Лень В. С. - Соціальні витрати: класифікація та облік, Крот Ю. В. (2012)
Сизоненко О. В. - Модифікація аудиторської думки щодо звітності спеціального призначення, Дарнопих Т. В., Ломоносова А. М. (2012)
Бутко М. П. - Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціального захисту дітей без батьківської опіки, Харченко Ю. П. (2012)
Никоненко Д. М. - Інформаційна складова відносин влади і громадськості в системі державного управління (2012)
Олійченко І. М. - Формування інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації (2012)
Дітковська М. Ю. - Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на регіональному рівні (2012)
Забаштанський М. М. - Державне управління концесійними відносинами в Україні (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Державна політика реалізації стратегії розвитку корпоративних структур (2012)
Білоконенко Л. А. - Сприйняття міжособистісного мовного конфлікту у студентському комунікативному середовищі (2014)
Валевська С. В. - Формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови (2014)
Жук В. А. - До питання про культурний і мовний концепти, стереотип та національний характер (2014)
Кріпак Ю. В. - Вивчення мовленнєвої агресії в гендерному аспекті (2014)
Мартин Н. В. - Місце оцінності у семантичній структурі слова (2014)
Негер О. Б. - Назви на честь місцевих діячів у системі сучасного закарпатоукраїнського урбанонімікону (2014)
Yasinska O. V. - The conceptual frame analysis of quasisynonymic group of cyberset system burglar (2014)
Zhang Y. - Cognitive semantics of the names of Chinese dishes: a comparative perspective (2014)
Бабій Л. - Культурний стереотип, як спосіб реалізації концепту "клас" у британській мовній картині світу (2014)
Бистров Я. В. - Фреймова концептуалізація життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі (2014)
Бондаренко Л. И. - Полипредикативные единицы синтаксической модели текстов медиа-жанра "совет" (2014)
Борисов О. О. - Лінгвальні особливості британського та українського діалогічного дискурсу в чаті (2014)
Булкіна А. В. - Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії само презентації вмовленнєвому жанрі "знайомство" (на матеріалі творчості Томаса Гарді) (2014)
Весельська Г. С. - Семантико-синтаксичні функції сполучників хоч (і), хоча (й) у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Н. Сняданко "Синдром стерильності") (2014)
Винник О. Ю. - Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування (2014)
Вільчинська Т. П. - Лінгвокультурологічне дослідження правової інформативності українського фольклору (2014)
Головащенко Ю. С. - Сприйняття та інтерпретація художнього тексту: когнітивний механізм (2014)
Жихарєва О. О. - Опис природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі: семантико-наративний аспект (2014)
Заваринська І. Ф. - Лінгвокультурна інформація псевдотопонімів-компонентів фразеологічних одиниць (2014)
Залужна М. В. - Англомовні лексичні засоби вербалізації невизначеності (2014)
Ільченко О. А. - Фразеологічні трансформації в сучасних україномовних ЗМІ: призначення, функції, способи продукування (2014)
Коккіна Л. Р. - Когнітивна сутність заперечення у французькому політичному дискурсі (2014)
Коропецька О. І. - Міжконцептні кореляції у концептосистемі сучасного англомовного кооперативного парентального дискурсу (2014)
Косенко А. В. - Концепт beauty у художньому дискурсі (2014)
Кузьменко О. Ю. - До проблеми кореляції понять "мовленнєвий жанр" і "мовленнєвий акт" (2014)
Кульчицька О. О. - Прагматична пресупозиція як засіб створення тональності художнього твору, Балог Є. А. (2014)
Липка С. І. - Епідигматичні характеристика німецького іменника flegel (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) (2014)
Літинська Н. В. - Мовна експлікація образного та ціннісного компонентів концепту Italia: концепт bel paese (2014)
Лукаш Г. П. - Когнітивні параметри конотативних власних назв (2014)
Лучик О. І. - Концепт Deutsch в українській мовній свідомості (2014)
Папіш В. А. - Самопрезентація демонстративної мовної особистості у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" (2014)
Руденко С. - Семантика глютонімів-інструментативів в українській мові (2014)
Семашко Т. Ф. - Когнітивна площина дослідження мовної категоризації та стереотипізації як її наслідку (2014)
Скробот А. І. - Функціональні особливості образної системи іспанської казки (2014)
Старко В. Ф. - Парадигма когнітивної лінгвістики й проблема категоризації (2014)
Терещенко Л. Я. - Стилі неправдивого мовлення (2014)
Чабан В. М. - Концептосфера гідність в українській лінгвокультурі (2014)
Чумак Л. М. - Моногенетична комбінована модель телескопія + афіксація творення англомовних одиниць на сучасному етапі (2014)
Шевченко А. С. - Зміст поняттєвого складника концепту справедливість/justicia в тексті іспаномовної Біблії (2014)
Шевченко М. Ю. - Концептуалізація категорії часу англійської мови у створенні темпоральних відношень (2014)
Яницька О. М. - Мовленнєві засоби вираження лінгвопрагматичних аспектів заголовків статей французького медійного дискурсу (на прикладі друкованих видань) (2014)
Ярич М. В. - Семантичний аналіз синонімів номінативної лексеми концепту language (2014)
Aristova N. O. - Diachronic viewpoint on poetry genres (with reference to contemporary literature of the English speaking countries) (2014)
Lysanets Yu. V. - Metaphoric term formation in medical discourse (2014)
Акімова Н. В. - Специфіка реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин (2014)
Балацька О. Л. - Структурні параметри критичних зауважень в англомовній науковій статті (2014)
Білюк І. Л. - Реклама міст в сучасному комунікативному просторі (2014)
Борисов О. О. - Ключові параметри діалогічної взаємодії, Васильєва О. Г. (2014)
Борковська І. П. - Прагматичні установки адресанта в ділових документах (2014)
Войцехівська Н. К. - Зміна теми як тактика конфліктного діалогічного дискурсу (2014)
Габидуллина А. Р. - Типы филологических определений в научно-популярном лингвистическом тексте (2014)
Галай Т. М. - Англійська фахова мова геології в системі загальнонаціональної мови (2014)
Гармаш Е. Н. - Критерии успеха/неудач в коммуникативной ситуации "флирт" (2014)
Грижак Л. М. - Мовні особливості портретних описів в англійській художній прозі ХVІ століття (2014)
Гурко О. В. - Вигукові слова-речення в передачі значення ствердження (2014)
Єршова І. М. - Презентація PowerPoint в навчально-педагогічному дискурсі (2014)
Єфименко В. А. - Сучасні підходи до аналізу казок (2014)
Заваруева И. И. - Особенности использования компрессии научных текстов в процессе обучения студентов (2014)
Каратєєва Г. М. - Текстовий концепт-константа подорож: позиція мети (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2014)
Кириченко Т. С. - Трактування терміну "дискурс" в сучасній лінгвістиці (2014)
Козлова В. В. - Мовленнєвий вплив в англомовному парентальному дискурсі (2014)
Колосова Г. А. - Текстотворчі функції топонімів та етнонімів у мемуарах Вінстона Черчилля "My early life" (2014)
Кондратенко Н. В. - Позитивно забарвлені оцінні лексеми в політичних слоганах (2014)
Корольова В. В. - Монолог в сучасному драматургічному дискурсі (2014)
Кульбіда Д. П. - Інтегральні англомовні запозичення в іспанських спеціалізованих журналах про туризм (2014)
Мироненко Т. П. - До питання контексту у сучасній американській прозі, Добровольська Л. С. (2014)
Мудраченко Т. Б. - Лінгвосинергетичні засади реалізації сугестивного потенціалу віршованих текстів англомовних замовлянь (2014)
Патлач Г. О. - Референційний механізм в каламбурі (2014)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концептосфери "релігія" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Пулатова Л. Й. - Полонізми у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману "Століття Якова") (2014)
Романишин Н. І. - Про деякі аспекти функціонування етнонімів як компонентів дискурсу національної ідентичності (2014)
Старух В. О. - Стратегії і тактики переконання у промовах військових лідерів України, Великобританії та США (2014)
Стецик Т. С. - Ідеологічні стратегії переконання у політичному дискурсі демократів (на матеріалі дебатів) (2014)
Стрій Л. І. - Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові (2014)
Тараненко Л. І. - Узагальнена дефініція та функціональні ознаки англійської фольклорної загадки (2014)
Терехова Ю. В. - Гендерний аспект у дискурсі спору (на матеріалі художніх творів української та англійської літератури) (2014)
Тиха У. І. - Авторська маска як наративна стратегія літератури постмодернізму (2014)
Толчеева К. В. - Эмоционально-просодическая ремарка в драматургическом паратексте: опыт лингвосемиотического исследования (2014)
Шутак Л. Б. - Медичний дискурс як невід’ємна частина української дискурсології (2014)
Aksyutina T. V. - Distancing politeness in the English communication (2014)
Башук Н. П. - Викладання іноземних мов в контексті діалогу культур (2014)
Волкова О. М. - Основні парадигматичні підходи до аналізу специфіки відтворення макроконцепту "портрет" з німецької мови на українську (2014)
Гуменюк І. Б. - Негативно конотовані прецедентні номінації сучасного Інтернет-дискурсу в українській та англійській мовах (2014)
Дягілєва Ж. А. - Вербалізація стереотипів дружби у німецькому фольклорі (2014)
Іванова О. В. - Перекладацька еквівалентність і способи її досягнення (2014)
Костевич Н. С. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення людських почуттів (2014)
Куликова В. Г. - Способи номінації французьких фітонімів: культурологічний аспект (2014)
Мицан Д. М. - Фразеологізми з компонентом ребро у польській та українській мовах (2014)
Сташко Г. І. - Роль фольклорної пісні в становленні американського суспільства (2014)
Ткачівська М. Р. - Елімінація мов і культур як результат глобалізацій них процесів (2014)
Юрса Л. В. - "Граматика бачвано-рускей бешеди" Гавриїла Костельника та її значення у формуванні й розвитку української мови (2014)
Vasylyshyna N. M. - Teaching tourism lexis to international relation students as a linguistic problem and a priority (2014)
Vukolova V. O. - Translators’ intercultural competence as a cultural factor of successful intercultural communication (2014)
Дем’яненко О. Є. - Мовна підготовка студентів до крос культурної комунікації в контексті глобалізації (2014)
Каніболоцька О. А. - Компенсаторна компетенція як складова іншомовної професійної освіти студентів мовних вузів (2014)
Попович Р. Г. - Термінологічна номінація у сфері водного господарства: спів ставний аспект, Вакуленко О. Л. (2014)
Ружин К. М. - Специфіка вивчення другої іноземної мови у вищій школі, Каніболоцька О. А. (2014)
Тригуб І. П. - Мотивація студентів як один із основних факторів успішної професійної підготовки (2014)
Хорошилова Ю. О. - Проблема навчання аудіюванню студентів ВНЗ немовного профілю (2014)
Кныш П. Ю. - Аналитическое и численное исследование электродированной трещины в пьезоэлектрическом материале, Лобода В. В. (2012)
Остапенко В. А. - Алгоритм численного расчета напряженного состояния шин низкого давления (2012)
Редчиц Д. А. - Разработка автоматизированного препроцессора для вычислительной гидродинамики (2012)
Кравец Е. В. - Влияние частичного перекрытия межторцевого пространства на структуру образования вихревой системы при обтекании вязким несжимаемым потоком прямоугольных призм, расположенных тандемом над экраном (2012)
Бразалук Ю. В. - Расчет обтекания сложных гидродинамических конфигураций комбинированным методом граничных элементов и дискретных вихрей, Евдокимов Д. В., Решняк В. Г. (2012)
Катан В. А. - Ударное взаимодействие с несжимаемой жидкостью горизонтальной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва (2012)
Селезов И. Т. - Генерация поверхностных гравитационных волн разнесенными донными источниками, Черников Д. О. (2012)
Гоман О. Г. - Математическое моделирование взаимодействия несжимаемой жидкости и вертикальной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва, Катан В. А. (2012)
Козлова О. В. - Граничное интегральное уравнение в задаче Коши-Пуассона для сжимаемого слоя жидкости (2012)
Пицык Л. Е. - Симптотический метод в теории отрывных течений (2012)
Козлова Е. В. - Граничные интегральные уравнения для пространственного слоя сжимаемой жидкости (2012)
Габринец В. А. - Определение температурных полей в теплоприемнике комбинированной солнечной электростанции, Кныш Л. И. (2012)
Босенко Т. М. - Математичні моделі нерівноважної термодинаміки в умовах теплового релаксування (2012)
Лисенко К. Є. - Дослідження процесів тепло- та вологопереносу в криогенно-гравійному фільтрі під час його промерзання та розтеплення (2012)
Дидинская Е. О. - Применения метода граничных элементов для расчета стационарных температурных полей в телах с включениями, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А. (2012)
Елисеев В. и. - Массообмен в пассивирующей приэлектродной пористой пленке (2012)
Семененко П. В. - Способ управления скоростью спада давления подголовным обтекателем ракеты-носителя "ДНЕПР" (2012)
Горелова К. В. - Моделирование динамических процессов топлива в баках летательных аппаратов в условиях пониженной гравитации (2012)
Перехрест В. І. - Про об'єми, маси та кінетичні моменти структур планетарного вихора, Осипчук М. М. (2012)
Євтух В. - Етнічність у транснаціональному соціальному просторі: дизайн дослідницького проекту (2013)
Малюк А. - Формування довготривалої історичної кон’юнктури сучасної ґлобальної кризи (2013)
Шульга О. - Чому "феноменологічна соціологія” неможлива (2013)
Гоч Р. - Функції довіри в економічних відносинах суспільства: теоретичні підходи (2013)
Коритнікова Н. - Стадії підвищення рівня досяжності респондентів при проведенні інтернет-опитувань (2013)
Таранюк Г. - Соціокультурні трансформації охорони здоров’я в Україні (2013)
Сай Д. - Ставлення до людей з обмеженими можливостями: Китайська Народна Республіка, Японія та Індія (2013)
Сусська О. - Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда (2013)
Резнік О. - Чинники залученості в роботу добровільних чи благодійних організацій у європейських країнах (2013)
Дембіцький С. - Оцінювання гетерогенності в метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2013)
Леонтьєв Д. - Казка про справедливість (2013)
Чернецький Ю. - І знов "намолов”: 25 мініатюр-соціологізмів 2012 року (2013)
Любива Т. - Нові запитання на традиційній зустрічі: VI Міжнародні соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної "Сучасні методи збирання і аналізу даних у соціології” (2013)
Міжнародний конкурс молодих соціологів "Кращий молодий соціолог 2012–2013 років” (2013)
Яковенко Ю. - Звіт за 2012 рік про роботу комісії із соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо надання грифів навчальній літературі (2013)
ВАК України інформує... (2013)
Пилипенко В. - Про етос економічної поведінки, або Економіка має бути духовною (2013)
Віктору Танчеру — 70 років (2013)
Вітання Віктору Бурлачуку (2013)
Прибиткова І. - Презентація міста у функціонально-діяльнісній парадигмі (2013)
Соколова Г. - Базова верства білоруського суспільства як можлива альтернатива середньому класу (2013)
Малюк А. - Зміна соціально-класової стратегії владних і панівних груп Заходу за умов структурної кризи капіталізму (2013)
Мельніков А. - Можливості дослідження ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології (2013)
Загороднюк Т. - Трансформація російського та українського суспільства у концепціях Т. І. Заславської та Н. В. Паніної: порівняльний аналіз (2013)
Александер Дж. Ч. - Соціальна наука як прочитання і як перформанс: культурсоціологічне розуміння епістемології (Реферативний виклад), Рід І. А. (2013)
Коджадаш Б. - Один із першопрохідників турецької соціології — Хільмі Зія Улькен (2013)
Петрушина Т. - Якість життя — головний критерій стану суспільства, Саєнко Ю. (2013)
Федоренко Н. - Статуси вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста (2013)
Устич С. - Інструменти оптимізації системи транскордонного співробітництва (2013)
Міщенко М. - Сім’я як середовище формування електоральних орієнтацій: політично консолідовані і політично неконсолідовані родини (2013)
Макеєв С. - Оґюст Конт: біля витоків соціологічної уяви (2013)
Титаренко Л. - Пострадянська трансформація суспільства крізь призму оцінок російських і українських соціологів (2013)
Даниленко О. - Соціальні проблеми: від смислової морфології соціуму — до інтерпретацій (2013)
Злобіна О. - Ідентичність у координатах нестабільності (2013)
Юркевич О. - Концепція соціальної візуалістики: від відображення — до зображення (2013)
Вітаємо Володимира Абрамовича Полторака (2013)
Ходорівська Наталія Вікторівна (2013)
Гуляк О. В. - Завдання, функції та принципи діяльності підрозділів Збройних Сил України при введенні надзвичайних правових режимів (2014)
Мануїлова К. В. - Міжнародна уніфікація норм про відповідальність за шкоду, заподіяну під час повітряного перевезення (2014)
Борт О. П. - Поняття та обсяг договірного статуту зовнішньоекономічної угоди (2014)
Уманець Н. В. - Правове регулювання порядку переміщення припасів через митний кордон України: історичний аспект (2014)
Сєрих О. В. - Деліктологічні дослідження порушень митних правил: історіографія, сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Руденко І. І. - Історичний розвиток інституту митних пільг в Україні (2014)
Лебедєва Є. О. - Інформаційне забезпечення митного оформлення товарів і транспортних засобів: вивчення досвіду зарубіжних країн (2014)
Боліщук М. А. - ІСПС: застосування новітніх технологій для прискорення проходження митних процедур в морських портах, Карпенко Г. Л. (2014)
Перепелиця В. О. - Роль органів доходів і зборів в міжнародному військово- технічному співробітництві України з іншими країнами (2014)
Опалинський О. В. - Деякі аспекти тимчасового зберігання товарів під митним контролем (2014)
Карпенко Г. Л. - Місце та роль Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів та транспортних засобів в системі регулювання митних відносин (2014)
Нікіша Д. О. - Міжнародні судові реєстри як крок до відродження торгівельного флоту під українським прапором, Левченко С. Г. (2014)
Ivanova D. A. - The application of "public order” in International Private Law. The Ukrainian Experience (2014)
Кондратенкова Д. М. - Круглий стіл "Проблеми розгляду господарськими судами справ, пов’язаних з діяльністю морських портів та у сфері морських перевезень" (2014)
Олефір В. І. - Рецензія на підручник "Курс адміністративного процесуального права. Загальна частина” (автори С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий) (2014)
Крижановський А. Ф - Актуальний вимір інституціоналізації міського права в Україні (2014)
Сталинский Д. В. - Резервы энергосбережения на предприятиях горно-металлургического комплекса. Основные задачи и перспективы их реализации, Ботштейн В. А., Лесовой В. В. (2006)
Швец М. Н. - Применение рукавных фильтров для очистки аспирационных выбросов на коксохимических предприятиях, Трембач Т. Ф., Сталинский Д. В., Пирогов А. Ю. (2006)
Швец М. Н. - Улавливание неорганизованных выбросов крупнотоннажных и среднетоннажных электросталеплавильных печей, Сталинский Д. В. (2006)
Канский А. Б. - Влияние конструктивных особенностей камер хлопьеобразования на эффективность работы отстойников, Сталинский Д. В., Куклич В. И. (2006)
Ульянов В. П. - Технология очистки кислых минерализованных стоков, содержащих соединения кремния, Сивец О. Н., Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В. (2006)
Лысенко И. С. - Технологии утилизации, использования тепла и очистки отходящих агломерационных газов в черной металлургии, Сигал И. Я., Трухан С. П., Бабашкин Ю. Н., Головченко В. Л., Срибняк С. В., Савчук Л. И., Кравченко С. В. (2006)
Левченко О. А. - Комплексные направления повышения качества агломерата и защиты природной среды (2006)
Эпштейн С. И. - К вопросу об интенсивности образования карбонатных отложений в газоочистках конвертеров, Мантула В. Д., Чепракова Я. А., Воробьев А. В. (2006)
Труш В. И. - Исследование коронного разряда в системе электродов "иглы–плоскость" (2006)
Сиренко Е. В. - Влияние новых групп полиолов на санитарный режим водоемов и эстетические показатели воды (2006)
Гахеладзе Г. С. - Использование титансодержащих отходов для легирования стали и производства лигатур, Долгополов А. Ф., Соленый В. К. (2006)
Касимов А. М. - Отходы горно-металлургического комплекса – потенциальная сырьевая база развития производства редких и тяжелых металлов. Разработка технологии утилизации шлаков Купянского литейного завода, Миняйло В. П., Леонова О. Е. (2006)
Жуковский Т. Ф. - Отходы энергетики и химической промышленности – ценное вторичное сырье для получения ванадиевой продукции, Топчий В. Н., Топчий Р. В. (2006)
Проскурня О. М. - Використання шлаків у будівельній промисловості, Шабанова Г. М., Тараненкова В. В., Рябкова О. І., Бакшеєв Д. В. (2006)
Хоботова Э. Б. - Радиационно-химическая оценка отходов промышленности, Самоквит А. В., Дмитриченко Л. В., Шмырева Ю. А. (2006)
Човнюк Ю. - Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів, Діктерук М., Почка К. (2014)
Хмара Л. - Моделювання процесу копання ґрунту телескопічним робочим обладнанням одноківшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. (2014)
Хмара Л. - Дослідження процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем, Спільник М. (2014)
Човнюк Ю. - Новий метод аналізу перехідних процесів та нелінійних хвилеутворень у протяжних гірничих транспортних машинах, Діктерук М., Почка К. (2014)
Ловейкин В. - Исследование движущих сил в механизме изменения вылета стреловой системы крана, Паламарчук Д. (2014)
Мачишин Г. - Визначення параметрів взаємодії полімерно-абразивної щітки (ПАЩ) з поверхнею, Абрашкевич Ю., Пристайло М., Щербина Т. (2014)
Назаренко І. - Дослідження процесу руйнування матеріалу в камері подрібнення вібраційної щокової дробарки, Міщук Є. (2014)
Пелевін Л. - Зниження енергоємності розробки грунту наконечником розпушника, Карпенко М., Лаврик С., Щербина Т. (2014)
Смірнов В. - Кільцевий бур з кулачковим двопрофільним кернопідрізним пристроєм, Головань В., Кривенда В. (2014)
Богуславський В. - Оптимізація параметрів робочого процесу одноківшевих екскаваторів у складних гірничо-геологічних умовах (2014)
Фомін А. - Визначення геометричних параметрів ударного руйнування ґрунтів при впорядкованому русі робочого органа, Костенюк О., Тетерятник О., Боковня Г. (2014)
Бондар Р. - Кутові характеристики лінійного двигуна з явнополюсним якорем приводу вібратора (2014)
Горбатюк Є. - Аналіз стохастичних математичних моделей рельєфу при взаємодії рушія розпушувача з поверхнею ґрунту, Міщук Д., Пристайло М., Горбатюк М. (2014)
Сукач М. - Співробітництво КНУБА з міжнародними установами (2014)
Відомості про авторів (2014)
Рецензенти (2014)
Вожегова Р. А. - Історичний шлях розвитку інституту зрошуваного землеробства НААН України (2014)
Лимар А. О. - Роль науки в освоєнні зрошуваних земель Херсонщини. Спогади виробничника – меліоратора – вченого (2014)
Голобородько С. П. - Наукові основи систем кормовиробництва на зрошуваних землях Південного Степу України (2014)
Коваленко А. М. - Основні шляхи і напрями досліджень з розробки наукових підходів до побудови сівозмін (2014)
Малярчук М. П. - Історичний шлях формування систем обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях (2014)
Вожегова Р. А. - Етапи розвитку зрошення на Півдні України, Вердиш М. В., Клубук В. В., Булаєнко Л. М. (2014)
Заєць С. О. - Розробка агротехнологій вирощування основних сільськогосподарських культур за останні 50 років, Голобородько С. П., Клубук В. В. (2014)
Філіп’єв І. Д. - Розвиток агрохімічних досліджень в Інституті зрошуваного землеробства НААН, Димов О. М., Біднина І. О., Клубук В. В. (2014)
Вожегова Р. А. - Наукове обґрунтування режимів зрошення з врахуванням біологічних потреб рослин та технологічних параметрів зрошувальних систем, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Біляєва І. М. (2014)
Клубук В. В. - Історичний шлях розвитку підрозділу економічних досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН, Грановська Л. М. Вердиш М. В. (2014)
Ушкаренко В. О. - Урожайність зерна нуту залежно від основного обробітку ґрунту, доз добрив та густоти стояння рослин за різних умов зволоження на Півдні України, Лавренко Н. М. (2014)
Вожегова Р. А. - Вплив агрозаходів на продуктивність сортів сої в умовах зрошення Півдня України, Мельник М. А. (2014)
Малярчук М. П. - Ефективність обробітку грунту та удобрення кукурудзи на зрошенні Півдня України, Котельников Д. І. (2014)
Коваленко А. М. - Ефективність застосування мікробних препаратів в умовах природного зволоження на посівах ячменю ярого за різних способів обробітку грунту, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В. (2014)
Заєць С. О. - Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна ячменю озимого в умовах зрошення (2014)
Димов О. М. - Вплив зрошення та добрив на урожай і якість сіна люцерни (2014)
Василенко Р. М. - Значимість та побудова сумісних посівів у кормовиробництві (2014)
Малярчук А. С. - ефективність азотних добрив та основного обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку озимого на зрошенні (2014)
Філіп’єв І. Д. - Вміст основних елементів живлення в рослинах ріпаку озимого залежно від добрив і способу основного обробітку ґрунту, Шкода О. А. (2014)
Томашова О. Л. - Урожайність насіння льону олійного за різних норм висіву та систем обробітку ґрунту, Томашов С. В. (2014)
Колпакова О. С. - Продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України (2014)
Петрушкова О. М. - Насіннєва продуктивність еспарцету при удосконаленні окремих елементів технології вирощування в умовах степової зони України, Томчук Р. В., Кондратевич О. В. (2014)
Томчук Р. В. - Створення посухостійких сортів багаторічних злакових та бобових трав для умов степової зони України, Петрушкова О. М., Кондратевич О. В. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Створення нових гібридів кукурудзи для умов зрошуваного землеробства, Марченко Т. Ю., Глушко Т. В., Гож О. А., Нужна М. В. (2014)
Базалій Г. Г. - Сорти пшениці озимої м'якої для зони Південного Степу України на межі століть, Колесникова Н. Д., Клубук В. В. (2014)
Клубук В. В. - Історичні аспекти та результати селекційної роботи з соєю в Інституті зрошуваного землеробства НААН, Боровик В. О., Михайлов В. О., Осіній М. Л. (2014)
Люта Ю. О. - Історія і короткі підсумки роботи лабораторії овочівництва (2014)
Тищенко О. Д. - Напрями селекції люцерни для умов зрошення, Тищенко А. В. (2014)
Боровик В. О. - Історичний шлях розвитку селекції бавовнику в Інституті зрошуваного землеробства, Степанов Ю. О. (2014)
Черниченко І. І. - Вплив крупності садивних бульб та прийомів догляду за рослинами на продуктивність картоплі, Балашова Г. С., Черниченко О. О. (2014)
Черчель В. Ю. - Оцінка кременистих ранньостиглих гібридів кукурудзи як вихідного матеріалу для створення нових самозапилених ліній, Боденко Н. А., Плотка В. В., Негода Т. В. (2014)
Люта Ю. О. (2014)
Малярчук М. П. (2014)
Гусєв М. Г. (2014)
Шелудько О. Д. (2014)
Голобородько С. П. (2014)
Пам’яті Філіп’єва І. Д. (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Summary (2014)
Правила для авторів (2014)
Іменний покажчик (2014)
Сталинский Д. В. - Пути снижения энергозатрат на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Ботштейн В. А., Каневский А. Л., Нотыч А. Г. (2006)
Большаков В. И. - Экономические и экологические аспекты перспективных металлургических технологий, Тубольцев Л. Г. (2006)
Швец М. Н. - Очистка дымовых газов двухванных сталеплавильных агрегатов, Сталинский Д. В., Романенко А. Ф. (2006)
Швец М. Н. - Очистка газов открытых ферросплавных печей, Сталинский Д. В., Пирогов А. Ю. (2006)
Стольберг Ф. В. - Очистным сооружениям сточных вод малых населенных пунктов – долговечность и экономичность, Ладыженский В. А., Ищенко А. В., Бурейко Т. В. (2006)
Лисенко І. С. - ехнології знешкодження, утилізації і використання тепла відхідних агломераційних газів у чорній металургії, Сігал І. Я., Трухан С. П., Бабашкін Ю. М., Нікітіна І. В., Савчук Л. І., Кравченко С. В.Т (2006)
Хоботова Э. Б. - Решение экологических проблем технологического процесса травления меди, Голик Е. В., Ларин В. И., Добриян М. А. (2006)
Эпштейн С. И. - Определение объема накопителей для сбора поверхностных сточных вод с территории промышленных предприятий, Музыкина З. С. (2006)
Корж А. Т. - Режим гидроудаления сгущенного продукта и эффективность работы отстойников (2006)
Пантелят Г. С. - Водный и солевой (материальный) балансы систем оборотного водоснабжения металлургических предприятий, Кузнецова Л. Н. (2006)
Хоботова Э. Б. - Загрязнение тяжелыми металлами почв лесопарковой зоны г. Харькова, Трофименко Е. В., Скляренко Е. Н. (2006)
Литвиненко В. Г. - Влияние технологических параметров производства на энергоемкость проката, Ботштейн В. А., Андреева Т. А., Грецкая Г. Н. (2006)
Гресов В. З. - Создание автоматизированной системы экологического мониторинга конвертера № 1 ККЦ ОАО "Миттал Стил Кривой Рог", Тулякова Т. Н., Кулик Ю. Н., Омельянец А. И. (2006)
Комиссарова И. В. - Программно–технический комплекс экологической службы предприятия, Рябоволенко В. И. (2006)
Титул, зміст (2010)
Кашуба В. - Сучасні біомеханічні ергогенні засоби у спорті, Литвиненко Ю. (2010)
Сергієнко К. - Оптимізація етапів прийняття управлінських рішень в системі підготовки висококваліфікованих спортсменів, Бишевець Н., Богачук Л., Жирнов О. (2010)
Довгенько Ю. - Сучасні підходи до обліку спортивних споруд в Україні (2010)
Пічурін В. - Особистість і спортивна діяльність (2010)
Trinkūnienė L. - Self-education of physical education teacher: motives and leisure time forms of physical activity, Kardelienė L. (2010)
Rutkauskaite R. - Changes in specific training ad sport performance of 13-14 year old athletes in rhythmic gymnastics, Skarbalius A. (2010)
Воронова В. - Особистісні характеристики баскетболістів на етапі початкової підготовки, Артеменко Т. (2010)
Холодова О. - Актуальність вивчення змагальної діяльності на різних дистанціях в шорт-треці з метою побудови моделей бігу (2010)
Гончаренко Є. - Дидактика тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку, Когут І. (2010)
Борисова О. - Сучасний теніс: стан та особливості організації підготовки професійних спортсменів у провідних країнах світу (2010)
Лях-Породько О. - Феномен сокільства як складова наукових досліджень в олімпійському русі (2010)
Карпа І. - Показники техніко-тактичної підготовки футболістів високої кваліфікації в динаміці ігрового часу (2010)
Воліченко А. - Методика навчання гімнастичним вправам з використанням ідеомоторного тренування, Гоголь В., Погрібняк О. (2010)
Гетманцев С. - Показники функціонального стану спортсменів в ігрових видах спорту, Богуш В., Яцунський О., Сокол О., Резніченко О. (2010)
Natalja K. - Peculiarities of links between sports results and age of elite female skiers, Algirdas C. (2010)
Саєнко В. - Оцінка рівня розвитку фізичних якостей тхеквондистів високої кваліфікації, Мишельман С. (2010)
Степаненко В. - Вікові зміни морфофункціонального стану футболістів 11-15 років, Сембрат С., Погребний В. (2010)
Сембрат С. - Взаємозв’язок вольових та фізичних якостей молодших школярів в процесі занять фізичною культурою, Степаненко В., Погребний В. (2010)
Захаровська Т. - Спеціальна підготовленість метальників спису на етапі початкової підготовки, Горбенко В. (2010)
Лукіна О. - Спеціальна фізична підготовленість юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки, Новіков В., Горбенко В. (2010)
Козлова О. - Особливості системи спортивного тренування спортсменів високої кваліфікації в різних видах легкої атлетики в умовах професіоналізації (2010)
Калужна О. - Фізична підготовка у системі багаторічного тренування спортсменів-танцюристів (2010)
Смірнова З. - Тенденції розвитку та сучасний стан лижних марафонів, Єфанова В., Нестеров В., Віннік О. (2010)
Солтик О. - Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное, Флерчук В., Вешко В. (2010)
Нестеров В. - Тактика лижної гонки дуатлон з урахуванням компонентів змагальної діяльності, Смірнова З., Єфанова В. (2010)
Оксьом П. - Тестування фізичної підготовленості студенток, що займаються міні-футболом під час навчання у вищому навчальному закладі, Азаренков В. (2010)
Хмельницька Ю. - Гомологація лижних трас та вимоги, які висуваються до функціональної підготовленості лижників-гонщиків (2010)
Антонюк О. - Техніка виконання поштовху важкоатлетами високої кваліфікації різних вагових категорій (2010)
Бондаренко І. - Веслування в системі фізичного виховання студентів (2010)
Коробейніков Г. - Динаміка функціонального стану у борців греко-римського стилю в умовах поточного контролю, Коробейнікова Л., Шацьких В. (2010)
Резніченко Н. - Актуальні проблеми спортивного травматизму в фігурному катанні, Єфанова В., Нестеров В. (2010)
Луковська О. - Деякі актуальні аспекти медичного забезпечення спорту інвалідів (2010)
Бурдаєв К. - Наукове обґрунтування побудови програми фізичної реабілітації хворих на гострий панкреатит в післяопераційному періоді (2010)
Лазарева Е. - Особенности мозгового кровообращения при физических нагрузках (2010)
Воронін Д. - Програма фізичної реабілітації баскетболістів з посттравматичним больовим синдромом попереково-крижової ділянки, Мірза О. (2010)
Зора К. - Вплив посттравматичного стресу на спортсменів високої кваліфікації (2010)
Рясная И. - Влияние физической нагрузки на состояние сердечно-сосудистой системы у боксёров высокой квалификации (2010)
Кравчук Л. - Особливості застосування засобів фізичної реабілітації хворих на екзогенно-конституціональну форму ожиріння та плоскостопість, Жарова І. (2010)
Шитиков Т. - О классификации нарушений осанки и сколиотических деформаций в практике физической реабилитации (2010)
Ляпін В. - Вплив стану HLA-системи лімфоцитів на захворюваність спортсменів у макроциклі тренувального процесу, Андреєва В., Вовк В., Мамаєва О., Тюренков О. (2010)
Мельніченко О. - Реакції центральної кардиогемодинаміки в умовах тракційної міорелаксації С3 – Тh8, Снапков П. (2010)
Клименко Ю. - Актуальні методики фізичної та психологічної реабілітації школярів зі сколіотичними вадами хребта в умовах спеціалізованого навчального закладу (2010)
Грабовська О. - Зміна функціонального стану серцево-судинної системи і неспецифічних адаптаційних реакцій організму спортсменів за допомогою ЕМВ НВЧ, Нагаєва О., Мішин М., Осман Назар Мохамед (2010)
Нагаєва О. - Використання ЕМВ НВЧ як немедикаментозного методу корекції психофізіологічного статусу спортсменів-ігровиків, Грабовськая О., Панов І. (2010)
Дышко Б. - Тренажер комплексного воздействия на дыхательную систему спортсменов – дополнительное "мертвое дыхательное пространство" или "генератор" гипоксически-гиперкапнической газовой смеси (2010)
Люгайло С. - Применение средств и методов физической реабилитации в комплексном лечении спортсменов с патологией пародонта (2010)
Титул, зміст (2011)
Єракова Л. - Особливості використання вправ системи пілатес у оздоровчому фітнесі, Томіліна Ю. (2011)
Смоляр О. - Розвиток фізичних якостей у молоді в процесі занять сучасними танцями (2011)
Москаленко Н. - Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Коваленко Ю. - Оцінка знань, умінь і навичок з баскетболу у студентів факультету фізичного виховання, Горбуля В., Горбуля О. (2011)
Бала Т. - Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7-9-х класів під впливом вправ черлідинга, Масляк І. (2011)
Лазоренко С. - Динаміка показників захворюваності студентів під впливом реалізації комплексу заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності (2011)
Сарафинюк Л. - Антропометричні та соматотипологічні особливості волейболістів, Лежньова О., Кириченко Ю. (2011)
Резніченко З. - Сприяння формуванню здорового способу життя в громадсько-активній школі (2011)
Трачук С. - Узагальнення даних світової практики з рухової активності на користь здоров’я (2011)
Чернігівська С. - Модель будівничого власного здоров’я для інноваційної педагогічної технології непрофесійної фізкультурної освіти студентів, звільнених від "Фізичного виховання” (2011)
Войчишин Л. - Суб’єктивний аналіз стану здоров’я учнів старших класів Карпатського регіону з порушеннями постави (2011)
Батечко Д. - Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів різних гірничих спеціальностей (2011)
Пангелова Н. - Особливості мотивів і потреб студентів у заняттях різновидами ігрових видів спорту, Захаренко Г. (2011)
Горбачова І. - Сучасні підходи щодо оцінки і контролю за фізичним станом студентської молоді у процесі фізичного виховання (2011)
Пангелов С. - Фактори впливу на рекреаційну активність населення (2011)
Сичова Т. - Рухова активність та здоров’я студенток (2011)
Чухланцева Н. - Дослідження впливу системи фізичних вправ професійно-прикладної спрямованості на психофізичні якості студентів транспортних спеціальностей (2011)
Беляк Ю. - Завдання оздоровчого фітнесу для жінок зрілого віку (2011)
Опришко Н. - Розробка профілактично-оздоровчих програм для жінок другого зрілого віку для підвищення рівня їх рухової функції (2011)
Микитин Л. - Вплив авторської програми на показники фізичного розвитку учнів з недостатньою масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2011)
Федоров А. - Инновационные воспитательные технологии как средство формирования индивидуальной "Я”-концепции здоровья у студентов университета экономики и торговли (2011)
Калуський З. - Ставлення студентів першого курсу факультету фізичного виховання і спорту до вживання алкогольних напоїв (2011)
Галіздра А. - Фізична культура та спорт у житті студентів вищих навчальних закладів (2011)
Юрченко О. - Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з вадами зору (2011)
Троценко Т. - Організаційно-методичні аспекти виховання молодших школярів засобами туристсько-краєзнавчої роботи, Троценко В. (2011)
Бикова І. - Ефективність розвитку та оцінки координаційних здібностей хлопчиків на прикладі мікромоделей ігрової діяльності учнів початкових класів (2011)
Сергієнко В. - Особливості вікового взаємозв’язку розвитку витривалості студентів (2011)
Рєпіна О. - Психологічні характеристики взаємозв’язку сенсожиттєвих орієнтацій та життєстійкості у спортсменів (2011)
Повар О. - Розвиток швидкісно-силових здібностей і силової витривалості студентів у процесі занять атлетичною гімнастикою (2011)
Москаленко О. - Аналіз фізичного стану дітей шести років, як критерія готовності до навчання у загальноосвітній школі (2011)
Остапенко Ю. - Індивідуальна оцінка фізичної підготовленості як один із основних засобів побудови процесу професійно-прикладної фізичної підготовленості (2011)
Король С. - Вивчення мотивації студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності: теоретичний аспект проблеми, Лоза Т. (2011)
Ковтун А. - Визначення готовності викладача кафедри фізичного виховання до роботи зі студентами з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Бойчук Т. - Методичні принципи підготовки і проведення лекцій у системі навчання майбутніх фахівців спеціальності "Здоров’я людини”, Голубєва М. (2011)
Приходько В. - Гендерні аспекти сенсожиттєвих та ціннісних орієнтацій психомоторно обдарованих підлітків, Рєпіна О., Турмачевська О., Зайцева О. (2011)
Кузьменко І. - Вплив спеціально спрямованих вправ на функціональний стан тактильного аналізатора школярів 10-15 років (2011)
Шукаева А. - Профессиональное образование специалистов в сфере физической культуры и спорта при заочной форме обучения (2011)
Бондаренко І. - Визначення фізичної та розумової працездатності студентів (2011)
Презлята Г. - Співпраця школи та сім’ї в контексті формування здорового способу життя, Ткачівська І., Остап’як З., Ковальчук Г. (2011)
Макаренко М. - Комплексне оцінювання фізичної підготовленості учнів з урахуванням особливостей фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій, Лизогуб В., Пустовалов В., Зганяйко А. (2011)
Андрєєва О. - Аспекти організації рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих об’єднань, Пацалюк К. (2011)
Круцевич Т. - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном, Пангелова Н. (2011)
Томенко О. - Концептуальна модель неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, Круцевич Т. (2011)
Афтимичук О. - Средства выразительности дидактической речи учителя физической культуры (2011)
Дутчак М. - Визначення компетентностей бакалавра зі здоров’я людини (2011)
Самошкіна А. - Аналіз функціонального стану дихальної системи студентів (2011)
Корж Н. - Критерії та показники сформованості ціннісного ставлення до самостійних занять фізичною культурою (2011)
Хахуля В. - Особливості фізичного виховання школярів у сільській місцевості, Бурла О. (2011)
Петрукович Н. - Табакокурение среди студентов и молодежи как актуальная социальная психолого-педагогическая проблема, Врублевская Л., Врублевский Е. (2011)
Романова В. - Вплив різних режимів фізичного навантаження на рівень розвитку фізичних якостей студенток старших курсів ВНЗ (2011)
Петренко Н. - Фізична та розумова працездатність як головні аспекти підготовленості майбутніх фахівців різних спеціальностей (2011)
Хоменко І. - Стан сформованості фахово-термінологічної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, Глазирін І. (2011)
Глухенька Т. - Оцінка швидкісно-силових здібностей дітей молодшого шкільного віку (2011)
Кучеренко В. - Вплив групових занять оздоровчим фітнесом на організм жінок зрілого віку (2011)
Кравченко О. - Олімпійська освіта в системі фізичного виховання студентської молоді (2011)
Багрий Т. - Организационные основы массового спорта за рубежом (2011)
Ковалев Е. Т. - Эффективность охраны окружающей среды на коксохимических предприятиях Украины, Малыш А. С., Борисенко А. Л., Банников Л. П., Григорьева Т. П., Дубичинская И. М. (2006)
Нотич А. Г. - Щодо умов імплементації кіотського протоколу до рамкової конвенції оон про зміну клімату в промислових галузях України, Рудой Ю. С., Хребтова Л. І. (2006)
Деревянко Я. Я. - Загрязнение окружающей природной среды и здоровье населения, Рахимова Т. Б., Валявская Г. И. (2006)
Шаповалова Н. Г. - Основные направления техперевооружения агломерационного производства в Украине (2006)
Зингерман Ю. Е. - Снижение пылевых выбросов на коксохимических предприятиях, Трембач Т. Ф. (2006)
Швец М. Н. - Новые технические решения УкрГНТЦ "Энергосталь" в области очистки газов, Сталинский Д. В. (2006)
Мантула В. Д. - Результаты пуско-наладочных работ газоотводящего тракта с рукавным фильтром за ферросплавной печью № 5 ОАО "Стахановский завод ферросплавов", Шапаренко А. В., Чернов А. Ф., Хныкин Г. Д., Шевляков С. Н., Солошенко В. П., Лободзинский Ю. В. (2006)
Каненко Г. М. - Перспективы повышения эффективности работы мокрых газоочисток, Мантула В. Д. (2006)
Музыкина З. С. - Двухступенчатая схема очистки сточных вод металлургических мини-заводов, Эпштейн С. И., Пантелят Г. С. , Чапля Н. А., Муха В. И. (2006)
Бескровный В. В. - Комплексная технология очистки воды от органических веществ, Осипов В. В., Сиренко Е. Г., Прокопенко С. Л., Мищенко В. Н., Гуня Г. М. (2006)
Гичёв Ю. А. - Возможность сокращения выбросов со в атмосферу при кислородно-конвертерном производстве стали (2006)
Міщенко В. С. - Розвиток правової системи поводження з відходами в Україні (2006)
Горлицкий Б. А. - Обращение с бытовыми и промышленными отходами – основные изменения стратегии и тактики (2006)
Мантула В. Д. - Особливості інвентаризації парникових газів у гірничо-металургійному комплексі України, Бугаєнко М. М., Спіріна С. В. (2006)
Шматков Г. Г. - Экологический аудит. Современное состояние и перспективы развития (2006)
Варламов Е. Н. - Системы объектового и локального самомониторинга как составная часть общей системы мониторинга окружающей природной среды на примере г. Желтые воды, Брук В. В., Варламов А. Е. (2006)
Зайцева О. В. - Вплив нітрозативного стресу на мінеральний метаболізм кісткової тканини щурів за умов аліментарного остеопорозу, Шандренко С. Г., Великий М. М. (2015)
Короткий Ю. В. - Синтез та антимікробна активність четвертинних солей 1-, Дудікова Д. М., Вринчану Н. О., Смертенко О. А. (2015)
Юрченко П. О. - Біохімічні зміни в мозку щурів з ізольованою гіпергомоцистеїнемією за умов модуляції обміну гідрогенсульфіду, Заічко Н. В. (2015)
Скляров О. Я. - Вплив вітамінів С та Е на активність No-синтазної системи в підшлунковій залозі щурів на тлі блокування циклооксигенази-2 за умов адреналініндукованого стресу, Бондарчук Т. І. (2015)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст кортикотропіну, кортизолу та адреналіну в сироватці крові щурів (2015)
Покотило О. С. - Ліпогенез у жировій тканині лабораторних тварин після навантаження холестеролом, Кухтин М. Д., Покотило О. О., Ярошенко Т. Я., Коваль М. І. (2015)
Бабець Я. В. - Розподіл астроцитоспецифічних білків при дії доксорубіцину на щурів, Ушакова Г. О., Шевцова А. І. (2015)
Михайлюк І. А. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби, Михайлюк В. М. (2015)
Волкова Ю. В. - Активність альдегіддегідрогенази та її модуляція в субклітинних фракціях печінки щурів пубертатного віку за умов іммобілізаційного стресу, Сухова Л. Л., Давидов В. В. (2015)
Турчин М. В. - Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки (2015)
Швець І. Є. - Динаміка біохімічних показників сироватки крові у тварин з модельованим пародонтитом на тлі експериментальних уражень шлунково-кишкового тракту, Дирик В. Т., Слобода М. Т. (2015)
Гасюк Н. В. - Цитохімічна та цитологічна характеристика процесів диференціації букального епітелію в осіб чоловічої статі молодого віку в нормі (2015)
Ковалишин О. А. - Стан протеїназо-інгібіторної системи в легенях у динаміці розвитку експериментальної пневмонії (2015)
Котик А. О. - Оцінка показників фосфорно-кальцієвого обміну в жінок із лейоміомою матки (2015)
Пасічник М. А. - Стан протеїназо-інгібіторної системи в печінці за умов формування експериментального алергічного альвеоліту та корекція його порушень тіотриазоліном (2015)
Мачоган В. Р. - Показники кісткового обміну в тканинах пародонта і сироватці крові білих щурів при експериментальному пародонтиті (2015)
Цвинтарна І. Я. - Динаміка показників антиоксидантного захисту слизової оболонки пародонта за умов експериментального пародонтиту при зміненій реактивності організму (2015)
Кравець Б. Б. - Роль порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів та антирадикального захисту в крові у динаміці розвитку експериментального бактеріального кератиту на тлі бронхіальної астми і пневмонії, Регеда М. С. (2015)
Лимар Л. Є. - Особливості ферментативної та білковоутворювальної функцій печінки за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту в статевозрілих самок білих щурів та їх вплив на репродукцію (2015)
Дем’янчук Н. Р. - Рівень IL-8 у сироватці крові та грудному молоці при гнійних лактаційних маститах, Белявська Б. М., Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2015)
Лотоцька С. В. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Ференц Н. М. - Роль процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії та іммобілізаційного стресу і корекція їх порушень корвітином, Юревич В. Р. (2015)
Кулянда О. О. - Стан антиоксидантного захисту тварин з політравмою після проведення комплексної корекції (2015)
Демкович А. Є. - Патогенетичні фактори в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів у пародонті (2015)
Куліцька М. І. - Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури), Миронюк Д. Б., Криницька І. Я., Яремчук О. З. (2015)
До ювілею професора М. М. Корди (2015)
До 85-річчя доктора медичних наук, професора Я. І. Гонського (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Запорожан В. М. - Крок до пізнання (2013)
Буднюк О. О. - Тяжка інтубація трахеї, прогнозування і тактика лікаря-анестезіолога, Басенко І. Л. (2013)
Буланова Е. Л. - Применение специального электролитного растворав кардиологической практике, Буланов А. Ю. (2013)
Павлов О. О. - Розробка та валiдацiя пiлотної версiї психометричного опитувальника періоперацiйної задоволеностi пацiєнта сегментарною або регiонарною анестезiєю, Кабаков Б. О. (2013)
Фрончко В. П. - Нутритивна терапія хворих із гострим респіраторним дистрес-синдромом у ранньому періоді, Федорчук О. Т., Шевченко С. Б., Мельник Р. В., Міх Г. А., Демчук В. М. (2013)
Ткаченко Р. О. - Клініко-імунологічне обгрунтування анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину, Дубов О. М., Гріжимальський Є. В. (2013)
Садчиков Д. В. - К проблемам единой подготовки специалистов, Кулигин А. В. (2013)
Бондаренко И. В. - Опыт комбинированного применения лаферобиона и циклоферона у детей младшей возрастной группы с острыми вирусными и вирусно-бактериальными кишечными инфекциями, Портняга М. А. (2013)
Постернак Г. И. - Сочетанная анестезия при сфинктеросохраняющих хирургических операциях в онкопроктологии, Дворниченко В. М., Поповиченко С. А., Евфанова Л. В., Горох А. М., Подгорный В. В. (2013)
Плотников Г. П. - Варианты предоперационной подготовки пациентов с низкой фракцией изгнания, Шукевич Д. Л., Гейзе А. В., Григорьев Е. В., Сизова И. Н. (2013)
Грічушенко І. С. - Функціональна оцінка резервів системи гемостазу у хворих із переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок, Кірпічнікова К. П. (2013)
Салех Е. Н. - Диагностика, профилактика и комплексная коррекция активации фибринолитического компонента системы гемостаза при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, Лёшенко И. А., Николаев О. К. (2013)
Суханов А. А. - Продленная эпидуральная аналгезия в послеоперационном периоде в хирургии гепатодуоденальной зоны как метод коррекции гемокоагуляционных расстройств, Баранова Е. Р., Бойчук С. И., Кулиш О. П. (2013)
Щур О. І. - Порівняльний аналіз динаміки больового синдрому при застосуванні стандартного знеболювання й епідуральної хімічної деіннервації у пацієнтів з колоректальним раком (2013)
Бобырь А. Л. - Диагностический подход к нарушению системы гемостаза. Анализ клинического случая, Кушнир О. С., Яворский А. А., Чехлов М. В. (2013)
Даушева А. Х. - Наследственные тромбофилии в диагностике рецидивирующих форм ромбоэмболии легочной артерии (2013)
Дубініна В. Г. - Порушення ланок системи регуляції агрегатного стану крові в онкологічних хворих, Туренко О. В., Гавриченко Д. Г. (2013)
Дубров С. О. - Тромбопрофілактика в акушерстві, Модинець В. В., Сем’янків А. М. (2013)
Тарабрин О. А. - Осложнения периферических невральных блокад, Суслов В. В., Фесенко В. С., Марухняк Л. И., Щербаков С. С. (2013)
Поздравляем с юбилеем! (2013)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2013)
Матвеева Л. В. - История Востока (по работам В. П. Бузескула) (2006)
Нетеса С. В. - Про деякі джерела і літературу щодо розробки теми "Іслам і незалежна Україна” (представники народів цієї релігії в Україні протягом 1991–2006 рр. ) (2006)
Тортика А. А. - Доно-Донецкий торговый путь и славяне Днепровского левобережья: историографические традиции и реальность (2006)
Борділовська О. А. - Британський радж та індійська демократія (2006)
Гайворонський О. І. - Мотив "Битви двох драконів” на в’їзній брамі Бахчисарайського ханського палацу (2006)
Отрощенко І. В. - Монголія, СРСР та Хемчицьке повстання (1924) (2006)
Тарасенко Н. А. - Древнеегипетское синкретическое божество Ра-Осирис: иконографический аспект образа (2006)
Циганкова Е. Г. - До 80-річчя ВУНАС (2006)
Щербань Т. О. - Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918 (2006)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Мистецтво візерункового ткацтва у кримських татар (2006)
Петрова Ю. І. - Система похідних дієслівних форм єгипетського діалекту арабської мови (2006)
Рибалко С. Б. - Японське традиційне вбрання в контексті писемної культури (2006)
Рыжих В. И. - Именное предложение и его подлежащее в арабском языке (2006)
Тищенко К. М. - Українська частина іранської топонімії Європи (2006)
Хамрай О. О. - Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові (2006)
Нізар Дагер - 130-ті роковини українця Івана Франка. Образ ісламу у слов’янській міфології (2006)
Матвєєва Л. В. - Нове дослідження з хозарської історії: регіональний підхід. Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – третья четверть X вв. ): Моногр. – Х. : ХДАК, 2006. – 555 с. (2006)
Кочубей Ю. М. - Християнсько-мусульманський діалог (2006)
Леся Українка - Історія Фінікійців (2006)
Титул, зміст (2014)
Базилевич Н. - Особливості організації оздоровчого фітнесу "FitCurves" як здоров’язбережувальної технології для жінок (2014)
Бакурідзе-Маніна В - Особливості прояву гіпермобільності суглобів серед студентів медичного вузу, Шиян О. (2014)
Блавт О. - Емпірична вивірка автентичності тестового контролю силових здібностей студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2014)
Бондарчук Н. - Інтерес молодших школярів до занять фізичною культурою як психологічний критерій диференціації у процесі фізичного виховання (2014)
Врублевский Е. - Мотивационно-потребностная сфера отношений современных студентов к физической культуре и спорту, Колесникова Н., Врублевская Л. (2014)
Дихтяренко В. - Мотивы посещения занятий по физическому воспитанию студенток педагогических специальностей (2014)
Єлісєєва Д. - Особливості рухової активності і стану здоров’я дітей старшого шкільного віку (2014)
Завидівська Н. - Механізми формування загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів в умовах інтеграційних процесів (2014)
Калюжин В. - Программа восстановления осанки у детей 10-12 лет с применением занятий по аквааэробике (2014)
Каховський О. - Еволюція маніпулятивних впливів фізичного виховання і спорту в українському суспільстві (2014)
Кожедуб Т. - Інноваційні технології теоретичної підготовки з фізичного виховання учнів при переході з молодшої в середню школу (2014)
Кошелева Е. - Динамика показателей физического состояния студентов разных вузов (2014)
Кравченко А. - Актуальність формування навичок культури мови для майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту (2014)
Круцевич Т. - Мотивація учнів 6-9 класів до уроків фізичної культури, Іщенко О., Імас Т. (2014)
Круцевич Т. - Раціональна рухова активність як фактор підвищення розумової працездатності школярів, Пангелова Н. (2014)
Курилович О. - Воспитание координации мелкой моторики у школьников с умственной отсталостью, Калюжин В. (2014)
Луценко Л. - Доцільність використання танцювальних видів спорту в процесі фізичного виховання студентів, Бодренкова І. (2014)
Лядська О. - Вплив оздоровчих занять за системою "Пілатес" та елементів програми "Пор де бра" на розвиток функції рівноваги у жінок другого зрілого віку, Ряпасова Н. (2014)
Лядська О. - Вплив занять з "Чердансу" на рівень фізичної підготовленості дівчат молодшого шкільного віку, Щербина Г. (2014)
Мандюк А. - Програмно-нормативне забезпечення процесу фізичного виховання в США, Літкевич О., Кійко В. (2014)
Михно Л. - Здоров’яформуюча технологія фізичного виховання молодших школярів з використанням засобів йога-аеробіки (2014)
Москаленко Н. - Підготовка спеціалістів з фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності, Ковров Я., Алфьоров О. (2014)
Павлова Т. - Вплив позаурочних форм занять баскетболом на фізичну підготовленість дітей середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров’я, Долженко Л. (2014)
Пангелов Б. - Організаційно-методичні засади підготовки фахівців сфери фізичної культури і спорту в країнах Європи, Пангелов С. (2014)
Пангелова Н. - Спортивно-ігровий метод організації фізичного виховання школярів у зарубіжних країнаx, Красов О. (2014)
Пангелова Н. - Перспективи використання фітнес-програм силової спрямованості для оптимізації процесу фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів, Мінкін Д. (2014)
Перепелиця П. - Підвищення індивідуальних показників ігрової активності футболістів старшого шкільного віку (2014)
Підпомога А. - Вплив організованої рухової активності на функціональні показники студентів, які мають шкідливи звички (на прикладі тютюнопаління), Земцова В. (2014)
Пічурін В. - Особливості особистості студентів навчальних секцій спортивного і фізичного виховання (2014)
Полякова А. - Порівняльний аналіз показників морфофункціонального стану дітей 3-4 років, які відвідують дошкільні заклади різного типу (2014)
Приходько Т. - Організаційно-методичні умови соціалізації особистості дітей і молоді з вадами розумового розвитку в адаптивному фізичному вихованні (2014)
Сидорчук Т. - Аналіз показників фізичної підготовленості і здоров’я дітей 7 років, які мешкають в різних соціальноекономічних та екологічних умовах, Решетилова В., Анастасьєва З., Корабльов К. (2014)
Скидан А. - Оздоровительная методика совершенствования морфофункционального состояния женщин зрелого возраста в процессе занятий шейпингом, Врублевский Е. (2014)
Соловей Д. - Історія розвитку та становлення різних форм фізичного виховання в Древній Греції (2014)
Степанова І. - Концепція інноваційної програми фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2014)
Ткаченко С. - Сутність і зміст здоров’язбережувальних технологій у системі шкільної фізкультурної освіти (2014)
Троценко В. - Організаційно-педагогічні основи оптимізації системи фізичного виховання студентської молоді, Троценко Т. (2014)
Федоренко Є. - Теоретична підготовленість старшокласників, які навчаються в школах різних типів (2014)
Шутєєв В. - Рівень знань та умінь, набутих студентами вузів різного профілю в процесі фізкультурної освіти (2014)
Павлунь М. - Кроки життя та наукової праці Ореста Ілляровича Матковського (2014)
Павлишин В. - Живий класик української мінералогії (до 85-річчя заслуженого професора Ореста Матковського) (2014)
Наумко І. - Професор Матковський у моєму житті (2014)
Матковський О. - Алуніт у геологічних утвореннях України (2014)
Vasilenko V. - Magmatogene and volcanogenic factors of kimberlite diamond potential, Kuznetsova L., Minin V., Zinchuk N. (2014)
Зінчук М. - Мінералогічні особливості звітрювання різноманітних порід (2014)
Фігура Л. - Типоморфні особливості розсипного золота з алювію лівих приток р. Чорний Черемош, Ковальчук М. (2014)
Сукач В. - Типоморфні особливості золота з рудних зон та кори звітрювання родовища Балка Золота, Ковальчук М., Гаєва Н. (2014)
Таран М. - Біотит кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому (Західне Приазов'я), Юрченко Н., Шнюков С. (2014)
Чікова І. - Мінеральний склад руд Стремигородського родовища (Коростенський плутон), прогнозування його змін у зоні техногенезу та потенційного впливу на природні води, Борняк У., Дяків В. (2014)
Касьяненко А. - Петролого-геохімічна характеристика чарнокітоїдів Літинської куполоподібної структури (Дністерсько-Бузький мегаблок Українського щита), Пономаренко О., Вишневський О. (2014)
Артеменко Г. - Етапи дислокаційного метаморфізму та вік кварцових сієнітів Гурівської антикліналі Центрального Приазов'я (Український щит), Самборська І., Демедюк В., Швайка І., Стеценко М. (2014)
Гайдін А. - Мінеральний склад та гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівського родовища (Український щит), Дяків В., Чікова І. (2014)
Ревер В. - Кутнагоритова мінералізація у відкладах еоцену Азово-Чорноморського регіону (2014)
Попп І. - Мінералогічні та геохімічні індикатори умов формування крейдово-палеогенових відкладів Карпато-Чорноморського сегмента океану Тетис, Гавришків Г., Гаєвська Ю., Кохан О., Мороз П. (2014)
Білоніжка П. - Гіпергенне мінералоутворення в родовищах калійних солей Передкарпаття (2014)
Бучацька Г. - Мінеральний склад відходів видобутку і збагачення вугілля, їхні екзогенні зміни та вплив на природні води за результатами гідрогеологічного моделювання (Червоноградський гірничопромисловий район), Дворянська Н., Дворянський А., Дяків В. (2014)
Боруцька Г. - Мінерально-сорбційні та киснево-кавітаційні комплексні геохімічні бар'єри на шляхах міграції потенційно забруднених природних вод у басейні р. Стрий, Дяків В. (2014)
Кульчицька Г. - Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрмакова (до 100-річчя від дня народження), Возняк Д., Черниш Д. (2014)
Сливко Є. - Урочиста академія до 85-річчя професора Ореста Матковського (2014)
Шукевич Д. Л. - Профилактика системного воспалительного ответа в хирургической коррекции клапанных пороков сердца, Плотников Г. П., Звягин Р. Ю., Головкин А. С., Кокорин С. Г., Григорьев Е. В. (2013)
Запорожан В. М. - Роль і місце низькочастотної п’єзотромбоеластографії в експрес-оцінці функціонального стану системи гемостазу у вагітних, Тютрін І. І., Удут В. В., Тарабрін О. О., Клименкова В. Ф. (2013)
Георгіянц М. А. - Характеристика мезентеріального кровообігу при призначенні раннього ентерального харчування недоношеним дітям з респіраторною підтримкою, Кузенков Р. В. (2013)
Дубініна В. Г. - Тромбонебезпечність в онкогінекології. Сучасні методи діагностики, Лук’янчук О. В., Гавриченко Д. Г. (2013)
Кузьмич И. Н. - Динамика вторичной легочной гипертензии после кардиохирургических вмешательств у больных со сниженной фракцией выброса левого желудочка, Долгова И. А., Тодуров Б. М., Станишевский А. В., Костик Ю. Н., Иванюк Н. Б., Зеленчук О. В., Понич Н. В., Швец И. В. (2013)
Підгірний Я. М. - Зміни в системі гемостазу у дітей із сепсисом і тяжким сепсисом, Філик О. В. (2013)
Карпенко Ю. И. - Оптимальная гипокоагуляция в интраоперационном периоде при радиочастотной катетерной изоляции легочных вен у больных с фибрилляцией предсердий, Найденко Н. В., Горячий А. В., Абрамова А. А., Савченко Е. В., Сальская В. Н. (2013)
Воротынцев С. И. - Fast-track анестезия при операциях на органах брюшной полости у больных с ожирением, Гриценко С. Н., Перцов В. И. (2013)
Долженко М. О. - Мультимодальний підхід до вибору препаратів для знеболювання в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби у геронтологічних хворих, Хижняк А. А., Кудінова О. В. (2013)
Балакшина Н. Г. - Предикторы объема хирургического вмешательства при гнойных воспалительных заболеваниях придатков матки (2013)
Лёшенко И. А. - Диагностика и коррекция нарушений в системе гемостаза у женщин с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты (2013)
Лизогуб Н. В. - Управляемая гипотензия при некоторых операционных положениях, Кострикова Э. В., Орлов Г. С. (2013)
Мальцева Л. А. - Парентеральное питание: состояние вопроса в настоящее время, перспективы на будущее, Мосенцев Н. Ф., Дубина В. Н., Федоренко Н. В., Панченко Ю. Ю. (2013)
Тітов І. І. - Оцінка ефективності нейропротекторної терапії церебролізином при ішемічному інсульті, Волошинський О. В., Ткачук Ю. Б., Вінтоняк І. В., Гриньовська М. Б. (2013)
Грічушенко І. С. - Анестезіологічне забезпечення при операціях металоостеосинтезу при переломах довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок, Кірпічнікова К. П. (2013)
Суханов А. А. - Коррекция системы гемостаза с использованием экстракорпоральных методов у больных с синдромом зависимости от наркотиков (2013)
Волкова Ю. В. - Роль натрия пентозана полисульфата (тромбоцида)в лечении пациентов отделения неотложной травматологии, Шевченко И. В. (2013)
Суслов В. В. - Сравнение клинической эффективности ларингеальной маскивторого поколения и эндотрахеальной трубки при проведении анестезиологического обеспечения операций на молочной железе у пациенток с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, Бобырь А. Л. (2013)
Пырегов А. В. - Случай успешной регионарной анестезии абдоминального родоразрешения беременной с морбидным ожирением (2013)
Владыка А. С. - Вирусное поражение кожи рук как профессиональное заболевание анестезиологов, Воронцов В. М. (2013)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2013)
Ботштейн В. А. - УкрГНТЦ "Энергосталь" – 40 лет, Музыкина З. С. (2007)
Большаков В. И. - Стратегия развития энергосберегающей и экологически безопасной металлургии, Тубольцев Л. Г. (2007)
Шматков Г. Г. - Горно-металлургический комплекс Украины: экологические проблемы и перспективы (2007)
Титов В. В. - Использование вторичных материалов в шихте доменных печей, Мурат С. Г., Киселев Н. И. (2007)
Шальский Г. Г. - Система беспылевой выдачи кокса из камер коксовых батарей №№ 7,8 ОАО "Алчевсккокс" на основе энергосберегающей технологии, Данчук П. А., Приходько А. П., Гаражий Т. У., Проскурина И. В. (2007)
Касимов А. М. - Утилизация фосфогипса с получением материала для производства гипсовых вяжущих, Леонова О. Е., Миняйло В. П., Кононов Ю. А. (2007)
Литвиненко В. Г. - Основные закономерности образования парниковых газов на металлургических предприятиях, Мантула В. Д., Грецкая Г. Н., Андреева Т. А., Зрайченко-Полозенцев А. В. (2007)
Сидоренко А. П. - Уменьшение затрат при обезвоживании осадков, Атаманюк А. А., Коваленко В. Е., Музыкина З. С. (2007)
Голтвянский А. В. - Экспериментальные исследования влияния золошлака Змиевской ТЭС на рост сельскохозяйственных растений, Галич С. А. (2007)
Хоботова Э. Б. - Исследование радиоактивности многокомпонентных бетонов, Пивень А. В., Уханёва М. И. (2007)
Комач Л. Д. - Современные эколого-экономические тенденции развития производства пищевых красителей в Украине, Копылов В. Т., Минаева М. П., Попов Е. В., Попов В. Е. (2007)
Андреева Т. А. - Программное обеспечение оценки использования энергоресурсов в промышленном производстве на основе сквозной энергоемкости, Литвиненко В. Г., Грецкая Г. Н. (2007)
Ульянов В. П. - Создание территориально-отраслевых комплексов, обеспечивающих централизованную переработку неутилизируемых железосодержащих пылей и шламов очистных систем основных металлургических переделов в металлизованные окатыши, Ковалик О. Н., Ульянова И. В. (2007)
Позднякова Е. И. - Исследование физико-химических параметров продуктов утилизации автопокрышек методом пиролиза и их влияния на отрасли применения, Статилко М. В. (2007)
Прохач Е. Ю. - Результати екологічного моніторингу території Павлоградського хімічного заводу, Михальська Л. Л., Тімоніна А. Р. (2007)
Мурзін В. Ю. - Скіфські кинджали з музею історії зброї у Запоріжжі, Шлайфер В. Г. (2012)
Сокульський А. Л. - Культурні архетипи і концепти Хортиці: культурологічний вектор (2012)
Цибуленко Г. В. - Окупаційний режим за матеріалами фонду р-1520 - сільські управи державного архіву Херсонської області (2012)
Орлянський В. С. - Соціально-економічне життя Веселівської сільської управи у період німецької окупації ( 1941-1943 рр.) (2012)
Андрєєв В. М. - Проект видання зводу пам' яток Зарубінецької та Черняхівської культур В. Петрова: cпроба реалізації в окупованій Україні (1942 -1943 рр.) (2012)
Цибуленко Л. О. - Повсякденність та соціалізація безпритульних дітей в інтернатних закладах у 20-х роках ХХ ст. в УРСР (за матеріалами Херсонщини), Букрєєв Т. Б. (2012)
Воловик В. И. - Наука: сущность и содержание понятия (2012)
Лепський М. А. - Декомпозиція та комбінаторика у моделюванні політичних процесів (2012)
Жадько В. А. - Концепція відкритого суспільства Карла Поппера (2012)
Палагута В. И. - Перспективы и базисный методологический принцип социальной теории самоидентификации субъекта (2012)
Скворець В. О. - Трансформація структури власності як фактор вибору шляху розвитку українського суспільства (2012)
Чайка І. Ю. - "Суспільство знань": футурологічний проект чи нова соціальна реальність? (2012)
Утюж І. Г. - Парадигмальні орієнтації освітнього простору України (2012)
Ель Гуессаб К. - Арабський світ: етноцентризм як форма культурної ідентичності (2012)
Кальцева С. І. - Потреби та інтереси як детермінуючі чинники політичних дій, Мірошниченко Г. О. (2012)
Мегрелішвілі М. О. - Відображення проблеми взаємозв'язку конструктивного і деструктивного у соціально-філософській думці ХХ - початку ХХІ століття (2012)
Приятельчук А. О. - Філософія економіки і соціальний прогрес (2012)
Воронова Г. В. - Осмислення категорії "життя" як основи буття людини (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Чорна Н. В. Теоретико-методологічні проблеми розуміння тоталітаризму як соціокультурного феномену (2012)
Старикова Г. Г. - Целостность когнитивного процесса: современные подходы к проблеме (2012)
Капріцин І. І. - Давньогрецька релігійна культура: засади тоталітарності (2012)
Штанько В. І. - Тіхонова Л. А. Формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах глобалізації та інформатизації сучасного суспільства (2012)
Дашенкова Н. М. - Етенко Н. Ю. Феномен електронної книги як значущий елемент трансформації культури читання (2012)
Жадько К. В. - Філософія Відродження про природно-соціальну цілісність людини (2012)
Буяшенко В. В. - Полісуб'єктна взаємодія і практика соціального піклування (2012)
Володін П. В. - Філософський аспект проблеми співвідношення цивілізацій та глобалізації (2012)
Джафарова Э. Б. - Некоторые аспекты изучения средневековых городов Ширвана (традиции и инновации) (2012)
Лисоколенко Т. В. - Язык как единица анализа в философии Л. Витгенштейна (2012)
Спиця Н. В. - Українське суспільство в контексті філософії Ж. Бодріяра: проблема бажання та споживання (2012)
Сепетий Д. П. - Проблема соціальної справедливості в філософії Ф. фон Гаєка та Р. Нозіка (2012)
Сайтарли І. А. - Особливості соціального примусу в умовах раннього капіталізму (2012)
Чернова Л. Е. - Основные механизмы конструирования идентичности нацменьшинствами Украины в постсоветский период (2012)
Галушко О. С. - Антиципація і соціальне проектування (2012)
Гринчишин Н. І. - Генна інженерія та клонування людини: етико-соціальний аналіз проблеми (2012)
Комисаренко А. Н. - Философия музыки в метафизике А. Шопенгауэра (2012)
Щербакова Н. В. - Формирование и развитие новых ценностных ориентиров украинской студенческой молодежи под влиянием процесса секуляризации (2012)
Плигунов А. В. - Феномен ідеології в історії зарубіжної філософської та соціогуманітарної думки (2012)
Гребінь С. М. - Дитина на грані небуття: в контексті архаїчної культури (2012)
Павленко І. О. - Сутність "соціального світу" і зміст поняття, що його позначають (2012)
Мурзіна О. А. - Дидактична гра як засіб формування професійних ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця-юриста (2012)
Пашков В. О. - Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації (2012)
Криворучко А. Ю. - Взаємозв'язок життєвих цілей і життєвого стану як закономірність формування незадоволення життям (2012)
Широбокова О. О. - Ґенеза соціально-філософського осмислення поняття "новація" (2012)
Титул, зміст (2014)
Андрюшина Л. - Застосування програми особистісної саморегуляції в роботі з яхтсменами високої кваліфікації, Родіна Ю. (2014)
Антонова Е. - Организация специальной скоростно-силовой подготовки юных прыгунов на акробатической дорожке, Врублевский Е. (2014)
Артеменко Б. - Оптимізація процесу тактичної підготовки у волейболі за допомогою інтерактивних технологій (2014)
Бріскін Ю. - Техніко-тактичні дії фехтувальників-шпажистів високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності, Смирновський С., Семеряк З. (2014)
Вовканич Л. - Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів, Дунець-Лесько А., Свищ Я. (2014)
Высочина Н. - Рациональное использование стресс-факторов в системе спортивной тренировки квалифицированных легкоатлетов с учетом психических свойств личности, Козлова Е. (2014)
Долбишева Н. - Наукові підходи до класифікації неолімпійських видів спорту (2014)
Жосан І. - Властивості темпераменту і волі гандболісток різного ігрового амплуа, Шум Д., Шалар О., Стрикаленко Є. (2014)
Каковкина О. - Анализ соревновательной деятельности баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха (2014)
Караулова С. - Інноваційний метод контролю анаеробної працездатності футболістів, Сидоренко О. (2014)
Лизогуб В. - Структура фізичної і технічної підготовленості футболістів з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Пустовалов В., Супрунович В., Коваль Ю. (2014)
Лукіна О. - Вдосконалення техніко-тактичних дій у спортивних єдиноборствах (2014)
Майкова Т. - Гендерні особливості морфо-функціональних змін щитовидної залози та їх синдромальна характеристика у спортсменів ветеранів циклічних видів спорту, Астахов В. (2014)
Мелешко В. - Деякі аспекти ергогенної дієтетики в системі підготовки спортсменів, Самошкін В. (2014)
Мітова О. - Сучасний стан контролю рівня інтегральної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки, Івченко О. (2014)
Онищенко В. - Аналіз рівня фізичного здоров’я дітей 6-7 років, які займаються міні-баскетболом (2014)
Пітин М. - Класифікація теоретичної підготовки за періодом реалізації (2014)
Попов А. - Количественный и качественный анализ технико-тактических показателей соревновательной деятельности юных футболистов 16-17 лет (2014)
Приймак М. - Шляхи вдосконалення організації підвищення кваліфікації фахівців спорту для всіх (2014)
Радченко Л. - Олімпійські фестивалі мистецтв: передумови виникнення та динаміка розвитку (2014)
Рибальченко Т. - Аналіз багаторічної змагальної діяльності бігунів в марафоні (2014)
Рясная И. - Значение морфофункциональных особенностей организма спортсменок, занимающихся боксом, Шевченко А., Шевченко И. (2014)
Сергєєв А. - Програмно-цільовой компонент в системі управління сферою фізичної культури і спорту, Сергєєва Л. (2014)
Скирта О. - Дослідження завадостійкості кікбоксерів у розділі орієнтал на етапі спеціалізованої базової підготовки, Горбенко В., Хацаюк О., Пікінер О. (2014)
Скрипченко И. - Особенности спортивного травматизма в парусном спорте (2014)
Степаненко В. - Аналіз організаційних і методичних аспектів процесу підготовки футболістів дитячого та юнацького віку (2014)
Степаненко Д. - Технічна підготовленість бігунів різної кваліфікації на короткі дистанції (2014)
Супрунович В. - Елементи структури підготовленості футболістів 11-14 років (2014)
Xанікянц О. - Модельні показники фізичної і технічної підготовленості стрибунів у висоту (2014)
Чекмарьова Н. - Вплив спадкових і середовищних факторів щодо тотальних розмірів тіла як прогностичних критеріїв спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2014)
Афанасьєв С. - Особливості впливу порушення функцій зорової та слухової систем на організм дитини і підлітка, Афанасьєва О. (2014)
Богдановська Н. - Стимуляція формування оптимального рухового стереотипу в реабілітації дітей з церебральним паралічем, Кальонова І. (2014)
Єрмолаєва А. - Комплексна програма фізичної реабілітації при атеросклеротичній хронічній ішемії мозку у жінок (2014)
Калюжин В. - Развитие равновесия у детей дошкольного возраста c нейросенсорной тугоухостью (2014)
Кириченко І. - Ефективність реабілітаційних програм для жінок похилого віку з цукровим діабетом, Присяжнюк О., Рижкова М. (2014)
Клапчук В. - Диференційовані індивідуальні рекреаційно-оздоровчі режими в залежності від фізичного стану і медичних груп: новий методичний підхід і технологія побудови, Самошкін В., Тумілович Г. (2014)
Люгайло С. - К вопросу о профессиональном здоровье спортсменов: аспекты спортивной специализации (2014)
Майкова Т. - Особливості адаптаційних реакцій нейрогуморальної ланки регуляції з урахуванням циркадіанної динаміки при поєднаній патології органів травлення, Мельник О. (2014)
Майкова Т. - Основні положення та тенденції розвитку реабілітології, Самошкіна А. (2014)
Мирна А. - Особливості фізичної реабілітації осіб похилого віку з гіпертонічною хворобою після перенесеного інсульту, Гагара В., Мирний С. (2014)
Щербина Д. - Oсобенности использования метода кинезиологического тейпирования в программе физической реабилитации футболистов после артроскопических операций на коленном суставе (2014)
Мурзін В. Ю. - Амазонки, Шлайфер В. Г. (2013)
Космина В. Г. - Філософське бачення всесвітньої історії: деякі аспекти історіографії ХVIII-XX ст. (2013)
Пачев С. І. - Проблемна історіографія причин масового переселення болгар до Таврії 1861-1863 рр. (2013)
Додонов А. Ф. - О некоторых аспектах экономической политики в Украине (2013)
Андрєєва С. С. - Визначення міжнародного статусу Запорожжя в російсько-турецьких договорах 1711-1713 рр. (2013)
Мосяков В. Я. - Украинская проблематика в творчестве Владимира Жаботинского (2013)
Покатаєва Т. О. - Ф. І. Піддубний - першопроходець та видатний організатор недержавної вищої освіти (2013)
Орєхова І. А. - Кримське питання у дзеркалі сучасної української та російської аналітики (2013)
Воловик В. И. - Научное бытие и научное сознание (2013)
Лепський М. А. - Прогнозний сценарій у стратегуванні політичних процесів (2013)
Жадько В. А. - Концепція суспільства у вченні Е. Фромма (2013)
Кривега Л. Д. - Сучасний соціальний простір: атрибути розвитку (2013)
Таран В. О. - Проблема української мови в Україні і російський фактор (2013)
Бутченко Т. І. - Формаційний та цивілізаційний підходи: шляхи взаємодоповнення (2013)
Николаева Т. Е. - Взаимовлияние партийных систем и электорального поведения: опыт сравнительного анализа (2013)
Скворець В. О. - Взаємозв'язок глобалізації та життєустрою народів (2013)
Краснокутський О. В. - Джерело та рушійні сили розвитку процесу ідеології державотворення (2013)
Чайка І. Ю. - Семантична єдність процесу соціальної комунікації (2013)
Каприцин І. І. - Соціально-філософський аналіз умов зародження християнства (2013)
Кудінов І. О. - Понятійний аналіз стратегії в політиці (2013)
Зубов В. О. - Світоглядні пошуки сучасної людини (2013)
Воронова Г. В. - Життя людини: загальне й особливе (2013)
Ель Гуєссаб К. - Распространение знаний в арабском мире: проблемы и успехи (2013)
Манжура В. І. - Про внесок М. О. Ліфшиця в онтогносеологічну деконструкцію парадигмальної опозиції "онтологізм - гносеологізм" (2013)
Маловічко О. В. - Глобалізаційні процеси та перспективи національних держав (2013)
Гончаренко П. В. - Соціальне буття музики у ХІХ ст. (2013)
Сокульський А. Л. - Час - мінлива субстанція виміру простору Всесвіту (2013)
Ротарева І. В. - Сучасна детермінація соці єтального капіталу розвитку людства (2013)
Поважна А. В. - Формування безпеки духовної сфери сучасного українського соціуму та проблема її ефективного функціонування (2013)
Андреєв Е. А. - Соціально-філософські основи формування музичної субкультури (2013)
Масюк О. П. - Методологічний аспект дослідження соціальних сподівань (2013)
Бацунов С. М. - Функції та людинотворча спрямованість спорту (2013)
Горбач С. А. - Атрибути і модуси автономії особистості (2013)
Цупренко З. В. - Метатеоретичні проблеми сучасної соціогуманітаристики та шляхи їх вирішення (2013)
Ураков Д. В. - Соціокультурна обумовленість атрибутів та модусів менеджменту (2013)
Пашков И. А. - Проблема бережного отношения к Земле в современных концепциях мирового развития (2013)
Гривцов В. Е. - Взаимосвязь традиций и новаторства в деятельности политической элиты в период крещения Руси (2013)
Павленко І. О. - Традиції осмислення управління та самоорганізації у філософії старо-давнього світу (2013)
Македонська С. - І. Сучасна культура як фактор соціального розвитку (2013)
Сидоренко Н. О. - Етносоціальний розвиток міських етносів Криму в другій половині ХХ ст. (2013)
Скворцова К. М. - Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя (2013)
Ігнатуша О. М. - Рецензія на монографію Приймака О. М. "Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ - початку ХХ століть" (2013)
Сталинский Д. В. - О внедрении механизмов киотского протокола на предприятиях ГМК Украины, Ботштейн В. А., Мантула В. Д. (2007)
Сталинский Д. В. - К вопросу организации производства водородного, моторного топлива или метанола из бурых углей украинских месторождений, Горяйнов Г. Е. (2007)
Атаманюк А. А. - Извлечение из сточных вод, обезвоживание и утилизация замасленной окалины прокатного производства, Сидоренко А. П., Коваленко В. Е., Назаренко А. Н. (2007)
Гайдин А. М. - Затопление калийной шахты (2007)
Горлицкий Б. А. - К вопросу об экологической опасности ртутных загрязнений, Шкандрий Б. О., Лебедев С. Ю. (2007)
Ляшенко В. И. - Научное обоснование природоохранных технологий подземной разработки урановых месторождений, Дядечкин Н. И. (2007)
Михайлов И. Ф. - Рентгеновский абсорбционный анализ следов тяжелых металлов в жидкостях, Батурин А. А., Фомина Л. П., Михайлова И. В. (2007)
Эпштейн С. И. - Определение тенденции к образованию карбонатных отложений в оборотных системах водоснабжения, Кондратенко А. И., Кузнецова Л. Н., Чепракова Я. А. (2007)
Касимов А. М. - Современное состояние проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Леонова О. Е., Кононов Ю. А., Коваленко А. М., Романовский А. А. (2007)
Горлицкий Б. А. - Территориальная система обращения с отходами производства и потребления (2007)
Касілов В. Й. - Одержання сульфатуючого агента у виробництві поверхнево-активних речовин з енергозбереженням, Подустов М. О., Дзевочко О. М., Тошинський В. І., Голощапов В. М. (2007)
Тихонцов А. М. - Разработка комплексных систем и вспомогательного оборудования для транспортирования и переработки отходов механических цехов, Ковалев А. Е. (2007)
Сталинский Д. В. - О выполнении УкрГНТЦ "Энергосталь" функций головной организации метрологической службы Минпромполитики Украины, Спирина С. В. (2007)
Михайлова И. В. - Достижения и перспективы испытательного центра "УкрНИИМЕТ" УкрГНТЦ "Энергосталь", Рудюк А. М. (2007)
Вітаємо ювіляра! (2014)
"Роль учених-гуманітаріїв у сприянні стабілізації ситуації та відновлення миру в Україні" (2014)
Касперович Г. - Украинцы в Республике Беларусь: этнодемографический аспект (2014)
Скаженик М. - Весняні обряди та наспіви басейну Уборті: географічний вимір (2014)
Загнітко А. - Національно-мовні виклики сучасному вченому-гуманітарію (2014)
Скрипник Г. - З етнографічної спадщини Михайла Гайдая (2014)
Гайдай М. - Подорож до Балкарії. Нотатки з експедиційних спостережень. 1924 р. (2014)
Олійник М. - Вираження української ідентифікації в міському одязі (на прикладі життя родин Драгоманових і Косачів) (2014)
Брайченко О. - Побутування українських традиційних свят родинного циклу в умовах наступу радянської ідеології 70-80-х років ХХ століття (2014)
Мушкетик Л. - Міжнародне шевченківське свято на Черкащині (2014)
Гетьман В. - Наукова сесія до 125-річчя від дня народження Левка Ревуцького (2014)
Ростислав Ярославович Пилипчук (2014)
Summaries (2014)
Титул, зміст (2015)
Шестопал О. Л. - Дослідження морфогенетичної активності мікроспор In Vitro в культурі пиляків жита, Замбріборщ І. С., Ігнатова С. О., Мазур З. О. (2015)
Тимчик О. В. - Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність, Неведомська Є. О. (2015)
Kozynenko I. - Immunogenetic analysis of hybrid populations of the green frog complex pelophylax esculentus-ridibundus of the fauna of Ukraine, Zhalai E. (2015)
Крюченко Н. О. - Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території іршанського родовища ільменіту, ЯзвинськаМ. В., Жовинський Е. Я. (2015)
Холопцев А. В. - Роль вариаций солнечной активности в изменениях состояния приполярной озоносферы весной, Никифорова М. П. (2015)
Клос В. Р. - Еколого-геохімічна оцінка забруднення грунтів міських агломерацій Київської області, Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О. (2015)
Гайдай В. В. - Історичні обставини і передумови відновлення незалеж-ності Польщі у 1918 р. (2015)
Баранова Н. В. - Митрополит київський і галицький Іоанікій (Руднєв): життєвий шлях (2015)
Ільченко О. Ю. - Жіноча благодійніть на полтавщині: з досвіду заснування інституту шляхетних панянок (2015)
Осіпцов А. В. - Генеза розвитку загальнолюдських цінностей особистості (2015)
Романова І. А. - Дидактичні засади формування інтелектуальних якостей молодших школярів (2015)
Хлопов А. М. - Формування математичної грамотності майбутнього вчи-теля технологій при вивченні дисципліни "Вища математика" (2015)
Цина В. І. - Педагогічні технології інтеграції майбутніх учителів в освітньо-професійний простір (2015)
Нагрибельна І. А. - Удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів засобом самостійної роботи (2015)
Титаренко В. М. - Професійно-педагогічна діяльність учителя технологічної освіти (2015)
Литвиненко М. А. - Ефекти пшенично – житніх транслокацій 1AL/1RS I 1ВL/1RS на якість зерна у сортів пшениці м’якої озимої, Топал М. М. (2015)
Литвиненко Н. А. - Влияние ярового компонента на формирование биологического и хозяйственного урожая у ярово-озимых гибридов пшеницы, Соломонов Р. В. (2015)
Девлиш Д. В. - Гендерна диференціація у лексиці сербської мови (2015)
Запорожан В. Н. - Состояние системы РАСК у беременных с преэклампсией по данным "глобального теста" низкочастотной пьезотромбоэластографии, Тютрин И. И., Удут В. В., Тарабрин О. А., Клименкова В. Ф. (2014)
Дубініна В. Г. - Діагностика, профілактика та комплексна корекція системи гемостазу у хворих на міому матки у періопераційному періоді, Мазуренко Г. І. (2014)
Shaida O. A. - Торакальная эпидуральная анестезия/аналгезия предупреждает повышение уровня BNP после абдоминальных хирургических вмешательств, Kobelyatskyy Yu. Yu. (2014)
Шано В. П. - Гостре післяопераційне пошкодження нирок, Гуменюк І. В., Губієва Є. З., Струкова І. В., Гладка С. В., Гайдаш Л. Л. (2014)
Григорьев Е. В. - Системный воспалительный ответ инфекционного и неинфекционного генеза: гемодинамика и маркеры повреждения (многоцентровое исследование), Плотников Г. П., Шукевич Д. Л., Рубцов М. С., Головкин А. С. (2014)
Буднюк О. О. - Безпечна інтубація трахеї при анестезіологічному забезпеченні операції тонзилектомії, Басенко І. Л., Бутенко О. Л. (2014)
Вінник Ю. О. - Проведення тромбопрофілактики у пацієнтів з трансуретральною резекцією простати, Щур О. І., Павлов О. О. (2014)
Суслов В. В. - Анестезія при алотрансплантації нирки, Гриценко С. М. (2014)
Куліш О. П. - Особливості анестезіологічного забезпечення при ендопротезуванні кульшового суглоба в осіб похилого віку (2014)
Босенко В. І. - Досвід діагностики та комплексного лікування гострого тромбозу судин брижі тонкого кишечнику у дітей, Бугайов О. В., Лазанюк В. М. (2014)
Маршалов Д. В. - Понятие, пределение и классификация внутрибрюшной гипертензии при беременности, Салов И. А., Шифман Е. М., Петренко А. П., Сильченко Ж. Л. (2014)
Мальцева Л. О. - Нові біомаркери тяжкого сепсису та септичного шоку (аналітичний огляд), Мосенцев М. Ф., Мальцева О. І., Черненко В. Г., Ліснича В. М. (2014)
Морозов И. А. - Статины и инфаркт миокарда в периоперационном периоде, Лежнев А. Г., Кулигин А. В., Киселева Е. В., Цапин К. Э. (2014)
Кузьков В. В. - Прогнозирование ответа на инфузионную нагрузку: от теории к практике, Фот Е. В., Смёткин А. А., Киров М. Ю. (2014)
Шляпников С. А. - Дефиниции сепсиса — пути достижения консенсуса клиницистов и морфологов, Федорова В. В. (2014)
Рыбицкий З. - Проблема антибиотикотерапии при нозокомиальных инфекциях (2014)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2014)
Мурзін В. Ю. - До історії луків, Шлайфер В. Г. (2013)
Тощев Г. М. - Памятники эпохи энеолита бронзы Мамай-Горы (2013)
Сокульський А. Л. - Отамани Хортицької січі (1552-1558): сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (2013)
Кривоший О. П. - Фронтова повсякденність жінок козацького Запорожжя у візії О. М. Апанович (2013)
Гривцов В. Е. - Роль традиций и новаторства в деятельности политической элиты Украины в период Освободительной войны 1648-1654 гг. (2013)
Руденко А. С. - "Родове гніздо" як фактор збереження сімейних традицій (до історії роду Дорошенків) (2013)
Казакова О. М. - Релігійний аспект в ідеології нацизму: витоки та сутність (2013)
Коваленко Л. В. - Оцінка об'єднання Німеччини академічними колами США та Великої Британії (1989-1990 рр. ) (2013)
Бойков О. Ю. - Дослідження кінця ХІХ - початку ХХ ст. про роль церковно-релігійного фактора в житті Південної України (2013)
Воловик В. И. - Научное пространство и научное время (2013)
Лепський М. А. - Методологічні виклики визначення поняття "соціальний розвиток" (2013)
Кривега Л. Д. - Туареги как социокультурный феномен (2013)
Butchenko T. I. - Philosophical Groundsof Projective Mind (2013)
Палагута В. І. - Дискурс власти и власть дискурса (2013)
Скворець В. О. - Закономірності процесу розвитку життєустрою народу (2013)
Краснокутський О. В. - Правова свідомість як перетворююча наслідкова складова процесу формування ідеології державотворення (2013)
Зубов В. О. - Кроскультурний пастиш сучасного соціуму: внутрішні та зовнішні чинники (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Специфіка взаємозв'язку конструктивного і деструктивного в сучасному українському суспільстві (2013)
Маліновська О. С. - До питання про формування громадянськості у духовній сфері суспільства (2013)
Ель Гуєссаб К. - Проблеми створення суспільства знань в арабських країнах (2013)
Повзло А. Н. - Н. А. Бердяев: философия техники ихристианский экзистенциализм (2013)
Капріцин І. І. - Загальні тенденції формування християнської культурної традиції (2013)
Духовна-Кравченко О. С. - Сучасна держава: національний вимір в умовах глобалізації (2013)
Шаталович А. М. - Метафизические основания соборности в мистико-символической теории общества ареопагита (2013)
Шаталович И. В. - Целостное понимание картины мира в философии Н. О. Лосского (2013)
Семенюк І. В. - Філософська та культурна традиція південнокорейського суспільства (2013)
Макаренко Т. П. - Національно-персональна автономія як складова етнополітики періоду українських визвольних змагань 1917-1921 рр. (2013)
Кудінов І. О. - Проблема феномену суб'єкта життя в філософії Cтародавньої Індії та Китаю (2013)
Кальцева С. І. - Регулювання діяльності соціальних працівників в Україні, Мірошниченко Г. О. (2013)
Николаева Т. Е. - Политическая борьба - угроза или стимул политической модернизации? (2013)
Шейко О. С. - Человеческое сознание и социальное время (2013)
Ясир М. Д. - Філософія змін: український контекст (2013)
Лисоколенко Т. В. - Людвиг Витгенштейн и теория перформативов (2013)
Гребінь С. М. - Соціальна деструкція дитинства в сучасних умовах (2013)
Бобровський М. І. - Осoбливoстi дiї взaємoзв'язку трaдицiй i нoвaтoрствa на консервативно-архаїчному етапі державотворення (2013)
Радчук Я. В. - Генеза соціально-філософського дослідження феномену спільної справи (2013)
Шаповалова О. П. - Побутова сфера у постмодерні (2013)
Левада С. В. - Суб'єкт-об'єкт-суб'єктні відносини у соціальній події (2013)
Сладнева О. Г. - Историко-философский анализ проблемы харизматического влияния (этимологический аспект харизмы) (2013)
Михайленко І. І. - Видова класифікація соціальної відповідальності (2013)
Титул, зміст (2015)
Котенко А. М. - Математичне моделювання руху мобільного залізничного вагона при доставленні пошти і вантажобагажу в міжнародному сполученні, Шилаєв П. С., Пархоменко О. О. (2015)
Шатовская Т. Б. - Экспериментальные результаты исследования качества кластеризации разнообразных наборов данных с помощью модифицированного алгоритма хамелеон, Заремская А. А. (2015)
Григорова Т. М. - Вплив комфортабельного очікування пасажирів приміських автобусів на зміну їх транспортної стомлюваності , Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Мельник О. В. - Апроксимація та прогнозування переміщень контрольних точок грунтових гребель із використанням рядів Фур'є, Мельник Ю. А. (2015)
Al-Dulaimi M. K. H.. Al-Dulaimi A. M. K. - Formalizing of web-services specifications using temporal logics (2015)
Степанюк Д. А. - Черв'ячно–шестеренний екструдер при переробці полімерних матеріалів, Швед М. П., Швед Д. М. (2015)
Двойнос Я. Г. - Математичне моделювання процесів в блочному теплообміннику, Хотинецький М. І. (2015)
Єрохов В. Ю. - Модельне відображення створення фронтальних шарів пористого кремнію для сонячних елементів (2015)
Нікітчіна Т. І. - Застосування біотехнології для створення структурованих харчових продуктів (2015)
Маркович І. І. - Дослідження динаміки змін свіжості та властивостей нових видів напівкопчених ковбас при зберіганні (2015)
Иукуридзе Э. Ж. - Результаты комплексных исследований вин шабского терруара с целью определения возможности производства вин КНП (2015)
Ткаченко Н. А. - Наукові основи технології білкової пасти для дитячого харчування з подовженим терміном зберігання, Українцева Ю. С. (2015)
Taranenko G. V. - Calculation of the lower operating limit of dual-flow plates with different geometrical characteristics (2015)
Лерман Л. Б. - Асимптотические оценки и оценки сходимости функциональных рядов, описывающих нестационарные колебания оболочек (2015)
Замиховский Л. М. - Разработка аппаратной части системы контроля металлических включений в сыпучем сырье на базе метода сканируещого сигнала, Левицкий И. Т. (2015)
Козловський В. В. - Когнітивна система неструктурованих даних, Карпінський М., Міщенко А. В., Варченко О. І., Німченко Т. В. (2015)
Мураховская-Печенежская Е. Ю. - Оценка точности определения размерных характеристик сложных объектов с помощью кинект систем, Рябчиков Н. Л. (2015)
Росул Р. В. - Аналітичне моделювання динаміки обтікання матеріалом колодки при шнуровій затяжці заготовки верху взуття, Хімич В. І., Сідей М. С. (2015)
Башков В. М. - Направления совершенствования систем охлаждения тяговых электрических машин тепловоза, Бабаев А. А., Штефан Н. И., Гнатейко Н. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Учет рассеяния в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Модель проводимости Ландауэра-Датты-Лундстрома в микро- и наноэлектронике и транспортное уравнение Больцмана (2015)
Мурзін В. Ю. - Анахарсіс і Скіл (2014)
Мохнатюк І. А. - Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка (2014)
Чорноіваненко І. В. - Микола Скадовський: шлях до мистецтва (2014)
Кривоший О. П. - Два погляди на один об`єкт дослідження: тилова повсякденність жінок козацького Запорожжя в працях Йосипа Роллє та Дмитра Яворницького (2014)
Бойков О. Ю. - Роль релігійного фактору у процесі модернізації соціальної структури населення Півдня України (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) (2014)
Самойленко І. Ю. - Університетські археологічні зібрання (2014)
Бороденко О. А. - Матеріали фіскального та церковного обліку населення як джерело для дослідження становища самотньої жінки в Гетьманщині XVIII століття (2014)
Жадько В. А. - Мова як духовний базис суспільства, Бідзіля П. О. (2014)
Кондратюк Г. Н. - Тюркский вектор советской этнополитики межвоенного двадцатилетия (2014)
Хрящевська Л. М. - Стратегія етнонаціонального розвитку незалежної України (2014)
Андрєєв В. М. - Український вчений-універсал Віктор Петров на тлі радянської археологічної науки: Москва 1949-1956 рр. (2014)
Цибуленко Л. О. - Трансформація і функціонування радянської системи соціального забезпечення у 1921 - 1923 рр. (за матеріалами Херсонщини), Твердовський А. Ю. (2014)
Савенок Л. А. - Сучасний політико-правовий статус кримських караїмів (2014)
Соколенко Ю. М. - Механізм реалізації культурних прав і свобод національних меншин в Україні (2014)
Воловик В. И. - Понятие научного процесса (2014)
Лепський М. А. - Этимологическое поле и определение сущности понятия "сложность" (2014)
Кривега Л. Д. - Сучасна соціальна філософія: проблеми та напрямки розвитку, Зубов В. О. (2014)
Таран В. О. - Cучасна Україна та "ісламський" фактор (2014)
Бондаренко О. В. - Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя (2014)
Утюж І. Г. - Сучасна освіта в контексті цивілізаційно-еволюційного розвитку (2014)
Скворець В. О. - Життєустрій народу та стратегії розвитку України (2014)
Повзло О. М. - Діалектика категорій "загальнолюдське" та "класове" у виховно-освітньому процесі, Дєвочкіна Н. М. (2014)
Kapritsyn I. - Православная церковь: проблемы Ренессанса (2014)
Маліновська О. С. - Проблема громадянськості в історії вітчизняної суспільствознавчої думки (2014)
Шаталович А. М. - Семья как центр цивилизации любви в социально-философских взглядах Иоанна Павла II (2014)
Власенко Ф. П. - Специфіка соціалізації індивіда в умовах формування інформаційного суспільства в Україні (2014)
Ротарева І. В. - Мобілізація соцієтального капіталу розвитку людства в Україні (2014)
Сухарева Е. В. - Современная мировая экономика: философия посткризисного периода (2014)
Володін П. В. - Тероризм як глобальна проблема в сучасному світі (2014)
Фролова Н. М. - Специфіка соціально-філософського аналізу феномена мови (2014)
Сайтарли І. А. - Синхронний аналіз соціальної культури у контексті азійської корпоративності (2014)
Эль Гуэссаб К. - Арабская культура как социальный феномен (2014)
Янковський С. В. - Українська спільнота у відкритих комунікаційних шляхах (2014)
Петрушин О. О. - Проблеми соціокультурної ідентичності, Башкеєва О. М. (2014)
Микольченко В. С. - Історія становлення героїзму від Античності до сьогодення (2014)
Шаталович И. В. - Понятие детерминизма: к проблеме определения и классификации (2014)
Щербакова Н. В. - Трансформационные процессы, происходящие в ценностном базисе украинской молодежи под влиянием культуры: философский аспект (2014)
Павленко І. О. - Діалектика порядку та хаосу в розвитку соціального світу (2014)
Павленко Н. В. - Теоретичні аспекти дослідження людського багатства в контексті соціальної діяльності (2014)
Хлистун О. П. - Проблема аріїзму в суспільствознавчій літературі (2014)
Сладнева О. Г. - Факторы, определяющие формирование и возможность реализации харизмы у личности (2014)
Колєсніков Д. В. - Актуальні питання зменшення техногенного впливу виробничої діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу на довкілля, Сталінський Д. В., Мантула В. Д. (2007)
Касимов А. М. - К вопросу обращения с непригодными и запрещенными средствами защиты растений, Варнавская И. В., Плющев В. В. (2007)
Клименко Н. А. - Районирование территории бассейна западного буга в зависимости от уровня техногенной нагрузки, Лихо Е. А., Вознюк Н. Н., Статник И. И. (2007)
Побережний Л. Я. - Вплив аварій нафтогазопроводів на довкілля (2007)
Сталинский Д. В. - Информационное обеспечение энергосбережения, Литвиненко В. Г., Грецкая Г. Н., Андреева Т. А. (2007)
Брезин А. А. - Экологические аспекты эксплуатации комплекса огневого рафинирования меди, Данильченко А. В. (2007)
Хоботова Е. Б. - Дослідження вмісту важких металів в ґрунтах поблизу підприємства "Балцем" (м. Балаклея Харківської області), Уханьова М. І., Трохименко О. В., Скляренко О. М. (2007)
Эпштейн С. И. - Упрощенный метод определения тенденции к росту карбонатных отложений в оборотных системах водоснабжения, Кондратенко А. И., Музыкина З. С. (2007)
Мантула В. Д. - Анализ использования топливных энергоресурсов и оценка выбросов парниковых газов от основных и вспомогательных производств огнеупорных предприятий на примере ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" и ОАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод", Каневский А. Л., Спирина С. В., Бугаенко М. Н., Скоромный А. Л., Гук Д. Н., Третьяков К. М., Осадчий В. В., Жукова О. В., Непотачёв А. М. (2007)
Близнюк О. Н. - К вопросу уменьшения выбросов закиси азота в производстве азотной кислоты, Савенков А. С., Ратушная Л. Н., Огурцов В. А. (2007)
Кухта В. Л. - Потребление электроэнергии и котельно-печного топлива металлургическими предприятиями с полным металлургическим циклом в 1999–2005 годах, Лесовой В. В., Козлов А. С. (2007)
Міщенко В. С. - Поводження з техногенними родовищами корисних копалин (2007)
Скоромный А. Л. - Сокращение расхода воды для охлаждения шахт доменных печей на основе совершенствования конструкции холодильников, Каневский А. Л., Кошельник В. М. (2007)
Щендрик Т. Г. - Совместная конверсия углей и углеродсодержащих отходов в "угольную нефть" и пористые материалы, Осипов А. М., Тамко В. А., Кучеренко В. А. (2007)
Тютрин И. И. - Новая технология оценки фармакодинамики антиагрегантов, Удут В. В., Тарабрин О. А., Малюгин Е. Ф. (2014)
Спирина С. В. - Особенности аттестации методик выполнения измерений массовых концентраций формальдегида и эпихлоргидрина в организованных выбросах промышленных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, Гриценко Н. Н., спирин В. Ю., Сорокина Т. Б., Снежко Е. А. (2007)
Дубініна В. Г. - Терапія гострого венозного тромбозу вен нижніх кінцівок в онкогінекології, Гавриченко Д. Г., Туренко О. В., Тарасенко С. О. (2014)
Шматков Г.Г. - Структура и функции основных подсистем геоэкологического мониторинга хвостохранилищ радиоактивных отходов уранодобычи и уранообогащения, Анищенко О. Л. (2007)
Кузьмич І. М. - Лікування хворих із гострою нирковою недостатністю після кардіохірургічних операцій в умовах штучного кровообігу при низькій фракції викиду лівого шлуночка, Тодуров Б. М., Костенко А. В., Станішевський О. В., Костик Ю. М., Долгова І. О., Дружина О. М. (2014)
Примиский В. Ф. - Система экологического мониторинга коксохимического производства, Федченко Е. А., Шаталов М. Г., Сурин Р. Н. (2007)
Міщенко В. П. - Патогенетичне обґрунтування терапії гестаційних ускладнень, Руденко І. В., Запорожченко М. Б., Колесникова В. В., Андреєв С. В. (2014)
Підгірний Я. М. - Інтенсивна терапія порушень у системі гемостазу та прогнозування ризику розвитку тромбозів вен у дітей із сепсисом, Філик О. В. (2014)
Мальцева Л. О. - Досвід роботи відділення інтенсивної терапії для хворих із гнійно-септичною патологією КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова", Мосенцев М. Ф., Ліснича В. М. (2014)
Козіна О. С. - Вплив тромбопрофілактики еноксапарином на маркери запалення, Клигуненко О. М. (2014)
Клименкова В. Ф. - Опыт диагностики и мониторинга критических нарушений гемостаза, Соловьев М. А., Иванова В. А. (2014)
Голубенко М. Ю. - Антифібринолітична терапія акушерських кровотеч, пов’язаних з передчасним відшаруванням плаценти, Мазур В. М., Льошенко I. А. (2014)
Мазуренко Г. І. - Вихідний стан та резервні можливості системи гемостазу у хворих на міому матки, Мандрик Ю. А., Бойчук С. І., Кушнір К. С. (2014)
Кірпічнікова К. П. - Місце спінальної анестезії у комплексі профілактичних заходів тромботичних ускладнень у пацієнток з тяжкою прееклампсією, Салех О. М., Давидович Д. В. (2014)
Постернак Г. І. - Післяопераційна неінвазивна вентиляція легень в абдомінальній хірургії, Павлова О. М. (2014)
Чумаченко Е. Д. - Analgesia nociception index: от объективной оценки ноцицепции к оптимизации обезболивания (2014)
Григорьев Е. В. - Висцеральные осложнения после кардиохирургических вмешательств с исскуственным кровообращением: актуальность, механизмы, прогнозы и лечение, Плотников Г. П., Шукевич Д. Л (2014)
Вітаємо з ювілеєм (2014)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2014)
Содержание (2013)
Прибыткова И. - Презентация города в пространственно-временной парадигме (2013)
Малыш Л. - Социальная детерминация образовательных достижений украинской молодежи (2013)
Гоч Р. - Факторы доверия: концептуализации и гипотезы (2013)
Немировский В. - Переход от антиутопии к утопии в контексте модернизационных процессов в России (на материалах социологических исследований в Красноярском крае) (2013)
Отрешко Н. - Идеология социальной политики современных государств (2013)
Елейко М. - Пространственно-временная модель исследования социального самочувствия (2013)
Подшивалкина В. - В поисках метаоснований современной социологии, или О праксиологическом потенциале украинской социологии, Бирюкова М. (2013)
Эпштейн А. Д. - Еврейские летние лагеря для старшеклассников и формирование многосоставной национально-конфессионально-гражданской идентичности молодежи в современной Украине (2013)
Жуленева О. - Культурные универсалии, инвариантность и эквивалентность: их роль в реализации кросс-национальных исследований (2013)
Большов Е. - Измерение числа покусов собаками в количественных опросах: влияние контекста и телескопический эффект, Пирогова Д., Мирошниченко А., Марцинкив А. (2013)
Дембицкий С. - Раздельный анализ подгрупп в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) (2013)
Резник В. - Теоретико-методологические семинары в Институте социологии НАН Украины (2013)
Суименко Е. - Нехожеными тропами (2013)
Поздравляем Николая Александровича Шульгу с юбилеем! (2013)
Куценко О. - Татьяна Ивановна Заславская (1927–2013). Социолог, изменивший мир (2013)
Бабенко С. - Чувство расширяющегося горизонта (2013)
Мурзін В. Ю. - Про чисельність кочових скіфів (2014)
Приймак О.М. - Статистичні джерела з соціальної історії селянства Півдня України кінця ХIХ - початку XX ст. (2014)
Андрєєв В.М. - Інтелектуальна біографія Віктора Петрова: осягнення Т.Шевченка (2014)
Капарулін Ю.В. - Публіцистичні твори О. Рябініна-Скляревського на шпальтах одеської преси (2014)
Кривоший О.П. - Історія воєнної повсякденності шляхетних жінок ранньомодерної України у часописі "Киевская старина" (2014)
Дмитренко В.А. - Культурна ідентичність особи у метричних книгах Київської та Переяславсько-Бориспільської єпархій ХVIII століття (2014)
Покатаєва Т.О. - Перші українські підприємці-благодійники ХIХ -XX ст. (2014)
Додонов А. Ф. - О влиянии глобализации на парадигму образования (2014)
Андрєєва С. С. - Політика Російської імперії в Північному Причорномор'ї як складова "східного питання" між російсько-турецькими війнами 1735-1739 рр. та 1768-1774 рр. (2014)
Сорока Д. И. - Пространство СНГ во внешнеполитических документах Украины в 1990-2013 гг., Курылев К. П. (2014)
Воловик В. И. - Источники и движущие силы научного процесса (2014)
Лепский М.А. - "Научная школа": определение предметного поля, социальные потребности и деформация (2014)
Таран В. О. - Нестабільне суспільство як форма прояву соціального розвитку (2014)
Бутченко Т. І. - Истоки философии научного сознания (2014)
Скворець В. О. - Оптимізація розвитку життєустрою народу як фактор національної небезпеки (2014)
Утюж І. Г. - Освітнє середовище розвитку людини (2014)
Глазунов В. В. - Перспективы выхода Украины из кризиса 2014 года: возможности и вероятность реализации идеальных моделей (2014)
Палагута В. И. - Проблема исследования взаимосвязи индивидуальной и коллективной идентичности субъекта (2014)
Краснокутський О. В. - Важлива складова системи детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення (2014)
Каприцин І. І. - Потенціал палеопсихологічного та етологічного підходів у дослідженні релігійної культури (2014)
Ібрагімов М. М. - Феноменологія спорту: символи, образи і смисли (2014)
Філіппов В. Л. - Діагностика культурної кризи в постмодерністських філософемах (2014)
Лисоколенко Т. В. - Игра как категория философского анализа (2014)
Ротарева І. В. - Режими мобілізації соцієтального капіталу розвитку людства (2014)
Эль Гуэссаб К. - Актуальность тариката Тиджания в эпоху глобализации (2014)
Воронова Г. В. - Взаємозв'язок діяльності і життєдіяльності (2014)
Маловічко О. В. - Методологія дослідження синергетичного потенціалу держави (2014)
Головко Л. В. - Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов (2014)
Фролова Н. Н. - Анализ феномена языка в античной философской мысли (2014)
Хлистун О. П. - Аріїзм як соціокультурний феномен та його вплив на формування доктрини "неослов'янства" (2014)
Білокопитова Н. І. - Місце тюркської соціальної культури у поліетнічних суспільствах (2014)
Павленко Н. В. - Система відношень матеріально-духовних аспектів у моделі "людина і багатство" (2014)
Криворучко А. Ю. - Феномен незадоволеності життям: сутність і зміст поняття (2014)
Радчук Я. В. - Сутність феномену спільної справи (2014)
Шелюх Л. П. - Дискурс как концепт металингвистического проекта М. Бахтина (2014)
Скворцова К. М. - Зміст поняття "щастя" (2014)
Щербакова Н. В. - Влияние латентной идеологии на процесс трансформации ценностных ориентаций украинской молодежи (2014)
Ботштейн В. А. - Формирование научно-технической политики по энергосбережению на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Лесовой В. В., Каневский А. Л., Нотыч А. Г. , Козлов А. С. (2007)
Касимов А. М. - Участие Украины в международном сотрудничестве по стойким органическим загрязнителям, Варнавская И. В. (2007)
Сталинский Д. В. - Анализ водопотребления и водоотведения на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Мантула В. Д., Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Кондратенко А. И. (2007)
Ильяшов М. А. - Качество углей – определяющий фактор эффективности использования кокса и решения проблем экологии в металлургии, Старовойт А. Г. (2007)
Ваганов Ю. А. - Решение экологических проблем при создании современного сталеплавильного производства, Маковецкая Н. Г. (2007)
Трембач Т. Ф. - Обеспыливание выбросов на коксовых батареях (2007)
Сталинский Д. В. - Энергосбережение и очистка доменного газа, Каненко Г. М., Алхасова В. В., Большаков В. И., Голубых Г. Н. (2007)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование химического состава воды оборотных циклов газоочисток реконструируемых конвертерных цехов, Мантула В. Д., Кузнецова Л. Н., Кондратенко А. И. (2007)
Ажажа В. М. - Экологическая характеристика производства циркония, его сплавов и проката для ядерного топливного цикла Украины, Ролик И. Л., Кожевникова М. Ф., Левенец В. В., Щур А. А. (2007)
Внукова Н. В. - Математическая модель прогнозирования уровня загрязненности почв тяжелыми металлами на придорожных территориях, Кухарская А. В. (2007)
Вакула Л. А. - Енергозбереження при низькотемпературній прокатці та його вплив на якість металу і експлуатацію устаткування, Рудюк О. С. (2007)
Михальська Л. Л. - Використання військових агрегатів нейтралізації для знешкодження непридатних пестицидів, Прохач Е. Ю., Пижинський Я. І. (2007)
Рудюк О. С. - Захист навколишнього природного середовища – важливе положення стандартів та технічних умов на металопродукцію, Пихтін Я. М., Іванисенко Л. І., Левченко В. М., Шлей О. В. (2007)
Крюков В. Г. - Арабські писемні джерела ІХ–Х cтоліть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в системі європейської орієнталістики (2006)
Огнєва О. Д. - Джерела житія Будди Шак’ямуні в історичній традиції Тибету (XIV–XVII ст. ) (2006)
Бубенок О. Б. - Питання взаємовідносин між аланами і середньовічними номадами Євразії в роботах східноєвропейських та західних дослідників (2006)
Зелінський А. Л. - Арсиноя-Афіна чи Арсиноя-Афродіта (P. Mil. Vvogl. 309, AB 36) (2006)
Кочубей Ю. М. - Радянський Схід як один з напрямів діяльності ВУНАС (2006)
Отрощенко І. В. - Монгольський фактор у суспільно-політичному та культурному житті тувинського суспільства (1920-ті роки) (2006)
Чувпило О. О. - Роль С. Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії напередодні Другої світової війни (2006)
Щербань Т. О. - Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918 (продовження, початок у третьому числі) (2006)
Петрова Ю. І. - Вокалічна система єгипетського діалекту арабської мови (2006)
Рыжих В. И. - Синтаксические преобразователи именного предложения (2006)
Хамрай О. О. - Системна типологія і арабська граматика (2006)
Храновський В. А. - Чи існувала еламо-дравідська етнолінгвістична спільнота? (2006)
Тищенко К. М. - Східні й західні церкви IV–VII ст. у топонімії України (2006)
Грицик Л. В. - Україністика в Грузії: нові аспекти досліджень (Г. Кванталіані. Творчість Олеся Гончара в контексті українсько-грузинських літературних взаємин. Тб., 2005) (2006)
Дрига І. М. - Нові зводи вірмено-кипчацьких пам’яток. Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие. Том 1. Каталог и тексты памятников армянским письмом. Русская версия. – Алматы: Национальная академия Республики Казахстан, Институт истории и этнологии имени Чокана Валиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Международный центр кыпчаковедения, Центр евразийских исследований "Дешт-и-Кыпчак", 2002. – 1084 с. (2006)
Дрига І. М. - Торе Бітігі. Кыпчакско-польская версия армянского судебника и армяно-кыпчакский процессуальный кодекс. – Львов, Каменец-Подольский, 1519–1594. – Составители: А. Н. Гаркавец, Г. Сапаргалиев. – Алматы: Дешт-и-Кыпчак, Баур, 2003. – 792 с. (2006)
Дрига І. М. - Armenian – Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv 1575/1580. edited by Alexander Garkavets and Eduard Khurshudian. – Almaty: Desht-i-Qypchaq, 2001. – 658 p. (2006)
Павленко Ю. В. - Буддизм і політика: монгольський досвід початку ХХ століття. І. В. Отрощенко. Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії (1905–1911) / НАН України. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – К., 2005 (2006)
Отрощенко І. В. - Цирендоржиєвські читання – 2006. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти (2006)
Отрощенко І. В. - X Сходознавчі читання А. Кримського (2006)
Леся Українка - Історія Ізраелітів (Жидів) (2006)
Бурлачук В. Ф. - Вооруженный конфликт и культурные различия (2014)
Требін М. П. - Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства, Чернишова Т. О. (2014)
Резнік В. С. - Модернізація, самоорганізація та леґітимація соціального порядку у сучасному перехідному суспільстві: концепція дослідження (2014)
Малес Л. В. - Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття (2014)
Погрібна В. Л. - Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності та плюралізму (2014)
Голиков А. С. - Знание о биофизиологическом в структуре социального: проблематизация в современном обществе (2014)
Мельников А. С. - Экзистенциальная концепция глобализации Х. Буде и Й. Дюршмидта (2014)
Скляренко К. О. - Руйнування повсякденності як актуальна практика в умовах нової сучасності (2014)
Guzhva O. - Methodology Specifics of Researching Social Security in Light of Meta-Changes in Modern Society (2014)
Міхно Н. К. - Особливості наукового дискурсу про регіон в полі української соціології (2014)
Хутка С. В. - Соціальна пам'ять: основні підходи до концептуалізації, Полтавчук Т. Г. (2014)
Зубарєв О. С. - Життєвий світ іншого та проблема його розуміння у феноменології А. Шюца (2014)
Зубарева О. И. - Социальный контроль как объект научного анализа в постсоветской социологии: трансформации дискурсивных практик концептуальной аранжировки (2014)
Олещук К. М. - Соціологічне розуміння співвідношення народу та держави в поглядах українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ століття: компаративістський підхід (2014)
Локтіонова Д. А. - Місто та міський простір: реалії та перспективи (вітчизняний досвід) (2014)
Мусиездов А. А. - Переосмысление городских сообществ: от локальности к субкультурам и сетям по интересам (2014)
Ніколенко В. В. - "Fastfood" та його зв'язок із деякими аспектами суспільного життя (2014)
Бойко І. І. - Соціологічна версія дискурс-аналізу, Климанська Л. Д. (2014)
Бова А. А. - Использование метода группового учета аргументов для изучения восприятия личной безопасности (2014)
Марченко А. М. - Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках), Сидоров М. В.-С. (2014)
Мачуліна І. І. - Форми мережевої інтеграції науки, освіти і бізнесу (2014)
Яковенко А. В. - Украинское общество и военный конфликт: первые оценки социальных последствий (2014)
Кононов І. Ф. - Регіональні авто- та гетеростереотипи Донбасу і Галичини: їх значення в проектах націєбудівництва в Україні (2014)
Хобта С. В. - Динаміка суспільної думки мешканців Донбасу про кордон із Росією (2014)
Литовченко А. Д. - "Единая страна": критико-социологический анализ обоснованности государственной пропаганды (2014)
Катаев С. Л. - Мем "Бендеровец" как вирус ментальной эпидемии на Донбассе (2014)
Городяненко В. Г. - Ностальгия по СССР: миф или реальность? (2014)
Гугнін Е. А. - Соціальні механізми формування української політики: закономірності та особливості (2014)
Князева Е. В. - Социальное самочувствие и уровень политической лояльности украинского населения (на примере малых городов Одесской области) (2014)
Полторак В. А. - Електоральний маркетинг як технологія узгодження соціально-політичних позицій в умовах їхнього розмаїття, Шинкаренко О. Є. (2014)
Вахула Б. Я. - Соціальні медіа як механізм масової мобілізації: концептуалізація та емпіричне дослідження (2014)
Євдокимова І. А. - Держава як суб’єкт соціальної політики: еволюція ідеї та сучасна дискусія (2014)
Рахманов О. А. - Великий бізнес та українське суспільство: взаємодія за умов революційних перетворень (2014)
Резнік О. С. - Добровольчі об’єднання як основа інтеграційних процесів в Україні (2014)
Волянська О. В. - Антикорупційний потенціал громадянського суспільства в Україні та чинники, що його зумовлюють (2014)
Шатохін А. М. - Динаміка соціальних змін у сільському соціумі в умовах земельної реформи, Вуйченко М. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського