Сніжко А. М. - Концепт успішна людина в українській і англійській мовах (2009)
Солдатова Л. П. - Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах (2009)
Суркова О. С. - К вопросу о статусе старославянского языка в контексте истории классических языков Средневековья (2009)
Тепла О. М. - Функціонально-семантичне поле аспектуальності як універсальна типологічна категорія у зіставленні різних мов (2009)
Теряєв Д. О. - Золотое сечение и ритм в звучащих текстах оригинала и переводов (экспериментально-фонетичнское исследование) (2009)
Федоришин О. Б. - Словотвірна адаптація комп’ютерних термінів англійського походження в мові хорватських та українських засобів масової комунікації (2009)
Хороз Н. С. - Заголовки-прагмеми в українських та хорватських публіцистичних статтях (2009)
Черниш Т. О. - Деякі провідні тенденції в діахронічній лексикології слов’янських мов (2009)
Шелест Б. П. - Стратифікаційний та комунікативний підходи у моделюванні структури національної мови (на матеріалі слов’янських мов) (2009)
Ярмак В. І. - Питання методики викладання мови та теорії перекладу в науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського у контексті актуальних проблем сьогодення (2009)
Білас Ю. Т. - Біблійні мотиви в новелістиці Мартіна Кукучіна (на матеріалі оповідань "Молоді роки" та "Дві дороги") (2009)
Брайко О. В. - Оповідання Л. Андреєва "В тумане" і роман В. Винниченка "Чесність з собою": деякі компаративні спостереження (2009)
Булаховська Ю. Л. - Декілька штрихів до "портрету" Марії Конопніцької (питання фольклоризму) (2009)
Булаховська Ю. Л. - Персоніфікація і сучасна фольклорність поезії Єжи Гарасимовича (2009)
Гук З. В. - Особливості функціонування моделі енциклопедії в прозовій творчості Д. Кіша та М. Павича (2009)
Деркач О. М. - Жінка "нового часу” у жіночій персоносфері Іво Андрича: проблема самоідентифікації (на матеріалі оповідання "Жінка на камені”) (2009)
Єршов В. І. - Особливості організації та функціонування художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму (2009)
Забіяка І. І. - Поетичний сюрреалізм 1930-х років: чеський та український варіант (2009)
Захаров В. В. - Романістика С. І. Віткевича у вимірі теорії Чистої Форми (2009)
Карацуба М. Ю. - Тематичне і жанрове розмаїття хорватського і сербського модернізму (2009)
Клічак Г. В. - До питання автобіографізму в прозі Арношта Лустіга та Ладіслава Фукса (2009)
Ковтун О. О. - Музикант-виконавець у традиційній культурі південних слов’ян (етнолінгвістичний аспект) (2009)
Лавринович Л. Б. - Метафора зникнення персонажа та мотив деперсоналізації у романах П. Хюлле, А. Бітова та Ю. Андруховича (2009)
Ларіонова М. Ч. - Русско-украинское культурное пространство: творчество А. П. Чехова (2009)
Левицький В. А. - "Kijoviae. Anno Domini”: структура історизму в київському тексті першої половини ХХ ст. (2009)
Манолакев Х. П. - "Палата № 6” А. П. Чехова и конец героя (2009)
Мехед А. С. - Проблеми вираження комічного у працях чеських вчених (2009)
Моцна І. І. - Час і простір в антиутопічних романах Борислава Пекича (2009)
Науменко Н. В. - Вільні віршовані форми у ліриці Богдана-Ігоря Антонича та Володимира Свідзінського (2009)
Пащенко Є. М. - Хорватський бароковий славізм як паралель українському ХVII ст. (2009)
Петриченко Н. Г. - Творча спадщина П. Куліша в контексті історичної романістики ХІХ століття (2009)
Писаренко Ю. В. - Особливості автобіографічного дискурсу у хорватській жіночі й прозі 80-90-их рр. ХХ ст. (на прикладі романів Ірени Врклян та Славенки Дракулич) (2009)
Польова Ю. С. - Поетика символів у романі Даніели Годрової "Тета" (2009)
Рева Л. В. - Індивідуальне в суспільному: психологічний та моральний стан героїв В. Винниченка і М. Горького (2009)
Руденко І. В. - Міхал Грабовський – критик "української школи" в польському романтизмі (2009)
Сіомак А. В. - Рослинні словообрази як чинники створення комічного ефекту в українських соціально-побутових піснях (2009)
Хайдер Т. В. - Історико-культурна парадигма в польській літературі ХХ століття (2009)
Чорноус С. С. - Особливості жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського (2009)
Шавокшина Н. В. - Трансформація топосу карнавалу в російському та українському постмодернізмах (2009)
Шевченко Г. І. - Праці О. І. Білецького з проблеми читача в контексті загальноєвропейської наукової традиції кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2009)
Шевчук Т. С. - Синтез традицій в художній поетиці філософських діалогів Г. Сковороди (2009)
Ясній Я. О. - Роль танцю і сміху у тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" (2009)
Булаховська Ю. Л. - Відгук на книгу – есе Людмили Володимирівни Краснової "Іван Франко – Анна Ахматова: "Зів’яле листя". Поетика перекладу" (Дрогобич, "Посвіта", 2008) (2009)
Білик Н. Л. - Травнева презентація, Паламарчук О. Л. (2009)
Hasil J. - Recenzní posudek na Ukrajinsko-český slovník lingvistické ternimologie (autorský kolektiv: O. Palamarčuk, H. Strelčuk, O. Antonenko, M. Ševčenko, N. Lobur) (2009)
Доценко Т. С. - Літній семінар в Лозені (2009)
Недбай В. В. - Генеза сучасних систем онлайн-петицій (2014)
Галюк Р. Г. - Вплив глобалізаційних процесів на систематизацію права України (2014)
Шейна А. М. - Принцип демократизму у праві: філософсько-правові засади дослідження (2014)
Полонка І. А. - Онтологічно-правові витоки розуміння явища поведінки людини в контексті з’ясування передумов виникнення правової поведінки (2014)
Давидов Д. О. - Різноманіття значень категорії "правовий режим” (2014)
Павлусів Н. М. - Образи "неправа”, форм його прояву та подолання: "злочин”, "покарання”, "вина” (2014)
Боднарчук М. М. - Співвідношення принципів "свобода” та "відповідальність” як філософських категорій (2014)
Вишинський П. М. - Гуманізаційно-правове трактування людини як соціально-правової цінності (2014)
Зубрицький В. В. - Інтерналізація людиною соціально-правових норм: внутрішня основа правослухняної поведінки (2014)
Галківська М. Б. - Методологія дослідження філософсько-правових засад маніпулювання правосвідомостю працівників ОВС (2014)
Кузь М. М. - Філософсько-правове дослідження інтенціонального виміру правового буття (2014)
Палій М. Б. - Мотиваційно-ціннісне регулювання правоохоронної діяльності (2014)
Романова А. С. - Правовий ідеал як регулятор поведінки людини у природно-правовому просторі: інтелігібельне і сенсибельне осмислення (2014)
Рибак В. О. - Перше наукове історико-філософське видання "Часопис Правнича” (до 125-річчя з дня виходу) (2014)
Машталір Х. В. - Правові стандарти формування української державності в поглядах Євгена Петрушевича (2014)
Резнік О. І. - Магдебурзьке право та його вплив на формування української правової традиції (2014)
Савенко В. В. - Історіософське бачення явища громадського суспільства: антична та середньовічна правова реальність (2014)
Вайцеховська О. Р. - Історія зародження міжнародних фінансових відносин в стародавній період (2014)
Броневицька О. М. - Початковий етап слідчих дій у розслідуванні злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, Ханас В. А. (2014)
Панасюк А. О. - Щодо криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів (2014)
Дяків Б. З. - Загальносоціальні заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи, які вчинюються студентами вищих навчальних закладів (2014)
Танько А. В. - Запобігання погрозам або насильству щодо працівників правоохоронних органів: аналіз загальносоціальних заходів (2014)
Горлач С. В. - Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильницькій злочинності в Україні (2014)
Усова Є. С. - Запобігання злісному невиконанню обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (2014)
Кутєпов М. Ю. - Щодо визначення поняття кримінально-виконавчої політики України (2014)
Охман О. В. - Соціально-правова природа заходів безпеки, що застосовуються до ув’язнених під варту та засуджених в Україні (2014)
Дудко Є. В. - Участь прокуратури України у кримінально-виконавчій діяльності (2014)
Отчак Н. Я. - Юридична природа особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх (2014)
Устрицька Н. І. - Врахування санкції статті Особливої частини КК України при встановленні суб’єкта складу злочину (2014)
Суховолець У. А. - Поняття організованої злочинності та її стрижневої категорії – злочинного угруповання (2014)
Мацко В. В. - Суб’єктний склад злочину неправомірної вигоди (2014)
Гуртієва Л. М. - Поняття та правова природа повідомлення про підозру у кримінальному провадженні України (2014)
Азарова М. В. - Участь прокурора у процедурі початку кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення (2014)
Ковальов А. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб (2014)
Щирба С. Є. - Про суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень в галузі житлово-комунальних послуг (2014)
Криволапчук В. О. - Захист прав та свобод громадян органами поліції в механізмі сучасної держави: адміністративно-правовий аспект (2014)
Галунько А. В. - Адміністративно-правовий статус служби дільничих інспекторів (2014)
Кальчук О. М. - Принципи адміністративно-правового регулювання правозахисної діяльності органів прокуратури України (2014)
Буханевич О. М. - Закордонний досвід надання адміністративних послуг (2014)
Галай В. О. - Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах модернізації системи державного управління в Україні, Фурманович С. О. (2014)
Капустник В. В. - Деякі аспекти правового механізму податку (2014)
Дамірчиєв М. І. - Правова природа фінансової діяльності (2014)
Білонога Ю. Л. - Оптичні властивості розчинів екстрагентів ронідази, Драчук У. Р., Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю. (2011)
Боднарчук О. В. - Дослідження впливу температурних режимів визрівання сиру швейцарської групи на показники його якості (2011)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесу екстрагування за виробництва олії амаранту, Буйвол С. М. (2011)
Гачак Ю. Р. - Технологічні та товарознавчі аспекти при виготовленні міні-сиру з рослинною біодобавкою (2011)
Гулак О. В. - Морозиво з рослинними екстрактами, Поліщук Г. Є. (2011)
Дейниченко Г. В. - Дослідження консистенції молочно-білкових десертів з додаванням рослинної сировини, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2011)
Дейниченко Г. В. - Кінетика впливу гідродинамічного модулю системи "вода-м'ясна сировина" на фективність процесу стерилізації ультразвуковими хвилями, Постнов Г. М., Червоний В. М., Нечипоренко Д. А., Медяник В. В. (2011)
Захандревич О. - Дослідження білкових і небілкових фракцій сирів з білою плісенню, Жукова Я., Малова В., Король Ц. (2011)
Згурський А. В. - Овочева сировина як емульгувальний компонент у виробництві морозива, Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Бреус Н. М. (2011)
Зиков О. В. - Моделювання процесу сушіння амаранту в апараті з термосифоном, що обертається, Воскресенська О. В. (2011)
Іжболдіна О. О. - Якість м’яса молодняку свиней різного походження (2011)
Каганець О. О. - Динаміка мікробіологічних показників меду при його зберіганні (2011)
Кишенько І. І. - Вибір та обгрунтування складу багатокмопонентних розсолів для виробництва цільном’язових шинкових виробів, Стращенко С. В., Донець О. П. (2011)
Козлова С. Л. - Вплив режимів підготовки і введення інгредієнтів фаршевих напівфабрикатів на їх водоутримуючу здатність, Остролуцька К. В. (2011)
Лейбіна Т. І. - Ефективність різних ритмів фазової відгодівлі бугайців при виробництві яловичини за інтенсивною технологією (2011)
Ломова Н. М. - Вплив терміну зберігання на якісні показники консервованого стерилізованого масла, Очколяс О. М. (2011)
Міхнєва Є. Г. - Вплив органічних кислот і пепсину на органолептичні й структурно-механічні властивості м'язової тканини молюсків, Лебська Т. К. (2011)
Мусій Л. Я. - Особливості технології кисловершкового масла, Цісарик О. Й. (2011)
Онишко Л. Й. - Дослідження динамічної концентрації напружень на краю колового отвору за дії на нього неосесиметричного навантаження, Варивода Ю. Ю., Пономаренко О. М. (2011)
Ощипок І. М. - Зміна технологічних властивостей м’ясного фаршу з вмістом пропіоновокислих бактерій в процесі виробництва ковбасних виробів, Наконечний В. В. (2011)
Павліченко О. В. - Порівняльна оцінка впливу молокопроводів на бактеріальне обсіменіння сирого незбираного молока (2011)
Рябоконь Н. В. - Способи виробництва згущених молочних консервів з цукром і плодово-ягідними наповнювачами, Скорченко Т. А. (2011)
Терзієв С. Г. - Дослідження процесу сушіння шламу кави під дією інфрачервоного випромінювання, Ружицька Н. В., Малашевич С. А. (2011)
Ушаков Ф. О. - Зміни якості білку та жиру в ковбасах у процесі їх реалізації (2011)
Федюшко Ю. М. - Аналіз характеристик рефлектометричних систем для дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біооб’єктів, Борохов І. В. (2011)
Ціж Б. Р. - Сенсор візуального контролю вмісту аміаку, Аксімєнтьєва О. І., Чохань М. І. (2011)
Шаповал Н. М. - Актуальність використання молочного білку при виробництві січених напівфабрикатів, Штонда О. А. (2011)
Шаповал Є. М. - Дослідження впливу білкового напівфабрикату із колагенвмісної сировини на технологічні властивості напівкопчених ковбасїї, Штонда О. А., Слободянюк Н. М. (2011)
Górecka J. - Jakość kiełbas homogenizowanych przechowywanych w temperaturze bliskiej krioskopowej, Szmańko T., Wereszczyński J. (2011)
Адаменко Л. В. - Розробка методів визначення залишкових кількостей дезінфекційних засобів методами in vitro (2011)
Бергілевич О. М. - Характеристика ризику стосовно Enterobacter sakazakii для молока гатунку екстра (2011)
Богатко Н. М. - Особливості впровадження системи насср на молокопереробних підприємствах України, Власенко В. В., Богатко Л. М., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Богатко Н. М. - Застосування удосконаленого експресного методу визначення якості м’ясних продуктів при їх ветеринарно-санітарній оцінці (2011)
Богатко Н. М. - Основні показники розвитку молочної галузі України, Богатко Л. М., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Боцуляк Г. В. - Вплив цистицеркозної інвазії (T. saginata) на бактеріальне обсіменіння та загальну токсичність яловичого м’яса (2011)
Варпіховський Р. Л. - Поведінка нетелів 5-7 місячної тільності при вільному виборі зони відпочинку за різних способів безприв’язного утримання, Польовий Л. В., Яремчук О. С. (2011)
Васерук Н. Я. - Кількісне співвідношення між окремими білковими фракціями плазми крові лактуючих корів за дії свинцю, метіонатів заліза, міді, та вітаміну Е, в динаміці, Фоміна М. В., Калин Б. М., Дашковський О. О. (2011)
Власенко В. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка залоз внутрішньої секреції молодняку свиней при використанні БВМД Аміномакс №5220, Фаріонік Т. Т., Довгань В. В. (2011)
Гарнаженко Ю. А. - Санітарно-гігієнічна оцінка морської води та нехарчових мідій які виловлюються для виготовлення кормів (2011)
Грицина М. Р. - Географічні та екологічні особливості видів роду Verbascum l. (2011)
Дворська Ю. Є. - Визначення рівня санітарно-показових мікроорганізмів в продуктах птахівництва за допомогою тест-підкладок серіЇ Ridarcount (2011)
Демчук М. В. - Вплив чинників середовища на сезонну динаміку показників функціонального стану і імунореактивності організму та захворюваності в ділянці пальців у молочних корів, Бойко П. К., Книшук П. В. (2011)
Димань Т. М. - Порівняння методів визначання загального бактеріального обсіювання молока, Мазур Т. Г., Загоруй Л. П., Семанюк В. І., Салата В. З. (2011)
Дідик У. М. - Гігієнічні аспекти оцінки токсичності грунту з допомогою ростового тесту (2011)
Ішкова О. І. - Бактеріологічний контроль об’єктів м'ясопереробного підприємства (2011)
Кейван М. П. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря під впливом виробництва птахівничої продукції, Тертична О. В. (2011)
Коваленко В. Л. - Вплив дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду на організм лабораторних тварин, Чехун А. І., Ярохно Я. М., Гнатенко А. В., Савченко Л. Г. (2011)
Коваль О. В. - Екологічні проблеми с. Новосілки, Мазуркевич Т. А. (2011)
Козак Є. Б. - Вміст мікроелементів в раціонах та інтенсивність росту бугайців червоної степової породи, Остап’юк Ю. І., Каплінський В. В. (2011)
Коцун Л. О. - Інвазійні рослини в місті Луцьку (Волинська область), Кузьмішина І. І., Войтюк В. П., Лісовська Т. П., Кузьмішина С. В. (2011)
Куциняк І. В. - Оцінка фракцій білків м'яса благородного оленя, косулі, великої та дрібної рогатої худоби за розчинністю (2011)
Леськів Г. З. - Стан повітряного басейну України та його зміни (2011)
Логачова Л. О. - Вплив типу приміщення на мікроклімат, резистентність овець, Дунаев Ю. К. (2011)
Максішко Л. М. - Шляхи покращення екологічної обстановки з використанням енергії Сонця, вітру і води, а також біогазу, як альтернативних джерел енергії (2011)
Мартиненко А. В. - Оцінка фізіологічного стану корів української чорно-рябої молочної породи в післяотельний період (2011)
Мацуська О. В. - Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод, Параняк Р. П., Гумницький Я. М. (2011)
Микитин Л. Є. - Баранина – поживний та цінний продукт харчування, Бінкевич В. Я. (2011)
Мітрофанов О. О. - До питання вирощування молодняку свиней за умов різної кубатури приміщень (2011)
Наливайська Н. М. - Фактори зовнішнього середовища і їхній вплив на лактацію кіз (2011)
Остапюк М. П. - Вдосконалення ветеринарно-санітарного контролю отримання молока на фермах, Касянчук В. В. (2011)
Плодиста Н. І. - Активність антиоксидантних ферментів у печінці товстолобика за понаднормового рівня свинцю у воді (2011)
Прокопенко Т. О. - Пропозиції щодо способу підготовки лічильних зразків методом фізичного концентрування (2011)
Сачук Р. М. - Коротка зоогігієнічна і добробутна характеристика технологій інтенсивного кролівництва та систем утримання кролів (огляд літератури) (2011)
Стегней Ж. Г. - Вплив деяких антропогенних чинників на навколишнє середовище, Роменська А. (2011)
Топіха В. С. - Вплив антропогенного навантаження на динаміку генофонду свиней за геном естрогенового рецептора (ESR), Крамаренко С. С., Луговий С. І. (2011)
Фотіна Т. І. - Якісна оцінка риби та рибопродуктів при аеромонозі коропів та товстолобиків, Петров Р. В. (2011)
Щебентовська О. М. - Визначення свіжості курячого м’яса методом імпедансної спектроскопії (2011)
Янович Н. Є. - Загальний вміст білків та співвідношення окремих білкових фракцій у сироватці крові коропа за різного вмісту міді у воді, Янович Д. О. (2011)
Boruta J. - Rules concerning animal by-products management binding in the member states of European Union on the example of Poland, Koncewicz M., Balcerak M. (2011)
Binkevych V. - The quality of milk produkts and poultry meat after the use of helathes of microelements, Hutiy B., Binkevych O., Novotni F., Lesho B. (2011)
Айдачич Д. - Лектори из Југославије (1973 – 1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко (2011)
Албул О. А. - Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку), Лобур Н. В. (2011)
Булаховська Ю. Л. - Декілька думок про славістику (2011)
Дель Ґаудіо С. - Славістика в Італії: історія і сучасність (2011)
Дем’яненко Н. Б. - Особливості викладання польської фразеології в україномовній аудиторії (2011)
Карпенко М. О. - Славістика в Київському університеті: віднайдений А. Й. Багмут перший лист П. Й. Шафарика М. О. Максимовичу (до 50-річчя публікації) (2011)
Колесник В. А. - У истоков одесской болгаристики (2011)
Комарова О. С. - Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці (2011)
Лукінова Т. Б. - До історії славістики в Україні: Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Повоєнний період (2011)
Микитенко О. О. - Програма зі слов’янського фольклору П. Г. Богатирьова та невідомий лист його до М. Т. Рильського (2011)
Миронова Г. - Україністика в Брненському університеті (ЧР) (2011)
Мушкетик Л. Г. - Славістика у вузах Угорщини (2011)
Наєнко М. К. - Про перші кроки університетської славістики (2011)
Назаренко Л. Ю. - Славістика у північно-чеському університеті в місті Усті над Лабою (2011)
Паламарчук О. Л. - 165 років славістики в Київському університеті, Чмир О. Р. (2011)
Палій О. П. - Літературознавча богемістика на кафедрі слов’янської філології КНУ: традиції і сучасність (2011)
Пахомова С. М. - Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива (2011)
Пащенко Є. М. - Періодизація хорватської україністики першої половини ХХ ст. (2011)
Попович М. - Загребська україністика (2011)
Скопненко О. І. - Юрій Шевельов і вивчення білоруської мови (2011)
Стаменова А. - Університетська україністика в Болгарії: традиції та сучасність (2011)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка (2011)
Черниш Т. О. - Про київську полоністику і полоністів 1971-1976 років (2011)
Шостак Н. П. - Украіністыка ў Беларусі: магістральны агляд беларуска-ўкраінскіх узаемасувязяў (на матэрыяле навуковых і асабістых стасункаў) (2011)
Ярмак В. І. - Питання надсегментного членування мовленнєвого потоку в методичному доробкові кандидата філологічних наук, доцента Ірини Петрівни Бондар (на матеріалі сербської мови) (2011)
Паламарчук О. Л. - Многая літа дорогому нашому Миколі Степановичу Зарицкому!, Снитко О. С. (2011)
Зарицький М. С. - Ергономіка розумової діяльності (2011)
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до біобібліографії (2011)
Сторінки історії: випускники кафедри слов’янської філології (2011)
Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років ХІХ сторіччя (2011)
Тедорадзе М. Д. - Правові аспекти майнових прав дітей та засоби їх захисту (2014)
Печений О. П. - Деякі аспекти визначення часу і місця відкриття спадщини (2014)
Бессараб Н. М. - Галузевий критерій відмежування цивільної юрисдикції судів (2014)
Царенко С. І. - Окремі аспекти відкриття касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2014)
Соцький А. М. - Правові основи управління робочим часом працівників (2014)
Осадча О. В. - До проблеми визначення поняття "наукове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України” (2014)
Андрусишин Р. М. - Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Петров С. О. - Моральні та правові засади категорії "ганебний вчинок" в сучасній етиці працівників прокуратури (2014)
Парасюк В. М. - Незаконні дії із бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий та кримінально-правовий аспекти, Парасюк Н. М. (2014)
Гринчак В. А. - Злочин міжнародного характеру як об’єкт міжнародного кримінального права (2014)
Твардовська Х. Р. - Деякі аспекти визначення ознак та наслідків самочинного будівництва (2014)
Висоцький В. М. - Основні функції політичних партій в Україні як змістовна складова їх правового статусу (2014)
Проць О. Є. - Акценти і перспективи сучасних досліджень державної молодіжної політики в Україні (2014)
Олюха В. Г. - Основні засади проведення господарської діяльності з реконструкції житлової забудови (2014)
Карпов Н. С. - Предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі особливості, Івасік Р. М. (2014)
Карпов Н. С. - Забезпечення деяких прав потерпілого у кримінальному провадженні, Цвігун Т. С. (2014)
Каткова А. Г. - Механізми боротьби з корупцією різних країн світу: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Кузьмічова-Кисленко Є. В. - Особливості тактики допиту медичних працівників у кримінальному провадженні (2014)
Лошицький М. В. - Порівняльно-правовий аналіз поліцейської та правоохоронної діяльності (2014)
Немченко С. С. - Теоретико-правові основи правової допомоги (2014)
Сокуренко В. В. - Деякі питання надання адміністративних послуг публічною адміністрацією у сфері оборони України (2014)
Токтогулов А. А. - Система государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики (2014)
Юрій І. А. - Правові аспекти врегулювання проблем підвищення обороноздатності та посилення воєнної безпеки Радою національної безпеки і оборони України (2014)
Тимченко О. В. - Удосконалення процедури збору доказової бази розслідування екологічних злочинів у сфері забруднення морського середовища, Дмитриченко І. В. (2014)
Зарічний О. А. - Теоретико-правові аспекти політичної участі осіб у демократичній державі (2014)
Слободяник Н. С. - Про підвищення ефективності правосуддя та зміцнення довіри до судової влади (2014)
Горлов Є. В. - Зарубіжний дослід діяльності органів державної влади щодо протидії проступкам у сфері економіки (2014)
Гаврущенко І. В. - Модель фінансування охорони здоров’я в Україні: сучасність та перспективи (2014)
Овсянко Д. С. - Поняття відповідальності у трудовому праві (2014)
Гриценко В. Г. - Поняття правоохоронної діяльності (2014)
Пусан К. Б. - Зарубіжний досвід удосконалення адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу (2014)
Фролов Ю. М. - Поняття форм взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку (2014)
Шпенов Д. Ю. - Особливості контролю за службою суддів в Україні (2014)
Мілєнін П. О. - Суб’єкти державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Бурлака В. В. - Криміналістична характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2014)
Комарницька І. І. - Діяльність органів державної влади щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2014)
Ніканорова О. Н. - Митні правовідносини як різновид правових відносин в України (2014)
Іншин М. І. - Загальнотеоретична характеристика запозиченої праці в Україні (2014)
Русаль Л. М. - Припинення індивідуальних трудових правовідносин за ініціативою працівника (2014)
Азаров Ю. І. - Забезпечення участі понятих у кримінальному процесі в контексті дотримання принципу законності (2014)
Ваньчук І. Д. - Правосвідомість та правове регулювання: аспекти співвідношення (2014)
Дрозд В. Г. - Інститут угод про визнання винуватості: закордонний та вітчизняний досвід (2014)
Дурнов Є. С. - Рушійні сили та особливості Української революції 1917-1921 років, Рябов О. А. (2014)
Зеленський В. М. - Конкурс в системі юридичних фактів – підстав виникнення трудових правовідносин (2014)
Коваленко Р. І. - Щодо правової природи трудової функції працівника 507-511 (2014)
Мировська А. В. - Окремі аспекти сучасної класифікації засобів криміналістичної техніки (2014)
Новасардова І. В. - Характеристика складу адміністративних деліктів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Олефір В. І. - Адміністративна деліктологія як складова адміністративної політики держави (2014)
Сікорський О. П. - Основні напрями удосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу зброї та небезпечних речовин (2014)
Соловей Д. Ю. - Тенденції розвитку законодавства про кримінальну відповідальність УРСР (УСРР) в 30-х роках ХХ ст., зумовлені змінами політичного курсу (2014)
Шевчук О. Ю. - Шляхи оптимізації інформаційного забезпечення ОВС у боротьбі зі злочинності (2014)
Попов О. О. - Кількісний аналіз стану довкілля на техногенно забруднених територіях, Яцишин А. В., Артемчук В. О. (2014)
Hilhurt S. Ya. - Application of FPGA-based reconfigurable accelerators for network security tasks (2014)
Артемчук В. О. - Оптимізація мережі моніторингу стану атмосферного повітря (2014)
Глухов О. Д. - Про число мінімальних розрізів графа (2014)
Бородіна Н. А. - Модель техніко-eкономічної ефективності методу очистки вод для проведения екологічного моніторингу існуючих та нових очисних споруд (обладнання), Забулонов Ю. Л., Одукалець Л. А. (2014)
Винничук С. Д. - Ситуативний алгоритм функціонуванняотної протиаварійної автоматики в npoцeci глибокого зниження частоти (2014)
Білан B. П. - Синтез регулятора натягу стрічки стрічкоживильної системи аркушерізальних машин на ocнoвi iї iмітаційної моделі (2014)
Гавриш Б. М. - Розрахунок основних параметрів лазерних вивідних пристроїв, Тимченко О. В. (2014)
Цмоць І. Г. - Структура пристрою обміну на базі багатопортові пам'яті для нейрооріентованих комп'терних систем, Березький О. М., Ігнатєв І. В. (2014)
Винничук C. Д. - Моделювання процесу відділення електростанції для режиму спрацювання чда другого ступеня, Козюк О. І., Коломієць Є. А. (2014)
Азаренко Е. В. - Система мониторинга чрезвычайных ситуаций в районах морских захоронений боевых отравляющих веществ, Бляшенко О. В., Дивизинюк М. М., Ковач В. Е. (2014)
Цмоць І. Г. - Інформаційно-аналітична система управління енергоефективністю регіону, Медиковський М. О., Скорохода О. В., Парубчак В. О. (2014)
Гапак О. М. - Визначення довжини періоду генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі peгicтpiв зсуву зi зворотнім зв'язком та перенесения (2014)
Галущак М. О. - Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів від використання викопного палива у металургійній промисловості Польщі, Бунь Р. А. (2014)
Сметанін К. В. - Інформаційні технології екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення, Шумейко В. О. (2014)
Давиденко А. Н. - Разработка методики проведения комплексних систем защиты информации, Шабан М. Р. (2014)
Панова О. С. - Дослідження впливу співвідношення типів трафіків на продуктивність роботи безпровідної мережі, Обельовська К. М., Ліскевич P. I. (2014)
Данило О. Я. - Цифрова карта опалювальних градусо-днів як інструмент для оцінювання енергетичних потреб у житловому секторі України (2014)
Цмоць І. Г. - Модель та НВІС- структура формального нейрона паралельно-вертикального типу з табличним формуванням макрочасткових результатів, Скорохода О. В., Балич Б. I. (2014)
Борукаев З. Х. - Моделирование динамики энергорынка в условиях изменения цен на рынках энергоносителей, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2014)
Кузьмін О. В. - Оцінка часу передачі повідомлень в сенсорних мережах кластерної структури, Кузьмін С. О. (2014)
Коробчинський М. В. - Дослідження методу когерентного прийому складених сигналів у мережах FN, Мешков С. I. (2014)
Пукач П. Я. - Методи аналізу резонансних режимів коливань у сильно нелінійній моделі рівняння Ван-дер-Поля (2014)
Бардила Т. I. - Джерела живлення та їx енергетично- електричні параметри (2014)
Дурняк Б. В. - Використання регресівних моделей для прогнозування вибраних типів подій, Кляп М. М. (2014)
Вовк A. I. - Логічні i інформаційні концепції формування процедур для прийняття рішень для класифікації стану виробничих агрегатів, Тимченко О. В. (2014)
Колодчак О. М. - Метод розподілу pecypciв в системах, побудованих на хмарних технологіях, на основі модифікованого генетичного алгоритму (2014)
Сабат B. I. - Аналіз ризиків в автоматизованих системах документообміну (2014)
Хамула О. Г. - Оптімізація багаторівневої моделі факторів впливу на проектування композиційного оформления електронного видання для дітей з вадами зору, Васюта С. П., Яців М. Р. (2014)
Хамула О. Г. - Особливості проектування i адаптації користувацького інтерфейсу для "розумного годинника" pebble, Сорока Н. В. (2014)
Врублевський А. Р. - Модифікація протоколу маршрутизації EIGRP на основі нечіткої логіки, Лісовий І. П. (2014)
Шмаков О. М. - Теорiя оперативного мистецтва (теорія тактики) Нацiональної гвардiї України як науковий метод (2014)
Орлов М. М. - Роль державного управління у сфері розвитку воєнної науки в Україні (2014)
Неклонський І. М. - Рекомендації щодо формування групи експертів для визначення вихідних даних для аналізу системи взаємодії Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у надзвичайних ситуаціях (2014)
Адамчук М. М. - Методика ранжирування районів призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій у кількох регіонах держави, Бабков Ю. П., Бацамут В. М. (2014)
Клішин В. М. - Використання комп’ютерно-тренажерних засобів у вогневій підготовці курсантів, Афанасьєв В. В., Забула О. Є. (2014)
Соколовський С. А. - Електронні освітні ресурси. практична реалізація, Козлов В. Є., Сальніков О. М. (2014)
Пеньков В. І. - Вирішення тактичних та вогневих завдань у ході подолання смуги перешкод, Сутюшев Т. А., Шкорбатов Ю. Г., Маґда І. Ю., Бучацький Д. В., Гуля В. В. (2014)
Овчаренко В. В. - Польовий вихід як одна з форм підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів, Панченко В. Ю., Башкатов Є. Г. (2014)
Осипенко С. М. - Модель формування плану постачання матеріальних засобів для частин Національної гвардії України (2014)
Дробаха Г. А. - Методика синтезу структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення угруповання Національної гвардії України, що діє в умовах надзвичайного стану, Ковальов І. В., Башкатов Є. Г., Петік А. В., Шаповал О. М. (2014)
Городнов В. П. - Модель прогнозу ефективності та вибору раціонального варіанта застосування мобільних груп окремого відділу прикордонної служби типу "С” під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону, Назаренко В. О., Мейко О. В. (2014)
Розанова Л. В. - Визначення структури інформаційної мережі для забезпечення прийняття рішення командиром військової частини на етапі підготовки до спеціальної операції (2014)
Комісаров О. Г. - Етапи інформаційного супроводження службово-бойової діяльності (2014)
Іллюк О. О. - Співвідношення категорій "моральний дух” і "морально-психологічний стан” (2014)
Семенов С. С. - Релігія та військова служба (соціально-філософський аналіз взаємовідносин), Гегечкорі О. В., Желаго А. М. (2014)
Щербак В. Г. - Рецензія на монографію "Механізми оцінки матеріального забезпечення та управління витратами з’єднань і частин Національної гвардії України” (підготовлену колективом Національної академії Національної гвардії України за редакцією начальника кафедри тилового забезпечення кандидата наук з державного управління, доцента О. Г. Бондаренка) (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
Зміст журналу "Честь і закон" у 2014 році (2014)
Вихідні дані (2014)
Ракитская Т. Л. - Физико-химические свойсва твердой составляющей сварочного аэрозоля. 1. Фазовый состав, Труба А. С., Эннан А. А., Опря М. В. (2014)
Плужник-Гладырь С. М. - Превращение бензо-15-краун-5, (2014)
Зинченко В. Ф. - Влияние легирования пленкообразующего материалоа ZnS на эксплуатационные свойства покрытий, Магунов И. Р., Чивирева Н. А., Стоянова И. В., Чигринов В. Э., Мазур О. С., Тимухин Е. В., Мозговая О. В., Кочерба Г. (2014)
Чеботарев А. Н. - Сорбционно-спектрофотометрическое определение Al (III), Ga (III), In (III) с использованием диметилхлорсиланаэросила, импрегнированого полярным растворителем, Рахлицка Е. М., Захария А. Н. (2014)
Джамбек А. А. - Изучение кинетики выщелачивания отвалов углеобогащения методом циклической вольтамперометрии, Джамбек О. И., Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И. (2014)
Егорова А. В. - Люминесцентное определение Этодолака, Скрипинец Ю. В., Леоненко И. И., Анельчик А. В., Малинка Е. В. (2014)
Ракитская Т. Л. - Адсорбционные и защитные свойства модифицированного клиноптилолита относительно диоксида серы, Раскола Л. А., Киосе Т. А., Ярчук А. В., Короткова А. С. (2014)
Шматкова Н. В. - Продукты взаимодействия гидразидных комплексов терахлорида олова с ароматическими альдегидами, Сейфуллина И. И. (2014)
Ракитская Т. Л. - Физико-химические свойства твердой составляющей сварочного аэрозоля. 2. ИК-спектральные характеристика, Труба А. С., Эннан А. А., Опря М. В. (2014)
Зинченко В. Ф. - Взаимосвязь кислотности-основности, растворимости и способности к взаимодействию фторидов щелочных и щелочноземельных металлов (2014)
Эннан А. А. - Хемосорбция оксида серы (IV) волокнистыми материалами, импрегнированными полиэтиленполиамином. 1. О гидрофильности волокнистых материалов, импрегнированных полиэтиленполиамином, Хома Р. Е., Длубовский Р. М., Абрамова Н. Н. (2014)
Кокшарова Т. В. - Координационные соединения ацетилацетонатов 3d-металлов с тиосемикарбазидом (2014)
Счастливец А. С. - Оптимизация метода получения биметаллического макрокомплекса с фрагментами β-дикетонатов Mn (II) и Cu (II), Шевченко О. В., Захария А. Н., Волошановский И. С. (2014)
Хома Р. Е. - Антиоксидантные свойства экстрактов из растительного сырья, Чеботарев А. Н., Топоров С. В., Ляшенко К. И. (2014)
Чеботарёв А. Н. - Кислотно-основные и цветометрические характеристики пищевого красителя желтый "Солнечный закат", Бевзюк Е. В., Христова Н. М., Столовник Е. А. (2014)
Ляпунов А. Ю. - Новые краунофаны, содержащие фрагменты 2,7-диоксифлуоренона и 2,7-диоксинафталина (2014)
Шмаков О. М. - Чинники ефективності оперативних дій Національної гвардії України (2015)
Бабков Ю. П. - Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України, Адамчук М. М., Бабков А. Ю. (2015)
Бацамут В. М. - Підхід до визначення ризиків, що виникають під час перегрупування сил Національної гвардії України внаслідок ускладнення суспільно-політичної обстановки у державі (2015)
Неклонський І. М. - Результати наукових досліджень взаємодії Національної гвардії України з Державною службою України з надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Варакута В. П. - Система показників можливостей бригади оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконних збройних формувань, Дробаха Г. А., Луговський І. С., Гніденко С. М. (2015)
Горєлишев С. А. - Технічне та тилове забезпечення підрозділів Національної гвардії України під час виконання службово-бойових завдань: проблеми і шляхи їх вирішення, Бондаренко О. Г., Баулін Д. С., Побережний А. А. (2015)
Лисенко С. В. - Проблемні питання виконання завдань розвідки частинами та підрозділами Національної гвардії України в антитерористичній операції, Ковтонюк Д. О., Афанасьєв В. В., Кузнецов В. В. (2015)
Обрядін В. В. - Використання ГІС-технологій для коригування стрільби артилерійських підрозділів Національної гвардії України, Овчаренко В. В., Радіонов Г. О., Луговський І. С. (2015)
Ліпатов І. І. - Проблемні питання забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України під час проведення спеціальних операцій (2015)
Подригало М. А. - Рецензія на довідник "Сучасні зразки озброєння та військової техніки військових формувань України” (2015)
Матеюк О. А. - Рецензія на навчальний посібник "Психологія натовпу та управління ним при виконанні службово-бойових завдань”, який підготував авторський колектив: доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Приходько І. І., доктор психологічних наук, професор Тімченко О. В., кандидат педагогічних наук, професор Полторак С. Т., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Мацегора Я. В., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Воробйова І. В., Молдавчук В. С., кандидат психологічних наук, професор Ліпатов І. І., кандидат педагогічних наук Рютін В. В., кандидат психологічних наук, доцент Кравченко О. В. (2015)
Анотації (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Гуков Я. С. - Актуальні проблеми і перспективи агроінженерних досліджень, Дринча В. М. (2010)
Говоров О. Ф. - Машини для скошування і подрібнення рослин або їх решток і розподілення подрібнених частинок по поверхні ґрунту, Гуков Я. С., Мойсеєнко В. К. (2010)
Лінник М. К. - Дослідження руху частинки по внутрішній поверхні похилого циліндра з обертальним рухом, Булгаков В. М., Пилипака С. Ф. (2010)
Ковалев Н. Г. - Биомелиоративные аспекты использования нетрадиционных удобрений, получаемых путем биоконверсии органического сырья на предприятиях агропромышленного комплекса, Барановский И. Н. (2010)
Величко В. А. - Реалізація регіональних інвестиційно-інноваційних проектів через системне використання та оцінку земельних ресурсів (на прикладі Херсонської області) (2010)
Лінник М. К. - Технологічні та технічні аспекти використання соломи для удобрення ґрунту, Лукаш М. І. (2010)
Голуб Г. А. - Деякі аспекти теорії падіння тіл у повітряному середовищі, Марус О. А. (2010)
Павлоцький А. С. - Змістова геометрична теорія розгортних ґрунтодеформуючих поверхонь: основні положення і визначення, Вознюк В. А., Савченко І. Ф. (2010)
Сидорчук О. В. - Системний підхід до механізованого вирощування столової моркви, Савченко І. Ф., Кузьменко Л. І. (2010)
Мороз І. Х. - Ширина міжрядь у технології механізованого вирощування картоплі, Кравченко О. А. (2010)
Музика О. П. - Зрошення в Україні та шляхи його покращення (2010)
Шмат С. І. - Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур, Лузан П. Г. (2010)
Баєв І. В. - Обґрунтування оптимального способу посіву сидеральних культур в пару (2010)
Баєв І. В. - Обґрунтування параметрів різака-мульчувача рослин (2010)
Баєв І. В. - Обґрунтування оптимальних строків і умов посіву ярих сидеральних культур в пару для Південної степової зони України, Федоренко В. В. (2010)
Баєв І. В. - Обґрунтування зароблювачів насіння для поверхневого розкидного посіву, Мельник О. В. (2010)
Булгаков В. М. - Оцінка впливу поздовжніх і поперечних коливань тіла коренеплоду на його пошкодження, Головач І. В. (2010)
Ганженко О. М. - Обґрунтування параметрів дискового робочого органу з внутрішніми вирізами (2010)
Гілязетдінов Р. Н. - Нові процеси у виділенні волокна луб’яних культур, Коропченко С. П., Москаленко Б. І. (2010)
Климчук В. М. - Вплив пошкоджень стебел льонотрести в рулонах, сформованих пресами різного типу на вихід і якість волокна, Любченко В. В., Камінський В. І., Карпека Г. І. (2010)
Тимошенко С. П. - Протруювання насіння — стан, проблеми і досягнення, Вечера О. М. (2010)
Барановський О. С. - Дослідження струминного насоса для прямої подачі пестицидів у нагнітальну комунікацію обприскувача, П’ятаченко В. І., Сергєєва О. В. (2010)
Прилуцький А. Н. - До обґрунтування шляхів підвищення інтенсифікації процесу пневмосепарації і конструкційної схеми пневмосепаруючої частини вібровідцентрового сепаратора зерна, Степаненко С. П., Коваль Ю. Г. (2010)
Васильковський О. М. - Економічні аспекти використання зерноочисних машин в Україні, Васильковська К. В. (2010)
Караєв О. Г. - Метод формування раціональних комплексів машин для садівництва (2010)
Соколов В. О. - Розкриття клонових підщеп залежно від конструкційних і кінематичних параметрів розкриваючого барабана, Привалов І. С., Денисюк О. Ф. (2010)
Фененко А. И. - Режимная характеритика биотехнического звена "машина– животное” процесса выведения молока из вымени коров, Карташов Л. П. (2010)
Фененко А. І. - Удосконалення процесу і засобів машинного доїння корів, Москаленко С. П., Ткач В. В., Рєзніков І. В., Остапенко М. А., Михайленко П. М., Брилянт В. Ф., Дріго В. О. (2010)
Брагінець М. В. - Технологічний процес чищення і масажу шкіри ВРХ електромеханічним пристроєм, Демченко В. М., Борзілов В. М. (2010)
Зора В. Б. - Кліткове обладнання для утримання батьківського поголів’я курей-несучок з роздільним годуванням різних статевих груп птиці (2010)
Прокопенко Д. Д. - До теорії взаємодії ромбовидного робочого органу з кротовинами, мурашковими купинами та стернею пасовища, Пйонтик Л. Д. (2010)
Кузьменко В. Ф. - Аналіз схем сучасних кормозбиральних комбайнів та особливості їх конструкцій, Максіменко В. В., Ямпольський С. М. (2010)
Піскун В. І. - Ефективність нової технології виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства, Яценко Ю. В. (2010)
Булгаков В. М. - До питання стійкості мотоблока при роботі на схилах, Усенко М. В. (2010)
Третяк В. М. - Покращення експлуатаційних характеристик ґрунтообробних машинно-тракторних агрегатів шляхом застосування механічного накопичувача енергії, оляднічук Р. В., Третяк М. В. (2010)
Божок А. М. - До удосконалення гідропривода підйомного механізму самоскидного кузова (2010)
Мойсеєнко В. К. - Обгінна муфта для гідромотора (2010)
Попко В. Й. - Агрегатування причіпних та напівпричіпних машин (2010)
Заборський В. П. - Отриманання дизельного біопального на основі рослинної олії, Чуба В. В., Бурдейний Д. М., Грешнова Н. М. (2010)
Бурдейний Д. М. - Перспективи використання відходів виробництва біодизельного палива (2010)
Вірьовка М. І. - Дослідження параметрів трубчатого реактора для виробництва біодизельного пального (2010)
Адаменко О. І. - Проміжний енергоносій і об’єднання поновлюваних та традиційних джерел енергії, Адаменко І. О., Тарнавський С. О., Ладоренко О. В. (2010)
Трегуб М. І. - Вдосконалення конструкцій сільськогосподарських вітроустановок (2010)
Козирський В. В. - Обґрунтування регулювальних якостей вітроелектричного зарядного агрегату, Петренко А. В., Жоров В. І., Жоров С. В., Тимощук Д. В. (2010)
Ковалишин Б. М. - Підвищення енергоефективності опромінювальних установок в умовах закритих агроекосистем (2010)
Кушніренко А. Г. - Метод визначення параметрів електромагнітного поля технологічного вузла установки для передпосівної обробки насіння (2010)
Кушніренко Р. А. - Електрофізичні методи визначення показників концентрації водорозчинних іоноутворюючих електролітів, водорозчиних нейтральних та водонерозчинних речовин у ґрунті (2010)
Молодик М. В. - Універсальне технологічне обладнання для ремонту трансмісій нових марок тракторів вітчизняного виробництва, Моргун А. М., Шаповал Л. І., Галушко О. І. (2010)
Молодик М. В. - Підвищення довговічності культиваторних лап, Василенко М. О., Чернявський О. О., Матвійченко В. С. (2010)
Молодик М. В. - Дослідження впливу нанопрепаратів на зношування гільз циліндрів двигунів внутрішнього згоряння, Больбут В. С., Фастовець П. М., Клімчук О. Д., Забродський М. В. (2010)
Молодик М. В. - Оцінка надійності електрообладнання ернозбиральних комбайнів, Деркач А. О., Сліпченко В. В. (2010)
Кушлянський В. Л. - Дослідження вібраційних характеристик форсунок дизельних двигунів, Кушлянський К. В. (2010)
Смашнюк О. В. - Закономірності відмов зернозбиральних комбайнів в умовах експлуатації (2010)
Фастовець П. М. - Дослідження впливу параметрів дугової цементації на якісні показники зміцненого шару, Кононогов Ю. А., Пономаренко О. В. (2010)
Смирнов І. В. - Напилення порошкових матеріалів плазмотроном в режимі генерації ламінарного плазмового струменя, Чорний А. В., Бакай Б. Ю. (2010)
Гайдук І. В. - Визначення технологічних параметрів режиму при напиленні воднево-кисневим полум’ям, Попіль Ю. С., Корж В. М. (2010)
Болдар Л. Н. - Концепція забезпечення життєвого циклу мобільної сільськогосподарської техніки (2010)
Сидорчук О. В. - Економічна оцінка способів збирання льону-довгунця в сучасних технологіях його вирощування, Шейченко В. О., Грицишин М. І., Макаєв В. І. (2010)
Кравчук В. І. - Наукове забезпечення формування якості і конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки (2010)
Шаповал Л. І. - Оцінка комерційного потенціалу результатів наукових досліджень та форми трансферу інноваційних розробок (2010)
Кравчук В. І. - Ефективність інформаційного забезпечення технічного прогресу в сільськогосподарському виробництві в умовах СОТ, Гусар В. Г. (2010)
Деревець І. С. - Пропозиції щодо створення матеріально-технічної бази та інвестиційно-інноваційного розвитку системи для АПК України на період до 2015 року (2010)
Білоткач М. П. - Енергетична оцінка обробітку ґрунту з урахуванням якості його розпушення, Романенко М. П. (2010)
Korenko M. - Detection of reserve production organizations by raising the performance of their production processes, Kaplík P., Jablonický J., Bulgakov V. (2010)
Лехман С. Д. - Логістика процесів утворення небезпечних ситуацій на виробництвах АПК та запобігання їх наслідкам (2010)
Кіров І. М. - Дослідження методів тепловідведення у виробництвах мікробіопрепаратів захисту рослин, Косой С. М., овчарук В. С., Бурденко Т. І. (2010)
Доровських В. І. - Енергозберігаючий автоматизований комплекс розведення маточної культури зернової молі (2010)
Снітинський В. В. - Наукові досягнення вчених Львівського НАУ в галузі аграрної інженерії, Ковалишин С. Й., Флис І. М. (2010)
Мазоренко Д. І. - Співдружність наукових шкіл ННЦ "ІМЕСГ” і ХНТУСГ ім. П. Василенка з проблем післязбиральної обробки зерна, тракторомашинобудування і технічного сервісу машин, Тіщенко Л. М. (2010)
Надикто В. Т. - Науковий потенціал Таврійського ДАТУ —виробничникам регіону (2010)
Бабенко Д. В. - Основні напрями науково-дослідної діяльності з проблем механізації АПК в Миколаївському ДАУ, Гавриш В. І. (2010)
Булгаков В. М. - До теорії процесу взаємодії активних дискових викопувальних робочих органів з ґрунтом та коренеплодами, Мазуренко А. М. (2010)
Говоров О. Ф. - Енергоємність робочого процесу ножа різального апарата подрібнювача рослинних решток з вертикальною віссю обертання (2010)
Кириченко А. Л. - Дослідження зміни кута різання при подрібненні рослинних решток (2010)
Тютюнник Н. В. - До питання створення комплексної автоматичної системи контролю режимів роботи вузлів і агрегатів мобільних енергетичних засобів (2010)
Корнюшин В. М. - Обґрунтування параметрів пруткових барабанів підкопувально-сепаруючого пристрою картоплезбиральної машини (2010)
Василюк В. І. - Про підбір пружин для вальців льонотеркового апарата (2010)
Толмачов В. С. - Застосування сенсорного аналізу для визначення показників якості льняної сировини (2010)
Олександру Васильовичу Сидорчуку — 60 (2010)
Віктору Михайловичу Третяку — 60 (2010)
Володимиру Леонідовичу Кушлянському — 70 (2010)
Валерію Івановичу Корабельському — 70 (2010)
Степану Пантелеймоновичу Москаленку — 75 (2010)
Миколі Андрійовичу Остапенку — 75 (2010)
Марцинко Е. Э. - 2-Гидроксипропилен-1,3-диаминтетраацетатогерманаты: синтез, свойства, особенности строения (2014)
Эннан А. А. - Хемосорбция оксида серы (IV) волокнистыми материалами, импрегнированными полиэтилеполиамином. 2. Изучение влияния предадсорбции паров воды на хемосорбцию SO2 волокнистыми материалами, Длубовский Р. М., Абрамова Н. Н., Хома Р. Е. (2014)
Перлова О. В. - Коллоидно-химические свойства суспензий твердых растворов фосфиноксида разнорадикального в парафине, Чернецкая В. В. (2014)
Егорова А. В. - Валидация методики ВЭЖХ определения остаточных количеств клофелина гдрохлорида с поверхностей фармоборудования, Федосенко А. А., Витюкова Е. О., Кашуцкий С. Н., Мальцев Г. В. (2014)
Ляпунов А. Ю. - Молекулярные клипсы на основе краун-эфиров: потенциальные рецепторы для извлечения катионов Sr2+ (2014)
Эннан А. А. - Причины и последствия деградации куяльницкого лимана (северо-западное Причерноморье, Украина, Шихалеев И. И., Шихалеева Г. Н., Адобовский В. В., Кирюшкина А. Н. (2014)
Нікіпелова О. М. - Результати фізико-хімічних досліджень бентоніту Дашуковського родовища (2014)
Кокшарова Т. Т. - Координационные соединения 3d-металлов с производными барбитуровой кислоты (2014)
Бельтюкова С. В. - Антиоксиданты в пищевых продуктах и методы их определения, Степанова А. А., Ливенцова Е. О. (2014)
Громовая М. И. - Синтез, строение и свойства малатогерманатных комплексов разных типов, Чебаненок Е. А., Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Песрогло А. Г. (2014)
Нікіпелова О. М. - Результати оцінки впливу морської води на систему ропа-пелоїди куяльницького лиману при її моделюванні (2014)
Беляева Е. А. - Расчет термодинамических параметров кластеризации алкилзамещенных меламина на межфазной поверхности вода/воздух в рамках квантово-химического подхода (2014)
Луганська О. В. - Екстракційні характеристики катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду на межі розподілу фаз вода-мембранний розчинник, Маложон А. О., Калінін П. А., Сніжко І. А. (2014)
Шихалеева Г. Н. - Пространственно-временное распределение тяжелых металлов в донных отложениях южной части куяльницкого лимана, Чурсина О. Д., Шихалеев И. И., Кирюшкина А. Н., Кузьмина И. С. (2014)
Савин С. Н. - Математическое моделирование процессов тепловыделения при отверждении эпоксидных смол (2014)
Издательство "ЭКСПЕРТ" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
До 125-річчя заснування кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2014)
Звіт про проведення Національного циклу семінарів "Проблемні питання профілактики та лікування інфекційних і соматичних хвороб у дітей" (2014)
Профилактика пневмококковой инфекции. Современные стратегии защиты (2014)
Рейтинг спеціалізованих журналів України для лікарів-педіатрів за даними Українського рейтингового агентства (листопад 2014 р. ) (2014)
Сюсюка В. Г. - Оцінка впливу програми медико-психологічної корекції та санаторної реабілітації вагітних на стан новонароджених і перебіг їх раннього неонатального періоду, Котлова Ю. В. (2014)
Редько І. І. - Актуальні питання ранньої діагностики внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених (2014)
Вороненко Ю. В. - Cучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні, Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О. (2014)
Захарова И. Н. - Коррекция дефицита железа: исторические и современные аспекты, Мачнева Е. Б. (2014)
Шевчук Д. В. - Застосування ботулотоксину А в лікуванні нервово-м'язової дисфункції сечового міхура у дітей із спінальними дизрафіями (2014)
Агафонова Е. А. - Эффективность Кларитромицина при острых респираторных заболеваниях у детей, Деев В. В., Москаленко Л. М., Татьяненко О. В., Титаренко О. В., Куприненко Н. И., Новикова Е. Ю. (2014)
Kosir P. - Клінічний досвід використання продуктів Септолете плюс для лікування захворювань горла (2014)
Крючко Т. О. - Проблемні питання амбулаторного ведення дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями, Кушнерева Т. В., Остапенко В. П., Коленко І. О. (2014)
Прохоров Е. В. - Эффективность синбиотической терапии при внебольничной пневмонии у детей раннего возраста, Кобец В. Н., Островский И. М. (2014)
Божко Н. В. - Промывание носа: что это?, Маркитан Т. В. (2014)
Боброва В. И. - Современный взгляд на роль витамина D3 и его применение в комбинации с Lactibacillus reuteri DSM 17938 при функциональных гастроинтестинальных нарушениях пищеварительной системы у детей раннего возраста (2014)
Бережной В. В. - Принципы ферментной терапии у детей, Курило Л. В., Козачук В. Г. (2014)
Марушко Р. В. - Ефективність застосування самоелімінуючих пробіотиків-антагоністів при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку, Марушко Т. Л. (2014)
Шадрин О. Г. - Нарушения жирнокислотного спектра крови и пути его коррекции у детей с врожденными гепатитами, Чернега Н. Ф., Марушко Р. В. (2014)
Охотнікова О. М. - Гастроінтестинальні порушення у дітей з атопічним дерматитом, Бондаренко Л. В., Іванова Т. П., Усова О. І., Федушка Г. М., Підвишенна Т. В., Боровик Ю. Р., Кирильчук К. Ю., Шестакова О. С., Онисько С. О., Семененко Л. В. (2014)
Тяжка О. В. - Роль порушення метаболізму фосфоліпідів у патогенезі холелітіазу у дітей, Сміщуко В. В. (2014)
Дудник В. М. - Оцінка фармакологічної ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту, Вижга Ю. В. (2014)
Майданник В. Г. - Оцінка ефективності лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей на фоні патології щитоподібної залози, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Гнилоскуренко Г. В., Борзенко І. О. Прохорович Т. П., Долгополова О. В. (2014)
Волоха А. П. - Поствакцинальний імунітет проти кору та епідемічного паротиту у ВІЛ-інфікованих дітей, Чернишова Л. І., Раус І. В., Демчишина І. В. (2014)
Нечай А. Ф. - Аноксично-епілептичні напади. Оляд лiтератури та власні спостереження, Смульська Н. О., Зозуля І. С. (2014)
Рустамов И. Р. - Исследование различий между самооценкой ребёнка и результатами клинического обследования при детской депрессии (2014)
Роды дома: законно или нелегально? (2014)
Герасименко Н. Д. - Липиды, воспаление и патология человека: роль рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом (2015)
Даниленко Р. В. - Використання представників роду Melilotus Mill. родини Fabaceae в медичній практиці, Чувпило В. Л. (2015)
Кононова О. В. - Сучасний стан ендодонтичного лікування періодонтиту зубів у населення України (2015)
Курочкін М. Ю. - Концепція антистресової збалансованої анестезії у новонароджених та немовлят (2015)
Ляховська А. В. - Стан зубо-щелепної ділянки у дівчат з розладами репродуктивної функції з урахуванням стану кісткової тканини (2015)
Нуралиев Н. А. - Феномен бактериальной транслокации – микробиологические аспекты, Сувонов К. Ж. (2015)
Петров Е. Е. - Особенности клиники и диагностики ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1, Казаков Ю. М., Треумова С. И. (2015)
Струк В. І. - Сучасний погляд на поширеність патологічної стертості зубів (2015)
Шепель О. А. - Гени, пов’язані з передчасним виснаженням яєчників, Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Янчій Р. І. (2015)
Шуть С. В. - Фактори, що впливають на розвиток метаболічного синдрому (2015)
Безвушко Е. В. - Надмірна маса тіла і ожиріння та здоров’я дітей, Костура В. Л. (2015)
Зайцев А. В. - Представление кариеса с помощью диаграмм Эйлера-Венна, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2015)
Подовжній О. Г. - Застосування нестероїдних протизапальних засобів в комплексному лікуванні ЛОР-патології (2015)
Дівнич Т. Я. - Місце та роль тестування в системі моніторингу якості освіти студентів-стоматологів (2015)
Дрок В. А. - Оптимизация процесса обучение врачей-интернов по специальности "Стоматология" (2015)
Жураківська О. Я. - Нетрадиційні форми лекцій, як засіб підвищення ефективності навчання студентів у вищих медичних закладах (2015)
Лаврів Л. П. - Значення демонстраційних макропре­паратів як елемента наочності в сучасних методиках викладання анатомії людини, Кашперук-Карпюк І. С. (2015)
Фрич Н. І. - Впровадження інтерактивного методу "мозкового штурму" при вивченні тем змістового модулю "Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби" (2015)
Погоріла М. С. - Вплив препарату з ембріональних тканин птахів на морфологію тимусу мишей за радіаційної імунодепресії (2015)
Берегова А. А. - Оцінка обміну катехоламінів у динаміці прогресування псоріазу, Біловол А. М. (2015)
Бокатуева В. В. - Особенности исхода кардиоэмболического инсульта в зависимости от объема и локализации очага ишемии (2015)
Герасименко Л. О. - Принципи психосоціальної реабілітації жінок з невротичним розладами (2015)
Дем’янчук Н. Р. - Вміст IL-1β у сироватці крові та грудному молоці при лактаційних маститах, Белявська Б. М., Лаповець Л. Є., Куніна І. О. (2015)
Денесюк О. В. - Динаміка ступенів ремоделювання, систоло-діастолічної дисфункції лівого шлуночка при нестабільній стенокардії під впливом оптимального тривалого лікування, Денесюк В. І. (2015)
Довгань Р. С. - Вплив периндоприлу на артеріальний тиск та систему вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів в міокарді щурів з артеріальною гіпертензією, Горчакова Н. О. (2015)
Єрьоменко Р. Ф. - Особливості фармакодинаміки коректору білкового обміну з анаболічною дією, Малоштан Л. М., Шаталова О. М. (2015)
Камишний О. М. - Особливості експресії індуцибельного костимулятору ICOS лімфоцитами селезінки при експериментальному стрептозотоциновому діабеті (2015)
Король Л. В. - Показники окисної модифікації білків крові у хворих на пієлонефрит (2015)
Кравчун П. Г. - Рівень обестатину у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу в залежності від наявності ожиріння, Табаченко О. С. (2015)
Курташ Н. Я. - Оцінка функціонального стану печінки у вагітних з HBV- інфекцією (2015)
Латогуз С. И. - Применение ингибитора АПФ периндо­прила у больных хронической ишемической болезнью сердца и аритмиями, Латогуз Ю. И. (2015)
Луців Н. З. - Особливості імунопатогенезу у хворих на гострий калькульозний холецистит в контексті адаптаційних реакцій, Акімова В. М. (2015)
Маракушин Д. І. - Оцінка стану симпатоадреналової системи організму при первинній артеріальній гіпотонії, Ісаєва І. М. (2015)
Немцова В. Д. - Фармакологическая коррекция факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов неалкогольной жировой болезнью печени (2015)
Одноріг Л. О. - Зміни вмісту IL-1β та IL-10 у хворих на нестабільну стенокардію залежно від віку, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Залецький М. П. (2015)
Омельченко О. Є. - Стресостійкість органів травлення, зміни ліпідного спектру крові у щурів при висококалорійному харчуванні, іммобілізаційному стресі та їх поєднаному впливі (2015)
Остапець М. О. - Дослідження механізмів дії сухого екстракту з трави герані болотної, Деркач Н. В., Фоміна Г. П. (2015)
Пастухова О. А. - Ефективність фітоконцентратів у хворих на нейроциркуляторну дистонію по гіпертонічному типу (2015)
Сорока І. О. - Цитокінопосередковані імунореактивні зміни в корі півкуль великого мозку при хронічному ендотоксикозі та його сорбційній корекції, Демків І. Я., Сорока Ю. В., Лісничук Н. Є. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Особенности параметров продольной деформации стенок левого желудочка у больных с дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко К. В. (2015)
Чучеліна О. О. - Meханізм участі фосфоінозитидів в прогресуванні хронічної хвороби нирок (2015)
Лыхман В. Н. - Возможные пути снижения количества осложнений при низких резекциях прямой кишки (2015)
Лыхман В. Н. - Оптимизация результатов реконструктивно–востановительных операций на толстой кишке с учетом профилактики гнойно–септических ослонений (2015)
Микитюк О. Ю. - Проточна цитометрія: фізичні основи та практичне застосування у медицині і біології (2015)
Ісаєнко О. Ю. - Вивчення імуногенних властивостей антигенних фракцій Bordetellapertussis (2015)
Фік В. Б. - Мікрофлора ротової порожнини лабораторних щурів при дії антибіотика, Федечко Й. М., Кривко Ю. Я., Корнійчук О. П. (2015)
Гасюк Н. В. - Цитологічна характеристика епітелію піхви жінок молодого віку залежно від фази менструального циклу (2015)
Kоноваленко С. О. - Гістостереометричний аналіз вікових змін частин міокарда при кадмієвій інтоксикації (2015)
Лонський К. Л. - Порівняльний аналіз морфологічних змін єдиної нирки при уретерогідронефрозі в умовах відновлення пасажу сечі за допомогою пластики сечоводу ділянкою тонкої кишки та ділянкою контрлатерального сечоводу, Костюк Г. Я., Лонський Л. Й., Король А. П. (2015)
Мартынова Ю. В. - Особенности изменений ультраструктурной организации кардиомиоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда крыс в динамике старения после сочетанного применения кордовой крови и экстремального охлаждения (-120°С), Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Чернявская Е. А., Кулик В. В. (2015)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічна будова сухожилкових струн мітрального та тристулкового клапанів серця плодів людини в нормі (2015)
Попель С. Л. - Нейроно-гліальні взаємовідношення в передніх рогах спинного мозку при довготривалій гіпокінезії (2015)
Потяк О. Ю. - Гісто-ультраструктурна характеристика жувального м’язу (2015)
Зінабадінова С. С. - Особливості структурно-функціонального стану печінки та нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих наново локон (2015)
Лавриненко В. Є. - Біологічний вплив алмазних наночасточок та технічного вугілля на структурно-функціональний стан печінки та нирок курячих ембріонів (2015)
Марковский В. Д. - Морфологические особенности строения матки плодов от матерей с физиологической беременностью в различные сроки гестации, Куприянова Л. С. (2015)
Проценко О. С. - Характерні ознаки будови печінки плодів та новонароджених від матерів із залізо­дефіцитною анемією різних ступенів тяжкості (2015)
Щукин Д. В. - Активность матриксной металлопротеиназы – 9 (ММР-9) при внутривенозном распространении почечно-клеточного рака, Лесовой В. Н., Яковцова И. И., Данилюк С. В., Бабич М. Н., Товажнянская В. Д. (2015)
Дячук Д. Д. - Поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення, якому надається медична допомога у ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, Ященко Ю. Б., Лисенко І. Ю. (2015)
Карлова О. О. - Патогенетичне обгрунтування лікування сатурнізму, Яворовський О. П., Шейман Б. С. (2015)
Піщиков В. А. - Особливості прийняття управлінських рішень менеджерами в охороні здоров’я, Мазепа Ю. С., Ященко Ю. Б. (2015)
Шевченко М. В. - Система діагностично-споріднених груп: перспективи запровадження в Україні (2015)
Харченко О. В. - Фізичний розвиток студентів та його зв’язок із станом їхнього здоров’я (2015)
Астапенко О. О. - Результати рентген-структурного аналізу ділянки кісткового зрощення за даними МСКТ у хворих з переломами та деформаціями кісток лицевого черепа при застосуванні різних способів остеосинтезу (2015)
Бирсан Ю. А. - Клиническая эффективность лечения хронического катарального гингивита у лиц молодого возраста с применением препаратов Vivax Dent (2015)
Виноградова О. М. - Ультраструктурне дослідження впливу вибілюючих препаратів на поверхню емалі зубів (2015)
Возная И. В. - Клиническая оценка влияния ортопедического лечения на ткани пародонта (2015)
Любарець С. Ф. - Визначення рівня антитіл до антигену сполучної тканини по Cole в сироватці крові дітей з вадами твердих тканин зубів (2015)
Любченко О. В. - Оценка экономической эффективности применения отечественных материалов при лечении осложненного кариеса в сравнении с импортными аналогами (2015)
Остапко О. І. - Математико-статистичний аналіз впливу чинників довкілля на стан твердих тканин постійних зубів у дітей в різних за екологічною ситуацією регіонах України (2015)
Рузин Г. П. - Результаты комплексного лечения больных хроническим токсическим остеомиелитом челюстей, Ткаченко О. В. (2015)
Сов’як О. О. - Алельний поліморфізм гена амелогеніна серед дітей з різною інтенсивністю карієсу, Смоляр Н. І., Макух Г. В. (2015)
Яценко О. І. - Клініко-рентгенологічна характеристика компресійно-больового симптома скронево-нижньощелепного суглоба, Рибалов О. В., Іваницька О. С., Яценко П. І. (2015)
Біляков А. М. - Використання надниркових залоз для визначення тривалості перебігу стрес – реакції при динамічному розвитку смертельної механічної травми (2015)
Дроздов А. Л. - Нейротропное действие подсолнечникового лецитина в процессе формирования когнитивной функции белых крыс, Родинский А. Г., Зубковская А. Г., Демченко Е. М. (2015)
Мурзін О. Б. - Зміни біоелектричної активності кори головного мозку щурів, під впливом вихрового імпульсного магнітного поля, Ляшенко В. П., Задорожна Г. О. (2015)
Бобров Є. А. - Аналіз передумов формування та оцінка сучасного стану енергетичної безпеки України (2013)
Веретенникова О. В. - Інститут соціального інвестування:сутнісні ознаки та функціональний прояв у світлі поглядів класиків економічної теорії (2013)
Денисенко М. П. - Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи, Бреус С. В. (2013)
Дічек О. І. - Економічна безпека регіонів – складова системи національної безпеки (2013)
Ковальова О. М. - Тенденції розвитку венчурних інститутів спільного інвестування в Україні (2013)
Мельник С. В. - Оцінка можливостей монетизації пільг у сфері житлово-комунального господарства України, Кошелева Г. Б. (2013)
Мосов С. П. - Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів, Сідак В. С. (2013)
Одягайло Б. М. - Інтелектуальна сутність інноваційно-інформаційної економіки, Москаленко О. М. (2013)
Пироженко О. Ю. - Оцінка територіальної організації економічної діяльності АР Крим як чинника просторового розвитку урбанізованої території (2013)
Румик І. І. - Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці (2013)
Цибовський В. Л. - Розвиток людського капіталу як умова становлення ефективного підприємництва Білорусі (2013)
Штундер І. О. - Соціально-економічна природа ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку (2013)
Грушко В. І. - Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні (2013)
Жуковська О. В. - Детермінанти формування довіри до інституту страхування в Україні (2013)
Кабанов В. Г. - Регулювання національної економіки валютними інструментами, Ванькевич А. М. (2013)
Кірсанова Ю. В. - Фінансово-економічні аспекти утримання систем водопостачання та водовідведення в неприбуткових обслуговуючих кооперативах (2013)
Кузьмінський В. З. - Діяльність банків на ринку цінних паперів України, Іваненко Т. В., Стойловський Д. М. (2013)
Степаненко М. Л. - Можливості вдосконалення механізмів контролю банківської діяльності на основі досвіду європейських країн (2013)
Терехов В. І. - Механізм фінансового контролю за здійсненням лізингових операцій в Україні (2013)
Мельник В. А. - Особливості організації торгового фінансування як форми міжнародного кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2013)
Пекна Г. Б. - Розвиток транзитного потенціалу в системі забезпечення енергетичної безпеки України (2013)
Філатов С. А. - Агентська діяльність як подальший розвиток посередництва (2013)
Пантелєєва А. В. - Захист інтелектуальної власності фармацевтичної галузі: аспекти економічної безпеки (2013)
Алькема В. Г. - Cучасні наукові підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб’єктів господарювання (2013)
Больботенко І. В. - Змістовна характеристика загроз економічній безпеці суб’єктів аудиторської діяльності (2013)
Бухун Ю. В. - Актуальні проблеми формування інвестиційних ресурсів підприємств космічної галузі України (2013)
Колісник О. П. - Концептуальні підходи до формування методичного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи (2013)
Павлова І. І. - Теоретичні аспекти управління персоналом на підприємстві (2013)
Пазєєва Г. М. - Ресурсний потенціал системи економічної безпеки суб’єкта логістичної діяльності, Алькема В. Г. (2013)
Ромашко О. М. - Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Руденко Л. А. - Ідентифікація складових механізму адаптації авіатранспортного підприємства до зміни макроекономічних чинників (2013)
Семенюк О. М. - Інноваційна діяльність як основа розвитку підприємства (2013)
Хаванова М. С. - Види фінансової стратегії підприємства (2013)
Цюцюпа С. В. - Класифікація інформації та способи її відображення для використання в діяльності підприємства (2013)
Шуляр Н. М. - Якість персоналу як фактор забезпечення авіаційної безпеки авіатранспортних підприємств (2013)
Аверкіна М. Ф. - "Зелена логістика" міста як пріоритетний інструмент забезпечення стійкого розвитку міст (2013)
Бєляєва Н. С. - Формування системи стратегічного управління витратами підприємства в розрізі конкурентоспроможності економіки України (2013)
Каліна І. І. - Шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму управління формами власності об’єднаних підприємств (2013)
Пархоменко О. П. - Прогнозування обсягу збуту як елемент планування розвитку підприємства (2013)
Попов О. І. - Механізми й інструменти підвищення ефективності логістичної діяльності агрохолдингів (2013)
Сумець О. М. - Визначення оптимальної вартості життєвого циклу логістичної системи в аспекті забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства (2013)
Терещук В. І. - Електронний PR як інструмент діяльності туристичної фірми, Терещук М. І. (2013)
Христіанінова Р. - Складнопідрядні речення, побудовані з використанням техніки "підрядного приєднання” (2009)
Завальнюк І. - Комунікативно-прагматичні функції та стилістичні вияви вставних одиниць у сучасному українському газетному мовленні (2009)
Коломійцева В. - Явище плеоназму в українському синтаксисі (2009)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Концептуальний аналіз як метод концептивістики (на матеріалі концепту ЖИТТЯ в українській фраземіці) (2009)
Іваненко І. - Українська логопедична термінологія як об’єкт лінгвістики (2009)
Кульбабська О. - Сучасні інтерпретації категорії предикації в мовознавстві (2009)
Данилевська О. - Шкільні реалії у свідомості українських підлітків (за результатами соціолінгвістичного дослідження) (2009)
Тішечкіна К. - З історії акцентуації дієприслівників, утворених від дієслів на -ати, -е/-є (2009)
Гомонай Р. - Префікси на позначення недостатнього ступеня прояву ознаки в історії української мови і їх сучасний статус (2009)
Пиц Т. - З історії поширення ремісничої назви маляр та її варіантів у польській і східнослов’янських мовах (2009)
Німчук В. - Вінницький осередок освіти XVII ст. (2009)
Скляренко О. - Екзотично-загадкова композитна модель "дієслово+іменник”(на матеріалі ойконімії США та України) (2009)
Фаріон І. - Мова як спосіб життя (Ольга Федик. Мова як духовний адекват світу (дійсності). — Львів: Місіонер, 2000. — 298 с.) (2009)
Лесюк М. - Мова і культурна різноманітність — запорука примноження духовного багатства світової цивілізації (Чередниченко О. Про мову і переклад. — К.: Либідь, 2007. — 248 с.) (2009)
Воронич Г. - Міжнародна наукова конференція "Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії”, присвячена 100-річчю від дня народження Миколи Андрійовича Грицака (Ужгород, 16—17 жовтня 2008 р.) (2009)
Йосип Олексійович Дзендзелівський (17.02.1921—15.08.2008) (2009)
Ольга Георгіївна Муромцева (16.02.1938—19.10.2008) (2009)
Городенська К. - Розрахований — це не призначений, адресований комусь (2009)
Городенська К. - І все-таки вони не есбеушники (2009)
Городенська К. - Чому їх беруть у лапки? (2009)
Городенська К. - Правильно передаваймо слов’янські власні назви (2009)
Городенська К. - Про що річ, якщо вжито сиріч? (2009)
Городенська К. - Бориспілець чи борисполець проживає в Борисполі? (2009)
Городенська К. - Що це за листок-вкладиш? (2009)
Городенська К. - Як називати працівника ДАІ? (2009)
Ліцензійний договір № на використання твору (2009)
Відомості про авторів (2009)
Босенко А. В. - Пріоритети регіональної стратегії державного регулювання господарювання та землекористування (2013)
Вороненко В. І. - Ефективність відновлення природних ресурсів у еколого-економічній стратегії розвитку регіону (2013)
Гарін Б. Б. - Середня заробітна плата та середня продуктивність праці: компаративний аналіз (2013)
Дем’янченко А. Г. - Планування реалізації проектів державно-приватного партнерства в морських портах (2013)
Дубиківський С. Л. - Теорія інформаційної економіки та розвиток інформаційної економіки в Україні (2013)
Кабанов В. Г. - Цеков К. В. Формування сучасної парадигми державного регулювання національної економіки (2013)
Ковальов Б. Л. - Оцінка рівня розвитку економіки знань регіонів України (2013)
Ковальова О. В. - Державно-приватне партнерство та його особливості в Україні (2013)
Кубатко О. В. - Зворотні зв’язки в системі адаптації національної економіки до кліматичних змін (2013)
Лозова Г. М. - Клименко В. В. Розвиток адвокатування конкуренції в умовах інформаційної економіки (2013)
Нечіпай Е. С. - Державна підтримка інноваційної діяльності технопарків в Україні (2013)
Румик І.І. - Індикатори продовольчої безпеки України (2013)
Степанкевич К. С. - Еволюція статистики як фактографічної ланки в мікроосновах сучасної макроекономіки (2013)
Сушко Н. О. - Розроблення індикаторів визначення кризового стану (на прикладі галузі) (2013)
Шапоренко О. І. - Межі державного втручання в економічну безпеку країни в інтеграційний період (2013)
Штундер І. О. - Мобільність робочої сили як засіб забезпечення ефективної зайнятості (2013)
Іщенко М. І. - Матеріально-технічний базис забезпечення фінансово-економічних результатів гірничозбагачувальних комбінатів (2013)
Кравченко О. В. - Оцінка впливу фінансової структури підприємства на організацію інвестиційного процесу (2013)
Мельник В. А. - Особливості діяльності міжнародних фінансових інституцій на українському ринку (2013)
Онофрійчук В. П. - Особливості оцінки фінансової безпеки сектору державних фінансів України (2013)
Плетенецька С. М. - Формування фінансової стратегії інноваційно-активних підприємств (2013)
Тищенко О. І. - Реалізація захисної функції власного капіталу банківської системи України (2013)
Босак А. О. - Неокласичні теорії міжнародної економіки: проблеми методології та напрями розвитку, Переста О. Ю. (2013)
Горбачук О. І. - Економічна дипломатія як складова національної та міжнародної економічної безпеки в сучасній світовій економічній думці (2013)
Ішков С. В. - Детермінанти та тенденції розвитку світової енергетики (2013)
Кирилюк Н. В. - Ключові фактори модернізації економіки європейських країн (2013)
Радченко Е. Є. - Визначення сутності поняття "експортний потенціал країни" (2013)
Скляр Н. М. - Оцінка сучасного стану експортного контролю України при трансферах товарів подвійного використання (2013)
Алькема В. Г. - Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств, Третьяк М. М. (2013)
Бичкова О. В. - Економічна сутність екологічних аспектів діяльності вуглевидобувного підприємства та напрями її дослідження (2013)
Близнюк А. О. - Аналіз методик оцінювання економічної безпеки підприємства (2013)
Больботенко І. В. - Репутація як ключовий чинник впливу на інтерфейсну складову економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2013)
Бурова О. Б. - Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Херсонській області України (2013)
Гармідер Л. Д. - Формування пріоритетних стратегічних напрямів розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2013)
Кудак В. М. - Збалансована система показників Нортона-Каплана у розробленні стратегії економічної безпеки страховика (2013)
Прус Н. В. - Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства (2013)
Ромашко О. М. - Проведення контрольних заходів щодо витрат як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Рошко Н. Б. - Прогнозування доходів туристичних підприємств на основі адитивного моделювання (2013)
Сопко В. В. - Вплив строку корисного використання нематеріального активу на економічну безпеку підприємства та способи його визначення, Сушкова Ю. В. (2013)
Сумець О. М. - Встановлення оптимальної тривалості життєвого циклу логістичної системи в аспекті забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства (2013)
Каліна І. І. - Сучасна парадигма інформаційного забезпечення маркетингу інновацій (2013)
Павлова І. І. - Мотивація основних суб’єктів діяльності в забезпеченні економічної безпеки підприємства (2013)
Попов О. І. - Формування алгоритму реінжинірингу логістичних бізнес-процесів підприємств харчової промисловості (2013)
Сагайдак М. П. - Застосування CRM-технологій у концепції внутрішнього маркетингу (2013)
Іваненко Т. В. - Математична модель оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку, Кузьмінський В. З. (2013)
Кігель В. Р. - Задача Марковиця: оновлена постановка, аналітичне розв’язування, межі та можливі сфери використання аналітичного методу (2013)
Аветіков Д. С. - Сучасні підходи до хірургічного лікування рецесій ясен, Яценко І. В., Локес К. П., Ставицький С. О., Каплун Д. В. (2015)
Аветіков Д. С. - Наслідки видалення третіх молярів при ортодонтичному лікуванні аномалій прикусу, Яценко І. В., Розколупа О. О., Локес К. П., Ставицький С. О. (2015)
Астапенко О. О. - Хірургічне лікування переломів вилицевого комплексу з використанням різних фіксаторів: особливості остеосинтезу в ділянці вилицево-альвеолярного гребня (2015)
Безвушко Е. В. - Динаміка поширеності зубощелепних аномалій у дітей Львівської області, Міськів А. Л. (2015)
Безвушко Е. В. - Апаратурні методи переміщення ретенованих зубів, Пилипів Н. В. (2015)
Біденко Н. В. - Грудне вигодовування і ранній карієс тимчасових зубів (2015)
Гасюк Н. В. - Комплексна цитологічна характеристика перебігу процесу диференціації буккального епітелію у осіб жіночої статі молодого віку залежно від фази менструального циклу (2015)
Годованець О. І. - Особливості становлення зубощелепної системи у дітей із дифузним нетоксичним зобом, Рожко М. М. (2015)
Григорова А. О. - Обгрунтування та застосування алгоритму нейро-стоматологічної стратифікації пацієнтів з пошкодженнями та запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (2015)
Готь І. М. - Дослідження характеру змін місцевої резистентності ділянки оперованої слизової оболонки порожнини рота, Корнієнко М. М., Корнієнко Г. І. (2015)
Гризодуб Д. В. - Оценка микробной обсемененности полости рта пациентов, страдающих непереносимостью базисных материалов съемных зубных протезов, Роберт Б. М. Аглы (2015)
Дністранський В. І. - Порівняльна оцінка ефективності різних методів лікування хронічного деструктивного періодонтиту (2015)
Дорошенко С. І. - Міждисциплінарний підхід до ортодонтичного лікування пацієнтів з синдромальною патологією Interdisciplinary (2015)
Дорошенко С. І. - Стан мікрофлори кореневих каналів зубів до та після електрофульгурації, Ірха С. В., Григор’єва С. М. (2015)
Дорошенко С. І. - Вплив знімних зубних протезів, виготовлених із пластин для термовакуумного формування, на імунологічний статус порожнини рота дітей з дефектами зубних рядів, Махницький Д. М. (2015)
Дрогомирецька М. С. - Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки, Сухомлинова Т. Я., Якимець А. В., Поляник Н. Я., Лепорський Д. В. (2015)
Дрок В. О. - Визначення показників метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з зубощелепними аномаліями та остеопенічним синдромом (2015)
Елисеева О. В. - Лечении больных генерализованным пародонтитом на фоне красного плоского лишая лизоцимсодержащими лекарственными препаратами, Соколова И. И. (2015)
Єрис Л. Б. - Деякі аспекти протезування хворого після повної резекції верхньої щелепи, обумовлені клінічним станом протезного ложа (2015)
Єрмакова Л. Г. - Визначення Mycobacterium tuberculosis у біотопах порожнини рота у хворих на туберкульоз легень (2015)
Зайцев А. В. - Методология в кариесологии, возможности состояние методологии в кариесологии и возможность ее улучшения, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2015)
Каськова Л. Ф. - Захворюваність на карієс постійних зубів у дітей залежно від умісту фтору у питній воді та наявності флюорозу, Амосова Л. І., Бережна О. Е., Солошенко Ю. І., Моргун Н. А. (2015)
Каськова Л. Ф. - Характеристика ураженості карієсом перших постійних молярів залежно від їх одонтогліфіки у дітей м. Полтави, Солошенко Ю. І., Амосова Л. І., Бережна О. Е., Андріянова О. Ю. (2015)
Кобцева О. А. - Діагностика стабільності положення опорних зубів при використанні лігатурного зв’язування, як способу посилення опори (2015)
Коваленко Г. А. - Сравнительная оценка физико-механических свойств С-силиконового оттискного материала "Стомасил" (2015)
Козак Р. В. - Порівняльна характеристика різних методів протезування при дистально необмежених дефектах зубних рядів (огляд літератури), Король Д. М., Кіндій Д. Д. (2015)
Колесник Т. В. - Использование и клиническое обоснование комплексной профилактики та лечения воспалительных процессов в тканях пародонта (2015)
Коробейнікова Ю. Л. - Оцінка результатів цифрової оклюзіографії у пацієнтів з незнімними металокерамічними мостоподібними протезами, Король Д. М., Коробейніков Л. С. (2015)
Кочкіна Н. А. - Клінічні особливості шинування у пацієнтів з генералізованим пародонтитом І – ІІ ступеня тяжкості, ускладненим зубощелепними деформаціями, Біда О. В. (2015)
Крижановський А. Є. - Профілактика атрофії тканин протезного ложа при користуванні повними знімними протезами (2015)
Куроєдова В. Д. - Кореляційний зв’язок між морфометричними та фотометричними параметрами прикусу в дітей 10-13 років із зубощелепними аномаліями II1 класу за Енглем із різним типом росту нижньої щелепи, Галич Л. В., Галич Л. Б. (2015)
Куроєдова В. Д. - Кореляційний аналіз факторів ризику у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів, Дмитренко М. І. (2015)
Куроєдова В. Д. - Обізнаність учнівської молоді з питань ортодонтичної патології, Чикор Т. О., Куроєдова К. Л., Чикор М. В. (2015)
Леонович О. М. - Взаимосвязь поведения детей и присутствия их родителей на приеме у врача-стоматолога, Терехова Т. Н. (2015)
Локес К. П. - Вплив цукрового діабету на перебіг гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої локалізації (2015)
Лучинская Ю. И. - Эффективность лечебно-профилактических мероприятий у детей с заболеваниями пародонта на фоне дисметаболической нефропатии (2015)
Любченко О. В. - Особенности регенерации костной ткани крыс при введении в лунку удаленного зуба МТА-цемента (2015)
Ляховська А. В. - Електроміографія жувальних м'язів у діагностиці дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу у підлітків (2015)
Мазур І. П. - Проведення комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на фоні метаболічного синдрому, Гостєва З. В. (2015)
Макарова О. М. - Естетичні параметри профілю обличчя у пацієнтів із одностороннім іі класом зубощелепних аномалій за Е. Енглем, Куроєдова В. Д. (2015)
Маланчук В. О. - Дослідження взаємодії біоморфного карбіду кремнію з живими тканинами методом скануючої електронної мікроскопії, Жуковцева О. І., Кисельов В. С., Алєксеева Т. А., Чепурний Ю. В. (2015)
Нідзельський М. Я. - Застосування методологічного підходу до моделювання зубів, Писаренко О. А., Цветкова Н. В., Соколовська В. М. (2015)
Одушкина Н. В. - Влияние дизайна разреза на эффективность открытого хирургического способа лечения дистопии нижнего третьего моляра у детей (2015)
Орішко А. Я. - Порівняльна оцінка болю у пацієнтів після встановлення дентальних імплантатів без відкидання слизово-окістного клаптя та традиційним методом, Рожко М. М., Штурмак В. М. (2015)
Поліщук Т. В. - Клінічна, гістологічна, імунологічна та мікро­біологічна характеристика хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей, Лохматова Н. М., Шешукова О. В. (2015)
Поляник Н. Я. - Заходи профілактики вторинних зубощелепових деформацій у дітей (2015)
Савичук Н. О. - Принципи надання стоматологічної допомоги дітям з вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки на етапах лікування та реабілітації, Парпалей К. А., Трубка І. О., Тимохіна В. О., Корнієнко Л. В., Сороченко Н. О. (2015)
Самсонов А. В. - Сравнительные отдаленные результаты восполнения дефектов зубных рядов у детей, Назарян Р. С. (2015)
Скубій І. В. - Спосіб функціонального визначення жувальної ефективності у пацієнтів молодого віку (експериментальна модель), Король Д. М., Кіндій Д. Д., Оджубейська О. Д. (2015)
Смаглюк Л. В. - Стан стоматологічного здоров`я у молодих людей в залежності від їх конституціонально-типологічних характеристик будови тіла, Шешуков Д. В. (2015)
Соломонюк М. М. - Ортодонтическое лечение с применением микровинтов (клинический случай) (2015)
Страхова С. Ю. - Острый герпетический стоматит у детей. Принципы терапии, Дроботько Л. Н. (2015)
Терехова Т. В. - Качество жизни, связанное со стоматологическим здоровьем, у пациентов с зубочелюстными аномаліями, Терехова Т. Н. (2015)
Ткаченко Ю. В. - Устранение съёмными аппаратами частичных рецидивов скученного положения нижних резцов после ортодонтического лечения брекет-техникой, Назарян Р. С. (2015)
Труфанова В. П. - Клінічний метод прогнозування карієсу в дітей із флюорозом, Шешукова О. В. (2015)
Фік В. Б. - Мікробіоценози ротової порожнини при біологічному моделюванні опіоїдної інтоксикації та їх корекція антибіотиками (2015)
Фур М. Б. - Розповсюдженість та структура ортодонтичної патології у дітей-вихованців шкіл-інтернатів (2015)
Ципан С. Б. - Ефективність лікувально-профілактичного комплексу щодо профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із аутизмом, Якубова І. І. (2015)
Шпотюк О. О. - Дослідження мікроструктури стоматологічних композиційних матеріалів "Диполь" з використанням техніки позитронно-електронної анігіляції, Безвушко Е. В., Філіпецькі Я. (2015)
Якимець М. М. - "Урок стоматологічного здоров’я" як складова гігієнічного навчання та виховання дітей шкільного віку (2015)
Янішен І. В. - Кваліметрична систематизація стоматологічних матеріалів: клініко-технологічна комплаєнтність акрилових пластмас для базису знімного протезу (2015)
Яценко О. И. - Клинические проявления дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и особенности её діагностики, Черевко Ф. А. (2015)
Титул, зміст (2013)
Поляков М. В. - Олесь Гончар: на вістрі духу (2013)
Попова І. С. - Світлий Олесь Гончар (2013)
Драч І. Ф. - Олесь Гончар зблизька і на відстані (2013)
Заверталюк Н. І. - Квітень у ДНУ імені Олеся Гончара, Олійник Н. П. (2013)
Балибіна І. В. - "Адже життя – це найперше любов…", Сичова С. В. (2013)
Наєнко М. К. - Спогад про красу вірності (2013)
Тарнашинська Л. Б. - Художнє слово між ненавистю і любов’ю: аспект психологічної антропології (2013)
Радько Г. І. - Олесь Гончар і його творчість на тлі 60-х років ХХ ст. (2013)
Просалова В. А. - Олесь Гончар і Микола Руденко: життєві і творчі перехрестя (2013)
Абліцов В. Г. - Олесь Гончар – Юрій Шевельов: діалог через океан (2013)
Стадніченко О. О. - Великий правдолюбець на запорізькій землі (О. Гончар у спогадах запоріжців) (2013)
Мартинова С. М. - Олесь Гончар у діалозі поколінь (за матеріалами літератури Придніпров’я) (2013)
Глушковецька Н. А. - Літературна класика епохи соцреалізму в епістолярних оцінках В. Стуса (2013)
Корнілова К. О. - Специфіка художнього зображення світу війни у творчості О. Гончара й П. Загребельного (2013)
Полякова С. В. - Міфологема дороги в романах Олеся Гончара та Бориса Харчука (2013)
Ромащенко Л. І. - Синкретичний характер "Споминів про Олеся Гончара" (2013)
Хом’як Т. В. - Олесь Гончар: пожиттєве випробування (2013)
Марко В. П. - Трагедія без катарсису: новела Олеся Гончара "За мить щастя" (2013)
Бандура Т. Й. - Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара (2013)
Мірошніченко Л. В. - Художня деталь у новелі О. Гончара "Чорний Яр" (2013)
Тимофеєва О. М. - Діалог і монолог як засоби психологізму в новелах Олеся Гончара та оповіданнях Льва Скрипника (2013)
Кропивко І. В. - Жанровий симбіоз повісті Олеся Гончара "Бригантина" (2013)
Олійник Н. П. - Своєрідність хронотопічної організації повісті "Бригантина" (2013)
Чередник Л. А. - Проблема батьків і дітей у повісті Олеся Гончара "Бригантина" (2013)
Кедич Т. В. - Особливості становлення характеру дитини в повісті "Бригантина" (2013)
Тараненко А. В. - Типи особистості дитини в повісті Олеся Гончара "Бригантина" (2013)
Ковалів Ю. І. - Соціальний міф і художні реалії в романі О. Гончара "Прапороносці" (2013)
Галацька В. Л. - Метафоричне осмислення дійсності в романі Олеся Гончара "Берег любові" (2013)
Ніколашина Т. І. - Функційно-семантичне поле порівняння в романі "Берег любові" Олеся Гончара , Сологуб Л. О. (2013)
Онуфрієнко О. Б. - Мотив подорожі в романі О. Гончара "Твоя зоря", Яшина Л. І. (2013)
Кобилко Н. А. - Образ дороги як просторова реалія і як символ у романі Олеся Гончара "Твоя зоря" (2013)
Українець Л. Ф. - Конотаційна експлікація звукозображання в поетичній мові Олеся Гончара (2013)
Галич В. М. - Антропоніми у творчій лабораторії Гончара-саморедактора (2013)
Заверталюк Н. І. - "…Всього 700 правок" (останнє авторське відредагування "Собору") (2013)
Шабат-Савка С. Т. - Суб’єктивно-авторські інтенції та їх синтаксична репрезентація в публіцистиці Олеся Гончара (2013)
Галич О. А. - Гончар і американська література: щоденникова рецепція (2013)
Рарицький О. А. - Мемуарний дискурс шістдесятництва в "Щоденниках" Олеся Гончара (2013)
Костюченко М. П. - Стилістичні фігури в "Щоденниках" та романі "Собор" Олеся Гончара (2013)
Ворова Т. П. - Особливості поведінкових моделей героїв повісті М.В. Гоголя "Сорочинський ярмарок" (2013)
Горобець О. В. - Мотиви злочину і кари, гріха і спокути в тексті "Армагедон уже відбувся" Марії Матіос (2013)
Гонюк О. В. - Своєрідність форм хронотопу в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего", Лаптєєва Ю. О. (2013)
Сова О. Т. - З любов’ю до життя: спогад про брата (розповідь О.Т. Сови в записі Н.М. Щербак від 20 березня 2013 року) (2013)
Нечипоренко С. В. - Пам’яті професора Ф.М. Білецького (2013)
Олійник Н. П. - Мелодія слова Клавдії Фролової (2013)
Заверталюк Н. І. - Жив любов’ю (2013)
Відомості про авторів (2013)
Кириченко І. О. - Шляхи вдосконалювання наукового супроводу службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку, Богданович В. Ю., Крутов В. В., Крюков О. М., Майборода В. К., Морозов О. М., Олексієнко Б. М., Пелепейченко Л. М., Пономаренко Л. А., Семенченко А. І., Снігерьов О. П., Тімченко О. В., Шмаков О. М. (2009)
Шмаков О. М. - Ознаки належності дисертації до галузі військових наук, Дробаха Г. А. (2009)
Свистович С. М. - Обґрунтування напрямків удосконалювання підготовки органів управління внутрішніх військ МВС України до дій у надзвичайних ситуаціях, Орлов М. М. (2009)
Бацамут В. М. - Формування висновків щодо стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку (2009)
Городнов В. П. - Модель визначення ймовірності проведення диверсійно-розвідувальних і терористичних операцій у місцях (районах) відповідальності органів охорони державного кордону, Кириленко В. А., Каратаєв Р. Г. (2009)
Орлов М. М. - Причинно-наслідкові зв’язки, що зумовлюють необхідність удосконалення регіональної системи управління силами охорони правопорядку (2009)
Довбня В. В. - Взаємозв’язок показників навчання з якістю креативної частини кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт випускників ВВНЗ та їх подальшою управлінською діяльністю, Пеньков В. І., Сутюшев Т. А. (2009)
Анотації (2009)
Наші автори (2009)
Короткі повідомленняі (2009)
Шмаков О. М. - Роль загальнонаукових і спеціальних методів у дослідженнях з воєнних наук, Дробаха Г. А. (2009)
Довбня В. В. - Організаційно-методичні аспекти побудови інституту громадського контролю над правоохоронними органами держави, Кириченко І. О., Шмідт В. В. (2009)
Кузніченко С. О. - Проблемні питання щодо наукового забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку (2009)
Антонець В. В. - Типова схема реагування сил ЄДС на аварії з викиданням сильнодіючих отруйних речовин, яка зумовлює оперативний рівень службово-бойових дій внутрішніх військ, Бабков Ю. П., Єрмошин М. О. (2009)
Орлов М. М. - Комплексна методика аналізу системи управління регіональними силами охорони правопорядку (2009)
Литвиненко Н. І. - Задачі аналізу місцевості для нейтралізації впливу фізико-географічних факторів на ефективність пересування рухомих об’єктів, Побережний А. А. (2009)
Молдавчук В. С. - Теоретико-методологічні засади розроблення критеріїв оцінювання ефективності психологічної роботи у внутрішніх військах МВС України, Стаднік А. В. (2009)
Кривенко О. В. - Нормативно-правове регулювання правового статусу військовослужбовців (2009)
Чупрінова Н. Ю. - Військова деонтологія та етикет – складники професійної і морально-естетичної культури військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (2009)
Анотації (2009)
Наші автори (2009)
Короткі повідомленняі (2009)
Davydenko Leonid. - Arctic Navigation – a New Era in Shipping or Geopolitics? (2015)
Бєлогубова О. О. - Юрисдикційні проблеми регулювання трудових відносин моряків з іноземним елементом на суднах під "зручним прапором" (2015)
Штангрет М. Й. - Міждисциплінарний підхід у підвищенні правосвідомості молоді, Броневицька О. М. (2015)
Гриценко В. Г. - Напрями оптимізації органів судової влади (2015)
Плашовецький О. А. - Становлення та розвиток законодавства про вік потерпілого від злочину на території України в X-XIX ст. (2015)
Дмитришин Ю. Л. - Суд і судочинство за хелмінським правом (2015)
Дем’янчук Т. Д. - Діяльність кримінально-виконавчої системи НКВС в умовах масових репресій проти населення Західної України 1939–1941 років (2015)
Кузнецов В. В. - Історіографія кримінального законодавства України, Чабанюк В. Д. (2015)
Заблоцький Ю. П. - Історична ретроспектива протидії корупції, хабарництву і неправомірній вигоді в Україні (2015)
Марченко О. В. - Становлення та розвиток реклами на території України: історико-правові аспекти (2015)
Карпіка С. М. - Історико-правові передумови становлення інституту оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України (2015)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Особливості досудового розслідування незаконного видобування корисних копалин (бурштину-сирцю), Брисковська О. М. (2015)
Федькович Г. В. - Деякі аспекти кримінологічної характеристики жінок-жертв насильства в сім’ї (2015)
Процюк О. М. - Тактичні прийоми під час проведення допиту неповнолітніх, підозрюваних у конфліктній ситуації (2015)
Безногих В. С. - Фактори, які можуть вплинути на наркоситуацію в зоні проведення антитерористичної операції у східних регіонах України, Стрільців О. М. (2015)
Карпенко Н. В. - Про зміст сучасної кримінально-процесуальної політики України та особливості її реалізації в місцях позбавлення волі (2015)
Газдайка-Василишин І. Б. - Кримінально-правова характеристика підпалів транспортних засобів, Шикор В. Я. (2015)
Раковська Ю. В. - Рабство в умовах збройних конфліктів (2015)
Отчак Н. Я. - Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання (2015)
Стеблюк В. В. - Судово-медичні та правові аспекти проваджень, пов’язаних з професійною діяльністю медичних працівників, Плетенецька А. О. (2015)
Сидор М. Я. - Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2015)
Баранецкий Р. Ф. - Щодо поняття демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України (2015)
Вовк В. М. - "Свої" і "чужі" як бінарна опозиція римської правової системи цінностей (2010)
Загурський О. Б. - Кримінально-процесуальна політика Київської Русі (2010)
Ковалишин О. Р. - Історико-правові аспекти судового захисту корпоративних прав в Україні (2010)
Кушакова-Костицька Н. В. - Проблеми мови в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні (2010)
Мамонтов І. О. - Спроба реалізації української державницької концепції в умовах нацистського тоталітарного режиму: історико-правовий аспект (2010)
Марисюк К. Б. - Питання майнових покарань у Статуті про покарання, які накладаються мировими суддями (2010)
Питльована В. П. - Звернення до австрійського імператора як одна з форм діяльності Галицького станового сейму (1775- 1848 рр.) (2010)
Присташ Л. Т. - Політико-правовий статус Західної України в складі Польщі (1918-1939 р.р.) (2010)
Дерев’янко С. М. - Конституційний інститут референдуму у передвиборних программах кандидатів на пост Президента України (2010)
Дроздова І. В. - Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку під час проведення масових заходів: порівняльний аспект (2010)
Ляхович У. І. - Правові підстави притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності (2010)
Магновський І. Й. - Удосконалення територіального устрою України: питання сучасності (2010)
Сіцінський А. С. - Технологія управління персоналом та вдосконалення кадрової роботи у спеціалізованих видах державної служби, Лось М. Ю. (2010)
Банасевич І. І. - Правові основи укладення договорів на торгах, аукціонах, конкурсах (2010)
Васильєва В. А. - Корпоративне право як об’єкт спадкових прав (2010)
Васильєва В. В. - Особливості засновницького договору (2010)
Гудима М. М. - Проблеми законодавчого визначення поняття "турист" (2010)
Гудима М. М. - Туристична послуга: проблеми визначення поняття (2010)
Зозуляк О. І. - Вина як умова договірної відповідальності юридичних осіб (2010)
Логвінова М. В. - Зміст заяви громадян України про усиновлення дітей (2010)
Вівчаренко О. А. - Правові заходи у галузі охорони земель (2010)
Дремлюга К. О. - Особливості земельної правосуб’єктності громадян України (2010)
Кобецька Н. Р. - Види та характеристика природноресурсових договорів за законодавством України (2010)
Романко С. М. - Забезпечення якості питної води в Україні (2010)
Чебан Т. М. - Сучасний стан та перспективи механізму правової охорони рекреаційних територій України (2010)
Багай Н. О. - Законодавче регулювання оплати праці у сільському господарстві (2010)
Кернякевич Ю. В. - Переведення працівників на легшу роботу за станом здоров’я (2010)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування: поєднання публічно-правових та приватно-правових елементів регулювання (2010)
Федорак Л. М. - Зміст ступеню тяжкості вчиненого злочину (2010)
Чекан Н. М. - Характеристика об’єктивної сторони злочину – грубе порушення законодавства про працю ( ст. 172 КК України) (2010)
Кадук С. В. - Довідково-допоміжні обліки. Їх місце у системі криміналістичної реєстрації (2010)
Когутич І. І. - Про структуру методики розгляду в суді кримінальних справах про вбивства (2010)
Микитин Ю. І. - Інститут примирення як передумова впровадження медіації (2010)
Пам’яті академіка М. С. Скрипнікова присвячується (2015)
Життя присвячене людям. З нагоди 70-річчя доцента Кожина Михайла Івановича (2015)
Герасименко Н. Д. - Роль системного вялотекущего воспаления и рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом, в патогенезе артериальной гипертонии (2015)
Коваленко Л. И. - Тактика ведения больных пожилого возраста с артериальной гипертензией в практике семейного врача, Вовк К. В., Сокруто О. В., Николенко Е. Я. (2015)
Макаренко О. М. - Моделювання експериментального геморагічного інсульту, Чорна С. І. (2015)
Петров Е. Е. - Особенности клиники и диагностики ишемической болезни сердца у женщин. Часть 2, Казаков Ю. М., Треумова С. И. (2015)
Родинський О. Г. - Функціональні характеристики центральної та периферичної нервової системи за умов експериментальної компресійної невропатії, Гутнік І. О., Білоконь В. М., Чорнобук М. В. (2015)
Снисар Е. С. - Морфофункциональные изменения сердечно-сосудистой системы при врожденных сердечных аномаліях (2015)
Макаренко О. М. - Гендерно-вікові особливості навіюваності у школярів, Дручок В. І. (2015)
Марченко А. В. - Виявлення схильності здорового організму до мультифакторіальних захворювань (2015)
Шуть С. В. - Метаболічний синдром як предиктор кардіоваскулярної патології, Трибрат Т. А., Пушко О. О. (2015)
Ємельянова О. І. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні фармакогнозії (2015)
Кузнецова О. В. - Использование современных дидактических подходов преподавания в рамках практических занятий по анатомии человека, Назарова Д. И., Крамар С. Б., Жариков Н. Ю. (2015)
Курочкін М. Ю. - Оптимізація організації інтернатури за фахом "Дитяча анестезіологія" в заочному періоді навчання (2015)
Хлєстова С. С. - Що повинні знати майбутні лікарі про витоки медичної деонтології (2015)
Чернюк Н. В. - Основні аспекти педагогічної майстерності та іміджу викладача вищого медичного навчального закладу (2015)
Шкурупій Д. А. - Диференціація прийняття рішень в хірургії, анестезіології та інтенсивній терапії: можливості і результати використанням методу конкурентних груп в підготовці наукових кадрів, Гриценко Є. М. (2015)
Дроздовська С. Б. - Асоціація поліморфізмів генів з особливостями гемодинаміки спортсменів, Досенко В. Є, Євтушенко О. Л., Бакуновський О. М., Ільїн В. М. (2015)
Рябушко О. Б. - Структурна організація будови стінки жовчного міхура травоїдних тварин (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка функціональних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Ялпуг, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Олешко О. Я. (2015)
Бояльская О. Г. - Вирусологический надзор за гриппом и другими ОРВИ в Житомирской области, Киричук И. М., Мироненко А. П., Радченко Л. В. (2015)
Багацкая Н. В. - Определение вклада средовых и наследственных факторов в формирование депрессивных расстройств у детей и подростков, Проскурина Т. Ю., Михайлова Э. А., Решетовская Н. Е., Аль-Анни Инас Гхассан Свидан (2015)
Васюта В. А. - Оцінка доступності та повноти проведення методів діагностики для виявлення атрофій зорових нервів різного ґенезу (2015)
Волкова Н. О. - Показники крові тварин з хронічним запаленням яєчників та введенням мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку, Юхта М. С., Юрчук Т. О., Ревенко О. Б., Степанюк Л. В. (2015)
Григор’єва Л. В. - Дослідження протизапальної та анальгетичної активності похідних 7-n-хлорбензил-8-заміщених теофіліну, Самура Б. А., Самура І. Б., Романенко М. І. (2015)
Заїкіна Т. С. - Взаємозв’язки між рівнем sCD40-ліганду, ступенем виразності інсулінорезистентності та показниками ліпідного профілю крові у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу (2015)
Зелінський О. О. - Оцінка висоти стовпа амніотичної рідини у прогнозуванні перинатальних наслідків при недоношеній вагітності, ускладненій передчасним розривом плодових оболонок, Домакова Н. В. (2015)
Ковалишин О. А. - Особливості змін вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту в легенях морських свинок за умов формування експериментальної пневмонії (2015)
Ковальов О. П. - Хірургічні аспекти лікування вузлового зобу, Ляховський В. І., Люлька О. М., Дудченко М. О., Кравців М. І. (2015)
Ковтун М. И. - Медико-социальная характеристика больных катарактой (2015)
Козлова Ю. В. - Когнітивні та поведінкові зміни за умов ураження серця в експерименті (2015)
Копильчук Г. П. - Окиснювальна модифікація продуктів мітохондріальної трансляції у печінці за умов токсичного гепатиту, індукованого на фоні аліментарного дефіциту білка, Волощук О. М., Гончарюк О. М. (2015)
Коровіна Л. Д. - Вегетативна дисфункція у студентів молодших курсів та чинники, які сприяють її розвитку, Запорожець Т. М. (2015)
Крылова О. Б. - Клинико-метаболические особенности девочек подросткового возраста в зависимости от массы тела (2015)
Кулішов С. К. - Застосування дерматогліфіки для діагностики ішемічної хвороби серця, Кудря І. П., Буцький В. С., Походенко О. І., Степаненко О. Г. (2015)
Кулішов С. К. - Визначення дерматогліфічних ознак хронічних захворювань нирок, Кудря І. П., Чередник Є. С., Осіння Г. П., Цимбал М. С., Шевченко В. В. (2015)
Курочкiн М. Ю. - Маркери стресу та центральна гемодинамiка при пiсляоперацiйному знеболеннi у новонароджених, Чемерис Ю. О. (2015)
Латогуз С. И. - Особенности лечения мерцательной аритмии кордароном и апровелем у больных ишемической болезнью сердца и сахарным діабетом (2015)
Литвиненко О. В. - Вплив профілактичного застосування анти­коагулянтів на ефективність емболізації маткових артерій з приводу лейоміоми матки (2015)
Матлай О. І. - Асоціація деяких антропометричних даних з А1298С поліморфізмом гена N5,N10- метілентетрагідро-фолатредуктази у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом (2015)
Михайлюк І. А. - Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Гудима А. А., Михайлюк В. М. (2015)
Неханевич О. Б. - Ознаки перенапруження серцево-судинної системи за показниками діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності (2015)
Олійник Т. М. - Метаболічні зміни кори великого мозку щурів після моделювання геморагічного інсульту, Савосько С. І., Чайковський Ю. Б. (2015)
Островская С. С. - Влияние радиации и свинца на показатели гемодинамики крыс (2015)
Павлова Е. А. - Динамика показателей специфической клеточной и гуморальной иммунологической реактивности после иммунокорекци у больных негоспитальной пневмонией осложнившей (2015)
Першин О. І. - Стан системи еритропоезу в організмі тварин при дії катіонів свинцю (2015)
Пахольчук О. П. - Особливості верифікації клінічних шкірних проявів харчової алергії у дітей (2015)
Подлианова Е. И. - Системная склеродермия у детей: два клинических случая (2015)
Слаба О. Р. - Активність синдрому системного запалення у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла (2015)
Сумська М. С. - Частота виявлення та біологічні властивості стафілококів, виділених при дисбіозі кишківника, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Деформация стенок левого желудочка у больных с недостаточностью митрального клапана (2015)
Третяк Н. Г. - Частота й особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в осіб похилого віку, Петренко В. П., Пушко О. О., Булатецький О. Л., Третяк І. М. (2015)
Турчин М. В. - Динаміка показників оксидаційного стресу за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом, Кліщ І. М. (2015)
Фрич Н. І. - Дослідження антимутагенних властивостей Arctostaphylos uva-ursi l. Spreng. в бактеріальній тест-системі на доклінічному етапі (2015)
Хайдарова Т. С. - Исследование характера питания и других поведенческих факторов риска развития заболеваний учащихся старших клас сов, Игликова А. Э., Тилеуова А. (2015)
Юрченко П. О. - Вплив ізольованої гіпергомоцистеїнемії на систему гідрогенсульфіду в головному мозку щурів (2015)
Алибаева К. М. - Анализ количественного определения уровня С-реактивного белка и прокальцитонина у пациентов с инфекционной патологией, Бердиярова Н. А., Мухамеджанова Н. К., Маймакова А. М., Нурахова А. Д. (2015)
Никифоров А. Г. - Метод определения основных метрических характеристик нейроцитов в спинномозговых узлах человека, Старченко И. И., Черняк В. В. (2015)
Шевченко Р. С. - Математична модель прогнозування стадій гнійно-некротичного процесу у хворих на синдром діабетичної стопи, Прийменко Д. С., Циганенко О. С. (2015)
Ляпунов М. О. - Дослідження антибактеріальної активності мазей з левофлоксацином, офлоксацином та діоксидином на полірезистентних клінічних штамах збудників ранової інфекції, Штанюк Є. А., Мінухін В. В., Безугла О. П. (2015)
Носенко О. В. - Поширення вірусного сказу серед тварин у Дніпропетровській області, Ніконова М. М., Крисенко О. В., Скляр Т. В., Вінніков А. І. (2015)
Бельська Ю. О. - Анатомічні особливості васкуляризації печінки ембріонів щурів під впливом ацетату свинцю та за умов корекції цитратами металів (2015)
Грицуляк Б. В. - Морфологічні та функціональні особливості сперматозоїдів зумовлені етаноловою інтоксикацією в експерименті, Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Спаська А. М. (2015)
Кривецький В. В. - Розвиток та становлення верхньощелепних пазух у періоді раннього та першого дитинства, Костюк Г. Я., Процак Т. В., Гаїна Н. І. (2015)
Небесна З. М. - Особливості структурних та гістохімічних змін легень в гострий період після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Литвинюк С. О. (2015)
Половик О. Ю. - Морфологічна характеристика внутрішньої будови під’язикового вузла та його зв’язків (2015)
Скляров П. О. - Морфологічні зміни та стан системи l-аргінін/NO-синтаза за умов моделюваня активності NO-синтази у слизовій оболонці товстої кишки на тлі гіпергастринемії у щура (2015)
Яковець О. О. - Лімфангіогенез в серці плодів людини (2015)
Ященко А. М. - Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі і за умов експериментального гіпотиреозу, Струс Х. І., Смолькова О. В., Панкевич Л. В. (2015)
Куприянова Л. С. - Иммуногистохимические особенности эндотелин-продуцирующей активности сосудистого компонента матки плодов от матерей, беременность у которых осложнена преэклампсией различной степени тяж ести (2015)
Москаленко Р. А. - Морфологічне дослідження щитоподібної залози при захворюваннях, які супроводжуються біомінералізацією, Рєзнік А. В., Гапченко А. В., Прокопьєва А. Г., Мальцева А. С. (2015)
Орел Ю. М. - Субмікроскопічна характеристика гемомікроциркуляторного русла міокарду лівого шлуночка при експериментальному цукровому діабеті (2015)
Проценко О. С. - Ультраструктура клітин печінки плодів і новонароджених від матерів із прееклампсією (2015)
Фетеску С. А. - Проліферативний потенціал при гіперпластичних процесах ендометрію та методи його оцінки (2015)
Юрик І. І. - Ремоделювання артерій нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії, Боднар Я. Я. (2015)
Безвушко Е. В. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей з надмірною масою тіла, Костура В. Л. (2015)
Варес Я. Е. - Структура та особливості перебігу ретенції нижніх третіх молярів, Кияк С. В. (2015)
Кулигіна В. М. - Результати вивчення карієссприятливості емалі зубів та ремінералізуючого потенціалу змішаної слини у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Пилипюк О. Ю. (2015)
Кулигіна В. М. - Оцінка швидкості салівації, рн ротової рідини, стану тканин пародонта та гігієни порожнини рота у хворих з ураженням міжхребцевих дисків шийного відділу, Тепла Т. О. (2015)
Куцевляк В. Ф. - Направленная регенерация костных дефектов альвеолярного отростка с использованием стволовых клеток костного мозга на коллапановой подложке у экспериментальных животных, Куцевляк В. И., Омельченко Е. А., Забирник А. С., Цыганова И. В. (2015)
Любарець С. Ф. - Гігієнічний стан порожнини рота та деякі показники гуморального імунітету у дітей з вадами твердих тканин зубів (2015)
Слаба О. М. - Дія бентоніту на гіалуронідазну та гемолітичну активність пародонтопатогенної мікрофлори у хворих на залізодефіцитну анемію (2015)
Біляков А. М. - Діагностика травматичного ґенезу смерті за вмістом гістаміну та серотоніну в лікворі в разі смертельної дії травматичного фактору (2015)
Михайличенко Б. В. - Оцінка ступеня тяжкості поєднаних тілесних пошкоджень шийного відділу хребта та лицевого черепа з урахуванням віддалених наслідків травми, Филипчук О. В., Григоров С. М., Шкляр А. С. (2015)
Михайличенко Б. В. - Сочетанные телесные повреждения шейного отдела позвоночника и челюстно-лицевая травма: Судебно-медицинский аспект, Франчук В. В., Григоров С. Н., Шкляр А. С. (2015)
Калатур М. В. - Адміністративно-правове забезпечення громадського контролю за діяльністю слідчих підрозділів ОВС (2015)
Цьвок М. С. - Про інформаційну діяльність недержавних громадських організацій в Україні (2015)
Тимчишин Т. М. - Адміністративно-правові форми та методи протидії правопорушенням на залізничному транспорті (2015)
Степаненко В. В. - Фінансові інструменти при здійсненні інвестиційних операцій в агропромисловому секторі народного господарства (2015)
Чорна А. М. - Поняття механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності в сфері оподаткування (2015)
Мізіна І. В. - Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства: поняття, ознаки та місце в системі юридичної відповідальності (2015)
Кобелька Д. М. - Принципи протидії правопорушенням у фінансовій сфері (2015)
Зятіна Д. В. - Концесія в морських портах – інвестиційні ризики та шляхи їх зменшення (2015)
Зайцева А. В. - Становлення та розвиток правової охорони аудіовізуального твору як самостійного об’єкта авторського права (2015)
Лов’як С. С. - Здійснення та виконання особистих немайнових прав та обов’язків батьків (2015)
Бобрик В. І. - Оптимізація єдності судової практики цивілістичного судочинства як фактор стабільності цивільного обороту (2015)
Верба-Сидор О. Б. - Вирішення судом питання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України (ст. 377-1 ЦПК) (2015)
Обушенко Н. М. - Загальна характеристика суб’єкта правозастосування у сфері трудових відносин роботодавця (2015)
Копельців-Левицька Є. - Спільні та відмінні риси правової ментальності українського та російського народів (філософсько-правовий аспект) (2015)
Галдецька І. Г. - Організаційно-управлінська діяльність викладача вищого навчального закладу системи МВС України (2015)
Галунько А. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері діяльності служби дільничних інспекторів (2015)
Жбадинська Ю. - Особливості делегованого законодавства як джерела права в англо-американській правовій сім’ї (2015)
Громко В. Я. - Поняття обставин, що обтяжують відповідальність за кримінальним правом України (2015)
Татаров О. Ю. - Повідомлення про підозру: проблеми кримінальної процесуальної регламентації, Мірковець Д. М. (2015)
Лоскутов Т. О. - Предмет правового регулювання серед інших категорійправового регулювання у кримінальному процесі (2015)
Подорожній Є. Ю. - До проблеми характеристики трудової дисципліни: її сутність та призначення (2015)
Суховолець У. А. - Протидія злочинам у сфері обігу наркотичних засобів: кримінологічний аспект (2015)
Алієва-Барановська В. - Про затвердження порядку державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) (2015)
Пироговська В. О. - Особливості регулювання трудових правовідносин працівників сільського господарства (2015)
Семенець Р. М. - Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду у сфері місцевого оподаткування та напрямки його застосування в Україні (2015)
Армаш Н. О. - Сприйняття демократії в діяльності органів публічної влади (2015)
Надкернична О. В. - Діазотрофи кореневої зони рослин пшениці ярої, Копилов Є. П. (2013)
Михалків Л. М. - Лектинова активність у різних органах люцерни при формуванні симбіозу із Sinorhizobium meliloti за різного водозабезпечення (2013)
Трепач А. О. - Характер життєдіяльності Rhizobium radiobacter на поверхні насіння і в зоні коріння рослин пшениці озимої (2013)
Вишневська О. В. - Стимулювання проростання насіння пелюшки біопрепаратами вітчизняного виробництва, Маркіна О. В. (2013)
Дворак К. П. - Бактеріальна мікробіота насіння цукрових буряків, Буценко Л. М. (2013)
Євтушенко Т. А. - Особливості проростання насіння томатів за дії мікробного препарату Бактопасльону (2013)
Надкернична О. В. - Оцінка сортів пшениці озимої за здатністю до забезпечення асоціативної азотфіксації, Міненок С. М., Богуславський Р. Л., Леонов О. Ю. (2013)
Чучвага І. Г. - Особливості процесу нітрифікації в кореневій зоні рослин жита озимого за дії мінерального азоту та передпосівної бактеризації, Волкогон В. В. (2013)
Іщенко В. А. - Ефективність використання Ризогуміну і Поліміксобактерину у поєднанні з мікродобривом та регулятором росту при вирощуванні гороху вусатого типу в північному Степу (2013)
Ковпак П. В. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у кореневій зоні рослин пшениці за дії Поліміксобактерину та мінеральних добрив, Токмакова Л. М., Ларченко І. В., Трепач А. О. (2013)
Дерев'янський В. П. - Ефективність біологічних препаратів та мікроелементів у технології вирощування пшениці ярої, Власюк О. С., Малиновська І. М. (2013)
Василюка Н. Д. - Ефективність Мікрогуміну при вирощуванні вівса голозерного сорту Скарб України за різних рівнів азотного живлення, Васильченко О. В. (2013)
Бородай В. В. - Якість урожаю Solanum tuberosum L. за впливу мікробних препаратів і в залежності від строків садіння в умовах західного Полісся, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Григор'єва О. М. - Урожайність та якість зерна сої залежно від обробітку ґрунту, удобрення та біопрепаратів в умовах північного Степу України (2013)
Куц О. В. - Ефективність застосування ЕМ-препарату для оптимізації живлення рослин баклажана, Помаз Н. В. (2013)
Халеп Ю. М. - Економічна та енергетична ефективність застосування Бактопасльону в технології вирощування картоплі, Козар С. Ф., Євтушенко Т. О. (2013)
Дерев'янко С. В. - Нова інактивована вакцина проти ензоотичного енцефаломієліту свиней, Сорока В. І., Бова Т. О. (2013)
Агеєв В. О. - Бактеріальна транслокація в організмі тварин: історія, сучасні погляди, наукове та практичне значення, Кравченко Н. О., Божок Л. В., Головач О. В. (2013)
Бердніков О. М. - Ефективність мінеральних добрив, передпосівної бактеризації та їх поєднань при вирощуванні вівса голозерного в Поліссі, Потапенко Л. В., Васильченко О. В., Василюка Н. Д. (2013)
Волкогон В. В. - Активність азотфіксації, емісія N2O та CO2 в агроценозах гороху за дії добрив і передпосівної бактеризації, Журба М. А. (2013)
Дерев’янський В. П. - Ефективність біологічних препаратів та мікроелементів у технології вирощування пшениці ярої, Власюк О. С., Малиновська І. М. (2013)
Горбаченко Н. І. - Ефективність мікробних препаратів при вирощуванні сорго цукрового в умовах Полісся (2013)
Григор’єва О. М. - Особливості вирощування кукурудзи за впливу мікробних препаратів, удобрення та обробітку ґрунту в північному Степу України (2013)
Ковпак П. В. - Розвиток бактерій азотного циклу в ризосфері рослин пшениці озимої за дії добрив та передпосівної бактеризації, Волкогон К. І., Журба М. А., Штанько Н. П., Ларченко І. В. (2013)
Козар С. Ф. - Вплив джерел біогенних елементів на ріст Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense за їх сумісного культивування (2013)
Мурач О. М. - Особливості формування симбіотичного апарату сої та продуктивність культури за впливу Ризогуміну, мікроелементів і стимулятора росту рослин, Волкогон В. В. (2013)
Якубовська А. І. - Епіфітна мікрофлора рослин рису (Oryza sativa L.) як джерело штамів з агрономічно корисними для рослин властивостями (2013)
Бородай В. В. - Розвиток хвороб картоплі (Solanum tuberosum L.) при зберіганні залежно від строку садіння та обробки біологічними і хімічними препаратами в умовах західного Полісся, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Токмакова Л. М. - Дія сучасних протруйників насіння сільськогосподарських культур на життєздатність та функціональну активність біологічних агентів мікробних препаратів, Тараріко Ю. О., Трепач А. О., Лепеха О. П., Ларченко І. В. (2013)
Рудь Ю. П. - Експрес-діагностика флавобактеріозу риб методом полімеразної ланцюгової реакції (2013)
Гриник І. В. - Проблема фосфору в землеробстві Полісся і шляхи її вирішення, Бердніков О. М., Потапенко Л. В., Мілютенко Т. Б. (2013)
Дімова С. Б. - Фітогормони — продукти життєдіяльності мікроорганізмів. Методи визначення (2013)
Титул, зміст (2014)
Волкогон В. В. - Направленість біологічних процесів у кореневій зоні рослин картоплі за дії добрив та біопрепарату, Журба М. А., Дімова С. Б., Токмакова Л. М., Волкогон К. І., Проценко О. І. (2014)
Гаценко М. В. - Компостування органічної речовини. Мікробіологічні аспекти (2014)
Григор’єва Т. М. - Ефективність застосування мінеральних добрив у комбінації з мікробними препаратами при вирощуванні ячменю ярого (2014)
Козар С. Ф. - Оптимізація середовища для сумісного культивування Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense (2014)
Лимар В. А. - Вплив бактеризації та агрофону на продуктивність баштанного агроценозу в умовах півдня України, Дишлюк В. Є., Подпрядов В. О., Марчук П. А. (2014)
Проневич В. А. - Біологічна активність осушених торфових ґрунтів у кормових сівозмінах (2014)
Снітинський В. В. - Біологічна активність ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту залежно від антропогенного впливу, Габриєль А. Й., Германович О. М., Оліфір Ю. М. (2014)
Чучвага І. Г. - Економічна та енергетична ефективність застосування Діазобактерину та мінеральних добрив у технології вирощування жита озимого, Халеп Ю. М. (2014)
Власюк О. С. - Гальмуюча дія фунгіцидів на проростання спор грибів Cercospora beticola Sacc. та Alternaria alternatа Keissl. (2014)
Ільчук Р. В. - Вплив строків садіння та доз добрив на ураження сходів картоплі Phisoctonia Solani Kuhn та різними видами гнилизни, Ільчук Л. А. (2014)
Клименко А. М. - Використання Біополіциду для створення захисно-стимулюючих сумішей, Чабанюк Я. В. (2014)
Шевчук В. К. - Виявлення, поширення та шкодочинність мікоплазмозу гречки, Демченко О. А., Юзвенко Л. В., Радченко В. Г., Бойко А. Л. (2014)
Бова Т. О. - Дослідження фізико-хімічних властивостей ізолятів вірусу скручування листя картоплі в культурах клітин ссавців, Волкова І. В., Решотько Л. М. (2014)
Агеєв В. О. - Вплив внутрішнього середовища організму тварин на властивості бактерій-пробіотиків (2014)
Горбачук О. І. - Світові емпіричні дослідження щодо впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави (2014)
Клокар О. О. - Формування заходів ефективної державної підтримки відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки (2014)
Кощій О. В. - Моделювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу регіону, Ворончак І. О. (2014)
Родіонов П. Ю. - Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах інформаційної економіки (2014)
Рокоча В. В. - Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки (2014)
Румик І. І. - Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Терехов В. І. - Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки, Одягайло Б. М. (2014)
Шайдоров О. І. - Основні загрози економічної безпеки держави та шляхи зменшення їх руйнівного впливу (2014)
Грушко В. І. - До питання методології прогнозування фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності, Ганущак Т. В. (2014)
Кудак В. М. - Збалансованість страхового портфелю, як ключовий фактор фінансово-економічної безпеки страховика (2014)
Тулуш Л. Д. - Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування (2014)
Дубиківський С. Л. - Становлення моделей економічної безпеки країн в інформаційному суспільстві (2014)
Кабанов В. Г. - Трансформаційні перетворення банківського сектору Євросоюзу в посткризовий період, Цеков К. В. (2014)
Терещук В. І. - Статистичні бази даних міжнародних організацій як джерело інформації щодо розвитку туристичної індустрії (2014)
Андрієнко В. М. - Сучасні підходи до розуміння поняття "безпека праці" та "безпека праці будівельного підприємства" (2014)
Ваганов К. Р. - Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах міжнародної інтеграції (2014)
Лелюк О. О. - Підходи до формування капіталу аграрних та агропромислових підприємств (2014)
Лукан О. М. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення обліку витрат маркетингової діяльності підприємства (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського