Бабич В. П. - Аналіз російських наукових шкіл ризик-менеджменту, Посохов І. М. (2013)
Ведмідь Н. І. - Інтегральна оцінка ефективності сервісного управління санаторно-курортних та оздоровчих підприємств (2013)
Захаров В. А. - Аналіз стану операційного менеджменту на промислових підприємствах, Іванова В. Й. (2013)
Клименко С. М. - Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків (2013)
Куріна Н. С. - Інноваційна модель концепції професійної адаптації персоналу, Дарченко Н. Д. (2013)
Совершенна І. О. - Про сучасні особливості технологізації управління підприємством (2013)
Черкашина М. В. - Конкурентна розвідка та консолідація маркетингової інформації в системі менеджменту інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2013)
Шульженко Л. Є. - Економічна безпека стратегічного альянсу в контексті теорій взаємодії (2013)
Мельник О. В. - Проектування підсистеми стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства (2013)
Рвачова І. М. - Концептуальний підхід до управління маркетинговою компетенцією підприємств (2013)
Струпинська Н. В. - Методичний підхід до забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Єрмаков О. Ю. - Методологія економічного дослідження аграрних проблем (2014)
Липчук В. В. - Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства, Шувар Б. І. (2014)
Крамаренко О. М. - Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України (2014)
Мельниченко І. В. - Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту (2014)
Руденко Є. М. - Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств (2014)
Kaczmarska B. - Innovation risk in agricultural production (2014)
Сендецька С. В. - Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України (2014)
Войтович Н. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України (2014)
Ксьонжик І. В. - Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України (2014)
Корабахіна А. Ю. - Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції (2014)
Обмок О. Г. - Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (2014)
Коляда А. Л. - Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами (2014)
Погріщук Б. В. - Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки (2014)
Мельник В. І. - Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки, Погріщук Г. Б. (2014)
Ажаман І. А. - Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві (2014)
Грецька Н. А. - Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Палапа Н. В. - Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель, Сігалова І. О., Крикунова О. В., Карпук Л. М. (2014)
Ковтун-Водяницька С. М. - Малопоширені інтродуценти роду Nepeta L. як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі, Тарасова В. В., Полукарова Є. Ю., Древова С. С. (2014)
Поляшенко Н. В. - Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів Степу України (2014)
Топіха В. С. - Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції "Степовий" в умовах ПАТ "Племзавод "Степной" Запорізької області, Лихач В. Я., Кіш С. В. (2014)
Підпала Т. В. - Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід, Марикіна О. С. (2014)
Патрєва Л. С. - Вплив калібрування яєць качок кросу "Темп" на їх інкубаційні якості (2014)
Кириченко В. А. - Зв'язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні, Баркарь Є. В., Кот С. П. (2014)
Рукавиця А. А. - Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок, Луговий С. І. (2014)
Данильчук Г. А. - Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток, Кравченко О. О., Савчук М. Г. (2014)
Шебанін П. О. - Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині" (2014)
Кухар Р. Б. - Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства, Мотько Н. Р., Дудик І. Р., Токарчук О. П. (2014)
Грищенко С. Г. - Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в горно-металлургическом комплексе Украины, Сталинский Д. В., Каневский А. Л., Ботштейн В. А., Хребтова Л. И. (2009)
Сталинский Д. В. - Анализ проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Касимов А. М. (2009)
Гомеля Н. Д. - Глубокое умягчение воды гидроксоалюминатом натрия для замкнутых систем водопользования, Панов Е. Н., Шаблий Т. А. (2009)
Белоусов В. В. - Высокоэффективные системы промышленной очистки жидкости с использованием принципа центробежно-гидродинамической классификации, Харитонов В. П. (2009)
Холенберг М. - Новая технология сверхтонкой очистки воды от механических загрязнений (2009)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование содержания свободной углекислоты в оборотных системах водоснабжения и оценка ожидаемой эффективности при стабилизационной обработке добавочной воды при подкислении (часть II), Чепракова Я. А. (2009)
Рыщенко М. И. - Фильтрующие стеклокерамические пористые материалы для очистки воды, Михеенко Л. А., Федоренко Е. Ю., Щукина Л. П. (2009)
Хоботова Э. Б. - Изучение условий электрохимического синтеза фунгицида гидроксохлорида меди (II) с использованием отработанных травильных растворов, Даценко В. В., Егорова Л. М., Ларин В. И., Добриян М.А. (2009)
Жуковский Т. Ф. - Оценка уровня экологической безопасности при использовании части муниципальных отходов в качестве альтернативного топлива цементных печей, Гутков Г. В., Гриценко А. В., Щеблыкин С. В. (2009)
Федоренко О. Ю. - Технологія виготовлення клінкерних керамічних виробів на основі відходів вуглевидобування (2009)
Касимов А. М. - Очистка сточных вод гальванических производств с получением товарной продукции, Поваляева А. В. (2009)
Иващенко Т. Г. - Фосфоритный фосфогипс: свойства, основные направления переработки и эколого-гигиеническая оценка, Филин В. Н., Крайнов И. П. (2009)
Курта С. А. - Методи утилізації хлорорганічних та сульфідвмісних відходів, Закржевський О. Ю., Курта О. С. (2009)
Аніщенко Л. Я. - Визначення можливості та основних параметрів негативного транскордонного впливу спорудження і експлуатації великих гідротехнічних об’єктів, Єременко Є.В. (2009)
Аникеев А. Я. - Измерения содержания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с помощью частотно-перестраиваемого СО2-лазера, Рябых В. Н., Мантула Е. В., Харьковская А. А., Ярцев В. И. (2009)
Лисенко О. - Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ ст.: суспільний контекст і науковий вимір (2013)
В'ятрович В. - Від підпільного групи до національного руху: становлення структур і напрями діяльності українського визвольного руху (2013)
Патриляк І. - Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному режимові: міфи та реалії (2013)
Губарчук М. - Ідея державотворення в політичних концепціях українських націоналістів (2013)
Адамович С. - Феномен Української повстанської армії як засіб політичних маніпуляцій у суспільному житті України (2013)
Глизнер В. - Боротьба російського царизму з "мазепинським рухом" у Галичині в період Першої світової війни: 1914-1917 роки (2013)
Білий Д. - Антибільшовицьке повстання на Тамані в 1918 р. (2013)
Антонюк Я. - "Білоруський чинник" українсько-польського конфлікту (1941-1945 рр.) (2013)
Ґеник М. - Пошук польсько-українського порозуміння під час Другої світової війни (2013)
Пилипів І. - Взаємини ГКЦ з українськими націоналістичними партіями Східної Галичиини у 20-ті - 30-ті рр. ХХ ст. (2013)
Стефанюк Г. - Соціальна парадигма діяльності ОУН(Б) у роки Другої світової війни (2013)
Сухих А. - Участь ОУН в організації місцевих органів влади на Новоград-Волинщині в липні-серпні 1941 р. (2013)
Гайдукевич О. - Андрій П'ясецький - міністр лісів Української Держави (2013)
Треф'як Я. - УПА: соціальний і національний склад (2013)
Смирнов А. - Архіпастирська діяльність єпископа Мстислава Скрипника в 1942 році, Трофимович В. (2013)
Дрогобицький І. - Формування Української народної самооборони як першооснови УПА-"Захід" у матеріалах радянських органів держбезпеки (2013)
Тимків В. - Початки організації військового вишколу УПА на Прикарпатті (червень-грудень 1943 р.) (2013)
Боляновський А. - Інонаціональні військові відділи в складі УПА (1943-1944 рр.) (2013)
Делятинський Р. - Отець Володимир-Лука Микитюк (1899-1944 рр.): біографічний нарис (2013)
Тимів І. - Бойовий шлях куреня УПА "Смертоносці" (2013)
Руккас А. - Поручик Олександр Олександрович Кузьмінський (1910-1947): контрактний офіцер Війська Польського і член Організації українських націоналістів (2013)
Антонюк І. - Василь Шевчук ("Кадило") - капелан УПА, Щербін Л. (2013)
Лесів С. - Заходи МДБ щодо ліквідації підпілля ОУН на теренах Калуської округи в 1951-1952 рр. (2013)
Ільницький В. - Життєвий і бойовий шлях Петра Мельника - "Хмари" (за матеріалами особистих зізнань та документів репресивно-каральних органів) (2013)
Малярчук О. - Протистояння селянства, ОУН, УПА насильницькій колективізації західноукраїнського села (2013)
Бурачок Н. - Національні ідеї у громадсько-політичній та науковій діяльності Миколи Шлемкевича (2013)
Островський В. - Український націоналістичний чин Зіновія Красівського (2013)
Посівнич М. - Життєвий шлях Петра Башука (2013)
Футала В. - Український націоналізм міжвоєнної доби ХХ ст. у сучасному вітчизняному науковому просторі (2013)
Марущенко О. - Становлення ОУН у сучасних українських дослідженнях: історіографічний огляд, Надурак Н. (2013)
Ґава П. - Діяльність УВО й ОУН міжвоєнного періоду в західній Україні: сучасна польська історіографія (2013)
Пуйда Р. - Історіографія парламентської діяльності УНДО (2013)
Морозова О. - Проблема ОУН й УПА в польській та українській історіографії (2013)
Стефанюк Г. - Східногалицьке суспільство в контексті українського національно-визвольного руху 1941-1944 рр. у вітчизняних джерелах, Савіцький Р. (2013)
Галайчук І. - Український самостійницький рух у роки Другої світової війни як об'єкт вивчення сучасних вітчизняних дослідників (2013)
Іванов С. - Суспільно-політичне життя Рівненщини в роки німецької окупації (за матеріалами української легальної преси) (2013)
Кобута Л. - Стаття В. Левинського "Будьмо українцями!" як відгук на національно-визвольну боротьбу українців в умовах Другої світової війни (2013)
Галицька-Дідух Т. - Спогади про сотенного УПА Андрія Марійчина "Тютюнника", Яцків О. (2013)
Самборський Є. - Армія Крайова в Західній Білорусі (1944-1946 рр.): історіографія проблеми, Томин Ю. (2013)
Розлуцький Н. - Фонд Станіславського обкому КП(б)У в ДАІФО як джерело до вивчення історії визвольної боротьби українців у 1944-1960-х рр. на території Станіславської області (2013)
Сіреджук П. - Повстанські акції, діяльність міліції, чекістів з ліквідації руху опору на території Галицької Гуцульщини у зведеннях районних та обласного воєнних комісаріатів (друга половина 1940 - 1950-ті роки) (2013)
Жупник В. - Висвітлення діяльності органів внутрішніх справ (міліції) на території західних областей УРСР у 1944-1953 рр. в українській історіографії (2013)
Борчук С. - Уніформа вояків УПА, Гуменяк А. (2013)
Прокоп'як В. - Політика німецької окупаційної влади щодо українських професійних театрів у Галичині (1941-1944 рр.) (2013)
Кобилянський В. - Музика в житті українських повстанців на Прикарпатті (друга половина 1940-х - початок 1950-х рр.) (2013)
Єгрешій О. - Цінне епістолярне джерело з історії повсякденності (2013)
Паска Б. - Ідеї українського націоналізму в есеїстиці дисидента Валентина Мороза (2013)
Федорак В. - УПА в історико-культурних пам'ятках Івано-Франківщини (2013)
Паньків М. - Пам'ятки національно-визвольної боротьби українського народу в 40-50-х рр. ХХ ст. на Прикарпатті (2013)
Савчук Б. - Вшанування пам'яті про національно-визвольні змагання 40-х - початку 50-х рр. ХХ сторіччя в монументальній скульптурі Прикарпаття, Палійчук У., Червінський А. (2013)
Жерноклеєв О. - Великий скит у духовному житті Європи епохи бароко (Великий Скит у Карпатах : у 3-х т. – Т. 1 : Патерик Скитський. Синодик / за ред. М. Кугутяка. – Львів : Манускрипт-Львів, 2013. – 726 с.) (2013)
Кугутяк М. - У пошуках нових обріїв українського історіописання (Моргун В. А. МАР. "Поема вільного народа” : Вступ до сакральної історії України / Василь Моргун. – К. ; Донецьк : Промінь, 2013. – 168 с.) (2013)
Патер І. - Вагоме дослідження з українського націотворення (Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття : монографія / І. Я. Райківський. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного універ-ситету імені Василя Стефаника, 2013. – 932 с. + 16 с. іл.) (2013)
Райківський І. - Богдан Гаврилів - науковець, історик-краєзнавець, педагог, Королько А. (2013)
Кугутяк М. - Пам'яті дослідника історії ЗУНР професора Олександра Карпенка (2013)
Наші автори (2013)
Сталинский Д. В. - Эффективное применение пылеугольного топлива в доменном производстве и на теплоэлектростанциях – одно из приоритетных направлений снижения расхода природного газа в Украине, Банников Ю. Г., Рыжавский А. З., Шаповалова Н. Г. (2009)
Литвиненко В. Г. - Методика прогнозирования эмиссии парниковых газов, Каневский А. Л., Андреева Т. А., Скоромный А. Л., Слисаренко А. А. (2009)
Гринь С. О. - Аналіз забруднення навколишнього середовища ванадійвмісними відходами у теплоенергетиці України, Кузнєцов П. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Экологические аспекты функционирования и энергоэффективность современного металлургического предприятия на примере реконструкции ОАО "Алчевский металлургический комбинат", Банников Ю. Г., Павленко А. А., Паламарчук Н. И. (2009)
Швец М. Н. - Анализ инженерных решений УкрГНТЦ "Энергосталь" по очистке газов металлургических производств, Пирогов А. Ю. (2009)
Мантула В. Д. - Эффективная методика реконструкции газоочистки шахтной печи и установки "печь-ковш" электросталеплавильного цеха ОАО "Северсталь", Шапаренко А. В., Пирогов А. Ю., Ерошкин С. Б., Маричев В. Н. (2009)
Швец М. Н. - Эффективное решение проблемы отвода и охлаждения технологических газов крупнотоннажных и среднетоннажных электросталеплавильных печей, Рыжавский А. З., Братова Т. П., Миллер А. Д., Кутас Е. Г. (2009)
Акмен Р. Г. - Использование математической модели для расчета циркуляции воды в системе испарительного охлаждения методической печи, Желтоноженко А. П. (2009)
Литвиненко В. Г. - Оценка энергоэффективности производства на основе анализа сквозной энергоемкости продукции, Мантула В. Д., Каневский А. Л., Андреева Т. А., Юхнов В. Ю. (2009)
Сталинский Д. В. - Получение альтернативных видов топлива из резиносодержащих отходов, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2009)
Лавошник А. С. - К вопросу о применении водоугольных суспензий в качестве альтернативного вида топлива, Дамрин В. Я., Сорокина Т. Б. (2009)
Комагоров Ю. И. - Утилизация тепла от циклонных печей обезвреживания сбросных газов при производстве ацетилена, Гиенко В. Н., Кутас Е. Г. (2009)
Винниченко В. И. - Технологии переработки фосфогипса в гипсовые вяжущие, Крайнов И.П., Иващенко Т. Г., Филин В. Н., Лисин Д. В., Жегусь Ю. Н. (2009)
Новичков Ю. А. - Экологическая оценка выбросов при комплексной утилизации автомобильных шин методом пиролиза, Сердюк А. А., Падалко С. И., Хазипова В. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Неопределенность измерений химического состава объектов окружающей природной среды. Методы выражения и оценивания, Спирина С. В., Спирин В. Ю. (2009)
Антощенкова В. В. - Історико-економічні передумови виникнення і розвитку трансфертних цін (2014)
Артімонова І. В. - Організаційно-економічні аспекти розвитку маркетингової діяльності на ринку агропродовольчої продукції (2014)
Артеменко О. О. - Основні напрями реалізації інноваційних технологічних рішень в рослинництві (2014)
Бабан Т. О. - Стан та оцінка ефективності виробництва ячменю в україні (2014)
Білоткач І. А. - Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств, Багорка М. О. (2014)
Бінерт О. В. - Проблеми та перспективи розвитку функціонування ринку молока в Україні (2014)
Баришевська І. В. - Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств (2014)
Белей С. І. - Роль аграрного ринку у розвитку сільських територій: основні напрями відлагодження роботи (2014)
Варченко О. М. - Пріоритетні напрями розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2014)
Васильєва О. О. - Індикатори сталого розвитку сільського господарства України (2014)
Велієва В. О. - Проблеми ефективності використання персоналу у степовій та лісостеповій зонах Харківської області (2014)
Вовк М. В. - Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності агропродовольчої продукції України на європейському ринку (2014)
Войтович Н. В. - Управління маркетинговими ризиками на підприємствах АПК (2014)
Гарасим П. М. - Логістика інвестиційних процесів на підприємстві: обліково-аналітичний аспект, Лобода Н. О. (2014)
Гарасимлюк М. В. - Організаційно - правові форми підприємництва, Смолинець І. Б. (2014)
Гачек Т. С. - Перспективи розвитку аграрного сектору України в контексті подолання світової продовольчої кризи, Дадак О. О., Дорош М. М., Грабовський Р. С. (2014)
Грецька Н. А. - Державне регулювання розбудови та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Гримак А. В. - Комплексна оцінка ефективності конкурентоспроможності продукції підприємств м’ясопродуктового підкомплексу в ринкових умовах (на прикладі Львівської області), Цвайг Х. І., Урбан І. Р. (2014)
Гримак О. Я. - Суть та характеристика ресурсного потенціалу сільських територій (2014)
Губені Ю. Е. - Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві: організаційно-правові аспекти (2014)
Гуменний В. Д. - Стан продовольчої безпеки населення України на початку тисячоліття, Музика П. М. (2014)
Дайновський Ю. А. - Ефективні прийоми зеленого брендингу, Гліненко Л. К. (2014)
Дацко О. Б. - Тенденції розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу (2014)
Доманська Н. А. - Головні напрями маркетингової стратегії оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Дранус В. В. - Страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві (2014)
Живко З. Б. - Вибір стратегії ціноутворення на послугу (товар), Мельникович В. М., Живко М. О. (2014)
Заїка С. О. - Інституційні засади розвитку біоенергетики в Україні (2014)
Заблоцький М. Б. - Фундаментальні основи формування фінансово-ринкової регулятивної системи в Україні (2014)
Зеленський А. В. - Зарубіжний досвід державного цінового регулювання в аграрному секторі економіки (2014)
Зіньцьо Ю. В. - Формування системи управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств України (2014)
Квятко Т. М. - Агромаркетинг як складова підвищення ефективності діяльності вітчизняних сільгосппідприємств (2014)
Клєпчева О. В. - Факторний аналіз забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (2014)
Козій Б. І. - Маркетингова оцінка впливу зовнішнього середовища на продуктивність сільськогосподарських тварин, Степанюк О. І. (2014)
Корженівська Н. Л. - Інфраструктурне забезпечення діяльності товаровиробників зерна як функціональна складова економічної безпеки (2014)
Кравців І. К. - Організаційні основи та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів (2014)
Кравченко О. М. - Етапи реструктуризації молочного скотарства України (2014)
Кравчук І. І. - Інноваційні аспекти маркетинового забезпечення агропродовольчого бізнесу (2014)
Кравчук І. А. - Організаційні аспекти оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Крикавський Є. В. - Компатибільність маркетингу і логістики підприємств аграрного сектора України , Питуляк Н. С., Сокіл Ю. Р. (2014)
Кропивко М. М. - Напрями державної підтримки і регулювання підприємницької діяльності господарств населення України (2014)
Крупа О. М. - Економічна ефективність вирощування і реалізації картоплі у господарствах населення Львівської області (2014)
Кубрак Н. Р. - Перспективи розвитку каналів розподілу сільськогосподарської продукції України, Рудик О. О., Косар Н. С. (2014)
Кухар Р. Б. - Вдосконалення управління маркетингом підприємств засобами інформаційних технологій, Єлейко О. І., Захарко Ю. Б. (2014)
Курляк М. Д. - Теоретико-методологічне обгрунтування механізму функціонування системи економічної безпеки аграрних підприємств (2014)
Кучер А. В. - Організаційно-економічні аспекти застосування мінеральних добрив в аграрних підприємствах, Кучер Л. Ю. (2014)
Шульський М. Г. - Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання Львівщини (2014)
Васильчак С. В. - Інвестиційна безпека Львівського регіону, Жидяк О. Р. (2014)
Грабовський Р. С. - Ринок органічної продукції україни (тенденції та перспективи), Дадак О. О., Дудяк Р. П. (2014)
Дорош М. М. - Птахівництво україни: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Дорош М. М. (2014)
Кубрак Н. Р. - Дистрибуційні рішення у формуванні потенціалу молокопереробних підприємств (2014)
Лащак В. В. - Фінансові важелі державного регулювання споживчих цін (2014)
Левкіна Р. В. - Стратегії підвищення ефективності функціонування підприємств овочівництва в ринкових умовах (2014)
Липчук В. В. - Суть та значення місцевих і регіональних продуктів харчування, Липчук Н. В. (2014)
Лисенко В. В. - Розвиток сільськогосподарського підприємництва в сучасних умовах (2014)
Литвинчук І. Л. - Маркетинг інтелектуальної власності в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки (2014)
Луньова В. А. - Види інновацій та стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Люблін В. Д. - Специфіка та умови адміністративно-правового закріплення безпеки інформаційних відносин у галузі реклами (2014)
Ментей О. С. - Статистичний аналіз виробництва зерна (2014)
Оленич І. Р. - Економічна ефективність виробництва молока в регіонах України і напрями її підвищення, Сенів Р. В. (2014)
Онегіна В. М. - Маркетинг якості продукції овочівництва закритого грунту, Сисенко Л. М. (2014)
Поліщук Я. П. - Державна підтримка оптових ринків сільськогосподарської продукції – важлива складова розвитку сільських територій (2014)
Поперечний С. І. - Актуальні проблеми маркетингової діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Попівняк Р. Б. - Вдосконалення механізму регулювання зайнятості сільського населення та зниження рівня безробіття, Войнича Л. Й., Кіц О. І. (2014)
Саламін О. С. - Формування і розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Сапич В. І. - Місце і роль ринку земель сільськогосподарського призначення у функціонуванні аграрного ринку (2014)
Сендецька С. В. - Птахівництво в особистих селянських господарствах: проблеми і перспективи (2014)
Саприкіна О. М. - Проблеми і напрями формування ринку тваринницької продукції в Тернопільській області (2014)
Семенишена Н. В. - Інституції бухгалтерського обліку як засіб обслуговування інфраструктури аграрного ринку (2014)
Сіренко Н. М. - Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки, Мельник О. І. (2014)
Стадник М. Є. - Роль меліорації у зміцненні продовольчої безпеки (2014)
Строченко Н. І. - Розвиток екологічного маркетингу: інноваційні засади та стандартизація (2014)
Талавиря М. П. - Вплив біоекономіки на розвиток сільського господарства, Талавиря О. М., Ващенко В. В., Керницький В. Б. (2014)
Тимець Ю. С. - Удосконалення механізму управління використанням трудових ресурсів на підприємстві (2014)
Ткаченко К. В. - Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових, Варченко О. М. (2014)
Томчук О. Ф. - Формування портфеля маркетингових збутових стратегій сільськогосподарських підприємств (2014)
Франчук І. Б. - Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в україні (2014)
Хірівський Р. П. - Критерії означення великого, середнього та малого бізнесу в країнах Західної Європи, Янишин Я. С., Панасюк О. С. (2014)
Хайнус Д. Д. - Нові методичні підходи до визначення грошової оцінки сільськогосподарських угідь аграрних підприємств (2014)
Хомин О. Й. - Інноваційний розвиток – шлях до сталого розвитку та покращення демографічних показників (2014)
Чорнопищук Т. І. - Основні тенденції та фактори впливу на процеси формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінниччини, Кучер Р. В. (2014)
Чухрай Н. І. - Логістика у діяльності вертикальних маркетингових структур аграрного сектора (2014)
Чухрай А. І. - Методичні підходи до адаптування бізнес-моделі підприємства до умов зовнішнього середовища (2014)
Шерстюк С. В. - Сутність та особливості агромаркетингу в садівництві, Посилаєва К. І. (2014)
Шебанова О. О. - Особливості маркетингової стратегії регіонального ринку (2014)
Шибаєва Н. В. - Сутність та місце регуляторної політики в системі державного регулювання економіки (2014)
Шиян Н. І. - Імпорт молока і молочної продукції: стан, тенденції (2014)
Шиян Д. В. - Взаємозв’язок рівня ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств та їх маркетингової конкурентної позиції, Страпчук С. І. (2014)
Шульський М. Г. - Актуальні проблеми розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, Войтович З. С. (2014)
Бабієнко М. Ф. - Інноваційне сприяння тенденції розвитку озимих культур у формуванні продовольчих ресурсів України, Березівський Я. П., Пабат В. О. (2014)
Збарська А. В. - Формування системи управління розвитком малих форм господарювання сільських поселень (2014)
Збарський В. К. - Оптимізація розмірів малих сільських підприємств на засадах інноваційного підходу, Липов'як-Мєлкозьорова А. І. (2014)
Васильчак С. В. - Формування інвестиційного клімату в аграрних підприємствах, Жидяк О. Р. (2014)
Сталинский Д. В. - Аспекты экологии, энерго- и ресурсосбережения при создании металлургических микрозаводов, Рудюк А. С., Медведев В. С., Крюков Ю.Б. (2009)
Яковлєв Є.О. - Еколго-ресурсні фактори сучасного природокористування та їх зв'язок із національною безпекою України, Якушенко Л. М. (2009)
Аніщенко Л. Я. - Реалізація процедури оцінки впливу планової діяльності у транскордонному контексті за конвенцією ЕСПОО на етапі нотифікації на прикладі двох проектів Румунії, Касімов О. М., Свердлов Б. С., Гриценко А. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Обеспечение заданных экологических и энергетических показателей работы газоотводящих трактов конвертеров путем создания современных систем АСУ ТП, Пирогов А. Ю., Рыжавский А. З., Кривоносов А. И., Криволапов А. Е., Каплунов Ю. В. (2009)
Наливайко О. І. - Технологія і обладнання для вилучення оксиду миш’яку (ІІІ) високого ступеня чистоти із відходів металургійного виробництва, Власенко Г. Г. (2009)
Варнавская И. В. - Новые технологии очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2009)
Эпштейн С. И. - Расчет отстойных сооружений с учетом диффузии в вертикальном и горизонтальном направлениях (2009)
Бутенко Э. О. - Адсорбционная очистка загрязненных вод модифицированными сорбентами, Капустин А. Е. (2009)
Хоботова Е. Б. - Дослідження раціонально-хімічних властивостей відвального доменного шлаку, Уханьова М. І., Калмикова Ю. С. (2009)
Міщенко В. С. - Сфера поводження з відходами: стратегія кризового періоду (2009)
Сталинский Д. В. - Основные пути снижения расходования природного газа в термических производствах металлургической и машиностроительной промышленности, Рудюк А. С., Бараненко В. С. (2009)
Горлицкий Б. А. - Экологические и энергетические аспекты управления промышленными и бытовыми отходами в современных экономических условиях (2009)
Сталинский Д. В. - О необходимости реализации действенного государственного подхода к оценке энергоэффективности строительства новых и реконструкции действующих металлургических предприятий, Ботштейн В. А., Каневский А. Л., Мантула В. Д. (2009)
Щербань Н. Г. - Системы управления медицинскими отходами, Мясоедов В. В., Сидоренко Н. А., Дмуховская Т. Н., Кривонос К. А. (2009)
Левенец В. В. - Оценка риска при воздействии выбросов в атмосферу Вольногорского горно-металлургического комбината, Ролик И. Л., Мец К. А. (2009)
Разяпов А. З. - Оперативный контроль атмосферных загрязнений территорий города Москвы, Воронич С. С. (2009)
Варламов Є. М. - Здійснення моніторингу та екологічна звітність підприємств, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища (2009)
Сталинский Д. В. - Эколого- и энергоэффективные решения при проектировании Енисейского ферросплавного завода, Петров Ю. Л., Швец М. Н., Рассохин Е. В. (2011)
Лобанов В. И. - Водоснабжение и водоотведение на ферросплавных заводах, Кузнецова Л. Н., Эпштейн С. И., Музыкина З. С, Нестеренко И. В. (2011)
Рыжавский А. З. - Комплексное решение проблем энергосбережения и сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу при реконструкции газоотводящих трактов конвертеров ОАО "Енакиевский металлургический завод", Мантула В. Д., Зимогляд А. В., Романов Д. В. (2011)
Кривоносов А. И. - Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов в металлургическом производстве ОАО "Волгоцеммаш", Малашенко Н. Б., Стрюков С. Б., Маликов В. Ф., Дверницкий А. И., Кийко А. С. (2011)
Шапаренко А. В. - Исследования работы аспирационной системы и газоочистки установки обеспыливания кокса ОАО "Алчевсккокс", Хныкин Г. Д., Шевляков С. Н. (2011)
Эпштейн С. И. - К вопросу о критерии разделения двухфазных систем в отстойниках и сгустителях, Прокопенко А. В. (2011)
Хоботова Э. Б. - Отвальный доменный шлак как сырьевой компонент производства вяжущих веществ, Калмыкова Ю. С. (2011)
Товажнянский Л. Л. - Методология ингибирования трансформации водных технологических сред, Березуцкий В. В. (2011)
Мальований М. С. - Дослідження екологічних та технологічних аспектів очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами, Мартиняк О. В., Сакалова Г. В., Чорномаз Н. Ю., Сибірний А. В., Креховецький О. М. (2011)
Жученко А. З. - Система мониторинга теплового поля доменной печи, Кривоносов А. И., Китченко В. К., Каневский А. Л., Криволапов А. Е., Гурылев Е. Н. (2011)
Сталинский Д. В. - Влияние технического перевооружения сталеплавильного производства на энергопотребление в черной металлургии, Литвиненко В. Г., Ботштейн В. А., Андреева Т. А., Скоромный А. Л. (2011)
Касимов А. М. - Проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Решта Е. Е. (2011)
Горлицкий Б. А. - Социально-экономические составляющие целесообразного обращения с отходами (2011)
Даценко В. В. - Извлечение меди и цинка из отработанных технологических растворов, Хоботова Э. Б., Ларин В. И., Юрченко О. И. (2011)
Горох Н. П. - Проблемы управления муниципальными отходами и рациональные пути их решения, Внукова Н. В. (2011)
Ботштейн В. А. - Использование вторичных энергоресурсов на металлургических предприятиях Украины, Каневский А. Л., Литвиненко В. Г., Скоромный А. Л. (2011)
Зинченко М. Г. - Совершенствование технологии и оборудования для производства биогаза из органических отходов, Шапорев В. П., Тында О. А. (2011)
Касимов А. М. - Миграция тяжелых цветных металлов в почвах районов размещения золошлаковых отвалов угольных тепловых электростанций, Мисюра Н. И., Ковалев А. А. (2011)
Спирина С. В. - Разработка и аттестация методик выполнения измерений массовых концентраций органических веществ в промышленных выбросах ЗАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", Гриценко Н. Н., Спирин В. Ю., Снежко Е. А., Резник Т. С., Петрякова И. В., Гончарова Н.Ф. (2011)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Шейко В. М. - Вища культурно-мистецька освіта України: проблеми та перспективи, Каністратенко М. М. (2013)
Колос Т. М. - Особливості законодавчого та нормативно-правового забезпечення початкової мистецької освіти в Україні на сучасному етапі (2013)
Волков С. М. - Професійне мистецтво й мистецька освіта: точки перетину, орієнтири розвитку (2013)
Овчарук О. В. - Інновація як стратегія розвитку сучасної культурно-мистецької освіти (2013)
Виткалов С. В. - З історії становлення культурологічної освіти в регіоні, Виткалов В. Г. (2013)
Кравченко О. В. - Культурологія у вимірах традицій академічної культури (2013)
Шевченко В. І. - Нагальні проблеми гуманітарної стандартизації (нормалізації) та термінологізації у сфері культурно-мистецької освіти, Богданова-Борденюк І. В. (2013)
Мірошниченко В. С. - Культурологія всеєдності та синергійна антропологія: альтернативи міждисциплінарності (2013)
Дмитренко Т. О. - Особливості підготовки магістрів з менеджменту соціокультурної діяльності: парадигмальний аналіз (2013)
Гаврюшенко О. А. - Концепція магістерської програми зі спеціальності "Медіа-комунікації" в ХДАК (2013)
Ельбесгаузен Х. - Викладання культурології в Данії (2013)
Chastnyk O. S. - Educating arts managers at american universities, Svedlowо A. J. (2013)
Hofland J. - Theatre education at Gonzaga university (USA) and the prospects of its cooperation with KHSAC, Chastnyk S. V. (2013)
Донченко Н. П. - Основні принципи професійної підготовки режисера як майстра сценічного мистецтва, Дячук В. П. (2013)
Савчин Л. - Мистецтво як основа художньо-естетичного чинника потреб молоді (2013)
Шершнёва Т. В. - Психологическое содержание систематизации понятий в процессе профессиональной подготовки кадров для сферы культуры и искусства (2013)
Семейкина Н. Н. - О преподавании "Истории мировой литературы" в вузах культуры (2013)
Дымченко Н. В. - Поликультурный сегмент в системе культурно-искусствоведческого образования в Приднестровье: истоки, особенности, реалии (2013)
Желтоног А. Н. - "Японское фортепиано": взгляд на музыкальное образование в Японии (2013)
Коваленко Є. І. - Особливості уроків класичного танцю в Національній опері України (2013)
Наші автори (2013)
Куруленко С. С. - Основні напрями екологічної політики України (2008)
Сталинский Д. В. - Критерии эффективности водоиспользования и защиты водных бассейнов на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Мантула В. Д., Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Кондратенко А. И. (2008)
Бондаренко Б. І. - Розробки Інституту газу НАН України в галузі охорони навколишнього природного середовища, Ільєнко Б. К. (2008)
Коваленко Г. Д. - Риск здоровью населения от выбросов тепловых электростанций, Пивень А. В. (2008)
Сталинский Д. В. - Комплексный подход к очистке сточных вод полигонов твердых бытовых отходов: технология и оборудование, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Яцков Н. В., Варнавская И. В. (2008)
Криволапов А. Е. - Использование математических моделей при создании АСУ ТП газоотводящего тракта конвертера ОАО "НТМК", Кривоносов А. И., Пирогов А. Ю., Каплунов Ю. В., Панасенко С. Н. (2008)
Сталинский Д. В. - Опытная установка для термохимической деструкции органической части твердых бытовых и производственных отходов, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2008)
Панасюгин А. С. - Эффективный способ утилизации гальваношламов, Римошевский С. Л., Григорьев С. В., Михалап Д. П., Белый О. А. (2008)
Косандрович Е. Г. - Волокнистые иониты фибан для очистки воздуха, Грачек В. И., Акулич З. И., Солдатов В. С. (2008)
Бутенко А. Г. - Оценка эффективности двухконтурной замкнутой системы очистки газа (воздуха), Осипенко Е. В., Силин А. В. (2008)
Мантула В. Д. - Оценка выбросов парниковых газов предприятиями горно-металлургического комплекса Украины, Спирина С. В., Каневский А. Л., Спирин В. Ю., Бугаенко М. Н. (2008)
Медведев В. С. - Энергосберегающие технологии производства сортовых профилей на литейно–прокатных комплексах металлургических мини–заводов (2008)
Повякель Л. И. - Санитарно-эпидемиологическая экспертиза при внедрении установок по термической переработке опасных отходов, Сноз С. В., Бобылева О. А. (2008)
Каневский А. Л. - Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий и проектов совместного осуществления на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Нотыч А. Г. (2008)
Седельников С. В. - Повышение эффективности утилизации вторичных топливных газов на металлургическом предприятии с полным циклом (2008)
Варламов Є. М. - Автоматизовані системи екологічного контролю і моніторингу об’єктів підвищеної екологічної небезпеки (2008)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Брагіна Т. М. - Проблеми розвитку неперервної культурно-мистецької освіти в Харківській державній академії культури (2013)
Алфьорова З. І. - Концептуальні засади розвитку факультету кіно-, телемистецтва ХДАК (2013)
Большакова Т. В. - Факультет музичного мистецтва ХДАК: традиції, здобутки, перспективи (2013)
Гордєєв С. І. - Актуальні проблеми методики викладання режисури й акторської майстерності у вищих навчальних закладах культурно-мистецького профілю (2013)
Оленіна О. Ю. - Концепція підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в умовах формування суспільства знань (2013)
Кислюк К. В. - Методологічні проблеми вивчення та викладання історії української культури (2013)
Матвієнко П. В. - Гармонійний розвиток компетенцій майбутніх митців як засіб запобігання кризовим тенденціям у сучасній культурі України (2013)
Чепалов О. І. - Мистецтву танцю — широкі наукові обрії (2013)
Борис І. О. - Школа виховання акторів в "ЕКМАТЕДОСі" ХДАК (2013)
Лянь Лю - Состояние и тенденции развития системы хорового искусства в Китае (2013)
Осадча В. М. - Методологічні засади та практика підготовки співаків народного спрямування, Осипенко В. В. (2013)
Щедрин А. Т. - Изучение философии востока как составная профессиональной подготовки студентов-культурологов (2013)
Шолухо Н. Є. - Новітні тенденції в теоретико-методологічних засадах викладання філософії для майбутніх фахівців у мистецькій та соціокультурній сферах (2013)
Пашков К. В. - Теологія в українському університеті: pro et contra (освітянські баталії постсекулярної доби) (2013)
Насонова К. Ю. - Застосування ігрових форм для контролю якості здобутих знань у процесі викладання дисциплін культурологічного циклу (2013)
Оспадова Л. Л. - Пошуки інноваційних засобів викладання навчальної дисципліни "Історія мистецтв" для ВНЗ культури і мистецтв І–ІІ рівнів акредитації (2013)
Коваленко Ю. Б. - Вплив кліпового мислення на формування творчої особистості телевізійного фахівця (2013)
Косачова О. О. - Критерії оцінки якості екранної продукції в контексті підготовки фахівців з тележурналістики (2013)
Єрошенко О. В. - Вокальна підготовка в навчанні студентів напряму "Театральне мистецтво" (на прикладі ХДАК) (2013)
Коваленко І. П. - Формування правової культури тележурналістів (2013)
Олійник О. С. - Вступ до соціології культури (за теорією Реймонда Вільямса) (2013)
Наші автори (2013)
Сталинский Д. В. - Новые технические решения по водоснабжения, водоотведению и очистке сточных вод в работах УкрГНТЦ "Энергосталь", Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2009)
Сталинский Д. В. - Повышение энергоэффективности производства в горно-металлургическом комплексе – существенный фактор улучшения экологической обстановки на предприятиях, Мантула В. Д., Каневский А. Л., Лавошник А. С. (2009)
Али Мохаммад Хани Омран - Строительство современных металлургических мини-заводов в Украине – путь к экологизации металлургического производства, Макаренко В. И., Гриценко С. Г., Грановский В. К. (2009)
Колюпанов В. М. - Решение экологических проблем ЗАО "Донецксталь" – металлургический завод" путем замены мартеновского производства электросталеплавильным, Скляров В. В. (2009)
Пляцук Л. Д. - Экологический анализ опасности миграции хромсодержащих отходов гальванопроизводства в биосферу, Мельник Е. С. (2009)
Жуковский Т. Ф. - Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при обжиге известняка в шахтной печи, Дунаев А. В., Карманов С. А. (2009)
Ботштейн В. А. - Проектирование реконструкции очистных сооружений оборотных циклов водоснабжения конвертерных цехов ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", Гавриш Ю. С., Лапина Л. Т., Корниль Б. Г., Воронкина Т. В. (2009)
Мантула В. Д. - Модернизация газоотводящих трактов кислородных конвертеров емкостью 160 т в условиях действующего производства, Рыжавский А. З., Пирогов А. Ю., Семенов Д. В., Романов Д. В. (2009)
Приймакова В. А. - Экологические аспекты проектирования и строительства электросталеплавильного мини-металлургического завода ООО "Электросталь" в г. Курахово, Скляров В. В. (2009)
Эпштейн С. И. - Исследование солевого баланса общезаводского оборотного цикла загрязненных сточных вод ОАО "ЗСМК", Щербак Ю. А., Христенко В. С., Прокопенко А. В. (2009)
Касимов А. М. - Исследование процесса очистки оборотных вод газоочисток металлургического производства от соединений цинка, Ирха В. Н. (2009)
Хоботова Э. Б. - Исследование сорбционных свойств шлаков ферроникелевого производства, Грайворонская И. В., Даценко В. В., Баумер В.Н. (2009)
Бутенко А. Г. - Разделение твердой фазы полидисперсного потока по фракциям в комбинированной системе очистки, Смык С. Ю., Мовила Д. А. (2009)
Эпштейн С. И. - К вопросу о прогнозировании химсостава воды после шламонакопителей и прудов-усреднителей, Прокопенко А. В. (2009)
Касимов А. М. - Теоретические аспекты процессов выделения ионов редких и тяжелых цветных металлов из промышленных сточных вод с использованием химически активных реагентов (2009)
Петров Ю. Л. - Современные технологии извлечения сплавов из марганцесодержащих отвальных шлаков и шлаков текущего производства, Пшемыский Г. Ф., Оксак А. В. (2009)
Уалиева З. У. - Исследование процесса обжига шихты сплава фосфидов железа с содой с целью утилизации отходов фосфорного производства (2009)
Першегуба Я. В. - Оцінка забруднення атмосферного повітря основних автомагістралей м. Києва за критерієм неканцерогенного ризику (2009)
Коваленко Г. Д. - Новый подход к комплексной оценке экологического риска от воздействия предприятий топливно-энергетического комплекса на окружающую природную среду и человека, Пивень А. В. (2009)
Гадзало Я. М. - Про порядок формування тематики наукових досліджень НААН та першочергові завдання аграрної науки на перспективу (2015)
Саблук П. Т. - Стан і напрями розвитку аграрної реформи (2015)
Месель-Веселяк В. Я. - Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств (2015)
Фесенко О. О. - Мезоекономічний розвиток аквакультури в Україні: проблеми та перспективи, Купінець Л. Є. (2015)
Полозенко Д. В. - Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України (2015)
Терещенко С. І. - Інвентаризація та ресурсна паспортизація аграрних формувань (2015)
Михайлова Л. І. - Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади (2015)
Стоянець Н. В. - Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування (2015)
Міронова Ю. В. - Управління інформаційною безпекою у плодоовочевих переробних підприємствах, Роїк О. М., Фіголь І. В. (2015)
Тивончук С. О. - Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві, Тивончук С. В., Шанін О. В. (2015)
Pivtorak V. S. - Institutional background of the development of small agricultural entrepreneurship (2015)
Figurek A. - Synergies of information systems in agriculture (2015)
Несен А. В. - Асоціація з Європейським Союзом і перспективи розвитку українських сільськогосподарських підприємств (2015)
Прутська Т. Ю. - Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері (2015)
Дзюбенко T. Г. - Потенціал внутрішнього водного транспорту України в системі зернової логістики (2015)
Біляр A. I. - Вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю (2015)
Заяць Р. В. - Теоретичні аспекти еволюції відносин власності (2015)
Коритник М. В. - Проведення аукціонів при передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної форми власності (2015)
Резолюція засідання круглого столу на тему "Результати реформування аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку", який відбувся 3 грудня 2014 року (2015)
Кропивко М. Ф. - Використання математичного інструментарію в управлінні інноваційними процесами на переробних підприємствах АПК (рецензія на монографію Бабенко В.О. "Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (математичне моделювання та інформаційні технології)" (2015)
Лібанова Елла МАРЛЕНІВНА – ювіляр (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, зміст (2012)
Бошицький Ю. Л. - Наукові дослідження в Київському університеті права НАН України як засіб оптимізації юридичної освіти (2012)
Бурдін М. Ю. - Комплектування штату судових слідчих в українських губерніях Російської імперії (1860–1865 рр.) (2012)
Вовк О. Й. - Литовські статути – джерело міського права України XVI – першої половини XIX ст. (2012)
Дячук Л. В. - Батьківський пекулій у римській юриспруденції та в Дигестах Юстиніана (2012)
Змерзлий Б. В. - Створення карантинних установ у Криму в кінці XVIII – початку XIX ст. (2012)
Іващенко В. А. - Нормативно-правове оформлення податкової політики Центральної Ради та Генерального секретаріату в аграрному секторі економіки УНР (жовтень 1917 – квітень 1918 р.) (2012)
Корновенко С. В. - Правове забезпечення Особливою нарадою посівної кампанії та жнив на підконтрольних Білому руху півдня Росії українських територіях (1919 р.) (2012)
Кривицький Ю. В. - Історичний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичний аспект (2012)
Минькович-Слободяник О. В. - Електоральна політика як один з основних пріоритетів правової політики (2012)
Николина К. В. - Теоретичний аналіз співвідношення процедурних та матеріальних норм права (2012)
Чернега А. П. - Гетьманат Павла Скоропадського – консервативні спроби національно-державного відродження (2012)
Шилінгов В. С. - Поділ права на приватне та публічне як фундаментальна засада правової системи демократичного суспільства (2012)
Арабаджи Н. Б. - Цілісність правового порядку як основа для його цінності (2012)
Бовсуновська І. Г. - Розвиток наукових поглядів на визнання судового прецеденту (судової практики) як джерела права в Україні (2012)
Булкат М. С. - Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України (2012)
Вергелес Д. Є. - Проблеми процесу кодифікації законодавства (2012)
Голубовський В. Є. - Правомірна поведінка: теоретико-методологічний аспект дослідження (2012)
Гриб Н. П. - Крайова конституція для Галичини 1850 р.: передумови її прийняття, структура та основні положення (2012)
Котенко О. А. - Правове регулювання та правовий вплив: теоретичні аспекти (2012)
Котенко Т. В. - Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства (2012)
Марчук І. Ф. - Юридичні послуги і юридична допомога: проблеми розмежування (2012)
Матат Ю. І. - До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві (2012)
Озель В. І. - Правове регулювання припинення шлюбу на українських землях у другій половині ХVІІ – ХІХ ст. (2012)
Шуп’яна М. Ю. - Кодифікація кримінального права в Австрійській імперії у ХVІІІ–ХІХ ст. (2012)
Бєлов Д. М. - Реформування конституційного ладу: позитиви та негативи (2012)
Білоскурська О. В. - Цінність конституції (2012)
Кадикало О. І. - Виникнення та становлення конституційного судочинства (2012)
Маркуш М. А. - Конституційна скарга та інші перспективи розширення меж конституційної юрисдикції в Україні (2012)
Падалко Г. В. - Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики (2012)
Бабич В. А. - Адміністративно-превентивні заходи протидії корупції в Україні: перспектива застосування (2012)
Гелич Ю. О. - Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні (2012)
Коваль М. В. - Про необхідність визначення статусу працівника правоохоронного органу в Україні та його законодавчого закріплення (2012)
Мацелик Т. О. - Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату (2012)
Параниця С. П. - Адміністративно-правові гарантії екологічних прав громадян (2012)
Сергєєв Р. С. - Богохульство як підстава для притягнення до адміністративної відповідальності (2012)
Трофімов С. А. - Проблеми унормування повноважень Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо участі у заходах з припинення терористичної діяльності в межах територіального моря України (2012)
Шевчук О. Р. - Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права (2012)
Щербатюк Н. В. - Сучасний стан правового регулювання інвестування за межі України (2012)
Андрущак О. Л. - Роль саморегулівних організацій у регулюванні обігу акцій на ринку цінних паперів України (2012)
Шарабурина О. О. - Організаційні аспекти забезпечення адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом (2012)
Якубовський Р. В. - Особливості форм бюджетного фінансування навчальних закладів України (2012)
Берлач Н. А. - Проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів при вирішенні спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з неї (2012)
Устинова І. П. - Співвідношення понять "пенсія", "пенсійне забезпечення" та "пенсійне страхування" в контесті фїнансово-правового регулювання пенсійної реформи в Україні (2012)
Авсієвич А. В. - Теоретико-методологічні засади медичного права (в контексті положень римської цивілістики), Рабовська С. Я. (2012)
Бойко А. О. - Проблемні аспекти забезпечення завдатком попереднього договору (2012)
Воронін Я. Г. - Особливості володіння посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування акціями та частками у господарському товаристві (2012)
Іванюта Н. В. - Умови забезпечення позову в господарському судочинстві (2012)
Кашинцева О. Ю. - Правові та психологічні аспекти політичного маніпулювання, Шатирко Л. О. (2012)
Коструба А. В. - До питання особливостей зарахування зустрічних вимог як правоприпиняючого юридичного факту в зобов’язальній сфері (2012)
Левківський Б. К. - Проблеми судового захисту права дитини залишати власну країну та повертатися в неї (2012)
Мельничук Н. О. - Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин у нових умовах ринкової економіки (2012)
Харченко Г. Г. - Принципи речового права (2012)
Харченко О. С. - Визнання вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню: прогалини правового регулювання (2012)
Целуйко О. В. - Експерт у цивільних справах: правовий аспект (2012)
Павлюк Н. М. - Правове регулювання спадкування обов’язкової частки в Україні та Німеччині (2012)
Панченко І. М. - Визнання права власності: теоретичний аналіз (2012)
Петрицин Н. Т. - До питання про співвідношення особливостей цивільної відповідальності за порушення попереднього договору та завдатку (2012)
Семененко М. В. - Заміна вигодонабувача у майновому страхуванні (2012)
Можаровська Н. - Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності (2012)
Тараненко О. М. - Особливості використання географічних зазначень в Україні (2012)
Андрусів У. Б. - Сучасне правове становище організацій мовлення в мережі Інтернет (2012)
Голубовська А. Ю. - Деякі аспекти термінології та застосування законодавства щодо "добре відомих" торговельних знаків (2012)
Бусуйок Д. В. - Поняття державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель: системний підхід (2012)
Ришкова Л. В. - Поняття та ознаки особливо цінних земель як об’єкта правової охорони та використання (2012)
Березінський Б. А. - Концептуальні засади взаємодії суспільства з природним середовищем (2012)
Кондратьєва К. А. - Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України (2012)
Латишева В. В. - Принципи правового регулювання суспільних відносин у сфері житлово-комунального господарства на селі (2012)
Лушпаєв С. О. - Про принципи правового регулювання продовольчої безпеки України (2012)
Остафійчук Г. В. - Класифікація суб’єктів аграрних правовідносин – виробників продукції птахівництва (2012)
Шараєвська Т. А. - Правове регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні (2012)
Остапчук М. Я. - Особливості відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок порушень природоохоронного законодавства (законодавства про охорону атмосферного повітря) (2012)
Бахуринська О. О. - Поняття "шкода здоров’ю потерпілого" у злочинах проти безпеки виробництва (2012)
Виговський Д. Л. - Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2012)
Гусак А. П. - Груповий характер насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми (2012)
Кваша О. О. - Зміст та значення філософських категорій "можливість" і "дійсність" для кримінально-правових досліджень причинного зв’язку (2012)
Крет Г. Р. - Наукові підходи до визначення поняття і сутності інституту закриття кримінальної справи (2012)
Кушнір Н. П. - Визначення моменту закінчення досудового слідства за кримінально-процесуальним законодавством України та його практичне значення у діяльності органів розслідування (2012)
Назимко Є. С. - Критерії якості встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях (2012)
Палюх Л. М. - До питання про систематизацію злочинів проти правосуддя (2012)
Рижов І. М. - Тероризм: соціально-філософській аспект (2012)
Дуюнова Т. В. - Обчислення строків звільнення засуджених до довічного позбавлення волі при заміні цього покарання позбавлення волі на певний строк (2012)
Лановенко К. С. - Правова сутність оціночних понять кримінального законодавства (2012)
Мангур Р. В. - Проблемні питання визначення предмету пропозиції та давання хабара (2012)
Мельниченко В. Л. - Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів (2012)
Пархоменко Н. М. - Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види (2012)
Сєрова І. І. - Доктринальні підходи до вивчення міжнародно-правової протидії нелегальній міграції (2012)
Латинін О. А. - Законодавче забезпечення захисту прав кредиторів у зарубіжних державах (2012)
Городиський І. М. - Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання відносин з приводу іноземних військових баз (2012)
Гуленко Ю. М. - Сутність явища та розвиток тероризму в нових умовах (2012)
Ариф Джаміль огли Гулієв - Міжнародно-правова боротьба світового співтовариства зі злочином тероризму (2012)
Охота Я. В. - Виконання Україною Конвенційних положень щодо заборони катування та інших жорстоких, нелюдських або таких що принижують гідність видів поводження та покарань (2012)
Тихомирова Г. Є. - Основні доктринальні підходи до співвідношення міжнародного та внутрішнього права у юридичній науці Республіки Греція (2012)
Herbert Schambeck. - Vom Wesen und Wert demokratischer Verfassungsstaatlichkeit (2012)
Безсмертний М. П. - Особливості виникнення трудових правовідносин працівників прокуратури (2012)
Гусак Т. П. - Об’єктивні ознаки складу злочину масових заворушень: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Куліцька С. В. - Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації ситуацій заволодіння чужими мобільними телефонами (2012)
Кучерук Ю. М. - Зловживання правом у конституційному праві України (2012)
Литвиненко К. O. - Проблема міжнародно-правового закріплення соціальних прав людини (2012)
Немченко К. С. - Порівняльно-правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнах (2012)
Столярчук М. В. - Про розвиток конституційного законодавства України (2012)
Оніщенко Н. М. - Порівняльно-правові дослідження як об’єкт вивчення юридичної науки (2012)
Віхров О. П. - Нове видання у галузі підприємницького права (2012)
Участь студентів КУП НАН України в Парламентських слуханнях на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи" (2012)
Майстер-клас доктора права Алана Скурбаті (2012)
У Рівненському інституті КУП НАН України відбувся "круглий стіл" на тему: "Реформа кримінального судочинства України" (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "V Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2012)
Майстер-клас голови Союзу юристів України В. Євдокимова (2012)
Майстер-клас народного депутата України, голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони А. Гриценка (2012)
Міжнародна конференція з питань міжнародного права в Мішкольському університеті (Угорщина) (2012)
Майстер-клас Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини в Україні Міхаля Баєра (2012)
Майстер-клас доктора права Арнольда Варенвальда (Німеччина) (2012)
КУП НАНУ провів науково-практичну конференцію "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" на базі Рівненського інституту КУП НАН України (2012)
Представники КУП НАНУ взяли участь у VI Всеукраїнській (V Міжнародній) науково-практичній конференції з медичного права (2012)
Редакційні повідомлення (2012)
В. В. Адамчуку – 60 (2014)
Петриченко В. Ф. - Наукове забезпечення ефективного застосування електричної енергіїв технологічних процесах промислового виробництва, Адамчук В. В., Мироненко В. Г., Герасимчук Ю. В. (2014)
Гриник І. В. - Стан проектування і виготовлення в Україні сільськогосподарських машин сучасного технічного рівня, Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Булгаков В. М. (2014)
Адамчук В. В. - Концепція перспективи комплексного вирішення проблеми післязбиральної обробки і зберігання зерна в сільськогосподарських підприємствах України, Заришняк А. С., Прилуцький А. Н., Степаненко С. П. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Обґрунтування режимів фракційного розподілення зернового вороху при підготовленні насіння (2014)
Булигін С. Ю. - Небезпека прояву ерозії ґрунтів в Українському Поліссі, Булигіна М. Є. (2014)
Сидорчук О. В. - Розвиток ринку технічного сервісу сільськогосподарського виробництва, Гринько П. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Технічні системи моніторингу стану сільськогосподарських угідь у сучасних технологіях рослинництва, Броварець О. О. (2014)
Лінник М. К. - Удосконалення технологій та технічних засобів використання органічних відходів для удобрення ґрунту, Говоров О. Ф. (2014)
Ковалëв Н. Г. - Научное обеспечение адаптивной интенсификации сельскохозяйственного использования мелиорированных земель в Нечерноземной зоне России (2014)
Измайлов А. Ю. - Опыт использования биоактивных технологических способов обработки почвы в системе машинных технологий для обработки залежей и запущенных угодий, Лобачевский Я. П., Сизов О. Ф. (2014)
Грицишин М. І. - Техніко-економічна оцінка технологічних комплексів машин для органічного виробництва продукції рослинництва, Кудринецький Р. Б., Цибуля М. Г., Коньок Н. М., Недвига І. О. (2014)
Адамчук О. В. - Теорія розгону добрив відцентровим розсіювальним робочим органом з похилою віссю обертання (2014)
Личман Г. И. - Основные направления фундаментальных и прикладных исследований по точному земледелию, Марченко Н. М., Смирнов И. Г. (2014)
Шейченко В. О. - Дослідження взаємодії подільника жниварки із стеблом соняшнику під час збирання, Хайліс Г. А., Кустов С. О., Кузьмич А. Я., Толстушко М. М. (2014)
Налобіна О. О. - Теоретичні основи проектування подільників льонозбиральних машин із криволінійною поверхнею бічного прутка, Герасимчук О. П. (2014)
Кравець С. В. - Раціональні параметри ножових безтраншейних укладачів, Романовський О. П., Васильчук О. Ю. (2014)
Говоров О. Ф. - Аналіз конструкцій ножів ротаційних різальних апаратів сінокосарок та косарок-подрібнювачів (2014)
Борис М. М. - Експериментальні дослідження машини для відокремлення гички цукрових буряків, Присяжний В. Г., Надикто В. Т. (2014)
Присяжний В. Г. - Вплив мульчування на тепловий режим ґрунту при вирощуванні картоплі, Булгаков В. М., Борис А. М., Пастухов В. І., Бакум М. В. (2014)
Головач І. В. - Експериментальні дослідження втрат і пошкоджень коренеплодів при вібраційному викопуванні (2014)
Головач І. В. - Розробка вдосконалених очисників коренебульбоплодів від домішок, Лукач В. С., Василюк В. І., Скориков М. А. (2014)
Карпов В. В. - Розробка та удосконалення щиткових пристроїв для сухого очищення кормових коренеплодів (2014)
Гуцол Т. Д. - Обґрунтування конструкції високопродуктивного пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів (2014)
Гапоненко О. І. - Експериментальні дослідження дискатора з пружними стояками (2014)
Герук С. М. - Тенденції розвитку конструкцій ґрунтообробних удобрювально-посівних агрегатів, Петриченко Є. А. (2014)
Герук С. М. - Дослідження енергетичних параметрів ножа фрез-барабана (2014)
Герук С. М. - Дослідження енергосилових параметрів конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу, Дячун А. Є., Грудовий Р. С. (2014)
Музика О. П. - Перспективи формування технологій і комплексів машин для очистки меліоративних каналів, Войтович І. В., Мартинюк Г. Ф., Бойко Г. Я. (2014)
Петроченко В. І. - Дослідження процесу ступневого різання ґрунтів робочими органами меліоративних машин (2014)
Прилуцький А. Н. - Обґрунтування конструкційно-технологічної схеми зерноочисного модуля універсальних сепараторів зерна нового покоління (2014)
Грицака О. М. - Конструктивні особливості молотильно-сепарувальних систем провідних фірм-виробників зернозбиральних комбайнів (2014)
Пилипака С. Ф. - Аналітичні умови конструювання каналової поверхні, віднесеної до ліній кривини, як множини кіл кривини просторової кривої, Муквич М. М. (2014)
Шебанін В. С. - Встановлення оптимальних значень коефіцієнта тертя планетарної машини у складі лінії для подрібнення насінників баклажанів, Думенко К. М., Шевченко К. С. (2014)
Флис І. М. - Вплив режиму волого-теплової обробки гречаного зерна на вихід крупи, Макар М. І. (2014)
Бойко А. І. - Траєкторна характеристика формування відмов прорізуючих робочих органів сошників прямої сівби, Павлюченко І. С. (2014)
Вожик Ю. Г. - Визначення кількості робочих циклів польових машин протягом зміни, що функціонують із витратами технологічних матеріалів, Косик П. О., Прокоп’єв І. П. (2014)
Кудря В. О. - Результати лабораторних досліджень розподільного органу до розкидачів органічних добрив з боковим розсіюванням, Калнагуз О. М. (2014)
Кобець О. М. - Аналіз насосів та насосних агрегатів обприскувачів та вимоги до них, Давиденко І. С. (2014)
Ахалая Б. Х. - Энероэффективность совмещенного посева кормовых культур и устройство для его осуществления, Пехальский И. А. (2014)
Нєдовєсов В. І. - Технологічні характеристики і властивості незернової частини врожаю, Матухно Н. В. (2014)
Надолинний В. О. - Землеробська механіка сучасного рівня сільськогосподарської техніки (інженерний комп’ютерний дизайн кривих і поверхонь), Павлоцький А. С., Вознюк (Павлоцька) В. А., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А., Коновал О. О. (2014)
Надолинний В. О. - Сучасний математичний апарат землеробської механіки, Павлоцький А. С., Вознюк (Павлоцька) В. А., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А., Коновал О. О. (2014)
Фіялка М. Д. - Технологічні аспекти моніторингу обприскувачів та розкидачів мінеральних добрив (2014)
Литвинюк Л. К. - Результати виробничої перевірки активних лопаткових робочих органів у поєднанні з плоскорізальними для дезактивації, зниження потужності дози від ґрунту і рекультивації сільськогосподарських земель, Благоєв В. В., Ляшенко О. М. (2014)
Фененко А. І. - Техніко-технологічні аспекти розвитку біотехнічних, Ткач В. В. (2014)
Фененко А. И. - Конструкционно-технологические схемы молокопроводных линий доильных аппаратов, Ачкевич В. И., Бригас А. В. (2014)
Дмитрів І. В. - Модуль вимірювання витрати повітря елементами доїльного апарата (2014)
Ачкевич В. І. - До обгрунтування параметрів двокамерного колектора доїльного апарата з попарним пульсатором, Ткач В. В. (2014)
Ходарєв В. Я. - Модель процесу доїння корів апаратом ПВД-2,3, Піскун В. І., Савран В. П., Пенцов В. Я. (2014)
Піскун В. І. - Ресурсозберігаюча технологія виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства, Яценко Ю. В. (2014)
Ревенко І. І. - Тривимірні (3-D) моделювання технічних рішень (на прикладі стригальної машинки ротаційного типу), Дубровін В. О., Шебаніна О. В., Веселівський К. Д. (2014)
Братішко В. В. - Пристрій та метод визначення в’язкості пластифікованої кормосуміші (2014)
Мілько Д. О. - Моделювання кормових раціонів молочного поголів’я в стійловий період (2014)
Кузьменко В. Ф. - Експериментальне визначення фракційного складу маси кукурудзи при заготівлі силосу у пізні строки, Ямпольський С. М., Максіменко В. В. (2014)
Сторожук Л. О. - Розвиток напрямку машинобудівної галузі з виробництва засобів для переробки кормового зерна (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Набиев А. А. - Компьютерная география: теория и методология (2014)
Набиев А. А. - Создание цифровой 3D призмы карты Азербайджана, Иманов Р. А., Мустафайева У. Ч., Ахмедова И. С. (2014)
Набиев А. А. - Математическое моделирование взаимосвязи пространственной структуры сельхозотраслей и компонентов природной среды на территории Азербайджана, Мириева Ф. М. (2014)
Набиев А. А. - Геоинформационный атлас природных ресурсов Азербайджана, Исмайылова А. Р. (2014)
Samadly Ch. A. - The natural disasters happened in Baku and the measures of fight against them (2014)
Уколова Е. В. - Моделирование системы "Природа-Общество" в контексте соотношения реальной и оптимальной модели на примере Старооскольско-Губкинского региона Белгородской области (2014)
Рахимбеков С. М. - Адаптивный механизм управления горнотехническим объектом (2014)
Черняк В. И. - Спектрально-гармонический анализ региональных показателей развития, Котович С. Н. (2014)
Русецкая Г. Д. - Состояние проблемы использования природных ресурсов, Горбунова О. И. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Черняк В. И. - Методические аспекты спектрально-гармонического анализа социально-экономических показателей территориальных единиц (2014)
Нурмагамбетов А. - Безопасность населения и объектов народного хозяйства Казахстана с учетом риска возникновения сильных землетрясений (2014)
Курманкожаев А. - Структурный подход к параметризации процессов взаимосвязи эксплуатационных показателей полезных ископаемых (2014)
Нурашева К. К. - Устойчивое развитие региональных экономических систем (2014)
Нургалиева Н. Г. - К вопросу о природе осадочных циклов (2014)
Апкин Р. Н. - Методика изучения болот в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения (2014)
Хлопков Ю. И. - Особенности становления и развития космической биологии и медицины, Зея М. М., Хлопков А. Ю. (2014)
Чепеленко А. М. - Экологическая безопасность и экологические реформы в Украине (2014)
Набиев А. А. - Цифровое анимационное моделирование в географии, Сулейманзаде Н. Э., Ибадова А. З., Абдуллаева А. А. (2014)
Олійник В. С. - Процеси формування водного режиму ялинових лісів Карпат (2012)
Манойло В. О. - Вирощування сіянців дуба звичайного у контейнерах з "повітряним підрізанням" коріння (2012)
Горбенко Н. Є. - Культивування форм лісових рослин у парках України, Гриник О. М., Панасюк О. П., Улейська Л. І. (2012)
Горбач М. М. - Підбір ґрунтів під сади в Закарпатті, Іваницька В. М. (2012)
Любинець І. П. - Аутфітосозологічна характеристика рідкісних видів рослин Яворівського Національного природного парку (2012)
Михайлович Н. В. - Оцінка декоративності рослин національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2012)
Стасюк О. А. - Особливості росту сосни веймутової (Pinus strobus l. ) В умовах Поділля (2012)
Хоменко К. Ф. - Історія культивування черемхи пізньої в Україні (2012)
Кульчицька-Жигайло Н. І. - Інтерцепція рідких опадів штучними змішаними деревостанами у вологій буковій суяличині Бескид (2012)
Парпан В. І. - Сучасні підходи до трактування ландшафтної екології, Козак І. І., Парпан Т. В. (2012)
Лицур І. М. - Цінова політика у лісовому господарстві в контексті використання лісоресурсного потенціалу України, Головко А. А. (2012)
Врублевська О. В. - Цінова політика в сфері лісокористування та зміна ролі держави (2012)
Бабкевич У. П. - Принципи економічного стимулювання економічної діяльності щодо покращення поглинання лісовими екосистемами парникових газів (2012)
Бублик М. І. - Екологічні платежі у складі державної стратегії екологічної політики України (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Концептуальні засади зміцнення еколого- енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку (2012)
Павлюк У. В. - Визначення пріоритетних напрямів у природохоронній діяльності міста Львова (2012)
Андрашек Й. В. - Аналіз зміни механічних властивостей термічно модифікованої деревини клена (Acer pseudoplatanus L. ) Та ялини звичайної (Picea abies K. ) Шляхом дослідження її пористої структури, Щупаківський Р. Б. (2012)
Васильченко О. А. - Біотехнологічні аспекти отримання лимонної кислоти, П'янкова О. О. (2012)
Демкевич Л. І. - Використання хімічних речовин у текстильній промисловості та їх токсикологічна характеристика, Барна М. Ю., Сафронова О. В., Уська А. М. (2012)
Ляшеник А. В. - Дослідження впливу бункера на аеродинаміку циклона шляхом моделювання процесів засобами Cosmos Floworks, Тисовський Л. О., Дорундяк Л. М., Дадак Ю. Р. (2012)
Матлай І. І. - Розрахункова витрата та час концентрації дощового стоку з радіальних у плані басейнів з постійним поздовжнім похилом, Жук В. М., Саницький М. А. (2012)
Нощенко Г. В. - Вплив модифікування лущеного шпону на РН його поверхні, Тимик Д. В. (2012)
Пилип'як А. Б. - Експериментальне дослідження зміни напруження у вузькій стрічковій пилці під час пиляння деревини, Дзюба Л. Ф., Ребезнюк І. Т. (2012)
Попович В. В. - Оптимізація розмірів ланок кермового привода та їх прив'язувальних розмірів до рами автобуса із залежною підвіскою (2012)
Салдан Р. Й. - Аналіз впливу процесу гідротермічної обробки на властивості деревини бука, Шепелюк І. Р. (2012)
Сокіл М. Б. - Згинні коливання гнучких елементів систем приводів і структура розв'язку їх математичних моделей (2012)
Башнянин Г. І. - Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність, Турянський Ю. І., Юрків Н. Я. (2012)
Васильчак С. В. - Оцінка кредитоспроможності позичальника як один із методів забезпечення економічної безпеки банку, Демус Л. Р. (2012)
Васильців Т. Г. - Комплексна оцінка економічної безпеки приватного підприємства "Агро-Січ" та пріоритети її зміцнення в сучасних умовах, Федишин Л. М. (2012)
Івануса А. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення ведення мисливського господарства в Україні, Холявка В. З. (2012)
Ільчук О. О. - Вдосконалення оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства як передумова оптимального управління ним, Драгініч Д. С. (2012)
Барилюк І. В. - Аналіз детермінант формування ресурсного потенціалу банків України (2012)
Блонська В. І. - Проблеми визначення конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах господарювання, Горлай Я. Б. (2012)
Важинський Ф. А. - Основні напрямки забезпечення розвитку сільських територій, Гаврилко П. П. (2012)
Васильчак С. В. - Інформаційне забезпечення комерційної діяльності банків як елемент економічної безпеки, Вінтоняк М. Ф. (2012)
Ворончак І. О. - Формування національної моделі соціальної відповідальності бізнесу: аналіз світового досвіду та перспективи для України (2012)
Гомонай І. В. - Парадигма результативності регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці, Чмерук Г. Г. (2012)
Грабовенська С. П. - Економічний аналіз готельного господарства та динаміка туристичних потоків в Україні (2012)
Кмицяк М. В. - Проблеми платоспроможності підприємств малого бізнесу, Дендюк О. Є., Ясіновська І. Ф. (2012)
Дуда С. Т. - Основні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства в сучасних умовах, Манчур І. Б. (2012)
Дулябa Н. І. - Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування, Миник Л. В. (2012)
Заярна Н. М. - Роль держави у функціонуванні підприємств в Україні в умовах кризи, Демченко К. Ю. (2012)
Кізима В. Л. - Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу (2012)
Коваль Л. П. - Зміни у спрощеній системі оподаткування та їх вплив на фінансову безпеку малого підприємництва (2012)
Машика Ю. В. - Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи (2012)
Коць О. О. - Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання, Бондаренко Л. П. (2012)
Максимець Ю. В. - Типи підприємців у вимірі поведінкової активності в сучасних умовах економічного розвитку (2012)
Копитко О. В. - Інфраструктурне забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції (2012)
Кушнірчук Ю. М. - Реалізація фіскального потенціалу податків на економічні ресурси з метою зміцнення бюджетної безпеки (2012)
Мазуренко О. В. - Специфіка, умови та фактори інноваційного розвитку агропромислового комплексу (2012)
Макар О. П. - Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання (2012)
Макух С. М. - Кон'юнктура прямих іноземних інвестицій на ринку міжнародних інвестиційних ресурсів (2012)
Маргіта Н. О. - Формування регіональної політики регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у Закарпатській області (2012)
Маринич І. А. - Калькулювання собівартості продукції на підприємстві з виготовлення пластмасових виробів та його удосконалення, Горлай З. Б. (2012)
Мединська Т. В. - Особливості реформування спрощеної системи оподаткування в Україні, Балянда О. С. (2012)
Мединська Т. В. - Податок на прибуток підприємств у контексті реформування податкового законодавства України, Корзун Р. Ю. (2012)
Поліщук І. М. - Особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2012)
Скоропад І. С. - Значення бюджету для фінансової системи держави, Ніконова Л. О. (2012)
Смиковчук Т. В. - Модель реструктуризації підприємств (2012)
Червінська О. С. - Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні, Піксайкін Н. Ю. (2012)
Шелестак Г. Т. - Сутність і значення діяльності небанківських фінансових інститутів у розвитку фінансового посередництва (2012)
Озарків І. М. - Кінетика і динаміка процесу сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів, Соколовський І. А., Озарків О. І., Козар В. С. (2012)
Буяк Л. М. - Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку, Паучок В. К. (2012)
Бринь О. І. - Моделювання процесу прогрівання просоченого антипіреном шпону під час пресування вогнестійкої фанери, Бехта П. А. (2012)
Онишкевич В. М. - Урахування стохастичності в глобальних еколого-економічних математичних моделях, Гапаляк Х. О. (2012)
Бойченко О. С. - Методика знаходження основних характеристик перспективних автоматизованих систем управління підрозділів на базі бездротових інформаційно-комунікаційних мереж із динамічно змінюваною топологією, Воротніков В. В., Сичевський М. І. (2012)
Mykolaychuk M. M. - Challengers for health care sector reform at the local level in Ukraine, Zasadko V. V., Tyshchenko M. P. (2012)
Савчук Н. В. - Проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери України та шляхи їх вирішення, Радкевич Х. В., Зозуля Л. Л. (2012)
Слюсаренко В. Є. - Оцінка основних тенденцій розвитку громадських організацій в областях Українських Карпат (2012)
Стецик А. Р. - Концептуальні засади державного управління соціальною відповідальністю підприємництва (2012)
До відома авторів статей (2012)
Титул, зміст (2013)
Єфімова Г. В. - Визначення категорій "економічна безпека підприємства" і "безпечний розвиток підприємства", Марущак С. М. (2013)
Туманян В. Э. - Социализация и экономическое отчуждение в постиндустриальном обществе (2013)
Погорлецкий А. И. - Индивидуальное подоходное налогообложение в мировой и российской практике: современные тенденции и перспективы (2013)
Тарнавська Н. П. - Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру, Сивак Р. Б. (2013)
Лисица Н. М. - Направления модернизации экономического образования, Беликова Ю. В. (2013)
Хохлов М. П. - Цілісний господарський комплекс як основа внутрішнього ринку національної економіки, Григоренко А. А. (2013)
Петрушевська В. В. - Трансформаційні напрямки фінансової політики в процесі стабілізації економіки України (2013)
Папп В. В. - Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки України, Бошота Н. В. (2013)
Лук’яненко І. Г. - Методи стрес-тестування фінансової стійкості підприємств України (2013)
Раєвнєва О. В. - Формування спектру управлінських впливів щодо зміни поведінки промислового підприємства, Карпенко А. С. (2013)
Новак С. М. - Методика оптимізації структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів (2013)
Клименко В. О. - Дослідження характеру функціональних зв’язків між основними інтегральними показниками ринку добровільного особистого страхування в Україні, Сокирко О. С. (2013)
Лактионова А. А. - Система индикаторов уровня издержек финансирования субъекта хозяйствования, Закорко М. В. (2013)
Медведева М. И. - Проблемы аутсорсинга при ремонте и обслуживании технологического оборудования (2013)
Полшков Ю. Н. - О прогнозировании макроэкономических показателей с помощью конечно-разностных уравнений и эконометрических методов (2013)
Слушаєнко Н. В. - Моделювання загальносистемної інвестиційної стратегії у великих фінансово-промислових корпораціях (2013)
Чернышов С. И. - Корректная модель Харрода и моделирование социально-экономических процессов (2013)
Бобкова А. Ю. - Диагностика конвергентно-дивергентных процессов в региональной налогово-бюджетной политике (2013)
Феофанова І. В. - Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу, Феофанов Л. К. (2013)
Шевчук О. А. - Особливості автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах (2013)
Муравський В. В. - Організаційні аспекти делегування обліково-контрольних повноважень з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Головня О. М. - Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки (2013)
Леоненко Н. А. - Інноваційний потенціал регіону як основа відтворення економічного потенціалу (2013)
Ламський М. Д. - Доходи місцевих бюджетів як інструмент забезпечення повноважень органів самоврядування (2013)
Рябушка Л. Б. - Аналітична оцінка фінансової спроможності місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів, Койло В. В. (2013)
Маркуц Ю. И. - Трехмерная визуализация и имитация как инновационный подход к прогнозированию доходов бюджета города (2013)
Говорушко Т. А. - Тенденції та перспективи капіталізації підприємств харчової промисловості України, Багацька К. В. (2013)
Лелюк О. В. - Аналіз особливостей українського ринку видобутку та споживання природного газу (2013)
Карпенко О. О. - Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів, Бабина О. Є. (2013)
Горбатюк О. В. - Поєднання державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства (2013)
Шиян Д. В. - Урахування цінових і структурних ризиків при виборі маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства, Страпчук С. І. (2013)
Лісіцина І. І. - Державно-приватне партнерство в галузі туризму: зарубіжний досвід (2013)
Сердюк В. М. - Комплекс ключових інструментів управління операційною діяльністю торговельного підприємства малого бізнесу, Акаєва Т. Ш. (2013)
Чорна М. В. - Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2013)
Амосов О. Ю. - Робоче місце як організаційна форма процесу праці, Черняєва А. О. (2013)
Назарова Г. В. - Професійно-кваліфікаційна структура трудових ресурсів промислових підприємств, Семенченко А. В. (2013)
Поворознюк І. М. - Закономірності формування інституту оплати праці в ринковій економіці (2013)
Серікова О. М. - Соціальна відповідальність партнерів трудових відносин як чинник раціонального використання трудового потенціалу: теоретико-методологічний підхід (2013)
Гуцан О. М. - Мотиваційний механізм формування компетенцій працівника (2013)
Дацкевич Н. О. - Світовий досвід впровадження соціально-економічної відповідальності підприємництва як довгострокової стратегії його розвитку (2013)
Слатенькова М. А. - Социальная справедливость как основная задача государства (2013)
Отенко І. П. - Оцінювання економічної безпеки в процесах розвитку підприємства, Яртим І. А. (2013)
Антонець О. О. - Методичний підхід до управління запасами на промисловому підприємстві (2013)
Ващенко Н. В. - Сутність парадигми "управління підприємством через управління персоналом" (2013)
Овчаренко Є. І. - Поведінковий стереотип як системостворюючий фактор у економічній безпеці підприємства (2013)
Омельяненко Т. В. - Проблеми та актуальні завдання розвитку теорії виробничої стратегії підприємства (2013)
Фартушняк О. В. - Проблемы оценки влияния конъюнктуры рынка на конкурентное положение предприятия в процессе управления конкурентоспособностью его продукции, Пасичник И. Ю. (2013)
Дідух В. В. - Методичні підходи до процедур проведення реінжинірингу на підприємстві крізь призму циклічності розвитку (2013)
Зінкевич О. В. - Ідентифікація сутнісних характеристик основних засобів: теоретико-методичні аспекти (2013)
Одінцова Н. Г. - Теоретичні основи реструктуризації підприємств (2013)
Рубаха М. В. - Анализ рисков и факторов формирования структуры финансового капитала субъектов предпринимательства (2013)
Шевчук Л. М. - Методика оцінки варіантів техніко-технологічного оновлення в сучасних умовах (2013)
Максімова В. Ф. - Сутність державного аудиту, Слободяник Ю. Б. (2013)
Соболєв В. М. - Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні, Слюніна Т. Л., Розіт Т. В. (2013)
Шелест В. С. - Аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами (2013)
Козлов В. І. - Вплив незбалансованого розвитку економіки на стабільність фінансового сектора (2013)
Колодізєв О. М. - Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку, Власенко Н. М. (2013)
Отенко І. П. - Роль корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін, Чепелюк М. І. (2013)
Ковальова В. І. - Програма підготовки тренінгу, Тютлікова В. В. (2013)
Гросул В. А. - Обґрунтування стратегії розвитку торговельних підприємств у процесі стратегічного управління маркетинговим потенціалом, Артеменко С. В. (2013)
Баширов І. Х. - Методика моделювання маркетингової діяльності з продажу програмної продукції, Маковейчук К. О., Ануфрієва В. В. (2013)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Організаційно-методичні засади фінансового моніторингу ділової активності підприємства (2013)
Бистров А. Г. - Поведінка лідера при впровадженні інновацій в організації (2013)
Матюшенко О. І. - Методичний підхід до визначення фінансово-господарського стану підприємства (2013)
Титул, зміст (2012)
Оніщенко Н. М. - До питання про сутність, природу та трансформаційні зміни інформаційного правового простору (теоретично-правовий аспект) (2012)
Змерзлий Б. В. - Приватні карантини в інституті карантинної служби Російської імперії в ХIХ ст., на прикладі Сулинського карантину (2012)
Ковальчук О. М. - Цінність права в соціологічному підході до праворозуміння, Хаврук В. (2012)
Луцький Р. П. - Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права (2012)
Минькович-Слободяник О. В. - Види правової політики України (2012)
Москалюк О. В. - Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду, Портнов А. В. (2012)
Осташова В. О. - Гендерні особливості правового самовиховання студентської молоді (2012)
Попов Г. В. - Роль та значення риторики у прокурорсько-слідчій діяльності, Дрогомирецька Л.С. (2012)
Скуріхін С. М. - Особливості правового менталітету офіцерського складу Збройних Сил України (2012)
Старчук О. В. - Щодо поняття принципів права (2012)
Аземша І. Б. - Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні (2012)
Богушова І. В. - Еволюція форми держави в аспекті деяких підходів до її типології (2012)
Грималюк П. О. - Види делегованої правотворчості (2012)
Зінченко О. В. - Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз (2012)
Карманюк О. П. - Реалізація юридичних обов’язків та їх вплив на правовий порядок (2012)
Семенюк І. Я. - Професійні дилеми, принципи, та цінності в адвокатській діяльності (2012)
Шаганенко В. П. - Сутнісні характеристики системи права (2012)
Красніцький А. В. - Радянські державні утворення доби української революції (1917–1921 рр.): аналітичний огляд історико-правових досліджень (2012)
Батанов О. В. - Структура статуту територіальної громади та її елементи: проблеми теорії та практики, Чудик Н.О. (2012)
Гультай М. М. - Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України (2012)
Падалко Г. В. - Системний підхід та проблеми його застосування при дослідженні служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2012)
Глинська О. В. - Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики (2012)
Бондар А. В. - Класифікація державного контролю за організацією та здійсненням господарської діяльності (2012)
Личенко І. О. - Судові органи як суб’єкти адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності (2012)
Очкуренко С. В. - Проблеми правового закріплення та реалізації принципів банківського кредитування (2012)
Щербатюк Н. В. - Класифікація заходів нетарифного регулювання (2012)
Боднар С. В. - Щодо класифікаційних ознак рішень адміністративного суду (2012)
Калмикова Я. С. - Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві (2012)
Кравченко В. Г. - Тенденції трудової міграції в Україні (2012)
Новак О. Д. - Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців (2012)
Чекотовська О. Е. - Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" (2012)
Шемігон Т. О. - Адміністративно-правове регулювання строку повноважень та права повторного перебування на посаді керівника вищого навчального закладу: вітчизняний та зарубіжний досвід (2012)
Шутова О. С. - Правова природа офшорних зон (2012)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про юридичну природу зобов’язання (2012)
Бакалінська О. О. - Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині (2012)
Кармаза О. О. - Засоби та способи захисту прав суб’єктів житлових відносин (2012)
Коструба А. В. - Прощення боргу як правоприпиняючий юридичний факт в цивільному праві (2012)
Крисань Т. Є. - Юридичні гарантії фізичних осіб у системі корпоративних правовідносин (2012)
Кучер Т. М. - Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України (2012)
Левківський Б. К. - Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім’ї (домашнього насильства) (2012)
Ніколенко Л. М. - Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві (2012)
Снідевич О. С. - Окремі проблемні питання пред’явлення зустрічного позову в цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин (2012)
Стадник М. П. - Проект трудового кодексу України: щодо деяких повноважень профспілок у сфері захисту прав працівників (2012)
Тимошенко М. О. - Набуття господарсько-правового статусу приватним вищим навчальним закладом в Україні як основа його правосуб’єктності (2012)
Хортюк О. В. - Типологія наукових підходів до вивчення категорії "ділова репутація" (2012)
Шимон С. І. - Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці (2012)
Білозерська Є. І. - Речові докази у нотаріальному процесі (2012)
Висоцька Т. М. - Сутність господарсько-правових засобів захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Волохов О. С. - Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи (2012)
Доценко О. О. - Суб’єкти цивільно-правових відносин у сфері шоу-бізнесу (2012)
Ковач А. В. - Право людини на підприємництво (2012)
Матвєєнко Т. Є. - Правове регулювання ядерного страхування в порівняльно-історичній ретроспекції (2012)
Михальська Н. В. - Еволюція правових поглядів на компетенцію суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах (2012)
Павлюк Н. М. - Свобода заповіту та право спадкування обов’язкової частки: правовий аспект (2012)
Пархомчук С. О. - Шляхи впровадження в судову систему України органів патентної юрисдикції (2012)
Сичевська А. М. - Способи захисту права власності: окремі питання теоретико-правового характеру (2012)
Тимошенко О. А. - Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2012)
Шевченко Д. В. - Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні (2012)
Юдіцький О. Л. - Види та проблеми правового становища суб’єктів державних закупівель (2012)
Рудник Т. В. - Відповідальність за порушення авторського права (2012)
Литвин С. Й. - Правове регулювання відносин щодо компіляції даних (бази даних) в міжнародно-правових актах та законодавстві ЄС (2012)
Микитин В. І. - Наслідки порушення прав інтелектуальної власності (2012)
Остапчук М. Я. - Особливості суб’єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) (2012)
Стройко І. А. - Аналіз проекту нової редакції Закону України "Про авторське право і суміжні права". Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня 67розвитку новітніх технологій 267-273 (2012)
Бусуйок Д. В. - Правові засади взаємодії національних систем з міжнародними системами моніторингу навколишнього середовища (2012)
Гафурова О. В. - Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села (2012)
Гриньків О. О. - Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримінального процесу (2012)
Дідик С. Є. - Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україні (2012)
Ігнатов О. М. - Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема (2012)
Котуха О. С. - Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України (2012)
Мочкош Я. В. - Проблеми боротьби з економічною злочинністю (2012)
Сарнавський О. М. - Протидія організованій злочинності у військовій сфері: кримінально-правові та організаційно-правові проблеми (2012)
Бокоч І. М. - До проблеми визначення видового об’єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування (2012)
Ващенко А. Г. - Чи має значення для кваліфікації доведення до самогубства стан потерпілого під час заподіяння ним собі смерті? (2012)
Попович О. В. - Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця (2012)
Сметаніна Н. В. - Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи (2012)
Харко Д. М. - Теорії правової природи співучасті та визначення ролі виконавця злочину (2012)
Шевченко В. М. - Спостереження як один із основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України (2012)
Ярошенко О. Д. - Щодо криміналізації окремих проявів активного та пасивного підкупу (2012)
Савчук К. О. - Внесок Михайла Родіоновича Кантакузіна-Сперанського в розвиток науки міжнародного права (2012)
Семеняка В. В. - Міжнародно-правовий принцип непривласнення Місяця та інших небесних тіл: питання теорії та практики (2012)
Бєлов Д. М. - Відображення нормами інституту основ конституційного ладу реальних суспільних відносин у державі: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Криволапов Б. М. - Класифікація валютних операцій в міжнародному праві (2012)
Медведєва М. О. - Механізми з питань дотримання багатосторонніх природоохоронних угод (2012)
Кукіна З. О. - Міжнародний інституційний механізм регулювання діяльності засобів масової інформації (2012)
Мельник Н. О. - Функція визначення загальної політики МОП (2012)
Рабенко С. Л. - Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб’єктів господарювання (2012)
Томаш Л. В. - Громадянське суспільство як система забезпечення життєдіяльності політичної, економічної, соціальної та духовної сфер (2012)
Шперун Х. В. - До питання про наднаціональність Міжнародного валютного фонду (2012)
Максакова Р. М. - Основні форми реалізації установчої влади: Україна та зарубіжний досвід (2012)
Arnold Vahrenwald. - Sports Law: Aspects of the Organisation of Mega Sports Events – the EURO-2012 in Ukraine (2012)
Marta Gorog. - Die grundlegenden Rechtsinstrumente des Know-how-Transfers (2012)
Блощаневич А. В. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного права у ХХІ столітті (2012)
Гончарова О. В. - До питання досудового врегулювання господарських спорів (2012)
Куліцька С. В. - Проблемні питання сутності та забезпечення виконання спадкового договору (2012)
Феделеш Е. М. - Характеристика норми-принципу рівного захисту всіх суб’єктів господарювання (2012)
Стартував проект ААУ "Історія адвокатури України" під патронатом Клари Григорівни Маргулян (2012)
Бошицький Ю. Л. - Фундаментальна праця у сфері інтелектуальної власності Болгарії (2012)
Баймуратов М. О. - Енциклопедичне видання у галузі конституційного права (2012)
Литвак О. М. - Нове енциклопедичне дослідження у галузі кримінального права (2012)
Федоренко В. Л. - Рецензія на монографію Х. В. Приходько "Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти" (2012)
ХХІV Міжнародна науково-практична конференція у Словаччині та Угорщині (2012)
Майстер-клас професора Чаби Варги(Угорщина) (2012)
Майстер-клас професора Регенсбурзького університету Райнера Арнольда (Німеччина) (2012)
Гість КУП НАНУ – Йоган Юро, директор Департаменту процедурного права, арбітражу та міжнародного приватного права університету м. Гент (Бельгія) (2012)
Нові напрями співпраці КУП НАНУ з Європейським університетом (Молдова) (2012)
Літня наукова сесія Варненського вільного університету "Національна юридична освіта в контексті права ЄС" (Болгарія) (2012)
Нові партнери КУП НАНУ – Центрально-Європейський Центр інтелектуальної власності (Болгарія) (2012)
Меморандум про співпрацю з болгарською "Академією Лідерства" (Болгарія) (2012)
ІХ Міжнародна конференція "Європейський шлях Грузії – Євросоюз та його європейські сусіди" (Грузія) (2012)
Новий партнер КУП НАНУ – Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) (2012)
До 85-річчя відомого правника академіка В. І. Семчика (2012)
До 90-річчя Г. Х. Рябошапко (2012)
Світлій пам’яті Кучеренко Ірини Миколаївни (2012)
Світлій пам’яті Штефана Сергія Михайловича (2012)
Редакційні повідомлення (2012)
Гречаник Р. М. - Особливості ризогенезу in vitro і адаптації ex vitro регенерантів шовковиці білої (Morus alba L.), Гузь М. М., Олексійченко Н. О. (2012)
Манойло В. О. - Особливості проведення лісовідновного рубання в ослаблому поростевому дубовому деревостані, Лук'янець В. А., Бойко С. В., Головач Р. В. (2012)
Олійник В. С. - Фактори виникнення паводкового стоку води в гірських лісах Карпат (2012)
Кратюк О. Л. - Лісівнича характеристика зимових стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся (2012)
Стрямець Н. С. - Шведська методика прогнозування врожайності дикорослих ягідників (2012)
Фітак М. М. - Декоративні якості дерев і чагарників паркових узлісь у безлистяний період (2012)
Карпук А. І. - Зарубіжний досвід використання форсайт-технологій у лісовому господарстві (2012)
Базюк-Дубей І. В. - Екологічний аналіз мікофлори Українського Розточчя (2012)
Мелещук О. О. - Вплив екологічних факторів на появу, динаміку відпаду самосіву та підросту сосни звичайної в суборах Західного Полісся, Копій С. Л., Копій Л. І. (2012)
Кучерявий В. П. - Полігони твердих побутових відходів Західного Лісостепу України та проблеми їх фітомеліорації, Попович В. В. (2012)
Шпарик Ю. С. - Застосування баз даних та геоінформаційних систем для підвищення рекреаційної ємності природно-заповідних об'єктів, Лопарьова О. Б., Лялюк-Вітер Г. Д. (2012)
Кочерга М. М. - Організаційно-економічний механізм екологічного аудиту сільськогосподарського виробництва (2012)
Білей П. В. - Вплив режимних параметрів сушіння на показники якості сухих пиломатеріалів і заготовок, Кунинець Є. П., Комбаров А. М. (2012)
Губер Ю. М. - Експериментальні дослідження зміни всихання пропареної деревини акації, Гуменюк Ж. Я., Хіноцький А. К. (2012)
Пилип'як А. Б. - Напрямки підвищення працездатності вузьких пилок стрічкопилкових верстатів, Дзюба Л. Ф., Ребезнюк І. Т. (2012)
Ацбергер Й. Л. - Визначення конструктивних та кінематичних параметрів механізму газорозподілу двигунів внутрішнього згорання, Ніщенко І. І., Ніщенко І. О., Виходець В. В., Стукалець І. Г. (2012)
Верхола І. І. - Вплив змінної швидкості руху гнучких елементів привідних систем на частотну характеристику коливань, Сокіл М. Б., Хитряк О. І., Сеник А. П. (2012)
Кушпіт О. М. - Водорозчинні лакофарбові матеріали для меблевої промисловості, Кушпіт А. С. (2012)
Сопушинський І. М. - Класифікація та оцінка якості декоративної деревини: клена-явора (Acer pseudoplatanus L.), бука (Fagus sylvatica L.) та ясена (Fraxinus excelsior L.) (2012)
Башнянин Г. І. - Ефективність капіталізації економічних систем, Турянський Ю. І., Юрків Н. Я. (2012)
Васильців Т. Г. - Уточнення основ аналізу фінансового стану підприємства та напрями його покращення, Пацула Ю. М. (2012)
Максимець О. В. - Дослідження змін у географії зовнішньої торгівлі деревинною продукцією України під впливом економічної кризи та ініціатив щодо охорони довкілля (2012)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Особливості обліку в будівництві (2012)
Білик В. М. - Тенденції розвитку торговельної мережі підприємств в Україні (2012)
Важинський Ф. А. - Перспективні напрями розвитку сільських територій Карпатського регіону, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Васильців Т. Г. - Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах, Марчишак М. В. (2012)
Гнилянська Л. Й. - Управління інноваційними проектами на підприємстві (2012)
Гром'як О. Б. - Експрес-діагностика діяльності підприємств: сутність та призначення, Мельник О. Г. (2012)
Дуляба Н. І. - Планування потреби підприємства у фінансових ресурсах, Борсук Х. В. (2012)
Жежуха В. Й. - Особливості та проблеми застосування програмно-цільового методу бюджетування, Михайляк Г. В., Борбулевич В. З. (2012)
Заярна Н. М. - Проблеми фінансування інвестиційних проектів українських підприємств, Ємченко Н. О. (2012)
Карачина Н. П. - Розроблення стратегічних заходів подолання проблем щодо розвитку молочного виробництва, Філатова Л. С. (2012)
Косцик Р. С. - Види інновацій на промислових підприємствах (2012)
Макух С. М. - Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою (2012)
Матолич Т. Б. - Організаційно-економічні засоби державної політики зменшення трансакційних витрат у перехідній економіці (2012)
Мединська Т. В. - Реалізація податкової політики в умовах євроінтеграції, Заяць М. П. (2012)
Мединська Т. В. - Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу, Слюсар Р. Ю. (2012)
Мединська Т. В. - Роль податку на додану вартість у системі непрямого оподаткування України, Філь Ю. П. (2012)
Орлик І. О. - Проблеми та пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств торгівлі України (2012)
Палига Є. М. - Вплив глобалізаційних викликів на соціально-економічний розвиток Львова, Яцишин Ю. С. (2012)
Гомонай І. В. - Типологізація і класифікація банківських інвестицій (2012)
Панасенко Г. О. - Міжнародна банківська конкуренція (2012)
Пелех У. В. - Регулювання процентних ставок грошового ринку в україні: проблеми та перспективи (2012)
Роєнко В. І. - Досвід реформ Людвіга фон Ерхарда для української економіки (2012)
Чабанюк О. М. - Облік дебіторської та кредиторської заборгованості й напрями його вдосконалення, Багрій О. В. (2012)
Колодійчук А. В. - Розвиток понятійно-термінологічної підсистеми "стратегічне управління промисловістю" (2012)
Піхняк Т. А. - Організаційно-економічний механізм державного управління підприємствами малого бізнесу: світовий досвід та уроки для України (2012)
Яремчук М. Є. - Оптимізація мережевої структури банків в Україні у кризовий та посткризовий періоди (2012)
Чаплига В. В. - Зовнішня оцінка ефективності діяльності банків з урахуванням ризику (2012)
Шевчук О. М. - Особливості оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в контексті змін нормативно-правового поля (2012)
Шевчук О. І. - Сучасні тенденції формування ринку житла (2012)
Шуляр Р. В. - Особливості роботи систем менеджменту підприємств в умовах міжнародних торговельних війн, Головчак Х. Ю. (2012)
Щур О. М. - Сутність інноваційної діяльності підприємства в умовах конкуренції, Макар О. П., Гошовська А. В. (2012)
Волошина Ю. Я. - Аналіз Закарпатської області в розрізі прикордонних і неприкордонних районів (2012)
Тимощук П. В. - Система моніторингу та керування віддаленими об'єктами регулювання, Шатний С. В. (2012)
Длугунович Н. А. - Формалізація системи вибору ІТ-проектів при створенні інформаційного простору високотехнологічних виробництв, Форкун Ю. В. (2012)
Смотр О. О. - Формалізація процесу прийняття проектного рішення при гасінні лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2012)
Мокрий В. І. - Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку природоохоронних об'єктів Західного Полісся (2012)
Машевська М. В. - Нейронечітке моделювання в задачах оцінювання якості житла на основі показника рівня біокомфорту (2012)
Підгірський М. Б. - Дослідження тривалості світлофорних циклів з метою оптимізації часових характеристик, Глеба О. В., Оленюк Ю. Р. (2012)
Сіра Х. В. - Економічні кризи: діагностика настання та заходи з мінімізації наслідків, Чубай В. М. (2012)
Томашевський Я. І. - Духовні аспекти збереження життя та здоров'я людини, Андрушко В. Т., Томашевська Н. Я., Бумбар О. І., Бумбар З. О. (2012)
Шургот Б. Й. - Концепція, стратегічна ціль і стратегія: понятійний апарат, варіанти, умови застосування, Пирожак Є. К., Сенів Р. В. (2012)
Іляш О. І. - Роль мотивації праці у системі соціальної безпеки працівників, Биченкова М. Е. (2012)
Джура О. Р. - Основи біобезпеки в контексті біоетики, Терешкевич Г. Т., Андрушко В. Т. (2012)
Чудінова Н. В. - Формування інформаційно-освітнього середовища навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Грицюк Ю. І. (2012)
Захарчин Г. М. - Роль мотиваторів у процесі адаптації персоналу підприємства, Андрусів С. Я. (2012)
Садула Л. М. - Жан Монне - ідеолог європейської інтеграції (2012)
До відома авторів статей (2012)
Мироненко В. Г. - Автоматизація технологічних процесів — як фактор створення сільськогосподарської техніки нового покоління, Ткачук С. В. (2014)
Шкрабак В. В. - Результаты эксплуатационно-эргономических обоснований мобильных сельскохозяйственных агрегатов с газотурбинным двигателем, Шкрабак Р. В., Шкрабак В. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Теплозабезпечення сільських населених пунктів на основіраціонального використання місцевих ресурсів, Лук’янець В. О., Веремейчик Н. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Підвищення ефективності сільськогосподарських тракторів, Гадзало Я. М., Третяк В. М. (2014)
Третяк В. М. - Адаптація ДВЗ з іскровим запаленням до тракторного режиму експлуатації, Ткачук С. В., Шкарівський Р. Г. (2014)
Потапов Н. Н. - Влияние смещения центра тяжести автомобиля при изменении нагрузки на радиусы колес (2014)
Третяк В. М. - Ефективність використання пального рослинного походження для живлення двигунів внутрішнього згорання сільськогосподарських машин, Больбут В. С., Ганженко О. М., Мазуренко А. М. (2014)
Голуб Г. А. - Оцінка витрати пального при застосуванні дизельного біопалива, Чуба В. В. (2014)
Голуб Г. А. - Вплив параметрів гідрореактивної мішалки на її частоту обертання при виробництві дизельного біопалива, Павленко М. Ю. (2014)
Дубровін В. О. - Техніко-технологічні передумови гранулювання біомаси на паливо, Єременко О. І., Виговський С. М., Дженджера В. Ю., Лук’янець В. О. (2014)
Лук’янець В. О. - Вплив параметрів ущільнення рослинної біомаси на показники якості біопаливних брикетів, Субота С. В. (2014)
Поліщук В. М. - Енергетичний баланс метантенка біогазової установки ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", Дубровін В. О., Поліщук О. В. (2014)
Грицишин М. І. - До техніко-економічного аналізу показників енергонасиченої техніки, Кудринецький Р. Б., Цибуля М. Г. (2014)
Поліщук О. В. - Регресійний аналіз впливу факторів на ефективність генерування біогазу, Дубровін В. О., Поліщук В. М. (2014)
Булгаков В. М. - Шляхи оптимізації експлуатаційних затрат у процесі вирощування цукрових буряків, Калетнік Г. М., Борис М. М., Борис А. М. (2014)
Захарова Т. М. - Проектування біциліндроконічного барабана для шахтних підйомних установок (2014)
Трояновская И. П. - Исследование увода гусеничного пахотного трактора (2014)
Пожидаев С. П. - О противоречии в теории качения эластичного колеса с точки зрения закона сохранения энергии (2014)
Кюрчев В. Т. - Повороткість МТА на основі орно-просапного трактора (2014)
Шкарівський Р. Г. - Дослідження впливу системи "людина-машина" на тягові показники мотоблока, Шкарівський Г. В. (2014)
Дуганець В. І. - До удосконалення паливного бака мобільно-енергетичного засобу з ізольованим надрідинним простором, Божок А. М., Майсус В. В., Волинкін М. П. (2014)
Герасимчук Ю. В. - Визначення силової дії поля коронного розряду на насінину в робочій зоні електродної системи на рухомій транспортерній стрічці, Сахневич В. Г., Берлінець Ю. М. (2014)
Бундза О. В. - Дослідження пружних властивостей стебел бур’янів індукційним методом (2014)
Книжка Т. С. - Експериментальне визначення оптичних властивостей живильних розчинів гідропонних теплиць у спектрі ультрафіолетового випромінювання (2014)
Калініченко Р. А. - Теоретичне дослідження впливу енергозберігаючого відлежаного зерна на енергетичні показники процесу його зневоднення активним вентилюванням (2014)
Жоров В. І. - Історія розвитку вітро- та фотоенергетичних установок, Тимощук Д. В., Берлінець М. М. (2014)
Вітрух І. П. - Оцінка екологічності транспортно-технологічних машин, Білик С. Г., Вітрух П. І. (2014)
Долгіх Д. О. - Порівняння результатів теоретичних і експериментальних досліджень роботи повітряного ґрунтового теплообмінника, Ковязін О. С., Ренсевич Є. О. (2014)
Голодний І. М. - Дослідження на комп’ютерній моделі електропривода постійного струму серії Lenze 530, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2014)
Трегуб М. І. - Оцінка техніко-економічного результату вдосконалення автономної сільськогосподарської вітроенергетичної системи, Рубець А. М., Василенко О. С. (2014)
Довбненко О. Ф. - Виробничі випробування рекуперативного теплоутилізатора вентиляційних викидів на основі полімерних матеріалів (2014)
Васьковський Ю. М. - Дослідження механічних характеристик компенсованого асинхронного двигуна, Чуєнко Р. М. (2014)
Бабіцький В. В. - Вплив схеми підключення дощувальних машин до гідранта на витрати електроенергії (2014)
Сидорчук О. В. - Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Василенко М. О., Котенко С. С., Кучерявий В. М. (2014)
Фастовець П. М. - Визначення технічної доцільності застосування ревіталізанту "Мегафорс" для відновлення параметрів технічного стану циліндро-поршневої групи дизельних двигунів, Соколенко О. М., Задворнов Я. М. (2014)
Яременко В. В. - Створення системи технічного діагностування гідравлічного приводу рульового керування комбайнів (2014)
Дудніков А. А. - Підвищення довговічності деталей при їх відновленні, Канівець О. В. (2014)
Рубець А. М. - Кінематика опорної поверхні гайки різьбового з’єднання сільськогосподарської техніки (2014)
Черниш О. М. - Розрахунок тріщиностійкості вібраційних елементів сільськогосподарських машин (2014)
Фастовець П. М. - Дослідження впливу добавки до мащення "Мегафорс" на роботоздатність підшипників кочення, Кононогов Ю. А., Рязанцев В. В. (2014)
Сидорчук О. В. - Метод узгодження обслуговуваних і сервісних програм збирання ранніх зернових культур, Сидорчук Л. Л., Макарчук О. В., Сятковський О. А. (2014)
Сидорчук О. В. - Трансфер інноваційних розробок в сільськогосподарське виробництво, Шейченко В. О., Сергєєва Н. В., Веремейчик В. П., Шаповал Л. І., Близнюк В. М. (2014)
Сіваковська О. М. - Системно-функціональні підстави конфігурації проектів управлінсько-інформаційних систем рільництва (2014)
Днесь В. І. - Прогнозування дат достигання ранніх зернових культур на основі моделювання, Скібчик В. І., Жуль С. Г. (2014)
Грицишин М. І. - Методологічні основи комплектування МТП аграрних підприємств в умовах обмеженого ресурсного забезпечення (2014)
Куценко А. Г. - Метод граничних елементів у задачах про стаціонарні коливання одновимірних періодичних систем (2014)
Бондар М. М. - Особистісно-розвивальний підхід в організації курсового проектування при підготовці інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва (2014)
Бондар М. М. - Теорія, методика та технологія навчання загальноінженерним дисциплінам в аграрному університеті, Куценко А. Г., Черниш О. М., Яременко В. В. (2014)
Лехман С. Д. - Методологія науки про безпеку працівників аграрної науки (2014)
Мортеза Р. З. - Развитие понятия "Социальной ответственности" и ее влияние на конкурентоспособность организации, Залога В. А., Ивченко А. В., Полянский П. Н., Иванов Г. А. (2014)
Сидорчук О. В. - Методика формування державних цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва, Тригуба А. М. (2014)
Сидорчук О. В. - Властивості проектів технологічного обслуговування підпрограм збирання ранніх зернових культур, Макарчук О. В., Луб П. М., Сятковський О. А. (2014)
Перепелиця Н. М. - Вплив трансформації зональної спеціалізації аграрного виробництва на рівень його технічного забезпечення (2014)
Маланчук О. В. - Особливості управління конфігурацією проектів дільниць з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин (2014)
Титул, зміст (2013)
Вожжов А. П. - Трансформация денежного обращения и изменение парадигмы стимулирования экономического роста: исторический аспект и требования современности, Гринько Е. Л., Черемисинова Д. В. (2013)
Шульгіна Л. М. - Теоретичні засади визначення сутності механізму формування споживчої цінності товару, Мельничук В. М. (2013)
Патлатой А. Е. - Иррациональная форма продукта научного труда в современной экономике (2013)
Антоненко Л. А. - Влияние научно-технического прогресса на топливно-энергетический комплекс Украины до 2050 г. : методология оценки долгосрочных прогнозов, Ван Ц. (2013)
Болгарова Н. К. - Транснаціоналізаційні процеси в економіці України, Паневник Т. М. (2013)
Педченко Н. С. - Критерії та показники вивчення ефективності боргової політики держави, Лугівська Л. А. (2013)
Цимбал Л. І. - Напрями вдосконалення державного регулювання ринку освітніх послуг (2013)
Семирак О. С. - Теоретичні основи формування ефективної державної економічної політики (2013)
Сизранцев Г. О. - Управління державним боргом України: проблеми та напрями оптимізації (2013)
Кузьмін О. Є. - Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва промислових підприємств, Кравченко Є. В. (2013)
Кавун О. О. - Провідні торговельні мережі у контексті глобалізації роздрібної торгівлі світу (2013)
Александрова Б. В. - Зарубіжний досвід діяльності торгово-промислових палат та перспективи його застосування в Україні (2013)
Стеблянко М. Д. - Оцінка, проблеми та шляхи вдосконалення технічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у світі (2013)
Пінчук А. К. - Теорія оптимальних валютних зон: від класиків до сьогодення (2013)
Яренко Г. М. - Сутність багатства та його оподаткування в країнах Євросоюзу (2013)
Погребицкая А. М. - Когнитивный подход в исследовании некоторых аспектов стратегического потенциала экономической системы Крымского региона, Ильясова М. К. (2013)
Бібікова В. В. - Аналіз рівня розвитку соціально-трудової сфери регіонів України (2013)
Solntsev S. O. - Model of Assessment of Marketing Risks in Investment Projects, Ovchynnikova A. V. (2013)
Кузниченко В. М. - Непрерывная модель финансового взаимодействия предприятий в выполнении инвестиционного проекта (2013)
Полякова О. Ю. - Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на основе методологии теории игр, Булкин С. М. (2013)
Ємець М. С. - Побудова економіко-математичної моделі впливу інтеграційних процесів на розвиток міжнародного туризму в Україні (2013)
Поспелова Л. Я. - Оценка степени непротиворечивости системы нечетких правил (2013)
Бочуля Т. В. - Методологія адаптивної інтегрованої облікової системи в інформаційному середовищі (2013)
Рамський А. Ю. - Фінанси домогосподарств і їх роль у забезпеченні попиту та пропозиції на ринку інвестицій (2013)
Ґудзь П. В. - Аналіз бюджетного управління на підприємстві хімічної промисловості, Науменко Р. П. (2013)
Ачкасова О. В. - Набір стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств у сучасних умовах (2013)
Юринець О. В. - Критерії аналізу продукції автомобілебудівних підприємств у процесі стратегічного маркетингового забезпечення її конкурентоспроможності, Том’юк О. Я. (2013)
Волощук Т. Г. - Тенденції розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі (2013)
Росляков А. А. - Вплив світових ф’ючерсних ринків кукурудзи на формування цін в Україні (2013)
Козак Л. В. - Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні (2013)
Абдураимова Э. Д. - Совершенствование методики оценки эффективности использования сельскохозяйственных земель (2013)
Кулинич Ю. М. - Планування зміни типу економічного розвитку підприємств молочної промисловості з урахуванням впливу конкурентного середовища (2013)
Захарченко Л. А. - Бенчмаркінг у визначенні пріоритетних напрямів розвитку телекомунікаційних операторів, Колесник О. А. (2013)
Гросул В. А. - Структуризація ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, Филипенко О. М. (2013)
Стойка С. О. - Інновації в туризмі як чинник стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу (2013)
Найдюк В. С. - Методологічні засади управління інноваційним розвитком підприємств ресторанного господарства (2013)
Дарченко Н. Д. - Мотиваційний моніторинг як інструмент управління плинністю кадрів (2013)
Крюкова О. М. - Проблеми соціального розвитку найманих працівників на підприємствах легкої промисловості, Черкашина Т. С. (2013)
Малахова Л. В. - Економічний зміст глобальної продовольчої проблеми з точки зору відтворення робочої сили (2013)
Цимбалюк С. О. - Проектування основної заробітної плати на українських підприємствах: аналіз підходів (2013)
Ромашова Я. В. - Когнітивні технології як засіб дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні (2013)
Тарасенко Ю. В. - Аналіз здатності домогосподарств здійснювати фінансування вищої освіти (2013)
Саленков А. В. - Социальные гарантии как стабилизирующий институт в условиях глобальной неопределенности (2013)
Гриньова В. М. - Дослідження сутності управління змінами в забезпеченні циклічного розвитку підприємств, Гребнєва Ю. І. (2013)
Юхименко В. В. - Процессный подход к формированию стратегии инновационного развития предприятий (2013)
Ільчук П. Г. - Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорій інтернаціоналізації підприємств (2013)
Колодізєва Т. О. - Проектний підхід до організаційно-методичного забезпечення формування та функціонування логістичних систем підприємств, Панасьянц Г. С. (2013)
Хорунжак Н. М. - Організаційні засади розвитку системи обліку бюджетних установ у сучасних умовах (2013)
Ніколенко Н. В. - Особливості відображення інформації щодо орендних операцій в національному та міжнародному стандартах (2013)
Азаренкова Г. М. - Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні: окреслення та обґрунтування (2013)
Самородов Б. В. - Аналіз та оцінка фінансових показників банків у контексті забезпечення функціонування банківської системи, Гойхман М. І. (2013)
Корнєєв М. В. - Фактори впливу на ефективність розвитку фінансового сектора (2013)
Кульпінська Л. К. - Стимулювання інвестиційного розвитку через трансформацію діяльності державних банків (2013)
Мельниченко О. В. - Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків (2013)
Погореленко Н. П. - Забезпечення фінансової стабільності банківського сектора України в сучасних умовах, Остроушко М. В. (2013)
Боженко А. С. - Аналіз кон’юнктури ринку перестрахування в умовах волатильності світової економіки (2013)
Леус Д. В. - Аналіз науково-методичних підходів до портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки (2013)
Ольховик В. В. - Оценка эффективности налогообложения банков и предприятий реального сектора экономики Украины (2013)
Ружицький А. В. - Взаєморозрахунки в підвищенні рівня економічної безпеки енергогенеруючих підприємств, Хринюк О. С. (2013)
Ткачик Л. П. - Особливості функціонування корпоративного податкового менеджменту (2013)
Виноградова О. В. - Сутність мотивації персоналу як основи розвитку підприємства, Пілігрім К. І. (2013)
Прохорова В. В. - Напрями оцінки ефективності функціонування інтегрованих бізнес-структур підприємств машинобудування, Дружиніна Ю. О. (2013)
Антонюк О. І. - Стрес-тестування як інструмент банківського ризик-менеджменту (2013)
Кучумова І. Ю. - Інтелектуальний капітал в системі управління підприємством (2013)
Мирошниченко Ю. В. - Управление предпринимательскими рисками в условиях нестабильности экономической среды, Надолько А. В. (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Раціоналізація управління стратегічним вибором підприємства (2013)
Цюрко І. А. - Модель ідеального керівника відділу персоналу (2013)
Столярук Х. С. - Розробка рольового сценарію діяльності фахівця з управління персоналом (2013)
Шкурупская И. А. - Поведенческие мотивы приобретения гелиоэнергетического оборудования (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського