Dzhukha V. M. - Functioning of Development Institutions in the Russian Federation at the Modern Stage, Rybkina A. S. (2014)
Вовченко Н. Г. - Финансовая стабилизация стран глобальной экономики в условиях долгового кризиса, Сульженко В. С. (2014)
Евтишина К. А. - Перспективы социально-экономического развития приграничных территорий в рамках международного сотрудничества Еврорегиона "Донбасс", Зинченко В. А., Мищенко К. Н., Орлинский С. А., Шеховцов Р. В. (2014)
Мельник Т. М. - Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні, Пугачевська К. С. (2014)
Пожидаева С. В. - Совершенствование управления сельскохозяйственным комплексом Ростовской области в условиях вступления России в ВТО (2014)
Кужелев М. А. - Предпосылки формирования механизма государственного регулирования системы коммерческого страхования, Шакура О. А., Вайсеро Л. М. (2014)
Манойленко А. В. - Теоретическое обоснование формирования интеграционных форм взаимодействия предприятий при разработке инновационной политики, Строков Е. М. (2014)
Жилєнко С. М. - Підходи до визначення поняття "державний борг", Ляховець О. О. (2014)
Іванова О. Ю. - Оцінка дієвості дерегуляційних процесів в Україні, Чечетова-Терашвілі Т. М. (2014)
Кліменко О. М. - Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, влади та суспільства, Мащенко М. А. (2014)
Гончарова С. Ю. - Стратегічне управління інноваціями фармацевтичних підприємств, Гончаров А. Б. (2014)
Калашник Т. Є. - Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в сучасних умовах, Лісна І. Ф. (2014)
Григоренко О. В. - К вопросу развития национальной инновационной системы России (2014)
Хмелёв А. Г. - Эволюционные методы формирования нейросетевых моделей сложных экономических систем (2014)
Глінська О. М. - Нейромережеве моделювання процесів бюджетування та використання трудових ресурсів на підприємствах вугледобувної галузі, Пархоменко С. О., Хмельова А. В. (2014)
Дружиніна В. В. - Перспективний аналіз поточного попиту місцевого ринку праці (2014)
Жук М. О. - Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України, Здрок В. В. (2014)
Глотов Є. О. - Визначення факторів впливу на вартість цінних паперів з фіксованим купоном, Череватенко В. А. (2014)
Іщенко М. І. - Розробка економіко-математичних моделей оптимізації витрат в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів (2014)
Иванов В. Н. - Модель оценки операционного риска, связанная с рабочим днем персонала банка (2014)
Ільченко К. О. - Моделювання стратегії кредитної та депозитної діяльності комерційного банку (2014)
Никитенко О. К. - Розробка моделі видобутку знань для прогнозування фінансових ринків з виділенням типових тенденцій з часового ряду (2014)
Проскурня М. Г. - Вплив якості обслуговування інформаційно-комунікаційних підприємств на продуктивність їх діяльності (2014)
Кузьминчук Н. В. - Якісний аналіз реалізації організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості підприємств машинобудування, Андрєєва Є. Л. (2014)
Попова В. Д. - Аналіз логістичних витрат напівпровідникової галузі України (2014)
Усенко Л. Н. - Состояние технологического развития производства растениеводческой продукции сельскими территориальными экономическими системами (2014)
Логутова Т. Г. - Формування критеріїв оцінки інфраструктурних проектів розвитку морських портів, Дем’янченко А. Г. (2014)
Малинка О. Я. - Особливості дослідження поведінки споживачів на ринку закладів харчування студентів, Устенко А. О., Гевка Н. І. (2014)
Кравченко О. С. - Місце бюджетного управління в загальній системі управління торговельним підприємством, Брагіна О. С. (2014)
Коржилов Л. І. - Особливості інфраструктурного забезпечення галузі туризму в Харківському регіоні (2014)
Большинская И. С. - О некоторых проблемах высшего образования и роли крупных городов (2014)
Охота В. І. - Сучасні проблеми управління трудовим потенціалом вітчизняних ТНК (2014)
Свечкіна А. Л. - Розвиток медичного страхування в Україні: системний підхід, Сподарева О. Г. (2014)
Мамонова Г. В. - Моделювання пріоритетів фінансового забезпечення соціальної сфери, Канцур І. Г. (2014)
Надтока Т. Б. - Многомерное оценивание уровня социально-экономического развития предприятия, Виноградов А. Г. (2014)
Сєріков А. В. - Організаційна культура як домінанта в життєдіяльності підприємства: системний підхід, Атреп'єва А. Т., Боженко А. М., Маренич Ю. В., Рябуха Ю. О., Сергеєв С. С. (2014)
Брагинец А. Н. - Система обратной связи на предприятии: процессы и их критичность (2014)
Жежуха В. Й. - Методологічні положення з формування системи показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств (2014)
Альошин С. Ю. - Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект (2014)
Біленська Я. Р. - Використання збалансованої системи показників для оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання (2014)
Климчук А. О. - Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства (2014)
Пуйда Г. В. - Амортизаційна політика як ключовий елемент управління технічними ресурсами підприємства (2014)
Дорошенко А. А. - Банковский сектор Украины: реалии, тенденции, перспективы (2014)
Азізова К. М. - Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку (2014)
Бондаренко О. С. - Обґрунтування наукових підходів до визначення фінансових потоків (2014)
Болгар Т. М. - Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовах господарювання (2014)
Боришкевич О. В. - Золото в сучасній економіці (2014)
Паєнтко Т. В. - Реформування оподаткування доходів і доданої вартості в контексті легалізації фінансових потоків (2014)
Пахненко О. М. - Мікрострахування як підґрунтя для розвитку добровільного медичного страхування в Україні, Лисенко В. С. (2014)
Скаско О. І. - Удосконалення системи управління ризиками в банках України (2014)
Чмутова І. М. - Формування проектної команди з упровадження фінансового контролінгу в банківську діяльність, Максімова М. В. (2014)
Шевалдіна В. Г. - Вплив макроекономічних факторів на формування депозитів населенням України (2014)
Кравченко М. В. - Теоретичні та практичні проблеми модернізації податкової системи та розширення дохідної бази Державного бюджету України (2014)
Урусова С. С. - Конкурентне середовище національного ринку банківських послуг: сутність та підходи до сегментації (2014)
Кундря-Висоцька О. П. - Причини та передумови знецінення гудвілу у банківському секторі України, Колчар Ю. О. (2014)
Брюховецька Н. Ю. - Моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття управлінських рішень, Хасанова О. В. (2014)
Дикань В. Л. - Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками, Посохов І. М. (2014)
Титова Е. В. - Личность как субъект управленческой деятельности, Баранов В. И. (2014)
Донець О. С. - Концептуальна модель бізнес-ситуації залучення і відтворення тимчасового персоналу івент-служби, Філіпович К. В. (2014)
Шаповал О. А. - Методичні засади управління контролем якості продукції (2014)
Ясенецький В. С. - Особливості функціонування бірж як складової ринкової інфраструктури (2014)
Цапук О. Ю. - Процедура удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок (2014)
Шатілова О. В. - Модель формування бізнес-портфелю підприємства в контексті забезпечення стратегічної гнучкості (2014)
Яворська К. Ю. - Стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів шляхом формування в його складі бізнес-напрямів (2014)
Титул, зміст (2014)
Шарикіна Н. І. - Трансдукція мітогенних сигналів як основа створення протипухлинних таргетних препаратів (частина I), Мєшкова Н. О., Міщенко О. В., Хавич О. О., Кудрявцева І. Г., Пенделюк С. І. (2014)
Беленичев И. Ф. - Некоторые аспекты кардиопротекторного действия нового b­адреноблокатора с NO­миметическим эффектом "Гипертрил" на модели инфаркта миокарда, Кучеренко Л. И., Волчик Ю. А., Абрамов А. В., Бухтиярова Н. В. (2014)
Волощук Н. І. - Гастротоксична дія диклофенаку натрію на тлі дефіциту та надлишку гідроген сульфіду в есперименті, Таран І. В. (2014)
Должикова О. В. - Гістоморфологічні дослідження впливу нових супозиторіїв вагінальних "Меланізол" на стан піхви щурів на тлі експериментального вагініту, Малоштан Л. М. (2014)
Дронов С. Н. - Детоксицирующие свойства и острая токсичность фиксированной комбинации низкоконцентрированного раствора гипохлорита натрия и таурина, предназначенной для парентерального применения (2014)
Жилюк В. І. - Дозозалежні ефекти метформіну та піоглітазону щодо процесів навчання та збереження умовної навички в щурів з алоксановим діабетом, Мамчур В. Й. (2014)
Кабанова Т. А. - Аналгетичні та протизапальні властивості 1­метоксикарбонілметил­3­ариламінобенздіазепін­2­онів, Павловський В. І., Халімова О. І., Ушаков І. Ю., Карасьова Т. Л., Андронаті С. А. (2014)
Кальчук Р. О. - Профілактичне та лікувальне застосування тіоцетаму для корекції гострого запалення слизової оболонки порожнини рота за умов іммобілізації в експерименті (2014)
Нагорна О. О. - Фармакокінетичні параметри ін’єкційної форми нового метаболітотропного препарату "Ангіолін", Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Волуй А. В., Кузнєцова О. В., Ярош О. К. (2014)
Очеретнюк А. О. - Дослідження фрагментації ДНК у тканинах легень щурів після застосування 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або 5 % розчину HAES­LX у гострому періоді опікової хвороби, Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А., Прокопенко С. В. (2014)
Пясковська О. М. - Протипухлинна дія дихлорацетату щодо карциноми Ерліха, Бойчук І. В., Федорчук О. Г., Мельников О. Р., Дасюкевич О. Й., Колесник Д. Л., Соляник Г. І. (2014)
Рибак В. А. - Вплив тривалого застосування густого екстракту квасолі на показники вуглеводного обміну в щурів з метаболічним синдромом на тлі ожиріння, Малоштан Л. М. (2014)
Саєнко А. В. - Вплив натрієвої солі 3­(2­оксо­3­феніл­2H­|1,2,4|тріазино|2,3­c|хіназолін­6­іл) пропанової кислоти на фізичну витривалість щурів за умов гіпоксичних станів (2014)
Степанюк Г. І. - Актопротекторна активність солей (3­R­оксо­2Н­|1,2,4|­тріазино­|2,3­с|­хіназолін­6­іл)карбонових кислот та їхніх галогенвмісних аналогів, Почелова О. В., Степанюк Н. Г., Коваленко С. І., Воскобойник О. Ю. (2014)
Суворова З. С. - Ефективність похідного арилаліфатичних аміноспиртів на моделі експериментального оніхомікозу (2014)
Леонід Олександрович Громов (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Титул, содержание (2015)
Мезеря А. Ю. - Залежність фізико-механічних властивостей ожеледі на проводах і тросах повітряних ліній електропередачі від впливу зовнішніх факторів, Занихайло Є. О. (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у дванадцятипульсному напівпровідниковому перетворювачі з дев’ятизонним регулюванням вихідної напруги, Єрмакова В. В., Мельник О. О., Сопіга М. В. (2015)
Буданов П. Ф. - Моделювання нештатних аварійних ситуацій на енергооб'єктах на основі фрактально-кластерного підходу, Чернюк А. М., Бровко К. Ю., Солод К. А., Руденко Т. П. (2015)
Ярымбаш Д. С. - Повышение эффективности использования фотопанелей на солнечных электростанциях, Даус Ю. В. (2015)
Ущаповський К. В. - Ефективність використання трудових ресурсів ДП "НЕК "Укренерго" та шляхи її підвищення, Костін Ю. Д. (2015)
Кисіль С. В. - Аналіз існуючих додаткових послуг залізничних підприємств (2015)
Чернюк А. М. - Анализ методов моделирования структурно-геометрических форм проводящих пористых сред (2015)
Тройникова Е. Н. - Подходы к управлению безопасностью транспортных процессов на железной дороге (2015)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-листопад 2014 року (2015)
Abstracts (2015)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 483 (2015)
К сведению авторов (2015)
Стоян О. Ю. - Державне регулювання у сфері біоенергетики України: тенденції та напрями розвитку (2014)
Науменко Р. А. - Удосконалення державного регулювання розвитку вищих навчальних закладів як автономних освітньо-наукових суб’єктів, Гунченко К. М. (2014)
Бацуровська І. В. - Педагогічні функції навчання у вищій професійній освіті (2014)
Борисова Т. М. - Значення ергономічних знань та умінь для фахової підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Винничук Р. В. - Аксіологічні аспекти діяльності вчителя в соціокультурному середовищі (2014)
Висікайло Т. В. - Використання методу копіювання пейзажів у процесі підготовки до пленерної практики студентів середніх спеціальних навчальних закладів (2014)
Гандзюк Л. А. - Критерії та показники сформованості естетичних смаків майбутніх техніків-технологів швейного виробництва (2014)
Головко В. А. - Професійне самовиховання як педагогічна категорія (2014)
Данілова Л. В. - Критерії та показники сформованості почуття милосердя у студентів ВНЗ (2014)
Жорова І. Я. - Інтернет-технології як засіб професійного розвитку вчителів природничих дисциплін (2014)
Ибрагимова Л. С. - Мультимедиа технологии в профессиональной подготовке студентов инженерных спеціальностей (2014)
Іслямова Е. А. - Теоретический анализ научных источников по формированию предметной и практической компетенций у будущих инженеров-педагогов (2014)
Ковтун А. В. - Вітчизняний досвід організації музично-педагогічної практики студентів педагогічних інститутів (кінець 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2014)
Крохмаль А. М. - Навчання студентів-магістрантів та аспірантів конспектування лекцій з "ділової іноземної мови" (2014)
Крупа В. В. - Особливості застосування методів фізичної реабілітації у дітей при захворюванні на дитячий церебральний параліч (2014)
Моїсеєв С. О. - Самопрезентація професійної компетентності вчителя фізичної культури (2014)
Полторак Л. Ю. - Сучасні методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до використання методів арт-терапії (2014)
Роменський О. В. - Формування іншомовної комунікативної компетентності моряків крізь призму міжкультурної комунікації (2014)
Савенко І. В. - Історико-педагогічні аспекти становлення і розвитку ідеї підготовки вчителів технологій до викладання основ дизайну (2014)
Сай Д. В. - До питання критеріїв моральної вихованості майбутніх соціальних працівників (2014)
Самойленко О. М. - Методика підготовки навчальних матеріалів з природничо-математичних дисциплін із застосуванням технологій qr-кодування (2014)
Сафонова І. Я. - Математична компетентність як фактор підготовки старшокласників до життя (2014)
Семененко І. Є. - Деякі особливості організації навчального процесу для іноземних студентів базових факультетів (2014)
Слятіна І. О. - Сутність та основні параметри музично-естетичного виховання учнів підліткового віку (2014)
Сургова С. Ю. - Соціальний інтелект як провідна професійна якість соціального працівника (2014)
Титаренко В. М. - Здоров’язбережувальні технології та їх класифікації (2014)
Ткачов А. С. - Про реалізацію педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до організації самоосвіти старшокласників у сучасному інформаційно-навчальному середовищі (2014)
Ткачов С. І. - Експериментальна перевірка умов організації самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів з використанням інформаційно-комунікативних технологій, Бучинський А. В. (2014)
Уварова Т. Ю. - Специфіка забезпечення особистісної самореалізації учнів в підлітковому віці (2014)
Умерова Г. А. - Внедрение спецкурса как условие формирования аналитической компетентности будущих инженеров-педагогов (2014)
Ху Циин - Традиционное искусство как средство формирования этноэстетической культуры студентов в китайских університетах (2014)
Чумак Л. В. - Професійна майстерність вчителя світової літератури: використання закономірностей розумового розвитку підлітка (за творчою спадщиною Костюка Г. С.) (2014)
Штейміллер І. О. - Педагогічний супровід соціокультурної адаптації іноземних студентів під час навчання в українському університеті (2014)
Щебликіна Т. А. - Основні напрями проведення моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів (2014)
Титул, зміст (2011)
Шемшученко Ю. С. - Часопису Київського університету права - 10 років, Бошицький Ю. Л. (2011)
Усенко І. Б. - Леонід Карум: міфи і реальність (2011)
Дідич Т. О. - Правотворення та державотворення: особливості взаємодії в сучасних умовах розвитку України (2011)
Кравченко С. С. - Правовий прецедент як соціальний інститут та його значення: прагматичний аналіз (2011)
Ромінський Є. В. - Загальноруські міжкнязівські договори (2011)
Самойленко О. В. - Реалізація судової реформи 1864 року в Україні: етапи і проблеми (2011)
Балтаджи П. М. - До питання удосконалення юридичної мови в контексті мовної політики держави (2011)
Дячук Л. В. - Особисті правовідносини подружжя в законодавстві іконоборців (2011)
Корновенко С. В. - Законодавство Особливої наради з урегулювання поземельних відносин на підконтрольних білому руху півдня Росії українських територіях (1919 р.) (2011)
Луцький Р. П. - Позитивне право та природне право: опозиція категорій (2011)
Марисюк К. Б. - Майнові покарання на території українських земель у складі Молдавії (1359-1774 рр.) (2011)
Рудик П. А. - Висвітлення Конституції Пилипа Орлика в історико-правовій літературі в період до проголошення незалежності України (2011)
Суханова Д. С. - Юридична майстерність: американський підхід до підготовки майбутніх працівників (2011)
Юхимюк О. М. - Співвідношення понять "правозастосування" та "застосування норм права" (2011)
Балаклицький А. І. - Державна влада та апарат її здійснення як основні ознаки сучасної держави (2011)
Біржакова Є. О. - Властивості права в контексті природно-правового праворозуміння (2011)
Бондаренко Є. І. - Особливості прецедентного права США (2011)
Вергелес Д. Є. - Актуальні проблеми кодифікації законодавства (2011)
Габінет Д. А. - Відображення ідей про форму української держави в державно-правових поглядах П. І. Чижевського (2011)
Горобець К. В. - Ціннісно-нормативні складові правової сфери (2011)
Гриб Н. П. - Австрійська конституція 1849 р.: особливості її прийняття, структура та основні положення (2011)
Денисюк М. В. - Взаємозв'язок та взаємодія громадянського суспільства та держави (теоретико-правові аспекти) (2011)
Єлманова О. М. - Право та мораль: співвідношення понять в контексті аналізу основних регуляторів суспільних відносин, чинників та наслідків їхнього регуляторного впливу (2011)
Корунчак Л. А. - Застосування деяких понять синергетики у вивченні системи та джерел права (2011)
Матвієнко К. О. - Становлення науковця-правознавця П. П. Михайленка (2011)
Николюк Д. А. - Екологічна функція в системі функцій сучасної держави (2011)
Котенко Т. В. - Функціональне призначення місцевого самоврядування як об'єкт загальнотеоретичних досліджень (2011)
Слинько С. С. - Правотворча політика як юридична категорія (2011)
Батанов О. Б. - Інавгурація президента як інститут конституційного права: аксіологічні та онтологічні засади (2011)
Чернецька О. Б. - Нормативні акти представницьких органів місцевого самоврядування в системі правового регулювання муніципальних відносин (2011)
Гаєва Н. П. - Право на свободу об'єднання як суб'єктивне право (2011)
Приходько Х. Б. - Категорія "технології" в теорії конституційного процесу (2011)
Терлецький Д. С. - Поняття і механізм конституційної імплементації міжнародних договорів (2011)
Андрушко І. П. - Категорія "публічний інтерес" у конституційному праві: поняття та зміст (2011)
Іванова Т. І. - Концептуальне та законодавче визначення оптимальної децентралізації влади на місцях (2011)
Бабич Б. А. - Суспільна небезпека як категорія адміністративно-деліктного права (2011)
Гетманцев Д. О. - Щодо значення публічного інтересу для фінансового права (2011)
Кобець О. Б. - Особливості прозорості одержання подарунків працівниками правоохоронних органів та особами, уповноваженими на виконання функцій держави (2011)
Коссе Д. Д. - Структура спеціальних правових режимів в економіці (2011)
Можаровська Н. О. - Сучасні гуманітарно-правові проблеми інформаційної безпеки суспільства (2011)
Тихонова О. Б. - Особливості притягнення до юридичної відповідальності за порушення правил фінансового моніторингу (2011)
Руденко О. О. - Прокурорський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб'єктів господарювання (2011)
Рудешко Б. Б. - Історико-правові основи регулювання організації бухгалтерського обліку виконання бюджету (2011)
Кисіль Л. Є. - Нагальні завдання удосконалення адміністративного оскарження (2011)
Мацегорін О. І. - Аксіологія принципів зобов'язального права (2011)
Мельничук Н. О. - Роль відповідальності для забезпечення ефективного регулювання договірних трудових відносин (2011)
Похиленко І. С. - Правове регулювання судового збору в господарському процесі (2011)
Савчин М. Б. - Економічна демократія та право на свободу підприємницької діяльності (2011)
Юшина С. І. - Визначення зовнішньоторговельної діяльності в українському законодавстві (2011)
Бакалінська О. О. - Категорія "добросовісність" у цивільному праві України (2011)
Гелич Ю. О. - Правові основи формування режиму комерційної таємниці на підприємстві (2011)
Кучер Т. М. - Логіко-юридичні підходи до теорії доказування у цивільному судочинстві України (2011)
Харченко Г. Г. - Принципи роз'єднання та абстракції у речовому праві (2011)
Дюкарєва С. Б. - Ландшафтний дизайн як об'єкт правового регулювання (2011)
Крисань Т. Є. - Правові аспекти відшкодування моральної шкоди у цивільно-правових відносинах (2011)
Кулинич О. П. - Поняття цивільно-правового способу захисту права приватної власності на земельні ділянки (2011)
Лавріненко І. А. - Поняття та зміст категорії волі при укладенні правочинів (2011)
Ніколенко Л. М. - Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві з 1917 року до сучасного періоду (2011)
Тимошенко О. А. - Межі розгляду судом справи в касаційному провадженні в цивільному судочинстві України (2011)
Хоменко М. М. - Еволюція цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами (2011)
Шкребець Д. Б. - Поняття і види доказів у цивільному процесі (2011)
Бошицький Ю. Л. - Аспекти удосконалення правотворення у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні (2011)
Яшарова М. М. - Патентування службових винаходів в СІНА: теоретичні та практичні аспекти (2011)
Андрусів У. Б. - Результати діяльності організацій мовлення: тенденції та перспективи правової охорони (2011)
Болошин Б. О. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку правового регулювання достовірних відносин у сфері промислової власності в Україні (2011)
Пархомчук С. О. - Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності (2011)
Савич С. С. - Особливості правової охорони зазначень сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів згідно Регламенту 510/2006 Європейського Союзу та національного законодавства Республіки Польща (2011)
Селіваненко Б. Б. - Права осіб на винаходи в сфері медицини та права пацієнтів: гармонізація правового регулювання (2011)
Бугера С. І. - Правові питання забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції (2011)
Головкін О. Б. - Державний контроль і нагляд у сфері охорони довкілля як складова екологічної політики України (2011)
Джавадов Икмет Аловсат оглы. - Понятие и сущность охраны земель в правовых системах зарубежных стран (2011)
Кишко-Єрлі О. Б. - Землі, що потребують відновлення, як нова категорія земель України (2011)
Печуляк Б. П. - Лісове право України: теоретико-правові питання визначення (2011)
Шараєвська Т. А. - Проблеми юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства щодо захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні (2011)
Костенко О. М. - "Соціально-натуралістична" юриспруденція - доктринальна основа для правової реформи в Україні (2011)
Тростюк З. А. - Злочини проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування: окремі проблеми нормотворчої техніки, Бокоч І. М. (2011)
Дідик С. Є. - Родовий об'єкт злочинів проти правосуддя (проблеми визначення) (2011)
Данченко К. М. - Проблема вини і питання доцільності в кримінально-правовій політиці (2011)
Керліц К. Б. - Проблеми законодавчих гарантій діяльності слідчого органів внутрішніх справ (2011)
Парамонова О. С. - Зміст професійних обов'язків медичного та фармацевтичного працівника у розумінні статті 140 КК України (2011)
Серкевич І. Р - Визначення поняття тероризм та його генезис (2011)
Сосніна О. Б. - Злочинність як суспільно небезпечна поведінка (2011)
Савчук К. О. - Міжнародно-правові ідеї Петра Євгеновича Казанського та їх значення для сучасної науки міжнародного права (2011)
Нагорняк М. - Вплив СІНА і Росії на формування міжнародно-правової бази у сфері міжнародної інформаційної безпеки (2011)
Проценко І. М. - Становлення та розвиток принципу взаємної економічної вигоди в міжнародному економічному праві (2011)
Тропін З. В. - Рішення арбітражного трибуналу щодо юрисдикції у справі Ioannis Kardossopoulos (Греція) v. Грузія у світлі розв'язання проблем реалізації положень Договору до Енергетичної Хартії (2011)
Гріненко О. О. - Привілеї і імунітети Європейського Союзу та його персоналу в третіх країнах (2011)
Буквич А. В. - Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника (2011)
Василенко О. С. - Уніфікація правил електронної комерції в рамках Типового закону ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю" (2011)
Волкова О. О. - Актуальні питання міжнародно-правового регулювання трансплантації (2011)
Гладчук Т. П. - Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах Європейського Союзу (2011)
Діденко Н. А. - Розвиток міжнародно-правового поняття "біженці" на сучасному етапі (2011)
Лобовик Б. С. - До питання про застосування ненаціонального права міжнародним комерційним арбітражем (2011)
Матат Ю. І. - Практика Європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин у законодавстві (2011)
Терещенко О. В. - Вирішення спорів міжнародними судами (2011)
Тітко Е. В. - Стандарти та розуміння права на свободу вираження поглядів на теренах України (2011)
Трунов И. Л. - Экономико-правовой эквивалент стоимости человеческой жизни (2011)
Ключинська А. М. - Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в системі місцевого самоврядування (2011)
Сафонова О. Ю. - Особливості реалізації права на користування об'єктами публічної власності (2011)
Хайнус О. І. - Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві (2011)
Батанов О. В. - Актуальне дослідження проблем конституційно-правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні (2011)
Костицький В. В. - Шляхи вдосконалення правового регулювання сільськогосподарського землекористування в Україні: новий погляд науковця (2011)
Грошевий Ю. М. - Нові дослідження в галузі кримінально-процесуального права (2011)
Шмоткін О. В. - Теорія і практика законотворення: історичний досвід періоду української революції (2011)
Покрещук О. О. - Корисне дослідження у сфері права Європейського Союзу (2011)
Майстер-клас викладача комерційного права США, доктора права П. Костіва (2011)
Фінальні змагання Всеукраїнських дебатів з протидії ксенофобії та расизму (2011)
"Круглий стіл" на тему: "Право на справедливий і неупереджений суд та тенденції розвитку процесуального законодавства України" (2011)
Майстер-клас доктора права, професора Андреа Табаку (Румунія) (2011)
Майстер-клас доктора права, професора Євгенія Келару (Румунія) (2011)
Майстер-клас почесного ректора Київського університету права НАН України, академіка Ю. Шемшученка (2011)
У КУП НАН України відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2011)
КУП НАН України провів Міжнародну науково-практичну конференцію "Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти" (2011)
"Круглий стіл" на тему: "Права людини в сучасній правовій системі України" (2011)
ІІІ Міжнародний правничий конкурс ім. В. М. Корецького (2011)
Студенти КУП НАН України взяли участь у роботі "круглого столу" на тему: "Політична система України: сучасний стан та перспективи розвитку" (2011)
Майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) (2011)
Ювілей відомого вченого С. Я. Фурси (2011)
Редакційні повідомлення (2011)
Титул, зміст (2014)
Козаченко Г. В. - Екосесент: зміст, предмет і структура, Шульженко Л. Є. (2014)
Бєлікова Н. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції, Козирєва О. В., Черкаський І. Б. (2014)
Вовк В. А. - Концепция человеческого капитала в контексте поворота к "обществу мудрости" (2014)
Рибалко Ю. С. - Холістичний підхід еволюційної теорії економіки щодо генезису ТНК (2014)
Калетнік Г. М. - Місце і роль продовольчої безпеки у формування економічної безпеки України, Пчелянська Г. О. (2014)
Бенч Л. Я. - Боргова політика в Україні: реалії та перспективи, Корнацька Р. М. (2014)
Демчишак Н. Б. - Роль податкових інструментів у інвестиційно-інноваційній стратегії розвитку України (2014)
Мангушев Д. В. - Услуги как индикатор роста макроэкономических показателей стран (2014)
Хавер В. М. - Застосування методики оцінки та управління ризиками в державному регулюванні інноваційної діяльності (2014)
Кизим М. О. - Можливості та загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Олійник А. Д., Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Омаров Ш. А. О., Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю. (2014)
Жабинець О. Й. - Інвестиційна стратегія та ефективність інвестиційної діяльності європейських страховиків (2014)
Джалілов О. О. - Основні сучасні тенденції світової інтеграції (2014)
Панова І. О. - Перспективи та наслідки зближення України з Митним союзом (Росія, Білорусь, Казахстан) (2014)
Скрипник Н. Є. - Особливості розвитку конкурентного потенціалу економіки України: регіональний аспект (2014)
Гайсарова А. А. - Розвиток еколого-економічного управління регіоном з урахуванням положень теорії кластерів (2014)
Лелюк С. В. - Методичний підхід до організації моніторингу фінансової безпеки адміністративно-територіальної одиниці (2014)
Білоног А. П. - Інвестиційний потенціал системи недержавного пенсійного забезпечення України (2014)
Іванов Р. В. - Щодо моделювання економічної поведінки домогосподарств як відкритої соціально-економічної системи (2014)
Кравець Т. В. - Ефекти синхронізації динаміки фондових індексів та курсів валют при мультифрактальному аналізі з використанням вейвлет технологій, Березнюк О. В. (2014)
Кримська Л. О. - Моделювання економічного потенціалу регіону (на прикладі Запорізької області), Попова М. В. (2014)
Макалюк І. В. - Економіко-математичне моделювання оптимізації трансакційних витрат машинобудівних підприємств (2014)
Тюріна Д. М. - Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення макроекономічного статистичного аналізу (2014)
Макарова І. С. - Визначення перспективних управлінських рішень на основі когнітивної моделі зв’язків між показниками розвитку інформаційного суспільства (2014)
Solona T. S. - Introduction of Innovations under Conditions of Changes in Activity of Domestic Enterprises, Harafonova O. I. (2014)
Дєєва Н. Е. - Вплив структури власності на корпоративне управління в машинобудуванні, Михайлова Н. С. (2014)
Кузьмін О. Є. - Реалізація інноваційної продукції машинобудівними підприємствами, Косцик Р. С. (2014)
Васюта О. П. - Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки, Мірошник М. В. (2014)
Шемякіна Н. В. - Удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення технічного розвитку промисловості, Гориненко Г. С. (2014)
Скрипник М. Є. - Аналітичне забезпечення прибутковості діяльності підприємств швейної промисловості (2014)
Горєлов Д. О. - Формування циклу бізнес-процесів управління маркетинговою діяльністю транспортного підприємства, Лаврова Ю. В. (2014)
Арич М. І. - Порівняльний аналіз динаміки та структури фінансово-економічних результатів підприємств молочної промисловості України (2014)
Король В. В. - Формування інформаційного забезпечення в управлінні виробництвом продукції буряківництва (2014)
Клименюк О. М. - Концепція оцінювання якості державних послуг, Грудцина Ю. В. (2014)
Кузьмін О. Є. - Особливості формування та розподілу фонду інноваційного розвитку при мотивуванні працівників підприємств, Вороновська М. М. (2014)
Затєйщикова О. О. - Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Овсюк Н. В. - Мотивация персонала: сущность и современные проблемы (2014)
Онисько С. М. - Ринок іпотечного кредитування житла в економічному і соціальному розвитку України, Содома Р. І. (2014)
Климович Н. І. - Еволюція поглядів на поняття "інтелектуальний капітал" (2014)
Саричев В. І. - Індекс людського розвитку: проблеми вимірювання на національному та світовому рівнях, Єлісєєва Г. Ю. (2014)
Воронцова О. В. - Проблеми формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки (2014)
Гвасалія Д. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення соціалізації бюджетних відносин (2014)
Мокіна С. М. - Підходи до розуміння та визначення поняття бренда роботодавця (2014)
Молозіна Н. А. - Методика визначення ефективності дії системи обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (2014)
Поляк Н. О. - Базові засади формування концепції соціального забезпечення економічно активного населення (2014)
Сесіна І. М. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання адаптаційного потенціалу працівників (2014)
Турило А. М. - Потенціал підприємства: сутність, класифікація, види, Богачевська К. В. (2014)
Аджавенко М. М. - Теоретичні засади визначення сутності категорії "ефективність розвитку" підприємств (2014)
Камінська Т. Г. - Внутрішній контроль кругообороту капіталу підприємства в умовах інтеграційних процесів (2014)
Олександренко І. В. - Методичні підходи до діагностики оборотних активів підприємства (2014)
Гулай І. О. - Підвищення ефективності роботи системи фінансового контролю підприємства шляхом застосування процесу інтеграції (2014)
Мороз О. С. - Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ "Завод "Красилівмаш" (2014)
Радулов Д. Д. - Применение таксономического метода для оценки влияния внешних факторов конкурентоспособности предприятия (2014)
Безверхий К. В. - Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів (2014)
Роганова Г. О. - Удосконалення класифікації оборотних коштів підприємств (2014)
Алєксєєв І. В. - Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств, Желізняк Р. Й. (2014)
Kozmenko S. M. - Identification of the Level of Financial Security of an Insurance Company, Ruban O. O. (2014)
Гуменний А. А. - Чинники формування податкового потенціалу ринку цінних паперів, Паєнтко Т. В. (2014)
Паранчук С. В. - Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу в корпоративному секторі, Чубка О. М. (2014)
Хорошева Е. И. - Финансовое хозяйство и финансовая система: основы структурной взаимосвязи (2014)
Житар М. О. - Вибір інвестиційної стратегії банку на основі методу аналізу ієрархії (2014)
Остапенко В. М. - Публічно-приватне партнерство в контексті реалізації державної фінансової політики (2014)
Семак Б. Б. - Менеджмент якості та екологічної безпеки текстильної сировини (2014)
Буднік М. М. - Створення ефективного процесу відбору персоналу, Пономаренко І. С. (2014)
Гончаренко Т. П. - Оцінювання сезонності в системі маркетингу промислових підприємств (2014)
Іванова А. І. - Маркетингові інновації в контексті взаємодії підприємств сфери виробництва та послуг на основі використання аутсорсингу (2014)
Денисенко І. П. - Про окремі складові підвищення якості менеджменту підприємств (2014)
Саричев Д. О. - Створена цінність як ключовий індикатор успішної реалізації проекту (2014)
Сластяникова А. І. - Механізм формування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства: стратегічний та тактичний аспекти (2014)
Малихіна О. М. - Формування основних елементів системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств (2014)
Титул, зміст (2013)
Даніч В. М. - Валютна паніка, ажіотаж та їх вплив на діяльність підприємств, Шеховцова К. В. (2013)
Просяник Н. В. - Роль державного управління видатками місцевих бюджетів у розвитку міського комплексу: зарубіжний досвід (2013)
Рудніченко Є. М. - Опортуністична поведінка суб’єктів реалізації фіскальної функції держави в контексті економічної безпеки: погляд з позиції агентської теорії (2013)
Беседа Ю. К. - Концепция механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального сектора экономики (2013)
Колісник М. М. - Удосконалення механізмів державного управління туристичною галуззю в Україні в контексті еволюції туристичної політики розвинених країн світу (2013)
Корнивская В. О. - Долгосрочная парадигма развития в условиях глобализации: противоречия и пути их преодоления. (2013)
Голиков А. П. - Трансграничное сотрудничество Украины в современных условиях ее геоэкономической стратегии, Шуба М. В. (2013)
Кирилюк Н. В. - Глобалізаційні та інтеграційні чинники трансформації європейських національних моделей економічного розвитку (2013)
Пілецька С. Т. - Вплив механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств авіаційної промисловості на їх фінансову незалежність (2013)
Лапшин В. І. - Дефіцитна модель управління інвестиційними проектами в регіонах, Кузніченко В. М. (2013)
Наумов В. Н. - Прогнозирование значений эндогенных переменных в системе одновременных уравнений (2013)
Соколовська З. М. - Прикладне імітаційне моделювання як аналітична основа прийняття управлінських рішень, Яценко Н. В. (2013)
Акулов М. Г. - Модель стратегії розвитку кластер-логістичних систем (2013)
Васьків О. М. - Математична модель та автоматизація ІТ розрахунку виробничо-господарської діяльності підприємства, Здрок В. В. (2013)
Коваленко Е. С. - Идентификация кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности коксохимических предприятий (2013)
Луняков О. В. - Межстрановой факторный анализ дисбалансов и устойчивости финансового сектора экономики (2013)
Максимов С. В. - Визначення економічної ефективності транспортної системи кар’єру, Монастирська О. Ю. (2013)
Полякова О. Ю. - Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства, Гольтяєва Л. А. (2013)
Чернышов С. И. - Об использовании метода динамического программирования Р. Беллмана в задачах экономического содержания (2013)
Андрейшина Н. Б. - Концептуальний підхід щодо прогнозування попиту (2013)
Єгоркіна Т. О. - Планування витрат промислових підприємств із застосуванням методів економіко-математичного моделювання (2013)
Хавер В. М. - Формування економічної моделі з дослідження можливості реалізації інноваційного проекту (2013)
Мілевська Т. С. - Статистична оцінка результатів інноваційної діяльності регіонів (2013)
Кравченко Т. И. - Процесс продвижения инновационной продукции на рынок: сущность, особенности организации (2013)
Андросюк Г. М. - Моделювання процесу науково-технічних та інноваційних розробок залежно від умов фінансування, Качур Н. В., Маслов В. П. (2013)
Папп В. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Леонтьева Ю. Ю. - Региональная туристская дестинация и её социально-экономическое развитие, Тимощенкова О. А. (2013)
Пулина Т. В. - Влияние показателей стабильности и роста показателя эффективности деятельности предприятия на процесс создания кластерного объединения (2013)
Шандова Н. В. - Принципи формування умов сталого розвитку промисловості (2013)
Афанасьєв І. Є. - Управління використанням запасів залізорудної сировини в процесі виробництва товарного концентрату (2013)
Станіславчук Ю. С. - Факторний аналіз формування цін на ринку будівництва в Україні, Гальчинський Л. Ю. (2013)
Остапенко О. М. - Життєвий цикл договору страхування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Янченко З. Б. - Оцінка достатності інноваційного потенціалу аграрних підприємств (2013)
Власова Н. О. - Принципи та основні етапи оптимізації в системі управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі, Смольнякова Н. М., Михайлова О. В. (2013)
Синякова К. М. - Система ресурсного забезпечення підприємств туристичної сфери у глобальному та регіональному вимірах (2013)
Доронина М. С. - Социализация экономики и трудового потенциала производственной организации, Голубев С. Н. (2013)
Назарова Г. В. - Стимулирование трудовой деятельности как составной элемент концепции Достойного труда, Степанова Э. Р. (2013)
Ястремська О. М. - Здійснення соціально-трудових відносин на засадах соціального партнерства, Попова А. А. (2013)
Давидова І. О. - Умови ефективної реалізації та управління інтелектуальним капіталом на основі показників сфери зайнятості (2013)
Шифріна Н. І. - Вища освіта як основа формування і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства (2013)
Сагайдак М. П. - Дослідження чинників формування ринку праці для забезпечення внутрішнього маркетингу підприємств в умовах невизначеності детермінант попиту і стану конкурентної ситуації, Мацеєва Н. В. (2013)
Тимошенков І. В. - Інституційна модель розвитку освітньої системи і її емпіричне обґрунтування (2013)
Хоменко І. М. - "Стратегічна решітка" в регулюванні рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств (2013)
Сотнікова Ю. В. - Кільцева організаційна модель управління вивільненням найманих працівників на промислових підприємствах (2013)
Шатравка О. О. - Аналіз умов введення в Україні накопичувальної системи пенсійного забезпечення (2013)
Ляшенко І. М. - Схема процесу підрахунку стандартної ціни продукції в міжнародній корпорації, Вербіцька В. В. (2013)
Глинська А. Є. - Переваги й недоліки пріоритету екологічної складової у формуванні напрямку розвитку підприємств (2013)
Олійник Т. В. - Ідентифікація об’єктів стратегічних змін у процесах управління адаптивністю підприємства (2013)
Єфремова Л. В. - Особливості використання методичних підходів з оцінки при визначенні ринкової вартості підприємства, Алєйнікова Н. М. (2013)
Камінська Т. Г. - Інтелектуальний капітал як складова кругообороту капіталу підприємства в обліку і звітності (2013)
Партин Г. О. - Економічна сутність майнового потенціалу підприємства, Фаріон С. Я. (2013)
Кравченко В. М. - Задачі управління ресурсними потоками на підприємстві, Шурма Р. І. (2013)
Руднєва О. Ю. - Розвиток інструментів еколого-економічного управління промисловим виробництвом (2013)
Гейєр Е. С. - Відстрочені податки за операціями з капіталом: визнання, облік і відображення у звітності (2013)
Гоголь Т. А. - Анализ в системе учетно-аналитического обеспечения предприятий малого бизнеса (2013)
Остапенко Т. М. - Втрати: критерії визнання, ознаки категорії, трактування (2013)
Жилінська О. І. - Державне фінансування і стимулювання розвитку венчурного інвестування у моделі відкритих інновацій (2013)
Krupka I. M. - Modern International Regulatory Requirements for Bank’s Liquidity, Pankiv C. P. (2013)
Кучеренко С. А. - Депозитна політика банку та основні напрями її реформування, Лихочас Я. В. (2013)
Козлов В. І. - Взаємозв'язок моделі нагляду за фінансовим сектором і стабільності банківської системи (2013)
Цеслів А. С. - Комерційна концесія та суміжні договори: порівняльний аспект (2013)
Лепейко Т. І. - Обґрунтування технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства, Мазоренко О. В. (2013)
Бєлікова Н. В. - Роль реклами у формуванні суспільства споживання в країнах, що здійснили економічні реформи (2013)
Порожняк О. О. - Інструментарій управління стратегічною стійкістю підприємства, Єльцова І. В. (2013)
Ціомашко Ю. С. - Еволюційні передумови формування процесного підходу до управління якістю, Станкевич І. В. (2013)
Наумік К. Г. - Категорія й поняття "комунікаційна діяльність": онтологічні відмінності, особливості дослідження й розвитку (2013)
Булат М. А. - Основні маркери трансформації наукового підходу до вирішення питання регулювання державної підтримки та аграрної політики України (2011)
Вишневська Н. В. - Особливості проведення реформування місцевих бюджетів (2011)
Гринів І. З. - Шляхи вдосконалення податкового контроль: зустрічна звірка (2011)
Гринюк Р. М. - Теоретичні аспекти сутності прямого оподаткування суб’єктів господарювання (2011)
Грицина Л. А. - Аналіз ефективності проведення земельних аукціонів у м. Хмельницькому (2011)
Єлісєєва Л. В. - Особливості трансформації бюджетної та податкової політики міських муніципалітетів України в ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Криштопа І. І. - Державний фінансовий аудит як провідна форма державного фінансового контролю (2011)
Погрібна О. П. - Удосконалення системи державного фінансового контролю як вагової складової фінансової системи (2011)
Тимошенко М. В. - Динаміка надходжень Державного бюджету (2011)
Томнюк Т. Л. - Вплив загальнодержавних податків і податкових платежів на соціально-економічний розвиток і фінансове забезпечення територій (2011)
Хмарук Ю. В. - Збалансування доходів та видатків Державного бюджету України (2011)
Шкіря Н. Л. - Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм (2011)
Юревич Л. М. - Податкові ризики в Україні (2011)
Білоконь Т. М. - Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінниччини, Шварц І. В. (2011)
Бондаренко Т. Ю. - Зовнішні та внутрішні суб’єкти контролю (2011)
Вдовенко Н. М. - Методологічні аспекти удосконалення фінансово-економічного забезпечення розвитку рибництва (2011)
Головко О. А. - Обоснование освоения иновационного проекта сонохимических технологий (2011)
Гринь В. П. - Формування системи управління якістю аудиторських послуг в умовах невизначеності та ризику (2011)
Дехтярьова Є. В. - Відсутність обов’язкових умов щодо формування статутного капіталу як фактор впливу на поширення фіктивного підприємництва (2011)
Єлесіна А. А. - Аналіз структури ризиків вищого навчального закладу (2011)
Корінько М. Д. - Процедури аудиту на підготовчому етапі планування (2011)
Левицька І. О. - Формування та облік собівартості транспортування та надання електричної енергії (на прикладі виробничої діяльності електропостачальних компаній) (2011)
Мамонтова Н. А. - Вплив структури балансу та фінансових результатів діяльності на капіталізацію НАК "Нафтогаз України" (2011)
Матрос О. М. - Норми Податкового кодексу для суб’єктів підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування (2011)
Мельник М. Ф. - Облік ремонтів і модернізації основних засобів (2011)
Орищин Т. М. - Сталий розвиток: концептуальні підходи до оптимізації управління (2011)
Петрішина Т. О. - Шляхи забезпечення промислових підприємств страховим захистом в сучасних умовах господарювання: переваги та недоліки (2011)
Проскуріна Н. М. - Соціологія аудиторських процедур (2011)
Руденко О. В. - Організація бюджетного планування запасів на промисловому підприємстві (2011)
Свірко С. В. - Доходи підприємницької та непідприємницької діяльності: визнання та облікова оцінка в умовах національних економічних реформ, Осадча О. О. (2011)
Сопко В. В. - Методичні аспекти використання аналітичних процедур в аудиті (2011)
Стащук О. В. - Проблеми формування та оцінки резервного капіталу підприємств, Кучерук М. В. (2011)
Ткаченко С. А. - Підсистема бухгалтерського обліку в системі управління як фактор підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств (2011)
Юсвалієва А. В. - Визначення потенційної можливості здійснення стратегічного планування фінансової безпеки суб’єкта господарювання (2011)
Якимчук Т. П. - Методичні підходи до оцінки якісних показників надійності корпоративних облігацій (2011)
Галашко С. І. - Система показників оцінки сталого розвитку в контексті вітчизняних економічних реформ (2011)
Грішнова О. А. - Витрати домогосподарств як першооснова системи формування людського капіталу (2011)
Дерій Ж. В. - Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу, Карпюк О. А. (2011)
Іванович І. Ю. - Роль людського ресурсу в інвестиційних процесах вітчизняного АПК (2011)
Куценко В. О. - Детермінанти трудової міграції населення України (2011)
Лучик С. Д. - Фінансові ресурси державної регіональної політики, Лучик В. Є. (2011)
Мазурок П. П. - Науковий сектор як ключовий елемент соціальної політики сучасності, Гузенко О. П. (2011)
Мармуль Л. О. - Фактори і показники продуктивності праці у сільській місцевості, Транченко Л. В. (2011)
Осмятченко Л. М. - Оцінка інтелектуального капіталу: проблемні питання нормативно-правового забезпечення (2011)
Шайкан А. В. - Роль освіченості населення з позиції вирішення проблем соціальної політики, Кукса О. Л. (2011)
Шевчук О. А. - Суспільство знань – як основна домінанта економічного розвитку України (2011)
Ядранський Д. М. - Підходи до встановлення вартості живої праці (2011)
Борейко В. І. - Сутність грошей як засобу платежу і міри цінності товарів та їх вплив на стабільність розвитку економік (2011)
Гладунський В. Н. - Довіра населення до комерційних банків як один із основних чинників їх стійкості, Буяр К. В. (2011)
Головко Е. Г. - Тенденции и перспективы развития банковского сектора Харьковского региона, Москаленко Е. В. (2011)
Іванилова О. А. - Фінансовий інжирінг як інструмент формування банківських новацій (2011)
Карлін М. І. - Аналіз сучасного стану та структури валового зовнішнього боргу України, Ткаченко І. І. (2011)
Ковтун О. А. - Характеристика інвестиційних стратегій поведінки домашніх господарств (2011)
Кучерова Г. Ю. - Розвиток Інтернет-новацій на фондовому ринку України (2011)
Полякова Є. С. - Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю комерційних банків, Лукашук М. В. (2011)
Пруський О. С. - Ризики експансії іноземного капіталу у банківський сектор України, Колісник О. Є. (2011)
Собків О. Й. - Суть роздрібного ринку банківських послуг та підходи до його сегментації (2011)
Шендригоренко М. Т. - Адміністративні витрати в системі ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства (2011)
Анапольська А. І. - Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, - сучасна проблема здійснення електронних розрахунків між суб’єктами приватного підприємництва (2011)
Волкова І. А. - Оцінка курсових різниць у сфері ЗЕД в умовах впровадження Податкового кодексу України, Панасюк В. В. (2011)
Гордієнко В. О. - Дослідження структурних змін виробництва у промисловому регіоні (2011)
Івасишина Н. В. - Ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: тенденції та проблеми розвитку, Малашенко Ю. А. (2011)
Налукова Н. І. - Теоретична концептуалізація страхового маркетингу (2011)
Потишняк О. М. - Інноваційні зміни як фактор соціально-економічної парадигми суспільства (2011)
Стащук О. В. - Технічний аналіз ринку Форекс, Підцерковний Б. (2011)
Супрун А. А. - Вплив фінансово-економічної кризи на страховий сектор (2011)
Супрун Н. В. - Оцінка процесу капіталізації українських страхових компаній (2011)
Толстенко О. - Стратегічні орієнтири розвитку вив теми автомобільного транспорту України (2011)
Тришак Л. С. - Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на фінансовому ринку України (2011)
Федорук Л. В. - Понятійний апарат банківських інвестицій (2011)
Афанасьєв І. Є. - Підвищення ефективності використання основних фондів гірничорудного підприємства (2011)
Миронов О. А. - Гармонізація структури кредитного портфеля комерційного банку (2011)
Миснік С. І. - Концептуальна проблема вибору методу нормалізації інформації щодо оцінювання якості стратегічної ефективності основних фондів промислового підприємства (2011)
Мірошниченко І. В. - Теоретичні основи моделювання інвестиційного потенціалу України (2011)
Новоселецький О. М. - Оцінювання економічної стійкості в динаміці на основі фрактального аналізу (2011)
Пласконь С. А. - Економіко-математичне моделювання управління активами і пасивами комерційних банків, Руська Р. В. (2011)
Пунько Б. М. - Типолого-класифікаційні ознаки методолого-дослідницьких моделей отримання наукових результатів в економіці (2011)
Тоцька О. Л. - Імітаційна модель прогнозування грошових потоків університету (2011)
Хохлов В. Ю. - Оптимізація портфеля цінних паперів за рівнем систематичного ризику (2011)
Шульгіна О. В. - Модель прогнозування настання кризи в економіці України (2011)
Титул, зміст (2013)
Кузьмін О. Є. - Секторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства, Пирог О. В. (2013)
Азизов Г. С. - Инновационная модель воспроизводственных процессов экономики Украины (2013)
Єрмоленко О. А. - Методи регулювання вітчизняного ринку праці (2013)
Солодухін С. В. - Методологічний аналіз стадної поведінки агентів на фінансових ринках (2013)
Коновалова А. В. - Методические аспекты реализации механизма государственно-частного партнерства (2013)
Єлісєєва О. К. - Порівняльний аналіз кредитних спілок Північної Америки і України, Стоянов Г. С. (2013)
Журавльов О. В. - Міжнародні інтеграційні процеси України в умовах трансформації глобальної економіки (2013)
Євсєєва О. О. - Удосконалення системи менеджменту якості життя великого міста (2013)
Тарасова В. В. - Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах (2013)
Боев В. Ю. - Повышение энергоэффективности в инфраструктурных отраслях региона как основа процесса модернизации (2013)
Химинець В. В. - Організаційно-інституційні механізми забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону (2013)
Ніценко В. С. - Проблеми сталого розвитку Одеського регіону, Попович В. В. (2013)
Романова А. А. - Удосконалення методологічних підходів до розроблення концепції підвищення регіональної конкурентоспроможності (на прикладі м. Чернігів) (2013)
Лапшин В. І. - Критеріальний метод аналітичної стохастичної процедури підтримки прийняття рішень, Кузніченко В. М., Стеценко Т. В. (2013)
Бабенко В. А. - Формирование динамической модели многокритериальной оптимизации управления инновационными процессами перерабатывающих предприятий АПК (2013)
Бирський В. В. - Адаптивне управління рівнем економічної безпеки підприємства (2013)
Геселева Н. В. - Емерджентні властивості системи, Заріцька Н. М. (2013)
Дубницький В. Ю. - Порівняльний аналіз відповідності гіпотез про статистичні властивості показників фондового ринку реальним спостереженням, Ходирєв О. І. (2013)
Кравець Т. В. - Моделювання доходностей фондових індексів методами вейвлет-аналізу (2013)
Квасній Л. Г. - Теоретична модель піднесення промислового сектора економіки Прикарпаття, Солтисік О. О. (2013)
Огліх В. В. - Демографічний аспект моделювання перехідного етапу пенсійної системи, Головко А. В. (2013)
Остапенко И. Н. - Пути повышения интеллектуального потенциала вуза, Семенова Л. С. (2013)
Потрашкова Л. В. - Моделирование деятельности предприятия с учетом его социально-экономических отношений как инструмент оценки потенциала предприятия (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання розвитку малого підприємства в умовах конкурентного ринку (2013)
Писанець К. К. - Моделі оцінки кредитного ризику позичальників з часовим параметром для систем аплікаційного кредитного скорингу (2013)
Войтко С. В. - Індикативний підхід оцінювання інвестиційної привабливості країн: сфера відновлюваної енергетики, Шатковський О. В. (2013)
Бухун Ю. В. - Інвестиційна привабливість наукоємних підприємств в Україні (2013)
Притуляк Н. М. - Інфраструктурні утворення венчурного капіталу як форма інтеграції науки у виробництво (2013)
Пілецька С. Т. - Закономірності формування власного та позикового капіталу промислових авіапідприємств в умовах фінансової незалежності (2013)
Мадар О. Є. - Вибір та обґрунтування інструменту управління коксохімічним підприємством (2013)
Антоненко Л. А. - Влияние эколого-энергетических факторов на рынок продуктов органического земледелия, Зобенко Н. Г., Ван Ц. (2013)
Махсма М. Б. - Неформальна зайнятість селян України (2013)
Влащенко Н. М. - Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств, Косяк А. П. (2013)
Саприкіна Л. М. - Формування парадигми екологічно відповідального споживання (2013)
Гуцан Т. Г. - Аналіз матеріальної складової рівня життя населення та особливості її регулювання в національній економіці (2013)
Ціжма Ю. І. - Концепція флексік’юріті та нестандартні форми зайнятості: виклики сьогодення (2013)
Кащєєва В. Ю. - Прогнозування показників впливу на забезпечення функціонування пенсійної системи, Шатравка О. О. (2013)
Бойко М. Г. - Методологічні засади дослідження соціально-економічної цінності туризму (2013)
Гавриш К. С. - Кластерний аналіз підприємств готельного господарства України (2013)
Колєснік Т. С. - Особливості формування фінансової стратегії підприємства роздрібної торгівлі на різних стадіях його життєвого циклу (2013)
Кузьмин П. П. - Формирование и развитие интеллектуальных систем самообслуживания: базовые определения (2013)
Гросул В. А. - Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності (2013)
Гнип Н. О. - Дослідження результатів діяльності в системі планування фінансового потенціалу підприємств (2013)
Єгоркіна Т. О. - Методика планування витрат основного виду діяльності промислового підприємства (2013)
Ващилін С. В. - Підвищення достовірності оцінок витрат (2013)
Камінська Т. Г. - Моделювання кругообігу капіталу для потреб бухгалтерського обліку (2013)
Кузнецова Л. Н. - Применение бенчмаркинга в аудите (2013)
Сажинець С. Й. - Документальне забезпечення обліку амортизації необоротних активів підприємства, Трофимчук В. Я. (2013)
Сенищ П. М. - Банківська діяльність у розширеному відтворенні економіки: теоретичні аспекти (2013)
Сердюков К. Г. - Нестандартные подходы к оценке акций украинских акционерных обществ (2013)
Шакура О. А. - Функции системы коммерческого страхования (2013)
Огерчук М. О. - Оцінка стану діяльності банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку банківських послуг (2013)
Мазаракі А. А. - Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств, Босовська М. В. (2013)
Ачкасова О. В. - Обґрунтування вибору формату опису вимог до кандидатів на посади вітчизняними промисловими підприємствами (2013)
Кавтиш О. П. - Адаптаційний механізм корпорацій: суть і особливості реалізації (2013)
Гребешкова О. М. - Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості, Малярчук О. Г. (2013)
Корж Н. В. - Інструменти оптимізації системи корпоративного управління промислових підприємств (2013)
Пашкевич М. С. - Розвиток гірничодобувних підприємств в умовах глобальних викликів, Папіж Ю. С., Пауло Ж. М. (2013)
Наумік К. Г. - Теоретико-методологічний базис державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності (2013)
Дериховська В. І. - Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом (2013)
Канцір О. С. - Роль і значення ділової репутації в бізнесі (2013)
Кузнецов А. А. - Принципи управління корпоративною культурою підприємства в нестабільній економіці (2013)
Лабжанія Р. Г. - Місце і роль аутсорсингу в сфері послуг і виробництві (2013)
Струпинська Н. В. - Пропозиції щодо якісного оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Тертичко Т. В. - Теорії комунікацій в управлінні промисловими підприємствами: переваги та недоліки (2013)
Дубініна М. В. - Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства, Лугова О. І. (2014)
Клочан В. В. - Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу (2014)
Гончаренко І. В. - Необхідність розвитку агротуризму на території Миколаївської області, Коноваленко К. В., Сокровіщук Ж. В. (2014)
Аверчев О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в Херсонській області, Аверчева Н. О. (2014)
Zaskaleta S. - The Main Trends of Professional Training of Specialists for Agrarian Industry in Western European Countries, Matveyeva K. (2014)
Бурковська А. В. - Інвестування аграрного сектора економіки України, Лункіна Т. І. (2014)
Баришевська І. В. - Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств (2014)
Малюк С. О. - Маркетинговий підхід до трактування сутності товару й товарного асортименту підприємства (2014)
Цуркан Н. В. - Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав (2014)
Мельник О. І. - Методичні засади побудови та оцінки науково-інноваційного профілю аграрного сектора економіки (2014)
Данильченко Р. В. - Тенденції розвитку інфраструктури зернового ринку (2014)
Якушова К. В. - Стан сільськогосподарських угідь у Миколаївській області: екологічний аспект (2014)
Рибачук В. П. - Концепція інноваційної моделі у формуванні теорії і практики розвитку економічних систем (2014)
Скоромна О. Ю. - Удосконалення методу ланцюгових підстановок при аналізі факторів формування прибутку підприємства (2014)
Антипова Л. К. - Водний режим у посівах люцерни насіннєвого призначення (2014)
Вожегова Р. А. - Особливості накопичення сирої маси та сухої речовини, фотосинтетична діяльність сої при вирощуванні в умовах Півдня України, Мельник М. А. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Динаміка листової поверхні рослин кукурудзи та фотосинтетичні показники посівів при краплинному способі поливу в умовах Півдня України, Рубан В. Б. (2014)
Ловинська В. М. - Ретроспективний аналіз динаміки лісових ресурсів Дніпропетровської області, Ситник С. А. Думинський Г. П. (2014)
Розенфельд В. В. - Технологічні особливості комплексного захисту газонів від фітопатогенів у ландшафтному озелененні (2014)
Ратошнюк В. І. - Вплив елементів технології вирощування на насіннєву продуктивність люпину вузьколистого (2014)
Туріна О. Л. - Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму, Дідович С. В., Кулініч Р. О. (2014)
Пальчук Н. С. - Формування врожайності різними сортами пшениці озимої при вирощуванні після сої в умовах північної частини Степу України (2014)
Чернобай С. В. - Формування показників якості зерна ячменю ярого за впливу норми висіву та позакореневих підживлень (2014)
Топіха В. С. - Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП "Техмет-Юг" Миколаївської області, Галімов С. М., Стародубець О. О. (2014)
Данильчук Г. А. - Економічна ефективність вирощування цьоголіток підвищеної маси (2014)
Стріха Л. О. - Використання ферментативно обробленого гірчичного порошку при виробництві сирокопчених ковбас (2014)
Тищенко М. Г. - Пошук ефективних шляхів адаптації тварин при інтродукції їх в умовах глобального потепління (2014)
Ханстантинов В. О. - Дотримання академічних стандартів – запорука якісного підручника (2014)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Можливості та загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі м'ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М. (2014)
Столярчук А. В. - Визначення достатності рівня золотовалютних резервів України та країн Європейського Союзу, Войтко С. В. (2014)
Беренда С. В. - Економічна інтеграція України в умовах реалізації біполярної концепції (2014)
Меленцова О. В. - Методологічні основи компаративного аналізу змін зовнішньоекономічних інститутів (2014)
Августин Р. Р. - Ідентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки (2014)
Азизов Г. С. - О законе неравномерного развития экономики регионов Украины и социальном выравнивании доходов населения, Посная Е. А. (2014)
Гречана С. І. - Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики, Грінчук К. С. (2014)
Колесніченко І. М. - Розвиток електронного урядування в Україні: інституціональний аспект (2014)
Медвідь В. Ю. - Економічне регулювання регіонального розвитку: цільова спрямованість та функціональна змістовність (концептуальний підхід) (2014)
Колєсніченко А. С. - Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Карапейчик И. Н. - Экономическая теория потенциалов: объект, предмет и понятийный аппарат (2014)
Резникова О. С. - Анализ и оценка основных экономических показателей деятельности агропромышленных предприятий АР Крым, Семененко В. С. (2014)
Притыченко Т. И. - Формирование бренда территории на примере Харьковской области, Прохорова Т. П., Рожко В. И. (2014)
Швець І. Б. - Оптимізація інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу, Скрильник А. С. (2014)
Гарафонова О. І. - Основні напрямки оцінки інноваційного розвитку та управління інноваціями на підприємствах (2014)
Буркина Н. В. - Применение непараметрических методов исследования для определения степени надежности украинских банков, Наумова М. А. (2014)
Єфімова Г. В. - Оптимізаційне моделювання ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства (2014)
Оліскевич М. О. - Особливості економетричних моделей споживання в Україні в умовах нестабільності та структурних зрушень (2014)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання динаміки основних економічних показників підприємства (2014)
Краснова І. В. - Форми інформаційної ефективності фінансового ринку (2014)
Матвєєва Ю. М. - Інформаційна технологія дослідження державної зовнішньої заборгованості в країнах, що розвиваються (2014)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади економічного оцінювання поточного рівня інноваційної сприйнятливості машинобудівних підприємств, Мусійовська О. Б. (2014)
Ковальчук В. Г. - Державна політика стимулювання конкурентоздатності промисловості в умовах економічної інтеграції (2014)
Яцентюк С. В. - Застосування особливостей продукції промислового призначення при формуванні та розвитку брендів промислових підприємств (2014)
Залунина О. М. - Роль целевых показателей в определении прогностических оценок для строительной отрасли (2014)
Яцкевич І. В. - Особливості управління альянсом у сфері зв’язку та інформатизації (2014)
Сидоренко К. В. - Концептуальний підхід до формування конкурентоспроможності провідних міжнародних аеропортів в умовах світоцивілізаційної траєкторії розвитку авіатранспортного ринку (2014)
Одинцов О. М. - Методические основы выявления полюсов развития и точек роста как предпосылок формирования агропромышленных кластеров (2014)
Білинська У. В. - Особливості діагностики ефективності управління інноваційними ризиками на підприємствах хлібопекарської галузі (витратний підхід) (2014)
Фролова Л. В. - Аналіз тенденцій розвитку торгівлі в Україні, Роженко О. В. (2014)
Алдошина М. В. - Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації, Брусільцева Г. М. (2014)
Будник М. Н. - Управление поведением потребителей предприятий розничной торговли, Двалишвили Л. В. (2014)
Логунова Н. А. - Формирование стратегии эффективного развития круизного туризма (2014)
Столярчук Г. В. - Управління трансакційними витратами торговельних підприємств на основі процесного підходу, Друзь О. О. (2014)
Таньков К. М. - Концептуальна постановка завдання виділення поняття туристичного продукту, Чепурда Г. М. (2014)
Руденко А. И. - Эффективность внедрения инновационного энергосберегающего оборудования на предприятиях ЖКХ Украины, Мезенцева О. А., Терех А. М. (2014)
Бікулова Д. У. - Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід (2014)
Єрмоленко О. А. - Протиріччя та їх наслідки на ринку праці в Україні (2014)
Стаматін О. В. - Методичний підхід до оцінювання якості трудового життя працівників промисловості на прикладі машинобудівних підприємств (2014)
Зборовська О. М. - Аналіз факторів впливу ринкового середовища на формування трудового потенціалу підприємства, Галан О. Є. (2014)
Берест М. М. - Теоретичне підґрунтя антикризового фінансового управління підприємством (2014)
Бойко В. В. - Економічне обґрунтування мінімізації іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали машинобудівного підприємства, Будинська О. Ю. (2014)
Корогодова Е. А. - Управление эффективностью предприятий рекреационного комплекса в условиях информатизации и глобализации экономики (2014)
Вербіцька Т. В. - Побудова комплексної системи показників на основі оцінки впливу соціально-економічних факторів розвитку підприємства (2014)
Гур’єва І. В. - Обґрунтування порядку вибору джерел фінансування інвестицій в технічне переозброєння підприємства (2014)
Жуков А. В. - Методичний підхід щодо діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (2014)
Макаренко М. И. - Международный подход к структуризации ликвидности банковских систем, Дмитриев Е. Е. (2014)
Мельниченко О. В. - Методика аналізу електронних грошей в банках (2014)
Данілов О. Д. - Тенденції оподаткування капіталу в Україні і світі, Денисенко Д. Є. (2014)
Лактионова А. А. - Финансовая гибкость как феномен проявления гибкости финансовой системы на микроуровне (2014)
Рогов Г. К. - Фактори вибору виду розміщення акцій (2014)
Рудик В. К. - Залежність збереження пенсійних накопичень другого рівня від розвитку національного фондового ринку (2014)
Тофан І. М. - Перспективи платників єдиного податку (2014)
Сенищ П. М. - Правові інструменти регулювання розвитку банківської діяльності в Україні (2014)
Стеценко Т. В. - Безпечність здійснення місцевих запозичень в Україні (2014)
Чеберяко О. В. - Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні, Лобода А. Б. (2014)
Адаменко І. П. - Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2014)
Киркач С. М. - Забезпечення процесу реалізації фінансового планування діяльності банку (2014)
Козлов В. І. - Домінантні індикатори банківських криз: порівняльний аналіз для країн з різним рівнем розвитку економіки (2014)
Чернявський І. Б. - Сучасний стан і перспективи розвитку філіальної мережі банків в Україні (2014)
Доронин А. В. - Спиральная динамика сознания. Возможности использования руководителем коллектива, Сериков Д. А. (2014)
Отенко И. П. - Анализ особенностей международных стандартов кадровой безопасности предприятия, Преображенская Е. С. (2014)
Чорний Г. М. - Альтернативний аналіз класифікацій загальних управлінських функцій, Міщенко І. А., Файчук О. М. (2014)
Derevianko O. H. - System of Enterprise Reputation Management (2014)
Зюкова А. О. - Маркетингове дослідження використання можливостей Internet як передумови інноваційного розвитку, Зюкова І. О. (2014)
Коюда В. О. - Результати діагностики як основа розвитку системи маркетингу машинобудівного підприємства, Мазко Т. І. (2014)
Шатохін А. Л. - Сутність та складові елементи механізму управління економічною безпекою підприємства, Ігнашкіна Т. Б. (2014)
Ярым-Агаев А. Н. - Формирование маркетинговой работы по организации и поддержке корпоративного сайта компаний, работающих на потребительском рынке, Дебелая А. А. (2014)
Голоднюк О. С. - Формування інноваційної складової маркетингових технологій підприємств – виробників мінеральних вод (2014)
Проноза П. В. - Динамика и особенности развития экономики Украины в 2003 – 2012 годах (2014)
Каневский А. Л. - Проблемы энергосбережения и выбросов парниковых газов на ЗАО "Донецксталь" – МЗ"*, Ботштейн В. А., Скоромный А. Л., Крикунов Б. П., Дорофеев А. В., Дорошенко Г. Л. (2008)
Тищенко А. А. - Решение экологических проблем при строительстве мини-металлургического завода в г. Белая церковь*, Тищенко Н. В., Колюпанов В. М. (2008)
Литвиненко В. Г. - Закономерности образования и прогнозирования эмиссии двуокиси углерода при производстве металлургической продукции*, Грецкая Г. Н., Дамрин В. Я., Турецкая В. А., Холина И. В. (2008)
Хоботова Э. Б. - Радиационные свойства строительных материалов, Здвизова Ю. В., Уханева М. И. (2008)
Миняйло В. П. - Экологический аудит и комплексная оценка территории при решении проблемы образования и хранения промышленных отходов, Касимов А. М. (2008)
Холенберг М. - Новые высокоэффективные технические решения в области очистки воды от механических включений (2008)
Сталинский Д. В. - Разработка и эколого-гигиеническая оценка технологии обезвреживания химических средств защиты растений в горелочном устройстве цементной печи, Касимов А. М., Щербань Н. Г., Варнавская И. В. (2008)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование содержания свободной углекислоты в системах оборотного водоснабжения и оценка ожидаемой эффективности при стабилизационной обработке добавочной воды при подкислении (часть І), Чепракова Я. А. (2008)
Аль-Фараби Мадижан - Изучение процесса обжига техногенных материалов, Казова Р. А., Уалиева З. У., Нурабаев Б. К., Асылбекова Б. К. (2008)
Медяк Г. В. - Волокнистые иониты фибан для очистки воды от ионов фтора*, Шункевич А. А., Акулич З. И. (2008)
Юрченко В. А. - Повышение долговечности и экологической безопасности бетонных трубопроводов водоотведения, Бригада Е. В., Лобкова Е. К., Смирнов А. В. (2008)
Гомеля Н. Д. - Влияние флокулянтов на процессы реагентного умягчения воды для замкнутых систем водоснабжения, Шилович Т. Б., Шаблий Т. А. (2008)
Кац М. Д. - Метод компромиссной субоптимизации – методологическая основа повышения эффективности технологических процессов одновременно по энергетическим, экономическим, экологическим и другим показателям, Давиденко А. М. (2008)
Скоромный А. Л. - Снижение энергозатрат на утилизацию изношенных автомобильных шин методом термохимической деструкции (2008)
Бычков С. В. - Рециклинг мелкофракционных железосодержащих отходов металлургического комплекса*, Лякса А. В. (2008)
Неведомский В. А. - Специальные виды литья из огненно-жидких металлургических шлаков для хранения радиоактивных и токсичных отходов*, Михайленко Н. С. (2008)
Дорошкевич В. С. - Сравнительная оценка загрязненности окружающей среды тяжелыми металлами в различных районах Донецкого региона, Михайличенко О. Н., Щендрик А. Н. (2008)
Титул, зміст (2013)
Стрижак Е. О. - Научный метод экономической теории: от диалектики к триалектике (2013)
Попкова К. О. - Управління валютними ризиками міжнародної інвестиційної діяльності (2013)
Новікова К. І. - Проблемні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави, Ковальчук М. В. (2013)
Корнівська В. О. - Фінансово-інституційна структура економік європейських країн, України та Росії в контексті розвитку процесів довгострокового інвестування (2013)
Александрова М. М. - Моделювання впливу фіскальної політики на економічний розвиток (2013)
Мартиненко В. В. - Оцінка впливу глобалізації на стан економічної безпеки України (2013)
Семенов А. Г. - Класифікація інвестицій як економічної категорії, Васильєв В. О. (2013)
Бандура М. В. - Проблеми та перспективи інвестиційного зростання економіки України (2013)
Зайцева І. С. - Банки як основні суб'єкти інвестиційної діяльності, Коцюба О. В. (2013)
Здреник В. С. - Проблеми здійснення класифікації фінансових інвестицій підприємств в Україні (2013)
Файчук О. М. - Інноваційний процес як рушійна сила економічного зростання, Файчук О. В. (2013)
Хімченко А. М. - Економічний зміст, місце та класифікація інноваційних процесів у суспільному виробництві, Махнович О. О. (2013)
Клоков В. И. - Моделирование динамики "утечки мозгов" (2013)
Клименюк М. М. - Моделювання системи аналізу навчальної потужності закладів вищої освіти, Кочарян І. С., Голованенко М. В., Клименюк О. М. (2013)
Светуньков С. Г. - Комплекснозначное моделирование теневой экономики в сфере внешней торговли Украины, Вышинская Т. Л. (2013)
Скалозуб В. В. - Интерпретация и прогнозирование процессов, представленных временными рядами, на основе расширенного логистического отображения, Клименко И. В. (2013)
Бизянов Е. Е. - Нечеткая когнитивная модель потоков поступления средств инвестиционных проектов, Глинская Т. С. (2013)
Евстрат Д. И. - Применение оптимизационных моделей для планирования затрат производственного предприятия, Приходько А. А. (2013)
Квіта Г. М. - Моделювання та управління ризиками ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія "АСКА-ЖИТТЯ", Шіковець К. О., Клименко Ю. І. (2013)
Кононова Е. Ю. - Эволюция макрогенераций: мультиагентный подход, Акулов Н. В. (2013)
Наумова М. А. - Модель оптимизации инвестиционных затрат (2013)
Орленко Н. С. - Прогнозування обсягу продажів у збалансованій системі показників, Науменко І. В. (2013)
Хайлук С. О. - Модель оцінки ймовірності працездатного стану банківської системи (2013)
Чаговец Л. А. - Моделирование производственно-фискальных эффектов в системе экономической безопасности государства (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання дуополії з урахуванням логістики, обмеженого випуску і реклами підприємства (2013)
Иванов Н. Н. - Информационно-аналитические системы в управлении экономическими объектами (2013)
Полуэктова Н. Р. - Подход к классификации предприятий с целью оценки результатов внедрения корпоративных информационных систем (2013)
Припотень В. Ю. - Формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства (2013)
Лабжанія Р. Г. - Тенденції та перспективи розвитку IT-аутсорсингу в Україні (2013)
Цеслів О. В. - Веб-аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу (2013)
Ячменьова В. М. - Аналіз підходів до формування іміджевої політики регіону, Волобуєв І. В. (2013)
Пілько А. Д. - Постановка задачі оцінки рівня безпеки розвитку територіальної системи (2013)
Лотоцький М. Я. - Організаційний та фондовий аспекти аналізу процесів капіталізації промислових підприємств України (2013)
Нусінов В. Я. - Вертикально інтегровані структури: сутність та особливості функціонування в гірничо-металургійному комплексі України, Колесніков Д. В. (2013)
Набок Є. В. - Стан основних засобів вітчизняних підприємств у порівнянні з досвідом розвинутих країн (2013)
Гогуля О. П. - Наукові підходи до формування моделі збалансованого розвитку галузей сільськогосподарського підприємства, Тужик К. Л. (2013)
Кукса І. М. - Напрями та задачі розробки стратегії підтримки інноваційного розвитку на підприємствах АПК, Руденко М. А. (2013)
Вірченко О. В. - Державне регулювання земельних відносин в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2013)
Сало І. А. - Стан і перспективи розвитку ринку плодів в Україні (2013)
Данилюк В. О. - Використання адаптаційних механізмів реалізації стратегії технічного розвитку в діяльності виробників хлібопекарського обладнання України (2013)
Гнибіденко І. Ф. - Пенсійна система України в умовах реформування (2013)
Писаревська Г. І. - Розвиток ринку рекрутингових послуг в Україні (2013)
Соловйова О. Є. - Оцінка диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання, Гавриличенко Є. В. (2013)
Сычева К. В. - Формирование стратегии развития системы пенсионного страхования в Украине (2013)
Гринько Т. В. - Управління змінами на підприємствах – необхідна умова забезпечення їх розвитку (2013)
Череп А. В. - Методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями підприємства, Шитікова Л. В. (2013)
Шпак Н. О. - Формування збутової стратегії малих промислових підприємств, Кирилич Т. Ю. (2013)
Грищенко Т. В. - Теоретико-методичні аспекти визначення вартості компанії, Решетова Г. В. (2013)
Моісеєнко Т. Є. - Впровадження міжнародних стандартів якості у практику вітчизняних високотехнологічних підприємств (2013)
Буратчук Н. Ю. - Місце контролінгу запасів у фінансовому та логістичному управлінні (2013)
Венглюк І. В. - Побудова структури механізму соціально-економічної безпеки підприємства (2013)
Єрмаченко Є. В. - Визначення методичних підходів до оцінки ризиків суб’єктів ЗЕД під час виконання експортних контрактів (2013)
Дікань Л. В. - Організація внутрішнього контролю в бюджетній установі: прикладний аспект питання, Дейнеко Є. В. (2013)
Рядська В. В. - Дослідження сучасних проблем теорії аудиту як складової системи економічних наук (2013)
Бескоста Г. М. - Обґрунтування сутності нематеріальних активів в обліку (2013)
Гофербер Ю. В. - Визнання ефективності проведення аудиту маркетингової діяльності (2013)
Сахаров П. О. - Відображення програм лояльності з використанням бонусів у бухгалтерському обліку (2013)
Мігус І. П. - Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки, Дудченко Н. В. (2013)
Ячменьова В. М. - Чинники, що впливають на рівень стійкості функціонування фондового ринку, Воробець Т. І. (2013)
Гречко А. В. - Дослідження впливу податкового фактора на діяльність малих підприємств в Україні (2013)
Бец О. І. - Державний борг у посткризовому періоді: реалії та перспективи (2013)
Крісоватий І. А. - Можливості застосування в Україні позитивів міжнародного досвіду податкового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2013)
Лисица Н. М. - Вариативность барьеров в процессе развития личностных качеств будущих экономистов, Беликова Ю. В. (2013)
Мігус І. П. - Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки, Черненко С. А. (2013)
Дубовик Т. В. - QR-технології в маркетинговій комунікаційній діяльності підприємств торгівлі (2013)
Піддубна Л. І. - Органцізаційно-управлінський механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківського регіону, Васюренко В. О. (2013)
Науменко М. О. - Концепція побудови механізму управління розвитком кластерно-мережних структур, Черкашина М. В. (2013)
Дідух О. В. - Управління ризиками аутсорсингу на основі розроблення механізму розподілу сподіваних втрат між підприємством-замовником і аутсорсером (2013)
Титул, зміст (2013)
Кизим Н. А. - Тенизация экономики в Украине и России и её влияние на экономическое развитие страны, Киреенко А. П., Губарева И. О. (2013)
Мартынюк В. П. - Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства, Баранецкая О. В. (2013)
Круш П. В. - Державна політика у сфері збалансування бюджету України (2013)
Орешняк В. Л. - Структурні зрушення в економіці України в контексті сталого розвитку (2013)
Івашина О. Ф. - Субстанціональні глобальні виклики розвитку світової економіки та їх вплив на економічну безпеку держави, Матвійчук І. О. (2013)
Головня Е. М. - Государственные приоритеты внешнеэкономической деятельности Украины в условиях стабилизации экономики (2013)
Дехтяр Н. А. - Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків, Боярко І. М., Дейнека О. В. (2013)
Корнівська В. О. - Сучасний стан розвитку російського, українського та європейського фінансових ринків у контексті паритетного фінансово-інвестиційного партнерства країн (2013)
Кудирко Л. П. - Міжнародні торговельні мережі в процесах концентрації на продуктовому ринку (FMCG) України, Севрук І. М. (2013)
Попова Н. В. - Кластери як основа інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи регіону (2013)
Геращенко Д. О. - Функціональне зонування як організаційно-економічний механізм оптимізації землекористування в передмістях мегаполісу (2013)
Онищенко О. В. - Методичні основи оцінки перспектив створення і розвитку кластерної моделі взаємодії влади і бізнесу за участі регіональних аеропортів (2013)
Тирінов А. В. - Визначення рівня ефективності діяльності на машинобудівних підприємствах Харківського регіону (2013)
Романова А. А. - Шляхи фінансування проектів підвищення регіональної конкурентоспроможності в умовах дефіциту коштів (2013)
Кинторяк Е. Н. - Некоторые аспекты системного подхода к процессам функционирования интеллектуального капитала вуза, Порохня В. М., Семенова Л. С. (2013)
Золотых И. Б. - Становление экономики знаний в России и Украине: проблемы и факторы развития (2013)
Островерхова Г. В. - Инновационность организационной культуры как инструмент повышения эффективности инновационной деятельности (2013)
Гринько Е. Л. - К вопросу оценки стабильности банковских депозитов в условиях нестабильности экономики, Хохлов В. В. (2013)
Чанышева А. Ф. - Доверительные области в эконометрии комплексных переменных (2013)
Кобзев П. М. - Конструктивный системный подход к управлению отечественными предприятиями как рыночными системами, Котляр А. А. (2013)
Степаненко О. П. - Моделювання синергетичних ефектів у розвитку банківської системи (2013)
Шерстенников Ю. В. - Модельна оптимізація виробництва, зберігання та збуту товару (2013)
Кабаненко Ю. В. - Математична модель інформаційного потоку (2013)
Нікітіна А. В. - Методичний інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки підприємств на підґрунті використання методів факторного аналізу (2013)
Мельник К. П. - Роль інформації та показників оперативного контролю в управлінні сільськогосподарською діяльністю (2013)
Оліфіров О. В. - Концептуальні основи інформатики для економічних та інженерних спеціальностей некомп’ютерного профілю, Маковейчук К. О. (2013)
Ковальчук В. А. - Перспективи та ризики гірничорудної галузі України в контексті сталого розвитку, Короткий В. Ю. (2013)
Петенко А. В. - Диверсифіковане виробництво як ланка інфраструктури вуглепромислового регіону, Лозинський І. Є. (2013)
Гафич О. І. - Науково-методичні засади побудови системи динамічного аналізу невизначеностей і ризиків нафтогазовидобувних проектів і підтримки прийняття рішень з їх реалізації (2013)
Ібатуллін Ш. І. - Перспективні напрями вдосконалення управління лісовими ресурсами в рамках просторового соціально-економічного розвитку України, Сакаль О. В., Бокоч В. В. (2013)
Варламова І. С. - Світовий досвід запровадження екологічного аудиту та його стан в Україні (2013)
Чорна М. В. - Концепція оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2013)
Корж Р. В. - Результативність діяльності харчових підприємств України (2013)
Тягунова Н. М. - Чинники, що визначають конкурентні стратегії торговельних підприємств споживчої кооперації (2013)
Дарчук В. Г. - Рекламні маршрути по точках садиб як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (2013)
Михайлова М. В. - Удосконалення комплексу маркетингу закладів ресторанного господарства з урахуванням специфіки ресторанних послуг (2013)
Тюріна Д. М. - Оцінка ринку праці в умовах панування парадигми рівноваги (2013)
Чорнодід І. С. - Методологія аналізу соціальної конкурентоспроможності країни (2013)
Брайловський І. А. - Інтереси і вигоди приватного сектора в державно-приватному партнерстві (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Стратегічний аналіз розвитку малого підприємництва в Харкові (2013)
Воліков В. В. - Принципи оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (2013)
Голофаєва І. П. - Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства (2013)
Литвинова В. А. - Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности (2013)
Кот О. В. - Визначення сутності поняття "розвиток підприємства", Павлюк О. О. (2013)
Карапейчик И. Н. - Особенности влияния параметров состояния предприятия на его экономический потенциал в зоне убыточности (2013)
Гиль С. Е. - Проблема идентификации понятия и концепта в оценочной деятельности, Горобинская М. В. (2013)
Качалай В. В. - Кайдзен-костинг: досвід і перспективи впровадження на промислових підприємствах України (2013)
Єремейчук Р. А. - Використання збалансованої системи показників і SPACE-аналізу для визначення стратегії банку, Безродна О. С. (2013)
Мельниченко О. В. - Теоретичні засади електронних грошей (2013)
Панасенко Г. О. - Інформованість вкладників на ринку депозитних продуктів України (2013)
Стрижиченко К. А. - Механізм самоорганізації сегментів фінансового ринку країни (2013)
Портна О. В. - Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу як важливої складової сукупного фінансового потенціалу України (2013)
Ястребова А. С. - Эффективность налоговых реформ в контексте особенностей поведения налогоплательщика в Украине (2013)
Волохата В. Є. - Фактори формування депозитних ресурсів банку (2013)
Капралов Р. О. - Вплив макросередовища на функціонування ринку банківських платіжних карток в Україні (2013)
Бабич В. П. - Аналіз російських наукових шкіл ризик-менеджменту, Посохов І. М. (2013)
Ведмідь Н. І. - Інтегральна оцінка ефективності сервісного управління санаторно-курортних та оздоровчих підприємств (2013)
Захаров В. А. - Аналіз стану операційного менеджменту на промислових підприємствах, Іванова В. Й. (2013)
Клименко С. М. - Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків (2013)
Куріна Н. С. - Інноваційна модель концепції професійної адаптації персоналу, Дарченко Н. Д. (2013)
Совершенна І. О. - Про сучасні особливості технологізації управління підприємством (2013)
Черкашина М. В. - Конкурентна розвідка та консолідація маркетингової інформації в системі менеджменту інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2013)
Шульженко Л. Є. - Економічна безпека стратегічного альянсу в контексті теорій взаємодії (2013)
Мельник О. В. - Проектування підсистеми стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства (2013)
Рвачова І. М. - Концептуальний підхід до управління маркетинговою компетенцією підприємств (2013)
Струпинська Н. В. - Методичний підхід до забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Єрмаков О. Ю. - Методологія економічного дослідження аграрних проблем (2014)
Липчук В. В. - Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства, Шувар Б. І. (2014)
Крамаренко О. М. - Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України (2014)
Мельниченко І. В. - Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту (2014)
Руденко Є. М. - Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств (2014)
Kaczmarska B. - Innovation risk in agricultural production (2014)
Сендецька С. В. - Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України (2014)
Войтович Н. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України (2014)
Ксьонжик І. В. - Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України (2014)
Корабахіна А. Ю. - Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції (2014)
Обмок О. Г. - Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (2014)
Коляда А. Л. - Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами (2014)
Погріщук Б. В. - Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки (2014)
Мельник В. І. - Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки, Погріщук Г. Б. (2014)
Ажаман І. А. - Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві (2014)
Грецька Н. А. - Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Палапа Н. В. - Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель, Сігалова І. О., Крикунова О. В., Карпук Л. М. (2014)
Ковтун-Водяницька С. М. - Малопоширені інтродуценти роду Nepeta L. як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі, Тарасова В. В., Полукарова Є. Ю., Древова С. С. (2014)
Поляшенко Н. В. - Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів Степу України (2014)
Топіха В. С. - Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції "Степовий" в умовах ПАТ "Племзавод "Степной" Запорізької області, Лихач В. Я., Кіш С. В. (2014)
Підпала Т. В. - Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід, Марикіна О. С. (2014)
Патрєва Л. С. - Вплив калібрування яєць качок кросу "Темп" на їх інкубаційні якості (2014)
Кириченко В. А. - Зв'язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні, Баркарь Є. В., Кот С. П. (2014)
Рукавиця А. А. - Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок, Луговий С. І. (2014)
Данильчук Г. А. - Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток, Кравченко О. О., Савчук М. Г. (2014)
Шебанін П. О. - Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині" (2014)
Кухар Р. Б. - Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства, Мотько Н. Р., Дудик І. Р., Токарчук О. П. (2014)
Грищенко С. Г. - Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в горно-металлургическом комплексе Украины, Сталинский Д. В., Каневский А. Л., Ботштейн В. А., Хребтова Л. И. (2009)
Сталинский Д. В. - Анализ проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Касимов А. М. (2009)
Гомеля Н. Д. - Глубокое умягчение воды гидроксоалюминатом натрия для замкнутых систем водопользования, Панов Е. Н., Шаблий Т. А. (2009)
Белоусов В. В. - Высокоэффективные системы промышленной очистки жидкости с использованием принципа центробежно-гидродинамической классификации, Харитонов В. П. (2009)
Холенберг М. - Новая технология сверхтонкой очистки воды от механических загрязнений (2009)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование содержания свободной углекислоты в оборотных системах водоснабжения и оценка ожидаемой эффективности при стабилизационной обработке добавочной воды при подкислении (часть II), Чепракова Я. А. (2009)
Рыщенко М. И. - Фильтрующие стеклокерамические пористые материалы для очистки воды, Михеенко Л. А., Федоренко Е. Ю., Щукина Л. П. (2009)
Хоботова Э. Б. - Изучение условий электрохимического синтеза фунгицида гидроксохлорида меди (II) с использованием отработанных травильных растворов, Даценко В. В., Егорова Л. М., Ларин В. И., Добриян М.А. (2009)
Жуковский Т. Ф. - Оценка уровня экологической безопасности при использовании части муниципальных отходов в качестве альтернативного топлива цементных печей, Гутков Г. В., Гриценко А. В., Щеблыкин С. В. (2009)
Федоренко О. Ю. - Технологія виготовлення клінкерних керамічних виробів на основі відходів вуглевидобування (2009)
Касимов А. М. - Очистка сточных вод гальванических производств с получением товарной продукции, Поваляева А. В. (2009)
Иващенко Т. Г. - Фосфоритный фосфогипс: свойства, основные направления переработки и эколого-гигиеническая оценка, Филин В. Н., Крайнов И. П. (2009)
Курта С. А. - Методи утилізації хлорорганічних та сульфідвмісних відходів, Закржевський О. Ю., Курта О. С. (2009)
Аніщенко Л. Я. - Визначення можливості та основних параметрів негативного транскордонного впливу спорудження і експлуатації великих гідротехнічних об’єктів, Єременко Є.В. (2009)
Аникеев А. Я. - Измерения содержания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с помощью частотно-перестраиваемого СО2-лазера, Рябых В. Н., Мантула Е. В., Харьковская А. А., Ярцев В. И. (2009)
Лисенко О. - Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ ст.: суспільний контекст і науковий вимір (2013)
В'ятрович В. - Від підпільного групи до національного руху: становлення структур і напрями діяльності українського визвольного руху (2013)
Патриляк І. - Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному режимові: міфи та реалії (2013)
Губарчук М. - Ідея державотворення в політичних концепціях українських націоналістів (2013)
Адамович С. - Феномен Української повстанської армії як засіб політичних маніпуляцій у суспільному житті України (2013)
Глизнер В. - Боротьба російського царизму з "мазепинським рухом" у Галичині в період Першої світової війни: 1914-1917 роки (2013)
Білий Д. - Антибільшовицьке повстання на Тамані в 1918 р. (2013)
Антонюк Я. - "Білоруський чинник" українсько-польського конфлікту (1941-1945 рр.) (2013)
Ґеник М. - Пошук польсько-українського порозуміння під час Другої світової війни (2013)
Пилипів І. - Взаємини ГКЦ з українськими націоналістичними партіями Східної Галичиини у 20-ті - 30-ті рр. ХХ ст. (2013)
Стефанюк Г. - Соціальна парадигма діяльності ОУН(Б) у роки Другої світової війни (2013)
Сухих А. - Участь ОУН в організації місцевих органів влади на Новоград-Волинщині в липні-серпні 1941 р. (2013)
Гайдукевич О. - Андрій П'ясецький - міністр лісів Української Держави (2013)
Треф'як Я. - УПА: соціальний і національний склад (2013)
Смирнов А. - Архіпастирська діяльність єпископа Мстислава Скрипника в 1942 році, Трофимович В. (2013)
Дрогобицький І. - Формування Української народної самооборони як першооснови УПА-"Захід" у матеріалах радянських органів держбезпеки (2013)
Тимків В. - Початки організації військового вишколу УПА на Прикарпатті (червень-грудень 1943 р.) (2013)
Боляновський А. - Інонаціональні військові відділи в складі УПА (1943-1944 рр.) (2013)
Делятинський Р. - Отець Володимир-Лука Микитюк (1899-1944 рр.): біографічний нарис (2013)
Тимів І. - Бойовий шлях куреня УПА "Смертоносці" (2013)
Руккас А. - Поручик Олександр Олександрович Кузьмінський (1910-1947): контрактний офіцер Війська Польського і член Організації українських націоналістів (2013)
Антонюк І. - Василь Шевчук ("Кадило") - капелан УПА, Щербін Л. (2013)
Лесів С. - Заходи МДБ щодо ліквідації підпілля ОУН на теренах Калуської округи в 1951-1952 рр. (2013)
Ільницький В. - Життєвий і бойовий шлях Петра Мельника - "Хмари" (за матеріалами особистих зізнань та документів репресивно-каральних органів) (2013)
Малярчук О. - Протистояння селянства, ОУН, УПА насильницькій колективізації західноукраїнського села (2013)
Бурачок Н. - Національні ідеї у громадсько-політичній та науковій діяльності Миколи Шлемкевича (2013)
Островський В. - Український націоналістичний чин Зіновія Красівського (2013)
Посівнич М. - Життєвий шлях Петра Башука (2013)
Футала В. - Український націоналізм міжвоєнної доби ХХ ст. у сучасному вітчизняному науковому просторі (2013)
Марущенко О. - Становлення ОУН у сучасних українських дослідженнях: історіографічний огляд, Надурак Н. (2013)
Ґава П. - Діяльність УВО й ОУН міжвоєнного періоду в західній Україні: сучасна польська історіографія (2013)
Пуйда Р. - Історіографія парламентської діяльності УНДО (2013)
Морозова О. - Проблема ОУН й УПА в польській та українській історіографії (2013)
Стефанюк Г. - Східногалицьке суспільство в контексті українського національно-визвольного руху 1941-1944 рр. у вітчизняних джерелах, Савіцький Р. (2013)
Галайчук І. - Український самостійницький рух у роки Другої світової війни як об'єкт вивчення сучасних вітчизняних дослідників (2013)
Іванов С. - Суспільно-політичне життя Рівненщини в роки німецької окупації (за матеріалами української легальної преси) (2013)
Кобута Л. - Стаття В. Левинського "Будьмо українцями!" як відгук на національно-визвольну боротьбу українців в умовах Другої світової війни (2013)
Галицька-Дідух Т. - Спогади про сотенного УПА Андрія Марійчина "Тютюнника", Яцків О. (2013)
Самборський Є. - Армія Крайова в Західній Білорусі (1944-1946 рр.): історіографія проблеми, Томин Ю. (2013)
Розлуцький Н. - Фонд Станіславського обкому КП(б)У в ДАІФО як джерело до вивчення історії визвольної боротьби українців у 1944-1960-х рр. на території Станіславської області (2013)
Сіреджук П. - Повстанські акції, діяльність міліції, чекістів з ліквідації руху опору на території Галицької Гуцульщини у зведеннях районних та обласного воєнних комісаріатів (друга половина 1940 - 1950-ті роки) (2013)
Жупник В. - Висвітлення діяльності органів внутрішніх справ (міліції) на території західних областей УРСР у 1944-1953 рр. в українській історіографії (2013)
Борчук С. - Уніформа вояків УПА, Гуменяк А. (2013)
Прокоп'як В. - Політика німецької окупаційної влади щодо українських професійних театрів у Галичині (1941-1944 рр.) (2013)
Кобилянський В. - Музика в житті українських повстанців на Прикарпатті (друга половина 1940-х - початок 1950-х рр.) (2013)
Єгрешій О. - Цінне епістолярне джерело з історії повсякденності (2013)
Паска Б. - Ідеї українського націоналізму в есеїстиці дисидента Валентина Мороза (2013)
Федорак В. - УПА в історико-культурних пам'ятках Івано-Франківщини (2013)
Паньків М. - Пам'ятки національно-визвольної боротьби українського народу в 40-50-х рр. ХХ ст. на Прикарпатті (2013)
Савчук Б. - Вшанування пам'яті про національно-визвольні змагання 40-х - початку 50-х рр. ХХ сторіччя в монументальній скульптурі Прикарпаття, Палійчук У., Червінський А. (2013)
Жерноклеєв О. - Великий скит у духовному житті Європи епохи бароко (Великий Скит у Карпатах : у 3-х т. – Т. 1 : Патерик Скитський. Синодик / за ред. М. Кугутяка. – Львів : Манускрипт-Львів, 2013. – 726 с.) (2013)
Кугутяк М. - У пошуках нових обріїв українського історіописання (Моргун В. А. МАР. "Поема вільного народа” : Вступ до сакральної історії України / Василь Моргун. – К. ; Донецьк : Промінь, 2013. – 168 с.) (2013)
Патер І. - Вагоме дослідження з українського націотворення (Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття : монографія / І. Я. Райківський. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного універ-ситету імені Василя Стефаника, 2013. – 932 с. + 16 с. іл.) (2013)
Райківський І. - Богдан Гаврилів - науковець, історик-краєзнавець, педагог, Королько А. (2013)
Кугутяк М. - Пам'яті дослідника історії ЗУНР професора Олександра Карпенка (2013)
Наші автори (2013)
Сталинский Д. В. - Эффективное применение пылеугольного топлива в доменном производстве и на теплоэлектростанциях – одно из приоритетных направлений снижения расхода природного газа в Украине, Банников Ю. Г., Рыжавский А. З., Шаповалова Н. Г. (2009)
Литвиненко В. Г. - Методика прогнозирования эмиссии парниковых газов, Каневский А. Л., Андреева Т. А., Скоромный А. Л., Слисаренко А. А. (2009)
Гринь С. О. - Аналіз забруднення навколишнього середовища ванадійвмісними відходами у теплоенергетиці України, Кузнєцов П. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Экологические аспекты функционирования и энергоэффективность современного металлургического предприятия на примере реконструкции ОАО "Алчевский металлургический комбинат", Банников Ю. Г., Павленко А. А., Паламарчук Н. И. (2009)
Швец М. Н. - Анализ инженерных решений УкрГНТЦ "Энергосталь" по очистке газов металлургических производств, Пирогов А. Ю. (2009)
Мантула В. Д. - Эффективная методика реконструкции газоочистки шахтной печи и установки "печь-ковш" электросталеплавильного цеха ОАО "Северсталь", Шапаренко А. В., Пирогов А. Ю., Ерошкин С. Б., Маричев В. Н. (2009)
Швец М. Н. - Эффективное решение проблемы отвода и охлаждения технологических газов крупнотоннажных и среднетоннажных электросталеплавильных печей, Рыжавский А. З., Братова Т. П., Миллер А. Д., Кутас Е. Г. (2009)
Акмен Р. Г. - Использование математической модели для расчета циркуляции воды в системе испарительного охлаждения методической печи, Желтоноженко А. П. (2009)
Литвиненко В. Г. - Оценка энергоэффективности производства на основе анализа сквозной энергоемкости продукции, Мантула В. Д., Каневский А. Л., Андреева Т. А., Юхнов В. Ю. (2009)
Сталинский Д. В. - Получение альтернативных видов топлива из резиносодержащих отходов, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2009)
Лавошник А. С. - К вопросу о применении водоугольных суспензий в качестве альтернативного вида топлива, Дамрин В. Я., Сорокина Т. Б. (2009)
Комагоров Ю. И. - Утилизация тепла от циклонных печей обезвреживания сбросных газов при производстве ацетилена, Гиенко В. Н., Кутас Е. Г. (2009)
Винниченко В. И. - Технологии переработки фосфогипса в гипсовые вяжущие, Крайнов И.П., Иващенко Т. Г., Филин В. Н., Лисин Д. В., Жегусь Ю. Н. (2009)
Новичков Ю. А. - Экологическая оценка выбросов при комплексной утилизации автомобильных шин методом пиролиза, Сердюк А. А., Падалко С. И., Хазипова В. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Неопределенность измерений химического состава объектов окружающей природной среды. Методы выражения и оценивания, Спирина С. В., Спирин В. Ю. (2009)
Антощенкова В. В. - Історико-економічні передумови виникнення і розвитку трансфертних цін (2014)
Артімонова І. В. - Організаційно-економічні аспекти розвитку маркетингової діяльності на ринку агропродовольчої продукції (2014)
Артеменко О. О. - Основні напрями реалізації інноваційних технологічних рішень в рослинництві (2014)
Бабан Т. О. - Стан та оцінка ефективності виробництва ячменю в україні (2014)
Білоткач І. А. - Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств, Багорка М. О. (2014)
Бінерт О. В. - Проблеми та перспективи розвитку функціонування ринку молока в Україні (2014)
Баришевська І. В. - Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств (2014)
Белей С. І. - Роль аграрного ринку у розвитку сільських територій: основні напрями відлагодження роботи (2014)
Варченко О. М. - Пріоритетні напрями розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2014)
Васильєва О. О. - Індикатори сталого розвитку сільського господарства України (2014)
Велієва В. О. - Проблеми ефективності використання персоналу у степовій та лісостеповій зонах Харківської області (2014)
Вовк М. В. - Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності агропродовольчої продукції України на європейському ринку (2014)
Войтович Н. В. - Управління маркетинговими ризиками на підприємствах АПК (2014)
Гарасим П. М. - Логістика інвестиційних процесів на підприємстві: обліково-аналітичний аспект, Лобода Н. О. (2014)
Гарасимлюк М. В. - Організаційно - правові форми підприємництва, Смолинець І. Б. (2014)
Гачек Т. С. - Перспективи розвитку аграрного сектору України в контексті подолання світової продовольчої кризи, Дадак О. О., Дорош М. М., Грабовський Р. С. (2014)
Грецька Н. А. - Державне регулювання розбудови та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Гримак А. В. - Комплексна оцінка ефективності конкурентоспроможності продукції підприємств м’ясопродуктового підкомплексу в ринкових умовах (на прикладі Львівської області), Цвайг Х. І., Урбан І. Р. (2014)
Гримак О. Я. - Суть та характеристика ресурсного потенціалу сільських територій (2014)
Губені Ю. Е. - Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві: організаційно-правові аспекти (2014)
Гуменний В. Д. - Стан продовольчої безпеки населення України на початку тисячоліття, Музика П. М. (2014)
Дайновський Ю. А. - Ефективні прийоми зеленого брендингу, Гліненко Л. К. (2014)
Дацко О. Б. - Тенденції розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу (2014)
Доманська Н. А. - Головні напрями маркетингової стратегії оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Дранус В. В. - Страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві (2014)
Живко З. Б. - Вибір стратегії ціноутворення на послугу (товар), Мельникович В. М., Живко М. О. (2014)
Заїка С. О. - Інституційні засади розвитку біоенергетики в Україні (2014)
Заблоцький М. Б. - Фундаментальні основи формування фінансово-ринкової регулятивної системи в Україні (2014)
Зеленський А. В. - Зарубіжний досвід державного цінового регулювання в аграрному секторі економіки (2014)
Зіньцьо Ю. В. - Формування системи управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств України (2014)
Квятко Т. М. - Агромаркетинг як складова підвищення ефективності діяльності вітчизняних сільгосппідприємств (2014)
Клєпчева О. В. - Факторний аналіз забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (2014)
Козій Б. І. - Маркетингова оцінка впливу зовнішнього середовища на продуктивність сільськогосподарських тварин, Степанюк О. І. (2014)
Корженівська Н. Л. - Інфраструктурне забезпечення діяльності товаровиробників зерна як функціональна складова економічної безпеки (2014)
Кравців І. К. - Організаційні основи та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів (2014)
Кравченко О. М. - Етапи реструктуризації молочного скотарства України (2014)
Кравчук І. І. - Інноваційні аспекти маркетинового забезпечення агропродовольчого бізнесу (2014)
Кравчук І. А. - Організаційні аспекти оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Крикавський Є. В. - Компатибільність маркетингу і логістики підприємств аграрного сектора України , Питуляк Н. С., Сокіл Ю. Р. (2014)
Кропивко М. М. - Напрями державної підтримки і регулювання підприємницької діяльності господарств населення України (2014)
Крупа О. М. - Економічна ефективність вирощування і реалізації картоплі у господарствах населення Львівської області (2014)
Кубрак Н. Р. - Перспективи розвитку каналів розподілу сільськогосподарської продукції України, Рудик О. О., Косар Н. С. (2014)
Кухар Р. Б. - Вдосконалення управління маркетингом підприємств засобами інформаційних технологій, Єлейко О. І., Захарко Ю. Б. (2014)
Курляк М. Д. - Теоретико-методологічне обгрунтування механізму функціонування системи економічної безпеки аграрних підприємств (2014)
Кучер А. В. - Організаційно-економічні аспекти застосування мінеральних добрив в аграрних підприємствах, Кучер Л. Ю. (2014)
Шульський М. Г. - Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання Львівщини (2014)
Васильчак С. В. - Інвестиційна безпека Львівського регіону, Жидяк О. Р. (2014)
Грабовський Р. С. - Ринок органічної продукції україни (тенденції та перспективи), Дадак О. О., Дудяк Р. П. (2014)
Дорош М. М. - Птахівництво україни: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Дорош М. М. (2014)
Кубрак Н. Р. - Дистрибуційні рішення у формуванні потенціалу молокопереробних підприємств (2014)
Лащак В. В. - Фінансові важелі державного регулювання споживчих цін (2014)
Левкіна Р. В. - Стратегії підвищення ефективності функціонування підприємств овочівництва в ринкових умовах (2014)
Липчук В. В. - Суть та значення місцевих і регіональних продуктів харчування, Липчук Н. В. (2014)
Лисенко В. В. - Розвиток сільськогосподарського підприємництва в сучасних умовах (2014)
Литвинчук І. Л. - Маркетинг інтелектуальної власності в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки (2014)
Луньова В. А. - Види інновацій та стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Люблін В. Д. - Специфіка та умови адміністративно-правового закріплення безпеки інформаційних відносин у галузі реклами (2014)
Ментей О. С. - Статистичний аналіз виробництва зерна (2014)
Оленич І. Р. - Економічна ефективність виробництва молока в регіонах України і напрями її підвищення, Сенів Р. В. (2014)
Онегіна В. М. - Маркетинг якості продукції овочівництва закритого грунту, Сисенко Л. М. (2014)
Поліщук Я. П. - Державна підтримка оптових ринків сільськогосподарської продукції – важлива складова розвитку сільських територій (2014)
Поперечний С. І. - Актуальні проблеми маркетингової діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Попівняк Р. Б. - Вдосконалення механізму регулювання зайнятості сільського населення та зниження рівня безробіття, Войнича Л. Й., Кіц О. І. (2014)
Саламін О. С. - Формування і розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Сапич В. І. - Місце і роль ринку земель сільськогосподарського призначення у функціонуванні аграрного ринку (2014)
Сендецька С. В. - Птахівництво в особистих селянських господарствах: проблеми і перспективи (2014)
Саприкіна О. М. - Проблеми і напрями формування ринку тваринницької продукції в Тернопільській області (2014)
Семенишена Н. В. - Інституції бухгалтерського обліку як засіб обслуговування інфраструктури аграрного ринку (2014)
Сіренко Н. М. - Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки, Мельник О. І. (2014)
Стадник М. Є. - Роль меліорації у зміцненні продовольчої безпеки (2014)
Строченко Н. І. - Розвиток екологічного маркетингу: інноваційні засади та стандартизація (2014)
Талавиря М. П. - Вплив біоекономіки на розвиток сільського господарства, Талавиря О. М., Ващенко В. В., Керницький В. Б. (2014)
Тимець Ю. С. - Удосконалення механізму управління використанням трудових ресурсів на підприємстві (2014)
Ткаченко К. В. - Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових, Варченко О. М. (2014)
Томчук О. Ф. - Формування портфеля маркетингових збутових стратегій сільськогосподарських підприємств (2014)
Франчук І. Б. - Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в україні (2014)
Хірівський Р. П. - Критерії означення великого, середнього та малого бізнесу в країнах Західної Європи, Янишин Я. С., Панасюк О. С. (2014)
Хайнус Д. Д. - Нові методичні підходи до визначення грошової оцінки сільськогосподарських угідь аграрних підприємств (2014)
Хомин О. Й. - Інноваційний розвиток – шлях до сталого розвитку та покращення демографічних показників (2014)
Чорнопищук Т. І. - Основні тенденції та фактори впливу на процеси формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінниччини, Кучер Р. В. (2014)
Чухрай Н. І. - Логістика у діяльності вертикальних маркетингових структур аграрного сектора (2014)
Чухрай А. І. - Методичні підходи до адаптування бізнес-моделі підприємства до умов зовнішнього середовища (2014)
Шерстюк С. В. - Сутність та особливості агромаркетингу в садівництві, Посилаєва К. І. (2014)
Шебанова О. О. - Особливості маркетингової стратегії регіонального ринку (2014)
Шибаєва Н. В. - Сутність та місце регуляторної політики в системі державного регулювання економіки (2014)
Шиян Н. І. - Імпорт молока і молочної продукції: стан, тенденції (2014)
Шиян Д. В. - Взаємозв’язок рівня ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств та їх маркетингової конкурентної позиції, Страпчук С. І. (2014)
Шульський М. Г. - Актуальні проблеми розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, Войтович З. С. (2014)
Бабієнко М. Ф. - Інноваційне сприяння тенденції розвитку озимих культур у формуванні продовольчих ресурсів України, Березівський Я. П., Пабат В. О. (2014)
Збарська А. В. - Формування системи управління розвитком малих форм господарювання сільських поселень (2014)
Збарський В. К. - Оптимізація розмірів малих сільських підприємств на засадах інноваційного підходу, Липов'як-Мєлкозьорова А. І. (2014)
Васильчак С. В. - Формування інвестиційного клімату в аграрних підприємствах, Жидяк О. Р. (2014)
Сталинский Д. В. - Аспекты экологии, энерго- и ресурсосбережения при создании металлургических микрозаводов, Рудюк А. С., Медведев В. С., Крюков Ю.Б. (2009)
Яковлєв Є.О. - Еколго-ресурсні фактори сучасного природокористування та їх зв'язок із національною безпекою України, Якушенко Л. М. (2009)
Аніщенко Л. Я. - Реалізація процедури оцінки впливу планової діяльності у транскордонному контексті за конвенцією ЕСПОО на етапі нотифікації на прикладі двох проектів Румунії, Касімов О. М., Свердлов Б. С., Гриценко А. В. (2009)
Сталинский Д. В. - Обеспечение заданных экологических и энергетических показателей работы газоотводящих трактов конвертеров путем создания современных систем АСУ ТП, Пирогов А. Ю., Рыжавский А. З., Кривоносов А. И., Криволапов А. Е., Каплунов Ю. В. (2009)
Наливайко О. І. - Технологія і обладнання для вилучення оксиду миш’яку (ІІІ) високого ступеня чистоти із відходів металургійного виробництва, Власенко Г. Г. (2009)
Варнавская И. В. - Новые технологии очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2009)
Эпштейн С. И. - Расчет отстойных сооружений с учетом диффузии в вертикальном и горизонтальном направлениях (2009)
Бутенко Э. О. - Адсорбционная очистка загрязненных вод модифицированными сорбентами, Капустин А. Е. (2009)
Хоботова Е. Б. - Дослідження раціонально-хімічних властивостей відвального доменного шлаку, Уханьова М. І., Калмикова Ю. С. (2009)
Міщенко В. С. - Сфера поводження з відходами: стратегія кризового періоду (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського