Ковалів Л. М. - Ізоферментний спектр лактат- і малатдегідрогенази в цитоплазмі тканин новонароджених телят за впливу біологічно активних речовин (2013)
Ковальський Ю. В. - Морфологічні особливості будови середньої кишки у медоносних робочих бджіл, Кирилів Я. І. (2013)
Ковальчук О. М. - Гістологічні зміни гепатопанкреасу триліток білого амура за різних способів вирощування (2013)
Ковальчук І. І. - Патоморфологічні зміни в легенях собак за бабезіозу (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх класів у тканинах медоносних бджіл за умов традиційного та органічного виробництва, Федорук Р. С. (2013)
Кокарєв А. В. - Динаміка секреції імуноглобулінів молозива свиноматок за дії препарату "Імунолак”, Масюк Д. М. (2013)
Костишин Є. Є. - Морфологічна структура плаценти різних видів жуйних тварин у порівняльному аспекті, Завірюха В. І., Костишин Л. Є. (2013)
Кот Т. Ф. - Органометрія яйцепроводу свійських птахів (2013)
Коцюмбас Г. І. - Клінічні симптоми та патологоанатомічна характеристика синдрому дерматиту і нефропатій за цирковірусної інфекції поросят, Леньо М. І., Вінічук Г. М., Химинець П. С. (2013)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічні зміни в печінці і нирках свиней за експериментального Т-2 токсикозу, Данкович Р. С. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Пробіотики — необхідна складова при сучасних технологіях вирощування тварин, Жила М. І., Шкіль М. І. (2013)
Кропивка С. Й. - Антиоксидантний статус та дезінтоксикаційні процеси в організмі корів за згодовування різної кількості цитрату наночастинок селену (2013)
Лаврів П. Ю. - Вплив фізіологічних механізмів слизової оболонки кишечника в молодняка худоби на дію бактерій сальмонел, Романович М. С. (2013)
Ладиш І. О. - Ефективність застосування пробіотика "Болмол" при вирощуванні ягнят, Гужвинська С. О., Бєлогурова В. І., Знагован С. Ю., Сімонович В. М. (2013)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності та впливу кормової добавки на вміст заліза у органах курчат-бройлерів (2013)
Лемішевський В. М. - Гістологічна та гістохімічна характеристика печінки поросят за згодовування пробіотичних кормових добавок (2013)
Лесик Я. В. - Стан антиоксидантної системи організму кролематок за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Кропивка С.Й. (2013)
Лешовська Н. М. - Активність Т- і В-клітинного імунітету у корів і їх телят за дії препарату "Оліговіт", Брода Н. А., Віщур О. І., Мудрак Д. І., Рацький М. І., Смолянінов К. Б., Голубєв М. І. (2013)
Маслянко Р. П. - Медіаторні функції позаклітинного цитокіну (HMGB1) в імунітеті багатоклітинних організмів, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Романович М. С. (2013)
Маслянко Р. П. - Залізодефіцитний стан у дітей і тварин раннього віку; етіологія та поширеність, Рапа О. І., Сілантієва Т. Р., Романович М. С. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про патогенез токсикозу у людей і тварин раннього віку, Гутий Б. В., Романович М. С., Сілантьєва Т. З. (2013)
Маслянко Р. П. - Симбіотна мікрофлора кишечника: сучасний стан проблеми, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2013)
Мотько Н. Р. - Застосування сорбентів при вирощуванні кролів, Мицук О. А., Мідяний С. В. (2013)
Огородник Н. З. - Активність трансаміназ і вміст імуноглобулінів у крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Островська М. Ю. - Постембріональний розвиток імунної системи кишечника птиці, Стояновський В. Г., Коломієць І. А. (2013)
Пеленьо Р. А. - Моніторинг шлунково-кишкових паразитозів свиней в господарствах західного регіону України (2013)
Понкало Л. І. - Вплив нових імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії на вміст вітамінів А та Е у сироватці крові корів та їх телят, Віщур О.І. (2013)
Самсонюк І. М. - Активність трансаміназ і лужної фосфатази сироватки крові щурів трьох поколінь, яким згодовували генномодифіковану сою, Стронський Ю. С. (2013)
Скіп О. С. - Вміст білка та амінокислотний склад біомаси eisenia foetida, культивованих на субстратах із підвищеним вмістом важких металів на тлі дії цеоліту, Буцяк В. І. (2013)
Слипанюк О. В. - Стан системи антиоксидантного захисту у корів залежно від породи, фізіологічного стану та умов Прикарпаття (2013)
Сокульський І. М. - Гістоморфологія та гістохімія спинного мозку кроля європейського (2013)
Спіцина Т. Л. - Морфологічний склад крові і проявлення статевих інстинктів у телиць сірої української породи 13 – 14 місячного віку залежно від умов утримання (2013)
Тибінка А. М. - Особливості структури міжм’язового нервового сплетення кишечнику у курей з різною типологією автономного тонусу (2013)
Федорченко А. М. - Показники імунореактивності телят, народжених від корів, яким у сухостійний період ентерально застосовували селенорганічний препарат Сел-Плекс (2013)
Хмель Ю. І. - Підбір оптимального поживного середовища для культивування штаму S.sioyaensis - продуцента тіопептидного антибіотика сіоміцину (2013)
Хомин М. М. - Антиоксидантні та дезінтоксикаційні процеси в організмі вагітних самок щурів за дії цитратів наночастинок хрому та селену, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2013)
Шульженко Н. М. - Гематологічні та біохімічні показники крові голштинських корів різних типів стресостійкості (2013)
Щебентовська О. М. - Деякі аспекти вивчення властивостей м’язової тканини за використання динамічних спекл-полів, Муравський Л. І., Березюк М. І. (2013)
Янович Н. Є. - Обмінні процеси жирних кислот у зябрах і ріст коропів за різного рівня цинку та міді у комбікормі (2013)
Kovalchuk N. A. - Metabolic type of horses blood of riding breed under conditions of physical loading, Vischur O. I. (2013)
Титул, зміст (2012)
Звєряков М. І. - Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи, Коваленко В. В. (2012)
Федулова Л. І. - Фінансовий імператив інститутів розвитку (2012)
Шумська С. С. - Національне багатство України у вимірі показників СНР (2012)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні (2012)
Шемаєв В. В. - Фінансова підтримка розвитку експорту на основі створення експортно-кредитного агентства (2012)
Ловінська Л. Г. - Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу (2012)
Баглюк Ю. Б. - Страховий ринок України: капіталізація й конкуренція (2012)
Ротова Т. А. - Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики, Клапків Л. М. (2012)
Сліпко К. О. - Особливості страхування домашнього майна громадян у Німеччині та перспективи його розвитку в Україні (2012)
Плікус І. Й. - Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація (2012)
Волошанюк Н. В. - Потенціал синергії в результаті укрупнення підприємств (2012)
Гринюк Н. А. - Економічна участь пайовиків у господарській діяльності підприємств споживчої кооперації (2012)
Титул, зміст (2012)
Власюк О. С. - Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу (2012)
Венцковський Д. Ю. - Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (2012)
Лондар С. Л. - Вплив фактора старіння населення на збалансованість державних фінансів в Україні, Башко В. Й. (2012)
Поддєрьогін А. М. - Сплата податку на додану вартість та іммобілізація грошових коштів суб’єктів підприємництва, Лесько М. В. (2012)
Пашко П. В. - Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету (2012)
Гаманкова О. О. - Страховий ринок України у глобальному страховому просторі, Хлівний В. К. (2012)
Внукова Н. М. - Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом, Опешко Н. С., Колодізєва С. О. (2012)
Стирський М. В. - Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України (2012)
Кульпінський С. В. - Дослідження кількісних параметрів формування ринкових умов залучення акціонерного капіталу, Сухенко О. А. (2012)
Непран А. В. - Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України (2012)
Тян Р. Б. - Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування, Лисенко О. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Лондар С. Л. - Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні, Башко В. Й. (2012)
Павлюк К. В. - Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні, Степанова О. В. (2012)
Шишко О. В. - Проблемні питання методики розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (2012)
Кучер Г. В. - Ефективність системи управління державним боргом в Україні (2012)
Козоріз М. А. - Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону, Музика І. С. (2012)
Коваль О. П. - Місце й роль загальнообов’язкової накопичувальної складової в багаторівневій пенсійній системі України: антикризовий аспект (2012)
Ловінська Л. Г. - Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору, Гізатуліна Л. В. (2012)
Стефанюк І. Б. - Об’єктивні засади проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів (2012)
Глущенко В. В. - Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку, Хмельков А. В. (2012)
Мороз О. В. - Фінансовий критерій формування моделей економічної поведінки підприємств, Карачина Н. П. (2012)
Іванов Ю. Б. - Реформування податкових систем: нова якість обговорення, Майбуров І. А., Гончаренко Л. І. (2012)
Титул, зміст (2012)
Богдан Т. П. - Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні, Богдан І. В. (2012)
Дзюблюк О. В. - Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва, Забчук Г. М. (2012)
Мортіков В. В. - Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах (2012)
Малютін О. К. - Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України (2012)
Диха М. В. - Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети (2012)
Федоренко А. В. - Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя (2012)
Рудик В. К. - Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Ловінська Л. Г. - Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України, Сушко Н. І. (2012)
Петренко П. С. - Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні (2012)
Пластун О. Л. - Удосконалення діяльності рейтингових агентств на основі врахування біржової інформації (2012)
Юрків Н. Я. - Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення (2012)
Титул, зміст (2012)
Єфименко Т. І. - Фінансова наука та економічні реформи: інституціональний контекст (2012)
Чухно А. А. - Сучасна інституціональна теорія та фінансова наука, Леоненко П. М., Юхименко П. І. (2012)
Лагутін В. Д. - Інституційний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку (2012)
Тарасевич В. М. - До еволюції інституційної теорії: класичний, новий і неоінституціоналізм (2012)
Сніжко О. В. - Сучасні теоретичні підходи до визначення сутності фінансової системи (2012)
Алексеєнко Л. М. - Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій, Лацик Г. М. (2012)
Маслов А. О. - Теорія інформаційної економіки та фінанси: поле взаємодії (2012)
Сизоненко В. О. - Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності (2012)
Ткач А. А. - Теоретичне підґрунтя формування фінансового інституціоналізму (2012)
Длугопольський О. В. - Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки (2012)
Загурський О. М. - Інституціональне забезпечення державної підтримки аграрного сектору України (2012)
Титул, зміст (2012)
Власюк О. С. - Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, Базилюк Я. Б., Венцковський Д. Ю., Лапко О. С. (2012)
Гасанов С. С. - Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2012)
Лозицький В. П. - Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні, Гаєвська О. В. (2012)
Маркович Г. Б. - Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні (2012)
Максименко Л. П. - Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу, Чумакова І. Ю. (2012)
Гайдай М. Г. - Імплементація міжнародних стандартів фінансової звітності як необхідна передумова інформаційного забезпечення інноваційного управління, Очеретна М. Ю. (2012)
Павлюк К. В. - Державно-приватне партнерство як механізм фінансування збереження екосистем, Дегтярь Н. В. (2012)
Башко В. Й. - Оцінка валютних ризиків та вартості зовнішніх державних запозичень в Україні (2012)
Терещенко Г. М. - Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки (2012)
Кульпінський С. В. - Механізми монетарного регулювання вартості державних запозичень (2012)
Титул, зміст (2012)
Даниленко А. І. - Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів, Зимовець В. В. (2012)
Вожжов А. П. - Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання, Гринько О. Л. (2012)
Тимченко О. М. - Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання, Кондратенко М. Б. (2012)
Олейнікова Л. Г. - Податкові механізми детінізації економічної діяльності (2012)
Смовженко Т. С. - Проблеми розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні, Міщенко С. В. (2012)
Гайдук Л. А. - Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій (2012)
Шемаєва Л. Г. - Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства, Ляшенко О. М. (2012)
Ловінська Л. Г. - Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору, Калюга Є. В. (2012)
Гура Н. О. - Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях (2012)
Гринюк Н. А. - Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств (2012)
Майбуров И. А. - Инструментарий налогового стимулирования инновационной деятельности в России (2012)
Погорлецкий А. И. - Противодействие активности офшорных юрисдикций — налоговых гаваней на современном этапе развития мировой экономики (2012)
Кизим М. О. - Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджету: теоретичний і економіко-математичний аспекти, Раєвнєва О. В. (2012)
Соколовська А. М. - Формування податкової політики в умовах невизначеності (2012)
Швабій К. І. - Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України (2012)
Федоренко А. В. - Питання оподаткування операцій із цінними паперами (2012)
Яценко Ю. О. - Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні (2012)
Боголіб Т. М. - Процеси капіталізації розвитку вищої освіти та університетської науки (2012)
Затонацька Т. Г. - Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів, Шиманська О. А. (2012)
Маркевич О. В. - Методологічні аспекти обчислення податкових різниць та врахування їх для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2012)
Кнейслер О. В. - Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні (2012)
Слушаєнко Н. В. - Формування інвестиційної стратегії в промислово-фінансових групах із використанням системного аналізу (2012)
Автори (2012)
Мярковський А. І. - Антикризове управління державними фінансами: питання стратегії та ефективних рішень (2012)
Короткий огляд виступів у рамках наукової конференції "Фінансова політика України за сучасних умов” (2012)
Лондар С. Л. - Уточнення фінансово-економічних дефініцій у контексті посткризових реалій (2012)
Федулова Л. І. - Фінансові аспекти державно-приватного партнерства (2012)
Карлін М. І. - Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні, Іванчук Н. В. (2012)
Осецький В. Л. - Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України, Мороз П. А. (2012)
Крутова А. С. - Електронний документообіг в органах державної влади України: реалії сьогодення та перспективи розвитку, Чумак О. В. (2012)
Автори (2012)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2012 році (2012)
Artemova L.V. - Studying of early childhood education development in the times of UNR by means of electronic presentation (2014)
Белецкий А. Я. - Примитивные матрицы и генераторы псевдослучайных последовательностей Галуа, Белецкий Е. А. (2014)
Кушнір В. А. - Конструювання навчальних завдань з математики: математичні моделі, алгоритми, програми (2014)
Львов М. С. - Об одном подходе к построению системы тестирования геометрических знаний (2014)
Шерман М. І. - Використання мультимедійних відеоконсультацій у процесі формування інформаційної компетентності майбутніх економістів (2014)
Babenko N. I. - Application of hierarchical clustering algorithm for structural characteristic of moving physical objects (2014)
Денисенко В. В. - Комп’ютеризація навчання як інструмент забезпечення основних функцій викладача ВНЗ (2014)
Дюлічева Ю. Ю. - Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів (2014)
Козловский Е. О. - Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения, Кравцов Г. М. (2014)
Круглик В. С. - Організація спільної роботи студентів над дипломним проектом (2014)
Онищенко І. В. - Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище як засіб формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів (2014)
Саган О. В. - Використання різних мов представлення знань як чинник гуманізації математичної освіти (2014)
Співаковська Є. О. - Психологічна стратегія співробітництва, рефлексивний, мотиваційний та інформаційно-технологічний компоненти готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2014)
Щербина О. А. - Організація обліку успішності та відвідуваності в системі управління навчанням MOODLE (2014)
Вінник М. О. - Використання інформаційних технологій у науково-дослідній роботі майбутніх інженерів-програмістів (2014)
Григор'єва В. Б. - Методичні системи навчання математики з використанням ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів у галузі геометрії (2014)
Загацька Н. О. - Основи понятійно-термінологічного апарату криптології (2014)
Чумак О. О. - Модель професійно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів під час практичних занять з теорії ймовірностей та випадкових процесів (2014)
Morze N. - Corporate standard of ICT competence of masters, Buinytska O. (2014)
Tryus Y. - Cloud technologies in management and educational process of Ukrainian technical universities, Kachala T. (2014)
Sherman M. I. - Research of influence of computer training of future lawyers on indicators of academic achievement (2014)
Biletska G. A. - Formation of personality traits of future ecologists in the process of natural-scientific training using Moodle (2014)
Zaytseva T. - Cloud technology as a way of Ukrainian education development, Arkhipova T. (2014)
Shyshkina M.P. - Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and learning tools of naps of Ukraine, Zaporozhchenko Y.G., Kravtsov H.M. (2014)
Gnedkova О. - Blended learning as tool of intensification of educational process in teaching discipline "Methods and technologies of distance learning" (2014)
Іванова С. М. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників з використанням системи EPrints (педагогічний експеримент) (2014)
Popel M. - The methodical aspects of the algebra and the mathematical analysis study using the sagemath cloud (2014)
Sereda Kh. V. - Usability as a way to improve the effectiveness of information systems implementation (2014)
Sukhikh A. - Problem of health saving of secondary school students in terms of ICT use (2014)
Яцишин А. В. - Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти (2014)
Андрієнко Л. О. - Суфіксальний словотвір в українських прізвищевих назвах іменникового типу: етимологічний та правописний аспекти (2010)
Валчакова П. - Problematika zpracování věcných okruhů ve slovanských jazycích (2010)
Вовк П. С. - Варіативність як закономірність віршованого перекладу поетичного тексту (2010)
Воскобойник Г. М. - Лінгвістичні критерії диференціації номенів та термінів (2010)
Гливінська Л. К. - Колір як образ: мовно-поетичний живопис Миколи Вінграновського (2010)
Даниленко Л. І. - Проблема термінологічного статусу паремії у сучасній чеській лінгвістиці (2010)
Дель Гаудіо С. - Типологічні риси словотвору в італійській та українській мовах (2010)
Дем’яненко Н. Б. - Семантична структура фразеологізмів з компонентом "птах" у польській, українській та російських мовах (2010)
Домилівська Л. В. - Лінгвосимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського: особливості функціонування мовної домінанти очі (2010)
Дубова Л. О. - Орнітоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження (2010)
Зелінська М. З. - Мовна свідомість осіб польського походження, що навчаються в недільній школі м. Самбора (2010)
Зимовець Г. В. - Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості комерційних назв у сучасних слов’янських мовах (2010)
Климентова О. В. - Чинники вербальносугестивної спроможності перекладу сакрального тексту (2010)
Ковш О. А. - Аналитические прилагательные в болгарском языке (2010)
Кошман І. М. - Специфика морфологических изменений (на примере русских публицистических текстов Украины) (2010)
Кравчук А. Є. - Функціонування прикметникових форм родового відмінка однини в мові староукраїнських пам’яток (2010)
Луценко С. О. - Вплив медіапростору на сучасного споживача інформації (2010)
Ма Я. - Перифрази політичного дискурсу в українських та китайських газетних текстах (2010)
Мехед А. С. - Таксономії комічного (2010)
Непоп-Айдачич Л. В. - Топоніми, похідні від назв квітів, у польській мовній картині світу (2010)
Николів І. І. - Тематична група "людина" у лексичній підсистемі хорватського молодіжного сленгу (2010)
Нікітіна Ф. О. - Етнічне та соціологічне підґрунтя ономастикону (2010)
Огієнко І. С. - Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова аджеба (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2010)
Паламарчук О. Л. - Особливості підготовки студентів-славістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в сучасних умовах, Чмир О. Р. (2010)
Переверзєв Д. І. - Фонетичні аспекти взаємодії мов (на прикладі китайського впливу на корейську мову в порівнянні з фонетичними змінами слов’янських мов): постановка питання (2010)
Петровська Л. Є. - Явища омонімії і полісемії у фразеології (до питання про особливості семантики кінематичних фразеологізмів болгарської мови) (2010)
Плешкан О. О. - Франкомовні запозичення в терміносистемі фахівців комп'ютерної інженерії та управління (2010)
Савчук Є. О. - Мовні жанри у Всесвітній павутині: методологічні основи класифікації (2010)
Самойлова І. А. - Деякі підходи до інтерпретації дериваційних відношень між значеннями полісемічного слова (2010)
Сокур І. О. - Лексико-стилистическое своеобразие фразеологизмов в научном тексте (2010)
Тепла О. М. - Формування міжкультурної комунікації у процесі навчання іноземних студентів української мови (2010)
Теряєв Д. О. - Акустична природа звучання мови перекладів (експериментально-фонетичне дослідження творчості Миколи Лукаша) (2010)
Тимошук Р. П. - Тлумачні словники в історії польської лексикографії (2010)
Черниш Т. О. - Гра слів у поетичній мові ксьондза Я. Твардовського, Єрмоленко С. С. (2010)
Чумак В. В. - Моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови, Калениченко М. М. (2010)
Ярмак В. І. - Стилістичні особливості використання претеритальних конструкцій у романі Мілети Продановича "Сад у Венеції" та в його перекладі українською мовою (2010)
Айдачич Д. - Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена (2010)
Білоног Ю. І. - Інтертекстуальний діалог творчості Мілорада Павича з феміністичним постструктуралізмом (2010)
Букіна Ю. О. - Чеховские мотивы в творчестве В. Токаревой (2010)
Булаховська Ю. Л. - З роздумів про "письменницьку взаємодію” в літературі (2010)
Забіяка І. В. - Маніфести авангардистів: декларація та самоідентифікація (2010)
Захаржевська В. О. - Людина і природа. Символ троянди у художньому світі слов’ян ХХ століття (2010)
Іванова Г. В. - Проблеми екології природи та екологія душі у творчості Івана Давидкова (болгаро – українські паралелі) (2010)
Кондратюк Л. М. - Літературний імпресіонізм як дискурс взаємодії мистецтв (2010)
Костенко О. О. - Форми вираження психічного буття героя (М. Коцюбинський і В. Винниченко) (2010)
Крикун Л. С. - Модель ідеологізованого простору в романах письменників-емігрантів першої половини XX століття (2010)
Лах Н. - Iz pinakoteke jednog proznog opusa. Socijalni aspekti (s)likovnih kriptograma u djelu Miroslava Krleže (2010)
Лісніченко Л. М. - Архетип культурного героя в романі Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" (2010)
Мушкетик Л. Г. - Мотив "взаємодопомоги" в українських та угорських народних казках: давні та новіші смисли (2010)
Науменко Н. В. - Поетичний твір як форма буття реалій (2010)
Осадца К. Є. - Релігійна філософія та деякі аспекти державотворення у середньовічній Сербії (2010)
Палій О. П. - Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі (2010)
Пащенко Є. М. - Проблеми становлення хорватської україністики в ХІХ ст. (2010)
Переломова О. С. - Семантичне наповнення концептів "самотність" і "одиночество" в українському і російському художніх дискурсах (2010)
Рева Л. В. - В. Підмогильний та І. Бунін: проблеми наративної структури оповідань (2010)
Сайковська О. Ю. - Місце та роль фантастики у сучасній болгарській літературі (2010)
Сидяченко Н. Г. - Семантика болю в художньому світі Ліни Костенко і Віслави Шимборської (2010)
Спатар І. М. - Фемінний тип нарації у новелістиці Елізи Ожешко й Івана Франка (2010)
Татаренко А. Л. - Циклізація оповідань як проект онтологізації тексту ("Відмінності" Г. Петровича) (2010)
Шевченко Г. І. - Читачі М. Некрасова і Т. Шевченка у наукових розвідках академіка О. І. Білецького (2010)
Щеголь Л. Д. - Автобіографізм творчості Меши Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" (2010)
Карацуба М. Ю. - Слово шани науковому керівникові (до 90-річчя від дня народження Г. Д. Вервеса) (2010)
Паламарчук О. Л. - Ян Куклік: вчений і педагог (1940-2009) (2010)
Петровська Л. Є. - Нова хвиля у вивченні українсько-хорватських літературних взаємин: рецензія на монографію Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe (Split: Književni krug, 2010. – 283 s.) (2010)
Bilousova L. I. - Diagnosis of problems of management of the students' independent work in the information and communication pedagogical environment, Kolgatin O. G., Kolgatina L. S. (2014)
Kruglyk V. - Teaching algorithmization and programming using python language, Lvov M. (2014)
Byelyavtseva T. V. - Google docs servise in training of future teachers of mathematics, Ponomareva N. S. (2014)
Запорожченко Ю. Г. - Cтандартизація вимог до засобів ІКТ навчального призначення у міжнародному освітньому просторі (2014)
Kravtsov H. M. - Microsoft cloud services in distance learning system "Kherson virtual university", Chemisova I. O. (2014)
Mukoviz O. P. - The course "Fundamentals of distance learning in primary education” as a component of lifelong education of primary school teachers (2014)
Шишкіна М. П. - Методичні аспекти використання системи MAXIMA як засобу фундаменталізації навчання бакалаврів інформатики, Когут У. П. (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Функції електронних освітніх ресурсів у процесі професійно орієнтованого навчання усного мовлення майбутніх учителів французької мови (2014)
Владимирова А. Л. - Формування естетичного ставлення молодших школярів до національного пісенного фольклору засобами мультимедійних технологій (2014)
Воронкін О. С. - Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України у 90-Х роках XX ст. – на початку XXI ст (2014)
Lytvynova S. - Model of cloud oriented learning environment (COLE) of comprehensive educational establishments (CEE) teacher (2014)
Олексюк В. П. - Досвід організації віртуальних лабораторій на основі технологій хмарних обчислень (2014)
Олексюк О. Р. - Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Ураїні (2014)
Осипова Н. В. - Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2014)
Сокіл І. М. - Дистанційний курс підготовки вчителів до упровадження КВЕСТ-технології (2014)
Бабкіна О. В. - Держава і громадянське суспільство: механізм стримувань і противаг (2010)
Горбатенко І. А. - Політична культура як об’єкт порівняльно-політологічних досліджень (2010)
Денисюк С. Г. - Побудова політичних комунікацій у системі "авторитарна влада–опозиція" (2010)
Климкова І. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження культури парламентської діяльності (2010)
Мармазова Т. І. - Комунікативна функція політики: аналіз основних змістових складових (2010)
Панченко Т. В. - Еволюція принципу субсидіарності в політичній філософії європейського федералізму (2010)
Радченко Л. М. - Співвідношення понять політичні інтереси і політичні потреби в політичному житті суспільства (2010)
Волянюк О. Я. - Сструктурні елементи суспільної пам’яті: політологічний аналіз (2010)
Матвійчук А. О. - Місце моделей політико-управлінського циклу в теорії прийняття політичних рішень (2010)
Остапенко М. А. - Партійний плюралізм в Україні: особливості становлення (2010)
Цокур Є. Г. - Перспективи громадянського суспільства в сучасній Україні (2010)
Юрійчук Є. П. - Роль державного реєстру виборців в Україні в процесі електоральної легітимації політичної влади (2010)
Колісніченко Р. М. - Зовнішньополітичнік складова демократичної електоральної культури української молоді орієнтації (частина І) (2010)
Череватий С. В. - Європейські цінності для України: лінія горизонту чи спринтерська стрічка? (2010)
Ярова Є. В. - Проблеми формування політичної еліти в контексті трансформації політичної системи в Україні (2010)
Матушенко О. В. - Політична еліта: чи варто говорити про цінності? (2010)
Сельська Г. В. - Вплив національної та регіональної еліти на становлення політичної нації (2010)
Шипіцина І. М. - Гендерний аспект політичного лідерства (2010)
Логвиненко С. В. - Національна консолідація і проблеми толерантності в умовах глобалізації та терористичних загроз (2010)
Опанасенко Ю. Є. - "Національна ідея” як різновид суспільної згоди (2010)
Савич І. О. - Теоретичне підгрунтя проблеми толерантності в контексті західноєвропейської політичної думки (2010)
Волощук Ю. І. - Релігійна політика Румунії по відношенню до української меншини (1918-2000 рр.) (2010)
Вяльцева Ю. С. - Проблеми інтеграції мусульман Криму в українське суспільство (2010)
Пантюхін В. О. - Соціально-економічний розвиток регіону в умовах реформування місцевого самоврядування (2010)
Лук’янова Н. Л. - Соціально-політичні детермінації цінностей дітей, сім’ї та молоді в контексті глобалізаційних та національних проблем в новітній Україні: політологічний аналіз (2010)
Семенець-Орлова І. А. - Моделі сімейної політики в світі: оцінка в контексті аналізу рівня народжуваності та деяких інших статистичних даних (2010)
Смолянюк В. Ф. - Геополоітичні акценти ХХІ століття: наступна станція "багатополярність"? (2010)
Стариш А. Г. - Информационное измерение цивилизации (2010)
Шутов Р. В. - Теоретичні аспекти дослідження зовнішніх інформаційно-психологічних впливів (2010)
Зеленько Г. І. - Методологія порівняльних досліджень (2010)
Карнаух А. А. - Роль політичної освіти та виховання у процесі формування політичної культури молоді (2010)
Смолянюк В. Ф. - Між минулим і майбутнім (Знайомство з новим навчальним посібником для юристів і політологів) (2010)
Варзар І. М. - Сорокарічна генеза кафедри політичних наук у гранях "ідеологічного кристала" та у мемуарній призмі аспірантської долі автора статті (2010)
Вчений-новатор і талановитий педагог (2010)
Антоненко О. В. - Чеські малопродуктивні суфікси на утворення назв діяча (2010)
Вакуленко М. О. - Транслітерація українською латиницею: слов’янське коріння та національні особливості (2010)
Дель Гаудіо С. - Современные тенденции в болгарском языке: лабиализация латерального согласного (2010)
Джєржавін К. - Fonetyka mieszkańców Przemyśla na tle polsko-ukraińskich kontaktów językowych (2010)
Ємчура Н. Р. - Теоретичні засади визначення неологізмів у сучасному слов’янському мовознавстві (2010)
Зайченко Н. Ф. - Порівняльний аналіз поетичного слововживання Т. Г. Шевченка і М. Ю. Лермонтова (2010)
Калениченко М. М. - Безособові речення з предикатом, ускладненим власне модальними характеристиками, у чеській мові (2010)
Кравченко Н. К. - Методологические принципы дискурс-анализа в ракурсе современной компаративной лингвистики (2010)
Кравчук А. Є. - Діалектні риси в структурі прикметника (на матеріалі волинських пам’яток кінця XVI – першої половини XVII ст.) (2010)
Михальчук О. І. - Словники імен: лексикографічні та соціолінгвістичні аспекти (на матеріалі українських, польських, російських джерел кінця ХХ – поч. ХХІ ст.) (2010)
Наєнко Г. М. - Слов’яноукраїнська мова науково-природничого трактату кінця ХVII ст. (2010)
Назаренко Л. Ю. - Літературна мова versus розмовна мова у мовленні чеських політиків (2010)
Ненько Г. Л. - Самобутність мовної картини світу як чинник новаторства Євгена Пашковського (на матеріалі роману "Щоденний жезл”) (2010)
Нікітіна Ф. О. - М. Я. Калинович і теорія слова (2010)
Паламарчук О. Л. - Українська національно маркована лексика у міжслов’янських перекладах, Чмир О. Р. (2010)
Пономаренко В. П. - О. О. Потебня і проблема становлення форм увічливості у східнослов’янських мовах (2010)
Райчева І. О. - О некоторых текстологических разночтениях в списках Типика св. Саввы Сербского (2010)
Рудь І. А. - Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовних юридичних документів (2010)
Скорина А. С. - Праксеологічні засади дій перекладача-редактора в роботі над публіцистичним текстом (2010)
Стоянова Д. Ф. - Деякі біографічні довідки про Йосифа Брадатого (2010)
Теряєв Д. О. - Звуковая система русского языка в структуре речи (экспериментально-фонетическое исследование) (2010)
Фурист Н. П. - Засоби діалогізації інтимізованого авторського мовлення в українському фольклорі (2010)
Ходикіна І. І. - Особові та безособові синтаксичні конструкції в українській літературній мові та північноприазовських говірках (2010)
Чирва А. В. - Особливості виділення лексико-семантичної групи етнонімів (на матеріалі англійської, української та російської мов) (2010)
Ярмак В. І. - Діалог культур: турцизми у поезії Алекси Шантича, Пономаренко М. В. (2010)
Башчаревич С. С. - Симбиоза уметности и вере у делу Исидоре Секулић (2010)
Білик Н. Л. - Романна творчість М. Продановича у контексті сербського постмодернізму (2010)
Булаховська Ю. Л. - До ювілею "Слова о полку Ігоревім" (про польськомовний переклад Юліана Тувіма з передмовою Александра Брюкнера (2010)
Булаховська Ю. Л. - З роздумів про специфіку жанру "історичної поеми” ("Слово о полку Ігоревім”; О. С. Пушкін; М. Ю. Лермонтов; Т. Г. Шевченко, Адам Міцкевич) (2010)
Захаржевська В. О. - Жіноча поезія ХХ століття (болгаро–українські паралелі) Блага Димитрова і Ліна Костенко (2010)
Левицький В. А. - Структурні особливості у формуванні київського міського тексту (2010)
Мельниченко І. В. - "Безпредметна" іронія Яна Веріха Їржі Восковца (W а V) (2010)
Осадца К. Є. - Жанрово-стилістичні та топологічні особливості сербської середньовічної агіографії (2010)
Охотна О. О. - Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" (2010)
Рева Л. В. - "Соперничество двух подходов к миру": реализм и модернизм в творчестве Л. Андреева (2010)
Сало О. І. - Концепція людини в оповіданні Міхала Гворецького "Берлін" (2010)
Татаренко А. Л. - Використання матриці історичного роману в постмодерністській прозі: "Доля і коментарі" Р. Петковича (2010)
Халюк Л. М. - Зображення переселення українців в усних оповіданнях: операція "Вісла” та її наслідки (2010)
Паламарчук О. Л. - Вітання ювіляру: до 80-річчя Юлії Леонідівни Булаховської, Білик Н. Л. (2010)
Булаховська Ю. Л. - Культура чеського народу: традиції та сучасність (рецензія на друге видання навчального посібника О. Антоненко, Г. Гасілової, Ї. Гасіла, О. Паламарчук (Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. вана Франка, 2010) (2010)
Айдачич Д. - Сербський постмодернізм крізь призму теорії та історії літератури (рецензія на монографію Алли Татаренко "Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури)") (2010)
Назаренко Л. Ю. - "Na cestě za češtinou”: Рецензія на навчальний посібник (автори: O. Palamarcuk, O. Antonenko, J. Hasil) (2010)
Моторний В. А. - Я. Джоганик про словацьку гілку української літератури, Моторний О. А. (2010)
Доценко Т. С. - "Історія Болгарії" в історії української славістики (Рецензія на книгу "Історія Болгарії” В. Чорнія, Львів, 2007. – 403 с.), Петровська Л. Є. (2010)
Діклич Т. - Natalija L. Bilyk: Povijest hrvatske kulture od početaka do kraja II. tisućljeća (Recenzija) (2010)
Ярмак В. І. - З наукових подій: Міжнародній науковій конференції "Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку філологічної думки ХІХ–ХХІ ст. (до 175-річчя від дня народження О. О. Потебні)" (2010)
Карацуба М. Ю. - Презентація наукових видань у Хорватії (2010)
Спиридонов Ю. М. - Проблемы образования в литературном творчестве Н. Г. Помяловского (2010)
Нечепоренко Л. С. - Значення відкриття кафедри педагогіки (2014)
Абасалієва О. М. - Етнічна ідентичність як підґрунтя полікультурної компетенції, Седих К. В. (2014)
Айзенбарт М. М. - Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності (2014)
Акімова О. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі (2014)
Бахмат Л. В. - Використання платформи moodle для вивчення англійської мови, Бабакіна О. О. (2014)
Бєляєв С. Б. - Інтеграція методологічних підходів у системі професійної підготовки до розробки і використання педагогічних технологій (2014)
Борисенко К. Б. - Формування топографічної компетентності, як умови професійної підготовки майбутніх вчителів географії (2014)
Боченко О. В - Складові майстра педагогічної справи, Панченко Д., Лутицький А. (2014)
Брик Т. О. - Освітні технології при вивченні англійської мови, Лєбошина Н. В. (2014)
Василенко О. М. - Здоров’язбережувальні технології у виховному процесі дошкільного навчального закладу (2014)
Воронцова І. А. - Екологічне виховання – головна складова компетентності майбутніх викладачів, Влащенко С. В. (2014)
Гапон Е. В. - Cутність евристичного етапу творчого мислення, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2014)
Нorovenko O. A. - Motivation at the successful pedagogical activity as a factor of the formation of the teacher’s professional competence (2014)
Городиська В. В. - Професійна підготовка педагога вищого навчального закладу на засадах компетентнісного підходу (2014)
Давидова Ж. В. - Ціннісні орієнтації як складова професійної комунікативно-поведінкової культури економістів (2014)
Дрокіна А. С. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання засобів інформаційних технологій (2014)
Івах С. М. - Формування професійної компететності майбутніх фахівців дошкільної освіти під час проходження педагогічної практики, Паласевич І. Л. (2014)
Коваленко О. О. - Самостійність як важлива професійна якість у системі вимог до медичних працівників середньої ланки (2014)
Коваленко О. В. - Розвиток навичок корпоративної взаємодії у майбутніх фахівців у процесі формування їх професійної компетентності (2014)
Козлов Д. О. - Сутнісні складові сформованості управлінської компетентності викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки (2014)
Комарова И. А. - Формирование профессионально-игровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования, Здорикова Н. Г. (2014)
Крет З. М. - Особливості підготовки музиканта до професійної діяльності у творчому колективі (2014)
Летік І. В. - Виховна робота з іноземними студентами як запорука формування творчої особистості майбутнього лікаря, Васильєва О. В., Потапов С. М. (2014)
Лоза Т. В. - Форми та методи підготовки вихованців ДБСТ до самостійного життя в умовах їх соціального супроводу (2014)
Луценко Н. М. - Підвищення результативності навчального процесу при застосуванні інтерактивних методів навчання під час викладання клінічних дисциплін у медичному коледжі (2014)
Мармаза О. І. - Культура ділового спілкування в контексті формування професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу (2014)
Міщенко О. А. - Використання елементів театралізованої діяльності як засіб розвитку лексичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Мокроменко О. В. - Практика наповнення навчальних курсів в елементарних школах великої британії у ХІХ ст. (2014)
Німець О. І. - Інформаційна безпека як засіб формування психологічного здоров’я майбутніх фахівців галузі освіти (2014)
Поєдинцева Л. Л. - Роль виховної роботи у формуванні професійної компетентності медичних сестер (2014)
Полякова І. В. - Особливості втілення технології розвитку креативних здібностей у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Пономарьова Г. Ф. - Виховання громадянської культури та патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2014)
Repko I. P. - The development of the future teacher’s self-education, competence as a component of professional competence (2014)
Савченко Л. Л. - Теоретичні засади патріотичного виховання особистості (2014)
Semenova M. O. - The acquisition of different types of knowledge by future teachers as a factor of their professionalism forming (2014)
Сергеева И. С. - Поэзия французского символизма как материал для анализа на занятиях по стилистике (2014)
Сизоненко І. Є. - Вплив інтерактивного методу "Cпільний проект" на підвищення рівня теоретичних знань студентів, Шалепа О. Г., Одарченко В. І. (2014)
Сідельнікова В. К. - Інтерактивне навчання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутнього фахівця, Ремзі І. В. (2014)
Снєдкова Л. А. - Майбутній учитель музичного мистецтва в контексті сучасної парадигми освіти (2014)
Степанець І. О. - Науково-методична робота у педагогічних ВНЗ на засадах компетентнісного підходу (2014)
Фруктова Я. С. - Самостійна робота як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з журналістики та інформації (2014)
Цехмістро О. В. - Хорова творчість М. Д. Леонтовича в системі сучасної музичної освіти (2014)
Шапаренко Х. А. - Сутність професійної компетентності вихователів ДНЗ (2014)
Шишкова Є. Г. - Технологічні аспекти формування суб’єктної позиції студентів-сиріт у педагогічному ВНЗ (2014)
Яцинік А. В. - Формування організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у процесі магістерської підготовки (2014)
Наші автори (2014)
"Політична система України: моделі влади". Підсумки третього конгресу політологів України (2010)
Вибрані доповіді учасників третього конгресу політологів України: Михальченко М. І. Політична система сучасної України: що ми модернізуємо? (2010)
Майборода О. М. - Політична суверенність влади у взаємовідносинах з суспільством (2010)
Рудич Ф. М. - Політична нація України: специфіка становлення, вплив на утвердження єдиної держави (2010)
Радченко Л. М. - Співвідношення понять політичні зміни та політичний розвиток у політичному процесі (2010)
Маруховська-Картунова О. О. - Сучасна західна етнополітична конфіктологія про поняття та сутність етнократії (2010)
Похило І. Д. - Модерністська концепція Бенедикта Андерсена формування національних держав у Європі (2010)
Козакевич І. О. - Основні риси високорозвинутого індустріального суспільства: критичний аналіз твору Герберта Маркузе "одновимірна людина" (2010)
Пояркова Т. К. - "Мегатренди" − методологія дослідження кризового процесу (2010)
Постол О. Є. - Теоретичні та практичні аспекти вияву політичних ідеологій у сучасному світі (2010)
Найчук А. В. - Соціально-філософські моделі розвитку суспільства: політичний вимір (2010)
Чижова О. М. - Політичний прагматизм (2010)
Панченко Т. В. - Регіональна і локальна ідентичності як складові культури субсидіарної демократії (2010)
Рудакевич О. М. - Співвідношення понять "національна політична культура” та "етнополітична культура нації” (2010)
Мазур Л. В. - Місце та роль ідеології у формуванні національної ідентичності (2010)
Волянюк О. Я. - Типові стани суспільної пам’яті та їх вплив на політичну свідомість у трансформаційний період (2010)
Гнатко М. М. - Політичний міф як чинник життєдіяльності сучасного суспільства (2010)
Розлуцька А. - Глобалізація та ризик втрати національної ідентичності (2010)
Сліпецька Ю. М. - Регіональна ідентичність як основа формування соціополітичного поділу (2010)
Денисюк С. Г. - Засоби масової інформації як трансформаційний чинник сучасної політичної комунікації (2010)
Кавка В. В. - Інтернет як засіб мережевої війни (2010)
Карнаух А. А. - Вплив засобів масової інформації на формування політичної культури молоді (2010)
Мороз А. С. - Зовнішня політика України очима молоді: історико-політологічний аналіз (2010)
Колісніченко Р. М. - Зовнішньополітичні орієнтації як складова демократичної електоральної культури української молоді (частина ІІ) (2010)
Волощук Ю. І. - Українська меншина Румунії в контексті політичного діалогу Румунії та України після падіння тоталітарного режиму (2010)
Коцур В. В. - Україна і Республіка Молдова: пріоритетні напрямки міждержавних взаємин та стратегічного партнерства в ХХ столітті (2010)
Дубровський Р. В. - "”Північний потік” і Україна: енегетико-політичний аспект (2010)
Таран Є. І. - Місце України у політичних проектах обхідних газотранспортних маршрутів (2010)
Кононенко Н. - Виборча система Російської Федерації як механізм маніпуляції процесом формування політичних суб’єктів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2010)
Панчак-Бялоблоцка Н. В. - Політична структуризація парламентів у країнах центральної Європи на рівні постійних комітетів (2010)
Семенець-Орлова І. А. - Еволюція сімейної політики на прикладі західної демократії (2010)
Бабкіна О. В. - Моделі соціально-правової держави (матеріали до лекції) (2010)
Ситник С. В. - Між теорією та практикою публічної політики (до відкриття нової спеціальності "Публічна політика та управління") (2010)
Остапенко М. А. - Вибори як політичний інститут (методична розробка лекції) (2010)
Савчук К. О. - Діалог між цивілізаціями та міжнародне право (2010)
Феліксу Михайловичу Рудичу – 80 років (2010)
Антоненко О. В. - Новітні дослідження зі словотвору в чеському мовознавстві (2011)
Бурковський І. З. - Про деякі модифікації звукозображального кореня S-P (2011)
Вакуленко В. Ф. - Етнокультурне значення запозичень із грецької і латинської мов (на матеріалі українських народних балад) (2011)
Вакуленко М. О. - Семантичні особливості вживання українських паронімів і псевдосинонімів у контексті перекладу російських фахових термінів (2011)
Вербич Н. С. - Явище сандгі в лінгвістиці (2011)
Даниленко Л. І. - Антиприслів’я: старий склад на новий лад (2011)
Дель Гаудіо С. - Лексеми молізансько-неаполітанського походження у молізансько-хорватській мові (2011)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці із структурою речення у польській мові (2011)
Дядечко Л. А. - Рекламні прототексти – джерело гумору для усно-розмовного дискурсу (2011)
Здражко А. Є. - Роль пунктуації в перекладі дитячої літератури (2011)
Зимовець Г. В. - Роль словоскладання у формуванні ергономікону в слов’янських мовах (2011)
Калениченко М. М. - Чеські безособові конструкції, предикативне ядро яких пов’язане з дієсловами терморегуляційної або нюхової семантики (2011)
Канова Л. П. - Світоглядні ресурси української мови у порівнянні з різними європейськими мовами (2011)
Климентова О. В. - Формування емоційних станів засобами молитви (2011)
Козловський С. - Фразеологічні одинниці з компонентом голова на позначення мисленнєвих процесів в українській та польській мовах (2011)
Корольов І. Р. - Типологія дискурсу в сучасній лінгвістиц (2011)
Курченко Л. М. - Компаративний гендерний аналіз звертання до жінки на матеріалі сучасного українського та німецького мовленнєвого етикету (2011)
Малаш О. В. - Метафоричне переосмислення понять у болгарських флорономенах із міфологічною семантикою (2011)
Марченко Н. В. - До питання реконструкції топонімів слов'янського походження з праслов'янською основою *ukr- у північнонімецькій топосистемі (субстратний компонент) (2011)
Моллаахмади А. - О некоторых сложных случаях установления происхождения лексических ориентализмов в русском и украинском языках (2011)
Моторний О. - Верхньолужицька фразеологія з компонентом-онімом з погляду лінгво-культурології (2011)
Мудринич С. Ю. - Функціонально-семантичне поле стану в сучасній українській та російській мовах (2011)
Наєнко Г. М. - Стратегії популяризації в "Люцидарії" XVII ст. (2011)
Ненько Г. Л. - Метафора у творчості Є. Пашковського (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Польська мовна категорія kwiat (‘квітка’) у світлі анкетних даних (2011)
Нікітіна Ф. О. - Нові запозичення у східнослов’янських мовах (Глобалізація очима мовознавця) (2011)
Овсейчик С. В. - Омонімія в термінології (на матеріалі української екологічної термінолексики) (2011)
Пацеєвська О. С. - Прагматичний ефект контекстуального оточення терміна у польських економічних текстах (2011)
Пейчева О. М. - Про ступінь засвоєння діалектних рис південнослов’янськими літературними мовами (2011)
Переверзєв Д. І. - Співвідношення виявів субстрату у фонетиці і лексиці (2011)
Петренко О. Р. - Віддзеркалення уявлень про священну роль животвірного слова у текстах українських колядок (2011)
Сацюк О. В. - Морфолого-фонетична адаптація юридичних термінів латинського походження в румунській та українській мовах (2011)
Скопненко О. І. - Образ ідіому крізь процеси кодифікації (на матеріалі української та білоруської літературних мов першої третини ХХ ст.) (2011)
Тепла О. М. - Лексико-семантичний словотвір ботанічних номенів (2011)
Теряєв Д. О. - Звучащая речь оригинала и перевода в концепции золотого сечения (экспериментально-фонетическое исследование) (2011)
Ткаченко Д. А. - Переклади В. Симоненка зі словацької, чеської, російської: історико-текстологічний коментар (2011)
Устенко Л. Ф. - Зі спостережень над фраземікою близькоспоріднених ідіомів (на прикладі українських та російських текстів роману "Чорна рада" П. Куліша) (2011)
Фудерер Т. О. - Граматичні трансформації при художньому перекладі прози з хорватської мови на українську (2011)
Холод У. А. - Модально-прагматична особливість семантичного поля у складнопідрядних реченнях (на матеріалах чеських та українських перекладів) (2011)
Чернюх Л. Д. - Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) (2011)
Ярмак В. І. - Деякі проблеми історичного розвитку претеритальних форм дієслова та дієслівного виду в науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського (2011)
Айдачич Д. - Про Новака Килибарду та його прозу (2011)
Астаф'єв О. Г. - Перекладацька майстерність Максима Рильського в оцінці Євгена Рихлика (на матеріалі поеми "Пан Тадеуш" Адама Міцкевича) (2011)
Безкровна Н. В. - Особливості характеротворення в романі І. Білика "Меч Арея" (2011)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальна семантика роману М. Продановича "Сад у Венеції": практика імагологічної моделі (2011)
Булаховська Ю. Л. - Кілька уваг в галузі лінгвостилістики при перекладі художніх творів (2011)
Вівчар С. В. - "Сніг у Гейдельбергу" Горана Трибусона – перший хорватський постмодерний фантастичний роман (2011)
Гогуля М. П. - Образ батька в прозі Бруно Шульца і Данила Кіша (2011)
Довжок Т. В. - Смеркання Кресів. Спроба постколоніальної інтерпретації прози В. Одоєвського (2011)
Забіяка І. В. - Авангардний поет: автообраз (на матеріалі поезії Ї. Волькера та О. Влизька) (2011)
Іщенко Є. О. - Семантика ключових екзистенціалів у збірці "Палімпсести" (2011)
Карацуба М. Ю. - Л. А. Булаховський як дослідник сербського народного епосу (2011)
Мушкетик Л. Г. - Мораль родинних стосунків у народній казці (на слов’яно-неслов’янському матеріалі) (2011)
Науменко Н. В. - Музичний елемент ранньої лірики Павла Тичини у перекладах європейськими мовами (2011)
Палій О. П. - Урбаністичний хронотоп сучасного чеського роману (Віктор Фішл: "Машкари у Венеції") (2011)
Пащенко Є. М. - Усвідомлення України в хорватській філології п. п. ХІХ ст. (2011)
Рева Л. В. - Проблеми художнього оновлення: реалізм і неореалізм (на матеріалі української та російської літературної критики) (2011)
Сидоренко О. М. - Традиції англійских лімериків у творчості Віслави Шимборської, Львова К. О. (2011)
Усачова К. С. - Єгипетський лабіринт у прозі Болеслава Пруса та Наталени Королеви (2011)
Чіпак У. В. - Типологізація та альтернативи осмислення категорії Танатосу (2011)
Філіна Т. І. - Академіку Миколі Мушинці – 75 (2011)
Булаховська Ю. Л. - Неореалістичний погляд на українські та російські стильові набутки у художній творчості: рецензія на монографію Реви Л. В. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики) (К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 344 с.) (2011)
Савченко А. В. - О новых достижениях: Отзыв на учебное пособие Kultura českého národa – tradice a současnost. Učební příručka. O. Antonenko, H. Hasilová, J. Hasil, N. Lobur, O. Palamarčuk. Культура чеського народу – традициiї та сучаснiсть. Навчальний посiбник. Видання 2-ге, доповнене i перероблене. Львiв: Видавничий центр ЛНУ iменi Iвана Франка 2010. – 448 (2011)
Степовик Д. В. - Книга з порівняльного казкознавства: Рецензія на видання Л. Г. Мушкетик "Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців". – Київ: ДСГ, 2010. – 321 с. (2011)
Мегела І. П. - Здобутки сучасної лексикографії. Рецензія на "Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології" К. Адягаші, О. Л. Паламарчук, О. С. Снитко, Г. П. Стрельчук, К. Балаж, Н. Л. Білик, М. В. Шевченко (Київ, 2011) (2011)
Тропіна Н. П. - Нове слово про полоністику: Рецензія на книгу Войцевої Олени Андріївни "Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності" (Чернівці : "Букрек", 2010. – 424 с.) (2011)
Попович М. - Пам’яті ученого: Олександр Флакер (2011)
Бабкіна О. В. - Політико-правова культура демократичного типу: проблеми формування (2011)
Ісхакова Н. Г. - Громадянська освіта як чинник політичної соціалізації молоді у сучасному українському суспільстві (2011)
Костиря І. О. - Сегментація установ та організацій культури як фактор управління (2011)
Коцур В. В. - Концептуально-теоретичні засади дослідження етнополітичних конфліктів (2011)
Рудакевич О. М. - Ідея нації: сутність та роль в політичній культурі народу (2011)
Ханстантинов В. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження толерантності (2011)
Голішевська А. В. - Особливості політичної культури українського суспільства (2011)
Бульбенюк С. С. - Провідні концепції поліичної влади (2011)
Козьма В. В. - Політичний терор: основні напрями контролю (2011)
Торяник В. М. - Політичний консумеризм як спосіб делегітимації влади (2011)
Панченко Т. В. - Принцип субсидіарності у взаємовідносинах "влада – громадянське суспільство – місцеве самоврядування" (2011)
Богайчук У.-Ю. В. - Сутність характеристики поняття "влада" (2011)
Агарков О. А. - Соціально-політичний маркетинг: постановка проблеми (2011)
Кавка В. В. - Компромат в інтернеті як засіб боротьби за політичну владу (2011)
Капніст Г.С. - Статистичний аналіз законодавства України, що регулює роботу з нематеріальними активами (2011)
Смола Л. Є. - Використання методів інформаційно-психологічного впливу у формуванні переконань особистості (2011)
Пояркова Т. К. - Кризовий синдром як мультикризове явище (2011)
Шутов Р. В. - Агенти зовнішніх інформаційно-психологічних впливів в Україні: спроби загального аналізу (2011)
Яристий М. М. - Форми правового регулювання міграціййних процесів (2011)
Горбатенко І. А. - Національний менталітет як чинник суспільно-політичного розвитку (методична розробка лекції до спецкурсу "Політична культура") (2011)
Дьоміна О. С. - Сутність і поняття правової культури (матеріали до лекції) (2011)
Козакевич І. О. - Франкфуртська школа, як одна з провідних соціально-політичних течій ХХ ст. (методична розробка лекції) (2011)
Бабкіна О. В. - Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "політологія" (2011)
Варзар І. М. - За "круглим столом" – фундатори наукових шкіл і теоретичних концепцій (2011)
Бабкіна О. В. - Нова філософія політики в множинності сучасного світу (2011)
Пояркова Т. К. - Особливості еволюції поняття "кризовий синдром модернізації" (2011)
Отдєлєнцев Є. О. - Аналітичний огляд політологічних парадигм і методів та філософсько-категоріальний метод їх систематизації (2011)
Семенець-Орлова І. А. - Сучасні європейські наукові програми дослідження сімейної політики (2011)
Добіжа В. В. - Проблеми взаємодії владної еліти і громадянського суспільства в Україні (2011)
Климкова І. І. - Особливості процесу інституціоналізації демократії в період політичної трансформації (2011)
Зеленько Г. І. - Громадські об’єднання як структури громадянського суспільства (на прикладі Республіки Молдова), Анікін В. І. (2011)
Радченко Л. М. - Групи інтересів та їх вплив на політичний процес (2011)
Ісхакова Н. Г. - Політична адаптація населення в умовах становлення демократії (2011)
Пиляєва Л. В. - Ретроспективний аналіз стилів поліичного лідера (2011)
Величко В. О. - Механізм формування уряду в історії політичної думки (2011)
Подобєд П. К. - Взаємодія українських православних церков із державою у сфері духовної опіки над військовослужбовцями Збройних Сил України (2011)
Кубрак О. В. - Політичні трансформації в Україні та Грузії після "кольорових революцій" (2011)
Марценюк Л. В. - Інноваційний розвиток суспільства як об’єкт політологічного аналізу (2011)
Масловська О. М. - "Культура політичної опозиції" в системі категорій вітчизняної політичної науки (2011)
Денисюк С. Г. - Стереотипи як спецефічна форма політичної комунікації (2011)
Ханстантинов В. О. - Тиск авторитарної свідомості на цінності толерантності, Казачинський Є. Г. (2011)
Хомрач В. П. - Роль національної ідентичності у процесі формування нового пострадянського простору (2011)
Гаврилюк Д. Ю. - Політологічні розвідки причин вияву в політичній практиці феномену абсентеїзму (2011)
Дьоміна О. С. - Роль правового виховання у формуванні політико-правової культури студентства (матеріали до лекцій) (2011)
Остапенко М. А. - Соціальна стратифікація та політична стратифікація: кореляція понять (2011)
Горбатенко І. А. - Деякі питання практичної підготовки студентів-політологів (2011)
Проценко І. О. - Політичний та економічний вимір освіти в контексті глобальної цивілізаційної парадигми (2011)
Козьма В. В. - Основні тенденції розвитку політичної культури українських студентів (2011)
Айдачич Д. - Про польського мовознавця Єжи Бартмінського (2011)
Безпаленко А. М. - Натяк як особливий тип ґештальтвідношень у комунікативній ситуації (2011)
Бондар О. О. - Стилістична специфіка аналітичних структур поетичного мовлення Івана Котляревського (2011)
Брацкі А. - Wyjątkowość sytuacji językowej na Ukrainie – słowiańskie studium рrównawcze (2011)
Вікторова Л. В. - Зіставний лексико-семантичний аналіз номінативної лексики в румунській, українській та російській мовах (2011)
Ґазда Ї. - Політичний дискурс: функції слова в політичному мовленні (на матеріалі української та чеської мов), Лазурова Н. О. (2011)
Дель Гаудіо С. - Деякі особливості італійської та української дієслівної системи (2011)
Дуганджич А. - Контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії (2011)
Єрмоленко С. С. - Про мову і стиль нової прози Юлії Булаховської (на тлі старих проблем української літератури) (2011)
Комарова О. С. - Моносемічна та полісемічна структура запозичених одиниць у словацькій та українській мовах (2011)
Кудрявцева Н. С. - Пізнання і мова (до питання про мовну картину світу), Бойчук Д. І. (2011)
Лазурова Н. О. - Порівняльний аналіз частоти використання суспільно-політичної лексики в українській та чеській публіцистиці (2011)
Ма Я. - Реалізація імпресивної функції негативної конотації в суспільно-політичному дискурсі (на матеріалі електронних версій українських газет) (2011)
Марченко Н. В. - Свята у травні у звичаях слов’янських народів як відбиток праслов’янської міфології (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Реконструкція рис польського мовного образу квітів на матеріалі анкетних даних (частина 2) (2011)
Ніколайчук Х. М. - Структура темпорального мікрополя "молодість” (на матеріалі польської фразеології) (2011)
Огієнко І. С. - Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова санким (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2011)
Оришечко-Бартоха Т. А. - Polskie wykrzykniki emotywne: sposoby ich odtworzenia w ukraińskim przekładzie (2011)
Різник С. М. - Потенційна та актуальна валентність реченнєтвірних слів (2011)
Сагата Ю. І. - Граматичні модифікації в сучасній польській анімалістичній фразеології (2011)
Самойлова І. А. - Антропонімічна лексикографія сучасної української мови та інших слов’янських і неслов’янських мов (2011)
Сацюк О. В. - Засвоєння державно-управлянських термінів грецького походження в румунській та українській мовах (2011)
Скопненко О. І. - Ідіостиль Миколи Лукаша крізь призму історії української літературної мови, Цимбалюк-Скопненко Т. В. (2011)
Теряєв Д. О. - Звуковая система русского языка в структуре речи (экспериментально-фонетическое исследование) (2011)
Хороз Н. С. - Фразеологічна алюзія у хорватських газетних текстах (2011)
Шевченко Л. І. - Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької, Дергач Д. В. (2011)
Шевченко М. В. - Парадигматичні особливості українських дієслів руху у світлі лінгводидактики (2011)
Шостак Н. П. - Атрыбуцыя Лявона Галяка як перакладчыка "Трышчана ды Іжоты" Жазэфа Бэдзье: эдыталогія (2011)
Яковенко Л. - Явища нематеріального світу в українських та польських фразеологізмах на позначення появи – зникнення (2011)
Ярмак В. І. - Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) (2011)
Астаф'єв О. Г. - Діалог лінгвокультур (польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського) (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - "На межі світів”: репрезентація антиномії "історія-вигадка” через теорію Семенова-Зусера (на матеріалі шотландської та української народної і літературної творчості) (2011)
Бажан О. М. - Фемінна чи маскулінна слабкість? Людський вчинок як самодетермінація тотальності характеру (за матеріалами прози Ганни Барвінок і Марка Вовчка: "Вірна пара", "Половинщик", "Інститутка", "Викуп") (2011)
Брацка М. - Форми художньої пам’яті в історичних романах Міхала Ґрабовського і Пантелеймона Куліша (2011)
Булаховська Ю. Л. - Про традиції творчості Жюля Верна у творчому доробкові Станіслава Лема (кілька думок) (2011)
Булаховська Ю. Л. - Деякі типологічні зіставлення в галузі наукової фантастики щодо художньої прози (Станіслав Лем, Олександр Бєляєв, Юрій Смолич) (2011)
Гогуля М. П. - Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша (2011)
Деркач О. М. - Проблема "жіночої долі" як критерій типізації персонажів (на матеріалі оповідань Іво Андрича 20-х – 30-х рр.) (2011)
Іщенко Є. О. - Формування і структурування екзистенціалістських переконань В. Стуса (2011)
Карацуба М. Ю. - Сучасна фольклористична наука у Хорватії – окремі напрямки і теми (2011)
Когут О. - Біографія як матриця сюжету в сучасній українській і польській драматургії (2011)
Осадца К. Є. - Сербське середньовічне житіє та його адресат у системі фідеїстичної комунікації (2011)
Охотна О. О. - Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" (2011)
Павлешен Д. - Рецепція Гоголя в хорватській літературі (2011)
Рева Л. Г. - До біографічних джерел і творчості Ватрослава Ягича (2011)
Ткаченко О. П. - Образи Каїна й Авеля у творчості Мелетія Смотрицького та його опонентів (2011)
Турчина А. А. - "Поетистичні” збірки Ярослава Сейферта (2011)
Халюк Л. М. - Відображення дійсності в усних народних оповіданнях про переселення 1947 року внаслідок акції "Вісла" у Польщі (2011)
Щеголь Л. Д. - Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" (2011)
Булаховська Ю. Л. - Несколько впечатлений о сборнике стихов Дмитрия Бураго "Киевский сбор” (Д. С. Бураго, 2011. Изд. дом Дмитрия Бураго) (2011)
Паламарчук О. Л. - Рецензія на підручник "Словацкий язык” (Свидник – Ужгород, 2010; автори – проф. Пахомова С. М., доц. Джоганик Я.) (2011)
Гнатюк М. - Нове прочитання І. Франка словацькими літературознавцями, Моторний В. (2011)
Картунов О. В. - Минуле і сучасне західного імпералізму: політологічний аналіз (2012)
Колісніченко Р. М. - Місце глобалістичної складової політичної свідомості суспільства у поглядах класиків західної політичної думки (від Платона до М. Вербера) (2012)
Митко А. М. - Молодь ЄС у цифровому суспільстві (2012)
Грищук Т. В. - Українська західна діаспора та її роль в розбудові громадянського суспільства (2012)
Волянюк О. Я. - Політичне життя суспільства за законами Memory studies (2012)
Тімашова В. М. - До генез теоретичного концепту "політична сфера суспільного життя": історіолого-концептуальний аналіз (2012)
Рудень Д. - Лівий рух в політичному житті сучасного українського суспільства: узагальнення поглядів та формування політологічної концепції (2012)
Гаврилюк Д. Ю. - Політичний та електоральний абсентеїзм: політологічна теорія, специфіка ризику в Україні (2012)
Подобєд П. К. - Державно-церкові відносини у світлі соціальної концепції української православної церкви (2012)
Марусик К. О. - Історико-політичні аспекти модернізації типу вождистського лідерства в умовах кризи радянської партійно-бюрократичної системи правління (2012)
Дабіжа В. В. - Інструментарії мас-медіа як засіб політичної комунікації в умоваї глобалізації (2012)
Кеворкян К. Е. - Пропаганда як політична комунікація (2012)
Старостенко Д. О. - Комунікаційний компонент політичної реклами у ході передвиборної кампанії (2012)
Голішевська А. В. - Інтернет як агент політичної соціалізації молоді: загрози та перспективи (2012)
Бабкіна О. В. - Рецензія на монографію Картунова О. В. "Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій" (2012)
Видатний вчений і талановитий педагог: до ювілею Івана Михайловича Варзаря (2012)
Безпаленко A. M. - Єдність вокалізму і консонантизму в індоєвропейських мовах. Особливий статус фонем U та І. Ґештальт-теоретичний огляд (2012)
Болобан М. - Мовні втілення природних ритмів часу: співвідношення позамовних і мовних аспектів дослідження календарно-часових номінацій в українській мові (2012)
Ващенко О. О. - Назви Anglie та Amerika і похідні від них у контексті чеської мови (2012)
Гамулець Д. В. - Гендерні стереотипи у системі метафоричних номінацій на позначення жінки та чоловіка у сербській мові (2012)
Гасіл Ї. - Jaké místo zaujímá frazeologie ve výuce češtině pro cizince? (2012)
Дем'яненко Н. Б. - Лінгвокультурний аспект у викладанні порівняльної фразеології слов'янських мов (2012)
Ємчура Н. Р. - Типологія неологізаційних процесів у лексиці сучасної чеської мови (2012)
Ізмайлова С. - O zvratnosti v češtině a chybování rusky mluvících (na základě průběžného hodnocení materiálu z grantu Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským) (2012)
Калениченко М. М. - Безособові речення в історії слов'янського синтаксису (2012)
Климентова О. - Своєрідність реалізації сакрального діалогу в українській молитві (2012)
Кобилецька Л. - Фразеологізм як одиниця номінації (на матеріалі чеських фразеологізмів на позначення часових та просторових відношень) (2012)
Костанда І. - Явище паралелізму в мові українського фольклору (2012)
Николів І. - Місце сленгу у мовленні хорватської молоді (2012)
Новосад М. - Морфологічні способи поповнення чеського молодіжного сленгу (2012)
Петішкова Д. - Česká a ukrajinská redakce středověkého výkladového sborníku Lucidarius (způsob užití minulých časů v české a ukrajinské redakci ve srovnání s redakcí ruskou) (2012)
Пономаренко О. В. - Витоки дипломатичного дискурсу від античних посланників до середньовічних драгоманів (2012)
Синевич А. - Греческие композиты и их славянские соответствия в трактате Псевдо-Дионисия Ареопагита "О Божественных именах" (2012)
Станкевич А. Л. - Беларуска-ўкраінскія моўныя паралелі ў каляндарна-абрадавай лексіцы зімовага цыклу, Хазанава К. Л. (2012)
Старовойтова Н. Л. - Жанр навукова-публіцыстычнай нататки як сродак вывучэння дыялектнай фразеалогіі (2012)
Цимбалюк-Скопненко Т. В. - Тенденції розвитку фраземного фонду сучасної української літературної мови (до питання про роль мови художніх перекладів) (2012)
Чернюх Л. Д. - Ключові слова в мові словацької реклами (2012)
Чорна О. О. - Особливості функціонування поняття "безпека / bezpečnost" в сучасній публіцистиці (на матеріалі української та чеської мов) (2012)
Шевечкова М. - Ukrajinské a české frazeologické jednotky v dětském folklóru (aspekt etnolingvistický a translatologický) (2012)
Шкелебей В. В. - Образи міфічних, диких та свійських тварин в китайських прислів'ях та приказках (2012)
Ярмак В. І. - Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) (2012)
Астаф'єв О. Г. - "Ґонта" – невідома драма Генріха Красінського (2012)
Бажан О. М. - Усталена суспільна мораль як руйнівник сущого у творчості Тараса Шевченка та Ганни Барвінок (2012)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальні перспективи Біблійного дискурсу в романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2012)
Булаховська Ю. Л. - О роли чтения произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева и. . . Мольера в мои детские годы (К проблеме читательской рецепции) (2012)
Василишин М. Б. - Сербська неореалістична проза 60-70-х років у контексті літератури тогочасної Югославії (2012)
Гогуля М. П. - Еволюція нарації та оповідні стратегії Данила Кіша (2012)
Головатюк В. Д. - Фольклорні колективи та їх роль у підтримці традиції власного регіону (на матеріалі українців північного Підляшшя) (2012)
Деркач О. М. - Символ у ліричній прозі Іво Андрича (на матеріалі оповідання "Єлена, жінка, якої немає") (2012)
Довжок Т. В. - Речі-рослини-тварини-люди на Землі Віслави Шимборської. Пам'яті Нобелівської лауреатки (2012)
Задорожна Л. М. - Ескіз до портрета взаємин Т. Шевченка і П. Куліша (за Кулішевим епістолярієм 1843-1846 pp.) (2012)
Іваненко І. М. - Зародження проблеми "комплексу Пилата" у новозавітних апокрифах (на матеріалі "Никодимового Євангелія", "Страстей Ісуса Христа", "Послання Пилата до Тиверія Кесаря", "Прихід Марти і Марії сестер Лазаревих до Риму і уздоровлення кесаря Тиберія" та середньовічних легенд і переказів), Львова К. (2012)
Кость C. C. - Карел Зап про польську літературу (за публікаціями журналу "Casopis ceského muzea") (2012)
Марченко Н. В. - Ретроспекція етнографічного матеріалу щодо святкування чехами обрядового дійства "Їзда королів" (2012)
Мацько О. - Елементи готичної поетики у вірші Звонко Карановича "Психоделічне хутро", Скакун І. (2012)
Микитенко О. О. - Символіка новели Іво Андрича "Милосниця Мара" у слов'янській фольклорній перспективі (2012)
Моллаахмади Д. А. - Влияние русской литературы на творчество современной иранской писательницы Симин Данешвар (2012)
Науменко Н. В. - Рустикальні мотиви російськомовної лірики Леоніда Глібова та Івана Тургенева (2012)
Палій О. П. - Готичний хронотоп Праги в романі Мілоша Урбана "Сім костелів" (2012)
Погребняк О. А. - Феномен "волинських чехів" у сучасній чеській літературі: дискурс національної ідентичності (на матеріалі роману Еди Крісеової "Котячі життя") (2012)
Рева Л. В. - В. Винниченко і його неореалістичні, фантастичні, політичні та інші "контексти" (2012)
Рева Л. Г. - Громадська і наукова діяльність І. Вагилевича в світлі історії українсько-польських зв'язків (2012)
Сидоренко О. - Трансформація фольклорного образу упиря в поемі "Дзяди" Адама Міцкевича, Максимова К. (2012)
Стельмах X. - Теорії жіночого письма та феміністична критика (2012)
Сторощук І. І. - "Тлін" Вацлава Берента як роман із життя мистецького середовища (2012)
Ткаченко О. П. - Хтонічна символіка в біблійній оповіді про братовбивство та її художніх інтерпретаціях (2012)
Халюк Л. - Оповідання-спогади українців про операцію "Вісла" у наукових і популярних збірках України та Польщі (2012)
Шевченко Г. І. - Рецепція творів Т. Шевченка інослов'янськими літературами в оцінці О. Білецького (2012)
Щеголь Л. Д. - Роман "Фортеця": образно-символічне тло (2012)
Паламарчук О. Л. - Перший перекладний словник чеської нелітературної лексики: "Кратьк чешко-български речник на некнижовната лексика" (Янко Бъчваров и кол. – София: ETO, 2011, 243 с.), Чмир О. Р. (2012)
Титул, зміст (2014)
Нікітіна І. М. - Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України, Москвін О. О. (2014)
Рязанцева В. В. - Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід, Подгайська Н. С. (2014)
Ященко Л. О. - Сезонне коригування як один з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості, Мотузка О. М. (2014)
Герасименко С. С. - Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми, Герасименко В. С. (2014)
Канева Т. В. - Економічний еквівалент оцінки вартості середньостатистичного життя в Україні: методологія, рекомендації, Карташова С. С. (2014)
Терещенко Г. І. - Загальна характеристика та окремі результати вибіркового обстеження рівня заробітної плати в Україні (2014)
Арлачов Д. В. - Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між споживачами та постачальниками комунальних послуг, Марецький Р. А., Коршинський І. Я., Бучик В.С. (2014)
Жукович І. А. - Експериментальні розрахунки сумарного індексу інновацій у сфері послуг України, Прилипко Ю. І. (2014)
Вишневська О. А. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні (2014)
Щербина С. В. - Методологічні аспекти аналізу індикаторів продовольчої безпеки України (2014)
Чекотовський Е. В. - Табличний метод: теорія й історія.Частина II. Cтановлення і формування теоретичних засад табличного методу (2014)
Хроніка (2014)
Анотації (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу, відомості про видавця (2014)
Бондаренко О. В. - Стилістичні функції змістових прирощень суб’єктивно-оцінного характеру (2013)
Ващенко О. О. - Сопоставительный анализ фразеологических единиц в чешском, сербском, украинском и русском языках на основе составления словаря фразеологизмов славянских языков, Ярмак В. І. (2013)
Гайдученко Л. В. - Сучасна україністика в Німеччині (2013)
Гасіл Ї. - Навчально-методичні засади підручника "Чеська мова для українців" (Львів, 2011), Лобур Н., Паламарчук О. (2013)
Георгієва С. І. - Континуум метрополії як база формування болгарських переселенських говірок (2013)
Дерба С. М. - Розвиток навичок писемного мовлення іноземних студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Іваненко І. М. - Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології (2013)
Калениченко М. М. - Елементарні безособові предикативні одиниці в чеській мові (2013)
Кошман І. М. - О фонетизации собственных имен в русских текстах Украины (2013)
Кушнір Н. О. - Обучение студентов-иностранцев способам выражения модального значения "необходимости" в русском языке (2013)
Мойсеєнко Л. А. - Фразеологізми як складова українського фольклору (2013)
Наєнко Г. М. - "Виклад о церкви" Теодосія Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу XVII ст. (2013)
Овсейчик С. В. - Особенности понимания термина мерчендайзер в русском и украинском языках (2013)
Руда Н. В. - Репрезентація категорії демінутивності в українській мові (2013)
Сафіулліна Ю. С. - Adaptace anglicismů v současné české ekonomické terminologii (2013)
Синевич А. - Некоторые теоретические аспекты лингвистического анализа терминов в структуре трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита "О божественных именах" (2013)
Скопненко О. І. - Гетерогенність / гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов ХХ ст.) (2013)
Совтис Н. М. - Полонізми у творах Л. Е. Венглінського (на матеріалі збірки "Звуки од наших сел і нив") (2013)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Витоки, здобутки і перспективи розвитку українсько-сербської та українсько-хорватської лексикографії, Білик Н. Л. (2013)
Трофімкіна О. І. - Дипломатическая терминология сербского языка, Фаріна Є. М. (2013)
Холод У. - Динамічність модально-прагматичного поля текстів Богуміла Грабала у чесько-українському порівняльному аспекті (2013)
Шовковий В. М. - Структура концепту "рах" у мовній картині світу давніх римлян (2013)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми дієслова з інверсійним порядком слів у сербському поетичному дискурсі доби декадансу і модернізму (2013)
Айдачич Д. - Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі Кандор или откровеније египетских таин (2013)
Булаховська Ю. Л. - Роздуми навколо жанру детективів (2013)
Волощук М. Б. - Фольклоризм художественной прозы Л. Толстого 1880-1910 гг. (на материале эпитетных структур) (2013)
Вострикава А. В. - Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы ХХ стагоддзя ў беларускай культурнай прасторы (2013)
Гаєв Т. - Рецепција стваралаштва Марка Вовчока у српској култури (2013)
Забіяка І. В. - Імагологічний аспект вивчення сучасної чеської та української літератур (2013)
Лещинська С. С. - Національна специфіка зображувально-виражальних засобів українських та польських ліричних моностроф (2013)
Мазур М. Б. - Інтертекстуальність як засіб втілення культурної пам’яті в романі Зорана Живковича "Амаркорд" (2013)
Макшеєва Н. С. - Розвиток альтернативної історії в сучасному літературному процесі України (2013)
Маршева Н. П. - Прийом трансформації в міфологічних розвідках К. Леві-Строса (2013)
Моторний А. В. - Роман Їржі Марека "Люди з поляни" в контексті закарпатської теми в чеській літературі, Моторний О. А. (2013)
Мушкетик Л. Г. - Мандрівні мотиви в українському фольклорі про угорського короля Матяша Корвіна (казка "про Матяша та Поган-дівча") (2013)
Наєнко М. К. - Василь Доманицький і слов’янство (2013)
Науменко Н. В. - "Фотографічність" української та російської лірики першої половини ХХ століття (на прикладі "осінньої" поезії) (2013)
Огієнко І. С. - Внесок Ченека Зібрта в розвиток чеської фольклористики і етнології (2013)
Палій О. П. - Постмодернізм як світоглядна та художня система (до історичних і теоретичних витоків) (2013)
Півень С. В. - Жанрові межіфентезі (наматеріалі "Саги про відьмака" Анджея Сапковського) (2013)
Поворознюк Р. В. - Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні діти”), Саволоцька А. А. (2013)
Рева Л. В. - Літературні традиції та проблеми стилю у творчості В. Підмогильного (2013)
Урсуленко А. - Фольклорна традиція і модернізація української культури (на матеріалі сучасної публіцистики) (2013)
Халюк Л. М. - Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про акцію "Вісла" 1947 року в Польщі та Україні (2013)
Хохель Д. Ю. - Функціональність ланцюжкових епітетних структур у текстах Г. Пагутяк і С. Кларк (2013)
Щеголь Л. Д. - Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть" (2013)
Паламарчук О. Л. - Славістика сьогодні, Чмир О. Р., Білик Н. Л. (2013)
Аніськова С. М. - Этнакультурная прастора беларусаў: астранамічны код (2013)
Болобан М. А. - Вербалізація категорії часу в мові українських міфологічних казок (2013)
Гасіл Ї. - Jaké problémy musejí překonávat východní Slované, když se učí česky (2013)
Гралюк С. - Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: sličnosti i razlike (2013)
Дем’яненко Н. Б. - Прийоми та принципи вивчення польської фразеології (2013)
Дуганджич А. - Зозуля в мовній картині світу хорватів і українців, Павлешен Д. (2013)
Зимовець Г. В. - Cемантичні особливості назв туристичних фірм у польській мові (2013)
Курилова А. Д. - Российские рукописные риторики XVIII века на латинском языке о композиции ораторского выступления (2013)
Любецька К. П. - Да характарыстыкі выпрацоўкі беларускай навуковай тэрміналогіі ў 1990-ыя гады ХХ ст. (2013)
Марченко Н. В. - Соціолінгвістичний чинник минулого і сьогодення у сучасному бутті лужицьких сербів (2013)
Милик О. В. - Лінгвальні засоби вираження концепту "здоров’я" в латинській поезії (2013)
Моторний О. А. - Риси характеру людини та їх відображення у фразеології верхньолужицької мови (2013)
Назаров Н. А. - Етимологічна концепція О. С. Мельничука (2013)
Нікітіна Ф. О. - Нові аспекти компаративістики (перспективи концептології) (2013)
Остапчук А. Л. - Функціональні особливості лексико-семантичної групи дієслів на позначення напряму руху в писемно-книжкових та літературних стилях сучасної китайської мови (2013)
Панчев І. - Културните концепти "труд" и "дом" като част от концептосферата на социалистическия период на развитие в България (2013)
Переверзєв Д. І. - Відображення міфологічної картини світу в українських рефлексах ностратичних та бореальних назв тварин (2013)
Підкуймуха Л. М. - Лексичні запозичення в батярському жаргоні міжвоєнного Львова (2013)
Теряєв Д. О. - Силлабическое деление слова в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) (2013)
Тищенко К. М. - Аланські й слов’янські топоніми в Італії (2013)
Фудерер Т. - Дві мовні реальності – українська і хорватська – у дзеркалі соціолінгвістичної типології та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів, Челич Ж. (2013)
Хороз Н. С. - Gordijski čvor хорватської фразеології (2013)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми з інверсійним порядком слів у сербському поетичному дискурсі доби декадансу і модернізму (2013)
Яскевич О. В. - Основные коммуникативные стратегии в формировании и функционировании религиозного дискурса (на материале современной англоязычной проповеди) (2013)
Айдачич Д. - "Своје” и "туђе” у споровима окофантастике словенских романтичара (о духу северних народа и духу северне књижевности) (2013)
Биконя А. Г. - Відьма як матір-родоначальниця в східнослов’янських та японських народних наративах (2013)
Білик Н. Л. - Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2013)
Булаховська Ю. Л. - Чи має якесь безпосереднє відношення до лінгвостилістики проблема художнього перекладу? (2013)
Булаховська Ю. Л. - Поезія і образотворче мистецтво (2013)
Довжок Т. В. - Антропологічний вимір літературної критики Чеслава Мілоша (2013)
Іваненко І. М. - Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран"), Попова О. (2013)
Наєнко М. К. - Сучасна українська література в слов’янсьскому (та іншому) світі (2013)
Палій О. П. - Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла "Авіон" (2013)
Рева Л. Г. - Слов’янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків (2013)
Ткаченко О. П. - Літературні інтерпретації біблійного образу "сторож брата" (2013)
Усачова К. С. - Життєпис невідомої святої (історія маловідомого оповідання Наталени Королеви) (2013)
Чужа Т. В. - Історизм драматургії Тадеуша Слободзянка: критика утопізму й богоборство (2013)
Шеремет О. С. - Проблематика пам’яті й посттравматичний досвід в оповіданнях Міленко Єрґовича й репортажах Войцеха Тохмана (2013)
Паламарчук О. Л. - З наукових зустрічей..., Білик Н. Л. (2013)
Устименко-Косоріч О. - Тенденції розвитку сербської баянно-акордеонної школи в контексті культурно-історичної періодизації (2014)
Загоруйко Л. - Періоди розвитку польської іншомовної освіти (2014)
Коляда Н. - Зарубіжний досвід дитячого руху кінця ХIХ – початку ХХ ст (2014)
Холод І. - Змістове наповнення поняття "обдарованість" у працях британських учених (2014)
Безлюдний Р. - Підтримка дітей з особливими потребами в освітніх закладах США (кінець XІX – початок ХХ століття, Безлюдна В. (2014)
Котенко О. - Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу (2014)
Федоренко С. - Когнітивно-конативний аспект грамотності як комплексного педагогічного феномена в складі гуманітарної культури студентів у США (2014)
Колесниченко Н. - Підготовка бакалаврів германської філології в системі університетської освіти Великої Британії: досвід Оксфордського університету (2014)
Пуховська Л. - Розвиток кваліфікацій і професійних стандартів у країнах Європейського Союзу (2014)
Кузьменко Г. - Розвиток системи підготовки вчителів у Іспанії (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття (2014)
Нелін Є. - Особливості формування вищої педагогічної освіти Італії в першій половині ХХ століття (2014)
Гавран М. - Полікультурний аспект професійної підготовки вищих навчальних закладів Канади та Польщі, Жорняк Н. (2014)
Панченко Є. - Професійно-зорієнтовані програми як засіб формування лідерів у галузі інженерії, медицини та прав у США (2014)
Паукова А. - Висвітлення проблеми інформаційного захисту дітей на сторінках педагогічної преси США (2014)
Старостіна О. - Становлення британської системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2014)
Павлюк В. - Підготовка вчителів англійської мови в системі багаторівневої педагогічної освіти Канади: сучасні тенденції (2014)
Заболотна О. - Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору (2014)
Бевз О. - Інтерпретація англомовного тексту як засіб фасилітації особистісного саморозвитку студентів старших курсів мовних факультетів (2014)
Капелюшна Т. - Аналіз змісту шкільного навчання англійської мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору (2014)
Семінар "Актальні проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Автори номера (2014)
Анотації (2014)
Беценко Т. П. - Мовна майстернійсть І. С. Нечуя-Левицького як пейзажиста, Сергієнко С. П. (2014)
Вербич С. О. - Гідронімно-топонімні паралелі в ареалі Верхньо-Середнього Дністра: проблема первинності / вторинності гідронімооснови (2014)
Гладченко А. М. - Граматико-семантичні особливості словотвору чеської ботанічної номенклатури (2014)
Гончаренко А. В. - Лексические разночтения в редакциях Киево-Печерского патерика (2014)
Дерба С. М. - Термінотворення на основі греко-латинських елементів у сучасній українській мові (2014)
Дідун Л. І. - Фразеологізми із семантикою інтенсивності у "Словарі української мови" за ред. Б. Д. Грінченка (2014)
Дубенко О. Ю. - Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постановки питання (2014)
Дюкар К. В. - Структурно-семантична специфіка складних оказіоналізмів у поетичному словнику Т. Мельничука (2014)
Дюндик О. А. - Авторські неологізми, об’єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського (2014)
Ідзьо М. В. - Оцінно-експресивна наснага публіцистичного тексту (на матеріалі сучасної польської преси) (2014)
Калениченко М. М. - Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови (2014)
Колеснікова І. А. - Парадокси суб’єктивного та об’єктивного при виборі одиниці номінації (2014)
Комарова О. С. - До питання варіантності та системно-семантичних властивостей фразеологізмів у словацькій та українській мовах (2014)
Корпало О. Р. - Ядерна зона поля синтаксичної особи в українській і польській мовах (2014)
Криконюк К. М. - Число словотвірних моделей і лексична потужність частин мови (до типології перської та слов'янських мов) (2014)
Лукінова Т. Б. - Академік Л. А. Булаховський і нормування української літературної мови (2014)
Межжеріна Г. В. - Субстантивно-ад’єктивний дискурс концептуалізації образу князя Андрія Боголюбського в літописах Київської Русі (2014)
Мовчун Л. В. - Римографічна спадщина І. І. Гурина в контексті його лексикографічної праці (2014)
Нестеренко А. К. - Суфіксація ад’єктивів як засіб вираження великої ознаки (2014)
Нікітіна Ф. О. - Ідентичність мови і глобалізаційні процеси (2014)
Новікова Є. Б. - Інноваційні префіксальні ад’єктиви сучасної української мови (2014)
Осадча О. - Мова української фантастики (на матеріалі творів українських письменників-фантастів початку ХХ століття) (2014)
Переверзєв Д. І. - Віддалені паралелі українських коренів поза межами індоєвропейської родини мов (2014)
Половинкіна М. І. - Особливості вживання кольоролексеми srebrny та її дериватів польськими поетами кінця XIX – першої половини ХХ ст. (2014)
Попов С. Л. - Перцептивно-аргументационный метод дифференциации грамматических вариантов (на материале русского языка) (2014)
Совтис Н. М. - Вплив української мови на систему словозміни польської мови творів Л. Е. Венглінського (2014)
Ткачук М. М. - Типи міжмовної інтерференції в українських говорах Башкортостану (2014)
Чешко Г. А. - Прислівники на позначення понять ‘доба’, ‘рік’ у східнополіському говорі (2014)
Чорна О. О. - Лексика іншомовного походження в мові дипломатії (на матеріалі української та чеської мов) (2014)
Щербій Н. О. - Безособові рефлексивні конструкції в українській і польській мовах (2014)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми дієслова як ключові елементи паратексту в дискурсі сербської класичної драми (2014)
Айдачич Д. - Комікс у прозі сербського постмодернізму (2014)
Анісімова Н. П. - Біблія як основний інтертекст поезії Тараса Федюка (2014)
Білик Н. Л. - Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальному полі роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Булаховська Ю. Л. - Спільне й відмінне в російському, українському й циганському романсі (2014)
Булаховська Ю. Л. - Про вірші-присвяти видатним державним діячам й іншим відомим письменникам (на матеріалі російської й української літератур) (2014)
Гончаренко Б. Б. - Художні моделі позитивізму у літературі українсько-польського пограниччя (2014)
Дем’яненко Л. Г. - Живопис і форми його присутності у прозі М. Коцюбинського (2014)
Дорошенко К. С. - Прийом гри образами у творчості О. Ірванця та братів Капранових (2014)
Іваненко І. М. - Типологія сходження фольклорних мотивів ранньої прози Гоголя та китайської лірики доби Тан, Романець О. (2014)
Іванова-Ґірґінова М. - Българската модерната драма по време на войните – синтез на естетически почерци, Рускова Е. (2014)
Карацуба М. Ю. - Сучасна фольклористика Хорватії: жанрові і тематичні складові (2014)
Колінько О. П. - "Ритмічність і музикальність як елементарні об’яви зворушень душі" (І. Франко) у модерністській новелі (2014)
Лобур Н. В. - Мости міжкультурної співпраці: з перекладацького досвіду кафедри слов’янської філології Франкового університету, Моторний В. А., Татаренко А. Л. (2014)
Марченко Н. В. - Весільне обрядове дійство західних слов’ян на німецькомовній території за етнографічними матеріалами ХІХ ст. Франца Тецнера (2014)
Михайлова Т. М. - Василь Стус та Борис Пастернак: особливості поетики та світосприйняття (на матеріалі віршів про музику) (2014)
Науменко Н. В. - Концепти літературознавчого доробку українських письменників у порівняльному аспекті (2014)
Палій О. П. - Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана "Водяник") (2014)
Пилипчук С. - Компаративістичні студії Франка-фольклориста (2014)
Погребняк О. А. - Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі (2014)
Рева Л. В. - Мала проза І.Буніна: дуалізм світосприйняття та експерименти зі словом (2014)
Скриннік Н. А. - Критика буржуазной цивилизации в трагедии А. Ф. Писемского "Птенцы последнего слета", "Ваал" (2014)
Циховська Е. Д. - Інтертекстуальний часопростір текстів Леопольда Стаффа (2014)
Паламарчук О. Л. - На пошану ювіляра – професора Володимира Андрійовича Моторного (Професору Володимиру Андрійовичу Моторному – 85!), Погребняк О. А., Польова Ю. С. (2014)
Танев П. - Българската общност зад граница – мост между България и света в историята и съвременността. Мястото и ролята на българите като национално малцинство в развитието на Украйна като мултиетническа държава (2014)
Мушкетик Л. Г. - Тримовний словник з лінгвістичної термінології. Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко, Г. Стрельчук, Г. Балаж, Н. Білик, М. Шевченко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 521 с. (2014)
Іваненко А. О. - До питання чисельності особового складу царських гарнізонів Лівобережної України після укладення "Московських статей" 1665 року (2014)
Мотричук Р. Г. - Національні громадські об’єднання на початку 20–х рр. ХХ століття (2014)
Топчій О. С. - Діяльність інтелігенції Чернігівщини у культурно–освітніх інституціях регіону в 1920–х – на поч. 1930–х рр. (2014)
Волошинова А. В. - Повсякденне життя вихованців закладів для дітей з девіантною поведінкою в Радянській Україні в першій половині 1920–х рр. (2014)
Дробот М. В. - До питання релігійної ментальності німецького військовослужбовця в умовах воєнного часу (1941–1944 рр.): теоретично–практичний аспект (2014)
Яворська І. Т. - Норми та аномалії єврейського життя на Буковині у 1953–1967 рр. (2014)
Слободинський Д. К. - В ім’я порятунку єврейської дитини (2014)
Лук’яненко О. В. - Політехнічні митарства повоєнної вищої педагогічної школи УРСР (2014)
Бессалова Т. В. - Современные тенденции и проблемы развития вузовского сектора науки Украины (2014)
Стрільчук Л. В. - Польща – Україна: шлях від добросусідства до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2014)
Топчуев А. Ю. - Из истории развития предпринимательства в аграрном секторе в конце ХХ века – начале ХХI века (2014)
Бородінов В. Д. - Проблематика та перспективи дихотомії "Захід–Схід" як прояву українського регіоналізму, Матюхіна К. О. (2014)
Брацюн В. В. - Трудова міграція українців в 1991–2010 рр.: російський аспект (2014)
Дем’яновський О. Ю. - Соціально–економічні передумови становлення вітчизняної племінної справи (2014)
Коваленко Н. П. - Історичний розвиток методологічних основ сівозмін у вітчизняному землеробстві (2014)
Діденко О. - Становлення наукового світогляду Р.М. Орженцького (1863–1923) (2014)
Лановюк Л. П. - Український архітектор Д. Дяченко – творець українського необароко (2014)
Островий В. М. - Науково–педагогічна діяльність професора В.О. Ґериновича в Українському інституті радянської кооперативної торгівлі (серпень 1946 – серпень 1948 рр.) (2014)
Рішко М. М. - Наукова діяльність професора І. В. Смирнова як предмет історичного дослідження (2014)
Дегтярьов С. І. - Роль європейської й американської історіографії у вивченні чиновництва України кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. (2014)
Скрипниченко Ю. Ф. - "Остарбайтерство" на Харківщині в роки Другої світової війни в джерелах та історіографії радянського періоду: висвітлення проблеми (2014)
Близнюк Р. О. - Історіографія вищої аграрної освіти України в історичній науковій літературі 1950 – середини 60–х рр. (2014)
Висоцька Г. В. - Відображення культурно–освітньої та суспільно–політичної діяльності української національної меншини в Республіці Польща в 1989–2012 рр. у джерелах та історіографії (2014)
Кудінов Д. В. - Підготовка проведення з’їзду Українського селянського союзу в Києві у 1906 році: до історіографії проблеми (2014)
Заболотна М. В. - Створення міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2014)
Пошали І. В. - Теоретичне обґрунтування нової парадигми статевих та шлюбно–сімейних відносин у радянському суспільстві 1920–х років (2014)
Прищепа Т. М. - Відновлення болгарської державності та Російська імперія (1877–1879 рр.) (2014)
Алиева Р. - Русско–иранские войны и разделение Азербайджана (историко–правовой аспект Туркменчайского и Адрианопольского договоров 1828 и 1829) (2014)
Бекирова Э. - Албанские следы на территории нынешней Грузинской республики (2014)
Гадирова А. - Народные обычаи населения Мингячевира и прилегающей местности связанные со строительством жилищ и домов (ХIХ век – начало ХХ века) (2014)
Тарас Я. - Клака в будівництві українців Молдови: культурно–генетична проблема (2014)
Серхат А. С. - Азербайджан–Турция: особенности и характерные черты международных связей (2014)
Mаммедова М. - Способы преподавания истории, Незирли З. (2014)
Мамедов Н. - Краткий исторический обзор Гадрудского района Азербайджана (1930–1991 гг.) (2014)
Рустамова Л. - История изучения памятников периода раннего металла в Гянджа–Газахском регионе (2014)
Садыгова К. Ф. - Великий султан Алп–Арслан и Азербайджан (на основе произведения Сибт Ибн аль–Джаузи "Мир–ат аз–заман фи тарих аль–айан") (2014)
Шарафи Х. - Роль Исмаилаги Симитго в геноциде осуществленном армянами и айсорами в Урмии и Салмасде в 1918 году (2014)
Воронкова В. Г. - Рецепції людиновимірності в контексті антропологічного дискурсу гуманістичного управління (2014)
Андрієнко О. В. - Типологічний аспект страху як феномену суспільного буття (2014)
Аббасов А. Ф. - Философия сложности как метатеоретическая основа: особенности эпистемологии и практики (2014)
Калуга В. Ф. - Поведінка, дія та вчинки як маркери способів людського буття, їх властивості та особливості (2014)
Журба М. А. - Інобуття естетичного: у лабіринтах імперативності (2014)
Кулик О. В. - Теории мыслителей ХІV–ХVІ вв. о необходимости защиты от хаоса (2014)
Лісіцин В. В. - Свобода і справедливість: пошук взаємозв’язку (2014)
Рябека О. Г. - Мережевість як становлення нової онтології планетарної мегасистеми (2014)
Тарасюк Л. С. - Проблема сучасної етики спілкування в контексті метаантропології (2014)
Стрижова И. А. - Восток под ударами глобального консюмеризма (2014)
Сторожук С. В. - Проблема визначення сутності держави: соціокультурний та історико–філософський контекст (2014)
Ананьїн В. О. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки України, Пучков О.О. (2014)
Владленова И. В. - Философско–методологические проблемы квантовой теории гравитации (2014)
Богач Є. М. - Методологічні основи викладання курсу "Фізіологія рослин" професором С.І. Лебедєвим, Григорюк І. П. (2014)
Кирилюк О. С. - Який світ ловив українського мудреця? Четвертий "мїр" та полімондіальний контекст філософії Г.Сковороди (2014)
Матвієнко І. С. - Місце дзен–буддизму та психоаналізу у філософській системі Еріха Фромма (2014)
Мельник В. В. - Інтерпретація онтологічних основ трансцендентного у філософській прозі Анатолія Федя (2014)
Пєшев О. О. - Внесок Річарда Стенлі Пітерса у розвиток аналітичної філософії освіти (2014)
Туренко О. С. - Антропологічні мотиви доброчесності в доктрині Бернарда з Клерво: пошуки середньовічних основ синхронізації індивідуального і колективного (2014)
Попов В. Б. - Диверсизация общественной макроэволюции: восточнохристианская миросоциетальность как эволюционный концептуальный дискрет. Статья II. Восточнославянский вариант (2014)
Витер Д. В. - Секулярное сознание, атеизм и нигилизм в христианской социальной мысли (2014)
Кобилкін Д. С. - Моральнісно–естетична проблема у релігійному просторі сучасності (2014)
Ковальчук Н. Д. - Феномен святості в контексті Києво–Печерського Патерика (2014)
Остащук І. Б. - Історія виникнення та розвитку християнського культу святих (2014)
Касымов Я. - Символическое выражение нового поэтического конфликта (2014)
Крилова В. О. - Типологія кіно та телебачення в координатах метаантропології (2014)
Танцюра І. М. - Український театр: від традиційних форм до експериментальних практик з використанням медіа засобів (2014)
Хахалін О. О. - Паломництво як практика сучасної культури (2014)
Подолянко Л. А. - Культура як система цінностей особистості (2014)
Поцелуйко А. Б. - Загально–індоєвропейська міфоепічна тема війни між станами в українських народних переказах (2014)
Шоаи M. - Особенности фарсоязычной поэзии дивана (2014)
Юусіфзаде А. М. - Мультикультуралізм в контексті глобалізації (2014)
Юхимик Ю. В. - Досконалість: естетичний аспект дослідження (2014)
Гончаров В. І. - Ретроспективний аналіз основних положень аксіології у філософській та педагогічній літературі (2014)
Дубініна В. О. - Концептуалізація освіти в історико–філософському контексті. Епоха Відродження і Новий час (2014)
Пашков В. В. - Концептуальні основи реформування системи післядипломної освіти педагога (2014)
Утюж І. Г. - Мегатенденції соціального розвитку та українська освіта (2014)
Войтенко Ю. М. - Зіткнення цивілізацій і Україна: геополітичний вимір (2014)
Батрименко О. В. - Трансформація радянської моделі бюрократії в постсоціалістичній Україні (2014)
Вєтринський І. - Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України (2014)
Голик М. М. - Політична освіта та її роль і місце в сучасних збройних силах (2014)
Сарбаш К. О. - Специфіка гібридного політичного режиму:трансформаційні процеси в сучасній Україні (2014)
Семигіна Т. В. - Участь громад в охороні здоров’я: порівняння світового та українського досвіду (2014)
Королевська А. В. - Деякі характеристики економічного розмежування населення в Росії та Україні (2014)
Турчин Я. Б. - До проблеми реформування РБ ООН у контексті питання територіальної цілісності України (2014)
Веденєєв В. О. - Комунікативно–інформаційний метод соціокультурного регулювання громадянських процесів в культурно–інформаційній суспільній системі (2014)
Боднарчук О. В. - Взаємозв’язок влади та мас–медіа (2014)
Клим І. М. - Аналіз сутності понять політичного занепаду та політичного розкладу в сучасній політології (2014)
Морарь М. В. - Партійне лідерство: проблеми теорії та методології (2014)
Савойська С. В. - Понятійно–термінологічний апарат осмислення концепту "мовна політика" (2014)
Лаврук Т. П. - Геополітика як елемент соціокультурної системи (2014)
Яворський М. М. - Демографічні детермінанти як чинник впливу на політичну стабільність держав (2014)
Антохів–Сколоздра О. М. - Політичні аспекти відносин Канади з Європейським Союзом (2014)
Богданова Т. Є. - Позаконтинентальний напрям у зовнішній політиці Колумбії на початку XXI століття, Кабаєва А. І. (2014)
Джилавян А. С. - Влияние Партии справедливости и развития на формирование новой внешнеполитической идеологии Турции (2014)
Здоровега М. В. - Особливості зовнішньої політики Російської Федерації щодо пострадянських держав (2014)
Ковтун О. Ю. - АСЕАН у світовій політиці, Довгай Т. О. (2014)
Скороход Ю. С. - Американський стиль ведення переговорів, Ткаліч Д. А. (2014)
Халамендик В. Б. - Соціальний організм з точки зору соціології та антропософії (2014)
Димитров В. Ю. - Соціологія управління у вимірах минулого (2014)
Титаренко К. М. - Гендерні стереотипи як основа для конструювання чоловічих та жіночих ролей у рекламі (2014)
Андрєєв В. М. - Рецензія на монографію: Кривошея Ірина. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.) : монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Т. 1. – 616 с. (2014)
Журжа І. В. - За лаштунками Білого дому: фактори формування політики США щодо СРСР періоду правління адміністрації Р.Рейгана (1981–1989). Рецензія на монографію: Крисенко Д.С. За лаштунками Білого дому: фактори формування політики США щодо СРСР періоду правління адміністрації Р.Рейгана (1981–1989) / Дмитро Сергійович Крисенко. – Біла Церква: Вид–во Пшонківського О.В., 2014. – 500 с. (2014)
Масаєв М. В. - Чи поглине імперія Путіна – Медведєва Україну? Рецензія на монографію: Василишин Р.Н. Імперія. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с. (2014)
Нікольченко Ю. М. - Рецензія на монографію: Виткалов С.В. Культурно–мистецька Україна в регіональних вимірах: митці, художні колективи та організатори культурно–мистецького життя краю: Монографія / Сергій Виткалов. – Рівне: Дятлик М., 2014. – 362 с., іл. (2014)
Римаренко С. Ю. - Рецензія на монографію: Гнатюк М.М. Потенціал політичної суб’єктності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин. – Житомир: "Рута", 2013. – 316 с. (2014)
Робак І. Ю. - Рецензія на монографію: Барабаш Ю.В. Розвиток соціально–виробничої інфраструктури Донбасу у 20–х рр. ХХ ст. – Луганськ: Ноулідж, 2014. – 346 с. (2014)
Агєєва В. О. - Принципи і методи аналізу лінгвокультурних архетипів і стереотипів у сучасній компаративістиці (2013)
Балаховська Л. В. - Лексичні інновації в романах "Люди зі страху" і "Додому нема вороття" Романа Андріяшика (2013)
Галаш Г. - Еволюція концепту риба в українській мові від фольклорних текстів до "Фізіолога" (2013)
Георгієва С. І. - Болгарські говірки в Україні: еволюція досліджень (2013)
Гладченко А. М. - Деякі аспекти перекладу юридичної термінології, Комарова О. С. (2013)
Гончар Н. М. - Зіставний аналіз фразеологізмів російської та болгарської мов у лінгвокультурологічному аспекті (2013)
Калениченко М. М. - Модальна основа та семантичні характеристики безособових речень (2013)
Костюшко О. М. - Альтернативи розвитку сучасної болгарської лексикографії: тематичні словники (2013)
Нікітіна Ф. О. - Запозичення і переклад в умовах глобалізації (2013)
Пахолок З. О. - Репліки у діалозі як реалізація діалогічного повтору (2013)
Переверзєв Д. І. - Дистрибуційні та комбінаторні характеристики функціонування ностратичних коренів у мові Тараса Шевченка (2013)
Погрібна Т. А. - Міфопоетичні уявлення носіїв чеської традиції та їх відображення у пареміях календарної тематики (2013)
Пономаренко М. М. - Проблеми перекладу заголовків текстів української прози на чеську мову (2013)
Сафіулліна Ю. С. - Potenciál metafor v české ekonomické terminologii (2013)
Сітнікова Є. В. - Сприйняття представниками російської етнолінгвокультури мовних маркерів національно-культурної свідомості лінгвоструктурного типу (2013)
Совтис Н. М. - Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики (2013)
Стеблина Л. М. - Характеристики інтелекту людини у словниках синонімів сербської та української мов (2013)
Турчина А. А. - Інтерференція зворотних дієслів у чеській та українській мовах (2013)
Ярмак В. І. - Особливості продуктивного компонента -ому/-ему в складі конфікса "по- ... -ому/-ему" префіксально-суфіксальних відприкметникових прислівників в українській та інших слов’янських мовах (2013)
Айдачич Д. - Издајник у бугарској књижевности епохе Препорода (2013)
Башчаревич С. - Књижевни завичај Григорија Божовића (2013)
Білик Н. Л. - Своєрідність інтермедіальної практики роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2013)
Бондаренко Г. Ф. - Житомирська прозова школа: особливості художнього світу (2013)
Булаховська Ю. Л. - Деякі думки про типологічне зіставлення сатири М. В. Гоголя й Ігнація Красіцького (2013)
Булаховська Ю. Л. - Декілька роздумів у галузі теорії літератури (2013)
Дадашова С. Бахул кізі - Мирза Фатали Ахундов - "азербайджанский Мольер"? (2013)
Дімітрова Е. І. - И всичко стана "история” (Емпатия и смисъл в сборника разкази на Георги Господинов "И всичко стана луна") (2013)
Драгойлович Ю. І. - Явище художньої реінкарнації персонажів у прозі Ірени Карпи (2013)
Іванова-Ґірґінова М. С. - "D. J. – жонглиране смита в съвременната българската драма и театър (2013)
Карацуба М. Ю. - Сербські народні балади і пісні у світлі зацікавлень Л. А. Булаховського (2013)
Литвиненко Т. М. - Парадигма образу андроїда в сучасній літературній фантастиці (2013)
Микитенко О. О. - Стаття І. Шишманова "Значението и задачата на нашата етнография" (1889) у контексті становлення українсько-болгарських наукових взаємин (2013)
Огієнко І. С. - Болгарська фольклористика і етнологія кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Палій О. П. - Періодизація постмодерного періоду сучасної чеської літератури (2013)
Сайковська О. Ю. - "Зміїний" цикл Ніколая Теллалова (2013)
Христов П. П. - Ролята на празничния календар при конструиране на идентичността в диаспората, Петрова Е. В. (2013)
Шакура Ю. - Повість про Петра – Золоті Ключі: версії українська та польська (на основі спостережень Володимира Рєзанова) (2013)
Айдачич Д. - Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослідженнях (2014)
Бiлик К. А. - Консоцiацiї художнього концепту Бог у поезії Р. М. Рільке в українських перекладах (2014)
Войцева О. А. - Апелятивні назви водних об’єктів польської мови в лінгвокультурологічному висвітленні (2014)
Волотовська Н. О. - Найменні рэдкіх (негустых) страў у дыялектах беларускай і ўкраінскай моў: лексіка-семантычны аспект (2014)
Дубенко О. Ю. - Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку (2014)
Єрмоленко С. С. - Речовий код у художньому тексто- і світотворенні (деякі зауваги й паралелі до мови і стилю прози Ю. Л. Булаховської) (2014)
Іваненко І. М. - Аналіз української логопедичної терміносистеми (2014)
Комарова О. С. - До питання інтерлінгвальної омонімії та паронімії у словацькій та українській мовах (2014)
Кушнір Н. О. - Принцип национально ориентированного обучения при сопоставительном изучении фразеологических единиц русского и китайского языков (2014)
Лазаревич Є. М. - К вопросу об эвфемизации некоторых физиологических состояний и процессов в русском языке (2014)
Литвинович А. Г. - Границы класса каузативных глаголов в русском и белорусском языках, Ольшевська К. Ч. (2014)
Мовчун Л. В. - Особливості формування теоретичних принципів слов’янської римографії в другій половині ХХ ст. (2014)
Моторний О. А. - Відображення рис людського характеру в верхньолужицькій фразеології з погляду лінгвокультурології (2014)
Пономаренко М. М. - Особенности русского и чешского футбольного жаргона: сопоставительный аспект (2014)
Совтис Н. М. - Стан дослідження польської мови українсько-польського пограниччя ХІХ ст. (2014)
Тепла О. М. - Структура навчального тексту зі спеціальності як комунікативної одиниці (2014)
Фаріна Є. М. - К истории становления языка сербской дипломатии и сербской дипломатической терминологии (2014)
Хазанова К. Л. - Кум і кума ва ўсходнеславянскіх гаворках (2014)
Ярмак В. І. - Особливості інтегративного підходу до дослідження претеритальних форм сербського дієслова у творах Іво Андрича (2014)
Білик Н. Л. - "Мозаїка душі": семантична ефективність формальної своєрідності фото-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Булаховська Ю. Л. - Про прізвища (2014)
Гаєв Т. - Рецепција стваралаштва Михајла Коцјубинског у српској култури (2014)
Деркач О. М. - Авторська парадигма "вічність – історія – сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект (2014)
Карацуба М. Ю. - Народна поезія південних слов’ян у світлі зацікавлень діячів науки і культури: переклади і спроба жанрової та стильової класифікації (2014)
Кондратенко К. О. - Slovanská idea v talianskej časti Cestopisu obsahujúceho cestu do Horní Itálie... J. Kollára a Putositniciach A. Nemčića (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського