Summaries (2014)
Титул, зміст (2015)
Шестопал О. Л. - Дослідження морфогенетичної активності мікроспор In Vitro в культурі пиляків жита, Замбріборщ І. С., Ігнатова С. О., Мазур З. О. (2015)
Тимчик О. В. - Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність, Неведомська Є. О. (2015)
Kozynenko I. - Immunogenetic analysis of hybrid populations of the green frog complex pelophylax esculentus-ridibundus of the fauna of Ukraine, Zhalai E. (2015)
Крюченко Н. О. - Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території іршанського родовища ільменіту, ЯзвинськаМ. В., Жовинський Е. Я. (2015)
Холопцев А. В. - Роль вариаций солнечной активности в изменениях состояния приполярной озоносферы весной, Никифорова М. П. (2015)
Клос В. Р. - Еколого-геохімічна оцінка забруднення грунтів міських агломерацій Київської області, Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О. (2015)
Гайдай В. В. - Історичні обставини і передумови відновлення незалеж-ності Польщі у 1918 р. (2015)
Баранова Н. В. - Митрополит київський і галицький Іоанікій (Руднєв): життєвий шлях (2015)
Ільченко О. Ю. - Жіноча благодійніть на полтавщині: з досвіду заснування інституту шляхетних панянок (2015)
Осіпцов А. В. - Генеза розвитку загальнолюдських цінностей особистості (2015)
Романова І. А. - Дидактичні засади формування інтелектуальних якостей молодших школярів (2015)
Хлопов А. М. - Формування математичної грамотності майбутнього вчи-теля технологій при вивченні дисципліни "Вища математика" (2015)
Цина В. І. - Педагогічні технології інтеграції майбутніх учителів в освітньо-професійний простір (2015)
Нагрибельна І. А. - Удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів засобом самостійної роботи (2015)
Титаренко В. М. - Професійно-педагогічна діяльність учителя технологічної освіти (2015)
Литвиненко М. А. - Ефекти пшенично – житніх транслокацій 1AL/1RS I 1ВL/1RS на якість зерна у сортів пшениці м’якої озимої, Топал М. М. (2015)
Литвиненко Н. А. - Влияние ярового компонента на формирование биологического и хозяйственного урожая у ярово-озимых гибридов пшеницы, Соломонов Р. В. (2015)
Девлиш Д. В. - Гендерна диференціація у лексиці сербської мови (2015)
Запорожан В. Н. - Состояние системы РАСК у беременных с преэклампсией по данным "глобального теста" низкочастотной пьезотромбоэластографии, Тютрин И. И., Удут В. В., Тарабрин О. А., Клименкова В. Ф. (2014)
Дубініна В. Г. - Діагностика, профілактика та комплексна корекція системи гемостазу у хворих на міому матки у періопераційному періоді, Мазуренко Г. І. (2014)
Shaida O. A. - Торакальная эпидуральная анестезия/аналгезия предупреждает повышение уровня BNP после абдоминальных хирургических вмешательств, Kobelyatskyy Yu. Yu. (2014)
Шано В. П. - Гостре післяопераційне пошкодження нирок, Гуменюк І. В., Губієва Є. З., Струкова І. В., Гладка С. В., Гайдаш Л. Л. (2014)
Григорьев Е. В. - Системный воспалительный ответ инфекционного и неинфекционного генеза: гемодинамика и маркеры повреждения (многоцентровое исследование), Плотников Г. П., Шукевич Д. Л., Рубцов М. С., Головкин А. С. (2014)
Буднюк О. О. - Безпечна інтубація трахеї при анестезіологічному забезпеченні операції тонзилектомії, Басенко І. Л., Бутенко О. Л. (2014)
Вінник Ю. О. - Проведення тромбопрофілактики у пацієнтів з трансуретральною резекцією простати, Щур О. І., Павлов О. О. (2014)
Суслов В. В. - Анестезія при алотрансплантації нирки, Гриценко С. М. (2014)
Куліш О. П. - Особливості анестезіологічного забезпечення при ендопротезуванні кульшового суглоба в осіб похилого віку (2014)
Босенко В. І. - Досвід діагностики та комплексного лікування гострого тромбозу судин брижі тонкого кишечнику у дітей, Бугайов О. В., Лазанюк В. М. (2014)
Маршалов Д. В. - Понятие, пределение и классификация внутрибрюшной гипертензии при беременности, Салов И. А., Шифман Е. М., Петренко А. П., Сильченко Ж. Л. (2014)
Мальцева Л. О. - Нові біомаркери тяжкого сепсису та септичного шоку (аналітичний огляд), Мосенцев М. Ф., Мальцева О. І., Черненко В. Г., Ліснича В. М. (2014)
Морозов И. А. - Статины и инфаркт миокарда в периоперационном периоде, Лежнев А. Г., Кулигин А. В., Киселева Е. В., Цапин К. Э. (2014)
Кузьков В. В. - Прогнозирование ответа на инфузионную нагрузку: от теории к практике, Фот Е. В., Смёткин А. А., Киров М. Ю. (2014)
Шляпников С. А. - Дефиниции сепсиса — пути достижения консенсуса клиницистов и морфологов, Федорова В. В. (2014)
Рыбицкий З. - Проблема антибиотикотерапии при нозокомиальных инфекциях (2014)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2014)
Мурзін В. Ю. - До історії луків, Шлайфер В. Г. (2013)
Тощев Г. М. - Памятники эпохи энеолита бронзы Мамай-Горы (2013)
Сокульський А. Л. - Отамани Хортицької січі (1552-1558): сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (2013)
Кривоший О. П. - Фронтова повсякденність жінок козацького Запорожжя у візії О. М. Апанович (2013)
Гривцов В. Е. - Роль традиций и новаторства в деятельности политической элиты Украины в период Освободительной войны 1648-1654 гг. (2013)
Руденко А. С. - "Родове гніздо" як фактор збереження сімейних традицій (до історії роду Дорошенків) (2013)
Казакова О. М. - Релігійний аспект в ідеології нацизму: витоки та сутність (2013)
Коваленко Л. В. - Оцінка об'єднання Німеччини академічними колами США та Великої Британії (1989-1990 рр. ) (2013)
Бойков О. Ю. - Дослідження кінця ХІХ - початку ХХ ст. про роль церковно-релігійного фактора в житті Південної України (2013)
Воловик В. И. - Научное пространство и научное время (2013)
Лепський М. А. - Методологічні виклики визначення поняття "соціальний розвиток" (2013)
Кривега Л. Д. - Туареги как социокультурный феномен (2013)
Butchenko T. I. - Philosophical Groundsof Projective Mind (2013)
Палагута В. І. - Дискурс власти и власть дискурса (2013)
Скворець В. О. - Закономірності процесу розвитку життєустрою народу (2013)
Краснокутський О. В. - Правова свідомість як перетворююча наслідкова складова процесу формування ідеології державотворення (2013)
Зубов В. О. - Кроскультурний пастиш сучасного соціуму: внутрішні та зовнішні чинники (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Специфіка взаємозв'язку конструктивного і деструктивного в сучасному українському суспільстві (2013)
Маліновська О. С. - До питання про формування громадянськості у духовній сфері суспільства (2013)
Ель Гуєссаб К. - Проблеми створення суспільства знань в арабських країнах (2013)
Повзло А. Н. - Н. А. Бердяев: философия техники ихристианский экзистенциализм (2013)
Капріцин І. І. - Загальні тенденції формування християнської культурної традиції (2013)
Духовна-Кравченко О. С. - Сучасна держава: національний вимір в умовах глобалізації (2013)
Шаталович А. М. - Метафизические основания соборности в мистико-символической теории общества ареопагита (2013)
Шаталович И. В. - Целостное понимание картины мира в философии Н. О. Лосского (2013)
Семенюк І. В. - Філософська та культурна традиція південнокорейського суспільства (2013)
Макаренко Т. П. - Національно-персональна автономія як складова етнополітики періоду українських визвольних змагань 1917-1921 рр. (2013)
Кудінов І. О. - Проблема феномену суб'єкта життя в філософії Cтародавньої Індії та Китаю (2013)
Кальцева С. І. - Регулювання діяльності соціальних працівників в Україні, Мірошниченко Г. О. (2013)
Николаева Т. Е. - Политическая борьба - угроза или стимул политической модернизации? (2013)
Шейко О. С. - Человеческое сознание и социальное время (2013)
Ясир М. Д. - Філософія змін: український контекст (2013)
Лисоколенко Т. В. - Людвиг Витгенштейн и теория перформативов (2013)
Гребінь С. М. - Соціальна деструкція дитинства в сучасних умовах (2013)
Бобровський М. І. - Осoбливoстi дiї взaємoзв'язку трaдицiй i нoвaтoрствa на консервативно-архаїчному етапі державотворення (2013)
Радчук Я. В. - Генеза соціально-філософського дослідження феномену спільної справи (2013)
Шаповалова О. П. - Побутова сфера у постмодерні (2013)
Левада С. В. - Суб'єкт-об'єкт-суб'єктні відносини у соціальній події (2013)
Сладнева О. Г. - Историко-философский анализ проблемы харизматического влияния (этимологический аспект харизмы) (2013)
Михайленко І. І. - Видова класифікація соціальної відповідальності (2013)
Титул, зміст (2015)
Котенко А. М. - Математичне моделювання руху мобільного залізничного вагона при доставленні пошти і вантажобагажу в міжнародному сполученні, Шилаєв П. С., Пархоменко О. О. (2015)
Шатовская Т. Б. - Экспериментальные результаты исследования качества кластеризации разнообразных наборов данных с помощью модифицированного алгоритма хамелеон, Заремская А. А. (2015)
Григорова Т. М. - Вплив комфортабельного очікування пасажирів приміських автобусів на зміну їх транспортної стомлюваності , Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Мельник О. В. - Апроксимація та прогнозування переміщень контрольних точок грунтових гребель із використанням рядів Фур'є, Мельник Ю. А. (2015)
Al-Dulaimi M. K. H.. Al-Dulaimi A. M. K. - Formalizing of web-services specifications using temporal logics (2015)
Степанюк Д. А. - Черв'ячно–шестеренний екструдер при переробці полімерних матеріалів, Швед М. П., Швед Д. М. (2015)
Двойнос Я. Г. - Математичне моделювання процесів в блочному теплообміннику, Хотинецький М. І. (2015)
Єрохов В. Ю. - Модельне відображення створення фронтальних шарів пористого кремнію для сонячних елементів (2015)
Нікітчіна Т. І. - Застосування біотехнології для створення структурованих харчових продуктів (2015)
Маркович І. І. - Дослідження динаміки змін свіжості та властивостей нових видів напівкопчених ковбас при зберіганні (2015)
Иукуридзе Э. Ж. - Результаты комплексных исследований вин шабского терруара с целью определения возможности производства вин КНП (2015)
Ткаченко Н. А. - Наукові основи технології білкової пасти для дитячого харчування з подовженим терміном зберігання, Українцева Ю. С. (2015)
Taranenko G. V. - Calculation of the lower operating limit of dual-flow plates with different geometrical characteristics (2015)
Лерман Л. Б. - Асимптотические оценки и оценки сходимости функциональных рядов, описывающих нестационарные колебания оболочек (2015)
Замиховский Л. М. - Разработка аппаратной части системы контроля металлических включений в сыпучем сырье на базе метода сканируещого сигнала, Левицкий И. Т. (2015)
Козловський В. В. - Когнітивна система неструктурованих даних, Карпінський М., Міщенко А. В., Варченко О. І., Німченко Т. В. (2015)
Мураховская-Печенежская Е. Ю. - Оценка точности определения размерных характеристик сложных объектов с помощью кинект систем, Рябчиков Н. Л. (2015)
Росул Р. В. - Аналітичне моделювання динаміки обтікання матеріалом колодки при шнуровій затяжці заготовки верху взуття, Хімич В. І., Сідей М. С. (2015)
Башков В. М. - Направления совершенствования систем охлаждения тяговых электрических машин тепловоза, Бабаев А. А., Штефан Н. И., Гнатейко Н. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Учет рассеяния в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Модель проводимости Ландауэра-Датты-Лундстрома в микро- и наноэлектронике и транспортное уравнение Больцмана (2015)
Мурзін В. Ю. - Анахарсіс і Скіл (2014)
Мохнатюк І. А. - Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка (2014)
Чорноіваненко І. В. - Микола Скадовський: шлях до мистецтва (2014)
Кривоший О. П. - Два погляди на один об`єкт дослідження: тилова повсякденність жінок козацького Запорожжя в працях Йосипа Роллє та Дмитра Яворницького (2014)
Бойков О. Ю. - Роль релігійного фактору у процесі модернізації соціальної структури населення Півдня України (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) (2014)
Самойленко І. Ю. - Університетські археологічні зібрання (2014)
Бороденко О. А. - Матеріали фіскального та церковного обліку населення як джерело для дослідження становища самотньої жінки в Гетьманщині XVIII століття (2014)
Жадько В. А. - Мова як духовний базис суспільства, Бідзіля П. О. (2014)
Кондратюк Г. Н. - Тюркский вектор советской этнополитики межвоенного двадцатилетия (2014)
Хрящевська Л. М. - Стратегія етнонаціонального розвитку незалежної України (2014)
Андрєєв В. М. - Український вчений-універсал Віктор Петров на тлі радянської археологічної науки: Москва 1949-1956 рр. (2014)
Цибуленко Л. О. - Трансформація і функціонування радянської системи соціального забезпечення у 1921 - 1923 рр. (за матеріалами Херсонщини), Твердовський А. Ю. (2014)
Савенок Л. А. - Сучасний політико-правовий статус кримських караїмів (2014)
Соколенко Ю. М. - Механізм реалізації культурних прав і свобод національних меншин в Україні (2014)
Воловик В. И. - Понятие научного процесса (2014)
Лепський М. А. - Этимологическое поле и определение сущности понятия "сложность" (2014)
Кривега Л. Д. - Сучасна соціальна філософія: проблеми та напрямки розвитку, Зубов В. О. (2014)
Таран В. О. - Cучасна Україна та "ісламський" фактор (2014)
Бондаренко О. В. - Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя (2014)
Утюж І. Г. - Сучасна освіта в контексті цивілізаційно-еволюційного розвитку (2014)
Скворець В. О. - Життєустрій народу та стратегії розвитку України (2014)
Повзло О. М. - Діалектика категорій "загальнолюдське" та "класове" у виховно-освітньому процесі, Дєвочкіна Н. М. (2014)
Kapritsyn I. - Православная церковь: проблемы Ренессанса (2014)
Маліновська О. С. - Проблема громадянськості в історії вітчизняної суспільствознавчої думки (2014)
Шаталович А. М. - Семья как центр цивилизации любви в социально-философских взглядах Иоанна Павла II (2014)
Власенко Ф. П. - Специфіка соціалізації індивіда в умовах формування інформаційного суспільства в Україні (2014)
Ротарева І. В. - Мобілізація соцієтального капіталу розвитку людства в Україні (2014)
Сухарева Е. В. - Современная мировая экономика: философия посткризисного периода (2014)
Володін П. В. - Тероризм як глобальна проблема в сучасному світі (2014)
Фролова Н. М. - Специфіка соціально-філософського аналізу феномена мови (2014)
Сайтарли І. А. - Синхронний аналіз соціальної культури у контексті азійської корпоративності (2014)
Эль Гуэссаб К. - Арабская культура как социальный феномен (2014)
Янковський С. В. - Українська спільнота у відкритих комунікаційних шляхах (2014)
Петрушин О. О. - Проблеми соціокультурної ідентичності, Башкеєва О. М. (2014)
Микольченко В. С. - Історія становлення героїзму від Античності до сьогодення (2014)
Шаталович И. В. - Понятие детерминизма: к проблеме определения и классификации (2014)
Щербакова Н. В. - Трансформационные процессы, происходящие в ценностном базисе украинской молодежи под влиянием культуры: философский аспект (2014)
Павленко І. О. - Діалектика порядку та хаосу в розвитку соціального світу (2014)
Павленко Н. В. - Теоретичні аспекти дослідження людського багатства в контексті соціальної діяльності (2014)
Хлистун О. П. - Проблема аріїзму в суспільствознавчій літературі (2014)
Сладнева О. Г. - Факторы, определяющие формирование и возможность реализации харизмы у личности (2014)
Колєсніков Д. В. - Актуальні питання зменшення техногенного впливу виробничої діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу на довкілля, Сталінський Д. В., Мантула В. Д. (2007)
Касимов А. М. - К вопросу обращения с непригодными и запрещенными средствами защиты растений, Варнавская И. В., Плющев В. В. (2007)
Клименко Н. А. - Районирование территории бассейна западного буга в зависимости от уровня техногенной нагрузки, Лихо Е. А., Вознюк Н. Н., Статник И. И. (2007)
Побережний Л. Я. - Вплив аварій нафтогазопроводів на довкілля (2007)
Сталинский Д. В. - Информационное обеспечение энергосбережения, Литвиненко В. Г., Грецкая Г. Н., Андреева Т. А. (2007)
Брезин А. А. - Экологические аспекты эксплуатации комплекса огневого рафинирования меди, Данильченко А. В. (2007)
Хоботова Е. Б. - Дослідження вмісту важких металів в ґрунтах поблизу підприємства "Балцем" (м. Балаклея Харківської області), Уханьова М. І., Трохименко О. В., Скляренко О. М. (2007)
Эпштейн С. И. - Упрощенный метод определения тенденции к росту карбонатных отложений в оборотных системах водоснабжения, Кондратенко А. И., Музыкина З. С. (2007)
Мантула В. Д. - Анализ использования топливных энергоресурсов и оценка выбросов парниковых газов от основных и вспомогательных производств огнеупорных предприятий на примере ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" и ОАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод", Каневский А. Л., Спирина С. В., Бугаенко М. Н., Скоромный А. Л., Гук Д. Н., Третьяков К. М., Осадчий В. В., Жукова О. В., Непотачёв А. М. (2007)
Близнюк О. Н. - К вопросу уменьшения выбросов закиси азота в производстве азотной кислоты, Савенков А. С., Ратушная Л. Н., Огурцов В. А. (2007)
Кухта В. Л. - Потребление электроэнергии и котельно-печного топлива металлургическими предприятиями с полным металлургическим циклом в 1999–2005 годах, Лесовой В. В., Козлов А. С. (2007)
Міщенко В. С. - Поводження з техногенними родовищами корисних копалин (2007)
Скоромный А. Л. - Сокращение расхода воды для охлаждения шахт доменных печей на основе совершенствования конструкции холодильников, Каневский А. Л., Кошельник В. М. (2007)
Щендрик Т. Г. - Совместная конверсия углей и углеродсодержащих отходов в "угольную нефть" и пористые материалы, Осипов А. М., Тамко В. А., Кучеренко В. А. (2007)
Тютрин И. И. - Новая технология оценки фармакодинамики антиагрегантов, Удут В. В., Тарабрин О. А., Малюгин Е. Ф. (2014)
Спирина С. В. - Особенности аттестации методик выполнения измерений массовых концентраций формальдегида и эпихлоргидрина в организованных выбросах промышленных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, Гриценко Н. Н., спирин В. Ю., Сорокина Т. Б., Снежко Е. А. (2007)
Дубініна В. Г. - Терапія гострого венозного тромбозу вен нижніх кінцівок в онкогінекології, Гавриченко Д. Г., Туренко О. В., Тарасенко С. О. (2014)
Шматков Г.Г. - Структура и функции основных подсистем геоэкологического мониторинга хвостохранилищ радиоактивных отходов уранодобычи и уранообогащения, Анищенко О. Л. (2007)
Кузьмич І. М. - Лікування хворих із гострою нирковою недостатністю після кардіохірургічних операцій в умовах штучного кровообігу при низькій фракції викиду лівого шлуночка, Тодуров Б. М., Костенко А. В., Станішевський О. В., Костик Ю. М., Долгова І. О., Дружина О. М. (2014)
Примиский В. Ф. - Система экологического мониторинга коксохимического производства, Федченко Е. А., Шаталов М. Г., Сурин Р. Н. (2007)
Міщенко В. П. - Патогенетичне обґрунтування терапії гестаційних ускладнень, Руденко І. В., Запорожченко М. Б., Колесникова В. В., Андреєв С. В. (2014)
Підгірний Я. М. - Інтенсивна терапія порушень у системі гемостазу та прогнозування ризику розвитку тромбозів вен у дітей із сепсисом, Філик О. В. (2014)
Мальцева Л. О. - Досвід роботи відділення інтенсивної терапії для хворих із гнійно-септичною патологією КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова", Мосенцев М. Ф., Ліснича В. М. (2014)
Козіна О. С. - Вплив тромбопрофілактики еноксапарином на маркери запалення, Клигуненко О. М. (2014)
Клименкова В. Ф. - Опыт диагностики и мониторинга критических нарушений гемостаза, Соловьев М. А., Иванова В. А. (2014)
Голубенко М. Ю. - Антифібринолітична терапія акушерських кровотеч, пов’язаних з передчасним відшаруванням плаценти, Мазур В. М., Льошенко I. А. (2014)
Мазуренко Г. І. - Вихідний стан та резервні можливості системи гемостазу у хворих на міому матки, Мандрик Ю. А., Бойчук С. І., Кушнір К. С. (2014)
Кірпічнікова К. П. - Місце спінальної анестезії у комплексі профілактичних заходів тромботичних ускладнень у пацієнток з тяжкою прееклампсією, Салех О. М., Давидович Д. В. (2014)
Постернак Г. І. - Післяопераційна неінвазивна вентиляція легень в абдомінальній хірургії, Павлова О. М. (2014)
Чумаченко Е. Д. - Analgesia nociception index: от объективной оценки ноцицепции к оптимизации обезболивания (2014)
Григорьев Е. В. - Висцеральные осложнения после кардиохирургических вмешательств с исскуственным кровообращением: актуальность, механизмы, прогнозы и лечение, Плотников Г. П., Шукевич Д. Л (2014)
Вітаємо з ювілеєм (2014)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2014)
Содержание (2013)
Прибыткова И. - Презентация города в пространственно-временной парадигме (2013)
Малыш Л. - Социальная детерминация образовательных достижений украинской молодежи (2013)
Гоч Р. - Факторы доверия: концептуализации и гипотезы (2013)
Немировский В. - Переход от антиутопии к утопии в контексте модернизационных процессов в России (на материалах социологических исследований в Красноярском крае) (2013)
Отрешко Н. - Идеология социальной политики современных государств (2013)
Елейко М. - Пространственно-временная модель исследования социального самочувствия (2013)
Подшивалкина В. - В поисках метаоснований современной социологии, или О праксиологическом потенциале украинской социологии, Бирюкова М. (2013)
Эпштейн А. Д. - Еврейские летние лагеря для старшеклассников и формирование многосоставной национально-конфессионально-гражданской идентичности молодежи в современной Украине (2013)
Жуленева О. - Культурные универсалии, инвариантность и эквивалентность: их роль в реализации кросс-национальных исследований (2013)
Большов Е. - Измерение числа покусов собаками в количественных опросах: влияние контекста и телескопический эффект, Пирогова Д., Мирошниченко А., Марцинкив А. (2013)
Дембицкий С. - Раздельный анализ подгрупп в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) (2013)
Резник В. - Теоретико-методологические семинары в Институте социологии НАН Украины (2013)
Суименко Е. - Нехожеными тропами (2013)
Поздравляем Николая Александровича Шульгу с юбилеем! (2013)
Куценко О. - Татьяна Ивановна Заславская (1927–2013). Социолог, изменивший мир (2013)
Бабенко С. - Чувство расширяющегося горизонта (2013)
Мурзін В. Ю. - Про чисельність кочових скіфів (2014)
Приймак О.М. - Статистичні джерела з соціальної історії селянства Півдня України кінця ХIХ - початку XX ст. (2014)
Андрєєв В.М. - Інтелектуальна біографія Віктора Петрова: осягнення Т.Шевченка (2014)
Капарулін Ю.В. - Публіцистичні твори О. Рябініна-Скляревського на шпальтах одеської преси (2014)
Кривоший О.П. - Історія воєнної повсякденності шляхетних жінок ранньомодерної України у часописі "Киевская старина" (2014)
Дмитренко В.А. - Культурна ідентичність особи у метричних книгах Київської та Переяславсько-Бориспільської єпархій ХVIII століття (2014)
Покатаєва Т.О. - Перші українські підприємці-благодійники ХIХ -XX ст. (2014)
Додонов А. Ф. - О влиянии глобализации на парадигму образования (2014)
Андрєєва С. С. - Політика Російської імперії в Північному Причорномор'ї як складова "східного питання" між російсько-турецькими війнами 1735-1739 рр. та 1768-1774 рр. (2014)
Сорока Д. И. - Пространство СНГ во внешнеполитических документах Украины в 1990-2013 гг., Курылев К. П. (2014)
Воловик В. И. - Источники и движущие силы научного процесса (2014)
Лепский М.А. - "Научная школа": определение предметного поля, социальные потребности и деформация (2014)
Таран В. О. - Нестабільне суспільство як форма прояву соціального розвитку (2014)
Бутченко Т. І. - Истоки философии научного сознания (2014)
Скворець В. О. - Оптимізація розвитку життєустрою народу як фактор національної небезпеки (2014)
Утюж І. Г. - Освітнє середовище розвитку людини (2014)
Глазунов В. В. - Перспективы выхода Украины из кризиса 2014 года: возможности и вероятность реализации идеальных моделей (2014)
Палагута В. И. - Проблема исследования взаимосвязи индивидуальной и коллективной идентичности субъекта (2014)
Краснокутський О. В. - Важлива складова системи детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення (2014)
Каприцин І. І. - Потенціал палеопсихологічного та етологічного підходів у дослідженні релігійної культури (2014)
Ібрагімов М. М. - Феноменологія спорту: символи, образи і смисли (2014)
Філіппов В. Л. - Діагностика культурної кризи в постмодерністських філософемах (2014)
Лисоколенко Т. В. - Игра как категория философского анализа (2014)
Ротарева І. В. - Режими мобілізації соцієтального капіталу розвитку людства (2014)
Эль Гуэссаб К. - Актуальность тариката Тиджания в эпоху глобализации (2014)
Воронова Г. В. - Взаємозв'язок діяльності і життєдіяльності (2014)
Маловічко О. В. - Методологія дослідження синергетичного потенціалу держави (2014)
Головко Л. В. - Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов (2014)
Фролова Н. Н. - Анализ феномена языка в античной философской мысли (2014)
Хлистун О. П. - Аріїзм як соціокультурний феномен та його вплив на формування доктрини "неослов'янства" (2014)
Білокопитова Н. І. - Місце тюркської соціальної культури у поліетнічних суспільствах (2014)
Павленко Н. В. - Система відношень матеріально-духовних аспектів у моделі "людина і багатство" (2014)
Криворучко А. Ю. - Феномен незадоволеності життям: сутність і зміст поняття (2014)
Радчук Я. В. - Сутність феномену спільної справи (2014)
Шелюх Л. П. - Дискурс как концепт металингвистического проекта М. Бахтина (2014)
Скворцова К. М. - Зміст поняття "щастя" (2014)
Щербакова Н. В. - Влияние латентной идеологии на процесс трансформации ценностных ориентаций украинской молодежи (2014)
Ботштейн В. А. - Формирование научно-технической политики по энергосбережению на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Лесовой В. В., Каневский А. Л., Нотыч А. Г. , Козлов А. С. (2007)
Касимов А. М. - Участие Украины в международном сотрудничестве по стойким органическим загрязнителям, Варнавская И. В. (2007)
Сталинский Д. В. - Анализ водопотребления и водоотведения на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Мантула В. Д., Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Кондратенко А. И. (2007)
Ильяшов М. А. - Качество углей – определяющий фактор эффективности использования кокса и решения проблем экологии в металлургии, Старовойт А. Г. (2007)
Ваганов Ю. А. - Решение экологических проблем при создании современного сталеплавильного производства, Маковецкая Н. Г. (2007)
Трембач Т. Ф. - Обеспыливание выбросов на коксовых батареях (2007)
Сталинский Д. В. - Энергосбережение и очистка доменного газа, Каненко Г. М., Алхасова В. В., Большаков В. И., Голубых Г. Н. (2007)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование химического состава воды оборотных циклов газоочисток реконструируемых конвертерных цехов, Мантула В. Д., Кузнецова Л. Н., Кондратенко А. И. (2007)
Ажажа В. М. - Экологическая характеристика производства циркония, его сплавов и проката для ядерного топливного цикла Украины, Ролик И. Л., Кожевникова М. Ф., Левенец В. В., Щур А. А. (2007)
Внукова Н. В. - Математическая модель прогнозирования уровня загрязненности почв тяжелыми металлами на придорожных территориях, Кухарская А. В. (2007)
Вакула Л. А. - Енергозбереження при низькотемпературній прокатці та його вплив на якість металу і експлуатацію устаткування, Рудюк О. С. (2007)
Михальська Л. Л. - Використання військових агрегатів нейтралізації для знешкодження непридатних пестицидів, Прохач Е. Ю., Пижинський Я. І. (2007)
Рудюк О. С. - Захист навколишнього природного середовища – важливе положення стандартів та технічних умов на металопродукцію, Пихтін Я. М., Іванисенко Л. І., Левченко В. М., Шлей О. В. (2007)
Крюков В. Г. - Арабські писемні джерела ІХ–Х cтоліть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в системі європейської орієнталістики (2006)
Огнєва О. Д. - Джерела житія Будди Шак’ямуні в історичній традиції Тибету (XIV–XVII ст. ) (2006)
Бубенок О. Б. - Питання взаємовідносин між аланами і середньовічними номадами Євразії в роботах східноєвропейських та західних дослідників (2006)
Зелінський А. Л. - Арсиноя-Афіна чи Арсиноя-Афродіта (P. Mil. Vvogl. 309, AB 36) (2006)
Кочубей Ю. М. - Радянський Схід як один з напрямів діяльності ВУНАС (2006)
Отрощенко І. В. - Монгольський фактор у суспільно-політичному та культурному житті тувинського суспільства (1920-ті роки) (2006)
Чувпило О. О. - Роль С. Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії напередодні Другої світової війни (2006)
Щербань Т. О. - Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918 (продовження, початок у третьому числі) (2006)
Петрова Ю. І. - Вокалічна система єгипетського діалекту арабської мови (2006)
Рыжих В. И. - Синтаксические преобразователи именного предложения (2006)
Хамрай О. О. - Системна типологія і арабська граматика (2006)
Храновський В. А. - Чи існувала еламо-дравідська етнолінгвістична спільнота? (2006)
Тищенко К. М. - Східні й західні церкви IV–VII ст. у топонімії України (2006)
Грицик Л. В. - Україністика в Грузії: нові аспекти досліджень (Г. Кванталіані. Творчість Олеся Гончара в контексті українсько-грузинських літературних взаємин. Тб., 2005) (2006)
Дрига І. М. - Нові зводи вірмено-кипчацьких пам’яток. Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие. Том 1. Каталог и тексты памятников армянским письмом. Русская версия. – Алматы: Национальная академия Республики Казахстан, Институт истории и этнологии имени Чокана Валиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Международный центр кыпчаковедения, Центр евразийских исследований "Дешт-и-Кыпчак", 2002. – 1084 с. (2006)
Дрига І. М. - Торе Бітігі. Кыпчакско-польская версия армянского судебника и армяно-кыпчакский процессуальный кодекс. – Львов, Каменец-Подольский, 1519–1594. – Составители: А. Н. Гаркавец, Г. Сапаргалиев. – Алматы: Дешт-и-Кыпчак, Баур, 2003. – 792 с. (2006)
Дрига І. М. - Armenian – Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv 1575/1580. edited by Alexander Garkavets and Eduard Khurshudian. – Almaty: Desht-i-Qypchaq, 2001. – 658 p. (2006)
Павленко Ю. В. - Буддизм і політика: монгольський досвід початку ХХ століття. І. В. Отрощенко. Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії (1905–1911) / НАН України. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – К., 2005 (2006)
Отрощенко І. В. - Цирендоржиєвські читання – 2006. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти (2006)
Отрощенко І. В. - X Сходознавчі читання А. Кримського (2006)
Леся Українка - Історія Ізраелітів (Жидів) (2006)
Бурлачук В. Ф. - Вооруженный конфликт и культурные различия (2014)
Требін М. П. - Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства, Чернишова Т. О. (2014)
Резнік В. С. - Модернізація, самоорганізація та леґітимація соціального порядку у сучасному перехідному суспільстві: концепція дослідження (2014)
Малес Л. В. - Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття (2014)
Погрібна В. Л. - Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності та плюралізму (2014)
Голиков А. С. - Знание о биофизиологическом в структуре социального: проблематизация в современном обществе (2014)
Мельников А. С. - Экзистенциальная концепция глобализации Х. Буде и Й. Дюршмидта (2014)
Скляренко К. О. - Руйнування повсякденності як актуальна практика в умовах нової сучасності (2014)
Guzhva O. - Methodology Specifics of Researching Social Security in Light of Meta-Changes in Modern Society (2014)
Міхно Н. К. - Особливості наукового дискурсу про регіон в полі української соціології (2014)
Хутка С. В. - Соціальна пам'ять: основні підходи до концептуалізації, Полтавчук Т. Г. (2014)
Зубарєв О. С. - Життєвий світ іншого та проблема його розуміння у феноменології А. Шюца (2014)
Зубарева О. И. - Социальный контроль как объект научного анализа в постсоветской социологии: трансформации дискурсивных практик концептуальной аранжировки (2014)
Олещук К. М. - Соціологічне розуміння співвідношення народу та держави в поглядах українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ століття: компаративістський підхід (2014)
Локтіонова Д. А. - Місто та міський простір: реалії та перспективи (вітчизняний досвід) (2014)
Мусиездов А. А. - Переосмысление городских сообществ: от локальности к субкультурам и сетям по интересам (2014)
Ніколенко В. В. - "Fastfood" та його зв'язок із деякими аспектами суспільного життя (2014)
Бойко І. І. - Соціологічна версія дискурс-аналізу, Климанська Л. Д. (2014)
Бова А. А. - Использование метода группового учета аргументов для изучения восприятия личной безопасности (2014)
Марченко А. М. - Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках), Сидоров М. В.-С. (2014)
Мачуліна І. І. - Форми мережевої інтеграції науки, освіти і бізнесу (2014)
Яковенко А. В. - Украинское общество и военный конфликт: первые оценки социальных последствий (2014)
Кононов І. Ф. - Регіональні авто- та гетеростереотипи Донбасу і Галичини: їх значення в проектах націєбудівництва в Україні (2014)
Хобта С. В. - Динаміка суспільної думки мешканців Донбасу про кордон із Росією (2014)
Литовченко А. Д. - "Единая страна": критико-социологический анализ обоснованности государственной пропаганды (2014)
Катаев С. Л. - Мем "Бендеровец" как вирус ментальной эпидемии на Донбассе (2014)
Городяненко В. Г. - Ностальгия по СССР: миф или реальность? (2014)
Гугнін Е. А. - Соціальні механізми формування української політики: закономірності та особливості (2014)
Князева Е. В. - Социальное самочувствие и уровень политической лояльности украинского населения (на примере малых городов Одесской области) (2014)
Полторак В. А. - Електоральний маркетинг як технологія узгодження соціально-політичних позицій в умовах їхнього розмаїття, Шинкаренко О. Є. (2014)
Вахула Б. Я. - Соціальні медіа як механізм масової мобілізації: концептуалізація та емпіричне дослідження (2014)
Євдокимова І. А. - Держава як суб’єкт соціальної політики: еволюція ідеї та сучасна дискусія (2014)
Рахманов О. А. - Великий бізнес та українське суспільство: взаємодія за умов революційних перетворень (2014)
Резнік О. С. - Добровольчі об’єднання як основа інтеграційних процесів в Україні (2014)
Волянська О. В. - Антикорупційний потенціал громадянського суспільства в Україні та чинники, що його зумовлюють (2014)
Шатохін А. М. - Динаміка соціальних змін у сільському соціумі в умовах земельної реформи, Вуйченко М. А. (2014)
Екимова М. А. - Социологическое исследование проблем возрастной дискриминации в управлении персоналом, Болотова В. А. (2014)
Бардіна М. О. - Гендерний розподіл праці в українському суспільстві на прикладі подвійного навантаження, Марценюк Т. О. (2014)
Гришина Т. В. - Процессы социального включения людей старшего возраста: Украина в европейском контексте (сравнительный анализ) (2014)
Біскуп В. С. - Інституційні та особистісні виміри кар’єрної ексклюзії (2014)
Цимбалюк Н. М. - Проблеми і протиріччя формування ринку праці культурно-мистецької сфери (2014)
Owczarzak J. - Collaborating with Ukrainian NGOs: through Researching and Training to Develop Effective, Evidence-Based HIV Prevention Programs for Drug Users, Phillips S., Filippova O. (2014)
Плахова О. М. - Корпоративне волонтерство як прояв соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Косуля І. Ю. - Краудсорсинг та краудфандинг: нові поняття чи нові феномени? (2014)
Живілова М. С. - Місто як простір життя (за матеріалами біографічних інтерв’ю мешканців Галичини) (2014)
Козлова І. В. - Туристичні практики як інструмент зміни соціального простору сучасного українського міста: типологія та особливості (приклад м. Львова) (2014)
Любчук В. В. - Позакультові практики сучасних християнських церков як інструмент взаємодії Церкви і суспільства (2014)
Марченко А. М. - Паломництво хасидів в Україні: соціологічні рефлексії щодо міжкультурного сприйняття спільнот (2014)
Подольська Є. А. - Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції, Подольська Т. В. (2014)
Бєлова Л. О. - Культурне розмаїття чи уніфікація культур: що обере людство?, Алфьорова О. С. (2014)
Михайлева Е. Г. - Диверсификация университетов: мировая практика и отечественный опыт (2014)
Хижняк Л. М. - Замысел бизнес-образования и проблемы его реализации на различных этапах развития предпринимательства в Украине (2014)
Середа В. В. - Роль української освітньої системи у процесі культурної адаптації іноземних школярів (учнів) і студентів, Матійчук І. М. (2014)
Калашникова А. А. - Институт высшего художественного образования в Украине: особенности, проблемы, перспективы (2014)
Kizilov O. - Academic Mobility of Ukrainian Students: Intentions, Involvement and Obstacles, Rapoport A., Kizilova K. (2014)
Щудло С. А. - Феномени громадянської ідентичності у контексті еміграційних прагнень сучасних студентів: порівняльний аналіз студентства східного та західного регіонів України, Сокурянська Л. Г., Остроухова Г. С. (2014)
Рущенко И. П. - Исследование зависимостей в студенческой среде: опыт кроссуниверситетского измерения (Харьков, Луганск, Санкт-Петербург), Кононов И. Ф., Сердюк А. А., Бєлоусов К. Ю. (2014)
Кислова О. Н. - "Дополненная реальность" сквозь призму интернет-практик современного студенчества (2014)
Пташник-Середюк О. І. - Регіональні особливості релігійної ідентифікації студентської молоді (2014)
Титул, зміст (2015)
Никифоров А. Є. - Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень (2015)
Іващенко М. В. - Економічні наслідки "відкату" як форми рентоорієнтованої поведінки, Шкодіна І. В., Карпова І. В. (2015)
Васильчук І. П. - Теоретико-методологічні засади й еволюція концепції соціально відповідального інвестування (2015)
Герасименко Ю. С. - Сутність поняття "інститут" в аграрній сфері (2015)
Помінова І. І. - Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку (2015)
Архірейська Н. В. - Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України, Панасейко І. М. (2015)
Власюк Т. О. - Зовнішньоторговельні загрози як чинники стимулювання розвитку внутрішнього ринку (2015)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання впливу митних ризиків на діяльність машинобудівних підприємств, Тодощук А. В. (2015)
Шкарлет С. М. - Трансформація національної економічної системи з когнітивно-інформаційними якостями: ендогенний та екзогенний ресурси, Холявко Н. І. (2015)
Кулик В. В. - Децентралізація і фіскальна консолідація в управлінні процесами відтворення сектора нефінансових корпорацій (2015)
Romanchuk S. V. - Increasing the Ecological and Economic Efficiency of Waste Recycling: State Incentives and Barriers (2015)
Бубенко О. П. - Особливості базових моделей управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві та завдання їх вибору (2015)
Петренко К. В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності депресивних регіонів в умовах глобалізації економіки (2015)
Прушківська Е. В. - Аналіз диверсифікації галузевої структури економіки регіону в докризовий та посткризовий періоди, Куценко В. І. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Нерівномірність регіонального розвитку як чинник формування туристичних потоків в Україні (2015)
Благун І. С. - Валоризація регіонального туристичного простору, Гонак І. М. (2015)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2015)
Голуб Р. Р. - Теоретико-методологічний аналіз монетарного підходу до моделювання валютного курсу (2015)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств, Лесик Л. І., Висоцький А. Л. (2015)
Примостка А. О. - Агентно-орієнтоване моделювання фондового ринку (2015)
Косенко О. П. - Визначення рівня морального зносу при проведенні технологічного аудиту інтелектуальних технологій (2015)
Клебанова Т. С. - Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства житлово-комунального господарства за допомогою адаптивних моделей, Рудаченко О. О. (2015)
Чернецкая Ю. А. - К проблеме управления рентабельностью собственного капитала предприятия на основе целевых показателей (2015)
Сагайдак М. П. - Економіко-математична модель управління підсистемою "Персонал" у системі внутрішнього маркетингу підприємства (2015)
Юзевич В. М. - Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства, Клювак О. В. (2015)
Малярець Л. М. - Аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства для її стратегічного контролінгу, Моргун Г. В. (2015)
Пуліна Т. В. - Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості (2015)
Субота М. В. - Об’єднані стратегічні альтернативи розвитку олійно-жирових підприємств України (2015)
Шелудько Р. М. - Характеристика енергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області, Синиця О. С. (2015)
Східницька Г. В. - Пріоритетні напрями покращення існуючого стану сільськогосподарських підприємств Львівщини (2015)
Кошельник В. М. - Стратегія економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті активізації виробничої діяльності (2015)
Найда І. С. - Органічне землеробство як пріоритетний напрям соціоекономічного розвитку сільського господарства України, Запша Г. М. (2015)
Барна М. Ю. - Аналіз соціально-економічної складової системи внутрішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації (2015)
Чепурда Л. М. - Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (Частина І) (2015)
Власова Н. О. - Типізація політики формування оборотних активів та їх ефективність на підприємствах роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2015)
Столярчук Г. В. - Комплексування показників витрат за бізнес-процесами товароруху підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Пашкевич М. С. - Порівняння ланцюга поставок виробничого та сервісного підприємства (2015)
Зима О. Г. - Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму, Голуб М. О. (2015)
Волынец Т. Г. - Определение потребительских предпочтений при формировании структуры туристического продукта (2015)
Каткова Н. В. - Методические и практические аспекты определения интегрального показателя уровня экономической устойчивости промышленных предприятий, Матушевская Е. А. (2015)
Саух І. В. - Фінансовий потенціал підприємства: принципи та особливості його формування (2015)
Халіна О. В. - Ключові аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Гаврильченко О. В. - Теоретичні та практичні аспекти підготовки плану досудової і судової санації підприємства-боржника (2015)
Цибулько Д. І. - Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння, Фартушняк О. В. (2015)
Король К. В. - Центри відповідальності: поняття та підходи до визначення суб’єктів відповідальності (2015)
Підхомний О. М. - Класифікація чинників фінансової безпеки України: теоретичний і практичний аспекти (2015)
Шварц О. В. - Ліквідність банківської системи України в умовах економічної кризи (2015)
Череватенко В. А. - Кредитна політика українських банків та скорингові технології: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Д’яконова І. І. - Дослідження оцінки рівня фінансової стабільності як складового елементу механізму державного регулювання банківської системи, Мордань Є. Ю. (2015)
Алілуйко М. С. - Теоретичні аспекти оцінювання ефективності антикризового управління банківськими ресурсами (2015)
Бондаренко О. С. - Вплив логістизації економіки на управління фінансовими потоками промислових підприємств (2015)
Олійник О. О. - Оцінка ролі фінансових ринків у фінансуванні підприємств аграрного сектора економіки України, Адаменко В. В. (2015)
Стрілець В. Ю. - Вплив податкової реформи на ефективність функціонування бюджетної системи України (2015)
Любенко А. М. - Актуальні питання стандартизації фінансового контролю (2015)
Замула О. В. - Оптимізація втрат в управлінні інформаційними витратами переробного підприємства (2015)
Одарченко А. М. - Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні, Сподар К. В. (2015)
Кузьмін О. Є. - Взаємозв’язок понять "мотивація" та "мотивування" у системі мотивування персоналу підприємств, Бодарецька О. М. (2015)
Гросул В. А. - Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі, Афанасьєва М. В. (2015)
Преображенська О. С. - Організація управління фінансово-економічною безпекою як фактор удосконалення якості корпоративного управління (2015)
Дерев'янко О. Г. - Організаційні профілі системи репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України (2015)
Гончарова С. Ю. - Формування моделі управління сталим розвитком підприємства (організації), Гончаров А. Б., Аграмакова Н. В. (2015)
Науменко М. О. - Удосконалення стратегічного управління організацією, Морозова Л. В. (2015)
Кудирко О. В. - Соціальна відповідальність – сучасний тренд у поведінці споживачів (2015)
Іщенко А. В. - Маркетинговий компонент національних систем підтримки експортерів (2015)
Третьяк О. П. - Маркетингові аспекти просування інноваційної продукції на ринок (2015)
Зюкова І. О. - Моделювання маркетингових засобів стратегічного управління підприємством, Зюкова А. О. (2015)
Рецензія на монографію Стрижиченка К. А. (2015)
Содержание (2013)
Соколова Г. - Рынок труда в Республике Беларусь: социальные проблемы занятости, Таранова Е. (2013)
Бабосов Е. - Особенности и многообразие идентичностей в современной Беларуси (2013)
Лашук И. - Культура современного общества: методологические и методические аспекты социологического изучения (2013)
Абушенко В. - Постсоветская социология: мультипарадигмальность и "тоска” по теоретическому синтезу (2013)
Балич Н. - Социальные практики и их роль в современном обществе (2013)
Барановский Н. - Социально-правовая система предупреждения преступности: концептуальные основания закона (2013)
Малюк А. - Неолиберальная трансформация послевоенной модели капиталистического развития как составная часть долговременной исторической конъюнктуры периода структурного кризиса капитализма (2013)
Шульга А. - Предварительные замечания к реинтерпретации понятия "символический универсум” (2013)
Резник А. - Обусловленность гражданских практик в Украине как отражение социально-экономического развития общества (2013)
Бабосова Е. - Включенность молодежи в образовательные и социально-политические процессы как фактор инновационного развития белорусского общества (2013)
Артюхин М. - Белорусская наука и социальное положение научного работника в оценках молодых ученых (2013)
Хамутовская С. - Политико-идеологические предпочтения населения Республики Беларусь: социологический анализ (2013)
Шавель С. - Концептуализация понятия социальной сферы в социологии (2013)
Нагорный Б. - Проблемы эмпирического изучения преступности (заметки с XII Международной научно-практической конференции по проблемам социологии преступности, Луганск, 2013) (2013)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2013 году (2013)
Банников Ю. Г. - Юбилей первого в Украине Государственного института по проектированию предприятий черной металлургии (2008)
Павленко А. А. - Комплексный подход к энергосбережению и защите окружающей среды на примере реконструкции ОАО "Алчевский меткомбинат", Паламарчук Н. И., Шаповалова Н. Г., Давыденко П. Д., Ваганов Ю. А., Арих В. С., Моцарь Н. В. (2008)
Числов В. И. - Природоохранные аспекты работы систем водоснабжения металлургических производств, Лобанов В. И., Логвинов И. П., Овчаренко В. М. (2008)
Давыденко П. Д. - Современные проектные решения по реконструкции доменных печей с мероприятиями по охране окружающей среды, Бондарева Т. И., Логвиненко С. И. (2008)
Косовец А. А. - Некоторые вопросы состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории Украины, Колесник И. А. (2008)
Горлицкий Б. А. - Проблема экологической безопасности портовых и других акваторий Украины, Лебедев С. Ю., Губина В. Г. (2008)
Нотич А. Г. - Про вплив заміни природного газу альтернативними видами палива на викиди шкідливих речовин в атмосферу підприємствами ГМК, Каневський О. Л., Хребтова Л. І. (2008)
Пирогов А. Ю. - Эффективное решение вопросов экологии и энергосбережения при реконструкции газоотводящих трактов конвертеров ОАО НТМК, Мантула В. Д., Рыжавский А. З., Кривоносов А. И., Каненко Г. М. (2008)
Пирогов А. Ю. - Передвижная установка по обезвреживанию непригодных к использованию средств защиты растений, Стасевский С. Л., Рыжавский А. З., Сорока В. А., Ровенский А. И., Андрусенко М. И. (2008)
Варнавская И. В. - Анализ условий образования и состава сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2008)
Гринь Г. И. - Рациональная технология утилизации растворов концентрированной нитратной кислоты, содержащих оксиды азота и соединения йода, Кузнецов П. В., Казаков В. В., Созонтов В. И., Кучер К. А. (2008)
Бутенко А. Г. - Аппарат сбора и очистки загрязненных газов в замкнутой системе, Осипенко Е. В., Смык С. Ю. (2008)
Сталинский Д. В. - Методика определения снижения энергоемкости проката при внедрении непрерывной разливки стали, Литвиненко В. Г., Андреева Т. А., Грецкая Г. Н. (2008)
Коваленко А. М. - Проблемы и перспективы комплексной утилизации твердых бытовых отходов на региональном уровне* (2008)
Иващенко Т. Г. - Эколого-гигиенические аспекты использования в производстве клинкера железосодержащих металлургических отходов, Филин В. Н., Шевченко А. А. (2008)
Куцин В. С. - Утилизация пылевидных отходов фракционирования ферросплавов на ОАО "Никопольский завод ферросплавов", Лапин Е. В., Неведомский В. А., Ольшанский В. И. (2008)
Високі технології як передумова наукових і технологічних проривів (інтерв’ю з академіком НАН України В. В. Петровим) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (14 січня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (28 січня 2015 р.) (2015)
Наумовець А. Г. - Стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 січня 2015 р.) (2015)
Кухар В. П. - Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 р.) (2015)
Вовк М. В. - Біоактивні гетероциклічні системи (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 р.) (2015)
Смолій В. А. - Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку, Боряк Г. В. (2015)
Савіцький Д. П. - Фізико-хімічні аспекти отримання паливних дисперсних систем на основі природного вугілля та рідких органічних відходів, Макаров А. С., Садовський Д. Ю. (2015)
Литвин М. Р. - Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України 27 листопада 2014 року) (2015)
Никитин Ю. А. - Модели инновационного развития и трансфера технологических инноваций научных организаций, Рукас-Пасичнюк В. Г. (2015)
Симоненко Т. В. - Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) (2015)
Онопрієнко В. І. - Рід Патонів: історія, генеалогія, видатні представники (рецензія на книгу "Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи") (2015)
Кириллов С. А. - Наш Демьяныч (к 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины В. Д. Присяжного) (2015)
Таньшина А. В. - Харьков. 45-й. Атомный проект СССР — Лаборатория № 1 (2015)
Сергієнко І. В. - Його наука – надійність (до 80-річчя академіка НАН України І. М. Коваленка) (2015)
70-річчя академіка НАН України Ю. І. Якименка (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Макари (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Шимановського (2015)
Вихідні дані (2015)
Прибиткова І. - Презентація міста в просторово-часовій парадигмі (2013)
Малиш Л. - Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді (2013)
Гоч Р. - Чинники довіри: концептуалізації та гіпотези (2013)
Немировський В. - Перехід від антиутопії до утопії в контексті модернізаційних процесів у Росії (на матеріалах соціологічних досліджень у Красноярському краї) (2013)
Отрешко Н. - Ідеологія соціальної політики сучасних держав (2013)
Єлейко М. - Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття (2013)
Подшивалкіна В. - У пошуках метазасад сучасної соціології, або Стосовно праксіологічного потенціалу української соціології, Бірюкова М. (2013)
Епштейн А. Д. - Єврейські літні табори для старшокласників і формування багатоскладової національно-конфесіонально-громадянської ідентичності молоді в сучасній Україні (2013)
Жулєньова О. - Культурні універсалії, інваріантість та еквівалентність: їхня роль у реалізації крос-національних досліджень (2013)
Большов Є. - Вимірювання кількості покусів собаками в кількісних опитуваннях: вплив контексту і телескопічний ефект, Пирогова Д., Мирошниченко А., Марцінків А. (2013)
Дембіцький С. - Роздільний аналіз підгруп у метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2013)
Резнік В. - Теоретико-методологічні семінари в Інституті соціології НАН України (2013)
Суїменко Є. - Неходженими стежинами (2013)
Вітаємо Миколу Олександровича Шульгу з ювілеєм! (2013)
Куценко О. - Тетяна Іванівна Заславська (1927–2013). Соціолог, який змінив світ (2013)
Бабенко С. - Відчуття широкого обрію (2013)
Ботштейн В. А. - Снижение энергоемкости продукции – один из инновационных приоритетов развития горно-металлургического комплекса Украины, Каневский А. Л., Нотыч А. Г. (2008)
Касимов А. М. - Новая технология обезвреживания некондиционных и запрещенных средств защиты растений, Варнавская И. В. (2008)
Швец М. Н. - Эффективные системы улавливания и очистки технологических газов и неорганизованных выбросов современных интенсивных электросталеплавильных печей, Пирогов А. Ю. (2008)
Ковалев А. Е. - Разработка специального оборудования для отделения и обезвоживания металлической стружки, Тихонцов А. М. (2008)
Пирогов А. Ю. - Укрытие конвертера новой конструкции – эффективный путь снижения выбросов в атмосферу, Братова Т. П., Гонтарев А. С., Сорока В. А., Бережной И. С. (2008)
Эпштейн С. И. - Влияние комплексообразования в системах оборотного водоснабжения на рост гипсовых отложений, Кондратенко А. И., Музыкина З. С. (2008)
Борисов Б. М. - Исследование устойчивости процесса очистки воды в угольно-гранодиоритных фильтрах (2008)
Хоботова Э. Б. - Исследование накопления тяжелых металлов в почвах и растительности, Скляренко Е. Н., Уханева М. И. (2008)
Гринь Г. И. - Технологическая схема ректификации йодсодержащих растворов нитратной кислоты и оксидов азота, Кузнецов П. В., Казаков В. В., Созонтов В. И., Кучер К. А. (2008)
Кухта В. П. - Направления работ по энергосбережению на металлургических предприятиях Украины, Лесовой В. В., Пономаренко И. Т., Козлов А. С. (2008)
Мазур В. Л. - Тепло- и энергосбережение в металлургии: задачи, решения, перспективы, Рябов А. И., Мазур В. В. (2008)
Канский А. Б. - К вопросу о подготовке к утилизации замасленной окалины прокатных станов, Пирогов А. Ю., Куклич В. И. (2008)
Лунева О. В. - Термодинамические и массовые характеристики высокотемпературного пиролиза твердых бытовых отходов, Вархалев Ю. П. (2008)
Путноки А. Ю. - О природоохранной деятельности комбината ОАО "Запорожсталь", Силин Н. М. (2008)
Сталинский Д. В. - Методология инвентаризации выбросов загрязняющих веществ на металлургическом предприятии с использованием факторов эмиссии на примере ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мантула В. Д., Максименко Л. Г., Головецкая Е. Н., Нестеренко Л. А. (2008)
Гриник Г. Г. - Експозиційно-орографічні моделі оптимально-продуктивних місцеположень деревостанів бука лісового в Українських Карпатах (2012)
Сопушинський І. М. - Біоекологічні та біометричні особливості ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) із хвилясто-завилькуватою деревиною (2012)
Бойко О. Л. - Сучасний розподіл 137Cs у ґрунтах вологих сугрудів і суборів лісів Українського Полісся (2012)
Геник Я. В. - Природність компонентів лісу як показник рівня його трансформованості, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2012)
Гриб В. М. - Тривалість впливу підготовки лісокультурної площі на ріст і розвиток штучних насаджень (2012)
Попович С. Ю. - Основні напрями змін лісової рослинності біосферного резервату "Шацький", Сотник Л. П. (2012)
Лукащук Г. Б. - Динаміка ценопопуляцій рослин на зрубах Ґорґан (2012)
Кендзьора Н. З. - Морфофізіологічні особливості накопичення фітомаси деревами клена гостролистого в лісових культурах Львівського Розточчя, Заїка В. К. (2012)
Тринько Р. І. - Туризм як фактор соціально-економічного відродження, Григор'єва Я. В. (2012)
Новак У. П. - Сучасні тенденції екологічного оподаткування в Україні, Колінько Н. І. (2012)
Козій І. В. - Встановлення загальної економічної вартості ресурсів і функцій лісу (2012)
Мокрий В. І. - Технології формування бази даних для управління екологічною безпекою природоохоронних об'єктів західного полісся (2012)
Myastkivskyy V. F. - An important step in the fight against continuous biodiversity loss (2012)
Полив'яна Г. В. - Характеристика лісового покриву Старосамбірського району Львівської області (2012)
Ляшеник А. В. - Аспіраційна система з регульованими витратами повітря, Дадак Ю. Р., Самко Я. Є. (2012)
Куліченко А. Я. - Переміщення щіткового інструмента під час оброблення внутрішньої поверхні труб малого діаметра, Джус В. С., Гончар І. М. (2012)
Гобела В. М. - Видалення пнів із попереднім їх розколюванням, Гобела О. В. (2012)
Кобищан А. Д. - Шляхи удосконалення методів вибілювання лляних тканин (2012)
Корендій В. М. - Динаміка складного руху лопатей вітроустановки (2012)
Собко Н. М. - Дослідження основних показників роботи лісозаготівельної техніки в гірських умовах (2012)
Паснак І. В. - Експериментальне дослідження тривалості доїзду багатофункціонального пожежного причепа до місця виникнення пожежі (2012)
Приймак В. І. - Ранжирування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення, Голубник О. Р. (2012)
Васильців Т. Г. - Теоретико-методичні та прикладні аспекти забезпечення життєздатності підприємства, Литвинчук А. А. (2012)
Мельник О. Г. - Процес планування товарних запасів на підприємствах, Нагірна М. Я. (2012)
Колодійчук А. В. - Біхевіористські теорії розвитку промисловості (2012)
Бавико О. Є. - Трансформація регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки (2012)
Башнянин Г. І. - Політика управління необоротними активами малих і середніх підприємств, Завійська О. І., Дунас О. І., Коропецька Т. О., Шпаргало Г. Є. (2012)
Бочарова М. О. - Удосконалення методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Пономаренко Т. І. (2012)
Вірт М. Я. - Організаційно-економічні особливості функціонування фінансів акціонерних товариств у сучасних умовах господарювання, Руда Г. М. (2012)
Власюк Н. І. - Основні напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Горбова Х. В. - Методи оцінювання економічної ефективності концесійного проекту нафтогазових компаній (2012)
Городня Т. А. - Підходи до діагностики фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах, Тезбір Р. В. (2012)
Городня Т. А. - Теоретичні засади діагностики діяльності виробничого підприємства, Чорняк Л. Р. (2012)
Данилович М. П. - Організаційно-функціональні аспекти формування регіональних інноваційних структур (2012)
Добрянська М. В. - Інновації в управлінській діяльності промислових підприємств львівської області в умовах перехідної економіки: проблеми та перспективи впровадження (2012)
Драбовський А. Г. - Деформація кооперативних систем у командно-адміністративній системі (2012)
Дуда С. Т. - Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "капітал підприємства", Павук Т. І. (2012)
Карпінський Б. А. - Моніторинго-фіскальний інструментарій в аналізі результативності податкової політики держави (2012)
Качмарик Я. Д. - Удосконалення і методичні підходи до управління прибутком на підприємстві, Підлужна О. В. (2012)
Корягін М. В. - Звітність про оцінку ринкової вартості підприємства (2012)
Кузьминчук Н. В. - Регулювання фінансово-бюджетних відносин через призму найпоширеніших економічних теорій (2012)
Кушнірчук Ю. М. - Еволюційний шлях розвитку податкової системи України (2012)
Лукановська І. Р. - Розвиток інноваційності у секторі малого банківництва України (2012)
Міценко Н. Г. - Ефективність і результативність діяльності торговельного підприємства: оцінка та планування, Міщук І. П. (2012)
Маслак О. О. - Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств, Дорошкевич К. О., Вороновська М. М. (2012)
Москаль Н. В. - Організація аудиту кризових підприємств торгівлі (2012)
Носов О. Ю. - Розвиток державного регулювання грошової системи України (2012)
Піхняк Т. А. - Вибір оптимальної системи оподаткування - запорука розвитку малого підприємництва (2012)
Папка О. С. - Механізм функціонування системи фінансової безпеки страхових компаній (2012)
Пшик О. О. -Ковальська - Чинники впливу на планування зовнішньоекономічної діяльності, Передало Х. С. (2012)
Саталкіна Л. О. - Проблеми реалізації інноваційних процесів в Україні та шляхи їх подолання, Лакіза В. В. (2012)
Скибінська З. М. - Пральня самообслуговування: оцінка можливості започаткування власної справи у Львові, Скибінський О. С. (2012)
Столяренко О. О. - Аналіз етапів процесу стратегічного управління економічною безпекою підприємства (2012)
Юрченко О. Б. - Механізм формування доходів бюджету територіальних підрозділів Пенсійного Фонду України та їх облік (2012)
Цюпко І. В. - Конкурентні переваги туристичного підприємства - запорука забезпечення економічної безпеки країни, Вітер О. М. (2012)
Кіндрат Р. Я. - Економічна ефективність нормування витрати сировини у виробництві паркетних виробів, Ференц О. Б., Ференц О. О., Рибіцкий П. М., Лукянова Н. Г., Клішова В. С. (2012)
Гладій Г. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів на основі методу системної динаміки (2012)
Заярна Н. М. - Удосконалення та розвиток інформаційно-технологічного середовища споживчої кооперації України, Цибульський А. А. (2012)
Парненко В. С. - Аналіз структури та юзабіліті сайтів технічних вищих навчальних закладів (2012)
Ребот Д. П. - Динаміка та математична модель руху сипкого середовища під час його вібросепарації (2012)
Ткаченко П. Р. - До побудови інформаційно-аналітичної системи оцінювання персоналу банку за підсумками роботи (2012)
Башнянин Г. І. - Основні проблеми функціонування ринку освітніх послуг, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Бабійчук Т. П., Дунас О. І. (2012)
Досяк О. І. - Форумно-потокова технологія організації навчального процесу студентів (2012)
Сардак О. В. - Формування лояльності в системі управління персонал-маркетингом підприємств (2012)
Козак П. З. - Зарубіжний досвід управління персоналом у контексті успішної професійної адаптації працівників (2012)
До відома авторів статей (2012)
Двейрин А. З. - Обоснование и апробация методики определения податливости крепежных элементов в соединениях композитных деталей (2014)
Кравченко И. Ф. - Формирование конструктивного и параметрического облика форсажной камеры. Определение параметров затурбинного диффузора (2014)
Тихий В. Г. - Перспективная теплозащитная конструкция возвращаемых космических аппаратов с металлическим силовым элементом, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А. (2014)
Казаченко А. Л. - Численный подход к расчету динамической неустойчивости параболических обтекателей ракетоносителей, Аврамов К. В., Чернобрывко М. В., Батутина Т. Я. (2014)
Капитанова Л. В. - Влияние формы крыла в плане на параметры разбега самолета транспортной категории при взлете (2014)
Кривохатько І. С. - Критерії подібності вихрових систем літальних апаратів схеми "тандем", Сухов В. В. (2014)
Бетин А. В. - Определение потребного количества полетов свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов и сроков проведения летных исследований, Бетин Д. А., Шакури А. (2014)
Кондратьев А. В. - Методология информационной поддержки прогнозирования уровня физико-механических характеристик композитных заполнителей (2014)
Крашаница Ю. А. - Метод граничных интегральных уравнений в начально-краевых задачах аэрогидродинамики, Peng Y., Hoshmandi A., Ngo M. Tuan, Shalal F. A. (2014)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние клеевого соединения пластин разной ширины. Аналитическое решение, Танчик Е. В. (2014)
Соловьев А. И. - Краевые задачи теории упругости для ортотропной полуплоскости, ослабленной эллиптическим отверстием (2014)
Третьяков А. С. - Амплитуда остаточной деформации при циклическом нагружении в условиях неоднородного поля напряжений. Сообщение 2. Усталостные испытания образцов из сплава Д16АТ с концентратором напряжения в виде отверстия (2014)
Шевяков Ю. І. - Математична модель визначення оптимальних кількості, плану розподілу й маршрутів руху виїзних метрологічних груп (2014)
Соколова Г. - Ринок праці в Республіці Білорусь: соціальні проблеми зайнятості, Таранова О. (2013)
Бабосов Є. - Особливості та багатоманіття ідентичностей в сучасній Білорусі (2013)
Лашук І. - Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення (2013)
Абушенко В. - Пострадянська соціологія: мультипарадигмальність і "туга” за теоретичним синтезом (2013)
Баліч Н. - Соціальні практики та їхня роль у сучасному суспільстві (2013)
Барановський М. - Соціально-правова система запобігання злочинності: концептуальні засади закону (2013)
Малюк А. - Неоліберальна трансформація повоєнної моделі капіталістичного розвитку як складова довгострокової історичної кон’юнктури періоду структурної кризи капіталізму (2013)
Шульга О. - Попередні зауваження щодо реінтерпретації поняття "символічний універсум” (2013)
Резнік О. - Зумовленість громадянських практик в Україні як віддзеркалення соціально-економічного розвитку суспільства (2013)
Бабосова К. - Включеність молоді в освітні та соціально-політичні процеси як чинник інноваційного розвитку білоруського суспільства (2013)
Артюхін М. - Білоруська наука і соціальний стан науковця в оцінках молодих учених (2013)
Хамутовська С. - Політико-ідеологічні преференції населення Республіки Білорусь: соціологічний аналіз (2013)
Шавель С. - Концептуалізація поняття соціальної сфери в соціології (2013)
Нагорний Б. - Проблеми емпіричного вивчення злочинності (нотатки з XII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем соціології злочинності, Луганськ, 2013) (2013)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2013 року (2013)
Заїка В. К. - Морфофізіологічні особливості дерев сосни звичайної в борах Малого Полісся, Руденко А. В. (2012)
Мазепа В. Г. - Продуктивність і стан відтворених природним насінним шляхом деревостанів у грабово-соснових судібровах Львівського Розточчя, Криницька О. Г. (2012)
Гриник Г. Г. - Експозиційно-орографічні моделі місцеположень оптимально-продуктивних деревостанів ялини європейської в Українських Карпатах (2012)
Лесів М. Ю. - Побудова карти лісів України за даними глобальних цифрових карт земельного покриву, Щепащенко Д. Г., Швіденко А. З., Бунь Р. А. (2012)
Павліщук О. П. - Теоретико-методологічні засади економічної оцінки вуглецедепонувальної функції лісів на основі рентного підходу, Розвод С. В. (2012)
Пушкарьова-Безділь Т. М. - Результати вирощування суниці садової - Fragaria ananassa Duh. із застосуванням продуктів вермикультури, Сеник Ю. А., Кудла В. Й., Нікітіна О. В. (2012)
Гурла У. Р. - Меліоративні функції протомеліорантів у меліорації антропогенних ґрунтів, Шукель І. В., Оліферчук В. П. (2012)
Івченко А. І. - Таксономічний склад голонасінних дендропарку Львівської клінічної інфекційної лікарні, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Мельник А. С., Коляда Л. Б. (2012)
Корнілова Н. А. - Вплив витяжок деревних, чагарникових і трав'яних рослин на проростання насіння лікарських рослин (2012)
Базюк-Дубей І. В. - Порівняльний аналіз мікофлори українського розточчя з іншими мікофлорами України і Польського Розточчя (2012)
Римар М. В. - Екологічне підґрунтя організації господарських відносин, Боровик О. Н. (2012)
Дубовіч І. А. - Сучасні еколого-економічні проблеми транспортування небезпечних вантажів Львівською залізницею, Руда М. В. (2012)
Гулик Г. С. - Вдосконалення еколого- та економіко-правового регулювання лісокористування в Україні (2012)
Головко А. А. - Особливості планування як функції управління лісами та лісовим господарством, Січ М. В. (2012)
Шпак Г. М. - Організаційно-економічний механізм управління органічним землеробством в Україні (2012)
Запоточний М. М. - Вплив рекреаційних навантажень на водопроникливість лісових ґрунтів (2012)
Важинський Ф. А. - Основні напрями забезпечення розвитку сільських територій, Павник М. А. (2012)
Івануса А. В. - Особливості реалізації концепції сталого розвитку в туризмі (2012)
Польовська В. Т. - Формування позитивного іміджу лісових і деревообробних підприємств за допомогою екологічного маркетингу (2012)
Атаманюк В. М. - Розрахунок коефіцієнта гідравлічного опору під час руху теплового агента крізь стаціонарний шар подрібнених стебел соняшника, Кіндзера Д. П., Госовський Р. Р. (2012)
Гуліда Е. М. - Оцінювання пожежного ризику для споруд виробничого призначення, Мовчан І. О. (2012)
Озарків І. М. - Характерні особливості впливу режимних параметрів сушіння на коефіцієнт теплообміну, Козар В. С., Довга Н. Д., Кобринович М. С. (2012)
Теслюк В. М. - Модель підсистеми клімат-контролю для аналізу роботи інтелектуального будинку, Теслюк Т. В., Ляпандра А. С. (2012)
Арсиненко Н. О. - Перспективи використання вібротранспортерів (2012)
Лесик Х. Р. - Аналіз ексергетичної ефективності термосифонного сонячного колектора для умов помірного клімату (2012)
Башнянин Г. І. - Докапіталізація комерційного сектору банківської системи як чинник економічного зростання, Сидоренко В. А., Люлик М. Б. (2012)
Носов О. Ю. - Функції національного банку україни в умовах поглибленої трансформації економіки України (2012)
Лещук В. П. - Удосконалення управління фінансовим капіталом фінансово-промислової групи (2012)
Скрипко Т. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва за результатами чемпіонату ЄВРО-2012 (2012)
Бавико О. Є. - Основні напрями розвитку регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки (2012)
Воськало Н. М. - Внутрішній контроль власного капіталу підприємства в системі управління його діяльністю (2012)
Гончар М. Ф. - Особливості управління виробничим потенціалом промислового підприємства, Холявка Л. Ю. (2012)
Грабовський Р. С. - Конкурентоспроможність органічної продукції на продовольчому ринку України, Дудяк Р. П. (2012)
Драбовський А. Г. - Кооперативні системи: суть, принципи та особливості дослідження (2012)
Дуда С. Т. - Теоретичні аспекти аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання, Михайлик І. В. (2012)
Запоточний В. І. - Інвестиційна політика як основний етап банківського інвестиційного процесу (2012)
Колодійчук А. В. - Класифікації факторів інноваційного розвитку промисловості: традиційна, бар'єрна та за пріоритетністю (2012)
Копилюк Н. Ю. - Фінансово-економічні показники діяльності банків України в контексті реорганізаційних процедур (2012)
Корягін М. В. - Внутрішня звітність щодо ринкової вартості підприємства як основа прийняття управлінських рішень (2012)
Кульчицький М. І. - Аналіз капіталізації банківського сектору України у кризовий та посткризовий періоди, Кирилейза І. С. (2012)
Піхняк Т. А. - Проблеми кредитування малих підприємств в Україні та напрями їх вирішення (2012)
Раделицький Ю. О. - Асиметрія інформації на ринку фінансових послуг (2012)
Самець С. М. - Облікова політика щодо розрахунків підприємств і формування її елементів (2012)
Свіцка С. Б. - Фінансові ресурси підприємств та їх вплив на фінансову безпеку (2012)
Свидрук І. І. - Роль та значення законів теорії організації у виробничих системах (2012)
Семйон В. С. - Особливості складання та подання фінансової звітності: український та зарубіжний досвід, Варга К. Й. (2012)
Стричак Г. В. - Державний борг та проблеми його обслуговування, Сапарта І. І. (2012)
Топільницька Я. О. - Роль та значення інтелектуального чинника у розвитку вітчизняної економіки (2012)
Фурдичко Л. Є. - Суть і необхідність антикризового управління промисловими підприємствами в сучасних умовах, Жовтанецька Я. В. (2012)
Чік М. Ю. - Теоретичні засади формування системи обліку і контролю витрат на підприємствах лісового господарства (2012)
Москаль Н. В. - Методика аудиту кризових підприємств торгівлі (2012)
Двуліт З. П. - Взаємозв'язок зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування залізничного транспорту, Огородник І. М. (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання розпилювання колоди секторним способом на радіальні пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Максимів В. М. (2012)
Гліненко Л. К. - Розв'язання транспортної задачі з проміжними пунктами за допомогою надбудови Solver MS Excel, Яковенко Є. І. (2012)
Карабин О. О. - Диференціальні операції векторного поля, Чмир О. Ю. (2012)
Ящук В. І. - Інформаційні системи безпеки роздрібної торгівлі, Тучковська І. І. (2012)
Кузьминчук Н. В. - Модель динаміки розвитку життєзабезпечення населення регіону з огляду бюджетного фінансування (2012)
Андрійченко Г. І. - Удосконалення часткової методики визначення своєчасності маневру (2012)
Горкуненко А. Б. - Обґрунтування діагностичних і прогностичних ознак в інформаційних системах аналізу та прогнозування циклічних економічних процесів, Лупенко С. А. (2012)
Поліщук Г. В. - Програмно-апаратні засоби високопродуктивних обчислювальних систем для задач біометрії, Лупенко С. А., Луцків А. М. (2012)
Ткаченко П. Р. - EQUO - програма генератор формул для ефективної апроксимації залежностей однієї чи декількох змінних, Ткаченко О. Р., Поліщук У. В. (2012)
Паснак І. В. - Моделювання та вибір оптимального варіанта технологічного процесу гасіння пожеж класу а і в на промислових підприємствах (2012)
Башнянин Г. І. - Сучасна вища освіта: тенденції та перспективи розвитку, Свінцов О. М., Потинський М. Л., Бабійчук Т. П., Дунас О. І. (2012)
Майовець Є. Й. - Дослідження впливу інституційних чинників на формування ринку праці в Україні, Білик І. В. (2012)
Стричак Г. В. - Розвиток людського потенціалу - стратегічне завдання безпеки України, Лех Г. А., Франків О. Д. (2012)
Смочко В. Ю. - Якість життя - шанс чи вирок конкурентоспроможності регіону (2012)
До відома авторів статей (2012)
Поляков С. І. - До 85-річчя від дня народження професора Анатолія Михайловича Черненка, Шляхов О. Б. (2011)
Мирончук В. Д. - Дмитро Павлович Пойда – історик і наставник, Толстих І. В. (2011)
Ващенко В. В. - Primum Vivere – Primum Agere (до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Віталія Васильовича Підгаєцького), Дмитрієва В. А., Святець Ю. А., Топка Р. В. (2011)
Портнов А. В. - Між становим, конфесійним та етнічним підходами: вибір стратегії політики російської імперії щодо Правобережної України на початку ХІХ ст. (2011)
Яшин В. О. - Діяльність першого (Єлисаветградського) комітету з допомоги постраждалим євреям (1881–1882 рр.) (2011)
Долецький Е. В. - Злочинність у Таврійській губернії другої половини XIX ст. (аналіз даних кримінальної статистики) (2011)
Грищенко К. С. - Штрих до портрету підприємців Наддніпрянської України кінця ХІХ ст. (2011)
Остропольська М. В. - Михайло Павлик і Леся Українка: особливості культурно-інтелектуальних зв’язків (2011)
Гриженко Л. В. - Заселення Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ cт. як основний фактор посилення урбаністичних процесів у регіоні (2011)
Медяник В. Ю. - М. Ф. фон Дітмар: маловідомі сторінки життя та діяльності (2011)
Антипенко В. В. - Земська реформа на Правобережній Україні 1911 р. в політиці вищих органів влади Російської імперії (2011)
Хоречко А. М. - Участь дворян Катеринослава у діяльності Катеринославської архівної комісії (2011)
Городецький О. В. - Проведення та реалізація антирелігійної політики КП(б)У щодо польської національної меншини на Півдні України (1921–1928 рр.) (2011)
Бойко О. В. - "Нелегальні" методи протидії православної церкви антирелігійній політиці в Україні у 1920–1930-х рр. (2011)
Романець Н. Р. - Роль репресій у здійсненні хлібозаготівельної кампанії 1934 р.: до питання про причини голоду 1934–1935 рр. на Дніпропетровщині (2011)
Нікілєв О. Ф. - Сфера культурно-побутового обслуговування українського села у 1950-ті – середині 1960-х рр. у вимірі повсякденності (2011)
Год Н. В. - Еразм Роттердамський – "Вольтер XVI століття" (2011)
Земський Ю. С. - Внутрішні заходи в політиці Російської імперії та зовнішні чинники впливу як складники проімперських настроїв російської громадськості середини ХІХ ст. (2011)
Венгер Н. В. - Проблеми розробки та реалізації реформи ліквідації колоністського статусу в Російській імперії (1871): меноніти та влада у конфлікті (2011)
Бородіна О. Б. - Цілі і методи Російської імперії у справі встановлення дипломатичних відносин з Японією (2011)
Ходченко О. Є. - Адаптація менонітів у Північній Америці: трансформація ідентичності (1874–1923 рр.) (2011)
Мінаєва Т. В. - Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання (2011)
Грищенко О. Б. - До питання про основні причини перенесення столиці РСФРР з Петрограда до Москви у березні 1918 р. (2011)
Коломоєць О. Ю. - До питання про внутрішньопартійну боротьбу напередодні XV з’їзду ВКП(б) (2011)
Меметов В. С. - Новые тенденции в украино-российском интеллигентоведении, Данилов А. А. (2011)
Болебрух А. Г. - Специфика истории как науки (к постановке проблемы) (2011)
Святець Ю. А. - Фальсифікація та дезінформація в історичних джерелах (2011)
Грачевська Т. О. - Сюжети з історії Хмельниччини у науковій спадщині П. В. Феденка (2011)
Давидова А. М. - Від сімейного архіву до самостійного фонду: еволюція документального зібрання родини Лазаревських (2011)
Івлєва Я. А. - Класифікація архівних джерел з історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини ХІХ ст. (2011)
Руднев М. А. - Семантико-типологическое истолкование идеологии консерватизма в русской политико-философской мысли второй половины ХIХ – начала ХХI вв. (А. Д. Градовский – Н. А. Бердяев – А. Г. Дугин) (2011)
Тропіна А. А. - Джерела з історії політики коренізації в Кримській АСРР у фондах Державного архіву Російської Федерації (2011)
Бородін Є. І. - Матеріали науково-практичних конференцій з питань молодіжної політики як історичне джерело (90-ті роки ХХ століття) (2011)
Польовий М. А. - Перспективи нелінійного моделювання у вивченні процесів політичної історії (2011)
Тесленко Д. Л. - Ідеал науковості та стратегії інтерпретації пам’яток доби ранньої бронзи степів Східної Європи (2011)
Світленко С. І. - Плагіатні підробки й компіляції від докторанта І. А. Коляди (2011)
Кривий І. О. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій з історичних дисциплін, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2009 р. (2011)
Яковенко О. В. - Соціальна та світоглядна ролі давньоруських волхвів через їх образи у Повісті минулих літ (2012)
Світленко С. І. - Українське інтелектуальне середовище О. М. Лазаревського (2012)
Остропольська М. В. - М. Павлик та М. Драгоманов: до історії інтелектуальної співпраці (2012)
Кушлакова Н. М. - Південно-Російське товариство технологів: спроба зміни юридичного статусу (2012)
Хоречко А. М. - Соціально-історичний портрет предводителів дворянства Катеринославщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Гриженко Л. В. - Стан медичного обслуговування міського населення Катеринославщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Поплавський О. О. - Тема Донецько-Криворізької республіки як основа політичної концепції сучасних ідеологів федералізації України (2012)
Романець Н. Р. - Роль репресій у боротьбі з селянським опором в Україні (1927–1929 рр.) (2012)
Нікілєв О. Ф. - Житлово-комунальний стан українського села: реалії повсякденності 1950-х – середини 1960-х рр. (2012)
Микитчук Н. М. - Особливості взаємовідносин України й Туркменістану (2012)
Ходченко О. Є. - Тривалий шлях гутерітської комуни (від утворення до сьогодення) (2012)
Морозов О. В. - Система охорони митного кордону в Південно-Західних губерніях Російської імперії наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2012)
Бобылева С. И. - Теодор Рузвельт – один из конструкторов геополитики США (2012)
Берестень Ю. В. - Про підготовку менонітськими громадами Півдня Російської імперії гуманітарних програм та проектів на початку Першої світової війни (серпень 1914 – січень 1915 рр.), Левін О. Л. (2012)
Лавренко В. С. - Образи "вождів" у емігрантській мемуаристиці (2012)
Архірейський Д. В. - Процеси розробки і впровадження першого радянського митного тарифу 1922 р. (2012)
Коломоєць О. Ю. - Дискусії в РКП (б) початку 1920-х рр. і нова економічна політика (2012)
Моісеєнко С. О. - Взаємовідносини збройних сил та влади Німеччини в 1918–1933 рр. (2012)
Каковкіна О. М. - Економічний аспект українсько-болгарських відносин "доби соціалізму": джерелознавчі перспективи (2012)
Болебрух А. Г. - Нужна ли нам история? (2012)
Перетокін А. Г. - Матеріали галузевої преси в дослідженнях професора Володимира Крутікова (2012)
Чекушина Ю. Н. - Тема регионального инженерного предпринимательства в интерпретации профессора В. В. Крутикова и современных исследователей (2012)
Святець Ю. А. - Рівні наукової комунікації та властивості історичних джерел (2012)
Чирук С. В. - Метричні книги Старошведської лютеранської колонії XVІІІ – початку ХХ ст. як джерело історичної демографії (2012)
Долецький Е. В. - Рівень життя вчителя Таврійської губернії другої половини XIX ст. (2012)
Івлєва Я. А. - Статистичні документи з історії православних сектантів Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. (2012)
Стенько Ю. Г. - Проблеми еволюції української палеографії в історіографії ХІХ–ХХ ст. (2012)
Димніч О. Ю. - Суспільні проблеми радянських людей та місцева преса 1986 р. (результати пілотного контент-аналізу) (2012)
Ковальова І. Ф. - Катакомбні поховання північностепового Подніпров’я з олтарями (2012)
Харитонова О. В. - Торгівля гутним склом на українських землях ХVІІ–XVIII ст. (2012)
Шалобудов В. М. - Монети із закритих комплексів Новобогородицької фортеці: підстави нумізматичного передатування (2012)
Кривий І. О. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2010 р. (2012)
Сніда Є. О. - Історичні образи Т. Г. Шевченка в поезіях періоду "трьох літ" (1843–1845) (2014)
Світленко С. І. - Т. Г. Шевченко в житті та творчій спадщині С. О. Єфремова у дореволюційний період (2014)
Стороженко І. С. - Скільки ж було Запорозьких Січей за всю історію українського козацтва? (2014)
Нікітенко А. І. - Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. ХІХ ст.) (2014)
Перетокін А. Г. - Політика царського уряду щодо відродження гірничо-металургійного комплексу Донецько-Придніпровського регіону після світової кризи 1900–1903 рр. (2014)
Архірейський Д. В. - Організаційно-структурні трансформації митної системи УСРР у 1923–1924 рр. (2014)
Прокопов В. Ю. - Роль Василя Галаси у польсько-українській взаємодії на Закерзонні 1945–1947 рр. (2014)
Коломоец Ю. И. - К вопросу о формировании в Швейцарии центра российской политической эмиграции в начале 1860-х гг. (2014)
Поляков С. И. - Полемика вокруг адвокатской практики В. И. Ульянова (2014)
Павленко С. С. - Основні функції консульств та особливості діяльності японського імперського консульства в Одесі (1889–1910) (2014)
Бігун В. В. - Оперативний штаб рейхсляйтера А. Розенберга: створення, завдання, організаційна структура (2014)
Немич О. В. - Динаміка роботи "Групи семи" 1970–1980 рр.: етапи, проблеми, досягнення (2014)
Воронов В. І. - Внесок Д. І. Багалія в розробку джерелознавчих проблем історії України (2014)
Курзенкова А. О. - Інформаційні можливості скандинавських рунічних написів як протокниг (2014)
Жиляєв В. В. - Князівський сепаратизм у Східній Європі пізньосередньовічної доби: співвідношення джерельної та позаджерельної інформації (2014)
Яковенко О. В. - Г. А. Глінка – перший російський дослідник давньоруського язичництва (2014)
Пестрикова О. В. - Польські історики Львова другої половини ХІХ ст.: до питання про термінологічне визначення осередку в історіографії (2014)
Якімова І. В. - Жінки в археологічній науці України в другій половині ХІХ – у кінці 30-х рр. ХХ ст.: біоісторіографічний аспект (2014)
Головіна О. В. - Історіографія діяльності монархічних політичних об’єднань у Державній думі Російської імперії початку ХХ ст. (2014)
Медведовська А. Ф. - Холокост в Україні у спогадах та уявленнях неєврейського населення (2014)
Ковалева И. Ф. - Камень в культовой практике древнего населения Приднепровья (2014)
Петраускас А. В. - Использование камня в средневековых погребениях Житомирского Полесья, Коваль А. А. (2014)
Ромашко В. А. - Камнеобрабатывающее производство в Левобережной Украине на заключительном этапе позднего бронзового века (2014)
Фещенко Є. Л. - Антропофорфні стели в похованнях катакомбної культури України (2014)
Бойко О. В. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій із історичних спеціальностей, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2012 р. (2014)
Андріюк В. В. - Стадії юридичного прогнозування: питання методології (2010)
Васечко Л. О. - Поняття, сутність та правові ознаки глобалізації (2010)
Гладка Г. Л. - Правові аспекти регулювання свободи віросповідання у Радянській Україні (1919-1929 рр.) (2010)
Занфірова Т. А. - Філософська проблематика правоутворення та правотворчості у трудовому праві (2010)
Зварич Р. В. - Державотворчі аспекти національної ідеї (2010)
Костовська К. М. - Вплив структури правозастосовного акта на правозастосовну техніку (2010)
Мамонтов I. О. - Спроба реалізації української державницької концепції в умовах нацистського тоталітарного режиму: історико-правовий аспект (2010)
Вівчаренко О. А. - Влада народу: сім функціональних гілок влади (проблеми ренесансу в теорії права) (2010)
Ославський М. I. - Напрямки удосконалення адміністративної реформи в Україні (2010)
Фріс I. П. - До питання про правову природу нотаріату (2010)
Яцків I. I. - Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції (2010)
Банасевич I. I. - Істотні умови договору будівельного підряду (2010)
Васильєва В. А. - Умови посередницьких договорів (2010)
Гудима М. М. - Договірне врегулювання відносин тур-оператора та тур-агента (2010)
Гудима М. М. - Аналіз ознак туристичної послуги (2010)
Друк В. В. - Історичний розвиток правового регулювання надання туристичних послуг в Україні (2010)
Зеліско А. В. - Ознаки корпоративних юридичних осіб: теоретико-правовий аспект (2010)
Кафарський О. В. - Законодавче забезпечення сільського туризму: сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення (2010)
Козлов А. М. - Ознаки договору поставки товарів за державним замовленням (2010)
Кузьмич О. Я. - Правові аспекти здійснення захисту третьою особою своїх прав внаслідок невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, яке виникло з договору, укладеного на її користь (2010)
Мироненко I. В. - Нормативні обмеження щодо здійснення права власності на землю (2010)
Олійник О. С. - Основні тенденції розвитку колізійного законодавства щодо регулювання майнових та особистих немайнових відносин подружжя (2010)
Саракун I. Б. - Удосконалення правового регулювання відчуження акцій (2010)
Багай Н. О. - Розвиток законодавчого регулювання аграрних відносин в країнах СНД: проблеми гармонізації (2010)
Мороз Г. В. - Правове регулювання громадського екологічного контролю (2010)
Романко С. М. - Питання реалізації права споживачів на біологічну безпеку харчової продукції (2010)
Черногуз А. Ф. - Класифікація збитків, заподіяних власникам земельних ділянок та землекористувачам (на базі норм конституційного, цивільного та земельного законодавства України (2010)
Коропатнік I. М. - Особливості соціального захисту військовослужбовців у системі соціального забезпечення населення, Пасіка С. П., Ненько С. С. (2010)
Кохан Н. В. - Міжнародно-правове закріплення гарантій трудових прав працівників (2010)
Матвієнко Є. П. - Право на соціальне забезпечення як одне з найважливіших соціальних прав людини (2010)
Габуда А. С. - Правові аспекти співвідношення опору і злісної непокори (2010)
Кошеваров В. П. - Політика Європейського Союзу в сфері боротьби зі злочинністю за Консолідованою версією Договору про функціонування Європейського Союзу (2010)
Лотоцький М. В. - Адвокатура як суб’єкт загальносоціального запобігання злочинам (2010)
Митрофанов I. I. - Відновлення соціальної справедливості як мета реалізації кримінальної відповідальності (2010)
Сокуренко О. М. - Застосування дворазової дисциплінарної преюдиції при кваліфікації злісного ухилення від робіт засудженим, що відбуває покарання у виді обмеження волі (2010)
Стеблинська О. С. - Психологічні особливості особи неповнолітнього, який вчиняє злочини в стані сп’яніння (2010)
Шимко Т. В. - Питання кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві показання (2010)
Басиста I. В. - Слідча діяльність: окремі проблемні аспекти (2010)
Дердюк Б. М. - Обставини, що підлягають встановленню у справах неосудних і обмежено осудних осіб та їх значення для судового розгляду (2010)
Круль С. М. - Основи інформаційного забезпечення боротьби зі злочинами (2010)
Микитин Ю. І. - Аналіз правових актів ООН, які закріплюють загальні норми щодо відновного правосуддя (2010)
Олейняш Е. М. - Учасники обшуку: процесуальні та криміналістичні аспекти (2010)
Петечел О. Ю. - Деякі питання участі капсультанта-психолога у розслідуванні злочинів за участю неповнолітніх (2010)
Поштарук Д. О. - Щодо вдосконалення правових підстав застосування працівниками міліції вогнепальної зброї для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину (2010)
Тимчишин А. М. - Криміналістична характеристика та її значення у розслідуванні фальшивомонетництва (2010)
Титул, зміст (2012)
Ладика В. И - Присвячено 100-річчю з дня народження професора В.Т. Лобанова, Котенджи Г. П., Хмельничий Л. М. (2012)
Єфіменко М. Я. - Методологія створення лінії Стіха 430 української чорно-рябої молочної породи, Коваленко Г. С., Бірюкова О. Д., Подоба Б. Є. (2012)
Хмельничий Л. М. - Якісні показники молока корів українських червоно- та чорно-рябої молочних порід (2012)
Хмельничий Л. М. - Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань, Салогуб А. М., Шевченко А. П., Хмельничий С. Л., Білоног О. О., Бурлаченко К. Ю., Коваль О. М. (2012)
Котенджи Г. П. - История разведения голландской породы в Украине, Левченко И. В. (2012)
Петренко С. М. - Особливості росту та розвитку бугайців спеціалізованих м’ясних порід різного походження, Бурнатний С. В., Котенджи Г. П., Левченко І. В. (2012)
Гончаренко І. В. - Технологічні, організаційні та економічні аспекти виробництва молока в Ізраїлі, Пабат В. О., Марковіч А. (2012)
Лебедько Е. Я. - Ростовые модели для математического описания взаимосвязи "возраст - размеры тела" у модельных телок и коров идеального типа (2012)
Катмаков П. С. - Молочная продуктивность и воспроизводительная способность коров черно-пёстрой и голштинской пород разных генеалогических линий, Анфимова Л. В., Кузьмина О. М. (2012)
Баньковська І. Б. - Науково-методичні особливості створення м’ясних типів свиней українськими селекціонерами (1965-1980 рр). (2012)
Гавриленко В. П. - Отбор коров-первотелок по комплексу хозяйственно-биологических признаков, Бушова Г. А., Зубкова Е. Б. (2012)
Доротюк Е. М. - Оцінка молочності абердин-ангуських корів і створюваної української ангуської м’ясної породи, Прудніков В. Г., Колісник О. І. (2012)
Кацы Г. Д. - Анализ зимнего волосяного покрова мясного скота, Ладыш Е. И. (2012)
Лобода В. П. - Фактори впливу на реалізацію молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи (2012)
Никифорова Л. Н. - Живая масса и продуктивность коров различной линейной принадлежности (2012)
Першута В. В. - Формування екстер’єру телиць української чорно-рябої молочної породи в залежності від інтенсивності вирощування (2012)
Писаренко А. В. - Аналіз довічного використання корів червоної степової породи (2012)
Приймак В. В. - Короткий історичний нарис одомашнення птахів (2012)
Супрун І. О. - Порівняльний аналіз промірів статей екстер’єру та роботоздатності сучасних генеалогічних формувань коней орловської риситої породи (2012)
Таран С. І. - Медова продуктивність сімей українських бджіл різної генеалогії (2012)
Цхвітава О. К. - Зміна показників молочної продуктивності тварин різних типів стресостійкості (2012)
Шевченко А. П. - Успадковуваність та сполучна мінливість лінійних ознак корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2012)
Гнатюк С. І. - Оцінка морфофункціональних особливостей вимені та їх зв'язок з показниками молочної продуктивності у корів різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи (2012)
Дровняк О. В. - Ріст телиць різних порід за умов "холодного" способу їх вирощування (2012)
Марикіна О. С. - Молочна продуктивність корів різних порід в умовах інтенсивної технології (2012)
Стріха Л. О. - Вплив на ріст і розвиток бугайців тривалості міжотельного періоду їх матерів (2012)
Болгова Н. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів (2012)
Підпала Т. В. - Оцінка потенціалу продуктивності молочної худоби різних порід, Бондар С. О. (2012)
Гаглоев А. Ч. - Особенности поведения молодняка овец при чистопородном разведении и скрещивании, Негреева А. Н., Фролов Д. А. (2012)
Нежлукченко Т. І. - Особливості селекційної роботи із верховими конями, Петров Є. Г. (2012)
Панкєєв С. П. - Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини, Ліпісівіцький В. М. (2012)
Облап Р. В. - Сучасні методи визначення ГМО в харчових продуктах та продовольчій сировині рослинного походження (2012)
Гроза В. І. - Особливості екстер'єру бугайців таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби (2012)
Салогуб А. М. - Оцінка показників м’ясної продуктивності та екстер’єру бугайців світлого аквітана (2012)
Крижова Ю. П. - Дослідження властивостей м’ясних фаршевих систем, Венглюк О. В. (2012)
Марченко Н. І. - Особливості морфології та мармуровості найдовшого м’яза спини бичків породних поєднань сименталів вітчизняної і зарубіжної селекції (2012)
Старшинський І. М. - Використання бобів нуту у технології м’ясних паштетів, Гончаров Г. І., Полешко Ю. С. (2012)
Димитрієвич Л. Р. - Характеристика клітковини картопляної та її використання в різних видах харчових систем, Степанова Т. М. (2012)
Кобилінська А. М. - Забійні якості бугайців поліської м'ясної породи в зоні з різним рівнем радіаційного забруднення (2012)
Пасічний В. М. - Технології виготовлення паштетних консервів з білоквмісними наповнювачами тваринного і рослинного походження, Ястреба Ю. А., Ікол Н. С. (2012)
Пешук Л. В. - Інноваційні технології м’ясопродуктів із запровадженням міжнародної системи НАССР, Гащук О. І., Дубяга В. М. (2012)
Страшинський І. М. - Влив гречаного борошна на якість м’ясних напівфабрикатів, Гончаров Г. І., Бондарук Н. Р. (2012)
Тобоев Г. М. - Влияние способов выращивания на качество мяса гусят линдовской породы (2012)
Хмельничий Л. М. - Біохімічна оцінка цьоголіток коропа, вирощених у полікультурі в умовах удобрення ставів зерновою бардою з відстійника, Цьонь Н. І., Качай Г. В., Вечорка В. В., Бойко Ю. М. (2012)
Назаренко І. В. - Особливості виробництва м'ясних делікатесів в умовах м’ясопереробного підприємства м. Миколаєва (2012)
Федорович В. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові корів української чорно- та червоно-рябої молочних порорід (2012)
Задорожна І. Ю. - Антропометричні характеристики операторів, їх вправність і обізнаність як чинники ергономічності різних технологій доїння, Шабля В. П., Балагуровська Н. П., Ємець З. В. (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Boichenko K. - Management of strategic intents of enterprise by using the risk (2014)
Швиданенко Г. А. - Интеллектуализация процесса бизнес-планирования в условиях современной экономики (2014)
Егошина О. Л. - Интеллектуальные работники и "офисный планктон": подходы к управлению в условиях ограниченных ресурсов (2014)
Nesterenco C. - Ways of improvement of efficiency of functioning of agrarian educational institutions (2014)
Yarygina I. - Public private partnership within (2014)
Михайличенко А. И. - Туристические кластеры как форма социального диалога и развития региона (2014)
Ustenko A. - Lexical and grammatical fund for integrative socio-economic system management (2014)
Бочарова О. Н. - Основные критерии и показатели эффективности хозяйственной деятельности, Потокина С. А., Ланина О. И. (2014)
Matutis V. - Dilemma of the epoch: the restriction of the notion democracy in state and economics management, Desiukevic A. (2014)
Мамонтов В. Д. - Инновационная система как ключевой элемент развития национальной экономик, Кожевникова Т. М. (2014)
Жукевич І. В. - Співвідношення явних та неявних принципів права із системою принципів права (2010)
Луцький І. М. - Філософсько-правові аспекти становлення демократії та громадянського суспільства в Україні (2010)
Наум М. Ю. - Критицизм як метод пізнання позитивного права (2010)
Онищук І. І. - "Пастки” в юридичних документах та способи їх розпізнавання, Шутак І. Д. (2010)
Присташ Л. Т. - Політика полонізації шкільної та вищої освіти в Галичині у складі Польщі (1867-1918 pp.) (2010)
Саветчук Н. М. - Оригінальні ідеї державотворення у державно-правовій думці М. Драгоманова та І. Франка (2010)
Шевчук Л. С. - Характерні особливості законотворчого процесу Української Центральної Ради (2010)
Яворська І. - Становлення та розвиток ідей міжнародної судової правотворчості (2010)
Ляхович У. І. - Правовий зміст та класифікація прав державного службовця (2010)
Удод М. В. - Права людини як об’єкт конституційного захисту, Ворфоломеева І. С. (2010)
Фріс І. П. - До питання про правову регламентацію організації і діяльності нотаріату (2010)
Яцків І. І. - Загальні положення протидії корупції: адміністративно-правовий аспект (2010)
Бабецька І. Я. - До питання про правову природу переважних прав в корпоративних правовідносинах (2010)
Васильєва В. А. - Проблеми вдосконалення правового регулювання договорів про надання посередницьких послуг та його закріплення у чинному законодавстві (2010)
Височан В. М. - Захист прав споживачів у сфері надання комунальних послуг (2010)
Длугош О. І. - Воля та волевиявлення у правочині (2010)
Зайцева - Калаур І. В. - Легальне та доктринальне визначення поняття засоби масової інформації (2010)
Зварич Ж. І. - Співвідношення свободи панорами та вільного використання творів у контексті фотографування об’єктів авторського права (2010)
Калаур І. Р. - Окремі аспекти застосування норм цивільного й господарського кодексів України та норм спеціальних законодавчих актів для правового регулювання відносин найму (оренди) (2010)
Ковалишин О. Р. - Перспективи застосування інституту групового позову в корпоративних спорах (2010)
Корольов В. В. - Судовий та виконавчий секвестри: екскурс в процесуальні науки (2010)
Мироненко І. В. - Поняття та зміст міжнародної правової допомоги в цивільних справах (2010)
Мороз Г. В. - Право спільної сумісної власності на земельну ділянку: окремі питання (2010)
Олійник О. С. - Окремі аспекти правового регулювання зміни умов шлюбного договору, розірвання шлюбного договору чи визнання шлюбного договору недійсним в Україні (2010)
Полетило К. С. - Судовий захист права власності людини і громадянина на інформацію (2010)
Сіщук Л. В. - Поняття та види правонаступництва: цивільно-правовий аспект (2010)
Саракун І. Б. - Порядок та строки переведення акцій на бездокументарну форму існування (2010)
Слома В. М. - Спадковий договір за законодавством України (2010)
Сохан В. Б. - Суб’єкти корпоративних правовідносин (2010)
Тонієвич Є. Д. - Сімейно-правова санкція як об’єкт наукових досліджень (2010)
Багай Н. О. - Екологізація аграрного законодавства України: суть та напрями (2010)
Берлач Н. А. - Концепції розвитку законодавчого регулювання органічного виробництва в АПК: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Вівчаренко О. А. - Земельна ділянка України під охороною джерел міжнародного права навколишнього середовища (2010)
Вітовська І. В. - Правовий режим природних ресурсів виключної (морської) економічної зони в історичному аспекті поділу морського простору (2010)
Черногуз А. Ф. - Класифікація збитків, заподіяних власникам земельних ділянок та землекористувачам (на базі норм конституційного, цивільного та земельного законодавства України (2010)
Кохан Н. В. - Удосконалення правового регулювання гарантій, що забезпечують виконання працівниками покладених на них обов’язків (2010)
Козодай М. А. - Психологічні аспекти вибору засобів виправлення неповнолітніх засуджених (2010)
Митрофанов І. І. - Проблеми поняття "притягнення до кримінальної відповідальності" у кримінальному праві (2010)
Соловій О. Я. - Позитивна посткримінальна поведінка як умова звільнення від кримінальної відповідальності (2010)
Стеблинська О. С. - Стан законодавчого забезпечення запобігання міжнародному наркобізнесу (2010)
Сьоміна Н. А. - Спірні питання щодо визначення механізму вчинення злочину та його класифікація (2010)
Басиста І. В. - Окремі аспекти генезису рішень слідчого (2010)
Герасимчук О. П. - Участь потерпілого в апеляційному провадженні у кримінальній справі (2010)
Когутич І. І. - Про ситуативну обумовленість дій державного обвинувача у ході розгляду кримінальних справ (2010)
Круль С. М. - Інформаційно-аналітичні технології в криміналістичній діяльності слідчого (2010)
Микитин Ю. І. - Європейські правові акти у сфері відновного правосуддя (2010)
Савченко В. А. - Проведення негласних слідчих дій під час досудового розслідування: проект КПК України та європейський досвід (2010)
Тунтула О. С. - Класифікація практичних дій з отримання анти кримінальних доказів: можливості удосконалення (2010)
Харченко І. Г. - Наука, як джерело криміналістичних рекомендацій (2010)
Лівощенко Л. П. - Стан кишкового мікробіоценозу поросят при коліентеротоксемії і методи його корекції, Камбур М. Д., Лівощенко Є. М. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Вивчення біосумісності гемостатичних губок із стовбуровими клітинами кісткового мозку кроля під час культивування in vitro, Малюк М. О., Ткаченко С. М., Харкевич Ю. О. (2014)
Стовбецька Л. С. - Білковий склад сироватки крові перепілок за різного рівня амінокислот та вітаміну Е у раціоні (2014)
Замазій А. А. - Патофізіологічні змини функціональної активності адаптивних систем новонароджених телят у рібілдинг-періоді під впливом гіпоксії (2014)
Мазуркевич А. Й. - Отримання адгезивної фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку лінійних мишей C 57BL/6 за різних умов виділення первинного матеріалу та культивування у середовищі RPMI, Кладницька Л. В., Ковпак В. В. (2014)
Замазій А. А. - Патофізіологічні зміни гематологічних індексів крові телят під впливом гіпоксії, Камбур М. Д., Кассіч В. Ю., Коваленко Л. М. (2014)
Замазій А. А. - Тромбоцитарний гемостаз корів у другій період тільності, Лісовенко В. М. (2014)
Замазій А. А. - Динаміка показників функціональної системи забезпечення організму тварин оксигеном (2014)
Бойко Т. В. - Епізоотична ситуація щодо інфекційних хвороб бджіл у Північно-східному регіону України (2014)
Гладченко С. М. - Ідентифікація тварин – запорука покращення епізоотичного стану в Україні, Касяненко О. І. (2014)
Шкромада О. І. - Визначення фенольного коефіцієнту та білкового індексу дезінфектанту Бідез (2014)
Єфімова О. М. - Інтеграція ветеринарного контролю України до ризик-орієнтованого підходу у міжнародній торгівлі відповідно до вимог СОТ та ЄС (2014)
Скрипка Г. А. - Джерела небезпечних пестицидів для продукції бджільництва (2014)
Марченко А. М. - Моніторинг та контроль небезпек в молокопродуктах і кормах та оцінка ризику в харчовому ланцюгу "від ферми до столу" (2014)
Петров Р. В. - Оцінка якості риби, що реалізується на агропродовольчих ринках м. Суми (2014)
Бордунова О. Г. - Екологічно безпечні технології "Article" для захисту інкубаційних яєць курей від патогенної мікрофлори (2014)
Петров Р. В. - Моніторинг гідрохімічного стану річок басейну Дніпра на території Сумської області, Назаренко С. М. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст жирних кислот в продукції бджільництва залежно від екологічних умов довкілля, Рівіс Й. Ф., Федорук Р. С. (2014)
Трокоз В. О. - Результати дослідження впливу дигідрофосфатів мікроелементів на процеси життєдіяльності дубового шовкопряда (2014)
Ніщеменко М. П. - Характеристика ембріонального розвитку, виводу і виводимості молодняку перепелів при інкубаційній обробці яєць розчином аквахелату селену, Ємельяненко А. А., Стовбецька Л. С. (2014)
Головко В. О. - Калійгідрогенпероксомоносульфат як дезінфікуюча речовина проти мікобактерій, Кочмарський В. А., Хомутовська С. О., Бондарчук А. О., Блажеєвський М. Є. (2014)
Sytiuk M. P. - The results of PCR detection of porcine circovirus type 2 DNA in biological material samples from wild boars hunted in Ukraine (2014)
Глебенюк В. В. - Мікробний пейзаж гнійних ран у собак (2014)
Зажарська Н. М. - Кількість соматичних клітин у молоці корів та кіз (2014)
Скрипка М. В. - Вікові аспекти клініко-морфологічного прояву хламідіозу свиней, Заріцька А. О., Ковшар О. В. (2014)
Омельченко Г. О. - Епізоотологічні особливості респіраторних інфекцій свиней бактеріальної етіології (2014)
Улько Л. Г. - Ефективність використання специфічних засобів в системі контролю асоційованих бактеріозів кінцівок великої рогатої худоби, Фотіна Т. І. (2014)
Ксьонз І. М. - Розроблення ПЛР-тест-системи для індикації Сhlamydia felis у біологічних зразках від свійських котів, Цівенко Т. М., Почерняєв К. Ф., Корінний С. М. (2014)
Дмитренко Н. І. - Особливості клініко-морфологічного прояву вірусного гепатиту собак, Мізін А. В. (2014)
Запека І. Є. - Патогенетичні аспекти та особливості клініко-морфологічного прояву коліентеротоксемії (2014)
Кассіч В. Ю. - Проблеми сучасної епізоотології, Камбур М. Д., Фотін А. І., Ребенко Г. І., Байдевлятов Ю. А., Волосянко О. В., Ушкалов В. О., Атмась В. Я., Фотін О. В. (2014)
Ребенко Г. І. - Етіологія та епізоотологія інфекційних хвороб респіраторного тракту свиней (огляд літератури) (2014)
Старосельська А. Л. - Порівняльна характеристика ковбасних фаршів за допомогою мікроструктурного аналізу (2014)
Левченко А. Г. - Період виведення цефтіофуру гідрохлорид із організму тварин після застосування цефтіоклину (2014)
Манойло Ю. Б. - Епізоотична ситуація щодо езофагостомозу свиней в господарствах Полтавської області (2014)
Завірюха Г. А. - Результати дослідження штамів пробіотиків в системі розробки нового препарату для корекції вторинних імунодефіцитів у тварин, Васильєва Т. Б. (2014)
Шкромада О. І. - Визначення антимікрбної активності препарату "Біоцидін", Долбаносова Р. В. (2014)
Кассіч В. Ю. - Протеїногенність виробничих штамів для виготовленні ППД-туберкуліну для ссавців, Камбур М. Д., Ушкалов В. О., Замазій А. А., Волосянко О. В. (2014)
Колеснікова К. Ю. - Дослідження рівня накопичення бактерійної маси тест-штамів мікроорганізмів на середовищах із гідролізатів морських гідробіонтів, Пінчук Н. Г. (2014)
Мачуський О. В. - Лістеріоз. Епізоотологічна та епідеміологічна ситуація на прикладі держав Європейського союзу, Ковтун В. А. (2014)
Абдуллаев М. Т. - Лечение хронической гематурии крупного рогатого скота (2014)
Олефір І. А. - Ефективність застосування триколіну для профілактики бактеріальних інфекцій птиці (2014)
Айшпур О. Є. - Вплив вакцинації свиней проти респіраторних хвороб на економічну ефективність виробництва свинини, Павлов Є. Г., Сапон Н. В., Ничик С. А. (2014)
Євстаф’єва В. О. - Епізоотологічні особливості нематодозів свиней у зоні Лісостепу України (2014)
Кисельова Л. Ю. - Ефективність лікарських засобів за малофагозів курей (2014)
Панасенко О. С. - Діагностика та лікування за гістомонозу індиків в присадибних господарствах, Рисований В. І., Негреба Ю. В. (2014)
Агаева З. Т. - Смешанные инвазии гусей в Азербайджане (2014)
Маршалкіна Т. В. - Терапевтична ефективність нового засобу за умов спонтанної еймеріозної інвазії курчат, Заiкіна Г. В., Біла Н. В., Євтушенко А. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Удосконалення комплексу ветеринарно-санітарних заходів в умовах тов "Аграрний холдинг Авангард", Ястремський С. М. (2014)
Рустамова С. И. - Действие преимагинальных дегельминтизаций на рост и развитие ягнят (2014)
Кистерна О. С. - Застосування рослинних і тканинного імуностимуляторів в залежності від потреб пасічного продуктивного сезону, Мусієнко О. В. (2014)
Бушуєва І. В. - Визначення залишкових кількостей активно діючої речовини препарату "Авесстим" у сироватці крові, м’ясі та органах птиці, Фотіна Г. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Березовський А. В. (2014)
Краєвський А. Й. - Моніторинг кормів для великої рогатої худоби та свиней на забрудненість мікроміцетами та мікотоксинами, Куцан О. Т., Краєвський С. А., Лазоренко А. Б. (2014)
Давиденко Н. Г. - Використання кольпоцитологічного методу дослідження при діагностиці причин неплідності у сук (2014)
Мурська С. Д. - Моніторинг маститів у корів господарств Львівської та Тернопільської області (2014)
Лесик Я. В. - Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Хомин М. М., Кропивка С. Й. (2014)
Огородник Н. З. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату (2014)
Дідух А. В. - Інтенсивна терапія за гострого гастроентериту, Фасоля В. П., Копистко Р. (2014)
Мусієнко В. М. - Педагогічні аспекти викладання дисциплін у виші із залученням інтерактивних технологій (2014)
Іваненко В. В. - Історик суспільної думки та просвітитель сучасності (до 70-річчя доктора історичних наук, професора А. Г. Болебруха) (2010)
Журба О. І. - До ювілею Ірини Федорівни Ковальової (2010)
Журба О. І. - Історик військового мистецтва українських козаків – Іван Сергійович Стороженко, Литвинова Т. Ф. (2010)
Ковальська-Павелко І. М. - До 70-річного ювілею професора В. К. Якуніна (2010)
Світленко C. І. - Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (2010)
Шляхов О. Б. - Україна на шляху до індустріального суспільства. Стадія зрушення (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Дацик В. Д. - П. О. Куліш і галицькі народовці (2010)
Дяченко О. В. - Громадська діяльність О. Я. Кониського у справі втілення соборницьких прагнень українців на початку 1890-х рр.: політика "нової ери" (2010)
Сарнацький О. П. - Ставлення та дії адміністрації Південно-Західного краю Російської імперії щодо українських політичних партій наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах щорічних звітів губернаторів цареві) (2010)
Бойко О. В. - "Легальні" методи опору православної церкви атеїстичній політиці більшовиків в Україні у 1920–1930-х рр. (2010)
Сабадин А. О. - Діяльність українських жіночих організацій у міжвоєнній Чехословаччині (1921–1939 рр.) у царині національного виховання та допомоги дітям українських емігрантів (2010)
Бондаренко В. С. - Новаторські ідеї господарських кадрів промисловості доби радянської модернізації України на сторінках серії книг "Реабілітовані історією" (2010)
Нікілєв О. Ф. - Дитячі дошкільні заклади українського села середини 1950-х – середини 1960-х рр.: реалії стану і функціонування (2010)
Щелкунов А. О. - "Білі плями історії" у суспільній думці часів перебудови (на прикладі політичних репресій кінця 1920-х – початку 1950-х рр.) (2010)
Кривчик Г. Г. - Здобутки і втрати української культури за роки незалежності (2010)
Захарова Н. С. - Українська суспільно-політична преса як джерело до вивчення проблем викладання історії в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст. (2010)
Бородін Є. І. - Молодіжне законодавство України в історичній ретроспективі (1991–2004 рр.) (2010)
Сіроус Є. В. - Фізичне підкорення континенту: освоєння західних земель США в середині ХІХ ст. (2010)
Моісеєнко С. О. - Досвід франко-прусської війни 1870–1871 рр. у контексті генезису воєнної доктрини Німеччини (2010)
Коротенко Д. В. - Законодавство Російської імперії другої половини ХІХ ст. про структуру, штати і функції загальної поліції (2010)
Коломоєць Ю. І. - Створення першої соціал-демократичної організації в еміграції – "Союзу російських соціал-демократів" (2010)
Безносова О. В. - Конфесійна політика Російської імперії щодо християнських церков (1903–1917) (2010)
Мирончук В. Д. - Наукова діяльність М. Ф. фон Дітмара, Медяник В. Ю. (2010)
Ходченко О. Є. - Особливості суспільного життя менонітів у Північній Америці під час Першої світової війни (2010)
Бобылева С. И. - Кто виноват? Российское общество и "немецкий вопрос" в годы Первой мировой войны, Петрова Т. Л. (2010)
Толстих І. В. - О. Ф. Керенський в мемуарах представників вищого офіцерства Росії, Рябенко І. В. (2010)
Ягольніцька О. К. - Особливості переписів населення Польщі 1921 та 1931 рр. та картина етнічного і конфесійного складу суспільства Другої Речі Посполитої (2010)
Каковкіна О. М. - Православна церква в українсько-болгарських взаєминах (2010)
Яровий В. І. - Дієвість албанського чинника напередодні та в період міжетнічного конфлікту 2001 р. в Республіці Македонія (2010)
Болебрух А. Г. - Історіографія в дисциплінарній структурі історичної науки (2010)
Тарнопольська І. О. - Києво-Печерська лавра та Орден єзуїтів на історіографічних перехрестях (2010)
Кавун М. Е. - Зародження історіографічних практик у ранньому Катеринославі (2010)
Руднев М. А. - Историографическая судьба славянофильства как "индикатор" понятия "русский консерватизм" (2010)
Портнова Т. В. - Сучасна історіографія історії українського селянства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: вплив зарубіжної інтелектуальної традиції (2010)
Воронов В. І. - Опубліковані й архівні історико-бібліографічні праці О. М. Лазаревського (2010)
Івлєва Я. А. - Джерельний комплекс з історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії в першій половині ХІХ ст. у фондах Російського державного історичного архіву (2010)
Тропіна А. А. - Статистика народонаселення як джерело з історії політики коренізації радянської влади в Кримській АСРР на початку ХХ ст. (2010)
Святець Ю. А. - Преса та влада очима українських селян у роки непу (2010)
Лавренко В. С. - Образ України у спогадах представниць російської еміграції першої післяреволюційної хвилі (2010)
Бут О. М. - Серія книг "Реабілітовані історією" як джерело вивчення інтелектуального потенціалу діячів науки і культури Радянської України міжвоєнної доби в соціокультурному європейському просторі (2010)
Маріна З. П. - Етнографія краю на сторінках "Летописи Екатеринославской Ученой Архивной комиссии" (2010)
Усенко П. С. - Музеология: наука, дисциплинарный образ или совокупность вербальных форм? (2010)
Ковальова І. Ф. - Стрільча Скеля – ремісничий центр бронзової доби Дніпровського Надпоріжжя, Нікітенко І. С. (2010)
Ромашко А. В. - Бронзовый котел из скифского аристократического кургана V в. до н. э. Близнец-2 (2010)
Фещенко Є. Л. - Охорона пам’яток культурної спадщини в УРСР в 60–70 рр. ХХ ст. (за архівними матеріалами Дніпропетровського історичного музею), Фанигін Ю. Ю. (2010)
Голубчик Л. М. - Інформація про обстеження зруйнованих курганів поблизу с. Єлізаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, Ромашко В. А., Фещенко Є. Л., Тесленко Д. Л. (2010)
Струкуленко А. С. - До історії археологічної новобудовної експедиції Дніпропетровського національного університету (2010)
Кривий І. О. - Анотований огляд дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2008 р. (2010)
Latysh E. - Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds, Koshulko O. (2012)
Osypenko V. - Inductive technologies of system-analytical research as an effective tools in complex innovative projects (2012)
Sarychev A. - Discriminant functions quality estimation on the basis of training and testing samples, Sarycheva L. (2012)
Savchenko E. - Use of GMDH for investigation of impact of non-income components on HDI, Tutova O. (2012)
Stepashko V. - Experimental verification of internal convergence of iterative GMDH algorithms, Bulgakova O., Zosimov V. (2012)
Yefimenko S. - Optimal Paralleling for Solving Combinatorial Modelling Problems using Graphics Processing Units (2012)
Бідюк П. І. - Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів, Кожухівська О. А. (2012)
Єфіменко С. М. - Комп’ютерний експеримент в дослідженні ефективності методів індуктивного моделювання (2012)
Зайченко Ю. П. - Исследования методов индуктивного моделирования в задачах прогнозирования на фондовых рынках (2012)
Коваль П. Н. - Алгоритм управления процессом кластеризации по ближайшему расстоянию (2012)
Колотий А. В. - Регрессионные модели прогнозирования урожайности озимой пшеницы в Украине (2012)
Кондаршова Н. В. - МГУА и вероятностные методы при построении классификаторов для медицинской дифференциальной діагностики (2012)
Литвиненко В. И. - Метод индуктивного синтеза РБФ нейронных сетей с помощью алгоритма клонального отбора (2012)
Мельник І. М. - Особливості застосування методу гілок і границь в задачі вибору оптимальної регресійної моделі, Піднебесна Г. А. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського