Гайдай М. Г. - Організаційно-правові засади здійснення перекладу міжнародних стандартів фінансової звітності, Очеретна М. Ю. (2014)
Автори (2014)
Мярковський А. І. - Перспективи вдосконалення фінансового регулювання в Україні: глобальні виклики (2014)
Гасанов С. С. - Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації, Сизоненко В. О. (2014)
Хвесик М. А. - Фінансово-економічні важелі капіталізації природних ресурсів у контексті забезпечення прибуткового природокористування, Бистряков І. К. (2014)
Паянок Т. М. - Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі, Задорожня Л. А. (2014)
Коляда Т. А. - Бюджетна стратегія як інструмент подолання структурних дисбалансів дохідної частини бюджету України (2014)
Селіверстов В. В. - Особливості забезпечення цінової стабільності в Україні (2014)
Загурський О. М. - Проблеми та перспективи біржової діяльності в аграрному секторі економіки (2014)
Шемаєв В. В. - Оцінка фінансової ефективності інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, Ромодан О. О. (2014)
Бондар М. І. - Постійні податкові різниці: відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності відповідно до проекту нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України, Бабіч В. В. (2014)
Олійник Я. В. - Концептуальні засади нормативного забезпечення облікової політики підприємств (2014)
Автори (2014)
Матвійчук В. М. - Упровадження в Україні стандартів якості соціальних послуг населенню (2014)
Затонацька Т. Г. - Деякі аспекти фіскального стимулювання інноваційних підприємств в Україні (2014)
Гура Н. О. - Заборгованість населення житлово-експлуатаційним підприємствам: практичні аспекти погашення та врегулювання, Лебер-Одинцова Н. П. (2014)
Мортіков В. В. - Вигоди та втрати внаслідок функціонування системи державного пенсійного страхування (2014)
Заворотній Р. І. - Проблеми оцінки ризиковості емітентів на фінансових ринках (2014)
Сьомченков О. А. - Проблеми функціонування привілейованих акцій в Україні (2014)
Клименко О. В. - Закономірності розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Бабяк Н. Д. - Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства (2014)
Редзюк Є. В. - Актуальні завдання формування ефективних приватних корпоративних інститутів власності в Україні (2014)
Автори (2014)
Елєрс Ґерд - Стратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) (2014)
Гасанов С.С. - Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2014)
Богдан Т. П. - Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах (2014)
Примостка Л. О. - Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку, Краснова І. В. (2014)
Кузьменко О. В. - Перестрахування як механізм стабілізації страхового ринку в умовах фінансової кризи (2014)
Непран А. В. - Проблеми розвитку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та шляхи їх розв'язання (2014)
Селіверстов В. В. - Вплив інструментів грошово-кредитної політики Банку Англіїна рівень інфляції (2014)
Проданчук М. А. - Шляхи вдосконалення відображення інформації про результати діяльності у фінансовій звітності (2014)
Нескородєва І. І. - Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу, Пустовгар С. А. (2014)
Автори (2014)
Голдсуорсі Девід - Роль сучасного вищого органу фінансового контролю: досвід Великобританії, Роджерс Ієн (2014)
Невідомий В. І. - Національні особливості формування системи управління та контролю коштів міжнародної технічної допомоги від ЄС (2014)
Король В. М. - Перспективні напрями підготовки державних внутрішніх аудиторів в Україні, Чумакова І. Ю. (2014)
Хомутенко А. В. - Методологічні засади державного аудиту у сфері фінансів із позиції синергетичного підходу (2014)
Молдован О. О. - Новий етап реформи системи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання (2014)
Сідельникова Л. П. - Розбудова бюджетних ресурсів у контексті еволюції державотворення (2014)
Цікановська Н. А. - Теоретико-методичні підходи до діагностики фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Свідерська І. М. - Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні, Волошанюк Н. В. (2014)
Ситник Г. В. - Структурно-логічна послідовність фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу (2014)
Науковці та практики дискутують щодо шляхів зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування (2014)
Автори (2014)
Бауманн Ельке - Планування й формування реалістичного та прозорого бюджету (2014)
Ловінська Л. Г. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні (2014)
Терещенко О. О. - Професійні компетенції фінансового контролера та його роль у прийнятті фінансово-економічних рішень (2014)
Надрага В. І. - Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності України (2014)
Ковалів В. М. - Модернізація системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств, Волохов В. І. (2014)
Гаманкова О. О. - Теоретичні засади визначення ролі та місця держави на страховому ринку, Гаманков Д. В., Димніч О. В. (2014)
Яворська Т. В. - Інструменти страхового нагляду в Україні (2014)
Ткаченко Н. В. - Наукові підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів, Шабанова О. В. (2014)
Баранов А. Л. - Теоретико-методичні підходи до визначення доходів страхової компанії, Баранова О. В. (2014)
Автори (2014)
Dabrowska A. - Innovations in services and consumers’ competences (2014)
Апалькова В. В. - Виявлення та узагальнення основних тенденцій розвитку електронної комерції в країнах ЄС (2014)
Блинов А. О. - Патологии при проведении реинжиниринга современных организаций, Рудакова О. С. (2014)
Джусов О. А. - Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Прокоф’єва А. Д. (2014)
Дудяк С. Л. - Науково-технологічний розвиток Литви та перспективи литовсько-українського співробітництва в інноваційній сфері (2014)
Каменський В. М. - Напрями зміцнення енергетичної безпеки в контексті створення центру державно-приватного партнерства України та Німеччини (2014)
Мешко Н. П. - Впровадження та управління моделлю аутсорсингу IT-послуг на підприємствах, Гловацька Н. Р. (2014)
Омельяненко В. А. - Аналіз теоретичних основ оптимізації портфеля високих технологій (2014)
Приварникова І. Ю. - Використання біодизеля як один із інноваційних напрямків ресурсозбереження та забезпечення енергетичної безпеки України, Шевченко Р. О. (2014)
Приз О. В. - Асиметричність інформації в глобальній економіці (2014)
Присвітла О. В. - Теоретичні основи розвитку економічних відносин між країнами в умовах транснаціоналізації світової економіки (2014)
Присяжнюк Ю. І. - Експортний потенціал Німеччини у високих технологіях (2014)
Ручаєвський Д. О. - Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2014)
Сливенко В. А. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії (2014)
Смирнова Т. А. - Використання принципів інноваційного менеджменту у процесі формування корпоративної культури, Голей Ю. М. (2014)
Реферати (2014)
Довідка про авторів (2014)
Єфименко Т. І. - Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції (2014)
Білорус О. Г. - Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки (2014)
Шпільхофф Лотар - Роль рахункових палат у бюджетному циклі Німеччини та їхні потенційні позитивні ефекти в суспільстві (2014)
Кириленко О. П. - Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку, Тулай О. І. (2014)
Богдан Т. П. - Фіскальна консолідація: уроки міжнародного досвіду для України, Богдан І. В. (2014)
Циганов С. А. - Інновації як об’єкт впливу міжнародного фінансового капіталу в умовах циклічних змін економіки, Процун Н. М. (2014)
Башко В. Й. - Сутність квазіфіскальних операцій, їх види та наслідки (на прикладі НАК "Нафтогаз України”) (2014)
Сторонянська І. З. - Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи, Пелехатий А. О. (2014)
Черната Т. М. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу, Сінєнко І. О. (2014)
Ювілей видатного українського вченого, дипломата, громадського діяча (до 75-річчя академіка НАН України О. Г. Білоруса) (2014)
Автори (2014)
Крауліх Патрік - Програмно-цільовий метод бюджетування у федеральній землі Гессен, Німеччина, Вайланд Ґюнтер (2014)
Соколовська А. М. - Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки (2014)
Колосова В. П. - Cпівробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення, Іванова І. М. (2014)
Гаврилюк О. В. - Геоекономічні й фінансові інструменти та наслідки глобальної конфронтації (2014)
Длугопольський О. В. - Особливості фінансування соціального захисту в країнах Азії: японський вектор формування держави добробуту (2014)
Лупенко Ю. О. - Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки, Фещенко В. В. (2014)
Романишин В. О. - Ринок боргових зобов’язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні, Булавинець О. В. (2014)
Ювілей Дмитра Васильовича Полозенка (2014)
Автори (2014)
Лісовенко В. В. - Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти, Бенч Л. Я., Бец О. І. (2014)
Білорус О. Г. - Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки (2014)
Юшко С. В. - До питання оцінки результатів виконання державного бюджету України за доходами (2014)
Зимовець В. В. - Ефективність надання державних гарантій підприємствам в Україні (2014)
Федоренко А. В. - Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток (2014)
Шовкун І. А. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України (2014)
Лазаренко Р. П. - Антикризова політика Німецького федерального банку (2014)
Соколовська А. М. - Шляхи реформування податкової системи України (2014)
Автори (2014)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2014 році (2014)
Васильєва О. О. - Тенденції підвищення продуктивності праці в сільському господарстві України та світу (2014)
Гримак О. Я. - Основні напрями розробки стратегії розвитку сільських територій, Долинський С. В., Дерев’яник В. П. (2014)
Дацко О. Б. - Перспективи розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу Львівської області (2014)
Дорош М. М. - Експортний потенціал україни: співробітництво з країнами Європейського Союзу, Дадак О. О., Гачек Т. С., Грабовський Р. С. (2014)
Дорош М. М. - Сучасний стан та розвиток адмініcтративної відповідальності митних органів України (2014)
Живко З. Б. - Параметри функціонування системи моніторингу рівня економічної безпеки підприємства, Павлів М. М., Тишко М. В. (2014)
Карпенко А. В. - Можливості людського потенціалу України до інноваційного розвитку (2014)
Козій Б. І. - Про можливі підходи до оцінки впливу дотримання технології виробництва тваринницької продукції на продуктивність тварин, Приймич В. І., Степанюк О. І. (2014)
Колодійчук В. А. - Логістичне управління запасами у формуванні асортиментної політики виробничого підприємства (2014)
Кошарська Н. М. - Формування фінансового механізму забезпечення розвитку підприємств АПК (2014)
Кубрак Н. Р. - Обгрунтування напрямів створення тривалих конкурентних переваг молокопереробними підприємствами в процесі реалізації стратегії еластичності ланцюга поставок (2014)
Куліш І. М. - Організаційно-правові форми продовольчої безпеки України в умовах глобальних викликів, Курляк М. Д. (2014)
Кухар Р. Б. - Інформатизація освіти в інформаційному суспільстві-вимога сьогодення, Мотько Н. Р., Дудик І. Р., Токарчук О. П. (2014)
Левків Г. Я. - Побудова системи маркетингового менеджменту в підприємствах АПК, Ільницький І. В., Гаспарян А. Б. (2014)
Масляк О. В. - Політика ціноутворення в аграрній сфері України (2014)
Матвеєва М. П. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток зовнішньоекономічних відносин (2014)
Мороз О. В. - Оцінювання організаційних змін у сільському господарстві України за критерієм концентрації земельних ресурсів, Семцов В. М., Марченко С. К., Федоришина О. Ю. (2014)
Музика П. М. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції: стратегія побудови і функціонування, Доманська Н. А. (2014)
Назаркевич М. В. - Сучасні світові тенденції виробництва м'яса птиці (2014)
Небоженко Т. Т. - Ефективність сільськогосподарських підприємств за різними організаційно-правовими формами (2014)
Невінська Г. Б. - Кадрова складова гальмування інновацій (2014)
Пеленський Р. О. - Застосування складської логістики у виробничій сфері (2014)
Пенцак Т. Г. - Економічна ефективність вирощування малини в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення, Галяс А. В. (2014)
Продан Л. І. - Транскордонне співробітництво Карпатського Єврорегіону за умов Східного розширення Європейського Союзу (2014)
Пугачов М. І. - Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ, Музика П. М., Гуменний В. Д., Шаловило С. Г. (2014)
Сенів Р. В. - Особливості використання маркетингу на ринку молока (2014)
Станько С. В. - Тенденції та особливості розвитку м’ясного скотарства в умовах інтеграційних процесів, Станько В. Ю. (2014)
Тибінка Г. I. - Порівняльний аналіз стану ринку праці та заробітної плати у Львівській області протягом останніх років, Попівняк Р. Б. (2014)
Тимчишин О. Р. - Екологічні пріоритети у розвитку аграрного виробництва в умовах сталого розвитку сільських територій, Грабовський Р. С. (2014)
Шульський М. Г. - Ефективність ведення аграрного виробництва різними організаційно-правовими формами господарювання (2014)
Dariusz K. - Financial support of the European Union in the process of modernization of agriculture in Poland (2014)
Бабич А. М. - Здоровий спосіб життя, як основний компонент стану здоров’я населення, Ковбан О. Л., Якимишин І. Д., Ковтун А. А. (2014)
Голубева О. Т. - Інноваційні форми самостійної підготовки студентів в умовах занять з фізичного виховання, Василів О. В., Стахів М. М., Сопіла Ю. М. (2014)
Грималюк Б. Т. - Нова система управління охороною праці, Чайковський Б. П., Шалько А. В., Павлик Н. І., Ярошович І. Г. (2014)
Козак М. В. - Ветеринарно-санітарна експертиза в галичині у історичному аспекті, Остап’юк Ю. І., Салата В. З., Бінкевич В. Я. (2014)
Крупник Я. Г. - Біблійний аспект подружжя, Крупник М. Г. (2014)
Лісько Л. О. - Святе письмо для пророка (2014)
Лисий В. П. - Рефлексивний і категоріальний виміри співвідношення діалектики і культури, Костенко В. Г. (2014)
Люблін В. Д. - Правовий статус Пенсійного фонду України в системі пенсійного забезпечення громадян України (2014)
Пацевко А. Й. - Застосування засобів спортивної боротьби під час занять з фізичного виховання для підняття психо-емоційного стану студентів, Семенів Б. С., Приставський Т. Г., Василів О. В. (2014)
Пацевко А. Й. - Фізична підготовка спеціалістів агропромислового комплексу (функціонально-диференційований підхід), Приставський Т. Г., Ковбан О. Л., Голубева О. Т. (2014)
Присяжнюк В. Я. - Завідувачі кафедри анатомії тварин (2014)
Присяжнюк В. Я. - Історія кафедри анатомії тварин (2014)
Халецький О. В. - Дієрозвій історіологічно-духовний або ж релігійно-філософський динамістичний еволюціонізм, Халецька О. О. (2014)
Чайковський Б. П. - Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві, Шалько А. В., Грималюк Б. Т., Ярошович І. Г. (2014)
Чепига М. П. - Кроки до якісної освіти лікарів ветеринарної медицини, Драчук А. О., Галяс В. Л., Мазур І. Я. (2014)
Шульський М. Г. - Микола Творидло – знанний кооператор у минулому і маловідома людина сьогодні (2014)
Щербатий З. Є. - Історичні віхи біолого-технологічного факультету (До 65-річчя з дня заснування), Слобода О. М. (2014)
Якимишин І. Д. - Аналіз атакуючих дій - ударів у ворота та передач м'яча при застосуванні різних тактичних систем в міні-футболі (футзалі), Бабич А. М., Стахів М. М., Ковтун А. А. (2014)
Яценко І. В. - Ветеринарне правознавство України та основи міжнародного ветеринарного права: навчально-методична концепція дисципліни, сучасний стан та перспективи розвитку, Головко Н. П. (2014)
Рибак С. О. - Фінансове забезпечення модернізації соціального захисту населення (2013)
Лондар С. Л. - Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні, Башко В. Й. (2013)
Богдан Т. П. - Державний борг України: особливості формування та управління в сучасних умовах (2013)
Базилюк Я. Б. - Міжнародні боргові відносини як чинник глобальної фінансової нестабільності (2013)
Козюк В. В. - Глобалізація та проблема провалу фіскальної дисципліни (2013)
Сущенко О. М. - Сутність, принципи та пріоритети макрофінансової стабілізації України (2013)
Савич В. І. - Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами (2013)
Коваленко Ю. М. - Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб’єкти (2013)
Яншина А. М. - Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання, Гасанов С. С., Кудряшов В. П. (2013)
Луніна І. О. - Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України (2013)
Юшко С. В. - Навантаження на фонд оплати праці суб’єктів господарювання як чинник тінізації доходів громадян (2013)
Паєнтко Т. В. - Податки як вхідні фінансові потоки бюджету та інструменти фіскального регулювання економічного розвитку (2013)
Зварич О. В. - Судовий збір в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Стефанюк І. Б. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування (2013)
Липова Т. В. - Державне управління зовнішніми (передаксесаційними) ресурсами: досвід Польщі, Колосова В. П. (2013)
Павлюк К. В. - Інноваційні механізми фінансування охорони здоров’я в умовах посткризового відновлення економіки (2013)
Диба М. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційного процесу у фінансовій науці, Майорова Т. В. (2013)
Школьник І. О. - Міжнародні фінансові конгломерати на страховому ринку України, Кремень В. М. (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем (2013)
Ловінська Л. Г. - Концептуальні підходи до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2013)
Маркевич О. В. - Удосконалення механізму оподаткування податком на прибуток підприємств України (2013)
Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни алгоритму оподаткування прибутку з урахуванням податкових преференцій та обмежень” (2013)
Автори (2013)
Шанда В. І. - Гравітаційний аспект біогеоценозу, Маленко Я. В., Ворошилова Н. В., Поздній Є. В. (2014)
Блінкова О. І. - Коадаптивна система деревних рослин та ксилотрофних грибів як біоіндикація стану лісів Київського Полісся та Київської височинної області, Іваненко О. М. (2014)
Шугуров О. О. - Вологовмісткість дерев в умовах сезонних змін (2014)
Булейко А. А. - Характеристика эдафотопов терновниковых биогеоценозов в границах биогеоценологического Присамарского стационара, особенности эколого-микроморфологии, Полева Ю. Л. (2014)
Качинська В. В. - Морфологічна характеристика підстилки в умовах промислових ділянок гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2014)
Бессонова В. П. - Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ, Пономарьова О. А., Іванченко О. Є. (2014)
Krupenko L. S. - Сondition of assimilation system tília cordáta under aerogenic pollution in Zaporozhye city, Kapelush N. V. (2014)
Савосько В. М. - Флюктуююча асиметрія листків берези повислої в умовах аеротехногенного забруднення Криворіжжя, Католіченко О. М. (2014)
Джиган О. П. - Вплив інгредієнтів викидів автотранспорту на анатомічну будову листків Tagetes patula L. та Salvia splendens Ker.- Gawl. в умовах Дніпропетровського мегаполісу (2014)
Шевцова Т. В. - Морфометрія пилкових зерен берези бородавчастої як індикатор якості екостану, Гаркава К. Г., Бриндза Я., Островськи Р., Мотильова С. М. (2014)
Бєдункова О. О. - Флуктуюча асиметрія плітки в річках Рівненщини, Петрук А. М. (2014)
Білушенко А. А. - Сучасний фауністичний статус та екологія нетопиря лісового, Pipistrellus nathusii (Chiroptera, Vespertilionidae) в умовах Центральної України (2014)
Домніч А. В. - Біологічні та економічні показники рівня ведення мисливського господарства у Cловаччині, Делеган І. І. (2014)
Губанова Н. Л. - Методика абсолютного обліку риючих форм земноводних (2014)
Захарченко І. Л. - Стан популяцій основних промислових видів риб Каховського водосховища, Максименко M. Л., Рубцова Н. Ю. (2014)
Корнет М. М. - Цитотоксична активність похідних S-(2-метилхінолін-4-іл) цистеаміну (2014)
Станішевська Т. І. - Особливості реактивності тканинного кровотока у дівчат 16-18 років при тепловій гіперемії, Горна О. І. (2014)
Костюченко Н. І. - Мікроміцетні комплекси піщаного ґрунту як показник екологічного стану пляжів міста Бердянськ (2014)
Крупєй К. С. - Очистка стічних вод заводу АТ "Мотор Січ" мікроорганізмами, іммобілізованими на штучних носіях, Скокова А. О., Рильський О. Ф., Домбровський К. О., Гвоздяк П. І. (2014)
Крупєй К. С. - Біоіндикативні можливості пігментосинтезувальних дріжджів роду Rhodotorulaпри забрудненні довкілля важкими металами, Рильський О. Ф. (2014)
Льовочкін С. В. - Багатство й фіск: світова парадигма оподаткування, Федосов В. М., Яренко Г. М. (2013)
Швабій К. І. - Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні (2013)
Серебрянський Д. М. - Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки України, Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. (2013)
Радіонова І. Ф. - Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду (2013)
Голинська О. В. - Державне управління бюджетом із допомогою програмно-цільового методу: проблеми та шляхи їх розв’язання, Шапоренко О. О. (2013)
Мамишев А. В. - Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей (2013)
Ребрик Ю. С. - Методичні аспекти стрес-тестування ліквідності банку з урахуванням стандартів Базеля ІІІ, Ребрик М. А. (2013)
Бобров Є. А. - Аналіз діяльності неконтрольованих інвестиційних схем (2013)
Кузьмін О. Є. - Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства, Алєксєєв І. В., Хома І. Б. (2013)
Костирко Р. О. - Фінансова безпека держави і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку, Темнікова Н. В (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Актуальні проблеми трансформації економічних теорій в умовах глобальних змін (2013)
Базилевич В. Д. - Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів, Осецький В. Л. (2013)
Леоненко П. М. - Методологія аналізу наукових шкіл у економічній і фінансовій науках (2013)
Слухай С. В. - Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації (2013)
Гражевська Н. І. - Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації, Трохименко В. І. (2013)
Вірченко В. В. - Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності (2013)
Сизоненко В. О. - Фінансування інноваційно орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності (2013)
Баластрик Л. О. - Механізм реалізації соціальних функцій держави: інституційний аспект (2013)
Коваленко Ю. М. - Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України (2013)
Кравчук Н. Я. - Інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій (2013)
Автори (2013)
Антонюк Т. А. - Порівняльна оцінка визначення вмісту жиру і білка в молоці (2013)
Білонога Ю. Л. - Підвищення коефіцієнта теплопередачі кожухотрубного теплообмінника при тепловій обробці молока шляхом введення оптимальної концентрації соняшникової олії, Максисько О. Р. (2013)
Боднарчук О. В. - Вплив технологічних режимів приготування закваски на формування її смако-ароматичних речовин (2013)
Варивода Ю. Ю. - Контроль термомеханічних процесів при експлуатації складних технологічних установок, Тимошик А. М. (2013)
Варивода Ю. Ю. - Теплопровідність неоднорідних циліндричних робочих вузлів, що використовуються у деталях і механізмах машин та устаткуванні харчової промисловості, Ціж Б. Р., Волос В. О., Чохань М. І., Сенів Р. В., Гончар Ф. М. (2013)
Власенко И. Г. - Безопасность фаршевых изделий, изготовленных из мяса туберкулиноположительных животных с применением СВЧ нагрева (2013)
Гачак Ю. Р. - Нові кисломолочні напої з маслянки із сиропами спецпризначення, Панасюк Н. Я. (2013)
Гащук О. І. - М'ясо-рослинні напівфабрикати – комплексні повноцінні продукти харчування, Москалюк О. Є. (2013)
Гребельник О. П. - Дослідження сухих десертних молочних сумішей, Пухляк А. Г., Калініна Г. П. (2013)
Даниленко С. Г. - Біотехнологія бактеріального препарату "ЛЛР" (2013)
Драчук У. Р. - Інтенсифікація видобутку рослинної олії, одержаної методом екстракції, Ромашко І. С., Галух Б. І. (2013)
Кирилів Я. Б. - Вплив параметрів вібраційно-відцентрового зміцнення на глибину та мікротвердість (2013)
Кухтин М. Д. - Вплив температури на процес формування мікробних біоплівок психротрофними мікроорганізмами молока сирого (2013)
Мащак Я. І. - Економічна та енергетична оцінка no-nill технологій при відновленні деградованих травостоїв, Мізерник Д. І., Сметана С. І., Підпалий І.Ф., Виговський І.В. (2013)
Мусій Л. Я. - Динаміка зростання кислотності вершків за різних температурних режимів їх сквашування і визрівання при виробництві кисловершкового масла, Цісарик О. Й. (2013)
Пасічний В. М. - Дослідження кольороутворюючої здатності стабілізованого бурякового соку, Тимошенко І. В. (2013)
Паска М. З. - Оптимізація рецептури нових видів напівкопчених ковбас при використанні сочевиці та пряно-ароматичних рослин, Маркович І. І., Мартинюк І. О. (2013)
Паска М. З. - Іноваційні технології у олійно-жировій промисловості, Жук.О. І., Мартинюк І. О., Драчук У. Р. (2013)
Сливка І. М. - Виділення молочнокислих бактерій із овечого сиру, виготовленого в Буковинському регіоні та їх ідентифікація, Цісарик О. Й. (2013)
Сливка Н. Б. - Розробка технології молочних напоїв з комбінованим складом, Михайлицька О. Р., Турчин І. М. (2013)
Цісарик О. Й. - Удосконалення технології виробництва бринзи шляхом зменшення вмісту хлориду натрію, Скульська І. В. (2013)
Цісарик О. Й. - Пошук шляхів підвищення антиоксидантних властивостей вершкового масла, Білинський Р., Мусій Л. Я. (2013)
Шугай М. О. - Мікробіологічна якість вітчизняних сирів та відповідність вимогам нормативних документів, Чорна Н. А., Кігель Н. Ф. (2013)
Шульга Н. М. - Вплив заквашувальної мікрофлори на формування смако-ароматичної композиції твердих сичужних сирів (2013)
Гладій М. В. - Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва (2013)
Березівський З. П. - Особливості механізму формування виробничих витрат у галузі скотарства Львівської області, Березівська О. Й. (2013)
Бурцева Т. І. - Управління економічними системами і процесами та прогнозування їх майбутнього стану економетричними методами (2013)
Власенко І. В. - Сучасне освоєння місцевих земельних ресурсів за принципом розвитку "економічних майданчиків" (2013)
Гачек Т. Т. - Формування організаційних форм підприємництва в сільському господарстві (2013)
Гнилянська О. В. - Дослідження виробничо-господарської перспективності м’ясопродуктового підкомплексу АПК Львівщини (2013)
Демчук М. В. - Математична модель оцінки впливу якості води та напування тварин на їх продуктивність, Козій Б. І. (2013)
Диндин М. Л. - Аналіз динаміки експорту та імпорту овець і кіз (2013)
Доманська Н. А. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції: значення і міжнародний досвід (2013)
Дорош М. М. - Виникнення адміністративної відповідальності (2013)
Єлейко О. І. - Економіко-математична модель максимізації прибутку підприємства, Степанюк О. І., Рамський І. О. (2013)
Залізко В. Д. - Вплив сільського господарства України на соціально-економічний розвиток сільських територій: стан, проблеми та перспективи (2013)
Івашків В. О. - Дослідження першопричин бідності населення України (2013)
Кондратюк О. І. - Експорт продукції як показник її конкурентоспроможності (2013)
Коробка С. В. - Проблеми розвитку малого підприємництва в сільські місцевості (2013)
Куницький В. В. - Історичний досвід аграрних реформ в Україні: уроки для нинішньої влади (2013)
Литвин О. І. - Зарубіжний досвід здійснення державного фінансового контролю (2013)
Матвеєва М. П. - Ефективність діяльності сільськогосподарського підприємства: економічна та екологічна складова (2013)
Музичка Ю. М. - Формування сільськогосподарського кластеру з вирощування племінних тварин та виробництва екологічно чистої продукції як один із шляхів підвищення ефективності інвестиційної підтримки економічного розвитку племпідприємств (2013)
Пенцак Т. Г. - Особливі аспекти досвіду в управлінні персоналом підприємства, Гірняк К. М. (2013)
Пунько Б. М. - Поняття "управління" і "менеджмент" та їх теоретико-прикладне застосування щодо суспільно-економічного середовища, Кошарська Н. М., Смолинець І. Б. (2013)
Радух Н. Б. - Проблеми державного фінансування сільськогосподарських підприємств (2013)
Руда О. І. - Захист інформаційних систем підприємств АПК на базі аудиту безпеки, Руда І. І., Борецька І. Б. (2013)
Руліцька К. М. - Аграрний сектор України: перспективи та тенденції розвитку (2013)
Сенів Р. В. - Удосконалення інтеграційних процесів виробників молока та молокопереробних підприємств, Волос В. О. (2013)
Стельмах О. В. - Інноваційні досягнення молочного скотарства Рівненщини (2013)
Телішевська О. Б. - Сутність та класифікація логістично-постачальницьких витрат (2013)
Філяк М. С. - Етичні питання у формулюванні показників сталого розвитку (2013)
Чемерис В. А. - Системні підходи проектного розвитку сільських територій на регіональному рівні, Душка В. І. (2013)
Шульський А. М. - Результати підприємницької діяльності аграрних підприємств (2013)
Берко Й. М. - Ботанічний аспект мистецької творчості Тараса Шевченка (2013)
Буковський І. В. - До історії створення Карпатської Січі (2013)
Гетя А. А. - Європейські рамкові програми. Нові служби майбутнього internet, Костенко О. І., Гуменний В. Д., Скловська С. Л., Шаловило С. Г. (2013)
Голубева О. Т. - Настільний теніс – як один із видів рухової активності студентів у ВНЗ, Василів О. В., Сопіла Ю. М., Приставський Т. Г. (2013)
Дзера М. М. - Залучення україни до митного союзу, як приклад зовнішньополітичного процесу, Пасічний Р. Я. (2013)
Драч М. П. - Психолого – педагогічний аналіз причин неуспішності студентської молоді, Пєкна І. Р. (2013)
Козій Б. І. - Комп’ютерне моделювання обраної професійної діяльності, Драч М. П., Степанюк О. І. (2013)
Костенко В. Г. - Концепція сталого розвитку України, Федишин Я. І., Голубовська О. В. (2013)
Крупник Я. Г. - Патріарх і святий (2013)
Крупник Я. Г. - Триєдина єдність: бог, дух божий, слово, Крупник М. Г. (2013)
Кухар Р. Б. - Інформатизації освіти як складова компонента інформаційного суспільства, Мотько Н. Р. (2013)
Огірко О. В. - Християнські аспекти екології, Огірко М. О. (2013)
Плазова Т. І. - Західноукраїнський молодіжний рух в 1894-1939 роках (2013)
Приставський Т. Г. - ППФП та її місце в системі фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах, Ковбан О. Л., Бабич А. М., Стахів М. М. (2013)
Семенів Б. С. - Методика діяльності кафедр фізичного виховання і спорту з питань визначення професійно-орієнтованої фізичної підготовки студентів, Пацевко А. Й., Якимишин І. Д., Голубева О. Т. (2013)
Смолінська О. Є. - Проблеми управління в культурі університету в їх зв’язку із дією освітніх парадигм, Драч М. П. (2013)
Тищенко В. М. - Мовна культура викладача вищої школи (2013)
Тищенко В. М. - Відкриті лекції чи відкритість лекцій? (2013)
Халецький О. В. - Медитативні детермінанти феномену учнівства-учительства в історико-філософському аспекті (2013)
Хімяк О. М. - Цивілізаційні парадигми та їх вплив на місце україни в світовому політичному просторі (2013)
Хміляр Д. Д. - Підвищення кваліфікації – основа успішності роботи фахівців, Чепига М. П., Мокрицька Г. М. (2013)
Чепига М. П. - До питання оцінки фахово-педагогічної майстерності викладача, Драчук А. О., Галяс В. Л. (2013)
Шульський М. Г. - Володимир Вернадський: віхи життя і діяльності (2013)
Якимишин І. Д. - Побудова тренувального заняття з футзалу, Пацевко А. Й., Семенів Б. С., Василів О. В. (2013)
Яців Р. - Шевченко: пророк у новій епосі (2014)
Овсійчук В. - Творець шедеврів світового значення (2014)
Медвідь Л. - Конгеніальність і відмінність біблійно-євангельської картини світу у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки (2014)
Волошин Л. - Тарас Шевченко у творчості Олекси Новаківського (2014)
Захарчук О. - Музичний дар Шевченка (2014)
Ямаш Ю. - Образ Тараса Шевченка у творчості Івана Труша (2014)
Шпирало-Запоточна Л. - Іконографія Тараса Шевченка у творчості митців Львівської національної академії мистецтв (2014)
Голдак Т. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка українцями Перемишля в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Маланчук-Рибак О. - Тарас Шевченко у психоаналітичних дослідженнях Степана Балея (2014)
Карпінчук Г. - Внесок Михайла Новицького у дослідження мистецької спадщини Тараса Шевченка (1940–1960) (2014)
Костюк І. - Міфопоетика творів Тараса Шевченка в науковому дискурсі (2014)
Лупій С. - Викладачі Львівської національної академії мистецтв — лауреати національної премії україни ім. Т. Г. Шевченка (2014)
Новосядлий Б. - Перший пам’ятник кобзареві на Тернопіллі (2014)
Кравченко Я. - Монументальна Шевченкіана: історія і сучасність (2014)
Щербань А. - Глиняна Шевченкіана, Щербань О. (2014)
Бадяк В. - Монументальна Шевченкіана у державному реєстрі об’єктів культурної спадщини та поза ним (2014)
Жеплинська О. - Пам’ятки живописної Шевченкіани другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. у збірці національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2014)
Прокопчук І. - Особливості трактування пластичного образу Тараса Шевченка в мистецтві українського аванґарду (2014)
Семчишин-Гузнер О. - Історія формування збірки мистецької Шевченкіани музею НТШ у Львові й збереження її цілості після 1939 р. (2014)
Косів В. - Тарас Шевченко у візуальній ідентифікації українців (2014)
Кость Л. - Шевченкіана Олени Кульчицької (2014)
Ярова В. - Шевченківська тема в друкованій графіці Харкова 1960-х років (2014)
Шиленко Ю. - Живописне полотно Тараса Шевченка "Катерина”: історія побутування, атрибуція та дослідження (2014)
Гаюк І. - Вірменський слід у житті Тараса Шевченка (2014)
Гурмак В. - Образ Т. Г. Шевченка: медалі та монументи (2014)
Семенюк В. - Перший "Кобзар” Тараса Шевченка 1840 року: унікальний випадок чи геніальна закономірність? (2014)
Lupij S. - Lviv sculptors monuments to Taras Shevchenko (2014)
Ігнатенко О. - Студентський вернісаж "Тарас Шевченко — художник. погляд з ХХІ століття” (2014)
Харченко С. І. - Повноваження органів Казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства — запобіжник бюджетних правопорушень (2013)
Власюк О. С. - Тіньова економіка та її вплив на безпеку сектору державних фінансів України (2013)
Татаркин А. И. - Российский налоговый федерализм: проблемы и пути совершенствования в условиях экономической нестабильности (2013)
Ковтун Н. В. - Фактори формування зовнішнього державного боргу, Доліновська О. Я. (2013)
Резнікова О. О. - Україна в регіональних інтеграційних процесах: обґрунтування вибору (2013)
Диба О. М. - Міжнародна гармонізація регулювання банківського сектору та фінансових ринків, Онікієнко С. В. (2013)
Башко В. Й. - Напрями вдосконалення механізму надання державних гарантій в Україні (2013)
Загурський О. М. - Інституціональний капітал аграрного сектору України (2013)
Фурсова В. А. - Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи (2013)
Стан запровадження системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2013)
Автори (2013)
Білорус О. Г. - Фінансова глобалізація: парадигмальні зрушення й ризики, Гаврилюк О. В. (2013)
Богдан Т. П. - Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури (2013)
Луніна І. О. - Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів, Серебрянська Д. М. (2013)
Яценко Ю. О. - Окремі аспекти впровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів (2013)
Федоренко А. В. - Муніципальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика (2013)
Глущенко В. В. - Фактори пожвавлення участі населення в недержавному пенсійному страхуванні, Левченко І. А. (2013)
Редзюк Є. В. - Порівняльна характеристика темпів економічного зростання та капіталізації фондових бірж світу й України (2013)
Клименко В. В. - Шляхи активізації факторингової діяльності фінансових компаній в Україні (2013)
Сьомченков О. А. - Про подвійний лістинг пайових інструментів іноземних компаній з активами в Україні на національних фондових біржах (2013)
Хохлов В. Ю. - Управління портфелем облігацій (2013)
Автори (2013)
Мярковський А. І. - Стратегічні напрями розвитку системи управління державними фінансами (2013)
Кириленко О. П. - Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2013)
Кічурчак М. В. - Напрями вдосконалення системи фіскального обміну в економіці України (2013)
Булана О. О. - Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні (2013)
Затонацька Т. Г. - Шляхи формування сучасної транспортної інфраструктури в Україні (2013)
Єгоричева С. Б. - Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств, Гудзь Т. П. (2013)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики Японії на цінову стабільність (2013)
Шірінян Л. В. - Закономірності вітчизняного ринку "non-life” страхування (2013)
Петрина М. Ю. - Шляхи вдосконалення фiнансового забезпечення дiяльностi технопаркiв України (2013)
Петленко Ю. В. - Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній, Керімов П. О. (2013)
Габелая А. - Корекція моделі стійкого зростання фірм (2013)
Автори (2013)
Крисоватий А. І. - Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки, Федосов В. М., Рязанова Н. С. (2013)
Соколовська А. М. - Особливості податкової системи України та напрями її коригування (2013)
Лондар С. Л. - Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні, Козарезенко Л. В. (2013)
Лук’янов В. С. - Глобалізація національних фінансових систем: базові імперативи та антикризові механізми (2013)
Супрун А. А. - Страховий ринок України в умовах системної кризи, Хлівний В. К. (2013)
Внукова Н. М. - Адаптація вимог Solvency ІІ до умов функціонування страхового ринку України, Ачкасова С. А., Скорик І. В. (2013)
Бабіч В. В. - Визначення фінансового результату для обчислення об’єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України, Поддєрьогін А. М. (2013)
Городянська Л. В. - Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об’єктів інтелектуальної власності (2013)
Барилюк І. В. - Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній, Рубаха М. В. (2013)
Чімишенко С. М. - Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців (2013)
Автори (2013)
Соркін І. В. - Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг: світовий досвід та реалії України (2013)
Науменкова С. В. - Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики (2013)
Крилова В. В. - Інституційна структура регулювання як основа захисту прав споживачів фінансових послуг, Ніконова М. В., Крилова А. О. (2013)
Шелудько Н. М. - Зовнішньоборгова модель розвитку банківського сектору України: підсумки кризових трансформацій, Ануфрієва К. В. (2013)
Азаренкова Г. М. - Вплив показників економічного розвитку на фінансові потоки ринку корпоративних облігацій, Іванова М. В. (2013)
Вітка Ю. В. - Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи (2013)
Власюк О. С. - Стабілізація державних фінансів як передумова розвитку внутрішнього ринку (2013)
Дацко Л. І. - Економічна безпека держави в контексті глобалізації банківського бізнесу, Мокій А. І., Марченко М. Ю. (2013)
Голубка С. М. - Методологічні засади дослідження історії фінансового господарства України (2013)
Черніченко Г. О. - Фінансові складові соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Автори (2013)
Уривський Л. О. - Співвідношення пропускної здатності і продуктивності систем передачі на базі технології UMTS, Мошинська А. В., Прокопенко К. А. (2011)
Бардик Є. І. - Нечітке моделювання технічного стану високовольтних вимикачів енергосистем, Костерєв М. В., Литвинов В. В. (2011)
Безродний М. К. - Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення і вентиляції, Притула Н. О. (2011)
Авраменко О. А. - Застосування моделекерованого підходу в редокументуванні програмного забезпечення (2011)
Алхімова С. М. - Алгоритм сегментації зображень комп’ютерної томографії на основі використання зрізів з контрастним посиленням тканин (2011)
Ахрамович М. В. - Задача класифікації пари q-комутуючих нільпотентних операторів, Муратов М. А. (2011)
Бідюк П. І. - Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних, Кузнєцова Н. В., Терентьєв О. М. (2011)
Зінченко В. П. - Синтез структур і властивостей скінченноелементних моделей планера літака, Борисов В. В. (2011)
Маслянко П. П. - Бізнес-інжинирінг організаційних систем, Майстренко О. С. (2011)
Новіков О. М. - Моделювання процесів забруднення атмосфери з використанням паралельних обчислень, Терещенко І. М., Ільїн М. І., Семенов О. В. (2011)
Романенко В. Д. - Розробка системи координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою при дії зовнішнього збурення, Мілявський Ю. Л. (2011)
Богушевський В. С. - Динамічна модель контролю температурного режиму конвертерної ванни, Жук С. В. (2011)
Гавриш А. П. - Особливості технології виготовлення та фінішної прецизійної обробки підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І., Мельник О. О., Холявко В. В. (2011)
Кулініч А. А. - Фазовий склад, структура і механічні властивості сплаву АМг6л з домішками заліза і берилію (2011)
Лукашова В. В. - Гідродинаміка і теплообмін у каналах змішувального елемента типу "шестірня” одночерв’ячного екструдера, Мікульонок І. О., Гоженко Л. П. (2011)
Хижняк В. Г. - Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т, Аршук М. В., Лоскутова Т. В., Карпець М. В. (2011)
Денисов М. О. - Оптичний дистальний інструмент для мінімально інвазивної клінічної медицини (2011)
Міхеєнко Л. А. - Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Ковалишин Б. М. - Підвищення енергоефективності паливних установок через активацію молекул-реагентів реакції горіння (2011)
Праховник А. В. - Енергетична сертифікація будівель, Дешко В. І., Шевченко О. М. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Агєєва І. В. - Відтворення основних засобів сільськогосподпрських підприємств (2011)
Александрова А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку фермерського сектора харківщини, Александрова О. В. (2011)
Атамась Г. П. - Інноваціїї як умова підвищення ефективності використання зерносховищ, Петренко О. П. (2011)
Бабенко В. О. - Інформаційне забезпечення впровадження та функціонування інноваційних технологій на переробних підприємствах апк (2011)
Барило В. М. - Інвестиційна привабливість аграрного сектору (2011)
Баланюк І. Ф. - Маркетингова стратегія розвитку підприємства (2011)
Баланюк С. І. - Організаційно-економічні моделі особистих селянських господарств (2011)
Банєва І. О. - Державне управління інноваційно-інвестиційними трансформаціями в апк регіону (2011)
Батюк Б. Б. - Психологічні особливості прийняття рішень в управлінні аграрним підприємством, Пенцак Т. Г. (2011)
Березівський З. П. - Ризик у формуванні виробничих витрат галузі скотарства (2011)
Березівська О. Й. - Конкурентоспроможність організаційно-правових форм господарювання (2011)
Березівська О. Я. - Розвиток форм господарювання і механізми забезпечення їх ефективної діяльності (2011)
Березівський Я. П. - Логістика в апк: європейський досвід, Вишньовська Х. М., Вишньовський М. М. (2011)
Біляк Н. І. - Стратегічний аналіз в системі управління аграрним виробництвом (2011)
Бренич Х. Р. - Чинники сталого розвитку сільських територій, Дудяк Р. П. (2011)
Бунецька Н. В. - Сутність і критерії інтеграції в апк (2011)
Васильчак С. В. - Державне регулювання інфраструктури аграрного ринку, Циганюк А. В., Дубина М. П. (2011)
Васильчак С. В. - Фактори впливу на ефективність виробництва молочної продукції, Петриняк У. Я. (2011)
Васильчак С. В. - Педагогічні підходи до питання викладання економічних дисциплін при підготовці фахівців апк, Вітер О. М., Цюпко І. В. (2011)
Вовк М. В. - Соціальна та економічна ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств, Гарасим М. П. (2011)
Волкова І. М. - Організаційна система маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора, Степаненко Н. І. (2011)
Велесик Т. А. - Побудова емпіричної моделі залежності вартості осушених сільськогосподарських земель від вартості меліоративних систем (2011)
Вольнова О. М. - Особливості функціонування логістичних потоків у птахівництві (2011)
Вихованець В. Я. - Ботанічна та агробіологічна структура агрофітоценозу ріпаку озимого в умовах прикарпаття (2011)
Вихопень Л. П. - Світові тенденції розвитку м’ясного скотарства (2011)
Гірняк К. М. - Конкурентноспроможність підприємств з виробництва свинини (2011)
Гончаров В. М. - Глобальна конкурентоспроможність україни крізь призму міжнародних рейтингів, Шашло Н. В. (2011)
Гримак А. В. - Діюча система управління якістю - складова економічної стабільності підприємств продовольчого підкомплексу (2011)
Гримак О. Я. - Моделювання зовнішніх загроз кадровій безпеці підприємств, Бурда І. Я. (2011)
Гринишин Г. М. - Вступ україни до сот – переваги і прорахунки три роки опісля (2011)
Грицик А. Р - Моніторинг ресурсів деяких дикорослих видів лікарських рослин прикарпаття, Мельник М. В., Грицик Л. М., Сологуб В. А., Тучак Н. І., Сікорин У. Б., Струк О. А. (2011)
Губенко В. І. - Проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності апк: наслідки та шляхи вирішення (2011)
Гуторова І. В. - Аналіз вартісних показників конкурентоспроможності основних видів сільськогосподарської продукції (2011)
Данкевич В. Є. - Оптимізація структури посівних площ для ведення господарства у ринкових умовах, Пшоняк Д. І. (2011)
Децюра С. О. - Стан та тенденції розвитку птахівництва у спеціалізованих птахівничих підприємствах харківської і полтавської області (2011)
Диндин В. Л. - Оцінка впливу природних умов на розвиток молочного скотарства в області (2011)
Диндин М. Л. - Удосконалення первинного обліку заготівельних підприємств (2011)
Дорош М. М. - Інноваційні трансформації птахопродуктового підкомплексу львівської області в контексті вирішення продовольчої проблеми регіону (2011)
Дубров Я. О. - Про інноваційну політику в трисферній економіці апк, Дорош М. М. (2011)
Дутка Г. І. - Аналіз суспільно-політичної діяльності недержавних організацій в україні (2011)
Душка В. І. - Стабільність молокопродуктового підкомплексу апк – основа продовольчої безпеки країни, Дадак О. О., Дорош М. М. (2011)
Єгорова О. О. - Організація розподільчої логістики сільськогосподарських підприємств (2011)
Євчук Л. А. - Мотивація персоналу як важіль інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Брилякова О. П. (2011)
Єлейко О. І. - Кореляційно-регресійна модель формування доходної частини бюджету європейського союзу, Кухар Р. Б., Степанюк О. І., Долинський С. В., Рамський І. О. (2011)
Жидяк О. Р. - Сучасні проблеми інноваційного розвитку в аграрній сфері, Полянчич Т. М. (2011)
Жук О. І. - Аналіз економічної ефективності виробництва продукції рослинництва (2011)
Каблак М. І. - Моніторинг зовнішніх умов розвитку сільськогосподарських підприємств (2011)
Кафлевська С. Г. - Зайнятість населення в контексті ринку праці (2011)
Кіц М. В. - Державна підтримка сільськогосподарських підприємств регіону (2011)
Клименко О. П. - Информационное обеспечение управления аграрным предприятием (2011)
Клокар О. О. - Оцінка та підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів аграрного сектора економіки (2011)
Коваленко О. С. - Тенденції розвитку садівництва в україні (2011)
Ковалів В. М. - Залежність економічної безпеки сільськогосподарських підприємств від розвитку банківської системи, Синявська Л. В. (2011)
Козій Б. І. - Алгоритм визначення бальної оцінки мікроклімату в тваринницьких приміщеннях, Демчук М. В. (2011)
Колос Б. О. - Модернізація системи управління державою – головний шлях до високоцивілізованого розвитку апк україни (2011)
Коробка С.В. - Проблема інвестування економіки україни на сучасному етапі (2011)
Корольова О. Г. - Оцінка привабливості зовнішніх ринків. Методико-аналітичний підхід (2011)
Корчинський І. О. - Роль інформаційно-організаційної підсистеми інфраструктури агропродовольчого ринку в прийнятті управлінських рішень (2011)
Костецька І. І. - Система планування в умовах ринкової економіки (2011)
Костецький О. М. - Екологізація агротуристичних послуг, Костецький О. О. (2011)
Костюк Б. А. - Біологізація землеробства та впровадження грунтозахисних та енергоощадних технологій (2011)
Кошова Л. М. - Забезпечення якості продукції тваринництва в україні відповідно до вимог сот (2011)
Кравчук І. І. - Імплементаційні аспекти методологічного і прикладного забезпечення соціально-економічного розвитку сільського соціуму (2011)
Кравчук І. А. - Адаптація маркетингових стратегій підприємств (2011)
Крупа В. Р. - Особливості застосування єдиної тарифної сітки оплати праці у сільськогосподарських підприємствах, Крупа О. М. (2011)
Кузьо Р. М. - Ефективність використання сільськогосподарських угідь, Лисюк О. В. (2011)
Кулаєць М. М. - Інноваційне сприяння нарощуванню виробництва екологічно чистих органічних продуктів харчування в україні і світі, Бабієнко М. Ф., Чемерис В. А. (2011)
Кухар Р. Б. - Проблема моделювання та прийняття ефективних управлінських рішень (2011)
Кушнір Л. П. - Кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств україни, Кушнір А. М. (2011)
Левків Г. Я. - Інноваційний підхід в маркетинговому менеджменті: управління процесом створення нових знань (2011)
Липчук В. В. - Детермінанти трансформаційних процесів в сільському господарстві україни, Липчук Н. В. (2011)
Музика П. М. - Євроінтеграційні процеси та участь в них україни як передумова успішного розвитку сільських територій, Доманська Н. А. (2011)
Музика П. М. - Стагнація молочної галузі україни та перспективи її розвитку, Колос О. М. (2011)
Оленич І. Р. - Сучасна політика збуту в зовнішньоекономічній діяльності фармацевтичних підприємств, Душка В. І., Михайловський В. І., Харів І. І., Сенів Р. В., Гутий Б. В. (2011)
Поперечний С. І. - Зарубіжний досвід організації оптових ринків сільськогосподарської продукції, Клебан О. Л. (2011)
Kamiński S. - Rozwoj swiatowego rynku zboz (2011)
Власюк О. С. - Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, Базилюк Я. Б., Давиденко С. В., Венцковський Д. Ю. (2013)
Соколовська А. М. - Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні, Петраков Я. В. (2013)
Сторонянська І. З. - Проблеми організації та ефективність використання муніципальних запозичень, Музика І. С. (2013)
Штангрет А. М. - Фінансова безпека підприємства: методичні засади управління, Котляревський Я. В., Мельников О. В. (2013)
Терещенко О. О. - Системи показників у концепції фінансового контролінгу у сфері бізнесу, Стецько М. В. (2013)
Пойда-Носик Н. Н. - Особливості функціонування та загрози фінансовій безпеці акціонерних товариств в Україні (2013)
Гура Н. О. - Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку та звітності (2013)
Чумакова І. Ю. - Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід’ємної складової державного управління (2013)
Автори (2013)
Gurbyk O. - Importance of shallow areas of the upper part of the Kaniv reservoir in the maintenance of its ichthyofauna (2014)
Грициняк И. И. - Оценка экологического состояния рыбоводных прудов по фитопланктону, Григоренко Т. В., Базаева А. Н., Чужма Н. П. (2014)
Федоненко О. В. - Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області, Єсіпова Н. Б., Маренков О. М. (2014)
Колесник Н. Л. - Розподіл важких металів серед компонентів прісноводних екосистем (огляд) (2014)
Марценюк В. П. - Досвід розведення та вирощування судака (Sander lucioperca) за різних технологій (2014)
Грициняк І. І. - Рибогосподарська оцінка цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління, Осіпенко М. І., Бех В. В., Олексієнко О. О., Третякова Т. В. (2014)
Тарасюк С. І. - Наукове обґрунтування застосування зерна тритикале озимого в годівлі дволіток коропа, Круковський Ю. В., Шустерук З. С. (2014)
Гулай О. В. - Вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій, Жукорський О. М. (2014)
Харкавлюк Н. Є. - Чинники, що впливають на передачу і поширення вірусу весняної віремії коропа, Матвієнко Н. М., Ковбасюк О. О. (2014)
Сироватка Д. А. - Удосконалення кріопротекторного середовища шляхом модифікації його коферментом вітаміну В12 та плазмою крові карася (Carassius auratus gibelio L.) (2014)
Грициняк І. Й. - Раки та їх культивування в Україні. Тематичний бібліографічний перелік, Небрат Л. О. (2014)
Вчений–іхтіолог. До 50-річчя від дня народження Ірини Леонідівни Захарченко (2014)
До 85-річчя від дня народження Юрія Олександровича Толоконникова (2014)
Пам’яті Володимира Петровича Горошка (2014)
Бунін С. Г. - Оцінка завадостійкості приймача, що реалізує "неенергетичний” спосіб прийому, Долженко Д. О. (2011)
Безродний М. К. - Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря, Галан М. А. (2011)
Курило І. А. - Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями, Грудська В. П. (2011)
Епік Е. Я. - Вплив відриву потоку на теплообмін та гідродинаміку плоскої робочої по-верхні теплоенергетичного обладнання, Супрун Т. Т. (2011)
Бідюк П. І. - Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж, Коршевнюк Л. О., Литвиненко В. І., Фефелов А. О. (2011)
Глушак В. В. - Метод проектування системи захисту інформації з використанням детермінованої гри "захисник–зловмисник”, Новіков О. М. (2011)
Голінко І. М. - Визначення динамічних характеристик об’єкта за динамікою системи керування, Кубрак А. І. (2011)
Данилов В. Я. - Розробка інформаційної технології ідентифікації динамічного хаосу та псевдофазової реконструкції атракторів одновимірних реалізацій, Зінченко А. Ю., Марчук П. П. (2011)
Дичка І. А. - Метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої в графічнокодованому вигляді, Голуб В. І., Новосад М. В. (2011)
Коновалюк М. М. - Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OpenBUGS (2011)
Легеза Д. В. - Система моніторингу захворюваності на гострі респіраторні захворювання в Україні (2011)
Редько І. В. - Алгебрична характеристика класу графових перетворень на множині зважених графів, Снігур Н. М. (2011)
Радченко С. Г. - Генерування квазірегулярних квазірівномірних багатофакторних планів експериментів (алгоритм RASTA8), Лапач С. М. (2011)
Гавриш А. П. - Вибір режимів експлуатації підшипникових матеріалів з відходів швидкорізальних сталей на основі аналізу плівок тертя, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І., Мельник О. О. (2011)
Горбатенко Ю. П. - Застосування цівкового евольвентного зачеплення в приводі ескалатора, Бондарєв С. В., Закора О. В. (2011)
Мікульонок І. О. - Визначення тривалості приготування композиції в змішувачі закритого типу з овальними роторами (2011)
Пуховий І. І. - Дослідження меж безвідривної і відривної течій плівки рідини на зовнішній поверхні обертового конуса (2011)
Колобродов В. Г. - Монохроматичні аберації кіноформного елемента, Сірий Є. А. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Буртна І. А. - Математична модель первапораційного розділення бінарних розчинів, Ружинська Л. І., Литвиненко Д. В. (2011)
Горобець С. В. - Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів, Горобець О. Ю., Двойненко О. К., Лебеда Г. Л. (2011)
Донцова Т. А. - Взаємодія кальцій фосфату з оксалатною кислотою, Небога Т. І. (2011)
Погребова І. С. - Жаростійкість дифузійних хромосиліцидних покриттів, нанесених на вуглецеві сталі, Янцевич К. В. (2011)
Юдіна В. В. - Дослідження структури середнього та основного діалкілдитіофосфатів цинку, Суховерхов В. Д. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Антоненко Л. О. - Граничні температури для культивування базидіальних грибів роду Coriolus Quel у поверхневій культурі, Бісько Н. А., Митропольська Н. Ю., Клечак І. Р. (2011)
Галкін О. Ю. - Біоетика в Україні: від теорії до практики. Нормативно-правові та навчально-наукові аспекти, Григоренко А. А. (2011)
Голуб Н. Б. - Умови формування і структура мікробних плівок, Андруховець В. М. (2011)
Горобець С. В. - Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharomyces cerevisiae, Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В. (2011)
Дехтяренко Н. В. - Особливості приготування і ферментація соєвого молока представниками роду Lactobacillus, Дуган О. М. (2011)
Дзигун Л. П. - Лікарський ксилотрофний базидіоміцет Laetiporus Sulphureus (bull.: fr.) Murrill – перспективний об’єкт біотехнології (2011)
Круподьорова Т. А. - Вплив температури інкубації на життєздатність вегетативного міцелію штамів Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. і G. lucidum (Curtis) P. Karst. (2011)
Ліновицька В. М. - Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів, Бухало А. С., Дуган О. М. (2011)
Маніло М. В. - Вуглецеві наноструктури для біотехнології: технології синтезу вуглецевих нанотрубок з певними просторовими параметрами, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2011)
Маринченко Л. В. - Стимуляція накопичення біомаси та бродильної активності культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae за допомогою надвисокочастотного електромагнітного випромінювання, Ніжельська О. І., Маринченко В. О. (2011)
Поліщук В. Ю. - Морфолого-культуральні і біосинтетичні властивості Eremothecium Ashbyi Guill., Маланюк М. І., Дуган О. М. (2011)
Резенчук О. Є. - Класифікація та аналіз роботи ферментів з пневматичним перемішуванням, Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2011)
Самаруха І. А. - Дослідження процесу безмедіаторного біоелектрогенезу асоціацією анаеробних мікроорганізмів. Біотехнологічні показники (2011)
Тодосійчук Т. С. - Підвищення стійкості мікробних патогенів як фактор розробки нових антисептиків, Стрелець Т. І., Конопацька С. В. (2011)
Трохименко О. П. - Моделювання технологічного процесу отримання живої культуральної протиротавірусної вакцини, Жолнер Л. Г., Куцаєв П. В., Куцик В. М. (2011)
Щурська К. О. - Способи продукування біоводню, Кузьмінський Є. В. (2011)
Архипова В. В. - Дослідження процесу осадження карбонату кальцію з одночасним гідролізом карбаміду у водних розчинах хлориду кальцію, Смотраєв Р. В. (2011)
Ізотов В. Ю. - Залежність інтегральної ємності конденсаторів подвійного електричного шару від потенціалу (2011)
Коваленко І. В. - Фізико-хімічні властивості композитних систем з не провідними оксидними наповнювачами, Лисін В. І., Андрійко О. О. (2011)
Косогін О. В. - Електрохімічний сенсор діоксиду вуглецю з діоксидномангановим робочим електродом, Лінючева О. В. (2011)
Фіалков Ю. Я. - Вплив температурної зміни властивостей розчинника на термодинамічні характеристики хімічних рівноваг у розчинах, Кірсенко Т. В., Каменська Т. А. (2011)
Мірошниченко Ю. А. - Квантово-хімічне моделювання функціоналізованої поверхні кремнезему, Безносик Ю. О., Смірнова О. В., Зуб Ю. Л., Лещинський Є. (2011)
Прокоф’єва Г. М. - Екологічно безпечні технічні мийні засоби, Сударушкіна Т. В., Савічева К. Ю., Оліфер О. М. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Березівський П. С. - Регіональні зрушення у розвитку організаційно-правових форм господарювання львівської області (2011)
Березівський Я. П. - Господарське товариство як корпоративна форма аграрного бізнесу (2011)
Бричка Б. Б. - Механізм управління фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств (2011)
Брус В. Х. - Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу регіону (2011)
Липчук Т. В. - Методи оцінки людського капіталу сільськогосподарських підприємств (2011)
Лисецька Ю. М. - Племінна справа як елемент виробничої iнфраструктури сільськогосподарського виробництва (2011)
Лукаш С. В. - Деякі аспекти розвитку виробництва органічної продукції в україні (2011)
Людвенко Д. В. - Особливості функціонування обліково-інформаційних систем на сучасних підприємствах (2011)
Макаренко П. М. - Організація і методика обліку і аудиту поточної дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками, Васильчак С. В., Іванченко І. М. (2011)
Майданевич П. Н. - Теоретические основы формирования агропромышленных кластеров (2011)
Максим В. Л. - Стан і тенденції розвитку виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах україни (2011)
Мартин О. М. - The ecology aspects of function the land market in ukraine, Москва М. Г. Екологічні аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель в україні (2011)
Матковський П. Є. - Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на розвиток аграрного підприємництва, Твердохліб В. В. (2011)
Мегедин Н. Р. - Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств івано-франківської області (2011)
Ментей О. С. - Проблеми оплати праці в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Міценко Н. Г. - Теоретико-методологічні засади управління локальними інтегрованими системами (2011)
Минів Р. М. - Методичні підходи до моделювання економічної рівноваги на ринку м’яса, Батюк О. Я. (2011)
Музика П. М. - Вплив розвитку інноваційної діяльності в апк на забезпечення продовольчої безпеки в україні, Душка В. І. (2011)
Музика Т. П. - Економічна безпека організаційно - правових форм агропідприємницької діяльнсті в прикордонному регіоні (2011)
Назарова О. П. - Когнитивный подход к формированию системы рычагов регионального развития, Гергец А. И. (2011)
Овсяннікова Н. М. - Стан функціонуючої інформаційної системи в аграрних формуваннях одеської області (2011)
Оленич І. Р. - Класифікація зарубіжних фармацевтичних виробників, Душка В. І., Михайловський В. І., Харів І. І., Гутий Б. В., Сенів Р. В. (2011)
Олексів І. Б. - Аналізування методів збалансування інтересів груп економіко-управлінського впливу підприємства при виході на зовнішній ринок (2011)
Остапенко Р. М. - Організаційно-економічне забезпечення розвитку товариств з обмеженою відповідальністю (2011)
Ощипок І. М. - Застосування кореляційного методу для аналізу виробничої діяльності м’ясопереробних підприємств, Наконечний В. В., Кринська Н. В., Ромашко І. С. (2011)
Павленчик А. О. - Інвестиційний клімат в апк: його сутність та чинники формування, Скупейко В. В. (2011)
Пашутина Е. Н. - Сохранение, восстановление плодородия земель и эффективность сельскохозяйственных предприятий луганской области, Белецкая А. В. (2011)
Пеняк Ю. С. - Структура джерел формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств (2011)
Перевозова І. В. - Щодо застосування економічної експертизи при вирішенні окремих питань управління фермерськими господарствами (2011)
Півторак Я. І. - Якість і конкурентноздатність продукції як важливі фактори інтенсифікації економіки, Гордійчук Н. М. (2011)
Поперечний С. І. - Маркетингова діяльність в апк, Клебан О. Л. (2011)
Поперечний С. І. - Проблеми становлення підприємницької діяльності у сфері ветеринарного обслуговування, Бабич Л. В. (2011)
Посилаєв В. В. - Моделювання сумісності інтересів підприємств регіонального м’ясопродуктового підкомплексу апк з виробництва яловичини (2011)
Посилаєва К. І. - Застосування індексів для моніторингу цін в м’ясопродуктовому підкомплексі апк, Посилаєв В. В. (2011)
Рибалко С. В. - Стан та напрями розвитку переробки продукції апк на інноваційній основі в південному регіоні (2011)
Рудий Т. В. - Організація технічного захисту інформаційних систем підрозділів мвс, Ганич І. М., Нечепуренко А. В. (2011)
Самойлик Ю. В. - Економічний механізм удосконалення стратегії договірних відносин у м’ясопродуктовому підкомплексі (2011)
Сачук Р. М. - Економічна ефективність виробництва продукції кролівництва (2011)
Сватюк О. Р. - Дослідження попиту споживання хлібобулочної продукції, Назаркевич М. Г. (2011)
Сендецька С. В. - Особливості і проблеми товаропросування ковбасних виробів (2011)
Сергійчук О. В. - Концептуальні аспекти формування агротуризму як інноваційної галузі апк (2011)
Сердюк О. І. - Ефективність використання персоналу в сільськогосподарських підприємствах, Мирна О. В. (2011)
Смолинець І. Б. - Організаційно-економічні засади функціонування аграрного сектора в умовах трансформаційної економіки (2011)
Соколова А. О. - Інноваційна складова антикризового управління агропромисловим виробництвом (2011)
Солтис М. В. - Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в україні (2011)
Cоломонко Д. О. - Сучасний стан та перспективні напрями інноваційного розвитку молочного скотарства у львівської області (2011)
Степанюк Н. А. - Екологізація системи підготовки та прийняття рішень в природокористуванні (2011)
Стецюк Н. М. - Організаційний аспект державного управління агропромисловим виробництвом в період адміністративної реформи (2011)
Стручок Н. М. - Основні складові загроз економічної безпеки туристичного підприємства (2011)
Тарасов А. О. - Послідовні методи кількісної оцінки ризиків діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Тимоць М. В. - Економетричне моделювання та прогнозування площ сільськогосподарських угідь основних землевласників як споживачів інноваційних продуктів у карпатському макрорегіоні (2011)
Томчук В. В. - Аналіз діяльності конкурентів (2011)
Томчук О. Ф. - Роль діагностичного аналізу у стратегічному управлінні підприємством (2011)
Урбан І. Р. - Оцінка конкурентних можливостей сільськогосподарського підприємства (2011)
Федишин Р. С. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції в україні: етапи становлення і формування (2011)
Харенко А. О. - Маркетингові дослідження економічної ефективності виробництва крупяних культур в сільськогосподарських підприємствах, Бурляй О. Л. (2011)
Ходаківський В. М. - Пріоритетні напрями інвестування в сільськогосподарські підприємства житомирської області (2011)
Чемерис В. А. - Розвиток особистих селянських господарств в умовах світової фінансової кризи, Франчук І. Б. (2011)
Черевко В. Д. - Інноваційний інфраструктурний процес як чинник зростання інвестицій в апк, Желєзняк А. М. (2011)
Чмуленко Н. І. - Раціональне землекористування в сільськогосподарських підприємствах: сутність, фактори, принципи (2011)
Чорнопищук Т. І. - Основні умови залучення інвестиціїй у аграрний сектор вінниччини (2011)
Швець Т. В. - Обґрунтування стратегії економічного розвитку сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі (2011)
Шеленко Д. І. - Проблеми оперативного контролю на підприємствах (2011)
Шибунько В. В. - Оцінка залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від впливу податкової політики держави (2011)
Шульський М. Г. - Аграрне виробництво львівщини в загальних показниках розвитку апк україни (2011)
Шульський А. М. - Суть підприємництва, його функції та їх роль в діяльності підприємця (2011)
Шувар Б. І. - Закономірності розвитку органічного виробництва в україні (2011)
Шувар І. A. - Абіологізація землеробства – шлях до формування сталих агроекосистем на локальному і глобальному рівнях (2011)
Щурик М. В. - Еколого-економічні засади збалансованого відтворнення природних ресурсів: регіональний аспект (2011)
Яворська Т. І. - Маркетингова політика різних форм малого бізнесу у сільському господарстві (2011)
Якубів В. М. - Аграрні підприємства у забезпеченні сільського зростання (2011)
Яценко О. М. - Маркетингове планування галузі бджільництва (2011)
Дадак О. О. - Стан малого та середнього бізнесу в сучасних умовах господарювання, Гачек Т. С., Дудяк Р. П. (2011)
Квасній Л. Г. - Роль стратегічного планування в управлінні сучасним підприємством, Щербан Т. Й. (2011)
Кіт В. Г. - Шляхи збільшення виробництва молока та підвищення ефективності молочного скотарства, Гримак О. Я. (2011)
Люблін В. Д. - Деякі проблеми користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (2011)
Сафронська І. М. - Стратегія розвитку продовольчого ринку (2011)
Тивончук Я. О. - Основні напрями організаційно-економічного механізму формування і розвитку ринку молока і молочних продуктів у франції (2011)
Rosiak Е. - Swiatowy rynek rzepaku: perspektywy rozwoju (2011)
Kruzhylina S. - Macrozoobenthos of mountain rivers of the Transcarpathian region as a forage base of benthophagous fishes and saprobity indicator, Velykopolsky I., Didenko O. (2014)
Бузевич І. Ю. - Стан іхтіофауни затоки Київського водосховища, яка експлуатується в режимі товарного рибного господарства, Рубцова Н. Ю., Шевченко Р. В., Долгопол П. П., Соломатіна В. Д. (2014)
Дворецький А. І. - Самоочищення Дніпровського водосховища як провідний чинник формування екологічно безпечного середовища існування риб, Зайченко О. Ю., Байдак Л. А., Кириленко А. С. (2014)
Назаров А. Б. - Применение зеркального способа раскроя сетематериалов при постройке закидных озерных неводов, Грициняк И. И. (2014)
Шекк П. В. - Оптимальные, критические и пороговые значения насыщения воды кислородом для кефалевых и камбаловых рыб в онтогенезе (2014)
Колісник Н. П. - Аналіз окремих біологічних особливостей амурського сазана, відтвореного із використанням кріоконсервованої сперми, Особа І. А., Грициняк І. І. (2014)
Дерень О. В. - Вплив згодовування преміксу ВМА і кормових дріжджів на продуктивні характеристики та гематохімічні показники крові дволіток коропа (2014)
Забитівський Ю. М. - Вплив ліпосомального препарату з вітамінів A, E та мікроелементів Zn, Se, I на фізіологічний стан плідників коропа у переднерестовий період, Юрчак С. В., Бобеляк Л. Й., Гевкан І. І. (2014)
Вчений-іхтіолог. До 50-річчя від дня народження Світлани Володимирівни Кружиліної (2014)
Акулова К. І. - Проблема реформування системи оплати праці в Україні (2014)
Аніщенко Ю. І. - Стратегії позиціонування за характеристиками товару (2014)
Ануфрієв Д. А. - Сучасні проблеми розвитку ринку інтернет-реклами (2014)
Архипова О. С. - Роль соціального маркетингу для українського бізнесу (2014)
Білик В. І. - Сегментування як основний напрям стратегічного аналізу ринку (2014)
Бражник О. С. - Застосування бізнес-планування інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах (2014)
Галенко К. С. - Проблеми формування маркетингового бюджету підприємства в умовах економічної нестабільності (2014)
Голиш Т. І. - Використання брендами колірних маніпуляцій (2014)
Гондаренко М. А. - Сучасний стан вітчизняного ринку інформаційних продуктів та послуг (2014)
Горниченко А. Р. - Теоретические основы планирования рекламной кампании (2014)
Дмитрієва А. Д. - Удосконалення комунікаційної політики фінансової установи (2014)
Кашкіна Ю. Є. - Сутність маркетингової політики комунікацій (2014)
Кісельов В. В. - Проблема використання інтернет-маркетингу на підприємстві (2014)
Корсунова К. Ю. - Ефективний брендинг як основа фінансового благополуччя підприємства (2014)
Кравченко А. С. - Особливості розвитку мобільного маркетингу в Україні (2014)
Кутепова В. О. - Інтернет-простір як елемент пошуку вакансій на ринку праці (2014)
Лазаренко К. А. - Сегментування ринку в системі маркетингової діяльності підприємства (2014)
Лє Тхі Тху Фионг - Маркетинг у банку (2014)
Марченко Е. Ю. - Маркетинговая политика как фактор успешного развития предприятия (2014)
Нгуен Т. Л. - Роль маркетинговых коммуникаций в деятельности предприятия (2014)
Побережець Н. В. - Теоретико-методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності торгової марки (2014)
Тельна А. О. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні (2014)
M. Titova. - Significance of the marketing planning process (2014)
Фоміна В. В. - Підвищення якості продукції як фактор конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ПрАТ "Хлібозавод "Салтівський") (2014)
Хріпунова Є. О. - Конкурентоспроможність підприємства та конкурентоспроможність продукції: взаємозв'язок та відмінності (2014)
Алєксєєнко О. С. - Оптимізація забезпечення ефективності депозитних операцій банку (2014)
Єрмакова Ю. В. - Визначення впливу факторів на якість кредитної політики банку (2014)
Лапицька А. С. - Облік цінних паперів, утриманих для продажу, згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Ліснича Т. В. - Особливості класифікації розрахункових операцій підприємств (2014)
Музиченко К. О. - Економічна сутність розрахункових операцій (2014)
Пальоха Т. М. - Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків (2014)
Склярова І. С. - Ефективність залучення депозитів у систему ресурсного забезпечення вітчизняних банків (2014)
Сукачова М. М. - Формування інформаційної бази для оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Чуприна В. Ю. - Бюджетування як елемент управління господарською діяльністю підприємства (2014)
Баталічева Т. Є. - Правове регулювання інноваційної діяльності України (2014)
Близнюк Г. М. - Аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання (2014)
Бойко А. М. - Визначення стратегічних напрямів розвитку компанії на основі swot-аналізу (2014)
Компанієць К. В. - Розвиток та вдосконалення логістичного сервісу на підприємствах (2014)
Нурмаммедова Г. Т. - Конкурентоспособность предприятия: сущность и факторы, определяющие ее уровень (2014)
Нурсахатов Ч. Н. - Сущность и значение вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия (2014)
Озеров С. В. - Аутсорсинг транспортних функцій у логістичних системах (2014)
Павлюк В. А. - Зацікавленість робітників як важливий фактор у процесі організаційних змін (2014)
Ткачук О. О. - Структура фінансової частини бізнес-плану інноваційного проекту (2014)
Нудьга М. В. - Особливості аудиту майна підприємства (2014)
Волкова В. В. - Система мотивації персоналу як основа успішного управління персоналом (2014)
Гайдукова Д. В. - Особливості використання вербальних і невербальних каналів комунікацій в управлінні персоналом (2014)
Думчикова А. В. - Складові компоненти поняття "якість життя" (2014)
Зайцева О. О. - Сутність управлінської праці як самостійної системи (2014)
Захарова А. В. - Положительная роль конфликтов в организации (2014)
Кіян Т. В. - Проблеми молодіжного ринку праці (2014)
Кухаренко М. О. - Вплив управління професійним розвитком персоналу на ефективність роботи підприємства (2014)
Литвинова Ю. А. - Роль кадрового планирования на предприятии в современных условиях (2014)
Савченко Д. И. - Методы и алгоритм соционической диагностики работников предприятий (2014)
Топорова Л. Ю. - Особенности гендерного неравенства в системе высшего образования (2014)
Трифанова К. П. - Оцінка персоналу методом "асесмент-центр" (2014)
Шевчук А. В. - Використання методик тайм-менеджменту у системі управління персоналом на вітчизняних підприємствах (2014)
Шершнева Ю. В. - Использование нестандартных методов при оценке профессиональных качеств персонала (2014)
Нестерцова Л. В. - Вплив корпоративної культури на адаптацію персоналу (2014)
Гайдай Н. М. - Особливості відображення резервів для покриття втрат за банківськими кредитами у бухгалтерському обліку (2014)
Гамзаєва Е. М. - Фінансовий результат як економічна категорія та об'єкт бухгалтерського обліку й економічного аналізу (2014)
Зінченко А. С. - Розкриття інформації щодо складання звіту про фінансовий стан банку (2014)
Колівошко Г. М. - Особливості формування собівартості сільськогосподарської продукції (2014)
Компанець М. О. - Аналіз фінансового стану підприємства (2014)
Крута Л. С. - Оцінка впливу структури оборотних активів на ділову активність підприємства (2014)
Левченко М. М. - Проблеми та перспективи переходу українських підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності (2014)
Писарева О. А. - Вплив облікової політики на фінансові результати суб'єктів господарювання (2014)
Прокопенко Д. А. - Порівняння звіту про фінансові результати за П(С)БУ 3 та НП(С)БО 1 (2014)
Світлична О. С. - Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів (2014)
Хомюк А. В. - Теоретичні аспекти визначення фінансового стану підприємства (2014)
Хричікова М. О. - Теоретичні аспекти обліку основних засобів на підприємстві (2014)
Шамрай Ю. О. - Особливості організації обліку за формами безготівкових розрахунків (2014)
Шмарівоз С. Г. - Особливості обліку фіксованого сільськогосподарського податку (2014)
Шупікова Н. М. - Характеристика доходів та видатків загального фонду бюджетної установи освіти (2014)
Акбергенов А. А. - Існування періодичних розв’язків систем нелінійних різницевих рівнянь (2011)
Александрович І. М. - Обернення інтегральних рівнянь Вольтерра з функцією Бесселя в ядрі, Сидоров М. В. (2011)
Барановська Л. В. - Диференціально-різницева задача групового зближення з нефіксованим часом (2011)
Вишенський О. О. - Вибір фазових операторів у квантовій механіці, Сірик С. В. (2011)
Вірченко Н. О. - Рівності Парсеваля для узагальнених інтегральних перетворень (2011)
Денисенко Н. Л. - Дослідження структури множини неперервно диференційовних на розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом (2011)
Денисюк В. П. - Поліноміальні вейвлети з фінітним носієм, Рибачук Л. В. (2011)
Дудкін М. Є. - Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі в комплексній проблемі моментів у експоненціальній формі (2011)
Ільєнко А. Б. - Гранична теорема для числа зіткнень трьох випадкових блукань, Фуйор К. В. (2011)
Капустян В. О. - Оптимальне керування для сингулярно збурених періодичних параболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами, Лазаренко I. С. (2011)
Качановський М. О. - Формули типу Кларка–Окона в майкснерівському аналізі білого шуму для недиференційовних за Хідою випадкових величин (2011)
Лисецька О. М. - Інтегральні зображення узагальнених гармонічних функцій (2011)
Макасєєв О. М. - Області стійкості положень рівноваги неідеальної системи маятник–електродвигун (2011)
Овчаренко О. В. - Диференціальні формули для q-інтегрального зображення (τ, β)-узагальненої гіпергеометричної функції (2011)
Редько І. В. - Примітивна програмна алгебра обчислюваних функцій над графами, Снігур Н. М. (2011)
Сивак О. А. - Структура множини неперервних розв’язків систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь (2011)
Скуратовський Р. В. - Проблема скінченної спряженості і спільний спектральний радіус (2011)
Спічак С. В. - Симетрійний аналіз і точні розв’язки лінійного рівняння Колмогорова, Стогній В. І., Копась І. М. (2011)
Шкляр Т. Б. - Глобальний атрактор неавтономного еволюційного включення типу реакції-дифузії (2011)
Южакова Г. О. - Композиційні формули для τ-узагальненої гіпергеометричної функції Гаусса (2011)
Яременко М. І. - Існування і єдиність розв’язку квазілінійних рівнянь з матрицею Гільберга–Серріна в Rl (2011)
Анісімова О. В. - Визначення параметрів стаціонарного жевріючого центрально-симетричного розряду низького тиску (2011)
Бушинський В. О. - Кореляційний аналіз характеристик блиску і гладкості паперового полотна з метою їх контролю в технологічному потоці, Воронов С. О., Панкратов В. Й., Родіонов В. М. (2011)
Герасимчук І. В. - Локалізація світлового пучка в системі двох нелінійних оптичних хвилеводів (2011)
Куліш В. В. - Одноелектронні оптичні властивості нанояєць (2011)
Лук’янов П. В. - Модель квазіточкового вихору (2011)
Лук’янов Петро В. - Генерація звуку при дозвуковому обтіканні лопаті гвинта гелікоптера (2011)
Ольшанський С. В. - Розрахунок вертикального руху краплі, що випаровується згідно із законом Срезневського (2011)
Решетняк С. О. - Параметри поверхневої двофокусної спін-хвильової лінзи, Бережинський А. С. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Наритник Т. М. - Дослідження можливості передачі сигналу COFDM радіорелейною лінією (2011)
Романов О. І. - Оцінка часу затримки в мережах IP і MPLS при обслуговуванні повідомлень у складних багатотранзитних напрямках зв’язку, Пасько С. П. (2011)
Трубаров І. В. - Дослідження одноелементної діелектричної резонансної антени у випадку ортогонального розміщення діелектричного резонатора відносно смужкової лінії (2011)
Безценний І. В. - Дослідження вигоряння сумішей антрациту і газового вугілля, Бондзик Д. Л., Щудло Т. С., Плюснова Л. П., Дунаєвська Н. І. (2011)
Дикий М. О. - Підвищення ефективності ГПТУ "Водолій” охолодженням повітряного потоку в компресорі, Соломаха А. С., Петренко В. Г. (2011)
Пуховий І. І. - Використання льодяної стіни для опалення буферної зони будівлі теплотою кристалізації води та визначення часу її плавлення в період відлиг (2011)
Петренко А. І. - Застосування workflow-систем для потреб сучасних науки та інженерії, Булах Б. В. (2011)
Редько І. В. - Редукційне моделювання в середовищі інтеграції, Снігур Н. М. (2011)
Романенко В. Д. - Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією, Мілявський Ю. Л. (2011)
Богушевський В. С. - Керування конвертерною плавкою в умовах енергозберігаючої технології, Зубова К. М., Сухенко В. Ю. (2011)
Воронін Л. Г. - Охолодження полімерної плівки на частково зануреному у водяну ванну барабані, Лукач Ю. Ю., Мікульонок І. О., Ружинська Л. І. (2011)
Легеза В. П. - Обґрунтування використання коткових гасників у розширеному діапазоні частот, Легеза Д. В. (2011)
Макогон Ю. М. - Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe50Pt50 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100), Павлова О. П., Вербицька Т. І., Владимирський І. А. (2011)
Пірумов А. Є. - Моніторинг якості зварювання за електричними параметрами процесу, Шевченко М. В., Скачков І. О. (2011)
Серебрянський Д. О. - Стендові випробування відцентрового фільтра і циклофільтра при уловлюванні золи твердопаливного котла, Плашіхин С. В. (2011)
Степанчук А. М. - Закономірності компактування порошкових антифрикційних матеріалів на основі дисперснозміцненої міді, Богатов О. С., Грабійчук М. О. (2011)
Халімон О. П. - Достовірність феноменологічних моделей накопичення розсіяних пошкоджень при складному напруженому стані, Бондарець О. А. (2011)
Цибенко О. С. - Узагальнена форма закону збереження кількості руху в класичній механіці (2011)
Денисов М. О. - Схемо-технічні критерії ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем (2011)
Колобродов В. Г. - Розробка методу розрахунку дифракційних лінз, Кучугура І. О. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери, Тимофєєв О. С. (2011)
Синьков М. В. - Тривимірна томографічна реконструкція "великих” об’єктів за використання часткових сканувань, Закидальський А. І., Цибульська Є. О. (2011)
Чиж І. Г. - Допустимі похибки аберометрії ока, Шиша Т. О. (2011)
Барбаш В. А. - Обґрунтування методології оцінювання ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Правила оформлення та подання статей (2011)
Яковлєва Л. В. - Аналіз доступності препаратів для лікування хронічного обструктивного захворювання легенів українських пацієнтів, Бондаренко Д. В. (2015)
Крутських Т. В. - Визначення форми та розміру частинок субстанції альтабор (2015)
Logoyda L. S. - Development of methods for determination sesquiterpenic acids in stressprotective pharmacological agent with extracts of valerian, lemon balm and glycine (2015)
Матюшкіна М. В. - Вплив різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) на вираженість агресивної та конфліктної поведінки (2015)
Самура Б. А. - Исследование зависимости противовоспалительной активности от химической структуры в ряду 7-β-гидрокси-γ-(4’-хлорофенокси)пропил-8-замещенных теофиллина, Григорьева Л. В., Самура И. Б., Романенко Н. И. (2015)
Пругло Є. С. - Дослідження гострої токсичності 3-R-4-R1-1,2,4-триазол-5-тіолів в експерименті на щурах, Щербина Р. О., Панасенко Т. В., Книш Є. Г. (2015)
Чікіткіна О. М. - Експериментальне обґрунтування дози воглібозу у складі нового протидіабетичного засобу глікверину, Кононенко Н. М., Ковалевська І. В. (2015)
Геруш О. В. - Експериментальне вивчення гранул "Гепатропін" як потенційного гепатотропного засобу, Яковлєва Л. В., Лар’яновська Ю. Б., Сахарова Т. С. (2015)
Івануса І. Б. - Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном (2015)
Яковлєва Л. В. - Динаміка вмісту N-ацетилглюкозаміну на тлі старіння статевої системи щурів самців, Ковальова Є. О., Кошова О. Ю. (2015)
Цубанова Н. А. - Дослідження впливу мелатоніну за умов гострої печінкової недостатності у щурів (2015)
Бухтіярова І. П. - Вплив ралейкіну на інтенсивність неферментативного глікозилювання та ліпідний обмін на моделі метаболічного синдрому у щурів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2015)
Акритиду Х. П. - Сравнительная характеристика летучих компонентов травы, семян и корней люпина многолистного, Бойник В. В. (2015)
Демешко О. В. - Вивчення амінокислотного складу трави еспарцету піщаного, Ковальов В. М., Ковальов С. В. (2015)
Чорноус В. О. - Синтез та дослідження антиоксидантних властивостей ((5-((алкіл(арил)аміно)метил)-1-арил-1н-імідазол-4-іл)тіо)оцтових кислот, Паламар А. О., Грозав А. М., Яремій І. М., Вовк М. В. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження морфолого-анатомічної будови трави родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.), Сіра Л. М., Островська Г. І., Кудря В. В. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Титул, зміст (2012)
Луніна І. О. - Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації (2012)
Юрій С. І. - Фінансова грамотність населення в діалектиці сучасних освітніх тенденцій, Кізима Т. О. (2012)
Крупка М. І. - Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні, Демчишак Н. Б. (2012)
Кириленко О. П. - Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, Козак Г. І. (2012)
Забарний Г. Г. - Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України, Баланюк Н. Ю. (2012)
Гапонюк М. А. - Фінансові інновації на українському біржовому ринку, Дегтярьова Н. В. (2012)
Найман Е. Л. - Розподіл щоденної дохідності акцій, Хохлов В. Ю. (2012)
Сидорова А. В. - Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні, Жмайло М. А. (2012)
Шірінян Л. В. - Фінансове забезпечення мікрострахування в Україні (2012)
Бабіч В. В. - Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку, Поддєрьогін А. М. (2012)
Шиндирук І. П. - Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств (2012)
Миськів Г. В. - Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію, Шевченко Н. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Прогноз Державного бюджету України на 2013—2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України під головуванням Міністра фінансів В. Хорошковського) (2012)
Власюк О. С. - Модернізація фінансової стратегії України: виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку (2012)
Лондар С. Л. - Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств, Мельникова Л. О. (2012)
Кудряшов В. П. - Державні фінанси в період проведення реформ (2012)
Плескач В. Л. - Середньострокове прогнозування доходів державного бюджету України з допомогою методу експоненціального згладжування, Івасюк І. Я. (2012)
Затонацька Т. Г. - Середньострокове прогнозування бюджетних видатків: зарубіжний досвід, Шиманська О. А. (2012)
Козюк В. В. - Оптимальний рівень боргового навантаження: глобальні макрофінансові зрушення та швидкоплинні очікування (2012)
Соколовська А. М. - Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС, Кощук Т. В. (2012)
Шемаєва Л. Г. - Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України (2012)
Резнікова О. О. - Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна” рецесії (2012)
Сёмин А. А. - Применение вероятностных методов оценки рисков при проектировании пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания (2013)
Трунин К. С. - Совершенствование проектирования гибких связей для морских привязных систем (2013)
Башинський В. Г. - Метод комплексної оцінки захищеності озброєння та військової техніки від керованих ракет з інфрачервоним контуром наведення, Камак Ю. О., Феденько В. М. (2013)
Андрейчикова А. Ю. - Анализ современных систем автоматизированного проектирования в машиностроении (обзор), Галь А. Ф. (2013)
Савицкий М. М. - Определение параметров облегченных стальных баллонов для грузовой системы CNG-газовозов, Савицкий А. М., Супруненко В. А., Зайцев Вал. В., Зайцев В. В. (2013)
Костин В. А. - Особенности формирования структуры при сварке высокопрочных сталей с карбонитридным упрочнением, Григоренко Г. М., Жуков В. В. (2013)
Лєбєдєва Т. Ю. - Тенденції розвитку похідних фінансових інструментів у глобальному бізнес-середовищі (2013)
Коваленко І. І. - Деякі принципи побудови автоматизованої системи управління організаційними структурами проектів, Пугаченко К. С. (2013)
Тур О. В. - Роль антикризового менеджменту у вирішенні проблем підприємств із виробництва мінеральних вод (2013)
Коваленко И. И. - Методы качественного анализа сценариев эксплуатации портовых грузоподьемных машин в конфликтных ситуациях, Середа Н. С., Мельник А. В. (2013)
Самойленко Д. М. - Використання методів динамічної стеганографії для захисту інформаційних ресурсів, Новосьолова К. М. (2013)
Руженцев В. И. - О стойкости к атаке усеченных дифференциалов Rijndael-подобных шифров с большими размерами блоков (2013)
Войтенко Ю. Ю. - Дослідження тайм-ауту повторної передачі транспортного з’єднання в радіомережах, що самоорганізуються (2011)
Крижанівський В. І. - Вплив параметрів тонкоплівкового діелектричного бар’єра на характеристики озонатора, Кузьмичєв А. І., Чаплинський Р. Ю. (2011)
Ксьонзенко П. Я. - Особливості побудови міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС, Наритник T. М., Химич П. В. (2011)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення, Галан М. А. (2011)
Бржезицький В. О. - Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі, Щерба А. А., Подольцев О. Д., Троценко Є. О., Шевченко С. Ю., Гаран Я. О., Атарод С. (2011)
Бідюк П. І. - Інформаційна система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів на основі структурно-параметричної адаптації моделей, Трофимчук О. М., Федоров А. В. (2011)
Голінко І. М. - Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості, Кубрак А. І., Трегуб В. Г. (2011)
Кірік О. Є. - Динамічні моделі з узагальненим законом збереження для керування розподілом потоків у розподільчих мережах, Клименко В. М., Остапенко В. В., Якуніна І. Л. (2011)
Романенко В. Д. - Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією, Реутов О. А. (2011)
Романюк В. В. - Континуум оптимальних рішень в чотиривузловій моделі розподілу ресурсів за умов двох некоректно оцінених невизначеностей і відповідного значення гри (2011)
Ясінський В. В. - Задача прогнозування і керування процесом еволюції знань у складних навчальних системах (2011)
Андреєв І. А. - Процес ламінарного конвективного змішування фібробетону при віб-роекструзії в круглому кільцевому каналі, Комкіна Н. В. (2011)
Аршук М. В. - Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т, Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Погребова І. С. (2011)
Крамар Г. М. - Особливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі з дрібно- та нанодисперсною зв’язкою, Сушинський В. І., Ісаєв Є. О. (2011)
Лобода П. І. - Вплив анізотропії мікроструктури спрямовано армованого композита на адгезійну міцність зчеплення покриття із нітриду титану, Карпушевський Б., Дюбнер Л. Г., Чайка Д.В. (2011)
Макогон Ю. М. - Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Вербицька Т. І., Владимирський І. А. (2011)
Пелих В. М. - Визначення довговічності конструкційних алюмінієвих сплавів за умови асиметричного розтягнення-стиснення методом еквівалентних напружень (2011)
Сороченко В. Ф. - Нанотехнологічні основи застосування ZrF4 для зміцнення ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2, Чернега Д. Ф., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2011)
Яхно О. М. - Гідродинаміка струминних течій у щілинах регульованих гідростатичних сферичних шарнірів, Струтинський С. В. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Дешко В. І. - Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти, Шевченко О. М. (2011)
Барбаш В. А. - Обґрунтування виробництва паперу і картону із недеревної рослинної сировини (2011)
Голембіовський А. О. - Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю., Жданюк Н. В. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Титул, зміст (2012)
Федосов В. М. - Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс, Юхименко П. І. (2012)
Швабій К. І. - Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб (2012)
Чекіна В. Д. - Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики (2012)
Серебрянський Д. М. - До питання запровадження інвестиційної податкової знижки в Україні, Мельничук Г. С. (2012)
Черевиков Є. Л. - Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності (2012)
Степанова О. В. - Реформування системи охорони здоров’я у США, Іголкін І. В. (2012)
Полозенко Д. В. - Добровільне медичне страхування та лікарняні каси — складові реформи охорони здоров’я України, Парій В. Д. (2012)
Васильців Т. Г. - Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні, Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. (2012)
Петленко Ю. В. - Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації, Решетова Г. В. (2012)
Бабяк Н. Д. - Фінансовий контролінг у транснаціональних корпораціях і холдингах, Буратчук Н. Ю. (2012)
Видатний фінансист України новітньої доби (до 80-річчя Г.О. П’ятаченка — першого Міністра фінансів незалежної України) (2012)
Кочанов В. Ю. - Дослідження деформативності світлопрозорих елементів конічних ілюмінаторів підводних апаратів при гідростатичному навантаженні (2013)
Душко В. Р. - Анализ основных формообразующих факторов кранового судна, Несин Д. Ю. (2013)
Соломенцев О. И. - О влиянии степени упорядоченности волнения на силу удара при днищевом слеминге, Ли Тхань Бин (2013)
Половецкий Е. В. - Исследование возможности применения принудительной схемы деформирования при диффузионной сварке сплавов АМГ6 и ВТ6, Новомлинец О. О., Лабарткава А. В., Матвиенко М. В., Трунин К. К. (2013)
Мошенцев Ю. Л. - Опыт разработки водовоздушных охладителей наддувочного воздуха нового поколения, Гогоренко А. А., Тягнирядно Б. А., Минчев Д. С., Нагорный А. В. (2013)
Верещаго Е. Н. - Анализ динамики электрической цепи с дугой и реактором, включенным последовательно с конденсатором, Сидорец В. Н. (2013)
Самойленко Д. М. - Методика визначення довжини пароля шифрів поліабеткової заміни, Дронов В. В. (2013)
Воробйова І. А. - Методики оцінки кредитоспроможності позичальника в сучасній банківській системі: переваги та недоліки, Перепадья А. С. (2013)
Благодатный В. В. - Разработка математичской модели площадного источника выбросов, Фалько В. В., Зинченко В. Ю. (2013)
Рижков О. С. - Моделювання руху забрудненого потоку газу в апаратах мокрого типу пиловловлювання на прикладі порожнистого форсункового скрубера, Рижков Р. С., Качанова Ю. В. (2013)
Вступ (2009)
Стороженко І. С. - На яку січ спирався Б. Хмельницький, готуючи повстання проти польської влади в Україні? (2009)
Грибовський В. В. - Нівеляція традиційних потестарних і егалітарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Січі (2009)
Репан О. А. - Система влади та самоврядування в Запорозькій паланці (2009)
Світленко С. І. - Місцеве самоврядування Катеринославщини у процесі формування основ громадянського суспільства дореволюційного періоду (ХІХ–початок ХХ ст.) (2009)
Буланова Н. М. - Діяльність місцевих органів влади Катеринославщини у 1917 р. (На прикладі Карнаухівської волості) (2009)
Митрофаненко Ю. С. - "Вільне місто" : теорія та практика махновського самоврядування у Катеринославі (листопад 1919 р.) (2009)
Суховий В. І. - Заходи органів місцевої влади по боротьбі з проституцією на Катеринославщині-Дніпропетровщині у міжвоєнні роки (2009)
Іваненко В. В. - Роль місцевого партійно-державного апарату у здійсненні політики колективізації на Дніпропетровщині, Романець Н. Р. (2009)
Прушак т. В. - Діяльність комунальних служб Дніпропетровської міської управи під час німецько-фашистської окупації 1941–1943 рр. (2009)
Печеніна Н. А. - Політична реабілітація 1953 – початку 60-х рр. ХХ ст.: За матеріалами Дніпропетровського обласного архіву (2009)
Бородін Є. І. - Виконавча влада Дніпропетровщини в роки незалежності України (1991–2009 рр.) (2009)
Мороз В. С. - Князь-гетьман Дмитро Іванович Байда-Вишневецький (? – 1563) (2009)
Джусов А. Б. - Подвижник залюднення Присамар’я (2009)
Лазебник В. І. - Катеринославське губернське земство: перші кроки діяльності і діячі. 1866–1869 рр. (2009)
Лопатіна О. М. - Барон Корф – видатний просвітитель Запорізького краю (2009)
Шляхов О. Б. - Катеринославский губернатор князь П. Д. Святополк-Мирський: постать на тлі епохи (2009)
Коник О. О. - Член Російської Державної думи першого скликання від Катеринославської губернії С. М. Рижков (2009)
Савчук В. С. - Освітянська і громадська діяльність К. І. Попеля, Кушлакова Н. М. (2009)
Яценко В. Я. - В. І. Осипов: політичний портрет у контексті революційної доби 1917–1920 рр. (2009)
Цимлякова Т. М. - "Особистому – лічені години, все життя – пролетаріату, революції" (2009)
Чабан М. П. - М. М. Стасюк – відомий політичний і кооперативний діяч України (2009)
Бойко О. В. - Марко Остапович Озерний − видатний діяч Дніпропетровщини, Дяченко О. В. (2009)
Товстоляк Н. М. - Каталоги музею українських старожитностей В. В. Тарновського як джерела з історії Придніпров’я (2009)
Дірявко Ю. П. - Загальні аспекти розвитку початкової освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., Олешко М. С. (2009)
Посунько А. С. - Заходи органів місцевої влади щодо поширення медичних знань на Катеринославщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Пахоменков Ю. Г. - Діяльність комісара українських урядів з освіти на Катеринославщині (1917–1918 рр.) (2009)
Соляник Н. О. - Повсякдення сільської жінки 1930–1950 рр. (За матеріалами усної історії на прикладі села Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області) (2009)
Кочергін І. О. - Краєзнавчий рух Дніпропетровщини на сучасному етапі (2009)
Ковальова І. Ф. - Археологічні дослідження Новобогородицької фортеці у 2009 р. (2009)
Шалобудов В. М. - Натільні хрести, знайдені на території Богородицької фортеці у 2009 р. (2009)
Вступ (2011)
Виноградов Г. М. - Наддніпрянщина як територіальна та міфологічна складова першого етапу Великого переселення народів (I – IV ст. н. е.) (2011)
Шаталов Д. В. - Про типи нападів козаків і татар на українському Степовому Кордоні в другій половині ХV – першій половині ХVIІ ст. (2011)
Суховий В. І. - Статус жінки в українському шляхетському суспільстві другої половини XVI – початку XVII ст.: проблема інтерпретації джерел (2011)
Каюк С. М. - Запорозьке козацтво і гайдуки як військові прикордонні спільноти Фронтиру у другій половині XVIII – першій половині XIX ст., Посунько А. С. (2011)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у житті та діяльності Є. Х. Чикаленка (2011)
Литвинова Т. Ф. - Як М. П. Позен став "кріпосником" (до персоналістики селянської реформи 1861 р.), Січкар О. О. (2011)
Антипенко Г. С. - Формування світогляду О. Ф. Кістяківського (2011)
Маслюченко С. П. - Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище (2011)
Дяченко О. В. - Діяльність Олександра Кониського в НТШ (2011)
Нікітенко А. І. - До питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської старої громади (2011)
Антипенко В. В. - Польський чинник у процесі введення земського самоврядування на Правобережній Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Хоречко А. М. - Участь дворян Катеринослава в громадсько-політичному житті міста початку ХХ ст. (2011)
Бушин В. С. - Економічний розвиток та зміни типів функціональної належності повітових міст Катеринославської губернії з кінця XVIII до початку XX ст. (2011)
Венгер Н. В. - Підприємницька династія Гезе в Катеринославі (2011)
Буланова Н. М. - І. І. Ясюкович – видатний промисловець Придніпров’я (2011)
Малига Н. М. - Приватні банківські установи на Катеринославщині 60–90-х років ХІХ ст., Мирончук В. Д. (2011)
Медведовська А. Ф. - Підприємницька діяльність євреїв Нижньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Прокопенко С. Л. - Катеринославська гімназія в умовах контрреформи 1871 р. (2011)
Кушлакова Н. М. - Друга й третя школи Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства для робітників: виникнення, діяльність, значення (2011)
Лучка Л. М. - Бібліотека Сімейно-педагогічного гуртка – перший осередок дитячого читання в Катеринославі на початку ХХ ст. (2011)
Гриженко Л. В. - Організація дозвілля міського населення Катеринослава та його особливості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Утєшева Г. В. - Розваги катеринославців на межі ХІХ –ХХ ст.: "легковажна оперетка" (2011)
Діанова Н. М. - Протоієрей С. Серафимов як дослідник історії Південної України (2011)
Митрофаненко Ю. С. - Справа отамана Волинця (2011)
Бойко О. В. - Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Зняття судимості з колгоспників (1934–1936 рр.) (2011)
Марченко В. О. - Колгоспне виробниче життя селян Наддніпрянщини у повоєнний період (1945 – початок 1950-х рр.) (2011)
Нікілєв О. Ф. - Проблеми торгівлі українського села середини 1950 – 1960-х рр. (2011)
Панченко В. Г. - Легалізація та діяльність ОУН в Україні протягом 1990-х рр. (2011)
Kotikova O. - The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land, Khristenko O. (2015)
Червен І. І. - Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав, ЦурканН. В. (2015)
Albrecht J. A. - Consumer Acceptance and Willingness to Purchase Irradiated Foods in the United States (2015)
Кіщак І. Т. - Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу, Корнєва Н. О., Новіков О. Є. (2015)
Потриваєва Н. В. - Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів (2015)
Підгребельна М. І. - Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України, Шувар Б. І. (2015)
Музика Б. Б. - Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу (2015)
Манжура О. В. - Кооперативи у страховому секторі: історичний досвід і перспективи для України (2015)
Шишпанова Н. О. - Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій (2015)
Зуб О. М. - Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора (2015)
Вожегова Р. А. - Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення, Олійник О. І. (2015)
Антипова Л. К. - Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України (2015)
Полторецький С. П. - Енергетична ефективність вирощування насіння проса (2015)
Федюшко М. П. - Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України (2015)
Телекало Н. В. - Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Аралова Т. С. - Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного (2015)
Назарчук А. А. - Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах Степу України (2015)
Підпала Т. В. - Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід, Гребенюк Н. В. (2015)
Топіха В. С. - Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПрАТ "Племзавод "Степной", Волков А. А. (2015)
Волощук В. М. - М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі, Іванов В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Войтенко С. Л. - Продуктивність свиней породи ландрас, Петренко М. О. (2015)
Раскатова С. М. - Генетическая обусловленность откормочных качеств свиней по ряду QTL, Костюнина О. В., Траспов А. А., Шавырина К. М., Зиновьева Н. А. (2015)
Лихач В. Я. - Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок, Крамаренко С. С., Шебанін П. О. (2015)
Гридюшко Е. С. - Продуктивность и генетическая структура материнских линий белорусского заводского типа свиней породы йоркшир, Гридюшко И. Ф. (2015)
Крамаренко О. С. - Аналіз генетико-демографічних процесів в популяції худоби південної м’ясної породи (2015)
Егоров Г. В. - Концепт многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт с высоким ледовым классом, Автутов Н. В. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Решение оптимизационной задачи определения главных элементов однокорпусного быстроходного пассажирского судна (2013)
Соломенцев О. И. - О влиянии бортовой качки на эффективную поверхность рассеяния корабля, Нгуен Доан Кыонг (2013)
Трунин К. С. - Классификация современных кабель - тросов для подводных исследований (2013)
Лычко Б. М. - Анализ влияния гидрометеорологических показателей рейсовых линий на условия эксплуатации морских судов (2013)
Блінцов В. С. - Концепція створення автономних ненаселених підводних апаратів для військово-морських сил держави, Блінцов С. В., Дан Фук Тхи, Красних О. В. (2013)
Колесар И. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния сварных и паяных узлов из разнородных материалов с промежуточными прослойками при нагружении сжатием, Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Мартыненко В. А. (2013)
Кузнецов В. Д. - Вплив нанооксидів титану на розподілення неметалевих включень і структуру металу шва низьколегованих сталей, Смірнов І. В., Шаповал К. П. (2013)
Новогрецкий С. Н. - Влияние насыщения совмещенной магнитной системы бесконтактного синхронного генератора на гармонический состав электродвижущей силы его обмоток, Прудников А. А. (2013)
Шостак В. П. - Расход топлива и экологичность судовой пропульсивной установки с кайтом, Кисарова А. Ю. (2013)
Шостак В. П. - К вопросу о токсичных оксидах азота в отходящих газах малооборотных дизелей, Манзюк А. Ю. (2013)
Серпухов М. Ю. - Ієрархія інструментів прихованого протекціонізму у міжнародній торговельній політиці (2013)
Бондаренко О. В. - Результати обробки статистичних даних щодо науково-дослідних суден, Московко О. С. (2013)
Боднарчук Ю. С. - Влияние лунок на аэрогидродинамическое сопротивление пластины, шара и кругового цилиндра (2013)
Соломенцев О. И. - Оценка потерь скорости судна с малой площадью ватерлинии в условиях ветра и волнения, Гофман А. А. (2013)
Егоров Г. В. - Особенности серии "сверхполных" танкеров cмешанного река-море плавания проекта RST27, Тонюк В. И. (2013)
Соломенцев О. И. - Живучесть фрегата с аутриггерами под действием удобной погрузки, Фам Куанг Шон (2013)
Ермолаев Г. В. - Исследование влияния формы шва на напряженное состояние стыкового соединения при растяжении, Мартыненко В. А., Марунич И. В. (2013)
Полишко А. А. - Анализ неметаллических включений в литой высоколегированной стали электрошлакового переплава и электрошлакового переплава жидкого металла, Саенко В. Я., Степанюк С. Н., Клочков И. Н. (2013)
Пищанская Н. А. - Выбор компоновочных размеров насадочных контактных устройств на базе регулярных структурированных насадок (2013)
Радионов А. В. - Повышение промышленной и экологической безопасности шахтных вентиляторов главного проветривания (2013)
Приходько С. Б. - Генерування випадкових чисел з розподілом гауcса на основі перетворення джонсона із сім’ї SU (2013)
Вигнан Д. С. - Досягнення і проблеми післягеномної ери (До 60-річчя відкриття структури ДНК та 10-річчя завершення геномного проекту), Оліярник О. Д. (2013)
Бондаренко О. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів при каліцивірусній інфекції (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в нирках і міокарді курей при інфекційному ларинготрахеїті, Лісова В. В., Криштоп М. С., Дідович М. А. (2013)
Борисевич Б. В. - Роль гістологічних досліджень у діагностиці парвовірусної інфекції собак, Чумаков К. А., Дідович М. О. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічна будова серця окуня в нормі та при постодиплостомозі, Айшпур О. М., Наконечна О. В. (2013)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни в тонкій кишці курей при синдромі зниження несучості, Шацило Е. С., Юшкова І. О. (2013)
Висоцький А. О. - Порівняльна оцінка морфологічних показників та інтегральних лейкоцитарних індексів крові корів з продуктивністю більше 4000 кг на рік при сучаснихтехнологіях утримання в умовах фермерських господарств Рівненської області України., Романська У. Б. , Висоцький М. В. (2013)
Власенко В. В. - Використання середовища "ВІНТУБ" для виявлення адаптивних форм збудника туберкульозу, Власенко І. Г., Войціцька О. М. (2013)
Водоп’янова Л. А. - Морфологічна характеристика кісткового мозку і його клінічне застосування, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антипін С. Л. (2013)
Горальський Л. П. - Особливості морфології спинного мозку та спинномозкових вузлів у хребетних тварин, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л., Веремчук Я. Ю. (2013)
Горальський Л. П. - Особливості гістоархітектоніки печінки у кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому, Ібатулін І. І., Волківський І. А., Махно К. І., Гуральська С. В. (2013)
Гуральська С. В. - Морфологія гардерової залози курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту (2013)
Демус Н.В. - Ріст і розвиток теличок чорно-рябої породи залежно від типів автономної регуляції серцевого ритму (2013)
Денисова О. М. - Ефективність використання комбінованих середовищ для кріоконсервування еритроцитів бика, Жегунов Г. Ф., Хасбауі Х. А., Ващенко В. В. (2013)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови проміжної зони шлунка та її імунних утворень курей віком 1, 2 і 3 роки (2013)
Єфімов В. Г. - Вплив кормової добавки з торфу на показники природної резистентності поросят у ранній період дорощування, Ракитянський В. М., Ліснича О. М., Костюшкевич К. Л., Ардиковський В. О. (2013)
Замазій А. А. - Енергетична цінність молозива та молока свиноматок з різними типами вищої нервової діяльності, Камбур М. Д., Піхтірьова А. В. (2013)
Калачнюк Л. Г. - Відновлення активності ензимів ЦТК у пошкоджених гепатоцитах (2013)
Калиновський Г. М. - Стан маткових труб корів на стадії збудження статевого циклу, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2013)
Карповський П. В. - Деякі показники обміну вуглеводів в сироватці крові свиней з різним тонусом автономної нервової системи, Постой Р. В., Криворучко Д. І., Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В., Ландсман А. О., Шестеринська В. В., Васильєв А. П. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського