробки палеоекологічних даних, Віноградова Е. І., Владімірова В. Б., Бодюл О. С. (2013)
Бубенок О. Б. - Дискусія навколо "кочових цивілізацій” (термінологічний аспект) (2014)
Вертієнко Г. В. - Надгробний рельєф із Трьохбратнього кургану (до семантики образів) (2014)
Капранов С. В. - Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина І (2014)
Пилипчук Я. В. - Формування кордонів Pax Cumanica у Східній Європі (2014)
Хаутала Р. - Сведения францисканских миссионеров об исламизации кочевников Золотой Орды в начале правления хана Узбека (2014)
Масалова К. Ю. - Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі в єгиптології: стан розробки образу (2014)
Moon Hyoungjin - Korea’s Adoption of and Adaptation to Chinese Culture Recorded in "The Journal of Hendrick Hamel”, Ho Thi Long An. (2014)
Тарасенко М. О. - Папірус Книги мертвих Istanbul № 10846–10847 (2014)
Чернухін Є. К. - Невідомий автограф Касандри Костан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Bogomolov A. V. - Know your enemy: the concept of FULŪL in the discourse of the Egyptian Revolution (2014)
Мусійчук В. А. - Модернізація та стандартизація в’єтнамської мови (2014)
Цолін Д. В. - До питання про синтаксис часток у середньоарамейській мові (2014)
Шестопалец Д. В. - Современные интерпретации Корана: к постановке проблемы (2014)
Кіктенко В. О. - Моральна метафізика Моу Цзунсаня: посткантіанство і неоконфуціанство (2014)
Mongush M. V. - Expedition on the Reindeer Breeders in Todja in 2012: A Preliminary Report (2014)
Капранов С. В. - Новий російський переклад славетного щоденника Басьо (2014)
Василюк О. Д. - Елла Григорівна Циганкова – історик науки (до ювілею) (2014)
Капранов С. В. - Ювілей О. Д. Огнєвої (2014)
Капранов С. В. - Список наукових публікацій О. Д. Огнєвої (2009–2014 роки) (2014)
Рибалкін С. В. - Світлої пам’яті Хасана Тауфіка (1943–2014) (2014)
Бінкевич Т. В. - Вибір моделі опори повітряної лінії електропересилання напругою 35-220 кВ при аналізі грозових перенапруг (2014)
Боднарчук О. В. - Особливості функціонування заквашувальних культур під час виробництва кисловершкового масла різними способами та їх вплив на його якість (2014)
Вічко О. І. - Мікробіологічна характестика пробіотичної кисломолочної добавки з асоціації культури "тибетський грибок" та вплив її на кишковий мікробіоценоз поросят, Кухтин М. Д., Новіков В. П. (2014)
Власенко В. В. - Формування пробіотичних властивостей йогурту шляхом внесення сиропу на основі екстракту ехінацеї, Крижак Л. М. (2014)
Власенко В. В. - Дослідження впливу стартових культур на кількість, внесеного в м'ясний фарш, нітриту натрію, Крижак С. В. (2014)
Гащук О. І. - Розширення асортименту м’ясних продуктів для харчування дітей шкільного віку, Москалюк О. Є., Федурко І. А. (2014)
Гащук О. І. - Розробка м'ясних геродієтичних продуктів - основа здорового харчування, Москалюк О. Є., Чернюшок О. А. (2014)
Даниленко С. Г. - Селекція молочнокислих бактерій з некомерційних м’ясних продуктів (2014)
Жукова Я. Ф. - Визначення інтенсивності кисломолочного аромату у ферментованих вершках, Король Ц. О., Петрищенко С. С. (2014)
Загарія Г. М. - Якість спредів при використанні антиоксидантів, Бігун П. П. (2014)
Ковтун Ю. А. - Дослідження процесу водопоглинання концентратом сироваткових білків та мікроструктури його розчину , Рашевська Т. О. (2014)
Косів Р. Б. - Питома швидкість розмноження спиртових дріжджів, Березовська Н. І., Паляниця Л. Я., Паньків Н. І., Харандюк Т. В. (2014)
Крижова Ю. П. - Збагачення галантинів кальцієм та харчовими волокнами, Кишенько І. І., Топчій О. А., Повх Т., Палій І. (2014)
Мартич В. В. - Дослідження кріоскопічної температури сумішей морозива різного хімічного складу, Поліщук Г. Є., Максим М. М. (2014)
Мелех Т. М. - Використання солоду з метою підвищення біологічної цінності питного молока, Турчин І. М., Сливка Н. Б., Михайлицька О. Р. (2014)
Мусій Л. Я. - Смако-ароматичні речовини у кисловершковому маслі залежно від складу заквашувальної композиції і умов культивування, Цісарик О. Й., Голубець О. В., Шкаруба С. М. (2014)
Наговська В. О. - Розроблення технології кефіру зі шротом розторопші, Сливка Н. Б. (2014)
Науменко О. В. - Науково-практичні аспекти виявлення інгібуючих речовин у молочній сировині (2014)
Ніпрук Н. І. - Ефективність, раціональність та перспективи зведення монолітно-каркасних будівель (2014)
Носенко Т. Т. - Дослідження споживчих властивостей ріпакової олії, Бабенко В. І., Левчук І. В., Кот Т. О., Голодна О. В., Тимощук А. Ю. (2014)
Овсяннікова Т. О. - Вивчення впливу молочної кислоти на процес йодування дріжджів, Кричковська Л. В. (2014)
Ощипок І. М. - Забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції м'ясопереробних підприємств, Багрій Л. М., Кринська Н. В., Ярошевич В. І. (2014)
Пасічний В. М. - М'ясомісткі напівфабрикати кулінарні з м’яса птиці підвищеної харчової цінності, Сімахіна Г. О., Гередчук А. М., Задорожній В. В. (2014)
Паска М. З. - Гістологічна характеристика напівкопчених ковбас із використанням різного вмісту борошна сочевиці, Маркович І. І. (2014)
Пешук Л. В. - Використання маринадів на основі харчових кислот для приготування напівфабрикатів з м'яса дикого кабана, Іщенко В. М., Штик І. І., Іванова Т. М. (2014)
Свідрак І. Г. - Задачі моделювання поверхонь, Галкіна Н. С. (2014)
Сподинюк Н. А. - Теоретичні дослідження температурного режиму в приміщенні пташника (2014)
Стешенко О. М. - Встановлення оптимальних параметрів процесу екстракції фітоадаптогенної суміші, Арсеньєва Л. Ю., Паламарчук О. П., Ройко О. Ю. (2014)
Страшинський І. М. - Розширення асортименту м’ясних січених напівфабрикатів з використанням соєвих білків, Раєв О. В., Фурсік О. П., Горбач О. Я. (2014)
Ткаченко О. Б. - Використання комплексного препарату "Полігрин" як елементу в системі захисту виноградного сусла від окиснення, Гураль Л. С., Древова С. С., Ткаченко Д. П. (2014)
Фаріонік Т. В. - Вплив мікроелементів і їх хелатних сполук (метіонатів) на морфологічний склад туш та сенсорні показники м’яса і бульйону, отриманого від тварин чорно-рябої м’ясної породи, Галух Б. І. (2014)
Федишин Я. І. - Алгоритми оптимального управління теплофізичним процесом стерилізації, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2014)
Чохань М. І. - Електропровідність гнучких сенсорних плівок на основі композитів поліортотолуїдину з діелектричними полімерними матрицями (2014)
Юкало В. Г. - Гель-фільтрація казеїнових фосфопептидів, Сторож Л. А. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського