Кость С. С. - "Старожитності і пам’ятки землі Чеської" у творчості Карела Запа (в контексті чеського національного відродження) (2014)
Моторний А. В. - Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну (2014)
Палій О. П. - Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років ХХ ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі (2014)
Рева Л. Г. - Взаємозв'язки в царині культури між Україною та Словаччиною (2014)
Руденко І. В. - Міхал Грабовський як критик західноєвропейської літератури ХІХ ст. (2014)
Станкевич О. О. - Рэчыўная атрыбутыка вясельнай абраднасці на Гомельшчыне: сімволіка каравайнага абраду (2014)
Церковняк І. Г. - Наукова спадщина Оскара Кольберга в осмисленні сучасного народознавства (2014)
Шикиринська О. Б. - Філософська проза як художній феномен риторичної епохи (2014)
Паламарчук О. Л. - На пошану ювіляра – професора Йосипа Фрідріховича Андерша, Даниленко Л. І. (2014)
Паламарчук О. Л. - До 125-річчя з дня народження академіка Леоніда Арсенійовича Булаховського, Білик Н. Л. (2014)
Айдачич Д. В. - Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘глава’, Непоп-Айдачич Л. В. (2014)
Григор’єв О. - Метафоричні моделі мовлення в публіцистиці Миколи Хвильового (2014)
Іваненко І. М. - Історично маркована лексика як засіб творення смислових зв’язків у сучасній поезії (2014)
Іванович М. - Префікси за- і по- як ознаки інхоативного й інгресивного значень (2014)
Клічек Д. - Хорватська глаголична традиція ХVII-XVIII ст. і українська філологія (2014)
Комарова О. С. - Sémanticko-pragmatické osvojovanie prevzatých lexikálnych jednotiek s internacionálnym komponentom (2014)
Корольов І. Р. - Специфіка української, російської та литовської мовленнєвої поведінки (на прикладі кооперативної комунікативної ситуації "привітання”) (2014)
Корольова Н. В. - Графічні елементи латиномовного акровірша як спосіб вторинної і додаткової семантизації тексту (2014)
Маримонська Л. А. - Strategy for learning to read English texts of pupils of specialist humanities high school in Ukraine (2014)
Пахолок З. О. - Ритм поетичного і прозового мовлення (2014)
Пономаренко В. Д. - Інноваційні ад’єктивні графодеривати сучасної української мови, Новікова Є. Б. (2014)
Попова Г. П. - Основні концепти картини світу українськомовної дитини (2014)
Сторожук Х. - Субстратологічні дослідження української неетимологізованої лексики (2014)
Струк В. - Специфіка адаптації інтернаціоналізмів у хорватській мові (2014)
Хода Л. Д. - Прості синтаксичні конструкції у словацьких рекламних текстах (2014)
Ярмак В. І. - Характерні художні прийоми використання претеритальних часів сербського дієслова в поетичній творчості М. Црнянського (2014)
Білик Н. Л. - Формосмислова специфіка нульового екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Булаховська Ю. Л. - Чим відрізняється класичний англійський і французький детектив кінця ХІХ – початку ХХ ст. від сучасних його численних кінопереробок, доповнень і розгалужень? (2014)
Булаховська Ю. Л. - З історії міжслов’янських взаємин, Лукінова Т. Б. (2014)
Деркач О. М. - Мілош Црнянський та його покоління (2014)
Живкович І. - O čitanju Bulgakova kroz prizmu Dostojevskoga (2014)
Іванова-Ґірґінова М. - Случването на модерността в Яворова пиеса "Когато гръм удари, как ехото заглъхва”- реконструкции на персонажа, Рускова Е. (2014)
Карацуба М. Ю. - Архетип інцесту як порушення заборони у слов’янській народній баладі (2014)
Кортенска М. - П. К. Яворов - разширяване на културно-историческото му наследство (2014)
Максимова К. - Трансформація концепту бісовщини в творах українських письменників 20-х років ХХ століття (2014)
Палій О. П. - Іронічний дискурс роману Богуміла Грабала "Я обслуговував англійського короля" (2014)
Погребняк О. А. - Топос Галичини у романі "Пригоди бравого вояки Швейка” Ярослава Гашека (2014)
Скакун І. - Рольова (драматизована) лірика у творчому доробку поетів-футуристів Михаля Семенка та Ігоря Сєвєряніна (2014)
Хайдер Є. М. - Художньо-типологічні домінанти у світлі транслатології (на матеріалі українських і російських перекладів романів Г. Геcсе) (2014)
Харитоненко О. І. - Рецепція журналістики в літературі (на матеріалі "Щоденника" Т. Шевченка і "Печерських антиків" М. Лєскова) (2014)
Осташ Л. Р. - Jana Pleskalová. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. (Brno: Host; Masarykova univerzita, 2011. 204 s.) (2014)
Панов М. І. - Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки (2014)
Шигаль Д. А. - Методика здійснення порівняльного історико-правового аналізу (2014)
Возгрін С. Ю. - Неприпустимість звуження змісту та обсягу прав і свобод людини як гарантія захисту прав людини: теоретичний і практичний аспекти (2014)
Лукаш С. Ю. - Окремі питання становлення й розвитку соціального складника українського конституціоналізму часів Козацької доби (2014)
Іванов А. М. - Підстави припинення спільної часткової власності (2014)
Ісаєв А. М. - Особливості захисту сторін у договорі дарування (2014)
Музика Т. О. - Механізм виконання альтернативного зобов'язання (аналіз законодавства та правозастосовної практики країн СНД, ЄС та інших країн світу) (2014)
Віннічук Р. І. - До питання про спеціальний господарсько-правовий режим перестрахування (2014)
Тимошенко Д. В. - Філософсько-правовий аспект причинно-наслідкового зв’язку як умова матеріальної відповідальності працівника (2014)
Слюсар А. М. Загальні принципи створення і функціонування комісій по трудових спорах - (2014)
Соколова А. К. - Методологічні засади дослідження формування й розвитку флористичного права України (2014)
Федчишин Г. С. - Правові проблеми забезпечення права громадян на загальне використання лісових ресурсів (2014)
Блошенко Е. Є. - Становлення та розвиток законодавства у сфері використання рослинного світу (2014)
Копиця Є. М. - Гармонізація екологічної політики України зі стандартами ЄС у сфері нормування атмосферного повітря (2014)
Шевчук О. М. - Контрольні повноваження органів внутрішніх справ у сфері обігу наркотиків (2014)
Підгорний Б. А. - Адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів: поняття та сутність (2014)
Олійник О. М. - Поняття та види нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України (2014)
Олійник П. В. - Щодо визначення поняття "право на майно" як предмета злочинів проти власності (2014)
Човган В. О. - Співвідношення цілей обмежень прав засуджених (2014)
Вапнярчук В. В. - Підстави застосування судового розсуду в кримінальному провадженні (2014)
Ахмедов В. А. - Способи здійснення судового нагляду на попередньому етапі розслідування (2014)
Панова А. В. - Еволюція поняття "допустимість доказів" у кримінальній процесуальній доктрині та законодавстві України (2014)
Булулуков О. Ю. - Класифікація тактичних рішень у криміналістиці (2014)
Вишневський Ю. А. - Надання згоди Українською РСР на обов’язковість для неї міжнародного договору (2014)
Пухаленко В. П. - Правові основи співробітництва Європейського Союзу та України з питань цивільного правосуддя (2014)
Тарасов О. В. - Персонативний юридичний факт: теоретико-методологічний та міжнародно-правовий вимір (2014)
Скрипчук Г. В. - Правове регулювання сфери культури України: на матеріалах 90-х років XX ст. (2014)
Хаустова М. Г. - Тенденції розвитку права в умовах глобалізації (2013)
Клочков В. Г. - Проблеми визначення понять у законах і нормативно-правових актах (2013)
Шигаль Д. А. - Теорія історико-правового порівняльного методу (2013)
Селіхов Д. А. - Сільськогосподарський кредит у системі земського самоврядування (на прикладі полтавської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст.) (2013)
Лукаш С. Ю. - Деякі теоретичні питання природи українського конституціоналізму після 1991 року (2013)
Соловйов О. М. - До питання про захист права власності (2013)
Гетьман А. П. - Екологічні права людини в національній міжнародній правовій доктрині, Костицький В. В. (2013)
Соколова А. К. - Проблеми законодавчого забезпечення права власності на природні ресурси та комплекси (2013)
Гиренко І. В. - Реалізація концепції сталого розвитку у сфері охорони й використання рослинного світу (2013)
Лісова Т. В. - Актуальні питання правового регулювання використання земель промисловості (2013)
Зуй В. В. - Про порядок притягнення державних службовців додисциплінарної відповідальності (2013)
Кущ О. Є. - У пошуках оптимальної моделі фіксації адміністративної відповідальності у сфері житлово-комунального господарства (2013)
Шевчук О. М. - Принципи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів (2013)
Рядінська В. О. - Особливості оподаткування доходів фізичних осіб від процентів (2013)
Автухов К. А. - Аналіз нормативного і доктринальних визначень поняття "режим в установах виконання покарань" (2013)
Лисодєд О. В. - Правове регулювання процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (2013)
Лисюк Ю. В. - Сутність і значення підготовчого провадження у кримінальному процесі: національний і міжнародно-правовий аспект (2013)
Овчаренко О. М. - Проблема визначення строків давності притягнення суддів до відповідальності за порушення присяги (2013)
Білецька Г. А. - Медичні і соціальні наслідки наркоманії й токсикоманії (2013)
Хутько Т. В. - Магометанський духовний суд у таврійській губернії (кінець XVIII − перша половина XIX ст.) (2013)
Мандрікова К. О. - Розумність у системі вимог до нормотворчості (2013)
Павшук К. О. - До проблеми проведення конституційного і законодавчого референдумів в Україні (2013)
Довбиш О. О. - Джерела формування майна подружжя (2013)
Ремінний В. І. - Шляхи підвищення ефективності контролю за використанням та охороною земель на сучасному етапі (2013)
Бровченко Т. І. - Види установчих документів юридичних осіб (2013)
Бурцев О. В. - Становлення і розвиток законодавчого забезпечення вирішення межових земельних спорів: історико-правовий аспект (2013)
Савчук О. О. - Процедура організації лісового господарства як вид процедурних правовідносин (2013)
Токарєва К. О. - До питання визначення поняття "доходи бюджету" (2013)
Гаврюшенко Г. В. - Медіакомпетентність прокурора: постановка питання (2013)
Гетьман К. О. - Принцип економічної обґрунтованості як засіб реалізації фіскальної функції податку (2013)
Вимоги до рукописів статей, що подаються до збірників наукових праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2013)
Гедз М. Й. - Характеристика параметрів модернізаційного потенціалу економіки регіонів (2013)
Ходжаян А. О. - Структурні метаморфози економіки України: можливості відтворення поступального розвитку (2013)
Скляр Г. П. - Розвиток сільського зеленого туризму регіону та особливості його інвестування, Литовченко І. В. (2013)
Кіхая Ю. В. - Сучасний розвиток конкурентного середовища хлібопекарської промисловості України (2013)
Дебликов Я. С. - Антикризисное регулирование строительного комплекса (2013)
Бурлай М. М. - Напрями державної інформаційної політики та розвитку системи вищої освіти (2013)
Годлевська О. А. - Характеристика стратегічних інструментів соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Рудич Л. В. - Cучасні аспекти формування людського потенціалу добровільних об’єднань громадян сільських територій (2013)
Гриценко Л. Л. - Формування системи контролінгу на машинобудівному підприємстві (2013)
Круглова О. А. - Оцінка ефективності функціонування інтегрованих бізнес-структур у торгівлі, Михайлова Л. А. (2013)
Пілецька С. Т. - Діагностика в антикризовому управлінні підприємством (2013)
Верезомська І. Г. - Діагностика організаційної культури підприємства готельно-ресторанного бізнесу за методом Даніеля Денісона (2013)
Гебер Н. А. - Ґенеза концепцій управління персоналом підприємства (2013)
Громика Р. П. - Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємства (2013)
Лавренюк Р. М. - Маркетинговий аналіз веб-сайтів навчальних закладів, що надають освітні послуги з використанням інтернет-технологій (2013)
Чижевський В. С. - Математичні методи і моделювання процесів в економіці спорту (2013)
Капліна А. С. - Система заходів щодо підвищення ефективності управління розвитком підприємств готельного господарства (2013)
Кудінов Е. О. - Механізм моделювання управління витратами торговельного підприємства (2013)
Вакуленко Т. В. - Сучасні аспекти управління персоналом на підприємствах готельного господарства (2013)
Тищенко О. О. - Моделювання і прогнозування поведінки системи соціального маркетингу роздрібних підприємств (2013)
Решетняк Т. І. - Управління підприємством у новій економіці: об’єкти та способи (2013)
Лисак Г. Г. - Оптова торгівля України: регіональні особливості розвитку (2013)
Кирніс Н. І. - Аспекти конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах (2013)
Дуда М. О. - Трактування поняття "інститут спільного інвестування" як одного із суб’єктів інвестиційної діяльності (2013)
Нартова І. В. - Удосконалення системи показників оцінки фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, Сіліхін Б. В. (2013)
Боримська К. П. - Комплексний підхід до реалізації стратегії економічної безпеки на основі оцінки ефективності інвестиційних проектів у системі контролінгу бізнес-процесів підприємства (2013)
Кулик В. А. - Трансформація мети бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації економіки (2013)
Орлик С. В. - Теоретичні основи категорій "дохідності" та "цінності" нерухомого майна як бази для оподаткування нерухомого майна: історія і сучасність (2013)
Пилипчук В. П. - Инвестиционное обеспечение развития рынка жилой недвижимости: процессы и результативность (2013)
Бугріменко Р. М. - Понятійний апарат розвитку концепції інфраструктурних досліджень в економіці (2013)
Горячов О. В. - Сучасні аспекти міжнародного руху робочої сили в країнах західної Європи (2013)
Дегтярьова С. А. - Аналіз використання інструментів інвестиційного забезпечення та підтримки інноваційних процесів на регіональному рівні, Похилюк В. В. (2013)
Хазах К. О. - Диференціація заробітної плати як прояв регулятивної дисфункції держави (2013)
Кравченко Е. Ю. - Развитие человеческого потенциала как стратегия позиционирования социальной политики России (2013)
Cимкина Н. В. - Семейный бизнес: перспективы для Украины (2013)
Писаренко В. П. - Міжнародний досвід і зарубіжне законодавство у сфері регулювання електронного документообігу та можливості його впровадження в електронній комерції в Україні (2013)
Дяків О. П. - Структура лідерських компетенцій менеджера, Прохоровська С. А. (2013)
Максюта В. В. - Корпоративна культура як основа підвищення продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Еникеева Г. А. - Некоторые проблемные аспекты мотивации и стимулирования труда (2013)
Барна М. Ю. - Теоретичні аспекти формування системи внутрішньої торгівлі (2013)
Гайдай К. І. - Проблеми розвитку соціального туризму в Україні (2013)
Дорогань-Писаренко Л. О. - Статистичне вивчення якості робочої сили (2013)
Тищенко О. О. - Методичні засади оцінки соціального ефекту від зростання споживчої лояльності (2013)
Соловьева Л. В. - Теоретическое обоснование модели влияния качества услуг на качество жизни (2013)
Тарасова Т. Ф. - Мотивационный механизм внутренних расчетов в организациях потребительской кооперации, Башкатова В. Я. (2013)
Тужилкіна О. В. - Комплексне дослідження трудової мотивації працівників роздрібної торгівлі споживчої кооперації (2013)
Костишина Т. А. - Оплата праці як елемент управління системою дистрибуції підприємства, Костишина А. І. (2013)
Полiщук О. М. - Характеристика об’єктів у ході моментно-вибіркового спостереження для вирішення проблем паркування у місті (2013)
Амосов О. Ю. - Організаційно-економічний механізм забезпечення формування й розвитку робітничих кадрів підприємства, Черняєва А. О. (2013)
Носенко О. С. - Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємств машинобудування Запорізького регіону (2013)
Гавкалова Н. Л. - Механізм формування та розвитку робітничих кадрів підприємства (2013)
Шимановська-Діанич Л. М. - Організаційно-методичні засади формування атмосфери інноваційного розвитку роздрібних торговельних підприємств, Іщейкін Т. Є. (2013)
Коваленко С. А. - Модель вырожденной инфляции, Минченко А. А. (2013)
Золотарева О. А. - Перспективы развития институциональной структуры финансового сектора стран с растущими рынками, Теляк О. А. (2013)
Деньга С. М. - Бухгалтерське відображення процесів продукування підприємством економічних вигод (2013)
Таубаев А. А. - Активизация научно-инновационной деятельности университетов Казахстана как фактор социальной модернизации (2013)
Живитере М. - Концепция профессиональной мотивации студентов по направлению предпринимательство, Рященко В. П. (2013)
Євтух В. Б. - Життя, наповнене досвідом і переконаннями: Ерхард Рой Він в науці і громадському житті (2014)
Дегтярьов С. І. - Ставлення представників українського і російського чиновництва до порушень і зловживань у їхньому середовищі (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст. ) (2014)
Половинська В. В. - До проблеми давньорусько–скандинавських літературних контактів в контексті обміну духовними цінностями між Сходом і Північчю (2014)
Крижевський А. В. - Антикознавство в Університеті Св. Володимира в 60–х – 80–х роках ХІХ ст. в контексті загальної лібералізації та змін на історико–філологічному факультеті (2014)
Ховрич С. М. - Культурне дозвілля як складова виховного процесу у деяких вишах підросійської України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Дороніна Н. В. - З історії викладання англійської мови в Імператорському університеті св. Володимира (2014)
Шемета Ю. М. - Освітлення в Імператорському Університеті Св. Володимира (1830–ті – початок 1860–х рр. ) (2014)
Лиса М. - Діяльність товариства "Взаїмна поміч галицьких та буковинських вчителів" напередодні Першої світової війни (2014)
Філінюк В. А. - Освіта і школа у повсякденному житті українського села в період Центральної Ради (2014)
Рибко О. С. - Політична культура міського населення волинської губернії на початковому етапі Української революції (1917 р. ) (2014)
Пилипів І. В. - Організаційна структура Перемишльської греко–католицької єпархії в період між двома світовими війнами, Горан Т. А. (2014)
Нікітенко К. В. - Кредитно–банківська політика радянської влади в УРСР міжвоєнної доби: в основі класовий підхід (2014)
Пуйда Р. Б. - Стратегія та тактика Українського національно–демократичного об’єднання 1928–1938 рр. (2014)
Кужільна О. О. - Державницька ідея у культурно–просвітницькій діяльності Товариства "Музей визвольної боротьби України" у роки Другої світової війни (2014)
Лук’яненко О. В. - Камені на шляху наукового поступу освітян повоєнних педінститутів УРСР (2014)
Компанієнко О. В. - Становище системи шкіл робітничої і селянської молоді в перше повоєнне десятиріччя (2014)
Парначова Н. В. - Становище українських селян в 50–х рр. ХХ ст. на території Польщі (на матеріалах тижневика "Наше слово") (2014)
Дем’яновський О. Ю. - Методи розведення сільськогосподарських тварин: історичний аспект (2014)
Черкас Т. В. - Культурне і наукове співробітництво між Україною та ФРН 1990–1995 рр. (2014)
Махортих М. С. - Київські топоніми як елемент історичної пам’яті про звільнення міста від німецької окупації за доби незалежності (1991–2013) (2014)
Корсак Р. В. - Українсько-чеське культурне співробітництво (2000-2012 рр. ) (2014)
Холод І. Ю. - Переговори про регіональне всеосяжне економічне партнерство: проблеми та перспективи (2014)
Шорсткіна О. Ф. - Михайло Драгоманов як співробітник часопису "Житє і Слово" (1894–1895 рр. ) (2014)
Геза А. В. - Віктор Михайлович Глушков як людина та вчений–вихователь наукових кадрів (2014)
Головань О. О. - Україна у безпекових стратегіях США 2014 року (2014)
Гай–Нижник П. П. - Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки (2014)
Кудінов Д. В. - Проблема участі українських селян у виборах і діяльності Державної думи Російської імперії в сучасній вітчизняній історіографії (2014)
Тимошенко Ю. О. - Сучасна методологія історичного дослідження фізкультурно–спортивної сфери України 1920–1940–х років (2014)
Главацький М. В. - Соціально–правова діяльність органів окупаційної влади генеральної області "Київ" в 1941–1944 рр. : новітня історіографія проблеми (2014)
Гасанова Н. А. - Экспертиза рукописей Насиреддина Туси, хранящихся в Институте рукописей им. Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана (2014)
Берест Р. Я. - Фортифікаційні споруди середньовічних монастирів українського Прикарпаття (2014)
Цуцман І. Я. - Об’єкти покутської оборонної архітектури на сучасному етапі: стан, проблеми збереження та використання (2014)
Аббасов Н. Н. - Проблема политической власти Огузов в дастане "Китаби Деде Горгуд" и ее параллели с политическим устройством других тюркских народов (2014)
Дудар Р. В. - Реформи Селіма ІІІ. Формування війська "нізам–і джедид" в складі збройних сил Османської імперії (2014)
Акперова Е. - Баку в 1917–1918 годах в оккупационных планах великих стран мира (2014)
Малеки Энтезари М. Е. - Становление национальной печати в Иранском Азербайджане, ее борьба против реакции (1941–1945) (2014)
Гидаятова С. А. - Транспортировка каспийской нефти и газа на мировые рынки (Азербайджано–Казахстанское сотрудничество) (2014)
Андрієнко О. В. - Страх як онтологічна ознака сучасного суспільства (2014)
Владленова І. В. - Философские проблемы: материя, человек, общество в русле развития высоких технологий (2014)
Гончаренко М. М. - Системний підхід у визначенні соціоприродних суперечностей (2014)
Данканич Р. И. - Проблема поиска достоверного знания в философии Нового времени (2014)
Журба М. А. - Віртуальна реальність: різновекторні пошуки (2014)
Кириченко І. А. - Проблема профілактики девіантних проявів в суспільстві: філософський аналіз (2014)
Ємельяненко Є. О. - Конструювання маргінальності та агенти цього процесу (2014)
Сакун А. В. - Дискурс сучасності в просторі соціального пізнання (2014)
Масаев М. В. - Феномен демократии в контексте базовых проблем социальной философии (философско–исторический и социокультурный анализ) (2014)
Попов В. Ю. - Методологічні засади класичної історії філософії (2014)
Старовойт О. - Відчуття свободи як необхідна умова формування суб’єкта інноваційної культури (2014)
Воронкова В. Г. - Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві (2014)
Антіпова О. П. - Особливості комунікації в субкультурі інформаційної ери (2014)
Дерман Л. М. - Комунікативна культура в моді XX–XXI століття (2014)
Отрешко В. - Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення (2014)
Ткачова Ю. М. - Ціннісно–комунікативні характеристики науки в умовах інформаційного суспільства (2014)
Третяк В. В. - Національна самосвідомість – важливий чинник розвитку суспільства (2014)
Терешкун О. Ф. - Потенціал гуманізму в гуманітарно–науковому дискурсі техніки (2014)
Завальнюк О. - Спорт як діяльність особистості (2014)
Гоян І. М. - Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Критика Германа Когена. Стаття перша (2014)
Коробко М. І. - Етика реальності: загальний огляд філософських позицій Айн Ренд (2014)
Аббасова А. - Повести Ченгиза Дагчы олицетворение национальных чувств и идей патриотизма (2014)
Зарганаева И. З. - Методологические различия в суфизме: Газали и Xалватийа (2014)
Матвієнко І. С. - Сучасна релігійно–соціальна орієнтація людини в світі (філософський погляд Е. Фромма) (2014)
Пєшев О. О. - Внесок Р. С. Пітерса у розвиток аналітичної філософії освіти (2014)
Коваленко Є. В. - Характеристика основних естетичних параметрів імпресіоністичної техніки у пленерному живопису (2014)
Демиденко Я. С. - Український авангардизм: історико–філософський аналіз (2014)
Багирова Г. - Языковая личность автора художественного текста (2014)
Джамалов М. М. - Стиль фикх в постмодернистских теориях и его языковедческая основа (2014)
Вітер Д. В. - Методологічні пошуки осмислення соціальної доктрини церкви у західній теологічній думці (2014)
Остащук І. Б. - Християнський символ: специфіка конфесійної рецепції (2014)
Стасюк Л. О. - Інституалізація протестантизму в контексті геополітичної самоідентифікації України (2014)
Котенко И. В. - Социокультурное пространство античной аристократической культуры (2014)
Дзвінчук Д. І. - Глобальні виклики та освіта: криза ідентифікації чи розвій етнічної самобутності (2014)
Пашков В. В. - Віртуалізація освіти: пріоритети і ризики (2014)
Бак М. - Інформатизація освіти як предмет філософсько–педагогічного дискурсу (2014)
Ковальчук Н. Д. - Європейська освіта Києво–Могилянської академії в контексті метаісторії (2014)
Михайльова К. Г. - Виховний процес у ВНЗ України: сучасні пріоритети та практичні результати, Савош Г. П. (2014)
Шелюк Л. - Якість і відкритість освіти як національні пріоритети її демократичного розвитку в Україні (2014)
Бессалова Т. В. - Современные тенденции и проблемы развития вузовского сектора науки Украины (2014)
Васильчук Є. О. - Соціально–економічні чинники ескалації політичного радикалізму та екстремізму у молодіжному середовищі України (2014)
Батрименко О. В. - Реформування державної бюрократії в пострадянській Україні" (2014)
Дамаванді А. М. - Етнополітичні та соціальні процеси в середовищі кримськотатарського народу в контексті українського державотворення (2014)
Дунець В. Б. - Формування політичної культури молоді в Україні після подій Майдану 2013–2014 років (2014)
Жекало Г. І. - Міжнародні організації у політичних протиріччях та конфліктах сучасної України: концепція досліджень (2014)
Ключник Р. М. - Основні виміри сучасної політичної кризи в Україні (2014)
Морарь М. В. - Формування політичного лідерства в Україні в умовах державної незалежності: здобутки і проблеми (2014)
Нелін М. В. - Перспективи українсько–італійських відносин в умовах внутрішньодержавної нестабільності в Україні 2014 р. (2014)
Панченко Т. В. - Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: відповідність європейському досвіду (2014)
Прокопенко О. А. - Домінантні архетипи у житті українського суспільства (2014)
Семигіна Т. В. - Класифікація держав загального добробуту Гости Еспінг–Андерсена і подальший розвиток теоретичного обґрунтування соціальної політики (2014)
Стойко О. М. - Еволюція досліджень президентської форми правління (2014)
Безрук О. О. - Політична участь в контексті процесів політичної мобільності (2014)
Вальковець Г. І. - Види політичного протесту (2014)
Калінін В. Ю. - Концепція осьового поділу праці: зміст та перспективи у політичній науці (2014)
Кізь М. В. - Соціальна діяльність і політичний PR (2014)
Куц Г. М. - Політологічне осмислення ідеї прогресу (2014)
Макаренко Б. - Основні фактори і напрями підвищення гуманістичного потенціалу політичної культури суспільства (2014)
Герасимчук Н. В. - Магістралі розвитку міжнародних інституцій: соціально–часовий вимір (2014)
Гордієнко Г. М. - Релігія і церква в політичній та ідеологічній практиці націонал–соціалізму (2014)
Борділовська О. А. - Моделі врегулювання курдської проблеми: досвід чотирьох близькосхідних країн, Кухта В. В. (2014)
Махмудова О. А. - Вопросы интеграции Турции в Европейский Союз: сторонники и противники (2014)
Aliyev N. Q. - The transformation of the state sovereignty in the age of globalization: the dialectic of continuity and change in Azerbaijan (2014)
Hamidov H. - The national leader Heydar Aliyev and the policy of energy security of Azerbaijan (2014)
Ибрагимов А. - Решение вопросов религии в государственной политике Гейдара Алиева в 1993–2003 годы (2014)
Кухтин М. М. - Центральная Европа во внешней политике России, Германии и США (2014)
Гула Р. В. - Рецензія на книгу: Латиш Ю. В. Декабристи в Україні. Історіографічні студії / Ю. В. Латиш. – К. : Логос, 2014. – 238 с. (2014)
Латиш Ю. В. - Великий Кобзар і Alma mater. Рецензія на монографію: Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г. Університет св. Володимира і Тарас Шевченко. – К. : УкрСІЧ, 2014. – 228 с. (2014)
Луняк Є. М. - Новий корисний посібник для істориків від визнаного метра. Рецензія на посібник: Казьмирчук Г. Д. Вступ до спеціальності: Навчально–методичний комплекс / Укладач: д. і. н., проф. Казьмирчук Г. Д. – Вид. 3–е, випр. та доповн. – К. : ПП "КП УкрСІЧ", 2014. – 167 с. (2014)
Луняк Є. М. - Рецензія на монографію: Титаренка Д. М. Культурні процеси в Україні у роки нацистської окупації (зона військової адміністрації). – Львів, 2014. – 442 с. (2014)
Масаев М. В. - О феноменах художественного и семиотического аспектов изобразительного искусства. Рецензия на учебное пособие: Рашковская В. И. Изобразительное искусство: художественный и семиотический аспекты. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 200 С. (2014)
Шкурупій О. В. - Наукові підходи до обґрунтування методології дослідження інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку української економіки, Флегантова А. Л. (2014)
Кубіній Н. Ю. - Механізми активізації людського потенціалу як стратегічного фактора регіональної конкурентоспроможності, Кубіній В. В., Мошак С. М., Теличко Т. В. (2014)
Артеменко А. В. - Ціннісно-раціональні мегатренди глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на прикладі пострадянських країн) (2014)
Антонюк Я. М. - Конкурентні переваги розвитку бізнесу в інноваційних економічних умовах (2014)
Заячковська Г. А. - Нові теорії міжнародного туризму (2014)
Балан О. С. - Формування інструментів інформаційно-аналітичної системи прийняття інвестиційних рішень з урахуванням життєвого циклу інвестиційних проектів та видів управлінської діяльності (2014)
Макара О. В. - Теоретичні основи формування територіальних туристично-рекреаційних систем, Гарасюк Д. М. (2014)
Михайлова Н. В. - Дискусійні підходи до розподілу прибутку підприємств (2014)
Коломицева А. О. - Формування контуру адаптації до змін на засадах системно-динамічного моделювання логістичних потоків аптечної мережі, Загорна Т. О. (2014)
Сазонова Т. О. - Інноваційні аспекти в стратегічному управлінні сучасним підприємством, Касян А. О. (2014)
Білявська Ю. В. - Використання бенчмаркінгу в операційному процесі туристичного підприємства (2014)
Білявський В. М. - Моделювання операційної системи підприємств (2014)
Павлішина Н. М. - Маркетинг розкоші. Моделювання поведінки споживача (2014)
Овчаренко Є. І. - Організаційні аспекти формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства (2014)
Ладыко И. Ю. - Актуальные аспекты процессно ориентированного управления в системе экономической безопасности предприятия (2014)
Альошин С. Ю. - Концептуальні основи управління інноваційним розвитком промислового підприємства на засадах контролінгу (2014)
Алхасов Caмиp Яшар оглы - О необходимости внедрения в кооперативную практику Украины и Азербайджана рекомендаций международных организаций (2014)
Ареф’єв С. О. - Методологічні засади обґрунтування доцільності проектів реструктуризації аеропортів (2014)
Поливана Л. А. - Ситуаційний підхід до визначення терміна "аутсорсинг" (2014)
Босовська М. В. - Методологічні засади мережевої взаємодії туристичних підприємств (2014)
Прасолова С. П. - Особливості впливу системних ризиків на фінансову безпеку діяльності банків (2014)
Муравський В. В. - Облікові комунікації: класифікація, етапи та компоненти (2014)
Гафіяк А. М. - Застосування інформаційних технологій в умовах розвитку інноваційного освітнього менеджменту, Кропивницький С. В. (2014)
Литвин О. Ю. - Аналітичний огляд наукових праць щодо проблем функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2014)
Артімонова І. В. - Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку цукру (2014)
Болгарина О. В. - Механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Бондарець В. В. - Стан економіки молокопродуктового підкомплексу Черкаської області (2014)
Варченко О. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування збутових логістичних систем аграрних підприємств (2014)
Гаврик Л. Ю. - Ефективність організації збутової діяльності підприємств яєчного птахівництва (2014)
Гаврилюк В. П. - Соціальна нерівність як перепона на шляху ефективного економічного росту України (2014)
Гомза В. М. - Державне фінансування сільськогосподарських підприємств (2014)
Грецька Н. А. - Роль оптових ринків сільськогосподарської продукції у виведенні вітчизняної продукції на ринок Європейського Союзу (2014)
Гроздєв Ю. В. - Амортизаційний фонд як інструмент оновлення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Гуржій Н. Г. - Діагностика стану ринку продукції м'ясопереробної галузі України (2014)
Демчак І. М. - Організаційно-економічні підходи до трансформації особистих селянських господарств в суб’єкти підприємницької діяльності, Cвиноус І. В. (2014)
Зубченко В. В. - Особливості організації відтворення молочного стада у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Ібатуллін М. І. - Методологічні підходи до трактування категорії "ринок" (2014)
Капінус Л. В. - Особливості маркетингової збутової політики підприємства в мережі Інтернет, Розумей С. Б., Семененко К. Ю. (2014)
Києвська В. С. - Сутність і категорії економічної безпеки аграрних підприємств (2014)
Мельник В. І. - Реалізація стратегічних завдань розвитку агропродовольчої системи на інноваційній основі (2014)
Музика Б. Б. - Світове виробництво м'яса: місце та роль України (2014)
Недашківська Т. М. - Удосконалення методичних підходів щодо оцінки обмежень (обтяжень), які встановлюються через формування охоронних і санітарно-захисних зон, зон санітарної охорони та зон особливого режиму використання земель (2014)
Непочатенко А. В. - Оцінка ефективності використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств та напрямки її вдосконалення (2014)
Однорог М. А. - Проблеми фінансування інвестиційної діяльності АПК (2014)
Погріщук Г. Б. - Еколого-економічний розвиток сільськогосподарського виробництва на засадах реалізації концепції "зеленої економіки" (2014)
Радько В. І. - Сутність економічної категорії "ефективність" виробництва та її особливості у молочному скотарстві, Микитюк Д. М., Іванова Л. С. (2014)
Россол Л. - Система управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Скоцик В. Є. - Концептуальні засади розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні (2014)
Скриньковський Р. М. - Якість праці персоналу як фактор ефективного розвитку підприємства, Ситар Л. Й. (2014)
Sokolska T. V. - Agriculture of Ukraine: state and development prospects (2014)
Стариченко М. А. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2014)
Ткаченко К. В. - Аналіз структури виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах України (2014)
Трусова Н. В. - Моделювання комплексної оцінки фінансового потенціалу сільськогоспо- дарських підприємств (2014)
Чумак Р. М. - Сучасні підходи до проблеми диверсифікації виробничої діяльності аграрних підприємств (2014)
Коркушко О. В. - Нарушения углеводного обмена и их роль в изменении гемоваскулярного гемостаза и функции эндотелия на уровне микроциркуляторного сосудистого русла у практически здоровых людей пожилого возраста, Чижова В. П., Шатило В. Б., Бондаренко О. В., Антонюк-Щеглова И. А., Наскалова С. С., Дужак Г. В., Самоць И. А., Наумчук Н. С. (2014)
Серебровская Т. В. - Опыт использования интервальной гипоксии для предупреждения и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Обзор, Шатило В. Б. (2014)
Дубей Л. Я. - Тромбофілія і тромбози у дітей, Коржинський Ю. С., Дубей Н. В., Макух Г. В., Бойко Я. Є., Лукавецький Н. О., Цимбалюк І. П., Дорош О. І., Волощук Р. Р., Сапужак М. В. (2014)
Писарук А. В. - Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и образ жизни в странах Европы (медико-демографическое исследование), Кошель Н. М., Войтенко В. П. (2014)
Скачкова Н. А. - Полушарные особенности влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику у пациентов, перенесших инсульт (2014)
Ільницька М. Р. - Клініко-демографічні та інструментальні показники у пацієнтів з хронічною систолічною серцевою недостатністю в залежності від наявності феномену інсулінорезистентності, Поташов С. В., Ляшенко А. В., Паращенюк Л. П., Ткач Н. А. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Стан внутрішньошлуночкової гемодинаміки у гіпертензивних хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Мухін І. В., Іванченко Ю. О. (2014)
Диб’як Ю. М. - Морфологічні зміни тканин кінцівки при критичній ішемії (2014)
Диб’як Ю. М. - Стан гемодинаміки при різних морфологічних варіантах ураження артеріального русла (2014)
Журавлева Л. В. - Клиническая эффективность ингибитора АПФ рамиприла у больных с метаболическими факторами риска, Ильченко И. А. (2014)
Березин А. Е. - Влияние инсулинорезистентности на циркулирующий уровень проангиогенных эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Кремзер А. А. (2014)
Волошин М. М. - Показники гемостазу у хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок (2014)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства сыворотки крови при геморрагическом васкулите, Бевзенко Т. Б., Герасименко А. М., Синяченко П. О., Наумович М. А. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Вплив ліпосомальної терапії на морфофункціональний стан серця у хворих з хронічною серцевою недостатністю при ішемічній хворобі серця, Фаєрман А. О., Дубовик Г. В. (2014)
Ткаченко Я. В. - Порівняльна характеристика показників гемокомпонентів донорської, цільної пуповинної та крові новонароджених, Жовнір В. А., Кузьменко С. О., Саламаніна А. О., Біла Л. М. (2014)
Федотова Л. А. - Функциональная активность гемостаза и фибринолиза у пациентов с ишемической болезнью сердца в динамике кардиоцитопротекторной терапии (2014)
Малярчук І. В. - Дослідження впливу поліморфного варіанту С148Т гена β-ланцюга фібриногену на режим дозування варфарину, Горовенко Н. Г., Бабочкіна А. Р., Осипенко Н. С. (2014)
Ступницька Г. Я. - Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням (2014)
Кондратюк В. Е. - Дифференциальная диагностика синкопальных состояний (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Соловьев В. П. - К обоснованию логики влияния науки и инноваций на механизмы национальной и коллективной безопасности (2014)
Мех О. А. - Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України: аналіз нормативно-правових засад (2014)
Булкин И. А. - Особенности финансирования научно-технического развития военно-промышленного комплекса в Украине (2014)
Морозов О. Ф. - Українська формула інновацій (2014)
Єгоров І. Ю. - Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики (2014)
Кот О. В. - Міждисциплінарна роль соціально-економічних та гуманітарних наук у побудові інноваційного суспільства рівних можливостей: нові тенденції ЄС та перспективи для України (2014)
Грачев О. О. - Наукометричний аналіз досліджень у галузі струмопровідних полімерів в Україні, Хорєвін В. І., Авілова І. М. (2014)
Кавуненко Л. Ф. - Международное научно-технологическое сотрудничество Украина – ЕС: результаты социологического исследования, Гончарова Т. В., Зинченко Н. С. (2014)
Самойліков О. Ю. - Досвід країн ЄС у використанні механізмів державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах (2014)
Колтачихина О. Ю. - Основные периоды и этапы в развитии ракетно-космической техники Украины. Ч. 3. Ракетно-космическая техника Украины для исследования космоса (1962–1991), Храмов Ю. А. (2014)
Лютий О. П. - Внесок Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона у виготовлення сталевих конструкцій ракет (2014)
Литвинко А. С. - Академик В. Ф. Уткин и его научно-техническая школа (2014)
Звонкова Г. Л. - Науково-технічна школа академіка НАН України В.Г. Сергєєва, Мітрахов М. О. (2014)
Луговський О. Г. - Про діяльність Південмашу та КБ "Південне" (2014)
Олександр Сергійович Попович (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Самуил Аронович Кугель (к 90-летию со дна рождения) (2014)
Малицкий Б. А. - Слово о друге (памяти В. М. Орла), Храмов Ю. А. (2014)
Фурман В. М. - Комплексне банківське страхування: міжнародна практика та початок запровадження в Україні (2014)
Литвинець Ю. І. - Застава права оренди земель сільськогосподарського призначення в контексті діяльності банківських установ, Кікоть О. Ю. (2014)
Арсеєнко А. Г. - Украина на геополитическом и геоэкономическом распятии истории, Буткалюк В. А. (2014)
Пухтаєвич Г. О. - Практика регіонального економічного співробітництва Чернігівської області, Сакір-Молочко Н. В. (2014)
Коробка В. М. - Передумови формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному секторі (2014)
Корніюк Г. В. - Особливості обліку інвестиційної нерухомості в банківських установах (2014)
Коблянська Г. Ю. - Порівняльна характеристика ПСБО 9 "ЗАПАСИ" і МСБО 2 "ЗАПАСИ", Ревенко К. О. (2014)
Пухтаєвич Г. О. - Продовольчий ринок України та його роль у продовольчій безпеці, Постоєнко К. І. (2014)
Самко Н. Г. - Особливості трансформації фінансово-кредитної системи за умов глобалізації (2014)
Пислиця А. В. - Особливості супроводження великих платників податків у Казахстані, Камілов С. І. (2014)
Сокульський О. Є. - Економіко-математичне прогнозування обсягів перевезень пасажирського транспорту, Гілевська К. Ю., Васільцова Н. М. (2014)
Бутырина В. Н. - Реинжиниринг бизнес-процессов как перспективное направлени развития страхового менеджмента (2014)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання сценаріїв розвитку ланцюгів створення вартості товарів, Назаренко О. І. (2014)
Бідюк П. І. - Моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів з використанням принципів системного аналізу, Жиров О. Л. (2014)
Contents (2012)
Терлак З. - До відмінювання запозичених іменників на -о в сучасній українській мові (2012)
Асіїв Л. - Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної української літературної мови (2012)
Глібчук Н. - Адвербіалізація іменників як один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів (2012)
Добосевич У. - Критерії та прийоми визначення частиномовного статусу морфологічних транспозитів (2012)
Кочерга О. - Віддієслівні прикметники в науковому мовленні, Володимир Пілецький. (2012)
Кутня Г. - Градуальність як структурно-семантична ознака дієслівних предикатів процесу на тлі аспектуальних понять (2012)
Труш О. - Особливості функціонування складних речень із підрядними обставинними в науковому мовленні Івана Франка (2012)
Ґрещук Б. - Граматичні і лексико-семантичні категорії в категоризації дійсності (2012)
Дзеньдзюра Н. - Моделі відображених антонімів у словотвірних гніздах параметричних прикметників з антонімними вершинами (2012)
Ціхоцький І. - Старольвівська урбаністика Марека Краєвського (лінгвістичні кореляції) (2012)
Бук С. - Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) (2012)
Кочан І. - Біобібліографічні словники – скарбниця національної культури (2012)
Куза А. - Релігійна фразеологія як вияв богоприсутності в сучасній українській публіцистиці (на прикладі творів Євгена Сверстюка) (2012)
Левчук О. - Мовний образ коня та його атрибутивні характеристики в українському пісенному фольклорі (2012)
Лещенко Н. - Інформаційно-довідковий текст та його комунікативно-прагматичні особливості (2012)
Щепанська Х. - Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка (2012)
Баліцька М. - Функціональні моделі жанру мовлення прохання (2012)
Купчинська З. - Відносні прикметники та архаїчна ойконімія України (2012)
Тимошик Г. - Особливості побудови давньогебрейського антропонімікону новозавітного тексту (на матеріалі українських новочасних перекладів Святого Письма) (2012)
Сколоздра-Шепітко О. - Номінація осіб у "Метриці хрещених села Розвадова 1753–1784 рр.” (2012)
Михайличенко Н. - Статистика ойконімів України на -ець, -иця (2012)
Івасенко А. - Словотвірно-семантична структура прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалах королівщин Руської землі) (2012)
Туркевич О. - Фахова мова методики викладання української мови як іноземної: специфіка функціонування (2012)
Андрусишин О. - Матеріали до словника астрономічної термінології Володимира Левицького (2012)
Фаріон І. - "Густинський літопис” – джерело мовної свідомості українців першої половини ХVII століття (2012)
Висоцька Т. - Функціонування сполучників хотя, хотя бы в українській мові XVI–XVII ст. (2012)
Іваночко К. - Акцентуація ономатоепічних (ентомологічних) суфіксальних дієслівних утворень у південно-західних говірках української мови (2012)
Костів О. - Обниження наголошених голосних в українському діалектному мовленні (зміна артикуляції (2012)
Процик І. - Соціолект українських футбольних фанатів (2012)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. ІІ (Гнат – Горішниці), Роман Осташ. (2012)
Макович Х. - Фрагмент учительного Євангелія XVI ст. у зв’язку з українським діалектним мовленням Карпат (2012)
Хібеба Н. - До питання про північну межу бойківських говірок: говірка села Росохи Старосамбірського району Львівської області (2012)
Романина І. - Структурно-семантична специфіка наддністрянських текстів про зцілення (2012)
Сокіл Б. - Українські організації Наддніпрянщини і царські укази про заборону української мови (2012)
Герасим Н. - До характеристики прислівників у надсянських говірках (2012)
Слободзяник О. - Староукраїнські назви лісу у пам’ятках XVI–XVII століть (2012)
Захлюпана Н. - Життям підказане (2012)
Сербенська О. - Професор Лев Полюга (Квітка на могилу) (2012)
Ціхоцький І. - Антисуржик: у пошуках мовної ідентичності (2012)
Зеновій Терлак - Онтологічний час крізь призму граматики (2012)
Гусев В. А. - Чеховский миф в современной культуре (2010)
Люликова А. В. - Концепт идиллического хронотопа в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова (2010)
Матвієнко Г. І. - Постапокаліптичне мислення героїв роману Т. Прохаська "Непрості" (2010)
Новохатский Д. В. - Онирические мотивы в романной трилогии Владимира Сорокина "Лед", "Путь бро", "23 000" (2010)
Овсеева М. А. - Мифологические и сказочные компоненты во "Французском" детективе Дарьи Донцовой (2010)
Пилипюк Л. А. - Категорії дискурсу у лінгвістичному дослідженні тексту (2010)
Прокофьева Е. А. - Своеобразие мифопоэтики исторической драматургии И. И. Лажечникова (2010)
Раковская Н. М. - Критическая модель В. В. Розанова (2010)
Сподарець В. І. - Екзистенційний вимір роману Вал. Шевчука "Темна музика сосон" (2010)
Сподарец Н. В. - Феноменология элегического в стихотворении А. Белого "Мне грустно... подожди... рояль" (2010)
Сытник Ю. Н. - Мифологизация дублинского текста в сборнике коротких рассказов Д. Джойса "Дублинцы" (2010)
Ткач Л. М. - Грицько Чупринка на тлі "Квітів зла" (2010)
Фісак І. В. - Критичний пафос та утопічні мотиви у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя (2010)
Фокина С. А. - Магический статус поэта в лирической системе М. Цветаевой 20-х годов (циклы "Москве" 1922, "Сивилла") (2010)
Чепурда Г. М. - Еволюція жанру вестерн: діахронічний аспект (на матеріалі збірок новел Енні Пру "Heart songs" і "Close range: brokeback mountain and other stories") (2010)
Чорна О. Ю. - Традиції М. Коцюбинського в оповідaннях для дітей О. Копиленка (2010)
Шапошник Н. А. - Особливості художньої мови М. Дюрас (на матеріалі роману "Модерато Кантабіле") (2010)
Шелест И. Л. - Роль асиндетона в модернистском тексте (на материале романов В. Вульф) (2010)
Contents (2014)
Бочарнікова А. - Погляд на проблематику авестійських гатів крізь призму західної орієнталістики (2014)
Горба С. - Імруулькайс як основоположник арабської дескриптивної лірики (2014)
Гриценко Я. - Порівняння (tašbīh) як засіб творення арабських паремій (2014)
Заза Ю. - "Мова rušna” як складова арабської молодіжної субкультури (2014)
Криконюк К. - Формально-морфологічний підхід до вивчення сучасного перського словотвору (2014)
Луцан Л. - Cтатус категорії розширених дієслівних основ арабської мови як об’єкт лексико-граматичного вивчення (2014)
Мазепова О. - Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на матеріалі сучасної перської поезії (2014)
Максимів О. - Лексико-семантична етноспецифіка перської та української публіцистики (2014)
Маленька Т. - Перська класична поезія у франції: рецепція "Гулістану” Сааді (2014)
Мацкевич А. - оняття модальності в арабському мовознавстві: становлення і розвиток (2014)
Сприса О. - Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) (2014)
Стельмах М. - Концепт "cила” в іранському й українському епосах (на матеріалі "Шагнаме” Фердоусі і "Слова о полку Ігоревім” (2014)
Яремчук І. - Концептуальне поле світ людини у поезії Форуг Фаррохзад (2014)
Батюк І. - Кансайський діалект як засіб вираження авторського "я” в японській прозі (на матеріалі творів Накаґамі Кенджі) (2014)
Витичак У. - Становлення та розвиток поетики Tанка (2014)
Горошкевич О. - Концепт 腹 hara в японській мовній картині світу (2014)
Забуранна О. - Конструкції зі значенням спонукальності у японській мові (з наголосом на реквестивах і прескриптивах (2014)
Козоріз О. - Терміни-синоніми у юридичній термінології сучасної китайської мови (2014)
Комарницька Т. - Застосування гри слів у японському словотворі (2014)
Комісаров К. - Стилістичний аспект синтаксису японської мови (2014)
Король В. - Когнітивний аспект емоційного концепту ненависть у сучасній японській мові (2014)
Рябоволенко І. - Експансія запозичених слів у сучасній мові як спосіб архаїзації (2014)
Тищенко К. - Слід тунґусів, маньчжурів і монголів у топонімії України (2014)
Цуй К. - Анімальний компонент медичного терміна у сучасній китайській мові (2014)
Асадчих О. - Зміст навчання екстралінгвістичного компоненту японської мови (2014)
Кіндрась І. - Мовленнєва компетенція учнів у говорінні турецькою мовою у вищих навчальних закладах (2014)
Смовженко Л. - Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2014)
Бортнік Н. - Айну в сучасній Японії (2014)
Григоренко М. - Особливості процесу запозичання в сучасній українській мові (2014)
Гулянович І. - Соціотопографія приміських селищ одеського градоначальства в середині XIX століття: джерельна база реконструкції (2014)
Гусак П. - Етимологічна герменевтика як ключ до розуміння і датування тексту (на прикладі легенди про Сема, Хама і Яфета: Бут. 9, 18–27) (2014)
Кобелянська О. - Складові японського національного менталітету (історія досліджень) (2014)
Ковальчук Ю. - Образ Кореї в арабській географічній літературі ІХ–ХV ст (2014)
Мазур С. - Особливості перекладу терміносистеми тенрійської релігії англійською мовою (2014)
Субота І. - Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки (2014)
Яремчук Ю. - Поняття ката у Шотокан Карате-до (2014)
Титул, зміст (2011)
Ярошенко Ф. О. - Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки (2011)
Богдан Т. П. - Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України (2011)
Дмитриченко Л. І. - Державні механізми сприяння венчурному підприємництву у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності, Кутрань К. В. (2011)
Рудик В. К. - Вплив демографічних факторів на запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2011)
Мартинюк В. П. - Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України (2011)
Квасовський О. Р. - Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні, Стецько М. В. (2011)
Рожко О. Д. - Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні (2011)
Колодій С. Ю. - Удосконалення механізмів фінансування тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Корчинський В. Є. (2011)
Школьник І. О. - Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки, Семеног А. Ю. (2011)
Коробков Д. В. - Мультиплікатори оцінки акцій, які враховують рентабельність, структуру капіталу і ризик компанії (2011)
Коваль О. П. - Концептуальні засади інвестування пенсійних активів (2011)
Плікус І. Й. - Концепція вартісно-орієнтованого управління та можливості її використання при обґрунтуванні доцільності санації підприємств (2011)
Чухно А. А. - Прорив у фінансовій науці (2011)
Титул, зміст (2011)
Підвищення ефективності державного управління - шлях до сталого розвитку й конкурентоспроможності вітчизняної економіки (2011)
Ярошенко Ф. О. - Формування креативних моделей управління проектами розвитку системи державних фінансів України, Бушуєв С. Д. (2011)
Геєць В. М. - Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) (2011)
Луніна І. О. - Капітальні трансферти місцевим бюджетам: підходи до створення ефективної системи управління (2011)
Іваницька О. М. - Державне регулювання фінансових ринків в Україні у посткризовий період (2011)
Павлюк К. В. - Розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, Степанова О. В. (2011)
Деркач М. І. - Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України (2011)
Гайдук Л. А. - Стандарт управління Р2М у моделюванні інноваційного потенціалу підприємств (2011)
Сибірянська Ю. В. - Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету, Котіна Г. М. (2011)
Стефанюк І. Б. - Актуальні аспекти міжбюджетних відносин у світлі нової редакції Бюджетного кодексу України, Крисюк Н. Е. (2011)
Терещенко Г. М. - Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку (2011)
Затонацька Т. Г. - Зарубіжний досвід застосування проектного менеджменту у сфері державного управління, Шиманська О. А. (2011)
Терещенко О. О. - Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу (до підсумків українсько-російського "круглого столу"), Стащук Д. М., Савчук Д. Г. (2011)
Титул, зміст (2011)
Геєць В. М. - Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) (2011)
Радіонова І. Ф. - Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання (2011)
Олейнікова Л. Г. - Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки (2011)
Соколовська А. М. - Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в Україні (2011)
Тимченко О. М. - Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій Податкового кодексу (2011)
Юшко С. В. - Амортизація основних засобів у контексті Податкового кодексу України (2011)
Бондар М. І. - Облік податкових різниць згідно з Податковим кодексом України, Бабіч В. В. (2011)
Михайленко С. В. - Розвиток бюджетного менеджменту в Україні (2011)
Снісаренко О. Б. - Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу, Гусєва Ю. Ю. (2011)
Сафонова Л. Д. - Теоретичні засади управління видатками бюджету, Нєвєшкіна Т. С. (2011)
Гаврилюк О. В. - Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення (2011)
Титул, зміст (2011)
Єфименко Т. І. - Формування фіскального простору економічних реформ (2011)
Соколовська А. М. - Податкова політика в Україні у 2009-2010 роках: особливості та уроки на перспективу (2011)
Юшко С. В. - Спрощена система оподаткування для фізичних осіб - підприємців: історія й перспективи застосування (2011)
Поддєрьогін А. М. - Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством, Черненко В. К. (2011)
Деркач М. І. - Сучасна державна політика у сфері подолання статичного й динамічного дисбалансів місцевих бюджетів (2011)
Школьник І. О. - Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій (2011)
Коваленко Ю. М. - Фінансова система і фінансовий сектор: організаційно-інституційний підхід (2011)
Камінський А. Б. - Дослідження інформаційної прозорості недержавних пенсійних фондів України, Ломовацька Я. В. (2011)
Долінський Л. Б. - Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників (2011)
Гаврилюк О. В. - Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення (2011)
Блакита Г. В. - Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств (2011)
Титул, зміст (2011)
Льовочкін С. В. - Суперечності фінансової теорії і практики в контексті циклічності економічного розвитку, Опарін В. М., Федосов В. М. (2011)
Мельник В. М. - Податковий кодекс та фіскальне партнерство: обумовленість і суперечності, Мельник М. М. (2011)
Плескач В. Л. - Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення модельних досліджень у сфері оподаткування, Ковалів І. Р. (2011)
Лісовий А. В. - Проблеми й перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України, Рубан Н. І. (2011)
Лапшин В. І. - Застосування методу аналізу ієрархій у програмно-цільовому методі бюджетування, Кузніченко В. М. (2011)
Радіонов Ю. Д. - Проблема ефективності використання бюджетних коштів (2011)
Зайчикова В. В. - Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету (2011)
Іваницька О. М. - Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю, Чумакова І. Ю. (2011)
Любіч О. О. - Фінансова стабільність та інструменти запобігання фінансовим кризам: міжнародний досвід і рекомендації для України, Домрачев В. М. (2011)
Прушківський В. Г. - Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням (2011)
Козюк В. В. - Стратегічні елементи системного поєднання напрямів дедоларизаційної політики в Україні, Атамась Н. І. (2011)
Олійник Я. В. - Система бухгалтерського обліку: питання термінології (2011)
Малік Є. О. - Макрофінансова стабілізація України в сучасних умовах, Степура М. М. (2011)
Титул, зміст (2011)
Ярошенко Ф. О. - Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України, Бушуєв С. Д. (2011)
Звєряков М.І. - Банківський капітал: вимоги Базеля ІІІ, Коваленко В.В. (2011)
Козьменко О. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні, Бойко А. О. (2011)
Полозенко Д. В. - Видатки державного бюджету на соціальний захист сільського населення, Квітко Н. О. (2011)
Дем’янишин В. Г. - Модель системи фінансування охорони здоров’я: концептуальні засади й альтернативи, Сіташ Т. Д. (2011)
Синчак В. П. - Методичні засади реєстрації платників ПДВ в Україні (2011)
Камінський А. Б. - Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації, Леонов Д. А. (2011)
Коваль О. П. - Особливості початкового етапу запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2011)
Стефанюк І. Б. - Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2011)
Кириченко О. А. - Економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування, Коніжай М. В. (2011)
Городянська Л. В. - Особливості побудови інформаційної системи обліку та аналізу відтворюваних економічних ресурсів (2011)
Назимко В. В. - Вдосконалення методів ущільнення календарного плану проекту прогнозу і розвідки малоамплітудних порушень (2014)
Сахно И. Г. - Исследование кинетики гидратации раствора НРС методом ЯМР спектроскопии (2014)
Анциферов А. В. - Влияние геологических факторов на параметры волновых полей при решении задач шахтной сейсморазведки, Глухов А. А., Компанец А. И. (2014)
Шашенко А. Н. - Влияние стохастической изменчивости свойств горных пород на геомеханическое состояние протяженных выработок, Сдвижкова Е. А., Бабец Д. В. (2014)
Колесник Н. А. - Анализ стохастических условий поддержания подготовительных выработок в сложных горно-геологических условиях, Яйцов А. А. (2014)
Шашенко А. Н. - Совершенствование критерия для оценки устойчивости пород почвы выработки, Солодянкин А. В. (2014)
Бабенко Е. В. - Эволюция зон повышенного горного давления в процессе отработки свиты сближенных угольных пластов (2014)
Титул, зміст (2011)
Ярошенко Ф. О. - Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України, Бушуєв С. Д. (2011)
Богдан Т. П. - Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління, Богдан І. В. (2011)
Жук В. М. - Стан і розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу (2011)
Іваницька О. М. - Державна політика розвитку фондового ринку в Україні: нові напрями (2011)
Шишко О. В. - Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин України в середньостроковій перспективі (2011)
Стукало Н. В. - Розвиток банківської системи України в контексті прийняття рекомендацій Базельського комітету, Литвин М. В. (2011)
Шірінян Л. В. - Комплексна оцінка конкурентного середовища на ринку страхових послуг України (2011)
Михальський В. В. - Роздрібні інвестиції в золото (2011)
Гривківська О. В. - Фінансова безпека сільського господарства регіонів України, Осипенко В. В. (2011)
Керанчук Т. Л. - Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством та можливості її адаптації в Україні (2011)
Онищенко В. П. - Національна системи бухгалтерського обліку в контексті застосування МСФЗ та змін податкового законодавства (2011)
Крамарьов С. О. - Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями, Євтушенко В. В., Євтушенко О. М., Маєвська Є. А., Бабак В. В. (2015)
Волосовець О. П. - Функціональне значення однонуклеотидного поліморфізму (RS11204981) в гені філагрину (FLG) для лікування бронхіальної астми у дітей з атопічним дерматитом, Досенко В. Є., Кривопустов С. П., Павлик О. В., Ємець О. В., Строй Д. О. (2015)
Абатуров О. Є. - Ефективність лікування респіраторних вірусних захворювань у дітей із використанням бактеріальних лізатів, Токарева Н. М. (2015)
Лембрик І. С. - Астенія в дітей iз хронічним вірусним гепатитом (2015)
Охотнікова О. М. - Гастроінтестинальна форма харчової алергії у дітей — актуальна проблема сучасності, Гладуш Ю. І., Бондаренко Л. В., Мелліна К. В., Федушка Г. М., Підвишенна Т. В., Боровик Ю. Р., Українська Т. Л., Підгірна Н. В., Шестакова О. С., Зарудна О. Ф., Грищенко О. М. (2015)
Бєлих Н. А. - Оцінка ефективності різних способів профілактики залізодефіцитних станів у дітей грудного віку, Плугатаренко Н. А., Бохан М. В., Доброхотова Г. В. (2015)
Леженко Г. О. - Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей, Пашкова О. Є. (2015)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні хронічного тонзиліту в дітей, Гищак Т. В., Лисовець О. В., Марушко Є. Ю. (2015)
Абатуров О. Є. - Прогнозування індивідуального ризику розвитку бронхіальної обструкції при гострих бронхітах у дітей раннього віку, Русакова О. О. (2015)
Шлімкевич І. В. - Ефективність вазотропної терапії у дітей із нейроциркуляторною дистонією за гіпертензивним типом (2015)
Абатуров О. Є. - Агафонова О.О. Ставлення медичних працівників до імунопрофілактики й ефективність проведення ними санітарно-просвітницької роботи з питань активної імунізації серед населення, Сєдунова О.В. (2015)
Чернышева О. Е. - Клинико-иммунологические особенности бронхиальной астмы у детей, протекающей на фоне персистирующих внутриклеточных инфекций (2015)
Абатуров О. Є. - Структурна організація факторів уродженого імунітету в розвитку запалення слизової оболонки шлунка при H.pylori-інфекції у дітей, Герасименко О. М. (2015)
Волосовець О. П. - Спектр сенсибілізації у дітей раннього віку із IgE-залежним механізмом захворювань в умовах великого промислового регіону, Врублевська С. В. (2015)
Юлиш Е. И. - Патогенетические обоснования назначения муколитических средств при респираторных заболеваниях у детей (2015)
Белоусова О. Ю. - Газовая колика и флатуленция в детском возрасте: причины возникновения и методы коррекции (2015)
Больбот Ю. К. - Муколитическая терапия при респираторных заболеваниях у детей (2015)
Попович В. І. - Роль пробіотиків в оптимізації етіотропної терапії гострого бактеріального риносинуситу (2015)
Марушко Ю. В. - Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування, Московенко О. Д. (2015)
Больбот Ю. К. - Топическая терапия острого фарингита у детей (2015)
Калашникова Е. А. - Диагностика, клиника, лечение и прогноз при коарктации аорты у детей, Никитина Н. А., Галич С. Р. (2015)
Марушко Ю. В. - Терапія при бронхолегеневих захворюваннях, що супроводжуються підвищеною секрецією в’язкого мокротиння й порушенням транспорту слизу, Грачова М. Г. (2015)
Белоусова О. Ю. - Современный взгляд на функциональные запоры у детей раннего возраста: особенности вскармливания и принципы немедикаментозной коррекции (2015)
Крючко Т. О. - Лістеріоз у дітей (2015)
Лепшина С. М. - Результаты мониторинга осложнений вакцинации БЦЖ, Скрипка Л. В., Тищенко Е. В., Скрипка Н. С., Юровская Е. И. (2015)
Шевцова Т. И. - Внутричерепная родовая травма новорожденных (2015)
Ильченко С. И. - Клинический случай синдрома Луи-Бар в сочетании с эпилепсией у подростка, Коренюк Е. С., Самойленко И. Г., Иванченко В. И., Паламарчук Н. Ю. (2015)
Абатуров А. Е. - Активированные кислородсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (часть 1), Волосовец А. П., Юлиш Е. И., Чернышова О. Е. (2015)
Рецензия на книгу А.Е. Абатурова, О.Н. Герасименко, Н.Ю. Завгородней "Хронические гастриты у детей, ассоциированные с CagA(+) Helicobacter pylori" (Харьков, 2014) (2015)
Титул, зміст (2011)
Шнипко О. С. - Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвідношення США та України) (2011)
Федулова Л. І. - Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик (2011)
Колосова В. П. - Співробітництво з МВФ: реформа квот країн - членів Міжнародного валютного фонду (2011)
Соколовська А. М. - Дискусійні питання реформування ПДВ, Твардієвич В. О. (2011)
Мельник В. М. - Податкові важелі підтримки вітчизняних товаровиробників у посткризовий період: новації Податкового кодексу, Мельничук Г. С. (2011)
Зварич О. В. - Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв’язок з макроекономічними показниками (2011)
Демків О. І. - Вплив фінансової кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) (2011)
Затонацька Т. Г. - Зарубіжний досвід середньострокового планування в бюджетному процесі, Шиманська О. А. (2011)
Канцуров О. О. - Характеристика бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту (2011)
Баранов А. Л. - Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем (2011)
Полозенко Д. В. - Історія грошей та кредиту (2011)
Абатуров О. Є. - Особливості запального процесу у дітей раннього віку з різними формами гострих бронхітів, Русакова О. О. (2014)
Леженко Г. О. - Місце синбіотиків у терапії та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї в дітей, Пашкова О. Є. (2014)
Ахназарянц Э. Л. - Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у детей с систолической дисфункцией миокарда под влиянием терапии (2014)
Бордюгова Е. В. - Метод профилактики острых респираторных инфекций у детей с врожденными пороками сердца (2014)
Леженко Г. О. - Досвід застосування препарату Біоспорин-Біофарма в корекції функціональних розладів шлунково-кишкового тракту в дітей грудного віку, Пашкова О. Є. (2014)
Недельська С. М. - Клініко-імунологічні особливості алергенспецифічної імунотерапії бронхіальної астми в дітей, Таран Н. М. (2014)
Беш Л. В. - Динаміка структури сенсибілізації до пилку серед дитячого населення Львівської області протягом 20-річного спостереження, Новікевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2014)
Недельська С. М. - Гендерні особливості та клініко-прогностичне значення маркерів нейрогенного та алергічного запалення у хворих на бронхіальну астму дітей, Акулова О. Ю., Солодова І. В., Мазур В. І. (2014)
Крамарьов С. О. - Вірусні діареї у дітей: клінічні прояви, інновації в лікуванні, Виговська О. В., Палатна Л. О., Євтушенко В. В., Марков А. І., Євтушенко О. М., Дзюба О. Л. (2014)
Калашникова Е. А. - Особенности ранней неонатальной и постнатальной диагностики, клиники, лечения и прогноз при атрезии трехстворчатого клапана, Никитина Н. А. (2014)
Чернышева О. Е. - Инфекция мочевой системы у детей. Подходы к этиотропной терапии, Ярошенко С. Я. (2014)
Римша С. В. - Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми. Частина 2, Пипа Л. В., Свістільнік Р. В., Лисиця Ю. М. (2014)
Гончарь М. О. - Неонатальні аритмії: тріпотіння передсердь, Сенаторова Г. С., Бойченко А. Д., Шипко А. Ф., Ріга О. О., Кондратова І. Ю., Страшок О. І., Сенаторова А. В., Тесленко Т. О., Губарь Н. В. (2014)
Абатуров А. Е. - Медикаментозная регуляция активности NLR-ассоциированного возбуждения, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
Чернышева О. Е. - Маркеры ремоделирования дыхательных путей при бронхолегочных заболеваниях (2014)
Микола Миколайович Пєший (До 80-річчя від дня народження) (2014)
Титул, зміст (2011)
Богдан Т. П. - Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту (2011)
Крисоватий А. І. - Інституційне середовище фіскального регулювання соціально-економічних процесів, Кощук Т. В. (2011)
Баліцька В. В. - Соціальна справедливість оподаткування крізь призму платоспроможності суб’єктів економіки України (2011)
Лондар С. Л. - Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Лондар Л. П. (2011)
Юшко С. В. - До аналізу наслідків пенсійної реформи 2004 року (2011)
Ткаченко Н. В. - Соціал-лібералізм недержавних пенсійних фондів та процеси інтеграції соціального простору, Цікановська Н. А. (2011)
Приймак В. І. - Прогнозування фінансових потоків компанії зі страхування життя на основі методів імітаційного моделювання, Карчевська О. І. (2011)
Чумакова І. Ю. - Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади (2011)
Островська О. А. - Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств (2011)
Пазинич В. І. - Напрями державної підтримки впровадження схем проектного фінансування в України, Штепенко К. П., Попова Ю. М. (2011)
Грицаєнко Л. В. - Генезис винаходів з машинного доїння, Чигрин О. А., Грицаєнко В. І. (2014)
Науменко О. А. - Виробництво тваринницької продукції у господарствах різних категорій України, Петруша Є. З., Нагорний С. А., Марченко В. А. (2014)
Карабиньош С. С. - Голографічна діагностика на службі збереження сільськогосподарських ресурсів (2014)
Миклуш В. П. - Обеспечение системы технического сервиса тракторов "Беларус" запасными частями, Барташевич Л. В., Сайганов А. С. (2014)
Мирутко В. В. - Совершенствование технологии очистки двигателя и его деталей при ремонте (2014)
Рубльов В. І. - Інноваційні напрями забезпечення запасними частинами технічного сервісу сільськогосподарської техніки (2014)
Новицький А. В. - Моніторинг тенденцій розвитку системи технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки (2014)
Войтов В. А. - Оценка качества моторного масла для двухтактных двигателей внутреннего сгорания, Сысенко И. И., Кравцов А. Г., Агапоненко Н. И. (2014)
Войтов В. А. - Оцінка технічного стану агрегатів трансмісії за допомогою методу емісійного спектрального аналізу олив, Циба М. В., Приймак А. В., Чернявський В. М. (2014)
Тришевський О. І. - Дослідження напружено-деформованого стану плоского бічного елементу при валковій формовці профілів з подовжніми періодичними гофрами жорсткості (2014)
Романюк Н. Н. - Универсальное техническое средство для уборки ботвы корнеплодов, Агейчик В. А., Свирид И. А. (2014)
Козаченко О. В. - Математичне моделювання взаємодії леза з грунтовим середовищем, Шкрегаль О. М., Каденко В. С. (2014)
Знайдюк В. Г. - Исследование напряженно-деформированного состояния левой панели молотилки зерноуборочного комбайна "Скиф 230А" (2014)
Овсянников С. И. - Тяговые параметры пневматических шин мотоагротехники (2014)
Соловьев С. А. - Комбинированные упрочняющие покрытия для долот анкерных сошников сеялки, Лялякин В. П., Аулов В. Ф., Ишков А. В., Иванайский В. В., Кривочуров Н. Т., Соколов А. В., Schwamm V. (2014)
Соловьев С. А. - Проблемы разработки системы "Сельхозрециклинг" в АПК России, Мазалов Ю. А., Герасимов В. С., Игнатов В. И. (2014)
Музильов Д. О. - Методика визначення кількості одиниць техніки збирально-транспортного комплексу для різних технологій доставки зернових культур, Стебаков О. Є. (2014)
Титул, зміст (2011)
Лагутін В. Д. - Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні (2011)
Чечуліна О. О. - Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування (2011)
Мельник В. М. - Еволюція поглядів на дохід і прибуток підприємства як потенційні об’єкти оподаткування, Борзенкова О. Д. (2011)
Лондар С. Л. - Вплив фактора вікової структури населення на збалансованість пенсійної системи у довгостроковому періоді, Башко В. Й. (2011)
Скрипник А. В. - Бюджетний потенціал українських національних лотерей, Букін Е. К. (2011)
Орлов О. О. - Формування ціни та прибутку на енергозберігаючу продукцію виробничо-технічного призначення, Рясних Є. Г. (2011)
Турило А. М. - Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "економічна активність підприємства”, Вчерашня І. С. (2011)
Хомутенко В. П. - Процедура банкрутства національних кредитних спілок: проблемні питання, Чередніченко А. П., Волкова О. Г. (2011)
Приказюк Н. В. - Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон, Тлуста Г. Ю. (2011)
Терещенко О. О. - Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів (2011)
Гай-Нижник П. П. - Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917-1918 роки) (2011)
Титул, содержание (2015)
Сікора О. А. - Суть та значення соціального капіталу у відродженні кооперативного руху, Сидорчук О. Г. (2015)
Акулюшина М. О. - Застосування методики SWOT-аналізу при плануванні інвестиційно-інноваційних процесів на підприємстві (2015)
Дєєва Н. Е. - Ризики інвестиційного портфеля банківських установ України (2015)
Меленчук Ю. Т. - Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств (2015)
Лозинська І. В. - Формування комплексу організаційних компонентів виробничої системи сільськогосподарських підприємств (2015)
Шостак І. В. - Дослідження обсягів та складу матеріального стимулювання праці персоналу торговельного підприємства (2015)
Степаненко Т. О. - Формування екологобезпечного землекористування в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Botsian T. - "Cost-benefit” analysis: defining the expediency of it application in CSR, Diachek S. (2015)
Шипуліна Ю. С. - Обґрунтування вибору напрямку реалізації стратегії імпортозаміщення на підприємстві машинобудівної галузі, Ващенко Т. В. (2015)
Подвальна Г. В. - Передумови формування попиту на транспортні послуги (2015)
Ключнікова М. В. - Теоретико-правові аспекти відтворення основних виробничих засобів підприємств комунальної теплоенергетики (2015)
Кожушко О. В. - Оцінка якості процесу державного аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (2015)
Петрик О. А. - Роль незалежного аудиту в проведенні постмитного контролю, Мариніч І. О. (2015)
Шкіренко В. В. - Вплив особливостей інвестиційної діяльності на її контроль (2015)
Шаровська Т. С. - Оперативний облік та контроль: інформаційна база для прийняття своєчасних управлінських рішень, Старенька О. М. (2015)
Abstracts and References (2015)
Шумна Т. Є. - Взаємозв’язок порушень бронхолегеневої й серцево-судинної систем у дітей із бронхіальною астмою: багатогранність та невичерпність вивчення проблеми, Недельська С. М., Даценко О. М. (2014)
Пересипкіна Т. В. - Стан здоров’я та прогноз поширеності захворювань серед підлітків України (2014)
Водолажський М. Л. - Кількісні показники інформаційного та інноваційного ресурсів науково-дослідницьких робіт, виконаних в Україні в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків (2014)
Леженко Г. О. - Раціональна фармакотерапія гострого вірусного тонзилофарингіту в дітей, Пашкова О. Є. (2014)
Нальотов А. В. - Вплив токсигенних штамів Helicobacter pylori на тяжкість перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей (2014)
Марусик У. І. - Особливості атопічної реактивності у школярів, хворих на тяжку бронхіальну астму (2014)
Кондратьєв В. О. - Клініко-ехокардіографічна діагностика походження пролапсу мітрального клапана в дітей, Абатурова Н. І., Порохня Н. Г., Кунак О. В. (2014)
Толмачева С. Р. - A 6-Minute Walk Test in Adolescents with the Circulation Organs Diseases, Богмат Л. Ф., Никонова В. В., Головко Т. А. Параметры 6-минутного теста ходьбы у подростков с заболеваниями органов кровообращения (2014)
Марушко Ю. В. - Опыт применения левоцетиризина в педиатрической практике (2014)
Калашникова Е. А. - Изолированный стеноз легочной артерии: ранняя неонатальная и постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз, Никитина Н. А. (2014)
Ершова И. Б. - Эффективность гипорамина (Эребра) в лечении и профилактике вирусных заболеваний у детей (2014)
Каладзе Н. Н. - Гистиоцитоз из клеток Лангерганса: случай у ребенка раннего возраста, Юрьева А. В., Гафарова Л. Д., Филимоненкова В. А., Шипунова Т. И., Писаренко А. С. (2014)
Боярчук О. Р. - Клінічний випадок атипового перебігу МПО-АНЦА-асоційованого васкуліту, Сміян С. І. (2014)
Кожемяка А. И. - Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз у новорожденного ребенка, Клименко В. А., Кандыба В. П., Пионтковская О. В., Халтурина Т. А., Постников А. В., Перхун М. И., Зоря О. А. (2014)
Клименко В. А. - Клинический случай синдрома Хейнера, Ащеулов А. М., Синдеева Н. Т. (2014)
Цицюра О. О. - Клінічний випадок хвороби Вільсона — Коновалова (гепатолентикулярної дегенерації), Лембрик І. С., Шлімкевич І. В., Тимощук О. В., Туркін Ю. В., Куцела І. А. (2014)
Пахольчук О. П. - Дидактические подходы к преподаванию фармакотерапии в педиатрии (2014)
Конюшевська А. А. - Особливості викладання студентам третього курсу теми "Оцінка загального стану дитини. Антропометрія. Вимірювання й реєстрація температури тіла.Робота з новонародженими дітьми" з модуля "Медсестринство в педіатрії" на кафедрі пропедевтики педіатрії, Ярошенко С. Я. (2014)
Абатуров А. Е. - Эндогенные оксиданты и антиоксидантная система человеческого организма, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
Титул, зміст (2011)
Ярошенко Ф. О. - Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів, Бушуєв С. Д. (2011)
Тимченко О. М. - Міжнародне інформаційне співробітництво як фактор протидії ухиленню від сплати податків (2011)
Шелудько Н. М. - Валютні облігації внутрішньої державної позики: ризики та перспективи для України, Шкляр А. І. (2011)
Притуляк Н. М. - Інтелектуальний капітал суб’єктів інноваційної діяльності (2011)
Майорова Т. В. - Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процессу, Диба В. М. (2011)
Данілов О. Д. - Фінансово-економічні та психографічні фактори розвитку ринку житлової нерухомості в Україні, Паєнтко Т. В. (2011)
Корж М. А. - Пряме іноземне інвестування в умовах фінансової глобалізації (2011)
Терещенко О. О. - Вартісно-орієнтований контролінг - інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами, Савчук Д. Г. (2011)
Федоренко А. В. - Економічна складова накопичувальної пенсійної системи (2011)
Юрків Н. Я. - Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки (2011)
Голубка С. М. - Фінансова політика національного державотворення за часів Центральної Ради (2011)
Леоненко П. М. - Видатний учений-економіст (2011)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2011 році (2011)
Титул, зміст (2011)
Єфименко Т. І. - Антикризове податкове регулювання фінансового сектору (2011)
Крупка М. І. - Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України, Демчишак Н. Б. (2011)
Флейчук М. І. - Ризикованість зовнішніх запозичень для посттрансформаційних економік, Андрусів Р. Р. (2011)
Резнікова О. О. - Нові тенденції розвитку світової економіки: глобальне управління як реальність сьогодення (2011)
Заворотній Р. І. - Розвиток оцінки зростання вітчизняного бізнесу (2011)
Плескач В. Л. - Підходи до розробки структурно-функціональної моделі фіскального простору в Україні (2011)
Волошин В. І. - Проблеми та пріоритети зміцнення фінансової безпеки малого й середнього підприємництва в Україні (2011)
Диба М. І. - Організаційний підхід до визначення й погашення дебіторської заборгованості в Україні, Іващенко Ю. В. (2011)
Рогов Г. К. - Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності (2011)
Єршова Г. В. - Нематеріальні активи промислових підприємств України (2011)
Хлівний В. К. - Інноваційні підходи до управління діяльністю страхової компанії, Баранова О. В. (2011)
Солодка О. О. - Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу (2011)
Титул, содержание (2015)
Мушникова С. А. - Теоретичні питання формування системи безпеки розвитку промислових підприємств (2015)
Залунина О. М. - Определение взаимосвязей отраслей, связанных с региональным строительством (2015)
Шевченко Б. О. - Відносини партнерства в контексті трансформаційних змін державного управління в умовах глобалізації (2015)
Жупаненко А. В. - Дослідження поліфункціональних сегментів неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери національного господарства (2015)
Панасенко Н. Л. - Аналіз динаміки показників виробництва цукру в Україні та аналітичні прогнози його розвитку (2015)
Чуріканова О. Ю. - Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів за рівнем промислового розвитку (2015)
Кутідзе Л. С. - Проблеми побудови механізмів диверсифікації експортного потенціалу регіону (2015)
Кравчук О. В. - Страхування при співпраці з Аграрним фондом та Державною продовольчо-зерновою корпорацією України (2015)
Храпкіна В. В. - Адаптація світового досвіду антикризового управління в Україні, Чучко О. П. (2015)
Голуб Р. Р. - Взаємодія валютного курсу з показниками платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції країни: теоретико-методологічний контекст (2015)
Вовчак О. Д. - Систематизація та удосконалення класифікації ресурсної бази банків, Алілуйко М. С. (2015)
Андрейків Т. Я. - Сучасні механізми регулювання фінансового ринку в Україні, Шморгай В. Б. (2015)
Кудляк Ю. В. - Моделювання фінансової поведінки банків в Україні у кризові періоди (2015)
Abstracts and References (2015)
Гурьев С. Е. - Скелетная травма в структуре политравмы, Цвях А. И. (2014)
Дудко О. Г. - Клініко-променева характеристика консолідованих переломів кісток у віддалені терміни після остеосинтезу полімерними фіксаторами з поліаміду-12 (2014)
Рушай А. К. - Обезболивание пострадавших с огнестрельными ранениями конечностей в Донецком регионе, Бодаченко К. А., Бессмертный С. А. (2014)
Макаренко О. В. - L-лизина эсцинат®: фармакоэкономическое обоснование применения при ЧМТ (2014)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність та якість кісткової тканини, особливості будови тіла жінок літнього віку з остеопоротичними деформаціями тіл хребців, Дзерович Н. І. (2014)
Тяжелов О. А. - Метод автоматизованої диференційної діагностики патології опорно-рухової системи людини на підставі статографічних досліджень, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Ярьомін C. Ю. (2014)
Орлик Т. В. - Частота вертебрального больового синдрому в жінок та чоловіків залежно від мінеральної щільності кісткової тканини, Поворознюк В. В. (2014)
Шимон В. М. - Особливості перебігу й лікування посттравматичного остеомієліту довгих кісток нижньої кінцівки із застосуванням лазера у хворих із дефіцитом йоду, Ковач В. В., Шерегій А. А., Василинець М. М. (2014)
Андрейчин В. А. - Системний аналіз оперативного методу лікування діафізарних переломів і фактори впливу на репаративну регенерацію, Білінський П. І. (2014)
Гуцуляк В. І. - Біомеханічне обгрунтування клінічного застосування універсального апарата з адаптацією форми опор до анатомічної конфігурації сегмента кінцівки, Сулима В. С., Шібель І. В. (2014)
Гай Л. А. - Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії, Венгер В. Ф., Сердюк В. В., Сайед М. А., Бодня О. І., Павличко Ю. Ю., Парведж Сингх (2014)
Бублик Л. А. - Психологическая помощь пациентам с позвоночно-спинномозговой травмой в остром периоде, Оприщенко Е. В. (2014)
Ломей Я. І. - Травматичне пошкодження середньої третини правої стегнової артерії зі спонтанним гемостазом, Радиш Р. В., Ломей Ю. Я. (2014)
Гохфельд И. Г. - Хирургическое лечение проникающего осложненного ножевого ранения на уровне С3–С4-позвонков, Лихолетов А. Н., Павлов Б. Б., Разумников Г. В. (2014)
Ковальчук Д. Ю. - Электронейромиография в диагностике и оценке результатов лечения пациентов со стенозирующими лигаментитами пальцев кисти, Борзых А. В., Оприщенко А. А., Кравченко А. В., Варин В. В. (2014)
Філь А. Ю. - Досвід оперативного лікування переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки у хворих із політравмою, Філь Ю. Я., Козопас В. С., Сенюк Ю. І., Яєчник О. Р. (2014)
Шимон В. М. - Лікування переломів вертлюжної ділянки стегнової кістки у хворих на цукровий діабет II типу, Філіп C. С., Стойка В. В., Сливка Р. М. (2014)
Чуйко А. Н. - Приближенный анализ анатомии, механических характеристик и напряженно-деформированного состояния позвоночника человека (2014)
Кушнір В. А. - Особливості підходів до використання медичних технологій діагностики травматичної хвороби в постраждалих із наявністю екзогенних інтоксикацій для визначення стану, прогнозу й тактики лікування потерпілих (2014)
Шимон В. М. - Діагностика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки у людей похилого віку, Литвак В. В., Шимон М. В. (2014)
Юрій Ярославович Філь (2014)
Ивченко Валерий Константинович (2014)
Титул, содержание (2015)
Алєксєєва К. А. - Управління Web-ресурсами за умов невизначеності, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2015)
Кучеренко В. Л. - Метод оцінювання фактичного технічного стану біомедичної апаратури в процесі експлуатації (2015)
Лыфарь В. А. - Разработка метода оптимизации проведения ремонтно-восстановительных работ с учетом показателей риска, Сафонова С. А., Иванов В. Г. (2015)
Куц А. М. - Метод представлення експертної інформації засобами нечіткої логіки та отримання групової оцінки думок експертів (2015)
Шмалюк І. Ю. - Програмна реалізація алгоритму BSP для кластеризації соціальних мереж, Бушин І. М. (2015)
Безкровный М. М. - Методы исследования статистических характеристик CCD-измерений положений и блеска объектов Солнечной системы, Дашкова А. Н., Соковикова Н. С., Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б. (2015)
Андрухів А. І. - Впровадження алгоритму ранжування результатів пошуку в інформаційній системі бібліотеки ВНЗ (2015)
Бодненко Т. В. - Використання сучасних комп'ютерних технологій для автоматизації виробничих процесів (2015)
Григорян Т. Г. - Ценностно-ориентированное управление содержанием инновационных проектов в условиях кризиса, Корзняков А. С. (2015)
Кальніченко О. В. - Розробка та впровадження інформаційної системи управління проектами в будівельних компаніях, Чернова М. Л. (2015)
Кунгурцев А. Б. - Метод автоматизированного построения толкового словаря предметной области, Поточняк Я. В., Силяев Д. А. (2015)
Дубинский А. Г. - Разработка проекта рекомендательной системы по улучшению энергоэффективности жилых помещений (2015)
Гусак О. М. - Побудова лінійної математичної моделі людини–оператора (2015)
Мулеса О. Ю. - Адаптація методу нечітких с-середніх до задачі визначення структури соціальних груп (2015)
Abstracts and References (2015)
Строгуш О.М. - Мультимодальне знеболювання бойової травми, Білінський П.І. (2015)
Головач І. Ю. - Роль симптом-модифікуючих і структурно-модифікуючих препаратів у терапії остеоартриту: місце неомилюваних фітостеролів (2015)
Кривенко С. М. - Наслідки лікування хворих із множинними діафізарними переломами довгих кісток кінцівок (клінічна лекція) (2015)
Лобанов Г. В. - Флеботон как базовый препарат в лечении венозной недостаточности в травматологической практике, Солоницын Е. А., Жуков Ю. Б., Боровой И. С. (2015)
Кучин Ю. Л. - Стресіндукована гіпералгезія в пацієнтів із поєднаною й множинною травмою (2015)
Барыш А. Е. - Математическое моделирование переднего межтелового спондилодеза ригидными и динамическими цервикальными конструкциями в случае отсутствия полного контакта межтеловой опоры и каудальной замыкательной пластины позвонка СIV, Козырев С. А., Яресько А. В. (2015)
Рушай А. К. - Физиотерапевтическая реабилитация больных с поражениями голени и голеностопного сустава с использованием препаратов Фастум® гель и Лиотон® гель, Климовицкий В. Г., Богданова Л. В., Чучварев Р. В., Валюшко Т. В., Бодаченко К. А. (2015)
Шимон В. М. - Вивчення показників кісткового метаболізму при переломах вертлюгової ділянки у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Стойка В. В., Шерегій А. А., Шимон М. В., Сливка Р. М. (2015)
Поворознюк В. В. - Зв’язок між структурно-функціональним станом кісткової тканини та частотою низькоенергетичних переломів у жінок у постменопаузальному періоді, Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2015)
Гур’єв С. О. - Клініко-нозологічна структура пошкоджень довгих кісток у постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод, Євдошенко В. П., Сацик С. П. (2015)
Філь Ю. Я. - Заміна способу остеосинтезу при переломах кісток таза у хворих із політравмою, Лобанов Г. В., Гур’єв С. О., Завадський А., Філь А. Ю. (2015)
Канзюба А. І. - Особливості тотальної артропластики при диспластичному коксартрозі, Климовицький В. Г., Канзюба М. А. (2015)
Поворознюк В. В. - Діагностика гетеротопічної осифікації у хворих із пошкодженням спинного мозку, Бистрицька М. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Пилипенко И. В. - Clostridium perfringens: характеристика, биологическое действие, индикация в пищевых продуктах (2015)
Комаха В. О. - Цільове модифікування карбонатних наповнювачів для водно-дисперсійних фарб, Свідерський В. А. (2015)
Мережко Н. В. - Особливості взаємодії стирол-акрилових плівкоутворювачів з модифікованими каолінами, Шульга О. С. (2015)
Артемьев С. Р. - Существующие представления о нетрадиционных методах выращивания металлических нитевидных кристаллов. Вытягивание вискеров из расплава (2015)
Иукуридзе Э. Ж. - Результаты исследований физико-химических показателей вин шабского терруара (2015)
Вамболь В. В. - Математическое описание процесса охлаждения генераторного газа при утилизации отходов жизнедеятельности, Костюк В. Е., Кирилаш Е. И. (2015)
Агунова Л. В. - Оптимизация жирового состава печеночных паштетов функционального назначения (2015)
Никитчина Т. И. - Исследование технологических свойств биохимически модифицированных пектиновых веществ (2015)
Ріпка Г. А. - Обґрунтування критеріїв оцінки руйнування зразків матеріалу вишивальними голками, Мазнєв Є. О., Мичко А. А. (2015)
Громико О. М. - Отримання високоактивних стрептоміцин-резистентних продуцентів бактеріолізинів Streptomyces albus, Буцяк А. В., Федоренко В. О., Тодосійчук Т. С. (2015)
Маркіна Л. М. - Розробка автоматизованої системи управління екологічними ризиками при утилізації відходів за технологією "Екопірогенезіс", Тимченко І. В. (2015)
Левчук И. Л. - Управление процессом каталитического риформинга путем оптимального распределения температур на входах реакторов (2015)
Пилипенко О. М. - Теоретичне дослідження впливу озонування на вміст сажі у відпрацьованих газах дизеля, Рубан Д. П., Вірьовка Д. І., Голубов О. С. (2015)
Афонин Г. Г. - Моделирование обмена Ni2+ на сильнокислотной ионообменной смоле и органо-неорганическом ионите, Безносик Ю. А., Дзязько Ю. С., Пономарева Л. Н. (2015)
Присяжний О. В. - Ідентифікація сполук міді і ванадію в суміші низьких дікарбонових кислот, Козуб П. А., Катковнікова Л. А., Козуб С. М. (2015)
Новіков В. П. - Розробка комбінованого інкапсульованого лікарського засобу на основі налтрексону та дисульфіраму, Заярнюк Н. Л., Кричковська А. М., Федорова О. В., Милянич А. О. (2015)
Черевко О. І. - Використання фізичних та електричних методів в жаренні м’яса, Скрипник В. О., Молчанова Н. Ю. (2015)
Abstracts and References (2015)
Шимановский А. В. - Методы и мероприятия по устранению дефектов и повреждений при усилении и реконструкции высотных сооружений, Кондра С. М. (2014)
Перельмутер А. В. - До питання розрахунку просторових конструкцій із тонкостінних стрижнів відкритого профілю, Юрченко В. В. (2014)
Шульман З. А. - Методика и особенности настройки динамических гасителей колебаний высотных сооружений, Шульман И. З. (2014)
Клименко В. З. - Напряжения поперек волокон в конструкциях из клееной древесины (2014)
Шалинский В. В. - Особенности капитального ремонта автомобильной эстакады с применением современных материалов (2014)
Нілова Т. О. - Місцева стійкість поясів двотаврів із поперечно-гофрованою стінкою з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності (2014)
Білик С. І. - Аналіз розрахунку болтів фланцевого з’єднання в умовах складного напружено-деформованого стану, Бут М. О., Шпинда В. З. (2014)
Любин А. Е. - Действительная работа тонкостенных оболочек промышленных трубопроводов на поперечную нагрузку (2014)
Фомина И. П. - Остаточные напряжения в сечениях двутавровых балок при термических воздействиях на кромках полок, Голоднов А. И. (2014)
Голоднов А. И. - Особенности расчета остаточного ресурса изгибаемых элементов после термических воздействий, Риблов В. В., Слюсар Ю. Н., Отрош Ю. А., Ткачук И. А., Семиног Н. Н. (2014)
Кондратюк Е. В. - Учет влияния неупругих свойств железобетона при расчетах сталежелезобетонных перекрытий, Псюк В. В. (2014)
Гордіюк М. П. - Методика і результати досліджень залізобетонного фрагмента будинку на вогнестійкість, Семиног М. М., Отрош Ю. А. (2014)
Королёв В. П. - Нормативные требования оценки коррозионной опасности при проектировании строительных объектов, Гибаленко А. Н. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Обращение проф. С.К. Евтушенко (2014)
Обращение А.Ю. Заславского (2014)
Луцкий И. С. - Цереброкардиальные факторы риска в условиях действия производственного психоэмоционального напряжения (2014)
Виничук С. М. - Феномен диашиза после острого мозгового инсульта: клинические проявления и диагностика, Трепет А. С. (2014)
Тріщинська М. А. - Оптимізація лікувальної тактики у пацієнтів з інсомнією на тлі початкових проявів недостатності мозкового кровообігу (2014)
Кобись Т. О. - Фактори ризику клінічної активності рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу та методи впливу на них (2014)
Луц В. В. - Інсульт та біль у плечі, Орос М. М. (2014)
Ткачук Н. П. - Особливості синдрому неспокійних ніг у хворих із діабетичною поліневропатією (2014)
Поліщук М. Є. - Стандартизація лікування хворих. Чи є місце нейропротекторам при цереброваскулярній патології та черепно-мозковій травмі? Думаю, що так (2014)
Король Г. М. - Мультимодальний підхід до діагностики та лікування судинної деменції (2014)
Чистик Т. В. - Алкогольная полиневропатия (научный обзор) (2014)
Бойченко М. Н. - Биопрепараты и прионные болезни: возможна ли этиологическая связь?, Волчкова Е. В., Пак С. Г. (2014)
Віничук С. М. - Диференційоване лікування транзиторних ішемічних атак — ефективний спосіб профілактики повторних гострих церебральних подій, Фартушна О. Є. (2014)
Кушнир Г. М. - Моторная мультифокальная нейропатия с блоками проведения (обзор литературы и описание двух клинических случаев), Иошина Н. Н., Самохвалова В. В., Кузина О. С., Крылова А. Н., Сидоренко Н. А., Ибрагимова Л. Р. (2014)
Гриб В. А. - Науково-практична конференція за міжнародною участю "Сучасні аспекти клінічної неврології" (2014)
Березин A. E. - Васкулярный эндотелиальный фактор роста 1 как предиктор неблагоприятных кардиоваскулярных событий у пациентов с гипертонической болезнью III стадии. Результаты одногодичного наблюдения. Часть II, Лисовая O. A. (2014)
Шановні колеги! (2014)
Попович С. В. - Цереброваскулярные заболевания: возможности аддитивной биорегуляционной терапии (2014)
Главный научный сотрудник отделения восстановительного лечения детей с церебральными параличами НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей Российской АМН, заслуженный деятель науки РФ Ксения Александровна Семенова (к 95-летию со дня рождения) (2014)
Шимановский А. В. - Оценка влияния дефектов и повреждений и их накоплений на работу высотных сооружений, Кондра С. М. (2014)
Гордеев В. Н. - Математические основы формообразования криволинейных тонкостенных стержней из листовых заготовок (2014)
Білик С. І. - Пластичний момент опору перерізу балок з урахуванням розвитку обмежених пластичних деформацій при використанні трилінійної апроксимації діаграми розтягу сталі (2014)
Клименко В. З. - Напряжения поперек волокон в соединениях конструкций из клееной древесины (2014)
Нілова Т. О. - Аналітичний метод розрахунку на місцеву стійкість поясів елементів із поперечно-гофрованими стінками (2014)
Білик А. С. - Оптимальний вибір конструкцій з дискретно змінною схемою навантаження (2014)
Кордун О. І. - Огляд міжнародних норм і правил визначення кліматичного температурного впливу на будівлі та споруди (2014)
Шумейко К. О. - Аналіз результатів дослідження болтових та гвинтових з’єднань, розрахунок часткового коефіцієнта надійності, Семко В. О. (2014)
Фомина И. П. - К определению оптимальных параметров стальных двутавровых балок, Голоднов А. И. (2014)
Ткачук И. А. - Результаты расчетов конструкций здания бизнес-центра, Семиног Н. Н., Отрош Ю. А. (2014)
Голоднов А. И. - Напряженно-деформированное состояние изгибаемых элементов с учетом развития пластических деформацій, Слюсар Ю. Н. (2014)
Іванова І. А. - Стійкість стиснутих сталевих елементів із швелерів, Голоднов О. І. (2014)
Псюк В. В. - Распределение остаточных напряжений в стальных трубах квадратного сечения, Никишина И. А. (2014)
Королёв В. П. - Развитие корпоративной системы менеджмента: технологическая безопасность производственных объектов, Селютин Ю. В., Филатов Ю. В. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Луценко С. М. - Особливості комунікативно-інформаційної спрямованості влади в Україні, Цебро Я. І. (2014)
Ляшевська О. І. - Інноваційна діяльність як об'єкт державного регулювання (2014)
Мороз В. М. - Розвиток громадянського суспільства: взаємозобов'язання і взаємовідповідальність між основними учасниками соціального діалогу (2014)
Безверхнюк Т. М. - Державний механізм антикризового управління на засадах проектного підходу: обґрунтування предметного поля, Сенча І. А., Сивак Т. В. (2014)
Боклаг В. А. - Механізми державного управління земельними відносинами в Україні (2014)
Дєгтяр А. О. - Моделювання у системі прийняття державних інноваційних рішень (2014)
Круглов В. В. - Правовий механізм забезпечення державно-приватного партнерства (2014)
Кузнякова Т. В. - Моделювання як аналітичний метод у державному управлінні (2014)
Майстро С. В. - Особливості формування та реалізації державної продовольчої політики в Україні (2014)
Парфьонов І. В. - Організаційний механізм забезпечення проектної діяльності у сфері регіонального розвитку (2014)
Ревенко О. В. - Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави в сучасних умовах (2014)
Бухтатий О. Є. - Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи, Радченко О. В. (2014)
Єлагін В. П. - Інституціональні перетворення як основа ефективного розвитку головних ресурсних сфер держави (2014)
Древаль Ю. Д. - Механізми державного управління вищою освітою в україні: проблеми формування та вдосконалення (2014)
Карамишев Д. В. - Перспективи запровадження ступеневої підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Пубічне адміністрування" в Україні (2014)
Мерзляк А. В. - Концептуальні підходи до державно-громадського управління вищою освітою, Тахтаджиєва Н. І. (2014)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Принцип легітимності в системі управління персоналом державної служби України (2014)
Куліш П. Ю. - Досвід Харківської області в залученні, використанні та моніторингу міжнародної допомоги, Стрельцов В. Ю. (2014)
Лозинська Т. М. - Соціально-економічні аспекти розвитку сільських громад: орієнтири для зміни державної політики (2014)
Мельниченко О. А. - Надзвичайні ситуації техногенного характеру: сутність та засоби державного управління (2014)
Ромін А. В. - Напрями міжнародного співробітництва у сфері державного управління запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій (2014)
Кулєшов М. М. - Сучасні виклики для державної політики у сфері цивільного захисту в Україні, Росоха В. О. (2014)
Борисевич Б. В. - Симптоми лептоспірозного увеїту у собак, Литвиненко Д. Ю., Балящук І. М. (2011)
Винярська А. В. - Зараженість коней кишковими нематодами у господарствах західного регіону україни залежно від типу утримання (2011)
Віщур О. І. - Показники пероксидного окиснення ліпідів крові корів та їх телят за дії препарату "оліговіт", Брода Н. А., Лешовська Н. М., Рацький М. І., Матлах І. Й. (2011)
Власенко В. В. - Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах, Власенко І. Г., Фаріонік Т. В., Березовський І. В. (2011)
Власенко В. В. - Адаптивные формы возбудителя туберкулеза в туберкулине ппд для млекопитающих, Фарионик Т. В., Власенко И. Г., Селиванов Ю. В., Лысенко А. П., Лемиш А. П., Архипов И. Н. (2011)
Гайдюк М. Б. - Перспективи застосування шумерського срібла у ветеринарній хірургії (2011)
Гаркуша С. Є. - Гістохімічні зміни в шлунку поросят, що загинули від кишкового клостридіозу (2011)
Грабовський С. С. - Біогенні стимулятори та їх застосування (2011)
Гриб Ю. В. - Вплив гліцинатів мікроелементів на гематологічні показники та клінічний стан поросних свиноматок (2011)
Гунчак В.М. - Вплив глюкозо-аскорбінового розчину і плодів розторопші плямистої на білоксинтезувальну функцію печінки, Журавльов О.Ю. (2011)
Гупало З. В. - Поширення хвороб серця у індиків (2011)
Гут О. М. - Поширення патології печінки та підшлункової залози у собак (2011)
Данко М. М. - Динаміка морфолологічних та біохімічних показників крові поросят за експериментального ізоспорозу (2011)
Дишлюк Н. В. - Мікроструктура стравоходу та його імунних утворень у курей віком 1, 2 і 3 роки (2011)
Євтушенко А. В. - Опісторхідозні інвазії риб червонооскільського водосховища харківської області (2011)
Єфімова О. О. - Вплив гумінових речовин на перебіг інфекційного процесу туберкульозу птиці (2011)
Івахів М. А. - Хвороби простати у псів: етіологія, діагностика, лікування, Стефаник В. Ю., Nizanski W. (2011)
Івашків Р. М. - До питання етіопатогенезу відтворювальної функції високопродуктивих корів, Стефаник В. Ю., Кудла І. М., Дмитрів О.Я., Костишин Є. Є., Кава С. Й., Тресницький С., Кацараба О. А. (2011)
Ігліцький І. І. - Сучасні погляди на запальний процес та перспективи використання нестероїдних протизапальних препаратів (2011)
Канюка О. І. - Перспективи застосування фторхінолонів 1v покоління в лікуванні бактеріальних інфекцій (огляд літератури), Павлів О.В. (2011)
Касянчик О. М. - Поширення та структура онкологічних захворювань у собак залежно від породи,статті та віку (2011)
Кичилюк Ю. В. - Ефективність бровасептолу за еймеріозу свиней (2011)
Коломієць Ю. В. - Ефективність, токсичність і довготривалість застосування лініменту "аск" при лікуванні ран у кішок (2011)
Колтун Є. М. - Діагностика та лікування гіпотиреозу у телиць (2011)
Костюк С. С. - Активність ферментів перамінування та ацетилхолін естерази у кролів при гострій променевій хворобі за дії вітаміну в6 , Бойчук Р.Р. (2011)
Костюк С. С. - Концентрація нуклеїнових кислот у найдовшому м’язі спини та кальціюіфосфору в крові кролів при гострій променевій хворобі за впливувітаміну в6 , Бойчук Р.Р. (2011)
Кравець С. І. - Ектопаразити ставових риб (2011)
Куртяк Б. М. - Епізотичний процес при різновидності збудників інфекцій, Маслянко Р. П. (2011)
Куцан О. Т. - Вплив засобу "нуріцид" на організм кролів та умовно-патогенну мікрофлору при акарозах тварин, Пономаренко О. В. (2011)
Куцан О. Т. - Необхідність моніторингу комбікормів для птиці на вміст неорганічних елементів, як обов’язкова умова їх безпечності, Оробченко О. Л. (2011)
Кушнір І. М. - Вплив повторної стерилізації на показники якості готових лікарських засобів (2011)
Левківський Д. М. - Сучасні погляди на стійкість бактерій до антибіотиків, Маслянко Р. П., Флюнт Р. Б., Романович М.С. (2011)
Лісова В. В. - Патоморфологія деяких органів імуногенезу за інфекційних хвороб у свиней (2011)
Лобойко Ю. В. - Вплив ектопаразитів на фізіолого-біохімічні показники однорічок коропів (2011)
Мартинов А. В. - Антивірусна активність альбувіру на моделях вірусу везикулярного стоматиту та вірусу герпесу людини 1 типу in vitro, Бабкіна М. М., Жейнова Н. М. (2011)
Маслянко Р. П. - Роль умовно-патогенної мікрофлори в інфекційній патології кишечника, Божик Л. Я. (2011)
Маслянко Р. П. - Особливості розвитку імунітету та алергії при інфекційних хворобах, Лаврів П. Ю. (2011)
Маслянко Р. П. - Роль імунних механізмів у патогенезі інфекційних захворювань тварин, Левківський Д. М., Флюнт Р. Б., Романович М. С. (2011)
Микитин Л. Є. - Мікроелементне забезпечення овець в ппа " никловицька " самбірського району львівської області, Бінкевич В. Я. (2011)
Морозенко Д. В. - Біохімічні показники стану сполучної тканини при новоутвореннях у собак та котів (2011)
Огородник Н. З. - Вплив препаратів "ліповіт" та "тривіт" на показники лейкоцитарного і біохімічного профілю крові поросят раннього віку (2011)
Олексюк І. І. - Епізоотологічне значення латентних форм інфекції при деяких хворобах, Левківський Д. М. (2011)
Палій А.П. - Сучасний дезінфікуючий препарат "санідез" для знешкодження мікобактерій (2011)
Петренко В. С. - Аспекти патогенезу та результати консервативних методів лікування собак хворих на глаукому (2011)
Підсадоча І. В. - Вплив гідрату окису кальцію на ектопаразитів trichodina domerquei forma acuta, chilodonella cyprini, ichthyophthirius multifilis (2011)
Рапа О. І. - Показники імунітету телят, народжених від корів з дефіцитом заліза в раціонах (2011)
Семанюк В .І. - Ліпіди та їх фракції в організмі корів, інфікованих мікобактеріями, Турко І. Б., Куляба О. В., Пеленьо Р. А. (2011)
Сімонов М. Р. - Концентрація інсуліну, кортизолу та окремих амінокислот у крові хворих на кетоз високопродуктивних корів (2011)
Скляров П. М. - Розробка способу оцінки ембріона/плода овець у період антенатального розвитку (2011)
Слівінська Л. Г. - Стан системи еритрону та пероксидне окиснення ліпідів у крові корів за дії радіації (2011)
Слободюк Н. М. - Офлоксацин у комплексному лікуванні овець із некробактеріальними ураженнями кінцівок (2011)
Стегней М. М. - Закономірності формування ветеринарної медицини київщини кінця хіх – початку хх ст., Сацька Л. В. (2011)
Стефаник В. Ю. - Застосування гормональних препаратів для стимуляції і синхронізації статевого циклу у телиць, Костишин Є. Є., Кацараба О. А., Панич О. П. (2011)
Улько Л. Г. - Оцінка ранозагоювальної та протизапальної дії експериментального препарату "присипка для ран 10%", Фотіна Т. І., Березовський А. В., Фотіна Г. А. (2011)
Ушкова Ю. Ф. - Природна резистентність поросних свиноматок і одержаних від них поросят за дії препарату "інтерфлок" (2011)
Харів І. І. - Показники білоксинтезувальної функції печінки та активність ферментів у сироватці крові індиків за еймеріозо-гістомонозної інвазії (2011)
Шендрик Л. І. - Змішані гельмінтози у качок та ефективність сучасних антигельмінтиків (2011)
Штрикуль Н. С. - Морфологічні, біохімічні та цитогенетичні показники клітин крові і кісткового мозку лабораторних мишей, інфікованих збудниками кровопаразитарних хвороб коней, Джус П. П. (2011)
Щербатий А. Р. - Еритроцитопоез та обмін феруму в організмі жеребних кобил гуцульської породи, Слівінська Л. Г. (2011)
Яненко У. М. - Дослідження рівня антилізоцимної активності (ала) пастерел, що були ізольовані від різних екологічних ніш (2011)
Adam Duszkiewicz - Zastosowanie rinoskopii w rozpoznawaniu chorób jam nosowych u psów, Marzena Zajda, Urszula Rajpold (2011)
Rajpold Urszula - Ocena przydatności badania endoskopowego w rozpoznawaniu chorób tylnego odcinka przewodu pokarmowego, Zajda Marzena, Duszkiewicz Adam (2011)
Marzena Zajda - Zastosowanie endoskopii w rozpoznawaniu wrzodów żołądka u psów, Urszula Rajpold, Adam Duszkiewicz (2011)
Бергілевич О. М. - Вивчення впливу фізико-хімічного складу молока на динаміку кількості бактерій enterobacter sakazakii при зберіганні його охолодженим (2011)
Антоняк Г. Л. - Біологічна роль Купруму та Купрумвмісних білків в організмі людини і тварин, Важненко О. В., Панас Н. Є. (2011)
Бирка О. В. - Морфологічна характеристика жовткової протоки ембріонів гусей, як зачатку дивертикула меккеля (2011)
Бігун Ю. П. - Вплив фітопробіотичної добавки "Кампровіт" на фізіологічний стан птиці у різні вікові періоди онтогенезу, Власенко В. В., Власенко І. Г. (2011)
Бондаревський М. М. - Лінійні остеометричні параметри кісток плесна як критерії діагностики віку великої рогатої худоби у судово-ветеринарній експертизі, Яценко І. В., Гетманець О. М., Кам’янський В. В. (2011)
Венгрин А.В. - Заслуженому анатому п. О. Глаголєву – 115 років (2011)
Венгрин А. В. - Видатному морфологу і. Ф. Іванову – 110 років (2011)
Гаркуша С.Є. - Гістохімічні зміни в тонкому та товстому відділах кишечника поросят, що загинули від кишкового клостридіозу (2011)
Голубій Є. М. - Вміст ліпідів, інтермедіатів вільнорадикального окиснення та активність амінотрансфераз у крові телят за умов застосування препарату лігфол, Жила М. І., Везденко О. С., Сободош О. Й., Шкодяк Н. В. (2011)
Гром К. І. - Клінічний стан новонароджених цуценят за штучного вигодовування, Кучерук М. Д. (2011)
Гудзь Н. В. - Макро- та мікроскопічні показники клоакальної сумки добових каченят, Кулагина О. Г. (2011)
Данкович Р. С. - Патоморфологія охратоксикозу шиншил (2011)
Захарченко В. А. - Гормональний профіль сироватки крові корів залежно від перебігу родів, Краєвський А. Й. (2011)
Калачнюк Л. Г. - Структурно-функціональні зрушення в ліпідах гепатоцитів і крові неонатальних телят за діареї та лікувальної дії ліпосом на основі фосфоліпідів молока, Басараб І. М., Мельничук Д. О., Мельничук C. Д., Калачнюк Г. І. (2011)
Кириловський С. М. - Вікові зміни сальних залоз в різних порід великої рогатої худоби молочного та молочно-м‘ясного напрямку продуктивності (2011)
Ковалів Л. М. - Фізіолого-біохімічний профіль у репродуктивних органах донорів за впливу гормонально-вітамінних препаратів (2011)
Ковальчук О. М. - Вплив різних методів вирощування на фізіолого-біохімічні показники білого амура (2011)
Ковальчук Н. А. - Гематологічний профіль крові коней української та чистокровної англійської верхових порід залежно від фізіологічного стану (2011)
Колич Н. Б. - Мікроскопічні зміни при хворобі ньюкасла у папуг, Романченко Д. М. (2011)
Коняхін О. П. - Вплив омагніченої води на гематологічні показники корів, Решетник А. О., Памірський А. С., Лайтер-Москалюк С.В., Коняхіна Н.О. (2011)
Костенко С. О. - Вплив поліморфізму гену рецептору естрогену(ESR) на репродуктивні якості кнурів, Сидоренко О. В. (2011)
Криштофорова Б. В. - Особливості структури кровоносних судин рудиментарних кісткових органів телят, Стегней Ж. Г. (2011)
Кущ М. М. - Кількісна характеристика апудоцитів товстого кишечника гусят великої сірої породи (2011)
Мельник О. П. - Біоморфологія плечового поясу птахів, Демус Н. В. (2011)
Сенечин В. В. - Динаміка білкових фракцій сироватки крові у бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення, Цимбала В. І. (2011)
Сидір Н. П. - Вплив сірки і йоду на хімічний склад молока вівцематок української гірськокарпатської породи, Стапай П. В. (2011)
Скіп О. С. - Технологічні властивості та хімічний склад опалого листя як субстрату для вермікультивування, Буцяк В. І., Печар Н. П. (2011)
Снітинський В. В. - Основні механізми токсичної дії йонів важких металів на організм риб, Онисковець М. Я. (2011)
Тибінка А. М. - Порівняння структури тонкої та товстої кишок курей, що характеризуються різними типами автономного балансу (2011)
Тішин О. Л. - Гематологічні показники у корів за введення препарату клозаверм а, Коцюмбас І. Я., Жила М. І., Хом’як Р. В., Михалусь Г. М. (2011)
Фаріонік Т. В. - Харчова і біологічна цінність яловичини, Бігун Ю. П. (2011)
Федорович В. С. - Особливості метаболічних процесів неонатальних телят, народжених з різними термінами внутрішньоутробного розвитку, Цимбала В. І., Демус Н. В. (2011)
Шаран М. М. - Підвищення життєздатності ембріонів корів при надшвидкому заморожуванні, Яремчук І. М., Шаловило С. Г., Гримак Х. М. (2011)
Шестяєва Н. І. - Морфологічна характеристика неінфільтративної карциноми молочних залоз собак (2011)
Бабкіна О. В. - Дякі методологічні проблеми аналізу політичних трансформацій та політичного розвитку (2013)
Арабаджиєв Д. Ю. - Соціальний контроль, громадський контроль і громадський моніторинг: до питання співвідношення понять (2013)
Колісніченко Р. М. - Внесок римського клубу у дослідження глобалістичної свідомості в кінці 70-х – на початку 90-Х років XX ст. (2013)
Горбатенко І. А. - Проблеми і перспективи подолання кризи легітимності влади в Україні (2013)
Зайченко Л. М. - Технократичні аспекти моделей політичного управління в незалежній Україні (2013)
Пономаренко Л. В. - Інноваційна політика в контексті модернізації політичної системи України: напрями і перспективи розвитку (2013)
Яцик І. С. - Маргіналізація Африки: особливості генези політико-культурної спільноти (2013)
Алркабi А. Н. - Геополітика в контексті теорії міжнародних відносин (2013)
Тирон А. М. - Політичний портрет Ангели Меркель (2013)
Хорошенюк С. І. - Основні напрямки україно-латвійської військово-політичної співпраці (2013)
Ткач В. Ф. - Особливості сучасного міжнародного тероризму: характерні риси, виклики і загрози (2013)
Белянська В. В. - Етатистський тероризм Т. Гоббса в ідеологічному контексті сучасних терористичних організацій (2013)
Семко В. Л. - Національна ідентичність: теоретичний концепт крізь призму українських реалій та викликів глобалізації (2013)
Бобрук А. М. - Мімікрія як політико-культурний феномен (2013)
Волянюк О. Я. - Спільна пам’ять в умовах політичної асиметрії (2013)
Баланюк Ю. С. - Правове забезпечення діяльності Ради Європи у сфері збереження культурної спадщини (2013)
Жабінець Н. В. - Формування цінностей громадського суспільства засобами освіти (2013)
Волощук Ю. І. - Освіта як основа збереження національної ідентичності української національної меншини Румунії (2013)
Уваркіна О. В. - Роль освітньої комунікації у подоланні ціннісного розколу цивілізацій в умовах глобалізації, Пучков О. О. (2013)
Ханстантинов В. О. - Ідея толерантності в українській суспільно-політичній думці кінця 19 - початку 20 ст. (2013)
Палінчак М. М. - До проблеми історіографії досліджень державно-церковних відносин (2013)
Добіжа В. В. - Історичні етапи формування української політичної еліти (2013)
Утави А. А. - К определению глобализации: позиции ученых Запада (теоретико-политологический анализ) (2013)
Ткач В. Ф. - Специфіка та проблеми класифікації тероризму (2013)
Гумбатов Т. - Терор і тероризм: площина понятійної взаємодії (2013)
Перегуда Є. В. - Взаємодія виконавчих органів влади України в радянський період (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського