Тюленєва Ю. В. - Особливості управління ризиками корпоративної соціальної відповідальності підприємств, Антошко Т. Р. (2014)
Шелехов К. В. - Корпоративне страхування здоров’я персоналу як сучасний інструмент інвестування у людський капітал (2014)
Дрінь О. Я. - Передбачуваність змін середовища як передумова визначення стратегічної методології і форми стратегії підприємства (2014)
Стеченко Д. М. - Системний підхід до класифікації видів реструктуризації підприємств і створення механізму її планування та здійснення, Омельченко О. С. (2014)
Бажеріна К. В. - Організаційно-економічний механізм управління дилерськими мережами на ринку побутових котлів, Комяков О. О., Стадніченко В. В. (2014)
Діброва Т. Г. - Процедура планування бюджету рекламної кампанії: комбінований підхід (2014)
Кубишина Н. С. - Концептуальні засади функціонування маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок, Цапук О. Ю. (2014)
Лылык И. В. - Исследование использования новых информационных технологий для повышения эффективности взаимодействия с потребителем (2014)
Mariana Lylyk. - Analysis of implementation of recommendation cm/rec (2007) 14 of the committee of ministers to member states on the legal status of non-governmental organizations in europe in some individual member states (2014)
Майорова І. М. - Сучасна маркетингово – логістична концепція виробничого підприємства (2014)
Гнідіна О. Ю. - Ребрендинг торгової марки на споживчому ринку, Зозульов О. В. (2014)
Гребньов Г. М. - Формування напрямків підвищення ефективності маркетингового механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств (2014)
Лебеденко М. С. - Вебометричний ранг як показнік ефективності електронного ресурсу підприємства (2014)
Зозульов О. В. - Особливості ринкового репозиціонування закладів громадського харчування на преміум сегменті, Мартинова К. Л. (2014)
Окунєва О. В. - Концепція внутрішнього маркетингу в теорії маркетингу (2014)
Полторак К. А. - Застосування крауд-технологій в маркетинговій діяльності підприємств, Зозульов О. В. (2014)
Стельмах О. А. - Чинники, що впливають на формування туристичного іміджу регіону, Смикова М. О. (2014)
Тєлєтов О. С. - Маркетингова освіта в умовах реального сектора економіки (2014)
Чупріна М. О. - Формалізація концептуальної моделі дії регіональної промислової інноваційної системи (2014)
Весельська К. А. - Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу спільних машинобудівних підприємств (2014)
Гавриш. О. А. - Інноваційний розвиток як необхідна складова економічної безпеки сучасних підприємств, Черняк Г. М. (2014)
Докієнко Л. М. - Фінансовий інструментарій оцінювання інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Єрешко Ю. О. - Монополізація економіки як причина занепаду інноваційно-інвестиційної активності в Україні (2014)
Круш Н. П. - Теоретико-методичні підходи до визначення сутності ефективності управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств (2014)
Лободзинська Т. П. - Напрямки державного регулювання виробництва конкурентоспроможної інноваційної продукції підприємств електротехнічної галузі (2014)
Макогон Ю. В. - Теоретичні аспекти глобальної інвестиційної діяльності, Иванкова Д. Р. (2014)
Окороков В. Р. - Оценка эффективности реализации инновационных проектов в условиях неопределенности информации, Кальченко О. А. (2014)
Охріменко О. О. - Ідентифікації ризиків інвестиційних проектів промислових підприємств, Яресько Р. С. (2014)
Тульчинська С. О. - Еволюційні парадигми формування економіки знань в контексті інноваційного розвитку регіонів (2014)
Хаджинов В. І. - Інноваційні компанії світу: аналітичний вимір, Шульженко Д. Ю. (2014)
Єрешко Ю. О. - Стохастичні інвестиції фінансування інновацій на промислових підприємствах, Яловий Г. К. (2014)
Коротченкова Ю. О. - Ціноутворення сонячних елементів з нанотехнологічною складовою на ринку України, Серебренніков Б. С. (2014)
Царьова Т. О. - Теоретико-методичні засади оцінювання ринкової привабливості технології під час проведення технологічного аудиту на підприємстві (2014)
Гавриш О. А. - Апробація системи оцінювання альтернативних технологій отримання електроенергії, Нараєвський С. В. (2014)
Дрозд А. О. - Керування кредитною та депозитною ставками комерційного банку з капіталом достатнім для задоволення попиту на кредити, Капустян В. О. (2014)
Дунська А. Р. - Нечітка логіка в стратегічному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств, Поліщук А. С. (2014)
Пічугіна М. А. - Створення динамічної системи економічної безпеки підприємства, Матвійчук О. В. (2014)
Фартушний І. Д. - Порівняння моделей оцінки фінансового стану підприємства, Колбасюк Ю. О. (2014)
Чайковська М. П. - Моніторинг трансформаційних процесів на сучасних фондових ринках, Тулякова А. Ш. (2014)
Чайковська М. П. - Комплексний підхід моделювання в управлінні іт-проектами (2014)
Скловська Є. Г. - Застосування методів математичного програмування до економічного розподілу навантажень між паралельно працюючими агрегатами теплових електростанцій (2014)
Кадикало О. І. - Ґенеза теорії і практики офіційного тлумачення у державно-правовій думці (2012)
Луцький І. М. - Філософсько-правові тенденції на теренах українських земель (2012)
Луцький Р. П. - Нормативно-правовий акт як визначальна форма вираження позитивного права (2012)
Мацькевич М. М. - Право на свободу світогляду і віросповідання як конституційне культурне право (2012)
Осауленко А. О. - Історико-правові аспекти становлення і розвитку інститутів громадянського суспільства в контексті пенітенціарної системи України (2012)
Присташ Л. Т. - Каральна діяльність радянських органів внутрішніх справ у західних областях УРСР (1939-1941рр.) (2012)
Баранов-Мохорт С. М. - Концепція дослідження адміністративно-правових засобів запобігання і протидії корупції в системі державної служби (2012)
Іващенко Д. Є. - Звичай та звичка (узвичаєння) у міжнародному праві (2012)
Калиновський Б. В. - Сучасні підходи до реформування муніципальної служби в Україні (2012)
Перощук З. І. - Правова ретроспектива бюджетної системи України (2012)
Петровська І. І. - Нормативно-правове регулювання протидії корупції: загальна характеристика (2012)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з Першим заступником та заступником Голови Верховної Ради України (2012)
Сєрова І. І. - Формування норм міжнародного права щодо протидії нелегальній міграції (2012)
Бойко Н. М. - Сторони та зміст договору позички (2012)
Васильєва В. В. - Місце договору в системі юридичних фактів та встановлення його ознак (2012)
Втерковський В. Д. - Порядок виплат у справах про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Білорусь) (2012)
Гудима М. М. - Право туриста на інформацію: недоліки законодавчого регламентування (2012)
Гудима М. М. - Деякі аспекти договірного оформлення посередницьких відносин в туризмі (2012)
Зварич Ж. І. - Зародження правової охорони фотографічних творів на українських землях у складі Російської імперії (2012)
Зозуляк О. І. - Теоретичний аналіз втілення теорій юридичної особи у цивільному законодавстві України (2012)
Калаур І. Р. - Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов’язання про передачу майна в користування (2012)
Ковалишин О. Р. - Арешт акцій: окремі питання правозастосування (2012)
Мироненко І. В. - Інтерес як об’єкт правової охорони у сфері відносин власності (2012)
Пташник І. Р. - Розвиток законодавства в сфері трансплантації в Україні (2012)
Саракун І. Б. - Практичні аспекти зловживання правом у товаристві з обмеженою відповідальністю (2012)
Семків В. В. - Про предмет договору оренди водного об’єкта (2012)
Сметанюк В. Б. - Правова регламентація Єдиного Державного реєстру судових рішень – як одна із гарантій доступності правосуддя в цивільних справах (2012)
Ставнича І. М. - Правосуб`єктність учасників як об`єктивна умова дійсності цивільно-правового договору (2012)
Таран О. С. - Багатосторонні договори за Цивільним, Господарським та Податковим кодексами України (2012)
Уздейчук В. І. - Правова природа юридичної рівності сторін у цивільному праві України (2012)
Федюк Л. В. - Зовнішні зв’язки особистих немайнових прав (2012)
Шищак-Качак О. О. - Значення та практична цінність правового звичаю як нормативного регулятора сімейних відносин (2012)
Шкварок Л. В. - Функції приватного договору (2012)
Багай Н. О. - Забезпечення та захист прав селян як пріоритетний напрям розвитку аграрного законодавства (2012)
Ващишин М. Я. - Розмежування компетенції органів, що вирішують земельні спори (2012)
Гвоздик П. О. - Концептуальні підходи щодо підготовки Екологічного кодексу України (2012)
Білієнко Г. Г. - Правові підстави впровадження ненормованого робочого часу (2012)
Мойсей Л. О. - Поняття та особливості забезпечення службовим житлом військово-службовців: шляхи вдосконалення законодавства (2012)
Болдарь Г. Є. - Міжгалузеві зв’язки кримінального права: поняття та класифікація (2012)
Савінова Н. А. - Кіберзлочинність: витоки та тенденції детермінації в умовах розвитку Глобального інформаційного суспільства (2012)
Ткачук І. С. - Загальна характеристика колізії як окремого виду взаємозв’язків норм кримінального та кримінально-процесуального права (2012)
Федорак Л. М. - Співвідношення особи винного із обставинами, що пом’якшують покарання (2012)
Попов Г. В. - Особливості дослідчої перевірки за фактами безпідставної невиплати заробітної плати (2012)
Базюк-Дубей І. В. - Агарикоїдні базидіоміцети лісів українського розточчя (2012)
Гриник Г. Г. - Експозиційно-орографічні моделі оптимально-продуктивних місцеположень деревостанів ялиці білої в Українських Карпатах (2012)
Білоус С. Ю. - Особливості калюсогенезу Populus tremula L. в культурі in vitro (2012)
Блистів В. І. - Стійкість та потенціал формування грабово-букових насаджень Карпат (2012)
Волощук Н. М. - Епіфітна та ендофітна мікобіота жолудів Quercus robur L. За різних умов зберігання, Білоус В. М. (2012)
Громяк О. Ю. - Структурно-типологічна характеристика соснових лісів Давидівського пасма, Гриник Г. Г., Громяк Ю. О. (2012)
Коваль І. М. - Дендрохронологічні дослідження кінського каштана звичайного, пошкодженого каштановою мінуючою міллю в лісостепу, Мікуліна І. М. (2012)
Слободян П. Я. - Проблеми похідних ялинників Українських Карпат (2012)
Олійник В. С. - Кількісна оцінка антропогенних змін висотної поясності північно-східного мегасхилу Українських Карпат, Вітер Р. М., Йосипова Н. І. (2012)
Гірс О. А. - Киснепродуктивне значення модальних соснових деревостанів рекреаційних лісів м. Києва (2012)
Ворон В. П. - Діагностика пошкодження стовбурів сосни при низових пожежах, Мельник Є. Є., Сидоренко С. Г. (2012)
Корнілова Н. А. - Вплив виділень насінин лікарських рослин на проростання насіння та ріст ехінацеї пурпурової (2012)
Боровик О. Н. - Сутність правового забезпечення процесів екологоорієнтованого господарювання (2012)
Геник Я. В. - Чинники та оцінка рівня трансформаційних процесів у лісових екосистемах Карпатського регіону України (2012)
Міронова Н. Г. - Географічний аналіз вищих водних і прибережно-водних рослин техногенних озер Малого Полісся (2012)
Попович В. В. - Особливості використання транспортних засобів під час транспортування, сортування, утилізації та фітомеліорації твердих побутових відходів (2012)
Сибірний А. В. - Моніторинг навколишнього середовища у контексті попередження загроз економічному розвитку держави, Хомів О. В., Сибірна Р. І. (2012)
Хруник С. Я. - Екологічні проблеми термічної утилізації відходів, Мазурак О. Т., Качмар Н. В. (2012)
Блінкова О. І. - Екологічні особливості деградації лісових торфовищ під впливом пожеж, Пашкевич Н. А., Козинятко Т. А. (2012)
Бехта П. А. - Режими пресування фанери із шпону, модифікованого пероксидом водню, Тимик Д. В. (2012)
Білей П. В. - Аналіз ефективності конвективного сушіння деревини, Приставський Б. І. (2012)
Желих В. М. - Оптичні характеристики полімерних сонячних колекторів, Ціж Б. Р., Пізнак Б. І. (2012)
Купчик Р. М. - Дослідження акустичних властивостей деревних матеріалів (2012)
Сопушинський І. М. - Анізотропія хвилясто-завилькуватої деревини ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) (2012)
Башнянин Г. І. - Ефективність структурних зрушень в національній економіці України, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Гаврилко П. П., Потинський М. Л. (2012)
Вовчак О. Д. - Передумови та тенденції розвитку процесів консолідації у банківській сфері, Рудевська В. І. (2012)
Приймак В. І. - Інтенсивність розвитку людського потенціалу регіонів України, Кіцера В. М. (2012)
Кузьминчук Н. В. - Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Харківської області) (2012)
Глинський Н. Ю. - Застосування маркетингової концепції для підвищення інвестиційної привабливості малих міст Львівської агломерації, Гірна О. Б. (2012)
Гончар М. Ф. - Удосконалення управління виробничими витратами на вітчизняних підприємствах, Холявка Л. Ю. (2012)
Данилович М. П. - Базові елементи концепції субсидованого фінансування регіональних інноваційних структур (2012)
Драбовський А. Г. - Кооперативні системи: суть та чинники функціонування (2012)
Дребот О. І. - Сутність інституціонального середовища лісового сектору економіки (2012)
Чік М. Ю. - Аспекти побудови системи бухгалтерського обліку витрат на підприємствах лісового господарства (2012)
Запоточний В. І. - Види та характеристика державних облігацій України (2012)
Колодійчук А. В. - Класифікація чинників інноваційного розвитку промисловості (2012)
Корягін М. В. - Аспекти відображення переоцінки активів у бухгалтерському обліку (2012)
Кудляк Ю. В. - Аналіз стратегій зростання іноземних банків в Україні, Коновалова А. С. (2012)
Лазур М. П. - Концепції та теорії розвитку конкурентної позиції країн у глобальному економічному середовищі, павник М. А. (2012)
Макух С. М. - Інституційні перетворення в україні: взаємозалежність економічних і соціальних процесів (2012)
Пайтра Н. Г. - Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні, Мудра Р. Р. (2012)
Прийма Л. Р. - Розвиток підприємства: сутність поняття, Кулиняк І. Я. (2012)
Сіверська Л. Б. - Функціонування іноземного капіталу в банківській системі України (2012)
Сидоренко В. А. - Кредитна діяльність вітчизняних банків у сучасних умовах (2012)
Бабійчук Т. П. - Використання механізму обов'язкових резервів у стимулюванні розвитку банківської інвестиційної діяльності (2012)
Смірнова І. С. - Основні вектори адміністрування на етапах його становлення та розвитку, Подольчак Н. Ю. (2012)
Созанський Л. Й. - Методологічні аспекти аналізу ефективності використання капіталу підприємства (2012)
Станасюк Н. С. - Нормативно-правові умови формування регіональної агропродовольчої системи (2012)
Стричак Г. В. - Проблеми обслуговування державного боргу, Лех Г. А. (2012)
Топільницька Я. О. - Суть та значення інтелектуального капіталу (2012)
Шушкова Ю. В. - Інституційна структура фінансового сектору вітчизняної економіки (2012)
Гуліда Е. М. - Оцінка організаційного ризику процесу ліквідації пожежі в місті, Мовчан І. О. (2012)
Ткаченко Р. О. - Використання симулятора нечіткої логіки для моделювання процесу керування робототехнічною системою, Ткаченко О. Р., Цмоць І. Г., Ваврук І. Є. (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання процесу розпилювання колоди секторним способом на тангенціальні пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я. (2012)
Желих В. М. - Визначення раціональних геометричних форм і розмірів біореактора, Фурдас Ю. В. (2012)
Зінько Р. В. - Економічна ефективність пожежної охорони під час використання мобільних роботів, Сулоєва Є. В. (2012)
Карашецький В. П. - Особливості розрахунку двовимірних вихрових магнітних полів методом кінцевих елементів (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Задачі багатокритеріальної оптимізації портфеля активів банку (2012)
Венгер О. І. - Підвищення рівня ефективності комунікаційних систем підприємств через зменшення витрат на стільниковий зв'язок (2012)
Шабатура Ю. В. - Визначення дійсної межі зображення балістичного тіла на цифровому фотознімку методами нечіткої логіки, Кузьменко Р. В. (2012)
Сташевський З. П. - Особливості проблеми синтезу систем захисту інформації у структурних підрозділах мнс України, Грицюк Ю. І. (2012)
Гайдукевич М. Є. - Науково-навчальна база студентів-лісівників у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2012)
Івануса А. В. - Особливості формування ефективної системи мотивації персоналу підприємств ресторанного бізнесу (2012)
Захарчин Р. М. - Домінантна роль викладача в реалізації програм дисциплін в умовах суб'єкт-суб'єктної організації навчального процесу, Захарчин Н. Г. (2012)
Сава А. П. - Проблеми безробіття сільського населення та шляхи його вирішення, Саєнко М. Г., Довгань О. М. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Бакай О. В. - Особливості побудови системи та застосування криптографічного алгоритму AES (2014)
Березко Л. О. - Особливості проектування електронної біомедичної апаратури, Соколов С. Є. (2014)
Березовський М. О. - Особливості програмування динамічно реконфігурованих процесорів, Дунець Р. Б. (2014)
Бочкарьов О. Ю. - Метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії, Голембо В. А. (2014)
Глухов В. С. - Оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа, Тріщ Г. М. (2014)
Гончар С. Ф. - Теоретико-методологічний аспект забезпечення інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури, Леоненко Г. П., Юдін О. Ю. (2014)
Горбенко Ю. І. - Аналіз шляхів розвитку криптографії після появи квантових комп’ютерів, Ганзя Р. С. (2014)
Дудикевич В. Б. - Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку шифрування даних у WIMAX-системах, Микитин В. Г., Ребець А. І., Банах Р. І. (2014)
Дунець Р. Б. - Підхід до класифікації комунікаційних середовищ мереж на кристалі (2014)
Євсеєв С. П. - Дослідження загроз методів двофакторної автентифікації, Король О. Г. (2014)
Іванюк Х. Ю. - Захист інформації в системі підвищення компетентнісних характеристик та оцінювання рівня знань аудиторів (2014)
Ігнатович А. О. - Метод адаптивної автентифікації користувачів в комп’ютерних мережах на основі біометричних даних (2014)
Калашніков М. В. - Вбудовування цифрових водяних знаків у аудіофайли зі стисненням без втрат, Яковенко О. О., Кушніренко Н. І. (2014)
Карпінський М. П. - Аналітичний метод дослідження величини зміни параметрів сигналів у бездротових сенсорних мережах, Чиж В. М., Балабан С. М. (2014)
Карпінський М. П. - Атаки на відмову в обслуговуванні комп’ютерних мереж, Яциковська У. О., Балик А. В., Александер М. (2014)
Кононова В. О. - Оцінка засобів захисту інформаційних ресурсів, Харкянен О. В., Грибков С. В. (2014)
Костів Ю. М. - Формування пуассонівської імпульсної послідовності на основі генератора Голлманна, Максимович В. М., Гарасимчук О. І., Мандрона М. М. (2014)
Кочан Р. В. - Метод корекції нелінійності АЦП на базі джерела підвищеної напруги, Кочан О. В., Клим Г. І., Гоц Н. Є. (2014)
Крет Т. Б. - Захист інформації в інтелектуальних системах керування (2014)
Кузнецов О. О. - Обгрунтування вимог, побудування та аналіз перспективних симетричних криптоперетворень на основі блочних шифрів, Олійников Р. В., Горбенко Ю. І., Пушкарьов А. І., Дирда О. В., Горбенко І. Д. (2014)
Лупенко С. А. - Компаративний аналіз моделей, методів та засобів аутентифікації особи в інформаційних системах за її клавіатурним почерком, Шаблій Н. Р., Лупенко А. М. (2014)
Луцків А. М. - Високопродуктивна інформаційна система алгебраїчного криптоаналізу потокових шифрів, Вітрук І. А., Загородна Н. В. (2014)
Мельник А. О. - Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку (2014)
Мельник В. А. - Операційні системи реконфігуровних комп'ютерів: будова і організація функціонування, Кіт А. Ю. (2014)
Мельник В. А. - Оптимізація відображення пам’яті програмних моделей спеціалізованих процесорів в архітектуру ПЛІС, Лопіт І. І. (2014)
Мороз І. В. - Критерії оцінювання відмовостійкості систем опрацювання сигналів, Ваврук Є. Я. (2014)
Муляревич О. В. - Розроблення додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера, Голембо В. А. (2014)
Назаркевич М. А. - Розроблення програмного продукту для захисту інформації на основі плівок з прихованим латентним зображенням, Троян О. А. (2014)
Николайчук Я. М. - Ефективний метод модулярного множення в теоретико-числовому базисі Радемахера–Крестенсона, Касянчук М. М., Якименко І. З., Івасьєв С. В. (2014)
Новосядлий С. П. - Фізико-топологічні аспекти моделювання арсенідгалієвого супер-бета транзистора на гетероструктурах для швидкодіючих ВІС комп´ютерних систем, Мельник Л. В. (2014)
Олійник Г. В. - Дослідження використання інтелектуального програмного комплексу для захисту комп’ютерних мереж, Грибков С. В. (2014)
Олещук О. В. - Метод вимірювання енергетичної ефективності обчислень на графічному ядрі, Попель О. Є., Копитчук М. Б. (2014)
Паралюх І. П. - Швидкодіючий подільник частоти із змінним коефіцієнтом ділення (2014)
Прогонов Д. О. - Варіограмний аналіз стеганограм, сформованих на основі комплексних методів приховання даних, Кущ С. М. (2014)
Пуйда В. Я. - Розробка структурної моделі мікропроцесорного ПІД-регулятора, Мандзевич Н. Т. (2014)
Сало А. М. - Архітектура вендінгового автомату, Кравець О. І. (2014)
Самойленко Д. М. - Семантичні загрози мережному інформаційному ресурсу (2014)
Селюх П. В. - Оцінка потужності множини модулів RSA, стійких до криптоаналізу (2014)
Стефінко Я. Я. - Використання відкритих операційних систем для тестування на проникнення в навчальних цілях, Піскозуб А. З. (2014)
Тимощук П. В. - Аналіз моделі швидкісної аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших за значеннями з множини сигналів (2014)
Тишик І. Я. - Широкосмугове опрацювання сигналів систем охорони (2014)
Чекурін В. Ф. - Методологія MES і комп’ютеризація управління ГТС, Притула М. Г., Химко О. М. (2014)
Шологон О. З. - Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2m) (2014)
Шологон Ю. З. - Оцінювання структурної складності помножувачів полів Галуа на основі елементарних перетворювачів (2014)
Яковина В. С. - Моделювання параметра потоку відмов програмного забезпечення та визначення діапазонів показника його складності (2014)
Nyemkova E. - Data protection of biometric authentication for remote access to a bank account (2014)
Chaplyga V. - Administration of access rights to the corporate network with the integrated automation of the bank, Nyemkova E., Ivanishin S., Shandra Z. (2014)
Бокало М. М. - Про розв'язки анізотропних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності в необмежених за часовою змінною областях, Притула Я. Г., Скіра І. В. (2014)
Каленюк П. І. - Задача з однорідною інтегральною умовою для неоднорідного еволюційного рівняння, Нитребич З. М., Когут І. В., Кудук Ґ., Пукач П. Я. (2014)
Дрінь Я. М. - Класична розв'язність багатоточкової нелокальної задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами (2014)
Ільків В. С. - Метричні оцінки малих знаменників інтегральної задачі для навантаженого гіперболічного рівняння, Симотюк М. М., Хомяк Д. В. (2014)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для системи диференціально-операторних рівнянь у просторах рядів Діріхле-Тейлора, Страп Н. І. (2014)
Пташник Б. Й. - Оцінки мір виняткових множин гладких функцій, Симотюк М. М. (2014)
Симотюк М. М. - Крайова задача для одного виродженого параболічного рівняння, Тимків І. Р. (2014)
Тацій Р. М. - Загальна перша крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-змінними коефіцієнтам, Власій О. О., Стасюк М. Ф. (2014)
Андрусяк І. В. - Коефіцієнти степеневого розвинення і -точки цілої функції, Філевич П. В. (2014)
Глова Т. Я. - Зростання аналітичних функцій у термінах узагальнених типів, Філевич П. В. (2014)
Сухорольський М. А. - Системи функцій, біортогональні з функціями Бесселя, Достойна В. В. (2014)
Сухорольський М. А. - Підсумовування методом Вейєрштрасса--Гаусса розбіжних рядів, Івасик Г. В., Кшановський І. П. (2014)
Лопотко О. В. - Інтегральне зображення мішаних додатно визначених функцій двох змінних, зв'язаних з оператором першого порядку (2014)
М'яус О. М. - Функціональне числення для еліптичних диференціальних операторів на алгебрах типу Вінера (2014)
Попович Р. Б. - Про пiдгрупи мультиплiкативної групи одного класу скiнченних полiв (2014)
Гладун В. Р. - Відносна стійкість до збурень багатовимірних регулярних C-дробів, Матулка К. В., Манзій О. С., Пабирівський В. В. (2014)
Андрусик Я. Ф. - Ще раз про зуб плинності та формулювання динамічної умови пластичності (2014)
Демків І. І. - Інтерполяція функцій інтегральними ланцюговими дробами (2014)
Демків Л. І. - Дослідження впливу розподілу коренів характеристичного полінома на характеристики перехідних процесів у динамічній системі (2014)
Кунинець А. В. - Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних диференціальних рівнянь в сферичній системі координат, Кутнів М. В. (2014)
Філь Б. М. - Обчислення законів збереження нелінійних динамічних систем методами комп'ютерної алгебри (2014)
Cиротюк С. В. - Електронний енергетичний спектр кристала LiF, Клиско Ю. В. (2014)
Склярчук В. М. - Електропровідність та термоЕРС розплавів CdTe, Плевачук Ю. О., Ільчук Г. А., Петрусь Р. Ю. (2014)
Стодiлка М. I. - Обернена задача для діагностики неоднорідної атмосфери сонця: спостереження в лінії 4554.03 Å Ba II, Скульський М. Ю. (2014)
Андріюк В. В. - Когнітивні параметри, межі та фактори юридичного прогнозування (2012)
Бортун М. І. - Правове положення органів прокуратури України у другій половині ХІХ століття (2012)
Присташ Л. Т. - Органи повітового самоврядування в Буковині (1918-1940 рр.) (2012)
Сидоренко В. В. - Дієвість механізму правового регулювання як передумова впорядкування суспільних відносин (2012)
Бєлєвцева В. В. - Комплексність адміністративно-правового режиму забезпечення державної безпеки України (2012)
Дозорець П. М. - Форми контрольно-наглядової діяльності органів державної податкової служби у сфері обігу підакцизних товарів (2012)
Ковбас І. В. - Завдання та функції, як необхідні складові адміністративно-правового статусу органів публічної адміністрації, Друцул Т. І. (2012)
Луцький І. М. - Християнські засади у законодавчому регулюванні правового статусу особи (2012)
Шурупова К. В. - Сучасний стан, розвиток та перспективи законодавства про доступ до інформації в Україні (2012)
Яворська І. М. - Правовий статус та функції суду Європейського Союзу (2012)
Банасевич І. І. - Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): стан правового регулювання (2012)
Васильєва В. В. - Зобов’язання, що виникають з приводу укладення та недійсності договору (2012)
Сліпченко С. О. - Невідчужуваність та невіддільність особистих немайнових прав (2012)
Соколовська Ю. В. - Загальна характеристика правового регулювання відповідальності учасників повного та командитного товариств (2012)
Соколовський М. В. - Межі здійснення корпоративних прав: окремі цивільно-правові аспекти (2012)
Трут Д. В. - Часткові зобов’язання як різновид цивільно-правових зобов’язань з множинністю осіб (2012)
Федюк Л. В. - Поняття найменування юридичної особи (2012)
Багай Н. О. - Правовий статус колективних сільськогосподарських підприємств: проблеми законодавчого регулювання (2012)
Скоробагатько А. В. - Правові аспекти недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Бойко А. М. - Методологія пізнання корупційної злочинності (2012)
Газдайка-Василишин І. Б. - Кримінально-правова характеристика необережного знищення або пошкодження майна (2012)
Йосипів А. О. - Детермінанти асоціальної поведінки підлітків-маргіналів (2012)
Йосипів Ю. Р. - Економічна злочинність: деякі питання запобігання (2012)
Сотніченко В. С. - Теоретичні моделі кримінальної відповідальності юридичних осіб та техніко-юридичні засоби їх запровадження (2012)
Зарубенко О. В. - Тактика огляду документів у кримінальному провадженні (2012)
Шум В. В. - Види кореспонденції, на яку може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (2012)
Третяк К. Р. - Аналіз стійкості пунктів системи автоматизованого геодезичного моніторингу інженерних споруд Канівської ГЕС, Петров С. Л., Голубінка Ю. І., Аль-Алусі Ф. К. Ф. (2014)
Костецька Я. М. - Вплив кута відсічки та типу приймача на точність визначення положення пунктів, Пішко Ю. Р., Торопа І. М. (2014)
Бурак К. О. - Дослідження похибки зчитування відліку в разі геометричного нівелювання коротким променем цифровими нівелірами, Гринішак М. Я. (2014)
Янків-Вітковська Л. М. - Дослідження азимутально-часових варіацій стану іоносфери за спостереженнями з мережі GNSS-станцій, Задемленюк А. В. (2014)
Терещук О. І. - Методика та результати дослідження кінематичних визначень координат різними GNSS-приймачами (2014)
Джуман Б. Б. - Апроксимація аномалій сили ваги методом ASHA на територію Арктики (2014)
Черняга П. Г. - Експериментально-картографічне моделювання динаміки зсувонебезпечних територій за даними геодезичних спостережень, Нікулішин В. І., Приймак М. А., Блеянюк Т. В. (2014)
Колб І. З. - ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті (2014)
Грицьків Н. З. - Дослідження динамічних процесів на гірничо-промислових об’єктах методами геоінформаційного моделювання, Горлатова В. О. (2014)
Дичко Л. В. - Умови забезпечення якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту за даними цифрового аерознімання (2014)
Четверіков Б. В. - Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд "Цитадель” (м. Львів), Бідюк Х. І. (2014)
Губар Ю. П. - Побудова моделі визначення ставки дисконту методом ринкової екстракції (2014)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2014)
Технічні вимоги до оформлення статей журналу "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2014)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, cartography and aerial survey” (2014)
Technical requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, cartography and aerial survey” (2014)
Олійник В. С. - Процеси формування захисних властивостей букових лісів Карпат, Блистів В. І. (2012)
Гриник Г. Г. - Порівняльна характеристика експозиційно-орографічних моделей оптимально-продуктивних місцеположень ялинових, букових і ялицевих деревостанів в Українських Карпатах (2012)
Шпарик Ю. С. - Особливості визначення типів лісу в Українських Карпатах, Вітер Р. М. (2012)
Гожан М. Я. - Особливості формового різноманіття видів роду Picea, Гузь М. М., Гречаник Р. М. (2012)
Гайдукевич М. Є. - Дендрофлора Надвірнянського лісництва (2012)
Базюк І. В. -Дубей - Агарикоїдні гриби лук Українського Розточчя (2012)
Заїка В. К. - Морфофізіологічні особливості формування фітомаси дуба звичайного в лісових культурах різних типів лісу Львівського Розточчя, Кендзьора Н. З. (2012)
Придка П. П. - Схожість насіння і ріст сіянців Larix decidua Mill. Та Larix eurolepis Henry в умовах Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату (2012)
Рибак Ю. Л. - Фізіолого-біохімічні показники дерев сосни звичайної в умовах ураження кореневою губкою (2012)
Лавний В. В. - Фізико-хімічні властивості ґрунтів на деяких вітровальних ділянках Українських Карпат (2012)
Мельник П. П. - Системний підхід в екологічному менеджменті агроекосистем, Дребот О. І. (2012)
Триснюк В. М. - Основні екологічні проблеми та шляхи їх подолання в західному регіоні України, Мокрий В. І. (2012)
Головко А. А. - Інституційні аспекти управління об'єктами природно-заповідного фонду України, які не віднесено до відомчого підпорядкування профільного міністерства (2012)
Блінкова О. І. - Оцінювання екологічних загроз екосистемам і біотичним комплексам Криму (2012)
Дебринюк М. Ю. - Санітарний стан дерев Левандівського парку міста Львова, Дудин Р. Б. (2012)
Міронова Н. Г. - Формування запасів рослинної речовини та початкове ґрунтоутворення в екотонах техногенних озер малого полісся (2012)
Марно О. Ю. -Куца - Сучасний стан зелених насаджень скверу імені Т. Г. Шевченка в місті Умань (2012)
Миклуш Ю. С. - Функції приміських рекреаційно-оздоровчих лісів і продукування кисню (2012)
Оліферчук В. П. - Отримання біогазу шляхом анаеробного зброджування осадів стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, Матвієнко М. Т. (2012)
Попович В. В. - Полігони твердих побутових відходів у вироблених кар'єрах, ярах, траншеях і особливості їх фітомеліорації (2012)
Слободенюк О. А. - Утилізація рослин, забруднених дихлордифенілтрихлорметилметаном (2012)
Білей П. В. - Теплотехнічна модель теплогенератора для спалювання деревинної сировини, Приставський Б. І. (2012)
Дзюба Л. Ф. - Поперечні коливання полотна стрічкової пилки, Хитряк О. І., Ребезнюк І. Т. (2012)
Гомонай В. В. - Можливості безпечної заготівлі та перероблення деревини на забрудненій території радіоактивними елементами, Гомонай–Стрижко М. В. (2012)
Берлінг О. Ю. - Вплив тиску, температури та кількісного вмісту метану в транспортованому газі на режим роботи турбодетандерної установки (2012)
Сопушинський І. М. - Анатомічні особливості прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини явора (Acer pseudoplatanus L.) Та ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) (2012)
Кривик О. О. - Передумови поєднання різних порід деревини у клеєних щитах, Маєвський В. О., Жмурко С. В. (2012)
Савула С. Ф. - Структурні зміни в сталях магістральних трубопроводів у процесі старіння, Харченко Є. В., Савула Р. С. (2012)
Юськевич Т. В. - Усихання деревини інтродукованих видів сосни (2012)
Башнянин Г. І. - Оптимізація механізму державного регуляторного впливу на структурні зрушення в економіці України, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Гаврилко П. П., Потинський М. Л. (2012)
Шевчук В. О. - Вплив факторів середовища функціонування підприємства на його ринкову вартість, Корягін М. В. (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Упровадження стандартів "Базель ІІ" та проблема проциклічності банківського кредитування (2012)
Копилюк О. І. - Стан банківської системи України в сучасних умовах господарювання, Колодійчук А. В. (2012)
Єлейко В. І. - Економетричний аналіз та прогнозування обсягів фінансування вітчизняної економіки, Шушкова Ю. В. (2012)
Башнянин Г. І. - Вдосконалення роботи з проблемними активами банків – запорука оздоровлення банківської системи, Сидоренко В. А., Люлик М. Б. (2012)
Вільчинська О. М. - Оцінювання диференціації заробітної плати різних регіонах України (2012)
Виклюк М. І. - Теоретичні засади визначення суті економічної безпеки та її структури (2012)
Дем'янчук Ю. І. - Приватні трансферти і регіональний ринок праці в Україні (2012)
Дзьоба В. Б. - Основні проблеми державних фінансів Сполучених Штатів Америки та способи їх вирішення, Качмарчик С. А. (2012)
Доскочинська Л. С. - Золото – фінансовий актив в умовах фінансової глобалізації (2012)
Запоточний В. І. - Основні умови випуску та порядок розміщення державних облігацій України з індексованою вартістю (2012)
Карпінский Б. А. - Фінансовий клімат території: основи і прояви, Григоренко В. О. (2012)
Лазур П. Ю. - Пріоритетні напрями активізації державної конкурентної політики у сфері малого та середнього підприємства в Україні (2012)
Лазур М. П. - Головні чинники конкурентної позиції національної економіки, Павник М. А. (2012)
Максимець О. В. - Оцінювання конкурентних переваг україни у міжнародній торгівлі деревинною продукцією у період сучасної економічної кризи (2012)
Малиновський Ю. В. - Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві, Маліновський І. П., Цьвок Д. Р. (2012)
Марець О. Р. - Нормативно-правові та практичні аспекти подання податкової звітності в Україні (2012)
Маслак О. О. - Переваги та недоліки підходів до оцінювання безпеки інноваційного розвитку національної економіки, Дорошкевич К. О., Удовиченко Т. Є. (2012)
Пуліна Т. В. - Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об'єднань підприємств, Коротунова О. В. (2012)
Румянцева Г. І. - Сучасний стан та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2012)
Скаско О. І. - Перспективи розвитку внутрішньосистемного контролю в банках (2012)
Сухорська У. Р. - Вплив планування збуту продукції на конкурентоспроможність промислового підприємства (2012)
Макух С. М. - Індикатори розвитку та перспективи функціонування соціальної складової національної економіки (2012)
Приймак В. І. - Економетричні моделі для прогнозування попиту і пропозиції робочої сили в Україні, Возняк О. Г. (2012)
Цмоць І. Г. - Архітектура інтелектуальної робототехнічної системи для дистанційного дослідження об'єктів, Шулак Б. Я., Шкодин А. В., Антонів В. Я. (2012)
Маєвський В. О. - Визначення ширини робочої зони охоплення схемою розпилювання колоди, бруса, сегмента та сектора з урахуванням їх реальної форми, Вус А. Я. (2012)
Лифар В. В. - Дослідження транзитного потенціалу регіону та його оцінювання (2012)
Пукач А. І. - Модель функціонування підсистеми автоматичного визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору, Теслюк В. М., Іванців А. Д., Загарюк Р. В. (2012)
Алі Рекік - Програмна система розв'язування транспортної задачі з модифікованими крайовими умовами (2012)
Скорохода О. В. - Засоби оцінювання параметрів динамічних об'єктів на основі нейромережевого сингулярного спектрального аналізу, Андрієцький Б. Р., Цмоць І. Г., Ткаченко Р. О. (2012)
Страпчук С. І. - Використання авс-хyz-аналізу в дослідженнях ефективності маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств (2012)
Малиновська О. Л. - Шляхи підвищення ефективності процесу вивчення іноземних мов студентами немовних вищих навчальних закладів, Масон С. Р. (2012)
Дуляба Н. І. - Проблеми та перспективи входження українських університетів у світові освітні рейтинги (2012)
Подра О. П. - Системні соціально-економічні зміни в економіці як чинник формування конкурентоспроможного людського капіталу (2012)
До відома авторів статей (2012)
Ортинський В. Л. - Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Збройних силах України в правовому та соціологічному аспектах (2014)
Баїк О. І.. - Про формування наукової термінології податкового права України (2014)
Бліхар М. М. - Методи адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Ковалів М. В. - Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади, Стахура І. Б. (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Правові аспекти удосконалення державної антикорупційної політики (2014)
Сорочкін О. В. - Учасники неюрисдикційних адміністративних проваджень: питання термінологічного позначення (2014)
Яновицька Г. Б. - Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів (2014)
Гарасимів Т. З. - Правова філософема становлення особистості (2014)
Сливка С. С. - Деонтологічні проблеми входження людини у правове поле (2014)
Сірант М. М. - Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільства (2014)
Коваль І. М. І - сторія становлення поняття "правового менталітету” (2014)
Радейко Р. І. - Раціональна формалізація права: теоретичний аналіз та практичний вимір (2014)
Ярмол Л. В. - "Погляд” у структурі свідомості людини: філософсько-правові аспекти (2014)
Романова А. С. - Морально-феноменологічна сутність права (2014)
Чорнобай О. Л. - Поняття і суть комунікативної культури правника (2014)
Шай Р. Я. - Суб’єкти реалізації правоохоронних функцій держави (2014)
Макарчук В. С. - Міжнародно-правова аргументація позиції польських емігрантських урядів у територіальному спорі з СРСР (1939–1945 рр.) (2014)
Гулак Л. С. - Особливості муніципального управління в зарубіжних країнах (2014)
Ряшко О. В. - Т. Г. Шевченко – полум’яний борець за права і свободи людини (до 200-річчя з дня народження), Ряшко В. І. (2014)
Ситар І. М. - Комунікація у праві: до проблеми міжкультурної комунікації (2014)
Терлюк І. Я. - Правові підстави української державності у творчій спадщині Пилипа Орлика (2014)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове виявлення протидії законній господарській діяльності (2014)
Марисюк К. Б. - Ще один взірець для реформування вітчизняних пенітенціарних установ (2014)
Кушпіт В. П. - Генезис поняття насильства у теорії кримінального права (2014)
Гумін О. М. - Поняття кримінальної насильницької поведінки та її види (2014)
Наконечна Л. А. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство (2014)
Сорока С. О. - Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2014)
Якимова С. В. - Поняття та кримінологічна характеристика "сексуальних злочинів” (2014)
Кравчук В. М. - Право інтелектуальної власності як виклад до статутного капіталу юридичної особи (2014)
Марчук В. І. - Особливості документального оформлення повноважень адвоката і вдосконалення в рамках діючого законодавства (2014)
Несімко О. Д. - Особливості договору морського чартеру (2014)
Бортник Н. П. Єсімов С. С. - Договір перевезення пасажира та багажу в міжнародному приватному праві (2014)
Жаровська І. М. - Становлення державної політики у сфері військо-правових відносин (2014)
Андрусяк І. П. - Правові механізми забезпечення гендерної рівності в Україні (2014)
Юськів Н. В. - Громадянство у системі правового статусу неповнолітніх (2014)
Богів Я. І. - Народний суверенітет та права людини як два основоположних, взаємопов’язаних принципи конституціоналізму (2014)
Грищук В. К. - Теоретичні концепти сучасних реформаційних процесів в Україні (2014)
Єсімов С. С. - Правові аспекти процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу (2014)
Ковальчук О. Б. - Право на громадський протест як основоположне право людини та конституційні механізми його реалізації (2014)
Лесько Н. В. - Проблеми правового регулювання профілактики правопорушень в Україні (2014)
Колич О. І. - Філософсько-правові концепти полемістів Острозької Академії (2014)
Яценко М. М. - Детермінанти правової поведінки (2014)
Содержание (2011)
Дреер Й. - Символ и теория жизненного мира: "Трансценденции жизненного мира и их преодоление посредством знаков и символов” (2011)
Малюк А. - Концепт глобализации сквозь призму идей Карла Поланьи (2011)
Сусская О. - Социологическая наука между Сциллой и Харибдой современного меркантилизма и научного познания (2011)
Батаева Е. - "Фотоснимки” мысли Ж.Бодрийяра (2011)
Заяц Д. - "Indie-rock социология” Мишеля Маффесоли (2011)
Иващенко О. - Социология стоимости (повседневной) жизни в современной Украине: в поисках источников (2011)
Стегний А. - Четверть века после Чернобыля: опыт социологического наблюдения (2011)
Елейко М. - Эмоционально-оценочный подход к исследованию социального самочувствия (2011)
Домбровская А. - Особенности использования е-услуг потребителями некоторых стран Центрально-Восточной Европы, Янось-Кресло М., Пачковский Ю. (2011)
Волович В. - Автобиография: социологическое воображение (2011)
Николаенко В. - Мировоззренческая функция социологии религии. Коллизии в отношениях социологии религии и теологии, Николаенко Л., Яковенко Ю. (2011)
Титул, зміст (2014)
Бурак А. І. - Сутність соціологічного неоінституціоналізму, Шигінська І. (2014)
Шипілова М. В. - Особливості формування соціального капіталу в трансформаційний період розвитку економіки (2014)
Гладка І. В. - Сучасний стан світового ринку круїзного судноплавства (2014)
Верховод І. С. - Організаційно-економічні аспекти розвитку садівництва в Україні (2014)
Власова В. П. - Світовий досвід та перспективи впровадження державно-приватного партнерства в морських торговельних портах України (2014)
Воронянська О. В. - Зональний підхід до факторів виробництва зерна (2014)
Данкевич В. Є. - Методологічні уроки європейського досвіду розвитку земельних банків (2014)
Данкевич Є. М. - Розвиток міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі: переваги та ризики (2014)
Збарська А. В. - Сімейна ферма як вид малого бізнесу і форма господарювання на селі: перспективи розвитку (2014)
Коваленко О. В. - Ефективність маркетинго-іноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України (2014)
Плотнікова М. Ф. - Соціально-економічні основи створення екопоселень як моделі розвитку суспільства (2014)
Шпикуляк О. Г. - Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва, Мазур Г. Ф. (2014)
Шульський М. Г. - Напрями трансформації особистих селянських господарств (2014)
Gutorov A. - Domestic Experience And Problems Of Agricultural Enterprises’ Classification By Sizes In Their Integration’s Context (2014)
Дідур Г. І. - Складові та напрямки удосконалення економічного механізму функціонування господарських товариств аграрної сфери (2014)
Захарченко О. В. - Перспективи розвитку сільського туризму (2014)
Захожай В. Б. - Формування системоутворюючих регуляторів організаційної структури механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства, Онищук В. О. (2014)
Збарський В. К. - Розвиток різноукладності в аграрному секторі України, Збарська А. В. (2014)
Кальченко С. В. - Перспективи розвитку особистих селянських господарств (2014)
Кобилянська А. В. - Технічні бар'єри в торгівлі та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2014)
Мельничук О. І. - Розвиток агропродовольчого ринку України: маркетинговий аспект (2014)
Міненко М. А. - Проблема використання географічних зазначень та найменувань українськими виноробами, Матвєєв В. В. (2014)
Нестеренко С. А. - Особливості методології визначення вартості потенціалу підприємства (2014)
Нестеренко С. А. - Організація технічного забезпечення виробництва в фермерських господарствах, Агєєва І. В. (2014)
Плотніченко С. Р. - Роль стратегічного планування при виході аграрних підприємств на зовнішній ринок, Гаврилюк І. І. (2014)
Саковська О. М. - Створення та функціонування маркетингових кооперативів в аграрній сфері України (2014)
Серських Н. С. - Електронна комерція як маркетингова стратегія для підприємств аграрної сфери (2014)
Хацер М. В. - Фактори впливу на промислове підприємство в умовах трансформації економіки України, Абубекерова А. З. (2014)
Шелест Т. М. - Сучасні аспекти розвитку маркетингової клієнт-стратегії морських навчальних закладів (2014)
Шквиря Н. О. - Формування маркетингової стратегії туристичних підприємств (2014)
Шульгіна Л. М. - Розвиток організаційної та маркетингової підтримки виставково-ярмаркової діяльності підприємств, Рак А. (2014)
Хорішко І. В. - Роль та значення екологобезпечних технологій виробництва в сільському господарстві (2014)
Завгородня Н. В. - Вимірювання бідності в Україні (2014)
Карпенко А. В. - Формування та використання інтелектуального капіталу в Україні, Пироговська Ю. О. (2014)
Кепко В. М. - Удосконалення системи управління персоналом в аграрних формуваннях (2014)
Синяєва Л. В. - Роль сучасного суспільства в управлінні продуктивністю праці, Ярчук А. В. (2014)
Скиба С. А. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання розвитку людського потенціалу (2014)
Ярчук А. В. - Производительность труда как показатель эффективности производственной деятельности (2014)
Демченко І. В. - Сучасна стратегія забезпечення фінансової безпеки аграрних суб'єктів господарювання (2014)
Захарова Н. Ю. - Особливості формування витрат аграрних підприємств (2014)
Рубцова Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку діючої системи агрострахування в Україні (2014)
Трусова Н. В. - Оцінка забезпечення фінансовим потенціалом сільського господарства (2014)
Якушева І. Є. - Сучасні аспекти державного регулювання відносин в аграрному секторі (2014)
Яцух О. О. - Проблеми та перспективи державної політики щодо напрямів і обсягів бюджетної підтримки розвитку аграрного сектору економіки (2014)
Sakhno L. A. - Ways Of Auditing Setting In Ukraine And EU (2014)
Кошкалда І. В. - Особливості складання фінансової звітності згідно НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Ковальова О. В. (2014)
Левченко О. П. - Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів (2014)
Морозюк Н. С. - Порівняльні концепції визначення запасів в країнах світової співдружності, Дяченко О. П. (2014)
Найда А. В. - Трансфертне ціноутворення в агрохолдингах (2014)
Садовська І. Б. - Розвиток функцій управлінського обліку в умовах інституціональних змін (2014)
Сорока Л. С. - Розвиток екологічного обліку в контексті економічної безпеки (2014)
Трачова Д. М. - Аутсорсинг в Україні: облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Бойко В. В. - Інформаційні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільських територій (2014)
Власюк Ю. О. - Особливості імітаційного моделювання економічних систем (2014)
Горяна І. В. - Методи аналізу і прогнозування в задачах обґрунтування маркетингових рішень (2014)
Солодкий В. Д. - Шляхи формування надійного природного поновлення лісів в умовах Буковинських Карпат і передкарпаття, Заячук В. Я., Робулець С. В. (2012)
Зільберварг І. Р. - Особливості озеленення території нижньогірської центральної районної лікарні у степовому Криму, Іслямова Е. А. (2012)
Ізмест'єва С. В. - Особливості розмноження Carex dioica L. (Cyperaceae) у природних популяціях за різних умов росту, Данилик І. М. (2012)
Гожан М. Я. - Перспективи використання культиварів роду Picea у садово-парковому господарстві та озелененні (2012)
Громяк О. Ю. - Потенційна продуктивність соснових лісів Українського Розточчя, Гриник Г. Г., Громяк Ю. О. (2012)
Івченко А. І. - Таксономічний склад покритонасінних дендропарку львівської клінічної інфекційної лікарні, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Коляда Л. Б. (2012)
Мирончук К. В. - Аналіз стабільності розвитку живоплотів за показником флуктуючої асиметрії листкових пластинок (2012)
Рибак Ю. Л. - Електрофізіологічні показники уражених сосновим вертуном дерев сосни звичайної в умовах Західного Полісся (2012)
Озарків О. І. - Методика розрахунку складових теплового режиму лісу, Копій Л. І., Тереля І. П., Чернявський М. В. (2012)
Данько Т. І. - Лісова політика та законодавче регулювання лісогосподарської діяльності, Ільницька–Гикавчук Г. Я. (2012)
Кок З. С. - Особливості та перспективи використання земель сільськогосподарського призначення в аграрному секторі Закарпаття (2012)
Леонтяк Г. П. - Усадебные парки Молдовы ХІХ - начала ХХ века, Осипов М. Ю. (2012)
Геник Я. В. - Рідкісність фітоценозу - критерій природоохоронної цінності лісових екосистем, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2012)
Сімків Л. Є. - Теоретичні аспекти стратегії розвитку сільського зеленого туризму в регіоні, Проданова І. І. (2012)
Ільчук Г. І. - Естетотерапія - фундамент екологічної безпеки (2012)
Кутя М. М. - Характеристика рекреаційних навантажень та рекреаційної місткості лісопаркових ландшафтів Києва, Гірс О. А. (2012)
Челядин Л. І. - Фізико-хімічне очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами, з вмістом вуглецевомінеральних матеріалів, Хомин В. Р., Скробач М. Р., Богуславець М. М., Неміш П. П. (2012)
Кацман М. Д. - Застосування пожежних поїздів для ліквідації транспортних подій з небезпечними вантажами (2012)
Шостак В. В. - Залежність надійності стрічкопилкових верстатів від їх конструкційних особливостей, Войтович В. В. (2012)
Гомонай В. В. - Визначення силових параметрів механізму подачі рубальної машини (2012)
Губа Л. М. - Формування споживчих властивостей шкір зі спилку (2012)
Кшивецький Б. Я. - Механізм формування термопластичних клейових з'єднань деревини (2012)
Оріховський Р. Я. - Проблеми надійності технічних засобів в автоматизованих системах управління технологічними процесами (2012)
Предзимірська Л. М. - Ефективність кавітаційного оброблення стоків спиртового виробництва з вмістом газів різної природи, Шевчук Л. І., Старчевський В. Л., Леочко Н. С. (2012)
Серган О. Є. - Обґрунтування вибору варіанта комбінування пакета шпону з різних порід у фанерному виробництві (2012)
Сопушинський І. М. - Особливості макроструктури декоративної деревини аномалій явора, бука лісового та ясена звичайного (2012)
Якимів Р. М. - Радіохвилевий метод неруйнівного контролю з врахуванням внутрішніх механічних напружень у випромінювачі, Мельничук А. О., Ліске О. М. (2012)
Башнянин Г. І. - Податкові інструменти регулювання та оптимізації структурних зрушень в інвестиційній діяльності, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Майовець Є. Й. - Маркетингові аспекти формування рівноважної ціни на аграрному ринку, Ключук В. В. (2012)
Крупка Я. Д. - Капітал і капіталізація: теоретичне обґрунтування та подання в системі обліку і звітності (2012)
Рибчук А. В. - Державне регулювання розвитку національних інфраструктурних комплексів (2012)
Башнянин Г. І. - Проблеми рефінансування банків у посткризовий період, Сидоренко В. А., Люлик М. Б. (2012)
Жабинець О. Й. - Формування інвестиційних ресурсів страхових компаній та питання безпеки їх інвестиційної діяльності (2012)
Вертель В. В. - Теоретичні підходи до оцінювання попиту на залізничні пасажирські перевезення (2012)
Гирик О. С. - Оцінювання інвестиційної привабливості України (2012)
Голобородько Ю. О. - Теоретичні підходи до розкриття суті та складових фінансової безпеки банківських установ (2012)
Гнилянська Л. Й. - Ризики в туристичній діяльності, Топоровський В. Я. (2012)
Бабійчук Т. П. - Стимулювання банківського інвестування: світові тенденції (2012)
Головко А. А. - Розмежування господарських і контрольних функцій у сфері державного управління природокористуванням в Україні (2012)
Городня Т. А. - Аналіз стану інноваційної діяльності у Львівській області та джерела її фінансування, Явтуховська І. В. (2012)
Грицак І. І. - Управлінський облік у системі менеджменту підприємства: особливості організації та оцінювання, Чубай В. М. (2012)
Башнянин Г. І. - Типологізація економічних систем за ступенем лібералізації, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Дем'янчук Ю. І. - Засоби заохочення інвестиційного впливу приватних трансфертів (2012)
Дуляба Н. І. - Значення прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання, Корнілов С. О. (2012)
Капітула С. Л. - Формування змісту фінансових потоків підприємств оптової торгівлі (2012)
Колодійчук А. В. - Кластери - новітня форма організації промисловості (2012)
Наконечна Н. В. - Входження України до європейського адміністративного простору: перспективи і проблеми (2012)
Крет В. В. - Значення диверсифікації у стратегії розвитку сучасних транснаціональних компаній (2012)
Кудин С. І. - Маркетингові підходи до визначення цінових ризиків приватних підприємств (2012)
Кулиняк І. Я. - Планування лізингової діяльності підприємств (2012)
Курильців Р. М. - Формування системи земельного адміністрування в Україні (2012)
Лазур П. Ю. - Значення малого та середнього підприємництва на внутрішньому і зовнішньому ринках України та їхній вплив на ринкову трансформацію економіки регіонів (2012)
Макар О. П. - Зміцнення боргової безпеки - передумови економічного зростання в Україні (2012)
Машика Ю. В. - Особливості моніторингу соціально-трудової сфери (2012)
Мороз В. П. - Методика розрахунку податкового навантаження на підприємства лісового господарства України (2012)
Петренко М. П. - Оцінювання зайнятості персоналу агропромислового комплекса Херсонської області (2012)
Польовський А. М. - Аналіз досвіду США щодо продажу деревини з державних лісів (2012)
Серветник–Царій В. В. - Дослідження сутності економічного потенціалу торговельного підприємства (2012)
Бойчук Т. М. - "Витрати періоду" - економічна категорія та об'єкт бухгалтерського обліку (2012)
Стеблецька Ю. І. - Управління фінансовими ризиками (2012)
Черторижський В. М. - Від мережевих транскордонних взаємозв'язків до транскордонного ринку (2012)
Стецько Л. І. - Монетарна політика - засіб покращення функціонування економіки України (2012)
Городня Т. А. - Механізм проведення економічного діагностування діяльності підприємства, Білущак Н. В. (2012)
Приймак П. В. - Розвиток інформаційних технологій у банківській системі України (2012)
Кійко О. А. - Економіко-маtематична модель функціонування лісового сектора України, Кійко І. О. (2012)
Городня Т. А. - Механізм діагностування інвестиційної привабливості підприємства, Станіславова Т. В. (2012)
Корягін М. В. - Аналіз показників вартості підприємства у системі прийняття економічних рішень (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Вплив систем рейтингового оцінювання позичальників банку на проциклічність кредитування (2012)
Мунір Габсі - Формування стратегій управління в корпоративних агрегованих структурах (2012)
Фединець Н. І. - Оцінювання рівня опору змінам у організації (2012)
Роман Я. Ю. - Активізація роботи персоналу на підприємстві, Роман С. І. (2012)
Панчишин Т. В. - Перспективи соціально-демографічного розвитку України, Погоріляк О. О., Мартинюк А. В. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Пойда А. И. - Современная хирургическая тактика про болезни крона в колопроктологическом центре Украины, Мельник В. М., Кучер Н. Д., Жельман В. А., Криворук М. И. (2015)
Дужий І. Д. - Чутливість до естрогену слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразках, ускладнених кровотечею, Романюк А. М., Харченко С. В., Москаленко Р. А., П’ятикоп Г. І., Линдін М. С. (2015)
Шапринський Є. В. - Лікування пацієнтів з приводу стенозуючих захворювань стравоходу (2015)
Мамедов М. М. - Новые подходы в хирургическом лечении острого парапроктита, Мустафаева М. Ф. (2015)
Яцишин І. В. - Важливі естетичні аспекти корекції передньої черевної стінки (2015)
Ильченко Ф. Н. - Выбор хирургической тактики при ущемленных послеоперационных грыжах живота, Деркач Н. Н., Ляшенко Н. В., Сербул М. М. (2015)
Ничитайло М. Ю. - Порівняльний аналіз результатів використання високоінтенсивного лазерного випромінювання та електрокоагуляції під час лапароскопічної холецистектомії з приводу деструктивних форм гострого калькульозного холециститу, Базяк А. М., Клочан В. В., Груша П. К., Гоман А. В. (2015)
Василюк С. М. - Клінічна та лабораторна діагностика гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2015)
Криворучко І. А. - Роль матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у патогенезі псевдокіст підшлункової залози, Гончарова Н. М., Андреєщев С. А. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Продольное смещение стенок левого желудочка в норме и при дилатационной кардиомиопатии, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко К. В. (2015)
Кузьменко С. О. - Клітинний та біохімічний склад суспензії відмитих аутологічних еритроцитів, отриманих за допомогою апарата cell saver (2015)
Питык А. И. - Эффективность баллонных катетеров с антипролиферативным покрытием у больных при поражении артерий бедренно–подколенного сегмента (2015)
Смирнова Л. М. - Методы периоперационной коррекции энергоструктурных взаимоотношений в организме (2015)
Савенков В. І. - Морфогенез сполучної тканини у хворих на гідронефроз, спричинений стриктурою мисково–сечового сегмента різної етіології (2015)
Барыш А. Е. - Бисегментарный передний межтеловой спондилодез с использованием ригидных пластин при хирургическом лечении травм и заболеваний шейного отдела позвоночника, Козырев С. А. (2015)
Пасичный Д. А. - Пластика пролежней тазобедренной области лоскутом мышцы напрягателя широкой фасции (2015)
Страфун С. С. - Інвалідність внаслідок травм та захворювань колінного суглоба, Костогриз О. А., Риган М. М., Ільїн Ю. В., Костогриз Ю. О., Нечипоренко Р. В. (2015)
Алиев Д. А. - Прокальцитонин как предиктор бактериемии у пациентов детского возраста при онкологических заболеваниях с фебрильной нейтропенией, Везирова З. Ш., Геюшева Т. Ф. (2015)
Тамм Т. И. - Экспериментальное обоснование возможности санации гнойного энтерита при механической острой непроходимости кишечника, Непомнящий В. В., Шакалова Е. А. (2015)
Усенко О. Ю. - Особливості гетеротопічної трансплантації жирового графта, збагаченого алогенними кріоконсервованими стовбуровими клітинами жирового ліпоаспірату, Салютін Р. В., Запольська К. М., Паляниця С. С., Панченко Л. А. (2015)
Олексій Вікторович Лігоненко до 60–річчя з дня народження (2015)
Луцька Г. В. - Дослідження проблеми інтелектуальної власності у наукових працях членів правничої комісії НТШ (2012)
Саветчук Н. М. - Становлення І. Франка як політичного і соціального мислителя (2012)
Бєлєвцева В. В. - Паспортний режим у системі забезпечення державної безпеки України (2012)
Книш В. В. - Законодавче закріплення та основні проблеми правового регулювання інституту конституційно-правової відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні (на основі аналізу норм конституційного та муніципального права) (2012)
Комбарова Ю. В. - До питання про адміністративну відповідальність юридичних осіб в Україні (2012)
Ославський М. І. - Аналіз новел закону "Про адміністративні послуги" (2012)
Шурупова К. В. - Загальна характеристика правового регулювання доступу до інформації (2012)
Венгринюк Ю. В. - Кваліфікація поняття "договірні зобов’язання" в колізійному праві Європейського Союзу (2012)
Ганкевич – Журавльова О. М. - Перспектива пред’явлення позову неповнолітніми особами у справах про визнання батьківства (2012)
Гейнц Р. М. - Послуга як об’єкт цивільних прав за Цивільним кодексом України (2012)
Дузінкевич Т. І. - Співідношення повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції з іншими правовими категоріями (2012)
Жорнокуй Ю. М. - Конфлікт інтересів та корпоративний конфлікт в акціонерних товариствах: до питання тлумачення понять (2012)
Олійник О. С. - Договір як підстава виникнення зобов’язальних правовідносин Стародавнього Риму (2012)
Тарасенко Л. Л. - Договір найму (фрахтування) морського судна (2012)
Трут Д. В. - Цивільно-правові зобов’язання з акцесорною множинністю осіб (2012)
Федюк Л. В. - Відмежування найменування юридичної особи від суміжних термінів (2012)
Гавриш Н. С. - Економіко-правові засади використання, відтворення та охорони ґрунтів (2012)
Грицан О. А. - Особливості правового режиму підземних вод в Україні та Російській Федерації: порівняльний аналіз (2012)
Костур О. Д. - Поняття та ознаки сільськогосподарських підприємств за законодавством України та держав СНД (2012)
Мироненко І. В. - Регламентація земельних відносин добросусідства в радянському законодавстві (2012)
Романко С. М. - Нормативно-правове регулювання права споживача на якість та безпеку сільськогосподарської продукції (2012)
Яремак З. В. - Поняття та класифікація державних кадастрів природних ресурсів (2012)
Сотніченко В. С. - Теоретичні аспекти визначення кола кримінально-караних діянь, за які можливе встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб (2012)
Басиста І. В. - Окремі питання розуміння процесуальних і тактичних рішень слідчого (2012)
Берладин О. Б. - Джерела правового регулювання участі захисника на досудовому слідстві у кримінальному процесі Великобританії (2012)
Круль С. М. - Основні аспекти слідчої ситуації при розслідуванні злочинів (2012)
Лихова С. Я. - Євроінтеграційні процеси в Україні у світлі прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, Костюк К. М. (2012)
Микитин Ю. І. - Процедура медіації за словенським законодавством як форма відновного правосуддя (2012)
Титул, зміст (2013)
Салогуб А. М. - Оцінка м’ясних якостей бугайців української м’ясної породи (2013)
Хмельничий Л. М. - Фенотипова консолідація корів української червоно-рябої молочної породи різних ліній за екстер’єрним типом (2013)
Хмельничий Л. М. - Оцінка реалізації племінної цінності бугаїв-плідників в умовах конкретного стада, Салогуб А. М., Хмельничий С. Л. (2013)
Хмельничий Л. М. - Оцінка корів сумського внутрішньо породного типу української чорно-рябої молочної породи різних генотипів та походження за ознаками молочної продуктивності, Шкурат А. О. (2013)
Бодряшова К. В. - Поєднуваність свиней різної селекції у великій білій породі (2013)
Бойко Ю. М. - Перспектива селекції худоби української бурої молочної породи в аспекті лінійного розведення з врахуванням світових тенденцій тривалості ліній у поколіннях (2013)
Войтенко С. - Генотип свиней і його вплив на відгодівельні ознаки, Шаферівський Б. (2013)
Гнатюк С. І. - Особливості будови тіла корів різних типів української червоної молочної породи залежно від впливу генотипових та паратипових чинників (2013)
Дібіров Р. М. - Вплив основних кліматичних факторів на продуктивність молочних корів (2013)
Доротюк Е. М. - Оцінка симентальських корів від зворотного схрещування за живою масою та особливостями екстер’єру, Криворучко Ю. І. (2013)
Клопенко Н. І. - Вплив вбирного схрещування на господарськи корисні ознаки корів (2013)
Кузів М. І. - Ваговий та лінійний ріст телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України (2013)
Лобода В. П. - Продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від ліній та бугаїв-плідників (2013)
Ломако Д. В. - Велика чорна порода свиней в Україні (2013)
Олійник С. О. - Технологічний проект удосконаленої маловитратної технології вирощування худоби на м’ясо (2013)
Повод М. Г. - Вплив способу утримання чистопородних та помісних свиней в різні пори року на їх відгодівельну продуктивність (2013)
Повозніков М. Г. - , Калинка А. К., Блюсюк С. М. М’ясні та відгодівельні якості бичків симентальської породи за використання різних моделей раціонів (2013)
Сиромятникова Н. А. - Роль особистих підсобних господарств в одержанні молочної продукції (2013)
Скляренко Ю. І. - Зміни вмісту складових молока при захворюванні корів на мастит, Чернявська Т. О. (2013)
Цвігун А. Т. - Вплив рівня сирого жиру в раціоні на економічну ефективність вирощування молодняку симентальської м’ясної породи , Леньков Л. Г. (2013)
Бабік Н. П. - Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові молодняку порід лімузин та волинської м’ясної , Федорович Є. І. (2013)
Коваленко Т. С. - Вивчення типів успадкування полігенних ознак продуктивності свиней, Сурженко М. В. (2013)
Ставецька Р. В. - Ефективність відбору корів української чорно-рябої молочної породи за походженням (2013)
Федорович В. В. - Показники природної резистентності корів молочних порід, яких розводять в західному регіоні України (2013)
Винничук Д. Т. - Биологическая изомерия (постановка проблемы), Котенджи Г. П. (2013)
Платонова Н. П. Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану проблеми відтворення поголів’я коней в Україні - (2013)
Гончар А. О. - Вік голштинських корів та їх відтворна здатність (2013)
Войтенко С. - Міжпородна різниця вітчизняних та імпортованих свиней за ISSR–PCR маркерами, Пономаренко В. (2013)
Гиль М. І. - Зв’язок молочної продуктивност корів з ДНК-поліморфізмом структурних генів за різних типів формування організму, КаратєєваО. І. (2013)
Гончаренко О. М. - Бетаїн, як чинник підвищення продуктивності і відтворювальних якостей племінних несучок (2013)
Бульченко І. О. - Летальні ембріональні мутації в популяціях курей (2013)
Бурнатний В. М. - Відтворювальна здатність корів української м’ясної породи залежно від віку їх отелення, Бурнатний С. В., Котенджи Г. П., Шевченко І. В. (2013)
Кузів М. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові телиць української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Кузів Н. М. (2013)
Литвиненко Т. В. - Відтворна здатність високопродуктивних корів голштинської породи в умовах лісостепу України, Бунь Ю. С. (2013)
Облап Р. В. - Моніторінг харчових продуктів та продовольчої сировини на наявність генетично модифікованої сої лінії GTS 40-3-2, Димань Т. М., Новак Н. Б., Семенович В. К. (2013)
Омелькович С. П. - Порівняльна характеристика показників спермопродукції голштинських червоно- та чорно-рябих бугаїв-плідників, Лісогурська Д. В. (2013)
Остапенко В. І. - Поліморфізм білків яєць птиці панміктичних популяцій (2013)
Титаренко І. В. - Вплив генетичних факторів на характер перебігу отелень у корів молочних порід, Буштрук М. В., Старостенко І. С., Ткаченко С. В. (2013)
Шевченко А. П. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників племінного заводу "Перше травня” за екстер’єрним типом їхніх дочок (2013)
Каменська І. С. - Відтворювальна здатність та лінійний ріст плідників різних ліній симентальської породи (2013)
Циганкова Е. Г. - Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–1930) (2006)
Черніков І. Ф. - До 80-річчя від заснування Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства – 10 січня 1926 р. (2006)
Бубенок О. Б. - Мусульманське населення на теренах сучасної України: особливості формування етнічного складу (2006)
Борділовська О. А. - Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляду (2006)
Богомолов О. В. - Розвиток політичного ісламу в Криму в 1990–2000-х рр., Данилов С. І., Семиволос І. М. (2006)
Головко О. Б. - Зустріч цивілізацій у середині ХІІІ ст.: держава Романовичів між католицьким Заходом і монгольським Сходом (2006)
Кіктенко В. О. - Історіографічний огляд наукових праць Дж. Нідема (2006)
Лиман С. И. - Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804–1885 гг.), Сорочан С. Б. (2006)
Непомнящий О. О. - До питання про розвиток кримознавчої орієнталістики наприкінці XIX – на початку ХХ століття: В.Д. Смирнов (2006)
Отрощенко І. В. - Даурський уряд і буряти (2006)
Рудик Г. Б. - Люстрована кераміка Ірану XII–XIV cт. з колекції музею Ханенків: до уточнення атрибуцій (2006)
Усеїнов Т. Б. - Ашикська поезiя як синтез течiй середньовiчної кримськотатарської лiтератури (2006)
Возна Н. Я. - Источники по истории арабских переводов Библии. Издание арабских переводов Библии (2006)
Нечай-Маленька Т. Ф. - Гафіз у російській літературі ХІХ – поч. ХХ ст.: внесок А. Кримського (2006)
Рибалкін В. С. - Семантика коранічної лексеми гайб (2006)
Рыжих В. И. - Виртуальные флексии в арабском слове (2006)
Тищенко К. М. - Прадавні сліди кельтів у топонімії Туреччини (2006)
Матвеева Л. В. - Непомнящий А. А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения: – Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. Биобиблиография крымоведения; вып. 3 (2006)
Кочубей Ю. М. - Збагачення національної літератури. О. Сьомочкіна. Рубаї в українській поезії: від канонізованої строфи до поліжанру. – Київ: КиМУ, 2005. – 252 с. (2006)
Дрига І. М. - Ердоган Алтинкайнак. Православні тюрки уруми (турецькою мовою). – Анкара: УБЛ, 2005. – 247 с. (2006)
Музика В. Д. - Ще один крок до пізнання Ірану. Маленька Т. Ф. Іран, іранці та ми. Лінгвокраїнознавство Ірану. – Київ, 2004 (2006)
Нечай-Маленька Т. Ф. - Нове слово в українській компаративістиці. Людмила Задорожна. Українсько-вірменські літературні взаємини: парадигма розвитку. – К., Акцент, 2004 (2006)
Кочубей Ю. М. - Наукова конференція в Луцьку, присвячена А. Кримському (2006)
Дрига І. М. - Одинадцятий міжнародний симпозіум з тюркських літератур. Фонд Кибатек – Близькосхідний університет, Північний Кіпр (2006)
Дрига І. М. - Третій міжнародний симпозіум з тюркської фольклористики "Від спільного тюркського минулого до майбутнього”. Баку, Інститут фольклору, Національна академія наук Азербайджану (АМЕА), 12–17 листопада 2005 р. (2006)
Українка Л. - Історія Єгиптян (2006)
Ковальчук О. О. - 75-річчя І. Ф. Чернікова (2006)
Ковальчук О. О. - Опубліковані праці доктора історичних наук Чернікова Ігоря Федоровича (1990-ті роки – 2005 р.) (2006)
Памяти Богдана Сольчаника (2014)
Мировое социологическое сообщество поддерживает Украину (2014)
Памяти Татьяны Ивановны Заславской (2014)
Докторов Б. - "Родиться оптимистом, получить от родителей гены, наполненные солнцем...” (2014)
Макеев С. - Социальная структура и трансформации (2014)
Шабанова М. - О вкладе Т.И.Заславской в познание посткоммунистических трансформаций: социальные механизмы и проблема актора (2014)
Куценко О. - Эвристический потенциал концепции социальной структуры общества Т.И.Заславской (2014)
Загороднюк Т. - Концепция социетальной трансформации российского общества Т.И.Заславской: история, развитие, прогностический потенциал (2014)
Симончук Е. - Класс мелких собственников в Украине в XX веке (2014)
Лейн Д. - Безработица и преобразования: масштабы, политика и контрмеры (2014)
Яковенко А. - Социологическое знание в кризисе и/или в тисках фатальностей? (2014)
Гацков М. - Эпистемологические основы аналитической социологии (2014)
Устич С. - Аппликация системной методологии в социологической и статистической рефлексии современных трансграничных процессов (2014)
Казаков В. - Николай Кондратьев: проблема новой науки (2014)
Паниотто В. - Амосов и моделирование социальных процессов (2014)
Кандрычын С. - Долголетие академиков: сравнительный анализ (2014)
ВАК Украины информирует... (2014)
Савельев Ю. - Современное состояние сравнительных социальных исследований (2014)
Дембицкий С. - VII Международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной и Т.И.Заславской "Постсоциалистические общества: разнообразия социальных изменений” (2014)
Объявление о конкурсе "Лучший молодой социолог года–2014” (2014)
Яковенко Ю. - Отчет о работе комиссии по социологии научно-методического совета Министерства образования и науки Украины за 2013 год (2014)
Иваненко Е. - Два взгляда на постсоветскую трансформацию: попытка сравнения (2014)
Власенко М. - Проблема співвідношення понять "Frame” та "Konzept” (2014)
Яців З. - Структурно-семантичні особливості текстотипу "питання/відповідь” за тематикою "здоровий спосіб життя” (2014)
Soloshenko A. - Certain properties, functions and modifications of phraseological units for creating a humorous effect (based on Joseph Heller’s novel god knows, 1984) (2014)
Ділай І. - Когнітивні дієслова в лексико-семантичній системі англійської мови: історія та перспективи дослідження (2014)
Єгорова О. - Квантифікація VIA жести: шляхи та специфіка невербальної репрезентації невизначеної кількості в англомовному дискурсі (2014)
Бернар Г. - Комунікативна спрямованість діалогу в англомовній драмі абсурду (2014)
Татаровська О. - Мовлення британських підлітків та аналіз його головних граматичних рис (2014)
Татаровська О. - Мовознавчі традиції дослідження множинного заперечення в англійській мові (XI–XVIII ст.) (2014)
Будна М. - Лексичні одиниці із семантикою завершеності та критерії їх класифікації (2014)
Гуменна І. - Концептуально-контекстуальна модель метафор-неологізмів (на матеріалі медіа джерел) (2014)
Дзюбіна О. - Диференціальні ознаки неологізмів і оказіоналізмів (на матеріалі художньої літератури та Інтернет-реклами англійської мови) (2014)
Бойко Ю. - Дієслова лексико-семантичного поля "мовлення” у репрезентації автора (на матеріалі сучасної англійської художньої прози) (2014)
Галаса І. - Семантичні кола з прототипами "єдність” та "common”: типологічний аналіз промов американських та українських політиків (2014)
Vitalish L. - Zum problem der prädikatssemantik im deutschen (2014)
Демчук Н. - Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови (2014)
Новіцька Ю. - Англіцизми у традиційному та сучасному французькому масмедійному дискурсі (2014)
Яхимець А. - Соціологічні передумови утвердження кастильського мовлення як національної мови іспанії. Доба середньовіччя: Альфонсо Х Мудрий (2014)
Голтвяниця Н. - Деякі зауваги щодо реалізації постулатів Г. П. Грайса у французьких інтернет-форумах (2014)
Рабош Г. - Паронімія в контексті запозичень (2014)
Жох І. - Емотивність фразеологічних одиниць з лексемами toro, cuerno, сapa в іспанській мові (2014)
Пшанська Г. - Окличні конструкції як засіб інтенсифікації якості та способу дії (на матеріалі французької мови) (2014)
Рущак О. - Звертання в українській та англійській мовах: спроба контрастивного аналізу (2014)
Пилипчук О. - Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2014)
Чепурна О. - Лігвостилістичні аспекти перекладу текстів художньої літератури (2014)
Ostapenko S. - Integrated teaching translation and foreign language (2014)
Кравець Я. - Слово про перекладацький шлях Жінет Максимович (2014)
Кіт О. - "Орлеанська діва” Фрідріха Шиллера в українських перекладах (до питання рецепції образу Жанни Д’арк у світовій літературі) (2014)
Кравець О. - "Слово о полку Ігоревім” у дослідженнях хорватських науковців Івана Есіха та Йосипа Бадалича (2014)
Ігнатенко Л. - Пунктуаційно-графічні засоби акцентуації діалогу персонажів у п’єсі Торнтона Вайлдера "Сваха” (2014)
Домбровський Р. - Андрій Содомора – есеїст (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Васильців Я. - Іспанська література на сторінках "Літературно-наукового вістника” (2014)
Гамулець Д. - Гендерна репрезентація у лексиці сербської мови (2014)
Авраменко С. - Потік свідомості як засіб зображення внутрішнього світу персонажів (на матеріалі роману Вірджинії Вульф "Хвилі”) (2014)
Лещук Т. - Поетична творчість Тараса Шевченка та наукова запозичена лексика (2014)
Сайфутдінова О. - Роль письмового тестування для ефективного навчання (2014)
Гнатюк М. - Рецензія на монографію Бандровської О. Т. "Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману" (2014)
Титул, зміст (2013)
Ладика В. І. - Генезис бурої худоби в історичному аспекті , Хмельничий Л. М., Бойко Ю. М. (2013)
Хмельничий Л. М. - Практичний досвід, стан та перспектива використання методики лінійної класифікації корів молочної худоби в Україні (2013)
Бондарук Г. М. - Характеристика бугаїв волинської м’ясної породи, закріплених для природного парування у провідних господарствах Волинської області, Чоп Н. В., Джус П. П. (2013)
Гнатюк С. І. - Вплив спадковості на показники продуктивного довголіття у тварин різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи, Коваленко В. М. (2013)
Ежик Т. В. - Многоплодие коров голштинской породы, Гончаренко И. В. (2013)
Гузєв І. В. - Результати аналізу міжнародно визнаних категорій ризику щодо виходу з меж нормального популяційного існування, у яких перебувають генетичні ресурси молочного і молочно-м’ясного скотарства України (2013)
Гузєв І. В. - Збереження генофонду, як невід’ємний елемент управління генетичними ресурсами тварин (2013)
Дровняк О. В. - Молочна продуктивність корів, вирощених в умовах "холодного" утримання (2013)
Каменська І. С. - Оцінка росту та розвитку бугаїв-плідників голштинської породи за живою масою та лінійними промірами будови тіла (2013)
Карунна Т. І. - Фенотипові кореляції та можливість їх використання при селекції свиней (2013)
Котенджи Г. П. - Характеристика заводської лінії Стретча 143612 в українській бурій молочній породі, Бойко Ю. М., Левченко І. В. (2013)
Котенджи Г. П. - Стресостійкість корів-первісток бурої худоби різних генотипів до машинного доїння, Левченко І. В., Бурнатний С. В. (2013)
Кузів М. І. - Молочна продуктивність і характер лактаційної діяльності високопродуктивних корів (2013)
Лобода В. П. - Успадковуваність та сполучна мінливість статей екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи (2013)
Пелехатий М. С. - Господарсько-корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи при різному рівні гетерогенного підбору, Кучер Д. М. (2013)
Писаренко А. В. - Рівень молочної продуктивності корів червоної степової породи за різних методів розведення (2013)
Підпала Т. В. - Оцінка особливостей поведінки молочної худоби за умов інтенсивної технології, Марикіна О. С., Марикіна К. С. (2013)
Приходько М. Ф. - Оцінка бугаїв-плідників української бурої молочної худоби за якісними показниками молока їх дочок (2013)
Скляренко Ю. І. - Використання бурої худоби Північно-Східного регіону України для покращенні споріднених порід, Радченко Н. П., Чернявська Т. О. (2013)
Скляренко Ю. І. - Збереження лебединської породної групи великої рогатої худоби під час Другої світової війни, Комликова Г. І. (2013)
Супрун І. О. - Динаміка рекордів коней орловської рисистої породи, Шинкаренко О. А. (2013)
Хмельничий Л. М. - Мінливість успадковуваності лінійних ознак корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Омар Хусейн Алі (2013)
Хмельничий Л. М. - Біологічні особливості продуктивних та екстер’єрних якостей бугайців української бурої молочної породи, Салогуб А. М. (2013)
Остапенко В. І. - Удосконалення методів оцінки кривих несучості птиці різних видів (2013)
Слюсар М. В. - Морфофункціональні властивості вимені корів української червоно-рябої молочної породи залежно від пігментації волосяного покрив (2013)
Дудок А. Р. - Моніторинг формування стада великої рогатої худоби української червоної молочної породи (2013)
Бондаренко Ю. В. - Сравнительная характеристика и современная классификация методов определения пола молодняка сельскохозяйственной птицы (аналитический обзор), Омар Хусейн Алі (2013)
Берникова Г. А. - Спектр і частота морфологічних спадкових аномалій ембріонального розвитку у курей різного напрямку продуктивності (2013)
Бульченко І. О. - Частота мутантних генів в популяціях різних видів водоплавних птахів (2013)
Горобець В. О. - Показники спермопродукції кнурів м’ясних порід англійської селекції, Войтенко С. Л. (2013)
Гузєєв Ю. В. - Генетична структура популяції сірої української худоби по гену CSN3 (2013)
Вацький В. Ф. - Ембріогенез і продуктивність молочної худоби, Величко С. А. (2013)
Ершов М. А. - Оксиэтилидендифосфоновые комплексы и их применение в животноводстве, Григорьева Т. Е. (2013)
Зобова Н. С. - Воздействие на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота парааминобензойной кислоты (2013)
Кіндя В. І. - Вплив мікронізації на хімічний склад зерна сої та кукурудзи, Білогубець А. В. (2013)
Міненко Г. В. - Вплив зберігання яєчників великої рогатої худоби при знижених температурах на придатність ооцитів до дозрівання in vitro, Кочубей О. В. (2013)
Мадебейкин И. И. - Липа – важнейший медонос в кормовой базе пчеловодства России, Мадебейкин И. Н., Шилов В. А. (2013)
Марценюк В. П. - Гетерозис та промислова гібридизація в рибництві (2013)
Машкін М. І. - Дослідження ряду факторів на процес розділення молока на фракції, Могутова В. Ф. (2013)
Медведєв А. Ю. - Кормова поведінка і показники крові бугайців за традиційної сезонної та однотипної годівлі консервованими кормами (2013)
Менькова Г. В. - Использование биологически активных добавок в технологии откорма бычков черно-пестрой породы (2013)
Першута В. В. - Вплив бугаїв-плідників на формування відтворних ознак дочок (2013)
Повод М. Г. - Відгодівельні якості поросят на дорощуванні залежно від умов їх утримання в різні періоди року, Крамар Н. І. (2013)
Приходько М. Ф. - Сиропридатність молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2013)
Пухляк А. Г. - Перспективи розширення асортименту сухих десертних молочних сумішей , Калініна Г. П., Мерзлов С. В., Гребельник О. П. (2013)
Рибалка М. М. - Перспективні технології виробництва молока, Держговський О. О., Тендітник В. С. (2013)
Рижкова Т. М. - Сумісне використання йодовмісних добавок для підвищення якісних показників козиного молока, Лівощенко І. М., Тарасова Т. О. (2013)
Савран В. П. - Оцінка санітарно-гігієнічного стану дійкової гуми і станкового обладнання та їхній вплив на якість молока, Бойко М. А. (2013)
Ставецька Р. В. - Формування популяції молочної худоби, стійкої до лейкозу, Дубін О. В. (2013)
Хмельничий Л. М. - Ефективність виробництва товарної риби за використання трилітнього циклу її вирощування у ПАТ "Сумирибгосп”, Шкурат А. О. (2013)
Хвостик В. П. - Генетичні особливості м'ясо-яєчних курей поліпшеної популяції, Бондаренко Ю. В. (2013)
Бабік Н. П. - Хімічний склад та енергетична цінність внутрішніх органів і язика бугайців м’ясних порід, Федорович Є. І. (2013)
Подоба Ю. В. - Поліморфізм мітохондріальної ДНК у тварин сірої української та української білоголової порід великої рогатої худоби (2013)
Ладика Л. М. - Ріст і розвиток козликів української популяції молочних кіз при вирощуванні на м'ясо, Опара В. О. (2013)
Гайдей О. С. - Стрес, адаптація та резистентність у корів української червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід (2013)
Пам’яті Богдана Сольчаника (2014)
Світова соціологічна спільнота підтримує Україну (2014)
Пам’яті Тетяни Іванівни Заславської (2014)
Докторов Б. - "Народитися оптимістом, успадкувати від батьків гени, сповнені сонцем...” (2014)
Макеєв С. - Соціальна структура і трансформації (2014)
Шабанова М. - Про внесок Т.І.Заславської у пізнання посткомуністичних трансформацій: соціальні механізми і проблема актора (2014)
Куценко О. - Евристичний потенціал концепції соціальної структури суспільства Т.І.Заславської (2014)
Загороднюк Т. - Концепція соцієтальної трансформації російського суспільства Т.І.Заславської: історія, розвиток, прогностичний потенціал (2014)
Симончук О. - Клас дрібних власників в Україні у XX столітті (2014)
Лейн Д. - Безробіття і перетворення: масштаби, політика і контрзаходи (2014)
Яковенко А. - Соціологічне знання в кризі і/або в лещатах фатальностей? (2014)
Гацков М. - Епістемологічні засади аналітичної соціології (2014)
Устич С. - Аплікація системної методології в соціологічній та статистичній рефлексії сучасних транскордонних процесів (2014)
Казаков В. - Микола Кондратьєв: проблема нової науки (2014)
Паніотто В. - Амосов і моделювання соціальних процесів (2014)
Кандричин С. - Довголіття академіків: порівняльний аналіз (2014)
ВАК України інформує... (2014)
Савельєв Ю. - Сучасний стан порівняльних соціальних досліджень (2014)
Дембіцький С. - VII Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної і Т.І.Заславської "Постсоціалістичні суспільства: розмаїття соціальних змін” (2014)
Оголошення про конкурс "Кращий молодий соціолог року—2014” (2014)
Яковенко Ю. - Звіт про роботу комісії із соціології науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за 2013 рік (2014)
Іваненко О. - Два погляди на пострадянську трансформацію: спроба порівняння (2014)
Луцький І. М. - Християнські основи філософсько-правових поглядів О. Потебні (2011)
Луцький Р. П. - Позитивне право як явище соціальної дійсності (2011)
Маланій О. Я. - Організаційно-правові засади функціонування інспекції праці на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) (2011)
Мина В. В. - Поняття "кара" крізь призму філософсько-правової доктрини гуманізму (2011)
Мироненко І. В. - Регулювання земельних відносин добросусідства в законодавстві Російської імперії (2011)
Питльована В. П. - Повноваження і діяльність місцевого управління та судочинства в Галичині у складі Австрії (1775-1848 рр.) (2011)
Словська І. Є. - Радянська модель представницьких органів влади (за Конституцією УРСР 1978 р.) (2011)
Ходак Т. М. - Державотворчі погляди Володимира Левинського (2011)
Шутак І. Д. - Юридична техніка: теоретико-правовий аспект, Шаган О. В. (2011)
Глазунова С. М. - Законодавчі акти, що визначають конституційно-правовий статус гірських населених пунктів (2011)
Книш В. В. - Національна свідомість в українському конституціоналізмі як передумова формування позитивної конституційно-правової відповідальності суб’єктів конституційних правовідносин (2011)
Мацькевич М. М. - Реалізація суб’єктивних конституційних культурних прав і свобод: питання правової регламентації (2011)
Пахолюк О. І. - Правове регулювання залучення коштів фізичних осіб у небанківському фінансовому секторі (2011)
Петровська І. І. - Оподаткування неприбуткових організацій та установ (2011)
Фріс П. Л. - Деякі питання реалізації правозахисної функції нотаріатом, Фріс І. П. (2011)
Банасевич І. І. - Відповідальність сторін за договором будівельного підряду (2011)
Васильєва В. А. - Корпоративні правочини: питання кваліфікації (2011)
Зозуляк О. І. - Законодавчі підходи до визначення місцезнаходження юридичної особи (2011)
Козлов А. М. - Істотні умови договору поставки товарів за державним замовленням (2011)
Мирза С. С. - До питання про класифікацію житлово-комунальних послуг за цивільним законодавством України (2011)
Олійник О. С. - Органи управління на територіях спеціальних (вільних) економічних зон: окремі аспекти (2011)
Сметанюк В. Б. - Направлення повідомлень та судових повісток на електронні адреси сторін в цивільному судочинстві (2011)
Ставнича І. М. - Відповідність внутрішньої волі та волевиявлення учасників при укладенні договору (2011)
Стефанів Н. С. - Досвід та проблеми застосування конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей з точки зору суддів України (2011)
Тонієвич Є. Д. - Особливості санкцій сімейно-правових норм (2011)
Уздейчук В. І. - Значення та основні функції засади рівності сторін цивільних правовідносин (2011)
Федюк Л. В. - Зв’язок підгалузі особистих немайнових прав з іншими частинами цивільного права (2011)
Черняк Ю. В. - Представництво у міжнародному цивільному процесі: засади правового регулювання в Україні (2011)
Грицан О. А. - Правове регулювання платежів, пов'язаних із користуванням надрами (2011)
Комбарова Ю. В. - Категорія "довкілля" та перспективи її використання в екологічному праві (2011)
Кернякевич Ю. В. - Судовий захист трудових прав працівників у разі незаконного переведення їх на іншу роботу (2011)
Кохан М. С. - Про критерії класифікації та специфіку застосування деяких форм заохочення (2011)
Кохан Н. В. - Актуальні проблеми забезпечення гарантій трудових прав працівників з роботодавцями - фізичними особами та шляхи їх удосконалення (2011)
Василевич В. В. - Теоретико-прикладні аспекти аналізу та оцінки кримінологічної ситуації (2011)
Дегтярьова І. В. - Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого ст. 150-1 КК України (2011)
Козич І. В. - Родовий склад злочину, що вчиняється із застосуванням насильства (2011)
Локтіонова В. В. - Окремі аспекти конструювання злочинів проти довкілля (2011)
Маковецька Н. Є. - До питання про кваліфікуючі ознаки вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща (2011)
Медицький І. Б. - Теорія наслідків злочинності: Terra Incognita кримінологічної науки (2011)
Мирошниченко С. С. - Проблеми конструкції об’ єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК України в новій редакції (2011)
Митрофанов І. І. - Об’єкт кримінально-правових відносин (2011)
Смушак О. М. - До питання про зміст поняття причетності до злочину (2011)
Созанський Т. І. - Кваліфікація двох або більше злочинів, кожен з яких передбачено окремою частиною однієї статті (2011)
Черепій П. П. - Вбивство з особливою жорстокістю у кримінальному законодавстві України: історичний аспект (2011)
Басиста І. В. - Рішення слідчого та слідча помилка: взаємозв’язок та взаємообумовленість (2011)
Важинський В. М. - Кримінально-процесуальні основи доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов’язаних з ним злочинів (2011)
Микитин Ю. І. - Практика застосування медіації в кримінальних справах в Україні на сучасному етапі (2011)
Оперук В. І. - Особливості допиту свідків та очевидців розбійного нападу на банківські установи (2011)
Іонін Є. Є. - Особливості методологічних аспектів бюджетування в системі управління державними видатками (2013)
Бондарчук М. К. - Стратегії управління санацією за умов інноваційних трансформацій у виробничо-господарських об’єднаннях, Волошин О. П. (2013)
Вівчар О. Й. - Проблеми управління державним боргом в умовах фінансової кризи та шляхи вирішення, Бондарчук М. К. (2013)
Гарбар Ж. В. - Розвиток фінансових ринків у країнах з розвинутою економікою (2013)
Глущенко О. В. - Фінансова архітектоніка: теоретико-методологічний аспекТ (2013)
Григоренко В. М. - Класифікація технологій управління діяльністю банку (2013)
Діденко О. М. - Проблеми узгодження інтересів комерційних банків та держави (2013)
Дорохольский В. В. - Принципы и преимущества использования фундаментального метода анализа цены на международном валютном рынке (2013)
Завора Т. М. - Перспективні напрями оновлення основних засобів підприємства у системі підвищення його конкурентоспроможності, Григоришина О. І. (2013)
Карапетян О. М. - Кредитний рейтинг як інструмент впливу на індикатори фінансової стійкості держави (2013)
Педченко Н. С. - Напрями фінансування інноваційного розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації (2013)
Скомаровська К. А. - Використання методів бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальника (2013)
Дрозд О. А. - Проблемні питання організації обліку праці та її оплати, Свідерський О. (2013)
Синюгіна Н. В. - Зарубіжний досвід і адаптація внутрішнього фінансового контролю до національного середовища України (2013)
Нікітіна А. В. - Теоретико-прикладні засади управління економічною безпекою підприємств (2013)
Божкова В. В. - Формування результату діяльності промислового підприємства, Тимохіна Я. О. (2013)
Дергоусова А. О. - Стратегічне планування як провідний аспект розвитку залізничного транспорту України (2013)
Завербний А. С. - Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації, Дрималовська Х. В. (2013)
Кравченко М. О. - Формування стійких конкурентних переваг підприємства через розвиток ключових компетенцій (2013)
Мельник Ю. В. - Формування комплексу маркетингу на світовому ринку творів мистецтва (2013)
Боженьова І. М. - Сталий розвиток підприємств олієжирової промисловості в сучасних економічних умовах (2013)
Галич Ю. А. - Роль господарств населення в розвитку сільських територій (2013)
Ужва А. М. - Організація та ведення обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі, Гасяк Т. Ю. (2013)
Чайка І. В. - Депресивні території України: сутність та шляхи подолання (2013)
Боровик П. М. - Проблеми фінансування витрат бюджетів вітчизняних муніципалітетів, Бечко В. П., Кодола М. Ю. (2013)
Вініченко І. І. - Фінансова складова розвитку господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, Трусова Н. В. (2013)
Васюренко В. О. - Використання метода таксономії для визначення стану розвитку інтелектуального потенціалу зед підприємств харківського регіону (2013)
Демиденко Л. М. - Чинники підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств (2013)
Джеджула В. В. - Оцінка ефективності впровадження організаційно-економічного механізму забезпечення енергозбереження машинобудівного підприємства (2013)
Жорова Є. Р. - Вдосконалення функціонування органів системи антикризового корпоративного управління (2013)
Ковалевська А. В. - Критичний аналіз методичних підходів до проведення оцінки ефективності функціонування регіональних промислових комплексів та виявлення резервів розвитку, Шульга О. В. (2013)
Загребельна І. Л. - Оптимізація виробничо-галузевої структури молочно-скотарського підприємства (2013)
Коваль О. О. - Планування обсягів виробництва продукції машинобудівного підприємства в умовах кризи (2013)
Ібатуллін Ш. І. - Системні аспекти використання комплексної економічної оцінки земельних ресурсів, Степенко О. В. (2013)
Бойко А. В. - Теоретичні моделі в аналізі стійкості національної економіки (2013)
Бусарєва Т. Г. - Конвергенція податкових систем в ЄС як умова інтенсифікації регіональних інвестиційних процесів (2013)
Грицина Л. А. - Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств у контексті циклічності розвитку світової економіки (2013)
Дубенюк-Панайотопулу Я. А. - Теоретичні аспекти комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності туристичної індустрії регіону (2013)
Кощій О. В. - Пріоритетні напрями регіональної політики розвитку соціальної відповідальності бізнесу в УкраїнІ, Ворончак І. О. (2013)
Лук’яненко Л. І. - Нормативно-правове регулювання процесів санації транснаціональних корпорацій в Україні, Кабай В. О. (2013)
Мадяр Р. О. - Ризики і перспективи поглибленої інтеграції україни з ЄС та РФ (2013)
Макарова В. В. - Міжнародна технічна допомога: поняття та основні характеристики (2013)
Щурик М. В. - Духовна субстанція як найважливіша передумова використання та охорони природних ресурсів (2013)
Ivanov Y. - Standardization of the Provision of Administrative Services as a Tool for Their Quality Improvement, Sienina A. (2015)
Гаращук О. В. - Соціальна сфера – важливий чинник відродження сільських територій: стан, проблеми, шляхи їх розв'язання, Куценко В. І. (2015)
Мороз О. В. - Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці, Несен Л. М., Філатова Л. С. (2015)
Станкевич І. В. - Критерії зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: традиційний погляд на визначення (2015)
Yermachenko V. - The Influence of a Country's Global Market Position on the Tourism Industry Macroeconomic Indicators (2015)
Крівцова Т. О. - Судово-економічна експертиза розрахунків, пов'язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методичні аспекти (2015)
Zyma О. - The Analysis of Indicators of the Personal Income Tax Fiscal Efficiency, Preobrazhenska O. (2015)
Gontareva I. - Theoretical Preconditions for Forming the Components of the Enterprise Overall Sustainability, Zemtsova K. (2015)
Popov О. - Consolidation of the Estimates of Value Added and the Balanced Scorecard of an Enterprise, Serdyukova I. (2015)
Мельникович О. М. - Значення стимулювання продажів у досягненні стратегічних цілей роздрібної торгівлі, Юсупова О. В. (2015)
Gavkalova N. - The Economic Nature of Intellectual Capital, Sevastyanov S. (2015)
Sotnikova Yu. - Using a Strategic Approach in the Context of Mass Layoff Management at Domestic Enterprises (2015)
Маркова Н. С. - Складові сталого розвитку персоналу в контексті його капіталізації (2015)
Скібіцький О. М. - Нові компетенції співробітників і нові ролі кадрових служб у формуванні людського потенціалу в умовах упровадження інновацій (2015)
Димніч О. В. - Становлення систем соціального захисту громадян на страхових засадах в промислово розвинених країнах (2013)
Есманов О. М. - Сучасний стан державного фінансового контролю в Україні (2013)
Ласукова А. С. - Роль держави у процесі соціалізації банківського бізнесу: міжнародний аспект (2013)
Місяць Н. О. - Валютні обмеження як інструмент валютної політики національного банку України (2013)
Мартинюк В. Ф. - Виконання місцевих бюджетів: вітчизняні реалії в умовах посткризового відновлення економіки, Спасів Н. Я. (2013)
Шиголь Ф. А. - Перспективи використання потенціалу публічно-приватного партнерства для розвитку економіки України, Тищенко В. Ф. (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Вплив фінансових інновацій на ризики банківської діяльності (2013)
Лєонов С. В. - Взаємозв’язок якості регуляторного управління та стабільності фінансового ринку України, Ісаєва О. В. (2013)
Бурова О. М. - Базові аспекти організації обліку основних засобів в інформаційному середовищі, Волошина В. В. (2013)
Машкова Т. В. - Розкриття інформації про якісні параметри земель сільськогосподарського призначення у звітностІ (2013)
Петришина Н. С. - Стан бухгалтерського обліку на сучасному етапі економічного розвитку України, Шулякова І. Г. (2013)
Ронська О. Г. - Формування інформації про витрати на охорону праці в фінансовому та управлінському обліку (2013)
Ярмоленко Ю. Ю. - Сучасні проблеми пропорційного обліку податкового кредиту з ПДВ при розрахунках з бюджетом (2013)
Шухман М. Е. - Вплив циклічно-процесного потенціалу корпорації на формування концепції організації внутрішнього аудиту (2013)
Бурова Т. А. - Структура міжнародних стандартів аудиту в умовах стратегічного управління (2013)
Бас Ю. В. - Концепція зацікавлених сторін у системі корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Кульчицька М. М. - Споживчий сектор економіки: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Кучеренко К. В. - Міжнародний туристичний бренд країни: понятійно-категорійна сутність (2013)
Нусінова О. В. - Оцінка економічної ефективності управлінських заходів з підвищення рівня якості корпоративного управління гірничодобувних підприємств та їх переозброєння, Адамовська В. С. (2013)
Омельчук А. О. - Сучасні підходи до управління цільовими програмами (2013)
Полікевич Н. І. - Економічні передумови виникнення біржових енергетичних ринків (2013)
Рудь Ю. М. - Сутність та тенденції розвитку системи соціального управління персоналом на торговельних підприємствах України (2013)
Шульженко Г. М. - Маркетингові аспекти управління прибутковістю банківського бізнесу (2013)
Ажаман І. А. - Розвиток соціальної сфери села як чинника залучення трудових ресурсів до аграрної галузі (2013)
Кутковецька Т. О. - Інноваційно-інвестиційний механізм вдосконалення ресурсного потенціалу садівницьких аграрних підприємств (2013)
Морозюк Н. В. - Особливості формування системи забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2013)
Рудика К. В. - Використання трудових ресурсів в системі господарського механізму аграрних підприємств (2013)
Гунченко О. В. - Формування ефективної структури землекористування з урахуванням спеціалізації сільськогосподарських підприємств Запорізької області (2013)
Дробязко С. І. - Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах малого бізнесу (2013)
Задорожнюк Н. О. - Аналіз конкурентоспроможності львівських виробників молочної продукції, Шендеровська І. А. (2013)
Камінська О. М. - Альтернативні підходи до визначення та класифікації страхового асистансу (2013)
Карпунцов М. В. - Методичні підходи до оцінювання ризикостійкості підприємств торгівлі (2013)
Костанда В. Б. - Сущность и значение экономического управления предприятием (2013)
Кузьменко С. С. - Дослідження позицій українських виробників на світовому кондитерському ринку (2013)
Разовский Ю. В. - Инновационные методологические подходы к определению размера горной и экологической ренты, Сухина Е. Н., Горенкова Е. Ю. (2013)
Смолій Л. В. - Оцінка рівня концентрації та монополізації ринку цукру в Україні (2013)
Судакова О. І. - Удосконалення управління економічною безпекою підприємства, Медведовська Т. П., Демонова Д. О. (2013)
Ягнюк І. М. - Застосування стратегічних карт в управлінні ресурсним потенціалом розвитку підприємства (2013)
Корзаченко О. В. - Концепція моделювання й оптимізації бізнес-процесів телекомунікаційних підприємств (2013)
Новак С. Н. - Институционная структура валютного рынка: состояние и тенденции (2013)
Хайлук С. О. - Побудова структурно-логічної схеми розрахунку ефективності банківської системи та її елементів (2013)
Ішков С. В. - Спільна енергетична політика ЄС як засіб досягнення сталого розвитку: інституційні фрейми, методи, інструменти (2013)
Вовк М. С. - Вибір інструментів екологічної політики для підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн (2013)
Латишев К. О. - Особливості управління комерціалізацією технологій як умови сталого інноваційного розвитку та конкурентоспроможності України (2013)
Маркіна І. А. - Природа кризових явищ у туристичній галузі України, Черниш І. В. (2013)
Михальченко Г. Г. - Подолання проблем системи освіти для розвитку регіонів України, Малиненко В. Є. (2013)
Москаль І. І. - Інвестиційний процес в україні як визначальний чинник економічного розвитку (2013)
Омельченко О. І. - Проблема несистемності підходів до трактування кредитної термінології (2013)
Слюсар С. Т. - Теоретичні основи дослідження економічних відносин між містом та його приміською зоною (2013)
Смоленюк А. П. - Особливості впровадження інновацій в сферу освітніх послуг, Гарник М. М. (2013)
Халда Н. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як складова людського розвитку в Україні та світі (2013)
Цимбал Л. І. - Особливості реалізації системи гнучкої безпеки в Україні (2013)
Шиманська Л. М. - Оцінка впливу характеристик зовнішнього ринку на конкурентоспроможність продукції підприємства (2013)
Шутенко В. І. - Система екологічного менеджменту та необхідність її впровадження в регіони України, Головченко С. І. (2013)
Петкова Л. О. - Детермінанти змін структури глобального зростання (2013)
Цимбалюк С. О. - Розвиток інституту соціального партнерства та його роль у формуванні компенсаційної політики на національному рівні (2013)
Чертков С. І. - Трансформація парадигми регіонального розвитку в умовах глобалізації (2013)
Агеєв В. О. - Фактори антагоністичної активності штамів бактерій — компонентів пробіотичних препаратів бпс-44 та бпс-л, Дерев’янко С. В. (2010)
Божик О. В. - Клітинний імунітет райдужної форелі при диплостомоз риб (2010)
Борисевич Б. В. - Морфогенез гломерулонефриту при кишковій формі парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В., Чумаков К. А. (2010)
Борисевич Б. В. - Перебіг та лікування гіподермальної флегмони у собак, Литвиненко Д. Ю., Романенко М. П. (2010)
Брода Н. А. - Видові та вікові особливості пухлинних захворювань дрібних домашніх тварин (2010)
Бусол В. О. - Характеристика поствакцинального імунітету у тварин, щеплених вакциною "емкарвак", Бойко П. К., Бойко О. П. (2010)
Гайдюк М. Б. - Особливості виникнення відкритих травматичних пошкоджень м’яких тканин у собак (2010)
Гаркуша С. Є. - Патоморфологічні зміни в кишечнику поросят при анаеробній ентеротоксемії, Мельничук О. В. (2010)
Гаркуша С. Є. - Гістологічні та гістохімічні зміни в серці поросят при кишковому клостридіозі (2010)
Германенко М. М. - Застосування біологічно активних препаратів для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту молодняку сільськогосподарських тварин при асоційованих інфекціях (2010)
Гребеник Н. П. - Динаміка естрадіолу і прогестерону в сироватці крові свиноматок при фолікулярних і лютеїнових кістах, за різних методів терапії (2010)
Данко М. М. - Інвазія isospora suis у поросят (2010)
Данкович Р. С. - Токсичні метаболіти плісеневих грибів, особливості біологічної дії та актуальні проблеми діагностики (2010)
Дахно І. С. - Ефективність копроовоскопічних методів діагностики нематодозів у коней, Лазоренко Л. М. (2010)
Демчук М. В. - Особливості профілактики некробактеріозу у корів, Книшук П. В., Бойко П. К., Ткачук В. М. (2010)
Дерев’янко С. В. - Засоби діагностики і специфічної профілактики тешо- та ентеровірусних хвороб свиней, Бова Т. О., Сорока В. І. (2010)
Джміль В. І. - Дактилогіроз коропів в рибницьких господарствах київської області (2010)
Желавський М. М. - Зміни фагоцитарного захисту організму корів при субклінічному маститі (2010)
Жемердєй О. В. - Ураження коропових риб нематодою schulmanela petruschewskii (2010)
Жила М. І. - Морфологічна характеристика органів і тканин курчат при діагностиці хвороби гамборо, Стронський Ю. С., Шкіль М. І. (2010)
Зворська Т. В. - Поширення і причини дисплазії суглобів собак, Калиновський Г. М., Кладницька Л. В. (2010)
Зоценко В. М. - Особливості інтерферонового та цитокінового статусу корів за фасціольозу, Співак М. Я., Ющишина О. А. (2010)
Івашків Р. М. - Взаємообумовленість рівня лактогенезу на перебіг інволюції статевої системи корів, Стефарик В. Ю., Дмитрів О. Я., КостишинЄ. Є., Кудла І. М. (2010)
Ігліцький І. І. - Деякі аспекти лікування відморожень хвостів у нутрій (2010)
Іздепський В. Й. - Динаміка морфологічних та імунологічних показників крові цуценят при експериментальному рановому процесі, Слюсар Г. В., Передера Р. В., Лавріненко І. В. (2010)
Ільніцький М. Г. - Вплив озонованого 0,87 %-ного розчину nacl на стан тканин гнійних ран у собак, Підборська Р. В., Утеченко М. В. (2010)
Іринчук Д. В. - Порівняльна ефективність антигельмінтиків за дипілідіозу собак (2010)
Калита Х. Я. - До методики вивчення дії фенарону та метіфену на організм тварин (огляд літератури) (2010)
Козятинський Є. В. - Морфологія метоцеркаріїв диплостом коропових риб (2010)
Колтун Є. М. - Механізми розладу шлунково – кишкового травлення телят за диспепсії (2010)
Кравченко Н. О. - Вплив на фагоцитарну активність крові макроорганізму ферментативно-ультразвукових лізатів атипових мікобактерій (2010)
Крупник Я. Г. - Застосування спеціальних фізичних методів у діагностиці остеохондропатії худоби, Гамота А. А., М’ягкота С. В., Гембара Т. В., Лукасевич Р. В. (2010)
Ксьонз І. М. - Орнітоз декоративних птахів папугових порід, Юхно В. М. (2010)
Кушнір І. М. - Виживання мікроорганізмів у мазевих основах (2010)
Лазаренко П. В. - Гематологічні та виробничі показники українського лускатого коропа при застосуванні препаратів на основі біогенних елементів (2010)
Левківська Н. Д. - Циркулюючі імунні комплекси при субклінічному маститі у корів (2010)
Левківський Д. М. - Епізоотична ситуація щодо сказу тварин у львівській області, Сторчак Ю. Г. (2010)
Макогон Х. Г. - Випадки гельмінтозів у медичній практиці, Кияк Ю. Т. (2010)
Максим’юк Г. В. - Модифікована і стандартизована методика визначення активності транспортних атф-аз за концентраціями білка і фосфору в спермі (2010)
Маменко О. М. - Біогенна роль ниркового чаю в елімінації важких металів з інтоксикованого організму дійних корів, Портянник С. В. (2010)
Манжос О. Ф. - Ефективність окремих препаратів при лікуванні еймеріозу кролів, Передера О. О., Передера Р. В. (2010)
Маслянко Р. П. - Сучасний погляд на вірусну діарею телят, Куртяк Б. М. (2010)
Морозенко Д. В. - Показники метаболізму сполучної тканини за холангіогепатиту в домашніх котів (2010)
Небещук Л. В. - Характеристика білкового складу соматичного та екскреторно-секреторного антигенів личинок toxocara canis (2010)
Овчарук Н. П. - Епізоотологія шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби на території україни (2010)
Огородник Н. З. - Вплив препаратів "ліповіт" і "тривіт" на показники клітинного імунітету ремонтних свинок, Віщур О. І., Кичун І. В., Рацький М. І. (2010)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни в матці сук при гнійному та катаральному ендометриті, Гаркуша С. Є., Гвоздецька Л. В. (2010)
Паламарчук С. П. - Вивчення курсу "методологія та організація наукових досліджень” при підготовці магістрів на факультеті екології і біотехнології нубіп України (2010)
Палюх Т. А. - Мінеральна забезпеченість норок переяслав-хмельницької коричневої породи за результатами досліджень кормів та води (2010)
Петренко О. Ф. - Визначення ступеня дисплазії ліктьового суглоба у собак методом рентгенографії, Величко С. В., Кладницька Л. В. (2010)
Прийма О. Б. - Особливості поширення токсокарозу собак за їх віковою динамікою (2010)
Пукало П. Я. - Вплив аміакату міді на природну кормову базу ставів, Лобойко Ю. В., Цицяло О. Ю. (2010)
Ревунець А. С. - Застосування біологічно активних речовин при різних формах дисфункції яєчників у корів-первісток (2010)
Руденко А. Ф. - Клініко-морфологічні показники крові та імунний статус телят, щеплених проти респіраторних захворювань, Воблікова О. О. (2010)
Сачук Р. М. - Еколого-паразитологічний моніторинг коропа в рибоводних господарствах рівненської області, Юськів І. Д. (2010)
Сергієнко О. І - Препарати серії кристал — ефективні дезінфекційні засоби профілактики та ліквідації інфекційнихі інвазійних захворювань, Ковальчик Л. М., Величко В. О., Тішин О. Л., Хом`як Р. В., Копійчук Г. Т., Кружель Н. П., Малинівський В. М., Пономарьова С. А., Крушельницька Н. В. (2010)
Скляр О. І. - Вдосконалення способу фарбування мазків молока (секрету) вимені корів для визначення кількості соматичних клітин при субклінічному маститі (2010)
Соболта А. Г. - Вплив фасціолоцидів на сперматогенез fasciola hepatica in vitro (2010)
Стибель В. В. - Порівняльна терапевтична ефективність бровермектину і бровалевамізолу за гельмінтозів свиней, Сварчевський О. А., Данко М. М. (2010)
Суслова Н. І. - Вплив систем утримання сухостійних корів на резистентність новонароджених телят та їх стійкість до шлунково – кишкових захворювань, Грибан В. Г. (2010)
Телятніков А. В. - Вплив наночасток металів на стан печінки і нирок клінічно здорових собак (2010)
Тішин О. Л. - Морфогенез змін серця білих щурів за вивчення токсичної дії препарату клозаверм а, Коцюмбас І. Я., Щебентовська О. М., Коцюмбас Г. І. (2010)
Трокоз В.О. - Динаміка концентрації загального білка та його фракцій у сироватці крові телиць препаратом із лялечок шовкопряда (2010)
Турко І. Б. - Шляхи розповсюдження стрептококової та стафілококової мікрофлори при маститі, Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В. (2010)
Черненко А. А. - Рівень гексоз зв’язаних з білками у крові свиноматок з ознаками післяродового ендометриту (2010)
Шарандак П. В. - Інформативність креатинкінази і лактатдегідрогенази для діагностики субклінічного перебігу міокардіодистрофії у високопродуктивних корів, Левченко В. І., Шарандак В. В. (2010)
Шестяєва Н. І. - Визначення ступеня злоякісності епітеліальних пухлин молочних залоз собак (2010)
Шиков О. Т. - Епізоотичний стан країн світу щодо класичної чуми свиней за 2000-2009 роки, Ситюк М. П., Муштук І. Ю. (2010)
Шмаюн С. С. - Динаміка рівня малонового діальдегіду у поросят за аскарозної інвазії (2010)
Щербатий А. Р. - вміст вітамінів а і е у крові жеребних кобил (2010)
Patrycja Bednarz - Pericarditis carcinomatosa in dog- case report, Urszula Pasławska, Józef Nicpoń (2010)
Maja Drożdżyńska - Attempt to use the anaesthetic conserving device as a new method of administrating inhalation anaesthetics in dogs (3 cases), Piotr Skrzypczak, Zdzisław Kiełbowicz, Janusz Bieżyński, Anita Piątek, Natalia Kościółek (2010)
Maciej Grzegory - Hypertrophic pyloric stenosis in dogs: case presentation, Krzysztof Kubiak, Jolanta Spużak, Marcin Jankowski, Józef Nicpoń, Katarzyna Michlik, Igor Maksymowych (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського