Писаренко А. В. - Рівень молочної продуктивності корів червоної степової породи за різних методів розведення (2013)
Підпала Т. В. - Оцінка особливостей поведінки молочної худоби за умов інтенсивної технології, Марикіна О. С., Марикіна К. С. (2013)
Приходько М. Ф. - Оцінка бугаїв-плідників української бурої молочної худоби за якісними показниками молока їх дочок (2013)
Скляренко Ю. І. - Використання бурої худоби Північно-Східного регіону України для покращенні споріднених порід, Радченко Н. П., Чернявська Т. О. (2013)
Скляренко Ю. І. - Збереження лебединської породної групи великої рогатої худоби під час Другої світової війни, Комликова Г. І. (2013)
Супрун І. О. - Динаміка рекордів коней орловської рисистої породи, Шинкаренко О. А. (2013)
Хмельничий Л. М. - Мінливість успадковуваності лінійних ознак корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Омар Хусейн Алі (2013)
Хмельничий Л. М. - Біологічні особливості продуктивних та екстер’єрних якостей бугайців української бурої молочної породи, Салогуб А. М. (2013)
Остапенко В. І. - Удосконалення методів оцінки кривих несучості птиці різних видів (2013)
Слюсар М. В. - Морфофункціональні властивості вимені корів української червоно-рябої молочної породи залежно від пігментації волосяного покрив (2013)
Дудок А. Р. - Моніторинг формування стада великої рогатої худоби української червоної молочної породи (2013)
Бондаренко Ю. В. - Сравнительная характеристика и современная классификация методов определения пола молодняка сельскохозяйственной птицы (аналитический обзор), Омар Хусейн Алі (2013)
Берникова Г. А. - Спектр і частота морфологічних спадкових аномалій ембріонального розвитку у курей різного напрямку продуктивності (2013)
Бульченко І. О. - Частота мутантних генів в популяціях різних видів водоплавних птахів (2013)
Горобець В. О. - Показники спермопродукції кнурів м’ясних порід англійської селекції, Войтенко С. Л. (2013)
Гузєєв Ю. В. - Генетична структура популяції сірої української худоби по гену CSN3 (2013)
Вацький В. Ф. - Ембріогенез і продуктивність молочної худоби, Величко С. А. (2013)
Ершов М. А. - Оксиэтилидендифосфоновые комплексы и их применение в животноводстве, Григорьева Т. Е. (2013)
Зобова Н. С. - Воздействие на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота парааминобензойной кислоты (2013)
Кіндя В. І. - Вплив мікронізації на хімічний склад зерна сої та кукурудзи, Білогубець А. В. (2013)
Міненко Г. В. - Вплив зберігання яєчників великої рогатої худоби при знижених температурах на придатність ооцитів до дозрівання in vitro, Кочубей О. В. (2013)
Мадебейкин И. И. - Липа – важнейший медонос в кормовой базе пчеловодства России, Мадебейкин И. Н., Шилов В. А. (2013)
Марценюк В. П. - Гетерозис та промислова гібридизація в рибництві (2013)
Машкін М. І. - Дослідження ряду факторів на процес розділення молока на фракції, Могутова В. Ф. (2013)
Медведєв А. Ю. - Кормова поведінка і показники крові бугайців за традиційної сезонної та однотипної годівлі консервованими кормами (2013)
Менькова Г. В. - Использование биологически активных добавок в технологии откорма бычков черно-пестрой породы (2013)
Першута В. В. - Вплив бугаїв-плідників на формування відтворних ознак дочок (2013)
Повод М. Г. - Відгодівельні якості поросят на дорощуванні залежно від умов їх утримання в різні періоди року, Крамар Н. І. (2013)
Приходько М. Ф. - Сиропридатність молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2013)
Пухляк А. Г. - Перспективи розширення асортименту сухих десертних молочних сумішей , Калініна Г. П., Мерзлов С. В., Гребельник О. П. (2013)
Рибалка М. М. - Перспективні технології виробництва молока, Держговський О. О., Тендітник В. С. (2013)
Рижкова Т. М. - Сумісне використання йодовмісних добавок для підвищення якісних показників козиного молока, Лівощенко І. М., Тарасова Т. О. (2013)
Савран В. П. - Оцінка санітарно-гігієнічного стану дійкової гуми і станкового обладнання та їхній вплив на якість молока, Бойко М. А. (2013)
Ставецька Р. В. - Формування популяції молочної худоби, стійкої до лейкозу, Дубін О. В. (2013)
Хмельничий Л. М. - Ефективність виробництва товарної риби за використання трилітнього циклу її вирощування у ПАТ "Сумирибгосп”, Шкурат А. О. (2013)
Хвостик В. П. - Генетичні особливості м'ясо-яєчних курей поліпшеної популяції, Бондаренко Ю. В. (2013)
Бабік Н. П. - Хімічний склад та енергетична цінність внутрішніх органів і язика бугайців м’ясних порід, Федорович Є. І. (2013)
Подоба Ю. В. - Поліморфізм мітохондріальної ДНК у тварин сірої української та української білоголової порід великої рогатої худоби (2013)
Ладика Л. М. - Ріст і розвиток козликів української популяції молочних кіз при вирощуванні на м'ясо, Опара В. О. (2013)
Гайдей О. С. - Стрес, адаптація та резистентність у корів української червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід (2013)
Пам’яті Богдана Сольчаника (2014)
Світова соціологічна спільнота підтримує Україну (2014)
Пам’яті Тетяни Іванівни Заславської (2014)
Докторов Б. - "Народитися оптимістом, успадкувати від батьків гени, сповнені сонцем...” (2014)
Макеєв С. - Соціальна структура і трансформації (2014)
Шабанова М. - Про внесок Т.І.Заславської у пізнання посткомуністичних трансформацій: соціальні механізми і проблема актора (2014)
Куценко О. - Евристичний потенціал концепції соціальної структури суспільства Т.І.Заславської (2014)
Загороднюк Т. - Концепція соцієтальної трансформації російського суспільства Т.І.Заславської: історія, розвиток, прогностичний потенціал (2014)
Симончук О. - Клас дрібних власників в Україні у XX столітті (2014)
Лейн Д. - Безробіття і перетворення: масштаби, політика і контрзаходи (2014)
Яковенко А. - Соціологічне знання в кризі і/або в лещатах фатальностей? (2014)
Гацков М. - Епістемологічні засади аналітичної соціології (2014)
Устич С. - Аплікація системної методології в соціологічній та статистичній рефлексії сучасних транскордонних процесів (2014)
Казаков В. - Микола Кондратьєв: проблема нової науки (2014)
Паніотто В. - Амосов і моделювання соціальних процесів (2014)
Кандричин С. - Довголіття академіків: порівняльний аналіз (2014)
ВАК України інформує... (2014)
Савельєв Ю. - Сучасний стан порівняльних соціальних досліджень (2014)
Дембіцький С. - VII Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної і Т.І.Заславської "Постсоціалістичні суспільства: розмаїття соціальних змін” (2014)
Оголошення про конкурс "Кращий молодий соціолог року—2014” (2014)
Яковенко Ю. - Звіт про роботу комісії із соціології науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за 2013 рік (2014)
Іваненко О. - Два погляди на пострадянську трансформацію: спроба порівняння (2014)
Луцький І. М. - Християнські основи філософсько-правових поглядів О. Потебні (2011)
Луцький Р. П. - Позитивне право як явище соціальної дійсності (2011)
Маланій О. Я. - Організаційно-правові засади функціонування інспекції праці на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) (2011)
Мина В. В. - Поняття "кара" крізь призму філософсько-правової доктрини гуманізму (2011)
Мироненко І. В. - Регулювання земельних відносин добросусідства в законодавстві Російської імперії (2011)
Питльована В. П. - Повноваження і діяльність місцевого управління та судочинства в Галичині у складі Австрії (1775-1848 рр.) (2011)
Словська І. Є. - Радянська модель представницьких органів влади (за Конституцією УРСР 1978 р.) (2011)
Ходак Т. М. - Державотворчі погляди Володимира Левинського (2011)
Шутак І. Д. - Юридична техніка: теоретико-правовий аспект, Шаган О. В. (2011)
Глазунова С. М. - Законодавчі акти, що визначають конституційно-правовий статус гірських населених пунктів (2011)
Книш В. В. - Національна свідомість в українському конституціоналізмі як передумова формування позитивної конституційно-правової відповідальності суб’єктів конституційних правовідносин (2011)
Мацькевич М. М. - Реалізація суб’єктивних конституційних культурних прав і свобод: питання правової регламентації (2011)
Пахолюк О. І. - Правове регулювання залучення коштів фізичних осіб у небанківському фінансовому секторі (2011)
Петровська І. І. - Оподаткування неприбуткових організацій та установ (2011)
Фріс П. Л. - Деякі питання реалізації правозахисної функції нотаріатом, Фріс І. П. (2011)
Банасевич І. І. - Відповідальність сторін за договором будівельного підряду (2011)
Васильєва В. А. - Корпоративні правочини: питання кваліфікації (2011)
Зозуляк О. І. - Законодавчі підходи до визначення місцезнаходження юридичної особи (2011)
Козлов А. М. - Істотні умови договору поставки товарів за державним замовленням (2011)
Мирза С. С. - До питання про класифікацію житлово-комунальних послуг за цивільним законодавством України (2011)
Олійник О. С. - Органи управління на територіях спеціальних (вільних) економічних зон: окремі аспекти (2011)
Сметанюк В. Б. - Направлення повідомлень та судових повісток на електронні адреси сторін в цивільному судочинстві (2011)
Ставнича І. М. - Відповідність внутрішньої волі та волевиявлення учасників при укладенні договору (2011)
Стефанів Н. С. - Досвід та проблеми застосування конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей з точки зору суддів України (2011)
Тонієвич Є. Д. - Особливості санкцій сімейно-правових норм (2011)
Уздейчук В. І. - Значення та основні функції засади рівності сторін цивільних правовідносин (2011)
Федюк Л. В. - Зв’язок підгалузі особистих немайнових прав з іншими частинами цивільного права (2011)
Черняк Ю. В. - Представництво у міжнародному цивільному процесі: засади правового регулювання в Україні (2011)
Грицан О. А. - Правове регулювання платежів, пов'язаних із користуванням надрами (2011)
Комбарова Ю. В. - Категорія "довкілля" та перспективи її використання в екологічному праві (2011)
Кернякевич Ю. В. - Судовий захист трудових прав працівників у разі незаконного переведення їх на іншу роботу (2011)
Кохан М. С. - Про критерії класифікації та специфіку застосування деяких форм заохочення (2011)
Кохан Н. В. - Актуальні проблеми забезпечення гарантій трудових прав працівників з роботодавцями - фізичними особами та шляхи їх удосконалення (2011)
Василевич В. В. - Теоретико-прикладні аспекти аналізу та оцінки кримінологічної ситуації (2011)
Дегтярьова І. В. - Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого ст. 150-1 КК України (2011)
Козич І. В. - Родовий склад злочину, що вчиняється із застосуванням насильства (2011)
Локтіонова В. В. - Окремі аспекти конструювання злочинів проти довкілля (2011)
Маковецька Н. Є. - До питання про кваліфікуючі ознаки вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща (2011)
Медицький І. Б. - Теорія наслідків злочинності: Terra Incognita кримінологічної науки (2011)
Мирошниченко С. С. - Проблеми конструкції об’ єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК України в новій редакції (2011)
Митрофанов І. І. - Об’єкт кримінально-правових відносин (2011)
Смушак О. М. - До питання про зміст поняття причетності до злочину (2011)
Созанський Т. І. - Кваліфікація двох або більше злочинів, кожен з яких передбачено окремою частиною однієї статті (2011)
Черепій П. П. - Вбивство з особливою жорстокістю у кримінальному законодавстві України: історичний аспект (2011)
Басиста І. В. - Рішення слідчого та слідча помилка: взаємозв’язок та взаємообумовленість (2011)
Важинський В. М. - Кримінально-процесуальні основи доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов’язаних з ним злочинів (2011)
Микитин Ю. І. - Практика застосування медіації в кримінальних справах в Україні на сучасному етапі (2011)
Оперук В. І. - Особливості допиту свідків та очевидців розбійного нападу на банківські установи (2011)
Іонін Є. Є. - Особливості методологічних аспектів бюджетування в системі управління державними видатками (2013)
Бондарчук М. К. - Стратегії управління санацією за умов інноваційних трансформацій у виробничо-господарських об’єднаннях, Волошин О. П. (2013)
Вівчар О. Й. - Проблеми управління державним боргом в умовах фінансової кризи та шляхи вирішення, Бондарчук М. К. (2013)
Гарбар Ж. В. - Розвиток фінансових ринків у країнах з розвинутою економікою (2013)
Глущенко О. В. - Фінансова архітектоніка: теоретико-методологічний аспекТ (2013)
Григоренко В. М. - Класифікація технологій управління діяльністю банку (2013)
Діденко О. М. - Проблеми узгодження інтересів комерційних банків та держави (2013)
Дорохольский В. В. - Принципы и преимущества использования фундаментального метода анализа цены на международном валютном рынке (2013)
Завора Т. М. - Перспективні напрями оновлення основних засобів підприємства у системі підвищення його конкурентоспроможності, Григоришина О. І. (2013)
Карапетян О. М. - Кредитний рейтинг як інструмент впливу на індикатори фінансової стійкості держави (2013)
Педченко Н. С. - Напрями фінансування інноваційного розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації (2013)
Скомаровська К. А. - Використання методів бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальника (2013)
Дрозд О. А. - Проблемні питання організації обліку праці та її оплати, Свідерський О. (2013)
Синюгіна Н. В. - Зарубіжний досвід і адаптація внутрішнього фінансового контролю до національного середовища України (2013)
Нікітіна А. В. - Теоретико-прикладні засади управління економічною безпекою підприємств (2013)
Божкова В. В. - Формування результату діяльності промислового підприємства, Тимохіна Я. О. (2013)
Дергоусова А. О. - Стратегічне планування як провідний аспект розвитку залізничного транспорту України (2013)
Завербний А. С. - Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації, Дрималовська Х. В. (2013)
Кравченко М. О. - Формування стійких конкурентних переваг підприємства через розвиток ключових компетенцій (2013)
Мельник Ю. В. - Формування комплексу маркетингу на світовому ринку творів мистецтва (2013)
Боженьова І. М. - Сталий розвиток підприємств олієжирової промисловості в сучасних економічних умовах (2013)
Галич Ю. А. - Роль господарств населення в розвитку сільських територій (2013)
Ужва А. М. - Організація та ведення обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі, Гасяк Т. Ю. (2013)
Чайка І. В. - Депресивні території України: сутність та шляхи подолання (2013)
Боровик П. М. - Проблеми фінансування витрат бюджетів вітчизняних муніципалітетів, Бечко В. П., Кодола М. Ю. (2013)
Вініченко І. І. - Фінансова складова розвитку господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, Трусова Н. В. (2013)
Васюренко В. О. - Використання метода таксономії для визначення стану розвитку інтелектуального потенціалу зед підприємств харківського регіону (2013)
Демиденко Л. М. - Чинники підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств (2013)
Джеджула В. В. - Оцінка ефективності впровадження організаційно-економічного механізму забезпечення енергозбереження машинобудівного підприємства (2013)
Жорова Є. Р. - Вдосконалення функціонування органів системи антикризового корпоративного управління (2013)
Ковалевська А. В. - Критичний аналіз методичних підходів до проведення оцінки ефективності функціонування регіональних промислових комплексів та виявлення резервів розвитку, Шульга О. В. (2013)
Загребельна І. Л. - Оптимізація виробничо-галузевої структури молочно-скотарського підприємства (2013)
Коваль О. О. - Планування обсягів виробництва продукції машинобудівного підприємства в умовах кризи (2013)
Ібатуллін Ш. І. - Системні аспекти використання комплексної економічної оцінки земельних ресурсів, Степенко О. В. (2013)
Бойко А. В. - Теоретичні моделі в аналізі стійкості національної економіки (2013)
Бусарєва Т. Г. - Конвергенція податкових систем в ЄС як умова інтенсифікації регіональних інвестиційних процесів (2013)
Грицина Л. А. - Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств у контексті циклічності розвитку світової економіки (2013)
Дубенюк-Панайотопулу Я. А. - Теоретичні аспекти комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності туристичної індустрії регіону (2013)
Кощій О. В. - Пріоритетні напрями регіональної політики розвитку соціальної відповідальності бізнесу в УкраїнІ, Ворончак І. О. (2013)
Лук’яненко Л. І. - Нормативно-правове регулювання процесів санації транснаціональних корпорацій в Україні, Кабай В. О. (2013)
Мадяр Р. О. - Ризики і перспективи поглибленої інтеграції україни з ЄС та РФ (2013)
Макарова В. В. - Міжнародна технічна допомога: поняття та основні характеристики (2013)
Щурик М. В. - Духовна субстанція як найважливіша передумова використання та охорони природних ресурсів (2013)
Ivanov Y. - Standardization of the Provision of Administrative Services as a Tool for Their Quality Improvement, Sienina A. (2015)
Гаращук О. В. - Соціальна сфера – важливий чинник відродження сільських територій: стан, проблеми, шляхи їх розв'язання, Куценко В. І. (2015)
Мороз О. В. - Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці, Несен Л. М., Філатова Л. С. (2015)
Станкевич І. В. - Критерії зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: традиційний погляд на визначення (2015)
Yermachenko V. - The Influence of a Country's Global Market Position on the Tourism Industry Macroeconomic Indicators (2015)
Крівцова Т. О. - Судово-економічна експертиза розрахунків, пов'язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методичні аспекти (2015)
Zyma О. - The Analysis of Indicators of the Personal Income Tax Fiscal Efficiency, Preobrazhenska O. (2015)
Gontareva I. - Theoretical Preconditions for Forming the Components of the Enterprise Overall Sustainability, Zemtsova K. (2015)
Popov О. - Consolidation of the Estimates of Value Added and the Balanced Scorecard of an Enterprise, Serdyukova I. (2015)
Мельникович О. М. - Значення стимулювання продажів у досягненні стратегічних цілей роздрібної торгівлі, Юсупова О. В. (2015)
Gavkalova N. - The Economic Nature of Intellectual Capital, Sevastyanov S. (2015)
Sotnikova Yu. - Using a Strategic Approach in the Context of Mass Layoff Management at Domestic Enterprises (2015)
Маркова Н. С. - Складові сталого розвитку персоналу в контексті його капіталізації (2015)
Скібіцький О. М. - Нові компетенції співробітників і нові ролі кадрових служб у формуванні людського потенціалу в умовах упровадження інновацій (2015)
Димніч О. В. - Становлення систем соціального захисту громадян на страхових засадах в промислово розвинених країнах (2013)
Есманов О. М. - Сучасний стан державного фінансового контролю в Україні (2013)
Ласукова А. С. - Роль держави у процесі соціалізації банківського бізнесу: міжнародний аспект (2013)
Місяць Н. О. - Валютні обмеження як інструмент валютної політики національного банку України (2013)
Мартинюк В. Ф. - Виконання місцевих бюджетів: вітчизняні реалії в умовах посткризового відновлення економіки, Спасів Н. Я. (2013)
Шиголь Ф. А. - Перспективи використання потенціалу публічно-приватного партнерства для розвитку економіки України, Тищенко В. Ф. (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Вплив фінансових інновацій на ризики банківської діяльності (2013)
Лєонов С. В. - Взаємозв’язок якості регуляторного управління та стабільності фінансового ринку України, Ісаєва О. В. (2013)
Бурова О. М. - Базові аспекти організації обліку основних засобів в інформаційному середовищі, Волошина В. В. (2013)
Машкова Т. В. - Розкриття інформації про якісні параметри земель сільськогосподарського призначення у звітностІ (2013)
Петришина Н. С. - Стан бухгалтерського обліку на сучасному етапі економічного розвитку України, Шулякова І. Г. (2013)
Ронська О. Г. - Формування інформації про витрати на охорону праці в фінансовому та управлінському обліку (2013)
Ярмоленко Ю. Ю. - Сучасні проблеми пропорційного обліку податкового кредиту з ПДВ при розрахунках з бюджетом (2013)
Шухман М. Е. - Вплив циклічно-процесного потенціалу корпорації на формування концепції організації внутрішнього аудиту (2013)
Бурова Т. А. - Структура міжнародних стандартів аудиту в умовах стратегічного управління (2013)
Бас Ю. В. - Концепція зацікавлених сторін у системі корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Кульчицька М. М. - Споживчий сектор економіки: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Кучеренко К. В. - Міжнародний туристичний бренд країни: понятійно-категорійна сутність (2013)
Нусінова О. В. - Оцінка економічної ефективності управлінських заходів з підвищення рівня якості корпоративного управління гірничодобувних підприємств та їх переозброєння, Адамовська В. С. (2013)
Омельчук А. О. - Сучасні підходи до управління цільовими програмами (2013)
Полікевич Н. І. - Економічні передумови виникнення біржових енергетичних ринків (2013)
Рудь Ю. М. - Сутність та тенденції розвитку системи соціального управління персоналом на торговельних підприємствах України (2013)
Шульженко Г. М. - Маркетингові аспекти управління прибутковістю банківського бізнесу (2013)
Ажаман І. А. - Розвиток соціальної сфери села як чинника залучення трудових ресурсів до аграрної галузі (2013)
Кутковецька Т. О. - Інноваційно-інвестиційний механізм вдосконалення ресурсного потенціалу садівницьких аграрних підприємств (2013)
Морозюк Н. В. - Особливості формування системи забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2013)
Рудика К. В. - Використання трудових ресурсів в системі господарського механізму аграрних підприємств (2013)
Гунченко О. В. - Формування ефективної структури землекористування з урахуванням спеціалізації сільськогосподарських підприємств Запорізької області (2013)
Дробязко С. І. - Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах малого бізнесу (2013)
Задорожнюк Н. О. - Аналіз конкурентоспроможності львівських виробників молочної продукції, Шендеровська І. А. (2013)
Камінська О. М. - Альтернативні підходи до визначення та класифікації страхового асистансу (2013)
Карпунцов М. В. - Методичні підходи до оцінювання ризикостійкості підприємств торгівлі (2013)
Костанда В. Б. - Сущность и значение экономического управления предприятием (2013)
Кузьменко С. С. - Дослідження позицій українських виробників на світовому кондитерському ринку (2013)
Разовский Ю. В. - Инновационные методологические подходы к определению размера горной и экологической ренты, Сухина Е. Н., Горенкова Е. Ю. (2013)
Смолій Л. В. - Оцінка рівня концентрації та монополізації ринку цукру в Україні (2013)
Судакова О. І. - Удосконалення управління економічною безпекою підприємства, Медведовська Т. П., Демонова Д. О. (2013)
Ягнюк І. М. - Застосування стратегічних карт в управлінні ресурсним потенціалом розвитку підприємства (2013)
Корзаченко О. В. - Концепція моделювання й оптимізації бізнес-процесів телекомунікаційних підприємств (2013)
Новак С. Н. - Институционная структура валютного рынка: состояние и тенденции (2013)
Хайлук С. О. - Побудова структурно-логічної схеми розрахунку ефективності банківської системи та її елементів (2013)
Ішков С. В. - Спільна енергетична політика ЄС як засіб досягнення сталого розвитку: інституційні фрейми, методи, інструменти (2013)
Вовк М. С. - Вибір інструментів екологічної політики для підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн (2013)
Латишев К. О. - Особливості управління комерціалізацією технологій як умови сталого інноваційного розвитку та конкурентоспроможності України (2013)
Маркіна І. А. - Природа кризових явищ у туристичній галузі України, Черниш І. В. (2013)
Михальченко Г. Г. - Подолання проблем системи освіти для розвитку регіонів України, Малиненко В. Є. (2013)
Москаль І. І. - Інвестиційний процес в україні як визначальний чинник економічного розвитку (2013)
Омельченко О. І. - Проблема несистемності підходів до трактування кредитної термінології (2013)
Слюсар С. Т. - Теоретичні основи дослідження економічних відносин між містом та його приміською зоною (2013)
Смоленюк А. П. - Особливості впровадження інновацій в сферу освітніх послуг, Гарник М. М. (2013)
Халда Н. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як складова людського розвитку в Україні та світі (2013)
Цимбал Л. І. - Особливості реалізації системи гнучкої безпеки в Україні (2013)
Шиманська Л. М. - Оцінка впливу характеристик зовнішнього ринку на конкурентоспроможність продукції підприємства (2013)
Шутенко В. І. - Система екологічного менеджменту та необхідність її впровадження в регіони України, Головченко С. І. (2013)
Петкова Л. О. - Детермінанти змін структури глобального зростання (2013)
Цимбалюк С. О. - Розвиток інституту соціального партнерства та його роль у формуванні компенсаційної політики на національному рівні (2013)
Чертков С. І. - Трансформація парадигми регіонального розвитку в умовах глобалізації (2013)
Агеєв В. О. - Фактори антагоністичної активності штамів бактерій — компонентів пробіотичних препаратів бпс-44 та бпс-л, Дерев’янко С. В. (2010)
Божик О. В. - Клітинний імунітет райдужної форелі при диплостомоз риб (2010)
Борисевич Б. В. - Морфогенез гломерулонефриту при кишковій формі парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В., Чумаков К. А. (2010)
Борисевич Б. В. - Перебіг та лікування гіподермальної флегмони у собак, Литвиненко Д. Ю., Романенко М. П. (2010)
Брода Н. А. - Видові та вікові особливості пухлинних захворювань дрібних домашніх тварин (2010)
Бусол В. О. - Характеристика поствакцинального імунітету у тварин, щеплених вакциною "емкарвак", Бойко П. К., Бойко О. П. (2010)
Гайдюк М. Б. - Особливості виникнення відкритих травматичних пошкоджень м’яких тканин у собак (2010)
Гаркуша С. Є. - Патоморфологічні зміни в кишечнику поросят при анаеробній ентеротоксемії, Мельничук О. В. (2010)
Гаркуша С. Є. - Гістологічні та гістохімічні зміни в серці поросят при кишковому клостридіозі (2010)
Германенко М. М. - Застосування біологічно активних препаратів для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту молодняку сільськогосподарських тварин при асоційованих інфекціях (2010)
Гребеник Н. П. - Динаміка естрадіолу і прогестерону в сироватці крові свиноматок при фолікулярних і лютеїнових кістах, за різних методів терапії (2010)
Данко М. М. - Інвазія isospora suis у поросят (2010)
Данкович Р. С. - Токсичні метаболіти плісеневих грибів, особливості біологічної дії та актуальні проблеми діагностики (2010)
Дахно І. С. - Ефективність копроовоскопічних методів діагностики нематодозів у коней, Лазоренко Л. М. (2010)
Демчук М. В. - Особливості профілактики некробактеріозу у корів, Книшук П. В., Бойко П. К., Ткачук В. М. (2010)
Дерев’янко С. В. - Засоби діагностики і специфічної профілактики тешо- та ентеровірусних хвороб свиней, Бова Т. О., Сорока В. І. (2010)
Джміль В. І. - Дактилогіроз коропів в рибницьких господарствах київської області (2010)
Желавський М. М. - Зміни фагоцитарного захисту організму корів при субклінічному маститі (2010)
Жемердєй О. В. - Ураження коропових риб нематодою schulmanela petruschewskii (2010)
Жила М. І. - Морфологічна характеристика органів і тканин курчат при діагностиці хвороби гамборо, Стронський Ю. С., Шкіль М. І. (2010)
Зворська Т. В. - Поширення і причини дисплазії суглобів собак, Калиновський Г. М., Кладницька Л. В. (2010)
Зоценко В. М. - Особливості інтерферонового та цитокінового статусу корів за фасціольозу, Співак М. Я., Ющишина О. А. (2010)
Івашків Р. М. - Взаємообумовленість рівня лактогенезу на перебіг інволюції статевої системи корів, Стефарик В. Ю., Дмитрів О. Я., КостишинЄ. Є., Кудла І. М. (2010)
Ігліцький І. І. - Деякі аспекти лікування відморожень хвостів у нутрій (2010)
Іздепський В. Й. - Динаміка морфологічних та імунологічних показників крові цуценят при експериментальному рановому процесі, Слюсар Г. В., Передера Р. В., Лавріненко І. В. (2010)
Ільніцький М. Г. - Вплив озонованого 0,87 %-ного розчину nacl на стан тканин гнійних ран у собак, Підборська Р. В., Утеченко М. В. (2010)
Іринчук Д. В. - Порівняльна ефективність антигельмінтиків за дипілідіозу собак (2010)
Калита Х. Я. - До методики вивчення дії фенарону та метіфену на організм тварин (огляд літератури) (2010)
Козятинський Є. В. - Морфологія метоцеркаріїв диплостом коропових риб (2010)
Колтун Є. М. - Механізми розладу шлунково – кишкового травлення телят за диспепсії (2010)
Кравченко Н. О. - Вплив на фагоцитарну активність крові макроорганізму ферментативно-ультразвукових лізатів атипових мікобактерій (2010)
Крупник Я. Г. - Застосування спеціальних фізичних методів у діагностиці остеохондропатії худоби, Гамота А. А., М’ягкота С. В., Гембара Т. В., Лукасевич Р. В. (2010)
Ксьонз І. М. - Орнітоз декоративних птахів папугових порід, Юхно В. М. (2010)
Кушнір І. М. - Виживання мікроорганізмів у мазевих основах (2010)
Лазаренко П. В. - Гематологічні та виробничі показники українського лускатого коропа при застосуванні препаратів на основі біогенних елементів (2010)
Левківська Н. Д. - Циркулюючі імунні комплекси при субклінічному маститі у корів (2010)
Левківський Д. М. - Епізоотична ситуація щодо сказу тварин у львівській області, Сторчак Ю. Г. (2010)
Макогон Х. Г. - Випадки гельмінтозів у медичній практиці, Кияк Ю. Т. (2010)
Максим’юк Г. В. - Модифікована і стандартизована методика визначення активності транспортних атф-аз за концентраціями білка і фосфору в спермі (2010)
Маменко О. М. - Біогенна роль ниркового чаю в елімінації важких металів з інтоксикованого організму дійних корів, Портянник С. В. (2010)
Манжос О. Ф. - Ефективність окремих препаратів при лікуванні еймеріозу кролів, Передера О. О., Передера Р. В. (2010)
Маслянко Р. П. - Сучасний погляд на вірусну діарею телят, Куртяк Б. М. (2010)
Морозенко Д. В. - Показники метаболізму сполучної тканини за холангіогепатиту в домашніх котів (2010)
Небещук Л. В. - Характеристика білкового складу соматичного та екскреторно-секреторного антигенів личинок toxocara canis (2010)
Овчарук Н. П. - Епізоотологія шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби на території україни (2010)
Огородник Н. З. - Вплив препаратів "ліповіт" і "тривіт" на показники клітинного імунітету ремонтних свинок, Віщур О. І., Кичун І. В., Рацький М. І. (2010)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни в матці сук при гнійному та катаральному ендометриті, Гаркуша С. Є., Гвоздецька Л. В. (2010)
Паламарчук С. П. - Вивчення курсу "методологія та організація наукових досліджень” при підготовці магістрів на факультеті екології і біотехнології нубіп України (2010)
Палюх Т. А. - Мінеральна забезпеченість норок переяслав-хмельницької коричневої породи за результатами досліджень кормів та води (2010)
Петренко О. Ф. - Визначення ступеня дисплазії ліктьового суглоба у собак методом рентгенографії, Величко С. В., Кладницька Л. В. (2010)
Прийма О. Б. - Особливості поширення токсокарозу собак за їх віковою динамікою (2010)
Пукало П. Я. - Вплив аміакату міді на природну кормову базу ставів, Лобойко Ю. В., Цицяло О. Ю. (2010)
Ревунець А. С. - Застосування біологічно активних речовин при різних формах дисфункції яєчників у корів-первісток (2010)
Руденко А. Ф. - Клініко-морфологічні показники крові та імунний статус телят, щеплених проти респіраторних захворювань, Воблікова О. О. (2010)
Сачук Р. М. - Еколого-паразитологічний моніторинг коропа в рибоводних господарствах рівненської області, Юськів І. Д. (2010)
Сергієнко О. І - Препарати серії кристал — ефективні дезінфекційні засоби профілактики та ліквідації інфекційнихі інвазійних захворювань, Ковальчик Л. М., Величко В. О., Тішин О. Л., Хом`як Р. В., Копійчук Г. Т., Кружель Н. П., Малинівський В. М., Пономарьова С. А., Крушельницька Н. В. (2010)
Скляр О. І. - Вдосконалення способу фарбування мазків молока (секрету) вимені корів для визначення кількості соматичних клітин при субклінічному маститі (2010)
Соболта А. Г. - Вплив фасціолоцидів на сперматогенез fasciola hepatica in vitro (2010)
Стибель В. В. - Порівняльна терапевтична ефективність бровермектину і бровалевамізолу за гельмінтозів свиней, Сварчевський О. А., Данко М. М. (2010)
Суслова Н. І. - Вплив систем утримання сухостійних корів на резистентність новонароджених телят та їх стійкість до шлунково – кишкових захворювань, Грибан В. Г. (2010)
Телятніков А. В. - Вплив наночасток металів на стан печінки і нирок клінічно здорових собак (2010)
Тішин О. Л. - Морфогенез змін серця білих щурів за вивчення токсичної дії препарату клозаверм а, Коцюмбас І. Я., Щебентовська О. М., Коцюмбас Г. І. (2010)
Трокоз В.О. - Динаміка концентрації загального білка та його фракцій у сироватці крові телиць препаратом із лялечок шовкопряда (2010)
Турко І. Б. - Шляхи розповсюдження стрептококової та стафілококової мікрофлори при маститі, Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В. (2010)
Черненко А. А. - Рівень гексоз зв’язаних з білками у крові свиноматок з ознаками післяродового ендометриту (2010)
Шарандак П. В. - Інформативність креатинкінази і лактатдегідрогенази для діагностики субклінічного перебігу міокардіодистрофії у високопродуктивних корів, Левченко В. І., Шарандак В. В. (2010)
Шестяєва Н. І. - Визначення ступеня злоякісності епітеліальних пухлин молочних залоз собак (2010)
Шиков О. Т. - Епізоотичний стан країн світу щодо класичної чуми свиней за 2000-2009 роки, Ситюк М. П., Муштук І. Ю. (2010)
Шмаюн С. С. - Динаміка рівня малонового діальдегіду у поросят за аскарозної інвазії (2010)
Щербатий А. Р. - вміст вітамінів а і е у крові жеребних кобил (2010)
Patrycja Bednarz - Pericarditis carcinomatosa in dog- case report, Urszula Pasławska, Józef Nicpoń (2010)
Maja Drożdżyńska - Attempt to use the anaesthetic conserving device as a new method of administrating inhalation anaesthetics in dogs (3 cases), Piotr Skrzypczak, Zdzisław Kiełbowicz, Janusz Bieżyński, Anita Piątek, Natalia Kościółek (2010)
Maciej Grzegory - Hypertrophic pyloric stenosis in dogs: case presentation, Krzysztof Kubiak, Jolanta Spużak, Marcin Jankowski, Józef Nicpoń, Katarzyna Michlik, Igor Maksymowych (2010)
Maciej Grzegory - Foreign bodies in esophagus - case reports, Krzysztof Kubiak, Jolanta Spużak, Marcin Jankowski, Józef Nicpoń, Katarzyna Michlik, Igor Maksymovych (2010)
Jankowska A. - The level of infecting with endoparasites of fattening pig in selected agricultural household, Popiela E. (2010)
Jan Marczuk - The relationships between the nutrition protein deficiency in cows and health disturbances in calves – two case studies, Krzysztof Lutnicki (2010)
Katarzyna Michlik - Bronchoalveolar lavage (bal) – employment in horses, Krzysztof Kubiak, Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Józef Nicpoń, Urszula Pasławska, Maciej Grzegory (2010)
Anita Piątek - The evolution of diagnosis of vascular rings in the department of veterinary surgery clinic in wroclaw, Piotr Skrzypczak, Zdzisław Kiełbowicz, Janusz Bieżyński, Natalia Kościółek, Maja Drożdżyńska (2010)
Зварич Р. В. - Законність у правовому регулюванні суспільних відносин (2013)
Ковальова О. В. - Філософсько-правове дослідження принципів справедливості та відповідальності як основи правозастосовної діяльності (2013)
Луцька Г. В. - Основні етапи розвитку та структурні особливості правничої комісії НТШ у 1892 – 1939 рр. (2013)
Луцький І. М. - Становлення основоположних засад філософсько-правової аксіології під впливом християнських цінностей (на підґрунті співвідношення релігії і права) (2013)
Махінчук В. М. - Регулювання підприємницьких відносин в Україні у 1918-1928 роках: ретроспективний погляд (2013)
Присташ Л. Т. - Самоврядування у міських та сільських громадах у Буковині (1918-1940 рр.) (2013)
Сворак С. Д. - Народовладний концепт у політико-правових поглядах М. П. Драгоманова: цивілізаційно-правовий вимір (2013)
Книш В. В. - Вихідні наукові поняття як категоріально-методологічна основа дослідження сутності конституційно-правової відповідальності (2013)
Ковбас І. В. - Зарубіжний досвід щодо діяльності із надання публічних послуг та їх впровадження в Україні (2013)
Луцький М. І. - Застосування психодіагностичних методів судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі (2013)
Петровська І. І. - Окремі питання правового статусу Державної фінансової інспекції України (2013)
Сапрун О. В. - Практика англосаксонської конструкції правоохоронних органів (2013)
Бойко Н. М. - Відокремлення договору позички від договору прокату (2013)
Гейнц Р. М. - До питання класифікації послуг у сфері житлово-комунального обслуговування (2013)
Гичка К. І. - Поняття та ознаки юридичних фактів, які можуть бути встановлені в порядку окремого провадження (2013)
Жукевич І. В. - Проблеми заочного розгляду цивільної справи у разі неявки відповідача у судове засідання (2013)
Семків В. В. - Особливості договорів на використання природних ресурсів (2013)
Сліпенчук Н. А. - Визнання значного правочину (договору) акціонерного товариства недійсним як спосіб захисту корпоративних прав (2013)
Ставнича І. М. - Правосуб`єктність учасників як об`єктивна умова дійсності цивільно-правового договору (2013)
Федюк Л. В. - Зміст права юридичної особи на ділову репутацію (2013)
Яворська О. С. - Передання відступного як підстава припинення цивільного зобов’язання (2013)
Багай Н. О. - Проблеми сучасного розвитку законодавства України про сільськогосподарську кооперацію (2013)
Окрепка А. І. - Щодо саморегулювання землеоціночної діяльності у США (2013)
Романко С. М. - Глобальна екологічна політика: співпраця України та Європейського Союзу (2013)
Кернякевич Ю. В. - Заборона примусової праці та конституційні гарантії її забезпечення (2013)
Богатирьова О. І. - Сутність інституту пробації у сучасному зарубіжному праві (2013)
Йосипів А. О. - Взаємозв’язок маргінальних груп та злочинності (2013)
Лихова С. Я. - Мова ворожнечі як ознака порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, Рибальченко Г. Г. (2013)
Круль С. М. - Використання інформаційно-довідкових даних на стадії досудового розслідування (2013)
Лотоцький М. В. - Угода про визнання винуватості: процесуальний порядок укладення (2013)
Никоненко А. С. - Диагностика поражения коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца с помощью мультисрезовой компьютерной томографии, Никоненко А. А., Гавриленко Б. С., Лозовой А. И. (2015)
Кисельов С. М. - Гендерні особливості і прогностичне значення системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого шлуночка (2015)
Курята А. В. - Функциональное состояния эндотелия сосудов у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени в зависимости от массы тела и влияния статинотерапии, Гречаник М. М. (2015)
Васильєва Л. І. - Структурно-функціональні характеристики міокарда в пацієнтів із різними формами фібриляції передсердь, Сапожниченко Л. В., Калашникова О. С., Дзяк В. Г., Пивоварова С. О. (2015)
Сиволап В. Д. - Фактори ризику формування ниркової дисфункції при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу, Лашкул Д. А. (2015)
Федоров С. В. - Каріологічні показники моноцитів/макрофагів у хворих на хронічну серцеву недостатність, Ковальчук Л. Є. (2015)
Нерянова Ю. Н. - Прогнозирование течения острейшего периода мозгового ишемического атеротромботического инсульта на основании определения сывороточного уровня фактора некроза опухоли-альфа в первые сутки заболевания (2015)
Завгородня Н. Г. - Результати факоемульсифікації катаракти, що ускладнена сублюксацією кришталика, залежно від способу встановлення кільця, Саржевський А. С. (2015)
Денисова О. О. - Оптимизация хирургического лечения оптической нейропатии у пациентов с близорукостью высокой степени (2015)
Рязанов Д. Ю. - Способ радикального хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей, Мамунчак О. В., Якунич А. Н., Смирнова Д. А. (2015)
Перцов І. В. - Відновні оперативні втручання при поєднаних травматичних ушкодженнях судин і нервів кінцівок, Івахненко Д. С. (2015)
Сікало Ю. К. - Зв’язок рівнів мелатоніну та ФНП-α з особливостями сну у хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А. (2015)
Бобрик Ю. В. - Катамнестический анализ эффективности комплексной реабилитации пациентов с вертеброгенными дорсалгиями, радикулопатиями (2015)
Марковский В. Д. - Влияние эндокринной патологии матери на закладку и формирование внутренних органов плода, Куприянова Л. С. (2015)
Сюсюка В. Г. - Оценка взаимовлияния симпато-адреналовой системы и психоэмоционального состояния беременных (2015)
Куля О. О. - Грудне вигодовування і алергія (2015)
Кузнєцова О. Д. - Інформативність анамнестичних даних у дітей із сезонними проявами грибкової алергії, Недельська С. М. (2015)
Курочкин М. Ю. - Эфферентные методы детоксикации и оценка эффективности интенсивной терапии у детей с бактериальными токсикозами, Давыдова А. Г., Городкова Ю. В. (2015)
Резніченко Н. Ю. - Вплив недостатнього вживання овочів і фруктів на стан шкіри та загальний стан здоров’я чоловіків (2015)
Севальнєв А. І. - Зниження впливу професійних ризиків на здоров’я працівників модернізованого металургійного підприємства, Шаравара Л. П., Черняк І. А. (2015)
Шишкін М. А. - Патогістологічні та імуногістохімічні особливості прогресії хронічного вірусного гепатиту С (2015)
Portna K. P. - β-alanine spectrophotometric determination in reaction with sodium salt of 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid, Vasyuk S. O. (2015)
Nosulenko I. S. - Methodology for prediction of anticancer action of (2-oxo-2H-, Voskoboynik O. Yu., Antypenko O. M., Berest G. G., Kovalenko S. I. (2015)
Михайловська Н. С. - Патогенетичний взаємозв’язок ішемічної хвороби серця та остеопенічного синдрому, Шевченко І. О., Зеленіна О. О. (2015)
Макарова М. О. - Некротичний ентероколіт: рентгенологічні, ультразвукові та лабораторні методи дослідження, лапароцентез i лапароскопія, Лятуринська О. В., Спахі О. В. (2015)
Матвєєва Л. В. - Античність і сучасність (За творами В. П. Бузескула) (2006)
Циганкова Е. Г. - Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–1930) (Закінчення. Початок у 1 числі) (2006)
Бубенок О. Б. - Інтеграція аланів у хозарське суспільство у VIII–X ст. (2006)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський про поему Івана Франка "Абу-Касимові капці” (2006)
Зелінський А. Л. - До дискусії стосовно Береніки Посидіппа (P. Mil. Vogl. 309 AB 78–82) (2006)
Кочубей Ю. М. - До історії українсько-турецьких культурних зв’язків ("Два роки в Константинополі” Олекси Грищенка) (2006)
Лиман С. И. - Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804–1885 гг.), Сорочан С. Б. (2006)
Непомнящий А. А. - Кримознавство в орієнталістичній спадщині О. М. Самойловича (2006)
Отрощенко І. В. - Ідея очищення буддизму в творчому спадку родини Реріхів (2006)
Руденко Н. М. - Адміністративна політика Російської імперії в Карабаському ханстві на початку XIX ст. (2006)
Таран М. А. - Відносини між США та КНР в епоху Ден Сяопіна: нова ідейно-теоретична й правова основа (1979–1990) (2006)
Бушаков В. А. - Етнонімічний термін остяк (До семантичної типології етнонімів) (2006)
Дрига І. М. - Турецька література Балкан з уст в уста: оповідання Агмеда Тиміша "Доброта” (2006)
Демчук Т. В. - Проблема типологізації синонімів у сучасній китайській мові (2006)
Маленька Т. Ф. - Іраністична спадщина А. Кримського (На матеріалах архіву вченого й перекладача) (2006)
Рыжих В. И. - Характеристика арабских глагольных флексий (2006)
Скляр В. М. - Зміни чисельності та мовної структури татар в Україні: за матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр. (2006)
Скрипник Ю. Д. - Невербальні засоби вираження ввічливості в корейській мові (2006)
Сівков І. В. - Суспільно-політична лексика в Корані (2006)
Тищенко К. М. - Анти і хохли – гунські назви-ровесниці (2006)
Дрига І. М. - Літературно-мистецько-культурний журнал AYKIRISANAT ("Крамольне мистецтво”), ISSN 1300-1434 (2006)
Дрига І. М. - Слово тюркологів у теорії комунікативного акту. Мір’яна Теодосієвич. Турецька мова у повсякденній комунікації. – Белград, 2004 р. – ISBN 86-905733–0-5. – 329 с. (Сербською мовою) (2006)
Дрига І. М. - Міжнародний симпозіум "Нематеріальні скарби культурного спадку: живий Караґьоз”, 27–29 квітня 2006 р., Анкара (2006)
Дрига І. М. - Міжнародний симпозіум "Тюркська мандрівна література”, 26–29 березня 2006 р., Невшехір, Туреччина (2006)
Дрига І. М. - Двадцятий Національний Лінгвістичний Курултай, 12–13 травня 2006 р. (2006)
Дрига І. М. - Увічнити "малі” тюркські мови: спільний лінгвістичний проект Сеульського Національного Університету та Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (2006)
Василенко Н. П. - Крымское ханство (2006)
Леся Українка - Історія Асірійців та Вавілонців (2006)
Кочубей Ю. М. - Некролог. Омелян Пріцак (1919–2006) (2006)
Мавріна О. С. - До ювілею Лесі Василівни Матвєєвої, Бубенок О. Б. (2010)
Хафизова К. Ш. - Диалог цивилизаций между династией Чжоу и Западным краем (2010)
Бубенок О. Б. - Анти - Перевізники - Буртаси - Деремела - Бродники (осіле населення східноєвропейських степів у господарських квазіетнонімах середньовічних авторів) (2010)
Вертієнко Г. В. - Історія вивчення семантики сахнівської пластини (2010)
Зелінський А. Л. - Грецькі міфи в Єгипті при перших Птолемеях (три замальовки) (2010)
Мавріна О. С. - До питання про надання мурзам роду Ширінів дворянського титулу (2010)
Отрощенко І. В. - Монголія, Радянський Союз та монголи Сіньцзяну (1920-ті роки) (2010)
Павлішина Л. Ф. - Передумови та проблеми упровадження парламентської системи у феодальній Японії (2010)
Рубель В. А. - Партійне будівництво як сегмент національно-визвольної боротьби корейського народу за державний суверенітет батьківщини (2010)
Руденко Н. М. - Сходознавча спадщина Полтавщини (2010)
Садиг І. - Тюркська епічна творчість та шумерський епос (2010)
Тарасенко Н. А. - Несколько замечаний к предыстории древнеегипетской Книги Мертвых (2010)
Храновський В. А. - Еламський календар у XV-XIV століттях до н.е. (співвідношення з давніми та сучасними календарями, семантика назв місяців і календарних свят) (2010)
Цыганкова Э. Г. - Виктор Федорович Иваницкий (1881-1955) – историк Древнего Востока, гебраист и библиограф, Василюк О. Д. (2010)
Черніков І. Ф. - Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські взаємини (1918-1922) (2010)
Журавська Н. В. - "Чоловік із Руб-аль-Халі" - творчий портрет сучасного оманського поета Сейфа Ар-Рахбі (2010)
Пирогов В. Л. - Синонімія в системі паремій сучасної японської мови (2010)
Петрова Ю. І. - Специфіка сучасного діалекту Верхнього Єгипту (2010)
Приймаченко В. В. - Можливі причини фальсифікації листа псевдо-Арістея (2010)
Рибалкін B. C. - Коран. Сура XVI "Бджоли”. Переклад з арабської та коментарі (2010)
Рыжих В. И. - Синтаксические конструкции исключения в арабской грамматической традиции (2010)
Кочубей Ю. М. - Рецензія на статтю О. В. Школьної "Ритуальний фаянс Любичі Королівської кінця XIX - початку XX ст. у світлі мистецьких рефлексій творчості юдеїв різних країн світу" (2010)
Гайдаєнко І. - Концепт як системне утворення (2011)
Гудима Н. - Сучасні аспекти дослідження запозиченої лексики в українському мовознавстві (2011)
Литвиненко Н. - Теоретичні засади лінгвістичних понять: дискурс, мовлення, текст (2011)
Оршинська Т. - Соціолінгвістична література в Україні: проблеми і дилеми, Потятиник У. (2011)
Бабюк В. - Переклад та мовна політика ЄС (2011)
Ботвінко О. - Актуалізація емоційного стану презирства в емоційному та емотивному типах дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови), Коляда Е. (2011)
Вдовенко Т. - Особенности цветовосприятия персонажей в англоязычной художественной прозе (2011)
Дерев’янко Л. - Кореляція як генетичний зв’язок між вторинним часовим прийменником і повнозначною частиною мови (2011)
Козяревич Л. - Фасцинація як комунікативний феномен (2011)
Косенко К. - Зв’язкова експлікація предикатів в українській мові (2011)
Красножан Ж. - Мова як світобачення народу (2011)
Кушлик О. - Субстантивна зона словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів (2011)
Лісова Ю. - Особливості лінгвального втілення видів ізоляції як прояву стану самотності персонажа (2011)
Лебедєва Н. - Семантика та прагматика соціального сленгу та інтержаргону в парадигмі функціональної лексикології (2011)
Лебедь Ю. - Функціонування синсемантичних іменників у науковому стилі (2011)
Мироненко О. - Особливості російсько-українського перекладу термінологічної і нетермінологічної лексики у текстах наукового стилю (2011)
Ніколаєва н. - Функціонування лексеми "rot” у сучасній німецькій мові (2011)
Павлюк Т. - Семантико-синтаксичні особливості організації порівнянь з орудним відмінком (2011)
Повшедна І. - Спектр антропонімів на позначення суб’єкта мовлення при репрезентації комунікативної дії персонажа в романах Ч.Діккенса (2011)
Покорна Л. - Лінгвостилістичні особливості наукового тексту в англійській мові (2011)
Просяннікова Я. - Знакова характеристика художнього порівняння (на матеріалі англоканадських поетичних текстів) (2011)
Розгон В. - Семантично неподільні словосполучення як засіб номінації людини у східноподільських говірках (2011)
Ситенко О. - Демінутивні іменникові похідні в українській та англійській мовах (2011)
Трикоз К. - Дієслова акваруху в сучасній англійській мові (2011)
Шишліна О. - Терміносистема рослинництва сучасної німецької мови як фахово-зумовлена картина світу (2011)
Шрамко Р. - Cемантико-конститутивний потенціал двокомпонентних ізофункційних парадигм на взірець N1 + Vf / N1 + Adj у системі предикатів психоемоційного стану суб’єкта мікрогрупи "душевне зворушення” (2011)
Баган М. - Частка ні як корегувальний комунікатив українського мовлення (2011)
Буткова Г. - Семантична структура слів ЛСГ звучання (на матеріалі прози Ю. Яновського) (2011)
Гурецька М. - Класифікація вигуків англійської мови, які виражають емоційний стан роздратування (2011)
Жила Т. - Функціонування назв на позначення вулиці (2011)
Жовта Н. - Міфонімія як один із найскладніших об’єктів ономастичного дослідження. Язичницька теонімія Київської Русі (2011)
Зелена Ю. - Ступінь копулятивності атрибутивних дієслів підгруп стану тривалості, видимості та усвідомлення у сучасній французькій пресі (на матеріалі періодичних видань Le Monde і Le Figaro) (2011)
Ігіна З. - Другорядні члени речення з позиції "гемісферних граматик” (2011)
Кечеджі о. - Ад’єктивні суфікси іншомовного походження в системі словотвору сучасної англійської мови (2011)
Максимець О. - Формування словотвірної структури іменників на позначення виробничих та технологічних процесів у новій українській мові (2011)
Тур О. - Особливості функціонування нових абревіатур в офіційно-діловому стилі української мови кінця ХХ – початку ХХІ століть (2011)
Artyukh V. - Retrospective of the english economics terminology system formation (2011)
Букалов А. - Особенности функционирования русского общего сленга в современной прозе (2011)
Волкова Л. - Інтерактивні функції yet в англомовному дискурсі (2011)
Воробйова М. - Інтерсеміотичність в актуалізації алюзій в англомовному публіцистичному дискурсі (2011)
Дзисюк М. - Структурно-функціональні особливості поетичних оказіоналізмів Петра Поліщука (2011)
Єрмоленко І. - Засоби творення іронічних смислів у "Сазі про малосена” Даніеля Пеннака (2011)
Завальнюк І. - Найтиповіші засоби експресивного синтаксису в прозі Івана Багряного (2011)
Ібрагімова С. - Семантичні неологізми як результат взаємодії національних варіантів англійської мови (2011)
Карпа І. - Використання конверсаційних максим в інформаційно-довідковому сервісі Yahoo!Answers та типові випадки їхнього порушення (2011)
Колкунова В. - Монолог Дж. Карліна "Сучасна людина” як відображення постмодерної мовної гри (2011)
Курагіна Л. - Евфемізми як форма реалізації мовних табу (на прикладі німецької мови) (2011)
Олейникова Г. - Членение текста как способ отражения внутренней организации художественного мира (2011)
Осинцева Т. - Семантичні особливості англійської лексики міжнародних угод (2011)
Передерій Г. - Композиційно-мовленнєві форми оповіді в англомовній поетичній драмі (2011)
Петровська Ю. - Явище мовної варіативності з соціолінгвістичного погляду (2011)
Почепинська С. - Віртуальні комуніканти в художньому тексті (2011)
Романова Н. - Страх та його позначення в давньоверхньонімецькій мові (2011)
Соколов Д. - К вопросу об эквивалентности терминов "Schlagwort” и "ключевое слово текущего момента” (2011)
Сорокіна Л. - Гендерний аспект маніпулятивної конфронтаційної стратегії в англомовному діалогічному дискурсі (2011)
Станко Д. - Тропи в емоційному політичному дискурсі як засіб категоризації дійсності (2011)
Черкун Л. - Многозначные слова как выразительные средства художественной речи (на материале произведений Л.Лузиной) (2011)
Вольфовська О. - Методологічні основи слухового аналізу ритмічної організації німецьких політичних промов (2011)
Кузик О. - Семантичні типи маркерів вводу висловлювань суб’єктів мовленнєвої агресії (на матеріалі медіа-текстів англомовного політичного дискурсу) (2011)
Леонова Н. - Особливості синтаксичної модальності малих жанрових форм інформації в сучасній українській мові (2011)
Решетарова І. - Метафора в сучасному медійному дискурсі (2011)
Абабілова Н. - Особливості відтворення медичних скорочень засобами української мови, Сидоренко Ю. (2011)
Возненко Н. - Ліричні твори Рози Ауслендер у перекладі Петра Рихла (2011)
Вострецова В. - Реферативний переклад як аспект перекладацької діяльності (2011)
Григор’єва О. - Прагматичний аспект перекладу: засоби прагматичної адаптації тексту (2011)
Дем’яненко О. - Переклад як спосіб розуміння культурної ідентичності в умовах міжкультурної комунікаці (2011)
Дуднiк Г. - Адекватне використання граматичних трансормацiй у перекладi (2011)
Кіщенко Ю. - Особливості функціонування та перекладу паронімічних висловів у газетних заголовках (2011)
Лалаян Н. - Особливості відтворення значення німецьких фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом українською мовою (2011)
Лощенова І. - Проблеми відтворення мовних реалій, Нікішина В. (2011)
Лук’янова Т. - Стратегії адаптації при перекладі назв англомовних фільмів українською мовою (2011)
Мазур О. - Вплив творчої настанови перекладача на лексичну будову перекладу: вживання питомих дієслів (2011)
Матус В. - Особливості перекладу юридичних текстів із турецької мови (2011)
Оніщенко Ю. - Проблема перекладу фразеологічних одиниць біблійного походження (2011)
Подвойська О. - Мовностилістичні особливості лозунгів як об’єкта перекладу (на матеріалі німецької мови (2011)
Радецька С. - Жанрово-стилістичні особливості тексту бізнес-плану англійською та українською мовами: компаративний та перекладацький аспекти (2011)
Свиридов С. - Вербально-акціональні символи у лінгвокультурологічному та перекладацькому аспектах (2011)
Усаченко І. - До питання вивчення білінгвізму (2011)
Філіппова О. - Основні труднощі перекладу тендерної документації англійською мовою (2011)
Черноватий Л. - Дослідження ступеня відповідності тексту перекладу характеристикам тексту оригіналу в анотаціях авторів українських дисертацій (2011)
Михайлицька І. - Сучасні підходи до перекладу поетичного твору, Шапочка К., Чуракова О. (2011)
Шевченко К. - Базові моделі взаємодії мов при утворенні етимологічних дублетів в українській мові (2011)
Алиєва А. - Фразеологізми в актуалізації концепту "Материнство”: перекладацький аспект (2011)
Базилевич Н. - Феномен "рефлексія” у лінгвокогнітивних дослідженнях (2011)
Засименко В. - Шляхи розвитку культури англомовного ділового спілкування студентів-філологів (2011)
Лут К. - Метонімія: когнітивний погляд на традиційний феномен (2011)
Мороз О. - Тональний діапазон американської поезії ХХ століття (2011)
Саленкова Т. - Концепт REVOLUTION в американській мовній свідомості (2011)
Шевельова-Гаркуша Н. - Види та засоби створення ритмічного малюнка у текстах сучасної американської поезії: лінгвосинергетичний аспект (2011)
Копусь О. - Рецензія на монографію Н. В. Кондратенко "Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу". – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 328 с. (2011)
Василюк О. Д. - Листи В. Перетца до А. Кримського у фондах Інституту рукопису НБУВ (2010)
Кочубей Ю. М. - Сходознавча праця професора С. Наріжного (2010)
Конончук О. М. - Мініатюра "Мірадж Мухаммада" з Музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків у контексті шкіл іранської мініатюри XVI ст. (2010)
Романова О. О. - Неопубліковані пам’ятники з фондів Одеського археологічного музею НАНУ (2010)
Руденко Н. М. - Сходознавча спадщина Чернігівщини (2010)
Щербань Т. О. - Візантійський відділ Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (2010)
Бубенок О. Б. - Ранні хозари на півдні Східної Європи, Радівілов Д. А. (2010)
Вертієнко Г. В. - Зображення скіфської танатологічної міфологеми на сахнівській пластині (2010)
Садыг И. - "Огуз Каган” - древняя история тюркских народов (2010)
Отрощенко І. B. - "...Він живе цією ідеєю”: панмонгольський вектор X. Чойбалсана (2010)
Пилипчук Я. В. - Зовнішньополітичні зв’язки східних кипчаків (2010)
Прохоров Д. А. - Правові аспекти існування караїмських громад на Кримському півострові в XV-XVIII ст. (2010)
Рубель В. А. - Партійне будівництво у південнокорейській державі Техан мінґук доби перших республік (1948-1961 pp.) (2010)
Тарасенко Н. А. - Виньетка 17-й главы Книги Мертвых с котом, змеем и деревом-ASV) в источниках ХІХ-ХХІ династий (2010)
Бушаков В. А. - Топонімія округи сіл Біюк-Узеньбаш та Кучук-Узеньбаш (до питання про походження кримських урумів) (2010)
Дащенко Н. В. - Проблемы атрибуции, хронологии и оценивания в китайской лирике: на примере шести ранних цы Ли Цинжао (2010)
Журавська Н. В. - "Шукаю тінь жінки, що тіні не має” - інтимна лірика Сейфа Ар-Рахбі (2010)
Ісаєва Н. С. - Функціональні та поетологічні особливості пейзажу в сучасній китайській жіночій прозі (на прикладі оповідання Чи Цзицзянь "Легкий вітерець у гаю”) (2010)
Кшановський О. Ч. - Перські терміни спорідненості в типологічному та ареальному висвітленні (2010)
Мусійчук В. А. - Проблема передачі в'єтнамських власних назв українською мовою (2010)
Пирогов В. Л. - Структурно-семантична кодифікація асиметричних паремій японської мови: типолого-перекладацысий аспект (2010)
Тищенко К. М. - Топоніми від основи Pers-/Pars- у Швеції (2010)
Шекера Я. В. - Віддзеркалення лаоського світогляду у творчості китайської поетеси доби Сун Лі Цінчжао (1084—1151) (2010)
Шевченко О. М. - Внутрішня форма слова як допоміжний елемент у вивченні офіційно-ділової китайської мови (2010)
Черніков І. Ф. - Повернутий із забуття (2010)
Отрощенко І. В. - Рецензія на монографію: О. П. Машевський. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870 р. - початок 1920-х pp.) (2010)
Богданов И. В. - Должностная иерархия в Египте эпохи Древнего царства (2014)
Зелінський А. Л. - Птолемей Філадельф і Лаг, син Таїс, – реконструкція стосунків між братами (2014)
Капранов С. В. - Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина ІІ (2014)
Бубенок О. Б. - Проблема черных клобуков в восточноевропейской историографии от XVIII в. до наших дней (2014)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) (2014)
Зуб (Руденко) Н. М. - "Записки в Персии”: маловідомий документ з Інституту рукопису НБУВ (2014)
Козубовський Г. А. - Знахідка трапезундської монети на Волині (2014)
Романова О. О. - Скульптура Тота-павіана із Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2014)
Тарасенко М. О. - Фрагмент мумійної кришки Ар–227 з колекції Львівського музею історії релігії (2014)
Хаутала Р. - Монгольская экспансия и Пятый крестовый поход в латинских источниках 1221 года (2014)
Мазепова О. В. - Метафоричні моделі емоційних концептів сум та радість у перській мові (2014)
Мусійчук В. А. - Вестернізація сучасної в’єтнамської мови (2014)
Рибалкін С. В. - "Тронна касида”: панегірик у марокканській поезії ХХ ст. (2014)
Цолин Д. В. - Эллипсис в поэзии таргумов (2014)
Кіктенко В. О. - Перегляд засад синології і реконструкція китайської культури в поглядах "нових конфуціанців” (2014)
Shestopalets D. - Moderation, Unity, and Tolerance: The Representation of Islam in the Discourse of "Alraid” (2014)
Петрова Ю. И. - Рецензия на: The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700: an Anthology of Sources / Ed. by S. Noble and A. Treiger, foreword by Metropolitan Ephrem (Kyriakos). – Northern Illinois University Press, 2014. – 375 p. (2014)
Вертієнко Г. В. - Міжнародна наукова конференція "Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt” (17–19 липня 2014 року, Музей образотворчих мистецтв, Будапешт), Тарасенко М. О. (2014)
Марков Д. Є. - Бханубхакта Ачарія – адікабі Непалу (1814–1869): До 200-ї річниці від дня народження великого непальського поета (2014)
Шаповалов Г. І. - Якоря - петрогліфи xviii-xix ст. На острові Хортиця (2000)
Кобалія Д. Р. - Затонувшие корабли днепровской гребной флотилии 1737-1739 гг., Нефедов В. В. (2000)
Таланин В. И. - О взаимоотношениях древлянской земли с варяжской династией рюриковичей в IX-X вв. (2000)
Савченко О. І. - Національне питання на сторинках закордонної преси російських соціалістів-революціонерів (2000)
Олійник М. М. - Державна політика по відношенню до приватної промисловості України в період згортання нової економічної політики (2000)
Додонов О. Ф. - Діяльність робітників-депутатів у 60-80 роки: досвід і проблеми (2000)
Ігнатуша А. Є. - До питання про діяльність періодичного органу церкви християн-баптистів "баптист України" (1926-1928 рр. (2000)
Ігнатуша О. М. - Джерела державного архіву запорізької області до вивчення суспільно-політичних та релігійних процесів в старообрядському середовище (XIX-XX ст.) (2000)
Водотика С. Г. - Соціально-політична детермінованість поступу історичного знання урср 1920-х - початку 1930-х років (2000)
Орлянский В. С. - Историография еврейства Украины в 1920-1930 гг. (2000)
Воловик В. И. - Философия педагогики: объект и предмет (2000)
Бех В. П. - Концепція социального організму: проблемне поле сучасної соціології (2000)
Жадько В. А. - Українська свідомість на зламі тисячоліть (2000)
Гольченко В. Н. - Терпимость как предпосылка понимания (2000)
Снежко В. П. - Время мысли (2000)
Таран В. О. - Деякі аспекти проблеми формування державніцької ідеології на перехідному етапі розвитку українського суспільства (2000)
Додонова В. І. - Політизація духовної сфери суспільства як фактор збагачення політичної свідомості (2000)
Лепский М. А. - Оценочная компонента оптимизма и пессимизма (2000)
Подмазин С. И. - Интегративная концепция личности (2000)
Фареник С. А. - Соціальні експерименти: сутнісні характеристики і типологія (2000)
Волова Л. О. - Деякі детермінанти оптимізації розвитку міжконфесіональних відносин в умовах сучасної України (2000)
Корженко В. В. - Суперечності "здорового глузду" та проблема індивідуалізму (2000)
Шульга М. А. - Экономические очертания постмодернизма (2000)
Мартинюк С. Е. - Особливості становлення інформаційного суспільства в Україні (2000)
Воловик Г. В. - Суспільне життя: взаємодія вітального та системного начал (2000)
Воронов Є. Є. - Детерминанты оптимизации правового регулирования морального ущерба личности (2000)
Вандишев В. - Тарас Шевченко і важка наша "Парадигма" (2015)
Вешелені О. - Шевченко – Cвітличний: поетичний діалог (2015)
Віннічук А. - Художня інтерпретація Коліївщини в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка (2015)
Костенко О. - Герой и концепция адресата в прозе (украинский и осетинский периоды творчества Варвары Чередниченко) (2015)
Крупка В. - Постать Тараса Шевченка у життєтворчості Володимира Забаштанського (2015)
Мацько В. - Літературне джерелознавство: листи Григорія Голоскевича (2015)
Нагорний Я. - Дифузії жанру і стилю в прозописьмі П. Богацького на фоні дискусії "хатян" і "радян" (2015)
Нікітова І. - Літературний портрет письменника в листах та діалозі (2015)
Ніколаєва А. - Біографічний дискурс у світогляді і поетиці Тараса Шевченка (кілька концептуальних зауваг в контексті аналізу його лірики) (2015)
Пірошенко С. - Експресія моральних метаморфоз у новелістиці Франца Кафки та Миколи Хвильового: компаративний аналіз (2015)
Поляруш Н. - Тарас Шевченко і літературно-критична думка 40-50 років ХІХ століття (2015)
Руснак І. - Дмитро Яворницький – популяризатор творчості Тараса Шевченка (2015)
Руснак С. - Описи пам’ятників Тарасові Шевченку як інтерпретація духовного стану світу (на матеріалі мемуарів Уласа Самчука) (2015)
Слоневська І. - На межі художніх дискурсів: постмодерністські ознаки модерністського роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" (2015)
Швець Н. - Художнє моделювання морально-етичної проблеми в автобіографічних творах Олекси Гай-Головка (2015)
Швець Т. - Синтез поглядів і переконань в автобіографічній літературі Докії Гуменної (2015)
Блажевич О. - Сурядні ряди у надфразних єдностях поезій Т. Г. Шевченка (2015)
Закордонець Г. - Перекладацька спадщина М. Рильського як невід’ємна частина взаємозбагачення культур (2015)
Крищук В. - Оцінка як предмет мовознавчих студій (2015)
Марчук Л. - Ментальний аспект концепту "Війна" (на матеріалі творів Тараса Шевченка) (2015)
Переломова О. - Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу (2015)
Федорова О. - Тактики та лінгвостилістичні засоби реалізації персвазивної стратегії в інаугураційній промові А. Лінкольна (2015)
Філінюк В. - Метафорична персоніфікація у творчості Максима Рильського: лінгвопоетичний аспект (2015)
Яцишина В. - Культурно-лінгвістичні та соціально-правові засади європейського мультилінгвізму (2015)
Шаповалов Г. І. - Про слов`янські поховання у човнах на україні (2002)
Кобалія Д. Р. - "Козацькі лодки" та дюбель-шлюпки II чв. XVIII ст.: Історія виникнення, Нефедов В. В. (2002)
Винарчук Т. В. - Компаративний аналіз процесу формування та структури еліти народів Центральної та Східної Європи початку ХХ століття (2002)
Преловська І. М. - Огляд діянь другого Всеукраїнського православного церковного собору 17-30 жовтня 1927 року (на матеріалах центрального державного архіву вищих органів влади та управління україни (м. Київ) (2002)
Смирнов В. - Участь жінок-селянок у соціально-економічних перетвореннях в період непу в українському селі (2002)
Фролов М. О. - Колишні меншовики у політичній еліті СРСР та радянської України В 20-30-ті роки ХХ століття (2002)
Ігнатуша О. М. - Національний церковний рух в православному середовищі на Запоріжжі в 20-30-х рр. ХХ ст. (2002)
Давлєтов О. Р. - Геополітичні витоки ідеології націонал-соціалізму (2002)
Додонов О. Ф. - Нове бачення періодизації історії радянського робітничого класу і його історіографії (2002)
Воловик В. И. - Основные понятия философии педагогики (2002)
Воронкова В. Г. - Культура и образование в контексте глобализации (2002)
Лукашевич М. П. - Концепція гуманітарної освіти - закономірний крок на шляху реформування освіти в Україні (2002)
Жадько В. А. - Духовно-світоглядні свободи та їх правове забезпечення (2002)
Корженко В. В. - Самовизначення філософії: актуалізація запитуючого розуму (2002)
Дмитрiєнко Ю. М. - Соцiальна активнiсть правосвiдомостi (2002)
Ларцев В. С. - Особистість як культурно-антропологічне явище (2002)
Снежко В. П. - Человек скрывающийся или как взрослые играют в прятки (2002)
Васильченко В. М. - Виховання молоді як фактор спрямованої соціалізації людини (2002)
Гольченко В. Н. - Доверие как мера согласия (2002)
Лепский М. А. - Познавательная архитектура социальной перспективы (2002)
Дмитриченко М. Ф. - Особливості формування граничних мастильних шарів у середовищі олив з різним залишковим ресурсом, Мнацаканов Р. Г., Білякович О. М. (2010)
Kazimierz Lejda - Metody oceny jakości wybranych paliw stosowanych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, Krzysztof Lew, Rafał Żuk. (2010)
Гутаревич Ю. Ф. - До визначення показників бензинового двигуна при різних методах регулювання потужності, Сирота О. В. (2010)
Kazimierz Lejda - Ekologicznie czyste i energooszczędne pojazdy w transporcie drogowym w aspekcie dyrektyw UE, Paweł Wojewoda. (2010)
Левківський О. П. - Методичні аспекти розвитку виробничо-технологічної бази авторемонтного та автосервісного виробництва на сучасному етапі, Туриця О. О. (2010)
Krzysztof Balawender - Charakterystyka czujników stosowanych w systemach wtryskowo-zapłonowych silników spalinowych nowej generacji, Katarzyna Grochowska. (2010)
Корпач А. О. - Історія розвитку систем управління ДВЗ та автомобілями, Ямцун П. Д. (2010)
Artur Jaworski. - Techniczne aspekty stosowania biopaliw w transporcie (2010)
Ковбасенко С. В. - Експериментальні дослідження двигуна, який працює на традиційному та біодизельному паливах, Сімоненко В. В. (2010)
Jacek Michalski. - Ocena wpływu topografii powierzchni gładzonego cylindra na właściwości użytkowe silnika samochodu POLONEZ 1500 (2010)
Говорун А. Г. - Переваги використання трикомпонентних сумішевих біодизельних палив, Павловський М. В. (2010)
Hubert Kuszewski. - Analiza możliwości oddziaływania na mikrostrukturę strugi rozpylanego paliwa (2010)
Барабаш О. В. - Ідентифікація екологічних аспектів та створення екологічної політики для автотранспортного підприємства, Бойко Т. І. (2010)
Artur Jaworski - Badania procesu hamowania samochodów na śliskiej nawierzchni, Hubert Kuszewski. (2010)
Хрутьба В. О. - Огляд стандартів управління проектами для програм поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі (2010)
Kazimierz Lejda - Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów samochodowych w polityce Unii Europejskiej, Marek Urbanik. (2010)
Олійник Р. В. - Моделювання оперативного прогнозування забруднення атмосферного повітря автотранспортними потоками, Никонович С. О., Тарабан С. М. (2010)
Jacek Michalski. - Warunki techniczne wykonania oraz odbioru tulei i cylindrów silników spalinowych (2010)
Данчук В. Д. - Оптимізація пошуку шляхів по графу в задачах логістики методом модифікованого мурашиного алгоритму, Сватко В. В. (2010)
Mirosław Jakubowski. - Oprogramowanie inżynierskie w procesie projektowania maszyn i urządzeń (2010)
Шевченко В. В. - Методи економічної оцінки заходів, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів (2010)
Edyta Zielińska. - Wybrane czynniki determinujące rozwój transportu samochodowego (2010)
Філіппов А. З. - Результати досліджень динаміки 6 циліндрового дизеля з рядним розміщенням циліндрів і регулюванням потужності відключенням окремих робочих циклів, Бешун О. А. (2010)
Andrzej GAZDA. - Transport intermodalny szynowo – drogowy (2010)
Хрутьба В. О. - Аналіз програми поводження з відходами регіону як об’єкту управління, Картавий А. Г., Шкльода К. М. (2010)
Krzysztof Lakota. - Zródła i bazy danych związane z nadzorem w its systemach (2010)
Говорун А. Г. - Деякі аспекти використання біопалив на основі етилового ефіру ріпакової олії в якості палива для дизелів, Подпіснов В. С. (2010)
Adam Ustrzycki. - Wpływ parametrów sygnału sterującego wtryskiwaczem elektromagnetycznym na dawkowanie paliwa w zasobnikowym układzie wtryskowym (2010)
Kazimierz Lejda - Niekonwencjonalne systemy rozrządu silników spalinowych, Tomasz Kuśnierz. (2010)
Матейчик В. П. - Формування виробничих процедур системи екологічного менеджменту підприємства, Коломієць С. В. (2010)
Андрусенко С. І. - Дослідження впливу постачання запчастин на роботу виробничої системи підприємства автосервісу, Січко О. Є., Бугайчук О. С. (2010)
Корпач А. О. - Оцінка експлуатаційних властивостей біодизельного палива при низьких температурах, Левківський О. О., Кочирко Б. Ф. (2010)
Лаврик І. Ф. - Обгрунтування стратегії екологічного менеджменту підприємства, Матейчик І. В., Чигрин Ю. В. (2010)
Філіппов А. З - Гідравлічний привод клапанів газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння, Атаманенко М. Є., Топчій С. І. (2010)
Кухаренок Г. М. - Выбор параметров топливоподачи на режиме пуска в аккумуляторных системах дизелей с электронным управлением, Марчук А. Н. (2010)
Ковальов С. О. - Розробка та дослідження електронного коректора подачі "запальної дози" дизельного палива для транспортного газодизеля, Сіянко Ю. В., Патлатюк К. А. (2010)
Грищук О. К. Кравчук П. М. - Методика розрахунку показників гальмівних властивостей дорожніх транспортних засобів для сертифікації (2010)
Колосовський О. М. - Особливості передпроектного аналізу в проектах збору та утилізації біогазу, Бублик О. О. (2010)
Хрутьба В. О. - Розробка моделі управління технологічними ризиками в проектах утилізації шахтного метану, Плошай Ф. В., Расновська О. П. (2010)
Крюковська Л. І. - До оцінювання властивостей дорожнього одягу з використанням в конструкції альтернативних матеріалів (2010)
Яновський В. В. - Особливості математичного моделювання робочого процесу двигуна, що працює на біогазі, Козачук І. С., Цюман М. П., Середюк Л. М. (2010)
Гусєв А. П. - Теоретичні основи перетворення моделей деталей ремонтного виробництва в математичній моделі певних заготовок (2010)
Лук’яненко І. Г. - Управління ризиками при прийнятті фінансових рішень з урахуванням західного досвіду (2010)
Головніна О. Г. - Погляд синергетики: соціально-економічні інновації та псевдоінновації в період роздержавлення майна в Україні (2010)
Реферати (2010)
Агєєва І. В. - Інноваційні пріоритети технічної політики аграрного сектору (2012)
Барило В. М. - Вплив на підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств зовнішніх і внутрішніх факторів (2012)
Батьковець Г. А. - Якість менеджменту як парадигма забезпечення інноваційного розвитку підприємств, Заяць Н. О., Токарчук О. П. (2012)
Батюк Б. Б. - Маніпулювання інформацією під час прийняття управлінських рішень, Батюк О. Я. (2012)
Березівський З. П. - Формування і розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі, Березівська О. Й. (2012)
Березівська О. Я. - Структурно-динамічні тенденції розвитку аграрного виробництва у сільськогосподаських підприємствах львівської області (2012)
Березівський Я. П. - Організаційні аспекти формування великотоварних аграрних підприємств асоційованого типу (2012)
Березівський П. С. - Розвиток інтеграційних відносин у галузі птахівництва, Марків Г. В. (2012)
Бахарєва Я. В. - Тенденції розвитку харчової промисловості україни та їх маркетингова складова (2012)
Біленький О. Ю. - Світове виробництво і торгівля продукцією рослинництва (2012)
Біляк Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства львівської області (2012)
Бричка Б. Б. - Теоретичні моделі державної підтримки цін та доходів в аграрному секторі, Куницька-Іляш М. В. (2012)
Бурковська А. В. - Інновації – перспектива розвитку ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств, Лункіна Т. І. (2012)
Веселовська Н. Р. - Задачі мікроекономічного аналізу як складові компоненти автоматизованого контролю і управління підприємством апк, Зелінська О. В. (2012)
Віннік І. Ю. - Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в контексті економічних перетворень (2012)
Вовк М. В. - Загальна характеристика інвестиційного клімату україни (2012)
Березюк С. В. - Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів в апк, Гарник О. І. (2012)
Вініченко І. І. - Розвиток інноваційної діяльності аграрних підприємств: регіональний аспект (2012)
Войнича Л. Й. - Кластеризація як механізм підвищення економічної стійкості особистих селянських господарств у виробництві продукції молочного скотарства (2012)
Волкова І. М. - Сучасні тенденції формування та розвитку агромаркетингу (2012)
Васильчак С. В - Ефективність виробництва продукції тваринництва та її залежність від фінансової підтрики держави, Жидяк О. Р., Циганюк А. В., Дубина М. П. (2012)
Вихопень Л. П. - Теоретичні аспекти конкуренції та конкурентоспроможності (2012)
Воркун Л. І. - Аналіз природно-ресурсного потенціалу сільських територій львівської області, Демкович Л. К. (2012)
Гірняк К. М. - Особливості кадрового потенціалу у середовищі підприємств апк (2012)
Гомілко О. В. - Самоуправління організаційних систем: методологія, поняття, категорії (2012)
Гончаренко О. В. - Інноваційний діяльність аграрних підприємств: інституційні передумови та стратегічні імперативи (2012)
Гилка М. Д. - Перспективи сталого розвитку сільських територій, Макеєнко А. Г. (2012)
Грабовський Р. С. - Органічне виробництво як спосіб екологізації аграрної сфери, Дяк О. Т. (2012)
Гримак А. В. - Економічна ефективність перспективного планування (прогнозування) розвитку підприємства (2012)
Гримак О. Я. - Основні напрями розвитку аграрних підприємств україни, Бодак Г. І. (2012)
Гримак А. В. - Маркетинг – система інформаційного забезпечення розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу у ринкових умовах, Урбан І. Р. (2012)
Гринишин Г. М. - Тенденції експортно – імпортної діяльності підприємств агропромислового комплексу львівщини (2012)
Губенко В. І. - Передумови інноваційно-модернізаційного розвитку україни (2012)
Дорош М. М. - Інноваційні перспективи україни, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2012)
Дорош М. М. - Особливості та проблеми інноваційного розвитку птахівництва україни (2012)
Диндин В. Л. - Особливості формування цін на продукцію молочного скотарства (2012)
Дзядикевич Ю. В. - Основні аспекти державного регулювання міжнародних автомобільних перевезень, Крайняк О. К., Куликовська І. В. (2012)
Дубініна М. В. - Структурні зміни в аграрній економіці регіону (2012)
Душка В. І. - Стан та перспективи розвитку рибництва в україні, Чемерис В. А., Янінович Й. Є., Колос О. М., Федорюк М. Д., Козик В. М. (2012)
Диндин М. Л. - Рекомендації до побудови облікових процедур із сортування і переробки закупленої сільськогосподарської продукції (2012)
Губенко В. І. - Стан, виклики і можливості економіки україни в процесі світових змін (2012)
Джеджула В. В. - Розвиток енергетичного потенціалу промислового підприємства шляхом використання відновлювальних джерел енергії (2012)
Дяк О. Т. - Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємницької діяльності, Музика Т. П., Кіц М. В. (2012)
Загребельна І. Л. - Маркетингові аспекти цінової політики на продукцію скотарства (2012)
Зеліско І. М. - Інноваційні імперативи розвитку інтеграційних аграрних формувань (2012)
Іонаш І. В. - Проблеми та перспективи якості молочної продукції в україні (2012)
Кальченко С. В. - Сучасні особливості використання людського капіталу в аграрній сфері (2012)
Карачина Н. П. - Проблеми розвитку ринку біопалива україни, Чайка Р. В. (2012)
Кільніцька О. С. - Проблеми розвитку ринку та цінова конкурентоспроможність м’ясопродукції україни, Плотнікова М. Ф. (2012)
Ковальчук О. М. - Економічна оцінка біологічного способу меліорації ставів при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропових риб, Цьонь Н. І. (2012)
Ковальова О. В. - Змішані форми організації управління апв: інституційний підхід (2012)
Коробка С. В. - Проблемні питання кредитування малих сільськогосподарських підприємств (2012)
Козій Б. І. - Підсистема обліку ветеринарних засобів автоматизованого робочого місця лікаря ветеринарної медицини (2012)
Колісніченко І. О. - Інноваційна діяльність як основна передумова ефективного розвитку аграрних підприємств (2012)
Копішинська О. П. - Управління іміджем підприємства через формування стратегії розвитку галузі конярства, Кучерук В. В. (2012)
Костецький Я. І. - Ефективність інноваційно-інвестиційних процесів аграрного виробництва (2012)
Котько Н. М. - Проблеми формування стратегії і тактики Державної політики розвитку сільських територій в контексті самоорганізації громад (2012)
Кравчук І. І. - Розвиток сільських територій в контексті становлення сільського соціуму (2012)
Ксьонжик І. В. - Проблеми та перспективи реформування житлово – комунального господарства у сільській місцевості (2012)
Кудла Н. Є. - Активізація підприємницької діяльності селян шляхом надання агротуристичних послуг (2012)
Кулаєць М. М. - Вплив інновацій на забезпечення продовольчих ресурсів, Бабієнко М. Ф., Витвицька О. Д., Лучник М. М. (2012)
Куліш І. М. - Основні чинники впливу на конкурентоспроможність регіону (2012)
Курило Л. І. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері, Гиренко І. В. (2012)
Кухар Р. Б. - Ефективне використання інформаційних технологій – запорука успішного менеджменту апк (2012)
Кучер О. В. - Ефективність маркетингу в управлінні збутовою діяльністю аграрних підприємств (2012)
Кучер В. В. - Управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства, Кучер О. В. (2012)
Лаврук В. В. - Управління мотивацією інноваційної діяльності, Лаврук О. С. (2012)
Ланченко Є. О. - Методичні аспекти аналізу зайнятості в аграрному секторі економіки та на селі (2012)
Левків Г. Я. - Теоретичні засади маркетингового менеджменту на підприємствах агропромислового комплексу, Лісовий А. В. (2012)
Липчук В. В. - Спільна аграрна політика єс на 2013-2020 роки: орієнтири для україни, Липчук Н. В. (2012)
Лисецька Ю. М. - Аналіз стану скотарства та шляхи його покращення (2012)
Лисюк О. В. - Факторний аналіз як критерій оцінки поведінки різних категорій сільгоспвиробників, Кузьо Р. М. (2012)
Люблін В. Д. - Педагогічно-правові аспекти підготовки молодих спеціалістів в галузі апк, Тацишин І. Б. (2012)
Мазуренко О. В. - Впровадження інноваційних технологій у свинарство – основа його інтенсивного розвитку (2012)
Максим В. Л. - Кореляційно-регресійна модель впливу внутрішніх чинників на економічну ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Матвеєва М. П. - Вплив діяльності сільськогосподарських підприємств на формування екологічно стійких агроландшафтів львівської області (2012)
Ментей О. С. - Прогноз чисельності сільського населення харківської області (2012)
Микитюк В. М. - Форми організації виробництва та оптимізація виробничої структури скотарських підприємств, Данкевич В. Є. (2012)
Минів Р. М. - Правове регулювання фінансової діяльності аграрних підприємств, Ковальчук Р. Л. (2012)
Нагоронюк О. П. - Застосування кластерного підходу в оцінці перспектив розвитку галузі тваринництва львівської області (2012)
Сендецька С. В. - Прогнозування обсягів виробництва яєць на регіональному ринку продукції птахівництва, Бабич Л. В. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Оцінка зношування трибосполучень у мастильних середовищах із різним залишковим ресурсом при нестаціонарному режимі тертя, Мнацаканов Р. Г., Білякович О. М. (2011)
Krzysztof Balawender - Modelowanie zużycia paliwa w silniku wysokoprężnym typu di z wykorzystaniem sieci neuronowych, Kazimierz Lejda. (2011)
Матейчик В. П. - Особливості моделювання утворення оксидів азоту в робочому процесі двигуна, Козачук І. С., Яновський В. В., Мошко М. С. (2011)
Radosław Gmyz - Hamulce elektryczne w pojazdach samochodowych, Mirosław Śmieszek. (2011)
Сахно В. П. - Маневреність та стійкість руху автопоїзда-контейнеровоза, Марчук Р. М., Придюк В. І., Онищук В. П. (2011)
Krzysztof Balawender - Stanowisko badawcze wtryskowych układów Common Rail zasilanych paliwami różnego typu, Kazimierz Lejda, Adam Ustrzycki. (2011)
Посвятенко Е. К. - Холодне пластичне деформування як засіб інтенсифікації безводневого азотування деталей засобів транспорту, Алєксєєв В. В. (2011)
Andrzej Gazda - Transport drogowy a potrzeby paliwowe w Рolsce, Zdzisław Jedynak. (2011)
Абрамчук Ф. І. - Двозонна модель процесу згоряння малолітражного газового двигуна з іскровим запалюванням, Кабанов О. М., Кузьменко А. П., Липинський М. С., Муратов В. М. (2011)
Katarzyna Grochowska - Koncepcja sterownika do silnika o zapłonie iskrowym dla identyfikacji toksyczności spalin w fazie zimnego rozruchu i nagrzewania, Kazimierz Lejda. (2011)
Андрусенко С. І. - До формування критерію оптимізації системи постачання запчастин в підприємствах автосервісу, Бугайчук О. С. (2011)
Mirosław Jakubowski - Znaczenie i monitorowanie jakości paliw (2011)
Данчук В. Д. - Інтегральний автоматизований програмний комплекс оцінки фінансових ризиків підприємства на базі бухгалтерської звітності, Козак Л. С., Данчук М. В., Сватко В. В. (2011)
Artur Jaworski - Wpływ biododatków na parametry energetyczne paliw stosowanych w spalinowych napędach środków transportu, Hubert Kuszewski, Adam Ustrzycki. (2011)
Хрутьба В. О. - Передумови формування інтегральної системної методології управління проектами поводження з відходами (2011)
Tomasz Kuśnierz - Kanały dolotowe wolnossących czterosuwowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym, Kazimierz Lejda. (2011)
Гутаревич Ю. Ф. - Удосконалення комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна, Карев С. В. (2011)
Hubert Kuszewski - Badania smarności wybranych paliw zastępczych stosowanych w transporcie samochodowym, Artur Jaworski, Adam Ustrzycki. (2011)
Картавий А. Г. - Аналітична модель розробки логістичної системи в програмах поводження з відходами (2011)
Krzysztof Łakota. - Przepustowość skrzyżowania jako parametr decydujący o warunkach ruchu na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną (2011)
Плошай Ф. В. - Обгрунтування методики управління ризиками в проектах збору та утилізації шахтного метану (2011)
Kazimierz Lejda - Wpływ wybranych parametrów wtrysku na jakość rozpylenia paliw ciekłych do zasilania silników o ZS, Krzysztof Lew. (2011)
Парасочка А. П. - Особливості інтегрованої системи управління якістю та екологією підприємства, Брижа А. А. (2011)
Kazimierz Lejda - Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna hybrydowych układów napędowych stosowanych w autobusach miejskich, Paweł Wojewoda. (2011)
Головніна О. Г. - Деякі аспекти синергетичної оцінки соціально-економічних систем (2011)
Jacek Michalskі. - Analiza topografii powierzchni głowy i stopy zęba kół zębatych frezowanych obwiedniowo (2011)
Гревцев О. К. - Осесиметричні деформації для циліндра, що обертається (2011)
Jacek Michalski. - Hartowanie indukcyjne powierzchni kół zębatych stosowanych w produkcji masowej (2011)
Мнацаканов Р. Г. - Вплив експлуатаційних властивостей оливи на ефективність мащення в контакті в умовах динамічного навантаження, Мікосянчик О. О., Туриця Ю. О., Козоріз І. М. (2011)
Adam Ustrzycki - Wizualizacyjne badania porównawcze procesu wtrysku elektromagnetycznych wtryskiwaczy systemu Сommon Rail, Artur Jaworski, Hubert Kuszewski. (2011)
Левківський О. П. - Визначення номенклатури ремонтного фонду за результатами зміни системних властивостей автотранспортних засобів в процесі експлуатації, Туриця О. О., Кононенко О. В. (2011)
Edyta Zielińska. - Wybrane czynniki ograniczające rozwój transportu samochodowego w Polsce (2011)
Корпач А. О. - Аналіз та перспективи використання газоподібних видів палива для двигунів внутрішнього згоряння, Петриченко Б. В., Лазєйкін Є. Г. (2011)
Крись-Пугач А. П. - Рецидиви аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків: можливі причини та нез’ясовані теоретичні питання, Гук Ю. М., Григоровський В. В., Рославцев А. В. (2011)
Страфун С. С. - Лікування остеоартрозу кульшового суглоба з використанням артроскопічних технологій, Майко В. М., Сергієнко Р. О., Луцишин В. Г. (2011)
Белецкий А. В. - Соотносительный сагиттальный диаметр поясничного позвоночного канала, Пустовойтенко В. Т., Асанович В. Я., Сомова И. Н. (2011)
Гахраманов А. Г. - Восстановление суставной губы (лабрумa) у взрослых больных с дисплазией тазобедренного сустава, леченных периацетабулярной остеотомией по Ganz, Атилла Б., Вердиев В. Г., Алпаслан М., Аксой Д. (2011)
Лазарев І. А. - Біомеханічна оцінка опорності стопи після артродезу гомілковостопного суглоба, Грицай М. П., Білоус Д. І. (2011)
Кулаженко Е. В. - Комплексное лечение переломов наружной лодыжки с повреждением межберцового синдесмоза с применением динамического фиксатора, Коструб А. А., Варзарь С. А. (2011)
Фурманов А. Ю. - Влияние хронической посттравматической ишемии на структурно-морфологические и функциональные изменения в трехфаланговых пальцах кисти (2011)
Голка Г. Г. - Анализ оперативного лечения переломов дистального отдела бедренной кости, Белостоцкий А. И., Литовченко В. А., Паламарчук В. В., Гарячий Е. В., Григорук В. В., Голка Т. Г. (2011)
Вирва О. Є. - Модульне ендопротезування в хірургічному лікуванні дітей із пухлинами колінного суглоба (експериментально-клінічне дослідження), Баєв В. В. (2011)
Драган В. В. - Рекомендованные стандартные программы удлинения нижних конечностей приводными внутрикостными аппаратами, Андрианов М. В., Андрияшек Ю. И., Ткач А. В., Плоткин А. В., Шпунтов А. Е., Федуличев П. Н., Герман А. А., Данилюк А. В. (2011)
Гужевский И. В. - Гистологические особенности суставного хряща у больных с коксартрозом при спондилоэпифизарной дисплазии, Герасименко С. И., Дедух Н. В. (2011)
Головаха М. Л. - Ранняя функциональная нагрузка после восстановления повреждений aхиллова сухожилия, Горелов А. М., Шишка И. В., Банит О. В., Титарчук Р. В. (2011)
Попов В. А. - Аналіз напружено-деформованого стану при моделюванні остеосинтезу уламків шийки стегнової кістки, Вадзюк Н. С., Крищук М. Г., Єщенко В. О. (2011)
Страфун С. С. - Метод розрахунку напруженості стінки гангліона кистьового суглоба, Лєсков В. Г., Юрченко О. В, Лакша А. М., Шипунов В. Г. (2011)
Анкін М. Л. - Експериментально-біомеханічні випробування накісткового остеосинтезу при переломах діафіза великогомілкової кістки, Анкін Л. М., Шидловський М. С., Сатишев М. М. (2011)
Слободской А. Б. - Применение "онкологических эндопротезов” тазобедренного и коленного суставов у не онкологических больных (2011)
Коструб О. О. - Остеосинтез множинних переломів стегнової кістки, Литовченко В. О., Власенко Д. В., Власенко В. Г., Галабутська Т. М. (2011)
Дудко О. Г. - Остеосинтез переломів кісток полімерними конструкціями, що розсмоктуються (огляд літератури) (2011)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2011)
Лохматова А. И. - "Дело прекрасно знает, работает очень усердно, честности безукоризненной…": институт волостных писарей в пореформенной Украине (2004)
Коломієць Т. В. - Українська видавнича справа харківського товариства поширення в народі грамотності (2004)
Сарнацький О. П. - Ставлення царської прокуратури та суду щодо діяльності членів українських політичних партій в Києві в роки столипінської реакції (2004)
Остапенко М. А. - Наукова діяльність інституту підводних досліджень у 2002-2003 роках, Додонов Р. О. (2004)
Савченко О. І. - Зарубіжні видання російських анархістів на початку ХХ ст. (2004)
Фролов М. О. - Компартійно-радянська еліта та особливості утворення в 1924-1926 рр. Молдавської автономної соціалістичної радянської республіки у складі УСРР (2004)
Додонов А. Ф. - О некоторых аспектах теории общественного развития М. Каддафи (2004)
Ткаченко В. Г. - Документи державних органів України 20 - 30-х років ХХ століття про житлове забезпечення робітників (2004)
Турченко Г. Ф. - Вітчизняна регіоналістика і проблеми вивчення історії південної України (2004)
Воловик В. І. - Звивисті стежки історії (2004)
Воронкова В. Г. - Тенденция "глобализация - регионализация" и ее влияние на постиндустриальное развитие регионов (2004)
Жадько В. А. - Мовно-літературна освіта: зміст і засоби впровадження (2004)
Кривега Л. Д. Александрова О. С. - Конкуренція як соціальне явище: український контекст (2004)
Таран В. О. - Суспільно-політичні реалії і проблема державницько-патріотичної свідомості в сучасній Україні (2004)
Додонов Р. О. - До питання про цивілізаційну ідентифікацію України (2004)
Дмітрієнко Ю. М. - Актуальні аспекти теоретичної ідентифікації посттоталітарної специфіки української девіантної правосвідомості (2004)
Подмазін С. І. - Педагогічна свідомість як фактор розвитку суспільства та як поле політичної боротьби (2004)
Глазунов В. В. - Своеобразие олигархических проявлений в период средневековья и эпоху Возрождения (2004)
Гольченко В. Н. - Искусство общения (2004)
Повзло А. Н. - Диалектика государственности и экзистенция современого образования (2004)
Воловик Г. В. - Соціальні детермінанти оптимізації життєдіяльності (2004)
Волова Л. А. - Национальная самоидентификация по-украински: возможность нового старта (2004)
Утюж И. Г. - Понятие философии образовательной политики (2004)
Мегрелишвили М. А. - Формы бытия человека как реализация его возможностей (2004)
Титул, зміст (2013)
Бошицький Ю. Л. - Київський університет права НАН України – перспективи та новели розвитку у 2013 році (2013)
Братасюк М. Г. - Правова відповідальність в контексті основних типів праворозуміння (2013)
Нелін О. І. - Інститут нотаріату в Україні (ІХ–ХVІІІ ст.ст.): проблеми становлення (2013)
Кудін С. В. - Ідеї порівняльного правознавства у працях С. М. Орнатського (2013)
Скоморовський Б. І. - Наслідки перебудовчих процесів у СРСР: державно-правовий аспект (2013)
Фігель Ю. О. - До питання: аналіз джерел за темою дослідження "Роль юридичних клінік у формуванні вмінь реалізації права студентами юридичних спеціальностей" (2013)
Філонов О. В. - Місце і роль ліворадикальних організацій у політичному житті Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Бакаєв Д. С. - Концепція зловживання правом у правовій доктрині: порівняльно-правовий аспект (2013)
Гольцова О. Є. - Соціальна регуляція: просторово-часовий вимір (2013)
Гордимов А. В. - Сучасний розвиток доктринальних джерел права в контексті захисту прав людини (2013)
Ісаєва В. В. - Функції права: теоретико-правовий аналіз (2013)
Кабанець О. С. - Принцип верховенства права як ціннісна складова демократії (2013)
Калетник О. М. - Теоретико-правовий аналіз відмінностей права і моралі (2013)
Політанський В. С. - Принципи інформаційно-правових відносин (2013)
Пундор Ю. О. - Про визначення змісту категорії "правосуб’єктність" у теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Тарабукін О. Ю. - Правова соціалізація як форма соціального впливу права (2013)
Фоміна М. А. - До питання розмежування понять "судова система" та "судоустрій" (2013)
Юськів Н. В. - Механізм державно-владних відносин в аспекті соціального буття (2013)
Шуп’яна М. Ю. - Поняття та види злочинів за Австрійським Кримінальним кодексом 1852 р. (2013)
Батанов О. В. - Аксіологічний вимір сучасного муніципального права (2013)
Оніщук М. В. - Конституційно-правові підвалини вдосконалення організації влади в Україні, Савчин М. В. (2013)
Абасов Г. Г. - Проблеми визначення нормативно-правових гарантій прав місцевого самоврядування та їх класифікація (2013)
Чернецька О. В. - Конституційні основи правотворчої компетенції представницьких органів місцевого самоврядування (2013)
Зайцева І. О. - Муніципальне статутне право в системі права України: деякі питання теорії та практики (2013)
Мельник А. Г. - Поняття компетенції органів місцевого самоврядування в сфері регулювання земельних відносин, його ознаки (2013)
Неліна Н. В. - Місцеве самоврядування як сфера реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу (2013)
Гетманцев Д. О. - До питання про відображення в податковому обліку погашення кредиторських вимог у процедурі банкрутства (2013)
Синкова О. М. - До проблеми організаційно-правового забезпечення розвитку державного внутрішнього аудиту (2013)
Віхляєв М. Ю. - Історіографія дослідження громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права в радянський період (2013)
Пухтецька А. А. - Порівняльне адміністративне право як навчальна дисципліна: методика викладання циклу лекцій (2013)
Алфьорова Т. М. - Правове регулювання застосування працівниками ДАІ МВС України заходів адміністративного примусу (2013)
Досінчук К. Ф. - Поняття, завдання та функції нотаріату в Україні: окремі аспекти (2013)
Кротюк О. В. - Роль та значення принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі в розбудові адміністративного судочинства України: адміністративно-правовий аспект (2013)
Марчук М. П. - Контроль та нагляд у сфері телебачення і радіомовлення (2013)
Пархомчук Р. І. - Адміністративно-правове регулювання порушення провадження у справі про банкрутство суб’єкта господарювання з державною часткою власності (2013)
Сонюк О. В. - Особливості участі невладних суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства (2013)
Спасенко В. О. - Деякі питання адміністративно-правового регулювання діяльності державної реєстраційної служби України (2013)
Шутова О. С. - Вільні економічні зони як різновид територіальних податкових звільнень (2013)
Іванюта Н. В. - Методологічний аналіз діяльності господарського суду (2013)
Крисань Т. Є. - Еволюція гарантування у римському праві (2013)
Кучер Т. М. - Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України (2013)
Ніколенко Л. М. - Реалізація основних принципів господарського судочинства при перегляді судових актів (2013)
Рудницька О. П. - Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід (2013)
Федорченко Н. В. - Зобов’язання з надання правових послуг (2013)
Щотова Ю. М. - Поняття представництва професійною спілкою інтересів працівників при реалізації ними права на звернення за захистом (2013)
Головащук А. П. - Цивільно-правові аспекти статусу ембріона людини при застосуванні програм допоміжних репродуктивних технологій (2013)
Дмитрієва К. І. - Правове регулювання часу відпочинку за законодавством країн із розвинутою економікою (2013)
Ковальчук Я. В. - Доцільність участі утриманців заповідача в спадкуванні за правом на обов’язкову частку в спадщині (основні проблемні питання теорії та практики) (2013)
Курченко С. В. - Деякі особливості договору постачання природним газом через приєднану мережу: цивільно-правовий аспект (2013)
Цюкало Ю. В. - Щодо розуміння свободи договору: теоретико-прикладний аспект (2013)
Бошицький Ю. Л. - Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання (2013)
Гончарова А. В. - Проблемні питання захисту права на наукове відкриття в умовах науково-технічного прогресу в Україні, Мотрюк А. Д. (2013)
Садикова Я. М. - Вина в предметі доказування у справах про захист авторських та суміжних прав (2013)
Слободян О. М. - Особливості патентування біотехнологічних винаходів у європейському патентному відомстві (2013)
Макаренко О. Ю. - Роль громадських природоохоронних організацій у сфері охорони надр України (2013)
Настечко К. О. - Договір у публічно-приватному партнерстві в земельних правовідносинах (2013)
Чабаненко М. М. - Питання системи аграрного права: до постановки проблеми (2013)
Яновська О. Г. - Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Барабаш Т. М. - Законодавчі та наукові орієнтири захисту прав особи в кримінальному провадженні України, Левицька Л.В. (2013)
Мартіросян А. Г. - Правосуддя за КПК 2012 року: міф чи реальність (2013)
Нерсесян А. С. - Розвиток нормативного регулювання протидії службовій злочинності в Україні (2013)
Сердюк В. А. - Загальна характеристика процесуальних гарантій забезпечення прав і свобод особи у кримінальному процесі (при здійсненні кримінального переслідування) (2013)
Трепак В. М. - Проблеми застосування антикорупційного законодавства в сучасних умовах (2013)
Арсірій М. В. - Завдання та межі прокурорського нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення (2013)
Дворкова А. В. - Вплив виховного процесу в закладах освіти як фактор злочинності неповнолітніх жіночої статі (2013)
Курилюк Ю. Б. - Кримінальна відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби в період перебування українських земель у складі Російської Імперії (XIV – ХIХ ст.ст.) (2013)
Панько Н. А. - Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку (2013)
Рибалка Н. О. - Особливості визначення системи та структури органів прокуратури України (2013)
Рунов В. Ю. - Співвідношення примусу з іншими суміжними кримінально-правовими поняттями (2013)
Тавлуй О. В. - Інститут міжнародного усиновлення та основні характеристики незаконної посередницької діяльності при усиновленні (у рамках конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міждержавного усиновлення) (2013)
Шевченко В. М. - Особливість проведення оперативного опитування при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України (2013)
Ярошенко О. Д. - Особливості адаптації кримінального законодавства України до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією Ради Європи щодо криміналізації "активного підкупу" (2013)
Криволапов Б. М. - Захист прав споживачів фінансових послуг під час укладання контрактів на відстані (порівняльний аналіз законодавства ЄС та Україні) (2013)
Мушак Н. Б. - Міжнародно-правові питання співробітництва та взаємодії правових систем ради Європи, європейського союзу та організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини (2013)
Отрош М. І. - Особливості міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу (2013)
Ржевська В. В. - Міжнародно-правові ідеї Данте Аліг'єрі щодо підтримки миру (2013)
Tretiakova V. G. - To the question about the need for the adoption of international legal acts and take radical actions by international organizations for the protection of human life and health from the negative impact of the destructive and extremist cult organisations and movements (2013)
Харчук О. О. - Співробітництво України в рамках ГУАМ: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Матвеев П. С. - Теоретико-правовые основания возникновения и применения термина "инновации" в хозяйственно-правовой доктрине (2013)
Гончарова Ю. А. - Законодавче забезпечення міжнародного захисту прав жінок (2013)
Дика Д. О. - Правові джерела які регулюють діяльність Європейського суду з прав людини та їх особливості (2013)
Манько М. В. - "Незаконні комбатанти": сучасні реалії (2013)
Ольхова А. В. - Принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини у міжнародному гуманітарному праві (2013)
Пасічник Я. С. - Вирішення морських спорів міжнародними судовими органами (2013)
Прокопенко Б. О. - Міжнародні стандарти добору кандидатів на посаду судді (2013)
Шендеровська А. В. - Правові засади лібералізації візового режиму між ЄС та країнами західних Балкан (2013)
Gergely Barandy. - MPs’ Rights in Legislation a Mere Formality оn the Changing Role of Pre-final Vote Amendment Proposals (2013)
Кодьєва О. П. - Проблеми викладання навчальної дисципліни "Етика і естетика" у юридичних вищих навчальних закладах (2013)
Атамасов А. В. - Порядок надання безоплатної правової допомоги адвокатами згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2013)
Заєць В. А. - Декриміналізація господарських злочинів: можливості для підприємництва і загрози для суспільства (2013)
Іванов М. С. - Проблемні питання визначення віку кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2013)
Кормило М. І. - Проблемні питання спадкування обов’язкової частки у спадщині (2013)
Прусенко Г. Є. - Поняття "патологічного" арбітражного застереження у міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Хмельова І. Є. - Субінститут визнання держав міжнародними організаціями (2013)
Шевченко А. Є. - Проблеми праворозуміння очима сучасних науковців (2013)
Музика І. В. - Про державу з повагою і болем (2013)
Гавриленко О. А. - Нове видання з історії кримінального покарання в Україні (2013)
Кулинич П. Ф. - Три кити правового світу академіка В. І. Семчика (2013)
Реалізація спільних міжнародних проектів у рамках співробітництва КУП НАНУ з освітніми і науковими закладами Польщі (2013)
Майстер-клас голови Союзу юристів України В. Євдокимова (2013)
Майстер-клас Посла Швейцарії в Україні Крістіана Шьоненбергера (2013)
У КУП НАНУ відбувся семінар-презентація Європейського форуму Альпбаха (ЄФА) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Права людини в сучасному світі" (2013)
"Круглий стіл" на тему: "Право громадянського суспільства" (2013)
Науково-практичний семінар, присвячений проблемі розмежування судових юрисдикцій (2013)
"Круглий стіл" на тему: "Актуальні питання екологічного законодавства України" (2013)
Команда КУП НАНУ взяла участь у півфіналі ІІ Національного конкурсу з міжнародного арбітражу "EAC Moot Court 2013" (2013)
Участь КУП НАНУ в Міжнародному спеціалізованому форумі з питань освіти "E-Learning Expo/Salon de l’Education" (2013)
ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція "Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку" (2013)
У КУП НАНУ пройшов цикл майстер-класів доктора права Павла Кліми (2013)
Презентація юридичної клініки "Фенікс" та "круглий стіл" на тему: "Проблемні питання надання безоплатної правової допомоги: роль юридичних клінік" (2013)
Майстер-клас аспіранта Кембриджського університету, пана Г. Купелянца (2013)
Підписано угоду про співпрацю з Ужгородським національним університетом (2013)
Урочисте засідання Вченої ради з нагоди присвоєння звання Почесного доктора Київського університету права НАН України Гіоргі Барамідзе (2013)
У КУП НАНУ відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" (2013)
До відома авторів (2013)
Бугай А. О. - Жирнокислотний склад апікальних мембран абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену, Цвіліховський М. І., Толстих Р. А. (2010)
Богомольцева М. В. - Комплексная терапия диспепсии телят с использованием католита (2010)
Борисевич Б. В. - Встановлення критеріїв давності настання смерті у кролів, Лісова В. В., Бурдейна Т. М. (2010)
Борисевич Б. В. - Встановлення критеріїв давності настання смерті в поросят , Лісова В. В., Карюхін О. С., Бурдейний О. І. (2010)
Бурда Л. Р. - Загальний вміст та фракційний склад білків молока вівцематок української гірськокарпатської породи з різним кольором вовнового покриву та за різних умов їх утримання, Стапай П. В., Кочетов С. В. (2010)
Гаврилін П. М. - Особливості гісто- та цитогенезу кісткового мозку в плодів великої рогатої худоби, Сосоний С. В. (2010)
Галяс Г. М. - Вплив згодовування "соєвого молока" телятам на вміст та електрофоретичний спектр білку сироватки крові, Галяс В. Л., Матюха І. О. (2010)
Гончаренко В. В. - Вплив олії лимонника на біохімічний склад крові, перебіг отелення та після отельного періоду у нетелей молочної червоно-рябої породи, Калиновський Г. М., Журавльов В. Д., Омеляненко М. М. (2010)
Демус Н. В. - Закономірності росту і розвитку теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму (2010)
Денисюк П. В. - Вплив на ембріон і організм осциляторним біоритмічним розширенням умов середовища, Корчан Н. О. (2010)
Деркач С. С. - Динаміка електричного опору слизової оболонки піхви під час тічки у сук службових порід (2010)
Дубінський В. В. - Пул вільних амінокислот крові та вмісту рубця корів при годівлі силосом з різним рівнем чистого протеїну (2010)
Дудчак В. О. - Взаємозв’язок між активністю сукцинатдегідрогенази та цитохромоксидази в спермі бугаїв-плідників і запліднюючою здатністю у корів-донорів з індукованою поліовуляцією, Шаран М. М. (2010)
Дух О. І. - Активність каталази та супероксиддисмутази і рівень церулоплазміну в печінці курей та їх ембріонів залежно від рівня вітаміну а в раціоні, Вовк С. О. (2010)
Замазій А. А. - Амінокислотний склад навколоплідної рідини функціональноактивних та гіпоксичних новнароджених телят, Камбур М. Д. (2010)
Іскра Р. Я. - Особливості метаболізму в організмі поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому (2010)
Калачнюк Л. Г. - Відновлення рівня вільних амінокислот із розгалуженими "с"-ланцюгами в крові за дії токсичних і нейтралізуючих речовин, Сидір-Басараб І. М., Мельничук Д. О., Калачнюк Г. І. (2010)
Калачнюк Л. Г. - Біологічна і продуктивна дія інсуліну залежно від частоти ін’єкцій та згодовування сорбенту, Баран М., Грабовенський М. І., Мік-Сабат М. Я., Барладин А. О., Калачнюк Г. І. (2010)
Кирилів Б. Я. - Вплив ліпідного живлення курей-несучок на вміст ліпідів і їх жирнокислотний склад у тканинах (2010)
Кириловський С. М. - Вікові зміни потових залоз в різних порід великої рогатої худоби молочного та молочно-м‘ясного напрямку продуктивності (2010)
Колич Н. Б. - Мікроструктура клоакальної сумки цесарок та індиків (2010)
Коломієць І. А. - Аналіз впливу способу утримання на морфометричні показники пейєрових бляшок кишечника в курей, Стояновський В. Г. (2010)
Король Т. В. - Мембранні системи транспорту катіонів са2+ у секреторних клітинах слинної залози личинки chironomus plumosus l (2010)
Костюк С. С. - Білкова картина крові кролів при променевій хворобі на фоні дії вітаміну в6 (2010)
Кропивка С. Й. - Продукти перекисного окиснення ліпідів та імунобіологічні показники організму корів за різного рівня хрому в раціоні, Федорук Р. С., Хомин М. М., Ковальчук І. І. (2010)
Кузьменко П. І. - Дослідження комплексних сполук біогенних металів спектральними методами, Бітюцька Н. В., Маляр Д. Д., Бітюцький В. С., Мельниченко О. М. (2010)
Кузьміна Н. В. - Ізоферментний спектр супероксиддисмутази сперми бугаїв і кнурів, Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Кушнірик Б. О., Корнят С.Б., Миколаїв О. О. (2010)
Куртасов Г. В. - Функціональна активність молочної залози корів та зміни співвідношення протеїнових фракцій молозива першого доїння (2010)
Кучерявий В. П. - Морфологічні показники залоз свиней при згодовуванні лактинів із стартерним комбікормом (2010)
Лесик Я. В. - Інтенсивність росту та забійні показники кролів за згодовування лізин-протеїнової добавки і хлориду хрому, Федорук Р. С. (2010)
Лесів C. M. - Оксигенація різних частин крові залежно від рн крові (2010)
Макух Є. М. - Клітинні сірковмісні метаболіти, Вигнан Д. С., Красневич А. Я., Вигнан Т. Л., Головацький І. Д. (2010)
Маслянко Р. П. - Імунологічні взаємовідносини мати-плід у тварин, Михалюк О. В., Сухорська О. П. (2010)
Маслянко Р. П. - Оцінка продуктів пол та антиоксидантного статусу організму свиноматок і їх поросят з різним рівнем заліза в крові, Божик Л. Я. (2010)
Мельник В. В. - Топографія і морфологія грудо-шийних лімфатичних вузлів свійських качок і гусей (2010)
Моравська О. В. - Зміни рівня вітаміну а у жовтку яєць, печінці і залишковому жовтку ембріонів та продуктивні якості гусей залежно від вмісту жиророзчинних вітамінів у раціоні, Вовк С. О. (2010)
Недошитко Х. Ю. - Ліпідний профіль крові білих щурів різної статі за умов інтоксикації ксенобіотиками та при корекції, Покотило О. С. (2010)
Ніщеменко М. П. - Вплив сірковмісних амінокислот на показники рубцевого травлення молодняку великої рогатої худоби, Штепенко А. П., Чуб О. В. (2010)
Новак В. П. - Морфофункціональний стан м’якого остову ребра деяких ссавців, Мельниченко А. П., Котляр Г. І., Гончар Н. М. (2010)
Остаповець Л. І. - Цитогенетична характеристика ооцитів свиней при отриманні партеногенетичних ембріонів після інгібування редукційного ділення мейозу in vitro (2010)
Патерега І. П. - Індукція аберацій хромосом хроматидного типу в соматичних клітинах лабораторних тварин ветеринарними препаратами, Періг Ж. М., Кисців О. С., Кабанець А. С. (2010)
Піддубняк О. В. - Зміни показників еритроцитопоезу у коней за нематодозів, Головаха В. І., Антіпов А. А. (2010)
Потапчук Ю. В. - Інтенсивність росту та біохімічні показники тканин чистопородних і помісних бугайців волинської м’ясної та лімузинської порід, Федорук Р. С., Цап О. Ф. (2010)
Присяжнюк Н. М. - Особливості морфологічної будови печінки форелі струмкової (2010)
Ракитянський В. М. - Пероксидазна та каталазна активність крові у голштинської худоби за дії гідрогумату і мікроелементів, Єфімов В. Г. (2010)
Cалига Н. О. - Біохімічні показники крові після застосування імуномодулятора тимусного походження у тварин (2010)
Салига Ю. Т. - Вплив хлорпірифосу на деякі показники антиоксидантної системи у різних відділах головного мозку щурів (2010)
Сенечин В. В. - Вміст загального білка у сироватці крові бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення, Головач П. І., Цимбала В. І. (2010)
Сеник С. В. - Показники ліпідного та білкового обмінів в стінці м'язового шлунку перепелів за дії препаратів чистотілу звичайного (2010)
Сколоздра С. В. - Розрахунок, вибір і контроль режиму інфрачервоного обігріву молодняка, Чайковський Б. П., Лецик О. С. (2010)
Скрипка М. В. - Гістологічні та гістохімічні зміни за хламідіозу в органах дорослих свиней, Колич Н. Б. (2010)
Слівінська Л. Г. - Патоморфологічні зміни корів за хронічної гематурії, Данкович Р. С., Зайцев О. О. (2010)
Слюсаренко А. О. - Зміни гістологічної структури м’язів лускатого коропа різних вікових груп (2010)
Стефанишин О. М. - Вплив структурних і неструктурних вуглеводів на ріст і гідролітичну активність мікроорганізмів рубця телят за умов in vitro (2010)
Стояновський В. Г. - Активність ферментів вмісту та слизової оболонки тонких кишок молодняку птиці у критичні вікові періоди, Колотницький В. А., Ганин М. Д., Коваленко П. П., Шурмакевич Л. Р., Коломієць І. А. (2010)
Стояновський В. Г. - Імунні структури шлунку і тонких кишок птиці в нормі та за використання розчину високочистого натрію гіпохлориту при вакцинації, Шурмакевич Л. Р., Коломієць І. А., Щебентовська О. М. (2010)
Стравський Я. С. - Діагностично-прогностичне значення вмісту сіалових кислот у крові корів, Охрим С. А., Маркова О. П. (2010)
Суслова Н. І. - Фізіологічний стан новонароджених телят та їх стійкість до захворювань, Шкваря М. М. (2010)
Тафійчук Р. І. - Вплив мігруючих личинок philometroides cyprini на показники мітотичної активності в соматичних клітинах коропа (cyprinus carpio l.), Юськів І. Д. (2010)
Тибінка А. М. - Зв’язок відносної площі сполучнотканинних волокон м’язовоїоболонки кишечника курей з типами їх автономної регуляції (2010)
Ткаченко С. М. - Гістохімічний аналіз глікопротеїнів сльозних залоз молодняка великої рогатої худоби (2010)
Ткачук В. М. - Зв'язок мікрофлори руна з жиропотом та кутикулярними ліпідами у вівцематок і ярок породи прекос за умов пасовищного утримання, Стапай П. В. (2010)
Томчук В. А. - Показники глутатіонової системи захисту в організмі щурів за дії іонізуючого випромінення, Грищенко В. А., Литвиненко О. М. (2010)
Федець О. М. - Глутатіонтрансфераза, глутатіонредуктаза та глутатіонпероксидаза сліпої кишки і печінки коня та вівці (2010)
Федорович В. С. - Особливості енергозабезпечення та біосинтезу телят чорно - рябої породи різного фізіологічного розвитку, Цимбала В. І. (2010)
Хомич В. Т. - Розвиток стравохідного мигдалика та імунних утворень залозистого відділу шлунка у вакцинованих курчат, Дишлюк Н. В. (2010)
Шаран М. М. - Вплив ранньої стимуляції статевого дозрівання телиць на приживлення трансплантованих ембріонів, Шаловило С. Г. (2010)
Шах А. Є. - Еритроцитарний профіль крові бугайців поліської м’ясної породи, Шах Л. В. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського