Ганіч Л. В. - Дослідження поняття "трудовий потенціал" в умовах ринкової економіки (2013)
Руженський М. М. - Формування економічних передумов соціального захисту сільського населення від безробіття (2013)
Згалат-Лозинська Л. О. - Проблеми відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу (2013)
Коваленко І. Ф. - Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі XX—XXI століття, Кицак Т. Г., Шевчук О. В. (2013)
Василик А. В. - Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу (2013)
Терещенко Н. В. - Ментальність української нації як складова соціально-економічної поведінки в умовах розвитку неокапіталізму початку ХХІ ст. (2013)
Гаман Г. В. - Подолання бідності — ключова проблема розвитку людського капіталу (2013)
Ілюченко І. І. - Формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю, Пінчук С. М. (2013)
Юрчик Г. М. - Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні (2013)
Ефименко И. А. - Устойчивое развитие региональных рынков труда Республики Беларусь (2013)
Мельничук О. П. - Ринок праці як індикатор вимог до трудового потенціалу (2013)
Омельченко Ю. Ю. - Використання технології метапрограмування у практиці добору персоналу (2013)
Чумаченко А. С. - Формування інтелектуального капіталу в банківській сфері (2013)
Орлова А. А. - Діагностика ефективності професійного навчання в Україні (2013)
Кочеткова Н. В. - Совершенствование системы мониторинга социально-экономиче-ской дифференциации региона (2013)
Павловська В. А. - Підвищення стимулюючої ролі витрат на екологічну безпечність виробництва (2013)
Білецький О. В. - Інноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталу (2013)
Шкода Т. Н. - Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на авіатранспортних підприємствах (2013)
Колот А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством (2013)
Михальченко Г. Г. - Сучасні тенденції формування та розвитку молодіжного сегменту ринку прац України (2013)
Компаниец В. В. - Ценность труда: идеал и реальность, угрозы и перспективы (2013)
Вартанова О. В. - Креативний менеджмент як підгрунтя розвитку креативних працівників підприємства, Шестер І. В. (2013)
Никифоренко В. Г. - Освітні програми як інструмент впливу на регулювання зайнятості безробітних, Кравченко В. О. (2013)
Борецька Н. П. - Консультаційна модель механізму впровадження інноваційних форм інституту зайнятості, Крапівіна Г. О. (2013)
Данніков О. В. - Компетентнісний підхід до організації роботи торговельного персоналу в системі управління продажем підприємства (2013)
Петюх В. М. - Мотивація сертифікації працівників у сфері управління персоналом, Захарченко Я. Л. (2013)
Герасименко О. О. - Трансформація зайнятості як вектор гідної праці: глобальні тенденції та вітчизняні реалії (2013)
Звонар В. П. - Економічна парадигма соціальної відповідальності: розвиток та сучасність (2013)
Цимбалюк С. О. - Дослідження практики формування компенсаційної політики на українських підприємствах (2013)
Костюкевич Р. М. - Методичні підходи до планування роботи науково-педагогічних працівників в умовах трансформації вищої освіти України, Костюкевич А. М. (2013)
Кожан Т. О. - Визначення видів компетенцій менеджера з персоналу (2013)
Цимбал О. І. - Трансформація економічної системи та ринку праці в Україні: проблеми гармонізації механізмів розвитку та регулювання, Ярош О. М. (2013)
Носова Є. А. - Тіньова заробітна плата в Україні: причини існування та шляхи подолання (2013)
Приказюк Н. В. - Корпоративне пенсійне страхування як складова мотиваційного пакету підприємств України (2013)
Самолюк Н. М. - Теоретичні основи державного та договірного регулювання трудових доходів населення (2013)
Сацький П. В. - Соціально-правові засади управління трудовими ресурсами тюркських держав раннього cередньовіччя (2013)
Степанова А. А. - Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України, Давидова О. Г. (2013)
Юрчик Г. М. - Планування пенсійного забезпечення населення регіону: демографічний та соціально-економічний аспект (2013)
Білик О. М. - Громадські об’єднання: законодавче регулювання, нові права і можливості (2013)
Красномовець В. А. - Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин України: особливості формування та перспективи розвитку, Пасєка А. С. (2013)
Кочума І. Ю. - Людський розвиток в Україні: демографічний вимір (2013)
Рудакова С. Г. - Якість трудового життя: історичний аспект, Панчук А. А. (2013)
Кицак Т. Г. - Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2013)
Гемма М. Д. - Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України (2013)
Рябоконь І. О. - Якість трудового життя: аналіз концептуальних підходів (2013)
Петренко О. О. - Методичний підхід до визначення адаптивності системи професійного навчання працівників (2013)
Олійник О. О. - Соціальна відповідальнсіть у трудових відносинах: теоретичний аспект (2013)
Павлова І. І. - Нематеріальна мотивація як чинник економічної безпеки підприємства (2013)
Рудич Л. В. - Модель аналізу і прогнозування людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентноспроможності підприємств споживчої кооперації України (2013)
Костенко Т. О. - Вплив інновацій на продуктивність праці: теоретичний аспект дослідження (2013)
Баско А. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу (2013)
Студенець В. О. - Оплата праці як соціальний чинник ефективності трудової діяльності (2013)
Чуб О. В. - Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: досвід Росії та Білорусі (2013)
Колядич О. І. - Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок, Погорєлов С. Б. (2013)
Грицюк Н. В. - Стійкість сортів пшениці озимої проти фузаріозної інфекції за різних строків ураження (2013)
Сторчоус І. М. - Структура забур'янення посівів ячменю ярого за різних норм висіву (2013)
Красиловець Ю. Г. - Ефективність протруювання насіння ячменю ярого в захисті від шкідників, Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є. (2013)
Авакян Э. Р. - Влияние доз азотных удобрений на устойчивость растений риса к пирикуляриозу, Кумейко Т. Б., Ольховая К. К., Похно С. Л. (2013)
Сергієнко В. Г. - Застосування хімічних та біологічних препаратів в системі захисту картоплі від шкідників, Шита О. В. (2013)
Галаган Т. О. - Для оцінювання стійкості сортів картоплі (2013)
Скрипник Н. В. - Небезпечні шкідливі організми (2013)
Челомбітко А. Ф. - Фітосанітарний моніторинг карантинних виїмчастокрилих молей в Одеській області, Башинська О. В., Пікаш О. Г. (2013)
Розова Л. В. - Шкідлива ентомофауна насаджень плодових культур в умовах Південного Степу України (2013)
Жеребко В. М. - Захист агрофітоценозів від шкідливих гризунів, Бондарєва Л. М., Бабич Д. Р., Коваль Н. П. (2013)
Дубровін В. О. - Напрями розвитку вітчизняної техніки для твердопаливних виробництв, Єременко О. І. (2013)
Адамчук В. В. - Особливості використання рослинних відходів у теплозабезпеченні сільського господарства, Лук’янець В. О. (2013)
Трояновская И. П. - Механика поворота трактора с комбинированным движителем (2013)
Субота С. В. - Результати експериментальних досліджень роботи гвинтового прес-брикетувальника для виробництва паливних брикетів із рослинної сировини (2013)
Поліщук В. М. - Ефективність використання твердого біопалива в Україні (2013)
Войналович О. В. - Аналіз потенційних небезпек на палетних виробництвах та заходи профілактики, Єременко О. І., Кофто Д. Г. (2013)
Войналович О. В. - Наукові засади розроблення класифікатора професійних ризиків на механізованих процесах у сільському господарстві, Гнатюк О. А., Голод В. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Оцінка плавності руху гусеничних тракторів Т-150 з балансирною та торсійною підвісками, Трояновська І. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Експрес-оцінка динамічних властивостей автомобілів (2013)
Пожидаев С. П. - Про суперечність у теорії кочення еластичного колеса (2013)
Погорілий С. П. - Теоретичні дослідження показників точності руху самохідного шасі типу Т–16МГ (2013)
Шкарівський Г. В. - Дослідження техногенного впливу параметрів ходової частини колісних тракторів ХТЗ на грунт, Присяжний В. Г., Погорілий С. П. (2013)
Шкарівський Г. В. - Енергетичне забезпечення технологічних операцій у рослинництві (2013)
Шкарівський Р. Г. - До питання ефективного використання малогабаритних енергетичних засобів з колісною формулою 2К2, Шкарівський Г. В. (2013)
Оляднічук Р. В. - Обгрунтування математичної моделі руху ґрунтообробного машинно-тракторного агрегату з додатковим механічним накопичувачем енергії (2013)
Мельник Р. В. - Автоводіння широкозахватних машинно-тракторних агрегатів з двома GPS антенами (2013)
Божок А. М. - До удосконалення системи примусового холостого ходу двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Третяк В. М. - Аналіз методів вимірювання кількості непродуктивно витраченого пального машинно-тракторними агрегатами в умовах експлуатації, Павлюк Д. Я. (2013)
Лисий О. О. - Методика досліджень та її реалізація з визначення напружень у ґрунтовому середовищі від рушіїв машинно-тракторних агрегатів (2013)
Герасимчук Ю. В. - Визначення силової дії електричного поля на зернові частинки в робочій зоні електродних систем електротехнологічних установок, Сахневич В. Г., Берлінець Ю. М. (2013)
Третяк В. М. - Аналіз використання альтернативних палив у мобільних енергетичних засобах, Гайковський Ю. П. (2013)
Артьомов М. П. - До методики розрахунку і контролю силових характеристик машинно-тракторних агрегатів при неусталеному пласкопаралельному русі (2013)
Соколюк В. В. - Аналіз конструкцій та удосконалення електричного сепаратора барабанного типу (2013)
Довбненко О. Ф. - Ефективність утилізації теплоти вентиляційних викидів тваринницьких приміщень при застосуванні теплообмінників модульного типу (2013)
Музиченко В. А. - Визначення режимів електрообробки рослинної продукції з соковитими тканинами, Бондаренко І. B. (2013)
Тарнавський С. О. - Експериментальне обгрунтування раціональних режимів роботи фотобіореактора для культивування мікроводоростей (2013)
Тимощук Д. В. - Світлодіодне освітлення господарчих дворів з живленням від вітроелектричної станції (2013)
Чуєнко Р. М. - Дослідження пускових характеристик компенсованого асинхронного двигуна (2013)
Василенко В. В. - Аналіз багаторівневих інверторів напруги з синусоїдною широтно-імпульсною модуляцією, Комаров В. М., Гречко А. Е. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив несиметрії напруг на кутову швидкість асинхронних електроприводів, Савченко В. В. (2013)
Голодний І. М. - Спектр вихідної напруги та струму напівпровідникового перетворювача з широтно-імпульсним керуванням при роботі на активно-індуктивне навантаження, Санченко О. В. (2013)
Ковалишин Б. М. - Особливості електроактивації молекул пропану і природного газу для підвищення енергоефективності паливних установок (2013)
Трегуб М. І. - Обґрунтування методів зрівноважування магнітних моментів та безконтактної стабілізації зазору аксіального магнітоелектричного дугостаторного вітрогенератора (2013)
Жоров В. І. - Модель перетворення енергії вітру ідеальним вітроколесом тихохідного вітродвигуна (2013)
Жоров В. І. - Регулювання навантаження вітродвигуна експериментальної вітроелектричної установки, Мельник Р. В., Тимощук Д. В. (2013)
Иринчев Д. - Мoщность земледельческого трактора на тяговых операциях (2013)
Сидорчук О. В. - Технічний сервіс агропромислового виробництва: проблеми та напрями розвитку (2013)
Сидорчук О. В. - Прогнозування попиту на відновлення робочих органів ґрунтообробних машин, Тригуба А. М., Маланчук О. В., Шолудько П. В. (2013)
Деревець І. С. - Інформаційно-інноваційний розвиток інженерно-технічної сфери АПК (2013)
Василенко М. О. - Щодо створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Кононогов Ю. А., Калінін О. Є., Рязанцев В. В. (2013)
Келемеш А. О. - Характер деформації бронзових втулок при різних видах обробки , Дудніков А. А., Біловод О. І. (2013)
Яременко В. В. - Методичні основи технічної діагностики гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки, Яременко В. М., Kročko V., Tkač Z. (2013)
Герук С. М. - Шляхи підвищення надійності транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами, Грудовий Р. С. (2013)
Черниш О. М. - Оцінка параметричного коливального процесу з енергетичної точки зору (2013)
Скібчик В. І. - Особливості технологічних процесів систем післязбиральної обробки зерна (2013)
Степаненко С. П. - Імітаційне моделювання технологічних систем післязбиральної обробки зерна, Швидя В. О. (2013)
Лупенко Ю. О. - Формування попиту на сільськогосподарську техніку в Україні (2013)
Калетнік Г. М. - Розвиток механізованих технологій і машин для посіву біоенергетичних культур на рівнинних полях та схилових землях малої крутизни, Пришляк В. М. (2013)
Кравчук В. І. - Застосування результатів ранжування сільськогосподарських машин для розроблення вихідних вимог до нових аналогів, Павлишин М. М., Гусар В. Г., Бурилко А. В. (2013)
Шпокас Л. - Исследование взаимосвязи между условиями и показателями оценки работы зерноуборочных комбайнов, Жебраускас Г. (2013)
Перепелиця Н. М. - Розвиток регіонального виробництва продукції (2013)
Сидорчук Л. Л. - Системний аналіз підпрограм використання та технічного сервісу зернозбиральних комбайнів (2013)
Сидорчук О. В. - Методика поточного оцінення своєчасності ґрунтообробно-посівних робіт, Українець В. А., Сятковський О. А., Луб П. М. (2013)
Бондаренко В. В. - Ідентифікація об’єктів конфігурації у проектах реінжинірингу систем пожежогасіння сільських поселень (2013)
Тригуба А. М. - Узгодження інтересів учасників інтегрованих програм реінжинірингу систем молочарства (2013)
Івасюк І. П. - Концептуальна модель технологічної системи обробітку грунту та сівби озимих культур (2013)
Залужний В. І. - Управління проектами технічного сервісу на етапах життєвого циклу сільськогосподарських машин (2013)
Демко О. А. - Вплив нерівномірності урожайності по полю на продуктивність зернозбиральних комбайнів, Демко А. А., Надточій О. В. (2013)
Василькевич В. О. - Економічна ефективність використання шнекового преса із системою активації подачі насіння (2013)
Березова Л. В. - Психологічні підходи до питань творчого мислення (2013)
Днесь В. І. - Причинно-наслідкові зв'язки між чинниками ефективності програм збирання урожаю зернових культур (2013)
Шевчук В. В. - Обґрунтування параметрів вальцьової плющилки насіння олійних культур (2013)
Сукач О. М. - Методика та результати дослідження злущування насінин розторопші плямистої (2013)
Ящук А. А. - Дослідження сушіння вороху насіння льону олійного на сушарці зі спіралеподібними активаторами (2013)
Дадак В. О. - Удосконалення пневмосепаратора дрібнонасіннєвих культур (2013)
Титул,содержание (2014)
Вайсерман О. М. - Епігенетичне програмування залежних від віку захворювань, Мєхова Л. В., Войтенко В. П. (2014)
Артеменко В. О. - Старение и ренин-ангиотензин-альдостероновая система (обзор литературы), Ена Л. М., Чаяло П. П. (2014)
Красненков Д. С. - Длина теломер в клетках крови у жителей Киевской области разного возраста, Коляда А. К., Ахаладзе Н. Г., Вайсерман А. М., Кухарський В. М., Поталицин П. Ю., Холод О. В., Кохичко Е. В. (2014)
Безруков В. В. - Мультиморбидность как проблема старения (обзор литературы), Ена Л. М. (2014)
Купраш Л. П. - Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії ішемічної хвороби серця у пацієнтів старечого віку в умовах стаціонару, Гріненко Ю. О., Безруков В. В. (2014)
Синеок Л. Л. - Особенности режимов сна-бодрствования и приема пищи у людей разного возраста с метаболическим синдромом, Романенко М. С., Гавалко Ю. В., Мельниченко Н. А., Жевага Л. М. (2014)
Войтенко В. П. - Продолжительность жизни в странах Европы: влияние образа жизни (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2014)
Томаревская Е. С. - Остаточная работоспособность людей старше 60 лет: возможности и перспективы, Поляков А. А. (2014)
Бобко Н. А. - Возрастная адаптация биоэлектрической активности головного мозга операторов умственного труда при сменном режиме работы, Кудиевский Я. В. (2014)
Новые книги (2014)
Титул, зміст (2010)
Вишневський В. П. - Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла, Чекіна В.Д. (2010)
Огонь Ц. Г. - Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів (2010)
Мартинюк В. П. - Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів (2010)
Нікітішин А. О. - Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи (2010)
Глущенко В. В. - Вектори розвитку податкового аудиту в Україні, Риженко І.Є. (2010)
Козюк В. В. - Експансія кредиту в системі макрофінансових дисбалансів (2010)
Белінська Г. В. - Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах, Кульпінський С. В. (2010)
Швабій К. І. - Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні (2010)
Івахненков С. В. - Контроль фінансової інформації: сучасні технології (2010)
Закревський А. С. - Забезпечення захисту прав людини і громадянина як споживача адміністративних послуг, Горбатюк В. І. (2010)
Долінський Л. Б. - Оцінка вартості переказних векселів із урахуванням ризику неплатежу, Галкін А. І. (2010)
Ящук В. В. - Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку (2010)
Чухно А. А. - Фінанси України: нова парадигма інституційних перетворень (2010)
Федосов В. М. - Перший навчальний посібник із теорії податків (2010)
Титул, зміст (2010)
Луніна І. О. - Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні (2010)
Дьяченко Я. Я. - Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів (2010)
Лисяк Л. В. - Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики (2010)
Кічурчак М. В. - Бюджетне забезпечення сфери культури України (2010)
Мельник В. М. - Використання податкових інструментів в умовах становлення ринкової економіки, Кощук Т. В. (2010)
Лекарь С. І. - Еволюція плати за землю в Україні та її фіскальна ефективність (2010)
Полозенко Д. В. - Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України (2010)
Боголіб Т. М. - Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США (2010)
Нідзельська І. А. - Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки (2010)
Науменкова С. В. - Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні, Буй Т. Г. (2010)
Крамаренко Г. О. - Етапи введення міжнародного банківського номера рахунку в Україні, Левшаков С. Ф. (2010)
Вожжов С. П. - Доступність банків до рефінансування та можливості варіаційного регулювання їх ліквідності (2010)
Турило А. М. - Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства, Святенко С. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Шевчук В. О. - Вплив бюджету на макроекономічні показники, Копич Р. І. (2010)
Карлін М. І. - Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розв’язання, Хмарук Ю. В. (2010)
Буряченко А. Є. - Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання (2010)
Піхоцький В. Ф. - Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України (2010)
Міщенко В. С. - Реформування платежів за користування надрами: методологія і практика (2010)
Школьник І. О. - Реформування фінансового нагляду під впливом економічної рецесії (2010)
Лондар С. Л. - Формування системи первинних дилерів в Україні, Башко В. Й. (2010)
Камінський А. Б. - Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування, Соломка Я. В. (2010)
Ткаченко Н. В. - Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації (2010)
Малютін О. К. - Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України (2010)
Моторин Р. М. - Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва (2010)
Сльозко Т. М. - Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності (2010)
Бардаш С. В. - Метод фінансово-господарського контролю: теоретична інтерпретація (2010)
Титул, зміст (2010)
Науменкова С. В. - Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України (2010)
Бурмака М. О. - Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи, Борисюк К. М. (2010)
Брегеда О. А. - Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем, Савлук С. М. (2010)
Боголіб Т. М. - Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід (2010)
Полозенко Д. В. - Особливості механізму фінансування соціальних послуг в Україні, Квітко Н. О. (2010)
Колосова В. П. - Реформа розміру квот країн - членів Міжнародного валютного фонду (2010)
Мельничук В. Г. - Тенденції розвитку пенсійної системи України (2010)
Ломоносов А. В. - Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2010)
Лободіна З. М. - Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров’я (2010)
Царук О. В. - Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України (2010)
Кузнецов О. В. - Особливості сучасної британської податкової системи (2010)
Юхименко П. І. - Володимир Миколайович Твердохлєбов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки, Бойко С. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Васильченко З. М. - Бюджетне планування видатків на утримання особового складу Збройних Сил України, Чімишенко С. М. (2010)
Стукало Н. В. - Особливості глобальної фінансової кризи для країн Організації чорноморського економічного співробітництва (2010)
Алімпієв Є. В. - Фінансова й монетарна трансмісії в економіці України (2010)
Макаренко В. О. - Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу, Прищепчук І. О. (2010)
Кабанов В. Г. - Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки (2010)
Поддєрьогін А. М. - Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб’єктів підприємництва (2010)
Данілов О. Д. - Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення, Паєнтко Т. В. (2010)
Юшко С. В. - Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об’єкта оподаткування (2010)
Шірінян Л. В. - Оподаткування страхових компаній України (2010)
Кузнєцова А. Я. - Антикризовий аспект моніторингу стійкості банківського сектору України, Джулай В. О. (2010)
Диба М. І. - Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості, Поліщук Є. А. (2010)
Глущевський В. В. - Адаптивне управління підприємством із використанням прогресивних методів обліку затрат на виробництво (2010)
Косаріна В. П. - Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, Тимошенко О. В. (2010)
Баглай О. М. - Система антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів організму тварин, Мурська С. Д., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2011)
Бондаревський М. М. - Вікові особливості діафіза кісток плесна великої рогатої худоби в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Яценко І. В., Кам’янський В. В. (2011)
Бугай А. О. - Транспорт глюкози та активність іонних помп базолатеральних мембран абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за дії лікопену (2011)
Галущак Л. І. - Гематологічні показники у перепелів за впливу різного рівня соняшникової олії та вітаміну Е у складі кукурудзяно-бобового комбікорму, Кирилів Б. Я., Стояновська Г. М., Стояновський В. Г. (2011)
Глєбова К. В. - Біохімічний склад рідких поживних середовищ для культивування мікоплазм (2011)
Гончарова О. В. - Гомеостатичні показники крові та продуктивні якості страусів (2011)
Горальський Л. П. - Морфологія та морфометричні показники спинного мозку собак, вирощених в умовах радіоактивного забруднення, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л. (2011)
Гришко В. А. - Забійні якості та фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини свиней великої білої породи за дії імуностимулюючого препарату мобес, Гордієнко В. М. (2011)
Гунчак А. В. - Мікробіоценоз сліпої кишки птиці за різного рівня йоду у їх раціонах , Камінська М. В. (2011)
Гуральська С. В. - Морфологія селезінки свійських тварин, Демус Н. В. (2011)
Джус П. П. - Міжпородна диференціація коней за цитогенетичними параметрами, Костенко С. О., Супрун І. О. (2011)
Дишлюк Н. В. - Мікроструктура проміжної зони шлунка та розвиток її імунних утворень на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу вакцинованих курей (2011)
Журавльов О. Ю. - Вплив плодів розторопші плямистої на активність ферментів при гепатодистрофії у собак (2011)
Зинов’єва Н. А. - Генетичний поліморфізм гена ВF (BF_in1_C79T) у свиней великої білої породи різного походження, Гладирь О. О., Луговий С. І., Костюніна О. В., Домашова Л. О. (2011)
Кава С. Й. - Індивідуальні й породні особливості якості еякулятів бугаїв, Дмитрів О. Я., Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2011)
Калачнюк Л. Г. - Окиснення лактату та локалізація лдг у субструктурах клітини за умов дії екзогенних факторів, Басараб І. М., Мельничук Д. О., Мельничук C. Д., Калачнюк М. С., Кошман О. В., Калачнюк Г. І. (2011)
Касяненко О. І. - Розробка середовища поживного щільного для культивування кампілобактерій, Фотіна Т. І. (2011)
Колтун Є. М. - Профілактика і діагностика мікроелементозів цинку, йоду у курчат бройлерів, Катинський Ю. М. (2011)
Коцюмбас Г. І. - Вплив різних доз пробіотика на приріст живої маси курчат - бройлерів та структурно-функціональний стан залозистого шлунка, Костинюк А. К., Щебентовська О. М. (2011)
Коцюмбас І. Я. - Визначення генетично модифіковиних організмів в рослинній сировині та кормах для тварин, Кушнір Г. В., Левицький Т. Р. (2011)
Кравець С. І. - Дослідження гідрохімічного та гідробіологічного режиму вирощувальних ставів (2011)
Кушнір І. М. - Показники біологічної безпеки ветеринарних лікарських засобів (2011)
Лысенко А. П. - Выделение измененных форм микобактерий из крови крупного рогатого скота после введения туберкулина, Власенко В. В., Власенко І. Г. (2011)
Мартин М. Т. - Жирнокислотний спектр ліпідів підшкірного жиру за використання у раціонах великої рогатої худоби "захищених" жирних кислот, Вовк С. О., Захарів О. Я., Павлів О. В. (2011)
Масліков С. М. - Клініко-морфологічна характеристика рогівки і кон’юнктиви здорових котів різного віку, Спіцина Т. Л., Вакулик В. В. (2011)
Маслянко Р. П. - Мікробіоз кишечника та імунітет у тварин, Божик Л. Я., Романович М. С. (2011)
Маслянко Р. П. - Імунний захист тварин в нормі та патології, Падовський А. І., Флюнт Р. Б., Романович М. С., Шекель В. Ф. (2011)
Мельник В. В. - Клітини білої та червоної пульпи селезінки гусей та качок (2011)
Мельник В. В. - Виготовлення експериментального специфічного антигену Р. multocida для постановки імуноферментного аналізу, Ткаченко В. В. (2011)
Мельник В. О. - Гематологічні та біохімічні показники крові свинок парувального віку різних генотипів, Бондар А. О., Живаєва К. Є., Шакун А. П. (2011)
Мудрак Д. І. - Вікова динаміка формування Т- і В-систем клітинного імунітету організму мускусних качок, Брода Н. А., Віщур О. І., Рацький М. І., Огородник Н. З. (2011)
Нарижный А. Г. - Использование тканевых препаратов для повышения воспроизводительной функции хряков, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Курипко А. Н. (2011)
Науменко И. С. - Повышение воспроизводительной функции коров путем подкормки комплексными витаминными препаратами, Тарадайник Т. Е. (2011)
Паска М. З. - Гематологічні показники крові бугайців волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності (2011)
Пеленьо Р. А. - Становлення мікробіоценозів у новозбудованих і реконструйованих приміщеннях для відгодівлі свиней, Семанюк В. І., Турко І. Б., Салата В. З., Семанюк Н. В., Турко Я. І., Шах Л. В. (2011)
Печар Н. П. - Біотехнологічна схема виготовлення кисломолочного сиру з екстрактом ехінацеї та його органолептична оцінка, Скіп О. С. (2011)
Присяжнюк В. Я. - Морфологія черепів свиней різних порід (2011)
Рапа О. І. - Стан системи пол і антиоксидантного захисту сухостійних корів і їх телят з різним вмістом заліза в крові, Маслянко Р. П. (2011)
Розумнюк А. В. - Зміна деяких морфологічних та біохімічних показників крові білих мишей на фоні згодовування ріпаку "чорний велетень” (перша репродукція) (2011)
Самойлюк В. В. - Особливості топографії і анатомії лімфоїдних утворень кишечника поросят добового віку (2011)
Сварчевська О. З. - Дія хрому на окремі показники білкового обміну та продуктивність свиней, Іскра Р. Я., Максимович І. Я., Салига Н. О., Бучко О. М. (2011)
Скіп О. С. - Активність ферментації субстратів за різного кількісного співвідношення компосту з опалого листя та гною ВРХ у процесі вермікультивування Eisenia foetida, Буцяк В. І., Печар Н. П. (2011)
Скорохід І. В. - Екологічно безпечні препарати, основні гіпотези та механізм дії і перспективи застосування їх у тваринництві, Воробель М. І., Харачко Г. Я. (2011)
Слюсаренко А. О. - Структура м’язової тканини латеральних м’язів форелі райдужної, Гриневич Н. Є. (2011)
Стояновський В. Г. - Вплив імунокорегуючих препаратів на резистентність організму курчат-бройлерів, Коломієць І. А., Галущак Л. І., Лісна Б. Б. (2011)
Сухін В. М. - Показники крові при неплідності свиноматок, Чумак В. О. (2011)
Тибінка А. М. - Сумарна кількість кишкових ворсинок у курей з різним типом автономного тонусу (2011)
Тодерішка О. С. - Резистентність та морфо-біохімічні показники крові норок різних порід при застосуванні препаратів тимусу, Чорний М. В., Нікітенко А. М. (2011)
Хомин М. М. - Вплив наноаквацитрату та хлориду хрому на антиоксидантну систему організму корів та біологічну цінність молока, Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2011)
Цехмістренко С. І. - Антиоксидантний статус підшлункової залози та печінки перепелів , Пономаренко Н. В., Яремчук Т. С. (2011)
Юськів Л. Л. - D-вітамінний статус теличок 17-18-ти місячного віку за введення холекальциферолу (2011)
Kuchta M. - Influence of in vivo colchicine administration on mitotic index in chinchilla bone marrow cells, Szeleszczuk O., Niedbała P., Grabowska-Joachimiak A. (2011)
Marounek M. - Effect of dietary selenium on selenium content and antioxidant status of tissues of veal calves, Skřivanová E., Kalachnyuk L. G., Kalachnyuk G. I. (2011)
Василів О. В. - Вплив типу тілобудови спортсменів у складнокоординованих видах спорту на техніку виконання вправ, Голубева О. Т., Бабич А. М., Стахів М. М., Сопіла Ю. М. (2011)
Власенко В. В. - Вплив вікостатевих особливостей юнаків та дівчат на підготовку майбутніх журналістів, Власенко І. Г., Буга Л. О. (2011)
Гунчак В. М. - Профілактична ветеринарна медицина і підготовка спеціалістів тваринництва, Демчук М. В., Козенко О. В., Двилюк І. В., Козій Б. І., Книщук П. В. (2011)
Костенко В. Г. - Проблема істини в cучасній філософії і науці, Федишин Я. І. (2011)
Люблін В. Д. - Сучасні тенденції правового забезпечення якості освіти в Україні (2011)
Макогон Х. Г. - Естетичне виховання студентів (2011)
Мельник О. С. - Вплив занять атлетичною гімнастикою на психоемоційний стан студентів УАД, Підсадочна О. М., Столяр О. В. (2011)
Мельниченко О. П. - Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як різновид їх навчальної діяльності (2011)
Нікітенко А. М. - Структурована вода (2011)
Новіцька О. В. - Основні види засобів навчання як потенційного джерела формування знань з дисципліни "Біотехнологія" для студентів напрямку "Ветеринарна медицина" (2011)
Остьянов В. Н. - Аналіз змагальної діяльності боксерів вищої кваліфікації різних вагових категорій, Гриб А. І. (2011)
Падура М. Ф. - Заснування цісарсько-королівської ветеринарної школи у Львові (2011)
Пацевко А. Й. - Методика розвитку силових якостей, Семенів Б. С., Приставський Т. Г., Ковбан О. Л. (2011)
Приймак О. Г. - До питання про роль гуманітарних наук у формуванні національної свідомості, духовності та культури студентів , Мудрак В. І. (2011)
Присяжнюк В. Я. - Самостійна робота студентів – складова кредитно-модульної системи навчання (2011)
Семенів Б. С. - Професійно орієнтована фізична підготовка у вищих навчальних закладах, Лапшина Г. Г. (2011)
Смолінська О. Є. - Реалізація культурологічного та організаційно-педагогічного підходів у модернізації змісту професійної освіти майбутніх фахівців, Драч М. П. (2011)
Тищенко В. М. - Тести – пам'ять – знання (2011)
Тищенко В. М. - За кафедрою і за письмовим столом (2011)
Тищенко В. М. - Конкурентоздатність викладача вищої школи (2011)
Халецькій О. В. - Релігійна еліта України ренесанс-реформаційної доби, Халецька О. О. (2011)
Халецькій О. В. - Історія Бога. Історично-духовний розвиток усвідомлень Бога як творчісної силодії, Халецька О. О. (2011)
Цимбала В. І. - Животоки чоловічого хору "Дзвін” ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького, Сенечин В. В. (2011)
Череповська Т. В. - Художнє порівняння в контрастивному аспекті, Падура М. Ф. (2011)
Ших Ю. С. - П’ятирічний досвід впровадження кредитно модульної системи у навчальний процес з курсу "Цитологія, гістологія, ембріологія": методичні підходи, оцінка якості знань, недоліки, Мисів О. В., Федик Ю. Я., Білозор О. Р. (2011)
Якимишин І. Д. - Сторінки історії міні-футболу (футзалу) в україні в період з 2006 по 2007 рр. (2011)
Титул, зміст (2010)
Богдан Т. П. - Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період (2010)
Загородній А. Г. - Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України, Пилипенко Л. М. (2010)
Шовкун І. А. - Стан і форми фінансування науково-технічного співробітництва України з Російською Федерацією (2010)
Шумська С. С. - Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України (2010)
Попов В. Ю. - Статистичні параметри руху грошей в Україні (2010)
Худавердієва В. А. - Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України (2010)
Зайчикова В. В. - Функції місцевих фінансових органів в умовах бюджетної реформи (2010)
Майорова Т. В. - ІРО як форма залучення інвестиційного капіталу (2010)
Долінський Л. Б. - Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів (2010)
Масловська Л. Ц. - Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств, Абрамова І. В., Недільська Л. В. (2010)
Мельник О. Г. - Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства (2010)
Пойда-Носик Н. Н. - Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки, Петришинець Л. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Ярошенко Ф. О. - Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) (2010)
Федулова Л. І. - Стимулююча функція фінансового забезпечення наукових досліджень: уроки для України (2010)
Міщенко С. В. - Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни (2010)
Ставицький А. В. - Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні, Хом’як В. Р. (2010)
Шкодіна І. В. - Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі (2010)
Комарова І. В. - Оцінка державної підтримки аграрного сектору України в контексті світового досвіду (2010)
Мошенський С. З. - Глобальний ринок акцій: основні тенденції в історичному контексті (2010)
Ткаченко Н. В. - Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект (2010)
Михальський В. В. - Формування субоптимального портфеля на світових фінансових ринках (2010)
Приказюк Н. В. - Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку (2010)
Мортіков В. В. - Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика, Моклякова А. М. (2010)
Гай-Нижник П.П. - Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі (2010)
Титул, зміст (2010)
Богдан Т. П. - Банківські кризи та їх вплив на державні фінанси (2010)
Крючкова І. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні, Попельнюхов Р. В. (2010)
Рисін В. В. - Наслідки фінансової кризи для банківського сектору та ризики державного втручання (2010)
Тимченко О. М. - Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків, Сибірянська Ю. В. (2010)
Паєнтко Т. В. - Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави (2010)
Хлівний В. К. - Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Івано-Франківської області), Мацук З. А. (2010)
Лютий І. О. - Вплив держави на ринок фінансового капіталу України, Дрозд Н. В. (2010)
Коваленко В. В. - Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи, Черкашина К. Ф. (2010)
Єгоричева С. Б. - Теоретичні аспекти банківських інновацій (2010)
Кириченко О. А. - Управління трансакційними витратами cуб’єктів господарської діяльності, Белоусова І. А. (2010)
Кузьмін О. Є. - Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства, Мельник О. Г. (2010)
Піскунова О. В. - Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки (2010)
Титул, зміст (2010)
Луніна І. О. - Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України (2010)
Корнєєв В. В. - Капіталотворення і кредит у координатах "довіра — відповідальність" (2010)
Павлюк К. В. - Світовий досвід використання концесійної форми державно-приватного партнерства на залізницях та в автодорожньому господарстві, Іголкін І. В. (2010)
Кулик А. Б. - Застосування моделі Тобіна для аналізу економічних процесів в Україні, Хохич Д. Г. (2010)
Мірошниченко О. В. - Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки (2010)
Майбуров І. А. - Теорія і практика податкових реформ: звіряємо позиції, Іванов Ю. Б. (2010)
Бабіч В. В. - Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування, Поддєрьогін А. М. (2010)
Терещенко О. О. - Ставка дисконтування у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень (2010)
Коваленко Ю. М. - Структуризація сучасного фінансового ринку (2010)
Білоус І. В. - Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України (2010)
Грищенко Т. В. - Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств, Курищук В. В. (2010)
Жук В. М. - Застосування інституціональної теорії для розв'язання проблем розвитку бухгалтерського обліку (2010)
Полозенко Д. В. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування — важливий чинник соціально-економічної стабільності держави (2010)
Титул, зміст (2010)
Міщенко В. І. - Особливості посткризового реформування фінансового сектору України (2010)
Полозенко Д. В. - Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України (2010)
Алімпієв Є. В. - Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін (2010)
Калашнікова Т. В. - Стан і тенденції розвитку кредитного забезпечення аграрної галузі України (2010)
Лопушняк Г. С. - Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки (2010)
Олейнікова Л. Г. - Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні (2010)
Рибак С. О. - Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку, Коваль О. П. (2010)
Терещенко Г. М. - Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні, Топчій Ю. В. (2010)
Долінський Л. Б. - Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників (2010)
Юркевич О. М. - Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів (2010)
Коваленко В. В. - Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України (2010)
Пойда-Носик Н. Н. - Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства, Петришинець Л. В. (2010)
Федосов В. М. - Микола Цитович – фундатор науки про місцеві фінанси, Юхименко П. І., Бойко С. В. (2010)
Новицький В. Є. - Глобалізація: нові об'єкти й суб'єкти дослідження (2010)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічний вплив на фрормування онто-інвайроиентального світогляду студентів (2014)
Андрієвська В. П. - Формування предметних компетентностей при вивченні курсу всесвітньої історії студентами колледжу (2014)
Бившева Т. Ф. - Роль музичного навчання та виховання у розвитку студентів та формування професійної компетенції (2014)
Буткалюк Г. В. - Аналіз впливу шкільного підручника з історії на формування гендерної ідентичності учнів старшої школи (2014)
Гайдук К. В. - Співтворчість педагога та студента як суб’єктів навчально-виховного процессу (2014)
Головко С. Г. - Проблеми вищої освіти у контексті ідей педагогічної філософії, Головко М. Б. (2014)
Голозубова О. В. - Ефективність використання дидактичних ігор у процесі вивчення економічних дисциплін (2014)
Гончаренко Н. О. - Організаційно-методичні засади діяльності молодіжного медіа-центру лисичанського педагогічного колледжу, Крошка С. А. (2014)
Гур’єва Я. В. - Педагогіка творчості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці (2014)
Данильченко С. В. - Педагогічні умови впровадження проектної технології в процес підготовки майбутніх педагогів (2014)
Дзензелюк Д. О. - Ставлення та перспектива самостійних занять із фізичного виховання студентів ВНЗ (2014)
Івах С. М. - Професійне самовиховання і саморозвиток майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах ВНЗ (2014)
Капустін І. В. - Визначення рівня сформованості окремих складових моніторингової компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів з використанням факторно-критеріальної моделі (2014)
Кім В. Р. - Морально-правова готовність майбутніх правоохоронців у контексті виховної діяльності у ВНЗ системи МВС України (2014)
Коваленко С. В. - Досвід реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів щодо формування в учнів пту ціннісного ставлення до праці (2014)
Комарова И. А. - Использование традиций народной педагогики в процессе подготовки будущих специалистов учреждений дошкольного образования, Ясева Н. Ю. (2014)
Конончук В. С. - Соціально-психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2014)
Коржавих І. М. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Юришева Л. В. (2014)
Кравцова Л. О. - Особистісна мовленнєва культура студента, Манойло І. С. (2014)
Кузнецова О. Ю. - Модернізація організації педагогічної освіті у Великій Британії у другій половині ХХ ст. (2014)
Маньгора В. В. - Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів (2014)
Нечепоренко М. В. - Умови педагогічної підготовки студентів у Харківському Національному Університеті імені В. Н. Каразіна (2014)
Паласевич І. Л. - Дошкільний педагог як організатор міжособистісної взаємодії дітей різновікової групи (2014)
Проценко О. В. - Професійна складова виховної роботи у ВНЗ як засіб мотивування позааудиторної діяльності студентів (2014)
Ремзі І. В. - Педагогічне забезпечення розвивальної домінанти освіти (2014)
Савченко Л. Л. - Оптимізація педагогічного спілкування як запорука успішної взаємодії студента і викладача ВНЗ (2014)
Сизоненко І. Є. - Роль інтерактивного методу "Спільний проект" у підвищенні рівня засвоєння знань студентів із теми "СНІД", Васьков Ю. В., Одарченко В. І. (2014)
Титаренко В. І. - Професійно-педагогічне спілкування – провідна умова формування партнерської взаємодії викладача та студента у вищому навчальному закладі (2014)
Упатова І. П. - Управління методичною роботою з молодими педагогічними кадрами у 50-ті роки ХХ ст. (2014)
Федорович А. В. - Взаємозв’язок театральної та педагогічної творчості у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Халімон Н. М. - Ідея букваря в історії Української культури. Внесок Л. Деполович у розвиток національної букваристики (2014)
Цибульська Л. І. - Структурно-компонентний аналіз готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності (2014)
Чеховская О. Л. - Возможности интегрирования гуманитарных дисциплинв вузе и в школе (2014)
Шаповал Ю. Д. - Педагогічні умови якісної особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному вищому навчальному закладі (2014)
Щебликіна Т. А. - Дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів на засадах акмеологічного підходу (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2010)
Шевченко Ю. І. - Програмно-цільове управління в системі державного регулювання будівельного комплексу України (2010)
Буковинський С. А. - Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації (2010)
Стефанюк І. Б. - Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового Бюджетного кодексу (2010)
Лобозинська С. М. - Особливості податкового регулювання банківської системи України (2010)
Юрій С. І. - Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки, Луцишин О. О. (2010)
Камінський А. Б. - Інформаційна прозорість у діяльності ІСІ: теоретичне обґрунтування і практика реалізації (2010)
Іонін Є. Є. - Управління портфелем акцій інвестиційного фонду, Овчинникова М. М. (2010)
Коваль О. П. - Деякі аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2010)
Турило А. М. - Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві, Зінченко О. А. (2010)
Живко З. Б. - Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності (2010)
Жук В. М. - Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Полозенко Д. В. - Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в середині ХІХ — на початку ХХ століття, П'ятаченко Г. О., Пасічний М. Д. (2010)
Федосов В. М. - Актуальне наукове дослідження фінансів домогосподарств (2010)
Міжнародна конференція (2010)
Титул, зміст (2010)
Єфименко Т. І. - Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи (2010)
Лондар С. Л. - Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища (2010)
Юшко С. В. - Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз (2010)
Рибак С. О. - Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ (2010)
Козюк В. В. - Глобалізаційні фактори фінансової доларизації (2010)
Дорошенко І. В. - Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України (2010)
Ткаченко Н. В. - Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України, Цікановська Н. А. (2010)
Терещенко Г. М. - Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок, Луцишин О. О. (2010)
Гура Н. О. - Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації (2010)
Канцуров О. О. - Інституціональний аналіз як метод бухгалтерського обліку (2010)
Голубка С. М. - Національні особливості оподаткування: доба Гетьманщини (2010)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України" у 2010 році (2010)
Титул, зміст (2013)
Черевиков Є. Л. - Сучасний інструментарій фінансування інфраструктурних проектів, Овчарова Л. П. (2013)
Савченко К. В. - Дієвість стабілізаційної політики держави (2013)
Кончаковська Е. О. - Стан і перспективи інноваційного розвитку в Україні в контексті економічних реформ (2013)
Кисіль Н. М. - Зарубіжний досвід взаємодії держави і некомерційних організацій у наданні соціальних послуг вразливим верствам населення (2013)
Іголкін І. В. - Форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні: сутність і протиріччя (2013)
Баранник Л. Б. - Розроблення соціальних стандартів і фінансових нормативів бюджетної забезпеченості (2013)
Олієвська М. Г. - Соціальні стандарти і фінансові нормативи бюджетної забезпеченості сім’ї та дітей (2013)
Пістун Т. Т. - Кодифікація податкового законодавства в Україні у контексті податкової реформи (2013)
Чумакова І. Ю. - Ризикоорієнтований підхід у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Кравченко Ю. П. (2013)
Магурчак Т. П. - Вищі органи фінансового контролю: теоретичний аспект (2013)
Денисенко О. М. - Зарубіжний досвід розбудови системи органів макропруденційного нагляду за фінансовим ринком (2013)
Кобушко І. М. - Моделювання гранично допустимого рівня іноземного капіталу на інвестиційному ринку України із застосуванням дихотомічного підходу (2013)
Бобров Є. А. - Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави (2013)
Котляревський Я. В. - Роль і завдання інформаційно-економічної безпеки в системі національної безпеки України (2013)
Авраменко О. О. - Комплексне оцінювання ефективності грошово-кредитної політики як складової економічної безпеки держави (2013)
Длугопольський О. В. - Трансформація суспільного сектору економіки у ХХІ столітті: від інформізму до реконізму (2013)
Титул, содержание (2013)
Орлова Е. Н. - Налоговые льготы в Российской Федерации: практика применения и методика оценки эффективности (2013)
Маршалок Т. Я. - Оптимизация налоговой нагрузки физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности в Украине (2013)
Сидельникова Л. П. - Фискальные экстерналии налоговой нагрузки (2013)
Покровская Н. В. - Налоговые доходы местных бюджетов Российской Федерации (2013)
Рева Т. М. - Постаудит налогообложения внешнеторговых операций (2013)
Гончаренко И. Г. - Многовекторность усовершенствования государственного регулирования налогообложения (2013)
Мулыкина В. П. - Актуальные вопросы налогового стимулирования на примере налога на добавленную стоимость, Крылов М. Ю. (2013)
Морозов В. В. - Налоговые аспекты инвестиционной активизации и совершенствования финансово-бюджетных отношений регионов Российской Федерации (2013)
Алексеев И. В. - Выбор направлений инновационной деятельности для программ налогового стимулирования, Желизняк Р. И. (2013)
Троянская М. А. - Оценка форм налогового стимулирования инновационной деятельности, применяемых на территории России, на примере Приволжского федерального округа (2013)
Феоктистова Т. В. - Предпосылки связи налоговых стимулов с ростом научно-технического потенциала субъектов инновационной сферы деятельности в России (2013)
Воробей Е. К. - Особенности развития и налогообложения малого бизнеса города Сочи в условиях подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 г. (2013)
Куликова Е. И. - Проблемы налогового стимулирования развития российской пенсионной системы (2013)
Горский И. В. - К вопросу о плоской ставке налога на доходы физических лиц в Российской Федерации (2013)
Смирнова Е. Е. - Методологические вопросы определения доходов физических лиц России в целях налогообложения (2013)
Быков С. С. - Влияние правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на эволюцию подходов к корректировке налоговой базы и вычетов по налогу на добавленную стоимость (2013)
Понкратов В. В. - Совершенствование системы налогообложения добычи углеводородного сырья в Российской Федерации (2013)
Буссе Р. - Международное сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов: опыт Европейского cоюза (2013)
Соколовская Е. В. - Использование налога на добавленную стоимость в системе международных торговых отношений стран Европейского cоюза, Филиппова Н. В. (2013)
Маршавина Л. Я. - О нивелировании налоговых различий стран Единого экономического пространства, Нагиева В. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Гасанов С. С. - Обґрунтування можливостей мінімізації ризиків посткризового функціонування фінансового сектору, Гаврилюк О. В. (2013)
Богдан І. В. - Формування інституційного середовища державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Затонацька Т. Г. - Державне інвестування у розвиток інноваційного потенціалу країни, Шиманська О. А. (2013)
Мазуренко В. П. Мазуренко В. П. - Забезпечення конкурентоспроможності держави в умовах глобалізації (2013)
Гордієнко В. В. - Фінансові механізми підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств ЄС та можливості їх використання в Україні (2013)
Тимошенко М. В. Тимошенко М. В. - Поняття фіскальної стійкості у сучасних наукових дослідженнях (2013)
Грановська І. В. - Соціальні стандарти і фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (2013)
Пукач О. О. Пукач О. О. - Перспективи впровадження мінімальних стандартів у системі фінансування суспільних послуг (2013)
Козоріз Л. О. - Особливості процесу становлення нормативно-правової бази податку на прибуток підприємств в Україні та подальші перспективи її розвитку (2013)
Жебчук Л. Л. - Податок на нерухомість як елемент оподаткування особистих доходів населення (2013)
Солодка О. О. - Інтеграція комерційних банків України у світову фінансову систему (2013)
Голубій І. Є. - Міжнародний досвід страхування експортно-імпортних операцій та державної підтримки експортерів (2013)
Британ О. А. Британ О. А. - Міжнародний досвід використання інноваційних фінансових інструментів (облігацій катастроф) на страховому ринку (2013)
Городніченко Ю. В. Городніченко Ю. В. - Удосконалення процедур комунікацій між державними регуляторами (2013)
Фурманець К. Л. - Особливості розвитку й наслідки фінансової глобалізації: історія та сучасні тенденції (2013)
Григоренко Я. О. - Світова офшорна система: еволюція становлення та сучасні особливості (2013)
Галанюк Г. Я. - Державний фінансовий контроль в аграрному секторі США (2013)
Титул, зміст (2013)
Колосова В. П. - Чинники активізації співробітництва україни з міжнародними фінансовими організаціями, Венцковський Д. Ю., Капленко О. І. (2013)
Гайдук Л. А. - Державна інноваційна політика як рушійна сила ефективного розвитку економіки України (2013)
Загурський О. М. - Трансформація організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі України (2013)
Саврадим В. М. - Фінансова стабільність: теоретичні обґрунтування й практичні підходи (2013)
Верещака І. М. - Етапи реалізації боргової політики в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Блискавка Т. В. - Формування механізму фіскального регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2013)
Ковалів І. Р. - Розвиток та модернізація системи управління державними фінансами (2013)
Білоног А. П. - Економічна сутність та основні засади пенсійного страхування (2013)
Дуда Н. З. - Аналіз доходів і видатків Державного бюджету України, Цегелик Г. Г. (2013)
Кушнір І. В. - Вплив індексації ставок податків з урахуванням індексів споживчих цін на діяльність сільськогосподарських виробників в Україні (2013)
Корнієнко С. М. - Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення податку на нерухомість в Україні (2013)
Шірінян Л. В. - Економіко-правовий аналіз діяльності страховиків на страховому ринку України (2013)
Москаленко Ю. В. - Ринок факторингових послуг в Україні: реалії та проблеми розвитку (2013)
Закрепа А. В. - Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки (2013)
Панкратьєва Є. В. - Забезпечення проведення моніторингу фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Очеретна М. Ю. - Конкурентоспроможність підприємства як об’єкт управління (2013)
Титул, зміст (2012)
Дьяченко Я. Я. - Методичні переваги проектного фінансування утвердження інноваційної моделі розвитку економіки (2012)
Дем’янишин В. Г. - Типологія, еволюція та нова парадигма фінансування системи охорони здоров’я, Сіташ Т. Д. (2012)
Гайдук Л. А. - Державне регулювання інноваційної активності суб’єктів господарювання (2012)
Черевиков Є. Л. - Особливості державного фінансування інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства (2012)
Дука А. П. - Інвестиційні процеси в економіці України та їх інноваційні орієнтири (2012)
Поснова Т. В. - Напрями удосконалення механізму фінансування соціальної сфери (2012)
Дробязко А. О. - Взаємозв’язок розвитку фінансової інфраструктури та національного інвестиційного потенціалу (2012)
Іголкін І. В. - Роль національних і транснаціональних проектів у системі розвитку інфраструктури національної економіки (2012)
Корнієнко Н. М. - Теоретичні та практичні засади програмно-цільового методу планування бюджетних видатків (2012)
Савастєєва О. М. - Функції органів Державної казначейської служби України щодо обслуговування кошторисів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (2012)
Іваницька О. М. - Про концепцію удосконалення функціонування біржової торгівлі цінними паперами (2012)
Шірінян Л. В. - Досвід розвитку мікрострахування у країнах Азії (2012)
Баланюк Н. Ю. - Правові та практичні аспекти функціонування недержавних пенсійних фондів (2012)
Денисенко О. М. - Особливості приватизації в Польщі, Україні та Росії та їх вплив на фондовий ринок (2012)
Лой Ю. В. - Перспективи розвитку фондового ринку України (2012)
Бобров Є. А. - Енергетична безпека держави: виникнення феномену, сучасний стан, перспективи розвитку (2012)
Іщенко В. В. - Актуальні проблеми забезпечення фінансової безпеки України: аналіз загроз та ризиків податкової безпеки (2012)
Голубка С. М. - Історичні віхи Головного фінансового відомства УСРР–УРСР та фінансово-економічна політика радянської доби (2012)
Титул, зміст (2012)
Баранник Л. Б. - Фінансові схеми соціального забезпечення інвалідів: досвід зарубіжних країн (2012)
Венгер Т. А. - Суб’єкти державно-боргових відносин: тенденції та особливості взаємодії (2012)
Кошкіна М. О. - Ранжування пріоритетних напрямів фінансування охорони здоров’я (2012)
Орловська Н. О. - Економічні кризи: аналіз та прогнозування з урахуванням збігу циклів різної періодичності (2012)
Твердомед О. М. - Злиття та поглинання як форма розвитку інноваційної діяльності (2012)
Стефанюк І. Б. - Бюджетні нвестиційні субвенції: проблеми досягнення цілей (2012)
Корнієнко Н. М. - Стратегічне та середньострокове планування видатків як інструменти підвищення ефективності використання бюджетних коштів (2012)
Остріщенко Ю. В. - Передумови та інструменти оптимізації управління видатковою частиною місцевих бюджетів (2012)
Козоріз А. В. - Зарубіжний досвід середньострокового бюджетного планування у контексті його застосування в Україні (2012)
Баюра Д. О. - Концептуальні засади формування в Україні ефективної системи корпоративного управління (2012)
Жидяк О. Р. - Аналіз ліквідності банків як об’єкта фінансового управління, Полянчич Т. М. (2012)
Терещенко Г. М. - Напрями розвитку страхового ринку України, Мусатова Т. А. (2012)
Долінський Л. Б. - Експертно-аналітичний підхід до визначення матриць міграцій кредитних рейтингів (2012)
Любкіна О. В. - Інструменти міжнародного фінансового ринку в контексті підвищення ринкової капіталізації вітчизняних компаній, Решетова Г. В. (2012)
Яковенко С. М. - Динаміка розвитку ринку іпотечних цінних паперів (2012)
Трайтлі В. Ю. - Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм: сутність і відмінності від інспектування (2012)
Титул, зміст (2012)
Либанова Э. М. - Проблемы государственных финансов в условиях демографического старения Украины (2012)
Єфименко Т. І. - Перспективи реформування фіскального простору місцевих бюджетів (2012)
Власюк О. С. - Забезпечення фінансової безпеки як пріоритет модернізації фінансової політики України (2012)
Вишневський В. П. - Організаційне забезпечення інтегрованої системи супроводження бюджетного процесу, Дасів А. Ф. (2012)
Лысенко Ю. Г. - Предпосылки применения информационно-аналитических систем управления экономической безопасностью, Захарченко В. Ю. (2012)
Амоша О. І. - Пріоритети розвитку депресивних регіонів, Петенко І. В. (2012)
Блудова Т. В. - Вплив структурних трансформацій у промисловості на економічну безпеку держави, Горохова О. М. (2012)
Двігун А. О. - Бюджетна політики у сфері вищої освіти як чинник розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг України, Дацко О. І. (2012)
Остенда О. - Особливості розвитку сільських районів внаслідок політичних перетворень у Польщі (2012)
Басюркіна Н. Й. - Особливості розвитку інтеграційних процесів в агропродовольчому секторі України (2012)
Буркальцева Д. Д. - Оптимізація державної політики забезпечення економічної безпеки регіонів України у післякризовий період (2012)
Єфіменко Л. М. - Роль політичних інститутів у формуванні економічної безпеки держави (2012)
Навроцька Н. А. - Зміст процесів економічної глобалізації (2012)
Тімарцев О. Ю. - Вплив реформування податкової системи на динаміку податкових надходжень Запорізької області (2012)
Кицюк І. В. - Фактори підвищення конкурентоспроможності регіонів у процесі модернізації держави (2012)
Сердюк О. С. - Альтернативні підходи до реструктуризації вугільної галузі України (2012)
Чумак О. В. - Конкурентоспроможність регіонів та інвестиційна політика у системі забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Лепа Р. М. - Інформаційні технології інтегрованої системи супроводження бюджетного процесу, Дворниченко М. В. (2012)
Туниця Т. Ю. - Державне регулювання розподілу прав на викиди парникових газів як інструмент екологічно ефективних бюджетних інвестицій, Ходико Д. І. (2012)
Бояр А. О. - Напрями трансформації бюджетної системи України в умовах європейської інтеграції (2012)
Дацко О. І. - Трансформація податкової системи України та тенденції податкових надходжень (2012)
Деркач І. О. - Імітаційна модель бюджетного процесу великого міста, Шагарова В. М. (2012)
Аблязова Е. З. - Модель податку на нерухомість та умови її реалізації в Україні (2012)
Коршикова О. А. - Особливості складання звіту про фінансовий стан відповідно до вимог МСФЗ (2012)
Блудова Т. В. - Концептуальні положення взаємодії малих інноваційно орієнтованих підприємств у процесі соціально-економічного розвитку регіону, Кулик А. Б. (2012)
Бражнікова Л. М. - Формування основних засад державного впливу на розвиток ринку екологічно чистих товарів промислового регіону, Бєлякова О. В. (2012)
Кондрашихін А. Б. - Інноваційні засади соціально-економічного розвитку регіону: структурно-інституціональний аспект (2012)
Осецький В. Л. - Інноваційно-інвестиційний вектор соціально-економічного розвитку: регіональний аспект (2012)
Прушківський В. Г. - Особливості реструктуризації промислового комплексу регіону на засадах інноваційної моделі розвитку економіки, Бурма С. І. (2012)
Рыбинцев В. А. - Оценка социальных последствий реализации инвестиционных проектов, Казак А. Н., Рыбинцев Е. В. (2012)
Семенов А. К. - Институциональные изменения финансово-экономической модели через ссудно-кредитное влияние и устоявшиеся региональные особенности аграрного сектора, Митрофанов В. И. (2012)
Біленко Д. В. - Методологічні основи управління інноваційним розвитком університетських комплексів (2012)
Магар Н. Г. - Інновація та ринок праці як напрям розвитку соціально-економічного сектору регіонів, Гузенко О. П. (2012)
Парасоцкая Н. Н. - Инновационная стратегия организации: непрофильные активы (2012)
Токар В. В. - Структурно-інституційна трансформація на основі інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України (2012)
Волобуєва Т. Л. - Внутрішньогосподарський контроль: проблеми ідентифікації та напрями розвитку системи (2012)
Гершуненко Ю. О. - Інноваційний чинник розвитку виробничо-експортного потенціалу (2012)
Хавер В. М. - Дослідження розподілу інвестицій за етапами реалізації інноваційного проекту (2012)
Титул, зміст (2012)
Борщевський В. В. - Роль консалтингу в інституційному забезпеченні інноваційного розвитку регіональних економік, Коваль І. В. (2012)
Звіргзде Д. І. - Інтелектуальний капітал – нематеріальний актив регіональних інноваційних систем, Антонюк Л. Л. (2012)
Мокій А. І. - Механізм підвищення інноваційної активності підприємств малого та середнього бізнесу регіону, Цвілий С. М., Енверов Р. Р. (2012)
Румянцев Н. В. - Аутсорсинг как инновационная форма интеграции промышленных предприятий, Медведева М. И. (2012)
Абубекерова А. З. - Проблеми та перспективи фінансування пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Застрожнікова І. В. - Історичні аспекти державного регулювання сільського господарства України (2012)
Воловоденко Л. В. - Організація ефективної взаємодії використання енергоресурсів у структурі виробничого потенціалу підприємств регіону (2012)
Грицай О. І. - Семантика поняття "витрати на інноваційні процеси” (2012)
Синяєва Л. В. - Динаміка розміру витрат на оплату праці на національному та галузевому рівнях економіки України (2012)
Тумакова С. В. - Соціально-економічна ефективність та безпека регіонального розвитку ринку робочої сили в післякризовий період (2012)
Биткін С. В. - Моделювання впливу процесів на турецькому ринку плаского прокату на експортні можливості українських виробників, Дериведмідь О. С., Литвин В. М., Смирнова Т. С. (2012)
Кальченко С. В. - Оптимізація методики оцінки ефективності діяльності селянських домашніх господарств (2012)
Клименко О. М. - Теоретичні аспекти антикризового управління регіоном (2012)
Крупін В. Є. - Доходи і витрати сільського населення: регіональні аспекти, Максименко А. О. (2012)
Черевиков Є. Л. - Роль міжнародних організацій у реалізації проектів державно-приватного партнерства (2012)
Алейнікова У. С. - Соціальний капітал як фактор регіонального розвитку (2012)
Бортнюк Т. Ю. - Оптимізація електроспоживання як важлива складова енергоефективності (на прикладі Волинської області) (2012)
Вільчинська О. М. - Статистичні методи прогнозування показників бідності (2012)
Коляда О. М. - Шляхи забезпечення економічної безпеки Волинської області в післякризовий період (2012)
Пелашенко А. В. - Логістичний підхід до формування регіональної політики з метою підвищення ефективності соціально-економічного розвитку в післякризовий період (2012)
Стешина О. В. - Моделі довірчого управління у системі соціального розвитку (2012)
Павліха Н. В. - Особливості українсько-польського економічного співробітництва в умовах європейської інтеграції, Марчук Ю. В. (2012)
Школа І. М. - Особливості транскордонного співробітництва в умовах світогосподарської диспропорції, Вдовічен А. А. (2012)
Борисенко П. А. - Структурні перетворення Євросоюзу в умовах глобалізаційної кризи (2012)
Науменко С. В. - Аналіз основних напрямів і механізмів співпраці Україна – ЄС в рамках ініціативи "східне партнерство” щодо підтримки діяльності малих та середніх підприємств та оцінка можливостей щодо подальшої співпраці, Науменко Н. С. (2012)
Ортіна Г. В. - Особливості регіональної політики Європейського Союзу (2012)
Дергачова В. В. - Аналіз макроекономічних індикаторів економічного зростання України в контексті національної безпеки (2012)
Руденко-Сударєва Л. В. - Соціально-економічні стратегії регіонального розвитку: кластерний підхід (2012)
Баханова М. В. - Розроблення механізму ефективних маркетингових комунікацій на основі сегментації ринку банківських продуктів (2012)
Волобоєв В. Д. - Формування освітнього кластера в системі кадрового забезпечення машинобудівних підприємств Запорізької області (2012)
Грущинська Н. М. - Модернізація інституційного базису реалізації експортно-інноваційної моделі міжнародної спеціалізації (2012)
Лебедєва Л. М. - Дослідження впливу інформаційних управлінських систем на зниження трансакційних витрат компанії, Полуектова Н. Р. (2012)
Притула Х. М. - Інституційні засади розвитку сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Пуліна Т. В. - Прогнозування ефективності функціонування підприємств кластера на основі показників їх діяльності (2012)
Енверов Р. Р. - Компаративний аналіз інституціонального забезпечення стратегії розвитку України та Турецької Республіки (2012)
Кузьмін П. В. - Особливості використання транзитного потенціалу України в умовах міжнародної інтеграції (2012)
Радіца О. А. - Визначення факторів виникнення корупції у країнах з різним рівнем економічного розвитку з використанням теорії нечітких множин, Піх М. З. (2012)
Титул, зміст (2011)
Олейнікова Л. Г. - Механізм адміністративного захисту прав платників податків як фактор підвищення конкурентоспроможності національної податкової системи (2011)
Мельникова Л. О. - Податок на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення в умовах упровадження Податкового кодексу України (2011)
Баличев Є. Ю. - Регуляторний потенціал пдв в Україні та напрями його нарощування (2011)
Волощук Р. Є. - Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків (2011)
Остріщенко Ю. В. - Досвід застосування стратегічного бюджетного планування в країнах з ринковою економікою (2011)
Семенюк З. І. - Механізм реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку (2011)
Шиманська О. А. - Видатки бюджету як інструмент регулювання соціально-економічних відносин (2011)
Корсаков С. С. - Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів (2011)
Панченко О. В. - Розвиток програмно-цільового методу бюджетування відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України (2011)
Лондар С. Л. - Європейський досвід фінансового регулювання страхового ринку, Шірінян Л. В. (2011)
Баранник Л. Б. - Напрями посилення соціальної захищеності сільського населення (2011)
Іголкін І. В. - Роль державно-приватного партнерства у формуванні інноваційної політики розвинутих країн (2011)
Терещенко Г. М. - Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні, Топчій Ю. В. (2011)
Смоляр Ю. О. - Розвиток інститутів спільного інвестування (2011)
Стефанюк І. Б. - Аналіз концепцій аудиту ефективності державних фінансів (2011)
Шафорост Я. П. - Сутність прибутку як економічної категорії: історичний аспект (2011)
Титул, зміст (2011)
Кудряшов В. П. - Сектор державних фінансів України та його складові (2011)
Гайдук Л. А. - Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу (2011)
Черевиков Є. Л. - Особливості формування сучасних національних інноваційних систем (2011)
Булана О. О. - Теоретичні засади вдосконалення державної підтримки підприємств у країнах з перехідною економікою (2011)
Мартинюк В. П. - Прогнозування надходження податкових платежів до державного бюджету за допомогою використання arima-моделі (2011)
Озерчук О. В. - Розвиток економічних теорій антициклічного податкового регулювання (2011)
Михайленко С. В. - Розвиток інституційних засад бюджетного менеджменту (2011)
Степанова О. В. - Орієнтири взаємодії структур громадянського суспільства і держави в західноєвропейських країнах, Іголкін І. В. (2011)
Солодка О. О. - Інфраструктура ретейлового бізнесу комерційних банків України (2011)
Свистун А. О. - До питання компенсації знецінених заощаджень громадян України (2011)
Яковенко С. М. - Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи (2011)
Топчій Ю. В. - Становлення кредитних спілок в Українії (2011)
Овсянникова Я. О. - Зарубіжний досвід використання проектного фінансування та перспективи його розвитку в Україні (2011)
Трохимчук І. М. - Державний фінансовий контроль у вищій школі (2011)
Поснова Т. В. - Соціальні індикатори як інструменти визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері (2011)
Штангрет А. М. - Еволюція наукової думки у становленні підвалин економіки знань (2011)
Титул, зміст (2011)
Гаврилюк О. В. - Специфіка інвестиційно-інноваційного розвитку України в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір (2011)
Гайдай М. Г. - Тіньова економіка як джерело незаконних доходів, Семененко М. Ю. (2011)
Лупенко Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств: наслідки акціонерної реформи в Україні (2011)
Романов І. В. - Фінансовий механізм використання квот на викиди парникових газів (2011)
Корж М. А. - Сучасні тенденції розвитку прямого іноземного інвестування в умовах глобалізації (2011)
Грубляк О. М. - Вплив стану економіки держави на ринок облігацій внутрішніх державних позик (2011)
Малиняк Б. С. - Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність, Письменний В. В. (2011)
Волосенко Т. А. - Довгострокове прогнозування доходів бюджету – інноваційна складова управління державними фінансами (2011)
Бондарчук А. В. - Передумови розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в Україні (2011)
Петращук М. М. - Cучасний стан обігу корпоративних цінних паперів на світових фондових ринках (2011)
Мусатова Т. А. - Міжнародний досвід розвитку страхового ринку: уроки для України (2011)
Островська О. А. - Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні, Соколова О. Б. (2011)
Гривківська О. В. - Форми і методи державної підтримки сільського господарства у контексті забезпечення фінансової безпеки (2011)
Коноваленко Н. В. - Впровадження нових видів фінансування діяльності підприємств (2011)
Сухенко О. А. - Фінансова політика компанії в контексті економічного циклу (2011)
Борзенкова О. Д. - Розвиток прибуткового оподаткування юридичних осіб: зарубіжний та вітчизняний досвід (2011)
Титул, зміст (2011)
Гайдук Л. А. - Інституціональні аспекти управління інноваційною діяльністю підприємств (2011)
Шірінян Л. В. - Ключові питання державного регулювання мікрострахування (2011)
Денисенко О. П. - Досвід розвитку венчурного інвестування іноземних країн на прикладі Ізраїлю, Фінляндії та Казахстану (2011)
Жебчук Л. Л. - Роль первинних і вторинних доходів у структурі доходів населення (2011)
Місяць Т. В. - Трансформаційні процеси у світовій економіці та їхній вплив на ефективність торговельно-економічного співробітництва України з ЄС (2011)
Авраменко О. О. - Основні тенденції та особливості формування стратегії грошово-кредитної політики України у 2001–2011 роках (2011)
Лондар С. Л. - Теоретико-методологічні підходи до середньострокового прогнозування надходжень з податку на доходи фізичних осіб, Шевченко Р. Ю. (2011)
Башко В. Й. - Інституційно-правові механізми обмеження дефіциту бюджету (2011)
Пукач О. О. - Пріоритетні напрями удосконалення методології визначення видаткових потреб у системі фінансового вирівнювання в Україні (2011)
Терещенко Г. М. - Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні, Смоляр Ю. О. (2011)
Столяр А. О. - Середньострокові ноти як ефективний інструмент запозичень на міжнародному ринку капіталів (2011)
Чечуліна О. О. - Методичні засади формування ефективної системи державного фінансового контролю (2011)
Шульга Н. В. - Відповідальність і підзвітність як базові елементи розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2011)
Чернюк О. С. - Основні загрози бюджетній безпеці держави та шляхи їх попередження (2011)
Іщенко В. В. - Податкова складова фінансової безпеки держави (2011)
Титул, зміст (2010)
Мярковський А. І. - Пріоритетні напрями бюджетної політики (2010)
Чугунов І. Я. - Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України, Футоранська Ю. М. (2010)
Зварич О. В. - Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств (2010)
Крикун Т. І. - Бюджетний механізм видатків розвитку (2010)
Макогон В. Д. - Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин (2010)
Заїчко І. В. - Роль бюджетної політики у забезпеченні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування (2010)
Молохова Я. О. - Система державного регулювання та управління фінансовою сферою країни (2010)
Сокровольська Н. Я. - Формування бюджетів органів місцевого самоврядування на прикладі Івано-Франківської області (2010)
Лондар С. Л. - Інноваційна діяльність в умовах вітчизняного економічного середовища, Блискавка Т. В. (2010)
Карпінський Б. А. - Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика (2010)
Юрса М. Я. - Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування (2010)
Виноградня В. М. - Організаційно-економічні аспекти управління вищими навчальними закладами України (2010)
Белінська Г. В. - Сек’юритизація активів як інновація на фінансовому ринку України (2010)
Данькевич А. П. - Проблеми залучення іноземного капіталу для розвитку вітчизняної економіки (2010)
Мельник В. М. - Концептуальні напрямки оптимізації структури капіталу, Котькалова І. В. (2010)
Стефанов С. Є. - Шляхи підвищення впливу вітчизняної науки на економічні процеси в державі (2010)
Сидорович М. Я. - Динамічний підхід до аналізу та моделювання податку з доходів фізичних осіб (2010)
Сибірянська Ю. В. - Прогнозування рівня податкової заборгованості в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Лондар С. Л. - Моделювання дохідності підприємства у нестабільному економічному середовищі, Тішков Б. О. (2010)
Вінграновський А. М. - Проблема нерівності регіонального розвитку в Україні як сфера державного регулювання (2010)
Молохова Я. О. - Світова фінансова криза та її наслідки для України (2010)
Мітал О. Г. - Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи (2010)
Осипчук Д. Г. - Основні заходи поліпшення взаємодії грошово-кредитної та бюджетної політики України (2010)
Пенякова Г. Л. - Структура вітчизняної підсистеми прямих податків та їх бюджетоутворююча роль (2010)
Колесник Л. М. - Світовий досвід та напрями трансформації державного впливу на економіку України (2010)
Волосенко Т. А. - Особливості виконання Державного бюджету України (2010)
Футоранська Ю. М. - Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Цехановський І. Л. - Бюджетні механізми та соціально-економічний розвиток територіальних громад (2010)
Ставицький А. В. - Роль зовнішнього впливу на трансмісійний механізм України (2010)
Калитчук В. М. - Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу (2010)
Мельничук Н. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування (2010)
Корсун Т. В. - Систематизація ризиків та проблеми їх страхування як засоби управління фінансовою безпекою потенційно небезпечних об’єктів (2010)
Римар О. Г. - Регуляторна політика держави в умовах економічних криз (2010)
Шевченко А. В. - Планування податкових надходжень у розрізі регіонів України (2010)
Точиліна І. В. - Використання податкових пільг для стимулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах (2010)
Мельничук Г. С. - Теоретичні основи бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників (2010)
Титул, зміст (2010)
Загорський В. С. - Новітні податкові реформи у країнах Європейського Cоюзу та орієнтири для податкової політики в Україні, Мельник В. М., Кощук Т. В. (2010)
Крівцов О. О. - Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб (2010)
Баличев Є. Ю. - Бюджетоутворююча роль податків на споживання в Україні (2010)
Маркович Г. Б. - Передумови, переваги та інструменти запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів (2010)
Березенко С. І. - Інвестиційна складова бюджетів соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць на прикладі м. Києва (2010)
Дишлева А. М. - Бюджетна політика в умовах циклічного розвитку економіки (2010)
Пасічний М. Д. - Фінансування бюджетного дефіциту в Україні (2010)
Черевиков Є. Л. - До питання класифікації ризиків проектів державно-приватного партнерства (2010)
Шульга О. О. - Фондові індекси як основний показник стану ринку капіталу (2010)
Сапак І. В. - Основні напрями системного розвитку економіки України у посткризовий період (2010)
Пальчук О. І. - Особливості аналізу фінансового стану позичальників у факторингових операціях (2010)
Іголкін І. В. - Концесія як інструмент розвитку інфраструктури національних економік (2010)
Мусатова Т. А. - Світовий кредитний ринок та перспективи інтеграції України (2010)
Амелін С. К. - Сутність фінансового лізингу (2010)
Гулько В. В. - Аналіз механізму функціонування системи державного фінансового контролю в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Мельник В. М. - Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу й адміністрування, Яковлєва А. М. (2010)
Шевченко Р. Ю. - Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в умовах упровадження Податкового кодексу України (2010)
Рожко О. Д. - Суперечності бюджетного контролю в Україні (2010)
Сошка Н. В. - Удосконалення процедури контролю за процесом справляння податків до місцевих бюджетів (2010)
Камінський А. Б. - Теоретичне обґрунтування ролі інформаційної прозорості в діяльності інститутів спільного інвестування (2010)
Кульпінський С. В. - Фактори секторальної продуктивності у циклічному контексті (2010)
Черевиков Є. Л. - Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства, Єрофеєва Т. А. (2010)
Репік С. В. - Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики (2010)
Осипчук Д. Г. - Удосконалення регулювання Національним банком України обсягів та вартості кредитних ресурсів (2010)
Кошкіна М. О. - Трансформація системи фінансування медичних послуг в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2010)
Сухенко О. А. - Фундаментальна оцінка ринкової вартості компанії, зважена на циклічний фактор (2010)
Калмиков О. В. - Удосконалення системи державного регулювання малого бізнесу в сучасних умовах (2010)
Франчук Т. М. - Інвестиційна привабливість та інвестиційна конкурентоспроможність економіки (2010)
Терещенко Г. М. - Напрями удосконалення системи державного регулювання ринку фінансових послуг (2010)
Канцуров О. О. - Інституціональний аналіз як спеціальний метод дослідження бухгалтерського обліку (2010)
Качан Т. В. - Розвиток державного фінансового контролю в контексті положень нового Бюджетного кодексу України (2010)
Роман О. Т. - Контроль у системі управління фінансовою діяльністю держави (2010)
Кузнецов О. В. - Посткризова трансформація глобального фінансового середовища (2010)
Голубка С. М. - Особливості формування та функціонування фінансової системи Гетьманщини (середина XVII – перша половина XVIII ст.) (2010)
Волощук Р. Є. - Історичні аспекти адміністрування податків (2010)
Титул, зміст (2009)
Мярковський А. І. - Формування місцевих бюджетів як складова соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць (2009)
Чугунов І. Я. - Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу, Крючкова Н. М. (2009)
Волковинська Т. В. Волковинська Т. В. - Теоретичні засади реалізації ефективної бюджетної політики (2009)
Євтушенко Н. М. Євтушенко Н. М. - Визначення напрямів та шляхів розвитку бюджетної політики України в кризовий період (2009)
Карп Г. В. - Інструменти європейської політики розвитку гірських населених пунктів (2009)
Корень Н. В. Корень Н. В. - Концептуальні засади формування оптимальної структури бюджетних видатків (2009)
Легкоступ І. І. - Розподіл функцій та видатків між рівнями бюджетної системи держави (2009)
Остріщенко Ю. В. Остріщенко Ю. В. - Теоретико-методологічні засади запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні (2009)
Ящук В. В. - Розвиток фондового ринку України (2009)
Новікова М. М. Новікова М. М. - Потенціал фінансової стійкості машинобудівних підприємств (2009)
Боровик П. М. Боровик П. М. - Напрями державного регулювання процесів земельного оподаткування в Україні, Кончаковська Е. О. Кончаковська Е. О. (2009)
Качан Т. В. Качан Т. В. - Кадровий менеджмент при запровадженні професії внутрішнього аудитора в державному секторі (2009)
Лисенко В. В. Лисенко В. В. - Державний фінансовий контроль у сфері охорони здоров’я (2009)
Шомникова А. В. Шомникова А. В. - Ринок медичних послуг: проблеми ефективного використання маркетингових досліджень (2009)
Плескач В. Л. Плескач В. Л. - Фінансовий контроль і управління грошовими коштами підприємств в умовах поглиблення фінансової кризи, Жадько К. С. Жадько К. С. (2009)
Суркова Ю. О. Суркова Ю. О. - Фінансовий контроль у будівництві: теоретичні засади здійснення та українські реалії (2009)
Марущак М. В. Марущак М. В. - Основні напрями оптимізації функціонування банку (2009)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Напрями застосування програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів, Остріщенко Ю. В. (2009)
Зварич О. В. - Методологічні основи прогнозування надходжень податку з доходів фізичних осіб (2009)
Карп Г. В. - Теоретико-методологічні засади формування місцевих бюджетів гірських населених пунктів (2009)
Лисенко В. В. - Ефективність використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я (2009)
Батіщева С. М. - Фінансування капітальних вкладень місцевих бюджетів (2009)
Макогон В. Д. - Шляхи удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин (2009)
Панченко О. В. - Інституційні засади програмно-цільового методу бюджетування (2009)
Точиліна І. В. - Бюджетно-податкове регулювання інноваційного розвитку економіки України (2009)
Запатріна І. В. - Удосконалення політики тарифоутворення у системі фінансового забезпечення розвитку комунальних систем централізованого водопостачання та водовідведення, Лебеда Т. Б. (2009)
Грабчук О. М. - Джерела виникнення сучасної фінансової рецесії (2009)
Тарасюк М. В. - Бізнес-моделювання економічних систем суб’єктів мережевого торговельного підприємництва (2009)
Терещенко Г. М. - Проблеми розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, Смоляр Ю. О. (2009)
Максимчук Є. О. - Бюджетне фінансування програм соціального захисту населення (2009)
Редькін Д. О. - Альтернативи залучення позикового капіталу для інвестування розвитку малого бізнесу, Добровольський О. І. (2009)
Міщенко С. В. - Обґрунтування концептуальних засад удосконалення організації роботи з готівкою (2009)
Осипчук Д. Г. - Інфляційне таргетування в Україні: підходи до запровадження (2009)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Основні напрями подальшого розвитку програмно-цільового методу планування бюджету, Книшенко І. Ф. (2009)
Карп Г. В. - Досвід фінансування місцевих бюджетів гірських населених пунктів у зарубіжних країнах (2009)
Косаревич Н. Б. - Перспективи розвитку бюджетної системи України в контексті змін до Бюджетного кодексу України (2009)
Крикун Т. І. - Державний фінансовий контроль у системі бюджетного регулювання (2009)
Молохова Я. О. - Проблеми забезпечення місцевих бюджетів фінансовими ресурсами (2009)
Маркович Г. Б. - Перспективні напрями вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2009)
Шишко О. В. - Удосконалення формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів вирівнювання (2009)
Тарасюк М. В. - Розробка статичних бізнес-моделей економічних процесів торговельних мереж в умовах контролінгу (2009)
Лупенко Ю. В. - Перспективи розвитку акціонерних товариств України в умовах реформування законодавства (2009)
Трохимчук І. М. - Сутність державного фінансового контролю у сфері освіти (2009)
Ящук В. В. - Розвиток системи регулювання ринків фінансових послуг у зарубіжних країнах (2009)
Филюк Г. М. - Наукові підходи до типологізації ринкових структур (2009)
Римар О. Г. - Модернізація податкової політики України як фактор подолання кризових явищ в економіці (2009)
Попова О. С. - Нормативно-правове забезпечення діяльності страхових компаній (2009)
Затонацька Т. Г. - Податкові важелі реалізації інвестиційної політики держави (2009)
Русул Л. В. - Основні проблеми оподаткування страхової діяльності в Україні (2009)
Буглаєва О. Ю. - Податковий контроль: теоретичний аспект (2009)
Кульпінський С. В. - Регулювання вимог до банківського капіталу в контексті антициклічної політики (2009)
Абрамович С. Д. - Художественный мир Марии Тилло (2011)
Аметова Э. К. - Усадебный быт в "Путешествии Глеба" Б. Зайцева как феномен русской культуры (2011)
Андрієвська В. М. - Топос міста в романі Альфреда Дебліна "Берлін. Александерплац" (2011)
Баранская Е. М. - Поэт и общество: творческая концепция Я. П. Полонского (2011)
Бескровная Е. Н. - Особенности трансформации трактата "Гитин" в мировой литературе (2011)
Беспалова Е. К. - Творчество В. Набокова и феномен трансатлантической литературы (2011)
Бессараб Е. Н. - Рецепция романистики Ш. Бронте в зарубежных исследованиях (2011)
Білоконенко І. С. - Поет у придворній культурі Англії єлизаветинської епохи (2011)
Брега Л. О. - Ґендерний аспект української постмодерної літератури в сучасних наукових літературознавчих студіях (2011)
Воеводина О. А. - Специфика анализа рамочного текста в лирике (2011)
Гетман Ю. С. - Архетип "трикстер" в "Комедии о российском дворянине Фроле Скабееве и стольничьей Нардин-Нащокина дочери Аннушке" (2011)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Мотив смерті в поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2011)
Гусев А. В. - Реклама как квазиреальный симулякр в романе В. Пелевина "Generation ‘П’" (2011)
Гусева Е. А. - Военный очерк 40-х годов (2011)
Драган О. А. - Образ ладьи в творчестве Л. Мартынова (2011)
Евдокименко Е. А. - Фольклорные элементы в современных пьесах о детях и подростках (2011)
Ефименко Е. А. - Национальная идентичность и литературная традиция в творчестве Дж. Б. Шоу (2011)
Зимомря М. С. - Весомый вклад в достоевсковедение (2011)
Зубарь Д. А. - Мотив смерти двойника в русском и европейском декадентском романе (2011)
Иванцов Е. Г. - Пострецепция чтения: дифференциация обращения читателя к художественному тексту (2011)
Ивахненко М. Н. - Функция иноязычных элементов в произведениях В. Аксенова (2011)
Калашникова О. Л. - Об этнических и жанровых стереотипах: женские автодокументы XVIII века (2011)
Кирпа О. А. - Судьба "шестидесятничества" в романе В. Аксёнова "Таинственная страсть" (2011)
Клюйко Г. С. - Тревожный мир сыщика Ивана Дмитриевича Путилина (2011)
Коновальчук Ю. В. - Китай и китайцы в путевых очерках И. А. Гончарова "Фрегат "Паллада”" (2011)
Криворучко С. К. - Екзистенціалістський умонастрій роману "Мандарини" Сімони де Бовуар (2011)
Крикун O. А. - Особливості дихотомічності мотиву на прикладі творів Дж. Селінджера, В. Шевчука і Г. Тютюнника (2011)
Курьянов С. О. - Крымский текст в литературе Киевской Руси (2011)
Магдиш P. О. - Автор-персонаж у подорожньому нарисі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" (2011)
Мешкова В. Є. - Сучасна американська література: розмаїття культур та імен (2011)
Новохатский Д. В. - Художественная специфика рассказа Джулиана Барнса "Помехи" (2011)
Остапенко И. В. - Лирический пейзаж и картина мира: пространственно-временные отношения (2011)
Перзеке М. Ю. - Традиции и новаторство в поэтике "иного царства" сказки С. Аксакова " Аленький цветочек" (2011)
Перинец Е. Ю. - "Российский текст" в романе Н. Ключарёвой "Россия: общий вагон" (2011)
Плотникова В. А. - Современные интернет-пользователи об Александре Николаевиче Вертинском (2011)
Погорелова Д. А. - Романтическое двоемирие в прозе В. В. Набокова (2011)
Попкова Ю. В. - Мир вещей в рассказах Н. А. Тэффи (2011)
Потницева Т. Н. - О Пушкине, о зайцах, о судьбе... (диптих о пушкинском зайце Саши Дагдейл) (2011)
Раковская Н. М. - Авторское сознание в критической модели А. П. Григорьева (2011)
Сенчило Н. О. - Генеалогічні зв’язки турецької та європейських літератур у межах соціального реалізму (2011)
Сидорчук О. В. - Сатиричне зображення сучасності у п’єсі Сергія Жатіна "Ромео і Джульєтта: воронежські страждання" (2011)
Скуртул Г. С. - Художнє осмислення заробітчанства в сучасній жіночій прозі (2011)
Старецкий Т. В. - Особенности комизма в социально-психологической повести В. И. Даля "Бедовик" (2011)
Старцева В. С. - Розвиток афро-американської літературної традиції в контексті доби гарлемівського ренесансу (2011)
Фокина C. А. - Коммуникативный статус лирической героини в цикле М. Цветаевой "Стихи к Блоку" (2011)
Фомина Л. В. - Трансформация античного мифа в "Эндимионе" Джона Лили (2011)
Чепурда Г. М. - Творчість Енні Пру в контексті американського мультикультуралізму (2011)
Чивликлий Г. Д. - Функции символов в постмодернистской драме Б. Акунина (пьесы "Чайка", "Инь и ян") (2011)
Юферева Е. В. - "Когда меня хандра внезапно посетит": динамика темы скуки в русской литературе второй половины хіх века (2011)
Янченко Ю. В. - Естетизм О. Уайльда в оцінках сучасних літературознавців (2011)
Яшкіна В. В. - Концептуальна ідея та її художнє відтворення: деякі аспекти порівняльного аналізу перекладів "Оди грецькій вазі" Джона Кітса (2011)
Ворожбит О. Б. - Автоімунний гепатит: сучасні підходи до діагностики, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б. (2015)
Кучеренко А. М. - Поліморфізм гена IFNL4 – новий фармакогенетичний маркер ефективності терапії хронічного вірусного гепатиту С, Романчук К. Ю., Пампуха В. М., Мороз Л. В., Лівшиць Л. А. (2015)
Козько В. М. - Діагностика фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С: сучасний стан проблеми та перспективи, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Юрко К. В., Бондар О. Є., Винокурова О. М., Пеньков Д. Б. (2015)
Скляров Є. Я. - Моніторинг порушень функції печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі метаболічного синдрому, Аксентійчук Х. Б., Курляк Н. В. (2015)
Кондратюк К. О. - Лікування порушень мікроекології кишечника у хворих цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Янковський Д. С., Лисяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2015)
Скибчик В. А. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасна діагностика, Войтович М. О. (2015)
Самогальська О. Є. - Особливості перебігу поєднаної алкогольної та неалкогольної жирової хвороби печінки, Мерецький В. М., Баб’як О. В. (2015)
Єгорова Т. А. - Ефективність застосування адеметіоніну для попередження виникнення депресії у хворих на хронічний гепатит С під час противірусної терапії залежно від генотипу HCV, Ворожбит О. Б. (2015)
Козько В. М. - Стан показників вуглеводного та пуринового обмінів у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О., Анциферова Н. В. (2015)
Стрільчук Л. М. - Ехогенність печінки та її асоціації з клініко-лабораторними параметрами у хворих з артеріальною гіпертензією (2015)
Процюк Р. Г. - Функціональний стан печінки у хворих на коінфекцію ВІЛ, туберкульоз та хронічний гепатит С, Голубовська О. А., Сукач М. М., Марченко Г. Ф. (2015)
Приставка П. О. - Обробка сигналів з високочастотноюзавадою на основі часткових випадків комбінацій B-сплайнів (2010)
Швацька Ю. I. - Апроксимація розподілу вейбулла сплайн-експоненційним розподілом та сумішшю двох експоненційних, Приставка О. П. (2010)
Приставка П. О. - Складові інформаційного забезпечення автоматизованої обробки цифрованих зображень на основі локальних операторів, Чолишкіна О. Г. (2010)
Ємел’яненко Т. Г. - Прогнозування стану техногенно навантажених територій з використанням байєсовського підходу, Крюк Л. В. (2010)
Мацуга О. М. - Обчислювальні схеми відтворення сплайн-нормального розподілу на основі методу максимальної правдоподібності, Оголь Ю. В. (2010)
Голуб С. В. - Зниження впливу характеру розподілу значень вхідних даних на якість моделей об’єктів соціоекологічного моніторингу (2010)
Карпов О. Н. - Распределённый алгоритм оценки функционального состояния и индивидуальности человека по его речи (2010)
Лучинкіна О. І. - Транскриптор як один з вузлів загальної експертної системи розпізнавання мови, Аксьоненко П. Ю., Карпов О. М. (2010)
Кузнецов К. А. - О разбиении графов в задачах сегментации изображений, Бовкун А. С., Мозговая И. В. (2010)
Савінов О. М. - Порівняльний аналіз використання експоненціальних та логістичних моделей якості навчання (2010)
Кузьма К. Т. - Аналіз методів прийняття рішень (2010)
Chugay А. О. - Software environment of analysis of speech with purpose of recognition of the functional state of man (2010)
Romanuke V. V. - Optimal WLF equation over experimental viscosity measurements by finite set of fixed temperatures (2010)
Дроздова І. В. - Інформаційна технологія діагностики хронічної серцевої недостатності, Сидорова М. Г., Харченко О. О., Романенко С. В., Поріц С. Л., Чумак Г. Б. (2010)
Девяткін І. В. - Візуалізація даних в Web за допомогою Spidergl (2010)
Якунин А. А. - Анализ логистической технологии взаимодействия промышленных предприятий (2010)
Медведєв Д. Г. - Алгоритм параметризації еозинофілів з допомогою сплайнів, Шелевицький І. В. (2010)
Приставка А. Ф. - Метод и вычислительная технология планирования испытаний на надежность на основе сплайн-распределния Вейбулла, Байбуз О. Г., Земляная С. В. (2010)
Приставка О. П. - Кластерний аналіз гідрогеохімічних даних, Єрещенко Н. М., Сидорова М. Г. (2010)
Павловский В. И. - Синтез аннелированных систем по положению 1,2 на основе 3-арилиден-5-фенил-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-онов, Бачинский С. Ю., Андронати С. А. (2013)
Сейфуллина И. И. - Координационные соединения Sn (IV) с гидроксикарбановыми кислотами, Марцинко Е. Э., Чебаненко Е. А. (2013)
Ракитская Т. Л. - Зависимость защитных свойств низкотемпературного катализатора от концентрации монооксида углерода и эффективного времени контакта, Киосе Т. А., Эннан А. А. (2013)
Джамбек А. А. - Электрохимическое исследование окислительно-восстановительных процессов, протекающих при химическом выщелачивании металлов, Джамбек О. И., Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И. (2013)
Хома Р. Е. - Электрохимические свойства системы "оксид серы (IV) - вода" (2013)
Кіосе Т. О. - Вплив попередньо сорбованого діоксиду сірки на каталітичну активність нанесених купрум-паладієвих комплексів у реакції низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю киснем повітря (2013)
Теслюк О. И. - Опеределение кофеина по тушению сенсибилизированной люминесценции комплексного соединения иона Tb (III), Бельтюкова С. В., Ливенцова Е. О. (2013)
Гузенко Е. М. - Особенности динамики сорбции комплекса 1,5-дифенилкарбазоната хрома (III) катионитами КУ-2-8 и КБ-4П-2 из вод разных категорий (2013)
Савин С. Н. - Кинетика полимеризации олигомерных систем с повышенной вязкостью (2013)
Колот А. М. - Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності (2014)
Петюх В. М. - Характеристика та ранги компетенцій з управління командами, Чакалова К.О. Чакалова К.О. (2014)
Грішнова О. А. - Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку (2014)
Juchnowicz M. - Building employee engagement through professional development, Danilewicz D. (2014)
Куліков Г.Т. - До питання про витрати роботодавця на утримання робочої сили (2014)
Симхович В. А. - Технологии обеспечения социальной ответственности белорусского бизнеса (2014)
Маршавін Ю. М. - Методологічні та прикладні засади визначення економічних втрат від професійного дисбалансу на ринку праці України (2014)
Бабенко А. Г. - Роль матеріальної мотивації у підвищенні продуктивності праці в аграрному секторі, Дронова Т. С. (2014)
Ємельяненко Л. М. - Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні (2014)
Савченко В. А. - Механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців і робітників (2014)
Петрова І. Л. - М’які фактори управління змінами у сфері соціально-трудових відносин (2014)
Куценко Т. Ф. - Соціальні пільги в Україні: аналітичний огляд, Бондар М. Ю. (2014)
Безтелесна Л. І. - Молодіжне безробіття: оцінка масштабів і напрями мінімізації (2014)
Червінська Л. П. - До питання мотивації персоналу (2014)
Курило І. О. - Освіта для населення третього віку як сучасний демоекономічний імператив, Аксьонова С. Ю. (2014)
Бурлуцький С. В. - Соціальне партнерство та корпоративна відповідальність: гомеостатичний підхід (2014)
Нестуля О. О. - Харизма й харизматичне лідерство: аналіз основних концепцій, Нестуля С. І. (2014)
Красномовець В. А. - Аналіз підходів до трактування рівня життя населення (2014)
Дейч М. Є. - Благодійність як прояв соціальної відповідальності: стан і перспективи розвитку (2014)
Бервено О. В. - Социальные проблемы инновационного развития, Броницкая В. В. (2014)
Никифоренко В. Г. - Головні аспекти інноваційної розбудови системи безперервної освіти, Іванова Л. В. (2014)
Андрейцева І. А. - Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти (2014)
Иванова Е. В. - Диверсификация как эффективный инструмент формирования организационной культуры (2014)
Звонар В. П. - Демографічні аспекти соціальної стратифікації (2014)
Кицак Т. Г. - Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах, Коваленко І. Ф. (2014)
Харабуга С. В. - Особливості інституційного забезпечення системи управління професійною орієнтацією (2014)
Дяконенко О. І. - Методичні засади оцінки продуктивної зайнятості населення (2014)
Ткач С. М. - Сучасні тенденції та ризики інвестування у людський капітал регіону (2014)
Ільїн С. В. - Дослідження сучасного стану житлово-комунального господарства Донецької області (2014)
Кучин С. П. - Духовно-моральний розвиток суспільства — основа соціальної безпеки та важіль розвитку трудового потенціалу держави (2014)
Процевят О. С. - Трудовий потенціал як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону (на прикладі Львівської області) (2014)
Тютюнникова С. В. - Потребность в труде в структуре человеческого потенциала, Ганжерли А. О. (2014)
Котляров И. Д. - Нетрадиционные формы занятости: попытка содержательного анализа (2014)
Будько І. О. - Заробітна плата — основа добробуту населення (2014)
Бондарчук К. П. - Підтримка діяльності суб’єктів сільгоспгосподарювання в розвинених країнах як засобу забезпечення їх функціонування у формальному секторі економіки (2014)
Даниленко О. А. - Оцінка національного рівня розвитку КСВ у Євросоюзі та Україні. Досвід для України (2014)
Вонберг Т. В. - Дослідження перспектив розвитку атипових форм зайнятості соціологічними методами (2014)
Кошовий Б. О. - Демотивація праці у мотиваційній концепції ієрархії потреб (2014)
Гаман Г. В. - Інноваційно-інформаційне забезпечення відтворення людського капіталу в Україні (2014)
Дяків О. П. - Сучасні особливості трансформації форм зайнятості в регіоні та перспективи їх розвитку (2014)
Леонтенко О. М. - Нова роль служб персоналу у сучасних умовах економічного розвитку (2014)
Тужилкіна О. В. - Оптимізаційне забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя (2014)
Гуцалюк О. М. - Місце технології управління персоналом підприємства в системі менеджменту (2014)
Щетініна Л. В. - , Рудакова С. Г., Данилевич Н. С. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи (2014)
Брінцева О. Г. - Вплив кризових явищ у соціально-трудовій сфері на процеси формування та використання людського капіталу (2014)
Кир’янова О. В. - Формування адаптаційної мобільності фахівця як чинник особистісної ефективності (2014)
Білик О. М. - Нестандартна зайнятість: виклики сьогодення (2014)
Кравченко В. О. - Кадрова безпека — основа економічної безпеки підприємства (2014)
Василик А. В. - Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом (2014)
Сорока О. В. - Соціальна стратегія у системі управління сучасним підприємством, Кривцова М.С. (2014)
Згалат-Лозинська Л. О. - Організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України (2014)
Калина А. В. - Формування організаційно-економічного механізму стимулювання праці в умовах нестабільного економічного розвитку (2014)
Залєтов О. М. - Страховий захист ключового персоналу підприємства (2014)
Печенюк А. В. - Мотивація ефективного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (2014)
Гемма М. Д. - Методологічні засади організаційно-економічного механізму професійного навчання (2014)
Дорош О. В. - Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами (2014)
Дмитрук С. М. - Вплив людського капіталу на розвиток підприємства (2014)
Баб’як Г. П. - Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України (2014)
Рябоконь І. О. - Модель якості трудового життя інноваційного працівника в новій економіці (2014)
Побулавець Н. Л. - Концептуальні підходи до дефініцій поняття "міграція" (2014)
Семикіна А. В. - Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу (2014)
Кирилюк В. В. - Сучасні підходи щодо визначення рівня соціальної згуртованості суспільства (2014)
Польова В. В. - Щодо оцінки якості роботи кадрових служб (2014)
Ільченко Б. В. - Напрямки реформування соціального діалогу в Україні (2014)
Гуцал О. П. - Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства (2014)
Пашкович М. А. - Особенности профессиональной деятельности в свете ограниченности возможностей индивидов (2014)
Глушко Т. В. - Інтеграція ключових компетенцій персоналу для підвищення ефективності його діяльності (2014)
Глущенко О. І. - Управлінський персонал споживчої кооперації: стан та перспективи розвитку (2014)
Баско А. В. - Особливості структури управлінського персоналу в державній службі України (2014)
Галешова Е. И. - Влияние кадровой деятельности на успешность функционирования организаций в Республике Беларусь (2014)
Панькова А. Д. - Вплив символів і знаків на людську свідомість у трудових і навчальних процесах (2014)
Титул, зміст (2009)
Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік” (2009)
Міщенко В. І. - Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи, Лисенко Р. С. (2009)
Плескач В. Л. - Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм, Желябовський Ю. Г. (2009)
Уманців Ю. М. - Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії (2009)
Юшко С. В. - Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи (2009)
Тридід О. М. - Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком, Вовк В. Я. (2009)
Щурик М. В. - Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону (2009)
Калач Г. М. - Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України (2009)
Лютий І. О. - Фінанси: теорії, школи й нові реалії (2009)
Титул, зміст (2009)
Шелудько Н. М. - Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу, Шкляр А. І. (2009)
Полозенко Д. В. - Проблеми фінансування професійно-технічних навчальних закладів в Україні (2009)
Крисоватий А. І. - Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн - учасниць ЄС, Кощук Т. В. (2009)
Буряченко А. Є. - Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування (2009)
Десятнюк О. М. - Аксіологія ризикованості сфери оподаткування (2009)
Салтинський В. В. - Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом (2009)
Кульпінський С. В. - Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці (2009)
Приказюк Н. В. - Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії, Моташко Т. П. (2009)
Мозенков О. В. - Ринкова вартість компаній у системі захисту корпоративних прав держави, Калюжний В. В. (2009)
Шиндирук І. П. - Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов’язаннями підприємств (2009)
Савлук С. М. - Стимулювання нарощування власного капіталу банків (2009)
Диба В. М. - Інтелектуальний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку (2009)
Титул, зміст (2009)
Барановський О. І. - Предтечі фінансових криз (2009)
Науменкова С. В. - Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій та формування нового геофінансового механізму, Міщенко С. В. (2009)
Сивульський М. І. - Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України (2009)
Демків О. І. - Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні (2009)
Вожжов А. П. - Про причини створення регіональних резервних валют і зміни в світовій валютній системі (2009)
Береславська О. І. - Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв’язку (2009)
Дорошенко І. В. - Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи (2009)
Терещенко Г. М. - Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування, Мошкова М. М. (2009)
Бикова В. Г. - Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах, Курячий Є. В., Ряснянський Ю. М. (2009)
Мельник О. Г. - Уніфікована матрична модель діагностики діяльності підприємства (2009)
Юрій С. І. - Фундаментальне дослідження фінансово-монетарної сфери України (2009)
Звіти, коментарі, новини (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського