Котляр Е. А. - Ars Judaica (2011)
Котляр Е. А. - Images (2011)
Коваль О. В. - Григорий ингер (2011)
Коваль О. В. - Культур-Лига (Серия "Галерея искусств") (2011)
Коваль О. В. - Наталья Апчинская. Рувим Мазель. Очерк жизни и творчеств (2011)
Коваль О. В. - Михаил Герман. Хаим Сутин, 1893-1943 (2011)
Коваль О. В. - Средняя Азия — Москва — иерусалим в творчестве еврейских художников (2011)
Коваль О. В. - Віта Сусак. Українські мистці Парижа. 1900-1939 (2011)
Коваль О. В. - Константин Бондарь. Повести Соломонова цикла: из славяно-еврейского диалога культур (2011)
Коваль О. В. - евгений Котляр. еврейский Харьков (2011)
Прохоров Д. - Михаил Кизилов. Крымская иудея (2011)
Градинскайте В. - Марк Шагал об искусстве и культуре (2011)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Кучинська О. П. - Окремі праксеологічні аспекти застосування режиму відеоконференції у кримінальному провадженні в Україні, Черниченко І. В. (2014)
Простибоженко Т. В. - Набуття права власності на безхазяйне нерухоме майно за набувальною давністю: законодавчі прогалини та проблеми правозастосування (2014)
Гарагонич О. В. - Правові аспекти анулювання викуплених акціонерним товариством акцій (2014)
Бородовський С. О. - Дослідження інституту способів захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів в юрисдикційній діяльності (2014)
Розгон О. В. - Позбавлення права власності на частку в спільному майні: правове значення з’ясування всіх обставин справи (2014)
Легких К. В. - Процесуальні помилки суб’єктів доказування при застосуванні статей 23, 291, 349 КПК як підстава визнання доказів недопустимими (2014)
Літвінов Є. В. - Діяльність судових органів щодо запобігання злочинності (особливості відновлювального правосуддя) (2014)
Сисоєнко Г. І. - Процесуальні строки за КПК 2012 р (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах" (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 11 "Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 12 "Про звернення до Верховного Суду України про направлення до Конституційного Суду України конституційного подання щодо відповідності Конституції України положень пункту 13 частини другої статті 3, пункту 5 частини сьомої статті 3, підпункту 2 пункту 4 прикінцевих та перехідних положень, а також частин третьої, дев’ятої, десятої статті 3 у частині притягнення до юридичної відповідальності суддів та застосування до них заборони, передбаченої частиною четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"" (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Ткачук О. С. - Деякі питання судової практики вирішення спорів, пов’язаних з іпотекою, Ткачук А. О. (2014)
Кострицький В. В. - Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел (2014)
Булкат М. С. - Рівень правової культури як складова суспільного діалогу (2014)
Вереша Р. В. - Злочинна недбалість як вид необережної форми вини (2014)
Волянюк Н. М. - Художньо-стилістичні особливості вишивки одягового призначення північної частини Тернопільської області ХХ ст. (2012)
Гардабхадзе І. А. - Особливості наукового підходу до вирішення актуальних проблем дизайну одягу (2012)
Гладун О. - Візуальна мова графічного дизайну як комунікативна знакова система (2012)
Олійник О. П. - Кольорові рішення малих готелів, Ревва Н. М. (2012)
Пантус Н. М. Проектна графіка. - Сучасні підходи до формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів (2012)
Мироненко В. П. - Польский национальный костюм, Чечулина Е. А. (2012)
Пащенко Г. В. - Системи зелених стін і їх застосування в міському середовищі в умовах Лісостепу України (2012)
Роспопа Л. О. - Эволюция одежды еврейских женщин, Мироненко В. П. (2012)
Сафонова Т. Р. - Доцільність втілення проектів по використанню збережених фрагментів пам’яток в урбодизайні на фоні світового розвитку (2012)
Сергеєва Н. В. - Соціальні трансформації постіндустріального дизайну (2012)
Топал О. М. - Комп’ютерні технології у сучасному теледизайні, Брижинська К. С. (2012)
Юрик Я. М. - Фотографіка у пресі (2012)
Яковець І. О. - Експозиційне обладнання музеїв та виставок: характеристика основних типів (2012)
Гарайда Д. - Еволюція способів відтворення простору у живописних творах західноєвропейських художників доби Відродження: композиційний та образно-пластичний аспекти (2012)
Гарбузова О. Л. - Аналіз взаємо зв’язку українського та польського мистецтва у ХІХ – ХХ століттях (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (Храповицкие – Энгельгардты – Краевские…) Продолжение (2012)
Кравченко О. Я. - Портрети шляхти у пам’ятках західноукраїнського сакрального мистецтва XVII – XVIII ст. (2012)
Литовко Т. Ю. - Схід в культурі Слобожанщини ХІХ – першої треті ХХ століття в контексті проблем походження творів мистецтва (2012)
Лубенский В. И. - Портрет Владимира Гришко (из творческого опыта работы над портретом без натуры) (2012)
Мартищук М. В. - Особливості розвитку художніх майстерень ткацтва Гуцульщини кінця XIX – початку XX століття (2012)
Немцова В. С. - Современная версия абстракционизма (живопись Ю.Шеина) (2012)
Руденко О. В. - ДіяльністЬ Яна Болоза Антоневича у Львівському університеті (2012)
Хмельницький В. О. - Навчання живопису на основі трьохстадійного методу (2012)
Шулика В. В. - Иконостас церкви св. Николая Чудотворца в с. Гиевке: иконографическое и стилистическое решение (2012)
Безбородько О. А. - Музыкальное произношение и артикуляция как композиторские средства выразительности (2012)
Бреславець Г. М. - Виконавська рек онструкція фольклорного тексту та навчально-виховний процес (2012)
Вишотравка Л. І. - До історії створення балету "Баядерка” Л. Мінкуса-М. Петіпа на київській сцені (1926-2013 рр.) (2012)
Городнянський Д. Л. - Синтез вербального и образного в построении изображения (2012)
Желтоног А. Н. - От "romance" до "Rain tree sketch II": фортепианная палитра Тору Такэмицу (2012)
Карелова Г. В. - Тезис в антитетических монументальных концепциях в интерпретации Л. Бетховена (на примере контрданса №2 в цикле танцев 1795 года) (2012)
Кікоть А. А. - Визначення поняття і форми костюма в контексті особистості (2012)
Колчанова Л. М. - Театрознавчі пошуки Ніколая Свєдєнцова (2012)
Кухаренко О. О. - Журналістика як професійна суспільна діяльність та її зв’язок із засобами масової інформації (2012)
Медведнікова Т. О. - Педагогіка К.М. Ігумнова як складова генезису Дніпропетровської піаністичної школи другої половини ХХ століття (2012)
Папета С. П. - Ступени театральной жизни (продолжение) (2012)
Пухлянко М. Е. - Мастер-классы музыкантов-исполнителей в современном культурном пространстве (2012)
Суховей А. Н. - Литературность в философии: между возможностью и необходимостью (2012)
Триколенко С. Т. - Метафоризація камерного сценічного середовища Олексія Кужельного (2012)
Черная Е. Б. - Эстетика и поэтик а авторского стиля А. Караманова (на примере фортепианной составляющей) (2012)
Шемет Л. В. - Творчість випускників Харківської державаної академії культури в контексті народно-інструментального мистецтва України (2012)
Шубина О. Н. - Жизнь как ад и смерть как просветление в опере В.Зубицкого "Палата №6" (2012)
Щуров А. В. - Специфика использования ударных инструментов в современном симфоническом оркестре (на примере произведений Е. Станковича) (2012)
Бескровная Е. Н. - К проблеме соотношения мирового литературного процесса и биографии писателя (еврейский след) (2014)
Ватченко C. А. - Сатирико-философская аллегория Г. Филдинга "Путешествие в загробный мир": семантика и структура (2014)
Гетьман І. В. - Віддзеркалення культурних цінностей суспільства в сучасній жіночій українській та французькій літературі (на матеріалі романів Люко Дашвар та Ані Ерно) (2014)
Гулич Е. А. - Творческая деятельность Л.Я. Гуревич в научно-критическом дискурсе (2014)
Гусєв А. В. - Нарис серед інших жанрів друкованої спортивної преси (2014)
Гусева Е. А. - События первой мировой войны в "Записках кавалериста" Н. Гумилёва (2014)
Елисеенко А. П. - Роман Ж.-К. Гюисманса "Собор" в творчестве Б. Поплавского (2014)
Казарин В. П. - Стихотворение А.А. Ахматовой "Вижу выцветший флаг над таможней..." (опыты реального и поэтологического комментария), Новикова М. А. (2014)
Калиберда Н. В. - Семантика костюма и сюжет в романе С. Ричардсона "Памела, или вознаграждённая добродетель" (2014)
Князь А. А. - "Двусердный вакх": примирение земли и неба (2014)
Ковалева Е. К. - "Исповедь" Ж.-Ж. Руссо как вторичный речевой жанр (2014)
Лавриненко О. В. - Интернет-технологии в сфере филологического образования (поэтический корпус русского языка как источник литературоведческой информации) (2014)
Максютенко Е. В. - "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии": "А man of feeling" Лоренса Стерна (2014)
Михед О. П. - "Карта і територія" Мішеля Вельбека: інтермедіальне прочитання (2014)
Михед П. В. - Проза Шевченка і натуральна школа у російській літературі (зауваги до проблеми) (2014)
Прокудина Ю. Г. - Роман Н. Кузьминой "Попала!": удачное попадание в жанровую формулу (2014)
Родный О. В. - Комический дискурс русской смеховой литературы XVII в (2014)
Русских И. В. - "Родрик Рэндом" Т. Смоллетта в рецепции исследователей (2014)
Тарарак А. В. - К проблеме истолкования наполеоновского мифа в русской литературе: наполеоновский "текст" (2014)
Тытюк А. К. - Особенности развития американского "крутого" детектива (2014)
Хинкиладзе Е. В. - "Нововременский" слой в романе В.П. Крымова "Хорошо жили в Петербурге" (2014)
Чемезова Е. Р. - Отчуждённая "Колыбельная" "Романтическому эгоисту" в одноимённых романах Ч. Паланика и Ф. Бегбедера (2014)
Криворучко С. К. - "Тінь" і "Щастя" Наполеона: особливості сприйняття та інтерпретації міфу (2014)
Романова Е. И. - Поэтический кризис второй половины ХІХ века. "Периферия" и не только (2014)
Ханстантинов В. О. - Свобода як проблема вітчизняної політичної еліти (2014)
Семко В. Л. - Корінні народи: проблема визначення поняття у контексті етнополітичних реалій (2014)
Прядко Т. П. - Зародження та розвиток популізму у США та Латинській Америці (2014)
Перегуда Є. В. - Активність громадського суспільства на південному сході України в контексті сучасної кризи (2014)
Лавриненко Г. А. - "Революційні" процеси в Україні як результат діяльності політичних еліт (2014)
Солов’ян В. С. - Революційна ситуація в межах загальної моделі революції (2014)
Фокіна О. С. - Основні суперечності у формуванні інститутів громадського суспільства в Україні (2014)
Шаповаленко М. В. - Політична стабільність та політичний капітал в умовах трансформації суспільства (2014)
Пояркова Т. К. - Україно-Російська війна як наслідок взаємодіїК кризових політичних систем (2014)
Утаві А. А. - Глобалізаційні фактори,що спричиняють підйом політичного ісламізму в країнах "арабської весни" (2014)
Бульбенюк С. С. - Особливості владно-управлінського дичкурсу в інформаційну (2014)
Бабка В. Л. - Функціональні особливості політичного впливу як елементу політичної системи (2014)
Голуб’як Н. Р. - Інструменти координації регіональної політики в Україні:особливості впровадження (2014)
Подзолков Ю. А. - Інтернет і ЗМІ як інструменти сучасної публічної політики (2014)
Лой О. В. - Механізми взаємної політичної відповідальності державної влади і громадського суспільства в Україні (2014)
Савойська С. В. - Раціональний та ірраціональний підходи до аналізу мовної політики у галузі мовного законодавства (2014)
Гнатко М. М. - Політичний міф як інструмент політико-психологічного маніпулювання (2014)
Косяк Я. О. - Місце та роль символів у політичному житті суспільства (2014)
Редько В. В. - Реклама як засіб політичного вибору (2014)
Бабкіна О. В. - Політика та духовність в умовах глобальних викликів (до підсумків міжнародної науково-практичної конференції) (2014)
Бінкевич В. Я. - Біохімічні функції хелатних з’єднань мікроелементів у організмі тварин, Гутий Б. В., Микитин Л. Є., Новотні Ф., Лешо Б. (2012)
Бобрицька О. М. - Визначення функціональної активності щитоподібної залози собак біорезонансним методом (2012)
Богатко Н. М. - Вплив санітарно-гігієнічного стану об’єктів м’ясопереробного підприємства на показники безпечності виробленої яловичини та свинини, Семанюк В. І., Салата В. З., Константінов П. Д., Сахнюк Н. І.., Богатко Л. М. (2012)
Богатко Н. М. - Безпечність та якість молока, молочних продуктів – основний напрямок розвитку молокопереробної промисловості України, Салата В. З., Семанюк В. І., Богатко Л. М., Щуревич Г. П. (2012)
Бомба М. Я. - Генетично модифікована продукція та небезпека її використання на ринку продуктів України, Шах А. Є., Івашків Л. Я., Шах Л. В., Семанюк В. І. (2012)
Буцяк А. А. - Використання біогумусу для підвищення родючості грунту і одержання екологічнобезпечної продукції (2012)
Буцяк В. І. - Можливості використання потенціалу (ГМО) та продовольча безпека України, Власенко І. В. (2012)
Гнатів П. С. - Токсикологічна безпека довкілля – актуальне питання сьогодення, Хірівський П. Р., Бучко А. М. (2012)
Голод В. П. - Потенціал енергозбереження в Україні, Павлів О. В. (2012)
Грицина М. Р. - Особливості процесу плодоношення особин Verbascum densiflorum Bertol. різного рівня життєвості (2012)
Гунчак В. М. - Вплив плодів розторопші плямистої на імунну систему собак при вторинних імунодефіцитах, Журавльов О. Ю. (2012)
Дідович А. П. - Перспективи виробництва екологічно чистої продукції в Україні (2012)
Касянчук В. В. - Оцінка життєвого циклу та визначення екологічних критеріїв виробництва молока на фермах, Бергілевич О. М., Остапенко А. І., Гетя А. А., Пахолюк В. С. (2012)
Кос’янчук Н. І. - Контроль і нагляд за якістю та безпечністю продуктів харчування (2012)
Кравченко О. І. - Методичні підходи при запровадженні в Україні процесу екологічного маркування продукції, Козловська М. В., Гетя А. А., Пахолюк В. С. (2012)
Кремпа Н. Ю. - Мікроклімат та ефективність роботи системи вентиляції в реконструйованому приміщенні для свиней у перехідний та зимовий періоди, Демчук М. В. (2012)
Крижанівський Я. Й. - Загальні вимоги до засобів, які використовують для санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентарю, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Кривохижа Є. М., Моткалюк Н. Ф. (2012)
Куциняк І. В. - Особливості мінерального складу м'яса благородного оленя і великої рогатої худоби (2012)
Лесик М. В. - Вміст важких металів і радіонуклідів у молоці та молочних продуктах, виготовлених у Західному та Південному регіонах України, Федорук Р. С., Цісарик О. Й. (2012)
Логачова Л. О. - Гігієнічна оцінка якості води та відновленого молока за вмістом нітратів, Тарасова Т. О, Шаболтас А. В., Калініченко Н. М. (2012)
Мазур Т. В. - Порівняльна ефективність деяких засобів хімічної дератизації в умовах промислових підприємств, Сорокіна Н. Г. (2012)
Максішко Л. М. - Одержання мінерального добрива при очистці біогазу (2012)
Мальований М. С. - Негативний вплив мінеральних добрив на агроекосистему та його мінімізація методом капсулювання добрив, Тимчук І. С. (2012)
Назар Б. І. - Особливості підготовки проби при виявленні генетично модифікованих організмів і продуктів з їх умістом (2012)
Орлюк Т. М. - Про можливий зв'язок між захворюваністю великої рогатої худоби на лейкоз і природним магнітним полем землі, Орлюк М. І. (2012)
Осередчук Р. С. - Сучасний стан розвитку ринку генетично модифікованої продукції, Параняк Р. П., Войтович Н. В. (2012)
Пилипець А. З. - Вміст важких металів у біологічній системі довкілля–корми–тварина, Сачко Р. Г., Лесик Я. В., Грабовська О. С., Денис Г. Г., Венгрин А. В. (2012)
Стегней Ж. Г. - Аерозолі та їх вплив на атмосферу, Півень Є. І. (2012)
Сухорська О. П. - Екологічна оцінка споживання рибопродуктів, Параняк Р. П., Козловський М. П. (2012)
Тюпіна Н. В. - Порівнювальна оцінка морфобіохімічного статусу корів голштинської породи за різних технологій виробництва продукції та способів утримання в еколого-господарських умовах степової зони України, Високос М. П. (2012)
Черевко М. В. - Екологічні прогнози віддалених наслідків вирощування GМ-рослин (2012)
Чорний М. В. - Резистентність та енергія росту молодняку великої рогатої худоби, вирощеного в ранній постнатальний період різними методами, Пасічник А. А. (2012)
Щербакова Н. С. - Післязабійне дозрівання м′яса при паразитоценозі ешерихіозу зеймеріозом та після застосування препарату бісептим (2012)
Янович Д. О. - Еколого-економічні аспекти вирощування органічної сільськогосподарської продукції на прикладі тзов "Агро-Радехів" Радехівського району Львівської області, Параняк Р. П., Колішицький З. В. (2012)
Білонога Ю. Л. - Кінетика процесу фільтрування з урахуванням сил поверхневого натягу рідини, Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю., Білонога Д. М., Корнієнко О. Я. (2012)
Боднарчук О. В. - Дослідження антагоністичної активності заквасок для кисловершкового масла (2012)
Власенко В. В. - Нові підходи до удосконалення оцінки якості та безпеки молока з використанням бактеріологічних комп’ютерних технологій, Власенко І. Г., Крижак Л. М., Новгородська Н. В., Фаріонік Т. В., Шаваран В. М., Штенська О. Б. (2012)
Власенко В. В. - Характеристика сухого молока, виробленого на сушарках із застосуванням флюїдного дна, Власенко І. Г., Новгородська Н. В. (2012)
Гачак Ю. Р. - Виготовлення міні-сиру з рослинною біодобавкою, Ваврисевич Я. С. (2012)
Глушак А. - Актуальність використання альгінатів у м´ясних продуктах, Штонда О. А. (2012)
Динько О. П. - Дослідження властивостей борошна з насіння гарбуза для варених ковбасних виробів, Штонда О. А. (2012)
Жукова Я. - Вплив культур білої плісені на накопичення летких ароматичних сполук у сирах, Малова В., Король Ц., Козлова Л., Федін Ф. (2012)
Кравченко С. О. - Фосфоліпіди у складі функціональних харчових продуктів, Авдєєва Л. Ю. (2012)
Куциняк І. В. - Хімічний склад та фізико-хімічні показників якості жиру-сирцю кабана та свині (2012)
Ліщак І. В. - Дослідження надійності грозозахисту підстанцій, Бінкевич Т. В. (2012)
Микитчук І. І. - Використання рослинної сировини при виготовленні м’ясних паштетів, Авдєєва Л. Ю. (2012)
Мороз В. Ф. - Використання ензимів при виробництві м'ясних виробів, Штонда О. А. (2012)
Непомняща Н. О. - Використання екстрактів спецій та прянощів у технології субпродуктових ковбасних виробів, Штонда О. А. (2012)
Озарків І. М. - Аналіз сучасних геліосистем для гарячого водопостачання та сушіння вологих матеріалів, Озарків О. І., Козар В. С., Данчук М. І. (2012)
Ощипок І. М. - Рослинні білкові препарати для приготування ковбасних виробів, Кринська Н. В., Наконечний В. В. (2012)
Сліпченко А. О. - Застосування гідроколоїдів у харчових системах, Штонда О. А. (2012)
Сонько Н. М. - Молочний (сироватковий) білок у м'ясних продуктах, Штонда О. А., Сухенко Ю. Г. (2012)
Федишин Я. І. - Дискретне математичне моделювання теплофізичного процесу стерилізації із застосуванням модифікованих біофізичних характеристик термостійкості та летальності, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2012)
Цісарик О. Й. - Підбір мікробіальних культур для виробництва розсільного сиру бринза, Сливка І. М. (2012)
Шаповал Є. М. - Білковий напівфабрикат для виробництва напівкопчених ковбас, Штонда О. А. (2012)
Яблонська О. В. - Мікробіологічні показники якості фаршевих швидкозаморожених напівфабрикатів на основі прісноводних та морських гідро біонтів, Лебська Т. К., Козлова С. Л. (2012)
Lischak I. - Research and development for more energy efficiency, Bimkevych T. (2012)
Венцова М. І. - Про деякі кількісні методи в боспорських дослідженнях (2014)
Білоус Е. В. - Місце і роль вихідців з місцевого населення в загальній структурі партійно–радянських органів влади західноукраїнських областей 1944–1945 рр. (2014)
Асадли К. Х. - Народні та релігійні свята в Ширванському регіоні Азербайджану в кінці XIX – початку XX ст. (2014)
Башли М. І. - Участь Херсонського дворянства в діяльності земських установ краю (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Іванов В. М. - Про особливості утворення зон тектоно-магматичної активізації і зв’язаного з ними молібден-вольфрамового зруднення (2012)
Богуцька О. Л. - Соціально–станові трансформації на Правобережжі у кінці XVIII – першій половині XIX ст. (2014)
Савчук В. С. - Сера в углях Петровского месторождения Старобельской угленосной площадки, Приходченко В. Ф., Кузьменко Е. А. (2012)
Гапоненко Д. І. - Церковні ієрархи в історії Ніжинського Благовіщенського монастиря (2014)
Приходченко Д. В. - Характеристика складу та якості вугілля свити С27 Лозівської перспективної площі Західного Донбасу (2012)
Гасанова Я. - Новый взгляд на историографию Азербайджанской Демократической Республики (2014)
Смірнов О. Я. - Мінералогічна неоднорідність покладів гематитових кварцитів Криворізького басейну (на прикладі Валявкінського родовища, Євтєхов Є. В., Євтєхов В. Д. (2012)
Годлевська В. Ю. - Тенденції розвитку іспанської архітектури в поставторитарний період (2014)
Богданович В. В. - К литологии новомосковских отложений (средний сармат) Никопольского марганцеворудного басейна (2012)
Губерт Ю. Г. - Діяльність благодійних організацій України з подолання дитячої безпритульності й допомоги сиротам у 1990–2000-х роках (на прикладі фундації "Отчий дім") (2014)
Бондар О. В. - Тархансько-Караганський етап розвитку міоценових остракод Південної України (2012)
Гула Р. В. - Принцип історизму у розвитку монархічної ідеології XVIII–XX ст. (2014)
Тонкова Н. В. - Можливість розчинення сульфідних сполук золотовміщуючих руд у хімічних розчинниках, альтернативних цианідам, Томчакова Д. А. (2012)
Гуменюк Т. І. - Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940–х – кінець 1980–х рр. ХХ століття): сучасні історіографічні оцінки (2014)
Носова Л. А. - Оптимизация условий атомно-абсорбционного определения золота в геологических пробах, Ковырева Э. Г. (2012)
Діанова Н. М. - Ставлення Російської православної церкви до проблеми поширення штундизму на півдні України у другій половині ХІХ ст. (2014)
Манюк В. В. Манюк Вад. В. - Об’єкти геологічної спадщини у формуванні природно-заповідного фонду України (2012)
Діденко О. Р. - М. Орженцький: одеський період педагогічної та наукової діяльності (1895−1906) (2014)
Евграшкіна Г. П. - Закономірності зміни гідрогеологічних умов на території, прилеглій до хвостосховища "Балка Стуканова" у Західному Донбасі, Сабадаш О. Є. (2012)
Єгоров В. В. - Український та російський народи у творчій спадщині М.І. Костомарова (2014)
Евграшкина Г. П. - Прогноз уровенного режима подземных вод на территории, прилегающей к пруду-накопителю сбросных шахтных вод "Свидовок", Омельчук А. Ю. (2012)
Заблоцька–Сєннікова Н. В. - Створення та функціонування системи радянських владних і громадських органів контролю за діяльністю Православної церкви у 1960–х – 1980–х рр. (2014)
Шерстюк Н. П. - Ймовірнісне прогнозування гідрохімічних рівноважних систем у річках Саксагань та Інгулець, Носова Л. О., Бєлік В. Н. (2012)
Зеленцова С. М. - Нелегальний періодичний друк як джерело з історії анархізму в Україні (1903–1914 рр.) (2014)
Евграшкина Г. П. - Закономерности солепереноса на шахтных отвалах Западного Донбасса, отсыпанных без рекультивации, Гежий А. И., Северина Е. Р. (2012)
Кужільна О. О. - Ідея української державності в історичних працях членів Товариства "Музей визвольної боротьби України" (2014)
Євграшкіна Г. П. - Прогноз сольового режиму необводненого рекультивованого шахтного відвалу в неусталеному режимі на території Західного Донбасу, Грабовець О. М., Єрченко М. А. (2012)
Куницький М. - Системна криза нацистського "нового порядку" на теренах Райхскомісаріату "Україна" як наслідок реалізації окупаційної політики (1941–1944 рр.) (2014)
Мокрицкая Т. П. - К вопросу о методах решения эпигнозных задач по оценке свойств массива (2012)
Кучерук О. А. - Мифологизация молодежного сознания в контексте деятельности деструктивных религиозно–мистических организаций (2014)
Євграшкіна Г. П. - Математичні моделі вертикального солепереносу на шахтних відвалах Західного Донбасу, Доценко Л. В. (2012)
Лагіш Р. С. - Місійна діяльність Миколая Чарнецького та отців Редемптористів на Волині (1926–1938 рр.) (2014)
Богаченко Л. Д. - Подготовка и ведение мониторинга геологических и гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации многофункциональных комплексов, Довгаль Л. И. (2012)
Ли Жень Инь. - Вклад КНР в развитии нефтегазовых отношений с Россией и центральноазиатских государств в новых условиях (2014)
Євграшкіна Г. П. - Методичні аспекти прогнозування сольового режиму зрошуваних земель на прикладі Фрунзенського масиву, Сібуль Т. В. (2012)
Лукашенко А. І. - Християнський дуалізм як ідеологічна основа розпаду духовно–політичного симбіозу західноєвропейської цивілізації: лютеранство та кальвінізм (2014)
Іщук Р. К. - Аналіз мінливості властивостей масиву лесових ґрунтів в слабко порушених умовах на прикладі основи автомобільної траси Дніпропетровськ – Запоріжжя, Мокрицька Т. П. (2012)
Мочернюк Я. М. - Розвиток системи польського землеволодіння на Київщині після січневого повстання 1863 р. (2014)
Кроик А. А. - Закономерности накопления и распределения тяжелых металлов в системе "почва-растения", Готвянская В. А., Диденкул М. Г. (2012)
Новосельская А. В. - (2014)
Кроїк Г. А. - Закономірності розподілу технофільних та токсичних елементів у відходах добування та переробки вугілля Західного Донбасу, Мельник О. В. (2012)
Огієнко В. І. - Україна і "її болісні минувшини": стратегії історизування та історична культура (2014)
Демура В. І. - Оцінка токсичності і класу небезпеки шлаку міттєспалювального заводу (2012)
Осмоловська О. Ю. - Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни, Павлюченко В. Ю. (2014)
Білецька В. А. - Продукти термічної переробки відходів як джерело надходження важких металів у довкілля, Яцечко Н. Є. Гаценко О. В., Куриленко А. М. (2012)
Петрова І. О. - Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у ХХ сторіччі (2014)
Гайдай К. О. - Математичне моделювання руху теплової енергії у гірському масиві, Жолудєв С. В. (2012)
Покотило О. І. - Становлення військових газет незалежної України та їх роль у реформуванні збройних сил, Сегеда С. П. (2014)
Половко С. Г. - Від мобілізму через фіксизм до неомобілізму (2012)
Придибайло О. М. - Грецька національна меншина в Україні в 20–30–х роках ХХ ст. (2014)
Приходько М. М. - Міждержавний альянс української держави гетьмана Скоропадського та Всевеликого війська донського отамана Краснова (2014)
Раджабов Ф. Р. - Совершенствование нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана в 1930–е годы (2014)
Романюк І. М. - Історіографія українсько–польського культурного співробітництва в 2000–2012 рр., Пачос Ю. В. (2014)
Смуток Л. В. - Система управління у королівських містах Руського воєводства у XV–XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора) (2014)
Соколовська Л. А. - Освітній процес у колегіумах України XVIII – початку ХІХ століття: організація та структура (2014)
Сокульський А. Л. - Селена – інша реальність (2014)
Тарасов С. В. - Роль украинского духовенства в событиях Руины в русской дореволюционной историографии (2014)
Ткаченко I. В. - До питання про систему культурної спадщини України (2014)
Тонких С. В. - Організація органів влади в Українській Соціалістичній Радянській Республіці на початку становлення радянської влади в 1919 році (2014)
Третьякова А. С. - Засоби перетворення суспільства: порівняльна характеристика концепції М.П. Драгоманова та ідейних поглядів представників народницьких організацій у 70–80–х роках XIX ст. (2014)
Чумак С. І. - Відображення особливостей діяльності органів політичного управління радянськими збройними силами у документах серії збірників "Русский Архив. Великая Отечественная" (2014)
Аббасова С. - Жемчужина мировой музыки – мугам в современном Азербайджанском романе (2014)
Алиева С. - Взаимная связь и взаимное влияние культур (2014)
Бець С. М. - Особливості смакових уподобань та моди в українській культурі (2014)
Волошин В. В. - Концепт "містичний досвід" та його понятійне оточення: епістемологічний аналіз з метою демаркації (2014)
Гарбар Г. А. - Туризм як соціокультурний феномен (2014)
Горенко О. Н. - Конституирующий модус жизненного успеха в современном обществе (2014)
Гулиев Б. - Роль СМИ в формировании государственного сознания и традиций государственности в независимом Азербайджане (2014)
Дрожжина С. В. - Аксіологічно–екзистенційні домінанти інформаційного суспільства, Кобзар І. М. (2014)
Душна А. В. - Мораль як механізм адаптації людства до умов суспільного існування (2014)
Ефендиева Х. - Самобытность художественной прозы выдающегося азербайджанского писателя Сейрана Сахавата (2014)
Євсюкова К. І. - Домінанта православного віровчення в соціокультурному просторі (2014)
Загорулько М. А. - Тезаурус барокової поетики як "скарбниці" естетики дивовижного на матеріалах "Чернігівських Афін" (друга половина ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.) (2014)
Загрійчук І. Д. - Українська еліта як важлива складова соціально-культурної цілісності нації (2014)
Іщенко І. В. - Праксеологічні засади управління нестабільністю соціального середовища в умовах демократії (2014)
Капічина Е. А. - Семиозис советской массовой песни (2014)
Касьянов Д. В. - Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку (2014)
Кивлюк О. П. - Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства (2014)
Клешня Г. М. - Співвідношення соціального проекту та соціального прогнозу: філософський аналіз (2014)
Колотило М. О. - Сучасний університет у соціально–філософському вимірі: тенденції становлення та перспективи розвитку (2014)
Лисенко О. В. - Єдність містики та догматики, апофатики та катофатики як умови смислообразності "Фаворського світла" в релігійному досвіді православ’я (2014)
Літостанський В. В. - Місце феномену традиції в сучасному гуманітарному знанні (2014)
Лугуценко Т. В. - Гуманістичний сенс і соціокультурні характеристики віртуальної реальності (2014)
Мамедова К. - Диаспорская деятельность Гуламрзы Себри Тебризи (2014)
Маммадова У. - Факторы обуславливающие процессы дифференциации в языке (2014)
Матвєєв В. О. - Метаантропологія як базова система самореалізації особистості в контексті розвитку вітчизняної філософської думки (2014)
Мозгальова Н. Г. - Еволюція ідеї формування успішної особистості вчителя у філософській традиції (2014)
Москалик Г. - Освіта дорослих: інформаційний та правовий супровід (2014)
Некрасов С. - Ґенеза взаємозв’язку соціокомунікацій та крос-культурних комунікацій і самодіяльного туризму (2014)
Олексенко Р. І. - Правове і соціально-економічне підґрунтя ринкової економіки (2014)
Орел М. П. - Духовність в структурі життєвої компетентності особистості (2014)
Панафідін І. О. - Проблема миру в контексті філософської традиції справедливої війни (2014)
Поліщук О. С. - Вплив клієнтелізму на колективну дію (соціально–філософський аспект) (2014)
Попов В. Ю. - Екзегеза тотожності в східній патристиці (2014)
Попович О. В. - Патологічні аспекти творчості та механізми компенсації в соціокультурному просторі (2014)
Поцюрко О. Ю. - Дискурс національної свободи у творі "Історія Русів" (2014)
Ромадикіна В. С. - Конфлікт поколінь: соціально–філософський аспект проблеми (2014)
Сисак М. М. - Гуманізм в контексті глобалістики (2014)
Скопіна С. А. - Світський образ людини та його відображення в літургійній музиці (2014)
Фенно І. М. - Біблійні основи екологічного мислення (2014)
Юхимик Ю. В. - Асоціативна основа сприйняття знакових мов мистецтва (2014)
Яруш М. В. - Інформаційне суспільство в сучасному філософському дискурсі (2014)
Гулієв Р. - Идея правового государства в истории социально–философской мысли Азербайджана (2014)
Андрущенко Т. В. - Політичні маніпуляції у технологіях тоталітарної пропаганди і сучасність (2014)
Аширов В. Г. - ГУАМ в контексте современных экономических и политических реалий (2014)
Блінцова В. О. - Демократизація та раціоналізація діяльності влади як складові процесу е–урядування (2014)
Булик М. В. - Роль розвідки в зовнішній політиці США, Афанасьєв Я. С. (2014)
Дзятківський В. В. - Політична відповідальність органів державної влади: теоретичні засади аналізу (2014)
Костиря І. О. - Суспільна думка та комунікативні джерела влади (2014)
Косьмій О. М. - Становлення політичного консьюмеризму (2014)
Криворучко О. - Зовнішня політика в дискурсах президентів України і Росії, Рибак В., Ярославцева Є. (2014)
Мамедов А. Ш. - Причины и следствия "революции роз" в Грузии (2014)
Метелева Е. А. - Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии (2014)
Олійник С. В. - Значення підприємницької діяльності для розбудови інститутів "соціальної держави" (2014)
Остап’як В. І. - Раціональні агенти криз у процесах євроінтеграції (політологічний аспект) (2014)
Поппер О. В. - Соціально-політична практика боротьби з тероризмом в контексті світового досвіду (2014)
Руженко Л. М. - Процес формування громадської думки у добу глобалізації (2014)
Рустамов А. С. - Проблемы мониторинга и оценки организации социальной помощи в Азербайджане как направления социальной политики государства (2014)
Садджади С. С. - Основные источники международного гуманитарного права (2014)
Свиридов К. - Молодь в структурі громадянського суспільства: проблема ефективної взаємодії (2014)
Селина К. А. - Парламентская риторика как механизм конфликтной коммуникации (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні цінності як діяльнісний вираз суспільних ідеалів (2014)
Слюсаренко І. Ю. - "Діалог між цивілізаціями": проблеми реалізації у сучасній світовій політиці (2014)
Турчин Я. Б. - Особливості та потенціал співпраці України з країнами АСЕАН (2014)
Шульга М. А. - Демократична ідентичність Європейського Союзу: концептуальний вимір (2014)
Сейранов Х. - Практика применения судами Азербайджанской Республики прецедента закона в гражданском праве (2014)
Перепелиця Г. М. - Рецензія на монографію: Седляр Ю.О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика: монографія / Ю.О. Седляр. – Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. П.Могили, 2013. – 412 с. (2014)
Петренко І. М. - Рецензія на книгу: Радовський В.С. Пригоди "нового Жмайла". Загадка однієї біографії. Приятелі-вороги. Там, де перетиналися дороги Сірка і Тетері (2014)
Хома О. І. - Рецензія на монографію: Годлевська В. Ю. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки) : монографія. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 412 с. (2014)
Новакова О. В. - Параметри конструктивної взаємодії політичних сил (2014)
Місержи С. Д. - Про реформування виборчої системи України (2014)
Савойська С. В. - Мовна політика консенсусу як умова забезпечення цілісності і соборності Української держави (2014)
Смірнова В. О. - Політична воля як модернізаційний ресурс влади і запорука успіху політичних реформ (2014)
Дабіжа В. В. - Інформаційно-комунікаційна складова процесу прийняття політичних рішень, Кіслов Д. В. (2014)
Макаренко Б. - Соціальна безпека в стратегії українського державотворення (2014)
Кудіна О. А. - Головні аспекти урядового Паблік Рілейшнз (2014)
Меньшеніна А. Є. - Сучасні підходи до визначення поняття "державний брендинг" (2014)
Нагорняк Т. Л. - Громада в умовах відкритого суспільства: аналіз трансформаційних процесів України на прикладі брендингу міст (2014)
Ханстантинов В. О. - Політична лояльність і роль еліти в її формуванні (2014)
Хома Н. М. - Роль соціальних мереж у координації протестних акцій (2014)
Шерман О. М. - Здоров’я в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера (2014)
Тімашова В. М. - Надсфери і сфери в теоретичній призмі змісту політичного життя суспільства як системи (2014)
Берестова Г. І. - Опозиція як форма прояву політичного протесту (2014)
Гаращук Є. В. - Поняття і сутність культури політичного протесту (2014)
Петренко К. М. - Зарубіжні практики правової інституціоналізації громадських об’єднань (2014)
Северинюк В. М. - "Братерство" по-московськи з погляду в минуле Російсько-Українських відносин (2014)
Самойленко О. П. - Проблема збереження національного соціокультурного простору сучасної України в умовах посилення глобалізаційних процесів (2014)
Григор О. - Глобалізаційні зміни сучасного світу і їх значення для трансформації природи й технологій політичного спілкування (2014)
Омельченко О. А. - Геополітика Франції в ракурсі етнопсихологічних особливостей нації (2014)
Аманмирадов Н. А. - Джерело і рушійна сила міжнародних відносин (2014)
Качур С. І. - Протидія поширенню радикальних політичних ідей в контексті загрози суїцидного тероризму (2014)
Горбатенко І. А. - Політична теорія та її основні функції в умовах сучасної динаміки соціальних змін (2014)
Дьоміна О. С. - Політична культура як ціннісно-нормативна система сучасного українського суспільства (2014)
Козьма В. В. - Машина часу по-українськи (2014)
Береза В. О. - Особистість: проблема об’єктивації духовних якостей у контексті соціалізації (2014)
Прухницька О. В. - Поняття і ціннісне тлумачення консенсусу в сучасній політичній науці (2014)
Мотрен С. М. - Проблемний вузол демократизації світового політичного порядку (2014)
Шаповал К. І. - Сутність та базові цінності неоконсерватизму (2014)
Семигіна Т. В. - Застосування проблемно-орієнтованого навчання у прикладних політологічних дисциплінах (2014)
Чижова О. М. - Стратегія трансформації української освіти в контексті розуміння прагматизму (2014)
В авангарді політичної науки і освіти: слово з нагоди ювілею Ольги Володимирівни Бабкіної (2014)
Баран В. І. - Епізоотологічна ситуація щодо основних кишкових гельмінтозів свиней у господарствах Дніпропетровської області (2012)
Безбородов П. Н. - Характеристика показателей anamnesis vitae высокопродуктивных коров с завалами сычуга (2012)
Бездітний П. М. - Доцільність використання рентгенографії за остеоартрозу собак, Сухонос В. П. (2012)
Божик В. Й. - Етіологія аеромонозу коропа рибного господарства "борсуки" тернопільського облрибкомбінату, Крушельницька О. В. (2012)
Бородиня В. І. - Лікування нетелей хворих маститом під час сухостою, Клець А. Ю. (2012)
Бучек К. - Аналіз випадків непрохідності верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Сітанєц М., Мільчак А., Абрамовіч Б. (2012)
Гудима Т. М. - Роль і діагностичне значення жовчних кислот за патології печінки у собак (2012)
Гунчак В. М. - Нанотехнологія та перспективи її використання у виробництві фармакологічних препаратів, Маслянко Р. П., Стибель В. В. (2012)
Дорощук В. О. - Імунологічні показники аутоімунних змін у процесі лікування молодняку великої рогатої худоби хворого на фібринозний увеїт (2012)
Дробницька В. О. - Вивчення шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії нового дезінфікуючого засобу, розробленого на основі поверхнево-активних речовин і гуанідинвмісної сполуки, Панько М. Ф., Іщенко В. Д. (2012)
Завірюха Г. А. - Ефективність профілактичних щеплень худоби вакциною "лейкозав" в боротьбі з лейкозом великої рогатої худоби (2012)
Зінко Г. О. - Стан системи ПОЛ-АОЗ у телят в умовах технологічного стресу та за дії препаратів селену і германію, Слівінська Л. Г. (2012)
Івахів М. А. - Зміни загальних показників крові та сечі псів за патологічних процесів у простаті (2012)
Івашків Р. М. - Застосування етіотропно-патогенетичної терапії при метритах у корів, Стефаник В. Ю., Кудла І. М., Тирановець В. І., Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Кава С. Й., Кацараба О. А., Личко Т. В. (2012)
Калініна О. Й. - Заходи боротьби з кокцидіозом та впровадження протикокцидійної програми, Пашковська М. В., Балян О. З., Купецька О. В., Сидорук Н. О. (2012)
Канюка О. І. - Казуїстика в назвах ветеринарних препаратів, Гунчак В. М., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І.. Хомик Р. І., Васів Р. О., Гутий Б. В., Павлів О. В. (2012)
Касянчик О. М. - Клініко-морфологічна діагностика плоскоклітинної та базальноклітинної папіломи у собак (2012)
Кісера Я. В. - Серологічні методи діагностики лейкозу великої рогатої худоби (2012)
Коваленко Л. В. - Проліферативна активність спленоцитів курчат при низькопатогенному грипі та застосуванні препарату "вітастим", Стегній Б. Т., Шутченко П. О., Михайлова С. А., Стегній М. Ю., Обуховська О. В. (2012)
Ковальчук Н. А. - Природна резистентність організму коней української та чистокровної англійської верхових порід залежно від умов фізичного навантаження, Віщур О. І. (2012)
Костишин Є. Є. - Гормональні методи синхронізації статевого циклу у корів м’ясних порід, Кацараба О. А., Гутий Б. В., Харів І. І. (2012)
Коцюмбас І. Я. - Нове у лікуванні бронхопневмонії телят, Падовський В. Н., Стецько Т. І., Пашковська М. В. (2012)
Криштальська М. О. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Львівської області (2012)
Крупник Я. Г. - Загострення запального процесу – ефективний фактор лікування хірургічних хронічних захворювань, Цісінська С. В., Леньо Ю. М., Леньо М. І. (2012)
Кушнір М. І. - Етіологічні чинники виникнення маститу у корів, Стефаник В. Ю., Шпак М. О. (2012)
Лобойко Ю. В. - Абіотичні чинники водного середовища вирощувальних ставів (2012)
Макогон Х. Г. - Ехіностоматидози свійських птахів та їх профілактика (2012)
Максимович І. А. - Електрокардіографічне дослідження собак: блокади серця, Слівінська Л. Г. (2012)
Маслянко Р. П. - Показники імунітету тварин проти гострих кишкових інфекцій, Куртяк Б. М., Флюнт Р. Б., Пундяк Т. О. (2012)
Маслянко Р. П. - Застосування пробіотиків для лікування та профілактики антибіотико - асоційованої діареї, Флюнт Р. Б., Романович М. С., Сілантьєва Т. Р. (2012)
Маслянко Р. П. - Роль кишкової аутофлори в патології тварин, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2012)
Маслянко Р. П. - Імунорегуляція мікрофлори шлунково-кишкового тракту у людини і тварин, Флюнт Р. Б., Романович М. С., Божик Л. С. (2012)
Мисак А. Р. - Патоморфологічна характеристика неоплазій молочної залози у сук (2012)
Мисак А. Р. - Підготовка фахівців ветеринарної медицини в умовах сьогодення, Хомин Н. М., Гамота А. А., Самсонюк В. Г., Крупник Я. Г., Ігліцький І. І., Дудчак І. П., Цісінська С. В., Кулай Н. Я., Леньо Ю. М. (2012)
Міластная А. Г. - Протизапальні властивості ізамбену при змодельованому вторинному остеоартрозі у собак, Духницький В. Б. (2012)
Мільчак А. - Есенціальна гематурія у собаки - опис випадку, Абрамовіч Б., Бучек К., Мадани Я. (2012)
Мудрак Д. І. - Стан Т- і В-клітинної ланок імунітету в індичат раннього віку за різного рівня вітаміну Е у раціоні, Віщур О. І., Брода Н. А., Рацький М. І., Соловодзінська І. Є. (2012)
Назар Б. І. - Обмеження та контроль за використанням білків жуйних тварин в Україні (2012)
Наличник Х. Я. - Кокцидіози хутрових звірів (2012)
Палій А. П. - Зміни будови деяких мікобактерій за впливу дезінфектанту "дезекон" (2012)
Панько М. Ф. - Протипухлинна активність препарату метакол in vivo за експериментального канцерогенезу у щурів, Іщенко В. Д., Панько М. М., Левків М. Ю. (2012)
Пахолків Н. І. - Протекторний вплив феруму при корекції метаболічних порушень за дії важких металів (Pb, Cd, Cr (VI), Куртяк Б. М., Дзень Є. О. (2012)
Попик І. М. - Показники ліпідного обміну та стан системи антиоксидантного захисту в організмі коропа в залежності від рівня вітаміну А у раціоні, Смолянінов К. Б., Віщур О. С., Олексюк Н. П. (2012)
Рибіцька Л. Н. - Структурно-функціональні зміни у бронхах при експериментальній бронхопневмонії (2012)
Русин В. І. - Діагностика та лікування гіпомагніємічної тетанії худоби, Колтун Є. М. (2012)
Слівінська Л. Г. - Застосування хелатних сполук мікроелементів у молодняку овець, Федорович Н. М. (2012)
Слівінська Л. Г. - Аналіз мінерального складу кормів і раціону годівлі кобил, Щербатий А. Р., Демидюк С. К. (2012)
Стибель В. В. - Порівняльна терапевтична ефективність бровермектину і бровалевамізолу 8% за паразитарних захворювань свиней та їх вплив на імунологічну реактивність, Сварчевський О. А., Прийма О. Б. (2012)
Тафійчук Р. І. - Вплив антигельмінтиків на личинок philometroides lusiana (vismanis 1966) (2012)
Тибінка А. М. - Зв’язок кількості сполучнотканних волокон колового шару м’язової оболонки кишечника курей з типом автономного тонусу (2012)
Тішин О. Л. - Вплив Е-селену на показники обміну білків у сироватці крові білих щурів за вивчення хронічної токсичності препарату клозаверм-А (2012)
Тодорюк В. Б. - Вплив препарату мінбевіт на профілактику анемії поросят (2012)
Улько Л. Г. - Ефективність "Бровадезу плюс" при асоціативних бактеріозах кінцівок у корів (2012)
Федорович В. Л. - Мікроелементні сполуки у профілактиці остеодистрофії корів (2012)
Федорович О. В. - Моногеноїдози коропових риб (2012)
Харів І. І. - Особливості функціонування імунної системи у інтактних індиків на тлі дії бровітакокциду та плодів розторопші плямистої (2012)
Шестяєва Н. І. - Доброякісні епітеліальні пухлини яєчників собак (2012)
Hutiy B. - Flourchinolones are antibiotics of new generation and application of them in practice of veterinary medicine, Binkevych V., Binkevych O., Novotni F., Lesho B., Martyshuk T. (2012)
Staniec M. - Spontaneous bleeding in a dog with subcutaneous dirofilariasis – case report, Milczak A., Buczek K., Abramowicz B. (2012)
Janusz Związek - Multi annual national control plan (mancp) for years 2010 – 2014 Feed and rendering sector. Summary date – 2011, Jacek Boruta, Michał Gagucki (2012)
Бабкін В. Д. - Філософія права та загальна теорія держави і права: проблеми взаємодії (2013)
Костельнюк М. М. - Ідея української державності Петра Могили: спроба ретроспекції першоджерел українського консерватизму (2013)
Ткаченко В. С. - Концептуальні передумови розвитку громадівської теорії місцевого самоврядування (2013)
Волощук Ю. І. - Наукові підходи до визначення поняття "національна меншина" (2013)
Гаращук Є. В. - Методологічні принципи дослідження феномену політичної культури (2013)
Ярова Є. В. - Політична еліта та політичне лідерство: кореляція понять (2013)
Мироненко П. В. - Політархія як форма державного правління (2013)
Яценко І. С. - Повноваження органів конституційної юрисдикції в контексті забезпечення системи сримування і противаг на прикладі України та Республіки Польща (2013)
Крук Н. В. - Інформаційна відкритість влади в контексті теорій лібералізму та інформаційного суспільства (2013)
Баскакова Ю. В. - Правовий статус апарату Верховної ради України в умовах забезпечення фракційної стабільності законодавчого органу влади (2013)
Турченко Ю. В. - Політика інформаційної відкритості в Збройних Силах України (2013)
Тімашова В. М. - Структурно-функціональні співвідношення в дуалітеті "політична сфера - політична система": ціннісно-регулятивні та управлінські аспекти (2013)
Кудіна О. А. - Урядовий Паблік Рілейшнз в епоху інформаційного суспільства: виклики та перспективи (2013)
Панченко Т. В. - Залучення громадськості в контексті еволюції взаємовідносин адміністрації та громадськості: огляд результатів та наслідків адміністративних реформ (2013)
Петренко К. М. - Інституціоналізація громадських об’єднань: вітчизняні практики та світовий контекст (2013)
Санченко С. П. - Політичний аспект соціального захисту громадян в умовах функціонування ринкової економіки (2013)
Палінчак М. М. - Зміст та сутність поняття "державно-церковні відносини" (2013)
Подобєд П. К. - Особливості політизації Української ПравославноЇ Церкви (2013)
Исмаилова Х. Э. кызы - Роль светскости (секуляризма) в достижении толерантности (2013)
Перглер Т. І. - Політико-духовні передумови національного державотворення (2013)
Радченко Л. М. - Революції як різновид політичних змін (2013)
Волошина Д. О. - Соціально-правове регулювання інтелектуальної влісності в умовах сучасної України (2013)
Найчук А. А. - Демократична трансформація української соціально-політичної системи в рамках потенціалу функціонального інструментарію політичної мови (2013)
Хомрач В. П. - Політико-мовна ідентичність у сучасному виборчому процесі (2013)
Горбатенко В. П. - Історичний досвід функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині (2013)
Оголошення про міжнародну науково-практичну конференцію "Політика і духовність в умовах глобальних викликів" (2013)
Авдєєв В. В. - Міжкорекційний інтервал кутової відстані у групі із двох супутників (2013)
Грошелев Д. Г. - Однобазовый интерференционный метод угловой ориентации космического аппарата, Кулабухов А. М. (2013)
Деревянко И. И. - Обработка и статистический анализ экспериментальных магнитометрических измерений сварных соединений (2013)
Джур Е. А. - Исследование взаимодействия разнородных материалов при диффузионной сварке для изделий ракетостроения, Мамчур С. И., Мамчур И. А., Носова Т. В., Могила М. В., Наливайко А. О. (2013)
Калинина Н. Е. - Повышение механических свойств при изменении структуры способом наномодифицирования алюминиевых сплавов, Джур Е. А., Вилищук З. В., Носова Т. В., Агапов В. А. (2013)
Коломієць Н. В. - Побудова низькоорбітальної групи супутників двигуном малої тяги (2013)
Кошовий М. Д. - Порівняльний аналіз авіаційних аерометричних датчиків тиску, Рожнова Т. Г. (2013)
Ларин В. А. - Управление угловой ориентацией малых космических аппаратов, Тищенко А. В. (2013)
Лысенко Н. А. - Оценка эффективности решающих правил контроля в условиях ограниченной априорной информации (2013)
Мазуренко В. Б. - Повышение энергетических характеристик ракет-носителей методом модификации критерия полноты использования объема топливных баков (2013)
Манько Т. А. - Селективный метод отверждения эпоксидных связующих для создания тонкостенных высокопрочных конструкций, Рыбалко А. В. (2013)
Маштак И. В. - Однопунктовая баллистическая технология определения параметров орбит спутников. Tочность прогнозирования полета, Шептун А. Д. (2013)
Пицык Л. Е. - Расчет сопротивления тел с шероховатыми поверхностями при турбулентых режимах обтекания (2013)
Сокол Г. И. - О роли инфразвука во влиянии космической погоды на климат и биосферу Земли, Крылова Е. Г. (2013)
Макаренко В. Д. - Герпесвирусная инфекция: мифы и реалии Обзор) (2015)
Shapovalov V. V. (Jr) - Comparative analysis of availability of the medicines for privileged categories of citizens suffering from diabetes mellitus in the russian federation and ukraine based on the pharmaceutical law, Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Rogozhnykova O. V. (2015)
Демьяненко Д. В. - Химический анализ сжиженногазовых экстрактов соцветий липы, Демьяненко В. Г., Дмитриевский Д. И. (2015)
Осолодченко Т. П. - Чутливість до антибактеріальних препаратів збудників позалікарняних інфекцій, Андреєва І. Д., Завада Н. П., Лук’яненко Т. В., Батрак О. А., Рябова І. С. (2015)
Суходуб Л.Б. - Протимікробна активність наночастинок хітозану, легованих Ag+, Cu2+, Zn2+, Mg2+ іонами (2015)
Борщевський Г. І. - Випробування ефективності антимікробних консервантів препарату "Ефіаль", Раілко З. О., Рейда В. П. (2015)
Бойко Н. Н. - Определение антимикробной активности спиртоводных вытяжек из некоторых видов растительного сырья содержащего дубильные вещества , Зайцев А. И. , Осолодченко Т. П. (2015)
Деркач С. А. - Антистафілококова активність ліпосомальної форми лінкоміцину, Коцар О. В., Іванова Н. М., Воронкіна І. А., Крилова І. А. (2015)
Моісеєнко Т. М. - Визначення необхідних режимів ультрафіолетового опромінювання, які запобігають виживанню Mycobacterium tuberculosis та їх перетворенню в L-форми, Волянський А. Ю., Ковальова Г. О. (2015)
Литвиненко О. А. - Антикомплементарна активність мікрофлори, виділенної з кишківника у осіб з надмірною вагою та серцево-судинною патологією, Осолодченко Т. П., Кучма І. Ю., Савченко Ю. Г. (2015)
Казьмирчук М. Г. - "Споборники святої волі" та Кобзар – перегук доль (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка) (2014)
Половинська В. В. - Давня Русь та норвезькі королі–місіонери (2014)
Русавська В. А. - Традиції та інновації в гостинності ХІХ ст. (2014)
Ніколаєнко О. О. - Революційна діяльність польських жінок Наддніпрянщини в 1870–1914 рр. (2014)
Ткаченко I. В. - До питання реалізації національних засад розвитку культури, освіти і науки в Україні у період 1917–1918 років (2014)
Олійник М. П. - Повстанський рух на Поділлі в 1921–1922 рр. (2014)
Богатчук С. С. - Голодомор 1932–1933 рр.: сторінки історії (2014)
Придибайло О. М. - Зміни в національній політиці радянської України в 30–ті рр. ХХ ст. на прикладі німецької та польської нацменшин (2014)
Василюк П. - Становлення і розвиток наукових засад вітчизняного сортовипробування на початку XX ст. (2014)
Куницький М. - Легітимізаційні заходи окупаційного апарату влади Рaйхскомісаріату "Україна" (1941–1942 рр.) (2014)
Якуніна К. І. - Впровадження нового курсу релігійної політики радянської влади (1944–1953 рр.): законодавча база (на прикладі Волинської та Рівненської областей) (2014)
Лук’яненко О. В. - "Не пошкодуємо і самого життя!": повоєнний розподіл випускників педінститутів УРСР (2014)
Гузь Н. Г. - Політична та соціально–економічна ситуація в Україні напередодні вступу до Ради Європи (1992–1996 рр.) (2014)
Ніколаєць К. М. - Житлове будівництво в Україні у 90–х роках ХХ ст. (2014)
Левицька Н. М. - Роль Смілянських технічних класів у формуванні кадрового потенціалу цукрової промисловості України, Коцюбанська О. О. (2014)
Кізлова А. А. - Образи алкоголіка та курця в історії радянського антиалкогольного і антитютюнового плакату (2014)
Парахіна М. Б. - Наукове співробітництво України та Росії у соціогуманітарній сфері (2014)
Петрова І. О. - Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у ХХ сторіччі (2014)
Андрющенко Е. С. - Постать Ф.М. Муравченка та її місце у розвитку українського авіадвигунобудування (2014)
Abbasova S. Z. - Ilham Aliyev and socio–political activity of women in Azerbaijan (2014)
Гасимов Х. - О некоторых соображениях А. К. Бакиханова о геополитической и этнокультурной истории средневекового Кавказа (2014)
Кулик Ж. І. - Олена Теліга: відображення життя та діяльності постаті у працях дослідників (2014)
Акунин А. С. - Аболиционистское движение в Англии: периодизация и характеристика первоначального этапа (2014)
Аскерова Д. М. - Факторы обуславливающие зарождение многопартийности в Азербайджане (2014)
Гончаренко Л. Л. - Російські інтереси в ході Берлінської міжнародної конференції 1884–1885 рр. (2014)
Годлевська В. Ю. - Становлення нового іспанського кіно в поставторитарний період (2014)
Іванов О. Ф. - Організаційне відновлення СДПН у повоєнній Німеччині (травень 1945 – квітень 1946 року), Куценко О. (2014)
Исмаилова С. А. - Отражение в художественной литературе Северного Азербайджана II половины XIX века вопроса о роли просветительства в национальном возрождении (2014)
Крисенко Д. С. - Соціальні передумови "консервативного повороту" у США межі 1970–х – 1980–х років (2014)
Мирзаева С. - Этническая и идеологическая ситуация на Аравийском полуострове в период до появления исламского права (2014)
Мурадов В. - Характеристика и особенности Азербайджанских ковров Ширванской группы (художественно–исторический анализ (2014)
Нагірний М. З. - Діяльність української громади Славонського Броду (Хорватія) наприкінці ХХ століття (2014)
Оруджлу М. - Исторические факты по проблеме Нагорного Гарабаха (2014)
Осмоловська О. Ю. - Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни, Павлюченко В.Ю. (2014)
Рустамов Р. - Развитие животноводства на Мугани (2014)
Алиева Р. З. - Эпоха Гарагоюнлу и Аггоюнлу в топонимии Азербайджана (2014)
Ismailov I. A. - Art of Azerbaijan in the 80 years of the twentieth century (2014)
Guliyeva N. M. - Ethno-historical significance of basic artistic handicraft branches of Ganja, Hasanov E. L. (2014)
Nasibob A. Sh. - The U.S. position to the emergence of Azerbaijani energy resources to world markets (2014)
Колесник В. Ф. - Українська періодика в російській імперії (1907–1914 рр.): питання української мови, Боровець І.А. (2014)
Гула Р. В. - Політичний аспект єврейського питання у подіях першої російської революції на сторінках видання "Киевлянин" (2014)
Ластовська О. Л. - Сучасна історіографія історії православного переяславського чернецтва (2014)
Робак І. Ю. - Історія вітчизняної охорони здоров’я і медицини в дисертаціях останніх років (сучасний стан розробленості та перспективи подальших досліджень), Демочко Г. Л. (2014)
Тарасов С. В. - К вопросу о роли сыгранной украинским духовенством в событиях Руины. Изучение проблемы в русской дореволюционной историографии (2014)
Лугуценко Т. В. - Людина в структурі комунікативної реальності як суб’єкт віртуального простору (2014)
Кузьміченко І. О. - Постреалізоване буття сучасної людини: у пошуках шляхів гуманістичної корекції (2014)
Попович О. В. - Креативність як соціокультурне явище (2014)
Артюшенко О. - Аналіз поняття ментальності у науковому та філософському дискурсах (2014)
Мельник О. Є. - Вплив глобалізації на якісні зміни в філософії пізнання (2014)
Калуга В. Ф. - Феномени андрогінності та гермафродитизму як ключ до осмислення особливостей статевої ідентичності (2014)
Грица Ю. Ю. - Єдність історії та відсутність єдності історичної свідомості: закономірність чи випадковість? (2014)
Дорожко І. І. - Біографічний метод у дослідженні родинного виховання (2014)
Крилова В. О. - Вплив кіномистецтва на природу людини (2014)
Кубко В. П. - Гендерна стереотипізація рекламної комунікації (2014)
Масаев М. В. - Образы войн будущего: "мятеж–войны", дистанционные (бесконтактные) войны, кибервойны, консциентальные и символические войны (в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций) війни, кібервійни, консцієнтальні та символічні війни (у світлі концепції парадигмальних образів та символів епох і цивілізацій) (2014)
Матвєєв В. О. - Феномен юродства в аспекті порівняння зі східними духовними практиками (2014)
Озьмінська І. - Психологія життєвого процесу як відчуження та його подолання (2014)
Петренко Г. С. - Концепт "грошей" у вимірах діяльності: традиція і сучасність (2014)
Соколовський О. Л. - Особливості становлення антитринітаризму в Україні у проекції соціально–історичних реалій релігійної духовності (2014)
Нетецька Є. В. - Теоретико–методологічні засади дослідження церковного розколу (2014)
Чікарькова М. Ю. - Біблія як протофілософія (2014)
Сеник Р. М. - Мова як предмет філософської рефлексії (2014)
Чупрінова Н. Ю. - Формування світоглядної культури майбутніх офіцерів ВВ МВС України в умовах інформаційного суспільства (2014)
Бондажевська Л. С. - Особливості визначення поняття "помилка" в прагма–діалектиці та концепції Вудса–Волтона (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя (2014)
Поцюрко О. Ю. - Державотворчі концепти у спадщині М.Костомарова (2014)
Гальпєріна В. О. - Предмет аналізу освітньої політики, Савельєв В. Л. (2014)
Домнич С. П. - Социокультурная коммуникация в контексте информационного общества и международного образования в Украине (2014)
Кузьмина С. Л. - Методология советской педагогики: игры в науку с тоталитарной идеологией (2014)
Пашков В. В. - Філософське осмислення сучасної післядипломної педагогічної освіти: проблеми і тенденції розвитку (2014)
Шелюк Л. - Людина - головна ланка системної модернізації освіти (2014)
Семенюк Н. - Безперервна освіта як система (2014)
Бірюков Д. С. - Потенціал сек’юритизації проблем екологічної та техногенної безпеки в Україні (2014)
Худолій А. О. - Стереотипи "холодної війни" та відносини між США та Україною (2014)
Курас А. І. - Національна безпека України: військово-політичні аспекти (2014)
Рябінін Є. В. - Роль неурядових організацій в процесах євроінтеграції України: освітньо–інформаційний аспект, Доценко С. О. (2014)
Федоренко О. В. - Концепт демократії у політичній науці: еволюція змісту (2014)
Іщенко І. В. - Аналіз нестабільності авторитарних політичних режимів в сучасному політологічному дискурсі (2014)
Засморжук О. О. - Ментальність чи менталітет – що відіграє першочергову роль у формуванні "обличчя" суспільства? (2014)
Морарь М. В. - Політична комунікація в іміджмейкерстві партійного лідера (2014)
Косьмій О. М. - Роль діалогу в політиці (2014)
Макаренко Б. - Поняття "політичної участі" у світлі сучасного політологічного дискурсу (2014)
Поппер Л. В. - Екологічний рух і його роль у політичній консолідації світосистеми по забезпеченню екологічної безпеки (2014)
Андрущенко К. А. - Концепція "margin of appreciation" та реформування Європейського суду з прав людини (2014)
Булик М. В. - Російськомовна діаспора у Німеччині: проблеми інтеграції та працевлаштування, Ніколенко В. Е. (2014)
Гайданка Є. І. - Оптимізація системи органів державної влади Словацької Республіки в контексті переходу до демократії (2014)
Сидорук Т. В. - Геополітичний вимір міжнародних процесів у Східній Європі: ЄС та Росія у регіоні "спільного сусідства" (2014)
Сльота І. С. - Основні етапи впровадження міграційної політики після Другої світової війни у Франції (2014)
Северинюк В. М. - Мова й політика в комунікаційному просторі держави. Рецензія на книгу: Савойська С.В. Мовно–комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико–історіологічний аналіз: монографія. – К.: Вид. центр "Просвіта", 2013. – 424 с. (2014)
Цвілюк С. А. - Рецензія на книгу: Політика коренізації в південно–західних національно–адміністративних районах УРСР (1923–1939 рр.). Монографія / за ред. і упоряд. К.В. (2014)
Авдєєв В. В. - Похибки стабілізації обертального руху ракети і показники перехідного процесу (2014)
Ащепкова Н. С. - Математическая модель космического аппарата изменяемой конфигурации с учетом нежесткости конструкции (2014)
Василів С. С. - Розробка моделі для дослідження газифікації палива в спіновій детонаційній хвилі (2014)
Вилищук З. В. - Повышение коррозионных свойств алюминиевых сплавов при наномодифицировании, Мусина Е. В. (2014)
Голубек А. В. - Исследование взаимных сближений ракеты-носителя на активном участке траектории с космическими объектами (2014)
Гусарова И. А. - Изучение теплоизоляционных свойств термостойких материалов для возвращаемых космических аппаратов, Манько Т. А. (2014)
Закржевский А. Е. - Раскрытие на орбите упругой пространственной конструкции, Хорошилов В. С. (2014)
Литовченко Д. А. - Использование современных систем определения параметров атмосферы при метеорологическом обеспечении пусков РКН (2014)
Манойленко А. А. - Оценка разбросов кинематических параметров ракеты-носителя на момент разделения ступеней (2014)
Олейник М. П. - Оптимизация расположения наземных станций приема информации спутников ДЗЗ (2014)
Пицык Л. Е. - Расчет влияния отдельных элементов шероховатости на сопротивление (2014)
Полишко С. А. - Исследование комплексного влияния фосфора, углерода и кремния на прочностные и пластические характеристики стали 07ЮТ (2014)
Пошивалов В. П. - Влияние холодной обработки на физико-механические свойства алюминиевого сплава АМг6, Кузьмицкая А. И., Жданов В. С. (2014)
Ромасько Ю. А. - Синтез системы стабилизации космической конструкции, Шептун Ю. Д. (2014)
Светличная Е. В. - Способ управления РКН на начальном участке полёта, обеспечивающий безударное выведение РКН за границы габаритных точек стартовых сооружений (2014)
Сохач Ю. В. - Голографические технологии на службе ракетно-космической отрасли, Рожковский В. Ф., Кудреватых А. Т. (2014)
Товстик А. Н. - Эффективность применения бесконтактного ультразвукового теневого неразрушающего контроля полимерных композиционных материалов, Закарлюка А. Б., Петренко А. Н. (2014)
Усиченко В. И. - Моделирование случайных величин с нормальными несимметричными полуветвями на основе алгоритма Марзаглия-Брея, Крюков А. В., Довгун О. В. (2014)
Усиченко В. И. - К задаче о расстояниях между парами эллиптических орбит, Крюков А. В. (2014)
Чорненко М. В. - Применение нечеткой логики для принятия решений, Петренко А. Н. (2014)
Аксьонов О. Ф. - Перспективи та недоліки використання біоетанольної добавки до палив моторних сумішевих, Бойченко С. В., Азаренкова А. О. (2014)
Balawender K. - Parametry fizykochemiczne paliwa syntetycznego przeznaczonego do zasilania silników o ZS, Jakubowski M., Kuszewski H. (2014)
Balawender K. - Wpływ kąta wyprzedzenia i czasu trwania dawki pilotującej na emisję hałasu silnika DI, Jakubowski M., Rudnik B. (2014)
Balawender K. - Badania porównawcze mocy silnika na hamowni podwoziowej, Jakubowski M., Jaremcio M., Jaworski A., Krzemiński A., Kuszewski H., Ustrzycki A., Woś P. (2014)
Барабаш О. В. - Оцінка рівня екологічної безпеки водних об’єктів м. Києва (2014)
Бойченко С. В. - Розроблення технічного регламенту щодо вимог до авіаційного бензину та палива для реактивних двигунів в Україні, Яковлєва А. В., Азаренкова А. О., Шкільнюк І. О. (2014)
Волков В. П. - Особливості моніторингу і визначення статусу несправностей транспортного засобу у складі бортового інформаційно-діагностичного комплексу, Грицук І. В., Комов А. П., Волков Ю. В. (2014)
Говорун А. Г. - Сумішеві біодизельні палива для дизелів, Павловський М. В., Куций П. В. (2014)
Грищук О. К. - Оцінка екологічного навантаження у процесі експлуатації ділянки автомобільної дороги, Кобзиста О. П., Федій І. С. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки суміші водню з киснем на паливну економічність і токсичність бензинового двигуна в режимі холостого ходу, Корпач А. О., Шуба Є. В., Філоненко О. Д., Самойленко І. В. (2014)
Данчук В. Д. - Мережа моніторингу автотранспортних потоків у вулично-дорожній мережі великого міста, Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2014)
Дембіцький В. М. - Методика визначення енергетичних характеристик процесу електродинамічного гальмування під час дорожніх випробувань транспортних засобів, обладнаних електроприводом та системою рекуперації енергії (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив навантаження на антифрикційні та реологічні властивості олив у контакті, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І, Міланенко О. А. (2014)
Запорожець О. І. - Особливості ГІС моніторингу чинників довкілля в околиці аеропорту (2014)
Zielińska E. - Analiza porównawcza składek oferowanych przez ubezpieczycieli komunikacyjnych w Polsce (2014)
Ігнатюк В. В. - Оптимізація програмами ремонтів дорожнього одягу (2014)
Karbowniczek D. - Rozwój konstrukcji samochodów osobowych w zakresie bezpieczeństwa biernego w latach 1970-2012, Lejda K., Zielińska E. (2014)
Карпенко О. В. - Безтарифна система оплати праці як засіб гармонізації тарифно-договірних відносин на підприємствах автомобільного транспорту (2014)
Керницький І. С. - Експериментальне визначення параметрів розрахункової моделі насоса з динамічним гасником коливань, Сава Р. В., Дівеєв Б. М. (2014)
Кобзиста О. П. - Обґрунтування вибору транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів у Подільському районі, Безпала Н. П. (2014)
Konieczny D. - Przegląd zastosowań nanotechnologi w środkach transportu samochodowego (2014)
Konieczny D. - Jakość Rzeszowskiej Komunikacji Miejskiej, Mądziel M. (2014)
Корпач А. О. - Вітрові двигуни — альтернативні енергоустановки, Ковальов А. В. (2014)
Kurzyna Z. - Kształtowanie powierzchni wewnętrznych cylindrów technologią natryskiwania cieplnego metali, Lejda K. (2014)
Kuszewski H. - Wpływ dodatku benzyny na właściwości smarne oleju napędowego, Balawender K., Jaworski A., Ustrzycki A. (2014)
Kuszewski H. - Wpływ właściwości samozapłonowych paliw możliwych do zastosowania w autobusach miejskich na toksyczność spalin, Lejda K., Lew K. (2014)
Krzemiński A. - Rozwiązania logistyczne w przewozie ładunków ponadgabarytowych, Jaworski A., Kuszewski H. (2014)
Lejda K. - Perspektywy rozwoju transportu odnośnie paliw alternatywnych w Unii Europejskiej, Bojczenko S., Mateichyk V. (2014)
Lejda K. - "Zielona logistyka" w ujęciu samochodów elektrycznych, Mądziel M. (2014)
Lejda K. - Działalność spedycyjna w transporcie intermodalnym, Siedlecka S. (2014)
Марков О. Д. - Формування послуги автосервісу, Низковолосов В. В. (2014)
Матейчик В. П. - Моделювання екологічних показників транспортних засобів в інформаційно-аналітичній системі моніторингу транспортних потоків, Цюман М. П, Лейда К. (2014)
Michalski Ja. - Analiza matematyczna istnienia jednego punktu przegięcia unormowanej krzywej udziału materiałowego Abbotta Firestone (2014)
Michalski Ja. - Bezpieczeństwo autobusów i transportu zależne od uszkodzeń eksploatacyjnych wybranych układów (2014)
Michalski Ja. - Metalograficzna charakterystyka krzywek wałów rozrządu i hydraulicznych popychaczy szklankowych silnika wysokoobrotowego (2014)
Mądziel M. - Modyfikacje w zakresie rozkładu jazdy Rzeszowskich autobusów miejskich (2014)
Pyć M. - Analiza wybranych problemów ergonomii i bezpieczeństwa w autobusach miejskich, Wojewoda P. (2014)
Посвятенко Е. К. - Холодна пластична деформація як фактор підвищення оброблюваності пластичних матеріалів протягуванням, Посвятенко Н. І., Будяк Р. В. (2014)
Посвятенко Е. К. - Властивості сталевої арматури залізобетону ставки "Вервольф", Посвятенко Н. І., Мельник О. В. (2014)
Самолюк В. М. - Аналіз інтеграційних процесів транспортної системи України, Зелінська Е., Ліскевич Ю. Р. (2014)
Сахно В. П. - Аналіз криволінійного руху автопоїзда за подвійного приводу управління на передню вісь напівпричепа, Поляков В. М., Босенко В. М., Мойся Д. Л. (2014)
Сахно В. П. - Aналіз способів оцінювання та покращення паливної економічності вантажних автомобілів, Поляков В. М., Жаров К. С. (2014)
Сахно В. П. - Моделювання та керування гібридною силовою установкою автомобіля виконаною за паралельною схемою, Тімков О. М., Іванов О. С. (2014)
Siedlecka S. - Właściwości funkcjonalne i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne samochodów pożarniczych, Mądziel M. (2014)
Сітовський О. П. - Визначення ємності тягових акумуляторних батарей для некомерційних автомобілів з гібридною силовою установкою, Яновський В. В., Кашуба А. М. (2014)
Хрутьба В. О. - Оцінка економічної ефективності впровадження системи екологічного менеджменту транспортного підприємства, Матейчик І. В., Грищук В. І., Пустовойтенко С. В. (2014)
Хрутьба В. О. - Впровадження проекту зі збору та утилізації елементів живлення., Чуваєв П. І., Овраменко О. М. (2014)
Jurgilewicz M. - Bezpieczeństwo samochodów a badania techniczne pojazdów (2014)
Яковлєва А. В. - Аналіз європейської практики у сфері сертифікації авіаційного палива, Лейда К., Бойченко С. В., Вовк О. О. (2014)
Головач П. І. - С. В. Стояновський – Педагог, вчений, ректор, фундатор львівської наукової школи фізіологів (до 90 – річчя від дня народження) (2012)
Цимбала В. І. - Гуманітарна політика професора С. В. Стояновського, Федорович В. С. (2012)
Бобрицька О. М. - Функціональна енерго-інформаційна система організму (2012)
Бойко О. В. - Комп’ютерно – математичне моделювання клініко – рентгенологічних та лабораторних проявів туберкульозу у осіб підліткового віку, Ільницький Г. І., Радиш Г. В. (2012)
Вахуткевич І. Ю. - Дослідження вмісту важких металів у курячих яйцях (2012)
Головач П. І. - Вплив вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12,) на інтенсивність газоенергетичного обміну у бугайців на відгодівлі, Змія М. М. (2012)
Гончарова О. В. - Фізіологічні особливості організму страусів за умов промислового розведення (2012)
Горальський Л. П. - Морфологія та гістохімія спинномозкових вузлів собак, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л., Назарчук Г. О., Хоменко З. В. (2012)
Грабовський С. С. - Стреси сільскогосподарських тварин та його наслідки (2012)
Грициняк І. І. - Вплив хлористого кобальту на ріст і фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа, Фріштак О. М., Пірус Р. І., Бобеляк Л. Й., Борецька І. М. (2012)
Гуцол А. В. - Морфологічні показники товстого кишечника свиней при згодовуванні ферментних препаратів, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І., Мисенко О. О. (2012)
Данкович Р. С. - Патоморфологічні зміни в нирках свиней за спонтанного охратоксикозу (2012)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови імунних утворень стравоходу і шлунка курей віком 7 років (2012)
Друзь Н. В. - Біоморфологічні особливості тазостегнового суглобу деяких совоподібних (2012)
Жила М. І. - Морфологічна характеристика окремих периферійних органів імунної системи курчат-бройлерів при застосуванні пробіотика пробі он, Стронський Ю. С., Шкіль М. І. (2012)
Зубов Д. О. - Виготовлення тривимірного матриксу на основі агарозного гідрогелю для культивованих хондроцитів, Костогриз О. А., Солодуха О. В., Журба В. І. (2012)
Кава С. Й. Дмитрів О. Я. Івашків Р. М. - Активність окисних процесів і виживання сперміїв бугаїв за дії відновленої форми глутатіону, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2012)
Камрацька О. І. - Макроморфологія імунних структур кишечника поросят за дії стресу в період відлучки при включенні препаратів різного пробіотичного складу (2012)
Ковальський Ю. В. - Вплив вітального діапазону температури на біохімічні процеси в організмі медоносних бджіл у постембріональний період, Кирилів Я. І. (2012)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин медоносних бджіл за умов згодовування добавки цитрату селену (2012)
Костюк С. С. - Імунобіологічні показники у крові кролів за дії гама радіації (2012)
Кот Т. Ф. - Рельєф слизової оболонки яйцепроводу цесарок (2012)
Коцюмбас Г. І. - Гістохімічна та ультраструктурна характеристика 12-палої кишки курчат-бройлерів за впливу пробіотиків, застосованих у різних дозах, Костинюк А. К. (2012)
Криштофорова Б. В. - Морфологічні особливості кісткової тканини кісткових органів неонатальних ссавців, Стегней Ж. Г., Крилова С. Д. (2012)
Кулай Ю. В. - Ліполітична активность вмісту і слизової оболонки тонких кишок японських перепелів в онтогенезі при додаванні до комбікорму дріжджів та пробіотика (2012)
Кущ М. М. - Вплив гуміліду на аргірофільні і аргентафінні ендокринні клітини кишечника гусенят, Коновалова Н. І., Степченко Л. М. (2012)
Лесик Я. В. - Імунобіологічна реактивність організму самок кролів за згодовування хлориду хрому (2012)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямок пейєра сліпих кишок качок на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2012)
Макух Є. М. - Деякі аспекти внутрішньоклітинного метаболізму 4-гідроксиноненалю, Оліярник О. Д., Вигнан Д. С., Красневич А. Я., Гривул Т. М. (2012)
Маслянко Р. П. - Імуномодуляція реакцій імунітету, сучасний стан, тенденції розвитку та перспективи, Падовський А. І., Гримак Я. І. (2012)
Маслянко Р. П. - Роль епіфізу в регуляції та адаптації людини і тварин, Федорович В. С., Божик Л. Я. (2012)
Мельник О. П. - Біоморфологія осьового скелету парагвайської анаконди, Костюк В. К. (2012)
Михалюк О. В. - Показники природної резистентності телят, народжених від батьківських пар різного віку, Маслянко Р. П., Сухорська О. П. (2012)
Мицук О. А. - Визначення кверцетину за допомогою натрій нітропрусиду, Мідяний С. В., Мотько Н. Р. (2012)
Нікітов В. П. - Біоморфологічні особливості м’язів колінного суглобу деяких совоподібних (2012)
Огородник Н. З. - Вміст вітамінів А, Е у крові свиноматок і поросят та їх продуктивність за умов застосування різних форм вітамінів А, D3, E, Віщур О. І., Кичун І. В. (2012)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічна діагностика причин смерті фретки, Гаркуша С. Є., Колотій О. П. (2012)
Паска М. З. - Популяційний склад та кислотна резистентність еритроцитів бугайців на відгодівлі волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності, Гуфрій Д. Ф., Личук М. Г. (2012)
Ракитянський В. М. - Особливості фізіологічного статусу корів за впливу солей мікроелементів (2012)
Семерунчик А. Д. - Динаміка вмісту загального білка в сироватці крові тільних корів (2012)
Стегней М. М. - Передумови визнання Київської школи ветеринарних морфологів (2012)
Стояновський В. Г. - Фізіологічний стан організму курчат-бройлерів у критичні вікові періоди при застосуванні імунокорегуючих препаратів на тлі вакцинації, Коломієць І. А., Камрацька О. І., Колотницький В. А. (2012)
Стояновський В. Г. - Вплив метіфену і метіфену сукупно з аскорбіновою кислотою на функціональний стан організму молодняку птиці різного віку після вакцинації, шляхи його корекції, Колотницький В. А., Коваленко П. П., Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2012)
Тибінка А. М. - Особливості ангіоархітектоніки та морфології гангліїв брижі курей з різним типом автономного балансу (2012)
Усенко С. І. - Морфологія шлунка та його імунних утворень у рябчика звичайного (воnasa bonasia) (2012)
Федець О. М. - Електрофорез білків крові кішок з пухлинами молочної залози, Кулай Н. Я., Чернишук І. М., Калачнюк Г. І. (2012)
Білозір Л. І. - Синдром бронхіальної обструкції у фтизіопульмонології підліткового віку (2012)
Білозір Л. І. - Дисбаланс метаболічного гомеостазу при хіміоозонотерапії туберкульозу у підлітків (2012)
Małgorzata Kunowska-Slósarz - Effect of collection season and breed on some traits of beef bull semen, Mariola Dziąg, Marek Balcerak (2012)
Sylwia Pałka - The effect of melatonin implant on body mass and fur coat maturation of silver fox, Stanisław Łapiński, Bogusław Barabasz, Józef Bieniek (2012)
Pomorska A. - Analysis of selected blood parameters in foals in the period from birth till ablactating. (2012)
Берко Й. М. - Особливості морфологічної будови та розвитку парціальних суцвіть монокарпічних пагонів глухої кропиви білої lamium album l. (2012)
Богатко Н. М. - Застосування експресного методу визначення безпечності м’ясопродуктів за ветеринарно-санітарноїоцінки, Салата В. З., Джміль В. І., Щуревич Г. П., Богатко Л. М. (2012)
Василова О. І. - Індикація атмосферного забруднення в центральному районі львова за допомогою лишайників, Романишин Н. М. (2012)
Віщур В. Я. - Рівень техногенного навантаження на довкілля та вміст жирних кислот і важких металів у пилку з яблуні (2012)
Грицина М. Р. - порівняльний огляд класичної та сучасної систематики родини scrophulariaceае (2012)
Добрянська Г. М. - вміст марганцю в органах і тканинах прісноводних видів риб у різні пори року, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2012)
Іванова-Сальнікова В. Г. - Рівень ендогенної інтоксикації поросят за впливу селірану в умовах оптимального мікроклімату, Чорний М. В., Митрофанов О. О., Лясота В. П. (2012)
Калин Б. М. - Оцінка рівня хімічного забруднення ґрунтів різнофункціональних зон урбоекосистеми, Буцяк Г. А. (2012)
Коваль І. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка якості м’яса великої рогатої худоби при дикроцеліозі (2012)
Колішицький З. В. - Екологічні аспекти вирощування форелі за корекції раціону вітамінами (2012)
Кремпа Н. Ю. - Порівняльна добробутна оцінка сучасних інтенсивних технологій виробництва та систем утримання свиней, Демчук М. В. (2012)
Максішко Л. М. - Біологічна утилізація шкідливих парникових газів, які входять до складу біогазу, а також сірководню і аміаку у воді асоціацією біологічно корисних мікроорганізмів, Малик. О. Г. (2012)
Павлів О. В. - Санітарно-гігієничні проблеми залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва (2012)
Пархуць О. М. - Територіально-сезонний розподіл кадмію у ґрунті території, що прилягає до терикона шахти "Червоноградська", Снітинський В. В. (2012)
Петренко А. М. - Вплив термінів відлучення ягнят на їх природну резистентність і продуктивність, Чорний М. В. (2012)
Сахнюк В. В. - Аналіз поширення та нозологічна структура патології продуктів забою тварин за результатами ветсанекспертизи у ДЛВСЕ № 15 агропродовольчого ринку м. Київ, Букалова Н. В., Богатко Н. М., Салата В. З., Шах Л. В. (2012)
Сачук Р. М. - Особливості постембріонального розвитку молодняку кролів залежно від систем утримання (2012)
Фаріонік Т. В. - М'ясна продуктивність бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатами (2012)
Білаш Ю. П. - Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові телят за введення до раціону корів селену та вітаміну Е, Вудмаска І. В., Дідович А. П. (2012)
Бомко В. С. - Ефективність використання нативної та екструдованої сої в годівлі високопродуктивних корів (2012)
Волощук В. М. - Фізико-хімічний склад м’язової тканини молодняку свиней та її енергетична цінність, Халак В. І., Мартюшенко В. Л., Луник Ю. М. (2012)
Вертійчук А. І. - Живлення – істотний фактор якості продукції птиці, Глєбова Ю. А. (2012)
Глушак І. І. - Скороспілість трирічного молодняка орловської рисистої породи, Орендар О. М. (2012)
Голубєв М. І. - Динаміка росту молодняку кролів за різного рівня хрому в комбікормі, Махно К. І. (2012)
Гордійчук Л. М. - Вміст неетерифікованих жирних кислот у рідині рубця та продуктивність корів за підвищеної кількості кислотодетергентної клітковини в раціоні, Рівіс. Й. Ф. (2012)
Гунчак А. В. - Показники білкового обміну птиці за різного рівня йоду у раціонах, Ратич І. Б. (2012)
Гуцол А. В. - Продуктивність відлучених поросят при використанні в раціонах білково-вітамінних добавок, Діхтярук Н. С. (2012)
Гуцол А. В. - Каріометричні показники гепатоцитів свиней при згодовуванні ферментних препаратів, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І. (2012)
Гуцол А. В. - Морфологічні показники підшлункової залози свиней при згодовуванні ферментних препаратів, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І., Бідяк І. М. (2012)
Гуцол А. В. - Вплив згодовування ферментних препаратів на структури щитоподібної залози свиней, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І., Бідяк І. М. (2012)
Гуцол А. В. - Стан структур панкреатичних острівців свиней при згодовуванні ферментних препаратів, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І. (2012)
Добрянський С. А. - Динаміка живої маси та інтенсивність росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи від народження до 6-місячного віку (2012)
Кучерявий В. П. - Реакція структур кишечника на згодовування пробіотичного препарату, Трачук Є. Г. (2012)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки для курей-несучок (2012)
Левкович С. Р. - Активність антиоксидантних ферментів у тканинах білого товстолоба (hypophthalmichthys molitrix) за токсикації іонами свинцю (2012)
Маркелова А. В. - Ефективність використання силосованих хрестоцвітих кормів у суміші зі злаковим у годівлі овець, Гуцол А. В. (2012)
Мельниченко О. П. - Сутність кореляційно-регресивного методу статистичних досліджень (2012)
Муляр Ю. О. - Характеристика службових властивостей собак породи німецька вівчарка (2012)
Новак І. В. - Українська чорно-ряба молочна порода та шляхи її створення (2012)
Носко В. Л. - Оптимальні строки сівби буряка столового в західному лісостепу України (2012)
Огороднік М. В. - Вплив удобрення на врожайність травостоїв, їх якість та зміну біорізноманітя (2012)
Оріхівський Т. В. - Продуктивні і відтворні якості корів-первісток симентальської породи різних виробничих типів (2012)
Остаповець Л. І. - Цитогенетичні та біотехнологічні методи оцінки репродуктивного потенціалу кнурів, Стародуб Л. Ф. (2012)
Павліченко С. В. - Ефективність використання комбікормів з різними рівнями метіоніну та сірки у годівлі молодняку качок (2012)
Пелих Ю. С. - Селекційна оцінка корів-первісток, отриманих за використання сексованої сперми (2012)
Півторак Я. І. - Вплив спрямованого вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів-первісток, Голодюк І. П., Наумюк О. С., Матеуш В. Л. (2012)
Півторак Я. І. - Використання мінеральної кормової добавки при силосно-жомовій відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, Слобода О. М., Голодюк І. П., Матеуш В. Л. (2012)
Похил В. І. - Шляхи покращення продуктивних ознак в тонкорунному вівчарстві, Завийборода Д. І. (2012)
Рідей Н. М. - Індексно-індикативнивний підхід до оцінки екологічного стану агроландшафтів на прикладі вп нубіп україни "агрономічна дослідна станція" (2012)
Романів Л. І. - Ліпідний склад тканин грудей та черевця медоносних бджіл за згодовування добавки хлориду та цитрату хрому (2012)
Ткачук В. М. - Використання сухих яблучних вичавок у годівлі овець, Стапай П. В., Кирилів Я. І. (2012)
Федорович Є. І. - Природна резистентність молодняку породи лімузин та волинської м’ясної в умовах Прикарпаття, Бабік Н. П., Музика Л. І. (2012)
Федорович В. В. - Природна резистентність корів вітчизняних новостворених молочних порід в умовах західного регіону України (2012)
Хвостик В. П. - Застосування ентропійного аналізу для характеристики кількісних ознак гусей (2012)
Хомин М. М. - Вплив різної кількості цитрату селену на біохімічні процеси в організмі корів їх продуктивність та якість молока (2012)
Черненко О. М. - Зв’язок ознак конституції, природної резистентності і стресостійкості у голштинських корів (2012)
Чумаченко І. П. - Вплив живої маси первісток, вирощених за різних рівнів споживання незбираного молока у молочний період, на їх молочну продуктивність, Маньковський А. Я., Антонюк Т. А., Коропець Л. А. (2012)
Щербатий З. Є. - Особливості росту живої маси телиць різних генотипів української чорно-рябої молочної породи та їх відповідність параметрам бажаного типу, Боднар П. В., Музика Л. І., Кропивка Ю. Г. (2012)
Яремко В. В. - Гематологічні показники крові телят при вирощуванні на замінниках незбираного молока з використанням ферментативно пробіотичного препарату "про-ензим" (2012)
Grażyna Niedziałek - Wartość użytkowa pierwiastek, pochodzących po buhajach polskich, europejsckich i amerykańskich performance value of primiparous cows, kept in the individual farms of the podlasie region, derived from national, european and american bulls, Michalina Zowczak, Łukasz Karwowski, Stiepan Kostiuk (2012)
Богатко Н. М. - Виробництво молока та молокопродуктів – державна політика молочної галузі України, Салата В. З., Семанюк В. І., Букалова Н. В., Мазур Т. Г., Богатко Л. М., Щуревич Г. П., Журбенко І. О. (2012)
Боднарчук О. В. - Дослідження ферментативної активності закашувальних культур для кисловершкового масла (2012)
Варивода Ю. Ю. - Метод контролю змін технічного стану при роботі складних енергоустановок на прикладі турбогенераторів, Тимошик А. М. (2012)
Варивода Ю. Ю. - Оцінка точності розв'язків задач теплопровідності для неоднорідних елементів конструкцій, що містять чужорідні тонкостінні включення, Ціж Б. Р., Волос В. О., Чохань М. І., Філіпсонов Р. В., Гончар Ф. М. (2012)
Власенко В. В. - Дослідження впливу основних факторів на формування органолептичних властивостей (кольору) кисломолочних фітонапоїв, Власенко І. Г., Крижак Л. М. (2012)
Гачак Ю. Р. - Використання спецій та рослинних біодобавок в технології сиру "Домашній" та плавлених сирів, Павлюк Н., Козловська Ю. (2012)
Гончаренко І. В. - Виробництво кумису – перспективний напрям розвитку продуктивного конярства (2012)
Енчу В. З. - О необходимости создания национального агентства по безопасности пищевых продуктов в республике Молдова, Мелешко С. В. (2012)
Іванов С. В. - Дослідження впливу рецептурного комбінування сухої молочної сироватки і зародків пшениці на біологічну цінність і гістологічні характеристики м'ясних систем, Пасічний В. М., Мороз О. О. (2012)
Карлова Л. В. - Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від тривалості їх сухостійного періоду (2012)
Кухтин М. Д. - Сучасні погляди на санітарну обробку технологічного устаткування у харчовій промисловості, Перкій Ю. Б., Семанюк В. І., Мурська С. Д. (2012)
Ліщак І. В. - Фізичні процеси при пробої повітряної ізоляції, Бінкевич Т. В. (2012)
Маєвська Т. М. - Розробка методу оцінювання кольору продуктів із сурімі, Віннов О. С. (2012)
Мартинюк І. О. - Використання рослинних білкових композицій на основі амаранту в технологіях функціональних м’ясних продуктів (2012)
Науменко О. В. - Дослідження впливу помірних фагів на промислові штами молочнокислих бактерій (2012)
Овчарук О. В. - Вибір заквашувальної мікрофлори для виробництва розсольних сирів (2012)
Озарків І. М. - Аналіз сучасних конструкцій геліотермічних колекторів сонячних сушильних установок, Данчук М. І. (2012)
Паска М. З. - Розрахунок показників жирової сировини при складанні рецептури туалетного мила, Ромашко І. С. (2012)
Сас Н. Б. - Вплив розмірів початкових тріщин на залишковий ресурс трубчастих елементів конструкцій за довготривалого тиску і високої температури (2012)
Сливка Н. Б. - Порівняльна оцінка якісних показників сирів при застосуванні різних молокозсідальних ферментів, Михайлицька О. Р., Турчин І. М., Скульська І. В. (2012)
Цісарик О. Й. - Методи ідентифікації лактобактерій, Сливка І. М. (2012)
Чайковський Б. П. - Виникнення виробничих небезпек які формуються особливостями умов праці в тваринництві, Грималюк Б. Т., Павлик Н. І., Шалько А. В. (2012)
Шульга В. С. - Жирові продукти, як елементи повноцінного харчування людини (2012)
Justyna Górecka - Market of venison meat in poland, Oksana Bilyk (2012)
Айдачич Д. - Сербські лексеми зі значенням ‘фантастичне’, ‘фантастика’ (2012)
Безкровна Н. В. - Семантичні параметри мовної картини світу в романі І. Білика "Меч Арея" (2012)
Беліченко М. А. - Сутність, основні положення і значення функціоналізму в міжкультурній комунікації, Матвієнко О. Б. (2012)
Вікторова Л. В. - Експериментальна семантизація номінативної лексики в межах лексико-семантичної групи, Шевчук Н. В. (2012)
Волосенко І. В. - Інтенційна спрямованість молодіжної блогової комунікації: компаративний аспект (2012)
Гаудіо дель С. - Умовний спосіб в італійській та українській мовах: контрастивні аспекти (2012)
Дем’яненко Н. Б. - Компаративні фразеологічні одиниці польської мови на позначення ментальних властивостей людини (2012)
Дерев’янко В. І. - Субституція компонентів як один із видів трансформації фразеологізмів (на матеріалі чеської та української мов) (2012)
Дядечко Л. А. - Сучасні прецедентні тексти рекламного походження (2012)
Зимовець Г. В. - Відфітонімні назви фірм і підприємств у слов’янських момвах: особливості семантики (2012)
Іваненко І. М. - Мовна категорія кількості в українській, російській та польській мовах, Берещук О. (2012)
Калениченко М. М. - Статус орудного відмінка при безособово вжитих дієсловах із значенням породження запаху (на матеріалі чеської та української мов) (2012)
Комарова О. С. - До питання деривації інтернаціоналізмів у словацькій мові (2012)
Куко С. - Komparacija položaja ukrajinskog jezika u Ukrajini u odnosu na druge tranzicijske zemlje (pogled izvana) (2012)
Кучма О. І. - Прагматичний потенціал емоційно-експресивних часток у німецькій та українській мовах (2012)
Моторний О. - Просторові та часові відношення у відображенні фразеології верхньолужицької мови (2012)
Наєнко Г. М. - "Короткий катехизис" П. Могили та І. Трофимовича-Козловського у контексті наукового текстотворення XVII ст. (2012)
Нікітіна Ф. О. - Мовознавчі студії середини ХХ ст. у Київському університеті імені Тараса Шевченка (2012)
Ніколаєнко Л. І. - Концептуалізація заздрості у польській та російській мовах (2012)
Пащенко Є. М. - Проблема вивчення давніх українсько-хорватських зав’язків (лінгвістичний аспект) (2012)
Петровська Л. Є. - Лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників з хорватської мови для студентів-іноземців (2012)
Полякова Т. М. - Киевский жаргон в литературно-художественном творчестве А. И. Куприна (2012)
Попойлик Ю. Д. - Концепт Бог та його лексикографічне наповнення в українській мовній картині світу (2012)
Сойко І. В. - Відтворення культурної специфіки німецьких метафор (на матеріалі роману Йозефа Рота "Марш Радецького"), Голов’янник Д. С. (2012)
Суркова О. - О прототипической структуре современной проповеди (на материале белорусских, русских и английских текстов), Яскевич О. (2012)
Тепла О. М. - Експериментальне дослідження оцінювання ефективності комерційних назв (2012)
Янишина Л. С. - Французькі запозичення у романах англійських письменників другої половини XIX століття (компаративні аспекти) (2012)
Ярмак В. І. - Семантико-експресивний потенціал концепту "син” у сербських, російських і українських фразеологізмах та пареміях (2012)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про казкову та реальну топонімію в українській та шотландській літературній творчості (на основі роману Генрі Лайона Олді "Нам тут жити" та баладного циклу В. Скотта "Томас Римач") (2012)
Білик Н. Л. - Семантична результативність метатекстуальності роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2012)
Булаховська Ю. Л. - Спільне й відмінне у фантастиці М. В. Гоголя і польських письменників його доби (Адама Міцкевича і Северина Гощинського) (2012)
Булаховська Ю. Л. - Міська тематика та фантастичний компонент у творчості М. Гоголя і в польській літературі (2012)
Бушко Г. О. - Славістична проблематика у фольклористичних та етнографічних працях Івана Шишманова (2012)
Гаєв Т. - Милосница у српској и покритка у украјинској књижевности (2012)
Забіяка І. В. - Образи сучасників у ранній ліриці Вітезслава Незвала та Ярослава Сайферта (2012)
Захаржевська В. О. - Леся Українка і європейська культура (2012)
Ісаєва Н. С. - Поетика парадокса в п’єсі С. Стратієва "Автобус" та Ґао Сінцзяня "Автобусна зупинка" (2012)
Колінько О. П. - Модерна новела як інтермедіальний текст (2012)
Махова К. С. - Езопові сюжети в байках П. П. Білецького-Носенка (2012)
Мацькович М. Р. - Послідовність нарації та її часова перспектива в повістях Анджея Кусьневича (2012)
Моллаахмади Д. А. - Славянская и персидская женская литература (история и проблематика) (2012)
Мушкетик Л. Г. - Вербалізація концепту "природа" в народній казці (на слов’яно-неслов’янському матеріалі) (2012)
Наєнко М. К. - Дмитро Чижевський – славіст (2012)
Палій О. П. - Інтертекст як пародійне поле: оповідання Міхала Вівеґа та Їржі Кратохвіла (2012)
Переломова О. С. - Інтертекстуальність і літературна компаративістика (2012)
Погребняк О. А. - Стратегії та моделі особистісної ідентичності героя у романі Еди Крісеової "Котячі життя" (2012)
Рева Л. В. - Проблеми співвідношення неореалізму і символізму: літературознавчі та критичні проекції (2012)
Сайковська О. Ю. - Логіка фантастичного у Хрісто Поштакова (на матеріалі роману-фентезі "Меч, міць і магія") (2012)
Стельмах Х. М. - Репрезентації ґендеру в українських та польських книжках для дітей (2012)
Халюк Л. М. - Акція "Вісла" 1947 року в родинних оповідях-спогадах (2012)
Хохель Д. Ю. - Епітетна колористика художніх світів у романі Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книзі С. Кларк "Містер Норрелл" (2012)
Чужа Т. В. - Мотив раю у фантастиці Генрі Лайона Олді та Яцека Дукая (2012)
Юдін О. А. - Витоки категорії завершення як ідеалу естетичної діяльності в теорії автора М. М. Бахтіна (2012)
Сабат Г. П. - Нова інтерпретація Франка (Козлов Р. А. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : монографія / Роман Анатолійович Козлов. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 352 с.) (2012)
Рева Л. В. - Сучасне слово про конфлікт у драматургії: рецензія на монографію Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990–2010-х років: дискурс, еволюція, типологія (Кривий Ріг: Видавничий дім 2012 – 336 с.) (2012)
Ващенко А. В. - Неореализм: украино-русские параллели мировосприятия и познания человека в русле первой трети ХХ века. Рецензия на монографию Ревы Л. В. "Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики)". (К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 344 с.) (2012)
Єршова О. М. - Антиоксидантная активность тканей Rapana venosa (Valenciennes, 1846) из акваторий северо-западной части Чёрного моря с различными экологическими условиями, Топтіков В. А., Терлецька Я. О., Лавренюк Т. І., Каракис С. Г., Ковтун О. О. (2014)
Блінкова О. І. - Синфітоіндикація рекреагенних змін екологічних умов заповідного урочища "Боржава" (Закарпатська низовинна область) (2014)
Попова О. М. - Географічний аналіз дендрофлори національного природного парку "Тузловські лимани” (2014)
Січняк О. Л. - Стійкість до борошнистої роси пшенично-чужорідних гібридів та батьківських форм, Васильєв О. А. (2014)
Варигин А. Ю. - Межгодовая изменчивость макрозообентоса северной части Сухого лимана, Рыбалко А. А. (2014)
Топтиков В. А. - Сравнительный анализ адаптивного потенциала особей рапаны (Rapana venosa Valenciennes, 1846) и мидии (Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819) из одного биотопа, Тоцкий В. Н., Алексеева Т. Г., Ковтун О. А. (2014)
Тропивская А. Г. - Распределение и изменчивость фосфатмобилизующих бактерий и соединений фосфора на взморье Дуная, Богатова Ю. И., Курдиш И. К. (2014)
Дели О. Ф. - Некоторые особенности биологии Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) (Aranei, Lycosidae) в Одесской области (2014)
Редька І. В. - Оцінка динамічних систем головного мозку при зорових дисфункціях на підставі ентропії Колмогорова-Сіная (2014)
Дмитриченко М. Ф. - До оцінки життєвого циклу транспортних засобів, Матейчик В. П., Коломієць С. В. (2011)
Дмитрієв М. М. - Електромобілі в Україні як засіб покращення екологічної ситуації: проблеми та перспективи, Кухтик В. В., Кухтик И. О. (2011)
Гутаревич Ю. Ф. - Використання спиртових сполук як добавок до бензинів для розширення паливної бази автомобільного транспорту, Устименко B. C., Кульбако В. П., Самойленко І. В. (2011)
Сахно В. П. - Альтернативні палива - один із способів вирішення екологічної проблеми сучасності, Корпач О. А. (2011)
Рутковська І. А. - До оцінювання ефективності окремих стадій життєвого циклу проекту екологічного управління, Нагорний Р. В., Горідько Н. М. (2011)
Кобзиста О. П. - Переробка та регенерація спрацьованих трансформаторних олив, Богачова О. М., Красуцъкий Г. О. (2011)
Барабаш О. В. - Оцінка інтенсивності забруднення снігового покриву придорожньої зони м. Києва як показник забруднення атмосферного повітря, Солодка Ю. В. (2011)
Олійник Р. В. - Управління екологічною безпекою транспортних потоків міста, Симоненко Р. В., Никонович С. О., Риль А. І. (2011)
Матейчик I. E. - До оцінювання результативності та ефективності системи екологічного менеджменту підприємства, Вдовиченко B. C., Кацаренко B. І (2011)
Абрамчук Ф. І. - Покращення екологічних показників транспортного дизеля за рахунок використання двофазного впорскування палива, Авраменко А. М. (2011)
Волошин І. М. - Розподіл важких металів в ґрунтах приавтомагістральних смуг автотраси Львів-Краковець, Чикайло Ю. І. (2011)
Корпач А. О. - Вплив використання біопалива на вміст шкідливих компонентів у відпрацьованих газах автотракторного дизеля, Левківський О. О. (2011)
Крюковська Л. І. - Формування інтегрального критерію оцінювання якості дорожнього одягу при використанні в конструкції альтернативних матеріалів (2011)
Плошай В. Ф. - Ідентифікація ризиків в проектах збору та утилізації шахтного метану, Зюзюн В. І. (2011)
Хрутьба В. О. - Реформування регіональної системи поводження з відходами на основі європейського досвіду, Картавий А. Г., Зерук В. А. (2011)
Смешек М. - Реалізація проектів поводження з відходами в рамках програми транскордонного співробітництва, Шкльода К. М. (2011)
Цюман М. П. - Поліпшення ефективних та екологічних показників дизеля додаванням присадок до дизельного палива, Голубов О. С. (2011)
Гунько А. В. - Шляхи зниження шкідливих викидів легковими автомобілями в умовах експлуатації, Славін В. В., Манько І. В. (2011)
Данчук В. Д. - Визначення ефективних засобів вантажних перевезень в транспортних задачах методом аналізу ієрархій, Олійник Р. В., Сватко В. В. (2011)
Архипова Л. М. - Світовий досвід та сучасне наукове бачення проблеми сталого збалансованого водокористування (2011)
Хрутьба А. С. - Впровадження проекту організації волонтерських таборів для догляду за лісом на Закарпатті (2011)
Білоконь М. В. - Буковинський екокоридор: обгрунтування варіантів втілення і аргументів для громади в умовах експлуатації, Іваненко І. Б., Кохан О. М., Масікевич Ю. Г., Матвеев С. Р., Мовчан Я. І., Проценко Л. Д. (2011)
Заєць М. В. - Роль Ужанського Національного природного парку у збереженні пралісових екосистем (2011)
Грищук O. K. - Оцінка досконалості конструкції автомобіля, Ковальчук Г. О. (2011)
Лудченко Я. О. - Конкурентні умови формування ринку міських пасажирських перевезень, Третьяков І. М. (2011)
Дикий М. О. - Дослідження динамічних характеристик газового редуктора-регулятора в системі живлення двигуна з іскровим запалюванням, Петренко В. Г., Пятничко O. I., Коваленко О. О. (2011)
Баб’як Г. В. - Характеристика фармацевтичного ринку, Оленич І. Р., Харів І. І., Гутий Б. В. (2012)
Велесик Т. А. - Земельна реформа в Рівненській області (2012)
Власенко І. В. - Стан виробництва продуктів харчування в Україні (2012)
Гурська І. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області (2012)
Дорош М. М. - Адміністративна юрисдикція митних органів України (2012)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу кадрового забезпечення тваринницьких підприємств та дотримання вимог добробуту тварин на їх продуктивність, Демчук М. В. (2012)
Кушнір Л. П. - Розвиток кооперації у сільському господарстві України, Цвайг Х. І. (2012)
Максим В. Л. - Економічна ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах Львівської області (2012)
Мельниченко О. П. - Наукова діяльність у світлі прогнозування, постановка проблеми, актуальності, об’єкта і предмета (2012)
Минів Р. М. - Ефективність яєчного птахівництва в Україні (2012)
Музика П. М. - Інноваційні підходи до формування дистриб’юторської системи у ветеринарній фармації України та її роль у боротьбі із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів, Темненко С. М. (2012)
Паштецький В. С. - Впровадження ландшафтно-адаптивного землеробства у степовому Криму на принципах сталого розвитку (2012)
Пунько Б. М. - Фундаментальна теорія економіко-екологічного відтворення у контексті законів всесвіту та екології (2012)
Сенів Р. В. - Економіко-математичне моделювання активізації елементів маркетингу в організації виробництвa молока, Волос В.О. (2012)
Соколова А. О. - Необхідність удосконалення системи управління земельними ресурсами Волині, Рущак В. М. (2012)
Соломонко Д. О. - Розвиток сільськогосподарської кооперації в регіоні як передумова активізації інноваційної діяльності агроформувань (2012)
Станько В. Ю. - Перспективи розвитку м’ясного скотарства в регіоні (2012)
Христенко Г. М. - Організація та функціонування регіонального ринку зерна (2012)
Яремко В. В. - Економічна ефективність фермементативно-пробіотичного препарату "Про-ензим" при вирощуванні телят на замінниках незбираного молока (2012)
Lytvyn R. І. - Efficiency of fdi in agriculture in the era of globalisation (2012)
Берко Й. М. - Ботаніко-тропеїчний аналіз поетичних творів "Кобзаря" Тараса Шевченка (2012)
Голубовська О. В. - Особливості духовного самопізнання у філософії Аврелія Августина (2012)
Гуменний В. Д. - Погляд на продовольчу безпеку України, Кириченко С. Г., Шаловило С. Г., Музика П. М. (2012)
Дмитрик Т. М. - Вплив англійських запозичень на словотвір французької мови (2012)
Карбовнік І. В. - Назви педагогічних професій у латинській мові, Падура М.Ф. (2012)
Кісера Я. В. - Ефективність профорієнтаційної роботи при проведенні вступної компанії 2012 року у Львіському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Федорович В. С. (2012)
Костенко В. Г. - трактат аристотеля "про душу", Федишин Я. І. (2012)
Крупник Я. Г. - Благословенна праця як фактор буття та духовного розвитку людини (2012)
Плазова Т. І. - Українські наукові осередки в США (2012)
Приставський Т. Г. - Вітчизняний та зарубіжний досвід сприяння підвищенню рухової активності та стану здоров’я чоловіків, Пацевко А. Й., Бабич А. М., Ковбан О. Л. (2012)
Семенів Б. С. - Проблеми рухової підготовки у масовій фізичній культурі, Стахів М. М., Якимишин І. Д., Приставський Т. Г. (2012)
Сопіла Ю. М. - Роль гімнастики у формуванні особистої фізичної культури майбутніх спеціалістів-аграріїв, Голубева О. Т., Василів О. В., Голубев М. Ю. (2012)
Сопіла Ю. М. - Роль професійно-прикладної підготовки студентів у фізичному вихованні, Голубева О. Т., Василів О. В., Пацевко А. Й. (2012)
Халецький О. В. - Всесвіт як дієрозвій, Халецька О. О. (2012)
Хімяк О. М. - Діяльність Української соціал-демократичної партії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та її періодичні видання (2012)
Цимбала В. І. - Історії нескоренних: життя та діяльність Ольги Сліпої (2012)
Якимишин І. Д. - Мета і задачі занять футзалом, методи діагностики фізичного стану осіб, які займаються, Стахів М. М., Бабич А. М., Семенів Б. С. (2012)
Apunevych S. V. - The Station "LVIV” of Satellite Laser Ranging, Apunevych S. Ye., Bilinsky A., Blagodyr Ya., Virun N., Vovchyk E., Martyniuk-Lototsky K. (2012)
Освітні проекти агрохолдингу "Мрія" – пошук майбутніх лідерів аграної промисловості (2012)
Браточенко О. В. - проблеми формування у студентів (майбутніх лікарів ветеринарної медицини) правової культури фахівця, Тацишин І. Б. (2012)
Логуш О. І. - Рівень кваліфікації та працевлаштування випускників – основа розвитку виробництва, Гладун С. О. (2012)
Люблін В. Д. - Правові питання реалізації права на працю у випускників вищих навчальних закладів України у відповідності до Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 р. № 5067 (2012)
Мартинюк І. О. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні, Паска М. З. (2012)
Сингаєвський В. А. - Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих аграрних навчальних закладів на сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України, Побігун А. М. (2012)
Смолінська О. Є. - Взаємопов’язаність цілей університетської освіти і професійного майбутнього випускників, Драч М. П. (2012)
Хміляр Д. Д. - Проблеми працевлаштування випускників в сьогоденні, Драчук А. О., Чепига М. П., Верес Є. М. (2012)
Цісарик О. Й. - Майбутня професійна кар’єра в центрі уваги навчального процесу. Проблеми працевлаштування випускників кафедри технології молока та молочних продуктів і шляхи їх вирішення, Драч М. П., Варивода Ю. Ю. (2012)
Передмова (2014)
Парпан В. І. - Особливості ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат, Шпарик Ю. С., Слободян П. Я., Парпан Т. В., Коржов В. Л., Бродович Р. І., Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М., Крамарець В. А., Чебан І. Д. (2014)
Buksha I. - Vulnerability assessment of Eastern Ukrainian forets to climate change: case study on the base of GIS technology use, Pyvovar T., Buksha M. (2014)
Крамарець В. О. - Синтаксономія спонтанної рослинності Мелітопольського регіону, Бредіхіна Ю. Л. (2014)
Тереля І. П. - Структура фітомаси дерев хвойних порід та фізіолого-біохімічні особливості її формування, Кендзьора Н. З., Заїка B. К. (2014)
Wozniak A. - Syntaxonomic evaluation of weed communities in cereal agrocenoses, Soroka M. (2014)
Zapalowska A. - Effects of the biomass ash on growth of cereal plants, Kuglarz K., Bashutska U. (2014)
Заїка В. К. - Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Львова, Карпин Н. І. (2014)
Лавний В. В. - Досвід проведення рубок переформування у похідних ялинових деревостанах Німеччини, Шніцлєр Г. (2014)
Мазепа В. Г. - Особливості формування радіального приросту букових деревостанів Стрийсько-Міжгірської Верховини, Шишканинець І. Ф. (2014)
Шлапак В. П. - Ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) та його декоративні форми в Правобережному Лісостепу України, Баюра О. М. (2014)
Белеля С. О. - Вплив стимуляторів росту на проростання насіння модрини європейської (2014)
Дебринюк Ю. М. - Лісівничо-таксаційні аспекти культивування ялиново-модринових насаджень у Західному Лісостепу України (2014)
Матвеева Р. Н. - Рост и плодоношение сортов яблони в коллекции Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского г. Красноярска, Буторова О. Ф. (2014)
Фучило Я. Д. - Особливості росту сосни звичайної в еколого-географічних культурах першого і другого поколінь південної частини Київського Полісся, Сбитна М. В., Матковська С. І. (2014)
Горошко М. П. - Об’ємна структура стовбурів ялиці білої у модальних лісових насадженнях Українських Карпат: порівняльний аналіз, Портах С. В. (2014)
Гриник Г. Г. - Моделювання основних морфологічних показників дерев сосни звичайної у соснових деревостанах Подільської височини, Громяк О. Ю. (2014)
Каганяк Ю. Й. - Горизонтальна структура букових насаджень Закарпаття, Регуш Н. В. (2014)
Копій Л. І. - Динаміка запасу елементарних частин мішаних деревостанів Західного Полісся, Каганяк Ю. Й., Гончар В. М., Копій С. Л., Михайленко М. М., Копій М. Л., Фізик Ю. І. (2014)
Матушевич Л. М. - Індекс площі листкової поверхні дубових насаджень Східного Полісся України, Лакида П. І. (2014)
Миклуш С. І. - Форма та продуктивність старовікових ялинових деревостанів Горган, Король М. М., Миклуш Ю. С., Гаврилюк С. А., Троцюк В. І., Павлей Ю. Ю. (2014)
Олійник І. Я. - Продуктивність соснових деревостанів природного і штучного походження в умовах Малого Полісся, Загвойська Л. Д., Куриляк В. М., Шведюк Ю. В. (2014)
Дрозда В. Ф. - Визначальні чинники тривалого домінування популяцій тополевої молі-строкатки Lithocolletis populifoliella Tr. (Lepidoptera, Gracillariidae) у лісопаркових насадженнях урбанізованих міст, Кочерга М. О., Гойчук А. Ф., Розенфельд В. В. (2014)
Meshkova V. - Stem insect pests in wind damaged pine stands and priorities for sanitary felling, Skrylnyk Yu., Tovstukha O. (2014)
Ворон В. П. - Динаміка забруднення сірих лісових ґрунтів у зоні седиментації викидів пилу ПАТ "Миколаївцемент" (2014)
Краснов В. П. - Організація радіоекологічного моніторингу та реабілітація забруднених радіонуклідами лісових екосистем, Давидова І. В. (2014)
Попович В. В. - Екологічні особливості накопиченя нітратів рослинами у зоні впливу Львівського міського сміттєзвалища (2014)
Шпарик Ю. С. - Заходи з ведення природоохоронного господарства в лісах НПП "Гуцульщина", Лосюк В. П. (2014)
Загвойська Л. Д. - Теоретичні підходи до визначення економічної вартості послуг лісових екосистем: вигоди перетворення чистих деревостанів у мішані (2014)
Кульчицький Я. В. - Порівняльний аналіз сучасних економічних систем в умовах їх екологізації та глобалізації: спроба математичної формалізації, Кульчицький Б. В., Рогач С. М. (2014)
Лицур І. М. - Дослідження проблем впровадження пунктів Кіотського протоколу на мезо- та макрорівні, Гребенюк О. В. (2014)
Мішенін Є. В. - Лісогосподарювання як сучасна парадигма сталого розвитку лісового комплексу, Ярова І. Є. (2014)
Синякевич І. М. - Економічні, екологічні та соціальні імперативи як інструмент подолання глобальних екологічних загроз (2014)
Melnykovych M. - Contribution of forestry to wellbeing of mountain forest dependent communities’ in the Ukrainian Carpathians, Soloviy I. (2014)
Коржов В. Л. - Застосування мобільних канатних лісотранспортних установок у Карпатах, Кудра В. С. (2014)
Бехта П. А. - Закономірності впливу хімічного оброблення поверхні лущеного шпону на властивості шпону та фанери, Тимик Д. В. (2014)
Лютий П. В. - Емісія формальдегіду з деревинних композиційних матеріалів: норми та методи визначення, Ортинська Г. Є., Бехта П. А., Туркіна В. А. (2014)
Коржов В. Л. - Стратегічні завдання розвитку лісового сектору Карпат, Полякова Л. В. (2014)
Максимів В. М. - Порівняльна характеристика навчальних планів підготовки бакалавра за напрямом "Деревооброблювальні технології", Салабай Р. Г., Седлячік Я., Готич В. (2014)
Гнатів П. С. - Природні ресурси: проблеми збереження і використання (2014)
Гродзінський Д. М. - Системний підхід в екології й охороні довкілля (2014)
Бродович Р. І. - Гаврусевич Ананій Миколайович: учений-лісівник, знавець лісокультурної справи (з нагоди 85-річчя від дня народження), Яцик Р. М., Кацуляк Ю. Д., Гудима В. М. (2014)
Горошко М. П. - Рябчук Василь Петрович: портрет ученого, талановитого педагога, письменника, невтомного популяризатора лісівничої науки (з нагоди 75-річчя від дня народження), Миклуш С. І., Гузь М. М. (2014)
Миклуш С. І. - Горошко Мирон Петрович: учений-лісівник, таксатор, талановитий педагог, дослідник історії лісової справи (з нагоди 65-річчя від дня народження), Гузь М. М., Рябчук В. П. (2014)
Калуцький І. Ф. - Олійник Василь Степанович: учений-лісознавець, лісогідролог і педагог (з нагоди 65-річчя від дня народження), Шпарик Ю. С., Яцик Р. М. (2014)
Криницький Г. Т. - 60-річний ювілей професора Романа Тарасовича Гута, Павлюк В. В., Заїка В. К., Дебринюк Ю. М. (2014)
Про Міжнародну наукову конференцію "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи” (2014)
Виступ ректора, академіка нан України Ю. Ю. Туниці на розширеному засіданні Вченої ради Національного лісотехнічного університету України "Вчимося жити в гармонії з природою" з нагоди 140-річчя від дня заснування університету 24 жовтня 2014 року (2014)
Коржов В. Л. - Критерії та індикатори для ідентифікації пралісів (2014)
Криницький Г. Т. - Професор М. М. Горшенін: життєвий і творчий шлях відомого вченого-лісівника, педагога, організатора лісівницьких досліджень (до 110-річчя від дня народження) (2014)
Бондаренко В. Д. - Життя і природо-дослідницькі подорожі професора Бальтазара Гакета (2014)
Копій Л. І. - Пам’яті професора Степана Антоновича Генсірука (06.01.1923 – 23.10.2014 рр.) (2014)
Ребезнюк І. Т. - Пам’яті професора Миколи Дмитровича Кірика (23.07.1949 – 14.07.2014 рр.) (2014)
Туниця Ю. Ю. - Пам’яті професора Богдана Васильовича Білика (12.09.1931 – 28.12.2014 рр.), Адамовський М. Г., Библюк Н. І., Ребезнюк І. Т. (2014)
До уваги авторів (2014)
Ворожбіт В. В. - Внесок Я. Ряппо у розвиток мережі закладів професійної освіти, Ігнатьєва А. І. (2013)
Cіданіч І. Л. - Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі в контексті суспільно-політичного життя країни (друга половина ХХ ст. ) (2013)
Таранник А. О. - Проблеми розвитку системи державного управління вищою освітою у світлі рішень педагогічних з’їздів (кінець ХІХ — початок ХХ ст. ) (2013)
Анісімова А. О. - Перша іноземна мова як джерело міжмовного трансферу у навчанні другої іноземної мови (2013)
Базелюк О. В. - Педагогічні умови як складова системи поліхудожнього виховання старших підлітків (2013)
Васильєва С. А. - Психологічні засади виховання шанобливості у старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі (2013)
Зєня Л. Я. - Експериментальна перевірка ефективності інтегрованого курсу "Навчання іноземних мов у профільній школі" для методичної підготовки майбутніх учителів (2013)
Хомишак О. Б. - Підготовка студентів-філологів до співпраці з батьками в умовах освітнього закладу (2013)
Базиль Л. О. - Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури як системний особистісно-професійний феномен (2013)
Бобрицька В. І. - Професійна мобільність: контекст болонських реформ (2013)
Горяна Л. Г. - Формування готовності педагогічних працівників до впровадження здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Носенко Т. І. - Web 2. 0 — спільний віртуальний простір викладача і студентів, Панченко А. Г., Співак С. М. (2013)
Образцова О. М. - Проектно-конструкторська діяльність як засіб формування творчих здібностей молодших школярів (2013)
Комар І. М. - Соціальна підтримка дітей із функціональними обмеженнями у Великій Британії (ХIV—XIX cт. ) (2013)
Циганаш А. В. - Теоретико-методологічні основи формування академічної мобільності студентів ВНЗ (2013)
Кочерга О. В. - Динаміка зміни діяльності психофізіологічних механізмів чутливості людини (2013)
Побірченко Н. А. - Теорія і практика дослідження професійного спілкування вчителя в освітологічному просторі (2013)
Сергєєнкова О. П. - Особистісна мобільність як психологічна детермінанта професійної успішності майбутнього фахівця (2013)
Столярчук О. А. - Оптимізація професійної самооцінки майбутніх учителів (2013)
Форноляк І. В. - Розвивально-дослідницька пропедевтика профільного навчання (2013)
Шмаргун В. М. - Психолого-педагогічна реабілітація: методологічні та методичні принципи (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Annotations (2013)
Відомості про авторів (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Фундаментальність освіти та її роль у підготовці інноваційно орієнтованих фахівців, Хорошун Б. І., Язвінська О. М., Глушенок Н. М. (2010)
Бахтіярова Х. Ш. - Особливості використання мультимедійних технологій в умовах професійного навчання (2010)
Данчук В. Д. - Синергетична концепція квазіінтелектуальної системи навчання на шляху до WEB 3.0, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2010)
Лясковський В. П. - Інтернет-підсистема "Рейтинг успішності студентів НТУ" як елемент оцінки якості навчального процесу , Серебряков Р. А., Вознюк А. Б., Ковтун В. А. (2010)
Діденко В. В. - Життєвий цикл автомобільної дороги в управлінні проектами (2010)
Дорошенко О. Ю. - Історія розвитку і використання цементного бетону в будівництві, Дорошенко Ю. М., Гудіменко К. В. (2010)
Канін О. П. - Основні напрямки удосконалення розробки річної програми дорожньо-ремонтних робіт, Харченко А. М. (2010)
Коваль М. П. - Розрахунок автодорожнього моста із армуванням плити проїзної частини металевим профільованим настилом за допомогою методу скінченних елементів (2010)
Кононюк Ю. В. - Практичне застосування універсальної моделі контролю якості/гарантії якості (2010)
Ліпський Г. Є. - Про можливості застосування методу "точно-вчасно" в практиці дорожнього виробництва, Усов О. П. (2010)
Мозговий В. В. - Методика проектування асфальтобетонних шарів зносу для міських умов, Онищенко А. М., Жуков О. О., Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С. (2010)
Ольховий Б. Ю. - Технології теплих асфальтобетонних сумішей (2010)
Осяєв Ю. М. - Раціональне визначення обсягу матеріалів, Андрущенко Н. М. (2010)
Осяєв Ю. М. - Ефективне впровадження сучасних інформаційних систем управління складом, Царенок Т. Ю. (2010)
Павлюк Д. О. - Дослідження приживлення тонких шарів зносу до дорожніх покриттів, Глуховеря В. М. (2010)
Пальчик А. М. - Застосування лемніскати при проектуванні автомобільних доріг, Білик А. В. (2010)
Соколова Н. М. - Механізм державно-приватного партнерства (2010)
Харченко А. М. - Застосування контрактів, заснованих на кінцевих результатах і якісних показниках, в дорожній галузі, Іваницька І. М. (2010)
Хом’як А. Я. - Методи оптимізації мережі автомобільних доріг, Лісовол Ю. А. (2010)
Хом’як А. Я. - Дослідження відстані видимості на автомобільних дорогах, Назіна М. О. (2010)
Цюман Є. С. - Аналіз можливостей впровадження інвестицій та інновацій в розвиток дорожньої галузі України (2010)
Шпиг А. Ю. - Модель обґрунтування рівня обслуговування елементів автомобільних доріг (2010)
Айвазов Ю. М. - Цілком збірна оправа односклепистих станцій метрополітену глибокого закладення, Кот Д. В. (2010)
Білякович М. О. - Обґрунтування необхідності створення трубопідтримувальної машини , Мусійко В. Д., Кузьмінець М. П., Орловський П. А. (2010)
Баланин В. Х. - Роль конструкторской документации в обеспечении качества транспортных средств и транспортных услуг, Никитин В. Г. (2010)
Білецький В. О. - Математична модель руху автомобіля в режимі гальмування (2010)
Брегіда Ф. М. - Вплив передаточних чисел трансмісії на показники тягово-швидкісних властивостей автомобіля при зміні потужності двигуна в широких межах, Горбаха М. М., Корпач О. А. (2010)
Говорун А. Г. - Уточнена математична модель руху автомобіля з дизелем обладнаним газотурбінним наддувом та електронним регулятором частоти обертання, Корпач А. O., Павловський М. В. (2010)
Говорун А. Г. - Розрахунково-експериментальні дослідження характеристик тепловиділення процесу згоряння у двигуні при використанні бензоетанольних сумішей, Щербатюк В. В. (2010)
Гришко В. Г. - Алгоритм оцінки у процесі експлуатації рівня пошкоджень тягових двигунів (2010)
Гуменюк П. О. - До визначення кутів відведення осей ланок автопоїзда-контейнеровоза, Марчук Р. М., Онищук В. П., Придюк В. М. (2010)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив експлуатаційних факторів на роботу дорожнього транспортного засобу з різними типами регулятора, Добровольський О. С. (2010)
Дем’янюк В. А. - Параметрична оптимізація барабанно-колодкових гальм з малим самопідсиленням і плаваючими колодками , Дем’янюк Р. В. (2010)
Карев С. В. - Вплив рециркуляції відпрацьованих газів на екологічні показники та паливну економічність бензинового двигуна з системою впорскування та зворотнім зв’язком при комбінованому методі регулювання потужності, Манько І. В., Славін В. В. (2010)
Кравчук П. М. - До визначення ефективності робочої гальмівної системи при процесі гальмуванні одиночного дорожнього транспортного засобу (двигун від’єднаний від трансмісії), Грищук О. К. (2010)
Кульбако В. П. - Уточнення математичної моделі руху автомобіля з карбюраторним двигуном по їздовому циклу при використанні добавки біоетанолу до бензину (2010)
Курніков С. І. - Аналіз структури парку вантажних автомобілів в Україні (2010)
Кузьмінець М. П. - Інтенсифікація виконання земляних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів, Баланін В. Х. (2010)
Макаров В. А. - Дослідження курсової стійкості руху легкового автомобіля при зміні тиску повітря в шинах із жорсткісною неоднорідністю передньої та задньої осей (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського