Гамалий В. В. - Оценка динамики изменения биомеханики функции нижних конечностей при внутрикостном дистракционном остеосинтезе голени, Драган В. В., Абу Немер Джамаль А. М. (2010)
Бідненко С. І. - Контамінація мікроорганізмами навколопротезних тканин при асептичній нестабільності компонентів ендопротеза кульшового суглоба, Гайко Г. В., Лютко О. Б., Сулима О. М. (2010)
Лябах А. П. - Гіперкальцемія як маркер остеолізу при діабетичній остеоартропатії стопи, Міхневич О. Е., Магомедов О. М. (2010)
Зазірний І. М. - Реабілітаційні заходи при відновленні ушкодженого хряща колінного суглоба, Євсєєнко В. Г., Ковальчук В. М. (2010)
Дедков А. Г. - Реконструктивные вмешательства при опухолях дистального отдела большеберцовой кости (2010)
Проценко В. В. - Хіміотерапія при комбінованому лікуванні доброякісної та злоякісної гігантоклітинної пухлини кістки (2010)
Страфун С. С. - Вплив гострої ішемії на скорочувальну функцію та силу скелетних м’язів в експерименті, Долгополов О. В., Ноздренко Д. М. (2010)
Гребенников К. А. - Роль патологии пяточноладьевидной связки в формировании плосковальгусной деформации стопы, Лябах А. П. (2010)
Хименко С. О. - Відновне лікування хворих з ушкодженнями термінальної порції сухожилка розгинача пальців кисті, Курінний І. М. (2010)
Михальченко О. М. - Ендопротезований колінний суглоб: кількісна оцінка функціонування за результатами двовимірного радіологічного контролю, Зазірний І. М., Євсєєнко В. Г. (2010)
Колодченко В. П. - Біологічний вік хворих на остеоартроз і остеопороз (2010)
Бруско А. Т. - Біологічний закон відповідності кількості та функції кісткової тканини (2010)
Гай Л. А. - Диагностика и хирургическое лечение метатарзалгии (обзор литературы) (2010)
Сергієнко Р. О. - Рецензія на книгу J. C. McCarthy "Ранні стадії захворювання кульшового суглоба. Своєчасне виявлення та мало інвазивне лікування”, Страфун О. С. (2010)
Щербань Ольга Миколаївна (1918–2010) (2010)
Звіти про роботу товариства ортопедів-травматологів м. Києва і Київської області (січень – березень 2010 р.) (2010)
Бруско А. Т. - Вплив аутологічних мультипотентних стромальних клітин кісткового мозку, фібробластів та плазми, багатої на фактори росту на відновлення структури сухожилля при його дегенеративнодистрофічному ураженні в експерименті, Коструб О. О., Грищенко В. І. (2010)
Продан А. И. - Малоинвазивный трансфораминальный поясничный межтеловой спондилодез: особенности технологии и результаты, Елисеев С. Л., Перепечай О. А. (2010)
Лоскутов А. Е. - Динамика опороспособности нижних конечностей при лечении пациентов со сколиотической болезнью, Летучая Н. П., Головаха М. Л. (2010)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні показники ураження, їхня частота та кореляційні залежності при тубекульозному остеомієліті кісток кінцівок у дітей, Грицай М. П., Цокало В. М. (2010)
Бабова І. К. - Алгоритм реабілітації хворих, що потребують ендопротезування кульшового суглоба, Торчинський В. П., Біла І. І., Майко В. М. (2010)
Дедков А. Г. - Реконструкции диафизарных дефектов длинных костей при их поражении опухолями, Климнюк Г. И. (2010)
Дутка І. Ю. - Роль магнітнорезонансної томографії у діагностиці та лікуванні пошкоджень сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній зоні”, Трутяк І. Р., Трутяк О. І. (2010)
Венгер В. Ф. - Транспозиция сухожилий m. extensor digitorum в лечении пациентов с метатарзалгией, Гай Л. А. (2010)
Вовченко А. Я. - К вопросу о балльной оценке факторов риска нарушения формирования тазобедренного сустава у новорожденных и детей первого года жизни (2010)
Сергієнко Р. О. - Ультразвукова діагностика малих та часткових пошкоджень ротаторної манжети плечового суглоба (2010)
Белецкий А. В. - Опыт тотального эндопротезирования коленного сустава при вторичном гонартрозе в молодом возрасте, Герасименко М. А., Скакун П. Г., Третьяк С. И. (2010)
Проценко В. В. - Репаративний остеогенез у місці імплантації матеріалу на основі біоактивного скла – біокомпозиту, Зотіков Л. О. (2010)
Жук П. М. - Риск возникновения тромбоза глубоких вен при переломах костей нижних конечностей на раннем этапе развития травматической болезни, Сархан Х. А. (2010)
Шумада Іван Володимирович (2010)
Левенець Віталій Миколайович (2010)
Лоскутов Александр Евгеньевич (2010)
Герасименко С. І. - Робоча ортопедична класифікація остеоартриту кульшового суглоба, Майко В. М. (2010)
Коструб О. О. - Сучасні погляди на застосування плазми багатої факторами росту в ортопедії та травматології (огляд літератури), Зазірний І. М., Блонський Р. І. (2010)
Коструб О. О. - Інформація про науковопрактичну конференцію з міжнародною участю "Актуальні питання артрології та спортивної травми”. м. Запоріжжя, 24–25 червня 2010 р., Головаха М. Л. (2010)
Гайко Г. В. - Керамічні головки на основі діоксиду цирконію для ендопротеза кульшового суглоба, Лашнева В. В., Розенберг О. О. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Ураження кисті хворобою Ольє, Гук Ю. М., Лучко Р. В., Молнар І. О. (2010)
Страфун С. С. - Причини розвитку рецидиву передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Богдан С. В. (2010)
Сердюк В. В. - Идиопатический сколиоз. Механизмы его развития (2010)
Продан А. И. - Модель поясничного спинального стеноза в эксперименте, Перепечай О. А., Чернышов А. Г. (2010)
Дехтяренко Н. О. - Динаміка імунологічних показників при гематогенному остеомієліті хребта, Сташкевич А. Т., Шевчук А. В., Вітковський А. М. (2010)
Попов В. А. - Експериментально-біомеханічне обґрунтування малоінвазивного остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки, Кривенюк В. В., Вадзюк Н. С. (2010)
Радомський О. А. - Новий спосіб остеосинтезу дистального епіметафіза малогомілкової кістки фігурною пластиною (біомеханічне дослідження), Літун Ю. М., Шидловський М. С. (2010)
Лоскутов О. А. - Диагностика и лечение переломов лодыжек, осложненных нестабильностью межберцового синдесмоза (2010)
Драган В. В. - Этапы развития внутрикостного дистракционного остеосинтеза по методу Блискунова (2010)
Федорович Б. О. - Роль МРТ у діагностиці стану м’яких тканин колінного суглоба при гострій та хронічній травмі у футболістів (2010)
Климовицкий В. Г. - Дистракционный остеосинтез: сравнение внешнего и внутреннего остеосинтеза, Драган В. В., Гончарова Л. Е. (2010)
Рой І. В. - Повернення до праці – визначальний критерій eфективності етапної реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба, Бабова І. К., Біла І. І., Баяндіна О. І. (2010)
Рушай А. К. - Амбулаторный этап лечения больных с трофическими язвами нижних конечностей (2010)
Майко В. М. - Досвід ендопротезування хворих на остеоартроз кульшового суглоба (2010)
Жук П. М. - Тромбоз глубоких вен нижних конечностей в травматологии и ортопедии (обзор литературы), Сархан Х. А. (2010)
Шипунов В. Г. - Этиопатогенез ганглиона кистевого сустава и причины его рецидивов (обзор литературы) (2010)
Сергієнко Р. О. - Рецензія на книгу J. W. T. Byrd "Operative hip arthroscopy” ("Оперативна артроскопія кульшового суглоба”, друге видання, доповнене і перероблене) (2010)
Коструб О. О. - Інформація про XIV черговий конгрес Європейського товариства з артроскопії, хірургії колінного суглоба та спортивної травматології (ESSKA), Осло (Норвегія), 912 червня 2010 р. та VIІ черговий конгрес Азійськотихоокеанського товариства спортивної медицини та хірургії коліна (APOSSM), Наха (Японія), 24 липня 2010 р., Зазірний І. М. (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Зульфугарзаде Т. Э. - Источники правового обеспечения нанотехнологических исследований и нанопроизводств в России (1991-2010 гг.) (2013)
Даньшин А. В. - Корпоративные кодексы купечества как источник торгового права традиционного Китая (2013)
Лебеденко С. А. - Моральный вред в диспозициях особенной части УК РФMoral damage in dispositions of the special part of the criminal code of the Russian Federation (2013)
Герасимова Л. Н. - Методология формирования резерва под предстоящие отпуска работников (2013)
Долгова В. И. - Теоретические предпосылки формирования готовности руководителей к инновационной деятельности (2013)
Сибирская Е. В. - Основы проектирования институциональной среды инновационной деятельности региона, Ляпина И. Р., Строева О. А., Петрухина Е. В. (2013)
Черняк В. И. - Современный менеджер как "человек-системный" (2013)
Казбеков Г. К. - Повышение эффективности социальных инвестиций на основе использования портфельного финансового анализа (2013)
Пилипенко А. Н. - Ценностные основания либеральной перспективы Украины, Литвиненко Н. И. (2013)
Рябых В. Н. - Инфляционное таргетирование как приоритетная мера управления инфляцией в России, Кожевникова Т. М., Саяпин А. В. (2013)
Горчакова Е. Н. - Совершенствоание структурной архитектуры национальной экономики (2013)
Эркаева Г. П. - Научно-методические подходы к разработке стратегии комплексного развития южного региона Узбекистана (2013)
Korotaeva N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum ONU87 in mixture with autolysate of erwinias on formation of tumors caused by Rhizobium radiobacter С58, Kondratiuk T. V., Basiul O. V., Krylova K. D., Yamborko G. V., Ivanytsia V. O., Limanska N. V. (2013)
Нідялкова Н. А. - Субстратна специфічність пептидази 2 Bacillus thuringiensis IMB B-7324, Мацелюх О. В., Варбанець Л. Д. (2013)
Фесенко А. Ю. - Стан вакцинопрофілактики проти поліомієліту в Україні, Позур В. К., Бондаренко В. І. (2013)
Абедалабас М. - Образование биоплёнки и синтез рамнолипидов Pseudomonas aeruginosa АТСС 15692 в присутствии сигнального хинолона и его синтетических аналогов , Галкин Н. Б., Семенец А. С., Филипова Т. О. (2013)
Скороход И. А. - Влияние биологически активных веществ фосфатминерализующих штаммов рода Bacillus на семена растений, подвергнутые оксидативному стрессу , Рой А. А., Мелентьев А. И., Курдиш И. К. (2013)
Васильєва Н. Ю. - Математичний аналiз та оптимiзацiя складу поживного середовища для штаму Lactobacillus plantarum ONU87, Коротаєва Н. В., Панченко М. М., Iваниця В. О. (2013)
Шоляк К. В. - Сульфатвiдновлювальнi бактерiї, стiйкi до пiдвищених концентрацiй шестивалентного хрому, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2013)
Курченко И. Н. - Ростовые характеристики эндофитных и фитопатогенных штаммов Alternaria alternata і ceratocystis sp., Павличенко А. К., Юрьева Е. М. (2013)
Сідашенко О. І. - Вивчення бiологiчних властивостей плiвкоутворювальних i неплiвкоутворювальних штамiв Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Полішко Т. М., Вінніков А. І. (2013)
Чуєнко А. І. - Фунгiцидна активнiсть гуанiдинвмiсних олiгомерiв, перспективних до застосування в гумовiй промисловостi, Вортман М. Я., Шевченко В. В. (2013)
VIII літня школа "Молекулярна мiкробiологiя i бiотехнологiя" (2013)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2013)
Снітинський В. - Екологічний моніторинг антропогенно порушених земель львівського полігону твердих побутових відходів, Зеліско О. (2014)
Гамкало З. - Особливості емісії со2 з поверхні ґрунтів зеленої зони м. Львова залежно від стадії рекреаційної дигресії лісових біогеоценозів, Дерех О. (2014)
Василова О. - Дослідження тенденції атмосферного забруднення у Львові за допомогою лишайників, Романишин Н. (2014)
Гуцуляк Г. - Заходи щодо охорони природних екосистем в проектах землеустрою, Гуцуляк Ю. (2014)
Лисак Г. - Стан ценопопуляції epipactis helleborine (l.) Crantz в урочищі "пісочок" , Любинець І. (2014)
Гринчишин Н. - Вертикальна міграція дизельного палива в ґрунтах різного типу, Бабаджанова О., Лагуш Н. (2014)
Дидів А. - Екотоксикологічна оцінка якості капусти білоголової, вирощеної на забрудненому важкими металами ґрунті, залежно від системи удобрення (2014)
Бикін А. - Фізичні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту та динаміка росту рослин кукурудзи за прямої сівби (без обробітку ґрунту), Тарасенко О. (2014)
Скрильник Є. - Динаміка органічного вуглецю у ґрунтах різного гранулометричного складу після внесення осадів стічних вод, Гетманенко В. (2014)
Лопушняк В. - Вплив систем удобрення топінамбура на вологість сірого лісового ґрунту, Слобода П. (2014)
Господаренко Г. - Вплив мінерального удобрення та інокуляції на продуктивність нуту, Прокопчук С. (2014)
Господаренко Г. - Якість пшениці спельти залежно від особливостей удобрення азотними добривами, Ткаченко І. (2014)
Лядська І. - Динаміка фізичних властивостей дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах за профілем, Андрусевич К. (2014)
Проневич В. - Трансформація органічної речовини осушених торфових ґрунтів у кормових сівозмінах (2014)
Мазур В. - Динамічна оцінка гумусового стану ґрунтів Вінниччини, Цицюра Я., Дідур І., Пелех Л. (2014)
Вавринович О. - Вплив систем удобрення і вапнування на потенційну забур’яненість ґрунту, Качмар О., Шинкарук Г. (2014)
Лопушняк В. - Ефективність застосування мінеральних добрив і препаратів органічного походження за вирощування ячменю ярого на темно-сірому опідзоленому ґрунті західного лісостепу України, Вега Н. (2014)
Пархуць Б. - Вплив рівня мінерального удобрення на продуктивність ріпаку озимого на дерново-підзолистих оглеєних ґрунтах Передкарпаття (2014)
Пархуць Б. - Вплив рівня мінерального удобрення на продуктивність пшениці озимої на темно-сірих опідзолених ґрунтах Пустомитівського району Львівської області (2014)
Пархуць І. - Вплив рівня мінерального удобрення на урожайність та якість картоплі на темно-сірих опідзолених ґрунтах Володимир-Волинського району волинської області (2014)
Прохорова І. - Результати міжлабораторного експерименту з метрологічної атестації стандартних зразків складу ґрунтів (2014)
Кочмарський В. - Вихідний матеріал для селекції пшениці м’якої ярої на якість зерна, Хоменко С., Федоренко І. (2014)
Завірюха П. - Формування селекційно цінних ознак гібридними сіянцями картоплі F1, Панасюк О., Коновалюк М., Неживий З. (2014)
Голячук Ю. - Оцінка сортів пшениці озимої на стійкість до найпоширеніших хвороб, Тістечок М. (2014)
Кочмарський В. - Прояв трансгресивних форм за стійкістю проти основних збудників листових хвороб та елементами продуктивності у гібридів пшениці м’якої озимої, Кириленко В., Харченко А. (2014)
Юрченко Т. - Трансгресивна мінливість за ознаками продуктивності колосу, індукована мутагенними чинниками в гібридних популяціях пшениці м’якої озимої, Волощук С., Кириленко В., Кочмарський В. (2014)
Терьохіна Л. - Вплив агроекологічних чинників на прогнозування виробництва насіння буряку столового ерфуртського сортотипу (2014)
Томашівський З. - Ефективність застосування способів обробітку ґрунту за умов вирощування ячменю ярого, Томашівський О. (2014)
Цилюрик О. - Ефективність безполицевого обробітку ґрунту під соняшник у північному степу України, Судак В. (2014)
Лихочвор В. - Вплив азотного живлення на ріст і розвиток кормових бобів в умовах західного лісостепу України, Борисюк В., Багай Т., Іванюк В. (2014)
Бомба М. - Густота посіву як вирішальний чинник формування врожаю зерна кукурудзи, Дудар І., Литвин О., Тучапський О., Костюк С. (2014)
Данилюк В. - Продуктивність картоплі залежно від удобрення, Вислободська М., Сало Г. (2014)
Лихочвор В. - Урожайність цукрових буряків залежно від системи застосування гербіцидів, Костючко С. (2014)
Іванюк В. - Вирощування кукурудзи в монокультурі (2014)
Кириленко В. - Варіювання дати припинення та відновлення вегетації рослин пшениці м’якої озимої (2014)
Свиридов А. - Вплив стимуляторів росту на продуктивність сорго та кукурудзи на зерно в східному лісостепу України, Кохан К. (2014)
Стельмах О. - Продуктивність озимого ріпаку залежно від сорту та технологічних прийомів вирощування на дерново-опідзолених ґрунтах, Григорів Я., Максимів Т. (2014)
Судденко В. - Посівні якості насіння та врожайність пшениці ярої залежно від передпосівної обробки насіння протруйниками та добривами (2014)
Носов С. - Особливості водоспоживання гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби в північній підзоні степу України (2014)
Кузнєцова І. - Обґрунтування системи контролю якості листя стевії (stevia rebaudiana bertonі) (2014)
Гулько Б. - Архітектоніка кореневої системи яблуні на клонових підщепах у саду, Гулько В. (2014)
Рожко І. - Реакція сортів суниці ананасної на вітчизняні мікробіологічні препарати в умовах західного лісостепу України (2014)
Гулько Б. - Ріст і розвиток саджанців імунних до парші сортів яблуні в розсаднику на різних клонових підщепах, Вуйцик Н. (2014)
Стефанюк Г. - Сорти і їх якість, Стефанюк С., Демкевич Л., Колодій А. Огірки. (2014)
Дидів О. - Біолого-виробнича оцінка сортів салату посівного в умовах Західного Лісостепу України, Дидів І., Дидів А., Лещук Н., Позняк О. (2014)
Коник Г. - Насіннєва продуктивність конюшини гібридної залежно від мінерального і бактеріального живлення в умовах Передкарпаття, Байструк-Глодан Л., Маменько Г. (2014)
Мельник М. - Динаміка ботанічного складу середньостиглих травостоїв (2014)
Лисанчук Ю. - Вплив важких металів на гематологічні показники тварин (2014)
Лихочвор В. - Урожайність сої залежно від фунгіцидів, Щербачук В. (2014)
Коханець О. - Ефективність інсектицидів різного походження для захисту озимої пшениці від шкідників, Остапюк В. (2014)
Косилович Г. - Застосування нових фунгіцидів у системі захисту пшениці озимої від хвороб, Ліщинський І. (2014)
Кружель Б. - Порівняльна характеристика продуктивності мускатної та мулардної качок за умов примусової відгодівлі на жирну печінку, Вовк С., Павкович С., Пілярчик Б., Пілярчик Р. (2014)
Павкович С. - Продуктивна дія захищених тваринних жирів у раціонах лактуючих корів, Вовк С., Кружель Б. (2014)
Goraichuk I. V. - Development of the recombinant positive controls of bovine viral diarrhea virus 1 and 2 for PCR assay, Gerilovych A. P., Solodiankin O. S., Bolotin V. I. (2013)
Парижак С. Я. - Конструювання штамiв – надпродуцентiв формальдегiдредуктази термотолерантних метилотрофних дрiжджiв Hansenula рolymorpha (2013)
Fomina M. O. - Nitrogen source effect on copper speciation within ectomycorrhizal fungus Rhizopogon rubescens (2013)
Merlich A. G. - Lactobacillus plantarum from berries of grape cultivated in the south of Ukraine, Ivanytsia V. O., Korotaeva N. V., Zlatogurska M. A., Vasylieva N. Yu., Babenko D. O., Limanska N. V. (2013)
Курченко И. М. - Сравнительная характеристика комплекса трихотеценовых микотоксинов штаммов Fusarium poae (PECK) wollenw. Разных трофических групп, Цыганенко Е. С. (2013)
Kushkevych I. V. - Dissimilatory sulfate reduction by various Desulfovibrio sp. strains of the human intestine (2013)
Горішний М. Б. - Нагромадження бiлка у клiтинах chlorobium limicolа IМВ К-8 за рiзних умов мiнерального та органiчного живлення, Гудзь С. П. (2013)
Велигодська А. К. - Вмiст меланiнiв у базидiальних грибiв порядкiв Polyporales та Agaricales, Федотов О. В. (2013)
Драговоз І. В. - Фiтостимулювальна активнiсть екзометаболiтiв штама-антагонiста Bacillus amyloliquefaciens IМВ В-7404, Леонова Н. О., Жукова Д. А., Авдєєва Л. В. (2013)
Водзінська Н. С. - Антифагова активнiсть асиметрично-замiщених пiридилпорфiринiв, Галкін Б. М., Водзінський С. В., Філіпова Т. О. (2013)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2013)
Бакун О. А. - Структурні особливості займенникової репризи в сучасній англійській мові (2014)
Білицька В. - Граматичні особливості текстів відеорепортажів (2014)
Богачик М. С. - Особливості перекладу комп’ютерних скорочень в англомовних текстах (2014)
Буньо Г. Б. - Сучасні методи вирішення проблеми граматичної омонімії в тексті (2014)
Ванівська О. І. - Структурні моделі та морфологічні ознаки композитів-колоративів, Дубравська Д. М. (2014)
Войналович Л. П. - Особливості функціонування займенника it в сучасній англійській мові (2014)
Голтвеницька М. В. - Складнопідрядні речення із підрядним відповідності як окремий семантичний різновид детермінантних складнопідрядних утворень (2014)
Гошовська І. В. - Детермінологізація як складова інтелектуалізації мови (2014)
Гримашевич Г. І. - Ступенювання прислівників в українських діалектах (2014)
Гурецька М. В. - Роль комунікативно значущих жестів у актуалізації емоційного стану роздратування (2014)
Демиденко О. П. - Терміносистема фахової мови сталого розвитку та її особливості, Горбатюк О. А. (2014)
Дерев’янко Л. І. - Прийменниково-субстантивні корелятиви з вторинними темпоральними прийменниками як експлікатори семантики часової попередності (2014)
Забужанська І. Д. - Полівекторність дослідження мовленнєвого ритму (2014)
Касяненко Д. С. - Дериваційний потенціал термінів правничого євролекту в німецькій та українській мовах (2014)
Ковальчук О. П. - Пізнавально-комунікативний підхід у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи, Ковальчук В. Д. (2014)
Коляда Е. К. - Лексико-фразеологічна репрезентація рішучості в сучасній англійській мові (2014)
Кочукова Н. І. - Терміни з компонентом нео- в українській науковій мові (2014)
Кузнецова М. О. - Особливості відтворення граматичних явищ англомовних науково-технічних текстів при перекладі українською мовою (2014)
Кшановський О. Ч. - Групова афіксація та факультативність формантів у системі морфологічного типу перської мови (2014)
Лукач М. О. - Принципи організації дієслівної лексики в лексико-семантичних групах (2014)
Малишко О. Ю. - Систематизація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, Козуб Л. С. (2014)
Малярчук О. В. - Неологізми, неоніми, терміни в сучасних англійських наукових текстів (2014)
Мизин Т. О. - Функціонування моделі сполучуваності NPRPN у текстах белетристичного та наукового функціональних стилів (2014)
Мізіна О. І. - Складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом з семою "звук" (2014)
Мойсей Л. Т. - Лексико-семантична вербалізація чоловічого та жіночого мікропросторів роду в ранньоновоанглійській мові (2014)
Новікова Т. В. - Лексико-граматичні трансформації в перекладі П. Анатольсткого поеми "Кавказ" Т. Г. Шевченка (2014)
Олексієнко А. В. - Ідентифікація складного речення з детермінативним підрядним серед інших типів гіпотаксису (2014)
Панчишин М. В. - Особливості внутрішньої форми медичних термінів в сучасній українській і польській мовах (2014)
Папідзе Н. В. - Сутність дослідження дериваційного потенціалу слів у межах словотвірних парадигм та словотвірних гнізд: теоретичний аспект (2014)
Підгірна Н. М. - Різновиди лінгвістичної компресії у французькій мові (2014)
Попов С. Л. - Дифференциация грамматических вариантов перцептивно-аргументационным методом: показатели партитивности и цельности (2014)
Романченко А. П. - Офіційні назви автомобілів та їх функційно-прагматичне спрямування: етимологічно-словотвірний аспект, Хрустик Н. М. (2014)
Стрига Е. В. - Історичний розвиток англійської фразеології (2014)
Ткач П. Б. - Граматична репрезентація пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій, Мясоєдова С. В. (2014)
Товкайло Т. - Позиція кінцевого форманта -ик та його похідних щодо словесного наголосу в сучасній українській мові, Довбня Л. (2014)
Туришева О. О. - Морфологічний критерій у виділенні та класифікації частин мови (на матеріалі німецької мови) (2014)
Фарина Н. Г. - Займенниково-означальні речення у синтаксичній структурі повісті "Захар Беркут" І. Я. Франка (2014)
Чекарева Є. С. - Синтаксичні функції артикля в давньогрецькій мові класичного періоду (2014)
Шавелашвілі Є. В. - Поняття "частина мови" в сучасному мовознавстві (2014)
Швець О. В. - Методологічна основа аналізу номінативних речень різноструктурних мов (2014)
Шереметьєва К. В. - К вопросу о методике анализа фоностилистической вариативности, Черниш І. В. (2014)
Шиць А. А. - Нечленовані речення як специфічні засоби вираження позамовних ситуацій (2014)
Школьна Н. О. - Утворення термінів у німецькій фаховій мові промислової автоматизації (2014)
Щербій Н. - Суб’єктні рефлексивні конструкції в українській та польській мовах (2014)
Яблонська-Юсик І. В. - Віддієслівні запозичення у контексті сучасної французької публіцистики (2014)
Bernar G. B. - The phenomenon of silence in S. Beckett’s plays (2014)
Chugu S. D. - Temporal expressiveness of the narrative (2014)
Бабенко О. В. - Особливості синтезу мистецтв у ранній ліриці М. І. Цвєтаєвої, Журба О. Р. (2014)
Вдовенко Т. А. - Пространственно-временные характеристики англоязычных художественных произведений с персонажем-нарратором (2014)
Володіна Т. С. - Функціонально стилістичні особливості німецької лінгвістичної монографії (2014)
Гарбар Н. І. - Специфіка у перекладі анімаційних фільмів "Нікчемний я" та "Нікченмний я-2" (2014)
Гладьо С. В. - Лексико-семантичні особливості емоціогенних маркерів текстового простору (досвід інтерпретації англійськомовного художнього тексту) (2014)
Гораль Н. М. - Літературна критика і "Записки край узголов’я" Сей Сьонагон (2014)
Дорогович Н. О. - Експресивне функціонування сакральної лексики в поетичних текстах Яна Твардовського (2014)
Жорнокуй У. В. - "Інша" жінка (за повістю "Декоративна жінка" Валерія Шевчука) (2014)
Ідзьо М. В. - Способи досягнення емотивно-експресивного ефекту текстів польської преси (2014)
Калініченко М. М. - У пошуках стилістичних ознак північноамериканського романтизу (2014)
Козуб Л. С. - Лінгвостилістичні особливості англійської пісні як тексту малої форми (2014)
Костецька О. П. - Індивідуальне мовлення автора як об’єкт лінгвістики та підходи до його дослідження (2014)
Кундис О. Т. - Емотивний компонент у номінативних реченнях (на матеріалі італійського масс-медійного дискурсу) (2014)
Левченко О. М. - Жанрова палітра та тематичні обрії американської драматургії (2014)
Лященко О. А. - Масова література і роман "Обличчя без маски" С. Шелдона (2014)
Мартиняк О. А. - Займенникові засоби виразності в романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2014)
Мельник О. М. - Літературний процес як предметна сфера сучасної прози: вияви комічного (2014)
Плеханова Т. М. - Лінгвостилістичний потенціал політичного дискурсу регіональних друкованих видань, Романюк Н. В. (2014)
Рогоза О. Б. - Використання іронії в епістолярному романі з позиції теорії поліфонії (2014)
Росстальна О. А. - Специфіка інтерпретації сюжету гомерівського епосу в short story Т. Гарді "The lady Penelope" (2014)
Тучкова О. О. - Метафора як образотвірний елемент у французькому жіночому автобіографічному романі (2014)
Устінова Т. А. - Інтерпретація роману Е. М. Фостера "Де ангели ступить страшаться", Христова О. Ф. (2014)
Файчук Т. Г. - Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-практичного жанру ХVІІІ ст. (2014)
Хмельковська С. В. - Тема знищення індивідуальності у романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" (2014)
Цокол О. О. - Драматургічні жанри й соцреалістичний канон у сучасній англійській драматургії 1980-х років (2014)
Цолін Д. В. - Перспективи дослідження синтаксичного аспекту лінгвопоетики. На матеріалі арамеомовної літургійної поезії ІІ-VІІІ ст. (2014)
Шемуда М. Г. - Лінгвостилістичні особливості літературної казки "Принцеса Несміяна" А. А. Мілна (2014)
Шеремета В. П. - Лексико-стилістичні засоби вираження народних уявлень про труднощі та переваги життя вдови (на матеріалі текстів українських народних пісень) (2014)
Шум О. В. - Збереження символічності назви роману І. Багряного "Тигролови" у іншомовних перекладах (2014)
Янченко Ю. А. - Лексико-семантична репрезентація концепту "кохання" у поетичному мовленні Аркадія Казки (2014)
Shandruk S. I. - The impact of extralinguistic factors in language policy (2014)
Базиляк Н. О. - Репрезентація практики та особливості її організації як мовної стратегії у полікультурному просторі (2014)
Білозерська Т. В. - Використання автентичних відеоматеріалів у навчанні студентів-перекладачів (2014)
Бобиль С. В. - Реалізація особисто зорієнтованого підходу у процесі викладання РЯІ/УЯІ у вищому навчальному закладі (2014)
Бобкова Т. В. - Українська корпусна лексикографія: основні етапи й тенденції розвитку (2014)
Богданова О. В. - Використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови (2014)
Гречок Л. М. - Використання прийомів та методів інтерактивного навчання у розвитку комунікативної компетенції при вивченні англійської мови (2014)
Кіріченко О. М. - Особенности развития устной и письменной речи в практике преподавания НСР иностранным студентам (2014)
Ковальова К. В. - Особисто-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників (2014)
Кравцова Н. Г. - Компетентнісний вимір професійної діяльності викладача іноземної мови (2014)
Мігірін П. І. - Роль новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Мінкова О. Ф. - Творчі роботи з української та німецької мов у системі розвивального навчання: теоретичний аспект, Надольська Ю. А. (2014)
Ничко О. Я. - Фікційно-пародійне зображення гетеростереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека "The short reign of Pippin the ІV") (2014)
Сторчак М. О. - Методика навчання іноземної мови за аудіолінгвальним методом Ч. Фріза і Р. Ладо (2014)
Шиян Т. В. - Викладання бізнес-курсу англійської мови у підготовці студентів філологічних факультетів (2014)
Шкляревський В. Г. - Метарозмітка корпусів текстів: стандарти і реалізація (2014)
Берестова А. А. - Прецендентні релігійні назви і прецендентні текст із релігійним компонентом як дискурсивні маркери (на матеріалі сучасної української художньої прози) (2014)
Гавриш О. О. - Специфіка взаємодії між німецької літературною мовою та швейцарським діалектом (2014)
Грибіник Ю. І. - Процеси метафоризації і метонімізації у термінології геодезії та кадастру (2014)
Кагановська О. М. - Відтворення комічного у художньому перекладі авторських казок (2014)
Масель Ю. С. - Функціональне призначення інвективних одиниць в англомовному публіцистичному дискурсі (2014)
Пелехата О. М. - Поліфункційність семантики лексем "пияк, п’яний" у слов’янських мовах (2014)
Петров О. О. - Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів щедрість – скупість у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах (2014)
Починок Т. В. - Социокультурное развитие личности студента языкового ВУЗа (2014)
Романова О. О. - Формування країнознавчої компетенції студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2014)
Сидельникова Л. В. - Вивчення піктографічного письма французької мови у перекладознавчому аспекті (2014)
Сторчак О. Г. - Методика дослідження структури концептів heavy i light у сучасному англомовному дискурсі (2014)
Трош С. Э. - Специфика гендерных мотивов в поликультурном пространстве: методологический аспект (на материале стихотворения Р. Лавлейса "К алтее, из тюрьмы" (1642/1649?)) (2014)
Аністратенко Л. С. - Елементи символізму у творчості Ясунарі Кавабата (2006)
Ботвінкін Ю. В. - Становлення сикхізму і його відмінності від інших течій релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії (2006)
Бушаков В. А. - Місцевий кримськотатарський гідрографічний термін Köpke (2006)
Козуб С. А. - Неологізми-новотвори у сучасній японській термінологічній лексиці (2006)
Крюков В. Г. - Київська Русь в описах "Віддалених країн” арабськогогеографа другої половини ІХ ст. Абу Ал-Касима Убайдаллаха ібн Хурдазбіха (2006)
Мавріна О. С. - Протистояння Тимура і Тохтамиша та зміна політичної ситуації на Півдні Східної Європи наприкінці XIV ст. (2006)
Мусійчук В. А. - Еволюція досліджень паремійних одиниць у в’єтнамському мовознавстві (2006)
Отрощенко І. В. - Серединне Монгольське Царство барона Унгерна (2006)
Петрова Ю. І. - Порівняльна позиційна класифікація афіксів арабської літературної мови та єгипетського діалекту (2006)
Прушковська І. В. - Особливості символіки "Гюсн та Ашк" шейха Ґаліба: категорії "Творець" і "Творіння" (2006)
Радівілов Д. А. - Кілька міркувань ібадитського каді про статус імама, який не є ‘алімом (2006)
Рыжих В. И. - Количественные числительные в арабском языке (2006)
Рижук І. П. - Розряди слів в давньогрецькій та арабській мовах (2006)
Романченко А. А. - Иноязычные заимствования в авиационной терминологии персидского языка (2006)
Собецька О. Є. - Панчатантра: історія написання та дослідження (2006)
Субота І. О. - Розвиток системи жанрів в сучасній літературі арабських країн Перської затоки (2006)
Полтавская О. А. - Пребиотики углеводной природы и перспективы их использования, Коваленко Н. К. (2013)
Фесенко А. Ю. - Полiомiєлiт: перешкоди на шляху ерадикацiї, Позур В. К. (2013)
Abedalabas M. - Influence of the exogenous quorum sensing autoinducers on Pseudomonas aeruginosa rhamnolipids biosynthesis, Galkin N. B., Pachomova E. Yu., Filipova T. O. (2013)
Матвієнко Н. М. - Застосування зворотно-транскриптазної полiмеразної ланцюгової реакцiї для виявлення та iдентифiкацiї вiрусу iнфекцiйного панкреатичного некрозу райдужної форелi (Oncorhynchus mykiss), Бучацький Л. П., Дерябін О. М. (2013)
Руднєва Т. О. - Моніторинг вірусу мозаїки кавуна 2 у агроценозах Київської та Полтавської областей, Шевченко Т. П., Цвігун В. О., Поліщук В. П. (2013)
Степанов С. С. - Фтосинтез, дыхание и рост микроводоросли Сhlamydomonas reinhardtii в присутствии этанола, Золотарёва Е. К. (2013)
Гудзенко Т. В. - Нафтоокиснюваль на активність деяких штамів бактерiй роду Pseudomonas, Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Конуп I. П., Бухтіяров А. Є., Лісютін Г. В., Пузирьова I. В., Горшкова О. Г., Iваниця В. О. (2013)
Гнатуш С. О. - Характеристика пурпурових несiркових бактерiй Rhodopseudomonas palustris з озера Яворiвське (Україна), Лаврик С. В. (2013)
Демченко Н. Р. - Особливостi корозiйно активного мiкробного угруповання феросфери газопроводу, прокладеного у пiщаному ґрунтi, Курмакова I. М., Третяк О. П. (2013)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2013)
Дубина Д. В. - Картографічна модель галофітної рослинності приморського сектора Кілійського гирла Дунаю, Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Єрмаков М. Б., Пєстунов І. А. (2014)
Винокуров Д. С. - Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 2. Лучно-степова, чагарниково-степова, справжньостепова рослинність (2014)
Мосякін А. С. - Моделювання інвазійного поширення Pistia stratiotes (Araceae) на основі ГІС-аналізу кліматичних факторів, Казарінова Г. О. (2014)
Бурда Р. І. - Спонтанне поширення Aristolochia macrophylla (Aristolochiaceae) у лісах Кончі-Заспи (м. Київ) (2014)
Протопопова В. В. - Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров’я, Шевера М. В., Федорончук М. М., Шевчик В. Л. (2014)
Перегрим О. М. - Поширення видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) в Україні, Перегрим М. М. (2014)
Твардовська М. О. - Каріотипи видів роду Iris флори України, Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2014)
Коршиков І. І. - Якість пилку Pinus pallasiana (Pinaceae) з насаджень екологічно безпечних і техногенно забруднених територій степової зони України, Лаптєва О. В. (2014)
Красиленко Ю. А. - Нова знахідка Arceuthobium oxycedri (Santalaceae) на Platycladus orientalis (Cupressaceae) у Криму (2014)
Михайлова О. Б. - Морфолого-культуральні властивості лікарського гриба Piptoporus betulinus (Basidiomycetes) на агаризованих живильних середовищах (2014)
Красняк О. І. - Види роду Bromopsis (Poaceae), описані з території України (відомості про типовий матеріал) (2014)
Чипиляк Т. Ф. - Особливості фізіологічної адаптації Hemerocallis lilioasphodelus і H. middendorffii (Hemerocallidaceae) до техногенного забруднення, Гришко В. М. (2014)
Артеменко О. А. - Регулятори клітинного циклу в трансгенних рослинах Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) за умов кліностатування. Циклін-залежні кінази (2014)
Косаківська І. В. - До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Веденичова Н. П., Негрецький В. А., Шейко О. А. (2014)
Моргун В. В. - Дмитру Михайловичу Гродзинському – 85!, Дмитрієв О. П., Дідух Я. П. (2014)
Ситник К. М. - Віктору Івановичу Парфенову – 80 років, Риковський Г. Ф., Дудка І. О., Гапієнко О. С., Беломесяцева Д. Б. (2014)
Ольшанський І. Г. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (9-12 вересня 2014 р., м. Умань), Зикова М. О., Черненко А. Д., Поліщук О. В., Кругляк Ю. М., Бабицький А. І. (2014)
Гамор Ф. Д. - Міжнародний науково-практичний семінар "Розвиток системи біосферних резерватів в Україні" (1-3 жовтня 2014 р., с. Ужок, Закарпатська обл.) (2014)
Перегрим М. М. - Конференція з європейської рослинності "Рослини для людей, люди для рослин" (Колимпарі, Ханья, Крит, Греція), Красиленко Ю. А., Мельник В. І., Ташев А. Н. (2014)
Гедз М. Й. - Організаційно-управлінські проблеми реалізації регіонального потенціалу модернізації (2014)
Ніколенко С. С. - Господарсько-політичний механізм як інституційна система підтримки економічної рівноваги у ринковій економіці (2014)
Фисун І. В. - Перспективи розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Смішко І. І. (2014)
Руденко О. А. - Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україн (2014)
Громов В. И. - Волновые технологии успешного управления экономикой, Нилова Е. Е. (2014)
Дейнека Т. А. - Глобалізована економіка в політекономічному аналізі: еволюційні фрейми та суперечності (2014)
Поляков М. В. - Особливості інституційного забезпечення економіки знань (2014)
Бугрименко Р. М. - Инструменты регионального маркетинга в развитии инфраструктуры потребительского сектора в регионе (2014)
Краус Н. М. - Тіньова зайнятість і офіційне безробіття на ринку праці: світовий досвід і українські реалії, Самойленко Є. Г. (2014)
Манжура О. В. - Перспективна модель кредитно-кооперативної системи України (2014)
Перебийніс В. І. - Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій, Гавриш В. І., Перебийніс Ю. В. (2014)
Гетьманенко Ю. О. - Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах трансформації інноваційного розвитку глобальної економіки, Михайлишин Л. І. (2014)
Балан О. С. - Перебіг подій, тенденції та наслідки в інвестиційних процесах підприємств виробничої сфери України (2014)
Возіянова Н. Ю. - Ефективність операційної діяльності у мережі супермаркетів: управління дебіторською заборгованістю, Біленький О. Ю. (2014)
Пилипчук В. П. - Совершенствование механизма управления объектами недвижимости: процесно-ориентированный подход (2014)
Шульженко І. В. - Особливості застосування ситуаційного підходу в діяльності менеджера, Кісельова О. В. (2014)
Максименко І. Я. - Удосконалення методичних підходів до управління коопераційними зв’язками машинобудівних підприємств на засадах інформаційного забезпечення (2014)
Карим Халкавт К. - Аналитическое обеспечение процесса стратегического управления развитием предприятий ТЭК (2014)
Іваницька Т. Є. - Формування забезпечення ефективності управління ресурсами будівельного підприємства (2014)
Білокінь А. А. - Застосування процесного підходу до управління інноваціями в нафтосервісних підприємствах (2014)
Тужилкіна О. В. - Методичні підходи до комплексної оцінки забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя (2014)
Грицай А. М. - Теоретико-методичні засади формування кадрової політики підприємства (2014)
Балика О. Г. - Нові підходи до класифікації корпоративної культури в контексті її впливу на соціально-трудові відносини (2014)
Семенова О. М. - Резерви підвищення рентабельності підприємства на основі факторного моделювання, Середа І. В. (2014)
Капліна А. С. - Розробка ефективних систем управління розвитком підприємств готельного господарства полтавського регіону (2014)
Скибенко С. Т. - Фінансова безпека підприємства: теоретичні аспекти і наукові підходи, Семенова О. М. (2014)
Поддубна Н. М. - Управлінський облік товарних запасів у роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації: сутність та особливості впровадження (2014)
Деньга С. М. - Удосконалення обліку власних цінних паперів суб’єкта господарювання (2014)
Ус Г. О. - Модель структури бізнес-процесів управління якістю надання освітніх послуг, Манькута Я. М. (2014)
Титул, зміст (2010)
Колесник М. О. - Етіозалежні особливості стану імунітету у хворих на хронічний пієлонефрит, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Руденко А. В., Сидоренко Є. В., Степанова Н. М., Калініна Н. А.., Кругліков В. Т. (2010)
Багдасарова І. В. - Фактори персистенції уропатогенних штамів кишкової палички у дітей з різними варіантами пієлонефриту, Лавренчук О. В., Брутько А. П., Терещенко В. С. (2010)
Руденко А. В. - Стан місцевого імунітету у жінок хворих на гострий пієлонефрит і супутній запальний процес геніталій залежно від таксономічної належності виявлених інфекційних збудників, Корніліна О. М., Кругліков В. Т., Мітченко М. В. (2010)
Фомина С. П. - Иммуносупресивная терапия гормонорезистентного нефротического синдрома у детей: ал килирующие агенты, Багдасарова И. В. (2010)
Шейман Б. С. - Токсин-индуцированные аутоиммунные реакции у больных с острой почечной недостаточностью и методы их коррекции, Васильева Е. Г. (2010)
Селезньова І. Б. - NT-Probnp як маркер залишкової функції нирок у хворих з ХХН у стадії, що отримують ниркозамісну терапію методом гемодіалізу (2010)
Дударь И. А. - Опыт применения бемипарина натрия (цибора) у пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые лечатся программным гемодиализом, Пруский Ф. А., Гончар Ю. И. (2010)
Гончар Ю. І. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів на програмному гемодіалізі (2010)
Ребров Б. А. - Современные подходы к лечению миеломной нефропатии (обзор литературы), Строило Н. Г., Реброва О. А., Бондарева Е. А. (2010)
Інформація для читачів (2010)
Повідомлення (2010)
Титул, зміст (2010)
Класифікація хвороб сечової системи та морфологічна класифікація хвороб нирок для нефрологічної практики (2010)
Протокол лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок v стадії: показання та протипоказання до гемодіалізу, початок гемодіалізу, проведення інтермітуючого гемодіалізу (2010)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок стадії: "судинний доступ" у хворих, які лікуються методом гемодіалізу (2010)
Протокол лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок V стадії: лікування анемії (2010)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок у стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну у хворих, які лікуються методом гемодіалізу (2010)
Протокол профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ХХН- V ст. НА ГД (2010)
Інформація для читачів (2010)
Повідомлення (2010)
Василик Ю. Б. - Особливості порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Зуєва В. О. - Правове регулювання авіації загального призначення в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку, Череватюк В. Б. (2014)
Томіленко П. І. - Правове регулювання охорони лісів в Україні (2014)
Авдеева О. А. - Международные стандарты в сфере обеспечения права человека на личную свободу, Авдеева Е. В. (2014)
Калюжний Р. А. - Проблеми і перспективи розвитку національної правової ідеології в умовах глобалізації (2014)
Пунько О. В. - Структурна побудова правозастосовних актів (2014)
Шевченко А. Є. - До питання функціонування громадянського суспільства та розбудови правової держави в Україні, Старостюк А. В. (2014)
Kolpakov V. - Dominant attributes of administrative delict (2014)
Багирли В. Д. - Определение результатов голосования и процедура инаугурации президентов Азербайджанской Республики и США (2014)
Голуб В. О. - Співвідношення понять "правовий вплив" та "адміністративно-правовий плив" (2014)
Гончарук С. Т. - Адміністративний процес у сучасній вітчизняній правовій доктрині (2014)
Рябченко О. П. - Зміст та особливості процесуального представництва при розгляді публічно-правових спорів, що випливають з податкових правовідносин (2014)
Сопілко І. М. - Міжнародно-правовий досвід захисту персональних даних: напрямки вдосконалення для України (2014)
Вишновецька С. В. - Правова природа функцій профспілок як суб’єктів трудового права, Самборська А. Г. (2014)
Губська А. В. - Груповий та інші представницькі позови: критерії розмежування (2014)
Давидова Н. О. - Автономізаця цивільно-правового статусу вищого навчального закладу (2014)
Ясиновський І. Г. - Характеристика моделей медіації в розвинутих країнах (2014)
Лопушанська О. В. - Комерційне посередництво як інститут господарського права (2014)
Мельник Р. С. - Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права, Петров Є. В. (2014)
Мілімко Л. В. - Провадження з реєстрації прав на земельні ділянки (поняття та ознаки) (2014)
Шишка Р. Б. - Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Мкртичева М. І. (2014)
Шишка Р. Б. - Інвестиційні договори: характеристика та спроби їх класифікації (2014)
Ланцедова Ю. О. - Розвиток деяких основ слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики (2014)
Лихова С. Я. - Юридичні особи як суб’єкти кримінальної відповідальності за КК України (2014)
Стрельцов Є. Л. - До питання про сутність та види міжнародних конфліктів (2014)
Топчій В. В. - Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп (2014)
Цимбалюк В. І. - Процесуальний порядок огляду місця події (2014)
Шунк В. Э. - Современное положение судебно-психиатрической экспертизы в России (2014)
Герасименко Р. Г. - Реформа вищої школи в Україні: досягнення та перспективи (2014)
Бородін І. Л. - Конституціоналізм та конституційне право України (2014)
Титул, зміст (2010)
Про стандартизацію надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю (2010)
Стандарт медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок V ст., які лікуються гемодіалізом (2010)
Протокол діагностики та корекції недостатності харчування у хворих на ХХН-VД (2010)
Протокол діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок (ГПН) (2010)
Шило В. Ю. - Венофер в лечении анемии у больных на программном гемодиализе, Денисов А. Ю. (2010)
Зограб’ян Р. О. - Застосування моноклональних блокаторів iнтерлейкін-2 рецепторів лімфоцитів при трансплантації нирки (2010)
Ромаданова О. І. - Клініко-метаболічні особливості хворих з первинним гломерулярним ураженням на різних стадіях хронічної хвороби нирок (2010)
Курята А. В. - Липидный профиль, состояние магистральных и периферических артерий у пациентов с хронической почечной недостаточностью 2-3 стадии, Фролова Е. А. (2010)
Кулизький М. В. - Гемодіаліз у лікуванні хворих з ххн vст. – чи доцільно проводити його більше? (2010)
Красюк Е. - Перспективи застосування медикаментозної корекції перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок, Алексєєва В. (2010)
Інформація для читачів (2010)
Титул, зміст (2010)
Колесник М. О. - Спектр бактеріальної мікрофлори урогенітального тракту у хворих на хронічний пієлонефрит та її чутливість до антибіотиків, Руденко А. В., Кругліков В. Т., Степанова Н. М. , Лебідь Л. О. (2010)
Мигаль Л. Я. - Особливості змін активності лізосомних ензимів у сечі дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом та з супутньою НВУ/НСУ інфекцією, Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Король Л. В., Суслова Г. Д. (2010)
Благодаренко Е. А. - Влияние ангиотензинаі и ii на активность внутриклеточных сигнальных путей в клетках проксимальных канальцев почек в условиях гипергликемии in vitro, Ребров Б. А. (2010)
Чуй Є. M. - Застосування тіотриазоліну у хворих на негоспітальну пневмонію, які лікуються на програмному гемодіалізі, Ільюк І. А., Коробко О. А. (2010)
Игнатенко Т. С. - Динамика трансальвеолярной диффузии газов под влиянием липосомальных препаратов у больных хроническим гломерулонефритом с сердечно-сосудистыми нарушениями (2010)
Сусла О. Б. - Кальцифікація сонних артерій у хворих із термінальною нирковою недостатністю, які перебувають на хронічному гемодіалізі, Мисула І. Р., Гоженко А. І., Левицький А. В. (2010)
Осипенко К. П. - Ліпідний спектр сироватки крові у реципієнтів ниркового алотрансплантату дитячого віку, Зограб’ян Р.О., Андрусяк В.Є. (2010)
Могильник А. І. - Ендотеліальна дисфункція, стан мікроциркуляції та їх зв'язок із транспортними властивостями перитонеальної мембрани й резидуальною функцією нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2010)
Петренко О. В. - Поєднане гостре пошкодження нирок та легень, Законь К. М., Дударенко В. Б. (2010)
Дядык А. И. - Диабетическая нефропатия (обзор литературы). Сообщение 1, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Щукина Е. В., Холопов Л. С., Яровая Н. Ф., Гольдис И. В. (2010)
Конгресс нефрологов новых независимых государств (2010)
Інформація для читачів (2010)
Титул, зміст (2015)
Багдасарова І. В. - Хронічна хвороба нирок у дітей та стан замісної ниркової терапії в Україні, Фоміна С. П. (2015)
Бичкова Н. Г. - Імунний статус хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із хронічною хворобою нирок та метаболічними розладами, Бичкова С. А. (2015)
Лобода О. М. - Взаємозв’язок процесів перекисного окислення ліпідів та хронічного запалення з атеросклеротичними змінами судин та показниками ендотеліальної дисфункції у хворих на ХХН II-IV стадіями, Красюк І. В., Алєксєєва В. В., Король Л. В., Дріянська В. Є., Дудар І. О. (2015)
Гайсенюк Ф. З. - Експресія молекул міжклітинної адгезії (CD54+) на лімфоцитах та рівень про- і протизапальних цитокінів у хворих на пієлонефрит (2015)
Топчій І. І. - Порушення вмісту вісфатину в периферичній крові хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Єфімова Н. В. (2015)
Перцева Н. О. - Функція нирок та порушення обміну ліпідів у хворих на цукровий діабет 2 типу з недостатньою компенсацією глікемії за умов корекції артеріальної гіпертонії блокаторами рецепторів Ангіотензину ІІ (2015)
Щербак М. О. - Особливості топічної діагностики хронічних запальних захворювань органів малого тазу, спричинених Сhlamydia trachomatis (2015)
Колесник М. - Клінічний протокол діагностики та лікування гіпонатріємії:, Дудар І., Шимова А. (2015)
Колесник Н. А. - Теория и практика доказательной медицины: нефрология. Типы исследований и уровень доказательности, Фомина С. П., Непомнящий В. Н. (2015)
Солодкий М. І. - Prune belly синдром: клінічний випадок, Джума К. А., Жежера Р. В., Вилков Вилков (2015)
Інформація до читачів (2015)
Limanska N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum on tumor formation caused by Rhizobium radiobacter, Korotaeva N. V., Yamborko G. V., Ivanytsia V. O. (2014)
Белявская Л. А. - Исследование антиаденовирусной активности новых фторсодержащих гетероциклических соединений, Повница О. Ю., Шермолович Ю. Г., Гудзь А. П., Нестерова Н. В. (2014)
Zelena P. P. - Effect of essential oils of Aniba rosaeodora, Laurus nobilis, Syzygium aromaticum, Mentha piperita and Lavandula angustifolia on growth of micromycetes, Yumyna Yu. M., Dombrovska I. V., Malynovska I. M., Shepelevych V. V., Grytsenko L. M., Yavorska N. V., Pozur V. K., Skivka L. M. (2014)
Крисенко О. В. - Особливості складу мікробних асоціацій та стійкості до антибіотиків мікробіоти ротової порожнини, Скляр Т. В., Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Шевченко Т. М. (2014)
Abedalabas M. - Kinetics of dirhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity in the presence of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone, Galkin M. B., Pahomova E. Yu., Filipova T. O. (2014)
Радченко О. С. - Зміна деяких біологічних властивостей Stenotrophomonas maltophilia під впливом додецилсульфату натрію, Степура Л. Г., Юмина Ю. М., Борецька М. О., Зелена П. П. (2014)
Сідашенко О. І. - Чутливість до антибіотиків планктонних та біоплівкових культур Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Шевченко Т. М., Сірокваша О. А. (2014)
Гудзенко Т. В. - Видалення броміду гексадецилпіридинію із водних розчинів бактеріями роду Pseudomonas за їх взаємодії з глинистим мінералом та хітозаном, Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Горшкова О. Г., Пузирьова І. В., Іваниця В. О. (2014)
Жерносєкова І. В. - Вплив продуктів метаболізму Streptomyces recifensis var. lyticus на ріст проростків овочевих культур, Тимчук О. А., Ткаченко В. П., Вінніков А. І. (2014)
Сищикова О. В. - Біологічні властивості та таксономічний склад стрептоміцетів природних ґрунтів та техноземів Криворіжжя (2014)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi "Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2013 році (2014)
Іінформаційне повідомлення для авторів (2014)
Содержание (2013)
Евтух В. - Этничность в транснациональном социальном пространстве: дизайн исследовательского проекта (2013)
Малюк А. - Формирование долгосрочной исторической конъюнктуры современного глобального кризиса (2013)
Шульга А. - Почему "феноменологическая социология” невозможна (2013)
Гоч Р. - Функции доверия в экономических отношениях общества: теоретические подходы (2013)
Корытникова Н. - Стадии повышения уровня достижимости респондентов при проведении интернет-опросов (2013)
Таранюк Г. - Социокультурные трансформации здравоохранения в Украине (2013)
Сай Д. - Отношение к людям с ограниченными возможностями: Китайская Народная Республика, Япония и Индия (2013)
Сусская О. - Интерпретативные возможности теории соответствия информационного поля индивида (2013)
Резник А. - Факторы вовлеченности в работу добровольных или благотворительных организаций в европейских странах (2013)
Дембицкий С. - Оценка гетерогенности в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) (2013)
Леонтьев Д. - Сказка о справедливости (2013)
Чернецкий Ю. - Опять двадцать пять: 25 миниатюр-социологизмов 2012 года (2013)
Любивая Т. - Новые вопросы на традиционной встрече: VI Международные социологические чтения памяти Наталии Паниной "Современные методы сбора и анализа данных в социологии” (2013)
Международный конкурс молодых социологов "Лучший молодой социолог 2012–2013 годов” (2013)
Яковенко Ю. - Отчет за 2012 год о работе комиссии по ¬социологии Научно-методического совета Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины о предоставлении грифов учебной литературе (2013)
ВАК Украины информирует... (2013)
Пилипенко В. - Об этосе экономического поведения, или Экономика должна быть духовной (2013)
Виктору Танчеру — 70 лет (2013)
Поздравление Виктору Бурлачуку (2013)
Содержание (2013)
Прибыткова И. - Презентация города в функционально-деятельностной парадигме (2013)
Соколова Г. - Базовый слой белорусского общества как возможная альтернатива среднему классу (2013)
Малюк А. - Смена социально-классовой стратегии правящих и господствующих групп Запада в условиях структурного кризиса капитализма (2013)
Мельников А. - Возможности исследования ценностно-нормативных трансформаций украинского общества с позиции экзистенциальной социологии (2013)
Загороднюк Т. - Трансформация российского и украинского общества в концепциях Т.И.Заславской и Н.В.Паниной: сравнительный анализ (2013)
Александер Дж. Ч. - Социальная наука как прочтение и как перформанс: культурсоциологическое понимание эпистемологии (Реферативное изложение), Рид И. А. (2013)
Коджадаш Б. - Один из первопроходцев турецкой социологии — Хильми Зия Улькен (2013)
Петрушина Т. - Качество жизни — главный критерий состояния общества, Саенко Ю. (2013)
Федоренко Н. - Статусы вторичной занятости студентов в экономическом пространстве города (2013)
Устич С. - Инструменты оптимизации системы трансграничного сотрудничества (2013)
Мищенко М. - Семья как среда формирования электоральных ориентаций: политически консолидированные и политически неконсолидированные семьи (2013)
Макеев С. - Огюст Конт: у истоков социологического воображения (2013)
Титаренко Л. - Постсоветская трансформация общества сквозь призму оценок российских и украинских социологов (2013)
Даниленко О. - Социальные проблемы: от смысловой морфологии социума — к интерпретациям (2013)
Злобина Е. - Идентичность в координатах нестабильности (2013)
Юркевич Е. - Концепция социальной визуалистики: от отражения — к изображению (2013)
Поздравление Владимиру Абрамовичу Полтораку (2013)
Ходоровская Наталия Викторовна (2013)
Golembiovska S. L. - The productivity of mutant strain Streptomyces globisporus 1912-4LCPHP7 in the different conditions, Dvornyk T. V., Yanchenko L. M., Matseliukh B. P. (2014)
Abedalabas M. - Rhamnolipids biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa ONU 301 in the presence of exogenous signaling quinolone, Galkin M. B., Filipova T. O. (2014)
Мацелюх О. В. - Субстратна специфічність серинової лужної пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 (2014)
Ogirchuk K. S. - Optimization of Lactobacillus acidophilus 55 cultivation in a medium with sodium selenite, Kovalenko N. K., Poltavska O. A. (2014)
Басюл О. В. - Біологічні властивості лактобактерій ─ представників резидентної мікробіоти гливи звичайної, Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2014)
Kushkevych I. V. - Activity and kinetic properties of adenosine 5′-phosphosulfate reductase in the intestinal sulfate-reducing bacteria (2014)
Мірось С. Л. - Модифікаційна мінливість Auricularia auricula-judae при культивуванні на середовищах різного складу, Бобрешова Н. С., Кучеров В. О., Буга К. П., Іваниця В. О. (2014)
Путніков А. В. - Вплив мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів на тлі введення антибіотика цефтріаксону, Рудик М. П., Позур В. В., Фурзікова Т. М., Остапчук А. М., Толстанова Г. М., Сківка Л. М. (2014)
Шульга А. Н. - Влияние алюмокалиевых квасцов на синтез микробных поверхностно-активных соединений, Пристай М. В., Карпенко И. В., Щеглова Н. С., Вильданова Р. И. (2014)
Фролов О. К. - Вплив екзогенних біологічно активних речовин медичної п’явки на біологічні властивості Esсherichia coli 3912/41, Литвиненко Р. О., Ребець О. Л., Юрчук І. С. (2014)
"IX літня школа "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія" (2014)
Інформаційне повідомлення для авторів (2014)
Shevchenko J. I. - Role of Wall ligases in serum resistance of Yersinia enterocolitica serotypes O:3 and O:8, Pozur V. K., Skurnik M. (2014)
Савенко О. А. - RAPD-аналіз Pseudomonas syringae, виділених з бур'янів в агрофітоценозі пшениці, Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2014)
Vasulyk O. M. - Probiotic properties ofstrains of Lactobacillus plantarum isolated from fermented products, Garmasheva I. L., Kovalenko N. K. (2014)
Гудзенко Т. В. - Склад жирних кислот ліпідів нафтоокиснювальних штамів бактерій роду Pseudomonas, Коротаєва Н. В., Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Горшкова О. Г., Іваниця В. О. (2014)
Адамчук-Чалая Н. И. - Микробные пейзажи ризосферы сои при интродукции различных инокулянтов, Титова Л. В., Иутинская Г. А. (2014)
Мокросноп В. М. - Вплив етанолу на дихання ы фотосинтез Euglena gracilis, Поліщук О. В., Золотарьова О. К. (2014)
Берегова Х. А. - Вплив поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405 на адгезію бактерій та дріжджів до поверхонь силіконових катетерів, Пирог Т. П. (2014)
Федотов О. В. - Отримання та аналіз ферментних препаратів оксидоредуктаз деяких базидіоміцетів, Волошко Т. Є. (2014)
Сідашенко О. І. - Вплив фторхінолонів на біоплівки Staphylococcus epidermidis, Шевченко Т. М., Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2014)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2014)
Іванюк І. А. - Роль монастирів і монастирських бібліотек Києва в духовній освіті ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Лапшин С. А. - Кадрова політика уряду Російської імперії в Україні-Гетьманщині у 1730–1750 роках (2014)
Білобровець О. М. - Вибори до Державної Думи та Державної Ради НА Правобережжі: участь польського населення (2014)
Кароєва Т. Р. - Книжкова комунікація у діяльності українських політичних партій початку ХХ століття (2014)
Дмитришена О. С. - Процес формування багатопартійності на Правобережній Україні на початку ХХ століття (2014)
Доценко В. О. - Єврейські громадські об’єднання українських губерній Російської імперії в роки Першої Світової війни (2014)
Бортник Л. В. - Особливості боротьби корпусу охорони прикордоння із нелегальним перетином польсько-радянського кордону на проміжку Волинського воєводства (2014)
Білоус С. В. - Політичні передумови утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УРСР в 1924 році, Тучинський В. А. (2014)
Красніцька Г. М. - Заснування та діяльність ботанічної секції СГНКУ в 20-х роках ХХ століття (2014)
Маркова С. В. - Еволюція економіко-громадянських форм активності в українському селі часів непу (2014)
Кузьмінець Н. П. - Охорона здоров’я в Україні в першій половині 1920-х років: історичний аспект (2014)
Даниленко С. В. - Школа В. Дурдуківського в 1920-х роках (2014)
Мазур-Стукальська І. В. - Антирелігійна політика радянської влади початку 20-х років ХХ століття: форми та методи (на прикладі губернських міст України), Войнаровський А. В. (2014)
Трембіцький А. М. - Українське посередництво в литовсько-польському конфлікті 1926–1928 років (2014)
Даниленко О. В. - Науково-технічна взаємодія УСРР з західними країнами в 1920-ті роки (2014)
Сидоров К. С. - Підготовка механізаторських кадрів МТС на Житомирщині у 30-х роках XX століття (2014)
Коваль М. В. - Спорудження укріплених районів "лінії Сталіна" в Українській РСР (2014)
Стельникович С. В. - Умови життя Фольксдойче на території генерального округу Житомир (2014)
Новак Д. Г. - Діяльність уродженця України маршала Родіона Малиновського в роки Другої Світової війни, Романюк І. М. (2014)
Єфимчук Н. Л. - Особливості функціонування колгоспної системи на Житомирщині в 1948–1953 роках (2014)
Жмуд Н. В. - Конструювання образу "Чужого" у традиційній похоронно-поминальній обрядовості українців (за схемою "переходу" М. Маєрчик) (2014)
Федоренко Я. Я. - Проблеми формування середнього класу в процесі трансформації соціальної структури в українському селі періоду незалежності (2014)
Рудь В. С. - Трипільські пам’ятки Правобережжя середньої течії Південного Бугу: історія досліджень (2014)
Зваричук Е. О. - Соціальна та етнічна структура населення Подільського воєводства в другій половині XVII–XVIII столітті, Маланчук С. В. (2014)
Іваневич Л. А. - Узагальнена типологія традиційного комплексу вбрання українців східного Поділля ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Айвазян О. Б. - Народні бібліотеки Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Лопатовський Ю. М. - Формування комітетів громадських організацій у подільському селі після Лютневої революції 1917 року (2014)
Сидоренко А. О. - Зміни соціальної структури населення Поділля під впливом формування радянської ідентичності у роки непу (2014)
Стадник О. О. - Голод 1920-х років на Поділлі і продподаток (2014)
Онопенко О. П. - Окремі аспекти становлення медичного обслуговування жителів м.Вінниці в 1953–1955 роках (2014)
Поліщук А. С. - Пенсійне забезпечення населення Подільського краю в середині 60-х – 80-х роках ХХ століття (2014)
Скворцова І. А. - Демографічні процеси у сільських поселеннях Вінницької та Хмельницької областей у 60–80-х роках ХХ століття (2014)
Пилипак М. А. - Весільний обряд села Мала Мочулка Теплицького району Вінницької області (2014)
Гребеньова В. О. - Дитяча мода як компонент дитячої субкультури другої половини XX – початку XXI століття (на матеріалах Вінниччини) (2014)
Косаківський В. А. - Етнографічно-краєзнавчі дослідження Поділля на початку ХХІ століття: специфіка і перспективи (2014)
Зайончковський Ю. В. - Азакські срібні монети Джучидських ханів Шадибека та Пулада (2014)
Шатковська І. С. - Російсько-французькі художні зв’язки у творчості П.І. Чайковського, Верещагіна-Білявська О. Є. (2014)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика, інститути дипломатії та дипломатичний інструментарій доби раннього Нового часу (XVI–XVIII століття) (2014)
Гончарова Н. О. - Регламентація діяльності піклувальників лікарень у Російській імперії (2014)
Мельничук О. А. - Страхування робітників від нещасних випадків у Німеччині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Кравчук О. М. - Токійський меморандум Т. Ґ. Масарика президенту США Т.В. Вільсону (квітень 1918 року) (2014)
Вальчук О. І. - Організатори та провідники радянського соцстраху 1920–1930-х років (2014)
Посвістак О. А. - Формування масової політичної культури в радянському суспільстві 1930-х років (2014)
Роїк С. В. - Трудова повсякденність польського суспільства генерального губернаторства (1939–1945 роки) (2014)
Неприцький О. А. - Погляди Уоллі Олінса на формування іміджу республіки Польща на початку ХХІ століття (2014)
Біла О. М. - Започаткування та розвиток історико-краєзнавчих публікацій на сторінках Волинської періодики XIX – початку XX століття (на прикладі газети "Волынские губернские ведомости") (2014)
Іванчишен В. Р. - Дослідження Ю. Александровича як джерело до вивчення каменотесного промислу на Поділлі (2014)
Новосадова Н. Г. - Дискурс щодо дефініції "інтелігенція" впродовж ХІХ століття (2014)
Погуляєв О. І. - Національні меншини Правобережної України у добу української революції (1917–1921 роки): історіографія проблеми (2014)
Щербатюк В. М. - Фонди державного архіву міста Севастополя як вагоме джерело дослідження селянського повстанського руху в Криму 1917–1920 х років (2014)
Крюков А. В. - Дослідження проблеми аграрної політики Польщі в Галичині в історичному аспекті (2014)
Мезга Н. Н. - Проблема заключения договора о ненападении между СССР и Польшей в межвоенной историографии и публицистике двух стран (2014)
Корзун О.В. - Наукове забезпечення сільського господарства УРСР в роки Другої Світової війни: загальний огляд історіографії (2014)
Науменко В. І. - Релігія та церква на Вінниччині у 1950–1960-х роках: історіографічний аспект (2014)
Привалко Т. В. - Народна і національна традиції: концептуалізація понять у контексті студій пам’яті (2014)
Гайдай О. Ю. - Репрезентація радянського періоду у відповідях студентів-істориків (на матеріалах опитування) (2014)
Чорна Н. М. - Транскордонне співробітництво України та Польщі у висвітленні української історіографії (2014)
Пачос Ю. В. - Джерела до вивчення українсько-польських культурних відносин (2000–2012 роки) (2014)
Лисий А. К. - Сергій Гальчак. Розвиток краєзнавства у східному Поділлі: ХІХ – початок ХХІ століття. – Вінниця: "Меркьюрі-Поділля", 2013. – 876 с. (2014)
Зінько О. В. - Загородній І. М. Трагічний шлях ВНК – КДБ/ВЧК – КГБ. – Вінниця: ТОВ "Консоль", 2014. – 200 с. (2014)
Кравченко П. М. - Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 рр.: вожді. працівники. активісти. збірник документів та матеріалів / Упоряд. В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 444 с. (2014)
Войнаровський А. В. - Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Том 6. Операція "Сейм" 1944–1946. Polska і Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych xx wieku. Nieznane dokumenty z archiwow sluzb specjalnych. Tom 6. Operacja "Sejm" 1944–1946 / Упоряд.: З. Гайовнічек, С. Кокін, Ю.Кулаковський, М. Маєвський, Є. Тухольський, В. Худзік, Ю. шаповал. – Варшава – Київ, 2007.; Warszawa – Kijow, 2007. – 1355 с.: ФОТО, Мазур-Стукальська І. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сталинский Д. В. - Энергосберегающие и экологические аспекты развития горно-металлургического комплекса в свете ратификации Украиной киотского протокола, Ботштейн В. А. (2005)
Волошкіна О. С. - Сталість екосистем в умовах техногенезу, Котова Т. В. (2005)
Петровская Л. В. - Новая конструкция охлаждаемого газоотвода для дуговых электросталеплавильных печей, Братова Т. П., Котляр И. И. (2005)
Комагоров Ю. И. - Реконструкция котла-утилизатора КУ-60-У ОАО "Докучаевский флюсодоломитный комбинат", Миллер А. Д., Петровская Л. В., Кутас Е. Г. (2005)
Михайленко Г. Г. - Новая аппаратура в системах промышленной очистки пылегазовых выбросов и жидких стоков, Рябых В. Г., Мензак И. С., Усатюк Е. И. (2005)
Лысенко И. С. - Проблема очистки агломерационных газов и технология их утилизации в котлах ТЄЦ металлургического производства, Олабин В. М., Сигал И. Я., Трухан С. П., Бабашкин Ю. Н., Никитина И. В., Кравченко В. А. (2005)
Мищенко И. М. - Возможности кардинального сокращения пылевых и газовых выбросов в агломерационном производстве предприятий чёрной металлургии Украины (2005)
Эпштейн С. И. - Испытания реагентов-ингибиторов карбонатных отложений в кислородно-конвертерном цехе ОАО "МК "Азовсталь", Мантула В. Д., Музыкина З. С., Чепракова Я. А. (2005)
Внукова Н. В. - Биоинженерные сооружения (БИС) и повторное использование очищенных сбросных вод в оборотном цикле ТЭС, Желновач А. Н. (2005)
Любавіна О. О. - Особливості використання підземних вод харківщини у харчових виробництвах, Михайленко В. Г., Аксьонова О. Ф., Торянік Д. О. (2005)
Долина Л. Ф. - К вопросу обработки и утилизации осадков городских сточных вод, Бушина Т. Л. (2005)
Станкевич В. В. - Гігієнічні аспекти національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Тетеньова І. О., Тарабарова С. Б. (2005)
Коринько И. В. - Эколого-экономическая оценка комплексной переработки твердых бытовых отходов, Горох Н. П. (2005)
Литвиненко В. Г. - Методы оценки затрат энергоресурсов на производство продукции, Грецкая Г. Н., Андреева Т. А. (2005)
Витько В. И. - Мониторинг гамма-фона в зонах наблюдения АЭС на примере Ровенской и Запорожской АЭС, Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., Кузин А. И. (2005)
Livinska O. P. - Physical and immunobiological studies of teichoic acids of probiotic lactobacilli strains, Vasilenko O. M., Tomila T. V., Garmasheva I. L., Kovalenko N. K. (2014)
Руднєва Т. О. - Філогенетична спорідненість українських ізолятів вірусу мозаїки кавуна 2, Шевченко Т. П., Цвігун В. О., Будзанівська І. Г., Поліщук В. П. (2014)
Kushkevych I. V. - Activity and kinetic properties of superoxide dismutase of the sulfate-reducing bacteria Desulfovibrio piger Vib -7 and Desulfomicrobium sp. Rod -9, Antonyak H. L., Fafula R. V. (2014)
Сергєєва Ж. Ю. - Плазмідні профілі фітопатогенних бактерій родів Erwinia, Ralstonia, Agrobacterium, визначені різними методами, Іваниця В. О. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Ультраструктурна організація апікальних меристем проростків пшениці ярої під дією інокуляції бактеріями штаму Azospirillum brasilense 102, Копилов Є. П. (2014)
Зінченко О. Ю. - Вплив похідних ізоніазиду на чутливість лактамазапродукувальних Staphylococcus aureus до пеніциліну, Шматкова Н. В., Сейфулліна І. Й., Лерер В. О. (2014)
Герасименко І. О. - Вплив фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023, Курдиш І. К. (2014)
Кузьмішина С. В. - Мікробіота породного відвалу Центральної збагачувальної фабрики Червоноградського гірничопромислового району за внесення золи, Гнатуш С. О., Баранов В. І. (2014)
Драговоз І. В. - Фітостимулювальна, антагоністична активність та біологічна ефективність штаму Bacillus subtilis IМВ В-7243, Леонова Н. О., Лапа С. В., Данкевич Л. А., Падалко С. Ф., Бобик Л. В., Авдєєва Л. В. (2014)
Русакова М. Ю. - Продукція сидерофорів бактеріями роду Pseudomonas, Галкін Б. М., Філіпова Т. О., Івах В. В., Тітлянов О. О. (2014)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2014)
Сталинский Д. В. - Решение проблем экологии и ресурсосбережения в проектах "Гипростали", Каверинский А. А., Павленко А. А. (2005)
Ботштейн В. А. - Относительно приоритетов в государственном управлении техническим развитием горно-металлургического комплекса Украины, Нотыч А. Г. (2005)
Горлицкий Б. А. - Ресурсо- и эколого-экономическая оптимизация системы: первичные природные ресурсы – отходы производства и потребления – окружающая среда (2005)
Деревянко Я. Я. - Экология и здоровье человека, Рахимова Т. Б. (2005)
Мацевитый Ю. М. - Интегрированные технологии – методологическая основа индустриального симбиоза, Соловей В. В., Воловина Т. В., Лисьев В. Н. (2005)
Буравльов Є. П. - Екологічний вектор розвитку енергетики (2005)
Міщенко В. С. - Національні пріоритети щодо вирішення проблеми стійких органічних забруднювачів, Маторін Є. М. (2005)
Сталинский Д. В. - Очистка доменного газа, Каненко Г. М., Алхасова В. В. (2005)
Ерохин А. В. - Разработка и освоение производства типоразмерного ряда фильтра напорного с антрацито-кварцевой загрузкой диаметром корпуса 2000 мм и 3000 мм, Бережной И. С., Гавриш Ю. С., Лапина Л. Т., Семенов Д. В. (2005)
Музыкина З. С. - Технические решения по очистке сточных вод прокатных цехов ОАО "Криворожсталь", Эпштейн С. И., Чапля Н. А., Муха В. И., Максименко Л. Г., Маньков Д. В. (2005)
Зингерман Ю. Е. - Беспылевая выдача кокса на батареях коксохимических предприятий, Трембач Т. Ф., Каменюка В. Б. (2005)
Луговський В. В. - Основні напрямки вирішення екологічних проблем у сфері поводження з відходами у промисловості України, Макогон В. Ф. (2005)
Носков В. А. - Разработка технологий подготовки и переработки промышленных отходов – ключ к решению проблем ресурсосбережения и экологии (2005)
Варламов Є. М. - Основні напрями розвитку державної системи моніторингу довкілля, Катриченко Г. М., Юрченко Л. Л., Варламов О. Є. (2005)
Головкін Б. М. - Історія та сучасна діяльність сектору дослідження проблем злочинності та її причин, Оберемко Ю. О. (2014)
Шило О. Г. - Наукова діяльність сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності (2014)
Овчаренко О. М. - Наукові здобутки та перспективи діяльності сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, Шуміло О. О. (2014)
Теоретичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання пунктів 1,2,4,15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року) (2014)
Головкін Б. М. - Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку (2014)
Шостко О. Ю. - Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні (2014)
Демидова Л. М. - Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради (2014)
Лобойко Л. М. - Оскарження початку досудового розслідування: щодо потреби законодавчої регламентації (2014)
Яковець І. С. - Міжнародні методики оцінки ризиків і потреб засуджених: щодо їх ролі у процесі виконання покарань (2014)
Цимбалюк В. І. - Проблеми встановлення кримінальної відповідальності за евтаназію (2014)
Крайник Г. С. - Кваліфікація злочинів у сфері використання технічних систем за їх об’єктивними ознаками (2014)
Дорохіна Ю. А. - Щодо правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності (2014)
Колодяжний М. Г. - Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності в Російській Федерації (2014)
Овчаренко О. М. - Люстрація в органах кримінальної юстиції: міжнародні стандарти та вітчизняний досвід (2014)
Кохан В. П. - Реформування органів кримінальної юстиції: досвід Латвії у сфері запобігання і протидії корупції (2014)
Глинська Н. В. - Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2014)
Павлюк Н. В. - Інформаційне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: поняття та шляхи реалізації (2014)
Синчук О. В. - Проблеми побудови систем типових версій у методиках розслідування окремих категорій злочинів (2014)
Дзюба А. Ю. - Заходи кримінально-правового впливу на неповнолітніх правопорушників за кримінальним законодавством ФРН (2014)
Калініченко Ю. В. - Предмет завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України) (2014)
Опанасенков О. І. - Релігійне виховання засуджених як складова виховного впливу (2014)
Борисов В. І. - Міжнародна науково-практична конференція "Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків", Демидова Л. М. (2014)
Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків (2014)
Огляди науково-практичного семінару "Здобутки молодих учених у дослідженнях боротьби зі злочинністю" та засідання ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (2014)
Борисов В. І. - Відгук офіційного опонента на дисертацію О. Д. Ярошенко "Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2014)
Борисов В. І. - Василь Якович Тацій В. Я. – стратег і фундатор у науці кримінального права, Демидова Л. М. (2014)
75-річчя академіка НАПрН України Володимира Павловича Тихого (2014)
Вихідні дані (2014)
Перелік платних послуг (2014)
Базілінська О. Я. - Етапи формування стратегії ціноутворення в умовах інформаційної асиметрії: побудова базової теоретичної моделі, Кривошия О. А. (2012)
Вдовенко Ю. С. - Економічні детермінанти міжсекторного партнерства (2012)
Дерій Ж .В. - Модифікація методів оцінювання людського капіталу (2012)
Зосименко Т. І. - Компаративний аналіз ключових індикаторів якості регуляторного середовища в різних країнах (2012)
Ільєнко О. В. - Роль концепції міжнародного маркетингу у підвищенні ефективності маркетингових механізмів (2012)
Хитра О. В. - Особливості функціонування міжнародних команд, Мамчур О. І. (2012)
Марченко Н. А. - Інвестиційна привабливість України: теорія і практика (2012)
Пілевич Д. С. - Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в Україні (2012)
Подимова Л. А. - Стан та перспективи розвитку інноваційних процесів і національної інноваційної системи в Україні (2012)
Буднікова Ю. В. - Дослідження сутності поняття "точка біфуркації" в економіці (2012)
Корнієнко Т. О. - Економічна безпека підприємства як категорія економічної науки (2012)
Пачева Н. О. - Особливості формування позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку (2012)
Ільчук В. П. - Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу, Романенко Т. О. (2012)
Левківський В. М. - Пошук нових підходів під час вдосконалення освітянської галузі в Україні, Єфремов В. В. (2012)
Сич Є. М. - Інституціоналізація економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку, Бойко О. В. (2012)
Черкаський І. Б. - Системні параметри функціонування та розвитку транспортних кластерів, Хоменко І. О. (2012)
Бондар В. В. - Агротуризм як вид диверсифікаційного розвитку сільськогосподарського підприємництва, Ганжа Я. Л. (2012)
Гавриленко Н. І. - Особливості механізму формування прибутку підприємств харчової промисловості, Кислинський С. С. (2012)
Горшунова І. В. - Сучасні інноваційні перетворення економіки та вищої освіти в Україні (2012)
Демчук О. В. - Адаптивность системы управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли АР Крыма в рыночных условиях хозяйствования (2012)
Парубець О. М. - Організаційно-економічні особливості надання транспортних послуг туристам, Сугоняко Д. О. (2012)
Струк Н. С. - Державно-приватне партнерство у будівельному секторі економіки України, Мельник Н. В. (2012)
Кальченко О. М. - Методичні аспекти оцінювання ефективності функціонування підприємств туристичної сфери в інноваційних умовах (2012)
Сахневич Л. В. - Організаційні заходи вдосконалення стратегічного управління у сфері забезпечення енергоефективності підприємств АПК (2012)
Мороз В. В. - Роль сфери послуг малих підприємств в економічній системі України (2012)
Зеленська О. О. - Система чинників продовольчої безпеки територій різного рангу, Зеленський С. М. (2012)
Самко О. О. - Тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку Чернігівського регіону (2012)
Худолей В. Ю. - Домінанти управління забезпеченням енергоефективності реального сектору економіки регіонів України (2012)
Бикова Ю. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі легкої промисловості: регіональний аспект (2012)
Лисенко І. В. - Аналіз процесів кластеризації у регіонах України (2012)
Садчиков В. С. - Тенденції розвитку та функціонування малого підприємництва в аграрному секторі Чернігівського регіону (2012)
Тарасенко А. В. - Тенденції та особливості розвитку сільського господарства в Чернігівській області (2012)
Нікончук Н. В. - Шляхи вдосконалення управління трудовим потенціалом на регіональному рівні за допомогою моделювання (2012)
Пінчук А. О. - Інноваційно-інформаційні домінанти стратегії промислового зростання в регіонах держави (2012)
Сидоренко І. В. - Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону (2012)
Журавка Ф. О. - Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті трансформаційних перетворень національної системи бухгалтерського обліку (2012)
Кравчук Г. В. - Специфіка банківського сектору як об'єкта податкового регулювання (2012)
Жарій Я. В. - Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку, Дубина М. В. (2012)
Олійник К. А. - Розвиток системи сільської кредитної кооперації в Україні (2012)
Святокум І. О. - Досвід запровадження іпотечних цінних паперів у країнах Центральної Європи (2012)
Артеменко О. С. - Окремі індикатори ведення банківського бізнесу в Україні та тенденції їх розвитку (2012)
Schkarlet S. М. - Environmental Taxation Evolution in Ukraine: trends, challenges and outlook, Petrakov I. V. (2012)
Лень В. С. - Соціальні витрати: класифікація та облік, Крот Ю. В. (2012)
Сизоненко О. В. - Модифікація аудиторської думки щодо звітності спеціального призначення, Дарнопих Т. В., Ломоносова А. М. (2012)
Бутко М. П. - Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціального захисту дітей без батьківської опіки, Харченко Ю. П. (2012)
Никоненко Д. М. - Інформаційна складова відносин влади і громадськості в системі державного управління (2012)
Олійченко І. М. - Формування інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації (2012)
Дітковська М. Ю. - Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на регіональному рівні (2012)
Забаштанський М. М. - Державне управління концесійними відносинами в Україні (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Державна політика реалізації стратегії розвитку корпоративних структур (2012)
Білоконенко Л. А. - Сприйняття міжособистісного мовного конфлікту у студентському комунікативному середовищі (2014)
Валевська С. В. - Формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови (2014)
Жук В. А. - До питання про культурний і мовний концепти, стереотип та національний характер (2014)
Кріпак Ю. В. - Вивчення мовленнєвої агресії в гендерному аспекті (2014)
Мартин Н. В. - Місце оцінності у семантичній структурі слова (2014)
Негер О. Б. - Назви на честь місцевих діячів у системі сучасного закарпатоукраїнського урбанонімікону (2014)
Yasinska O. V. - The conceptual frame analysis of quasisynonymic group of cyberset system burglar (2014)
Zhang Y. - Cognitive semantics of the names of Chinese dishes: a comparative perspective (2014)
Бабій Л. - Культурний стереотип, як спосіб реалізації концепту "клас" у британській мовній картині світу (2014)
Бистров Я. В. - Фреймова концептуалізація життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі (2014)
Бондаренко Л. И. - Полипредикативные единицы синтаксической модели текстов медиа-жанра "совет" (2014)
Борисов О. О. - Лінгвальні особливості британського та українського діалогічного дискурсу в чаті (2014)
Булкіна А. В. - Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії само презентації вмовленнєвому жанрі "знайомство" (на матеріалі творчості Томаса Гарді) (2014)
Весельська Г. С. - Семантико-синтаксичні функції сполучників хоч (і), хоча (й) у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Н. Сняданко "Синдром стерильності") (2014)
Винник О. Ю. - Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування (2014)
Вільчинська Т. П. - Лінгвокультурологічне дослідження правової інформативності українського фольклору (2014)
Головащенко Ю. С. - Сприйняття та інтерпретація художнього тексту: когнітивний механізм (2014)
Жихарєва О. О. - Опис природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі: семантико-наративний аспект (2014)
Заваринська І. Ф. - Лінгвокультурна інформація псевдотопонімів-компонентів фразеологічних одиниць (2014)
Залужна М. В. - Англомовні лексичні засоби вербалізації невизначеності (2014)
Ільченко О. А. - Фразеологічні трансформації в сучасних україномовних ЗМІ: призначення, функції, способи продукування (2014)
Коккіна Л. Р. - Когнітивна сутність заперечення у французькому політичному дискурсі (2014)
Коропецька О. І. - Міжконцептні кореляції у концептосистемі сучасного англомовного кооперативного парентального дискурсу (2014)
Косенко А. В. - Концепт beauty у художньому дискурсі (2014)
Кузьменко О. Ю. - До проблеми кореляції понять "мовленнєвий жанр" і "мовленнєвий акт" (2014)
Кульчицька О. О. - Прагматична пресупозиція як засіб створення тональності художнього твору, Балог Є. А. (2014)
Липка С. І. - Епідигматичні характеристика німецького іменника flegel (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) (2014)
Літинська Н. В. - Мовна експлікація образного та ціннісного компонентів концепту Italia: концепт bel paese (2014)
Лукаш Г. П. - Когнітивні параметри конотативних власних назв (2014)
Лучик О. І. - Концепт Deutsch в українській мовній свідомості (2014)
Папіш В. А. - Самопрезентація демонстративної мовної особистості у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" (2014)
Руденко С. - Семантика глютонімів-інструментативів в українській мові (2014)
Семашко Т. Ф. - Когнітивна площина дослідження мовної категоризації та стереотипізації як її наслідку (2014)
Скробот А. І. - Функціональні особливості образної системи іспанської казки (2014)
Старко В. Ф. - Парадигма когнітивної лінгвістики й проблема категоризації (2014)
Терещенко Л. Я. - Стилі неправдивого мовлення (2014)
Чабан В. М. - Концептосфера гідність в українській лінгвокультурі (2014)
Чумак Л. М. - Моногенетична комбінована модель телескопія + афіксація творення англомовних одиниць на сучасному етапі (2014)
Шевченко А. С. - Зміст поняттєвого складника концепту справедливість/justicia в тексті іспаномовної Біблії (2014)
Шевченко М. Ю. - Концептуалізація категорії часу англійської мови у створенні темпоральних відношень (2014)
Яницька О. М. - Мовленнєві засоби вираження лінгвопрагматичних аспектів заголовків статей французького медійного дискурсу (на прикладі друкованих видань) (2014)
Ярич М. В. - Семантичний аналіз синонімів номінативної лексеми концепту language (2014)
Aristova N. O. - Diachronic viewpoint on poetry genres (with reference to contemporary literature of the English speaking countries) (2014)
Lysanets Yu. V. - Metaphoric term formation in medical discourse (2014)
Акімова Н. В. - Специфіка реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин (2014)
Балацька О. Л. - Структурні параметри критичних зауважень в англомовній науковій статті (2014)
Білюк І. Л. - Реклама міст в сучасному комунікативному просторі (2014)
Борисов О. О. - Ключові параметри діалогічної взаємодії, Васильєва О. Г. (2014)
Борковська І. П. - Прагматичні установки адресанта в ділових документах (2014)
Войцехівська Н. К. - Зміна теми як тактика конфліктного діалогічного дискурсу (2014)
Габидуллина А. Р. - Типы филологических определений в научно-популярном лингвистическом тексте (2014)
Галай Т. М. - Англійська фахова мова геології в системі загальнонаціональної мови (2014)
Гармаш Е. Н. - Критерии успеха/неудач в коммуникативной ситуации "флирт" (2014)
Грижак Л. М. - Мовні особливості портретних описів в англійській художній прозі ХVІ століття (2014)
Гурко О. В. - Вигукові слова-речення в передачі значення ствердження (2014)
Єршова І. М. - Презентація PowerPoint в навчально-педагогічному дискурсі (2014)
Єфименко В. А. - Сучасні підходи до аналізу казок (2014)
Заваруева И. И. - Особенности использования компрессии научных текстов в процессе обучения студентов (2014)
Каратєєва Г. М. - Текстовий концепт-константа подорож: позиція мети (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2014)
Кириченко Т. С. - Трактування терміну "дискурс" в сучасній лінгвістиці (2014)
Козлова В. В. - Мовленнєвий вплив в англомовному парентальному дискурсі (2014)
Колосова Г. А. - Текстотворчі функції топонімів та етнонімів у мемуарах Вінстона Черчилля "My early life" (2014)
Кондратенко Н. В. - Позитивно забарвлені оцінні лексеми в політичних слоганах (2014)
Корольова В. В. - Монолог в сучасному драматургічному дискурсі (2014)
Кульбіда Д. П. - Інтегральні англомовні запозичення в іспанських спеціалізованих журналах про туризм (2014)
Мироненко Т. П. - До питання контексту у сучасній американській прозі, Добровольська Л. С. (2014)
Мудраченко Т. Б. - Лінгвосинергетичні засади реалізації сугестивного потенціалу віршованих текстів англомовних замовлянь (2014)
Патлач Г. О. - Референційний механізм в каламбурі (2014)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концептосфери "релігія" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Пулатова Л. Й. - Полонізми у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману "Століття Якова") (2014)
Романишин Н. І. - Про деякі аспекти функціонування етнонімів як компонентів дискурсу національної ідентичності (2014)
Старух В. О. - Стратегії і тактики переконання у промовах військових лідерів України, Великобританії та США (2014)
Стецик Т. С. - Ідеологічні стратегії переконання у політичному дискурсі демократів (на матеріалі дебатів) (2014)
Стрій Л. І. - Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові (2014)
Тараненко Л. І. - Узагальнена дефініція та функціональні ознаки англійської фольклорної загадки (2014)
Терехова Ю. В. - Гендерний аспект у дискурсі спору (на матеріалі художніх творів української та англійської літератури) (2014)
Тиха У. І. - Авторська маска як наративна стратегія літератури постмодернізму (2014)
Толчеева К. В. - Эмоционально-просодическая ремарка в драматургическом паратексте: опыт лингвосемиотического исследования (2014)
Шутак Л. Б. - Медичний дискурс як невід’ємна частина української дискурсології (2014)
Aksyutina T. V. - Distancing politeness in the English communication (2014)
Башук Н. П. - Викладання іноземних мов в контексті діалогу культур (2014)
Волкова О. М. - Основні парадигматичні підходи до аналізу специфіки відтворення макроконцепту "портрет" з німецької мови на українську (2014)
Гуменюк І. Б. - Негативно конотовані прецедентні номінації сучасного Інтернет-дискурсу в українській та англійській мовах (2014)
Дягілєва Ж. А. - Вербалізація стереотипів дружби у німецькому фольклорі (2014)
Іванова О. В. - Перекладацька еквівалентність і способи її досягнення (2014)
Костевич Н. С. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення людських почуттів (2014)
Куликова В. Г. - Способи номінації французьких фітонімів: культурологічний аспект (2014)
Мицан Д. М. - Фразеологізми з компонентом ребро у польській та українській мовах (2014)
Сташко Г. І. - Роль фольклорної пісні в становленні американського суспільства (2014)
Ткачівська М. Р. - Елімінація мов і культур як результат глобалізацій них процесів (2014)
Юрса Л. В. - "Граматика бачвано-рускей бешеди" Гавриїла Костельника та її значення у формуванні й розвитку української мови (2014)
Vasylyshyna N. M. - Teaching tourism lexis to international relation students as a linguistic problem and a priority (2014)
Vukolova V. O. - Translators’ intercultural competence as a cultural factor of successful intercultural communication (2014)
Дем’яненко О. Є. - Мовна підготовка студентів до крос культурної комунікації в контексті глобалізації (2014)
Каніболоцька О. А. - Компенсаторна компетенція як складова іншомовної професійної освіти студентів мовних вузів (2014)
Попович Р. Г. - Термінологічна номінація у сфері водного господарства: спів ставний аспект, Вакуленко О. Л. (2014)
Ружин К. М. - Специфіка вивчення другої іноземної мови у вищій школі, Каніболоцька О. А. (2014)
Тригуб І. П. - Мотивація студентів як один із основних факторів успішної професійної підготовки (2014)
Хорошилова Ю. О. - Проблема навчання аудіюванню студентів ВНЗ немовного профілю (2014)
Кныш П. Ю. - Аналитическое и численное исследование электродированной трещины в пьезоэлектрическом материале, Лобода В. В. (2012)
Остапенко В. А. - Алгоритм численного расчета напряженного состояния шин низкого давления (2012)
Редчиц Д. А. - Разработка автоматизированного препроцессора для вычислительной гидродинамики (2012)
Кравец Е. В. - Влияние частичного перекрытия межторцевого пространства на структуру образования вихревой системы при обтекании вязким несжимаемым потоком прямоугольных призм, расположенных тандемом над экраном (2012)
Бразалук Ю. В. - Расчет обтекания сложных гидродинамических конфигураций комбинированным методом граничных элементов и дискретных вихрей, Евдокимов Д. В., Решняк В. Г. (2012)
Катан В. А. - Ударное взаимодействие с несжимаемой жидкостью горизонтальной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва (2012)
Селезов И. Т. - Генерация поверхностных гравитационных волн разнесенными донными источниками, Черников Д. О. (2012)
Гоман О. Г. - Математическое моделирование взаимодействия несжимаемой жидкости и вертикальной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва, Катан В. А. (2012)
Козлова О. В. - Граничное интегральное уравнение в задаче Коши-Пуассона для сжимаемого слоя жидкости (2012)
Пицык Л. Е. - Симптотический метод в теории отрывных течений (2012)
Козлова Е. В. - Граничные интегральные уравнения для пространственного слоя сжимаемой жидкости (2012)
Габринец В. А. - Определение температурных полей в теплоприемнике комбинированной солнечной электростанции, Кныш Л. И. (2012)
Босенко Т. М. - Математичні моделі нерівноважної термодинаміки в умовах теплового релаксування (2012)
Лисенко К. Є. - Дослідження процесів тепло- та вологопереносу в криогенно-гравійному фільтрі під час його промерзання та розтеплення (2012)
Дидинская Е. О. - Применения метода граничных элементов для расчета стационарных температурных полей в телах с включениями, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А. (2012)
Елисеев В. и. - Массообмен в пассивирующей приэлектродной пористой пленке (2012)
Семененко П. В. - Способ управления скоростью спада давления подголовным обтекателем ракеты-носителя "ДНЕПР" (2012)
Горелова К. В. - Моделирование динамических процессов топлива в баках летательных аппаратов в условиях пониженной гравитации (2012)
Перехрест В. І. - Про об'єми, маси та кінетичні моменти структур планетарного вихора, Осипчук М. М. (2012)
Євтух В. - Етнічність у транснаціональному соціальному просторі: дизайн дослідницького проекту (2013)
Малюк А. - Формування довготривалої історичної кон’юнктури сучасної ґлобальної кризи (2013)
Шульга О. - Чому "феноменологічна соціологія” неможлива (2013)
Гоч Р. - Функції довіри в економічних відносинах суспільства: теоретичні підходи (2013)
Коритнікова Н. - Стадії підвищення рівня досяжності респондентів при проведенні інтернет-опитувань (2013)
Таранюк Г. - Соціокультурні трансформації охорони здоров’я в Україні (2013)
Сай Д. - Ставлення до людей з обмеженими можливостями: Китайська Народна Республіка, Японія та Індія (2013)
Сусська О. - Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда (2013)
Резнік О. - Чинники залученості в роботу добровільних чи благодійних організацій у європейських країнах (2013)
Дембіцький С. - Оцінювання гетерогенності в метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2013)
Леонтьєв Д. - Казка про справедливість (2013)
Чернецький Ю. - І знов "намолов”: 25 мініатюр-соціологізмів 2012 року (2013)
Любива Т. - Нові запитання на традиційній зустрічі: VI Міжнародні соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної "Сучасні методи збирання і аналізу даних у соціології” (2013)
Міжнародний конкурс молодих соціологів "Кращий молодий соціолог 2012–2013 років” (2013)
Яковенко Ю. - Звіт за 2012 рік про роботу комісії із соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо надання грифів навчальній літературі (2013)
ВАК України інформує... (2013)
Пилипенко В. - Про етос економічної поведінки, або Економіка має бути духовною (2013)
Віктору Танчеру — 70 років (2013)
Вітання Віктору Бурлачуку (2013)
Прибиткова І. - Презентація міста у функціонально-діяльнісній парадигмі (2013)
Соколова Г. - Базова верства білоруського суспільства як можлива альтернатива середньому класу (2013)
Малюк А. - Зміна соціально-класової стратегії владних і панівних груп Заходу за умов структурної кризи капіталізму (2013)
Мельніков А. - Можливості дослідження ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології (2013)
Загороднюк Т. - Трансформація російського та українського суспільства у концепціях Т. І. Заславської та Н. В. Паніної: порівняльний аналіз (2013)
Александер Дж. Ч. - Соціальна наука як прочитання і як перформанс: культурсоціологічне розуміння епістемології (Реферативний виклад), Рід І. А. (2013)
Коджадаш Б. - Один із першопрохідників турецької соціології — Хільмі Зія Улькен (2013)
Петрушина Т. - Якість життя — головний критерій стану суспільства, Саєнко Ю. (2013)
Федоренко Н. - Статуси вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста (2013)
Устич С. - Інструменти оптимізації системи транскордонного співробітництва (2013)
Міщенко М. - Сім’я як середовище формування електоральних орієнтацій: політично консолідовані і політично неконсолідовані родини (2013)
Макеєв С. - Оґюст Конт: біля витоків соціологічної уяви (2013)
Титаренко Л. - Пострадянська трансформація суспільства крізь призму оцінок російських і українських соціологів (2013)
Даниленко О. - Соціальні проблеми: від смислової морфології соціуму — до інтерпретацій (2013)
Злобіна О. - Ідентичність у координатах нестабільності (2013)
Юркевич О. - Концепція соціальної візуалістики: від відображення — до зображення (2013)
Вітаємо Володимира Абрамовича Полторака (2013)
Ходорівська Наталія Вікторівна (2013)
Гуляк О. В. - Завдання, функції та принципи діяльності підрозділів Збройних Сил України при введенні надзвичайних правових режимів (2014)
Мануїлова К. В. - Міжнародна уніфікація норм про відповідальність за шкоду, заподіяну під час повітряного перевезення (2014)
Борт О. П. - Поняття та обсяг договірного статуту зовнішньоекономічної угоди (2014)
Уманець Н. В. - Правове регулювання порядку переміщення припасів через митний кордон України: історичний аспект (2014)
Сєрих О. В. - Деліктологічні дослідження порушень митних правил: історіографія, сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Руденко І. І. - Історичний розвиток інституту митних пільг в Україні (2014)
Лебедєва Є. О. - Інформаційне забезпечення митного оформлення товарів і транспортних засобів: вивчення досвіду зарубіжних країн (2014)
Боліщук М. А. - ІСПС: застосування новітніх технологій для прискорення проходження митних процедур в морських портах, Карпенко Г. Л. (2014)
Перепелиця В. О. - Роль органів доходів і зборів в міжнародному військово- технічному співробітництві України з іншими країнами (2014)
Опалинський О. В. - Деякі аспекти тимчасового зберігання товарів під митним контролем (2014)
Карпенко Г. Л. - Місце та роль Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів та транспортних засобів в системі регулювання митних відносин (2014)
Нікіша Д. О. - Міжнародні судові реєстри як крок до відродження торгівельного флоту під українським прапором, Левченко С. Г. (2014)
Ivanova D. A. - The application of "public order” in International Private Law. The Ukrainian Experience (2014)
Кондратенкова Д. М. - Круглий стіл "Проблеми розгляду господарськими судами справ, пов’язаних з діяльністю морських портів та у сфері морських перевезень" (2014)
Олефір В. І. - Рецензія на підручник "Курс адміністративного процесуального права. Загальна частина” (автори С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий) (2014)
Крижановський А. Ф - Актуальний вимір інституціоналізації міського права в Україні (2014)
Сталинский Д. В. - Резервы энергосбережения на предприятиях горно-металлургического комплекса. Основные задачи и перспективы их реализации, Ботштейн В. А., Лесовой В. В. (2006)
Швец М. Н. - Применение рукавных фильтров для очистки аспирационных выбросов на коксохимических предприятиях, Трембач Т. Ф., Сталинский Д. В., Пирогов А. Ю. (2006)
Швец М. Н. - Улавливание неорганизованных выбросов крупнотоннажных и среднетоннажных электросталеплавильных печей, Сталинский Д. В. (2006)
Канский А. Б. - Влияние конструктивных особенностей камер хлопьеобразования на эффективность работы отстойников, Сталинский Д. В., Куклич В. И. (2006)
Ульянов В. П. - Технология очистки кислых минерализованных стоков, содержащих соединения кремния, Сивец О. Н., Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В. (2006)
Лысенко И. С. - Технологии утилизации, использования тепла и очистки отходящих агломерационных газов в черной металлургии, Сигал И. Я., Трухан С. П., Бабашкин Ю. Н., Головченко В. Л., Срибняк С. В., Савчук Л. И., Кравченко С. В. (2006)
Левченко О. А. - Комплексные направления повышения качества агломерата и защиты природной среды (2006)
Эпштейн С. И. - К вопросу об интенсивности образования карбонатных отложений в газоочистках конвертеров, Мантула В. Д., Чепракова Я. А., Воробьев А. В. (2006)
Труш В. И. - Исследование коронного разряда в системе электродов "иглы–плоскость" (2006)
Сиренко Е. В. - Влияние новых групп полиолов на санитарный режим водоемов и эстетические показатели воды (2006)
Гахеладзе Г. С. - Использование титансодержащих отходов для легирования стали и производства лигатур, Долгополов А. Ф., Соленый В. К. (2006)
Касимов А. М. - Отходы горно-металлургического комплекса – потенциальная сырьевая база развития производства редких и тяжелых металлов. Разработка технологии утилизации шлаков Купянского литейного завода, Миняйло В. П., Леонова О. Е. (2006)
Жуковский Т. Ф. - Отходы энергетики и химической промышленности – ценное вторичное сырье для получения ванадиевой продукции, Топчий В. Н., Топчий Р. В. (2006)
Проскурня О. М. - Використання шлаків у будівельній промисловості, Шабанова Г. М., Тараненкова В. В., Рябкова О. І., Бакшеєв Д. В. (2006)
Хоботова Э. Б. - Радиационно-химическая оценка отходов промышленности, Самоквит А. В., Дмитриченко Л. В., Шмырева Ю. А. (2006)
Човнюк Ю. - Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів, Діктерук М., Почка К. (2014)
Хмара Л. - Моделювання процесу копання ґрунту телескопічним робочим обладнанням одноківшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. (2014)
Хмара Л. - Дослідження процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем, Спільник М. (2014)
Човнюк Ю. - Новий метод аналізу перехідних процесів та нелінійних хвилеутворень у протяжних гірничих транспортних машинах, Діктерук М., Почка К. (2014)
Ловейкин В. - Исследование движущих сил в механизме изменения вылета стреловой системы крана, Паламарчук Д. (2014)
Мачишин Г. - Визначення параметрів взаємодії полімерно-абразивної щітки (ПАЩ) з поверхнею, Абрашкевич Ю., Пристайло М., Щербина Т. (2014)
Назаренко І. - Дослідження процесу руйнування матеріалу в камері подрібнення вібраційної щокової дробарки, Міщук Є. (2014)
Пелевін Л. - Зниження енергоємності розробки грунту наконечником розпушника, Карпенко М., Лаврик С., Щербина Т. (2014)
Смірнов В. - Кільцевий бур з кулачковим двопрофільним кернопідрізним пристроєм, Головань В., Кривенда В. (2014)
Богуславський В. - Оптимізація параметрів робочого процесу одноківшевих екскаваторів у складних гірничо-геологічних умовах (2014)
Фомін А. - Визначення геометричних параметрів ударного руйнування ґрунтів при впорядкованому русі робочого органа, Костенюк О., Тетерятник О., Боковня Г. (2014)
Бондар Р. - Кутові характеристики лінійного двигуна з явнополюсним якорем приводу вібратора (2014)
Горбатюк Є. - Аналіз стохастичних математичних моделей рельєфу при взаємодії рушія розпушувача з поверхнею ґрунту, Міщук Д., Пристайло М., Горбатюк М. (2014)
Сукач М. - Співробітництво КНУБА з міжнародними установами (2014)
Відомості про авторів (2014)
Рецензенти (2014)
Вожегова Р. А. - Історичний шлях розвитку інституту зрошуваного землеробства НААН України (2014)
Лимар А. О. - Роль науки в освоєнні зрошуваних земель Херсонщини. Спогади виробничника – меліоратора – вченого (2014)
Голобородько С. П. - Наукові основи систем кормовиробництва на зрошуваних землях Південного Степу України (2014)
Коваленко А. М. - Основні шляхи і напрями досліджень з розробки наукових підходів до побудови сівозмін (2014)
Малярчук М. П. - Історичний шлях формування систем обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях (2014)
Вожегова Р. А. - Етапи розвитку зрошення на Півдні України, Вердиш М. В., Клубук В. В., Булаєнко Л. М. (2014)
Заєць С. О. - Розробка агротехнологій вирощування основних сільськогосподарських культур за останні 50 років, Голобородько С. П., Клубук В. В. (2014)
Філіп’єв І. Д. - Розвиток агрохімічних досліджень в Інституті зрошуваного землеробства НААН, Димов О. М., Біднина І. О., Клубук В. В. (2014)
Вожегова Р. А. - Наукове обґрунтування режимів зрошення з врахуванням біологічних потреб рослин та технологічних параметрів зрошувальних систем, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Біляєва І. М. (2014)
Клубук В. В. - Історичний шлях розвитку підрозділу економічних досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН, Грановська Л. М. Вердиш М. В. (2014)
Ушкаренко В. О. - Урожайність зерна нуту залежно від основного обробітку ґрунту, доз добрив та густоти стояння рослин за різних умов зволоження на Півдні України, Лавренко Н. М. (2014)
Вожегова Р. А. - Вплив агрозаходів на продуктивність сортів сої в умовах зрошення Півдня України, Мельник М. А. (2014)
Малярчук М. П. - Ефективність обробітку грунту та удобрення кукурудзи на зрошенні Півдня України, Котельников Д. І. (2014)
Коваленко А. М. - Ефективність застосування мікробних препаратів в умовах природного зволоження на посівах ячменю ярого за різних способів обробітку грунту, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В. (2014)
Заєць С. О. - Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна ячменю озимого в умовах зрошення (2014)
Димов О. М. - Вплив зрошення та добрив на урожай і якість сіна люцерни (2014)
Василенко Р. М. - Значимість та побудова сумісних посівів у кормовиробництві (2014)
Малярчук А. С. - ефективність азотних добрив та основного обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку озимого на зрошенні (2014)
Філіп’єв І. Д. - Вміст основних елементів живлення в рослинах ріпаку озимого залежно від добрив і способу основного обробітку ґрунту, Шкода О. А. (2014)
Томашова О. Л. - Урожайність насіння льону олійного за різних норм висіву та систем обробітку ґрунту, Томашов С. В. (2014)
Колпакова О. С. - Продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України (2014)
Петрушкова О. М. - Насіннєва продуктивність еспарцету при удосконаленні окремих елементів технології вирощування в умовах степової зони України, Томчук Р. В., Кондратевич О. В. (2014)
Томчук Р. В. - Створення посухостійких сортів багаторічних злакових та бобових трав для умов степової зони України, Петрушкова О. М., Кондратевич О. В. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Створення нових гібридів кукурудзи для умов зрошуваного землеробства, Марченко Т. Ю., Глушко Т. В., Гож О. А., Нужна М. В. (2014)
Базалій Г. Г. - Сорти пшениці озимої м'якої для зони Південного Степу України на межі століть, Колесникова Н. Д., Клубук В. В. (2014)
Клубук В. В. - Історичні аспекти та результати селекційної роботи з соєю в Інституті зрошуваного землеробства НААН, Боровик В. О., Михайлов В. О., Осіній М. Л. (2014)
Люта Ю. О. - Історія і короткі підсумки роботи лабораторії овочівництва (2014)
Тищенко О. Д. - Напрями селекції люцерни для умов зрошення, Тищенко А. В. (2014)
Боровик В. О. - Історичний шлях розвитку селекції бавовнику в Інституті зрошуваного землеробства, Степанов Ю. О. (2014)
Черниченко І. І. - Вплив крупності садивних бульб та прийомів догляду за рослинами на продуктивність картоплі, Балашова Г. С., Черниченко О. О. (2014)
Черчель В. Ю. - Оцінка кременистих ранньостиглих гібридів кукурудзи як вихідного матеріалу для створення нових самозапилених ліній, Боденко Н. А., Плотка В. В., Негода Т. В. (2014)
Люта Ю. О. (2014)
Малярчук М. П. (2014)
Гусєв М. Г. (2014)
Шелудько О. Д. (2014)
Голобородько С. П. (2014)
Пам’яті Філіп’єва І. Д. (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Summary (2014)
Правила для авторів (2014)
Іменний покажчик (2014)
Сталинский Д. В. - Пути снижения энергозатрат на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Ботштейн В. А., Каневский А. Л., Нотыч А. Г. (2006)
Большаков В. И. - Экономические и экологические аспекты перспективных металлургических технологий, Тубольцев Л. Г. (2006)
Швец М. Н. - Очистка дымовых газов двухванных сталеплавильных агрегатов, Сталинский Д. В., Романенко А. Ф. (2006)
Швец М. Н. - Очистка газов открытых ферросплавных печей, Сталинский Д. В., Пирогов А. Ю. (2006)
Стольберг Ф. В. - Очистным сооружениям сточных вод малых населенных пунктов – долговечность и экономичность, Ладыженский В. А., Ищенко А. В., Бурейко Т. В. (2006)
Лисенко І. С. - ехнології знешкодження, утилізації і використання тепла відхідних агломераційних газів у чорній металургії, Сігал І. Я., Трухан С. П., Бабашкін Ю. М., Нікітіна І. В., Савчук Л. І., Кравченко С. В.Т (2006)
Хоботова Э. Б. - Решение экологических проблем технологического процесса травления меди, Голик Е. В., Ларин В. И., Добриян М. А. (2006)
Эпштейн С. И. - Определение объема накопителей для сбора поверхностных сточных вод с территории промышленных предприятий, Музыкина З. С. (2006)
Корж А. Т. - Режим гидроудаления сгущенного продукта и эффективность работы отстойников (2006)
Пантелят Г. С. - Водный и солевой (материальный) балансы систем оборотного водоснабжения металлургических предприятий, Кузнецова Л. Н. (2006)
Хоботова Э. Б. - Загрязнение тяжелыми металлами почв лесопарковой зоны г. Харькова, Трофименко Е. В., Скляренко Е. Н. (2006)
Литвиненко В. Г. - Влияние технологических параметров производства на энергоемкость проката, Ботштейн В. А., Андреева Т. А., Грецкая Г. Н. (2006)
Гресов В. З. - Создание автоматизированной системы экологического мониторинга конвертера № 1 ККЦ ОАО "Миттал Стил Кривой Рог", Тулякова Т. Н., Кулик Ю. Н., Омельянец А. И. (2006)
Комиссарова И. В. - Программно–технический комплекс экологической службы предприятия, Рябоволенко В. И. (2006)
Титул, зміст (2010)
Кашуба В. - Сучасні біомеханічні ергогенні засоби у спорті, Литвиненко Ю. (2010)
Сергієнко К. - Оптимізація етапів прийняття управлінських рішень в системі підготовки висококваліфікованих спортсменів, Бишевець Н., Богачук Л., Жирнов О. (2010)
Довгенько Ю. - Сучасні підходи до обліку спортивних споруд в Україні (2010)
Пічурін В. - Особистість і спортивна діяльність (2010)
Trinkūnienė L. - Self-education of physical education teacher: motives and leisure time forms of physical activity, Kardelienė L. (2010)
Rutkauskaite R. - Changes in specific training ad sport performance of 13-14 year old athletes in rhythmic gymnastics, Skarbalius A. (2010)
Воронова В. - Особистісні характеристики баскетболістів на етапі початкової підготовки, Артеменко Т. (2010)
Холодова О. - Актуальність вивчення змагальної діяльності на різних дистанціях в шорт-треці з метою побудови моделей бігу (2010)
Гончаренко Є. - Дидактика тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку, Когут І. (2010)
Борисова О. - Сучасний теніс: стан та особливості організації підготовки професійних спортсменів у провідних країнах світу (2010)
Лях-Породько О. - Феномен сокільства як складова наукових досліджень в олімпійському русі (2010)
Карпа І. - Показники техніко-тактичної підготовки футболістів високої кваліфікації в динаміці ігрового часу (2010)
Воліченко А. - Методика навчання гімнастичним вправам з використанням ідеомоторного тренування, Гоголь В., Погрібняк О. (2010)
Гетманцев С. - Показники функціонального стану спортсменів в ігрових видах спорту, Богуш В., Яцунський О., Сокол О., Резніченко О. (2010)
Natalja K. - Peculiarities of links between sports results and age of elite female skiers, Algirdas C. (2010)
Саєнко В. - Оцінка рівня розвитку фізичних якостей тхеквондистів високої кваліфікації, Мишельман С. (2010)
Степаненко В. - Вікові зміни морфофункціонального стану футболістів 11-15 років, Сембрат С., Погребний В. (2010)
Сембрат С. - Взаємозв’язок вольових та фізичних якостей молодших школярів в процесі занять фізичною культурою, Степаненко В., Погребний В. (2010)
Захаровська Т. - Спеціальна підготовленість метальників спису на етапі початкової підготовки, Горбенко В. (2010)
Лукіна О. - Спеціальна фізична підготовленість юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки, Новіков В., Горбенко В. (2010)
Козлова О. - Особливості системи спортивного тренування спортсменів високої кваліфікації в різних видах легкої атлетики в умовах професіоналізації (2010)
Калужна О. - Фізична підготовка у системі багаторічного тренування спортсменів-танцюристів (2010)
Смірнова З. - Тенденції розвитку та сучасний стан лижних марафонів, Єфанова В., Нестеров В., Віннік О. (2010)
Солтик О. - Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное, Флерчук В., Вешко В. (2010)
Нестеров В. - Тактика лижної гонки дуатлон з урахуванням компонентів змагальної діяльності, Смірнова З., Єфанова В. (2010)
Оксьом П. - Тестування фізичної підготовленості студенток, що займаються міні-футболом під час навчання у вищому навчальному закладі, Азаренков В. (2010)
Хмельницька Ю. - Гомологація лижних трас та вимоги, які висуваються до функціональної підготовленості лижників-гонщиків (2010)
Антонюк О. - Техніка виконання поштовху важкоатлетами високої кваліфікації різних вагових категорій (2010)
Бондаренко І. - Веслування в системі фізичного виховання студентів (2010)
Коробейніков Г. - Динаміка функціонального стану у борців греко-римського стилю в умовах поточного контролю, Коробейнікова Л., Шацьких В. (2010)
Резніченко Н. - Актуальні проблеми спортивного травматизму в фігурному катанні, Єфанова В., Нестеров В. (2010)
Луковська О. - Деякі актуальні аспекти медичного забезпечення спорту інвалідів (2010)
Бурдаєв К. - Наукове обґрунтування побудови програми фізичної реабілітації хворих на гострий панкреатит в післяопераційному періоді (2010)
Лазарева Е. - Особенности мозгового кровообращения при физических нагрузках (2010)
Воронін Д. - Програма фізичної реабілітації баскетболістів з посттравматичним больовим синдромом попереково-крижової ділянки, Мірза О. (2010)
Зора К. - Вплив посттравматичного стресу на спортсменів високої кваліфікації (2010)
Рясная И. - Влияние физической нагрузки на состояние сердечно-сосудистой системы у боксёров высокой квалификации (2010)
Кравчук Л. - Особливості застосування засобів фізичної реабілітації хворих на екзогенно-конституціональну форму ожиріння та плоскостопість, Жарова І. (2010)
Шитиков Т. - О классификации нарушений осанки и сколиотических деформаций в практике физической реабилитации (2010)
Ляпін В. - Вплив стану HLA-системи лімфоцитів на захворюваність спортсменів у макроциклі тренувального процесу, Андреєва В., Вовк В., Мамаєва О., Тюренков О. (2010)
Мельніченко О. - Реакції центральної кардиогемодинаміки в умовах тракційної міорелаксації С3 – Тh8, Снапков П. (2010)
Клименко Ю. - Актуальні методики фізичної та психологічної реабілітації школярів зі сколіотичними вадами хребта в умовах спеціалізованого навчального закладу (2010)
Грабовська О. - Зміна функціонального стану серцево-судинної системи і неспецифічних адаптаційних реакцій організму спортсменів за допомогою ЕМВ НВЧ, Нагаєва О., Мішин М., Осман Назар Мохамед (2010)
Нагаєва О. - Використання ЕМВ НВЧ як немедикаментозного методу корекції психофізіологічного статусу спортсменів-ігровиків, Грабовськая О., Панов І. (2010)
Дышко Б. - Тренажер комплексного воздействия на дыхательную систему спортсменов – дополнительное "мертвое дыхательное пространство" или "генератор" гипоксически-гиперкапнической газовой смеси (2010)
Люгайло С. - Применение средств и методов физической реабилитации в комплексном лечении спортсменов с патологией пародонта (2010)
Титул, зміст (2011)
Єракова Л. - Особливості використання вправ системи пілатес у оздоровчому фітнесі, Томіліна Ю. (2011)
Смоляр О. - Розвиток фізичних якостей у молоді в процесі занять сучасними танцями (2011)
Москаленко Н. - Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Коваленко Ю. - Оцінка знань, умінь і навичок з баскетболу у студентів факультету фізичного виховання, Горбуля В., Горбуля О. (2011)
Бала Т. - Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7-9-х класів під впливом вправ черлідинга, Масляк І. (2011)
Лазоренко С. - Динаміка показників захворюваності студентів під впливом реалізації комплексу заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності (2011)
Сарафинюк Л. - Антропометричні та соматотипологічні особливості волейболістів, Лежньова О., Кириченко Ю. (2011)
Резніченко З. - Сприяння формуванню здорового способу життя в громадсько-активній школі (2011)
Трачук С. - Узагальнення даних світової практики з рухової активності на користь здоров’я (2011)
Чернігівська С. - Модель будівничого власного здоров’я для інноваційної педагогічної технології непрофесійної фізкультурної освіти студентів, звільнених від "Фізичного виховання” (2011)
Войчишин Л. - Суб’єктивний аналіз стану здоров’я учнів старших класів Карпатського регіону з порушеннями постави (2011)
Батечко Д. - Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів різних гірничих спеціальностей (2011)
Пангелова Н. - Особливості мотивів і потреб студентів у заняттях різновидами ігрових видів спорту, Захаренко Г. (2011)
Горбачова І. - Сучасні підходи щодо оцінки і контролю за фізичним станом студентської молоді у процесі фізичного виховання (2011)
Пангелов С. - Фактори впливу на рекреаційну активність населення (2011)
Сичова Т. - Рухова активність та здоров’я студенток (2011)
Чухланцева Н. - Дослідження впливу системи фізичних вправ професійно-прикладної спрямованості на психофізичні якості студентів транспортних спеціальностей (2011)
Беляк Ю. - Завдання оздоровчого фітнесу для жінок зрілого віку (2011)
Опришко Н. - Розробка профілактично-оздоровчих програм для жінок другого зрілого віку для підвищення рівня їх рухової функції (2011)
Микитин Л. - Вплив авторської програми на показники фізичного розвитку учнів з недостатньою масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2011)
Федоров А. - Инновационные воспитательные технологии как средство формирования индивидуальной "Я”-концепции здоровья у студентов университета экономики и торговли (2011)
Калуський З. - Ставлення студентів першого курсу факультету фізичного виховання і спорту до вживання алкогольних напоїв (2011)
Галіздра А. - Фізична культура та спорт у житті студентів вищих навчальних закладів (2011)
Юрченко О. - Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з вадами зору (2011)
Троценко Т. - Організаційно-методичні аспекти виховання молодших школярів засобами туристсько-краєзнавчої роботи, Троценко В. (2011)
Бикова І. - Ефективність розвитку та оцінки координаційних здібностей хлопчиків на прикладі мікромоделей ігрової діяльності учнів початкових класів (2011)
Сергієнко В. - Особливості вікового взаємозв’язку розвитку витривалості студентів (2011)
Рєпіна О. - Психологічні характеристики взаємозв’язку сенсожиттєвих орієнтацій та життєстійкості у спортсменів (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського