Шемедюк Н. П. - Оцінка результату дії біологічно активних речовин екстрактів рослин за вмістом білка у дослідженнях in vitro, Ключівська О. Ю., Буцяк В. І., Polańska J. (2010)
Юськів Л. Л. - Зміни вмісту ліпідів та білка у крові молодняку рогатої худоби за введення холекальциферолу (2010)
Цапіга Дорота - Аналіз ендоскопічних картин переднього відрізку травного тракту обраних м'ясоїдних тварин, Абрамович Беата, Бучек Кшиштоф, Мільчак Анджей, Гурна Марта (2010)
Agnieszka Ludwikowska - Bioconcentration of lead in fish muscles, Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar (2010)
Głodek K. B. - Function of antioxidants during avian embryogenesis, Lis M. W., Niedziółka J. W (2010)
Jan Kuryszko - Healing of bones fractures, Piotr Kuropka, Stepan Kostiuk (2010)
Łukasz Migdał - Comparison of DNA extraction’s methods from peripheral blood using simple laboratory reagents, Weronika Śliwiak, Stanisław Łapiński, Dorota Maj (2010)
Баліцька О. Ю. - Філософсько-правові засади дослідження об’єкту, суб’єкту та принципів правовідносин (2013)
Башук В. В. - Філософсько-правовий вимір діяльності суб’єктів системи забезпечення національної безпеки в Україні (2013)
Каленюк О. М. - Використання термінологічних напрацювань галицьких правників для формування сучасної національної правничої термінології (2013)
Мацькевич М. М. - Поняття та особливості конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2013)
Ославський М. І. - Огляд як міра адміністративного примусу, що застосовується міліцією для протидії правопорушенням (2013)
Петровська І. І. - Окремі питання нормативно-правового регулювання контрольно-фінансової діяльності в Україні (2013)
Пташник І. Р. - Правове регулювання трансплантації штучно створених органів (2013)
Розвадовський В. І. - Вплив конституційних реформ на статус Голови Верховної ради України: проблеми правового врегулювання (2013)
Бойко Н. М. - Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди) (2013)
Гейнц Р. М. - Поняття об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: порівняльно-правовий аналіз законодавства України й інших країн (2013)
Лупашку Д. В. - Воля як фундаментальний елемент правочину (2013)
Марценко Н. С. - Теоретико-правові засади визначення понять межі і обмеження прав на житло (2013)
Наріжний С. Ю. - Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань у договорах про передання майна у тимчасове користування (2013)
Сабодаш Р. Б. - Проблеми відповідальності юридичних осіб публічного права за невиконання грошових зобов’язань (2013)
Федорончук А. В. - Особливості договору прокату як різновиду договорів приєднання (2013)
Федюк Л. В. - Поняття права юридичної особи на ділову репутацію (2013)
Шайковський А. А. - Визначення юридичної природи темпоральної структури правового часу (2013)
Мироненко І. В. - Нормативне регулювання земельних відносин добросусідства (2013)
Шурупова К. В. - Порушення доступу до інформації у сфері безпеки утворення відходів та поводження з ними (2013)
Яремак З. В. - Суб’єкти державного управління в галузі ведення державних кадастрів природних ресурсів (2013)
Ведмідський О. В. - Соціально-демографічні ознаки особи, яка вчиняє втечу з виправних колоній (2013)
Йосипів А. О. - Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються мігрантами-маргіналами (2013)
Лихова С. Я. - Проблеми застосування амністії та помилування щодо осіб, засуджених до позбавлення волі, Бідна А. О. (2013)
Слівінський В. Р. - Мотиваційно-ціннісна основа самореалізації працівника ОВС (2013)
Шандра Б. Б. - Дослідження об’єкта та суб’єкта злочину в контексті вивчення соціальних детермінант злочинності (2013)
Максимів Л. В. - Правові основи підготовки офіційного звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати (2013)
Микитин Ю. І. - Місце медіації у кримінальному провадженні та критерії її застосування в контексті нового КПК України (2013)
Пришляк С. О. - Процесуальні особливості проведення допитів при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2013)
Харченко І. Г. - Гіпноз його можливості використання в боротьбі з правопорушеннями (2013)
Страфун С. С. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці рецидиву передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Богдан С. В., Витриховська О. М., Негря Н. М. (2011)
Коструб О. О. - Оцінка впливу аутологічних клітинних культур на відновлення дегенеративно ураженого сухожилля в експерименті, Грищенко В. І. , Блонський Р. І., Гончарук О. І., Волкова Н. О. (2011)
Науменко Н. О. - Нові аспекти в рентгенодіагностиці недосконалого остеогенезу, Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Зима А. М. (2011)
Зазірний І. М. - Ендоскопічні втручання на ахілловому сухожиллі при тендинопатії, Євсєєнко В. Г. (2011)
Лоскутов А. Е. - Особенности деформации вертлужной впадины при диспластическом коксартрозе с позиции эндопротезирования, Олейник А. Е., Зуб Т. А. (2011)
Філіпчук В. В. - Математичне моделювання наслідків часткового розладу сферичності головки стегнової кістки. Частина 1., Супрун А. Д., Шмельова Л. В. (2011)
Головаха М. Л. - Влияние сагиттального наклона тибиального плато на риск повреждения передней крестообразной связки, Шишка И. В., Банит О. В., Красноперов С. Н., Шабус Р., Орлянский В. (2011)
Дехтяренко Н. О. - Можливості використання імуномодулюючої терапії в лікуванні гематогенного остеомієліту хребта, Сташкевич А. Т., Шевчук А. В., Вітковський А. М. (2011)
Слободской А. Б. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе, Бадак И. С., Воронин И. В., Дунаев А. Г., Быстряков П. А. (2011)
Ямінський Ю. Я. - Хірургічні методи відновлення функції кисті у хворих з наслідками травматичного ушкодження шийних сегментів спинного мозку, Третяк І. Б. (2011)
Страфун С. С. - Метод вибору лікувальної тактики пацієнтів з однокамерним гангліоном кистьового суглоба, Лакша А. М., Шипунов В. Г. (2011)
Драган В. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния большеберцовой кости при использовании приводного внутрикостного дистракционного аппарата, Тяжелов А. А., Федуличев П. Н., Герман А. А., Андрианов М. В., Данилюк А. В., Аникин А. Е. (2011)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні особливості ураження тканин кульшового суглоба та деякі клініко-морфологічні залежності при різних видах варусної деформації проксимального кінця стегнової кістки у дітей та підлітків, Кабацій М. С., Філіпчук В. В., Мороз Д. М. (2011)
Григоровський В. В. - Биохимические изменения у больных с гнойными осложнениями после цементного эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, Кабацій М. С., Філіпчук В. В., Мороз Д. М. (2011)
Анкін М. Л. - Вибір засобів фіксації при хірургічному лікуванні переломів дистального відділу променевої кістки, Петрик Т. М., Кацалап В. В., Сатишев М. М. (2011)
Корж Н. А. - Фармакологическое сопровождение артроскопических операций, Болховитина Н. А., Болховитин П. В. (2011)
Левицький А. Ф. - Реабілітація дітей з кістами довгих кісток, Головатюк Д. В., Воронько Т. В., Шевцова О. М. (2011)
Костогриз О. А. - Актуальні питання клітинної терапії дефектів суглобового хряща: проблеми та перспективи напрямку (огляд літератури), Зубов Д. О. (2011)
Інформація про VIII черговий конгрес Міжнародної асоціації з артроскопії, хірургії колінного суглоба та ортопедичної спортивної медицини (ISAKOS), Ріо-де-Жанейро, 14–19 травня 2011 р. (2011)
Луцька Г. В. - Етапи життєвого шляху О. Я. Кониського та його вплив на розвиток юридичної науки в НТШ (2013)
Присташ Л. Т. - Система органів управління Буковиною після адміністративної реформи 1925 р. у Румунії (2013)
Козлов М. В. - Співвідношення понять "місцевого самоврядування" і "територіальної громади" у міжнародному та в національному праві України (2013)
Олійник А. Р. - Регламентація податкового обов’язку: порівняльна характеристика норм Основного закону України та Румунії (2013)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з народними депутатами України (2013)
Фріс І. П. - До поняття нотаріальної діяльності (2013)
Шинкарук Н. В. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері електроенергетики (2013)
Банасевич І. І. - Договір побутового підряду як вид споживчого договору (2013)
Гришко У. П. - Деякі аспекти захисту прав пасажирів (споживачів) за проектом Закону України "Про перевезення на таксі та перевезення на замовлення" №2393а (2013)
Жорнокуй В. Г. - Правова природа права на інформацію про діяльність господарського товариства (2013)
Зозуляк О. І. - Теоретико-правові аспекти визначення організаційно-правових форм непідприємницьких юридичних осіб (2013)
Килимник І. І. - Правова характеристика захисту комерційної таємниці, як об’єкту права інтелектуальної власності, Харитонов О. В. (2013)
Мігащук М. І. - Кореспонденція як об’єкт суб’єктивного права (2013)
Мирза С. С. - Основні напрямки дослідження цивільно-правових інститутів у працях учених української юридичної науки кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2013)
Олійник О. С. - Особливості регулювання інноваційної діяльності в сучасний період (2013)
Сигидин М. М. - Корпоративний договір в системі цивільно-правових договорів (2013)
Сіщук Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до розуміння поняття реорганізації (2013)
Сліпенчук Н. А. - Проблемні питання щодо визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства (2013)
Ясечко С. В. - Становлення поглядів щодо предмету правочину (2013)
Вівчаренко О. А. - Методологія дослідження правової охорони земель (2013)
Кобецька Н. Р. - Система документів дозвільного характеру у сфері використання природних ресурсів (2013)
Костур О. Д. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства про організаційно-правові форми ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні та державах СНД (2013)
Ваганова І. М. - Проблеми застосування заходів запобігання під час проведення страйку у трудовому праві України (2013)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - До питання зміни істотних умов праці (2013)
Карелін В. В. - Сутність заохочень і стягнень в процесі виконання покарання у виді позбавлення волі (2013)
Козич І. В. - Питання політики в сфері протидії злочинності в матеріалах Третього конгресу ООН з попередження злочинів і режимів для злочинців (2013)
Луцик Г. Д. - Кримінально-правові засоби охорони трудових прав людини за КК України (2013)
Мармура О. З. - Система та системність використання ознак, що кваліфікують злочин (2013)
Смушак О. М. - Відповідальність за потурання злочину, та його попереджувальний вплив на злочинність (2013)
Ясеницький В. Є. - Обсяг суспільно небезпечних наслідків у складі злочину "неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником" (2013)
Кадук С. В. - Наукові і правові основи формування й використання натурних колекцій у розслідуванні злочинів (2013)
Микитин Ю. І. - Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи "Про медіацію у кримінальних справах" як основа для правового регулювання запровадження і реалізації відновного правосуддя, Реєнт О. О. (2013)
Луцький М. І. - Правова основа формування судової системи ЗУНР (2014)
Мамонтов І. О. - Проблеми боротьби ОУН і УПА у сучасній юридичній науці (2014)
Присташ Л. Т. - Юридичне оформлення анексії Буковини Румунією (2014)
Албу А. А. - Категорія управління як міжгалузеве поняття (2014)
Білоцький О. В. - Напрямки запобігання та протидії проявам корупції в Україні (2014)
Дем'янчук Ю. В. - Концепція захисту прав і свобод людини в умовах інформаційної сфери (2014)
Книш В. В. - Правове регулювання конституційно-правової відповідальності суддів в Україні (2014)
Петровська І. І. - Фінансовий контроль в системі заходів запобігання та протидії корупції в Україні: загальна характеристика (2014)
Пташник І. Р. - Законодавче регулювання трансплантації органів в Європейському Союзі (2014)
Сенюк О. В. - Особливості системи військової підготовки студентів у вищих військових навчальних закладах й військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України: адміністративно- правовий аспект (2014)
Стефанчук М. М. - Актуальні питання правової регламентації адміністративних корупційних правопорушень (2014)
Хачатуров Е. Б. - Митне оформлення у суднобудуванні та адміністративно-правові засади його регулювання (2014)
Блажівська О. Є. - Історико-правові новели проекту Цивільного уложення Російської Імперії (2014)
Васильєва В. В. - Закон та договір у системі юридичних фактів (2014)
Главач І. І. - Теоретико-правові аспекти визначення понять "суб'єкт" та "учасник" спадкових правовідносин (2014)
Гришина І. І. - Відповідальність акціонерного товариства за невиплату оголошених дивідендів (2014)
Мироненко І. В. - Поняття та ознаки нерухомого майна (2014)
Олійник О. С. - Особливості формування агнатського та когнатського споріднення в римському суспільстві (2014)
Сліпенчук Н. А. - Примусове виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту корпоративних прав (2014)
Токунова А. В. - Договір факторингу: загальна характеристика (2014)
Устінський А. В. - Поняття готельної послуги: цивільно-правовий аспект (2014)
Юркевич Ю. М. - Поняття та ознаки засновницького договору (2014)
Яворська О. С. - Депозитарна система України: новели правового регулювання (2014)
Ясечко С. В. - Становлення поглядів щодо предмету правочину (2014)
Багай Н. О. - Міжнародно-правове регулювання аграрних відносин та розвиток аграрного законодавства України (2014)
Данилюк Л. Р. - Мисливське господарство: поняття, особливості, завдання та функції (2014)
Романко С. М. - Екологічна безпека довкілля та людини: поняття, критерії та окремі превентивні заходи забезпечення (2014)
Гуцуляк М. Я. - Роздільне тримання ув'язнених та засуджених як один із напрямів реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань, Івашко І. П. (2014)
Ковальов С. І. - Малозначність діяння та матеріальна шкода в кримінальному праві України: поняття та співвідношення (2014)
Козич І. В. - Деякі питання взаємозв'язку кримінально-правової та кримінально- виконавчої політики (2014)
Савінова Н. А. - Віктимологічні профілактики у соціальних мережах - ефективний рух до персональної безпеки (2014)
Шведова Г. Л. - Сучасні концепції протидії корупції: кримінологічна характеристика (2014)
Загурський О. Б. - Рівність перед законом і судом: постановка проблеми (2014)
Круль С. М. - Розмежування понять кримінальна та криміналістична реєстрація на сучасному етапі розвитку криміналістики (2014)
Ткачук С. Г. - Професор Ю. М. Даденков – фундатор наукової школи дорожньо-мостової гідравліки України (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Система оцінки та контролю якості дистанційної освіти в сфері туризму в міжнародному проекті WENET, Дмитрієв М. М., Бакуліч О. О. (2011)
Бахтіярова Х. Ш. - Комплексний підхід до гуманізації інженерно-технічної освіти в контексті фундаменталізації професійної підготовки, Язвінська О. М. (2011)
Данчук В. Д. - Аспекти проектування синергетичного освітнього онлайн середовища в рамках концепції формування технології Web 3.0, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2011)
Хорошун Б. І. - Гуманітаризація професійної освіти: дослідження зарубіжного досвіду, Язвінська О. М., Глушенок Н. М. (2011)
Хримли И. А. - Роль морали и права в формировании аксиологических ориентиров молодежи в высшей школе (2011)
Цегольник П. А. - Розробка концепції розвитку вищого навчального закладу: засади та методичні аспекти (2011)
Язвінська О. М. - Проблема професійної мобільності сучасного фахівця в контексті фундаменталізації професійної підготовки (2011)
Бахтіярова Х. Ш. - Професіографічний моніторинг якості підготовки фахівців за напрямом "Професійна освіта" в НТУ (2011)
Айвазов Ю. М. - Вплив вибою на напружено-деформований стан біля протяжної виробки під час її проведення (2011)
Айвазов Ю. М. - Застосування уніфікованої багатошарнірної оправи для станцій метрополітену та міських підземних транспортних споруд, Кот Д. В. (2011)
Папченко О. М. - Інформативні ознаки для побудови алгоритму термограм аеродромних покриттів, Деркачов О. Б. (2011)
Дмитрієв М. М. - Дослідження проблеми теплового не руйнуючого контролю аеродромних покриттів в Національному транспортному університеті України (НТУ), Папченко О. М., Деркачов О. Б., Бойко В. І. (2011)
Папченко О. М. - Перспективи розвитку технологій теплової діагностики аеродромних покриттів, Деркачов О. Б., Рутковська І. А. (2011)
Горобінська І. В. - Забезпечення розвитку транспортно-дорожнього комплексу Україні шляхом будівництва цементобетонних доріг, Медведева С. С. (2011)
Гриневицький Б. В. - Особливості застосування попередньо напружених бетонних пустотних плит без звичайного армування (2011)
Курніков С. І. - Розвиток конструкції зарубіжних автомобілів під впливом безпеки руху (2011)
Теміргалієв В. А. - Особливості розрахунку попередньо напружених залізобетонних двоскатних балок, Гриневицький Б. В. (2011)
Говорун А. Г. - Визначення моменту механічних втрат у двигуні з газотурбінним наддувом, Павловський М. В., Подпіснов B. C. (2011)
Говорун А. Г. - Вплив різних типів систем автоматичного регулювання частоти обертання на роботу дизелів, Сельский М. П., Куций П. В. (2011)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив типу системи живлення на екологічні показники бензинового двигуна, Карев С. В., Манько І. В., Славін В. В. (2011)
Дем'янюк В. А. - Аналіз процесу гальмування автобуса з протиклювальною схемою підвіски, Дем'янюк Р. В. (2011)
Іванов О. С. - Розвиток автоматизованих систем керування на автомобілі (2011)
Курніков С. І. - Динаміка зміни параметрів конструкції автомобілів (2011)
Марков О. Д. - Automotive Aftermarket – незалежний автосервіс: необхідні кардинальні зміни, Веретельникава Н. В., Кушнір В., Винарчук І. (2011)
Марков О. Д. - Методологічні засади побудови системи управління процесом надання послуг автосервісу, Веретельнікова Н. В., Ямцун П., Сидоренко Б., Савчук М., Кушнір В., Грищенко В. (2011)
Марчук P. M. - Визначення навантаження на осі автопоїзда-контейнеровоза (2011)
Мойся Д. Л. - Експериментальне визначення маневреності макета триланкового автопоїзда (2011)
Сахно В. П. - Експериментальні дослідження маневреності автопоїзда-контейнеровоза, Гуменюк П. О., Марчук P. M., Придюк В. М. (2011)
Сахно В. П. - До виначення стійкості автопоїзда при русі заднім ходом, Вербицъкий В. Г., Гуменюк П. А. (2011)
Тімков О. М. - До питання перспектив розвитку гібридних автомобілів, Луцик А. П. (2011)
Тютін В. М. - Експериментальні дослідження одноступінчастого планетарного редуктора, Левківський С. А. (2011)
Хаврук В. О. - Моделювання інноваційної системи менеджменту якості продукції (2011)
Алькема В. Г. - Викростання механізму у контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств (2011)
Амеліна Н. К. - Можливості мінімізації та уникнення ризику (2011)
Андрієвська О. М. - Логістичний підхід до управління підприємством (2011)
Антоненко Н. В. - Податкова реформа як стратегічний інструмент національного економічного розвитку (2011)
Антоненко Н. В. - Прогноз розвитку світової валютної системи, Богаченко І. П. (2011)
Бабаченко Л. В. - Удосконалення організації та планування діяльності пасажирських автотранспортних підприємств, Хоменко І.О. (2011)
Бабич Л. М. - Актуальні проблеми формування бюджетної політики в контексті забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку (2011)
Базилюк А. В. - Методи забезпечення економічної стійкості автотранспортного підприємства, Зайончик Л. Г., Левковець Н. П. (2011)
Базилюк А. В. - Сутність інтелектуального ресурсу. Його вплив на структуру капіталу підприємства, Теслюк Н. П. (2011)
Безрук Ю. І. - Аналіз і розвиток матеріально-технічної бази в аграрному секторі економіки, Леус П. М. (2011)
Бідняк М. Н. - Значення та можливості інтелекту щодо вирішення складних задач управлінської діяльності, Король Н. Г. (2011)
Бідняк М. Н. - Стратегічне планування розвитку підприємства, Омелъянович О. Р., Гребелъник В. М. (2011)
Бойко В. В. - Вибір критеріїв формування стратегій розвитку підприємств автомобільного транспорту, Кириченко Г. В. (2011)
Бондар Н. М. - Методичні підходи до обгрунтування доцільності реалізації проекту державно-приватного партнерства на транспорті (2011)
Бондаренко В. А. - Методика розрахунку номерного фонду готелів різної категорії (2011)
Боровик Н. А. - Природа та сутність економічного ризику в системі стратегічного планування діяльності підприємств, його позитивні та негативні сторони, Тимчук М. М. (2011)
Гаврилюк А. В. - Значення, роль та взаємозв'язок складових системи мотиваційного моніторингу (2011)
Гаєвська О. М. - Особливості організації та здійснення податкових перевірок в умовах податкового кодексу (2011)
Гайдай Г. Г. - Оцінка інвестиційної діяльнoсті автотранспортних підприємств Миколаївської області (2011)
Горбенко О. В. - Оборотність, як один із основних показників управління запасами підприємства (2011)
Горбенко О. В. - Витрати населення як критерій для визначення переліку продуктів харчування повсякденного попиту, Сопоцько О. Ю. (2011)
Гордієнко В. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості сучасних українських автотранспортних підприємств (2011)
Горобінська І. В. - Механізм реалізації державної регуляторної політики в сфері транспортної діяльності (2011)
Гуцалюк О. І. - Діалектика поняття "податок" (2011)
Голубкова И. А. - Закономерности формирования круизных пассажиропотоков (2011)
Головніна О. Г. - Аспекти оцінки тіньової синергії соціально-економічного розвитку системи (2011)
Данчук В. Д. - Дослідження природи підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки, Козак Л. С., Данчук М. В. (2011)
Даценко М. В. - Основні тенденції кредитного ринку та їх вплив на економічну діяльність підприємств автотранспорту (2011)
Дегтярьова О. М. - Теорертичні аспекти визначення сутності моніторингу фінансово-бюджетної дисципліни підприємств (2011)
Дзюба О. М. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні, Лаврик Г. І. (2011)
Докуніхін В. З. - Економічна доцільність централізації відновлювальних робіт автомобілів на СТОА АПК України, Ковтун М. М., Лудченко Я. О. (2011)
Дорошкевич Д. В. - Стандартизація бізнес-процесів як метод підвищення якості управління (2011)
Дудка Т. В. - Доцільність застосування різних видів стимулювання праці працівників на підприємствах України, Філоненко О. Д. (2011)
Дулеба Н. В. - Автотранспортне підприємство як складова транспортного комплексу України (2011)
Евтушенко О. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку соціального страхування в Україні (2011)
Ємельянцева Д. І. - Податкові реформи в Україні (2011)
Жулин О. В. - Формування сучасних міжбюджетних відносин в Україні (2011)
Жулин О. В. - Податкова система: європейський і національний досвід, Хаврюта Є. Л. (2011)
Іванчук С. І. - Особливості обліку діяльності благодійних організацій, Малицька І. В. (2011)
Івасишина Н. В. - Логістичний менеджмент як основний чинник реалізації корпоративної стратегії підприємства, Пильченко А. О. (2011)
Івасишина Н. В. - Зарубіжний досвід управління персоналом, Рекрут В. М. (2011)
Ільченко В. Ю. - До аналізу методичних підходів щодо оцінки рівня захисту підприємств від недружніх поглинань, Грищенко А. О. (2011)
Карпенко О. В. - Детінізація заробітної плати в Україні: сучасний стан та перспективи (2011)
Клименко І. С. - Деякі аспекти структури та джерел фінансування підприємств (2011)
Козак Л. С. - Когнітивна діагностика імовірності банкрутства слабоструктурованих економічних систем, Федорук О. В. (2011)
Комчатних О. В. - Розвиток автотранспортного комплексу України (2011)
Корольова О. І. - Уніфікація обліку витрат машинобудівних підприємств (2011)
Кучерук Г. Ю. - Економічні засади забезпечення розвитку якості транспортних послуг (2011)
Лаврик І. Ф. - Формування економічно вигідних маршрутів, Компанецъ К. А. (2011)
Левіщенко О. С. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку дорожньої галузі (2011)
Левчук Н. М. - Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, Комчатних О. В. (2011)
Литвишко Л. О. - Основні підходи до формування політики управління запасами (2011)
Макарова Т. В. - Аналіз можливого економічного механізму інтенсифікації транспортного потоку автомобілів (2011)
Мельниченко О. І. - Управління проектами в дорожньому будівництві, Зюзіна В. П., Сохань В. В. (2011)
Назаренко Я. Я. - Світовий досвід реформування системи пенсійного страхування (2011)
Наконечна С. А. - Податкова політика україни в умовах дії податкового кодексу, Мовчан В. Л. (2011)
Оксюта Н. С. - Соціальні електронні картки, як інструмент обліку пільгових категорій громадян (2011)
Полонський В. Г. - Інвестування в людський капітал – необхідна умова розвитку сучасного підприємства, Антропова А. Ю. (2011)
Розумова К. М. - Єдина методика розрахунків при оформленні проїзних документів (2011)
Ружицъкий А. В. - Сутність поточних фінансових зобов'язань підприємства, Томчишен О. О. (2011)
Седая А. В. - Нейронні мережі як засіб дослідження фінансової діяльності автотранспортних підприємств (2011)
Седой В. Г. - Можливості використання соціальних мережевих сервісів при підготовці спеціалістів туристичної галузі, Омельянович О. Р. (2011)
Сніжко Л. Л. - Методичні основи визначення та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, Главацький П. В. (2011)
Сніжко Л. Л. - Формування та використання нерозподіленого прибутку як основної складової власного капіталу підприємства, Чорна А. Е. (2011)
Сопоцько О. Ю. - Продукти харчування повсякденного попиту як складові споживчого споживчого набору (2011)
Тарануха О. М. - Використання методів управління ризиками залежно від фінансової стійкості підприємства (2011)
Тринєєва Е. Г. - Інноваційне підприємство, як фактор конкурентоспроможності (2011)
Турпак Т. Г. - Проблематика та аналіз функціонування офшорного бізнесу в Україні (2011)
Хмелевський М. О. - Потенціал малого підприємництва в Україні, його оцінка (2011)
Хобта М. О. - Напрями вдосконалення статистичного забезпечення для прийняття управлінських рішень на підприємствах транспортного комплексу, Сукманюк В. М. (2011)
Хоменко І. О. - Синергетичний ефект взаємодії підприємств у межах кластеру (2011)
Цюман Є. С. - Фінансове забезпечення підприємств дорожньої галузі України за допомогою інвестування в оновлення основних фондів (2011)
Чеп'юк Л. М. - Інноваційний потенціал підприємства, Правдюк А. Л. (2011)
Швець Л. В. - Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємств (2011)
Бідняк М. Н. - Ефективність визначення та впровадження диверсиційних бізнес-одиниць, Мороз О. В. (2011)
Кафедрі "Аеропорти" – 10 років! (2011)
Гулєвата Н. Г. - До першовитоків історико-правового вчення К. О. Неволіна (2014)
Присташ Л. Т. - Формування судової системи Західної Української Народної Республіки (2014)
Мацькевич М. М. - Поняття та сутність юридичних гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Теличко М. В. - Адміністративні процедури та їх роль в інституті державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (2014)
Борисов І. В. - Інноваційна діяльність і проблеми інвестування (2014)
Гришко У. П. - Окремі форми відповідальності перевізника як способи захисту прав споживачів транспортних послуг (2014)
Гудима М. М. - Відшкодування збитків: на що розраховувати туристу? (2014)
Гудима М. М. - Тонкощі порядку укладення договору про надання туристичних послуг (2014)
Гунда А. О. - Форми договірної відповідальності послугонадавачів ритуальних послуг (2014)
Кожевникова В. О. - Учасники сімейних правовідносин, на яких поширюється правовий статус члена сім’ї (2014)
Марценко Н. С. - Поняття зловживання суб’єктивними житловими правами майнового характеру (2014)
Олійник О. С. - Особливості правового регулювання майнових відносин подружжя в римському приватному праві (2014)
Парута Ю. І. - Правовий режим членських внесків у громадських об’єднанях зі статусом юридичної особи (2014)
Юсип В. В. - Строки у договорі доручення (2014)
Кобецька Н. Р. - Екологізація законодавства у сфері використання природних ресурсів (2014)
Костур О. Д. - Фермерське господарство як організаційно-правова форма ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні та державах СНД: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Газдайка-Василишин І. Б. - Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2014)
Дорохіна Ю. А. - Деякі питання кваліфікації злочинів проти власності (2014)
Козич І. В. - Ознаки насильства у кримінальному праві (2014)
Павликівський В. І. - Кримінально-правові обмеження свободи слова (2014)
Важинський В. М. - Теоретична характеристика елементів процесу доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва (2014)
Микитин Ю. І. - Історія кримінально-процесуальної політики у сфері примирення та посередництва в Україні (2014)
Тимчишин А. М. - Окремі обставини, що потребують встановлення при відкритті кримінальних проваджень про фальшивомонетництво (2014)
Тітко І. А. - Щодо класифікації кримінально-процесуальних інтересів за суб’єктним критерієм (2014)
Титул, зміст (2011)
Слово до читача (2011)
Оніщенко Н. М. - Правовий конструктив: проблеми систематизації (2011)
Плавич В. П. - Феномен права як соціорегулятор і модель правової дійсності (2011)
Дячук Л. В. - Проблема рабського шлюбу у візантійському праві (2011)
Корнієнко П. С. - Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання виникнення залізничного транспорту в Україні (друга половина XIX ст.) (2011)
Кравченко С. С. - Правові аспекти американського прагматизму та можливість їх впровадження в українське законодавство (2011)
Малишев Б. В. - Систематизація як засіб відображення телеологічних (цільових) зв'язків у законодавстві України (2011)
Андрухів О. І. - Репресії на території західних областях України в 1939-1941 роках (історико-правовий аспект) (2011)
Бедрій М. М. - Застосування та значення терміна "копа" в юридичній термінології середньовічної України (2011)
Болсунова О. М. - Інтегративні засади принципів юридичної відповідальності (2011)
Волкова О. М. - Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості (2011)
Гаврецька М. Й. - Законодавче закріплення правового статусу української мови в Східній Галичині у другій половині XIX ст. (2011)
Дубов Г. О. - Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпретацій та умов формування на сучасному етапі розвитку юридичної науки (2011)
Закревський А. Є. - Правовий статус працівників органів жандармерії у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1849-1918 рр.) (2011)
Зінченко О. В. - Юридичні конструкції як найвища форма правової абстракції (2011)
Мохонько А. В. - Право та політика як регулятори суспільних відносин (2011)
Озель В. І. - Умови законності шлюбу та підстави визнання шлюбу недійсним на Україні в X - поч. XX ст. (за нормами церковного права) (2011)
Худояр Л. В. - Принцип рівності у правовій ідеології українських православних братств XVI-XVIII ст. (2011)
Целуйко М. Ф. - Основні концепції професіонально-правової культури у вітчизняній правовій науці (2011)
Сухонос В. В. - Конституційно-правові засади організації і діяльності прокуратури в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз (2011)
Батанов О. В. - Муніципальні традиції в системі сучасного муніципалізму (2011)
Куян І. А. - Розвиток вчення про суверенітет в українській та російській конституційно-правовій думці дорадянського періоду (2011)
Прієшкіна О. В. - Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні української держави (2011)
Трачук П. А. - Поняття місцевої публічної влади: сутність, зміст та форма (2011)
Чернецька О. В. - Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення (2011)
Баєва Л. В. - Порядок розробки проектів рішень місцевих рад: теоретичні та прикладні аспекти (2011)
Лукашенко А. А. - Шляхи удосконалення чинного законодавства щодо повноважень органів самоорганізації населення та статусу їх керівників (2011)
Щербанюк Л. М. - Питання юридичної відповідальності адресатів права депутатського запиту в Україні (2011)
Галіахметов І. А. - Адміністративно-правове регулювання відносин в економічному обороті України: проблеми управління об'єктами державного майна (2011)
Ігонін Р. В. - Делеговані державою управлінські повноваження органам суддівського самоврядування: правова природа та доцільність надання (2011)
Марченко В. Б. - Щодо застосування терміна "адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" у Податковому кодексі України (2011)
Мінка Т. П. - Онтологічні характеристики правового режиму адміністративного права (2011)
Духовна О. В. - Місцеві запозичення як джерело фінансування житлово-комунального господарства: особливості правового регулювання (2011)
Ковальчук Н. М. - Антидемпінговий, антисубсидиційний та спеціальний процеси: поняття та стадії проведення (2011)
Мороз Ю. А. - Пільговий режим оподаткування для сільськогосподарських виробників (застосування судами норм матеріального права, а саме п. 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" в період 2008-2009 рр.) (2011)
Якубовський Р. В. - Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні (2011)
Войтенко І. С. - Органи (посадові особи), які мають право застосовувати адміністративно-господарські санкції (2011)
Лазур Я. В. - Деякі аспекти удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадянина в контексті судової реформи (2011)
Бондарєва М. В. - Реалізація спадкових правовідносин у нотаріальному процесі (2011)
Віхров О. П. - Організаційно-господарські зобов'язання з ліцензування господарської діяльності (2011)
Грамацький Е. М. - До питання темпоральної локалізації колізійної прив'язки (2011)
Кашинцева О. Ю. - Правова охорона антропологічної цілісності людини крізь призму особистих немайнових прав (2011)
Коструба А. В. - Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України (2011)
Телестакова А. А. - Окремі питання визначення критеріїв класифікації договорів про надання послуг (2011)
Харченко Г. Г. - Правова проблематика захисту інтересу в цивільному праві України (2011)
Андрущак О. Л. - Вимога існування акцій виключно в бездокументарній формі як один із факторів ефективного розвитку ринку цінних паперів (2011)
Гончарова А. В. - Деякі проблеми та перспективи розвитку спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України (2011)
Ковальчук Я. В. - Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов'язкову частку в спадщині (2011)
Кульчій О. О. - Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов'язкового страхування відповідальності автовласників (2011)
Машков К. Є. - Права та обов'язки працівників, що виникають внаслідок отримання заохочення за трудові досягнення (2011)
Моторна В. Ю. - Співвідношення договору тест-драйву автомобіля з іншими договорами та його місце в системі договірного права (2011)
Сербова А. В. - Способи укладання договору газопостачанн споживачів (2011)
Полетило К. С. - Пріоритет міжнародних договорів у США та країнах Європейського Союзу в контексті (2011)
Шкребець Д. В. - Судове доказування (2011)
Бошицький Ю. Л. - Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні (2011)
Андрусів У. Б. - Щодо питання особистих немайнових прав організацій мовлення (2011)
Волошин В. О. - Історія становлення правового регулювання відносин у сфері промислової власності (2011)
Савич С. С. - Графічне представлення торговельної марки як вимога права ЄС та її включення у національне законодавство (на прикладі Республіки Польща) (2011)
Стройко І. А. - Способи вільного використання програм організацій мовлення у цифрову еру. Обмеження суміжних прав організацій мовлення (2011)
Кулинич П. Ф. - Охорона землі як основного національного багатства: конституційний аспект (2011)
Бусуйок Д. В. - Класифікація земельних адміністративних послуг (2011)
Добробог Л. М. - Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки (2011)
Сидор В. Д. - Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права (2011)
Марчук М. П. - Особливості вилучення земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (2011)
Денисов С. Ф. - Проблеми вивчення та організації запобігання злочинності молоді під час дозвілля у пострадянський період в Україні (2011)
Ігнатов О. М. - Роль психічних аномалій в детермінації кримінального насильства (2011)
Канцір В. С. - Терористична діяльність і національна безпека (2011)
Марисюк К. Б. - Питання майнових покарань в основних засадах кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. (2011)
Оверчук С. В. - Диференціація складу суду на одноособовий та колегіальний (2011)
Шигонін О. Б. - Класифікація вбивств із сексуальних мотивів (2011)
Аніщук В. В. - Місце уявної оборони у системі кримінального права України (2011)
Дударець Д. В. - Причиновий зв'язок у злочинах, що вчиняються шляхом бездіяльності: порівняльно-правовий аспект (2011)
Калинюк Н. М. - Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні (2011)
Карпова Н. Ю. - Проблемні питання у визначенні потерпілого від порушення права на захист людини (2011)
Нестерова І. А. - Щодо способів прояву шахрайства в сфері туристичного бізнесу України (2011)
Тюнін В. О. - Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 256 Кримінального кодексу України (2011)
Волошин Ю. О. - Особливості формування моністичних концепцій співвідношення міжнародного та внутрішньонаціонального права та їх роль у розвитку міждержавної інтеграції (2011)
Березовська І. А. - Лісабонський договір як правова основа для регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу, Лисенко О. М. (2011)
Дей М. О. - Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці (2011)
Кузьменко А. М. - Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства (2011)
Пампуха Г. Г. - Бельгія як місце міжнародного арбітражу (2011)
Садигов А. И. - Международно-правовьіе основи торговли енергоресурсами (2011)
Lamm V. - Overview of the legislative steps taken to foster a more effective nuclear liability regime* (2011)
Бездєнєжна М. Ю. - Робота комісії міжнародного права над регулюванням транскордонних водоносних горизонтів (2011)
Буквич А. В. - Предмет регулювання Гаазької конвенції про право, що застосовується до цінних паперів, які знаходяться у посередника (2011)
Василенко О. С. - Електронна комерція як напрям уніфікації в рамках Юнсітрал (2011)
Денисова Д. О. - Історія кодифікації інституту відповідальності міжнародних організацій: проблеми становлення (2011)
Федевич О. М. - Міжнародна співпраця України в аспекті подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2011)
Бедь В. В. - Міжнародно-правове закріплення свободи совісті (2011)
Полюжин М. М. - Ідеї В. І. Вернадського і сучасні проблеми реалізації ноосферної освіти (2011)
Дацюк В. Б. - Співвідношення економічних злочинів та злочинів у сфері економіки (2011)
Лопушанська О. В. - Мовна політика у галузі освіти: теоретико-правові основи (2011)
Гусарєв С. Д. - Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти (2011)
Білоус В. Т. - Актуальне дослідження проблем реформування місцевої публічної влади в Україні (2011)
Забарний Г. Г. - Актуальна праця у галузі права інтелектуальної власності (2011)
"Круглий стіл" на тему: "Медіація в Україні: від теорії до практики" (2011)
"Круглий стіл" на тему: "Дотримання прав людини як фактор авторитету та стабільності держави" (2011)
У КУП НАН України відбувся майстер-клас Вільяма Еліота Батлера, професора Пенсільванського університету (США) (2011)
В КУН НАНУ відбувся майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "4 наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького (2011)
До відома авторів (2011)
Страфун С. С. - Хірургічне лікування пошкоджень місця прикріплення сухожилля довгої головки двоголового м’яза плеча, Сергієнко Р. О., Страфун О. С. (2011)
Костылев М. В. - Ультразвуковая диагностика посттравматических нарушений артериального кровотока пальцев кисти, Фурманов А. Ю., Гуч А. А., Матящук А. С. (2011)
Слободской А. Б. - Эндопротезирование суставов верхней конечности, Прохоренко В. М., Бадак И. С., Воронин И. В., Дунаев А. Г., Быстряков П. А. (2011)
Коструб О. О. - Міцність сухожилля на розтягування після клітинної терапії його дегенеративного пошкодження в експерименті, Блонський Р. І., Лазарев І. А., Заєць В. Б., Гончарук О. І., Волкова Н. О., Юхта М. С. (2011)
Філіпчук В. В. - Математичне моделювання наслідків часткового розладу cферичності головки стегнової кістки. Частина ІI, Супрун А. Д., Шмельова Л. В. (2011)
Лябах А. П. - Хірургічне лікування діабетичної остеоартропатії стопи в хронічній стадії, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Лазаренко Г. М., Турчин О. А. (2011)
Анкин Н. Л. - Количественная рентгенологическая характеристика архитектоники пяточной кости в норме, при продольном плоскостопии и при ее переломах, Левченко В. А., Радомский А. А., Сахно Т. К., Левченко А. В., Гуменюк В. М (2011)
Комогорцев И. Е. - Оперативное лечение повреждений передней крестообразной связки и медиального капсулярно-связочного аппарата коленного сустава (2011)
Костогриз О. А. - Диференційований підхід хірургічної тактики при повношарових травматичних дефектах суглобового хряща колінного суглоба (2011)
Майко В. М. - Профілактика, діагностика і лікування тромбозу глибоких вен нижньої кінцівки після тотального ендопротезування хворих на остеоартроз кульшового суглоба, Луцишин В. Г., Скупий О. М., Кравченко І. П. (2011)
Анкін М. Л. - Остеосинтез переломів проксимального відділу плечової кістки пластиною з кутовою стабільністю, Ковальчук В. М., Ковальчук М. В. (2011)
Герасименко С. І. - Вивчення зв’язку між внутрішньосуглобовим тиском та об’ємом внутрішньосуглобової рідини в нормальному променезап’ястковому суглобі при різних просторових положеннях кисті, Бабко А. М., Боєр В. А. (2011)
Страфун С. С. - Морфологічні зміни долонного апоневрозу при контрактурі Дюпюітрена, Бруско А. Т., Уровський О. О. (2011)
Герцен Г. І. - Ефективність протизапального препарату "Хондроцерину” (діацереїну) у комплексному лікуванні остеоартрозу великих суглобів нижніх кінцівок, Остапчук Р. М., Хуцишвіллі Г. В., Прибилюк С. В. (2011)
Корпан М. И. - Роль нарушений метаболизма гликозаминогликанов в патогенезе остеоартроза и их медикаментозная коррекция (обзор литературы), Магомедов С., Бруско А. Т., Чекман И. С., Бурьянов А. А., Костогрыз О. А., Омельченко Т. Н., Утюшев А. М., Фиалка-Мозер В. (2011)
Зазірний І. М. - Актуальні питання pевізійного ендопротезування колінного суглоба (огляд літератури) (2011)
Голопатюк Аркадій Станіславович (2011)
Онищенко В. П. - Лібералізація та ефективність торговельної політики, Гащицький О. А. (2014)
Андрійчук В. Г. - Евентуальні заходи демпфування деструктивних факторів вітчизняної економіки в умовах загострення її кризово-рецесійних процесів (2014)
Дедяєва Л. М. - Особливості формування структури експорту України (2014)
Іванов Є. І. - Значення митного адміністрування й торговельної інфраструктури в системі зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Квач Я. П. - Види посередників у зовнішньоекономічній діяльності: теоретичні аспекти, Борісов О. Г., Лопатко К. М. (2014)
Кібальник Л. О. - Трансформація ролі країн із ринками, що формуються, у сучасному геоекономічному просторі (2014)
Кіртока Р. Г. - Підвищення конкурентоспроможності як мета державного регулювання національної економіки (2014)
Ковалевський Л. Г. - Автомобілебудування України: складні часи сьогодення та перспективи розвитку (2014)
Лисюк В. М. - Методологічні засади моделювання процесів економічного розвитку (2014)
Мілько І. В. - Стратегічне управління як необхідна передумова забезпечення технологічної конкурентоспроможності промислового підприємства (2014)
Нікончук Н. В. - Оцінка рівня конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні (2014)
Платонов О. І. - Мультимодальні перевезення: парадигма економічної безпеки (2014)
Прокопов О. А. - Державна допомога суб’єктам господарювання в Україні: сучасні тенденції та відповідність європейським стандартам (2014)
Шапошников К. С. - Теоретичні аспекти аналізу стратегічного потенціалу корпоративного підприємства, Толстая Н. В. (2014)
Шендерівська Л. П. - Методи управління розвитком поліграфічних підприємств (2014)
Ястремський О. І. - Порівняльний аналіз структури національних економік: Україна (2005, 2011 рр.) – Польща (2005 р.) (2014)
Дроздова О. Г. - Особливості формування облікової політики на підприємствах комісійної торгівлі (2014)
Краліч В. Р. - Внутрішній фінансовий моніторинг як особлива форма внутрішнього контролю банківських установ (2014)
Болгов В. Є. - Формування механізму інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Кошельок Г. В. - Управління грошовими потоками підприємства (2014)
Молохова Я. О. - Аналіз основних засад механізму бюджетного регулювання в Україні (2014)
Монастирська Т. Б. - Об’єкти обліку організацій з обслуговування житлового фонду (2014)
Омельченко О. Ю. - Еволюція структури бухгалтерського балансу: причини та наслідки, Якобчук Є. В. (2014)
Пампура О. І. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів з урахуванням міжнародного досвіду, Гапоненко М. М. (2014)
Чистякова Л. І. - Облік необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (2014)
Чурікова К. О. - Причинні комплекси визначення зростання податкового потенціалу регіону: економічна оцінка його впливу на доходи бюджету великого промислового регіону (2014)
Янковий О. Г. - Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на основі детермінованих моделей, Мельник Н. В., Янковий В. О. (2014)
Ящук С. П. - Роль та місце ОЕСР та МВФ у процесі інституалізації міжнародних фінансових відносин у податковій сфері (2014)
Дзюба С. Г. - Показники якості продукції як предмет аналітичного огляду в законодавстві України, Солоникова В. С. (2014)
Дудник Л. М. - Проблеми законодавчого визначення термінів "фіктивне господарювання" та "фіктивне підприємництво" (2014)
Поліванова О. М. - Особливості приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції щодо захисту прав людини і основоположних свобод 1950 року (2014)
Савченко С. Б. - Проблеми нормативно-законодавчого регулювання аудиту в Україні, Дроздова А. (2014)
Тимощик Л. П. - Теоретико-правовий аналіз поняття "оцінка" в системі управління власністю (2014)
Васильєва В. В. - Тенденції розвитку пенсійної системи держави в посткризовий період (2014)
Коваль В. В. - Інституціональний механізм регулювання квазіінтеграціійних трансакцій у підприємницькій діяльності (2014)
Podvysotska T. - Econometric methods of health care system efficiency estimation (2014)
Тімашов В. О. - Розвиток інституту прав і свобод людини на території України у XVII – на початку ХХ століття (2014)
Штик Ю. В. - Організація оплати праці на підприємстві в сучасних умовах економічного розвитку України, Оголева І. І. (2014)
Яковенко Р. В. - Використання сучасних економічних концепцій у процесі управління вищою освітою в Україні (2014)
Бегма Н. А. - Продуктивність молодняку свиней за впливу альтернативних джерел кормового білку, Микитюк В. В. (2010)
Білоконь О. В. - Вплив мінеральної кормової добавки "кормацинк-p” на обмінні процеси в організмі курей, Мазуркевич А. Й., Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., Журенко О. В. (2010)
Борщенко В. В. - Порівняльний аналіз вітчизняних норм годівлі ремонтних телиць м’ясних порід та норм nrc (2010)
Вачко Ю. Р. - Інтенсивність росту товарного коропа при включені у склад комбікорму фільтроперліту (2010)
Виговський І. В. - Зміна ботанічного та видового складу травостою під впливом удобрення і стимуляторів росту, Мащак Я. І., Сметана С. І. (2010)
Волгіна Н. В. - Вплив інбридингу на селекційні ознаки коней різного типу конституції новоолександрівської ваговозної породи (2010)
Волков В. А. - Ефективність використання ентропійно-інформаційного аналізу в оцінці ступеня мінливості ознак корів української чорно-рябої молочної породи (2010)
Головач М. Й. - Історичні і селекційні аспекти формування генофонду коней в закарпатті, Головач М. М. (2010)
Голубєв М. І. - Забійні якості каченят-бройлерів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах, Кононенко В. К. (2010)
Гудима В. Ю. - Вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів у тканинах курей – несучок за різного рівня вітаміну д3 в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Дармограй Л. М. - Репродуктивні показники кролематок при згодовуванні гранульованих комбікормів різного складу, Лучин І. С. (2010)
Джус П. П. - Цитогенетичний аналіз свиней, яких утримують в різних радіоекологічних умовах, Костенко С. О., Сидоренко О. В. (2010)
Дідківський А. М. - Молочна продуктивність та відтворні якості корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи, Ковальчук І. В. (2010)
Євстафієва Ю. М. - Використання поживних речовин кормів молодняком великої рогатої худоби при ринотрахеїті (2010)
Іскра Р. Я. - Особливості метаболізму в організмі поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому (2010)
Кирилів Я. І. - Вплив згодовування міновіту на перетравність корму молодняку свиней, Гуцол А. В. (2010)
Кирилів Я. І. - Перетравність корму та обміну азоту у молодняка свиней при згодовуванні мінази, Гуцол А. В. (2010)
Кирилів Я. І. - Порівняльна характеристика якості інкубаційних яєць та виводимість у качок пекінської породи і кросу "благоварський", Слабик А. В. (2010)
Коваленко Б. П. - Вплив органів систем крові та кровообігу на формування тканин в туші (2010)
Копилов К. В. - Характеристка тварин української чорно – рябої молочної породи за поліморфізмом генів (qtl), Бірюкова О. Д. (2010)
Котенджи Г. П. - Оцінка корів симентальської породи різної селекції за технологічними ознаками, Чуприна О. В., Свердліков О. В., Левченко І. В. (2010)
Кудлай І. М. - Вплив нових об’ємно-планувальних рішень родильного відділення біотехнологічного комплексу на умови утримання теличок, Луценко М. М. (2010)
Кузів М. І. - Динаміка живої маси та промірів статей тіла телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону україни, Федорович Є. І., Кузів Н. М., Федорович В. В., Бердичевський М. С., Новак І. В. (2010)
Левицька Л. Г. - Пайзово-бобовий зерносінаж у годівлі лактуючих корів, Півторак Я. І. (2010)
Лесик О. Б. - Показники продуктивності цигайських овець в передгірській зоні карпат (2010)
Ляшенко В. М. - Поліпшення відгодівельних і м’ясних якостей овець української гірськокарпатської породи, Лучин І. С., Періг Д. П. (2010)
Маринич І. М. - Метаболічний профіль крові дворічок коропа за різного рівня хрому в раціоні та їх ріст, Янович В. Г. (2010)
Марцінко Т. І. - Вплив окремих біологічних факторів на продуктивність лядвенцево-злакового травостою в умовах передкарпаття (2010)
Музика Л. І. - Продуктивність та племінні якості корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від їх живої маси при народженні, Кос В. Ф., Жмур А. Й. (2010)
Невоструєва І. В. - Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів за різної кількості нерозщеплюваного в рубці протеїну раціону (2010)
Новак І. В. - Показники відтворювальної здатності та їх вплив на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи, Федорович В. В., Кріп О. М., Федорович Є. І., Гудима Г. Г. (2010)
Оріхівський Т. В. - Молочна продуктивність і властивості вим’я корів симентальської породи окремих типів продуктивності в умовах прикарпаття (2010)
Осташевський В. І. - Відтворна здатність сріблясто-чорних лисиць в умовах західного регіону україни, Ковалик Н. П., Кирилів Я. І. (2010)
Павлюк М. В. - Вікова динаміка розвитку і формування сім'яників бугайців чорно-рябої породи, Вовк С. О. (2010)
Пелехатий М. С. - Результати порівняльної оцінки молочних порід, Шуляр А., Тишкевич Я. О. (2010)
Пелехатий М. С. - Аналіз господарсько-біологічних ознак корів чорно-рябої породи зарубіжної селекції в умовах поліського регіону, Піддубна Л. М. (2010)
Повозніков М. Г. - Формування тварин м’ясного комолого симентала в умовах передгір’я українських карпат, Калинка А. К., Блюсюк С. М., Голохоринський Ю. І. (2010)
Попов В. Є. - Ефективність використання комбікормів з різними рівнями сирого протеїну та лізину в годівлі молодняку кролів, Уманець Д. П. (2010)
Приліпко Т. М. - Розробка моделей технологічних елементів вирощування корів первісток, Булатович О. М., Кадиш В. О., Костиш В. Б. (2010)
Радченко Н. П. - Продуктивні якості корів української бурої молочної породи, Скляренко Ю. І., Чернявська Т. О. (2010)
Россоха В. І. - Пошук породоспецифічних генетичних днк-маркерів для типування біологічних зразків великої рогатої худоби, Шкавро Н. М. (2010)
Савченко Ю. І. - Вплив різних типів годівлі бугайців на їх продуктивні якості та перетравність корму і обмін речовин, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А. (2010)
Сичов М. Ю. - Ефективність використання комбікормів з різними рівнями жиру у годівлі молодняку перепелів яєчного напряму продуктивності (2010)
Слобода О. М. - Використання пелюшки в годівлі свійських тварин, Слобода Л. Я. (2010)
Столярчук П. З. - Молочна продуктивність корів-первісток, одержаних із ремонтних телиць при спрямованому їх вирощуванні, Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П., Козак Р. В., Матеуш В. Л. (2010)
Суслова Н. І. - Вплив систем утримання, віку і продуктивності тварин сірої української худоби на концентрацію фосфоліпідів крові в різні сезони року, Грибан В. Г. (2010)
Тринів І. В. - Ефективність вирощування ремонтного молодняка курей-несучок при використанні зерна амаранту, Кирилів Я. І. (2010)
Фарафонов С. Ж. - Ефективність вирощування телят з 3 до 6 міс. Залежно від рівня годівлі (2010)
Фурманець Ю.С. - М'ясна продуктивність бичків абердин-ануської породи при згодовуванні у складі комбікормів цеолітових туфів (2010)
Хомик М. М. - Морфологічний та білковий склад крові гусей за згодовування перліту і цеоліту, Півторак Я. І. (2010)
Хомин М. М. - Антиоксидантний профіль організму корів за згодовування добавок хрому та селену у початковий період лактації, Федорук Р. С., Колещук О. І. (2010)
Чехлатий О. М. - До питання вивчення та нормування мінерального і вітамінного живлення свиней (2010)
Шульга О. М. - Біогенні поверхнево-активні речовини для підвищення ефективності кормів сільськогосподарських тварин, Карпенко О. В., Гуменюк В. В., Петрів М. Д. (2010)
Щербатий З. Є. - Ступінь консолідації селекційних ознак корів окремих ліній стада української чорно-рябої молочної породи, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2010)
Ящук Т. С. - Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства, Тихонова Б. Є. (2010)
Knecht Damian - An integration in agriculture on the basis of cooperation between pigs producres groups and meat plants, Jankowska Anna (2010)
Popiela E. - Influence of propolis and bee pollen on selected hematological, biochemical and antioxidant blood parameters of laying hens, Roman A., Gbiorczyk W., Burek A., Jankowska A. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Сучасний погляд на перебіг патологічної ламкості кісток, Гук Ю. М., Науменко Н. О., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2011)
Страфун С. С. - Неврологічні ускладнення переломів та переломовивихів у кульшовому суглобі, Гайович В. В., Гайко О. Г. (2011)
Бондарук Д. А. - Лечение больных с отдаленными последствиями повреждений сухожилий разгибателей пальцев кисти (2011)
Панченко Л. М. - Остеогенна активність стовбурових клітин строми кісткового мозку у дорослих з коксартрозом, що виник на грунті спондилоепіфізарної дисплазії, Гужевський І. В. (2011)
Григоровський В. В. - Клініко-морфологічні особливості та кореляційні залежності гістологічних показників ураження при гангліонах ділянки кистьового суглоба, Страфун С. С., Шипунов В. Г. (2011)
Ямінський Ю. Я. - Прогнозування результатів відновного хірургічного лікування у хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку (2011)
Бородай О. Л. - Артроскопічна техніка двопучкової анатомічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Погрібний К. М., Клапчук Ю. В. (2011)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування гематогенного остеомієліту шийного та грудного відділів хребта, Пашков О. Є., Шевчук А. В. (2011)
Страфун С. С. - Створення тривимірного еквіваленту хряща in vitro: кінетика росту хондроцитів та агарозний гідрогель як носій, Зубов Д. О., Костогриз О. А., Васильєв Р. Г. (2011)
Коструб О. О. - Ендоскопічне лікування розриву ахіллового сухожилля, Заєць В. Б., Блонський Р. І. (2011)
Атилла Б. - Результаты лечения остеотомией по Ganz больных с дисплазией обоих тазобедренных суставов, Гахраманов А. Г., Вердиев В. Г., Алпаслан М., Аксой Д., Токгёзоглы М. (2011)
Березка Н. И. - Хирургическая концепция лечения множественных и сочетанных переломов костей конечностей, Коструб А. А., Бондарчук Г. В., Литовченко В. А., Гарячий Е. В. (2011)
Сергеев С. В. - Выбор метода хирургического лечения при закрытых переломах плечевой кости. Собственная концепция, Маркин В. А. (2011)
Крись-Пугач А. П. - Рецидиви аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків (огляд літератури), Гук Ю. М., Григоровський В. В., Рославцев А. В. (2011)
Копенкин С. С. - Местное применение нестероидных противовоспалительных средств в травматологии и ортопедии (обзор литературы), Талицкий К. А. (2011)
Гайко Георгій Васильович (2011)
Крись-Пугач Анатолій Павлович (2011)
Вернигора Іван Павлович (2011)
Драган Володимир Володимирович (2011)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2011)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2011 р. в Україні на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "ортопедія і травматологія” (шифр 14.01.21) (2011)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2011 році (2011)
Титул, зміст (2014)
Батанов О. В. - Концептуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні (2014)
Холас І. - Розвиток угорської судової системи в Закарпатті від початку угорської державності до 1867 року (2014)
Гладкий С. О. - Самосвідомість як структурно-функціональне ядро правового самопізнання (2014)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення (2014)
Панасюк Р. П. - Правове забезпечення української кооперації в роки нової економічної політики (1920-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Ситар І. М. - Культурологічний феномен у критично-правових дослідженнях (акультураційний аспект) (2014)
Чаплюк О. І. - Теоретико-правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам (2014)
Едер П. Т. - Особливості створення вищого крайового суду у Львові у складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) (2014)
Дупай Я. М. - Деякі аспекти темпоральної дії нормативно-правових актів (2014)
Козаченко В. М. - Революційна правосвідомість: темпоральні виміри (2014)
Чубата М. В. - Конституційне законодавство ЗУНР: до питання про автентичні та неавтентичні тексти "Тимчасового Основного закону" від 13 листопада 1918 року (2014)
Васильченко О. П. - Рівність прав і свобод людини й громадянина в Україні незалежно від їх політичних переконань (2014)
Гаєва Н. П. - Правові принципи утворення і діяльності громадських об’єднань: деякі міркування (2014)
Корнієнко П. С. - Співвідношення понять і практики здійснення правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні (2014)
Лотюк О. С. - Виникнення та функціонування інститутів громадянського суспільства (2014)
Безносик А. О. - Сучасні форми залучення територіальної громади в міське управління (2014)
Вишневський С. Ф. - Роль функціонального методу в дослідженні правової природи органів самоорганізації населення (2014)
Коваль Н. В. - Правовий статус координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України, їх функції та повноваження (2014)
Нестор В. Р. - Конституційні суди України та Литовської Республіки: організаційно-правовий аналіз (2014)
Кисіль Л. Є. - Адміністративно-правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадян із застосування заходів адміністративного примусу (2014)
Боднар С. В. - Перегляд адміністративних судових рішень за винятковими обставинами (2014)
Войтенко В. О. - Адміністративно-правові засади здійснення контролю банківських установ при визначенні їх платоспроможності та введенні тимчасової адміністрації в особливий період (2014)
Грінь А. А. - Дискреція як особливий елемент повноважень органів виконавчої влади (2014)
Лисенко М. О. - Правовий моніторинг як адміністративно-правовий засіб забезпечення законності у правотворчій діяльності органів виконавчої влади (2014)
Майданевич Н. В. - Поняття та сутність категорії "електроенергетика" (2014)
Романенко Є. О. - Види розпорядників бюджетних коштів та їх діяльність (2014)
Тули Хайдер Абдулнаби - Международные отношения Украины и Ирака и их способы борьбы с коррупцией на уровне государственной власти (2014)
Харенко О. В. - Поняття "інформація" в юридичній науці та законодавстві України (2014)
Ющенко Т. В. - Сутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів місцевого самоврядування у справах про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (2014)
Грудницкая С. Н. - Системоорганизующая функция хозяйственного права в современном мире, Никитченко Н. В. (2014)
Бобрик В. І. - Міжнародна уніфікація і гармонізація процесуального права як напрям оптимізації цивільного і господарського судочинства в Україні (2014)
Віхров С. О. - Нетипові суб’єкти господарювання як учасники господарських відносин на ринку цінних паперів (2014)
Маріц Д. О. - Окремі аспекти запозичення європейського досвіду щодо правового регулювання (2014)
Михайлів М. О. - Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні (2014)
Молчанов Р. Ю. - Щодо правових підстав зміни імені (2014)
Нечипорук С. В. - Повноваження нотаріуса як державного реєстратора (2014)
Шинкарук О. В. - Теоретико-правові основи охорони ділової репутації юридичної особи (2014)
Євміна І. Л. - Види недійсності господарського договору та інших видів правочинів у сфері господарювання (2014)
Кондратова А. М. - Історія становлення і розвитку законодавства про спадкування в Україні (2014)
Мартинюк О. А. - Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Мельниченко О. В. - Правове регулювання режиму власності подружжя у проекті Регламенту Європейської комісії про юрисдикцію, застосовуване право, визнання та застосування рішень у справах щодо правового режиму майна подружжя (2014)
Радомська А. В. - Окремі питання переходу особистих немайнових суміжних прав юридичних та фізичних осіб (2014)
Бошицький Ю. Л. - Проблеми оптимізації управління сферою інтелектуальної власності в сучасній Україні (2014)
Nótári T. - Attempts at creating and reforming legal protection of intellectual property in Hungarian jurisprudence (2014)
Андрусів У. Б. - Закон України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України": новий етап на шляху становлення суспільного мовлення в Україні (2014)
Бондаренко О. О. - Отримання правової охорони на промисловий зразок в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Лузан А. В. - Історіографія винахідництва та його цивільно-правової охорони (2014)
Бусуйок Д. В. - Правові аспекти надання сільськогосподарських дорадчих послуг (2014)
Григор’єва Х. А. - Сільськогосподарські переробні кооперативи як суб’єкти аграрних розписок: правові питання (2014)
Кишко-Єрлі О. Б. - Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу (2014)
Ситнік Т. М. - Землі під зеленими насадженнями у населених пунктах як об’єкт правових відносин (2014)
Андрушко П. П. - Міжнародні договори як джерело кримінального права, Васюк М. М. (2014)
Годуєва К. І. - Участь прокурора у перегляді судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, Мозгова В. А. (2014)
Ткачова О. В. - Безпека персоналу установ виконання покарань як елемент режиму позбавлення волі (2014)
Усатий Г. О. - Інтерес як об’єкт кримінально-правового конфлікту (2014)
Гальцова О. В. - Повага до гідності засудженої особи як складова принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань (2014)
Єгорова Ю. В. - Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах (2014)
Огнєв Т. Є. - Щодо гармонізації кримінально-правового захисту від незаконної міграції у нормах КК України з міжнародними зобов’язаннями України у сфері забезпечення права на свободу пересування (2014)
Перелигіна Р. В. - Протидія жіночому насильству у європейській доктрині та законодавстві (2014)
Потильчак О. І. - Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України (2014)
Тимощук Ю. С. - Визначення поняття принципів кримінального права (2014)
Усова Е. С. - Криминологическая характеристика личности преступника, злостно не исполняющего свои обязанности по уходу за ребенком (2014)
Цибулін Т. Г. - Способи фізичного та інтелектуального пособництва у кримінальному праві України (2014)
Щербакова А. К. - Щодо визначення поняття бандитизму: історичний аспект (2014)
Харчук О. О. - Правове регулювання підсудності в міжнародних морських перевезеннях (2014)
Коваленко С. О. - Міжнародно-правова відповідальність міжнародних неурядових організацій: сучасний стан і перспективи (2014)
Малишева Ю. В. - Умови ефективності цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій Ради Безпеки ООН (2014)
Скопненко Ю. Г. - Організація публічної влади в столичних містах Європейських держав (2014)
Шумеляк К. А. - Відповідність законодавства України стандартам Ради Європи щодо захисту трудових прав молоді та жінок (2014)
Armin S. - Juristenausbildung in Österreich, Bernd W. (2014)
Заєць В. А. - Establishment and development human rights in reproductive medicine (2014)
Звонков Є. Є. - Корпоративні акти: природа, сутність та значення (2014)
Зайчук О. В. - Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні (2014)
VІІ Тодиківські читання "Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах" (2014)
Зустріч з представником юридичного факультету Пенсільванського університету Керолайн Шелдон (США) (2014)
Круглий стіл судді Європейського суду з прав людини від України Ганни Юдківської (2014)
Науковий семінар на тему: "Кримінально-правова охорона медичної діяльності в Україні" (2014)
У КУП НАНУ відбулася І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі" (2014)
Англомовний круглий стіл "Bologna Process. Challenging aspects", приурочений Дню юриста (2014)
Міжнародна наукова конференція "Юридична освіта в сучасній Європі" (м. Зелена Гура, Польща) (2014)
Участь КУП НАН України у Шостому Міжнародному форумі-презентації "Інноватика в сучасній освіті" (2014)
IV Всеукраїнська науково-практична конференція з адміністративного та кримінального права (м. Львів) (2014)
Зустріч ректора КУП НАНУ Ю. Л. Бошицького з ректором Батумського університету Шота Руставелі (Грузія) (2014)
Міжнародний Чорноморський симпозіум (Туреччина) (2014)
Міжнародна наукова конференція "Тринадцяті осінні юридичні читання" (2014)
Представники КУП НАН України взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Іслам та ісламознавство в Україні" (2014)
Міжнародна науково-практична конференція в у м. Кошице (Словаччина) (2014)
Студенти Київського університету права НАН України взяли участь у роботі Міжнародної конференції у Словаччині (2014)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2014)
Редакційні повідомлення (2014)
Страфун С. С. - Новий погляд на етіологію і патогенез деформівного артрозу плечового суглоба, Сергієнко Р. О. (2012)
Крись-Пугач А. П. - Рецидиви аневризмальних кісток у дітей та підлітків: фактори, що впливають на їх розвиток, Гук Ю. М., Григоровський В. В., Рославцев А. В. (2012)
Гайко Г. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової кістки при різних видах остеосинтезу, Калашніков А. В., Вдовіченко К. В., Павлішен Ю. І. (2012)
Торчинський В. П. - Розширене математичне моделювання розподілу сил на поверхнях чашки ендопротеза кульшового суглоба в умовах ацетабулярної дисплазії, Супрун А. Д., Олініченко М. Д., Шмельова Л. В. (2012)
Магомедов С. - Метаболизм соединительной ткани у больных контрактурой Дюпюитрена, Страфун С. С., Уровский А. А., Кузуб Т. А., Полищук Л. В. (2012)
Гужевский И. В. - Тактика и особенности техники эндопротезирования тазобедренного сустава у больных с коксартрозом, возникшим на почве спондилоэпифизарной дисплазии, Герасименко С. И., Панченко Л. М. (2012)
Герцен І. Г. - Міцність кісток на стиснення в умовах пластики порожнин біологічними, синтетичними керамічними та цементними апатитними матеріалами в експерименті (2012)
Страфун С. С. - Вплив передопераційної реабілітації на результати лікування хворих з рецидивом передньомедіальної нестабільності при різних ступенях компенсації нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Богдан С. В. (2012)
Бідненко С. І. - Вплив мікробного фактора на перебіг ідіопатичного коксартрозу, Гайко Г. В., Лютко О. Б., Калашніков О. В. (2012)
Перфілова Л. В. - Визначення функціонального стану сполучної тканини за методом електропунктурної діагностики Р. Фолля у хворих на ревматоїдний артрит й анкілозивний спондиліт (2012)
Гайко Г. В. - Аналіз впливу аутологічних матеріалів сполучної тканини на перебіг репаративного процесу при дефекті кістки в експерименті, Калашніков А. В., Бруско А. Т., Боєр В. А., Зубенко А. Г., Павлішен Ю. І. (2012)
Ямінський Ю. Я. - Застосування епідуральної електростимуляції для поліпшення якості життя хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку (2012)
Шишка И. В. - Корреляция данных магниторезонансной томографии и артроскопии при свежих повреждениях капсульно-связочного аппарата латерального отдела голеностопного сустава, Головаха М. Л., Красноперов С. Н., Банит О. В., Твердовский А. О., Забелин И. Н. (2012)
Літун Ю. М. - Деформування нижньої кінцівки під дією осьових навантажень при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки, Шидловський М. С. (2012)
Попов Василь Антонович (2012)
Герасименко Сергій Іванович (2012)
Зазірний І. М. - Алгоритм лікування хворих з первинним зміщенням надколінника (огляд літератури) (2012)
Гребенніков К. О. - Діагностика та лікування ушкоджень сухожилля заднього великогомілкового м’яза (огляд літератури) (2012)
Немирович-Булгакова О. І. - Інформаційно-наукознавчий рейтинг дисертаційних робіт за спеціальністю 14.01.21 "Травматологія і ортопедія”, затверджених спецрадою ДУ "ІТО АМНУ” за період 2001–2010 рр. (2012)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2012 році (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Испенбетова Л. А. - Роль принципа разрешения международных споров мирными средствами в урегулировании конфликта между США и КНДР (2014)
Пузиков Р. В. - Соблюдение принципа системности как основная детерминанта повышения эффективности правовых актов (2014)
Степаненко Р. Ф. - Маргинальное поведение в формате современных обще-правовых исследований (2014)
Vorslava Z. - Legal aspects of right for a pension as a human right (2014)
Зульфугарзаде Т. Э. - Международно-правовые основы концепции нанотоксикологической безопасности (2014)
Долина Т. П. - Некоторые проблемы защиты прав граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации в Российской Федерации (2014)
Долгова В. И. - Планшет для изучения инновационной диспозиции личности руководителя (2014)
Науменко С. Н. - Особенности адаптации украинских законодательных норм виноградарско-винодельческой отрасли к правовым механизмам Европейского Союза, Юдина Е. П. (2014)
Черняк В. И. - Современный менеджмент: переход от аффективной к когнитивной фазе развития (2014)
Сорока Н. В. - Финансовая модель взаимодействия стейкхолдеров (2014)
Страфун С. С. - Новий погляд на проблему формування та лікування контрактури Дюпюітрена, Гайович В. В., Уровський О. О. (2012)
Гайко Г. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки при різних видах остеосинтезу, Калашніков А. В., Вдовіченко К. В., Чалайдюк Т. П. (2012)
Герцен Г. І. - Перипротезні переломи стегнової кістки після тотального ендопротезування колінного суглоба, Штонда Д. В. (2012)
Лябах А. П. - Підтаранний артродез у лікуванні хворих з неправильно-консолідованими переломами п’яткової кістки, Нанинець В. Я., Омельченко Т. М., Хомич С. В. (2012)
Лазарев І. А. - Вплив локальних дефектів протезованої кульшової западини на стабільність ацетабулярного компонента ендопротеза (біомеханічне моделювання), Сулима О. М., Чкалов О. В. (2012)
Науменко Л. Ю. - Восстановительное лечение больных с повреждениями дистального метаэпифиза лучевой кости, Винник А. А., Погребной О. В. (2012)
Гайко Г. В. - Взаємозв’язок клоногенної активності стовбурових стромальних клітин кісткового мозку і перебігу ідіопатичного коксартрозу, Панченко Л. М., Калашніков Ол. В. (2012)
Гужевский И. В. - Клинико-рентгенологическая диагностика стертых форм спондилоэпифизарной дисплазии у взрослых больных с остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов, Шараевская Ю. Д. (2012)
Гайко О. Г. - Електроміографічний показник "активність введення” у м’язі в нормі та при травмі нерва (2012)
Перепечай О. А. - Консервативное лечение поясничного спинального стеноза, Фищенко Я. В., Белая И. И. (2012)
Герцен І. Г. - Динаміка розчинності біологічних, синтетичних керамічних та цементних композитних гідроксиапатитних матеріалів у штучній плазмі крові в дослідах in vitro, Пархомей О. Р., Куда О. О. (2012)
Лябах А. П. - Додаткова човноподібна кістка: діагностика та хірургічне лікування, Міхневич О. Е., Лазаренко Г. М., Турчин О. А., Гребенніков К. О. (2012)
Перфілова Л. В. - Нові аспекти діагностики синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит (2012)
Євсєєнко В. Г. - До питання класифікації пошкодження верхньої частини суглобової губи лопатки (SLAP) та сухожилля довгої головки двоголового м’яза плеча, Зазірний І. М. (2012)
Бідненко С. І. - Біоплівкова інфекція, сучасний стан проблеми в аспекті травматології та ортопедії (огляд літератури), Лютко О. Б. (2012)
Калашніков А. В. - Показання до додаткової фіксації малогомілкової кістки при переломах діафіза та дистального епіметафіза кісток гомілки (огляд літератури), Літун Ю. М. (2012)
Панченко Михайло Карпович (2012)
Бухтіаров Олег Олександрович (2012)
Озеров Антон Хрисанфович (2012)
Богданов Федір Родіонович (2012)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2012)
Інформація про чергову науково-практичну конференцію з міжнародною участю ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу” 19–20 квітня 2012 р. (2012)
Страфун С. С. - Діагностика та тактика лікування ушкоджень хряща при рецидиві передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Костогриз О. А., Страфун О. С., Богдан С. В. (2012)
Цимбалюк В. І. - Електрофізіологічна оцінка ефективності комбінованої пластики сідничного нерва при його великому дефекті у щурів в експерименті, Третяк І. Б., Гацький О. О. (2012)
Гнатейко Н. О. - Аналіз концентрації TGF-β1 у сироваці крові хворих із закритими діафізарними переломами довгих кісток залежно від способу лікування, Макух Г. В., Калашніков А. В. (2012)
Філіпчук В. В. - Клінічна диференційна діагностика болю попереково-кульшової локалізації у дітей та підлітків у дебюті захворювання, Фіщенко Я. В. (2012)
Герасименко С. І. - Віддалені результати відкритих синовектомій колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Гужевський І. В., Нечипоренко Р. В., Костогриз Ю. О. (2012)
Страфун С. С. - Хірургічна денервація кистьового суглоба, Тимошенко С. В. (2012)
Лазарев И. А. - Перспективы использования инерциальной системы для оценки кинематических характеристик верхней конечности у больных ревматоидным артритом, Бабко А. Н., Мелешко В. В., Лакоза С. Л. (2012)
Кваснюк Д. І. - Диференційна спектральна Стокс-поляриметрична діагностика реактивного синовіту при деформівному гонартрозі та піогенного артриту колінного суглоба, Васюк С. В., Ушенко О. Г. (2012)
Каримов М. Ю. - Новый подход к ранней реабилитации при внутрисуставных переломах локтевого сустава, Гребенкин В. В. (2012)
Хаджибаев А. М. - Лабораторная экспресс-диагностика синдрома жировой эмболии у больных c политравмой, Валиев Э. Ю., Мирджалилов Ф. Х. (2012)
Хакимов Р. Н. - Организационные аспекты хирургического лечения больных с множественными и сочетанными повреждениями конечностей, Валиев Э. Ю., Мирджалилов Ф. Х. (2012)
Підручна С. Р. - Особливості активності антиоксидантних ферментів на тлі тяжкої та комбінованої травми (2012)
Navarro-Sarabia F. - Исследование эффективности повторных внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты и плацебо в коленный сустав у больных с остеоартрозом, Coronel F., Collantes E., Navarro F. J., Rodriguez de la Serna A., Naranjo A., Gimeno M., Herrero-Beamont G. (2012)
Григоровський В. В. - Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина дифузного типу, що розвинулася у м’яких тканинах кисті (два клінічні випадки та огляд літератури), Проценко В. В., Дєдков А. Г., Ільніцький О. В., Григоровська А. В. (2012)
Лябах А. П. - Лікування переломів п’яткової кістки та їх наслідків (огляд літератури), Омельченко Т. М., Хомич С. В., Нанинець В. Я. (2012)
Гайко Г. В. - Основні завдання біоетики в теоретичній та клінічній травматології і ортопедії, Бруско А. Т. (2012)
Лобенко Анатолій Олександрович (2012)
Грицай Микола Павлович (2012)
Гайко Г. В. - Внесок вчених ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України” у розвиток уявлень про фізіологічну та репаративну регенерацію кісткової тканини (основні етапи проблеми), Бруско А. Т., Крись-Пугач А. П. (2012)
Савченко О. І. - Сторінка з історії народовольської преси (2005)
Лиман І. І. - Регулювання шлюбних відносин на півдні України в перші роки існування слов'янської та Херсонської єпархії (2005)
Лохматова А. И. - Произведения художественной литературы как источник по истории крестьянства второй половины ХІХ века (2005)
Антощак М. М. - Внесок М. О. Корфа у розвиток бібліотечної справи (2005)
Додонов А. Ф. - О теоретико-методологических подходах к исследованию общественного развития (2005)
Орлянський В. С. - Центральна комісія національних меншин та її робота щодо єврейського населення України в 1920-і роки (2005)
Ткаченко В. Г. - Питання медичного обслуговування робітників у документах державних органів управління України в 20 - 30-і роки ХХ століття (2005)
Турченко Г. Ф. - Національна політика генерала Врангеля у південноукраїнському регіоні (2005)
Фролов М. О. - Л. М. Каганович і національно-культурна реформа в Україні в 1920-х - 1930-х рр.: особливості особистого ставлення та наслідки діяльності (2005)
Васильчук Г. М. - Історико-правовий аналіз партійних та урядових документів на підтримку українізації (Україна 20-х років ХХ ст) (2005)
Гвоздик В. С. - Етнонаціональна ситуація на півдні України напередодні української революції (2005)
Кривошеєва Л. М. - Вплив культурно-освітньої праці союзу визволення України на формування сірої та синьої дивізій (2005)
Мокієнко М. М. - Політична активність п'ятидесятників в роки незалежності України (2005)
Воловик В. І. - Політика: сутність, зміст і форми прояву (2005)
Додонов Р. О. - До питання про антропокосмічні концепції історії В.І. Вернадського й Л.М. Гумільова (2005)
Лукашевич М. П. - Гуманітарна освіта України: проблеми становлення (2005)
Александрова О. С. - Специфіка розвитку конкуренції: соціально-філософське осмислення деяких реалій сучасного суспільного буття (2005)
Васильченко В. М. - Нація і національна самосвідомість (2005)
Воловик Г. В. - Докатегоріальний період розвитку поняття "життя" (2005)
Воробйова Л. С. - Проблема визначення ідентичності особистості в умовах глобалізації (2005)
Глазунов В. В. - Особенности трансформации олигархической характеристики "богатства" в условиях индустриального общества (2005)
Гольченко В. Н. - К вопросу о сущности гармонии (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Нелінійна опосередкованість девіантної правосвідомості як її синергетичний зв'язок з маргінальним правобуттям (2005)
Лісіцин В. В. - Визначення поняття справедливості (2005)
Макаренко Н. Г. - Війна і цивілізація в процесі соціальної і культурної динаміки (2005)
Рижова І. С. - Дизайн як культурне і загальноцивілізаційне явище (2005)
Арабаджиєв Д. Ю. - Політичний міф як функція політичної свідомості (2005)
Білан С. І. - Історичне мислення молоді: сутність і зміст поняття (2005)
Скворець В. О. - Проблема генези громадянського суспільства (2005)
Сухина И. Г. - Ценности как онтологическое основание культуры (2005)
Колпаков В. К. - Адміністративна відповідальність і предмет адміністративного права (2009)
Анісімова М. Ф. - Деякі проблеми законодавчого забезпечення реалізації права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні (2009)
Бакай О. А. - Концептуальні засади визначення місця екологічного аудиту в системі екологічного права (2009)
Дячок О. О. - Проблеми реалізації громадянами України виборчого права (2009)
Зуєва О. А. - Правова характеристика угод про розподіл продукції як різновиду Договорів концесії (2009)
Легеза Ю. О. - Засіб масової інформації як юридична особа (2009)
Уркевич В. Ю. - Правові питання страхування ризиків сільськогосподарського виробництва (2009)
Армаш Н. О. - Поняття і сутність компетенції як елементу адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади (2009)
Бевзенко В. М. - Суб’єкт владних повноважень як відповідач в адміністративній справі (2009)
Бурцева О. В. - Документальна фіксація факту забезпечення законності під час відкриття справи про порушення митних правил (2009)
Волкова Н. В. - Митні органи в системі державного контролю якості лікарських засобів (2009)
Корнева Т. В. - Удосконалення процесуальних засад адміністративної юрисдикції в митній справі (2009)
Кунєв Ю. Д. - Митне оформлення і митний контроль: системно-правова модель (2009)
Литвин О. В. - Проблеми визначення понять "державна служба” та "державний службовець”, Минюк Д. І. (2009)
Любива Ю. В. - Деякі аспекти здійснення митними органами постаудиту (2009)
Ляшук Р. М. - Адміністративно-правові підстави застосування зброї персоналом державної прикордонної служби України (2009)
Мазур А. В. - Регулятивна функція держави в умовах членства у Світовій Організації Торгівлі: правовий аспект (2009)
Мандичев Д. В. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу державної інспекції з контролю якості лікарських засобів (2009)
Приймаченко Д. В. - Реалізація митними органами економічної функції держави: стан і перспективи (2009)
Перепьолкін С. М. - Ґенеза європейського міжнародного митного співробітництва та його періодизація (2009)
Сальман І. Ю. - Правові аспекти приватизації земельних ділянок громадянами України (2009)
Федотова І. О. - Правова природа плати за адміністративні послуги митниці (2009)
Шульга М. Г. - Зміст режиму спеціальної митної зони, Афанасьєва О. О. (2009)
Ясевич М. М. - Нетарифне регулювання: окреслення поняття в контексті пошуку шляхів удосконалення (2009)
Антонов К. В. - Проблеми зв’язку і співвідношення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності (2009)
Леоненко М. І. - Особливості проведення слідчих дій за участю перекладача у кримінальному процесі України (2009)
Сыроед Т. Л. - Порядок признания физических лиц потерпевшими в международном уголовном судопроизводстве (2009)
Пилипенко А. А. - Проблеми правового регулювання підстав та порядку присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби України, Валуєва Н. О. (2009)
Лашко А. П. - Енергії низьколежачих збуджених станів 175Lu, Лашко Т. М. (2013)
Правдивий М. М. - Середні резонансні параметри ядер рутенію і паладію, Корж І. О., Скляр М. Т. (2013)
Митрохович Н. Ф. - Спектры энергий электронов автоионизации и их коррелированность по направлению вылета β-частицы (2013)
Щепкин Ю. Г. - Исследование взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий. Часть I. Сечение взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий, Слисенко В. И., Павленко Е. А., Костюк Т. А. (2013)
Щепкин Ю. Г. - Исследование взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий. Часть II. Экспериментальное исследование зависимости нейтронного сечения от плотности взаимодействий, Слисенко В. И., Павленко Е. А., Костюк Т. А. (2013)
Borysova M. S. - Bumping structure of initial energy density distributions and peculiarities of pion spectra in A + A collisions (2013)
Казачков І. В. - Моделювання розповсюдження струменів розплаву коріуму в басейні аварійного відведення теплоти під час тяжких аварій на АЕС, Коновал О. В. (2013)
Демехин В. Л. - Оценка ошибки результатов расчетов функционалов нейтронного потока, воздействующего на корпус ВВЭР-1000, Илькович В. В., Буканов В. Н. (2013)
Калванд А. - Моделирование охлаждения расплава кориума в контейнменте в пассивных системах защиты от тяжелых аварий, Казачков И. В. (2013)
Dzyublik A. Ya. - Mössbauer forward scattering spectra of ferromagnets in radio-frequency magnetic field, Sadykov E. K., Petrov G. I., Arinin V. V., Vagizov F. H., Spivak V. Yu. (2013)
Соловйов Д. В. - Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару, Булавін Л. А., Горделій В. І., Горшкова Ю. Є., Іваньков О. І., Ковальов Ю. С., Куклін А. І., Ніколаєнко Т. Ю. (2013)
Отрешко Л. М. - Значення паливних частинок у забрудненні зернової продукції 90Sr в Іванківському районі Київської області, Кашпаров В. О., Левчук С. Е., Малоштан І. М. (2013)
Игнатьев И. Г. - Oптимизация электростатической системы ионного микрозонда, Мирошниченко В. И., Пономарев А. Г., Сторижко В.Е. (2013)
Вальков А. Е. - Метод расчета изохронного поля циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2013)
Короткий біографічний нарис про життя та творчість академіка НАН України Митрофана Васильовича Пасічника (До 100-річчя з дня народження) (2013)
Межевич С. Ю. - Пружне й непружне розсіяння іонів 11B ядрами 14C при енергії 45 МеВ, Рудчик А. Т., Русек К., Кощий Є. І., Клічевскі С., Кир’янчук В. М., Рудчик А. А., Сакута С. Б., Сюдак Р., Чех Б., Хоіньскі Я., Щурек А. (2013)
Горбаченко О. М. - Вимірювання та теоретичний аналіз перерізів ядерних реакцій (n, р), (n, α), (n, 2n) на ізотопах диспрозію, ербію, ітербію, Дзисюк Н. Р., Каденко А. О., Каденко I. M., Плюйко В. А., Применко Г. І. (2013)
Желтоножский В. А. - Исследования процессов возбуждения изомерных состояний изотопов 111Cd и 115Cd в реакции (γ, n) при энергиях γ-квантов в области гигантского дипольного резонанса, Мазур В. М., Сымочко Д. М., Биган З. М., Полторжицкая Т. В. (2013)
Макарець М. В. - Накопичення заряду на сенсорах металевого стрип-детектора під дією іонного пучка: експеримент і моделювання, Петренко Є. О., Пугач В. М. (2013)
Плевачук Ю. О. - Фізичні властивості іонної рідинної системи, що утворилась після плавлення евтектики NaF–LiF–LaF3, Склярчук В. М., Штаблавий І. І., Файдюк Н. В., Савчук Р. Н. (2013)
Волкова Е. Н. - Особенности формирования радионуклидного загрязнения высших водных растений Киевского водохранилища, Беляев В. В., Пришляк С. П., Пархоменко А. А., Карапыш В. А. (2013)
Евдокимова С. А. - Адаптивный ответ проростков льна-долгунца на действие острого гамма- и УФ-С-облучения, Михеев А. Н., Овсянникова Л. Г. (2013)
Зарубин О. Л. - Накопление 137Cs судаком (Lucioperca lucioperca L.), Костюк В. А., Малюк И. А., Залисский А. А. (2013)
Вальков А. Е. - Определение токов в концентрических обмотках циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2013)
Walley El-Dine N. - Evaluation of natural radionuclides for mica and quartz in Eastern Desert of Egypt, using gamma-ray spectrometry, El-Shershaby A., Afifi S., El-Bahi S., Samir E. (2013)
Ibrahim T. - Gamma activity as a guide for the building raw materials selection and controlling the environmental hazards, Ali Kh. H., Sroor A., Walley El-Dine N., El-Shershaby A., El-Tayeb Z. (2013)
Дряпаченко І. П. - Оновлення методик вимірювань на пучку тандем-генератора ЕГП-10К з використанням цифрової техніки, Ковтун В. Є., Можжухін Е. М., Осташко В. В., Павленко Ю. М., Рундель О. І., Шаров А. Ф. (2013)
Лашко А. П. - Енергії низьколежачих збуджених станів 175Lu, Лашко Т. М. (2012)
Правдивий М. М. - Середні резонансні параметри ядер рутенію і паладію, Корж І. О., Скляр М. Т. (2012)
Митрохович Н. Ф. - Спектры энергий электронов автоионизации и их коррелированность по направлению вылета β-частицы (2012)
Щепкин Ю. Г. - Исследование взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий. Часть I. Сечение взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий, Слисенко В. И., Павленко Е. А., Костюк Т. А. (2012)
Щепкин Ю. Г. - Исследование взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий. Часть II. Экспериментальное исследование зависимости нейтронного сечения от плотности взаимодействий, Слисенко В. И., Павленко Е. А., Костюк Т. А. (2012)
Borysova M. S. - Bumping structure of initial energy density distributions and peculiarities of pion spectra in A + A collisions (2012)
Казачков І. В. - Моделювання розповсюдження струменів розплаву коріуму в басейні аварійного відведення теплоти під час тяжких аварій на АЕС, Коновал О. В. (2012)
Демехин В. Л. - Оценка ошибки результатов расчетов функционалов нейтронного потока, воздействующего на корпус ВВЭР-1000, Илькович В. В., Буканов В. Н. (2012)
Калванд А. - Моделирование охлаждения расплава кориума в контейнменте в пассивных системах защиты от тяжелых аварий, Казачков И. В. (2012)
Dzyublik A. Ya. - Mössbauer forward scattering spectra of ferromagnets in radio-frequency magnetic field, Sadykov E. K., Petrov G. I., Arinin V. V., Vagizov F. H., Spivak V. Yu. (2012)
Соловйов Д. В. - Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару, Булавін Л. А., Горделій В. І., Горшкова Ю. Є., Іваньков О. І., Ковальов Ю. С., Куклін А. І., Ніколаєнко Т. Ю. (2012)
Отрешко Л. М. - Значення паливних частинок у забрудненні зернової продукції 90Sr в Іванківському районі Київської області, Кашпаров В. О., Левчук С. Е., Малоштан І. М. (2012)
Игнатьев И. Г. - Oптимизация электростатической системы ионного микрозонда, Мирошниченко В. И., Пономарев А. Г., Сторижко В.Е. (2012)
Вальков А. Е. - Метод расчета изохронного поля циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2012)
Короткий біографічний нарис про життя та творчість академіка НАН України Митрофана Васильовича Пасічника (До 100-річчя з дня народження) (2012)
Межевич С. Ю. - Пружне й непружне розсіяння іонів 11B ядрами 14C при енергії 45 МеВ, Рудчик А. Т., Русек К., Кощий Є. І., Клічевскі С., Кир’янчук В. М., Рудчик А. А., Сакута С. Б., Сюдак Р., Чех Б., Хоіньскі Я., Щурек А. (2012)
Горбаченко О. М. - Вимірювання та теоретичний аналіз перерізів ядерних реакцій (n, р), (n, α), (n, 2n) на ізотопах диспрозію, ербію, ітербію, Дзисюк Н. Р., Каденко А. О., Каденко I. M., Плюйко В. А., Применко Г. І. (2012)
Желтоножский В. А. - Исследования процессов возбуждения изомерных состояний изотопов 111Cd и 115Cd в реакции (γ, n) при энергиях γ-квантов в области гигантского дипольного резонанса, Мазур В. М., Сымочко Д. М., Биган З. М., Полторжицкая Т. В. (2012)
Макарець М. В. - Накопичення заряду на сенсорах металевого стрип-детектора під дією іонного пучка: експеримент і моделювання, Петренко Є. О., Пугач В. М. (2012)
Плевачук Ю. О. - Фізичні властивості іонної рідинної системи, що утворилась після плавлення евтектики NaF–LiF–LaF3, Склярчук В. М., Штаблавий І. І., Файдюк Н. В., Савчук Р. Н. (2012)
Волкова Е. Н. - Особенности формирования радионуклидного загрязнения высших водных растений Киевского водохранилища, Беляев В. В., Пришляк С. П., Пархоменко А. А., Карапыш В. А. (2012)
Евдокимова С. А. - Адаптивный ответ проростков льна-долгунца на действие острого гамма- и УФ-С-облучения, Михеев А. Н., Овсянникова Л. Г. (2012)
Зарубин О. Л. - Накопление 137Cs судаком (Lucioperca lucioperca L.), Костюк В. А., Малюк И. А., Залисский А. А. (2012)
Вальков А. Е. - Определение токов в концентрических обмотках циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2012)
Walley El-Dine N. - Evaluation of natural radionuclides for mica and quartz in Eastern Desert of Egypt, using gamma-ray spectrometry, El-Shershaby A., Afifi S., El-Bahi S., Samir E. (2012)
Ibrahim T. - Gamma activity as a guide for the building raw materials selection and controlling the environmental hazards, Ali Kh. H., Sroor A., Walley El-Dine N., El-Shershaby A., El-Tayeb Z. (2012)
Дряпаченко І. П. - Оновлення методик вимірювань на пучку тандем-генератора ЕГП-10К з використанням цифрової техніки, Ковтун В. Є., Можжухін Е. М., Осташко В. В., Павленко Ю. М., Рундель О. І., Шаров А. Ф. (2012)
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Михайловича Коломійця (2012)
Федоткин С. Н. - Роль экранирования в процессе ионизации атома при аннигиляции позитронов, испущенных в β+-распаде (2012)
Panda R. N. - Multifragmentation Fission in Neutron-rich Uranium and Thorium Nuclei, Bhuyan M., Patra S. K. (2012)
Рудчик А. T. - Енергетична залежність розсіяння ядер 6Li + 16О та ізотопічні відмінності потенціалів взаємодії ядер 6,7Li + 16О, Зелінський P. M., Плюйко В. А., Ільїн А. П., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А., Рудчик А. А., Улещенко В. В. (2012)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 14N ядрами 7Li при енергії 80 МеВ, Геращенко О. В., Рудчик А. А., Кощий Є. І., Клічевскі С., Русек К., Межевич С. Ю., Плюйко В. А., Понкратенко О. А., Пірнак Вал. М., Ільїн А. П., Улещенко В. В., Сюдак Р., Хоіньскі Я., Чех Б., Щурек А. (2012)
Бабенко В. А. - Определение параметров разложения эффективного радиуса и анализ экспериментальных данных по рассеянию нейтронов протонами в области низких энергий, Петров H. М. (2012)
Бабенко В. А. - Моделирование двухзонных электроядерных систем, Гулик В. И., Павлович В. Н. (2012)
Неклюдов И. М. - Оценка радиационной стойкости гранитоидных пород Украины, Борц Б. В., Березняк Е. П., Саенко Л. А. (2012)
Дрозд І. П. - Дослідження кінетики 131І за умови одноразового надходження до організму щурів, Липська А. І., Бездробна Л. К., Шитюк В. А., Сова О. А. (2012)
Кутлахмедов Ю. А. - Исследование радиологических процессов методами теории надежности, Матвеева И. В., Саливон А. Г., Пчеловская С. А., Родина В. В., Бевза А. Г. (2012)
Кириченко В. К. - Оцінка радіоекологічної безпеки хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу, Кашпаров В. О. (2012)
Каглян А. Е. - Радионуклиды в аборигенных видах рыб Чернобыльской зоны отчуждения, Гудков Д. И., Кленус В. Г., Широкая З. О., Поморцева Н. А., Юрчук Л. П., Назаров А. Б. (2012)
Razbudey V. F. - Neutron spectra and fluxes in horizontal channels of research reactor WWR-M while conversion on low-enriched fuel (2012)
Страфун С. С. - Вплив культивованих хондроцитів на репаративний хондрогенез при імплантації в травматичний дефект суглобового хряща (експериментальне дослідження), Зубов Д. О., Бруско А. Т., Костогриз О. А., Васильєв Р. Г., Остапченко Л. І. (2012)
Гайко Г. В. - Форми прогресування oстеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В. (2012)
Лябах А. П. - Ампутація гомілки у хворих з глибокими трофічними розладами стопи, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Хіміч О. М. (2012)
Герцен Г. І. - Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі. Малоінвазивна техніка, Білоножкін Г. Г., Остапчук Р. М., Лоладзе М. В. (2012)
Сташкевич А. Т. - Пункционная вертебропластика при компрессионных переломах позвоночника на фоне системного остеопороза, Фищенко Я. В. (2012)
Лазарев І. А. - Визначення зміни натягу трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки при зміщенні його зони фіксації (експериментальне дослідження), Богдан С. В., Максимішин О. М., Юрченко В. Т. (2012)
Грицай М. П. - Про недоцільність довготривалого консервативного лікування туберкульозного та БЦЖ-оститу кісток кінцівок у дітей раннього віку, Цокало В. М. (2012)
Страфун С. С. - Вплив циркуляторної ішемії на функціональний стан м’язової тканини, Долгополов О. В., Ноздренко Д. М., Мотузюк О. П., Мірошниченко М. С. (2012)
Хаджибаев А. М. - Диагностика и тактика лечения нестабильных повреждений таза, Тиляков А. Б., Валиев Э. Ю., Ризаев К. С., Мирджалилов Ф. Х. (2012)
Мартинович Т. Л. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на хронічні вірусні гепатити В, С залежно від стану сполучної тканини, Зінченко В. В., Біла І. І. (2012)
Підручна С. Р. - Процеси вільнорадикального окиснення білків плазми крові щурів на фоні політравми, обтяженої механічним дефектом та опіком шкіри (2012)
Умаров Ф. Х. - Обоснование балльной оценки тяжести повреждений при множественных переломах длинных костей у детей (2012)
Коструб О. О. - Комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Діагностика (огляд літератури), Бур’янов О. А., Котюк В. В., Самохін А. В. (2012)
Сергеев С. В. - Принципы классификации политравмы и оценка ее тяжести, Ананьин Д. А., Абед Аль-Бареда, Гришанин О. Б., Бокарев М. И. (2012)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2012)
Інформація про ІІІ з’їзд ВГО "Українська асоціація артроскопії, хірургії колінного суглоба та спортивної травматології” 13–14 вересня 2012 р. (2012)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2012 р. в Україні за спеціальністю "Ортопедія і травматологія” (2012)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2012 році (2012)
Blocki J. P. - Nuclear asymmetry energy, neutron skin and isovector stiffness, Magner A. G., Vlasenko A. A. (2012)
Plujko V. A. - E1 Gamma-transitions in hot atomic nuclei, Gorbachenko O. M., Rovenskykh E. P., Zheltonoshskii V. O. (2012)
Pilipenko N. A. - Capture cross sections for heavy-ion reactions producing compound system with Z = 120, Denisov V. Yu. (2012)
Pavlenko Yu. N. - Deuteron and triton decays of 5Не resonances in the reaction 7Li(d, α)5He, Shablov V. L., Kyva V. O., Gorpinich O. K., Doroshko N. L., Stepanyuk A. V., Rundel O. I., Dulger L. L., Kasperovych D. V. (2012)
Lashko A. P. - The internal conversion coefficient for the K-forbidden E1-transition with the energy of 55 keV in 177Hf, Lashko T. N. (2012)
Рудчик А. Т. - Пружне й непружне розсіяння іонів 18O ядрами 6Li при енергії 114 МеВ та ізотопічні відмінності взаємодії ядер 6,7Li + 18O та 6Li + 16, 18O, Зелінський Р. М., Рудчик А. А., Пірнак Вал. М., Клічевскі С., Кощий Є. І., Русек К., Плюйко В. А., Понкратенко О. А., Межевич С. Ю., Ільїн А. П., Улещенко В. В., Сюдак Р., Хоіньскі Я., Чех Б., Щурек А. (2012)
Рудчик А. Т. - Механізми реакції 6Li(18O, 17О)7Li та потенціал взаємодії ядер 7Li + 17О, Черкас К. А., Рудчик А. А., Кощий Є. І., Клічевскі С., Русек К., Плюйко В. А., Понкратенко О. А., Межевич С. Ю., Пірнак Вал. М., Сюдак Р., Хоіньскі Я., Чех Б., Щурек А. (2012)
Ворона П. М. - Determination of spectrum hardness as a parameter of neutron field at WWR-M research reactor, Разбудей В. Ф. Визначення жорсткості спектра як параметра нейтронного поля в дослідницькому реакторі ВВР-М (2012)
Пугач М. В. - Використання мікропіксельного детектора TimePix для спостереження динаміки фазових переходів у металах, Бурдін В. В., Кемпбел М., Ковальчук О. С., Ллопарт К., Мінаков Б., Міліція В. М., Охріменко О. Ю., Подрєзов Ю., Поспішіл С., Пугач В. М., Сторожик Д., Тлустос Л., Фірстов С. О., Чаус А. В. (2012)
Маковецька Л. І. - Динаміка вільнорадикальних процесів у тварин після тривалого впливу оксидів азоту та іонізуючого випромінювання, Ганжа О. Б., Родіонова Н. К., Дружина М. О., Михайленко В. М. (2012)
Гайченко В. А. - Значення мишоподібних гризунів у біогенній міграції 137Cs на перелогах (2012)
Тугай Т. І. - Закономірності впливу низьких доз опромінення на мікроскопічні гриби, Тугай А. В., Желтоножська М. В., Садовніков Л. В. (2012)
Желтоножская М. В. - Новые методические подходы к одновременному измерению активности 90Sr и 137Cs в объектах окружающей среды, Кулич Н. В., Липская А. И., Николаев В. И., Стрильчук Н. В. (2012)
Зарубина Н. Е. - Влияние количества атмосферных осадков и температуры воздуха на накопление 137Cs высшими грибами (2012)
Kolomietz V. M. - Stochastic resonance at diffusion over potential barrier, Radionov S. V. (2013)
Dzyublik A. Ya. - Triggering of 178Hfm2 by photoinduced electron transition (2013)
Межевич С. Ю. - Механізми реакції 14C(11B, 9Be)16N при енергії 45 МеВ та потенціал взаємодії ядер 9Be + 16N, Рудчик А. Т., Русек К., Кощий Є. І., Клічевскі С., Мохнач Г. В., Рудчик А. А., Сакута С. Б., Сюдак Р., Чех Б., Хоіньскі Я., Щурек А. (2013)
Рудчик А. Т. - Пружне й непружне розсіяння іонів 12С ядрами 7Li при енергії 115 МеВ, Каніщев В. Ю., Рудчик А. А., Понкратенко О. А., Кощий Є. І., Клічевскі С., Русек К., Плюйко В. А., Межевич С. Ю., Пірнак Вал. М., Ільїн А. П., Улещенко В. В., Сюдак Р., Хоіньскі Я., Чех Б., Щурек А. (2013)
Шегельман И. Р. - Научно-технические аспекты создания оборудования для транспортировки и хранения отходов отработавшего ядерного топлива, Романов А. В., Васильев А. С., Щукин П. О. (2013)
Revka V. M. - Different approaches to estimation of reactor pressure vessel material embrittlement, Chyrko L. I., Chaikovskiy Yu. V., Trygubenko O. V. (2013)
Дрозд І. П. - Хронічний вплив іонізуючої радіації на організм тварин і людини (2013)
Гайченко В. А. - Радіаційна адаптація як один з факторів мікроеволюційного процесу в популяціях тварин (2013)
Процак В. П. - Оцінка параметрів міграції радіонуклідів уранового ряду у хвостосховищах Придніпровського хімічного заводу, Кашпаров В. О., Кириченко В. К., Колябіна І. Л., Марініч О. В., Малоштан І. М., Левчук С. Є., Прокопчук Н. М. (2013)
Гриневич Ю. П. - Пероксидазна активність крові щурів за тривалого надходження 137Cs, Дрозд І. П., Липська А. І., Телецька С. В., Маковецька Л. І. (2013)
Бурдо О. О. - Вплив радіаційних умов на цитогенетичні показники мишоподібних гризунів із зони відчуження ЧАЕС, Липська А. І., Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Куліч Н. В. (2013)
Тарасенко Л. В. - Біологічна індикація впливу виробничих умов на персонал ДСП по поводженню з радіоактивними відходами і дезактивації "Комплекс" у зоні відчуження ЧАЕС, Циганок Т. В., Бездробна Л. К., Носач Ю. О., Сенюк О. Ф. (2013)
Белоконь А. С. - Содержание радионуклидов и тяжелых металлов в икре некоторых промысловых видов рыб Запорожского водохранилища, Маренков О. Н., Дворецкий А. И. (2013)
Парлаг О. О. - Вміст 137Cs в їстівних грибах Закарпатської області, Маслюк В. Т., Потокі І. С., Арясов П. Б., Коханюк О. І. (2013)
Ковалінська Т. В. - Шляхи вдосконалення радіаційної техніки для кваліфікації обладнання АЕС, Остапенко I. A., Сахно В. І., Зелінський A. Г. (2013)
Вальков А. Е. - Расчет равновесных орбит циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2013)
Bernabei R. - DAMA/LIBRA results and perspectives of the second stage, Belli P., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Dai C. J., d’Angelo A., Di Marco A., He H. L., Incicchitti A., Ma X. H., Montecchia F., Sheng X. D., Wang R. G., Ye Z. P. (2013)
Tõke J. - Surface boiling – an obvious but like no other decay mode of highly excited atomic nuclei (2013)
Митрохович Н. Ф. - Коррелированность направления движения электронов Оже с направлением движения электрона внутренней конверсии, Купряшкин В. Т., Сидоренко Л. П. (2013)
Бабенко В. А. - Низкоэнергетические параметры нейтрон-нейтронного рассеяния, Петров Н. М. (2013)
Гальченко В. В. - Розрахункова залежність концентрації 137Cs у відпрацьованому ядерному паливі та її використання для обробки експериментальних даних, Дємьохін В. Л. (2013)
Демехин В. Л. - Верификация и валидация: процесс VS процедура, Илькович В. В., Буканов В. Н. (2013)
Булавін Л. А. - Вплив складу на фізичні властивості розплавів NaF-LiF-LaF3, Плевачук Ю. О., Склярчук В. М., Омельчук А. О., Файдюк Н. В., Савчук Р. М. (2013)
Конорева О. В. - Поверхневий розподіл інтенсивності свічення фосфід-галієвих світлодіодів, Литовченко П. Г., Малий Є. В., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П., Шлапацька В. В. (2013)
Долголенко А. П. - Конфигурационные переходы дивакансий в кремнии и германии (2013)
Кучма М. Д. - Визначення коефіцієнтів переходу 137Cs в овочеві культури з дерново-підзолистих ґрунтів, Якименко Г. М. (2013)
Зарубин О. Л. - Удельная активность 137Cs у рыб Украины. Современное состояние, Зарубина Н. Е., Гудков Д. И., Волкова Е. Н., Беляев В. В., Каглян А. Е., Костюк В. А., Малюк И. А., Назаров А. Б., Белоконь А. С., Маренков О. Н. (2013)
Хомутінін Ю. В. - Алгоритм прийняття рішень про реабілітацію земель сільськогосподарського призначення, забруднених важкими природними радіонуклідами, Іванов Ю. О., Кириченко В. К. (2013)
Берлизов А. Н. - Особенности технологии получения образцов для определения активности радионуклидов в материале топливных канальных труб реакторов РБМК, Малюк И. А., Саженюк А. Д., Тришин В. В. (2013)
Khanbekov N. D. - Data analysis of the internal background measurements of 40Ca100MoO4 scintillation crystals, Alenkov V. V., Burenkov A. A., Buzanov O. A., Kornoukhov V. N. (2013)
Герасименко С. І. - Результати лікування діафізарних переломів кісток нижніх кінцівок у пацієнтів з політравмою із застосуванням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, Байчук Б. П. (2013)
Азизов М. Ж. - Дренажная функция коленного сустава при стойких разгибательных контрактурах, Ирисметов М. Э., Расулов Х. А., Расулов М. Р. (2013)
Бруско А. Т. - Патоморфологічні зміни кісткової тканини головки при субкапітальних переломах шийки стегнової кістки, Омельчук В. П. (2013)
Калашніков А. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової та великогомілкової кістки при різних видах остеосинтезу, Вдовіченко К. В., Чалайдюк Т. П., Автомєєнко Є. М. (2013)
Бойко И. В. - Биомеханическое изучение особенностей распределения нагрузок в головке и шейке лучевой кости, Макаров В. Б., Щербаков Д. Е., Раджабов О. С. (2013)
Бакиев Б. К. - Роль артроскопии и магнитнорезонансной томографии в диагностике повреждений латерального мениска коленного сустава с энтезопатией сухожилий подколенной мышцы, Ирисметов М. Э. (2013)
Соловьев И. А. - Комбинированное лечение ложных суставов ладьевидной кости кисти у спортсменов, Борзых А. В. (2013)
Поворознюк В. В. - Зв’язок між поліморфізмом гена рецептора вітаміну D та структурно-функціонального стану кісткової тканини, Балацька Н. І., Климовицький Ф. В. (2013)
Панченко Л. М. - Зміни клоногенної активності мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку хворих з діафізарними переломами під впливом аутологічних матеріалів сполучної тканини, Калашніков А. В., Боєр В. А., Зубенко А. Г., Ставінський Ю. О., Тимочук В. В. (2013)
Гайко О. Г. - Сонографічне дослідження м’язів у хворих з наслідками травми периферичних нервів, Страфун С. С., Гайович В. В., Вовченко Г. Я. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Використання прямої довготривалої електростимуляції при наслідках ушкодження променевого нерва (2013)
Савка И. С. - Наш опыт малоинвазивной реконструкции акромиально-ключичного сочленения системой Minar при вывихе акромиального конца ключицы, Бондаренко В. В., Цивина С. А., Николюк Д. П., Бондаренко Т. П. (2013)
Каримов М. Ю. - Инновационная тактика лечения больных с травматическими повреждениями вертлужной впадины, Шорустамов М. Т. (2013)
Лябах А. П. - Патогенез трофічних розладів стопи при периферичних нефропатіях (огляд літератури), Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Турчин О. А. (2013)
Зазірний І. М. - Клінічні та рентгенологічні системи оцінки результатів лікування переломів дистального метаепіфіза променевої кістки (огляд літератури), Василенко А. В. (2013)
Фищенко Я. В. - Синдром Марфана (обзор литературы) (2013)
Перфілова Л. В. - Метод електропунктурної діагностики Р. Фолля та досвід його застосування в ортопедо-травматологічній практиці (огляд літератури) (2013)
Копенкин С. С. - Местное применение нестероидных противовоспалительных средств в травматологии и ортопедии (обзор литературы), Талицкий К. А. (2013)
Климов Константин Михайлович (2013)
Антонюк Іван Гаврилович (2013)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2013 році (2013)
Березовый Н. И. - Комплексное проектирование продольного и попе-речного профиля сортировочных горок, Малашкин В. В., Божко Н. П. (2014)
Верлан А. И. - Совершенствование методов технико-экономической оценки эффективности перевозки грузов отправительскими маршрутами, Пинчук Е. П., Журавель И. Л. (2014)
Вернигора Р. В. - Можливості використання штучних нейронних мереж при прогно-зуванні поїзної роботи залізничних напрямків, Єльникова Л. О. (2014)
Журавель В. В. - Дослідження процесу постачання сировини на металургійне підприємство (2014)
Козаченко Д. М. - Організація передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів, Вернигора Р. В., Горбова О. В. (2014)
Колесник А. И. - Оптимизация конструкции плана путевого развития горочных гор-ловин, Дробецкая Е. П. (2014)
Коробйова Р. Г. - Типология конфликтов возникающих при обслуживании пассажиров железнодорожным транспортом, Лобань О. О. (2014)
Лаврухін О. В. - Формування основ інтелектуальної технології виконання місцевої роботи на залізнич-них дільницях в оперативних умовах (2014)
Мазуренко О. О. - Ефективність формування двогрупних поїздів в оперативних умовах організації вагонопотоків, Кудряшов А. В. (2014)
Назаров А. А. - Аналіз доцільності застосування точкових регуляторів швидкості вагонів на вітчизняних сортувальних гірках (2014)
Сидоренко Г. Г. - Проблема забезпечення безпеки руху на залізни-чних переїздах Українию, Никифорова О. А., Рябцева Н. П. (2014)
Чибісов Ю. В. - Застосування методів багатокритеріальної оптимізації для вирішення задачі розподілу вагонів по вантажним фронтам, Шульга Ю. С. (2014)
Яневич В. З. - Дослідження та оптимізація процесу перевезення вантажів залізничним транспортом, Окороков А. М. (2014)
Heinz S. - Superheavy element research at the velocity filter ship (2013)
Tang X. - How does the carbon fusion reaction happen in stars?, Bucher B., Fang X., Notani M., Tan W. P., Li Y., Mooney P., Esbensen H., Jiang C. L., Rehm K. E., Lin C. J., Brown E. (2013)
Samarin V. V. - Description of nucleon transfers processes by a coupled channel method with two-center states (2013)
Понкратенко О. А. - Енергетична залежність потенціалу взаємодії ядер 16O + 12C, Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2013)
Бабак О. В. - Потенціали ядерної взаємодії дейтронів з важкими ядрами в моделі однократної згортки, Вербицький В. П., Григоренко О. Д. (2013)
Правдивий М. М. - Залежність резонансних параметрів від масового числа, Корж І. О. (2013)
Nones C. - The bolometric way towards the direct dark matter detection: the EDELWEISS experiment and the EURECA prospect (2013)
Dzyublik A. Ya. - Emission of conductivity electrons from metals, produced by ions, Spivak V. Yu., Chaus A. V. (2013)
Купряшкин В. Т. - Выход e0-электронов с поверхности мишени при бомбардировке ее a-частицами разной энергии в диапазоне от 0,9 до 5,5 МэВ, Сидоренко Л. П., Феоктистов А. И., Лашко В. А. (2013)
Коновал А. В. - Моделирование охлаждения кориума и анализ факторов нагружения контейнмента во время тяжелых аварий, Калванд А., Казачков И. В. (2013)
Иванов Ю. А. - Подвижность 90Sr и 137Cs в контрастных по свойствам почвах, Левчук С. Е., Хомутинин Ю. В., Кадыгроб А. М., Йощенко Л. В., Павлюченко В. В. (2013)
Гайченко В. А. - Фауністичні комплекси як об’єкт радіоекологічного моніторингу (2013)
Чехун В. Ф. - Новий підхід до апроксимації залежності "доза - ефект" при опроміненні соматичних клітин людини, Дьоміна Е. А., Дружина М. О., Калінкевич О. М., Жовнер М. О., Вершинський С. О., Сторіжко В. Ю. (2013)
Panasenko I. V. - CBM experiment. Characterization studies of the detector modules for silicon tracking system, Pugatch V. M., Heuser J. M., Kyva V. O., Sorokin I. E. (2013)
Азявчиков Н. А. - Энергоэффективные решения в проектах развития инфраструктуры железнодорожных станций и узлов, Пожидаев С. А. (2014)
Березовый Н. И. - Теоретические основы определения пропускной способности однопутных участков, Шепета А. М., Малашкин В. В. (2014)
Бобровський В. І. - Дослідження ефективності конструкції сортувальної гірки з горбами різної висоти, Демченко Є. Б. (2014)
Болвановська Т. В. - Розрахунок переробної спроможності сортувальних комплексів (2014)
Вдовиченко В. О. - Оцінка ресурсних можливостей міського пасажирського транспорту (2014)
Єльнікова Л. О. - Дослідження тривалості руху вантажних поїздів між технічними станціями залізничного напрямку (2014)
Журавель В. В. - Проблеми регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках (2014)
Журавель І. Л. - Проблеми регулювання ємності колійного розвитку залізничних станцій (2014)
Козаченко Д. М. - Методи збору даних про функціонування залізничних станцій, Вернигора Р. В., Горбова О. В. (2014)
Козаченко Д. Н. - Автоматизированное формирование функциональных моделей железнодорожных станций, Вернигора Р. В., Малашкин В. В. (2014)
Колесник А. І. - Оптимізація конструкції колійного розвитку сортувальних гірок малої потужності (2014)
Кудряшов А. В. - Підвищення якості інтервального регулювання за рахунок зміни швидкості розпуску (2014)
Лаврухін О. В. - Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом (2014)
Малашкін В. В. - Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій на основі реалізації раціональної черговості заходів по удосконаленню їх техніко-технологічних параметрів (2014)
Негрей В. Я. - Обоснование уровня технического оснащения и оптимизация параметров конструкции сортировочных комплексов железнодорожных станций, Пожидаев С. А., Филатов Е. А. (2014)
Окороков А. М. - Дослідження та оцінка логістичних систем постачання сировини на підприємства сходу України (2014)
Рустамов Р. Ш. - Оценка перспектив развития зерновой логистики в Украине (2014)
Сковрон И. Я. - Совершенствование методики оценки продолжительности формирования многогруппных составов (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження впливу концентрації механічних домішок на ефективність мастильної дії олив при нестаціонарних режимах тертя, Білякович О. М. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Аналіз динамічних процесів у причіпному бітумо-щебеневому агрегаті з незалежною одно важільною торсіонною підвіскою, Вікович І. А., Дубневич О. М. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Розробка алгоритму дій щодо впровадження спеціальних смуг на перегонах вулиць для громадського транспорту, Вікович І. А., Зубачик P. M. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Особливості збільшення моторесурсу і відновлення алюмінієвих блоків циліндрів ДВЗ механічною обробкою, Волосовський В. В. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив концентрації стеаринової кислоти на реологічні властивості базової оливи, Лізанець В. І. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Перспективи застосування інверторних зварювальних апаратів в авторемонтному виробництві, Ткачук В. М., Дулеба А. Д., Барилович Л. П. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Удосконалення твердих порошкових сумішей для дифузійного борування сталевих та чавунних деталей машин, Ткачук В. М., Яцко М. В. (2011)
Герасимчук Ю. А. - Вплив робочого процесу бензинового двигуна з регулюванням потужності методом відключення робочих циклів на концентрацію оксидів азоту (2011)
Посвятенко Е. К. - Прогнозування ресурсу деталей функціональних систем мобільних машин до виводу їх в ремонт, Журавель Д. П. (2011)
Посвятенко Е. К. - Визначення похибки методу прогнозування оптимального залишкового ресурсу складової частини машини, Сушко О. В. (2011)
Посвятенко Е. К. - Інженерія поверхні виробів з оптичних полімерів, Тітаренко О. В. (2011)
Посвятенко Н. Й. - Усовершенствование информационно-измерительной системы для безразборной диагностики механизмов ДТС, Тверитникова Е. Е., Кропачек О. Ю., Гусельников А. К. (2011)
Пархоменко Н. Г. - Полімерні композити в автомобільному і дорожньому будівництві, Мудрак К. В., Міняйло К. М., Журило Д. В. (2011)
Андрусенко С. І. - Процесна модель роботи приймальної комісії вищого навчального закладу, Бугайчук О. С. (2011)
Березняцький В. В. - Класифікатор звернень клієнтів автосервісних підприємств, ідентифікації та реагування на них (2011)
Березняцький В. В. - Про аналогію розвитку біологічних (живих) систем і автомобіля як технічної системи (2011)
Гарбар K. B. - Аналіз стану управління ризиками настання кризових явищ в діяльності підприємств автосервісу (2011)
Січко О. Є. - Засоби управління якістю автосервісних підприємств, Мінаков Д. М., Січко А. О. (2011)
Криницький С. В. - Теоретичні можливості використання етилового спирту, як палива, в двигунах внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням (2011)
Докуніхін В. З. - Розрахунок залишкового ресурсу автомобільних шин, Дудченко Я. О., Докуніхіна І. І. (2011)
Бакуліч О. О. - Дослідження впливу швидкості вітрового потоку на процес розсіювання шкідливих домішок, Гребелъник Ю. М. (2011)
Матейчик В. П. - Розробка методики визначення витрат палива та масових викидів забруднюючих речовин транспортним потоком, Никонович С. О. (2011)
Дмитриченко A. M. - Пріоритети якості в регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків, Ігнатенко Д. О. (2011)
Артемчук В. О. - Принципи формування організаційних структур управління (2011)
Алькема В. Г. - Маршрутизації доставки вантажів автомобільним транспортом (2011)
Бубела А. В. - Моделювання раціонального використання матеріальних ресурсів (2011)
Волинець Л. М. - Розвиток системи управління матеріальними потоками підприємства (2011)
Воркут Т. А. - Методичні основи корпоративного стратегічного управління аналітичними проектами, Білоног О. Є. (2011)
Воякін В. Г. - Характерологічна модель якостей сучасного менеджера автотранспортного підприємства (2011)
Галак І. І. - Небезпечний стан водія, що підвищує ризик виникнення дорожньо- транспортної пригоди (2011)
Галак І. І. - Особливості залучення інвестицій у транспортну галузь, Федоренко С. В. (2011)
Грисюк Ю. С. - Особливості оперативного управління проектами та програмами, Лабута А. В. (2011)
Гулъчак О. Д. - Дослідження закономірностей функціонування таксомоторних маршрутів (2011)
Гуцалюк О. І. - Зарубіжний досвід використання контролінгу, Братійчук Г. І. (2011)
Данчук В. Д. - Застосування модифікованого методу самоорганізації мурашиної колонії для визначення оптимального маршруту вантажних перевезень в транспортних задачах, Сватко В. В. (2011)
Єресов В. І. - Затори в транспортній проблемі великих міст, Гртор'єва О. В. (2011)
Карпенко О. А. - Дослідження проектів систем матеріального забезпечення діяльності підприємства, Ковальчук С. О. (2011)
Коцюк О. Я. - Оптимізація транспортного зонування територій кругової форми (2011)
Лабута А. В. - Структурна декомпозиція в управлінні реалізацією програм (2011)
Лановий О. Т. - Практичні методи оцінки ефективності функціонування та потреби у розвитку мережі автомобільних доріг (2011)
Лебідь І. Г. - Моніторинг транспортного забезпечення міжнародної торгівлі швидкопсувних продуктів, Коцюк М. О. (2011)
Лисенко І. В. - Сучасний стан автоматизації митного оформлення вантажів, Авраменко І. (2011)
Логачов Є. Г. - Визначення та використання вартісної оцінки неякісних транспортних послуг, що надаються перевізником на маршруті МПТС, Сокулъсъкий О. Є. (2011)
Логачов Є. Г. - Визначення інтенсивності прибуття пасажирів на нову зупинку існуючого маршруту МПТС на ділянках з компактною житловою забудовою на основі даних про пасажиропотоки, які були отримані раніше, Сокулъсъкий О. Є., Чумакевич В. О. (2011)
Мамонтова М. В. - Інвестування автомобільного транспорту України в умовах післякризової модернізації економіки (2011)
Мельник С. М. - Переваги використання системи моніторингу на транспорті (2011)
Новомирська І. Б. - Основні методи та моделі прогнозування обсягів пасажирських перевезень транспортом загального користування (2011)
Омелъянович О. Р. - Функціональний аналіз діяльності менеджерів середнього рівня управління автотранспортного підприємства, Воякін В. Г. (2011)
Петрашевсъкий О. Л. - Сучасна концепція побудови інформаційного моніторингу системи доставки вантажів при мультимодальних перевезеннях, Кириченко Г. І., Алєксєєнко О. В., Герасименко А. В. (2011)
Приліпко Є. Л. - Планування і організація перевезень швидкопсувних вантажів на прикладі молочної сировини (2011)
Сив'юк Т. С. - Особливості та аналіз якості послуг пасажирських автотранспортних підприємств (2011)
Тамаргазін О. А. - Інформаційно-аналітична система моніторингу льотної придатності повітряних суден, Ліннік I. I., Крамаренко Т. Ю. (2011)
Тарасенко О. М. - Аналіз правових засад автобусних перевезень, Гуща О. О. (2011)
Тіхонов В. І. - Тензорна модель потоків у відкритій транспортній мережі, Радкевич С. Д., Тихонова О. В. (2011)
Тіхонов В. І. - Тензорний аналіз потоків у відкритій логістичній системі, Мельниченко О. І., Радкевич С. Д. (2011)
Хабутдінов А. Р. - Ситуативні і нечіткі алгоритми ризико-регулятивного управління автомобілем (2011)
Хабутдінов Р. А. - Транстехнологічні парадигма і методологія новаційного управління автомобільними перевезеннями (2011)
Хабутдінов Р. А. - Підвищення споживчих властивостей автомобілів малої вантажопідйомності, як складних науково-технічних товарів, Гальона I. I. (2011)
Хмелъов I. В. - Методика аналізу транспортно-технологічної якості автопоїздів за енергетичним критерієм (2011)
Хом'як А. Я. - Пропускна здатність транспортних розв'язок, Татарченко С. В. (2011)
Шапенко Є. М. - Аналіз факторів складності маршрутів міського пасажирського транспорту (2011)
Мельниченко О. I. - Причинно-наслідкові аспекти динаміки дорожньо- транспортних пригод та їх наслідки, Чечет A. M. (2011)
Мельниченко О. І. - Момент виникнення небезпеки для руху на основі вимог правил дорожнього руху, Кішка С. П. (2011)
Андрусенко О. М. - Пружне деформування бурильної колони у циліндричній порожнині вертикальної свердловини (2011)
Ващіліна О. В. - Перебудова фронтів розривних хвиль в трансверсально- ізотропних пружних середовищах зі змінними властивостями, Заєць Ю. О. (2011)
Вишенська О. В. - Ізогони еліпса (2011)
Гавриленко В. В. - Різновиди моделей оцінки бібліотечних систем, Кірхар Н. В. (2011)
Гавриленко В. В. - Модель нелінійної динаміки трубопроводу з швидкісною течією рідини при різних способах закріплення, Лимарчено О. С., Ковальчук О. П. (2011)
Глушакова О. В. - Аналіз автоколивань складених бурильних колон за допомогою моделі сил тертя кулона (2011)
Горбунович І. В. - Нестаціонарні коливання п'єзокерамічних перетворювачів енергії, Горбунович В. Г. (2011)
Горик О. В. - Розподіл внутрішніх та реактивних зусиль у задачах згину композитних брусів, Ковальчук С. Б. (2011)
Гуляєв В. І. - Неголономна динаміка долота бурильної колони в глибокій свердловині, Борщ О. І., Шевчук Л. В. (2011)
Дегтяръ С. В. - Перехідні явища для систем диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною, Дегтярь В. Г. (2011)
Дехтяр А. С. - Порівняльний аналіз умов пластичності для матеріалів з різними границями текучості при розтягу і стиску (2011)
Левківська Л. В. - Напружено-деформований стан лопатей вітроенергетичних установок під дією аеродинамічних сил (2011)
Луговий П. З. - До розв'язку динамічних задач теорії товстостінних пластин в рамках прикладних теорій, Мейш В. Ф., Мейш Ю. А. (2011)
Ляшенко Я. Г. - В'язко-пружне деформування неоднорідних геологічних структур з мікропошкодженнями (2011)
Марчук О. В. - Вимушені осесимметричні коливання циліндричних оболонок, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В. (2011)
Піскунов В. Г. - Постановка методики розрахунку дорожнього одягу мостів з армобетонних конструктивних елементів на основі моделі шаруватих систем, Цибулъсъкий В. М. (2011)
Хорошее К. Г. - Електропружний стан п'єзоелектричної півлощини з отворами та тріщинами під дією різниці потенціалів, Глущенко Ю. А. (2011)
Худолій C. M. - Теоретичний аналіз процесів спуску та підйому бурильної колони в криволінійній свердловині з геометричними недосконалостями (2011)
Боровий М. О. - Модель рентгенівської М-емісії для атомів Аu, Іщенко P. M. (2011)
Данчук В. Д. - Специфіка впровадження agile методологій для проектів розробки програмного забезпечення, Луцюк Д. В. (2011)
Косіцька О. М. - Складнопідрядні речення з підрядними причини в латинськомовній документації греко-католицької церкви (2011)
Куліш М. Р. - Дослідження поляризації світла в CdS при наявності двофотонного поглинання, Малиш М. І. (2011)
Медведська В. В. - Адаптація транспортного законодавства України до Європейського Союзу (2011)
Мустяца О. Н. - Синтез матеріалів системи Na2S2 — Si фізико-хімічне дослідження її зразків, Янкович В. М. (2011)
Наумова Н. М. - Особливості розвитку сучасних інформаційно- комунікаційних технологій в соціальних мережах, Наумов В. О. (2011)
Щербатюк Н. В. - Адвокатура в системі забезпечення правової допомоги в Україні, Чичирко С. В., Бондар А. В. (2011)
Язвінська О. М. - Захист прав споживачів під час надання послуг з технічного обслуговування і ремонту ДТЗ та їх складових (2011)
Грищук O. K. - До визначення ефективності робочої гальмівної системи при процесі гальмуванні колісного транспортного засобу (двигун з'єднаний з трансмісією), Кравчук П. М. (2011)
Лябах А. П. - Коморбідність та її вплив на кількість реампутацій нижньої кінцівки у пацієнтів з трофічними розладами, Міхневич О. Е., Хіміч О. М. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського