Отрешко В. С. - Політичні пріоритети українського державотворення (2013)
Дідух Г. Я. - До сутності гендерних засад державного управління: методологічні аспекти (2013)
Ткач Н. О. - Державна політика України у системі вищої освіти (2013)
Бульбенюк С. С. - Базові соціопсихологічні характеристики інституційного виміру політичної влади (2013)
Нечипоренко Ю. С. - Функціональність уряду України в умовах конституційної моделі організації влади (реформа 2004 р.) (2013)
Васильчук Є. О. - Культурологічні аспекти дослідження феномену молодіжної протестності, радикалізму та екстремізму (2013)
Вальковець Г. І. - Віртуальний політичний протест (2013)
Семченко О. А. - Імідж України в інтерпретації закордонних ЗМІ (2013)
Рак О. Ю. - Філософія інтроформаційно-комунікативного впливу політичної еліти на громадську думку: проектно-політологічний підхід (2013)
Смірнова В. О. - Роль політичної волі в умовах персоніфікації влади на пострадянському просторі (2013)
Яценко І. С. - Конституційна скарга як елемент реалізації системи стримування і противаг на прикладі Республіки Польща (2013)
Кирильчук Є. О. - Національне буття в контексті світового цивілізаційного розвитку та глобалізаційних процесів (2013)
Волянюк О. Я. - Суспільна пам'ять як вимір політичного розвитку (методична розробка до лекції) (2013)
Зеленько Г. І. - Рецензія на колективну монографію за редакцією Л. Ф. Євменова "Европейский союз: проблемы и перпективы партнерства" (2013)
Бабкіна О. В. - Розвиток політології як науки та навчальної дисципліни: досвід Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2012)
Варзар І. М. - Політолого-етнологічний сенсозміст "національної ідеї" в історіолого-релятивних аспектах (2012)
Картунов О. В. - Неперевершений внесок В. І. Вернадського в підвалини концепцій інформаційного, знаннєвого та ноосферного суспільств (2012)
Андрущенко Т. В. - Основні підходи до визначення етапів розвитку цивілізацій у соціально-філософській та політичній думці (2012)
Климкова І. І. - Підходи до вивчення впливу засобів масової інформації на розвток політичних процесів та соціальний устрій (2012)
Козакевич І. О. - Соціальна концепція Франкфуртської школи: теорія і практика (2012)
Зайченко Л. М. - Розвиток західних політико-технократичних концепцій у другій половині ХХ століття (2012)
Остапенко М. А. - Плюралізм та неокорпоративізм як моделі узгодження інтересів суспільства і держави (2012)
Нечипоренко Ю. С. - Проблеми функціонування системи раціоналізованого парламентаризму (на прикладі Польщі та України) (2012)
Масловська О. М. - Особливості становлення та проблеми ефективної діяльності парламентської опозиції в Україні (2012)
Прядко Т. П. - Популістські методи політичної діяльності (2012)
Северинюк В. М. - Національні проблеми державної мови (2012)
Ткач В. Ф. - Антитерористична політика України, Росії та країн центральної Азії у сфері запобігання фінансування тероризму: порівняльний аналіз кримінального законодавства (2012)
Грищук Т. В. - Державна політика України щодо міжнародної трудової міграції та її негативні наслідки (2012)
Марченко Ю. В. - Соціально-політичні моделі формування безпеки підприємництва в недемократичних ссуспільствах (2012)
Семенець-Орлова І. А. - Методологічні підходи до здійснення аналізу ефективності сімейної політики (2012)
Дубровський Р. В. - Нова енергетична політика Росії у ХХІ столітті: концепція "енергетичної імперії" та рівні її реалізації (2012)
Денисюк С. Г. - Комунікативний потенціал політичної ідеології (2012)
Дьоміна О. С. - Функціональна роль правової культури в розвитку суспільно-політичних процесів (2012)
Сташук В. Ф. - Регіональна ідентичність як фактор (ДЕЗ) інтеграційних процесів в Україні (2012)
Козлова О. М. - Теоретичні засади дослідження феномену ментальності (2012)
Гаврилюк Д. Ю. - Види електорального абсентеїзму: пполітологічна теорія (2012)
Циркін І. М. - Громадянська освіта як чинник формування політичної культури особистості (2012)
Кистень О. В. - Психоэмоциональные нарушения у пациентов с височной эпилепсией и их морфологическое обоснование, Евстигнеев В. В., Сакович Р. А. (2014)
Євтушенко С. К. - Фебрильно провокована епілепсія та фебрильні судоми у немовлят і дітей (науковий огляд і власні спостереження), Сухоносова О. Ю., Омельяненко А. А., Воронова А. В. (2014)
Московко С. П. - Вегетативна дисфункція при загостренні поперекового больового синдрому: клінічні асоціації та можливості медикаментозної корекції, Костюченко А. В., Перова В. П. (2014)
Кальбус А. И. - Шейные радикулопатии: возможности диагностики и лечения (2014)
Поясник І. М. - Клінічна характеристика когнітивних порушень у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Филимонов Д. А. - Взаимоотношения новых биомаркеров высокого риска развития цереброваскулярной патологии и тяжести неврологического дефицита в остром периоде ишемического инсульта (2014)
Ткаченко Я. В. - S100β як маркер ушкодження головного мозку в неонатальній кардіохірургії при автогемотрансфузіях, Жовнір В. А., Воробйова Г. М. (2014)
Фломин Ю. В. - Лечение инсульта в стационаре: ключевые факторы, определяющие исходы болезни, Гуляева М. В., Самосюк Н. И., Гаврылив И. Р., Кушнеренко О. Л., Асташкина Н. В., Матяш Ю. А. (2014)
Перова В. П. - Загострення поперекового больового синдрому: клінічне обґрунтування медикаментозної корекції вегетативної та міофасціальної дисфункції (2014)
Современные возможности диагностики и лечения хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (2014)
Бурчинский С. Г. - Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии (2014)
Актовегин: вопросы безопасности (2014)
Борьба с инсультом: состояние медицинской помощи в Украине и в мире (2014)
Губенко В. П. - Мануальна терапія в лікуванні та реабілітації хворих із руховими порушеннями, Федоров С. М., Ткаліна А. В., Зачатко Т. М. (2014)
Скрипко Л. А. - Порушення імунного гомеостазу як одна з патогенетичних ланок полінейропатії при цукровому діабеті 2-го типу (2014)
Богадельников И. В. - ВИЧ-экспонированные незараженные дети, Вяльцева Ю. В., Кравченко Н. Г., Сюрина Н. А., Мазинова Э. Р., Дядюра Е. Н. (2014)
Воронова А. В. - XIX Всемирный конгресс по иммунореабилитации в медицине (2014)
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2014 года (2014)
Дисертації захищено (2014)
Шановні колеги! (2014)
Дрогобицька О. Я. - Авторитет вчителя у галицькому селі (друга половина ХІХ — початок XX століття) (2014)
Цубенко В. Л. - Військова організація Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії (1817-1857) (2014)
Алексєєв С. В. - Розвиток товарних бірж в Україні в умовах становлення ринку (1991-2004 рр.) (2014)
Арабаджи К. Г. - Сучасний стан державного регулювання сімейної політики, з урахуванням досвіду розвинених країн світу (2014)
Гончарук Г. І. - Політичний землетрус в Україні у 1989 році (2014)
Кіндрачук Н. М. - Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.: загальні тенденції та національні особливості (2014)
Кучерук М. С. - Про проблему формування громадянського суспільства в незалежній Україні (2014)
Мазурок О. М. - Роль товариств "Медична громада", "Основа" та "Кружок правників" у діяльності професійної організації українського студентства "Профорус" упродовж 1921-1926 рр. (2014)
Мельник O. В. - Міфологеми в російсько-українському протистоянні 2014 року: мета, спосіб використання та значення для ідеологічно-пропагандистської кампанії у суспільстві (за матеріалами інтернет-простору) (2014)
Поліщук А. С. - Становлення соціально-побутової сфери на Поділлі у середині 60-80-х рр. XX ст (2014)
Татарова В. O. - Політичне становище Комуністичної партії України в 1991-1994 рр. на основі матеріалів газетних видань міста Одеси та Одещини (2014)
Шановська O. А. - До питання про соціальну позицію радянської інтелігенції (2014)
Шишко O. Г. - Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року) (2014)
Шушкевич Ю. O. - Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети "Волинь" (2014)
Джус Ю. Я. - Економічні реформи 1948 року у ФРН як передумова науково-технологічного прогресу 1950-х -1970-х рр. (2014)
Уварова O. O. - Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII — початок ХІХ ст.) (2014)
Іваніченко Л. М. - Економічна історія Одеси у монографічних дослідженнях (2014)
Гончарова Н. О. - Тема дворянської благодійності у працях Таврійської ученої архівної комісії (2014)
Корнієнко К. В. - Преса як джерело дослідження профспілкового руху України періоду незалежності (2014)
Саманцов О. П. - Бюджети промислових робітників поч. XX ст. у дослідженні С. Прокоповича (2014)
Сливка Л. В. - Українсько-польська дискусія про етнічне походження дробної шляхти Галичини (2014)
Гончарук Т. Г. - Висвітлення діяльності одеського градоначальника О. І. Левшина на шпальтах газети "Одесский вестник" 1830-х рр (2014)
Ільченко А. П. - Л. Д. Кучма в президентських виборах 1994 р. - початок зародження біполярної системи українського електорального поля (2014)
Комнат Л. А. - Сходження Віктора Ющенка на політичний "Олімп" влади (2014)
Левкун Я. І. - Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням (2014)
Чістякова І. М. - Еволюція світогляду Л. Г. Лук'яненка, Кривдіна І.Б. (2014)
Дорогие коллеги неврологи! (2014)
С юбилеем! (2014)
Евтушенко С. К. - Инновационные биотехнологии в медицинской реабилитации детей с церебральным параличом, Попандопуло А .Г., Евтушенко О. С. (2014)
Московко С. П. - Оцінка значущості сонячної експозиції та особливостей фенотипу шкіри щодо ризику розвитку множинного склерозу в популяції Вінницької області, Малик С. Л. (2014)
Белоцерковская М. А. - Эндотелийзависимая вазодилатация и гомоцистеин как маркеры эндотелиальной дисфункции у больных со стенотическими поражениями сонных артерий, Родин Ю. В., Юсупов Р. Ю. (2014)
Тріщинська М. А. - Поширеність судинних факторів ризику в осіб із початковими проявами ішемії мозку, Головченко Ю. І. (2014)
Купновицька-Сабадош М. Ю. - Можливості поліпшення якості життя після інсульту, Гриб В. А., Герасимчук Р. Д., Максимчук Л. Т., Чмир Г. С., Слюсаренко Г. Я. (2014)
Педаченко Е. Г. - Болевые синдромы раннего периода после поясничных микродискэктомий, Крамаренко В. А., Красиленко Е. П., Педаченко Ю. Е., Хижняк М. В. (2014)
Нейрореабилитация пациентов с инсультом: потребности и реалии сегодняшнего дня (2014)
Романенко В. И. - Синдром грушевидной мышцы, Романенко И. В., Романенко Ю. И. (2014)
Актовегин и заболеваемость деменцией (2014)
Gilles Ambresin - Следует ли применять агомелатин в лечении депрессии?, Jane Gunn (2014)
Кушнир Г. М. - Клинический случай множественной мононейропатии у больного с неходжкинской лимфомой, Савчук Е. А., Иошина Н. Н., Новиков Н. Ю., Кузина О. С., Бережной А. В. (2014)
Мироненко Т. В. - Семейный случай развития врожденной ихтиозиформной эритродермии Брока в нескольких поколениях, Провизион А. Н., Провизион Л. Н. (2014)
Фартушна О. Є. - Професійні захворювання опорно-рухового апарату: соціально-економічні аспекти та фактори ризику, Басанець А. В. (2014)
Шебатин А. И. - Клинико-диагностические особенности вертеброгенного синдрома позвоночной артерии у пациентов с эпилепсией, Наумова И. И. (2014)
Богадельников И. В. - Острая токсическая энцефалогепатопатия. Синдром Рейе, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Вяльцева Ю. В., Ильин А. Ф., Здырко Е. В., Ивченко Е. С., Мазинова Э. Р. (2014)
Мусажанова Р. А. - Особенности вегетативных проявлений при хронических воспалительных бронхолегочных заболеваниях у детей (2014)
Что уже лечится стволовыми клетками? (2014)
Зимняя рапсодия (2014)
Памяти заслуженного деятеля науки Украины профессора Н.Б. Маньковского (2014)
Остапенко М. А. - Теорія політичного плюралізму: від Р. Даля до сьогодення (2012)
Тімашова В. М. - Політика як потрійне соціальне явище в історіологічному осмисленні (2012)
Волянюк О. Я. - Студії пам’яті як складова громадянської та політичної освіти у сучасній Україні (2012)
Перегуда Є. В. - Розвиток взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади Російської Федерації (2012)
Пояркова Т. К. - Кризовий синдром модернізації: сценарний підхід (2012)
Мироненко П. В. - Засади стратегічного планування в системі державного управління (2012)
Савойська С. В. - Територіальні соціально-політичні спільноти у контексті виборів - 2012: теоретичний аналіз мовно-політичної кризи (2012)
Пономаренко Л. В. - Політичні передумови обрання Україною інноваційної моделі розвитку (2012)
Арабаджиєв Д. Ю. - Громадські організації в політичній системі сучасного суспільства (2012)
Вальковець Г. І. - Молодіжний протест як механізм впливу на процес прийняття політичних рішень в Україні (2012)
Лікарчук Н. В. - Становлення політичних ринків та ринкових відносин (2012)
Подобєд П. К. - Історико-меморіальні практики українських православних церков (2012)
Старостенко Д. О. - Лобізм як соціально-політичне явище: світова практика та українські реалії (2012)
Грищук Т. В. - Політика розширення ЄС як фактор внутрішньополітичних трансформацій у країнах-претендентах на вступ (2012)
Фоміна В. В. - Багатополюсність – новий напрям розвитку системи міжнародних відносин (2012)
Борисов Ю. С. - Компаритивістські моделі політичної репрезентації множинних ідентичностей у полікультурних спільнотах (2012)
Єлізаров Д. М. - Міжнародний туризм - дієвий фактор взаємодії культур і народів (2012)
Косяк Я. О. - Вплив політичного міфу на формування ціннісної системи людини (2012)
Зайченко Л. М. - Ідейні передумови формування технократизму як форми суспільної свідомості (2012)
Колісніченко Р. М. - Глобалістична свідомість: поняття, структура, типологія (2012)
Шановні колеги! (2015)
Евстигнеев В. В. - Эпилепсия и мигрень: нейровизуализационные и нейропатофизиологические параллели, Кистень О. В., Садоха К. А., Сакович Р. А. (2015)
Литовченко Т. А. - Кардиальные нарушения у пациентов с эпилепсией. Применение леветирацетама в терапии эпилепсии у пациентов с кардиальными нарушениями, Гримайло В. Н. (2015)
Евтушенко С. К. - Туннельные невропатии. Трудности диагностики и терапии, Евтушевская А. Н., Марусиченко В. В. (2015)
Мищенко Т. С. - Тиоцетам® в лечении больных с ишемическим инсультом, Здесенко И. В., Мищенко В. Н. (2015)
Бельська І. В. - Аспекти психоемоційних, вегетативних порушень та дезадаптації в пацієнток із болем попереково-крижової локалізації на фоні хронічного аднекситу (2015)
Шевага В. М. - Вплив препаратів поліпептидного походження на показники нейронального метаболізму при крововиливах на ґрунті розривів внутрішньочерепних артеріальних аневризм, Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Щибовик Д. В. (2015)
Сова С. Г. - Целесообразность нейропротекции при артериальной гипертензии (2015)
Целесообразность применения Актовегина: фокус на доказательную медицину (2015)
Трепет Г. С. - Особливості відновлення втрачених рухових функцій після гострого ізольованого інфаркту мозочка та його наслідки на тлі комплексної терапії (2015)
Попов Н. Н. - Новые подходы к нейропротекторной терапии синдрома вегетативной дисфункции у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы, Оленич В. Б., Савво А. Н. (2015)
Мищенко Т. С. - Современные подходы к фармакотерапии мигрени, Мищенко В. Н. (2015)
Бурчинский С. Г. - ГАМК-ергические средства в фармакотерапии хронической церебральной ишемии (2015)
Зайченко А. В. - Фармацевтическое обоснование комбинации действующих и вспомогательных веществ в составе препарата Мильгамма® ампулы, Лыткин Д. В., Коваленко Е. Н. (2015)
Копчак О. О. - Церебральна гемодинаміка та когнітивна діяльність у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом, Єна Л. М., Щербаков А. І., Бачинська Н. Ю. (2015)
Тріщинська М. А. - Шляхи оптимізації лікування при інсомнії на тлі цереброваскулярної патології (2015)
Лымарева Е. В. - Синдром Вильямса (2015)
Григорова И. А. - Кардиогенные инсульты. Клинико-патогенетические, терапевтические и профилактические особенности, Тесленко О. А., Григоров С. Н. (2015)
Мироненко Т. В. - Оптикомиелит (болезнь Девика). Научный обзор и собственное клиническое наблюдение, Хубетова И. В. (2015)
Сорокин Ю. Н. - Герпетические поражения периферической нервной системы. Лекция (первое сообщение). Общее представление и клинические проявления (2015)
Віничук Степан Мілентійович (2015)
Відгук на монографію О.Є. Фартушної, С.М. Віничука "Транзиторні ішемічні атаки". — Київ: ВД "Авіцена", 2014. — 216 с. (2015)
Терещенко Л. О. - Фармакологічна корекція порушень окиснювального гомеостазу в тимусі та селезінці радіаційно уражених щурів (2011)
Бєлeнічев І. Ф. - Роль оксидативного стресу в порушенні енергопродукуючих функцій мітохондрій головного мозку при артеріальній гіпертензії, Пархоменко В. В. (2011)
Бєленічев І. Ф. - Порушення оксидативного гомеостазу в головному мозку новонароджених, зумовлене пренатальною алкоголізацією: ефекти цереброкурину і тіоцетаму, Єгоров М. А., Соколик О. П. (2011)
Павлов С. В. - Вплив селективних модуляторів естрогенових рецепторів на систему глутатіону при експериментальній ішемії головного мозку (2011)
Хохла М. Р. - Аналіз змін показників кислотного гемолізу еритроцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету та введення препарату галеги лікарської (Galega officinalis L.), Клевета Г. Я., Соліляк З. В., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2011)
Победьонна Т. А. - Стан факторів місцевого запалення при тяжкій бронхіальній астмі (2011)
Ференц І. В. - Вплив агматину на систему L-аргінін/NO в лейкоцитах периферичної крові за умов експериментального цукрового діабету, Люта М. Я., Бродяк І. В., Бурда В. А., Федорович А. М., Сибірна Н. О. (2011)
Драган Л. П. - Стан каспазного каскаду в клітинах селезінки щурів за радіаційно-індукованого апоптозу (2011)
Старанко У. В. - Ефект споживання червоного виноградного вина на стан антиоксидантної системи крові щурів за дії іонізуючого випромінювання, Дацюк Л. О., Сибірна Н. О. (2011)
Білець М. В. - Характеристика органічного матриксу стегнової кістки у щурів-самців за умов емоційного стресу на фоні недостатності гонад та її корекції статевими гормонами, Тарасенко Л. М. (2011)
Котлярова А. Б. - Вплив тестостерону та прогестерону на вміст Са2+ в ацинарних клітинах зовнішньоорбітальної слізної залози щурів, Мерзін Х. А., Король Т. В., Манько В. В. (2011)
Маслак Г. С. - Експонування фібронектину та альфа-1-кислого глікопротеїну на поверхні лейкоцитів крові у хворих на гострий лейкоз, Костюк О. В., Кулініч Г. О., Паша Н. С., Бразалук О. З. (2011)
Загайко А. Л. - Участь JNK-кінази в генерації нітроген оксиду в умовах моделювання карбонільного стресу в щурів, Красільнікова О. А., Панов В. В. (2011)
Черняшова В. В. - Вплив рекомбінантної супероксиддисмутази на патогенетичні ланки ураження печінки та нирок при гострому експериментальному перитоніті (2011)
Медвідь І. І. - Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування екстракту з листя шовковиці, Фіра Л. С., Острівка О. І., Бурмас Н. І. (2011)
Бурмас Н. І. - Порівняльна характеристика показників ендогенної інтоксикації у щурів різних вікових груп за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків, Фіра Л. С., Медвідь І. І. (2011)
Федорова Г. О. - Розвиток нітрозативного стресу в обпечених як наслідок циркуляторної гіпоксії (2011)
Мельник А. В. - Роль статевих чинників у продукції гідроген сульфіду в серцево-судинній системі щурів, Ольховський О. С., Заічко Н. В., Колошко О. М. (2011)
Фафула Р. В. - Ензиматична активність Сa2+-транспортувальної, Mg2+-залежної атфази лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит, Личковська Н. Е., Єфремова У. П., Воробець З. Д. (2011)
Заремба Є. Х. - Визначення рівня ендотеліну-1 для оцінки корекції ендотеліальної дисфункції у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Беседіна А. С., Заремба-Федчишин О. В. (2011)
Бакурова О. М. - Активність ферментів катаболізму пуринів у карциномах шлунка, Борзенко Б. Г. (2011)
Гавриляк В. В. - Амінокислотний та мінеральний склад людського волоса за норми і патології (2011)
Лимар Л. Є. - Комплексна гемостатична терапія рецидивних дисфункціональних маткових кровотеч у жінок репродуктивного віку на тлі хронічних вірусних гепатитів (2011)
Маланчин І. М. - Застосування реосорбілакту в комплексному лікуванні пізніх гестозів (2011)
Волощук Н. І. - Гостра токсичність гідроген сульфіду та його вплив на протизапальний ефект диклофенаку в експерименті, Таран І. В. (2011)
Іванова Е. Г. - Дослідження впливу вінборону на гостру токсичність доксорубіцину в щурів (2011)
Кучмак О. Б. - Застосування іонів Са+2 для корекції фотодинамічного ефекту в мікробних клітинах, Винничук М. О., Климнюк С. І., Дем’яненко В. В., Романюк Л. Б., Толокова Т. І. (2011)
Хаврона О. П. - Дослідження впливу L-аргініну на оксидативні процеси, вміст оксиду азоту та фактори імунного захисту в крові щурів за умов експериментального коліту (2011)
Гонський Я. І. - Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів на обмін білків в уражених білих щурів, Дмухальська Є. Б., Куліцька М. І. (2011)
Салига Ю. Т. - Деякі показники антиоксидантної системи в еритроцитах щурів за умов хронічного впливу хлорпірифосу, Талоха Н. І., Стефанишин О. М., Сав’як З. І., Будзан Г. Р. (2011)
Бєленічев І. Ф. - Стан глутатіонової ланки тіол-дисульфідної системи головного мозку щурів з гострою церебральною ішемією: антиоксидантні ефекти багаторазових ін’єкцій HSP70, Однокоз О. В., Александрова К. В. (2011)
Котик А. О. - Характеристика біохімічних маркерів резорбції кісткової тканини у жінок із лейоміомою матки (2011)
Якубцова І. В. - Порівняльний аналіз ліпідного складу плазматичних мембран клітин слизових шлунка і дванадцятипалої кишки при експериментальних моделях виразки, Хілько Т. Д., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І. (2011)
Панасюк Н. Б. - Вплив олії амаранту на стан системи L-аргінін/NO-синтази/NO в товстій кишці при виразковому коліті, Скляров О. Я. (2011)
Панчишин О. Б. - Моделювання активності NO-синтаз та оксидативних процесів у підшлунковій залозі за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Скляров О. Я. (2011)
Берегова Т. В. - Вплив тривалої гіпоацидності на структурно-функціональний стан гепатоцитів щурів та його корекція мультипробіотиком "Симбітер®”, Дворщенко К. О., Берник О. О., Гайда Л. М., Остапченко Л. І. (2011)
Кисличенко О. А. - Дослідження фенольних сполук трави деревію звичайного, Кошовий О. М., Комісаренко А. М., Осолодченко Т. П. (2011)
Штанова Л. Я. - Дослідження периферичних ефектів вазопресину на базальну і стимульовану гістаміном кислу шлункову секрецію та рівень пероксидації ліпідів у слизовій оболонці шлунка щурів, Говоруха Т. М., Бабан В. М., Вовкун Т. В., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. (2011)
Шатова О. П. - Особливості метаболічних змін після регіональної поліхіміотерапії, Хоменко А. В., Сєдаков І. Є., Хомутов Є. В., Зінкович І. І. (2011)
Антонов О. И. - Эффекты гидроген сульфида натрия на параметры электрической и сократительной активности гладких мышц taenia coli морской свинки, Студницкий В. Б., Погудин Ю. А., Пелюх П. Ф., Медведев М. А. (2011)
Русин В. І. - Порушення в системі гемостазу у хворих на цироз печінки, Сірчак Є. С., Петричко О. І. (2011)
Дмитруха Н. М. - Порушення імунного статусу в робітників хімічного заводу та їх корекція вітамінним препаратом "Тріовіт”, Білько Т. О. (2011)
Літюга В. В. - Дослідження впливу низькоінтенсивного ультразвуку на вміст прозапальних медіаторів цитокінового профілю (IL-6, IL-8, TNF-a) в плазмі крові щурів на піку розвитку карагінаніндукованого запалення (2011)
Бойцанюк С. І. - Особливості метаболізму та структурно-функціонального стану пародонта у хворих на опікову хворобу (2011)
Шеремета Л. М. - Порівняльна ефективність гепатопротекторної дії ліпофлавону за умов експериментальних медикаментозних гепатитів (2011)
Поготова Г. А. - Ефективність гептралу та поліненасичених жирних кислот при оксидативному стресі у тварин, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Небесна Т. Ю. (2011)
Величко Н. Ф. - Віддалені наслідки стресу на стан сперматогенезу та деякі метаболічні показники дорослих щурів-самців, Карпенко Н. О., Смоленко Н. П., Чистякова Е. Є. (2011)
Сухомлин Т. А. - Активність протеолітичних процесів у легенях щурів в умовах експериментальної опікової хвороби, Нетюхайло Л. Г. (2011)
Непорада К. С. - Корекція мультипробіотиком патологічних змін в органах порожнини рота за умов тривалого гіпоацидитету, Манько А. М., Сухомлин А. А., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2011)
Александрова К. В. - Патогенетичне обґрунтування пошуку сполук з нейропротекторною активністю в ряді похідних ксантину, Бєленічев І. Ф., Юрченко Д. М., Шкода О. С., Дячков М. В. (2011)
Богуцька К. І. - АТФазна активність міозину як характеристика функціонального стану серцевого м’яза за умов норми та патології (2011)
Нетюхайло Л. Г. - Показники окисної модифікації білків у нирках при опіковій хворобі, Басараб Я. О. (2011)
Чекман І. С. - Фармакологічна корекція уражень міокарда, викликаних артеріальною гіпертензією, Горчакова Н. О. (2011)
Ігрунова К. М. - Вплив ендотоксикозу на стан нирок експериментальних щурів, Ткач Т. А., Павлюк В. Д., Аніщук М. Г. (2011)
Житіна І. О. - Вплив потенційного протиішемічного засобу ОК-7 на динаміку газового складу крові при церебральному інсульті (2011)
Загородний М. І. - Клініко-фармакологічне обґрунтування ефективності комбінованого застосування тіотриазоліну з карведилолом (2011)
Іншина Н. М. - Роль прооксиданта-вільного гему в механізмах гепатотоксичної дії хлоридів кадмію та меркурію (2011)
Микалюк Л. В. - Особливості показників протеолізу за різного ацетиляторного фенотипу в дітей, хворих на бронхіальну астму, Білоус В. В., Воротняк Т. М., Гомма Н. В. (2011)
Чуменко О. Г. - Вплив тіотриазоліну та атоксилу на показники оксиду азоту у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом, Вагіна Ю. І. (2011)
Федорова В. С. - Вплив ацетилцистеїну на динаміку компонентів аденілнуклеотидної системи на моделі закритої черепно-мозкової травми (2011)
Торгало Є. О. - Вплив мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний” на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці шлунка щурів різного віку, Довбинчук Т. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2011)
Вітохіна Н. В. - Вплив МІГУ-2 на характер формування ендотоксикозу в щурів за умов гострої гіпоксичної гіпоксії на тлі гіпертермії (2011)
Победьонна Т. А. - Стан місцевих маркерів запалення у хворих на бронхіальну астму (2011)
Туманов В. А. - Нові аспекти фармакодинаміки нуклео ЦМФ форте, Горчакова Н. О., Войтенко Г. М., Тимченко О. Г., Чекман І. С., Тимченко І. М., Юсько Н. О., Яковлєва І. Ю., Дульцева О. В. (2011)
Гринчишин Н. М. - Зміни показників іонного обміну в крові щурів за умов експериментального коліту та їх корекція целекоксибом та індометацином, Мазур О. Є. (2011)
Ніженковська І. В. - Похідні краун-ефірів та їх вплив на біоенергетичні процеси в міокарді, Ніженковський О. І., Вельчинська О. В., Філіпова К. Ю. (2011)
Волох Д. С. - Фармакоекономічний аналіз антибіотикотерапії гострих кишкових інфекцій у дітей, Бутко Л. А., Бутко А. Ю., Крамарьов О. С. (2011)
Тарасенко Л. М. - Роль вазоактивного цитокіну ендотеліну-1 у механізмі порушень кровотоку в слизовій оболонці шлунка при гострому стресі, Омельченко О. Є. (2011)
Біленький А. С. - Позитивний вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на функціональний стан та лабораторні показники хворих при остеохондрозі хребта, Марущенко П. П., Лєдньова О. О. (2011)
Біленький А. С. - Використання деяких біохімічних показників метаболізму протеогліканів кісткової та хрящової тканин для діагностики дегенеративно-дистрофічних уражень хребта, Лєдньова О. О., Марущенко П. П., Біленький С. А. (2011)
Студницкий В. Б. - Интерстициальные клетки Кахаля: что лежит в основе их работы?, Пелюх П. Ф. (2011)
Дікал М. В. - Вплив екзогенного мелатоніну на ступінь окисномодифікованих білків у нирках за умов уведення 2,4-динітрофенолу (2011)
Чумак Ю. Ю. - До питання про патогенетичні механізми регуляції бронхіальної прохідності у хворих на бронхіальну астму (2011)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення впливу композицій нестероїдних протизапальних засобів з кофеїном на антиоксидантний статус організму, Бачинський Р. О., Грабовецька Є. Р., Савельєва О. В. (2011)
Сташкевич М. А. - Особливості фармакокінетики 5-фторурацилу в пухлинній тканині у пацієнтів з раком шлунка, Хомутов Є. В., Воробйова В. Ю. (2011)
Гарас М. Н. - Діагностичне значення метаболітів монооксиду нітрогену в конденсаті видихуваного повітря у підтвердженні тяжкої бронхіальної астми в школярів, Грицюк М. М., Яниш М. О. (2011)
Бакурова О. М. - Зміни вмісту металів перехідної групи в слизовій шлунка як один з механізмів пухлинної агресії, Борзенко Б. Г., Дорошкевич В. С., Шендрик О. М. (2011)
Давидова Н. В. - Вплив мелатоніну на стан деяких показників прооксидантної системи печінки щурів за умов гастропатії, індукованої нестероїдними протизапальними препаратами (2011)
Хлус К. М. - Оксалатзалежна регуляція метаболізму в тваринному організмі (2011)
Яремій І. М. - Вплив, Паламар А. О., Чорноус В. О. (2011)
Єфремова У. П. - NO-синтазна активність лімфоцитів периферичної крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Фафула Р. В., Личковська Н. Е., Воробець З. Д. (2011)
Будовська Л. О. - Стан вмісту деяких цитокінів у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ішемічною хворобою серця (2011)
Пида В. П. - Вивчення гострої токсичності екстракту з чоловічих бруньок обліпихи, Фіра Л. С., Пінкевич О. Я. (2011)
Кратенко Г. С. - Стресові зміни метаболізму триптофану в цнс та їх корекція біотехнологічним L-триптофаном, Киричок Л. Т., Севастьянова Т. В. (2011)
Коноваленко О. В. - Сучасні технології у покращенні обміну ліпідів у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2011)
Бурміч К. С. - Корекція гемокоагуляційних порушень у щурів при гострому експериментальному панкреатиті, Дронов О. І., Уваров В. Ю., Фалалєєва Т. М. (2011)
Стоєва Т. В. - Вивчення топічних показників пероксидації ліпідів та антиоксидантного захисту в педіатричній практиці, Кравченко Л. Г., Папінко Р. М., Федін М. В. (2011)
Колодницька Г. Б. - Метаболічний гомеостаз у динаміці ліпополісахаридного запалення тканин пародонта, Корда М. М. (2011)
Нечипорук В. М. - Можливий механізм кардіоваскулярних ускладнень при хворобі Іценка–Кушинга, Корда М. М. (2011)
Посохова К. А. - Ефективність ентеросорбції за умов медикаментозного ураження печінки, Шевчук О. О., Олещук О. М. (2011)
Гудивок Я. С. - Вплив амізону на функціональний стан печінки та показники периферичної крові при експериментальних токсичних гепатитах, Голубєва М. Г., Шеремета Л. М., Кукурудз Н. І. (2011)
Олещук О. М. - Блокада синтезу оксиду азоту при експериментальному цирозі, Посохова К. А., Мудра А. Є. (2011)
Посохова К. А. - Попередження гепатотоксичної дії парацетамолу тіотриазоліном, Вольська А. С. (2011)
Швед М. І. - Вплив глутаргіну на рівень С-реактивного протеїну і фактора некрозу пухлин-a при цукровому діабеті 2-го типу, Чернухіна О. О., Посохова К. А. (2011)
Антоненко П. Б. - Поліморфізм генотипу цитохрому-450 2C9 в Одеському регіоні (2011)
Гнатюк М. С. - Біохімічні та морфологічні аспекти вивчення ендотеліальної дисфункції при хронічному легеневому серці, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2011)
Кресюн В. Й. - Фармакокінетичні параметри координаційної сполуки германію з бурштиновою кислотою в головному мозку, Шемонаєва К. Ф., Відавська А. Г. (2011)
Шевченко А. - Ефекти дії природних антиоксидантів на активність амінотрансфераз у клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментального ульцерогенезу, Ковальова В., Шелест Д., Вишневська А., Остапченко Л. (2011)
Гжегоцький М. Р. - Оцінка адаптаційного резерву функціональних систем організму за дії іонізуючого випромінювання при попередньому застосуванні адреноблокатора, Фурдичко Л. О., Ковальчук С. М., Терлецька О. І., Паніна Л. В. (2011)
Терлецький І. Р. - Вплив екстремальних чинників на структурно-метаболічні параметри мітохондрій печінки та можливості їх корекції, Матвійчук В. М., Чупашко О. І. (2011)
Погоріла І. В. - Вплив похідного пептидамідобензофенону на формування толерантності до протисудомної дії (2011)
Шитко О. С. - Біохімічні аспекти патогенезу металоентеропатій, Третьяков О. М. (2011)
Ніженковська І. В. - Вплив L-тироксину на жирнокислотний склад нирок щурів після тиреоїдектомії, Стеченко О. В. (2011)
Самохіна Н. А. - Проксимальні канальці як мішень у патогенезі металонефропатій, Третьякова О. В. (2011)
Леонова Д. І. - Диcкоординація обміну жирних кислот у головному мозку білих щурів при гострих експериментальних токсикопатіях (2011)
Антонів О. І. - Вплив похідних тіазолідину на параметри варіабельності серцевого ритму експериментальних тварин, Піняжко О. Р., Ковальчук С. М. (2011)
Трегуб Т. В. - Інтегративне лікування хронічних гепатитів із застосуванням мінеральних засобів, Відавська А. Г. (2011)
Хопта Н. С. - Особливості впливу екcтракту артишоку на стан кальцієво-фосфорного обміну за умов дії нітритів (2011)
Лотоцька О. В. - Вплив поверхнево-активних речовин на вуглеводний обмін в організмі ссавців, Кондратюк В. А., Голка Н. В., Сопель О. М., Флекей Н. В. (2011)
Маланчин І. М. - Застосування препаратів кальцію у вагітних з прееклампсією, Токарчук О. А., Романчук Л. І. (2011)
Нечитайло Л. Я. - Вплив кадмієвої інтоксикації на біоелементний склад тканин і органів дослідних тварин, Хопта Н. С. (2011)
Короленко Т. К. - Застосування пектинів для профілактики токсичної дії свинцю в умовах виробництва (2011)
Бондаренко О. Г. - Визначення референтних інтервалів для оцінки агрегації тромбоцитів у вагітних жінок (2011)
Хара М. Р. - Інтенсивність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи в міокарді щурів різної статі в гострий період некротичного процесу в серці, Сатурська Г. С., Лепявко А. А., Пелих В. Є. (2011)
Романюк Л. Б. - Мікробіологічні аспекти застосування антибіотикотерапії при грві у дітей, Климнюк С. І., Кучмак О. Б., Дронова О. Й., Борак В. П. (2011)
Савченкова Л. В. - Досвід застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих на гіпертонічну хворобу, Горобинська С. М., Рибалко Н. В. (2011)
Савченкова Л. В. - Дослідження можливих механізмів знеболювальної дії сполуки ВО-60, Фоменко С. І. (2011)
Савченкова Л. В. - Вивчення впливу кріоактивованого порошку аронії чорноплідної на стан енергетичного обміну у тварин при гіпокінетичному стресі, Акімова М. С. (2011)
Марущак М. І. - Вміст імуноглобуліну А в сироватці крові тварин при гострому ураженні легень у динаміці, Габор Г. Г., Куліцька М. І. (2011)
Савченкова Л. В. - Аронія чорноплідна як джерело створення безпечних гепатопротекторів, Рокотянська В. В. (2011)
Криницька І. Я. - Окиснювальна модифікація білків у щурів за умови експериментального гепатопульмонального синдрому, Куліцька М. І., Липка П. І. (2011)
Лісничук Н. Є. - Імунологічні зміни в організмі білих щурів при експериментальному панкреатиті, Демків І. Я., Куліцька М. І. (2011)
Козак Д. В. - Порівняльна характеристика прооксидантно-антиоксидантного балансу тканини печінки і легень в динаміці політравми (2011)
Дем’яненко В. В. - Спектральний склад поляризованої флуоресценції пробіотиків як вираження їх біологічної активності , Покришко О. В., Климчук О. М., Куліцька М. І., Кучмак О. Б. (2011)
Яворська І. М. - Розвиток імунокомплексних порушень у гостру фазу стрептозотоцинового діабету, Лісничук Н. Є., Яворська С. І. (2011)
Посохова К. А. - Роль системи оксиду азоту в механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному панкреатиті, Яремчук О. З., Коваль М. І., Підручна С. Р., Острівка О. І., Шершун Г. Г., Бронецька Н. І. (2011)
Бойцанюк С. І. - Клініко-біохімічне та імунологічне обґрунтування особливостей комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на опікову хворобу (2011)
Волотовська Н. В. - Динаміка показників вільнорадикального окиcнення і антиоксидантного захисту тканини печінки в умовах політравми (2011)
Привроцька І. Б. - Особливості ліпідного обміну на тлі гострого панкреатиту та при введенні бад "альфа+омега”, Покотило О. С. (2011)
Андрейчин С. М. - Медикаментозна корекція синдрому ендогенної інтоксикації при первинній подагрі, Лотоцька C. В. (2011)
Флекей Н. В. - Комбінована дія іонів натрію і кадмію на організм піддослідних тварин, Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Сопель О. М., Флекей П. П. (2011)
Полякова В. В. - Розвиток переддіабетичного стану на фоні висококалорійної дієти, Кондро М. М., Савчук О. В., Гладун Д. В. (2011)
Кашуба М. О. - Нові методи відбору токсичних наночастинок із навколишнього середовища для подальшого вивчення їх впливу на організм людини, Федорів О. Є. (2011)
Пацкань Л.О. - Стан ферментної ланки антиоксидантної системи за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі попереднього введення субтоксичних доз натрію нітриту (2011)
Кузьмак І. П. - Особливості білкового складу плазми крові у статевозрілих щурів при ураженні токсинами блідої поганки, Кліщ І. М., Рубіна Л. М., Саюк Н. П., Палиця Л. М., Матвіїв Н. Я. (2011)
Бабенко М. Ю. - Структура та діяльність студентських спілок в університетах США і Великої Британії (2009)
Боярська-Хоменко A. B. - Розвиток вищої освіти в Україні на початку XX століття (2009)
Вишневський В. А. - Реалізація педагогічних ідей Тараса Шевченка у творчому розумінні Спиридона Черкасенка (2009)
Гнізділова O. A. - Наукові школи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка - центри кристалізації, концентрації, виробництва і розповсюдження науково-педагогічного знання (2009)
Горбунова Н. В. - Філософія розуміння як методологічна основа дослідження проблеми лексичного розвитку в полікультурному середовищі (2009)
Григорова Л. С. - Особливості підготовки соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми в Україні (2009)
Десятов Д. Л. - Еволюція принципу наочності в навчанні історії стародавнього світу (2009)
Довженко Т. О. - Питання сімейної педагогіки у творчій спадщині В. Сухомлинського (2009)
Донченко О. В. - Досвід організації естетичного виховання дошкільників київським товариством народних дитячих садків (2009)
Євтушенко В. І. - Музично-естетична підготовка педкадрів на педагогічних курсах України у 20-ті роки XIX ст. (2009)
Зданюк Т. В. - Реформування університетської освіти в НДР на початку 50-х років XX століття (2009)
Левченко Я. Е. - Деякі аспекти формування педагогічної спрямованості особистості вихованця учительської семінарії у процесі педагогічної практики (кінець XIX — початок XX ст.) (2009)
Матвеєва О. О. - Значення емпатії у формуванні творчої уяви майбутнього вчителя музики (2009)
Медвєдь Т. М. - Народні театри як дозвіллєві заклади у другій половині XIX — початку XX століття (2009)
Моргун Ю. О. - Проблемний підхід до викладання економіки у школі (2009)
Пивовар Ю. О. - Особливості побудови єдиної національної системи навчання і виховання обдарованої молоді після об’єднання Німеччини (2009)
Попова Л. Д. - К. Д. Ушинський про підготовку вчителів до оцінювання знань молоді (2009)
Ремізанцева К. О. - Перші вищі навчальні заклади США крізь призму тендерного аналізу (2009)
Спіцин В. В. - Структура фізичного виховання в дитячій громадській організації "Пласт" (2009)
Супруненко К. В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до просвітницької діяльності (2009)
Танько Т. П. - Роль фольклору в розвитку творчої особистості (2009)
Тіщенко О. М. - Обрядовий танець як фактор соціалізації школяра (2009)
Чернявська М. В. - Досвід використання наочних та словесних методів у процесі естетичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах України другої половини XX століття (2009)
Шаповал Р. В. - Специфіка управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу (2009)
Шпак І. О. - Науково-методичне та організаційне забезпечення педагогічних умов підготовки студентів до використання новітніх технологій (2009)
Шуть Т. О. - Основні підходи до визначення сутності професійної компетентності майбутніх музичних керівників ДНЗ (2009)
Ніколаєва Н. Б. - Приєднання українських етнічних земель до Російської та Австрійської імперій внаслідок трьох розподілів Польщі (1772–1795 рр. )) (2014)
Масаев М. В. - Кто вызвал смутное время на Руси на рубеже XVI–XVII вв. ? Историософское осмысление проблемы (2014)
Мердух Ю. М. - Портретна галерея українського гравера Івана Филиповича (середина XVIII ст. )) (2014)
Буравський О. А. - Римо-католицька церква на Правобережній Україні кінця ХУШ – початку ХХ ст. в польській історіографії) (2014)
Трубчанінов С. В. - Місце та значення географії в системі історичної освіти у російських імператорських університетах) (2014)
Малюга В. В. - Діяльність жіночих сільськогосподарських навчальних закладів на Чернігівщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. ) (2014)
Левицька Н. М. - Загальна характеристика стану вищої гуманітарної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. ) (2014)
Левченко І. М. - Основні тенденції становлення і розвитку Київського товариства дослідників природи (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)) (2014)
Мартиненко В. В. - Налагодження економічної співпраці між Україною і Білоруссю в 1918 році) (2014)
Підлісний Д. В. - Роль академічних нарад у реформуванні системи вищої освіти: досвід революційної доби (1917–1921 рр. )) (2014)
Пошали І. В. - Соціальна політика радянського уряду УСРР у сфері репродуктивного здоров’я у 20–30–ті роки XX століття) (2014)
Коханова О. О. - Становище жінки в Радянській Україні на початку 20–х рр. XX ст. ) (2014)
Устенко А. А. - "Колишні люди" в соціальній стратифікації радянського суспільства 1920–х рр. ) (2014)
Фесенко В. В. - Політика радянської влади щодо польської етнічної меншини в УРСР у 1920–1930–ті рр. ) (2014)
Шпакович К. В. - Літературний процес в Україні 20–х рр. ХХ ст. (на матеріалах харківських періодичних видань)) (2014)
Щербань М. В. - Радянські ідейно–ідеологічні рудименти у сфері державно–церковних відносин: суть, принципи та механізми подолання) (2014)
Пуйда Р. Б. - Українські парламентарі УНДО та їх праця в польському парламенті на передодні Другої Світової війни) (2014)
Клєр І. Г. - Громадівська діяльність Михайла Драгоманова. Історіографія проблеми) (2014)
Савченко Л. Г. - Історіографічне дослідження та періодизація наукових праць академіка О. М. Онищенка) (2014)
Ярликова О. А. - Формування образу "Заходу" в офіційній сміховій культурі УРСР 1953–1964 рр. ) (2014)
Гнидка М. М. - Становлення Православного релігійного фонду та напрями його діяльності в період об’єднання Буковини з Галичиною) (2014)
Діанова Н. М. - Архієпископ Херсонський і Одеський Димитрій (Ковальницький)) (2014)
Бурлака С. М. - Життєвий та науковий шлях І. М. Єремеєва) (2014)
Вергунов В. А. - П. І. Гавсевич (1879-1920) - організатор системного дослідження культури лікарських рослин, державний та громадський діяч у роки перших сподівань державності України) (2014)
Нікітенко К. В. - Рух ударників фінансово–банківської системи УРСР: офіційна радянська пропаганда і правда історії) (2014)
Левіна Ю. С. - Теоретико–методологічні засади інформаційної політики радянської влади в Західних областях УРСР (1939–1941 рр. )) (2014)
Лагодич М. М. - Вплив радянської релігійної політики на конфесійні трансформації та структуризацію церковних відносин у Галичині (1944–1965 рр. )) (2014)
Махортих М. С. - Меморіалізація пам’яті про звільнення Києва від німецької окупації за радянської доби (1943–1991)) (2014)
Буряк С. А. - Відбудова та розвиток матеріально–технічної і навчально–методичної бази історичних факультетів та відділів при педагогічних інститутах УРСР (1943–1945 рр. )) (2014)
Муляр Г. В. - Археологічні дослідження Волині та Рівненщини (друга половина 1940–х – початок 1990–х років)) (2014)
Лук’яненко О. В. - Антизахідна істерія у карикатурах освітян УРСР повоєнного семиліття ) (2014)
Євтушик Р . В. - Історичний аналіз наукової діяльності закордонних вчених у селекції цукрових буряків на однонасінність (перша половина ХХ ст. )) (2014)
Рішко М. М. - Професор І. В. Смирнов – організатор вітчизняної племінної справи) (2014)
Котенко Р. М. - Соціально–економічні передумови розвитку туризму та подорожей на Прикарпатті за радянського періоду (1970–1980 рр. )) (2014)
Палійчук У. В. - Проблема обліку нерухомих пам’яток історії та культури на Прикарпатті за радянської доби) (2014)
Чепурда Г. М. - Екологічні наслідки гідромеліоративних робіт "великого плану перетворення природи" для України) (2014)
Захарчук О. О. - Розвиток сортовипробування на Катеринославщині протягом ХХ ст. ) (2014)
Kerimov B. O. - Theatrical life of Irevan city at the begining of 20–th century (2014)
Бублик Т. Т. - Еволюція стосунків греко–католиків з радянською владою (1985–1991)) (2014)
Корсак Р. В. - Українсько–чеські відносини в трансформаційних процесах Центрально–Східної Європи: торговельно–економічний контент співпраці (2000–2012 рр. )) (2014)
Березанська І. М. - Інновації в організації навчально–виховного процесу та системи управління освітою вищих педагогічних навчальних закладів України І–ІІ рівнів акредитації (2002–2011 рр. ) у трактуванні вітчизняних дослідників) (2014)
Деркач С. С. - Етномовні зміни у складі населення Київщини на початку XXI ст. ) (2014)
Троханяк О. С. - Роль "Молодої України" в Бережанах) (2014)
Пивоваренко О. А. - До проблем міждисциплінарності сучасних наукових досліджень у сфері харчування) (2014)
Тарас Я. - Вибір дерева для будівництва церков) (2014)
Журба М. А. - У пошуках Єдиного: повернення до античних джерел) (2014)
Чернова Л. П. - Філософський сенс сучасної наукової картини світу) (2014)
Владленова І. В. - Психологічні підстави наукової діяльності) (2014)
Андрієнко О. В. - Соціально–функціональний вимір феномена страху) (2014)
Гансова Е. А. - Соціальна держава як базова засада процесів гуманізації суспільства) (2014)
Гончаренко М. М. - Коеволюційний принцип у визначенні соціоприродних суперечностей) (2014)
Асадова Н. М. - Виртуальная реальность с точки зрения эстетического мышления (2014)
Волинець А. А. - Естетичний принцип випадковості в сучасному мистецтві) (2014)
Ковальчук Н. Д. - Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі) (2014)
Дерман Л. М. - Культурні нормативи тілесності в моді) (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура та її функціональний потенціал) (2014)
Мельник В. В. - Глобалізація в культурній сфері: теоретико–методологічний аналіз) (2014)
Прудникова О. В. - Глобалізаційні виклики інформаційній культурі українського суспільства) (2014)
Чечельницький О. В. - Глобалізаційні процеси у сучасному суспільстві) (2014)
Смірнова О. Д. - Історико–філософський аналіз понять "ідентичність" та "культурна ідентичність" в європейській філософії) (2014)
Старовойт О. - Суспільне середовище як чинник формування інноваційної культури особистості в українському суспільстві) (2014)
Савицька І. М. - Свідомість як проблема сучасної філософії), Майданик Н. О. (2014)
Сакун А. В. - "Розум" і "знання" в проблемному полі сучасності) (2014)
Тополь О. В. - Архетипи української ментальності в міфоепічному дискурсі) (2014)
Мехтиева Г. - Задача современного национального государства и глобализация (2014)
Захарчук О. І. - Рабство та кріпацтво як історичні форми інституалізації неволі) (2014)
Савицька І. М. - Проблеми формування національної ідентичності через призму історичної пам’яті в сучасному суспільстві), Смольницька О. І. (2014)
Ходус О. В. - Приватність як локус особистіного існування: актуальні тенденції) (2014)
Кияк М. - Римо–католицька церква та місія євангелізації в інформаційну добу) (2014)
Панченко М. Г. - Герменевтичний дискурс українського протестантизму: постановка проблеми) (2014)
Гончаренко М. М. - Коеволюційний принцип у визначенні соціоприродних суперечностей (2014)
Гоян І. М. - Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Стаття друга. Критика феноменології Едмунда Гуссерля) (2014)
Мамедов Д. О. - О теории трагедийности в воззрениях Гегеля (2014)
Матвієнко І. С. - "Здорове суспільство" та місце людини в ньому (Е. Фромм) (2014)
Білогур В. Є. - Формування сучасної концепції спорту в умовах глобалізації та євроінтеграції: міжнародний і вітчизняний досвід) (2014)
Завальнюк О. В. - Спорт як об’єкт філософської рефлексії) (2014)
Бойко А. І. - Аналіз тенденції комплексності кризи в освіті за використання методу "виділення тенденцій"), Каюк Т. В. (2014)
Бойченко М. І. - Соціально–комунікативні засоби забезпечення сучасної університетської освіти) (2014)
Ємельяненко Є. О. - Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти) (2014)
Крикун В. Ю. - Риторика як наука та навчальна дисципліна: історія і сучасність) (2014)
Найдьонов О. Г. - Філософські аспекти історичного розвитку концептуальних основ вищої освіти) (2014)
Третьякова Т. М. - Складові гуманізації вищої освіти в Україні) (2014)
Білокопитова Н. І. - Компаративний підхід до ґендерного питання в тюркських, перських і арабських суспільствах (2014)
Велиева І. Х. - Стихи Сади Сани в "Тезкирейи–Гарадаги" (текстологический и филологический анализ) (2014)
Кулиев Н. М. - Единство современности и истории в художественной прозе (на основе творчества Манафа Сулейманова) (2014)
Каландаров Н. - Новые геополитические тенденции и процессы глобализации в мировой политике (2014)
Морарь М. В. - Націоналізм в ідеології, політиці та практиці політичних партій) (2014)
Вінникова Н. А. - По той бік демократії: незмінність елітизму політичних рішень) (2014)
Герман Ю. О. - Геополітичний зміст та значення освоєння космічного простору) (2014)
Холод І. Ю. - Переговори про регіональне всеосяжне економічне партнерство: проблеми та перспективи) (2014)
Рафальский І. О. - Національне самовизначення: інтеграційні та дезінтеграційні процеси) (2014)
Польовий М. А. - Чинник громадянського суспільства та прогнозування стабільності політичного процесу) (2014)
Кияниця Л. Л. - Регіональний баланс сил у контексті теорії регіональних комплексів безпеки (ТРКБ)) (2014)
Шелемба М. М. - Структурування електорального простору: об’єкти, особливості формування, динаміка змін) (2014)
Шліхта І. В. - Дмитро Донцов vs В’ячеслав Липинський: конфлікт ідеологій чи конфлікт особистостей?) (2014)
Шотурма Н. В. - Інформаційно–аналітичне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади) (2014)
Требін М. П. - Феномен "гібридної" війни) (2014)
Шафиев Н. Ю. - Деятельность диаспоры как важный элемент лоббирования интересов (2014)
Тиркус Ю. С. - Демократизація як основа забезпечення євроінтеграційного процесу в Україні) (2014)
Насадюк Ю. С. - Реалії політичних цінностей українського суспільства (на прикладі Революції Гідності)) (2014)
Головань О. О. - Україна у безпекових стратегіях США 2014 року) (2014)
Макаренко Б. - Соціальні засади політичної участі в реаліях демократизації українського суспільства) (2014)
Кізь М. В. - Афішування приватного життя як елемент політичного PR) (2014)
Швечикова Я. П. - Історія становлення та розвитку європейського регіонального комплексу безпеки) (2014)
Савка О. В. - Адміністративно–територіальна реформа Польщі: революція регіонального управління) (2014)
Плевако І. Г. - Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм) (2014)
Ювченко А. І. - Квотування як політичний механізм ґендерного вирівнювання в державах Східної та Південної Азії) (2014)
Мамедли A. A. - Влияние Ирано–Турецких отношений на Южнокавказский регион (2014)
Королевська А. В. - Політична толерантність у відносинах влада–опозиція в Росії) (2014)
Гоян І. М. - Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру: історико–соціологічний аналіз), Максимович О. В. (2014)
Коростильова А. - Множинність концепцій щодо визначення поняття "молодь" та її граничних вікових меж) (2014)
Котигоренко В. О. - Поширення політичного радикалізму та екстремізму серед сучасної української молоді. Рецензія на монографію: Є. О. Васильчук: Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України / Є. О. Васильчук. – Черкаси : "Палліум", 2014. – 514 c. ) (2014)
Масаєв М. В. - Чи здатне мистецтво подолати притаманний науці логоцентризм або воно остаточно втратить зв’язок з реальністю, а його символи стануть симулякрами. Рецензія на монографію: Берестовська Д. С. Нариси філософії мистецтва / Д. С. Берестовська. – Сімферополь: ІТ "АРІАЛ", 2013. – 200 с. ) (2014)
Моравец Норберт. - Рецензія на монографію: Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі в соціально-економічному та суспільно-політичному житті підросійської України (кінець XVIII – початок ХХ століття). – Умань, 2013. – 400 с. ) (2014)
Шевчук О. В. - Рецензія на монографію: Седляр Ю. О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика / Ю. О. Седляр. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – 412 с. ) (2014)
Окороков В. Б. - Методологический релятивизм в понимании общества и коммуникативные процессы обоснования этики (2012)
Бузский М. П. - Нормативно-экзистенциальные основы национального характера и его роль в обеспечении целостности общества (2012)
Осетрова О. О. - Е. Гроллман: особливості суїцідальної мотивації у молодіжному середовищі (2012)
Айтов С. Ш. - Когнітивні підходи до вивчення стародавніх культур у французькому та українському історичному пізнанні першої третини ХХ ст. (2012)
Андруцька Я. В. - Зміна світоглядних уявлень людей про життя та смерть: язичництво і християнство (2012)
Глазунов С. В. - Державні свята і формування національних цінностей (2012)
Гриценко В. А. - Деякі теоретичні підходи до вивчення самотності людини (2012)
Дев'ятко Н. В. - Синкретичність світоглядного міфу як особливої світоглядної комунікаційної системи (2012)
Заєць О. М. - Особливості психоаналізу як науки (2012)
Зайцева М. В. - Психоаналитический аспект исследования феномена агрессии (2012)
Карпова С. Г. - Археологические дискурсы постструктуралистской философии (2012)
Ковнєров О. Є. - Дуалізм солідарності та справедливості як наслідок соціокультурного плюралізму (2012)
Кушнікова С. В. - Концепція гуманізму як методологічний принцип освітньої діяльності (2012)
Мельник В. В. - Страх смерті як метафізичний і трансцендентний феномен (2012)
Некрасов С. А. - Модель самореалізації особистості (2012)
Олещенко М. С. - Особистість у добу симулякрів (на матеріалах концепції Ж. Бодріяра) (2012)
Павленко И. В. - Проблема индивидуального языка в работах Л. Витгенштейна 30-40-х гг. (2012)
Писная Ю. В. - Самоубийство: скрытые интенции личности к самореализации (2012)
Саченко В. А. - Эпистемологический статус истории (2012)
Скиба Э. К. - Проблема динамики гендерной идентичности в современном социально-философском дискурсе (2012)
Чумаченко О. П. - До питання дослідження філософських концепцій творчої діяльності у контексті узагальнення даними концепціями основних тенденцій розвитку західноєвропейської культури (соціокультурний контекст) (2012)
Шабаєва Л. М. - Комунікативні практики: основні підходи до вивчення (2012)
Ярош О. М. - Трансперсональна метафізика Майстра Екхарта як ідейна основа містичного виміру у вченні Ніколи Казанського (2012)
Шишкин Д. А. - Об особенностях метафизики Аристотеля на пути к раскрытию метафизических оснований (2012)
Токовенко О. С. - Політична картина реальності: еволюційно-епістемологічний підхід (2012)
Тупиця О. Л. - Соціальні детермінанти політичної діяльності профспілок (2012)
Баштанник О. В. - Дослідження евристичного потенціалу неоінституційних підходів щодо інституційних трансформацій в Російській Федерації (2012)
Березинський В. П. - Аналітичний потенціал структурного підходу у дослідженні електоральної поведінки в перехідних суспільствах (2012)
Забродіиа О. В. - Веберівська теорія бюрократії та сучасна політична практика (2012)
Іщенко І. В. - Фактори нестабільності політичних інститутів і середовища у транзитивному суспільстві: проблема систематизації (2012)
Клячин А. К. - Роль цінностей у процесах політичної комунікації в умовах перехідного суспільства (2012)
Левчук П. М. - Вітальні фактори та іманентні властивості коаліції зростання в межах політичного простору локальної спільноти (2012)
Лутчин Т. - Дослідження українського національно-визвольного руху другої половини XX століття в історичній та політологічній науці (2012)
Машевська А. В. - Типи політичної реклами у практиці пострадянської політичної комунікації: досвід для сучасної України (2012)
Медяник Д. В. - Правлячі політичні партії в умовах кризи системи політичного представництва (2012)
Петренко Б. М. - Політична провокація та політичний екстремізмі в теорії і практиці суспільних відносин (2012)
Полянська В. Ю. - Естетичні цінності та естетичні судження в аспекті дослідження політичних відносин (2012)
Скребець О. В. - Геополітичний напрям осмислення та легітимації поняття "імперія" в політичній думці сучасної Росії (2012)
Ставицький А. В. - Міф і онтологія наукової методології (2012)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики як структурна основа демократичної відкритості (2012)
Хабарєва К. К. - Політичний компроміс та політичний консенсус: точки зору в сучасній політичній науці (2012)
Хмельников А. О. - Інноваційне політичне управління регіоном: завдання та пріоритети в умовах децентралізації (2012)
Четверик Г. Г. - Мережа Інтернет та політична стабільність (2012)
Щербак В. М. - Пріоритети політичного рекрутування: ару біжний досвід і проблеми сучасної України (2012)
Березинський Л. В. - Критерії оцінювання політичної ефективності державної влади (2012)
Камбур М. Д. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів хлору в новотільний період лактації, Плюта Л. В. (2014)
Бобрицкая О. Н. - Электродинамический методопределения функционального состояния иммунной системы у собак, Югай К. Д. (2014)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі кроленят за випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому та суспензії хлорели, Федорук Р. С. (2014)
Карповський П. В. - Вплив "Мікростимуліну" на гематологічні показники та продуктивність корів з різним тонусом автономної нервової системи, Постой Р. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Томчук В. А., Карповський В. В., Ландсман А. О., Карповський В. І., Каплуненко В. Г. (2014)
Антипін С. Л. - Взаємозв’язок між процесами біосинтезу у передшлунках жуйних тварин і вмісту мінеральних речовин у раціоні, Югай К. Д., Жукова І. О., Лонгус Н. І., Кочевенко О. С. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст жирних кислот у тканинах медоносних бджіл і перзі за різних екологічних умов довкілля, Рівіс Й. Ф., Федорук Р. С. (2014)
Лісовенко В. М. - Коагулограма крові корів у кінці другого на початку третього періоду тільності (2014)
Дорошенко Е. И. - Состояние белкового обмена у коров и телят породы шароле в процессе адаптации, Каци Г. Д. (2014)
Кулинич С. М. - Ефективність інтраваскулярного лазерного опромінення крові на основі динаміки біохімічних показників сироватки у процесі лікування запальних процесів у коней та корів, Панасова Т. Г., Скриль В. Ю., Юрченко І. І. (2014)
Первушина О. А. - Влияние замораживания – отогрева на сохранность эритроцитов животных – компаньонов, Жегунов Г. Ф., Денисова О. Н. (2014)
Камбур М. Д. - Використання попередників для синтезу складових компонентів молока тканинами молочної залози корів у перший період лактації, Замазій А. А., Піхтірьова А. В., Кассіч В. Ю. (2014)
Лівощенко Є. М. - Анатомічні і гематологічні особливості змін при сечокислому діатезі у молодняка курей, Камбур М. Д., Лівощенко Л. П. (2014)
Трофимов А. Ф. - Иммуностимулирующее действие препаратов из растительного сырья, Карпуть В. А. (2014)
Селіна В. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка дії факторів навколишнього середовища на фізіологічний стан піддослідних тварин, Тарасенко Л. О. (2014)
Фотіна Г. А. - Ефективність використання препарату "Бі-дез" при дезінфекції приміщень в присутності птиці (2014)
Соколюк В. М. - Вплив різних видів раціону на рівень споживання питної води у корів (2014)
Максименко П. М. - Визначення ефективності перед доїльної санації вим’я корів розчином експерементального препарату на санітарну якість молока (2014)
Касяненко О. І. - Теоретичне та експериментальне обгрунтування основних шляхів передачі збудників харчових інфекцій, Гладченко С. М., Собина М. М. (2014)
Назаренко С. М. - Контроль забруднення рибогосподарських водойм стічними водами тваринницьких ферм (2014)
Астраханцева О. Г. - Дослідження дії надоцтової кислоти на структурні показники та рівень газопроникності шкаралупи інкубаційних яєць курей, Бордунова О. Г., Чернявська Т. О., Ізмайлова Н. О. (2014)
Петров Р. В. - Морфологічні та хімічні властивості м’яса коропа при лікуванні від аеромонозу (2014)
Фотіна Т. І. - Дезинфектант Бі-дез™ для дезінфекції птахівничих приміщень яєчного напрямку, Фотіна Г. А., Олефір І. А. (2014)
Телятніков А. В. - Вплив наночасток металів на гематологічні показники і строки загоєння при закритих переломах кісток у собак (2014)
Касянчук В. В. - Метод визначення хлорорганічних пестицидів у пилку рослин-нектароносів, Бергілевич О. М., Скрипка Г. А. (2014)
Бергілевич О. М. - Аналіз жирнокислотного складу сирого молока, отриманого за сучасних технологій доїння, Марченко А. М. (2014)
Бергілевич О. М. - Основні мікробіологічні ризики при оцінці санітарно-гігієнічного стану виробництва молока на фермах, Касянчук В. В., Грішина Є. А., Терьохіна О. В. (2014)
Шкромада О. І. - Бактерицидна активність препарату "Біоцидін" (2014)
Скляр І. О. - Зоогігієнічні параметри мікроклімату приміщення та їх вплив на санітарний стан вим’я корів (2014)
Кистерна О. С. - Нові підходи раціональної стимуляції у бджільництві, Мусієнко О. В. (2014)
Бабарук А. В. - Вируліцидна активнiсть дезінфектанту "Бі-дез" по відношенню до збудника африканскої чуми свиней (2014)
Коваленко В. Л. - Вплив дезінфікуючого препарату "Геоцид" на морфологічний та імунний статус лабораторних тварин, Лясота В. П., Балацький Ю. О. (2014)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціаціях з деякими інфекційними та інвазійними захворюваннями, Фотіна Т. І. (2014)
Пеленьо Р. А. - Цитокіновий профіль крові поросят за спонтанного перебігу асоційованого бактеріозу та балантидіозу, Ушкалов В. О., Стибель В. В. (2014)
Уховський В. В. - Мікроскопічні зміни в органах плодів корів абортованих при лептоспірозі, Борисевич Б. В. (2014)
Зон Г. А. - Спосіб профілактики псевдомонозної інфекції ембріонів птиці, Ващик Є. В., Кузнецова О. О. (2014)
Гудзь Н. В. - Вивчення чутливості ізолятів, виділених від хворих тварин, до антибіотичних препаратів у порівнянні з тест-мікроорганізмами (2014)
Ребенко Г. І. - Дослідження мікробіоти мигдаликів свиней та повітря свинарників, Воропай Ю. В., Деуля А. В. (2014)
Ксьонз І. М. - Дослідження хламідійної інфекції серед хижаків родин котячих та собачих, Цівенко Т. М. (2014)
Glotov E. E. - Dynamics of the quality of the uterine microbiocenosis in cows with an ACUTE purulent-catarrhal endometritis and correction of probiotic strains (2014)
Коцюмбас І. Я. - Вплив кормової добавки на основі алюмосилікатів на організм щурів, Брезвин О. М., Чудяк М. М., Рудик Г. В., Курилас Л. В. (2014)
Панасенко О. С. - Діагностика еймеріозу кролів, Негреба Ю. В., Лазоренко Л. М. (2014)
Пономар С. І. - Динаміка стронгілоїдозної інвазії свиней в Україні, Антіпов А. А., Кичилюк Ю. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Особливості біології та екології популяцій червоного курячого кліща в птахогосподарствах України (2014)
Коваленко В. Л. - Вивчення імуностимулюючого ефекту препарату арселан при глибокій формі трихофітії собак, Нестеренкова В. В. (2014)
Стоянов Л. А. - Спектр гельмінтозів та лікування тераріумних рептилій в Україні (2014)
Рустамова С. И. - Определение острой токсичности препарата "Броватриол" для лабораторных животных, Алиева Р. М. (2014)
Жукова І. О. - Динаміка фізіологічних і продуктивних показників кіз при використанні сорбенту-пробіотику "Вітакорм-біо" (2014)
Музика В. П. - Показники імунофізіологічного статусу свиней за впливу антимікробних препаратів фловет та флорікол, Лісова Н. Е. (2014)
Ушкалов В. О. - Дослідження показників гуморального та клітинного імунітету коропа при застосуванні імуностимулятора "Аміксин", Крушельницька О. В. (2014)
Балим Ю. П. - Морфометричні показники ендометрію корів після комплексного лікування гнійно-катарального ендометриту з застосуванням біостимулятора селеран (2014)
Рошка Ф. Г. - Частота кістозного переродження яєчників у високопродуктивних корів, Краєвський А. Й. (2014)
Скляр О. І. - Діагностика субклінічного маститу корів (2014)
Гримак Х. М. - Гістоморфологічні та біохімічні показники матки і яєчників за використання аналога Гн-РГ для стимуляції статевої охоти в овець (2014)
Горчин С. В. - Запліднююча здатність сперміїв кнурів за використання водного екстракту прополісу у складі розріджувача сперми, Шаран М. М. (2014)
Корнят С. Б. - Спосіб лікування субклінічних ендометритів у корів, Андрушко О. Б., Шаран М. М., Яремчук І. М. (2014)
Радохліб Г. М. - Зміни клітинного складу вагінальних мазків сук у різні фази статевого циклу, Краєвський А. Й. (2014)
Калиновський Г. М. - Диференційна діагностика патології маткових труб неплідних корів та їх лікування, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2014)
Федоренко С. Я. - Феромони та особливості структури вомероназального органу у корів (2014)
Онищенко О. В. - Серозний набряк молочної залози корів у сухостійному періоді. ультрасонографічна та термографічна діагностика (2014)
Науменко С. В. - Вплив структурно-функціонального стану та температури гонад у кнурів на ступінь андро- та сперміогенезу (2014)
Пастернак А. М. - Серозний набряк вимені високопродуктивних корів у лактаційний період. Ультрасонографічна і термографічна діагностика (2014)
Харенко М. І. - Динаміка прояву статевих циклів свиноматками на тлі попередніх патологій вагітності, родів і післяродового періоду, Черненко А. А., Костюченко О. А. (2014)
Паращенко В. В. - Аналіз випадків несправжньої вагітноств сук за даними клініки "Ветсервіс" м. Суми, Зон Г. А., Паращенко І. В. (2014)
Боднар О. О. - Лікувальна ефективність та Імунорегулюючий вплив окситетрацикліну на організм корів за ендометриту при різних методах його введення (2014)
Калиновський Г. М. - Вплив некогерентного поляризованого світла на сперматогенез бугаїв-плідників, Євтух Л. Г. (2014)
Улько Л. Г. - Теоретичні та практичні аспекти застосування євітселу за бронхопневмонії телят, Рижкова А. Є. (2014)
Клєцов А. М. - Лікування патологій шкіри у собак в умовах ветеринарної клініки "Ветдопомога" м. Суми (2014)
Бірта Г. О. - Вплив поживних речовин корму на м'ясо-сальні якості свиней (2011)
Бірта Г. О. - Прижиттєве вимірювання товщини підшкірного шпику як метод оцінки м'ясо-сальних якостей, Бургу Ю. Г. (2011)
Бірта Г. О. - Вплив повноцінності годівлі на м’ясність туш, Бургу Ю. Г. (2011)
Войтович Н. Г. - Ефективність використання кормів місцевого виробництва при балансуванні раціонів дійних корів (2011)
Голодюк І. П. - Ефективність використання високоякісного комбінованого силосу, як основного об’ємистого корму при спрямованому вирощуванні ремонтних телиць, Матеуш В. Л., Наумюк О. С., Петришак Р. А. (2011)
Гордійчук Л. М. - Вміст неетерифікованих форм жирних кислот у плазмі крові та продуктивність корів за згодовування січки сіна в літній період, Рівіс Й. Ф. (2011)
Грицина М. Р. - Розвиток флоральної зони пагона Verbascum thapsiforme shcrad (2011)
Гуменний В. Д. - Відтворення у стаді локальної сірої української породи (2011)
Дармограй Л. М. - Антимікробні властивості Galega orientalis (La) (2011)
Кирилів Б. Я. - Ліпідний склад тканин печінки та жовтка яєць за використання препаратів кропиви у раціонах японських перепелів, Гунчак А. В., Ратич І. Б., Сірко Я. М. (2011)
Ковальчук Н. А. - Роботоздатність коней української верхової породи залежно від поєднань "лінія – родина”, Соколова Г. А. (2011)
Криця Я. П. - Енергозберігаюча технологія вирощування свиней в неопалюваних приміщеннях, Чертков Д. Д. (2011)
Лесновська О. В. - Молочна продуктивність овець різних генотипів (2011)
Луців В. О. - Утримання і розведення осмії рогатої у вуликах (2011)
Микитюк В. В. - Критерії визначення інформативності селекційного процесу при консолідації нових типів овець (2011)
Оріхівський Т. В. - Екстер’єрні особливості, жива маса, рівень молочної продуктивності і відтворні якості корів різних продуктивних типів симентальської породи в умовах Прикарпаття (2011)
Остапенко В. І. - Особливості компенсаторного росту птиці бройлерного кросу росс-308 (2011)
Пелехатий М. С. - Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи, Слюсар М. В. (2011)
Піщан С. Г. - Функціональна активність організму повновікових корів у індепендент період, Литвищенко Л. О., Мартиненко А. В., Піщан І. С. (2011)
Піщан С. Г. - Молочна залоза як структурно-функціональна одиниця вимені корів, Литвищенко Л. О. (2011)
Приходько М. Ф. - Вплив сервіс-періоду на молочну продуктивність та відтворювальну здатність корів (2011)
Руснак П. Й. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників за характером успадкування молочної продуктивності у їх нащадків, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г. (2011)
Соболєв О. І. - Ефективність використання селену в складі комбікормів для м’ясних каченят, Петришак О. Й., Лесів С. М. (2011)
Ткачук В. М. - Хімічний склад і поживна вартість кормів ННВЦ "Комарнівське” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Стапай П. В., Кирилів Я. І. (2011)
Ткачук В. М. - Перспективи застосування фільтроперліту в годівлі овець, Стапай П. В., Кирилів Б. Я. (2011)
Халак В. - Нова математична модель визначення вирівняності гнізда свиноматок (2011)
Халак В. І. - Модифіковані методи оцінки показників росту ремонтних свинок та їх зв'язок з ознаками відтворювальної здатності та рівнем адаптації, Мартюшенко В. Л., Луник Ю. М. (2011)
Храбко М. І. - Вміст неетерифікованих форм жирних кислот у тканинах коропів за згодовування ріпакової олії та сульфату цинку (2011)
Черевко М. В. - Національні та міжнародні аспекти сталого використання і охорони біорізноманіття, Калин Б. М., Буцяк Г. А., Сухорська О. П. (2011)
Черненко О. М. - Ріст і розвиток та стресостійкість голштинських корів (2011)
Шульженко Н. М. - Продуктивні якості та відтворювальна здатність голштинських корів різних типів стресостійкості (2011)
Щербатий З. Є. - Відтворна здатність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи при внутрілінійному підборі і міжлінійних кросах, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2011)
Яцух О. М. - Особливості територіального розподілу важких металів у зоні впливу відвалу Червоноградської шахти, Снітинський В. В. (2011)
Бірта Г. О. - Хімічний аналіз та повноцінність білків м’яса свинини (2011)
Василова О. І. - Ліхеноіндикаційні дослідження атмосферного забруднення у Львові, Романишин Н. М. (2011)
Власенко І. В. - Український ринок екологічно чистих продуктів харчування у Вінницькому регіоні (2011)
Войтович Н. В. - Регулювання процесу забезпечення продукції на вміст генетично модифікованих організмів в Україні та у світі, Цісарик О. Й., Параняк Р. П. (2011)
Гичка О. Р. - Аналіз існуючого вмісту гідрохімічних показників якості води річки Верещиця (2011)
Демняк О. О. - Вплив хлору на організм тварин і людей (2011)
Євтушенко М. Ю. - Комплексна оцінка еколого-токсикологічної ситуації водойм Шацьких озер, Дудник С. В., Глєбова Ю. А. (2011)
Козенко О. В. - Передумови створення системи належної гігієнічної практики в господарствах-виробниках молока коров’ячого сирого, Свергун Ж. Г. (2011)
Кос′янчук Н. І. - Вивчення вимог до питної води за нормативними документами, чинними в Україні та директивах ЄС, Кузьменко Н. В. (2011)
Кос’янчук Н. І. - Вплив деяких факторів добробуту тварин на якість м’яса, Тютюн А. І. (2011)
Куциняк І. В. - Відмінності вітамінного складу м'яса, отриманого від кабана й свині (2011)
Мацуська О. В. - Очищення стоків від білків природними сорбентами, Параняк Р. П., Гумницький Я. М. (2011)
Прокопенко Т. О. - Динаміка накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr в кормах, молоці та м’ясі врх в забруднених областях України за період 2001-2010 років (2011)
Роїк В. В. - Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем, Параняк Р. П. (2011)
Салата В. З. - Ветеринарно-санітарна оцінка ковбас у спеціалізованому м’ясопереробному підприємстві "Барс-Прод" м. Радехів Львівської області за показниками якості та безпеки, Богатко Н. М., Семанюк В. І., Фреюк Д. В., Джміль О. М., Голуб О. Ю. (2011)
Сивик Х. О. - Оцінка вмісту важких металів у зворотних водах Добротвірської теплоелектростанції (2011)
Суслова Н. І. - Динаміка вмісту ліпідів у плазмі крові та молозиві корів сірої української худоби за впливу факторів навколишнього середовища, Немировський В. І., Шкваря М. М. (2011)
Тодерішка О. С. - Порівняльний аналіз молочності норок різних порід та віку за умов утримання на сході україни (2011)
Фоміна М. В. - М’ясна продуктивність свиней, що вирощувались в зоні локального техногенного забруднення важкими металами, Калин Б. М., Васерук Н. Я., Дашковський О. О. (2011)
Чорний М. В. - Зміни показників неспецифічної резистентності у новонароджених телят за використання пробіотиків, Балим Ю. П., Іванова-Сальнікова В. Г. (2011)
Яненко У. М. - Дослідження рівня антилізоцимної активності (ала) пастерел, що були ізольовані від різних екологічних ніш (2011)
Янович Д. О. - Біотрансформація ксенобіотиків і механізми її регуляції, Янович Н. Є. (2011)
Binkevych V. - The result of Microelements influence on poultry and beef cattle in Roztochja (Lviv region), Gachak U., Hutiy B., Binkevych O. (2011)
Білик О. Я. - Дослідження амінокислотного складу альбумінових сирів, виготовлених з сировини Карпатського регіону (2011)
Богатко Н. М. - Безпечність харчових продуктів, відстеження в харчовому ланцюзі та застосування системи швидкого реагування, Салата В. З., Семанюк В. І., Власенко В. В., Шах Л. В., Мурза І. Г. (2011)
Броварський В. Д. - Якість різних сортів бджолиного меду торгової мережі м. Києва, Лосєв О. М., Головецький І. І., Луців В. О. (2011)
Власенко В. В. - Основи сичужного зсідання молока при виробництві твердих сирів, Фаріонік Т. В., Семко Т. В., Гавриш А. М. (2011)
Гачак Ю. Р. - Сиркові маси лікувально-профілактичного призначення із пектиновою добавкою, Борис Т. (2011)
Гірняк Л. І. - Проблеми безпечності жирових продуктів в Україні, Донцова І. В., Лебединець В. Т. (2011)
Коцюбенко Г. А. - Фізико-хімічна та біологічна оцінка тушок кролів різних порід (2011)
Мартинюк І. О. - Вплив рослинних білкових композицій на біологічну цінність комбінованих м’ясних виробів (2011)
Ощипок І. М. - Освоєння нового обладнання для компонування технологічної лінії забою свиней і вимоги до первинної переробки, Наконечний В. В., Кринська Н. В. (2011)
Прудніков В. Г. - Порівняльна характеристика корів різних порід за білковомолочністю та якістю сиру, Тарасова Т. О., Тарасов М. А. (2011)
Рожанська О. М. - Конструювання бактеріальних композицій для виробництва кисловершкового масла, Боднарчук О. В., Король О. В., Чорна Н. А., Кігель Н. Ф. (2011)
Сколоздра С. В. - Дослідження спектральних характеристик високотемпературних джерел випромінювання для обігріву тварин, Чайковський Б. П., Сколоздра О. С. (2011)
Цісарик О. Й. - Мікробіальна композиції для кисловершкового масла функціонального призначення, Мусій Л. Я. (2011)
Шкварковський І. В. - Спосіб пахвинної герніопластики з транслокацією сім’яного канатика, Москалюк О. П., Білик О. В., Ступницький В. В. (2014)
Гамидов А. Н. - Транслокация энтеральных бактерий и метаболические нарушения у больных с распространенным перитонитом (2014)
Підмурняк О. О. - Особливості лапароскопічних операцій з приводу каменів нирок та верхніх відділів сечоводів (2014)
Євсєєв А. В. - Комп’ютерно-морфометрична характеристика клітин протокової аденокарциноми підшлункової залози (2014)
Іващук С. І. - Транслокація патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів у тканини внутрішніх органів у процесі формування і перебігу експериментального набрякового гострого панкреатиту (2014)
Плегуца І. М. - Порушення системи первинного гемостазу та метаболізму ейкозаноїдів при травматичній хворобі, Сидорчук Р. І. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Жовчотечі після холецистектомій: діагностика та лікування, Литвиненко О. М., Лукеча І. І., Булик І. І., Гоман А. В., Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Колесник А. В. (2014)
Курбаниязов З. Б. - Результаты хирургического лечения больных с посттравматическими рубцовыми стриктурами магистральных желчных протоков и билиодигестивных анастомозов, Саидмурадов К. Б., Рахманов К. Э. (2014)
Малик Ю. Ю. - Морфологічна характеристика атипово розміщених струн лівого шлуночка серця людини (2014)
Васильчишин Я. М. - Двоетапне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням прес-форм для інтраопераційного виготовлення спейсерів (2014)
Комшук Т. С. - Вікові особливості вентрикулярної системи мозку в осіб літнього віку за даними магнітно-резонансної томографії (2014)
Бодяка В. Ю. - Особливості закриття лапаростомії за гострого поширеного перитоніту, Іващук О. І., Власов В. В., Козак І. О. (2014)
Slobodian O. M. - Perinatal anatomy of the pampiniform plexus and testicular veins, Sambirskii V. S., Proniaiev D. V. (2014)
Сокольник С. О. - Стан системи гемостазу в дітей з виразковими шлунково-кишковими кровотечами (2014)
Головачук О. К. - Імунологічні зміни у навколоплідних водах у вагітних із генітальними інфекціями, Каліновська І. В. (2014)
Гнатюк М. С. - Морфометрична характеристика артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2014)
Польовий В. П. - Пристрій для дренування очеревинної порожнини за гострої хірургічної патології, Кулачек Ф. Г., Кулачек Я. В. (2014)
Гнатюк М. Г. - Спосіб пластики сітчастим трансплантатом післяопераційної вентральної грижі, Петрук Ю. П., Лянскорунський М. В., Райчук С. І., Шевченко С. Ю., Бодяка В. Ю. (2014)
Циркот І. М. - Діагностика больових синдромів поперекового відділу хребта методами прикладної кінезіології, Ковальчук П. Є., Бірюк І. Г. (2014)
Боднар О. Б. - Сторонні тіла шлунково-кишкового тракту (магніти) у 4-річної дитини, Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І. . Хащук В. С. (2014)
Хмара Т. В. - Онтологія вроджених вад скелету кисті, Васильчишин Я. М., Гресько А. С., Бірюк І. Г. (2014)
Сокольник С. В. - Диференційна діагностика абдомінального болю у дітей (2014)
Герасим Л. М. - Сучасне уявлення про морфогенез та топографію компонентів основного судинно-нервового пучка шиї в ранньому періоді онтогенезу, Слободян О. М. (2014)
Бойчук Т. М. - До 120-річчя від дня народження фундатора наукової школи ембріотопографії, доктора медичних наук, професора Миколи Гервасійовича Туркевича, Кривецький В. В., Слободян О. М. (2014)
Професор Пикалюк Василь Степанович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Професор Бобін Володимир Вікторович (до 90-річчя від дня народження) (2014)
Доцент Марчук Федор Дмитрович (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Архіпова І. М. - Синтактико-стилістичні характеристики авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах ХІХ-ХХ ст. (2014)
Галянт Г. В. - Суперсегментные особенности мужской разговорной речи афроамериканского английского (2014)
Дзюбіна О. І. - Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації (2014)
Домброван Т. И. - Диахроническая лингвосинергетика – новое направление в изучении истории языка (2014)
Єрьоменко С. В. - Напрями досліджень мовної особистості у сучасній лінгвістиці (2014)
Колегаева И. М. - Статья музейного каталога: когнитивно-коммуникативный феномен (2014)
Корнелаева Е. В. - Особенности акцентуации в речи представителей профессий с повышенной речевой ответственностью (2014)
Костромина О. В. - Гендерные стереотипы речевого поведения австралийцев (2014)
Красницька К. В. - Лінгвокультурний концепт yankee в англомовній картині світу (2014)
Кухаренко В. А. - Альтернативная литература современности (2014)
Ладыженская С. Ю. - Гендерная вариативность гласных в речи британской молодежи (2014)
Нікульшина Т. М. - Онтологічний час і простір (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина ІІ) (2014)
Румянцева Е. А. - Стратегии и тактики речевого убеждения (на материале речи Президента Украины Петра Порошенко в Конгрессе США) (2014)
Сіденко Н. Г. - Інструменти мовленнєвої маніпуляції в англомовній "жовтій” пресі (2014)
Стрига Е. В. - Лексичні засоби виділення теми і реми в англійській та українській мовах (2014)
Строченко Л. В. - Англомовне лексико-семантичне поле "коштовне каміння" (мотиваційний аспект) (2014)
Тарасова О. А. - Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття (2014)
Хорошилова В. М. - Методологія дослідження стратегії завдання образи в німецькомовному інтернет-дискурсі (2014)
Черхава О. О. - Реалізація мовних тактик у текстах релігійно-популярного дискурсу (2014)
Петлюченко Н. В. - Рецензія на монографію Олега Валентиновича Харченкa "Феномен комічного у комунікативному просторі США" (К. : "МП Леся", 2014, 464 с. ) (2014)
Фоменко Е. Г. - Рецензия на монографию Т. И. Домброван "Синергетическая модель развития английского языка (Одесса: КП ОГТ, 2014. – 399 с. ) (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Маргасова В. Г. - Економіка безпекознавства як інтегрований напрям забезпечення стійкості економіки до загроз, Клименко Т. В. (2014)
Литовченко М. В. - Аналіз загроз економічній безпеці України в результаті впливу процесів корпоративної консолідації (2014)
Філіпова Н. В. - Регулювання державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Шульга В. М. - Роль та вплив професійної етики на розвиток соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Афтанділянц В. Є. - Стан українського ринку консультування State of Ukrainian consultancy market (2014)
Пономаренко С. В. - Сучасні тенденції та детермінанти соціально-економічного розвитку сільського господарства України (2014)
Боронос В.Г. - Методичні підходи щодо оцінки рівня безпеки регіону шляхом розширення системи екологічних індикаторів, Довга Л. В. (2014)
Кунденко А. В. - Політика і стратегічні напрями підтримки малого та середнього підприємництва в Чернігівській області в умовах трансформації суспільно-економічних відносин, Пономаренко О. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Застосування інновацій та інноваційних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах легкої промисловості в умовах кризового стану в країні, Янковий Р. В. (2014)
Роговий А. В. - Застосування інструментів маркетингових комунікацій підприємств упродовж інноваційного циклу продукції (2014)
Савіна Г. Г. - Колективні та індивідуальні мотиви інноваційної діяльності, Крутій І. А., Скоробагатько О. В. (2014)
Смирнов Є. В. - Концепція інноваційної активності виробничої компанії на основі поведінкового підходу (2014)
Ткаленко Н. В. - Інноваційно-орієнтована економіка як домінанта розбудови постіндустріального суспільства (2014)
Зарицька Н. М. - Стратегічний аналіз інноваційного потенціалу підприємства (2014)
Тернова Л. Ю. - Особливості інноваційного розвитку країн в контексті глобалізаційних процесів (2014)
Нуримбетова Ж. К. - Методи тестування обладнання та ідентифікація (2014)
Бай С. І. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства як напрям здійснення змін в процесі його організаційного розвитку (2014)
Босовська М. В. - Методологія формування та розвитку стратегічного партнерства в туризмі (2014)
Малюкіна А. О. - Аналіз процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві (2014)
Гончар О. І. - Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації (2014)
Мовчан О. П. - Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України, Желдак І. Л. (2014)
Никифорчин М. Д. - Операційна ефективность у процесі створення цінності на підприємстві (2014)
Левківський В. М. - Світовий ринок ІРО: аналіз тенденцій (2014)
Виговська В. В. - Сучасні реалії та детермінанти розвитку страхового ринку України (2014)
Гмиря В. П. - Механізм управління банківськими ризиками при кредитуванні реального сектору економіки (2014)
Шматкова Н. В. - Темплантная конденсация в системах типа "гидразиды – SnCl4 – альдегиды – CH3CN", Сейфуллина И. И., Дивакова А. И., Мазепа А. В. (2012)
Ракитская Т. Л. - Ик-спектральное исследование структуры и фазовоного состава бентонитов Украины, Киосе Т. А., Джига А. М., Топоров С. В. (2012)
Левшов С. М. - Синтез и люминесцентное исследование силиката кальция Ca3Si2O7, активированного ионами, Ковалевская И. П., Ефрюшина Н. П., Клименко З. Д., Доценко В. П. (2012)
Голиченко А. А. - Синтез, строение и свойства цис-тетрахлороди-?-карбоксилата дирения (III) с индолил-3-уксусной кислотой, Петросян Ю. С., Штеменко А. В. (2012)
Фадеев Е. Н. - Люминесцентные материалы на основе диэтилентриаминпентаацетата европия (III), Снурникова О. В., Смола С. С., Коровин А. Ю., Топоров С. В., Русакова Н. В. (2012)
Нікіпелова О. М. - Характеристика антропогенного забруднення пелоїдів причорноморських лиманів, Мокієнко А. В., Солодова Л. Б., Цимбалюк К. К., Ціома О. А., Коєва Х. О., Шевченко М. В., Латаєва А. В. (2012)
Перлова О. В. - Флотоэкстракционное извлечение соединений лантана из разбавленных водных растворов, Сазонова В. Ф. (2012)
Джамбек А. А. - Кислородный электрод на основе некоторых порфиринов и их производных, Джамбек О. И., Блайда И. А., Ишков Ю. В. (2012)
Чеботарев А. Н. - Кинетика массопереноса в гетерогенной системе "диметилхлорсиланаэросил-диполярный растворитель-водный раствор легкогидролизуемых катионов", Рахлицкая Е. М., Лаврека Е. А. (2012)
Ворона В. - Передмова (2014)
Резнік В. - Підвалини соціального порядку в суспільстві: уподобання громадян України (2014)
Мариніч І. - Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні (2014)
Головаха Є. - Соціальний цинізм і аномія в українському суспільстві: загальна динаміка і останні зміни (2014)
Казаков В. - Україна, Євромайдан 2013–2014: революція? (2014)
Резнік О. - Структурні виміри участі в Помаранчевій революції та Революції гідності (2014)
Степаненко В. - Громадянське суспільство і деінституціоналізація у постмайданній Україні (2014)
Бекешкіна І. - Рік 2014-й: від президентських виборів до парламентських. До єдності чи роз’єднаності? (2014)
Вишняк О. - Тенденції змін рейтингів політичних партій та блоків під час передвиборних кампаній до Верховної Вади України у 2002–2012 рр. (на основі моніторингових передвиборних опитувань) (2014)
Сакада М. - Оцінка-характеристика громадянами України масових протестів у Києві і регіонах в грудні 2013 – лютому 2014 р. (2014)
Ручка А. - Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р. (2014)
Шульга О. - Кінець вакууму легітимних цінностей в українському суспільстві? (2014)
Паращевін М. - Показники узагальненої довіри серед населення України (2014)
Дембіцький С. - Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією, Любива Т. (2014)
Костенко Н. - Збройний конфлікт на Сході та президентські вибори–2014 в українських телевізійних новинах, Макеєв С. (2014)
Бойко Н. - Інтернет-активність користувачів в умовах соціально-політичної деструкції (2014)
Мартинюк І. - Особливості функціонування солідаритетів за умов загострення суспільно-політичної кризи, Соболєва Н. (2014)
Шульга М. - Уявлення населення про соціальну відповідальність (2014)
Прибиткова І. - Україна в регіонально-громадянському та національно-мовному вимірі за доби змін (2014)
Оксамитна С. - Динаміка соціально-класової самоідентифікації населення України, Стукало С. (2014)
Зоткін А. - Ставлення до інституту регіональних автономій та перспектив децентралізації державної влади в Україні (2014)
Вишняк О. - Динаміка структури електорального поля України на президентських та парламентських виборах (1994–2013 рр.) (2014)
Буткалюк В. - Соціально-економічне становище населення України (2014)
Арсеєнко А. - Соціальні наслідки радикальних економічних трансформацій в Україні, Толстих Н. (2014)
Чепурко Г. - Проблеми формування соціального капіталу в Україні на сучасному етапі (2014)
Смакота В. - Постіндустріальні цінності індустріального суспільства (2014)
Привалов Ю. - Соціальна капіталізація економічних орієнтацій громадян України, Амджадін Л. (2014)
Піддубний В. - Регулятивна функціональність соціального капіталу (2014)
Саєнко Ю. - Експертні оцінки соціального капіталу (2014)
Сапелкін Ю. - Корупція і соціальний капітал (2014)
Іваненко О. - Соціальний захист сільського населення в умовах соціальної нестабільності (2014)
Бевзенко Л. - Українці в кризовому соціумі – соціальні координати задоволеності – незадоволеності життям (2014)
Іващенко К. - Українці між кризою та повсякденним життям: загальнонаціональні та реґіональні спостереження (2014)
Бурова О. - Задоволеність життям як інтегральний показник життєвого комфорту (2014)
Злобіна О. - Соціальні настрої у довгостроковій та короткостроковій динаміці (2014)
Домаранська А. - Емоційний стан населення України, літо 2014 (2014)
Буров І. - Про деякі соціальні показники впливу на національну безпеку (2014)
Загороднюк Т. - Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектору становлення соціального порядку в українському суспільстві (2014)
Венгерчук І. - Актуальні події року: сприйняття і оцінки громадян (2014)
Малюк А. - Соціально-політичні орієнтації робітників України (2014)
Матусевич В. - Міжгенераційні розбіжності ціннісних орієнтацій міського населення України (2014)
Іващенко О. - Місто й село як соціальний простір відповідальності: солідаризація пріоритетів (2014)
Лавріненко Н. - Уявлення населення про соціальні ознаки старості та вік виходу на пенсію (2014)
Скокова Л. - Особливості поточних інформаційно-культурних потреб населення України (2014)
Петрушина Т. - Сприйняття вітчизняної науки і науковців українськими громадянами (2014)
Пилипенко В. - Вища освіта в Україні: інноваційний вимір, Гончарук О. (2014)
Стегній О. - Методологія виявлення масових екологічних інтересів (2014)
Шульга Р. - Конвергенція рівнів художньої культури в реаліях сучасного суспільства (2014)
Тягло К. - Читацькі та мовні практики населення України 2012–2014 рр.: динаміка вікових і регіональних відмінностей (2014)
Шульга М. - Аберантний стан суспільної свідомості українського соціуму (Післямова) (2014)
Марцинко Е. Э. - Синтез и характеристика 2-гидроксипропилен-1,3-диаминотетраацетатогерманатов некоторых s-металлов, Сейфуллина И. И., Песарогло А. Г. (2012)
Ракитська Т. Л. - Протолітичні властивості природних та модифіковних сорбентів, Труба А. С., Кіосе Т. О., Березіна Л. В., Давтян А. С. (2012)
Волошиновский И. С. - Особенности радикальной полимеризации метилметакрилата инициированной 5-метил-5-гексен-2,4-дионатом кобальта (II), Шевченко О. В., Буренкова Е. В. (2012)
Масановец Г. Н. - Синтез и физико-химическая характеристика биядерных комплексов цинка (II) с 1,4-пиперазин-бис-карботиосульфендиэтиламидом, Сейфуллина И. И. (2012)
Клименко К. А. - QSPR анализ температурной зависимости растворимости органическрх соединений в воде, Огниченко Л. Н., Кузьмин В. Е., Артеменко А. Г., Горб Л. Г. (2012)
Нікіпелова О. М. - Характеристика фізико-хімічних властивостей пелоїдів причорноморськрх лиманів, Мокієнко А. В., Солодова Л. Б., Боровська Ж. М., Ціома О. А., Коєва Х.О., Шевченко М.В. (2012)
Хома Р. Е. - Состав и относительная устойчивость продуктов комплексообразования в системах "оксид серы (IV)-амид-вода" (2012)
Севатьянов О. В. - Кинетические особенности гидролиза новых сложных эфиров 3-гидроски-1,4-бенздиазепин-2-она с помощью микросомальной фракции печени свиньи (2012)
Чеботарёв А. Н. - Кинетика и термодинамиа сорбции комплексов хрома с 1,5-дифенилкарбазидом и кармоазином ионитами КУ-2-8 и АВ-17-8, Гузенко Е. М. (2012)
Головаха Є. - Моніторингові дослідження Інституту соціології НАН України: методологія, методи, організація опитувань, Паніна Н. (2014)
Результати національних моніторингових опитувань 1992–2014 років (2014)
Резнік В. - Пояснення до графічного матеріалу соціологічного моніторингу (2014)
Графіки соціологічного моніторингу (2014)
Мохненко А. С. - Особливості реалізації організаційно-економічних змін на вітчизняних підприємствах (2014)
Савченко В. Ф. - Долгополов М.Г. "Шокова терапія": польські здобутки, прорахунки і невдачі українських реформаторів (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Середньострокове прогнозування потреб у робочій силі з вищою освітою (2014)
Вдовенко Ю. С. - Європейські механізми фінансового забезпечення міжсекторного співробітництва в україно-білоруському транскордонному вимірі (2014)
Лисенко І. В. - Моделювання процесів формування та розвитку кластерів (2014)
Маргасова В. Г. - Економічна політика забезпечення стійкості економіки України в системі міжнародної економічної безпеки (2014)
Ревак І. О. - Структурні компоненти інтелектуального потенціалу держави (2014)
Подимова Л. А. - Трансформація вищої освіти в умовах євроінтеграції та інноваційногo розвитку України (2014)
Савицька О. І. - Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності України у сучасних умовах (2014)
Хапатнюковський М. М. - Вплив глобальних дисбалансів на економічний розвиток України (2014)
Шкарлет С. М. - Мінімізація ризиків інноваційної діяльності в системі підвищення економічної безпеки аграрних підприємств, Ільчук В. П., Садчиков В. С. (2014)
Кальченко О. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку харчової промисловості України, Приходько О. П., Алексєєнко С. С. (2014)
Кужель В. В. - Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах агропродовольчої сфери (2014)
Митяй О. В. - Особливості формування й оцінювання конкурентоспроможності в аграрній сфері (2014)
Ніколюк О. В. - Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств птахівництва (2014)
Попело О. В. - Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах (2014)
Кислинський С. С. - Генеза сутності інтелектуального потенціалу регіону у процесі еволюції наукової думки (2014)
Копчикова І. В. - Сутність та основні напрямки розвитку операційної діяльності торговельних мереж (2014)
Омаров Ш. А. - Теоретичні засади формування стратегії сталого розвитку регіонів України (2014)
Танасійчук Ю. В. - Методичні підходи до оцінювання конкурентного потенціалу агросфери регіону (2014)
Гонта О. І. - Факторинг як один із видів альтернативних банківських послуг, Островська Н. С., Жаворонок А. В. (2014)
Кравчук Г. В. - Перспективи розвитку інфраструктури ринку похідних фінансових інструментів як основи безпеки фінансового ринку України, Бурденко І. М. (2014)
Оболенський О. Ю. - Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в умовах модернізації економіки України (2014)
Гаряга Л. О. - Управління якістю банківського обслуговування, Руденко М. В. (2014)
Дубина М. В. - Концептуальні засади зміцнення фінансово-економічної безпеки держави через активізацію діяльності системи парабанківських посередників (2014)
Журман С. М. - Сутність фінансових посередників та їх основні функції (2014)
Замлинський В. А. - Роль аналітичних інструментів та венчурного капіталу у формуванні маркетингової стратегії розвитку агропродовольчої сфери (2014)
Карцева В .В. - Роль фінансового контролінгу у формуванні сучасної парадигми управління підприємством (2014)
Лисенко Ж. П. - Оцінювання фінансової стабільності України в умовах євроінтеграційних процесів, Олексин А. Г. (2014)
Пащенко О. В. - Концептуальні підходи до формування та реалізації фінансової стратегії галузі суднобудування (2014)
Пліско І. М. - Проблеми казначейської форми обслуговування спеціального фонду бюджетних установ (2014)
Русул Л. В. - Сучасні реалії та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах трансформаційних процесів (2014)
Хмелевський С. М. - Стан та динаміка зовнішнього боргу України (2014)
Добрянська М. В. - Оцінювання ризиків інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств (2014)
Полагнин Д. Д. - Трансформація монетарної сфери світової економіки (2014)
Василюк М. М. - Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення внутрішнього контролю якості аудиторських послуг (2014)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційного забезпечення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дітковська М. Ю. (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Функціональний зміст інституціонального механізму державного регулювання розвитку корпорацій (2014)
Харченко Ю. П. - Методологічні аспекти формування державних механізмів управління процесами виховання дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Величко О. В. - Синтез цис-тетрахлориди-?-карбоксилата диренію (III) з 3-ацетіламіно-1-адамантанкарбоновою кислотою, Голіченко О. А., Нейковський С. І., Штеменко О. В. (2012)
Сейфуллина И. И. - Образование и реакционная способность бисцитратогерманатных кислот, Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Песарогло А. Г., Пожарицкий А. Ф. (2012)
Ракитская Т. Л. - Разложение микроконцентраций озона природными и модифицированными ионами 3d-металлов сорбентами, Раскола Л. А., Труба А. С., Чернышева С. А. (2012)
Chebotaryov A. N. - The electron donating properties of nitrogen-containing organic bases in mixed media, Snigur D. V., Bevziuk K. V., Kachan S. V., Chernyi O. S. (2012)
Кирияк А. В. - Спектрально-люминесцентные свойства комплексов лантанидов (III) с 4-ацилпиразол-5-онами, Лясоцкий В. С., Шульгин В. Ф., Абхаирова С. В., Мешкова С.Б. (2012)
Луганська О. В. - Екоаналітичний контроль біологічно активних речовин у реальних об’єктах методом прямої потенціометрії, Синяєва Н. П., Омельянчик Л. О., Наріжна О. М. (2012)
Анельчик А. В. - Люминесцентное определение темазепама с использованием разнолигандного комплексного соединения Tb (III), Леоненко И. И., Скрипинец Ю. В., Егорова А. В., Павловский В. И. (2012)
Эннан А. А. - Эколого-геохимическая оценка экосистемы Куяльницкого лимана, Шихалеева Г. Н., Шихалеев И. И., Чурсина О. Д., Кирюшкина А. Н. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2014)
Бондар Ю. - Видавнича комунікація: до питання інституалізації (2014)
Булах Т. - Інноваційні технології в організації збуту видавничої продукції та послуг (2014)
Партико З. - Галузеві норми редагування поетичних творів, Бевзюк С. (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (2014)
Сербін О. - Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів (2014)
Косачова О. - Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки (2014)
Соколов В. - Визначення терміна "провенієнція" в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги (2014)
Ситник О. - Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет (2014)
Цибенко І. - Збірник "Бібліотекознавство і бібліографія" як джерело вивчення вітчизняного бібліотекознавства (2014)
Перунін В. - Державність Київської Русі та розбудовчі закони Північної Європи (2014)
Орлик О. - Сучасні українські періодичні та продовжувані видання для жінок: типологічно-тематична характеристика (2014)
Маркова В. - Дискусійні проблеми сучасного книгознавства (2014)
Сєгол Р. - Роль редактора перекладу в опрацюванні американських телесеріалів (2014)
Курбан О. - Соціальні мережі як інструмент у галузі PR (2014)
Крохмальний Р. - Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології, Сирота Л. (2014)
Вінтонів Х. - Порівняльний аналіз веб-сайтів українських організацій у Канаді (2014)
Макара О. В. - Формування системи програм регулювання соціально орієнтованого розвитку (2013)
Скляр Г. П. - Методологічні особливості дослідження відносин соціального капіталу спілок споживчих товариств у сфері туризму, Мокєрова Н. В. (2013)
Джаман М. О. - Екологічні імперативи та соціальні пріоритети сталого регіонального розвитку , Карпенко Н. М. (2013)
Гуменюк В. В. - Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в курортній сфері (2013)
Чижевская М. Б. - Социальная безопасность: анализ и практика экономического исследования (2013)
Юринець З. В. - Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Бугубаева Р. О. - Социальная политика Казахстана и развитие человеческих ресурсов, Бегежанова Д. М. (2013)
Пігуль Н. Г. - Основи функціонування соціальної сфери (2013)
Вараксіна О. В. - Теоретичні основи продовольчої безпеки як економічної категорі ї (2013)
Шуканов П. В. - Регионально-цивилизационные особенности геоэкономического и социального пространства (2013)
Вечеря С. В. - Діалектика сутності поняття "розвиток соціально-економічних систем" (2013)
Ніколенко С. С. - Особливості побудови національної моделі соціально-економічного розвитку України, Лозова О. В. (2013)
Майн В. В. - Етимологічні основи сутності ринку (2013)
Краснова О. І. - Удосконалення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні з використанням світового досвіду (2013)
Балика О. Г. - Нові підходи до класифікації корпоративної культури в контексті її впливу на соціально-трудові відносини (2013)
Смуни С. - Концептуальные основы совершенствования интеграционной стратегии стран Северной Африки (на примере Королевства Марокко (2013)
Клименко В. І. - Соціально-економічний вплив кооперативних організацій в Україні та світі (2013)
Помаз О. М. - Теоретичні аспекти управління аграрними операційними системами в галузі рослинництва вітчизняних підприємств-виробників (2013)
Шталь Т. В. - "Електронна митниця" – якісно новий етап надання митних послуг в Україні (2013)
Краснокутська Н. С. - Оцінка втрат ресурсного потенціалу в процесі управління комерційним ризиком підприємств торгівлі, Лачкова В. М. (2013)
Гросул В. А. - Формування концепції інтегрованого управління маркетинговим потенціалом торговельного підприємства, Артеменко С. В. (2013)
Білявський В. М. - Формування операційних структур і забезпечення їх ефективної діяльності (2013)
Оліфірова Ю. О. - Аналіз інвестиційної привабливості сфери управлінського консультування (2013)
Гашо И. А. - Исследование стимулирующей функции заработной платы в организациях потребительской коопераци (2013)
Бервено О. В. - Качество трудовой жизни и развитие социально-трудовых отношений (2013)
Белокопытова О. А. - Подходы к управлению мобильностью (2013)
Бунтовская Л. Л. - Диагностика конфликтогенных факторов дестабилизации социально-трудовых отношений (2013)
Броницкая В. В. - Труд, творчество и спонтанная деятельность в условиях глобализации (2013)
Волобуева Н. М. - Жизнестойкость как ресурс современного руководителя (2013)
Барибіна Я. О. - Теорія і генезис категорії "конкурентний потенціал" (2013)
Гарват О. А. - Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств, Кравець І. М. (2013)
Чумаков К. І. - Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства (2013)
Богуславська С. І. - Інвестиційна діяльність на сучасному етапі розвитку економіки регіону (2013)
Волосов А. М. - Трансакційні витрати як чинник формування та розвитку ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Гутченко А. В. - Аналіз інформаційних систем контролінгу (2013)
Ліпич О. А. - Організування інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2013)
Лук’яненко Д. І. - Розвиток інформаційного менеджменту як наукової категорії (2013)
Полоус О. В. - Принципи управління формуванням трудового потенціалу підприємства (2013)
Сокотун Г. О. - Організаційно-економічний механізм управління машинобудівним підприємством (2013)
Черник Н. Б. - Методи прогнозування розвитку окремих галузей і сфер діяльності в регіоні (2013)
Шубчік О. А. - Використання збалансованої системи показників у корпоративному управлінні ресторанними мережами (2013)
Яковенко Т. І. - Сутнісні підходи маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі та їх науковий аналіз, Педченко Н. С. (2013)
Цейко В. Ю. - Формування програм енергозбереження на промислових підприємствах (2013)
Базалійська Н. П. - Комплексна оцінка трудової поведінки працівника виробничої організації (2013)
Задорожнюк Н. А. - Инновационное развитие отрясли легкой промышленности (на примере ООО "Ю-Дизайн"), Попков Д. А. (2013)
Грабовенська С. П. - Аналіз і структура ринку туристичних послуг в Україні (2013)
Тимофєєва О. А. - Принцип діяльності житлово-будівельних кооперативів:вітчизняний і зарубіжний досвід (2013)
Тягунова Н. М. - Виробництво товарів підприємствами споживчої кооперації як чинник забезпечення сільського населення екологічно безпечними товарами (2013)
Гусаковська Т. О. - Розвиток організаційно-методичного забезпечення процесу управління інтелектуальним капіталом підприємства (2013)
Баско А. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу (2013)
Прилуцька І. А. - Модель аналізу витрат інноваційно активних підприємств в Україні (2013)
Скляр Г. П. - Економічна сутність і соціокультурні особливості розвитку державно-приватного партнерства у сфері туризму, Литовченко І. В. (2013)
Холод С. Б. - Концептуальні підходи до прогнозування розвитку підприємства (2013)
Азарян О. М. - Специфіка конкурентоспроможності в роздрібній торгівлі: термінологія та процедури оцінки, Загорна Т. О. (2013)
Трайно В. М. - Розвиток маркетингового управління споживачами послуг підприємств ресторанного господарства (2013)
Міщенко С. Г. - Інституційне забезпечення фандрайзингу в Україні та перспективи розвитку, Соколова А. М. (2013)
Кужелєв М. О. - Корпоративний контроль інсайдерської ренти: методологія визначення, Брітченко І. Г. (2013)
Чернявська О. В. - Тенденції розвитку страхового ринку України, Ярова Г. М., Палага В. Л. (2013)
Цвєткова Л. О. - Статистичний аналіз динаміки чистого кредитування (чистого запозичення) як індикатора фінансової політики, Калініченко О. В. (2013)
Фесенко Н. В. - Проблеми фінансового вирівнювання в Україні, Ярова Г. М. (2013)
Стойка В. С. - Основні тенденції та напрями розвитку банківського сектора Закарпатської області (2013)
Редька С. І. - Клієнтоорієнтованість як головна складова сучасної інноваційної стратегії комерційного банку на ринку банківських послуг України (2013)
Максімова М. В. - Визначення можливості здійснення організаційних змін на основі оцінки системи управління банком (2013)
Безродна О. С. - Оцінка ефективності стратегії банку (2013)
Семенова О. М. - Законодавчі зміни у системі нарахування амортизації, Будкова Т. О. (2013)
Шамаева Н. П. - Теоретические предпосылки научно-производственной кооперации (2013)
Лантух І. В. - Підприємництво як економічна дефініція (2013)
Аксьонова С. Ю. - Навчання осіб літнього віку (2013)
Кубіній Н. Ю. - Витоки стратегічного управління: історичний ракурс інноваційного контенту стратегії Олександра Македонського (2013)
Шматкова Н. В. - Образование, свойства и строение комплексов олова (IV) с ароилгидразонами 2-гидроксибенз-(-1-нафт)альдегидов, Яловский Г. В., Сейфуллина И. И., Полищук А. А., Мазепа А. В. (2012)
Стоянов А. О. - Определение разновалентных форм церия в золях нанокристиллического диоксида церия, Антонович В. П., Щербаковов А. Б., Стоянова И. В., Чивирева Н. А. (2012)
Савин С. Н. - Получение полимерных композитов на основе полиэфирборатов с использованием бисцитрата олова (IV), Ложичевская Т. В., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И. (2012)
Чеботарёв А. Н. - Метод химической цветометрии в исследовании протолитических свойств цианидина, Снигур Д. В., Гузенко Е. М., Ефимова И. С., Щербакова Т. М. (2012)
Стрельцова Е. А. - Интенсификация флотационного извлечения неионогенных поверхностно-активных веществ, Гросул А. А., Волювач О. В. (2012)
Shevchenko O. V. - Effect of some metal β-diketonates on the bactericidal activity of polymer, Zinchenko O. Yu., Voloshanovsky I. S., Burenkova K. V. (2012)
Ішков Ю. В. - Синтез та властивості стерично утрудненого водорозчинного порфірину, Кириченко Г. М., Ганевич В. М., Водзінський С. В., Мазепа О. В. (2012)
Севастьянов О. В. - Исследование удаления анилина и фенольных соединений путем соокисления с помощью тирозиназы agaricus bisporus (2012)
Чеботарев А. Н. - Окислительно-восстановительные особенности реакцией комплексообразования Hg(II), Ce(IV), Se(VI), Cr(VI), Mn(VII), V(V) с кармоазином, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С. (2012)
Шихалеева Г. Н. - Исследования уровня загрязнения тяжелыми металлами донных отложений куяльницкого лимана, Эннан А. А., Чурсина О. Д., Шихалеев И. И., Кузьмина И. С. (2012)
Киосе Т. А. - Влияние анионов на каталитическую активность в реакции окисления монооксида углерода кислородом медно-палладиевых комплексов, закрепленных на кислотно-модифицированных образцах базальтового туфа (2012)
Синявська І. М. - Виховна робота в аграрних вищих навчальних закладах у контексті глобалізації та Болонського процесу (2011)
Іщенко Т. Д. - Формування творчої особистості в процесі підготовки фахівців аграрного профілю, Лепеха І. О. (2011)
Гунчак В. М. - Кодекс честі викладача як перешкода академічній нечесності і поблажливості, Чепига М. П. (2011)
Кащук С. - Любов до рідної землі, материнської мови, гордість за свою вітчизну, відповідальність за її майбутнє (2011)
Батюк Б. Б. - Формування особистості менеджера в управлінському середовищі, Диндин М. Л. (2011)
Бежук О. М. - Роль церкви та громадських інституцій у справі опіки дітьми в Галичині на початку ХХ століття (2011)
Берко Й. М. - Примат дієво-практичного принципу виховання в навчальному процесі дисципліни "Заповідна справа" (2011)
Бінкевич О. М. - Психологічні особливості виховної роботи у вищих навчальних закладах, Бінкевич В. Я., Новотні Ф., Лешо Б. (2011)
Бондарчук Л. В. - Екологічне виховання в Сумському НАУ (2011)
Бойко А. О. - Почни національне виховання з себе (2011)
Будник О. Б. - Етнокультурна спрямованість виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу (2011)
Ваврисевич Я. С. - Роль українського жіноцтва у вихованні та формуванні національної свідомості у молодого покоління нашої держави (2011)
Верес Є. М. - Виховання характеру студентів, Галяс В. Л., Федець О. М., Токарчук О. П. (2011)
Висоцький А. О. - Рідна мова - духовна скарбниця українського народу, Романська У. Б. (2011)
Голубовська О. В. - Основні сучасні тенденції розвитку освіти і виховання студентської молоді (2011)
Грабовська О. С. - Роль бібліотеки інституту біології тварин НААН у вихованні національної гідності студентської молоді та майбутніх науковців, Смолянінова О. О., Пилипець А. З., Федякова В. Ф. (2011)
Грабовський С. С. - Пізнання буття через духовність, Грабовська О. С. (2011)
Гривул Т. Т. - Соціальна адаптація студентства в епоху постмодернізму, Гривул Т. М. (2011)
Гримак О. Я. - Болонський процес в Україні: передумови виникнення та шляхи впровадження, реалії та перспективи, Кушнір Л. П., Кушнір А. М. (2011)
Гуфрій Д. Ф. - Дрес-код як регламент щодо до зовнішнього вигляду викладача та студента, Винярська А. В., Хомик Р. І., Харів І. І. (2011)
Данченко І. О. - Проектування виховного простору у ВНЗ: теоретичний аспект, Моісєєва Н. І. (2011)
Дзера М. М. - Роль гімназійної бурси в навчально–виховному процесі Рогатинської гімназії у 1909-1914 рр., Прокіп А. В. (2011)
Дзера М. М. - Українська національна ідея при підготовці фахівців у вишах аграрного профілю (2011)
Драч М. П. - Можливість працевлаштування як важливий психологічний чинник при виборі професії, Галух Б. І., Чепига М. П. (2011)
Драчук А. О. - Особливості виховання студентів факультету ветеринарної медицини в студентських гуртожитках університету, Демидюк С. К., Слівінська Л. Г., Личук М. Г. (2011)
Кісера Я. В. - Профорієнтація – одна з складових виховного процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Федорович В. С., Демус Н. В. (2011)
Ковнір О. І. - Формування політичної культури курсантів вищих морських навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як основи їхньої громадянської самореалізації (2011)
Козій Б. І. - Навчально-методичний комплекс як нова концепція методичних настанов для студентів, Степанюк О. І. (2011)
Колос Б. О. - Яка система освіти і виховання потрібна Україні? (2011)
Колтун Є. М. - Національна ідея та національна ідентичність українців, Горбатюк Б. А., Максимович І. А., Чернушкін Б. О. (2011)
Комісаренко Н. О. - Формування патріотичних цінностей у студентів з опорою на ідеї В. О. Сухомлинського (2011)
Костенко В. Г. - Викладач як вчений, педагог і вихователь, Федишин Я. І. (2011)
Костенко В. Г. - Ціннісні пріорітети виховного процесу у вищій школі, Батюк Б. Б. (2011)
Крупник Я. Г. - Виховання доброго характеру за апостолом Петром (2011)
Куртяк Б. М. - Організаційно-методичні аспекти та ефективність роботи куратора академічної групи у системі національно-громадянського виховання, Левківський Д. М. (2011)
Левкович Н. М. - Традиційність української культури (на прикладі народної метеорології українців Карпат) (2011)
Лужкова О. О. - Формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів як основна засада виховання у вищій школі (2011)
Луцик Л. О. - Роль і культурологічна функція університетської бібліотеки в реалізації положень Болонської декларації, Пилипчак Г. С. (2011)
Мандюк Т. З. - Формування духовної культури студентської молоді, Горда О. М. (2011)
Мартинюк І. О. - Пріоритетні напрями виховної роботи у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу (2011)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Концептуальні засади виховної позааудиторної діяльності у вищих навчальних закладах туристичного профілю (2011)
Минів Р. М. - Розвиток громадянської свідомості та підняття духовності cтудентів в умовах Болонського процесу, Чепига М. П. (2011)
Минів Р. М. - Духовно-моральне виховання студентської молоді, Огірко О. В. (2011)
Музика П. М. - Розвиток людського потенціалу України в контексті входження у світовий глобальний процес, Соломонко Д. О., Дутка Г. І. (2011)
Ощипок І. М. - Процес виховання студентської молоді у вузі та етапи управління ним, Ромашко І. С., Кринська Н. В. (2011)
Паскевич Г. А. - Форми і методи національно – громадського виховання, Гіль Л. Г., Кирилів Я. І., Періг Д. П., Луник Ю. М., Петришак О. Й., Барило Б. С. (2011)
Пацевко А. Й. - Методи та підходи до покращення розвитку фізичних якостей на заняттях з фізичного виховання у вищих аграрних навчальних закладах, Приставський Т. Г., Василів О. В., Бабич А. М. (2011)
Півторак Я. І. - Шляхи ефективної організації виховання студентів у вищій школі, Лесів С. М., Семчук І. Я., Матеуш В. Л. (2011)
Распутня Л. П. - Педагогічне планування як аспект удосконалення організації системи позанавчального виховання у вищому навчальному закладі (2011)
Сєнчева О. В. - Головне завдання освіти в контексті глобалізації – якість (2011)
Сколоздра С. В. - Національна ідея як складова Болонського процесу, Чайковський Б. П. (2011)
Скоромна О. І. - Соціальні цінності сучасної студентської молоді, Клибанівська Т. М. (2011)
Стефаник В. Ю. - Морально – релігійне виховання студентської молоді в контексті болонського процесу, Дмитрів О. Я., Кава С. Й., Кудла І. М. (2011)
Стибель В. В. - Виховання мовної культури в умовах глобалізації, Данко М. М., Лобойко Ю. В. (2011)
Стояновский В. Г. - Значення української національної ідеї та ментальності у вихованні студентської молоді, Коваленко П. П., Кабанець С. І., Колотницький В. А. (2011)
Тищенко В. М. - Першооснова людських комунікацій (2011)
Тищенко В. М. - Вербалізація викладацького задуму (2011)
Турко І. Б. - Формування моральної свідомості майбутніх фахівців, Калініна О. С., Пеленьо Р. А., Бенч О. О., Куляба О. В. (2011)
Фреюк Д. В. - Виховання патріотизму в контексті Болонського процесу, Ярошович І. Г., Ключковська М. В., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Халецький О. В. - Вернісаж нарисів глобалізації у вітчизняному соціальному дискурсі, Дзера М. М., Децик О. П. (2011)
Ціж Б. Р. - Вплив суспільних процесів на розвиток докласичної науки і техніки, Прохоренко В. Я., Дзямські 3. (2011)
Чепига М. П. - Формування характеру студентської молоді, Мицук О. А., Мідяний С. В., Мотько Н. Р. (2011)
Черевко М. В. - Впровадження вимог Болонської системи вищої освіти в процес викладання екологічних дисциплін (2011)
Черевко М. В. - Концептуальні основи екологічного виховання студентів у контексті Болонської системи, Сухорська О. П. (2011)
Шарата Н. Г. - Концепція виховної роботи у контексті Болонського процесу на прикладі Миколаївського ДАУ, Христенко О. А. (2011)
Щербатий З. Є. - Виховання національно-патріотичних фахівців для агарного комплексу – важлива діяльність кафедри, Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г. (2011)
Щербатий З. Є. - Роль музею університету в системі навчання і патріотичного виховання студентів, Слобода О. М. (2011)
Kleban О. - Organization of the credit-module system of education in Slovak University of Agriculture (2011)
Титул, зміст (2015)
Шапошнік В. М. - Забезпечення якості проведення випробувань при акредитації лабораторій, Щур І. М., Сидорко І. І., Сімонов Р. П., Білоконь О. В. (2015)
Прискока В. А. - Про деякі механізми збереження патогенних видів мікроорганізмів у природі, Загребельний В. О. (2015)
Ковальчик Л. М. - "Неодез-екстра" – новий високоефективний дезінфекційний засіб поліфункціональної пролонгованої дії для ветеринарної медицини, Старчевський М. К., Величко В. О. (2015)
Березовський А. В. - Узагальнення досвіду забезпечення гарантованої вакцинопрофілактики яйценосних курей, Фотіна Г. А., Олефір О. М. (2015)
Golovko O. - Study of genetic cognation of vaccine and epizootic virus strain of canine distemper, Katsymon V., Deryabin O. (2015)
Захаренко М. О. - Фракційний склад білків плазми крові свиноматок при згодовуванні гліцинатів мікроелементів, Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В., Гриб Ю. В. (2015)
Прудкий Ю. В. - Токсоплазмоз – поширена хвороба тварин, Галат М. В. (2015)
Касянчук В. В. - Система простежуваності – сучасна технологія контролю в харчовому ланцюгу для підвищення рівня безпечності харчових продуктів, Бергілевич О. М., Єфімова О. М., Ротаєнко Ю. (2015)
Чорний М. В. - Санітарно-гігієнічне забезпечення резистентності телят при використанні пробіотиків і антиоксидантів, Головко В. О., Гаркуша І. В. (2015)
Марків В. І. - Чи все нам відомо про сказ? (2015)
Прокопішин В. К. - Що треба знати про сибірку (2015)
Корольов А. Г. - Професор Олександр Васильович Дедюлін (до 90-річчя з дня смерті) (2015)
Титул,содержание (2014)
Дубілей Т. О. - Вплив ліпоплісахарида E. coli на тривалість життя Drosophila melanogaster, Рушкевич Ю. Є., Кошель Н. М., Мигован С. А., Тушинська Т. В. (2014)
Дикан І. М. - Гемодинаміка орбітального артеріального кровотоку у практично здорових людей різного віку (за даними ультразвукового дуплексного дослідження), Козаренко Т. М., Журавльова Ю. Б. (2014)
Крочак С. П. - Вікові особливості частоти розвитку первинного гонартрозу та системного остеопорозу в жінок різного віку, Григор’єва Н. В. (2014)
Борисова В. І. - Рідкісний випадок дифузної осифікації легень у хворого літнього віку, Терешкович О. В., Опанасенко М. С., Ліскіна І. В., Обремська О. К., Конік Б. М., Климець Є. В., Купчак І. М., Кшановський О. Е. (2014)
Войтенко В. П. - Смертность от злокачественных новообразований в Украине и странах Европы: связь с возрастом и образом жизни (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2014)
Безруков В. В. - Функциональные возможности оседлых и мигрировавших долгожителей, Поляков А. А., Томаревская Е. С. (2014)
Прокопенко Н. О. - Фізіологічні та психофізіологічні обмеження продовження ефективної трудової діяльності людини у пенсійному віці (2014)
Орлик Т. В. - Якість життя жінок у постменопаузальному періоді з вертебральним больовим синдромом та низькою мінеральною щільністю кісткової тканини (2014)
Никита Борисович Маньковский (2014)
Новые книги (2014)
Содержание XXIII тома (2014)
Авторский указатель (2014)
Бобков В. Н. - О социальном измерении нового этапа развития (2013)
Савченко В. А. - Визначення потреби організацій у персоналі як основа для прогнозування та планування його розвитку (2013)
Куліков Г. Т. - Активізація процесу створення нових робочих місць у сучасних умовах (2013)
Асалиев А.М. - Актуальные вопросы социально-экономического развития общества на основе концепции человеческого развития, Шубенкова Е. В. (2013)
Ковальов В. М. - Залежність рівня оплати праці від соціально-еконо-мічних параметрів на промислових підприємствах, Фролов В. О. (2013)
Самолюк Н. М. - Проблема "гендерної асиметрії" на ринку праці України, Юрчик Г.М. (2013)
Петюх В. М. - Мотиваційні фактори спонукання випускників ВНЗ до професійної діяльності, Царенко О. С. (2013)
Крапівіна Г. О. - Типологія інституту зайнятості та напрями дослідження його трансформації (2013)
Кожан Т. О. - Компетентнісні засади підготовки фахівців у контексті євростандартів освіти (2013)
Зайцев Ю. К. - Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості, Ільніцький Я. В. (2013)
Данилевич Н. С. - Особливості мотивації працівників банку, Желтова Н. П. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського