Цхвітава О. К. - Зміна показників молочної продуктивності тварин різних типів стресостійкості (2012)
Шевченко А. П. - Успадковуваність та сполучна мінливість лінійних ознак корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2012)
Гнатюк С. І. - Оцінка морфофункціональних особливостей вимені та їх зв'язок з показниками молочної продуктивності у корів різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи (2012)
Дровняк О. В. - Ріст телиць різних порід за умов "холодного" способу їх вирощування (2012)
Марикіна О. С. - Молочна продуктивність корів різних порід в умовах інтенсивної технології (2012)
Стріха Л. О. - Вплив на ріст і розвиток бугайців тривалості міжотельного періоду їх матерів (2012)
Болгова Н. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів (2012)
Підпала Т. В. - Оцінка потенціалу продуктивності молочної худоби різних порід, Бондар С. О. (2012)
Гаглоев А. Ч. - Особенности поведения молодняка овец при чистопородном разведении и скрещивании, Негреева А. Н., Фролов Д. А. (2012)
Нежлукченко Т. І. - Особливості селекційної роботи із верховими конями, Петров Є. Г. (2012)
Панкєєв С. П. - Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини, Ліпісівіцький В. М. (2012)
Облап Р. В. - Сучасні методи визначення ГМО в харчових продуктах та продовольчій сировині рослинного походження (2012)
Гроза В. І. - Особливості екстер'єру бугайців таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби (2012)
Салогуб А. М. - Оцінка показників м’ясної продуктивності та екстер’єру бугайців світлого аквітана (2012)
Крижова Ю. П. - Дослідження властивостей м’ясних фаршевих систем, Венглюк О. В. (2012)
Марченко Н. І. - Особливості морфології та мармуровості найдовшого м’яза спини бичків породних поєднань сименталів вітчизняної і зарубіжної селекції (2012)
Старшинський І. М. - Використання бобів нуту у технології м’ясних паштетів, Гончаров Г. І., Полешко Ю. С. (2012)
Димитрієвич Л. Р. - Характеристика клітковини картопляної та її використання в різних видах харчових систем, Степанова Т. М. (2012)
Кобилінська А. М. - Забійні якості бугайців поліської м'ясної породи в зоні з різним рівнем радіаційного забруднення (2012)
Пасічний В. М. - Технології виготовлення паштетних консервів з білоквмісними наповнювачами тваринного і рослинного походження, Ястреба Ю. А., Ікол Н. С. (2012)
Пешук Л. В. - Інноваційні технології м’ясопродуктів із запровадженням міжнародної системи НАССР, Гащук О. І., Дубяга В. М. (2012)
Страшинський І. М. - Влив гречаного борошна на якість м’ясних напівфабрикатів, Гончаров Г. І., Бондарук Н. Р. (2012)
Тобоев Г. М. - Влияние способов выращивания на качество мяса гусят линдовской породы (2012)
Хмельничий Л. М. - Біохімічна оцінка цьоголіток коропа, вирощених у полікультурі в умовах удобрення ставів зерновою бардою з відстійника, Цьонь Н. І., Качай Г. В., Вечорка В. В., Бойко Ю. М. (2012)
Назаренко І. В. - Особливості виробництва м'ясних делікатесів в умовах м’ясопереробного підприємства м. Миколаєва (2012)
Федорович В. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові корів української чорно- та червоно-рябої молочних порорід (2012)
Задорожна І. Ю. - Антропометричні характеристики операторів, їх вправність і обізнаність як чинники ергономічності різних технологій доїння, Шабля В. П., Балагуровська Н. П., Ємець З. В. (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Boichenko K. - Management of strategic intents of enterprise by using the risk (2014)
Швиданенко Г. А. - Интеллектуализация процесса бизнес-планирования в условиях современной экономики (2014)
Егошина О. Л. - Интеллектуальные работники и "офисный планктон": подходы к управлению в условиях ограниченных ресурсов (2014)
Nesterenco C. - Ways of improvement of efficiency of functioning of agrarian educational institutions (2014)
Yarygina I. - Public private partnership within (2014)
Михайличенко А. И. - Туристические кластеры как форма социального диалога и развития региона (2014)
Ustenko A. - Lexical and grammatical fund for integrative socio-economic system management (2014)
Бочарова О. Н. - Основные критерии и показатели эффективности хозяйственной деятельности, Потокина С. А., Ланина О. И. (2014)
Matutis V. - Dilemma of the epoch: the restriction of the notion democracy in state and economics management, Desiukevic A. (2014)
Мамонтов В. Д. - Инновационная система как ключевой элемент развития национальной экономик, Кожевникова Т. М. (2014)
Жукевич І. В. - Співвідношення явних та неявних принципів права із системою принципів права (2010)
Луцький І. М. - Філософсько-правові аспекти становлення демократії та громадянського суспільства в Україні (2010)
Наум М. Ю. - Критицизм як метод пізнання позитивного права (2010)
Онищук І. І. - "Пастки” в юридичних документах та способи їх розпізнавання, Шутак І. Д. (2010)
Присташ Л. Т. - Політика полонізації шкільної та вищої освіти в Галичині у складі Польщі (1867-1918 pp.) (2010)
Саветчук Н. М. - Оригінальні ідеї державотворення у державно-правовій думці М. Драгоманова та І. Франка (2010)
Шевчук Л. С. - Характерні особливості законотворчого процесу Української Центральної Ради (2010)
Яворська І. - Становлення та розвиток ідей міжнародної судової правотворчості (2010)
Ляхович У. І. - Правовий зміст та класифікація прав державного службовця (2010)
Удод М. В. - Права людини як об’єкт конституційного захисту, Ворфоломеева І. С. (2010)
Фріс І. П. - До питання про правову регламентацію організації і діяльності нотаріату (2010)
Яцків І. І. - Загальні положення протидії корупції: адміністративно-правовий аспект (2010)
Бабецька І. Я. - До питання про правову природу переважних прав в корпоративних правовідносинах (2010)
Васильєва В. А. - Проблеми вдосконалення правового регулювання договорів про надання посередницьких послуг та його закріплення у чинному законодавстві (2010)
Височан В. М. - Захист прав споживачів у сфері надання комунальних послуг (2010)
Длугош О. І. - Воля та волевиявлення у правочині (2010)
Зайцева - Калаур І. В. - Легальне та доктринальне визначення поняття засоби масової інформації (2010)
Зварич Ж. І. - Співвідношення свободи панорами та вільного використання творів у контексті фотографування об’єктів авторського права (2010)
Калаур І. Р. - Окремі аспекти застосування норм цивільного й господарського кодексів України та норм спеціальних законодавчих актів для правового регулювання відносин найму (оренди) (2010)
Ковалишин О. Р. - Перспективи застосування інституту групового позову в корпоративних спорах (2010)
Корольов В. В. - Судовий та виконавчий секвестри: екскурс в процесуальні науки (2010)
Мироненко І. В. - Поняття та зміст міжнародної правової допомоги в цивільних справах (2010)
Мороз Г. В. - Право спільної сумісної власності на земельну ділянку: окремі питання (2010)
Олійник О. С. - Окремі аспекти правового регулювання зміни умов шлюбного договору, розірвання шлюбного договору чи визнання шлюбного договору недійсним в Україні (2010)
Полетило К. С. - Судовий захист права власності людини і громадянина на інформацію (2010)
Сіщук Л. В. - Поняття та види правонаступництва: цивільно-правовий аспект (2010)
Саракун І. Б. - Порядок та строки переведення акцій на бездокументарну форму існування (2010)
Слома В. М. - Спадковий договір за законодавством України (2010)
Сохан В. Б. - Суб’єкти корпоративних правовідносин (2010)
Тонієвич Є. Д. - Сімейно-правова санкція як об’єкт наукових досліджень (2010)
Багай Н. О. - Екологізація аграрного законодавства України: суть та напрями (2010)
Берлач Н. А. - Концепції розвитку законодавчого регулювання органічного виробництва в АПК: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Вівчаренко О. А. - Земельна ділянка України під охороною джерел міжнародного права навколишнього середовища (2010)
Вітовська І. В. - Правовий режим природних ресурсів виключної (морської) економічної зони в історичному аспекті поділу морського простору (2010)
Черногуз А. Ф. - Класифікація збитків, заподіяних власникам земельних ділянок та землекористувачам (на базі норм конституційного, цивільного та земельного законодавства України (2010)
Кохан Н. В. - Удосконалення правового регулювання гарантій, що забезпечують виконання працівниками покладених на них обов’язків (2010)
Козодай М. А. - Психологічні аспекти вибору засобів виправлення неповнолітніх засуджених (2010)
Митрофанов І. І. - Проблеми поняття "притягнення до кримінальної відповідальності" у кримінальному праві (2010)
Соловій О. Я. - Позитивна посткримінальна поведінка як умова звільнення від кримінальної відповідальності (2010)
Стеблинська О. С. - Стан законодавчого забезпечення запобігання міжнародному наркобізнесу (2010)
Сьоміна Н. А. - Спірні питання щодо визначення механізму вчинення злочину та його класифікація (2010)
Басиста І. В. - Окремі аспекти генезису рішень слідчого (2010)
Герасимчук О. П. - Участь потерпілого в апеляційному провадженні у кримінальній справі (2010)
Когутич І. І. - Про ситуативну обумовленість дій державного обвинувача у ході розгляду кримінальних справ (2010)
Круль С. М. - Інформаційно-аналітичні технології в криміналістичній діяльності слідчого (2010)
Микитин Ю. І. - Європейські правові акти у сфері відновного правосуддя (2010)
Савченко В. А. - Проведення негласних слідчих дій під час досудового розслідування: проект КПК України та європейський досвід (2010)
Тунтула О. С. - Класифікація практичних дій з отримання анти кримінальних доказів: можливості удосконалення (2010)
Харченко І. Г. - Наука, як джерело криміналістичних рекомендацій (2010)
Лівощенко Л. П. - Стан кишкового мікробіоценозу поросят при коліентеротоксемії і методи його корекції, Камбур М. Д., Лівощенко Є. М. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Вивчення біосумісності гемостатичних губок із стовбуровими клітинами кісткового мозку кроля під час культивування in vitro, Малюк М. О., Ткаченко С. М., Харкевич Ю. О. (2014)
Стовбецька Л. С. - Білковий склад сироватки крові перепілок за різного рівня амінокислот та вітаміну Е у раціоні (2014)
Замазій А. А. - Патофізіологічні змини функціональної активності адаптивних систем новонароджених телят у рібілдинг-періоді під впливом гіпоксії (2014)
Мазуркевич А. Й. - Отримання адгезивної фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку лінійних мишей C 57BL/6 за різних умов виділення первинного матеріалу та культивування у середовищі RPMI, Кладницька Л. В., Ковпак В. В. (2014)
Замазій А. А. - Патофізіологічні зміни гематологічних індексів крові телят під впливом гіпоксії, Камбур М. Д., Кассіч В. Ю., Коваленко Л. М. (2014)
Замазій А. А. - Тромбоцитарний гемостаз корів у другій період тільності, Лісовенко В. М. (2014)
Замазій А. А. - Динаміка показників функціональної системи забезпечення організму тварин оксигеном (2014)
Бойко Т. В. - Епізоотична ситуація щодо інфекційних хвороб бджіл у Північно-східному регіону України (2014)
Гладченко С. М. - Ідентифікація тварин – запорука покращення епізоотичного стану в Україні, Касяненко О. І. (2014)
Шкромада О. І. - Визначення фенольного коефіцієнту та білкового індексу дезінфектанту Бідез (2014)
Єфімова О. М. - Інтеграція ветеринарного контролю України до ризик-орієнтованого підходу у міжнародній торгівлі відповідно до вимог СОТ та ЄС (2014)
Скрипка Г. А. - Джерела небезпечних пестицидів для продукції бджільництва (2014)
Марченко А. М. - Моніторинг та контроль небезпек в молокопродуктах і кормах та оцінка ризику в харчовому ланцюгу "від ферми до столу" (2014)
Петров Р. В. - Оцінка якості риби, що реалізується на агропродовольчих ринках м. Суми (2014)
Бордунова О. Г. - Екологічно безпечні технології "Article" для захисту інкубаційних яєць курей від патогенної мікрофлори (2014)
Петров Р. В. - Моніторинг гідрохімічного стану річок басейну Дніпра на території Сумської області, Назаренко С. М. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст жирних кислот в продукції бджільництва залежно від екологічних умов довкілля, Рівіс Й. Ф., Федорук Р. С. (2014)
Трокоз В. О. - Результати дослідження впливу дигідрофосфатів мікроелементів на процеси життєдіяльності дубового шовкопряда (2014)
Ніщеменко М. П. - Характеристика ембріонального розвитку, виводу і виводимості молодняку перепелів при інкубаційній обробці яєць розчином аквахелату селену, Ємельяненко А. А., Стовбецька Л. С. (2014)
Головко В. О. - Калійгідрогенпероксомоносульфат як дезінфікуюча речовина проти мікобактерій, Кочмарський В. А., Хомутовська С. О., Бондарчук А. О., Блажеєвський М. Є. (2014)
Sytiuk M. P. - The results of PCR detection of porcine circovirus type 2 DNA in biological material samples from wild boars hunted in Ukraine (2014)
Глебенюк В. В. - Мікробний пейзаж гнійних ран у собак (2014)
Зажарська Н. М. - Кількість соматичних клітин у молоці корів та кіз (2014)
Скрипка М. В. - Вікові аспекти клініко-морфологічного прояву хламідіозу свиней, Заріцька А. О., Ковшар О. В. (2014)
Омельченко Г. О. - Епізоотологічні особливості респіраторних інфекцій свиней бактеріальної етіології (2014)
Улько Л. Г. - Ефективність використання специфічних засобів в системі контролю асоційованих бактеріозів кінцівок великої рогатої худоби, Фотіна Т. І. (2014)
Ксьонз І. М. - Розроблення ПЛР-тест-системи для індикації Сhlamydia felis у біологічних зразках від свійських котів, Цівенко Т. М., Почерняєв К. Ф., Корінний С. М. (2014)
Дмитренко Н. І. - Особливості клініко-морфологічного прояву вірусного гепатиту собак, Мізін А. В. (2014)
Запека І. Є. - Патогенетичні аспекти та особливості клініко-морфологічного прояву коліентеротоксемії (2014)
Кассіч В. Ю. - Проблеми сучасної епізоотології, Камбур М. Д., Фотін А. І., Ребенко Г. І., Байдевлятов Ю. А., Волосянко О. В., Ушкалов В. О., Атмась В. Я., Фотін О. В. (2014)
Ребенко Г. І. - Етіологія та епізоотологія інфекційних хвороб респіраторного тракту свиней (огляд літератури) (2014)
Старосельська А. Л. - Порівняльна характеристика ковбасних фаршів за допомогою мікроструктурного аналізу (2014)
Левченко А. Г. - Період виведення цефтіофуру гідрохлорид із організму тварин після застосування цефтіоклину (2014)
Манойло Ю. Б. - Епізоотична ситуація щодо езофагостомозу свиней в господарствах Полтавської області (2014)
Завірюха Г. А. - Результати дослідження штамів пробіотиків в системі розробки нового препарату для корекції вторинних імунодефіцитів у тварин, Васильєва Т. Б. (2014)
Шкромада О. І. - Визначення антимікрбної активності препарату "Біоцидін", Долбаносова Р. В. (2014)
Кассіч В. Ю. - Протеїногенність виробничих штамів для виготовленні ППД-туберкуліну для ссавців, Камбур М. Д., Ушкалов В. О., Замазій А. А., Волосянко О. В. (2014)
Колеснікова К. Ю. - Дослідження рівня накопичення бактерійної маси тест-штамів мікроорганізмів на середовищах із гідролізатів морських гідробіонтів, Пінчук Н. Г. (2014)
Мачуський О. В. - Лістеріоз. Епізоотологічна та епідеміологічна ситуація на прикладі держав Європейського союзу, Ковтун В. А. (2014)
Абдуллаев М. Т. - Лечение хронической гематурии крупного рогатого скота (2014)
Олефір І. А. - Ефективність застосування триколіну для профілактики бактеріальних інфекцій птиці (2014)
Айшпур О. Є. - Вплив вакцинації свиней проти респіраторних хвороб на економічну ефективність виробництва свинини, Павлов Є. Г., Сапон Н. В., Ничик С. А. (2014)
Євстаф’єва В. О. - Епізоотологічні особливості нематодозів свиней у зоні Лісостепу України (2014)
Кисельова Л. Ю. - Ефективність лікарських засобів за малофагозів курей (2014)
Панасенко О. С. - Діагностика та лікування за гістомонозу індиків в присадибних господарствах, Рисований В. І., Негреба Ю. В. (2014)
Агаева З. Т. - Смешанные инвазии гусей в Азербайджане (2014)
Маршалкіна Т. В. - Терапевтична ефективність нового засобу за умов спонтанної еймеріозної інвазії курчат, Заiкіна Г. В., Біла Н. В., Євтушенко А. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Удосконалення комплексу ветеринарно-санітарних заходів в умовах тов "Аграрний холдинг Авангард", Ястремський С. М. (2014)
Рустамова С. И. - Действие преимагинальных дегельминтизаций на рост и развитие ягнят (2014)
Кистерна О. С. - Застосування рослинних і тканинного імуностимуляторів в залежності від потреб пасічного продуктивного сезону, Мусієнко О. В. (2014)
Бушуєва І. В. - Визначення залишкових кількостей активно діючої речовини препарату "Авесстим" у сироватці крові, м’ясі та органах птиці, Фотіна Г. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Березовський А. В. (2014)
Краєвський А. Й. - Моніторинг кормів для великої рогатої худоби та свиней на забрудненість мікроміцетами та мікотоксинами, Куцан О. Т., Краєвський С. А., Лазоренко А. Б. (2014)
Давиденко Н. Г. - Використання кольпоцитологічного методу дослідження при діагностиці причин неплідності у сук (2014)
Мурська С. Д. - Моніторинг маститів у корів господарств Львівської та Тернопільської області (2014)
Лесик Я. В. - Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Хомин М. М., Кропивка С. Й. (2014)
Огородник Н. З. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату (2014)
Дідух А. В. - Інтенсивна терапія за гострого гастроентериту, Фасоля В. П., Копистко Р. (2014)
Мусієнко В. М. - Педагогічні аспекти викладання дисциплін у виші із залученням інтерактивних технологій (2014)
Іваненко В. В. - Історик суспільної думки та просвітитель сучасності (до 70-річчя доктора історичних наук, професора А. Г. Болебруха) (2010)
Журба О. І. - До ювілею Ірини Федорівни Ковальової (2010)
Журба О. І. - Історик військового мистецтва українських козаків – Іван Сергійович Стороженко, Литвинова Т. Ф. (2010)
Ковальська-Павелко І. М. - До 70-річного ювілею професора В. К. Якуніна (2010)
Світленко C. І. - Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (2010)
Шляхов О. Б. - Україна на шляху до індустріального суспільства. Стадія зрушення (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Дацик В. Д. - П. О. Куліш і галицькі народовці (2010)
Дяченко О. В. - Громадська діяльність О. Я. Кониського у справі втілення соборницьких прагнень українців на початку 1890-х рр.: політика "нової ери" (2010)
Сарнацький О. П. - Ставлення та дії адміністрації Південно-Західного краю Російської імперії щодо українських політичних партій наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах щорічних звітів губернаторів цареві) (2010)
Бойко О. В. - "Легальні" методи опору православної церкви атеїстичній політиці більшовиків в Україні у 1920–1930-х рр. (2010)
Сабадин А. О. - Діяльність українських жіночих організацій у міжвоєнній Чехословаччині (1921–1939 рр.) у царині національного виховання та допомоги дітям українських емігрантів (2010)
Бондаренко В. С. - Новаторські ідеї господарських кадрів промисловості доби радянської модернізації України на сторінках серії книг "Реабілітовані історією" (2010)
Нікілєв О. Ф. - Дитячі дошкільні заклади українського села середини 1950-х – середини 1960-х рр.: реалії стану і функціонування (2010)
Щелкунов А. О. - "Білі плями історії" у суспільній думці часів перебудови (на прикладі політичних репресій кінця 1920-х – початку 1950-х рр.) (2010)
Кривчик Г. Г. - Здобутки і втрати української культури за роки незалежності (2010)
Захарова Н. С. - Українська суспільно-політична преса як джерело до вивчення проблем викладання історії в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст. (2010)
Бородін Є. І. - Молодіжне законодавство України в історичній ретроспективі (1991–2004 рр.) (2010)
Сіроус Є. В. - Фізичне підкорення континенту: освоєння західних земель США в середині ХІХ ст. (2010)
Моісеєнко С. О. - Досвід франко-прусської війни 1870–1871 рр. у контексті генезису воєнної доктрини Німеччини (2010)
Коротенко Д. В. - Законодавство Російської імперії другої половини ХІХ ст. про структуру, штати і функції загальної поліції (2010)
Коломоєць Ю. І. - Створення першої соціал-демократичної організації в еміграції – "Союзу російських соціал-демократів" (2010)
Безносова О. В. - Конфесійна політика Російської імперії щодо християнських церков (1903–1917) (2010)
Мирончук В. Д. - Наукова діяльність М. Ф. фон Дітмара, Медяник В. Ю. (2010)
Ходченко О. Є. - Особливості суспільного життя менонітів у Північній Америці під час Першої світової війни (2010)
Бобылева С. И. - Кто виноват? Российское общество и "немецкий вопрос" в годы Первой мировой войны, Петрова Т. Л. (2010)
Толстих І. В. - О. Ф. Керенський в мемуарах представників вищого офіцерства Росії, Рябенко І. В. (2010)
Ягольніцька О. К. - Особливості переписів населення Польщі 1921 та 1931 рр. та картина етнічного і конфесійного складу суспільства Другої Речі Посполитої (2010)
Каковкіна О. М. - Православна церква в українсько-болгарських взаєминах (2010)
Яровий В. І. - Дієвість албанського чинника напередодні та в період міжетнічного конфлікту 2001 р. в Республіці Македонія (2010)
Болебрух А. Г. - Історіографія в дисциплінарній структурі історичної науки (2010)
Тарнопольська І. О. - Києво-Печерська лавра та Орден єзуїтів на історіографічних перехрестях (2010)
Кавун М. Е. - Зародження історіографічних практик у ранньому Катеринославі (2010)
Руднев М. А. - Историографическая судьба славянофильства как "индикатор" понятия "русский консерватизм" (2010)
Портнова Т. В. - Сучасна історіографія історії українського селянства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: вплив зарубіжної інтелектуальної традиції (2010)
Воронов В. І. - Опубліковані й архівні історико-бібліографічні праці О. М. Лазаревського (2010)
Івлєва Я. А. - Джерельний комплекс з історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії в першій половині ХІХ ст. у фондах Російського державного історичного архіву (2010)
Тропіна А. А. - Статистика народонаселення як джерело з історії політики коренізації радянської влади в Кримській АСРР на початку ХХ ст. (2010)
Святець Ю. А. - Преса та влада очима українських селян у роки непу (2010)
Лавренко В. С. - Образ України у спогадах представниць російської еміграції першої післяреволюційної хвилі (2010)
Бут О. М. - Серія книг "Реабілітовані історією" як джерело вивчення інтелектуального потенціалу діячів науки і культури Радянської України міжвоєнної доби в соціокультурному європейському просторі (2010)
Маріна З. П. - Етнографія краю на сторінках "Летописи Екатеринославской Ученой Архивной комиссии" (2010)
Усенко П. С. - Музеология: наука, дисциплинарный образ или совокупность вербальных форм? (2010)
Ковальова І. Ф. - Стрільча Скеля – ремісничий центр бронзової доби Дніпровського Надпоріжжя, Нікітенко І. С. (2010)
Ромашко А. В. - Бронзовый котел из скифского аристократического кургана V в. до н. э. Близнец-2 (2010)
Фещенко Є. Л. - Охорона пам’яток культурної спадщини в УРСР в 60–70 рр. ХХ ст. (за архівними матеріалами Дніпропетровського історичного музею), Фанигін Ю. Ю. (2010)
Голубчик Л. М. - Інформація про обстеження зруйнованих курганів поблизу с. Єлізаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, Ромашко В. А., Фещенко Є. Л., Тесленко Д. Л. (2010)
Струкуленко А. С. - До історії археологічної новобудовної експедиції Дніпропетровського національного університету (2010)
Кривий І. О. - Анотований огляд дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2008 р. (2010)
Latysh E. - Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds, Koshulko O. (2012)
Osypenko V. - Inductive technologies of system-analytical research as an effective tools in complex innovative projects (2012)
Sarychev A. - Discriminant functions quality estimation on the basis of training and testing samples, Sarycheva L. (2012)
Savchenko E. - Use of GMDH for investigation of impact of non-income components on HDI, Tutova O. (2012)
Stepashko V. - Experimental verification of internal convergence of iterative GMDH algorithms, Bulgakova O., Zosimov V. (2012)
Yefimenko S. - Optimal Paralleling for Solving Combinatorial Modelling Problems using Graphics Processing Units (2012)
Бідюк П. І. - Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів, Кожухівська О. А. (2012)
Єфіменко С. М. - Комп’ютерний експеримент в дослідженні ефективності методів індуктивного моделювання (2012)
Зайченко Ю. П. - Исследования методов индуктивного моделирования в задачах прогнозирования на фондовых рынках (2012)
Коваль П. Н. - Алгоритм управления процессом кластеризации по ближайшему расстоянию (2012)
Колотий А. В. - Регрессионные модели прогнозирования урожайности озимой пшеницы в Украине (2012)
Кондаршова Н. В. - МГУА и вероятностные методы при построении классификаторов для медицинской дифференциальной діагностики (2012)
Литвиненко В. И. - Метод индуктивного синтеза РБФ нейронных сетей с помощью алгоритма клонального отбора (2012)
Мельник І. М. - Особливості застосування методу гілок і границь в задачі вибору оптимальної регресійної моделі, Піднебесна Г. А. (2012)
Настенко Е. А. - Моделирование функциональных зависимостей между показателями артериального давления, Носовец Е. К., Павлов Ал. В., Павлов В. А. (2012)
Павлов А. В. - Численные эксперименты по исследованию скорости сходимости релаксационного итерационного алгоритма при построении нелинейных моделей, Павлов В. А. (2012)
Пасічник Н. Р. - Метод формування онтологічного наповнення на основі аналізу зашумленої слабкоструктурованої інформації спеціалізованих веб-сайтів, Дивак М. П. (2012)
Потанина М. В. - Процедура селекции ридж-регрессионных моделей (2012)
Прокопчук Ю. А. - Когнитивная модель деятельности (2012)
Савченко Є. А. - Аналіз та прогнозування регіонального людського розвитку України на основі індуктивних алгоритмів, Директоренко О. В., Лега А. А. (2012)
Самойленко О. А. - Аналіз ефективності застосування частотного критерію в алгоритмі послідовного відсіювання неінформативних аргументів, Степашко В. С. (2012)
Сарычева Л. В. - Макромодель эколого-социально-экономической системы региона (2012)
Синеглазов В. М. - Метод решения задачи прогнозирования на основе комплексирования оценок, Чумаченко Е. И., Горбатюк В. С. (2012)
Шелестов А. Ю. - Структурно-функциональный анализ сервис-ориентированных систем, Куссуль О. М., Яйлимов Б. Я. (2012)
Автори випуску (2012)
Андріюк В. В. - Проблеми застосування математичних методів в юридичному прогнозуванні (2011)
Биков О. М. - Поняття релігії та її значення в житті суспільства (2011)
Кириленко Є. В. - Сутнісне видовий поділ заходів державного примусу, юридичної відповідальності і покарання та правопорушень, Коросташова Т. О., Тунтула О. С. (2011)
Луцький І. М. - Антична філософія як початок усвідомлення існування творця всесвіту (2011)
Присташ Л. Т. - Розвиток митної справи на західноукраїнських землях у складі Другої Речі Посполитої (2011)
Сметанюк В. Б. - Повідомлення сторін про судовий розгляд в цивільному процесі: історичні та сучасні аспекти (2011)
Бєлкін Л. М. - Проблеми конституційності деяких новел Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Розвадовський В. І. - Правові форми взаємодії Голови Верховної Ради України у відносинах з апаратом Верховної Ради України (2011)
Самбор М. А. - Рішення органів та посадових осіб під час провадження у справах про адміністративні правопорушення щодо дотримання прав, свобод та інтересів людини і громадянина (2011)
Фріс І. П. - Актуальнi питання реформування інституту нотаріату в Україні (2011)
Андрійчук Н. В. - Особливості відчуження спільного майна подружжя (2011)
Бабецька І. Я. - Здійснення переважного права на одержання вкладів вкладниками командитного товариства при ліквідації (2011)
Васильєва В. В. - Оферта і акцепт як етапи укладення договору (2011)
Винник Т. М. - Поняття та види гарантій забезпечення та здійснення прав і законних інтересів учасників цивільного процесу (2011)
Желіховська (Олуйко) Ю. В. - Нотаріус як особливий суб’єкт відносин щодо охорони цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у цивільному праві (2011)
Зозуляк О. І. - Поняття майнової відокремленості як ознаки юридичної особи (2011)
Корольов В. В. - Поняття та особливості забезпечення позову в цивільному процесі (2011)
Логвінова М. В. - Окремі аспекти пред’явлення позову про визнання батьківства особою, яка утримує та виховує дитину, Ганкевич-Журавльова О. М. (2011)
Олійник О. С. - Поняття та особливості спеціального правового режиму в сучасних умовах господарювання (2011)
Саракун І. Б. - Обставини, що підлягають доказуванню при розгляді корпоративних спорів в господарському процесі, Ковалишин О. Р. (2011)
Семків В. В. - Правова природа договорів у сфері природокористування (2011)
Схаб Т. Я. - Загальні положення обмеження договірної свободи в цивільному праві України (2011)
Федюк Л. В. - Визначення особистого немайнового права юридичної особи (2011)
Черняк Ю. В. - Представництво у міжнародному цивільному процесі: засади правового регулювання в Україні (2011)
Вівчаренко О. А. - До питання про правопорушення у сфері правової охорони земель в Україні (2011)
Кобецька Н. Р. - Особливості прав на природні ресурси (2011)
Сидор В. Д. - Земельний кодекс України як основний акт земельного законодавства (2011)
Чопко Х. І. - Поняття та зміст функцій екологічного права (2011)
Матвієнко Є. П. - Пенсія за віком у солідарній системі України (2011)
Рим О. М. - Наслідки визнання недійсними угод про неконкуренцію у трудових правовідносинах (2011)
Карпенко Л. К. - Лікарська таємниця як предмет злочину, передбаченого ст. 145 КК України (2011)
Медицький І. Б. - Криміногенні наслідки наркотизму в Україні (2011)
Тимчишин А. М. - Міжнародний досвід боротьби з фальшивомонетнитвом на тлі співпраці з Інтерполом (2011)
Чекан Н. М. - Удосконалення норм КК України, пов’язаних з порушенням законодавства про працю (2011)
Петечел О. Ю. - Деякі питання формування внутрішнього переконання народного засідателя (2011)
Поліщук С. М. - Застосування як базисна ознака криміналістичної зброї (2011)
Світленко С. І. - Український національний рух "довгого ХІХ століття" в контексті нелінійної історії (2013)
Посунько О. М. - Катеринославщина останньої чверті XVIII ст. у матеріалах судових установ краю (2013)
Жукова А. М. - Польські контакти Т. Шевченка в останні роки життя (1857-1861 рр.) (2013)
Нікітенко А. І. - Подружнє життя очима дружини громадівського інтелігента у 70-80-х роках ХІХ століття (за матеріалами листів О. І. Кістяківської) (2013)
Шляхов О. Б. - До питання про погляди буржуазії Півдня України на економічну та соціальну політику царизму початку ХХ ст. (2013)
Назарова Є. П. - Основні напрями діяльності Поалей-Ціон на Півдні України на початку ХХ ст. (2013)
Лучка Л. М. - Коло читацьких інтересів Катеринославських просвітян на початку ХХ сторіччя (2013)
Шабельніков В. І. - Реформування системи територіального поділу та регіонального управління в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Кривоконь О. Г. - Політичні й економічні чинники розвитку тракторобудування в Україні в період індустріалізації (2013)
Білан С. О. - Аграрна політика радянського уряду в 1933-1939 рр. та її наслідки в Україні (2013)
Панченко В. Г. - Еволюція економічної платформи ОУН(м) після Другої світової війни (2013)
Нікілєв О. Ф. - Політика держави по оптимізації вищої сільськогосподарської освіти в Україні за часів хрущовської відлиги (2013)
Микитчук Н. М. - Особливості співробітництва України з країнами Центральної Азії в сфері науки й освіти (2013)
Дудко В. О. - Становище регулярних з'єднань auxilia за часів Пізньої імперії у складі римської армії (2013)
Гіпіч В. В. - Літературні метаморфози алкогольних напоїв у міщанському середовищі Речі Посполитої (2013)
Чирук С. В. - Чи була чума у Старошведській колонії? Колонізація Південного Придніпров'я у контексті епідемічної загрози (2013)
Коломоец Ю. И. - Первый съезд "Союза русских социал-демократов" как отражение конфликта "старой" и "молодой" эмиграции (2013)
Гула Р. В. - Особливості формування та розвитку монархічної патріотичної ідеології в Російській імперії (2013)
Скопненко Б. О. - Участь Першої окремої чехословацької бригади у боях за визволення Києва в листопаді 1943 р. (2013)
Кривчик Г. Г. - Форма і сутність радянської моделі держави (2013)
Кабанов В. І. - Особливості викладання теми "Вітчизняна війна 1812 р." на шкільних уроках історії, Горбонос Л. А. (2013)
Святець Ю. А. - Королівство кривих дзеркал, або Історіографія як комунікаційний процес (2013)
Мазурик С. В. - Тема Руської (Волинської) метрики у працях дослідників історії України (2013)
Стороженко І. С. - Проблеми метології дослідження воєнного мистецтва у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. (2013)
Руднєв М. А. - Идеологическая программа Екатерины ІІ в русской досоветской историографии: истоки "консервативной интерпретации" (2013)
Іваненко В. В. - Вітчизняна війна 1812 р. і Україна: історіографічна традиція та перспективи досліджень (2013)
Перелигіна О. І. - Брошура Григорія Гербільського 1943 року про участь українців у війні з Наполеоном: історіографічний факт та історіографічний міф (2013)
Слісаренко О. М. - Фортифікаційне забезпечення Бородінської та Полтавської битв: аналіз історіографічних надбань (2013)
Головіна О. В. - Виникнення, цілі та структура монархічних організацій в Україні: загальний огляд історіографії проблеми (2013)
Рижева Н. О. - Витоки суднобудування на території України в історіографічних розвідках (кінець ХІХ - початок ХХІ ст. (2013)
Угач А. В. - Діяльність радянської контррозвідки під час Другої світової війни в історіографії (2013)
Воронов В. І. - Теоретичні проблеми джерелознавчих дисциплін на сторінках збірника "Історичні джерела та їх використання" (2013)
Виноградов Г. М. - Лінгвістичні складові моделювання давньоруськими книжниками витоків державності Русі (2013)
Долецький Е. В. - Гравюри А. Рудакова як джерело повсякденної історії міст Таврійської губернії початку ХІХ століття (2013)
Івлєва Я. А. - Документи з історії таврійських православних сект у збірках законодавчих актів Російської імперії (1802-1855 рр.) (2013)
Стенько Ю. Г. - Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах (2013)
Ковальова І. Ф. - Колекція кахель з будівель Новобогородицької фортеці, Шалобудов В. М. (2013)
Харитонова О. В. - До уточнення хронології скляних виробів за матеріалами розкопок козацької Самари 2012 року (2013)
Якімова І. В. - Жінки-археологи України кінця ХІХ - першої половини ХХ століття (2013)
Журба О. И. - Церковная историография в региональном измерении (2013)
Кривий І. О. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2011 р. (2013)
Титул, зміст (2012)
Хмельничий Л. М. - Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок, Салогуб А. М., Хмельничий С. Л. (2012)
Салогуб А. М. - Оцінка тупеня впливу спадковості поліпшуючої породи на молочну продуктивність корів (2012)
Шевченко А. П. - Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства в умовах господарства з розведення української чорно-рябої молочної породи (2012)
Хмельничий Л. М. - Морфологічні параметри цьоголіток коропа в умовах удобрення вирощувальних ставів свіжою зерновою бардою, Цьонь Н. І., Вечорка В. В., Бойко Ю. М. (2012)
Нежлукченко Н. В. - Особливості показників відтворювальної здатності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Обоіста Т. В. (2012)
Хмельничий Л. М. - Оцінка росту та розвитку телиць української червоно-рябої молочної породи за використання вагових та лінійних параметрів (2012)
Лобода В. П. - Особливості екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи (2012)
Хмельничий Л. М. - Популяційно-генетичні параметри морфофункціональних властивостей вимені корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи, Франчук М. П. (2012)
Вацький В. Ф. - Ембріогенез і продуктивність молочної худоби, Величко С. А. (2012)
Пелехатий М. С. - Екстер’єрно-конституційні особливості корів чорно-рябої породи залежно від пігментації волосяного покриву, Слюсар М. В. (2012)
Гузєв І. В. - Результати сучасної ідентифікації поточних статусів ризику зникнення генетичних ресурсів м’сного скотарства України (2012)
Федорович В. В. - Забійні якості та морфологічний склад напівтуш бугайців молочних і комбінованих порід (2012)
Галицька Т. В. - Порівняльний аналіз ефективності кріоконсервування ооцит-кумулюсних комплексів свинок породи велика біла, Троцький П. А. (2012)
Петренко І. П. - Генетична мінливість гамет у бугаїв і корів при різних рівнях консолідації їх спадковості, Бірюкова О. Д. (2012)
Дубін О. В. - SТR-аналіз генетичного поліморфізму азовської севрюги, Шостак Л. В., ДиманьТ. М. (2012)
Игнатьев Н. Г. - Активность ферментов в тканях двенадцатиперстной кишки у разновозрастных чистопородных и помесных поросят, Терентьева М. Г. (2012)
Костенко С. О. - Моніторинг цитогенетичних показників різних порід свиней , Джус П. П., Стародуб Л. Ф., Сидоренко О. В., Коновал О. М., Драгулян М. В., Бодряшова К. В. (2012)
Осадча Ю. В. - Природа аномалій та смертності ембріонів страусів (2012)
Новак Н. Б. - Аналіз генетичної структури ВРХ та біотехнологічні підходи щодо вдосконалення показників молочної продуктивності, Облап Р. В. (2012)
Кузів М. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові телиць української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Кузів Н. М. (2012)
Платонова Н. П. - Визначення та вікова динаміка внутришньоматкових ендометральних кіст у кобил (2012)
Мельник В. О. - Продуктивне використання основних свиноматок та підготовка ремонтних свинок до осіменіння в умовах племзаводу (2012)
Пономаренко В. - Рентабельність виробництва продукції у залежності від продуктивності свиней (2012)
Могутова В. Ф. - Вивчення інактивації E.coli в некондиційному молоці колоїдним розчином наночасток срібла "Срібний щит-1000" (2012)
Кулибаба Р. А. - Полиморфизм гена инсулиноподобного ростового фактора-I в популяции кур породы "Борковская барвистая" (2012)
Бульченко І. О. - Субвітальні мутації сільськогосподарської птиці (2012)
Кравченко О. О. - Взаємозв’язок статевого диморфізму кнурів-плідників з їх спермопродукцією (2012)
Писаренко Н. Б. - Імуногенетичні параметри ліній таврійського типу української червоної молочної породи (2012)
Іовенко В. М. - Імуногенетичні особливості тонкорунних овець півдня України, Третьяков М. О. (2012)
Іовенко В. М. - Імуногенетичні особливості овець з кросбредною вовною, Іщенко С. М. (2012)
Нежлукченко Т. І. - Породні особливості тривалості жеребності та сервіс-періоду кобил за віком, Петров В. Г. (2012)
Бусенко О. Т. - Функція ендокринних залоз у бугайців за перемінного режиму годівлі (2012)
Вербельчук Т. В. - Обмін азоту і мінеральних елементів в організмі молодняку свиней при використанні окремих нетрадиційних кормових добавок, Вербельчук С. П. (2012)
Сичов М. Ю. - Вплив різних рівнів ліпідного живлення на морфо- біохімічні показники крові перепелів м’ясного напряму продуктивності (2012)
Воронова И. В. - Эффективность использования парааминобензойной кислоты в животноводстве и птицеводстве (2012)
Гунчак А. В. - Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у тканинах птиці за різної кількості йоду у їх раціонах, Кисців В. О., Кирилів Б. Я. (2012)
Юхно В. М. Морфо-гістологічні особливості внутрішніх органів поросят за використання емульгованого жиру - (2012)
Мерзлов С. В. - Хімічний склад мяса бройлерів за умов використання у складі комбікормів іммобілізованих ферментів, йоду та змішанолігандного комплексу кобальту, Калініна Г. П., Качан А. Д. (2012)
Пірова Л. В. - Баланс мінеральних речовин в організмі свиней за різних рівнів та джерел селену у раціоні (2012)
Оріщук О. С. - Ефективність використання кормових добавок на основі сухих рослинних жирів у годівлі курей-несучок, Микитюк В. В. (2012)
Цап С. В. - Кормові добавки із сухих рослинних жирів та їх вплив на біохімічні показники крові курчат (2012)
Косяненко О. М. - Продуктивність кролів за згодовування пребіотику, Чернюк С. В., Кузьменко О. А. (2012)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на ріст і розвиток трипорідних гібридів свиней на відгодівлі, Маршалок В. А. (2012)
Долід С. В. - Гематологічні показники молодняку свиней за дії змішанолігандного комплексу купруму, Бомко В. С. (2012)
Фурманець Ю. С. - Ефективність використання природньої мінеральної добавки при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби (2012)
Зотов А. - Порівняльний аналіз національних і європейських методик оцінки якості водного середовища за допомогою індикаторів фітопланктону (2014)
Зинь А. - Морфологічні й ультраструктурні зміни у зародках в’юна впродовж ембріогенезу та за дії гіпохлориту натрію, Безкоровайний А., Гарасим Н., Кулачковський О., Санагурський Д. (2014)
Грабовський С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на концентрацію білкових фракцій і рівень кортизолу у плазмі крові щурів за умов стресу, Грабовська О., Остапів Д. (2014)
Дідух Я. - Синфітоіндикаційна оцінка рослинності північного макросхилу Татр і прилеглих територій, Четвертних І., Боратинські А. (2014)
Маланюк В. - Нові для території України види агарикоїдних і болетоїдних агарикоміцетів Галицького національного природного парку (2014)
Бєлан С. - Просторова організація ценопопуляцій Scilla siberica Haw. та Gladiolus tenuis M. Bieb. У різних еколого-ценотичних умовах заплави р. Псел (2014)
Панченко С. - Види роду Corydalis Vent. (Fumariaceae) у формуванні синузій весняних ефемероїдів у широколистяних лісах північного сходу України (2014)
Пірогов М. - Епілітна ліхенобіота хребта Полонина Буковська (Ужанський національний природний парк), Кваковська І., Мизюк Т. (2014)
Dotsenko V. - Expression of gene encoding murine interferon alpha in Escherichia coli cells, Rybalko S., Obolenska M. (2014)
Чернишова Т. - Біохіміко-генетичні дослідження слизнів (2014)
Леневич О. - Вплив витоптування на гідрофізичні властивості буроземів лісових екосистем НПП "Сколівські Бескиди” (Українські Карпати), Марискевич О., Козловський В. (2014)
Domnich A. - Zoogenic influence on the amount of soil nitrogen in Azov-Syvash National Nature Park (2014)
Гулай О. - Вплив прижиттєвих виділень Typha angustifolia на патогенні бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae (2014)
Білоконь Г. - Моніторингові дослідження накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr рибами Запорізького водосховища, Ананьєва Т., Просяник Ю. (2014)
Шевчик Л. - Дослідження деяких закономірностей впливу нафти на початкові ростові параметри рослинних тест-об’єктів, Романюк О. (2014)
Загороднюк І. - Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті, Ребров С. (2014)
Зибенко О. - Стан і тенденції змін ценопопуляцій Pseudolysimachion barrelieri (Schott) Holub на різних стадіях дигресії рослинного покриву на південному сході України (2014)
Конограй В. - Синтаксономія та особливості територіального розподілу рослинності території Кременчуцького водосховища (2014)
Грабовський В. - Забруднення радіоактивним цезієм деяких видів рослин і грибів Карпатського та Шацького Національних Природних Парків, Дзендзелюк О., Трофімук А. (2014)
Петруняк Л. - Щільність і вікова структура ценопопуляцій Allium ursinum L. (Alliceae) в Галицькому національному природному парку (2014)
Кияк Н. - Сезонні зміни вмісту компонентів глутатіоно-аскорбатного циклу в мохах на території відвалу видобутку сірки (2014)
Воткальчук К. - Екологічний аналіз флори Вигорлат-Гутинського хребта (Українські Карпати) (2014)
Петренко Н. - Статевий диморфізм і міжпопуляційна мінливість Pelophylax lessonae (Amphіbia, Anura) з деяких регіонів України (2014)
Микітчак Т. - Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda) ракоподібні басейну p. Чорний Черемош (Українські Карпати) (2014)
Гарбар О. - Структура комплексу Arion subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території Правобережного Полісся та Лісостепу, Кадлубовська Н., Гарбар Д. (2014)
Kuzmishyna S. - Microbiota of the coal pit waste heaps of Chervonograd mining region, Hnatush S., Moroz O., Karpinets L., Baranov V. (2014)
Kushkevych I. - Lactate dehydrogenase activity in cell-free extracts of sulfate-reducing bacteria Desulfovibrio piger Vib-7 and Desulfomicrobium sp. Rod-9 (2014)
Гулька О. - Проблема вивчення вегетативного тонусу людини та формування груп досліджуваних (2014)
Задорожна О. - Особливості зберігання ex situ культурних Apiaceae, Шиянова Т. (2014)
Khromykh N. - Reaction of glutathione-dependent system of Acer trees vegetative buds to pollutants’ action (2014)
Буньо Л. - Гормональний статус рослин Carex hirta L., вирощених на ґрунтах, забруднених нафтою, Войтенко Л., Мусатенко Л., Цвілинюк О., Терек О. (2014)
Андруник В. А. - Формування та рубрикація електронних дайджестів, Чирун Л. В. (2014)
Безрук В. М. - Інформаційні та телекомунікаційні технології розпізнавання сигналів у телемедицині, Ніколаєв І. П., Чеботарьова Д. В. (2014)
Берко А. Ю. - Створення та застосування систем електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2014)
Бігун Г. В. - Інформаційна технологія рекурентного аналізу часових послідовностей (2014)
Бісікало О. В. - Метод формального визначення якості допису на спеціалізованих сайтах, Кириленко Г. О. (2014)
Вовк О. О. - Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів, Астраханцев А. А. (2014)
Вовнянка Р. В. - Моделювання поведінки інтелектуального агента на основі стимулюючого навчання, Оборська О. В. (2014)
Holub K.Yu. - Synthesis of test actions for capacitive moisture meter that is invariant to substance type change, Zabolotnyi O.V. (2014)
Демчук А. Б. - Метод оцінювання якості онтологій баз знань інтелектуальних систем на основі ISO/IEC 25012, Гопяк М. Я. (2014)
Григорович В. Г. - Семантичний Веб: інформаційно-комунікаційна складова соціальної адаптації (2014)
Гринчишин Т. М. - Застосування оптичних лазерних систем та перспективи їх подальшого розвитку, Кіт Г. В. (2014)
Грицик В. В. - Оцінювання якості зображення при розв’язуванні задач автоматичного опрацювання образів, Грицик В. В. (2014)
Євланов М. В. - Задача синтезу опису архітектури інформаційної системи (2014)
Кісь Я. П. - Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети, Чирун Л. Б., Фольтович В. М. (2014)
Ковалик М. І. - Організація багатопотоковості на мобільній платформі Аndroid, Камінський Р. М. (2014)
Костючко С. М. - Метод допоміжної параметричної чутливості виконавчих об’єктів систем керування, Чабан В. Й. (2014)
Кравець П. О. - Ігровий метод синхронізації подій в мультиагентних системах (2014)
Кушнірецька І. І. - Аналіз інформаційних ресурсів системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у Web-середовищі, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2014)
Мельникова Н. І. - Особливості оцінювання якості результатів прийняття рішень в медичній галузі (2014)
Пасічник В. В. - Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами, Шестакевич Т. В. (2014)
Різник В. В. - Моделі оптимальних інформаційних систем на двовимірних комбінаторних конфігураціях (2014)
Савчук Т. О. - Інформаційна технологія ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах, Петришин С. І. (2014)
Шаховська Н. Б. - Архітектура медичної системи діагностування у стоматології, Кордіяк Д. А. (2014)
Shportkо A. V. - Using differential color models in lossless RGB-images compression tasks, Kapshii O. V. (2014)
Яковина В. С. - Прогнозування відмов програмного забезпечення з використанням нейронної мережі на основі радіально-базисних функцій (2014)
Андруник В. А. - Структурне моделювання процесів аналізу та синтезу технічного тексту, Бекеш Р. Р., Чирун Л. Б. (2014)
Висоцька В. А. - Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою (2014)
Давидов М. В. - Інфологічна модель концептів української жестової мови, Лозинська О. В., Пасічник В. В. (2014)
Каніщева О. В. - Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів, Медведська А. В., Панчул А. О. (2014)
Кульчицький І. М. - Формальна модель відображення семантичних характеристик у словниках, Лукач М. О. (2014)
Литвин В. В. - Проблема автоматизованої розбудови базової онтології, Черна Т. М. (2014)
Лозицький О. А. - Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору, Кунанець Н. Е. (2014)
Сєров Ю. О. - Консолідований інформаційний ресурс навчальної літератури бібліотек, Ковальчук М. В. (2014)
Сопрунюк О. О. - Метод оцінювання якості туристичної документації (2014)
Пелещак Р. М. - Колективні ефекти при формуванні громадської думки в межах моделі Ізінга–Вайдліха, Скотна Н. В. (2014)
Алєксєєва К. А. - Застосування неповних і неточних даних в управлінні комерційними web-проектами, Пелещишин А. М. (2014)
Басюк Т. М. - Особливості проектування високорейтингових Інтернет-ресурсів, Василюк А. С. (2014)
Бойко Н. І. - Методи та інструменти моделювання інформаційних процесів (2014)
Волощак О. В. - Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей, Марковець О. В. (2014)
Голощук Р. О. - Інформаційне моделювання консолідованого ресурсу офісної документації ПАТ "Іскра", Москалюк Ю. О. (2014)
Григорович В. Г. - Генератор проектів системних трансформацій освітніх комплексів для дітей з особливими потребами, Єгорова В. В. (2014)
Катренко А. В. - Імовірнісні та імітаційні моделі планування та управління в мультипроектному середовищі, Магац А. С. (2014)
Катренко А. В. - Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій, Пастернак О. В. (2014)
Кравець Р. Б. - Подання діяльності молодіжних громадських організацій України в Інтернеті, Ковалик Л. П., Думанський Н. О. (2014)
Кунанець Н. Е. - Особливості ефективної роботи електронних бібліотек, Малиновський О. Б. (2014)
Шенгера О. І. - Інформаційне моделювання роботи канцелярії в органах державної влади, Марковець О. В. (2014)
Summary (2014)
Титул, зміст (2014)
Почерніна Н. В. - Умови застосування макроекономічної політики (2014)
Тебенко В. М. - Взаємозв’язок категорій "ефективність" та "результативність" господарської діяльності підприємства (2014)
Legeza D. G. - Management Of Competitiveness Of Dairy Enterprises (2014)
Аверчев О. В. - Динаміка вирощування, реалізації гречки та проса в Україні (2014)
Алєксєєва О. В. - Інституції та інститути на ринку робочої сили на селі: теоретичний аспект (2014)
Арестенко Т. В. - Рекламний менеджмент: аналіз тенденцій та особливостей розвитку медійного ринку України, Арестенко В. В. (2014)
Пехов В. А. - Сутність підприємництва та особливості його розвитку в аграрній сфері України (2014)
Серських Н. С. - Проблеми впровадження інструментів електронної комерції в агробізнесі (2014)
Шпикуляк О. Г. - Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій, Прутська О. О. (2014)
Яворська Т. І - Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури, Франчук І. Б. (2014)
Popovych M. I. - The Formation Of Commodity Marketing Strategy Of The Company In The Context Of International Economic Trends, Sidnenko M. V. (2014)
Андрєєва Л. О. - Моделювання конкурентоспроможності продукції (2014)
Вечеря С. В. - Мотиваційний механізм активізації розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Габор В. С. - Формування механізму господарювання аграрних підприємств в умовах ринку (2014)
Кальченко С. В. - Напрями кооперативного руху в особистих селянських господарствах (2014)
Караба В. И. - Продуктивность первотелок в зависимости от возраста и живой массы ремонтного поголовья, Петрович Э. А. (2014)
Колос З. В. - Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2014)
Куліш Т. В. - Особливості комерційної діяльності посередницьких підприємств в аграрних формуваннях (2014)
Нестеренко С. А. - Управління конкурентоспроможністю підприємств як системна цілісність (2014)
Пісарюк С. М. - Фактори впливу на економічну ефективність операційної діяльності торговельних мереж (2014)
Речка К. М. - Ринковий аспект менеджменту підприємств (2014)
Судомир С. М. - Формування стратегій інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект (2014)
Хацер М. В. - Стратегія розвитку підприємства в умовах нестабільності економіки держави (2014)
Череп А. В. - Методи оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування, Лизуненко М. М. (2014)
Завадських Г. М. - Регіональний аспект диспропорції соціально-економічного розвитку України (2014)
Лукомська Т. В. - Аналіз ефективного виробництва свинини в господарствах регіону (2014)
Богатирчук-Кривко С. К. - Еколого-економічна оцінка впливу організації землекористування на ефективність сільськогосподарського виробництва (2014)
Зубрицька Я. О. - Визначення факторів формування трудового потенціалу підприємства (2014)
Петрович Э. А. - Кадровый потенциал белорусского села: состояние, тенденции и актуальные проблемы, Чечеткин А. С., Фрейдин М. З. (2014)
Сірош О. С. - Вплив демографічного чинника на формування трудового потенціалу підприємства (2014)
Щеблыкина И. А. - Социальное развитие трудового коллектива как необходимое условие эффективного управления персоналом организации, Щеблыкина З. В., Симонова К. С. (2014)
Збарський В. К. - Особливості та проблеми кредитування аграрного сектору економіки України (2014)
Радченко Н. Г. - Методичні підходи до оцінки ефективності депозитної політики банку (2014)
Трусова Н. В. - Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств степової зони України (2014)
Журавльова Т. В. - Організація проведення аудиту на підприємстві (2014)
Шведюк В. А. - Экономико-математическое моделирование как способ изучения и оценки хозяйственной деятельности, Кибенко В. А. (2014)
Медведкін Т. С. - Процес транснаціоналізації та глобальних трансформацій в аспекті провідних економічних теорій, Кінчевська Ю. Ю. (2014)
Медведкіна Є. О. - Еволюція теорій циклічності розвитку глобальних економічних систем, Гайдей Д. О. (2014)
Прокопов О. А. - Історія розвитку та механізм подальшого вдосконалення конкурентної політики України (2014)
Скоробогатова Н. Є. - Інноваційно-інвестиційне співробітництво України і ЄС в межах забезпечення сталого розвитку (2014)
Черніченко Г. О. - Теорії модернізації в контексті постіндустріального розвитку, Єфременко А. В. (2014)
Скрипченко М. О. - Узагальнююча система оцінки економічної стійкості машинобудівних підприємств за методикою Balanced Scorecard (2014)
Караєва Н. В. - Формування стратегічних напрямів переходу до низьковуглецевого розвитку України на основі експертної оцінки, Березницька М. В. (2014)
Корогодова О. О. - Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України, Бабанина О. С. (2014)
Войтко С. В. - Країни групи G20 та ТОР-20 за рівнем економіки у координатах сталого розвитку (2014)
Герасимчук В. Г. - Стратегічне партнерство: принципи, інструментарій, ефективність (2014)
Горянська Т. В. - "Зелена економіка" як чинник розвитку зовнішньоторговельних відносин (2014)
Гречко А. В. - Вплив процесу глобалізації на систему оподаткування як складову інституційного середовища (2014)
Липов В. В. - Гетерогенізація СЕС і концепція структурно-функціональної інституціональної компліментарності (2014)
Макогон Ю. В. - Місце міжнародних фінансових центрів у сучасній глобалізованій світовій економіці, Музиченко Г. Г. (2014)
Мілай А. О. - Особливості та наслідки проведення грошово – кредитної політики ФРС США в умовах світової економічної кризи (2014)
Мунтіян В. І. - Перспективи співробітництва України з Росією в рамках створення митного союзу (2014)
Радзієвська С. О. - Торговельно-економічні зв’язки України з країнами шанхайської організації співробітництва (2014)
Сирочук Н. А. - Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського союзу: фактори впливу (2014)
Шевчук О. А. - Динаміка стану зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України (2014)
Барановська А. А. - Ринок сонячної енергетики України: динаміка та основні тенденції, Базь М. О. (2014)
Дергачова В. В. - Оптимізація умов і факторів виробництва відновлювальної енергетики як складова економічної безпеки країни, Бедик О. В. (2014)
Климчук С. А. - Таксономічний аналіз стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики (2014)
Кологривов Я. І. - Стратегічний розвиток підприємств енергетики: циклічність розвитку та життєвий цикл (2014)
Коломієць А. С. - Інноваційне машинобудування України: стан та перспективи розвитку (2014)
Копішинська К. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційних систем підприємств машинобудування (2014)
Кузнєцова К. О. - Періоди становлення енергетики та особливості функціонування електроенергетичних підприємств (2014)
Сокотенюк С. М. - Загрози економічній безпеці газорозподільних підприємств (2014)
Чукурна О. П. - Напрямки розвитку машинобудівної галузі в контексті неоіндустріалізації (2014)
Петровська І. П. - Податкове стимулювання як чинник активізації інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Ткаченко Т. П. - Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства (2014)
Дадалко С. В. - Влияние трансакционных издержек на деятельность компании (предприятия), Козловская З. Н. (2014)
Іваницька О. В. - Трансакції як витрати експлуатації (2014)
Клименко О. В. - Методи протидії підприємств України негативному впливу інфляції (2014)
Рощина Н. В. - Оцінювання ефективності діяльності промислових підприємств (2014)
Дергачова В. В. - Організаційні процеси управління післяреалізаційним супроводом на виробничому підприємстві, Біличенко І. Б. (2014)
Кожемяченко О. О. - Вплив профспілок на соціально-трудові відносини (2014)
Круш П. В. - Трудовий потенціал підприємства: сутність та структура, Сімчера О. І. (2014)
Погребняк А. Ю. - Напрями обґрунтування стратегії антикризового управління на промислових підприємствах (2014)
Радчук А. П. - Управління матеріальними запасами на промислових підприємствах в будівництві, Куган С. Ф. (2014)
Акулова Ю. О. - Основні принципи і підходи до організації контролінгу на підприємствах України (2014)
Герасимчук В. И. - Управление организацией: функциональный подход (2014)
Дідух В. В. - Організація реінжинірингу бізнес-процесів на основі оцінки бізнес-потенціалу виробничої системи (2014)
Дунська А. Р. - Інноваційні перетворення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Тенетко І. І. (2014)
Косматов Э. М. - Модели процессов формирования стратегий инновационно-инвестиционного развития производственного предприятия, Савосин Г. Ф. (2014)
Окороков В. Р. - Стратегия адаптации промышленного предприятия к меняющейся среде, Евсеева С. А. (2014)
Павленко Т. В. - Особливості управління знаннями в наукоємних підприємствах, Ключнікова М. В. (2014)
Ситник Н. І. - Мотивація креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій (2014)
Тупкало С. В. - Категоріальний апарат теорії процесного управління, Тупкало В. М. (2014)
Тюленєва Ю. В. - Особливості управління ризиками корпоративної соціальної відповідальності підприємств, Антошко Т. Р. (2014)
Шелехов К. В. - Корпоративне страхування здоров’я персоналу як сучасний інструмент інвестування у людський капітал (2014)
Дрінь О. Я. - Передбачуваність змін середовища як передумова визначення стратегічної методології і форми стратегії підприємства (2014)
Стеченко Д. М. - Системний підхід до класифікації видів реструктуризації підприємств і створення механізму її планування та здійснення, Омельченко О. С. (2014)
Бажеріна К. В. - Організаційно-економічний механізм управління дилерськими мережами на ринку побутових котлів, Комяков О. О., Стадніченко В. В. (2014)
Діброва Т. Г. - Процедура планування бюджету рекламної кампанії: комбінований підхід (2014)
Кубишина Н. С. - Концептуальні засади функціонування маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок, Цапук О. Ю. (2014)
Лылык И. В. - Исследование использования новых информационных технологий для повышения эффективности взаимодействия с потребителем (2014)
Mariana Lylyk. - Analysis of implementation of recommendation cm/rec (2007) 14 of the committee of ministers to member states on the legal status of non-governmental organizations in europe in some individual member states (2014)
Майорова І. М. - Сучасна маркетингово – логістична концепція виробничого підприємства (2014)
Гнідіна О. Ю. - Ребрендинг торгової марки на споживчому ринку, Зозульов О. В. (2014)
Гребньов Г. М. - Формування напрямків підвищення ефективності маркетингового механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств (2014)
Лебеденко М. С. - Вебометричний ранг як показнік ефективності електронного ресурсу підприємства (2014)
Зозульов О. В. - Особливості ринкового репозиціонування закладів громадського харчування на преміум сегменті, Мартинова К. Л. (2014)
Окунєва О. В. - Концепція внутрішнього маркетингу в теорії маркетингу (2014)
Полторак К. А. - Застосування крауд-технологій в маркетинговій діяльності підприємств, Зозульов О. В. (2014)
Стельмах О. А. - Чинники, що впливають на формування туристичного іміджу регіону, Смикова М. О. (2014)
Тєлєтов О. С. - Маркетингова освіта в умовах реального сектора економіки (2014)
Чупріна М. О. - Формалізація концептуальної моделі дії регіональної промислової інноваційної системи (2014)
Весельська К. А. - Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу спільних машинобудівних підприємств (2014)
Гавриш. О. А. - Інноваційний розвиток як необхідна складова економічної безпеки сучасних підприємств, Черняк Г. М. (2014)
Докієнко Л. М. - Фінансовий інструментарій оцінювання інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Єрешко Ю. О. - Монополізація економіки як причина занепаду інноваційно-інвестиційної активності в Україні (2014)
Круш Н. П. - Теоретико-методичні підходи до визначення сутності ефективності управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств (2014)
Лободзинська Т. П. - Напрямки державного регулювання виробництва конкурентоспроможної інноваційної продукції підприємств електротехнічної галузі (2014)
Макогон Ю. В. - Теоретичні аспекти глобальної інвестиційної діяльності, Иванкова Д. Р. (2014)
Окороков В. Р. - Оценка эффективности реализации инновационных проектов в условиях неопределенности информации, Кальченко О. А. (2014)
Охріменко О. О. - Ідентифікації ризиків інвестиційних проектів промислових підприємств, Яресько Р. С. (2014)
Тульчинська С. О. - Еволюційні парадигми формування економіки знань в контексті інноваційного розвитку регіонів (2014)
Хаджинов В. І. - Інноваційні компанії світу: аналітичний вимір, Шульженко Д. Ю. (2014)
Єрешко Ю. О. - Стохастичні інвестиції фінансування інновацій на промислових підприємствах, Яловий Г. К. (2014)
Коротченкова Ю. О. - Ціноутворення сонячних елементів з нанотехнологічною складовою на ринку України, Серебренніков Б. С. (2014)
Царьова Т. О. - Теоретико-методичні засади оцінювання ринкової привабливості технології під час проведення технологічного аудиту на підприємстві (2014)
Гавриш О. А. - Апробація системи оцінювання альтернативних технологій отримання електроенергії, Нараєвський С. В. (2014)
Дрозд А. О. - Керування кредитною та депозитною ставками комерційного банку з капіталом достатнім для задоволення попиту на кредити, Капустян В. О. (2014)
Дунська А. Р. - Нечітка логіка в стратегічному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств, Поліщук А. С. (2014)
Пічугіна М. А. - Створення динамічної системи економічної безпеки підприємства, Матвійчук О. В. (2014)
Фартушний І. Д. - Порівняння моделей оцінки фінансового стану підприємства, Колбасюк Ю. О. (2014)
Чайковська М. П. - Моніторинг трансформаційних процесів на сучасних фондових ринках, Тулякова А. Ш. (2014)
Чайковська М. П. - Комплексний підхід моделювання в управлінні іт-проектами (2014)
Скловська Є. Г. - Застосування методів математичного програмування до економічного розподілу навантажень між паралельно працюючими агрегатами теплових електростанцій (2014)
Кадикало О. І. - Ґенеза теорії і практики офіційного тлумачення у державно-правовій думці (2012)
Луцький І. М. - Філософсько-правові тенденції на теренах українських земель (2012)
Луцький Р. П. - Нормативно-правовий акт як визначальна форма вираження позитивного права (2012)
Мацькевич М. М. - Право на свободу світогляду і віросповідання як конституційне культурне право (2012)
Осауленко А. О. - Історико-правові аспекти становлення і розвитку інститутів громадянського суспільства в контексті пенітенціарної системи України (2012)
Присташ Л. Т. - Каральна діяльність радянських органів внутрішніх справ у західних областях УРСР (1939-1941рр.) (2012)
Баранов-Мохорт С. М. - Концепція дослідження адміністративно-правових засобів запобігання і протидії корупції в системі державної служби (2012)
Іващенко Д. Є. - Звичай та звичка (узвичаєння) у міжнародному праві (2012)
Калиновський Б. В. - Сучасні підходи до реформування муніципальної служби в Україні (2012)
Перощук З. І. - Правова ретроспектива бюджетної системи України (2012)
Петровська І. І. - Нормативно-правове регулювання протидії корупції: загальна характеристика (2012)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з Першим заступником та заступником Голови Верховної Ради України (2012)
Сєрова І. І. - Формування норм міжнародного права щодо протидії нелегальній міграції (2012)
Бойко Н. М. - Сторони та зміст договору позички (2012)
Васильєва В. В. - Місце договору в системі юридичних фактів та встановлення його ознак (2012)
Втерковський В. Д. - Порядок виплат у справах про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Білорусь) (2012)
Гудима М. М. - Право туриста на інформацію: недоліки законодавчого регламентування (2012)
Гудима М. М. - Деякі аспекти договірного оформлення посередницьких відносин в туризмі (2012)
Зварич Ж. І. - Зародження правової охорони фотографічних творів на українських землях у складі Російської імперії (2012)
Зозуляк О. І. - Теоретичний аналіз втілення теорій юридичної особи у цивільному законодавстві України (2012)
Калаур І. Р. - Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов’язання про передачу майна в користування (2012)
Ковалишин О. Р. - Арешт акцій: окремі питання правозастосування (2012)
Мироненко І. В. - Інтерес як об’єкт правової охорони у сфері відносин власності (2012)
Пташник І. Р. - Розвиток законодавства в сфері трансплантації в Україні (2012)
Саракун І. Б. - Практичні аспекти зловживання правом у товаристві з обмеженою відповідальністю (2012)
Семків В. В. - Про предмет договору оренди водного об’єкта (2012)
Сметанюк В. Б. - Правова регламентація Єдиного Державного реєстру судових рішень – як одна із гарантій доступності правосуддя в цивільних справах (2012)
Ставнича І. М. - Правосуб`єктність учасників як об`єктивна умова дійсності цивільно-правового договору (2012)
Таран О. С. - Багатосторонні договори за Цивільним, Господарським та Податковим кодексами України (2012)
Уздейчук В. І. - Правова природа юридичної рівності сторін у цивільному праві України (2012)
Федюк Л. В. - Зовнішні зв’язки особистих немайнових прав (2012)
Шищак-Качак О. О. - Значення та практична цінність правового звичаю як нормативного регулятора сімейних відносин (2012)
Шкварок Л. В. - Функції приватного договору (2012)
Багай Н. О. - Забезпечення та захист прав селян як пріоритетний напрям розвитку аграрного законодавства (2012)
Ващишин М. Я. - Розмежування компетенції органів, що вирішують земельні спори (2012)
Гвоздик П. О. - Концептуальні підходи щодо підготовки Екологічного кодексу України (2012)
Білієнко Г. Г. - Правові підстави впровадження ненормованого робочого часу (2012)
Мойсей Л. О. - Поняття та особливості забезпечення службовим житлом військово-службовців: шляхи вдосконалення законодавства (2012)
Болдарь Г. Є. - Міжгалузеві зв’язки кримінального права: поняття та класифікація (2012)
Савінова Н. А. - Кіберзлочинність: витоки та тенденції детермінації в умовах розвитку Глобального інформаційного суспільства (2012)
Ткачук І. С. - Загальна характеристика колізії як окремого виду взаємозв’язків норм кримінального та кримінально-процесуального права (2012)
Федорак Л. М. - Співвідношення особи винного із обставинами, що пом’якшують покарання (2012)
Попов Г. В. - Особливості дослідчої перевірки за фактами безпідставної невиплати заробітної плати (2012)
Базюк-Дубей І. В. - Агарикоїдні базидіоміцети лісів українського розточчя (2012)
Гриник Г. Г. - Експозиційно-орографічні моделі оптимально-продуктивних місцеположень деревостанів ялиці білої в Українських Карпатах (2012)
Білоус С. Ю. - Особливості калюсогенезу Populus tremula L. в культурі in vitro (2012)
Блистів В. І. - Стійкість та потенціал формування грабово-букових насаджень Карпат (2012)
Волощук Н. М. - Епіфітна та ендофітна мікобіота жолудів Quercus robur L. За різних умов зберігання, Білоус В. М. (2012)
Громяк О. Ю. - Структурно-типологічна характеристика соснових лісів Давидівського пасма, Гриник Г. Г., Громяк Ю. О. (2012)
Коваль І. М. - Дендрохронологічні дослідження кінського каштана звичайного, пошкодженого каштановою мінуючою міллю в лісостепу, Мікуліна І. М. (2012)
Слободян П. Я. - Проблеми похідних ялинників Українських Карпат (2012)
Олійник В. С. - Кількісна оцінка антропогенних змін висотної поясності північно-східного мегасхилу Українських Карпат, Вітер Р. М., Йосипова Н. І. (2012)
Гірс О. А. - Киснепродуктивне значення модальних соснових деревостанів рекреаційних лісів м. Києва (2012)
Ворон В. П. - Діагностика пошкодження стовбурів сосни при низових пожежах, Мельник Є. Є., Сидоренко С. Г. (2012)
Корнілова Н. А. - Вплив виділень насінин лікарських рослин на проростання насіння та ріст ехінацеї пурпурової (2012)
Боровик О. Н. - Сутність правового забезпечення процесів екологоорієнтованого господарювання (2012)
Геник Я. В. - Чинники та оцінка рівня трансформаційних процесів у лісових екосистемах Карпатського регіону України (2012)
Міронова Н. Г. - Географічний аналіз вищих водних і прибережно-водних рослин техногенних озер Малого Полісся (2012)
Попович В. В. - Особливості використання транспортних засобів під час транспортування, сортування, утилізації та фітомеліорації твердих побутових відходів (2012)
Сибірний А. В. - Моніторинг навколишнього середовища у контексті попередження загроз економічному розвитку держави, Хомів О. В., Сибірна Р. І. (2012)
Хруник С. Я. - Екологічні проблеми термічної утилізації відходів, Мазурак О. Т., Качмар Н. В. (2012)
Блінкова О. І. - Екологічні особливості деградації лісових торфовищ під впливом пожеж, Пашкевич Н. А., Козинятко Т. А. (2012)
Бехта П. А. - Режими пресування фанери із шпону, модифікованого пероксидом водню, Тимик Д. В. (2012)
Білей П. В. - Аналіз ефективності конвективного сушіння деревини, Приставський Б. І. (2012)
Желих В. М. - Оптичні характеристики полімерних сонячних колекторів, Ціж Б. Р., Пізнак Б. І. (2012)
Купчик Р. М. - Дослідження акустичних властивостей деревних матеріалів (2012)
Сопушинський І. М. - Анізотропія хвилясто-завилькуватої деревини ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) (2012)
Башнянин Г. І. - Ефективність структурних зрушень в національній економіці України, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Гаврилко П. П., Потинський М. Л. (2012)
Вовчак О. Д. - Передумови та тенденції розвитку процесів консолідації у банківській сфері, Рудевська В. І. (2012)
Приймак В. І. - Інтенсивність розвитку людського потенціалу регіонів України, Кіцера В. М. (2012)
Кузьминчук Н. В. - Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Харківської області) (2012)
Глинський Н. Ю. - Застосування маркетингової концепції для підвищення інвестиційної привабливості малих міст Львівської агломерації, Гірна О. Б. (2012)
Гончар М. Ф. - Удосконалення управління виробничими витратами на вітчизняних підприємствах, Холявка Л. Ю. (2012)
Данилович М. П. - Базові елементи концепції субсидованого фінансування регіональних інноваційних структур (2012)
Драбовський А. Г. - Кооперативні системи: суть та чинники функціонування (2012)
Дребот О. І. - Сутність інституціонального середовища лісового сектору економіки (2012)
Чік М. Ю. - Аспекти побудови системи бухгалтерського обліку витрат на підприємствах лісового господарства (2012)
Запоточний В. І. - Види та характеристика державних облігацій України (2012)
Колодійчук А. В. - Класифікація чинників інноваційного розвитку промисловості (2012)
Корягін М. В. - Аспекти відображення переоцінки активів у бухгалтерському обліку (2012)
Кудляк Ю. В. - Аналіз стратегій зростання іноземних банків в Україні, Коновалова А. С. (2012)
Лазур М. П. - Концепції та теорії розвитку конкурентної позиції країн у глобальному економічному середовищі, павник М. А. (2012)
Макух С. М. - Інституційні перетворення в україні: взаємозалежність економічних і соціальних процесів (2012)
Пайтра Н. Г. - Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні, Мудра Р. Р. (2012)
Прийма Л. Р. - Розвиток підприємства: сутність поняття, Кулиняк І. Я. (2012)
Сіверська Л. Б. - Функціонування іноземного капіталу в банківській системі України (2012)
Сидоренко В. А. - Кредитна діяльність вітчизняних банків у сучасних умовах (2012)
Бабійчук Т. П. - Використання механізму обов'язкових резервів у стимулюванні розвитку банківської інвестиційної діяльності (2012)
Смірнова І. С. - Основні вектори адміністрування на етапах його становлення та розвитку, Подольчак Н. Ю. (2012)
Созанський Л. Й. - Методологічні аспекти аналізу ефективності використання капіталу підприємства (2012)
Станасюк Н. С. - Нормативно-правові умови формування регіональної агропродовольчої системи (2012)
Стричак Г. В. - Проблеми обслуговування державного боргу, Лех Г. А. (2012)
Топільницька Я. О. - Суть та значення інтелектуального капіталу (2012)
Шушкова Ю. В. - Інституційна структура фінансового сектору вітчизняної економіки (2012)
Гуліда Е. М. - Оцінка організаційного ризику процесу ліквідації пожежі в місті, Мовчан І. О. (2012)
Ткаченко Р. О. - Використання симулятора нечіткої логіки для моделювання процесу керування робототехнічною системою, Ткаченко О. Р., Цмоць І. Г., Ваврук І. Є. (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання процесу розпилювання колоди секторним способом на тангенціальні пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я. (2012)
Желих В. М. - Визначення раціональних геометричних форм і розмірів біореактора, Фурдас Ю. В. (2012)
Зінько Р. В. - Економічна ефективність пожежної охорони під час використання мобільних роботів, Сулоєва Є. В. (2012)
Карашецький В. П. - Особливості розрахунку двовимірних вихрових магнітних полів методом кінцевих елементів (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Задачі багатокритеріальної оптимізації портфеля активів банку (2012)
Венгер О. І. - Підвищення рівня ефективності комунікаційних систем підприємств через зменшення витрат на стільниковий зв'язок (2012)
Шабатура Ю. В. - Визначення дійсної межі зображення балістичного тіла на цифровому фотознімку методами нечіткої логіки, Кузьменко Р. В. (2012)
Сташевський З. П. - Особливості проблеми синтезу систем захисту інформації у структурних підрозділах мнс України, Грицюк Ю. І. (2012)
Гайдукевич М. Є. - Науково-навчальна база студентів-лісівників у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2012)
Івануса А. В. - Особливості формування ефективної системи мотивації персоналу підприємств ресторанного бізнесу (2012)
Захарчин Р. М. - Домінантна роль викладача в реалізації програм дисциплін в умовах суб'єкт-суб'єктної організації навчального процесу, Захарчин Н. Г. (2012)
Сава А. П. - Проблеми безробіття сільського населення та шляхи його вирішення, Саєнко М. Г., Довгань О. М. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Бакай О. В. - Особливості побудови системи та застосування криптографічного алгоритму AES (2014)
Березко Л. О. - Особливості проектування електронної біомедичної апаратури, Соколов С. Є. (2014)
Березовський М. О. - Особливості програмування динамічно реконфігурованих процесорів, Дунець Р. Б. (2014)
Бочкарьов О. Ю. - Метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії, Голембо В. А. (2014)
Глухов В. С. - Оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа, Тріщ Г. М. (2014)
Гончар С. Ф. - Теоретико-методологічний аспект забезпечення інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури, Леоненко Г. П., Юдін О. Ю. (2014)
Горбенко Ю. І. - Аналіз шляхів розвитку криптографії після появи квантових комп’ютерів, Ганзя Р. С. (2014)
Дудикевич В. Б. - Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку шифрування даних у WIMAX-системах, Микитин В. Г., Ребець А. І., Банах Р. І. (2014)
Дунець Р. Б. - Підхід до класифікації комунікаційних середовищ мереж на кристалі (2014)
Євсеєв С. П. - Дослідження загроз методів двофакторної автентифікації, Король О. Г. (2014)
Іванюк Х. Ю. - Захист інформації в системі підвищення компетентнісних характеристик та оцінювання рівня знань аудиторів (2014)
Ігнатович А. О. - Метод адаптивної автентифікації користувачів в комп’ютерних мережах на основі біометричних даних (2014)
Калашніков М. В. - Вбудовування цифрових водяних знаків у аудіофайли зі стисненням без втрат, Яковенко О. О., Кушніренко Н. І. (2014)
Карпінський М. П. - Аналітичний метод дослідження величини зміни параметрів сигналів у бездротових сенсорних мережах, Чиж В. М., Балабан С. М. (2014)
Карпінський М. П. - Атаки на відмову в обслуговуванні комп’ютерних мереж, Яциковська У. О., Балик А. В., Александер М. (2014)
Кононова В. О. - Оцінка засобів захисту інформаційних ресурсів, Харкянен О. В., Грибков С. В. (2014)
Костів Ю. М. - Формування пуассонівської імпульсної послідовності на основі генератора Голлманна, Максимович В. М., Гарасимчук О. І., Мандрона М. М. (2014)
Кочан Р. В. - Метод корекції нелінійності АЦП на базі джерела підвищеної напруги, Кочан О. В., Клим Г. І., Гоц Н. Є. (2014)
Крет Т. Б. - Захист інформації в інтелектуальних системах керування (2014)
Кузнецов О. О. - Обгрунтування вимог, побудування та аналіз перспективних симетричних криптоперетворень на основі блочних шифрів, Олійников Р. В., Горбенко Ю. І., Пушкарьов А. І., Дирда О. В., Горбенко І. Д. (2014)
Лупенко С. А. - Компаративний аналіз моделей, методів та засобів аутентифікації особи в інформаційних системах за її клавіатурним почерком, Шаблій Н. Р., Лупенко А. М. (2014)
Луцків А. М. - Високопродуктивна інформаційна система алгебраїчного криптоаналізу потокових шифрів, Вітрук І. А., Загородна Н. В. (2014)
Мельник А. О. - Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку (2014)
Мельник В. А. - Операційні системи реконфігуровних комп'ютерів: будова і організація функціонування, Кіт А. Ю. (2014)
Мельник В. А. - Оптимізація відображення пам’яті програмних моделей спеціалізованих процесорів в архітектуру ПЛІС, Лопіт І. І. (2014)
Мороз І. В. - Критерії оцінювання відмовостійкості систем опрацювання сигналів, Ваврук Є. Я. (2014)
Муляревич О. В. - Розроблення додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера, Голембо В. А. (2014)
Назаркевич М. А. - Розроблення програмного продукту для захисту інформації на основі плівок з прихованим латентним зображенням, Троян О. А. (2014)
Николайчук Я. М. - Ефективний метод модулярного множення в теоретико-числовому базисі Радемахера–Крестенсона, Касянчук М. М., Якименко І. З., Івасьєв С. В. (2014)
Новосядлий С. П. - Фізико-топологічні аспекти моделювання арсенідгалієвого супер-бета транзистора на гетероструктурах для швидкодіючих ВІС комп´ютерних систем, Мельник Л. В. (2014)
Олійник Г. В. - Дослідження використання інтелектуального програмного комплексу для захисту комп’ютерних мереж, Грибков С. В. (2014)
Олещук О. В. - Метод вимірювання енергетичної ефективності обчислень на графічному ядрі, Попель О. Є., Копитчук М. Б. (2014)
Паралюх І. П. - Швидкодіючий подільник частоти із змінним коефіцієнтом ділення (2014)
Прогонов Д. О. - Варіограмний аналіз стеганограм, сформованих на основі комплексних методів приховання даних, Кущ С. М. (2014)
Пуйда В. Я. - Розробка структурної моделі мікропроцесорного ПІД-регулятора, Мандзевич Н. Т. (2014)
Сало А. М. - Архітектура вендінгового автомату, Кравець О. І. (2014)
Самойленко Д. М. - Семантичні загрози мережному інформаційному ресурсу (2014)
Селюх П. В. - Оцінка потужності множини модулів RSA, стійких до криптоаналізу (2014)
Стефінко Я. Я. - Використання відкритих операційних систем для тестування на проникнення в навчальних цілях, Піскозуб А. З. (2014)
Тимощук П. В. - Аналіз моделі швидкісної аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших за значеннями з множини сигналів (2014)
Тишик І. Я. - Широкосмугове опрацювання сигналів систем охорони (2014)
Чекурін В. Ф. - Методологія MES і комп’ютеризація управління ГТС, Притула М. Г., Химко О. М. (2014)
Шологон О. З. - Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2m) (2014)
Шологон Ю. З. - Оцінювання структурної складності помножувачів полів Галуа на основі елементарних перетворювачів (2014)
Яковина В. С. - Моделювання параметра потоку відмов програмного забезпечення та визначення діапазонів показника його складності (2014)
Nyemkova E. - Data protection of biometric authentication for remote access to a bank account (2014)
Chaplyga V. - Administration of access rights to the corporate network with the integrated automation of the bank, Nyemkova E., Ivanishin S., Shandra Z. (2014)
Бокало М. М. - Про розв'язки анізотропних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності в необмежених за часовою змінною областях, Притула Я. Г., Скіра І. В. (2014)
Каленюк П. І. - Задача з однорідною інтегральною умовою для неоднорідного еволюційного рівняння, Нитребич З. М., Когут І. В., Кудук Ґ., Пукач П. Я. (2014)
Дрінь Я. М. - Класична розв'язність багатоточкової нелокальної задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами (2014)
Ільків В. С. - Метричні оцінки малих знаменників інтегральної задачі для навантаженого гіперболічного рівняння, Симотюк М. М., Хомяк Д. В. (2014)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для системи диференціально-операторних рівнянь у просторах рядів Діріхле-Тейлора, Страп Н. І. (2014)
Пташник Б. Й. - Оцінки мір виняткових множин гладких функцій, Симотюк М. М. (2014)
Симотюк М. М. - Крайова задача для одного виродженого параболічного рівняння, Тимків І. Р. (2014)
Тацій Р. М. - Загальна перша крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-змінними коефіцієнтам, Власій О. О., Стасюк М. Ф. (2014)
Андрусяк І. В. - Коефіцієнти степеневого розвинення і -точки цілої функції, Філевич П. В. (2014)
Глова Т. Я. - Зростання аналітичних функцій у термінах узагальнених типів, Філевич П. В. (2014)
Сухорольський М. А. - Системи функцій, біортогональні з функціями Бесселя, Достойна В. В. (2014)
Сухорольський М. А. - Підсумовування методом Вейєрштрасса--Гаусса розбіжних рядів, Івасик Г. В., Кшановський І. П. (2014)
Лопотко О. В. - Інтегральне зображення мішаних додатно визначених функцій двох змінних, зв'язаних з оператором першого порядку (2014)
М'яус О. М. - Функціональне числення для еліптичних диференціальних операторів на алгебрах типу Вінера (2014)
Попович Р. Б. - Про пiдгрупи мультиплiкативної групи одного класу скiнченних полiв (2014)
Гладун В. Р. - Відносна стійкість до збурень багатовимірних регулярних C-дробів, Матулка К. В., Манзій О. С., Пабирівський В. В. (2014)
Андрусик Я. Ф. - Ще раз про зуб плинності та формулювання динамічної умови пластичності (2014)
Демків І. І. - Інтерполяція функцій інтегральними ланцюговими дробами (2014)
Демків Л. І. - Дослідження впливу розподілу коренів характеристичного полінома на характеристики перехідних процесів у динамічній системі (2014)
Кунинець А. В. - Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних диференціальних рівнянь в сферичній системі координат, Кутнів М. В. (2014)
Філь Б. М. - Обчислення законів збереження нелінійних динамічних систем методами комп'ютерної алгебри (2014)
Cиротюк С. В. - Електронний енергетичний спектр кристала LiF, Клиско Ю. В. (2014)
Склярчук В. М. - Електропровідність та термоЕРС розплавів CdTe, Плевачук Ю. О., Ільчук Г. А., Петрусь Р. Ю. (2014)
Стодiлка М. I. - Обернена задача для діагностики неоднорідної атмосфери сонця: спостереження в лінії 4554.03 Å Ba II, Скульський М. Ю. (2014)
Андріюк В. В. - Когнітивні параметри, межі та фактори юридичного прогнозування (2012)
Бортун М. І. - Правове положення органів прокуратури України у другій половині ХІХ століття (2012)
Присташ Л. Т. - Органи повітового самоврядування в Буковині (1918-1940 рр.) (2012)
Сидоренко В. В. - Дієвість механізму правового регулювання як передумова впорядкування суспільних відносин (2012)
Бєлєвцева В. В. - Комплексність адміністративно-правового режиму забезпечення державної безпеки України (2012)
Дозорець П. М. - Форми контрольно-наглядової діяльності органів державної податкової служби у сфері обігу підакцизних товарів (2012)
Ковбас І. В. - Завдання та функції, як необхідні складові адміністративно-правового статусу органів публічної адміністрації, Друцул Т. І. (2012)
Луцький І. М. - Християнські засади у законодавчому регулюванні правового статусу особи (2012)
Шурупова К. В. - Сучасний стан, розвиток та перспективи законодавства про доступ до інформації в Україні (2012)
Яворська І. М. - Правовий статус та функції суду Європейського Союзу (2012)
Банасевич І. І. - Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): стан правового регулювання (2012)
Васильєва В. В. - Зобов’язання, що виникають з приводу укладення та недійсності договору (2012)
Сліпченко С. О. - Невідчужуваність та невіддільність особистих немайнових прав (2012)
Соколовська Ю. В. - Загальна характеристика правового регулювання відповідальності учасників повного та командитного товариств (2012)
Соколовський М. В. - Межі здійснення корпоративних прав: окремі цивільно-правові аспекти (2012)
Трут Д. В. - Часткові зобов’язання як різновид цивільно-правових зобов’язань з множинністю осіб (2012)
Федюк Л. В. - Поняття найменування юридичної особи (2012)
Багай Н. О. - Правовий статус колективних сільськогосподарських підприємств: проблеми законодавчого регулювання (2012)
Скоробагатько А. В. - Правові аспекти недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Бойко А. М. - Методологія пізнання корупційної злочинності (2012)
Газдайка-Василишин І. Б. - Кримінально-правова характеристика необережного знищення або пошкодження майна (2012)
Йосипів А. О. - Детермінанти асоціальної поведінки підлітків-маргіналів (2012)
Йосипів Ю. Р. - Економічна злочинність: деякі питання запобігання (2012)
Сотніченко В. С. - Теоретичні моделі кримінальної відповідальності юридичних осіб та техніко-юридичні засоби їх запровадження (2012)
Зарубенко О. В. - Тактика огляду документів у кримінальному провадженні (2012)
Шум В. В. - Види кореспонденції, на яку може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (2012)
Третяк К. Р. - Аналіз стійкості пунктів системи автоматизованого геодезичного моніторингу інженерних споруд Канівської ГЕС, Петров С. Л., Голубінка Ю. І., Аль-Алусі Ф. К. Ф. (2014)
Костецька Я. М. - Вплив кута відсічки та типу приймача на точність визначення положення пунктів, Пішко Ю. Р., Торопа І. М. (2014)
Бурак К. О. - Дослідження похибки зчитування відліку в разі геометричного нівелювання коротким променем цифровими нівелірами, Гринішак М. Я. (2014)
Янків-Вітковська Л. М. - Дослідження азимутально-часових варіацій стану іоносфери за спостереженнями з мережі GNSS-станцій, Задемленюк А. В. (2014)
Терещук О. І. - Методика та результати дослідження кінематичних визначень координат різними GNSS-приймачами (2014)
Джуман Б. Б. - Апроксимація аномалій сили ваги методом ASHA на територію Арктики (2014)
Черняга П. Г. - Експериментально-картографічне моделювання динаміки зсувонебезпечних територій за даними геодезичних спостережень, Нікулішин В. І., Приймак М. А., Блеянюк Т. В. (2014)
Колб І. З. - ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті (2014)
Грицьків Н. З. - Дослідження динамічних процесів на гірничо-промислових об’єктах методами геоінформаційного моделювання, Горлатова В. О. (2014)
Дичко Л. В. - Умови забезпечення якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту за даними цифрового аерознімання (2014)
Четверіков Б. В. - Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд "Цитадель” (м. Львів), Бідюк Х. І. (2014)
Губар Ю. П. - Побудова моделі визначення ставки дисконту методом ринкової екстракції (2014)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2014)
Технічні вимоги до оформлення статей журналу "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2014)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, cartography and aerial survey” (2014)
Technical requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, cartography and aerial survey” (2014)
Олійник В. С. - Процеси формування захисних властивостей букових лісів Карпат, Блистів В. І. (2012)
Гриник Г. Г. - Порівняльна характеристика експозиційно-орографічних моделей оптимально-продуктивних місцеположень ялинових, букових і ялицевих деревостанів в Українських Карпатах (2012)
Шпарик Ю. С. - Особливості визначення типів лісу в Українських Карпатах, Вітер Р. М. (2012)
Гожан М. Я. - Особливості формового різноманіття видів роду Picea, Гузь М. М., Гречаник Р. М. (2012)
Гайдукевич М. Є. - Дендрофлора Надвірнянського лісництва (2012)
Базюк І. В. -Дубей - Агарикоїдні гриби лук Українського Розточчя (2012)
Заїка В. К. - Морфофізіологічні особливості формування фітомаси дуба звичайного в лісових культурах різних типів лісу Львівського Розточчя, Кендзьора Н. З. (2012)
Придка П. П. - Схожість насіння і ріст сіянців Larix decidua Mill. Та Larix eurolepis Henry в умовах Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату (2012)
Рибак Ю. Л. - Фізіолого-біохімічні показники дерев сосни звичайної в умовах ураження кореневою губкою (2012)
Лавний В. В. - Фізико-хімічні властивості ґрунтів на деяких вітровальних ділянках Українських Карпат (2012)
Мельник П. П. - Системний підхід в екологічному менеджменті агроекосистем, Дребот О. І. (2012)
Триснюк В. М. - Основні екологічні проблеми та шляхи їх подолання в західному регіоні України, Мокрий В. І. (2012)
Головко А. А. - Інституційні аспекти управління об'єктами природно-заповідного фонду України, які не віднесено до відомчого підпорядкування профільного міністерства (2012)
Блінкова О. І. - Оцінювання екологічних загроз екосистемам і біотичним комплексам Криму (2012)
Дебринюк М. Ю. - Санітарний стан дерев Левандівського парку міста Львова, Дудин Р. Б. (2012)
Міронова Н. Г. - Формування запасів рослинної речовини та початкове ґрунтоутворення в екотонах техногенних озер малого полісся (2012)
Марно О. Ю. -Куца - Сучасний стан зелених насаджень скверу імені Т. Г. Шевченка в місті Умань (2012)
Миклуш Ю. С. - Функції приміських рекреаційно-оздоровчих лісів і продукування кисню (2012)
Оліферчук В. П. - Отримання біогазу шляхом анаеробного зброджування осадів стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, Матвієнко М. Т. (2012)
Попович В. В. - Полігони твердих побутових відходів у вироблених кар'єрах, ярах, траншеях і особливості їх фітомеліорації (2012)
Слободенюк О. А. - Утилізація рослин, забруднених дихлордифенілтрихлорметилметаном (2012)
Білей П. В. - Теплотехнічна модель теплогенератора для спалювання деревинної сировини, Приставський Б. І. (2012)
Дзюба Л. Ф. - Поперечні коливання полотна стрічкової пилки, Хитряк О. І., Ребезнюк І. Т. (2012)
Гомонай В. В. - Можливості безпечної заготівлі та перероблення деревини на забрудненій території радіоактивними елементами, Гомонай–Стрижко М. В. (2012)
Берлінг О. Ю. - Вплив тиску, температури та кількісного вмісту метану в транспортованому газі на режим роботи турбодетандерної установки (2012)
Сопушинський І. М. - Анатомічні особливості прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини явора (Acer pseudoplatanus L.) Та ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) (2012)
Кривик О. О. - Передумови поєднання різних порід деревини у клеєних щитах, Маєвський В. О., Жмурко С. В. (2012)
Савула С. Ф. - Структурні зміни в сталях магістральних трубопроводів у процесі старіння, Харченко Є. В., Савула Р. С. (2012)
Юськевич Т. В. - Усихання деревини інтродукованих видів сосни (2012)
Башнянин Г. І. - Оптимізація механізму державного регуляторного впливу на структурні зрушення в економіці України, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Гаврилко П. П., Потинський М. Л. (2012)
Шевчук В. О. - Вплив факторів середовища функціонування підприємства на його ринкову вартість, Корягін М. В. (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Упровадження стандартів "Базель ІІ" та проблема проциклічності банківського кредитування (2012)
Копилюк О. І. - Стан банківської системи України в сучасних умовах господарювання, Колодійчук А. В. (2012)
Єлейко В. І. - Економетричний аналіз та прогнозування обсягів фінансування вітчизняної економіки, Шушкова Ю. В. (2012)
Башнянин Г. І. - Вдосконалення роботи з проблемними активами банків – запорука оздоровлення банківської системи, Сидоренко В. А., Люлик М. Б. (2012)
Вільчинська О. М. - Оцінювання диференціації заробітної плати різних регіонах України (2012)
Виклюк М. І. - Теоретичні засади визначення суті економічної безпеки та її структури (2012)
Дем'янчук Ю. І. - Приватні трансферти і регіональний ринок праці в Україні (2012)
Дзьоба В. Б. - Основні проблеми державних фінансів Сполучених Штатів Америки та способи їх вирішення, Качмарчик С. А. (2012)
Доскочинська Л. С. - Золото – фінансовий актив в умовах фінансової глобалізації (2012)
Запоточний В. І. - Основні умови випуску та порядок розміщення державних облігацій України з індексованою вартістю (2012)
Карпінский Б. А. - Фінансовий клімат території: основи і прояви, Григоренко В. О. (2012)
Лазур П. Ю. - Пріоритетні напрями активізації державної конкурентної політики у сфері малого та середнього підприємства в Україні (2012)
Лазур М. П. - Головні чинники конкурентної позиції національної економіки, Павник М. А. (2012)
Максимець О. В. - Оцінювання конкурентних переваг україни у міжнародній торгівлі деревинною продукцією у період сучасної економічної кризи (2012)
Малиновський Ю. В. - Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві, Маліновський І. П., Цьвок Д. Р. (2012)
Марець О. Р. - Нормативно-правові та практичні аспекти подання податкової звітності в Україні (2012)
Маслак О. О. - Переваги та недоліки підходів до оцінювання безпеки інноваційного розвитку національної економіки, Дорошкевич К. О., Удовиченко Т. Є. (2012)
Пуліна Т. В. - Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об'єднань підприємств, Коротунова О. В. (2012)
Румянцева Г. І. - Сучасний стан та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2012)
Скаско О. І. - Перспективи розвитку внутрішньосистемного контролю в банках (2012)
Сухорська У. Р. - Вплив планування збуту продукції на конкурентоспроможність промислового підприємства (2012)
Макух С. М. - Індикатори розвитку та перспективи функціонування соціальної складової національної економіки (2012)
Приймак В. І. - Економетричні моделі для прогнозування попиту і пропозиції робочої сили в Україні, Возняк О. Г. (2012)
Цмоць І. Г. - Архітектура інтелектуальної робототехнічної системи для дистанційного дослідження об'єктів, Шулак Б. Я., Шкодин А. В., Антонів В. Я. (2012)
Маєвський В. О. - Визначення ширини робочої зони охоплення схемою розпилювання колоди, бруса, сегмента та сектора з урахуванням їх реальної форми, Вус А. Я. (2012)
Лифар В. В. - Дослідження транзитного потенціалу регіону та його оцінювання (2012)
Пукач А. І. - Модель функціонування підсистеми автоматичного визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору, Теслюк В. М., Іванців А. Д., Загарюк Р. В. (2012)
Алі Рекік - Програмна система розв'язування транспортної задачі з модифікованими крайовими умовами (2012)
Скорохода О. В. - Засоби оцінювання параметрів динамічних об'єктів на основі нейромережевого сингулярного спектрального аналізу, Андрієцький Б. Р., Цмоць І. Г., Ткаченко Р. О. (2012)
Страпчук С. І. - Використання авс-хyz-аналізу в дослідженнях ефективності маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств (2012)
Малиновська О. Л. - Шляхи підвищення ефективності процесу вивчення іноземних мов студентами немовних вищих навчальних закладів, Масон С. Р. (2012)
Дуляба Н. І. - Проблеми та перспективи входження українських університетів у світові освітні рейтинги (2012)
Подра О. П. - Системні соціально-економічні зміни в економіці як чинник формування конкурентоспроможного людського капіталу (2012)
До відома авторів статей (2012)
Ортинський В. Л. - Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Збройних силах України в правовому та соціологічному аспектах (2014)
Баїк О. І.. - Про формування наукової термінології податкового права України (2014)
Бліхар М. М. - Методи адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Ковалів М. В. - Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади, Стахура І. Б. (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Правові аспекти удосконалення державної антикорупційної політики (2014)
Сорочкін О. В. - Учасники неюрисдикційних адміністративних проваджень: питання термінологічного позначення (2014)
Яновицька Г. Б. - Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів (2014)
Гарасимів Т. З. - Правова філософема становлення особистості (2014)
Сливка С. С. - Деонтологічні проблеми входження людини у правове поле (2014)
Сірант М. М. - Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільства (2014)
Коваль І. М. І - сторія становлення поняття "правового менталітету” (2014)
Радейко Р. І. - Раціональна формалізація права: теоретичний аналіз та практичний вимір (2014)
Ярмол Л. В. - "Погляд” у структурі свідомості людини: філософсько-правові аспекти (2014)
Романова А. С. - Морально-феноменологічна сутність права (2014)
Чорнобай О. Л. - Поняття і суть комунікативної культури правника (2014)
Шай Р. Я. - Суб’єкти реалізації правоохоронних функцій держави (2014)
Макарчук В. С. - Міжнародно-правова аргументація позиції польських емігрантських урядів у територіальному спорі з СРСР (1939–1945 рр.) (2014)
Гулак Л. С. - Особливості муніципального управління в зарубіжних країнах (2014)
Ряшко О. В. - Т. Г. Шевченко – полум’яний борець за права і свободи людини (до 200-річчя з дня народження), Ряшко В. І. (2014)
Ситар І. М. - Комунікація у праві: до проблеми міжкультурної комунікації (2014)
Терлюк І. Я. - Правові підстави української державності у творчій спадщині Пилипа Орлика (2014)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове виявлення протидії законній господарській діяльності (2014)
Марисюк К. Б. - Ще один взірець для реформування вітчизняних пенітенціарних установ (2014)
Кушпіт В. П. - Генезис поняття насильства у теорії кримінального права (2014)
Гумін О. М. - Поняття кримінальної насильницької поведінки та її види (2014)
Наконечна Л. А. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство (2014)
Сорока С. О. - Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2014)
Якимова С. В. - Поняття та кримінологічна характеристика "сексуальних злочинів” (2014)
Кравчук В. М. - Право інтелектуальної власності як виклад до статутного капіталу юридичної особи (2014)
Марчук В. І. - Особливості документального оформлення повноважень адвоката і вдосконалення в рамках діючого законодавства (2014)
Несімко О. Д. - Особливості договору морського чартеру (2014)
Бортник Н. П. Єсімов С. С. - Договір перевезення пасажира та багажу в міжнародному приватному праві (2014)
Жаровська І. М. - Становлення державної політики у сфері військо-правових відносин (2014)
Андрусяк І. П. - Правові механізми забезпечення гендерної рівності в Україні (2014)
Юськів Н. В. - Громадянство у системі правового статусу неповнолітніх (2014)
Богів Я. І. - Народний суверенітет та права людини як два основоположних, взаємопов’язаних принципи конституціоналізму (2014)
Грищук В. К. - Теоретичні концепти сучасних реформаційних процесів в Україні (2014)
Єсімов С. С. - Правові аспекти процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу (2014)
Ковальчук О. Б. - Право на громадський протест як основоположне право людини та конституційні механізми його реалізації (2014)
Лесько Н. В. - Проблеми правового регулювання профілактики правопорушень в Україні (2014)
Колич О. І. - Філософсько-правові концепти полемістів Острозької Академії (2014)
Яценко М. М. - Детермінанти правової поведінки (2014)
Содержание (2011)
Дреер Й. - Символ и теория жизненного мира: "Трансценденции жизненного мира и их преодоление посредством знаков и символов” (2011)
Малюк А. - Концепт глобализации сквозь призму идей Карла Поланьи (2011)
Сусская О. - Социологическая наука между Сциллой и Харибдой современного меркантилизма и научного познания (2011)
Батаева Е. - "Фотоснимки” мысли Ж.Бодрийяра (2011)
Заяц Д. - "Indie-rock социология” Мишеля Маффесоли (2011)
Иващенко О. - Социология стоимости (повседневной) жизни в современной Украине: в поисках источников (2011)
Стегний А. - Четверть века после Чернобыля: опыт социологического наблюдения (2011)
Елейко М. - Эмоционально-оценочный подход к исследованию социального самочувствия (2011)
Домбровская А. - Особенности использования е-услуг потребителями некоторых стран Центрально-Восточной Европы, Янось-Кресло М., Пачковский Ю. (2011)
Волович В. - Автобиография: социологическое воображение (2011)
Николаенко В. - Мировоззренческая функция социологии религии. Коллизии в отношениях социологии религии и теологии, Николаенко Л., Яковенко Ю. (2011)
Титул, зміст (2014)
Бурак А. І. - Сутність соціологічного неоінституціоналізму, Шигінська І. (2014)
Шипілова М. В. - Особливості формування соціального капіталу в трансформаційний період розвитку економіки (2014)
Гладка І. В. - Сучасний стан світового ринку круїзного судноплавства (2014)
Верховод І. С. - Організаційно-економічні аспекти розвитку садівництва в Україні (2014)
Власова В. П. - Світовий досвід та перспективи впровадження державно-приватного партнерства в морських торговельних портах України (2014)
Воронянська О. В. - Зональний підхід до факторів виробництва зерна (2014)
Данкевич В. Є. - Методологічні уроки європейського досвіду розвитку земельних банків (2014)
Данкевич Є. М. - Розвиток міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі: переваги та ризики (2014)
Збарська А. В. - Сімейна ферма як вид малого бізнесу і форма господарювання на селі: перспективи розвитку (2014)
Коваленко О. В. - Ефективність маркетинго-іноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України (2014)
Плотнікова М. Ф. - Соціально-економічні основи створення екопоселень як моделі розвитку суспільства (2014)
Шпикуляк О. Г. - Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва, Мазур Г. Ф. (2014)
Шульський М. Г. - Напрями трансформації особистих селянських господарств (2014)
Gutorov A. - Domestic Experience And Problems Of Agricultural Enterprises’ Classification By Sizes In Their Integration’s Context (2014)
Дідур Г. І. - Складові та напрямки удосконалення економічного механізму функціонування господарських товариств аграрної сфери (2014)
Захарченко О. В. - Перспективи розвитку сільського туризму (2014)
Захожай В. Б. - Формування системоутворюючих регуляторів організаційної структури механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства, Онищук В. О. (2014)
Збарський В. К. - Розвиток різноукладності в аграрному секторі України, Збарська А. В. (2014)
Кальченко С. В. - Перспективи розвитку особистих селянських господарств (2014)
Кобилянська А. В. - Технічні бар'єри в торгівлі та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2014)
Мельничук О. І. - Розвиток агропродовольчого ринку України: маркетинговий аспект (2014)
Міненко М. А. - Проблема використання географічних зазначень та найменувань українськими виноробами, Матвєєв В. В. (2014)
Нестеренко С. А. - Особливості методології визначення вартості потенціалу підприємства (2014)
Нестеренко С. А. - Організація технічного забезпечення виробництва в фермерських господарствах, Агєєва І. В. (2014)
Плотніченко С. Р. - Роль стратегічного планування при виході аграрних підприємств на зовнішній ринок, Гаврилюк І. І. (2014)
Саковська О. М. - Створення та функціонування маркетингових кооперативів в аграрній сфері України (2014)
Серських Н. С. - Електронна комерція як маркетингова стратегія для підприємств аграрної сфери (2014)
Хацер М. В. - Фактори впливу на промислове підприємство в умовах трансформації економіки України, Абубекерова А. З. (2014)
Шелест Т. М. - Сучасні аспекти розвитку маркетингової клієнт-стратегії морських навчальних закладів (2014)
Шквиря Н. О. - Формування маркетингової стратегії туристичних підприємств (2014)
Шульгіна Л. М. - Розвиток організаційної та маркетингової підтримки виставково-ярмаркової діяльності підприємств, Рак А. (2014)
Хорішко І. В. - Роль та значення екологобезпечних технологій виробництва в сільському господарстві (2014)
Завгородня Н. В. - Вимірювання бідності в Україні (2014)
Карпенко А. В. - Формування та використання інтелектуального капіталу в Україні, Пироговська Ю. О. (2014)
Кепко В. М. - Удосконалення системи управління персоналом в аграрних формуваннях (2014)
Синяєва Л. В. - Роль сучасного суспільства в управлінні продуктивністю праці, Ярчук А. В. (2014)
Скиба С. А. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання розвитку людського потенціалу (2014)
Ярчук А. В. - Производительность труда как показатель эффективности производственной деятельности (2014)
Демченко І. В. - Сучасна стратегія забезпечення фінансової безпеки аграрних суб'єктів господарювання (2014)
Захарова Н. Ю. - Особливості формування витрат аграрних підприємств (2014)
Рубцова Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку діючої системи агрострахування в Україні (2014)
Трусова Н. В. - Оцінка забезпечення фінансовим потенціалом сільського господарства (2014)
Якушева І. Є. - Сучасні аспекти державного регулювання відносин в аграрному секторі (2014)
Яцух О. О. - Проблеми та перспективи державної політики щодо напрямів і обсягів бюджетної підтримки розвитку аграрного сектору економіки (2014)
Sakhno L. A. - Ways Of Auditing Setting In Ukraine And EU (2014)
Кошкалда І. В. - Особливості складання фінансової звітності згідно НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Ковальова О. В. (2014)
Левченко О. П. - Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів (2014)
Морозюк Н. С. - Порівняльні концепції визначення запасів в країнах світової співдружності, Дяченко О. П. (2014)
Найда А. В. - Трансфертне ціноутворення в агрохолдингах (2014)
Садовська І. Б. - Розвиток функцій управлінського обліку в умовах інституціональних змін (2014)
Сорока Л. С. - Розвиток екологічного обліку в контексті економічної безпеки (2014)
Трачова Д. М. - Аутсорсинг в Україні: облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Бойко В. В. - Інформаційні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільських територій (2014)
Власюк Ю. О. - Особливості імітаційного моделювання економічних систем (2014)
Горяна І. В. - Методи аналізу і прогнозування в задачах обґрунтування маркетингових рішень (2014)
Солодкий В. Д. - Шляхи формування надійного природного поновлення лісів в умовах Буковинських Карпат і передкарпаття, Заячук В. Я., Робулець С. В. (2012)
Зільберварг І. Р. - Особливості озеленення території нижньогірської центральної районної лікарні у степовому Криму, Іслямова Е. А. (2012)
Ізмест'єва С. В. - Особливості розмноження Carex dioica L. (Cyperaceae) у природних популяціях за різних умов росту, Данилик І. М. (2012)
Гожан М. Я. - Перспективи використання культиварів роду Picea у садово-парковому господарстві та озелененні (2012)
Громяк О. Ю. - Потенційна продуктивність соснових лісів Українського Розточчя, Гриник Г. Г., Громяк Ю. О. (2012)
Івченко А. І. - Таксономічний склад покритонасінних дендропарку львівської клінічної інфекційної лікарні, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Коляда Л. Б. (2012)
Мирончук К. В. - Аналіз стабільності розвитку живоплотів за показником флуктуючої асиметрії листкових пластинок (2012)
Рибак Ю. Л. - Електрофізіологічні показники уражених сосновим вертуном дерев сосни звичайної в умовах Західного Полісся (2012)
Озарків О. І. - Методика розрахунку складових теплового режиму лісу, Копій Л. І., Тереля І. П., Чернявський М. В. (2012)
Данько Т. І. - Лісова політика та законодавче регулювання лісогосподарської діяльності, Ільницька–Гикавчук Г. Я. (2012)
Кок З. С. - Особливості та перспективи використання земель сільськогосподарського призначення в аграрному секторі Закарпаття (2012)
Леонтяк Г. П. - Усадебные парки Молдовы ХІХ - начала ХХ века, Осипов М. Ю. (2012)
Геник Я. В. - Рідкісність фітоценозу - критерій природоохоронної цінності лісових екосистем, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2012)
Сімків Л. Є. - Теоретичні аспекти стратегії розвитку сільського зеленого туризму в регіоні, Проданова І. І. (2012)
Ільчук Г. І. - Естетотерапія - фундамент екологічної безпеки (2012)
Кутя М. М. - Характеристика рекреаційних навантажень та рекреаційної місткості лісопаркових ландшафтів Києва, Гірс О. А. (2012)
Челядин Л. І. - Фізико-хімічне очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами, з вмістом вуглецевомінеральних матеріалів, Хомин В. Р., Скробач М. Р., Богуславець М. М., Неміш П. П. (2012)
Кацман М. Д. - Застосування пожежних поїздів для ліквідації транспортних подій з небезпечними вантажами (2012)
Шостак В. В. - Залежність надійності стрічкопилкових верстатів від їх конструкційних особливостей, Войтович В. В. (2012)
Гомонай В. В. - Визначення силових параметрів механізму подачі рубальної машини (2012)
Губа Л. М. - Формування споживчих властивостей шкір зі спилку (2012)
Кшивецький Б. Я. - Механізм формування термопластичних клейових з'єднань деревини (2012)
Оріховський Р. Я. - Проблеми надійності технічних засобів в автоматизованих системах управління технологічними процесами (2012)
Предзимірська Л. М. - Ефективність кавітаційного оброблення стоків спиртового виробництва з вмістом газів різної природи, Шевчук Л. І., Старчевський В. Л., Леочко Н. С. (2012)
Серган О. Є. - Обґрунтування вибору варіанта комбінування пакета шпону з різних порід у фанерному виробництві (2012)
Сопушинський І. М. - Особливості макроструктури декоративної деревини аномалій явора, бука лісового та ясена звичайного (2012)
Якимів Р. М. - Радіохвилевий метод неруйнівного контролю з врахуванням внутрішніх механічних напружень у випромінювачі, Мельничук А. О., Ліске О. М. (2012)
Башнянин Г. І. - Податкові інструменти регулювання та оптимізації структурних зрушень в інвестиційній діяльності, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Майовець Є. Й. - Маркетингові аспекти формування рівноважної ціни на аграрному ринку, Ключук В. В. (2012)
Крупка Я. Д. - Капітал і капіталізація: теоретичне обґрунтування та подання в системі обліку і звітності (2012)
Рибчук А. В. - Державне регулювання розвитку національних інфраструктурних комплексів (2012)
Башнянин Г. І. - Проблеми рефінансування банків у посткризовий період, Сидоренко В. А., Люлик М. Б. (2012)
Жабинець О. Й. - Формування інвестиційних ресурсів страхових компаній та питання безпеки їх інвестиційної діяльності (2012)
Вертель В. В. - Теоретичні підходи до оцінювання попиту на залізничні пасажирські перевезення (2012)
Гирик О. С. - Оцінювання інвестиційної привабливості України (2012)
Голобородько Ю. О. - Теоретичні підходи до розкриття суті та складових фінансової безпеки банківських установ (2012)
Гнилянська Л. Й. - Ризики в туристичній діяльності, Топоровський В. Я. (2012)
Бабійчук Т. П. - Стимулювання банківського інвестування: світові тенденції (2012)
Головко А. А. - Розмежування господарських і контрольних функцій у сфері державного управління природокористуванням в Україні (2012)
Городня Т. А. - Аналіз стану інноваційної діяльності у Львівській області та джерела її фінансування, Явтуховська І. В. (2012)
Грицак І. І. - Управлінський облік у системі менеджменту підприємства: особливості організації та оцінювання, Чубай В. М. (2012)
Башнянин Г. І. - Типологізація економічних систем за ступенем лібералізації, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Дем'янчук Ю. І. - Засоби заохочення інвестиційного впливу приватних трансфертів (2012)
Дуляба Н. І. - Значення прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання, Корнілов С. О. (2012)
Капітула С. Л. - Формування змісту фінансових потоків підприємств оптової торгівлі (2012)
Колодійчук А. В. - Кластери - новітня форма організації промисловості (2012)
Наконечна Н. В. - Входження України до європейського адміністративного простору: перспективи і проблеми (2012)
Крет В. В. - Значення диверсифікації у стратегії розвитку сучасних транснаціональних компаній (2012)
Кудин С. І. - Маркетингові підходи до визначення цінових ризиків приватних підприємств (2012)
Кулиняк І. Я. - Планування лізингової діяльності підприємств (2012)
Курильців Р. М. - Формування системи земельного адміністрування в Україні (2012)
Лазур П. Ю. - Значення малого та середнього підприємництва на внутрішньому і зовнішньому ринках України та їхній вплив на ринкову трансформацію економіки регіонів (2012)
Макар О. П. - Зміцнення боргової безпеки - передумови економічного зростання в Україні (2012)
Машика Ю. В. - Особливості моніторингу соціально-трудової сфери (2012)
Мороз В. П. - Методика розрахунку податкового навантаження на підприємства лісового господарства України (2012)
Петренко М. П. - Оцінювання зайнятості персоналу агропромислового комплекса Херсонської області (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського