Нікітін Ю. О. - Формування органів міського самоврядування в Харкові та Чернігові за положенням 1870 року (2010)
Романенко І. С. - Х Ризький археологічний з’їзд 1896 року і Україна (2010)
Маланчук А. М. - Позикова політика селянського поземельного банку в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Гордуновський О. М. - Внутрішні ціни на хліб і їх регіональна специфіка в Південній Україні ХІХ ст. (2010)
Юрченко Д. Ю. - Роль династії Харитоненків в цукровій галузі Російської імперії другої половини ХІХ – початок ХХ ст. (2010)
Гончарова Н. О. - Гуртківська діяльність учнівської молоді в Україні наприкінці ХІХ ст. (2010)
Венгерська В. О. - Українське питання: протистояння між українофілами та українофобами в першій половині ХХ ст. (2010)
Рудишина О. С. - Академік М. Г. Холодний – засновник вітчизняної школи фітогормонологів (2010)
Завальнюк О. М. - Проблема забезпечення учбовою літературою українських університетів у 1918-1920 роках (2010)
Зубко О. І. - Білоруський національний комісаріат в Одесі (1918 - 1919 рр.) (2010)
Іващенко В. А. - Податкова політика директорії в українському селі (вересень 1918 – листопад 1920 рр.) (2010)
Дулгерова О. М. - Забезпеченість селянських господарств України сільськогосподарським реманентом та сільськогосподарськими машинами в 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Фільваркова А. В. - Хлібозаготівельна політика і основні методи управління тоталітарного режиму (2010)
Білик О. А. - Грошові повинності селян УСРР в умовах хлібозаготівельної кризи (1927 – 1928) (2010)
Даниленко О. В. - УСРР у зовнішній торгівлі з європейськими країнами (20-ті рр. ХХ ст. ) (2010)
Григорчук П. С. - Місцеві органи радянської влади на Поділлі: історія становлення і розвитку (перша половина 20-х років ХХ ст.), Кузьмінець Н. П. (2010)
Пилипенко Л. - Агатангел Кримський: реабілітований посмертно, Рященко Д. С. (2010)
Горбуров К. Є. - До питання про чисельність польського населення УСРР за переписом 1926 р. (2010)
Сергієнко С. Ю. - Прояви специфіки процесу українізації 1920 – 1930-х рр. в партійних організаціях і державних установах на Донбасі (2010)
Ніколіна І. І. - Реалiзацiя принципу полiтехнiзму в загальноосвiтнiй школi України наприкiнцi 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., Вознюк О. М. (2010)
Тучинський В. А. - Соціальне страхування в молдавській автономній соціалістичній радянській республіці у 1925-1926 рр. (2010)
Слободинський О. О. - Особливі риси розвитоку промисловості в Україні в 20-х – на початку 30 рр. ХХ ст. (2010)
Рекрут В. П. - Участь споживчої кооперації України в реалізації курсу "великого стрибка" запровадженого ВКП(б) на початку 30-х рр. ХХ ст. (2010)
Стоян Т. А. - "Как это освещать в печати": політичне утаємнення голоду 1932-1933 рр. (2010)
Мазило І. В. - Кадрове забезпечення роботи залізничного транспорту України в період його відбудови (1943-1950-ті рр. ) (2010)
Терлецька І. В. - Влада і суспільство епохи сталінізму через призму соціального портрету можновладців і репресованих (2010)
Мельников Д. О. - Молодь України у місцевих органах влади (80-90 рр. ХХ ст.) (2010)
Нікітюк О. В. - Підготовка офіцерів медичної служби запасу для збройних сил України (1991-2006 рр.) (2010)
Ніколаєць Ю. О. - Національно-культурна політика в Україні на початку ХХІ ст. (2010)
Мельничук Т. А. - Природне зменшення сільського населення України (1989 – 2001 рр.) (2010)
Кривошея В. В. - Персональний склад старшини Брацлавського і Кальницького полків в період національної революції середини ХVІІ ст. (2010)
Кузнець Т. В. - Уманське вікаріатство в структурі єпархіального управління Київської митрополії ХІХ-початку ХХ ст. (2010)
Кривошея І. В. - Польські поміщики Потоцькі (герб "Пилява") й українське селянство: ґенеза стосунків під російським контролем (2010)
Тростогон А. М. - Родіон Скалецький – видатний культурний діяч Поділля (2010)
Іваневич Л. А. - Формування наукових засад і громадських поглядів К. В. Широцького під час отримання освіти в Петербурзі (2010)
Гандзюк В. О. - Ідеологічні та соціальні компоненти подільської газети "Шлях" (1919 р.) в контексті щоденної подачі інформації (2010)
Ладаняк І. А. - Розвиток споживчої кооперції Поділля на початку непу (2010)
Комарніцький О. Б. - Партійно-комсомольські осередки студентів Вінницького педвузу у 30-ті рр. ХХ ст.: підтримка правлячого режиму (2010)
Черкашина О. В. - Вінницький театр опери та балету ім. Леніна (1932-1940 рр. ) (2010)
Гальчак С. Д. - Причини неповернення на рідну землю подільських "остарбайтерів" (2010)
Трембіцький А. М. - До проблеми створення колективної біографії родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандор (2010)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Просвітницько-педагогічна спрямованість творчої діяльності композиторів доглінкінської і глінкінської доби, Шатковська І. С. (2010)
Скопова О. І. - Партійно-політична система Іспанії, її структура та особливості в роки кризи конституційно-монархічного ладу (1918 – 1923 рр.) (2010)
Кравчук О. М. - Словацькі політики в урядах ЧСР у 1918 – 1929 рр. (2010)
Очеретяний В. В. - Державницька позиція М. А. Славинського на з’їзді народів Росії 8-15 вересня 1917 р (2010)
Піковська Т. В. - Національне питання в програмах українських політичних партій першої Чехословацької республіки (1918-1938) (2010)
Годлевська В. Ю. - Парламентські вибори 1982 року та початок консолідації демократії в Іспанії (2010)
Чорна Н. М. - Євроатлантична інтеграція Польщі та Росія: місце російського фактора у розширенні НАТО на Схід (2010)
Сухобокова О. О. - Українська шкільна освіта в Канаді (2010)
Баркалова О. Н. - Перші результати членства Угорщини в Європейському Союзі (2010)
Вознюк О. М. - Застосування текстоцентричного підходу у вивченні історії України (2010)
Дудник О. В. - Уманщина доби національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.: історіографія та джерела (2010)
Степанчук Ю. С. - Політика Гетьманського уряду Івана Мазепи стосовно козацької старшини та рядового козацтва у працях істориків україномовної зарубіжної діаспори (2010)
Кривошея І. І. - Бунчуковий товариш Опанас Дорофійович Грушинський та його рід (2010)
Іржицький В. Ю. - Історичні джерела до історії полків Гетьманщини у фондах центрального державного історичного архіву України у м. Києві (на матеріалах Київського полку) (2010)
Соломонова Т. Р. - Книга як знаряддя збереження етнічної ідентичності поляками поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Корновенко С. В. - Еволюція поглядів лідерів білого руху Півдня Росії на сутність аграрного питання та шляхи його вирішення (2010)
Шологон Л. І. - Наукові праці кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело до вивчення національно-культурного руху українців Галичини зазначеного часового проміжку (2010)
Стопчак М. В. - Політика директорії УНР у стосунках з Польщею і Румунією в роки української національно-демократичної революції 1917–1920 рр. в сучасній вітчизняній історіографії (2010)
Тараненко О. М. - Аграрна політика П. Скоропадського у контексті вивчення радянською історіографією історії революції та Громадянської війни (1930-ті – перша половина1950-х рр.) (2010)
Васильчук Г. М. - Становлення та функціонування радянської системи освіти в УРСР 1920-30-х рр. : до історіографії проблеми (2010)
Мельничук О. А. - Опубліковані джерела з історії соціального страхування в Радянській Україні 1920 – 30-х рр. (2010)
Кукуруза Ж. Б. - Проблеми розвитку сільського господарства УРСР (1950-ті– 60-ті рр. ) в сучасній українській історіографії (2010)
Лісовська О. В. - Становище матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ століття: сучасна історіографія (2010)
Ніколаєць К. М. - Вітчизняні історіографічні дослідження історії суспільно-політичних процесів в УРСР другої половини 1960-х – початку 1990-х років (2010)
Тарасов В. В. - Етимологія горбачовської гласності (1985-1991 рр. ) як проблема сучасної історіографії (2010)
Коляструк О. А. - Історія повсякденності в Україні: проблема становлення і легітимізації (2010)
Зінчук М. Ю. - Історія повсякденності як новий напрямок гуманітарних досліджень (2010)
Зінько Ю. А. - Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Хмельницький: ПП Мельник А. А. , 2009. – 300 с., Лисий А. К. (2010)
Калитко С. Л. - Музичко О. Є. Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. - Одеса: Астропринт, 2005. -208 с., Ханенко П. Л. (2010)
Мазило І. В. - Данилюк Д. Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження /кінець XVIII - середина XIX ст. /. Ужгород, 2009. – 392 с. (2010)
Зінько О. В. - Сторожук А. Подільський Бар та його околиці: історія і сучасність (Події. Особистості. Факти). Навчальний посібник. – К. , 2010. – 282 с . (2010)
Романюк І. М. - Гандзюк В. О. Часописи Поділля в процесі творення державницької ідеології українства (1917–1920 рр. ): Монографія. Вінниця: ФОП Данилюк В. Г. , 2009. -368 с., Криворучко О. І. (2010)
Зінько Ю. А. - Стопчак М. В. Утворення і діяльність Директорії Української народної республіки (1918 – 1920 рр. ): історіографічний нарис: монографія. - Вінниця: І. Балюк, 2010. - 812 с. (2010)
Романюк І. М. - Коляструк О. А. Інтелігенція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя. – Харків: Раритети України, 2010. – 386 с. (2010)
Калитко С. Л. - Петренко В. І. Більшовицька влада та українське селянство у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. : причини, технології, наслідки Голодомору-Геноциду (за матеріалами Поділля). – Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2008. – 320 с (2010)
Лисий А. К. - Гальчак С. Д. На узбіччі суспільства: доля українських "остарбайтерів" (Поділля, 1942 – 2007 рр. ). – Вінниця: Меркьюрі Поділля, 2009. – 768 с (2010)
Неприцький О. А. - Полтораков О. Ю. Безпека держави та безпека суспільства: специфіка політичного взаємовпливу в національному та європейському контекстах. – К.: "lat & k", 2009. – 300 с. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2013)
Кулизький М. В. - Прескрипція та адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу ду "інститут нефрології намн україни– за 2012 рік, Бусигіна Ю. С., Сташевська Н. В., Біленко А. В., Березяк Т. І., Суржко Л. М. (2013)
Топчій І. І. - Морфологічний і функціональний стан ендотелію у хворих з ішемічною хворобою серця та хронічним гломерулонефритом , Кірієнко О. М., Циганков О. І., Бондар Т. М., Щенявська О. М. (2013)
Шіфріс І. М. - Аналіз структури смертності пацієнтів, які отримують лікування гемодіалізом, Дудар І. О., Гончар Ю. І., Крот В. Ф., Красюк Е. К., Алексєєва Н. Г, Хіль М. Ю. (2013)
Крутиков Е. С. - Оксидативный стресс у больных хбп v стадии с анемией, находящихся на заместительной терапии гемодиализом, Полищук Т. Ф., Польская Л. В., Шахназаров А. А. (2013)
Романенко О. А. - Особливості мікробного спектру сечостатевої системи жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Степанова Н. М., Руденко А. В., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2013)
Дудар І. О. - Рівні протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10) у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом, залежно від ступеня анемії та характеру ураження нирок, Савчук В. М., Гончар Ю. І., Дріянська В. Є., Красюк Е. К., Хіль М. Ю. (2013)
Колесник М. О - Асоціації особливостей hla-фенотипу та чутливістю до лікування кортикостероїдами у хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Петрина О. П., Величко М. Б. (2013)
Демихова Н. В. - Показатели гуморального иммунитета на фоне нарушений липидного обмена у больных с ренокардиальным синдромом (2013)
Колесник М. О - Проект національних клінічних настанов з діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок, Законь К. М, Дударенко В. Б. (2013)
Колесник М. О. - Перитонеальний діаліз у лікуванні пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, Степанова Н. М. (2013)
Повідомлення (2013)
Титул, зміст (2013)
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики (2013)
Морфологічна класифікація хвороб нирок для нефрологічної практики (2013)
Фоміна С. П. - Прогнозування несприятливого перебігу гломеурлонефриту з нефротичним синдромом у дітей: ензимуричні маркери, Багдасарова І. В., Мигаль Л. Я. (2013)
Топчій І. І. - Особливості нефропротекторної дії сулодексиду у хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Якименко Ю. С. (2013)
Крутиков Е. С. - Сравнительная эффективность блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы комбинациями алискирен с амлодипином и рамиприл с амлодипином у больных с гипертонической болезнью, Чистякова С. И., Горбатюк В. В. (2013)
Дудар І. О. - Інтерлейкін 10, індекс маси тіла та сироватковий альбумін у пацієнтів з хронічною хворобою нирок 5Д стадїї, Дріянська В. Є., Григор’єва Є. М., Гончар Ю. І., Красюк Е. К. (2013)
Проданчук М. Г. - Динаміка вмісту мікроелементів у цільній крові дітей із хронічною хворобою нирок V Д ст, Макаров О. О., Шейман Б. С., Васильєва О. Г., Боднар Г. Б. (2013)
Геращенко С. Б. - Регенераційні можливості стовбурових клітин нирки, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Морозов Ю. А. - Оценка функции почек в педиатрической практике, Марченко Т. В., Дементьева И. И. (2013)
Аблогіна О. В. - Оптимізація перитонеального діалізу в 7 етапах освітньої роботи з пацієнтом, Степанова Н. М. (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
М. О. Колесник. щирі вітання з ювілеєм! (2013)
Інформація для читачів (2013)
Повідомлення 1 (2013)
Повідомлення 2 (2013)
Костиленко Ю. П. - Сравнительная анатомия зубочелюстной системы кролика и крысы, Саркисян Е. Г. (2014)
Бережна О. Е. - Спосіб реставрації фронтальної ділянки щелеп у дітей із гіпоплазією емалі (2014)
Гризодуб Е. В. - Разработка комплексного метода лечения генерализованного пародонтита у больных с сахарным диабетом 2 типа (2014)
Демьяненко С. А. - Динамика показателей деятельности сердечно-сосудистой системы пациентов на этапах стоматологического приёма (2014)
Кузенко Є. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами сердцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту, Романюк А. М., Кузенко О. І., Логвінова О. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка показників допплерографічного дослідження гемодинаміки, Дорош І. О. (2014)
Петрушанко Т. О. - Психологічні характеристики людини в прогнозуванні хвороб тканин пародонта, Литовченко І. Ю., Артюх М. О., Чечотіна С. Ю., Котелевська Н. В. (2014)
Ожоган І. А. - Cтан пародонта хворих після реставрацій бічних зубів (2014)
Ткаченко І. М. - Дослідження особливостей кристалоутворення ротової рідини у пацієнтів з різною соматичною патологією (2014)
Аветіков Д. С. - Клінічна характеристика ефективності застосування препарату "Ліпін" у комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота в порівнянні з традиційним лікуванням, Ву В’єт Куонг, Локес К. П. (2014)
Кулицька О. В. - Рентгенологічна характеристика переломів підборідного відділу нижньої щелепи (2014)
Рузин Г. П. - Профилактика послеоперационных осложнений на основании послеоперационного мониторинга у пациентов с одонтогенным гайморитом, Побережник Г. А. (2014)
Ключковська Н. Р. - Зношення кулькових і балкових систем фіксації та його вплив на ступінь утримання протезів (2014)
Олійник А. Ю. - Аналіз симетрії правої і лівої половин зубного ряду та довжини фронтальної ділянки верхньої щелепи в порівнянні з нормою в оперованих пацієнтів із вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В. (2014)
Гавриленко М. А. - Особливості стану слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта в дітей-інвалідів із патологією органів дихання (2014)
Яров Ю. Ю. - Поддерживающее лечение после дентальной имплантации, Силенко Ю. И., Дворник В. М., Куц П. В. (2014)
Сидоренко Л. П. - Сучасні підходи до вивчення ортопедичної стоматології студентами стоматологічного факультету (2014)
Силенко Ю. І. - Стан тканин порожнини рота і пародонта в пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, Проданчук А. І., Силенко Г. М., Хребор М. В., Хміль Т. А. (2014)
Скрипников П. Н. - Ю. И. Бернадский. Ученый, педагог, врач (к 100-летию со дня рождения), Аветиков Д. С., Богашова Л. Я., Новаковская Л. В. (2014)
Мірза Олександр Іванович (1944 -2013) (2014)
До відома авторів (2014)
Сталинский Д. В. - Ресурсосбережение и качество металлопродукции – основа технологических разработок, Рудюк А. С. (2005)
Пантелят Г.С. - Системы водоснабжения и водоотведения городов и промышленных предприятий в странах СНГ (основные достижения и проблемы, направления решений), Кузнецова Л. Н. (2005)
Пастернак В. П. - Можливості проведення проектів спільного впровадження в лісовому господарстві Харківської області в рамках діяльності за кіотським протоколом, Букша І. Ф. (2005)
Задорский В. М. - Предложения по внесению изменений в закон Украины "Про відходи", Новиков Н. Н. (2005)
Юрченко А. П. - Экологические проблемы: научные изыскания и решения, Сахаров А. А., Гончаров И. И., Лобойко А. Я. (2005)
Хоботова Э. Б. - Определение химического и дисперсного состава цементной пыли, Уханёва М. И. (2005)
Швец М. Н. - Усовершенствование и реконструкция мокрых газоочисток агломашин, Брехунов А. В., Савенчук С. В., Юрченко В. Н. (2005)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование осветления воды в отстойных сооружениях при увеличении расходов (2005)
Нотыч А. Г. - Нагрев дымовых газов сталеплавильного агрегата после мокрой очистки за счет утилизации их тепла, Рыжавский А. З., Демидова В. Е., Рыбинов В. А. (2005)
Шматков Г. Г. - Перспективні рішення проблеми відходів промислового міста, Григоренко О. А. (2005)
Каненко Г. М. - Использование отходов металлургических предприятий в строительной индустрии, Злобин А. Г., Здоров А. И., Златковский А. Б. (2005)
Степанов М. Ф. - Утилизация мелкофракционных промышленных отходов в условиях действующего металлургического комбината (2005)
Носков В. А. - Вклад института черной металлургии НАН Украины в разработку и внедрение проектов государственной программы использования отходов производства (2005)
Носков В.А. - Подготовка металлической стружки к утилизации, Чернышов А.В. (2005)
Аверин В. А. - Стандартные образцы состава химических веществ для экологического контроля, Крайнов И. П. (2005)
Мануйлов М. Б. - Методология оценки объемов загрязняющих веществ, привносимых автотранспортными потоками на территории курортов, тошинский В. И., Скомороха О. П. (2005)
Позднякова Е. И. - Анализ токсичных компонентов газовых выбросов при сжигании автопокрышек, Грипас О. М., Статилко М. В. (2005)
Сорока М. І. - Екологічні передумови формування та диференціації рослинності Розточчя (2012)
Мазепа В. Г. - Дуплогніздові птахи березово-соснових лісів Житомирського Полісся (2012)
Бойко О. Л. - Динаміка вмісту 137Cs в ягідних і лікарських рослинах лісів Полісся України за роками (2012)
Майборода В. А. - Особливості формування товарної структури деревостанів дуба червоного бореального (2012)
Пукман В. В. - Структурно-типологічний аналіз явірників Українських Карпат з урахуванням орографічних особливостей рельєфу, Горошко М. П., Гриник Г. Г. (2012)
Сопушинський І. М. - Лісівничі особливості розробки діагностичної моделі явора форми "пташине око" (2012)
Шестопалов М. В. - Непарний шовкопряд - шкідник деревних насаджень передгірного Криму (2012)
Юсипович Ю. М. - Діагностика кореневої губки (Heterobasidion annosum (fr.) bref. s. str.) методом полімеразно- ланцюгової реакції, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2012)
Копій Л. І. - Аналіз фотометричних та спектроскопічних досліджень живих листків рослин, Озарків О. І., Тереля І. П. (2012)
Кульчицький Я. В. - Екологічна спрямованість сучасних економічних систем у контексті їх порівняльного аналізу, Кульчицький Б. В., Апостолюк О. О. (2012)
Міронова Н. Г. - Вищі водні та прибережно-водні рослини техногенних озер Малого Полісся (2012)
Гаврилко П. П. - Стан та особливості розвитку світового та вітчизняного екологічного ринку товарів та послуг, Черторижський В. М. (2012)
Голод А. П. - Приміська зона великого міста як перспективна рекреаційна територія, Дрофяк З. Б. (2012)
Білей П. В. - Дослідження фізичних властивостей деревини сосни, Комбаров А. М., Синітович Я. Д. (2012)
Супрун Н. П. - Розроблення методу визначення запиленості текстильних матеріалів, Озимок Г. В., Островецька Ю. І. (2012)
Білоус О. В. - Впровадження сучасних технологій зміцнення інструментальних сталей для обробки деревних матеріалів, Голубець В. М., Магура Б. О., Гасій О. Б. (2012)
Кушпіт А. С. - Застосування щитів зі стільниковим заповненням у меблевому виробництві, Мних А. Я., Кушпіт О. М. (2012)
Ляшеник А. В. - Автоматична система керування фільтрувальною повітроочищувальною станцією, Тисовський Л. О., Дорундяк Л. М., Дадак Ю. Р. (2012)
Паснак І. В. - Вплив критичного часу пожежі в приміщенні промислового підприємства на технології її ліквідації (2012)
Ребот Д. П. - Методика визначення основних фізико-механічних характеристик сипких середовищ (2012)
Партин Г. О. - Особливості організації антикризового фінансового управління на підприємствах будівельної галузі, Бовцайло У. М. (2012)
Піцур Я. С. - Управління маркетинговою діяльністю суб'єктів підприємництва як об'єкт маркетингового аналізу, Жук І. З., Пасічник Н. Б. (2012)
Скибінський С. В. - Рівень задоволення споживача як метод конкурентної боротьби, Луцьків Х. В. (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Ключові аспекти забезпечення економічної безпеки України у контексті світової фінансової кризи (2012)
Мельник О. Г. - Митна експертиза: сутність, призначення та види, Хмаренко В. С. (2012)
Іванечко Ю. М. - Глобальні проблеми ефективного використання енергетичних та сировинних запасів, Чапран С. П. (2012)
Акіншина О. В. - Розвиток та контроль діяльності малого бізнесу Великобританії, Плотніченко І. Б. (2012)
Бакалінський О. В. - Нові детермінанти стратегічного ціноутворення у залізничних пасажирських перевезеннях, Двуліт З. П. (2012)
Бодак Г. І. - Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Вільгуцька Р. Б. - Організаційна структура управління промисловим підприємством: сутність та етапи формування (2012)
Гончарук С. М. - Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України, Гончарук Ю. В. (2012)
Должанський А. М. - Організація обліку виробничих відходів на поліграфічних підприємствах (2012)
Карпінський Б. А. - Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію (2012)
Квасній З. В. - Роль малого бізнесу в умовах ринку (2012)
Квасній Л. Г. - Теоретичні аспекти управління економічним потенціалом (2012)
Ковальова М. Л. - Перспективи розвитку сировинної бази лісопромислового комплексу України (2012)
Лазур П. Ю. - Ефективність бюджетної підтримки підприємств малого бізнесу в Україні (2012)
Макалюк І. В. - Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" (2012)
Полянська О. А. - Організація управлінського обліку за бізнес-процесами на підприємствах ресторанного господарства, Степанюк Н. Г. (2012)
Максимець О. В. - Особливості управління міжнародними зв'язками підприємств лісового господарства та оцінювання ефективності співпраці з іноземними контрагентами, Слюсарчук Н. І. (2012)
Пірог В. В. - Особливості фінансових інструментів управління кредитними ризиками комерційних банків (2012)
Проданова І. І. - Становлення та формування ринку консалтингових послуг у регіоні, Бережницька У. Б. (2012)
Романишин М. І. - Механізм забезпечення економічної стабільності підприємства (2012)
Сардак О. В. - Сучасна концепція управління персонал-маркетингом підприємства (2012)
Сороківська М. В. - Процес управління фінансовими ризиками страхових компаній (2012)
Тимощук М. Р. - Планування соціальних вимірників розвитку підприємств, Яворська Н. Р. (2012)
Фалюта А. В. - Етапи управління ризиками банку (2012)
Флейчук М. І. - Напрями подолання монополізації та тінізації в українській економіці, Бабій М. В. (2012)
Юрків Н. Я. - Сутнісні характеристики та структура економічної безпеки держави (2012)
Цмоць І. Г. - Принципи побудови та способи нвіс-реалізації нейромереж реального часу, Скорохода О. В., Ваврук І. Є. (2012)
Кузьо І. В. - Просторова модель колісного транспортного засобу з використанням Matlab simulink, Житенко О. В. (2012)
Гуліда Е. М. - Моделювання пожежі в закритому приміщені, Меньшикова О. В., Ренкас А. А. (2012)
Жихор О. Б. - Економетричні методи прогнозування науково-технічного прогресу та світового розвитку, Коваль Р. А. (2012)
Шабатура Ю. В. - Метод визначення належності елементів цифрового зображення образу балістичного тіла, Кузьменко Р. В. (2012)
Борзов Ю. О. - Модифікація алгоритму RSA: шифрування та дешифрування за одним рядком матриці зображення, Ковальчук А. М., Пелешко Д. Д. (2012)
Шкрабак И. В. - Структурная устойчивость экономики региона с позиций синергетической теории информации (2012)
Верхола І. І. - Аналіз стійкості нелінійних коливань гусеничного обводу, Сеник А. П., Чаган Ю. А. (2012)
Голубець Т. В. - Визначення рівноважного зволоження та власної проникності пористого матеріалу на основі ізотерм сорбції або кривих затримки вологи (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання процесу розпилювання колоди розвально-сегментним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Мацюк Р. І. (2012)
Башнянин Г. І. - Значення освіти у стратегії розвитку перехідної системи економіки, Свінцов О. М., Панчишин Т. В., Шморгай М. Б. (2012)
Гаврилко П. П. - Соціальні передумови відродження села (2012)
Феленчак Ю. Б. - Актуальні тенденції проходження демографічних процесів у Львівській області (2012)
Cадурська М. О. - Еволюція поглядів щодо сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2012)
Пустовар Н. В. - Міграція - щасливий погляд на життя, Лапшина І. А. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Вайт С. - Переосмислення "помаранчевої революції”, Макалістер Є. (2010)
Арсеєнко А. - Демістифікація "нової економіки” і проблема безробіття у США та Євросоюзі за умов ґлобальної кризи (2010)
Коваліско Н. - Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків (2010)
Дембіцький С. - "Обґрунтована теорія”: стратегія збирання та аналізу якісних даних за теоретичної валідизації (2010)
Казаков В. - Зовнішні та внутрішні конфлікти (2010)
Мацевич І. - Креативне суспільство: у пошуках релевантної соціальної теорії (2010)
Суковата В. - "Філософія після Освенцима”: рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості (2010)
Безрукова О. - Відповідальність у соціологічному дискурсі (2010)
Свєженцева Ю. - Традиція: концептуалізація та напрями вивчення, Проскурякова О. (2010)
Нельга О. - Етнічна соціологія як наука (2010)
Тарасенко В. - До питання ¬розроблення методик викладання соціології, Чепак В. (2010)
Брік Т. - Соціолог між визнанням і покликанням (Треті соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної 10 грудня 2009 року) (2010)
Конкурс "Кращий молодий соціолог року–2010” (2010)
Астахова В. - Хрестоматійні надбання світової соціологічної думки (2010)
Пам’яті Людмили Рязанової (2010)
Грищенко К. - 20 років Інституту соціології НАН України (2010)
М’ягков М. - Вибори 2010 в Україні: чи є підстави говорити про фальсифікації?, Ордешук П. (2010)
Міщенко М. - Вплив результатів президентських виборів 2004 і 2010 років на емоційне самопочуття прихильників різних політичних сил (2010)
Полезе А. - Дослідження різної природи незаконних трансакцій в Україні (2010)
Кандричин С. - Злочинність в ареалі "зіткнення цивілізацій”: приклад України та Білорусі (2010)
Зоткін А. - Автономізм в Україні як механізм реалізації політичних інтересів (2010)
Лавріненко Н. - Ґендерний аспект розвитку малого підприємництва, Рудік О. (2010)
Батаєва К. - Ґендерна візуальність сучасної реклами (2010)
Теличко Т. - Формалізація соціологічних теорій: необхідність і можливості застосування (2010)
Дембіцький С. - Історія розвитку методів оцінювання в соціальних і поведінкових науках за кордоном (2010)
Лукащук В. - Сучасний спорт і соціальні конфлікти (2010)
Наукове життя (2010)
Докторов Б. - Юрій Левада. Портрет для нащадків. З нагоди виходу друком книги спогадів про Ю.О.Леваду (2010)
Пам’яті колеґи (2010)
Костенко Н. - Мій Оссовський (2010)
Бєлєнок О. - Не зраджуючи покликання (2010)
Сусська О. - Метаморфози матеріалізму в інтерпретаціях громадської думки (2010)
Пам’яті Сергія Борисовича Кримського (2010)
Покотило О. І. - Перспективи переозброєння Сухопутних військ Збройних Сил України бронетранспортерами вітчизняного виробництва, Устименко О. В., Пеньковський В. І., Гаценко С. С. (2014)
Бондаренко О. О. - Результати математичного моделювання процесу радіолокаційного розпізнавання (2014)
Сидоренко І. І. - Демпфер з нелінійним механічним зворотним зв’язком групових об'єктів, Робу С. І. (2014)
Волобуєв А. П. - Геометрична інтерпретація електромагнітної доступності окремої радіостанції перспективної рухомої системи радіозв’язку військового призначення, Коркін О. Ю., Волобуєва І. Ю. (2014)
Скачков В. В. - Критеріальні показники оцінювання якості адаптивної інформаційно-вимірювальної системи в умовах внутрішньосистемних збурень, Єфимчиков О.М., Ткачук О. В., Павлович В. І. (2014)
Bukhal D. - The mathematical optimization model of mobile radio system via connectivity figure, Korkin O. (2014)
Сахно В. П. - До вибору енергоефективних конструкцій вантажних автомобілів та автопоїздів, Тімков О. М. (2014)
Сахно В. П. - Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники експлуатаційних властивостей автопоїзда, Поляков В. М., Файчук М. І., Ковальчук Г. О. (2014)
Левченко А. О. - Задача інтерпретації класифікації похибок вимірювання, Шаріпова Е. В. (2014)
Андрійченко Г. І. - Шляхи обгрунтування необхідності підвищення захисту легкоброньованих машин, Докучаєв С. П., Левченко А.О. (2014)
Ковалішин С.С. - Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення у військовій ланці в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення, Халтурин Р. В. (2014)
Чепкій В. В. - Системне моделювання процесу моніторингу технічного стану озброєння та військової техніки за розширеної моделі евальвації, Скачков В. В., Єфимчиков О. М. (2014)
Будашко В. В. - Физическое моделирование многофункционального пропульсивного комплекса, Онищенко О. А., Юшков Е. А. (2014)
Дяченко В. И. - Метод выбора вариантов обеспечения живучести сил и средств высокомобильных десантных войск на основе компромисса между показателями обеспечения их маневренности и огневой мощи, Демьянчук Б. А., Хижняк Ж. А. (2014)
Єфімов Г. В. - Аналіз чинників, що впливають на необхідність удосконалення існуючої моделі управління військовими формуваннями, правоохоронними органами та органами державного управління під час спільних дій, Середенко М. М. (2014)
Verlamov O. - Features of vehicles’ operation in winter, Kletz V., Shtogrin I. (2014)
Симоненков В. М. - Побудова системи зв’язку та управління наземними мобільними робототехнічними системами (комплексами), Лавриненко І. В. (2014)
Григор’єв О. П. - Модель обгрунтування оперативно-тактичних вимог і тактико-технічних характеристик до наземних бойових робототехнічних комплексів, Набок В. К. (2014)
Дяченко В. І. - Шляхи удосконалення системи десантного забезпечення військових частин і підрозділів високомобільних десантних військ, Оленєв В. М, Адамов Ю. І., Хижняк Ж. О. (2014)
Гуляк О. В. - Методичний підхід до розрахунку витрат на застосування угруповання сухопутних військ, Семененко О .М., Столінець С. Л., Луценко О. К. (2014)
Афонін В. М. - Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки (ппфп) військовослужбовців Збройних Сил України (2014)
Левченко А. О. - Граничні точності обчислень в інформаційних системах з представленням чисел із плаваючою комою, Войтенков Р. М. (2014)
Середенко М. М. - Погляди на форми і способи застосування складових структур сектору безпеки і оборони держави під час спільних дій в різних умовах воєнно-політичної обстановки, Єфімов Г. В. (2014)
Бачинський В. В. - Рекомендації щодо підвищення ефективності застосування сил та засобів Сухопутних військ Збройних Сил України, які залучаються до участі у ліквідації наслідків повені, Хижняк Ж. О. (2014)
Фердман Г. П. - Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України (2014)
Алфвітний покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Дослідження соціальної стратифікації в рамках Міжнародної програми соціальних досліджень (2010)
Оксамитна С. - Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності (2010)
Іващенко О. - Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні досліди (2010)
Симончук О. - Класова свідомість: досвід порівняльного емпіричного вивчення (2010)
Макеєв С. - Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуації нерівності, Патракова А., Домаранська А. (2010)
Рахманов О. - Особливості леґітимації приватної власності у православ’ї (2010)
Арсеєнко А. - Ґлобалізація як вона є на порозі XXI століття (2010)
Буткалюк В. - Якість трудового життя як складова якості життя (2010)
Дембіцький С. - Теоретична валідизація на різних рівнях соціологічного дослідження (2010)
Бурлачук В. - Трапеза як предмет соціологічного дослідження (2010)
Зімель Ґ. - Соціологія трапези (2010)
Головаха Є. - Альтернативний соціологічний словник (2010)
Бабенко С. - Соціологія і соціологи у ґлобальному вимірі (коментар учасника XVII світового конґресу із соціології Мі¬ж¬народної соціологічної асоціації "Соціологія в русі”) (2010)
Нельга О. - Соціологія владних еліт: історія і сучасність (2010)
Вітаємо Сергія Олексійовича Макеєва! (2010)
Ювілейне вітання Володимиру Антоновичу Матусевичу (2010)
Паніотто В. - В.Матусевич між Arts and Science (2010)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2010 року (2010)
Титул, зміст (2011)
Лісовий В. М. - Застосування альфа д3-тева в корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну в пацієнтів із хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі, Андон'єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лісова Г. В. (2011)
Бездітко Н. В. - Клініко-економічний аналіз застосування препарату епрекс у хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують лікування гемодіалізом (2011)
Дудар І. О. - Свербіж у хворих на гемодіалізі та його лікування. ефект лікування ультрафіолетовим випроміненням, Абрагамович Т. Н., Абрагамович Х. Я., Гончар Ю. І. (2011)
Законь К. - Діалізна ниркова замісна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів кардіохірургічного профілю з синдромом поліорганної недостатності, Дударенко В., Радченко Г., Колесник М. (2011)
Топчій І. І. - Вплив альдостерону на продукцію РАІ-1 у хворих на діабетичну нефропатію, Денисенко В. П., Гальчинська В. Ю., Семенових П. С., Щенявська О. М. (2011)
Могильник А. І. - Вплив l–аргініну–l–глутамату на функціональний стан ендотелію, мікроциркуляцію, транспортні властивості перитонеальної мембрани йрезидуальну функцію нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2011)
Ліксунова Л. О. - Клінічна та морфологічна характеристика пацієнтів з первинним фокально-сегментарним гломерулосклерозом (2011)
Крутиков Е. С. - Синдром хронического воспаления в развитии кардиоваскулярных осложнений у больных на гемодиализе, Холодов Д. А., Всеволожская Л. Д., Усаченко И. Е. (2011)
Дядык А. И. - Диабетическая нефропатия, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Щукина Е. В., Холопов Л. С., Яровая Н. Ф., Гольдис И. В. (2011)
Доктору медичних наук, професору Никулі Тарасу Денисовичу — 75 років (2011)
Інформація для читачів (2011)
Титул, зміст (2011)
Наказ МОЗ України та АМНУ від 19.02.2009 № 102/18 та від 03.11.2009 № 798/75 "Про затвердження уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини" (2011)
Колесник Н. А. - Концептуальная модель рецидивирующих инфекций мочевой системы, Дранник Г. Н., Дриянская В. Е., Руденко А. В., Степанова Н. М., Кругликов В. Т. (2011)
Колесник Н. А. - Применение перитонеального диализа для лечения больных с сахарным диабетом, ХБП V, Кулыжский Н. В., Лопатина С. И., Пивоварова Н. П., Дорецкий В. В., Ященко Т. Д., Мазур О. В., Билык С. Д., Косован Н. А., Могильник Н. М., Коробова Н. В., Крыгин В. И., Чеботарева Г. Г. (2011)
Топчий И. И. - Морфометрическая характеристика эндотелия аорты крыс при острой почечной недостаточности, Кондаков И. И., Кириенко А. Н., Щенявская Е. Н. (2011)
Могильник А. І. - Вплив небівололу на функціональний стан ендотелію, мікроциркуляцію, транспортні властивості перитонеальної мембрани й резидуальну функцію нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2011)
Ліксунова Л. О. - Лікування пацієнтів з різними морфологічними варіантами ФСГС: досвід одного центру (2011)
Законь К. - Діалізна ниркова замісна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів кардіохірургічного профілю з сепсисом, Дударенко В., Радченко Г., Колесник М. (2011)
Семидоцька Ж. Д. - Роль нирок у регуляції кислото–лужного стану крові у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, Веремієнко О. В. (2011)
Самусева Е. С. - Первичный фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС): проблемы патоморфологической диагностики (2011)
Рудіченко В. М. - Гіперурікемія, подагра та хронічні ниркові захворювання – актуальні питання в діяльності лікаря загальної практики (сімейної медицини) (2011)
Колесник М. О. - Використання дарбепоетину альфа для лікування анемії у хворих нефрологічного профілю, Суржко Л. М. (2011)
З 80 – річним ювілеєм! Пирога Любомира Антоновича. (2011)
Доктору медичних наук, професору дранніку георгію миколайовичу – 70 років (2011)
Щирі вітання з ювілеєм! Дудар Ірина Олексіївна (2011)
Інформація для читачів (2011)
Підлісний П. - Напрями транспортного забезпечення міжнародної торгівлі в Україні, Паткевич Н., Цвєтов Ю. (2014)
Садловська І. - Пріоритети реформування та модернізації транспортної інфраструктури і дорожнього комплексу в Україні (2014)
Гненний О. - Шляхом європейської інтеграції України: особливості реформування залізниць країн світу, Задоя В., Марценюк Л. (2014)
Демченко М. - Формування інвестиційної програми метрополітену в тарифних цілях, Садловська Н. (2014)
Ейтутіс Г. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – стратегічний орієнтир проведення реформ на залізничному транспорті України, Крищенко С., Фесовець О., Ейтутіс Д. (2014)
Eitutis H. - Determination of economic security components and indicators on railway transport, Rachynska A. (2014)
Kolesnykova N. - Role of state regulation of freight tariffs in the com-petitiveness of railway undertakings, Chornyi V. (2014)
Костюшко В. - Вибір схеми прокладки приміських поїздів на графіку по мінімуму пасажиро-годин очікування (2014)
Лапін П. - Економіко-соціальні аспекти залізничних катастроф (2014)
Makarenko M. - Analysis of rail freight traffic volumes as the most reliable and objective indicator of the Ukraine economy condition, Stukalo A. (2014)
Міщенко М. - Логістичні методи підвищення економічної ефективності функціонування структурних підрозділів залізничного транспорту (2014)
Пилипенко О. - Особливості управління ризиками тривалості інвестиційних проектів на залізничному транспорті України (2014)
Стукало А. - Методичні засади розрахунку продуктивності праці у взаємозалежності від середньої заробітної плати вартісним методом (2014)
Василенко І. - Управління ефективністю доставки спеціальних вантажів експедитором в умовах ризику (2014)
Литвиненко Л. - Управління стратегічним розвитком авіакомпанії на ринку міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Литвиненко С. - Теоретичні основи формування системи ключових показників ефективності вітчизняного вантажного авіаперевізника (2014)
Аджавенко М. - Принципи і функції дослідження ефективного економічного розвитку складних систем економіки (2014)
Бакаєв Л. - Міжнародний досвід впровадження соціальної відповідальності у діяльність операторів залізничного транспорту, Брайковська А. (2014)
Бакалінський О. - Нова методика вимірювання споживчої цінності послуги (2014)
Двуліт З. - Основні вимоги до комунікаційного процесу в сучасних умовах ведення бізнесу (2014)
Ільїна О. - Еволюція поняття кадрового потенціалу підприємства (2014)
Kendiuhov O. - Economic force and economic energyas new indicators of economic efficiency, Yahelska E. (2014)
Кудіна І. - Удосконалення моделі обліку розрахунків за виплатами працівникам, Литвяк Н. (2014)
Мединська Т. - Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України, Слюсар Р. (2014)
Радзієвська С. - Формування системи управління глобальною економікою (2014)
Приймук С. Швець П. - Теоретико-методологічні засади сталого розвитку соціально-економічних систем (2014)
Рущишин Н. - Фінансові ресурси банків та особливості їх формування в сучасних умовах (2014)
Тvoronovych V. - Modelling and prediction of risk for transport companies (2014)
Терованесов М. - Критерії ефективності управління вищою освітою (2014)
Fyshchuk I. - IPO as an instrument for ukrainian companies to access european stock markets (2014)
Бевзенко Л. - Соціальні інтереси: об’єкт і суб’єкт дослідження в контексті актуальної соціокультурної ситуації (2011)
Погосян В. - Інваріантність суспільного розвитку: методологічні імплікації (2011)
Шульга О. - Феноменологія Арона Ґурвіча: джерела, зв’язки, контекст (2011)
Батаєва К. - Соціальна феноменологія кіберкомунікації (2011)
Кандричин С. - Реґіональна диференціація рівня виробничого травматизму в Україні та Білорусі: соціоісторична інтерпретація явища (2011)
Бурейчак Т. - Погані часи для чоловіків? Соціологічні інтерпретації кризи маскулінності (2011)
Большов Є. - Якість прогнозування результатів виборів: міри точності та джерела помилок (2011)
Андрєєва Т. - Статус щодо куріння очима самої людини та членів її родини: методи оцінювання, Захожа В., Харченко Н. (2011)
Єлейко М. - Деприваційний підхід до соціального самопочуття населення (2011)
Набруско І. - Соціокультурна роль грошей у процесі споживання (2011)
Стрельник О. - Багатодітна сім’я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики (2011)
Жуленьова О. - IV Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної (2011)
Соціологічний центр імені Н.В.Паніної оголошує конкурс "Кращий молодий соціолог року–2011” (2011)
Щудло С. - Зимова Школа молодого соціолога — 2011: погляд організатора та учасника, Голиков О. (2011)
ВАК України інформує... (2011)
Яковенко Ю. - Лист до редакції часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” (2011)
Катаєв С. - Культуральна соціологія: випадок України (2011)
Марченко А. - Соціокультурний підхід до міських проблем (2011)
Прилипко В. - Аксіологічний вимір медицини, Чепурко Г. (2011)
Нагорний Б. - Деніел Белл — "ліберал у політиці, соціаліст в економіці, консерватор у культурі”, Мельников А. (2011)
Титул, зміст (2011)
Кулизький М. В. - Прескрипція та адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу ду "Інститут Нефрології Намн України" (2011)
Мартинюк Л. П. - Показники кальціє-фосфорного обміну у хворих із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі, Ружицька О. О. (2011)
Курята А. В. - Кардиоренальный синдром іі типа у больных хронической сердечной недостаточностью: особенности белкового спектра мочи, эндотелиальной функции и протеолиза фибронектина, Мирошниченко А. А., Соя Е. В., Шевцова А. И. (2011)
Семидоцька Ж. Д. - Роль нирок у регуляції кислото – лужного стану крові у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, Веремієнко О. В. (2011)
Сусла О. Б. - Стан системи гемостазу у пацієнтів із кальцифікацією сонних артерій на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок (2011)
Ліснянська І. С. - Одночасний моніторинг с-реактивного білку у крові і сечі – новий напрямок в діагностиці і прогнозуванні захворювань нирок, Яцишин Р. І., Коваль Н. М., Камінський В. Я., Мазур О. В. (2011)
Колесник М. О. - Патогенез пієлонефриту: що ми знаємо і що ні, Степанова Н. М., Дріянська В. Є., Руденко А. В., Калініна Н. А., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О. (2011)
Синяченко О. В. - Современное лечение аа-амилоидоза почек, Бевзенко Т. Б. (2011)
Кулизький М. В. - Вагітність у діалізних пацієнток: особливості лікування, ускладнення та результати (2011)
Дядык А. И. - Волчаночный гломерулонефрит, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Яровая Н. Ф., Холопов Л. С., Щукина Е. В., Ракитская И. В. (2011)
Шифріс І. М. - Інфекції судинного доступу (2011)
З 70 – річним ювілеєм! Александр Иванович Дядык (2011)
Інформація для читачів (2011)
Баженов Л. В. - Магдебурзьке право ХІV-ХV ст. на Поділлі – фундамент сучасного міського самоврядування (2011)
Йолтуховський М. П. - Магдебурзьке право і самоврядування в місті Бар та його передмістях у ХVІ – на початку ХХ ст. (2011)
Меснянкін Є. Й. - Роль Бони Сфорца та Бернарда Претвіча в становленні магдебурзького права у місті Барі (2011)
Пламеницька О. А. - Початок литовського правління на Поділлі (фортифікаційний аспект) (2011)
Брехуненко В. А. - Донські козаки з Бара (2011)
Гальчак С. Д. - Історичні аспекти становлення й розвитку місцевого самоврядування у Східному Поділлі в дорадянський період, Гальчак Н. П. (2011)
Васільєв С. А. - Умань – історичне місто східного Поділля (початок XVII – початок ХХ ст. ) (2011)
Бодров Ю. І. - Уманщина в економіці та торгівлі Правобережної України початку XX ст (2011)
Зінько Ю. А. - Перші півстоліття в історії барського спиртзаводу, Лисий А. К. (2011)
Гандзюк В. О. - Типологічна класифікація газетної періодики Поділля в Гетьманську добу (1918 р.) (2011)
Григорчук П. С. - Становлення системи охорони здоров’я в Подільській губернії на початку 1920-х рр. , Кузьмінець Н. П. (2011)
Мельничук О. А. - Організація пенсійного страхування на Поділлі у 1920-х рр. (2011)
Стадник О. О. - Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (на матеріалах Поділля) (2011)
Міщук Я. В. - Роль і діяльність системи "торгзінів" Вінниччини на початку 1930-х рр. (2011)
Лебединська Т. М. - Розвиток видавничої справи та літературного руху за часів посилення тоталітарного ладу на Поділлі у 30-ті – початок 40-х рр. ХХ ст. (2011)
Крижанівський О. А. - Особливості містобудування на Поділлі у другій половині XX ст. (2011)
Войцехівська Г. А. - Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області , Пацеля О. П. (2011)
Зелененька І. А. - Образ міста Бара й барської землі в сучасній подільській поезії (2011)
Oтець Мелетій Батіг (Микола Іванович Батіг) - Барський монастир отців Василіян і Барська Василіянська школа (2011)
Григоренко О. П. - Барські сторінки в науковій біографії академіка В. Б. Рудницького (2011)
Харитонова І. В. - Історичні центри духовного життя міста Бара (2011)
Хілінська Л. В. - Обласний гуманітарний ліцей в історії міста Бара (2011)
Мороз М. В. - Історичні легенди про утворення гідронімів Барського району (2011)
Кондель-Пермінова Н. М. - До питання опрацювання теми "барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку" (2011)
Філіпова С. М. - Історія розвитку Барської районної бібліотеки (2011)
Сторожук А. І. - Творча діяльність студентів як один із шляхів сталого духовного розвитку регіону (2011)
Савчук П. Н. - Історія та сучасність Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2011)
Крижанівський О. А. - Районний реабілітаційний центр для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями у місті Барі: історія та сучасність , Матющенко О. М. (2011)
Нікітіна І. П. - Екскурсія як одна з форм ознайомлення студентів із пам’ятками історії (2011)
Заболотна О. А. - П’ять років партнерства Умань (Україна) – Гнєзно (Польща): спільна європейська перспектива , Кривошея І. І. (2011)
Крижанівський О. А. - Зміни у соціальній структурі населення міста Бара у пострадянський період , Кузнєцова Л. В. (2011)
Бабич О. І. - Про надання місту Василькову магдебурзького права (2011)
Панкевич І. М. - Місцеве самоврядування – важливий елемент становлення громадянського суспільства в Україні (2011)
Задворняк Л. С. - Просвітницька діяльність земств в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Буравський О. А. - Римо-католицьке духовенство Правобережної України в польських визвольних змаганнях другої половини XIX – початку ХХ ст (2011)
Цубенко В. Л. - Деякі питання історії південних поселень (1857–1867) (2011)
Савченко Г. П. - Участь 34-го корпусу російської армії П. Скоропадського в літньому наступі 1917 р. (2011)
Оніпко Т. В. - Кооперативне громадське харчування в контексті державної продовольчої політики другої половини 1920-х рр. (2011)
Подолинний А. М. - Перейменування як складова частина ідеологічної політики держави в минулому і тепер (2011)
Прокопенко О. В. - Інноваційно-інвестиційні процеси у незалежній Україні , Кліменко О. В. (2011)
Фролов С. М. - Теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики у незалежній Україні (2011)
Дюжев С. А. - Історичні особливості міського планування в Україні (2011)
Ліфінцев М. О. - Комунікативна політика в концепції формування і реалізації сталого розвитку регіону (історичний аспект) , Ліфінцев С. М. (2011)
Саламатов В. О. - Інвестиції як фактор для сталого територіального розвитку (2011)
Стецюк І. І. - Аналіз соціокультурної ситуації та стану міського середовища (2011)
Дегтярьов С. І. - Повноваження та проблеми функціонування поліцейських чиновників у повітах російської імперії (на прикладі станових приставів) (2011)
Семків В. О. - Самоврядування в українських містах Австро-Угорської та Російської імперій другої половини ХІХ ст, Хомко Л. В. (2011)
Нікітін М. Ю. - Спроби реалізації земської реформи тимчасового уряду в українських губерніях (2011)
Тучинський В. А. - Молдавська автономна радянська соціалістична республіка у складі УРСР 1924-1940 рр. і адміністративні зміни на території Придністров’я (2011)
Боковня В. М. - Реформування суду та прокуратури СРСР і УРСР в 1956-1964 рр. (2011)
Олійник М. М. - Історичний досвід розвитку системи освіти в розвинених країнах світу: порівняльна характеристика , Олійник О. М. (2011)
Фурсман И. А. - Барская земля Подолья - европейское измерение для устойчивого развития (2011)
Лисий А. К. - Бар на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" Олександра Гваньїні (2011)
Кобилецький М. М. - Загальна характеристика джерел маґдебурзького права (2011)
Романюк І. М. - Битва на Синіх Водах: історіографія проблеми , Рогозовська А. В. (2011)
Дячок В. В. - Місто Бар та його передмістя в камеральному і топографічному описі могилівського повіту кінця ХVІІІ–початку ХІХ ст. , Дячок О. Я. (2011)
Барвінок О. В. - Шляхта Поділля в підготовці селянської реформи 1861 р. у дзеркалі мемуарів Тадеуша Бобровського (2011)
Іваневич Л. А. - Народна вишивка українців Поділля в листах Ю. Александровича (2011)
Нікітін Ю. О. - Міська реформа 1892 р. у сучасній історіографії (2011)
Григоренко О. П. - Місто Бар Подільської губернії на сторінках адрес-календарів кінця ХІХ ст. (2011)
Бакалець О. А. - Магдебурзьке право на території україни в дослідженнях українських науковців і краєзнавців ХІХ – початку ХХІ ст. (2011)
Семенчук О. О. - Церковне землеволодіння на Уманщині ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами Уманського повітового суду (2011)
Завальнюк К. В. - Український легальний часопис періоду німецької окупації "Тижневик Барської округи" , Стецюк Т. В. (2011)
Котик А. В. - Газета "Подільський край" крізь призму історії (2011)
Войцехівська Г. А. - Бібліографічне дослідження історії міста Бар Вінницької області, Войцехівська І. В. (2011)
Зінько Ю. А. - Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття: навчальний посібник. –Львів: "Магнолія 2006", 2010. – 579 с. , Романюк І. М. (2011)
Струкевич О. К. - Свідерський Ю. Ю. , Окариновський В. М. Курс лекцій з історії України. У двох частинах. Частина І. Від найдавніших часів до останньої чверті ХІІV ст. Пробне видання. –Тернопіль 2010. – 400 С. Михальчук П. А. , Куций І. П. , Брославський В. Л. Курс лекцій з історії України. У двох частинах. Частина ІІ (кінець ХVІІ – початок ХХ ст. ). Пробне видання. –Тернопіль 2010. – 412 С. (2011)
Калитко С. Л. - Коріненко П. С. , Бармак М. В. , Фартушняк А. К. , Терещенко В. Д. , Старка В. В. Курс лекцій з історії України ХХ - початок ХХІ століття у двох частинах. Частина І (початок ХХ ст. – 1939 р. ) –Тернопіль, 2010 –376 с. Коріненко П. С. , Бармак М. В. , Терещенко В. Д. , Старка В. В. Курс лекцій з історії України ХХ - початок ХХІ століття. У двох частинах. Частина ІІ (1939 -2010 РР. ) –Тернопіль, 2010 – 392 С. (2011)
Степанчук Ю. С. - Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. – К.: "Стилос", 2010. – 792 С. (2011)
Коляструк О. А. - Вільшанська О. Л. Повсякденне життя міст України кінця ХІХ – початку ХХ СТ. : європейські впливи та українські національні особливості. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – 172 с (2011)
Резолюція ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бару Магдебурзького права)" (2011)
Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бару Магдебурзького права)" (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2012)
Топчий И. И. - Перекисное окисления липидов и метаболизм оксида азота у больных хронической болезнью почек в динамике лечения, Кириенко А. Н., Бондарь Т. Н, Лесовая А. В., Щенявская Е. Н. (2012)
Дудар І. О. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у гемодіалізних пацієнтів, клінічна ефективність габапентину, Буштинська О. В., Гончар Ю. І., Клим А. А. (2012)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства мочи здоровых людей, Бевзенко Т. Б., Игнатенко Е. Г. (2012)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціональних порушень нирок при гострому пієлонефриті у дітей в динаміці патологічного процесу (2012)
Лобода О. М. - Антиоксиданти в лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії, Дудар І. О., Мюнталь О. М., Алєксєєва В. В., Крот В.Ф. (2012)
Мягкова Т. В. - Особливості взаємовідношень показників ліпідного, вуглеводного обмінів та різних типів подагричної нефропатії (2012)
Ружицька О. О. - Особливості вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі (2012)
Гоженко А. И. - Хроническая болезнь почек и почечная недостаточность у больных спидом, Горобец О. П., Гойдык В. С., Гуменюк Р. В. (2012)
Дудар І. О. - Клінічна ефективність нефротекта у гемодіалізних пацієнтів, Дріянська В. Є., Григор’єва Є. М., Гончар Ю. І. (2012)
Семидоцкая Ж. Д. - Ренальные риски у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, Веремеенко О. В. (2012)
Майданник В. Г. - Роль клітинної гіпоксії в прогресуванні хронічного гломерулонериту у дітей, Бурлака Є. А., Багдасарова І. В., Фоміна С. П. (2012)
Лавренчук О. В. - Серотипи e. coli та будова її клітинної стінки у дітей з хронічним та рецидивуючим пієлонефритом, Багдасарова І. В., Бабенко О. М. (2012)
Гаврилова О. В. - Роль мозкового натрійуретичного пептиду (bnp) та nt-pro-мозкового натрійуретичного пептиду (Nt-Pro-Bnp) в діагностиці серцевої недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок v стадії, Колесник Н. А., Законь К. Н. (2012)
Законь К. М. - Перитонеальний діаліз з асистенцією: метод вибору для пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями, Руснак І. О. (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються для публікації в "Український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Титул, зміст (2012)
Про зміни політики редакції "Українського журналу нефрології та діалізу" (2012)
Етичні норми для публікацій в "Українському журналі нефрології та діалізу" (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються до публікації в "Український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Общие требования и правила оформления списка использованной литературы (дсту гост 7.1:2006) научных работ, которые подаются для публикации в "Украинский журнал нефрологии и диализа" (2012)
Вакалюк І. І. - Порівняльна оцінка ренопротекторного впливу комплексного антигіпертензивного лікування у хворих із метаболічним синдромом та постінфарктним кардіосклерозом, Оринчак М. А. (2012)
Дудар І. О. - Прогресування хронічної хвороби нирок: стан оксидативного стресу на різних стадіях ХХН, Лобода О. М., Король Л. В., Алексєєва В. В. (2012)
Камінський В. Я. - Структурно-функціональні особливості лімфоцитів у хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит, Ковальчук Л. Є. (2012)
Колесник М. О. - Гіпероксалурія у хворих на пієлонефрит: потенційна роль у прогресуванні хронічної хвороби нирок, Степанова Н. М., Сташевська Н.В., Суржко Л. М. (2012)
Костєв Ф. І. - Вплив вегетативної нервової системи на клінічний перебіг гіперактивного сечового міхура, Дехтяр Ю. М. (2012)
Урсуленко В. И. - Хирургические аспекты коронарной и почечной патологии при реваскуляризации миокарда на работающем сердце, Руденко А. В., Купчинский А. В., Береговой А. А., Лебедева Е. О, Собинов Д. С., Прудкий И. И. (2012)
Яцишин Р. І. - Вивчення рівня цинку і антиоксидантного захисту у хворих на хронічний пієлонефрит, Ліснянська І. С. (2012)
Мойсеєнко В. О. - Патогенетичне обґрунтування використання лозартану у хворих на хронічну хворобу нирок з безсимптомною гіперурикемією, Карпенко О. В., Красюк Е. К., Алексєєва Н. Г., Артеменко А. А, Крилова М. Г., Нечипорук Т. М. (2012)
Адаптована клінічна настанова з кращої практики діагностики, лікування та профілактики інфекцій сечової системи у жінок (2012)
Повідомлення (2012)
Паніотто В. - Ігор Семенович Кон: фото, коментар, листування (2011)
Кон М. - Слово данини поваги до Ігоря Кона (2011)
Головаха Є. - Тепер самотні ми... (2011)
Генов Н. - Східна Європа як лабораторія соціальних наук (2011)
Лейн Д. - Громадянське суспільство у старих і нових державах-членах ЄС. Ідеологія, інституції та просування демократії (2011)
Вахштайн В. - Пост-пострадянська соціологія: кінець першого акту (2011)
Арсеєнко А. - Що таке неолібералізм у контексті сучасної "економікс" та економіки (2011)
Малюк А. - Економіко-соціологічна концепція К.Полані як теоретико-методологічне підґрунтя соціально-критичного дослідження неоліберальної глобалізації (2011)
Нельга О. - Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні (2011)
Докторов Б. - Чи переможе Барак Обама у 2012 році? (2011)
Мельніков А. - Екзистенціальний поворот у сучасній соціології (2011)
Екзистенціальна соціологія в особистостях: Інтерв’ю з Марселем Болль де Балем (2011)
Реґуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл (2011)
Головаха Є. - Інтернет-комунікація соціологів: коментар до матеріалів круглого столу (2011)
Бурлачук В. - Що бачить соціологія? (2011)
Пам’яті Наталії Гасаненко (2011)
Гула Р. В. - Особливості розвитку та функціонування православ'я у системі монархічної ідеології на українських етнічних землях Російської імперії у 1900-1914 рр. (2011)
Гнаткевич Н. С. - Документально-комунікаційна система Української Галицької Армії в сучасній історіографії (2011)
Паньонко І. М. - Передумови та причини виникнення запорізького козацтва, Томюк І. М. (2011)
Рєпін І. В. - Оперативно-стратегічне планування бойових дій Червоної Армії на першу половину 1942 р.: критичний погляд (2011)
Смогоржевська І. А. - Лицар Запорозької Січі кошовий отаман Іван Сірко (2011)
Трофимович Л. В. - Підготовка "визвольного походу" Червоної Армії на західноукраїнські землі у вересні 1939 р. (2011)
Куцька О. М. - Пропагандистське забезпечення бойових дій Червоної Армії під час війни з Фінляндією (1944 р.) (2011)
Луньков А. В. - Доля абхазького етносу в світлі "тріумфу ленінської національної політики" (2011)
Питльована Л. Ю. - Альтернативи американської зовнішньої політики кінця ХІХ - початку ХХ століття у повоєнній історіографії США (2011)
Феденко О. В. - Інформаційно-психологічне протиборство у стародавні часи та в середньовіччі, Черник П. П. (2011)
Дем'янюк О. Й. - Збройні сили Гетьманату "Українська Держава" та їх дислокація у межах Волинської губернії у 1918 р. (2011)
Недзельський Ю. О. - Особливості переходу країн-партнерів на стандарти повідних країн світу в рамках програми "Партнерство заради миру" (2011)
Пономарьов І. Г. - Історичний вплив німецько-радянської війни 1941-1945 рр. на розвиток тактики загальновійськового бою (2011)
Пошедін О. І. - Трансформація НАТО: відповідь на виклики сучасності (2011)
Рутар В. Є. - Інтендатура Галицької армії (1918-1919 рр.) (2011)
Яровий В. Г. - Особливості бойового досвіду російсько-грузинської війни 2008 року, Шумка А. В. (2011)
Фтемов Ю. О. - Становлення та розвиток наукової робти в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Бураков Ю. В. (2011)
Кривизюк Л. П. - Життя українців Галичини та Волині у Польщі в ХХ ст. (2011)
Чернова І. В. - Проблема патріотизму в сучасному науковому дискурсі (2011)
Бучко Д. Р. - Роль Спілки офіцерів України на етапі формування основ Збройних Сил України: регіональні аспекти (2011)
Гула Р. В. - Формування професійного сержантського корпусу в умовах реформування та розвитку Збройних Сил України: аналіз історичної перспективи, Щурко О. М. (2011)
Красюк О. П. - Історія становлення та розвитку артилерійської звукометричної розвідки, Таранець О. М. (2011)
Кривизюк Л. П. - Створення та розвиток танкових військ між світовими війнами і під час Великої Вітчизняної війни, Бабірад І. В. (2011)
Кузьмук О. І. - Еволюція структури Збройних Сил України (1991-2011 рр.) (2011)
Лойко О. М. - Історичні аспекти створення та трансформація системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України (1991-2011 рр.), Романчук С. В. (2011)
Пошедін О. І. - Воєнно-політична складова європейського безпекового простору: завдання для України та її Збройних Сил (2011)
Речич С. Л. - Співпраця Збройних Сил України з організацією Північноатлантичного договору: механізми і результати (2011)
Чернова І. В. - Становлення військово-оркестрової служби Збройних Сил України: історико-культурологічний аспект, Горман О. П. (2011)
Щурко О. М. - Проблеми історичної перспективи іміджу Збройних Сил України в контексті сучасних спільно-політичних реалій (2011)
Гладун М. Ю. - Політика польського осадництва у Львівському воєводстві міжвоєнного періоду (2011)
Грицюк В. М. - Планування Львівської наступальної операції у березні 1944 року (2011)
Дем'янюк О. Й. - Боротьба проти більшовицької агресії на півночі Волинської губернії наприкінці 1918 - на початку 1919 рр. (2011)
Марченко Я. В. - Бої Галицької армії за Львів у грудні 1918 - січні 1919 рр. (2011)
Мина Ж. В. - Постать полковника Петра Болбочана на тлі подій національної революції 1917-1921 рр. (2011)
Остапчук О. П. - Протиповітряна оборона кінно-механізованої групи генерал-лейтенанта В. К. Баранова у Львівсько-Сандомирській операції (2011)
Скорич Л. В. - Військове будівництво у добу гетьмана П. Скоропадського: здобутки і прорахунки (2011)
Терський С. В. - Історичний розвиток оборонних укріплень Галицько-Волинської держави (2011)
Томюк І. М. - Добровольці єврейського походження у галицьких військових формаціях доби українських визвольних змагань (1914-1920 рр.), Опельбаум Ю. Ш. (2011)
Яровий В. Г. - Карпатська операція 1914-1915 рр.: аналіз бойових дій та їх впливу на подальший розвиток воєнного мистецтва, Черник П. П. (2011)
Гребеюк М. В. - Війна у В'єтнамі як каталізатор реформ у збройних силах США в працях американських дослідників (2011)
Дашкевич О. І. - Джерелознавчі та історіографічні аспекти проблеми комплектування посад вищого офіцерського складу в армії царської Росії (2011)
Лозинський П. І. - Організація Договору про колективну безпеку як інструмент досягнення геополітичних цілей Росії в Центральній Азії, Гордійчук І. В. (2011)
Питльована Л. Ю. - Ідеї англосаксонської винятковості в історичних дослідженнях Джона Фіске та Джосайя Стронга (2011)
Бураков Ю. В. - Нова спроба аналізу міжетнічних відносин у Західній Україні в роки Другої світової війни (2011)
Титул, зміст (2012)
Зограб’ян Р. О. - Структурні та функціональні характеристики міокарду у дітей з термінальною хронічною нирковою недостатністю на діалізному лікуванні, Костилєв М. В., Андрусяк В. Є., Матящук А. С., Шелест В. В., Осипенко К. П., Ларченко Т. Ф. Польовик Н. Ф. (2012)
Майданник В. Г. - Процеси ремоделювання зовнішньоклітинного матриксу при прогресуванні гломерулонериту у дітей, Бурлака Є. A., Ганусевич І. І., Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Непомнящий В. М. (2012)
Фоміна С. П. - Досвід використання мікофенолат мофетилу у дітей, хворих на гломерулонефрит при глюкокортикоїдочутливому нефротичному синдромІ (2012)
Дудар І. О. - Клінічне спостереження: лікування анемії у хворого на ххн iii стадії з урахуванням практичних клінічних рекомендацій Kdigo 2012 (2012)
Кулизький М .В. - Гемодіафільтрація як шлях покращення адекватності діалізної терапії (2012)
Законь К. - Фактори ризику та лікування гострого пошкодження нирок, Колесник М. (2012)
Профілактика, діагностика та лікування безсимптомной бактеріурії у вагітних (2012)
Профілактика, діагностика та лікування вагітних з гострим або рецидивом хронічного пієлонефриту (2012)
Діагностика та лікування хворих на гострий неускладнений пієлонефрит (2012)
Діагностика та лікування інфекції сечовивідних шляхів (цистит) (2012)
Діагностика, лікування та профілактика хронічного неускладненого та ускладненого пієлонефриту з рецидивуючим перебігом (2012)
Повідомлення (2012)
Шановні колеги! (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються до публікації в "український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Костенко Н. - Знання про смисли: методології глибини та поверхні (2011)
Макеєв С. - Концепція інституціонально відтворюваних соціальних нерівностей, Оксамитна С. (2011)
Симончук О. - Класова дія: тенденції формування соціальних класів в Україні (2011)
Малиш Л. - Спільне та відмінне у сприйнятті соціальної нерівності населенням різних країн (2011)
Яковенко А. - Про смисл життя з позиції соціологічної рефлексії (2011)
Гацков М. - Соціологічний аналіз і логос. Експланаторна схема аналітичної соціології (2011)
Тарасенко В. - Соціологічна епістемологія: проблеми і можливості, Майструк І. (2011)
Головаха-Хікс І. - На межі соціології і фольклористики: роль "Первісного громадянства” Катерини Грушевської в розвитку соціогуманітарної науки в Україні (2011)
Епштейн А.Д. - Становлення гомосексуальної ідентичності та формування стіни відчуження між дорослими дітьми та їхніми батьками (2011)
Сидоров М. - Використання параданих у соціологічних дослідженнях (2011)
Хижняк О. - Соціальні відносини у турбулентний час (нотатки з X Конференції Європейської Соціологічної Асоціації), Шестаковський О. (2011)
Бурлачук В. - Ідеологія і жарґон (2011)
Подшивалкіна В. - Світлої пам’яті Скідіна Олега Леонідовича, Ядранський Д. (2011)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2011 року (2011)
Жмуд Н. В. - Образ "чужого" в традиційній зимовій обрядовості українців (2012)
Потапенко Я. О. - Тілесні символи та метафори у міфопоетичній традиції українців (2012)
Бороденко О. - Самотня жінка села Диканьки полтавського полку другої половини XVIII ст. історико-демографічний аспект (за матеріалами сповідних розписів 1775 р.) (2012)
Степанчук Ю. С. - Зміни політичних поглядів козацької старшини Гетьманщини в умовах початку наступу російського царату на українську автономію (2012)
Короленко Б. О. - Колонізація Kриму 80–90-х рр. XVIII ст. як інструмент демографічної політики російської імперії (2012)
Зваричук Є. О. - Яків Франк і витоки франкізму (2012)
Куйбіда В. В. - Народна зоологія становлення, рівень обєктивності, структура та значення (2012)
Венгерська В. О. - Український національний проект та російські столиці в хіх ст. (2012)
Жукова О. В. - Селезнівська садиба Мсциховського в контексті надбань дворянсько-садибного будівництва України (2012)
Перерва В. С. - Православне меценатство графа-католика Олександра Браницького (2012)
Земський Ю. С. - Протистояння польської та російської політичних технологій в боротьбі за українське Правобережжя початку 60-х рр. ХІХ ст. (2012)
Короткова О. О. - Світоглядні позиції українського селянства в умовах аграрних перетворень 1906–1916 рр. (2012)
Галатир В. В. - Діяльність земств в Правобережній Україні у освітній та культурній сферах життя доби Гетьманату П. Скоропадського (2012)
Красніцька Г. М. - Діяльність професора О.А. Янати, засновника ботанічної секції сільськогосподарського наукового комітету України (1918–1927) (2012)
Прилипко Р. Д. - Стан ринку праці в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Горбань А. В. - Реквізиція Вінницької повітової земської лікарні ім. М. М. Пирогова австро-угорською військовою адміністрацією (червень-липень 1918), Герасимов Т. Ю. (2012)
Плахотнюк С. С. - Участь громадських організацій в ліквідації неписьменності і малописьменності сільського населення України в умовах тоталітарного режиму в 20-30 рр. ХХ ст., Мельников Д. О. (2012)
Тимошенко Ю. О. - Фізична культура в умовах становлення радянської тоталітарної культури (1920-ті рр. ) (2012)
Сітарчук Р. А. - Репресії щодо протестантських церков та їх керівників у 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
Комарніцький О. Б. - Студентство житомирського педвузу в 30-ті рр. ХХ ст. партійна, політосвітня та громадська діяльність (2012)
Шилюк О. - Радянізація західних областей України через призму бібліотечної справи (1939-1940-ті рр. ) (2012)
Зінько Ю. А. - Піклування населення України про поранених радянських військовослужбовців у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2012)
Пронь Т. М. - Початки ментальних зрушень у свідомості українців, переселених із Польщі в південні та східні області України в 1944-1946 рр. (2012)
Давидюк Р. П. - Співпраця Ананія Волинця з газетою "Дзвін" у Рівному (1923-1926 рр. ) (2012)
Гандзюк В. О. - Пропаганда в ідеологічному дискурсі газети УВО "Сурма" (2012)
Коляструк О. А. - Повсякденне життя українського суспільства у перші повоєнні роки (1944-1947) (2012)
Мазило І. В. - Умови повсякденного життя працівників залізничного транспорту України в період Відбудови (1943 – 1950-х рр. ) окремі аспекти проблеми (2012)
Скрипник О. М. - Особливості введення та розширення хімічних потужностей "великої хімії" в УРСР (1960 – 1970) (2012)
Ніколаєць Ю. О. - Демографічні процеси на Донбасі у другій половині 50-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Мельников Д. О. - Молодь України у 90-х рр. ХХ ст. надії і розчарування, Плахотнюк С. С. (2012)
Левчук К. І. - Діяльність товариства "Знання" в умовах суспільно-політичних трансформацій України (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Богатчук С. С. - Історичне значення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. (2012)
Мельничук Т. А. - Шлюби та розлучення в українському селі (1989 – 2001) (2012)
Буртяк Г. Я. - РНБО України як координаційний орган у сфері забезпечення національної безпеки (2012)
Пачос Ю. В. - Співробітництво вищих навчальних закладів України та республіки Польща на сучасному етапі (2012)
Іваневич Л. А. - До історії сакральних символів подільських вишитих рушників (2012)
Соломонова Т. Р. - Формування книготорговельної мережі подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Пугач В. М. - Становлення навчальних закладів освіти у Вінниці на початку ХХ ст. (2012)
Антонишин А. П. - Поділля в період української держави 1918 р. (джерела дослідження) (2012)
Петренко В. І. - "Експертне" оподаткування подільського селянства у 1928-1933 рр. (2012)
Рекрут В. П. - Політичні репресії проти керівництва торговельних організацій Вінниччини в контексті провалу економічної політики ВКП(б) у 1936-1938 рр. (2012)
Кузьмінець Н. П. - Організація охорони материнства і дитинства на Поділлі на початку 1920-х рр (2012)
Григорчук П. С. - Деякі особливості аграрних відносин в Подільській губернії на початку 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Стадник О. О. - Особливості соціально-економічного розвитку подільського селянства в умовах переходу до непу (2012)
Лозовик М. П. - Розвиток фізкультурно-спортивного руху в селах Вінниччини в 1948-1949 рр., Горбань А. В., Романюк І. М. (2012)
Мельник А. Б. - Діяльність органів соціального забезпечення у сфері медичного та матеріально-побутового обслуговування інвалідів вітчизняної війни на Вінниччині у перші повоєнні роки (2012)
Батирєва І. М. - Етносоціальна структура населення с. Мурафа Шаргородського району Вінницької області 1940-1950-х рр. (2012)
Жаровська О. П. - Шкільне краєзнавство Вінниччини в роки "Хрущовської відлиги" (2012)
Пірус Т. П. - Вчителі Рахнівсько-Лісової СЗШ №1 та СЗШ №2 Шаргородського району Вінницької області-випускники Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2012)
Тростогон А. М. - Реформація у Скандинавських країнах компаративний аналіз (2012)
Мельничук О. А. - Передумови запровадження загальнообов’язкового державного соціального страхування у Hімеччині в другій половині ХІХ ст., Шарпатий В. Г. (2012)
Піковська Т. В. - Національне питання в програмі Чехословацької соціал-демократичної робітничої партії в першій Чехословацькій республіці (1918-1938) (2012)
Винница Г. - Участие Вермахта в уничтожении еврейского населения восточных областей Белоруссии (2012)
Таранець С. - Куренівське тримонастир’я як один з провідних центрів старообрядців у Росії (2012)
Данілова І. Ю. - Протестантські релігійні організації у політико-правовій системі повоєнного радянського суспільства (2012)
Годлевська В. Ю. - Особливості реформування судової системи Іспанії в роки правління Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982-1996) (2012)
Чорна Н. М. - Вишеградська група досвід регіональної інтеграції країн центрально-східної Європи (2012)
Кошевич Д. Ю. - Досвід Німеччини у методиці і технології формування етноконфесійної толерантності в студентському середовищі (2012)
Венгерська В. О. - Лінгвістичні та ідентифікаційні особливості Полісся та Поділля в ХІХ ст. (2012)
Клименко Ю. С. - Розвиток історико-краєзнавчого руху у харківській губернії у національній історіографії іі половини ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Трембіцький А. М. - Статті-огляди церковної періодики Є. Сіцінського — цінне історичне джерело дослідження регіональної культурної спадщини, Трембіцький А. А. (2012)
Мазур І. В. - Губернські міста України 1920-х рр. джерелознавчий огляд (2012)
Ладаняк І. А. - Історіографічні аспекти участі споживчої кооперації в реалізації більшовицькою владою нової економічної політики в УСРР та на Поділлі (2012)
Стопчак М. В. - Діяльність українського національно-державного союзу (Українського національного союзу) – важлива передумова виникнення директорії УНР історіографія проблеми (2012)
Білоус С. В. - Молдавська автономна радянська соціалістична республіка 1924–1940 рр. Історіографія проблеми (2012)
Тучинський В. А. - Журнал "Красная Бессарабия" як джерело до історії Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки (2012)
Войнаровський А. В. - Cпецифіка політичної боротьби в повоєнній польщі історіографічний аспект (2012)
Ніколаєць К. М. - Рух кримськотатарського народу за повернення на історичну батьківщину у 60–80-х рр. ХХ ст. історіографія (2012)
Зінчук М. Ю. - Повсякденнісь як об’єкт соціологічних досліджень історичний екскурс (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Поняття "праця" в космогенно-енергетичній концепції С. А. Подолинського (2012)
Курінна Т. М. - Cуспільне регулювання благодійності і меценатства зарубіжна історіографія (2012)
Ведмідь Л. А. - Опозиційний рух в Україні другої половини 1950-х-середни 80-х рр. вітчизняна історіографія (2012)
Тарасов В. В. - Політика "прискорення" (1985-1987) в українській та російській історіографії природа, витоки, сутність (2012)
Гребеньова В. О. - Джерельна база вивчення дитячої субкультури українців другої половини XX – початку XXI ст. (на матеріалах Вінниччини) (2012)
Гадмалієв Б. Сеід - Розвиток вищої освіти України в 90-х рр. ХХ ст. історіографія (2012)
Зінько Ю. А. - Даниленко О. В. Відносини української СРР з європейськими країнами (1920-ті роки) монографія О. В. Даниленко. – К. , 2011. – 480 с., Романюк І. М. (2012)
Зінько Ю. А. - Історичний часопис з богемістики і словакістики. Випуск 1. Матеріали наукових читань "томаш масарик – видатний учений, політик та державний діяч" (Ужгород, 21 грудня 2010 р. ). Ужгород поліграфцентр "Ліра", 2011. – 168 с., Кравчук О. М. (2012)
Яніцький Ю. А. - Ревуцький В. А. Снітків. Історія без акцентів. Історичний нарис. – К. Інститут передових технологій, 2011. – 444 с., Яніцький О. Ю. (2012)
Зінько О. В. - Зінченко А. Л. Новітня історія релігійних спільнот в Україні Навч. Посіб. Для студ. Спец. "Історія". – К., 2011. – 408 с. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Куценко О. - Соціальні класи і політична мобілізація (порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів) (2012)
Оксамитна С. - Міжгенераційна соціальна мобільність у фокусі академічних і соціально-політичних інтересів (2012)
Савельєв Ю. - Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації (2012)
Кутуєв П. - Соціальна реальність і трансформації XX століття: між концепціями та утопіями (2012)
Шульга Р. - Можливості реалізації смислового послання телепродукту (2012)
Прибиткова І. - Статистичний аналіз і вимірювання в соціологічних дослідженнях (2012)
Єрьомічева Г. - Ставлення населення Росії, Білорусі та України до діяльності Євросоюзу в контексті соціальної нерівності (2012)
Іванкова-Стецюк О. - Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії (2012)
Пігіда А. - Про важливість коректного округлення кількості респондентів при побудові вибірки (2012)
Дембіцький С. - Метааналіз: ключові поняття та основи обчислень (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2012)
Акулич М. - Тролінґ як феномен мережі Інтернет (2012)
Симончук О. - Час класової мобілізації (2012)
Богданова О. - Якою є, може та має бути публічна соціологія в Україні? (2012)
Савельєв Ю. - Про тенденції в соціальних дослідженнях (спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ) (2012)
Вітаємо Тетяну Іванівну Заславську! (2012)
Вітаємо Миколу Миколайовича Чурилова (2012)
Титул, зміст (2009)
Траилин А. В. - Влияние состояния донорской почки на начальную функцию почечного аллотрансплантата, Никоненко Т. Н., Никоненко А. С., Остапенко Т. И., Кузьминова И. С., Поляков Н. Н., Павлов П. В., Горелик А. О., Пастухов О. В., Лактионов И. А. (2009)
Денисенко В. П. - Контроль ниркової гемодинаміки у хворих на діабетичну нефропатію методом доплерографії, Топчій І. І., Несен А. О., Мазій В. В. (2009)
Дріянська В. Є. - Кластери диференціювання лімфоїдних клітин (cd) як маркери чутливості до імуносупресивної терапії дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Малашевська Н. М., Петрина О. П., Маріненко М. І., Драннік Г. М. (2009)
Зограб'ян Р. О. - Вплив імуносупресивної терапії із застосуванням мофетилу мікофенолата (ммф, селсепту) на функціональні показники та виживання ниркових алотрансплантатів (2009)
Лобода О. М. - Оптимізація лікувальних стратегій у хворих на діабетичну нефропатію (ДН) (2009)
Руденко А. В. - Вивчення клітинних та гуморальних факторів імунітету урогенітального тракту у хворих на хронічний пієлонефрит, Корніліна О. М., Степанова Н. М., Кругліков В. Т. (2009)
Костиненкo Т. В. - Неінвазивні предиктори ішемічної хвороби серця у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІІGV стадії (2009)
Топчий И. И. - Активность nogсинтаз и агрегационные свойства нейтрофилов у больных хронической болезнью почек в динамике лечения, Щербань Т. Д., Оксененко С. В. (2009)
Непомнящий В. Н. - Патоморфология Анти-ГБМ-Гломерулонефрита (2009)
Лапчинская И. И. - Хроническое воспаление у пациентов на гемодиализе, Кишко Р. М., Семенец Е. Л. (2009)
Мухін І. В. - Діагностичне значення протеїнурії (лекція) (2009)
Постерні лекції (2009)
Інформація для читачів (2009)
Повідомлення (2009)
Демків О. - Соціальний капітал українського суспільства: сильні та слабкі капіталогенерувальні структури (2012)
Малюк А. - Теоретико-методологічні проблеми дослідження сучасної ґлобальної кризи (2012)
Рахманов О. - Соціальні передумови та способи створення капіталу великих власників України (2012)
Каменська Т. - Інтриґа як раціональна форма усуспільнення знання (2012)
Утц Р. - Ідеально-типова конструкція структури відносин в інтризі — таємний двобій у тріаді (2012)
Бурлачук В. - Громадська думка і розмова (2012)
Отрешко Н. - Проблема взаємозв’язку понять суб’єкта і влади в сучасних соціальних теоріях (2012)
Шульга О. - З приводу вживання терміна "феноменологічна соціологія”: арґументація "за” (2012)
Пипич О. - Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення поняття та перспективи його застосування) (2012)
Стрельник О. - Соціальна стигматизація мономатеринських сімей (2012)
Костенко Н. - Тестування шкали культурної компетентності (CQS): українська аудиторія, Скокова Л. (2012)
Степаненко В. - "Українська соціологія — Ваша думка”: результати опитування експертів (2012)
Загороднюк Т. - Соціологія Н.В.Паніної: вибрані праці (2012)
Тарасенко В. - Соціологія на шляху до нової якості — інтелектуального ґлобалізму (Роздуми з приводу двох книжок) (2012)
Іващенко О. - Загальна й економічна соціологія Макса Вебера українською (2012)
Михальченко М. - Розвій сучасної української соціології (2012)
Вітаємо Євгена Івановича Суїменка (2012)
Вітаємо Ларису Олександрівну Азу (2012)
Вітаємо Володимира Івановича Судакова (2012)
Пам’яті Миколи Миколайовича Мокляка (2012)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2012 року (2012)
Титул, зміст (2012)
Лепейко Т. І. - Особливості прояву синергетичних ефектів в українській економіці, Шматько Н. М. (2012)
Погорлецкий А. И. - Налоговый климат России: влияние на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов (2012)
Бєлікова Н. В. - Фінансово-економічні кризи та суспільство споживання: соціально-економічні аспекти в Україні (2012)
Геселева Н. В. - Розвиток нововведень: системно-самоорганізаційний підхід (2012)
Рейкін В. С. - Детермінанти функціонування та поширення тіньової економіки (2012)
Зірко О. В. - Державне регулювання економіки: шляхи підвищення зайнятості (2012)
Новікова Н. Л. - Системне дослідження гносеології економічних інтересів (2012)
Саврасова А. А. - Інноваційні підходи до підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України (2012)
Верещагіна Г. В. - Використання теорії "золотого перетину" для аналізу та прогнозування інноваційної активності промислових підприємств, Коробкова Г. О. (2012)
Гурьянова Л. С. - Сценарное прогнозирование динамики социально-экономического развития регионов (2012)
Пилипенко А. А. - Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера, Стієпчевіч О. (2012)
Пурський О. І. - Cоціально-економічний моніторинг як складова частина інформаційного забезпечення процесу регіонального управління, Баннікова С. О. (2012)
Кухта П. В. - Напрями вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств (2012)
Пакуліна А. А. - Інвестиції як інструмент розвитку та управління регіональним і муніципальним соціальним комплексом (2012)
Дунська А. Р. - Передумови формування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств (2012)
Лабунська С. В. - Формування методологічної та онтологічної парадигм управління інноваційною діяльністю підприємства (2012)
Деречинський Ю. Н. - Аналіз тенденцій розвитку малого підприємництва в Донецькій області, Гайдай І. Ю., Мороз О. В. (2012)
Орлова В. О. - Природні переваги малого бізнесу – основа його розвитку (2012)
Адамчук В. В. - Наукове забезпечення створення і ефективного використання мобільних енергетичних засобів, Грицишин М. І., Третяк В. М. (2012)
Большенко С. Ф. - Формування конкурентоздатності трудового потенціалу регіону: теоретичний та методичний аспекти (2012)
Булгаков В. М. - Від класичних основ землеробської механіки до сільськогосподарських машин майбутнього, Заришняк А. С., Головач І. В. (2012)
Горячук В. Ф. - Капіталізація як механізм підвищення конкурентоспроможності території, Панков А. В., Козлов П. П. (2012)
Лінник М. К. - Визначення змінних геометричних характеристик поперечних перерізів стебел сільськогосподарських культур з врахуванням згинальних напружень у процесі перерізання, Сіренко В. Ф., Жабко А. І. (2012)
Деділова Т. В. - Інвестиційна привабливість регіонів України як зовнішній фактор стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства, Токар І. І., Ярошова Є. В. (2012)
Измайлов А. Ю. - Инновационные разработки ВИМ, Лобачевский Я. П. (2012)
Красноносова О. М. - Конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації, Олійник А. Д. (2012)
Митрофанов Ю. И. - Совершенствование способов и технических средств посева зерновых культур на осушаемых землях (2012)
Лещук В. П. - Формування кластерних структур у Волинській області, Буснюк С. В. (2012)
Чеботарев В. П. - Анализ вертикальных распределительных устройств пневматических сеялок, Медведев А. Л., Салапура Ю. Л., Зубенко Д. В. (2012)
Мельник В. І. - Фінансова самостійність та розвиток регіону (2012)
Жук А. Ф. - Обоснования параметров дисковых борон и агрегатов с двухдисковыми секциями (2012)
Січкаренко К. О. - Організаційна і технологічна основа регіонального інноваційного кластера (2012)
Иванов Д. А. - Агроэкологические аспекты прецизионных технологий выращивания льна-долгунца, Ковалев Н. Г., Анциферова О. Н. (2012)
Нісфоян С. С. - Стан машинобудівного комплексу регіону, Соболєв В. Г. (2012)
Ковалев М. М. - Повышение эффективности прессования паковок льноволокна (2012)
Розгон І. В. - Методичний підхід до розробки та реалізації цільових комплексних програм для підвищення конкурентоспроможності регіону (2012)
Шейченко В. О. - Дослідження особливостей транспортування вороху льону по ворохопроводу (2012)
Светличная Д. А. - Концепция региональной геоинформационной системы оценки и управления природно-ресурсным потенциалом региона (2012)
Войтюк Д. Г. - Фізична природа та кінематичний аналіз релаксаційних автоколивань у системі "вібраційна розпушувальна лапа - ґрунт", Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2012)
Смолич Д. В. - Мотивація суб’єктів інноваційного ринку транскордонного регіону до об’єднання у кластер (2012)
Молофеев В. Ю. - Математическая модель движения комбинированного сошника блочно-модульного адаптера, Голубев В. В., Рула Д. М. (2012)
Крикун Н. О. - Інформаційне забезпечення відтворення інтелектуального потенціалу регіонального соціуму (2012)
Молофеев В. Ю. - Исследование устойчивости ротационной бороны при возделывании льна-долгунца, Голубев В. В., Рула Д. М., Коробкин В. С. (2012)
Деренська Я. М. - Процес планування проекту в умовах фармацевтичного виробництва (2012)
Bracacescu C. - Experimental researches on the in uence of functional parameters of combined separation installations of impurities from the cereal seeds on the quality indicators of process, Popescu S., Stan O. (2012)
Крупа О. М. - Аспекти визначення фінансового стану підприємств нафтогазового комплексу України (2012)
Лук’яненко П. В. - Фізико-механічний склад трести льону-довгунця, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном, та оцінювання її якості, Шейченко В. О., Василюк В. І. (2012)
Чебанов О. О. - Концептуальні основи структурної модернізації промисловості (2012)
Налобіна О. О. - Дослідження роботи плющильно-обчісувального апарата льонозбирального комбайна, Селезньов Д. Е. (2012)
Кулик І. М. - Практика формування дивідендної політики акціонерних компаній вітчизняного сектора чорної металургії (2012)
Булгаков В. М. - Розробка конструкції та обґрунтування основних параметрів нової гичкозбиральної машини, Березовий М. Г., Яременко В. В. (2012)
Тимофєєва К. О. - Державна підтримка інноваційної діяльності машинобудування України (2012)
Головач І. В. - Математична модель вібраційного викопування коренеплоду цукрового буряку, Березовий М. Г., Черниш О. М. (2012)
Левицька І. В. - Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2012)
Присяжний В. Г. - До методики визначення ступеня просіювання грунту з об’єму вороху коренеплодів під час навантаження цукрових буряків ковшем з рухомими граблинами (2012)
Скупський Р. М. - Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки як похідна інноваційного розвитку, Волосюк М. В. (2012)
Адамчук О. В. - Доцільність використання літака ХИАТ 650СХ на операціях десикації, підживлення та захисту рослин, Босий М. А., Яригін В. М. (2012)
Часовнікова Ю. С. - Проблеми документування процесу переробки на підприємствах харчової промисловості, Остапенко І. І. (2012)
Рабинович Г. Ю. - Технологические особенности и технические приспособления при производстве новых жидкофазных биосредств, Лебедев В. В. (2012)
Назарова Л. В. - Необхідність розвитку інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2012)
Кудря В. О. - Технічні засоби для внесення рідких добрив та перспективи їх розвитку, Прокоп’єв І. П. (2012)
Ачкасов А. Е. - Проблемы и перспективы обеспечения экономической безопасности строительных организаций, Косяк А. П. (2012)
Вожик Ю. Г. - Підвищення продуктивності завантажувачів зерна і мінеральних добрив контейнерного типу, Сікун А. С., Прокоп’єв І. П. (2012)
Власова Н. О. - Теоретичні аспекти визначення ефективності політики формування оборотних активів на підприємствах торгівлі, Михайлова О. В. (2012)
Попович О. М. - Сучасний стан механізації в технологіях точного землеробства та принципи керування змінними нормами внесення технологічних матеріалів (2012)
Корсак В. І. - Оцінка рівня забезпеченості торговими закладами населення регіонів України (2012)
Колесник І. В. - Обґрунтування системи керування узгодженим дозуванням насіння та розчину отрутохімікату в протруювачах (2012)
Бут С. Ю. - Управління проектами інноваційного розвитку торговельних підприємств (2012)
Папченко О. В. - Взаємодія роботи спірального ущільнювального робочого органу з грунтом, Польовий Б. П. (2012)
Мельник В. М. - Фінансова криза підприємства: визначення з позиції циклічної динаміки його розвитку, Калінська І. М. (2012)
Гуцол Т. Д. - Стан промислового виробництва картоплі в Україні (2012)
Веретенникова Г. Б. - Дослідження зовнішнього середовища як джерела загроз економічній безпеці підприємства (2012)
Нєдовєсов В. І. - Графічне і математичне моделювання показника "об’єм бункера зернозбирального комбайна”, Занько М. Д. (2012)
Коренєв Е. Н. - Еволюціонування умов діяльності підприємств як передумова вибору системи корпоративного управління: історична ретроспектива та сучасні тенденції (2012)
Дудак С. М. - Залежність висоти гребеня дна борозни після обробітку грунту сферичними дисками від відстані між дисками батареї і кута їх атаки (2012)
Лобов С. П. - Теоретичні основи економічної ефективності автоматизації управління підприємствами (2012)
Баєв І. В. - Ефективність сидерального пару в південно-степовій зоні України (2012)
Шульга В. М. - Розвиток і посилення конкурентних переваг промислового підприємства на засадах основних концепцій стратегічного управління витратами, Сербенівська А. Ю. (2012)
Говоров О. Ф. - Аналітичне визначення потужності, що споживається різальним апаратом подрібнювача рослинних решток та подрібнювальним агрегатом (2012)
Якимів А. І. - Сучасний стан і перспективи інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (2012)
Бедін А. С. - Дослідження та розробка механізму копача, Улексін В. О., Швайко В. М. (2012)
Гуцалюк О. М. - Методичний підхід до оцінювання технологічної зрілості підприємства (2012)
Білоткач М. П. - Вирощування сої із звуженими міжряддями, Литвинюк Л. К., Півень А. С. (2012)
Письмак В. О. - Особливості формування відносин у постачальницько-збутовій діяльності машинобудівних підприємств (2012)
Братішко В. В. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції молочного тваринництва, Кудринецький Р. Б., Ткач В. В. (2012)
Голубєва Т. В. - Ринок праці в Україні: аналіз перспектив розвитку (2012)
Ковалев Н. Г. - Научное обеспечение инновационного развития кормопроизводства на мелиорированных землях Нечерноземной зоны России (2012)
Дружиніна В. В. - Територіальні особливості функціонування місцевого ринку праці (2012)
Морозов Н. М. - Состояние и направление технического прогресса в механизации животноводства России (2012)
Корольова Н. М. - Система принципів управління трудовими ресурсами по стадіях їх відтворення на підприємстві (2012)
Самосюк В. Г. - Технологии и комплекс машин для заготовки кормов с упаковкой в полимерные материалы, Чеботарев В. П., Лабоцкий И. М. (2012)
Лінькова О. Ю. - Вирішення проблем власності як запорука покращення мотивації найманих працівників (2012)
Кузьменко В. Ф. - Аналіз конструкцій доподрібнювальних пристроїв кормозбиральних комбайнів, Ямпольський С. М., Максіменко В. В. (2012)
Лукашев С. В. - Інноваційна праця: поняття та особливості, Сенічкіна О. Е. (2012)
Кузьменко В. Ф. - Основні параметри прискорювачів кормозбиральних комбайнів, Максіменко В. В., Ямпольський С. М. (2012)
Стаматін О. В. - Теоретичні положення визначення якості трудового життя працівників промисловості (2012)
Карташов Л. П. - О взаимодействии молока и моющего раствора с поверхностями деталей доильной установки, Ушаков Ю. А. (2012)
Фандєєва А. Є. - Теоретичні положення стратегічного управління людськими ресурсами (2012)
Хлопко Ю. А. - Процессы механической обработки кожных покровов животных с позиции биотехнической системы "человек - машина - животное” (2012)
Андрусяк В. М. - Еволюція становлення і розвитку управлінського обліку (2012)
Швайко В. М. - Движение частицы по плоскости ленты транспортера с учетом силы сопротивления пропорциональной скорости, Чурсинов Ю. А., Захаров Д. А., Грицишин Я. И. (2012)
Глєбова Н. В. - Розкриття інформації у фінансовій звітності банківських установ відповідно до МСФЗ і вимог Базельського комітету (2012)
Фіялка М. Д. - Динаміка процесу фазного перерозподілу сипких компонентів у рециркуляційній камері дробарок-змішувачів (2012)
Курган Н. В. - Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створення, Лучанінова Г. С. (2012)
Сидорчук О. В. - Оптимальне управління розвитком машинно-тракторного парку, Головач І. В., Яременко В. В., Новак Я., Красовськи Є. (2012)
Леонова Ю. О. - Проблеми обліку логістичних витрат на вітчизняних промислових підприємствах (2012)
Шпокас Л. - Исследование расхода топлива при уборке зерновых комбайнами средней пропускной способности, Жебраускас Г., Булгаков В. М. (2012)
Десятнюк О. М. - Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками (2012)
Кучинскас В. Ю. - Исследование возможности использования биотоплива в когенерационных установках малой мощности (2012)
Wackowski K. S. - Nearshoring – Management Specifics of Remote Software Development Teams, Kowalczyk T. (2012)
Третяк В. М. - Порівняння методів визначення моменту інерції неоднорідного маховика, Оляднічук Р. В., Пушка О. С., Тютюнник Н. В. (2012)
Кузнєцова І. О. - Формування конкурентної стратегії домінуючої позиції в системі на-копичення цінності: методологічні підходи (2012)
Черепухін В. Д. - Експлуатаційно-технологічні дослідження комплексу агрегатів для обробітку грунту та сівби озимого ріпаку, Левчук П. Л., Паєвський С. В., Кочев О. В., Шевченко Є. В. (2012)
Близнюк Т. П. - Крос-культурні особливості української ділової культури (2012)
Баєв І. В. - Обґрунтування методики порівняльних тягових випробувань трактора на різних шинах (2012)
Кайнова Т. В. - Оптимізація маркетингу на ринку В2В (2012)
Мельник Р. В. - Стійкість руху широкозахватного машинно-тракторного агрегату в системі керованого землеробства (2012)
Ситник Н. І. - Гносеологічні аспекти організаційної креативності (2012)
Погорілий С. П. - Дослідження динамічних показників процесу агрегатування технологічного модуля з мобільним енергетичним засобом (2012)
Знак К. О. - Порівняльний аналіз методичних підходів до діагностування корпоративної культури та перспективи їх використання на підприємствах машинобудівної галузі (2012)
Божок А. М. - До удосконалення гідроприводу системи гальмування мобільно-енергетичного засобу (2012)
Ірицян С. О. - Проблема застосування управлінських технологій в умовах сучасної динамічної ринкової ситуації (2012)
Субота С. В. - Ефективність використання установки для виробництва паливних брикетів із рослинної сировини, Голуб Г. А., Степаненко С. П., Лук’янець В. О. (2012)
Яковенко В. С. - Концепція моделювання оперативного управління логістичними процесами розподільчих систем (2012)
Герасимчук Ю. В. - Перспективи використання електричного поля для зниження травмування насіння в процесах передпосівної підготовки, Сахневич В. Г. (2012)
Олейник С. У. - Вклад Е. Г. Либермана в теорию и практику организации производства (2012)
Липунов М. І. - Метод регулювання вологості зерна в шахтній сушарці, Лобанов С. В., Косик П. О. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Довбненко О. Ф. - Аналіз ефективності способів захисту теплообмінної поверхні рекуперативних теплоутилізаторів вентиляційних викидів тваринницьких приміщень від обмерзання (2012)
Умови публікації в журналі "Бізнес Інформ" (2012)
Трегуб М. І. - Обгрунтування типів електрогенераторів для безредукторних вітроелектричних установок (2012)
Ковалишин Б. М. - Застосування електричного поля високої напруженості для активації молекул-реагентів реакції горіння (2012)
Чуєнко Р. М. - Еволюція способів внутрішньої ємнісної компенсації реактивної потужності асинхронних двигунів (2012)
Кушніренко А. Г. - Імітаційна модель зв’язків "електротехнологічна система - біологічний об’єкт" (2012)
Loghin Fl. - Compaction of agricultural soils made by potatoes harversters combines, Rus Fl. (2012)
Гром-Мазнічевський Л. Г. - Стан і задачі автоматизації управління енергетичними режимами роботи сільськогосподарських тракторів (2012)
Сидорчук О. В. - Взаємодії між системами виготовлення, використання, обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки, Войтюк В. Д. (2012)
Василенко М. О. - Покращення ресурсних показників відновлення робочих органів ґрунтообробних машин, Буслаєв Д. О., Матвійченко В. С. (2012)
Кушлянський В. Л. - Причинно-наслідковий аналіз процесу паливоподачі дизелів, Кононогов О. А., Кушлянський К. В. (2012)
Моргун А. М. - Створення і модернізація розбирально-складального обладнання для ремонту сільськогосподарської техніки в сучасних підприємствах, Бондаренко Г. П., Галушко О. І. (2012)
Клімчук О. Д. - Пристрої для контролю блоків тракторних двигунів, Больбут В. С., Забродський М. В. (2012)
Яременко В. М. - Обґрунтування граничних значень діагностичних параметрів гідроприводів сільськогосподарської техніки, Лютко П. Ю., Яременко В. В. (2012)
Карабиньош С. С. - Відновлення корпусних деталей – основа роботоздатності сільськогосподарської техніки, Кучерявий В. М., Мухін С. О. (2012)
Болдар Л. Н. - Відправна точка у формуванні "рециклінгової індустрії” для АПК України (2012)
Герук С. М. - Вплив напрацювання на коефіцієнт зміни форми робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь, Борак К. В. (2012)
Бедін А. С. - Особливості теплових потоків в агрегатах гідрооб’ємної передачі зернозбирального комбайна, Армашова Ю. В., Когут І. М. (2012)
Сидорчук О. В. - Концептуальне означення реакцій на технологічний ризик у програмах сівби озимих культур, Українець В. А., Івасюк І. П., Луб П. М. (2012)
Тригуба А. М. - Концептуальна модель проекту захисту рослин обприскуванням, Шолудько П. В., Сидорчук Л. Л., Скібчик Т. І. (2012)
Адаменко А. И. - Новые проекты возобновляемой энергии, Адаменко И. А., Адаменко М. В., Черкашина О. А. (2012)
Налобіна О. О. - Удосконалення технічних систем – основа модернізації льонозбиральних машин (2012)
Золотовская Е. В. - Модель количественной влаги при изменяющихся теплофизических параметрах почвы, Миронов А. С. (2012)
Петроченко В. І. - Методика обґрунтування основних параметрів процесу механізованого укладання в грунт гнучких трубчастих і рулонних елементів дренажно-протифільтраційних споруд (2012)
Кузьмінський Р. Д. - Технологічні режими "холодного" відтискання лляної олії шнековим пресом з активатором подачі насіннєвого матеріалу, Василькевич В. О. (2012)
Шаповал Л. І. - Етапи наукового супроводження процесу створення інноваційної продукції (2012)
Веремейчик В. П. - Трансферна політика в галузі засобів механізації сільського господарства, Шаповал Л. І. (2012)
Адаменко О. І. - Означення проектів зрошувальних систем (2012)
Кобець А. С. - Якісна інженерна аграрна освіта – основа технічного прогресу та перспектив розвитку АПК, Дем’яненко А. Г. (2012)
Драган М. І. - Модальні та еталонні значення щільності сірого лісового ґрунту різного гранулометричного складу і використання, Величко В. А., Любчич О. Г. (2012)
Борис А. М. - Експериментальні дослідження копірно-роторного гичковідокремлювача в польових умовах (2012)
Марчук Д. В. - Обгрунтування напрямків досліджень робочих органів для викопування крихких коренеплодів цикорію (2012)
Лузан О. Р. - Аналіз процесу стебловідводу сошника (2012)
Нестеренко О. В. - Теоретичне визначення якісних показників роботи пневмосепаруючого каналу з багаторівневим введенням зерна (2012)
Плавинська С. В. - Дослідження закономірностей руху бобів сої по похилій площині термокамери мікронізатора (2012)
Днесь В. І. - Прогнозування втрат вирощенного врожаю у регіональних програмах збирання ранніх зернових культур (2012)
Володимиру Костянтиновичу Мойсеєнку – 75 (2012)
Валентину Олексійовичу Дріго – 75 (2012)
Миколі Сидоровичу Левчуку – 70 (2012)
Куценко О. - Социальные классы и политическая мобилизация (сравнительный анализ европейских стран сквозь призму трех типов классовых расколов) (2012)
Оксамитная С. - Межпоколенческая социальная мобильность в фокусе академических и социально-политических интересов (2012)
Савельев Ю. - Социология в поисках сущности современности: систематизация теорий общества модерна и модернизации (2012)
Кутуев П. - Социальная реальность и трансформации XX века: между концепциями и утопиями (2012)
Шульга Р. - Возможности реализации смыслового послания телепродукта (2012)
Прибыткова И. - Статистический анализ и измерение в социологических исследованиях (2012)
Еремичева Г. - Отношение населения России, Беларуси и Украины к деятельности Евросоюза в контексте социального неравенства (2012)
Иванкова-Стецюк О. - Перспективы модификации дисциплинарного статуса социологии религии (2012)
Пигида А. - О важности корректного округления количества респондентов при построении выборки (2012)
Дембицкий С. - Метаанализ: ключевые понятия и основы вычислений (на примере данных кросс-национальных исследований) (2012)
Акулич М. - Троллинг как феномен сети Интернет (2012)
Симончук Е. - Время классовой мобилизации? (2012)
Богданова Е. - Какой является, может и должна быть публичная социология в Украине? (2012)
Савельев Ю. - О тенденциях в социальных исследованиях (наблюдение за деятельностью Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ-ВШЭ) (2012)
Поздравляем Татьяну Ивановну Заславскую! (2012)
Поздравляем Николая Николаевича Чурилова (2012)
Содержание (2012)
Демкив О. - Социальный капитал украинского общества: сильные и слабые капиталогенерирующие структуры (2012)
Малюк А. - Теоретико-методологические проблемы исследования современного глобального кризиса (2012)
Рахманов А. - Социальные предпосылки и способы создания капитала крупных собственников Украины (2012)
Каменская Т. - Интрига как рациональная форма обобществления знания (2012)
Утц Р. - Идеально-типичная конструкция структуры отношений в интриге — тайная схватка в триаде (2012)
Бурлачук В. - Общественное мнение и разговор (2012)
Отрешко Н. - Проблема взаимосвязи понятий субъекта и власти в современных социальных теориях (2012)
Шульга А. - Об использовании термина "феноменологическая социология”: аргументация "за” (2012)
Пипич О. - Социальные круги в исследованиях социальных сетей (толкование понятия и перспективы его применения) (2012)
Стрельник Е. - Социальная стигматизация мономатеринских семей (2012)
Костенко Н. - Тестирование шкалы культурной компетентности (CQS): украинская аудитория, Скокова Л. (2012)
Степаненко В. - "Украинская социология — Ваше мнение”: результаты опроса экспертов (2012)
Загороднюк Т. - Социология Н.В.Паниной: избранные труды (2012)
Тарасенко В. - Социология на пути к новому качеству — интеллектуальному глобализму (Размышления по поводу двух книг) (2012)
Иващенко О. - Общая и экономическая социология Макса Вебера на украинском языке (2012)
Михальченко Н. - Развитие современной украинской социологии (2012)
Поздравляем Евгения Ивановича Суименко (2012)
Поздравляем Ларису Александровну Азу (2012)
Поздравляем Владимира Ивановича Судакова (2012)
Памяти Николая Николаевича Мокляка (2012)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2012 году (2012)
Литвинов В. А. - Пріоритети антарктичної науки, Федчук А. П. (2014)
Miasnikov О. В. - The model of charnockite formation process in Thala hills, East Antarctica (2014)
Korchagin I. N. - The Falkland basins: new structural model and hydrocarbon bearing prospects (by remote sensing and geoelectric data), Bakhmutov V. G., Levashov S. P., Solovyov V. D., Yakymchuk N. A., Bozhezha D. N. (2014)
Корчин В. А. - Температурное и петрофизическое моделирование глубинных горизонтов земной коры района Антарктического полуострова, Буртный П. А., Карнаухова Е. Е. (2014)
Левашов С. П. - О газогидратном потенциале структур дна континентальных окраин Антарктики (по данным геофизических исследований), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Бахмутов В. Г., Соловьёв В. Д., Божежа Д. Н. (2014)
Лящук О. І. - Можливість попередження про загрозу цунамі внаслідок землетрусів у морі Скоша за допомогою геофізичних методів (2014)
Максименко О. И. - Геомагнитные солнечно-суточные вариации в Антарктике, связь с солнечной активностью, Шендеровская О. Я. (2014)
Мельник Г. В. - Изменения геомагнитного поля Антарктики за последнее столетие, Бахмутов В. Г., Шендеровская О. Я. (2014)
Шпыра В. В. - Магнитные и плотностные характеристики магматических пород в районе УАС Академик Вернадский, Бахмутов В. Г., Бахмутова Л. Н., Гладкочуб Д. П., Кошелев А. В., Скарбовийчук Т. В., Якухно В. И. (2014)
Клок С. В. - Щодо результатів використання автоматизованої станції погоди "Тропосфера" в умовах Української антарктичної станції Академік Вернадський, Коцюба В. М. (2014)
Kochergin A. T. - Primary production assessment of the Southern Indian ocean in consumption of silicic acid (2014)
Tymofeyev V. E. - Some peculiarities of the near-surface air temperature change in the Antarctic peninsula region (2014)
Бару Н. А. - Наблюдаемость ионосферных альфвеновских резонансов в Антарктике в полном цикле солнечной активности и "эффект расщепления", Колосков А. В., Ямпольский Ю. М., Рахматулин Р. А., Пашинин А. Ю. (2014)
Гладун Д. В. - Отримання цільових білкових фракцій з морських гідробіонтів Антарктичного регіону, Вовк Т. Б., Ракша Н. Г., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Жук Н. Н. - Результаты работы РКТС "Море Ссодружества" на промысле антарктического криля (Euphausia superba) в атлантическом секторе Антарктики и его биологическое состояние в зимний сезон 2014 г., Корзун Ю. В. (2014)
Мірюта Н. Ю. - Зведений латентний показник пристосовуваності Deschampsia antarctica Desv., як відбиток мікроумов існування в районі Адміральської бухти (о. Короля Георга, Прибережна Антарктика), Парнікоза І. Ю., Мирюта Г. Ю., Швидун П. П., Смикла Ю., Козерецька I., Кунах В. (2014)
Михалёв Ю. А. - Встречаемость амбры у кашалотов, добытых флотилиями "Слава" и "Советская Украина" (2014)
Navrotska D. O. - New forms of chromosome polymorphism in Deschampsia antarctica Desv. from the Argentine islands of the Maritime Antarctic region, Twardovska M. O., Andreev I. O., Parnikoza I. Yu., Betekhtin A. A., Zahrychuk O. M., Drobyk N. M., Hasterok R., Kunakh V. A. (2014)
Ракша Н. Г. - Використання електрофоретичних методів для експрес-аналізу білків морських гідробіонтів Антарктичного регіону, Гладун Д. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Самышев Э. З. - Загрязненность прибрежной экосистемы тяжелыми металлами как показатель климатических изменений в Антарктике, Минкина Н. И., Копытов Ю. П., Чудиновских Е. С., Игнатьев С. М. (2014)
Трохимець В. М. - Фауна безхребетних тварин мохових угруповань острова Пітерман і прилеглого регіону Антарктичного півострова, Яковенко Н. С., Коваленко О. С., Дикий І. В. (2014)
Utevsky A. Y. - Development of the Marine Protected Area Network in the Argentine Islands area (Akademik Vernadsky Station), Kolesnykova M. Y., Shmyrov D. V., Sinna О. I. (2014)
Chepeleva L. V. - Use of chemical markers in antartic ecosystem studies of Demaria mount, Sizova Z. A., Yukhno G. D., Utevsky S. Y., Gamulya Y. G., Utevsky A. Y., Roshal A. D. (2014)
Юхов В. Л. - Гигантские кальмары рода Architeuthis в Южном океане (2014)
Моисеенко Е. В. - Биорегуляторная коррекция кинетозных расстройств человека при морском укачивании, Мадяр С. И., Чорный С. В., Ковалевская Е. Э. (2014)
Мірошниченко О. А. - Показники психологічноі готовності особистості до екстремальних умов життєдіяльності (2014)
Бурау Н. И. - Средство пассивной защиты резервуаров от ветровой нагрузки в условиях Антарктики, Кузько А. В., Цыбульник С. А. (2014)
Саблій Л. А. - Технологія біологічного очищення стічних вод Української антарктичної станції Академік Вернадський, Кузьмінський Є. В., Жукова В. С., Бляшина М. В. (2014)
Федчук А. П. - Диверсифікація туристичної діяльності в Антарктиці (2014)
Автори цього номера (2014)
Український антарктичний журнал. Правила для авторів (2014)
Украинский антарктический журнал. Правила для авторов (2014)
Ukrainian Antarctic Journal. Information for Contributors (2014)
Криворучко О. І. - Павло Полуботок і Данило Апостол у боротьбі за гетьманську булаву (2013)
Черепанов А. - Соціально-правове становище селян Київської губернії у першій чверті ХІХ ст. (2013)
Кузнець Т. В. - Київська єпархія початку ХІХ ст.: формування церковно-адміністративної структури (2013)
Буряк Л. І. - П. Я. Стебницький і Д. Л. Мордовець: на перехресті національних інтересів (2013)
Семенчук О. О. - Родини православного священства в Україні у ХІХ – початку ХХ ст.: Атаназевичі (2013)
Маркова С. В. - Соціально-класове розшарування українського селянства наприкінці 1920-х рр. (2013)
Степанчук Ю. С. - Формування громадської думки в радянській Україні за допомогою органів низової преси в 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Гандзюк В. О. - Феноменологія та пропагандистська діяльність газети УВО "Сурма" у 1927-1929 рр. (2013)
Плахотнюк С. С. - Форми культурно-масової роботи серед селянства України в 20-30 рр. ХХ ст., Мельников Д. О. (2013)
Ніколіна І. І. - Особливості шкільного будівництва в УССР в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Ніколаєв І. Є. - Боротьба з опозиційними партіями УССР на сторінках офіційної преси в період раннього тоталітаризму (перша половина 1920-х рр.) (2013)
Прилипко Р. Д. - Натуральні форми допомоги безробітним в УССР у 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Білан С. О. - Запровадження соціального страхування сільського населення України в першій половині 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Гінда В. В. - "Матч смерті": спростування радянського міфу (2013)
Мельников Д. О. - Молодь в роботі Верховних Рад СРСР, УРСР та України (80-90–ті рр. ХХ ст.), Плахотнюк С. С. (2013)
Кононенко В. В. - Чисельність та структура єврейського населення в Україні і на Поділлі за доби незалежності (2013)
Бабенко В. Я. - Сімейна та календарна обрядовість українців Башкортостану (2013)
Красніцька Г. М. - Символи та обереги українців (2013)
Жмуд Н. В. - "Чужість" у традиційній весільній обрядовості українців (2013)
Красніцька Г. М. - Історичні засади формування педагогічної культури викладача (2013)
Мазуркевич О. П. - Етнічні стереотипи традиційного спілкування та їх вияв у етикетних жестах (2013)
Чернієнко Д. А. - З історії розвитку експедиційного українознавства в Башкортостані (2013)
Кузьмінець Н. П. - Т. Г. Шевченко і Поділля (2013)
Легун Ю. В. - Подільські карти і плани у російському державному архіві давніх актів у Москві (2013)
Вороліс О. М. - Особливості навчально-виховного процесу в середніх закладах Поділля в XIX ст. (2013)
Рекрут В. П. - Тульчинський період музеєзнавської діяльності І. Зборовського (2013)
Трембіцький А. А. - Громадсько-просвітницька та професійна діяльність Миколи Стаховського (1879-1948), Трембіцький А. М. (2013)
Тацієнко Н. Л. - Уманщина ХІХ ст. в показниках демографічної та сільськогосподарської статистики (2013)
Калитко С. Л. - Діяльність Пилипа Гусакова на посаді вінницького повітового старости у 1918 р., Кравчук О. М. (2013)
Олійник М. П. - Адміністративно-територіальна реформа 1923-1925 рр. та доля подільських містечок (2013)
Єрмакова В. Я. - Діяльність місцевих органів влади Поділля щодо подолання дитячої безпритульності на початку 1920-х років (2013)
Стадник О. О. - Податкові платежі селянства Поділля в роки нової економічної політики (2013)
Котик Ю. В. - Стягнення трудгужподатку в Україні у добу непу (за матеріалами Подільської губернії) (2013)
Горин М. П. - Структура та особливості функціонування карних установ для радянських військовополонених на території Поділля та південно-східної Волині в період 1941-1944 рр. (2013)
Зінько І. Ю. - Антирелігійна політика радянської влади на Поділлі у повоєнний період (2013)
Лозовик М. П. - Михайло Стахурський – один із фундаторів фізкультурно-спортивного руху на Вінниччині в перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2013)
Хуторянський М. В. - Формування політичних настроїв населення України на початку 50-х рр. ХХ ст. (2013)
Пилипак М. А. - Заручини у весільному обряді Східного Поділля (2013)
Маховська С. Л. - Обрядове рядження гостей у весільній традиції Слобідської України кінця ХІХ – 80-х рр. ХХ ст.: локальні особливості та динаміка змін (2013)
Гребеньова В. О. - Види ініціацій у дитячій субкультурі українців Вінниччини (другої половини XX–початку XXI ст.) (2013)
Мороко В. В. - Особливості становлення політичного об’єднання "Наша Україна" (2013)
Лапшин С. А. - Особливості української політики Російської Імперії у 40-х роках XVIII ст. (2013)
Священко З. В. - Результати діяльності губернських нарад з розгляду проекту аграрної реформи в Російській Імперії напередодні та на початку революції 1905 – 1907 рр (2013)
Вальчук О. І. - Соціальне страхування робітників установ і підприємств СРСР за кордоном (2013)
Байлема Т. М. - Становлення надійної особистості та її значення в історичному минулому, Слободиська О. А. (2013)
Мельничук О. А. - Критика наукових поглядів теоретиків радянського соцстраху в умовах взяття курсу на модернізацію промисловості (2013)
Григорчук П. С. - Сталінські всесоюзні переписи населення 1937 і 1939 років (2013)
Роїк С. В. - Репресії як фактор формування умов повсякденного життя польського суспільства на початку німецької окупації (кінець 1939 – початок 1941 рр.) (2013)
Войнаровський А. В. - Діяльність антикомуністичного підпілля у повоєнній Польщі (1945-1948 рр.), Савчук А. А. (2013)
Кравченко П. М. - Раднаргоспи М. Хрущова як складова комуністичного будівництва в СРСР: плани і реальність, Прокопенко О. В. (2013)
Прокопенко О. В. - Раднаргоспи доби М. Хрущова: структура, завдання, функції (2013)
Годлевська В. Ю. - Формування демократичної виборчої системи в Іспанії в роки консолідації демократичного режиму (1982-1996) (2013)
Неприцький О. А. - Образ Польщі і поляків у громадській думці Великої Британії після розширення ЄС 2004 р. (2013)
Пачос Ю. В. - Культурна співпраця України та Польщі в рамках підготовки та проведення "Євро 2012" (2013)
Мілясевич І. В. - Журнал "Известия Волынского губернского земства" (1912-1914) – літопис земського життя Волині (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського