Андріюк В. В. - Функціонування судової влади в контексті принципу верховенства права: постановка проблеми (2014)
Мироненко І. В. - Регламентація земельних відносин добросусідства в кодифікації "Права, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.) (2014)
Олійник О. С. - Особливості припинення шлюбу в давньоримському суспільстві: теоретичний аспект (2014)
Питльована В. П. - Формування державно-правових інститутів у Галичині в складі Австрії (кінець XVIII- початок XIX ст. ст.) (2014)
Саветчук Н. М. - Державно-правові ідеї І. Франка в процесі сучасного державотворення (2014)
Розвадовський В. І. - Правові аспекти мовного питання в сучасних умовах (2014)
Стефанчук М. М. - Повноваження прокурора у провадженні в справах про адміністративні правопорушення крізь призму правової регламентації функцій прокуратури України (2014)
Бойко Н. М. - Особливості договору приєднання (2014)
Ганкевич О. М. - Поняття батьківства та материнства у сімейно-правовій доктрині (2014)
Ковалишин О. Р. - Правовий статус негласного товариства (Stille Gesellschaft) в Австрійській Республіці (2014)
Козик В. Є. - Посвідчення цінними паперами "алеаторних прав" (2014)
Козлов А. М. - Правовий статус державного замовника у договорі поставки товарів за державним замовленням (2014)
Логвінова М. В. - Судова практика розгляду цивільних справ, пов’язаних із встановленням правового режиму майна фізичної особи-підприємця, набутого за час шлюбу (2014)
Мартинюк Н. Р. - Порівняльно-правова характеристика холдингів і холдингових компаній за законодавством іноземних держав (2014)
Русин О. Ю. - Представництво юридичних осіб в цивільному процесі (2014)
Сліпченко С. О. - Проблеми визначення поняття "відчуження" у цивільному праві (2014)
Шищак-Качак О. О. - Особливості та практична цінність правових позицій Верховного Суду України в процесі регулювання сімейних відносин (2014)
Яворська І. М. - Правові засади гармонізації законодавства україни з правом ЄС у сфері регулювання діяльності товариства (2014)
Грабар Г. М. - Актуальні правові питання приватизації земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян (2014)
Мороз Г. В. - Правові аспекти реалізації громадських екологічних інтересів в процедурі оцінки впливу на довкілля (2014)
Матвієнко Є. П. - До проблеми пенсійного забезпечення інвалідів (2014)
Лихова С. Я. - Порушення норм гуманітарного права (актуальні питання ратифікації Римського статуту), Швець Р. В. (2014)
Басиста І. В. - Особливості провадження окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні катастроф і аварій на залізничному транспорті (2014)
Колот А. М. - Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності (2014)
Лібанова Е. М. - Нерівність за доходами в сучасній Україні (2014)
Петюх В. М. - Моделювання стратегічного розвитку системи соціального управління персоналом (2014)
Гнибіденко І. Ф. - Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення, Руснак А. Д. (2014)
Яцунь О. М. - Креативний людський капітал в просторі суспільства знань: економічний аспект (2014)
Sergii. I. Arkhiiereiev - The practice of competency modelling within the context of human resource development, Kateryna V. Poberezhna (2014)
Petro. G. Pererva - Using hr scorecard for development of the strategic potential of machine-building enterprises, Roman O. Poberezhnyi (2014)
Olga I. Savchenko - Activization business activities through the development of competence-based approach, Roman O. Nesterenko (2014)
Новікова О. Ф. - Інноваційні підходи до формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів (2014)
Назарова Г. В. - Стан та регіональні особливості матеріального стимулювання трудової діяльності в Україні (2014)
Семикіна М. В. - Компенсаційна політика як важіль активізації інноваційної праці, Жеребченко Т. І. (2014)
Михальченко Г. Г. - Гендерні аспекти формування людського розвитку (2014)
Цимбалюк С. О. - Оцінка переваг і домінанти розвитку компенсаційної моделі винагороди за працю (2014)
Самолюк Н. М. - Аутсорсинг персоналу — новітній інструмент оптимізації витрат підприємств, Юрчик Г. М. (2014)
Новак І. М. - Методичні підходи до формування галузевого стандарту оплати праці (2014)
Медвідь М. М. - Регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення шляхом залучення жінок до військової служби, Дем’янишин В. М. (2014)
Атаева Е. А. - Тенденции развития и эффективности использования трудового потенциала в донецком регионе (2014)
Бунтовская Л. Л. - О Направлениях обеспечения комплексного подхода к управлению трудовыми конфликтами (2014)
Никифоренко В. Г. - Оновлення підходів до системного управління розвитком людських ресурсів (2014)
Поплавська О. М. - Соціальне партнерство як інструмент забезпечення соціальної безпеки країни (2014)
Штундер І. О. - Механізм формування ефективної зайнятості в умовах нноваційного розвитку економіки (2014)
Шкода Т. Н. - Парадигма стратегічного управління людським капіталом підприємства: категорійний апарат (2014)
Махсма М. Б. - Вплив диференціації доходів сільського населення на можливості його трудової зайнятості (2014)
Кузнецова Н. Б. - Концепція управління талантами в системі менеджменту знань (2014)
Салова Н. А. - Сучасні технології управління персоналом в українских реаліях (2014)
Кравчук О. І. - Соціально-трудові відносини в умовах формування мережевої економіки: основні тренди (2014)
КоломоєцьТ. Г. - Професійна діяльність та чинники, що зумовлюють її в сучасних умовах (2014)
Сокол Н. А. - Механізм формування конкурентоспроможності в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Словінська Н. М. - Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу (2014)
Азьмук Н. А. - Трансформація процесу праці в інформаційній економіці (2014)
Волобоєва І. О. - Компетенції: ключовий елемент управління людським капіталом організації (2014)
Прохоровська С. А. - Значення доходів у процесі розвитку трудового потеціалу регіону (2014)
Зоря Т. М. - Соціокультурні аспекти інноваційного менеджменту (2014)
Ємельяненко Л. М. - Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності, Лисик Н. С. (2014)
Войналович І. А. - Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україні, Кримова М. О., Щетініна Л. В. (2014)
Злотников А. Г. - Демографические процессы Беларуси в отражении социально-трудовых отношений (2014)
Slavianska Viara. - Project management as a collection of qualities and characteristics (2014)
Столярук Х. С. - Розробка сценарію дослідження методологічних проблем моделювання компетенцій фахівців (2014)
Монастирська Г. В. - Соціально-трудова сфера України: характеристика на основі порівняльного аналізу (2014)
Задорожный Г. В. - Свобода-ответственность, социальное партнерство и ценностная конкурентоспособность как трендовые маркеры современного государственного хозяйственного возрождения Украины, Олефир В. Н. (2014)
Костишина Т. А. - Сучасні аспекти ефективності використання найманої праці в економіці України, Кравченко О. О. (2014)
Руженський М. М. - Теоретичні аспекти формування економічних основ соціального захисту населення в ринковій економіці (2014)
Гриненко А. М. - Формування цивілізаційних основ сучасної соціальної політики (2014)
Козир І. С. - До питання визначення та класифікації функцій вищої освіти (2014)
Борецька Н. П. - Механізми мотивації та оцінки праці персоналу сервісних підприємств, Крапівіна Г. О., Багдасарова Д. Г. (2014)
Чуб О. В. - Чинники ефективної зайнятості молоді в сучасних умовах (2014)
Шушпанов Д. Г. - Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення через призму соціального маркетингу (2014)
Кожан Т. О. - Дескриптори навчальних досягнень студентів у компетентнісно орієнтованій освіті (2014)
Гебер Н. А. - Особливості системи навчання персоналу підприємств мережного ритейлу (2014)
Малютенко О. Ю. - Роль персоналу в процесі визначення факторів стратегічниї ризиків (2014)
Твердушка Т. Б. - Діагностика об’єктів інноваційної праці як інструмент підвищення інноваційної активності персоналу (2014)
Назаров Н. К. - Методичний підхід до визначення ефективності соціально-трудових відносин на підприємстві (2014)
Савицька Н. Л. - Теоретичні аспекти моделювання господарської суб’єктності людини в умовах інноваційного розвитку (2014)
Головко Л. В. - Трансформація соціально-демографічних тенденцій розвитку сільських територій України (2014)
Гаєвська О. Б. - Організаційний потенціал кооперації праці і управління (2014)
Смалійчук А. В. - Вплив рееміграції на інноваційний розвиток України (2014)
Фіненко О. Ю. - Інновації в системі підготовки кадрів для харчової промисловості в Україні (2014)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Методи оцінки соціального стану трудового колективу (2014)
Базалійська Н. П. - Контролінг як інноваційна комплексна система управління трудовою поведінкою робітників на підприємстві (2014)
Панчук А. А. - Методологія оцінки якості трудового життя працівників сфери сільського господарства (2014)
Омельченко Ю. Ю. - Оцінювання ефективності інструментів та власне професійного добору персоналу (2014)
Захарченко Я. Л. - Cистемний підхід до оцінювання кваліфікації працівників (2014)
Лаушкін О. М. - Проблеми та перспективи трансформації зайнятості у новій економіці (2014)
Микитась В. В. - Соціальна держава як підстава формування та реалізації ефективної соціальної політики (2014)
Крімер Б. О. - Соцільна інтеграція осіб літнього віку в Україні як складова політики "активного старіння" (2014)
Нилова Е. Е. - Тенденции изменения трудового потенциала потребительской кооперации республики Беларусь (2014)
Пархоменко Ю. М. - Пріоритети та особливості закордонних моделей соціального інвестування (2014)
Пляшко О. С. - Міжнародні підходи до оцінювання конкурентоспроможності людських ресурсів: переваги та недоліки (2014)
Колядич О. І. - Європейські орієнтири розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю у стратегії "Європа-2020", Погорєлов С. Б. (2014)
Семикіна А. В. - Науково-методичні основи оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу (2014)
Надрага В. І. - Соціальний захист в системі мінімізації соціальних ризиків (2014)
Лопушняк Г. С. - Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні аспекти (2014)
Александрова И. В. - Реалистические тенденции в комедиях М. Н. Загоскина 1810–1820-х годов (2013)
Бескровная Е. Н. - Отражение темы личности через проблему "Маленького человека" творчестве А. Б. Иегошуа (2013)
Георгієвська В. В. - Ідея пізнання у п’єсі К. Марло "Трагічна історія життя та смерті Доктора Фауста" (2013)
Калашникова А. В. - Рябиновые бусы и граненая яшма:поэзия Ли Цинчжао в русском прочтении (2013)
Кирпа О. А. - Круг чтения студентов ДНУ (2013)
Котенко Ю. В. - Архетип прометея в поэзии Николая Минского (2013)
Кошеливская Ю. В. - "А мы – Леонтьева и Тютчева сумбурные ученики": традиции Ф. И. Тютчева в поэзии Г. В. Иванова (2013)
Криворучко С. К. - Трансформація жанру у творчості Сімони де Бовуар (2013)
Машкова Е. Е. - Русские странники-созерцатели на страницах советской производственной прозы 1920–1930-х годов: литературная судьба типа (2013)
Ніколаєнко С. В. - Архітектоніка сонетного циклу Е. Спенсера "Аморетті" (2013)
Новохатский Д. В. - Жанровый статус художественной альтернативной истории (2013)
Останіна Г. Г. - Інонаціональні мотиви в оповіданні Михайла Грушевського "Бех-аль-Джуґур" (2013)
Остапенко С. В. - Субъектно-речевая организация текстов литературно-критических портретов О. Мандельштама 1920-х гг (2013)
Попова Е. А. - "Лениниана" писателя Е. Н. Чирикова (2013)
Сафарова З. А.- Г. - Пізні романи Генрі Джеймса: структура образу персонажа в аспекті "просторової форми" (2013)
Сенева Е. С. - Жанр фельетона в творчестве Саши Черного (2013)
Смолянчук Н. В. - Джерело оновлення сучасного англійського роману (2013)
Строганова О. А. - Соотношение индивидуального языка автора с социокультурным контекстом эпохи (на материале языка литературы равнинной Шотландии) (2013)
Темненко Г. М. - Третье действующее лицо лирики А. Ахматовой (2013)
Тімейчук І. М. - Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд "Історія служниці" (2013)
Чобанюк М. М. - Рецепція українського постмодернізму на межі тисячоліть (2013)
Шапарєва Н. О. - Особливості наративу в романі Л.-Ф. Селіна "Рігодон" (2013)
Штейнбук Ф. М. - Читая о любви (2013)
Титул, зміст (2014)
Затонацька Т. Г. - Фінансування науково-технологічної сфери шляхом державно-приватного партнерства (2014)
Ткаченко Н. В. - Пенсійний чинник соціально-економічних зрушень в архітектоніці суспільної системи, Цікановська Н. А. (2014)
Гайдук Л. А. - Інновації як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств України (2014)
Шиманська О. А. - Сучасні підходи до управління державними інвестиціями: зарубіжний досвід (2014)
Прошкуратов О. М. - Основні соціально-економічні сфери реалізації державно-приватного партнерства у світі (2014)
Григоренко Я. О. - Спеціальні економічні зони: зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування (2014)
Мельничук О. С. - Глобальні тенденції розвитку електронної комерції (2014)
Богдан О. Д. - Державне фінансування інноваційного розвитку агропромислового сектору України (2014)
Шаповал М. В. - Стратегічні аспекти управління державним боргом (2014)
Воронюк В. М. - Суть та необхідність використання капітальних трансфертів у системі міжбюджетних відносин (2014)
Загурський О. М. - Інституціональні умови забезпечення якості продукції аграрного сектору (2014)
Квасова О. П. - Розвиток венчурного банківського інвестування в Україні (2014)
Штиль І. В. - Удосконалення інституціональних основ діяльності кредитних спілок в Україні (2014)
Білоног А. П. - Розвиток компаній зі страхування життя в системі недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Козарезенко Л. В. - Реформування податку на додану вартість в аспекті підвищення рівня розвитку людського потенціалу в Україні (2014)
Ломейко Ю. А. - Актуальні проблеми зовнішньоекономічного співробітництва України та шляхи їх розв’язання (2014)
Титул, зміст (2014)
Іваницька О. М. - Регулювання діяльності державних нефінансових корпорацій в Україні, Кощук Т. В., Цицик К. Ю. (2014)
Плескач В. Л. - Перспективи створення ефективного фінансового механізму інноваційного розвитку економіки України, Кончаковська Е. О. (2014)
Котляревський Я. В. - Економічна трансформація видавничо-поліграфічної галузі як складової формування інформаційного суспільства (2014)
Радіонов Ю. Д. - Державні фінанси в системі забезпечення соціально-економічного розвитку України (2014)
Барабаш Т. Г. - Фінансові передумови об’єднання та співробітництва територіальних громад в Україні (2014)
Єрмілова Г. Ю. - Удосконалення системи контролю за здійсненням державних закупівель, Мазка Е. В. (2014)
Озерчук О. В. - Фіскальна ефективність непрямих податків в Україні (2014)
Вєдєнєєв Є. Є. - Особливості визначення митної вартості товарів в умовах об’єднання податкової та митної служби (2014)
Казановська О. М. - Оподаткування підприємницької діяльності населення в Україні (2014)
Жебчук Л. Л. - Фіскальне партнерство: ефективна взаємодія держави та платників податків (2014)
Гайдук Л. А. - Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій юридичних осіб (2014)
Ткачук В. О. - Моделювання ліквідності банку з урахуванням стандартів Базеля ІІІ (2014)
Кобилянська Л. М. - Світова практика відмивання доходів: сучасні методи та тенденції, Хвалінський С. О., Осипчук М. Д. (2014)
Ухналь Н. М. - Фінансова безпека України в контексті сучасних трансформаційних процесів (2014)
Шестакова О. О. - Ключові аспекти професійної підготовки внутрішніх аудиторів у державному секторі України (2014)
Баюра Д. О. - Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності, Петрук В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Затонацька Т. Г. - Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу (2014)
Барабаш Т. Г. - Розвиток системи міжбюджетного регулювання в Україні (2014)
Богдан І. В. - Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях в Україні (2014)
Загурський О. М. - Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "конкурентоспроможність” (2014)
Дмитренко Е. С. - Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів (2014)
Баженова О. В. - Дослідження факторів динаміки економічного зростання: svar-підхід (2014)
Іголкін І. В. - Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні: проблеми і перспективи (2014)
Корж М. А. - Інституційні обмеження прямого іноземного інвестування та напрями їх подолання (2014)
Цицик Р. В. - Напрями підвищення фіскальної стійкості в Україні (2014)
Авраменко О. О. - Сучасні інструменти грошово-кредитної політики та їх роль у забезпеченні економічної безпеки держави (2014)
Третяк Д. Д. - Прогнозування розвитку сектору медичного страхування в Україні, Мінадзе Ю. О. (2014)
Терещенко Г. М. - Інноваційні механізми стимулювання спрямування фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки, Мусатова Т. А. (2014)
Солодка О. О. - Бінарні опціони в системі інтернет-трейдингу (2014)
Ткачук В. О. - Індикатори кризи ліквідності у банку (2014)
Капленко О. І. - Донорська допомога в контексті підвищення енергоефективності України (на прикладі проектів Фонду Східноєвропейського партнерства) (2014)
Баклан І. М. - Засоби відтворення маніпулятивної імпліцитності у перекладі ділового дискурсу (на матеріалі німецькомовних рекламних листів) (2015)
Бобро М. П. - Дієслівна лексика як художній засіб вербалізації ідеї нещасливого життя в поезії Т. Шевченка (2015)
Галунова Н. М. - Лексико-тематичні конституенти внутрішнього лексикону дитини молодшого дошкільного віку (2015)
Глушаниця Н. - Формування та функціонування англійської галузевої термінології у процесі розвитку авіації (2015)
Гульченко Т. І. - Діслівні синоніми на позначення акту мовлення у оповіданнях Ірини Вільде (2015)
Межжеріна Г. В. - Переклад українською мовою англійських авіаційних термінів з корінними лексемними морфемами (2015)
Посохова А. B. - Вербалізація концепту Airport в структурі літературно-художнього твору (на матеріалі роману А. Хейлі "Аеропорт") (2015)
Смірнова Т. В. - Переклади текстів транспортної галузі: проблеми та перспективи (2015)
Раду А. І. - Концепт Suistainable development у концептосистемі екологічного дискурсу (2015)
Рибачок С. М. - Економічний дискурс як засіб маніпуляції (2015)
Біличенко О. Л. - Внутрішній комунікаційний простір проповідей Лазара Барановича (2015)
Жалко Т. Й. - Поетично-мистецька складова творчого доробку Тараса Шевченка в контексті фольклору та етнографії (2015)
Зозуля Н. Ю. - Творчість О. Богачука в контексті української культури (2015)
Колісниченко А. В. - Історіографія творчості Гарта Крейна (2015)
Нагачевська О. O. - Функції екфразису в романі Генрі Джеймса "Жіночий портрет" (2015)
Ніколова О. О. - Провідні орієнтири порівняльних студій типології псевдоморфних персонажів (2015)
Руснак І. Є. - Роль культури й мистецтва в історіогенезі нації (на матеріалі літературно-критичних праць Уласа Самчука) (2015)
Сенчило Н. О. - Антеїстичні інтенції у новелах О. Кобилянської та С. Коджагьоза (2015)
Соколовська Ю. C. - Експресиво-виражальна рецепція кольору в прозовому дискурсі Ірен Роздобудько (2015)
Федор Х. - Василь Ткачук крізь призму розгортання ним стефанківських традицій (2015)
Шарагіна О. - Інтерпретація феномену тиші у компілятивних жанрово-стильових модифікаціях творчої палітри Василя Симоненка (2015)
Шостак О. Г. - Психоісторичний код роману "Трьохденний шлях" Джозефа Бойдена (2015)
Братерська-Дронь М. Т. - Релігійний аспект філософії вчених-космістів (2014)
Жукова Н. А. - "Міфологічна гра" як проект сучасної культури: модель Патріка Зюскінда та Гельмута Дітля (2014)
Ірдинєнко К. О. - Проблема видової специфіки мистецтва: історичний та сучасний досвід осмислення (2014)
Жарких В. Ю. - Социализация личности в современных условиях (2014)
Кунденко Я. М. - Суспільна комунікація як медіа-сфера та методологічна основа міждисциплінарного знання, Гаплевська О. І. (2014)
Гордін Л. Я. - Спілкування як сенс екзистенції людини, Мельник Е. А. (2014)
Байрачний В. О. - Соціальна відповідальність і система цінностей: до питання про співвідношення (2014)
Бредун І. В. - Поняття соборності в сучасній філософії (2014)
Лантух А. П. - Біоетика: церковний вимір, Меркулова Н. Ф., Хіріна Г. О. (2014)
Медведь О. В. - Юкстапозиція як актуальний спосіб інноваційного творення загальновживаних слів і термінів (нормативний аспект) (2014)
Гордеюк А. О. - Проблема співвідношення категорій "правочин" та "договір" у цивільному законодавстві України (2014)
Мантула Б. А. - Брендінг як сучасний прояв ігрової діяльності (2014)
Прилуцький К. В. - Технологічність візуального в аксіосфері інформаційного суспільства (2014)
Садиков Г. Н. - Психологическое содержание человеческого фактора в авиации (2014)
Чука Ч. - Четыре десятилетия преподавания русского языка в Нигерии, неудачи и перспективы (2014)
Воропай Т. С. - Человек видящий в современном мире (рецензия на монографию Е. В. Батаевой "Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики". – Х.: ФЛП Лысенко И. Б., 2013. – 349 с.) (2014)
Summary (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Відомості про авторів (2014)
Польовий Є. В. - Еколого-територіальна диференціація рослинного покриву модельного полігону "Ромашково" в долині р. Савранки (Вінницька обл.), Дідух Я. П. (2014)
Цимбалюк З. М. - Філогенетичне положення роду Paulownia: порівняльний аналіз паліноморфологічних свідчень (2014)
Мосякін А. С. - Судинні рослини флори України, що є високоінвазійними в Північній Америці: таксономічний аналіз (2014)
Остапко В. М. - Нові номенклатурні комбінації та нова назва у Pseudolysimachion (Plantaginaceae s. l. = Veronicaceae s. str.) та Phlomoides (Lamiaceae): таксони флори України (2014)
Крицька Л. І. - Рід Lathyrus (Fabaceae) у флорі України (2014)
Павленко-Баришева В. С. - Ультраструктура поверхні плодів видів роду Pilosella (Asteraceae) флори Криму (2014)
Звягінцева К. О. - Географічна структура урбанофлори Харкова (2014)
Optasyuk O. M. - Ecological, coenotic and chorological features of synanthropic species of the genus Linum in the flora of Ukraine, Korotchenko I. A. (2014)
Безусько Л. Г. - Нові палінологічні характеристики підкрасилівського лесу верхнього плейстоцену Волинської височини (2014)
Ткаченко Ф. П. - Нове місцезнаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum, Чернякевич С. С., Сардарян К. Б. (2014)
Кучер О. О. - Знахідки видів адвентивних рослин у флорі Старобільського злаково-лучного степу (2014)
Воткальчук К. А. - Поширення в Україні Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae), Санісло Я. П., Безсмертна О. О. (2014)
Heluta V. P. - Erysiphe dudkae sp. nov., a new species of powdery mildews on Brugmansia suaveolens (Solanaceae) from Montenegro (2014)
Клименко В. М. - Candelaria pacifica (Candelariaceae) — новий для ліхенофлори України вид (2014)
Коршиков І. І. - Генетична мінливість у вікових групах популяції Pinus sylvestris var. cretacea (Pinaceae) на заповідній території "Крейдова флора", Мільчевська Я. Г., Калафат Л. О., Лиманський С. В., Пастернак Г. О. (2014)
Мельник В. І. - Йосип Конрадович Пачоський (до 150-річчя від дня народження) (2014)
Ільїнська А. П. - Професор Кароль Лятовський (до 75-річчя від дня народження), Єна А. В., Мосякін С. Л., Протопопова В. В., Шевера М. В., Яцковяк Б., Целька З., Скудлаж П., Тохтарь В. К. (2014)
Мосякін С. Л. - Ювілейна дата української мікології. Ірина Олександрівна Дудка (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України), Дідух Я. П., Кондратюк С. Я., Царенко П. М., Гелюта В. П., Бісько Н. А., Андріанова Т. В., Шиян Н. М., Гайова В. П., Ломберг М. Л. (2014)
Ткаченко В. С. - Гаврило Іванович Білик (до 110-річчя від дня народження) (2014)
Байрак О. М. - Фіторізноманіття Полісся: досвід вивчення та збереження. Рецензія на серію природоохоронних монографій О. В. Лукаша та Т. Л. Андрієнко (2014)
Векліч Т. О. - Mg2+,ATP-залежна кальцієва помпа плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин. І. Структурна організація та властивості, Мазур Ю. Ю., Костерін С. О. (2015)
Zaitseva O. V. - Biochemical markers of bone collagen type I metabolism, Shandrenko S. G., Veliky M. M. (2015)
Liubchenko G. A. - Modern fluorescent techniques to investigate the mechanisms of lymphocyte activation, Moriev R. M., Kholodna L. S. (2015)
Onopchenko O. V. - The effect of N-stearoylethanolamine on plasma lipid composition in rats with experimental insulin resistance, Kosiakova G. V., Klimashevsky V. M., Hula N. M. (2015)
Kibirev V. K. - Synthesis, biological evaluation and docking of novel bisamidinohydrazones as NON-peptide inhibitors of furin, Osadchuk T. V., Kozachenko O. P., Kholodovych V., Fedoryak O. D., Brovarets V. S. (2015)
Orysyk S. I. - Effect of Pd(II) and Ni(II) coordination compounds with 4-amino-3-mercapto-5-methyl-1,2,4-triazole on the mitochondrial dehydrogenases activity, Repich G. G., Andrushchenko O. O., Nikulina V. V., Orysyk V. V., Zborovskii Yu. L., Garmanchuk L. V., Pekhnyo V. I., Skachkova O. V., Vovk M. V. (2015)
Rakhmetov A. D. - Analysis of creatine kinase activity with evaluation of protein expression under the effect of heat and hydrogen peroxide, Lee Sang Pil, Ostapchenko L. I., Chae Ho Zoon (2015)
Капля А. А. - Влияние ионов железа на активность АТP-гидролаз клеточных мембран гладких мышц ободочной кишки и почек крысы (2015)
Afanasieva K. S. - C60 Fullerene prevents genotoxic effects of doxorubicin in human lymphocytes in vitro, Prylutska S. V., Lozovik A. V., Bogutska K. I., Sivolob A. V., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2015)
Воронкова Ю. С. - Антиоксидантні властивості кластерних сполук ренію та їх вплив на еритропоез щурів із карциномою Герена, Бабій С. О., Іванська Л. В., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2015)
Гурмач В. В. - Застосування методів молекулярного моделювання для пошуку нових біологічно активних речовин, Балинський О. М., Платонов М. О., Бойко О. М., Прилуцький Ю. І. (2015)
Копильчук Г. П. - Активність NADH-убіхінонредуктази та сукцинатдегідрогенази печінки щурів за умов токсичного гепатиту, індукованого ацетоамінофеном на тлі аліментарної нестачі протеїну, Волощук О. М. (2015)
Колупаев Ю. Е. - Роль ионов Са в индуцировании теплоустойчивости колеоптилей пшеницы брассиностероидами, Вайнер А. А., Ястреб Т. О., Обозный А. И., Хрипач В. А. (2015)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2013 рік, Данилова В. М., Комісаренко С. В. (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Directions for authors (2015)
Ліцензійний договір на використання твору (2015)
Лицензионный договор на использование рукописи (2015)
Ракитская Т. Л. - Состояние и перспективы разработки низкотемпературных катализаторов окисления монооксида углерода распираторнго назначения. I металлические катализаторы, Киосе Т. А., Эннан А. А., Волкова В. Я., Джига А. М., Голубчик К. О. (2013)
Шматкова Н. В. - Комплексы |тетрахлоро-(N-4-R-бензилиденасалицилоил-гидразинато-N,O)олова (IV)| (R = OCH3, Br, N(CH3)2 и их противовоспалительная активность, Сейфуллина И. И., Александрова А. И., Полищук А. В. (2013)
Стрельцова Е. А. - Адсорбция твинов (-60, -80) и додецилсульфата натрия из их бинарных водных растворов на поверхности парафина, Гросул А. А. (2013)
Chebotaryov A. N. - The yellowness index use for the acid-base equilibrium study in xylenol orange aqueous solutions, Snigur D. V., Bevziuk K. V., Efimova I. S. (2013)
Зинченко В. Ф. - Влияние легирования пленкообразующего материала MgF2 на эксплуатационные свойства покрытий, Тимухин Е. В., Еремин О. Г., Чивирева Н. А., Чигринов В. Э., Мозговая О. В., Кочерба Г. И (2013)
Шевченко О. В. - Причины кинетических и структурных особенностей полимеризации метилметакрилата, инициированной метакрилоилацетонатом кобальта (II), Волошановский И. С., Буренкова Е. В. (2013)
Cавин С. Н. - Влияние биметаллических Co (II) – Sn (IV), Co (II) – Ge (IV) комплексов с гидроксикарбоновыми (фосфоновой) кислотами на кинетику поликонденсации и свойства полигликольмалеинатфталатов, Ложичевская Т. В., Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Стахов А. О. (2013)
Гузенко Е. М. - Влияние неорганических ионов на сорбционно-цветометрическое и тест-определение хрома (VI) (2013)
Дашко М. О. - Стан та динаміка захворюваності на піодермії у жителів Львівської області, Денисенко О. І. (2014)
Коханська А. І. - Проблеми формування статевої освіченості сучасної молоді України, Романюк І. Д. (2014)
Ніколаєнко С. І. - Профілактика ендокринних захворювань серед студентів медиків (2014)
Овдий М. А. - Субъективная самооценка здоровья в зависимости от курения и физической подготовленности, Коршак В. М. Тартачна М. В. (2014)
Тарасенко С. В. - Підвищення рівня інформаційно-мотиваційної компоненти реформи медичної галузі у Сумському регіоні, Сміянов В. А., Сміянова Ю. О. (2014)
Дорошенко А. М. - Вплив наночастинок заліза на зміну маси тіла та відносну масу внутрішніх органів у мишей (2014)
Зрелых Л. В. - Влияние легкой воды на живые организмы с опухолевой патологией и экспериментальная проверка ее положительного эффекта на процессы жизнедеятельности на примере малощетинковых червей семейства, Асеев А. И. (2014)
Качалова О. А. - Антибактеріальна та антифунгіцидна активність метаболітів цибулі ведмежої (Allium Ursinum L.), Дзюба О. І. (2014)
Ковальчук О. І. - Вплив ендогенної інтоксикації на структурні зміни органів нейроіменоендокринної системи за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами, Черкасов Е. В., Дзевульська І. В., Гунас І. В. (2014)
Міськів В. А. - Морфологічний стан гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 14 добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Федько К. О. - Емоційно-поведінкові реакції у щурів: експериментальне дослідження впливу кофеїну, парацетамолу та іх фармакологічної комбінації в тесті "відкрите поле”, Сирова Г. О., Лук'янова Л. В. (2014)
Асонов А. О. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні дефіциту цинку, Марушко Ю. В., Гічка С. Г. (2014)
Антоненко О. В. - Морфологічні та фенотипові особливості клітин кон’юнктиви у хворих на стиндром "сухого ока” в періменопаузі, Скрипник Р. Л., Тихончук Н. А., Юрченко О. В. (2014)
Дарчик Ю. В. - Внутрішньошлуночкові крововиливи у недоношених новонароджених: фактори ризику, особливості патогенезу, основні методи лікування та профілактики (2014)
Жакун Н. В. - Визначення ступеню колонізації Helicobacter Pylori в слизовій оболонці шлунка при атрофічному гастриті, Чирва О. С. (2014)
Захарук Х. М. - Вплив "Есенціале форте Н” та кверцетину на показники якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом, Петрик І. В., Гашок В. В., Телекі Я. М. (2014)
Костоглодов А. В. - Морфологічна діагностика зубчастих неоплазій товстої кишки, Яковенко В. О., Боднар Л. В., Баздирєв В. В. (2014)
Кравченко Н. К. - Уровень фактора фон Виллебранда у пациентов с ишемическим инсультом, Мельник В. С., Савчук О. М. (2014)
Кривешко А. С. - Карциноїди шлунка і кишечника, Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2014)
Лазарчук Г. О. - Дисплазія епітелія шлунково-кишкового тракту, Боднар Л. В., Баздирєв В. В. (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці метастазів раку гортані після комбінованого лікування, Козаренко Т. М. (2014)
Лупаренко В. А. - Розповсюдженість поверхневих колоректальних неоплазій за даними відеоілеоколоноскопії у вузькому спектрі світла (NBI) з високим збільшенням, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2014)
Мандрика Ю. Р. - Товщина комплексу інтима-мадіа загальної сонної артерії у дітей з артеріальною гіпертензією, Хайтович М. В., Терлецький Р. В. (2014)
Меліксетян А. В. - Нейроендокринні клітини у вогнищах аденоміоза, ретроцервікального ендометріоза і ендометріоїдник кістах яєчників, Філоненко К. В., Курик О. Г. (2014)
Минина А. Ю. - Клинические и иммунологические аспекты лечения больных с акустической невриномой радиохирургическим методом (2014)
Назарко Н. М. - Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя осіб молодого віку з дисфункцією жовчного міхура та наявністю біліарного сладжу (2014)
Нечвідова В. В. - Морфологічна діагностика стравоходу Баретта, Лазарчук Г. О., Яковенко В. О. (2014)
Олійник О. Ю. - Інтерлейкін-8 та стан оксидантно-прооксидантного гомеостазу у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом, у динаміці лікування (2014)
Сепиханова М. М. - Сравнительный анализ уровня инвалидизации и показателей качества жизни у больных с рассеянным склерозом разных возрастных групп, Соколова Л. И. (2014)
Соболь В. О. - Ефективність антагоністів дофамінових реццепторів у лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням, Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О., Бондарчук О. М. (2014)
Трачук Р. С. - Морфологічна оцінка дії лазера Dornier Medilas D UroBeam 940 на тканину передміхурової залози, Дячук М. Д., Журавчак А. З. (2014)
Цимбал В. М. - Особливості метаболізму сполучної тканини у дітей з діабетичною нефропатією (2014)
Chympoy K. A. - Association of markers of the system of fibrinolysis of the blood plasma with polymorphism of selenoenzymes genes in patients with chronic diffuse liver diseases, Khlopan L. I., Nemish I. L., Bobyk M. V. (2014)
Чудновець А. В. - Трупна трансплантація печінки у лікуванні її термінальних захворювань, Коновеленко І. (2014)
Шкрьоба А. О. - Вплив медикаментозних та хірургічних методів лікування на профіль артеріального тиску у хворих на морбідне ожиріння і артеріальну гіпертензію, Мітченко О. І., Лаврик А. С., Романов В. Ю. (2014)
Шовковая О. В. - Порівняльна оцінка методів комбінованого лікування хворих на рак гортані ІІІ стадії (2014)
Юрковська Є. Г. - Зміни клінічних проявів генералізованого пародонтиту при застосуванні оклюзійних шин, Жегулович З. Є. (2014)
Маліков О. В. - Видатний анатом професор Арсеній Вікторович Старков, Дзевульська І. В., Ігнатіщев М. Р., Гончаров В. Л., Видерко Р. В., Ковальчук А. В. (2014)
Бусленко Ю. А. - Проблемы диагностики и классификации неходжкинских лимфом (2014)
Висоцький А. О. - Метастази раку молочної залози (РМЗ) у кістки: механізм кісткової деструкції та їх лікування (2014)
Водяник А. А. - Деякі особливості перебігу пандемії грипу А (H1N1) 2009 року на території України, Діброва Ю. В. (2014)
Карпенко Е. А. - Нестероидные противовоспалительные препараты и артериальная гипертензия - проблема современной кардиологии, Кондратюк В. Е. (2014)
Малярчук Е. А. - Использование онкомаркеров в диагностике онкологической патологии (2014)
Фирсова А. В. - Применение тактики Fasttracksurgery как профилактика послеоперационных осложнений при операциях на брюшной полости (2014)
Телемуха С. Б. - Мозковий штурм як метод реалізації інтерактивного навчання (2014)
Ковальчук А. И. - Влияние комбинированных гиперосмолярных растворов на нанопроцессы в стенке кровеносных капилляров и в интерстициальном матриксе внутренних органов при ожоговой болезни, Черкасов Э. В., Дзевульская И. В., Черкасв В. Г., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2014)
Юнакова К. С. - Санітарне законодавство в структурі нормативно-правових актів України, Гринзовський А. М. (2014)
Антоненко А. В. - Клініко-морфологічні особливості перебігу гастропатій, спричинених прийомом нестероїдних протизапальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом (2014)
Годлевская Т. Л. - Особенности психоэмоционального статуса у детей с нейрогенными расстройствами мочеиспускания и эффективность применения динамической электронейростимуляции в комплексе лечения, Стоева Т. В., Копейка А. К., Чернявский В. Г. (2014)
Дудченко І. О. - Рівень ліпідів плазми крові у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму Arg389Gly гену β1 - адренорецепторів та гену T393C α-субодиниці G-білку (2014)
Зубко І. М. - Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії з включенням моксонідину на ремоделювання стінки сонних артерій та метаболічні порушення у жінок з артеріальною гіпертензією, Коваль О. А. (2014)
Володій М. О. - Прогностичний потенціал маркерів перекисного окислення ліпідів та змін щитоподібної залози у разі експозиції свинцем, Карлова О. О., Яворовський О. П., Парпелей І. О., Мінченко П. П. (2014)
Кулєш О. В. - Клініко-лабораторні та інструментальні особливості перебігу хронічного гепатиту С на фоні інсулінорезистентності (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Можливості мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, Козаренко Т. М. (2014)
Минина А. Ю. - Эффективность лечения больных с акустической невриномой при различных вариантах хирургического вмешательства, Борисенко О. Н. (2014)
Наумова Л. О. - Оптимізація результатів спеціальних лабораторних досліджень показників ендокринного статусу організму жінок, хворих на вугрову хворобу з використанням автоматизованої бази даних, Обелець Т. А., Маріц Н. О. (2014)
Овдій М. О. - Динаміка тонусу вегетативної нервової системи в процесі корекції надмірної ваги у осіб молодого віку (2014)
Приступюк Л. О. - Скринінг порушень вуглеводного обміну визначенням глікованого гемоглобіну та розробка програмного продукту оцінки результатів дослідження, Охріменко А. В., Маріц Н. О. (2014)
Приступюк М. О. - Електронний атлас з фітотерапії як довідник для студентів та фахівців, Наумова М. І., Гергец О. В., Шилов М. Ю., Маріц Н. О. (2014)
Радиш Г. В. - Ефективність антимікобактеріальної терапії з включенням геміфлоксацину у хворих на деструктивний туберкульоз легень з моно-, полі- і мультирезистентністю (2014)
Савосько С. І. - Особливості динаміки неврологічного дефіциту та рання летальність у щурів з експериментальним ішемічним інсультом на фоні антитромботичної терапії, Мельник В. С. (2014)
Черненко В. М. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування гострого панкреатиту у вагітних, Стець М. М. (2014)
Чуйко Н. Я. - Роль ендотелію у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2014)
Водяник А. А. - Дослідження антимікобактеріальної активності фторхінолонів в експерименті (2014)
Дорошенко А. М. - Протианемічна ефективність субстанції наночастинок заліза, Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Мурланова К. С. - Клініко-фармакологічні аспекти виявлення кардіотоксичності похідних ксантинів при лікуванні пронхіальної астми у дітей, Голопихо Л. І. Ніженковська І. В., Дзюба О. Л., Руднєв О. О. (2014)
Нагорна Т. І. - Наноструктури кристалічної будови: властивості, біологічне та медичне застосування, Горчакова Н. О., Шаторна В. Ф., Чекман І. С. (2014)
Покотило О. А. - Латеральні капілярні сили в живих системах, Чекман І. С. (2014)
Умови публікації (2014)
Білик-Томашек М. А. - Морфологічні особливості ланок гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки піднебіння при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті, Пальтов Є. В., Онисько Р. М., Фік В. Б., Вороненко В. В., Кривко Ю. Я. (2014)
Ковальчук А. В. - Історичні аспекти вивчення деяких викопних черепів, Маліков О. В., Дзувульська І. В., Казидуб К. С. (2014)
Маликов А. В. - Исторические и морфофункциональные аспекты изучения эпифиза, Ковальчук А. И., Бондарец Д. В., Дзевульская И. В., Сергиенко В. Р. (2014)
Понятовський В. А. - Ентеровіруси в побутових стічних водах м. Києва (2014)
Приступюк Л. О. - Опрацювання інформаційної системи для медичного довідника з ендокринології, Пацюк О. О., Приступюк О. М., Маріц Н. О. (2014)
Тимошенко І. О. - Тритомний національний підручник з Анатомії людини для студентів та фахівців: досвід восьмирічного використання студентами, Павловський С. А., Гончаров В. Л., Тараненко М. О., Боровльова Д. В., Гараєва З. Е., Коваленко В. Ю. (2014)
Тихолаз В. О. - Морфологія довгастого та спинного мозку плода людини з баштовим черепом, Школьніков В. С., Гумінський Ю. Й. (2014)
Антоненко А. В. - Особливості кишкової мікрофлори у пацієнтів з тривалим прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, Берегова Т. В. (2014)
Антонечко О. В. - Лікування офтальмологічних ускладнень у хворих після видалення пухлини мосто-мозочкового кута, Цимбалюк В. І., Конах В. М., Васюта В. А., Кірєєв В. В. (2014)
Жуковцева О. І. - Дослідження біосумісності біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію методом атомно-силової мікроскопії, Маланчук В. О., Литвин П. М., Кисельов В. С., Чепурний Ю. В., Алексеева Т. А. (2014)
Коновалова Т. С. - Стан макробіоценозу кишечника у хворих на вугрову хворобу та вплив його порушень на клінічний перебіг дерматозу (2014)
Кравченко Н. К. - Особливості показників состеми згортання крові у хворих в перші години ішемічного інсульту, Мельник В. С., Соколова Л. І., Савчук О. М. (2014)
Лобанова І. С. - Характеристика Когнітивних функцій у хворих на гострий розсіяний енцефаломієліт (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної компьютерної томографії у діагностиці гострого панкреатиту, Гордієнко К. П., Козаренко Т. М. (2014)
Лупаренко В. А. - Діагностична ефективність вузько спектральної колоноскопії із збільшенням у діагностиці аденом товстої кишки, їх морфологічна характеристика та частота виявлення, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2014)
Меліксетян А. В. - Імуногістохімічне досладження рецепторів естрогену і прогестерону у вогнищах геніального ендометріозу, Курик О. Г., Каленська О. В., Лисенко Б. М. (2014)
Місюна А. В. - Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску та УЗД серця при застосуванні лазерної й бронхолітичної небулайзерної терапії в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію у сполученні з ХОЗЛ, Мацегора Н. А. (2014)
Мороз В. В. - Вибір хірургічної тактики при лікуванні ускладненого холециститу з використанням мініінвазивних методик, Захараш Ю. М. (2014)
Наумова Л. О. - Особливості патогенезу та клінічного перебігу вугрової хвороби у жінок молодого репродуктивного віку (2014)
Сепиханова М. М. - Анализ возможных факторов риска дебюта рассеянного склероза и особенностей иммунологического профиля у пациентов разного возраста, Соколова Л. И. (2014)
Слабковський В. В. - Перспективи застосування матеріалу Biodentine в дитячій терапевтичній стоматології, Майбородіна Д. Д. (2014)
Тарасенко Т. Е. - Индивидуализация щадящего лечения пр начальных формах рака шейки матки, Вакуленко Г. А. (2014)
Філоненко К. В. - Аналіз ефективності діагностики хронічного гастриту при використанні методів підсилення ендоскопічного зображення, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2014)
Хижняк Ю. В. - Аналіз клініко-параклінічних показників у хворих на розсіяний склероз із симптомом втоми, Мяловицька О. А., Небор Я. Я. (2014)
Цибульська В. П. - Особливості розладів ходи у пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому (2014)
Черкасова Л. А. - Особливості ехометричних показників матки у різні фази менструального циклу у здорових міських дівчат різних соматотипів, Ткаченко М. М. (2014)
Шиян С. П. - Клініко-біохімічні особливості патогенезу поліпозних риносинуситів, Мітін Ю. В. (2014)
Шульга О. Д. - Особливості перебігу розсіяного склерозу у жителів Волині (2014)
Ярмолюк Є. С. - Динаміка функціональних порушень при різних варіантах тканинної трансплантації з метою активації ангіогенезу на моделі фокальної церебральної ішемії у щурів (2014)
Мурланова К. С. - Вивчення терапевтичної дії пародонтальних плівок на основі хітозану в умовах експериментальної моделі активації лапопероксидації в пародонті щурів, Ніженковська І. В., Давтян Л. Л., Брюзгіна Т. С., Осінська Л. Ф. (2014)
Пацко В. В. - Раціональна комп’ютерна розробка ліків - прогресивной напрям сучасної фармакології, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2014)
Саханда І. В. - Актуальність фармацевтичної розробки препаратів міді, Полова Ж. М. (2014)
Жебєлєва П. В. - Основні принципи наративного підходу та перспективи його використання у психологічній практиці (2014)
Лобода А. В. - Агресія та її значення для функціонування фізіологічних систем організму людини, Трачук Л. Є. (2014)
Лук’янчук В. А. - Характер прояву емоційного виснаження лікаря в умовах професійної діяльності, Тертична Н. А. (2014)
Умови публікації (2014)
Тitle (2015)
Proceedings of the National Aviation University, N 1(62),2015 (2015)
Editorial board (2015)
Contents (2015)
Kharchenko V. - Simulation of the Multi-Objective Resolution of Aircraft Conflict, Vasyliev D., Wang Bo (2015)
Kharchenko V. - Unmanned Aerial Vehicle Flight Data Processing by Spline Approach, Kuzmenko N. (2015)
Shmelova T. - Estimation of Pre-Simulating Training Tasks Complexity, Lazorenko V., Bilko A. (2015)
Ostroumov I. - Local Magnetic Field Data Processing, Mironyuk O., Nychak M. (2015)
Melkumyan V. - Models of Consideration of Degradation and Regenerative Processes During the Service Technological Systems Design, Maliutenko T., Ostroumov I. (2015)
Zaionchkovskyi G. - Ways to Improve the Reliability and Operating Life of Small-Size Electromagnetic Valve, Barilyuk E., Golovko Yu. (2015)
Tolbatov Ye. - Mathematical Modeling of Dynamics of Curved Pipes Conveying Internal Masses of Nonhomogeneous Liquid (2015)
Shamanskyi S. - Credibility Guaranteeing of Meters Readouts (2015)
Filonenko S. - Acoustic Emission Model with Thermoactivative Destruction of Composite Material Surface (2015)
Vavilenkova A. - A Self-System to Identify Conceptual Relationships in a Text (2015)
Synylo K. - Aircraft Emission Estimation under Operational Conditions in the Airport Area (2015)
Madzhd S. - The Assessment of Ground Waters Pollution with Petrochemicals Around Civil Aviation Enterprises (2015)
Dmitrukha T. - The Analysis of Environmental State of Various-Purpose Objects in Case of Their Illumination with Mercury Containing Sources of Light (2015)
Petrusenko V. - Estimation of Ecological Human Health Risks by Influence of Non-Threshold Toxicants (2015)
Instructions for authors (2015)
Ракитская Т. Л. - Состояние и перспективы разработки низкотемпературных катализаторов окисления мооксида углерода респираторного назначения. II. Оксидные и оксидно-металлические катализаторы, Киосе Т. А., Эннан А. А., Волкова В. Я. (2013)
Гузенко Е. М. - Особенности сорбционного извлечения комплекса кармоазоната меркурия (I) анионообменником АВ-17-8 (2013)
Антонович В. П. - Обоснование безопасности наполнения обмелевшего куяльницкого лимана морской водой. Химические аспекты., Желтвай И. И., Чивирева Н. А., Стоянова И. В., Желтвай О. И., Стоянов А. О., Цымбалюк К. К. (2013)
Павловский В. И. - Анальгетические и противовоспалительные свойства новых 3-алкокси-1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-онов, Кабанова Т. А., Халимова Е. И., Андронати С. А. (2013)
Бачериков В. А. - Антифолаты для противораковой химиотерапии. Часть I (2013)
Шматкова Н. В. - О новых комплексах олова (IV) с 5-бром-салицилоилгидразонами замещенных бензойного альдегида, Сейфуллина И. И., Александрова А. И., Кравченко И. А., Коберник А. А. (2013)
Труба А. С. - Влияние природы носителя и лигандов на регенерацию кобальта (II) в реакции разложения озона, Ракитская Т. Л., Каражекова Е. Д. (2013)
Шихалеева Г. Н. - Многолетняя динамика водно-солевого режима куяльницкого лимана, Эннан А. А., Чурсина О. Д., Шихалеев И. И., Кирюшкина А. Н., Кузьмина И. С. (2013)
Чеботарев А. Н. - Состав и относительная устойчивость ионно-молекулярных форм, реализующихся в системе вода – тетрафтороборная кислота –гексаметилентетрамин (2013)
Хома Р. Е. - Электрохимические свойства системы аминометансульфокислота – вода (2013)
Ракитская Т. Л. - Состояние и перспективы разработки низкотемпературных катализаторов окисления монооксида углерода респираторного назначения. III. Нанесенные металлокомплексные катализаторы, Киосе Т. А., Эннан А. А., Джига А. М., Волкова В. Я., Голубчик К. О. (2013)
Солдаткина Л. М. - Адсорбционные свойства стеблей кукурузы, модифицированных полианилином, Менчук В. В., Завричко М. А. (2013)
Куриленко Ю. М. - Отримання полімерних композитів на основі хітозану та полівінілпіролідону, Унрод В. І., Бененко С. П., Демченко В. Л., Бужевский Б., Тимчук А. Ф. (2013)
Бачериков В. А. - Антифолаты для противораковой химиотерапии. Часть II (2013)
Федько Н. Ф. - Синтез ангідриду та іміду 3-фторо-1,8-нафталіндикарбонової кислоти, Анікін В. Ф. (2013)
Савин С. Н. - Моделирование процессов отверждения эпоксидных смол в сферических слоях (2013)
Леоненко И. И. - Спетрофотометрическое и люминесцентное определение абиратерона ацетата, Скрипинец Ю. В., Егорова А. В., Анельчик А. В. (2013)
Сазонова В. Ф. - Адсорбция ионов Лантана тонкодиспепригированними восками, Кожемяк М. А., Кладько Т. Н. (2013)
Хома Р. Е. - Электрохимические свойства N-производных аминометансульфокислоты (2013)
Чеботарев А. Н. - Ионно-молекулярный состав водных растворов терафтороборной кислоты. Сообщение 1: гидролиз тетрефтороборной кислоты в растворах различной природы (2013)
Шихалеев И. И. Каребин А. В. - Многолетняя динамика содержания соединений кремния в поверхностных водах бассейна водосбора куяльницкого лимана, Шихалеева Г. Н. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Antonyuk O. - Milestones of O. V. Korchak-Chepurkivskiy’s young life: unknown pages of biography (2014)
Kovalchuk O. - Hyperosmolar solutions in the corrections of degenerative changes in the adenohypophysis at thermal burns in rats, Cherkasov V. (2014)
Oliinyk T. - Rats cortex of brain injury after experimental modeling of intracerebral hemorrhage, Savosko S., Bibikova V. (2014)
Savosko S. - Level assessment of demyelinozation in experimental hemorrhagic stroke in rats, Dovhan I. (2014)
Basak D. - Clinical case presentation of craniofacial meningioma with associated acromegaly, diabetes mellitus type 2-A and labyrinthine tumor, Komisarenko J., Kononenko L. (2014)
Ben A. M. - Changes of utero-placental and fetal-placental circulation in preeclampsia of various severity (2014)
Cherkasova O. - Structural changes of the gingival epithelium in rats with spontaneous arterial hypertension under it’s pharmacotherapy, Borysenko A. (2014)
Korostyl M. - Perinatal pregnancy outcomes in the intrauterine growth restrictions syndrome (2014)
Rybachuk A. - Prospects of using silver and gold nanoparticles in the prevention and treatment of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area, Rieznichenko L., Dybkova S., Gruzina T., Ulberg Z., Malanchuk V. (2014)
Timokhina T. - Features of humoral immunity in pregnant women with or without some dental disease and iron deficiency anemia, Buchkovà N., Gujevskaya N. (2014)
Zherebak N. - Endothelial functional state in pregnant women with preeclampsia, Marushchenko Y. (2014)
Shyian S. - The study of oxidative homeostasis in patients with chronic polypoid rhinosinusitis (2014)
Мороз В. В. - Вибір методу мініінвазивних ендобіліарних втручань в лікуванні гострого холециститу у пацієнтів з високим оперативно-анестезіологічним ризиком, Стельмах А. І. (2014)
Шандюк В. Ю. - Особливості перебігу та наслідків ішемічного інсульту на фоні застосування гепариноїду пентосану полісульфату, Мельник В. С., Соколова Л. І., Савчук О. М. (2014)
Божук О. А. - Дослідження впливу психосоціальної підтримки на фізіологічний перебіг вагітності (2014)
Гайдук К. С. - Наноалюміній: фармакологічні та токсикологічні властивості, Дяченко В. Ю., Чекман І. С. (2014)
Саханда І. В. - Препарати германію та їх застосування в медицині (2014)
Ганзюк Х. А. - Надання текстильним матеріалам медичного призначення стійкого антистатичного ефекту, Калібабчук В. О., Костирко О. О., Тимощук О. Б., Краєвська Я. А. (2014)
Кондаурова А. Ю. - Современные взгляды на структурно-функциональную организацию слизистой оболочки желудка (2014)
Нетяженко Н. В. - Відмінності ішемічної хвороби серця у жінок та чоловіків (2014)
Ковальчук О. Л. - Інтерфероновий статус в оцінці імунологічної реактивності дитини (2014)
Шевцова Т. І. - Пологова травма новонароджених дітей (2014)
Умови публікації (2014)
Степанов О. К. - Санітарно-гігієнічні та екологічні питання реконструкції пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк курорту, м. Моршин", Янко Н. В., Касіян О. П., Зуб С. Т., Маненко А. К., Хоп’як Н. А. (2014)
Кіреєва І. С. - До питання перегляду розміру нормативної санітарно-захисної зони для асфальтобетонних заводів, Махнюк В. М., Могильний С. М., Стирта З. В. (2014)
Кіреєва І. С. - Генеральний план міста Макіївки: містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми, Махнюк В. М., Айлікова Г. В., Кравченко Н. П. (2014)
Махнюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка пропозицій до нової редакції деяких розділів містобудівних нормативних документів, Павленко Н. П., Фещенко К. Д., Могильний С. М., Чумак Ю. Ю., Данилюк В. М., Чорна В. В. (2014)
Титенко Т. М. - Использование инновационной системы "Синергис" для профилактики негативных воздействий факторов окружающей среды на целостное здоровье человека, Турос Е. И. (2014)
Звінчук О. В. - Вплив виду опалення житлових приміщень на частоту госпіталізації вагітних та стан їх здоров’я за матеріалами програми "Сім’я та діти України". Попередні результати аналізу даних (2014)
Терещенко П. С. - Системи кондиціювання повітря сучасних офісних приміщень та їх ефективність в теплий період року (2014)
Акименко В. Я. - Сплит-системы как источник бактериального загрязнения воздуха, Харченко С. А., Козуля С. В. (2014)
Прокопов В. О. - Стан та якість питної води централізованих систем водопостачання України в сучасних умовах (погляд на проблему з позицій гігієни) (2014)
Мокієнко А. В. - Обґрунтування досліджень впливу водного фактора на здоров’я населення (огляд літератури), Ковальчук Л. Й. (2014)
Гущук І. В. - Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води з джерел та мережі централізованих водопроводів Рівненської області, Брезецька О. І., Гущук В. І. (2014)
Григоренко Л. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я сільського населення (2014)
Мокиенко А. В. - Биоплёнки госпитальных экосистем (анонс монографии) (2014)
Прокопов В. О. - Гігієнічна оцінка використання на водопровідній станції в технології водопідготовки полімерного флокулянту "Валеус", Зоріна О. В., Левицька А. П. (2014)
Лотоцька О. В. - Вплив марганцю на вільнорадикальні процеси в організмі щурів на фоні вживання питної води з різним вмістом стеарату калію (2014)
Станкевич В. В. - Сучасні технології очистки та знезараження стічних вод протитуберкульозних диспансерів та інфекційних лікарень, Тарабарова С. Б. (2014)
Хоп'як Н. А. - Гігієнічні, екологічні і економічні особливості технологічного регламенту на підкислення свинячої гноївки сірчаною кислотою в резервуарах (відстійниках) для зберігання гною данської фірми "Harsoe", Омельчук С. Т., Маненко А. К., Степанов О. К., Касіян О. П., Закаляк Н. Р., Ванюрський М. Ю. (2014)
Швагер О. В. - Внедрение методологии оценки риска влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения на региональном уровне, Черниченко И. А., Литвиченко О. Н., Соверткова Л. С., Волощук Е. В., Смирнова Г. И. (2014)
Ягофарова М. Г - До питання про можливу роль ДНК-вмісних вірусів у розвитку пухлин, Букалова Р. П., Баленко Н. В. (2014)
Соверткова Л. С - Методи контролю 1,3-бутадієну у повітрі, Сироткіна Н. М., Зінченко Н. О. (2014)
Голіченков О. М. - Оцінка токсичності продуктів термодеструкції галогенфталевих антипіренів та лакофарбових матеріалів (2014)
Ляшенко В. И. - Адаптаційна реакція організму на рівні циклу трикарбонових кислот при інгаляційному затруєні продуктами горіння полімерних будівельних матеріалів, Голіченков О. М., Волощенко О. І., Кучеренко О. Ю., Уманец Г. П. (2014)
Думанський В. Ю. - Гігієнічна оцінка просторового розподілу у навколишньому середовищі електричного та магнітного поля, що створюється вітровими електростанціями, Біткін С. В., Думанський Ю. Д., Нікітіна Н. Г., Томашевська Л. А., Медведєв С. В., Безверха А. П., Сердюк Е. А., Зотов С. В., Галак С. С., Павлик В. М. (2014)
Tомашевська Л. А. - Результати досліджень впливу магнітного поля (МП) промислової частоти (50 Гц) на поведінкові, гематологічні та імунологічні показники піддослідних тварин, Думанський В. Ю., Зотов С. В., Безверха А. П., Дідик Н. В., Лемешко Л. П. (2014)
Галак С. С. - Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється базовими станціями та мобільними радіотелефонами стандарту DCS-1800 (2014)
Гвоздецький В. А. - Проблеми методичного забезпечення експертизи та діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості (2014)
Назаренко В. І. - Світлодіодне освітлення і рівень 6-сульфатоксімелатоніна в організмі офісних працівників, Мартіросова В. Г., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2014)
Перельот Т. М. - Гармоніки електричних струмів промислової частоти та їх вплив на електромагнітну обстановку у приміщеннях (2014)
Корниенко В. Г. - Зависимость роста числа заболеваний от влияния макро вибраций нулевых энергий техники и тёмной энергии (2014)
Яригін А. В. - Визначення суб’єктивної реакції людини на різні джерела штучного світла (2014)
Пономаренко Н. П. - Оцінка радіоекологічної ситуації на Чернігівщині у віддалений період після Чорнобильської катастрофи, Коршун М. М. (2014)
Бузинний М. Г. - Аналіз бета-спектрів рідинно-сцинтиляційного спектрометра шляхом їх стандартизації на основі зміщення і обчислення у багатьох вікнах (2014)
Шабуніна Н. Д. - Рівень радіотривожності населення України в пізній фазі Чорнобильської аварії, Тарасюк О. Є., Власюк Н. В., Семенюк Н. Д., Ковтонюк Н. Л., Біляєв Є. О., Кушнір Н. К. (2014)
Хоп'як Н. А. - Гігієнічна і радіологічна оцінка дозових меж радіоактивних цезію і стронцію до і після сорбції екологічним сорбентом глауконітолітом, Омельчук С. Т., Маненко А. К., Калянчиков І. П., Касіян О. П., Матисік С. І., Закаляк Н. Р., Ткаченко Г. М., Козуб Ю. Б., Федоришин Ю. І. (2014)
Козярін І. П. - Органічній сільськогосподарській продукції в Україні бути, Івахно О. П. (2014)
Дубова Н. Ф. - Аналіз законодавства України з питань безпеки та якості харчових продуктів (огляд літератури) (2014)
Першегуба Я. В. - Гігієнічна оцінка харчування жінок, які займаються аквафітнесом, Циганенко О. І., Оксамитна Л. Ф., Склярова Н. А. (2014)
Любарська Л. С. - Забезпеченість дорослого населення м. Києва мікроелементом цинком (2014)
Полька Н. С. - Регіональні стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку новонароджених дітей Вінницької області, Сергета Д. П. (2014)
Гозак С. В. - Вплив факторів організації навчального процесу на вегетативний тонус учнів середнього шкільного віку, Єлізарова О. Т., Парац А. М., Філоненко О. О. (2014)
Калиниченко І. О. - Використання комплексної інтегральної оцінки для визначення рівня санітарно-гігієнічного благополуччя дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Скиба О. О. (2014)
Каракашян А. Н. - Гендерні особливості способу життя учнівської молоді, Мартиновська Т. Ю., Севрюкова О. В. (2014)
Богоявленська В. Ф. - Оцінка адаптаційних можливостей дітей за показниками захворюваності в умовах промислового регіону, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2014)
Сергета І. В. - Прогностична оцінка особливостей перебігу процесів психофізіологічної та психічної адаптації учнів старших класів до умов перебування в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах на основі статистичних моделей, Мостова О. П., Тимощук О. В., Теклюк Р. В., Лукіна Н. Ю., Макаров С. Ю. (2014)
Даниленко Г. М. - Вплив програми навчання на розумову працездатність академічно здібних учнів за умов меритократичної освіти, Голубнича Г. І. (2014)
Москвяк Н. В. - Гігієнічна характеристика організації навчального процесу та режиму життєдіяльності молодших школярів (2014)
Кондратюк О. С. - Оцінка функціонального стану учнів початкової школи в динаміці уроків фізичного виховання та плавання, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Файнзільберг Л. С., Степанов В. А. (2014)
Мельник В. І. - Психолого-фізіологічні особливості впливу кредитно-модульної системи організації навчального процесу на організм студентів-медиків, Мізюк М. І., Суслик З. Б. (2014)
Потейко П. И. - Эколого-гигиеническая обстановка как фактор возникновения склерозирующей гемангиомы лёгких, Крутько В. С., Попов О. И., Ходош Э. М., Ходаковская В. А., Бойко Л. Т., Семко Н. Г. (2014)
Федоренко В. І. - Експериментальне вивчення впливу нітратів, нітритів та свинцю на функціональний стан ЦНС, Кіцула Л. М. (2014)
Гнатюк М. С. - Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь, Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В., Крицька Г. А., Лотоцький В. В., Флекей Н. В. (2014)
Яцина Г. С. - Організація роботи тимчасових інфекційних стаціонарів під час надзвичайних ситуацій, Попов О. І. (2014)
Гаркуша С. Л. - Новый подход коррекции дислипидемии, как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, Викарий Т. В. (2014)
Кононова О. В. - Сучасний стан лікування карієсу та його ускладнень у населення України (2014)
Ревенько О. О. - Репродуктивне здоров‘я населення: штучний аборт як фактор ризику невиношування вагітності в Київській області, Сизоненко О. В., Линчак О. В., Поканєвич Т. М., Процюк О. В., Вовченко Л. І., Тимченко О. І. (2014)
Омельченко Е. М. - Здоров‘я населення: вплив генетичних параметрів популяції на формування рівнів мультифакторної патології (огляд літератури та результати власних досліджень), Полька О. О., Качко Г. О., Тимченко О. І. (2014)
Педан Л. Р. - Вплив зовнішніх факторів на виникнення мутацій у популяції дрозофіли і їхній зв’язок з плодовитістю (огляд літератури), Тимченко О. І. (2014)
Винарська О. І. - Імунологічні ефекти пролонгованого впливу попередників ендогенних нітрозамінів, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є., Молдавська Н. Б. (2014)
Останина Н. В. - Проблема дискриминации компонентов пробы на примере определения примесей методом газовой хроматографии, Левин М. Г., Стрельченко И. А., Кузнецова Е. М., Череменко А. Н. (2014)
Влодек А. Б. - Некоторые вопросы повышения эффективности работы веб-сайта лаборатории контроля качества лекарственных средств (2014)
Акіменко В. Я. - Гігієнічна оцінка впливу вентиляційних припливно-витяжних установок з рекуператором Lossnay, виробництва Мitsubishi Уlectric, на акустичний стан житлових та громадських приміщень, Семашко П. В. (2014)
Стахурська І. О. - Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів, Пришляк А. М., Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Флекей Н. В. (2014)
Бойченко Н. В. - Показники техніки змагальної діяльності каратистів різної кваліфікації стилю "кіокушинкай" (2014)
Булгаков О. І. - Вплив фізкультурних хвилинок на розумову працездатність учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Дейнеко А. Х., Марченков М. К. (2014)
Галимский В. А. - Влияние экспериментальной методики для избирательного развития двигательных качеств юных каратистов (2014)
Гоманюк С. В. - Використання автоматизованих систем управління в системі фізичної підготовки військовослужбовців, Градусов В. О., Гунченко В. О., Зонов О. В., Макогон О. А. (2014)
Левченко В. А. - Участь стероїдних гормонів у забезпеченні фізичних навантажень у молодих людей з різним ступенем фізичної підготовки (2014)
Леонов Я. В. - Стратегічні перспективи розвитку неолімпійського спорту в україні, Путятіна Г. М. (2014)
Луценко Л. С. - Зміни ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності та до оцінки власного здоров’я за період їх навчання у вузі, Сутула А. В., Шутєєв В. В., Батєєва Н. П., Мельничук Д. Р. (2014)
Михнов А. П. - Изучение структуры технико-тактической деятельности хоккеистов высокого класса различного игрового амплуа методом главных компонент (2014)
Михнов А. П. - Стресс-устойчивость и ее влияние на эффективность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса (2014)
Нападій А. П. - Планування навчального процесу з фізичної культури з урахуванням динаміки фізичного стану школярів 13–14 років (2014)
Паевский В. В. - Роль тренера-менеджера и организационных форм в управлении подготовкой спортсменов в новых социально-экономических условиях (2014)
Півень О. Б. - Удосконалення тренувального процесу спортсменів силових видів спорту з урахуванням їх біоритмів, Джим В. Ю. (2014)
Ребаз Слеман. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків за перше коло 23 чемпіонату України з футболу в першій лізі 2013–2014 рр. (2014)
Тихонова Н. В. - Удосконалення фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах, Бондар А. С. (2014)
У Линьна. - Роль спортивно-оздоровительного туризма в оздоровлении китайской молодёжи (2014)
Фединяк Н. В. - Використання дозованої гіпоксії для сповільнення вікових змін організму людей старшого віку (2014)
Хазим Тони - Обоснование проблемы совершенствования организационно-управленческой подготовки тренеров по спорту, Паевский В. В. (2014)
Юшковська О. Г - Вивчення рівня адаптивності та фізичної підготовленості іноземних студентів, Долгієр Є. В. (2014)
Ярещенко О. А. - Экспериментальное обоснование эффективности использования технических устройств в процессе совершенствования приёмов задержания правонарушителей (2014)
Ажиппо О. Ю. - Особливості удосконалення методик харчування висококваліфікованих бодібілдерів у перехідному періоді підготовки (2015)
Ашанин В. С. - Специфические особенности структуры технико-тактического арсенала неолимпийских единоборств ударного типа и пути его совершенствования, Литвиненко А. Н. (2015)
Ашанін В. С. - Удосконалення комплексної спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-регбістів 16–18 років, Пасько В. В., Подоляка О. Б., Ровний А. С., Єрмолаєв В. К. (2015)
Безмылов Н. Н. - Сравнительный анализ эффективности соревновательной деятельности мужских и женских баскетбольных команд высокой квалификации (2015)
Бойченко Н. В. - Удосконалення комбінаційної техніки каратистів стилю "кіокушинкай", Пашков І. М., Ананченко К. В. (2015)
Булашев А. Я. - Прикладной и познавательный аспекты спортивного туризма (2015)
Веритов А. И. - Эффективность использования средств кардиотренировки в повышении функционального состояния сердечно-сосудистой системы дзюдоистов 7–12 лет (2015)
Галимский В. А. - Влияние элементов техники каратэ на функциональное состояние и физическую подготовленность курсантов летной академии (2015)
Гончаренко В .І. - Вплив програми фізичної підготовки висококваліфікованих хокеїсток (нападників) на показники змагальної діяльності (2015)
Гринько В. М. - Ставлення студентів до фізичного виховання і здорового способу життя та їх самооцінка рівня фізичної підготовленості (2015)
Дорофєєва Т. І. - Використання засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки у річному циклі підготовки студентів вищих навчальних закладів, які тренуються у секціях спортивного плавання, Пилипко О. О. (2015)
Коломийцева О. Э. - Особенности прикладной физической подготовленности студентов первого курса юридического высшего учебного заведения (2015)
Лизогуб В. С. - Зв’язок спеціальної підготовленості та стану біоенергетики футболістів 13–14 років з типологічними властивостями центральної нервової системи, Пустовалов В. О., Супрунович В. О., Коваль Ю. В. (2015)
Маракушин А. И. - Формирование и диагностика уровня педагогических умений студентов в процессе физического воспитания, Поддубный А. Г., Коновалов В. В., Кирпенко В. Н. (2015)
Мельник А. Ю. - Анализ закономерностей движения мяча при силовой подаче в прыжке (2015)
Мифтахутдинова Д. А. - Оценка эффективности авторской программы подготовки гребчих сборной Украины по академической гребле к олимпийским играм – 2012 (2015)
Михно Л. С. - Оцінка деяких показників фізичного здоров’я першокласників (2015)
Политько Е. В. - Особенности морфофункциональных показателей юных спортсменов-пловцов 14–18 лет (2015)
Помещикова І. П. - Функціональний стан серцево-судинної системи у баскетболісток команди першої ліги у процесі проведення лікарсько-педагогічних спостережень, Рубан Л. А., Науменко Л. Г. (2015)
Ровный А. С. - Особенности функциональной активности кинестетической и зрительной сенсорных систем у спортсменов различных специализаций (2015)
Сергиенко Л. П. Непрямые методы определения максимального потребления кислорода (обзор) - Indirect methods of determination of maximum oxygen consumption (2015)
Тихорський О. А. - Особливості розвитку бодібілдингу в Україні та Харківській області, Дорофєєва Т. І., Джим В. Ю. (2015)
Толчєва Г. В. - Поліпшення характеристик гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів у процесі занять хатха-йогою протягом навчального року (2015)
Топорков А. Н. - Физическая подготовка туристов-лыжников 30–40 лет к лыжным спортивным походам (2015)
Шейко Л. В. - Использование вспомогательных поддерживающих средств в обучении плаванию взрослых людей, страдающих водобоязнью (2015)
Свінціцький І. А. - Олександр Андрійович Кисіль - видатний організатор студентської науки (2012)
Пузиренко А. М. - β-аденоблокатори: сучасні клініко-фармакологічні аспекти застосування в медичній практиці, Загородний M. І., Горчакова Н. О. (2012)
Загородний М. І. - Зміни показників гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією під дією лізиноприлу, а також лізиноприлу при сумісному застосуванні з тіотриазоліном (2012)
Алиева Э. Ш. - Эффективность применения неовира в комплексном лечении передних эндогенных увеитов вирусной этиологии, Ширяева А. А, Копаенко А. И. (2012)
Аль Кайяли Ф. З. - Влияние пробиотика субалина на показатели пероксидации липидов и ферменты антиоксидантной системы в слезной жидкости больных передними эндогенными увеитами, Сакович В. Н. (2012)
Антоненко О. В. - Причини розвитку синдрома "сухого ока" у хворих з хронічними кон'юнктивітами на фоні урогенітального хламідіозу, Жабоедов Г. Д. (2012)
Басенко І. О. - Цитоморфологічні храктеристики різних форм респіраторних захворювань у дітей, Мелліна Т. В., Барзилович В. Д. (2012)
Вознюк В. Ю. - Стан слизової оболонки носа у тютюнозалежних дітей та підлітків: аспекти соціальної профілактики, Лисенко О. Ю., Діхтярук О. В. (2012)
Возняк І. Я. - Порушення мікроциркуляції і системи гемостазу у хворих на хронічні дерматози, Білинська О. А. (2012)
Ганоль І. В. - Особливості функції фільтрації та відновлення селезінки після оперативних втручань з приводу травми органу, Колосович І. В., Колосович А. І. (2012)
Гиесми Ш. - Эффективность сочетанного применения пиобактериофага и сенсивита в комплексном лечения бактериальных кератитов, Сакович В. Н. (2012)
Гончаренко Г. Б. - Синдром дауна: частота, діагностика, медико-генетичне консультування, Дудєріна Ю. В., Синиця Ю. П., Галаган В. О., Кульбалаєва Ш. А. (2012)
Даренская М. А. - Система антиоксидантной защиты у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа, Гнусина С. В. (2012)
Джума К. А. - Імунний статус дітей з допечінковою формою портальної гіпертезії, Притула В. П., Годік О. С., Іщенко М. І. (2012)
Дзюбак А. Ф. - Нейрофізіологічні механізми компенсації при міопії (2012)
Климчук В. В. - Василь Єгорович Чернов - перший завідувач кафедри педіатрії Університету Святого Володимира (2012)
Конопляник Е. В. - Анализ толщины слоя нервных волокон сетчатки у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на фоне миопической рефракции у пациентов с миопией по данным лазерной поляриметрии (2012)
Кулик М. С. - Ревматоидный артрит. Особенности этиопатогенеза, Барзилович В. Д., Минченко А. П. (2012)
Лаврик О. А. - Содержание микроэлементов Cu и Zn у больных острым нарушением кровообращения в венах сетчатки на фоне метаболических и сосудистых заболеваний, Лаврик Н. С. (2012)
Литвинчук Л. М. - Дослідження in vitro клітинних ефектів емульгованої силіконової олії після операцій з приводу відшарування сітківки у пацієнтів з міопією високого ступеня, Сергієнко А. М., Лавренчук Г. Й. (2012)
Малаховская А. А. - Особенности диагностики ангиолимфоидных инфильтратов (ангиолимфоидная гиперплазия, болезнь кимура) в челюстно-лицевой области, Шувалов С. М. (2012)
Матвєйшина Т. М. - Гістоморфометрична характеристика структурних елементів стінки носової частини глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена (2012)
Місюра О. М. - Поширеність та прояви комп'ютерної / інтернет залежності у підлітків, Хайтович М. В. (2012)
Никитчина Т. С. - Характеристика клинического течения герпетических кератитов, Сакович В. Н. (2012)
Пальоха О. М. - Центральна пахиметрія рогівки у визначенні точності вимірювання ВОТ при лікуванні первинної відкритокутової глаукоми, Макаренко І. А., Лаврик Н. С. (2012)
Пархоменко О. Г. - Диагностика морфологических разновидностей диабетического макулярного отёка по данным лазерных методов обследования глазного дна, Рыков С. А., Пархоменко Е. Г. (2012)
Поберей Д. Н. - Психосоматические аспекты развития сахарного диабета, Меллина Т. В. (2012)
Полторак І. Ю. - Стан гуморального імунітету у дітей з алергічною схильністю, Корчак А. І., Колосович А. І., Омельненко А. В., Костецька О. В. (2012)
Салата П. М. - Методика визначення специфічностей генів DRB1 системи HLA у пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою, Панчук В. В. (2012)
Сеньків Н. Р. - Оптимізація функціональної діагностики травматичної оптичної нейропатії, Мойсеєнко Н. М. (2012)
Терентьева К. Я. - Розробка техніки застосування збагаченої тромбоцитами плазми при тонзилектомії, Дідковський В. Л. (2012)
Токаренко В. В. - Повышение точности определения внутриглазного давления на глазах с бельмами роговицы, Филипчук Н. А., Лаврик Н. С. (2012)
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб" (2012)
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Cпеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору" (2012)
Матеріали V Всеукраїнського з'їзду представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України (2012)
Умови публікації (2012)
Нечепоренко Л. С. - М. О. Корф про значення життєвої позиції людини, Попельнюх О. І. (2014)
Акімова О. М. - Основні аспекти інклюзивної освіти у підготовці майбутніх учителів початкових класів (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах в період незалежної України (2014)
Бєляєв С. Б. - Проблема забезпечення технологічної підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної освіти (2014)
Боченко О. В. - Гуманізація педагогічного процессу (2014)
Гапон Е. В. - Сучасний статус самоосвіти особистості, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2014)
Гусарова А. В. - Особливості та передумови формування в японському суспільстві ставлення до процесу навчання як до особливої моральної догми (2014)
Донцов А. В. - Вплив духовності на формування морально-регулятивної сфери майбутніх учителів (2014)
Єфремов С. В. - Здійснення науково-дослідної роботи талановитою молоддю (2014)
Зозуля К. В. - Навчання дітей танцям у першій половині ХІХ століття (2014)
Клочко А. Г. - Питання розвитку професійного спілкування майбутніх вихователів ДНЗ (2014)
Краснокутська С. М. - Формування здорового способу життя підлітків (2014)
Кузнецова О. Ю. - Теоретичні і методичні аспекти індивідуалізації навчальної діяльності студентів (2014)
Малихіна Я. А. - Особливості внз як відкритої освітньої системи (2014)
Манойло І. С. - Культура мовленнєвої діяльності студентів (2014)
Маренич І. І. - Формування комунікативних навичок у молодших школярів, Тесленко О. В, Черничко Черничко, В. В. (2014)
Нечепоренко М. В. - Емоційно-вольова культура студентів як педагогічна проблема (2014)
Павлова Л. В. - Гумор в аудиторії: використання та різноманітність форм, Сергеєва О. А. (2014)
Ponomaryova H. F. - Тhe oretical analysis of current trends of innovative development of pedagogical universities (2014)
Рідкозубова С. О. - Організація індивідуальної роботи з іноземними студентами (2014)
Сердюк В. М. - Конфлікт лінгвокультурної особистості та науково-технічного прогресу у контексті вищої освіти, Хіменко Н. Л., Кобзар О. І. (2014)
Сєдєнкова Р. В. - Соціально-педагогічна діяльність з професійної орієнтації майбутніх педагогів У ВНЗ (2014)
Смертіна А. В. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії для формування предметних компетентностей учнів, Тесленко О. В. (2014)
Харківська А. А. - Комп’ютерна графіка в навчальному процесі як запорука підвищення рівня пізнання (2014)
Шалаева В. С. - Сущность и структура самоактуализации личности иностранного студента (2014)
Шведова Я. В. - Використання педагогічної спадщини В. О. Cухомлинського у професійній освіті сучасних студентів (2014)
Шевелева М. О. - Сутність соціальних проблем неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах (2014)
Наші автори (2014)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічне значення слова (2014)
Алаа Х. Малу - Разработка идей гуманитарного образования в работах аль-фараби (философия, логика, грамматика, поэтика) (2014)
Андрєєв C. А. - Реформа системи випускних екзаменів у школах Великої Британії (2014)
Бабкова Т. В. - Методичні аспекти організації роботи із здібними та обдарованими учнями в однопрофільному загальноосвітньому навчальному закладі, Тесленко О. В., Черничко В. В. (2014)
Бахмат Л. В. - Про впровадження компетентнісного підходу у вищу освіту США (2014)
Бєлкіна Л. В. - Наукові положення теорії діяльності в контексті мовної освіти у вищій школі, Крехно Т. І. (2014)
Бєляєв С. Б. - Обґрунтування методів і засобів професійної підготовки до розробки та використання педагогічних технологій (2014)
Боченко О. В. - Основні ідеї виховання та навчання в творах Григорія Сковороди (2014)
Гусарова А. В. - Особливості навчального процесу в сучасній японській початковій школі (2014)
Донцов А. В. - Педагогічні умови функціонування системи формування моральної культури майбутніх учителів (2014)
Завалевський Ю. І. - Методологічні засади формування конкурентоспроможності вчителя (2014)
Кобзар О. І. - Використання активних методів навчання англійської мови на немовних факультетах, Лєшньова Н. О. (2014)
Кравцова Л. О. - Теорія і практика співробітництва в процесі підготовки вчителя, Манойло І. С. (2014)
Кузнецова О. В. - Специфіка організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі (2014)
Левіна М. М. - Шляхи створення та підвищення мотивації іноземних студентів під час навчання біології на підготовчому факультеті (2014)
Мокроменко О. В. - Контекстуальні аспекти в дослідженні розвитку елементарної освіти у великій британії ХІХ ст. (2014)
Нечепоренко М. В. - Моральне виховання як педагогічна й соціальна проблема (2014)
Пономарьова Г. Ф. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з асоціальними сім’ями (2014)
Степанець І. О. - Передумови становлення системи вищої педагогічної освіти України (2014)
Тарасенко Н. В. - Практично-методичний аспект формування здорового способу життя підлітків засобами соціальної вуличної роботи (2014)
Татаринов М. В. - Регіональний навчальний предмет "православна культура Слобожанщини" в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області: науково-методичні та практичні складові роботи (2014)
Ткаченко К. Г. - Формування методичної компетентності майбутніх фахівців шляхом застосування завдань навчально-дослідного характеру під час проходження педагогічної практики (2014)
Толмачова І. М. - Дидактична система формування навчальної дії контролю у молодших школярів (2014)
Упатова І. П. - Управління процесом професійного становлення молодого вчителя у 80-ті – 90-ті роки ХХ століття (2014)
Чеботарьова І. О. - Комунікативна компетентність: теоретичний аспект (2014)
Наші автори (2014)
Байдевлятова О. М. - Удосконалення технології інкубації яєць курей з використанням хітозану, Бордунова О. Г., Чіванов В. Д. (2011)
Барило Б. С. - М’ясна продуктивність курчат-бройлерів залежно від джерела жиру в раціоні, Кирилів Я. І. (2011)
Бех В. В. - Морфогенетичні особливості малолускатих коропів нового типу нивківської заводської лінії, Залоїло О. В., Маріуца А. Е., Тарасюк С. І. (2011)
Бігун П. П. - Продуктивність курей-несучок та якість яєць за впливу біологічно активної добавки "Кампровіт" (2011)
Бігун Ю. П. - Вплив рослинного адаптогену "Вітастимул" на фізіологічний стан організму птиці та її збереженість (2011)
Білаш Ю. П. - Біохімічний профіль плазми крові відгодівельних бугайців за різного вмісту селену і вітаміну Е у раціоні, Цісарик О. Й., Вудмаска І. В. (2011)
Бірюкова О. Д. - Визначення резистентності молодняку сільськогосподарських тварин, Маковська Н. М. (2011)
Войцехівська Ю. М. - Взаємозв’язок за молочною продуктивністю жіночих предків та племінною цінністю бугаїв-плідників (2011)
Волгіна Н. В. - Про теорію оцінки типів конституції коней, Волков Д. А. (2011)
Воробель М. І. - Значення мікроелементів у життєдіяльності тварин, Півторак Я. І. (2011)
Глушак І. І. - Походження та скороспілість молодняку шетлендських поні (2011)
Голова Н. В. - Жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вмісту органічного і неорганічного селену в раціоні, Голубець О. В., Дідович А. П., Вудмаска І. В. (2011)
Головатюк А. А. - Обгрунтування режиму годівлі при вирощуванні телиць післямолочного періоду, Ліскович В. А., Гурський І. М. (2011)
Гончаренко І. В. - Відбір корів за відтворною здатністю, молочною продуктивністю та тривалістю господарського використання, Пелих Ю. С. (2011)
Гордійчук Л. М. - Вміст жирних кислот в рідині рубця та продуктивність корів за згодовування січки сіна в літній період (2011)
Грицик В. М. - М'ясне скотарство Черкаської області та передумови його відродження (2011)
Гуцол А. В. - Вплив біологічно активної добавки пробіо-актив на показники забою свиней, Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Дмитрук І. В., Діхтярук Н. С. (2011)
Гуцол А. В. - Перетравність поживних речовин у свиней при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5, Мисенко О. О. (2011)
Дармограй Л. М. - Конверсія гранульованого комбікорму різного складу у продукцію при вирощуванні кролів на м’ясо, Лучин І. С. (2011)
Дзень Є. О. - Вплив додавання до раціону хелатної сполуки хрому на концентрацію заліза у крові, вмістимому рубця та шерсті телят, Лучка І. В., Денис Г. Г., Сав’як З. І., Дудкевич Р. М. (2011)
Добрянська М. Л. - Генетична структура м’ясних порід великої рогатої худоби південна м’ясна, симентальська та абердин-ангуська за різними типами днк-маркерів, Копилов К. В., Подоба Ю. В., Вдовиченко Ю. В., Копилова К. В. (2011)
Драгулян М. В. - Вивчення генетичної структури свиноматок за комплексом поліморфних генетичних маркерів їх відтворних якостей, Костенко С. О. (2011)
Ільницька О. Ю. - Особливості газоенергетичного обміну корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2011)
Калиниченко Г. І. - Відгодівельні якості чистопородних і помісних свинок, Коваль О. А. (2011)
Кирилів Б. Я. - Ефективність використання органічних кислот в годівлі курей-несучок, Гунчак А. В., Ратич І. Б. (2011)
Ковальчук Н. А. - Оцінка роботоздатності верхових коней залежно від типів вищої нервової діяльності, Соколова Г. О. (2011)
Коновалов І. В. - Продуктивні якості свиноматок породи ландрас при чистопорідному розведенні і схрещуванні (2011)
Коцюбенко Г. А. - Відтворні та продуктивні якості кролів в залежності від сезону окролу, Петрова О. І. (2011)
Крась С. І. - Генетична характеристика стада амурського сазана (Cyprinus carpio haematopterus) рибогосподарства "Лісневичі", Тарасюк С. І., Маріуца А. Е. (2011)
Кузів М. І. - Поєднуваність ліній в українській чорно-рябій молочній породі (2011)
Курляк І. М. - Використання цеолітів у годівлі дійних корів (2011)
Ладиш І. О. - Морфологія шкіри овець різних генотипів (2011)
Линник В. С. - Повышение продуктивности перепелов (Coturnix coturnix japonica) синтетическими производными 1,2,4 – триазола, Пархоменко Л. И., Аль Н. А., Панасенко А. И., Парченко В. В., Каплаушенко А. Г. (2011)
Ліцкий В. О. - Продуктивність і природна резистентності телят різних рівнів життєздатності визначених за етологічними показниками (2011)
Ліщук С. Г. - Особливості газоенергентичного обміну у корів української червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід в умовах Поділля (2011)
Любинський О. І. - Особливості відтворювальної здатності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Шуплик В. В., Бушку О. Г. (2011)
Мартин М. Т. - Зміни жирнокислотнного складу ліпідів молока корів за добавки до раціону "захищеної" ріпакової олії, Вовк С. О., Захарів О. Я., Павлів О. В. (2011)
Мащак Я. І. - Енергетична оцінка технологій створення сіножатей на схилових землях, Любченко Л. М., Виговський І. В. (2011)
Мащак Я. І. - Зміна ботанічного складу травостою залежно від удобрення, стороків використання та стимулятора росту в умовах Лісостепу західного, Терлецька М. І. (2011)
Медведєв А. Ю. - Теоретичне обґрунтування енергозберігаючої технології виробництва яловичини за цілорічного використання консервованих кормів (2011)
Могутова В. Ф. - Основні показники поживної цінності вибракуваного молока на молочних фермах, Касянчук В. В. (2011)
Музика Л. І. - Жива маса і молочна продуктивність корів червоної польської породи різних генотипів, Кос В. Ф., Жмур А. Й. (2011)
Невоструєва І. В. - Засвоєння поживних речовин раціону та баланс азоту при згодовуванні коровам екстудованого соєвого шроту, Галяс Г. М., Смолянінов К. Б., Вудмаска І. В. (2011)
Нікітенко А. М. - Вплив кафі на гомеостаз та продуктивність кролів, Малина В. В., Козак М. В. (2011)
Новак І. В. - Оцінка лактаційної діяльності високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи (2011)
Овсієнко С. М. - Зерно гороху і амаратну в годівлі свиней, Гуцол А. В., Діхтярук Н. С. (2011)
Оріхівський Т. В. - М’ясна продуктивність молодняку симентальської породи різних продуктивних типів (2011)
Осадча Ю. В. - Маса яєць і відтворювальна здатність страусів (2011)
Павленко О. К. - Зв'язок молочної продуктивності корів з факторами груп крові та особливостями раннього онтогенезу при створенні української червоно-рябої молочної породи ПЗ "Христинівський" (2011)
Палій А. П. - Технологія доїння високопродуктивних корів на сільськогосподарських підприємствах Слобожанщини (2011)
Петрів Б. М. - Активність ферментів переамінування в крові гусей за тривалого згодовування сульфату натрію (2011)
Петровська Н. І. - Ефективність використання в промисловому схрещуванні кнурів порід дюрок та ландрас, Дереш О. М., Головатюк І. О. (2011)
Полуліх М. І. - Рубцеве травлення у дійних корів за використання в годівлі білково-вітамінно-мінеральної добавки (БВМД) нової рецептури (2011)
Польовий Л. В. - Нові підходи до системи оцінки корів придатних до індустріальної технології, Резніченко Н. В. (2011)
Польовий Л. В. - Рiзні способи утримання сухостiйних корiв та ефективнiсть скорочення термiну тiльностi, Пiкула О. А., Польова О. Л. (2011)
Понько Л. П. - Динаміка продуктивності телиць основних ліній української чорно-рябої молочної породи в умовах Поділля України (2011)
Приліпко Т. М. - Скорочені переривчасті світлові режими при вирощенні ремонтних молодок мясного кросу птиці (2011)
Руснак П. Й. - Особливості росту живої маси та її прогнозування у дочок бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи в різні вікові періоди онтогенезу, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г. (2011)
Скляренко Ю. І. - Вплив сезону отелення корів на рівень надоїв і показники стійкості лактації, Братушка Р. В., Чернявська Т. О. (2011)
Слободянюк Н. М. - Ефективність використання ферментних препаратів у годівлі курчат-бройлерів, Кондратюк В. М. (2011)
Спека С. С. - Стан галузі м’ясного скотарства та обгрунтування доцільності створення крупного типу в поліській м’ясній породі, Шаловило С. Г., Бойко А. О. (2011)
Топіха В. С. - Племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м’ясної породи, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2011)
Трокоз В. О. - Ефективність акваамінофосфатів мікроелементів при корекції фізіологічних процесів в організмі дубового шовкопряда, Аретинська Т. Б. (2011)
Федорович Є. І. - Лінійний ріст помісей, отриманих від схрещування корів української червоно-рябої молочної породи з бугаями м’ясних порід, Федорович В. В., Сірацький Й. З., Гурський І. М., Бойко О.В. (2011)
Федорович Є. І. - М’ясна продуктивність та вміст важких металів у м’ясі і внутрішніх органах бугайців різних генотипів, Федорович В. В., Сірацький Й. З., Гурський І. М., Бойко О. В. (2011)
Хвостик В. П. - Ентропійний аналіз якісних показників яєць гусей створюваної диморфної популяції (2011)
Хомик М. М. - М’ясна продуктивність оброшинських гусей при включенні в склад комбікорму мінеральних добавок, Півторак Я. І. (2011)
Черненко О. М. - Адаптаційна здатність корів різних типів стресостійкості до зміни температурних умов довкілля, Шульженко Н. М. (2011)
Чехлатий О. М. - Наукові дослідження вчених інституту свинарства ім. О. В. Квасницького наану з питань використання білкових кормів мікробіологічного синтезу (2011)
Чокан Т. В. - Молочна продуктивність та хімічний склад молока овець української гірськокарпатської породи у пасовищний період (2011)
Шаран М. М. - Фізіолого-біохімічні зміни в організмі корів при нормальному і патологічному станах яєчників, Шаловило С. Г., Гримак Х. М. (2011)
Шаран М. М. - Ефективність кріопротекторів рослинного і тваринного походження при заморожуванні сперми бугаїв плідників, Яремчук І. М., Шаловило С. Г. (2011)
Шеремета В. І. - Заплідненість корів залежно від вмісту в крові глюкози та сечовини під час штучного осіменіння, Грунтковський М. С. (2011)
Щербатий З. Є. - Ефективність використання в стаді української чорно-рябої молочної породи бугаїв окремих ліній голштинського походження, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2011)
Яремчук О. С. - Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами (2011)
Długosz В. - The level of cortisol in the saliva of horses as an indicator of stress in different ways of use, Augustyn R. (2011)
Niedziałek G. - Technological changes in cattle breeding and milk production in selected specialistic farms in 1995-2008, Klimek А., Kostiuk S. (2011)
Ильченко М. Е. - Направления создания тропосферных станций нового поколения, Нарытник Т. Н., Слюсар В. И. (2014)
Гуляєв К. Д. - Протокол маршрутизації телекомунікаційного трафіку в ЕХ-мережах (2014)
Проценко М. Б. - Реализация генетического алгоритма оптимизации амплитудного возбуждения криволинейной антенной решетки, Яременко А. А., Рожновская И. Ю. (2014)
Скачков В. В. - Оцінювання якості адаптації інформаційно-вимірювальної системи в умовах внутрішньосистемних збурень, Братченко Г. Д., Єфимчиков О. М., Павлович В. І. (2014)
Ильченко М. Е. - Безпроводові системи зв’язку субтерагерцового та терагерцового діапазонів, Кравчук С. О., Наритник Т. М. (2014)
Рожновский М. В. - Способ анализа зависимости мощности сигнала на входе приемника мобильной станции в условиях закрытой радиотрассы (2014)
Сукачёв Э. А. - Исследование энергетического потенциала нисходящего направления при движении мобильной станции по сетке городских улиц, Поспелова А. А. (2014)
Востров Г. Н. - Анализ эффективности и устойчивости процессов самоорганизации в нелинейной динамической предметной области телемедицины, Атие А., Левенец К. (2014)
Иконников С. Н. - Стохастический метод оценки помех, создаваемых мобильными станциями IMT на наземную станцию службы радиоопределения (2014)
Гладких В. И. - Задача синтеза развязывающей импедансной полосы с чередующимся импедансом (2014)
Gofaizen O. - Problem questions of TV colorimetry, Pilyavskii V. (2014)
Ошаровская Е. В. - Адаптивное иерархическое сжатие произвольных треугольных сеток (2014)
Баляр В. Б. - Ефективність систем доставки мультимедійного контенту, базованих на другому поколінні систем цифрового ТВ мовлення (2014)
Ошаровская Е. В. - Оценка координат объёмных телевизионных объектов, Патлаенко Н. А., Солодкая В. И. (2014)
Йона Л. Г. - Защита информации в электронных платежных системах, Йона Е. О., Запороженко А. А. (2014)
Копичинська І. А. - Захист інформації в локальних мережах банку, Йона Л. Г., Йона О. О. (2014)
Кумиш В. Ю. - Однобайтовий палітровий формат відеофайлу (2014)
Монографія "Телекомунікаційні системи терагерцового діапазону” (2014)
Чотирнадцята міжнародна науково-технічна конференція "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах” (ВОТТП_14_2015) (2014)
Правила подготовки и оформления рукописей (2014)
Айдачич Д. - Teorijski aspekti proučavanja poljskih leksema u značenju "migrant" (2009)
Антонова О. К. - Семантика слова душа й її роль у процесі фразеологізації (2009)
Безпаленко А. М. - Принцип суміжності і зміни в слов’янському та індоєвропейському вокалізмі (2009)
Вакуленко М. О. - Правило "дев’ятки” в контексті слов’янських і неслов’янських паралелей української мови (2009)
Гливінська Л. К. - Поетична лексика українських шістдесятників: домінантний аналіз (2009)
Гнатюк В. П. - Зіставний аспект в теорії та практиці навчання російської мови як іноземної лінгвістичне обґрунтування (2009)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічна оцінка інтелекту людини ("дурень" у польській, українській та російській мовах) (2009)
Дергач Д. В. - Оніми в контексті лексикографічної інтерпретації мовних одиниць текстів сучасних засобів масової інформації (2009)
Дільна Ю. М. - Трансформація фразеологізмів як засіб створення сатирично-гумористичного ефекту у творах Йоанни Фабіцької (2009)
Домилівська Л. В. - Теоретичне обґрунтування категорій ідіостилістики в сучасному мовознавстві (2009)
Дубова Л. О. - Птахи з чоловічою символікою в мовній картині світу болгар (на прикладі орла та сокола) (2009)
Єрмоленко С. С. - Позахудожні мовні моделі у художньому дискурсі (2009)
Ковш О. А. - Риторические вопросы как средство выражения недоверия (на материале болгарского языка) (2009)
Линник Т. Г. - Фактори мовної соціалізації в ранньому дитячому віці (2009)
Лозинська О. Г. - Польські та українські жестові фразеологізми на позначення емоції страху (2009)
Лукінова Т. Б. - Академік Л. А. Булаховський як етимолог (2009)
Любецкая К. П. - Тэрміналагічная традыцыя ў беларускай лексікаграфіі (2009)
Межжеріна Г. В. - Субстантивно-ад’єктивний дискурс соціально-етичної репрезентації княгинь у східнослов’янських писемних пам’ятках ХІ–ХІІІ ст. (2009)
Мосенкіс Ю. Л. - Спадщина академіка М. С. Державіна й сучасний навчальний процес (2009)
Непоп-Айдачич Л. В. - Аромат та його сприйняття людиною в польському мовному образі квітки (2009)
Нікітіна Ф. О. - Вплив калькування на слов’янський словотвір та лексику (2009)
Огорілко О. І. - Особливості іменникової та прикметникової словозміни в текстах польськомовної преси України (2009)
Ольшевская А. Г. - Каузативность как градуальная категорія (2009)
Паламарчук О. Л. - Педагогічна діяльність професора А. Й. Багмут у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Чмир О. Р., Антоненко О. В. (2009)
Рудая С. М. - Отадъективные существительные в белорусском и словацком язиках (2009)
Руденка А. М. - Дыялектныя назвы хлеба ў беларускай і ўкраінскай мовах, Валатоуска Н. А. (2009)
Савіцкая І. І. - Словари И. Носовича и Б. Гринченко как выразители этнического самосознания (2009)
Скопненко О. І. - Спадщина О. Курило та Я. Льосика: до проблеми українського впливу в історії кодифікації нової білоруської літературної мови (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2009)
Скопненко О. І. - Порівняльні конструкції у складі фразеологізмів (на прикладі одиниць перекладу та оригіналу художнього твору), Цимбалюк-Скопненко Т. В. (2009)
Сніжко А. М. - Концепт успішна людина в українській і англійській мовах (2009)
Солдатова Л. П. - Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах (2009)
Суркова О. С. - К вопросу о статусе старославянского языка в контексте истории классических языков Средневековья (2009)
Тепла О. М. - Функціонально-семантичне поле аспектуальності як універсальна типологічна категорія у зіставленні різних мов (2009)
Теряєв Д. О. - Золотое сечение и ритм в звучащих текстах оригинала и переводов (экспериментально-фонетичнское исследование) (2009)
Федоришин О. Б. - Словотвірна адаптація комп’ютерних термінів англійського походження в мові хорватських та українських засобів масової комунікації (2009)
Хороз Н. С. - Заголовки-прагмеми в українських та хорватських публіцистичних статтях (2009)
Черниш Т. О. - Деякі провідні тенденції в діахронічній лексикології слов’янських мов (2009)
Шелест Б. П. - Стратифікаційний та комунікативний підходи у моделюванні структури національної мови (на матеріалі слов’янських мов) (2009)
Ярмак В. І. - Питання методики викладання мови та теорії перекладу в науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського у контексті актуальних проблем сьогодення (2009)
Білас Ю. Т. - Біблійні мотиви в новелістиці Мартіна Кукучіна (на матеріалі оповідань "Молоді роки" та "Дві дороги") (2009)
Брайко О. В. - Оповідання Л. Андреєва "В тумане" і роман В. Винниченка "Чесність з собою": деякі компаративні спостереження (2009)
Булаховська Ю. Л. - Декілька штрихів до "портрету" Марії Конопніцької (питання фольклоризму) (2009)
Булаховська Ю. Л. - Персоніфікація і сучасна фольклорність поезії Єжи Гарасимовича (2009)
Гук З. В. - Особливості функціонування моделі енциклопедії в прозовій творчості Д. Кіша та М. Павича (2009)
Деркач О. М. - Жінка "нового часу” у жіночій персоносфері Іво Андрича: проблема самоідентифікації (на матеріалі оповідання "Жінка на камені”) (2009)
Єршов В. І. - Особливості організації та функціонування художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму (2009)
Забіяка І. І. - Поетичний сюрреалізм 1930-х років: чеський та український варіант (2009)
Захаров В. В. - Романістика С. І. Віткевича у вимірі теорії Чистої Форми (2009)
Карацуба М. Ю. - Тематичне і жанрове розмаїття хорватського і сербського модернізму (2009)
Клічак Г. В. - До питання автобіографізму в прозі Арношта Лустіга та Ладіслава Фукса (2009)
Ковтун О. О. - Музикант-виконавець у традиційній культурі південних слов’ян (етнолінгвістичний аспект) (2009)
Лавринович Л. Б. - Метафора зникнення персонажа та мотив деперсоналізації у романах П. Хюлле, А. Бітова та Ю. Андруховича (2009)
Ларіонова М. Ч. - Русско-украинское культурное пространство: творчество А. П. Чехова (2009)
Левицький В. А. - "Kijoviae. Anno Domini”: структура історизму в київському тексті першої половини ХХ ст. (2009)
Манолакев Х. П. - "Палата № 6” А. П. Чехова и конец героя (2009)
Мехед А. С. - Проблеми вираження комічного у працях чеських вчених (2009)
Моцна І. І. - Час і простір в антиутопічних романах Борислава Пекича (2009)
Науменко Н. В. - Вільні віршовані форми у ліриці Богдана-Ігоря Антонича та Володимира Свідзінського (2009)
Пащенко Є. М. - Хорватський бароковий славізм як паралель українському ХVII ст. (2009)
Петриченко Н. Г. - Творча спадщина П. Куліша в контексті історичної романістики ХІХ століття (2009)
Писаренко Ю. В. - Особливості автобіографічного дискурсу у хорватській жіночі й прозі 80-90-их рр. ХХ ст. (на прикладі романів Ірени Врклян та Славенки Дракулич) (2009)
Польова Ю. С. - Поетика символів у романі Даніели Годрової "Тета" (2009)
Рева Л. В. - Індивідуальне в суспільному: психологічний та моральний стан героїв В. Винниченка і М. Горького (2009)
Руденко І. В. - Міхал Грабовський – критик "української школи" в польському романтизмі (2009)
Сіомак А. В. - Рослинні словообрази як чинники створення комічного ефекту в українських соціально-побутових піснях (2009)
Хайдер Т. В. - Історико-культурна парадигма в польській літературі ХХ століття (2009)
Чорноус С. С. - Особливості жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського (2009)
Шавокшина Н. В. - Трансформація топосу карнавалу в російському та українському постмодернізмах (2009)
Шевченко Г. І. - Праці О. І. Білецького з проблеми читача в контексті загальноєвропейської наукової традиції кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2009)
Шевчук Т. С. - Синтез традицій в художній поетиці філософських діалогів Г. Сковороди (2009)
Ясній Я. О. - Роль танцю і сміху у тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" (2009)
Булаховська Ю. Л. - Відгук на книгу – есе Людмили Володимирівни Краснової "Іван Франко – Анна Ахматова: "Зів’яле листя". Поетика перекладу" (Дрогобич, "Посвіта", 2008) (2009)
Білик Н. Л. - Травнева презентація, Паламарчук О. Л. (2009)
Hasil J. - Recenzní posudek na Ukrajinsko-český slovník lingvistické ternimologie (autorský kolektiv: O. Palamarčuk, H. Strelčuk, O. Antonenko, M. Ševčenko, N. Lobur) (2009)
Доценко Т. С. - Літній семінар в Лозені (2009)
Недбай В. В. - Генеза сучасних систем онлайн-петицій (2014)
Галюк Р. Г. - Вплив глобалізаційних процесів на систематизацію права України (2014)
Шейна А. М. - Принцип демократизму у праві: філософсько-правові засади дослідження (2014)
Полонка І. А. - Онтологічно-правові витоки розуміння явища поведінки людини в контексті з’ясування передумов виникнення правової поведінки (2014)
Давидов Д. О. - Різноманіття значень категорії "правовий режим” (2014)
Павлусів Н. М. - Образи "неправа”, форм його прояву та подолання: "злочин”, "покарання”, "вина” (2014)
Боднарчук М. М. - Співвідношення принципів "свобода” та "відповідальність” як філософських категорій (2014)
Вишинський П. М. - Гуманізаційно-правове трактування людини як соціально-правової цінності (2014)
Зубрицький В. В. - Інтерналізація людиною соціально-правових норм: внутрішня основа правослухняної поведінки (2014)
Галківська М. Б. - Методологія дослідження філософсько-правових засад маніпулювання правосвідомостю працівників ОВС (2014)
Кузь М. М. - Філософсько-правове дослідження інтенціонального виміру правового буття (2014)
Палій М. Б. - Мотиваційно-ціннісне регулювання правоохоронної діяльності (2014)
Романова А. С. - Правовий ідеал як регулятор поведінки людини у природно-правовому просторі: інтелігібельне і сенсибельне осмислення (2014)
Рибак В. О. - Перше наукове історико-філософське видання "Часопис Правнича” (до 125-річчя з дня виходу) (2014)
Машталір Х. В. - Правові стандарти формування української державності в поглядах Євгена Петрушевича (2014)
Резнік О. І. - Магдебурзьке право та його вплив на формування української правової традиції (2014)
Савенко В. В. - Історіософське бачення явища громадського суспільства: антична та середньовічна правова реальність (2014)
Вайцеховська О. Р. - Історія зародження міжнародних фінансових відносин в стародавній період (2014)
Броневицька О. М. - Початковий етап слідчих дій у розслідуванні злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, Ханас В. А. (2014)
Панасюк А. О. - Щодо криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів (2014)
Дяків Б. З. - Загальносоціальні заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи, які вчинюються студентами вищих навчальних закладів (2014)
Танько А. В. - Запобігання погрозам або насильству щодо працівників правоохоронних органів: аналіз загальносоціальних заходів (2014)
Горлач С. В. - Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильницькій злочинності в Україні (2014)
Усова Є. С. - Запобігання злісному невиконанню обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (2014)
Кутєпов М. Ю. - Щодо визначення поняття кримінально-виконавчої політики України (2014)
Охман О. В. - Соціально-правова природа заходів безпеки, що застосовуються до ув’язнених під варту та засуджених в Україні (2014)
Дудко Є. В. - Участь прокуратури України у кримінально-виконавчій діяльності (2014)
Отчак Н. Я. - Юридична природа особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх (2014)
Устрицька Н. І. - Врахування санкції статті Особливої частини КК України при встановленні суб’єкта складу злочину (2014)
Суховолець У. А. - Поняття організованої злочинності та її стрижневої категорії – злочинного угруповання (2014)
Мацко В. В. - Суб’єктний склад злочину неправомірної вигоди (2014)
Гуртієва Л. М. - Поняття та правова природа повідомлення про підозру у кримінальному провадженні України (2014)
Азарова М. В. - Участь прокурора у процедурі початку кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення (2014)
Ковальов А. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб (2014)
Щирба С. Є. - Про суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень в галузі житлово-комунальних послуг (2014)
Криволапчук В. О. - Захист прав та свобод громадян органами поліції в механізмі сучасної держави: адміністративно-правовий аспект (2014)
Галунько А. В. - Адміністративно-правовий статус служби дільничих інспекторів (2014)
Кальчук О. М. - Принципи адміністративно-правового регулювання правозахисної діяльності органів прокуратури України (2014)
Буханевич О. М. - Закордонний досвід надання адміністративних послуг (2014)
Галай В. О. - Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах модернізації системи державного управління в Україні, Фурманович С. О. (2014)
Капустник В. В. - Деякі аспекти правового механізму податку (2014)
Дамірчиєв М. І. - Правова природа фінансової діяльності (2014)
Білонога Ю. Л. - Оптичні властивості розчинів екстрагентів ронідази, Драчук У. Р., Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю. (2011)
Боднарчук О. В. - Дослідження впливу температурних режимів визрівання сиру швейцарської групи на показники його якості (2011)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесу екстрагування за виробництва олії амаранту, Буйвол С. М. (2011)
Гачак Ю. Р. - Технологічні та товарознавчі аспекти при виготовленні міні-сиру з рослинною біодобавкою (2011)
Гулак О. В. - Морозиво з рослинними екстрактами, Поліщук Г. Є. (2011)
Дейниченко Г. В. - Дослідження консистенції молочно-білкових десертів з додаванням рослинної сировини, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2011)
Дейниченко Г. В. - Кінетика впливу гідродинамічного модулю системи "вода-м'ясна сировина" на фективність процесу стерилізації ультразвуковими хвилями, Постнов Г. М., Червоний В. М., Нечипоренко Д. А., Медяник В. В. (2011)
Захандревич О. - Дослідження білкових і небілкових фракцій сирів з білою плісенню, Жукова Я., Малова В., Король Ц. (2011)
Згурський А. В. - Овочева сировина як емульгувальний компонент у виробництві морозива, Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Бреус Н. М. (2011)
Зиков О. В. - Моделювання процесу сушіння амаранту в апараті з термосифоном, що обертається, Воскресенська О. В. (2011)
Іжболдіна О. О. - Якість м’яса молодняку свиней різного походження (2011)
Каганець О. О. - Динаміка мікробіологічних показників меду при його зберіганні (2011)
Кишенько І. І. - Вибір та обгрунтування складу багатокмопонентних розсолів для виробництва цільном’язових шинкових виробів, Стращенко С. В., Донець О. П. (2011)
Козлова С. Л. - Вплив режимів підготовки і введення інгредієнтів фаршевих напівфабрикатів на їх водоутримуючу здатність, Остролуцька К. В. (2011)
Лейбіна Т. І. - Ефективність різних ритмів фазової відгодівлі бугайців при виробництві яловичини за інтенсивною технологією (2011)
Ломова Н. М. - Вплив терміну зберігання на якісні показники консервованого стерилізованого масла, Очколяс О. М. (2011)
Міхнєва Є. Г. - Вплив органічних кислот і пепсину на органолептичні й структурно-механічні властивості м'язової тканини молюсків, Лебська Т. К. (2011)
Мусій Л. Я. - Особливості технології кисловершкового масла, Цісарик О. Й. (2011)
Онишко Л. Й. - Дослідження динамічної концентрації напружень на краю колового отвору за дії на нього неосесиметричного навантаження, Варивода Ю. Ю., Пономаренко О. М. (2011)
Ощипок І. М. - Зміна технологічних властивостей м’ясного фаршу з вмістом пропіоновокислих бактерій в процесі виробництва ковбасних виробів, Наконечний В. В. (2011)
Павліченко О. В. - Порівняльна оцінка впливу молокопроводів на бактеріальне обсіменіння сирого незбираного молока (2011)
Рябоконь Н. В. - Способи виробництва згущених молочних консервів з цукром і плодово-ягідними наповнювачами, Скорченко Т. А. (2011)
Терзієв С. Г. - Дослідження процесу сушіння шламу кави під дією інфрачервоного випромінювання, Ружицька Н. В., Малашевич С. А. (2011)
Ушаков Ф. О. - Зміни якості білку та жиру в ковбасах у процесі їх реалізації (2011)
Федюшко Ю. М. - Аналіз характеристик рефлектометричних систем для дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біооб’єктів, Борохов І. В. (2011)
Ціж Б. Р. - Сенсор візуального контролю вмісту аміаку, Аксімєнтьєва О. І., Чохань М. І. (2011)
Шаповал Н. М. - Актуальність використання молочного білку при виробництві січених напівфабрикатів, Штонда О. А. (2011)
Шаповал Є. М. - Дослідження впливу білкового напівфабрикату із колагенвмісної сировини на технологічні властивості напівкопчених ковбасїї, Штонда О. А., Слободянюк Н. М. (2011)
Górecka J. - Jakość kiełbas homogenizowanych przechowywanych w temperaturze bliskiej krioskopowej, Szmańko T., Wereszczyński J. (2011)
Адаменко Л. В. - Розробка методів визначення залишкових кількостей дезінфекційних засобів методами in vitro (2011)
Бергілевич О. М. - Характеристика ризику стосовно Enterobacter sakazakii для молока гатунку екстра (2011)
Богатко Н. М. - Особливості впровадження системи насср на молокопереробних підприємствах України, Власенко В. В., Богатко Л. М., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Богатко Н. М. - Застосування удосконаленого експресного методу визначення якості м’ясних продуктів при їх ветеринарно-санітарній оцінці (2011)
Богатко Н. М. - Основні показники розвитку молочної галузі України, Богатко Л. М., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Боцуляк Г. В. - Вплив цистицеркозної інвазії (T. saginata) на бактеріальне обсіменіння та загальну токсичність яловичого м’яса (2011)
Варпіховський Р. Л. - Поведінка нетелів 5-7 місячної тільності при вільному виборі зони відпочинку за різних способів безприв’язного утримання, Польовий Л. В., Яремчук О. С. (2011)
Васерук Н. Я. - Кількісне співвідношення між окремими білковими фракціями плазми крові лактуючих корів за дії свинцю, метіонатів заліза, міді, та вітаміну Е, в динаміці, Фоміна М. В., Калин Б. М., Дашковський О. О. (2011)
Власенко В. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка залоз внутрішньої секреції молодняку свиней при використанні БВМД Аміномакс №5220, Фаріонік Т. Т., Довгань В. В. (2011)
Гарнаженко Ю. А. - Санітарно-гігієнічна оцінка морської води та нехарчових мідій які виловлюються для виготовлення кормів (2011)
Грицина М. Р. - Географічні та екологічні особливості видів роду Verbascum l. (2011)
Дворська Ю. Є. - Визначення рівня санітарно-показових мікроорганізмів в продуктах птахівництва за допомогою тест-підкладок серіЇ Ridarcount (2011)
Демчук М. В. - Вплив чинників середовища на сезонну динаміку показників функціонального стану і імунореактивності організму та захворюваності в ділянці пальців у молочних корів, Бойко П. К., Книшук П. В. (2011)
Димань Т. М. - Порівняння методів визначання загального бактеріального обсіювання молока, Мазур Т. Г., Загоруй Л. П., Семанюк В. І., Салата В. З. (2011)
Дідик У. М. - Гігієнічні аспекти оцінки токсичності грунту з допомогою ростового тесту (2011)
Ішкова О. І. - Бактеріологічний контроль об’єктів м'ясопереробного підприємства (2011)
Кейван М. П. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря під впливом виробництва птахівничої продукції, Тертична О. В. (2011)
Коваленко В. Л. - Вплив дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду на організм лабораторних тварин, Чехун А. І., Ярохно Я. М., Гнатенко А. В., Савченко Л. Г. (2011)
Коваль О. В. - Екологічні проблеми с. Новосілки, Мазуркевич Т. А. (2011)
Козак Є. Б. - Вміст мікроелементів в раціонах та інтенсивність росту бугайців червоної степової породи, Остап’юк Ю. І., Каплінський В. В. (2011)
Коцун Л. О. - Інвазійні рослини в місті Луцьку (Волинська область), Кузьмішина І. І., Войтюк В. П., Лісовська Т. П., Кузьмішина С. В. (2011)
Куциняк І. В. - Оцінка фракцій білків м'яса благородного оленя, косулі, великої та дрібної рогатої худоби за розчинністю (2011)
Леськів Г. З. - Стан повітряного басейну України та його зміни (2011)
Логачова Л. О. - Вплив типу приміщення на мікроклімат, резистентність овець, Дунаев Ю. К. (2011)
Максішко Л. М. - Шляхи покращення екологічної обстановки з використанням енергії Сонця, вітру і води, а також біогазу, як альтернативних джерел енергії (2011)
Мартиненко А. В. - Оцінка фізіологічного стану корів української чорно-рябої молочної породи в післяотельний період (2011)
Мацуська О. В. - Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод, Параняк Р. П., Гумницький Я. М. (2011)
Микитин Л. Є. - Баранина – поживний та цінний продукт харчування, Бінкевич В. Я. (2011)
Мітрофанов О. О. - До питання вирощування молодняку свиней за умов різної кубатури приміщень (2011)
Наливайська Н. М. - Фактори зовнішнього середовища і їхній вплив на лактацію кіз (2011)
Остапюк М. П. - Вдосконалення ветеринарно-санітарного контролю отримання молока на фермах, Касянчук В. В. (2011)
Плодиста Н. І. - Активність антиоксидантних ферментів у печінці товстолобика за понаднормового рівня свинцю у воді (2011)
Прокопенко Т. О. - Пропозиції щодо способу підготовки лічильних зразків методом фізичного концентрування (2011)
Сачук Р. М. - Коротка зоогігієнічна і добробутна характеристика технологій інтенсивного кролівництва та систем утримання кролів (огляд літератури) (2011)
Стегней Ж. Г. - Вплив деяких антропогенних чинників на навколишнє середовище, Роменська А. (2011)
Топіха В. С. - Вплив антропогенного навантаження на динаміку генофонду свиней за геном естрогенового рецептора (ESR), Крамаренко С. С., Луговий С. І. (2011)
Фотіна Т. І. - Якісна оцінка риби та рибопродуктів при аеромонозі коропів та товстолобиків, Петров Р. В. (2011)
Щебентовська О. М. - Визначення свіжості курячого м’яса методом імпедансної спектроскопії (2011)
Янович Н. Є. - Загальний вміст білків та співвідношення окремих білкових фракцій у сироватці крові коропа за різного вмісту міді у воді, Янович Д. О. (2011)
Boruta J. - Rules concerning animal by-products management binding in the member states of European Union on the example of Poland, Koncewicz M., Balcerak M. (2011)
Binkevych V. - The quality of milk produkts and poultry meat after the use of helathes of microelements, Hutiy B., Binkevych O., Novotni F., Lesho B. (2011)
Айдачич Д. - Лектори из Југославије (1973 – 1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко (2011)
Албул О. А. - Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку), Лобур Н. В. (2011)
Булаховська Ю. Л. - Декілька думок про славістику (2011)
Дель Ґаудіо С. - Славістика в Італії: історія і сучасність (2011)
Дем’яненко Н. Б. - Особливості викладання польської фразеології в україномовній аудиторії (2011)
Карпенко М. О. - Славістика в Київському університеті: віднайдений А. Й. Багмут перший лист П. Й. Шафарика М. О. Максимовичу (до 50-річчя публікації) (2011)
Колесник В. А. - У истоков одесской болгаристики (2011)
Комарова О. С. - Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці (2011)
Лукінова Т. Б. - До історії славістики в Україні: Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Повоєнний період (2011)
Микитенко О. О. - Програма зі слов’янського фольклору П. Г. Богатирьова та невідомий лист його до М. Т. Рильського (2011)
Миронова Г. - Україністика в Брненському університеті (ЧР) (2011)
Мушкетик Л. Г. - Славістика у вузах Угорщини (2011)
Наєнко М. К. - Про перші кроки університетської славістики (2011)
Назаренко Л. Ю. - Славістика у північно-чеському університеті в місті Усті над Лабою (2011)
Паламарчук О. Л. - 165 років славістики в Київському університеті, Чмир О. Р. (2011)
Палій О. П. - Літературознавча богемістика на кафедрі слов’янської філології КНУ: традиції і сучасність (2011)
Пахомова С. М. - Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива (2011)
Пащенко Є. М. - Періодизація хорватської україністики першої половини ХХ ст. (2011)
Попович М. - Загребська україністика (2011)
Скопненко О. І. - Юрій Шевельов і вивчення білоруської мови (2011)
Стаменова А. - Університетська україністика в Болгарії: традиції та сучасність (2011)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка (2011)
Черниш Т. О. - Про київську полоністику і полоністів 1971-1976 років (2011)
Шостак Н. П. - Украіністыка ў Беларусі: магістральны агляд беларуска-ўкраінскіх узаемасувязяў (на матэрыяле навуковых і асабістых стасункаў) (2011)
Ярмак В. І. - Питання надсегментного членування мовленнєвого потоку в методичному доробкові кандидата філологічних наук, доцента Ірини Петрівни Бондар (на матеріалі сербської мови) (2011)
Паламарчук О. Л. - Многая літа дорогому нашому Миколі Степановичу Зарицкому!, Снитко О. С. (2011)
Зарицький М. С. - Ергономіка розумової діяльності (2011)
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до біобібліографії (2011)
Сторінки історії: випускники кафедри слов’янської філології (2011)
Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років ХІХ сторіччя (2011)
Тедорадзе М. Д. - Правові аспекти майнових прав дітей та засоби їх захисту (2014)
Печений О. П. - Деякі аспекти визначення часу і місця відкриття спадщини (2014)
Бессараб Н. М. - Галузевий критерій відмежування цивільної юрисдикції судів (2014)
Царенко С. І. - Окремі аспекти відкриття касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2014)
Соцький А. М. - Правові основи управління робочим часом працівників (2014)
Осадча О. В. - До проблеми визначення поняття "наукове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України” (2014)
Андрусишин Р. М. - Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Петров С. О. - Моральні та правові засади категорії "ганебний вчинок" в сучасній етиці працівників прокуратури (2014)
Парасюк В. М. - Незаконні дії із бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий та кримінально-правовий аспекти, Парасюк Н. М. (2014)
Гринчак В. А. - Злочин міжнародного характеру як об’єкт міжнародного кримінального права (2014)
Твардовська Х. Р. - Деякі аспекти визначення ознак та наслідків самочинного будівництва (2014)
Висоцький В. М. - Основні функції політичних партій в Україні як змістовна складова їх правового статусу (2014)
Проць О. Є. - Акценти і перспективи сучасних досліджень державної молодіжної політики в Україні (2014)
Олюха В. Г. - Основні засади проведення господарської діяльності з реконструкції житлової забудови (2014)
Карпов Н. С. - Предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі особливості, Івасік Р. М. (2014)
Карпов Н. С. - Забезпечення деяких прав потерпілого у кримінальному провадженні, Цвігун Т. С. (2014)
Каткова А. Г. - Механізми боротьби з корупцією різних країн світу: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Кузьмічова-Кисленко Є. В. - Особливості тактики допиту медичних працівників у кримінальному провадженні (2014)
Лошицький М. В. - Порівняльно-правовий аналіз поліцейської та правоохоронної діяльності (2014)
Немченко С. С. - Теоретико-правові основи правової допомоги (2014)
Сокуренко В. В. - Деякі питання надання адміністративних послуг публічною адміністрацією у сфері оборони України (2014)
Токтогулов А. А. - Система государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики (2014)
Юрій І. А. - Правові аспекти врегулювання проблем підвищення обороноздатності та посилення воєнної безпеки Радою національної безпеки і оборони України (2014)
Тимченко О. В. - Удосконалення процедури збору доказової бази розслідування екологічних злочинів у сфері забруднення морського середовища, Дмитриченко І. В. (2014)
Зарічний О. А. - Теоретико-правові аспекти політичної участі осіб у демократичній державі (2014)
Слободяник Н. С. - Про підвищення ефективності правосуддя та зміцнення довіри до судової влади (2014)
Горлов Є. В. - Зарубіжний дослід діяльності органів державної влади щодо протидії проступкам у сфері економіки (2014)
Гаврущенко І. В. - Модель фінансування охорони здоров’я в Україні: сучасність та перспективи (2014)
Овсянко Д. С. - Поняття відповідальності у трудовому праві (2014)
Гриценко В. Г. - Поняття правоохоронної діяльності (2014)
Пусан К. Б. - Зарубіжний досвід удосконалення адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу (2014)
Фролов Ю. М. - Поняття форм взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку (2014)
Шпенов Д. Ю. - Особливості контролю за службою суддів в Україні (2014)
Мілєнін П. О. - Суб’єкти державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Бурлака В. В. - Криміналістична характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2014)
Комарницька І. І. - Діяльність органів державної влади щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2014)
Ніканорова О. Н. - Митні правовідносини як різновид правових відносин в України (2014)
Іншин М. І. - Загальнотеоретична характеристика запозиченої праці в Україні (2014)
Русаль Л. М. - Припинення індивідуальних трудових правовідносин за ініціативою працівника (2014)
Азаров Ю. І. - Забезпечення участі понятих у кримінальному процесі в контексті дотримання принципу законності (2014)
Ваньчук І. Д. - Правосвідомість та правове регулювання: аспекти співвідношення (2014)
Дрозд В. Г. - Інститут угод про визнання винуватості: закордонний та вітчизняний досвід (2014)
Дурнов Є. С. - Рушійні сили та особливості Української революції 1917-1921 років, Рябов О. А. (2014)
Зеленський В. М. - Конкурс в системі юридичних фактів – підстав виникнення трудових правовідносин (2014)
Коваленко Р. І. - Щодо правової природи трудової функції працівника 507-511 (2014)
Мировська А. В. - Окремі аспекти сучасної класифікації засобів криміналістичної техніки (2014)
Новасардова І. В. - Характеристика складу адміністративних деліктів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Олефір В. І. - Адміністративна деліктологія як складова адміністративної політики держави (2014)
Сікорський О. П. - Основні напрями удосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу зброї та небезпечних речовин (2014)
Соловей Д. Ю. - Тенденції розвитку законодавства про кримінальну відповідальність УРСР (УСРР) в 30-х роках ХХ ст., зумовлені змінами політичного курсу (2014)
Шевчук О. Ю. - Шляхи оптимізації інформаційного забезпечення ОВС у боротьбі зі злочинності (2014)
Попов О. О. - Кількісний аналіз стану довкілля на техногенно забруднених територіях, Яцишин А. В., Артемчук В. О. (2014)
Hilhurt S. Ya. - Application of FPGA-based reconfigurable accelerators for network security tasks (2014)
Артемчук В. О. - Оптимізація мережі моніторингу стану атмосферного повітря (2014)
Глухов О. Д. - Про число мінімальних розрізів графа (2014)
Бородіна Н. А. - Модель техніко-eкономічної ефективності методу очистки вод для проведения екологічного моніторингу існуючих та нових очисних споруд (обладнання), Забулонов Ю. Л., Одукалець Л. А. (2014)
Винничук С. Д. - Ситуативний алгоритм функціонуванняотної протиаварійної автоматики в npoцeci глибокого зниження частоти (2014)
Білан B. П. - Синтез регулятора натягу стрічки стрічкоживильної системи аркушерізальних машин на ocнoвi iї iмітаційної моделі (2014)
Гавриш Б. М. - Розрахунок основних параметрів лазерних вивідних пристроїв, Тимченко О. В. (2014)
Цмоць І. Г. - Структура пристрою обміну на базі багатопортові пам'яті для нейрооріентованих комп'терних систем, Березький О. М., Ігнатєв І. В. (2014)
Винничук C. Д. - Моделювання процесу відділення електростанції для режиму спрацювання чда другого ступеня, Козюк О. І., Коломієць Є. А. (2014)
Азаренко Е. В. - Система мониторинга чрезвычайных ситуаций в районах морских захоронений боевых отравляющих веществ, Бляшенко О. В., Дивизинюк М. М., Ковач В. Е. (2014)
Цмоць І. Г. - Інформаційно-аналітична система управління енергоефективністю регіону, Медиковський М. О., Скорохода О. В., Парубчак В. О. (2014)
Гапак О. М. - Визначення довжини періоду генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі peгicтpiв зсуву зi зворотнім зв'язком та перенесения (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського